Skip to main content

Full text of "Di Tsukunft. The Zukunft"

See other formats


^ 

■"^^.r^-jy^^ 
'■^Hl^ ' <r\f^ . ^4^^Vg=^1 

Brandeis University 
Library sT i The gift of 

^■^r. and Mr,,:. Samuel Baei ^ 


<^-^>(V->.^;gT7^ 
.K)-i'r;:i nx;)n; 
No. J JANUARY 1907, Vol. XII .;.^^:ipsnj;n nj;n ps Dyi ,DQn lyo oj^n ,|y3s?D dj^ii jyDfciiT yivi 
.fy^jyo lyDyn^ny:; 

i^i t3'•'^? pE iy:y^s "DSjiPVi,, ~iyi pN 
iyn''i< ty^p^iDnx ;yj'''tj'ny n^ i^^sk 12^'V 
->i2 Nn nynj^ t^s oy .y-ijytDL"jy;yj yiD^'yTs 
DJ^i m ,n5^npNiyT lyrDvy^ nyi pa ::ij 
:yn^o y,Dy-i;yiitJ'iyD — nDnnix lyiiy: t^n 
-^^K tD^j ^{^Dj'^p jyj^n ly^p^tDi^' y3^yrj< 
yrn pa yvyryjijiiji «''n ivayj iv yuxDC' 
jynoyn pN ,in'nN'T lyj^n •>>? ,iyiD5^'t^'jyDm 
lyrn ^n ; ^yji^^vxriyD x^ii nnya o^j ,^n3 
"t33t<tJ'JiyDm xn jy^^to^ iv njyDynya -iy,a^i< 
-jip yjyiy^tj'iya lyr^ni iv ,Dynn}<;nip y^^!' 
yc'^^yD iD^D ly^N'o ^tJ'D^ lyp \v^ oi^)) W'^ 

J .n pN tysjJitoL'^ 

-D:y "^n myii is^opxnyn "lyJ^Dvy^ nyi 
.iy^p^t:n>? y^^yrs lyD^^^D^yEynya iv lyjNT 
-jyom yirnn^^a xn tyjny^ ^n", oy i,yii 
ny-ij? ,^11^^ px ny-;5<: tyny^ ^n tid ,iyD2N:i' 
.ny^^-iny^ y?y>^'ysD ps ,iyt3D;iT''ii dk 
,^^*J'^^:^•T nyj^royj^i^ |'x pN ly^prant^ yj^^P 
.jya^'yn d^: ivsn lyjyp ,"d2jipiv„ sn xm 
,\n^D typ p,N 511NT "nsjipi^^,, nh d^ii 
;y-iyi"i iv lyo^'ms yc-nrs' i<n tysf-yn r^s 
.Iyt^♦jyo yo^yj^^ytD^N pN yo^yp^iiD^y 
"D£Jipiv„ Nn niisn PV'\)'ii lyryn ny^^iv 
y?x''V{<:D .tD^o ojytoD^ro lyrtSaytj'yn "^n 
-j^D nj^j' — yB^rDD^^s^::{?D mj n^j ,iy:Nn3 

.iy:iKiQ-y^N"'^* 
-3^n -lytn p^? jj"nyni<:2 V'i:)i^nv i<n px 
nxD lyDx^ 'iv D:N*py3 nyry^ oyn : t^n* j:iU 
"iH};^^ nyn nxc "d£j>pt:»*» ,n^ 
lyDr.N iy:^^cny av)) 1907 
Nn •'''3 ,y^Yps:nyt y^^: j< 
r;;^nxii y^^^nny^ yiy^"i:y-i 
'^'?^J2 ipv vi^ "ij^DpvSiyn pa 
-,yn IV lyiJ^iiyj o^nynyj 

.t:!3S! |yr 
iyD:iK ,i{<;j ivny-i ,px ,in{>*^ ny^^j mv 
nyiy^ Dj<n ,:injo n t^x iJi^npisnyi ny^^j « 

"i{>*DpNnyn nyj^Di'y^ nyi .nns^^ iyv:is: nyn 
D5^i ,D^''ii ^TN' fi^ix n:a lyrn iy:':)ipax: ^^n 
ny ^•'11 yax"i;Ki3 ya^^nn^SD^iN' |n DXD*^m 
ysNiS'iN* NH onyncnya ly n^ii jyiy^pij; 
QVi) y2S"i:i}?ia }<n ,"Da:ipiv„ xn pa 

-D^iN IS! p>? "^n oj^ayj "na^ipi^;,, 5<n 
y^s •'^n pN fyjsnac v^ii pN .yjs^ D'nnj?: 
ty^i^jiit:'! v:v^V'i^nv^ i^i fyj^n ,n,yp^ya" 
N iv iDDNay:iv ,iypyiii' yjyiy^r'iya nxa 
T^x 'iDajipiv,, xn .Dip^^aia-yry^ D!2'D'j*y2 
-■'N pN' 'pjs'^ivl:'! -lyj^vr-'i^ nyi ^^^inyi "^j;?: 
D^j -^inx"; -^n nnt^n ps in jyp i<n .rn 
;DyD^PN^i*y£D yno^ot^'ya p>K d^d tyayj2$;? 
,"iyit2^"'aix yL"n^N* iv i-i^ayTDa^in oiyn s^t 
,^^Ma ny'L5D^yp^nD:y "lyi n:n ,|y:^n ys^yii 
-jyo^n Q1V nrmyayjiv n^: DjyDD^^o — 
.ly-imnL" lya^^was:;^ 
-IS' N'n tint: !!>'r^N TVD "Da:ipiv„ xn 
.iy,»:)iiyji:5i'3N'Tiv lyS'nvj't y^y^a pa d^^i 
-iv„ >?n iV2^ in tsray: D^^anx nyiyi 'U 
lyiyi ^ni xn : y:iN? ly-iynL" n pN* "oajip 
j^n D>j 0!^n sn pt< AV^'^V'^ v'L)i!~i'?'2Vi iv 
-D^D p^p lyay: ii* ivw'? yin^x 0''^pa^^ju^ tasjipix xn t^n Di/n "iDQjiipi^,, xn : lynnyn ynynjx 
pn nyn nyD^yii ,^i^m'^r n,ytj'''iDD"'Dpn!so n 
iy:y,p ys^yii jyiny^ y-iyijN y^i< nxs lysi? 
typp^iTDjy lys^yn idtk t^k oy ly^^yn ^ns 
,nytD^^3nK ^ytj'n^s NH pc nyr^'yars «n 
K lynyn^ *iv \vi^'?vn nn^N lyjyp y^^yn 

."lypjyTDDa^yT 
yjnnynns sn Dn^p^-nnp lyn^^n y3js:o 
'^'.V^V'iVQ n^'S "Dajipiv» sn pa Ksi^vp^^Nnyn 

■yn •^yip^Dn,p v'^V'i ."jy^v^^ss:! pN DioT^^fcis^i* 
•^s^j Ij^^i'ipsiyi y^'3 N-'i ,KniD tyn:5;|:n "i"'D ,iy^ 
•^j^*: lypjy-i n^o .lyn^p^Dnp \v:ViP ^ayo 
n^o jjioDn "lyryn j^^? "jynjn,, iv nnyio 
DJS'pyn ,Dii^Wi N^-n ,iyD'ijyj-i.}^D "^n lynj^n 
-jifit^D &?n o^n mj d^j ,~iyTy^ xn jy^^iin i^k' 
-'^'p^B pN y^^'^if^^D y;'^^t u^n "ij^j ,yty't2D^^ 
i<n .to^yii ^yvJ^!!J nyi pN iy:ji;iy'iiyn y^j'^ta 
fK D5^i — ,iyjjTi"'Djs'3 y'nos ixn ,iyiDpstfl 
■}^T5^^^na Di^i ,iy'p.pn dj^i ! ytoDj^Dani Di^i 
■^nyi lyn t>n dj^t ,nyDyi3tj' Oioip jyi^a 
typpsa ^?^ ini^ .iyjjij^>:j'iy sn pa ^m 
NTOJ Km "inyn o^j y^a^^rj^^rna xn t^n 

.'^y^'DtJ's 
nyjs^if^^sj t<n 1^ DiiOT^^b'^vj^D nyi 
-'"K'-iy ytojKDynyDrN Ts t^n ,^t^'.D^ jyi^s 
ny'Dj^ii px jyoni iv ^^i^ t>k oy px ,jjij 
D^'iS -^n npm Dinr^^s^i'^^D nyryn yonj^a 
invr) lyj'^n dj^ii. ,iyT^N ^nt^vji? -lyomj s •'U 
n:),^ nyi n>n lyij^nyj lyjj^^tj'yj ynyus pa 
«ni ,"iy:i^!tD3^'n "^j^j t^k oy .Diiom^Dn pa 
«n lyii ,D^iN ^n dd^j yonj^a yryn ^ns 
-s^'^sj iV': rj^'J i? iD^io iD3}^ipyj3in it^nyii 
Dp^^aj'^,p pN' Qoi:p v:^^^)) ,:ji^yiiy3 ly^stj 
-yn y^i^ji^^YSJ xn d^d px Don^yr "^n n^n 
t:i^a{>*p xn lyoyii ,D^j3ti' yin^N pa jjwn 
y^-'DDni i{?!nb*a nyo^N iyj''n oy .'^^^ir):yj''''N 
ly-t'^K .jy^juynyn v:i^vt^ ns?a ly^xniN 
jyo no ,iyDXTmN xn ly^ir ",y35^ 'tannyj lyo 
ny-i pjs' .jyD^'TDXiiD t«n itoro itoj^'pyn pn 
ytn [yji^nn iv •^n itsnroy^ D5<;ii ij^Dpssiyi 
-))i ,3j^njy:08n^f lyri^ajijiya js* px jynpsia 
D^ymya ,nj^',n lyD^jyj s pa WD^m^vnva^} 
.t3';yixt)y;i t^^j px .Dnn^yj lynyn iv 
lynn nyao^N nyn |{^^5;,p{<nyn y^>j nh 
Dj^n ty^:p^iDnfc? — iy^p^:Dni? v::'?i!^^ lynyj w 
n^D jyiyn >u px .i5?'^^oi{^arx jyn^j 
iyo-,T ny nyii ,^}^a [yt^m m^ jy^^^nnj^n^n 
■s^V;j?D lyn^K nij n^: jj^^^'^ionj^aj^N \n2V3i ))! 
lyn^K l^K m: ,ytJ'nNioy^{^niQ pK ytj'^DD^^ p,N lyjjiTDxa yiDDj^DDni «n d\d ny^x 
D5>'-i .fynpNa «n fynyj dh^k — ,j:^yii -\yT 
N lynyii ^ifc?i "pajipix,, xn tk ,t3^j dj^'>D 
-pxa t«n j D^j piDi^n^ .oy^^j pia ^{^tmsj'T 
-yn tnsT "oajiipiv,, xn v:^^^)^ ^'12 ,|yD 
-nn: sn lyj^n ,iyTy^ ynn^N \v:im D2^p 
-D^yn lyn px ly^juyiiyn yrDam px yo 
lyn pN pK tsastJ'jyD^ii lyi pN ,p^d^>{^3 
p-K :js,njyosn^ tyo^iiyj s px ,niDi!nyD^^ 
.mo lyoniyj n d^» 
tDJKpyn nn^N ni^i Nn : Dij^n p>K d^o 
lyiny^ jyjjiTOKa yrionni xn a^D lynxD 
,D'?v)) nyn px n^^a lymp o^)) lypJ^iyj pk 
-jyi p>^K [y^KD i!i' Dn^N tpyr,^ nyi o^o 

•ryp 

: L3PJ1Q lynonm: lyn r^K dj^t 
! lypjyi p^^K lyD^mN nyn jynsD 
-N>p"iyD^^mK -lyi pa mv yDDyi: i^n^ 
Doip Dyn pa .d^j npjyi s^n D,{^n ,vi^ yo 
::pjyi ,iypjyi -^n Qonyj xn lyn tn ,DmN 
-a^N' NH .Dinypiya nP2\B Dm "inyr xn 
-t3:y iv ,\^^t tiiNi "Dajpiv,, NH pa yn^a 
.nyt3^''3nN Dyi pa i!:^'^fi<D-p:i}i ^n jy^p^'Ti 
y^^j xn "^M Fins Donyj yn^sja^K yrn 

•IJ^^^pxnyn 
-^{s'atj' i<n ly^yn pyiiv lii^a^i ny^^vi 
yiy^ nsa jyafc? pn "oajiipiv,, nyn pa jyiD 
-{^r'''na ty-iy nxa ,:jn^D{i!a-t3^y'n yrtonni 
-iV)) y^^J yiy nxa ,3jxriypjvsnyj lyci^^aij^T 
1K3 ,t2afc?'tj'jyDni ny^jjt^^f^^D nyn pj< jjn 
-■'11 ^nx ,T'^-i^it3XJ Jjijyiiyn ycnj yiy^ 
px-iyi}j'a D}>-i — "iN^iDjyn ^^nv xn 'J'y^a 
ly^yii "LjajipiY,, nyn pa — nx^n-iyDjix 

yjyiy^tj'iya jtx jypjxny:! yjynytj'nya 
X px iya-i{<;iiyjjy:DNnv ,Iy^a5^T5^•>^^a 
px D1Jyt^'^o1^; X tx ^m ly^XD ,^xjniti'r 
D^m ny .nyty^ lyiD^nyjjiN oyi pa sj^p oyn 
-jyn p^^x lyjyp iv dix .ot^ii t^n dj^ii d^j 
-yji yDlpyii jy^^rnDiix lyjyp ii* din ,jyp 
NH yn'pyn tiN yj\t23n xn [yrn jypixn 
s ,iyapxa xn vin n ,,JMt5nj t>n ,yti'^Ka 
-1V3{? px tyt^oyioivn}^ ,3XiDti'Dx:o n* — dj^d 
•IWPJX'iyj yrn lyvytj' 
-yj "DajTpii?,, Nn m)) nxat^'DXiD lyrn 
-^^x nn^N pa ynn^^'a nyn ps* nyry^ xn lyn 
ytr^LJD^Dpixo «n — y^as^rj^^^na lu^^i 
-y^ti'iya nxa \vm :njy^n jjixntj'jx-d^yTi 
NH Dyn ,tyjjixntj'iN ytj'^aj^tj^^^na v^Vi .]y^:ipsnyn -lyn pa ^j?T i<n iyii — Dj];it2^niv pK ; to^J ,Dj);iDtJ'i); 

Di;"n i5?^v,p!S!iVT *<n .dsjj^d jyi;/^ ^^n 30 
iDyn nstsnvi .iy;n.p ryp li/n dj^ii j;idd;;3 

,DIJ1 ip\Dn:p pX IV^i/J "D2J1ip1V» n ')^2i^ 

lyj^n ,Di<n:yj dv^> tu lyn^^n n^D o^^ii ,iyp 
^ii i^r^v^ i3^j ,iyon5<!iDn« i/rjj;ii o^q i,yny: 
"D2Jipi^^„'n .Dynjyi'yn yr^u ,Dynjy^i;n 
n^o jy^HD IV iDjs'pyn nyry^ iynn^s liyr D,yTi 
,iyT^ni IV lynn to^/n xn ,p^Dnip yny^yn n 
-i];n IV :{o:jst^yn p^nnpniD^iyD^"^ v'nn» t^ 
Kn ; y^s}<;T}<;^rnsi-^>?^v{^D pa :iji^^^nDnK 
t3\o "lyTi;^' i/in^N lya^D it2jSip;?n inniin uyn 
,Fi^y3 .OD ,^pDTi,y^''j"ii;tJ'D pa Dyni<;,y,niD s^n 
.11 .T .X DyiJt?i3 ,pyD 
-3X lypm n^D ly^yii iyT);n nyDMx 
oj^n i,y.a : lyn^ntj^ i;rr^K nyn^x t,yjji^i:stn 

.^ nya^K px ,pn'5^J ip,y' ni/n^x ,|8ni33nn 
"W pn n^j i,y^yii ii;,p^Dn,p yt^/n .ne .^ 
tia pnyii nv^v nyi{? lyiyn nyn^x w^^^^ 
-^n.t^' xn lyn^j^ 1}<;j ,-|yn^n:t^' yDJiftrs-iyi n 
yiy^n px D^iifc? "^n iy:^^v >n ^^■'n ,xaij lyn 
jwynp in dj>*ii j;pmj''iK xn — ypii/ii y^x 
ypniD^iN N^n pt< D^i?ii "ii;:''Dnis! ny^n pa 
.D^yn li/n lyn'-x jya^j ^n D5<;ii 
tyDy:ni;a to^j -^^is D,yii "Dajipiv,, «n 
IV D^-iv pa D,yn ps ,^yt:^yn i,yr''N nn^s 
"VJJX y:irDDni p>? o-i}<;ii DJ^T lynnyj ta^iv 

.l,yDi>nJVJ,y^ 
IV DDiryj iD5<in i5^ivpN-i,yi i;iJ3i^N xn 
-n^i^ lyi pa i;n>5?iDD\n xn jyn^^Djyayiya 
ii?n .xP^iyDii: px jjuyiiyn n^yio^'-mx nyt^' 
,I,yiyr, oin'-ayjo^ix 'd:vpv: d^j oj^in ix^s 
n:yij,yDxs lyi lyjiayj n^: T'T D>s:n dv ^'m 
■yn yj\Dvyi xn jd^'-^-ix xn ji/axn iv fxo 
,DyT t2"'o y:xia ym nr^^^yj D{^n |J>*'vpxt 
Dnnj<i.r3 j;D»s;jy: jy:i5<np,yj .n>^,n xn d^ii 
-•'X |y^p^D"lx ynyo x I,y31n,t^' iv o^iip>^n 
-yiiya lyK'n'^x nyn pa jjxejit^,, cyi nyn 
xn |yjyii ."xpnyox px ::m 
D^npi^rn w^yii jynt^n^ey ynyto^ni 
,D3xoyjiDin D^j T^^iyrnya o^'n 
pa ly^p^Dix \ViV''\P IV inyr n\o t.y^i'ii 
pa yo-ij?a lyn px iy3>n:ti' .yjyiy^tj^iya 
-{^n IV 1^0 lya^^n nnx nrx .lyjJinyrxny ytJ'iDDi^XD'axP"D"'n; px yD^^-iyji^n-p'^p' 

.|yj:ijyiiyn. 
pa D1^pJ^DaM1 xn lyjyp^i^n^ typ nyii 
n lijii^ ? xpnyox px jji:yiiyn-DDnnn nyi 
yvixiitJ'" xn px lyoynxp xn pa y^j^t 
nyij? ? fj^^vi^j^iiyi nyti^^Dn nyn px "nixo 
px i^o-ixa nyD^uix lyn pa o^rprDD^ii xn 
DxxDtJ' Iyt^•^11v tiaoxp D'pa iyi{^ ,njx^jijy 
-i^nyj^x D'pa iv^^ ,"^inpjx"ia px yan^p px. 
px ,pxJJix px -^^nDDy jytj^niv piaoxP lya. 
^irx yixn: ? tyaxT yuyr^it^ ya^yrx i^?: 
nyi IV tyanx xn lyaxDiya lya jyp j;jyii. 
nyt px Jji:yiiy3 ■^yt^'^DD1^x''V{^D-^r1DD1J1''V: 
nyi IV ny"i{<i ,o^yii "iytj'n''x lyvjxs- 
xn tD^D jjii^jyi "lyjxpnyox lyi pa tiaoxp 
tix ,T'T D;yiiyn D^yn xn .11 .: .x D.DDj?i.n> 
! Dix ayjyr^x in^x ^i^ix -^n Djyiiy^ xn- 
px tXiO"Dnax5rjyDiii ay-i p,a ynxjanx xn 
-yj px inytDt^ iv n^: t^x Pi{>nj^^^na ayn pa. 
-yr.yn -^n ^j^i o^yii xn mix -x^h ,nivy lyn 
ij?j — D^j x^n ''^D DH^x Diyn |yo — jy:. 
yrn lyn^x lyny^piva^ix px ,iynny^,p"iy iv 
toDxoyj ot^'iDi^a lynyn ya^yn jyjjijyuyn. 
t^axow priQx px iv2i$ wiv)) i!^'?^^^ ,tjix pa 
"anx xn t-ix r^x nrx .lypn lytjix ii!<arr\ 
jyny:! px ly'inpn iv O'-j ^xjiitrr x pa yax^ 
IV "ij^j ,iyjyiiy3 •^n ^5^r n^yii xn xm ,nivy 
yryn nyn^x lynny^'pivanx px lyinyi^pny 

.lyjjuyiiyn. 
-a^ix n ij<tnpx"iy~i "lyi tonynji'-iya ^nx 
I1X ,"Dajipiv„ xn xni i^xJiitin x pa ynxj 
finx ^xmc'T nyi lyin^a iv jyan i^yii "ly 
-{^Tv>*pna px ytj'iDy~5^yn-D xn jyii fytyn- 
■px nyrn pa ^^nw x d^x ■ — yo^n ytr'a. 
-axnya n--: ^>2xn oyn — jjijyiiyn lyj^voy;!: 
si^ix inyD'j* iy35^ nyn oj^t .jyiyii DJ^cy^ 
toyii jx^a lyocny lyn .ix^a lyn'mv nyr 
-^^5;>;s ,yrx'V{^'D nyn^x t{?ivxD-i5^a:'x : r'\ 
.iy:ji:ynyn vi^'>'2ii.:^?v px yi-^Q 

,p^DDnoyry3 — ,niux"iyDn y:nyt;' 
"Xiyu'^ ly^^x p^Dnip px — ,Dan lys D:^n 
-y^iD>ip lyi px yS^T yomj x ly^y^aj;' nro 
nyi^n .iy^-.-yD jyny^ pa jji;='pni£:;y ty^ 
-^x lyDy-iacnya ^y^a d^: "oajipiv,, xn lyp 
^^'inyn rjix •••'n \]!:"''\ cy .iiDxiyD''^ nys 
is'n .lyn^n'tr vc-^^n rjyn inyr ixixa "^{?: 
si^ix lya jyp ,1x1x2 lyrn oj^tn ,v:!'^dv 
"Dajipiv,, xn px jy^nyvny^^x ny::^a xn 
Dyj>>x jynni^i?aj>*jj>*a iv yiJXDL'*o^x 12^: r^x 
ynytjix xni ,typi-n"iy3'x ,"iy"iyni .■•n pa t3s:ipix sn ^,yni;,t3 

-ivitj; ,l,yD.j^iyji y^s i5f ^nnsT lysin n^o 
nvtyn pK mx ttos^yn ,ny3^nE' its^j tiN nyn 
-yiD^^ pro TJ1K DQ^yn lo^mj^ nyr^sni 
"\'i„ «n lyD'instj'iyD to.'-o ,n;'y:i t^^D ,-nt35!n 

!prDn,p D^O ,"t3BJlp 

ly^jipi^v .y^spnsn xn tyni^n Pvi;^ t^a 
I,yjmtJ'i)/3 jrpyjDisin ^5s*t:nsiYP nytJix pN 
t).j?n ^n ps yj'^N i,yn px ."dsjipi^,, «n 
^VD^j D{?T T'K ,'?'\D Di$i ojyQj;y:i ^j^o s 

-{<ij .xniD prp iP'iDn,p ^i?fl m^n n^n 
^lyr^iitj^nya ix ^k^ii nro li^D^^Ti ipromp ytJ'n 
— yD^^iny pK ,p,y2Diy iv -sn^ — yr^n-.r^n 

.|yv,ytj' IV «^n 
-nyQ ,iJ?nD n^j nynj^ d^^^t nn>N oj^ir 
-iv„ «n pa tyn^n d^^^t in>t< ,-i^d jy^js^ 
-pnyDsns nn^N n^ix ,iyj}?DiyT in^N /'ddjip 

-iv« Kn t.yp'niQti'-i.yD lys^i/n D);n oj^t 
-ynjiio N^i lyayj nn^j< D:yii dj^t pn "dsjtp 
■fi"iJ$T xn Dj^n D^i |,yn,yii iv ^yiD^o ;/^,yn 
•?tjr Nn ,Dtj'j^i\ nj^DpiJiyn nn>K ni$\) p-x "k^DDrn y:njyiD'ki'^}?D prp d^j lyii — ,tyn 
8 liSa ^,s^iytDj?D DiyDDj^j^'Ti, nis — „yn 

-y, D,y>''j Dyi pQ ii?^i3 nyn t^k dj^t 
sn pinsi ,iy pn.ypt^'nya ,'''itS: .ij^finpsi 
-j>-^,a lyryn "^j^j .lyiyii Pin^aya "laajip^v,, 
.nyoij "i.yDti'iy lyn 'D^yo^'y;i>yofc?Tiv T'k s^v 
-"iv^nn yn^];TD5?-i y^v^ios pn t^n D,y px 
.lyD^nii "i^K tynn^a 
"D^ix jyiyii Dyii D,y^8 o^ji ^^/^a^ii ^nx 
.[y:j^T IV nyDJiK o^j -^n ni; Dn,n.yj ,,t:n,n^ay3 
■jyD'k^DiN yriD^n y^^yra |t? -^n Duyn d}^t 
Dj^n njb'DK'DrN o^j t^n ij^Dp^iyn ny~i .^yn 
tDTo pn i^^aj? ^{^T ny ,i:y3{<:a iv p^^^ D,y^s 
-DjyKTii D^3 "^^N T^s D,y t\s ;Bi/,p 10 
o,y .i,y3.ii!io p^^s Dy^iS; oj^t ^j^t n;? /HD^yn 
ya^^n xn jj? ^y^a inyr inns^i in oijyii 
pN px .lyon-n \^h w^tV^'iP WP ly dj^it 
-:i^« ^,yD>is i^N, "i^ajipiv,, sn t^n tyrj/n 
-;>!tiD:i^o''N o>j "i,yn''^ t''n sn .r^yDtJ'i.yiD 
i;tj'n,{<!n;?D^^ "i»a iyn^,yj j/omj |5/^,n}^v iv 
?y^a nnyr iinsn "^n mjyii. oy .p^^ms 
y^s pa jyoj^jw i/n,yn\N ^i/^a^n, ,D,yn px 
i/Tyn nss tiyaej? iv D^n,y3 lyj^n a'W^^^ 
nva^N — u^ms ];jyni<m,y px y:rD3^iT 
DijyTi oy .lyD-'UiN yt^'^^x xn jynny^p 
i;iyTJiN pa n^rpr^niit:^n,y3 -i;yi px "i^in "^n 
tD^j tyj^n Dj^ii ,iynyjx^ y^s pa ,iyD5?Ji;j 
HK^^jy ps ''^Dn«s -lyD'^^rinK Nn px jy^xnyn^'? .■i:s^::j; p« ^^Di.ss-nyto'^^n'is s^^i j^x jy^sip**'? .pit2t:Mt2b*"i ~i«"fNvni2 pa ."l,yny^ I,y^i?j}^^vxj oyn n^Q nj^D s lyrn 
iy2}>'n lytj^ms xn ts ,iy;i}?T i3>j \^p \m 

Dy ;D^'priDynD y:]^^Dafc?wiy'nyj xn ps 
Dro .D^{?ii Dy K^i yn.s!iJ ,|yTyTiyj ny^};? t^k 
-i^D sn finx .D0>^ 8 \^nr>vi V^^ 8 ^5>'o P'x 
lyiiyj iDvy^ r^n lyrn Di?n ..y^^ytjy^yj y^x^v 
■qn Dj^n oy n^ ,^'i^ IV^'T ps lyjiij^nnyD 
Dy i^m o^j K^n lyty^iiyn jji^^^i^b ^n nsts 
tyti'^'nv p^D^^j^iQ-D^Dj^iQDj^ip,, NH iyny:i pk 
Ij? lyin^Q ii* m nTN ."D^ms pN ^sit^^ssip 
lyni^iiyj t^n ,p^itD^^{^a-jyDs^,p v^v^V'^o:v 
•^n iDj^n Dy ij^j ,n^^pjnjyTinD^ij i< nij d^j 
D^: iJ^j Dy |yp lt^'-ly^JK ts lyT^iyjD^iN 'n 
-yn yjnyny^ n lynnny^jj? "^n ;D$^n oy .pn 
yti'^D^^j^a ynjynti'.DDa^yT "i^a lynyiiDtJ' 
Dj^i'i '•rDixB nyD^mx n ps ,t3^^p;i^0yniD 
-^B nyn n^x r^i^n ton^toDnpy ivn^^^ dj^'h 
.rnox 18 ti^iK ly^y^ ))! lynnny^jj^ D}^:n ,i^i3 

n Danmyn^N — ly^^D^xa vwi^^ xn tyn 
"^n Dvy^ vn Di^n ys^yi^ ,^^t:-iiS'a y^jsnyn^^ 
'•n lyj^n ?nyn^''nis i<n nay^t^yjDj^j 
nyD^^a-is! xn nnK lynt^'iiyj t^Dsnny^a^ux 
•^s^r v\p ! p^j ,,nN ?njsDti'a^iK ]vvi nsa 

nyayiDiya yny^n lynj^n ^mk w'Pi^t nyo'u 
-ens PK \i^'^^vp''^ m\ .D:y:o8^isa pK 
laisnnj^p-nytD^ms; d^j? iy-ii?i\y;i D^yDt^'y: 
pN ly^nj^nrr^'ny sn ii? ,1902 ddi:^^ px 
-j{s*P y:7snyn^^ ^^iiv n lynj^n m'^^^'^'^p 
ny pN ,;yn nyn iyDyiDy:iJ>* dh^n lyDjsnn 
.piaoHP s \n^ lyij^nyj ito^nynyjD^N t^n 
-yn ^^^vnyn nnyr dS^dsi pn ";yn„ ivvi -naxs Dyn ]n iy:s'D lyny i '?;iu ' o lynx y^rixya 
15; tyoipy: ^kds "^j^t t^k d 'J' 

!^nn s 
-i^n nyp-jisinyD sn lyn 
iSD DQSoypyj 1897 pN jyn 
yny^n pa nytoDnpy xn 
■SI n Di^n ,jyDasti'.pnynyj 
: lynnsi^yj "^p^js^in ^^^n„ j:id^^v y^i<pn 
DiyDi^'iv ^{^T DioT^jj^^jr n^nto nyi |yTi« 
"DD^ms pa o^^v s! lyn'injj? "in Dyn ,iy"iyTi 
,t}?''ikpvs ■iy5j'''tD^^5^a pa fi^^n i^n it:\o yaaayp 
i^K ty^ijsmya ^n ly^yii ly^nsii xn px 
."nnn^D ny^yn,DDnri< ii<: pa rnsi^a-^itj' s 
p^K lyTj^^yjDniN jynj^in lyjjs'^n^a nh •^nx 
lyiiyj .mno \V2i^n 'n lya^yn pN ,?i'nanx 
-p~yiiy3 n pa jjiiDa'-nya n Dfc?i ,n^'iy oyn 
pa iJipii^iDtJ'nya i?„ i5f "^^^^j t^n lyuast^ 
}:^B2i^ Dyi pN DD^^j iynyij^*^!fi^{?iiyi Dyn 
i^n t2{^iDtr:N siaois'p-jyDs^p jyiyo^n js* pa 
lyti'nix ip'D''^}<;a D^D}^ian}^',p yj^'ovypn 
"••IN t3}^n ■^''^"ijy ps ."n^mji! px ^so^a^^p 
pa> nk>*iDpy"in lyn ,t3yji{s*n ^yiasD -nyn 
-rn "in n^0J?^, : lync^yjDnx (* ^j^n - ^ajj^D 
— D:]{<i^jr-n'nD xn lyDa^nya iv pa lyo 
,Vi:i:^v^ inyDti'anN jy^yii r^^a nyn pimk 
iy^s:{<:^v{<ij ayn n^a hj^d s: lyj^n yn^yii 

".jyny^ 
iD^nyj D^j lyn}^ "^n 0}^n jyo 

nyP^j^'nyo NH pa lyDaj^L'^pnyny:) nh 
,nyDDnpy nn^s oyriyujinyj D^j^ojin \v2i^n 
nyi) Tn,n-ny3N d^t Ov>'n 1901 ''?v pN* nynj^ 
■'"tr'iDjy ^^Tr^iND nh lyny^y^oms (t:s:yD 
nyn or^^yjpyns t3j>*n yar-yii ,(**jjn .lj?jN"is jr'bN'SijD lyinr^'-r is mu'^ci'N lytys 

■binrsixa xn,, : i^axJ Djrn i^jiJiN (** 
-n^ Dys^yn ,]»yTy:! dnt t:iNpy3 tin "Jin"2"jjy 
ix'31' ynyi iy.ixt'piyB lyp taaxpnaxs x dnt ,c3ya 
Dn"ix onix "2 'jsn x't lyn ,]'axT"iyiyixtt' inb 155459 •tSDJ'ipi!; «n -ii)) IV D^nnw to^':p3''^3.yn NH yivDisinyD 

P'-i' ny- ^'^i:y m ,15>*t: i\* D.tii lyo^^ci/n 
-2^iN' iy3{?r,,y2 ^n a^n n^? jynyj inij t^j^in 
Di^i ,DSTnjts*p Dy:yr''X i'^ lyi^yiDti'iv 

-iyi^"'t< pN* ,tDD^^^^\*{^D s* ,nn^N t^nytot^ni/a 
"PS!y~ s lyny^;^ \>^^ >n t^n ,dd'Ss^vs?d vS 
"!i;ji^ij5>'^ N*n pt^ T^x Q,yi nio .ny^j^^v 
?i);n2 "lyroD^n {< npmy; lyi'i.y:! "dd^^o,, 
•^j^j T^N ^^-"iiN'-s .'"■nt^D .1 ny-tjiSDpy^N pa 
-Vf^vB ^ "ly^j^ T^N iy ,nyp'to^Ss;'3 ly^jv n* 
jyD''',n s; iv ti'ir s pN ij^ddin^j i's p^: 

fisasp nyi ly-^'Diys ^^n jya jyii,, 
t^nync ly^^yn .o'^mx pt^ ^kd^bxp iy*L^'^r,v 
-v^''^ Nn T\o jynai^ nyi p^? ^^nnyi "^^: 
y:i'^Dfe?nip{>nr2 -in-^^ iy2y:5^iN •^^qi^b V7^'i 
iO^yTN' tyv"'£OL^*■^yDr,t< no px lyij^nDyo 
1x11 ,']Vi:>^v ^?^ px y^'-^^^on x^ii tyDNin:{<p 
-•'■'mN pQ Dnv'^'C'v:^ ;:riyp?y2,y2 2n D>sn 

,iy:8^ ry:DDij;D^iK cyi p,N lynyn lyiij/^n-Dy; 
-jiny^'^ pc ,y^,ynp-D:y3y^ xn jy^^yn ^-n 
n pN lyjypiTLDD^ij^ i^^iny.-D^n oyn oroV? 
"lys lyvji?: pis jyn D,yDD>D-''^*L:)-ivSS yru^y^ 
D^o iJ^^Dix^j ny:D^s -ly- .;yiyn lyijiNivj' 
-lya iy,o'i< m^n ^st:* 'ynstiiyijixn i^n 
-'VJK'oy-'k^'^n^''{>'2 N*n lyonyji!^:^* iy:Nai:' 

D^^v X px r'y^vysD j,yii lyn^v^ {< tinx 
"in"'N* lynnnyjD^it^ 05<:n y^oNip.^'oyi ^sn lyii 
.t3D5!!,o nn^N ly^n^a iv lyn^iny^ii^' px ,b>$p 
n'p2 iyin5>*' -iy:^vnyn xn pa d::n2:^ pn) 
.(DiyiJinnn-i?'' lytovy"' 
■D^ns; ty3:};?;n jy^siyn^^ «n ds^ii ,d.^-i 
-D>n Dpy- oxnnjs'p nyjyj>>N pj?: D^yDt^^y; 

tyr, pi< ,.n''"'miS p,x Ssn^axp jyti'mv v:"'? 
va ]i<i ,p^t2'^vS!Q nyrn n^n inyjjj^ nyn ij/o 
pa naxip yijyrmiyn .y't^^s? i^n 15; piid j*; 
ly^yii "T-D .D\cT''^^*iyn^^ lyarDyoy; ayi 
— ,iyiy^i!;^ ^yo^n: >nvi' px lyiyn 'lO^i^naiv 
pa "lyjx^ N p,N ^^ro^iexp pa -iy;x^ iX px 
iv typ 'pxnyn^^ ny'noN prp px — 'a^^mN 

Nn Dpyot^ nynnyn yn^^w ^xn i^n 
Dy- jia no3n v^^D^'pi^B ^{it^yj^D y^»•J«J 
iiD -yi T"iN ps ,DioT^^^"iyn^^ \Viy'^2:v 
^'Mi o^s'Dlyy3 j^{<;a-iy j.yti'nj^^DD^n pn pa '■p^*"!,, y?'{5!"iyn^^ xn pa lyn^^nyj Don: 
Z!i^^i ivs;'vp{<na y^xnyn^!^ y;ijr nh pi< ,"Drj: 
":yn„ ny-i Tins^ ojjn "|yT;$<;-i no,, ^n Dan. 
x'"i pia -''33$^^, Nn px Dypjisn {< nai?Dyj 
::p'\ip 'p^')} Vi< 1903 t^ms'o p!f« .dij^doj^p, 
p,a -^xinjstp D^s lyn^iiyj n^.yot^'yjDms. 
-''DJ>t"iriyD:,v;p ODayn nvi px lyD^mN «n 
"'":?>!P"iy:y3 pn .t^''Dm^^^*^1 npnit^on ivn, 
.■iyiVDiSTnyDj»>',p i*; lyny: t^n t3;s;i, 
-^-ijNp-iy:y.i p^p lynj^n ly^snyn^^ xn 
lyn^n ^n ,nni~!^! .n?yD:i*y:iDn~iN n^j Djiii^ 
ya^\- Va ai^yD'j'y.i pK>*:o-'^Dn;s;s yi'jNj ny^n 
DisD^uy-i ~y- pK ,ns!injiSpnyo'nns d:/i, 
iyijyAj'y"'; {s' i'l^xny^ nj^n opnp tn ,]VWi Vi<-. 
"dv: ^'p^n„ xn T^{< ^>s;o Dyiyn ^nx jj/n 
[pa.sD '^^ypy; d^ip D{?;n pt« ,np'VDjy lynyj, 
.lyinyTLO-yi^na pa Dy,nD5<; oyn, 
N^- C{<;ri invV' lynr^yr nyi pa ^^r px 
X lyin^x iDf'yDt^',yjDmx ^''innxa-iyD^''n'ix 
nx:ix3 DpntDDH ny~i px dx'viixp. 
-yn^^ xn -^n tyn>^n ^.;^,d oyiyn .^t^oyp, 
■{<;n ^n "!•>?: jyoxsny: ;pnii^ n^j pic ty^s";. 
.oxinjx-p Dy]y;i''''x p.^ D^yDt^'^yja-iix tv^:. 
D5<;n ,nxinjXipnyo>''mx lyi .i.5^Dnyijy,n;, 
-■-py ^m„ X I^yat^'^VD''1x a^nvi pii^ 5<;r?N, 
-:xp >m lyiiyj lyj^n oy .n .1 ,na'2vSp "lyi 
-y^xiyn^^ X ,iyir:2XTnyDj{<;p ,x ,iyax-n 
iV2^ T\s 0^.1 .t^xinjxp nyiD^^mx j'x px 
-"ixa y^xiya^f' xn pa i^itr xn iyii,y:i it3^" 
yrD"ix xn pa ^^^t^' xn |yTiy;i px 0^1 /^t: 
-]{<;'? xn .ly^xnyn^^ xn tia ts^^vxi^jx^nj?, 
nytDJix lynfc^n lyiinD^^i; y^xnyn^^ iyj>^" 
nyijyn .nxin:xpnyiD^''3ix oyi Dv^at^'■ 
,'i,yj:;y; ^•'iiv yj'-n lyn-'X D;yn,yj 'Oi^n !;<;& 
lynyj t^x iy7xny3^^ «n pa nhD'^' xn px, 
nxa tyn^fin "lyrs^i ni£3„ xn tx ,Dm3 nrx, 
■D^",x lyns^in p,x Dyp:xn x n^xoy: inx nn^x. 
.■'lyjxaoxt:' lytrv^a lyi'^i ^m Djny?y;i 
"PXt2 nyT,yn pa :?^t^• nyn tyiiyj t^x D5>'n 
^i^} n:?xa — 1901 lynnyDsyii t^x ?p^t:, 
-ipyrij^a t^x ^ — :lJn^^t^'DJi; i'^nrpiXD xn, 
-x^-DD''xn-i.}>'j nyn px i^inxirrxTi); px lyc , 
-yn DpntoDn lyi .Dpnnon n^^typixj 
n tix ,iyD^'mx"J"iy3 pa Dj,yDD^^o \:>nvt:i'^' 
"ly^n D^yD'^y^Dmx tynj^n . lyD^^^ix^iiy^ 
-j^p xn .toxinjxp o^x y^^^'OD nyin^a 
lyn rxnyj -i^^n^exj t:;3j^n yirrjxinj/D 
%^n ya^yii ,nyn{^ ly^xnyn^^ xn ; oxnnjxp 
Tx ,nyD^^mx xn Dnj;iyjj^^x '?^d y^x \V2^ 
-D^nx i2^j DxnnjxP lyom prp fiixt lyp 
-«;i3„ xn lyiyn^^aii'iv i:; O'-: nD jy^'yoL" i:«^:3j; ps ""^Dixs ij?D^"'ni« «•>! p« |jr'7«ny2''7 lyay^iD pa,, Donjya nrs np:i3 ! lymj^syn 

■yny^j^n s -lyion^^ayi DD^^w^m ^ "n^n 

-r^N ty:jmif dh^n nyii Df^i ^^^n ,y^Dyn^ay 

.li;:jnyDymyD ytj'^iy^rn lyin^ai:; 

yn;y^}^D s<n jyan dj^ii nh tyjrniiyn iv din 
inyT "1^0 jyn tysji;^ lyriD 1'd„ :yny^5i<;3 s 
nj^n ;yn nyo^^ms ivi o^v, ynnjiN «n 
.yny-ia nn pa ^■-Mto n ^u lyanwDn-ivS 
-"•■nj s pN iDvy^ jyrn y^^n nh : d:}<;t jyo 
Dyi ^yiDro y^s? lynjynjj? lynn ps njDD lyo 
"lytyn pia o^: iytD^i?n.n^iO .lyioipiv^n xjit^' 
tyD^sDiayT lyn^^mN 29 xn pa jjir^o 
,I,yt3D^^i!!iV5?D 23 ,'^^^j^^'tj'insn v< tvai^ 
li? iny,o ^ya T^t< DiiOT^^{<^vfc?D ly^n nyn^ 
y:^•^■DPN'^a ^ i;-i^^n ,ynj^ynt:) fc? ,^vsyT^N 
xn pt< Tx oij nx:! lyo^m i-'q .y^Nnj'j^ia 
ix iy:yjy:yn y.to>^^ yryn ly^yii ypropiXna 
p^^s TD ; ly^snyn^^ y^jso pa i$^^vn5>*s5? 
Nn lyDPi^npni^f o^j ^i^:a \-^-^p "^n jy^yn 
oy ly^yn -l^D lyn ,iyn''p^t)np iv ^^t^nxa y^^j 
tyjyip n^D ^y^a^ii sinx j^d^ij "ixa lyrayj 
TS ,Tn lynn^: ,t,ynyTD^iN-i5<:a nvy ny^!^ 
".iyn^''ti' o>} in pa ^i^io p^p "^n ly^yii i>a 
liyonyr, yiixnn nx: lyity: tyj^n D}^'^ 
.fj<;,DDiN!?j pa DD11J ayi px :1'^Jy!Dt^'^5?a — 
Dinxn ,i:n} x inj<: [yiiyj o^j '^n,x lyj^n ^n 
iioixa lyDiin-ii? sn pa dtoti^xivj^'d nyn 
.y^yay^ Dyjn^itj'jiN |x lynw "ii^Pim t^n 
,i^x::{?ipx»3 i^Doxi DiQi't^'n Tiyn D5>ni nj^ 
-•"n-iN Nn pa lyp'oyii^ynD nyoDy-i:i ivi 
tynpvT Dyn pn lynnti^yj nj^n iiiDiSjia lyt: 
-IN sn pa taajipii' xn,, : "iNniyn,, lyoij 
N'n Pi^iN ,paxi 3>'^ njjiin ""lonxa lyiDiin 
■n^x lyDxo "iv ii!;^P "uxoi^'oix t^x xn ^ya 
Dyn "xa px iDD^^yr ^n nxa jya^^jna yn 
nij |yp:yTL^'y2 ^n oyn xn tyn .aipi^aia 
■p-iyiiy:! ^' nyi5>* "-iDixa-iyD^^^p x fyn^i^n ii* 
-yn t:yn xn n^ix -iyi$>' ,ivoni5j.B yD^^Dax"* 
pa lOny^ oj^n vd^^p x pa j:ijyiiy3 s \v~\ 
tynyii -lysxTi::' xn iriV)) ixi ,:dii3is yrn^a 
113 iynii?3 D^' fnxt xn ...lynjnitj'iya px 
pa roijjyrix ayn n^ix i,yjjny-;j<;a xn 
pi^i.^ v^^n nyi}^ (?) lypjyi i.y::'\ojjj5?py Dyi 
,y3X^P nyoiimx xn pa jj^inxaiy xn 
iyyi^N* xn n^ix lyv^ut;' ^n rr^ xn nvJ^^n ya^yn ,jji^piii(Djy yt^^Dj^jj^py yj^Dorj xn 
m ,r\'\-\'\i^v yn^Xiiyj oiyamya ^n t:i?r! 
D^ipai^jyD xn iyay;yj '^^ix ^n Wi^n V3'?v)'\ 
tia lyjjriy-ij^a xn iyay:iva5:^j ^j^o Dya:xo 
-X"lt^'T-nn y^xiy^^^ xn Q^.r: ,"iyDiin-ix «n 
"lya D:ypy: to^'^ y::x^ x -ijx^jjy pa ynx 
DJ^T lyin^a px yvyTjy;yr:yDX^P nh \viy)-^ 
T^x oy ."jyii lyn^ro,, x nnx Dxnis'Dy^j^ia 
-D^ix ,pit:pXiD yDjyayiyjonx dm xn iyi":y: 
xn„ lypyia^ix typ D{>*i"i ,Dy^x lyi^^'siv 
\V^^)'\'i yir^-Dj^niiti' ;xn px jjiD^xatj' 
-q:v ^■'•'ir^xD xn ."o^ia-ix p.x ^.xd^bxp 
DDXoyj D^n ,1901 nn{^i nyt [ia ::niitj' 
,yijj?r)-ixn-:yDx^P lytn px on jyDE^'iy ay"! 
-x^p X D^riX ^n nnyr D:yDini nyi pa px 
px Di^n i{<;oDix^j xm inx px .PiaGXP":yD 
-n^a \i' «^n iyj5<o*^"iya y^x^ nya^^^ny t'x 
,t3yyi "^^ix lyiio ^ux ,t}<;j I'lxa iyDx.?2 n lyn 
typxiyn-^ xn Z'^ati',, ipv^ d^o "^j^j px 
"IX xn iyvrDtriyt3:ix v'^:ii!iD ixn px \i^D 
I^^noyj lyn Dj^n ^iix .iyDX~njxP lynin 
'jj<:n lyo px ,y^ya yt3]5>'onyi tyanx xn px 
-ymyD^''a'ix xn xm ,Dny-iay3 p-ixDii' "^n 
T^x on lyi D^^ii jyTiiiyn jynj^n lyaxDia 
t3t^'ioi^a jyjin ^n .lyD^ni jyjjxsy: t^^J 
pnax px px ,jynxuiayT lyD'^anx lyny: 
ixa ,iy^xiyni^ y^^i; jyv,yj ^n ly^^n lya?^ 
D^o tyoypixn lyaxo a:vPVi nj^n lya ya^yn 

.tyD^ny: jy^i; x 
"^x ynnyi-'rn xn iyopy::;j>' jy^^n cy 
-^ic, pa p^Dpxw xn D'l'? .jy^nxn V'j'^nv:' 
nxa -yniimx xn ixa jye nii,n ,":yii jyn 
-:xp 29 ,iyDpnDDn yoniyj lyayjyjas^ ^^d 
^,^iax px ,iyn}>'"ny: it3^nyr,y; lyrn lyDxin 
-:xP""iyiDiin"ix n ixii .lyDpnoDn xn px 
-xip{>'Qy"i ^xiv}<;d xn to^r) lyoxr^v ,iyDXTn 
>n lyaj^n ,iyi.J^ny: t:-;-nyi,iy; o^: lyj^n ,tyt2 
-"'n: XIX .lyairt^'yjaj^; Day^t^' o"-: li^j ^^ix 
|ya5<;n i^Dnxa ii'Diia-,x lyn pa j^s^any jyo 
xn px ,DyDnx'iny D': fyr^xiya^^ xn 
"yajj; •lypy.'sc' d^: iy3i"iny:i:.s: ^n D5??i r^'^'V'::^ 
•^n 'tij^n jyo lony^ny: :jx^ -t^'j oj^n d^t 
yD^^ny-ia x D3x*2y:i Di^r] \V2 ,nDTo Dax^y:i 
T^x D:-;>n ,iyD-i5<;i D>>"n ,"^x„ : t:j5<!Ty; px y:'*^ 
-njiya iro,, ! "iy*j':ix'nyj xm .dxtipx 15?i 
nyoiianx y^J xn nxn lyay^D pa \vd 
^{^*?a tytot^ny div Dvy^ r^x ya^^yn ,''iDixa 
y3nj"yoL"DDa^yT d'^x d:}<i:'^*:;xp xn px 
Driiyj nyD^nj x pn nyn dj^i ...''r*o~xa 
xn px pm pip .Dnssayn y!^xivi^D xn n^a 
nrx jyiiy:! uij d>s;*,i iit^ixa y^xiya^^ ].0 tDSiipii' sn 10 D^5^.oj<i 2i^n ^^x ^^ni /tDi^rtiti'iyiDJix Dnrx 
lyijyDt^DiK xn D5^n /Ddikitw it^'j -^i^: 

.Dt^^snnr-irK lus DT^ivDpy^j^p ,nT'''PvSi;yn 
-iV'D vi< D,y T^ ,t3nn^:y: o^s^nsi 2^r\ '^^N 
ly^j^T nyo^rnvS t^i< ly^^>ny3>^ «n rss; v^ 
•^n -^iN 3i^n ny35>' ovy^ ; nnns px [yny^ 
inytDC' T^D DioT^^>5nyn^^ nyi Tfc? ,Dj^^viy3^N 
nyi inn lyp n,y ts ,d"'Q yj,y:!^^N yj^n ^i^in' 
♦...lyDPSTi D^: DiDT'^is^vj^D Dyn ps si^^i 
■^n Dj^n iy^n{<:^i yirD«^n)?DjiJ;p «n Djn 
y^^-iyn^^ xn tjs* ,^nr5y5 o>?- t^nypnjs'Dt^nya 
lyp Nn nnx AVW)) Diyvnyc rto ^^Diis'a 
".inyDtj' o^j 0^2 yjyr^N ynn^t^ pinx 
y-yn yjm^v.piyD j? jyiw t^n D}<;t 
-iPDn yo^nj {< iyQny:iD^nx d^^;!-! xn pN 
.lyjji^nsnys n^ix px vov^b nyi pN \i^'Q 
\V)) ,\v^^'\'\v: nyoynj "^i^: t^n ;ji:iynsnN xn 
r:y"iysj{?P ^* t2j<:n npntaon D^'inij^o px 
-y-i y-ijy:^{?3 lyDuy^jj? jy^jsny^^^ xn ps 

"saoTD y^^^nyrt^ xn jnjypnno^iN,, 
tiD I,y5J^ny■^Dt^>yn v\:):ivn'i}i xn iDro y^ntD 
-yaj}<;p xn D"iy^,pny ,yD^^p nyti'^mis lyi 
xn T^N oy TkS ,t3^^i; nyn^yr nyi i^* nyn 
'i;n i^f ^^D"i8£ ly^xnyn^^ lyn pa D^^^aa 
-yn y^^yn ,iyD>?i^nj8p xn y^s lysaoyp 
^y^^^iDD^^s^v^D nyi pa iyj}<;r35^ id^j t]n jy?) 
[ya{<; D^yDti' Dit.)) ,''^d-i^q si — ; ^rDi^sa 
lyDD^^iya 15; ly^'j^'j t^x ^y^^ n^^N o^nN 
lyi ya^yn ixa ,D>^,n^^ia y^jiin^ivnj^K sn 
."'toaanypy: nyn^x i^a^n Dior^^snya^^ 
-ny D'jyniP yaiNti' ^* ^jyny^ t^k dj^t 

.i^tDn^s nyiD^mx lyn i^' j:iiy^,p 
nnyn "ij!?: iya{<;,n j^^id lya^yr ny- px 
Dy^a jyniyn xn ,iy^y^}?p yrn px ^nrr^io 
ryiyi lyD^^nyj ,iydD^j^:o-Djynp nyn ps^ 
pao ]'''^A^ T^N Dy ya^yn -^i^: ,nypjsa s ?i^*,n 
IV lypjy" jy^snyn^^ sn Dsjn tya^^ay: tD^j 
:t3''j onnyj iy ,t3:ii^Tyji 05<:n '•nns^a .i^^no 
.ytyi ^yjnynna pn pa on^ii prp pmv 
y^snya^^ xn ts* ,^'\v^p'\]} D>s:n y3y^j<;.p t^n 
■nfc? yi^j x^T lyoj^'^ti^Djy iDoya T^N •'■'DnNa 
px "lyayi iv i^iim v\P„ "•^tsi^'ia nytD^^a 
n^yp an^^ t^* ,lDyt^•^niDDy: itaj^n tj^n^^^n myn 
tajyo^^-ibia px iy;ij^naj>''n^* it^yT; nnvsn 
lyoip ya^yn ,Dyn5>'ynD yop^ntooai? yrn 
-1^ Nn pa jya^i^jna xn id^:o D.pi^aj5<;p piS 
-D^ii< ly^yn Dj^T nyii ny anx nyii^ ly^xiyn 
y^snya^^ nh nyn j^t jy^nsn xn ^n \v'^): nsTj^^Dyj lyrn ya^yii ,:n'^p5rj3ayny:i pa 

."\vo^'?p y^s; n^a 
Djypyj "^i^,pnm lyo oj^n jyTy^i pa 
NH jy:r^y3 ^}>*,q {< "^t^j Dyii oy Tb' jyaj^n 
s ^^ix "ijxn 4<n ^"la lynn^a,, iv lyoDxo 
i^ya y^'xiya^^ xn d^: nyas^ ."jyii lyn^ro 
-nya iyaj>M nynn^a lyip^mx «n px niaiiD 
px iDin^a ;iJi^,pniDjy xn pmxii lyjst^tj' 
:i:ia^'?':iDiiN ya^^ycijta x DjjsDt^'jj^ tik nTj<; 
.I}<:n}<;^aDpy y::i^vi^a x lyDiipyjoms 

nypj^p' Dp^iDDn n'px ^nfe^irrsmy ivS \v'? 
X iyny:i lyn^x t^n Dpnoon lyryn .nitoiD 
1900 T^a 1868 inj<;i oyn ^^n p^x ly^^iya^^ 
-^■'11 n^D ^^pnsn ayi pa iyD)f;iDiya fyny:! 
li,'a{<;n nyn fi^ix :i^'-ijyp'ip d^j .i^^dj?^ "I'la 
"is; i^ D^yDC'yjDni}?; onyj^va y^oi^T xn 
p^P lynyj t^n dj^t px ,D!snnjiJ;p lyt^^^a 
v::^i^:Vi "yt2J5?:pya pi^i' nyr^is «m lyiynjiS 
pN' xm ,iy'nyj t^n tDN'D^nyi lyi /^•'dd 
-}<r,-iyDj{?p Kn tn* ,"iy>'t^,pii^jN^ dd^n iij^j 
'?i{..o s D^D t5j<:n ,pj ♦tojynyj lyas^in yiro 
xn lya^yi^ ,p5?!»' pa ^laa 1? iD5k*{>*^3y>D^^N 
-ivs;anya lyaj^nDy; Dvy^ T^a iya5<;n ly^snya^^ 
yt3JK*DyiyD:>N* oj^n .nyviyn ynyn pN ly: 
nyi lynyj yi^iti: t^j< oy Di^n rrx ^'aiyn 
-ya^yii ,^mj^D n mjNDpy^fc? myn nya^yr 
-D^jro pa ly^^jD'D n [yiiy: Dvy> intJ' fx 
ypsujs' yto^j'ny n -Dasoy; Dj^in dj^ii ,mnyiD 
^^^n "'m,, Dx^aTintJ' «n d>$)) nyi ^^3 
Dk^c' ly.DtJ'ny nyn my^^ayj Dj?n "oyiaopy 
nyjnytj' ayi nyDJiN iy^,p^Dns ynyo «t 1:^0 
."DvaT^^s^vj^D pa ^vir)W iyn„ ^ilj^id 
^^inj^D myn nj^^n — ,ijs^ nyiJiN pN„ 
px j:i^iDN'Tnya ly^Niya^^ x nni< my^ipiy 
px ,y*t3aynp y^^j simn lyaj^ii — ,niK^iD!^,pD 
ya^yii ,inyTDni<i><;a lyp /'e^mi,, o^is; ,r]^K 
Day^j oy .lynnyjj-j? ry^yn ^n tyoni^ayn 
"IN yj^jjynaN'jix \^ tojy?o{s*^isa t^N Dvy^ 
-ya nyay^^ ^yii ^'x ya^yii ,^^01:83 iVD'-'n 
xn — iy?aj>'j fya^Dan nn^x d^d tyja^^s 
N nnyr t^n i^n ...irDisa yt^^t^D^'^s^vj^o 
,n,on^D Diy^pny 'i^i^n xn /rDixa ypij<!toty 
,tDij D^ni "T-x pi< ^^Disa ly^ynya^^ nyi 
"iTp px' fyjjwiivy; pn d^j ly^yn, n^o anx 
.naofcs'p Dy^'j 5< lyanmva^TK [yy 
nyoniyj ,x t^n* pmv "in^^^ ya^^cy iq^d 
lyDoyi: ayi a^^n ^^x lya^yn ixa ,^nvn 
Djypy:i d^j a^^n "^^n lyoyn nj^j ,^pvbdv'\ 
pa Dxnnjxp fe5 jyny: ,t:D^^{«;^Vv^D d^s 
^^i^ aj^n D^^v iv:iJ' IV .pi8JS^ OD^N-ii}^: 11 i:k7JJV r^ ''^i2-i«s -lyD^^^ns* ^n ^n ipKivn*'': 11 •^'s '?v'\i m — l^ — isn ,rn 15^ nyni;yD 

03^^^ nni/T T^K d;; ,n: 

D^ii ,iy'nyn^ntj' px |y^n.ym a^s 
,p''T jyp Dj; jj^D ]v~V' iWjynn ivjjid^^^ i^n 
-jii^vj^D Nn isn ,is'ai^-i^'K iy:inj;n^N px Tis; 
,1ST 3;l:diniw3 s pic* t^n 'nyoyis lyoo^^ 
t2''j piti* ^nvf:^ tynyiyi y^^yrisi iy:yp 
px ynJ^;^t^•T-lU ~iyi ^inx pyit:' s tyjj^^smx 
nrs a^J .t^^J 3:iD^n,y2 n\^ v^p jy^j^n ^n 
yijyti'iyn nh t^n ^i n:^'?i2V px nynj^ 
-nj^a IV t^'j D^'iK'yji lyiiyj nya^^^yos^p 
"lya nj^j ,njstn nyn n^ix ^ya^^i^ nyi ly^ 
DJ^n -i,y tyn ,iyjyp^^^iy2 iv nn^i< ,'m,nyp 
lyn .lynx N*n px I,y3{^.t:^y:i "i^^bn piti' 
Dvy^ yDs^iP yiJi/tJ'iyn t^n 'to>^n nyn yd^^'o 
ny iv nj^j ,iyv'n>?D iv mj o^j lyn^iny^:?;? 
Ts; p^D J5 T'N ,DiT'x lyjyj n2ai?p ^* lyny^p 
ps* .Djynj^j IV tyoip ly^^a d>?i jnyr in 
nyn I^N ^"riDJS is iD^nyj oy nyii ,T^^pni"n 
DJ^n Nn Ti? D^m jjijyriyn ■^yt^'^DD1^s1V5?D 
vi^'^vi V2^v^^ D3b'ay3 D^j ^j^ojirp -^j^j 
xn ps ^njjv xn .ovy^ Nm yiDn'^-iDiJ^a 

-D:i$''i^:^':^ .i?n ;t3rrn sni iyDpfc?i\y:i n^j 
nTi!; tynyj d^j ^j^orrp lyj^n ly^ji^Dsnya 
ps ,.DJ''in xni myDDiijyi px iDDiryn tDu 
ij;Di;^n->iiDi{<3 ,nit3snyDi^ na n^iPiya nyn 
••ITS ^}<;.orrp — |yTitJ'.5^na-Dj5^^vxt3"'jN* nmi 
-yi-^iS^vj<;D t<n p3 o;iv^Tyji t^n d{<;t .omj 
-is!3 nyDims ynyiJi? pa px iyt:Nip5<;r) 
-•"Vina :ijyiDK^ iiis id^j lyjin y^^yii ,\v''^o 
PD yijyn^yiv ];ti'iD5<:j{<ipy xn ps .^ys 
jyp tyo s'^ii osy^ti' iitn o^j n;<:j jyrn i:s^ 
iy-];yn Dj^ii jyDjyoy^y n lyD^i^Joy i nyji^D 
D^j Ditii -^ii.: lyjjb'^yn Diof^s^vj^o div ^n 
nyD^inns lyi ps ry^^rno yDDon.^ t^n iv 
i^no is*n px -^n n3iS;p oaiinnyiix .yox^p 

nym^'p pN r^N n,y3}<!Dp5? Djjjitajj^ pN- 
-••IK Nn pa oyijjt^p nyDi^inyi ivi lyny: 
t3{>*n ::^'? Ji^t: i>nv p^^ ,nyDii3-i4S inxn^yr 
T^N D»>'n .ty;j!:ia y*k^♦^D^!^5<:^ D^^D^pD^ lyo 
^ni^' pj>* n^n Di^n ,Dasc'^yTyj y^^yrn 
I^N Dyn^jj^p ]^':v n^no nvi fins ,1899 
-•JSJiJ? IV ast^tjns^a Dyi osjjj'^y: ,n'oiaii^a 
; yD^o}<;p DJJioyitoiya -lyo^i^ns! |n tyin 
nyi^iv iD£{?c'.pnyr,y3 yn^yrn "^nx t^x D5>n 
-yjy:3{<; px ijn^^ti'ojy ^inr^ixo xn y::^yTi 
'?'?V2 nnxtJ'.Dn nyoyipyo nnvx .|ynj^i\y; \V2 ,iy:iiv Dn^x px mi/iitJ' nn^x lyn^v i^dixs 
"."ixvrti' 11TX ^'J ~i>?:i T^x xn ix 
n,yi Dnrpyjj}? lyo oj^n jytyn d^d 
T^x I'tonxa y^xiyn^^ "yomj,, «n tx ,^'?iJ)) 
nyoimx yii: xn n^a pyitj'-Dn'D px tyiiy^ 
]V2ii.n pi^x ly^xny^i^ j^n t^« pj,' it^-ixa 
iD^D rx 1XV, .tia»:xp-|yDXn'' x lyn^iny^a^ix 
'■■^i'^V2 ya^^Viyn xn tyi:-ixiitj'iya ^{^d x 
DJ^T t:jy;yjy3 Dj^n iyi3 V2'?vy> ^''^ ,iy:jiD 
? iiD-ixa -lyDiiaix lyn na lynyioa^ix 
in^ic'jix XTX lyiii:: d^j r^x xn tx ,n'':aT 
-Dnx 3jxaj{^ px in n r-:>?n jyo ni v'pv^v'? 
"X^iP iia pny;iynD xn t^x xn ?x ;iy^-i^oyj 
-{<;d pa nn^x oro lyoxnv px na'oxP'iyo 
■"'D^^^^a "ixa lyaanyp toyn xn tx ,dt3T^^x"'V 
-axJ p.x ty^xiyni^ n 't^ra -lynna D:ixa v^ 
.yiVDXTnyD:5?p xn o^n lyn 
Dyiyi y:n{<;i xn iy25<:n ^i^n^taxj 
-V2>'? xn 113 iDiiniymaivriX lyanyiomx 
"ix^: rx Dnn^^yj "j^: jynj^'n dj^ii ly^xi 
y:jr yryn jy:in nyn„ .p^dpxd d'jj^dd 
in lyonyj dj^ii ,Dy'3 px imj^o — o^^^ 
-JX3 "lyi pa jyoxj px lyiyi iv Dayn dj^t 
^iinD X Dj^n — "! ? ! iio-ixa -ly^xnyni^ nyv 
jnjyoyrii'a ,iyany;!Dnx ly^xii/n^^ xn p,a 
xn px txi^xn i,yDD^:rD-Djyn,p nyi tx 
"D^ix in lysj^n n:x^D^pD px nyiyaj^p 
"lyD'^nix xn„ .pn lyn^yT cy- px Dpmyj 
— ,uj{<;Ty;i "lyo^ni ^n iy::}?n ,iynxt3iayi 
yyyjii^'D ya^^t^y jia yonx:Dnx nyi d'd 
px lyjjv y^nxn r:x: ly-'^n jytDD^^x^Vi^D 
-•-x i^xn in \vyv'\'\ lyoc^^x^vj^D xn i^^ax 
-yn"-^ xn Dsjir, iy'Dij>*ay~i xn pa lyr^Viyn 
p^npxD xn TX ,iy:)j^n3:inx iv^m ly^xn 
."•^'^Ti!^ px :ijnjix T^x in iyn];ijn25>* pa 
^y^j{;?^{^p lyn ,^^int:'iDin::'D myn 
-^yT n'px Dii/iyj oj^n ,nyoyipyDnyt:jix 
xn ^iix niyTinuj^ ,"ii5^:tx^j px i^t |ya 
-^x^v}>'D lyiJ'Din lyn pa "iDiipjnj>*^D3x.*3„ 
Dnix Q'3"iP Dy Dj<:n ,T^niy2 d^x VL}xiPJ>'^yi 
■x^P px ito^^pD-iyunyjnj^ pa p^dpxd x pa 
ny'ncx lyn ,Dm)pDx "nyn i^^ax .tianxpjyo 
m D{<tn ,i\D-ix2 "iy^xiy2'^ lyi pa "ly-in^a 
,DpmyjDnx :yo yanuy d\^ pmv D:>ny 
nyo^is-ix lyn ixa xnw i-i^p d^j 0{<:n ny tx 
-IV nyn px o^: dhm^j ny tx px ^rtDnxa 
morij y^x yTyn .di^dti^x^vs^d pa Da:ip 
^v-\:v^::v lyn xm ,iy*2ipy; ny3}>' jy^^n 
in pa i^'^ax px nni j'lXJ ;5>'d x /t::5^T 
nx xn a^-'iX tx ,pj>'J'i::'xidd lyn in diyn 
Nni lyin-'aanx w^: in oyii i^Dixa ~iyDii2 12 csjipis «n 12 -j;33j? iw^n 101,714 ?jjTo^t5ti'nK ivth ps 
-j/j ly^j^n 92,222 ,|];:yjtsn ij;iiJ?i'iyj ivaw 
Kn 15? i^D'^t^jj? x^ T'! ^5?T IVD lD,D^Dt^• 

inyD .n .i ,y:n2^N xn -iJi;in;;'n ,''^dixq 

-yj Dn,yT ya^yn .yoDyis yti'^DD^^x-D^e^.P 
.'rDi^B "i,yD^''3"is iNH TN nj3D p^p "i^^inj/'n 
nys D,y nyn nynj? ;nnn\i^ x^d tynyj t^x 

Kn ps !tDD^,yn {< DJ^n dj^i .Iyt^D^^D^VD•'1i< 
i,yi T''K Do^it3tJ',y;i d^j nj^j iyi3?n "iiyn^^'.TD^D 
Din^ nyo^x nyn ^,y^2^ii ^^in ,T^^iiy,n nytonyn 
ps ,D3S'nt^'y33i^ T^N iJ<;^vi!!T^:vs;n5? i<n ])p^ 
-yj w^i^n Dj>m lyD^D'k^' 100,000 nh nxa 
-}?.n DkSin 90,000 1^:0 iynj>'n ,iyAy;sT D,a^t25^' 
D{<;-i lynj^n dj^ii s*n .n^EiSn it^a^Dtj^y: lyn 
layo p-iC' "^n ly^yn ito^oti'y;! id^:) 15<;j ^.vm 
; jyj}<;''vnis;iD yit:)^vS ^sn lyan^'TnyDJiN n^^ 
npi^ "lyn^K itoyii iyn''n :yny>n pa 
V2 ,:iji:y'iiy3 y^'': j^n ins IyD^Dti' y^^j I,ya 
.D^'Minyo «n iy:n,p iDyii xn 
■piyos^ix ^ya^ii ,3mnipny:o t^k oy 
.DioT^^{?^V}?D ny-t DV'X Qpjy:i^ lyD itD^ipnxT 
-Dpy •'^''n,, sn px li^^oiipon xn -lyonN 
ij^^DipDn y::^^ ^* lyjy^L'ny -^^ix t^x '''DDyia 
."D:o^^t3„ nyjiViJkV^ n pK di»3T^^n''v;;<;d lyn^N 
tyjjita-''!*' yt^"'0D^^x^i'5<:D yD'-^^jy^yii xn 
D{j;ii "^ST ^* — m\D'v 132^ inyr n^'y^ jynyn 
fi^iK .:t3vy^ fn iyi;?n,y:i oiyny: d^j 15?j t^n 
pniv ::j<? t2''j T^x D.si'n Dy-i:>^p-tyD-i^p cyi 
D}<:n ,nxn;rniu pN jynu^iiyj lyD^xnyj^;?; 
yonij N* [yD^s?nyj s^^ty^n nyr:D~ii>n ^yi 
p« ,y3i^p i<n pK DiopSs^i'^D "iyn''j^ yiyn 
ti^ix ,jj^vn y^y^^;y2D n* O3^oy:i o$<in jyo 
aDjyo5<^i^*iQ x^ ,^yn"iyna*s;D vo^^v^ lyD^-yii 
pi^^na "T-iK N^ii ,ni3D]N^ px ,"[y^?';t3r'o 
iyn-12 .sn p3 pnyin^c xn ,^yi"ip5<;i:3 inDiy:) 
[yt3^ji;nyj iy35<;n ,3:i;yiiyn-DD2y::'pnyr,y: 
.y^y-funjj'Q yt:'\DD^^vS^V5<;D yDjyD^'vy:Dnj< 
-ynyi^-ix "^n iD^n 0''^p;inyny^ v^vi 
nj<;n pN ,tyD3N':i'pnyny:i i^n px "i^ix iy;}<;nD 
tofcfin lya^yn ,od''^: x tysnyjo^nx iD-i,!^i 
ps -no^ n,yi toiyijyyioiN tivii^^n n* o^o ,^^m 
T^i? Dfc^T px .Dttfjs^^jr-T'niD lyvjxj nyi 
'y,2jyDx^,p yti'nxDy^j^-is n^^ .^^^T'Dxj r:xj 
D'-ip px ,'^NT y-iNn^^inD]ix jx r'-x pnt^oixn 
Dy Daip ixT ,t33xiiy;is^ix ^j^d p^x oy t^x 
Dxnx't3y^5<;n3' dj^i ixii ,^x~y3'x omx 
xn ps ]vr]'>'''] xn px t^x nix px .^aanyp 
D1X !pji>n X tyoiPy^J^nx lyt^Qx.typ-iyny; 
px -^n ^D5<;n Dy lya^^^j DjyjsyTi ,|y2snyp xn 113 iDxn.njXiP ny^^ii; "lyn tyiiyj t\s 
D^^i; X px .yD^nj^p DjjiDyiDnya ~iyt2^''mx 
lyiypiyjx w DJXTDjy nyn^ "^n ny .t^^^n onx 
-yi't^iya ■iyD''^3ix xn pa ij^^vio^ddjj^p xn 
xn IV lyajxjy^nyn^x r^x px yr3^05<ip-D:jiG 
^{^0 y;^:^^x injyi'MJt^'iytDJix ,ty^xiy.2^^ 
'?i^i2 ^niv lyii^ DJ'^'X px ,iy!DxinjxP H'W''''^ 
ny .tyiDxinjXiP "lyD^^nix'xn iy;y; nx35<;T 
nx inxnjyi^^x «n tx ,idi"'iD'3x iP'im:^ D{?n 
nytD^mx xn pa ly^^noi^ "^n jy^j^t lyc^n 
o,y-i:^^p i,y:n:n.y^-in Dyi finx px •'rtiixa 
jjn^rc'Djy ix iv i,ympy;i "^xr yvjxJ xn t^x 
ioasDypy;; ly^^^n iy;ij>^ijx yj^n ito^o ^^i/n 
^n ny3{? .jy^i^x aiv'^'i nxa mn3 y^x t:^o 
-jx ^V''^ .y^x^iyi^j yomj x oxnw lyn^n 
nxe ny^^unx xn pa ly^^MtDivn}? -^n jxid 
jyD^Dti' 36 D^io jy^xayiann mj o^j r^x ^^id 
X lyiJ^nyj lyDi^yj:}? -^i^: t^x D,y ,17 |y:,yj 
xn„ TX ,22 iy:yj jy,o^DtJ' 37 loro Di^:^.y2 
nyto^mx inx3j,yT>^x xn pa lytoxnnjxp 
xn pa I5<;^y^!D^DDJ5?p Nn i,yjypny:x lynio 
i{? lyo^^tj'j}? -^n tynio p^x ,^^Dnxa nyiD'^nnx 
-xo'jx |X pinx ."tJ^^Ypxna lyn^mx xn 
-^u-ix inxnjyT^^x xn pa jji^exnya d:5<!^v 
xn jyT^niyn iv DDnyj ixi ^^yn D5<;,n nyto 
Di!;n Di; .i}<;^vi^5<;Tyn lyrn pa "D''rp3''^~iytJ'„ 
ny TX ,D~iTD:i' xtx lynnn^/^a'^ix ii;n}? '^n 
-ly D^j ,|y£D^Q px jynynanx nTwyj ^i^n 
yoyia yTxi^i^Tnn xn .yiyn pn jnjyjn 
n5<!: jr^^y^^ nn^x pa i!:^'?iviV'2 xn D$?n 
nrr-x lympyn iV2i^ D^n 'Xn ,r5:py:otj'y:i n^j 
px D5?n .t3>^v lyn^yT ^vi px ny»3 .noti' 
pa Dyi;j5!?,p nyi iyijiayiDx.t3:y xayjxiio 
i{;?^vxi^:xjniif: xn .^Ni'^inyiya Diyj^ro «n 
x''n inva t3^o D^xp5<:^ 13 pa tDnyt^ti'yn 
-X3i}>* y3>'L3^xii:i yTyn .nyiy^^:o>o 500,000 
^^toixa -yri^mx nyi px -^n n»s:n jj^^vxt^j 
^n nyD:n D^n xn .jyD5?^tj'y;j5>* ta^j "^s^j 
—.x vo^"iV xn np^K^yj jynj^n iv mn'- dvt 
"^yii pa ,Dj,yDx^iXia px nyDyitDnya nya^^n 
-xri'^ nyDJix jx iyii,yj ix:}>*t t^x lyj^^x yj 
nya 10 tovy^ -^j^j C}<;n xn .lyoyipyD-DDx 
^v>'j ,iy:^n y^^yii ,t33yax^nxis pxnyDynD 
D5>n ^n ^'-n .ly^xiyn^^ ypx ,^n:.o lyo^x nyn 
.jyin^"-! IV ^yD^2x iyn>ny3:5<; -^nx nyaj^t -^n 
xn !t35>n lya tx ,.to^m nTX ty;oipy;i T'-x cy 
-•-'ptj'jj;^ "^n ^5>n ij^^vxiynya xn 3nx ,y:x-'a 
IV lynyjynyn^x -"^dixs nyo'-^nnx n \i^ \vd 
n: X p^t^• t^x p^^x dj^t jj^ort^^i^nxmx fx 
ryiy^naiv i,yTn tia jyp |yo px ,ty3^^v nyo 
Dxto^nyn nyn ivw^ nyn?? t^x dj^ii .pn 13 ..'ryiy^s .s 7«nK \v^'V^ t^k'd 13 i:vv\\D 93 yt iV^j^n pmi* lys^n i/s^^ny 

.ny-iy^^jD^o 600,000 J<^r, nny^a 

nnrx ooip l^rn pc .yois^p ynayt^iyn xn 
-iy D:ii;np nn doip lyrn pa ,Dy:3 nyi^^ii 
DJ^n lynroyn nvy pic -^n :y:o xn jjny^p 
N21J lyjuinroyn xn ; lyonyjiv pmv n'iN;n 

-y: Dj^in ynji.ntj' xn is ,-i,n,yn pdd p-'p t^k 
p^P fyp ,~i3{?^Dn pt« t^^ii yisn: px jyi^lpti' 
yjyjSJDtJ'yjsni^ xn D^yn lyi ps ins^o 
DJ^i ."13P pN* pmv iy:yi^j^nN lyDD^-': 
Di<n{<D];^{;?is yi:,y£snyp ;;\s:5<;^i:j?:-iy:nj"'N 
T^^ij;y .t^i^n oy oi^i ,\v''^>^ v j.^'^ ^yn><; 
D{>*n ny .nyinn pyo^y pn lyji^npyji pmv 
yrn pK jj^nBy:s^iN DyD^^nn,y ^y^a pit^' 
-D^iN ^y^Q ^i^: Dyn iy p,N ,iynn^> yjjr 
.i{<,D iy:yDp{<:iiiy-i x t^x iy jyn ,i.^riP xn px .!^x"i,y3^x lyjjnyi^^s D^yoti' lyo jix 
-fcs:i{<; Diyj^^Q xn px ii/D^^3"ix jnxnjyT^^x 
-^Dx IX -i^s jjijyiiy^ yjn^xTiJ x lyin^j 
lyoipy^rnx t^x ixii jj^o oD^^mx jyijiDtJ' 
? :lJ^"'"'t^'nJy ^^nrsixD xn ixd «-n,tD xn 
XTX itDvo iy,o t^^mx t^^^v ny3^,ynyi i:^ 
xn lyVzii'Eiix ts^^pjvjynD j/rDExmyny^a 
D'HV V2 15^: :D>s;n jya Dj^ii ,i,y£02x::'pny'nyA 
-{<;DDnX" xn dj^ii n,yn D'^ ,iynj;Ti;j ou 
-^■'p nynnQ ly^i^n yD^yn ,Dj}^^jr "ytJ^^toxiP 
ty^n lynyjyjsnx iy25>'n ,tyT)<;^y:iv d^: Dy: 
lyD^-'mx D^j^n i;^x pnx lysy^c px oin'' 
,?B'd!^ ,iy"in'3 ^iTx .Ii;D2XL^'p-l,y^^y: xn px 
yvxa^jx yD^in: x lyo^mx |nx3:yT^^x xn 
n ^^n tyo'^3"ix dj^ii x^i y^x lyin^JXJiif: iv 
D~iy:-''ro xn -^^ix i.y2SiDyp ^irx .iyjnx2:yT^>x 
"5^ 0^] xn iy;y; 'w^v'^b i;Jy^y^t^•■^y2 px 
-iv:^^ix lyarr.i; iv ^n nyo^-'mx i;mn''jx: 
Ai^'jV xn px w^V'ii^i 
—r^r^ n pz: jj^^vxiyiys! yj^^nyj^x xn 
u^'o .yD'^L"ni{?3 ym: "^^ix D3x;o Djj<:^jn '^yny^s s 7«j:: s Ij;ri>:i rs'j ,^yny's « VijaN lyiiy^ t'n 'd 

.•jprnpiyn i^u tajsy'^s pxn djjt int 

— lyui'if yo iy'3"ipy;!3N 

: ii'Dii^ -1N3 an •]if UDN2 n;nyi^ 

ursi yjinayiVL:^* n pk 'd ■ ])}bi<^ li'ti'jya ,]yni?E iy7i:p 

liNr K T'N "lyui'^N iy7yi2tr 

..n^xn ]i2 I27NS 7yii?'B sn iit< ,pT^n .S •VfiDsp .nn -"n ps •^o,yn pD mv^^Jto^D xn lytj^^iiv px iyv:s!^2 
Dyi pK nnyr y^^yn ,yiny^ n ; pn jyi^yr 
-jnsD Dsnn i<n piiqdkp Djyny^ iy:n:yt3L'> 
nvT px oytJ^^B Pfi pN :iji^p^iiojy pa yj^^rr 
DyT ,tyD^j,y2yEi'y3 v:^^iiJ2v'^ pa o^yn -ly^'jvs: 
n n:D55;inyaDMiN nj^n dj^iV DT^j^Dyn tDS^in 
■y^ pa [yD"i5?D yitoDjny^' xn pN yt^DpivSoti' 
aii^pniDjy nyn iv lynynoy: n^^n D5^n ,iy3 
Nn p5< tyT{<n yoDjny^i^ xn i^* ^j<;o pa 
-ny:3n,p ry:m^j Dyn pa ,iy3n yDopnxDt^ 
■n;;^ n — ,i^^^ lyrD^yn Dyn \5f 'pvf^^'iV)) lyj 
Kn ^•'n lynnyjD^iK pinds^' DfiDyj tij^n yn 
,3j"n,n^a nyi^^DD^^xD^aNp nyn pa ny::iynjN 
.ny:!n^^nDnya ytJ'^;ij^^Ky-i^x v^ri^i^ ^'n 

"DK"it3jt<:p y^s!^5k*}^D yno^v^nyT'itj' xn 
ly^^mv iyi3'rna>^^jjix yno^-'^pyiti' nh ,]y\:i 
-V2i^^'?M2 y>na sn px nyD^uiN y>na xn 
p''K tia niion^D ynD:>vnynDiN3jiN s^n ,iy"i 
D^o DN>p p>N pa ,iyiyniN nyn u^d p^i<!a 
-yux nyi d^o lyti^jyo p^^^ pa ,iyi.yiji? ayi 
ym inn 'Drmyaosyi nj t:^j i,yiyii fyi 
iy:^^i^n .x on^ t^pynyn "^ij^j tynyn ^n ,v^nv^ 
yny^yn ".^^ /Dy-ii^^iB \^ lyayiD^^ pa lyif^K' 
•^n njy^fM^ti'.iy^y^ pa iyiO>*a yiiyoyn px 
.fian!S!p-TiD5s*j iyD^yit3t^,yjiDDya lyrn ^inN 
D'-o nyjjyj yt^'^nD^^lst^v}^D ynyrjiK jn jw^-'V 
tia D^ip^^^^DtJ' pK n^^>D''n3 nyvjis; ny-i 
tj'^nxj 5<'^i ,iyjyo y^^^Dajs'tj'jyD^'n £3D:3,yn 
pa ly^juyiDK' n jyj^n oy *q^^T'DXjjiN px 
nQDS,P D,yi iyiyit3ty ly^yn ii* tyDD^^vs;^i'!;>'D 
"qn lynj^n yiny^ D'pinxn p 
,Nn ,y^K iDyo!: nsj^DyjjN 
"j^rn sn n,y^^ t^k oy lyoyii 
■i?p nyn pa tDaiStj'niyn vri^ 

lyr^i^yn Dj^n di^it y-in,y^ 
"sj pN t3^y>i2t^ Dy y^5^i' y'riJ33^ii 
X ixa D^ii 15 lyiy'^ Dyi n«S HDH'^D «n 15. rynynyi lyns^n ^n lyn dt^^^^vj^d hd yir^a 
„y^jyj lyo^n: nyn oj^ pa yiny^ lyi i^« 
Dy-i iy:y^ ys^ii ytoDpnsitoti' xn ,rinxi 

-ynnD "^n T^s ^yii ^yp^t^^s lyT'" r'^ 

-^n r« ?ians!p-D'jy2y^ nyi ps tinjyn Dyn 
nro ry^yii Dynssj ps ,iyan}?D yjyn^tj'nyD yj 
'u nsoi^p-D'jyny^ nyi ly^nr:^ ti^ ,iynyT 
-lyi px lyD^iyay^i'yn y^nyny^ v:''\V2'i< «'t 
-KD^Bsp nyn i^K Dti'myn dj^ii y^vjynpJi?P 
-ni^ nwn^n n nyiJ? .nas^^yiy: lyti'^t^D^^ 
Tx ,m3'^tj' ^ypynn pv ^^.d^j t^n ,tyB'jyn lytJ' 
ps ^^D D^^pD^^jny pv }?t2^j T^x ^n lytrniv 
-i?in pK ^^D ,yDiBDyp sn pa lyDpisiist^ nyi 

,tyns£3^nyi yn 

]n^ 't2}?fi pinxi ps yiny^ ny^fjsa nyi ^to^n 
-yjDnxnj^fl .pm^^ in5^^ 30 ysstJP t:^D ,::^'? 
PK IKD-DDB>?B'jyD^'n nyon-u nyi tynyt 
-yiDDM-is 'iixDi^n ,^y,p^D^^fc?a nyrjnB-iNtJ' 
is* ps ynny^ yc'^Don^infesn n iyAy:i ruyD 
iKoyEj^na tyj^r d^s^dnt Dyn ii:'^ yD^nyi 
lyjjynjK lyo^^n x lyiw t^n ny^^yn ,^ypyn 
-y; D^j^oi^i pi:^' ny D5?n ,y-iny^ ly^^J nyn pa 
yi^j NH nxD in n^n„ tDjyoiJis oyn t^^^nn 
-T^^N^vj^D mv "^^^^J DiiT'S sn ^^^11 ,ynny^ 

-nnyn d^j ^yp^oiN nyn px jy^yn i^d 
nyD^iN ,p'in'fc!n ris yiny^ v:'''^v:^i^ n jyn 
"D^yny^ nyi p2 ipnpsnxa Dyjyiy^'ii-nya oyi 
nyi pK iD^yn nytj^^jN'jii^ nyn px fian^p 
.DSNv^^yryj nys^^ti'jy'D 

ly'pmxT "^j^;: ?i2!38p-Diyny^ nyi pa :jn:y- 

tj^^Q i< nynt<. 3 .'!»• nt^^Q nyo^^iyj n 
PD ,'^«^y^^N yji^^p nynjyr^iD lynnny: oj^Jin 
ly-}^ lyo^n ^n5>'v lyo^n; ny>>nyjjix oyn 
-yn ^n{<;v y-i^yto^nynjis nsj « 'L^yii •^i<^y^''i< 
-Dj^j tyj^n Dj^ii ,ty:x^vnjxp nn:) yt lyj^y: 

-yj pN ,my ^yp^D:y yi^yDsa n \vvsvi toyn 

IV niK -^''''pDnNII PK CQI^ ,D^'p.t33^''3 J13 

Dyi pD tiK ,*in ly^p^iTOjy iv lynnnjj^ jyjyp 
-lyr^yDiv s^ pitj' jy^yii Di^ii ^nj?v Dyr^^p 
iyjs^vnji<iip lyrDDJ^: px ly^NSj^nx yr^ni 
ps tyiyi^ nytTDBjittoiv ^n pa v^v'^ ly^yn -yiDtJ' ys^yrx ,nvn yj-'D^a-'-'itv n lyK^^Tiv 
-IN y'^'^DDfc?t2JS2 i<>Ti 'yni!J2 n-^i iy2>"«? ty:iji2 
bD^^ipn^inyD toi: ^{^oj^'ip t];iyp 'n ^oy^as^D 
n n^D Tma^-iynni pi? jym ^n ^>ni ^-yn 
.yvyryrTiDii:: y3^^iy-i:yiya:is yj^n^^x 
N'm ,pT sTx^n pK D5?n ^n ly^y: jyD^n,?o'^ 
yiytDDra sn lya^'t^'nj^ ly^ins d^j^ii -i,n^« 
.iyD:ni lyD^sp oyi ny-ij^ d^s: 

pn tjr?3 oi:D^Ka tk ,d:^] p^^k piiikt 
,mDn^D pa D'^pan^yv^nnj^j nyi ly^iyn ynny?" 
-jyD jyc^niv jyD^^npjKnp ps lyjjin ,majo 
-yj ny-; n^is iDDistnayjams dh^n Dj<;n jytj' 
pa jjinyDtrtoiy i^n lynny^piy iv lypJiitT 
TTin ty;jivji?^aQ pN nvn n^^'-o yjyny^tj^nya 
-y^ nyi pa PDyry;! lyD'^irDSj lya^yr^yn 

.5ia2{!!p-D:yn 

sn TN ,t3^: nyijisn P^P ?^^ "=1^1 t>n 

-ny^ D'Dio^SD o>o Dnynanyn -^n lyn^^n dj^ii 
y^3yD^^iDt^'a5>' in'-s n'ls jn:yDDS d^j ,y-i 
-Djy D>D iyafc?3:5^ it:n>2y: ^n ly^j^n ,y'3nj>*a 
.yin,y^ o'pinsi nsa jjip^v 
jyo^'^^nya d^: "^^^pini ^i^i ]VP lyo 

.lyj^insi 0''a ly'DiD^KD 
xn DDKoyj Dj^n "^n ny^N'^iy: D'pinxi 
Dyi px iJ^^vi^}?iiyn yoDey^D n ps yoDyn; 
jyjj^T i,yo lyp piyn pn ,pjsiy:! oynynj^D 
pa yD3^:^*y;i nyi px «a.s;ay j;^^: « D:y3^^vy2 
iy;i3i^y: r-'K nn^s dj^ii D^onyn .-Daxt:':yDni 
ny IV D'>in'^,s y^^^nyQii/jix nnj^^ 20 "^i^j 
ttolpyii lyi pa D^^o^rnyj yoDyiJ n lyiny^p 
.Diyijvn «n ty!oi:y;i "^n jy^j^n lyjsn pa 
-v^V2 ni'iv^v'? D^ro ,yjyiy^:^ny3 ynjyr^iD 
ps yDvy^ sn D-iyDyot>'iv iy Di$n ,iyD^:y2 
D{?;ii ,i*N:^r^y~i pa ;iyiDDya yDDp"{«:a:r sn 
; '?V\^:)i r^s D^^n oy^s ins "^^^rmy:! d^)2 
ly^^^f^jyo nyi DJ<m ,^i?aD^jD'^-iy3 t\s dj>'ii 
■^1^^: DyitD ps ,\V'\riV'?P''\v n^: "^v^'j jyp ^D'c* 
■D^^yn pisDD' iy:i^''T d{>*ti iv'uv'i^B sn p,a 25>* 
-"'^tj'jyo Dyi pa 3d{>*^ ly^^yn nyi D^a lyu 

.i:sDunya jyD 

"siny'DJis ]!'):v:i nyiiyrno o^a t:j>*n ny 
-^^v'p fia nf-yn sn ts ,iyTniy3 lynpsa yo 
-J1S Pins |yDipy:i iti^j t^s IyD^:yayt^'yn yn 
/Dvy T^s sn sm rit3ii?a ps Dp^a iiv lyr 
iynyi;y p^s ps n^yac' "^n u^sn sn is 
ps nvn y^s pa '?2n-'=\D lyj^ovy^ lyi ts .y] 
,yTsa yoniyj s sni inyo d^: t'^s iyv:sr'a 
rs ,:ji^pmD:y nn^s ria t::yQ}^?D nyomy: s 
,yt23^L"y5 nn^s -^n oj^'n nlpyn yjnyiy^ sn 
-ny^j sn tyj^n lyD'-jyay^yn yrovy sn ps 16 tDSJJlplX «n 16 pc :j'^:yj{?^ yrroyj^N ii< ,yiynjx ,y^N jy: 
-jK oyi iyjr^t^r^i< ii' Dyj^);vj^^x lyny 

.lyiyt 

D^^ii ,i^^3 lyt '^'^jny'iiy: fx d.{<!t 
-DJ,y3yx, lyjjjT nro lyii ,1*1:2 tjin ^n iD^.yiDtr 

lypipVi' iyt3:,n,yj inni^ "^n ly^yii i^d tk 
"iy iy:''"^-i,y3''K ^n ^^o ly^ym tyDP^a xn iv 
-\i^^ i^i \vn4n nv^ x^Ti n^u nyn ts ,DjyD^ 
pK T^j^ Pisoj<;p-Djyny^ Dyi ps D^yDti'j;:! 
IV D^j M^i ly tos^n Dl^ssjyiy^ ,t^'^K^ lyviNJ 
DD^nn pinxi ly^^yn p^? ,pT oyn nra pnn 
■yn Djyt^^mv px ,?i'ao^p-Djy3y^ tonj^n oi^i 
■k^V5<;d yrr^N' dj^ii D{>n iynyr"i,y-i iro ly^ 
ny~i TN ,Dr'i*yjj5:? jynj^n nypj^n ytr^iDD^f" 
nxi ly^^yii pt^ ,pT nyn px pvB»Np-Djyny^ 
D3{5:?Dy:D~in T'In 'dj^h ,Dn^N Dnyoti'iyD pii 
;l3D3^-wt^j N'T p2 ,iyjji^.p^'iiL5jj; ps yn^n n 
f3 lyoT^j^'jij]? yDD3NSj>^N i<n pN iyoi}<;D 
-yti'yn v-^v:iVn xn px iyoi)>'2— ynysyn xn 
^1 .|yD'JJ/2 

"1ST Dj''ra Dj^ii .mD3 lynyj i^qj^,: {^r^s 
Diyn ? fisoN'^p-Djyay^ pr^nyD nyi oro pii 

px nsioX:pDj,yny^ oij^n dj^i -^nin "q^x,, 
ny-i ,ni*^^D pti'';n nnyn ps p? tyo^ni n 
nyi p2 iD^rp:^:jyn2« «n "^nx Drro pmyD 
t37yii y:i^oTiN sn p2 d^jsjin nyj^yvj^''^ 
."-iyij^p"^n ■!$<;: iTK^nyn^N iv j^5?2Ty pn px 
•lypj^^Hiyj pn liyD^^ii ny t:^ypniiDjy ^uk px 
-iKi 1^ ?i2DKp-oay3y^ ,iyDiyn yiynji< d^id 
~i,y-i p2 D^^p2^;jy,n3t^ v^v P'k od^?'©' ly'pn 
-ms y^^^-iyD^iK y^s p2 jT-h -lyi^ ns^2 

P2 ^^D ,^i<21V iy!J''^2 N P2 '^D ,Iy■IJyDi^' 

P2 ,o>\ponK'n lyi p2 ,iiy lyn 112 ,ds!io''^p 
i^^2i< ,iyDT^jK3nx y^yijs p2 ps D>rpD3'>2 
£OD>>n DT^ii^n,5!? ivi t^a "^'t iyij;i2D3n2 nyi 
.tiaot<;ip-Dj.yny^ Tn« nn^N ^•'3 
-y3 PN nn-iv ly^nnxT lyt}^^ n^i05>'^ 
-yj ly^fc^n n^o .iyDpN2 t^^n lym^^NJN 'wd 
lynnT ^n{^v lynyrnyjjiN Dyt p2 m lyny? 
P2 -iyr''N N^v, ny^^j-'-'ii oyii .•^s^y^N -lynj^} 
p.N iy^N2i!i'rnN nyD^?,p^^:i lyn pn -laytnD 
-y; Dn>N ly^yn dj^ii ,tyij.yDtj';n'is« yr>DDj'; 
11N \^2];^ iv .lyopsii IV o^rpj^^jyio kh |,yn 
nyi D};? Ti? ,iyn oj^n idd^^h .t]>T ry^:pniD:y iv 
yjnyn^N xn itOTD it^ssoypyj lOv^n lys^^.p'^j 
ty2XD-y2 IV DIN ,V2v::ii}V'^ tyiJ^^nya 999 
:njy2soyp pN ,iyj}^ivnjNp yriDorj nh 
nyn snN ^.-wtiV! nyi lyny^^ny: >n lyjyj y^y^2 ,nrn nyn,}^ lytrayn p2 0^2 yiyiva' xn 
-^N -lyijyrniD [12 ryiyn iyDyn2y;2>VN i;;^yn 
^y^2 Nm .nrn ynyux pn jy^jna ,]vopw 
-yti'ynjiN ijiioy^N ^j^j i,y3'''^n nyi^ ^n ps 
-'^aynya^N nh ,^nj^v yj^^^p hnj n ?wn 
^n m ,DyT ^{5^j ,^N^y;'N nyn.^ lyonr yjj;2 
^o ,DV3no y^N p2 DyD,yi;;ji pit?' ^n jynj^n 
-^'N tro NiN ^nn ^^d ,^i<2iv wi:'^^ n "^nn 
lynnn ,ij^'2 ^/ly^n t:>j opyiDt^ d^')) :D2K^jyjj 
NH nyi{^2 n^'v yvTiip n AVDpm iv in 
p2 ^NnyDNo p^p 'iN^y^>N p,N lynnr yoD^^D 
jy-inyj px lyopNn ^n ,iidnj nyj^nnN njn 
^iJ^iDt^-jjninNj N>i p2 jjuy^yn nh nnx "^n 
ifc^j iy3m3 'n ,n2ij >n ['n ^n Drayj oj^n 
-^^'2 [IN D'^pon^ii nxij lyomw n ,^21,^ 
-rx i}^''?t:iv yrn o^^n o^^v n nya*^ ,o'rp 
-y^ |yjjN2:N jyjyp i/^v^p^^j j/jyn,y^^nyji);5. 
-yn p2 jjij^yi n,yn t^nK tyopNH px ti;n 
N l^^pn^ii r>N ,^NnyDKD jjnn«j Dyjyr^x 
nyi,i? \v:i^)) inj^s n lyiDD^yn dn ,v^i)p nxa 
n^'v xn DDiip Dyn "ij^j .jyi^siJJ^a y^^^Dy 
'■ny2 no y^'n^n «n li/ij^ nN^2 yjjrxn jyn 
nyronN nyn p2 iy^Nn;yDND yomyj jy^mn 
nn^N iyD^.Nn2n« pN |j;dpnti iv din ,-iidnj 

yj^t3-iNj.yn^Ej'iy2 lyj^n ly^Nn^/DNo nh 
— iyvjN^2 ^3:^-12 NH .D^ra yjyi^K'iy2 nN2 
-N^D n ,yp'jNiDN3 pN [yD^m ^n Nm ny^N 
-V'l 1X2 fyaj;?:n [yna — iyvjN^2 yi^i2:Ni 
D5>'i^ ,tn: i\o « ,fi{^Dti'n:ynT-iy^np ;jn,nN: 
ynmyj /l32i^ pn lyDNo-iyomyj in DJ''2y:i 
jo^rpD3>'2 PN ,iii! i)n pN jyv^Nr y^royD 
.nny lyi pN pN n2i^ pN lyDNii nyi5? 
"ID jyvjN^2 yjonNiNS ynyijN pN "^y^oyiiiti^ 
■n:i{? ynno lyn*^ yjnyny^ nyij^ jy^j^n lyr 
-^rstj' iv fy^j^n lyna nrn ,iy^.Nny!DNn ytr'j 
lyiv^ ,nnn a^Vi:^ laii^ ,ryvjN^2 yom^j yr 
nyi nynnyn ynyuN t^ro .jyoNnv yi^^a 
■3'Jiy2 N m nnyo iD^j t^n lyoy f'12 icyvi^is 
,ynyiJN n ^nn lynniNJiN yj^\s p2 jjhd 
■yii ryv:N^2 ynj n [12 yonNJonN lyn D^o 
-NO ytj'^jNnN-D'j p2 DiiyDtJ^yn jjnn-Nj oyo 
ri2 tyopNH p2 y-iii^nye nyn pN .ry^snyD 
Dyi nn^ Ti^t ^^o jyjyjiyjyn dt^jnjin fyny 
■y^ P2 piacNip DyT p2 ipnicnN lyDDipiNntj' 
nyroiiN lyn o>d D^AyQytj'ya -iyjn,yny^ nyi 
.D^yii nyE^'^iNJ^N id>j pn iytJ'^iN;nN 
Dy:iroyj^N Dyn ^n nN2 i^d jyn^j^n j^n 
,iyDNT Vi'ivnv^ i;^N 112 -if-^n ly^'^iyTnt^ 
-njyDt^ N ,"in iyiys3n2 pn fyoy fyna dj^ii 
-y: Dy^yvr^N iyiy> p2 non^o yjmy^^2 yj 17 ])!2);'? u]}! n«s nnn^'D .«n 17 to^j o^^v y:Ji?^ j^iTi? "^n lyjyp px ^pv^^^n 
jyanr n .iyDt<ii Dyi rx 'tj'na lyto^xna^x 
-yn lympD^nx ty^yii ^y-to^^n -iy,pn lyn dvj 
jyonT ,DD^^n Dj^n ,si'S'DXP"Djy3;?^ px "ly: 
piMN ini;» Vf ly^yn ry^D^^i ,ymxn d^d 
-t^i'n ypj^n 0^10 lyonr xni o^yii nyi 
DJjyn yonj^D nyny^yn nyi px .jy^ 
DT'Jxn}^ nyi pa ^'\a px i,y3y^ dj^t pi::' 
,t3^yn n:;rDnx nyn ps n,}^. i,yxjx5 px d^j 
px .lylDsxt^•Jy^^x vm^'i^ y^^n pa 'inx n^: 
-xs inyo ^yD'3x naoxp \^'\-^v, nyn r^x »^i 
-y: ny-i iiD o^m rJb*;i ^j^j ^'ix ^vnii. ,i:vo 
i^D '?^'<)) ,^iBDXP t^nj^ii nyi pa tn lyo^^j^^ii 
-riDynts \'''p ^y'tD^^^ ypn nyi px ^fc^i lynyr 

ivDT^*x:n}^ Dyi ps ly^Jijynyn yr^p ,u^^p 
tx ,niJ {>n lynyr n^o .[yny^ pn lyc^xns^ix 
-sx{^jy:^^x T'x oy yD^yn 'D^q ty.Dfjx^ij^' xn 
yroinx xn nx2 "lycyn -^n [yoxa Di^)) jyo 
nnyo pn ly^yii \V2V^ n^^n pa iy:5^'i*nji?p 
inya pn Dyn po nyn ,nD^>n dj^i n^^^^yn 
ynyDyn yryn .D^yn nyi ^inx o^natj'nya 
DDyn Dro 1^0 iy:yp ns^oxp Dj,y3y^ pa ymj^a 
^''11 ,^iaiaxp Djyay^ nyiroxa nyi iyani5<: 
DfiXJiJ^* nyi DT-aaixntt yonj^a lyi px 
•y^t^iya v:!''''^ t^^n tjdx: yronx xn nyn^x 
-pnDD "lyD^^iyj^x pn px iyjjn,yij,y y:yi 
-yn yrnynt: yiropx yr^p n^o iD^j nyn^* ,mD 
■i{^a yiyayn ^5^3 xn jnjy.D^xnoy^ .jyjjijyn 
nyi px tiSDXP lyimpx t'nox oyn pa ya 
Tx ,iyrayj ^>ix td ly^yii ,D^;/n nyt^^jxn^ 
fiiQoxP D:yny^ pa yioij^a yiVDpx xn "i^^ax 
pD XTX pa nytopxixa oyn rj^j -^^ix d;>?id 
lyi .Dnyo^^an'-ns ''>r,v [yt^'m^ x-'ii ?iaoxp 
xn pa ^y^a^^^^n nytjix px fieoxp lyivDpx 
rx^a lyo^iiyj x ^^ix lyn ,nj?a nop tyn^n 
ty^yn ;ji^pniDjy ^y^n ixa j^iddj^j t^x d5>*ii 
tyoy^x nxa px lyanr ^y^aiv lyayiD ^n 
,yT^^e^ :ijyj pn n^j rtox^s nyi ^inx oyn 
jy^xnynxD vwi:^ px ly^^^xr ,o^rpDa>^a 
.|,y2.y^ ty^xonj^j ii}'^-^t ixa td^u jyj^n D5:j;ti 
-px Qyn pa DXD^nyn nyi tx ,"in onyotj'nya 
-■"Dnx nyi n'^n jya^n xn pa fiaoxp lyivn 
,3:TDa^riya xn pn \vn^ oyii nnxj lyj 
lynpynn v^p ,iyDnT y;?,y^a pa d^d nyn 
,iynynjx Dyn o>o ^yn^^yiyp p^x pa naoxp 
-i^» lynyi nyny-ijx nyn n^D y^'n^n p^x jia 
tjT Dnn^a ^yijynyp nyrvj^^x nyiy^ .d^j j^t 
•n.x "lyi lD^o fiaoxp tyrnyniD x ,jyirDpx ix 
ivi^ iviV'^'i nyt t:n^^^n ny px ihdx: lyj^-'o 
•^nn ^v-\^ ,y^yaiv yrooj^j '^-.n ,nyD:yny3 nya xn pa ~iyDiyiJin ly^j^nmya Di^n t::ni 
-yp 'n 1X11 nyvy^a i}2'?v^^ t^x lya^n y:y-i}^^ 
■yr lyi tyo lyp jyn:/^' li' lyjjxaij? d>: jy: 
lyj'mv Hanxp t^x oy lyD^yn ayn px lyn 
n ly^niv nyn^? oni oy-i px lyanr xn 
pa yrj^'ix lyi};? ? tyn^n yiyijx px lyonr 
,iyDX'n px iy^xay:j^n,x w^'^'^t lyo^n xn 
-iv ^y^EtJ'^u D1V ^n D5^n Dj^iuij' nyi px 
fi^ix D:;yTy:3{? px ly^ji^noixa yi^m lyr^ya 
iy,Dyn D\a lyn .jyii^n ti;ix3::3n,a nnyr x 
y^x jynj^n lyD^r xn ?Da2Dypy: j^i i^^n 
lyijyT'io ^''ix px lynax-ki'jyj^^x V2'?V'iV'' 
Dj^n nyp^x ixa jy^jx^y: lyij^^nya iy:^n 
tyj^DDrj X «inx lyiJ^ny; ty:;5?Tj-ixa t^x 
tyonr xn tx in];,o W'^: dj^i aD'-^n ,iy"i5^2 
-yaiV'yir^n lia J^jjyn3{>* iyv:x: px iy:^n 
y-iyi:x pa ,|yiyDXTi xn ,iyo:n'', xn pa y^ 
.yT^nnyr^yaiv ^n jyay^^nya dj^ii nrn 
iyjj<;^::nyi o^^-ny;inyaj<:^*^ t^x ^i'jyo x nns 
Iia ly-i^n lyn lyn lyp ,nyjn x pa w^i^v^v: 
lyt^jyo nyn jyt^^ii:; siaoxp t^x oy lya^yn 
xn px nn^x ly^'mv nyt}^ ,"iy:n oyn p,x 
t^ynyny: -^n lyaj^n yn^yn ,iy'L:':yD yj^iyn^x 
-n pa jjiji^B^iy «n xm ?nyjn nyi pa 
'i''-^] D^j ^5<;t rx^a jy.D'o^D-j'yn ny- fi^ix "y: 
ixa ,yvyT,yj~ntDxj vd'))v> pa y;^.>'a xn 
to''j 05?-; DD^rn lyjn pa ny:y;5>*^::-iyn nyn 
■yn y^ya y^x xn px .^xaiv nynj^^n x ^n]^^^ 
nyi lyjj^^V'Uj^p ys^^iyonx .xn IyD^D:^ 
Dj^i nyoT^jxn*^ xn pa o^d Dyi px \V2v'? 
-i5^a yoDDxar^x xn px yaojnyi^: xn t^x 
Dyo2 iD^i'iyn xn px ,?iia:r2XP Djyny^ pa yo 
xn pa iy,oi,5>'a yjm^j xn px onxam 
T^x fiaoxP oi'5?'n iyi .lya^jyayi^'ya y:nyay^ 
•iV toxDtrjx ,i;yDX2:ix oi^5$d:;x y>ya n px 
yn'^ypniDjy jm^: pa tyny^ d^^i tx ,iyi5?T 
px Do^D^'a iyv:x:i px Diyii iyfiT^:xri{>* 
i3J5>n iinx: ya^^iyD^ix xn pa ni^!^^-D:}>*p 
.ivl2XJ xn o^rj "lyaa^oyp,, ""n : \vo 
1:; lyo^^Ti n^"W X tyny: iv:35^^ 'Uvy^ 
"■'•'X .Pia,»2Xp-D:y2y^ pa ynij^ia yiy^yn x 
"^^x XTX lyiJ^ipy: lynj^n tyo^n xn pa yr: 
-■•^n o'-rp^^f'jya xn 'n vs'^ d5<!v, Daxi":yo 
pa [y:j<;^vnjj<;p yroD^^jr.x xn ty-Dipiv 
pa y:''''x ,''y^3ty^"'3 div .noxj yronx -yi 
-ixn X t:^a iyi{<:"iiyj topy-ys t^x tyonT xn 
TX ,ixaiyi px ,yiyi:x n xni ^yo-'M yiyo 
iy::^^^ xn lyp lyDxn px pnx nf'xa xn 
0{<!n p,x ,'L^•^1a lyoxii oyi px rya^"'f'2iya 
-yii iy:i{>nDix2 iv iyD:x'L;' inyo ly^nxi 
\VM^2 lyiyDya x px m^ia^' ny-t -^in |yi 18 IDSJlplif N"'T 18 IV nii? D,y:,y^ jyp^Dt^'nyi iv ruy^-.T n,y~ijs 

lyD^y: inyr n^D i,yjyj.yjy3 hbd^p \vi:>PV'\''^ 
15^ jyiyn,y:! dj^ii, nvn p^x i,yvj^*^Q lytJ'^iiv 
ynytji^ tyt^niv oa^^^y^D lyo^ix ,pD p'x 

Dyi i,yni<;n ^n tn ,'^^^ji^iti'nn^'n fN oy pN 
.[y-iij/n yiy^n pa lyoiiy^n^^iN jhjd Dj^inytj' 
-i,j>' lyn pK nsioKp ojyn^y^ Dyi lyj.yn 
-'?vm y^^^t^'JyD sn nyon^^ iD^,yii -ly^r^jNi 
1);t ps iDpmy^Dnx D^yn cy xm ,na^?tj' 
-yso^na |];oT^ji<3iK is*''T Nm y^ni tix din 
pi< si&D^'p-DjyDy^ Dyn jy;yii pN ,^n lyi 
tytDDDyj p>< — nsb'ti'^yTy: ^v:^^'?ii^2V'D nyn -pT'1'1 VP ."ii-DpnDD yti''j^:ii'5^ yiyoyi pn 
yjpyyj^^t^ KH jyE'nii; fiSDSp "lyn^^ 
^1 TTN pD lyn^yTDyi ps i,ymxnnvnj^K 
-j^\N lytj'jyo y:j,yD s ii^a "^^^k D^,yD:{j> .j^iD^j 
oy 1N.11 ^nyn^v Dyj^^^p p^x ps V2V0^'?^v^ 
PN jynniDN iv lyoy^K inq Jijyj j^id^j rrj* 
,?iaoNp t^ iy3N*DJ5? T\ '^y^T lyiJipyD y^^^ny 
lyiy^ pa y^jN;^ y3^^p,ynt^> {^ ny^itaan lyn^. 
yj^r^N ,Dai^ y',rtDn.j nn 1^3 Dj;:^,y5;j>>K 
ryiy^jy^iya oyn o{^i pN jynyjDn^N ly^yn 
-nya i^n pa lysy^ d{<;i y'?^^)) iJ'^iyp « fin^ 
"lyit^ lyjsii Tu ,nyD>ni nrx pn ,v^v:iv''?2 
nya^^p^pj s nyij^ lymsiDtJ'DnN w^v)) v^^ 
-y^N "ixa oai^ :i)}Vi iy:ij^''''inrn« Dyii ^^aiv 
yjyotiii^tj'n^a n pa fian^p lyopyin n .]vd 
,INn nij lyanj}^ ojypyj jyo o^j^ii, jyitj^ji/a ? D.siisis p^T aiyn^yy: "n:n// ij;n dkh IV PN jyn^^nnN' iv ddi^ pn nmn inyD 

^ jyaBDyp 
|yp ,D^NajySs .o'-j tn ,nr''r i^d 
"sna yiDiyDy-iyjo^N nh pa yj^^p ji^n lyo 
"!n\, lyoDya n ;'-3^n pyatDjy t:^j jy: 

,iyjji:jnyn ya^yTN n^iN iyi5>*iiy:i i^rjNoyj 
nyi n5<;n ?-"-!Ji3„ nyn lyny:^ ly^yii ya'yn 
DJ^M ny 0^11 iNa ,di?i lyay^y^a^N "nju„ 
■yj tDica nyii? ?Daaoypyj nnj^^ ^y^a ^itn 
D^b? L5T''''^y3a^iN ^n "njn,, "lyn Dj^n ,Diyi 
-y5 tyrn |yDD'':vv xn pN ^'DiNa ytJ^^nrN 
JN DD^,cy;i T?Na jyn^^^n ^n 05<;ii ,t3ayny: |yii 

lym pN jyD3^'nnyn "i^o jy^yii D5>n 

.^yp^itDi^* "~i5s'a 1yt^♦''D'n nyn nn:) :jirj^^Niya nh 
D5<;ii iDnn "iyti'n'5<;dD^n iyLD'''''nv nyn va "'••'D 
nyn .tony:^ ny o^n iCDjitDyj n.vn "njn„ nyn 
.1903 pN \i^))Vi DDNoyj fN nnD nyot^ny 

-VLiNlpJ^Oyn-^X^VJ^D nytJ^v^jy^o^^^^ ^y-I |iQ 

'i25;?n "ijn„ nyn \v)) /'^^D^m lyto^^mN lyty 

DiaTxmt3:y jyo^nj lyanyjo^inN n^^n nnD 
V^P T^N Dy PN -iyiD>''aiN ytj'n^N nh '•n 
. . . ! lynyt^'y: t^n oy p 
■jy:i yoiyD^mya ••niv 
-'n t^iy^y^pyiiN lyn^^^n nyj 
:!yi:i:>V}:i ^mv ; lyaNii yny 
i:v^ n TT iy3}<:n nyaanyp 
IV lyoNiiv DIN ,iyny:yj 
nyjiroyj^N oyi oDs^tj' yovy^ kh lynyj 

-IV T^N "ijin lyD^'niN" nytrn^N ^yn 
-^N^Vk^D nytj'^Dn nyn n>D jyiJ^iiyj Di^:tj' ipn 
•^n lynj^'H yTiu /•'iDiNe nyt^'^DN•^p5?:oy^ 
lyti'niv lyony^nnN "iJNJNaj<;j ^m^^ ^m 
■ynyj ,'^'^i^DNj ,T^N fiaDNP nyn nn 
"ND Da}>' nnyr nj^j ,iy^aNiS PinN DjyDDinyD 
I'nNa in lyaiyM yn^^n ; lyay^ pN i^in ^p 
-a5>'j n^};^iiy; D^j ,D^ypjynpy;i ryrj^'^'Niya 
-rQ5!?nasD5?p i^in tnyjj^^N ;D^5^iiyj to^j ,|yDyj 
lyayjy^nyDJiN i}?n in wn^n yn>>3 pN ,|yD 
-7N p'N [yoj^^ti'yj PN lyD^niv nyi iyj'>N 
j^DiNa ytj^^tJNipt^oyr^N^vi^D v:^^mi 
? jynj^iw Djyjyjyn oy^^j yrn tvn nmi 
-^n;! Dyi iNa nrntj^a ytoij ,s lynyj oj^t t^n 
-IN Nn iynj<;n ? DNnNny^j^na iyti'n''N ;yD 
,"ijn» pa tytJNn^J^D nh ,iyD^'nnN ytj'n 
1''^njy T^N njN^Dn pN dj^ii Dny-iay:i in 
pa ipiDS lyDDiNiiyn nyi |yn{?:i\yj nnpo 
N^n pa jj^j^j^^Niya iyi jy^yii dipinq ^isp 
-y;irnN jj'i;i''j''>Niya nh n^^n ?nyD'''3"iN 19 ? DK-iat^is r'^ taiyijyj;:! ijn nyi ts^jr 19 lynsn "iin,, na ryDx:;y^yn xn nc rj;;ijn 

-yj-onN nmo s r^x ^ip 5$ xm .tosn yo^Dtj' 
•nnsQjycxni^ nc ^kkt oyn px ny^nj^^^n 
...n{!?v,yj ty»ijyjj{!» t^n Dito^^^tD^iK pn rn^n 
: Dyn pN ryjNntj'yi pk DTt3s.o'D^i« lyn 
"sj sn tss Donyj inj^sjyoKPi; nyn (i nyn« 
nyn (2 nyijs ,"njin„ ps dnij^iq v'?^2i^')i 
.'••'DINS lyi pD 3«: v^ ^o'>n "1:12., 
lymjyjjfcj :^o^Dti'J'^N mri •'■'dinb xn 
n nyonyn vivi2i^ t^^o .dpjiq ryo^mv Dyn 
-yjoniN iDiN jy^yiy in ^pn dnh '^diks 
".nji3„ Dyn ?ynnD 
-^■n^ ^iDDD ny^is;! nyi lypyj t^n dj^p 

? yn^^n \w 
oyn lyn^N ,yjNnQ ny^NJS^^NJ ^y^ lyn^x 
«n y^^yp ,nNnj»ia y^NJt^'vsj "d'-iji3„ 
t^N itD^j tyjypiyjN n^^pya to^: t^v^n ^^dinq 
.p^DpNia pN D'j riN ynjjynto 
■pfl DNi;!Nia y^NJN^i^NJ xn t^n Dv^p 

? "i:)2,. 
-81S lytn nPN ty^ytDtj'nj^ "^n ryno i^n 
"ly : D>oyD 'PTV nyn^N ny^jy^ ^yo^nx yj 
"SJN^^^NJ Nn .NQ13 y:Nis nyn ny^iv -DjyDti' 
-dpn ^no ^y>Q T^N "ijin„ pQ' DxiJi^nB v"? 
'<i^i2 T^N Dy TN ,^'?i^^ PTN rnjjpy:i Dty^^^j^y; 
-•piv .nynns^p ^yo^nx yjNiQ xn tyD^o i5»* 
"5'yn ^y^s tjin oyp jjnny^pny lyuiN ,DjyD 
n^a y^^yp ,y:Nn,D nh nyQDjynya iv rya 
,^yp^DnN JiJNQjs t^N D^yDti'yj "^n iy3}<;n 
jDiynjyyj D^^y^ "iJia„ nyi toKn,, : "^^^oyj 

"? DNi^Nna pn 

* * * 

— ^y^D T^H D\oT^^NJs^5fSJ P2 yyt^N .xn 
;DiaT''^N'^«;D tia yyTiN «n npi nyo^y ^ys 
5'y^Q "^pn ly^N np pn D^^'i iv2^v^ lyT iv 
-JIN .lynnynjN^siyQ pn ny^ypjn ^y^a— 
tyj^p DijDT^^NJN'^NJ pa ^y'DJND Dyn lyD 
-lya ytJDynj nh iyi»py: ty^jNjyn nyo^N 
:ryt3>Piv N ty:yj P^«a i>^n !ia Djyriynn 
"\'s^^ lyntjn didt^^njn^vnj pa jyoNJ d'pn 
"NPti' Dpmyj PN t3p>Dt^'yJ lyo^N nyp^ya vp 
-JIN PN y^NPtJ' NH ,toinypnya .-^p pa ynyD 
-yj ,o^p ny^p pa tyn^n nyp^ya ytopnTiyt: 
TPN n''>n^na pn yoDy-i viV'^^ "i^a taaanyp 
yyi^N Nn -diot^^njn^vnj pa lynNJ n'r^N -yj "ijn„ nyn t^n dh^n Tin tn ,^yaippi 

-y^{;?nS D^N pINOti' pN DP1J IIJ t^^j iy"15?P 

-y: PN Dny^^yn -qpN n^: p^^Na yt^'nNt3 
N D^N ,iyDND ye-ri^N yD^ni n ^^n Dyt^^N 
.lynytDti'ij^a nytj'n^N 
tyanDt^•y;nyDJ^N p^D n nro nj^n -^^n 
D^^^HDyja}? ^p !D}^n "ijn„ nyn nyaiyp n 
ny~ TN ,iyD^'n lyp oi^i p^dinq -lyi pa 
^'iDiNB -lyp pa tyDj^iDyjDPiN t^n "tju,, 

-3v^ p'^N tO{<;n 'rDINB yti'^Dn «n TN ~iyi5? 

."pji3„ lye'nrN ny-i itoro ■^n^tj' nyn nrj^^y: 
jrasn lyrn [yjjiDapnyn yi^^n 

NH DP3 DJNpyn 1\J T^N DNP ^VIV 

-'Piv„ tyti^nNtoD^i Dyi pq lyD^^n^yvr^N 
D^pi lyn p^Dixa nyn tia "nnNajy»NPiv ryo 

-anNJDPN IN IHN ,INT DNH DNP .DD>'3 Dyn 

•tytDNJy^yn ytj'^DDnjn d^j nh ^n Dti'nynyj 
m^D "^NT tyo n.o ,r'p t:'j ^«t oy nyt:^n npi 
-nj^^apy-i^N n typyj t^n dd^^: nyjy^ : pp 
yryn DnyptJ^yj Dtjn itoai^ nyi pn 1 lyD^^ 
yti'n^N Nn i^: ^d^j— jyT-N Dii' DaNti'ij''^a 
,p'j .i^DiNa nyti^n^N lyi iv inj nyD'^niN 
NH lynNH toaNti'-ir''a mj d'j : inyo "^nj 
■y^yi ytyn^N nh Diy-pNTyn riN lynNjy^yn 
njUDii' tD;>^v»*yjDpnN ^^dinb nyn 11a tytoN: 
■n»j ^p ty^NH jjiD^NH nyti^'fi^pn ny^n pn 
-^p :Dpmy3DPN lyDiyp D^a npi lyp-iNtotJ^ 
yt^n^N yop^j n li^ dj^bk^ pn jjioDNiya iy 
•lyjN^VNpjNJiN nyD^^2iN 

1 lyn^N VD lyp i lyn^N i'jd dnP" 
lyi^N n ty^NT i in^vn: y^i'n^N n i'dnp 
■n^N lyi ^Nt ,tyoNTi5f TJ1N n^D lyD^mN 
-lytJiN nyDJiN inyDtJ' tDNnNoy^Nia lyti' 
— "! ty:iNTy2 p^.ti* dh^n ly^yp -I'-n — 4nNa 
-^N^^^ND v^'D)-\ NH Dy'njytD'yj lynNn ptn 
pa nivy nh rypyj lyrp dnt nyDNipN^y-i 
-NnpNnyT^N^VND ytj'njy^on,, ytj^'p; nh 

"•lyo 
iN3-N3-Na ,1'DnNa yt^•n^N yiy-tjpyn n„ 
-N^i'NJ ytJ'n^N 1 I tyoD^rPNti' i jyDD^jpv 
PllNT pnN pnNp PN ..I Na-ND-ND MyoD^^N: 
-DNnpyDNn t^s t^v^n nn>N 1 ryny: "^^^n \vd 
"■•pii' N iy:iyj lyD^'imN p^n ^pn tsnpn -in^N 
-ND» lyQNJ ayi nanyp d^: d^p ih^n— ryt^ 
-NJ yc'n^N NH '\2'f2 nyny^j — I "iyt:D>^N^v 
1 I "1313,, nyn ta^o lyiy^j i tyDD^^NJiS^v 
■Dn» y D' ' 1 ^ N NH tync'yj tynNn ptn— 
".lyDNipN^yi xs^^'j^D yt^'Hjy^ 20 t2s:ipi:; sn 20 -n^i iv in t:jn^ Dv 3^:^ ,t];n];T iv p,y^1^»• D,y-i 
T'N Dy lynx ryny^ lynjyDti'DDn^yT j? ryn 
P^SD s? .yiyiJi? D'o ryt^^oiifDnN -qn nynyn 
-sj D2y^ p^fcjs ji ;iD'j ^n^^or^p dki Dint: 

-{^DK'yn tyj^n lyp^ya jyn ,ryt5>>v ynnrr^nj 
— mnsK'D ns lyjts^i^sj nx iK^anyn ns ly: 

nyi«; -Dnt: rya^^n^D^'jjiN rss* Dro iy3-ifc?tDt^ 
s tyDsnon^K n^Niiyj Dm ^jjt pS^q r^^N tk 
"INT NTK T^x ryD^^v yj ,Nn r^K .ryD'niv 
-JIN lyp P^fc?2 r^^N .riDN Tr« oy .'^'^jyojiN 
nn>N pN nynjj ryp iy ,ryD^^Tiv i< rypmnyo 
niD^ip NH .^snp Djyny^ pn ry^yoti^nij d^: 
y^y^vysD P'P nynjiryn w^v v^ tyas t^n 
ytj'n^N nyiN yt^^on ,y^n^i5»'JNnQ ,ytJ'D^n 
trK DS'NC'jyDni lyn ^i^n .sd^j pn "iid^ip 
lyo'jy: ryp p^jjs nyny^ ;sjd^j ^{jes:sd p^p 
■yiDjy tiN iy:jnj'Diy y^« pa lyD^ns xn 
-^^iiv^ IV j^nyQ nij t^n oy ^y^cpi -ryjJiP 
"Djy "inyo isind tyj^n oy ,i>^n>DS!j .lyn 
.Vii'?]!p^))\:):v ^vrm) !in lyp^ys ya^yp^ii 
va^VP')\^^v J^:'m «n lyrn y^ys v'pn'i^ pn 
■JIN NH "iMN D^^i* lyn^yr ny-i ps nyp^ya 
VP D^j ny^}^ T^N oy .-\vp'?vs^ vn?'''\iivi^ 
.y^yifiiti'iu yiDij lyj'n njo p-n 'rp^yD .^^^ 

yK'n^N DNT mn jyny^ ryjjx^ pn t^N 
xn ''•'D Dny^yjiyn^N ^n«;a p^-n d'-j p^ns 
-nD "^Niiy: Dm D^jjiiy: dh^n lynjjn o^r, 
-n^a D^jjTiy.! dh^n tynsn djsii sn ^-"D ,iyD 
ty^'^n PN ijfcsDtJ'nys Dyjyj^^x ny^n d^i^ lyi 
ytj'n^N DN- .lyDayvyi yjyr^N yny^n iD^^ 
PN "nyjy^yn,, «n Dny^y^nyn^N mn p^j^q 
"SJ PN lyn^iD^N^m^DDN Nn — "nn^on,, nh 
"■•N DNT ;iyD^^i' v^'pi^ Nn pa lyDD^^t^Jij^v 
yry^j^^yn y^x Day^yjiyn^N Dtjn P^sa yc'n 
-m pa nypm^^jxa v^v^^'^'i^ yrn pn mam 
Dti'iy -n Di$n p^«;a ytj'n^N dni nyD^s"^yD 
■jimnx^ lyDvy^ pa Da^yn nyo'^nv lyiM^N 
-^DDN yjnyijso yj^n pa 'D3x^y:D^iN myi 
D^yDK^yiomx ynjy dn mri pt? ryi«;DN^m 
-n^N ~iyi nyi^yii fiP« 4nsa yjyj'vx pn 
jia Di^n Dyi Dm mn D{i!nsDy^«;"ia nytj' 
:-iyD"yn yr^^^n n lynyn.t^'yjjjj iyvn«n pn 
-■"i^ DjjT "iD^^n^na i'D''M''na iD^''n^na„ 
-iyD^''3iN pn Tin ;DnyTi«;a pi'jja yt^'n 
-"•na ,nynn p« lysjoyo d^n D^^n^na yoi^^p ,n3To srfc? fc?T^.s mm vi^ D10T^^NJs^^;i^•J pa 
Dsxnnyj ty^j^n ami' yn^>n ryD^yii pip». 
Pi? nypnnyDJTN px ypnsiDt^ xn :ntJ3V 
lyifcjn yT'3 ..yDpnmyDJiN riN yDNiitj' n^t 
.yy-;^N nyn^yr lyi pn lyj^'x \v Diyny^ 
■j'n D'tyi^in ii* DD«3y;iv vt ^i$r\ ^^^n ^"W 

.iyDyiy.D 
■nyiitj' pn ly^^a Dm rynsn ypn^Dtj' nh 
,yDDyn DNi T^N p^^a nyuiN iDnyiayj 
'^^n p^sa nyrjiN ;yDDD^n jmo^^j ,yDDjnytj' 
-yn niDNnyD^^ ynjyvjy^j s niD^ip y^^n s 
,-in^N .)) .T .n .n .T .n ny^DDj^-? yDonn 
-jTx V( D T 1 D ,yanN jmo^^j px y^siTEJ' 
-j"iN T^N DNT ,r\\^i -lytJiN nyDJiN tynyjnyD 

.?y^m lyr 
•y: -qs^ Dyn njTDJiN rynsn y^x'n.ti' nh 
•"•n ~,m ,p?«:a nnft? ik tyj^n nro,, : Dvoyip 
'^siitj' 8 tyj^n nm ; dd^^j px v\' "ly^js tyj 
i^N lynn^j lypnsiDt^' s nyn^j lyijsn nm ,p^sa 
->>K D/nyay: niD^ip nyuiK .Dajipii: lyrjiN 
lyi t^K yDDjnyti^ «n «n t^k riix nxa ,d^j ■ 
Nn lyjynyn ^jjt xn tn ly^m nm ,D^i^n 
-\D nm p.K ryny^ ry^ni im — t^'pv)^ yvjw 

"I ]i!2v'? jyt 
ST^K lynjsn lyp^ya yjyny^ti'nya «n 
DKT .mjyD ^niv V2'?v^ xn D-^yntJ'yjDp-iN 
: DjyDK'iy ^v'n:ri:i)3i ^^nn P^t^a yiypnwii' 
/'Dyp^j'ijmnn nnx,, ynax .«n iyj>n nm 
"lynyn n^sn: Dm ryrm nm : DjyD^niv pn 
yDpnmyDJTN dni .^v^w v^vum^ \v^ 
"ti'ny,, : mjyD V2'?i3^ nh Dxny: D«n p^jja 
-^j'ljmnn nnx,. y'noK «n nm ryj^n ,DjyD 
jytm -iro px ty^Pi im ,DjyD^m5f pn /'oyp 
nyrjiN ryinti'-ivamx ryayiDti' px ryny^ 
".yiynjN nPN iid^ip 
jynsiiyj Dpmyjops tyj-in mjyD v^v^^ 
IV n^K ,p^{^*a tyiy^ pa nynyDiti'nija sn "^nn 
p^K yD^yii ,Djyaynmya xn nyaDjyiya 
Dann n .tyD^ivv s lyjyj ryjjxjyn t^s P^sa 
i<vT o^j D^y^atj'yj I'nDN pn ryn^n y^«i 
-is;y Nn ntjj ,tyyi^N y^ijjs^^vs: 
Dyjynyjya nyn pa lyoyiyDJ^N yK'^DDrx 
IV -D^j ^«»3j'^p DTasTjj^^a -p^sa s -P^sa 
lyn^'N rynmonpy iv v\:i:2]!"\ "^^vo foi^ri oy 
— ,!yny^ typ oy nyis ^m oy \v nynyux is 
-lya p^}ja s? .Dny^ oy ^^m Dny^ p^sa n 
lyjymya tyrDD^^j pn d^j ^hjjoj^^p n^^'?: 21 V n«-iJi>*is r^^ t^iyijyy: nam nyi t2«- i^pn^ii nynx lynx r^^p in];: nx D^^n y^D 

•tytoD^jrv xn lyjsr om .dd^^: Dyjy:''''&? r^n 
nyn ryrts^iys iv ty-i^s xn tyan ^n nx 
ynyn rynny^ lyDO^jrv sn .nj^t^on— d^^t 
-;s^ Dyi n^iH lypip ))i nyjiaynjx 
MTS inti' jyjnsn tyn^x . «n ixn 
^n nyD^yii tv jynns^ -lyDiynjin 'pv^ 
xni 4yQ^3P iyijyTn,t: to^o iyiji3y:iv tyj^n 
y{j;i{:D''jrv xn .ii .t nx njx^ -loyns x ^nx 
-mx3 ^^iN lyD^'iniK xn tysn. D«n Dysnj 
t3'''n^ns D'njx^on, t-d lyssoyp i^ ryixP 
".yn^ii tys^^i^^onysjiK m rx i^nx ly^xD 
ns tyi^x xn lyan tytoo^jvv xn •■qnat^' 
-''K ny^xJX^vsJ "ly^n ^'^ii nxsnyi i^x^on 
rx Dnx ^jjox "lyT-i"! ^n ""^n -^n Dpnn ^xyi 
-pxixs ryn^iK tynsn "i^d i/3^yii yaiss nyn 
^lyay^ ^{^t p^xs djjt tx jy^m n^o rtomnyD 
t^K y^^yii ,niD^iP yt^^n^x sn m ^y^^ii td 
.ly^^ii n^a nyD^na^j'nya "in ^«t Aiiw ^tk 
•q^n niN T'K n^D^yii ,dd'^; nytj^n^j? lyn tx 
^^D ^^•'11 tiK -11 -r ni< tyn^^n ^jjt ,f'yn«j n« 
DV — ty^yii ^ns p^jjQ DNT no— DNT ly^m 
r-N tyny;i no oy nix^on ryrs^nya r i » 
/inn lysiDti'Din "in tid d]; -rytr^aynD^i xn 
t'n i^^ex ^fcjT Dy lyn ,^yi«;j {< na ^yD,y^ k 
'jyo ty:iy3 ^': t^nvn^ ixr f^P i "^'^tdjs'jjin 

I ly^^n D'Djyi;' 

ny^ti!:i{5^vs!j nyn ns Tin nyn nx dj^i 
Dsn : tyj«^vPi?iQ yti^^DD^jrv yf'{>' na yyn^x 
T\D "isaiyn m ly^^nt: tjix t^k p^jja yti^n^N 

•tyny? oy 
«n lyDDHjn i«n tynyt^ti^iys ^irt? d^: 

"fen t'n^D 11J t^^j rysBoyp ■•n .n .n av^d^'? 
-BQX5i'^yTy:i i^d "qnx isj ,Dmn ^yp^o^r lyi 

riyi .DEx^i'i'yTyj nyn px o^^T'ns ypynni 

"^nx t^^x v):if tao^^cj' dxi nx .lyoanrn 
ts^^SJ viv TN .n .T .D^^n^na y^xjJS^vx: 
IV wn^na sn nx t^Dyn xn lynxn '?j^r 
/?>)) xn xni tyny^ ty^yniiD^ip nn^x ryin^a 
•f'^i KM "lyD^yn ,'^x^st^• lyi fi^ix lynyi iv 
w'pnw linx oiyDDM^p xn rx tyjnxn iv 
-'>a n« D'jnjo xn ty^M iv ;^ni xn ixn .ryi^x D^N 
-siDyj J^^^'n nx v>n Dnyn rnss yryn 
"ijn„ nyn t^fcjn m^x n^c n« "un,, n'nc jp} 
"njn,. "lyn .cm di^2 Jijyj lyosnyc pitj' 
yD'^-iy:n^n nx ytJ'rD^^jjs m: d^j iDnynjijQ 
iij B^j tD-iynnj>'E ly ;?y-i^N xn t-d D^^n^nc 
->^mK yt^•n^^< xn n^D m:pn-iyD^mK y^x 
t3D^:iys nx tsssoyp nx t:-iyTix2 iy — nyo 
"X ^ V X J t ^ ^- r n ^ 2 ^nx Di^3 m 
•y y 1 ^ K V ^ » : 
y^kSj«;''Vx: t^n lyns t^k lyny^t^-iya k^ti 
-yn lynnx jynsn n^o yD^yii ,iyn ns yyi^x 
-i<2> y^N ns jyDD'jvv sn v^^v)) m d^nid 
nyn .lyn^t^jyTyisyi lyj^^vpx'iS nx tyjjn^D 
"T^^SJij^vxj rytj^n^x Dyi i^2 t322oyp "-i:in.. 
tyosj D'pN iy25*Dyp ryt^D^Jw xn px dio 
IV J'-oa^Ti T^N Dy .yyn^K nyn^yr lyi na 
-i^t:2x:i'jyr''X "iji2» lyn Djjn dxv, : inv^ 
NH D^n yyi^N ny^xJX'ViS: i^n ps oys 
■pjTS ryD^xntayn d}j- ry^yn n^o ? lyoo^iw 

:r^nijyD 
lyj^n ly-^K n rx ,\vm ry^D^^rv n (i 
P'P D>j jyt^-D^n p^p D>j ,fyT^Vi*:Kn2 i^>p d^j 
rssoyp "iji3„ lyT .jyi^x ij^j avpivd 
y^i^Donp NH 0^0 ini^' y^'-^oy t^itj' "ixD^yi 
•lyoD^^x^v^D y:;'n>x y^y^a px 
"n^x Dxn Tx jyr^myz tyt:D':r5»' xn (2 
T^x r^N "-;:n„ nyi .fj^^vx: x r-'X p^ija ytj' 

■••x Dxi Tx -tyinyppiy fyoo'^vv xn (3 
«^n DPJ12 \v:iv'p *v D^y-i s t^xn p^}j2 ya^n 
"T'2 Daa.'syp "i:!:,, lyi .nyp^ye y-iy-ijx y^x 

.yDDyi vw'i 
-n^N Dxi TN ,!{>' tyr^v lyDD^jvv xn (4 
,tyDaxtyjy:^^x yiyijirys v:''''^ ^i^n P'?i}^ v^ 
-■"n ,'^Ki2tJ* i''n ,y^:s^«:3'D2 y^i!!:^?^!;^: V^ 
-v^i i2p'')i'\Vi2:M^ 'D'^J lynst^ ya^yii Av^'t v: 
a nxanyi t''x "ijin,, lyi .rt23n nx: .ryi 
-••^-iDiya iv ^'D"iX2 "lyD^^ms; y 'C' ^ n ^ s 
,yt33yn y^^^iyj-rin ytj'n^x xn ni: o^: lyn 
ty^xnjj^D ,iy^y^\D!'iP tyj'n^x oyn ^^in ijjj 
.iy:y'oiy2 lyroD^^: tix 

tynxn ^n ^^••n pn iJj'^vxj s ty:^^T lyi'x xn 
D"iyii t3D>'j ny^n ^^^ii px ryny^ iv uDyi x 
,iy^pi ^M PK tynyr ^n typo ,t:pmiyDJiK 22 tssjipiif Kn 22 "iio yK'ns;DK^''o^DX in T'k "iju» nyi tn 
ryto^NHQ^N ti^: ^^^-i ny dsii nxQiy-t ,■"£: 
*fND"iyi nx iits^ip ytj'n^N sn nf'Kiii/j wro 
■lytj'nsijyjyf' nvi r^x on ^Dnn^j n:/ Di$)) 
DSTi iNDnyi ,"n^r:3 in nn^'pv nas,, ^yo^o 
yiDsntj^'iJ^s yti'^DDi^syT'K !^i< to'-j onn^: ny 
■i3^: £3}$n "njn„ iy"i d«:ti nxanyn nt^'sx nx 
nyti^n^K 15/1 na D^tj'ip •'tj'ip p^p D^Koyj 
-'•rn Dy ^«:t ,^si^ t^k oy yD^);n n^a niD^ip 
t>n nj? p^sa y2fjN3 dst t^n lif tpso -jyo 

"-iDn„ "ijn {3«n t^^n nyoi^niv lyi ns 
D'siQoNp yjyji^x yj^n d^o tyaa^yp tsnoy^ 
-Nipjsayn ^s'''5?sD y't^''Dn «n n^n ^yDj^jiyj 
^'^ D^o -Dyn .5?sd j/si^^'^na xn n^n ,ryD 

.: .T riK .D .a .a 
r-N "njn,, nyn : ry^iyj rrx njyo ly^n 
"njn„ nyi T{<t .n .1 ,i^mfc?a y^r^Do^msti' s 
^i.j/D''"'nnK vt^n'-x t«n tyti'nv D'-nsti'iya 
"n:n„ nyn t« ;pjKiy: '"ijmnn-nns,, nyn 
tia nyn-'^nn^^ y^N iyrj^''S"iya iv D'j dsit 
-iva^iK D31T ,nnnypnya ,1^: av^h'"^^^ y^K 
-J1K yjy:n«mya xn li/ano^nx pk ]VPV)) 
^ IS yoxn i^^K ria ty^n^ay: y^^^nrna 

.nyto^mv 
-on nyn tic nnsajyoNPv lyD^niv n^n 
,-tt:i8S iyt^''D^?"ip«;?DyT^;s!'V{^D n^c'njy^ 
T^N ,tojn}<!oiyn lyn^iH ry3}<;n n>o tv3^];ii 
-stj' XTK nsa ryi^niya toiny^pny "iji3» nyn 
nn^K tyo to^jn raix ry^yny t^: pi^ix nx Do^m 
DSI1 D^oiyn ^^Dnxa nyn na tyo^^ti^y^DnN 
yj^n ryTniyj pmv toj^n nni^ajyosTii^ nyi 
.rytDi'Dst^D tiH jy:jinyi{>'a 
■jja y:!nD^«;DST xn \v)'\v:> ryj'n osn 
IV tiN "i:\2.. pa ry^iD^oD pn tyjjnyi 
n«;n ny tyii ,Dvy^ \:i'M}-[2VVi ^n ny Dsn 
-D3yj pK— ^'Dnxa nyn d^jd tDrj^^siya "^n ^ni 'Kn Nm D'niD-D^»> y^sJj^^v^j xn n^' 
^ T^N lytiDHjin «n pa vvi^i^ sn .i .1 m 
n.ytJ'n^N nyi n^a ryaaoyp ^n ;y^i?js^v8J 
■»r ^n ? njyu ny^n iyn« t^k d^jii .t^s^vxi 
ps* ytDDyn xn t^k t«:''5fKJ "i)/^n m ,d>i ryj 
yt:D3^n sn t^n iid^^p ny^n rx ,v^Q2r\v^' 
•'■'i .tyo^xnaPK xn ij?o Tin nxanyT p»< 
"•ytJix px IV ,D^J r^tii^n^ nni?o>p tjin : \]3W 
-^n ITS nyjiy nyn^s nyr^a pn nyoyn niD^ip 
,iyi-iy nyis lyoyn .y.tj'^N'p: xn kpi lyr^ 
pnyn "1^0 tix tyn^s r,yrn td pi jj{<^ m "n^J 

■^xn PN ,^snati' lyrjiN ti/ny^^ ^dd^^j ^y5^'n 
.11 .T .X nm'i' y^Ni^^vxj nytJix ny^^nD \v^ 
■J1S jynyn n^a rix \vi^i<' lyj^n i^o ^j^^ st 
lyaaoyp n^o ly^yn ,va^yTs d^k Dpmnyt: 
tyaaoyp ty^yn n''D iD'''n^na nyrjiK Ta 
-'viy IV PK [ynyi iv D^^i^na lyrjis n^a 
n^D ■^Nnsti' nyojjii pipk n]/-irp ni;TJiN iirn 
nyrjit^ i^a jyaaoyp ty^yn i^o .11 .t .k ry^pi 
sn : y ^ ■" n to kpi :d^j iid^ip y^^js^vs^i 
-aPK "i^D ry^yii -t^x xn npi njjj ,pn ^^sr 
■J1K ^i?j^^v^j ^n ry^n^a iv t^x oy ryn rynyn 
nytjis typ ,nyDiyp yiynjs ta^D ,iDpmiyt3 
-'-nny'DJiK ^in t^'J tjyp ^n^aj/j n;y^8jJS^V5<!: 
ly^yp ,rym5<Diti'3«: yt^pni/^D'^TD^j i<^2 ,iw 
n^o .i^Dnxa- v^^'i^i^ d^k tyry^apx "^n n^n 
n^D ;iypn-ni?t5JiK tjik ^st lyo ^': ry^Pi 
.•^px ynyiJK rypmnyt3Jix d^j ni;njs t];^pi 
,t)iinina xn pi< lynrp Dyn n^^v xn ii;ii 
-jiiptj^n.^ Dyp ,n:j<i^D'n px rytj'nyn Dyp Disii 
■jiryn xn m (i ^n^ayj jy^xJX^vxJ oyi tva 
,tyi^s NH "3 niD^ip pa w^ii^Si yiyn 
IV ty^JPiv D"": Dyji'ip "i^D ry^i?'ii 
D^j tyi^tDpn 1^0 .p .T .K tJ'n'K xpn ryiyn 
iyj^»a ly^yp t» -P^J^a oyi ry^pi li/TJiN 
•tyay^ pa jjnj ty^^^TDt?: oyn 
rj< D^n PN tyDDHJin xn tyjj^t djjt "jNaN N't ly'^yn to tn T^;!yo .tt ts tin in 23 tiDiip p« tyny^ 23 


-p8ii?3 KH :m*»^ nnj/T jyiw lyTT^Dnp 

■yj "lynyiy^ lynj^n ,pnyTi rytJi^p^Dnp nyn 
"•"•nv ^«as ^iVDpyns t^'x tovyry^i^; ty:inp 
ciJ T'K pnyii Dsn •.^ti'n^ ^m inyn nynjj 
tynstmy t^n lyjapiisnsD nyi -.taay^tj^ nyn{$ 
;>t2Dn T'K ijin^nti^yi xn ;jmy^j iva^ 
.11 .T .N ,'^sntj' nynjs pistotJ' .tj'^j?!] ivii^ 
NH Ti? ,DPjyiy:i iyp^Dn,p nyi Dj^n nyojjD 
t:sn ,:ijy:i p'l^n^ d^j lyj^n ryirtopyns 
. lyoyj yomj i3^n rya^snyjD^nK "^n ny 
lyjy nyojijn lyti'^Dn s t^n lyn^ntj' lyn 
'irB'n^ivjs'ia J? -iy-i}$ nysDpytj' nyti^tD^n s 
v:^ mm tn^n pn nyn^j' .11 .t .n oi^ooy 
lyn^N nyn'intj' yo^i? Nn lyn^N ryn''n:ti' 
-Dpytj' t'riQN nyi nyn^N nyoj^n r'nos nyi 
y^i? "^fc^T tyj^n nyn^n^c^ yo^j? «n .ny^s 
T''Ni^^irDfc?j .tDi;i tii< Pi^toEj' ,iynKmy ,0^1:1 
■pyn« n .tD^uix ^yp^£2t^' y-iync' n iyny;i oy 
^ST "lyry^ nyn lyn^ti'TJKnx iv nrx mvo 
-ynsinny jyDm^ r^^N ns Pi^^n oyn lyoni 
-'niv i? T^n lyn^ntj' .n .t .n ly^^^toy;! -oyj 
toDJitoyi tfe?T Vf toijn "nyp^onp,, lyi .ryn 
y^s pyns 'Dy^np nyj^^j^ m^joD '^^ny^^ 
•ryny^ ^n nti}'? ^v^vi^i^ nyi ,iyn^yn yrn 
CS20S' y:^D''3 -ly^s D^n nn^nty iyj"K 
t^jjn "ly .DyoDn yo'^i d^o nyj3''n"i5f nyi n^^ 
Kni jyivDpyns y: rysNt^'yn -^ns m' 
-yn /tj'^DJsosi /C'^Ds^p-NTiiyDQ .k'^ds^p 

"lyty^ nyi Dtjn oyn oy^j? -qsj nyns 
Kn N''ii niDKiyD^^ ns ODixnyj ^y^a nix 
-D^n «n 112 DDiNiiy: \V2^r\ iv^v^ V2'?v^ 
T'K Dtjii UN ^:iv'?Vi it^i^n iy D5$ii ynjijD 
tDiN NTS ?inN Dpjis iiyisiiyj tynnti'yj 
-NB UN iy»y: DDixnyj ^^^oyj Dj$n ny — 
f^N Km opjis ,D^jQ piN D^n y^{? .tyjjn^D 
tyosnv yvjNJ djji .tjsnyj ^n d^jjii yostts 
-ny^ "ijytnD yjJN^ s «^ii rynyryjonN 'i3.jjn 
"lyn ns r^s^^^psnyn y^>j x^ 
"N^yjr''X T'JD ^tajjn "D2Jipii*„ 
-i:^» nyn px tyn^nti' iv tyn 
-np-iiDNiyD^^ "lyn'N "dsjip 
jjniit^r^s xn nsn "^^n -p^t: 
yoiNiny nx 4y^i:y:!:s 
15^ L!Dj$ nxj iJNtDtJ'jyjy;! lyryn lyz^N 
"n fiiiNST "TIN DsT Dnsn" ^n'-s t-n ■tyn^n^j' 
'bsjipi2^» iyi 112 nyry^ xn d^o tyi>n::"in 
^'N D«ii Dy-i lyjyii ^jso-y^s-iSB-^j^^s-r^^N 
-yj^N n^K DDJip UN -iitasnyt:^^ nyn^N p:yT 
■np tDDJip-nN"iinjsnyD^^ nTs ^11 nx .lyr^o 
^_5jT ^v^v'? lyT nD ,ry^yn tynn.B'yj ^1^1 p^d 
pro lyD^yii 112 DpjiBij{<Dti' ' ayi tynni 
4ynyii lyantj'y: toyn p^D^-ip-iioNiyD^^ 
Nn tyB^vjn2 yriroy^^s y^^yiv nnx tin 
•oyijnjyn t^n ::yii 

t:''''pnjyiit5''ij xn ^y^vyso ^n'2 "^^n 
.jy^NTiiN '^nv ny^^iv ::ny^pny {s'tn 112 
■iji8t3K'oiN nyi T^N y^sniN vt:i'znv sn 
DS^imya^N ryj^n lyry^ ytj^n^N nh djjii 
'snyt:^^ ps topJi2n:sDti' s iv D:n{^*iiy: u^: 
•^nt ntk ns \v:i^r] ^n 112 y^y'2 .prDnpniD 
CS11 "lyiyni V'liii'jii ■a'V7]v:i ^'2 ^j^'^i^^p 
tssn TN 'typiyi onynyj n^ \)-:iv'\ ty:sn 
^{<2 lyDoyn pn ."^nt y^nn^s* ni?:i s t^n 
^yp^D"iS"DiDpi^ nyt:"iy2Di^y:.^iN dtjjd s 
112 3Ji^'MD3N lyi IV t^nyny: ly^^yii 
.''iDSiyti^^ lyi PN "yny^^^DiN lyiynty,, 
DDN2 lys^yii ^:dn!3 lyi^nsiyD^^ uijjd n 
,D3y:fc?o "yD^^t32N:>*jyDni„ nN*2 V)'?2 v^ 
nys^yii nyiy^ "iyD0{j"i2„ i'in2 o^j nyn^s 
DST .T''''Btj' "y"^y11t^^, ntn iy^''-nN2 d>j inp 
^>n tyo to^sn uvy^ r^n dnii P2-iyn d'oip 
t:^a Dyiiy-j>'ny3 -^v^jnyiiyj lyry^ vi:-"Ti^ 
-••^ ryasj Dyt lyDJis r^^ac' "yc3^^^» inyt 
CDN3 y^^yii T^>2*j' n^o -p^Dnp-iiDNiyn 
ryjy^2 ^{?on .lyirp yj^'^p "in2 v^^n vf 
r^s .p^onp iiDsiyD'^ lya^nsy nrs y^N 
njjn lyp^nnp - -iiDNiyo^^ Sits dsjii 
s "tyn^p''Dnp„ IV D1K ,ty2jsn t32nsiy3 
is tyiiy:! t^s JJ1:^^:^'^y yc^nNiyo^^ V''^ 24 ♦tasjipi:; «n 24 an DijT rypnyoy^ iv :i^D3ni ^'^nt t>k oy 

-ya ly^'nsnyt:^^ oyn ^inx pn ryt^'n^^Do^n 
-IV .nj^'n t-'N njiitn iy;iJN':iyj lyj'n nyn 
tyny^ -yn^^n D«n Djypnyj{< lyo Dj^n Dt^iy 
"i^^^ysw pa yn^n t>>p d^j lyj^n -ddjip p.j< 
•DDyvsjnE-Diji^ppitojy in nyiJ«;T iyD^''p 
.ty^i^Tmt^ yopiy: pa tostD^nyn nyn 
pa iynyjy:j}$ lyj^n tyDxniN yjyiyrti'nya 
,iyDDyvj«ns yryn ixa -iytri.s:a yJy^y^t^'^ya 
!s ryny: lyo^N t^n iytj'i«:a lyny^ ^^a lynjj 
.lyoy^fj^na ""Piv xn jytj'PTV JJN^JyoNn^; 
^m '^i}} ,va JiNnjynNPV nyt dpij npi 
-jyii nyti'ijja rys^yn -ijyjTs ria :jir>D 

-■]/n^N T^K JJir-'D pn D5J11 Dyi rrx 'T'T Dm 

iJi^p^TtDjy "ly^^^'DD^ti'ya ■^yn>^t^'Jyo nyn 
i<n TiyDiyii i/nmJN d^^o -ryr^Dyj^N d^n 
;;i^PPiDay nn^N px ddjip nyn^x lyjjij^^^ 
nyn tytJ'Piv ajNnjyoxTTV nyi -lyn^x pn 
nyr'oy:^N nyn p,N ddjip pa jJi^pPiD:y 
tyiiy: lyo-'N tyrn ,Dy\}<na iy:i'n«:DD\n 
Dyn lynrN ry:iJi.J^^o xn pa DstD^iTyn lyi 
y^^n PN Dyifjj-ia tyti'nvV'DD^n nyr^oy:i^i< 
nyDp-ij ~iyn ,pyto D'^«;aa''j< V2 .fyDs^nix 
-SDD^nniDtjnyD^^-px-DDjip nyt^'npvjsna 
"lyn^N tyj^n oy dj^i lyrypiyn mn nv\^'i 
yiyijiryn ^ mv i^^p !y:^<nNa d^j dsph 
p vN nyiJST ,iyDy5;«niQ"Di:ii^p^hmj3; 
-sjDD^n ny^^^t^jya nyr^sy^^x ~iyn ,Dyvvsn3 
r,a aji^ppvoiy xn dj^t pn ,Dyv{<;nQ lyc'n 
D''K TitDsnyto^^ pf< lyj^^nyj^N n^x ddjip 
r'pa ^'^nn is: t?pi nnyo d'-j pn nyijsjryn 
.Dyv}5ia-D:iJi^pp'i.njy ly^^^t^jyo Dyj^-'oyj^^x 
D-iJ Tit to^yppiDjy ^^■■'nD nyiyn 0551 pn 
lyoiiSTiv nyiJ«:T ,IyvJ^i!: D'pa :^:ir^n3XJit< 
ti'tyn rynyoi^i'nya ii* din .lyvj^: oyn d^o 
Pi'K ODji'p rynyDtj'nya li? din .n .i ^'-'-nto 
-jn;! dn~ rynyDK'iNa n^o lyna --iiDNi.ytD^"' 
tyPD ^^^nn lyryn li/nmac li? din ;yv 
-lyii ynyiJN D^a .yvjN:i dni lyiniDC' "1^0 
nij lya lyp mDNiyD^^ pn ddjip nyta 
-sns D.yi Dny^tj^nya tyo tyn -tynya'ki'nya 
.3j\^PPTDjy v^^^^^vri y^fjNj nh pa oyv 
■"ly lyi lyiiyj d^j -^i^Diyr^N t>n vvi:i 
va ny jyjNDK^nya Dv^vn D^jn dnii ni^to^* 
Dy DNH nyD^yn nyc^i'ii? ^yn rynyi ^y^N "i,yT t^N ryn^N nh -npi -t^'^jysy^t^' y:n 

• aND^ny-l N IHN PN yDNTITN !N jnN 'imD 

-y; tyj^n nynna ."unpnyop -unp-iyo^i 
NH D3N^piv lynNH v:^^V)) nyjN^Diys m) 
-11: lynNH ^n pn ^n iNa ryiiyj jyrn dnii 
ry^ijyjr^N dnh dnii diq ^'^n ti'-n^ n idnh 
rii,n» torjypi/j t3Nn tiK D^.yn va^^i nh 
ty^ynj nh ry,QTpy: tym lynDNJ .ej^id i:yi 
^^? PN nyjN^Diya nh dbn^piv ry^Nn m 
-^yn ,rnpio nynjNDpy^N in DNnyj lyn^n 
PN -D^yn yvjN: nh tyoijyjr^N Di^n nys 
^Lvn nn nh i'n ry:ny m ryJiN^iNa t>n 
-y: tyj^n lyn^NJ -lynrN ?^n inii rvi^v 
"NTyv Dv^v ny^n D^n lyopi nh tyoip 
yvjN: Nn lyouyjji^N "qPN onh ny^^yii 
c^Noy; piEi' iy mn niy^Dj nynx -D^yii 
•N A) -T .N .mto p^p D^j riN 2"i,yo t^'P 
DNH ^Dtr DiyTy^ Dyn ^y>api nPN .Ti .t 
-Ni; iNtyv Dv^r D5^n ,iy:iN"iDDPN Djypy:i 
-py^N PN lynj^N "^nj inyj ptn Djypy^ m 
,ty^:NDn2 pn "n^npjNia '^nj P"ipio iyi:ND 
tysnj n .toDi^aiya ii: ••n "^n d^nh oy w\) 
tiN nyjN^Dnys Nn d^o iy:«^tr,yj in lyn^n 
"iNa D'j p,N -lyjNmyj nh oro -lyom nh 
yppiiy^'^yaiv v^ mn oy ^^pi ,tDin,yp 
lyo 'Djy^e n^ij^yo n ^ipn pn ,ryaNnDy:! ptn 

PN mnNiyt:^^ Nn r^N ptn ©pjie 
PI inyQ D^j lypya ,yDD't^y: nn^N ^mvyao 
nyoNn ityjjn'DNa pn fyoyj pa vn'''<i n 
,rNt3>^o ny'QDpytr ,yitDJNi --^'itp ,Di^^^"7Dy 
■cy^ -iNnnNDNti' . ny^^Ko j^dnt ,^yjnNp 
.Djyppn ,N:pn ,iNn^n ny^^^tj* ,ynDy:.,;rD 

-JlJN'l mNODSPH '■'NDD^N'D 'N^NT .pNT^^NQ 

-5?n nyp^DDN^p-NnpyoQ nyprDON^P ;i<^5f 
-i:)^N ,iyDD^3N"noNJ -tyDD^^Nyn ,nyp^DJND 
tyoyj r^N ,iynD^^Nno^D -lyoD^jN^DDyns 
tns .^jny^pny in inj^ ,jjNnjyaNP^f n ihn 
nysDpyL'^ .pyiiv n ihn pn yDNPiiN in 
PN -yiN^iDiN iy2''n:{i' lypy: d:]!dv^ o^n 
tynNH -lyp^DJND^i xn .,Dy^»Nn-^ynpi 
lyD^^v Nn PN lyiy^ D^Npyj di:i ptn dpjis 
lyDD^^NniDNJ Pi^ ,iyt:i4 Dyi jpht^ ps 
tyiNPy^ tyiNnyj yppnyr^^yaiv tiyj'T 

.Dyaa^iv ^yD''2N 
j;n^ ipti' ryo t^N D^iyn mnN nh ^u 
,iyinN^ yB'iynrp nh pa tyopNiwopix 25 laorip piN lyiy^ 25 ,t2iynyj ^y nyrj^yii i^f -y^iitj'-ny^DDJ^p lyi 
r:s i/^iti'ny^^j^Drp nyiy^ lytj^m^f v'?i^V nx 
t<n ny:)^y"ii rx ,yD«;sy lyi^nijoD-'n lai 
r{<T 'joi? ny .t:)nyjiyQ ns< tan^^n ^toj^^tj'iy 
fc: tys^n:y3 iv n'l^< : Di^ti' lyuyj^fcja tv 
na y£3Enj ^ nyn» ny^oorp {< -pnynnojip 
«n tys'njyn n«;^p i^a ryn^i ny^toDjrp 
y^yitapy^^yD^N n^^ y^N'^«;D yr'oy:^>5 -Diny^pny ,t3j{$Ty:Dmi< v^^'n nx n^j^p 
T^K sn r^j t::i:{<a pyt: .tyrniyn m 
^;1^ ,Dro "yi3fcjT«;^^2 nojip,, pn 'l^f jjid'"^ 
-}5!3yD "lyi ns Dpjia tss^n "lyt,, i-iyt^nyii 
r'-x tonyot^yn ,m fc?"i tyuyii 'n^o ya^yii ,yT 
piynDDjip y; D{$T -ryjypnyjs n^» djsii oyn 
Pi^' ,:]ij^i^iy yo^y^^j^'snys p^p d'-j t^n 
-niDti' lyo T1Q Iy^ynt^'^yD iv oy dix dj^t 
.]iyD ffl^Nns t:''?N2i:in 'n ny^^yii iv ,d>^v 'lyi ps lynjyo'^i'DiK 
sn ryj^Dy:i jyo nyii nyiyn pn .jyiynyj 
lyto^SHDjy T^s nn^N pk ,:jny''P"iy vi:>'^v^ 
tjo^itstj^ya v::i'?V)) -ynsTiiK yD*L^ny xn 
-:;a Diyn t^^^mNii v^vi .yijyj^jss y^« 
tyii .rytapss ytj'nyiiDD^n xn pa n:^t:yDr 
li'i P« ty3«;sy Ds>in sn lysiT-iynjis i^^ i:oip oy ys^yn ps jyi^yD^^'ois xn tyi 
".Dny^piy Diyii oy yn^i^ii "nnn pn omx 
-jjt^njy^xTiv nyn n^ix i« isti ^dj^^v pyD 
py-ijiryn lyny^ ryt:*>i'iv m^Donpy nys^vii 
iyjjj^5»*pnsna yana^x xn px piyntoDJip 
-yno lyn irtrpiv ny^Dorp tyn'^yT ayi !ia 
PN "lyl^oDj^p ay^^yvj'^N lyiy pa to^^pro 26 tDSjJipi:; sn 26 tjenmyn^K iv^v^ y^y^s \v^V)^ ,Djyt3t^'iy 
rytj'^DD^QpnND {<! ns ip^onp-niDj^nyiD^^ lyn 

ly^D^DplSD "ID b* tNP "^'N .DpJ12n:Xt2ti' 

-•'nitj' ys'i^cy •'n jyti'm^? -(lyDD'-DpiNo v^ 
lyeiNinxa oj^n .ynyDPsiyn nj^s s nx nyn 
t;:J5DnyT \VD ryii ,d'Q o^d nx Djyn d^d 
-^yn "ijyn^N .t3sn p^onp-iiDsiyD^^ tjh ,^n 
"yry^ ynyn::^ .DioT^Dpnso t^ra mD^^ii' ys 
-vi„ xn TiS ,typjyT ^xnix ry^yii nyiym 
,"y;jy„ y^vn«2 s ryny:i ^n «n tony: "dsjip 
-■'DiK yiynti',, "yti^'DKo^Ki.. iin /'yjypnD,, 
-niDsnyo^^ ria yoifja lyn nyojiK "yny^ 
"?ynn^Dnp„ lyoyj Dyn xn Ti<! nyn}§ .p^^np 
-D^^K^i?«D-nyn-nNS-D\xn n'na ninsiytD^^ 
.t^pjiBiJSD'tj' '•'tDnssnyti'''t: 

n^;\) o^j tynyntj'nys dj^ii 5?riy' n^t 

-i<iyto^^ D^D cfc?n Diot'Dpn^'D n^^^t^ {< nxs 
Di/T Dro DiysDjyyj piti' r^K p''t3np"iH3 
n'jyto na t^i^D^v rynnx ryn»n n^n dj^ii 
-"isD typ lyD T^* n^jiiny^'n .y^fi«Tis^'2 ddjip 
-yj s na nit){i!nyD^^ rix '^dw sn lynytatj' 
nnyDt^'-ixQ jyo w)) A^'^ ^^^ y^j^ay nyo^n 
i;^yitDpy^^yj3rx ns y^N^v^o yi'ixj dni 
.toDjip na mn^^tj' nyn t^k ,nyrn na tyny^ 
t2^jD ytsa^tj'yj Pn p^t3npniD{?iytD^^-ITN* 
."^'^ijyDti'nyaDDa^yT diot^dpisq 

TSs' -rypniyi 15^ ^y^'? nTi? o^j t^n oy 
p'Dnp-t3Djip-nK-"iiDii!ny!D'^^ yii'^DD'Dpiso 

-ROJK"! pn n^j txp iyj»T D:yoyj ^^^ojy: 
.(Tjyj xn ly^i^niv d^j ry^m to nynj? ,t^'^t3 
na Dyto ny-i„ :jdj«;t anj^n^natj' nytj'^^iijy is 
tyajjn i^d ti« "lyoy D^^n ryo d^^i 'pvw 
p« ry^yn "tsajipiv,, nyn ria iy?y^ sn d^st 
ytJ^vjD^Dpiiiio Ts -^^^nyar^tj'yn rynyr jy^^:! 
PK ,E5'^tDi^0;ii^"I D^J PK P'onp-iTDsiyD''^ 
pn IV o^^p^^^jyo sn "qn ph 'tosn sn Tb* 
. D«T Nm njisoynytarx nis ps to^nn mtn 

-^!'D:isn D^o DiDT^Dpiso pa tyayntDjyosnv 
.y^'^nnniKi^a «n na lyr^s t^n didt^d Kn DfeST n^o tyj^ayj .ddjip pa yioa^ji'yj 
nyi toro jyirntj'nya ni< ryj^^e-ny yovy^ 
"iS^vsD VQ'y.v:i tia rynrnt^'nya ns lyr^tj^ny 
"•tynjyt^tyoiN y^yiDpy^^ytors ps y^ 
"••o tynyr iiDSiyo^^ ny:i'n^N lyn ps 
ynytjiK ijynnyn jjir^t^ny yjmmpnyn « 
•••"t ryr^oyi?i<: pn yDD^t^'y: nyn^s ryyT-s 
lyD'^sn D^n-iD"E5$ j^Dyoonto^ymya tyj 
-^^ lyn^s lyyTS sn t:ro r^is; ^ij^^j ti^t td 
wo\py:!j« TJ1N tyj^n y^^yn niDsnyiD. 
n;ynnyn .tyt^^^v o'^pv^j^yn^ pa nti^iTi 
\V2i^r] n^ya ryti'n^tDD^n Dyj'^Dy:!^^ t'an« 
-xaj^^K ,ryt3D^^i?yi^x jyDD'^^nyDSD td 
-JIN Djy^^ ,tytoD^jND y6j'^DyDj''D PN ya 
-syrtDapn ?'\^^']p 't3Djip-!ii<-mD{<nyn^^ nyr 
-^yn D^ypjnriNiran. na njyn nn pk v'p 
■:sT -j^vjstiiv TP^n D^j ryas^ti'ii^a lyj^n ya 
-^^ ynyrj^K .rynnj^^ pvjs'nv ^j?o tnyv nyn 
r^N *=!»: TJiN ty^nyvnyn nyp^t^npniDfeinyt: 
PN tyD^{<ny;opN \V2^^i oy "lya^D,, v:i'?v^'i 
-yn Dssn lya^ntj' lyn D«n pn ,d^j ya^yn 
»^ ty^ST tya^D yr^r dtn ,t!§Di jyiw Daissti 

ti'Damya typ^onp v^'pvt^ tyn^-'itj' D^sn 
ny^n -Dinypisa .'D^n-iK ya^^v^j p^p t2>j 
rypD n^D .Jin:yiit3nj pn v^'h^} pn D'^aiN 
tyPD TO sm upjia ,D^'m^it ny^n iyn«n 
KH D^nyvnyi tyo v^'?v)'\ t^s 'n.x^an rynjjn 
•yjs^Diya lyny: ryj^r ii;nna ts lyry^ 
ftps .11 .T .N ,nyom ^«jnyT ,tyanj ^»nyi 
,T^N tyaj^o DiSTpnyoapN }<ii ^yi, i^n Dsn 
p^tinp-TDsnya^^ na n^ya ayn nns d^st 
.tya^^mya "ns^au yryn ^n n^o ryj^n 

-jsosjjs lytyn Dvy^ ^ni "najipiv,, «n 
",ya DjjT ^ni sn •ryas^'ajj njst^ti'iv w'? 
^y^a PTN lyayj ansi tis .ty^^^nai^j ytoojiir 
ytDayip yin^x ^y^ani pr^np ■ TDjinytD^^ 
tjsn 3js?aj«; ts d^s -rynn^ny nn^s ]v'?v)) 
"-yn iv T-N Dip ijT ps ,iy"iN^y^r^N "t-o Nn 
nsa payj '^^N nnsn -y^i^TTJ^ nynynji? 
.GsnJSiB-jjny^pi]; vvi rya^ntj* iv yn\:iv: 
-yi pa lyry^ xn sm ,t:D^Dpnso si pn -^^n 
tj3y^^ tPti' P-N v'pi^ D{<:n .lyDipi "oajipiv,, 
'^N nyny i»j ly^v^ t^s djjii pn <Jijy; 
t^'o pa pTDnp-TDSii/'D^^ lya'n.tj' ^yn 27 t2D:Tp" pw ^ynj;"? 27 pn typ iyn« ^K2 p^p n^ix .jjxnjyaxpv 
■^nyn lyn pn d^j ^^mtw'pp^v y:^tDDnjiN 
pn r^N ny^nys ty^^yn njyn^x pd t5{?D 
-pn^o xn ,to:i«;Tyj t^tj' 'N^n ^^^ii ,viiirii2vr2 
VP "^n r''5< to^sinjojy yi^noyo ytj^^LDD^D 
.•j:isii P'j< T^i^n pa tonyDSi'yn n ,xojjjn 
f}'!N .Dy^X' ly^myDjix ! lytJ'njjs .i^t^n«s 
-r^ j;{j>it3D^DpnND Nn T^N Dsnm -lyryn 
Tn^n nyij«:T -ti'nynjK d^j p'']:i'ip niDNnyo 
.yij^ntoyo D'tytt pa "lysy^o 
D'jyD tsnyrotj'yn dj^ii'i pn ,tynyT i^Di}'? 
,tD^m{<: iyi iv lyo nnyj ptn ^n lyn^^nnyo 
"DDjip yoniy: {<: tynny^pny ^n ^m iy tyii 
-ny m IV iy doip ^tn ,n^ii pn ? jjir^tj'iy 
? lyr^nyj^N d^n toojip lyn^N jjnny^p 
? vp'<i:iVi:iOV pn nnynt^yn D{<;'n px ,ri'\p 
-{^^''Q DDjip,, lyon^iD^^-iynnN pn pn 
■pv'? yn];D 5? pa nnyoc'yn y^^yn /'y^asr 
yj^n ~i«a tyD^>?nyj n«n ny ya^yn -miti'D' 
-isiia^N pa yDD^tryj nyn nya^x rytojyniioD 

-vjiJ' iv t2p;y-t ny •'itjn* s^n ,Qyi ■i,y3>>? oyn 
.ijj<tD:^jyjyj tyryn jyin 

-^^^i^^nsa "^i^N ixa ry-i>3ns ^yii i^n„ 
"^yii trx ,(:jinyanis) y^>"'0 j/^''t2D^a D«n lyj 
"iy tyj''n Np^^y::^^ xt^xyn ti>^ KDDxy: nys 
"isa "n^'N "TN '?')) pvm ryryn iv px ,IyJy^t^• 
-rynoy:y^ pn lytoyj^'s xn pa yr^^opx tyry^ 
''?v'\\ AVV~i'i^ xn iyo>}!tnt3jy v:^^^)) nyn^n^tj' 
^^nvi tyn^jn n^^v lyjy^ pa tytj'jyo xn yri 
,ny r: -rynn^j ,yny'^ niy^y ,p'^> ryjyn 
TN ys'i^K'jyo yom; yiyiJt? y^s pn -nun: 
ynNOjympNi lyrayj ly^yii n^o .lyoynytj 
nyii NH t^N . . .yny«;a D'ya^NT p,N 5;Ti''iiy2 
-ONP Njn N^n -lypn«;DD^^ y^i^yTN pa yp 
-DNT nyoms ny^^nyjjiN nyn px pn ,^jJNa 
iVNNJ 'vrs ]v:i^^^ii^V2 y^^yn ,!'Dp:a tia :ji^ 
pa ty^nynnna^iN pn iy^^^yDDiT-iya^''N nh 
Dy-iDNJ .jyp^^iiisyn yti'^jy^^No^N i}:'''<'?P xn 
"i^^N oiN lynl'yT oyi nnN rynrans "^^n ^yii 
lys^yn pa -y^^o y:^•>J^^^■^ dni rya^^^iNa 
-yati' -iHN^ rvajia iin t:iy-ijin r>'^ lyj^n oy 
,>vm Ni NTiNJNy^ tyDpNiiy:D^nN ^VD 

li* PN ,tN>D10 PN ,^yNaN"l -N^yK'T-IJN 'PViiTD iiJ t3^j •tD^^n:yDp^.:iN pa lyo'.p y^^yir 
nyijj;?' 'P'tonp-iinNiyt5^^ ytj'''t3D''DpnN» 

pn D'J INP DBPiT^.yn^N D1»2PDpnN!3 ^]!1 

pn to^j fn,N"t ^DjyDDi^'yii lyii^ ,B''DN'2:Nn 
-jynjN r^n pn didpopino nyn ,ti'^DNDJi<T 
Djjiti'-iNa N TP^n T^N yDD^sj'yj nyi hpn j:n 
pa "^a^-i lyi npjia onNT t^n pn ,yi{jnt:yD 
nNDPNnyn ny^j lyn .ynny^ nyji'^t^NrsiNT j? 

NH DNl 'DNIJNia-DJN^VPNiyn pn pN tD:!NT 

,yo"iNat3N^3 y^na n pn Dyii "loajipiv, 
Dyi — t:pjian:ND^' n ly^Nn oy^i Nn nynis.- 
-pINO nyi DNT ly^NT ^P1 ^^n .dvopdphn.^ 
ivi .y»2nN2DN^a y^na n t^n t^-i^N diot^d 
ny ^^ni ,ti'^oNo:Ni pn o^j inp dtot^dpinc 
-yn yDpN"it3DnN pa lyjN^^f^j^ay-i v^p mn 
IV -lyo^^mNii y:^n^^N v:''''P nt^n iy ,yanj 
ys^yiN D^,N .yiJ^'ntDyo Djji:i'-i«:a n V)'?2 t^n 
INP IV "lynN ,t2'j nynN iNnDPin r^n iy inp 
p^tDnpmDNiyto^^ d^n .t^^u^N^Ni pn D''i 
oy DN11 PN pn finNT oy dnii to^j ny djst 

Dy DN11 m tOi: T^N oy DN11 'V^l t^^J ^INT 

T^N Dy DNn ^'^'V^Piv "ly \ivim ,to3y^'^ T^^ 
.pn IV PTN Doip Dy PTN i<m pt; 
y^y^a n^a oy'ij n v^ oj^^^^^a t:y'ii Dy 
••'Dnp-niaNiy-D^^ "lyt^'-'DD^DpiND n tn "lyry^ 
-^yii ijy:"i>N iv yny^^isa v^p tD^j tosn lyp 
"Dn y^N .y^^t^' lyiij jjiDDnniDNiyD^^ lyn 
-^DN^p-Nmiyoa nyp'ON^p— ty^it;' pn tyjjiD 
,iyoD>^N"iit3NJ -tyoD^^Nyn nyp^t^JN^^Ni '^vp 
iNa lyrn ,iyDD':N^Dyiao^N ,ryDD''^N3D'iD 
-^yii ,ty:jir^:iny c-q^^ayj -ya^yrDNT on^N 
i^^ex -lyny^pny pn tynniDC' s^^nt lyo ys 

T'-N /'DDJIP NH l^a DDJIp., yU^NJyJNT NH 

-lypvonpmtDNiyD^^ lytr^DD^DpiNri n inq 

?inNT tyn v:^'?V)^ .^nt n n^j -,ypnNDD^^ pn 

-yji N nyiJNT -lyoNnnys pn iyi^^>nDn^,Nnya 

.::^'\v'?P'\V m nvmntr nNa iJNt^'Joy: 

t^D'-DpINO N VD"?^)) ,]V:i:'\'\riV^P'\V NH 

lyjjij^^Kny yti'n,Nnyto'^ yopuu iNa D3^j 
••n tyii -rDDn ta^: "iyi«: :^D3n pn ty^yp 
DND^ny-i nyn pn dni lyp -rosn d^j tyrn 
•tysNTTiN yn:y:^Na ^niv n pa lyr^N pa 
DNi -tycD^DpiNo n pa yonNjjs'njn: Nn 
t3^o oaNi^'^yry: nyi pa pjn lyf'N^VND nyi 
"lyn tyj^n lyyi^N pn ry3N^vPD^t2D:^N y^N 
,fyijyDL*'DiN yiJ'^nNJNpy nh pd tOND^nyn 
yonNiJNijn: vvi nyiN .t'^Na v: ]VP 28 tasjipix Kn 28 -so,, y^x ps< ry^n^Qivr^x l«; tonkin ryo y^ 
Dsii 'Dyi PN DnyD'j'yn "lynDN'ii'jyoni y^^n 
■«;"is yrt3D>^; y::^^t^'jyo y^x Djsinyn "i^x 
D^K .ypnyv.DDjip ^y^vysD rix -tyivvi^vpn 
tyny^pny v^ lysnsiiT n^r) y^^yn ,tyDP{5a 
".ry^n ryPD i.^o ryssnix oynyii rix 
-yj^^' D''i< nD^^p rnyDiyn ynyus nro 
-VD'^ MT) yt3Dj\p yj^yvj^^s xn pk ,\v:^'^ 
lyj^n ,riy"i:«:ry2 D'n (^y^s^'^n div nioiin 

■-■'^tj'jyo ty3''L3D''^: tyr''oy:^N D'na ^'••nt: n 
,iyny^ jytn mo -nn ty^pniuiy -ryny^ ly^ 
ryp lyo ryii T^^;^n lyiyn tyjs*D:i'ii<s iy:yp hn 
-D^ti'y:! n -lyny^ oyrn onyDtynys tyo nx 
-I'K ns3 nx ,fyr''oy:i?'K d'-k odjip nyi yo 
-jsry^ D^N nojip ly^^y^vyso lys^yii n;yj 
"tj^jyD nyrroyj^s nyn iid !?^^nD s i^x a'iV'^ 
in^2 tyiyii tinniDK' ryp n« -y-DD^;B^y: ly^^:? 
lyjstatj'ixfl ryp '^v^v^i o^o jjNnjynxiir d^j^ 
jyo ^y^s Kni 5inK pK ,tyn r^i^n lyiyii 

.yryn D^yDt^nKD 
■Diisn .yi«!Dyo lyr^ii^ t^n yi«;Dyo d'w^ 
n^D "ly^^yn Tin .v^i^^^v^:! yj^vr^j< xn t^n 
"••VJ^K PK ryoyj nn ist ,ryjny^ oyay \]:2VP 
lyi lyn^x ypiyii yijyvjy^j D'tyo .ryn^yn 
tyj^n moxnytj^^ px ^nyxso ps yos^tj^y: 
•bryn i^a r^mya iyniyvjy^:i nyDnn: s 
TN ISO lyp N o^j tDs^imyn^K "in lyp ryo 
^Diip nyD^yii -tjyji^x pd yo^'-tj'yj nyn 
.t3"'J "in ^}$T lya tn niDNnyo^^ pd ^y^virso 
T2\N ty^^^jyD n'pK .r^niyn s in ty:5^^ti'j{j 
i3Dj\p tiK nioN-iyo^^ 0^0 ,iyi«;T iv ijr jix:i 
.rya^iN xn pk yi^myn VD^yiK *in rysnNn 
t)'j ^n D1S nr^2 "^^^pnni r^n ^insT lyo ps^ 
112 yiJjoya yo^x n -^^^lyDy^ pi .tnyr iv 
•fx Dy Dj^Ti PS rny:^^ ?•'« oy dsii P'DS^d 
iynjy:i^sa pa tynyr ryo typ ,ps inytj' t^^j 
nyj^^s "isQ r'TBDpyti' tyo^sn n^n : ^y^BitJ'^''n 
«n Dsii iyoysB yooyn: ^m-ipii* 4<n ps 
.■^n nan .i:iii,r]V^ vi< dv tyn osn O'^nti'jyo 
.11 .T .N ,yDPn: -yjynsmy ,yJ^y£^' ys^yrs 
■^i'^:; 'Da-isnyn lyo^'sii D'T^Dpyt^' p^ ypnyn 
np« ,o^yTi lyvjs: nyi pa tynyn Djypnyjt? 
"^K spi "iST STs SI osnmyi^*? nsJ t^s dv 
.tynsnny Anm' ."^nn^a-iis-is lyns -p^oy:i sn pa ryty^nsa i^^s "i^s i^yv, pv))"^ tyryn 
KDijyiiyjyn — lyDSjyjD'^v pa rynsioyo 
nya sn_ pa nyns — t^y^at^'^n. div ^jy^^y^; 
onn^ay: ryrn y^^yii -I'Dpjs-ist) ViU'W'^ 
-^s y^^DDPi yny-js p,s npn ps tynsny^ 
^yt^'y^y~ sn pa nyis 'Dnytoe' ytj^^jy^^^D 

. . ."yo-tjsty: pa 
tuo Dsn 'f:>'\r]V^P'\V vvi^ spi nyi^sj ps 
-\v IV ijso'^o's pn IV ms jyimDtJ' ^nsi 
tD^o njsoti'jyiyj ly^y^vyao cy-i ryny^p 
-■•s — nrtaayt^^yn tst "^n osn iy rya^yii 
oyuyj^sa iy n^st — ^ny^so yti'^jy^^sD 
-'Toyj^s n^s t:D:ip pa niniDti* nyi nyn^s 

:iyj 
rji'S Dsi ty^yn^i'nsa Dvy^ ^n n\os^" 
ns^P tynsn i^o ris .'y^ji^y: oy^s dst ps 
-rs yjyiy^'^nya sn ojys^^vy;! "n^^D^n ps 
-yj lynsn y^^yp ^yuyoe^ms y^yiopy^yD 
"SO nyjj'^jy^^so^s lyn iia t^nuyj div Dnn^a 
PS jyn^^n nn^s ,^3i^pPTtojy in^s — ^ny^ 
Dsi nsa i^^s o^ytoti' -.jjsjnyDJTs nn^s 
-jy^ yiyijs to^o lyjji^yj tjis t^s yn^yrosT 
■y-i'^ii'isa n d^o ps jyo'^v yny-:s t^'o ,"iyT 
"S^ipD -"nopyo^a^iS :ddjip pa iy:;'i!^^"'£3ns v: 
•qiix o^yDt:' ;pnio ps ,ynys2 -^ny^so mo 
-J1S y?''s yp- pa oso^'ityi d^s -dsi isa 
Pis ~iyops"is3 Dyi iyi':^ayi iv iyj:iD-inyo 
riyoDnpy lyi ise ty-jyoti'o-iS n lyjD^^vua 
tynsn isi ly^yn i^o Ps — od;ip nyny p.a 
PS yoDrp y:nyK' y>s pa ::^iv^p~\v y^^a s 
Tio -oD'-'n DS1 •iy:''''oy:^s D's odjip p.a 
yjny^' sn p.a y^asrs^^a s lynsn ist iy:^yp 
IS i^^inyr,y3 id^'.'i jyo os^n Dii.-\ — yiDD:\p 

.^y^v lytJi'S T^s DST .DyoD^D Dyt-'^oyoDy 
-js T^s p.s yjiyiso s t^s vp'dvv^dv -lyrjis 
cnsoD^n T^s sn ^^Pi ,iyo^s lyn pa t^nyi 
03^^^ sn lOD^^n Dst -ti'^oso^si o''] ps 
DPS oray: pyiJST -osny: vp 'n'ns o^j 
yo^s 'Sn .yvyry: yin^s ynsoD^n nyn ps 
-^ayi s o^o lyjjsajs tyay^a 'wp'^vdov 
D1V ,^iv'?p'\v tynsn ^n ,o^^njnyti' pa rs'v^j 
pmops nyn t>s "yinye' dsI" ts ,'?v'B^^^2 
yn^^ti'jyo pa nyns -^syn^s jyti^^^siso s pa 
Fips "in n:yv'otr ,!sn -n -t -s ty^n^ayj 
s pa fisnjsnsa s ^ns spi is^v^ray- iV''^ 
nya ,on>i^yj :o^t^'o'yj ^n rynsn ,iinvyTy3 
ynsnoyo y>^j sn ...n^snnn tynyjy: -oosi t2DJip" pN ^yny"? 29 'W tos?n t'j/D D}>m ,Dy^s uv^ ryjNtotj'iys:^'^ 
"ynfc5 ."Ho^nyD'^ n5< t^o^ip nynrx Jynn.t^' 
L:«:n ly ,yi«:oyr) pn ns n^iti' n d>j t^k DvSii 
-yj to^j yi«:':3yn r^n t:^D :jir>o nyijix "^v^: 
,'?]}iB2'^'>2 mv ,D«;n iy .Jijyj ny^D tyn?<nj 
-i^D^Q nc ynyfcjQ iij to^j rynniDj^' tosixiyn 
■Nivn «n -^^ij^ nynj^T ,d^^5»* D'xf'yt^TiN ^y 
11J to^j rynj^ijD^ix DCijjjnyi Di^n ny ,yp^j 
■^nN nyijfcjT yo-ij^Ty: ,j<n ria lyLvyayi xn 

■J5JT ,ncjip nyn'N lyy-i^x yj^n ns d^j n^it^ 
Nn .y£o^>t^•y: nyn^x fyyi^N yrn ris pyi 
■^K lyn lis ^^^nw t? fx dd:\p ns ytori^^yj 
D>jn iy PiN ,yD3r:>^'yj nyD^^tr^yo nyr^nyj 
ny i<^ii yD^'tj'yj yryn -ODinytjjis nnxn 
■Ni jnjyDDx to>j ny25s -ryjfciiDt^iyD xn mn 
*iy'iD nrx lyssnjyj o^j D^sn ny dj^ii pinn 
y:^n PS n>D jyjyp .DSixnxn Dj^n ny xni 
NH T\s D«n -ryjny^ ^.y>Q nnyr ,^y^2 ^p-\]})) 
ryo n7K3 pi ; ynj^oyo lyj^DDn n pc n^yo 
.ryt3Nt2^ny"i lyo njynp iij ,Kn D^piny: 
ny t3«;n D^nnytojix Dj^n *iiy iD'pt kpi npx 
y:jynjyoxpv yj^j^^n xn ryji.Dy; "^^^jnypyj 
nynpK xn ins jy^Nrnw yj^D^n xn pn 
T^N myD tospn pn .tyjj'ir''tj'-iy yn^^^y^s 
-yn Nn ps msp n lyamnyj ii* n\N ,]V))V:i 
-2^mi nytr^DD^^snynxo lyn tis ivi:'i: 
yr)^:yn ryD^mix n i^n d^j ojiD{<5s>iN-D'yD 
y^^yn ,ry:iJir^cny n nj^is tynyjyjjj^; mr\ ny 
Dfcjii Dyn pN nynJs^T ,DDmyDJTi< nj^n ny 
PS yt3vy^ xn d^s rynyjyjj^; ^n D»vn ny 
pitj' Dj!?n ny yn^yp nynjix ,ty3t^n\N y^vs; 
D'pyD ly^may: ry^yp n^o .lyDn iv d^j nnyo 
■^n ry^yp i^d "iyn« .y-i«;nDyD yt^'^nj^mo^n 
x'?vvimi'2ii "^n iD^in iy inp ry^yati'2« to^j 
ly^yp TQ T^n nysy^D rynsn:i ly^yp nv^ 
Dyn jysxppK sn ris y^^ppN nyn iv ]V'2'\p 

•Dnp^yn ^d ip^y yt33>L''y; xn ny^j^ rr,N t):'^v ,pj .p .t .k: 
-fcsH D^iD D'-,>EDpyt^ "^s: in»' t)iyi:in dsi 
PS yncy-i:i »sn -lyp^DyuDy yD^i-i; dh^j^ jyn 
-^pr^^xn I'-^ia^ &? nxa v^^^v^i)^,]} ,nn ny^n 
•^ijj -in«;' unynjin '^-n .d-^v '^vr]:ii<: ;tyi 
ryti'jyvD yt^Dnnyo nh ij-y-nyp ,D'nD pn 
yD^yrt< -^n lyrsyj -uyDO dh^n lyiy^yjiys 
,^yi2*z>iin Dit; ,"'«;ddS^o n>p D>n»3 yn^n: 
-nntiON T^i< ly^SDpyj- DJST -lyiy^piy y^^yp 
'Piv-Ds:«io s o^o Dt*ny .■q^^^'jrnN pn "jyo 
lyD^yp PN ,^yD^n n ryjy^tj'iy t^n pm^; 
UDsnp toojny pn ,N{>'t." TiNJiyn ^'n^d^j^d 
t:^j -iny:^' d^j t^n i^sDpyt;' in ,fyT^piy2 
•P .T -N .11 .1 -N oynNmy va^: ,dpij 
n>^p3-5'iyDy^ nyn ps ^y^s:^''>n nynjN:N 
nyn^N ;yjN'v.^jysyi yDpsnoDnN »sn ps 
,^y^2:y^>3 N nynypi rii< -p -t .n ,ddjip ,rnytj' 
-^yp nyiJNT -t^Diry^ d^: \v2i$;i n>o ly^^yp 
D^o ctoDiryj ,iyJNT iv ptn ,t:in dnh lyD 
Tin N tyjy^c'iy t^n pniv ly^j^p yD'l^oy 
-jN''^^n3 Nn ps Dy:^>N ps Djyppn nyn-'N 

□yjnyDnNnPN t'n-'o V)iv'?P''\V nyp^oyuDy 
-pn^yj nyp^uyDoy yai^ytN y^N ry^f^yp, ,t{Jt^ 
DNT 4t3^J y'j^^>.Nn lyD^pi tyiipiyn ps) ,ry3 
taoip itr^DNiPN^yi l'""! po DDiip yDn-i: n!2N 
nyi ps ^n:n niNo nynjNJN tyny: iv ny^N 
-nyi DpJiB t^iQ ^tany^pny pn dind ryz^yr 
"INS 1N3 TN -iNt: ny:tDyonNt:PN lynl^yr 
-y: nyo^N t^n ^djip yopi; noN tn -annyp 
I :i'M3NnpNDDnN lyn^'^n nyo^N oyp pn ryn 
"in^N pniNP M_yj^syj in^N tayp yn^yiDNi 
T^N nyr^N PN .lyijyp pn ryiyp i^^j ^p t:yp 
PN nyto'Piv nyn npi DDyny: ptn npjis 
DD'tpi 'j"iyiiyj2^''.N y^N ^n mn ih^n typ. 
NPI :"rPi ''TN -yiN ^y'2 ^PN op:i3 in>N 

.nynns 
Dsi osn-i^y: "in^N lyp L'ny-i:N nN3 
,yiNDyo yD^^t:sN'i.*'jyDPi n Dsn pyo dnp 
Dny?' yiNtsy: yryn o^piay: in^N ryp 

.Ij;::nj;rsnj; yc^^toD^^sjni 


''pDnytrtaj''Ti d-'tisc ps .•jVP'tDiN i«:nNtyT ny::B'iy p'D — t:i"n ]in ^nos ,*i"'in — DiaT''?«iSND "is rnr^- k i'n 

4. •^jjj Trs m^ p^D ,iyDPSiw lya'^-aastj^Ji/o 

-v'?^'''^i^D nyi pK njTDX p^n nsji?T 

.05^11 ii^2 Oi^ p^« 'T'^3i?'n:y I,yiTy:i 'I'J^j fx 
«Ts rj? lyii^DtJ'iyQ nna in;?! nj^n -^rs 
*i,yn ps. jjims^ y>>j n ty^^n^sj^^i^ n^'ii ri^T 

*ij/'i{^ Dyi -^j^j ,^yn}#o jyoniyj n ^i^ik [yn 
■jyiw "i^K pn nyi rin .n^Jti'iv D'nyjy^ 
t^B' "i8J}?T DD>^n 05^1 ,t3j>^viya^N noya 
-yn o^j lyp nyj^^p ts ,T^m^yjj^s ,d'?^dvi 
\V)) "ini<;^ nyi d^j y^^qk ,a!:^iD Dyi lyo^itoti' 
WW)) Dyii !DS^"ki'^yTyj y£j''it:iD''^{?'5:.j^D nh 
ti;njj;n nyij? nro .dpsq s ,D^''p3^^ipnni ^* 
-Nij D^ytitj'yn^s poy nvi "lynny^,, yj^ro 
fiK nyji^oti' s n^D ly^nnyj iJ3}^ ts /uj^i yn 
tyny^-isTninn po sTi<!-pN-.srs p>n \vt\^^ 
-is*5 lym nro nmi "^^: 'nj< .D^yn nyi pN 
8 yrro ,yos'i yjjr n .m:3n K.n d^o j^t) 
-nn^N D5^n ys^y^i ,^^n}^ pK \n:'nt^ yoiJi 
pt< n^o D5^n ,^DK^ >?^n in nnyo n^nyj am 
i^ ,ny3n ?in« D^'j^Ty^iv 1874 ^^'d it^^nn Dyt 
nnj;^^ nyjy^ pa lyn^yDsyD fyiDti'iy oyi 
.t{;?^vi^{^ii.yn y^i;^v}^D n "ty^yino^N,, nyii 
t^s nn^i^jyj n,yD>x "^^^ij Dyn ps t55<;n Kn 
t3^: tojypyj iD^j D5^n ^xn px ,oDirix n^injj^ 
1876 ps p p ^pDnyti't23^n D^ni«n 

nxD nn^^ ly^s ^m .xn p 

nyi pa lynnj^sQjyii^s' \'^d 

Dyn "iKQ .DD^'n oi^i ,D''rn 

•^n toj^n ,1877 pa nynoiT 

lyto^snyj DiDT^^i^^vt^D pM2 

1''K ."^y^D^D yti^iyinrn tinx 

sn DJ^n jyiiyj d^: ^j^j 1{<:j o^j 1{<i pa 
31 |j?,:ijn^j''i«nv v^^t2D^^«J^^t^•T 31 * * * 

jyoipyjj}^ 1877 nnj^i nyi p2 lyaoir oyn 
yn^^iDy — jyo^ns px Jiynorjyp pN 
■^.i^: ,|yp"iyDy3 xniiN nix •^^os?^ ,D''tj'"in 
,Ii);o lyonij nyi pni^ips^ isn>?^ ps o^id nyi 
-y,Dt^ "IV "^n tJ^TStiip Dyn D{<:ny,;i oj^n nyn^yii 
Dyn i,yjy;i ,1831 ps liny^i^D xn lyjyj i:y^ 
«n tv^w px 1848 pK rJWP lytr'D^niS 
■•'Di^s pn tyiyj p^x "jjij^^n yn^^Djysy,, 
-nnj nyrnn,^?^ 65 nyi ,ny nyt^n ,1870 px 

"n^K n{^n :ny3Dj^jyp "^5^: jnjyniip px 
iDit;',, : n^tj' lytj'^xynnyn s! D^snnyj ^n to^o 

y^^niip b' n^iK "^i^x T1D iDDnyj oyryn 
8 ly^nyvnyi ^'n dix ,D^n .{? |{^ lytj^^ y^^ni 
nrnpn^po s lyiiy: t^n yn^yn ,n^rp:^j^^f'ip 
px ^ytD>Q{<p lyj^iD^ni inyi lytoDpyj nyn iv 

•lyny^ P^d 
dyjy^ pK "^^K nj^n "Dniip^SN,, d^s 
inyi jnyj iv .ptj'n oyn lyjj^ipyj (1877) ^n^' 
.nii^n-ii^i^i lyjnt^n lyT-x yonrDni^sy-i x^ii 
I3''''pt^'y^rN xn ! tyi^N yon^Dn^^syi yt^'iD''n 
■s!ny3iX pa njyn kh pK mospnnxip d^{<: 
ni^^Q D^^rosT ;pDy nyn '^^o t^x ^t^ ! oyj 

•lynipyj 
Ii?i,}<;nD.yn div .,n .1 ,D'rn» jnjynp 
ty'D^i^j in i^K 3{^n ,tyDy:iy:i :i^n i^n isn 
ly'snx D'njyDyjiynjjs'j^'s "iDmmjyns,, 
Dij^Ti ,Dyi -^nn tyoipyjoniK t^k d^i .'?)p 
-yj ,nyioin^n ,iVQV'\'''?Pv:i t^yj ,pn ,p^2 {?: 
;18D ny:ijr iyjyty;s:iiyj ,^yt2^^t^'yJ ,-i:yDtt,Dyp 
i? Dro D^^^ipy: DJ^n nyD^yii ,tfc5D nyjii^ ^ 
n^o t^ynyj ,DniDn t? iDro iyjji^:i'y;i ,nji3 
'^)) D3st^y: ,iyt3j?j ^yD^nyi^nyr px ^yo3^ 
xn rj? ^ux iD^y^iTDtj^y: px "^i^^DSb't^jyo 
]v:iV^^P ta^j n^^^n jy^i^r nyj^>v yo^^ii ,yj^>2 
nyjiiv nyryn Ovsi — ,n3>'irjiv s po ipjitn prp 
T^ip ,yDn>£3ni?D dm v:^^'?'i2V px t^j^n ijs'n 
■^yii ,nyjnyi3 nyi nan^yj jyrsns Vi^'iVi 
PN DiK'-nyj njyiij? jyrf'^^n nyjy^ 05^n nyn, 
-D^iiN ,i^^n^Dst3 ,D*>*n D{?T .^iti' y^n^^-i xn 
T:o px DQ^: xn px ^XJ xn ij^j lyanyj 
! itJ^yii xn oinypy:! 3{?n "^^x px . . .px 
TVN m\2 iD>n \'\vi:^ oyn pa i^d lyjy: "ipy: T>x iJ^^^^XDii^iarx xn nanD,, jynn^j 

nynj^ T^x ."nau yn,xroyD *iyn pa lyo 

: iD^i^ry: p''^x -Tin iv ,vri'::iVi X''n ,nj^n 

,pit^' "i^x nyn niVki'3 xn„ 

."njiDX xn ~iro D^nya "^»^-i„ 

"•nn ytDDpyj xn •'^my-i ryn-'^nyj pn px 

.ini^'' ly^a 
pv^D "xa D"iDT^^x^vi?D p^D T^x ixa-iyi 
-y11yJ^x pa jyn^^ny; njx^tj'o^n \^^p lynp 
.Djyniyjiv lynnx pa D;in ,iypx2ny-i n^j r: 
-y^7 yr^oaya x px t:,pmyiDnx in oj^n ny 
"■•^n X px ,y,D'^r;i'ya px yDyij? xn iv ya 
Nni nyn{? ,^n nxa |5;?'D iv oyay tj'jixii lyo 
,xni px lya^^pn^inya iv tj^jixii ayi nrx 
l^x 2i^n lypnnvDnx n^v'? yrrj^i xn 
.DDixTiyj n^j i{^^p 5in« 
prn T^x ,pitj' tyo'ini nyry,^ «n xm 
"i^D^ xn iD'^D px m^i i'd^d DaxtJ't^JXpya 
jx inyr .yDjyn^^j x nnyr lyiw nn: yi 
n^TXJ xn -I'D Dj^n nxanyn px ,yi»'Drx 
,nyDaxn^yayj ,"iyt5'm |ynyry3Dn,x ii^: 
-y; "I'D D^n xn xni e^Dpxna nyj'jyii 
xn "lyj'^D^j' X .ixn i^'ax jyr'tj^iy oanxn 
t^yn HDHJ n ny-rrx tnyjomx t:yii hdjj'j 

.lyDi-p 
y^x nnx jyai^iw in aj^n i'k px 
ya^yrx iv naxay: in I'x as^n .{^n .jvit^^n 
"D'lx oaxc'^yTyj lyjiTJ^P n «m |yjjnri;i 
aj^n I'x yD^yn anx ,iypnyinjxn lyi^^aiv 
inyv inj^' x d'd "Da:ipTV» nyn px Dyiyj 
■xaj^ia I'x a^^n ^'idk' nyi px .p-^i)"^ ^i^y 
iy:jy p'D px tyyi^x yj yj^'D DnnjxJ 
D'J tynynaiv :^i2]!^'>t D'j nynj^ ,^yT>np 
-na^x rx ya^yii) ^TtJ^nypiyinjxn xn to'D 
lyp wj:^ anx ,^a3 x lynj^ny: rynj^nyj ojy: 
,(tDTiayj X D7X lynyi Danmya^x nn^x pa 
D'D I'lx 2^n ,xi:xJXS{?na pro d'd to'j 
-anyj ,tD'D'i^nyj n:xn nyn px lyiya nyn 
-y^n'DXD XJ1C ayi jnjyr'm ,Dnx:y: ,Dyv 
■'^p''^:ijix ayi jnjyr'm — ,nyj'"v yaixti' 
,nxn yDyixn y^ia x iy-tna lyDnj^ ,iya'^ 
,yT{;?^DaxD X ,mP lynj^^ip nx:i-t:'J x 

Injxn yrj^^DDXD 
px \V))Vi t3'j -riit.: I'x pa ,D^ia ^yi 
V'?^^'? yJ^^D pa iyDpxTiy:iDmx jyvjx: 
"xjitr iyn„ .ni:xn px Dyiirip iyjiij>*p 
T'x Dj5^DiyT D^i'nj^'pj^ {^t a}<:n I'x lys^-yit 
lyan^jiynx nynyDOj^a lyn lu d'j lynyj 
,iDrp lyi -11J D'J ,inyrfinn ^Vwi* i^^"! D'd 
nyn nyi:j?T ,n{?L2XDxi^3Dpy nyi nynj^ 
pn iDs^n BDi^ X — ,"i^yay;='a{>*p„ lyjiij^p 32 tDD:ipi:f xn 32 I^j? i.y:''^: D-n-inN nyoiiN' ruynniDty ,1}^"? 
Dj^n px Din^j^'oyD iy::^yT'N iv^''?'\i^^ ciyn 
-yj nji!;p,yn (1877 Vi<) lyj^n nvo lyn usn 
nyir:ii^ -\vnv2Dr:vp «n iDDiryn ,iyn>'n 
"Dj^piNi TN -t^'is^ymyn jynynti^yji ,DyiD''p 
-y:y2yj-iy i^^ lyiiy; px px "^\pr]„ D':r\i^^ 
Dyn nyDJix ny dj^h lynynitj^yj .dd'^^^^^^'j^o 

-yj iD^Npyn i^o iDj^tn nyj^yii ,ny pN 
-•''7 ye'^Dc^K^vj^D yti'tD^n ,xn D^D D3nd 
-Dni< nrt3 n{<;a Dj>*n ny^^yiT ,ny ; miD^iyt^ 
-rrtoi^^-'^mis'iB v'jV'^V'^'iVSi «n tyay^itj'.yj 
"ij;jrD3n^ lynj^ny: i^iisa td jyj^n ya^yii ,fy; 
nvtyn — ,prDtj'nna ny^'-^jyt) p^o s^ni 
ly^fl-^nn d\d xm ,iyn,y3 T^i< li^tn iy:jv 
-«D j>« lyiny? -i';tDty'i:y pro pmv nn^^^ 
-v^yD {? "ly-iy^'n ,DDnsirDyD ^ .didt^^S'V 

* * * 

-DyD3yD pt« 3}<;D p>k "^^k 25^n dh^k 
,-i^'ti' iyoi}<;oiyi-iy3^iN pro lyr^/^yjij^fl nyn 
"?n^^^D no iDi:i'» 
-p^Dtr kS ps ,DDnyj N' lynyj t^x dj<;i 
-y^^t^'y; ,iys.^ntoD yji^^'^v-nya j^o^nn "^y^ 
.(1876 ps) nyn^na iii}^^ {§ d^d lyn 
ny3^i< lyiiy: fs irna iy>''j p'»n 
: lypJNiyj ys^yrs pnsn ryj^syj ii* pe'si 

-jis I'N lyin'sn^rs tjis ts^rn "lyijriiKiN ,]y3nN 

^^'^ inyjsnN T'?ijy cyn ,J!<t ,]yn lyaK,. 
-enx lyijyTnu yji'^njnjri? xn ly'?!?!! lyn ,iiT 
Ti« a'lpj'nys ps lyc'jyn — ^siN^'t:' lis ^nyuc* 
-'T DIN 'jayssTiy:! iny;iDmN iy'?yn PN lyom 
-pwB'isnN DIN ,i!J''iysN^pty D^T ps ij?insy3 1i* 

— ^ — '? lJ?'JiTt<"lN2 n TT p£3 \Vb 

-ima* tali ,n'mi c^j ,Dit3j'n Dj?n taDNts nixn 
ps nn't^'y n taoip iitqi'^in n ps mi tn ,'7j;t 

Wtfb in DN11 Dy T^N DNT TN TIN ,J?tODJ/-|J?iJ1« 'T 

.T'T iNi nynjip ynyi'T ins lyn'N 
-jNEJiK (iyaii2iN n) "T ]v':)}'ii W^ pN„ 
-lyn pN ncnyn d^j^jii's nyn ]nyatrij?s is ly;! .P"'C''d:sd -iy:ijr lynjNjx lyDyryj 
nyi5>* 25 nn>N!^ 5«; iyny:i d^n t^« nyryn 
n;; ya^yii ,iy^\ps;3D iy:5^nny:i m^n ,inyD 
,ty^pwiV3,5<; ^n D"ii< u^ddpj^ itas.^ D^ypQ 
pK lyo^jitnyj lyoS^-n ^n xpi ^nx dvs^ 
-jyr^^yDr:S< in iDNny; Oii^n ny .tyvpir prN 
ty-:5?^3 s: pN "in^^iH yiij^^n n^o ,D^i2 lyD 
-PT ^n fiPN ps ip^^n lyDDiiy is ,y?ymy2 
-i^^p ypDiiiSi.nj^sna d^j iy35<; ,y^'j{!;:i ,y"iyn 

.^yn 

nyi p2 n^ii t<n lyjy: ndn p^d diit 
D5?n lyoy ty^s^j pi< ,^ity px "iDn,p5<;iBrn„ 
-yji nre o.^n pN usn pn D;js^nyT "i^d ny 
•ly-iyii Djjs'ipyn nro i^^d ^pi ny Tfe5 D35<;ir 
ps DJjitipyn — DJS'pyn lyrn t:d p^k 
ny .ijyp,j^ oyiy^ -^^^^^ tyiJ^iw^ oynrnayi 
D^j iDj<;n p-N i^'^D}-]. v^p iy:{<iDK'"iya d^j ^^^n 
2^r\ Vi< N'11 i'^iJ ^iTS< PN ,tj'yn^i« p^p Dyny; 
D!?ny5knyT ti'o^n ^ipn dh^n -^^n 2i^n D:vpVi 
-ly p« njN^Dn px jjnypyn y^^J xn pa 
-V)w:i ytj^^DsiPJ^pyT^N'^'j^D iXn pa "i''o 
-yj-onx lyrn i\q pn .iJs^tJ'iD^n pK jju 
px lyDs: lyjiyiDPjyp «n lyn^x ii;:jN3 
D}^'^ ny ^^pi ,'^^n ^ii inyD ny ,tDy"iya lyi^^n 
ly-iyn n,yi d^p px) DDixpyj inyo n: d^j 
t^n ,(iyDiipy:j'}<; lyD^''^^ dh^k rrx t^iD^'D 
s ,nynyDyij s lypyj ypNt: t^n njstotj'jyayj 
,yDPnj Nn lypy: t^n Di^i — nyny^^n 
-^n^v,}^d ynjyiD^^iyn :i>:fi''^N :Nn ^,{;|;DDDjyi 
.n^yp lyi pi? y^oNnpj^Dyi 
-Djy Dpnj D^o iDyiyji lyiJ^n n>o m. 
,i:N^on pa Dajipiv «n ]VW\ oioTNmn 
1^ pmv iy^m:P px ioa}^.nyj aj^n ^^k inp 
D'D ,it:Djny ,^^rDe' oyny: lyi^^n nro .pn 
lyjj^^ryj tDj^n iy:>n nyn pn "ly^^nyn y^^ia 
^pii- DnN I1N ,yiynj:N :Nn *ij^j nytj' p>n 
.|y:!jN;yj nyiJNjNa i^d lyrn ;5?tonNa 
tD:i'j^;Ty3 T-D "ly Qii^n — ,d3nj yDiJ,, 
jyayitD ^^^Djyaa{<;n — i2^n pro jnjypnn 
lyiNipmNn lyn n^iN ^no p^n •^{<;j tjin ipi 
".o'jiiaiynyis-'nPJND 
-i,n}<!^ N pa i^-Ko^rp N D^rx T^N Di^l 
^^^inyi lyj^n uN^mn pN ly^NpniNn ,29 
tynj^n -^^n pn ny lyn.^ jynj^iiyj itoyp^yj 
typyj pn "^^n .jya^^myj cj'j ^n ^ipn *^n 
pa 't3>pi ,itD'Pi iD^yj^^pnya ,»,pnj;DN pn 
p^^n v't Dr^n D^n ly njyinyp- ,D''my-t 
-NpmN3 t:^j njynn p^ mio dt^ nyo^Pi 
^n-yo-^mD Dyn pynjs^T ,m3iyt3yB r^N ryi 

'.n^^-K^n^ pN 83 ^y:i3',-iVJ''«ny v^''^D"'^H,mtyT 33 rjrz TN ]Nncix nti'^rn n lu -xt tiq i:?a 
-y; ui'y' T'x Dj; ta'jyn x ixs Dxn tt BJ^royiya 
,]:?Jxox-i ,r)Tc:;o caintr pxTi'7 lyiy' I l^Jixn 
ix;i BiiiQ Dxn tt'jyo x tt tij'sj;; c^? tx tix 
ly'i'nyi'iyT ucxns ^'rm cxn ,t3ij mx^on p'p 
•!2nv'''i><s ,ii?sxTj!j?j naxn tt tsxn Dxn n^'yo x 
TX ,i'7 'i:ij?2y"i:?3 "ly TX ,nt2itt iy!{:x:! d:?i ly 
]'jy;''b X ixs i^u'rxn 'xtiz na^o ^n 'Jifn li'o 
,iy2ine' "T Dxn y^xo ,y3 : ]y;!XT ayn lyo i^x 
-y^Dnx i"x 'XTin T'x oy ,Dnj;ny::!n''^ xn 
myntt' yjnu u'a lyiyiw tio lyo ! ixt i;t:rx-ia 
P'P ,iDJya'T'ix lyta'^yctrij;!! i"p u^i t'x la tx 
Dnx ::r3ip id': lyn — xon ■n;D2'?x ]ts i',^':^ 
n;!XT i>'j;!y'7 x tx : 'jyciynrn?:! lytr'a^iy "lyn 

— .Qij inx DH's iy!2 t:n''i'?;! nax t'^iex 
ypi'jii?p X "ix; tx nxn nanpn nj?T rin 
;;tinj;3'm x ,d2i'7j; x'? ,nxn tx : ijun ,nonpn 
"lynn^siys TimjyDi's px ,iyTn I'x noti'o 
; 1J7ZXT yij?Tix u'i3 nti'ya I'u'O i^x tt tx 

— .^mo TO u"T ,D'nn-i ,i"« tayn tx 
-n'Ej?njj?-iJi -lyT ixn ,x — p mxtatr lyn px 
Tiy IX bzn -on xt t'x ,ynjy-ij xn t:-in'S lyn 
22 XT iy:'n ]is-ij;t ,"iyjnxTiJiix 36,000 ps 
iy'?ny^nyT tao i^'x ejixT nix — -lyTx ijyTna 
22,000 lyoxTis lynxn lyTx TJ^Tna 22 y'^x tx 
in'rx Tix nncn ]a in'x uyn cxn iix ,iyTyj 
-lyTyi y^iBx XT iyj"T in ]is tx lynyatrTxs 
X ipynpi^JDnTx xm "in?;! lypyncnyT Dxn 
"y-3 lynyn ^'t oxn ,Tj;Tyi ;yTr3j?Ts ]is ^ynn 
;tDii siTXT lyo ixn ]ix einxT ;yr3 ixn tapytatr 
Dy ixn xtD'j Tnj?;! I'lp t'x ^t t.xs Dxn ,TyTyi 
-xn yD'^yn ,TyTy3 ; lyiynnys ix oisy ixj tix 
; TT ]y'7nipiys Dn'^;; xn tx lyaxp ixnyj lys 
lysTXT Dni2; xn":! ':'im ,iy-innB-iys Dxn ,TyTyj 
..."ij?Ty: ,iys'?y5 yiyn lyTiiTi n* dik Tya:m DyT 
tsiiTu: Dxn ,y"tt*::T ,ix I Dinm ,nnix uxn ,qx 
-nnyjjx tDtj'Typx I nott*j"iyTn'?s ino tD'a iyo 
-.xn ,]'nntt'na 1 t:Tj;mi<s in I'lc ,iyT'n li? lya 
.TyTy: TiyTna 22 xn 'u ,xi ? lyanayj) Tx pn 
*-ix mt2 cxn : lyjsyis 'XTn ixt inix isyn ,Ty3x 
""x "jyii TX I yt^T taTyn lax ?einx uiaiyT xt 
trnm xtx ypxu lyix ,tt'nin x I'^y'rn innsiyT 
in'x to'rxn .pyTJixn i^'^x tt uyn T,n'x Dxn 
"nta 22 lynnis ]yi)}p "txt lya^ix tx lyan*?:! dxt 
-y;! ?TyTy2 TiyTnta 22 y-\i''^i'^ in lyc'jyo TiyT 
";n'x tayn ,x — p ]i'p yti'T ainxs xa .au Dm 
iDTiTS TynniByTjyT; lyT ,nf3x :;xt ^ix tx iynyT "IX TXB TX inyjtinyB in ly^yn iyn ?'j^yn 

TX ,uinTX — '^STXi'y; Ty;ii*:iix "lyT T'x -^in 

'S ':'im ,iyBnpci';x r:ii iy:iip in lyp i^ETyT 

•y; Tir2 lyiyn Tynyj;-;;nin -^i: ,Ty^imx pn 

— "?iyTxa 
ly^i'j^'j r^D iyry^i;:3~i"n 05^n i")ii |yn 
.inxTjiptaxT 

r^? lyn-inity lytDuyj -^^k 3{>*n ,D:yDL*ny 
nsDN,, ^y^'^siiiJJ'T ,iyny3oriyp dj;- 

.^yp"D"ix - i5?ns:;'T x -d-'O lyinj^ayjD^nx 
p^D ps nyoL'ny -.yi ,^yp^ni{<! lyry--! 
-3;3 T^s ,pji^^-yoxo DD^ns pN ^yiys y::r 
n'jiQ "Dy^-"7i,p„ Dyn px tyij^ry; Dpm 
nyoysr cnn n* tt-'s 1877 ly^j^t^pj^; iyD26 

-y: T^s* ny x-v, .t^pjva :nj'yTj?^ dh^n 
p'p ^nj-iyoysciK 0^3 jvi^^nyj ty^yntj' 
^{^T "^^N :3^: j-iy^nyapm -ixj^ia x nn o-i,j>*ii 
Djn ,iyv3x:! px ly^rx ^yprDix-ii<;jix"'r oyi 
j:{<!? IV y'-yD'^ X r-x ny 34 osjipiif «n 34 »r "ij?3N ,;!njyTn tt lytrms ,mnDO lyjcNis 
p« ij? I ij?jd'7«jj?j nn'N oy taxn ,DnN tDT'm dj? 
K I 'n];p1S^KmN^ sinx iyoipyjsmx psi:?! 

-!♦;! PN pnt3Nn« b:}2 -lyn ,iyn:?J! T'n i:?ni'^ d«ti 
p'p ,]nj?utyiNS pi'iiN I'lc in'N ^Tib aaun 

piXXmNS 1J?T TN ,a'3 INT in'N ai'T ]i?Tn'i'N1£3 

"^yT I'N ^irsy^-:;Np n lyiNiiy:! lysmp I'n t'x 
ly TN lymuijrs I'm tx siini 3:!N — mNtatr 
,iy'iyTJN'3N Nm '?yBy'?-2Np h lyiNiiy; u'J t'n 
,c'nni ,T'3 — lyc'Q is Dim?oTN tt uu inya 

'yj 'PNta TIN ly I mno nyonij n omyaiN t'n 
TK lysyttMifBN ,notr^i n'otr^ 'jyey^-axp n lynNii 
lyjiiiN ]is TIN ,ytays «n lynnx lis bnu iyB'"7np 
— .lyouis^'N ])}K):}bi< 11N ,y!33nyj xn 
K ,t5'nDn n'3 ,T« 'Na:! n lynxny;! tin iy 
■7np I'N ^ytDB^yns n ,D'Qn niyo inx "lyoNO 
! c'byn "lyi tn |''?n ,yon ^n y:DN'7;j n ,'?y3't3B> 
''N '?yn ,]yan^j ao Ta ta'rm iri'N lyn 
yoy-iN 'ms ps lynscyjs n lyayjnyn'x t^'n 
"y^ INT iy^>?T 'n .Tn'jp D'lya'^N oyn ]in omna 
: SNp taitt nNj unyn .don Dm 
-Kiitaio p'o 'o uj'in : lyp'ijtJ'i/pIS nyn 
titr'ais tsNH lyo ,Dymt3tt' n ,DyiN'7 n lyny;! t'n 
100 lyti'm inc tD'?nys oy ,iyDDy lysJNJ Dyn 
,yDpNt3-t32''? ps '?y3n 

lya ?u'?nys oy raoi'n Nm : iwrDnp "Mil 
iyi"t ,yon nyn lis pjNn tn mii'jyjpynN unh 
?Du::i NT pjNa T« lyT 
-2"in INT T'N Dy ,nt3itr : n,yp''jtj^,j;pw "i,i;"i 
N HNT T'N Ty TIN Tjyn Dyp — tr Tin lyjiNjy;! 
':iN taiypntD DiTN "a ; lysNia ■iyjnTy;!J'B;!JN'? 
Itj'n'n NTN "in ^n t'n yc'rcxn ,tDjyn Nn lya 
yBTDNii TNB ,nTN ]yn : "lyjrDnp "lyi' 
lya ?y3DN'?;; n tnb lyTni dmn dh'n lyo ta^n^p 

.Ty2N0 N T'N Ty TN ,intr INT Dim 

ytiNiiy'Dn n idtne udo : Typ"|Jt^'yp^^ li/T 
p:is unh Ty tn uiyny:) hnt qdnh Nn ,)!ynt2r[2 
CIS juyj lynyj "jnt lya (?) aTtrtN^JN lypjmi' 
■TN y'JN 11N TyuDitr ,TyT"Jtt' /TyoyTp lypjnu 
yD'm 'n 'n iyTN:-is-DnN din yan"? oa^n 
-yT N ,yiDN'?:! Tytrn^N n uTyn nTN un ,Dyp'?N;t 

.inN 3T N 11N DNC21S 22,000 11B unyutryn v^^^^'i'i) aiNatr ysjNJ Nn 

.TNJ I'TNB (Tyryi 
,ntt'yr3 Nn n'73 'jypitac n i'?'bn t'n Dy 
! nf2N nN Dy TN ,]n ti» simn T'n jnt i^n TynN 
N TNB tn;i to u'jNn TH'N TN TN HyQii'TyB in 
'NTiu T'a TH'N uyn ; TyDNO-p'SJNONT ':yp'UB' 
•\iQ lis Tyta^m ayn th'n'tn dob i'n lystriN 
en TyT lis T'N TyTH'ByTiyT;! TyT tn ,iyTyn 

INT DNT T'N flONn IIN ,rn3 TyonTJ) 1"P TNJS 

■DNTS N Dsyn TIN DNii TyT TN trnm TyonTj; n 

...TN3 I'TNB lyC'jyO y^^lB NTN lyTH'B '7'7NT pND 

t:in^;i t.tn nnN ta;;NTyj i^'N inti' iniT tn TysN 

t;j;il K — p I'N lyTH^B I'i'tN TH'N tDJiNp ,13^ T'D 

Tyi'N t2'3 uyny'rNti'T thin 3nN iin lynyT titn 
Tyi'N tayn n — p i'n tt lysyTNa uTnns nb tn3 
nN TyTyj y^N Nn lytrms lypytaa' tin tn3 
.Taxn I'N TyTniByTJyTJ! oyT 'n ypND 
rc')}t2 Nn T'N Nm lyjyTs to uyn th'n lyn 
-y;! '7N0 y'TN Ty unh ? TyTn'ByTjyT;! oyT la'O 

-'N T1D ?^n;! 1T3 NTN I'N yTJyT:! N'T BTH'S 

TIN Dy ,DinnT i"3 ; y'7N an tn ,noN oyT lyjsKT 
,Dyp'iaNnN tDTn'sy.-t idnh Ty dnii qi'S n iyTyny:» 
taD'mTn'N ?cnj tnb un lyo taina dnii onNii 
TNB ; lyo aT'uNTpiNn tana tnb tn ,inuT ,int 
yoyiN lyaTNatr JDTyuB' yTyTJN i'n lyo tstn'? anj 
n) ni'?in Tipn i^p Nun t'n Dy ':iini ,ypJNTp 
[:tn'? tan: tnb ; (Int omyoiN t'n nnapn no 
lyTio "T T'3 jjJisitatt' yjHN TyTi'p yoyTN lyo 
TnJ p'N tinN laoy on: tnb ; lyTyn oypi'i'iB'T 
TNB ;ffinTNT lynyTNH ta'^'i' yoyTN 1000 dnh 
rusyryj iN'D'aNp n tin D'tan myo t'n tan: 
-'ONp taaysNTS 25 sntn tin iiBTyT taony: lya 
NT TIN ran: tnb tn; .niNSin u'o ,ia'7y;i-iN'D 
-uDib ,ypnNTNp-tt"i'?B ,DyDpNta .T^taoyp yc'"7np 
tan: tnb ; TyTH'ByTayT;! Nn tnb d'7N ,ypaNTNp 
^n sinN taNny;! maonT '^ytanuNOD n 'jnon unpi 
11N lyoy-Ty^'N un tt ly'jNT 'n TyT:ip yoyTN. 
-NTS 30 iyDi:y:;2NTN iy:NisTN3 yTyn iib Q^n 
-nTB> N lyTyn lyo tio un: tnb ypNu iin ,r3:ys 
TNB ; iyB'?yn dnt uyn TyoNta ;;:itai'S I'N Ty2 
INp lya TN ,TTn its ly^NTDnx lyo tio tan: 
Ty "iiim ,p':'nmta-'7yn ....t iib lyta'jNHDnx tan 
TNB ; ta2N: iiN JNta nmta taTNtatr TyT tainta 
Tytaim to 3Nn tn I N;!y' iNnn ,nBS ...tan: 
iNn ,tan tnj tn d'mi ta:'in .taTyTn'psTyB 
by^^ tn ,D'nuT ,taTNn — ♦lyTN'jy: 3Nn tn- 
io ...1 ine* aNH tn ...ta^Nn ...n' 1 lyaNOTyT Tt 
taNn TyTn'ByT:yT:i TyT dnii ta'O oypntaNHN Nn 35 ^y:jnvi>«~iy Vtr'"DD'''^«j-Tit5>T 35 I'K ]:?Tin D1S mnn bo inya ]:?J"t Tyn ma 

I inxi* ]:?Q2y^tt' N i:?Tmj?i) 
,myu r« tain irrx /"lyini :;:"0 ,p': 
ImacNJ yii'o sinx ,mi?t3 pN 

I m:i2nn inw oniN taoin 

,m3^2p NH a3i'':3 i?J:?Dni*3 xn I'a 

I yn3i?-i5 xn ]-j!p — ty 'u TIN 
* * * 

i;/^nip pi? ly^^ntj^yn ^yn ,iyTiy^ i<n n^a 
xni pN "n"'Q3n n2DK„ V'^a px "noKn,, pn 
"^^^ss* ^,yii T't^ nyr^o tyiJ^'n.y:! fiK ny mtj? 
lymjy: ^n Dj^n oy i,yjsn ps ly^n^y^iyn 
o,n);T ^^Do pn ds^ii ,5^j<it5<;^''S lyjyji^iO lyn 
"ij?i) ^yp't^ns jyiDi^tD^^ Dyi pK pi^i* "in 
.tyD^^pj^:'^^ip ynynji? ps (i);in^2-yn3yi:i 
pN T{<: iy;v>*T iij ^^iinyi "T'S ^yii 5<;i 

i3^^ynij>yjn^3 tin DTp^^nis lytJ^n^N pn^a 
^.yp^Dis ^^n^!!t^'T nyi .Yr\2 yo^siay:! iyi 
-^^o^i* ^ ,Njii{<;p-p [ynyn'^nyDJiN \vwi t^n 
|yn^^^,{i' IV :DDS3,yj d^j 'Dj^h ly'prp iy:i ":nj xn Tx ? vj!DJ"d cxn riyar^^lP "lyr 
! lyi'n ms mna :d'j iniro lyi'u T:?n 'is :?:f 

tas't n^jin i'sj'tn nj?ty ims I lyjjnSB'yjJsnN 
-3i« lta'3 INJ ? DNn jjy-iE; ps ,D'n:ytD PiN ly 
•li- pN lyT'^ It? uJnNnj?; ij?jnt iK^yniK yni?? 
— u'j in lyo'm dnt ,iNna dj?sj? — -lyT'i 
";i i5?3"niN 'n iy?yn 2Np sn skix 'n D'n 
,tDN — .BO in in^Btyiss oxn — ci?2j? inhb ; lyntr 
*iipin pK 'X3J s lyiyn i:? arirnp i;* ,'7>.i'aS 
■DUNj lis ?'j'oijr'T iy UJ110 iBc:na cxn ,Di'nn 
I B'?yj Km BO inyo I :i^k ]n b^o n7 ? :i;;!yii 
TIN I;!Oim iy;iNiB ,0''?:; n^ ,iyiK-nN3 xn 

IBDii'O '7V3'Bti'-D"7np PX JNB y'^K ij?2n7 ]in 
ly BNH lyBiNT I V'BN^a ? ]Pyn HlifO pS VH 

;y:iyiiBDj?T psi I'r'myp n xt 1 an-itJ^NOB' pn 
...Tx lyinya' n ly tin 

(nioj nyn IS in eskj) :nyjj'«D''np "lyi 
-I'S ,j'mty ...axn ,BJ!N;y;! nsi bnh ! 113N if^x 
BNn ,1'KO '"1 IDS I nnc p^o Bn];j in Iiyps'ip 
^ynxn ,BJNTp PB1B 'n Bxn ,b;nti?:; mm' 'n 
D'u no i];3"'73 11N ,b;nt:;:i i^tn yans y'i'K 

IS lynnnyjJN i^raxn omna yoynx xn 
..-nayiN'? iy;iiN;:?:;pi'ns "ra pi vh px lyJiy'? 
-IX y"ij?TJix Biiin nxj in lyiniD nrx bx 
Bx Is'",x in lyiiTs ntx ]ix lm'?'np ytyn 
-2X y':x ps b':'^ y^i^nx ejnx lyo Boy nrx 
K'T p.nx ]ya BDy n?x bx I lynxiD y:ynBDystr 
"p xm — "^I'm r''« P« ypiNixp lyT ps B^yjj 
ryitt* xn ^'m — b;xt "nni Dinx n^'propis C<4^t^>i 
36 C)s:ipix Nn 36 (.N a y « 5) :;jiu2N ytt't-31;! ?j't3iNS intr laTn,, 

Ip'Sxp ,m,N'i QD-iriNs n rnxn ,pip„ 
. . lysyims 1N3 ypiK*? xn nDjyp 

. . . iirinJxriNp dnt 133^'n oy Nm 
"I ij;nn'Ei:;s in inti* unnn ny ,nN„ 

-yr * * 

lyomty VP'itii Nn'i7Nn nyn un:;T 
. . . ij?'77yn lyn'j'T y-inN'?p nh px 

/'Unnuy-i DNmti' D'K'umNn dj;-t ]i5 

."li;:''?3y; TD u'a t'n )?oi'?3„ 

,'?j;2'in pn T'lxn ,p''^KT ,P''7nt„ 
■$' nati'j j?:!'5.'-iNn pn r'nxn 

..."'? yDi'73 yinu ,yt3i;i |in t'inii :?pi{<i'?t:yT NH T' ny-]:! N 
: ]yiNni?;i ijr'iVi^'Ott* ins aiJ'N 

H'PJ'Ti 1:?^y' i>*i-TT TIN rn 
; lyT'iyf^it:' ^n — t:iini n''~ ]tn 

— ny7uy"iunN3 ]1N DytNn ,-iy^s'SB* 
.]j?ij;i^-ij?s n''ij;;!nN nh tsdn-is 

1 ijrny^ ■ nyt:*is dnt nync nx ,ii;nti' 
,]j?inN' y;jN^ j;i^-iyis iix fji'S 
tDtriy u'^Nn iy Nm in ts^nis 1:? ikt 
.lyiNny: :i:ti in:! ^'i cnt einx 

— ... I IVD^? -i:;3N cnyiii^N t:'?Nn 
NTU n^T TK ,iyT'u2^yn DNn -in: 

I lyay;;!?;! "in in ipnN' ]"p qnh 

JA 5}i :ic 

,r;'?:?n D';t ti^i'? - i:?;!nNr2 oyi tn 

ypnN'? NH jnjy-iaiii nu lajni 
.'ij??yTi'yinN'rp njrn^'T xn =inN 

]j?nnN ]'>t '.iJiJ'in ]j;dn;is iin 
.'?,j;am lyciT n Nm D'sy 

.'ryo'n r.N t22NTj-iyB apip ly tin ,n:?njNTi D'j;j»'?nns ly^iuti' ]iu pN 

]y^D"na yOiT ytDBJNT CNT ]1N 

ly^yn yistt'ipyj - pn Nn ]is 
N3y Dyn ]iN Tt sinJiiJ tatt'n^ 
lj?^yiu jj^iN^ D'j'^iiti'^L" Dyi ta'O 

! Jf'nu ]'io ,-|ir3 C2'Q Dip lyaiNT 

. . lyTJN I'T iy;y^ liQ . . . ^iBtt- 

yiy^ nyn iiB ^yEayu nyn i^n 

TT t2Di;;',v UN -in pNH ]"D q:!:»t 
"lyDNii yinN%-; D'tt'uniNn oyi Nni 

lya''? jmi'?n ly'?''? sn ;in 

,lyDN'?2 iy-|yn ,1J?2m'73 lyiyil 
,"iy!3Di'S pN t3D"B ]ynm Nn 11N 

. . iyn7n iin n^a iy:!nN Nn tin 

pn :)JNTj?;! i^'o tayn I'm nyjiNS 
. . -lyiiN pn pn uyn 012 ijtt iin .1 

,'?y:nyn dj?t ^i'in ,iyt:-iNT vjanyt 
ypjNip N iDSiN in Qjym dj; ixn 

lyiai'^j-iNB TIN ,y^iyn yt2^N 
.ypiNnoyT N liriNutryj! in 

;i:i'?nnB -lyi ajy^B n?o n Nm 
,iypyi:c'yn iy'?yo''?n mo in^N 
"lyjnj N ta'O tajy'is n^Nn lyi p.N 
• iypyiyn n-t nsin-iyji'ms 

n3in-iy:i'mx -lyjn;! -lyi ps 
iyDi'?B ii'ra-iytf pN qbjnt ]y;iy'?B 

yj'np DNT ]iN lyiyn - '?y;!nB 

• lyDuy^ '''?yT'iiy-p " i'^nit 

■^yoin oyi pN lyn ,JNa-iNB -inj 

^ynictj* Dyainp oyn ps iy;iy?B 

• iyiyn-iyi in lyo'c!:* yti-ns 

]yD'i3tt' y^nB yu'nB Nn ps 
])}P)}^'\ lyanya in n'?Nii lyi uJsy^B 

ti'm^n'-iys piN lysN'rtt-iyB ]in 
; lypyitatr -iynyn:i yp-iNtatJ* yj"T 

,]yB-iNn 11B Nm ,iy^TB ps Nm 
,'[yainB-iy3ns iJyTnu ps Nm 
m^tr " iy:nNO-nnB D'n'?Nn nyi 'jjiys 
."[yc'n2e".s in iiy;iy;i -iyi «inN 37 ptTDty 37 . . , ? r^i-'T N'T lyp'i'Nn NH 

"I -j:22i^"ji N u':'iisiyT 
* * * 

— l>U7yp N'T 'JiO 'JlD^nS tin 

.mjam ^nx inj rax 

'1I?T 1N''?B' N lyo any: inii 
on; Nn ]j?i3i3 Dy„ 

1J?T1N Nn TIN fjINT ]'N 
? nnDD TO DNn ...tDTNta*^ I'N 

I mij?c3 inx tin — tanta t'n'd,, 
,u'3 t3"iN lis TT mnn lyo 

,t2iJ tairiNEJ ]i?t3 ,tDii any; ]yo 

^yu'in pN annn nt ]in„ 

,n''72n po "lyinyti' n 
I lyinir'i'p IS lyo axn cxn 

TjrnNns ^yn'a ?cy lasb'jn dnii,, 

NT "I'D fyJ^T ,a': TN 

]iy-iN^-i:?s n'?''?n 

lyoNp I'N TIN i^ny:!,, 

— ,minD 'jyoo t:*3in n 

I ipriNS ,iiN q:ntu ,'?'?Dn 
? Niia nh'nt tas'i'yn dnii 

]Nnt3 nj?1 N "IiN IINIIB 1NT„ 

...Di'rti'n ni'?,y ,in^x ta'fi 

,in;! ;nu "ij;;!iu2yj n 
.m'i'n N nN'D ,tDC'TDix 

,iyDm uo 1N.1 "^m nu„ 
.lJ?T]?n ao TNj '7m n't 

,N7'iD ...IyJJ?TN N 
.pi'^NV : TN ;!NT ,]N pip,, 

,DisTN3 pN taypNi any:) 
lj?iN-ijj;n n'ji'^n aa' 

..."TT "iny'?py3 nyr ...ni^p dnt 

,ai3 "IN:i — DN11 I'N D"T1 113 

— lyiniN 113 in a'?Nn nu 
1 ao inxs ]iN an inNE pn 

pic aCNIS "''N ':n2 NT ,13„ 
,]\mi pN pnN 
riDN TN aiQ 3iin iin 

.'IJ?Dl'7D ipNa IN ]'1tt' 

1NT1N Nit aiyn ,i:„ 
-ij?aNp Dj?T N'li ap:i9 1^2 

: lynns Nni a'n3j?a pN 
"Imas PN an aoinNS n„ lynnT pN ^iaa» Nni ,Tnrw* Nni ,in 
,iy:!nsnys n'73 'rya^n lyn ajj^n 

,nr2trj D'y'ryai?! Nni ^lya 
• lyjnN nii:i D'y'?yoi^n Nm n"?! 

^ya^n DyT pN : iy anyr aN in: 
,iy3yir^ lyp'jNii ly'^p'ac' ycni 
oy aNn aNn p.N ... nj?n"i;i pN niJ! 

.W^V^V^ r'73 N "bNON a'O 

p'"7Ni' IN annn ,"yaNa ,yaNa 
: lypyn IX ^noyayn pN ^la::* 

,a!J'N n?N11 pN I'l'^x T'N 1'I31'73 

..."lypyitt* iyaiNT in ayn yoi'73 

. . . byn^n -lyT anyii lym; pN m; 
? lyrNip nyjn nyi aoiyn ,yaNa„ 

;iasy"ip airsajj? dh'n in: ..."yani 
: lyrN*? ly^yn myaNS pn sn 

,Dj?"iiatt> INS an in apyiir yoi'73,, 
; iys''73 PN lyiyjn INS an 
— Inn:) p'O ,an niio ]'<ip 2Nn 
."]ys'trj?3 iy^j?oi72 aj?ii aN;; 
.2 

ps .arN2 ys* 11211 air n 
ypiNiioyT lyaiN lyi 
Iya3n7ya ii'?i3iiiE apip 
; ypiN^a DNT ,'ij?aDJys cnt 

,iyaniy;! pN apip cy 
]y'7iiN IS lyaiip D'ni 
,n3nD ps lyc'iB nh 
.ly'i'innys NT aiis nh 

,;!iaDi'7 PN 117111s TIN 
,1^1113 yriiiii'? Nni 
niicya in y;Q ainysiyi 
.lynyi? NT in a;;an lya 1' 
* * * 

Dyiiatr lyi ayiiyi cy 
,nn:D aia aTN'?2 pn 
lyona Nil aiyaNi2 ]in 
;' nnoni ihn i'?Nn pN 

,iy;iiins Nn lysryip oy 
iyay'?3 Nn iyni'?2'D ]in 

Ty'jNS ]iN ,ij;aNi airs 
; i^ayn lye'ioiiatt* pN 

aji"? acyo lyi. pN ^lyia pN 

aiyaisiys i^nns lyi 
aiyii mn pn Nm ,aiyn p,N 
. . . aiyai'rsti'is ayiiati* p.s 

oyiiar iyi ayiiyi oy 
,nnisi ]iN Dy2 ao 
lya'^N iyi 'is aom px 
; yDiias nh yp^NnrsyT 

1J?;)TN13 PN lyjJiip'D 11N 

— ypiNii Nn li'Diitt* Nil 

ins iHN in anyac' 1N1 
. . . yp:Ni'?ai?T ya'^x ^^"^ 

iyj3iii3iys Jiaoi'' pN 
,iyiiin Nm ,iyaiNi in 
PN a:Ni v;t2 .lyris nh 
...lyiyi^ liinyis a;3n lyrs 38 !D£321p1S «n 38 TIN ti'D'o xn DTK inj;? i' tin ,litr'!3C' T'N D' ijrn Dim nu 
...1 lynm in i^n ^jni cjn CiiiO TiyS CNT ,-'N Dim ,1Ni„ 
,ytt'NinNp TN ,T'J'i^ TN 

.u'j mnNS Dj? — tao "in:; tn: ffl^'n TpN'o Dnyj TN„ 
,i:?i2i':>B» ay- p'N inec' it^^ 

n-nno p'o lu pNSiNS 
1 lyc'Jtyy;! ,NiMn — tin aaynNJ ]ivy tn i^n nt„ 
lj?tt>BiN iu Nm ii'7i;n nh 
DniN NH Nm Sts y tin 
.lytraiNHD "t ,iytt't:iNt:D "t ,]yinNs onp tin ,7'?3n„ 

INJ DSn^ ,"!'« lyn ,N'T ]1N 

.'^ysnr ^iN ]y::i7tJ' d;;:! ]i",B< mjjs DNT UNH NT 112,, 
nJ3D NH tsTScnyT 
Ijroop Tt uNn pN 
.nJi3 ta-'D ;;iN;! aii* 

, niO ENp pS T-N NT PN„ 

pui7n? "iNJ! oniN 
]y;!i'7 j?37i?n tyis nh 
• iyn'Ttr pitt pN upN2")j;s 

Tn tn"? I'N ,Tnipn„ 

iy'N'>:Np''?yTTyS DNT 

1j;btnti is in Dnn i' tin ,n'/C*3 ]'iN;! TO t:Nn D)?„ 
,l^Dms D3"a }»TNn dnt 

'7NT I\ii3 — ? ]yDi?J3NJ TNJ 

.lysm yj^TT-N 'n 

]",N yj?iC' DJTT p'N "inN3 T'N,, 

]'N Q^NH pT lynnn ]is 
.lytD^ir pN ]j;c't:* p»N 

I'T ;iN*J TyT T'N '^'MnyT,, 
li?:i3Njnj?2 T^yONQ 
bit2 ^ia I'T ^Nn'D p^N 
.lyjjNsyjiiN crNJ 'nh — Dyi'^iNpD taiO PN STyp t2'0„ 

• tyinpyj ta'J tn;i tsN 
yptr^iu N'T Vi'iN ;inD dnii 

\'{S ,DMN tiTi'Ti ,nya'iN ma„ 

lJ?7yTy; ym;! N'T 
lJ?7tt"S yji'O DPJIS T'N 

■ ly'^nysy;! n:'j oya pN 

]j;'j''?c po 1NJ unns Ty„ 
'7j?;ins N Nm 'itn 

D:yt:'m lyT ps ^sn:;'D ]in 

.?y;nN ;'TTys pu 

TT I'N '7ini DyiiiN 'lI'Q,, 
,nsy ]N iy::yj pic 
si'iN T-iys oyT nN3 tn"?': pn 
.ysii7 N'T y'j'm n 

,iy'7J?aN3 Tn sy'jc' p,N„ 
,]ypNTCTyT m: tnj I'lc 

lyji'^c p'o ]is om-N 
.lypN^E lyD^d'n n 

ly T'N ."I'f' ny^ '^?? 1""*.. 
"...ly'^'NJNp ,n., ...NT 1 na- 
si nN :!jntt DyT cnt I'ln-'^ tn 

.y^NCD N SN tn'? pN 

? nn'N t:J"a Nm — dh'n siyTJ pN„ 
.mo pN yoND ::n 

^NT T'O pN TT UNH Nm 

? n: -lyT lyoi^nyT 

T'N ,D'TN UT'm ,t3y20'N p3„ 

,iyjn'?STys to jjntt lyT 

lycntr PN DJ''? NT PN 

. . . iy:ii',sy;DnN si'?Nn lyT in D'TN ]yTN7 NT PN„ 

TyT'jys ytyisTNT nh 
Deny IN TT ]yann"D pN 
.TyTiyn y'noN n't 

Tl' pmS ,N7'0 tu,, 
'lyinss 'J!': ]ntt* int tn 

1T2N lyom '?NT -' 
.lyiN^Tys NT n]}i tn 

sinN pn N "I'O SNr tn„ 
MysTNUtt* DyT '^yo'H DyT 
— ? lyiyp"'? TN iNT cmi ]in 
• lysiNH PN ::yp:Ni'j sy 

,TyTi^;; nh tn ^r\is tn., 
lys'^ric lyonyj ,t:DNT2 i'Jnj 

N IN ac'Toi'?^ 3nn'r pN 
.lysi'S IS TyjsTNnya 

lu-i N TT ei'iE TN., 
. . ]ya''?c* nyT t:y2npD'D ]in 
tsni'^i TTys pio — ':no P'n t'O 
• lyaio pN ]nT^T TO 

— iy;!nN Nn tin 2-^)r\ tn„ 

— ? ]yJ!NT T'N TN ^NT DNIl 

ly^i'iny;; N'm fn tn 
.;y;;N'?ttnyT nyin ]is 

TN nyTiyT lyu'm ps,, 
— w'^^'i? yTjyjyi^ n^i 
HTs N'T pic T nyjtinys 
.]y'?m;! tJ-TN to taonyj oy pN 

lysnn r'^x Tyt2inyJ p.N„ 
.lyjsnN yjnyi'S n'T 
]'j'\n]}ip ,T'o tn uznt'lS /,i 
.]y;!nc u': '^'vii ^iN'? nt 39 t'ltrcsr 39^ iV^i",N yj"T !:nyT N'T 

. . . ir-y^ "' -~'T urNT nn'N 

•^•i'N "JSM^ N'T yai^^ l^N 
; lyta;?"! an'N p'?;oix ps 

,TT tD^NT in'X 113 ,*i:E'';'7 Nn 

Dynmtr pN "lyn unh oy 

: I'lCnt? 'j'ntr ,"yr3i'?2 ,n'.. 
lynyn Tr2N7 ijn„ 
. . . ly-JiN r,B ntryD sn 
"! i:?i:?n NT ^NT Nc ,i: 

,"pNTNp„ "iNJ 'n 7'':f"iyn„ 

•j:'a 'j-iniByji i:DNn n Nm 
..."nrsn'io ny'?iN ]n 

'',S ?m N'T ,y(31^^ TNi 

: lyixo U-: pTin i't 

— y7N PX ptt'bC ITN., 
".1J?:N7 -\i<2 1V7NT "T 

: pi t:y2 ly ,]m*r2'r in 3 
Hyi-yr.yj 2': t:yn Dy„ 
,nryr3 N'T t:in ly^nysiyT 

...li'S'S*^' N'T IVlIINS ]-B 

;'cr:tt' iyn "inj — u7Nn n't 
• lys'T ai: u7Nn "iiin 

,*j': t2r?'n n tn ,'7?::n.. 
.iyj:'ns la'J tt tn ^yn 
? man ,in; IiTn •jicn n-ji 
."iyj;:'T cnti P''?Ni' 7nt 

-NT acn n ,p''7NT ,in:„ 
',?j?P'r!'.i* .TUypNC":: n 
"j'r; ,c::yp n N'n ':tn 
."ryp's I'nos DVT 

,-1'N iny^p ,'::r2ip ii;."3't cnt„ 
D'jsn nti*n'- 

.D':Tr; r.s uoNuc'yj *>:' 

-iry: T'N p'"?N';' iyn,, 
.ly^'^^yji QiH' N 
lyTynyj; ]'ic iy t'N 
H^n'T -inN' N a'?N int 

u': -*<: iy en nt ]".n., 

— T^'EN 5liN 1"P 

yjNa lyn N'n i"t cyn 

.yi'inN; "lycryi n 

nn'N inyT lyo si-|}<t -jnt in:,, 
,nDya y7ypi'L:tr n «]' 
'PN'j: !'« • • • ■■">2y -"¥- t:Nn nn lyn -inj ...tatr'O'.s,, 
. . . lyaiiyj u'j in: d.tn 

lyTN'? i:'j DH'N sinNT iyo- 
■ lyoip ,TN 'jrNTj ,-i'T IS 

IN T^NH D"- CH'N SNr "' "TN,, 

iy;!:N'ns '-'Q n'h 'itn 
CNT '^'^ny I'T !:Nn nt ;",n 

.]y;;NEyji:N jsy'rcy; 

';'y;"iN;! n"^ DiTn b^nh tn„ 

,Dn'N P'-n TIN DH'N ^1^1 ilN 

,aytr'^iN pN cyty^iN iy 
.DiTN p'*^:r |iN p't:tr tn iiN 

!1'',N nn'N "lyn'N nyt:^' tn„- 

ly^'nyj! ly.TJp n'- 
lyr'ip Dy ittn — p-'^'r ]:t< 

.iy;'lN N'T DH'N £Np 'IE 

1TEN U': -\'jn TN„. 
. . . lyann DNT-aynma' ps 

INT TO IS TT 'CKn N'n. 

? lyoijyj 'jicnt^nt: cnt 

mc's T-r3 iysNn N'n 
? iy;NTt:yj ly^EyTp n'T 

DTH Ty TN VJP DNT: 
.lyjNT C'J T'N TnN?p ei'lN 

tsNn ;iN^ ]yn ,-n3 p3"Ty;': 
,iyT"io'C' lyoiiy:! 
Ta 'jirNTiy:! cj"a T-iyE D''::Nrt: 
.lyin'Sis ?yj:Tyjr pN 

ly^nysnyT lyciyr: tn:i 
iy;'7y; p^ tn cnt 
. . . t:r?n'TyE ly^'^r ;'n. 
".iy;'7 N'c — lyryT':: tn: 

-;;■ * * 

TykT'S N'T iys'T cy; 
,iy;'".sis TyT'a n'T 
,iypN:: N'T iyaNis cy 
• ly^'-iN N'T lyTNrT cy 

T^N TyTy •j:yT2 cy 

— .lyiyE I'N N'n 'ITN 

.liK'riu' ly'riDN in,. 
"! T,2: Ty'rr2N in 

N'-.l •J:S'T N'T .yo-.i: i'N' 

•/jTyjNr^Tys ,!:?yr2v^TS 
,]yE"ri:' N'T I'N •-:p'2 cy 

.•jnyjJNiB i"lN 'Jli-N^p "TNiT CNT 

iy::'TS';:' cy it,: -nyT S't- 
,iy:'iN N'T TNE 5i?yn t.tn 
•J '12 '^nyrc' -ly — pear pN 
,iy;'isy;!C''.N :!:ntt n 

TytaEi? TyT p'N 'jcne Ty 
,iy7N:p N -'T '^lyn'c px 
Dyptt"^''j ys:N: ^i^^yn p.N 
; ]y^NE p,N lyiNE pT 

Ty -.iny::-:' ,N't -JinyT -n pn 

•.:-a q-'Nn N •y."yp"^:N: 
; ly^'^N yjyTNrT'.s 40 i2D:ipi:{ xn 40 : ]j?pjyn:?3 TT on:? J px 
....]Tn N "3 ....anxati* ]vn 

Sl'TN p)p TIN ]1N T'T TN„ 

1NT1N inc' a^rn -iy 
.3;nNtD nn 'n T't an 

I'T DiTN 113 CD';! D'T ]1N 

,tt*tamNn Dj,n si'tx inNS tn„ 
in asic* 'T — jrpiN^ n 
taiy^nta nj? n'l i;rn tin 
•TT usnta to ps m'7n'D px 

,1iK D^NIt: ,"1NJ t3i*iT 110 ]1N,. 

,pnT N IS nti* X 
"ixj DJinx ps 1X0 nyj 
...pxan ij;''tDit:*3 x 

?itaTi3 ixn /'poxT ,yn„ 
,'?yp'att' « piti' JJU 12 
uiQ n;x ,"ixT toDim in 
...."I ^i?p'tf ij?'nox Dyi cyiiutr nyi px ijrs'xixs pitr 
.]pn"itr"J3x a;)''? n u:xj n p,x 

ypix'^joyT i;;:imij i:?t ps 
.p;!i: -lycn x omx laomtr 

,' iDJ:?m px ajii?m ta'oi'i'n'iyB 'b'QB' 
.,j?'7na DXT a:xa lyn'^n lyi px 

' '^ynyis "iyjnij?tt*TJx'73 x m 

.'ly'jyiStt' 'jyO'H px pi7X U'?}*!! 

p;!0 "I;J;t ajim 'jyoin Dj?n ixs 
tn unj?j-ij;B iix tays''?^ px taifDi'?^' 
iyn73 "ijrT U3X3 "ij?i px u;ji'?p "biiar 
.I'T tainstris px xrj? dxt sx 

'i'^oin Dj?T lis lynyT Djr px 
,yons ij?;;nx ,p?nyatt' iJyTna 

li;in px -pT ta=?jrpxn d:; m 
; notyj ,:?''ddu x dix 

...aiyax'?s px in a'?:?pxn n m 
j?oxD m 'IT lyiyn ux ]ix 
'?j;'2'n ij?M'?n ps u'OiyT px 
i yoxo,, taixT ;ini:;3i'?3 lini asn lyi^Jx TT r^TT TX„ 

• ly^irip DiTx a'o nnp px 
,Dn'x dm i:?n ,];;jnxT a-axa 

? ly'?]?^ DXT -ly ayii IS 

xm ujnn xm ixj pinny;! i\^ 
iy;!ymxis tt u;;ySs -ij; 
lyonyj ]ix lyanj?'? D"n 
. . . p;!i: X sinx inn tt 

,iy^Jnx xn ipyi^ oy,, 
ly'i'pyn x'l lyiS^g oy 
'^yniQtt' DXT uiyn '?is ]ix 
; IJ^^py'^J yj"iyn?iT a'o 

DXT -lyn I'x ]ix jMT -[ix 

.lyO'T DyT iU'J DyT 

to-^xn pxn px m 'rnis px 
.lyou TO ^nxonn ti 

?inx p-ip lu: px ,)MT T'x 
yaxD ,xi ...^yjjix ay-T 

,ai'7trn-n'^y u 
.yoxo xn — lyaxia nns 

-''i'S X TVX'D ,'7'73n„ 

,iytx'?-iys u'j 1XU |yo 
ixna jy-is x a'u unxB' oy 
.pn DyT ,]yiy3 21 

Tx Dnyj an^i-^T^x px„ 

• lyiyi 'i IS Dn'x jjinn px 

ly ^XT tax ?-iio a-ixx Dxn 
• lyiymys "^yjjix dxi 

t'x iy3 n ,-in'x aiy'ip cxn„ 
; D'^r xn ps omx ' 
lya^x lyi : ixj asxi td 
.D^iy Dyi einx au t'x 

lyo axn Dxn ,ii2Jp!i„ 
? ]v^n):'7p IS XT ID. X 
iy3'x uDini pi'ixii pto 
• lyiyi ni in aixas' ]ix 

mx Diinx TT "inyp tx„ 
: ]];p2::i);2 tt onya ]tx 
Djno ]nxn DXT ]ix — pi'px 
• lypj'n ps vo any;!is 

,TT p'''\)':i TX aDxna ,ixj„ 
...iy:nxny;! tt '?yn tx 

,pn X in /jixatr px 
....lyjn'ii nxT I'T ui?irDy 

— px inx I'T arxia iix„ 
— ? m'ntr y;iix'7 ;!na Dxn 

,yjsxt' TX TX 'jn'S iix 
.min oyT ps onx ny;i 

,Dnix Diinx lyonyj ^yn'i,, 
piB> loyisiys px any: ny;i 

T'x -i,yn XT nj .ijip x 
.pity a'otr iy pi'jxi' pio 

,"iio i];n 3-1 u;ixT ,aDpxn dxi„ 

lyou ;yo tr\-\tii Divux 
.nyT'?yn lyuyTna lytrms 41 rityi2tr 41 ,tyiDn',Nn oyn '^i!2 dnt va cxn ,i^ ;j?Tac-i:;D in cyn t"n dnt ...'jitkp 
...ncBn ij?a-ni "iyj;:K^ in 1'n ypiS^'jayT "lyT "IB IH'Q "I^T INB 

•L:i?Jsnn:?B ,up^j?ini?B u;i7 Dy'?« 
I lyif-ixn i'N on'N cy u:np I'j m 

iyB7Np Dy-T PB ,'7yO'n DyT 11B 

...ni3'? n ta'tj'nin'nys ap'?^ 
".niiON n mn;! pn r« 

,13;jyp-iyT IS in fs a-i ^nn':,, 
.lyiN-np tat 13 taiyijy-iyB m 
ypjNip DNT tay^ rn finx lacNn 
? iyiK'?nyB ntaira ]j;s3x: pn t:iNT 

in '^^'n'j:> T« rs" ^-"^ "J^n'^.. 
;-iy;!''?j?: ]j;Tt<?Bx'?tt' piT ^inN 

sen pn iix My^iy^y:! '^i^^r^,, 
,yf3','r3 pn ,11^^ pn lyny^ ^'^ 
lysnyp ]-'n 't iyj«o cyn niu'; 
.notto pn tayTJiNinyB p.N 

ypiNi'7»yT pB lytsciys ski it.i,, 

lysisn pn ps nmc y?N 
.N-n3 DyT y^r^ n ,n^« "n^ D"" 

yon2 u;!y?E -jyn lypiNip pn 'n„ 

..]yt3in PN asyj ysJN;! lysn 
-npy-ic m ^in ...yn'?'; '[•'•'p .""'^r 
I ;y::ny;; n«!^ ^r-i^ "in^t< "^^ ,tynp p;!ii lyi bjnt un ]ik 
ly'TNB lyinyita yonn-JimT 
lyexnu iNi sntj lysna "t pk 
.lySnNTjtt'-iy-iyj:^ y^^xp n einx 

pj!': lyi D'am '^y- Dy p,N 
: nnntt>-mi3 uio *jBXTy:;iiN 
Tni-in ]in ,yf3Ne ,12'i tn7 
Iniio 2Nn'i— Tiy lyjit'Np lyi fii-is 

lyi'ip lyuiNT unyBcjy oy ..bi'^v 
'lyiny-m ynun lyjn cy ]in 
]y'?nNTi2tJ' n sinx lysN-in inj £ntj) 
• lyiyDtj' yu?Np y:"'?^ n pB 

ypiN''7?2yT PN ly^i'iS va ^'atr 
lysNr nyncN nyi ]]!p -\-ji^ip 
— DNT;;iN'7 px b^v:^ "^'j^yjri xn pK 
.lySN'jp "T m in t:iyn iy(2 D'lp 

"lyjcjyB iyjy;!'^JN asu ]".tr»r 
]y;!iTny;; sxp oyn Tiy ny: is 
iy'?nNitDt:'-iynyi:ti' yrii'73 xn ]'s 
.lyjnx yj'u t:v'N a^ns lys'rn: 

]ypjN-ip N u'D nytr'B n pN 
lyiyn px oma' lysu '^ymoti' 

iy;;nNi-iyB is lyiiNns 'u p.x 
.lyinyiQ ■^V'^it ]y:inN n px 

yoi'?^ I'T asiT ^yp;m n i>K 
,iyj!nsy3 t'n o'is nnix ,iin3 

mJonvpNn lyByit: n ]in 
...lyjnN ynn'N ]ib cnN '^nnyT^ 

ypisnayT n m nrx ,?i'l:*^ 
,iy;;ny; ay'?2— iy:'n pN 'i:?Nr. 
nyn'^n "lyn tarxj ly^'ct:' lyi "'« 
,..p;!n lyon lyi p'x tt -^jsym ]y'CN pN t:rs: yr'^jL" n t'n'd 
lyjn'? ]in nbz ^yo'n lyn pn 

]yjnN nayrnu la^ro- snis '^p^p 
.lyantD nyi my -lyjcm lyi V'f' 

'?yoin PB nn lyn-s py px 
...ly'jnNi'L:*^* yj'n -rjyrjis p.x i^n^ 

lynm:! oyn n^xn oyn px iyi'n.. 
? ly'TNBy-'! ]ntt' iyr:y^3 y^'N 

"? prj' up?yinyE t^n oyrx ,Dy7K„ 
lyjims n iib lyu-in dnt ]in 

nynaxaiB ^nyiT:: -n •j;C';: 
.ly;!'!^;!' ly'^-Latt* -n'^^yj oyi ps 

'^yjsnB lypiN-ip n uH'S r"-"i> 
;ynyr2 yi"T ,iy':"yTJ yi"* 

-lycnn n si'tn .ynyn « ^'in 
.ini pn li^sN "ly 'jiy^n*^ 

? iy."i;iTy3 ni -'s ixn cxn ,in„ 
? Qi'rtt' "lyi'T iNn .lynyns lyn'; inii 

-iyr:n "lyjnyK- lyi 'mxB pvr 
"I Di^n lycn ois ^ic x pi-' 

D;!N'::nynNis p,N *rnNr:N":yo 
ly^yit: mi yj'u lysryip 
ynynu dnt £n ciysajy DiTn px 
; iy'?yn D'c"j:nisii cyi ps ly^tsiio 42 .DSJipi^ sn 42 "...IjnincDijrs an'^N "lirnij to 't's 

Tt Q!<n b^j^i'is p'p tan ,y'3'i'?3„ 
,Ty3''7pj;j pnN pNn pn px 
lysixn pn pN D''^''^ u«n dnt 
"I lyi'itDiys Ti'T n ,njiT n taiNT 

ypjNi'joyT nyn ps .U2NJ n u^^sc 
,lj?3N iy;!nK n ,t:y3 oyi spiN 

Cin'N'pxn DNT pS yr31^3 1NJ UJ'^ 

.1j?sn'7B' n'i qtn'? pn'dq:?':'? ps uojf^p 
.5 

;'iyn'?a i^n tasKJ I^'Dn m P« 
trumsn Dyjn:?^ lyu'nn oyi sinx 

.uypNJ Dynyn n .anx 'r^n^ 
.lyjn'i'Sis nj;'7y;!n3 n ps 
'?yoin-iyiDx lyn ^m dnii ,in« 
"...? ij;;inK v'oiitt* yu'rNp n t:'0 

Dy TIN lyn pN ? irpnN7 oyoyn 
: :?ti:?'n N noia* ",p,tt'at:' iitroc*,, 

? lyTJ?!!^:; DNT IQT'D 1X11 ,:!XT 

,iy;!i'? p'p tan D'jsn t'x'd 
,t2j?n'miys TJ1X taxn n'^xuti' x Dxn 
"...? i:?::?'7y:i :2j?n li* 12T13 n tx 
* * * 

,ypnx^ n ar3>iit:' Jjinn dxtjjx'? 
iyDx'7n'iyT u^'T T'?jyiiynJix 
Dj?n"it2ij?s T1X ptt'oc lypaxip 
t .ij?Dxn lynynu ayn px i;? tapi^i 

nas'? n ,iy unj?T ux ]ix 
,lj;'?nxTJti' "i^Dxii ij;a'?xp djtt ]'x 
: Dn^x npani u tx ,i'' i^-^t Q^ix ]ix 
"h^^xsnys UTO ,ptt'atr -pu'Dti',, 

T'7n:y ,v^'iiv -lyix'^iys taTn,, 
"...i:?^'nyj lu ij;pn; pn raxn 
; i:?Dx':'B'"iy3 11X I ?"iT '?m DX11 nx„ 

'iy;nx :?3'iT ptrotr tasix uxn 

? ii? taiyn Dxn "lU ...lytaDJ'S px '^'tatr 
• 'ij?;iirm'iif ix tt tannn D'sy 

B'ip':"U2' lyT P.X 1X11 DiTX "lya'x 

•li;;': lyon njjDnyntayi x 
TT u:!yni ]ix tajtyni la'ann'nys ,D'T 
ly'bna DXT tasxj ny?'atr '\)}i px 

'rn'S lyjnjytyTix'?:! x m 
■ly'jyisti' 'jyain px p''?x hb^'i^ 

"iDirr pio nx ,p''7xii ,pi^xi'„ 
X11D ps sinx m'yTi^ °V P« 
...jin'jitt' tao pn i'„ ...nocj pn 
-"...! xin nyp-ixtaty ,110 ffi'?yn ,nir3 ^I'i'yn 

^y;!M2 "ij?pjx-ip X tanitf ry^ny 

nyD7xp lyT taDXJ lyox "lyi px 
...,mi oaysiyn i^t onx njr aco "bxo piN 1)0 taxn taynitaiys px„ 
: lyiyatJ' "ly^iJT "lyii'xxj x 
uystri'jny;; taxn iyt:*'p ]in qnx 

,j?:'0 iivnyix u'nyj nxn'a 
.lyjii'?! pn 5inx ,q'J3 pn ri'ix' 
t2sxti>3j?'^ ta'o njxn D'yai'jn ij?n ]xi 
...lyD'nutt' yjin jytnp n tajy'js 

•iy:!3'S yin'x m ,iynyTy;! nxn'D,, 
,"iyayis iy"iynB» px ni pyta's 

I'n'jni IX I'T DinxonyT px 
.113;! DyT ly'ptt'oti* px iix 

yp3xi':>oyT ]i3 lyaojyE ayn Tin,, 
iy'7nxTJty yjna lyp'tJ' Tx ;!y''S 
: lytain is px lyanxn is in 
".ly^xB in Tx^ u'a ,nyT ,ptt'Dtj*„ 

* -x- * 

D'js pn ]ix ,ptyot:' usn nit3B» 
; ;yjnsy3 t»x nynu x ta'O 
"lyta^xp nyi 'jrxj lyn^n ip I'X 
.iy;nx xn pyic' a^o 'pis lypnn 

in -Lasixn ,iy ta'^n'S ,Dyiii O'sy 
x"na n'o px ; lysnxn ]'n ]'x 

noc*a ]in i^x ^inx in taann 
...x"in lyDm:; dis ti:}2v:i x 

':»y;!n3 lypjxnp x lanis ry^ij? 
;ynyio );i^i^ ly'^yiis yj'n 

-lyunta x s^nx yniyn x cinx 
.mi ]ii'i la'sx iy u;njy 

,inn ]ii^ T1X !3;!njyy:! px 
; ly'pxtt' D'x2y DyT tanyjiys 'j'tac 
Tx'7S7in ,]ic'Ott' DnyT ,uDy3 lyi ps 
.iy';ixB onix i"iy -\)}::ibiiii:> lyT is 

,pc'Dtt' unyT ,Tiy lysixitr lyn ^inx 
...lyjnsyjonx 'pyjns "lyi ta^i^^ 

]y;i3x;;y;iis Tits'OtJ' T'x '7'taB> 
.iy;n3y:jis in nn^x is px 

ly'DDU XT in lyTx'? tan 'i'm'^,, 
- ,!yt3'?xp oyT I'^jxii lyn'^ni oyi px 

DyTn ]iio ]ix ,DyTn po px 
I 1 yta 'pxnya in I'X 'ryii lytaixi 

oyTii lypjxip ,iypixip p'o qnx„ 
,'?yDm T1X DMX ;!inn in n's 
tan Tiy lyi 'n lynyns p'p in 
"."jyoin oyT in Tnta'O i'^-^ px 
* * * 
ypjxnoyT lyi px .ta:xj n tayati' 
iy3x ]y:MX n tayn oyi ^inx 
D'nnix pxn dxi px yoi'^n tas'x ta;!''? 
.iy3X?tr tao taTx'j px t3oy'?p ,tay'XJ 

,r:i2b n lytaoiys oyi inn 
,]ypi';ia yiiaon ta'D tapip ,in'x taan 

oyTin ]^n px ti'yipy ]x tao'iixn,, 
"1 lyp'tatriyi tan onix tao'rni n px 

,yDi'7a taytrtasytj' ,"t^•y^py p'p t'x'd,, 
;iynyi'? x y'jyjins x t^x'd,, 

'pyoM ayi ps ,n:?"P V^ 
■,-\]}2n» pxn p'O px ny t'x 43 ny^tDD^ip lyi 43 .1 y ^7 D D : ^ p n j; T i.i pay) |ym«2 ti^o ,ty^^PD px nyn?'2 lyti^^iiv ,nyo 
ijjjn "lyi pK ^yrrQ I'tD^o px D^n nyn ^^n 
.DDiryj nisx Dyn ny^Dorp nyuis to^n — 
"Sio yDDsy^D sn ony^ynyn^x ny t^^^n j^i 
-:ivn D{?i D^n^synyn'x -y dj^h tji ,yD^jnyt: 
ni^ysnn px tj'^nyDso n — lyrjyjiya yon 
D"i3 lyny: lyrn tyris yrn .lyQSK' ps 
pn ,iynnnyj ^n ni^n oonn pn ,Djy£yy: 
yny D^n: ,dqi? nyn px ly^jsnyj t^x i:^r\ 
,"^ni2ti' lyDDJjnj nyi Iyss:D^^Qn^^ oirn 
pn ^v nnynynyn oi^w ,iy3^^v tyoDjn nyi 
-yj ^•'DtJ' DiyoEy lyn^n lys^^ yj^n .nnx 
JUT "iiyny^ dj^t !D>^nnsn sn„ :to?yo"no 
-yjj^ns pnyii yj^n pN iy Dt^n notj'j yvjx: 
-IX xn pK \V2''-: lyDsynp yj^n y^j? ,d:^>^ 
-onx cy Dj^n ly^Ji?: ps pn ,iy:Ji?^yj n^^n 
T^K iy i{^J ,tD^'mJ5 iy n^: rs .lynyryj 

. . . ^^sno 
xn n^ix ny^nso nyn t^i^n ^n^^oj^^x 
n^^n D^i px — Dp^tj^y:; "t?"'n s jji^yDtronK 
nyi ti2 riyQiiy^Dms! nDi^^ jy^jfc?: i? DJ^iin 
,t33ny3 '^^^ti'jya j? DpipyjoMij? n{>*n ijyir^^ 
-yj oytj^nynt: osncy t^x Dy lya^'yn px 

. . . lyryn 
y3JS?o lya^^n — ! ^"p^ti t^s dj^i — 
PB'? lyc'jya n^iK t^D^^n dj^t — •lysntj'y: 

! t:)!^^:^ ynn 
lyni^n — ! p^^s nox lyi t^h di^t — 
px DD^m T^i^ ny — .oytDQ^inyn y^ynjs 
8 '^^2 T'K |yt^'Jya ps .to'''n"is'n sn nny^^ 
-10 TD px — ,[ya^^3nya n^n >^>nD nyt^'n^ 
. . . ! lyom Dy lyr 
DjjT ,DnyQ08nyj "^n lynj^n lyp^onp 
nyi px — ,.£:)i*'';nyj "in nj^n Dip^^me 
.{HJ^Dy: yrrn dj^t "qn oj^n ny!^DDrp 
px jysxti'y: ny t^j^n piyn x, -^j^j ?i]})) x 
nyaixti' r^x iy t3j>*n i^^n oy^-ij lyiy^ finx 
-nt3:i'ynyD3ix v^'''\V''r\D dj?i lytj'jyo d'pn 
lytj'jyQ yD^^oy jyatjn i^'^a p^x nns .\v^ 
;tyDny; inn x ]'\V'^'f nyosnyj y5i'^B;'yii d^o 
-yj ^1-12 v:r\]:^ ,v::v x uj>*n lyo^niv x fi^iN 
lynyj lyj'M jymxa yj^n 
,pnxtj' — ly^nDt;' y^^n ,^?yn 
.^yj^jnfc? — -iy^:xo pn px 
D5?n -ly — "ixTDS'in xn px 

-^K xn '^v^vlV^ taj^n jnjy^^^ii d^: px ,n^K 
-j^n yrr^x ttDl^yotJ^y: lyi^n yj^n finx lya 
y^x "iJ^ij ,tDyi3ytry:i — y"iyi:x ,D3^i?y3 jyi 

•topipy: \]}2i^7] 
tij^n ,njy:r lynoynna pn ps ,>n{?'2S 
-y:i to{<;n nyiny> lyi .uxny: nyiny^.s -ly 
^y .nxn •^^'-n x ps ^yr^^s lyD^^ii s osn 
ynpsn ps ~i,yjyD V2'?^n osnyj ny^^ D5>*n 
.p^^i' yDsiity ps jyDs^ lyoa^^:? ,iyny^?{?P 
Dn^s 'u tym ,tD?n5^Qyj nrn iy taj^^n 
-y:! \w:v^ ny t3j<;n ,iyoipy;D^ns lyiJ'jyo 
"lyi .lyiiyj n>3s>o ^n lyj^n — t::y3^^v 
{^Dt^'j — ps ,tDp-iyay3 Dy>s dj^t ojjn ly^^jj' 
nnnn Dj<;'ii ,sn sm ,:jit:3snyQ ynyDyij I'^-'p 
pn IV ny^^:^' s ^^n jyvisn i^s lyDpsn iv iJ>* 
ly,, :t3Jj^Tyj in os^n ly^^ty lyi !iynny> 
■JS ^yii i"'S ...ny^? o>: n^^msn sn Ds^n 
n^3s?o p"'p ij>': t2{?n iy ps — "!pn ^^lyi 

.D"iyn>^::'y: u'i 
nnjis sn jynj^n lyi^^n y^t^ny yrn 
pa "in lynj^n yjnyay^t^ ps y^^ia ,t3pynyj 
D^o lyt^jyo ;t3"inypyj3{>' ynsan: s d^o ^n 
ps DDfc^piv |y:so•k^'yJ iy:^n ir^i^ivri ps syp 
oyoD T^s Dj^i„ .t5:yiyj2ns ty:jsjy;pyr,s 

— Diy-iy: ^n iy35<;n — !p^>s wzv'? d^i 

"!l:!Dpsii ly 
ps lyonn yj^n .lyopsTiyj t's ly ps 
-■'''3 ps nrn v:i''''' ,t3n^>3yj ly^^n iy:ji^n 

— lyj'jyo yj^n ps .D^ynya ^n \v2^n >y3 
lyi^'jyo ty35>'n "i^^n ps .uj^^iiyj ps t33s:?y: 
nyr>s ps oinnya u^^ms v^ fins dp)pi}3 

: D:yi2y: lyD^niv c^n 
! '^ {^"i D^nys D{>ni — 

-'v-DD^>3ns lyro^^"' nj^'j ,ty:jy ts ps 44 tDSJIpIS ^n 44 •ijfciin pn nynjiN .lyo-'^'n iy;:x;y; t^n ny 
Di^n ps lyopNiiy: \w:v^ d'PK n^n ^<^ in^t 
-yi ,vi'?v^^nvsi lytj'jyD iy!»':N':i Dyi 'T'^'d^^:^' 
pn ;jyTyny:i pnyinytsD^^o x t^s« i>'2 oyi 
t3D'n2iyi lynj^n lynjits v:''t p^« iy:3''v 
tDDxnp yo'^tj^jyoiyn^x ,yD''^mtynyD"''ix 
ivi„ :tDiyny:i lyni^^n [yti'jya .o'^pai^^t^' ps 
— ..."I^yrrQ pn t:^o t:in^2 Don^^yr ^yir^D 
yrn pa ?ypy p>^ pyT^^' d^o ^n ly^Ji^n pi< 
.mnypy;3{<; nyn^^n 
Dn{?Dt>' py pN iyrivy;iD^'nst ^n Dii^n ly 
ID^iK ,Tnn lys^in s r^x tovyiyn ^n Dt^n px 
-yj T^K nyD^^-Do^uiN pn .pi^'nt^ lyDDsyn 
-oi?> s N^ii rto3^> -^ya >< x^n ,D^n3 jyn 
"lyns .lyyn-T^^N dj^i s^n d^np px ,pyD 
,iyny? PD t^'my: dj^t DD^njiyi onp tDj^n 
"lyD-im s DpyiDjy -^n D5>'n lyjNi pc ps 

px t^nv'pv: iWv ly^sio nyi loj^n {<;i 
"lys T^K risn pn .D'''n-ii<y;i lyns^ix in{>* 
-35^ -^n t35^n pyo^ pn n^ix .iyiJ;?Ti!?:i ly^ns: 
nyrnD^o3Mn pynjynyDe' s< ojy3>^vy; 
-y:i D}?n ty:i'''is* y^na yj^n pN px ,ti*t3^'':p 
-^i' ^-'1 pc i:v)) V?^ ps .0D5?-ia s Djy-i3 
pN nvn - w^iva nn'^x ?i^ij< jy^j^sn lyc 
DD{<i Dj^n ny p>< ,np'ipy:i wh^b V2Viv"^*^v^ 
Di^i Di^„ lo^yonoy: "PVT^fDi^* lyD^Np x d^o 
iy3}<:n ^n |yi ,ty;iyii D'Iyt^'JyQ pD -^^n* ::{<;n 
-{?j pn px ...""inya dsj'ij lyjynDyj'^n ps 
.lyDpxnyj px lyDpN'nyj r^x yny^ 

px y^^j r^x lyj^n n^''pj^3''^x nyn pa .jyz 
nj?n "ly^oDjrp ivi px ,iyo{<;nt2y;Dnix y^: 
,n^n3 in5? px T'^t' in5<; d>xp px j^nn •^n 
T^x pynna n\ .nnn''£y:i ly^y^ Dyn:y;^y v^-^ 
pyn^t' pytDti' pn ,'^^^>3 tyiiy: o^^x^l" pn 
yrn rn>n ;fpxt:' px ^^nv:!]}'? P^^:: pn iix 
-i:v px ,iyoi:yj3n'n tDDj^nc x m Dfjn ~}>>*n 
yyjc' D'"o iyi*:t>^; px 2i<;p pn -^n t:5<;n ■^'^ 
ny t05<;n ,npnyayn Dy ot^n ny jyiT .^pv^V2 
-n^y iv D^>v pi^' ! ;ijyj„ : D3}?ny:i -^n iv 
"...! p^^x nvo 1X2 — nv^x ...lyj 
-^^yn p^^2 X lys'ntj' iy*3ijyj D^n ly 
px s^*p px in ^^3 y.i^'? pic* n^n ny oy^ 
-yj ^•'jDsnx ni t^x iy .iyj}<:it3yj w'^n^r] px 
Dj>n ijof'n ■' any 1 nyim n}<;n iy ityii^nyj iy~nn 
D^'-mxy; Ui^n px lysxt;-* p3 nii^ysnn v^vd 
iy T'x jjxri lyijit^t;' .typ''vt3:y iix v^n n^o 
■fcfin ::x;^ tyijint^' ;iyjxot:*y3 Dny^r'j^^o D^n 
,iypX2 yD^^3^yj ,yDx>3 xn ,iypx3 v:''f lyn 
.iyD{?i:i'y2 typhis — lynx y:'n px ,t:':;x?£y; "XP yD3iia :^n};?n3j<; ,y£3^xp ,ymj n^o Dpip 

IX lyjxDt^yj T^x lynm x finx ;tyjnx-iy5; 
iy?:nx vi:v>?:'ii ,V2''''?p D^n ixd nyn^x 
px .^'ypD^Q nyjyDpiQ ,iyDnxtJ' x n^o px 
px pv^ny: n:^'iy nyi oj^n i^^a yn yiy> 

.Dv^ny^ 
yj^n pa >n{^v xn -^n D{<;n T^niDy^o^n 
IV iyj>n y?x px ,t3nyjy>p-iys nyinynyn 
yj^n 5^nx Di^r\ m^a .jyij^ny: lyto^vp on^x 
-■-n it<;j ,02yTiti'y: ^ya^^oti' lyiyo'^ x iys'> 

— lypxn xn px \2^vp2'2]!: lynj^n jyjnx yj 

.ujynnyj 
in^x ...?D^j "^'^x to;'yDy: oy !"xnx„ 
:^yn i^x ...nrox cyn i^^j^n iny? Dt^^j o>^n 
-xt:)w'y: r'x iy px "1^)d pru pyoty iy3{>' 
pa ny;D^m r^x oj^n n^n yi^j yi;;^ : jyj 
-y^ pn .lyDntDti'yjnj^ Dip^>3ia Di^i D^^x 
pn px jynt^iiy: lyiyDora r>is* t^x DDn 
jJi^D pa onyoymya i>t dj^h d^^poxtj^^x 

.Dxnyj pnj^na x to^^n iy:'nxo lyn 

X o'o ,>yn^^o i>>3y^^ x ]V)m t^x dj?i 
-nyj X n^o px iy:inx yvnxnt^' ,25<;v \Vi:^> 
xn px .>ya'> lyoci'-iynnx lynjiyto^vnyn 
xn px .lyiyny:! nnn^^ jx nn^x nxa t^x 
yjyrivy:j};?-fi^'Dtj' xn jyii ,iy£3ij^z3 ynyntj' 
iyDT^>y:Di<!j X xm ,ixii^ lynyn lymy: 
ito^n^a ti'jyD iyoy,D,pKini;n nyt lyn ,ip^iDti^ 
Q3n px pj^p X xni ,Tj??a:'^n px v^'pp ^n 
IV my^a iym:^o yjy px — ,|yoxo 8 
in^x px 2fc?p pn iyD:'xny3 px nn^x iv inyj 

: lyi^n Dn^x iv o:y>2 xn px .onti' 
?^x 1^0 pyDsyny: p^-Q pjin2 p>o — 
...D'j in nyDtyny2 i^x ,pyjiv3{^j in nyiiK^ 
pjypy Dt'n lorn: or^n n — %tis i^x 15?j 
. . ! iyTfc??ny2 to^j in >yn lynj^ -jix 
iy::y;^j px jyt^np dh^x Djy:?2 xn px 
iytD2yip yi:'n2 an^x px i^n v:v\''''^ v:''''i 

•lynyjjinx 
n?}^oy:Dnx nj^n ny lyii ,M5^aj>^x li^: 
Avvw: nn^x oy nj^n px >yn5^2 njyny? x 
. . . lyij^niy: Dx?n xn r^x 

— D:ii?ry; xn Q^n — ! irn2 p^o — 

... in lynyj ta^xp r^x to 
.iy:jx:yjpynx t>x xn px 
-{<;:'iy2 X D^o Dpipyj3{^j in^x toj^n iy 
-yjonx in ny tD{>n i{<;nyi .p^^n ny^yt?^ 
y::i^ "lyini in ly^j^n iy;inx v:''t ,to3'^?: 
: Djj^ryj nj^n ny px fynjiv 
. . . ! ly^^m pyD^ni — 45 ny^iDDJ''p nyi 45 ^j^D^ns ;^J7D^D ytDyi:iJ<'iny3 d}?i >-yin2 

VD^n D^D t3J?n pK lyaj^'jy: t^k "ly,, :t3jy: 
-i;jD^iK DH^K D{?n "s<n„ nj< .^ivw^ ^vbv 

.^i;D1'>ot^' Iyt3a^D:^'y3:1i< is t^^a taiyn 

nx i^ipipya nyt:^« ^yi dj^h oy^x s^^ii^ 

T-K .tD^n^siyi ny m^ d^kj^xs ^j^i n^^ 
ly^nj^n rn ?i^ih dj^h jj^d iyjy33{<;j"iyD nyi 
.jytj^^'y: p^o::' lyiyn:^' {< 
,03^:5 y?i? t:i?n ,D^^n s pyns t^k ny 
px ,iyij^vyj3{^ ,osny5 i{?: dj^h iy ys^yn 
-i^n s^ii j^t33^? ly^j^ny^ t>x nyo^v pn px 
nv pnyii lytovy^ pn iv ny T^i< Dyn3«: jj^d 
.lyDnyjns^ns ^jj^mifE nyi m^ ps ly^is^y: 
-nyD sni T^s px — i^^nny: pip ^ t2fc?n ny 
Ds^n pynti^-D^to ^■''^ ...\V2^'?2Vi t^nyj^^D:^' 
,-inp pn fi^K x^iT i:'^3 pn tl^l^? up}pv'^ ^y 
...njyn yjy:^^i< yj^n pa iy25?njy:iD^iN 
''•'ijj' ps ^ytD^n t< t3^j3 ,5"ii?3 lyrrn js\.. 
,pn T^s Q5?P pn oni? Dsi:? xn .r^stj' js^ix 
nyi PK ,to^iii .D^iv'P"ijyi^T^ px "lyD^:;' 
IS nns tavJXD ,nxn pa did n^^n ^yi^j 
oy nyn ,y( ^i^'?^ oy nyii rfytj^jyo n'?)v 
NH n^i« tosnp Dy lyii px ,n"iy t^nj^ij 
tans ,iynns }?t .n^^is B5?p P^o ,"ijyn 
.•^^^o^^njis ps tDD^i ,^na r^s i'?v^-'':^ 
-nsnnti' ytovy^ sn ps ,ns3 pa r^ati' tans 
Dnnmyi ,piT nyuynynytDJis nyn pa ly^ 
yjynnnyjans n^» nij^a yD^^tj^jyo s v 
j'nyn^s .'inns tyomya ej^p nvi ."^^vr^ 
-nya Dsntsy ,iyn^n la^'-.s ,a{;?p D'lyt^jyo 
-if^^^ay:; ,iyDs^n s t^jjyn ,^yn^n lynyi^i^j 
. . . iy^?{?P ps ani^a tnfc? ,py:^a nyD ly 12-: Ts ,|ynyTyjD"''",s oy Dijn ,>^»3S m 
. . . •! DjyviSi ly 15$: ,t:i^2"ife? 
nn^s DJ^n q^'-^'-iN pn pa ^•'^hd p'-s ij^i 
'?^^ By-y^ Dj^n "ly .nas*^-iya ly^^nyotj' ^y^D 
osn Ps — "!2.>nj iv !^yn Vi*„ : tyany:Dns 
,;l't^'^^^a iv„ ; n^x'^y: '?vP'Ai:i p.s -ly^sv,'^' Dy 
ly^i'^s Dy n{<;n ps — "lon-'^^ya ^y^aiv 
-y: Dy Dj^n ps — ! ":!^i:d^^ iv„ ; DDS'^yj 
,rDDn3nn ps ■^^'-^n ddso 
D^i lyij^nyj mn^ay33in t\s ■^'^'i^y 
-pyViS n5<;n ny^DDj^p lyi .y^y^^nD:;' vo^iv"? 
;yj:smya D5<;n ,-i:sn pa ^'yrj^a nyi t3:i'i^y3 
?ins Dms r^s ps njyiv^ s to''^ p^,v'\'\ pn 

.Ds: lyi 

tDJsac'y:! DJ^n ly^n p,s royjs ,^11 
"?s "lypis^tr ,ny3nn lyi tyDs:i sn "iy::^s 
iy:inDic3nn ps nsnyj |y3^''^3 i'd^o nyD 
-satiny; ,iypn3 lys^s iy:js:y: t^s ly .p'?3 
-y:2}<; ^n ,"iyjt3iy: ps lyisTi^n ps Di^y 
■^n Dj^n ps — nyr^^n ps lyann ^>3 *j^yD5j' 
pie* Dj^n iy Dy^^yn ,\vn0 mv opipy^iv 
ps lynyry: d^j tajynj^;:! ny- pa j:x:' ]V'ini$'' 
-nna sn :nn^s nns DD5<;py: ni*y^ tD{<:n dj^ii 
"sny^ ps Dr^tJ^yn ^^?3'n DJjn pit d::^"? 
'?v^''''i:i s ;"ny yntj'naiyT ,vi:v sn D^yn 
-Di? ps -ijytrm T^s ps lyrj^^'nyj -^n uj^n 
;D:y"n pn iya}#^y:i ,n?yn iv::v s s^ii ,rti 
ps lyrivyj v"^ ly^^n pyn-D y^nyn w"?''"^ 
n sni ,y:'ypjm lyny^ ps ps — ,iyD^n y?s 
jyaj^^yjons lyj^n ,ny^s nyi pa jy^jytrr 
DDs^y: ,iy5jny: ,D''''3"isy: fynj^n ,\v^*:vr:> 
"IS ^mv iy2{?n vs>a p's ps .oj^niy: ps 
s mn tyo^niv s i''s ;iy:j^:'{:'y: '^n lytD^u 
s pa yr» ytsDny is ^'f2 v'?vi''':i V?? 

(.1906 -ins^ nvi lyn^K) lyjyp in ^j>*T iVD vD^yii ti'iN ,Kii< T^N lyj 
"KD xn D^N ,yDDrD3^r, sn d^k ly^yoc'n^ 

T-iN Dy oi<-i ,T^s jya5<;T3{?] nns^ lyryn \VP 
iHN^ Difii .tyjjiYyTDij^a pa in,N^ s; lyny: 

-yTD-l>?2„ X D^r2 WDii,'?':^]!^^ V^ '^^^^ 1905 

■^n nv^n ":ij'i!»*yTt3-i{<;3„ xn px ".dj^vSid jjiv 
■^K^D^5i<p yjy-i^irnys .nnsi^ nxj s iy:nvy: 
"Dj^y ,iyD^xnDjy "jjivytDnj^D,, yrn -tsj^n 
Dy r^N* yi:y iv ,y:i'rD}?.p nKJv^T ,ytj'^3KniD ,yr) 
myn "{?.?o{sm„ i^n ; lyoi^pyj d^j "^.^j nyniv; 

.tovyryjiLDn^^a 
iyvyiL5-i5<;D TN /jj^^D Dy lyn nyn;;^ 
.myn {<; o3kd lyi ,ty-i^Dyn;$<!ns d^j iDd^^i 
— vi'S IV o^j -^j^^j T^N ,noi< .x-DNm sn 
-■'•'11 iv^^ — yiay IV D^j ^{^'0 r^p t^x xn 
nyo^ny: n* dnii dxi .■^.{^n t-o lyo^^^n nya 

-Q^mvnya ps jyiyTL^ iysnyjD^ini< rjix ^>3 
,iyi^yn xn ps yDJSiO iv n^^^ito^D pt< jji^ 
jyDD^nD -^in lyjyp i^o .-^nt xn n^j toiyiiy 
-■.•.•n Sy^a^iTN* p^£;^• fytD^xn iro oj^n o\anyi 
lyDJifi^a lyn dj^ii ,yt)3^tj'y: lyi pN lyD 
"I'i'vn,, nyn pN* ,inyDj{^^iS3nN i^xn -^n iDyn 
*n;ymys Dj^n ly i<>ii /Dj^i^yn lyiyii oyn 

-jNJiya Dxi Tx pK j:i:tij^ DyjxiD «n ps 
! Vi^i3^ IV t^X 1906 -\ni^' OS 

nyjyEJ^^yj2{$ oyi pa ytr'o 
:t3{<;n Dy^^j nyD{<:'n ? inx^ 
Dysi^yii ,D3Niiyj tjix oy 
'? lnaxt^'y:la};? oy 0}<;n oyn^x 
DNi DTJ<:'7 "ni{^py-i„ iyDj<:'n 
? ya3^L^'y:l to^yn nyn px lya^x 1906 nnx^ 
-tDjyiya iv lyiitj' lyj^n ly^xna yryn 
-D^v, n lypjxiy: n px njyan^nyn^K .I'^v^ 
-jxnya DJifin iij Dyn pa |y;jn^DKia yDDJ'o 
,1XT p^N iyray:i nnp \vd lyp ,i,nK^ nvm 
lyn ys^yn fi^ix ,D^rniyayjyn ya^D^^'ii p^x 
-^'v, xn 5inx D^K ly^yntj'ni^ jyjyp *^n ^{jr 

DXT .yo^jr^xiy ps i>n fx inx^ dnt 
pa innonN oyn lyj^^^viya iv Di^n nnx^ 
"IXD px D>:nyD>v-Tiy xn ,Dmm-xuyn 
nnx^ lyryn px ;''?>^d i^n px i^pD^vjNna 
"i^x px D2j;nyajj^p -lyi tyjiayjDXDtJ' Dj^n 
-^m ;y;Ki3 lyppj^ii^D >'t lyjyii oj^n^oyti'T 
yj^n }y;i{;^npyj ip^iiv in^^^ oj^i iDj^n oia 
-yi yj^^^p N ttxnyj toj^n smp ;ymyT y^ia 
IV Din^eyji ^^nnyi n^^n y^^yii .fj^^vi^j^n 
u^^n "^^npiNia pjx^ px jjnynjy yonnj s 
{^^T i^D ; Djynnyia oy^^j {< J^^nynyiDnN 
-nyaoro x iy;yn toDJ^pyj ,pnxDt^ v ty^J^n 
PK nynjyrnD "^t^j px ,|NaK> n^n D^jijyiDtJ' 
nynj^ mv^r^ ,|y:jnrDNB lynjyniD "lyn^x 
.lyjayiivD^K i^n ^yaiv— yr^sni niyrjyn 47 pi'73Tyn''« ■ij;tj'''t2'>'^i53 47 n^: Dy^s \vvi px nnyr oy nyn nyns^, 
,y'*i*psyn "n: lyry^'i ps nnyr oy ny^.i ,iv''\^^ 
.iy>nn yuso Tin 'tD^yn nyn ^^ii< tapip lyn 
"yn^K ,"^n iDssi ,D}>*n Jiny^jyn yt^^on xn 

-^Dj^rn DNi T^j? "^v^n ,opm"iyDJix yuyDC' 
iKD pa -iJN7Dn DNT inyn t3^j njK^on yj 
Finx t:)jyny: Dj^n y^vpstyi xn pnN^ ^miv 
i:K^Dn pN T^K li^i ,y'j^^ y^^jx: xn 
.lyt^iyn-Don^yr prp inyo i$i d^j lor'n 
-ny^D px ipj^DD^^t^u ,DyiK px iiyj^:^\p 
ny y-iyou ,:jnyrN-iy yjnyniD ! ry^ 
lyi^K xn p2 nvn lyn t^x -ij^n px jjinnxu 
KMT lyoyn ^y^D j}>'d lif orxn nij^^on px 
•lynnx^ yjnynns y^x xm ,nnN^ ""niv nxa 
,ajinsnnyn yDJi^iiy: ^' itj'sx 'T^n dni 

tor^n T''K nix^on pN jjij^j^s-iya nh 
n^^pr,D3'n .j<n .-lynna xn", "iypifc?DL^' ^y^£ 
D{^n ,DyT pi^ iV2i} Dnyoti'ya D:^iiyj nh pa 
-yjiji« D3Nny: jy^i'ii 't^J'^n ps msm xn 
lyjjij^^i^mya y^t< yryn lyrn ^^0 s ,T^^i'yi 
Y)!'iVi yiDDDyn o^^i — ^^^^'yry: -nN: lyny^ 
lyjyj lyjjxjya ^n lyiyii nj^^n ,nji<^ ps 
"lyiOJiK n i>'fix lyij^n ^j^nx ;PDyTyj nyn 
nNS j:^pnmyDJiN .^n jyiD^xnyj ynpm 
Kn i^^QK DNi lyDDxiDy^ Mj^rn ,'i^^!i;iDyTy: 
-"•N xn .•^^^vDyry::Tx "ins ^yp^myL^jiN 
>n PQ D^jiyDNn xn Dny^y:3in tynj^n |yi 
n:i'2N ^i^} pyto^v ^n ,iyn}?nj{^2 yonynnyjiN 
to^j lynfc? ,ryo{^n:}^a nxs jt^ia jyiy^ dj>\t 
r-J^ito D1V pN* njyo^ii in^j PK jnjy^ni 
lyi^N xn \v2''t ,yi:yTy: D'nnxjDnx y^i< P2 
n>3 yorD^ynyn^^^^; lyij^ny: ^n^j^a x n\o 

."iJN^ nyi p2 "ly; 
-:w yrn ps lyi'^^ o^^n t<n 112 y^y^s 
tyjyp, tyn^N xn ^y^vyso px ,j:ipm-iyo 
n^D i!f p^ro iXp2J n t^n d{<!ii :pniyo 
Nn ?^^^5fDyTyjjiN ii; -^^^voyiyj wi'^'? 
0^2 lyiHD ]^aifii^B x>n ,nv^n kh ,sy:=',p 
N^Ti p^^vyry: lyj^n ^n fyn ,nyii ny:>:yn 
,nnK T^K DNi p'^vyTyjiJiN fyj^n ^n |yii 
pa iyi>'^ y^y^vyiBD nh pd niyn fyo lyn 
KMi .Djyn{>'D lyoniy: s pN* lytrjyn yoniyj 
ijjiiDy^ ,D{^n ? pyijy nynt^ dnt ]va lyp 
N,n iD^iQ :jny^jy-i vi^'-\i^)i xn tn Dp:yiyj 
pjyn yinrN p^^ o{<;n xn d{<;ti ddho yvjN*: 

in^K ps |yj{^T3{^ '?ni^J2 p^S Orn rj^^ ,uyii p^N jrivyiDiJi^s fc? TiJ tyr,y: t^n nnj^^ yjyi 
D5?Ti yi{>'T^5y ya^^toD^tryro^yn ,yD^nj x^rr 
-yn D^j ly^D ^"«i ,-i-in tovy^ n^xa njN^nn 
,Dyv:xj D^K I^^^vi^j^r.yi xn mj d''j .lyr^ni 
Dvy^ Dti'nyn D5?ii y^vp^syn xn i^^en nj^i 
-Dij^D X SMI inyn D'': t^s ,mnT3j< ntx o^d 
Dj^n 1905 ps lyiDyvyi pN "^it,: jrivyr 
y^^ys^TD in''K tynnnyj:i|: y^v.psy-i 4^n 
Di?n "ly^!^ Dyi n^x ruypTP d^j /o^^mN- 
::i:25<:n ^y^s t2;y^y; ij^'^vi^j^iiyi y^'^Dn sn 
■^{^j lyny: piti' t^k oy .1906 inN^ nyi pimx. 
■^n iDj^n nni^^ dj^t jyn ,DyiN iin -nyrtr^-? 
-yj D"'j "^n ^D}^n nyr^p px jyjjNsy::^^ 
r>^n tyo ;ry^iy^D px 'pt^nD^^x^i o'm^n 
iy2nxiriyi^j dki jy:s^^:^-iy2 1^ nxnyj pvtj^ 
lynriiyj xn ,iy-iNpn.xn nynpDJ^D xn ps 
jyo :piDT pK sj'ns jyiiya "=15?J ny^j^ iy:^n 
-^Kiy:y3 IyDt^'■^y oyi Dpjyiy: -^j^j D^<l^. 
lyoSO nyn ps 0Dys^:x»2 oyi px p^^-dd 
pn3T px jyjy^yj ^j^j lyj^n oy pyn^^'op*^ 
nxD ,"n5;?DxixD ,Dvii$ px jjinii^jix xn 
■^{^j lyo Dj^n "^^^^ytiDS^n ; jy^^a px nj^p 
njxntysMX ly^j^sj^oDxiiyD nyi Dp:yiyi 
px i}^^5»"i^i?Tiyi y2^n:^j?sny toy^s xn px. 
-y:i "iSfij Di?n jyo .iyvm>^-i2 yt^^vo^xn xn 
px -i:xt3t^'SMx Dyrroy:!?x jx 'hmx asj^n 
Tx ,i:ip2V^)}i <t2^j D5?n ty»3 px pyo^^r's cyi 
ly-Dx-nys ^yr^i^ nrx oyn ynxitrnn xn 
xn .pj^toyj Dv Di^n xn x^i pyD^^2"X xn 
ps lyiJ? ,|y3JX2y::5;? ^n D>^.n jjipmnyD:ix 
li' D'^iiVi V"! ly^ ^»Vi"i t:^n lyD^n-.v nyi 
"{;?;n lyoD^^x^vj^D xn D:n px ty^nxn xn. 
P2 W'D D{?n ,iy>nxTi xn tD"irt3j>'p^j>*n \V2 
xn nnx :ji:25?n "^y^s D^v^vi iy:yv,DDy-i 

fiMx DWV2 lyo LD^^n ;ji:s5>'n ^y^s ,x^ 
—y lyo ojiiin -i^nyjjix Dro ,1906 inx^ nyi 
.\v^^? ipyr, Dj^n lynyr i^; ddd^xii 
DXTi \i}^"V2 DX1 T'x ^'yiD^sxp :nyn"o x 

! lyoipyj r^x 
D^j -iy2x ,Djysyyj y; nj^n x^n xn 
iyi5?v,y: lynnoi^; r^x a^)! xn .::x^ 'I'lx 
-nn'^nD nyi .tyjnvj'yji DvSin p^'-^is dj^i px 
■lyu^ix nriTDx d-'o t-'x ■i:xa*L:'S^ix ~iy: 
nj>v:)y: t^x D^ot:' jxd^sxp .nynj^iiyj opm 
o^^s-yn^x iy:^n DyD"iiD xn ;|yn{>*nyj oyn 
'^vn ii-W"^ \V2i^r\ ivpi'Ti xn ;iyn{^rys 
~]^)\^ xn jy^i'iyn |yD3nyrT?ys xn ; !^i2 
p:x?Dn pa nyiy^jyi xn iyj>n mx^ yv 
IV iyoi,pyaiv ty^'^T ry^iyc px pj^'od^^xu 
yvpxyn xn ;yt:::^ryjnymD y:^•n^x xn 48 IQ£331plX Kn 48 4,yDi<,:r3}^ t)^j o^i/ii nyn ps nnyD pitj^ iy,o 

tov,y^ T''n i,y35?,n ijx^on pN lyn^x sn oi^)) 

t)3,y-i nv^i^n pn iyoyis y^ns :t'N ivjikiwj 

.\vr2'D^f )): t23y-i dsi— 

lysKo "lyi}? ly^yn kh .Dj^i\y: nyoniJ VP 
-y'ti^-iys KH iyn{^n 0173 lyn^rD .niy.D ^n; 
-Dnx lynj^n ^n T^n iyD}<::ny2 'WP^v?^ y;yi 
-^::K' 1^* px lyi^n li' oayi dxi 02a'oyp,y:i 
n ps ^nn "^d >? lynso ^m lyo lyii px .jya 
nxs) Di'yii nyn ps lyjjn^DKS yDD;i>nD"''n 
DKT ,tyj^DyjD^iN W'o oyn ,int<^ lynvy^ nyi 
'T'T itO}<in T'npj^na p2 Dnsjo^ix nyi D'-s 
opji3 Dyi nni< D^myj pibdkp lyi ^Nnyn-'S 
K^n pa DiSiD^uyn Dyi pn ly^nisni xn pa 
-yn t3in^a,yj3^vi< ^}^a s oyn oy m .ly^nKn 
Nn 1X11 ,Di:x:j'^yry:i y:j'^t3D''DiN:x nh |,yn 
WK^s nyi jyonyriya ly^yii iy:ia5^P y^na 
-ID r^x iD^''n;tJ'jya nh Qyii ,DXStit3t^' oyi pa 
-D'-nti' D-'D yD2Dy,p ynn^x lyasnypD'Ts \vt 
.ty^HNii ^nn pN nayi 

,V^BmP yryn pa lyoD^rDsni nyi 
W\^PiJ'\''^ nvi lyDJix px ijN^Dn iv oopyj 
Dj^'n jj^^vi^j^nyn nytr^on n;y-i ria di^sj^^n 
.•^^nDDy px D?'y>a'^'yj35? -^n 
t^ayiD^u^ yj^^ayj^x nxa tiaaxp nyi 
DKi .ly^''^ p^P ito^j '^>iN T''N "^^ntoD^y px 
tDtn pit;^ "^n on^v ny jjivyiDn5<;3 x "i^x t^x 
-jx^ px w^irn^' X "^j^j .1879 inj^;^ d;;t 
px ,"^^^ijy nyo^^nix xn lyni^n nanxp lya 
rya^tsti' IV nayn dxt lyjixiw 1896 inx> 
.yDDx^p-!^nxr, lyn.^ ,ynp nytoaj^D lyi px 
-yjj'^x iyny;i nrx i,y:^n lyoDx^p-^nxii xn 
cyi px i,yiy^^:n^D 425 pa dki .d^^^hd 
i'DDj^a xn iD5^,n ,Djy:ox^nxa tyti^^^^nDoy 
.lyDyimya 72 nij ry^nyii iDjypyj yoDx^p 
-••miX n ny3{^ lyn^^n yox^ip ynara n px 
-x^p 4 ,yiy-t:.x xn .pi^x t:»^DJi'yJ n^: lyt: 
■^j^j yny^ dd^id^w nynna tyn^^n 05^11 [yo 
"^j^'j y^x nynsxj j,yn^n ,y^jy^>iina in^x 
-x^p ynaj'^a xn px OD^Dti'Wi^^o '?^d x 
■j^n lyD^nnx xn d*s;'ii t^DynarDtr xn .yo 
"yT lyiiy: nnx nrx t-'X lyaiipyn txi lys 
tyoijyjjj;? ixn lynt^ oy lyi^^n ^>r .Dpjynti^iyn 
-);: n,yD>^ii jynj^n px ynxi ytDt^ny ixn dI^x 
jDDyiorDti' yj>ro,yj^x ixa Daaoyp 
-■-mx xn Ds^Ti ,D^>v iv:i'?v^ *iy"i px 
sx~i t,yjn\y3 IV ito,ynxt3Dy:i ^n lyns^n nyta pyiix o>: jyjy^ ny^^^yn xn ? tynnyirivn}? 
-XI t^QiP t:)^^n''na xn .D3xt^ny^ xn oa^^^ 
iy3}<; toyi nyn .D^yn xn Pi^ix ^vv>^ Tin 
x^n nyn "^j^;] lyviynt^^ Djyiyriiw xn pa 
"^Wi xn ? f,yn}?iiyj lyr'my;! t^x "irp dxt 
-on px px .^,yjt^ '•n noynys p^^x piyj 
— ,iyn}<:'iiy;i lynnni/j D^'in^ns xn T'-x njx^ 
.lyjyp^^^ns? a^j ti^jyo nyij^^p p^p |yp dxt 
-"nyr-i^j dxt ;iynyir:D{<;j pn •^j^j Dyii oy 
Dy .ly^Tj^o |ix lypj^s -^j^j Dyn irp yjyn 
-j^nx -i:>'2x px ,nyr^v lyn^^itj^ "^j^:) nyii 
oy oyn o^yii xn pa — ,Dia^D x px ly^xa 
•in:;: ipynx O'j nnyo iV2i^ 
]'>'^p pic' Dyn px D''j! nj^n i^x^on 

! -lytJ'iyn-DDn^yT prp jynj^n 'd^j ^a^^D 
-{;?':i5>'Q ,i^n^D ,D,yD-niD ,iy:j\j^}^aiyD 
n^'\]!r\v:i "l^x lyn^ia [ynj^n m^^n px ly^ 
-nyi IV ,ny:i^jy'n nynx nny» ,njx^Dn px 
ynyijx lyiiy: ^j^j nyn}^ lyj^n n^^v lyn^j/r 
iDr^n p^t^' lynrtoonpy D{>m lyjJi-pmiyDJix 
xn lyjysyn d^j j^t^x «nx-i tyn nny.o d^: 
xn i>?j ,^j^j lyn^iDDMipy -dj^ii i,yj3i:^{>'aiya 
.n^: pitj' lyn^Don.py DJ^sn 
-j^>n n si^ix ij^nn p\p x nj nnxn lyn 
-"lyn^x "^n- ^{<!T iy,D ,-i'iDxiyD^^ y^^^'^on yj^w 
-jipiyoyn yrn pa t3'>,pj^t2Dn xn px iy:i^>v 
— lyiy^ nxa |yn n^j oy t^x jjx^ x>ti .|,y: 
-^m xn xni jjiD''^v X — i.yryf' Tn^i nxa 
np^K'nya lyn iD^^^'n /'jjiiD^^v-qp^j^s,, ijrj 
in^x njyp or^n .m^D ^^^: t,ynn;j^.> ^i^ix 
px i^/n^ni^i' li^} ,|yTy^' mj d^j jjid^^v xrx 
.^na nxj j;yipm 
-^3tr nyi T^x ,|yD D^j^r ,mDxiy,D'^ xn 
"in toSy^ati^ oy |y3^,yii px ,p'?i^Si x ria ^,yj 
-IV nytj^^^xij^D px ly^yiDpy^yorx v^i 3,1^ 
-n y^Di^rn xn ,d^^v ;;DMiy: x t^x njxotj' 
Di^iiiDy IV iy:yn ^j^j lyp iidxi^d^^ m'O 
-^iv nyn onnx "^n nnvt nnrx pa .tj'iynjx 
t^x ip^^a fyti'^Dn oy-i pa J:yn i^yomji nyta 
pa .i^^^v^^j^nyn ■ny^tj'^itD^^}^© ^vd^^v pn 
ynyj>?^vi^}^iTyi y^nti'iy x^n oj^n ,ij^ ;!}^;d oyi 
,njx^Dn px opmyj in D{^n y^vxcxf-pj^na 
n,y^^^nanya px nypm ,nyDxaiya xn px 
yjij^Dxp !^^ix tyij^ny,:; op^ti^nya t3>j jyj>n 
pa :jix^nayn n ^n Diy::y"i j{<;id oyn pa — 
-^i^: nr]v\^Vi dj^ii oy^x .p^j^a fyt^'^on ayn 
T^x D,y .K'lJxnD px ;n;y^nD v^'^ BP ayi 
xn w:''"! oy ;yj^{?a y;injyniDnj x iv:ii$ 
px i,y^xa i,yna D{^n nump iynjynDnj 
.fiaoxp nyjynxmy px lyonn,:! xrx 
Dvy V2 'iDi^ri p'?ii,Q ytj'^Dn oxn d^)\ 49 p^7niyn''« '^))^^'i^'^'?^B 49 — lya Vj^'P ,~iniyD lyDKnyi yj^^-^ .iyi>s;ny: 
Div„ "! yDDN"iDtJ'-jjn Nn nnx,, .lyj^i^iixn 

-3n: kh |ympy;:}<; t'in Ipnjjab* t)>D .lyiD'n 
^n lynj^n nyo^^mx yuypi-o y^y^a tn ,DDn 
-y^i,, nyi pa ij^^vpxiyi n inq D^yoNnye 
-L3:k iss* lynyn iv /'jijid'-^v lyD^unK nyj 

lyiiy:; ;iJ!!u-'^oni<s lyi t^n -ims* i din 
rynfcjn nyt^yst;* iy-i:iDtj' 2 ns< jyoj^^c^y; 
"iNQ nyD^^n-iN yi;yrnD yr^nyv:it^ nt^• 
.rx^K*£ lya^i^iyT^^p nyi iv m^t;' 
tyn :}jo ny- ,1905 nynoyiuv*: ly^^s oyn 
•1 \V2i}n ,i:):v-:vv'^ "nn o^sin D^y^OiSi^nNQ ly- 
"i^nyn i!»' D?'nyi';y:iDnx tyovsnpkSioy-i Sx^irsD 
finK P^ntDD "lyj^royj^x i's< .d3>^o lyn lyr 
yomj t^ r,N lyij^nyj oiny^piy t^n ny::' 24 
.iyi«;iiy:i Di^Lyrj^^-nN* ft^ i«;'Vi<"iDDj«;oyi 
J«;n lyryn tu ly^n D«;n i«;^vxnL5Dj«;oyi kin* 
D^yt:'j'y:in«; ly^^n iypnaN*E y^i< -lynyiy; d^: 
T^n nj< -lyosi^^'^'y: lyDsyti'y; y^N -lyiijiiy:! 
rynsn ^y^^s tix nyjyr) ,iyt^jyQ n:yr'''in suo 
-:^jyp Dyn t3■l^t^nKo^mK2 ,rnn nx ^^nt>' 
■^yn n^i« ,iyjn«;2 yom ts^o rot<^x2 ryn^"? 
yj^^>< Kn tynyntj'yjianK iyr,y; pj< Dy yD 
^•".Ti^ PK D^yio^Dii' yj^\'3y:?!S ^ns ;j'nyn«;i2 

-12'^'^iV^cv N'n lyojiN lyny? oy lyt^y'i^^^x: 

.^jny^jyi yc* 

fi^y t::y£yyj ^n nj^n DjyoK^-NQ -\v~ 
ns;n '^^1^< 12 npjis px ,nn2 lyi i^n nniN 
112 VDyry: v: dj^i o-i^D:vs;:i< ny^oyis nyn 
p|iNi royrya d«;-; .nsyno^nii' lyj^^'oyaf-x 
.Djyo{<!'?n{5;Q i^t^ lynyr, lyoijy^Jv^ ncny ^fc>: 
-yi 5< Dii.n pmv :yo yD'^ny n^o oc-y p.s 
-jK T^x royiy: d«;i tk ,nrDD^-iDts;y2 yc-ys 

.?y-i«niy2 iy'oi:y: 
tyDE^yp IV Dxnyi otsn "^^no^y lyr, 
,D3ynD^ot:' yrnoya^t^ ciji lyrr.y; iv nit< 
tD^j nsoNP 5< iy;:N:y:3fc? lass^t^'o^n px rs 
,D3yi y]yj"iNr,y3 j:n^ i^itJ' d»"i lyiy^r^-iys v^- 
-■'vc lyoi^i^P ynjyL"iyn xn yDryii "^^^x 
"'1TX ;njy2xn ,"iy3''''V xn o-'o j:x'7 i''iL" lyi 
ns oDxo yijyoDxii .xn lyDa^nya iv cnx 
,y'DX~iPX*::!yT''X"'vxD yc*LD"'"'"i x'~ ivti'n^ii* ?iE*:xp X ;yji:x:yj:>^ t^x .uDyio^Dtr 
-s;:ix x^-! px j:ny^:y-i ■^yt^'0^^^l:Dy nyi- 
•iy25?n |ynx^JX^ xn .y^t2X"ip*^DDnx yt^'n 
px Dty'iai?'^ isoxp Dyi DiiT-cyj. 
px ip^;}^D Iyt^'nxJJ^x oyi pa jynj^j nyn 
-lys ly^j^n ^n .yDxiEK' y^fc.o5^^^?x: pn 
-yii ^!i<iT yDXlSt^• yL;*^nxjjix xn tx ,njjx!? 
,iyt3^:^rc tyky''-ix;:ix nyi px DDmnyj fy^ 
T^x "iy2fc? pn'^x px .yt>'o^n xn oj^d'^:':??. 
jiD OEXii'iy.n xn "1x2 n^n^'j^ x lynyj dxi 
nyi iy;y; y^nx-ip5?DDnx yt^ix^JXD xn. 
-n^2 D^jtii ty-ix^;!x:o j^n ^^m .p^{?2 iyv:x:i 
-"|^>P X "iiJ iy:"'n pxajix px y-i:y-ij xn lyn. 
X D^x .p^}?2 lyti'nxij'ix cyi pa ^'^in ly^ 
,iyDXip{^DDnx yin iy22»2ypy2 i-a r'i'D\'o 
'jy::''xit2Dyj ::ny^:yi i':^'^3'n::Dy i^n o^n 
osyn-i^rDL*' y:^v2y:^x iy"in^2:^^x oyn xn tx. 
xn Dv>'ii .pS^2 mi' tyi:yTi "^n oyi px 
uyi -iX2 "lyas'^yp ya^r'-ci^^ xn ,iy-ix'Jxr) 
-'n i3?kS;ny: d'': ly^iitn ,p:7;:?2 iyii',nx;ir,x 
ryr ,iy'2ipy: 'L^^j ci'i ii* ny^j^ rj^jjn Dy .iJ^i 
-yio^u-ix yc'^D''noDy xn pa pm "lyn d^i 
-rx^i,'fc?D y2'DTj<;i xn p2 roin^ay: ,yDDx^p 
"■'^x \vt:>r'V'\''^ nvi ivd:)k .yrDXipj^'-Dyi 
.I5<;^5siS^nyi lyti'^on nyi pa Di^a. 
;y^r, px i^x 1905 iv^^Dpi^ iyt:29 Dy- 
xn pa 35?*ui-''^a~ix2 ivi irL:yiDy:jy!DX?iv 
-i/xa pi:;* .lyoxip^riyi t^x^i\>*D v^-'^'^'^'iDDii' 
xn T^x iy::"i^i:xmya xn p.a ::xa:5>* j^x 
-yp I'D,, .v\i!:y^)^i^)vri x lyiiyj ::i"d'd::* 
/'lyDf'x-Dnx "inyD D^: -i:xd"J'iv lyrn ]v: 
■'40 iy- pa ny-in^a lyi ,"iy?ix i><;Dpm 0}>n 
,:y^-i:;'yaDnx p^onxa lyc^axipi^^Dy-i !^x^v 
:yay: iv :t3i'pa^^:y'>^ x ixixa D^-y px ci!,r 
-r::.x "".xa j^ijyiiya xn D^vy^^ lyip-ixau* x 
,i* D^'pjn:yr.D''iJ xn px ,Dayia^'ati' yj^'o 
Kn px anyiiy? ■'itx t\s d^Vl;::' tyrn jyayj 
-y: Dyn -y dj^i rii'^^'^i^ 1^"'^^"' Ps 'p^nvi 
r~?yn .uiax;^ yi;:x: xn d'd fyiyii jyaya 
r.iDa D^n .::xnxoyi^^na yr^a^noDy dxi 
yi:y:;xf'a d'^q Di^r\ ^pd:^c'xi ".\V2Vj iv 
;yi:'n^yn nyi si^ix iyiyniy::i<; -lyL^iyr 
i'.x Dxnxt2yr'5>na iyL"^Dn cyi pa ?ia^xp- 
ra^yrx dxi td iy:^n„ :iynL"yD^ix n^^n 
^:Xa lya-.xD'k^' D^J iy:yp i^a cxi yjj'f'j^'a 
"loanaa yrr^^n lytjix ~ixa ,yL:3yi ynyT:ix 
oin^ay: "^n nj^n ;:"io^l:c' ^v^V'"i px 
,yiJio*L:-:xDrj3 iv .ayD "-niv ;;:^L3-'^o~ixa "yi 
yj,05<;a x x^r, px ,'m12^\d?'^ lyoSl nvi 
jyi^'^Dn nyi pa oanax: xn lyf'xay: i''"'"',^ 
o\3 m .-\:i}2i^Dp^ lyDSO cyi pa naya^:x'3 50 tssjipi^f Nn 50 K m^^'nyj iyoijy:jN' t^n 1905 iy'noyv];n 

r,5 D^Nnyj p^p tyjynp d^j jyp ij;d^^,dd^''j 
-:yB Nn nx to^xnya xn nx ojny^^yi nyi 
rynyii r^^my^Dn ^jst yo^x xn na oy^o 
?y5fjx3 t^N Dy ^fc?T ^^^iiy tk -n^ftDyTyjnjjii* 

•tyiynDnK 
lyp^S^wONp NH lyjyp rt^yry: ryryn "^j^j 
yty^r^y-i D^N 11J Dym^p v-W't \va^i<r\Bni< 
-Vi v:''f:iVi^i^ yn^ytyn nyojiN jytsss'ti'^yTy: 
nx ,Dy^vNT^jN:i>>* vwiii^ y^x s^n yvoyr 
tyiyn my^^t5L*'y3 tsi no nTnDjy:>^N ly^n 

-nnyijj^ ^n ry3}<;n dpjiq lyrn ^^n nx 
D«i T^K nxij{<' tytotriy nvi ■r\)i'^ xn tya 
-V':i]}'\ i^n .ttDNip t^K lyoipy: pns r^v^Vi 
-Dstj^iV2fc? tyit<DD'05<;p 'Dp^ti'yj usn to^n 3jn 
J3sn xn .Dy3i^'5 xn ns Dino:y:'''X Dv^~i jyv 
."iJSDK'iy-im lypiNDti' .N '^jyjy^yn nyns 
lyoipyj 15<J5§T Dy t^n nyvy^s y^J^^o px 
■ons NH PS y.vr^K ,iynnr,.N yp■^^;Dt^• iv 
tyBKn tD^D tynj^n iy:j^\njx yny^n p^« nyta 
%NQ PQ Dnor^x nvi DiymyD ijyn j<n i^x 
ns :ji;3'^^*n xn .n^ti'-ip ^^ip nyvr i'^k ^^v^^ 
.?3o^Dt;'y2JiN lyiiy: Dvy r^n t^n 003^53 Dyn 
ny DJjT /toj'-'ti'y: oy tD«;n Jiji<3js' pn 
^n y^^^DD'*^: ytj^'^ntDSip xn ly^nysyn oyn 
^jjDN 0^511 -myryj nvi rysnt^invnytojix 
■ir-'Q N tyoijyjjs? r^x "lyn^ ny nj^n "lytj'^i 
,1^:x^ tDin^eyj Djjn D«n tiN Jjin^t^n ynya^^ 
■^^npjfcina px Doviyt^D^rD y:i^j''K d>«t 
Dsn ,:m^'np-iyo t^x -ly^Nsyj v\^ lyj^n 
t'n "Tin ty^ssy: t^n ninyDD^ro yD\*y^ 
n tD^D tyoi^pv ly^.xpny^p xn ris ryo^tot^ 
-y: lysj^n ry^Kpny^p xn .tyt3D^^^«!^vfcJD 
T>x Dy '?'''')) ,D"inyDD^rD nyn iy:y: Da^ntj' 

-••o Dyi iy;iy: i:^D'n2fVi tynjjn lyoD'^x^VvSiD 
xn .-i^^D 15^ tyny: T^i< oy ^^m mnynn^j 
-y^p PiD ajny^^yi «n nynj^ jjny^^yi y^^j 
■yj Djsn. rynn^aiv^Din lyos^^tj'Djy t^n .KOjya 
tsyii xn ny3«i — "n^^jyo lyii tyai: 0^0 rayT 
.iynjyt3::^oiK y^x nyojix lynn^s^in oy. 
tD^j "ij^j -q^K px ":jiV'Dyrt:)n«;Q'„ vvi 
-i>-iB> 1^0 tyii) tjvy^ yixij tDi^n xn .v^:v )^ •ny lycs ns: Dxn nx^^n 1x2. ny^vjxp 
yDDjrc^ni xn DXT ,yiy-i n r^x tonny^p 
-xc-D^j_Nn PN jjnyjyi nyi pa y2N:anN 
non^o,, : pn niNi ty^^DnxQ y:^'^DD^^x^v 
-NiPxoyn-^N^vxD yiyjs^^fi^'xnyT xn iy;iy: 
tjxn y'toN-ipsoy-i-^,N>:;xD- «n pk ".yro 
Dyn .5130XP Dyn iv tDyo^nynnxa n^xa -qn 
■n nyt pa D^^v-inj?' nyn r^x ,ixijx^ ryD22 
DyD^Nwz'jxnya t>n /'jxdju ]vd')i„ ryti'^D 
r^K lyji^tD'o-DDNo ^nxv yonnj x rynsnyj 
xn nytojiK ,iyj^n y::^yn ^Dy^vKntooji^oyn 
■yanS' ^'onsa nyn pa DaN:j'iynn^a yti'rtapX't: 
xni nyns lynxn y^^yii ,j>nn nx: lyas^ 
yoti'jiKiiy: i^n Dxnyj ^^nnyn ,l5J'^k^ oy 

•jjipnni 

^ :}! *• 

i^npJKia r^N o>jj'^Niy yDD:i>D3''ii .xn 

\vm))'i naoNp nyn t^k ,1906 nns^ oy-i pa 

naoNp nyryn .v:2-\'P nyi pk DSNDtj' nyn 

ryjmynna oyn pa jjii*Dyn«:a k vii^' pn 

tiaoNp lyrn nyii ,tDj^''£i' oy xm jin nnsj^ 

.ynjy li* ^v:^^ nrx pn id>j "h^j 

-a^iN Piti; Dsn '?vPi}2 Dj<DsnD njyn 

-^5; Dj^i TN ,DpNa Dyi finx naxoyj DxTpnyo 

-pjsiina — D^yn nyi pxi 1:^^ Vi^dv^^'V?')) 

-''pvi lytj'i^nDxp nyi ^n -^n D^sn ,'i^n 

luPK ,r{5^:^^yi yDDyDin^^pvvjiN ^sn 4{^^:i 

p^sa s pa fs^J^^yn xn tk ,paiyn dd^^e^' 

■Nt^^nrv nn^N tia yaina' xn D'i itspniyn 

-j^^N iv^an,, ny m«T ",tyTM!f:Kia xn,, .p^^^ 

r^^^N >n KPT ii!:iiv vi<. m)) is^^^^yn n ^xa 

xni ^yaiy ryrn ryoj^pD xn njyinyn ^yrn 

NH ria tJS'J^^yn,. nh ps ".rt^^r^yi iv'^'i 

Dyi D^o lyny tyi^ivyj i»j t^k /'tyrpvjxia 

"SSKJ iv^'^^iv "lyn 'tD«tn 1801 px osn Dsn 

"■isPJ«:P i< t3:vDyoK'y3 ^sjok lyiym r»y^ 

Dix^a t3D3«3 ty;n:D^}<;oNn nyn d^d dxt 

"nfcjTi^pixp,, tyryn nyt^jix .lyoynyn oyi 

tia mmnjyr^K djjt iyi\y; ry^n^p y^-x ryj^n 

yiynjK y^x px n^n^j xn jjny^iyi lyn 

nyn pa ry^snyj tD^n^jvyn ryj^n tJ'nip ^^3 

lyny: diix nrx jyrn D^n^j xn jjny^jyn 

p>? DT^ai^^K ny^n px .yDDJsiyn Djjny^^yn 

-y: miKT T^x lyD^^njyjy^yjJx-Djjny^jyi 

px ,iy^^D">NQ y^^iyn^^ nh .dp^j inyr lyn 

onn^ay: tyn^^tn ,iyt3D^^^'V«D nh ^y^vyao 51 p''^n-iyn''K nyt^^ta^^s's 51 * * * 

aiijynyn ytj'^Lj^^sB xn 112 iJstD^^'iv nyi 
-lyo'^ms nyn ns jyn nyi nx njx^jjy r^x 
I'K tiD lyrsyjDnx nyry^ xn ?y^yii >>dik3 
ns lymj ryrn rx ^yp^t^ix ryDjyD^^vy:DnK 

^aoiiip ^yp^LJti' ^ ^{^j nynj^ dnh ns;j^;ijy 
ta^j ,"q^^i>D?SJ Vi^ iv^'?i!)) ,v::-\'p nyn d>» 
-^yii .'I'n'piKiQ PN tisioKp ny-i iv "n^^jny 
:tyD8D>ny-i y:^D3iii 15; rynn^c -lyn^j lyp n);:) 
V2 -^sj yDTp .xn t:«,n njN^jjy px 
■itj'-Dp^SD Nn Pi'iN D'i.^3:"K lyoniJ s iDvy^ 
xn nyo:ii< tynyDtj' ly^ijj' y^y^s nnyr .jy^ 
n r.a y^^^oo^^j xn ri3 t:DnDnN yopynn 
-y:D^iK tynyii v:i^V)) -oytDpyo ViViv^'-w^ 
.nyn^yj-D:ijny^jyi ris tyo^sn 

DS11 ty^Tti' xn ty3>yn "^ijj rtoyry:! n itonn^Byi 
NH tis nnjtj'n xn nyojix r)^j lynyn^ 
Dsn yto^ojsp Dj^n) mti'^^'^riy ^s niKi^n 
i3^j jyiyp (ly^ttj'-Dp^sD «n nnx' fins ddj^s 
D^^o D{^T .nyn^y: y'{i'''^np yj'^p ryt3^{?my 
nmti'n nyn lyDJis ty^m-tj' y^s Tst ,^y^2 nrs 
-yii jyrio D5^y^ na ry^yii -yD^^too'^j n^t ns 
nx /l^'^>? yry^r^yi xn ria ryD^sny:Dn^« tyi 
D^: T-QXT DjyD ji-'p inyo itoyn djj^oc' nyn 
K tynnnyiiQ^K rynjjn n^n^j xn -rynyj 
■yj D^j nynis ^n tD«;n ny .nDyDsis lypn^DtJ' 
fN ryj3fe?3y:iDnn t^k myry: dhi .tys^«n 
Dtsi tyoipy:; nyns? tvs nvy^ /'djndoxP" «n 
tiQii*y:io'ni? nr^ Dfcftn nx "D-n«;^ ns v^n.. 
-y^^nyj 'D^j is: hckt t^k dv tk .rtoyryj D«n 

•tyn 
H ryisiiyj onx nrx t^k ^bd^p nyn 
.n ."I "D3H0QNP ^{j T^in« NH ryt^'mv ^isdnp 
yi^^nyiTiyD^ii^ ri« nyoyiDiys' xn ly^j'^ii^ 
yD^yn "Diis^ fiij inn., t^n tiK -p^fc?a n'ns 
i^K ytDi«"ip}jt:Dnt? ytiDDyn sn 1^ ly^js^yn 
-"•IK nyj'-'p \2^2 tytoyiDiys vi::»iv'? i^n -"iJS'^ 
D'-nynyjonx d^j oyj^^p ns ryiyii -^n lyo 
.ntj^n^n ty»a8 yny^n iynfc?n nt< 
iy:njy vi tayn hsonp nyTyn d>?ii n>a 
IX tyDip oy lyp ^-jjon ayjjst t3^j ^jsj tya ryp ■K3 lyDDj-iy nxj N ryoijy::^ (syryn lyn 
p-i-iN Dnyj nyn»yi*yT tytaa^y nyn .lyDp^n 
n^'5 y^N ryD^yii ^sj .rijoyry: k ddsip ph 
Djjn lyj^fcjD ty^yn ^n Ti< ,iyny^pny tyanxi ?yD 
DDBm "lyi D5^n .t^vy^ ynsiJ n^ -rtsyryj 
"'nti^ K ,^ny£yn x) y^p^vjy i'n lynyjyjDniK 
PS ,v-\i<B ns "nxti'Dn ^NjniNp iv (tya 
-yji:^nfcj d>j y^n^p xn^ D^nyayn ny nys^yn. 
-yiDnnx Dssn Dv^vn jjny^Piy sn ryi 
^yti'nyn nyi t^n nyn :y3i<!nD sn o^sii 
■yn «n ny-ijj tDDsxa nyi ? "q^npjNia t^K 
*,:; lyojs^'tj'Djy t^k ;ijny>jyi xn n« ? p^^ms 
PK Dvn D5J11 ojyas^nKS nyi tj^ -lyr^^'nya 
"i^n yti'nMXJKna nyn^s ny~i nh djjh vh^b 

-^N P« t3xn DiJTl DDSK3 lyi D'J px nvi 

.fy^^SD 
n^iK,, : DpmyjD^is "^n Dijn jjDjyoy^p 
Dyn ,"q^npjsnD oro iV^^P t^Du ddejs'B nyi 
-yii v'Pii, ~iiJ tDyn ly ^y^ani mv\P djji ny 
jjny^iyi xn D^jn ontj' tyot^'iy oyi ".iy> 
lyTpD^sjsp IV T^K jynp srs t^s tnjs'tD tyi> 
,mT ;y3-i^p nyi na Dinniyj^^N y^^js: osn 
D^j "^n ty^yii y^^^DO'^J sn nns avd tayn 
D^K lynyn t:i'\v'?P'^v 'n ty^yn ,!y2yjnyD3ii^ 
-^sa 'n DSTi TinsT ,^>npjKna pk yioyna 
■vpDssj 'D^j ly^ni PK ,jjny^:yT yinyna n ty^ 
lyD^niv nyn na .njj<^ tia yvDyryj xn wn 
y:^^£3Di^:i sn lynti' "inyi t^k nyiym t3>n 
nyi pa ^nyayn nyi ryjyj ly^ijxn ly^sr 
tK inyi "^^npiNna pn t^j^ y:^^ xn .Doasa 
DS11 n^o tyoni ti^j ^{?j ryp lyo ps ,yt:DJiy 
•tyjnjy in t:yii dst 

-yj tntj' jjijyv.yn ,«n djsh jjiptii p^n 
"iJKf'Dn PN m^vi^siiyi «n s^m ynsi:) .taKn 
"DDy lyijy^ yti^'njsc' sn r^m^aj^^syn djsh. 
ta^y^ T^n yin Oi^n nrs ,njj<^t>'D^n tis "=1^^' 
-r^xyi 'i^npjK-ia ps "is^vif'siiy").. y^^ot?^ 

Nn p« oastj^nyn o'Doasa nyn pa ryD^n iv 
DDmytojis "lyr^oyj^K ,niJinn pa lyjsia 
yjTp KH V2'?v\^ .v^v^v:^ o^jyny^jyn p>^ 

-3{5 tDisn DjyDN^iKQ nyti'^jy^^sitD^K "lyt 
-pji<na :njyn^^inxn3 ttj^vi^Jsryi « ly^Dijyj. 

T^K DSl ^DBisB Dyi DVJ nB-'SSP m^S "l^a "H^n- 

piiitDtt' ntx T^s< Doasta -lyn Dsjn i^^Djyj'^t? 
sn T^x oy .rDyryj lyii'nnvjsia nyi WiVi 62 ■■' fa .taa^ipn Kn 52 iyp tyo -lyiyn 't3>] on^x ^fcjiT lyo nnu p^Ki 

^?ST ryo p"'"ix "i:ifc«n j^k ^■K'mtj'T ry:i''533ni 
-T^^N"'^^SD lya-'N :ji^-tjxn3«; in lyrcy: t^^j 
V*t23T''N"iyQ xn tia £3:iyTny-ia oyi ns ;dio 
-\v'?'?i<P ns ryiDjyinyia xn rn rytOi^^iD^* 
cyn m tyoiny^yj lytoDyi: nyn ns ;Dyt^T 
Dyi tyo ^ivn lynij^'syi D;ijTn^'v lytoojy^'p 
"T'lipnya s "im tynyr j<n pn .^-^r^^v'^ ry^^yr 
VDm:i xn rjj'rr^ti'iy yDJXDynytorx ii:i'i 
ci«;,DJ<t3«;>3:Dpy y'nox 'Xn ^lyoD^^xo'-sxp 
ccn,, iiy^niti' djjit "iy:in''''nt3iyQ yiyn P'N 
rysxT lyinD "i D'mp^N"'V{>*D oyi nsQ ^n 
Kn PN ,DY»oT^^N^v{^D nyn jya^yn Dsn 
-3^'jnyD w'?'^)) Di$)) n ,;y^Niyn^^ i/OK^'ioi^:) 
Kn tya^yn nij px di^p^nu^snp Dyn tyt^ 
wn ny^fvDti'iynjiN v^V''^ Pn nyn^^mx 
tyino 'tyDD^^N^vtjD y^'j^ra^Kn px v^'?iir] 
-^xsD nyi tynysoxn px ryiyDti' Dsn lyDNT 
'•ITS lynyn "yiVDNinyDj«;,p„ t^n .diot^^n 
'^'?.. n p,N jynD^Di/njJjna j/'noN xn dun 
.ci^t^NinyDj^;? y'noN xn lynyn "y^xiya 
n :nv'^o IHN -trn-'N t3DNia tipx tyi^n iv 
■piyii ,yirDi;njNn3 n T'n "jjijyiiya,, o^yinn 
j:i;iy'nyn oonnn nh -lyix av^'^i^ nh ijyi 
,iyjyp^^^ D'j lyp lyo .ynyjj^^vpsyn n t^n 
Dsii jr^^'DtrnyDJiN yDCNnjyDsn xn tn 
Pn n:v'''\P ::'\iV))v:i iDdtih xn "lyiN jy^nn 
-ynaivjiN xn pa ro^D x t^n hjn^ rytyn 
^•yjspnyoN oyi ^n DK'iyn d{jit D^rnjyn 

A'W^^'l :J«^ t3^J Dyn D,y TN tO>D ^t PS ,p^»Q 

Km toyii jjijyiiyn ^yti'^OD^^i^^vt^D xn p^n 
'>yJNpnyD^< dnt rynnyj onx ly^^a dn^a x 
tyD^vy^ X 1^ tn T^x oy xpi dpjiq ,p^5sq 
ti'-iyiDt;' DXT .iix^jjy r^x \yr\v^i}.:i P1■t^' "txnj 
pn lif pa 3Ji:yiiyn oonpn xn n>j nynx 

•lyjx^vpxy-i 
•^n npnyoyn ry^ui^viDtj^ yopij ^piv 
px .xp^nyox I^'X fyn^;^ ry^^^Djyay nyn px 
-yiDB^ yryn tyiyaii/pn-ya y^^yii tyoyj x^i 
.tionpn px ty^ni -D^ymn : tyj^n tyjji,D 
lyopn^ nyi pa ta^^v xn px i902 px 
nxn ,x''jy'n^^Diy2 r^x p^ntao nyi^^n-iy^pp 
yvjx: xn Djpoti'iy a^ymn Djynnyis 
t:)t>'''oy:j''nx -^n oxn "ly dxit oyi oro o^yn 
^* .p^noD nyn lynjy tya^xny: dj^h px Dy /'lyt^^n,, ^piv xn lytypiv o^oxna^oxp x 
-xti'nfcj xn t5>o ?y;injy ^px lynx Tt l.yp 
".D-nx? ^x Tpn„ xn pa jjia 
"D-nx^ fix TPn„ nyi ria lyax^^'nx dxt 
.]v:''f2 lyp ryo -xpi ^xt i/t^D^^^ xtx id'j r^x 
p^P lyp ,y^vit3^nDjx^ y'k^^'^jjy xn -^xJ * 
-^Dt^i^f xn inx tsaxnp px pnx d^j royry: 
rtoyryj dxi ".Dnnx^ nx Tpn» Dyn pa jnn 
nnoyj xt^ix d^xii omx^ xn ryaxt^ivn*^ 
yiyn .p^^x ^n pa lynyp DroyDti-yn 
D^: Hn r^^p ■^'^i^DXJ ^n ly^yp JJTo^iD^p^; 
"lyn pvxn nivy xn lynx w:^"^ oy .tyny: 
/y^a PTx ryDxo ,'?^d^ ,\v? nyDD^rn-D^na 
:x ",Djx:^3oxp Six Tpn„ xn tia "Dn-ix^„ i?'^: 
tyo'^'Dt^ PX Dyt3nx'Xo xn rynp ly^xt ""n 
nynx .D-nx^ xn tyaxt^ox ^xt lyo Taxn 
,rv:injy "^n nyp dxt dxii io^n ,DJXTyj xpi 
•D^^.xnxa t^x tyjxT d^j tjor^tryn tyo ryp 
-yn n^n .Jix^ IV Dnyp p^^myn^x lyiJix 
■^n fix '"rnn nvap,, x jyDx^ ■^nnxn ry^ 
Dyi i^x njx> iy:^''X lyrjix px lyaxD lyan^x 
".y^^na xn px ynxia, .xn pa„ njx^ 
* * * 
yti'^xysj^i^^x xn px /D:}<;Tyj ,xpi 

ycp^y: x ryDD^^x^vxD xn ry^y^at:' 'w^i:]}'? 
-J1X pa .p\t:^^xa nyr^oy^^x nyn px y^^n 
nyn^i^ "^XJ oxn tyn typ njx^ Dtj'jynyj nyr 
-X ^ V X D X ■' T ryn ni/ax .ry:xT d^j 
X y^^pnyn xt ^xj ry^y^ati' r y d d ^ '? 
■'VXD 1 y T lynx ■ni^yatj' ,y^xn yr^^P 
ryo .y^xn yopij x inyr d i ^s t O x 
,cxT iDoip lyjxn pa : yjxia xn nax oiyn 
-.xt"! nix^ Dyi ?^x ,xpn.yDX px yixi: Dxn 
■t^jy lyDDpnxDtJ' dx t^x omr^^xo^axp lyn 
-ax'iTtJ' DX ryDD''^x^vxD «n ryj^in -t^^yppi' 
^ixp pa ynny^ ,xn -^xJ ijyinyii -ryno 
nya dpjis tynipDPX -^xt ^ixn ,Dpixa 
-ya ytj'''DD''^x''VXD xn *ixt *tixi -onnyp 
?iyDDpnxDit>' DX r^n nix^ ryryn t>x ;ji;!yp 
D>j inyto'ki'iyaDxii !ynD''^x'vxD iy:yia dxt 
-XD^sxp Dyn 't3^j px didt^^'X^vxd Dyi d^j 
,"ijx^ ryrn pa tyDD^^xtD^sxp xn .d\ot^'^ 
yiyrjix xm -QDixnynayoDx^p mvD lyj'^r 
t:iyn nyjK^ iy>n pa ."yDDixnynjyDx^p.. 
py-iti' tia yn''iDtj' ^xn .yn^otj^ lyijxjx -^n 
-y: nyn .diot^^x^vxd lyiiyoipjx Dyi ixa 
1 "^n o^^ /O^iP diop^x^vxd lyT" :''^"iiti^ 53 p-i^myn^K ^yty''iD'''^b'3 53 "yi^n •■q^^:y2 ni: t'-k dv n'^i ,"^^^D^n ^nx 

Dy-i:j{5P nyi oj^n yDvyiyj xn ly^yn n 

nymn^ntr ,ddd{$t:o K'n iy;yj lysxo pi-ni 

: ■^^^nymyn tojynnyia 

Yjia^ i"p lyaiponiK uo Din ]i2 ^nt oy ]yD 
'::c;yn nh tin ij?iyiK':ipN:;"i Nn .p7NB njn ts 

-:XP 15} J in:?")!: trim n'T ly'rNEyn ,Dint:Din lis 
-Ti^X'SNC Diti tana* K D7N QDNIt: N'T lyT'i'N-ia 

-pxyi an t'k dj? tn ,t2pNB n nynx t'n oy .did 
DN11 ,T'7N yiVDKinyDiNp-taDryn tiK lyiyjN's 
-KD ytn ]ypyinsBnN lyDDp-iNiatJ' dn iyB'?yn 
■yn ytsoyn xn iib lyjiix .]j?'7n'By;i ytT'DDON's 
y2''7inyEy: n ]ib iy;!'?NB xn lyT^'oiys is ly:! 
Dns T'N ,B''7HB uiysNis 80 T'N y^^yii ,yis«DUN 
y^^yn sinx ,ci23y'7ti> caiysNiB 20 xn ]yiyDyms 
.*yn nytiDyn lyi .ayijnjjyn p« ]N'i'NtD'JiN' «n 
•TEj una* iyi:c'jmyj3iN inyT Dyi lyTnonys ix 
t^n ,TiN lyinxnjyTiiK n'H iib j!3i3i'?^NNacnyB 
■nK33yT"N Nn lyi'^NTLaJNp ]j?ij?p '7NT JsinyjyT 
-jstrissN DIN ,pbi}s iiB lyDy-iyiai'N mn tn lyj 
-•ON xn DniN ujjjyin oyD'ryn ,ya3y'?ti' dnt lyB 

"."T lyjiy:! ysNu 
KH IS 'rytaiD-iyjy:! yucyn dnt t'n 'itn.. 
NH iy;yj! ysNuux y:ynNTiyB ]",n irr'^b-inyByj 
Nn ;ijnyi;iyi xn ij^ij?;! i;? ,y3'?NT d'?n :}::^n 
yobv^i ,y3'n3D'?3 nh lyBNtri^nN unpai'bjyo 
ns iy:!Ji3iTnyuiiN xn tn T^pnm lyTUDupy 
"•lyi'Knayo Dy:v2 yj'tasy tun 
.;iijy:i "^^^d'h t^n oyryn 
-yn D^K o^^p;i'DynD yvjx: DD^ynrn 
n» ii?T'''D"iy3 "1^ -nyt px onyoc'y^ ^yo-i«;3 
-y: "y^v{<:D^ix ,y3ym«;-nyD n5<.y::^!piny2y:i 
-yiy^i D^n nynynix nyi n£ .y^^n i<n' tyj 
-nnysyj "n^^pnm s ~ijj<^ ryvjNJ i^x ijj ^nvi 
■:\s yD^yii ,y3^n t^n iy:y;i y'vtitn^:!^. ys'^ 
Vi Vii^n lyvjN: t'D^n D31T ojy-iny-is nyr 
-lis jjijyiiyn s; ijj wnyj ^'Xiyn^x -lyv^tJ^yn 
n lyiyj •^'^ii^fVi "lyi .D"inDjy:^>i< ^kq^d^jio 

11K ■J^JSiP^K' PX ,J;f,pD^VJX1D-ISD pX .^.yo^n 

•qn Diyn "tJ'K^ pD ti/py y^x Px PnK^"r: ■y;:«; Jjitj''»2ji''-ix ym oj^n t^'y'^ nynm: 
-n{!? iy:'n iy:jr;ny^pny y:y-iy^yny2 .dijxo 
-t>tD^£xp y:^y^t^'^y2 sn -lyiijiiyj tynyjyi 
y^^vj^^x Dy^yii .y:>^^p px yonn; ,iyt2D^> 
-,py2 1^; ,Dyi px iy:is't2:i'y2 t^x yDyiyD^^x 
-y:! iy3«tn nyr^^s ^yo^nx jy^np xn i^d 
xn ;^yr)\"i px tu D^yTnyns oyi nn^i^ 
■nt^^y: lynxn ly^'LJixs y^'^D^^xE yt^^ny^^ya 
mx ,^]/v''S*kJ' nytj'ra.''^xs x t'-x dxt tx ,iy 
;y^XT •'"'T .nyD''''n"ix xn ^••3 pn iv tn x^i'u 
■••QXP yom: xn ,■'101x2 pn nx2 ryD^n'kJ^ 
ytDDixiiynjyDDx^p y'n^sx xn ^yt^^^^xD 
nyn t''x dxt tx ,Iyn:^'y: Dxn -ynxii^^nn 
■yiEiy"! TX ,Di^T>^x'vxD Di2»* DnD nynjj'iy 
pyiTX TIT lytj'iornx t^n D'd Dxn tijynn 
t:xn i:i'ny:iyi xn tx ,Bii':n2 nyi o^yDC'yi 
-y: loxima i^x ryti'^o tv pn.x ■^n oayi x 
iy3yn3iy2 lyom; x t^x dxi tis^ Avi^^V^ 
-J1X— j:imx' "lytr't^D^^xt^^axp nyi tyjyj 
-)?i2 Dyi P2 ynj'-ns n .■^^^ajyi^^x Jjimj? 
D^Q Dny2iOjyiy2 ixt cn^x rynxn t3:y-in 
t^x ^'''cyj pnx -^n toxn to^yiiTn tx >n]n 
-yna "lyn D^ynTii oy^x o^j ,pi>noD nyr 
,rxa nxiins lyi ni^yinn d^x -ixj 'myr 
Diny^piy Dxn px tyr^py: t^x D^yinn tu 
nnx' tyn^yT Dyi pi2 "tj^TiyDDyo,, pn px 
,pint3D nyi px MK^'nyj^^nx "^n toxn ly tx 
t2nyT 'V Dxii <:jr.y-ix2 xn lya^xmvnx dix 
-"iy2 iv -DXTjitj' ry:n!^xiiy: x iDvrs ty^ip:}^ 
13^x11 Dxn 'lyj'^ fy^"'ip «n rya^^uxxDti^ 
-ti'jyo yvjx: n nx2 p^^jjix tx jyiiya n^^^rr 
ta^n "ly Ds^nDyn P^D1^X3 yTyn px .D>>n 
taxn ''D"ixs t>n px D^ymn dxii r^x .Txt 
'-■ tyjyn royTy: dxt :i«i J^'^n inxt^y^anx 
PS 3]i:^x2"iy2 y^i^i^yTy: xn ,ryjnx2jyTi'x 
-:31:^'x■n xn tx ojxi'-iys lyn -dodxio xn 
-yii yvyTy;i rysx'o tyjyp ^xt jjnyayi iy:xD 
royTy: x "^xj :jx^"iy2 lyi ,dddx"o xn lyA 
cniTiyojix tyjyp ^xt ny^n d'ddxio xn 
-jix n -Dyn^oxP yjyiy^t;'-iy2 xn ;iynyn 
n) DyijxE'DXP DjyiiL-'rx xn p2 ;jijmyD 
-vj pi< (iy!::2x*i;*?^yTyr:ijny3my3-D:y3y^ 
Dyi ny^ii* r^x t^x oy^x oyTyn — pnx> 
T12 DX"i£3t:' Dyi lyo^xnivnx— pyiiv lyn^yr 
tyj^ipjx t^nyT D^yinn lysi^yn ^diot^x^vso 
rytDvy^ i^n t^x .tD^'pr^yiB' yjn^xiiyj x o'd 
-yis nyTJix oxn -oyij^xp mv t"TnyDDy» 54 t2321plS Kn 54 ;\i^>'^>p)']i^r\B n lyn^^ijyi otoDJi^iD -xn ; yn 
jy:»'t:ij,yn iv •^^^jyo ryDj^o ODDj^ntD kh 
ilV)iV3> "-ivn'^iQ lyj^n D{<iii ,iy3ST ^y^a inyr 
,|yi}^nyj lyty^nyn ,^k'd^ ,t^n o,y ny^^io w 

tyn .nyT^^n ty^ia mv lyr^^s ly^nnny^ iv 
oy ^iJjT lyio lyrnit^ ^itk lyiiy: -to^s^n lyT^^N 
Tj;n tt^j^ii. ,|ynn i:^' ty^^nny: \v:vP ^'^ 

yoynytoj^N pn p« Tinbn t^s oy .[yn^vn 
-yp oy ^.}?T lyo ,r^^3 ^nx lyr^^N jy^so iv 
-jiyr^N xn d^d t^n yn^yiDs^n .lyvDijyn |yj 
1W oi^p xn iD^D T'N y^f-yTD}?! ; lyjn^n 
-y: Dt3Dj^-i'D t^^i .ly^^T ynyijs ^y^s n^D 
lyDi^nv lyD^ms iv lytr^ytt "^^ik lyjnyii 
"i{^ jynj^n dj^d^id kh ; |y^n,{?v yD^n: pN 
lyp lyD Ts /iTK i^^^fpni^iB nh mn'-jvs: 
■ps lyjSD^BSP xn, in^^ jynyjyn pn^Dtj' -^n 

yD^^ViO'j s pN yD^^n^ronyQj^K is ,yjnjyii 
.ynDDHj^K pa jji^,p^ivojy lyn pK ysiDti' 
yn^ytxn [yn^^n ,n'n nyto^niv ^yi ps 
-yn .miD yjnipDsts "-i^v^ v P« dddj^id 
iyjj^n,n i^f iyi5^i\y: lyj^n ^n xni w^^'^^ 
jnjyiyj px D^nin ^^yn «n ns3 n^a^^ns 
-ij? yny^^iyjjiK v:i'?v^i^ oj^n ossia xn -"n 
lyvij ,iy3y3 lyjyp ^{<D^a{s*p pa iy:ji^Dbn 
-siyn IV DDfe5o yryn dmn n^nan ^^yn nh 
^^ii ,>\?'?^Q Di^i lypmiyojiN iv px rynyn 
•lyD^^n nyry^ yiyrjiN 
noyj nTK N^n. ? wfc!;i pHD [yn ^-}^t dj^ii 
IV DDD};?iD KH pa t2^''pa^^jyD xn IV ryo 
,:p^j<;a D^n lypn-nyDJiN iv p^N lynynNiyn 
ynij sn lyr-j^^nyn^N o^^v lyn^yTnyi iv px 
m^^p sn ij^ lyo DaKti' •'itk j^^i ? jyo^n 
?DiDD{;?it: i<n pa main xn n^xnyn lyo pt« 
p^^i^a Dj^n ^{;^T„ : pyat^jy lyoD^^x^vj^D sn 
"!D£3D{;f;iD Nn pa nyoMDjy:^^K nyi lynyn 
■pa lyD^n yoij y^^ jyo^^rnyn pyi^ dv^v^ 
n .yDDy^K' «n jnjya^c'a}? ,DnD}^nD xn 
-jyiiiD^ij xn ij^T^s lyjypnyjt? lyno^^K^vj^D 
PN ,DDD{<n-D xn pa di>p:3i^vij px D^rpjin 
jyDiiP D^)) m^D Nn iv nxian ^ n^^a jy^j^'^tr 

.DniN in pa 
V'^v^^'f ps D'iaonnn «n ,Djyinn xn 
•in .D^j Dy^j? ayn pa tyD^m o-iysy^ti'^i^j .cpm ''ntj'yj' o^^n pix .•'•'nci'yj yn^yr dxt 
cjyB^^o^^j^s «n lya^yii ,:yii t? r^N* d^^x V^ 
,t:i3 "inyr lynyt^tj'iya lytaD^^Nt^^a^p nh nx 
'yns 'tapip oy nyn •ly^oKp-DrDt^' nyn ^u— 
-ynt3 xn t^. -lyny^nv t\o '-lyriN*. yjya» Dro 
ny D{$ii nyi m^i^ -D^ynrn pia tj^'^prD 
T^s -DioT^'^K^VJ^'D Dy-t iytD^Kmvn«, DJ'^a 
rti^iit: ,y^vs;t3'Jt< yom^ t^n p<s ,irDyi:{?na 
VT^^ xn ry:y: Dyuyiiy^ t^k xn dh)) nyi 
."iyjj§.ivp^yn t^n ,yDnx xn nxa nx 
f-v-iK iy"i« ? yivfc?D!^JK xn t^k D^^jm 

? ".D'^t^'1S xn lyj^n D«n :tj'ijxpnyoK 
jy^nyvnyi t^^j iv^V? vwu^i^ «ii8T ryn 
xn D^)) on't^'tonj^a lyn^ticnyj ayi pa 
.i:^'? lytyn px iD3j?nyj, dj^h ynDD^^^^ 
«n pi< ito^nyvyj lynyn ojy^yDiya «n 
TK yvj{<::i .N*n iDyoD ; lyiJ^^^^n nyDiyiJin 
,Nn pN ly^ynDyn t:nyn ijs^ pa yniDon 
Diyn ^siiD^astp D{?i ,DnD5<;nij: pa iyDi>^a 
Nn ps ,nnniDjyvj}?ip inyo ^{^n s D{^n 
-lya iyDt<jJsn yrvj^^K xn pa ty^j^iD^a^p 
D'i Dyryn .lypisor^ D;5;?it "^n lynyoyna 
-y3J^^5 IN lytj^jyD ^nt^v yDpjyntJ'yn n^a {< 
ynyiJi? lyj^^i^^^D nyn^x Da^':i'iyn yopJy^t^' 
IV ^n lyvijyn Dai!!;t^'^y^ a^v^i px .lytJ'jyo 
-iviyojiN pyDrnDD^n 'invD i^^j lya^^anya 
xn lynrDpn iv ,-iy3y:ivyTyj sn lya^ip 
xn ly^nyiny iv n^jj^r px oy:i'Tn5^5i'n 
.lyDjyinyna ps lyn^Dxjyo ,nwtDii^D^jy^ 
T^N oy Dt^T .yaio::' 55 iv lyoipy: T^Noy 
T^N ,p^{^a Dj^T .lyD^^n^vD^N "i^^jyojis^ piK' 
n^i ,DDD{<;no xn lyanj^myoJix ^ith DJ^^n 
r^s lyo T10 lynnsto^i' niv V2 lynnnyj pa 
-yrnyii lyn^i^ny: ^ .dd$?id dtv lyDiPJJ? 
t^n iy:y: lyn^iny^a^iN "^n oj^n ^n.^^ 
-JIN tDvaynp pN tDvan p^j^a oi^i .dddj^id 
px .iDD{>'nD Dyn jia sy^p ynyiitj' «n nyo 
-itj' IV lyannyjj}^ *in lyi^^n lyto^n y^N pa 
-j<;d xn .DD}?-iD Dyi ty:yj lynayvyi' jyo 
yoti'iy xn'pN "i^^n^DSJ lynyDti' lyDo^^N^v 
-s^vj^D n nynj^ .oyi nnx lyj'^vivjj;? lyn^n 
-yn r^s-a yjiNna yryn px lynyt^t^ lyDD^^ 
~in '•n ,t3D{^nD Dyn d^j ]v^'?'<^ '•n .ddinii 
I}? lyT^m |yDDi^NiV5<;D xn .d^j nn^N ly^ 
.DDJ^iD Dy-i pa o^ipnjyii'Dnj sn ^i'-in 
jji^pninjy xn t^n niJ d^: rs ,]i^ ]vv^)) '•n 
-nnj pN yn^^i^-'D-iyajiiN s dddj^id nh iiSi 
jji^pmDjy yryn tn "i.{^j ,ajiri'ti'ny y^nyn 
.ip^i^a nyi nsa m^yo yo^nj "in px oj^n 
PK nyoa^^^ DjyiDtJ'-iy lynsD dddj^id «n 55 p'''?n-iV^"'i< n'yty^tD"''7,^s 55 "lys noj^iD D,j;-t |.yDD'':"iya iv yv,yT,y:i y^js* 
-''K nyi K^ii ,in,yD "^s^j dh^h rynypnsoK' 
tDjjn ,^^^n 1^'K'n DD^^tJ^n D^iuj^'iD insnjyt 
ny 'Dj^n ,iynn2 .lyry^iTy^j}? ro^n lynyr 
ini?3jyr^^K i;Jy^y^t^'^yD nh lyn-s^n ,D:}>'Ty: 

ny-i D^n .11 .t .k lyr^ns-DSsna tyiD^jjin li* 
Dit3D}?i,D xn i,y:,y: Viv^v^ ^^^^ PS lyonyjjj^ 
IJ/ayjiviy^^N lynjjnjyT^rs* xn \va djj^iiv 
r^K pa "ijyn t?n p.^ jjiD^Ninys y^'jsj sn 
•^jj: DD}<:iD nyi .fc^r^^ itOD^o cat.! .]V'^:vd 
Iiyiiy:! t^n lynnc dj^ii osiDti'Js .lypnistw^ 
pa ■^l^■l ]v:ii^^ Oit.)) ,Dy^j»BD}?P ys^^toy 
,'^n lytj'm^f n-inTpjj^'p ^i^a $< ly^yniDD.yi 
pfl njsn xn px ovy^ jjiD^smya xn t>n 
-8D ,DDi?iD ]ViVi Vivm NH .I;;t^'JyD p^N 

yiy^M iD>D .itDij n^J dj^i lyD^^n o'Doinn 

-yj Dy"! DTD ,n,y;i'tD3n ,iy2}? ,nyj^':p^^m,syn 
V)2'''<a Djymyis nytJii^ .t:^;;*nTn ps •'•'IK' 
.Dnnypnxa npjis .p^j^s ps naiit: xn o^: 
,yD"i"'Dfc?i^fiD;py KH o^j Iyv^t^'y3 iv t:3u "ly 
j:t33^n,y2 sn d^j ,Dn{^tostt2^^aDpy xn li^i 
"i/nc'iVJix xn p^K ^nyr ny ,iy3^n xn i^^j 
Dy Ts p^K (D,nyr i]/ p^j^a Dyi pa 't:irnj.yi 
: iD^nti' *iv px ,y2i^iDDi<t3s:ip s iv w^ip t:)vv> 
nn^K PK ,nyj^jyn ^yo^ns itaynyaxi ! "^n ita^n 
-IHD -lyij;^ .,p^{^Q p3 DVD Dyn jynjyin}? t:yn 
,an:y^^n d^j ,^'"'ini;T ny dihd ,Dyr,yn njy 
rx lyji'jyo lyDij^D ^nw .D'^mx yo^^v^j ^ 
-yn-jyo^^p lyj^n nssK^^yryj nyroj^'-n nyn 
tyl^3D>^{^•a^ss!p"D•'nJ nh lyj^n d^i .iDDixii 
Kn .lynsDy^j^nQ ya^^DD^^K'^j^D nh px 
"D^i: Nn P>K "^^iK lynyr lytoD^^^iD^sstp-om: 
,Dt3D{;?To sn pD D^rpD^^v': px D^rpinjyr, 
-tojy Nn D^ii nnv xn p>x t-ik },ynyT ^n 
lyij^^K' ^n ps ,]^ Dssiio nt5D{?iD pa :})%p^)) 
tiN 'ODi^-D Dyi lyiD^stnyn iv nxisi i? nj^ta 
nyn .ni3n n lyaiiitj'i^faj^ o^^v lyn^yr-iyn iv 

DST '?^]„ : ty:t^T iyDD'^t<-^f{>*D NH .DDDf^nO 

«n na nyo^nojy:>''N nyn lyiyn p^}^*a 
P^{#a Dtjn ^{>*T„ : to'niyD D^i/mn ",DtDDj^iD 
••iTK iDnyj --ly ."ddd^^id .nh tyi^^.}^nDJj<:p 
-ijne pa jyii nyi fins ,2yii lyuix ti^ix nns* 
tyttnj;?a yD^.yp^iiDjy xn lyo^stnyn : oyi; 
-JSB' ita^j "p^^ Dy lynyt pK ,i{^^vpni^i3 sn pa 
t3>^ii inyr "q^^: "^^^^^Di<J r^s* ny .p^j^a Dyn fy-i ps lyD^n ytDij n pa .]^ ]V2^^ ddd{^"id n 
tyiyi DrjDJ^iD n pa D^^P3n:yViD^i: nyn iia 
ny-^j : ij^a *Tins"i tyj^i^^ti-' ^n .t:^j nj?j "t 
DDDJ^iD sn DyDD''j"iya ! ddds^io n i^^o 
-yn iya^{>'nyj av)) ri^V)\ y^JSJ sn ps — 
Dns nrs T^s ^^-\'^v> i,y^:s:i "lyTyn ! jyi 
js>:i^"ii>*a s t^K Dy ; ''i^t^vi nj;ny:^^vpsyi s 
-ji? .D,yi3}^ia pa li^n d^i lyny-n i!»* pn'l^f 
ps yny^^j 'p^d^ dj^ii fyj^ay:i:^D^is ^m^ 
->rn ,ij^^vpn{?ia pa lym^^a y-ii/D^yp^^nnjy 
y:nnynna s^i iv |yny;i pm^; ^n lyD 
15<;^vpn^ia-p^^p pa tyai{;?a sn iv ,ii;onj?a 
ps yjytynaiijjiK i^n .nyiipJ5^P"Dmj ps 
-^iv ,15?^ ''^ \vzi'^'? lyoso yDDisiiynjis 
-D^^SD^asp y:;'''^ip rs ,typj.yi ''n ^^^ii ,Djyo 
lynyn iv ts^rnjwy^yj "in^/o ""n jynj^n lyn 
nyo^nj nyn ^^m ,Djyn^n^^ ps ,yDnnj s^n 
D^yn:js'n oy tyii ,ist jy^n^a nij jyp D^iy 
Dj^-i ,d:}?t lyn •ly^j'j^nj iJ^a yrn dis "^n 
•lyiy^-iaivjis lyj^n lyoso n ts D?>myn 
,D^j ^{^j nyn}^ Di^myn oy .ncs t>s dj^i 
yin .DTDT^^s^Vi^D nsa j^Disa lyrn ^n ts 
D''''njy-iynaii'jis sn t^s D^rniyiynaii^jTs 
nsj^^a s nsa "in d::^i d^)) ny^iya s pa 
s Dn^s t:^:)!^^^' it^Dj^iD ts: nyi •lyt^'j^ij 
jDDinn ,Ts; Dia 'p^2iip -ijyT^iD isa ns^j^n 
lynyt Dyii ny ps ,iijy3 ns 'Djyo 80 iD^n^t^ 
"^{^j nn^s ny oan^ ,nnyD lyDDJ^p d^j ^j?t Dy 
ny ps — D'':DiTon t^jiyo 20 n Dn^s n^j 
o^^njynynai^jis yiyn .fynynai^ t'^s 
nyryn Di^ii ,nDny'n ^y^a ^irs ^i^'iS nu Dj^n 
Dy IS jyj^ayjDns tno ^a piid dj/ii c'Jiffis 
ps ,Dn^s jypnn DJ^n Dj,yD 20 «n d^j t>s 
nyn '••'a jjijyiiya ya^^DD^^s^i^j^D sn n^D 
Di^: lynjyii w'-v nyn u-'io -^n ny D^yii ,n:sn 
?i^is lyn^^ny: mi^w^ r^s Dj^n .Dior^^s^^i^'D 
.pDn^in s ^J^J lyan^ dj^ii yDso VD^inj s^n 
D^j Ts ,n''o iyj{?T p''^s D'DDnnn sn \v::iV)') 
■'•'T nj^j ,nyj{<:^vpsyn jji;ynya ny^n t^s nij 
D'DDnnn sn .jyji^jsoyn i5;sn •^}>'j iy:^n 
yny^n yjy^^i^nj^a sn is ,njyj nsJ lyD^^n 
yiD'i^>>'Das IS T'>s DDDJ^nD sn lyoa^jnya iv 
— ,DDDj^nD sn a5>' D^yD'j' .D^^pa^^jy?-i:"is 
.ynDonrs va:^: sn a^^ tD^.yDt;' nn-'S ps 
typ ^iTs s^ii .pmv inyj to^j lyp D^yn sn 
^iTS sni ,iyjnsajyT>^s sn ty^^^nmv IJ« 
-^nj>*D*j' Dyn ly^a^nya "^^^vy?y: ty» lyp 
-psaso nyn ,DD:{<;nt:-nypi^ oyn ,oD{^no 
ps ,])n\:i IV Dt?n Dn^ana ?.ii .r .s t3Dj>nD 
ps jyansTirns j^/B'jyD |yji?''^\^ tayii in^s 
D^j jyp DD'ji^nD nyn .njy^y ps ps mpnn 56 nSJlpTS ,N^1 56" «n IV nj^^p i,yDST yr,yn d^^'^ D^^n ,jji;,yn 
£22bn:Dyn \vp ,.D'n lyam nyi pa ,yDfe?o 
DJ^^i D*,DT^^K^i*}?D pa iyQ{?T "lyi d^x ly^yn 
-D-'iK ty^^mp ps< nyii D^vm pjs* ,pit:' Dv>N;^:5'L^' 
,:jiayiiyn vro^vr^ \m^ ytD^nn j< iv lyDipvsn 
.D7yii yvjiii^ sn lyji^inK^iy nyn, y^^yn, 
lySiVtr y^y^D iyn^^ny;ny3^N "^i^: iy:^n oy 
,N^Ti ,iy-iyrN"iy ii^* njiyn^Mj lyrn ys^yn 
y^'': n ,Dyvvv;-is -iii^ii-'^-i-iy^No nyn >:i'D^ 
-y-iys i{<.pnyO'{<! n pD :!JijyTiyn "yti'^o^^};?^,, 

PN iy^''anfcs5 .^'j^d sn ,n^"i$<m ^m n*? 
-jny v^ii'^ ps nyijy^ ynyuis* px px tyryn 
'.v "iyn5<; Dnyn p^^myn^^^ lytJiK .lysNT ys^^ 
lyayisc'yn iv iyr>^3>^ d}<;i lyr^o nro .n^"? 
p,y,oiJ yijyoip xn pi< V)^^r]:i}iv^vi is 'u 

It; Dj^ii i^'2 in TD tya^jn D^m nr^^ 
-^K .nn}^> nyjyjjsjnya nyi ^i^in lyjj^^pyn 

-y^ nyi{<: lyi px lyo D^^t ^siyn^j^ ,pi30b*p 
Dj<!i .LJ^^prDDyiyjjiK lya^t^'ivns^; ym,{<;a lyj 
K^i nya?^ ,jjivyrtDi{?s pQ i,n{>*^ ^* lynyj t^k 
"lyrifyTiyi iv t^s ,t:j{>*ry3 j^ni ,jjiyyTt3-i5^Q 

V^i^ .lyoipy; :2^j -^j^:; t^n vi2v 'Xn pn D^j ^}<;d prp 'Dyn n,y ,iyDD>^i<^V;j>'D xn po 
s*n }yny^^t<;n:D:}?p : D:i^] ny .tynwnyn 
nyn ^y-sti* ly^yp ta^a |y^.ST "in ,nDD}?iD 
: pn:yD lyoD^^s'-vj^D t^n "ijynnyn ,p^}^3 

-iy .iyivDynj5?iQ s t^n :yn pn lyi^^^ -P^'^Q 
-D'^sD^aX'p xn tya^yn tv lyryn d^d nr-'D 
PV))^ D^yDty iy xni D'j ny3{<; nnyr ny ,iyo 
■^n n^yn n dj^h ,p^{<;d oj^n Tb* ,B^vini3 oyn 
PK jyoaytj^y:! Dsiine px |yti'^D^^?^nlN 
-^{^3 ps s''VjnB Dyi lyaJTK D^oNn oij^n; 
pn pK Dyj^"'K lyiy "ikd D^^n^na y^njyiDtJ' 
iyn5<;n iyDD''^jvVi3^SiSp yomj n px Dsya^yj 
^n lyii ,D:iVi r:^*:! opjiaiji^Dir ny^n pa 
lyDD^riya lyonj^isy"'! DD^ynrn t^* ,w^^^\i^ 
.mnnjyp'K-DstiniB pa lys^^jnia xn 
nyn j?i T^x i>:pnyDii! pN ts ,,njyiD «n 
t^N .HDnyn p^p iiniiin Di^n ,D'inT^^x^vj?D 
-x"^;5^D j^jyn j^n ^^nnyi n^j lyi^n spnyns 
-i^^x>i;}^D v'p :D^j ny3{<; D^nya oy ,jyDD>^ 
Dan^ D{<;n yo^'o yjy-iynaivjTN ^xn .did 
-ji:ynyn ynyjj^^vpiityi xn ^j^j ^^nnyn "i^jjj 
nj^a 5<n ; D^n p>K pa DiDDnnn n^i pa jyj 
"lya lyDX'^ D»^n ,Ojynny-0 Dyn pa yjy^tJ> 
,p:^-\v:i nyn i5»* yoKo nyn pa syp xn TiD 
lyt^'^o^5.'J^^^K -^n oayn, x n^n !p^]i<;a dj^t ts 
■lyD^^nv lyi pa ,iy£3ayt5'y;i iDxirns pN 
-y2 yci'TDD^^N^vj^D yDDiNTiyn xn px ;D^n 
57 .Ty^f^DW y^y:«'':ipNT;-i 57 


-']/£ ny-i 113 ^2i!D v^p o^j fx mtj'nyj 

.t2Q:iipiv nyn pa ^tJ^jya ^s t^ik ni: ,DniSii 
t:yn ny px ! tyny^ Dyn hn ony^ ^Ji:jny: 
-■"Dn «n itj'''3y^m-3'{?ip ?y^s lysso:;^ ■^■i^: 

y^itoDyn yti' 
T''N oi^i ,jjnj lymsntj' D'-iji^iy: «n 
^^TK D^* nya^^, "^n i,yD it^'nitae rnns ,nnN 

.•-n pa itos^-"^ 
-'•iviyniviiyn^N ms^is nyi rx i^i to^: 
s'n T'K Dify D^j .D^rpj^DynD D'''jiji>iyj fy^ 
-j?^ ,n^i ,y^c^-ij.}?^2 pn ly^^^^fiyn ii; o^^v 
.■^y^p^j'^N ynytJix pno i,y^,yn jysj^n n^D 
vo^iij nyrjii? lypmons mj {<;-i ly^v^^ ^^iq 

t3"v y^niip {? 1SQ T^K ny oi^n t^^ ,yjn,y3,y^ 
Di^n jj^it: Dyn .Kpnyox px i^^n tjin lytrniv 
jyD^jiin pn^^^-rj \^^i) l^^oipyj r^x ^Jiti'iy: 
j{^D jytj^n-^^t^DM s* INS n^D 
oyn n^na t:\o DDn^yn "Dsjipii^,, xn 
,|j?^5^i^j?iiyn ni/itj'^D'n nyn pa nf-yn lytj^n^x 
ny-t ,iyji^^vi^)?iiyn D,y~i /jwnw '']i^i'ii 
.ryn^x Dyn px ,wD^^»Ni^^f{^D ayn ,n^,yn 

-i;jnK,p pN ynyn yrotj^^i? o'^jic^iyj ^s^j 
nj?,n>n.Lj' oyn ti^ynaiyj y^y^a \vn^n ,'?'?^n y^j 
"? i;;iy"i pn "^^^k o^ya;;: xni,, : ji/rn pa 
]is D^j o^nr "^rx,, : fynyj t^k rm^n nyi 
-n^;:! iv ,DnK d,{#-i oa^o dj^iii !n^j itonx "^^n 
? nyiDDy^:^' « i!f ,n;;jiyni "lyiDU s t^k ^2\^ 
13^: iD^j^^'ii ^jiti'nvJ ryn ,i,ynyj ta^j^n «^ii 
n^,{?ii ? nyD-ijrii ^mv prp lyn^nonK Djypyj 
-iitj'-iyj "? niDnyn r,y-iyjy^,p n mnv^ r^n ny 

PK ,.D^yii i,yipy ;;^^n p,K Diynyj in D5^•^ 
l);iD^8,n)/j 'D^j ij^nj ny dj^h "dviv^,, v^vi 
AW^V'^ ijyrnD 5 ixa ^nyt^jN'yniD yo^n: pN 
-i?T T^i< "? n,y t5iyn Kni„ : yji{<na xn 
lyp Dfc?ii ly^^jyD « i>3 j^iDa^ii o^j n^^j -^nn 
: yj^ia xn pi^ik lynyainjy *i^^t:^n nrs 

* * * 

D'^JitJ'ny: pa o^wiDyno xn d^o lyj^^t^i" ,1906 lyn-syvyi tywa^y ]vi -;xDD:yn 
•Pix^-vj PK lyoipy;:^; 'j"it»^-iy:i nj^jin: t*n 
I tynyii lyoyjnya a^: fnxi :«o -ytyn 
y'x "i<a -iy:rtoa^n >< t^k :}<;d lyiyn 
:ifc?D lyryn Vtr^'^v^ yijyny^^ DD^^n^^-a 
y^x iia aiQ-qv s ixa iDs^^^^y: ryiyn ^"nt 
tynyns ^y^vysD lyaiKT :{$t3 lyiyn ;iyn^N 
•tyi'x yt^'•'Dn xn 
v^an nxnnya pn pniv inK^ 'niv d^jd 
,t:an3xj sn ^DDxiai;: tjik ^ixi^y^yo nn 
-{^iy:i t3^^MDmt<nya t^n ^:\^ivi ''\^:i'-\: tk 
-Ji^y:3in tyiy^ t^n "lyi^it^' .s .onD div tyn 
■ymn yiyn jnjynyn ,nn3N: y^x Tin tya 
•tya^i^j D^{$Tiyj d^ip vf t^sn oy .miti'n y:n 
rya^jn n^o tossn nynnv oyayii pa r^jic^ny: 
pn pa Di'^v ni/n i^'K Diynyjjij ^y^a nrs vt 
ryrymya mn lv:^^V)^ -^Jis^ny: ;Dyv«-iQ 
^jjT ,1X0 nyjiyr^^K lyn -^ji^j-nyji nyiJixn 
t^K iV\>2Vri 8 Iia nixn kh "Tin tyansDK' 
-yn pn pa n^myn px -lynnx^ yooyn y:^n 
t:^{$iiy3 D''j in oijn oy i D^^"5rDynD "lyoD 
^^XT oy ,Daxnyj m: oxn lyo px -lynn^: 
t2Dixiiy;i D^: oj^n lyo .nyuixii x lyny^i'y: 
ryo nynx 'tyoiP \VP nynjixn nyi ^nx xm 
-■'nj X inx toaxn n^x x xni Daxnyj oxn 
tyry^y: nyn^xJ lyaxn td ryii .ornyj ryo 
lynxiiy^i tjix t^x /'onan xn iv„ siyn2 i^n 
-y: TO rynxn lyryn pa .nyD3'^^ ^yo^nx 
"oyp IV :Mya nu n>j fx >J1t^ny: tx ,iynyT 
ixa lymxDtj^ i:ia^^^ i^ix lyp "ly — -tyas 
rynxn n\o nynx -r^^^n 'ta^^xn ny otjii ayn 
^•3 T^x ^Jicnyj .;ijijaxn xn ly^yjyjanx 
na c':yo x d'?x lyixiiyj Diyaymya tjix 
:"x Dn^x iyaxn n^o px .D^^njy::xj"iya ivi 
•Drniyn ^^^Dtr nyi 
D^n pyiix iy:^n nnj^^ ^niv pa nyj^:^m 
T^x 1906 ,ny3oyvyi iyDl4 oyn tix ,ixi 
y^jynxp px lyDyroyjanx ^:itiny: n5?r"u 
-njyT^i'ts 5 yo"iyDD^^:y3 x jia DDn;y3 'p'?^n 

.yDDXo arsv? 
I ]vriv:^'v:> r^x nyi 31x11 ny- 58 D£3JlplX N**! nynJDjs*: lis ,toiniD m^^ "i,ynnQ d^imdiix 
-i?3 pn is*Q ^:n{?iDS,p i!:^''?::v'?'o:v2V'? nnx 
T^K ,I{?^vi^j^n,yn lytj'^Dn lyn pN jjij^^^'ijId 
HD^an pN* ynst'io ivo^j? pn iVDipy: D,n^N iv 
-m nyn xni ,iy^yct^'n{^a "in }.yp jyo .pn^x 
-yj T^K Di^i .n^n^ayj [ya^^n tnu nyi px yiD 
,1^*1 PN .D}>nj^3 iv)^v:'^\P Dyi "^j^j lyii 
Dii^n ,pi^a:yjnN ly.tj'^jN^js'DvD© Dyjy px 
nyti^^-^N nyi ,n^N nytD^s ~iyi ,yitosD 'i;/! 
-piiis lytj'n^N Dyn ,inu D,yi Djynayj ,n^N 
piDnyt ? tniT p^o ,iit3Dj{^r o^j^in,, : Dj^n 
nyrn tn jynn^j i^d "? DJ{<:^:i' lyn lyoyii 
nyj iND ny^^^vnyotj' jynyj t^n p^^njyj^N 
Dn>N D}?,n lyD lyii ,njyD5?o nyi n^i pjiti' 

Di^n ,[y£D^-snyn.i^D jyn D^n ^'] tjis* 
,;;niiptj' y:y:^rN kh nro ny^n lyj^n nro ^>m 

-■•i N rynyj T^N D{<n .ly^^iponx tyrsji^ iv 
^i;^s "Ij^j ny3{^ ,FimN"ni}^2 nyuyo^-'n ,ny"i;yD 
"ij;ijyn^ijC' ^y^s t^« nycnsiC' ^y^a ,"iynyiDU 
1^ \VD^^ Dyn pa sniNinj^a nyi lynyj tvn* 
toonyj Nn ,nn,piD "^n tit^n xn,, : tmi D,yi 
DD^jiya D{?ii p^}^a Dyi nxa n^^n i;;t nnx ■ 
-li^D Di^)) ,p^{^a lyj^-iN pn tia toi^n dj^i 
-Dyi>ti' yrn mi:v^ at:)) ,-iynn,n yj^n i^yi 
-IV D'^^ii PN ,n^jpT yj^n DiyDNo 0{<ni ,nyD 

n pK iwy^i/a trx nniNinj^a ^vvi ns? 
.Ij;dno lyiD^N ayi pa nyiDnyn yDxai^^x 
•^n ly .Dj^n ? iDnyaojyyj ^jiti'iyj Dj^n dj^ii 
■^n -ly OJ^n ? iyDi?iD pn pa DynjviryJiJ? 
01^3 pn iDi?n ? ip^j^a ]'''^^ pa onnyp,yjpyTiN 
nymyjYN xn ixa lyoj^Tyji px n^j^pj/j d^j 
•^^N,, ! ^jitj^nyj D^j ! p'j ,n{^ ? mn^ifi yt: 
Dyi nt^a n^^n wn nns inyj i^f D^nyn pi 
ip^Ji^aproiya^ynij^yn dj^i ^^m p^5<;ay'k^^Dn 
Dt?'n,Dyj^*ji^^in yti^^on n myaDjyyj ny Dj^n 
D^j lyrn .lyDsnoiJSti' y^x jrtn lynyjyn 
yt^n^K Nn xm ynsnj ,p^{?a yti'^Dn' ci^i 
jjny^jyn «n ))£ n^yji lyn^^^ oi^n iyi;;rpi83 
IV PN lyasii. lyanip iv ,DyjsJ''^\n kh pa 
->N Dif.! D^j lyrn ,|yi^N «'t lypnmytojiN 

".p^.}?a ytj'n 

,n{?a nyo^« t^w lyanKii [yoD^jrv i<n 
,p^j?a iy:^n^N div nyniDymya [yrn "i^a tn 
D\v ^yi^ya ynnyia ?inx lyo^ui^^! ^^d tn 
tpyaujy Tn .p^i^a lyr^x nyni>< pa iyij5'^ 
p^p ,noN ,D^: jyiSD n^n .inj^n d^j t^n oy '?i}\^'D nynjyiDti'yn « d^n n^^niyo nyi iv- 
lyjyj -^nN Dvy^ ^i?3 lyj^n n>o .PiaDfe?,p pa- 
TD tyaj^n id^^v nyi^yTnyi iv .n^i^myD oyi' 
-viyn pN ,D^^'-iay3 ^nj<;D p^s Km nnyn "^^t^ 
Dyi n^ynyj i^i lyiJ^n "i^a lyn ,n^nayj ^^^ 
y^Dvy^ iNn ,[V't2D'"i;^'Tii''t3 xn pa j^j^aiy 
pN oanniyn^s iD{<;n iJN^bn px t.j<;>vi^>?iiyi 
■y;r^N y^y^a my-ijyyj lyDinjrn ^y^a inyr 
.jyiDD^^j^^vj^D t<n pa ly^jirro yD^yvi5^,Ti 
,iy:{?T no^o^j'yn o^j 3j>*d iv oj^rn lyp lyn 
pN lynoyn nyn ?•'>< ^yD^n-Daant?p np^yn 
nnyo toj^n ^^Dixa yi^y^i lyis? ,n:s^Dn 
y^N .naioNP lyj'itovy^ ayi pn iJ^oyjanK 
nyn jyD.siiiitj'vvi}:? jya^yn ya^yn ,ty^D^D 
ytj»\t3Dn.}^nnyt: nh pn .dij lyrn ,NJit^ 
NH iy35^i£Dy:i^'a rj^m d^j [yij^n lyoNniD 
D^y^atJ' >j\:i'iyj PN ,NJitJ' Dyi pa jjiaNiitJ'!};? 
-.voynD lyrn pi^ y^^^n yoDjy^p nh rj"": 

.t^-i^p ny'Dj^ii riDam it^^j rrN Djj^ryj Nni 
lyjyi'DDyi pa t^n oy ,t^n ^jitj'iw i^2iv^ 
"lyj TN ,ty^^^niDDro tyjyp iv jyj^jynya n 
N ivN lypnNtst^ N ny^N oyi iv t^n ^^w 
DN "lyn^ T^N TjiN Dj^ii ."lynyi ny:i''Day"iip 
NH D^j T^N y-iyn pn pN ly^yayj lyoD'^D 
.□nrN pa Diynyj lynj^n -i\d DiJ^;^ lyjjir^D 
lyjyp i^D .ruam d^j ny^N ^j^j t^n djjt 
.tD^j nynj? ,Dn^N t^^D t,y"iJfe?it3K^iyaj'^N pn 
t^N Dnnnyn tyi^D'''o dn ito^^n t:iin dj;?")^ 
TJ1N nNa '^n dj^h p''^'N 'jiK'iyj «ni ,|yiw 
•lyiyn pn pn o^yDt^^yjomN 
n^i^iiyn pn lyDO^^N^vj^D ya^n^N ,to 
iyj{^vyj lyD^'v yavy^^ nh lyij^n ,tyiyj}?^v 
"N^vs^'D nn^N,, .ya-innj^a ynyiitj^ ly'yn iv 
jn^i::' o^n„ ,D:{<;Ty: tjin tyo D^^n ",|yDD^^ 
tyi^N NH lyn .p^^join tytj^n^N dyn pN 
-yi NH frN niTynn niN jyiiyj ta^j jyo^iJ^in 
"'iTN Dy^npy;!DnN t^^j jyo o'?^)) \^'')l)'?i^^) 
-^N ^y^a nTN lyjnyj o^j d^j^ii^ ,iy"i'N ^y^a 

-JIN lyiy^pny lyoijy^ lynj^n n^n lyii 
tmyanyyyj tjin ]vd Pi?n ,dpjiiS-ijnidej' lyr 
,iy^ia panN ayjy lyp^K' iv toi^''^ t^n v^i^n 
pN nyan pN :'r])-\ nNj "^n ovn in^N jyn 
nyrjiN tn ,.t2^.n^ayj lyij^n "i^d ".NpnyoN 
-j^n lynyanjy nynj^ ,!Dayiy3mN ttn nyjjyii 
[ynipyj t^n Dvy^ ,ij .Djypyj d^j n>D lyn 
D^rpa''^jyny0 pn i^^o oj^n Di^n ,in,o nyi 
lyn D^^n onj^TiDJN lyDopiNDtJ' nyn ryiyjyj 
.ly^yiOB^n.^^a -nj "^n jyp 59 iDsaipi:; wn 59 ? lyny^ ny^n pn nnpn jny: 

?D^^5; nyoDjny i<TS pi« iy;K-i2 yiDD^ny yrn 
."^n 1X3 tonyi .D^^pj^aynw v^'D'^v' pn 
,I,y^}^my"iym i^o ,iyt:jy'D{?,o '■^v/v yrn 
ty^^j ^n ,^JitJ'ny3 ^^n yiDorDDMi. «n |.yrn 
-{<;^^;1S^l^y^ yrn .'Jie'iy: ly^^jw nyn tjij^ 
-in in s*m jin^ni px Dinj ,i,yDi?ri'D yiyj 
-yn iyB5?t:p x ,iyoy^i« ■^^:i ,tjis tyn^j ,|yj 
-y: nj^n ^^^^ dj^ii d{^i„ /JiK^ny: pa ^yn^ 
-jyriTO lyns^n,, ,o;,j?Ty: ijit^'iy; n^^n ",in^D 
,nr3N Dniy: T^i< d{?i ".inj^i^yj vwi^i^ yi 
y^yi2 lynyii to^v ynyij^ivi^j^nyi n pn 
t2isy='tj^ya:ins /jitj^iyj p3 yny^xnti' ,iytJ'3y» 
pK ly^xDJ^nx D5?T .iv^^T yom: ini^to ))i 
n^snys lyiyn px ^ivi^j^a nyn ps uyn xn 

prp DiJ "^n niQ PX IK T'5< ^1^1it3 DIV D^iiHD 

cj^n Dj^i .nij "lyj^^P itasn dj^t .t^xniD yD^n^ 
-y; D^n ny ,r]2iii< ,t3DiTy: :dij ^nx ijv^iy: 
pc' lypmvDiriN' ^n /onyi o^d px ,13311 
xn iy3:N*:yn jn:y3i>'n nyn^? .njyn yiy^n 
sn ps ry^i<Dy;!jinK :n;y3>?n px iyDfc?niD 
xm ,5iit5D'''n T1K jyonxij^tin xn ps ~i:yn 
t:pi^ jjTD^istn yrn it3{<; .-^n it^^^n .tj'jyo nyn 
K'jyD iyi v^'?P Nni nyi5^ ,Di'n: xin^ ,Di'nK 
D3i<^yjDnn y^j^is yrn nj^n ijiti'iyj .tin 
iv ps ,r)i''n:j'jyr) "iyv:t?: nyi ps ynny i^; 
-y njip Dyoyii "xa ,p^5?2 oyi ps ymy ,DYOT*D}?niDXiB lyti'niK pa DyDi^x^vysD 
NH tya^yn nyjirni oij ty^m i^d nyaj;^ 
lyiij^ i{^* 1DIJ tynnyj n^D .fyiix yDi^pi^a!2iN 
,iy-ij<:tDN^raiDDN jyrn "i^o ^im t:ij ,nij<is"i 
ypDnxn i!'\ii''''i< px to^j lynn^:! t-d ^hii is^j 

-y;iyDJii< o-i}<;iid:x \vvi vn^n ■':•lt^'^y;l 
iy:y^yj Dn^N t^n ,pnD'^ nyi lyn ,ty3yn.tj' 

.T^xn nyTn^iK 
* * * 

D5?n p^j<:3 Iyt^•n''X nyi roo m: d^: iix 
yisna xn .Dn}^nt3:x t'x lysy: Dsixiy; iy 
rjx: X pa '^j^j iyi}?ny:i D^ycti'yj Dn^x t^x 

: D^T "lynyiJN 
-y:i n^iinoiixnya t^x ny xm cyn "^j^j 
DHiN T^^ T^x ,ny to^nyvny-! ,diiid mv lynj^n 
px ,nDian pia D:i<ijyo5?p lyt ly^ipyj pnx 
Dy^N TIN Dvyi ,iJiB^"iyj -nyn ,i:„ : DJi?Ty: 
DJ^n ? Daixnyn dj^t ihin D5>'n .yn:y iv 
■-yj "y3ii^:i n^: D^j^n ? ori^yj "^hn dji^t 
PN uiiprnya -ly^N o^j^n nn^x jyn ,iy'n 
ty-!^i3DnN lya^yn ii' oyi^ynyj-^N Vi^^v^v- 
"? ny-i-in yiynnx vw^'i^ ly^pntt^jy px: 
NH "iNa ni^n xn itDnyD*^ Dyj^N lyir 
NTN Tw Dy- ,ijVk:ny;i Tr,N d:5:?t ,iyriN 
in T'l'D iy-i ; anix y^N lyayD-L^o-in y^sna^ 
-yj -'^pin-, Dy tO}<;n : iy;yia nony r:Na 
jny: i:; p^^N tJDyn n i^q lyzj^n ? D:n> 
Vi* D5<;- yiyi:N lyn'jxn p,N* n^^n nh sqnx; 
60 tDS^Iplii «''-T 60 .y b b y ^ J ^ ^ ^ ♦n^sntanyn -nnD-i« .m pa- jyrn lyns j/r'ttr D^n ,Dy dd\p xm 

nyrmi i,yj^n iyti>j,5;a yji^p dj^ti '^ yD^^ 

nyrj^i^i i,yj^^T Iyt^'JyD yj^^^n ^y^D Dv'^ii 

? yriD'nj'^K Nnv ,|y:ji:^'i* 

D^^' "i2^^^-\v^-\v^:v^ lynjiiyj,, nyi 
^ly^'iJiiVDns i3Dfe;t^jyD''ii «n i,yjy: r^niyn 
Dsst^jyo^ii xn lyi^iJonN : nn, dj^^t dd^^t 
^toj^'n ps DQNti'j,yDn'i NH lyjy:! iy.D3];j ps ]j;d j;^» i^y:) dsii dkiid j; -y: .jy^'i^ nyt^D^^o nyi ^j^t piyn d^^t 
pn lyDD'^D nyi,y' pnn^ nyiJ? "^^^inyii 

.pnyn 
DSJ^ jyo Dj^sy: yDJ50Dp^}?D lyny^ pN 
-^Wi itoBTDij'yaDmK lyrn V2^,yn ,|,ytJ'j.yo 
"i,y3}^ ^n ?n,^i tyo ..yn^n ytDtj'ii; «n px lyi 
.nynn^s pv inq lyo^sn n^j 
yrn ii* in''Kn n* lyjj^nn ^m oy n.yi'i 
n,yi ",ij»DK^n;;D-j,yK'jyD i;/njn,y:„ ps n^^n 
-nys jyti'jyD lynjiiyj,, oyn tn .DD,yjnx2 
yD^yii ,xn ^n mj ix nro [yjypiv "nji?Dti' 

,|yjji^iiKn pN jypJNiy; i^i jyrn oy 
■>n pN D'j Dny.toL^K3 oy nDnyii Dyoyn 
-;;: "^n lyn^^n n^o dj^ti nyn px nij ,p^^n 
-nixn nyi{? lyprn li; "•its tyo^^tJ'^^ iD:vp 

ny^ sn ^n wnjy nyou lyryn d^jo 
PD "DSJipiv sn,, n^D t5?:i'snpDBiD y^^^ 
-y:iJii;;i,y2 kh t^' lynn^: "i^o .1906 ixijk^ 
"DS31P1V Kn„ pD lynNJD^ix inj^^ y^^^oy yj 
-IV ly^i^D nyi lymyj iv tjix hnd t^rjyj 
T8 ,i.yn''npDmo i;ntDnyii, ^/iiyiJiN ps iy^\"iD 
"i^f Kn„ n^D lyi^jt^nx nynpi ■^n ly^j^r ^n 
-Ko DXTpiyDDPH "^^ix ^n ly^yn to ."dqjip 
-B'njynN y^^j tD^soyj w^^n n^o tx lyn 
^.y^Q pyiT y3^,yn .[{^^w^^iyn "lyi ps njyo 
•^PN .nyry^ i?ny?jix jy^yt^tj' lyiynsiv ^nvD 
-\$Q„ lyni/j IV "lyTii jyoj^^tj'yn n^D lynj^n 
d'^« "nyij;"'^ yta'i'VD^Tp Di'7y£!Jj;TKn d''-i 
nonyn p^? lytDDjy^ lyi t^k d{?i .nrDyns 
-ya T^K oy tyiT r^x dj^ii nvoyis lyDD^^^s 
-^i^^j nnKT '^''K lyoyn n^o .lyn^^ny: lynyj 
^{#T Dy D1K iJ^tj'snpDaiD ny^^x iy^''J,y3 iv 
■yn iyp''tj' "IV "^^'K jyiyTi ly^^nn-iyoj^x d^j 
-i^D ,DVPW^ ,i^yj ."oajipiv xn„ royo^yj 
nyn ^pn lyn^oynx nn^x t:^j?T DiyniK ^: 
tyoymx lyuyj^^^a 

"Zukunf." 179 F. Proadway, 
Kcw York. 
.'NaD''N2: NJ,'-' :iN- 
No. 2 FEBRUARY 1907 Vol. XII .}J;Dn^^£yn y^s^^fSD ]ib n:«^ x .j«DDii5 .!« .m ps B»j-i .1"?^: D-in T"""! lyj^'T y^^yn ,iy3^'t: yi 
-»yi:'yD-r$jn3 d^d qpviv2 t^n ■!:»> yjnyn^n 

.lyi^'yii nx 

-yn ty^iyj "ij{<^ yvjst: o^i t^s ^i?os 
nynynx yoK^iy xn i^.: .nyi^yii n^r) opyn 
-?yii JIB lypyntatr yom; lynji^n yoyo^ipy^ 
.tt-iMVD^ip iJ8^ Djji pN DjynnyjD^^K lyi 
,-iyvy^s tysyno -^j?: lyn lyp ov^s i^^sk 
pa lynt^iiyj oinnya d^: "^j?: lyj^n v^l'VVi 
-nyu'nyij^Kn nt?D ly^yoB' px "ijyn ys^^B'jyo 

.jyDssiK'iJSt^ y: 
->iKii r^K i:«>yyrrj ps D^n-pav lyi 
-^'iK^i yam^iip-iyo ti^rs "^^n t^k pk, b'^jkp 
jyonj^T "in lyrcyj oy ; lyiJip^t^iy ya'^j^P 
-yn<; XlJ^^^snyosni) lyisssntjii yoso i? 
t3"'D .pyDSi"! yjny3t?p ps y?DnKiT d^o oy-i 
.3 .T p« lyo^nii ,>stoDniP «m pn ,yD^fc?p 
PD ,tyD>8Btr vs^V'\:i T'^ iVnyt onij-i iik. ijt 
lyn^yj lyanir s: D^nx oT'-nn oy yD^yv. 
-«!? lyo^Mi ps m:y^3 jji px "wn .pib?3»i 
-y^iir lis ,"i>«:p yra-iits-iyny^c'iyD ps J^ny; 

.11 .T PN «!11S^ ,'?'2 

D^iK -ijyjyj yv:s!j «n onyr tyD^ni ps 
ly^^iviT ,p^8T{$cj lyrDXDf'y^fi st kmi 
;a>>p^>t3B' xn •lyT'^ijip y^s d-id ti^ns'^Dr 

^i"*^ ty3t^-|3"iyi:31K P^^V "IV tj-i^v PD D"iyi"l 

.ty>>83P ytym^K-iynjiN yn^siiy: 

-jpx^n 8 ott'iyn njs^yyt-v: nw pn 

iVD^yii ,o8o''^P lyB'^sij-iD lyi^'D ,"iy"i 

-•ND "^^n ,n82t33"nD nnyr -i38> otjT tssso 

.|ya3iV3»^D p« iy!'8ny3'o ijsnny^^s 
ti^yii nyi ?i'i&? jkins t^n d '3^ 
f^N lyoj"?: nn'K — njno » 
yD>yn hdo — "njN^yyr-v:„ 
Y2m lyo^m nyry? nn dj^i 
.n':ii^i oy»D nyij^t ;>jyr. 
lyo D{?n njno nyi ps djj 
-:yo |yss?it3 p^s |n{<; ,iyi»p^-nst3 oitr jni^ 
'1TN lyontjEy-i y'DitJ's ^-n lij: ,en^i [yr 
-mj;? yD^^t5D5?K':'yryj yvjNJ xn DiyijyyjDiK 
-IT'S IV D^^pD-i^ayn xn tojjn nyijj'' is ,::m 
.]V2V'r lyD^^K'jyo x lyi 
lyo-ij^sy-i xn xni ,yT^ni ps o"in sn 
ofcfsn tyo Djjiii ps lyijjtTiy: oin^syir^s lyrn 
DJXDynyDrx nrx ly^in tJD^my ^n Tin 
T^K nyiys i^vo isnii" k'ii ts ,n:y-iny>y2 pK 
D^D ttyii nyry^ lyn rs ,"qj?:3yn -q^K cijjn ^': 
-p^tsiN xn lyvi: i}:r]^ q^: \\k ]ViV'2Vnvz 

•lyTyiya^K. lyr 
* * * 

nymyii yD^^oy lyaijr -^'x ^'yii DB'-iyiv 

.3:nyp>ysyn i.tk px n:n!: xn n^-s 
-j^K ysn: s pc onyDtJ'yn njK^yyrvj 
xni — Q^>pO'^:ny "^d x ati^n V2'?V'\^ ,]V>r 
;]V^^:b»'< IV — D-inj p« "^mk nrx DTijiD pk 
-Dm PK ]^):p^ jy^^ctr ps Day^!' nj8> Di#-r 
o^^iT ■'•iTK ynxia t-'n px -ifc^oxupy pa o^n 
.ijx^::y ps xpnyox k^i lyi'snoDMK pc 
'V2 lyj'n Dyjyin nnyo px nm xn 
-••n yD^yii ,a"iy3 V2^'\r\ yan^pxiiya tD^o opyi 
'n ; lyst'x ytJ'nxv^nB' xn iv v'^:ny \yi 
-ayrm ,y>xDj?t'ijp Tin lyts^ae'yaD-in fytrit 62 iDDiipi:^ x""! -■-nny:! d^jhjo yi^ni yny^n pa yD'':^Dy 
.Div ,}?T : oi'^s "^j^j lyjyiiooyi ps ^n jy^ 
T-T jyo DDyn:y3 jyjyjiy^yn pn ,:'y>ai:i'^>2 
i<n TD^njyjyj .-^n D2>n jyo d{^ii ,LiyT Tin 
■yjynp ,vi'?'^) viv''^ "q^^j lynny ^n ,nyTy: 
lyijyjyj, y^^jxp^ixn xn pt^ ,nyt3 ytj^n 
-{<;p D1V lyD^^m yijyD^p Dt^i ••n jy^^nny: 
.^^^3 px ^'yej^Dixp y-iy^n lyD 
-'^yty^ pQ^x Di^ar^x |y3>yn. ijyn^x 

tjjyox^nxs px jytoynt^iyD iyj''''r ■•n tj'Dt^a 
px nyjn{<;ViJ^^x yiyn ps '?r]i^'ii nvi "^^j 
-^•'X xn Dro yoDyi yD^^nyn'-^ y^is iy3{>*n 

* * * 

-rj px toj^n 1890 nnj^^ ayi t^2 
-^^PV yny3'';5py"i:r ?y^D -^i^j nti^iyny;! -tjx^yyi 
-Tx px xm yijytati'iv y>x''i*5<;D px yt^''0{<:J 
wn Dij^i .12^'? lyr^Kya^T^x jy^^yn "i:y5 
,iyDD''::'Xt)''5XP xn ps Jjny^jy"! x totj'iyny:! 
-D'-^'xn^QXP «■'■; i''2 ,iyt3D^^iSD^sxp xn "^nn 
t:iy'03 .Dii^tii pD jj'n |j;t2Ci"iy P^ "^y^^ jyo 
-lys v:i^'?m iv Diyny;i i2{<:n i:x^ yvjs: d>^i 
t3;js'^yn nt^n jyti'jyo Diynjin 16 )'i ,iyj{>'T 
-lyQ lynj^n lyt^'jyo 11 ; ijx^ ^v?^ \i^''?'^ 18 
jsj^^^n 24 1^3 nonyn nyi px njx^ .tD^j^a 
-in Djyto^iy tx ,"^n onyoti'iya oy ."ix>}<;n 
3?vix:i xn lyiiyj lyti^jyo y^^^'toy xn idj? lyj 
px ijx^ ps lyin^s^ynyn xn ,n^n3n ^:^y2 
-^^o yr^ijnyv ,\V2^''?'^ \ViV^Q Djyo^m^ 
iy3^''^3-ny yDonxn^DTiQ n pa lypx iyj}<;' 
-y^fi' y^f'y'Ti ,DT"ii''n''ip D^y px 't:)^''n"ixy3jix 
v::)''''^ xn ixc r*x?Et33x> .x d^x lyjyn jy: 
-ytDnyiJin lyn ,t3>^v lyi px ,iyv''Tymjx:' 
^^pyi3 X Dxny;! d-'j jy35<;n nny^s yijyT^ito 
.iy-ix5tyivj^ 25<!p xn ixn ,i:5^2x my 
n"iy lyrnp iv \v))Vi "^^^^yojix t^x oy 
-ij^j ,Tiy xn ij<;j t^-ij px n'PVi t-d i?''Qx 
-|y^np XM1 ,11V "lyi px T^x Dy Di^n ,Dy?x 
]V)W tyj''^ Dr^o yjnyn'ix y^x px DJ^^n 
-ynjx^ xn ps lyiynDjy ,-!jyn xn va 
.DODv^'iD y^'-^Dyrnyjix xn ps lyis; ny^'n 
y-iy-n n^^'ynjxnyn lynj^n Dt3D{<;-iD xn x^ii 
xn nx2 "i^x n"ix"i ,nyD^"'3-ix yiyn px d^jip 
]yD''m ''■'T . |y2^nt^'y3 d^j lyry^ lyjxpnyox 
nytj^n li^*: jjrunxsiy iyjy:i'''X pa idij iv oy 
-^iitajy p"lXDt^• "iirx li^^^'pn^ie xn r^x j<n 
,nyt3^nnx "^d x ^^t:nj Dj^n lyo px i:i^v? 
\Ntns xn t:^''V lyjy ^^f njx^yyfvj px tjx >m pQ to^yt3t^'y3 jjnyp^'ysyn xn 
ijyT^iD 43 pD "^ly IX : lyoDX"! yjyny^i^iyD 
-^n y^^yn ,yjynj^3y3j'^x xn lyrn mc'Qj 
-yj^D njypTO 3 x nnysyjoix ".nj^'xo,, lyo 
-yuxiij^^x -ijyT^ito Diyijin 9 nyn^x px lyr 
px nynjyn^x ,nynjy>:ijy nn Di^i — nyn 
ix o^xn i:^^vvrv2 xm nrx .iyijy^D5>*pD 
D^ix D^ip D3XQ jyi'^'o D^mxiip 4800 "^ny 
D{^n ,^^•'0 nx~nxnp x tiMx lyjnj^'nr^x 200 
jjnyp^yayn ynylt3^:^• x "inyi fx oy 
— "^^^-i^DXJ — lyj^n "Dn{>*xo„ xn 
px ijx:^ p2 D^nnn nyn xn iyi"iy:i lynna 
-nyjynp x inyr tyiiy^ ly^^^f '^t x^n ''ITx 
IV tDxny:i lyysj^i^^x xn lynj^n ,d3^ "ly:^' 
xn lyjJii^y:! 'n t^x oy r^a ,tyit?T iv px ly^ri 
.Dynn ny^oys Dxi'?'?m 
DV^x .tyj'to^ynyi iv nyDy-isjytj'jyo yn^^n 
Drnnyn jyvjx: px "onj^xo,, xn "^n tynt^n 
-in pa n^:nj?D px yvyry: xn IyolJy:J}^' px 

."lyjynya viv 
pa inyti' px v^^i lyj^n onj^^xD xn 
lyin ; D^ja iy:i^Dyo?yjyT x to^D ,Dp"!XiTy: 
-^npyj ,yvnxnt^ lynj^n ^n ; pnn t^x aixa 
X ,iyr'ix vi2V^2V'?:i yvnxiiti* ,nxi^n yo^yr 
oro ^^i:d yo^nn x ,t,^j tyiDpmyjj^^x lynx^a 
lyinxnxta ^n ly^y^a nynna ,'tysn vp'i .|yD-i,j<sv-i v'iix^'ifKD ps i:s''7 s 63 1889 pN* Dj^n ,D^Dni;T Tt Jnjj;vi:v3 
/jDVi^nKTi i/j^rayj^s Dnn^syjj^^N t,yo ^i^r\ 
^^; tDDyn D5?i nyjn^n lyiy^ iy3y;iyj n^^n Dj^n 
y-i;vD^^n-ii!! yvjx; dj^i D);?n ,iy^nyii 
nyt2:n>< ^ytDDVpD''t2t:' Tll'T ^'^^^ '^^^^ 
-{<;n yD^yn ,Dyp'ii,x''B xn iyDi5>"nyj 
n>< ";:iny^Ayi„ iy?05?J oyn ly^Ni'toy:! ly^ 
ys^yn ,iyK'jyo yjyrrx t:)vyTyap,yiw 05<;n 
"lyD^m^ y^ynynynrx y'noN lynyj lyj'-n 
x^n — Djj^ryjiv ij^j to^j iy35!?n •'M .-i:''n2 
NH -ij^'cyn D:y^^D^:?}^2 yrn xn lyinn dj^t 
,jy;r)ij^£yi yjivi^Djna jyin^sivj^^N — '?ni<)) 
nyc ly^n nnn^EiyjDnt^ "^^ik lyn^n ^n -is?] ti^'nyiny ly^''^ ^n ^•'11 nyisi?: ,jyDyis:i' 

.iy^'i?"nyj 

2^iN* T{s* /Dyti'stiDoy: i^^qn ly^J^n lyvDny^ 
■yi yn^yrsi; lyin^sivr^x ly^^DO nyn lyo 
yvii;: Dj^i rs ,tyDni lyn Ss;t ist ,tyoi5;?3 
lyi ,tyiyii I'V ^nn hjidd px. nnyDty ijs^ 
lyTjj^nyD \v'?V)'\ ..AV'?V)'^ lynnyjny kh ,'n 

,D3K^^y3 ly^oyiB nyD^nyiny-^^j "lyn 
|y:''n DrnyoD^rD y^stpniin yvjstj pn d^d Ts? jyom Dna nn^N j^i^pmDjy p2 nj-nn 

Dino^^n Dsnn dj?i ,njn?D ya^^DESK^ntoim 
-{^na y3^>D28tJ'nt3"i^in:N^ xn pa onyotj'yn 
jyo yD^yii ,iyDpn}?i3 j<n pa px jytDpn 
,Typ ,'iyma x^ii — mom pa ormya-iya 
-y: T^x i^^^ifpnj^ns s"ii -^mk j .i px '?^)) 
pitj' xm ,iy-i ,Da'Dy:'3XJnya pi^d^ lyn 
o.iyny:i t^t^n njx:^ yv:x:i d^i ,t:;{^ry: nynna 
pa 2n Dii.-\ ,iy:i'jyo >n$<;v v:'''''?P r:^i x iv 
-nj px D:n{?i\y: t5''j i^^sx lysj^n v:>'?V'\^ 
-i:x?;jy px tayirxo^'iny; jysj^n 15^3 ,n:x^yyr 
oynyij'iny: lynj^n oy^y^o^x yiy^n px px 
,"^n pa -^n nnytotinya oy .Dyp>*L;'D::'xpna 
-x^^ptj' y'nox lyiiy: lyj^v nyo^^mx xn tx 
,p^^: X i^a iyo:'xny3 •t:j^n -lyiy^ px lyn 
i::'^ax n^mx ty;ynp Djypy: nt^in iy lyii 
-j<:n njx> lyvjxs piyn^x .p'i^iy:ijin x i^a 
px ny^nyn i^nnyuyrnD lyrivy: ^n lyn 
-yj 15^: lyn^n vD^yii ,yrjy xn .CBrsV'D 
-Djx tyv:x:i px lyrn ,n''''pD'?:y3 xn Dxn 
typ jyrD v:i'?v^^ h^'d ,n:n'2 nyi pa tya{?> 
n^^n pa n:x^ x r^x Di?i ix jyj^r i^^pi^n 

T^x Dy D{<;i ,n^>'n nrx iyr:ipyj t^x dv 
-yn nyn ijx^ yvjx: d5<;i rx ,n:DD x lyny: 
.o~iyp?yay2:ix ,DD"ia iv- 
"VJ tyjiay; "^n t2j<;n -i:xo'j"iv xtx I"'x 

.1890 irii^' Dy~! V2 i:^'?vvr 
D5<;n ,D5<;Tit:y oT'Dxa 5^- oj?n p'-^: div 
-^^Daxl^•^yTy2 v^:^: xn myi:yy:':jix oii^r; 

jjiji^'j? y2 
->jx3iJ? -iyD^''3ix Tx ,iyD'ii DT10 nn^x 
nyjy iv oi^oonpy i^'^ax tyai?n iy:{;|;^vxr 
"oyp IV nan lyiiy: o'': lyafc? iy:^n ^n ,t:^'v 
px nyvDnyan:x^ yroayo xn jy;yj ty^s 

.DDD^nto xn 
xn pa DnyD^a}^ xn lyrn 1890 px 
; p^'-iOD X piMX D^nx Dy':xa'^>?P a'L*"o^DD 
Dy ; D!l:^o:^nyo:•lx ^n iy25>n tyrfc^-ioxo xn 
pia!2XP. iy:n^xiiy3 x iy3^"iny::j<; "in OJ^n 
-D^nx T^x Dy — D^^mx px :'X'l:'2xp lycniv 
nya^yii ,p>nDD-^xiy:y3 x ly^Jjr.y; tyany; 
yjx^iyn^j v^'^PV\'C' x 0^*2 on:yyj Tt ^^^ 
nx yv]X3 xn ^^r\ ^i .lyo^^aix xn i^a 
Daxnyja^ix ^t^'D*; to^>3 naxc^yry: vi2Vi^'''2 
na in^x t^^n^anyi t35?n ,cy^a^y3^n pa xni 
p-ix D^o xn Dj^in ,3yny;r3c* x xm — px 
-^yii t2''o ,iyD^"'p ya^?'py"Tk:' xn lyDmv "^xo 
-r^x |yD^x^y3 jjx^ ^nx in^x os^n |y»D y3 

. .on 'o try; ei DDJIplS Nn ijyn citjn ^^3nv~i .nan:yn D2.^i;n D^yn \v2vym 

^^D DVi;ji'3;j3{^ ii?D 0}^n my lyp^oti' yo 
j'nD« lin pN li/j^n '■n xm mvn '?^d 33 
.Djj;^;/jaMnN ^n ?i^in n^n lyD n« ,nt3i;yii 
-■TiDjyr^N KH Ti? ,|yjJi^n{<T^ v'W)^^ V2%vw 
IV ■u/i;;r,to3y jyjjTNiivj/j i,yny: lyrn n);D 
..i;;Dn.p"ii;s iv in-'N -lyi^. nny ,Kn lymrn^iP 
iiDi?n;;a i^nov2 tyo Dtjn ^iisfl' lyiDtj^iy dtn 
-yj T^x pi^ nin dj^ii -^nn ,-i:y'D^^ni8 "^d s: 
-la^^n oiji px) '^i<& lyD^mv n^« ; tyDipj^n 
-DiK Xl^'t^i'^ oyp^L^'lDDy>3«i2 «n pa nn Dfc?T 
-{jn ,D;;Dpvit2 yr>p ii;Si}<iv iv o^j dd^dix 
-iii; xn pD i,yijrii iv mos nD^rya ^n lyn 
.^3/n^j«Ti ns!J t:sMpn^a nn^x lynjjn px 
iv^ii;: jnij "^n iy.D t^k lyDpj;^ n^^a 
— in'iv^v^n^ niDnj^it us^ ip^db' 4? : ^itn 
-nD 9 nj;^}?:: njyrnD 15 — ^y^str^^n div 
nvT oj^n — j,yoniyiJ'{? irDi?^ ny^{?'D njvr 
^n^j i/D^j/n n^a ,|yny^^V3 nmj^n nynnss 
ny .D;;opi;D \]i'?n^'^ tiis m^a ii;i nj^j ,i>; 
^viv ,'\iJ'?^^ uyT^ita 6 Daj^mya j^t^n p^^« 
-iny» D^j n^^V)^ t^k o^^n ,-n,y n^^n d:; nyii 
^j^rp li/^njjv n^j ^nsT ly^j^iD 2,500 n^'Ii 
*iv IDIX STSt ^■'lis' onx nn^K Df:i\p ,DyDpi?'D 
-ara 'mv IV .D 3,500 "i^a D,yDp);n |,y^n{^v 

p.a ^SD^fisP {? "^J?: nny xn -yo^iix nynrniD 
i^^a,N oyopyD li/^nj^v ny rio jsi i: 7,500 
."ins .d2,500 «n n^e 
-:yrno 25 -i;;3^N DaynDvn iny xn i^ii 
T'a lOjvvijifi "ii?~! D5<;n ,rin s [xn ,ii;^xD 
nyi t^^D ^,y3{?^v"i{^B5^iB ddpsii oyopyD 
nya'niajyp^N nyi na ,mi; xn pa nonyii 
-lyi pa Di^n jyxjs: I'n^a ly^nj^iv "^nx 
-ij?Djn,x Jo^j Dnrx tDjysyi \vd .n .i .iiy 
-yj -ny xn fini< Di^n iy ^/D^yr, ,ymD xn 

DDsmyj iD^^n lyDpyn pa onx i];"i 
jyasjn lyvDnymjK^ yDm:i y^i/>a tx ,iv-iiyT 
-j,ynvT .nn]; y-i);>n lyanpnya iv iynnn,yjj{^ 
. Di?n ,Di<T:jx^ IV IV Dnyj oj^n tx 1^2^ jn 
.r.yw po sttK lynyjyaD^nx :jn:y^j);i xn 
-Dpy IV DDyn dj^t Di^n ;j'ni;^iyn «n 
xn "ij?: {\v^,nv2 iv ;p;yiiN) lynrs^nQi^iB 
nya^iDjyj^^x nyi n>a jnj,yT5^^,y3'N ,ny 
-kyni? yox^P yo'tj^iy nypx 640 «ni iiiyo d^j 
oypj}?^ px .yDx5p lyiD^nw lypx niyrnD 2 DJx^'^'ya ."^y^arK yjnypvitj' j/j>v \]iwi tD>j 
^j^T„ :D-i,y^,p-iy lya?;? Djynx^iSiQ pK ei^-j 
yv:sa xn 'p^^ iv ,|j;i''K^Djy p^sja Dijn 
,n:rn lyn lyn^v y^x 0^02 j;:)^.yii pa ,nny 
-VJjn>''? ^yo-fj^^^iriB y^'i^oy iv lyiyny; 
tt^^^nD-ye jroyiDD^i^a xn ^{#t nj;n,jji ."lyn 
-nxy^ xn ly^m y^^yii ,Kn [ytj^n^v i^nj/n 
"SD^BXP KH -1K3 j^iyiT n«:i n^j ^^k lyitD^^a 
ly^n i^D onxx nw^jyr, '"^i^j px i];dd>^ 
a^j .njx^ -lyTJVN lyti^^-iya. iv pj^jwjintDD 
,ijx^ pa nij^DtJ'^jijjii nyi 3}j ojj^rn ^n pa 
-vno lyiJiK pa ,ij;iD^^anK — tjik i\a nijj 
«n ps li/vtDnymjx^ yDnn:i xn .t3'^pj^;t3 
,nDD » N^i nnyn d^j iyj>n tiyiDD'^sD^iEfe?p 
TDesc'^yrya I'anx n^nry: lyj^iDa^a s «m 
-:vN T^K oy yD^yii pa n^o s ,nyaiyp \v^'^ 
. . ."iy^'"'mvD"'iK -inr« D3^^a lyr 
-ly it3{^n — pn toyn j/nsaa^iN li/uiK,, 
D^nyiny t^k n^D^yii jijiiyD -iyro,yia ts-iylpp 
IV— ,t5niD o':is*^^i;n -^^2 1893 j^k tynj^iiv; 
iy^{^T ^n Ts ,p^{?a yuyD^unfe? Dj^n jyvxr 
-D^^stt3''Bsip «i-i pa lyiyii t3a.»^;p{j'nya t3>: 
-nx pa jji^^-initonya yj^ovD^^^^; «n . . .lyD 
-Ji?ifc?j yoDi^Dn «n t^n Dino3>n px D^^n 
".iyn^^3 pK lyDpsr, ioyii iis^ ot^n ts ,m 
v)'?! i,yn,y>^nyj o^j ]V2^^t ony^oyna kh 

.lyonyi^ '^2 
-y: nasiDya t-'n mj^a,y"i ytst^ny xn 

.mnDjya>vNnjj<^ pK [yi^ii 
-nD 90 pa ]V2i^r] 1890 nnj^^ ayn r^n 
DyDp,yD lo^nj^vyj n.yo^n,t5:);rrNnj^^ iji/r 
nj;?j lyni^n yny^^N sn ,niyTMO 13 v)'?2 
jyj'n ijyrnto 13 sn pa "^nx .D^n,5^v,ya d>j 
-^yn ,Dnyis yonj? .yj^-i^p ]V\w nn o^^n 
pa lyo^mvai? ly^jiNnvyj i]/i\ya tyj^n ys 
ty^nfc^vya iv dj^ii d^» lyi^^n iv n^ ,^^10 
tyrn nyvnymjina yo'-nj kh .oyDpyiD 
:DDpyDy: tyi ,DyDpyD pa ^na rynya Dy,o3 
DnsJT ;i2^^ oyDinrtD^Tp rn^3 tyiw^ t^n 
lytii^^yj oyp^tj'DDyTDNa yonn: ^xn ly^J^n 
yoDi{<nD:3na iv?^ lyjJ^^^^n yj^^iinyv 
mv Dvijyn oy |yn,}^n px DinvD^ipji^ i:^"? 
lynyn^a w^^"? >n t^K jyay^a nyij^ ,dds^ 
Din^ayjj'-'K D};?.n :jn,y^jyi y^^j .nh .lyDaytj' 
yj'xoyj^K pa DyoD^o « : nynD^D 1^0 ^'Tbt 
'iV)^ ,'iV^iJ' .iV^'D^ lynj^prrK yiVDynjj^ne 
D^j toajipji^x iy3^^nny> ,j< Di^iny; D{^n oy 
pa 'ne t^n ny^st: t^nyuin 15 [ia inyo 
PI ,|y»t?pj^rN ,Nn nyoyij 0{^n .ly^njjv 
Djyvj^niS nyn Dnyoy^Jiye ^n ^t^j^n nnya 
-y^jyn xn Dj^n oyi lyo^iN .oyopyo «n tie .'[VDi«sv'> ps^^i^D |"iS iii^i « Ti? /xjri Dvn DVD tDyDj^m^Q Iiud (2 
-lyonj^a lyi ^{#T inj?' 10 pa 'icj'd dj;i, pi< 

-i];3^x ru iyn}?n,yj D-av^v^^i^ t^« oy ly^ 
-{jns 5 ty^n}^^; lyoixQ nyi tid im .lyaniyj 
IV nnyj Djyvi^is or^x y^^yn pa ,ojy2f 
.^S'D^E^P nyi lyti^y^ 
-DJ^Q p^K .iiy xn DQ^ipiya lyo (3 
-IS D^i pN iy^n5j:vj^''K 1'^^; tyo tvd ^yo 
,3yD 30 t^N iDnyi,}#Qyj iDiyii n^j;^ ynyn 
-yj TTj; n rs ,y^vis:iDmp s .n .n) lyn oyi 
-mya lyii ,DtJ'"iy tyo ^t^yjnp (hjip niv myn 
.iy-i{^r,yj t:3S!»yj lyrn lyajniyoymys yo 
sn jyo:yi ony^ns «n pD nn di;?i 
i2s:nyj jjiny^jyn sn i:>i^n 1899 ps j^t ,iny 
nys D{?n n ii^'?v'\\ iv ,Dn{>'iD{?ijyi5? 15,899 
pN ny iypi< 818,557 I{?^^^d 14 DyDjyn 
.n:yn nn}^^ s; ny^iitD 1,331,765 lyoijyjj^^s 
IV ^y^a "^i^J t^K p^^K nj^^ lyi^ iy3.;>*n 
jyoipiJ^ .i^y: Yvnyn ^n Diyij^a oy ;rij;n 
lyo'-rnyj Dj^n d^^v "iyj(jj'^ iv lypjsn kh iv 
rin St .Dyp^j-iy3^:i^ ytooany sn iv lyn^pji;? 
ly-i^pjxn Kn y:)^yn ,Dayv{^ia 20 ps 15 
nyn^N ps) Dnyna «n iv lyjy^yn lyay^a 
,ny n^K ~i^ya ly^^^ I'l^a (iyoy^{<! iv oann 
lyiiya '^j^j nijnip y3^^p^^aJ^^< sn [y:'n 
yo^-i: pK ,t{^^DrD}^p ty^n-}^v tv fyaaisiTvya 
jya^n yn^yii ,iytDNpi}^ins sn w lyr^na 
Djjn lynj^D ps ,pJb'3 pa D^yD:i'y:jj^ lyny: 
-ro lyi IV i^ya dj^t Dt<nya d^j -lyna "lyi 
•yapyiis dh^k pa 5iD^n y^ayo^s pn t^x ,d"ij 
Dy^K Dj^i D5^n aany^ayi «n ,iyn5?i'iya lyma 
1895 pN Kn n5^n onsi ,DDiNiiya Dia nx: 
n:^'?) pjxn ^j^yoytj^a js* ojyayya 
-v^^p tojypya o^^n lyo inn (ty^^^'^aiii^i'Dn^ii 
ny^isD ijyT^iD 15 T^n ny^xD 150 pa jya 
nyi : "^^^nya .jyaaiaanyn yDD^''^ ni?a ^""in' 
n^a t{^t^'>^p^^aN is lyssn t^i^3 ^nxi lyna 
Dp^t^'ya ^^^^a myn pjsn pa ,nsi^n p^s 
t^vy-ki' ps D^my^ais iv^^V)) ,'-)VDJ:i^)}2 s 
y:nj^ ps nny sn pa nioiyn t'nos ayi si? 
Dyr23 yanj? ,{j'nj?p{^"i3 yan?^ ,i5<:^Dro>?p 
,iynsaD^iK ypDn8Pi|:in{«; v:2'?v)) nayai^s 
iy y^^yn n^a ,i>ya dj^i ■^^^^a "ly 'o:v'''\\^ 
ps lyia^v ia}?^ s oayvj^ia 4 rn^^ ta^ni^v 
aai^nt^vaj^! sn fi^is nnya nayvj^na p^x "^t?a 
ria ■^'K'n s my^nya oy dj^ti ,^{^*D^asP pa 

DDiiiDya lya^n p^^s 1901 nnj^^ Dyn i^s laiyi'ita 4 V2 2 "i^a s^ti nnyn tD'-a (tyryni) 
D^" iv^t: -lya^-iK tj? -n .i vyrya "lyi .iyD3**K^ 
l^s T^s ,-\iv liip^ 640 sni inyo lyvnya 
jytoay"! ly^^^i ya^,i'Ti ,ya^ay^ sn Tia a^D^^a 
, ly: {^ ^v stripy ao pa tyo^iiys iv dix .Tiy 
jyanp iyi5^ ly^ayn '?'^^ oy nyii ,ny-iy> ti» 
yo'jDayp ,-i^ya lO^^n ny ts ,j,yT'^i"iy3 nas^ 
Daaxnv ny"t .nny «n lyo^^^-isyn iv lacr-f' p.K 
yiyiairyn s pa mn'-ayao-'is oiirii fi^ipiya 
4 lynj^ 3 pa rinvv>ii^:}2 yo^yii ,|{^''D''D5^p 
-^yii ,Dya'''S iia ps (oyp^aiT^^a-'ti'D) ytaa&ys 
Fi^ip-iya nyn isii ,rt:fc?>a pans Danjjii in^ 
sn nyoaiK ^^n lya^aya v'ph "T ; i{j nnyi 
-'^ ty2^^Dast^'^D■l•'1^as^ nyn pa nnau'n 

.DinyDD'i 

-{^a IV DDyi 05^1 Gs?n nya^vpiya "lyi 
iyt3?5i:,nyn "^^is lyp iy px imro "^^'^a iiyny-r 
,ini^^ p''K n''a nny yDT-s^ssiaDpy «n 
-}<!iiya D"i^Nn©,sieDpy r^s sn x>n Dyn:3!#i 

•tyi 

"lya lya^^MTina px aaxnv ay- ^m 
-npiva^^x ryaai^ya aany^ayn lyn i^s ^im^? 
I^x ly^-iMDnya "iv inis ps niy "^d n jya 
— "lyps 640 ps "^^^a^^riya — D^p^n ya^'*?*,?- 
-yn -in^s D^j^nya lynj^n ys^yii ,ya^ay^ «^n 

.jyiD^'-a-iK 
-yi sn D5^n 1903 ^nas r^n 1890 pa 
,(D,o"iKa) Dy^ayn^s 127 Danpyaa;^ aanya 
lay T 'ID Diyiain 6 jyD^xnDay ]V2i^n y^^yn 
15^'^rD 13% n^as"! D^n,5^vy3 ps ,12,^'? ^vp^ 
aanyayi sn oj^n i'?^:^ vro''''^ nh .-ly^sD 
3^/4 IV "nas^aay ^iJ^ pass,, sn ps ryny^^ya 
-yaa^'s sn Dj^n ny yvasa sn .nayvj^iB 
-n>a ^iia inn ps n^p^n yai^^p ps d^'md 
p>^s D^i^iiya sn \v2i^n y^^yn ,n iv D^^^no 
■i{<;a jya t:)5<;n ly^'-'-niDiya n^u -tyD'^^istyi 
in an D5>n fyn^^n v^^v)) ,V2^v^^ tyanvyi 
"isTi ,D"i.^ ay-i ms lais sts i^in* .taavLanaya 
nyiv^ lyDayti* myD^aya in \V2^n nynna 
,DyDDnnya ps tDoia tyasD'L^^ya "i};?a fx oy 
yiayT'iD ya^f'nanyv nv^s in lynnyany 

.|yt^'ayD 

V2'?v'!i< Pins lynyayasj^ oiyv, -ny sn 

: lyaaiaanya 

,~in{^> 999 ins iDyDayiiya jyo (1 
•lySij^viva^'s DjivD s ]n^. rynj^n oy |yp iy» 
nny^ oayv^^na 4 v)'?2 n^ns^'v nymsa "WT 
tanyn ys^yii ,-]^v sn pa ntaiyn nyi "na i^'' 
Dy -ij<;d IPO ps Dvyc'yan}^ 1^^^ p^s v\'?2 
y^^a DJ^n pa nnj!^'' 999 yvasa sn -^a tau 66 osjipi^f «n -^^D 7 xm ny^yn 5^^^ lyDpsiiy;; dv^k jj;^ 

/ii .r pN nn^s ,^i^'\) .^'''pz} tinx :ivy3 ps 

-j^nn lyp ly^is nyny^ ixii ,(lii'^i^^PD) lyny^ 
-y: ^n lynyii r);Dn.^i ; lynpn^^na yj^n tyj 
,iy"iyTi tynix-nys iid 'D^n^:i ,n-i^D"i^*D p?^ 
-DVDD Dj:n,y^:iy-i nyi to:y^iyjsnnN oiyn lOy 
isn ,ij^^jjy "^j^j Dn^Di5?i2DjNiD pj? ^ys 
I^D^Piya ya^yii ,iyDjya^ ynn^x ajifin i^n 
"Tina DypiSiO,, nti'D tq lyiDpnj^ins »<n 
tyj^n mxvin j^n .n^yj dj^i n5>* typ^c' p.N 
T^i^n n;y3y-i jjny^^yn ^n \vi ,V'^P iniyr 
nyns nyi p-x dd5<ip p>^k nn^s Dj^n ,D5^i 
pN mino yj^n T'2 t^^iq ly^ia ayi !3:iynip 
Dj^n nyT ^-in Ds^yn ^ lyny^^iys o^j nn^'i 
-^ViV N*n IV lyQnpnys iv lyjjixr.vyj i^n ny 

."iy^n:ynjiyr 

,ij^^ 05^1 tyn^ivn^ip IV DIN TrH ,mn^^S3 

Qyi liyc^ynonnK w^vp y3^,yn ,iyopn 
-"'■'3 mv x'-ii ,nTy pn ly-iyoynnyo iv nyis 
-{^"13 y^b* '^"'i.N J .1 \)i< ninnn /jd^d ^ya^ti^ 
-i/iDB'D''iK niv np^'tj'y;! jyiyii yD^yn ,iyopn 
•DDnoiN Dnn^ayj |yn,yn ,::)'? 
lytj^jyo DiT'^p Dy-i iy3!^y,n'ivD''nK din 
pix Dp^^ty in-'N n^N T^* ,ny:L2Dnyjj'ix t^x 
DTTo ,i:3Ji3 iJ^"':?^n {s* Dp^c iH^N nyi.v n:iQ 

.T^na 
IV i^yj Dnx -^nx D^-''? i:)iv^i:i!^ «n 
,iyD\a ,^^^0 pa ]m''^p) DV\Vf:i'''\P lynjn,; 
finx ]vr]v:i'i}: ny35<; tid DrJ^i .(.: .i p{< lyp 

.t.>i;^vx^V5^DD^ pa mya^njia nyn 
T>i^3 iyr)-i}>'ayT ynynjx y^y^a px xn 
"D^TK jjnyjyn Nn va^n naxtj'DinnjN? px 

•inj^i 10 pa "^c'n Dyn px Dnn^ayj 
y:ny3^N y^x px iyDn5>'3'yn xn n^a 
ys^yn ,iy3y^ lyD^^nab'^ti'^yTyj pa ry^^'i^v 
-3^11 pi< iyiroyiJ-^na !^y^a-^y^a ^i^: jyj^n 
-ynti'iy3 j;?n 3i^n -^^x y3!^yii ,xn N^n ,nyrD 
-~i!S! y-iynj« b?n px lyi^^n nra jy^yi^ ,f,y3 

.[y^P^D nny^ia njyrno 13 pa D^j^it^^rp^^as lyn^iw:) 
W^^'p IV lyij^iPiyj iy35^n 8,700 ^3^yn pa 
iyj|iDJ''^n V2 .iy?s't) is^^^ro 13Vi! pa yoiD j? 

D'^j ryoyn pa jy^Dnyjiv lya-iN-i ^}^t ^m 
•ly^Hi^v D^j 1^3 "ny xn t^x 
i<n y3^yn ,n3'in yn^xiw: xn lyo^it^ 
jyi'.^ Dyi D\o nn,yna nh om-D j:Tiy>jyn 
T^N ,iy;ji;i:y''-iy3 yii::3'^^ ys^yris! ti-'iN* n^yj 
250 p3 nin X voii\:> nn'-x pj< iy3y^^3y;i "^^^j 

.ly^s;!: niyr^D 
-yj t25<;n juny^^yi xn D}<;ii ,qi}i nn is* 
l^iN Nn nj^n ,D:yv5?ia 4 ^n^ix i^vi w^'? 
-jriN D;y;p^jny3t?ii ypDn^pJS3 xn tyjjiNnvyj 
jDJ,yv}^ia iy3''Tn "ly^n pa tytJ^^ivnyD 
DiJi'ii ,DV'?^ ''O': itO'^ii ^li^: vii D»sin -ij<;j 
iya:?yn iv din ,|5<;noy:i n^^n :ij'n,y^jyi xn 
xn .Dny^i3 nh pa yjN> nh i'ynyoy3ny3 
y3>^D3Nt^niin:N^ y^n3 D,yD3n,y3ji^N ^i^n 
-i^n Iyt^':y?^ y^yopNiny i^^ex inii ,\v^n\^ 
np^tj'yiD^nN ot^n nh ; lyn;/: t:i:vpi!i W^ 
-i^:i^-'j'^ — iyoi,y3Dp;; i:^^ lyvj^: n;;3^N 
(oaN'j'DinnjN*^ m3^n pN yj];~inNa"iy) lyn 
"^n xni ,Dny^ia ^xn i^:']V'?v: l;ya.^,n ya^yii 
-'?V'i) ,nynT D^ra i/^''] «n o^o pn "iv imj 
tyvjNi^a IV xni ,t3DniQiN tj;3yjy; D5<;n xn v:^ 
PN iyn;;jj;3 iv ^n nmi ,nyo^n-D3na y^^j 
-{^nJN Nn J .1 PN niaiy ,m;on3 jyn^vny iv 
^}<iT tyo Nm jyTy^iiyj -^^n \v:ii^r\ \vm^ 
-la iy3ND iy:i'''iDti' iy3'^.tDaNti'jyo''"n I'a^iN 
Dy r^N n^D ''lyin "^nn m .t pn ryp ,nyD 
v^i^p Nn ,DyivNpN tyviN^aivj'^N ty^ji^yj 
}^T ; in,y3n,yj 1^3 D3nn3yj ijcd y3^yn pa 
D^ip lynna iOj^n y3i^,yii ,ynDDnj^N n d.*^! 
■■•ViiDiy piNOtj' nv^N "^n Di^n ,t3T'iDD"'T,pi; 
,t3J?n jyo 3;3^yii p3 ,iy3mDjiin -^^n .to^yp 
T^N ,'i:N^yyrvj pN nmNi-.y: d^: iynn3 
PN ,iyvjN^3iv:iiN jy^ji^yj tyn?>'i5<!iJN Kn 
lyt^'jiNiiy: Nm t^n dnd^^p iy^}^at33Nia nyn 

.^n 1^3 
-pNiiy:; T'n Dyi:i5^ia nyn jn^Niiy^ Nm 
IV 03^1^ T^N ,:ijny:iy-! y^^j Nn nyDjiN lyo 
nynna nyi iyiD:w nyt:'3 tn ,Dyi p3 \vpv^ 
i^-i'Dii^&Dpv i:i^'?,vvrv: nvvn n^'ii^Tyi ty^n 
,nn»s;i X ]V\^ pN nyn^a iy!^ND i:vv)i:) 5 i^a c^^ y-ii2Dnr« -iVT ps nijnnp 67 CynroDnrN ij;t ns m:mp xn .n«-n:KDpj;^x .n |i3 fyjnNn:yt^^N xn ryi^D^jyn iv ly^jixni-yj 
PN nyn^x jj^j^ 15»* d^^i Tf lyn^j y^^yn nx 
■nyn n« d^^t ,di^ij ,Dj^*n5$^ nh na mt^i 
D'lN "in w*?^ ,T^N nt^'yo t<n s^ii .Djyo 
■-iNiiti' ny-i -Jfjto ny^^DDyj x lyn^^^nj xn ns 
Dyi TN ]vr:viiv^ v^ Diyn nanyn lyv 
yiy^yjj^'i^KTjyD ,ynyiJN' na dninino 
•lyiiyj xm ni^^^n j:nv^N nx ,Dy'>j 
Dsnvi "i^o lynj^rn 1904 in^?"' nvi i^n* 

■mjmp t,nN3jyT^^N 94.201 
yDP"'^iDiKiya ":yT^iD ^■'^^•'^3 nyn'-j^ 
iyjniSnjyT^''N* i^n tin^ int^^ P'-k px niraj 
lyn .Ti^pyi lyn'N'-iio ^' pao ^n^n r^i< 
nji<^jjy p>>? T^ ,Tt t^jj^onyn ryo jyii ip^v 
u)^ VP n«;j -^ly '•a^ ■^n lyayn^ ^t^^n^ 
PK ,tyinx2.3yT^^s< xn «^^tx o^j lyp^^jQix 
^••myi lyi^Ka -y^ -^n lyayito lyp'^joiK lyr, 
,tyD''n ?n'Ki lyo iyn«; .mjnnp j-'iyn nnyt 
nyj^^^'P s "ifcjj lyrn njyrn-o :^i*r^: «n rs 
Dy 0{<;ii ,typ>:^jmN ^n»s;v nyi pa ^^rnn 
lyjjjpnyas: nyi pk nn^^^ I'Dnn lyi^Dto 
ST tyiyii ryji^iy» nyijyT>i.t3 .ynnDnrN* 
p!< D'n'-Da'y: ps D'^yanpiya 'q^^jyLD-:{<;o 
-T]iip t<n px ,iy^n^n xn px -lypnnwa xn 
jyn«n:i n^^n nvfTi lyu n^^n nynnriy^ 
tynsiic lyp^^JoiK y^nj^i i<n nynis .ty^yjiiD 
tyan ,n^iy lyonij Ta^ix n:^"n nitr p'-p t^^j 
"lyi t^« ly^n^c^yrn^Niu n\^ i^^p o^nvs d>j 
fi'-ii^ nyn : nyo lytoDj^ia n ny^^ii* ynyna 
iyjnsn:yT''^« n'h pa ytoD^^-m^n-iN^o lyn 
,iyjs:pnyr:)i< ny^na nyiy^ lyj^ay^ "^n typ 
Tin '■•n pn d^j ^j<!T ny lon^ n ixa dsii 
-tyasT^y: Dj^n pn^-^ jjk^ d^j) ^yciyta'^' p^< 
-y: Dy'jin'-iyi t^n' p^^rQi^^'insn « pn d«!1 
■ins!33yT''''s< nyi pa Djyinyis lyi jyifc?!! 
sn i^a lynjj toi^^^ — (-Nau ynstaoj^p 
n{jj D^yii ny^y^iDDnj^j^ nyi pn lyp'^^JoiN 
p^« ,33nypf'yayn lyn pa ^^^to iyDniy:i {s* 
-jyo n .Ds^p-iyo^^nii^ xn ,dx^p yr^*:^^x 
xn s^^-.x ins' DQ1P lyon lyny^^ nyi ly 
■lyoj^x xn px ,iyny:iv 

lyjjx'^ nyn rypmnj^ orxr- 
4yp'^:i^ix xn pa tannyn 
nyn px di>dx3 rynxn Dxn 
,iyjnx3:yr^"'x ny:xpnyQx 
I'a^ix ly^u Dy:''ix jyny^ ^^3 •^^^i^tDXJ Diyr, 
Dy Dxr, r.xanyi nxj t:^: px .?yinxn 
,ntr':^ix px iDDnoix lympyjoix \V2'>-'t 
-]}'? vi:vvr:i< y:i^^-ijnyv ,nn:y yi'syia 'ixa 
DX"i ^'•''11 'inyo -^xj 1XJ .mt^aj y:nyi 
xn jyay^x ix mr]^ v:^^^)) -mr: x t^x 
Doip ^yJ^^Dt^' x ry^syr,' -jjnyp^yayn y!»':xj 
c'Dxs .inxn nyi t:vo lynnxa iv d>',x d^: 
?x>3 P^x nyi px ? inx^ t'3"in ^so p^x 
nxix — p^^:ir,x nyn lyayiD ixn:! -^^t wp 
,naitj' X ,t3nij X ni^x^'sy: ,\v::^v\ xn pa 
pa !nxn nytD^mv x o^d D^j^yaxn yp>n x 
■ji:t2'''>v xn Tx px ■\v^:''n iia ny-ix o:y~ixa 
lyiiyn^xiiJ lynyj ,v^v^ xn nn •'a r-y ,!y: 
D^tt D^iy iV\ PX -mn^vn yopi: xn na 
lyiymyn ly^nc^y: -lyay^ px 3^>^ D''a ^n 
V tyo topip DXTi -nv'Li'p -lytD^yoxia '"^'T 
D'': iy.*3 t^nynn dxii '^ ly^ o;!^^ii:>' dxii 
'^ I'D^ynrn ,Dyn::xP nyi njx^ dxi ^i^ix 
"'navin ,DynyL"T ny- ly^ nrx^iyi Dxn "'Xa 
xn npx nn:?in r^n lypn iv noxiu ry:in 
...? "iyj>^3 ya^>r:y^ y^ynniv piX v'^:^^^'^)'^ 
'^v^^P^'^v^ii iyjn:yDL":x p^x "in d^j px 
ncy^ ny:;'3 D3^"';^y>a vf i:^^V2'2i}2 lyn^n 
Dy Vi* : Bi}p i\s p:xny: ny^"''DTip''2X nyi 

^XT ^np TX nyD^n; lynyj o^: 'PXD D^XII 

? iyjnxn:yT^^x xn px nyi ^yp^Di" x lynxn 
-yj oDxiD X lyan ixi ly^ ^^xn oi^X'^yi NH I'N ^VP 
"Noitli Ainoricnn Kcviow,,' Nov., 1906 DSJlplX Xn m K'li 3yn N i«iKQ tyjyiitDDyn ns t'n oy 
Kn ry5fKti':35S ryDND-iyonii/j tj;p ti;o nrtj; 

jytoj^Dyii/DJ^K IJ? t:3s:oyj -ixniyi \vp 
■pjNiD t^N D"i>DN3 fyni^n 1904 pK .nn-^n 
"ly^njjp KH nn n -wticyti^yj y^x i^n -n^n 
i3>o ijyrnD 2i2^,tyjn{<3Ji;p^N sn ns nynnj 
■yn ry^ST n^o lyn .lyp^^Jo^N yD'^tj'jyt^ 755 
^y^D V! ryo tonyn^p tj\s '^3 m -ryjv^y^ 
sm ryay^ Djytj'^yo nyn lya^s nyj^j^^ii 
Jjnyp-^yayn kh tk pk -lyrn^jsia sn ^'3 
K^i Dm: nrs ^fcfiD •'11K T^K spnyoK ps 
Tfc? -lynnyjijs lyo ryp hd --i^npjKns pt? 
niHEsn^D^ TJ1K ^u "^n tjayiD nnj^^ p^x pi< 
jnjy^yij'ns d^: ,iyp^^:DiiK ijyrnD 42r. 
lyp^^JDiK sn 'pyDyif lyjnymn nyi pn 
■lyrD «n t^N ps iyjni?3:yT^''N xn fipn 
425 sn ^^ nynny-i ^«;t lyo ryn -"ly^n: 
-■•^joiK 201 iwnD 94 Kn jyay^iif njyrPD 
KH s^MK 1904 pK rysjJiDy: lyajjn d,s.i\ .lyp 
KH t^K typ^^JOTK 5100 sn lis ,iyjns3jyp^N 
viiJi:^ jnjyjy^y-ij^ns d>j) tyj^a-ty^nj^p 
niv pa t^ No\p K tynsn n^o ty^yn -(tyrJD 
-yos iyi PD mjmp "uyr^i-D 525 ryLjorj-'^'n 
•inti'' tyrvj^'^N p^n pn ynLJonrN lyjjs'p^n 
-"•D "lyn T^N nji/T^D 525 '^nxv «n rs 
-355 typ tyo DS11 ,yDD:y^p sn .n .i -m^^j 
-JN nx: N PQ tyrayjD^N lyo ryp avdv: 
•^^Vf:^^ yomj i<n t^s yj^^x .rntj'n ryiyn 
-^>n-is ny^myQ v^'i'V^) ,d^jn3:o«p lyjxp 
lyn^N t^-ij ,pi^:r)i>s is ps ^nd t's^is "lyto 
-jy^^p sn lytj^^ii^ ts ,1900 ps tarjnyn s j^s 
tojynnys lyn^itpv v'?^ lyn^jn dh)) yin^&? lyto 

-li?^}$T 398 pN IW'iD 515 pJ^^^JO 1905 

lysijiDy: "nn tynsn nns' s (i,905,5i5,398 

.lyp^^JDIK (185.088) 88 D^O njyi^lD 185 

-lyi Dnyn oy «^n nyta^'nix y^nsji sn 
-yn lynyj lyrn ,D3ny3 oy- ps D'?^'>)i 
n^iN .ny^yt^' pi< pn* typnnsD ps Dj-'Dsytj' 
-Din Nn D^i? ns^j^n soo tyoy^jj^ ^jjt lyo 

nyi pN Ts ^D^N DDip ,D^''^: nn^s'' n nti:£ 
-y^N I^N t:no«-it2DnyQ lyiiy:; tyj^n ^jsibd^^p -■"^N li? ^^3 D^Q PN ijyn ly^ynn iv d»p3*> 
N ,mv yti^'^np n va yDsitJDNnKp-rnsnjyr 
s t^N tyiyii lytjjjti'nyD nyns ,nun nntt 
-KQ3snt< ; jjiD^nanN in ^in anriy^ns> 
v^n ^ rya-ix2 d^u ns:i ryt^sra pq ii;> 
nv ; ryto^n tnjj px sj^p n ]n^ ]V2'>i'?2 n» 
■NO nyjnn n ps ■^y^p^tatj' pinx rynyi^ ry^sa 
D3y^tj> PN ^yir^D x xm t^n-'^D v:i'?ii\\ A'';^ 
nya ; jyrt^DnnNS'DtJ'^j Di;n t^ns Tt i^k 
Nn riB nyr^N pn >t^N ^imn lyiyn Djjni 
— ,^r]i}n^ DD^j r3;o 1N11 ,DjyiriK-^^«> 
,^n t5nyt3{j'i];2 jyiynyj typ^f'Jn\N y^K Kn. 
-lyDN^p i5f mj ,nnv yj^''DW^,N Nn ^^f o>i 
y^yv^yED Nn ^B^o^ «m ,dj^'n r^N .nnx 
nN lysND yjyiyrjj'iyQ pn lyta^'ripaN-ii?' 

^n tyjyp nysNOTytyj nyjNpn,yDN «n 
oyi PN ryjy^ijp ynyn ind 'pnd tyonj/c^ 
N i^N jjny^jyT p^n v^p .nqni^^n \m'?ts- 

■JIN I'NTN DnnN t3'J DT^m "JJN^ jyLjnn^^MT'X 

N^i ^NT nyn iv D^'ipro^ijoivj); :;3i^Q>^-uy3. 
,:ytDNiDtr y^oj^j^xNiys Nn pa jjny^jyn nn 
-Djyc yDMH Nn t^N 'un ^m Day^p tyn i»n 
pi^y PN njjj .mN'ODDn^yrryDNi,, nrjo li/a 
-nND Nn PD ri/ryj dnt onymNs lyDNNDe^ 
-yio DNn y^ysjN n lyDDnyn ix lyDJKpn 
-yn^N Nn pn •lyDsytj'yj yii/^n pn t'T tya 
i^N — iyny:i2^nn lyi ^ni lynsNoty wn 
px — iD'^j: ly ^i-n ,tnxn ryo ^nit yn\D nsr 

PD l^-iDN PN •T'lN 'iTN 'Niil'' D^ije N tJto 

Dyji>N PN mj T'N ly^NNtoti' iny^'m Nn 
DiND Dyn PD iyi5D3nyn tn -tann^ayjj^K. 
y^N D^iNDin pQ ryiyii to^ytDLj^yjii* ty^»! 
,iynyT lif toD^'^ t^n iNS-nyn .rynjaonj'^. 
Nni lyj^ayjivDnN "^^^jyojTN nyoD pn oy ts- 
■•'^^i'jyD Nn PQ ny2^2^ vpjyj t^n d>j f>3?^£i 
-yntoDnrN nyi pn nnN^ r3"in ryp^^a^TN yn 
t^^j PN ,:$?» y^N ly^ND mjnnp .D^yiT iy> 
.in ps tsiyn tyo ta^j pn -••n ps D^-in ij/n 
-yn Dyn nnon ro "^j^'j npmyj nyiy^ isjt 
-DD^s t^N DN^TDJNP lytJ'^s^nDDy ps t33n 
tDJN^pyn nyjy^ init ,;jny^jyn pn i^^ nii 
,nyjyton -oypNiiN^D vjn: "^d n tn ."in 
N^i PN to'uis nyn ^u pnN ly^NS tyiNJ^iK: 
PN lypnnNS-^nNDti' Nn ps DjyiviN^i^Np 
Nn PN -ti'nsnt^'iys yjn i^^n pn lyijm 
PN JnjyDm D>j iNJ -^n ryDNo mtDJNpnnKa 11 vntDDna-is nyi psj nump 1I«D"T yni^2 ns nyi:y^Jjy xn nx tynu «n 
•Tis' ^m ns '=iB'o Dyn t^K 

5i''is jyisiiy: Dy'jnn'nyn ryrn 1905 t>N 
-lys ti« 3yt3 37 ]jiv^ lyjnsnjyp^K ynyrjiN 
Dy ^y^a Km dniips jyo 20 yny> Dyiji«n 
lyns^iyj nyijiKinys nx m':'\n'ii!i tyrn 
2561 y^K pN non^o nyB^rs^^^a nyn pk 
«n .lyonyii v^yi:ii va nynij .ty^DN^B' 
ly^njjnjyT'^K ynyijiw fi^ik lyp^^jois ^nxi; 
,D'>m: MTS ^}J.0 24 tyiiyj T'K ins^ P^K t^K 
yyons nyjKpnyDS -lyi na tDDi^iya nyn k^i 
ins^ ^m ns «in^-iyQ pn lyj^s^^^a «n fiM.N 
iy~in^Q2N ry^sjT n^n lyiv .n^tj'nn ^m d^d 

-:yo i^K iDDi^nyfl Dyi tynsjn Dtj'iy i>d ry^ 
iyjnxaiyT^^N xn tjin lyn^j oy dj^i^ ,rj^ty 
-^KH innyn ^ns-i ryn .D'tnn ti^yiii; pk 
mnn "nN^D lyxjsa nyn pa tj$ ,tyrT px t^tD 
-:yT"K NH p^in nyn sinx pyiis ty^yj yt3D>^ 

PN TS -DD>M'D .^y-DDrD P^K liJJ tyj,nH3 

j'Q^iK onn^syj nion^o ijyvn yn^»n s 
,nns^ 75 pD "^tfD Dyn pk :jkj tytJ^^rs^^^s 
-jyB'jya inyo lyitj^nyc o^j i^d tyo^tjii 
px nns' i'D"in lyny^nyD n^n ^y>fi kmi 
.nyrt^nsoma lytJiN t^N /'m^:^,, na 13^''^ 
-yn "^^J .ynoDnrx nvDtj'Djynyj losJ pq 
n^rpynytyt yt^^iio^^sto^asP «n : lyo 
^iTsi Dpjvs nns' p^K pN "IV TJiK '^n Dnyi 
moi^yjis Mijjn oy ^ye xni ,iytJ'jy» ^y^s 
-nyaT'n oyi pa i^^is^jB'Dnn nn«^ p'« 
"E'^D'n "lyn ps jynp-iyra^^^a ny-i ,jynp 
jyo .lyD^jyjjyDSt^v jynp lytj'nyjiiiss^ 
cyi pK : HKT p^K "^ty lyD^ii nyns po 
nnn^D « I^k ytDp^^:mN~iya «n tia ^yoyv 
Kn iDjyDynyjrni? i^^j^iiyj "nnN tyiyii 
PN lytD^MpJsnp njsmy^N na yjyin^iDt^yj 
^ytsyv ny-t pn nyn ,iy^ijt3^eti'-i^ya xn 
TK Kn pK typ^^jniK "yD^^ii;na« xn na 
-yn:i«i"nya nh pa n^j n^o tynyn lyniDon 
.tD'''»3ns nyn ^^n yoy'inn'nyi pn yo 
ins^ 8 Dn« lynnstoty oy tysj'jya ^y^a n^ii 
osT .lyD^^npJsnp-^KQ yitajs^yj-st xn pa 
-D>t3i?nD Kn .nynyny^ nyn djj: t^^« d^^i^ 
D^KEjyiy^ -lysso o^j intrn nyn lyp p^D 
-jyrnD -yonyijin ytDi: ^nN5f «n tD3'nanyi (3.811,030) 30 p,K ijytMD 811 ts>^^D 3 fyc 

Dtn ? Dsn tD>nK3 vb't-djsii .ni2«5'o-''?y2 
onyii "lysytj' pk lyp -inxa pk ts ,t3>>iic! 
pa nyj^^K top^^joixnya ins' y^s tjik ^^3 
.ljyp"ll3 VIV pa — 48.56 -\yn{$ ,20.29 yiy 
■ayB'ya lyny: ryj^n 1900 pk n^ii mtn pk 
?S'^>o 7 -lysytj' pN pK typ'Tixa pk Di^ts 
K TO lyntjn {jt: ,}y:{STnys 992 -uymtD 85 
.tjrp'^3r)i.K 96 Dro i:vv\\2 344 prj lutj^n 
lyiiyj lyj^n i^^^^n lynyn «n nn j? ^v2h 
^TWD^uns ^rn ynynjx^ !«^^^d 22 ins> nyn 
"SDpya PN pN -lysytj' r^x yitDji^Daytj'yi ts^: 
"nn lynsn oy lyp'^joi*? ^y>a k^i -on 
tyfisT -ir» T8 .0^: ?yo D^^n — «-i lyssnoyj 
-'•Daytj'ya yanjjn «n px otjn -lyjyoyn ni;3.s 
K^i 'W^H'PP ^5$D tir:: n:DD kh t^k lyjji: 
^an "^D 8 rynjjtn "imn n^a ry^yn ,yjy pk 

tD'D lyONTTS P.N ,|yp'^J01K liVV\^ 220 pfl 

564 PS tutj'n « DST t3D8o i;jnynna Nn 
•nns' p^K ixa ii;p^^;iDi.N '\:vv\^ 

-3>i3an Kn ryp^iwa vs ayii ny^m k 
.-iy-ijyj^{ja nyi t^k ]'iv?^^^ nj;TJiN pa m^'p 
nns> lyDvy^ r^x pDJSpDni itajiisDtJ' pk 
lya^yii tsn^ ryryj s tyn^^nyj Dnn^ayja-in 
-''v^'^K ty"iy^ pa lyoonya tid isdpst iny^ 
•iyo>^3n{< nyn iddsd dsii ,^sq-dp^^joik tyj 
finK DjytJDJ^jyii wnix lyn iv i^nyajix 

•tyDSii "nv 

o:injyyj t:'j ■^jjj "^n .toijn nns^ Ds"t 
-ty^ynp v^v^^i pa o^^n nya^n^' ny-i nyns 
-••iiv t];ay"iD{<n ij;^yii lyp'^aoiK xn ii5 
128X132' I'rx n^iN PN .njyinD 20 px 15 w^ 
nnx^ X typ^f-JDix -i:ypM3 is toxn !^djxpd^v, 
D^3 ,3j^jayn i'ixj -xpnynx nx: t^xn xo 
•njj/TnD 542 ]i2 nyj^vj^n 

xn iy3x -tynyin to^j ^xt iy» xni ,pn 
-y"i3 lynx nyjy^P x la^a njuTnt^ 500 ^nxx 
xn pa Din^rD lyi tJn^^^n nxjiv lynyc 
Tix> P^x va Tx -n .n -lyp^^ioix y^^^nny 
tD^yii -ly^yntDonrx nyi px t:ix ^u lynyn 
D1V t3y'nn'"iy-i '^d px oyt'Dy^^xpD^x ^>d 
nyT-^x ,iy6j'jyo "^nvD tojy^^sna so pi>ix t3P,t: 
-on tyti'niv HDH^D nyn px tuiiyj t'x oy 
xn — -lyo^n yn^n pa txax^ px njxf" 
TiyjD D1X lyjrnn vwn^i^ tyjnx2:yT^'x 
^yo XM1 nnx^ P^x px o^yay^ yD^^tJ'jyc 70 DEnpiX S'T ■12 .va'pvi^'i'vrji^ ;;j;nji3 i,yny^ 
iyp^;!:DiK-in{<2 xn jysso ,,D:5;?Tyj .i^n-, 
i<Mi ,iy:vSpny:DvS j'smn nc'n lynyoyij n 
lij< .;y^^iDDn:^N ynyi:« nc lyp^^^aiN Kn 
Nn \v^v^\^ T^D iy2{<;n 'PvSD -ij^Diyi !3!<; 
.pys^:*' yLJDy^ijyj i<"'i iyp^'?aQij^-tnN'3 
■pysyn lyi pD j^nyDynjiyE ly d''?d 
DDp^m ^y-!:^5^ ps DpiNm t'o^rs piN jjnyp 
-nx3:yT^^K sn ?i^is mvP'^Vt} "lyi ^^^^n^Di!!: 
V^]j2:ii N'n Ts* ,iyn^n '^n nr^^;'? Dy px ty: 
PE3 Dpixn cyt £on^ ly-inyoiys ^n ly^j^r 
-NDN's xn "1X2 inxsyj N*n -yn.>' .-inypnyc 
-lyi x'^ii ly^y::;' ^ya lyDpxiiyj t^n iy-i'L"T 
-nyDj^x,, nyi pa tonnyn nyn pN .inypnyL 
1905 iHi?' r^xs "t{<;ti'^o.!^p DnyrjxP n^^tOD 
: p^ti'n vSTX T:Q lyrsy; 

213,651 2,984,832 1895 

78,523 1,622,267 1904 

70,655 1,375,856 lUOf) 

'X£ ^nj^v yrn^yr xn Pinx.rx ,DD^>n'D 
"'•'ViV 1905 px vi^r]Vi TO lynj^n ly-i^c^rxD 
^ux ^^o ^m px VDV'nn'v:^ ?y'2 nrx ^-^n 
-no -tn5<;^ jnyv D^r) x^ii yDyi:ix'inys f'y^c 

.1895 px -\vr\ 
•■yntai^' xn lyo^^r, D^r, : t'x "^nt x "^i^: 
-yi:i r?x ,inxn ly-i o^^d riinj^a tyr dj^ii yp 
ItjK' nyi tycyiD iv o^^ps^^ayr^ xn px lyo 
^^^o -jypiD ps f't^o^ yr^n x Pinx jyn pN 
K^Ti D^n: ^*,Ts ^j?o jnyv nnxsy: xn t^n 
nyit^ .^^rD myijin ps r^i^n ny^oj x n^ix 
-ys ;y:nfci!3:yT^''x "iyjxpny»:x xn finx 
.^''j ■'n nxc tD'?^:i f'^^D lyi tx ,|yo npiyo 
xn DDxnay^ lyo \v'\^ : t:iinv?'fVi} i<P^-i 
-?.^' v:viV'iy\v^ ps iyp^'?:oix-inx3 ^n$>'v 
xn iysyitj Dvy^ tx ,tynyT tyo lyp ,iyi 
-yitotr yiyvi^p ei^ix px nytos.^ iyr-''7:ir)"ix 
1895 px .nynna in}^^ jnyv d^q j<>ii f.y:p 
?i^ix ^xsjyionn p^x lyoipyiD^ix px 
Dn^DX3 OJ^n 1904 px ; ^>^d 71,693,743 
49,712,502 yiy^ ?inx P^^IOTXIOPD p'X 
44,320,576 !^PX V)^2 1905 px px ,^'^D 

IV Dynjixinys n^^p^^i^jy^ -lyi t^'.^ 
.{^1 D5^ii D^-n^ymys y;y:^^x xn t^x lyiyn 
nytoynjixinys p^x lynyj t^x 1895 r^x 
toi^n 1904 r^x ; ^^>d 5,131,977 ViV fiPX 
y-iy^ ?i>ix nytsyijixinya p^x tysj^ioyj pi^ -Diy D,y "inyo D5?n .nPJMs lynn^iTPiyo x 
jyiyn ,D,yni5?ns nyD^^c'jyn iy "in D^ypMi 
yrtoi^n xn nyjyn^yr p^x iyjyD^,yT r^x 
p^x p,D..D^yv, iD-in'^nvv ni;i px mon^o 
non-'D X :{^t2 iy;^Dr^T ^^i ^pxd ^inxi ^t^^n 
yT'-'n px ,i^y3 t^^^^o nnvix jyDDjjpnj^; 
-:5^ nyi inj^ T^^]^ni,y:i jyrn yo^yii ,Dmv 
lyiyii ,nmn px T^xn I'TU -^nx D^yp'ti' 
x^- piS D': pVki' Diyn lyn .^in ^n3 oiti^a 
x^i px y-L^D^rx «n ,\V'^2iJD t^x 'mjmp 
X'- ps lyoipoix lyPD yo^.y'iii ,yiDDiJiTy: 
-yiyn ,T^^iiJ,yDxr) n^ntJiD ■'^d yjiyns^D 
Dj<;ii "^n u^nsti^iys ,t3^n nynytix nyi ps 
pjxiy: nyn ^nyo px inyn r^x nyn^ni 
-xn^^5?D ps ^n^syj nyi ,iD3J?Ty: nyoyn ,"iyi5^ 
-imvayipx p>5^2nit3!^ipprx lyt^'mv nynn 
.lyDx-ony'LD^uix xn px osnmyn ,\vn 
•jj? tyjysyi ^n lynt^ i-y^jny^jyi xn px 
tDona "lyi px typ^tDtj^ px ^n^syj nyi n^D 
-x:5?^vxnyt3rx lyi .lyo^Dysx Vi'?')) xn 
toa-'Dsyryi nyD^'yn ,3xxn px to^ny: *iy^ 
yt^rD'^'f^a xn px lyDXD n^i^B t^ro -^n 
ps iyopxiiyjDPx ^^^Djyi^^x i^x ,mipi^n,0' 
T^x DD^^:p,y^s px .lyjjiioyTiDtJ' wn.j^n xn 
-r:yn ,mon^D i,yii /D^^v xn o^m o^j pitj^ 
,iypr^ys yt3"in''^^irv xn iyji'"'nv dj^dd 
5^- -\V2ii. .iyv:x: px n5<;3 j-ynynsnx ty!?yn. 
-D:y Dy inyjo D>v;r, .yjnnniPiyD o^i nnip 
.n - ,Dyi3{<;-a ly^^^c'jyo nyi "^n t:)^yp^n 
DV o]^''S"iys ']nv^ Dii.}) px nyD,y-i3 oj^n 
px |ytj':yD nyn ps lyo'jsnnyn xn tyiyn 
a^yp^rnw^y ~\nv'::i oi^)\ psiyt t3xt:>^iTyi d^x 
-Dj^p Dj^ii px "lyoy-i: , D'j^n ,yn^t2Dnj'X xn 
ps ly^n^o xn ,''nyj"':i'xa xn nyiDT'V''^a 
vp'V'^ xn Diyvi nyoyij r^x jj^^vpn^na 
j3'^pD''^3yD xn -lynsy r^x ,-iyiD^^nnx ps 
r?x ,'D'''3ix lyn ^^n lynyii iv t:v':i'\n'v: 
-j'x nyi px yt3D'!^ nion -x^d xn iy;r^> 
.D^yn "ij/^ynnon 
-iixii v:v^''i< xn tx ,"^n 'OiiyiDtJ^iys 
X DP3y:iD^"ix D5<;n v^'^V)) ,p'2:>V'^-ivi 
Dsx-p n lynyjy: nn^x px ^v^^ x — ptj'xo 
lyjisyj ^nx D5>n ,tyay£:)ti' iv px lynyii iv 
-jxtstyo^x lyj^n D^n ,|y^:Dro ynysn nxj 
n .p^^ioix ps lyD^'imx syi lyD^mys iv 
^^11 t^D^^xto^sxiP lyi Di^)^ ,nyn5<: t>x ht^- 
i/D^yn ,iy^:3^o xn n^n jyvuxn ta^j -^in 
.■^^',x "^D X ■^^^j^^c'inxn px ,i^yj lyDDj^p 
,ryTyriyDx^p d^^t ,ryTy: dj^t iot ^d r^»< 
-yjDnx D^j ny toyn ,iviyT d^: on^x D:i:niv 13 y"'it2Dn:''«"iVi jis n'jmp -j.'Dt:^D^^i< It< njj<i^c'D'n ^k ivny: t^k 1889 

-rtDJ^^n ^'^2 .n:iTyj pn nj^ jyD^n pN nyo^^n 
-^,yTS lyyriD d3x ji<-ix2 p•li^' lypn ;i5?d ly: 
D:^2y; ■■'n pa "ly^^^t^ pn .xsj^it'^x pn yj 

px '^MN ■D^yDt^• "Ufej^Dn y:^!^yDL'nyD:is^ 
•jDfe?D -^^nnDy .Kpnyox p2 iv^vn ona oyi 
px 'yto^x i<n pa ^id lyjjii^yDK'D^ix iidd 
.ly^DvoTiti' yjyjiayr"": j<n pa ^^d 
nj^n ,n^j ti'ii^n p'-p ij?: {^iri'N t^n oy 
-:yT^^NV) lynDDHj^x ^mv yr2^,yT ><n pN* 
n^o. tyjy'^^n'nyi (nynnrry^ni^p px jyjnstn 
"itN ^5?n ptj TU ^^11^ pa lyiJiKvnya pi< 
.j<ai<n^^N* pK Jv'm -lytD'^niN ;:'y^a 
pK Tis! |yp:y"! n^j nyns? lyanjiti i^d 
n3^~iiynyDjn« pity •'n lyn^^n ^a^n^^x 
;yt3Djnn^: ni): lyD^^aiN pa iyjy^''Tp D5;i;-i 
.t23y?{i^ jijyj ^^is iyD"i{<;i ij^j ps^'d .topjia 
,iyp^7Joii« ijypiito 15 osinynjix m^n \vp 
pK D'^ans lyi ^u m^D^ra lynj^n D5<;n 
-{?-iQ 53 Tst ,iyjia,y: as^n lyo pt< ,njs^:rn^n 
-yj lynj^n ,Da^yn k xni i.nv^ .n .n ,tDjyv 
lyo jyn ,'Dvy^ .tyiyn iyi'oy:D''ix t:)j,yp 
^ni^v j/D^ny: J<; Pinx ts: ,iyjyayi;yn in ^j<ii 
pj^D ^mv t:ix ^^n -^n jyayio yM^yD'ki'yjjj^: 
p,N ,•^JX^.t^^D''■'■^ pN k^ii lyp^^ioiN ^y^a "itn 
"i^x^rD^n ps< y^ya:}^ N*n pa na^yn n liS 
DD1P jynyn fynyrj^iya D;ypy;i lyto^^j^n 
-ytJiN* pa ^ytDiya ^m xm inyn TvS ,d^in 
-D^N* D3^^^ D:ypy: jy^ Dj^n iyp^'?jaix yi 
pa ^ynm ^in^' li^: ',!^^a^< n^iN p,N .lyi^^o 
-:};? yj^D^rnc'^j j< iy:>n typ^^^jix ynytJiN 
-y^? y?x Tijt ,Dnx ^yo^^n n^ip p<-i ,Dy:yp'ti' 
-""^niN lyjspnyoN xn ly-iy^i^nya "in!<;^ V2 
^ya ''•iTN inxmpx 'nt;'>j^ii< pN Don^iN nyD 
nyi px ly^xayj jyrn oy ?y^a i<m ,m:mp 
■ir^a yi^>3 pH aan^ri "iyc'ny:N*ab*^"ty^Dn 

.ly^oiN yD'!? 

-y^yDrxnya tynyj pn to:?yii yv:^: xn 
■Din tyK'^iiv non^o n i:yf'\Dt*':^^N pN* o^'d 
t3'D r^jSL5tr iy]^n iro pk -.insx^ px ijn!^ 
-yj mr\ t3:yinyns nytJix Dxn y!?{sn nyi 
T'K D^'iy lyi nyni>' ,iy3so Di?r" d'^'s ::)^y>RM' 
-iya^^iyna,^iNjiN -lyn ix ro^^j:3''?j inyr 

■i:i"i^n xn D:n -D^^ntj'jyo xn ruju: non^'o 
'rx PK njj: ,tynj< P^s t{>* d^j Dnyj :jiD^jiya 

."ijK^ tyr^N nyr -y: T^K 1905 p5< 'liynny,! -,^^^0 .:2,406;236. 
yiy^ ?i^ii< ■nyoyi^'iNrriya -p^s lyn 

>^D 2,216,002 
nnj?ay; nh : nyonyii iJ-w^:^ .^'^ 

— jyroby:! t^n fyiyn iv ioy;nn'-iyT 
,njyv{?ia 12.16 ?i'in nnj^' j-'^s pK 
,t:jyv5?",a 61,76 ?i^in nnj?^ jnyx I'k 
ty.yT; i^* *L:)yi:ii<"ir,ya nnNay;; xn iik 
.n:yv}^>3 5.72 ?i^ik -iri^^ ]^*s* ps 
t3:y^'j^-a 125,52 si^N nnj^' |nvi ps 
i:y:'? lyryn ps* Dyi^n ivr^^v ynyr:iN„ 
pia mjao i<n iyni'iD*k:'ivD^is< t^xnyj lynj^n 
lyaj^n pN' ,iyL":yr; yt^'^v, px nrn y-p^n 
yrD:'''n n'h ; iyv,y: nni; T^mDy^'D^a ^n 
n^o Dj^r. n'i:DD n^o ^ia t^k ij^'vsr^^^r.-if 
'iV iyj:t«7iya n^'o .lya.sc'ya .p>!^K |ya};^n 
TiDD lyirany i^^ ; ^ypyit:' dj^v, lyinj^D- 
-lya "irjD ; lya^'O't^'-jr-iar yiyp-ixtoc r^sr 
; t^yD'-vntopy^y nnyo ^j^^^n Dvsm lyi^yii 
T":) ; -lyr^-'n yiy:D,yn |in ya^in lyn -i-id 
-na xn p,a j'-^^^y:! yaxaj^^x xn jy^to'-'mya. 
-^•o yji'^oay^ piX v'?v:ii^' 'n^Vx lyD^^v yjnyn 
:2DpXTi lyD^^n^N n pa 7i?v xn pN ; lyriy 

".lyopxn na px 
pN "lya^nti' lyi oaxo !?3n "^d lyry- 
"i.nyT xn pa "ixmyi jxpnynx nu*i.^:» nyi 
"snv D^n ly D^n lyiya^v yo^sDynyo:^^ 
ty;5<;nvDn-x -ya^ "^n om ny .t:''yoi"yj:y'^ 
D^n ny ."lyoii'ii y^^oan xn to'^s jtcn ay- 
pa D^: n'Dip p^^jrsix nyi rx ,iy:,^T iv -^n 
pa ivj ,ynoD"nrx ~iyi px' Dyv{<;-',a oyT 
O'oy'?p DH^x .y^ynD^D ■iiT"DD'''x::'axP ly 
,m]mp "yD''^v^::iN„ x'l jia iij nxn dj^t 
p;;:^na D}<;n x^i ,D':an "ya^'?^^:,, x^t 
.r'"ix o'j jyasf^ ,D'a'^-a 
yai'yii ,iyjjnn^aDnx ynyc^ni yj^n 
yiyrriX d'-o niv^pa nya^x {<n lya'j i'*: 
-rx lyjyrnayi pa w:''' ,~ivd^<vv> v:vy\<- 

: DJxsy^'^' 
ni'Dy-i^i^na lyo^m "'ya oi^n xa$^n^^N 
lyD'-^anx xn lyv'e^ya iv Danrn lyi px- 
,ryTy: rann ^>d ,fyp>^:DiN (!)yrj^r'vi: p.'. 
-n^D-Dj^iD-mya pa iyvo"i:y3 ayi ^'^2 ""c 
-y^::'-ya xn pN .ny:xpny2{s* xn x^ii ,]]!> 
Dyirijyj lyrn -w^-.v"" yL;*'Nya^n^\s yjy- 
IV pyiiv poro jyj{^^vxr^:i!::nj<! y^yvyaa 
-iy:^j;nt:Dnj^x lyi pa Djyayr' n jyo^mya 
-nvjNia xn pa |5^*l"-'^n'D5^dx„ xn .i'y?D"iN 
-♦31N* lyo^mya iv lynD'^x^-DDnrx yt^•n 
iyn5^r,y: u:ypiy:x 1887 r^x 15>': t^x "\vP'^i 
px .7>3n na^t:^ ;:it:a"'"':'^x yrtia-iTi x d^x- 72 BQJplX «n 14 «'n .*vns> PK :VQ 365 3;VJ81 KH Si^^x jypiv 

n r'K oi/tssnya tiro nrsyj mp'^jjiN ^y^s 

3ST1 UK .l]/m{^'■ly£3 ^iTi tyid/ii tDJVVSIS 99 
•'noK lyi pK ]v^i<D typ pmr^K rx nxa 
"WD lyjyii r^tass: yj>^^p s nyru^ Dyn tinx 
■ytDpy:ypD px r^ny lynyu-ty^nsp yjyDJjtj' 

•T^N DNT 1K11 D"11 lyil ,n 

DfcjTi nKD ,n2o-Da''in n pk dni ids pk 
-^^j3^'5j-i^nyDy-nnyD nrs dpip D^iy nyi 
->yT PK Tiy^tJ' 8 MS ryp^^jjiK n sinx j^d 
-tD^yiT ly^yniDonrN 
ny-i w fiiD 8 jy3»o iv taia r^K oy.. 

"?tnynD ps ^nsnnjiti nyi iv «tid s tyD^^ 
lyn TJTK is^nyxnyn ,pyTiY nvi iv 
■nya t>n iyD28 nyn ikijx^ pq oyii nyn^nc- 
DVKyTiD -iypnN'-i>j nyi px ,ryD9 nyn isn 
tK inj'QtDjistDtj' -yn^DD'n ^xniK't^sj pd 
yjyiyvtj>-iyD tie lyjjnrony PQ jji^ytiB'D'iK 
t"58 njs^r^^^p lyiisia .ry^D^D-DD^^my^n 
-yns-D^m nyet^'ny nyn pn iv tyouyjjj^ D«n 
ly^yii DaiNypiQ ytj'^Kyasn^^K n .Djym 
-j>K onynitf'DpysiJSD "^d n pk .lys^yna'D 
•ti^Diyn "^n ryn^Dynyo 
Dyay tyoipD^nx nyn pa f'sr ^si^n 
PK ^nNnxa^ sn rss ,V( C3n tjin .ddu 
,"y^Tt3Dni>N nyi pa nijnip,, kh /'tyma 
■"ins KH V2 lynyna^K nynna ^': ]V^V)) 
tyony: d^j "ikt kh am p^^n yoN^p-nyD 
-yii DDNnyj ts^j toyii oy r^n .-i:yn y-in^N pn 
oyi "IV ,3:ijns iyrjn:\N nyn iv ^iids ty-i ^1^3 ny>M iyD>;nya lyoKn^sD tx ,n^'o 
•D^nvin y^yjjj'Dya^^Ta p^fis "hst 'n tyj^n 
i^iDi "qiaD^ naDNT ^y rpioa nyn t3;«r pi 
^>: fn DD^p ,y' >>t Dai.p .jiaiD' "n^D^DD 
-.yD^uns xn .-qsn >n tnyji nyi Pinx -iyn» 
D'j af'yanpnya px D?vt3yj nyns lynyn 
nsj ,mnDjyj>^K jis lyny^ jytorj^jnya D''2 
■10 pna ny-i .r v n > v i t s n a D^^n 
KH nyti^-'ii jyjjyna ^n ^'mi ,ry^nsv ^n ryr 
I'a^N town^jjD pa d^id "lyn .ts^vNT^^nrv 
.nnin xn tia noio Dyn Dnnn n^uaia::^^.^ 
nxa tyjis^tJ' vt tinyj ny jyn pk ,-iyn>a 't 
KH r>N ^yrat^'in niv m .•m^.t yDDy-iya st 
PN ,vv^^i< iyny:s'vi^siiy~i s tia tyn^n 
-iyi ny^jj .tyan^iiyjo^ns to'j tDpt: ny-r 
fyp t:^'3nN nyi ^>n nyD^'mx Dyn tia d'id 
IV oijtoK'Js PK ru DitJ' V'p tyaj'nn tD^: 
■nyn -nnan n tia t^io'tn^yn oyi tymn 
■'■inv^ "^SJ DH^K iy t53{$^4^' 
y^ynDDiia'K t«'^^o nyn^sn lyn tyii 
,-inK^ t'onn m^^iya KpnyDX dsii ,nijn-ip 
PK ty^xayj ,non^o {? t^K «'ii ntx jyta^-sii 
rtDK^a tyDvyjyijyn p'k ^inx tyosD yonna 
^;>^v nyviip nxi s pa •^b'o nyi i^n tix 
tyD^^pyntj' oyi tDDxoyj "^^^irDj?: dst d^«'ii 
sn tins niSD'tyDKo oyn tis ni prnj^^s 
-y"i 'PSD DJ>^ niv n nyns nyn^yaD^s^Jj' 
D^>iij>vj'>s D1H ty»iP tyti'jyo dsii ,p"i 
■ty^nsP s PS ST ,Dypsip vy'<^^i) Ps lyns 
-typ^sii 8 nns ST ,s':yii^'D3ya ps 3ii3 
i2>» Djypyn sn pN si ,pns'-rj ps nyvsnp 
ST .tsoarpya ps oaya-nnn tunit Dyn 
PS i3'j ps ,sPD'V3sna-tsD tia tyaisn ps 

•ly:}};^ nyn nss non^a «n .ysDNp :2K .-11 ps -n^D nvn px tyvjst'Q j<n t^* ,Djyo^m:»' 
,Tit3»j nyj^ons: nyi d^o fisoj^p lyn lyn 
y::'yv:'^N iJi]!'' .lynjuyn ^yJ>y^f^''K nyny^ 
-np IV nDiT n^n y^'ynmnj^s yiy ,nfc?>2 
-ns;j yrD^iJ xn to^yii nyron^ nyi piD lyj 
ynn^K q^d ,in ixs p-^^s ,ty?NnyDfci;a-jjn 
:iyi3^^pj^nys ps lyDsynp v^^v^i^^'i^ v^Vi^'i^ 
nvn pK lyvjxPD lyt^^ni^f Ti^t .D:yDm 
ny Doip ^Q jyn'^VT cyi iv lynynyj D{?n 
nyj>>s ps non^a ytspynn x ntjs d^j r^: 
-Djyny? nyivtopt? lyi ; lyiyiJJi oyi iy:y3 
■'?yT Dyi P2 nyny'^:it3^J2 i^n iyti''''nv fisoj^p 
tipm ly ,nyDDs-ixtj' nyi vp^^ t^x p?2 1^2 
-:'yv:^^K ^viV' dj^v ,DyT i^k onsny^i? in 
yj^D^i «n "^n ins lyss^iyD iv ddu nyj 
t?:'^o3 noip oy px ,ry:'j?nyDxo Djyny^ 
-nyn^j< j^d^j lyrn oy ixv ,Dn}^T tx ,Dnx 
-y Kn lytiQ ,iyoy^{< *iks jy^j^nyto^^o :"ijy:i 
D^: on^^^'n oy lyoyii ~ii<D jnynyojis yr: 
.lyay:? ny^n tynxsnc^ix i^f ly^xnyto^s'o v^^'P 

.ly^'jyo ^•'3 tissrsp ojysy:' ps lyoij^s y^j 
-ya T^s oy tyn \i?2Vf2 "lyi n^jn iv ,yjis"i2 nh 
,n^n "lyn^m s p3 lyny^ ly^jjtsj^^x in ^3y> 
PN tysj^^yjoins: T^'''nj^vj''"'X ■i^ii< iy r>N iv 
,nvn v^y~i2^ "is?: vt i''i:v:^' ,"iyn:'y"ii nh 
■yj lyry^yj w^i ti'^topxa Dvy^ r^n ^t^j t^n* 
pa jyna^K'y; yiynnti'iys sn m: d>j .lyij^ii 
xn "^^N "i^^s{<: it<;3 ,"iyp:'yQ yn^js' njs'J x'-t 
X t3''j lyjt^Qiyi |ynjyjy> yto^yo^y-nx 
.lyti'jyo ps njxnti'iv xrx |y:iyn uij^n 
"^^^j^^t^'insTi Tx ,iy:t?T ii: tyayp -i-io 
£3xn >yp^J2~iN lyDK'-iy cyi p 

nyi ps v?^:^ "lyvmp nyi 
n^xnj^N tyt^'^Dpx^ ,t'nQK 
^u Fis,oxP DjyDy:? oyi ps 
-t3''n TJ1X nvn iix fyvjs^a 

fiSDXP "lyr'oyjiPN nyi tj? ,DjynBny 
nyronji: "lyi ^^d o^yn ny^'^^xaiJ? lyn pc 
-ji:'p''"n:Djy yn^n x D^s'oyiDin Dj^n niox: 
xn ,|yoT^:x3"i{j ytoDaxsj^^x xn tx ;ty: 
PD tysynt: yt:DJim''j xn pinx inyou' DJ^n 
sn ps j:ii?p^iTt3jy pa lyto'^? lyDM^; ay- 
lyvjx: px iy:^n ,|yD^:y2yt^y3 vy-V2)ji> 
sn pa ijiti'-inyn t<n nyojix jyaixiriynjiN 
D^o n^j [yaaoyp >n nyuyn'^oiN ya^onx 
lyot^pi'j^a lyrn ^n ;D:'yn nyj^^nx "lyt 
nytoonpy yvjxj yiyn pn pa :^j:yn3x 
-yn px Do^nti'y^ onyn fpo i't^3 ::^inji? pa 
: "T Diix lyjj^i'ViJj^pniDXJ xn pa D'^rny- 
xn pa ,pyDxn xn p,a ,}yt3jvi xn pa 
,D''^PD3^^a xn pa ,t3^>ponsii «n pa ,nD'7 
-yi .^^ .T .s ,iy:'xnyox^":j'nnsj nh pa 
lya^yii iD^o ,'?vi2'^^ -iyL"^Jxni? iyrv:''K 
jjiti'nnyn yoi^s^D^x xrx iy:yj lyae^^yp ^n 
Di?v nyn px t:nyt:c'y2 ,y^yaiv yi:^:'^ pa 
yonnj px px ^yjti^ "^nv^ "^n lynyaoana ^n 
lyijyrnD y] pa omx lytj;?? ^n ,tyDXD 
DJj^^yj o^myi px -^yf^/^^x -lyij^ •i':^i:yiyp 
r{?"iD ,D^j"'J2 y-iyn lyD^xniva-iix oy ^n 
-n>j lyryn iia .jyjj^^vn^j^p yrtDDj^jjix y>x 
-ixinyDJix "iy:y2J?p^fc?a pa yoiJ<;a -lyDori 
tyoip ,t2^yn lya^^nyonx lyi iv tD'^njya 
jyivDj^a pa jyoi^^a yiyayn xn iv *vd 
-laoixTiyn jnjj sieoxp jyirt:px mv ,5iaDXP 74 .rasj'ipix «n 16 -it.'? "ivDixty "ly^n D^D lyjn^^iDiys oDijin 

^i^ix T'T lyv^Dii', D5^n D^njj kh d^j px ,yv 
-7{<;ii ^n .•'j^iDD lyD^'p.n^NC'^yry:! jyo^ny,;! n 
nnnf'a ymy^E vS lyn^^ns^iN t^onKiy: jyt^ 
lyiijnyn:^' y:D^:?DDrp y^js* s'n lyo^^jiya iv 
-^nv i^Qosp Dyjy2}<; oyi d^j iyrj<;>iyi DJ^n 
-lyi n?fc!;n tya lyn tn ,nn>:i "i^t^ .tyc':yo \rc' 
"lyn pN* nynynj-jy^'-'ip lyuyrno xn iyr»s;:^ 
-i\*DnnN' y^jN20{<;p ps' lyn lyayj p'-noD 
D^o pisajs'p Dyrj'toN^ip Dyjyaj^' ^!t ps lyoyiD 
,iyD3is;c'-iy:'np i«n pa lyo^najyrns xn 
lya ps ,\:i'^'i:vv:i '?V2\^ T-t ^b^^p lyi d>j<;ii 
lyi p« D^^nnjy: ;i''j''Mi rJN:i "^n d^s:^ 
"•^T ^^i» |y;l^DDyo?^* nyi pa :jitr\om{<; 
«n 'l2>s; lynyi D5<;n ^nd .o^'yiiin — "lyi 
"inyr lyo^m dj^'ii ,iyDD^:^inNT yDjyinnya 
cyn ,y"iny? pn px lyj^n^^n pa rj^m 
lyn px "iij tian><p iy:D''?vyiyrTiDNi pnox 
nxD iyt5^^3is "iV nyn^mx pa y^vjynpjj^p 
,p^^8 "^n jyo^itD IV ^BD^p ny^n ps* ,iyr>^3 
-fynynrjy^'np >?n pa fiedxp nyn px d^j px 
D^^n ,iyo^nnjyj^>x y>ya''^n xn lyjyj 
-yD:5<;p ^^y^a lyiiyj o^iiy: n:^j<;ii 
yiyiiT ly^no ^y^a px nyn^ynp 
jyjji^yto'jns^a yc''t3Dxn:xa yjy^^^x 
lyinto 'n ?nrn >n fianxp D'jyny? nyi pa 
px -\:'<'72 ty:^n •-n ^■'^n nyivs; : o^j dj^t 
-12X3 x^ii -^.ij iy^>s:n-iyi^ii tix ,njyD^T:j'ix 
iyi{? ,-iynn^a 'V^^v'^"^ pa "lymyn xn jy^^j 
"lya xn y^5<;"i p^p a^: Q'?v'Biy ^n ^^3 ^^^n 
-n^^nmya xn i-^j ,yvyTy:-nDXJ pa jjnny 
3;njyti'-iyn xn pa tyoyiy^J^x xn pa jjij 
lyiy^ Di'X ,jj'irmya.£3ay-i x^i px i^jjox^p 

-lyn pa jjirT'^nt^iya xn nnx nyn}<: 
np>£3^ij :ij"ii-nx "ly^'-^t^axtJ'l^yTy: nyrnvy 
,yvyryr-nDX] pa ly^ji^^'^ya y^^yrx px y; 
pa iy::i^yDcnxa yt^•^nDxt3:xa yal^nx px 
2ji^an.pnya -xrx px ,yD3^^yj D'^yt^j^yo Dyi 
■^n D^D^iJ — ,yp^35^^ pa px nnx nvi pa 
px D^: itoi''^D3x ynny^ yir^DD^!^x>V'^D xn 
px njxn no^m Dny:i xn ,:jiti'^ya yj''V 
-yn y-iyo^^ii ynyr^ix px .riDX i'd\'3 ~ijxn 
^••s ^BtD^p Djyny!^ nyn |y;iyi'i ty;ijiD3x-iD 
xn Tx ,iyriviy3''x y; nro w'pV)) Av^^va 
1.^$: ]v:^v'^B^yji''-)) tyto^nixn yc'^ij^^.^^^ 
■"'3 in /oinypnxa ,i5<;j ,Dir)Ti!^xiv5<;D cyi o^j 
-yr ly^yn to .ns^:' px toaxiP iv dh^x jyn 
,yiny;' yt^'^tDD^^nnxT y'n»2X xn tx ,]vn pa ynji^nys vi^^in ,xn px ^jyo lyi D{^n 
-y: o^^v yjjx? x "nv lyi ^inx jjiri:>'iy pn 
r^x Dy ;|y3y:7 d-i{>*d pD xrx lyin^a mia 
lyray: iv iyjji>y; .n^j tjix nvy^ r^a lynj^ 
nya t'x oy ya>yn ,iy-nat^ t^x oy ya^'yn 
.fytDiivf yjy^ px fyny:' XTX pa fyo^^yn^n^ 
-|y:'nn lyi tx ,Tnjivj;-insii. Donyn t^x cy 
DD^n D{<n ,v:>i^BV ^V))^?'^!]}"? nyi px c'jy»D 
pa r^no iynDyn:i lyi jyn ,|yt3ii!»* y:yi px 
; T^'x D^^ Dpyiyn pn lyiiy: r^x xaj^n^^x 
o}^n ;y3 -lyj^^n oyayn ,mv^-iv^>)r] lyn 
-xTiv yjs^sy nyjyi pa jy^nn xn px jyjiay: 
Dfc^n nyi po xtx pa nyj^u ,xn n^a lyo 
"ly^nn ivvi — ,nyn-|y:'nn lyn -qn nan 
->m XTX Din^ayj ,^^:5jii£i'inxii ,D{^n tj'jyo 
pn nxa Diyta^vy: njyot^ nj^n jy^y^ jyi 
-?m -^i^i D;{;?iy: ^n D}<;n ,t3in ynypxra^xn 
3nx ,t:'^^^ym ly^ynay: ^n nj>'n ,nvn yi 
T^x Dy y3>yii jyaxD iv ly^ji^^y; t^x nn^x 
iyDyiay;ianx iy o^y^a ,Diyt22y ,iyij<: ,nin 
,nij D^m -^^x .lynys-iy^^n xn pa lyiyii 
-n^n viy')) V": xn n^^v iy:yi px Dj^n iv 
ya^yn ,naxt;'jyrix y^n xn tjxnyj t^'jyo 
lyj^^^tj' IV ,nvn aivi:^?; ^^2 tojxpynjix t^x 
-n X tyin^a iv ,iv~\V'i:^ ivi o>o yj^^x ^n 
si^ix px D^it:) ti^ix non^o .v'nrox yopyi 
xm ,?>ni ,Timjyanj lyi^ T^ma^v^^'x |yny> 
Dvyi T^n \V2'''! ,t3Ji>vyj:}>* lynna 2}^n ^^x 
nyn pa jynat;' yj^^p lyn^^iiyj npyncjy d^: 
DJ^T {!?T ,ya{!>tay lyD^ni ny:yi pa lyny^ dix 
r^x ^i^: iy?2'mv yonny^y: y^jxro i^^ax 
nyi px m^Donpy t>.'jyo lyi nj^n iv ,iyvjx: 

.y^j^ay-T^^x 
ny:j'ynjx yoi'-n xn t^^nn nyniv t-^sx^ 
px yivjynipj{<!p pa ^xyi^x lyjn^^n nm pa 
-Djyny? nyn iy:yn tin^yn ly^n xm ^nx 
-y: D^j T^x nvn px jyvjx^a lytj'niv fia'sxp 
yDi^nJ<!ayJDn-x rtoan xn finx nyun; 
yf2 \v)) ,iynxty rj^ni ^n ■^{^n oyn jytopxa 
i'?'^ lyt^'^DDxojxa X "^^2 lynyjiv ^n fy^yii 
•lyti'jyo yD^xmxmx ria jyny^ cyi [yjyn 
,rynj^nyj lyTniya t^x oy tx ,iy3yjiv n^oi^^ 
-fc?n iy^;y>3 yto^x-nix-nix xn tx 
non?o yrnjy^K' x Dnn^ayj x^ fyn 
D}>n o^n nn^tr x "ixa dj^ii T^x ,^n lyti^mv 
-r^n pa jytj'jyo ^n tiaoxp Djyny? oyn ts^o 
"ipj{<;p pa lyjjynjx xn '^ lyo^-'V yrn 
^^5<:tot^' inyutj' tDaixny:i tyt^^j^n V''^':]}'^ 
lyonyDt^'y^ji-x pnox nyn ixa jyri^N' px 
ryD^t^ii ^n ; oypx^ip ypixntj' pa naoxp 
Dyi — "'xynix ly^n nxa ly^yDt^• ^t^anxnyn 17 .|ynv^ nyi -i«s nDn^D «n 75 «n pa o,D^DtJ');a iidpi-dd ;;:D^^ny3ni/,p pn 
.]i;a,y^ pn pa iyj5^^i*n:)^;p J/:)1^DGs;t^'^,J;r,yJ 
-"n pi< -^n ly^ipmtDJj; ,>y"'ati'^''3 dt;^ /nx 
-jyv yc-oj^'iDj^jN pN yti'^;{^^}^T^2 p^ny: ;/j 
-^n ,iyn^nt^ ps' lyry^ pa ,y3NiiQtr pa [yia 
jjipim i,yi D-')'? -^inN "^n tviyijy Dy?'D><^ v: 
-ni;a lyn^^ .iy3,y^ lya^^t^a^'ji^^yTy; pn pa 
*»» [yn ,-i{<;£opb*a Iy3^^Da^s't^'?,yryJ oyi tyoy:; 
iv yD^ito^'ymya yj^n ,iy3y> pn D3myt3ji>< 
jyjnyna;?3 ^v PiaoNp pn ,iy^jyo ynyijs 
,y^:}<;^5!!;D^DS pn ,yD'jainyn yiynnyo yj^n 
y^^'^v}<;D ps ytj'^D^^j^a yj^n ,\sij^o pn 
i<Tfc? inyjya i^^ ,DD''^n Dt^i — ty^jnyntoti' 
-lytoJiN Dyi iDjj^nn oj^n ny^nya ty»3Nr^nj 

D'lyti'jyD nyn lyin^^sitjs nvy^ ^^ot?^ 

-yj iy3{<;n t-o N>n •'Uij? — ,fi3'3xp o'lysy- 

pa '^y?y^''{< t<n jin lycn s<n n^o i{<;nn 

Dj^ii ojyDfciio Dyi pa — ,nrn px IyvJ^*^a 

V2 -^n ly^p^iiiDjy pn* lyopj?!'!! i^*- i{<; nn^in iy 

]'n pa ofc?jj^o p'j vn^f^v sn .d^ti^ pn 

*l'''^jiv ,ye'aj -lyj^'^p nyi myn jj'i;:'pni't3jy 

• ,yiMD-:nT ViV\:^ V?^ pa iv'i2'\:> xn id^js 

nyrons ny^^^ij^'-a iv'^:i<: lyi pa Dv^e'yn 

.nyanyp o'lytaio v^i "^nn mnyjyj p« n^yn 

p'p Dniyj ^j^T ny Din^a d^^v lyjy^ iv 

nyoiiK ,nit3Xj nyroni^ lyn to^o ta^j ?isaxp 

IJ^^vsT'^nr^ nynt^jynyj nytj^x p^^ dj^ti 

pa n,yTi 1^ DyionDy: nnxayj pN iy Dnyn:^* 

Dniy:; "^i^i Vi^ dj^i px pyoiD iv^v^^'i^ V"! 

-ns s<n :D^o naoN'P pn pa pmonx ix d^j 

"Dnxii pa ,.DXD^>p pa iyj{?>!fnj{^p v^'^ 

KH pa yj'^x T^N D{?T jjnnxj ps dd^!' ,^^'p 

pa |yD''^pa^?^^t^'n^t ,y'a^^^^oxJJ^x "iynjyT''"in 

Dy>K 1X1"! :ij'im}>* nya^^naxtr^yry: nyijix 

-iii^ yD^^.Dex*j'?',yT,yj yn^yr n .nnaxp i^r]v:i 

-xnij! pa y^ya^^n x nt^iyn D,y ixn ,2jij 

1X11 t"ix i{>*^5»*pn}<!-ia px "pv^:^:] pa Dnj^iDXT^' 

ay^^'iv o^iT-ayj myn oaxi^'nmni y^i'^x: xn 

nyi^yrnto tx pviyn nnn^a ,D^a{<:-is lyn 

IV 3:x!^-iya jyD^^'T^'DXJ "lyn tyunD lyma 

-j^na yD''nEtinya ^xiyn^x n .onyDio pn 

^3x lynpxn^^n iv lynyo^^; nyn ,j{^^viu^ud 

IV p^:^:i nyn nxnyj n'': DJ^in ly lyii ,iyr2yn 

->^nnyijxii lynj? lynMJ ^^n lyiyn ryni^nyj 

lynoxi^^n iv ti^^jiyjy^ ya-i^i^Dx^Jix n ; jyto 

lyjj^nn ,Dyji!!aip lyi^-'jt^' jyjyp Dj^in xn 

lynyn rT^:^•a3 ya^^c':yo lyjj^:''^^^^ tx pvnyi 

IV iJ<; in lyn^^n ^n lyn^^x "^j^j oytoa^^iya ;:xriypjx-iyj tyv:x: nn^x px t^x ya^yn 
px itD^yii -lytj^'ixjnj? nyn pa jji^p>iio:y pa 
yi5^:nnya ^ya^^Daxt^•JyDm JJy^DE^' -in'x px 
-jx ly^ia px lyDpxa ,xn lyamyDJix tia 
Q'D I'lx ^nvD^ ,ynny^ lyrjix d\>3 j:x^p 
5^T ,naDXp ojy3,y^ oyi iy;yn Dp:ia nn^x 
iD'o Tna^nynm p-'p px ,nnx'n t''x ly ■d^vvi 

.Diar^^x^vj^D 
nyn lyimoti' -^n lyonyj i^jd tx 
11D lyn^'v y:^t2j'^n pa ■'^d jyny^ o'jyt^'jyo 
Dy V2'?V)^ |ia ,iy2{?3y yoiyo^nny r:x: pa 
tD"i5<;D pn pa lyms'^ y:y2y^^a-iya t^x 
nx: X D^»D in n^o iyjy:y;yn jv^y^ 
^u n^: lyrayj i^d Di^ii ,t3pxa piyiJirya 
"lyj^yvj^'X nyi .nrn -iy'i>^ iyv:x^a v:''P 
-J1X ,yiD:P:yi^'T px D^J ^{^ii'Dj^rp DnyntJ' t^•Jy.^ 

— ,"niDxj ~iyi iDxo yD'':t:)^ymya y-ixa^yto^n 
tDnyD:^' ninxj iy:\>3nx lyn px on-'X lyti'niv 

— tsssir'^yry: «n — ^y^^^x px ^x^yn^x 
D^j .iiDXJ ya^^DDj^p X ,yt3^mv x ,y^^: x 
nyjyij^Jiyr'''': nyn lytj'niv Dnijo^ eavy n^j 
inn ,:::,yoy:y'^ x ^yo^n jy^na oyi px nrp 
nyn^m yn,y^n y?x o^o ,rx^x3 x nyii? 
T'-x ivnyi Dya^^jny oyay — ,ty;^5^a^y yri 
-m: px tyay^ lyvix^a ya:xo .lynyj nyn^x 
T^mjyti^^v lyay^ nrn yD:xo ,Dy^i^?-if;,p yo 
-nj yiyoyi:! -lyi.^ y"iy;y!^P px ,DyTXDD px 
^n iia "iy:^yv3^^x iviV' Din^a -^j^n ,Dya 
ly^rcn-x nyi oro Dpy-in tiatoxP Djyai"? I'-n 
-a}<; n^^v iv^V' iv ixaiyn "^n |yp ny ,tidxj 
-J1X p^p Dyn Dy p,x yixDO lyn pa lyD^n 

.tyny^ Dnx pn px lyax'o d^j ny^Ej^nyD 
ni ,iyvjx^a yj^yvj^'-x ^•'a jyray; n^o 
-yiyn"iv]{<; tx ,y:^r>x •^}<;j px xixni xn 
nr'y^ac' xn .nyDD^D-tyiny: x 5^nx r^: 
xn DJ^'n nyini nrn ^^a .d^: y^^?"^ 'cp lyaif; 
-Dn;X lyoDya nn^x |y:"iayj ayoD^D-tyinyj 
T^x nix jjif'pmDjy yooayn nn^x px pm 
i^a : t:axt*''^yTy:i px lyay!' nyi d^o Di;?-i 
-yiymv:'5>* x xni 'C^j inyo "ir*D iy:''ay: nrn 
pa nj<;n p^^x t.":y*D lyt — nyi n^ix r\^ 
X ,D'?v^'\ y^''J X Dnay:ianx ayi 
■yj X /D^yii ya^^Daxc'^yiy: x ,ivi:)x: v^ 
pa "iy:^ii"vp^x nyn px ,-ivl:xj ya^'^oa.x'j'f'yT 
-ya px -^n n^nn Dno pn r^a ii'?i!y)'\ V'' 
o': "in^x pa "^n ly.p px in'^x px "in Djyn 
-r^x D^x lye'jyn D,yn lynniDtJ' .lyo^naj^ 
D^ Daxitoya;x px ^niycnyj \2^: ,ny:''yv 
,nTDX3 ya^'^uaxw-'^yTyj yo^niv yrTSfsn xn 
D^ya^n 15?: lyo jyp ,D"nx lyiy^ D''y;i:n dj^ii 
-:y:i^^x yL'"';i{<:''xn^a px iic^^i^D^zi^ v:^'^ 76 .iDs:ipix wn 18 y>8^v^D xn 1K11 tJDsitj'^yTyj i? px ij/ij^nyj 
-nya t^s ivsiij yjyiy^K'nyD ynn^s pa y^s!' 
-2N nj^p pa ^srp^tj' nyi pitj' Dyii ,iyiy^6J' 
nn^N ojjn D^^^ >s2*iv lyir^n nyi ps ly^j^^n 
-•nj yiaytj'iyn ,ypi{<D.{j' nh 12^ iy:j^it2"iya 
l^N .tyan: yDprniytDJix xn iv lyij^ lya 
"83 lyjnjyDK' s jj? t:inv> DSijtj'^yTy: nyi 
"S^P yjyny^tJ'nyQ xn jyti'mv nsosp lyiTtD 
yny^T ty^p^TiDjy iv px tyD>fc?mxsMN* lyo 
nyi IV .iyDps:-iw Dyjyj^^s ly^n pa nynrp 
-nya lyos^p y^s; xn -^jji lyj^n d^^v nyn^yr 
NH TJ5 Dnx nop ,t:as?{j'>yTy: p'K px tylju 
-soyp ,3njyD^^a-i8 jyoj^^p ynpninyojix 
-^snivanK lya^yn ,iy3y^ nyn nj^e njya 
'n ,DD^^n 05^1 ,'Dasiitj'^yTy: yvjsj nh [yn 
-iiK yny^n lyDS^nya iv ,iyjnytj' i!f lya^yn 
iv^r? xn lyD^smva^K px ,nynrp vm 
"pvm nyn px lyaiu v'\v:i^'?P^^!i sn pa 
-IT 0{^ii lynia NH tyino y^^yr 0,5^1 .nasti' 
-si^^n IV 3:"ij>^j lyD^^i^nsj nyn iy:y: lyD 
sn ,y"iyDy3 xn pa -iyiy^^jo\o «n lynn 
ny^^^nyijiNn s .tyDi?^P y^st^v^^D ynyDyn 
nyjya^^s lyn lyDsivt^'ntj "iv piaostp-Djyay? 
vivi^^a V'W'^t lyon^jnya iv lya^yn px d^'pp 
•^n "1^0 lya^n nvn pn tyvjij^a '^n .lyirp 
-tinjyn Dyi n^is ly^ynK^nt? iyjj''> DTioy: 
t3iyn Dij-n jji^yDtJ'njja sn '?•>'>)) — tiaasp 
nyi pa ,\y'^:VD ,tjin '•n fyanyjoms 
-3n nyi n^j tji« n^j ,piSDi?p mj^n 
sn 05^11 jy^oro xn lyjyn i^u lym 
-y: D^yn ytj'^jxjn}^ nyi pa lynn^iviJ^N 
-y^n pN tyny^ nyn rym^iitna^iN iv lysma 
DD^nnyj D^j D{>*n lyny^ — .nns^iT lyn .pn 
IV lyiy-inK^ Di^i ^'m jy^jiK^n^'onya yj^^p 
-pini yp^i!n t'x nvn px |yvjs>a px lyny!? 
T's lytj'jyn ^u .pnsntj' ly^^nyjjiN* y? 
ns T>x PiQosP Dnj^ir nyi .nnnypiya yixij 
lyonj^a yoDsyn xn n^o jy^j^n {?i .rsit^a 
-y3 8 pa y>ya y^^y^a pi< pK ,iyi'i''Dp{5 pa 
D^o "i}?3 ,piao8P lyroyopyTiv iyrjntDDix"n 
^^'?: n^j Dyay t''n 5iaoi?p-D:y3y:' QUi,)) oyn 
^n mnn tyo ikii .nai?tj'>yTyj nym^'in px 
"iytj'^nD''>s;n''28p ivi'^'D'nv iy"i iv iv d^j 
nyjij^a s n^o "^n n^o tyjy^yjyn ,naN{j'>yTy: 

ly^^jo'o lyjnjyDtJ'toDn^yT « iv lyopjifny: 
-H'a IV \^ D3nn ny ps ,t3afc?K'^yryj lyi pa -noy:i D^^iiyj 0^0 lynyn "lyij? ,iy^p^iimy 
.D^'yii yroa^i' xn lynynyi ^n -lyi^'x nyn 
'^ "insn n^j ,nS:OSP o'jyny^ "lyjnyti' j? 
n^K '•I'l nnt) n^iN "inyo r^x nsosiP lyi 

•ly^y? 
t'K i:p DtjT ."lyo^ni lynyj n^asj> 
"ijjj sn pK yD^>n^t3{itj y^js xn lyjJSJyjDin 
-j^^i pa jyin{<ayj y3^>na{s*:j':'yTyj yiyoy-ij 
{?! .lyisjiiyj lynjjnyj t^n iy px ,t:)'^v nyro 
D^a yo^jiD^ymya ynpy-in px pw ny doip 
l*,s ,"nDj?: lys'^nasti'^yTyj ^yronj? lyi 
^n ly^pnitDjy iv px ly^y^ iv ]vd:^^ yj^^r 
-jfc?3 px 3{$ iy:3^''n lyij'jyo nyjyoijp^ija s iv 
>niv pn tD^j^aya jyjyp jji .nn^s pa lyv 
■yj ST8 ps ty^^iiyj ly^fj^yj t^k ny .y^ya 
]y:^n lyiy^^ao^Q yin^s y^b* ixn ,oai?B'^yr 
y^j^i^vi^D y^^''^: lyoj^p^'j^a pi< \2'?v^iyviPV))iS 
D^\'\ Dai^^K'^yryj ntk pn lynj^ ,iyj5^^vnj$#:p 
n^N jyojij^p Fins ,iyDDS!p ti^iK n^i>nDiv T's 
-{?D yjyiy^^i'iya n^iN ,iyiJstiDtj' v^viv^'ws 
-:imya ^{^t lyrn V21>V)^ ps ,iysn: y^si'v 
■•n Dt^n Dyi Tin lynj? : ossntj' P''N px \vi 
-yj yi^yr sn p,N yj^'x pa oiy^jyi lyiyn 
lyn^yroyi pa y>N lynip ^n nyn{>* tyvyr 
lyj^n ^n lynj^ ,I{;?^V8J nyn^ynyi pa ,d»dcj^ 
IV lyjjix^ivya lyj^n pk n'sn^o p5< njynya 

.iyDi?nv ly^y? 
D^i 2^. t::r^n ?»a lyntj^iy ayn px 
,D-\\2i}: pn pa — Avmif,^ v::i^'? «n pN njp 
pa — ,tj'jy:o lyr-uyDK^non'^yT s onyn ly t'3 
n''''!'! Km ,t3ab*K'^yTy3 nyi pa ^Js;Dt^'^v nyi 
\vm) lyom in^x px Dn^DyiJtjia D^n sn 
nyifc? "T-^v: lyj^n Dt^ii lyjj^^vnjj^p nh 
ynjiiy:! pn nsa px \V2V'? v^"! ib'a •^^^lytj' 
m^Dyijj^na n^^n xn n^m xm ,iJi>pmt::y 
-ronj<! nyi toro hbd^p nv2'^j^v:'?ii in^s pK 
"Djyay? pp n^^a n^j nmp t^i .niD^?: nyj 
n^D nyj^^N lyijp xn jyt^'mv d^j Pi3o«ip 
D'o nyijp sn pa d>j px jynyijs oyi 
-P2^ip ^ : y^yaiv yij>^n y>y^a .nin^j nyi 
->ypnya i? ,>i?a s ,es:>P s ,ny'^a i? .o^^-a 
-inD ty^^yn .n .r .s< lyiy^nya yjynjjnyj ,jjit? 
naaayp Don^yr nrp a^i .'•n pa y>y'a jyn 
D':yny> v^t .lyuynti'mN y>{? xn d>d w^i 
-j^jj'^nnx nyjyoj^p^j^a ps nnyD^'yn not?? 
xn IV n^'iuyaiNinynjiN nyi px ,t3ip, 
ny~i .n^yn lyj^DniS lyi pa lynayip ynj^^n 
najjtj'^yTyj xn irDpi? nasoyp lynsj isja 
nya iv jnjysn ,iyosnv i,]iii$ r^nij^vr^x 
IV ,|yp^:'JoiK yD^>:ya v'?^ pa nn^x lyo^n Id .jyny^ oyi "i«s nDn^ts «n 77 D1V ivoipyj lyrn ,yiyjy>P kh ps y>y^D 

KH T'S P^S?D DJJT lyiiyas:^ 1V 1>^SN Ti? ,^:3{J' 

^n px ,yDDy3 sn yo^s^s ys^^DDsta'^yTy: 
l^K tsrpiNnya pK tann^JSJiJ? in lynj^n 
Kn lyjnTi^onK -lyoyn dix ,Dy'jj<so{jp 
-'nana d'dij: xn jya'^Tiv .^y^nonn d'dj?^ 
nv ^n ^JJ^T lyD Pisosp s is? "^i^ik t^ny; "^y^ 

-y> lyrosn oyi tynn^D iv ,D^:n^i>ny xn 
yD^^i^DSJJiK yjnjjo s: nyo^ni .^isasP D'jyn 

-i;.D n ?yDBioyp w^^i^dsjjin v^'?}}^^ ps 
'CD yDDj^DDyiP n ,D^^nnN "lyi "iv yoDj^n 
ty-iyii ,mn3 «n nyn>K lyD^uii? ,-iyiy^^3 
D^K lynnijDtJ' ,o^^v nyn "ii<2 divo'pv'WQ 
'n y3^y"n,iv^s;^iyt3j?D DjjinnsJ Pn ^yjjsn 
ni3 D^j ,iyD»D yo^iij p« lyDSiB'yn p^^s 
't'yryi ny^n ps lyos^p yD^^p^^J xn nj^a 
^W^^^^^vm V'W'ii^ "lijs 1'iK "1^^ ,MD$?K' 
'■>^Tt2s: "lyi ,*iyt35j'3isiiy3 nyn t^k d$ji piS 
I ? nsosp-Djyny^ -iy>i?yn^K nyi ,iy3 
-Don^'yT -i5<D nsosip nyD^^pyiB' po st{< 
,iny3Jt? 338^ D^j uyii ps t3^: lyp jJiDD^jiys 
ryiy: "tys^^i^itoiiij,, nyi ps lypns^io:^ nnijTi 
-yntDB' yn:?s<:iiya n t^n ns^sP'D^y^y^ Q'pc 
-iy"T iyD>5?nDMS "iv lyoT^Jsns? y>K ps a^u 
-D^^iiv D^j iy:yp nro px ,p:o ny^n px ]V2V^ 

5? lyny-in^Tn lyno oyii xn px lyti'jya ^^n 
-i5?D ya^^jy^p y^x n^i lyDsnns? P^n jyii 
riBotjp-Djyny^ iyD^^n^t2{<:Jix nvi ps lyo ■y3 8 pK .piso8p-D:y2y> jyivops pn m 
-D">: y^s^i^jjD iyDy>:y3 y^s ikii ,i:D8jj'>yr 
-nsj pn nss ts^j ^n idjij^ iv2''''P jin tD^^n 
opm .-^n "ij?D yD^:snny3 yiyus px ijn 
8 ps pisostp-Djyayi' nyirDPS pn dmk tt 

-^yryi nyi pa ny>?3t:^D oyjy nynij tiyi 
"l^^jyD iJ^j typ la^uns; y:)>'^v^j ,s:tj< jid28K' 

nS iNTN T^N Di$l : I31J?D p^K pD pT 

ps tyny^ oyi ly-iy^mys ix tDDir Dtjr. t3''2 
D'^pDOjyo xn lyay: iix nyj^yvj^'x jyiy 
pn iy3'nj"ii?T i^ ny^JD'o cyj^yvi^'x jyiy^ 
,t:28K^^yTy3 prp jji^pMiDjy yjyoj^p^i^is 
-^?{js "^nn lyumys pn d^j :?$?? xn s^r^ 

8 nsa lyjyDyn d^j "^n lyp ,]vi2^2 vivi 
yin^K y?8 d^: ::^^^^ ,yor:''xnyD -ji'rpTi"; 
D^j jyonyj ,rnys lyj^n dj^ii ,-iyny^?Jt3^c 
-"li? ny3^^^^j Dii^D nyn dj? pk >^MtDJS! V'P 

.D^'2 

-Djyny? nyimps nyi lynij .onys sm 
ps "iyiy^>JD''a yjyDpsiny xn jid nsnsp 
-nj? v^ I'^Di^'? ? tDDstj'^'yTyj lyo^'^nDiv i< 
"iyjy:'''K lynm 5i>in y^^ni i? pimk jy^yoK' 
,D^uis sn "iNii ,D,yitDD^D "lyD^f'DDS'ki'^yTy; 
pa pniDMK ny^iii^vjjD lyi pn iv dijdb'jx 
-ny ,-iy^^iD^» lyny pc ?isnis*p-Djy3y> nv~ 
nynn^D sn ly^^yii t3^n ,minD s nmi ^2'^^ 
-ysD tiasB'nD-i^ii -iyD^5'DDS!tj'^yry;i nynix pa 
«Mi ps ,nmnD ynyijst y>s? d^d nmi iy"i'>ip 
*iv lyaynoya Diyii tjastJ'nDnni yi*Ji<: xn 
.jyiojsi^TpysD NH pa D>aj?-ia nyi ny^^ 
jyB^niv *iSD5s*p ny'noK li? it? ony: j?t 
D{?n *^n ni$a lyasDiya iv lyDJs^ipyao sn 
Dvy^ ; D^ai^ia nyi pa ^^^no ty"iyDy"iJ J^ 
78 tsDJipis «n 20 .^np sns pN tos^^r^tr jix pTp •r'i'iv .Ti ps [yo Dj^n inup Wiv oyo3 p{^ one' ij/otr 
IVPiP r^J^tDtr D^D px ,tyD{sro Dsitsnyn Dj?n 

xn toi^n lya d^t :^n{??o y:^{<; d^j r>K oy 
ytj'nj^iDD^n i^irs ty:n{<nnvn D^'njy:y^ya 
D{?n ai;- rJi<:i o^^n "lyj^'x nyny^ jju'disq 
n,Di^DJ''^K iy?yj5<;^5;nfc?i:: px n^ND ^ in'D 
t:{^n ninD:yDDa{>*2 in^x n^a yDi^"? y::'ro^n 
T^K sy jjjs*:' iy"in{<;' yDiyijin v^v^ tyoyryn 
yDJXDyiyDj^x lis* n^i iny^ lyiiy:! iDnisi 
jjny^jyn yti'n^ivji?-)^ t<n ]V)) ,\2''r]:vnviV2 
"in^K pa t:lp^:^•y;DM-lX px m^oDyiN* dj^m 
xn jyii pt< iyDyi:j<Ty: d'ddene ayi i:^*^ 
?8jm8p ,FiJ?"k^'ux'o-i>^ nyf-iisa nyi nj^^n 
-nj^ii ny:'y^i*''D{? pn pa ovyiyjD^ns ,nstj'n 
nyi oTioyj yt lyo Dvs;n njy::'^ d'j jjij 
n^p y^^a^T xn jyii jyn^^v xn Fins lyj^^ia 
-syo X D^o •^'npjNia px DjrD^yny: Dj^in ya 
,:3^n nann n lynyj T^{< n im ,T:{!!n ~iyjM2 
nyD^niv lyn "^^2 i:'\-]V'i:i!~\ p^n ,ya^yii sins 
mo p« D{^n :n]y>'''n n^j .t:v^D::*yj -^n D^^n 
-{^Disn .tDD y:^Di^3 ><n lyan^am tonayj 
lynj^n iyp^?}<;t2!stp sn jyn ,t33i<j Di«yo{<;r^ 
"k^na) iyDJ<;jy:nn sn i{<; iyiiy:i cpij i:^ni ^n 
lyn ,1X1 i^siayn to^^^* xn lyn^? ,(iyoJXt:Dyn 
tyny; t^k {-\v\^2 lyn txaytao) Doaxa lyn 
D^'-prjynD.nyoj'ix nyn d^o lynynaiv nrs 
'jj^n ny D,^i ,j]'ny^:yn lynDSsnsi nyi pa 
Dn^s ^^3 lyrn tyrnv^xna n^i tx D3>^Tyj 
fyot^n lyto^^v ."p^'j^a yo^nymyo-'iK,, dj^i 
,yD^:iD^yniya y^^j jyijyDt^aix y^-'j .-^n 
-"ijxn y^n jyjjnyii^a y^n ,iyDy"iynrx y^^j 
D^j ?n5joj^^p onyto'ky Dv'yn xn — fy;3i^ 
D^j oy tonyr dj^ti ^i'jya x px ,di{? ix fi'ix 
■ir^2 "inyr pn tio :n^j oy oa^njyn "ivii^ 

.njyDniJix px 
xn Tx ,]V?:v-i ton nya{>' nixT iv:'-'? 
•^'np:x-ia px oxxn^' px v:^^'? pa ;ijni''Ci' 
-J1X ,y3^:5j^"'"ny:iyDnx ix p^^x "in px r^x 
,pn jjn^Dxa yiy]{^^vi^}^'ny-i ,yDyt3nxi'ny 
T^x Dj^n nyi pa D^^pj^Dani xn .nn dji^-i 
n "ixa n^v3'n3'''ii xn — dij^i jyoipynt^a 
civy^ Dt^n Dyn px nnyot^'yn lyoD^i^x^vt^c D 


1 
1 P (X ryn^r-y-i t^x iyj>^N •»•< 
nyonj^ayi x ,Dp{<n{^n,DiJ? 
^^2 ; lypjyr^na x nynt? 

-J{;^P X <^f''\2'''?ii.B Vi^ lyj^^x 

,ny>xnyn^> x ,nyirt3xinyD 
-lyi^ ,oxip}>*r)yi-:'X^V5<;D x 
r^p Qii:^'? ^u lyp — DD^aixJX ix nx^i^r 
DTDxa .nj<;n D{<;n dj^t tx pn on ^ya^mv 
T'x nnj;?^ sira ytavy? xn px "^^npixna px 
lyj^^Q i\r3 joTD^nyn nyti'n{?0D^^ om: pa 
,toxxoti' px yaTp jy^i'mv ^loao nyn {^i 
-Jyt2t^•^J^*a xn n^a D:njyyj ^n nj^'n ly^^yii 
□yt D'o .jji^^^nnii; nyn d^o ,;jn"t^' vr^ 
-nny-jijx^ ^mv yrn pa ,D^eni:i' onx ]'-]V)'i 

.D^nino yj 
-pjxia px on^Dxa oj^n oy d^^ii dj^t 
DXXDC' tyrniv "^iDaD oyi iv :nvy3 px "^^n 
D-iyij{?ry3 fytDD^^^x^vj^D ixa t'x ]}:i']'^) px 
,D:yD'jn,y.|yDxrTi,x ^m^* onx ,DJXDyiyDrx 
anny:^p-iy ?nfc?o y^x lyoD'^x^v^^D xn \V2^r\ 
-nyn„ 05^1 ,iy>3.5^i:i'{^a yt^'^D^^^^ v\V^'>\ p-x 
yry^jnyi dj^^t px "-^xr Dxnna x r^x jj^u 
lyanxT Dj^^ti^-'^x^Dj^Dx px Djj?ti'^''jyn:!j}^p 
oxiina xni ti'iynjx on \v~\V)) q^vii^dv^ 
xn tyav^n ,DjyD^mv ,px ; iJ^^vxrnxJiJ^ 
t3^D jya^'j^ny: ^^npjxia pa ryD.D>>x^x{jD 
nyi iyD^mviyi:x:xa t2S*nt2 px ntayn 
nn{^> DiyiJin inyvny^a nxa n5?n Dj^n njxi 
njxmya nyjjy px lyoxny lyot^xnyj jjx> 
Dyi px yan^p y^^nnoxp-tj^'ann xn Daxtj^ 
.taxxoti' tyti'nnvjxna 
lyDDn^ij^vj^D xn ]V2^n pnox lyn t'i< 
y-iy^n fyat^n ^n — lys^sny: s^n inyD 
,D^>3ix nyrn iv Dyonmy;i jyoayip ynoyi 
.toxxtotj' pa v:2i'p xn tyi'^K' pa n^^mx xn 
ty:jnyn{^a vivi:^ viV''^ y^x tyaj^n ^n 
,LD^n X ifc? DJ^nyjefc? iy;n>m ly-j^ myo 
-y^yj y"iyrt:iDjn x r2 ,o^^v lyn^x ix nns? 
-j^nx -^n jyaj^n ^n px ,tyoip Dyn iD^^njyj 
mntDjytDDExa ty;iyj fiedxp nvi px lyait^iiyj 
-y: "^n tyaj^n ^n .ymyjy lyv^x: ly^n d^o 
xn pa lyn^n yoti'ny-ij^a xn px to^ytjtj' 
ny oyi lyonyj iv jnjy;xn .lypiyT^na 21 .T'np:«nfl p« ^2K«Dtr p« p-i^p 79 K 0^0 iy:injy -^n iy;y:'2 ya^'yn jyo^'-pm 
j'N T'K Dy D5?-i jjijypnyjj>' iv\ D^n ,mtj'a 
«'■; lyot'sn iv lyi^^n ps lyDyiyorx i<n 
-■■TiJiK ,|y3n>jnyn^ ,{i'^jnyDDr2 r« lyos^D 
.■'ny2x?:ptj' pK D'-^n^yD 
-y-',yDj''x xn px oy fx p^oyjipiS px ix 
pN ^''Di^:i^pv T^x y^^yn ,yDx^.p nyi p2 jyo 
-y: nyi px ynx^P yijyL^^^vn xn b'^d'^^j^s 
■jyo y^x o^D y^i^p xn jyi^^DK' iv ,D2xtJ'^yT 
-j'^x px r^x Dj^i xm D-im ^itx ,'pv^''^ ya^^' 
~yj^^P lyp Dyi px ,n^c'o?3 nn^x n^n j:x>p 
xn pyDy?23"in nu n'lxn wo .|y:'2^n'iv D'': 
■JS"ic "lyD'-n: ^yi "ij^j "^^np^xiQ ps yoD'try:i 
*v D>^i mx ,iJ^^5fi^,{^i\yn ny:i'n^iv 
Dro ;n:y;:x2:.j^ .inj^^ip nx;i lyny? 
-xj Dj^n D>D{^iBO{?p jyDonnya oyn 
t)3X!oyj D5|:n lyocny -lyi ixy^-ii^ta 
-ysD xn D'-a :njy:njy px y^■l^p lyi t3\v5 
-m "lyi |{?y>{?5XJ dj<;i"i iy^:y:'nin3 y^y^v 
DJ^Ti Tx inv^ lyo lyp ,iynyjy;i -in'^x Dj^n lyLJ 
nyn nyi ps ?y:i^>2 nyiyj^^^vpxyn inyo x 
r^x /j)3XQ px C'^t3^!^>^2 T^x yox'^p lyijyt;' 
n^o ly^iixn D}<;'n xn 1x2 oy t\s -\v::V2 
xn Dfc^n n^j nyi:ixv. p'p Dnxn t^x oy .dj^j 
jyn^i^n VDii'?p x d>x jy^sp^-y^p y:i'n''i5;:xn2 
^y:^^2 lyiy lyv^tatyiyojix i^ lyoijy: '^n. 
|VD'j;iyt3J"'S* cyDyn ,ynxi:i'Tin nyi p2 

-vy^ nyi iv Dnn^2y:i nj^n dj^i px nytipsn 
.Dxxo:^' px i!:i-\'^p p2 :ijn>''ti' lym 
xn ,i^npjx"i2 px ,D3xo vi:vi^'\vn xn 
-yn yijyi^DDnpy xn ty^:^o'L^nyD:^x v^^v)) 
xn pyi5$2 lyoyiytorx dv^V)) xn ,p^^m2 
yaij^2 -iy'n2 i^jy^D'ni}' lyi p2 jjVLo!^xn2nx 
-yr? xn rx inyry^j^^x jyit^n ,3jny^:yT p2 
v-v^i^'^\>^vi yon-ii IV X lyj^n ry^xpn 
D3X»2 yt^'^D^?'5?2 yrn px ;nDxr3 j;*^*''^'''^'>>'S 
: lyDXTTix ^mv d'-ix jy^xpny^p xn ]V2^n 
-y"i p2 "iyt3yit3ix2 xn >n |yrn Djyotiny 
-^n ,Djyr)>mv ;y3n^p nyi p2 ,d.;^: p2 ,t5^^jn 
]ix v:i^'P P2 :jnj^my2 lyn Tin 'n jyj 
-jx px .jjny^:yn -lyi p2 :'inD x .dxxdlj' 
■xr'^y^p xn d5<;ii "^j^j iviyi pyDiyn yiyi 
'yt3'^' Di^2j'^x iy3>:'3n^p nyn d>ix |yvi3 fy> 
IX O/X p^5?2 px2 Dmx "^i^: '^n ••n ly:? 
; ajv-iy';iyn nyt p2 >^nt3 nyixai^^tj'ivjix 
-';y"i "lyi -1x2 jyi^^iiyj j^d^j t^x ^yanxn 
ny ly-i .yai^p nyi n\'2 -^m |'nj'iv£j^ 3jn ?iBt2XP lyi /'Di^T^:'xp^-y>p-'DJx„ nyi ayn 
pip p>T D^j ,y3n^p ny'^\'2m nyi jyjy: 
"lyn^nK^ x x^n .p'o^>}?2 ivi px "v:^'^x„ 
,"to'''^k'-iyi:,pyc'n^n nyn px d>ix ^n npm 
nx2 |yi{;?r,y: n3xay:i ''n2 :yii nyi px Dvy 
.^Eoxp ly^'x^^i'j^D nyT 
inytDrnya in^yp px pyr ly^^ n^^{^^ 

.iyaipyri5^2 r^x ■i'n,p:xn2 px dj^ii 

px itoxxnc' px yDiv P2 J:n^1*k^' xn 
-X2 yn^n x p2 toxD^iTyi ivi t\s •iinpjxn2 
,^^:':i?i^2 ,px jy-ki'^cj^^j^py nyi px |y:jn''D 
-jxn2 xn p2 wnv? Iyt^•^Dn5^2 px iy?x^v{>*D 

•lyr^iv 
-^n xn DJ^n sx^p lyonn;! w^ii^^v cyi 
D^'v nyi px iyj5?"ipy;i v^'i^P y^i'nj^DXP"*^*'^ 
,I}<;'vi?{?"nyi "iytrn^ivjxn2 nynn^j nyi p2 
ly^xTiv jyii jxT — pmv nnj>*^ 118 x d^o 
jynj^n lynx^P ym^r^nina yiyijx v?^ d^d 
D2nn xn m)Vi lyj^n ya^yn) n^n^j «n 
ny2 (iJ^^vpxyi ^yt^•^t3^?{<;2 "lyi lyDrn ddxj2 
-:}<;p px D;{<;r2"iy2 ly^j^n ""T Dj<;n oy^x iy"i5?> 
-yi nyi p2 D{?^Dt^• jyo^na ayn px .Di^^^^no 
Dy?x iy"it>*'ny: iypjnD"iy2 jxt r^x i5<i''vi;'s^'n 
-X21:; Djypy:i i2'2 px D^'s^nyj d^j dj^h Di^n 
tD^n d{<;ti Dyxs ,jji]ti{<; ny^^j lyi iv ^n jyo 
-lyn p2 tyDy-iyorx xn lyjyn D^t^ny: d^: 
-ny>y^2nx ti'^D^>j?2 px iy:yoipyj2nx iv^: 
iv:v^ px* .tt2x::^>yTyj ny'Li'nxvL^'nu nyt: 
-:i<;p "^yt^'ly^ yK""D^?{?2 y^^j ,xn iy:25>n d^^v 
nj?2 viV' .y3"i"'P "lyi p2 -lyD^; y?x di^pd^2 
Dnn5?nDJ{<;p •vn^n xn Djjn DinDj'yj^''X yn 
-Dn2 xn px ,tyaijy:i.pyr,x nn^x ^n jyo tDJ^n 
JJX^ jyint^^ -iyt3nyn:n in ]V2^r] Dfc^v, lyo 
yuDt3y2 c{>n nnx tyjn^;-iy px Dynyi^^ny: 
nrx lyn^^ny: jy^-'n -!:xf' p2 ytDoya px 
.fy^yt3tri{^2 11} "in lyp lyra xni Dynj? 
:jn^DX2 yt^'n{<;DDn v'jV ^nx nyas^ 
jytj^mv lyii ^nj>*'2 yD::ny dj^i jyny: iD'-j r^x 
X lyst^nnyjonx r>^n dxxd'j* px v^i^P 
|yot^ny nyn p2 tx iy:ifc?T jyp jy.o .tD^notJ' 
-jyt3D2X2 nyj-^^m lyi dj^ii t{>* iD:y':j{>*r3 
-^ip lyaijyj D{<;n j^^viu^ddj^x tx l::^x diho 
|y:jx2yj:j? "^n Dk>n ,ddx!: yont^t^yn x ry: 
.t2XXtDt>' px v^i'^P lyw'niv di'2p:x:xo:x ix 
y^j'^^on xn |y-inD:yv;5<:p in px :'j>n nyii 
-n nya^x nvi n2nn xn ,C3X'^ y*L."m'x px 
VDXxnti' ivi ivi^ V2i'P xn — -ny px ^yrs 
-ny2 lyvJXJ px t3^j >nfc?aj^^p px y:xi2 vvi 
lytj'mv PX in^^^iiyj .iyifc?iiy: t:ny20jy 80 t:s:ip.ix «n 22 i2f mx ,1905 lis ryryj "li^B^nysyo,, mv 

-yn nyi px v:>')'P lyi tytJ"iiv lyoipyntjc 

jjny\", 

.::n''''t&* nyi ps :i:iiD^nva pis «''i 
-yj DJijonyi lynnQ v^\y pk oy xm 
"DSJ ,f{j^vi>s?"nyn -lyon-ij nyn "^tjj i^n tynj^v 
pD yD>\T "lyi t3'o ly^Ji^yj r^s oy sm Dyi 
«n lyj^DDyayn iv onssj^jj^n iJijy^'Ji^siiij 
D3K»ya ,DDND pK ynsiitJ'nn yB'n^ivjsns 
-n .ysi^p "lyi o^d D'Djj^nsoti^p s lyijjiiy: 
yoD^tyya nyn px ojspya ,D^oi?"is»3fcf:p nyr 
-IK Nn mw:^ t>s /'tD«Tii<p:i5p„ lyi d^s 
T'K ly lyii ,D"i8tssjJ^3 Ii?y:'i^s8J ps to^'n 

«"•! p«TtDKniD « IKS i2jyp"iy:« ]«t 
"DintD:p''^« "i.TS pa :!:iD''^tD««i2tt'-i5;s„ 
-nyii ,]i5'«xi^«ny"i nyi pa id'''':; lyi px 
■8P Kn„ Djypiyjs Dijn ajny^jyn kh njyn 
li?^:^>yn ytf'^DMn pK ytr^i'j^DDtjss: ,y{j'';'i?£2 
^n{jx ytaoyna xn ps |j^^r>y*i xn d>n 
,l^^njyDB'~iyQ nw ."lyai^a lytr-'Pivjxia 
nytDtj'ny nyi ,Qn8:38:j?3 Ij^y^tjsxJ xni nrs 
sn oxnyj (1801 ps) rxi pis' nt^n ,>id3J?p 
-yn "^^t iy oi^n ,iyDyn ly^^^ot;' iv y^v^aost 
■"ipiva^iK pniv pB'n D'yaiv ivi ^'^ ovi: 
yjya'^N pn pyDmya iv ^yot^r lanx jyo 
^■•n Dnn^ayjonx onsn ojjn ny .t:D:Tpiv 
•tytapjiB yriD3m nsa ysTp iv' 
"lya 17 pa onyDL'^ys "Dxmj^-pJt^P,, lyn 
-yn -"n pa yoDroDni kh .lyDpjis v^^Jiv^ 
•tysynyn^N j^t i^d iy> 
-j""K Dt?n ii^i'? yE:''>nns:p-K''o"'"n sn 
-nMVJSia ^yi pa Ds^in lyi rst ,t5d3u^y; 
-OD'^3 yoMH y^8 tyD3^»?s8 t'i^T jjny^jyi lytj* 
xn :'ijT DDSHS nyi px y^i^p lyi pa vt'? 
■^n Di^n -^nx .lyrtjyDtryn DOjyoD:^j?sx 
Vf lyB^'o IV u^: oyDD^^aiya Dosxa nyi 
lyi pa iyD"n:y:y:'y3:« yj^^oys^x xn t^x 
-^oani D'tB' p>p ty3xn iv t3>: px ::'ny^:iyn 
lyi pa 5:iD:5xniya xn px lyj^nyuy y: 
pa jj^D'toB'iv xn tn{? "^^np^xna px v::ii'P 
-yi xn Q^n nynt? ^xanyi .::ny^;yT lyn 
r]''i« |Vta'7«n'iXD''i« tD»^t3K'yaj>'x ijin^j 
-Tp xn px ya^^DD'^a xn |ytDDNp ynrps 
■yii5j' xn px lyaijitDyaiJ? DJ^n djji djjii jys 
anaypip o"*: .ini^^ x ix^tji tyii^^^^o yi 
lyiw o^J "=ii?i yanrp xn t^x oy^x nyn n^^x 
"u; "lyi ."^^npjxna px DJi^noyayn pixDtr 
a>a '^^,1 mnn y^x ^^a o,jjn itfj;^ijfiXJ "iwti' 
Wi'p ye'^^fcfttDXP xn ty:jrpny:x ts^t^-ny; ■3;^ D>>a iy-ii?iiy: lyoiay: t^x nntj' ■^ylD{^• 
iyjvy? Dyi pa lyini^^ lySO xn p2 a:xD 
•'3^nx lyj^n jyo^xny xn ly-i .DnyiJimn??^ 
oy- IV .i^nDjxna ps jy-ifcf;n': lysnoy; 
o^j L-yvi^ia Dia^m lyi toj^n 'o^-t^' lyo^mv 
ytJ'nMVJxna xn n^n .lya^j^nyaiv rj^m 
I'lv^DJX lypnxtotj' XTx lybijyj jynj^n d^h^j 
-y::j? lynt^n px oyvt^na Dia^^m nyi px 
ynniyn x pyuniya iv >yD^o y^jx tsyijyii 
"a T^x 1X1 ta^n — iP'^noiix D'oia^m pa 
-ly^^x xn lyopxiiya p^jja lytj'M^vJxia nyi 
xjiB' "lyiyD^a x t^x v^^i'P xn tx ,3Jia>^v 
1889 pa ':v px .p^^niie;;n lyi pa 
i^x p'lx mnyoD^ro j^on - pyi^xii xn px 
t:j?n cj#^i cmyDD'j'o ytD^iv d^i ,naxD 
"■^xpny^p-'DJX y:yajj"iB{j'yaD"''ix ix nxnya 
~iyD:ix D^{^niyini t^x v:)'?vv, ,p^D^>}Je ye* 
xn p.a Dyonj^^xD x pa lynijnyj DV^tstf' 
ayn pa w'pn^)^ xn '^ "inx jix o^oisyi 

.p>{?a lyvjxJ 
px (yntjViy: ann^ayaain px 1901 px 
lya^x rytya nytjannya nyi i3:yax?ixs 
n^P ny pa an^yonyapyiix ,D:i?ti'''x^oj!i!Dx 
-3y*3'Dt'ya px d>"ipd lyn^x ^{^idjjjp xn yD 
tyonyjD^'.-ix pd iJjtr'^aynajtjp yny> Di>n an 
ajny\*yi lyn pa ^^jjt xn mx p.ytj-ixtf'D x 
rjr ly^.iya r^x atj-i ,iynyii m^^jjiDJi^p iy:yp 
-"•-^y; *^x ^T'^^ "lyDm nyn .tanr "lyts^-'iiv 
-Dv^}*nso5?p ^yi lyii ,1905 px jy-i{<;iiy3 lyo 
"i,yt3tJ'iy nyt iJjy^xsxa tya^v^^ ^^ix ,"^xdsj^* 
ny T^x ..yaTp -lyi ti^D oaT^xya vt i^-xn 
pa ajn^'ij' xn px ^oa tynijii'iy: o"iny>p 
yaxToxno x lyiJ^iiya t^x dxxdk' px ya-i'P 
,D\nDayr^« d^,i pa aan-i^iayn y^^: «n "^-in 
n tia fj<t";D:i$p lyi lyoaix iyi>ya px v^'PV'i'i 

D^n D'n pa ddsxb nyi ,Tr Dnyotinya 
DJjii ytanB' y^x lyaya D-i^Doyoi^na pnxec' 
-ya jyoiaya Oi^n aany^ayn yt^^nnvaxia xn 
-XI nyn tai^n 1883 px "^{?j .ii^i^P ^vi ]Vi 
-ya "^n lytolS nyn ^v'? noaxa iyanD?x» 
-Dy^'ti' xn ]v:iVi ^nyna oaynnyna ixa Dai??p 
-yaai? lyaijn ly^xpny^p Dtjii aa^:5iaxny2 yu 
X lyai? .p^^aiayi nyi px tyanp jyaaxa 
Doytaijis 'WiV toifin nDiyii nya'-':'? nnyr 
"lyi DIJ11 DDyoijina cyi dv:) •^^^>a"^ya px 
rytya [yaya taaxnya otjtn ddsxs lya^tsvy 
pa rytya nyi i^^^i^dx: y:^^ .1905 pa 
-nrp lyts'niv lypna y^'x Daynmxa t5j;?n 1905 
-^oMi Dyi lyayaya Dfc?n px Dxxtae' px ya 
ax>P rvtsDP'isc'J' avT DinDaytaosxa fysj* 
.1789 pa p?^vi?ijiiyi yo^na xn i3>n 23 .ynp^sia px t^KXtDty pN V^Tp 81 .DnS T''N yDT;p 

.nyrt:3Mi s nnyr lyiiy: r^x ajny^jyn iv^ 
-yj t^K Dntj' j^rj? lyonyj pa n^'ipnyntj' sn 

ps yD-i^p rs ]V'iT\v'?p''\V 1'^ ^^^ ^'^ I^^i 
,-iyD^K n^K Di^a'iv ,t3yy:sj? tyj^r tastijotj' 
,nDN 18 ti^iK DijT iyin^D3"in px pyu^i^T 
n SMI nyiDi?: .pi^rtD^niD « oy ]V3«d i:f 
lyntjn ,n^^Q: 78,000 ps njno k ,y3^>DD^^:i 
jjny^jy-i nyn jia Jjijysyn nyn ^inx Dny^y: 
-{?n ly^ispny^'p «n kmi nyiDSJ ,3J{?^ mts: 
jyDn^p D{?-i piMN lypip i5f D:n,j^iiy:"iv "^n lyn 
PiK ,"^81 yjyj'^N tK ^^iN «ni DiHiDjyj^^N 
,yDTp yK'^^j^.nDjiip-tJ'^Dm t<n nmi nyiisj 
^y^a MTi? isa "^n tsj^n ,i{^^viD^iODrN d^s 
7'n ly^Dj^DD^'n nyi nxa DjyDyiyj lyinj?^ 
-jyit^n ,jjimj? iynjy-i^t2Dn,py nyi pa 
■^xa roMJ tyj^n dj^ii iy^:!y^Minis y^s< n 
•^KT yoD^^^ p^p D^j lynyj t^n ,Din^ sts 
T^K nji<3 nyi nynj^ ,nyijy iv f'jjDj? n^n d^ji 
'D'^K>i*j?D nyn iia ya^^n nypit^Dtj' lyn D^n 
■^{^1 -q^^uy jjn^jyi lyn pN ojyoy^y |yt^'^D 
t^N y^vsiyat? nh .lyiJjny: lyonyjnyn^K 
j^jjaiy lyoMij oyn ps .lynjjiiy: oasoyj 
tDn^DDyojjis nosss lyi .-lyr^s nyiy^ onyr 
>n tDJ^n jyo rs ty^ntJ' n^n^j sn ,ri'S "=15?: 
yjj'^^ijtosp MTs DN?i ,D:'ynjsnyn nDy^ty 
-pjsna D{?n oyn pimx -^n jy^j^p oypsona 
-jsia Djji nynij ,'^n pa d^: on^nmya "^^n 
y^s ps ly^na ^w nvn!!:}^ p?{ja ytj'nni* 
jyrn lyjj'jyQ ynjyny^^-DD^'n^na ynynjs 
.DSD^ny"! nyT nyn^s ony-iaiy pnsoti' 
ta^D r?s D{?n T^K lyij^iiyj \i^r\^vi ps 
D^D ps 1901 pa rytya "jj^ti'^^s^Dj^os,, nyn 
-ny lyn .1905 pa ryry: "^«u'''nysyD„ nyi 
-Dns «n iia iyo'i:y3pyTis ^^.n YV^v:i ^yt^tj' 
ps D^nipD sn "iy2>s :'j?nt3:i?p sn nyo 
DJjjtJ'^'jyiJJi^P sn OT'^^'yjans -^ns t3j<:n 
pa "iyD"is:^'D t^p nsnya d^j w^^n d^)) 
D^n ryryj lytD^iiv "lyi ps ,3jn^3yn nyn 
-y^:fJS3^a sn tyoijyjpyns lytJonQ sn pa 
-s^PJjia DJ?n ps 3:ny^jy-i lyi pa yv^oB' y> 
->ny: p« ivn*"!^:! ps ta-'^n-'^s sn di^d 
D'pa pn lytJD^ia ps t,yiDDyiL3^n3 ps ^yo 
Dijii ryryj "lyom s jjt ■^J^J t^n oy joii^w 
pa ryrya lyn t^s d^i — jya^ijnym tDijn 
"isa lyjjiijnya «n tsortsK^yn iyD>yTi ,1881 
D5K0 lis iy:3i>osT"iya ya^^tDiyay lyo^snsi? -IV mj nj^n ny .i:s^ pa jjiny^^yi sn d^s 
-yn sn t^s„ diot^v^^jjdsp nyi ts lynyjyj 
-Mvjsia pa .toytonsj^so yo^-ij s pa jij^r> 
-?s ps DDSss nyi t^s lyjynoDyi pa ."lyr 
■^n oy I's 'ITS .lyiynaiv lyiw nyji^ny: 
-ly sn lyn ,1848 inj^^ nyi t'3 lyjjsjyj 
ps jyij^nyj tDin^ay^i^^s r^s P'^msyi yosj' 
->yriyi ps lyoipy^o^is t's djji ."q^npjsna 
"lyDJ'^j ~iyi Dis'S 13D2SB nyi lyn n^'v "lyn 
nyn^s toastj'iyn yti^m^s sn lyii^^iya ot^n 
nsa sn lynijn to^^v "lyn^'ytiyn ps .dmt 
tD?'^^t:^ya •<'>: D'ans "^n sai^i^^s ps i^d 
ps) y>spny^p-'DJS ps v>^?nv'?P ps — 
•jy: ps yDT-p sn lyv^DtJ'iytsjis djjii «n 
p,a p^D^^i^B sn T's it3^>v nyjyi iv .(ly: 
-j^nstj'yjDMs tD'j lyn ,|y"ii?iiyj isp't:sn nyn 
-Dt2ssDtj' ayn d^d .B''jsp'>nisyr'>i:js ,iyD 
(1851) jyom nyn i^jy^j^asj jia t'ii^b' 
-y^mns ^y^a nnyr lyoipyn yrn^p sn tDi^n 
ny -ynj^p Djjs^ynjs oj^n ^y^vyao ,Dv^i 
-yj "^'is lynj^n oy^ay^nins ya^^^j jjin^v 
iyt2JSDDyt3fc?ia sn pa ys^^tDD'^a sn tjsn 
-D'jto^'ymya lyj'n yin nyni? ,lJ?"i^s sn pa 
ts ,^'npjsna ps ?ni?v ps v^'?p Mts royD 
"jsa iy- ps D^: y>i?"i p'p "ij?> ly^y^stj' ^^r 

.yisna nyv 
'D^p "lyi T's D-iyiJinnns' lyvjs: s 
ps lyiiyj ,"Dsmspjijp„ nyn .•^sosif-D^oi^na 
-n^^ VD'i]}'? sn ps r^s oy lyn nyntj .oasnp 
■^n Dyii piiD ^:) fiiD dj^-i ,-inj?^p jyijjiiyj lyn 
,yanrp nyi pa lyi^'ij' lynn J^ny^ayn sn 
-y: s ly^n iyoi:y: nyjyo-ODsstDtJ' lysijn 
,"t3snspjj?p„ Dyi lyssa ^tD3 iv t3"njyjy> 
t3D3^yT yan^p sn t^^n t2'\njy:y>y3 yrn ps 
Dt^i .3njy:5Mi d^j — 3jny^*y-i nyi lyayjy: 
Djyinyia "lyjyryny: nyi lyii isn jyiiy: t^s 
nyi ts^uyn pniv nnij^ ys^^oy d^d ctjn yni? 
BDBss "lyi ps Dm ps i'':vp ly^j'^jy^t'sta^s 
nyn .m^iDoyni^na "pvi'Ti^ nyi jyiyj tsijn 
D{^n ,DyT Pin^s t3yi:n:y3 -^n ti^n ttDynj^ns 
"lyn TS y3"i'p lyn isa jjun^^^yn s t^s oy 
"SJ iytj'':'{#t3SP s pa nyayntsnya nyoDsyn 
pa sjitj' n^n "^nyn s jyt3st3B'2i? ftjT i^j^v 
-yn tjDsss pa myii dj^ii nyn '^2 ,nDSSE 
•inijiD pM pa "lyssanya lyn d^js tsDsie 
lyD^snyj ^:ii!'\ ^'^ lyai^n iyTnvjs"ka wn 
•^i$: ps nsvin lyDm; s isa L5Dyt3i;?nB lyTn 
Dn:? tyn -^i^j Dian ,jj'ijn''?y3 ynycyi: s 
DIB' ]'>'^p ]}:i'\''p sn Q^n "t5STispji?p„ nyi 
-{js D"i>np:sia ps vf w^'o iv tj^j tD^yi 
ansT ot^n siny^jyn yK'n^v^sna sn .p^ts^^ 82 DSJTpi:; Kn 24 ST^s' D^D lyiJ^ny: mn^ay: jjny^jyi ny.tj'nnv 
Dy Di^i ,t:^''piytD^n sirs d^o ,t2^"'p3^:''''Di83 
-j<p xn pa lyoj^iD^ix >ni xn rji! in^^^p ?>k 
ipni Nn px i{^''r:'y"i xn nyvnyn yty^?}<;D 
->>s< pn pN' D}^: pa yyi\s yr^oyj^* sn 
.lyp^Dtj'iyi w^:^: ps Di:'2j^''i< iy3':'L}:'yii 
liyiDDna is pa m:yD yoDy?:^' p''p n^j 
t^DBKa nyi t^k oy T{>! inj^;?? lynj^; t^n oy 
Q^: D^^n ny px lyvisstn lanx lytD^n inyr 
L!{<;n ny dj^ii dj^i lymy: iv pm^; ntjs* s^^ti 
Di^i TiS oa^imynn-,* ^^p:]}"^ ny s^ix ,iyi5<;>-iya 
D^j ny Dj^iii ni:yD i^n .-^nt y^^^jy.'D s t^n 
-!»*y? xn ?y^vy2D ,d:{^3^:i ^stjm^s'p Tin i-j^ 
D5<;n Dyr^x pa nijyo xn tyj^n ,^mv yo 
ly^yotj' IV lyD^yii ^^ix ijn^ prp d'j dj^h 
05^11 nyr^N pa ,npjn dj^;-!! Dyr''s pa ,'^n 

"3yD t^n tyrn nijyD ^mv ytacny sn 
-■'ivjiSfia sn IV Q'>2 Dy Di{?;st nyr^P .v:^'} 
iy:iy"iajkS; ^aii^-iyn "^n iDj^h ^jny^ayn yt^'n 
-j{?p Dyi iyD,yin ^j^i ixn nnx ,,DDax3 D^n 
TK T^N iDpNa nyi .t^^j iv ,^^^^< d^o Dpxno 
t3iny?piy px lyDj^inyj fs 'Dpxnnj^^p lyi 
■xia xn D:js*^yn3i>' Di^n px ,>t23 lyn^^iiyj 
pa lyiD^vS-nyj n pi< n'ln^tDiy:"'''^ nyi tyjyn yj 
v^i'? nyn nxa ■i^:'ny3y> oy t^n d^h^'j xn 
oms Dyay doip in-'X ts! Dvy^ ly^nt?^ iv 
DiKax:j<;n jj^y^j^a^j jyii jjny^jyn nyn pa 
lyt^^snivD^is* D?2''t3tJ'y:j^''K 1801 px Dj<;n 
jjin^yn D^x i,ynyji ^^: D,y t^n ,n^n?'j «n 

ps iVJJitDD^^'7 V:^t2SJipi:f sn -i«3 :ji,"! 
pa :jijjnya Ss* D'?i< ,t2««t2ij» Dix ysT'p 
pa ,a^^-iy3D"ixQ lyn pa ,:jirj^''N"iya nyi 

123'' -n is''i pn avii v^"!^'^ ^''T 0^^^ ^y"! 
nnyo nynx ^m nxxntj^ nyn .tasxtDtr' ^13 ^^n 
"D^''^ n px ,a^t^nyjDnfc?3 nyrn pa lyom d^j 
t:xxDti' m TT urD^ij y3"i^p lyn pa jyjJiD 
,yDXTTis l^^p )?D^:i T^x nnx~i pK ,nnyD d^j 
l,yiyii lyoi^xnyiDnN* \v'?^^ D^n^j xn diinii 
j^iny^jyT nyi pa lynoKP «n ?inx 
t:^j nonyj jj'ny^:iy-i ytj'n^ivjxna nn 
pmv ni.nri^yj^"'^? lysnrp oj^n d'^v^ pv^)^ 
-iH'x dj<;t T^i< a^vjna ps ^^ns^mx ,in iv 
lyn^j? mnDjyj''''x dj^ii ^d^j xn .Dino^yj^^x 
jynj^n y^^yii ,"iynas!{j'^i;Ty:-nD^iip„ xn iv 
lyirij "in ty^yii ya^yii P^^ t^y-un^yj ^n s !Vny:ive{;? li^^vsur^Jis'ns^ vm^ nsa rtonj 
,nynpii!iis*3 nn^x iy:yn "|i5ty^^iy'7pyi„ 
-y: ^m vvi i!"?^ .ny^^m nrs px ,pv'\y'i 
1V1 Wiit: w^i^wi iDvimm:^ lyrn yvyt 
Ofc^n iDDasiiiB nyi ,'i^^-i^ds:j ,^1 nrx pN ,v:i'\''P 
NH T^N ,iyiypiyj{s* •D'?i^w: n^j ^n p,a yr\p 
Dj^n px iy?i<ayj pivSDtr pTij^ds d^o ysi^p 
-DMN yrj'm. d^q ,p:'{^*a yt^'nnvJ5^na yvjj^a 
iia jyn nyn nyn^x nnj^^ s<>o rrN ,yonxj 
-D3S3 D5^T pa n^an xn ps jjiiyjyn ny-i 

.mnDjyD 

D{<;n jnyr iv "iy3{<; t^n t^j^oy-iyDj^N 
-vyr])iv yj^n ,t:D3!st3 oyn pa r^^v^ nh t^k 
ny^io nyi oiN^a .nyoyiQ"iy3 yrn px onyn 
?N D^nti' pi< n^yii nyvjx: lyn iv di^?j;38 
iyiy:i n^yij^ny:; "i^^iny to''j Dj^n i^npjxia 
"iny-o'-j xn tonyD'ki'ya dj^ii px .v:i'\'P "lyn 
♦inyr i^^i^i^ '^T'npjsia pa n^^pa^^ 

nxa lytDonnyn s i?n t^x xpnyos px 
yaT-p "iyc'''?}^t3N*p-:r''a>"n lyn pa nyt^yiD 
ivvi .DJ5?3^3 ^xjmxP pa tj^r^ya sn px 
pn loa^^Djyayixa nyaayvyi lyoM ayi 't^j^n 
jyoipynj^a r^x oy oj^m oyi nya^x jju^^a 
?ya^mv pip -ii<;: t^x oy px ,'iinpjNia px 

tDD3!S3 P3 JJIJiiD Xn T^X JJIJ^iD pn TX D^i 

xn pN* .Dnn px Dyj^nxp lyvjxJ pn pK 
:D:?{<:a xm lyj^n dj{<;3ij ^x^mxp pa mjyo 
-ny "toxmj^pjj^p,, lyi t^x ojyDC'ny 
pa ,nv pix mj pa >on |y"i{<;iij;: tonny^'p 
-IS ny-i in{? ,:jnyijyT ij/t^^n^ivixia *ij?-i 
,DD3X3 DyT pa ,nv lyD'mv nyi pa jjinitstj* 
pip D1J px yDayny: pip dij tix D{<n d{<;ii 

-yijyi yc'irnvji^ia «n iDj!j;n .DjyDniTV 
-rtoayny^jiK ps kdh lyomj 5<: iyjji<t:y3 ::m 
yai^toDii: xn pa toj^n xn dj;?ti Dioiyn Dup 
-Djyny^ lyin ,t)^xnyj nyin lyoijyjpynx 
■qn t3}<;n jjnyijyi xn xni nynaxj ,^yt3iD 
px jyo^xnivDiix in oytoai^aiya 1801 pK 
inix lynyjyjans "iiafc5T cj^n yaiip xn 
lyi px* TIN Dj^ii nint3jy:iii< Di^i fins qh^P' 
-yj DiipDiaj5?,p ij<;ivi^j^nyn nyn pa nnv 

.tyi^n 

jinyijyn yti^niivjs-ia n t^j^n .DiyDnn 
':^p xn 1905 pa ryryj nni« p>< tannj^jr^ 
-i?i<;nsp nyn pa v^v^Vi' t^n px li^ivit^itoo 
xn li^a ons taoip oy Qi^i t^T ,yanip nyt?^ 
DIN yvyryj V2v:i^^i^ ynyin lyaynn iv Din^a 
nyn pa ryry: oynj Dyn iv ^n iyDN3^vi!f 25 -p-'-ipjs'is p« t2««t2tr pN pn-'p 83 iynn!?3 D,yn ps iVDniy;! IyD^^i^';yo D,yn ii?D 

D{^i ,nn^i< nnn^j . . . Nin n'pw tst pN 

,p>j ? yn:i/ iv p^t^' fx D^>3"ij<t lytJix 

"! :jxsj{^ ivi ntj'"i;y t^s oy 

,D^mx yD^^Djysy pa lytoD^rD ~\v~ )!::i'?i}'\) 

-rp ;;,c'nnv:^ns xn pa mmo i^n pa i,y^ 
piti' it2j<;n y3?'i;'n jya^i^j lyoSs nyi nyi 
"iSiD roN^s nn^x ps ,d^^v nnrx nny^y:^;:^ 
; lypJ^nyj t,y^ns ps J33^^ ni;n .d\q jyonyj 
pa tyiyn iv miDS ij/oipyj t^k d^^v nh 
Dny^ iy3}<in td .j/yi^N ly^^^non^p lyt 
xn ,yyo"ix n,yi pa 5,ynn,Dy:iD^n;st I'DiDonp 
xn ,"iy^j;o''QD>^n xn ,d^i,pd nh ,i;jnKD 
p,N ,t,ya^SDti'jJs* y^K pK i,yT''n-DD3n;;j 

tioaiKa pa lyoynoista ny^^itpniy'ax -i,yn 
-^y iv N^ii Dyi3{^j ,iyii 0D;;nyj nx; r^x 
-an o'T-npixna pa lyDiyii ;;t,yn di^o 
xn i,y,D^}?n dj^ii ,ny D:yia ,i,yioxD}^> 
-t^DD^ro yiy^^T lyii ,0:5^1^ i);iNpn;?:nvS 
px myi,y;i ny^iyn y^^yix ii'D?.N;n [yn 
-\vn nyn pa dd^^j n,yn d^x d»^i I,y3y;yjj5^ 
Djfc^3^; ^xjmxip ,DV' ! Jjni^'jyi i,yij,yt>' 
D{^i ,Di; n^*;i o^^ii ny ^^>n ,t33,ynyj t^x 
n3n:^i nyt px lyj'-n nyjxpn,yox xn 
D1V ,i,yT''''iVJxna xn x^ii cnn:x r:xj 
-:V^V'^ DD^n^na y^x pa n,ymyn iyDm;i 
.I,yt?''j,yo i;n:ypayi-Dia'n>na px ;/i 

r^x jij'ij^"'ti'ny yijyn,yia-iy ix iyn5<: 
lyn^^n "^'i-ipj'xna pa' n>n^: ,ySs* I2^j dj^ii 
.D^n pa noaxa D,yi id'^d ^t3o''iD^,y;j>^s< 
y^'^Djyay jyjyp ryryj Dy^^j -nyi ^j^j 
pa -11J DyD^XD:^':x1ya lynyn toDjyn-Dyt^xj 
-^n Dxn D'msn ,">yiD;:'ip D'lxt^^^^x^DXDDx,, 
-y:;^x xn ^i!;j pyiiv tytn iv ,t:yijnjy: tyj 
-nvjx-ia xn .Iynax:i•^yTy: pa vav^v: yj'-^n 
t:ro 3jy-iDt^ i^»' pn iv d^j dix ,3jn^:y-i yen 
njyj T^x DV- rx lyox^L-yn to^Ntn ,v^i'p xn 
uxitDD^:iXD X IV \v^)p "lynn ^niv lyn njy: 
-3X iy>ni >n D>?n "y^'!;x^x^pyn„ x jyaxQ px 
"•n xn jji^'Dxnya i/anojyax I'x |yt3>xn 
-t?T ^n DyDi'p 'xn iv ly^nyayn i,y3>n oaxL- 
"pi^Q Dvw px rv^v^ Dyi "^»>'j iy;^njxn jyr' 
iy3x^ IV lyiynaoio ]}-\]i'''^^ ps iniv lyp^tr 
YV^v:i D^i nyn^'x a^n ^m jjny^piy yrn pa YviVi "lxt^'■'^x'DXDx„ lyi pa i:nj I'a^ix 
-jxia y^x nayi Diji d^: ryiyj "lyrn .1901 
-nyj ^n \vy< ,Djyi>^''x^DXDx iyi:nj iv jyi^iv 
px ,jjny^jyi nyi pa nyD■lxt^'tD x Dmx lyo 
Day-i D5?-i -ly op:y-lt^•y2 to^'v "li/n^yr 13;t px 
yj>yv:^^x :ivy2 px Djy:^'^>:iy-j:xp xn pa 
:'X"id:xp xn :'ivy2 px "^^ix px lyT^^Jt^^o 
'?'')) ,-m^Dx: ,toDaxa nyi .DnDjy:i''^x pa 
to^j >m iy xni nrx ,iyDm d^j ryry:i nyi pia 
pa ryiy:! "w^^'-^Vi^VD,, n,yT iyjypni;:x 
.1881 pa "iyi{i',yi,y^,p.yi„ oyi ^^vn^ ,1905 
-yj ■^n^^yjii^ t35<;n nDEXE ^yi Dxn 
'?^.t 3]ny:'j,y"i yj'n^Vi':x-a n D5>n ,t"x u^^'n 
:jx?iya x o^a lyt^yvi ^yvax dh-'x iv "^n 
-ax ny^^j x ixa ,d^dxieoxp nv': x nxa 
-ViVi yti'nnvjxia xn D5<;n 0^1 lynx .-^xo 
n .pnto iv np:yiy: o^: O'^'v yv:x: x^'i aan 
—jxDC' in'x '■'3 tj'^;x> ryoxsny; -^n t:};?n 
ji:y:i t:i'PVP'''\)i:i:v v^ T'npjxia d^i^i ,t3pji3 
xn inx D^a y:yr^x yin^x ?i^ix inyt^:^' iv 
□yi pa ya^n xn /odx-d yn:»2,y-ia x pa ya^^n 
px px .Dno:yDDaxa ly-k^'n^noxp-c'^jsm 
lyjy^D-DQXXotj' xn Tn \V2i^r] y;ixia "lyrn 
-xiD xn iv ^nit3 D3^^vy:iDmx -^^np^xna pa 
nytj'nnvjxna nyn pa jy^^xyi^x y^y:{<i^vn 

.ynx•l:^•T■ln 

-■': ^xjmxP D{<i'n i^^: ni;-i:ix'n ]•'''? 
pa momp^ax xn finx "^n ^uj-^^pyn dj^*2 
! "^^■'-ip:x"ia pa iy:i;,!3DiDxxo::' yravy^ xn 
■'^3ia ny3Xpn,yr!X niv :jnn;?^.piy pn px 
pia nyoii/n y:y:i^j^a xn i,y't:i^D^v dip 
lyD^xnj;; Dj^n Dyn>>'::'r ix'ti'T i/D^yii ,ynyi x 
: iv^^P ]wi'D)5Vi px 
ixa iy:;?^eny d^j>"ii p^^x laj^j iyn„ 
D?'5<;ii ,y'2i5<;a nya^^t^'jyn px .yox'o "lin 
iy:ixTD:y iv Da^^aa yn-^iy xn \vViVi dv 
lyoaxinyn iv px ,Dn^x i;/:^j>'a pia "in 
l,yo lyD^yn iv nytj'-ii;!-! x d^x o^3 on^x 
X D^x pyiji^n ,rjynDnyt3jix V'^^ nixn 
-'ann ^n 3y;Q lya jya^yn d^o \v^-<'^'?} 

".t'n:yi: 
nyii xn txn di^d^v D:5<;n': ^x:n-.xP 
pa "iynD^rrD-D:D"'"'mx lyrDvy^ pa lyo 
Pia ^^Mo X w:''! :!^'?v)) ,\VV^)) ,'i>np:xna 
-yn px iynj<;iiy: lyo^xnyj t^x dj^ii yiyn x 
: uj^fc!;a xm — ""W^^P lym^uis 
"-.x "^in Dnyiv jy^xTiv y'-x ~i'!3„ 
-^v yii^TJix Tin ■ikV'jnyn ,py'L:)?yn'',x ynyr 
-IV i,y:>n ,p'^x tjix "^-in Dvy^ px ,piyD 
-T^^xpny;^ip pa jj^Da^jnya n);i iv tyi:i2yj 84 i&s:ipix t^n 26 1i« ip .DDBK9 Oyi ]1S 1^0 'K TJIK tsSl^S 

oy^^^y'i«a xn i:?ny£airiys i!J tan ij;n 

-Boy n lis taayonQDJ'N i« t'n lytslO 
3yi'7is .ly^KjniNp ytra'n n« ytya'n 
Wi -ly^^^s IS in TK jiNTQjy ,iyTyn 
,]pBN*m?rj?3 I'D tayn SKts^n-'ttTDiN iin 

1PP DJ? .iy2?M"iyC231N Itt'SK I't I'N ^^11 

-jr^p ij?BD'a IS ]nyj 'jnt t« ,Tit in« 

•« I'K T2 ay'i'N iNB anxn ,nQ"in p^p 

-^^2 i^i ivj^n oy ? t);nj;3D}^j nn>N Dyn "ii?n 
nytoB^nj; lyn sinx lyD-iKii yn^j/ii ,nyijy^ 

D^D jjs^pr^K pK T^s oy .yon^p nyi iid *^K^ 
nyn tis tv^syi^s xn Iix lyoyiyDJ^K «n 
-RtsD'n nyi "ikd lytaDnons xn px ,t:"v 
3?Dnv iyB''^}?noKp-B'^r)>n nyriD^yo-tJ'n 
.yijyvjy^a "vnyr p^p o^j jy^^n -yn iyt3-8 oyi) ,tDDK-ip t^x pnx r>K 1905 ps 
PD ^nysyn n jyoipyjiK t^n (1906 ^v:i^V'^ 
-'"j-yti'^^j^iDKp n 3njytoK3-iK2 ,DDQS!iB Dyn 
ivv-i .tyyi-iy^piy v^'pv^ii ly^xo iv yn^^iDD 
y^vsDjyD yomj n tDosDyjjN t^^n 'pnv^nh 
IMK "iij ,p>NQ jyB'nnvjsis Dyn ^n nij d^: 
-i^v^'i K lynyj t^k dj^i .yD^^oD^^j kh >'n 
ps rytyj d^i lyj^NS iv i3>j ^nysyn nyt: 
oyii lyo TN jy-i^n lyoijyj djjh tya .njK> 
"JIN ynoyiD -1x2 yD^^toD^^j y^N lyny^pny 
ps v'pnvQV^ «n tyi^ss yDi'yii ,iy:xnD-iyi2 
-ijisinyn 'n oyn jyn px ,jjn^jyn nyinyns t? 
D^n^j ye'n^vjKns n d,{^ii .ys^yrfc? d^n ty^ 
xn ps inyr lyo typ ^^nsn n^n^snyi lynsjn 
Dijn n"?: nyrn .jjrijo n^j nyn ps jjnyl^pny 
-Mj n lyDsa iv v^i^p pn jis "iiv lap^ji'yj 
-p"iyos>is Dn^N ctjn tyo \V)\ J^ny^pny yrc 
n iy:yj o^yusnya Dijn ly tk ^Dsny: Dsr 
-iDjyyj iy n.{#n ,DDi5se nyn ps y>v,pnnDJ>K 

: rnyi 

Tni'N DKn "lyonx .onK to oiyn,, 
T« 1'3 ,Dm IS J'3yncnyt33i« lytaonB k 
c«n ,iy3Kp''7mBjn « iik TnsiKiB k 
Dy ,-i't3 onn^j n« .lysyn ^yooK onyntr 
lyp T« .T« xm yzby^K iok hi lyj'u 

TO lyji't p''?;i31X D*,S ,'U !1B »j>j»»k 
S"? ?D«-i:^-iB p-iT iD-iyi:vv:i inn lyn ta^n ?Dsn:NnB pn tonynjyp n:i2 nyn dxh .Tp"* p pB 85 -8t3D vtj/n }];j^n ,r)\if ]vd^'>)\ vd «ni 
-jiNTivyj ij/jiDj;: ^n pijn i:)2 ivi |in /^d 
-{;^nVJ^:>'>K «m ,iyiw d>j t^n p^im o'un 
■jya^ijynasJiK ,iy3n:j;t3tjrDD3>yT s iis 

'^D-ifeiis lyi D^D ijin ps npi^HD sn 
-lys i/nyn pD DstiD^nyi ivt ii^nva t^n 

D'njn Dyi .i3KnKDy^{^-iB iVt^n^K nyn 
— ,ow «MT Oipjis — lynyj ij;:'n m:,yD 
■^K lyi rs pN ,ii?^VKJ 8 |yrn jyi^i* ,Kn tn 

"ij;n .iVDj/iyDj'K y:=',y^vvBD ym ,yj,yr'« 
■y^ijns -ijTtJ'n'K i)?i rx ,D3n^;;?j n^^n iji2 

-KJ yj^n pK i^tD'rnjnj^n;?; ,D':initt i;rn 
-ijjfiV^ njjn nju lyi •li'^KJa^iN y^ii::}>''v 
pn jy^jjT lyo'^DTw j^B'n^N xn tn ,DiyT 

V'\'?2 r>n it3^' p,N MJ^B-DIJ^^VXT': 

-'\^i Diy-ni^syj Dj^-i njjtn i:ii -lyn ; |{#>vs:t 
iVD^yii ,-ij;D>>3n« -ly-jf'n'K nyi ^n^i ^^e 
-••Dn nyi N.^n jw^iviy B'lyijN nx; t^n 
?yD«<STv D'j -^n jyp ,.: .i pK ly^^'^ie ,iyK' 
"ly ,DD>^rDjif^VKT'jNjnj^ lynnyns « iv 
-DJij'vsD'JS yiyijiryn px -^in tsrnDn: 
KTN T>i^n lyayu dh^k \ijp dj^t pK [y^to^D 
lyDpsiiyaDnitft vh y2'?v)\ ,it?^vsr^:!stnj? 
T'K ys^yn ,DKnNi3y^iJns lytrn'K ay-t pc 
o^D lyiJiayjjyoKTiv lyDDnj^i y>x pk 
lyiyijuyn pn DnyiD't^'-iys yo^yn ,Dnrx 
pn ,nnD y:>n ,y^Jit?^jjiD'De pn ,dd>'; 
v» nju ly: .jyoy-iyDrN yj>n jin "^s-ibl" 
-n^K D>8 ,iy v^'?2 rs ,t3Ji>^vnyn>N jyiiy; 
.l»ji"'V8T'Jwnifi y^'^tasipijDyi .vjjd yr 
ayi lytD^nernyD j^jjany e^o Djypya tstjn 
-jynsnv lyts^niv oyn Pi^i 

-lyB'njy^Dn nyn pB ^hIjjb 
-IK -iy:r^DNnpi#oy-r^i<'Vj^D 
D{;?n 1903 pK ^ronxfi lyta^^a 
yj^n D:y^ynj^B -iju lyn 

-18B -lyn px |{?^vnj?B D'nju nyn .1 
-pjiE yijya>{^B xn ■^jjj ors'tsB'yn oiyr. ^^u 

: ryts 
yitr^ONiPJ^rsyi .vijd st t^s i:n lyi .2 
,t3S!n,s:(t2y^i?nB jytrn^x nyn pQ iJj>v«r^:K;'^i? 
Toyao nn-'K ps tsvyjyijys d^j t^s yo^yn 
nnyj ny p« ,iyDnjjn vw^i vyp ti^o a^'P 
-ii<;b nyj^vj^-'K nyn d^k i-ioinb lyi ps p^^» 
.D«n,{<tiy^{^i6 lysj'n^K oyn tis lynj^tr 
■lys yrn dmk dd'^^p njn nyn .3 
-DMK pK ,DyD^oi^p jy^KiDjyv px nyoy-it^ 
-nj^BjytDKTiv NH IV PK ?3yt5\'2Jjp iyB'n:y7 
/'dNB nyn po tyi 
-^yr Kn t>k 1:12 ps DKiiJjne xn .4 

."tD"iNB nyn pD Dxiji^iB xn dijii vz 
lynnijBjyDKTiv yj^n Dtjn njin nyi .5 
lynnn Di^ii jyjsiB y^x lyi'^t^Djy iv dik 
pn ,t5KnsDy^{<nfi jya'n'K nyi |» f'y^vysr 
lytj'my^D^iN V^-! pK t3yo^»0'{jp ty^K*i6:yv 

.oyD^Dt?? 
IV D>rn>nB ypis xn a^n iji; lyn .6 
-iKpn PC ^''2i» yv3K; x^-: lyo^NinyB 

-yjivDMiK DDy-1 x'Di^n iji2 lyn .7 
-^N ps ',ij t3>j -iiDNiyt:^^ t3nyt3B'y;ijiK ly; 
.Iy^K^Sl^' vivrn^ px inK tijj ,{r^- 
'ronsB lyn iid ^nt^BjyaKnv lyi .8 
lyjjn^'tr^Djy y7« ry-iyi:y iv o^n k oj^n 
.iy"ini^B:yoKnv d'i313 cy-i p3 
lynyii iyDp:i6 yinj^nyi y^x .9 
jyjyp ^n .lyDitsxDD-njns xn d?x t3DXTt>yr 
-^nya -lyiij onyoysyjonx ,tD"iyijyy:sisf 
i?yom-'«>iiv pD tD^rnnnyts « d^d lynyn. lyt? 
t« lyDnyj oiji\ tyoxjyf>yi y^x pa jyo^er 
nyi PD iyvii?D:y?3xnv xn pn ^>»rttjjK .DSJIplX X"*! 28 'jj^vst^jsn{<; yt^'^DD^^N!'^J#D yti'n^K-o^j 
iyii:y; ivri^i^ 1V2^ m ov ,-i3X^Dn px \v: 
-yo^n Nn IV V12V IN tysKo iv ^nvt-n pn 
-in |J;t^'m!!: ly^nysoKn ya^^nyc' pi< [yn 
Dy .yD^?DDn,p i<n pN iyj5<;^vt?T^:Nnvs; jy: 
T'N D,y >35s* oj^iViD^: ny-ijijs"n prp onN-i T^t; 
lyD^^pimnya i!f ■D^''ip3'':?3yo n jyit^iiy; ii: 
;njw5<;Tn{>* d'j "^n jyny^ pN '^xyi^N lyryn 
,nsi;{^i3 ' pn pN iDpJiQ jyrDD^ii r^p ps 
Vi* -njKn pn Dpyitot^'yjDni^ nju lyn D.^n 

: |ys^}<;,n,yj nj^n njn pa ^yDra "iy~i 
-■"N NH pD :y?5^-i ■ytj'n^yn-iiiJmyiJiN'n «n 
-i^^^i^y" ly^i'^Dn lyn px nyio^unN yji'n 
D'un nyn- pa dpikii ^y^Myn lyi ,ij<;^v 
«n ps ^''^prnyEDjy^y'^ nh px iivr2~\i< 
■li'3>N i,y3.5<;n iyj5<;^Vi<T^jNn'5<; jyr'-DDnjn 
in^N ps fx ya^yii ,,"'^Di,;s!iS xn iDj>^v 
-tj'Tnp,, D,yi pE tyopNT'y^D^'nx ■^^n ta^n 
T8 :,,iy'£2jyj'^ytDj^N \)?^ od^^;i "lyii'HP 
t3"'j n}>'S TIT nro .£:i^,yw ijn lyi 
yr^iinyv ~i5^: ,iyraya y^.yc^^n {< 
D'-ju Dyn TvS ; lyo'^mis! ny-uyt^in 
iynj^iiy:i D'-un^^yjo^ix lyj^n ty;ijinyi?<!D 
"•n Ts "i5^j ,nyin^s yt^•''DD'^fc^'y•T'N pa u^j 
,NDij jysy^ Di/n P2 fyopNiiyiDmN lyrn 
pN ,tyjjiim;n px |yi;ytoD"mK n^t pa 
-yj lyn^ijin nyD^mx ytj'n^x «n j;D^,y"i> 

.DaQ?Ayp 
PiN inyTyjir''x D}<n ^.j^n '■'t^nsia '^n 
D}?T njin nvi d^o rnyirDi^tr nn^x ^in 
.:t)'?,yr, , nyvjxj nyi nxa D^vji'iDtryn 
?my;t: s' I'o iy3i<;n ny^j^* nD'-^^y^a 
■^n p,a p:KTn:y -^n njin nyi Dj^n os^^^y^a 
tynoNiiya ny Dj^n ito^^^^y^a ? tya^^^jna yj 
? DNia^siiQ n,y^,si5^iVNJ pn 
,n::"i2 pa jyt3it3i<!nD-D':ijirj^''Xiya 4<n 

^myi TJ1K ly^yn nnj^aiyoNn^; jytaynyn 
-p]ia V'^i< \r]Vi lynna iy^.yii n^a .lynyaiojy 
DVT '^jy^y^"i5<;a nj^n •'^iDnKa nh yn^yn ,i,yD 

■on "lyn pi< pnt< Dny^ ijn lyi ,i 
n'yt:''"'3"ix nyt^''t3{<t-ip{<;oyT>x'V{<;D lyt^'njy^' 
-J?;;-!};? yti'^toNnpj^DyT ^s^v^^d j; d^x >>mx3 
,t3xns*Dy>fci!n2 lyti'n^x Dyn pa. f{<i''^»'XPJ 
■j^DynDin^x ps t^vyjyijyn n-'j t^x v::i'?V)) 
.W^n^i yj5<;^xn yr'-p d^o d'^p 
D,N.ij.xia xn tx noiiyj iju nyn .2 

.3 ,x .1 ,D .1 nyn pa' 
-K3 -nyn lyjyn yjxie xn jjip-iyojx 'j:vpv^ 't^'^n ly tij tx px lyD'-mx .ytJ' 
yyttis ;;i3yaBDy:p . p^x px ly^Dxnya 
D{>'ii ,-iyD^^nnx yti^n^x nyuyrMito yr^ijnyv 
Dj<;'n "1X3 px lyaaayp ^n dj^v, nxa tyo^m 
-.Djyny^ yiy^n nnpo lyj^n ^n 
D^x D;ya,yi:yj nyn^x -^n t)>f:n "iJin nyi 
-j?oyi-^.x^^;5>*D lyj^royj^'.x nyi pa ^^^na x 
n^a a^: px iJxi^Dn px "'rto'^xa ^ye'rt^xip 
lynj? Dj>'n ijn nyi "iry^s^nj^oxD,, p^p 
-{^^nyn Dn{<;tD);j id.^j px D>j?iiya d^j -^^ix 
-Dxn:^' iy^{?T "lyiLo^mx yt^"'■^^x xn tx jyr 
-yn iyD5<;::'y:! ,-i^n'D px oynnita xn px \vp 
-••^x !£3\D ,.:! .1 px lynxpmxn xn n^ix lyn 
lytDxoixn,, ' D^x tyjyn iv ,t3n.>m n:yj 
"lya y-iytjx 'i}^:- J^ijy3y>coj<;j-Tn /'ti'^'^B 
prp iy3vs;n o^j px iyj5<;^vxT^jxnx yjyny^ti' 
^5^T v^^v^^ /J3X1P ynyjj>'^viS^n,yi yjyi^^x 
ynyn iy;n''^nDny3 d^^v nyr^an lyi px 
.iyDynyDj^x-,y^y^vy3D yay:i^^x 
lytrn^x D;y-i Ci^-i nynj^ iDj^n ^^mxa ^xn 
nyi TX .i,y;yipiy^s' -t^^j^iiy^ 'o'^j DxnxDySs;'i3 
itDDy-i X iy3{<;n f'j^;! Dxnx^y^.j^ia nyt^'n'-x 
--15^ o-\'^D x n^3 D5<;'ii jyorDtJ'.yn p^^x vt 
ny TX ,nyDyn nn'-x it3D,xi3 oy i,yj5^''VXT''jx:i 
T^x Dy Dj^m lyn't-'^pD^ix p^^x tyjyp ■^n ^5<;t 
px iJ^^vxD^ix pn n^a jyny^ pn ra nyDyn 
— J .1 px Pia,DXP pn 1^3 ,xnjx;x35;?i3 
't:)^{?ii,yi iD-'j i^^ax ••rDixB x^n 'Di^n p3n);n 
xn oro w^i^n lyn^yncn^^a yin^x ; lynyn 
TX ,Diyny: lynj^n ^n lyn jyanj^mys bvp 
,nD'^: >X' "^^ix iDj^n lyD^^mx ni/^y^n^x nyn 
,n,yji''X ^viv^ xn"! ,tDi^^^ px t3^n^3 ly tx 
•lyDynyt^rx y^x:.i^^vxj .yj'-n Dj^n iy tx px 
iyD{<;:yr''"'r)nx3 xn \v:ii^r\ iJin Dyi nnx 
"lyt^ y3''^n^DXjj'ix ix sinx xm 'topwyj 
finx •''n ^x3 lyiDDyn dx .ajirrtj'ny y;pjxn,p 
,jy:.j^Tny3 yj^'yvj^-'X p3 ^nyixrDDni^yT x 
-xj 'D'-r; iy"i5<;'n,y;i op,ynL"y;jj? lyj^n .ya^yii 
lyi px lyn'f^n iv .jy^n'^ay;! y:i'^t3D'^xj5?^5; 
iD'pi^)) fyjji:ijny3 yD>yTx nynjix "'•'Dixa 
X iyn''ntjnyojix p'-^x lyD'-ny:! lyny: 
1^3 .n n ,n:u D,yT T-a ^•'nDiix-DyD^b 
xn pa iJi'^pni.Djy I7ijn,yj ,y3i^i>'jxJ xn 
.lyD^'^mx y:i'n^x 
nx3.. "lyi p3 lyDyiDD'nx d{<;t 

-1:3 ^ytiro nyjnjynnDnj « ,^yiD''r) « -\^h: 
-'o X lyiiyj T^x D,y .r*jyiDDn,py d'iju D,yT 
pn ,t3Dy"i yj'in ,|,y33.Dyp'ivD''ix xni '?m 
nyi /•''Dixs i;yj''''ny:^x nyi pxjiijirpiyix 
y^x Dro tiaDxp i< iy3nn);;3nx DJ^n n^n' 29 ?D«n::H~is pn ta-iviJyy: i^n n^n rii^n 87 -njy^Dn ivi pa n^DKJ^^yi ivi px 
NH 15»* •'^onHQ iPD^-iaix .oj/n .vj^d nvti' 

-INS .nyi .vj^D nyt^'njy^Dn nyn pa inj^a 
-yj Dn^p^Dnp pN ai^tiipDn ^y^a lyrn ,^^d 
PN yDDyns ny^i'^toDnjn ny-i px jyii^ii 
."iju pa nn^^ajyDsnv lyiDynyn nyi finx 
-"INS lyi pa tyniDNDD xn jnay^^'-^Jiya 
1903 pN njn pa lytaiD^-DD xn o\>2 ^>o 
D'lju nyn tn ,|ynyT iv o^^^^ nnyr t^n 
-y;i^N pN ryrn ly^jnyinj^a yjnD^soNT 
TN nj^j ,|yi{?iiy: iy3yjy;i3Nj nj d^j pro 
NTN si^is ])})))}} D^aoD tDj^n '^D^i?s xn 
tD^j nynna D^^n njn nyi ty^^yn ,t3pji3 
IV njn pa nayn xn : "^^^oyj ,.tDnym5^ay: 
-ii?^vx:ny:Dj^N n 15^ nytoyiDnxa yj^n jyp^ti' 
.iyDy-i3j{?.p ytJ'^tJD^^s^vj^D y^Nj 
Diyn oj^ii ,ty:iyna t:i,n tyo toyn ,pj 
T^N njn iy-i„ : nyonyii xn n^o oysy "qn 
lyti^n^N ayi pa nynyDti'i.^^a ny^^vj^^N nyn 
DjypiyjN 1JU lyn it2{^n "? t3NnN*ny^}?is 
Nn pa lynyD'tj'ij^a oyi -I'-a •'•'DiNa xn 
!it)^j ^xa p^p pN — ? iyD''''niN yt^n^N 

,1903 pN ,niDnyn yt^'^Dp^iiS i^^p ^c^dj^^ ,pn 

■yn — nyiti^ms ytJ^n^N sn nro nis^'tj' 
nyT |yii /Dvy> j^jnjiN w^v)) 'imii})) yr 
-^K itDyoD \v:'^t lyjj^'^^^KT^jNJij^ D^'i'-nu'S 
Dy .i^TD'^nnN ytj'n^x d^d lyijimya ^xiyn 
lyjy^ iv iju pa yns^anx xn d>j nj^j t^x 
j/tj'n^K y^N n^N Din n nyij? ^j^aj^j^^n &? 
iyjji?>y3 lynfc^D d^j ly^s^r >n rs ,nyt5''mb* 
-nya iv 123^^^ rrx oy .••^itoiKe nyux t'^P iv 
V''7W lyo^xn 'l^; n>j t^k np^y nyi tk jynytaa^ 
'lyi — ,tn{<;a p^s lyojix nyD^^mx ytj'n^N 
ly^j^T lyD^mK ytj'n^N «n tn t^n np^y 
,y3^yTN D^K ^^tonxa nyn jia Djypnyjs pn 
jynii^n ty>^ii Dj^n -lyD^^ni^* ytj^n^x kh ts 
lynn^ajK w"?^^ ,i{?^vi?T^Jb'n{^ yjy^^^x ny>n 
-Kia px |{^^vxt3^jN ny^n J^JyDt^•lDD3^yT 
•^n lySn^a D5;?ii nyo-'^nnK xn tn ,NnjN:Na 
"ly-i px lyjyp |y^{^r ^xi^^^vsj ispmnyojiN 
,yt53yn yiy^n y^x pyms^a iK^nn nyti' 
-iy:iK ny^n px Ojyniya lynj^n '>t y3^yi> 
yssT-i^K sn T^N Qi^i .nsnjjtp lys^^iy^o 
-« yiyiJiryn n lyi^Donpy nnsn oy onxii 

!»K DJ^T PN tJ^^YNT'lNJ-lJ^-iy-D^'aiK yy'H -on nyi pa) "inj^ajyoNn:; D'jji;i':^>N"iya 
-jsnyn d^j xn 'D5;?n O^Dixa .mx iv^''i2v'? 

.D^yi 
-p^nyj^^K xn pa lyjjiT'iti'Djy y^x .3 
njyirn lyj^n lyinj^ajyoxriv yt^^x"''>mx3 

.*iju nyn n^a 
-LDjy yj^'-oyj^x pa lyvjyij xn px .4 
^yi pa lyinj^ajyDXTii' xn pa iyjj"i-ii''B' 
lyirnpynn v2''-'Di}i'?i< pa px .a .« .1 .d .1 
nsa lyn pa tayor^s^p ly^Nntojyv ny-t pa 
n ps n:yt2tJ^nD3^yT iju nyi nn^^^n ^^d 
p,K i5?^vKT^:ii!;i}^ ,i}?^vsd^;k pa jyjsna 

.xijKJNSJi^ia 
-{v'j-ij^ y^D")}? yrn Di^n njn nyi .5 
-IV px tyjjiDanj^^N y^snojyv ,tyj{^^v8r^j 
-jn:i j^^i IK p^^K mn^a ny px lynnj^ajyDjs'r 
.IJ<;^VKT^:sj-i}? ]-^''] pa d^uik yv 
Dj^n iyj{^^vji!T^JStJi{^ yrto-)}^ y^s? .6 
'^Diiiia .ni8 .-; .d .n nyi i^k pnj? tyny: 
,iy^nKi'i i!2^^DVi'?i< pa tj-n: i'si^in in^^n 
t<n pa ny^^^sj^^vsj pa ny^tj^iyDjiN \n^ 
-f^^Dyj^N P'N ,^^DnKa lyi pa iyiy^^:D^a 
.a .N .1 .D .1 lyn pa -m'D'n^^p Iyti'^D■IJ^*D*k^ 
Dy-i''tj''Djy nyD>»}^p nyi jjipiynjs 
-{^13 lyvjKJ D1V iy::i«^y3 dj^ii jyjNia y^x 
; Dnj^DtJ' nynjyayiatj'Djy -lyi pa nxnsDy^ 
iN to^D |yD'i:yjj5>' jyiyii lyjjn^^ti'Djy xn 
-ivD^K N^ii .jyiQ^Dtj' D'^mnyD y^xaj^''^ 
lyuytarDj^'p yti'^to-ij^Dt^-piDyj^N lya^^^p 
"ijnj y:''''r)y;i^K «n pa DD^DtJ'yn Diyn 
~iNa nyi pN |yDijy;!j{^ lyrn dj^ii lynpjia 

-IV yt^'^K''''Dnji:a-p'nyj:'s? sn pinx lyp^jj' 
-n^^a yiyn tyv:yiyajj^p ps lynnj^a^yom 
N*n K^n jys^vjna v:i'^vt xn nnx "lynyoi^ 
.1 .D .1 nyn pa lyjsj^vNT^jNJiN yjnya^x 

pa 3j:"iD''n{i'j''^N sn ti^i^ jjipiyojs 
-nxi"! xn lyjyp iy;j^^vt«T^:K:nj>* vy^ii^ xn 
-yj^N n^K lyoLpisa in{>*ajy?3N*Tiv div |y^ 
.iyj:i^oKr-iya-^nNii yj^^a 
-15^3 X t3^D "in ■uv'ijya 1:12 nyi .8 
pa DyorDj^p ly^xiDiyv px 03S!ti'iynytDti' 
.3 .N .1 .D .1 -lyi 
D'un dyi ps ^yt:^D n : ^jipnyais* 
^''Dnxa lyi pa .p .v pK nast^nynyo'cnNa 
tia:jio^Dt:'r''N sn "^j^j t3''>2ii!!yjDnN* onyii 
nyn ps nju pa tDyo^os^p ty^'siniyv nyn 
,3 .K .1 .D .1 nyi pa .p .v 88 DSJipi^c «n 30 -D:iJirJ^^N1J/2 pn pK PK ,12)2 pD D^rpjn 

pn o^K p^i/nti'w nju -i;/-i ni^n jjiini;^,?!!; 
"P''Di;:i^}< xn |,y^n iv„ : ynx^D^iN v^'^iv 
ps nmo^ xn ?inK tV'^,yDVD{^p v^^^^i^^^ 
fyny-iDtj' iv px ij/^nsn y^yj^^^vnfcitsj^na 

•iV D^J„ : 2 p,N "DV^Vi^T^JHJnN Nn n^i!? 

n IJ;D^nfi:^'"l,yD iv oy^^is yj^^p |yT><;^iy-i 
y{i'iK'ivtDii?2-p^ay::'8 h*n ps r^yDy2'3{<;p 
fiMK (y^NiDJi'v pN y^'Di)^) ly^jiDsnj^^N 
YiV^V^fDi^p nyi lyiynyj Oi^ii ly^xis xn 
ps Dy^v^T^j{s*n{^ y■^:y3ynQt^'.DJy xn pa 
nnj^cjyoxTiv jyoy^yn ps i^^^vi^^j^Ty-i) "un 

(.nji3 ps 
"isE lyi ps iDyD^Dj^p ny^KiiDjyv nyi 
jjr.ny^ipiy o'njn nyi lyDiiyjjj^ :D{^n ^^o 
-n« iyjiNjyj:^^N t^x ,Dy tsc^n ,.p .v lyn 
{j^DJ^D ,p^^s T] Dro Dro5>nen{^p nyi pinx 
pN .iy3i,'jyj35<:j ^'2 Ds;-i ly Dj^n ^y^v^aj:^ 
xn lynyii lyij^ D^^p:)>^P^^'n nyn 
px iyDy,D^n}<tp yti'^ms^;^:^' ■ p^'nyj^x 
y^x pD lyny^^py: mv' ijx^on 
nniD^ xn finx jyjj^^vxr^jxjnx y?XJ5^^5»*xj 
{:)^anyn px — ly^nxn y^yjj^^vixsj^na pa 
lynoynj nyn Dxny: i:m nyn Dj^n xau 
,iyt^m Djypw nj ^n Di^n iv lyD^yii ,:yn 
nxnxDy^j^ia lyji'nix nyn px n^^oiyn ^>ni 
yj^ijynnxJix jx d?x lyij^iiyj Djypnyjx 
X oj^n y^^yvi ,|i<;^^xT^jxjn5? y^xjj^^vxj 
xn njyntj'Dn^yT lynn^aiv:;^ nj n^j n^yi 
-y^j^na lyti'n^x nyi pa D^rprnynn yvix3 
ynn^x "^in lynynnj^ia -^^^x ii^2 ,t3xnxo 
■^ot^p lyt^'^onj^ntr jyiy^ px nyny.D:i'i.>'a 
-jy^Dnx px ,Dy;D^a}^ip ty^xiojyv t>x ,tiVi:i 
,iyin5^'ajyaxnv xn Pinx ,Dyorn5^p jyt^Ji 
y^x px lyiyiij^a iv ,100^)) nyr'-x t^ro — 
-vr]\^ NH Tx ,^^tDnx2 nyi pa lyjjiDonj^^x 
}yiyii onyDti'y: n^j ^j^t ijn pa t^^^pra 
■yiJX taro .jj;?'vxT^JX3n{<: lyijx p^p pa 
nyT px onyii iju lyn ,nyiDnyn yyn 
nyrvr^x nyn d^x oiypiyjx D>rp:D^^pini 
.^^'t2'~iiS'iS n^'i p'K 1y^yD:i^'1.^a 
un pa Dxijj^ie y^xi^^^vxj n nynj? 
-lyi pa |yi}?iiy:i lyoijyjjj^ o^j -^j^i r^x 
! nox .iiytDD^jvv xn lymtj' — ! '^t^nxa 
pa ti'^J^iiy:! lyry^wpniv nyij^ xn t^x 
-y^^nyj T^x yjxna xn ! p^j ? ^^dixb lyi pn IV : nyiDonipy d'hju oyi pa ip^v lyn 
-n^x nyi xaij •'^D"i«3 '"lyi pK 
ryti'^^x Dyn pa lynyDtj'-ifciiD li'tJ' 
I^n D^^any "ly t)^ni x^n .DxnxDy^J^^Q 
m ,nvi px "i^^i^tDXj "^n nyijyn yax:ia^\x 
px lyjjnyms^a xn Djnynayn ny ^y^a 
Dy-i pa. lyt^np yto^nn «n pa lyjj^nyiDB' 
■^^x nnyj oyi lyjyii .DxnjsDy^j^ne ly^j'n^x 
-yn Dy ^^ni ,iyiyi iv nyojix to^j D^fy^ "in 
-:5^ "iy35>' ^ni -^^x .pjy ^lyiii^x iv n>: d:jx> 
-:^^x ly^mmpnyo D'ljn nyi nnx tyr^v* 
Dinn lyti'n^x pa ^x^ypj^n y^,x px Di^a 
ijn nyi tx ,T^^v,yn x ^inx d^x i^x^on px 
-}<;^x^ yDD>nj xn j^^ -^n d^o ton^iDjyTyiayn 
nx ymny^py^anx ytj'n^x xn pa v:)])^'! 
IV ^^^ly^y^ ]V))V^ ^yns? 0^5^11 oy .nyn^^i 
nxs nyi pa nii'Dxa x Dyi nnx pyTiJ^s 
-iv>'2 yryn ny^^iv t^noy: i^^i^n ya^yn /^o 
vm^i^ y^x ^j^nx t3\D lynmyn^x t2y,t:''^Ko 
-Qix vy^'iV ''n T^x Di^)\ ,iyi{^,^vxT^Jxnj? 
."l^^:y:D:"ix njx^Dn px liy-ijyDty 
xn ,:j'irj''"'xnya pa lyjjyj «n Di^ii 
W^i^n ,iyoDnji3 "yonxn,, yiDJXJy:5?r 
nxa lyi lyjy: lyvyrivo^ix tJxnw "^^^pTn 
"lyD'Dpyr lyn lyny: fx lyornxDO o'^'^a 
-jx ^DDn jynj^n jyoonju y^y^a .dpjib 
yti'''t2"ij<;t3tr-p^,!Dy:^x .xn lyn tx ,DyD^ny3 
D^^ D^j lyiyii Dynnyj ly^yn lyiDy^^DJ^p 
y^x pa j:itDy-i!3iya y^yjj^^vixa^^ia «n 
x^ii ,12>)'? li^: ,Dy'vxT>Jxn5^ y^xJi>*^vj«j 
■^x pa njn: I'l^ix,, oiynij^ia ■'•"onxa xn 
-xj pa ly^ti'iyDJix ins^ ,iy^nxn yr^nyj 
lyn pa nyniy^jo^o xn pa DyD^^XJJ^^v 
-xT^jxjnx yti'^DDnjii «n jy^yii 'V^Dixa 
Dy .lytDJ^iDixa v^] d^j y^^yTx d^x ]V2i^'^ 
i^VD'Di^p px inyjj^n,x j^^yaiv lyjyp ly^yn 
nxa prp v^] c^j ny3{<; jy^yn ••n ,iyDDnju 
V^-t D^j ly^yii ^n .n n ,njn pa nyny^tj' 
px j}<;''vxT''Jx:"i^ iV'^''^ iv •intDi{<;i'it3Jx^ya 
pn t3^j iDyii tayraroj^p nyti^^DDnjin x jyii 
-yj^x Dyn px jjid^xh nyn nro jyiynaiv 
tD^j ni?: IV tayii oi;d''dj>*p iy:i'rDi5<;iDt;'-p'D 
pniv lyjyp d^j ^n oyii ny ^^m ,pnD lyjyp 
-^x nyi xni ^Tx ,\)2 .^yDxnj^p pa tyn^v 
y^x lyi^^ti'Djy iDyii :DyiD"'aj<:p ^yj^''oyj 
nxnxiDyS^ia nyn ix fy^nn d^)) jyjxia 
nyi nyii .dij^o'lT iviiV^viB-ii^^iv iy"i pa 
px jyanxinyDJ^x ^n lyTTo ,Dy DD^n ,njn 
y^nyayn px y^t^anc^nj^a y^x lyj^j^a nj^^i 
pn lyD'x Dyn. oy ivi^ ,''"'t3nxis lyi pa 
"i:in pa iyDyt:\o};|!p xn lytj^niv ■•nyo'in t? 33 ? DSi:i«is p^r myiJV'P "^^ '^ I'^f ^>^~ D'-.o lyDHo y^n^K ^/^^-ina xn IJ;'t^'n'l^ jjh 

D^j T'T nr.n i;;n Dj^n jny? n^n n'-ti 
1903 px .■'iDi^^fi i?i^n^s o^N nT^''^y:Qnx 
D1V [yiJiiynij^s i/j^n px njn lyi t3.^n 

-Njj^^vKj pn Din}^,m:;-i d^j pij^n p^x .ri^o 
"T''xnyD "i,yn px nji/nnyn ,DKi:{^ns 3;^ 
-yiD^n^ 0}<;n iy ys^yn ,jjnny>p"iy-D:iji: 
,ini^£jj;o{<:T'iv (tytoT) lytoi'y^ pn n^is lyayj 
■^'>D^n px nj^^'p mj d^j njn ny-r "^n DJt^r 
-i^'VN'j ni;D^,K pn '>n nn^'^n ni? tn omN 
DnN "^-iix in Dpm ni; nj^j ,dnijj<;i£3 ny^Kj 
-j}<n2 pn Ti? ,rD^n^mvj'i« px ^1^^ nistJ 

toiy-ijy^J! typ ^J^2 ns nnN3;y,0Nnv [yDapi/r 
-Jy.Qxn^; oyi ps mj iyn];n D2,Hti'i/;3$>' nyij^ 
^'DiN3 Kn TN .n .^ ,"Kaij nju ps inj^a 
-N'D nyi px D^j nyn prp ^xs p'',p px ^i$n 
'>! .nK"iJ{^n.Q iy^sJ}?^5^NJ -o'njn oyn ps w 
,njn pa DisniNia nh lyonyjiN lyp ^rDnxs 
,Dn^K pa iij .D^>niN,y:iDnN* nnyn xn ^n^ii 
-iyi>? i;;n;;j^v n^j i^iopjie J/J^rp n,y35^ ij/ip n 

? DN"i;i}^is ny^KJi^^VKJ pn iv ijn 
* * * 

Ji;n ly^ia p^p d^j "^^j^j dj^h njn i,yi 
-n^x nvi pQ |WJn,ym5>'3 v^^^i^^'^^: nh 

-njy^on i,yvjN*3 oyn pa tiy^j-nj/n^^a xn 
-ID iJ;?j nyii: njn nyn .iiosnmy^j^ia li/a' 
tyD{^ji;:i y^^^donip v^^^t t^ro |yaaoi?.p t]/t 
.Ii/:yn wn my tx ,iyDn tyj^n nro px 
o^j>'iTyj D>j ^>t5iNa «n Dj^n 1903 pN 
nytj'n^N iwnj^^DK^D^^i/T n pa i,yij;n i^^ax 
i2^n lyaaaypivDnN Djfn mx 4{?>5f{<:T^j{s':n}>* 
^i;D>Q lytDD^n Dyn d^k lyjiavJ ijn n,yn 
yn^K K'l .^^DnNa nyi pa [yoyiDivDnnN* 
-JK3 pN Dvi;^ i];rn nju pa lyjjni/mj^a 
'^n typ njn ni;i .tvnj^nj;: lynyjw^N: jyv 
«m ps ^s"^yn^N t^^^pnoyniD t^n i;;-in^ajN* 
t3}>*n •'^Dit<a 5<n JMonj i^a Dj^ay: ny iyD^^m;?n'N d];ii ^^onxs *?n px ,n^xa 
ijipyoti' i;t^'^Dy1,5^,y^t3 "i.T'N px i:Vj'>''n nn^x 
t^t^yn^^ynD p« .yjs^na ^y^ijiJi^^vNj ni/i is 
-Kin);Dj{?p nrx ly^y^^ny: ■'ronKS t<n -^it,: 
."li/nna n^i 3^p];jmxn ps "iVD 
.lyasoyp i,yt)''m i,yno nyn iju ni;i 
-yj ly D}^n nynna dj^ii nyn dkd'^jk nynjj 
DXDti'Jt^ ;l];'DPJ'ia y7^? pi< r^^^x jnyotj' tono 
ty-iy^>nj/a tariayj iy toj^n nynna Ds^n Dyi 
|y"in^aiv3Tn v'i'W^v px tyiaaynp y^y^a 
-nii' T'N Di/ yj^yn px ,iyaNT j?D^yTx p^^x 
nye-D3JiJ^^D p-^p i''t:ixa lyi iix dh^k lyjy 
oyii Dyi DKtoti'jx — ,iyry3 t:i^J o^^njyny^^; 
,jyD'pjia-D2x>ti' yj^^ayj^x y>x px dv^x -y 
jjiiyjyi lyi D^D pifi'Dxp lyvjxj Dyn ;^x 
•;ixn"px-iixn inytDti' ,DiaT''^xt:''£XP px 
.titanxa nyi pa lyjj^'vxr^jxjnx y^x n^o 
jyn^n 'nvy^ nju li/i oyii •'•'Dixa nyi n^c 
xn i^a — "^XT p^x n^a rn^^ tyaaoyp iv 
.Dxi>}<;nB ii?^xJ}^^vxj v^-! pa jjijypnyjx 
-xia y^x px ~i:xn-px-ijxn ;n:ynyj 
li/aj^n ,njn iyi oyii ,^^t3nxa ^-vi tj^a fy: 
yj^n iy:i''V"iy3^x iv lyoD^^^ ^y^a pn ,i^^ 
-3nj;j px D^rpj^Dan lyn t>x -lyaeaypo^D 
Dj/ .Dxn;i}>na ny^xjj^^vxj V'^ pa d^^pj^D' 
D^':; Ji:yj jyonyj t:yn oy ,>ya^Miv p^p r^x 
^inx ly^yta^i^ "^n oyii ^^mxa xn lyi^^x 
lypD^o xn •topjia-i^xDti' I'yjrtoDn ayi 
D^j jyrn \:i]}'\''.'i nyi jya^my •l^: i<^n lyaj^ 
D^m '•'•t^ixa xn lyiD^xn px "^n tyjnp i^*— 
r^x xn lyjypya iv ,Di.nypnya ,nj^j ,y! pa 
-yiynrx xn nra "lyDjynxj px iy-D:i;n;^j 
D,yn tD^D .lyiD^uix yt'n^x «n pa lyn 
Dyi pa y^it^^j^D^Dfi yiyiji^Ty^ px md'>3 
.oxnxtty>j>*~ia fyi'-n^x 
Da^^^ inyr t^x oy ,"^n wnyo^nxa oy 
naixiyn o^j t2}<i:n nm ny~t rx ,iy:5>'T iv 
x'l'n JJX> fc?r ,''^Dnxa ivi px iyny::^nx 
nxiJiJnfi ny^xjj^^i:x:i pn pa D>Dna y^x 
oy .iy"i5>*ny: ojypnyjx d^j -in^x pa jyrn 
-xnix IX xm "inyn d^j I'nnx px "iy3j>' t^x 
D^o o?'}^:!! ^''iDixa xn ix ,iypjyi iv y^a 
in''x pa ,D3{<!ryj3i<! -^n ,n>^> pn ,^J?r2x 
oyt pa ynxiS'-ix ivi lya^x Dpjia-i:xt::y 
DJ<;n >>Dixa xn .DxnxDy^5>na |yL"n^x 
xn lyjyii jju'-^d yt3^yDtryj3{>* in^x in 
y^x:}>'^vxj xn px ^^3a yjxia y^xjf^^vxj 
nyii D\o .Dian nju nyi pa |yjjnynj>*a 
px iJir^D yryn lya jyp n^^ia^a px iy» 
o^j njia tyjyj ^^MD"iixnj>*a ay-i Diy-tjj^ryn 90 !3£321pi:f t?''! 32 T\rD -li? — i2^J p'^K ijn ly-i iwp i.ynn^s 

-MDy^j^ns lytj'njiy^Dn D,yT pD lyj^^'^^T^J 
Nn lysji^n tid ny ,y:Kn3 nyryn pN toxn 
-■•-ijy^Dn -iyji''Dyj^« nj;^ pD jjto^o^i'r^K 

*iyT D'D njn Dj;n ps ;jirr^Ki;y2 nh 
^yo^ENp nv^^2 K Djysi;y.iQnK nj^n '^Dnsa 
px P?i?3 lyK'n^N Dyi iia yit3:)^K'yj '^V'l pN 
-n^ij nyn j,yj.yii jnjyiyn o>j p1t^' .njx^on 

,yty^" -^nn liyoipyi oj^n jjijyiiyn vw^i^''^ 
lyriNiiyj dj^j;' un ij;t nj^,n ,;jnj^j"NnyD 
«n iw;yny3 iv n^ii ,|}?^vn}#B yiDoyn xn 
.n .1 ,CNnji>n3 iy^sjj<:^vx: pn ps iv:m 
ps .ir;,pn''„D:y nyns lyi pD ni/jayj xn 
.p^j^D lyt^n^s nvi 
*•.•":) |yL";^ii ty^^-isn jyviNJ n;yn pa 
"yr^i^n pn ps* :^,i^3ny |y^i;itj' s nin nyn D'nju Dyn .•'•'tai^s "lyT ps oy lyssD'yp 
-',yi pa [yijTD^nj'^N ly^N pN nyDynmys 
IV lyiymv "^'t iy:mv xn \]i'?y\\ >^Di83 
ytj^n^K nyijyrno ya^^n^ny^? ps vd^o^ nyn 
,:'yD"iiv tni? ,DyiT ^^mi?a «n ps ,iyt5-^>m8 
.yDrotr nyryn n^D lyj^yn lynn "^n 
lyn nrisii ,y::.NTTiN xn t^x n^i 
nyi t2^» Drj'^Nnya ipmv "^n tojjn nju 
tyjjn^DKti' y^N pa jyoo^jw xn .'•^tsi-NiB 
-Kj lyK'n^N lyn iia najipiv «n ts ,jy2n^j 
nxanyi ps ij^^dit pn d^j D:y^^ pj^^v 
jyin^aDnn tyjyp ly^yn '•n rs ,^n tyamD 

yro^^^" N nynjj nnyr un nyi -lytaayip yj 
nyi ps ?^D3 p^j^a Iyt^*n^s oyn -^a oajipiv 
njs!?Dn ps tsnan nsnsDy^j^ia rytJ'n^N 
,T^s ^syn's "ly^sJJ^^vsj o'uu oyi .saia 
,^yp^t3ns lyDvy^ i^s i3:!{^Tyj jyni^n "i^n s^n 
lyny^ iv ij^^vsj lyiy pa 0"p:D^^3yn sn 
Dyjyr^s nn^s Dn^ ,'na ly^aP'iitojy "^n pK .Dj; iD'^'^nrn cxii .':'yI::^n t^ ^st ,,,:3iT:i j;t:D:n;;t:;D3';nj;'^.5;n>*'''? «...? Dy D'nyn oj^n ,^yo^n ,n ,j^ 

,tD:yni5J ""im in n«nK tDTx"? 

,1^ tD:''"'ny:D''iN itacsn tax inj 
,!D-ivt2^^'7pD^i« ps "rvn pity t2T^a 

,m^i:i tD^D -[^in pity lao^r^n n pw 
...tD-iyc^^ii-iyi iny lyiy^'? pn ps 
.tD«^n:vT^in .n 

. z .: ,D"iypi^^ ,::!iny"'5f v^^ojnyty D'|yny^ rVnv^ 
; ]ny-p ps nn^s ytsD'on 
,p'''?:i:i« p« p^^: IV^^P^ lao^yp n 
•IVT'ns p« 'T^^'7 iv^y: tDD:yp n 

t2n«ir:3nsty n dj^h ts-iD ,p *i y n "" i x 
: ]ys«ty nviJixii yD-inj iiDD:yp 
,nin:i n nss |y^«iity oyi 12D3«d 

.|ys 

,Din"' p^p ,D«t2ty p^p nn -IKS tDn-'yo 
jditt: v^^V "t2^^ i«t3 |vo„ p-ip 
,|V:Knnt2 ps p« D-iytisy^fD ps idd^k^ 
.nn^nv i^f ijjtaDDins oyT tDD:i:y-in 

.nVT^Kp □K''^'7^11 ^■juu^^uuiT ••V 33 .nySCpyty IVayil ''Kt2D7«D 91 (My^BDpytr ipyii ^sroc'^SD 2ijn "^^K W)) "^j^nyn •lytJ'JUD ytoo^'D xn ps 
•^n D^'^HD DjjinxD ,iytDDKitij;3 jynnnyjj}^ 
nrj? ]V'\'BDpv^ lyjyii jjij^'o p^o oyay oy 
"iy^f:{s*j "lyi p2 jjij^^o nyi ps b^ pi^i:^^ 
"1K2 nyrn tot? Tt? ,]vnv^Vi nt^n ^^k px to^yn 
DJKDyiytorN pn -^ns -^n toDn n"ix"i d^^ii 
,ynyiJ8 nxa jjito^nyn 'pvP'ti^ ^ \V2i^n px 
♦lynj^iiyj -lyDoys ^{?j Di^tJ'ya p^a r^x 

-'••'D p^O pK SI? -^^O T^tJ' "^^S Dl?Tl D{?T 

-j{? DiDyai^ nyi pa tyi^sop;"'^ lyjyn jjij 
py:ti' p^-? t2^j n^o •"••n r^x ,33ij'"'o lyjyoijyj 
nj?n '^^K Dfc?'!'! psiyi d^j -^mn Daip oy .'^ist 
.pjy nvi ps tJ?n,t:yjj^n6! Jijyj d^j ^ro 
Km Dyiasj :3^r^D nyn ^u 3'^>2 "^^k ,p^j 
n^D Dnyto{<ayj wim^' "^d » "i^o nt^n "^^n 
jjij'^D nyi IV Nn lyosisiviv mjti'py cmj 
-Donp ny-i pQ lyB'jyo ytonn^^nvv y^s ps 

.D^yn iy3'? 
•^^K D^ynjixinys xmi "^j^j pjyny: "i^t^ 
^nfc?o jyDtJ'-iy oyi 3{?n "^^x lyn lynt^ny: pn 
•^^s 35?n tonnyj '.pi^sopyK^ D^y^'i^yjiyn^K 
->Dynt2Dy lyrosyo ii: nn^x pa iynj?n ii* '^n 
nyn^K ntjj •^''K ly^ {?n ps ,|yrjyjny2 ]]!^ 
K^i ypiyn v:i'?v^^ vivi:^ ^^1 ^^^ dj^^k 
-oysn,, /'Dy^>i:i'ti ps t?yat?n„ ,"iy^> :':vp„ 
"lys ^5?-i lyiyn yD>yii /'n^ynpiiio,, ps "ny^ 
D'j ?n^3 'l^N PK ,yt3Dy3 i<n ij^s D:v:iV^ 
Di,ti'S^.n>2 "^^K n{?j ,D^J iyj>:^iyD nic prp -nj -IN i« D'^aoNnp t3D:iy D^jyaiNutr-iyB tajriNpN 
-'Oi« Nn IS j:i':yuB' D'Tsopva' lyjyn "^yp'ta 

TIN lyayEtt' "na (.na^ns n d''ndd'?nu iynp lyj 
Dyjn3j?t2trt2D3'?yT « ]y"i«iiy:) Hoipn in lis 

D:?T T« TT EJ'Byj "^ypiUlS D''3DN-|p .piyil 

.1 pB iy3y;y:!Dn-iN vh (cM^ijij; px) "iiyau 
]vm) ^yp^tanx D'>3Dt?ip ny 
NH iv jJi^yDti' D'ly^SDpy^i' 
n^a Dfc?n lyoDso lyD^'-mx 
Ts PJi?"iyj s lynyjyjj^ns 
p^o iy:fc?rDms "^nx ^{?t t^k 
D'l^SDpyti' iy:yn jjir^o 
V^^ T'K jjij'^n yrn .ypnyn 
0PJ12 t^k px Dynynji2y:j^>K jj>5^ i^o ••'3 
Dt^'■ny^ y^^y^i 3Ji:^^o nyn pa tJinypnxD 
-"'Nyat^i^-'K ny^^j^j lai px pi^aopytj' nyn^K 
^y^am DJt^niyi -q^o 3j?n "^^s .to^'yii nya^ 
'ny^NrDDD^yr px nipeo >y^ani ,D^jiyo8D 
-n^nyjiif jnjy^yii iyj{?DK''yjDnx oy pn "^^k 
fins nj?n ^^k nntjTi ,t"i>2Dpyti' iv '^n jyi 
nyn ps lyjriD^o Diypy: d^j ^^*a p'l? 
tDjrr jya iy3>yii ,3JSTy:-3n> tyjn'ma^m 
•^^D 35?n "^^k .D^yii "lyvjs: nyn ?inK D^^{< 
-{?n lytrjyo a^jyn to^i rs ,D>yD:i'yjni?a ^^k 
ny '^}?j lyny^ px. tv^y^nyn^x tonoyj tyn 
-i?o yn^yrn pn^aopytr ny^^iv -lyn^s nvrr 
oy pk .lyJi^totryjD^^s pn -^^s ot^n D^nyD 
D'-j iti'aK tayn oy ts jyay^syj n^o '••n t^k 
■^^k ]]j\) ,^^^21^ yjyanj?iiy:Dmb* v^p r^r uxn /'tDBJipis,, "iyai3 inun' dj?t pn "ddjip 

'Nt3D'?NU ]1S Mliiiti N'T Uiyj'Niy IINiNOU J? 

a:?3"'i'p ij?DKn lyT'mya is ,-ijri3Dpyc -lyim 
■QiiTBynyB TO .tDNH p'unp ifC'DyaDi? n nanyn 
c''nud'?nu TIB ':i"na yjDJ't2rm an '^sy lyz'V 
liK IN TIN ,Diyr:B'-iy .D'ayj ims rv^is ri^mN 

^NtOD'?Na .t33"1C 'N'j;D'7Na CN11 J'C!3m ~'T 1NB 

-no Dyoi?n ,]yriyo yayj'^yT nh nB -iyi"N Tm 
TIN lyo ;i*n i'?'BN iynj;n is ;!1'j:2it! t'n ci? ^y.i 
2yi'7is D;i"L2inis ; Ti'3N*j;r-ii?Bi'iN *jn an^N tr'O 
tD'?yn "lyi rx u^<':'J T^ I'Ppn is u'J in'?2 i^tjin 
-p3N p'T cyn 'j'ln-iN yryn Nni nin in: .rnN 
-IN p'unp N ]j?i"-ic' iiNJNnn 3 tayn ,'JPTn 

-:'N IN lyaNH INT Ul?11 "ll?ti;7 "lUT .iNt3D7N'J lyi 

.INT lysJNj: lyi lis riynjya lyjii'joyta 
•ts^vpiinyn «n 92 i3SJTpi:f Kn 34 ny tDyn ,Dn's lyjyn ^j^^in-nx p^o iyjy^^> 
ly^yn ^n .mo px tysnoi^s n^j i{<;: ■•n in 
-3{? iy>yn tD^: i^^ajit j^u'^a p^o ti^ix "^n 
-31? D'j 1^0 T>s ^jyii |y:yiiDDyT p2 .WPVtD^ 
pK 3Ji?nj8n3{? yrn lyn^n.tj' iv ps lyn^js-n 
Dj?ii INS lyry^ nh lyt^ni '^n lyiiyiiiioD 
-yiy:mis' d^j |yp n^sDpyt^ ts ,3n>: -^^n 
-ytj'T yomj NH lytj'n'iy rn^n n^j tnyn ojyD 
yrDya^yt3''o xn fyti'mv i^'^'QiJ! n: .jyj 
.n^: 'inx tyn^ntj' 
,pj><:ny: p^n lyj^nnivDms; "in}<;?p ms 
D'n^sDpytJ' pa yr^x lytaasiDyn j<;n t^n 'pv)) 
vvi ."IV'''? i'iVP,, lynyjsiD yoDyoonnyn 
pK Dan?y: ti'iDDsninDjy Dnyii ynyjsiiD 
.lyp^Dnp ytDD^^o i<n pa n^^D 
(* iNDJstj'rT .m D3}?r "iy^> J^:yp„ 
D'n^sDpyti' ps nnyo tsn^il^y: ODyi D^a myn 
tDD'^:5y^3 in ly^^n^v t^x oy .lyojsm v'\v\2^ 
\]jiv'}2m'i nT^' ^'j?! D5?i^ yoy^Q p^x p^p {^n^j 
-y: ynyrjix lynrvjt? mts ,yDy-iyDrK nyrjix 
D^'pjny^p^j lytJiK lypynsMS ^irisi ,iy:?n^D 
."Noxm yrn xni 
-yj i^K. \D'?i$)] (* t:^>Tsn DJ5?r ,"^kiM„ 
tD^j nj;?: px yDy^Q yrn inyjiyn^Nnj^a d:vp 
ytJDp-ixDtJ^ px yDDyn d^i .-inrs lyjyn ly^^^r 
ivn^'^jn no lyj^^r nn^x jy^yii lyp "i^n dj^ii 
T10 oy .j^jy Dyi pa j^^ytat^'nyorn d^'-ii 
nyn pa j^^ytotj'iyDj'n D-im iya^''>3 i>>e{<! 
ly^yn .nyT lyjyn pjyi px >n^a -^^x dj^ii 
Ds?ii jjipnm sn nyij? yoy^s xn lyn^nti^ya 
no ivny-i ,nj»DtJ'iya nyrjix tinx oj^n xn 
•^^K no Dyay -^j^n .na^^in ?y^a jya^^n lyo 
D'-i^SDpyti' T^s "-.:.''? :':]iP„ j?t>s .lyj^^r ^i^i 
ny r^K xn 3M:y3''ntj' ons^ii ,No«m yoDya 
KH tJt^n ny tyn lyn^^x nojiy inyo \v)w 
."lynntj'yj y^nnrx 
■n{? D'l^aDpytj',, (* cy^^yn oji^r "fyn,, 
-nj? to^j MTs D/}?ii Daxip-Djjnj^aiy y>yj>: 
Dt?n ,nTi? ,|yDy>s yj^n pa yiy^ ta^ysoyntj^y:! D'jno TIN D'ttsn yuiny'i'p nyp'tanp yB"'?;!^^ 
ps lyp'tanp lytyi^j^y in t'n tai'jTNn (** 

.toiynjinnnN' ]V^1Q oyi ns lyu'o oyn its isi "i^x 2}?n ,ij .{5nj px '?VPV w^'^ppvr^ s 
yvj{?j xn rp'^'s -^n ^^n iy:yna ty3nny:jj? 
piyii -D'n^SDpytj' to^sn q'pv)) yo-in'^nrs 
pa pnp- yosD xn i^a ,:voDm ^ns "i{<:a 
"ii?a '•n 13:^^11 lyj'^N* -^^h nij ,tD'''njyo{;?p,>{;?e 
Dy T^i^ nyn .ODy^K' Djn: nrts' n{<:a ,r^^2 nrs! 
.nisH yDS^^DtJ'iya xn ,1^1^^ nyn Ji^Tt'i? {^n 
l^x 3j?n nnyo ^i^: px '^D^yn xn ivii^ "^i^x 
D5J11 Dyi -^-in pti'n^n'nya njypyj n^j -^^o 
T'^nj^aoy nnyr jyiiyj iki: "i^n pn i^iyo^x 
.ynyj^Q pa lyoij^a y^s pa f^^^p:^^^ xn n^a 
-DDJip D'n^aDpytj' jy^j^r yti'T Dj^n ii?a tor^n 
DDxntDyn t2^v)} va^^i n^ ys^yii^ ,yp"iyn 
,iy?yay:i d^j iij t^^i t-o ,y>^^jy: ista "^^n 
o^^i' y:j{s*> s '^'^^^^''tj'n^ pn "^sar''x mj 
D?{<:"iiy: d^j p^^j? n^o T's nj^n njsj^3i<;3 
P'l^s -^^o "i^x nj^n nnj?^ r^^aia y^j{<3 .jynn^j 
3j?n "^^x .lyiixnsDnx px jyo^'xnyj r^x 
pa pn^BDpytJ' lyjy^^^ iyanny:jfc? >n5?o y^ya 
Pins px c'^^jjy fin« ,5^^01-1 finx ,^>j dj^i 
.:J1^fyr^y3^K D"?ViV^^ pN ypsto px ,5J't3^n 
n{?n i^x .(lynyjyj nvy is n^o lyo ojjn nrj?) 
,Dynyjb*nt: xn u^y^^^yny^^s 'pn^D y^ya 
.Dso^-n ytJ'nj^taD'n sn px oynyo^i^p sn 
D^n^ayj i^x 35<;n lyjy^^^' '?^rD lyiy ^5;?: nij 
yn^yrn ps xmj yn>yrn ,^^t;'2K yn^yrD^^n 
i^n i^« lyTi^s i:v''K px .jjny-ijisnnya 
1}?: "l^o "i^x n^^n nonpn yrn jynnc'yjans 
-^^2 3j?n ps lynsnsDnx ,tD>i?ny: i'n^os 
pa ISO nyto^s d^^s p1:^'•t:v^s — ^n^os 
ns: t:jy^^>yjnyn^s — nns?^ rvnn-ps-fiJ^a 
-n^^oD^n yj^n njyrs^Dns -ta^j ,pn^3DpytJ' 
ps Di>^s^^» ,"Dnjyn„ sn ,iyosn v^ 
ps ."p:?yno^D„ ps "di\d6J' nyi,, /'sn^oyip 
,^}$os Dsii ya^yTDST o^n^ay: dv^s nsn "^^s 
osDtJ'JS Dsii ,"tyK'iyojis p^s nyn 0^0 d: 
•^'s p3 ,"^ST nyi pa lynyn w doidij': rn>n 
DJ^^vnyn^s ^ly^o ps tooya lynsiiv: ^^'^^ 
n^EDpyti' yD^yn yjyt^r s pa pinp sn ts 
-lyn^nB' ?ya nrs D^jni:; ya^yii ps D^s^t^ 
lyry^ ^y^a nis ps jy^so^s^ on^s ty^s^ ''f 
-Dns Dn^s ps !y^{?T ^n nynynyDsynw ps 
^13 nj^j lyrn v^m) ni>yo yD^yrs jyray: 
jytj^tDy^^sPi^' nvi I'm oj^n — st^'J on^s 
-yn yt^'^^snso P^* y^^t^ynaoy yiy^n is"i 'n 
TS DP^viyn^s ,sT^s ,"^^0 nt^n "^^s — yan: 
npj^a ,"^sr ys^^iyti' s ^nyt r^s pnp yrn 
.D'^Pt^^sa ps lyr^ ny-iy^ sni nrs 
-jyo yoD^'o sn ts ,nynna s o^m i^s 
ps Dnn^jyjj'^s pisdk' 'its lyj^n \v^ 
ly^yii 'n lyn d^jst ,o'''pDmj on^sopya' 35 .IV^BDpyty lya^ll ^«DD'?k5'l2 93 Dj<m — lyDio D'-iynsD nvi toiyr, lyto^j^o 

-10 NH T^N Di^l .T^X DJ^n 1^*T V^lV'^ S "1X2 

lis 1133 lyDoyiJ Dyn Djymys y3::'yn nyw 
n^mynjixn x^ii .n?yii nyi p-x Diyoia y^'s 
yijyjy? nyjy^ pN t33K"i3y:D^ns toiyii d^i 
-yj Dj^n y^^yii .t'yn^^o ly^^o^n nyi iy:yii 
-yn ^yi px lynxc lyot'x in^s Dyt^'DJK^: 
ly^y:^ ddii^ y:jr xn .nn: nyiyosj"'-: ,-iyD 
xni i?u ynyri^M p'p !tij?3 fyo^ni oyn 
y^ntoy: xrx .J^to^j D^yii lyi ?inx t^x d^^t 
t^i?3 t3}?n n^sDpyt^' .x^>mxp t^x toona 
pD DiPXDK^yj xn '^n ty:'yD:i^ixD D2i{<nyj 
T's soxm ^xn px lyrsyjD^ix nn ,x^>m,xp 
riiyjt^nno'nx ...JvDiya lyny: dh^x ^^3 pi^ 
tas^n x^^mxp X to^o lypjxiyj yj^n px ^n 
-x~n X lyexti'ys lyjyiionn^x p2 ^y^vyeo iy 
-n'snyi ,iy3?yn ,t2^i x xni ^irx t^x ny .xo 
,Dijyn y^^j X iyiM3yj ^nxi ly tx jnjy> 
."to^'yii y-j X lyjyiioin^x pc t:a.xE^y3 

,Dynjx"i3 jij^yj d:i>?t /'iv'? :^jyp px„ 
pT^3 nynytDjnnyi p^:53 d'i'bdpv^ nt^n,, 
-D3mD xn px .pvi^ pa ijn;i3{^ nyn pa p]}-\ 
lynyriy-T jytoi^^i DJ^n iy Dj^n n^u yix3 
:njypip d^j .jyp^'n^i'iy-i d^j idd^^j pn nj^n 
T^i DH^x Di<in D^jyay^D y3''^pyn:r xn ?inx 
t3''j D{?n iy .aj^p px ly^nmti' lyoijyj d'': 
ny3nx tjym ryo tx ."hdio oyi |yii^:?iya 
-jj^ |yo Diyn yny:xit3 nyrn pa ^yntj' Dyi 
tayiD lyo x^n ^itx ,D3Tia-iny d^o n»^ay:i 
-•'o^'n ■iyn'Dnny3 lyi pa ^ynti* Dyn ■iy3''ix 
Dny>vy3 t^x D^aiD -in^x Dj^m ,y3i^p lyt^' 
ny3{? .nyi>n-jytyn D'j^^ytj'TJX >y3ro d^o 
lyox' lyi ,nyp-ixD{i' "^d x ivi'''''? Oi^i t^x {^t 
pa y^jj^oixn xn px iyi>^Ti ^'ya j^i t^x 
t^iytae'iv nyaixti' -^d x fc?"i onyii o^^nnyt;' 
."jji^a^nivnya pa y^jj^aixnon lyn pa 

-'•^p xn pa iy::ij^^o xn lyj^n Dfc?i dj;? 
3''i:'j ■iy3nxn px .x»x"n nyrn tyjyn i]!P''i::> 
xn lyonyjivj}^ D3y-i D{<tn 3j#n -^^x tx ("i^x 
-|i3Dpyti' D^jn yDDys D{<;-t pa lytoDio d>x 

.lyaxtJ'yj to^n 

iy3y:-iy3''x tyn^oy3 t:v^x vf ^w, -^^x 
nxajix nTx xoxm lyTn pa n^xnrx nyi 
>yii "l^Jiyn .^^^jyo niJ t^x oy xni t^-^x^itD 
T''X xn D><;ii nxa ,iyT^ni iyn''oy3 in T'x 
xni D^>n3yo{<;p>{<:a pa lya yoxD *iyi a^j 
-i{?3 T^x xn "113 ,jy3{?n ty:'^ii lyp^Dnp xn 

.tjny-ijsjt Dyay -ijnfcj! xn T^x xn tx ,nyr^x fimx lyjj^T w 
xn nxa aji3n>"'>y3 x tynyj o^'j^ii ytoD^yj 
/1TX lyiiyj D^j n^s^ii D5^i lyn — y-,yi:x 
-•"^x y^x^^yj yTn tx ,ojfc?Ty; txi "^i^x i2'?^)^ 
•lyoD^^D Dx "iy^>„ px in t:>n^a Daxti'jyj 
nyi iia b^ nnyo ii?j in uyn^^^i' "^y^>„ 
-••^x ynyjxito ■iy3''>3^''"iiy: lyi 11a "yorsio 
i^^ax ,">?^^ynDfc?„ lyifc? "noy3PX'::„ "y- 
-iD lyi ny3fc? ."ny^oxn,, ny-^rx nnyo ijjj 
-jynxTiv iyDy3 yoy^s lyTn px t^x nyt^'T 
px px lyovy^ "lyt px lyn^^x t^>yD:^'y: 
ny3^x xm nyos o'l^aDpytj' in DnyT nn^x 
lyrjyi"! D^j D''nx i3ny:oD^^:iy3 ys'^tj'jya 

/n px xni 
lyo :yo„ p^^ytj' d:j?t ,"-iy^> j^jyp„ 
pa lyDDiD Dyjyoj^p^j^a x d>x ly^ypiyjx 
"ly^^JXJ "lyi iia ddjip ly^'^oxoxm lyi 

."c^yii 
-Dpycj' jy^yn lyjj^T ?y^a d^j >m i^x„ 
nyn px .(**pn3jniD o:j^t (*nnDix d'i^s 
iyaxtj'y3 oj^n ny ys^^yn lynij^a d^o D>yii 
lyp lyo y3?yii i^a pniv nyij^ y:>'x j^i t'x 
."lyoiyn yi^yoxa ,v^m I'^'^p lyjnp to^j nija 
.(* x't^mxp T^x Vi-\^D oyn pa nij^a x ij^j 
-Ji?iyj px Djy3y> yiyTJix px jyonynxa ^n 
-mo^ix n^j nn^x typ lyo tx ,d"ij? xtx lyp 
T^x Dy3^yii ,v'?)}P2^^^ o^i .ini^iv)) 0^0 jyp 
yD3yn xn px Dpxnyjnnx lyjynoiy^n pa 
r^^^i nij T^x jyvnxn lyTjix pa D^jyay^D 
n'pa Dnx^> lyi px d3^> xn .p''>x 'n nxa 
•lyoipiv 0^3 ivrnx lyjyp i^o wy^v^^)^ 
ytoDayn div^^v^ nyn pa ^'ya^yo oyn px 
V^ pa lyD^jyay^D xn px xni ^tx ddjip 
xn pn^jii ,nmn y^yvyao i?i ty:^n nxn 
D^yn "lys^^j^^iiy: nyn pa D^a xn px lynx 
oy .tytoyio2''nx ta^J ,iyjjm:^nx d>3 jyi^^D 
-^x ,iyoyj yn3y^?y3 yrr^x {^n tjix '^3 \V2^''( 
ny xn px ono lyi ,y3y^^ xn y3>yn ny3 
px .1x11 v'?^'i2^ X J^3'^s w^"?^:] jjnyrx 
-jixn lyDoyu lyn pjytj'T pa pnp xn -iij 
lyp DDjip yt2Djy3xn"iy xn ,yny{?a pa lyn 
->y"ii lyvnpD^ix lyp ,pyDyinya 'pri^'^ lyn 
n^ix iy:3nyrx~iy y^^j ,iyoyj y^>3 t^x n': y3 
."pi3T nyTJix pa rnxn lyn lyuan-sinn lyi ins aj^n t'x iy .^i«^JJy 

."aNnx'i' oyxs,, 
."inwrTT ;j'p„ I'N n:;:DpNnN2 k (* 
."ni"'r jijyp.. lis (* 94 tDBJlplX ^n 36 inn 'iTiv Dj^n "lytDDyD}^:'^ ts — laix lyt^^o 
p'p n^j jyn'mv nyi ,|yD^?5^yTyj. s? dyj^^x 

.lyD^^vyryj 

-VP px oyniiD pK tya toynnD Dynn^j 

nyn p2 pn nyi .ynyn ^ t3?{s*n ps Doyn^^x 
ny ^^n ,m?s pitj' r^x ny xm ^us r^x v~ivi 
-Z}V^];i v"?^ pa "^^^ nyn lyanxnEj^ib* '^n pa 
HDi^o l^n ly^'^HDi^ ^ni ni< jii^j^t y>8 ,iyD 
D^ni ny K^n ^ui? nu .lyt^ayiD yj^n lyti^niv 
nyr^x. nyiy^ ^{^r ny p^n s nsa D^^n n^j 
tyDDyu Dyn tj^ ,ny mny^pny ,|y>"nDr'N 
i<n rst ,iyj{^T nyii Dj^n xn jyjnp oyii p:'n 
-Dj^t: ytDDD^y sn .lyDDinyo d{<; nn^N tDny^ 

D^o lynyjoms d^j oy typ tyo tj? ,Dnij 
nyiy^'HD nn^x t^k lyDxa m^s tx ,"iy!D-iyn 
,to^tn^na xn px nm "lyi ,|nyT Dj<ti nyi^''^ 

"^^'^j ."Dy jynynwD^n-^ Dynoj? jijy: d^j 
ti'is Do^DtJ'yn fis -ly^:? j^jyp ^Dnv: oyis^'j 
-?ya i<n pa ^^^ntD -in^x yonxpnj^:' lyi 
•^{?nyT .Dypj}^:? px jy^^^t: ,nyn>yn ,iyn 
-ini^ nyi 1^3 yjxna y:yr^s sn ny tojyia 
,iy:n ,nyt3D5?w yn^niv .sn .lyDDJ^D nyt: 
-D-iiN TDDn D{^n -lyDoyiitj' "in^s ts ::i-\v'?P'\v 
D^j t3^j nnyo ,iy:5n^ayj ynn^x "^mn .D^nj<;oyj 
tyDj?D Dyn Dny^> jy^n ,Nn .pij^otj' juyi 
p'p xn jyp yny^:? pn nn s tn: ,pnstDt^' nrx 
3'jyp lyi .lyj^nmya u^j D^yn nyi px ist 
tiK n^i^^o p'?n N t^ro -^MK nn^x t:ip:v^v:i 
ytDoynay^^y; ,ytDD3rs< pn ^n ly tD:yna fjsn 
NH ^K„ ,t3j{^T ny sni ,iyD?yn la^o ,nyD3{?.t3 
pa "^^^o NH ^K '^1npJsna pa tynnioj^^i 
t3i5rs "lyit? ,"oi^DyiyDJ^xnya lyrn ,njinn 
oyi pa ^x D!3iTy3 Diyii ijj?n oyoyn ,t3iyiy:i 
pa Dtj'T'a Dyn pa "•« ,'^^npJs•^a pa rjyp 
nts x^"n nnrx ^^n Djyna ny — ,njijiin 
nypnya v:i'?V)) ,N''^mKp .dh^n xn n3y^:5 
n sm Dpjia ,nno y^i: y^s "^n ta^o tonya 
•^n 13^0 pyaiypnya nynoyv.i^ ^niv ynyijs 
tD3y^> xn ^nj^nn?^ ts? d:{?t ,yD3y>tj' y^x 
T^K ps '^''pir]]} nn^K to^t^n px nynsa nn^x 
-{?n njinn m^) xn |yii "^{^i ,nx3pj8i nn^j? 
t3^j nnya yny^:? yvjSJ in^x piK' t^yii lya 
'T'lK i:yn xn iij ,nytDKa in^x iv jyiyny:! 
,sn t2j{^T r?s D{^T .ii?o nn-'K lynt^n ny^? 
DJ^ii isa "q^niK v^p i^v^^: i}?: r^x oy t^'t3>?D 
D?}?ii nyj^^x .Dv^x nx"iJ. iy:j?T dj^t >{^r «n .2 

IJ^ "^n D:jxa "ij;^^ rjyp,, xoxm xn 
D:)}p ,yD'^^aMn ^niv w^^))'^ •qyna^i'y: x to^o 
iy:jv x.n^ix tJ? idj^'V Djyp .nynoyoj^^: px 
to^yia px ^^myi j^t ^^•'Dtj' lyD^yii \v^:vo 
.jmr X lyj^n d^j d^i t^x iv ,i'iytoDyDj^;?j 
-x^a DH^x Djy^a >j<;nx tx d:ij^t -iytDDyDJ<;>3 
lyoipD^ix Dn^x Djy^a oy ]V)\ D^ja nyi lyo 
,in'iT pn T^x {j'jyo lyjjr nyn tx ,pn mia 
Dn^x iD^o pit?' in ny Drsnytj' -ly^^j dv^x 
D^j Dn^x typ„ ny tx djj^t Djyp .n^j nnyn 
-Djy iyjn,x xn px inn I'nxa (*."inyn:i'nya 
D'lxo nnnn Dyi„ nyooyD^^^a finnyn Diya 
-■"3 nn^x .Q^vPVi x^ nyn^? oy toi^n nytoio 
nyn^^x "^j^j px n^y^'^^p lyn^^tny: t^x ^y3 
pitj' xn DJ<;n toyn px ixo x nxny: rn^n xn 
SyiJXJX nj^n "i^x,, ."jym px nj^p x nxnyj 
-^m nytoDyoj^^j njj^r /'lyn^^vyrys x ,inn 
-y^ T^x ixr)-nnnn ivvi 1>ni^)^2^ nyn^^,, ,nyt: 
DJ^n lyo nyn^^x "^j^j tD:'yii nyn fi^ix lyoip 
Dxny: nynj^ ny oj^n nxanyn ,iytDyayj nn^x 
T^x Dn^x lynxoa^ix o^i px lyaxo yjny:r x 
-nxn px ts^^nnx ^'yp^t^ti' vp^tD^vi x lyiw 
."inn X nxa -^nx cn^x "^^x lypny^x nyn 
D5J11 nn X .Jj^t3^'?r''x xn t^x o^n dj^ 
lyn^'in ,3j?n: nrx iy:^n n^n o'nyDoyoj^^j 
-jyo Dyn nxa lyoxa iv ii? ta^j "^{^3 "^n ^n 
tDsnyj -^j^n toj^n nyoxanya nyn lys^yn ,iytj' 
yDJXo .it^rnya y^'yny ix d^x ly^yoK^ivn^i^a 
-rnx Dj^n t:5?n n^aopyt;' tx ,iy:5?r nyp^onp 
w D1X ,nyt3nyii yrn pnyDoyoji^^j lyayjya 
-nyn toyn^xnya lyn^^ony tD^^n lyo rx lyj^^v 
t2J?n ny tx px nroo x lyny: t^x ny Di^i) nxa 
nxa ,Diyt5::'ny ,^^ /nx 3^ix .lya^^ya panyn 
lanx ^ni: nyn ly^^xay^onx oyay t^x d^)) 
3jitD3xnya xn lypnno^ix ^i^i ny ,nyQxa 
t3?{^n ,Djyt:'n'iv ,px \vmv^ ynynjx y^x pa 
D^xn ny D{?n ,j{<:?{^3^o Dyn px njiony -^ip 
xn pa t5^^p:^tDDyny:j^x xn \vm) nytoyetj' 
-yj ,t3nnyj pn ny^^iv nn^x lytDSxnya d^)) 
-xa pn pa nyDnyii xn ^^ D^xniy: Dm 
nyonyn yrn .rDDn d^j r^x D^^n nynj^ .nyn 
-Dnnx -^xar^x \')V^) ^rov^ jjxajx px nt^j conceive ;»« kt tSINn •iytt'i'?;i31? ni?T (* 

iy;i3Niitt> ps jr-m'nyn xn ins tDNn iy3'?yr 
-NT Dyi PN taiNii D^n ^snjyDnnny;! nx lyiyn 
,iyiyn :jn3yj!NntD tin in:;mi*nj?s ns U't lyia^ys 
ntt tt"TN px .'ry'Btt'-aiNn n nsnyr ny q:no 37 .-lyS^Dp^'tJ' |V:iy*n ^Kt2D7K.t2 95 -j?r ^n ivo^mv nyi- "ij^jnyi ,ni;j^^N nynna 
ps DK'-i^D nyi .pj \ni^ j'x'^mNp jyoni;j iv:' 
D^j ny ?^ii p: pj;? rj« ,iyD{^ djj^t pjuin 

ps Dnyj px tonyotj' «n n^ii iV2i$ nn'x 
□yi "^j^j "^''^j .^n D^o pyns in^x dih^d 
"?v xn fy-in'QnxD £:i{^ isnx }^t ypsito px 
DMK lyo^uiN px oyiotj' fe? nyDoyntj' ynyo 
iv^^V)) pyoxa lyn jy^nytj' w lyjy^s 

.n^u yotj'iy xn "^n tonjy ^irj? djj ,n3i>o -sfc? DiK prD 8 D^a Djjn djj^t xn Tst ,iyji>o 

.nxn Dj^T nytoxa nn^s tyoyiv 
-yp -lyi myii i^n' v:^>V'(^ i'uvwnivi 
-2V''?Vi vt ^'?'^ ny ps lyjynjivyjjj^ \^ y: 
-^1 ps yDDyi>ni xn n^D lyD^j^t: yooyD 
pa Ti? py Dii$^ ,'p^jD'? ,iiT{it .m>>p yoDnyn 
nyD3{;?D pn ny loyii nya^ni px \^ D'j^^n 
mv'? iy K^ii ^y^D ^irj^: dpjis jynt^n ^v'? 
v:v:i''^i^ y^^n ti^is tooy-iD D5?n lyti'jy.^ Dyn 

.nynrp 

-itai'^fiKs) lyjKiiTjisD lyB'nKaiKn "iyi„ 
iy'BDpJ?B' DNi'?ni -yp DP^QDpytJ' y>j< pa ■^snati' xn j^ni Mrst 
Dy ]VP ,T{^?3"i{<;a px {^•^t:Dx^oxn t^x vr: 
vf ny^it^'i^ "lyiJ? ^yty^ oyi oyi nn i? -^ji^j 
IV jyo ,3^3yp i? Dj^T ,n\D r^inx lyj^^^ d^j 
Kpn ^tsT .tj'njs'j KMT px iD>s sni pn i^^aj? 
pyti^ytD yD^y^tJ' yj^n pa n^n xn jynn^j 
-v? r^Kj nn nsxnmya dj^h ny lyoyn d^d 
fST "iyi:35?D yDDynnyi^yn pn isu ps jyn 
-'p'^'WQ 1^: .j<n ^s?T ny ps lynM^'j n^j ny 
nyi t^yii nyansn ps .ty^^niDiya px ]vq- 
p-ip lynjjn lyjyp n^j nyty> nyni? nynt^i^ 
->yTi ty:^Tiya sn pa ly^n^ay: kh px p'?n 
-)y3>>-iiDi?3J"ix nytn px "^n lyr^^^noya yD 

.yjyvD ■ly ,t3iuj?3N I'u ]y3Nutt'n':N DTK iiHJip j?Jj;;r 
Km »iTN t:D"n3 ]"o is 'jjynNi nrx ]"t tayiv 
-yji Tn in tayn iy ."ir^^^Nu yj'^Nas p'O ,n: 
."n Km i^Ti j;3'?yTi'T ,mjDm yn^y? cnt iy:'a 

ixa 1$^ -^n tjanyj d:]!? ixaann nyi 
iy ,riy^> lyrnnyn ^m ny .fN^^mxp- 
px. D^ipji^D^yiy^jix I'^^'i nxa nn^x oaxna::' 
IViV)) lynxT yti^nstj p^p n^3-i{>'j yt tojj^r 
,T^x na^jn "^xr Vii^v'?^ x nxa Ds^n oyn 
nyn^x n^j rojyp pa nyaj? "^n dtj?? iyi> 
pjx? pa Dmx nn^x n2>nD ~iy jyi^n 
to^j nyii "ly lyii lyono iv on^x r-t:yL"xiDD 
-mxp lyan t^p^c^ -ly px mr: xn iy:^{>'a 
pjinn pa tit^'i^a nyn ,D>:nn ^mv o'x^? 96 DSJipi:: Kn 38 D^- i^D pa v)^ ^n T^x '?V)\ l«i ,JXD^Dn{>'a 

ps D^j D^nj? D^j lyjjnstj' i^n yrn 
iv jyjjin^vyn yj^n pa o^: px y:is> D'ny^> 
jynjj'ny: tor^^yjj'nj? t^i^^s fypn ^n .I'Djyp 
lyoi^Dnys lyi ^^ni niJ D^jsn ,>no px ^n 

.D^iy Dyn lyn 

onynn^tj; Djyp p>? lyD^^nnj^na I'ly^ t^jj^r 
lys^yii ,rjyp nyi .my'm iv nxcnyn dh'n 
-lyi DH'X D^; ,to^j r^^ DH^x ^i^: iDjypnyi 
-yn N "iNQ -^n i^ dh^n Donyj ps* n>y:i "i^*3 
px -ib'rnMn ly- tny: i:^ tooip "iJ^nyi .lyj 
oyiotj' iy:3^:' s i^^ ^n djjss Dyn^s'j "^^^^^ 
Di^^n iy ^12^2 ,rjyp Dyi ps* on^x w^^))"^ 
P'^p ii* D^n^s px lyDistQ i:** i{<; n^j nfc?:i {;^-i -^n 
: nrs ,^*ki'a> ,t::{jr nxj nyi .d^j pyiiv Ditj* 
■"11X lyayj "in "^^s ^yn ,''^s t^' n^o i^3„ 
-mp "1N2 Dt^n,, :rjyp lyn ojynD ."lyjmp 
"IDD^M D^n„ "'^iyny:i n^a oy itooyn jyj 
lyniijB'iv '?V)) Vi^ T^„ ,"ii<J "lyi s^ V 't^sn 
oyi lyDys^iN ps t:iQ'?vr] nyn ^i^ix ^^x i^n 
«n tyayj in ^rx ^'yn ,'?v:i^'?Vi id^o ^'yo^m 
n lyii .ny^ity lyi ps (* lymp ^^iiv 
px w^'D pK lyo^j^stJ'W v^ip pn iddj^h 
itDDt^n isi ,y3:5xn yn^n lyayjyjpyni? oD^^n 
nyn^s lypn pn fi''is Dsy^t^'yj >yr^''K pn 
DNnya ^Dti' r jyii ODj^n n (* .yo^^^n lyn 
11 lyii (2{?p) pnp nytosiiy^y^^s pn pN 
.r^ip ynyi^^j pn opj^^tj^y^pyii^* DDj^n 
tyn^n nnxi "i^k «ni ov^k -t^n -^^s nnx 
Djy^s lyo tyn^yii ifc?3 lyn xni dd^^i oi^n) 
Dj^n t:yii Di^n nyi >{<;t j^to (lyD^^cti' dcj^ 
."r^Dti' sn tyrnp lyj^syjD^ix ly^tj^ny nyn 
-yj y:ij{i:> pyns r^K "^n lyn''^* nris! dj? 
.D^^n lypyinyn v:^'?v^) ,iy3yi3ti'yj .ty^y"^£t^' 
t<n3 ps ^n^sy: dyjy^ ^yMt^'^v nyij? lyry^ 
13T10 in^x ly^^yii ,D''^pD^^oyiipy3jiK ps* 
'^"s "ixD ^n DiytDSo nyv^n^N jyii ly^n^s 
.to^j nn^j< t2jr>y: oy -nj ,iyvni lyjj^r iv 
lyD^^nmyDJix tanyii "^yiSK^yj nyrn 
ps t3iyn5<;D ^?n .iyoipjj<; o'^nyix; -^nn BNn ti'i'^JJJ? TN crown jj-ixn lyT (* 

•yai'jjny in lynxn ya'^yn lysNT y'ju's tin sxp 

.''V3NS -ly D^D \i^ ^n d:j{?d yjyvo yo'-mv «n 
■^>' .jniT tyD^^^j'yTyjjiK D'iytDDyD{^>; ,iyiJio 
Di>prt:3ynyjjii< xn iy:yii j»?sjs,o i? o^sin 
^n lyniJ iniT iyD^?vy?yj s .\v^:vd xn pa 
;yD"i'^yiy3Jix is pa lis iinD ^n ,):\:):iV'i 'k 
;33^'''--3 oy pj< .pVDis r>8 Dt^i ^n lyonyi jnu 
"lyTna pn lyssio "q^?pi^;jiN '?i^] ny nn^x ^u 
.n>nj yroarpii' pn lysj^Dnya iix pntjny 
pa fiynn s iy cti'^ya pyiiv nyn 3y^>iv 
DJj^T ny ly^^yii ps ,p^^s! ^n 15; pnsny 
pn iyTi}<;ony i^f ^tj'jisni s o^njit ntj^nail^a 
-sa -yi lyjsn tu 35<; D"i{<:n njiaiy .lyoKa 
ayjyp^K pn iy;iy:i d^"idi?3 pj< iv nmp lyo 
-lyi ps .^ynn oyn nn^s ny d:^>v iy:5m 
inn pn ts ^yati' ja^is n^'j?^ Dnn>; nyosa 
p'-ii ,pisotJ' ^ns tony^? ny lys^yn ,iNjny 
-Kj-y ,pyns: ^nvi nytosa lyn .jyonD Dn^s< 
rs p^s nn'n Dnyn uiaiy ps pns ^doip 
Dn^K yoKD nyi ?m "iKT-ns t8 oysy nsa 
m^Kty int? D{^i nnn^a nxjiy .lytDnD 
•lyDSD rnsa nan^DJi? ps ni^yai 

-in iy;iy3 lyDDyoj?^: pa jjionyjyn sn 
-KD vvi pia ly^^n^ayj sn ps inn ^mv yj 
nns ,'^i?irD8J3is ^nss topjia lyrn ynytspsn 
:jiDnyjy3 sn nyi^^s -ly^^^n^^iiiiJ^K ^}?j d^j 
«m ,iy2nyi .lynayo v:''^ ly^y: piy^^ pa 
-j^ns jyiiy: nyntj^iv nyn i^a t^s oy nyii^i' 
"Dyo wf ps i'"iy^^ pa yjs^ nyn ps tnyaiv 
■^j?: Dn^s T^K jy^n^aD^o ^n d^o ps lyto 
-s?; iia yjs^ lyn ps jnyjivj^ns ^^v^v^^ii^ 
.ly^'n^aD^o "T ^^q ps inn yj^n ps lyt^oyD 

"lya nyn ddip yjy^o nyoiya nyn ps 
Di^T ,t3?yt3ti'nsa nrs iny^iv lojyp nyjynnn 
nsa "in n^yotj^ ps d^j nn^s Djypnyi iv? 
D^^s inK' in Dj^ayj ly^^yn ,iyi^ .nj?a on^s 
Djyp .T^s ny nyn on^s D^yia ,1'^nyjfc?: ^^2 
■'•sa D''j .tDD^m lyo — pT'iiyi ^i^is oiyaojy 
t:::Dsa ny^^yii \i^D s ps — lyn nsa ps osn 
;:r s r^s -iy„ ts ,y:s> pn nsa it:^: -i^: tt 
D^^i? nrs r^s ps nsn t'^'^^V is "inyr o^a 
IsneiyDriS d>s in nns,, ."i':vP lyn sni 
isi ,.v:yp D^s PS ny sni onj? nrs or^a 
"■^iD!^^ r^s sm — .i^3p nyDiJ s v^^ "it^r^n 
,nsn p^n ,a:v Jijya a^:,, ,i':vP nyn stsayna 
nn^s nsa lyny^^nya nna s ps v^ '?^\ -^^s 
•in ^{?T -i^s ,:ijyj r)?s -to^J ^{^J ps ly^jn 
oy jyo ,T^sn la^is nn^s lyjjyn nsj s sni 
pi^nyn n^is ."d^w nsa toD^m ^i^: ^i:>^2 v^f 
nij I'D taoyii n nns„ j^jyp nyn Dnyatsjy 
DV^s nyn^^s nyrj^m ^ta^j ly^yays jsd^odsj ."iV^sopV^ ]V^V^' ■'K'tDobMit: 'j< •bNt ny DIN -INB-iyi INT T'N CNT.. 

l"t lis ta"; ij;iy> Bins j'lN ]N ;y-Nn 
'JNT QiJ tipyoB'-ij;! ij? cNn CNT nr ,tn: 
.lynyrin ny 
D3K0 lyaDiN nyi inK «m TaD'm,, 

? rry'i'Nc* p 1 t 

IKS lyaN Dim TK .I31J I'-.N TN„ 

.j?^j?3'ttti' K y3«syny»*t3 N l2Nn dnt; 

? DNn INSJ.. 
TK'.T ly^NH '?NT X'T DIN ? UD"n DNII,. 

«u '7NT N'T DIN ; 2Np D^T lyio^Nnyn IS 

.nyjiyn «n inb T'C' n inx 
" iDJNStj'y:! "nyi: xn I'Ttr iyjiiT — „ 
p:N-is onx I'T lynyj ly^ty yj'n,, 
ti'D '7to lyi Dxn nNS '?rtt* "ly- .in2 tin 
T'N ,iy3y'T Tn'73 !3Nn Tiy::tJ> lyny'T xn 
.'i'Dtt' nyau }'3n;i n 
? t33N ]"p a'J i:Nn ly '?'m„ 

pnx noTp yjyvD nj;::^^jjy^ nyrn ^j^j 
tyj^n Ti,yD xn is: i}? toa^^T ps iSD^nn j? 
: iJiiT t3:{^T nsj lyi .toj^atj'w pic* 

DnN lyiyn lyu in;! uyn ,iynnNfipynN 
".'lyTN'? iD'j N'T ayn lyo lyT'D ,'7yT'o 

lyotrny nyi pa ^^^no yn^Mi^ xn 
\i^ "in d:j^d dps ly^^niv nyi pa :yjy^D 
I^^K Diyi "ijimy ypnit^ nyi ot^n o^Diyi 
DiJi''nm^D DH^N D'D in ^5?t iv ,nynn3 pn 
181 oPJis T^K D^T .myiit^ I'D^D i,y:DDy2 
nj^jiy .iy,D'ipj^ns pn^^T lyDj^s ly^n lyn 
D^j .^i?2 prp Pinx typ iyr2 n:in ,p^x na^D'j' 
lijai^Zi ny^n .qj^~i oino i,y ^«,o^ iniwcnya 
aan^DJiit istny ."I't :njy,D3y3 ^n DD^nyi 
^{#T oy ,12^7] xn -^n Dyaxmv i:w-!y ps 
,]V^^!o Dyn p^x ~iy iDoyw^i' is"i .m^n lyjn 
DIN n33^ "lyi iND D'siti'^Dyj Ds^n i^nv tii 
PK tVD^iD lyj^'p ,iyiD8D Dyn ,nn^N ?',}^t ny 
IV ,iy.oy3y:i ,]'-\:)mv ,Dn>N it5{>*n ny Ti? 
,o^j^iiyj iD'j 0}<!n "ly^is; iy .iyD^j;n onrN* ^{>*t 
DJ<in pi« ly^NQyjs'-'ns! iN:iy nn\s einx t^n 
D3n^j iyDD{?^;i .Djsn p>< Dyijij^inya on^x 
D1V lyn^N D^; px i'i{?j-iy D^^tr* ,r^4? dj^t ,yDniD pn pyjy^p-iya ^jjt ly lytDxa nn^K 
in "ly ^5?r yto^''>QMn myijin DSDt^':J< djjt 
{<Tj? jnjyiymyi .rvsiD Tn^^n d^d |yjy:ijy2 
S! It? I'ly^^ pN in Dij'jf ,Ji?>tj'n{?D pn 
->y px ps?5^on: ny^^^i^DSJjiN ,nyi>ni 

: D;ynn 

iD'j T'N CNT ,p'a ? t'n'd lyn nt to ]yp„ 
? ny 'onyi '"tn ? ny'? lyi anyj! 'itn .ny'? 
anyn niNtatyiyB i"t ? lyjnN y:"T iyj^T ".nu 
.lyoiNiwiys lytyii mtrin nh ,iytrN7iys d.tk 
lyj'ip in;; nt to ]yp I^i'jm t:n t'n'c ! xrt 
"? pn TN nyn ;yj;NV t:'i 
•lyD^m nrs pn 
V?^ -"iNJ nyi vtnvn d^^v -ly^^yriyi i^n 
yjypnD v:''''t lyaiNinifj^nN n^ix ou 
pn |no D':5ny:s*j Pi^ns naip jnt .m'san. 
-NJ D^'ti' ly^^ iy3{^ .lyrnnyn pny^^ pm 
:7}<;t xn piDNJ pDoyj nh ^njyoya ,i'>ny2 
"iyi5^ ,y\*^j£oyiTy3 n ins ;yDNrD nyij? xn 
-pynti' pj2 NTN irp n "ixa iy2y:i in^N ?>?? xn 
ly^nj^vya nn^N ^j^t lys^yn ,iyti'jyj3:iN tyD^> 
"•'^'lyDi'o "in^N 1ND D^st^ PN "lyosy^'y: o^n 
-jn; nyi lyDmya i'in Nn 'Pi^^ pn — ri^r nyiu 
Dj^n |yo D^n ny^Ej' iy\':NJ nyi ,pvy>y lyx 
.ij'P Dy"iN3pjNijis |N pn 
.•>n^D:y: I'riDN onN lyp^-n lyDiyi^ vv- 
^n lya^j^ii ,p^^N iy:Nt3*ti'yj lyo'^j^Ti •'n lyn 
nys '•n jyiyii dvn ly^j? .uyin^i tyiiy> 
yp~tj;y3J"'^ip-1''"in „yjJN^ «n ly^mv lypjno 
-7Nn 1^; n^iN D^j Diyn iy^^ yai^yr, ,Dynyi 
iyi5>' .n^j jyoNB ^n ^v jyDNs ^n ^v ,iyD 
nnN "lyj-NioiD PN lyoj^ii yT^^3„ Dyn ijr 
pn T;N ^^n ny -w^i^ ,q^p o'i^d^j^d nyi 
.c'ln i,yiy^ lin li/Dyoti'nin in^N ^j^t ii^s 
-'•'IN y:y:^^N V2'<'<] iv in iy royn^yn d^j tn 
oyii ,iy:^ni ly^yii ^n 2nN tn ,D:j^r pN lys 
^n lyaiNiiipyiiN,, pn lyo^nomN ^n ly 
lya^iD ^n yD^yii lyDNii Nn nv'D cyr"'N:^N 
.lyu^n", ^nx PN "i^NP ly^'y^'SkS; >^t ovr: pn 
ly lyDi'yv, ,rDjyp ly^^ dp^c' cyuj^j 
-DJ^D l^-'D^niV V] IV ,iD^J r^N 15:?: Djyp^yi 
lynyj o*L:ny t^n iy c^dj^3 .y^^nnyi .lyo 
I'D-'o in ny o:ij"'''iniys ,o^y2^niv"iy2 ■'ns 
.moDn iJ<ij DniN nn^N pa Djynp pn in: 
nn N .r^NT inj? rf'N 15^: w^'^''^ mnan nh 
lyaii D^^pjyoj^iyj U''j ny^n iin dj^ii Dyi 
,y^3Nt^' pa ^n^ay; n lynciv p^n cniN ••n 
lynyn ^n tn ,iy:nviv ^tn ij<!J 'n lyj'n 
D;yia ,^ti'c^ ,nN: lyi ,r^^m3:N^ iNaj^^x 
Ti?: lyi D{>m iNa D'^j ly o^m iv :':vp oyt 98 lasiipix xn 40 nvi t2^^>viyii;:DnK r^s pi^ d^i dj^h "iv 

ni^D n;riyni doip yjyvD y^nyD xn 
yinu nyi nnx. .Di^^tj' lO'iynD}^^:! i,yay^ 
T8 Dnytnyi iv^ -niitj I'-t^^D "ly^^ s^nn^ .Dai,p 
Dn^K rjjypnyT ny — vw pN onyDEJ' Djyp 
n^o iyiji5;yjj{^. ny 'tonyii — to^j r^j? "^j;?: 
mry d-{^t toj^inyj lynj^n oj^n «n lyiy: n^?^ 
tDD^rn ny pj« n^^ti> pn lyn^^^yn i^; nrjs' 
-j?is i^j nyn .ly'jyn px otj'i.^D qvi jysii 
.mK^ion yrn ny-i^n nyn 
lyi .pj^^-nna pn p^x d^p ito^^n ny^^ 
Djs^^pyn iy^^ .n^N jyDyiD lyjn px Dti^i^Q 
nn^K D^j lyjn, nyij^ j'^nyjj^a sinx -^n 
-n .t'^nyj^;; d^^c' *iy^^ .oDyiyj nyDoyiitj' 
pniv lyinj^Q lyoyn ^j^t ny ,Dn^K mj^r lyj 
ps pn^' nyiym. dd\p iy .lytooyiiti' "lyi iv 
n!?^nD nn^K '^ ^i^t '^^K„ :t:j{^r pN oyn 
px y^jp NH ti^K ny D:^sa isn "? lyt^yn 
eyii Dy Dixro «iii ^y^stj^^'n s d>d or^^n 
^n jytoyn rjynDiyDJiN Dyn ny tyn pn 
nnnj d^s dh^k ^s^t Kn ,nyM{?D yjyr^x pn 
■^{<i,os -^^2 iD'?^'^ ny .nyn^^^p px \vdv \V2]!i 
PN m^>p yiDoyn^ni «n to^o p^nyj^j 
^yn pn D^yeitj'yjrnx oy nt^n nyn tojiyna 
jD'^v •^{^J Dv^n lyrn nyn^^N .v^^P px nyj 
iDnyn ny^^ ."p'^vii^J^ V\^ ttoip ,iny2Djy iv 
nynni d^^c> px o^j^py^Q^vx nnyo ^i^: d^»'^j< 
,Dn^X: DJ,}<;r tyn ts ni^i .p^nyjj^: ^{^d ^' 
-{^ntoK^yn lyo'^nyj oj^n j^i'ijit ntj'n^a nyn ts; 
Dnsii jQ'^^: i:i^: ny ms^r pyjyn Dyi lya 
«n Tj? ,iyDni lyrn dh^n t3T{^^ Ii?n dpjtq 
•^n ny '?^^ ,iynnyjQ>iN d^j dv^x dh^k lyp 
« pK pK V^'iv^i^i' IV lynnypDiK ny^yi 
^K ,iyonyjs^ix dh^k «n m\\ nns m2i^f2 
t3rn nij ,nyjyn nnynjin yvjiSj d^d iD^j oj^n 
.p^nyj}^: nyny^i o^^^ii^ ny^^ .rvsiD rn^n 
"^{^3 nQ5;?n ny ,nn^s iv lynn^Jta t3>j ^mi ny 
tsro tyonyjrnx dh^n pyii tyjn. tx ,r^8 
,tD3fc?T nyi}? i<n .nyjyn o-^ynjin y^s yj^n 
,li?n Tn.^n lyonyirns nnrx ayn xn ts 
j.^vjs:iiv-px-FiJ^fi mj lyn^^n Dyn ny |yii 
inyj tt^yn s |«n it:nyn pny^^ -"n -nyjyn 
lyiiyj ^};?n t^k ya^yii ,t'^nyj5^j iv pmv 
:^VD1D yvj{<:i toro nn''H lyj^l'^'n iv lynnsiv 
-pN-tira T8 ,,Di5^T ^nyjj^j \y)\ mj .nyjyn 
yjj^^ fc? ny^^ tDjj^r ,^y>a iv '^nN t^n j^vjniiv 
IV ■'ijyj nyniK' t^k oy t« Dyn lyjyii nn\pn 
-anynyn y:rnDnj s r^x oy d}^ii lyo^Dti'yn 

DJl^l ,niYX .^{<:T-D1DP1^ 8 T^K Dy DJ^Tl px O^J pn pQ vd:2V^ y^8 I'njinny ly^^^vyryajiK 
:::ti'n^a nyn lyii .jnu lya^^vyryj px I'lV^'pv 
ny o^j ,nn}?iiyj panyn onyn ^stnNjnxp ps 
.nynjiryn nuno Yi:)j2i)} 
Do^p yri^yn ,yjyvD nyto^niv nyn pN 
pns baip rs:^i?s o'nyDDj^^j lyny^ n^^Q 
nyiy ti'^^yi'i ,^:]!P ,nyjyn ny^'j o'ny^^ 
nn c'2 n^D pN njypnyn d^j y'?^ -^j^j nj^n 
D'^nyjj^ji ,pn^j<;i"iD{^ ly^nn m ny ton^^n d^j 
-mtj' s! ,in^is s„ Dn^K jn^yanji^ ,nyjyn 
nyrsyp-SDyto ,ny3>?nj st pyipy^-ny^yo js' ,vp 
-"'VTDti' s ,p5<:T-Ti?^n nypD^^pN^ ,nykj'ny^iDyn 
tj'nT' px jnn nyn — ODiti' nypDoj<:D ,nyj 
.nyo^^ii nti? pK "jnv nyj^nni.^ 155 ps nvy 
I'n^sino}^ roD^rn ps nnynitf' pn ny on^v isn 
nyii ny djs^t o^j rs ,D,n^N t:^D |yD3ya ^n 
"nyvpJi^DtJ' pD^^-njn^, s lya^o nn^x ps ny 
-n^BDpyti^ «n pa nyj^rp yj^yn nyDnyn — 
D7sn jyo .tviy^'pny d^j |yp ny^^D^^Dnya 
n^K t2:'J r^8 ^J>*J t:nyn ny nj^j ,p^N Dn^x 
.1Q1N jyDDrn'njityD nyn nnx *in ly^nn iv 
"Dnx Dnmy: Dj^^n pn^j^no}^ t^? ,ny dj}^t m'tj? 
nypi^n-pTDtJ' s Dnsn ,ivi'^:^ ^ \v:^^^ 
-^D^ y;in'nnv j^tj^i jyo^j^n nyanjiis i? nynj^ 
i^^DN ,tyDt!:DDnN tojypyj d^j n^N^n ^yp 
nu iDjny^yj D^^nns; nyn ^n lyD^j^n -"n lyn 
nn>K lyo ^{;?t ts ,ny d:j^t nyo^ni .nytj' ^mv 
iytD^yD>^nyj-to^j„ fyrn ny oyii ,iyTj#^ mj 
p-K lytj'tDB-j^iDiv nsin (lyDsnyjnyn^x'D^j) 
DJj^sn ps^iK DnrN lypD^^^Qonns px d^^^ 

.KDDn-nu s pa 
IV 5inK D>j Djyp r^i? t^nyn nrs dj^ px 
T^K D^^v yvj{<: NH .iyDyn{<;^^ px ^n jy^nn 
px nyjyn D'ny^^ nxD D^yto^i'nyD p?k ny 
,^8TiJnj?P PQ Dtj'n^s nyn d^j ,j^jyp nyn d^j 
-y:i Dij nn^N lyn^^n y^^yn pytDD^^^j d^j 
Dnynn ny 'tJ'DJ^.D ,d^j dh^n jyjypnyn ,o:vp 
]VD tD^yntJ' niD^ /n Dn,i< in:vD'^^ v 
.V2\P pK V''^^ nn^K 
8 Pins nj^D iDQip yjyvD y^nn «n ' 
,n^Jiny .tant^ Dyjyop^nyn n^m jyDDm 
-i^Q V't nxD «mD D^ix Dan^DJS nyj^yn 
ymn t^k ps n^{<ii j? ps ^n D^j^nyn ,nyD 
W^ii^D b* nxa 05^11 nyDjs'yniD pa Q^iy nyn 
.njy;yji nv:v' ps ons "in jynynn D^yJ1t^•D 
lyny: ys^yii ny^Dyn yjyjitj'D j^n lyrn oy 
ps nypy^a j^n^s in lyjyDtJ' ,Dypi!!j Dns 
m^ip yjyomn id^o jy^nitj' ,2^>^ D'ps ^yjyj 
'•''3 nunj onns jaix i?T8 pi^n lyo^n px 
,ny3y:niti'D pD sts iKa d>^ .D^^^-oanj^n sn 
^iv^j DIN ly^yoc'nya in ny oyn ,ny djj^i 41 .IVSCpV^S' iV^^yil *'l5tDD^Kl2 99 •^in tyny^p yD^yn ,'nyn^n yn^^TD^JJiN 
D'ly^^ .r:y mv lo^j nj^j ,DyT nn s ,'^{;?j 
PK Dy3 ,Y'^i^\2^ iyti'^11^ "^n lysnsnniK 
lyn'-m ^^1 ly^yn "lyoDyD j^n tk) 3ji:2}<:n 
.ijynnn^ OD^yn pn ojypyj d^j^h (lyiyii 
■^nn y^^i?p nyn>^ oiyn panyi jjipn^ii «n 
ys^yn D>o jyD^\p:i'ni?j yijyjj^^p-^>in xn 
n^iK T5? ,1V' it^JJ^T ,^:i'n^ /it{<; .d^n no^tj' ny 
iy T^K ,iyDnyjm,{? to^j dh^k ^ni lyjn 

pi^N ny it^yn ,iyt3:)}^ xn njyDl^.^tj' .^ya 
."fyaaiT ^n ps oyn^^tj'T,, xn b^p ih^k 
•T'^i3''n2 pn lyiTa ly^D^n sn ?,{< ,njj?T iy rn^n tyn^^n lytj^^ lyt^^jyo s oyii lya 3 
nyi T^N D^)) t^i ,n"i^iyn iy dj^ti dj^t 
,ny^^ ?n'n nyi px dh^k lya^niv pi^^n 
D}^ii nj^^Dps "lyi ,DJj^T,yj lyoyn nyij? 
,1^ "^i^i nj^'^ ,ny''^ tia V''?i^i xn D^y^sB' 
,DyD3i?a'^ p^p ivi^'TCs n^j tysisi cyDsn ts 
."lyayiNii t2>2 \)^-\v~\ "^^1 onyii oy onxn 
jyjn'njitTD s to^D ]i$ -^n *iy toirvisn 
oysy jn}?it:3{^ oyn ny tj? djjjt px n^^'onj 
D^aiyi '^n pn 15; dpij dik -^st y^^^pyiti' s 
,0^: ny inyn nynj? lyj^^n .nyD^yo yj^n ijj 

tD''D ^IQ .DPS iy!D"'''11V "lyi T^K DJ^-. 13}^ 

inyn "^i?: d^d ps lyjjiT'Dss y3^^i^ns:jJiN 
.ny-nDtj' j? Diyii oy .pyr,s ny any: nts ps 
ly^^ynp v^'?v)'\ tytyn .iy"iyi y3^^i^D{i::jiN 
-psns3 sn ps y:K^ nyn ps D'-ns: d^j n^j 
yjyvD s Dro in on^y Dps nyi .ynyD 
D^jjTi v:i^v^^ ,"iyDDyD v^^^t p,N -ly^^ lysi^'mx 
im lasjipiif sn 42 .n^ij; ^ya '?^<1tr^ f ^s lyn nnn' .|.lt5T'7«iDt:' .12 ]1D (."•njN^ .^ pro ,ima I3;nv^^ p^Q njton^iwj) ,irDnoD tD>n lyjy^ pa ryny ,t3^ni ;to^m ivn 

...jy^^j^i ...IVDi}^! vv^'iv n^jy ^.yn ^* ...lyv 

I'nytojii^ yoND {<ipji;i{<;t^'D xn iDp^^i^yjiyto 
to^D tynj^n lyi^N nyiytj'D^B y^^' ts: ^ts ,T5<ij 
-yj T^5<n I's^N '^s5^y:3^^^:i'iDiiiD yjynjmya 

-{?n Dy Km Dyi3vyj ps jy-i^vxs:^ ivrnx 
DV'?'\PV^ : iyo5?nJ5?3 lyiyn lyoijyj "^n lyn 
,Dn^ai$iyj ,nyij\':' lyD^^ati^yj ,mjpr ,d^jpt 
•^^N lyD iDj^n nyc'tD^Q px ,^n « t33{>*,Dyj 
yj^n tD^D Dnn^ in Dj^n ,Donyt^-iy3 iD>j 
^D3 Tyi'K ^3n Dro ,^y-iiu I'D^D ,Dyt^'!DK^>p 
.nyt^'D^s pD tyn^^pyjom^s lyvjxj px Dyn3 
pn D\o pDnn^ pa lyuj^i'ki' s ,jyo>^:i' s n5<;j 
onn^ .^-w^'^'B pK Qnx "in Dsy^ti' ,\m^ 
jytoniji lyny^ px 2^^^ dtd t^k p'^s lynj^ 
...^Kiti'^ riN p^« tytoiJ^T 
Dytj'Dx^^p yiDn,DK^ii; yj^n ^dmd dhit 
nsQ pi^x nyn^i^piyn^x lyom^ s yion r^N 
iyj'ityi5<a y:^iy3>^Ti ,Dynyn''m .\V2')^ 

,Dyny3^m; kh ,^n lyrn ,no^^^ y'DiXD n 

KH Pinx ^n :}?no t^'D}^D ,prnp b* ^n n^j px 
DVL"t.'>i^^7p j^n D^a ,Dyvjn5<:'2D xn ,Dy!;i^^a 
D^j in iM ^n jy^yii di5^ d'pq jyoijiTi^f 
t<ni iV)) lyvj^-j K ...lyiyjjsnj ^n px .[yinn 
St lyiyno^iK .^n iy^y:Ni:i J>^Dt^' p&? tjy: 

.nyn ^ns ij:>3 ^nx — :?>3djs!o s pn .^^3 
1^f ^yn^n re^N "^n ^^n ay^^ !D5?n onn^ 
lyjyp ^j^T lyo ,pmN-n3 {5 lyn^x s iyin>2 

PQ ,Dn{?i p3 -^n iyDyi,o:i'iv ..jyn |'s>in 

nx .^Kntj'^ n^ nnx jj^oipa^iiN px jyjsn 

nnyr ,3y>^ Dnn^ n^^n oyn ps 05^ ,^Niti'^ 

.lyoyiDti' 12; 3y^!? 
Dyjy3M3y;ji^s nvi 

j'D''D I'nnn^ tyDDstnoiya 

; '?vi^v:i lyrv^Btj' ly^y: 

-nn{^-in lyn dtd ,yjnyt^vn 

; Psn ii:p:''? lyn Pinx yp 
mt^' ,-iyr3^^o lyi ^yvyj : lyirp D'nnn^ 
y^^ — ,P^jyiKii "lyi n)'?^ pN tmo Nn 
; ni^j nyt^'^n^K lyn i^^ii yjjx> ,yns-i ^m 
Dyii'n^^^p yDyiDst^iv i?^*© is ,\m^ D'nnn^ 
.jjijnvNin D'nnn^ ; ^yi^u n^Bnpo is d>d 
— ,i{^n nyi lyayj ej^is :ns3 ypsi^s^n s 
-yti^o^a pN irp ^ i^''£x i^-'K lyp y^i? ym 
lyo N^n ,Kpa"',B'D ■^y^y£^•o^2 vS T^x onn^ ,n 
■^fc?i ps ,nyiyti':D^s p lynj/'^t^D^e {«! ,13J{^'t 
nyi Dnn^ nytj^o^s px I'onn^ jyo tsan 
.n^jy ^y3 ^^<^t^'^ nx 
ti? lynnyo ypst^ nnn^ t^n' nD>?3 px 

.nynyt^'iD^a {j; x^n n^jy ^ya ^xntr^ rnx 
-:yp^N lyn lyn ,iynn{^^ xn px i^^dn 
Kn lyo^rny: ^j^j nytj'D^a pN 05^n tnxn 
■ys "in^N pa Dj^n Doixiiyj pN "ypJi^N-t^'D,, 
Nn ^y^am n^iN ,'ph'b nr^ nnx iij viv^d 
1N*5<:,2 sn pa ty^nyviyi:3j?j t^iynyj to^n 
pa nnnx xn ,Dn^3J xn ,n^iJD . n^n^ 
jyo Km ,D^yiJNnyj lynj^n 05^11 ,'?voivtiiy 
-VP V'P ti'TK /nytJ'D'Q px, MDyiDi^'yj toj^n 
D}?Ti Dij^Dti' yo^nj ,yDnnj ktk — ,nDDj^j 
nn Kn nyDJix ^Kmx ,D''n"i ,o^"''n pn tid 
jyto^^^ yjnoi's^nKn xn ^^n i^^ax — ,':iti'm 
^,yi:r)npyj3j;^j K 1^2 lyo^^ny: Dnn^ n^n 
.n^:y ^ya ny-iy^^^o^a 
-LJDjyn jyjxDti'yj t^k ^n'n^jy-^yn oj^n 
-'n^:y ^yn k .n^^J lytasyn d'pk yD^o ^{^d 
nya ^n nyny-^i'tD^s kh lyjy^a jKia^' lytj' 
lis iii'i^n ,"iy't"p xn pK ly^^stJ' 15; lyrj 
i^-ias DfcJtn lyn};^ onn'' .lya^DsniKP ly'ptj' 
,ynyjfcfi,Q n^ifia k £:)\d n2y^^yj -^n ^{^oDDjyi 
DDytj'Tjnmv s ,Dv^i2ii^'?p v:iv:>i^-\Pv:D'^ii 
-y: Dn^N t^k e^p ny-i px ^yi'^n nysnpD 43 .n7:y 7'yn ^:Nnty^ pH nyi onii"' 101 px ,n'}m r]2)D:^ ov'^t^BV^ i): ,nni/,o djv^i 

D^^tJ'n^ pD .p^^; pK t^N nnn^ pn — "p^v^ 
D;;B'Tj{?^n n^^tj^n^ i^^? p^v ps ,p''^f p^p 
,iy^{?n lya^N ps jnya nyn^x nati^j D'Dnn> 
,I3;j^rto nvi'K ,ii;n^i;2 px i]/n^;;ii lyn^x 
is; pj< ^n n,y onyr nn^yois px ,d^d^ pn 
— {^1 .D^js ny-ij{$ t^ px ,'D^iJiDtJ'VJ n;?nj8 
D^DJDD ,tyni;n^2 yo^nn yvnsiitj' nj^iS j< px 
j;dm"i Dro ,5rDin ps oj^m:vn jynyotj' D^i^'ii 
-yj '?^\] y^^nsiiitJ'ps lyo^na s px ;DypDys^'n 
-iSJ nyjy^j^ii jyo^n s d^o ,p^*ti'r's tyors^i' 
i? D^Q yp^'imx^ '■w'^^'P'Wi:) lyn-'n s n^o ,'?vq 
Bt pK ,iy-iyn^2 y^i^n p« — dij^t .Dfc^oip 
DyD^yts r'pv^Dvn t^'nn s ni^j lyi?;? ,p^^r^2 
p2 ,tj'Din pN iDJv^Diy-i Dn.yoti' dj^ii ,"^'ya. 
p2 DDsoy:i T''x n>:iy pn ; ^j^^ii 112-112 
nn po s nro ps' r^J^n iy:yn 
-D^i« {i'D^^n J? ,iyt3^n yi^n ?i^ix 
*inj< lyDpiitiiy^ ,Dpjs*>2 p2 iytoDfc?^2y;i 
-^3t^'yJDnK y^st^•T^2 st ,p^v p2 ny-i^y2 xn 
-^no "15^2 s ii!t2^ nyn ,pj3^ n^sn D'p2 lyo 
rnx ,DnniD iyritj'i»2 xn ,pn'B' p2 ly^iy 
,nyi lynyDtJ' oj^n ,D^jyj:D ,DnniD ^xntj'^ 
,-^n p2 ,'?^)'\ p2 DnniD — b^dih pi^ D^i^D 
^oyprK'tJ^i ,iyiyDp5^3 ,ry:i'^2 ,rj*^n pD 
lyp ! D^^triT' ,^i? ...p^v ...D^>K'n^ ...iy?iJi?o 
,n^^:i'n^ is .lyD^nsj? to^j nnn^ "^n 

nj/ nyi5?, ,^.i^ntj'^ rix P2 yjs^ n]/ti^^28nj5?yj 
T^x I'Dnn^ "i^n bj^p px .d^j "i}<:: d>?t nnjsn 
-iv^ oyiyi ,^yDniyt:ti' D;/i,y^ p^yDti^y^D^ij^ 
«n ; ^ynjyDti' oyny^ ,^,yjny3 oy-iy^ ,^y2 
,iyD^iD xn ,iyo^i3 xn ,iy^T'''K xn ,iyDpi? 
IIX ! •'•'myi lyjiN'totj'yj .n^5<;ii ny x^ii cv'?i< — 
.t^^•D1^ D'p2 m'^B Di^i ny dd^iii — jyo^ni 
."lyjnjy^"'"'^ p^p d^j Dnn^ t^x yion 
-{?2 D3^nmy2 ^n ny '^^n yj^n lynnvs;^ y^j< 
ja^nvi ^''^)i oV?^ ^^iH .D'mti'^'yn ,v^V!o 
D-15^11 ny^^ nnn^ oj^tn nmo sn pn i^nya 

,pnN iD^,yi1 1V~^ PX IDN^J D^J PX ,015^11 nN2 

NH -i^n];o T^x -)]; tx ,nnn^ .iy:yn xi*r p2 
.I.yDnt<!i Djj^t ny d^^ii tyo^n iy ^mi ,mnD 
nyiy ,t3nj?ii Dyi,y> nn^x oi^DyiyDJ^x oy 
.Dt?n Dj^ii ,iyDipyji5?2 iponi^n t^x dj^'Ii .rsr 
/^n .tsD^inyn ij/ jik .pniDy:2MN w^m^i lyo -"•^n pn iD'D oms n-i,n5^2 onin^ jyn 
D-in}#2 ,nytJ'D^3 p2 jyj ^1-^^1x2 sn dvo ,^ri 
l'2^iN nMix iDDip px D}^"ijs*2 Dyi lynns 
xn pnx ny Dpyinti' ,dpx"iO lyiis^to'^-oj^a 
D^j2 ]'D'D D1S "^n tonnyp ,yj^yp px tJ^D^n 
N iynn^2"iy2 t:anyj p,x lyj^tj^ixB xn 1^ 
xn p2 m Dy "^n ojjx2 i^^:n;;iiyj .oyioa' 
^n j<; it3:D^,Q lyn ,iny^np lyn «m ,iyD}^n:5?3 
:ypji3xti'D nyn jy^yn nyi^j^j px lyi^x p3 
ypjuxt^'u xn >c'^jy-inypiyn^x t^ nxD oi^)) 
,nD 8 IKS Di?n ,D^i?ii nyi ^i^ix DDstoyj wji^n 
tya px ."in^x px m'"? Dy hd ny'jDiDD x 
Donyj nniT .^xit?'^ nx ^nx ?i'nx aaip 
,T^N D{^i 12^'? X 1X2 05^11 ,iyjyn2Dnx "^n 

1i' PX ,D"1J^T Diyi ^D ■^X12tJ' X "1X2 DJ^II 

ya^yrx Dnn^2yjj^>x ^^ix piK' r^x lyDij^i 

...Dypjiiixti'c 

t^^j 15^: ypji:xti'D lyn ?inx nj^n Dnn^ 
■^n tD;i{<;^pyn ,-iyinn yiyrjix .ri^n t:ij V'^p 
-B^, oitr2 ypji:i{^ti'iD xn ra^;] ,nD3 Dnn^ 
px [y^yiiDDyi p2 .nyoya x ins? ny^npyj 
nxjn "^i^j ,n3-n'X ,Dn^x o^j^n '?n'\^i nx 
y:D>yTX p^x lyoij^i it3in^2 lyo lyn ,inj?t2yj 
-x:i'D ^xi:^'^ nx px TJ1X •'^n ...oypjuxt^-D 
^yn D}<;i ,m2D x ! roTxn dij^k^d — Dyp:ij 
...!njx^ ytj'n^x x — ^xi:^*' nx ....•'n'n^jy 

....njx^ nytjix 

nyiy^ ,^yjnyn nyiy^ tD{;?n pDnn^ ^^a 
nx IX :iyii i'2nx ^yi^yn ^v^v' ,'?v:i''ii 
D''^! Dnn^ t3yii2 ■ — iyi2 .lyoj^j ^xnt^'^ 
.Dyjj'xs — lyK'XB .priX ^m o^n ,m2 "i^^d 
P2 inyj-iyiDJiix .pjn^ i^xn^ I'lytsjix iy 
pyDjix iyj^i6j'ix2 ;xn ^ tjo^^n n^jy nyn 
.^niD px ny nDxn "D^^n^, x .nyun nn 
xn .D3XJ nyi n^ix lyjn'iynir x 
,iy^,pr2 ^yoM lyn^n lyiyDn^ px lyiytaa' 
px c^^jyo^ynxn px "^n ly^^eti' ,iyn^^2 
,yoxo yD'31:^'^'y3 x x^ii ,nj3> xn ; iy2^t:tr 
It<; D^yvip px IV opip ,iyiD^D px "^n tavn 
D^Dijip xn ,Diy2^D^ yjyti^^iv xn ps 
Qii^n Dy .^^to::' t^x diix px Dnx .vin'>» 
Wi^'M ^>D\i^ X ,iy:yny2 iv^^i^ii^ x ni^J v^ 
,iy::xT xn lyc^iiv ,iyT5>n;i y:nj xn ly-c'niv 
; lyann xn 112 '■\vi^v'?2 v^'~^i xn ly^r^iv 
X 112 yaitiT X ,p'iyti'''n X p2 r^nj x 
,y^yj^>2 X 112 yti*j3£r^2 i? ,in^3 x 112 ,v>iJJ't 
oyc'DX^^P xn ,:^ypyix:xp x 112 ^yTJ x 
,'lx^ys2X2 Dpxio lyo^nn i'2nx ^n iy2y^E' 
lypip ,iypip ,tDjjynD:ryaj{# lyrn lyj^ix xn 
,t5>iT lyi >''3 "^i^: t3nyj onn^ px ,dxt3Jx5» 102 t2s:ipi:i ^n 44 TK t,yin{?Qi;jrnK \vd rx m .,.|WDiJii?Q 

IVD .lyiJ^iWJ 01J nyiy^T t^x i>^*n nyn^? ,>yD 
ny Itoni;^ nnn^ Pk ,p nvi ]v:ivm ^^^ 

D^K ,i^i;j 0^1'X .prp ^? T>^? "^^^^ yrwr^i 
xn nt^s ny35>'n d^k ,^n!yD o^in ,iyr':rDD{?n 
p i,w{^ipw rynj^n i,yn'K ! p .oyij'DN^^p 

...^yD\n D'pa 

,nn'Bi ps iynn}^Qi;;rn:N pc nmn p2 

lyo nj^n i^sn nya^^ .jyjj^^tyyjnyi^j lyD^m 
-{^ipyj lynj^n lyi^x ,p^Dtr nyi tyaj^^tryji 
...tony^ nnn^ pK ,nyD{s'n. lyj 
lypvp I'p^ny "^n toDi^jnys nn^en px 
ytj'in'' .lyn^N kh dto nnn^o s lyjJSQJi^ 
.roj^spD^j^Ti. ^{i'nti'in-ijsnj^.p nyti'n^x g; Diyn 
n^jy pn d\d nnni ,aon^,o lyp^^n jyi^N 
8 ,D;ynip p^ny ....y^x^JiDb* ,inyiiy3 Dnn^D 
pi< Dp>5n nniT pN ,nnTD 5? Dynn to .n^fiD 
pnND nyi:n ,iyD,pi^ onn^a ,nyr^t:B' Din'^s 

nma t^K Py^is I^t lyo o^^'? Dn^isi p2 
,nmn «n lynrx iy:ynp ^ro nn pa^iN /j^d 
-IP ,"iy3^n .ti'ipnn nu s ,]y^iD .^ oynn ^d 
-^n ,iyin^nyj ,^yDMn ,r^}?n lyjyo ,^yD ,ny2 
8 ,tn^{i' s taynn 'd .iyDJi5^^n3 ,iyiDJs:D 
p.s ,iiQK 1^ ,itj'n s o^^iiD TD .n,3T,D 8 ,ni'ija 

pyT^ity ^DTiD nmaK : tyomys "^y^f jyi^JSJ 
— iy^'^'{^:n.D pnN inn ; -irotn^j^j ni^^n p^r 
5}^n„ . , .D'nns^D ^yn nynytj^D^e yDoya y^s 
nrx ?"ai<^^nN m ,^N^^f3 11 oysy ^n tD^yn 

■^n DsyiD ny lyii ,i^>j#dd I'lna ^nn px 
-nyD . . .! -^j^n yj^DJ^^n lymjnya,, 45^ ^n ^'d 
Nn ,nmjD «n : d^uln t:ro lysij^ii 
ny pK . . ."-nD« lyn ^itj'in nyi ,n^nnn 
taro ,nn,»ti^ sit^ iotd yv^^^is ps ^n dsk^p 
,D^Dip n ,D^{i^ip n onn^Q -\v ....nnn s'rs 
Dyn ,r^j;^n \v:vd pyj^rtati' ,iyjis;D{i' xn 
jyDij-iya In^^niN ny ,n-nj!o i^n ,in^tj' 
Kn iy?3ijiyQ ; nnn> vi^ lymjnya pim^ yDynyv?'}?iati'-iya ^ij^d DJii^onyD Dmi^ 
xn .tylPTik^'D ynj^iij d^d n^ti'ian lyDniK^D 
,\virM$' pa pit:' pDnn^ i^ lyj^n D^^ti'iDn 
^Dv ,Dyj'n pa "lynty n'pa na'n"' s "^i^i 
nyi njn-pn^i' .ni^^B^n v^y py^^^^iDD otid 
,t3j<;i^{<;D ypDny>K^{<;p^j s t'N j? pynrnj^^K 
-^'^ ^ ,iyj^iN yo^i'iDnjiiiDDyjDnK yo^n: D'd 
yDp^ny:ifl{? ^ni:»' D'd px *ni;?n ym^ }2iii^ 
NH pVki' iDj^n pjsin nyonyn ny-i pN lyjj^a 
"s:ni: ,iy-ijuyjiyn''K ^5?,o p^N n^j d^l^idh 
-yoNS iD\D nyoy^n yayom^** kh ony^pyjjyD 
Tii! puK mjr^j «n lyti'jtj'ya py^ssQ oyp 
nrriTK' .nh V'wi^ lym lyDy^n yrj'^s nnx 
D^o lyj''^ D^ti'ion yjn{<;i «n .lyn^'j^i'iya 
TIN Di^i •'n lyrn ly'nnn^ ^^3 pK iitd^td 
«n pa iy3{<DC'Ji3 yDi^iD xn pN ,Q5^p pK 
.noK'j D'nnn^ ,00^^: o'Dnn^ njy^^ n^^Mon 
-■'St:' ,tyv^n n^t^ion xn ps '^y^'nti'yD xn 
N* a'D «m ,ynsiOj^'s prr q^d in jy^ 
-yi^^n^ys pj< sn lyDiNii ,iynyi>^>t:' ,ti'px^D 
Bs^iK sn w^^'? ,«n lyn^vn ,iy:jiiD3^'n vyvi 

.fi^K lynyni «n lynnn pN 
15^ n^K't^nn ps toyon nn^^^ y^jst^i dj^i 
,iyjisyj D^j Dnj? p^p in notj'j iD'onn^ lyp 
D'pa ■^v'^'nmD xn i^j ij^j in osy^ti' 
pH nynna ,d"i}^i lyjn^^o ,}^t oj^^n .c^oin 
px nna ,niJ3D:o ny nh ly^n n^^i Dnvn 
njyoyjp ,nny> 3n:y"in^2 ,pnyn3 ii' Doayn- 
D^j ly'DniT" T^N D'^v ^ypTDK' ojjt .^yj^if 
yi'jsj xn inn ony^ iy .lyjypnyi iv 
D'nyiB pa nn:; y^s ,sy^p y^^ ,iia muy 
-nrj^ y^js- ,iy'nyn y^x ,iy5»'3y"ip y^s ,D^tj':ij 
,iy:j??t^y:nyny^j .lin ny D3y> ly'nyn y:^ 
.DMX ly tonyr ny xn ,Nni nyDora ,^"1^115^ 
"lyi n^iK r^u .iy t^x t^u i^^pyit^ ,t^^3 pn 
D^'^iD nnv yjyDj^nny: ,1111^^ ...n^ymyvib'J 
■jy^Diii^^ip NH iDro ly^nt^nsa «n on^N iy 
iy Dl'y^tJ' ri)'?'?p yonnt: d^o .o^>v nh v:^^f 

/n 
lyjynp ii* tj^ nnnn nyis lyii pynnj^j 
tyT« n pNpynyijN lyn ij^j nna p^N ,sy^.p 
□ni"!^ Diyii ,nnva pa \V2''l>p \i^ in lynnn 
p\^ ny D^fn Jinjyjjn ,Dnn^ nyiJN in ij^j 
-N^^p xn D'D ,p^N iD'Hjyti ,yj^yp nyi n^x 
! "Ktais^nyn sni„ .n>'» nrj? ,i'm nr^ oyt^D 
PN ! '])}riV2V'? ,^Vi''^V2V^ ,nn^?a pa onnx 
lyD^ji^f T^N pnvj pa \n n .nj^^ti' nmn^ 

...Dyj^n nnx D'-js panx 
noti'j D'Dnn^ d^hh ,nnv,D pa d^iin 
^ynyntTDiiN p^x ps ,|yin{^annN P''N ps 
moD ,Dnn' t^n tyoijnya .lyn'ms p''N px 45 .rt^jy ^V^ ^i^^^ p« ^71 nniT lOc .lyDDJi; p^p n^ix ito^j 0"i{<:'n ny px ? ij 
jyo !s:ti'"tJ'-tJ' n^'^J t^ynypD^^nyQ iy ,n3"n« 
D^j OD^n ty^nn 8 ,tyjj?^{i'ny3^K i^^j ^j^t 
DnxDnn n^j i^^sn onyDtJ'iya ny .iniD 
,^^in i^f nn^K ikd t^k ny .io^d pnr pyotj' 
,n''?mi' ,P'V nymyii «n "lyns? ,^V'^ i^ 
D^}?myn^"n pnv pyioK' o^)) ,'?d'\:d ,nmni 
ly'nnn^ nxD tyj'^T ,iyj}?T D'rx ^j;?o oyiy^ 
i^D^v^ PK "^n D^y^fitj'iv ynxtojKQ v^t .juyj 
^,y pN D^ni. ,D^iTi ,^nn ^nn iyjj;?-iD nn^N 
tiK n'D'no nT{<! ,^\i ^ir» ,m:i ^n o^n^s 
-^s y^{? ,ny^ |y^J8:i oyT ; o^nj ^un ,Dnnj 
,DoyiK yj^n lytajix iy D^sn lyi^x inytj'n 
/n D^D tOiT^D ,t:n^^Q ny iin 
pitj' D>{<in lyo .D:njy !»>» pnr pyoa^ 
Dy ,^ypj\D inti' T^K ^yn'^niK' px ,nnjD ^}?j 
tonyn oy ,^yDrn px lyiyotj' « pi^ti' "^n Oipiyn 
^ ^n Dr^^ oy .y^ynyn^^ ^' ps a^n s in 
n^«3 pK .liny n^^n i^^id3^> «.n pa p''tj' 
iy:n:yipj>'n lynyois nyn v)^ "in onyn 
".Dim «im» lynyjj^n d'pq p^j 
DtjiT ,nyrjyn jynyii mDx>o ^ya i^n 
in lynyjiv ,in lynyji:; ^n .lyrjyn "p^d^ 
nyn^^jti' ni^ ,DSDt^piyn di^ : y>8 n^i^n p1t^' 
jntj' Diyii ^iHTtJ' pN ; y^-i8ii}?p nyn iv ,tj'^t: 
px . . .ty;i}^"itDnyQ tonyoc' Dnn^ px ,t20ifi 
ny ,t3ayn{i' ny ...ny t'k D>yn nyijs is 
lyn tD^D ,iynrtp nh t3^tD ,3^ni \'0''d dh^^q 
I'D^D ,nyj^n 12^0 y,pE3i^8D iyi d^d ,n^jy 
lyn^K nnyti'D^B y^st ,y^i? n^» px iy^ |yvjj?j 
-ini — "lyp^ni nyn px. nn^^s ny .iy,nsnv 
...t3^''p3^>ijyji5< nyn 
...InytJ'D^a px n^j t^n Dnn' ^yn pN onn'' onyj nna lyn t^x nntj' 
"lyi IV toaiip oy is ,^ya'^ntj' lyti^'n^x^D 
nya pD'o. pyns onn'' in n:?yD'^ nxnp 
DTix .vn^^ir^ nyn -ijnajix n^^o lynynyv^j^DB^ 
.DHD^^^n ^yn ^yiyi i? nnx in ly^yD'.i' nn^K 
sn DTD ^D\n nyi ijssn p's px D^sun onn^ 
mj^n nyny^ nnx Dsstn ,ty^ii}?!D ya^^n:! 
lyto'iniv lyi d^o d^j px ,N-np ^yn n'pa 
^yn xn iv ti't2''iD nyi pa nyn-'X njxn 

Di^n ?,K:5V,n px ".pixn nx ^sl^'vn tj'ym,, 
-lit: ! in iy»3 er^o d5^i ,pnx nyi nDX'^yi 
^:^ -ij'yn,, .ny^^s^iDo innx inn finx ny ^^yD 
-yi^j^a 'mv D2soy:i DJ^n ny ps ".nnr Dunn 
^y,n\f "! -TjiT jy no^'D Djji,, .jy^jna yj 
->yn mnn .n^ntj'i^j?^ nti'D pd>t ti^ix iy 
"lys yjmn D'onn^ px ,iy^n^^D^ D'nnx^n 
^5v*nx 0{^i\ .Dox^a /jr^ti' ODnyj yDjyni 
nv D'j nyi^a nnyo d^d jyni mvD t:io 
n'njyD- .t:'njyD iy px rniD xn nyn^x 
lyojix D^xn ,iyvx> xn ^n no^n ,i:vr] d^d 
:?{s\'Dt3u:yi T^x i^^p^^j ,l^^P^^J ; nn5>*3 xn 

.Dnn^ 
~r'p?:i pnv pyotj' lyii ,t2D8J mxa nntj' 
nynm nnn^ Dnyoti' ,nmo nyi lyn^x njv^r 
,iyjypx nnyoK' ny ; d'hdx^d ^yn :xn iy:ymv 
^^10 Dyn jyaj^ D^xn ny .nn^x lynyj i^^^j 
nyiDnyn D'pm^ pyoti' ojji^t^ ny px 
■y^^n'^ X ,iyt3'i:i x fx "id^d nnr pyotj' 
1"jn px mx oyiy^ ,toi{?Ti oyiy^ nyji^r nyn 
.p^v tinx TDn X ,ii}Ui^ X Dn^x 'u r^x 
— Dnn'' px r^n it^ro ,ny^'a it^'-n myi iy 
pa tor'C' iy !nvio in r^x ny ; ony^ nj; 

♦lyrjynyfl 
^{?:o oyny^ in ny tiyijyii — ? ij ? ij 
<4a=^ \^ -o» ?^-««»ilS 
.Ij;:ijnj;rxij? yD^CD.^^.s:niirT /pmiytrta:''!! Drnxo ps 


D^niN nyi 15^ — ,'?'?v\2^ rsMK --^i^^j Dyo3 

-j^Ljynto D15JD lyD^^nv oyn lyonyj iv 
nnyt ts My^J^t nij si -ri^x ^y^i .tamyi^ n^^'? 
?yDi?nv .|yn{$ii,yj it^noyja^TS to^j t^k ^y^a 
tDjyniDD s D^jjoyn -nr^no pi^sis .:y: ta^o 
"lyirjis ny:ny3Drjyp nyi i>n t^vnyo na 
-"■K •qjjj ,pi{$'-rj PK "i«'Dp«n ist D:'''n ,t:yD^D 
->DyntD inyr p>p nnyo d^j ryn nyo^i ^ nya 
.,nn^N D\'3 ,}$T^8 Myoisinv — ,t3D'^K^V{s*D ,nyj 
."noKH,, I'snx ryt3jyj{«2x tyn^^'py: "n^x n^n 
lyi -D3{$tyj N^ii ,rK nsnyn lyn^s lyii 
nyn^x ,Dys ona^t^ ta^j iy"iiy:i tDi^D^iryi 
•})ii ly^^: px T^N* ^b'jmtJ^T ivi ^^^11 iDsnn 
nyi c^o D'l^prtoynD prn fs ,tu::ix3y;iiyt: 
i^^x nc Dj^n sn tx -y^^yrs ?yiiy: lynys 
nyi PQ !ii5 Dsnyj d''j is: :i^J5Qny V'<\) D''n 
ytj'nj^iyD''^ xn t3« ,xn t^n D^n ny-iyijs: 
-niN ytopynn i<n iyiTy:i ,yr^D D^^pi^oynw 
— tyjj-nynjxn ynnytDyati' yr^iD ns y:)8t 
lymt^i lis ,njfc?^jjy p^p pnt^oyjyn nys^i^ 
PQ p,x ijx^^jy "^5^J pni!f ,iinD3Nn3 !^^p 
pitj' Dj''''n VT "^^x ixii 'StpnyDS r^''p tyDns?i 
nyrn^K ix i<m rn nns^ ty^jnyii'm nin 

-ivinyi ,3jny^ny m nnK taii^ii pk rn ,m^D 
.iy:jnyr5<iy jn^yn'intJ' y^ 
PN ly'iiN D^o nasttj'ajspyn r^i 
;yjn«:TDrpi><n d^o dh^n nn 

.'Dpyin 
: 'Us: lyiiy: t^x nt^yo xn 
-yj "^^N 3{!?n nynorjyp pn jnjyoiPJ« 
pi^ jyj^n "n>3N„ D'ls-aiyay^^ ps tx tyjiQ 
-ys^^jniti'r lyn .nyoij ^niv ryjurtj'ny lyiiyj 
ny -DynD^; nyi 03s:3iys DityS' -i>d t)}«n- 11^ 
,iyr^c X :^fc?r yjyDt^iyj ryn^yrx lynyj t^k 
.tDpnsiQ "lyK^nsnyD^^ ly^^^iny nyiynpr 
Nni ny^nyfi-pm ps pn ptk lynuj t^k ny 
; ny^nys ys^^^snat^' m i/t^'^^xp^DkSn^*^: pa 
-y: y:nD^j$o{<n sn pa ^na jyiiu:i t^n iv 
sn pa .']vw'? NH IV rna^jn y^^^jnyii 
\)i t:r^oy:i to^j Dt^n tyo ya^yn -nintonn 
-^yiv PN ,?yTNia-nv^^o x^^ tia pin tyo^xn 
TN 1''^? lyj^ay: Di^n-na id>j nsn "lyr^P ;/a 
tyiiyj D^j T>N ^yp'ons vp npi ptn .d^nh 
lynsr D'lNOPNiyi nvi pn rynynij'iyojiN 
tiisn "tNona mnnnN") w^ytot^'nya lynyj t^n 
lyaiNT PN dyany:! pint iNoiyn^^ m 
ya^^jynya pa ^na ,D^o:i' n^'?' ryiwj oy^N 
IV K'jiNn N pia t2nyoD^''jyn '^^^jinpi hIinj 
-jNoy tyopij Dyn pn ^^mdin jn wnnv: 
.DN^P"iyt3''^nnN Dyi pa fisoNp-ojN^vNs^v 
-y^^ typ tyn yo^'yii ,DanB^tj'^v n ^^^njy 
^n 'Djp^ Dy ya^yii nNa ,^Nt n "^^^njy 1 ty3 

I mn^n^N IV 47 .jj;:i:Tiy:>«"i:y j;ty''tDiD''^^s:-niyT 105 -y'? ))! Dp''tj'yjpj;'ns! -^^n lan i^k^ nyn 

IV tyonyj "^^d D^n (nix: ytDDia v^^^i:'i< 

DM^: T^t< Djn ,piyna lyn to^J tyii ntti' vd 
-j'^K iypnfe?n6r 55 D3{§oyj .v^i^ fiunn nyn tn 
ju:js!^ 55 ri< DnyQOjyy: to D{^n iv .pm 
■2;nyn nx y^y^^ na dijdmx luti'^'DDNninDjy 
DJjs^'iyn /DMN tyni' ns ^n^o t^i^n .tj^'p^^^ 
-y: P'o tyo^^nyn t5»n nx njNn-numa t^n 
i3»n "lyDrn lyi — nymj tyD»i r'n^D o3n 
-13 lyDiy^Q Dy::y' nxa — DPmu: tnti' "in 
^^■'"11 -lyjy'K'iy t^^j ^soi^''P t^x lun^uii ,-iyri 
-on !^x Dpnnytojix lyn Dxn "nnsn,, nyn 
IX px lyDyiyj i^xn t^x txmyny^^ nx njx^ 
T^x. XT^x 'toi3 Dy~i px .yoni.t3 yt^'^D''nDDy 
-^m .:^x2ny inx lyny^^ny: n^^pj^t^unD p^n 
-yntj'yjiy^^x m- i^o lynxn nynx >xa ly^Q 
nyt^'^taoxn'in'ajy r^'X ^xo x dxii px \V2' 
Dxi PiX ^{i'n^^u px "I'x ^x ly ^x ^xo oyiy^ 
"xn nyc^y yr^n xni /'lyixijyn,, "n^n toxn 
ns "loD nyn pimx ^^^ii -naxit^yj lut^yst^' lyn 
yD^yn -^ynn y ty n ^ ^ "t xn ,fiyna xn 
lyD 'taxn ,iy:xonyny^^ ^u iujidu: t:xn lyn 
on^iOnxiTpyjr^s nyDyeti^ nnx^ x to^o i^d 
anynorjyp pa rx^xa lyD^^^^jup nyn !^x 
-^y^a t:yn oy xm ,(Mna :jijnxii px tr^n) 
-D^ix DXVit:y nv)) to^nu^knyi "•ynuac' 13d^^^ 

.-lu^i^in^a 

tyiy" px T'^'X -lyDXiaK'iya nxn ^^x 
-:ynya .]y:xcny3y^^ ly^ynt^ii^nxa '^yn^axP 
lyixiiy: q:^pv2 dh^x tD^o lunx ^^x pn i^^ 
nxanyi ^yn Px Dnx inx^ ^niv px nij'ny 
-y^nx .ryj I'^xa ti^^a xn tuex^ iv d^j mx 
nyn t^n nn^x pa j:i,n^n.:i'y3 unu^^ju: x ly: 
rx 1880 inx^ D1V lyoiP ^yii ^'^< '^^^ ^''^' 
-ixxa X ty:xT iv pn Jijy: toyn x.i .ixnjx^ 
••"iTX ixony^y^^ ■lyn^nti' nvi jy:uii nyoiyii 
yrn px to^yoti'ynxa tjix "in t)xn ny xpi 
.1877 nnx'' Dun t^x tunan^tr 
nya i^iti' i^^j^^trinxii t^xn nn^x xmi 
nyi tyjyn nyonyii ya^^t^y xn ps tyjxDt:' 
ti^\x »xn "nnx„ nyi dxii pm^^^x tyta^^'iy 
tsx^a iyiiy.i t3^: ixoiyny^^ t^x ,o3xny: n^io 
->JX "-lyt^^DD^^X^ifXD ^5 P'^« ti^wii ^^"^ i'^ 
.{y^xynnyn lynynti'y: taxn nva^uii nxoxn X lynynK'yjapx "n^xn,, Tixa :!><n ^^x 
-tyD^ny: dxt t^xn "?^r)y ^jx ^n^,, .nany:? 
."nx^-iya^^p yi^x ^''12 ny^ nynxt^u^xna x 
'o^ :D:y"ia nyo^mx iyc3axi"iy:a'''ix an 
Dxi px ?^^x Dymx lyoyii ixa — ^.r^y ^jx 
pa lyiyn .pnx n^yn iy-i t^x 'ox^: d^: 
D'-pi nynxoy^x^a ■iy:yjxo:^y:a^ix nx^tr 
^'2 '1X3 t^iyn ny Djn ,tD5fn nao xn ixii intj' 
-a^n Tx ,p"itj' D^"-!"! iy .^yD'"3-?"'n •^••p pa 
nnyo.. nyton^ny: nyD^yoxTyjix no'-n nni5 
X tovo iy^^-:x^P P"'T to:n:y iy nx "nt3-yn 
nyDiyr, xn d'>o ix in na^n dxii ,xr:xDD 
,mnn>aa ixv^ann ix n^^naa xn^ ajj 
; ijj^x nn^a-pi^n ax n'3"' x:^ nvn.. 
"^2>D^„ vnnvix x^o's ,n^at:'na"' nap^„ 
"...mxan moy i:? -xip^ a^vnn n^ ^ya 
an^x n:''ay: lyo apx m^ ;u'3 D5tr'3 ajj x) 
-ya 'topD n^o onyp nyny^ x -ti'ui^xnya 
jypy^a i2^r) ori^x oaxa ryo lyii nj oaxinr 
of^ny: lyr-x "lyax ?yn ;-iuT'nr) xn fipx 
D'iyD^"'aix'Pi!7 cyi Pa i'^no x lyojnx 
,Dn''x pa ~ivix i^n tx 'O^^a rix .najymya 
V)'^? X tya D^: an^x -n^-ia x ny na^^i ixi 
(.i:;"'''nt:)'3nnya pa 106 tDS5:iplX «"«1 48 «n lyn^oiJSDyi iv y^^^iDS? xn DNnyj Dijn 
,^y>Et>>in D1V rMTS! .'^i?iQB' j/K^^syiayn y^^s 
nrniK yiycy-i: lynn^srix tainna -ly Dsn 
rsT fe? lie 2nr\:i$ d'pn d-i«ii nnn^s oyi nxs 
yioyns tyt^n^x i^* DDuyj ryjy:si t3«n nx 
n^o) nnny — ksj^t^k ;njy:y^D^iN nymyn 

f'pK2 Dyi pK .nyto^m ^itk nx n^Dx — rynx 
-i^x r5< n^y'DtJ'syjDnK iy Dsn ssst^n pa 
;Djyi^Dp{$ nyn /'iJ{<;^niy3K.. D«n t^k KB'fc?n 
,"-ijfe?^-ty:ij^o» mi vi< yo^yn tynx n:^) 
-■"••x t^K ,Dy toD^M ,~i;s2"iyT tit? (tojyns lyi 
-yn DJjn /'my„ msn Dyi pd -nmy fcs'sj^n 

■y: nyn nyoMx ryo ta^jn fyn^ntj' t^n pq 
D^J "^i^iK tyii n^x 4? t^K ny tx ,inuT Djyp 
inyr tojypyj ^^ix tjxn lya .dd^^xjs^vxj vp 
m no^i'j 8 .nio w^i^^ s -nxn yn^yny^^ s 
tyjy:8"i -o^^njyry^y^ yonij x ny^oorp s 
"OJji-^^nr^K J^r^ii nsDin r^^ni "lyax 

.OSXIP 

tyjyii Jijy:i pn tyPD j^cn^nxs toyii dxt 
-yn jyouy: lyDtj'iy nyi tosn nya^yii ,Dn^« 
p.K'^ Dyn PK tyi'N xn i^ DinT>3x^vsD tyn 
.riDX-D n^yti'^ !id 
* * * 

nyi ~iy-i^"'K "isj -ISTT nyaovDQyD px 
-Drpis"! 'oxn ,tynxiiyj lynxmya t^x "ntDK,, 
^xj-ivj't Iyt^'^xy-l3y^ av': ^ Dr^i'yjj» rnsr 
nsDx,, :tyoxJ (tyri^^iy^y^) oyn nyojix 

."D^ODn 

ni^D ty^i'nyonyjnytojix lypr^s pn px 
-y^^ xni "^^^^^ tyoipyjflmx pjxnu: nyn px 
inxTDrpixn •tyjy^ti'ny t^k ^sm:i'T D'txmyn 
,D:yt3*^"iy : tynxT ^m tnuruj "^^^nyj toxn 

nyT ,^*^Q^ .X^ll t^S ^Xmti'T X DX11 Dfc5"I TX 

X "iixnpn,, (D'nynx^nj^:) nyi>? /'nne'n,, 
'r>p 'j'j nx3 T^x lyrii yn^^toy ns '^y^^n 
lyo 2PX Tx ,DjyD"'"'iiv ; ^j^do nti'o^ nn^n 
iny^ t3^3 ns ^x:nityT x ly^xn -n^^pn^ii ryp 
ixi (iyo^n 10) lynn tyr^T^x p^x xni 
,nyi:{<;3X "'XD nyo^^^^ lyns^n Dxn "ly lyp 
•:i-\n ,33TO^^i* yD^^tojyDyn x oxn ny ^^ni 
x^n ,iytj'i3 1^ — lysxo i^ n^xpyn oy y^^yii 
Ti? -Djyt^m px ;xpnyos pn xi ty^xt to 
nys ]VD typ ^xJTti'T tyr-ijy:^in-p^N xtx DxnyD^^ 8 ny^^yDti^taantJ' x ypsD nynj^T 
iy3s ^nnyn ,Dnxii d'ps rin ly^ia dyi ps 
nxJST ryiiy: ny t^n Thdn pn .dd^^s^^xd s 
s lyan i:^xii "^i^x dxii nyp>it:)ynDDy tx 
•pjiSD-^yn lytrnsiyD^^ 
.fyo>n ]]^>2S]}'?'^' m yt:i3 Dxny:i Dxn oai 
■^i'nNnyD^^ ,y'tDn^^xs ,yDpstDyj D'rxoiyny^^ 
lynyjyar^N o^iy Dyi fs^n ti'ip-n.^^^ yj^n 
s lyiiy:; t^x ds~i ,jjio''^5^ pn ixs npyeoyi 
D^^pDPxoy: iv^v'i P2 lynx .n^yo yomj 
-K'^Nynnyn N^n w"? s r^N D^ipM^unmi/: pn 
DEnmyn^N Aytaiyn j^rni niN i^^o titi'^ n 
•q^^i^DNJ toxn ,n^rjy yjiynxo y:i^n3''>n ixa 
-ijyDiJ'iyc Nn .d:^b nyoDsna nyn lyo^^yj 
.nnon "lyom: n tyiiyj t^n dnt pn ,t:^^pa^^ 
IN^Q lyi TN -tyoynys tD^j tyn smsi ^^anyi 
luiiyj T'-N "noN,, D'na lynyjoMiN nh pa 
ly-iyii n^yjiotj'yj^nn ^nt oan^t^D^^v nh in 
Dyn ^nN t2«n lyo .iiTjyv y'tj'^Dn nh Tin 
njx^on pN Tx nTN tyn^ntj^ tDTinya laiN 
""•11^* tyjy^^^ typo yiynnc^y:! dni tyo ^fcjr 
^^DD D'tNonyay^^ t^n nt pn nniK' nh ryti' 
•inyiD'ki'nya m^ nuiiK^ d^uqnt ryiiyj 
njypyj Pit^ tyo t^xn lyn^n-ti' pn pa 
jnjyoti'^Na n tyiiy: t^n ny^^yii ,ny tn -tnyr 
-^^^y;! T^N .B'jyn nyoyi'^'^nyj K'^NysNT^N 
,no^ N ,^yayp-Nno3 n -n -n -t^onio^n n tyn 
Nni tnyr iv i^nh dnh dnh c'jyo n ,finn n 
t23iv PN ,nyDti' Dyi dk^d^^jp nuty^ lyi 
-ynya t:^o iji^f oyi t:jyia pn .^unvn Dyi 
~iy nv^2 ,iiN^ yt^ya ny^N ,yD^M-t5'nynD 
-■'ntj' iyi Ni i3Nn nyr^Dti' n ,dnii :i:iiv'?P 
."lyD^m niN PN ...D'o iu3''''0 niupyj nyn 
-antj' yrn pn tNoiyny^^ in tassn jni 
iyi D'o iN^s^^a N D^N tyTyniy:DniN lytJ 
yK^^Nyinyn yto^N n ryi^niNayi i^f y^ir^noN 
PN lytD^Niy:! ixJ tjxn y^^uii ,Nn .iNiSiti' 
xn '•''n DjyoDriyii — JJi^pmaiy nn^N 
lyii ,^jc nn imin pn — lytoNiyD^^ "y^oy,, 
-lynnN taxny: pitj' Dxn oyi^Nia-tD^yii iyi 
iNir^No iyi na Di^a^Di^n oyi at^nac'yji 
DNiy: piti' in njjn ,yjio«P lyinNa iyi pn 
-'tiJN lyra^n D'lypytoK' tN tyDPt3*t^'y:Ji? 
PN Dxi:sa iy?y^oD Dyi pn DioT^D^oyo 
■yjioNP NH pa Ni tOMi jniyiuii <ijn^dii 
lyojnyvi^^j I'lNa vi:^^ ^Na tytoiNi -oil^n 
-tyiv N lyixiiyj tn lyD^yii ,DiyiJin-inN' 
.lyiD^y iyi ^'in lyoyia 49 .jj;:i:nv^'''N"iy v^''i2D^'^«J"n^^ 107 lyosjnstj'iys t:in tynsn (d^ddh dddn) tyo^jj 

-STiyj ryns^K'y^ t^k ynya y^^j nu:Tt;3Drjyp 
.-iy3y;!Dms niyn nyi d^o d^kjh nyi ryn 
ynyopiitiyn xn lyiJjiiy: lyrn rr?n nx T'ik 
■:isi^ yj^n^yi xn ni< "d^odh naoK,. nyn tis 
•D^'iij? nyi i5f ryoijyj "^n "n^t? njjn 

t^ii^ y:y> niis t^k K^Dmsmsn nnno n^D 
iispnyr p^p iiyionyp na tunntjDVJjyns 
-nynny^ s tyjsipyj tJjjn ny ixn ,(iyr»B pn) 

.u^^yDtj' 

yr\o nnx lyny^^ny: t^n f'SJiitj't nyi 
fnK'SK D^''ppr^^P 8 — ns{3PNnv"i s It3:;yn 
nyo^yii -^i^mtJ'T s ns .^xnit^'t ntn na — 
lyonyj^yn^K ,rn rno^J nyn oy nnx -toyiY 
I D^-iniK D'tNoiyny^^ 

•qjs: D^sciin ,»ypijrDyn si vdh^ ,t^n oy 
nnyo nyn "jiok„ lyi ts nyjn lyiiyji '^': 

iiK mys t'SMK lyiiyj im "^^^ mv^pn 
nsD i^^DN "iiD 8 tyny^^ayj t^n poy lyi djh 

D'tJ'in Dpyr yvjsa irna yDDa^iDrx yr^D 
— nx DM1J lynyj r^stoti' v^^ va ,Dyi "^^j 

...oj''DDyiy3 i:3^''^y'Q — 
* * * 

lumsj 1^ ^"iTs Km nyjy^s tyny^p lyoijy: 
T{? /'•"iTi? oysy tyo 'tsn^-'nt^ s^ii .nijuy^ oyi 
nyijj nnyo lynyii ty^ST rypjxnu: yDDjny 
nyi ^JSt ^^1 PN DpmyjDns "is>p nyrjyiv 
?DDjny 1X3 lyDi^iiin to^j ^m nxTjyv 

-nytJ'soiD ^pD^ssT., D"?ii2H: kpi yoiKS r^a 

D'^s:s3 tnx 'to^Kii D»i ...nynfcj i "xnsti' 

nynss ,'^n rynyar^x t3'j lyiyiTDjy ,djx^xo 
•T'^n:yD:j'iys ly^^r^n ixj luoiPD^nx t:)^j x 
isD^^ys X) "\^^ nm^'> D'tHonyay^^ xni 
("noxn,, DEyn tytam oyn px lyiys f^^T pa 
...^y^^ nyi ry^'nny d^j nxsnyi o^^siv px 

,i8Qsn X -y^ ...ii?o{sn s rya^nu- ^yii i^k lynmpjsp 'D^nnyn typ ty^ pn 3>^>n ryapp 
•ty^xmtJ'T vp'i vi)}'''>t:i xn o^d 
I mtoy: ojxTy;! 
-'ntj' xn tyo Dony: ixn i^o^xn nyax 
s tST T^N Dv .noK •K^tJ'p y^ixn s ?ny3 
T^K v::'?V)) nitaxiyD^^ yiyiit^' ^uD>n jnyt^ 
px :ji£3^^v y3^^Djy:3yp s nxa yjt^yDxn i2f 
-^aopx Djypy: T.j'ax t)^sp lyo y^^yr, D\rD 
lyix P^^JJiN Di^ .^xmc'T "ryt3jny^y:„ s w'? 
-v'ppiv) niiDxnyo^^' yiypti' yjnxi xn t^x 
yj'^^p "iyi5$ yopij ,n^piDa ymsn pa j:n 
•^sj PK y^axTx^^a yti^'mnmynj^ ,d^^i3^3 
-^viv 3ijy: DJXDynyDrx n>j (ry^Kt y^^yrx 
DJ51 — v^'PV)) nyty^ D1SD Dy^ij cyi ryn 
-y:i "^^^D^n nx yaixK' D'^nsTD^^-^-iK-i Dsn 
i^^ax tyDpxiiy^iynns v)^ lyj^n — inyr 

.""inii'n,, Dyi 
Diy^py^ ^ti'sn tnsTDrpixn njyinyp px 
rpixrnxn .n .n ,i^d lynsn nry xn^ pnd 
"nas,, nyn is -lyopi ii' tujxnpyj ,^>k px 
"lya njx^on r^x t^x (^y^u -lytam lyn) 

-'xnjy-iy^i'X3ti' nynypi ,Dnxj t^>x px 
Dyi va jynxn jyoxj lyjnynorjyp xn nvn 
lyn px ,3jy^ nyi px ty^xisc^yjonx Poy 
tyjDipyj lyj^n px ,Piy^D nyi px px t^^nn 

roi^tj'yi jyijyj^xa oyn i^f 
"XD nyjysxnati'yjDPx rx xpi ptx ,nrn 
■nya nynpi lysn Dyn ^xmtj'T. lyc^^DD^^x^v 

;nyTi lyoxn 
lyti'jyD Tx PTx lyn'-nti' xpi ptx ,nrn 
-irn DD'^n ty^^^v xn iyji'''iiv iu3U'>^ ty^xT 
xn i^^ax (yoxo nyn px) ^xt lyo tx tyn^p 

; tnytD'i^'iya ^''2 xau ty?*^'^ 
t^x oy XP1 Dixa pd lyo xm ptx nrn 
— iJx^Dn px lyyi^x yiyt^ix ruiy'ni^rnx 
■^^^jyo tD^j PX Dy npx "itd "lyt^rn x i"in 
; "ix^Jii D'yjnx'ixQ- nvi Tin 
naox,. D'jnxrorpixi xpi ptx nrni 
>x n^j3 lyn^itrjix IX ^x jnjyixn "d^odr 
"D^n yD^yix ysjxo ^x nyny^omx "!'ic'3„ x 
ryp ty^p-'t^ix yiyn tyc'p'iv dxp nyD^''3-ix 
px lyiyii t:^yJ'lo:^'yJpnx diot^^x^vxd lyi 
•yDcn:x2xit3JixP xpi lyj^^t^r x n:x^Dn 
nyijy^^xn Px jyojyoyn pnx ry^jirst;' 

— -Typ 
naox,, nyi tycnyj'iv:^nx i^o ruD^^t^-yi 

.ijyn yiyijix px "n^aDn 108 iDD:ipi:{ s***! 50 •-vvi'n sts! iy^ss:/;ij''N n^o t^n :{sd i^^k 

,y65'vn N^3j nyi idjjijt /'nnn ti'^N wtj'o,, 
Dn^N nx nnn tj'^N sts rynsn ry^yn n^o ,t5ij 

— iynn5i'ay;DiinN pn -^^s k^i t^n tats 
112 AVP Vi^ Nm ^nj^yj nrs ,t5vyrnyn^N 
:tyn''N nnx tj'^Nynnyn DnN lynp q'^kp Tian tn •.'^isn t'n in dnii 
INS Dinta pxn ]iia ...u^yp ins iudn;i n'T px 
yjiiQ -in ? TNQ I'N "jNT CNn -iy3N I nyn 'u 
INT 1'^ TN PN u'byp N inn mx uni?j -lyj'u 

?ny;!iB'r3 c:i",tN dxt t'n dnii pw ?j?jiti'o„ 
lyi T'N TJ1N lys'n'is lyn lyT'B'Qjy ii?p -lyn Tix 
'n>*r. ,iy:;imc' px lyjxT lyny; 'n ?iyjy;!iB'a 
ly^NH "T ...nyT tx cnii r'^N ':'ni;snyT tn liyi 

I'C uryn x in rx" ta'j ;ud;!3x pip u'j axn I'x 
?eiir::a x xm ly'i'nixnyn is 
-ms -x- iuSs in ]yr3it2tt' lyay^x nn nx.. 
-y; Tnx2 px ;:x7 U1J xt tix jdx Iuij in lyc 
lyaxn y'byis ,nyiriu lyaxj I'uio ixo x Tumxuc* 
DNT tsjiXTy;! cmx ^inx lynxn px ujx'rpyn onix 
TSDO lyjin in lyn ipxT ditud yiy?jix dxti 
tQ3xt2B'y;ix lynyj lyny'? r'a tix Dxn d:?jiix 
n'7T 1^2X1 ':y '?3n„ ;n'?y; ...aio lynx min tairs 
T^iisy:! Dxn yj:;nx'7"iys xn nxa* x) "I Tn^ntro 
-m iy:xT ans yjiin^yrn r^* P^ (ejjdh'? an in 
-y;i a'jxTi (nyinu) ixc nyi lyn tx ,:?i:?13x lyn 
■loxp lyi nxs) inxi ijrnyn taiQ pms lynixati* 
;!isyin t23>''?i?;! ixj tajun lytD^XTi ftnxs ns yj 
...iy xm iy'r;:;Q ynyai':'nny nx yiyoya laymQ 
1j?:4Ji:iii2 j;j:;jiix yiirin m lyny; nrx,, 
nox DyT BPiTiyi lyn iix r''« r« lyiaxixs 
DjyTm u'oip ntrsx px ]:?;ii'7 yTn lyjxT ntrsx 
-m itrsx ,i'i< ^^T nxsiyn ...bi'>r2 D'taxji ns nin 
?"ij?ix^p lyn "iix nx Di^^^itra xn nx:; in lyj 

".Dim "lyn 
-J5< ^^-.1 "^SJ P2 DnyjDti'yn 'pyp^j^nx nyi iSDsn 8 ....tSDyj D{$n 'pDiiytj>^jnytj'D sn^ 
?t:^j Dfcj,n nx lyn^nti^ n^x ^uii yn^nyj pk 
xn D^j t^K ?nyiitj' w nro nj<D t^k D5$n 

-:?yn ons ,D:]nyj s tynsiiyj t^n oy pk 
-yj T^N oy riK 'lynyn nyoye^t^ ^yii n^N ry^ 
iyDm:i s iv tJjyosnjiD ni/n lynKHW t:iiv^ 
(lyD^nj St Km oiynjst d^j — lyonu j? ,^^) 
lynyjw rynsJ 8 njsn "q^s tyD^yii ,t8o»n 
,K' ...pN (tyt3^^*tDtj'yj y^'ij) "nia^nn n^js,. 
,piDnp ...lya^nti' -^ik ^yn p^^np » tiK 

1 D>iiyi 
ii' ryjjTD^^v yti'^taD^^iii^vsD ny^a sn pn. 
-yns v'l^ ^v^'^iv:! sn) w^^jy^ s ; ww"? 
istnfcj^ "nyt)jymj^yj3s - D^js'tjo^^n.. — i/o 
-n«;2„ isns-^^DiSQ nyn ; (nstopKiyn nosa 
nyjnynDj^jyp xn n^jn s ^J>*a ••nn ,Donyn, 
-^>K Hn PN n^ii 8 ^{joj^^K jjiD^^v i?^sp«> 
xm PN lyry^ ii* — Z'to^yn y^^x, ynnntiDi^ 
n^o l^n tyj^n lynjsjs i^n i^^qn ? lyry^- 
.j'^^-in tu;nipyjn{$Ei 
,ynynjst xn n^ijJ ymij'snn p^x oyn rin 
PN ,nyn ^^k — ]'\vi2^ nji ^i}: jj^d^d p^k 
-V2 nsio pN ,ynyjx^a nx -n^nti' nx ,\v'? 
•v: pa) tyn\Dpynn«p nsn px -rynaxti'DJSP 
px nyn^nti' ta^a nnj^aoymj^p px (yDa>-i 
ytj'^on rnjyn"'ntj' ,iyD''''inx \vd msn j^i 
-a^p X nsa ^v^^'2 DDayti-'y: ytJ'^xynnyn.pK 
,t3nni y^yp^D^i' ojjn lyiynnya iv dix txn 
.jj^D X nycj' 10 lyts'^mfc? 
nyj "^^x 1 D^^.p:^t3ynt2 yoaxnnyny^a x 
'^li' D1X -Dr^N D^.x tyas^tj' DDXJ nsa n^xi 
n^xn px nytoysti' nsj nx:xT toax nnyt pk 
iQ^ms nyn ^u V)^ n^x m rynyn liji 

i3jv pn 1^ D13 T^x Dy 
* * * 

Dnjs n^i t^nym D«;n I nxTjy^^ nyn nyns 
px m^n i^x nynanx ix ins n\o p^d pk: 
lyDynsK^yi^xto^o xn ty^^niv nnxii I'anK 
lyT^na xn lyti'Pi^ ; ixnxnoyn D'f'uvjxp t^i^ 
;,t3ay:ryrpjxn D':nynj^^a r^x nxinn ps: 
yDny^yj yr^o pa ty^p^onx xn ty:i>nis 
.iy:jit3^iv ytj'^bD^^x^vj^rj 
?...Dn{5a nti'ax i "{^v.x^nyti'xniD 'pD^axr. 
npy:pmv nyny^n px nyntij t^x p:\&ivi ny- 
D3»T xm ,iyj3x:y3jyii5? ^«o ownu^ px lyc 
.iy:n^^^ d^d ?iyD 51 .|y:jnyj''Nny V55'''t2D^7Na-ix*T 109 nyi D^a .t^jnjyyj ton pay nyn "^n .t3{jn 
,t:jiiti' Dy ^11 jn^^TDrpiKi -nyn 'ajsn n^jj^n 
nyn n»no ,D3stDy: nyoyn ni lyny nys^j 
^i^iv ytDi^y^ yvj^': n D«n xj^ni t^s i^stjyv 
I Dpyoy:DnK nintj' 
i<:5'ni PK T8 ^tytymy: d^jt tsjjn i^d 
-8iD^2S:P Dyn 'ii "lyoyn min n n« tyo to^n 

yoDiy i^ro iv jnjyDippm^ nx 
^iVi T{<; rypiyoyn i^n -^^x tio /'nyiitJ'D,, 
nyi ni nyDssiTtJ' 55 nnyt lyny: r^j^ nnnjs 
^>i< t3iJ -Dpnyoyn p^^x D^ny; mn lyry^ 
-as ^^"nv yjyrtj^yjDMK n ijyinyn ,piid nyn 
-as iyi ni nyoyn ^y^s n^j lyrn tyjji^^^n 

-^2 rs ^yp^tiis lyvjs: lyn sm •^sivk' 

o^ssny !» tD5<ny^ ^'^^j ^y t^sn lyn 
^ Dp^ti^yj lyrss Ps t^sn Ji'tDnisriK-i 
-lyi nyi^ jn^nynjisii ^n -tojyo^^B'osP 
jnynorjyp PS -V't WP «ists^^d nyjy^itj'o 
7I1K i^^D "INS DnM^yj nj^no "iut5i3 s t2sn 
rri^j'' lyn^nK' Dy^j oyi -i^o i^^d njynyn 
Dp^y^^ys tojyoyj t:^sii rrin lyD^yii ^^2» 

"I tu^^^n 

^DTsiiyj D^J IV t3sn '^J^ ^'^ '« ^J"!^ 
.DD1N1W3 o^j '\V^''P t^yaa 1S1 t:sn 
D^Dsn nsDs D'j^K lyDDnti^nyojis n 
njisn .(nyrosp m ns ^kq dut px nn) 
i^^i- D^^ytatJ'iys p« lyo^snyn ^un tapjiB 
■tin-iyn^^^'tJ'^y^^^^'^'^ "^^''^ ^'^^ -lyn^nt^' 
^nyo3i« n tyrn ojyjnn^s ."nosn» D'r« 
^v ^ssn^.tJ't nyi ms j^nuyj ly^iyj tyDsnt^ 
pyp-tyDSii ly^^^inyiiy: -inyo-Dsii s ryny: 

.nyDP{Nns3 ^V)\ Vi^ y3^yii ria -^nyn^nti^ ■nu^D^tDjj' ynyi 
■ynyn^K sn n:n ,vmy^ sn rynwnyn^x si 
PK PS ^sJTns ""lyn ^^m ,dd''''^ d^j t^s jjtx 

:myia' pip ta'j ij?aNn lyrN; yjuNT sn„ 
...DiCT'uKJNij p.N ueNC'^ryjp ,u"poyiN ,aiip2in 
,c'ipoj;nN n lis lyjrNa n vti jDSNtytarvJp Nn 
n ,nn»tt'j? n ps lyjrNta nh t'n anrayix n 
;yan^ji:?3N lyT px 'nynm pe j3Dnl:b' nn'tyy 

nysjN^pB' n ^HNS pN Dini?Diy£3 r.N D-iyt3D"a n 

.yan-i;! Nn u'j pn yjn^p n ps taanyj 

y:nj?;3in nnyo r'^x lypnDNS nnyo cxn,, 

yDin n iin yjny^Jin ao'in cnt ,i?r'n px 

.y;!nyj3in n ps ]a-nn en ps y^in itn 

lyomj nyi pN pnx i:?d'^s iy3i'a y^N„ 

:^yt3iyn pn D;n ,t:;NTy: Ji'rp unh na'iJtr xm ,d' 

]iiT uinjj BJjn nyn nn n 'jo tsaniayj; cy iyii„ 

".lyrjy;! '^ii narn jr^m;; I'^p t'n "n^p 

HDDn p'lp t:^j» DnyDD* ^sJ^J^ns ny~ ps 
tynjnnys i^s D^onyi ".nss^n r^'p ta^j ps 
•Dsstj' ny:nymn nyt^^yasn s 
-yi^yrs,, p>a mn "n^s^o., tansn nyi 
-IV -insTDrpisi myn nyn /'ti^^un ny^orj 
sn anjysso ^nypm nyn i^s D^^yoc-yj 
s to^soy: nyn^sj 2sn n^s jyr, .mopynnsp 
D^^sn t:^js TS -tany^pny to ny lusn Dyns^^ 
tj^'Dnip^ss w ]V)m nsT^yv t'nsa rsr nyn 
.(iD^^ptj'nnsJ s nJSTyj Dsn no^t^ ts ly^st) 
nsT DitJ' P^P lyrynya o^j Dsn osn n^» 
^1^11 t33^innyn^s ,Tr2 dv t^sn D:>niny3 nyns 
ly TS /Di^tyyn s iv rysipy: isn lyj^n td 
-DMS ^isrss tonsil s mopynnsp nyn t^s ^yo 
,Dnsii I'nsQ sn^o Dsn ny n>is lyD^ntDB^ lir iDSjaipis «n 52 .lyoiifi lyn ,]yv^^ .« p3 tD^j DjyDDrjyii ,;n'aiD-Dr rympyjcix 
,j/n'^'^ ,t^^^Js* nnn ^i;n ii;T .^^^jnyiiyj n^i 
«nrQ ^^5<: Djjn !ii< 'P^jn s injj tyjjsijyj t^n 
rynjvj;];::^ ni< -Pn^^trt: nyi ij/D^sjnyn Dim 
Djyinyj n^jn ];d^];it ,ypj^:i'Ko yyno «n 
t^N tyjsati'y: ; ti^mj;: jy^n'aTO-nv s i^'d 

-B'^Di^p^sN «ni mnyTyjons D«n ny^^a om 
N ITD lyjSDtJ'yn t^n man xn . . . r^'''n 

tyD iw^yii n^N -nw K nN ^nin:^ p^n 
-"f yanyi^N nh ,m;;^a yn^Ni tyoyryj rn 
•^sj Djjn DJJ-; riK m];'Ti n^is ti/oyryj lyj 
lyjn'niD-Di'' nnyn s lynyjy^iv n^n oy-i 
■nsr ynj/DKii v^p D^i?Djy^8 .lynyTD^is 
.iViiyj £o^j Dy T^s* 
nyn D^a Tpdij? njj v^ nai/^c yi^^^ ts: 
K^ii ,v'?i ly t3jy^D ,ty::sp"yyno 
liitQ Dninn xn ly-iJSJiya DJsitD ^on^ is: 
fyiy^ lyjjsit^ lytjsjnya ,n^nn-^^,yn «n 

^P8D yDsnpya ^D'ti'-nNii tvi^-'jti' tiX' nvtsis 
. . . nj N -"n ^J^^T 
o'o noy tiK nytsiQ nyina ,^1^72^ — 

... I niBD-DV ^{?D P''K .DK3^«P 

nfl nyr^K n^jn i^n tonyDtJ^nya oy — 
ty:ny:jin s to^o ,nina ni/nsi s ,mnn nyn 
tDTD:i'y:jj$ tJtjn nx ,t:yirps»S3i — ,n^:B 
lijy^yjsms n« ny-t^is d^d :Dn-in p^mt^' s 
.DK'TiKi> •^y^prDtJ' yjn^y^^^p ^m finnyn 
v\^ ^ni ti^o nyjjv -lyn ts? "in Diin t^D^nyj 
.ryan^ja nsa nti'2^ n«' tyDD)/J ixa pn «vv 
-yj '^i/D^n 8 mn ]^o-^vnv "^v^'tm nyn 
ny m'<rD D55T 'D^j .jjiortati'* Dyn^^^ my^ii' 
D«^3 tyoy lyny: iv lyo^iN d^j -qjjT tvk ny 
^iQS-Dv tynsn o«.ti y^^yrs ifc?J ,y:nyjJin 
« pa tynyjjin {? ?i^ifc< -lyoy ^'n ^«ii ^'^ 
. . . m^D STS ^'2 n«j Di^rn t^«' ins^ nn: Dyn^^^ nyn nyn^s nyn ryiv D>''5f nyn px 
4? 5J'"nD-n^3 pN lyoyry;! t^k ^ivms 
s ,n^jyn iy:n'nia3-nii pa nyDV^n'nya 
nsj Vf t:»n px -ni^^an «n ria nyjnyp^T 
pynti' s D'o myDrnyj,, t3>^^* 15; d^^^ pia 
iy 05S11 /'lyowi pK^itj',, y^ytj'y^a s pa 
-pyotj' 8 n^D m A^^ pn 'n tyo-nyj D:y^a 
tyanxi pitr D^j/^a ny ojjn- ay^^iv ,p{<!nj?D 
i^K — ,\i^j2^ Div nnu "lyn nnx inyjannx 
tyoyryj ,rniT pn ,yn^'^ t^k D^^if nyansn "lyn 
ny Dm pitr Djnsii ni; WTi nya^v p^t pn 
PN ,jyt:ND tynna pa D^^rnDyjDN "^n mn 
-jyn^J 'D'^^ y:jv man y^^iNJ n dh^n ons 
-yj pDiy vt D^n px .Dn,nn yiyD^Mi px y^ 
IN ,DynsDDyj im ,D^miN nonn pn tyii 
D>j Dn^N tia nyj'^p ^nt lyjnyjjin v^p 

nns' yD^'?Dy pa v\\^ v^ ny Din^a ^tn 
-iyi T'N PN lyoipyj ^3tj' pn \v pn ny Djn 
"NtDD PN .myn nyD'nj n t^n r^N tn ,tyJiNJ 
TN ,iyD3mya i^f niyn pn iNanyn "^n Dyn 
•ly-iyTi tynynya ly^NT ijn wd^n yrn 
tvN v^m pn riyti'n niaa nr my "nsJ 
p^N na^n tynyj ^r^^n nu pn tyjy^yj ^n-iin 
,pjnn "nyn jnjyjNT <nTp^o lyaipyn Dsn 
-yn PN Dnnn d^d vf njyjy:yn yn^^^ n^n 
: lyisymya pn n^v^n^v^m \')Vi:i^ ,yt53NP 
-iTD -"•'iiiv nyj^nN ryjiNn nynnn <dip— 

•tyjjynmya dij pn tyo^'-nw ly^yii 
-yn DTN^yj n^j "^n tynNn nnnn «n pn 

•lympyj lyrn pn lyo 
D^ti'n-io-nin nh pn lyii /'•m lyj^nN pn 
Djjn ,nn nytj' n i^tn pn jytn^p nh pn p-n 
,Nn tynnnyjJN 'p^vtD''^ pn lyi'^? "n "^n 

."miny« 
-ny3Ni"i N ty^iyj t^N D^iy nyi iMoiNn pn 
DN1 ^PN ^nya^^f pa n^nn ^yn -lyi nyj 
i^n y^fJNJ DNT PN tyjynDoyn pa -tya^'^: 53 ."lyDns "iVT 111 .'?\p ni^ij 
mnn lyi ns nyj^^x mn i pdjs li? — 

•tyntj'yaDnK rypsiK'nyn 
ryj"t Dy t^x tojycyyj "^n Dj^n n^iD xn 
-n"D ^m lyDDy^yj jyjo^^n $? d^d t^nj? 

.•ny? 
to'Q yj^'N tajjn ? ryps^t^'-|y^ ,sn{? — 

.'D:iynQyj :njy3K^ ^ip jyti'^^iDjj^D J5 
ooyj yiij «n na t^k n>nn-^yn nyi 
-a^iK Y'?^ v\^ mn \VD .(D^yoiDi^f ryn«iiyj 
•anyjjin ^niis tyj^n ^n .\vovm 
. . . ? Kn ... tyoy -qsi to^^iv m^s — 

.D:y-iDy: -t3;n{STy3 ny t:sn 
^yi^'D Nn D»n i ly^yn- pn s ^j^j — 
'sn i^D .lynryjDnx ^ip jyti'^'nDjNo i'd^d 
y^8 ti^rx. i^n lyoy w nprn s orsy ^i^i ryn 

■y;inK iin ^^pyi djjt -qn tinx ^ssDyjfi^-ijs* 
tiiso-tyjJi^ lyjnyjjvn nvi ^nycyn s njyi 
PS ,yyn,D m^D m vpi^^^m xn rynrvjjs 
. . . jysnp jnsinyDy lys^j^yjomi? ny 
0^0 tyoipy: *iy r^s Dns toiro tirs tvs 
-yjDmfc? mn ny ly^^yii .psr nyjyi^BKS s 
.y^KB pyDjiK t^s rymj 
...ty-i^K n«3 s D^a Djyjy^yn "nn — 
mjDD . . . D^nyviyi jnjyDx^ ny ^an 

. . . mtrsj 
-nyjjr lyjnyjjin nyn ojjn -ntj^ptj^'j — 

.ppTJ i:^N nwo 'ni^K' — lao^nnyj ma 
iif nynyni wa^m vf tojjn D^iy nyi pn 
nsj mr\ nyns n^nn-^yi nyi .mny nyn 
•ryoy ly^st tyms sn ts -lynyjyj jji.d:)s 
•nivo inya nyDVf^N pk ^n rs 
ynjy^nsnDti^ ti^o ,d^jb nna s d^o nx 

: tyoynyj y^^m y^s ^n iy djjh w^'m^ 
i^D ty^yn "i^t?n i i:ip:''\\:i n« «3oy — 

. . . tyjjn oysy y^s .D^j nynnyi ny ony^p -^d v^p -iyn« 
STJ? r-jyay; i^^as tb; ,T''?i Vi oo^nD iy 
.r]^:^^)!)^ Dysy "^ns t^k tyoy t:j'\'-. ?xo-|yjJV 
,nns pN •tJ'DNB S! ■qnK d«t t^k n:iox nyn 
.lyonx D^: ny pk nnyo px 
pn pa ly^^^p^^: s nyjynynai^ s pk 
y^K sm ,Dy-[3«j -ons iy Dan -nin^^tj' 
-js PS rypjnDy:j{$ .iyDy:y;i:{s vr^ \v:''i 

: taiy^myj 
...PHD-JirT 8 Dansiyj' oysy Dsn'a — 

. . . "Npt^'^:''a^„ 
lyjnyjjin nvi nn ,mnn yvjs: sn px 
-yj ntj'iD D^ifi^B "^n mn iv:i'?v)) .]^^-\v::v 
11J Dsi ^ns -\i}i WD^y^fVi^H D55n PS ryTi 
-yi ,nym3 t:^» ton^atj'ya ps Dmn p^Dti' s 
-n„ pn^y: nyjn {$ Dsjn— ,Dsn^Kp o^n ojy^ 

. . . "NPtJ'ijn 
-tisnyj tDij yo^toti' p'lp Djjn nun ^yn nyi 
/tyjjiTyj-iyt^jiK f'^ts'tj' "lyi pn n^jj Djjn ny 
-y^^ pa "lyonyiT yanj<iB' nn ^n jn:yv5j^j 

.ryjns Nn Dna 
■yiJNoNP s iy D}§n— ! ny^^ s "^sj pn — 

.pn^yj yn 
-yjJJj nyr-iN Dt^n "i N^Dox^ii'DynD'jj,, — 

•lytpi 
-yj fiia "lynypi t^n- ^nyn^^ djjt pn 
-na «m nypiNDtJ' "inj ,:jNTyj d^d lynsii 
DNH tN0""iy:iJV "lyjnyjjn lyi ^^Pi nyn 
DNT piti' jn:y^n ,pN lyoy onjyy; pit?' 
,■^^^^y^a — nyi ny^^i:; pN noN in ^ipn 
.lyjjiryj ipn inyr iy Dj^n 

yn^^DNn ! ny^^ "^^n nsn '^un d{j — 
pn jnjyDDNitsya , tsiynyj t:nyDD''^jyn 
taro i^UN tyiynaii^ piti' jinjyn^^^a ,m3n 
•iND'tyjjr iy:ny::in nyi 
N tsiynnyn -^n toijn ty:rT tyta^o i^n 

.n\nn PN BN^p 
D^^'DB^yj^'N nun-^yn nyn itS'Nn i nb' — 

? DJJT PN 1]})) -IS^ DVT 
tSSJipiS KIT 54 


-DSi?tj'j^Dm„ D^D lyrniya n^s3 pn^''^ pn^;^ 
T^'N nyi pK n^itj' Ti? ,jn^ic o^j n^: n;;-i 

-i?3 DDnnn «n ^^di^s v^'Di?np}?ovi y,D 
px "i^/i;;^ ,D-{?'n prs id'-m .11 .r .n 3ji:j;ri 
-j^D xn ^'2 1): ,iv^n lys^j^nj/j jynj^n y^s 

-on pK i^D^^^ny: iDj?; d,5!?,n ij/oj^d 

DJ^{?D 03s;j KH «^n ij/nn nTs» ,pN ,iJ?^5fi^ 

P^n prp lyiJ^n t,yDDi^is''i'{<;D «n T{<t ,nri<i 
lya^inyjjj^ ts; ,Dy"iyiorK lyvjsj oyi px 
,\^'':v ytj^'n^^iDsmT fc? nno ij^j "^n oy oj^n 
.11, .T .X iKiSs: n^j Dyi ps nin^'syj 
pnv^ ,iyD^i^nyj dj^'h dj^; ,nvn rnn 
iJS^Dn pK .ij^^on "^i^: pv))is t^« pn^^N 
«n "^^y lyjjxjyj d^j it^^vi^j^nyi xn fx 
^2"^ nnx p pn^^K pn^^^ 'n pa ynxij.'^ia 
PK jn^itj' T^i< ,nn^K nrro ,-i;yn px ; ^i^n 
-D^^is'^vf^D yi^yr xn yp^nt: id{^ ? ny^s Dyn 
D^j 11^3 D^^v yvjs!:i «n lynij^n Dj^n lyiD 
11T ^1^11 t3''j ,^n |y:>n n^itj' pN* jJ^nDy; 
lyij^n •'H ^^•'11 TiJ ,i{?!Dy: d^j ij<;j jynj^n 
G'>^ pn^N-pnv' px .DinypnyQ r^^ iJ^nitoyji 
Djjn. ;jiiD'^v i«,n pi< Dy^:;jynj}^3Dyi5^p o^o 
,nyDtJ' nnrx nnx "nnN» niK Dyn idjj^id 
,nrK"i "y:D^^iDQS:^jyD"n„ D^n or^^nyn. px 
nvtJ'D n^,}?"!!, lyiDD^^s^vj^D nh to^j tyii ts 
.n,:8^Dn px lyoipyj Dxnyj lynyj n^^ pitj' 
iy.t:o^^8^v{?D xn : lyrn t^n ^nn -^d nyn 
DD^m nn''K . . . ^DX^D^D j^vj^-ij fi^iK lyjnto 
^^a ]^^p [y^yii iy,DD^^i5^^><;D «n .d^)) pitr 
pi^iK oyey ^n lyino ,i{^noe^iK d^j "^sitT p^-? 
■yn 8 Dasoyj myn ; i^\^ ny^n Dn oy T^N 
-yj t3>j Dy ^n [yij^n ijjit^Dn- px li^'^i^j^n DM1W iy:yp lyry^ ynyiji 
tymvy^ "D'D^^m^x'n,, nh 
-on pD Djyij;{^2Dyn,}^p 
tan^nt^' Dj^n tso Dyi pjx^ 
p pn^^K pn^\, nyojiN -^n 
nytyn ."n^n ^nv nniN 
St pi^ D3n lyonii s T^N 
n):w^ nrync' y^s lyp ny 
-DID j^inyiiD^iN fi^is niDDn yitJ' y^s p« 
-"'ly.'sis! pi? iDnyi^y.i ny oj^n jjs?^ nns?^ inyx 
-15^2 iy,D^fc?nyj iy toj^n d^>v y^nip st .SP 
,toy,DmyirjiK ny'^^^Np^t^^iD s p« ly^rity^ 
nn^N iy;^{?2iy2 ij^ns ;yrn lya^yn isa 
-$?D i? r^>< iy ".-i5>'Dysj^iQ„ lyoj^j nyi d^d 
-{^D Dyi .iyin{<;^ yjjst^ pa r^i':^' iDD^^{?^x 
-j^D sn ,Dij "inyr iy nnyiDti'nya DTOr^^s^:^ 
-lya D'j laiK Dit^n nyiJ? ny ryp ryiDD^^s^^r 
i^jyo lytD^nn x fx ny «^ri ^nx px ..pyiDtj' 
ynyD^nn k ■^j^: iD^n pK nfc5n yw^nn {< is^d 
pn Vi' oDsoyj ^n iy Dj^n ,yDi>^atDst^ia- 
-i^D nvi lyn^on^^ayn i^^ yn^ja^i^? Djyny^ 

-yj KMT ,iy DJ^n DinT^^fc?^v5?D oyi ii^ .lyit^ 
T^s* ,iyT'"'^ t5^j lyp "iy Dj<;n ,oti'^J 15;?j ,m5^t 
.iynD''^;s!^V:{^D «n. 
oyna ,D3n lyD^n: s T'-n ny ^*mi 'itn 
D'-^on no^ty iia ny ta^sn ,^^iDn n^'?^' xnt 
Dy nyii) ,"ii<n:i^ ij3o on.t^ "^iitrin,, : pica 
i<:)^ s T^x prp pn pa Dri ^*n oi^^Diya 
-a^ii? pn ^in{<n t^^? oy ,("iJ'P Dyjyj^^i< oyT 
,^y^aM'i ly'L^D^^sfVkSiD xn \vd-<'"^^ 1^ yni?i 
.11J lyp ny ij^ii p-n ryn 
-y iDpxn inv^^ 6—5 yDvy^ ii<n n>n 
-{^D-^i'n^N yrn xn trs \vt'1^ V'i^ pK 
xn T« ,tyrniyn w lyjJiD^^v y^ti^rDD^^s^s 
-y? ^n 05^11 nmyii t3>j lyrn |yDD^^j<!^V}$D 
lya^yn ^n ii3 id^j ts ;D^yn nyi «^^ik |y2 
'n 15^3 ,DTDr^^8^^i?D lyony^^yj pn t3u 
lyn itjyn nyni^D ts ;:ii^ "^^2 Dnrx lyiDf'-sn 
pn D^i Dyii ,iyiyn nnp» d\dt^^{$^v,j;?d 
.|yit2D^^s^5f!{?o «n D^yDH^ tinx 
-j?D xn jya«nny:i '?^ri s: ojjn "lyjoj^ito 55 .tD^Mi«n» Nn pH i:n -lyi 113 •^n iDon];j ««n oi^ii p^^{<: d.j/i 3v>^"iv pit;' 
pN .D\pDy i/nytJTN px lyti'^D iv o^j/n d^ji 

^i}2i^n I'D w^'?:!)) ^n ,DpJia nvi iv jyoi? 

-iNir,, xn pK T^N nsiJS' iVDlS nyn 
,112 j;^V3yij'};?aDy-n:{^p jii w^Vi^^v "t^^^n 
Qyi TJ1N 'D^nyi^nyn iy ii<n ,pn^^N ipn^;^ 
DDiKiiyj pitj' i,yn'}?.n iro d{^ii "hid,, lyo^nj 
■JSP s r^N ^pDiTj^^iD^tj'T .11 TiN* ,ij/nn2 pa 
vvi in .pDayDni pD Kon sn ^,^2 D^m 
-yj •^1^^^Di^:J "njn„ lyi iDj^n iD^injyjy^y: 
yivjyij{^BDyi}<ip yrn ps .p^n pn Ds^itD 
"12)2,, ny-i Ts ,pnirN ,pnvi tjin 'V^oT'^iiyn,, 
yssjip i? t^j^^n ny ts ,'qs^JrN P2 Dnyct^'y^ 
Tyjjyj 8 T'K ny ts pn jyn^K .sn ^^i nyn 
n{!?-i Di^)) ,mofeinnjs!p D'^^JDiij^^it^^t^'T pa 
y3i^Dirmi?ii n^i px .navin yo^n^ s t'n 
tojypyj D^j iny,o Dj^n ny^^^n .^ pa n^n 
D^nx iy T^K jj^iD lyDD^yj oyi .lytD^sno^ix 
-yntJ' ps ^ya idd^j ny inh ,^yp^DnK i>? ^^d 
n{^n ny dji^ii, ikb "njn„ oyi ^i^i^ ^yn 
.11 IV dfci!inji!!,p lyjyj js- D^ytoti^yiiDms 
.11 ,Dnx ly oinB' ,tj't:''rt3D .•'pDiij^^o^tj'T 
'ii: i?Tst ,t8D nyji^a sm rrx rponj^^D^e'T 
«r8 ,iyjiyi lyonu {?!ts ,\^d lyDyi^n 
Vi< "ijn„ lyi p:N ,niNM t^'>i,,{< t<||<; ^Q3n 
"ijn„ lyi D{;?n it^j^i^iijiiip oyi ! on^x rvAW 
-i^D .p^j ly^^^D .^ |yp ■D^yiDtJ'yjDiiij? toj^n 
*^'{;?J "ijn„ Dyi pa it^Ninjxp lyi t^n lyo 
« ^^J ,\m lyiyr^p ^ -^t^j ,iyiyr>a s 
yti'n'K yiyoyn s ^{jj to^o lyjiyn lynyoyij 
-^^nyj [n,p I p,T t)>j |yp oj^T ? p,j 9 Y^^^ 
.X lyiyoyn prp ,iyiyr^p p\-? ,iyiyt3yi 
Jii< .13^: lo^yii lyn t^nK ij^j oy ibn^j .n .t 
tia lyin^a xn,, ,^^2 ^xii s "un,, nyi ^^n 
^y^aiv to^D rx ,iv ^Qi^ fyD^j tDDi^'yr "un,, 
^'ijn„ Dyi 1135^,3 D{;?n jyiEj'jyo yDjyj>^y,Dr,N 
^'o>^ni«<ii„ xn iDjiijT ^iTX ."naj^iDtyy: d>j 
.iy3>{?ii3iya 1^10 jyjyp r^x m^i «<^vo .pi^{< 
,iyjniinDiya ^>r p^^x "nji^,, lyi ^,n!t 
*^nN ni$s* TJ1K j\nnj r^N oy r)i^}i3i ly n^x 
^^11 ly ry^^yii fi^in jyn lyixj^xn lyi d>j 
t^i< lyM "iji3„ pa yDaj^pr^x kh lyixc' 
^2/1 pa lyry^ y^« i^>ax lyii .xp^iynx 
cyi lyif^t:^' iv lyiynanx ly^j^r 'b^rnnNii,, 
«« lyjDXo. r^s "^i^j "ijn„ lyi nyii "ijn,, 
*^i:yj^{;?a lyi j^dd^ii t^n tjin ."lynj/^ 

:VP2)B ' ■ ' -np T« ,«'T laintr ,-i«':'yr3KB t« n';:i„ 

"l>tr NH Din I'N ,n3nwyj I's nj?:„ 

-yj nix PK i.y ,pn^^^ pn^i pit;' t^k ^ui< 
.iy3S»iJ?nis Dij Di^x nyii in^x iix taiin 
-D11 ps lyinj^ey: t^k pn^ix pn)i' lyn 
-oyiii^P lyn^n:;' lynnny::}:? ly C3>?n ijj<^ 
toij^i ,"DDiyin{?a» nyi px oyi^jyiJJ^a 
lyi}^ lyD^ytnyj ^yo^a s ^j^j "^n ly ^^r\ 
.nmo lyi px lyo^stnyj nn's njjn lya 
-1SI1,, x'l nyunjy: v ^^^ i^'^^ ^^'^ 
-D{?^3 y^na iix ytD'ni did ^mk "o^m 
i^a rx^a :ijy: t:xnyj ^J^n ya^yii ,y'oi>?a 
,iyiyj{?ivi^}<;iiyi ' lyDD^^xivj^D ,iyDDnjin 
,|y:t3Dijrv ,iyt3Di^xni}?iDniyD lyDDi^isi^s^D 
lyoD^N yiyiix y^x px lyDOijrri^yia 
IV ,DypiDDn5?D lyiJ^ ,iyDDn};?o V2 lyojiix 
"iju„ lyi iD5^n ^5?D X ts^D .iyr.t:on i^^r 
DV nx ,o:ynpiv ^n "Diinisii,, k>i px 
DDi^a y:i^iin xn lyiJ^iiy: ^^^i^dsj t^k 
nyi lyaanypya iv "oiinixn. lyi pa 

Dj^i ,t:ij IV ,^xaiv fe? lyiiy: t^s oy iv 
pN inyayajis tx t^x :i3y: .d^j iro lyoi^ii 
^yo^ns iyi5? npi^nn n pa d^^v lya^ynyi 
lyaiiiti' lyaijy;! p^v^i^ pnv^ toj^n ly.Dyatj' 
"yai^'oaxtrjyDin,, yrn /'niiniNii» xn ixa 
-D11 px lyDDi^s^vj^D ,xn tyjy:! lyDjyDinx 
pn ^i^i^t^s] D:ynp "uii,, lyi px .u^^ 
...y^yiip yDtJ'iy xn pa p^n 
lyi .lyDnx ii'D tyj^n oj^i tJ^J 11J 
lyiyii jyo i^Disa yt^'^Di^j^s x d^x "iji3„ 
ty^nyviyi ira .^'ix tii^P^Dnp ^yn^a x 
-yj ^yia^ii (1 W)) iv nix r^fc? dj^i lysi^ 
-{^p D'pniix pnvi ^ins lyr^^ lyp lyo t^ani 
-jrn yrn i^x ojyroDrjyii ,DyivjyiJfc?aDyi 
xn Dj^ii jji^ytot;' sn ny^^iv (2 px (* nsn 
sn .yjxia yrn i^x i}<; 'tionyj "Diinisii,, 
X lyinyn r^x J^^^ s d»?i"i t^iyii "oiinixiv, 
lymya i\d oyD^yii ,t3ii!^3 "^siti'i ^^^ 
Vi2''>^ TJ1X -lyvixn lyvji?: oyi pa in^x 
-D^iix Diyn D{<iii jjitDiiv Kn pa ts ,iy3i? 
\V2^n ly^^in .^ ps niiDpsiyi px iy3y:!y:i lynyj i^'c* pn c^t xm on in: (* 

"lyaS'N V» 1S13X' ir^20 Di'T .IS-J-'KT pS 

lis t2NJ^-'?yi lyi -ly^yi^ pixo uifs im 

lyTymyn lyiyii cy ii?2'?rn r« "i^i-.. 

-nx pHi'i lis "iya''pJ'iiy;!3iN„ y:iuiiN 

".1313,, Dyi nso iy;3iD3nny3 opyt 114 lasiipis «''i 56 i;KQ D^J Dn^K ij/iD^S!n n'D ,Dn^N ins n^i/m^ 
-^sn n^n /'i]/ipj,yi [ytj'n^K. lyooynj Dyn» 
i^f iyDD3i;j Dy-i nxa ,'i^^aiN po nn^x lyp 
px i:i^<r] rpDiiJ^^D^ti'T ^•'•"'n ,i,yiDDynj Dyn 
13/3}^ ,iDpjyny:Dns p^j n^^J ^i^2 v^'?^ rnnx 
-;?2 PN i,yoyi^''nyj s; nsa dhvn tyiD^sn I'^tD 
n^o jijyj D^J "^-J^J T^s Di^i ii}2^ ,]^id jyj^n 
^D55inji<p d'?^ lyv^ntJ'nyiDJiN dh^k jy^j^r 
liii^nv^ PN nyoyi^^nyj 5< "i^x t^n p^yinn 
n«:s ,tj'jyo lyjnyt^ s "^nx t'n ly^nn ,isq 
ps lyoDn iDsnn nyn i,yni;j trx d^)\ nyp 
pa (DDnj/j nypD^yn) oiij^p Dnsio Dyi 
^ni^ v:n^ T^K pnt^^ vj nj^i^iDC' nyi 
,Ii?o li/j'^D px nyi^nys ,nyDy"i^^3,yj ,s ^ya 
-JIN D^j jyjyntDoyi pa y^b* yrn lyij^n n>D 
-yj px Dv^otj'iyDJix lyn^^n "i>d .tov^oc^nyo 
-ya nyrj-'^ii lyj^n dj^ii jyt^'^yQ ins nn^otj' 
Ivn^iN «n pa toyi^^ny: ni/rr^ii px rn 
D3;t lyv^D^nyDJix n^n .yiDjy^ynyjiD^i^ 
Ds i;;a^vjns yiyrjix Dn^ojyTyisyn Di^)) 
.ioD^^fe?^^j^D s T^N rpDiTJ^^D^tJ'T .11 .[yjoyn 
D/jjisnt^'jj^ yj^n px ni/3.{^ ,nnK t^k D};?n 
l^is pa "lyjjyj nyi:iK li; t^« lymj;^ p.K 
lyrn yn^^^ yjy n^ii nyj^r""'!! n^j ,0''''? 
tD^sn .D^n n);nyiJi? lyn pa nyj;yj ynyrjiK 
TN Lynj^n snsi lyo o^^n r^i? ts ni/^^^n .^ 
,nun ^yn nyjny:^' s pn ^j^r 0{?nnj{<p nyi 
i,y npjyi li/ij? .ii .t ,.n P5d lyoyi^^nyj s 
ynra^ptj^yn lyoyiDnya tio nstinjjitp iis t^ 
-y-imya s isti t^k ? iy:jiDan px tya^vriB 
T'N D,j?n psnnj^p Dyi lyjyj pn iv lyD 
? lyiS^i^na yr'-o |yjy:i 
-^yst^n » y>{<na yrn fins ryn^^n n^n 
lynyjDMiK is t^« iv'p^'d (1 tojy^yn |ya 
IX fN 3jiiD"'''V yiy^ pK jjiiD^^if s pa 
la^yii xn i^s ,iJ^^viiD^toDrK yn^^oayay 
pK jji^ypti^ nn^K lyD^i iv D:Dyn s Dj^n 

O'DnSJOnS 18 pX ^V'?'^''D T^N (2 ; p^O^^J^Q 

-yj ly^^^D T^x jjj?^ nn}^^ j^^fjiiSTiv ..yjs^ 

pjnynayj p^s tyn^n y-iyuiN px \v:m^ 
iy^^>D .p^D^^i^fi-tyDs^ip t\K tis;D5<p-iyD0s^P 
«n pa 'WiiHi nyDDanstj' nyn lyiiy: r^s 
-yjD^iK nyn tyny: t^s ly^^^D ,|yDD^Di:8JS 
ny^^^o .Dijnp^'oyi ^s^vj^d nyiDDjyaj^^na^tj' 
3JiD^^^ s tynyjivoms lynnnyjij? ^^n 
;D^''njyj]s:nya r-^t sinx ■^n jnjyv^Pti' 
"i^/'DJiN nn^K jynj^n tyDD^^s^vj^D y^y^a 
"i^ax P^'in i^^j Dn^K |y^:^DtJ' ps ,ov^Dt^' 
-81 lynsjn i^a .to^^nj;;:iJ8Jiya pn ny^^i^ «n lyiyto^j' "iJ^2„ i,yi ^m djjii ina 
TrK Dj^ii /pDnij^D^tJ't .11 pa p^ansp 
,13;'^Di8a 'yti'n^K y^s pa iD^yptj'yjiDm^ 
^^m» ? fiDisniD D^iiJ o^D ly^fi^n .^ ojyia 
rrs i,y ."■^^ti'SJ rrx,, d^j t^k vDivij^D^B'T 
"/^Disis ly^'T D^j Piynyj .,iDDnju prp Vf: 
lyoMij lyi T^K 05^1 pi< ly^^^D ."? Diyaojy 
Dyi pv)^^ i?i tj^yDtj' ly^^^D :^ .jyayimya 
li/jnyti' 8 T^« nfc?injj<p fc? lyii tfe? ,s^vjns 
lyn no ,\m lyji^p ps lyoyi^^aya s ,^:vq 
cijjst^yn 1)/ lyii i^^a^ ly^^^ot^'iypjiK cn^x 
-5:?ia pn lyii i^^ax ,^^itDis!ia lyrjix iv d^j 
Di^n tyii to'n ..yiyrjix n^i tJ'iyiJS! t^k d{<:ij 
«ni ?a^i'jnQ \vvi jyouyajj? ly^^^D .5* 
pa B^i':na lyi o^^i t^k lyo^ni: i^d p^ni 
DDip iDy lyn .Djytj'^iD^^j^ia ^]/in yj^n xn 
|j^ -^n D2Mn p^^a os^i tyii ,niv s oysy 
KiiD lynj^n ojyti'^D^^it^s nh px jyinn i^ 
tfe$ D^iK lyD D^iT ,n^aD ^ tyas3 ly^yii ""n 
,\^n lyrnya ps lyoyi^^nyj {? ,iyrijyD{j':8 
D^n i,yn ".yDJ^^i pa jyay^tj'Dnii? ^n ^i^t ly 
iyjfe?p^^3iByi «n tyij^n pniv inj?^ ya^^oy 
D^y.DC'yjDnis DiyDij?aj;i «n d^d lyoiitnif 
«n iyj''n \}^^ ntDyo Dsmjinp-Dij^^yo isa 
nnyo .niv yo^nj « px rynya i,yDs;ipi?:oyi 
pa njymyia ryiw d^^v lyjy^ w t^s m^'? 
^ p^^i? T'x i,y ; pyiDniyirjis «uoi^j#p' 
-yj "^n oj?n ly .a^^iDJSi^^a fc? px lyjj^^^^o 
lyn^N DyoniyiT^jiK nyi ^i^n w^o^? m^"? 
s lyrn iyDn,N t^k ly ;is?^5?i i^^^^^d 8 
■^8 ps ps ,\m lyiiMya p« lyiDyi^^nyj 
NH .nn,n ^yn niio lyinytj' i? nyj^^nyj 
lyi pN toSirayj yt lyi^^n lyDSsipt^oyi 
lyjnpyj nnv d^d n^ip jyn^j^n ^n pj< ,Dy^,p 
^yn lyjnye' lyus^jii ,ii83ytj' .d iisny 
,iyi}?^^^o b* ,t:bp{?iiis i^/iDDinyn s ,n'2n 
.11?^ nDVD pa irna s px ,iyoij^ayi «■ 
iyp{^itj'ii;i D^j in lynj^n iyDD^^{?^vj;?D «n 
"b^ifj^D KH .n^nin-^^yn vinv^if yi'^i isa 
D^^n rpDiii5^^Dr:j'T .ii pK ,|yD^bi tyiDD'^ 
lyi p« Dpniy^D^is pjsiyj li/n^yr ayi 
jyyi^N pK NMi p^iD^^j?:3 pN T8 /'p^^niKiv, 
s ns' p^p^^j^Q ps .n^onra \'<'<p oy D3^3 
v:^^f::> DyiDiya oy lyn lyi tJ'jyo ij/jnyti' 
rpDii.j^^D^tJ'T .11 P^5^n .typoyn ds tira^vjns 
t)^{?n PN IKD IV PPrn plJ;?' VJ pK lyiwiJ 

-j^r^Niya,, «n pa D^yD:i'y:iDniH lyiiyj iiy 
.5^1 Di's lyD^j^ii 1^0 /'jy^rDi^a ytj'n^x yo 
Di^i^ lynj^n i^d ^ni ,t3aQDypy3 nrs yisi: 
-'^Kii;a j^i "^n oi^n ij; lyn. ,i8i oasDypyn 

jyiiDlb'S '"PH'i^^ ^3„ yaM Nn O^D PJ'J 57 .iD"'\nn«ii„ Nn ps Tin ^yi 115 y^xjyr^yDjrN yryn px /'y^^fjyr^yDj^N,, 
-yj fx D}#i .ij/an^tojy jia npjyiy: tij 'DJ;?n 
Dn^K pK Dj^ii ,PJ{snyj nyr^j^^K nyn jyii 

nyi 15; nyj^^yoj^« lyti'n^N nyn ps D^rpjn 

yiDjyj'^yDj^N «n px p^t^s ly^i'n^^ 

. . ."! lysj^^iDjy TTK njyjr yi^'nrN,, 

Di;3i; ly^tftyn-'K yin^N d>d y^vjyj^^yorx 
Kn» ! "i5^n s D^j ? p^j^a nyn ti^>K 'DpT'ii^j 
-yj T^K "tjyjv y^i'^'.DD^^x'ifj^D yoiy^pyjant^ 
-yj T^K «n ; p^oti' px p^^.DJi' lya^x lysj?^ 
yitoynyn «n px ly^Kyi^x iJin^i^ n^D lyrics 
p<?^Q ytj'n^K D{^-t TSt ,:njypjyi ,iy^a^n 
^{?o s .Dro in Oi^n Nn T^n ,'^{<:j inrx Dan^ 
8 lyn^^nyj nn^x pa t^n oy px ,tDpTpyaDii^ 
nyi D{^n ,y^vjyj''^yiDrx n n T^J^r p^t3^ 
yt^'n•'X dj^t tx ,p^^s Dan^ xn rji: ,tynyT 
lyny^ Di^i nny nyn tinx jyny^^ny; t^n p^i^a 
-^Bs;,p nyi ,t.y"'J^y^^^'»ix >«'i ,'^'^v nn ^nx 
iyDD^^K'v,}^D nDj?nyj ^^nnyT oj^n didt^^so 
.p^sjia iytj'n''N oyi pa ^■••'niD jyo^nj {< ps 
-rx Dnx nsa oa^joyj d^j nyn?^ -"n D{^n oy 
n — nyiJiKii nyn-'X ny-ijit^ii ,n{? — px ,iyi 
,nny nyi ti^ix iympy;ij^-iK t^n y^v^yj^'^y^nj^K 
PN ly^syi^K yn^i« sn lynyjyia^N n^^n px 
Dvy^ D>nti' p.K jy^iSyi^K y^^j ly^n lymjyj 
^>T p^^p «^"ii ,mm3 ynn^K pa„ ts ,"iyiym 
pa ajiiDyn xn ",ij^ ojjyn ,pn t3>j \v'?i^t 
'm'^Q'^t ,11 iv:iV''? ,V'2 .P^{?a lyti'n^N nyi 
yny^^K pa d^j ,mnia yiy^'x p.a n^j ,>pd 
Djji T^K oy .Di^iiiDy "2^ i2::i!r]n ,|y^fc?yi^N 
oy ; lyny^ yj'^oyj^x yo^nn dj?t jyny^ 
Di^i jyny^ ytj'^iDpj<-iis dj^i ,iy3y^ dj^t T^K 
n^)\ nyp^ya nh pa ty^ij{<n px |y^-ii{<,n 
nyiix 113 lyyi^x px jy^jityi^K omx toan 
Dj?i lyay^ DJ^i T>N oy ;y^v]y:^^yiDrt^ 
P^i^a ty:i'nrK oyi pa jy^ujitii px tySijj(:n 
^i?T yvjyp^ynrs ny^>i« nsjs'oyj nj^n dj^ii 
•■•n ps ,iy^{i:y-t^x ps tyyn^x ^iin-'i!; lyo^n 
^y^ay^n jyo^^n f'l^o ^y^a ^itk ^n ly^yn 
"pn,, D^i„ .lyD^n ■^n oyn lyny^ dj^i 'p^td 
. ."p^TDDij^iiyn D{^T iDD^ntj'yn -nyi ny^^^n t^n iv ,iyDm iv Djyn s "^nn 

njy:j};? ny oj^n ,d^j nyij^ jjir^a pn oiyn 
? D'j "lyij? jji^jjDti' "ly-ijj^jj^; jy^ 
ly^^'o .^ ryi ,tytDi{inny px jya^^n "i^d 
pyaDjy iv D'<''n:viV'?v:i nh jy^^Dijyn Dyn 
px li^^p ,?nsK' ,iyaj^ iyj{?ia yrn ^i^ik TD t.y^.yii' ,^'ny"i V^^ lyD^stn i^D Tx 

•^^j jsfit: s ,1^0:^^ lyDjyvynn oyi 
l^n o^n ,"i2)2„ ayi si^ix ypx,D^* in^K 
.m pa :ivD^i« is; Dpi-ny:ny3rj< "^^''nix'n,, 

-yn 1^ nyip-ij^otj' ^j^j dtk lyi^nyj is^nDy: 
"iTJ^^D^tj'T ."n "Yi^n ytj'n^K,, nyoj^n jyr^n 
iy fiJ^Tii^f'^a nyoMi: nyos^n jtn ",osny2 ^pd 
«nn Dyi ly^sto iv nypi{<Dtj' "^j^j dis ,t^n 
,DnrN lyjyj tyj^n ^n dj^ii ,njn„ Dyi pa 
-arpj^^K sn jyjnyti' w nypnsDtj' "^j^j din 
.fci:pnyD8 p^x "njn„ n'pa m 
nnnn rpoiis^^iD^^r .m pa ^yp^Dis lyi 

: ptj'^n nrn jj? "in 

nyau D«n inyryj mna yj^T y'bx uio unh 

iyu?n£3iy5„ oyi tt its lysiNn-!!? 3Kit< lys 
p'7NS ]i'T ,jjii"a ii'T "iNJ ,i:?3^yn I'n ,"7ya'ty 

in«' i:yTn'j 'mis n^sa pity a;!y''7 

-'•j:"n lyi lyny:! nx dnt — 1 ]ysn'biDiy 
-yjDnx -[If t2Nn onix pK dkh ,]yp3Niyj ■iy;t 
nyi pB Q"p;in^iB' «n ,ma'nnn xn apm 
...p'?NS ]yB>n'N DyT is }'Ujyjii^yo:'K "lys^nm 
I3y:;i» yB"taD''7N'SKD yuiny^pyjsnx xn p« 
DNT uiymyi unh n't iu «m ,"iy£3N7Day„ t'n 
-ti'tn'snd Dyi — DB' 'byn oyn ps uixn yi^b^^n 

".DID 

n^Dj?^ .ti>>aijTj?'^>na nnyt i::r^p dj^i 
-'iij^^o^K'T .m .iyi23{i!iDya ^vo'2^ iV2i$ dj^t 
jyyi^N It? ,y^aj^TJ^^^na ~iyi pa o^sn \>d 
oiyasiD y'DDrDD^Ti nh tyj^n ly^syi^N pn 
:}''^:vr^vi:>ri< sn t{? pN ,yDa'C'yj lyi p«< 
lyyi^N Nn pa n'n'?^^a v^PVi'i «n ryrn 
"Tinsi T^N V''^2Vi''?V'^2^ii Nn .iy^i!:y^'i< P^ 
d'?^ n'''n:>'jyo "lyi pa yjjjiDyoD v^^o sn 
•lypiityi^N NH px lyyi^N xn iia iv:]}i^ t<n 
T^N lynna tx ,\M^n on -ly t^^sio "rinxn 
"lyyi^N,, xn o^o lynyj y>i*jyj^^yDj^s xn 
,DDy^ti' nnyr lynyj rrx oi^ii ,iyaM^Djy pa 116 .t2s:ipix sn 58 .]y^:"'DS3 y':'y:«^"::pt«!iy-i 


lyn^x ly^P^taiJs* p\":' lyny: i^; o^j DJi^ry; 
nytji^? .Djyto^mv ; nsstti'jyD^ii yirt^nj^Q 
^Djyt:m ,ns opji2-ijn'd::' lyc'^taa^Dp-iiS^s 
"""IN Jp^tDnp"^TD8■ly:3•'^ y:i'''t:D''DpiSD kh 
12^} '?VP''i^''\^ D'p^DK'iiDi^i T^K ,iyTyn nyo 
piiST D'inu ,D^j i{^: t3:}^T d'^^bdkp ,01:1 

lis ynj<;DDM t<^n lyn-intyyi i^' lyoDJiy 
;l"iK ,8pny:os! px jjiJ.yi'iyD lyt^n^x nyt 
DJfn px -D^j Dx!^:i TTto ^js'jTitj'r nyvj^j i);"! 

n^/nt^ii/ii lyn : oyi finx t"iy3'D:,y i^d 
« nnyr nyn^;? ,iy3^nL'' nyoi: ts* r\x lyp^tonp 
.nr^ l)?Ti;^y:i DDy^ti-' ni^n "ly ,nyT,y;? nyri^^y^:^' 

■]Vimm: vi^ yosuj^iQ -lyrjiN p{< 

: Dynjyj^^^D 

"IN ya'i'yTN ]y3i'?ajysyiys n ii?:!NTt3Jr 
.T .N y'DNJNitsDx ,y'a>'3 lyn'N) ipp't: 
:j?n'tD'TKS N'T lyjiy'? 'rm oy nyn (.n 
I'K "lyiN lyJiy'? ^n no ,iyasKB'ayDm 
^r^yijyQD pis ,TyBDJ'3im dn ,-|y^« ,'?itj- 
-•jN IK I'K iy'?pit3iN j?ai'p .iyD»3"iny'? 
./'tosjipis,, sn Km '?x3m»'T Dyji'oir;! 
."lya^yn to^j 15;j<t lyjyp 

y^^yTN ly^yii iro : j^t^s ty^^^r n^o 
nj^j tys^yn ^n ^^ni ,iy3y: o^j ty^P'J^^^ 
rx oy .Dnx p^j "i}<!J T-t DJiy^ iyo .d^j 
-isinxnxs lyo vo^^mx yjyDn,5?nyjDn"ix 
"a;3{^ Dzyj lya ,DQNtj'jyD^'n dtq Dtj'ioi^:: 
■T'^^ynjix T^K oy '?'<'<)) ,D''J nj?:; prins pN 
:PK ,iV"iXJ ^^n oy nyn .oj^npy w^^vii iv 
!o^Mnyij\T);j — lynxj lytj^^ "^n ^ni oi/ -i;;ii 
-yn nyt2^x„ "D'yo'-tD^ nyn''''mx v^'^^s,, xn 
Dyryn in DJXTjDjy ""^^^a ipy^ ly^ixp 

.pniD IV Dyi iy;;y: ps ly^ni nyjyr^x nyi iy:yj 
-iro jy^m ,prtDnp tins iiyQDjy iv d^j jhjd 
ly^XD IV "tyv>D}^3„ yriDJ^^n xn iyvi:^3 
nyp^Dnip xn iyj);ii- iyAJipnya,yn yrr^fc? 

p-D PX ."DD31P1V,, lyoiJ 1X1 JX^ Dyi tl'IX 

Dyjyji^x nyn ny^^iv id^j dj^t n\D i;;^mi 
ay^iv /'minn nno„, Dyn 3;;^^iv nij ,in2 
T^x oy ."DDJ1P1V,, nyn pa yosi^i^ns xn 
ly^XD IV n^^p jnjyniD^ij t^x oy px ro^ni 
ty^yTi n^D '.pn nixi "dq3\piv„ xn dj^ii 
lyiyn o'-q D3yi2D''''D [yj^Dsytryn -innxi ^n 
I .yixna 

' * * * 

""i,yp^DnP„ Dyn 13^0 lya^'-njj^: ly^ni i^d 
^i^n ny ."yo^'Dti' ny^^^nnx ly^ns,, nyi pa 
".aaj>piv» i<n ,yn^n^ p oi^i ny^^ in^r 
y3;y^^ pa o^ix ny^tj* Dnrx Dn,yj nxn pn 
T-x ,'Xnto Dj^n ly px ,iynyj lymj;? oyi vv 
pn pyjjinnya n^^^n Dyii "ypJX'J y^^J,, xn 
p Dyi IV v^V'"? i<n .^'i^n^ p i,yD3i;^^yj 
ly^jixiwyj T^« ly tx ,Dmj nrx rrx ^'i^n^ 
jyD^x pn IV lyDDnpn y^'x tyj^^^pyiix,, 
r^t |yji5^T px tD^n « ]^ '^'?'D 2pv^ lyDixpyn 
,iyiyn \VD 'Pi}] ^^i^nvm^ ."lyaj^ nxj jjij^^d 
! lyjrnn nyj^'x i,yp v^V'^ xn 05^:11 iv 
onx "ly D^n.^ ,y3;;^^ onij onx px 
nn^x Dyii naxtJ'Ji^DM;,, : jji^a^^nvn^/a px 
,i:^j -^nx iiiDXiyD^^ i;inyt^ px lyni/j t:^j 
"?~iyn;;^ -^lynyj i:^p Dif,i pyn yti'TDj^ii pa 
nnv xn ! nj''na P''d ,d^j "^n DpyiB' 
p Dyi tD^D D^j "inx ,"ypJX''J„ n to^o d'-j r^x 
,nin3 "lypsynp x ,n^n -^nn ,t^x nyi .^n^n^ 
"^'?'o npv lyojxpyn lyto^x,, i;/^>x nnx px 
-;/n i;; .iV35?n to^j mjom prp nn^x i^aixT 
n^ ,n^»nn iiyioyn dj^ii xn iv d^j ojjx^ 
Dp^c'yjDmx D^j nymj lyoti^iy pn D5:^n 
lynt^n ^,j?t jyo ynn x ^ro ^t^^yn li/n px 
-}^,n "irD ,T''x nnv «n .on^x c^d iy,nyn'''« 
jynyTyjDnn mj d^: dj^h nn>x oj^n ,|i;a 
•lyt^Dnyj pa ytJD^? xn 
,nv^^D nyrx lyp-i^p^/iiiX i^rn^'? njjj 59 .jj;:f^t2«: v^v^«''^.p«'T5n 117 y^8 ".lyny^ I'ins nwn^n xn„ pa s^vns 
.Dys^SD ps DmN lymp lyti'jyD us jyo^ni 
-ynri y^''i xn pa jiycni nyni^ yrj^^ii nnyr 
D''o iinvt^ "^i^: .Dinr^jnns"! oyi pN dv^'i^ 
nnyr "^n tyi5<;n pr,-i{<i ps ynj^ynD i<n 
DyT lyasoypya iv iDvijy^D^ii^ yoiny^y: '?V'^ 
Kn« ps "ryryj,, nyi ora .didt^^k^yj^d 
n^i^iiy:! ""n jynj^tn "lyny^ Dyn ni^B mon^D 
iyj,y3 T^K DiDT^^K^vj^D lyi rj; jyt^myn 
i3oyj ysD^p .11 pa ^yp^t3^b* nyi .nitosj i<n 
"lyn n^•'pt^^^^!ta xn jyt^^iiyn iv "lyDJiN in 
iKQ n;on^,o„ t^ij^n, Dj^i Tx /tiT'^iiya ny .ps 
Dyi pN lyniyiDti^nyQ d^j \vd ]vp "w^v'? oyi 
lytj^niv iy2iQr)yp tyt^*:y» ^^iii: n^ii ,iyjn 
15^3 an^^ Dy x^^i y^ya ^i vi^ oy ts ,"^n 
iTj^Dnni nj^oya^j^iis tn p.K ,I5? ta^j tiEn^p p^p 
Dyn lyaaoypyn iv Dsnya nyi ay>^i^^ 'D^^n 
-"1X1 nyi TX ,T^^TiJ}^ Dyn d^o iDioT^nnxn 

■y^ yitD^x xn nxs oy^^j oysy j^t t^x ,onyT 
^ni'if X D^o : nyn^^n .y^'-j xn nxa px ^yr 
ny^ys ps -Tin X lyjy^ti'ny t^x pm^ nn}^^ 
yrD^njyiiiiJ,, [yoj^j nyi d^d ppd^j^sxip 
px Dy''] nxj D5^iiitDy t^x oyryn ".ys^rn 
nrxn yD^^osxtj'jyD^n wro .DSxt^'jyD'i"! lyn 
tiiSiDxp lyn -nj d^j rx ppdj^isxip lOT^^iiya 
-:'^n yrti^njyjyj tx n5<;j ,Dynjj$is ni^^ Ds^yn 
lyas^n tytj^^yo px nrn ,iyvjx^3 iy:y^iiv ya 
ny:^^oy:^x oyi nxa fj^pnyja^ix ^y^a inyT 
"lyD'^n w^m iv ix^s -lyTJix "^j^j .Dy^jj>na 
Dj^iiT lynyj px :ir,jvny3 -in-^s px iDBXti' 
yoK^iy xn ,nrn lyns^n Dmnn xioa nxs 
.■n ^n : iy:?p^Dix ^^^ny^^nv D^yt^trys ,'^xt 
D>D -^n nnay d^^ii ^yp^onx oyi ,yaDxp 
X ifjtDnyo jy z .m >^n px ,iyDij lyTyn 
."ya^^n yj^D^njy;y:„ nyn^x ly^prtonx ynyo 
,"iypM3np y^jxD iK'aiX pix ,nyTy^ n tyi^ Px 
pa ,ynyD yvix: yTyn lyTy^iyn^x ly^yii 
■{?n ,^n ry^yii j^^Dnyo .n px yaoxP -m 
Trx Dy .DJiy^yj 0{<:noy iy3{>*n ,n^D jya 
r^^p iyr)x:o lyjyp o^j jxt ly^yii^ ^n ,nnx 
nti'ax ly^yn ^n ,iyDxii tj^^j x d>d jyvjip 
nyoxii lyDxn lyp lyo ^ux x^n jyo^ii t^^j 
livx^a T{;f^3 X D5J11 nxa lyn^^j ,iyjyi3 ^j^t •oy^x t3^j T^x Dj^i nya?^ 
X nro tyjJ^T ,DyT;;n D:5?Ty: jn^jyaj^n 
: yQXi:.{?ia lya^yTiyt px nyb^ni y^yo^n 
— yo^n yc^'aijiTfc^^^a px ys^'^Dyij^ynr) xn„ 

-yii nroy^^xjiya d^j ^^nxi Dyn ,::i::yn 

px "^3XD» lyTyn n^^n "^vv'D'^p„ nyi 
xn n^xi^yj D^ntj' ny px jynyTiya jyvjx: 
n:^'yo nyt^'n r)^j<:r, iy tyn px ! DaxK^jyo^ii 
IV D^j^n ,i^Dpx-!y-i lysn^ oyi lyjynpy; 
lyi -lyi^Dixo,, X r):3xoyj ^xiix dh'-x pa 
yeDxp .-n pa ^yp^mx nyi ".t:iaxc':yDnT 
-••x,, D{^ii nyn ^i^x riAypip d>j ,i^^ax DJijin 
-yj '?i^'a p-'X D^j p"iB> T'x D\oT^jMnxT lyi 
pn D^^Dt^^yjj^^x ^yo^nx ",tyii?'iiy:i tysynB^ 
"lynj^ T'x m^; xn .oaxti'jyDn'i i^j Dri^nn- 
y>^j xn Di^in ,^yp^oix D'yaoxP .m t^^a 
ixa px tynytoc'-iya d^j dp^x ly^yii "lyTy^ 
.D^j Dy^^j V'^p oy fx y^^x xn 
! pyp^tonp irna ,ty:n^^:^'DJy oyii "in^x 
ixa iiyTy^y: nij o^j pyp^ionx nvi o^n nn>x- 
px ,D])^^2 «i tD-iNT T^'N lyrv^ vt2^« ^'■' 
.lynync'nya oy ty^yn nyTy^ v^: xn 
t:DXoy:i 5?i 'cn^n ius;:xnx3 .•s nj^na p^jd 
xn -i{^a 1331X11 "y .ly^nya iy.Dn,niyp"-iya x- 
^^ ;t2jyiipyTj}^p D>j T^x xn tx jj^^vpxnyp 
Daxt^'jyD^'ii ]'<''[> lynyj iv d^j t3:ijf;Ty: xn dj^p- 
-D>ix |x„ lyjy^c'iy nyi "^i^: i>x2 t^x t^i? px- 
pa >yp^Dix "ly3^:^t3ax*k^•JyDnl pyD:yD'''vy: 

".yacxP .pp 
* * * 

-J1X D5<;n iyp,yp iv 'xiD jyiiy: D^j^n Dy 
Dp{^n nyi py^Jix lypyo'ki'nya yij^na ypyr 
ny pyD^^'o^n j^p ly^ni p^a ".Daxc':yDm„. 
.Dpjiapjxntr pyTJix lyiy^p 
pj<:Dpxnyp py"*: lyp : yTiyn t^x pxT xn 
xn pa lypyjivD^PX ty^iayjp5>*a pn djj^p 
iy» nny^ jjx^ ppj^'' 20 .Dy:T^2 n^3-fi^x 
TX ,|yDyjpya \v:i^ri p^q px ,n''n-p^x nvi 
-pxiiy^D-^ix D^''V iv^ pK ivrn Dn^r3>n xn- 
yjyDPxmiyp ovy^ pitr iyj''n ^n tx ,iyD 
•py^jrx xpoj nvy^ pitj* jyj^n >n tx ,Dnin3- 
Tp^xp px ^n jysiDtj' p^r) px lyny^ ly^ni ^n 
"najipiv,, xn pa p-i<!,Dpxnyp ^v^ .n>3-5i^x- 
:ijyj n'2''*^ xp-sj x typyn iv lyDj^^r-ys t^j^p 
n^n-p^x xn t:\o ppD lyo f-j^T dj^ii ! 'pim 
-yj |y^{<:T xn — .'-\r\''ii ojypa — ?piy^jj^x 
yp^yTx juyj {?p tyj^n'o .im \pii-i px ii;4T 
p>D : DJj^iTyj ppnxp iy3>?P p^» .Dna^o 
D^«„ y^et^Ti^^^a px ynijypD lynyj jy^yiv 118 .tDSJipis wn 60 n^n"? K-n ps pn nh -ij;n^K D^^ntJ' Ty : n]/ 
-18 V7^ i^n^N PK ni^rn jtk duod nh pn 

-18 ;;n,yD s I,y3}^^^ iy^i;ii lyaj^ iy.D^{^ii i^d 

D^i ninsvi "jy^iP nvjnn d];t ))i iDin^a 
Nn Dv^ntj'iyDJiK i8-i m^n -tJs^Jiy y^ns 
-on yc'rDJ^SDvn d^i pN ,nyri:^8n-ij;28^PtJ' 

IJi^j ^n D^'^ -ii/ px ".iy;ii;^nya^K„ ^nt xn 
iTD .nytoDy^yj p^p o^j t^x Di^i px .lyn^N 
-vN nyr^N ikd ly^p^^ns 20 ii;:ynp \mvp 
,iv^'2 ^m^ -xn pa li/iDflXitJ'iyDn'i «n nyn 
3;ryn nxs nyn^n^ti' j^r^n fynj^n n^D pN 
n pK lynyj ty^m -i^d oj^n. ly^p^ionx dij^d 

."nsjipiv,, 
spnyos pK : ^y^s^j'^n nynjxjx 
Iiytj'ni^ p^D^^}^s y^D^m {<! ]^ Dr^i nnyj 
-fci!s?:D:i' yjyny^t^'iys sn p« Djy-inyns Dyt 
-^N "^n DDKT "^n Dy nj^n lynnnyjjj^ .lyo 

i3fc?n {;?PD^VJ8"1Q JJilD PK .tD^XpJ^r''^p >S<! iy3 

-rp ytj^nyjxes^ y^^^wy ryDJS^^ryjD^H \vn 
tJjyinyiQ ny-i .D^,mpD ip^^nia xn ps ny-i 
nn^K \VD D{^n ,iyti'^DJ'n.K d^j^hj/j ^n n^n 
mv iDjJst^ya dj^t tx ,Dny2t3jyyj i^^ayn 
y^rr^KiyQ «n px ,y^ni<!s^^xp dxnidk' 
-{?T D>j nj^j lyDxT ytyn pN lyjyp li/oj^xt)^ 
"•n lyDsis'Dti' ydj^j^^Nnys kh .nyi p>p jyj 
|yny:i ^v "^dhd,, s d^d lyu^nyj n);^}? jyj 
lyvTK'yn ^n px yD3y-i y^j< nyryji^ax^ i<n 
-in lyDss-Dtj' yiDJ^r^NnyQ xn .i/anjjs iia 
-N^ NH lyv^tj^yi i^f DyD3^^Dni;2 4^t5'n lyj 
Dsmti' nyi pN ,nj8^ lytyn px nj;T);jSi5 
rrn prp nn^K t,yp lyo ts ,dj}^t y^jij^s^^xp 
-yn 8 lyj^^^ij'yjn^a fy3,5>',n -i>o .fyji^T d^: 
f'^/P^itDis IN lyn^'nt^ ly nyn^-'itj' lyDoixiii 

-J;?-| 50 ."iDDJIiPIV,, NH nxS pjy Dy-t \ViV)) 

toyii nn^N iinx .lyatajy nyn [yiiyj t>n !ns^ 
IN .ly^ND D'-^^N ^yn $50 ly^n^^vyi n^n 
,nn'n3"i yroy^ nyn}^ ,pnina lyn^N ^yp^ons 
I^N ly^No "iiiN nyn^nit^' ny2^,yTnyi rayiii 

♦ly-ijiotJ' 6 

pN ^yjJNo D^iN nyn^? ,iyDpjis yjnn^s 
-iy"i:s IN ^^N [yjy^iJ? oy nro lynn rs^e ,yyniD lyD'xn pn,N nnv: lyn tyn ,^j^dn 
n^yiDt^ lyo lyn ,0^: t:^N^3 oy Ci$)\ nNS Pn 
-yn ^n — ,y>ysy^ v^V^rnvn n pnx lynna 
D^yn- nyi'j n t3\o \viv'\^ ny^^n nynj? tr^ 
-yiDj^N Jpv'Q lyjmyj ly^iyii ^n ,;jin^i^in 

tiyn nyr^N tyiii ,DpJiiEnjNDtJ' lyryn pa 
nyn^N nj^Dpsiyn m^ ^yp^ioiN in dtd lyoip 
~iy .lyDnyjjj^ n^: oy ly oyii ,y>n}?j{^nDDJ? 
T^N nya^nty lyn djjii lyon^ \v'?fi})) tsyii 
.^yovn pa ly^sayiinj^iN ^j^o n o^d oyey 
ny^^j N lynyii lyjiayjonN tjj^rn nynj? ^{^r 
■y3 iy-i pN it^jyoy^y ny^ij n nynj^ ,t:yD{^.p 
lyiiyoNS nyn lyj^ayjo^iN iNi ni/ oyn, ,y>D 
nya^N ^yp^DiN in lyn^n.tj' tytj^^ pN ind 
-D:y ly^n pN — y^oy^ nyi?^ ,(yia}?ji}^iDDN 

T^n TN ,npiy!3yn Dj^n ny lyii ,m}^n yroDn 
-D^Naiv N iyr,yj "oajipiv i<n„ t^n dvj;' 
-yai^ PN yiyopNiyT yr^yai^ d>d ^NJntj'T 
lyiyii iDpmyj lyjiy^a d^ .li/^ipronN m^'? 
-)'i ^n iy:.y^a lyn^nB^ «n ^^m ,iy^pit2-iN 
v^]!^! lynyj n^D .ij;niii^j{^ yr^nnyr^ya 
ynytJiN ly^yntj'yn i^a .IJ? tD^j ly^p^DiN 
iD:yaynya .mo n pn in^s n ^d^o ly^p^oiN 
ayi ^^ni ,yroy3 -lyn^N '^yp^oiN in ly^^^ 
-rnN -iJNH PN yr^'inyr^yaiv t^n iv:i^'<ii^ 
PN ^niipD iy,DDynj pa "^n DDpyo n lyfiNayj 
lypjNT nyi nNa — ,Dyyny3^N oy n^^n ny 
^iPTn iNH 1^ nyn^N nro lyrj^^ oyr^/n .n\o 

* * * 

,TiN ny^N Dyn pa y^JNoyij/'toj^N oj^n 
-a^iiN D^j Dy^^j pip -ij^j i^i \^2^r] n^D oi^ii 
-fc!;^p PN yDNaji'N pN mj lynj^n n^D .pnow 
i?DN-i,3{;?ia ,Nn to'^j/iDtJ'yjipyTiN iyt3nj;ii. yi 
'TD D^yn ny~i pN ly^Nnitir yo^n: y^N pa 
■tj'iO'i-i pN i^D ,n:,N^Jjy pn ^^d ,NpnyoN pN 
pn 11J iiy^ni i^d .iJN^Dn pN ^^d ,njN^ 

.oy^N r^N Dj^i ,ii>^j lyo'i? D'd 

* * * 

r^N ynN^a^iN nytJiN ^y^a Nm ^i^in px 
-^] n^n lyii iyny;i k^j^ii «n Nni ,-iy"iyii:tj' 
lyT^nwn Dyii ,nyp^Dn,p nytjiN lyi^^a ?y^ 

-lyoniyj n lyo^pyj t^n n»^DPNiyi mv 

lyp -li; IV n^y-iayj ^^^ayn nNj Dn\s lyn 
mj^T ,Dmy3 .D'^niN y^i^DaNtJ^jyo^ii, lyiND 
.t'pnNaNip lycys 
No. 3 MARCH, 1907 Vol. XII .wh^ "lyi^ nDn':'D .fSD^VD .« ."I .11 jiS c^^-'D i^s :;ji'7p^ni2:v ^i p« r^i^n yiVDyi: n 127^3^* d«t -;v:D-.n D^iK t^Di^ Doip DnsiT — jJitoD^^^ 

PN tvvisni^ ,ivjy3 ,t."r»Ji?3 IyD^^lODfc?t^♦ 
nyi nnxT : lyo^'niyn^t^ oysi; "i^n "it'DK 

T^K iitDSJ n DJjii (1 : ty:i:n firs ps ^''P 
pK ^''''-i^nKV LrMyijyntrnya 
n (2 ; D-'Knn ^^^li^K ps is'^p-isinDD'nQ n 
no Dt?n "pisnstp,, lynj? v J y "i 1 P J s? p 
~yT (3 ; 'n lyc'niv iyr)ipn{;?Q n^>03 
; ynyny n nyn''^ yiyoyn n ps 1 1 n v : 
D y ^ ^ i? ^ 1 8 u y3^^n^toj<j yjnjyot:' n (4 
ntj'n' pD ynD n (5 px ,n^Knn n jytr-'ViV 
no^'H Dij-i .vt^^'fVW n — nnn nn^ 
lyiiynjstnijp ^i?T Dt?n n^nn ^yn v^p : nrs 
pyn:; s tD^a px ^35J' fe? tD>r) "iitosj "lyn nyn^t< 
n lyony: i'd ? jyn Dt^n ,d^j "i^?3 lyajjn 
pQiyn lynyocj^-iys px lyj^n 'n ni lynpsiD 
.yntsn Tnn D^'msiyjonx "^n Di?n oy^s ni 
D^ni T^N iiDBt: "lyn ps n"'>pi5<!3D3nD n 
nyc yD^yii ,^k'o^ ,ynytDpsi!3 s: ; tiiD t? inj? 
jyp ,K't5rK I5< pe ^yijyrnt^ i>^x ~nj tocny; 
"ni^Ti p^N pK Tjs* ,iynnyD-iyD ^yjti* ^ni< yi 
oijn n .tD^yr* n ly^^cji? iD:ypyi n to'-t^ii 
-ytotj' yD"'f'iyD"'iK ^ys ntx inyt:B"iVD''iN lysN* 
.♦o^y^i n jy^^Eit? C': ^t^irsr^p \vp n tn ,tyj:n 
p''N |ym nycni^ismDst: n |y 
jyoipy: ^^tD y^s isss ^t^a 

iy2fc?n /'■^^^I'DSJiyn'N d>: 
m3D n tyDir jyoijy: ^n 
lyn pt< fc?-! T^K Dj^ii r:?sii pc 
pN pn ly^n jynyr'p-iy lyjyp iv '-12 ,V'^><- 
inj? PK d^d: tnj? ,ynDn -^-nn pyii ny^n 
Nin p-ip {;?D^: T^K DV rs n>82*v, .tyv:"!P 
■^n p3 ]iv)'\ t3TiDy;i r^» "^t^n toijn n^iy 
tDnytiK'iyD oy ? Dy d?21p >ii t^o — r^!?{< 
-n« nyn Diy^pny t:^: -^i^: Dj^n -yr^p ,-'t 
,ni2D y^K PD nno n px fis^cr p2 ::^^sr 
lyii^niyj |y:^n nrs ^ii : r-'x i?i y;x"i2 't 
,nvn D^rD yjyny^cnyE jyjj^^^^c ^ys 'itjc 
n pD "lyry^ n ? D^c'cm d^vpk* ,n)^'']! 
-DQi?ti':yD'''n Dyi psd ^!^3 jyo^n*, "tD£:"iP"is„ 
lyiT : ::s^ pa p1t^• oyi si'ik ny2D:y \V2'^ 
-t^ynt: ytj'^nnsn n pc vi^vnvs c^: oy ot^r 
Ml MTK ?y^vi''j?i^y riD y-,ny!^ n px y~ 
"'t^iDr^p lyr""! DDxrjyDMi ^yn '^^ nyzs 
:»?t3 lyny^ m*, mtx ,nyD-iyv, vd'^v^ V'P ^^'' 
-]]}''': X J?T : Dy^^' Dyey iv odip t^yor: 
s Dnynt>*D dj^ii k^l"p y^^^ ^ Qi^'i ,DPxe: 
"iy Dijii. yni^ynD y>^j x J#n ,m>n cy^^r 
pK ,iyi2PS!5 yt?DixMy2 n ivsv2 D'v'i'P' 
-yn v: x "lytiiix j.-nyf'pny vo'?^ ix t:-ii^T 122 tsD:ipix xn j;3^yn ,iyj8:ns? yto^yp^noiy ']VDV2 jynijn 
"Tios: Dyi Tin m: pyii tyDj<:::'yi lyjyp 
nnx ,d^i:k' yiy^^^v^j lis ^hsiidmn iy2^^ 
lijD fyoip ^n TN ,r>N nyr^DB' nyi ^ii ,nynK 
« nsD Dfejiii fcfitD ,Ds:nj{i!^ |ik nsnpnyoy^JiK 
"lyn pK tynj^n ^n po D^xna n jyjyp jyvij 
lyaitoK* ynony n i^k pnsT d»ik tisnsp 
fyosn pK ys^yrs dj;? ? jiJi^p-'Vit^jy ny^n po 
jy-iyii nvB'p ytoJSDynyoj^K nnyr ynyn:s: 
v^nv"? n finx lyo^n yjyn^tj'nyQ ps o^yotj^yj 
Iy3y^Bt^•yn iv lyoy^N >n .DioT^rniiiST ps 
p^o ; t:'"'njyjy^y; n d^j nyto^f^x -^^k nt^n 
ps nyr^K iy^n:sny3 iv nu t^» i^n tosnnx 
^n 112 |yt3Dyt3JNDynyi2rs oyi jyjjn n 
pa DpJis Dyn : pn lyomyj y: pN ,iyoy^{<t 
]is ^yo^o s D^{< n^Kiin n jysj'Miv nsDSP 

Jii^pnitsjy -yn yoDiy n djjt lynyry^ lynt^n i^d 
nTN tvss^ lyjJ^P ^i?T iit3{i!J n n3 ,jJiJjn 
-yay^ pa jyjjitisj iik d^j^d yjyn^B'iys ^y^c 
^8''TyD5<D lyD^n^ni?!; j< t^n ,D''xn2 yjn 
^y:vp ly^t^T jytosynp-iiosj n Di^n pi''i« 
.{?i "^'^pini T^K ^{?nyt3s;D sts; .lyti^^ms 
"i{<3t33nD yo^nj "i^^uyjiN n ps topss lyi 
-ntDtryn o^: ^jjior^p fx niofc?: "lyn ps to^^p 
nt?Q tDDip ti^^pnniB' DS^in n .lyns^ny: lyt: 
n tyjyii ly^njsn iv iJ? "^n t:3^in oy tyn 
-lyn^K pD t3^''3ns n iihd dj?ii jyit^Dpss 
•fiMN lyoDiy -lyi px ; ly^nyn px jyn^^^p 
Dj^n fisosp "iyt3JSJyj{?T nyn t^k yn^n "lyn 
lis ly^D^D n "1K2 nit:^: nyn ps< jj^ tiny: 
.111 ny^'j IIS jjivjs^SQiJ^s n px ]v:iv'? 

rx Djny^y: ?jik \vd ^^ri ,DJiJ!pyn mi 
-t33st^:^ lyoMii p^N t^n iidkj yjvstj n 
nTN px Diyoy ^y^s nrs j;?"i fyj^n oy .n^ys 
]«! Ml ^r^vr2 t:^j tiny? lyc tk jyoy iv rjyii 
yoy-ii^mi^s 3^{i:n tyji'Miv non^n yj^n^^x 
-j{? Dyi sinx DMK 11J lypip yD^yii ,0^x113 
S! typy^iV3j? to^np Dfc?ii "lyi .tai^n DJiyn 
DD^:nnfc!n. lyoinj lyi ni ,^ynj'^n 
riDir T^« *iyi ,DMK ^n tjpm ^^opt^n 
tJ'iv s lyT}^^ pK ]vn^r2 V2 jyny^nyn iv 
5i?Dr^p ,t5!^xs ly-iysis'iiK' nyn ^n "^j^j jyiyn D^xnn y^x cyoD .lynipoiK lyriD "^d n 
->i{j>nyt3jiK Dijii pi^^n N Dysy d^o jyitjay; 
'w^vi'^v lyi ; lynyiii? cyi ps nyj^^x tn 
lyn lyp ,i:n_^^^n nyiyoyn nyi pK dik ddip 
n:B' N Dsy nt^n djjii lyi tn t^n nytj'o "^n 
Iyt3i3 D1S DH^N tojyn dj^ii (y^vsnsn t?) 
n) MJK' "lyn .pn nvjo nyn"-: KDnoo oyii 
jytDDDyj D1V ntj'n^a -iyn^« tiny: (y^vstnstr, 
jyni^n di^ii n tn dmik psnyi tamp ,nn 
tynj^n ly^yii (Dy>vs:ni?ii) DMJtr ya^^v^j 
nr» Dt? .p» ny^n lyvjs^sivonjifs Mo Dyn 
yDvyryjtioys dmjij' yj^^ysiv n ps piyn 
w):^ V'^: DM1S tVJJ^nn dto n px ,D'j^d 
-^ni nm 11K ,D>j^?3 y^^j lyny^n \v^^\y yD^yii 
lyjjJt^^D n lyanp n^o r^n lyo^ni px lyo 
lyj^sy; lyp |yo d^^ii D^xna n^ro yjyn^tjnys 
.iny "lyn «imk :^d w^'^^'^r] 
- "1 ^ t: {< J n DD^^n oyif^jis "iyv:s3 lyi 
n r^K Di^i .Si 8 1 1 D n « y d ^ ^ 
ly^pMiDjy D^ro n mtn mi yifc^tayn 
n iyj""T lytspsts firs n pK ,yni3n "tti3 -^n 
-jjny ps t3>>p y:j8^ n ps iy:jn yj^on: 

.y^vi^ 

nytiiyii ytavy? v^p ,nynK tsjt^ty: mi 
D^V n .i^ta^j ossB'jyDMi nyi pK \v:''t 
iyj:n ynynjiryn n ,n8:! lys^^ay:! '?^d va 
jyiyii m^D{i'y;nyn^x on*oy;i tyntjn lyns 
r^s "^t?: lyta^KH nyti'ij^s n tiK ,^^j d^i ps 
n TK /n fiMN lyss^p px pyosn p^x pN* 
]Vt: -lyopsistD pN jyt^sstJ'jyr^K o'pyD^y 
; tDp^s 8 r^K ivi^'P n IV nrn^n lyn^s '^n 
-jyr^K n TK pi^iiy; lyrMiy^ nynx t^« oy 
tymj^iny -^m lynsjn py^^y n d^ii lyDssr 
nyc^x ti^j pyn lyay^ nyjyr^K ly^n t^s 
MT« nMN t:j^\i .lyiJ^P n ps oj'trT'y: 
pn^K^ pyj DMJB' y3'^v^j ^Dt< ^i^i lyno 
,jyss!{i' tD^j ^nnxi D^ro y^^j r>^P jyjyp pn 
n^yo t:^J lyj^n oi^n DM36^' vw^^^ n:ynnyii 
.pyii ojVn^'yj k^ kpii jy^yii imo d^j px 
PK .Ksi: n'):iy n iy:yii lynyMi isn 
Ti< ,t3vyTy:iDMN-iJ?s ynt^ynt: n Dt^n jjssjfc? 
-jji<^ PK i{<3pnyny3Ji« ij^e lycip dm:k' ^i 
DS^ TN tyjisy:DMK jyo D^jn ■^yt3ys6^' ,ni?r 
.jji^vi^B 1J?: dm::^ ypnt?tDtJ' nstJ njjs tyo-rp 
nyi ]v^]!'?p'\]! 1MK DTiDyj lyo ot^n i{<i 
nnn ys^^oy ^j?j tj? ,t3syiD oy di#ii dpss 
yt^nyijyyj yny^n yjyij^syr^': n ty-i>^nys ?Di^ty -lyi^ non^D 12S p^K ^y^D^-n tiij; }{< jyvsttrivat;? lyiir nnyr 
;pyiJ8 Dyn isa nyroaMi fx lyopsa ^ni?^ 
8! iysi?D:{j Dns-^ns nyax ly^sjT i^d jyii 
^yiX, : P^^S! iiDSt: n pno jyis KtpK yni;?ns 
,nnn y^j lyvjs^DivonijD ^jido "inyo lyj^n 
lyK'^nv nn« ^'^JyDt^• ^n jyo^n Diji"! dj^ii n 
"?y-iynjK n yj'^i< jyv^DK' dj^iii n "lynj;? ,"in 
Di^ii nrn n tk jynyrj^^N -^'^^j i^o ly^yii 
n yj"« lyv'tsK' is ynt: n lyjnpyj lynjjn 
-^jiDD ^nv^ n pDD int? n{j: iy:^>r yiyt^N 
jy2''^2 IS tyojBtt^ inyD lyn^^n 'n .yri 
n tys'njiyi D^ro ynyn pN jyay!? 
P2 "'I'l ny:i'^yt3:''K pis jji^p^iiojy vt^ojvn 
".nny: lyD^^nysnyp 

-iy^iBijiB-is Dyn ps D^''pj't3"'nj^^K n inyryj 
;"pn8"i DD1X fiSDSP,, pc ^ntj'yj nyjynss^iiyj 
-nt^D n t^N n^pi^n jyDso lyDijyj lyat^n >n 
D^yctryani? ^n ly^ijn iik .nsDSP ps tys 
::iD'ny3 n tk ,t5pjis oyn pi^in tiS^imya^N 
nsa s lyn^^^a no mos: lyn pK pibdsp pd 
nyn pK Pisnsp ps jJiD^nyn n iii yiyn:x 
T^N t^Ptojjsi^np .oDiitK'^yTyj "iyD^^K':yD 
N pN lycynoivD^nN "lytoDiy lyi lyiiy: 
i:^'PJ^"'Dyj^K n lyaya o>>3"ik ytj'"'t3soyt:D"'D 
,0D^^n DijT .KSiJ mofc?: "nyi px insDSP p2 
n pK D^pi!^n y:^03m j;?t lyrn nij o^' 
nyi jyD lyp niJ d^j px ,pieosp ps iyD-i$«|:E: 
-:i$ t3^j tD^^ptDypsJ y^sDnn pn pt< ^ieoxp 
-ij'jyD lyn pK B^v:ns ty^xiijo d^s tyi:y"n 
nyn^n nyn px i^^dk ii: ,DB»ti':?yTyj ■lyD''^ 
-D'l^ D'j ptDif'n'' tiEDtfp nyi t^k p"'!^x mo^': 
.y^vif'j^ny pD •'iJi^DPXE tJ D^s ro 

ppt2{$E{?iP D^-'n::' — "-^^^ yoDiy n„ 
Dt?ii„ — i"i3 lyojijonyn^ynnK oyn ps 
-1DK' IV It? ty2''"in I'D lyii tjik DC'S"ny3'x 
pn pK ^'D ,iy3y'? t'-iets eisostP oyi iy~'"i 
,yo-i{$D yan"?K'D "^m^ V't va ''d ,yt3pynn 
|y;^^v c{?ii |yt:p{<s ps Di^Bnyn^x nyn r^x 
''^-W?^ ;ymiv yB^^n yrn^njyjy; ci^in \^ 
iyvyrivoii^B pyiis oy" iks mi to': ,D'Nr.2 
jyntjn lyiDD^jj^^vi^i^iiy zn otji ^n j^'d lyn 
n tiD pyiiv Dyn nxc "^nx ni: ,ojypiyjx 
T'T lynjjry^ iv -id rit< D^^mysn V2vy'i< nyn pN t^k nijom v^p : I^yt3c^'^VB>1K d^* 
Bijn ,T'K pDiyn xvr ^yis nyi .^t^^: iicxj' 
,oyD{?nyjDnK pyii yj\nyDJiK n ,yD8nK^ -i 
lyatjn dsjii n ,yD^ypniDjy nyoy^ n -ijjj {ix 
pBiyi .|y3y^ lya^^^a n ,m^y?D ynyDy2 
ps ;ji^pmt:jy yiroyuj^iB n t-t oonyj 
-n^^D ynyDyn n px jyjxm? yD^^iyBiyp n 
.V''^^^^)^V ps nyt:^^^ i'b^ik D^nnn jy^ 
lyin r>x lysx jyo^'-v v^-n]}^ n pK 
Diyijyy: pixok' nnyr iitiXJ n -nyn^s p^!?3 
lysnnyj t^k p^'pz -wi'tt^-i "lyi .lyitjiiy:. 
FiBosp s pB jypJKiy: nyn .D^n\ iv pi^nyi 
ps \li^^^vi lyoi^yj t^n nyo^yii ,|y2y^ i'ike 
lyD^^^^'jyo "lyi px ly^jii^'K'ny vi^''^v:'''\P n 
t^ynjynyjijt;? rD'nr>x -inyr vm ,DBXK'^yTy; 
-nyD t2i;?n px pioxj y^'^oyj^x n iv ptjiiy: 
iv PB iytrifc?B n ps jy^MX n t3yn:y^a 
y'nox nyn px jytDpxa yD^^pn*''!") n lynyr 
Dnnyj otjn pinxi nyom: nyi .D^xt^ry; 
X pB DjyDxiJis Dyn finx yntjyo pn 
Dnxi px pitDXJ "lyi ps D^jD:yp yn-'na 
nxii ]fD'^^^vi iyj"'syj on^x ^'2 ^pxo jyo lyp- 
PB jjiD^nonx yt3Dt?nB-i:i n fyjy: jyiji: 
n pynfc? lya^j^B^x: yrn ; fiBoxP tD-n^ii 
-smt^B nrx jynyj d^: jyj^n ,jyDD''jn'nxT 
-y;i D^j j:"ij-ix"n pn jyaijn px ,*iy ^v. yi:> 
X px ty^xsyji^nx ^n jym ,d:^{^b 
oExtr^yom n jyD^yr, jib .niyo jyo'-'njr 
.lynsya iv "^n r^niDyf'D'S jfc? dv>x n^'ir 
•^D X pPD{?B{>-ip lyrjix otjn Dsnniyz'x 
,p''?2 lyK'^xS' nyi pyijy iv |yjfc?-it3yr^2 
n"iDx: "lyt ps dph'^''^ myn^ y:>n ri.-yEyi- 
iy Dpm "n>''x ^yiL'^t^VD,, -^n pn px .xEi;r 
— : Dyt lyjyii dmx 'nx "^n 
n lyimor iv ]i^ ii: iy3'\T ->"2 ni„ 
n^xn px m: ,D!2"ixynj: n px rnpz d^: ,nvrv 
n finx fix DysyuD n px ,nr'yE px px- 
any: oy D:n rx ,1^'^: "i^o jynynyn ,:ny2 
-niv ::ioj?"iDnx px non^o yrn'x'iiD x fif 
,nvn pB lyox^Ppx d^^d yjyT'ynyB lyr 
,r'y^B nrx i:)pjib n^^v ^V2'?v^-\in iv nijB d?oip 
-j'yjyj ,nnnx px ci^r pnye '^fc!;: -ic'EX p,x 
jyt^'niv jJiv^K'ya px yv'tDtJ' px n^-n yrt^^n 
,n"inBn 'p:^'? lynt? ,p»3 jy3f>yTnyT ps nvn 
lyaf'ynyn iv \ViVnvi di#v, nvn lyrniv 
op;iB T^x D^^p^'^DExt^•^yry: .DEXL"''yTyr 
rTonf-rs >- ni tidx: "lyt pE ryty;! x ^y^EnT^c 124 DS:^pl!i «n ^ynjifiE rs! ,-^81 y^^^jnynyj strs! t^k ,yiynfcfi3yj 
■"IV jyiii/j o^j^ii ny m jy:j^D "ly^n Dn^nr'yn 
nyDDnyt3:\n nyn ,iy^^^nt5 ^miv pK d^^^hd 
-yj ly^yn^ivnj^K Dy:y;^>x oyn nsa ^^^id 
nyi n{<£' ^'•••nD nytacnyij^a lyi px ,"^^1-12 
ypc'j<!-ii!: 8 lyii .in:^^»yj nyn pc ■^nnnyj 
Dnx "^n t:j8Tr3:jy ^is fy:{?o in^N Dj^n djji^ 
,ist-iy'2j!tp lynyjjin s lyr^^BK^ iv u^^prv^"': 
•r^i$: -iyn{^ ij^^s x ^n o^yusnyn n Diyn 
lyi p« ;^s^^j '•UN jyny; t^n n n''ix .ny:~iy 
0^0 non!?D tonnes dndc' nn''j< Dj^im d>"»v 
n Fim« "irfK n^x ly^xa ,dsdc' lynjsjx 
^n ^r, Dy3 invo "^fc?: o^d yjyoipy:pmv 
ypK'Stmc ft? tyii .nr''2 yiy^n iv lyt^-'nys 
,yir2y-2 s i^-'sx tyr'''2r iv D^^ T't DJXTOjy 
ni y:y" nn-'X ly^njxnya ,d»sdk' ih^n iid id\' 
pt^iiy: oroyDtJ'yn t^n oy^s dj^t .nj^na j? 
Tin pN iy;!Jit33N3fc?y2 yjDsiips inyr •^-ni 
.lytoiyrsnysopy yiVDnj^s 
■jjnp fi^nyi opnyoys — lyof'j^ii n>o iyr„ 
lyopsts yiyijs VP t^stny: d^j — ppo^js 
iyD^'11 "T'D Dfc^ii n -lyo^iN jyay^i-iy^nD p2 
lyan rJt<J "i^o iyt:^fc?Ti ,Dyp^'{<*Tio n pa 
yrta^njyjiV^ tfe? ,p^Ss pany-i lyo^^K' Djyny: 
-niD"iyD yj^t:^Mjyjy:iVDnn^2yD^yii) ys'i'%"i 
ly^pniDJV IV 3JiJjny2 vt^o-w n ,33ix 

-pv^v^^j'ii ps 3Ji:r-!y2 y^Diy n t^k ya^yv,) 
^r^vi^ ^ny is ps tD^: ty:^n (oy-ijj^ns ly^yitD 
]i2 y^vi^tjiiy n px tyifc^tspsts yroam 
112 fi2'ostp nyDJ{<:y:iJ?T Syn m ,"i^n-iyiy^nD 
T^K opKD lyn .pynjN* on iy:iyj nyj^^'X 
-:y2{?M D"": tDn''nyj pt< u^y;^ ypti'sno n D{;f;i 
n yD^yii ins? /'iy2i<n yD^>n^DS!J„ v^? jn 
lyjyp ly^y? lyDiynJuyj^};!; |i? py^ Dfcfiii nrn 
-lyD^yrs fK n^^sjp nn%s .lyoipD^ix tj^j 
ps ,iyiyp"iyi dd^^'? ly^yp ■!:^^2 v\T)'ii d^v> 
DypL"{<"Tio D'':j'o y!?y^2 p2 lyt^oyj ys-'in n 
n ps< DV?}ii.'? n pN :^D3njK r^^J tyrn 
ps ,nyv:8S lypn v^p o^j D^^n n .lyn^yv, 
tyn ■^^^-in2yj nst: t^n ly^f'yv, d'i "ih^k 
s! ^n« ^^118 |y?S2 ''j^o X ^'"ix yoiyiiin 
?iyiDy2 lyonij p^P o^j oj^in ,n^n yiyoyij 
iv -:y-iny"n ; :jiv^L"y2 y'^yn^iinrK nx2 
p,x ■^y^y^'-K ynn^x lyr-'T o^-'V lya^^yTiyi 
~X2 tyD'a nypxory; v:x: x ypjviv ynn^x iyn>in n^a ,n"ix ■^n d'^2 xoxij^jxs n 
nyn fi2 n^>3 Dy>^: nx; x nj?; lynp iv i{>' 

pX r^K \V2iJ'? D{?-! TX VP^Q noX .IIDXJ 

,iyD2yip yjyn"'eny2 p2 fiaostP x p^^x Dvy 
lynx T^N ly^nyo^n px jy^'t^'y:) yt^'''Dr^ n 
tyrmv .ly^y^ p2 pmo^ix nyi d^j D''>'n 
P2 lyDD^jyn D1V ,pD iy3:?yTay-i p2 D^xna 
P''P -ifc?j DyoD D?o"ip ,D2Kt;'!'yTy; nyn^ynyi 
Dj^Ti si2nxp "lyn njyinyii ; n}^2 d^j fisqnp 
yjyi^triy2 p2 D^xnn |yc'>iiv j^t x^ t^« 
"iy2 i:^ni ntx t2^j ij^j DjytDDij; t-ik q>j^o 
PK ,t5r^nyj "iynn2 \V2^n i^d m ti^nsr 
P2 fi2oxp X o>j '^^K ly r>s DjyD^-'iiv 
P2 ?iso4<p N ii; ,nynjx nyi |yjy: oyr^x 
-iy2 y-iyijx }y;y: lyiy^f-jo^o yo^^r^xnya 
-y3 IV ^x jyn^pXDN IV ^x ,')V^^^2 yorr^N 
.n:^^2 yiy^n p2 in lyv^tr 
D^^ii ni iyDps2 £3^0 lyinoDi^-'N iv n3 
mDx: px Dcnyn y2^>n yj>t:^ny:yj n 
y^y^SB'^^n -ij^s x lyony: n^D ly^yii jyay^ 
lyjyp yD^yii ,tyDpyT:^K n [12 tyny^ p2 
-inyr ,yvjxj n p2 nyoDio x ■i«2 jyjy^- 
.oifcfD Dyn p2 D>Nn3 yos^P yom: 
:7ymj?2 -iyt;nj^2iiDi<J lyDonnyn nyi 
lyn^N Iy3i1t^n{?2 yrn px D^yt3K'yjt2Dy2 Dtjin 
us^in lyn d{;?i ,Dypt^'N-no n 112 \V2v'? Dijn 
D^rn "^D X p2 lyny^ px nytJpsnwiJn; px 
D^ysij^iiyjj^^K T^K D^\) nitosJ n t^k ^n p2 
,T>>stJ' "in^N D>o "^n ly^^^o iv nyr^x lyiy^ ^^2 
n^xn ps iy;ji;^K'y:-iyDjnx v^^* ta^n n Dj^n 
p2 ny^'JD^D lyiynjs jyny^ d^d ,nj;n''my2 
.\VDv in-'s ^^3 Dy2 iv:i'7V'\y ]n:^''^Vi "in^s 
-ny2 *iv W'wrwi v^'pv^) Dypt^'smo ^^iiv jyii 
,iyi3^^Dyj y3^^nj^^2 iv nyns ,D'J^a VjV^V"::' 
■^n ^n lyTi^n ,yT^n'nyr?'y2iv -^n tyjyjyjyz 
-»yi p2 ^"•nv lyax lyn .yiyiJN* n yj^-'s nns 
-y:]}! ,y"'JS^SP "lyi^ytiyi p2 ,^dv: ]V2'?v^ 
yj'"'N lyayj DJjny3:'iN ^n ly^yii .T'T iy:y; 
fK y:^'x anx px ,DD^!^y Di^:i' »s yiynjx n 
X Dijn v\v^:i^ n px roL*nn lyii? jny::in 
jyoyn "^^^^^ yjnyjjin n Dyn ,|y:{?o iy^i2 
-Djy n^j 'pi^jor'^p in Dyn yoxr n .lyoy iv 
,Diy^^p ]i^n-^i< "iy"iJxnx2 t^onyj n ; |y;xr 
Dnx toDynn px jjiJjy-it:::'JX yo'-iiy;! x D3xr: 
yjny:jin n yD^yii D^^prD^''2 jyaj^iti -]i$B x 
iy:jy-i32mx p2 ynt: n .d^x "^'^^; opy!^ 
-Jin D^D -^n iy^^\nt: iv ^^d ,pmv jycy dj!?-; ?c*7t:' t;ik ncn^D 125 jVDit^T fN Dfcjtv, 3"'ir ypn ,yDmj x pc 
--yn lyafcfn lyjy^n n .D^yt^tj'yjrnx tyiiy^ 
iy2i?n ,^n pinx ly^xa lyp Tfcii:?^ n tx d^h^e 
yj^ny^P n ^'d jyij^^ nyn tD3ySpy;iv p'^x ■'n 
yiyn ps Dmx ty2^3 ^n dj^ii dpxii 

(*.*iy>^^o 
yrDt:'nnt:i^3 v? D^nx d^" lyr^v iy:y'3 
oDJj^iTDiK yatD p^p to^j lynt^n px |yj:i:^^: 
lyDXo -lyn^n:^' ^y^E ■'ii ,Tn tyjy'jnn'ivonx 
nyDDyn n .^^■32 nvn ty:yii pmr^x Dy-^ 
-rnx Dy-i tytD\i ys^yn (ppdj^sj^ip Djmi) 
ni:Dm inj? lyy^nn tyf-yn ,p{^tDC'jy^n div j:xj 
tyo^nj'nx w'?')) v^'^vi) tyjy^2-"iy3''n n 
nynx iy:y^3 yi»oy-i2 n ; j^pmy:"'X "^n 
^n {yiD ,niytD ^s ^y lysn^ iv lyoip y^^yv, 
'n jyii Dsnnnya^x ,d^j oy^n p^p ^fc^or^p 
lyii nynfci; ,nynr-iyoi^3 d^o tyij^if'yjj};? lyoiP 
D3^^^ lyjyp Dj^n lyvns yjjr '^j;?: ty:^--! ^n 
yo'iiyj X i^-'Dx fc?n tyrn oy .|ytj'nji<:^my£! 
Dyp^jDxs'px-toDiB tyj^n ds^Vi jyjy^n Sni^v 
n!pn:i px am finx lysy^ nyoyn jyoi'fcitVi px 
D'lyn^^nnx lyD^^iny ix tyin^c n* lyi^-'x 
^n no ^nxTiDnx yD^^i^tox: n "lyax ; jyiy'' 
yp"'t3pxis n iy"i jyoxionx r-'-'iisy^o^^ 
X toytDnxT'^ijD n t^x piid ^^d piid tx or^^i 
n n\ von DVP Dyi 1x2 ly^-'l^v^j invf2 -^d 
n ^n lyjjir^j v^"iV2')i lis jj'i^pniDjy 
jy^iyp y"it3^D n px ny^nrnti* n .yjf'yvr^x 
VD^yn n tic lyoDJi: iv oyDJ<;ny:D^"ix i^av, 
iyD^:^ocxt:'>yryj x pD lyvij n tynyt^L'-iyc 

— .yv'tDt^ yro^njyjy: ps px ly^y^ 
* * * 

lyt^pxs n :n:yjny'i tx ,t|iT^x lynyt tq 
nxi X n^o lynynyn ,ijxn lyoony lyn p2 
2^ix px .tyrix yiyrjix ixd t^'^yn lynjx 
->^n^x Dy-i t:i^j vv:i'\v px lyrsy: -1^0 i^^ex 
ps of'tjoy: cijn i<i D D n dj?ii i^^'i lyr 
yiy nyrjyv, "^j?: ^-"o jyj^sy: ,~iitDx: "iy"i 
yL"^t3yi{^yt3 n V2^vv> ,iyi^'3 yc'nyiiyc 
ys'r'yTx d^o D'r'j^ioyj ty3j;?n iycD>j^v,ixi 
ys^n L'^nynjynnyD n .jyanxQ yo^n /'n>^« 'r^ne-Lri'D,, ]'K ,ppt3i«SK"ip lyoye (* lyjyiit^Dyn pc .n?xv, p£ "iy:nxn:''x ^d x 
-jyr^iD v'^T^ v^v'f px .DypK'XTic n j-iyv. 
,iy^;>"iD n p2 Dyos^jnys ^v'^ Q^: ,ny 
nxs m: ,nyDy-)£-DypL"x-nD n ps d^' i^^ax 
\]j2^n lyDpytrx y^ypnxt:^' •^D x ::inyp. 

".^n nx2 xiir:. 
yj>L5^njy:yj n px Djy^^ oexiP "lyn,, 
px .jy^nmys vyD'^umvi d^i px yv^ot'^ 
-yorx yin^x px Dnyot:* ypK'xiin n 2^"ix 
pa r^SK' yDXD j's^ix tytD^'prnye y^yiopy^ 
in-'X nnx ; iyDpyr:'x yDx!^P ~iyv:xJ nyi 
-rnoiD n to^n "ii: ryD^^^nya |yc |yp :^•TX"-l"lp 
,?^x TiXD "in^x a^ix px ; nrn yiynyn yoD 
-jixii yDDDyn n pE y-'^'-x,, ,tD:j?T pvnxn -n. 
nc'QX "^fc|;j ,tD^yv, nyi px lyctjDt;' i!'i^2i]}i 
Tixo D'jytrjyo nyi m -ixmy-tjix-n iny»: 
Dyn ps Dmx t}^* DJ^n Doxt^^' — "p'^x 
px t:if;n yE^\n i}'^''^'''!:v:iV'^ n dj^v. bpxe 
iyj^t3^njy:yj ps rxf'E nyn lyomys jyvjx; 
? "Dypij'xiio n pis y-i:''''»y: ivi px ^sj^xp- 
Dyn ps ly^y; i^s iy:yp r-y^st^'^':: x "^t?: 
,iyt3pyT:^x y:"'''^p yrn .fyjy^z n ps ly^y^ 
piyii DynD^nys Djypy; ^2'^^'? lyDf*}?"!"! ya^yii 
T^x :'2^r] -ly^n d{<iv jyf'j^iE ^y*E nrx ps ■ 
c^xns ys^yrx ixs ^nyL"XJ ynjyn^viv xrx 
]V2i^r\ ,-]V2 \'V2 piL'-T X ;iE jyDx^P yi'X ps 
,nr"'B iy:y; :jiv'L*'yn y^'^n^Dx: V'P ^'- Tix 
yE^-'H yrD^"'T:y:y: n n^^ivty^yntDoyn ps px 
^x"iy::'x ••n jyi^tocnpy jy^^^-opx^s '"t Dfc?r 
-V2 IV Dvj's i2jyr'?yorx nrx iy:^n px 
■^^''nEXK'r"'oy; jn^yD^'s-iX .|y-iyi:ixv 
; jyDEyip yi'^yv^'^^x yiy^n ^n |yDXEf'y'E"".yE 
ny -iny»: dej? ^n iy:^n nnnx yiy^n •^nn 
-lyE ~iy lyi-; ,|y*k.*':y»: i'ixe irsx T^'n;'r{jE 
-:viv: PE ix^s po^r: iyvi:y2 iv in nSnys 
"IX"! ly^y^:: y: y::yr2 x |yv. .ys''\"i yvD^n 
y^^: X ]V2)t px pj?DL":y'2 oy-i rytt^f'iys lys 
iy:y^2 ^nj^v yn^iiyj x ~yn-iE ^n lyp'r ,nn'-i 
; DEXL'nx2Dx: n ty^mytojix iv n'^:'\'2 d^x 
n>ot?^ ,:3ijn{#v, y^DXE x lyrsy: ^n 2'ix 
nynjXJX DyEy lyij? 2nfcf;p ryo'^x |x ,]Vii^< 
fix D^x Dy iyr:^n ,iv oy '"t ly^ny: ,"^3 
•^sjii yvjxJ X nxE Dsyit: '?^o x ,Dy iyt:i\"i 
-y3 px o?3"ip yjjyo y^3x; n V2 ,-ijx:x3J<:j 
yiy^n :n:y:y^:ycxT"iv .t:"ii<;"t ^v uvyr 
px jyny: nvy ix ^n ^m lyjyp syp vyn"?2it' 
Dijii mv X "qn t:jDX*2 Dy lyv, pmn nyi" x 126 iDsripis wn .nrn ynysyn n n^ "'PiiJO -^n DsyiD i)n^: nyi pa D^^pisaoDne 
PN jjnyoij'nyv pc lyesyip ^d » tD>o tt? 
-jyDDnnyo nyax jyj^n o^i ; :jitDD>nyE 
jyK'Miv "inyb d^j lyrn Dj^n lyoayip d^'^hd 
pnv oyn lyoD^nyc di^h ,yD3y^t5' fix yiai: ?2?n'« IV^^na? jyo c^nsi i<^n 


yt2i*y^ N-'i in^K Dnyr Diy^nys-DJuiD^-'v 
.liK^DH lis- lyoy^a yt'n^x pD ly-iyoi: 
pK ;j85> t^B' lyinj^n djjv. xn lyn 
yt^n^s ytsT-oifcjSD^K ym jyry^ ,xpnyoj< 
Kn pN ly^p^tons yoony xn nyij? •^y^D^n 
iy3y:y:DMnN lynyn Dj^n iy:iJiD^^v ytm^^< 
tDasD /itJ'nsii nynt;? Nj^ni ,m3Diyt:ys pN 
jynntJ'yj jyrn ^n ys^yi^ jimk ,^KnsiK' xn 
T^K Dy .pn"i:^^K lyisniyn^i^r is* ■'n pimn 
.ptr^ tsiijT lyn D-'j "i^ifj ,ti'n^K xn c^j i^: 
Dy .DJMXiwiv {#T lyj^n n^o lys^yn iv 
"i^D ya^yii, ,nyt3iyii y^y^s DD^nayj jyiyii 

,t^'n^K xn pK ofc^ii dj^i fx lyrDD^i ^y^a 
,njK^Dn pK ly^yntj'yj dv^k onyn «n dj^ii 
nyD"iyr, Dntj' pN wno nnx in^x orcyj 
1^ tyjjs^yn t^^on px ys^yv, ,Dn{^ Dy:y^ ps 
lyi pa ypmoMN — .•^myDnyiriDyna s 
y3^yn ,v:i'pv^i< ^yn{>* ■qsinsir-DtDas^i'jyDMi 
-y: lytoyn^^ayi {< px v)'?2 tivijya lyiyn 
yrn ps .lytj'jyD yc^ypniojy pa '^y■^Et^' 
-:iti'tD^>D"iya dik' infc?; nD^iny:! lynyn lyaiyn 
-y; jynyM in ; \vi:Mr]v'?p^V n)\i' jni^ jyj 
in5< ."^stT ysi^nyiiyj nt?i ^* sni nrs tDsmn 
t:pjis iyiiy:i Dfc?i d^j^ii lyry^ «n ^u N^-n 
,\}^'? -,yD1^^3ylD•L^nya-t3Da^yT ,"iy3i^:yt: srs: 
/'■^^x„ : nytonyn xn ,^yiaK'ii3 div ,k''"i"i 
."lytDDyj,, /'|y:iJi?3yj„ 
c'n^i< ym iy{j'iD:iy»4!!nv q>: snsn jyo 
D^j Dr^v^ iy» y3^yii ,m"'N ynyntr xn t^^o 
,':iN 1^2 >fi .spnycx px >|n T'IN tytD^yr 
toii^n nyjy^ynti'y: nyi dj^ ^;^i 
'?VD'2 ^ iJN^on pN r^K 
-i{#n Dtjn ryii^ny: ly^na 
D^D lyoijnDtr lyoijyj jyo 
•lyoantj' yB^n^N i^^ny^ti! 
-i^n tyjN^iya yjynyitj'-iya 
ynyi ps .lyryniyn ^n lys 
,^yDin "qi^j ^y^^n D^nj^ d^j 
ii^ny^K NH pN .ynvc^{j-i3 -^j^j ynrc'{?-i2 
-s;iYi?D-n^stn ,ytj'iDDi^8ivt?D — tyi'D-i{<e 
y^s — yK'iDDi^sjtjissr^K-iyai^ ,yK'iDDi^ 
-yry^ tD^n p-iso-^u oyi ^n jyvii^anya 
"lytD^^v, 0^:) Dii^ js* fyiiy:; t^k oy .tiJ^DtJ* 
pK |yii X'l'^'iJVriN ,pniv inyv ijnxi st n^iv 
pa ^^snp-t2snn nyn |yiiyj t^k xpnyDi* 
lyjST pa ; nitaxnyt:^^ ytj^n^x y^spnss!" 
-on pK ly^Jiotriy^nN dj^t jnt lyo Djy^a 
,"Dajipiv„ nyoij lyiy^ Djy^a fyn ixn ,i:h'? 
lyniK'j^-in yj^n ynytJix pa v-i^^ "lynt? ,^tra^ 
sn tiMK : t:"inyp-iya r^x t:vij< .fynypiv.v 
pK ^sttjisiip jyK'n^K nyi pa onyj^^^p 
,y:ii^ijnyif D^n "^y^yjyii fynyD:;' pi^^ v: 
ytj'iDDijr^ nyi{^ yc^^DDi^iiiivj^D yji^ijnyv 
y-iyrjiN ^imn ; njN^on [ia "^y^DU y^^n^N 
PK ytJ'"'DDi^si2ffc?D D^D fyiD D^ynys jyjrD^c 
xn t^K ; njs^on pa -^y^a^^ y{^•1DD^'rv 
yK'niK NH pK iyn{?np"in xn pa nyt^Djya 
iy:yi^ tDnyts:^' iV2i<pnv^^ pa ly^siDnis-np 
ytj^'tsDiivv pN yti'iDDi^jJtiijj^D DJi^^^yjO'iN 
V^'i'» inv^:)^ nnx ; iJN^Dn pa ^y^s^z 
y-iyrjis jia yoniy: ^•'2 pN DijyDD-DJ3"it2i>v ? '^n-'w ivn-'nry |yD ^nyi «tn 127 tj'n^x "ij;?:i« j?3^j;n iv jik ,iy3i?nEr y:^'^Ki;E 

o'j jym Oviyn ^li^'w jyiyoynpya t^^p 

Dj^T Dnj^ii) B'^Dn;i nyij? p't3^^ ps ,njyj};?T 
VJ'?]!^' ,iyt3nyn po "lyjy^ djjt lym an 
yiyi:5< y^s px k"'11 t^pjis {^'to^n t^K lyrn 
|y-ij?iiy; oT'OB'yjD^iK ,Iy3Jinst^' y^t3:'^'^ 
jia y^y^c ; (mjitj^^ yro^^viina ^niv xn p2 
,iyK'^:^'tD^^ Dyi :y5j'^Kyn3yn lym ^n 
"ly-it? ,t3"is?i"i jytJ'^jy^^SD^K lynj? iyti'^Dn:i 
jyiyii yD^yr, ,^yt2"iyn lyL^'n^i^Jsis nyi 
t:vyT lyDsisij' yoyi^^ay: y^K px ca^nny: 
jyo nynyi\t3jy) k'IP pK'^ fi^iK "lyn^x iy>: 
--{<D N »-\d: pK ij^^j^T "lynj? '^"jn pK Drey: 
-^2^yT Dyn D^stnDjy "lya^yn ,pmD^"iN jyj^D 
.(Dy^j SI Di^snastD lyo nynj? ,p:^iVi tyj 
^'tsiyii lyu'nnvjKiE nyi ^y^stj'^u niv 
?)nx pn IV DDyi Dj?-i — "nay'i li^Tyi,, 
Diyii ny3>yn — jyn^Donpy iv ,i:i'?v'\i lyi 
"lyiy^ pN (jynnvjfcit"i2 pinx ■•pxd) Dsmzy: 
m3T„ ny^-N jyn Dvyr ,'^snE:i' ytj'''NyEi?T'"'t< 
N jyat^n iv ,t23yn Di^n ,ni3r nyi — "nrpn 
jyo D^ytOL'' "'ITS jiK — D^yi"! nyn fi"'iN dvp 
"DVpn mrr,, is .trn^x xn px pni? Dfc?-i 
/'-itty'T ii?Ty-i„ ^11 B'n^K iv -\vov:i "^n Dsy^p 
lyTiix pK pnjs' -\]!D]}2 T-T DDiits Dy rt? 
s ^8D-'"inND -^n pK D^sHDjy v:i'?v'['\ ,])\i''? 
Di$i — "^y^D^yn px lymyii yii'^xynnyn -^d 
tyc'n^K nyn ikd .lyiyp^^^ d^j lyo lyp 
D>: t5'ip pc*^ V'p \VP nya^yii ,ny2{? nyry^ 
T^K ,t2^j "^^ij^ jjn^^a ys^^D^yii vp tot^n ps 
NM1 ^^^njyDB'nyD *inyo d^j "nvpn nnr,, 
ym "^n lynny: "q^^jniiy: ."itoy'i iJ?ryi„ 
t^n-'K ny^-: cyn pK ypmo^iK yc'-'synayn 
>< .iiDJvnyt:''^ ny^n'tj'np pti'^ "ly^n nyn pE 
N Dj^n -lyn^ntj' ytj^^xyinyn dij^t nyc^iiy: 
-"iiDl'iP N^- lyDi^toiviyn^x \:ii^n)i y^y^'yED 
si^ix lyasnsr yK'"'i<yEt?-i>"'K pE nyDiyii 
•^n ts"'; '•"'r jyn pitj* myi iyi^ .nL"f'-^":n 
,t3n{?r. lyK'^syiayn is jyaj^t-ijivD^iN p>x 
-T'D"'^ nyn iv '^>'?2nv ^yo-as: D:r''p nya^yv 

D^IK T^K"Dy-ni Dpm pN ,f'y^5K'^^a D1V jyL" 

j< "ij<:j pir "^t^-i T^x — ,p:x-iy: jyj-'Dn: nyn 
yp'^TiD^'iK yDl^yTK y'^yE "inyr -lyaj? ! p''?: yann,, ^d h CD^na ■ly2^n5^' -,y5f'''-;"'N k lyr. 
DJjn "ly ointD ^pmo^ix px nyonyr. 
V^p "^sDj^'x lyp ly ^^m Tn^3 DjyDD^^o 
•"V ,K'n^K lynyi lou lyp "ly >x .tD"": K'n^x 
-intj> ^3j< ; yjN-iB nynjs js t-'K dj^i — ts"': 
-nyi pK ; d^j ny lyp -^sistr-nyD^o pn \y2 
IV lyi^'D jyDipixDnK lyiit:' dh^k t-'k nya 
-DMN ii< "lyij;? D-ir;?n {< y^^^n y^s; oamayj 

D-^IK DDIP ^3n -^D TS ^TS ,l^'D^^ pD pm 

-yj p^K .tJ'D^n p^p t:''j ,:j'n"'K p^p d': 

TJ1K ^U SJT T'K '■\V2^''l^ DS^P lyO^Ti 

nny» Di;^!! lypnivny^^ ci^myD^yn ,tyj«:-i82 
-r^N ypniD'-iN yK'n^K-D^j yj^jyii^r'n" 
yD^ypM"',DjyjiN pinx D3st» dj^t ^"-^n ^sie 
D^j T^N "lyn^nij' nyi tn ,pTn:^'K is '^v^v'? 
Djjn ,pK) nyonny^y: s t^k ny rs ,iyi^ ^as 
IsnsE lyrn oy ? lyjyp^^^ i?i n^D jy^i^r 
-yi nnyD ^y^s lynii^n yD^yn ,nyTy^ jijy: 
lyn lyr ; nyn^n^ dij^t sts iv DpysD 

"lyE ^n TK "ll^^P •'1TN pK "^ISEJ'^K 03^nL" 

IST ,^n \:i'\v^p'\v lyo ct^n ,di: lynytDtr 
Di^n T'N Konoo Ts ,iyry:? anj^r lyrn or^n 
^yp^Dis IS lyii D{$ ; "^^^DEsc'jyDMi d>: 
ps ,~iyD"iyTi yjn'njiDtj'-^iE3 d^o ^ib t^n 
no D'lyry^ ayi ps iv dtj^^ lyoy^s ps 
Ts ^M "ly^n^B,, is"i Djj — isoic s lya^s 
"l^^jnynyj lynx .(."■n^^D2sr:yD'n„ t^k oy 
-ypj<:p Dt^n n) nyi'inc' ds^p nym cjjs^y: 
IX ,(">i'^iJ'"ii "ya^^DBSJTjyDM"!,, d^d lynyo 
lyi-in T'D lyD^yii lyayii ,e"i{jiT lyn^yr nyn 
^SD-nr-'SD ^n iy:yp k'^^k lyn^nr : i^i 

,c'n^N sn D^D Dy ?\s i^nynjs nsJ 
■D''is ya^^toBst^'jyo^r. d^o t2yiiyp^Byj:{>' 
2M Dijn Dr\T lyiyv, Dy yD^yii fi^is ,vp''')'i 
-DJJiD^^v ivii$ ^y^3''3 yrynyD lynyntj'y; 
sn T^s 'n^^jnyiiyj .iJN'pDn ps ly^p^tDis 
ly-i .DjyD^^vyjD^is ^^myn nei; t^'n'^• 
D'ln '?]i2 "lyjnj'ytDcr'i^B s fs "lya^nr 
D3"'n3y: iy ; ^sist;— lyoio ivvjia -lya^s 
yDD:^DEST sn ,'^y!^eiyirDp^{!?E yrean sn 
'Dy-i^n ps D'pyDt'y yiyrjiN ps ypmo^w 
"lyiym^s,, ^y^E s na^nt' "ly ; pi"^ 
-■'nL" iy:xpnyas ytDoyn ynyrjis s-'ii K'n^s 
T^s i."n^x lyDjya^^vyjD^is nym lu ,-iyE 
yD^'yii jyrsiB ps -lyD-iy.^ d^o DBj^DC'y:jj? 
-5?n'"'s yo'^yp^VDiy x'- pK DD'nay: py","i 128 tDSiipis «n 10 ivn^nK' yti'n^x yj-'toj^^n sn .t:^j ddi^is 
Dn^' I1K t^nD pi'"ii< ty^mn -ij/3k ijx^di-i ps 
-jiif; T'N Dy ^^m "^saj^^N lytonyii ynyiiK-' 
ps t3Di<^ jyD ; ^TK snj<n tyo tn ,|yoijyj 
■T'DSJ r:J?:i N -iNE Dy tD!?sn lyc— ,t3'i nyi 
lya^nB' usne .lya^ncr iv ■'Un "^xr yD^^ 
-iyt33^i^ piT i'l?! Dyrx^rx ,c*n^Kyny3X2:'''N 
Dyn j^^tJK'ixQ IV lyc'iyD v^v^^'':!^:^ ^': "1x2 
1Y„ ."^KiBB' ny^^K pEi lyDs^ OKny jnt lyo 
.tysn "in^K jyo nyn "ivnnj iv„ /'jmyoxr 
lyp jyo nrst xni ,D:yi£ in^x |yv, px 
^fefiT yosD ytj^n^x yo^nn xn tx fyoixiny 
,{j>n^fc< y"j xn xni -^xiEr xtn p^dkhxe 
T"»K yDDXf3 ytJ'H^x H' Tx ,'^^''X |yD DnyEt2:y 
,y3^yT K"'! t)"-: It?; pitj' njx^Dn px D:^\n 
,'i3^yp''"iit3iy ^y^D pii" t^x xn ; ^j^o is* xn^ 
-pv^^,, x^"n lyDiyii yDi^yrx ; "^^^x ]v*2 DJj^r 
"ya ytr"'ji?D"ixn„ /'onxn,, ,"tDy"ip;{?p„ ,"n'i2 
\]}:ii} "lyoiD-'DDrx yL"^o{<;j5?py„ /'tyjJin^v 
xn tynyDXin!if ; T'^njyDtinyQ r:x: in^x 
s: "iy:y^mx r-^io t^x px iy^''Piv„ ,"^x"i£L" 
j-'tDii: to-ij piL" r-'x p:x"iy; 
yot^nyojix xn lycjix jyn^v "1^0 fyv, 
fx or-'n T^3 Tx ,D"nx "^n n^rs fynyt mir 
: w^iV)^ ••m ty2JXJy:D"in ij^jixej'T iy- 
lyinx"' rD"'n-i nxa fa ,^j?o x it?; (1 
x""ii i:i?)pv^ on^x !inx lya oi^n „-inyay;:ix 
^xnD fx Dy yD^^yii simx ,'^xistr xn finx 
-y"i^^ nyitj "•^y''3^2-ntryo„ rn^n lyn^nc* iv 
■yt2^^ yiyj^toDMi .-^y^n^^^s-DD^yn nxs "^y"' 
■t^axt^jyoni "lys^x jyjjny^piy lytt^: niDx- 
nx: tyt3!^xnyj ixn tyo dj^h n'r:v ys'^ 
,'^xsj^'»x jyn^nK' iv tfc?;nxt^•r pinx jnyD-'x 
-y"iyt3:^x "^n |y3j<;n lyDxr yD'-yrx d'o ^^n'l 
tyat^n djjii jytj'jyo ya'i^yrx r^ii'a oi^d 
DjyDDrj>"'ii lynt? K't2>>T nynt? L">Dn D:ypy: 
TX iyoijy:ji<! jyiiyj t-'X {^t^x .l^ip pL"'' 
jy^jnyf'piy y^^^DSXKoyD^ii px niox-iyto^'' 
-:3x-is IV ,L*'D^n IV ,L*'^Dn iv iij lyjjx^'y^ 
c'xyinyn n^ix px ,K*^xy~i3yn iv lynt^ L"nnv 
lyij;!; Dvyrnya-'X ^pxo ryaxr ya^yrx jyo dj^h 
jjjanxK'T DcyiDynjx dj^ii .t^innxf'isi^s 
lyt nxs nyamyj jyiiy: dj^i t^x lynx 
iy:yi"i ^i?r |yo tx ,v:]: tyoDyi x p2 ymm 
Dy D^n tyo ; tit;^? xtx ^^ix lyn^nti' on^x 
DV t3{?n ')v:i'^V'\ iix ,£35ixny3 n^: ■^xs:"'"'x nxJ i"^xy-i3yn finx ovyT-iy^^x lynyv, 
t3i; ^pxD in lyDXE px ,ix£:^>x px "^'l^n^Dx: 
?Dn -^D 4^x ."^xnBL" "iy:>'>xy"i3yn lyn iv iv 
mo^ip yDtj'^xy-inynnxs yTn jyj^n tjT^x 
xn px jyDxnsc* yrDJ>>n xn pa iyt:nyii 
,"^XT v:i''':nv)'V^ nx: x I'np pL"^ yrt3:^^•^ 
iyoiiy:i:^nx Vi^i^ ^n tynyn lyoit^-t ps px 

."^^ix t^'n^x yj^t5:^'n n px 
lyT-n ")•'» ys^yii \vm^ ,L"n>x y^j xn 
-•^vy:D"''ix IX -)?'']: nn^x t^x t^x ,t?Ti'x $<;-! 
D^j -inyo ; ^xisc-Dp^t^;!: i::'!]}:!^? x ,yt:):yD 
yL"n^x-D^] ,"y"iyv,r„ o^o r'ls t'x xn Dt^r. 
-y: lyiyr ya^yn ,ypmDMX ny-!{<; nytanyr, 
px ,IyDx^Et^• yDyi^^'^yj y^x ,t>x DDmn 
D'?yDL"y;:^nx L"n^x xn px ty:^n ys^yv, 
y^r'yT xn n^ix lynt^ ,rD^n einx nynyViDjy 
-y^'NO-x ny-fcf l"'T"'1v:x-is ,ti'^3nj ,p''0"'^ 
"x-iEc yf'x px DD^nay:i jy-iyi^ ^n xni ,t;''j 
p2 jJivyTiy^^x yL"^xyi3yn x px lynj? jys 
,iyD^!?cExtJ'jyD"''n |yo3n"inyrt^^oy:''x Dy- 
.prnonx fyrnx'^yo^^ "iyn{>* 
t:-i}?T Dy^: lyTn fi^ix fyn^ntr Di^ii xn 
"y^y1^t^'„ yTn y'-x j^t'-x tyD"'n2 ,:;'n^x 
■qn XMi D'': fyo^'^ii ^n >'^)) d^' lyoiy,"; 
jyrn ^n "^^'v, o^: /n int? fynynivonx 
-iy-!j<; Dyi pE p:xny3 oyi -i:xot.*' px t:^" 
yoxD,, Pi^ix jyayjiviyn^x T^x-oy-x^ii vrn^v. 
"ixB o^j |yo:^xn ^n i^^m ,"^xEr'x -iij /'pi'*!' 
lyTn tys^nr ^n .Jyn''nt^• iv cnyi:x :i'D^ij 
nny:?y: iyt;'i^;:y tx n", op:ie e-n^x oij^t 
xn ."^^2 |y3^:?t3EXK':yDni x D^^nt." nyu 
PE "^XHEL" yrn:):y yroan xn t^x c*nj:y 
iIj^ ; p^i^E -lyjxpnyox "^y^J^* |yL*'^^j:y cyi 
.■^xiEL" v^"'?::v y3''!^t2Exti'jyD^'n x t^x xn 
-:]}'?i:i} ~iyi:yD''ii:ix ,iyDyn''^2yjJix ix D^'t^ii 
nxE ^2VPV^ v^ pn iV2^p^']]:r2ii lyn?^ -y-; 
"XB oiyii "Tin pn "lysi? ,p': ? inytjL" 
-y: o^j iy:xpny?ox ny-it? iy-i:y^j:y yn'-yTx 
-'?'2v: ~ixE lyaynL'-yj tjiyii ny ; lyzy-L- 
ys'-yii ''2 ,iv:ii<P''^Vf:i^ "lyiJ? nyniy^'jj'y yt^yr 
T'x ^xiEL" yi^^l^jiy y3nt3EXL":yDni yTn 
,pL";^ lyan-i'OXj ,iy3^?n:yto*j'nxE xtx dp:ie 
xn T-'X -iy;:yf'::y lyiJiyDniJix Dyi '>2 xvii 

.DXJ pE ii"'?2:v y3^!^:nyiiy; 
lyr^'X t^jy^E ,xpnyDx px ,tjix ^^3 jyr 
y3^f't:EXL":;yDni d^o ^ie L"n^x lyn^nr 
Dy px ,ty3x!=> iy?3 ts^yi^E ,"L""'-,y?Di"0'"'-„ 11 ? im''N ;j;2^m:* ^VD fiiyn «^v, 129 lyDsn IV nyDD^^^ Di$ii. px nyiny^p Dj^n \^i 
v~\Vi2^ pa lynfc? ,Dpn$<a ^nsp pa lyyn^x xn 
.nyt3^'2"i8 yti'n^N xn ind ,^5j^^ ,^vp2Vi 
pK iyDipyj:^niK T^K Dii^iinyK'^^jjy tj< jyv, 
DJ?n ny px lyi^x yrn xn pa ij^n{<5i'r oyn 
iy2{]?n ,pjstiyj lyomy: s DpmyjD^ix ivov2 

,Dpi«'n y:ny'^' k d'?^ ,p"'^{< "^n ine "^snet;' 
''<2 o^n ,r3c^''; p« lyny^ jy^y^vysD n d^d 
pK n:y>n .o^y^SK'yj d^' y^j^i p>p t:ik 
: iy:j<pnyDS< xni |{;?Dy; t-o \V2i$n ,isp''']v^i< 
lyn ps rtoi: ytj'^Dpiitns xn fi^ix t5pipy:i 
,D"l1t^•opy^ ynyTjix .d^: li^: nyo^ni ; "^jinstr 
al'y^SK'y;! jy^j^n ty-n:^'fc|nn ,ty^P't3~is: ,Dyny- 
yjyDpstiny ixd y^i^-opl'j^D st p2 v'p^i^i »<n 
tD'i'7«D3« nynns ])!2i^r] is^^v)) AV^'^vr^ 
\VW2 vn itjJiNtrr pj< ,Djy-iy^yj o^j ij?; 
T» .y^VK^-Dp^fcfiD ym "iis'c •^sisk' xn 
,"Di^5?D3K„ Difcfii Dyn iyt::iK ^i lyD^not:' 
-pJS!"i2 ,"!:N^t;'t3^n pN D-iicj't:py!^-Dp!'{<:s ?^m 
"iV |y3J?n ,^y"'St^'>>2 ms ,njK^jjy -lynj^ "^^n 
-:^'^'ii T^M-nrp jyj^n D{;?n jyK'jyo d^o phd 
isn ,y^ir ys^^jnyny:! st px iy:ji<:!y; DjytsD 
,y^EK.'iJi$y: ,p^Di!tDSi:i t::y"iy!^y;i jyajjn ^n 
"lyry^ y-iyuiN pc an ot^n -uy-inyn ,yi3D^tj'yj 
Qi^ r''? Djiiny:! o^: lyaj^n lyiyniv pt< 
jj"n^''2 yistojyoy^y 

pK jy^yntj'y: tDiyn i^n^x mi (3 
^MN \2?\? iy!D TK oy t3D''^n ,Dj^''n iJK^Dn 
"l«-ist:-")'it2^*,p y^^tanss x ^imk xm nn^x 
.|ytrjyi2-mD'7ip ins 
ny-i i^N ryBSDL" ly^^j nyi ?^x Dj^n 
>«n ~iy2ft? T^x cv .iJjnstj'T oyn pc jyny^ 
T'^Pini i-iiL" i{<i:ii{<tJ'T lyn lyp >v : yjxna 
DH^N ny tiiifn ^v ,^yBXDt:' tym einx inyDL" 
nyrn i^n .|Dik tya^^i^toxj s «imx ns^nj-iyn 
,p:v Dyi pE -ip-'y lyi t^nyDK-ya y^sis 
.lyDy-iEC'yn j^i lyf'Mi ~i^o" lya^yn 
— '03y~ nt^n lyi; : -lyoiyiii y-iyi:x o^d 
jya^nt* Difiv, xn /n lynj? ,-iyjxpny?ox ,-i^o 
V2'?V)\ ,TD — ? njs^Dn pK: r-'T'K y^>j xn 
^''^3yTDS"'"in jfc?:-is!tJ'T oyn ei>iN )*S{< ^i^^j ^^p^p 
•nyni^; ,'^yD^'2-D:i?^vs!rnNr"is{<:E s? ^mn sni isn T^x Ii?J^s:t^'r lyt ."nostsy;,, d>: "^mn 
tyrn D{?T jjit3DX"iyD D^o DDsnoya jyny; 

.INistrnyis'i?: 
nyi pfe< ^yD^sjs'p lyo^niv ny-i (2 
yjynyntry: D^i< l■{#n{<t^'T oyt pa ]V2V^ 
-j?D -lyiJiK iv ^^^ayriDsnn DJj'si^ya ■^snBCi' 
ly'T'K xn jyK'nii' ;ji:yiiy2 lyt^'^oD'^s^v 
-i^D .njN^jjy pi< t"is ,;s*pny?3s: px jjt 
-yn NH ty2fc^n iv yt:t;ny Kn wv^vi lyj^n 
^yt3''D D^st iJ^nsci'T Iyl^•^'K oyn pN D"'JDin 
yt>;".o"-^fcj;B jyDxn ytj"'TK yo'-'n: tyny^ iv 
-jyoMi yiynjis: px DioT^'"''n"ii<n ,v'r2^^i$PV 
D^D .D^rjy ytj'nisnyo^^ lyij^ yD^^t^sett** 
lyo Dtjin n:N^Dn pN nyt^'3 ,pniv inx^ 20 
yt^'•'DD''^5<,"'V^?D iy:y"n t^o^noyj t:>: i^-'Ek -^i?: 
DiiB'topy^ yD>^i:D8t^jyDMi pK |y:J^D'D-D^<c 
^jijyiiyn yt^'n-'X lyrjix r^N .^j'n^x ei^N 
.uiyotr y^yapK ::{<:i ly^is pK fynyj pitj* j?"i 
y:y> px lyrn yn^yn ,|yt:Jst-ij'Dy Nn 
D^SDjyny lyrn ,iyoipyjny3nN jyinx' 
-jyD yD^ypMiDjyjiN yn^i tyryj D^ytsD'^c 
Di^i?D3K lynyj DjyoD^^D jyj^n '^t .jyr 
,iypjKny: yt2DD>^:nyiiy: xn d'c D:j<py3:iN 
yji-ior^n y^K px opn-iyjonK jyiyn yD^yr, 
lyTNiD yjyDijyj:t^-p^oy;^x d^o jyDsisL" 
DjyDDJ^mi IKT T^K Dy"i pyii) "lyoiyii "iyi>^ 
j?T^i<: jyj^n i^d .(tyv.yj o^j o^noL" I^^•5 
-SMN Kn ^n *iND lynj^n iv ytoi^ny xn m'W^ 
rynnsryj -^^^jnyiiya lynyii d{^*ii ,iy3stT : yas; 
IV ,]V^V'PP'^V IV jyDsnst;' yto^ypniDjy fi^N 
,yDSo ytrn^K st -ikb p^Dcn4<E iv \v2Vi 
KMT u'j "nsT iy~i:e: p^P t3'>D:;n{<B ya^yv, 
lyat^n "i^» ."pt^'i^-iyttjuc,, .ynni ,y3^r'jnyry: 
to'^D T'T jyvijyn jyny!? Dnoyj "qn nyanyn 
— pyiiv nyiJiN iv "i^^ns^r fyoDfc?-iE„ tyrn 
"•n iyiy!?piy iv ,yDi<o yrn^x xn iyi^"'3 iv 
-y: 'T'T lyni^n "i^c .D^'^jy y^'i^DEsrjyDm 
ty3^^nBxt^•3yD'''n p^x t3XDL"j'N |y:ny!' t:Tio 
yD"'^Dy jyDM"i3y: iv t:E{<t ,^::'!2^ ,oit|:ii 
pimD^K IX "lyT-nivonx,, ,nyt:ny"ii yc'n^x 
p-itocnxB ^j?T n^x lyDXEi'^x nyn rx mtx 

.t5r''*2 |yc Dt^Vi 

X lyiiy: tjix ^"-a fx i$^:"ixi."r '^yi ,mp 

,ty-l>f>1B tO^J .:3^''XVrDJN"'XNTn«^"SN£ 

tyryj t^x ^x^Er xn "lyiiy^i^n,, ,|y^pM^t:Jy 
t^x tsyris t:ix r^x Dtjn .y::x>::'"ix ^,i:r.Mi 130 tDSilplX «n 12 V)» ,t3pj IB-OS"' in ivvi m\ ,"r^J„ pn 
^ijr ,tm^K V': Nn Dvnnjyj fx oy iVD^yn 
Ti^Djyr'N piK' o^ssiv 181 ,iyiyn dss^piv 
jym ps jyo^sn Dj;?n nh ps njyt: yvjs; xn 
.iJ?ns:6^'r ps yoD'tJ'y:; lyi pN ^yD'sstp Dy^^: 

•inyr yK'n^oj?!^ 
^n fyti^^n ,«pnyDK px ,iji i^d jyn 
Dyi ps lyi'K yK'^on d^o lysynt) fyo^yr 
oncyj yjsis xn -i>d ]vd^^)) ,nn tyj^to^^^T 
lyD^ii^'n "1^0 ; XD1J ijN^Dn px jy-imoL" 
pi^iK lyij^^nys m:^: px jynD "qn nynyiimy 
-ysD jyp^K' [^nst ivi^ ,fyDntj-i ps jytDDnsstj 
-d:8 vnvi ivi^ |y:sT ps nyK'-iJ^s ];^v'^ 
pK .'^^^DsnB' tyjtins ynyr:iN n^N iyt:nj#ii 
-to^o yj^yrs! t^x v i'^ iy:i't3nj ny^x j'nox 
'Din ps li^^i'sij^D'N ytJ'n^K xn .d^j w"? 

lys^yii ,^s!nyD8o oyn i^ jny; lysistn ty:i$^*T 
^snyceiD iy- ooip ,ty-imDK' iv \V2^n n^c 
tyi^K Vii^D)'] nyijyrnt: .tjin iv lyanx 
-lys xn ps ; i]i:i''')ii ivn^ "^^v, yny lyoip 
.taiytatJ' ,Dy^:iy2"i; ,jy-tjy:y: yt3D:yny^r 
ytiDjyty^tr-iys xn ps ; ^n jyoip -qy^taiyot;' 
^Dn "^D pN /n jyrn ty^JS!Dt^• jyoN^p 
,ytDDy''j n JnJyt3t^' jik -lyo^x jjn i^o jy^j^n 
lyj-'ontri "iy"t ps ly^s^yo yt^oysi'ns xn 
,iy:iji3^^j yoDy^^: y-ii-fx y^{< i2>o yD{<o 
■nJyclt^' {< — iy:jir^D jyp^itoti'yj ,jy^n"'sy: 
t:ik tDJj^nn lys^yn ,DJ#-lDK'-Iyt^•Jyo lyj 
yovy^ sn jyiyoDio v\:i'iv'? xn ^^f'jyta-jjjD 
ayt ps ty::i^;y^Br2Jj v:'iV2y'? jys^D 
p^{?s "lyrjiN tis lyny"- nyn p>< '^'^VP jytD^fy"' 

.njsr'Dn ps 
■|yDJS"iJ^o^x ytoDy^"-: ym fyrv 
x>T •>>h{i'-ifcits. IV DD>>3 njxoK' t^N jyoxc 
ty3nt^•y: or-'n Diyii y^i^yn ,K'n^N "yiyiiL",, 
yrynyD nytj;? fynrt't^na yK'n-ix xn px 
Dii?"nt::x lyi ?i:N?Dn px ly^^p^mx 
: lyijy^^tjs r^x ,tyj:;it:DX3i5f;y3 simx D-'uy; 
y^j xn tytr-'iiv tx ,ty3y:'iv rio lyo (1 
,y3^yTx ir^v^ ^^y^s ^n |y:y:y:x2 fyt?^x"i:'oy 
iv iJXDtj' px K'n^x oij^T lyrn tyrn cj^'ii 
; "lynns ty:y:y:x2 Djy^s tyo x^ii ,p"'OK-ixs 
; tiyonij:^Q "lyn px r^x "^j^j jy^n ^n ly^t? 
T^x ;yt)jx~i:i'0^x yoDxo yo^nn yomj xn 
yiy^iEijB X px ,yD^yp"iiJC3y p-'p to^j rf^x 
•i:\''x ^n nxs t^x ::\-^v'??'V "yoiycxiriv,, D^x o'j ntjj pitj' nn^x ly^DxiDyn V2^]:\^ /n 
1^:?DyrDsnn ,pK'^ "iy:y3~iij~iiys x) iijnxtrT x 
-^ypnitsjyjix t"is Div'w:^ oiyii Dtjii ny^^yrx 
v\:iVi'p'2v: y:i^Dnxs d^x ni: (jyci'jyo yo 
xn ; ty^x^st^• yroj^^n y;?x x-'n ,"^x"ibc* 
? jyL*'':yo v^'?v?"i)D:v yoyi^^ay: ps ^xisir 
I'D jyp^r, nyo^m lyny; -i^d nyi^^x 
lyi^n n^D TX ,"iyry^ ny-i \]}2^J2 Dxtpnyos^x 
,iy"iiK'j;it-i3 ps tj^n^x y^"-: xn iy:yii iji 
; iy:?p^t:-ix-DjjiD'''V nyii^ -qy^a^a yoony 
,pitDDnt3y^^y3 yj^or^n xn ps l^'n>x n 
D'j J;?! "i^D lyafcfin ,iyvv^pD jyjjiSiyviy tis 
Dsmny:) tDiyn dj^ii t^'n>x xn .fyrr px 
t3^>3ixyjDMx uxf-on px t^x lypynv ym iv 
-\V2^vnvi IV i^x "q^n px 'ir^iiii' tnyr jynt^iiy: 
jyiy^ nxs p>t^t^nxs iv dd^^^ xn r^x t^^^v 
yt3i3 X lyry^ i^j oynynj^x nij Dijn ot^it 
x^Ti -lyiynti' it^'sx t^x tj'n^x D'ns .yvv"'pD 
■ysD xn ps oaxt:t^* dj^- lyns? ,"n"'^jnyiiy:i 
px T^x nyn^m .-ly^^ntr lyrn ps yno y^y^v 
xm ,K'n'x yK'-'DDnDyf'^y^ yrl:r^^ lyrjix 
jy'pr^n ,iy'ji'x ps jyiynti'y: oiyn xn 
-jnMitJ' yr^p ,^6^'D^ ,iy'p:i>fc? px I'''PD — :x 
T^^pini "lyry^ lyD^l^jnynyj nyn nxs ]vi2''''p 
px -ixiEL^'-Dp^j^is y'riDX ix t'-x xn .^o^: 
'T'T px T-ix xn Dt^n D>^v -lys^yriyT iv 
ii-'D^ij jyj^n Dijr, ,Djyt3XK' t"ix 03^;^ jymxs 
■y; iy"iy'n cy ysl^yii sinx ,':ix~isk.* -lyny^ iv 
•pnyirt^Dr.p lysxti' 
* * * 

jyD^xn DJ^v, xn ps op.ns-tssnn -ly- 
lyi px fcfir^x D^yt2t^•y2 fn^x y^^* xn ixs- 
yoxD yK'n-'X yrt^vy^ xn rx ,;.nD2nny2 
nrx piL" T'x i:xi'Dn px jy^ns ,xd'^ ps 
-lyt^-iyv, "y-iyr,L"„ jyn^^DDnx rx ,\2'?vP''\^o:v 
-lyry^ lyK'n^x nyn rx ,:'D''^j t5^' piK* t^x 
pit!' ]VP ~iy TX ,t:^yp^iit3:y nTx inr r-x 
lyiyii ly^ynK'yj ^j^t xn tyn L"n'x p'-oL'nxs 
cv xMi {y»"i{<;s yoy-t^'^ay: yn^yr xn o^a 
.tyDXiEL" ytDyn^^nyj y!^x jyzynK'y; jynyv 
oy T^x ?"iy3''DDn x t3p:i5 lyrn t^x 
piK' lyp'yDxo yK^n^x yri3r\i xn tx ,nox 
-y: T^x ny jyii ^yp'Dix tx p^t^L'nxs tis*'''!' 
xn fix nytjnyii "yiyiiKv d":5 lyay^nr 
xni nrx p^oyi'-x px r^x nrrn px •^x'isl" 
? Iyl^':y?2 v^Vf'?'2Vi ps -^xist:' x^-^- 
t:-i5?i^t3:x "yi ^fc?T yjxns yrn finx jyii 13 ? B'^TX ivninis' IVD pf]^i «''n 131 iy3«r jn^u mnn nytr'n^annyT ^n 

Dj;i p« B'': "ly: ■[•''7D:y:"'^« in na^iD^u 
Dn^K tis ,6j'>Dn lyry^ \vp ny .ik:!!^!^? 
P'-DB'nsQ IS lyjiy^ivDMX "^n 03^^^ -^mk fN 
ijT ly^n "lyniji n^o ; K'^^jjy "lynj? cD^n 
xn fK ii?Jii?tJ'T lyn lyoyi"! '^3 ,*<n iy:iy"n 
D^stDjyiy lyrn yryn ."^snEtr yj"'VJ^^K 
yo:yr^yt3J^K xn .lyDijo jrj^n ynyrjiN ^^in* 
D'3 ^j^T Sni;?v "ly^n DMi: Km ,iyDJtinj^Dy 
.oytDnj^j^D 8 Y'?^ lyj'n ,d'^v yovy^ xn pn 
-■'iitojyjiK pD r^s; coa^yi oyDnj^iSD lyn 
nyijs p'p tyjyp v:>'?V)'i ,mDN^D-^y3 yc^yp 
yD^yii px ,p>t3tJ'ii<;D o^j t^n^N xni \)iy'p 

"lyn sn jynyntj'yj i^n iy3i?n i>o jyii 
tD^: ij?j -^^^D^yj^'K "^n t3:''t:nj "iy„ : lyo 
Km toi3 MT8 n^D lyaj^n /'jj^jnsit^'T oyn px 
DM1N lysn ^n di^ii ,^yD'^o{j' nyn inyry: 
■SJi^^vsj ytj'n^K DD$<^p lyo^nyj e: ti^ix 
pK ! B'n^K pN i:^j '^n t^ronj ly .jyoo''^ 
"^yn^s? is: pd ^siejj' xn pN ? lyi Di^n 
r'pft? {ji^s T^K ptj*^ lyjyj^'N lyiJiK ? p^^iid 
B'n'K : nrs! DD^>n dj^i !?o'j PK'^ vp 
,"o"pjnjynt3^ij yD'^p^^jjiN,, » r^i^n to^j t^k 
yn-iynns xn pN onn^jy; njjn tyo n^ii 
,pjnsB'T 8 v'\'?2 0^: jyo^^v "n>D> hd,, 
,nyT''^ lynma lyDoso y^'n'K kh ly^^yii 
{j»oi-iT pip ij;nj^ t>;iDn p'p lyjyp ^n ^^^ii 
^siSB' Kn ,'^s!nBK' "lyTJlK T'N Dy mj ,t2^j 
0^0 ,"^sn&tJ' NH ,it?^vsj lytj'n^x lynix. pD 
■"ista ,-nj jyonytr d^j -^n lyit^t: T'o yaf'yn 
1^0 yD^yii ,'^snEti' xn ; jy-i^v^i^tatr ,t3"inyp 
,tynyn{<!n jy^pMiojy viv"^ t^^D lyDnsti 
KMT •qsiBK' SITS pM Dyn xn V2 ,|yviE 

N pit' fK Nn : rJ^^Tl "ins "IJJJ T^K Dijn 

STs vw r^N Nn ,'i{<nEK' yo^ypniDjy ,v:i''i 
-^ypnitsjy xn tis lyssnatr «n sni yD'jon^ 
-^K pB t^T^K lynyn iv .nyp^yB yiynos yo 
,{fn>K p« D^j "qn tyron: v:i'?V'\'\ avi 
-n^K pD tsD^'i \VQ'?\s nyi t3>n i?t^n DpyoK* 
Dy>>j Dyi tD'D t3>j ,33iDDK-iyB-DD3f'yr nyr 
.tDpyBoy)-DD3^yr Iyt^•n>N ps dd^^; 
nyn ty^yn d^j : fs t^ii^TioJS lytJiN jyj^n D^ii jyoijD xn -i«b sm ro^u ntiJi 
.pniv inN^ ;i''v:«r,x d^g lyoipyiztjis^ 
in^K i3jyjyj{<a Dn&' ps onD nnx (2 
t2"'D oji<py2 o^j fx "iy^y"ii ,t3J8"):''tt"'K is 
pK ly^^DisE yjyiy^triyB i^-t ps lyoyj xn. 
pK }y:iin8B ov^k lyj'M ys^yv, ,iyjj?>vpKnB 
sn pB lyoy: nh 0^0 "^'ik >«ni ,njs^Dn 
-iit^ijiiB y^s! xn D^D p,N nynn'B yjyiy^tinya 
-yiiyn y^jstj sn d^d ^^k k^', ,Dypt:i#^E 
— yryn pB y^yB nyax ; •^sibetdjju 
8 p''t3tJ'"iyB t3^j -^i^n lyp — DyDni^'stc s 
-lyns^ yti^^CD^^SfVfcjD {^ pK ^yp^Dis:-o^^> 
yj>^K pK ^yoy^n k ivi^ j:io^'v yc^'^DD^'v:: 
t3:y:yjyn lyD .ly-iiti-ijin yroj^'n xn pE 
yj^DyntD ,]!2]}:^v:iv2'i^ ,vio y^^n* y>{* 
ivi^ r^'iaii^B V2V' "lyiJ? «n pd nyny^^jD^n 
PB iyD''"'ii yD^yn ,p^^imp ny-iij ,yBBn:r 
pB lyny^-^^DistB nyn ps y^ypyia yny^ 
■ntjti lyrn yD^yn px ,ifc?^sxT^'stnfcf; lyn 
t)^j "^i^n lyjyp px jji^pniD:y ps nni nnyr 
,y^'': xn Pinx i^yp^D-is-t:^'':? r'^p va'^n^s:. 

lyoip Di^n sn pE ^nfc^v yc*2^n 6? (3 
; D'?vp''y>\2:v "i^ipp-iMi lyj'in ^yzns dx^k 
D>^^3{j'D ny-i IX 3n a^i iyj:si^y3 yryn -ly^K 
Dt^n .E^D lyK'^cn oy^^j nyi pB dds^p 
n^Vit:',, t^ny^yj iy::fc?n Dfciii"i ,|yK':y»3 lyrn 
D^^n nyn px nyij^ rn!?? px "^y^t::^B y:^* 
pB'^ rin K pN ,iEiK lyL^'^'n^in-^^yn i'b^k 
••n .'T'lN c'-'D'n n'nrp-L"^: "n lyjyp cnp 
.yc'^Kyiayn k^i oij nrt< iyD^2 ytj'^on fyry^ 
iD-inymyB ^n otjn d^i^^dc'o B^t3 nyry^- 
yt^'H-'N "1KB D3Kcyj "lyiiL" oijn lyo orr 
-k:o':i yt^^Dn xn px lyuyinivmx "lyirp' 
Di$"i .lyDyD^DiyivjiK px iy:7'',:;'-r'i!ty"i ,Dy^r 
,t:D>^j -iyL*'^0D^^KJt?^vs: lyi px o^n p^x ps 
nyB xn Tin lyiJ^iiy: o^nstJ'nsiB t'k d^v, 
"KK^y: \V2^n ,D^n ■ly-iyn:^ lyn pE jyiiuf't^r 
mn' K ta^o .^o:r'D oijjr av: oyn lys 
t5yD3 tynjianys pn nf'Dtrn o:yf'E ,pniv 25 
!'^Dtj'D lyK'-'iio^^ K .:;np pL"^ D'o "lyc^N 
Ti2 lyK'^Di"! K p^Dt^nxB Di: T1X ^i?r Di#n 
K T^x ov^N .t3"'\njyt3^yT x lyiiyj p<n fx 
D{?n ,"^'3^0 lyr^iiD"!? K tnyr iv t2"n:yD:^yr 
xn ..^13 Iyt^•'D■l1 K lyry? iy:yp u': ^tjr 
-lyn pN DjyoD^'^ lyo eoipya 3r."i^'2 yv:^: 
t^ny"" lyr'DL" iyL'"r:;'\i x si'ik px ,D'"'rT 132 tD£3:ip1S «n 14 — ,V'^''? I1D DniN |i/o8Dtr yn^yn nyonyn 
]ia t^^Dsryn ^^^jy?o xni ^sjt t^•^^JJy xn tx 
xn toD^^n DJ^n ps ,"iyDiy'n yti'^DpsD-j^:^;]^? 

pN ."^iinsty i!::'<'?iv\2 pn ps tos^nny: p^'j^s 

^^is T^N ys^yiT {j'^Dn ^yp^Dtj> >? Djy^^ -in^s 
y;n'n:i!3t^-^isD d^d pK nyDiyinoyis tD>o 
,TK N KODDD iy2^nc' nyn t^n ,ypmDnN 

ua^nn ny^^yv, px .r^nmnn \2:'\]!'?Vi I^it^ 
x>ii i£ix jyD^^n>tDi<j jytDD^^^ oyn n^iN t3^: oy 

•cn ny:yis?3y: s 
-ojy "iv rs^s-Dsnn lyn t^j^ ,Djyt:'niv 
pK ,p^DD^ioy^^yn px "^sisk' iX jyi^p'^ii 
iyDi{;?T ;ynyj$2 ,IyJ^<o{^^ ,iy:ji^nyviy 
y^N ,iy'3"i{;fiD-'^j<-i2tr yjnyt:' y^K d^in jyopj^v, 
jyayjixnyn^K j^nn: lyrn ysl^yn ,-iyDiyr, 
,p:siy: s ps IyJJ'n^D8t^• yDD3y^y•'E^nys Kn 
-^y2 lyjyii pN ; pmr^N is "lynj? ^n^sy: s 
yiyr:iN .o^j s<n -^j^n "i^o jyi^n p^DDn^y;^ 
iyT:i« ^P8t3 lyDsto nya^nc yc'^oonoy^^yi 
2n Dj^i PN /pst: Dn^N ly^pniDjy ,"^'n ptr^ 
pa tynyii iyry^y:i t3D^>> i)-]]!}) vw'^t \:VP 
,p-iyii ytj'^t^onDy^l^yn js: .iyD{s*!3-Dp^j?D xn 
{< r^N ,iy»^J jytyn iij t^jymiiiQ xn lyn 
I'a^N ^y^a ^U5<: d^j dpimi xn ; pnyirtoDJip 
Nn ; ossnp-DJjn^^aj^^N nyn nnx N^n ,^3tj' 
-yj ifcfiD D^yoK' ,"iyn^^3 u^ni<;o ,t2nyi^^tj' 
nyonyii yD^^osst^'jyDni ynyiiti' .ty^y-ist^' 
ps tyns^n •^y^Dt^'s ^o^mnsa '•nx iv^^ 
y'noN m: t^N oy nnx .rss^s rj^^n ^n^N 
nnyr ;ji^nyvny yooyn xn ^n Dty^ ,t^n^N 
lyssT yD^yrx nij ^pi DJ^n ,iyny^ pa dd^^^ 

.ryty:^ 
TS! ,|ypnyo8i iv "n^iN t^n >u"iyn px 
i^^ax piK* lyo lyp p^tDonoy^^yn fyjyii 
nyirp ysj'n^i^ yDDtoyn^^'nyj yiytJiN jyayn 
.^j'n^x inj? ty»iPD^ii< fyjyp ^'t ts iy;j^T d^: 
pK tyTy5> iv \v^DV2 Dis: fx p-'DDntoy^^ys 
-y: D-iyii nyD^yii. p^j^a Dyi pa •^s"ls^ xn 
lyjjnyn^^tj' lyry^ ^^ii dj^ii nyn ; t^iyi^^r 
D{?T ty^yitJB' fns"! nyjy^ ,iy3y^ jyt^^on pa 

lym^K nyn pa nyn^'2 ts^Ts 'T'r-Di^DyiytorN -tssnn tniitn jyo |y»yn ,y:N-ia yc'^DPsns 
on^ntr lyn tyn ,|yjn i^x ly^ijn t3r>n ^^^oyr 
■^^^Djyr^N "^n lyroMJ ya^yii xn — B'n^x 
■^n lyj^Dn: Dt^n xn nyn^^ ,:^'n^N px d^j 
■^n t3^yi:8n oy-i lyjyii t2>: ?«> oyn i>8< 
jyTK ytoyni^'^ayj pa jnyc-'' t^n oy ^v ,jji 
yt^o^n lyi};? vii^'D^i jyry^ jyjyp yD^yn 
pa ^n |yinyp^V3i? ,ny3n ytj'>^jjy nynj^ 
,nyT jyjyn tij ,'^8!ist;'-iyt:in yjyr>N ny^n 
jy^^ntj' -iv tj^n^N ti>iN lyrr n Dtjn: Dy 2nx 
ns:a rs ypmo^iN pN lyoiyii ys^yrs d^c 
ni ^y:D ory^ DJ^n ,-iyn t^i^2 d^^t ^j^t p^or 
ynynjst px ly^p^oij? "ynyiitj',, V2'?vti< '»c 
t^n^N lyDyn ""^a ,ny-! njynnyn jyas-istj' 
ynyii'ij' ym \vp ^-^siai^ yi^^fr^x kh t^n 

y-iy^iejjs typ 'i'n nyDjyr^ycrs lyn 
Dn^N i{<a t^N D^i 3nN ps ^p^tDtJ'-isa K'n^N 
pn ly^yDK' lymaw ny ^j?t jjo /'jjn: iv„ 
jyDij^a-'^snaK' v'^i!:ivr^ i^n D>ja-i>nyn 
,trD^n lyntj t'^synnyn ,K'>Dn njyry^ 
pN — nynx i^n "iyt:^yp>iiejy:iN lyt ;^t^'n^ 
-:iN Drn ny '^J^J Iy^•'t2t^'i<3 |yi>N yD^yrx pa 
lyp — lyoDso'Dp^j^e yc'^in ,yDm: ynyr 
PN ,tj'n^N y-iy^is{?s rn^n p^Dcnsa nynt^ 
t2Dnyj jycnyjTif dh^n >>3 dj^t mn i.tn lyii 

pa ;iji^pnit3:y xn hdd t^n dj^ii jin 
Km — lyiyia iy» oyv. — •^snar nyr:iN 
-D^N ^n ,iynyn ^>n jyopsn xn t^yii >n6< 
?'^^^^jiv lyDNiaiL" D>» "^Nne'::' n px lyt^'z 
lyo ty^i rs ,Dy djjjt nyii ,D:yt3tj'iy ,ny2N 
rs ^ufit ,nyf'ia{;?e lyn^na-* iv ^n toynyijitDc 
jyjyp DD^'^ fy^ji^T ty^JV^ yoyi^^nyrD': 
|y3••nt^' iv "^i^^jyojiN >^3iyi t^n ,p^Dtjnse 
-jya^nt;' rs ^ns ."^siatj' ynyny^ you s px 
\2'pvp^))a}v invr^ r^s nyD^^ii oj^n xn ^j^r m 
"Dyn xn rx ,DpNa nyo^s is t^n oy ? pyii 
yiDyi!^^3y: y^ynytj'-iya n>"i pa ^y3^nt^' yt: 
,yDDyD3^'''' sn ps lyn^na' lyji^^vs: 
Nn pN -lytjiyii yoDa^'^jnyiiy: ,yDDnny>p 
yDiyo^j^^^ansa iyDD:i^j'ni ds ,yDDV-i'P 
sni lyT'^o 'n Tx ,t^n -ip^y "iy*i pN ;y:a;T 
xn .-lyDiynrTDyna onx "^^^jyo ti^n^ 
,L""':^jjy yK-nxiyo^;^ pa yaiotj' yt^DDyn 
D^ii pn ?>?T n rx ,Dyi px ts^ietryn ,'?\i'^'? 15 2 "♦ tt^n^K ^yr^ntr ;yD rpsi s^r. 133 oyn nn^N rs n« .ivcfeftonyD^^^is: yom: 
■qn Di^n -ly jyp t<m ,iy:yn£ lys^'ir sTj<t 
nsis jy;^j?T lyo^^nnjJi yijyD'iuiK rs \v^2'^ 
^^^K lyo tDiyDto:y ,"q^nEtj' xts p'Dtr 
0^: ^n t:yii nyry^ nyi rx, : -^^^^nyiw 
ViV^vr] p't:tjns2 iv [yjnK'ny: T'-'iny^D^^ 
•ly^p^-niDiy o^: "t'T ;^{i?o \^^p ly tsyii ,-iyo-iyi"i 
jyry^ nyi ps pit?- ny t:yr, ,|yry^ ly >{^r 
DJir^p DJ;?! .p>Dt^ns2 ty:iy^D^")K ^n ksi: 
lyrt^^E^^n i? iv fyjtjr :^j?r lyD kmt ^tn ^v^v 
-"ly^nN DJ^n i^k n^: tDj?n nys^yn ,iynjyr^n 
finx '\V':i''^\f: m: ny;i : "^^^d s; lyo^-ntj-iv 
.^ycr^r K \v:^zvi \v^^^■'^ iDDyiif ,iy-i2 Dy:y^ 

yy-n'^K yrD>^f'E pN yj\nyD t<n ty:'n Dy 
p^Dtrnss ii* ^n lynyDsa yDi^-yv, ,nyD^^2ns 
K£i: Dy"! Tin tyiyvi pN rn^x v^vv^^' ^'~ 
STS T-o lyj^n toDnoiK d^: ; nyt^^yp^iiojy 
-£{;?p IV tDt^-in 8 t:^D pf'jjs X ,p^{^c yrny2 
otj'^: ym jym lyay^y: -^j^: ny^j^ .ty3i?r 
T^K \V2V'? Dfc?-i ..yanxjonx |N K-'V, -inyo 
,-iyD'^3n{< oy^yDpNTny fx ^•'3 px ,niP iv 
T^K — i^nv^ Km DD'-nriyi"! pn \vp "iy — 
|y2{;?n "tiifr iy rx onyoxoiys iv si^p xn 
Dyn DH'K n-inyppny .^xt^m XTst ix pk'h 
lyni^n ny i:yn ,p>D:inxs !^{?t iy tk pjN-ty; 
sT-ix "lyaj? ^n jyiyDNj:: ; \^Z:'\v^ ?,^:i?> 
nyt "IV — 0"': D"'"'t3tinx2 ^y yD^'yii ,"iyonyv 
-^^3yj x Dj^n .|yn{;?n d^: prn p^p iy lyp 
IV pti'n ^ys Dysy ti'jy^ -iyiyD!?y nyoyi 

t2^: ny^x ,|ypJ8"iy;i sy^^ lyo tot^n ej^ip yoi: 

L'-o^^o cyn iy2^K cyjy^m-Ei^p y:ypnt3 

.-lyDiyii riE t3L"E px sinx lyry? dj^i (typ iy 2>ik) tnxi ,iy2y? 
■"•jni? pn tJtfn DDnDy!'^y2 iyi n^iK) tj'n^x 
xn iy t3j;?n jxi .(lysyn^'y;! k'h^x pimx ^x: 
jyn px lytol^'xny: jynyv, ^n x>v, jyayist^'y: 
.-yct^njjD r^x ^n ny jyp ixi ; tD^^pD'^pini 

.r~iy3y^-ncx ly? 

.pjy mv jy-inypoix -)V2^. "^n -i^cij? 

-{#nn y: xn fyo^xnoyn tayii nn^x rx 
px ,":x^D'n pD 2i?ix \v^\p dj^v, jynvj* 
yj^onijn xn pE ly^p^wnx yrynyc xn 
-lyn^nc' v'^V^'''i tx ,|nyr nn^x oyti ,|y;:it:^'V 
jyryn ot? rix-jypJSiiy:! "ly^n -i^ie jy^j^n 
iya{;j;n T'o lyD^^yn ty:y"ii ,Dx^P"f"3L"'2 cy>^: 
px TX ,\v^^^ IV rmi r^x Dy .]:^'^v'^v: ^~ 
ypmD^ix I1X nycnyii y^ya "^'a jyrEy: 'n 
.p^DtinxE o"! lyp C':yr2 ^yoDj^nE x v'2'7):y^ 
IV jj"ir>: y'-y^vyBD x iy:x"iXE t^x ^n px 
i^'?iy^x px ty3^-ip"iXE "IS ,'^n iV^'d^e 
IV ^>2-iy"i px |yD':y'n-nxE-|yp:x~y: 
ly-iync*,, x .lyDnyn yiyiyiit" dj^v. lyr^n:: 
D^^E lytoi: X x>r ntx pn^ x ixe t'x "p:y 
xn I1X ,iyoDDn{;?ED jytJDJ^pnxE x -iXE t'x 
-i^E -^xiEL" X D?x o^'nay: o^iyv. m^x y: 
Dy xni ,p"'DL'nxE OD'^'' ."D'r:y y"iyv,L"„ 
r'yp"'t3L" X ny"ii^ xn-i;n p'DrnxE '=pT t:T{^•:7 
-v^^^n X nxE t3DXE DJ^i — mxr^n m-,:': 
,D^' nxn Dy p-'p t'x di^v, i^x x .^yjyr 
,tDni?Vi WW ^y2'x mo oy-t lynxi tt fi"xn 
ny^nyt:' r^x Dy:y-.x~!"Efc?p -yr\v'2 Di?v, iix 
"tyDl^x lyoij,, {yryn n^ix dij .Dfc?-i t'x 
yL-n^x xn D^'.ny; iy:'n pyT:'ix dd>'; 
n.-^-n tynyv, Di?r ,iy-irL"fcin2 px lyr-p^o-iX 
.-ijx^Dn px ty3ynL"y: 

pE jyrjyo 1XE D^^nK' -lyn^nc' "lyn 
t^nxiny iyt:-ixv.ny px ,dx'?p Dy:yr'x pn 134 I3£3:ipn «''l 16 lyDn^syn y'^^^^f^D ps ii^h « .|8DtDny .« -m t"is -; M J? ^ D t: ^ ^ 3 "1 N pD pynt^' nyi ps nyD 

.to ^ ■' p 

,^yc^D lyj^EVJiVD^iK jyaijyj ^Tn "qn dj^h 
Dfe^T .tj^^prri^^DD^'nnN n lycst^'ivsi? ^r, 

nyt3D"':''D-DD"'^2-i^ |x 1891 pN j:it33nr"'N 

•\'i \vy>v: T^x y2N32>iK yrv:^^K Dyoyn ,Dr 

.D^^niN o^a yTfcji^DD'^niN lyjiijTiys: 

-y; T^« -iyt3D^ra-Dt:^'3"iN "^v^^iv lyn 
nny?y: 8 (Reeves) cnn dk^^^mi lyii 
■iyt3^^3ns< "iy'noi< p^n px ^2vr2 lyn 
t::yDDij<syi pn pa yv^sij' lyi is .n:^nD 
-Mys 8! (Treager) nyno jyjfcittDtryj t^n 
:iJS!^ Dt^n "lyD^yn ,t^•:yo iytr^:iyjy px ly: 
-y>t»>-)yB, pK yjK-i2-iyt3"»^mK n onniD^'y: 
tsTT'DSBD^D pistDL" oijn pK lyijy^ yjyn 
o^ijT nn^K >v,„ .yDDN^p-iytD^^mK n q^d 
tsny^pny ly taj^n "jy^psa n lynymys d^j 
-IV yf-K jyTitt "^t^T p^K„ — Djyoi<>^iii:s v^-t 
p2 nyn nyn r^« ly^nj^vn^ lyn ts jv^yj 
lyi T-'x -lyxnyanjn;! nyi ,iyonyjn^ nyn 
»sn ps ny^inya lyi jyrj^^njnj ps nyn 
,t<n iiQ "nyn nyi t^n ^yD^D-DJfc^^vpns;?"is 
y ^ ^ 8 DIN ,n)i^i .Dn --n jyvnyn yn^yii 
■:k: pN "in^N t:rin ,^n'Q pn iy^^{;?T lyti'jyo 
".nyt^D^D yrt:j^^n 'i- jynynjyDiN rvv 
n t2-y^p"iy '•its toj^n ly^nyis lyn 

.Dinyt2DTO-DD^''31K pE ynK^s^iN 

,t3D:yn N n^nn '?V2 k fiixi lyoj^t:,, 
DJ^T '7i?T ,-iyt3^u"i8--i^yQ fe? — iy>iQ n ivii^ 
rnyny^j iv d^j? tytD2N-iDy2 o^: mnytJD^ra 
-yat;' |ix ny^ta^mya j< vt iv 1123 pn i^s 
y^^j piD ynNJomx n ^11 lyjnyny^' Dt^n ly^ 
yL"^t:D^t3{<t:D nyni? ny3"'2 ya^f'tasstJ'jyD^i'i 

".ty^y^Nt: 
-K^2 yoDS^^pyitr n ps yj^^ 
D'iy:D>unK nyn ps lyj 
-ny yrn ps y:^^K ,iy3y^ 
oiynyD^yn ,nrjyns yoD 
yD^yii ,y3-i p^p finx d^j 
yrn ~ikd n^nn tanyoLj' 
{< Ml t32y"iiB' pK jyriK 
lyi T^N' ,5i?p pn lyi^K niyiitr lys-it-tK'* 
nyn ,t3 ^ > p > w sj. ^ d t3 ^ ^ m k n^s pyic' 
-""^ans DyT jyn ,t5Mt3"iy3Jin cyi -i{<d pyitj' 
^SiiiP lyrvj^^K pn .nn-'sj^y yrvj^^x o'lyo 
,i:vn v:''t jy^ipDio y:'n jyj^n lyny^ p£ 
.njip K jyj^ay: tid ny yD^yii -i>d ,tiko v^t 
,iy3y^ IV Dtjii pD ny toi^m- ,nyj^^K ly t3:np 
"iy:jin nyn ii^d Dn>s tjnyot^ ,d^: nyoi^i: 
yDDS^^pynti' dj^t ■^''^tojyr^N vi^ d^i .t^Mt: 
,mon DD "lyi t'»s di?t nypynir y^^t? p2 
"lys Jijy: ""UK p^t^• nyn j^ytss^iiyD lyD^yii 
nyn r^N d^i ; w^v'? D'nyD^'-nns jycycs^j 
-nya nw^yn ,ni?otj'{fp nyn:yp>t2C' ,nynynK' 
yrv:>^N p>p pi>iK nyto^ms nyn ^^2 01^^ 
ny nytj's ,t2^^3-iN ny nya^D i^^dk fyn ,yn 
v:^''?p]j'\^ n^on nn^x ly^ynp ,t3jynnyE 
oyii Dj?"n ,iynj?» pn Dyn Dj^n,, : nutj^n^ 
■^''N ^yii ^DTiN jj'Tin K pN ,'^{#'11 N pK v^: 
inyDtjnys "?tD^'>mN inj? jyn>>^3 i:^: isn 
"lijij lyp ■ijsosj'iv jyK'ijj^^i^D^DE nyn idj? 
....t:2y^yj3nn i^-i^n di^t tsjjn oy nyn ,nyn 
-nnt? ys^^DQstK^^yry: sn -^n nnynjy 
-nys IV Dns QVi pN ojyoDrj^ni nj<: jji: 
?"^j?> D'nyo^^ans nyn lynyto^^^^ 
Dj^ii Dt^DtJ'jj? nynj? ! ^n tsnynjy n ,«' 
n D3i?» jynyto3^^^nyD ^j^r jjnynjy vrn 
-yjj^^K lynyii oy .nynyiitj* -^i^j "^i^^ nyn 
'^n^ pK ,iyrB'ti!D yny^^j ps nny» pn nnn^s 
ps nyDonpy D'nyD^>2ns nv-\ tanyn nyn 
.nyny3n:iN pn j{?Dnv-;jjt: 
r^:'i^ y J ' V J >^ K n t^k nj^^yyrr: 
-nx nyn e^ncyn ^^r\ v::i'?VVi ,^'?V'\^ nyn pi^in 17 ^yDi^sy-i yb«"'Xi5D ]:s -:«^ x 135 .sj^ T^^"nDy^D^3 ny 
nxE lyj^sy; d^j "^fc^i lyo lyp lyoijo 

oy^: vp n^nns^ t^k 13''^3"ik onjststJ'Dn: 
s nyitj nyjj^n jyom: k ps ^^2 pK ,d^: 
pK ^^iK lyo oanyjnyDiiK onnp lynyiiK- 
,D"3"iK-mjsD5J't3n: iviiv'? ytJ'^KyBJ^n^^K 
n D^i\ ,Dy-t pK nn djjt onyotj'yn yD^yii 
iy2j^i; ,^y^EK'''n ni^ ,iyna yT{<:^DD^^2-N ps yiin{<y2-^>Y^^{?B y^j? jym ^d mip 
-y: Dn^sriDD:^^ Difc^npysDrK-pnaxD y^jj 
-">i: Dt^n Dy -lyr, ,iyrey:ivD"'iK ^i:yj iyij?"n 
|yny^ p.x ,nyD^mK -lyii px ti^^ms j^d 
-ii< nw DDnyi ty^i2 « iyp^K'j>n{< 0{<jj?c 
-yMi mnyoDTc Dt^n .Drnyt3D'':''Q-DC2 
DP^triv pK lyDDnya xn jypm cri?^ lyt 
toD'^n lyD Di^i j?T -:j!t^ iyvj{<:j I'lyn^s ^n 
-3K2 px Dfc?nyj:j;? pa "oypn^D,, nyn t-od 
•^i^j lyrn nyi lyDMS .lyts^^mx pa yjK-c 
t'nyn^s lyDjyjN 200 lyii^nyj tsp^iryjoMiK 
-y:nvEj? ^ y •» !»• y s d "^n dik ,njx^ iyv:;s:; 
(.'ijn'?J?j:t"1'3 ,lJ<c;j;i'?:?n i'n Tnn-t:Ji'?3N'?-iN5 dni) ,.n - ,iyo>ti^iyD nynn; V2'?vv-\ px ny^n; 
lyc tsDKc ,nm3 yr^p iv^yj iv tD>: din 
"SJ lyo tD^nj^v ^^3xn .lyo^^mK dbhoi^s ^n 

T^K B'lynjK nss: .«nJ pK tyto^snws^ix t^n 
I ^ ^p T^K lyon^^n .njst^yyT-r: pN* cy 
-y; jyayayjonK t3>: t2:yD i y ; ^ v j ^ ^ « 
"DD^^nnx n .D^^niN y^^^v^jjiK i^s lynj^v. 
-nstDjyt^'N |y>i3 iv ort^Eyt'ys lyrn yrj;??' .yrj^^Dt^^^mx -1^2 t:^^;■l^5 iy:^2y: 'v ]V2 
-••^myE |y:^iyy:"ii?2 n^nn jyo djjh '^2n-? 
.]v::':vr2 yiyt:!^y px ycjjsn 
"i{;iiny2 IV "^'iK uj^itn DinyoD^ro cjji 

.t2^^2iN "'XE^v^jit^ n^*2 nyi:'^2"is D'c jy; 
-iy2 — •'^-12 cnn^2 Dinyt3D':'o Dt^i"; 
lyij^^DD'^i-iK jyny^ — ?i'r lys lytj? jnNz 
PK ,t:^'2-ix ty:np |yr ny isr, ,r^'?B oyi iv 136 tisjipis xn 18 jfc^D 1VB 2>s:n N' px 2 ?">: 1.75 iy:np pK 

"lya, yoD^yz xn lyD^yn n'-^ ,|{<»Dii?D nyjy; 
n^E "if'y:'Dt^T iv arip nzt^' ly^y .iy^Tj{<n 
rx ^y::l^' oy Djnp ny ,t3"'"'2-iN ytsDstoyj xn 
-" "31K v'j'^iv^^i^ v'?'?^ PE t2^^n:yTy"njK sn 
I1K T^yj Dtji jyonyjiv d^: >{^r iy hd ,-iyD 
nrt? nyn^^^ Dcynt: d{<:t n^ii ,m2>"i k lyDxo 
n^yj Di|n' ."qy^nj;?DpxiD:};?P yiynis t:^D tsst^ 
-It? sn jyti'Miv o!^''^D"iyr: j'-Dyon^^^: Diyii 

.nyD^^s 
■•n ?K j^'-K nyt:^>3-ij< {<n jynyr "lyi^j^D 
>n ty:yo ,T'ns px Dij<:y;2i|i •^n iynj<:n 
DyD'^yii. ,D"inyDD>ro-Dt3^>2nx Dii* jyi^^ysx 
-Djy pn E{^ D^3 ps "^NT xn DDinyDJi{< 

lya^n lyjjiu^^v. yirt:«vnyDjj?p sn 
TN ,3:ny^;)yi kh ps DDSoy; pnn djjke:j^ 
s pN 2 D^nijTf n .nyxjy^^iD oyni^^s n 
inytDt?' j'l^D DSDy-iD iv :^t2 x nx^j^i s^'^n 

-\V2^ lyj'n ^n .psn k t^^D nyn*? yoysi?^ 
t^tjn D:yDcny lyi jyij^iiy: toaiD^i'iyD i^sn 
,DEDynt3 lyni^iiy; iy:'n vd^v\^ ,Nn ps {yo 
-"IK v:''''P ]v:^^P D:ypy:i d^j jyai^n ^n ^>^ii 
"•niv ,fiK tyt.":yo tssxny: lyTy^ii ,^"'^2 
o^D iyi{;?v,y: t238oy; D^^mx «n t^n ,Djyo 
-Vi iy2i?n t^>^N 'n tk ,tDi: 'im ps ptir. ms; 
"lysn: xn ps t3''''p3^S'^: xn jy^yjiv one 

HV * * 

-yyrvj pN \V2^n 1890 nnj?^ nyi vn 

lynjjn nnj^^ 12 nytsJiN lyij^p jymB .tyviyr 
,Di<:o s \n^ pK Tiy^K' st iHj? ij^; n^^3-ii<y; 
-:iT piN D''''t3iyv,$?-D3i«j t3^'2isy:i va^n jyn 
xn T>< ,1'''^'?? ^iTK tyv,yj fK pi^ lyn jkd 
D1K ,|yt3''>3"i{< DTioy: t^t^tn y^-'o^jiE yvjs: 
xn .iyt3^j<n'ivEMi< nat^*: kh fx d^j K''n 
xn r^x lyit^iiy:! DDxny: T'^x t3''>n-ix-t3Enn 
-r"'x w^'Wi "=1^^ T^x i^Jiyn ; lyEyc'-jrtDyiiD 
-:if, Tx ,.n .T ,DyDD>D-pi^iD xn onn^cyj 
,nf'y: to>» nyti''»mx nyn ]V'?n^'i i'!»* t:};?tDC' 
t2^o ,m"inD tD^D |yony:Efc? ori'^y; ny Di^n 
•lyo^^^p-DpnnxB. xn px :nxv,jyDy 
D^nymy ny t^n nnp ,d:x^^x3 ly^'^ynE 
-^oi?P X ty^^^pyjDMx si3^n t:i?n ,tynijiiy:i ly^n ,iyyDD}^K'* ty^xo ,tyB^tj'' ,|ypn3 ,\v: 
nyn px (d^ipd ,iypyt3{?'^i^3) nyr^n-p^^sj^s 
■D^jtD^ynnyB •^nx >n ly^np ^^3xt .lys^^^j 
D'^^nx Iy^:"lDt^• 8 n^B .o^nijvyn qi: J^oyo 
3^xn X px 2 r^3 1.75 jjny^jyn n D^nsji' 
,nyr^x n y n y ^ dj^t i?T ,js?t: x -ix^jjt 
pnx"! ,iyD^^mx iv nsn t^x px -^m Dijn 
.nyjjin pB tya-ixt^tr iv lynijn d^j xmo p>p 
Danjipiy iytD>>3-ix pB lyonyj:*? p>3 . 
-njxp lyi r^x iv ,jjny>:yi n tatj'iyiv "^n 
ny lyifcf; ,Ti?^Di2^^3.ix I'riDX ivi px dxt 
1X11 ,jjny>:yi xn -i>b lyto^^nnx Tn^3 ^ni 
inyD tDinp px t:^yi:xny3 -iyDy3 D^yii ly 
y3^yii ,y3^yrx jynip tatj'iyiv ]vi ,D^nj^vy: 
,yDXT^nnyE ,iy:np d^j csnx yr^p jyjyp 
lyo Vif^nv: t:t^ny |xt px jyti'^yn v^vt^'?v 

•tynyii ^3x p1t^• 
t2"in^By:r^x t>x mnyDD^j^fi d^i d^m 
nyn pE t3>^3nx tyji^ipya lyaijn jyni^iiys 
PB ,iyD^^3-ix ijyrnta, 30 nyn^x jjny^jy-i 
"uyrnt: 40 -iy3>x ;>jr>nBX lyj^n oy y3^yn 
-"IX lyiJ^iiyi DBxtriyB va oy tix .nitrBi 
jjny^jyn n pE jji^n^onyB n "q-in d>'3 
1905 inj^^ px .yT{^^Dn'>3ix ijyrntJ 10 iv 
-^fcDByti'y3 tyjiEyj jjny^ayn xn tJt^n p^^x 
-DD,^^3ix nyi .yr{?f'Dt3^^3"ix 3,130 n^E im 
nytaDTo dj^i rE^^ny3 jyrn DinyoD^rD 
px OiD^ipn:x) DBXK'nD-i^njx;^ pe nv 

.p1{?irp''^3J^B pB DinyDD'J"'0 D*f;-t 

-3J? ::ny^jyT n Djy^B 1891 nnx^ oyi m 
y3^yii ,Di{^Dpx"iDJ{?p IV D^>3ix ynn^x iy3y;r 

-"31X n pE D^m n jynj^ti'iyDJnx |y;y^E 
-{?^t^MVD''nx D^EjjiB "inyo dj^ii n3 px lyD 
^xnyt^xD yoojiy djjt lyayi lyn ajy^E ,ty: 
-ynE lyi .xni-'3x o''3"ix xn lysxo px 
i:Ext;'yj3J? oj^rt (Seddon) rxmyo ny^D 
-yjivDMix iy2''iny3J{^ tajjn px nyoD'c xn 
-"'^3ix xn^ IV t:pyi'i i3^^3nx xn tys 
px |y-i'j^:;'rj^x yj^n lyo^nyj Dj;f;n ny .nyts 
I^x tD>>3nx xn ly^'^iiivr'X iytipirt3^3nN 
X IV iy3yny3^x oy px o^p^n yj»?p 
yorr^xnyE j^^MvnE 8 t^3 3 ps yBEiia 
n ny^Jix ts^unxyj ]V2^r] y3^yii ,nyt3^'3nx 
-y:! px yDoxy3-D:jny^3yi n pE D3nE"'ix 
,^y^Btr>^2 D1V ,j^T ,T^nB ty^iE ny-t [y^j^np 
i>E $1.12 Df^nj^vyj \V2^n d-ij^dpxiojj^p xn 
ny:^• 8 ^n lyn^^six ovy^ ,t3^^3ix nyt;* 10 19 ^yt2i^*s>n y^«^i'«D ]:z 1:^7 b* 137 ,'?^^ P''K n^iN r]v^ 3 "lys^K D^: n>< ^j^c 30 

-,vv.^ .'j^D lys 1.25 V2 D:yD 67 pa IV'^^s 
.e^y&j?i lyiyn o^nj^vy; nn c^^o 

10 piS pir^Ko^rD nyn' r^K ivivo i«2 
-8 lyT .^J?i^ lys nx^J^T 15 t^2 z^sn s px 
t:-,n'2y;:^^N pii" t>k ji^D-DD^^mx-tyiJitot:' 
lyo D^mx lypnyir-in xn px .1901 to^n 
jyo D^^mx '^^^:nyiiy; .'^i^r, s nytj' 44 d'pi 
-nys ^m px 8 iv "^tj^i p« :yt3 yot^ny xn 
.Dr^x ny"i{<: 12 f^ v\^2 nni" px nyr i^yo 
IV t^yoD^PEiyD T^x t33xpn2X2 nyny 
yrn jji:3y"i lyjyr^x pn ?i'ix lynysmy!: 
-VTfivt xn .y^^yD-Dp^^:;ix p2 lyo^^a^js' 
D'::'ny^jyn xn px lynyii DDXJoy> no jjn 
.iyt:^xt:y':x-D:jny3my2 

Tx ,iyD38-iD 'xmx "^n oyv. lyry;^ lyn 
"t ,yvyri?3 ytsi: y^y^a i^o iy3i;?n i^i -^^ix 
I'finx x^n "inyn ta^j nyi^^^ nyni? \V2''^z 
V2 DjyDDrj^^r. ,iJx^yyT-r: px .ny^Exe 
-yjDnn "n^^tspj^s yvyry^ xn lyrn — dv^x 
164 t2:?yi:ij'y:j{? D}?n iy» .lynt^iiy; t2in\f: 
n -ytijix -^n lyrsy; yD^yii ,Dnj?DpyBDJ^x 
|y:'n DiijDpysDrx xn .'lyti' x ps nmtj'n 
yaxJs^iK ly^n px lytapnoon px D^^^onyc 
ajyiDB' ^J?T YVtv: djjt tx ,iyDxsiX2nx r^x 
"1 y T y ^ IV lyjyo ^n .lynyv, D-in^sy:D-in 
TX ,tiiyT3»^j px pnaxD px lyoipj^nx d^^v 
,:^DM-iw ,pn ,j^DD^^ pn ^{?t pnnxc px 
D12 ,nyDX'n yu^xp ,y:^n tj^o DjnijT-iys 
-yz pn jy^t^T oy ; fin&"iy^^D ,DT^^Djyv, 
-{^T lytD^^mx xn ,iyDy div -iy?DD^v ynynju 
TX px y^^ysDP^>j:ix p2 DnyDmys pn |y^ 
-y; xn xmi invt^ jyo^^anx d^j ly^t^T ^n 
-ID D-itjDpysDrx xn ,'\))i'p2 .D^^v ys^^'vyT 
lyrn yD^yii ,yvyTy5 y^x tx .lyoxEsnx lyT 
-Vi^Di jy^ijT iyD>^2nx nyn jyv^K' iv yji: 

•lyiyii Din^E 

-y; ;yD:xpn3X£ xn \V2i^n d:i:x2:{<: 
"X3 Tin vyTyj d^i \v^v'^\^2'^V2'•i^ iv wane 
-D^2 ; iya:i^y: d^: *iy25<; "-n t-'X oy ,nx:: 
n* nrixiwiv ^Tx T"^ >n iy3t?n T^nisy!? 
Dy lyj^sya p>^x 'n tx ,'^^!'vyTyj jy^'i^xn 
lyp ir-iyn:x rx tyr»» tix ,ajim{? px tov^x 
-2'ix xn T^x- "ntjjjy-t .pn u^j i^i ?nxn px xn oamytDr^x •q-'^inj at^n yz^'yr, ,i{?'c 
DXD^iTy-) D^x px lytD'-'mx xn pc y;s:? 
-iyu^"'3"ix n iy:^n ::iD'iTiyD:"ix -htx p2 
px lynyjyiD^nx oj^n \vi2 yD^yv, ,yxyTy; 
.1901 px 1896 ,1894 ,1891 
-pjjiiD xn t:2xti'y:2{# jyc Dfc?n ^^2 diip 
"IX '^V'iV'' .DyDD^D-;rDyv,D xn^ p,x nyocc 
-^m X jyrip ryTy: nyi \2')i> t i d ivwz 
D^n{jvy:Dnx tid pi^ nyn px ,pi^ jy^xD 
.iono px -^i^v, v~V' ]V'Vv. 
1102 |y» T^x nyoD^D-j^DyiiD xn p2 
,vx^s iV~iV' : |2'ix VD XTx n^ix ly^j^ry; 
,-iyD^^2nx invD iva^ ''niv |yo^'2"ix oy ixv. 
,iyrn iyt3''^2"ix n lyn ,dmx i:\' orxs Dy 
D^x DDXioyn Diyii ,"iy"irp yjyr^x i^'2x 
y ^ X |y2"ij?iiy:iyD:"ix t'^x px pn2X2 x 
-yiiD n T>x 1901 px px .yvyTyj-pnnxE 
tynj^nyj 02X6J'yj2{^ lyvjx: px nyoD^D-jro 
-ya D^: lyiJ^D nn^?^ 14 nytt:ix iyi:^p 
lyarni ^n jyTio ixn "^^ix ; jynyii t2;'D2yr 
DjyoDrr^i^ D:njyyj |y2j?n >n tx ,D^:r>v x 
X px v"?)^ ny2^^t3:y2y p'x 112 jyox^P 4 
.i:iTy3 lyrn ^n tx ,ni?Dpj?T x ps d^:j'^x 
xni "iny» iyt:^"'3nx d'j "ij^d ij^p v^? 
-yn D^j "^nx ^j^D jyo ."^s^n px nvir 45 
■110 n2^ ; nnix 6 ^t?j nynrp i^^p jyj^D2yr 
|yv:x3 X jxdjit ,:{?t5 lyD^xn x iy:np ^n lyT 
px jyt3-iyD}!?ii 6 Djyt3Dr;^^ii -^^2 p.x ;j?t: 
."•^2 pn ^n lyTiD irx' 
TX ,jnj» X iyiiy:i t^x njx^yyT-r: px 
X iy:"iy^ iv iv'y:^P ty3y:pyii« t3jy^2 jyc 
-St? lyTiD oonoix t2;y;^2 nrp c^i^n .'^X2 
ntJ'iQi^D nn^x t:i?n lyc ,ini^' 3—2 j'3L"n 
n{j3 iy a^n ivi^ t'nax nyn px ,t:i:v~^v'?v: 
X "lyit? DDjyn x p2 c^'2-ix xn it^uy: 
DJjn ,|yv.y:D^ix t^x d^^v pn jyii px ,v?2^': 
.Dy'>j X lymjyj px jyTj^^yjpyi^x nn^x jyr: 
DDXoya p|iD X lit^n ryTyrpn2X2 dj?" 
-)}2 us^n Dy .ix'vxDXi''2Dpy pD oy- iv 
-TO X tyr-ip Tia ::"'^iny!^ lyiy tx ,t:'D't:L" 
pT? -ly-i px IX :fc?t3 jyot^ny p,2 pi'' jy^'xo 
,-in{?^ Dyny^ •^{^v. nys D:yD 75 ts'o or^ui- 
.-inj?^ 20 T^2 16 p2 ;n:y2'in:x 
'^'} "^nx |y:^n yvyTy; y2Hn x^t oyor 
,yonxjD"'ix y:"'v:^^x xn d^d ,|y-ri2 i'2 rt: 
o^: iy2J? ,n'»^t2nyrj? lyo^^mx ayo m2 x tx 
inj?' t'^in I1X -^iifii X ''nxo 2 x^ii inyr: 138 tasjipis «"•! 20 .DMnp lyDDD^ippyiir fix lyoDJiy nyn lyj 
myny^Q-'is t3>j ^n jyit^n /'nn^K D'?m Di?n„ 
■x'Vj^D iyin^D:^^K D^m "in^K„ lyji^^p w 

•lys^jjnyj t^t^'^: ti^j ny^j^ ^n oijn oy 
taoya lyjyitscry: r^s nyoo^j^o iv^'^nviv lyn 
nyn t^k 1895 pN px opy^jjiB pn i^2 
,y3{^~i2 D^» lyntj ,ryTy:^ jy^jjv.yj tapy^i^ns 
iVi'^iiVQ^ D^K DrDyot^'y2 1900 px pt^ 

.ryry: 
-jyosrii^ T^K t3Dny3Diy^tj'-Dj:s!r,v a^i 

: jsiK pD is'Tt? fT'iN Dvyry: 
IsistD r^N Diyojyv y^ynDDn:"'K n px 
ty:sj:'D^Di#p-DJjn''^jnyD pD yn^n yv:si k 

onyotJ'yn lyD^yil (Board of Conciliation) 

DQ^yn p^N ."lyiy^jD^D 6 ^yiJ? 4 pa 
-iytD>^3iK yonn^JKni? xn pD ts^^'iny t^n 
yD"i'Ti:sJ"it? n ps \:iZ^'?i:n yny"i:K n px 
"lyD^yii ijyji'K jij "^n tonkin .lytoD^^siti^sfeitp 
oiyn ,t3'^!'iN pK ^SD^BSp Iy:^•M1V '^iddd 
-Tjj:! t:^i#Ti oy ni ,ovyTyjt:-ifc|;D tj^'aist n 
y;N"Bt3'noK' xn tiN ,iy»D"ipyj-i{?D dk^^: 
Dmv yn^^3 ps lyDJSojyTynsyi Tin taiyii 
Dsir yD^yvi jjj^D^Dfc^p n njiic t2:^"'^yn{^D 
tyD"'^"tyn2 I'DnN lyjnjy iv ts^notr ny-i 
St IV tyjJ''n2 IV D^j ^n oy D:r^y: .tDit< 
-y:yny3>N "^str n Diyii ts:i ,^:v^'?iiVD 
NH IV — nstoDj'K ytovy^ xn iv \V2 
-tjp jtjtJ'^nD^aiK) DsnyrDiyK-'-DDSSDe' 
PK toyn^^K'Ojy onyii D^ntDK' lyi ixii (ytD^n 
xn a^n PN nmv yi^-ia n^s njyira t^n 
mstjja nyn .nno yvj{<: n ike o^^prts^^: 
-y^^3t3"'D 3 ps onytDti'ya tfc?:i"'nti^mN sij^ 
-^jNni;? sn 'Tin ta^^-'Tny t^n nyr^K ; nyt 
-11^ xn ■^nn "lytD^niv lyi ,-iyt5''2*",K yoin 
■yj ,"iyt3m lyi px ,-iyayrD^'2iN yonn^jsj 
■y3 Diyii ,iyt23n dij^p d^-iSid n "i^^j^-'Ii 
myii t{?^D''n{<:p n jjnyjyn n ps yo^totj' 

-D'o j< ps ^nxn Nn ps lyony: '?''d:^ 
-y'^:iD''o rn!^a lyjyp ij^'D'djjp n ps ny^^: 
-{?^vsT"':s:"i{<: "lyD^ms yt3nn':{!t:-',i? ps lyi 
-"'•nv t^^T tyno lyayrDts^^iiN Kn "^^in .|y: 
-nyj ^>>t3:«< pyp iv ns ,D"in^*Nni# ^n jyt:' 
Nn \v:i'?V'\^ ,pd2 lyi .^r^v, xn pN jyo D^: iijn 8 PinK Dni;?i3pyBDJ'N xn tiB t^Dn 

iyDyjDtD'''m« is t>n ,^y'st5'^'n mv ,i?r 
,"iN2iyT ny^KT 15 t:>D jyij^^iy: tasi^itDii'ya 
ns IS nyrn lyo^^ms DTi^^yj tDt^n -ly di^i^ 
nyiyijs is ; nms dji^n ^t?j nnt^ lycn 
n^sn s pN 7 iD'o lynji^nyj t32i?-iD5j'yn t^k 
s lyD^ms toDsoyj t2i<in ny ^^m ,~!S^}?"t 
lyD t)j?n lyom s ,ny{r 3^sn s ps 9 irp 
,eijjnD{j' ns^jjn n^sn k ps 17 iv DSK'o'iya 
sn -lyto'^ms Vi'''( lynyjyj ta^j toj^n ly ^>ni 

-t?3 Sn "11;?: tD^J .D'''VD3t?D^0 yt3D^DL"y2 

■■•n saij lyD^^ms sn pa y?y^a njj: ,DyD 

,yvyTyrpn3sa sn iy:yj lyiiyj Djjsa:tj lyi 

-^rsii tayn Dijti tk ,tojy3y'iy3 lyaj^n 'n ^^-in 

-Dns lynij "^n i:{?n oy .iij^vpnijns «n lyi 

Dy-[ ynsn: tDD^niy Dijn lyo tk ,iyT{?^yj 

.panyn -^s^n 
* * * 

,p-nn DyT pyi^'tr iv tjJT jn^'s r^K oy 
-m2 DD^Nps^ ,DDi?p^i?3 ,Dp>nDD lys^yu 
"WiV' ; "lyo^^ans sn pa lyn^n «n ps ly^ 
lyns "lyi^^^ .oia nsj I"^n oy d^mi nyry^ 
sn Dt3ijp^i?3 PN Dp>nt3D ^^nnyi lyj^n 
-^^3iN -)Vi v^^V)^ i3'D ,pn ^^3 y ;.i V J ^ > X 
jjnyDymye xn n^a njjj c^j caaDyp lyts 
toat^ nnyr ns^ /I'^s^ P^t PS JJnyoD^^^-iy px 
nynj^ t^x ds^t tx .nyoonpy pn n^a dik^s 
lyto'^mx nyT ly^^y^i d^d ,iyaxn ytDsy^B' x 
:ny3"'X -^nx t'-x ,p>^x "in taatf; DyiJixinya 

.lyjtjr IV 
nriD y : ^ V J ^ ^ X xn r^x njx^yyrrj 
px Dt2{?p^i?2 ,Dp^nt3D ixii ,t3^yn "lyn Pinx 
•^iDDD nyny^ lyi ,ti2XK'y:3ij lyrn dd^ixpx^ 
-y:i T1D iyL5^^2"ix px lyoo^^xo^sxp lytj'niv 
t:3ny:iDny^:*'-D:jxTiv x Tin lyiyii cjjnjy 
(.yo^otjp iti^ti^'nomx) 
DJ^n Diiyn iyL3D^m-Dt3''>2ix lyi lyii 
px Dpyj^is nyi iy:is^ti'yni;?2 1894 px 
nx: lyoijyja^x an^x lyn Dt$r] ,t3:yox^ix3 
ly^j^n iyt5D^^xt3^sxP xn ijjj d^j ; d^xp 
ijny^jyn xn rx ,T^xi"iyj x lyannyja^ix 
-■'f'xo^axp viv''^ px lysj^'Dj^nx ^n ony: 
"^D X i^^ax nj>'j ,Iyt:ayt^'yr"Dxnn^„ ytj^cD 
D^ytatj^y: "^nx •^n wii^n nyts'^anx xn pa 
lyDD^^xn^BXP xn Dsnnnyn^x .lyjypDJx 
-y3 iy2{;?n ^>r .lyopx lyayiyjjj^ iy2i?,n 21 |yDii:$B>n v^8''syD ps t:«7 s 139 lypnasD 2,459 iviiyj -[js^yyrv: pK iy:^n 

nytjysB' nnx^ 5 ta^D ; nj/cs^'ans 27,389 d^» 

lypnnsD 3,163 D^nytiyj njs^ Dt^n pitj' Dijn 

.nyta^^ans 41,724 t2^» 

"so'ssp ya^ym : oyjynypnyn^x pD sTi< 
,Dn3p lyonyi lynns lynj^n y^^yii ,iytJD^^ 
I'lKB jN^s N pn Dyv, D^nyjDiy^tj' a^i rx 

'nv:2i^ BV^K ^n lyjyp ,Djyt36j'ny ,\Vi ! lyr 
-{^n tD^j Kiio t^^P -ij?: pN |y::i^yt2:rya lya 
-yi3DnN ni?: tsyn lyjnyi jyo^o ps tk ,iy2 
-ytJB'iv lyjyp d^j ly^y-n ^n ps p^^dd n jys 
pip 11T lyDiKT ,D:ytD^^iiv .nmno xn ly^ 
m^) \2:v'\\pii^:) K nyiy^n tn ,\V2^n d^j ins 
D^njjv iy ^^^ii ,t3ypn8n ps lyjj^nNSj ^n 
-lys nnxn lyp px nyts^mn xn lyj^j^ni 
-y3 nyn on^ .'^v'?vy^^v^) nmno xn lysnp 
-^yr DyipD y^s tytio tsDnyjDiy^ti' pc D1^t^' 
-^0 N .n .n) pi^ lyn^yToyn iy^n{?!f ^j<d ly^ 
lynynsiv i^n nip>^3i5 Dj<n tk .(pi^-^s!d^j 
T^K Dy .lynyn iv Dtjii jjd^: ^xnis "^i^n t^k 
^ivjNpnyos ynyrjiK n^s lyjj^D^yi iv :ijyj 
,p>^nDDjy^np lyjnnN^-'mv-nsD nyn nyry^ 
12 ly^nj^v i^f ryjjiKiivy: lyiiy: t^n jyn jyii 
•ly^^P ttjta s n{?2 iK^j^i 14 pK 
-yiD^y^t^' ds^t ,.n .t ,pDy nyvjxj lyn 
-^D 16 K pa Tiy it? njno n ddj^p toDn 
p^^s p^ntiDjy^np "lyi .m^^ x n^^xT njyr 
-xo \^^'?^D 100 Tu NpnyoK taoi^py: t:t?n 
-11^ ycj'M^D px yj^t2D''"'j Nn ivd-'IK !ny^ 
jnyDK'iVDnN t3sny;i jynj^n oy ys^yii ,|yT 
,iy^^'ostB inv^^t n^o lyp^nnc xn ij^j d^: 

* * * 

pK y^iD n:8^yyrvj px lyo^^yj jy^ns 
I"K iy»nyj ^n ."iy:yD sn xni vt2:iV'\ v:^'''?'^ 
xn ."^'^^Jiv iv:v^ t3"'a p-'D^^^jjb pN ^^^d:{s* 
•••nD K TK ,iyt2^i<n v:i'?V)^ ,xn ps m:yt: 
,vp:^^: i< ,p5J'{<D-ny3yj x pn Tn^2 fnis'-i 
sn jy^yii nyoijtD tn ,(^^xn) yp^x'"* x lyij^; 
-j^s t3^a lyj^Dsytrya iv lynnn^t? ^n |yni£ 
,"D^^PD^^3>>'n„ ly^n iv tiiD x t^n .p^d^'^ 
|y3{?n nuytj n — lynyrjy^i^^axD niv piid x 
Dy Tx ,mjyD n ni ,mt^'OD ntn ynxnj 
n'-]-'C')! pn n^on ly^yn oy px lync DJjn 1^2 rD^^: vi< ,D^nx t3''j iJj^D^Dtfp 
yDTfj«nj?-t3^j Kn n^a i^^dk ,nji?^ yv:x; 
pK 03^>^2 pDS nyn .ti-ik "lyD^^nix 

■yn DD^^tj'yn ly px lynyjDi^j t^-'j nnn-^ya 
tijysy ly nnx ,QQV^Vi P'T jyD^^K'iviv nyo 
no ,nnt?' 3 lis '^tJ'D nyi px •'^: Dtiin pa oy 
-i^p n pa ;:n""K'tD:y n '^^: jy^ijsn ny 

"X^P n D^yi:xmya osnyrony^^ d^i 
m Dnx DXJj^tt 2 px DjyoDyDyst^ ; -t-: ly; 
n T10 ,iyifcjniy; t33xi3ynj?a t>x Vi^^P k^ 
p« KMi -iy;j^^^ D^: px lyiyii ta^ynjxniya 
-Dn-i« PDS lyn Tin ,0{<:j{?D p^x pa fin^-iya 
sn Dnyii ty^njxmya p'3 .lyiyii iy2y:y; 
lyjiiT Dmv yT"ia .DDinyoiis Mjy: yjx^P 
-jynnyns "^m ,ynyt3ynpyD inn lycynDiya 
yD^yiv ,iyDi?pj?inx yj^^p .nny •^-111 ,iyt2 
-yji5f c^j jyiyv* ,nimD sn lymnya ly^j^r 
■yi D-iDDo iy:^n nmv yn^n lyi^-to ,iyTi^^ 
tiin^ayj lynyn iyj:i^i:xmye xn .^i^n 

.^^^Djyay 
"IS Kn pN pi^ nso r^K "^iddd nyn lyii 
OD^^XD^EXP tyi no INT ,iyr'ny; lyc^^^ 
iijD Dyi pa pi^ lyinjytDK'pn nyn jy^njjv 
{?T .iy3nny:j{j -^n Dsjn ^iddd nyi t3:n ij? 
1905 injji^ nvi px jyj^n ^y^sB'^^n mv 
I'lfcja lyjx^P 295 jyiJ^nyj oDxiayni^a 
-t3jy |yn oj?n 232 ya^yii pa ,t3DnyrDiy'K' 
pN nyo'^mN xn 11a lyoDJij mv lyiy^r 
xn .lyTMiyjpniv lyo oj^n yanyn^x xn 
-nj^v IV DStJ'o'iye lyo t^t^n "iy3y:Dt3^^2-ix 
-P'^„ .ly^KD 2,647 ,pi^ lynjyDti'pn jy^ 
oyi iytr^"nv pi^^n nyn oj^^d "jn^ yjnjyot;' 
D^njjvy: tai^n dd^^sd^ssp nyn Di^ii ,T^ns 
■^yiT ,Dyi ps rnox nyi px "lyo^^^ix ay-i 
lyonN .ly^njj;^ oansny; dh^n Oi^n iy ty3 
■D:ji3^>>nya ayn r^N usnyjoiyr ayi 
W^i'i^Vi Board of Conciliation li^iD^OJ^P 

DyDj?3 s^- v^'pvv, ''2 ,|yjx^p 312 jy^cyo iv 
iy;n:yDfpn -y^xtj $7,315 o'^nj^vys rysijn 

■SP xn pa p4^:"irNit3D ivi t:^"'")i sm 
t33^ny:D-;y':;' di>-i tn ,;"'D3n r^x lyt^D-'^xo^s 
-"lya nyii px iJ^^vpnj^na n lyn^j'^xn Dyr 
jyo lyp ,nr-;t2 lyn pa f'xu^ssp nvi iy2"'nc 
lyn^^s rx .pa^yi fy'"\":t3-iix rycDyn ds 140 issripi!f K^ 22r nyrtiD'r. d-'d "qn lyn^DynyD:''^ ps D'?yp 

Dtjn) ,is» r'l'D DyjD^v v?^j2ii'Vi ry^i^p n^ 
D^' laiN DiK'z -^^iK ^n ^^2 Diyii vi^-^v^ 
^ns sn D3sioy3 isto ly-i .(Dj^Dy^3{s*ny£ 
TiiK "in>K to^ynjstnya iy px ,:i':yo x ix£ 

.:J^^>^^■ly v\2): onynia yt: 
y^b* xn pB Tx ,^t^^ ,t2nyr nyry^ lyT 
niK^iJ tDi^n ty» y^^yn ,n^yinyn D^cyo 
ytr^D^^i^s jyni^n ly^t^r iy>r,£ ty,! ,i:;i<:Tyj 
pK Ts ,jyTJ?^y:D^iK nt^: ^n Dt^n ,yDDy-i 
-DTiK DC": -ii?: Dyoi: -lyonK t^n t^ns lyny^ 

.|y»ipyi KH rx ,::"iDS''in,y3 xn sni ,n^:r2K px 
-yi v^p lya^fo tD^i t35"'in"iyn''N ty^y^i lyms 
-{?tD ps yoayn ytj'^D^^t^s y-iy>n pc ^"1^2: 
-j^is- nyn iytD^j<:npniv ^n ly^yii ,n> lyo 
-pjvns y:nny^ 10 sn .•n^Ds^nyDij^p ,"iy:i?^x 
-pN^s y^nny 10 xn .irtss'inyDjjjp ,nyj{j>v 
xn :^•^ss n^ii ,iyTn'iy2 ^i '^nx toi^n yp^n 
pN ,^y>SK'^^3 niv ,j?T .lyj^T jy:jit:snny3 
-j^ins 79 t3yt5ii«iiy:i lyjyD t^fi ly^tjn 1899 
1902 pK ; t3:yvj^iD 75 ryniD piD ,Djyv 
pe ,Djyvj^-i£ 78 DyDiKiiy: iv:v^ \V2^>n 
jyms n .tD:yv{<:i5 2'?^r\ ^ pN 74 lyma 
y^N nxs taiKiiy: px tav^oK'nytajiK \V2ifn 
.tyn-ujayn yivoyut^is 
,iyny^-|y^^>ofc?s oy-i t3Jjfe?^y3Js dj^ii 
-tj^ymys ktk* iyrcy:i inii onp -i.tk tajyp 
w;^A- 23 nV^SDpyc* ij;2^« "'«l!D7{5: 141 ny^SDpytr ]y:yn ^^i^nh^:^ (.5J^SJrT3^KB) DDsis w^ni ,rTKu: N DMiN' -is: lyi d^jjt 
.Pi/ns iynj/;i j;^k px ,rjy div d^j ij;?: -^n 
nyanx nynym onyn y:yvD yom n 
nytoDjj^j .Djj^K' t'K rnyt3Dj?^j i^' lyjj^iDy: 
-VP lytJ'nni'jK-is ivi TK ,rinoiy D^^^viy- 
TN pK 5'^n pn t3''n tympyjji<: pit^ fx :^: 
D^yn ny m .I'ly^^ lys'^yn iv nyni oj^n iy 
lyojs-tD i^n I'nDc li* njiony tooy^^tj'y; ,D}^n 
pn lynp jyjyp iv dik ,-iynDy-ny£2' d'?^ 

nj^£ nynyMi tooip y:y^D ytDiy^D xn 
ojyp .ypai^'sn lyn lyny: D':ytDDni lyi pi^ 
nyni? ,j^j^Miyj^N lyaipj^ns! I'ly^^ Dy3is?D 
"iiK v^p t2^j tojjn iy TN ,Dn^x tsnyatojy ny^^ 
ny TK ,Dnit3K' nyn pa Iyv^t^•yn iv "^n y^str 
pK Dynitatf n njynijn ,t3^: -ij?: dh^n Dv'n^e 
tyij^iw lyanyjDMiN t^n lyD^yn ,nitt pn 
PK ,"iytDDyo yj^n pQ n^^pnsnpjsnjix n pD 
nyrni jjnv^N ntj'y^iys Dy-ni2tj' nyryn 
lynyjDmN on^s ^jjt lyo ts ,^n'cyj ny'nnx 
ta^ypyj ny ts^i^ii .nytonyii yoD^^ns t:^c 
-J1X jyrn jytj^^iivi — ,^n^2yrt:>D lysinDMns 
-y2 nt?5fDn:i lyt^'toDSioj^a lyD^^nyns^K 
viv Dny^^nys oy iin d^j nyj^^p oy npiy» 

jjiD^nyn 
,ypBi^t?D n TN ,DMiN "^n ts^yti^r oy 
,y2^yT xn r^K ,V'\V''? tonn'^s iy» nys^yii pK 
,Dyjyji{j'D N nstD o^ytstj'-iyD ,i^nv pni^ii 
"ny .lyjJXJnxQ t^n ,i2yp8J tsitj'e ,120^ \n oy 
ny:''p nij .j^j^^nyj^x ps onnx doip nx: 
Dn^K ty2i?n ^n tj'tsijD ,]V^:v^ y^x n pa 
t3p;iB ,t3'»j nn-'N tDjypnyn ,tDjypyj toi:i y^x 
,nt<ny px ,i't3jyp o^j t:jypnyn iy» ^11 ^nx 
-jiK lyn^n iv it? jynnn nsj nyn ps ny>^ 
yj^j^-'N tD^D "^n tyn^v ys^yn ,n'n yj^jn 
.-^y^nin y^y^D tins lyjjiDynnnyDJix 
t>nsi tamp yjyvD nyrn ps lyo^o pK 
D^: ,D^j -^^N Diypnyn ny^^yn ,nyDDi?^: 
,u?i^vnyn px ,nN3ny imr pn t2\' iik I'Djyp 
]^ ^n Djjss t:p{< nyo'nn ny 
J? ,iyvt3'^2 px fyny:in d^d 
STs: jDniDU' ny:yQpyr 
xn xni ,ny3^yri ,DniD^' 
yoy^E nyn pN fyjj^rnyB 
D^: ^fc?» p'P "^i?: T'x ,iyji?? 
-n^m nyn pi^ix .lynyj 
':VP jsoann {< Dip^'vnyn ont? Dy:yDpxiny£ 
-^yt: y:^n pc tyaynDy:D^nN ,ny^> rx jyo 
Vi^^)^ xn nya^K mnx tsa^^ ,nyr^''n o'nyts 
tiDns'n pK 2J?p p2 nj^n xn Do^n ,n:yjy: 
,1^: nyn nyo^ix tn px ,nr'ii nyn nxs ^n 
D^^^vnyn nxcnyn .-^n c^d ny:^v ny Dsjn 
lyntjsn lytitrn^E sn ix jxocs^m nyn D:y? 
yyonx ytj'nnvjxnE n tk px Djynpiv ■^n 
nynDKj ps .nyiijjn p^p iyDipy::j? piK' t^n 
nn>N ny tsp^c' ,yn"it: oj^n nn^x t^k ny xni 
-njjp D^o "nn jyeyno iv ,nyr,Kn p^p pyns 

t:p8 lyonn nyn jia y:yvo yo^niv n 
nyjyDpN"iny£-n^^'n nyn ?i^ik ntjc ^nx odip 
i3sy^B' ny^ .^^nts nynjs? is e)>iN nt?: ,q-\^ 
njfcfiT IIS D"':nyn^M'i nyn nyn^s nins "^n 
-D^is t:'trnrD"i^3 lynnsn y2'?V')'i r^'''''^ v^yv^^ 
n TK ,n{j':"'Ti ny jJi^n^MivnyE pn \]!?''^''> 
lypsn n rs ,pnsi:tr ^its iyrs^3 ]v'?i^^ iyt3:ni 
-nys ^{?T iy:yn nyn ; lyvs^s ^n ^>n jylpt^r 
^t?T rt3^^2 nyn ,n:s3S c^d r^s jyx^^^Q 
nyjn nyn ps bj^p lyo^ni v^^ ly^SDOst? 
lytDsno'-is p,S' D^yv, yv:s3 n lyss^cmE; ^j^t 
-:yn yns3PJsn:is lyDsc dsi'„ nyjnyp y^s 
-:)» lyjt^T ps nyny>ii D^sn ns: ^^v^ ."lyi" 
ny^^ .si''ins t^oiP tD:yp .nyonyii yrrr 
iy» Q]J^'[ yiKTniN ynniy: x ry^^iv rx ,t5J{?? 
-ynnnyn y?x iyr£y;Dnx nmor lyrn px 
ny^^ iy3!^yv, ,d:v? .I'osro'nys ^n px ny; 
-locr^x "^n oynxoD ,t2>: r^x "^t?: t2:]f?'\i!'-> 
,ypsi^xn X px p^jnys ^jjt ny ,nn'x lyny 
D:y»i?»3 nyn px .iy:yn pe -^n iwi-yz 142 tDs:ipis Nn 24 --y to^j /'nt^i: r^N rt?s!p n ,i{j't3NPK„ 

/nryj i< "ix: 
,iymyD i'emn -]vr]''\t n n ^ k Dony:„ 

.-iy^^ D^n:^' ",^nyjK:i t^k dj?*i 
lyjn-iMnny lyrn ike {?i ivv^^i' "1'n„ 
,rjyp jycy-iN oyi t5fc?n n tk ,::i^nNny2 
".D^Q n D^o tsypnay: ,nyt3}!f;2 in^x 
"?^nyj8J ,'nn jyn oan /na ,-iyns dip,, 

.^ypjya lyjn^^f" div ixj lyi djj^t 

! ly^D ! lyasii ,tyD'{<'ii ! iv xn to^xn,, 
lytJ'^SQ ! "ixnsi3 D'o ^iQ T^K {;?i ! -nyn::' 
-:::!8 tyf^^y^ ^n^x itDDi;?n DJ^n ike ,iyD3n 

"? lyB^i^ 
•^n Dnjy lyi^^syj ny:yiitfD lytn 
lyoDi^^j .|yBi?^{j'j8 i:iyii ly^^ oijn tD'Diyn 
r^K -qt^ij Djypnyinyty3^yni,rt3jypp''NDnyn 
nx ,nyiit?T V'p lynmsEj? riy>^ ^{?r iy ,t3^j 
n .Dms nn^K tyjt^nt) ns: I'D^a tojyp 
■Di^^ji t>K tapnyjnyn^N dv^n t2iyn yjyvD 

l^S3 tyo PlIKT P^^K t'nyODS?^: .Di^^K' D'iyt3 

lyo .lytj'iyn yj^n iv ntDSinyE px lyjij^pji^ 
nyi .Dn>K lanra lyo ps pns d^n mmn 
It? D-'ns nn^x ^>2 tDD''n ^t^imj^p pB dk'i^e 
jyjn .DIB t'D^» ^T tDti'Dynpiv px rix 
-^^ii,v iy-i tiE tyDx^ ov^^ D^n p^K„ : djjjt 
^n ^Mi tDtri^B nyi .""inx yD^^iiv n ,iyt: 
SI Dyay nj ,:mn nyo^mv lyi nxE lyonyj 
,Dfcii"ii 1XB Dn^N D^m "inj^^ lytDU lyn ,iyjyn 
r"iyi3Dt?^3 IKE jt? :iJi^vi^B j^i -^n i:iDnv: 
ayon^iD lyn .nK'n^B oyn uyiJiNinys jix 
]^ jnjymxnti' t^jt^i -ly px ly^yn Dyi 
■^^nyj Dn^K "^tjj t^k rix p^x rs ,rnyDDi^^:i 
DB'-i^B nyn .isti'i^B Te^n nnv lynyr iv lya 
-^'? ,tnyT t3^j -inyn "^t^; ^j?t ny dik„ : djj^t 
-D^^3 D^nx OD^n iy px ,"iyD^nnyB Dy -^^o 
fi^iK pyiiK n DEnxii px ^^'i^ yo^niv D'nyt^ 
"lys ^i^n Dfc^T Tx ,fc?i nij^T iy:n .ny-i'T 
nasB "lyDOi^^: .\VQ^\:i pn n:in-y jynDX"! 
tK pN taixjy: DH^x t3{?n lyo tx ,'^^^^: -^n 
.lytan^iD to^s^iiy^ d>: nj?: dh^x Dt^n ixny 
•opx nyam nyn -^n unjy >i?x 
ntjB "lynym ddip opx nytiiy^B nyi 
-jij r^N "^^2 ,ixjny .t:ni? lyi^^ii Dri ^nx 
-^yoj^py: t^x n^xn ,Dyiy;l1t^•D x ixe tt^riDyj D^ti^iiyj DH^x DJ^n nxny imr pn ntx ni 

.lyDiMto.' 
Dpxnyny^^x iviv^i oiyii yjyvo ym 
nyn px .Dfc?^t^• D'lyoD}^^: px iyny-':x:x pD 
nyi px lyDifiB pn n^imy ntoxiiyE yjyvD 
\i^ ^n pn IV Dpi: Dij^n X '^n o^: ?vi 
-aix pmv jxT tonyn yjyvD n .pyoDJ??: 
-Dj^^j ,-ixny ,\2:v? .I'ny^^ iv D^yn:xiiy: 
fiMx y^x -^n lyrEy: ix: lyn px ny^^ ,nyt: 
-yt:8iB„ : to^j^r nxny .lyoyiat^ px diss x 
ixiyj Tx ,n>o oifc^r px ^>o Dsn j^ODyi 
PB ynyrt^ lyi px yi:yii x nnx :r^B idsxd 
Djfc^T : Efc? '^M toEn ix: nyi ".Dy:nyt3DJ-'a 
? ly^iB X nyij? r^iB x lyiy^iLj^o x r^x ,n^D 
,DJ{?r ,iy:n pE st^ix pitj* t^x lys^yii ,iy^^ 
: d:{^t nxj nyi .rjyp x r^x ijy:i:j'o nyi tx 
lyD^yii ,-iynB lyi t^x "iyjy:iL''o lyi ,p': 
ronx tj'-nt;-* ny^^ .fnn pn pE rns x Djxa 
vi:v2V')'2 Dm D^o niyrno x lyasjn iv 
■j{;? 'n finx ^n jy^fc^T jnjytj'^v ,-iyDD'u 
lyrvioK-' lyi TX D^nti' ixaiy px "jy^xB 
^^)^v^ pi^ix .lypTi Dyi Dmx DD'^n nti' 
lyn^i^j t3^: h^d lyn tx ,nxj nyi t3iyBD:y 
PB tD"pn:nyj n px ,^'?i^)) tytooxvy: x px„ 
px px ^yjrx X pB yny^ nyn px ,nyE x 
I'ny^^ "^n d^: ixi .nju x pa nyi^y^ nyn 
ryT n„ ...lytDsytj v:''i DS'tj'D ny tx ,Dnx 
,ny t2:j?T ,"nyD3n nyojiy^yj t:Diyn ,i^i ^n 
nyji^p ,n„ ...j'lxny lyoypxj div :n:yiyi ■ 
."oy^^'Dpia "in^x ,ij .j^t "^n ryT ,nnyrT 
n D>D tsvi^^j ny m ni: i^nyT,, : djj^t nxny 
-y:i px ixii^T ,njn Dxnxo ,iDTitt .iy:inx 
,^DDyn ,nvi ?"^x^yj>'ix yrn ly^yDtrji? ddh 
lyn px ,"'T'o iv Dip px "^>^t3 Dyi lynnx 

: t::rT ixi 
,iyt3^iKatt'is TT tDNn y^ys'B' i'i'«<-„ 
]yta'7^<^y3 tt tis 't nxn iNinjr-r 
".lyaip ta'j in is ]jrp n dnii -ine 
->>t3tj' pn sinx lytj'^ii "^n cnyi ixny 
-'^^iv '^n ^j^T ny>^ tx ,nxB tsr^^ t2:vp ."iy: 
pn It? lyto^ni r^x t^in^B ny^^ nyn{>* ,|y:i 
-in pnx t::j'n2„ : t3Br» lyoDxioy^Dnx 
D'x lyt^Bn n„ ....iy D>nK' ,"nny yny 
iy tojs^T ",Dit? pn ^nx ,^yD:xa lyjninnny 
V'l ,(ix: D1V ny mj^T) "n px„ .rixny iv 
ranx '^n ryT ,D^^pj^t3Diyj nyi px f\r\Mt^ 
X "It?! t3^n nn^x .dh^x \v:iv^ p:x2-nyt3Dn 25 -iVBDpyjt* r;^>'' ^«taD^Ni2 143 "iK'D yrno^jJiK y:^n v^ii< -^^2 ny deij^ii 
oijn ly^BDpyK' yn^yn jy^iti'yjDnN yjy: 
■sn jyiy^yj nnon jd oijn iy ^^ni ,DDiNny: 
DitJ'3 nynij! t:i;?n nsny ys^yii ,■^n D'oyjj^n 
lynijn ,DyT nn n .tyD>'n oji^pyj to^j jein 
lyvjK: t'N yjs^ lyrtav^x t"t nxs -^n ^n 
-in nrna firs,, : ^ns: tsjt^r ny .taosByj n^: 
tyoyn« nyi i'n lyoyryj ^j^o s id^d ryj 
oen o:yn^3K ,niNn ns ^yii""^:: nyi : dkd 
; D'jyoiiDB' tiD -itj* lyn ,r:e:t3Bi?n ; dh'n lyo 
nsn -lyn ,818d ; nsj: ps nsn nyn ,ins:a 
lys^yi"! ,t3ynK'n^tDny33^B ns ; nn>vi nc 
DJ'^n ,ii^^ivt2^'? pN iy^"D yonp it? wq' 
-V2V^iV2 tiN ^N^T^tt-iyDKp 1^5^' ly Dt^n 

-Dij^j ODnyj ,i>n y^^yrx injynymyi 

: t23t?r iiK D^yj 

V' i^rnjy'i'j? NTK pa -jik dnit 

' ,MTN tarNO ,iy^O'n ; ■ijrsi^pi'jj yt edno 

"'tDpT^jjjK fm*<n 11N Di^anya'N cd "ii?t *?«: 

,inyT ts'i ^m DNn ,ryty^ pn tasw^tityiys dkii 

...jjijj;;; iy3«n ^nt tyjjro lynj?' ]ik 
■^yi Dy2 ,n^n ynt^o ym :njy:j^TSj? 
-IV nn>N ^{?T ny ,r"iKny nyDDt^^j iyn:>^2 
-^K ojjyn Dj;?ii ,T^yD jyoMiyj n iv tyn.TD 
.PV)M^ ]nv: ^n n« ,d^ cyi lyn 
OPS tyon^D Dyn ns yjyvD yo^niv n 
OK'i^D Dyn jis rs^fcus Dy-r jysy^ ii^d ddip 

iDyo3NnyD n .'^ns jymj^Tiys dj?^: t^x n 
-Dnx D1V yay^^ nn>N tDpyiojy pN |xo nn^N 
-yj3t? BV>K pitj' t2i?n ly^^yn ,njiony tniKii 
.nytsjjte p't ,iyi3Dt?^j pa ^it^^t: nyn toj'ti'i^ 
in>N tD>o ^nyjNj tix pyiix cnnj^c nnmy 
-^tj pD tJtj'i^Q lyi .•^ynatj'yj n jyaj^n isjd 
ya^^trjyo i3>» it^nys nyrvj>>K lyn ,>jy3 
-J1K jynyj nynna -^ijj r>N ']v:i'?v)) jy^n^cy: 
2''ni p^r ^iTN m ,jQiN Dyi ts^o jyiynciv 
tJV'K ^n tDDnyj ,nyt5i^Q nn>N o^d "^n t2>'35)t2 
tj'; ^n^syj pn lyni? .t'ny>^ ikq tt? lyej? 
Dn-iN ^ni jyo TK ,i>n yD^yrs o^n omx ny 
"y3 N m t3:i?r ^y .tynn^: lyvjxj t^x ts^: Djji Ml nyi iy:yii :i^^i?:t?c k nyonyi^ yn 
-"lya lyD tk ,t^n oy di: mi p« "^n tsnym ^td 
Doip iKi .n^n: i^n ly^y^ iv ts^' ni^j D3ir 
-^Mi "lyi px ,MrK m D^j D^'M tytt ,fin'K iv 
nyjyns^nyj i:'^n "lyt ,iytDj?a pn ,D'jny- 
lyiD^s IS ps tann^ay; tiop -^y .iyt2Dj??i 
n Ml ,DyT lyjyv, ^mx Diyn nyoDj?^; .jsd 
oyi pa my-i ny .-^n ony-n ^rn iia ^yiy- 
,^8-is,{j' ys^'DDnyDps-isD D'^y^Eopyt^• ?i>ik 
ps t3^''0{j'y3 Dastr:y;^"'«-DE^',n "in^s d^v, 
ly^sa yijynyn n pa lypjsiy: n dj^v, ny- 
nytaiyn n pa :js^p oyi pa nynt^ p^s ^n 
t3y2 nyDDi?^: .lytoDsnDJt^p viv^'t pa ny^t^ 
^{;?r iv ,nn^K onn^a nyn^yn ,|so lyti^s oy- 
,Dn^K Djj^Diyn nyjy^ nynj? ,tyTi?^iye Dn>K 
nyt2Dj?^j .jyn nyi i n y r t3>j ^i^-i jyp -ly tn 
pK ti^: jyn v^? "^n nsa Di?n ny tk ,t3:i^r 
D^j ly ps ,tD^j lyns p^p iy pinsi nynny-i 
-yjDMs '^n t3i?n iy ts ,p'Dtrnya iv "lyo'^i 
Ts ps ,:njynyT lyiiy: t^s ny jyv. tsti'D^^i 
,ns„ .n^yo s pion lyi ns^ -'s ^s^i^at? 
.iVD-iMi IV t:3sr Z'lniT "lyiy^^t: p^*: ris:~y 
:js^ mts tD2y^yj ■^{j: ii: d^i^m "^^s jy^Vr 
,t3:yn yj^^D d>d t n y t jyjyp -qn ^ijr -^^s t'2 
"Svyjpniv 2i$n "^^s rs ,i:j^"'oy: ^^s d^j^m- 
r^s DS"! t3iyn nsny "4 y j ^ 1 s yr^o lyr 
s nsa D^yoK'-isa r^s ^i?J ps n^'mytsypsr 
nyi D^: r^s ^s^ "=1'^ dts^ iy ps nyjy:ic»:> 
nyn -iyn>s tsnnyj ny .nyDija pn iv ty:yp 
tD^D tsnyn ps nyin^a jyo^s Dyi pa rs^a 
,^ip pn D^j tajypnyn '\v^'?v)) ,iyt:i?a t^n 

-JSIIOIS IS T^S DST TS ,r^S Dl^^D iy "lU 

D^o "^n t:v"ijy3 -lyiDDij^: .lyjyjitt'D lynnyr 
: nD:3n s dm"is djst ps t:'^n:y3y^y: ivi 
;d^^v lynis pa n^^p n '^s^ t^s dj^i,, 
-:s D^: ^Mi iy ."yij^^3 lynn^a D^yjitj'c,,, 
Dy .pyns ^i?T ISO nyo^s nyn rs nj ,t>'"iy"r 
t3^j DST tsjjs^nya ny ts ,j't3jyp nyns t-'s 
ps Dn>s isa T's yD^yii ,yDsnis is sy^^iv 
rs ,n3 nij ,*q^^n't:s: ly^yj t3:yoso QV:y* 
^sr .I'nsny c^» p^f'S lya^^^n tDyii ny lyn 
,yjyvD ymyo^Mi n ly-in^aons lyjyp iy 
BS1S tojjnsB' ny rs ,p's "^n tsn^^n iy ism 

.r^ya pa 
rs ,inyrny-t otj'-iy "^st t^sn "isny b^bss 
r^s -ly ps lyisi^Vi ^J'^^ ^'k nyosc pn 
,nt5in osn nytiss pn rs ,iy-is^iv: nnsny: 144 tDs:ipi:f «''t 26 pynK ]U'[ lyjin yr^yi* ,iy^MK 

.ljrc:j?t3n its cantsyjiwiK ^"i;*2 mt 

ncno jynyr iv n ^^t acnyt." ny^!^ tn ,t3:i?T 
•lyjj^iij'ya t:3y!^L" nrx nn^N ta^D -^n fx ly 
x^nnNp Dnyn yjyvD lyt^iy^s nyn pj< 
jyo TK ,Dn'x D^^^viyi ps "i{?Dpj<n x d^?3 
.y;it'o noN r>x iy ?x px I'ny^!? jnyry:! oj^n 
-i;>^ny2 pD I'jjftnp ^ ny toaj^na £j^p Te^ix 
,nnx iy oiynjsii mtk px lytijinj yn^m y^yn 
ly^jjT ^n iyt2xi^fc?D \:ip''i^'v: ^^n n tx px 
^oB'^'n n Tx ,1V "^t^ii Dr^^ n .iy:^£y: nn^x 
-j^nscj'D^ix ly^i^iT nixiEH y^yo^xny^ y^x tx 
••iTx px ,ty"inyiD y-in^x n^'^ lycxnv jyv 

.iyt3"'''iT 
''I p2 lyyanx n rx ,ti;^ nn'-x tsjj^T lyc 
r^P tanyoo^P ny^j? in^x .]^ {yoip tyt3i:-i^2 
i^nyj n px ,"iyDt^2 in^x nn x ^"2 ^xt 

.pyiix 
Dpx lyDTG nyn ps yjyvD yt:2.r£ n 

-{?py D'^nxjy: ^'"t^'^iiDJ? n^a tsnyn jyjin 
IV ^ny:xi pQ ^v^^'2 x toji^na lyDf'yii ,n^: 
t3ijn n TX ,jyi^xiiDx to^'^vnyn n .I'ljioiy 
JN t^K n ni ""ux px lyijimy nv'? "^mx 
cin-x 1XS ?i?T n tx nyD''''^;i t-'X ,njo^x 
tsyn n px ,f'nyjx3 lyi^^x jyai^n njinn 
lyayj lycDynr nn^x dj^t ^j^t ny ,iyi^xiiD{>' 
oy TX ,Dn"'X n t^ji^T iyD''«"ii .p^Dt^nys iv 
ij^^n t'nyDD}?^: ^dk* ^w^^^p x iyv,y: t^x 
-yn px ,]V2V^ DH^x lyTjj^ "qj^i px lysxc iv 
tjyii ly nnx t« ,iy-i,^x"nD{? n nt^xn lya^-A 
lyonnD Dn^x ny ^{<!t ,]vmviV2 \'iv^d^'p: 
.tyjnynsyn di: nxaiyn nn-'X tDyii n jix 

nyoDj^^j tDyiD yjyvD lyDDpyT nyi px 
\V2^V)\ ,t'ixny PIT v't i3>» Pinx ii!iv'y> 
,ixny ,ny:y> .t:^: r^x "^t?: D^ypnyn iy 
DDXD (nyns X nxs D^yt^enxa intr dv^x) 
Div Dn>x Dy Dnn:^Q iy tx ,nyDs?s I'nxa "i^ 
,i:x^ ynx^s 'lyn^x "^n o^^j nyoDtj^j .T^ys 
Di^n TX jP-ix nn^x tDoyiDt^' jniT lyn "iy2i>' 
X pinx n^nx nnv d^o n^ip ^>t lynyoy^p 
"ny .Di^T Dnn!^: lyDDj^^j .nxn lyrnysic'D -sjjix D^j ty^yii ly^o^n n 3''ix tx ,D^^pjn 
D^: ty^ijT ^n ,nyt2D>^: yixnosn yiy^n lyp^tJ' 
,Djy3y-i3iy2 y:>^Dy: y3'^yTx iv lyTj^^nyi 
n yr^x lyoynDcnx lytj'jyD n ly^yii ixi 
.n .T .X D^xnn yt:Dyn^ni n mi mtx ynyiox 
iy onnn |xn ri« ^'^ QH'x myn ^ny^XJ 

: ly^TT IV I J? nn^x 

! 7yiT"*LD ,T« in pip„ 

".ms N T« m -|'7piritr mtk 

n„ ,^nyixj djj^t ","ix: lyoDMi n ,^„ 
X !-^xT yDi>pDxony£ px yjymj^nyE 

"I HBin 

: "lyt^^M"! ^^vz ivi t33i?T 

QT13 n tyt3N2 iKT : lyj^'n pix tyi'^s pn 

",-[11 tas'tryn yjin lu^s-ijrms xn 

,DJjfT px n^^tj' X pnx t3Dip Dyn3x: 
nyjyn nyi iy»yv, ,^x,iijnxp totj'TQ lyn tx 
-ny:Dmx nijn ny nyc'n nynjixinys oj?n 
.ty3^t?t:t^•VJ tsv^x t^x ,tyrix D'lytJDi?,^; ]vc 
,Dy^^j n pD lynynsMV lyiiyj t>x '?'iV2i^: 
,iyjn TX .pyntr t2^D onxij^s nyaj? n DnyT 
-IV lyonyjsi? nn^x ^^n Dyiii ,n:a'^x jx tsv^x 
.yjyvD ytD^Miv •'t "^n t3;n:y o-'Dnyn .jv^i^ 

tipx lyoiy^D Dyn ps yjyvD VQ''\'^ n- 
X ps .lyjx^ jytj'nnvjxns nyi it?s D^yot^* 
pyii ixnsnn x pix I'Djyp lyti'niv ^ynsry: 
T^x rjyp lytj'nnvjxis nyn tx ,-inj^iiy: td 
-^xmy os^n x^mj^p tx px iy:x^ t^x i^n^: 
-ymx nnyT t^x n tx qivp ps ^nynn x ]v^ 
nyn nycjjs nnpx iy:yn oy^^j n ps ro 
-^^x tanyj^xny DDnyj "IiTX tx ,t::i?T ixnarin 
.lyjyi X t3^o I3U X m nv: 27 ly^SDpyr IV^yTl •'Wt2D^«l2 14t onvr IV TK ,DnK ly D^nl^' ixi ,d{#o n lyv 
^yp'iatj' s: d^d iy-is:iys n ^^n iy px inn s 

-iy ps 3:i^vi^B ny oiyi^^s "^{^nyi .^vp 
Dnv^^:v nyjy px Dn{^,iri>DD^s nyi I'lst; 

-^yn ,nyt3Di?^j lynr^n lyn jik "I-^nn nv:„ 
o^j tiK inn pn to^: Djypnyi o^j D>?n iy3 

.y^J^E)5J' D'riyp oyn Daypnyn j'Doyp 
dj:ss ,~''n yDiycjjj^six yrn -^i?: ixi 
n tiD lyDi^sti'i^;^}? fj? jji^vi^s i':vP nyn 
IV typnj<aix jnjyDtj' lyiy^D yn^yn ,n^£3jn 
-nyi pN ps ,s\, .DJ{<iTyj Dt^n ny dj^ii r^x 
yt^'^{«s N lyny: -^t^i r^s ,p^j -^^k d^^x lys 
ny:y^ pN tDJjn iy jyn nxDnyi ."min 
p^-? lyj^syj tjjypy: d^j dd^j nynDymot^' 
Dip TN ,|nynyi iy toi^n ,Bi^p i^n lys^x "^ni 
TK ,-iy DJj^T "^ti^j-iyi .ly:^^ lyiiyj r^x r^j< 
,nijT IV nys^K -^n d^3 mot?: yvjs: n m^ ^ns 
-2^r]V2 1VDV2 t^^n 1TD0 D'nyDD}^^: px 
jyiii^n nyoDyD yrn ^ii ,iyt28D Dyn D^yn 
yt33^K'yj lyn ton^ k'di^s) D^ynjsnyn dh^n 
t3jypy: D>: -iy>^ i{^: ljj^h ndkii nyn p2 
pn t3>o iyjj{<jy3 "^n t>N ijiony ni jyoni 
inyjjj? mjT "^n '?i^\ t?t: ,ny3nyT t^k (nytJt^c 
:^:vp N T>N iy tn ,-^^2 D-iD,m .taiyotj'yjjis 
iy tjyTjyii i^i .jytDiin^t^D lynj^n ^nxnys px 
y»8i nypvynv k iv JJi^yoB'ii^fl I^k ^n 
ny pK ,^^^-iny nnyr iks ^>r toDso dsjii 

: DJj^iT 

nj?!3NT "lyT t:u TIN ,Tna-^ytj?m in„ 

^nti'yj N iy^^ d>j ,d{^t :njyjj?TBi<; px 
Jt^if-t^ji^o nyrn .pyitj' ikq, d^k D'^sr px 
^i?r ny ,it^>t:ps fists DJ^^oy: :>q:vp va 
TN .pn lyp Dy .Dip^^ais div lyit^r Dn>x 
,DK'n ^yp^Dt^* K ny ddsjd v^n^n lyi pi>in 
nytonyn n iy:>n ^^d ps t'ny>^ >>3 ^V2^ 
-yoB' lyiDiyii yrn mi opjib ,3>d85 t:>j ij^a 
CK'ni iy jy^ o^t^Ty^DniN ,t2int3%'Q jyp 
.jtfinD B'-ip K n ^m nyoDij^: tyn ,D:sn n ^n 
D'lytoDfc^^j pin« Pims lyo DDip "^t^nyT 
«iniN "lynym miy-13 dj^i Dij;i\ ,t:^^pT]'^: 
lyjyii ,1 y J M K fy:yr, ^y^EC'-Dnt^ii n fi^x lyi^'^n DJ^T p^:^♦ onyn lyo tk ,Dn>K d:^^ -^li?; 
"isny ."^nx D};?i 03n^;i nyoDj^^; .n^ D'p£ 
p^K DDyictf' pi< p^^s I'e^x Si? "^n t2^yDt^' 
I'SMN piMix plt^' ly r^x ds^t tk ,iyoxD cy- 
-pyitr "lyi '^n ors-y; on^x txs Dfc?-! px pys 
nyoDj^^j .PV'\M^ \2''i ly pK tj^n^zj? ivt'? 
toBiKii DV^N Tx ,D3{?T px nyDy: n *,v \:iiv'> 
,miv yrn pD ddx^ n ejjik -^^t pc iy 
-^^"itanyanN d^: nnyc pitj' djjt lyp ny none 
.nyoyj n — d^- ^n tiowinyE ny rx px ly; 
lyi PiMN jjiiBtJ' X "ly D^: ,s{? oy djj^t -ly rx 
T^N "ly TK ,:'^iVJ'^o ,t3^x2 pN my lyDx^s 
"lyn i''n .r^ys pc iy::'nstj'y:si^iK d»?"i 
"lyD^yii ,;i;?^{?jj?c x "iss*ny D^xn t3^>njyjy^y; 
-ns n nyT^x t3nyt3:{^^5""iy£ -^ny^ •^j^: t'k 

: y:myr; 

P''7« ly-"^ CNT lyn ,1^3:?^ ]i5 is'.N cy- 
"ly a'7«n .tyyjyi'nj'm n iye:iK tt *^'j 
,i:piyny:; ukh iy m lyiiy^ 
"."3"iyB iynjr:! poxny; i:?t lyiyn ic'c '^^nv, 

-:y^yDtJ'"iK2 j'nyoDj^^j iv iv doip ny 
lyp px ,i{?ny3 ytom k -ixa pit?' ^n ;n 
tDs^n lyjy^ dj^t ,iy'iynjixi^Ei? d^: 15?; -^n 
XTX pD njy^xDSJ^ix tonyij'iv 13^: njj; -n 
rx "ly Tx ,tDj^''n lyDDj^^j ."^nn "iy:n'x"i"ic 
P"i{j> t]n 13-3X0 "ly px ly^xsyjBi^nx ypxta Di>"i 
ny TX ,t3^n^D iy iV2^ .lymxotj' iv d^^-j 
T^x "ly ^v ,ty^B'>iTV IV itj t33nn px D2y> 
nx:iy .^nn xrx ps iy^xBy:2i?nx nt?; dj^-i 
•^^^pim Dif.1 T'x ly TX ,p>x Dn^x t3iy-i 
-3Mn nyn'xiiD nyn pD tyjJiiBry:Bt^ix 
-mnn ~iyn tx ,Dn>x t:^^^v"iyi ny tix 0'>p 
Dy T^x ,D"in^ay2 "lynnc cn^x tai^n Dj^r, txt: 
Dxnyj n^n ly Dnj^r, ,nyt5irD>: nyi ]V))v:i 
pix lyTy: njyT^ti jix nij^^ ^^iv "r iy:>ix 
r^x Dfc^T t32M!?3 lyoDt?^; .-lyjiyn y:nt^{>'M 
yinnynns i>n tx ,c:^^vny2>x tsnyii px 
"»^ D'ps D^^mx n tyny: t^x jji^a^n^viys 
px lij t2V^x pc TX ,L5D>>u'y3 ly px .?yn 
-■^-nvnyD pyii d^: ']nv^ pitj' ny tayi^ nyt:>>n 
,Dn>it3 I'c^iK jyt^ixn i-inii oyii ly^j^ ,D^y2 
Dyay 3y>^iv t^x iv^'pv)^ ,iy^^ pi^ix ocip j^'-r 
ovx .]m'\'?2 vi'?^)) 0^0 Dpyiyn ysxTiix jx 
jyj'n Tn y:^n px y:itj'» ii?a pit' ny t^x 
\^ivi ly ."lyn-'-iB "ly-i^^x lyifoii "^t^: dvx 146 IDSJIp'.S Xn 28 Dr^M-t ly .rijann ^vd^i k -^n ^i^r ny ,i^z. 

=!'« .I'D 3^;iN2 pN r^K DyjiKQ ,'nn Ljyn 
lyi .pyns lyny: ^n ".trnj?: pN d^s p3 
nyn n^N nynj? lyn^^^n \22vp pN isdob^ih 
'^ynsji'yj cyi pa .^n lyn^n px y:iT3 
£)in''2 i:iDiy rx ,D>nK -lyntj^iv nyn onny: 
n iy2^"inJijs "in niKi 1^x2 tn pN yymK' n 
pN ij'ns yDi:i D'ly^^ lytj'^nv ods^k' 
nyttiy^D lyn "^n D:njy •"itn px .D^KJitj' 

.tDPS 

nytiDtjto pn px I'ny^^ Iyt^•>l1V yjyvD n 
pn D:ypy: c^j^ii dpn lycny^Q lyryn pi< 
yjynvi!f ,v:i): D'ly^? d'j lyii ,njynnn 
-^.ynnfi n px i^n viVi^i^'D vi'2^n-r'» px 
-D^K nym lyvi ,Dyn nyons pK lytsps yjn 
-"i w^Wi v\^ ^'?i^)^ ly^n^ayj yrn ps pm 
.yt3vy^ n a^: r^K dijt lynt^ .yjyxD VQ'iv'? 
-y^i ny^^ la^^j dpk lytoers nyi px 
-^nn ,yt2^sip y:n-iynnD yj^n d^d it^ nyi 
D^i .n^n yJyJ^t^•D y^^^taorp yjn'jy::>^p 
-lynnD n lys^yii ,pmr'N oyi tssiNTiyQ 
.]v::iiD ^2VPv: ti^tjii y:yvD y:n 
r)p{<t lytsars Dyi ps yjyvD yotr-iy n 
-n .ivjyjn. px I'lJimy ts^n tinx "^n a2V?^v 
.nyooyiTty in^x ^^k roDmya^^N r^K \v: 
rni? t3Dip "^s^inyT .dh^n i^ "^n Disttj' n 
-'?^D y:^3i'K tj^o pK IKD nn^K o>n ^nyjN;i 
*iy {i'DfjD ,'2V2^^ pQ BB'n^s nyn .lyostT 
V't "KD Dy B^sn ,r"iy^^ ^i^k mjom er^^ 
]iN lyr^^JNiD n ta^o jyai^f^E' iv -^n t33>^e 
.D2»?tj' "lyn 1X2 IV ^n ny D^nj nynnyn 
'li^j T^s iy .tiMiN "iN2iy DD1P 'iijjnyT 
-^t? pD DB'i^D Dyn t3>j ny .to^ytat^nys r^^* 
-s^npy: tii^n ny dj?,ii Piyna Dyn nyn^N ^jyn 
ny .mnt: pn nxQ Dijjjjpy D'^nyjx: tie jy: 
*iyi DM1N tayii ny nns tn ,'i^in dh^k tsys 
^j;?T ,D38^ti' nyijynytatj'nj^s lyn ps -lyjyn 
« fi^iN lynjimy lyanomK ,t3B'-i>Q ivi ,iy 
X D^K t:^''nnt3 nyi ly^sK' lyo^^n px ^yn 
tsyii "ly px ,rit<ny ,nn^N iss' '?^:i>D 
]y'\:)r2iv tayn nys^yii ,nyt2Dn k ly^ycnv 
oy Dijti"! pcnyi D^^pman n lyT^nnyn 
.fiynn px t3^yDt^• 
^i<:iy Din^D yiyvD ny^i'iiv nyn i>n 
D.Tx nvyr iy .lytDtja pn ,riytDD{j^3 simin il'iyDDij^j IV DJijT ny^ .n^Bip iyi:>^a nyn 
pN i^ija p^p pN B'lfp pK lymx yr>p„ 
N pK I y J n K yj^n jyvn i«t ? ^ y ta ^ '» 2 
""2 pn px ^ y D ^ 1 3 T y n y 1 1 sr 
ny^ D'nr IS! ".nytJ3"'^^ k ps ^yc 
-nnyjiN Kn iy:yii jjj^jjjjjn x dmn 

13D8B Di$l DJfll ,D3nyj p£ la^^PD'-^ 

■^i^jnyn .ly^^ nyjyjnj^'D nyi ikd t:^: nynyni 
tjp'tryj ,"iyjyn d^d jxas'^n n pns? t:Dip 
ny^^ .-lyojjQ nyn lyjj^nn iv x^mxp pD 
.tDDn^tSJi? pK yjiB'o r^N "^S^J "^n ddsid 
■83 "IV tap^K'y: t^k ny^^yn ,i8osnn nyi ps* 
ly nu ,"i{jj D^: dh^x ddm^ J'ly^^ lys 
PD i^j^vnjjs n niDnKn d^n \''\iinv a'?i^^ 
^1 •iS'J^o^K lyB'^^jjy px -iyB'nnv:Kna nyi 
I'lyDDij^j tanynyi ly .i5>8tidi? pnx ddip 
Dn^K ^^"11 pN ?imN nn^x si^ix 12^x2 ny px 
-ynayn n iyjy:n pa lyrip iv dix jyoi^iD 
1^: .t2i^,^Vi\)i nn^x t3{:?n n yDv'yii ,3ji:n 
-y fix v:'2^i pn 0^0 nn^x uytDi^iD ixny 
D'^ny:xa nyn^x tonno t'^^'c DiTx d^j ny: 
nn^x Dyii dj^ii nyn djjii ,rnjiDiy iv ?iyn2 
px .tD^yj jyrnp cyii ]'i:)div lysynyn'x 
jyD>it3 "IV ^ny:xj iv nn^^x tDJtj:t tiynn nyn 
.jyiJioiy *ixD \V2^n njinn "iv px |xd in^x 
"ixs DM1X nysnyp d'i^xiidi? toay^tj' "ix:iy 
pyiix tD-in^D px p^'])'^ ly odip ixt ,d^s n 

•lytsso pn 
tipx lyDiy^D nyn ps yjyvD yoy^n n 
-MVJxns nyi px yptDj<^xB x px nt^s doip 
-jijp .layn x tinx ddj^^b' ny^^ .ny^x^ lyt? 
nys r^x -^^2 ,r'^^ lynip D:yp iix x^^n 
nyn ps DXTp-iyns^ix onyii ny^? .D^yDt^* 
n Tx ,ty3n^j t3>j "ly ^m ruynyr px pniD 
,i3pjyT ly .{j'^jysyB'ya y^nyny^ x t^x 
iy TX ,t3^: tsnn^j ny .tao'^j x t^x n rx 
TX ,Dn^x ts-iyDmys x^mxp ,D3y^ i^^^x 
^ijT *iy ,nn^x tayn pix nytDDJ^D pn t^x n 
n ti'^x irr^x nxs ts^xs ny .jytj'jyn nn^x 
ny TX ,miD t^x ,nv>^nD in^x >^3 tsyn ,ynp 
n^nyn t^x *iy tx djj^t ,K'nxJ px tD^x t^x 
n Ti? ,topjyn ny jyD^yn ,00 ry»ny:ivr'x 
T^x "ly^nxii ,^n t3>D Dsxiayj ^xnix Dj?n 
y^^n i3n{?i"i„) lyoxn dh^x tio n tx ,ny3n 
-yj T"^ 1^0 iy3i?n„ ,iy oji^t ",-iy£3DyiiK^ 
"lyi (.„t5^j ^n ,yDXTnix jx Dot^n n : tjjnts 
5i^"ix oiyn px "^n iv T^nisy^o^n ny dd"ip "^t^j 29 ly^sDpvB* ]y:yr, ^«iaD7«i: 147 T'K Dy rs ,otj"'Dy;DnK 'its; r?S! myv, t?- 
DB'TD "lyn jji?n:i?n n iyj>{j;Div:!i|!: ivr.:^' 
DJtji,T pN lynjioiy lyi^Doyix ^'v> ^jy3?i? r,E 
pK. JJ8^ D^n piK' onyDK' iJi»"ty rs ,iy:y:n 
-''iV'^ ,PK /"ns pn o^D lyjjin.'vyD yrnoiN 
-Bt^n ynn>K pc tyji^TSt? iy:n -^n tid ,iv2 
^tjn ^ni n 3^iK pK .rn:iaiy fins ::i: 
*iND lynt^n njinn n ^jjt j^o ,iyD5?n njinn 
.^jyn^i? PD ctj'n^D i'ikd ,Dn^N 
-•n Dtj'i-'E lyn a^^'? ,D5^n jnjyjt^TBt? 
I^« lyrtj^n ^t^r jyo ts dd^^h j'njiDiy ]v^ 
TT tjyii lyr'p D^N ?K ,oj{?T pN D'^onD 
DtJ'n^E nyn ,ny tsyvr ,tysnEi^ d^j nyn si^n 
.I'lJiDny D^» tyDDys ^n ,p>^^ 
Dy D{#n lyjn lyoyii ,>ny:K: myii j^t 
D^stj' ty» .pjsinp-Dnnt3 ,t:'DD'nys j^t^jyp 
-y:ji^ pn{< qdip nxny pt' D^^»nt3 j't:*o 
t3^yt3t^'^ys lyD^yi: ,3^in-^yp^B n [^k in^t^ 
,\vni^: pn tyjj?,n^D>iN y:nt^ ,pN Dsnyj t^n 
-ny .^yn t'anx D>n« r'njimy ly onynj^E 
I'iKny D^j n:iDiy ; rnjiony ts^ynn nx; 
.iD^SB iJimy pK "^n iy:j?^{j' 'n .yDt;^yi 
-^t? pD iDB'n^D nyi .D^ys^niviyD r^N ^nyj«.j 
j'njiony iv ^lyna "in^x I'^nyjNJ di^^v ^jyn 

.pyiisi linyj n px 
i^n DJ^ayj TJioiy nynjyaisiotJ' lyi 
ixny .nymn pn oy r>i< njib' pn tn ,dmx 
mt^r pN tsDnyj pc pyniv oyi pi^ik t:nnn 
•>yn Dt^Vi iNsnyn rx ,^D{i'n idid k o^nx 
iniT ty3>^^^yryj:iK r^n lyinny: i:i?n yt^^D 
yj>>r o^n ti^nt^vya -ixcny-t ny oj^n ,|'-toiony 
j'lXQ "i«ny D^nyvnyn oyi^Kj .lyjnx 
PK ly&tjitiyj t3i?n dh^n i^^d dijii r^K Dti'i^s 
r'D^iN lyjjsjy: r^K iv iyT>N ,t3V^K Dtj'iy rx 
p>r nxs tyjypnyi lyrt^^yj ^n *iy oi^n ,^yn 
-lynt? .B^nyviynDnN r^x on^s rix lytiJ^E 
-i^iDiynnx \:i:vPVi t3^: Di?i toijn nyta^x lyT 
•rymi^DB'yj ^n-^cy: oma -ins t^k px ty^ 
D^|^ ^ni "ly tix on^t^ t3^j •^^: va njiwy 

•lyc^v, r!^N' 
tD»v lyi px Dtjn ,-i«>-iy i3^^>viyi txn 
-t?t5 lyiDnnD dyi ]V2v^ fyDyry: r>x iy ot^^i 
I"iN tysi-'i^iv ty^ipy^ ci'jyo X ov&v r^x jyts 
-nnyjii? iy tijjn r«i .iyoi3y3Dn«< cn^x taj^n 
,ni^ip v:vD)iV2 ys^ytx ti^D jyinK' lyn 
,ry?»^n n ryc^mv ry^yii t^^iJtv nj? 'V, ^nx .pyns iy D^^: p\^x px Dnn x \V2i!t> pyviX 
-ixjiy .ODS^K' nyn ps dix'^ nyi onyn^ lyo 
n rx .D^'^viyn px ^imx pmv tsan^ 
nxp px iv'? Tx px jy-it^^-iys t^x dds^ij' 
D-iyn -lyDDjj^; -ly^B px lyDuyj lyj^n x^n 
oti?^ lyD^yii ,-ixjiy .D^ys^mviyB -W'W'^^ 
,"iyDi?B pn 1XB \V2VP'^V'^ D^j r^x -^ijj ^n 
lytsDi?;?: I1X rn^ny: pn w dh^x ntjxi 

.P'X "^'i^J Dn^X t^^D DD^tStJ^ 

,iJiDiy D^D ]^ "^n t^jjxB yjyvD ytsm n 
-nxp px ny^^ Jiv. fisnixno D'ny;yn cyi 
ly D^n ,iy^? .y:yj:xayrDjynp lym x^n 
r^st "^^2 tjiyn ,ya'iK'D ts^j ovx pie* r^x 
-J1X ,yTs?^jn ya^yr n tyjtjTiVDmx finx du 
TX ,1V o:{?T ,^ti'D^ ,nTS ."lytanyr, y-rjyDxs 
.ly^mxp 13^0 iyj:n D^jajysyj px nyr iy 
ny px lytj'jya nn^x ^{?t ly ,iyt3y2 oyv, n 
-n\ taiyn lyn^jp Dj?n) lyn^jp nn^x ixs iDyii 
n^^HD in^x ^^3 tayn pix (^i^d ^m o^^jniyi 
-y^ji'iyE n pB jnjyi^n) ly^yr ^n .jyoya 
px ly^jmrnx ly^yn Di?n Dy'r^inn y^n 
Dyp^^p n tytrt3xiip"iyn^x„ (nD'an ly^n 
ny Dt^n ; "yonij n pa jy:jio^fcitBK'iv n px 
yD^yn ^inx ,nij3ip ^niv lyrn fy!?mijp o^o 
tix mitap ly-iyDm iyjy» p^^x ^ytsoy: n 
-i^ti^iv jy^y^i lyn^^n ^n tayii dj^ii nyn d^i 
pa -lypx^a x |yam2Bij-ix ty^io oyvi,, lyn 
nrx D85»a nyn »>» >n lyjijnya px ^y»o^n 
t3>: toyii ny djjt ; "jyopia tDJtjnya iy» nt 
■"ivnyB na^D n oyr. nynna rx px |y:^m 
-■•'x ,tDnn px {{"'^B ny^n„ ,nr^a y-iy^n jyp 
".lyj^m D1V lyaxo nix ]v'?V)'\ ^n nyi 
px I'ny^^ ^j^r |y» rx ,iD^nyBy3 uioiy 
-niv, .D^jjjyayj px tyin^apyiix lytjDxt: v^t 
fyr^TDn^x anjynyjnt^! px lyv^at? ix rn^ya 
Dn^x sinx or^^ ny rx ,-iy tsjt^r ,^nyBy3 
-jsayj "iTx n, t'ltss iv) oa^^a x ^tjj sinist 
•IJ^nts Dy ny Dyii 'v Dn>x D:y-ia ti»< (V2Vs 
px tyati^'n X tyay^t;' tx ,DJt^T lyx'Ej^ lyi 
,D>j ny |yp Dj^n- ,iV2^n \y\2:vp'i^Vi ]vdv 
.]^r\\2 ny ])}p dj^t ,D'^3n,x yD'!'t^•:yo x lynij 
-yjx: /jyn^ij pa tSK'i^B lyn p^-x jyoip tjT 
■^n ^ni ^:y3^ij tifi ds^tb lyn .tyjn px ^n 
D3n^ny njiDny iV2^ j'ly^^ ixe ryonyjjij 
-yj px pnx "nn lyi'^^o lyDDya n .d^: oy 
■in jt^ y-iynjx n yj^^x lynnn px "^nsB^ 
-Dn"iyB'»^x yn^-'n "^t^n |y3>n ^n ont^v, ,iy^ 148 t23riP',:i s^- 30 -^^N nsny:! to^jjn,, ,ny d:{^t ",^^k iyv,„ 
rj^D -^^K D^J^ii |^?^ ,iyriN* pJ^ ny:rv yiy 
2^ynyr^yD^n lyn tn ,tD^unNy: ntx ^n 
".iy"ii?"ny: o^s^eiv o^^fcfv, 
t:yt5nnt3yj ot^n ny tk ,ny tD^^^vnyn isn 
-nxp lyjJsnyjEnx Dj^n ny^^yn ,fis^pti' oyn 

-^[^1 ny D:ypnyn ,di; d^: pit;' lynyr lynx 
_yv3Ni n -)N2 DiTj< D{;?n ly t^•t^fc?D ,rDjyp 

.lyjypiyi njypyj to^j n^^v 
"ii<2 TK ,d:{?t ■'jya^s;? ps Dtj'T'a lyi 
pn ps jyi^jrryn iy nyn lyay^ D'ly^^ 
I'^sny jyn^ya toyv, iy dj^t pn DQjiitj'nyn 
t'ly^ lyj'M D$?v, ,n y^N ps I'Djyp px 
]^ tomp D:yDi?c nyi ps< .''-'invii lyi^^ny; 
aiyi ly^ .tannD t'^n ii^div tk ,Dy'^j ^i 
jyo TN ,t3y3 pN t^n yjy:itr,c yj'n r^^ 1^^^ 
-^yr Di^i — :?ys,yjp ^< lyt^y^srsj? dh'^n 'pj^t 
ny jyn lynns tytoynyj o{^n ny Di^n yn 
.t3-ij$ lyi^Mi r"in''N D-^ynjN'iiyjioTiN o^^n 
tDpJKT iy ,^yDJ8n pn tn^ nn^s D3sr3 lyc 
5i^iK typip Dyj^^K jyiy^ dd^^h ,3^^* iNDiy; 

.ny tom^'tot^ {hi px oysy 
tDtjtn iy3!?yii ,^jy2^{? p2 d'j-i^s lyi 
Di^tj' mv t:;i^T ,|yt^•:yo y^>? n t33y^y;iy2'N 

: nr^' 

I'D : lytsDi'O DN ]yiNt2trj;jDMN tin -iyt:Du^y ij;t 

pN tj'i8D-D^J2yi:y3 s? to^y^SK^ pnio n 
-iyt3Qj'2 nyn ^n t3r"t:y •'Itk .pyiis tyny: y^x 
.XDi^m n px opis* pD 13 Dyi ?i^i« lyEiJ^^iyjamK ^n ny D{??n 
■j^K'yj yn:3yD^nvn^n n to^^^vnyi oj^n tix 
-lyi lyts^D pK .p^^« in p2 pN ny^^ pa ytj 
jyny^ pa oyjnDD n nn^K ^>2 \V2^r] \v^^^)i 
DjyDj^n \vvi pN nynfc? ,|yxi<^B tynnnyjjj? 

■n^n ps iyT5^^y:ny3''x dH'^K' oji^n iNjny px 
.tojyp lynyj oy t^k tj'iyD nym .^y^s-iy: 
pn lynjy iv d^p tay^ysDis nsny 
N D'D t^nN tasn^ p<DDnn n mi ,yt3D^:i*y: 
"!y£^^n„ :D^nL" px lyoyo lyorm^nnyc 
DytDT-iDy: Dj?n t'N.iyn nn^s ^n ojyiD lyc 
•qn t:{^n ^'iv:i^: tn tDiycDjy ny pt« tynj^iiy; 
-D'';ny2 ta^^n n ■'ii ,Dyn ^j^j oyoiMtoy: p'!7x 
min '^n DJ^n n dj^ti pi< ,-iyt:Dyiit^' n oyo 

t3^^v ny^^yr nyn ps .Djyp t"i5? tDoip j^t 
DiyBiyp ytDinta n pns "^mk jyo tsjfc^-.u 
TN ,^.1 a:5^T "iJimy .tyj.n ps ^nyjx:! p,£ 
,tD3y^^ya rtDjyp dh^n \V2^n -lytoDyiitr n 

-y: p^^K ^n n cj^n "^j^jiyi ,toynsuiy2 
•^M ly t^N t3^^v "lyn^yr lyi px .toytoi^o 
lyD TN ,t2:5?Tyjjj$ ^i^n ly Ti< ,n-nn ^ns 
tyo ^{^*T ly^mxp jin iyt:int3 I'ly^ ^j^t 
-2^ nyn ly^xo ps D^jjjysy: ps lyir-inDnN 
.toytDT'iDyj p^^s DJ^T 1M D{?n n rs ,^yt3L» 
-j^^nyn d\' ly^yii dj^i ny id^j^iii nyni? n:;^s* 
ps ny DmstatJ' ,55$ oj^t d:j?t ny rs .\v^ 
\^^i^ Doip -^i^nyn .D>ns nn^s oaj<;iD jyo 
n n^s jy^^msp ytDi^n n jnjy^t^nto ny^^ 
in{?^ rv3s lyn^s jnt^ T^s ny a^tsi^D ,Djyn 
£3^0 iJ? "ly-ry^i ny^^ d:ijsd j^t .pjs"ip lis 
y^^yii p5 ,ty^n{i'y: yJyJ1L'-'D-^^^py-lt^• yrn 
s 11D Ml MTs nonytrnys nyiyni t^nyi^ |yo 
y^s rs ,Dnyn{?D iv'? .rt^Mi Dyjy:i:)i^yrtD^: 
D's^^msp nMs jyrMi ps fyv,j?n ty^5?T 

]y33Tiyri<iy y2^^jOD^':'t<:mirT .^pDntrD:in omsD ps 6 

ly^ioi^KB K — nn-'N I'K lysys '7j?iB IS t2'o p'tsnp N — ! pK ".s I'T any: 
tDspn "ij«3in>5f n^ — cDy cnt, nna "lyi — inn t't ]in t:Dnp "iv;i"^e:'p i;*t 


nyi ]^K ,inyT iv 'iwjjipyj 'n nj^n -^^n Nn> 
'v5Jj„ n t^N ,"siji3 p^^t2DyM%, lyDi: jyt^S 

pN ("Njunts,, j^'^nyc ,tj'^D'n) "jjijynya 
pK /'i8n:y^stp-nyD^^n-is„ nyiiytj'ij?'n nyn 
ynjyyy-i n px ,"3JiD'^i*Dp^t?s„ lyj^ni nyn 

.ixirr^ny 
-ytr ,^yp>t:-is-D:jit2^>v.Dp^i^D. nyi nn 
"oyj ,y^^ynp yj^^^r^N p^n pa y^^fc? ^n jye 
nniN^ D'nytDDn ps ^yp^tonj? D'ny pa "^^^ 
nn{;?' nyn px r^mti' nyi px |yJy>t^ny ,^12 
-t^T njynyr>3i{!t2 '^'>s: ^^nj?^ ,yiv .1881 
:i»^ p'ltj' i^sD N^"; '•^j^D T-'N D{^-i pN) jy: 
Dj^n Dj^n iiysiin ^^ni ,niD t^'p -inyn d^: 
— ,"^V'^ j?t3D 4s'r„ "qu pn px DJj^ryjDnx 
-^ynyn ,Lj't3Mii?j^n8n lyii)?: t^k Cj^t^n ,ny 
rynynK'y: toj^n iv:i^v)) ,ti't3MiJ?r3sn lyj^n 
.i"iK lyoj^j Dyi nyt^Jix 

-y> lynync'yj Dj?n trt^nij^rnxi nyt^'l 
-ytDtJ'nyQ iv lyiiyj rnt^yj r^x ^yp^cns nv: 
t2&>imyn^s ,tyji^TiyE xn jyto^xnyn px |y> 
pN t^nyf^-yj nynyiit^jy lyn^^n yD^yn ,yD^yTx 
D'jic D7xn:^N cy-i iy:y 
Dyny: -^^x 2{?n "ni^xn,, 
-"IX yj^^o px •T'>-in"'2Dnx 
DioT^^x^Vi^D -iyi„ : ty^p^t: 
xn px "^i\> \w'? px 
.(l>3[<5px) "t3£:ipiv„ yoSx 
jyiiyj) tD^: ixaiyn ^"-xd m ^^xd t:^^{?r, j^i 
n* T^x DV^x ynx:anx p^o ^^'ii ,t5i{<: -lyt 
^iTx finx -11: jyjj^nyE px ty^b'T lynr-nyz 
--lys yr^D pi« P^i^* iVoiP ''T ^y>2"'i"i ^y^a 
T-o nyv, tyjyjxt 4yj:nyrx"iy y3^^:yT 
nvi D'o ty:^DayL"y2 *,v "^n jycipD^ix 
.l^^Dy^anynnx Q;n /'□^ojn-raDx,, 

1^0 "l^x :7y"n iyt3^ni ny: ^^x lyT^x "i^,: 
15? lynyi^piya i^* v?:'^'')) x ^inx jy^n^ny 
yD^yn ,j:"ip-iycx2 x jyaxc iv dix ,D^n s? 
-uDyi pa L3{>*n px tDTxiijyjy:! "lyi iv y:"i: r^x 
,yi{^nyQ nyi d^d mD^^tj* v'?vp''Q\^' x lyjyn 
.2''nL"yn -^^x V2'?v'\'\ 
px tya t^j^n nnj^^ ^n-A' vd'hv'? n px 
"Dnx n'j^x lyr^np yL"^Dn px px •i:xr'Dn 
D^n jy-i^Dyiytorx iv jyj:xay::{>* •^v -!:x^ 
xn pa :i:i:yr,ya •"lyc'^t^D^I'x^^k'j^D-m'x lyi 
lyi t5>o px jy-inj?^ -lyj^vDsx px lyrvyayn. 
.o^^v 1]}:^ pa niDxiyt:^''' 150 QSJlpi:f X"*! 32 nyD^yii ]mi^i » tic nnnjt? nyi (2 
-D^y; y^':) "nitrnn d^:b„ jyD^Myj dj^h 

; Ovo 
-y: }yDJi?»-iyi Dyt nc ^no ayi (3 

-ynyojiK "nyjiB'D^ ytD^'iiv xn (4 

.nnn tr^x ^^r jynynt:' 

? yr-in Diijr xni dk*^: nnyo j^i^oy: ypNts iij 

^>K T8 tojjs^nys p"'^5's n>D iv to^^priDDyn 
y^X'^DK «n nn tk ,\Vi^^ v'^^ i?"' ^^^^ 
nyn^ntj* 8 pn ty^yv, iv nS'Vin xn ny-ijj 
,iiDDn-ND3 D'^Kprn^ KMT ny'n^js ny^e t^^b 

-ijiw t3jyp"iyj8 "^^^!?: o^j ij^^^Drt ps lyo 
ny^B 'm yt^ony xn j^k lynj^tn ^n .lyi 
-i?mK~ •lynynK'yj e^j nj?; nyoD jyosyn 
-JS!?L"t:^n px "inn,, "iyj^v:^^t< p^D ,K't2ni 
PK y^^ytDK' y^"*: pn d^d jj^toiys tyny; t'« 
T>K ''D^^yisn n^Kti',, ^yp^Dib* |y:jss^ pn p£ 
tDB^'j ni?j lyoij jytam n« lyc^niv nyi i^k 
-D^K rK ^yp>t2nfe? -lyrtj^i nyi .iyoipy^i''"is 
pE ?^« DyD^-yii ,yrvi^"'N dj^i lyiiyj Djy^n 
nDD«„ Dyn px tyij^iiyj opmy; nynyc v^'^ 
V» jJivyronj^E ytony^E sn "1$?: p>< "d'cdh 
"ly .jyii^iiyj tDp^nyjat^ ts^^nix n t^n 6 '\: 
nn pK lya^-yn tajypyj t^^: d: t^^* j^t^s tojjn 
-y: n^'-nriD^ t^n IS^e lyi km', ,iJ?^vpst"tyi 
^r\v^ V^P ]vi2):v: lj^: i^^qx t^t^n ny ,iyn 
D'?» p^K'D^sjmt^'T oyn px ^^^noji? jyroynts 

.nytD^''mi<t2^» 
py^pny iv ^k tyo^iK j^n pn -^^n dj^^i 
VP n^niij pQ. ^^« i{?n "33it3t:st: p'o„ lis tn 
-i{< ytoD'^D xn .issnyj o"': "iyt3'''msD''D 
-in-! Dix lyaj^ipy: 3{^n "^^x v:ii>V)) ,\v^P't2 
-yj tyj^n ,tytDQyn ly^e yoDiy xn px lyp 
.n .1 ,DJ^n3 D'jnj^TDrp-iijn piyn ps lyii 
-jt^p sn nsQ ryp nyijy^^j^n ent^D nyi pe 
ntjn TtK yn^yi^ Dnx ,tyDjynn -ujunstnt^ 
'!\ii2 .^yt^^BSP ly^nnynne nyn pN toyny; 
nyn ooiy tk ,iypnyoy3 j^n "^^t^ ts^^j^n ^^r 
-ii?iiiy n^o tot^n D^osn dqds ivo): nytDiyc 
nyn^ntj' pa ty^'neiv oyi ps* Dj^na ytai: jyn 
-ns^isi^B y^yo^n v^d n:yinyii ,iJs;^D'n t^x 
lyjyii ^yp''tD"i{? lyt tDa{?cny5 t-d Dt?n tsyo pK Di^2jy^'?>? ,:?":?n^ ,^tj'D^ ,nmi ,-1:8^01-! 
"ip^vpnix toat^nyj -^j^j lyni^n nynj;? ,y-iyi:8 
-^3Ki nB^ax tiK i^K KMi ,-tj{?^Dn p« tya 

.on K"'ii {j'tj^'^o nnyo 
-'?]in]:2„ yrrjji «n pa tDStD^iryi nn 
-V'i'^vn «n pa amyn^^K- Kn_ tn ,t^x "o^jyo 
tsoip nn'N pK tyjj^nys xn tia pK jji: 
-jsjT ,-ii?^p:iN nnyr ps tibjj^p ni: d^j d^k 
nyi pa jji^ytstJ'nija v^'?m s t3>: xn tn pn 
-yj \V2^n li^^v nyjy^ pt< lytj'jyD xn dsjii 
,0K'^DyjDnn t^n D^unx iv''^ ^^ni ,I{?o 
-ynto D'jsonyny^:? i:'^aN px lyanbimyjDnn 
DJn ,12^13 Dnns to^: lytDi}?- ooip t:'^pj^D 
lyiiyj rntDyj nnyc ts^: pit;' r>K is^rnyB pn 
-sj'^Dn K pa'tyvts^L" iv ,.n .n ,iyt2^sny2 w 
...t:^j nyi^''^ ...ynn py yr-'Dt^^BDyn 
'ji'^'jUiv^Vi yryn nsany^ n^yn n^s 
nyii Jjinyn^^t^' D'ny tx ,t^n iv nynin noiD 
PN n{?^P ,^ia jynyv. lyny^y; lyvnip i^k 
"iyn{>* DBJipiv nyn px nyiynojy "^^^tD^n 
xn ps ,jyT^^N o^ynn tanj xn .iNiionynjN 
-n^anyn'i? : ^>?dn) "lyjJivynyn^x,, y^^K 
-mv T^ W^V)) ^yp^cnst nyjy^ pa (ty:jn 
-m T^ ,c3''p!^na pj< ly^^m p>D lyjy: ,iy3 
.JJny^^^{^' yresn s lyp "D'ODn naD{<„ d'j^n lyt^'^aiN yj>^D pa 
DJi?onyi ^yp^ons! lyni^a nyn pK "^^n li^n 
-y: "^nx 2{?n "n^i? .toanyj n pN p^cnp 8 
lyjyii ps* p?tt{?n Dyjyj3fc?ay3:i? p? lyjyii tayn 
"^n lyanyaji? onyii dj^i ."ny^itJ'D,, xn 
jy^yii IV .laiN tyii^nn s< inx lyDinya 
ps* OD^^^yiii^J N ,nyp>Dnp s: ,-iyDDn fe< V't 
n^p Dty^] T^N ,^j?Ds: ?inN r^N ,nypn^DsiD s 
inyr -lynyat^' t:yii lyo s>ii .nsvin t? pa 
."iyt2"ii "HJ?: ly^jx^y; v''^'''2Di^ p^o t^n 
v» D^i — y^vuDN iv nsvin iv nyn^ 
lyv. .p'^^s "V'f ]v^vv>„ ''2 ly^y^^ny: d^: 
-naDN tiayntyo^niv ayn Pinx tDjyay nn^N > 
-ya yj3n ys^n^yti^n pa nn^s tsray^ d^jodh 

:nyn 

nyi -lyojiN p^onp yonyayay;i {< (1 
tia "^n N 5ins< "inv^ dn nnx ij^n„ lyot^: 
; nv^na pnv^ lyomyj, s im .jyjanyr^iy j;B'^tDD''7»:-i"!::*T 151 ■vTn^Vi VD^s ytDDva xn pE i^^sn tVJ:i^ 
Kn ^^m /y^'j,, y^y^E 112 iix lyn^nK' 
n ,iyiDM n 3i? nyoy^ ly^jy^Et;* oyprspD 
-nys «n ps nsijojjn^^s avi ,yijyt3trDiN 
nyjypno k dilj d^i k^ii jyo^^v yjyjjsi 
.ryo^Bijoy^^ « ,nyp^jt^"i3 n tiE "Dit^syn,, 
^yjyr^K pn p« ^^'{<i tj^nyi^nyT ^ya^yr. 
nyjntoB; K ,nDiJ jyttj^a-isE ,iypDiN^^yvj8P 
Dy t3i;?n MtN pN nrs ,n\i "^3 n^ntj' ntj^yo 

AViin nnyo nyi lyjyii -qn d^^mi oy 

.iyD'^11 inyj rio lyo ny2j^ 
/'yonyEysyj,, p>d tk ,t^k DJSDyiytDJ^N 
-'IP yjynynB'yj tjoy^tj* d^: ypstD ^n oDjin 
D'^yv^sp n^K pmr^K Us' oDstoy; oj^n ,p^t: 
^yi^ ,D^:3n?-iy o'lyry^ oyi d^j: .i^nj^tsoyi 
K'"^ jyjyii pK t^"i^tDDyi lyryn jyjyr, "^^k 
"itj'EK ,yD^^t:y jyjj^r nn^t? px lyoj^jyrtj'ir^ 
-*-T^K -lyi pK .lyDnyii ,y3^^tDy K>r. nnyo 
lyi'^K ,iyt:'^v yt2Diy xn pE jjijynyn lytj* 
-K'VijD «n lyDipyjE'ix ,'^^^Dyj ,tyrn oy 
ytf^^^jjj; pK K^i i3i; nrjs* ,iyni^p ytj'^DD^^ 
.•n pE lyti^v xn pN lyr^np yt^'ns-iyt:^^ 
ni?>tDps< Dyi pmy; ,nD^DDn^j?: ,i}^DjnN6j'n 
nyi t3{;?n ,"iy:nyT nyi pi^n njiony pN 
.y^'^ijn yijyD^ny^ is- ^^vbu'V) isinj^DoyT 
-ya:N ^y^E K^r ! letnt^tsoyn D'^yv:i?p 
nys ytj'^B^ta ^y^E xni ,jyjjnyrN"iy yonyj 
lytDjyoijD yT'?ii)}r] ^vb «ni ,tyi3'^pD^^jyr 
-lyii KH '^n jypjsnyj xn ^>)i< ?i>nN jyDip 
! t^ij^Doyn o'l^-yvjiitp ly^ 
-y^ «n lyjnx yr^o ij^e N*n r^N t24? 
f>yvjsp ^nE ,n:D'?i^ ]!'?v'T"ii ,yjnT'iiDjy3 
-"''»»' tyn'minr-mD in-it^ d^o xn ,p^^^fc? 

nVl O^D DEElDyp HDJIE NH ]V:i'PV)) ps ,^yD 

-J1N11 yjyEi^ ^{?: xn c^o ,nyDK' jyjjv ^j^j 
t3i? .nnp DyjyDt^K'iys t55>n{^pj^ |s pE lyn 
«n PE ,"iynj^p xn -in^K lyny^ pi< xn t^k 
-D-iD r:"iK D'la tDt^n yD^yn ^nyDDs^to yDDt:^y 
yjnny^ Dpyr xn ,yi2Djj^K xn V2 mn^o^E 

Di^ll PK ,1 1 a tJ^O X-'ll TJ1« D^O p-|i<tDL" 

PK 1"'^ w (V2V''? yoD^y in^s) yny^!^ in^x "oy D'o "^ipn„ D':'K 5><oDD'n jyK'o^n oy-f 
tayny: oyr oyi Dns< .nyDysK" D'enn ya^^ 
.jyoip oyii D>^v Nn lyn pyii 
p'^^N -lyr^K t3yD2 njynycK' jjt^s: 
-jsios^p,, nyt3:ypny:st-D>j-^{jj k ,n^yB {ya^iK 

pN NT13 p'K — pK i^DnS 18 JH}? ,"in 

,pn ^^D y:!'^DKiic' ti^o — ! D^ni ^y»D'n 
-jy^ni ,^^« 3{^n ,DJKmj?-iB Dt^m^jyr, d^d 
lyEiKii -^n DTiDy; ,:njy5'nT d^: "lyij? ri 
anjy^yv, .~^.nyr2 •^{?: .lyto^n y^^s ?imn 
,^8J"ntj'T j< n«E "Q^oDn hedk,, nyi lyDso 
atjn ,nyj^n lynyro^iN oyn t^s mnsn ^3^ 
D^j>D ^^^ny^fe? pE ly^p^Dis jynyj tSTioy; ^>t< 
•y: CK'^j ^^K 2i^n yioynE p^p n^ii ^itn p« 
IV p'^^4< jyjjixvvyj lyny:) -^^k pn ,tJ8n 
^•r ryE^E 5? — n^KJ1t^•) dij ^uk jya>nL» 
(DDy^K* >irN : jyjj^T \v'?'?V)'\ — ! 3Ji5i Tdmk 
-ny "^^N pn nxEiy-i px ,^:vpvi 3i?n ^^k «ni 
"lys pN ,iyorDDj?p yjyiy^K'-iyE px jyjy^B' 
.p't^'o^SJiit^T Dyi PE iyjji^''nD3{^ y:yiy>K' 
-): |yj'2^yrDyi px ly^j^n yjynyB^-iys px 
ypj^v'E K pN ryny rs ,\^i^\ lyo .-iya 
^yEnyn k n^ii o^n: ,-u8^t5'D^n px y^'nno 
t3i^n ,inyD b>j Diyp^yEya px DSDpyo px 
ay^^iv ,^y:ijv-iyn lyij^ y^yoDTE lyi ^n 
p^K pB mnyoD^rD 8 lyBSiitj'yj ,y^DJ?j{?py 
yjyny^tjnyE px lynj? nyoD^j^o ty-'^J''« 
-{?n Dyn ,Dms Djy^E -lys^yii ,DDni^B'Ji"s< 
"S^Pt^n iyj:8^ny- nyj^* n^sn y^^x ,y^y3~i8: 
-^E) "ojyotinsByn,, oyjy^ ivi^ nyn pE ty 
,iyD^>njy:y^yj:Nyri:iyiiDnK,rDDr jysj^J 
-yi (nyo^^ii >nK iik {;?Tii2Diyt:D^j^o-DiD^ip 
-iyo»^N nynj? ,Dri2Dt^p lyusjs j^n ^j?o on 
.K'jyo lyDJSjyjj^T lyra^yTiyi 
* * * 

pnv^ pi^K p^tanp ytDJ{^'onyn:yaMt< xn 
pyoDU sn pK WiV'^^nv t^n ^12 oy'nr^JTo 
-y: T'K Dip .D'ODn-DEDN nyi pE 3 pN 2 
,t3>'p^yi^'N pi< D;n ,^^s!BJij t«< iv^'- tvi^ 
.P^i^np N nyi^^N ,yoii?E yt^'nN-lt5'^ 8 pK 
lytf'^BSJSE "lyn tsyiyj \D^n ^v?'t2iii p^n pK 
.jy-inij^ yiyjrx nh pe lyDsn-iJ^^r^n 
-"•Tj^n "lyn lyry^iiyjoMiN' "n^N ^n t3{>M tnsti 
-D^N tDDDxtJL" "lyD^yn ,pt?i;Dn; dh^d *iy: 
Ts ,noN T^x Dy .t3^>njyDMi:iK pa nyn 
-np :jynt3ti' •^"'IN Ji^ti iyrt3:''rt ii'?^)\ "^^n 
xtK pN Onjyjy^) nimjK-><-tioj xn d-^'o 152 tDDJlpn «n 34 -jnj? nvn ^5^nx -lyiy^i "i^k nyr toi? p^ 

nTi< t3p:i2 T'T lyiNJ^s. Dior"'DX-ipfcf;DDns pN 
Km ,D^^pt:'n~iSJ \Mi Dy^yn Nni ^^^i^dx: 
-vii^ oyn — 5?T^s : msnn px penfc^r'j^'v, 
•^^N TS ,p''^st p'ltj' tDnyntj'iya nn^x pN ...lyD 
jyj''^j^^s< Dyi ,p^Dt^ (iDsiPfc^DDnjs' p^c 
p'ltj' T>K nap Di^ :yn pn dj^ii ,tjik jyt'-mv 
Dyn ; y^yrii lyn pa ^yn nyn xm nytojny: 
,yD^^t:3ny:i yj>n D{<;ti ,^''D vn iyrv:^''N* 
tyj'n DyDjj;?'!! ypmyv^Efc^-t^'^D^ns ,v::^'' 
Dyn p,!: yyjB' lyoDiy nyi to^o topynyn pit" 
.y!7ytoDyi2-iyt5m tytoDiy D'jy^y"' 
D^K iy nnyr ::y-iDtj' ,fi'>Dr ,r^j?t3t;' 
pn ta^jD ,2i<;p tyc^is^ toin-nyi:^^^^' pn d^c 
,iyji^P pn D'JD ,nji<n pi< lypyoc nyr^a 
,p'DtJ' -^n D2n ny .p^^a |yijy^:mann 
[yij^TDnK piK' Ds^n iyi2 :yn nv^x — lynt^i 
,p''t3{j'jy^iyn fx lyoj?: iyD''!?p"ini vi — 
\'<'^? D>j 2^n ^>x 3^iK ,-iyD5<;s lyi fx ly 
"ly^^yn ,ixo nyi lis ,mytD typ-ixtat^ inyr 
Dyn pN v^'?^i yo^nj xrx D^y^s^y: oj^n 
182 ,y^^j?i X ,t2jyDX^iX2 lyti'^Dn tyomy 
■^^K .ly^y^ fyt:^o D^nt^^^yn ^^.n ')V y^^yii 
tD:xpy3 DH'-N D^o Dinx in{?> ^ni:»* px p; 
-jv Dyn ,Dn^x ta^o — ,jj?ij}^^ px lyis^ny: 
8 \1V'['[ iv t:2{?n nys^yii ,]^^tD^:v'i-]Vr. jy: 

-"2 pn tO^n T-IX pX ,TJX^Dn pX -lJ?Dy2{^12 

.lytoDyntJ' yrn 
-^n^, X Pinx nn^x iv ^n ^^x ^yn i{i'2x 
nyi IV jyoip ^yii "^^x \v^^\ lyinyppmv vp:'^ 
-V? px "^^j i^D lyj'n ^'nnyt .1879 "inj^^ 
D'^y^'JXP m2 px "^n tyj'sy^ px jnyno:.^: 

•IxmnDy-i 
-v'?v IX t3vn p>Dt^' piyn lyny^ j^t px 
]V^i$i lytD^a ixo nyjjr lyDyt^^^pyrtajx: 
-Dj^jyp px lyjnxn. piyt^^y v^'^i ....dv^v 
ny>^iv n^j ly r^x ^yvjxp m2 ^^2 px nyn 
-Dxotj^ pn ny^^iv d^j ,iy^t?o iy:nyjjin pn 
"pJXip-Dyny^^, •^^^oyj t^x ny ,nxn ynjytD 
yDDta^y xn xjjx t^x "^Jxt3E^•Jy3y^, v^f px 
nt^n ^^x v:i'?V)) .^Vii:^? m2 p2 nytoDj^to 
PJXip-oyny^^ t^x iy .tajnj^oiyi lysnx 
DiTx iy:iyj tanytoK^ "njxt^^jyjy^,, f^n ^^>n 
"•yn px ,jj"ny:x^y3 x 1x2 toDj^aynp x xm 
,"inx2yj X 1X2 jjnyDjnyjiyi ]'''^\ t^nxita 
fy»"ip v:2'?v)^ ,iyn'''pjniniDjy3y>^ xn px -VP xn lyVi "iytDy2t:^ tx ,pixdc* nrx ly^iy; 
iyDi:y:ij'nx •^■'o n{<;n ^^v^^{?2 lyjiynorj 
jyDtotoj?^ ,xn t3{<;n ann lyoy-ixii in"'X px 
nn^x n^o ty22?2yp iv t^^ny^ Diy^piy -^n 
X — lysy^ px 3^>^ in^x 0^0 ,niD lyvjx: 
::x^ irm' Dpyr jy^y^ x ,"^nn D12 ^mv 2^^^ 
x^n ,"yi:x3-ty3i3v^2K-'„ yv;x; xn ;yjy: — 
TX ,njyDm t3^: ,t3pmy:iDnx ^n ojifn xn 
1x2 lytD^xn lytaiyn v^'pv^i^ ]VP ^^v^^fc^s xn 
-j^2 xn ,xn ^•'m ,3:'i:in"'''^y3-cytoDy^xc x 
-:yt3X '^iiv xn "^s?: ,nv''X •^n o^xn ,•'1^^^ 
1X2 nj 13^: ,"iyT^''p jytj^n^n nyi finx lytaxn 
X 1X2 pyuj^T ,ymxii:n^''^ D'lyr'-^p oyi 
jji^>nD2x y^xpt?^ X 1x2 ,Dn^x 112 ^-'nn 

.tDytioynso iyD^^iyT^-'p-i^^r:yp xn p2 
! lyDDDi?^ oynyn 
inx' Dyi IV iny:!pn"iv ^^cfcfil^iy^fc? 

.iynn2 
xn ij'^tD |yj:x^ nyi Dnx '^^x nyr J3{<; 
lytDn^ ,tD2xt^':yDJ^Jy:lT■'^2t;'• ypuyoc' yvjx: 
yjjr-'^{?rt3yo3 ,Vi:v ,]}pj"^:iV — D^n y;jn 
,iyrjyii lyn ,D:i't3^''oiy2 inyc lyv. ,d^"'^ 
,ytD>^ iyi. px ,i^^iE i^x fyi$?nyj y^x iy25<; 
iy:^jyii lyii? inyo y^^x ,iJX^Dnnn px 
-y:i ^xpnxi ly^^'yn iyi^ inyc ,c>^^3£>'o 
-jyo ytDD:iy iyr:yii iyi{? iny» y^^x ,iyjn 
tj'^t: D'^yvjxp nxixo iv jyoip ^n iv ,]Vii^ 
,t:yDniyir:ix iyi p2 iyi*? vnv2 iy- fi2 
1x2 ,Iyt^•Jyn yn^yrx .n .i ,dx: iyi tis iyi{<: 
iy:jx^ X ,y^vjxnD x t^x ux^t^'ta^n v^"?)})) 
\''p i:x^jymjp p2 ;yn nyi tinx ^f'yoL"3J? 
xpnyox ^i?3) .•^^npjxi2 iyi{^ ,ijx^:jy 

.(iyin{<:2yj d2j? d^^ '^j^j d^xdxi \vn v^ 
Di? : y^x ''n T'x nyr ,'qn d3xi ,£3}# 
,iVDni:*n2 ,iyrvixnDiJ iycD''x iyi t^x 
D^n pvnyo p2 "DnJ^mDt^'„ lyjnyrnTtJ^ 
— ,D^J2 Dy3^^2-T'?'Dyn ,|yDDxiDiy2 oyi 
D^o yiij^o yDX^2 ,ytD^n:; x d^d d^js x 
iyDX^2 fyixi: X ^'f2 ,iypx3J'p yrv^stj' 
-IV X xni jyvjx: px ruynyronx ;i-\v^i^ 
lyiyni iy tonytotj' di^ .nxnxnp lyjyDi^ip 
-D^^Dyn V"! P^ inyt^ t^'J ,iy:!nx yi-i^o 1x2 
nMiDjyny^ iy3{<: ,5^3x1^0 f'j^ox xni o'^^p 
,T''x 1X11 .DDJiy tix jniniDjynyn .:n 
lyjx^ lyD^yii px ? iy did dj^ii ? D^ni iy 
iy Diyny: dx^p ty^f'yii iv ,^n ny Dj^2y: 

.TJ1X D^o lyiiy: iy t"'X d^xoxi ?DrM- ^ .iv::-,ivrs-iv v'^"'iic^'7«:iii:'T 153 ^^ni nx .y^DN-ip{?cy--^K'V}^D ,yjjv ^5?: 
-L!'S2 cyn 112 £^D nyi ,E'c "nys^i^o^D,, lyT 
-lyD'^mjv- lyi pN o:yr;^^yt3:^K Dst^p-^yto 

-1,-j;?'' :''D'n- yv:x: xn Tin inNcy; n •'}< 

-^^:yTiyE {< vp^^ ,nysn^D^o -iy-:N:st lyi 
•Dv^r jyrT};?! Dyn pc i:^n2 lytoi: |yD 
-ne yj^n .roD^i d^j r^i< iyoj>': pn 
78 ]v:^^ ivj ^yvi ^^k .d^j t-ik oytoy^o 
■i8£iyn px ypnyiniSD xn ,ypt^•D^'to nyrjix 
cD^^n D{;?Ti ^yi^^o N "^^^njyDL'nyEDDz^yT 
.tD:>^2 -inyi n:^nc oy'Dr^v toijn ,nodi;^in 
.^^N ^^x .jyjnx yj^n 1x2 Dxny; 
-VBii'v^n^ ]vv,v: W"! iy:^iN y:^n pN 
...nnmn mt^•y xn p2 v^^'pt^v v:nv'£'' vi'?v: 
KMi inya "iiDnn s^, lyi px ....lyij^-ay: 
-'?V)) ,n{?2y: jytoDDyr nyn nn ,y:n3^x x>7 
pN .2)ip nytojnfc?: x D'-ncnrrx^ i^x iV2 
nn T^x tynx v^V'i ps nyD^nojyp^x ly^ 
nxiit;' p2 nyvny2 ^y^;^{^t3E^' nyi jyii-yj nyn 
"-y-T'yr iyvnxii,:j' x jis ,ix{?n ytDrnnpyj yv 
-^'{^ryjjx^ ypDixnn ixj^b x pd ,nv:nv2' x 
yo^nj pxs lyvjxj x tix ^yivt^K* v'^'ivv>i<' 
px px :^:i^n px nsxDy^r^x lyrxic y:nyL" 
-^^vny::^x y::yitjr px px v^v'p px ,:^Dy 

.jyjjij 
-^enp lyDixtJ' x ly^iyj ^^:^n^t3x: t^x ny 
-:x:xE{<!is X "T'^i^dx^ ^v:i':vv> t^*': px ivp 
iy:fc!;T x P2 v'?'?^! xn t^ny^^ ly^^yn ,DDn 
:oiit3t^' ly t3{^^: myo ,^'iti' lycnyn-'m nyn px 
-y:i Dyjny^ oyn d^o toyi px ,pd x px t^^' 
Dy \v)) ,px D-ijEi ^x D"'J2 -lyoo'^x n^y^r 

pD -iy;nynE nyDony lyi lyiiy: r^xiy 
^'^11 ,nDi!^ y^ns .n .t — "viv^'? ync,, 
y'ncx Dj^ii t3>j '^^^jmiy:i c^ni -lya^yrx 
•^'x lyD^yii — D^^nya tD>>,Tn2 pix yny^ 
ny .lyatiinDyi t^xnyj lyny^ p>D px nj<:n 
pQ "dd^jidj^p,, nyt3Diy p>n jyny: ^nx r^x 
— uifciiD •^!^tj'-'!^c' n>j -iy3}<: i^cn^t^' oyi 
oxnyj lysy^"' lytDo^x iy dj^h ix2-iyi Dt^ii 
,!{>* T'-'X DsxD ,x^ii Dvf'r tyjjr lyD^n nvi 
tD'o nn3 X : jyiiyj t^n ^^x xni k'2j xrx 
.i^Vi \r\it; nynji? ,y:yK'yp lyiy^ px jyB^vjns nxn oy-i p2 ly^^^j^p "1x2 ^^d pn p2 d^TiX 
-y; yt:!7x ,yt3f^x xn .ijid |y3^^n:''^2 d'dxq 
-yj Di: nyiy^ii Dy^^x t^x lytDyEL" ! yto^^'j' 
■^'x : "i^ir p""2 Tin T^x ^yD'2 x jy.j^Ti 
X lyD^ny: p^o Pinx toxny: jv,n cyi nj^n 
nyn ^fc^j nnj^> nxj^s x !?'mi ,t3^iv y::x^ 
^yD^n X TTn yr,pD{^o px cv^v I'x n^inn 
-^^D D'ji2 |yij^v,y: iyci:yjcmx "lycxr, 
-;^nD p^o fx iyi:^-5 xn ny^iv px ^xitj" 
-yj ,Dn^x n^c tyij^iiyj nsy^c'yjtrj^o xjjx p"5 
.pn ij?^ ni: ...iy:yj jy^^^n nn^x jy: 
nyi T^x nynD;^:yp px n^-ii* nyjy iv 
-.rx xn p2 "iyj"'^x lynyj ncnp -lyj^ncrpiv 
-JXP •"112 Dnx D^'''? v::v ynDyn:xDynyD 
PIP lycnp X D^7]V'^ t:)fc?n iy x-'t: D'l^yv 
X nynj? ,:i'''ix yp:^!^ xn • — -^n nsxn — px 
-x^: nnyr ,inyT x iix ,'?3tj' tyixiJ ■^^^nyv 
-1J X "1X2 iyt3>xny: ^n ofc^n ly jjis lyo 
tijjn ,toD^^x^vj<;D Dy:y2y:iy jyoony jyo 
.jyty^y; ^y^2 -^^^r^y^v oxny; 
-^y^ L^:ypy: i^l^pn^ii "^^^jynyE D5?n ly 
■1x2 -^n t:{?n px lynn^B y-iyi:x px iyD3y:p 
t32xt^'DJXpy3 pn d''d ■ix:ii?t t^onnyn "i^a 

•^^X p3 Dn^X 1X2 P''^3J"1X DW .^XDX^ tO'D 

t>^x p2 n)'? nyi d^d lyiiy: lynn^x lysj^ 

.^ytsytjc 
jy^yn in^'^ x t^n onoy: t^tfin in-'X,, 
-yj njxpyi jy^xDxi d'^d D^n IiT-x jyii o;^x 
.tojynBy: dh^x -^^x 25#n "...lyiv^i'i 

13^0 -^n iy oifin — '"?dxi mixn,, — 
.'yv.yj "'^siyi fx xi:x : lyEiiy:^*? cv2 
,Diy2tDjyy:i lyox^yj t^x 3{<;n ,'?'"))„ 
D^n in^x 11X lino ins?'' 14 vw fx ^xdx^ 
".tj^x inj^*'' 21 ,'^n t33xi ,t3Diy 
3j<!n '^'x Tx jyT{>'^yjDnx ^n Dfc?n oy 

."DX2r p^p tyjxDt^'iyB t:>:„ 
lynyjyin lyr^ix .t:?^: ^nx lyDyEt." 
to:iy^2 yD{<tjy:^^DixB iyi:y2y'!^-t2^>mnxn 
-y:jX2y:jtj toDJiy v:i''?v^^ lysx^ i:x:x ^j^j 
px rii X yr^n ^^2 :"'ijy;i{>*2 ,iycy2C' y: 
-nyn yjyj'''x jx px n:y:{<;it:oiix on-'X 
t3v^x D'lyoxiP .11 ;n:yi''iox^pyi ; y!^yi 
X D^x "d"i3x^!^^D"''d:ix„ nany: }yn:xpy2 
xn v:i'?V'\) t3>a ,yna yixnD3n2 pn p2 i:^p 
jyi^^'v.y; iy:yf'y:' "ddxj^^3 ]vi:i:iv:„ tsDiy t^x 

.-iyt3>ni >nx px 154 Dsr.pix s^- 36 -nBDN„ Dyi tiK "^ipn„ nyi px jy^p^ian^ 

DpjiB nyn iv pm:i i^o lycip i^i\)» 
nvK'n iyjj«iyjpyii8 lyj^n n^o ty^^yii he 
D'^yvjsp ^ns lyjyii tsynys "^n jyaijn n>o 

"DiK ytsiyi^-'K'yj lynns sn ny^:?iv 
lyom 11N lyo^mv oyn px |yj>n yijyoc 
-ptj ps lyjy^tj'iy — "o^o^n-nsDN,, Dsyn 
-^py^j^nx — 1877 lya^ynj^j px lyz^D 
sn pK jy^nyn''n{i' yj>^o '?y'S ■'US \vr2 
.iyD''n 32 xn jie 20 ,pyD^i: ^^iv 
■jt? "^n lot^n lyD^yii ,t8ot?i oyn lyjyii 
--ly t^K tiN t32yn lyD^-iiii* Dyn ps tyj^xay: 
^^N ^yii ,tyt3Qyn yrin^x y:^^x px lyjy^:." 
-V2 ^n jysnxi tv^vn nyry:? xn jyii jynyn 
.y^yD^XJiiK'T lyvjx; lyD^c tyjyjy: 

TB' lyi pK P'D''^? X"'T K^ll niN PN 

-yn ps yjyijxsyj:{? yjy^) "n^^^o no ij21l"„ 
lyj^n (osyn jyc^Miv ayi px o:njyy:i lyr 
ijn TO tsn^^^n ,iyii?i"iy^ jy^j^-iEK'yn pir 
xn lyjyn -lyoiyii nxt^E x ]Vi^^ iv ^i: 
/'nnn ^^» nurrn,, xn : y^si^tjj^'^e yjyjit^'c 

.2 lyoi: pE 

.Dny:y:jN 
i3^D jyp 'n^N ^>>ii ,1^0 Dj^i T^N Dnyjyjjx 
i? \V2Vi V'p'p^ in lyo^iiy:! nvr''\ r:x: x 
jy^yii ^n ts^^ijii n^o lynj^ .Djyo^^soj^p 
tyjyp tDjyo^JiBDtjp oyi ^^j^t nyry^ nyn rs 
p-i^s t3^>pD^^:yD xn jnaynj^n /'tyn^D^jirx,, 
rnoyj o^^j^ii nynt? ixnyni .Iy^^^'^DTx iv 
DijT tix jy^ynyn^x iv "nyjiiti'D,, xn lyi^y; 
-lyn px tD^^i?"!"! x>r ^>>"ii ,'^^^jyDJix px 
px iyi3>n ly^D y^jxa tv»iJ"iya "dsjipiv,, 
t3''^v -lyi^yrnyn j^x poy ny-r td t^x ixcnyn 

.Dnyjy;ijxjix 
->i3B' N tvnyj ^yn : ma^B x jyaxo^yii 
-^v JXT px ^yp^tDix nyn ps tinayn y^yp 
."•^ii^f "^v^^ o^^prr^^P p'K tJn^ts 
-lyjy^ pB "ty'nyiity»„ yj>^D y^^x x^ii 
tyts'i^i^x D'j^x ^yp>t3"ix nyi tsnytstj'yD ,t3'^v 
px ynyx-i^p ,|yBxiJxnxB ys^^tay pe osyn 
.y^yi^K; p>^p X 13^0 tsrijy p,x y^yj:y^ nynjy: on^x Dpjyncy^ iv i^x rx^Biyn 
-tjiiy: DJj^ryj ?^x :i:yj nyaij ^lya^ntj'ya ))i 
tx ,tnyi3K'-iyB ^^tft lyty^ lyn m dix lyi 
iDni^D "lyiyD^f'-inyBy: ^y^s x lyiiy; t^x djjt 
1XD Dtjn lyo .nj'nc pn xni "nya^^^o^D,, 
-T^^x^vijD Dy- D^Tpi^-yn i:d{? lys^o yrnx 
-xn yrn^yr n rx .jnjynyD^nys d^j ,did 
,DDr;£ ynyT:ix DJ^ti'^v yD^yi> ,[it yoyn 
; tyj^^B-iyt)nxixB xn omx "^^x o^jynn 
-D'^Btr xn px "^n tyjyii.x"' t'^d xn x-'ii 
-inj?^ ~iyi nyjytaj^ny: Di^ii ,^nvn r'?x Diy^ 
.tjiyii n^Dxn ;n nyn nytsjnyj dj^^i ,t^x 
nxB lynyj tyt5:?xc6^•y: "q^?: px -^^2 px 
^n '7yii i^x ."i^^x U'i2 ^.1 nyn "i^x xni ^••n 
rtiDxn lyiyD^^vsnx nij px D^n x ii? w^^"? 

D{^1 ^^^11 ,210 on D'^D^ HD Dyi^^D p>X ^J;?: 

.Itjnys yty^ojjp x t>x 
r>x iy .lyDyiD nyrjix lyiiyj r^x djjt 
,j^v:xiiv px 'm-^>"iiv nns?^ x iy"ny:i d^x 
t3{?n px "n^^myT pB„ i'?Vi ?inx Dny^y: osjn 

: tycEX5J'3y:''^x ^m yn^yi^i^Si xn toxny: 
Dy ny2{^ ,'^^^nny tsi'^t^Dnx tyiiy^ px ^y 
Dmx pD tyDyiBivD^-ix nyiy^iij' pn D:y^B 
-Vi toj^n ny lyv, tai^n p>t2t^' x ps xni "i^ya 
"IX "."lytjiynjin yp:^x^^: ypr^nyc^',, Dxrt 
■^x lyno lyn Djy^c 'pyvjxP ^iid ly^ni^vyi 
-3i^ ,n5'y: ot^i lyronyj on^x ^n o^xiiynyi 

."yt3Dy-i„ xn iy3y;pn"iv n.Tx px lyts^o 
pynspix 0^: '^^^ayotj'Dn iy t33y?a ixi 
s?n 1X11 ri'W i^^Pini t>x oy mx .jyoy ix 
-n "ly T^x ixi /'nyoy-ii^D,, x xmi "^xr xrx 
.nyoyiQ iy;jv lytJix px tyoyry: lya 
yns y^^x int? "it^J ,ny ojy^D ,d^id ^yi 
jnjyr^D D>: ^^^pi^ii px tys^^jne y^v'? 
MID Vi:v yny iv lyoip jyaxD ^n ,r>o t^^p 
-^j?D xn a^nvi iy t^t^n iviyi .Pin px 
Dip lynjyoa'jx ix : yns^ynu yijy: 
ta^j px lyny^x ; tvt^^xnyn t:^j px "^^^^jyc^y 
y;injyt2{i'jx ; y^^^x lu — OD^xj^jy-nti-yo — 
-JX31X ,n5'^^n ,tD^j px -^y^n^^o px ^y^a^ni 

.ynjyDK' 

! DJ^ii nn>x tDit3 px 

* * * 

-jx y^x px Dn^x ,-i^d tosn ,'n^x nyt at;? 
px ^M lyxn 134? .{i'^ta tyjjx^ oyi onx ynrr 

nynnx ^v^ii^^ px -^n lyv^n px lyTOipon 37 .T5?::•-!y:'•^nJ; ytr-itsD^Tyj-ivj'T 155 -naets j?Dn-iJ tk u)3Kojr;i ij?i:;t: tit ...!Kta»; 

•tyvyi wm 1870 r« IJ?^'^^ ij?pna«fi iray 
38875 '^T iyB»mv) n^jtsi'aiw 231,552 ta^i'tt 
D<«n itsDSKiKip — .(i^^nJ'P 6459 v» lys'm 
-^yttiyfi K TK itaonyr ikt p''73iyjnK p'K iu 
yns ]ynjrj "^yoK ipi't y3?yn ,ij?tt'jyo in'^^'d 
B2{jD KH T« tas'K in lyi'Sj?;; ,ij?p*ij?injKn 

-J1K 1« IIB 'b^NB Dp PN OKU ,D'n2-'^y3 IIS 
^^<JT B»mj?B ,t39*1pJi<3 « 11B ,tOD"n DtJT ,pi^; 

is'o in ^QipJimyB lu 'n lyiyn ,ni3Dm 

in« ,D3yDD*ij? : iiy*? n« Dip bs'k iik„ 

-''^3 iNn K'trp «'n nwn t'k (ytaopijua dnt t'k 
-bh^n 1VSJNJ K : ij?'?t3BjiE i^T'B pynjN Nn lya 
? DiytaoiB' lynyj in« lynns ij?i'n ys'jjni ,]»i 
-otv "lyn I'K TK ? D^jn tk ,pn onyuN oy'ta^j^t 
»h» ,;!'B"J ts'j nHiyo jrpNta ^n lyi'u 'nya 
T>« ? "ixnoiyuN lyaj?'? k lysNO 'u ? lyn o^n 
nyjn^jT lyn ^n oonyj lyaxn iib : K'trp p'k 
i^'B« : T'K xitfp yta^ms x px bih -lynynjK 
-iS tt"3nN lyj'Byj "t ! tsu : lyjNt iniy td^^ 
yaympi^p lysBo 'u t« dkt ikt cd^ti ,i«nDiyn 
»-iyn ,nyt3:nN lyonyi 'n ^lyQ^oiK yiynjK ikb 
,nTt< a>iK ,p« B^n«!»y; D'yiy* ^lysny^y dkt 

— T»T ts;iyiB 

-^n^!txiyn-ia»i nyn BS'i^r i«n ,DiyBiins„ 
-yj Bpmy;!39"iN vh "lyr'ryn ,pi'7Dqiuij< -lyu 
1K11 pN pyiipJNp-iyBioiN wn inn lyiNU 
yiyB'*iNnyjDn*i« yay ps pi^ -lyn b3"^3 Dyiye^yp kh p«„ : yjiBi^n «n lyjxT,, 

".TyB3Kpn3NB NH 11E nyi lis o^yii iy:y^ tis Dp^tj'yjiv t3K'iDi^3 
TD '^n T't< xn .lyDjjjDS^ lyDDn^ya^s 
t^K tnjj^iy: oyanynye nytDystj- lyini^' d^o 
: nrnij&N lyijyj^j^s ny^ 
3:5 lyi — Dye t'k toD^v^^ijis iri„ 

-Du ^{?j ivnyn lytj's: ^n n>< ryp n'o lyjyc 
",np'r\\i>2 — nyojiN r^'-nay^ 
-DnN o^yijsinyn DijT t>k ^ynxs nyn t'« 
T"o Nn tyD^yii "^ynstj'yj x px "^'^nn's 
.rsP n lyjyii nj^mnn'iyD^o lyin^e 
-3i#j « T^K nyjiB'D y^yp'DJj' yD^niv n^t 
,Ii{f^-NnDJ pN lynyntj'yj ,njtj'D i}t:i:i^Dv: 
"lys^N pyii tyjyp iv jijy: rnip t^n yD^yr 
: «n T'N DJ? .ovyr 
T>t lyo^n lyt^jyo ims : Nnoj sn bj^t,, 

iySJ«;i PN T'K NIT ,BJ«T lyji'K ,T''7p K OTIK 

]]f'SiHS pK T'« «iT ,b;n; ly-iynjN nyn ,yj''0 
-1^ TT "T lytN^ : D^tasn «n lyjNt .yj"Q 

.]y'7''nt: 
N lyjyii lyo Byi ,in'3i,natyo '^y^p{« 
-j»j TO lynyt lysN lysy^ ]'n ;T'^"? yayaisy; 
K lyBi^Nn lytyjya imv : iioro bikt lynjK 
lysjtjji I'N T'N Kn ,B'n3yB lya^m .T'S"' 
iyj>'N .y3'7yTDKn B'niya nyiynjK lyn ,yi"c 

Dyi INB 3Kn T« ^'M1 ,yJ'»D T'N Ti'bp >n BJ«T 

lKBy;i (Ti'bp lyn pb) nyn'otr Dyn ]in lysyr 
Bpiyiy;) on'K ike snh t« jB'oin nyiiN ;« 
lyn .*W3 DyT B3«oy;i B^n iy D«r, "iNBiyn I'tr 
^«'n ,yj''a T'k T'^p kh b:ikt -iy3K lyiyij** 
,B»»3iN «n pB Bsns NH ni«n p'o pK 3Nn ■;'« 
lyA^iB ii» ]);p -iNBiyn px ,*T^yj d^jt t'k ont 
N Bnyjyji i"'?'?*? bo 3Kn t^n D;n — T'^p xn 
lysyn Dyi •^HS int ]"p iKByj b»: p« ,sr'3^a 

.nyTotr oyn lynw 
? ^T lyo B'jpDs Km ,K'trp kh t'k„ 

".K'trp K B3"^3 ip'n -lytoDpyj -lyn r^t< yjitj'c inyD y^yn^^n $< 
-IV Kn i'K (Di^n N -Tm) P^^3 X ,yn8t3J8B 
.1877 nntj^ lyn -^n onjy o>o-iyn jik ^'1N t3D''^^y^D r^N |yvyny2'N iv noiyn 
T'« -iy ^nx jyii ,tiJi:iJsn»5 nyijyj^^a lyi 
18B t3ii?"ii iy PN oj^ .li^^p IV •n>f'i3jy:'^N 

■yoy pe lyB^NBtr yE^'j^Kiye K'TpK„ 156 t2£3:',p*:f N-'T UO- nytoDrs nyi p^ 
Dins* taiNi >n tanynt:* dvd:n ps 
.pj«iy: ny-iviiDrrriN^ p^D 

! DD«rDijy^y p*^: pK iviytiir* n 
,:yn jy^'pn i:; p^o fj^is' isr-''? s* 

in cy-T pN ys' as-n iv^Dy:: 

,t2nnyjvj :^d^': p^!^ D«n D«n ds^s cyi 

,1i'7rD"7«Tp"'r |y:y: lysxii n 

.iD-inyny:; y^ ^sn i^n y^'^yii i:^d 

,t::«j j;:a«^ N tapynt:* ^-^d i:-'*? -si 

.^y^5S3 p^tDti' ytaois s — -jin d«t 

,c it2ti' p,« ^^t2c* ! ly^n nn^s ,vns' 
,p3Kntr ]'^'D ps* -in>* dd^^';:: p;3sn:y2 

,C1"IX mS*- I^^N IDnyi^C* l2yt2"S ps' 

.p2S*iy:i ny-ivDDJ^£-t:':s*^ p^D 
yjX^ ao)yf^ 39 p^i:np-T,t:H"iyt2"'7 yry-'taD^Dp-isr: 157 p^ronp=mtDST;to^^ yi^^toD^DpnsD .'\b^'o npv |iD ? "ly^n^Qyj pc iVD^yv, y^^: ps: ,iyp:sny: 
? dd:ip n DJ^i T^fc< L:^:yE:y:ryn pD nyoj^'n 
pt? ? m"i3; NTN in^j< iv ^n oayj ly^ytn p2 
?-in''»< iVD D:yp-iyi nrx ^v, 
-:iS";y;i ^i in ,nj^^cy: iy»2^>« lyn^jn n^c 
fiiD mx ,t3D::ip n iy2{<ti'y2 ly^n^sy; pt< lyp 
-lyc tapjiB TJ1N ojj^T pN lyp^Dnp lyn ddip 
P2 p-iysyK'y^ n ~i{^j fx od:ip n : mnyp 
•ly^n^Qy.' px tvp^^^iv: ^n 
-n: t2:?{?r, -yp^onp nyi lyii .or^t^' t:in 
jyii nyii? ,iy:iK~is yrn t2p:y"iy:3j?: !?yD''n s: 
-yjiya^K k'D{<;d ,njyp:yiD{?: d^: ,so^i|!Ti ny 

yoD'"^ KTN 010 t3': ny d^jjv, ,"ddjip t^n 
-lyv. yoiit^i^ lynns n ly^yn^'y^aiis nsn 
''1 rx ,tDDiK'nnyi jni "qn d^j^ii iy .nyn 
Dj'DEycya DJ<:n "ddjip t^k dj^ii,, : yji^nc 
p,K ,i]}i2V'? pN lytD^ix y^K pa lyEj^r^^^^a n 
-lys ^y^s ntN j^T lyrn y:N"i£ n finx in 
\vwi lyj^n oy ^yi2>v. ,Diy2t3jy yiyiy^t;* 

.iy25;?T{^r'i-: 

nii^ Di: i^iEK Diiv, "lyp'tonp nyi tk 
-^vnvi ypsita DT^myn ,^1? t3^yi:s:n oy d^^v, 
T^N t2 D : 1 p 1 n„ Tx ,15? Dn^in iy .vi^i ny2 
,"iypjji!nya yo^s. ps ypny^Bjs'^EO^^j r^p to^: 
p2 Dyoi^sniivnjiK n d^^ii,, : ojnjy ps* 
-y-ij Dj?i ...-lyoy-i: r^t^ lylPDOjip Qy- 
t3i: t^T^i? pitj' T^s oy ."ddjip pn t^n nyo 
IX misj yii^a srs oj^n dj^iii "t^DJip n„ 
"lyi "it?j fx Dy ,iyp:xny:i y^^: lysxcyn 
iy2{?n -i^tt .t^DJip n osxc'y^ dj^ii ,ny!^DDrp 
ti'o Ti: ,t3DJip n D'n u^: ij^hd "iv {^rf'x pic* 
iv, pi::' i^o w'PV'ii in 1310 px .-ly^oDrp n 
-y? .vijyin ,iy?DDrp .lynyv, ;idixd t^k oy 
•lynin :?j^o x -^n iyT{>*^ ,iy::':yo y:ny2 
yif^x; n tanyDcyr up:i£ Dyi pN px 
-- oi-iDiyf: IV : lypionp iyT:"ix ps nn^n 
pi^np n t^^D iy:it3£:yi:'y2 
lyoij ixi^-^i Dyi lyi'x 
-1V1 nic lynj? ."dsjipiv,, 
"T Di: T1X Dy : lyf'j^myi 
sji ly^iv, I'D D{>*n pi^np 
jy^iii -11c .lyiycDjy-iyt: 
nyi lyDxc n{:?^p iyDi> 
.■noxnytai^ {ix t3p:iE"i:xn::' fy::'^t2DiDp~x*: 
-oyz i"i TJ1X 01: np:i£ lym nyz^x p^onp n 
.1VX1 t2iin:y:y^y: yt: 
iy3y>„ ly^ix ^ypimx D'v.j>*jxni2 .'? 
ni: "!{?: nypiDnp yiytiix iy2j?n "t3D:ip px 
-1^ px Dp:i2-i:xt:r x .fy::i:?:i'2{#ix ^:v?v: 
lye'iDDiDpixc X "^J?: px ! pi^np "ntox-iyto 
-y: Dy^r^yrx c^~ m ixii — t3p:iaiJxt:L" 
|yc T1X |yDyi::iyE xtx ■^xb ? lyijjviy: Diyn 

.nniD 2in 
-iimx yins„ n ps "ivp'i^i'i?,, "lyn px 
t^iipcy^D yi»*JXJ piT oia toj^n "ynitot:' "lyo 
pinnp moxnyoi? -ly^'x Di:n:yt3:iny£: px 
px '?^D y^x nx2 >{?o pix lyoijynt^c -^n 
-TiDp'ixD iyv:x: oyn ryD3i:iy2 "iv "^i^ijn: 
lyn^^nonix payiyDyiJ ,yiy!:x y^yi2iii,DiD 
-yi lynj^in px ji^oy: ^j^d l^y^c nrx pir dji:-; 
lyniims? lyrin in rx ,iy:i£y:Diix ^^d Dyr 

.11J D4JT p£ 

: inx tsninK' iy 

n m; ,;y^n'Eyj ]".» iypJxni'J yn'rK lis ypnyr 
yi>j ]iE ,ii;p:NnvJ j?": ]i£ inycytry: n t'k 
-''^Nnmnj'N n dnii ]in ,]y^n'Ej?j! its u'cs^yn 
,c!D"n DKT ,*iycyij t'n iy'7t:D:'p oyn iib 'jiyw 
-;!anonN nirn ]ib dmin tt tssnn ly nnya cjjr 
ONT ]iK ,KCJip pn T'N -ijrDy-ij OKI ,t2^yn "ij,n:i'7 

\:i:vP .DJ|?Ty; ji^p inyr ,nnyr tix dj^t 
-np "inyn "lynyi^ ,ty:j?T dij lyitj nix imx 
r^x n Difiv, /'DDrp "T,, D5J1 TIX lyi": ,iyp't3 158 tDs:ipis «n 40 nn'K B^n oyn ,"iKn 'm ntam lyD,, ]'n ^tayxg 

nn'K Bjyp ? tsDNo:?; tDonnya nTK 'i'NO i'^n ta'o 

lyri^inynyj "lyx iy3j?;t iy;!K'"i& y^N n einx 

"? lyiaytairDiN ytr'DNjNpj; : lystajj; 

-^»:tjj{jpy : -lysDjy lyD^^jnyny: nytJix,, lyn 
nt^j lyayiD i^d ,"inya ^{?j ."lynjyotj'oiK yt^• 
,t2^j TJ1K lyToyiyt^rs ^n .jyaxis ytn d^: 
-np lyn .B'nsj lyj^n p^^t^ lyjKis n ^^ni 
tDayiQ ,i3J^''K' Dy ^n ,.r .« .2 nyn 112 ivp''i:i 
lyiiyj ypso n^^^n ,iym-i2 vvi k^ ny^j? 
ny ny&tojy nyofc^ii lyoMi iv "njsDy-iynrx,, 
-^^jnynyj n m lyJNiQ yin Pi^is lyny:- lyp 
.DpJiBnj8t:tJ' lys^^jnynyjjix ivi^ ,iy3 
-y;jiji tojjn n^y^pj^D yisn: onsm jyjt^r t:in' 
■yijs V'P t3^j pK "^y:j{?6j'n„ nyn lynynt" 
Dy lyjinii pQ lyjJjT itj'ax tjin ny lyp ?iyn 
jyn^nK' tianmyn^N \vp T'y^pJ^D djjti cdip 
-'N p^Dnp — "lyp^Dnp nytJiK pN lyjsoj^^ 
-rN„ inyr lyiiyj o^ijii oy ?iyj80{?n lyz 
•lyDMi IX "tsisoynyt: 
"t3JSiDynyi5J>K„ lynyj ^nx tD^tjii oy 
-jjiiyj jy-i^inyj t>n nyjjxii diikii jyoMi iv 
?nji<^:!jy pK ts^j pK n:8^ti't2''n pN |yn 
-lyp^onp lyn tk ,pn yp{<D typ .ojynn^x 
Dy .'?m)'i K jyiiy:! m: t^k oy rx ,t2Dyi t:tjn 
-y^ "IV lyts^jjii pyt^^v D'iyj:8ii lyn rVt \vp 
-ly ts^ijii ,iJi<:^jjy pN \:i2V'?Vi n^^v ny: 
jytoD^DpnstD n .lynj^iiy: lyij^nya tsnjjtn ypjiiD 
jyitjnyj r^x nyjjKii di^v, ,opke qvi \V2vp 
D>o tyiy^pny tD^j ,njs!?ti't:^n px jyij^ny: 
•lynjyotj'cix V^'r2^:^pi! 
tycD^Dpiso n tyjyiQ oyn ny^^iv ps 
-:8 lyni;? lyjyna ^n .n'^p ytj'nsj kin ta^j 
lyii ,^n lyjy-iD ,ty'nyj ts^ijii ^11 : n^ii^p ivi:^ 
W^i^nvi \V)m vp^D ^SDiv '^3 n^jjii nyjjsii 
-yj "nnN im "ly d^j^^ii .ijs^jjy px lynt^iiyj 
D^i^ii ,K^ a^N px ?t2>j nyijj! nyp>no >< ]V)^ 
^D-ij "lyii? pniD yn^ytn lynntj^y: iki ny 
n^K'p ynDrtJDni n d^j "^j^j lysj? t^k d^i 
nypitinp nyo'^nj lyniN .tyBD^DP"it<;D n pc 

T-K njjt^ijy,, pN nypni» ?yay;yj.D^nN tDtjn PD "DDJip pK lyny;?,, lyny^pny ^mi ny 
-•"tDnp lyn px ^DpJienjsiDt}' tVSJ'^t^D^Dpnso 
pB lyiy^^pny tjik nn>N tDjyp : ii^iV)^ ivp 
n^DDV'? Dn»ii„ tapjiBnjstatj' lyji'^DD^DpisD 
D^j px "yt^ni "lyn isnosj,, lynyn^^yj D{?n 
-yj lyinnyj r>N nyjjsn Dnxii ? tni^T^yi:yo 
on^ntj' "ly ."n .t .k ?nj8^t5no>n pN tv^jjii 

: ^iTi? 
B^yn nyi lyny^syj awn liN^tytain ,''«'o?„ 

V2 "i^: vn UK*?;):!? .d'Jin;! jrty'^Npmo j;i:?nj« 
-:'n "lytn px mpy tn ii?3i^3y,j ;Ka \yj>u3>>n 
inn-njjiKnn lyntaiyn nyi TiiN ;yp .or»t 
■Nil ,ipy'?p"iy ynNj/nta ye^ao'DpiNO pu q'o 

? nttj T'N DHT on 

Dy?K TN ,TJ1K t3:ip miH yty'UD'DpIND n„ 

,aDJip px TIN T'?niaNj n« lyay*? nyraiK tk 
,.n .T ,iynjyatrDTN yty'DNiNpy n its a« ajjyn 
,lii .i^'spnNiB lyi ps ynm tin bin lyn 11s 
nyn ;is yT'm pN aiN n anx ,Dnp lysn'?;! to 
jn'i'Kiiyj i"iT« axn nj«7tt'a'n i'n ]N'spn«n3 
BIN lyn pa a'^s lyay pN ayi^'triyaaiN tt 
PN ,iJtj'7J:y ]'N iN'spnjjiB "lyi iisj yr^m pn 
-j^'K p'p einK lyt'unsiK an njN^jjy aijn int 
]'N nyiB»nyuiiN lyi ;n ,i'n ':int ! lyjjNTi ly^ix 
iy3?J pya'a^Niiyj) x lyny; ]tc\ vt< iN'Spnijns 
1>N lyn ,a"s n tin ^no n ;ynyj int t'N oy 
Dyi einN iNispnNiB n lyiNatryj va liN'jjay 
onNn ia ,nj«^tt'a'n pn m ,'iy:?"atr lyn^yr 
-ma p'N TT lis a2Niay;DmN a^3 int 't atjtn 

? yiiytTT lytT'^Np 
Q'5 T'K lyay? lyn ,iyjNT is aa^'^ pn oy,, 
nynanyn ,iy3N ,iya"pj,''?^yBis iib yn^n i"p 
-y'7 D1S IS "in apip ifs tk ^lyp'anp-nBKiya^'? 
.^'^ysis ]>3n;i ]'u is oy'byiB int bj^'b* ,iy:: 
]y3y)-lB'y;t3tJ /U "lyT ,J:'DDy^ BNH bn„ 

jn'^SB' iny» a'3 b^nii ."yr^m nyi ixnaN:,, 
TN nyn lyn^ntJ'aN "^nt int po ntn tn ,iyny: 
ytJ''')OJ?J{Jpy n lynyj Nt t'k mn ? ]t<D''ynjyo 
? lya'niyjN oy ^Kr j:'DDy'? tn ,B"pAniyntan: 
MTN iy'7'B' ]iN ynay* ps ytyNS n t'N onii inb 
,B"s p'N px any^y;! lynN.n 'u traxn ,iyny'tt'iyB 
lynyj tin in'sphkib ]ib yt'm pN bin n lyn 
awn Dnnii ? lyi^'n "t inb y:iby^ n ]in yi'^n 
/"byjjNtt'Tn,, Dyn lya^ntyjij anoyj Ty'^p^io oy 
-njiB' y^y^B n. ps lyiynj^ ]^ip B'i onxn ]in 
?Biynyj a^<n iy y^aNsayp oyDyii is ,-iy2'nB' 41 p^iD^-ip-nD«-ij;t5^7 ytr^tDD^Dp-i«c 159 IVDMiayj IV r>« iVD^ni "nyp^tonp,, yrn 
oyjjB K \vwi r^K ynoyj .lyrxnE yD^in 
eytjB K lyiiyj t>k lysopyK' n« ,"« ,''« 

y^K^jytJ'T NTK I^^DN .""N ,^''N ,^^K ?{?D ^m 

"iy3''N ^n V't PK .yjKiD ytn px iyi5;?ny: 
M%, : yjK"iD n pyiiN iy D^yotJ' ly^sopyK^ 
-^yc n fiD n^pD^iJ n lyooyD lyD jyp 
T^« Dy : tDiystojy ny n« ,iyDy{^B yjyny^K^ 
D^j lyp tyo ni ynx-j ,dj?o p>p i;^t n^: 
n lyii ,iyDNii y:^Dt?P ns lyna oyn lyoDya 
typ ntK ,ixn3 jyoniyj s DD^naiyi D^n Y'n 
-i$B n ns ti^^pDMi: n lytsoyo q^k jyn 
.yaietj' yomyj k lya^nnyn ^n lyii ,tyt2y 
.to^j yjKiD yrn ts-i^oyiytarK tyt^^'Dpiiito n 
r« yn^yj t>2 ny^sopycj' pc ly^tj'-iytDJiJ^ nyi 
•'N "T 1KD ,D^J 'n tD"i8 t:DJip pS' nt<i: 
ly^tfiyojiN ny-i lyoM*. iv j^t^D^i nnyr ■iy2{<; 
->2 D'tjy^nsn ps ,00^12 r>3 t3y:70S<;n pc 

Dt?n D^\] ,-\vm^ ^v^^ "lytj'^ana lyn 
-ji< T*K ,pniv -in{?^ njyTnto 4 s ta^c ony^y; 
nyi p« oyt^B nytDoyn: nyn d^k tajypny 
,y^ynjK y^K m inyD j$t^« "^n oj^n ny .D^yii 
/'to^yii yijy^jijnonN n ps lyn^inyjoniK,, 
lyjr^p Dt^ii lyDKT ly t:j?n lynyntj^yj pN* 
,nyDi?n tj^ijii ."^Kyntj^yD v^'\V\yp ^n t^^^n 
-y: t25iy^ "i^k ,t5ny^yj oj^^n i3^j?"n ly lyii 
-n^sn pN nyoy: n iis ^^yntryc n jynynr 
Ml ,jjnyiJKii yrn px Dyr^^iN ps ,nyt:y: 
-■"c n ps njyn n pK! ly^ssy^J^ns t^n ~iy 
p^x D^D tyryn yny^^ny^Jix yD^yrx ,db^'?p 
-jiK^i ys^yTs ^{?j pK ,iynyt3B' lyto^o px a^x 
-'t^np "lyDMii,, nyn i^^ex ? tyaxr yn^itmyi 
tsyii "yD^DL" iyD>^3iN -iyi>-is,„ nyn pe nyp 
sjtr^N T>N Dy .lyDsnnya iv lyaxn t3^j dj;^-i 
'1 T^N Dy ,iy^t:Drp oyn ps y:iN"is n d^j 
D{?n nyoijn ynxij Dnxn .ddjip n ps yax-iD 
PK /'^yDDn«„ px "iN^^^K,, lynyntj'yj 
,V3 nyn ,aj^Dy^ diixi^ ;"t3y^o{<n;„— n^SDpyt." 
iy iNiii,"yT^Mi nyn tsncsj,, lynn^^y: totifn 
'fcs^r^yi pBcn^nc n tyrn^^ntDnyanvtaDn 
-lyn ,i{?D^ynjyD pN .-lytJ^n^Kiyn ps.Ti« I^^ 
■^y 1N11 /'ixnys,, cyt lynyna^ya Dt?n ,i^fc< 
<DiN Dyn f)>iK "B'B:n nnsti'n,, t^T-'niyn ^ni 
yr^i — tD«iptjD PitjTij^^E tvtf'^3^'': nyt i^c /'mpy i{< jya^^ay: :{?d iy;^DJ^'n vz ^t^: 
yom: K DJt^ry:) osjn ly tn ,Qr^r2 iy pN 
■ytn ps ,1^2^ ty:yn3 lycD^DpiSD n .noon 
lyrior^n T'2 T^K n:i??jjy djjii vp^^ odip ly: 
T-N ?iypnia pK "n-ipv \^ ]]3t'?2v:„ :^n 
B'lyijK i:«;^j:y ps ^Knyt:ft?D-[yc^'Jyc lyi 
,Dj?i omp lyjsii pB ? -ijst^tya^n pN Ml 
nnyt t^x iJ8^;ijy yn^pv^ d^i yiNi; dj^it 
yK^'toD^^xnyDSto n px lyoyiDnyE p-KtitJ* 
-jnjya lyi ,i5#py2 yixij Di?ii ?y^B{?TJ$^'B 
-yj r^i< ,t3Efe!:t5'jyDn-, -lyK'n^Boy iyi pE lyi 
n yiN-i: Dsjr, ?i:8^3jy ps lynj^^iyj lyTu 
lyisjiny: Dyi:njy3 ?••« yofc^ji^py yK^^o^pi^E 
nyi ,Dpn{«a ^nsp i^^'Ek dj^ii ?-;38'?2jy pN. 
DJ^n ,tj't2^n -lyc^•n^N lyi lyifc? ,i>s -ly^'o^n 
-jjy pN jy-iny^ v^'^^2^pv ym Dynj'-jyi 
t>K "^nx iK ,n-inD x itfEK d^: t^k ?-!:$?? 
oni^in Tij ,"DnyjJ8n„ lyi^nyj lyiyn iJ8^:ijy 
DNns pK ,Dji?py3 pN "Dvynyi'K,, 'n lyiyn 

? D'l^rKT pN PK D'nD^OD 

ytj'nsij n t:^: iy:yiB lytsD'^Dpiso n 
nyi lynynK^yj D^^n i^y^prD nnx^ ,iTK'P 
pK ,D^j ^n Di'Dyiyoj^N DJ^T ? "^yiJsjK'n,, 
nynt? t^^'i' ""^ .iyiyst:jy to^j ^n lyjyp dj^t 
K lyjiByj tor^i ynxn: "^n taijn nnsn jyDni 
-ji^,K'T-i„ Dyn jyiyncj'yj tDi?n Dijn ,n>y^prD 
-^^tj'yj Diyii Dy lya^yii i^s ,In»«?t x ,"^y3 
-ynK' yrn y^si ta^o DittT^^sto^Bijp ny-r onyi 
-yj "^n Dt^n p'-]))! nn*^^ :^vbib D'o [in ,\vp 
D{?n ,n{^t3D ^yt^'t3^2 oijni^n /na k fyjiE 
^K^i Z'pnyp D'DKD :?ypji?„ lynyna'yjjij tsijn 
->j PK jypyitj' y"in>K y^s d^d ^nyas^pt^' n 
'^ taivii^^^Vi lyiiy: jyj^n tyi:^^'5:'D3yitD"iyn 
■lyn m ,iKoi?n xtn lynyj ^^^jyo tD^tjr, 
pK ,|ynynK'y:i tynyii ixn >j^r ,"'?y:J{Jt^•^„ 
•y^ynu'yj oj^^n ?i?T "payp d'dkd ?yp:t;?„ 
f^'?^)) ,t3ay^ya d^j^ii ^{jjtjj lyn ?|yiyv, 
yoMO,, yj^n {ya^nt?' ojypy: -nnx or-'n ny 

? "fy^yyr 
,iy^{j'nyi3Ji« lyn t^n dj^ii ,-iyD'ni 
'W)^ ?"iy^BDpyc' pN vr^tDVi jyc^'-iiiv ,?y'o^ 
pB tyovn ^^3 ? ly^ttDrp lyiyDyia « r^x 
-j^K„ n T^N |yt3yi#B ytoonnyn-c^yn ^niv n 
"nn t3t^n nyii ? lyDyia lyny; "tDyt3''^Hnnin 
"lyijy^jjnDnN nyn pB jyannyjo^nN '\n]n:>„ 
vvi lyjyp lyp^enp yoma ynytjix ? "t3?yii 
Dtijn nt^jKHin riK .jyiyBDjy d'] y^xns 160 i23:ipi:f «n 42 D-'j -i{^;i oj^n "oD'^:„ lyi tk ,Di^i^ m^f lyaip 
I1K nynjjn ni ,iytDy{?B ys^yrx .Dn^oyn^j^iE 
,N'2:n *n^yK*^ ^v. lyniyi y^^yrs ,ny^eDpytj' 
-J*"; ,8?''ytj'n:N ^--i^D'o n-, ly^KD y3!?yTN 
oj'^n D': -i^D lynj^sn ,tDJNn2nKi nynj? >yi<2 
pN ^inNT iy» no "ynjjynta,, yin jj^io i\* 
,nnKV, D^" T'N DV '?''v> ,iyanj<inyQ lyvjsj 
toD'^: lyi .Iyn■^{<;ot^•yJn{<; t^n "od^^:,, nyi tn 
s m roDya ■'itk pN pisto:;' nrx Dj^-in t^n 
lyiJSJS pinN "o^^ms,, "ly ,nnyD o"'j ,!7j^o 
iii^jj^nu Dj^Ti pns Doip fc^i px .^y3^^£3t^' 
: !i'yp''n-it< pn t^5< D:{^Ty: Dfc?n 
,yi^^2 D5?n ojypiyjs lyo nt^n Dt^'iyiv,, 
-IV p2 yn^n p^p d^j jyrn ,ddjip px jyay:^ 
,Dyv5fns-DMi^pmD:y ti< \'\vn:i^^ ,iyD^^pr?y2 
,^j^T ."lyDNTms vo'^^Vj P2 oxtD^nyn nyi 
TK ,Djyp"iyj^ '?j^i2 y:?x lynj^n ny^ij^is n D:n 
lyoMiyj K j^n pt< cd:ip pn* lyny^ lyti'niv 
Di<n lyjyiiDDy"; ps: ^n \V2^?, ,:jsn:yDNTiv 
T'n„ .lyDi^r y-iy-i^iiyi ^niv d:^n* oDNiDy^ 
"lytj'^rnvjNis "lyDp-i; lyn ,pyD d^^j^bs'-n 
-yn t3i?n ,-iypnj^DD^n"nt2X-iyD''^ pN dd:ip 
-s:"i{<:2 D'-j Danmyn^N iy:^n oy dj^i jyt^-.i 
-{?is-DJji^pMiDjy y-iyijuyn ^niv p^p lyj 
r^Dyj^st nyn — oyvj^na p'i< nyn:j^T .lyoyv 
n Dt^T pN ,Dyv{^TB ■^yt^'nJ<;LDD^^-^1^t^'Jyo 
-yu'? px p^oyj^s D^K DDjip pD' iii^pMitsjy 
N Ml "^nvr^ D^: r^t^ jyiy-jj^iiyn D'n iit:t<i 
-pMTtoay ly^^^tj'jyo nyr'-cyj^x D'pB ^^^no 
roDJip : lyDiyv, ynyiJb* o^r^ .,.Dyv{<:-iB dj:i^ 
|yn ,|nyetiny£ -n: jyo jyp TinN^yn'!^ px 
yvjK; n pB Dyvj^iE Dyi Dnyo^inyB lyc 
".j:i^pn",u:y yD^?::':yo 
ii2 Dp:iE oB^n nyi,, : nij^ir pyo pN 
-y2 jfc? fcin ryi:yv. '\'r2 v:ii^vv^ ,y"!{^oyc -y- 
,iy:y5-yjt< T'lD D{<;v, ayi px nnyor 
• ^ ■ p D " : T'N pnyvnD:ip x dj?- 
,j J "1 : ' ' L" - y y t: r' y V : ^ ^ N* -, ys 
-niDt;* ;yc> tid inyto:;nyB iv Dy din dj^i ps 
iDmp Dy v^^V)) pB ,iyi:yt2L"r2iN n jy-i 
."Dny?p':y Diyv, cy ysr^yv, •^nii pi< D^nx 
N lyB"' n;!y2 iv Dii<„ : di^l" mv ddip ny px 
ii2 yEEii: X iy-5? ,iy^QDrp n* ,pnyviODJip 
■^N n iyB"'n;y2 i}<;:^p ^^r^ lyric ,iy!^t3DJ^p 
-DiK y^yitjpy^yt^ri^ ps* y''?5>v{^D v:'^r2V'^ 
-y: •'n ly^'^yii iv ,l^^'v ly- r,B iy-:yt3t." -np Dyn^Dtj' .n .b oyi inb i^n ty?{?;? nrtJ'P 
oy^s jytn ps lynyt lytoD^Dpiso n ."lyp^to 
n tD^j) ,t3D:ip n tk jynyr 'n :^kt p>&? 
DDJ1P n"pB lyaiJ^B n ."^n d>>3 (ly^DDj^p 
ym DDNnii^nya oyD^yn .K'-iyiJS lynyii 
Doyj iyji5ii PB .yjKifl n t^« dj^t ? ^jnynjy 
-yjDMt? "^n oj^n mjisj D'nyDJ<;n Di^ii "^n 
-yr2^55n px lytoya n fyn^nt^-yn px Dpm 
Dj^n Dnxn ?DDii<B t^« D'ynDyj jis ,-iyD 
yj^n pK Dpmy3D"'ii< "^n ddjip D'^{?;ii|;;i 
nyv^np,, px d'^ji^dd^j^o ; "ly^yyr yono,, 
-toBnn ; .Ti .T ,N "s<j^jy-ii<P i?jjfc?„ /'xosjjjd 
nyti'D^n oi^njs'n ; "nyayn,, n px d'i^d 

-:^D pK "p2yp D'DXD ^yplJ?,, PN* O'llfc^DC 

? "^y3j{>'trn„ px D'T^y>p 
t<tN fiMN yjKiB n D^ytDc lyn ly^ px 
nn^K Iy^yDt^• nyp^tonp yo^ij y^x px ,ibix 
Tx ,0)^?^ mv lyDip lyc tio ixn ,pyii« mtn 
*^:D:ip n lyB^yiT IV "^nt n oyay j;?t t^x cy 
^3 .lyBi^^myDJis lyrn ^y^oorp n px 
,-iyDj<;n yixi: tn ,di^dxb •'UX nsjsn oy ir:? 
D{?n ,iyD>^v y^N ps oyj^B -lyuoynj lyr 
jyti'jyD D^n ,iyt3yj pb nr^i'yo jyBynt'yz 
-•^ny:i toi^n dj^ii ,Ti?nj s o^d ,jmk p^k to^c 
-jyo n t:'B,w^D'nyB oj^n dj^ii ,D{;?t3J?^ |yc 
-jKinyo pK ; lyoy^yj oy tyn^^n ya^yn jy^* 
toi^n Ds^ii i^yn nyi — "toi^B^p \^i„ — cyo 
,jrDDy^ p,s ,iySn^Dnani d^o lyjij^^tj'y^ ^n. 
n iXDt:B,nn pN "yr^ni nyi fxnosJ,, — 
ny 1X11 ,":-iyB ^niv n„ ns px /'nyzyr,,, 
X ^''c t''3i Iyt^'n^D^ x t:B''"'"iK'y2 
pn DyBy no .11 .t .x .n .t .x ,m \v^"^'innD 
-^B yoMi: n tx ,L3BxnixiyB a^^^ ixt x 
I^'x px oDJip ly^n lynyjDMix jy^j^T lyoy 
.yny-ijx ix px ^'^2 px yo-ifc?B 
"DyD'''rxnnin:''X„ "in>x ts^a odjip n 
PB ,Dypaxi yo^iiy: px j^t^x ^n t3;iyr,:yB 
y*^-; px •lyo^nD'^nx d^: ^n lyp n y3'7yii 
y^yiycnyB px jyiy^^i-iyB jy^n DypDxn 
lyj^n D{?ii .■iyi:y'i^ y:y-iy^L'nyB px lyD^-'V 

? Dypoxn yr^- 
-y; lyiyjy: jy^^n D-iyBD:y v:v'^V'^'^v^ 
-{$T lya n:y^B ^{^o x .y:xnB n finx jyis^ii 
ty;j<;r ynyr^ix mi "nyp^nnp,, y^^yrx px ,iy; 
t3^ypMiD:y "ljd^m,, nyn tx ,Q:''n -^i?: Dy 
-BMX j.'xf' piL" -lyn*^ T^x ::ij''^c vv, .tt 
lyo^xn -^n ^j?t '^i: jyii .iyn{?v,y: lyzy^y; 43 ;^t:np"T,t:NiyiD''7 vtr^DD''Dp-i«D 161 ly D3inytDJiK ,d^ik top:^2^JSlt:L^' \vvi p.E 
^,v ixi DDU -\v n« ,::i^P^v,D:y yD^^t^':yD n 
pr "i^^x lypiMi nin3 ^m vv- rx jy^my^ 
^n ly^pMitojy px ,-iiDNiyD'^ pi< od:ip n 
DynD^DiyDsnv nnNnrx^n^nnyijynyspN 
-ojy D^j DJ^n vv^ ^'''?i$BB-'H .lysy^ lyv:^; 
D5?n ^p{?3 D{?Dj?nD ,y^c{>'rj?^^s yrn topy- 
-,y px ,D^u~it<yjDnN Dsiny: nynns piti' n 
Dj?n pyto .lytoti'ny ivi wwi ^': ^^in r« 
-''? n tiMX loynjynyjjj^ yEi^Ts^^^E yrn -r,: 
DyEy DiDT^Dpn{<D nyn toj^n i?i pi< .iinN-iyo 
D^: ^2VP''^ D)DVDpi^f2 nvi .tynjyni<ivr^N 
-y2 iy ,ninD ^m yrn p2 to^^prtosni n 25? 
tyj'n lyij^DP^D ■•m yrn tn ,-)ynfc? nynE^in 
-:{< 1^ ,nD nyi:i?JK iv lyDiJ^inytojiN p^?n 
vi:i^iv n tD^j Tint^T iyj''n 'n .nno nynjs; 
nno yotj'iy n tx ,n"i3Dn ^3 nno n ,n2D 
-pnj<D "lyi .lyijyDtj'aix ycj'^D}<;:{<;py n |y:^n 
lytj'jyn yDsn iyD}<;'n iv : Dyosnnys didt^d 
^n DNn'''^p "lyoj^n px ,iyjjx;^yn d^: \v'?^^ 
ynjy:?jjncnx ynyDj^n ,iy3y^ o': ly^fc?: 
^n lynD jy^j^n o^j jy^^^r ^n iyi:yDti'oix 
jyoxTiv jyn^vn^^iB r^x ^n jynD jyay^ r^x 
tyti'mv ty^^^Diyc r^x lyno px jy^y^ mv 
-:yt3:^•nl^< yD'^c5^:{<;py yrn .|yDpn};?iE n ^^r 
-"lys DJ^n n2D nE^n n ttiini iy:^n lyi 
lyrn ^n ,i:i^p^v,D:y yDnr:yD n jy^xnix 
n lyDNrnixnyE d{<;ii nno t^E^n n "-i-inNi 
pK .-nDxiyn^^ px 00:1? n ps ::nyi:y"iy2 
lynoyn dn d^i lyc typ nD:ip n px yixn: 
n pis 1:^'? Di^T r'-N ij!s*!^:y3^-ij : {nyi 
,D"i{?t2E^ipD ynoyi: n ps ,iynyfc?E v^cvi: 
jyt:)^^^ yto^x n ps iyE5>'r5^^^E yoDyi: n pE 
-:''n n lyrn ixii .lyn^'v yf'X pE ■^t^'Ex px 
tiB ryE{<;T{?^^E px -iy^DD:^p ,iynyfcf;E yro 
pE r:yv, -i5>*; oyEy nnyn |ya ? ~i:x!^ Dy:y^ 
--yB Dt^iii jypyn:i 1^0 iy:yp xpnyoN px /n 
0{<;n .Dypiypi^' px jyoif'i ,dn:njx2 D^n jy? 
lyn r^x ?DiyijyiyQ yoxi ytj'^anj n •qn 
? iy-ij<:"nyj tinyncx "i:x'':yDn: px nxcnp 
■n jyj^n jyiyor n px n:^^ n^f^yan ly-; 
-{<;d ,Dy'7xntD ,-iyD{<;n tyn ,ix"i D{<;i': y^^yr 
iy'::xix .\:!2V'?Vi W^i^n r^uj^nonx px £:xip 
'X^nyn^ixii pE ^.^x^ x ]vw: t^x 
pn tyiynii'y: tot^n n"2yzi nyi .nito^ip -lyi ".jy-yr. 
^nvt:i^V2 iy>t3D:^p oyi pE tD'^pD^n; j"i 
D^nx ■^n t2nnn„ ny dj^v, nyi px t2': j^r^x 
ivi ^11 ,"Iy^JyDt^'Z2•lX y-i:yr';:nanx n pE. 
"yo■'tot^• lyto'^zix lynE,, lyn p'E nyp^onp 
pn : £:"inypiyE topjiE r-x oy jyzi^n ^^Vt 
Dpm ny Di?n nyi px Dnyoti^yz t^^vom;. 
-C1X yn:y^::nr3nx n [yoDE-.xt^' nx dx 
"j;?n D:'\n ^j^: to lynf-xn anxii .|yi:yt:!:;' 
•^y D{?"n Dfc^T ? toyfc^E lynDyn; oyi -,xe nyc- 
^^2 t3:^n i{<;-) no-.p lyzynt^^yj tx~ t:{?u 
,DyT ay^^iv om; r^x ly .l'-"-i:^p d^ix r:iK 
-y:D^ix D^u ^iTx ,5Tixc* ""irx tsj^n ■'.y ^^n^ 
pn pB lyi^yDti'cix y-;Jy^::^^»nx n opm- 
iyc':yc n n*, tnyr t::^n iy:yp tc rx ,t:'^"':^ 
-yj iy3j;?n ^n d^^^ii px px ::>2V'?V'^ im jy::i<!n- 
-fc^D^x lyom: "lyi ,pyn njyn -i^d .^2^1^;. 
":3"i3y;^yry; y3':^D^nD'iyt3^x„ px oycn 
Dy„ : "ifc?^ n:y^t:'jy„ -qiz pn px D;{?r 
-yn ytj'nxt3:ycipt^i rjyn t^-'j ixnxE iy:^^r 
"ij^Brx v>ty-]D)'?2 TJ1X lyz^: yD^yr jyoDn^ 
-y:vyry; ya^^o^n^-iyto^x n lyz^x |{^"'vxr2 
-ny^-iy3x"iE'tj') V'^^^n'?'^ n ru iV2^ ; j:i2. 
yJ■'"IJyDt^'^5?E x lyny: d^: r:ix t^yv, (yn 
-y£3>^ ytj'^nnpD^XD n pE ;:nyn^^;~iyi:x:xE^ 
jy::^"'/! DXDyj^B yL"nyD{<;n n jy^yr ,iidx- 
'ii* nyi ....jyj-iy> iv y^yiTp v^d]!2 iyr:iK 
lyn'intj' nyi Dfc?"n tDExtr^yry; lyi p,E n:xt:t;^ 
'\\:i:vPV'j lytoDyz nx t:{?'iT 
"P1XI2 v'p vi': r^x iJ?J lyrij^: r^x dj^t 
.nox r^x D5^i .\vii^^ "i^c |yo nyn ?dtdt'd 
-••QD^Dpnxn "lyi pnx t3J3ip t^L'ny {<;i -\V2i$ 
|yp ninxiyton pj? t3D:ip lyi";,, .t:)p:i2 -lyr 
tanyiiriyE fyc lyii ,1x1 jnyD'jnyE -n: jyc 
-t2:y y3nt:':ye yv:x: n pE Dyi-{!?iE nyr 
,rD iy- r^x Dy^^y-,': : ^-r t^j^ynE ,"::T?p"it 
y^*:x: n oDxnixiyE Dfc?v, ,nED n r^x dj^v. 
-D^ix ty:^y"i"i i^c lyv, ? ::''.!^p^'i';t2:y yEnL":y'D 
-L":y?:j n oDxr-nx-.yE D{>'v, -2 nyn fy:^Ey; 
n lynni fxn i^rD jyi^yv, ,::"i:^pn':t2:y y^^^ 
--^ px dd:ip n px ::'ny-i:y n pE lyDxr-nx' 
n \v2ii.n D:vi2cy:vV: jy^yii n^r: .mDxnyD 
|yL'n{<:EivDnx px tyi^Eriv^i^: D^^pD^l^^yc- 
^n ^i^n \'VD D^^i^EB'x .|y;:'nyijy-iyB vv: 
in''x Dj^n iy px ,y:)xnE n t:f'yt2L"y: 'T'ix- 
iyrn ,C]n''X -^j^:: .ieix pn finx D-iyEu:yiyE- 
-'^L":yD n lysxri'.xiyE D5>'r, nin^ "'•'-m xt 162 t23:ipix s*''-r 44 -■•n DV .lyi'jyj ra^J "^^^n oyii lynnioK* n^* 
.03^^^ "^NT n lyssD Dtjii nyj^yi ynytjix ]v: 
'V2 » ''1 lynijn yaxis yi^DSMi yiy^ ^i^in 
^n \vii$^ !^KE3iv K T^N oy irn^n iy»i;np 
! liD^'J ly^^^tj'jyD lyi t^x oy : nynjj .-^'^n 
; IDB.8K' DD'^j "lyn ,^n o^ypniDjy dd^^: nyi 
n ,yp-iy^ss;^SDi?j v^p t3^: t>« t3DJip n„ 
DijT ."11 ,T .N .11 .T .K "iny&ytj'y^ k t^k ddjip 
o^j ^n OTJ?^ "tyny^jyoNTiv ycj'^Dtjjtjpy,, 
•lyiyii lyr^nyn ^^ii oy ,i'ii3s'as? t3D^>^ nti? 

"lys Dvy^ jy^yii ,"i^a jye^^n ,iyTy^ n 
yg'^oD^DpiiiiD 0^0 t3r"i» lyo dj^ti ,]nv^<^- 
.p^tonp -ntsNiyD^'? 

-^l^: ,t2:yoi?D tytn pK nyni? t^xdj;?t 
0^0 : oym r^s rosm .:^d3^"ii d"': ,Dy>st 
-r^K y^s D': ^i^ |yrn Dioropnsta nyn 
nn^N iyt3^{<n yennypy: y:^y^2 .fyiJSDLnyE 
ytn C5^i: .lyt^D^nys jix lyssDypyn p''N pK 
>n ty2j?n iti'DN .ta^j Dvy n^& tvi^tsipDn 
nyi lyssoypyn 'n jynD |«n lyni? .ts^yi 
DDJiP n jyessDivomK .Dior^Dpiso tyvj{<: 
•^n n}i?e Dyn iv,, : lyjj^r px ,-iiDKnytD^^ ps 
-2^ oD^^n /'jyinniv d^j DioT^Dpni?tt nyn 
yvjs: n pe "iiexnyo^^ pk taojip n ly^'^o 
ly^ytDtr "sin dd^^i ,t3'^priDyntD yD^^K'jy*: 
-njSDB' lyB'nsj pk lyta^j^ ns: oyT ^^i« 
\y>^ Ii^ntD IS t3^j 1^: t3i?n ddjip n m ,t3pji£ 
nyn jid omN "^n cD^in n tn ,ty2y^ nyi 
DD^M ,tD5yii nyi px oy^s lyayii .lyny^ 
^UN ,iyi^sijT{?^>B iyt3D^Dpi5?o tyjyo ,Dy 
yi^^cy II? cn^ntj' nyr>K ^ii nya*? ^yjt- 
]iB taiijii VVi'iV'? Dt^T tiK ,'^yymiti' v'i'\^P 
vt^"^)!^ Di^n ni tapjis mj^^p y^mitj* p>N 
^n iijtD — vyniw ytD^niiV n ps t:nt?r. 
tsjjjt i?n .jynnniv ts'j isD^Dpifeno k piK-- 
yrn nynt? wr^vi'-wti ^^nxn ! {fsr n :Dn>N fy^ 
,'^yymit5' yn:yjj^^p ,y3^vjip n it? lyp^^np 
-••''iDiyi'nN IV a{?t3 iv t3r\T on^nK' ty^s Dfc?v, 
...ei^n yjnypyoL" jyr lynyj r^K nrx ; jyuKiK i>k y^at^rt^f'^D 
y6r'3K-i>< n lyoipyarnx t^n ikii .ly^onyE 
n ps ?ynyj?B ytr^onys n ,y^Di?TJ?^^£ 
-jyyj t3^' ^n lyaj^n dso^^p nyi pj« yoKi 
:t2^>ii ^n« tnw ts^J n»?i lyai? fiixn lyo .tD-iyn 
-y; t3iyi:ii-nns^ lyoie oyi px t^k i:^'?^T] 
.^^'W'pm pK i3{?^ yi}Dyt3»nnyn d5?i lyii 
n lynmtatj' njs^ijn t^x Dr^n onyj lyii 
-^yr lyT t'n ^yo^n nyn pK ? t3D:ip-ny^8D 
tynyoB' n pK ,V2'?vv\ t^k nj3^ n ps ,-\V2 
ivi pK yD«"i n .nJ8^5?n pN yn^ym lyrn 
lynjyDB'Dix ynjy^;ijnDi"!N n px dsd^^'P 
"iyt2Jii< "qnnKT Dinr^Dpnt?» nyn '^{?j lyrn 
-K T 1 V \v ^ ' 12 ^ : i$ \> V Dyi lyanijn 
jytj'^otjjjjpy Dyn lie ii: p« ,t y a y ^ : y d 
yD^f'B'jyD n lyny^piy lyo lyp tyay^jyaxnv 
•^'K ...t3D:ip n "^^K ^^^a^j?s pN ,:ji:?pmtDjy 
-i<nv Dy6j"Di?Ji?py : Dit^ii dj?t {?t ^^nay: 
:l51J?ii Dt?T t3nyv.,Dr'K'Dy ^ii,^^ni ,tyny^jyo 
tiK tD3m3D>o "tyi:yo{i'Di{< yK'^D}?j{?py„ 
jyvyr d^ddh )i-\v^:'\ii .lyjsDCJ'iy&D^o 
-yt3J^« y^y>VJSJ'D„ : ts^D nya^s dj?-i 
tD^j lytj'jyD ^y^2 lyjyp "^inNn ."lyoyn 
,"^n D^ynjsn oy Di?n px tynytot^'^yE 

-T^^N'VS?D Dy-I ^iJJ T« ,tyr>D pK ,T^>rDJ?1 

t:DJip : Djyns nyj^^K .ttjno oy ;yD jyo did 
^n lyjyp mi ? lynjytJsj^Dix y65'^ot?jfc?py ps 
oy^N fins tDnyst^jy -iynyn:s;J8 ,tyD8nv inyj 
ps ,|yijyi3B'oix yt^''»{?Ji?py : Dinta ny Dtjii 
,iyDni ^m .{f' .K .s n ?iB -iyp^t:)np nyi 
-yj \V2^r\ "ty^3yi3K'Di>< yK'^?3{?3}?py„ ysipyn 
-e'o^n pK lyiyn lyinayj ^t?r nyuxn ^2^12 

V ^ ' 12 ^ : ^ P V D}?T T>S Dy ?1J8^ 

iDBStj'^ytyj lyiriB tvav^^yo^^i^ 

oj^'o oy "lyr .J?" ^n D^yn:3Nn oy dj^Vi dik 
taoyj Dj?ii ny3!^yrK t^n nn^n nym m ,iy2t? 
Tj< ,t3r^my2 lyn ,iyp:yT iv p:rn oyn pynt< 

,t3"l"'2'inE .C'J 0'"^*, ny TN D\^ I^^EK D''"''11 "ly 

pE j:s:nyt:3iN oyi jyr^niya ly^yii ,^^a'? 
V^f'r2^:^pv n o'o i3«^jy3^nj pK y^s{?Tt?^'E 
46 .tDpip IVD K^T 163 ^p^p ya N^ii .ts'win^ ^is jirnj^n ly^na n« IJ'i^'iJ ...oypit?^ n n« ^yi^ye ^ ^I'l^^ lyr^i^^ynyo^nj? 
nyjnyDKirn^sin ,ny:mynDi^B'-n^stn "yn d^d ,tDyn^fc?ny: onp ,0^1? "^n 
D^j< lynj^iiyj T^i< ddi^ n ...lyes^^-nynrp yJy2{;?^t^nss 112 JJijyi^ft?2 
iy^p:iD lynj^^iy: t^« ^yoo^n-mro nyi .lya^^tsnyv n« nyD^^ii px nyt^n: 
-nynjstJSD "^n lyDoypni^-iyp^^^' ny^JStJ s tDi?n ,mytt px pN ,nyj?^3 pn 
,^^yn-ny^^2 ,^^yrtyn^}#: pc y^'{^*!:^31D-Iy2•^i<2 lyi^m {< px ,D^y^st^'y; 

..j^^ynyr'^'^jn: pt? D^n—is-iis 

,r"i:yi'''n -^n ly^j^n D5?r ty:J^^*T-Iy"^fc?p yo^'in d^c fy^^n yn^-in ps DDn{<vy; 

..."o34<: -DiJ„ DDDipyj lyta^^iiv oyn nyj'>« 

: DJfc?ry:i tsj^n '^iiv n [is lyj^^N pN 

Di;f;-i ,D-inyny{i' px Diyoo^tj' px ^n^^j pK t:vjs^:i oy ^ii nyr,, 
ps jyj^n DjyoD^p n ...pn lyi ,n3^D-t:3^^ ivi ps t^yr^yoo'n,, 
jyrn lyjjstmi^s n ...ni<p{?n3 Dymsiis ts'a DDnryj»n^ tjyDj^D - n^ijj,, 
jmss-nysBip p>< ,Tjy-is-L"T3s-ifcii d^c t3E':py3nnK 05?;?^^? oyjn: ps„ 

...ny3st^DDi?j in^K t^Q PV^^v lyn t>k„ 

"...t:)^yoo^^t^• j^otDyj n ixn^ r^s tsij^n lytj* ^n„ 

: tjitjry; px myo Div jj^noy; pip x Qi^n lyD^^iiv ny- 

"...Dy-iiDi" St pn ayn lynj^o ,rD:yp„ 
164 IDSJlplS H^l i3t«'?2?tD^^i ps lySi^ii t?n .^pDnyirtDj^n .d pa 46 r:fc!!:i p2 tajyoN^TSS iy- fx lyD^yii ,:Nt: 
— "lyr^^P nyn "Tin DjyDi^m jin u^'^^'d^h 
^n tyi^yii — lyo^ns ji2 r:yp lyi "iyDO'i< 

iyi{?t2D^rD y:^n DytJ'DN*:T{?: nyr^^p ly-; 
,sm t3''j "iy25^ ,TJix ^^3 N^r,) iy:^n ynr^yi^ 
nys (^^np:s<"iD px nynj^' -:^*:^::y r« ,^t;'o? 

•^n toyn^-'t^'-iyDJix nDstnoy-ju nyi 
■■"■'T Dt^ii ,t3^n-iyT t:5<:yD ^y:};?D;:^t^•Krl. d':i2 
-yj topymrx n>j i^^£t< jym jynj^^yr'yT y: 
(nyDr^j?fiE.N) Dy:i'DSJT5<: py-jj^r ,D^r]Vv, 
,t2;i{?Tyj s-in ,Dy"T nn ."lyt^nyn xn ps 
«n ps ^n{<;v xn ooiD^tDtj'y:: iymj?"i nnyv, 
,nj''iD lyi p£ Dm: n'T ■^in lynss'iy^yn 
ytiiJi^j^^Niys xn ps vi^^vc nyi pN n:y-inyr 
jyiy^ pD lyiJ^D^s'jyo ^•-rv ".v lyvn lyioxjs'OL" 
v: ta^^tDD lyoMi: nyi t^n dj?- iv nxxnc 
46 .I'^iiK^yi lyprv's -y- -y^{^* pij?' 
.lynj^DSjyc 92 jyp'L" lynxxar 
fiJ^Q y^^K n^nyi"iy:i myi"; :xt3D:!^n nyn 
-yjQ^iK,, nynnD Diyv, ^y lyn^-ixo) "infc?> 
to^'H DJ^T xMi, ,t3p^:i'y:-iyn:i«::Ni:.n .- ,"nr^^> 
ly ^ ,(|y^nxv, yrnvN x-- -'Xi: di^dxs 
25 nyn^N lyj-i^^ y^^x p2 n^'nyny: toiyii 
•-•ii ,n^j) tapyin ,(^*"i ^'i- 21 d'^:) d^s -inj<;^ 
ly^nyii yrj^yii ,nyjyDt^nxv, Tin ,iJK^Dn px 
-yn lyo^nt;' nn px (lyoxDisy; xn toony 
i3{<;,n -iyjT3 lyny^ .D^^ny; ty^yjyjnj? |yi 
nyn t>x d^i x^'Ii) inyn n^* px yno^Dti' p^x 
ny-i Dj?n ,('ixv.D-iyiJx px ly^^^ys px ^X2 
Nn lyit^niy: d^ipd iJx^L"t:^n px t^x ixe 
-ix2i xn t3j?n ^XDX^ x''V, ,;:nyTi{^D y^i'^on 
xn px toT'^imj^s ^^nv'^ nai; njx^tj'D^n 
ytopynn ,yD'''^:i ,yr^Dy:^^x : jynnx^ nyr-eo 
.jjioj^-Dcnx v^'''r}Vi px .1 

.^ytapN'S) v:^t33''n y^i^tsv 

"PX2 yj^^^'x r^x "ixD -ynn 

-^vv, ,-i:x^tJ't3"'n lyjyii. jyto 

3nx tyo^Vi fnx,T iy» yD 

-yj — px ,t2^: D^>ii WD 

.•-n D^^ii lyn nnx lypjyn 

ynyso^x yti'tj-'n Kn 

nt2 "it<:}<;E X p2 DnyDtryn 

tDxxDL'' "lyiy ,iyt3xxtDL" yD-i''jyrtj'Oix:{?D 

,iyD>n£) ly^s iy:''n lyoxxotj' yryn pa 
;yD^n:^jyp (nynnymm px ]vd?^^ ,\~\V''^2 
-^iDJj^vnynD^n: tyrn mjnn ynyjy^p Dpyt 

^ynj?n taounK 

^n lyan lyDxxDt^* ynyjy^p -^^2 tiJ^a ; nyo 
-^■-n vp:'':''^'?? li^i tynyn px -lyD'^nD^j^vnyrr 
■•m xn ij'y-inyii ,nyanDiyt2Dn^2 lyo 
pyn^^ px lyoynn ,nnoxn : tonyotj' "y^na^ 
Dyi pa ^"'^no x ^n ps yiy^ -^nx tyj^T 
njx^B'D^n •^'myr'-^p' 
lyj^n •^yynjno iix mjna y^x yrn 
,nDxiDyn:n x "^nn ,Djyt3K-ny ,t3:'j^'x,iyD 
,'^{?: D^i: m^x ^}<;] d^^ ,ynyny^ ly^^yn i^* 47 n:«'7t:'t:^n l^s |V'7n«ii «^i 165 13^0 (r^~iy3 ]V2V^) "nj^D^VD r^np^nt^v. -y- 
t3jyD{<^"iS2 pN op^tj* ny^nyii 183,076 yrn 
nyi nx lyDjyniJ^y^nx lyrvr^N p\s ni: 
ny^nyn 9551 to^o y22^^-J^^3nnt^• T^np?n><ii 
^UK ^{^D 19 T^x lyjy^ D:n ,Dyr>K ^^m 
.■^'^^j lyiiyj yn^^3 ^n lyj^n ^{??3i? .om; 
.lypjyry; lyo ^^>?t tynpj^a y^^^ yryn .2 

orr iy-ij?iiy:i lyoj^^nyc^ r-'x d:^d ^y^£ 
— ? D^^ii lyii — pK 1vSi:n^ iyt3-25 nyi 
s lyoi^jyjnj^is: ikv. d^: ikii "^n t^j^n iti'EN 
-y; nyost^n dv t3j?n px d^d t^n px nyiD 

-^yn ,y^t2S"iP{?oyT?5<'Vi?D yti'^^n xn 
lyjy^DK'yi nnj^^ 20 yoxy^ «n pK r^j< vd 

n'PBD STs; ,n>2D i« ty:{?ipy: ,DyDnNiny:iN 
-jjc Dyi nyDJiK !?n{<v, -lyt^D^y ny- ^^r: n'M' 
lyD'^jyn n^n ,(1881 px) ryTyrtyt:)D^^N^^• 
,1887 nns^^ nyi p2 nstn^nyn oyn iv xn r^K 
--.ynjstj^s \vwi T'^^ ^''^ :Kt2D3^n ivi lyv, 
L^t^n y^D>?np{?oyr^i<^vj?D t«n pj< lyij^f'y; 
^^^^J2i? ,iyT^np^n,xn 24 p2 13 iynfc?^ny2 
p2 lyopj^my: "i^xn jyrn Jyn'3^t3t^♦ yin^5< 
."ijyT'''iD 763 Pint< i:]}V'\Q 550 
T^N 2s^p lyn ^^ni — 1881 pK xn: 
nis t3pji2 "^^T ta^n^B px nyj^^r^yrny- 
-nyiD xn ,v^-\: J<n ty^yn n^D .^^Snyor 
-nyn toj?^ .nyoys:;' tytosxnnyn o^n yn^r^ 
-jypy-itj' t:^J ^n px ,i{^'?p ,0Dnyiv px ,^^n' 
sn inyr ,D'^nnns<ii yiyts^n i<n nt<2 ;n 
,D't3-is y^^K pK yjK^iyiy: yriy^no yv^t?; 
•Q^piTpi ps n'^r'D 
ps ij^D nyi ,nKi:4?^ iyt325 ayn iyL"^rv 
Dyn ,nxnays iytD-5 ayi px ^ni?"nt3E''"in lyi 
sn t3{?n ly^nsnD^DL" N*n p2 :^\2 lyovy"' 
-^np^ns^i 44 iyn{?^"iy2 v'^ii'\P^^vi-'?i^')ii^c 
Dj^Ti ,8 KMT nnyr^ n^j ryjyjj?"i jn^yr^iy: ,yT 
-:i?n 36 P2 oci'^nyBrtsy: x d^in nrrs-D dj^t 
79 xn tDSt;'JN jy^yv. nx2nyn px lyt^^^n 
lyn^x Dyn t>x lyDyry; iy:^n ys'^yii ,ii<'^ 
nnyo o''J d^'J nyi px ly^ip^^^nx ,;xt:cr''-i 

.43 X'l' 25 pn ^nx iy;o ?nx"i ^'?r]vr<]!: lynyn iv 
aiv ,.n .1 ,ivnyi .iyt:^y lyij? d^x inj^^ 
m nnyn lyjnp -lyai? lya ria D^nyny;; lynyn 
x) iVDi^'^^ v:V2V'^v:2^ y^^x ps nB'pyn n 
~\Viv NM1 inya fi^z d^: px (oytanj^^xjs 
(oyts'^NTi^sy $?) iytDxin:xp yny-i:x xn p2 
Viiv nnx : '?ii^rD'? .xp'^nycx px i^i xn^ 
ny^2 p2 tytiXinjNp "iy2n^, vn^ ix px 
-IV iy^£ y^^x pinx ly^^xB oy px iy^''t2^.x2 
-y: mx ,iy:"'>x no ,|ycn"'tor 100 lycxr 
-yii "i:x^t:'t3^n px iy;y^".p ,riyv, ".v D^nyv, 
,D2^yn X x^n nnyn ,.n .i ,51 DjytDDr: 
xn p2 a^ix 40 v^'i :ijy; \2'?'?i^v, i$i iivinvV' 
,35 "lyj^^x \:iiV'''i? iyDxnn:xP ^m yiy!:x 
,IycD•'tDt^• 5 nytDm x px 20 -.yts^^-v x 
.^njJiv ytoDDyn xn r^x 40 ^^^ti 

XTX px njx^ti'D^n px Dnyi': "ix2iy-i 
D-ij iDiV^P Dxtnjxp X lyn ,.n .i ,^^X2 

p2 D^nynyj ,iyDD^DK' \:iz:'^v:] xn x^n inyc 
jyn x-in ,^nxv,3^t3c;' lyryn px .v: dj^- 
y>!?x pnx D^j p^t^' lycip ,iyD-i{;?'i dj^i Dsn 
^niv xn l^: piyuj^r ,iyt2x-in:xp ly^s 
.35 xn iyjj?npy:i toj^n dj^it "lyn : yoD^yn 
Iyoo^Dt^• 25 y-iy^n iy:yp y-i"'"'3 yiyi:x xn 
Dy:^''x lyit? ,iy3y^* t^"^ Qyrv lyiyv.L^'y 
px ^^D nrx nyTj>* "•nx .yi''''^ y:y' i'2 
X \V2^n ■'n p2 iy:"'^x pie* ^nxii^'^r ny- 

.Dyt3n}>*^xc 

.iynxo"i2yi 397 lyvM ;xDDD^n n'rx 
pmv rviya -in,j<!'' x to^o nt^n >nj<tv yryn, 
■^JX^t^'t2'n px lyj^n D^jjoy-i .r^ x tsxny: 
Di?n lyjD I1X nyn{<iii:^>x 39,700,000 lyry: 
fi^ix (iyDym};?yj::x) nxDi2yi p^x iy2y:y; 
-]]!:]}> t}:v .mr2: n:y?"'",t: Dny-t:ir! yiy 
T>x V2'?]}v> ,:j"nyp!'y2yn xn -.y^j? r^x t^^'v 
jycpxiiy: ,iv^"'!?!?^^ .vvDyr-px-y^^^oy t?:"'^n 
-2X2 xn n2"'in-iy2"'X ,c"iyD::' xn rx ,"itx 
lyij^iiiyj |yrn ,myn'L;*:^y'i:xn px D-iyoL'-P'-i 

Xn"! DniJ "-^.TX ^i^r^-IV'^ ilX ^m ,^"'V,V 

iy:y t3:n ,T'^Dyj ,r''x -;:xrt;'t:''''i .r'5>*'2X 
px "i:x:^-iypn2X2 yr^sy*: x lyis^v-y; d'-'V 
p2L*'n cy-i ?i'ix lycpxviy; lyrn myor xn 
!^j?>2x r^x -i^,v x'Vi lyr^DL" x ,n^3iK'> xn 112 
fi^ix .n^^'c-n^ p2 i2-!n □':!!: iy"ii^"ny; ^12 
,''i"c'' ,rx ty-i5>*ry: TS-y: cjjn t^x 121X cyr 166 IDBJipiS «">1 48 "lyny^^iD'o yin^K jyjj'mx tosnyj db^ih 

DDi^iys nyi Nn\ nys'^^nyoc' lyai? 
-K^vtjD ytD^s? >n jytj'nix ,myDtt' v"?]!^?^ ps 
,^{j'D^ ,n^yE3-iynt3y ,"iyjTia3ijn„ ytJ'^ioD'^ 
^ijj — ,1878 t3jn n^Dyin-ODJ? ,1874 err 
yas^nyny^j sn t^n d^i xm iyD^^viy»t^ 
IKS I1Q ""n^nrjyp tyt3'n„ oyn ,|yDp«T ps 
-^1 K ss^p lyT T'« wai^i .lyinj?' ly'D 
jyiij^iyD lyosijsn Y\n tyrn oy .lyo^ye 
Dyn lyjyn lyai^ ."i^in jyoD^titr iyjjsi:y: 

.nytoysL" 

lyjjsjy; ly-it^^nye lyrn lyDO'otj' ps 
-p8T t^x on lyr^np^nsii ^yo^a inytj* n pk 

.•^nN lyo 

lyn : lyj^n ^n lyty^nv yoDj^cDMi «n 
,ty3^y'n QiiN) p^"iy3 px T^np^nN,ii lyDDiy 
\V2^n Diysj^^n y^n xn ,:njynyru"iy£ 
,(y^^^8DJyD ay^^iv — lyryn ^y^s iv tsDsoy: 
annjyti^N ,Pt?t)Djj-i , nynDyistJ' - dudi^p 

.:"iy3jy:3^E 

-jsjyj lyni^^iys "^nx iy:^n lyon^otj' 
-atjV"iyn-DM"i:) D^iujy^pyD yt^^n xn pK ty: 
n pa ly^D "iJjj pN pN D^snjij pN (nyo^no 
-ms piK') jyvjN: px ,^y^'ninD yprr^^p 
-li^i lyrn (jycpNT px n^SD xn :njyDyi 
-o^iDB' 30.879 lyitjiiya lyayjyjnj? tov^x jyta 
.1903 inx' nyi px xni lyj^jyiii lyD 
tD^'« ,^^"iyo Dyi ps t3^n p^x t>n Dtji 

.yj-iv^s^: 

njs^B'tj^n nsJ px^ iyoipy:iv jym oy 
K^ii lyDD^LJB' t^^^^^D ^yoiys st pa i^ivrn^: 
:y^^y3Ki3 yrjya^Jja xn ps inyr oyr jyo :1907 inN' : 1903 inMi lynjy'? 1,813,950 


1,649,998 
tyo^ns 


237,891 


212,505 
py^'stn 


115,724 


99,743 


nyaoyDn^ii 


93,386 


72,300 
iyiK2 


76,992 


68,834 
\VDVr] 


81,589 


68,267 
Dt?T^y 


112,892 


100,112 
j^'UDsn 


198,172 


182,759 


.t3K' 


■ y-irTJi< nys iV2^ jyj'n 1903 injj' nyi ojn 
-5'nK,n 38 pynji^T ,36 d^j lyjjsjy: lyijj^ 
lyij^^iys ''D-18& xn ojjn ^mv ^>m ,yT'np 

.lynna 
-»jD Nn pa v^t^t36^• ly- lyny; t^k oy ■ 
vd'm: y^^« oyoD us: y't2fc?ip{jDyi-^»^v 

"D>^^ Dyn pa oms lyny: tar^-i .ijyn yty 
"D^K iy3J?n yD^yii 'n pa yn^n yvji?: s; lyo 

xn pa lyotjj ayn -^j^j pya^x xn 
yoD^^ - Di^"iya yijyj^jje nn p« oistoK^ 
tanxDtJ' xn lyn nnx^ ayn lyo'^tsya ly^yn 
.tsD^^s^vijD 8 D^nynyj ^ijd jytDDiy mv oj^rr 

: 'n tyj^n oj;? 

; (1903 ptstDyDB' ; (1890) jnyaoj'jyp 
Doyn ,n^Dyn3 ; (1878) yo^n cdj^ ,'i^Dyin 
V^^isn ; (1884) jTi3yi:is:o ; (1881) yto^n 
; (1884) V'^D Di? oniapjsia ; (1898) 
■iPHNii nytDDiy ,iy3j'D ; (1884) n^yanyn^y 
nyn pa ^^^no s? ,iyiTyTi ; (1903) rnp 
saij KixotJ' xn ,rva^>^ ; (1898) tDnsDB' 
lyoy-in px (1898) dikdjj'd-in-i ; (1903) 
I^N tyjiKnyapmv px lynj^^iya iki ,1890) 

(.1903 

jyostoiayT y:y^^8ay:Dnn i^n jyjym^ 
-jny3 nxny lyt^jspyn lyn : "in lyrayj 
; nypnjjisD^T nyn ,d{?^3 D^yn.^m ; r^D^ 
pn^si ; lynn^ajjj^jv nyrnya lyi ,D^jr iJ^a 
njjy: .-n ; •iyT'D8P"''^on8S lyi ,K'nyj 
-yn yamynna xn pa lyr^s ,-iynNJiKij 
; "Di3iyinija„ iV2^'?iV2 nyn ps yiyopsT 
nst "lyoyDSxyi px lypn^'a n ,yTN8n ^:^^\ 
-'?^JD lyto^x -ly-i ; ly^^yncj'tjanB^ px DSPifiT 
"^^2 Km lyini?' pK nTK t3^j D^s ,nmDjyp' 
-jxa ; Jji:yny3 lyi px -^i^j "oDjyn,, \^^x 
TK "int<:^ 8 to-'D ,-iyt3ynpyD-'''t2itf:s lyi ,^ip 
-inE' lyi ,0-11X11 'pv^iisrDV ; ^ynya xni lya 
D^: "iy3i? ,yt3jxpy2 lyj^jyn ,yny"iJ8 px nya 
.jyDfeiijyj yrtoD'tj nyji'-jyn 

->n "iyi3D^>^ lyryn px : xmix 33x 
^m ,iyi^x Diixn px yrxxn ,p^t3B'jny3 jyj 
-xnp{?»yf^x^V5?D xn v2^V)'i 7 — 8 xn fia 
'^'ii^^n xn jxT ,1903 px o^nyiny tstjn y^D 
-lys'-x ojjn Dt?ii ,:xt3D3>n pK ^^oikb ya 49 .ij«?tytt^^-; i-'W iv^n^v. n^t ler ■ODHJ^K 8 D^S DDP811 nJSI^tJ'tJ^n .p'^^J< 

Kn .iv^ji^^j^p D3n xn ps njno yr':?y>- 
nyn nxs i^'-sn lyta^snyjit^s oj^n ::nyoyT 
jyVr ^^sa Dyn i>n "tyi>^^:i yD>n:„ nyD^^nnN- 
I'lm \'\V)y tDjysyy: jy^^s^r "?iv^ v''2„ 
,yni2DnrK y^i'c^n n pN, ,:?ynj8n lyro^n 
ys^yrx y^y^s tyjjsay: lyan i3i?n dj^i jin 
t3>j -^i^j lyrn yn^yn ,iy^nyirnyt}>^2n>^ 

,iyjj"ia>"'V"iyn^K y5j'"'t3D':'s^^v 
-D^t^K' p2 Dpxr.Kiv lyn t>k ,Djyniy^E 
"iynj4<j{? iytDs<np{!?oyT - ^s'-ifj^D xn ">^n jyo 
"18S yD^^iynn xn ^la kmi dpkitsiv tsij^c 
yvj{<: is' j^T nyno^N ]V2''^-! v^v^i '^2 .jy^^t: 
*^yi^ ,ny:?ny)i pc — ,yj^t3^^JD^^^^ ps n:nc 
D"i« nyD^'Dti' K D'D ti'D^^i N jyEiKnyz yD 
•lyoD^toti' iny: iik nmta Nn lyonyj iv ^n 
s iJis'^'ti'D^n t^K tDEyniayn none yryn 
.-ly^nyv, yt3nnDD^;yn y^^s ps p^n'DiyE 
-^ijs^^^j yn^yrx tv^'^t lytoD^^s^vt^D xn '^2 
T'N pB"iyT Bts'D^iTyn lyi .s?t3^: eyo^ yj^e 
ly»o^t2{^• yti'^tDD^^K^i'i^D V}VJ2)pvi)'i n^~ ts? 
":nB nyon ,^5?oDyTn D'^je r'^ ^y ,iym 
-nyn^3 y^yoipyjiv xn n:y^nyii ,y:?>y^s>v 
-yBnj't< yjynynoyjiv ipyvysD jyrn ys^^ 
tDtjn {j't^^'^-D^jny^jyi lyn yD^yn .tJ/t^JV^ 
>n iDyii ":yn„ nyn px opyiWBnK jytony: 

.inyEy''K-':^'»x pniv jyn^i^D 

-"'tDB' ny{i'''t3D^f'i!t^V{^D N T^K ,DyjDE:^E 

PD 3JiTy^B,nt^ t5< "li?-* iy:^t5DM^ DpxiiKivjy^: 
-D1K yD'i^jnyiiyj lytsjiN km-, t^jyDK^n^E s 
-j^'K nfe?3 K T^K pBiyn "!jn:i lyt .ly^^yt^^' 
DMK B3y^ njyoK,^i^E nyi lyv, : lyDssE 
,^nKV, y^^j K iv t3Dip oy px jynnj^^ yj>n 
ivnyn t^n ty» tn jBit^ T^tk fi^x Dt^i tooip 
tji: — lyD^^niK sn -•'n i3Bnmy3''N — 
iJuy^BMt^ 15? .Din^JSJifc? ^)i ,tD^njyaiv 
siMK tiB0Np:7nNTi Dyn fim« tDJjyna jyjyjyn 
t^K ^B»s:p -iyrTt?"i ny- yD^yii nstE yosc j? 
tsi^n ajny^jy") xn ^jynnyii ,:3iL"j<-ny2^N lb* 
-DMK eijn «n DJ^v, >^nt3-iJ?B oyi ^^^nyn 
B3y»t?» oyi lypnsii^ y^j xn ike \v2V''>pv'^ 
VH pK nyniyose nyn in"'R i«e t^k -w^^w 418,570 
106,804 441,764 
114,489 ?ycpt<r 3,255,970 3010.771 >Dn ^D2 

yjynj^^nyE n^ ;n:y:y3yi3{<:nx ,{^ps 
pE DpKiiNiv nyt^t^y: x oz^^r'S 30879 
-n};?E -lyn tD^c fyD':^:^yE ,}y!2D"t:r 245,199 

.i'nKi'j -,yj 

^yDiyE iy:yDpxviy:nv -lyry^-; lyat^' 

-V2 vwcv-^'^ ^y^E >? nj^n tyoo^oL" ij^^^^^^d 

DDtititoy^ lyc jyv, dmn anyr djji k'v, ;:"iD^n 

.ny3':^i:n; y^yc^z x PDy cyi 

^m y'DNnp{j»yT:?N^v{^D xn sni pir 
ty^^KB oy iKii njs^ k px) tyDQ^Dtr |j?^^?'?d 
(IJj^^^^n ?i^y-inyv km-, mvr^ d^: Wi^^i pK 
lynyDyinyE iv pnstsK' px ij'sn tDi^'^ ou 
.ly^nyii ynn^s pB ^nj$v N*n 
"Kiv nyjmynnB lyi t^x ,DjytD'''nv 
-K1V N — 1903 pE ?nKTi "lyn '^n ,Dpsn 
jyiiyj — ! lycD^DK' loyincj 900 pB dp»i^ 
^^^n^D8Jiy2^K oyD3 ,^'?jnyny3JiN nrs 
^y^B pn Dn»y; lynt^n ^>3iyT rx ,dmi: 
lyoijjT OBn jyo dijii ,nyT>'t38BD^D yr^^s 
-ni? ^^^-i^osij Y2ii: lyrn yD^yii ,"nyB>i^D^»„ 
TK T^N nox nyn .:^n{<r nyryn ^^n [y^'^siEy: 
D^jjDNn lyst^n iy;ij"in"'>v yK'^DD-i^K^vii^D t<n 
■••m "lyPD^xnyj "iy~ rs* ,DytDBnny2 r^^'^^ 
pi{$i3tj' MTS tD^: tynyj t^k :yn-iyjj?^^^^D 
8nJi?J«Bi?nB yjnjytiti' nyrjis pB yj^j^B sn 
-3y» xn PE SM", ,iEi: diot^^k^vi;?d r^$<E 
pK ^^{?s nsian nyn iy;y: iJ^^vsitD^:^? y:^tj 
Kvv ^yiB lyi D^{< t^^nz pB jj-ny^^tsiyB xn 
-iNE ,j?T^st ,iyrn V2^vr< ,]v^^'o^' .pEiyr 
xn I y J y : lynjjiiy: lynyjy:^}? tynnj^^ ny^E 
,.n .1 ,Dior:rK>vj^c i n ss e t3^: ,jj"ny^:y^ 
-jjn ,ion nsjK' pE ni: ,^3";-id nnnx pB o'; 
-■•n pK .jyf'f'stEiJ^: t: T 1 D y J ^t^o oy" ]V2 

.iy>^s!syj2*? iv* 
-^yB 8 pB Dpxi\Kiv nyt t^« ,Djyt:t3^^- 
.^yE ,-^"in2 ,tyi"iyj ,iyoD"'t35J' i^fi^^^^c yvts 
«vn lyD^nDDf-sHrx ps lyijyc^ny^ "^ve 
^MK .ODtsnioy: ^^I'Dy^Bnyn^iK ,DnN t:r\v^ ^y 168 DSJip'.:; Nn 50 lyi '^2 ,?i^^n yinyia in{^ ^n ns 29 nu pN 
.-iNiJN^ iyD-25 nyi Sixn nyoony 
i/K'^^nt^s;? xn n{?n t^^^v nya^yriyi j^n 

Ivt^jjimsyT 62 t^^ny^ny ,n y : ^ j y n 

.1 ny D 
-^nNii y:i'ioD^:^N'i*{#D 6 yoDpivSOL" nh 
D'o fyDj?DiEyT 6 \v^r]vvnv lyr^np 
-"ly yivt5K.inyD:{<;p j<n ; rycc^tot;' 465,738 
.1 ,::ii0,278 n>D iyt3{s'Di£yT rv:{s'rv lySnyv, 
^nji^v v:v' pi: CDl^yn x xm ny;i"':yT: d^o ,.n 

! lyOD-'tDL" 

VMi^ iv^v'? NH jy^yii pEiyn -:nj oyn 
T^t< DJ§n D{?-i ;n:ypjy-iy: ,fnyt2t:nyi: p^r^^x 
P2 ^^'HD lyDony Dyn px lyij^ny; n^j^ry: 
«n p2 DP1KV, Dyi msc ^yp^taix w^V' 
.tynpnnDn"iJs^ xn ^2;!? oiyoL" yDm: 
-iKQ t^K IiDiyn Kvv ^yi5 lyn DDy-iyjjix nm", 
-^'2 nyijyjSs^2 lyn DT^M*,y2 iyD{?:y^ yiytjix 

: ^y^sc- 
nyi t^^nyiny ny^nyv, i:vv)i:s 850 d^d 
,iyDSt2i£yi 8 myt:t^'i{?Q yin\s d^^: pr' 
-nt2 854 D^o -lytony yiy-i:x rv2r£ -uyinyv, 
-ly tyoD^Dti' (^n}<ii* yj-'n^yr xn uyoD) ijyr 
f'ya ^nx ^j^d 6 x^Vr inyn ,.n .1 ,50 iy!^nyn 

•lyt^xDisy- 

Xn T^X ,iyDpXT "l!k* T'^L" T^X D{?"11 px 

]VD ]VP tymtji .Dnnypiyc ^^^D:yr^x ^xi 
VD'?r]V):vi ps tais oyT px lyjf^^pyn q^^ -^n 
t3j?n y^^yii ,^^t3-ixs x,n ^^•"v, ,iyDxtDiEyT 
yin^x ^{?3 ,D{?n 23 pa 8 D^nyiiny ]v^-\ii.i 
:2:vPV'^ i2': ^^y k^ii nnyn ,'qt?] lyoD^Dc 
-{?n yD^y^i ,iyt3D^'?x^v{^D xn .ty;ijx^ny2 
"pxr t^x lyrivyj \v'?r]ii'\) y:nj?2 xn ""3 iy2 
lyni^n ,iyon^nK' yp^x ps o:yvj?ns 59 ryo 
yr''?x ps DS^yn x x^n lyrjyii nn,*?^ nyn 
ivi r^x oy XM1 ^''?'^iv^^' ,px ,iyco^DL" 
nnyo o^j djjt t^x ,iyt3XiJxn 13 ps Doi^nys 
p£ iyt3:y"iyQnj''X x,n jyrn n''ip ,t53y"i x^n 
-■-n ps iy3J<;ipyjDn"ix ty^-'t^ixs v^vi:^ xn 
-■'n px -lyT^"'^^y^£t^' xn ps px oyiuxp yiy 
ly^'n ■'n px ,iynDxp?2''t3t:' m^' lyoipyj ly: 
.Dynn{<;\s*o xn ty"i5<;Viy: 
-^vv, ,r,:no xn — ,iyDpxT ypxt: iV2i^ 
-,v -n^' rviys n'^ ,1867 px pic joj^'h y2 nyi:yDXB:ix jx vw p^^^x nxsny-; ypxt: 
.lyjjy: Dyn ixs tD^yoj^c 
y3Jxo px vi:'!: y^^x yryn ay^^A* 
"IV jjx^nv jynniy: to^^^n oy yn^yn ,ynyi:x 
-^ytDiys lyn DJ^n ,-^^^njnj ly^yiBti-yn 
lyoo^t^tr yt^•^t3D^^x^VJ^D yjynipyjii- i^^^^^^c 
\vp |yo x^ii j^iD^nyn ynyoyij ^y^s ,^y^E x 

.ty:^"'T 
yrt^D'-:? yj''v:^^x xn ta-'j ?^x D{<n nynj? 

.oxn^iryn-^nxTi Dyi ps to^^r 
y3''^nyis vn^-'^ yvjx: x {^n |yj^n oy 
lysx^D^nx lyr'yv, n^ts yD^^yii ps lyjjunti'-iy 

: ••m 
-pXT nn Dnyati'-pn2xs yD^ii:! xn px 
xn lyrn lyt^ij^n i^-'sx v'<'\\}v'?'?v^^ px lyo 
•tyopxiiy: pnxDtj' lyno^Dti' yti'^tsD^^x^vj^iD 
yjj^>t3D^^x''Vj^D yoDrDDm •'•''nv xn 
8) njy:y:oix nn^x d>d ]^'?iv2 onyt^jyv 
--lys lyns^n (^m) :-iuDxn px (jyt^np^nxi^ 
D^n p^iyn ,!^n{^:;:yDa^t3tJ' ny^n tonyoyn; 
13^0 jinoxn px njyr^ito rv3x ps 3np 

.ijyT^io 5i^yiiv 
,yt3D2^^nyns dj^i t^x dj^i px ,Dyi nn 
-jo^tati' xn px Dpixr "lyijyo^nys x ijn t^x 
.{yr^np^nxn yjyn^^i^nys y^y^s iis [yo 
-Dyi2 px tyoipy;iv fx ,^y•'&t^'^''3 div ,^nx 
-:yi;xn px ,3300 nyiorjyp t^x ,4000 '^'? 
Dnispjxns px ,1100 v^^^n px ,2900 jmn 
,900 oixotj'o-ixn px ,8700 y^fjxj p^xo dx 
,2800 iyjrsyr-i3^0J px ,2200 \v:r^DV px 
px .2300 lyoyn^ px px ,1400 nxo'^'n px 
— ,t3jxpy2 to"'j tyt:xt:^iTyi y^^x lyrn "^fc?: 
nyn ^''XD ,"iipjxs nynyipyD-^oixs nyi >'xd 
yn^^n tyj'^n yD^yii p^t^t^jiyn "t3D'j5<in'Tiyn„ 
ly^jjipy; in^^^-^xn \V2^7] lyij^ny: iy:j^^K'y; 
x-'Ti inyD lynn^otj' -ijytnto ^m fn "-mv ps 

.1903 px .d'T'dxe.'.t:^ 
D}?n V2^V)) ,y^t3x-ipi?Dyr^x^vi^D ,xn .'?'.■ 
-}i?ns nn^x Dn^ ,to^^5?ii px tyocr^K;' lOjO^OO 
117 :xt3Ds^n D'rx iyn{?n t5S"ixny3_ijit55^jii§s 51 l:«t'l^•l:^^ ps ]j;^ns*i: s^i 169 .nonj P'DB' DniJ N {^T T^N 

D^j lyan ^yn lyi d^: ,iv'^ii^^? V'P o^nx 
onyn jJSTyrPioixnt: s nxa fij^or p^-) 

Dfc^Tl r^i? ,r^S DJ{^T pN, D^^MI liTN K^V. ^^ 

D^n^Q \VD TN ,t3a^>^3 dps:q lyi ,d:vp -in\s 
X toyDn{<Tny toi^n jyo rx jyjj^^t^'y: ^n 
...ES^p 8 jyoipy: r^x oy p^* '-^V'l 
^^xs jyryn ps t^n iv ,y^xi2 nh t^n 
-y: DV'?'?^ ^^:?pnni yiyr^ix 0^:^-120 y>^N p2 
"lys i3^^{!?ii nox nyi D{>*n iyi{^v,y: d:5^t 
■^n Dyn {^i tx ^^^:yn d^' oy t^n ? d;:x:^ 
nT-DSQ D{<;n ^n Df^ni,, : riyj: D'pipc nv~ 
Dit.)) to^' ny3{^ fySnyvnyi >n ,'n ly^'nyviy- 
? "tfc^Ljy:! |y2{^n ^n 
ini^^ ly^D ycDvy^ n:t pc yoD^t^'y: xn 
xn px toxftj t3>: T-'X oysy tx cr^niy: 
: y^t3Xipfc?cy-!-''X"'y.N;D ym^n yo^n: 
yj'-n t:)^D :i5<;n - ••'•tsixE lyjyiryn nyi 
n ; pxrsK'yj^fc?: tynsy^'-j' pn t^^^D ,mp'ir'n^ 
; x"i^n-,D''o px i;ini!: ^ixe pc |{^^^^xJJ•'Ty-"l 
p2 r^^nya px t}^^i'x:;nyi y;imyj3ysL" x''- 
T''i^2 lyry: 12^: r^x yDf'yvi — ,f'yEE'''k:' Q\)is'2 
-:V'''\^i2 ps oDi^-iya nyi ; tD^^Tp:xip 2V''?)'^ 
-D:y^xto \v::v nvi p2 onto oyn ^{>': :nz 
,xi^'''nt3^D ,iyTry-n ^ ,i''5^:yT5?i w^^i^-i 
-p X T I "> X nys y?^x ,:ii2:y^"^xr2 ,r':?^y:: 
y^^x xn .!^\sEiv t^^p n'': t^x Dvs;- ! i y d 
'n ,"T'T lyti'M':^* m^^^c x iy2{>*n y'^^ys ly^E 
^SD^p x^ii lyDxnix p-ixe^i* ■'Itx D^' iy:^^r 
V;, ,^2V'?iVi \V2i^r] "i^c DJ^ni D{?n p2 w^i^t:; 
T-yDS^'Miyi ^''y:L" ,iytor)^^nny2 nyi px 
|?i{.;: tt!?^^i^5i^>'''yi y^i^'Dn xn iic Jixr'pr}^ 
t'''X' ••:2i:ynyn-t3Dy"i?nx'n xn ; -i:x^L"t5'n 
•ps tJ^tD nyn ; •^'-nooy d'-c jysnnyc jyo^nE 
i^x p^nnD:yDxo nyn lyjyvi yiyi D'^y::yn 
; 1906 px D^njxn px px 1905 px x:y^ 
,iyD>n: tyjn:^yToyT pic \^^ nyaxiiL" "ly-; 
TX nnxEyj nyn iv yji:2 ^ynn^E lyo^nrntDX 
'?'?i^} njx^tj't^^n "ixE t33yi^nxii d^^t if'^Ex 
xn TX tST'niyn oy^^x dj^t — piyn D^^ny; 
-ini jyo'-n: Dyi px — p:x"ip t^x nrDr: 

.eii3 ly:}?^!^:^^': 
iy:n-iy3 iyi j^x ^xi:xpd -ly- px 
'P^'^vi DpyT tyn ,it|:.''vpx"iyT"Do-iy"in{<:i:„ -2y^? ^j<:jnyi ,r^y3y2 Donyii' -Dl^nymy ,pn 
nx DT^niyz jyopxT v^'pv^ yTyn — fy'03y:p 
xn fyny:i n:x^c't:^n px xni iyDD3''^D''n- 
pE ^nfc?i' ivi 'ii.: \2': lyoxoiEyi yo^nyv.y: 

— .lyors^t^w' (yt:'^DD'^>v}^D) y:y2yjy:2J? xn 
xn y^^yr, t^x ,y?>y3xt3 y:'^^p x t^x ::j^. 
-^'oyn i:xn la^^vi nyi pE pyE'v ync-y 
yo^n-;v xn jy^nxii xn pE nnj^" ny-; iy£^_ 
^i}>'i' xn yot^m x>- px lyDo^otj' ^n^^v xn 

:;xDDD^n mv jytoD^^x^^^j^c yol^-yi^yx 

tD^nynyj 4 — 87.786 — 1881 

5 — 128.142 — 1884 

t^,- ny:,,p • _ 149,270 — 1887 

t^i^nv^^v: 6 — 241.187 — 1890 

7 — 270.654 — 1893 
" 11 — 299.190 — 1898 
" 22 — 441.764 — 1903 

8 — 418.570 — 1907 
p>x -ii: piixiyn y^^ynxn yTyn px 

22 xn pE TX T^x D{?i px ^i'n'E y^yp'to-L."- 
T^np^nxii p^x pi:i' t>x 1903 px yt3!?nyv,y;: 
Diyn nxBiyn dj^Vi ,|y:jxjy: lyn^^r'-iyE ivn'-^t^- 
Dtyi ixEiyn dj^ii ,iy:jx3yj jyij^nyE lynnE 
.lynpntDDn y:y-i{^>-iyE 14 to^: 13 pi2 ]V'2 
oryi^nxv, "\V2'"'?:„ x pE nL"p"DL"': iy:x. 
!i:x;'t;'D^n px t:v'x "t lyzs^r 

-i^v. IV t3:^"'L" tyopxT :^{<;'2X iv~V'y> Pix 
-iy„ y'uxiPJ<;oy"i''x^v5^D xn dd^'-!^ j<'"n |yT 
"lyi T^x ^{<;rD ■'m .ex!^px "^j^:: tt "n:^"in 
,1878px : jynj^ry; DT^ny;E'ix ;xt:L:D^n 
iDJ^n '^Dnx5 xn .1907 px px 1887 px 
"E-'-ix y-iy^ ^j?*: iyt2X"i:xc |y".j?:^nyE jyt:"}?-! 

— ,jy:ixvy:pniv ^n D{<:n x'T lyE'^ ;:n'n 

.OV'X T'E r{i?'2 ^•'V.V 

-{^^ -^M Dr'^}<:Ti ^yp^Dix p'x x^r, inv^^ 
px DioT^^x^xj^D cy- lyz'x lyn^n-j- \vr 
-L"t3^n px t^xxoL" fynca^n cyn ,n:'-'>2 v:v' 
■^n ty^y^^ "iviy"; "iy25>' ,^{>': or\n n^Ex n:xr' 
yTyn pE iv2''mt' iv~ .y^ynix w^^nv: 
-"zv^ ^n Tin |y:i:it:3X"it:y2 yD':^ry''EnyE''ix 

— miriE lyt^^yvi y^nt^y -^j^-: t:"r ti: ty:y: 

.4 

n^En xn t^x jynyTy; t:*s;n lyr X'v 
lynyTyjD^ix t^jjn xn xmi "qnpyic' 'ux t:':. 170 ta£5:ipi:f ^n 52 Ii£3 t2K \VD Dny^^-iyc fyenj^- ,J<pnyoK o^' 
400 yont? na) TJyT^ID 120 1906 V2 1904 
.yn^ K?D -^n ODjitD tyo ti« lyoo^OK' (n^yr^D 

TT riE n^j<3 oyii ^y^yn iy;^3^yny^ 
-^^DnstE nytaDDyj lyn lyii p^* tiyn lyrj^r 
lyi oyi^ .tyoy px ly^oKtiyE "^n oyii :i{^d 
s ly^'T -ysBDyp iynyj{^>>fi^{<tiiyT ny^^N 
DD'^" iyiy:{;?^vi^{;?iiyi w^'?^ nvi \^^ pvv. 
pK iyp>tD>^j?E "ytf'^DP^iE,, y^^s' |y;y; 
"?yn ,jnjyiiyn xn pE lyDsta-rvs^E yajs'^E 
in^N pK m) jyn iv :yn ps jny; n: lyp ys 
.nDK'j yt;'^!??ynyi st ,yD>n: n ^tt e'^yExv 

|yt525 Dyi pE typjyi:x Dy- o^n pN 
:{^t2^^t3-isE iy:yDy ny-i Dyn ,1907 n«i:j<> 
])» ! "K'-isto DJ^JSJj* i^iiy^^i«j„ jynnjt?o{?p 
•^ijj PK — DDiymjjs rv'i'tJ'iiiiD oyii |yo 
.yjyn y^>j px ysBoyp y^j "iv — dp:''? '>n i3B^"imy2^N ,yD^y'n ^^n jytsD^jj^nniyi 

s Dt^n Diyn oior^N^vijtD "lyi ,tyr'»tDtJ'j'iya 

"K'yT ti«- iv^n^"^ pK iy:nyDij.ii r^s jjjd 

xn t3^j2 "^iDDD lyi px ?-iy^a8t5py2 

,p'nt3Djycs!a d'jie y^xiE lyn px d:j?':v 

-:y-lt;?t2 D'^ynys DsstTTixiyE tDj?n nya^yn 

3i:yji lyiiyj d^j p^^^x dj^t o^^tjii ?;]Tiy'i 

nyoxii yiDJ'Sp-T'^K 'wnv'i x lyD^jivB^nx 

?Di»TNmnt3:y D'-iytD^^ms oyn fi>iK 

,D'ynio D"ip itj'^ nx 

•D^ymn N^ iti^y "IK'S nx 

nsE p^'pi i? pn OD^^^^y^E oyii n^so yryn 
lynna ^"ii ,i38^B'D'n j^x '^tonss xn 
lyamytsjiK ]Vf2v: iy» oyn nytDye.e' nynjj 
T'K n^x^K'ts^n : ty3"inytD3i« ,{<> ? poy oy^ ny-iy: y^'r^Dfco t<n 


,|yin^iyB lyvjxarx ^n lyatjn — ynj^a 
.irp I'D^o pnt: "IV Dj^tii ,r"TjyDm otj''": 
— .t35i?^pyj yni^n >t ^n tDt?n — ?'n'K D^m,, 
ly^ijT ^n ,ly:i?^t^' "^j^j ryo no lyirp yiynox 
^i^r TIN T'^3 p'p ,Ds^n pN /'jy^ncj'DnN,, "qn 
Dijn'D >ii '•us ,'^n DD>n ,Iy■^xt^• iob'^j nyi 
njuyj N r^N'D tn ,tD^D i<'D ...jy^jnyj oy 

".nrp 
,irp njiry: x jyiiy: t^x'c : ■^^^pn'-'ii jin 
I'B^ix -^y^-iyn yto^n ys^^toy o^d /'opxByj,, x 
yo^nj D^n ,bj?p lyj^DJXpny^E jyom; iv 
pB ,^nD D^na ,t5'n^n j? t3>o tix fyj^ix ym: 
n:yn^>:B' ,'n>in x lyonyj ^n ^^n oy lyjxii 
px ":j'^t3ij'iy„ V'p ^^'2 ,vi'?^s .^'i^i^v: 
Dx^2 lyjy^yj t^x ,"ijyjv„ v^p tas'^j i^^bx 
-yj Di^D yiy^ idj^h px oya i'b^ix idxo px 
,|nyT ^t?.T tyD ,tyD{^2 n pix nyjynit*' n \vt2vn 
■ytDDj'B X px ,nDB "^^i -^^v^ 
nynjixii "^jji jix -lyn 
,iD3xrD:j>^nniE lyivtr 
nmnx 'i ,yn^{?: toj^n 
-yiiti' "nj^j ,3^ni D'lynyj 
X tynnny: \vn^')) vi 
D'omax '1 "qn tij^n ^j^nyi n^xs .Tiyjiv 
.Dinypyjiyn^x mi rnn 
n finx Dmx r^x ny:nu-t3^yii ny^J nyn 

.1nt^•y; t?'^»"i^ot;* x o''D t^^tJ* yptaa^^ 
— lyij^iiy;! ly^yByj dh^x t>x 3''injj? nyn 
-yi DJ^n'o tvvi ty^nt^' lyoijyj t3j?n "ly px 
IV : tDBixnya t^t^'^j DJ^n'n tyn pix dbixt 
,ty^pni D'^"'2 ,iyii?3 D'-^n tv^yna^yj Dijn 
|i?Tyi niB' X tni? tDx^a px tynviJ^n d''»»3 
,nx^-n'n lyDDyiii^' vivti'?v D'yn^i^j .iviy-t 
n i^'B« px y>Dn "lytDio yo^x D'nmix 'i 53 .nyiy: y^^^'o^s «n 171 -yj ly^n pK lyo^^yj dmp n ly^j^n pK m^n: 
-:i^ Djjn 1^: "in t3{;?n "ior„ lyi .t^DsiK'^yr 
'1 I'D tD'^yiB'yj t3j?n vn'pi^: i^: .lyanny; 
inyj lynnnjtj ly^tjr nynj^p n rx j'dhi^n* 
man jyntjn — ,nn2 j'dj^j ti^ny -nn pi< 

{:)ony: ij>p dj;?i lyjj^ni tie ,Dy- |y:yn 
Dnnn v^vt^^v n ps nn px n^>n oj^n ,"^n 
-^y^Q. T^K iv:i^vv: ,Pin:y2 ^yp^DK- >^ fyoipyz 
^n Di^n D>>n .noN n'lv tsjynj^j lyiiy; :^:yv, 
n I^yDt^'■^ys iv lyny: p-iyT>^^ ^^n cnnsy: 
s D>j3 t:-iynya dh^n tat^n iv^v ^.i^: ,'n^r 
yD^y^i ,ny3i? \)}pDvr] ; DyiyL5:>>< lyDsiitj- 
,DTDy-iyt3rN i^pM yjxiE lyn i3>o ^n oj^n 
•lyrj^^yaiv tstj'^* -qyistj'yj xrx iv jyo oj^n 
,iyt)iyii nj^E vs tJSSiiDy: x> i;?^sn a^^n 't 
"'yj ot^n D^^n ni ,^j!?»r>K ;njyiymyt2Jix 
-y;i DH^N Di^n ^v:v' px ,piyT'>^ iv tDy'jyc 
iV2^ Qi^n n — ,^^10 tysi<;':i): t^^o toiyn 
^T jyns^n ivi^in n .lyj^tsK-iys t3L>'>jii^; 
yD>^t3y CT^^^yj "^t^j tjt^n n px ,\:)?ii}f:iv:i 

."DypNDItDD,, 

J{$t3 DDK n y^'^^nyi to^^n dh-idn 'i 
*y^^8Pi<2 ny'>T f>N Dij^ D'yi!5{^3 jyDi^nDiyE 
,yDps!t3 n tyto^snyj ^j^.; cj^n ny .Dt^np 
-ijyjiv D'-'V ^y^D Dtj'^j Dn^K ^^3 Dt^n ya^yii 
ny^ tii< ivvn njytar DyD2 t3:iy^£ px jyc 
DTiyi ,Din,'Qy: vi'pi^i Dj^n dj^ip n .ty: 
-Vi Vi^^: nyn"" p^p nn^s px dhidk 't dj^h 
Dyp^K'DTKpns n ,t3^^y: "ij^j Di^n pK Dsn 
iy T^x ,ny-t nyo^iN .fyjy'ajj dk'^j ly^i^r 
pyi^s |fc|:p iy Dj^ii ,iyiynaiv jyiiy: i5»^:i 
Dtj'nynyj oj^n oy inii ,D^^n iyi ps ry^ny 
-'N t3:jjpy3 Dtr^j Dj^n ny lyn^yii ,Dnt<^^ {<m 
Dijn :yiD ytj'^DTtDB' yjy^ t^s .lyj^^nDiya 
"lyji? DK'ij tDBS!{j'-iyn i^>t didb' px lyj'-'p 
-jnyiiyj tV3t?n dj^i"; ,iyirp n i^^bn ; tajyp 
o^y^ rynijn /'"^n,, p>T inq aiyD^vyj '^^i' 
•ly^nysyn yj'>T lyjt^iDyjiyi^N ^j^o oyny^ 
jynyjnycjiN -^n y^^ninyn Dtioyj ns^n ^y 
iyonyj2{^ pniv dj^t oyii ny tx ,jnjyD^ii 
^n ^>n lyKnynDDD^yr w^V)) pmv tsyi^ tix 

.Tnn px 
.njinn "lynjs'js? ^ii tyiiyj t^n nna nyn 
eny-iyj dh^n pc jyo tstfin ^yenytsr pN px noB "IKE ..."i^D T^N nyii ,!:■'? oyn t^k d^^ii,, 
DDKoy: n;"inn ]vi'^i$i d^o Dmnx 'i \V2^n 
nyn pinx ; jyonE ,D"iy^>T nrp yoDD^y di^t 
n Fi'iK ;n:ypip dk*^; ,yi^j?3 a^n n:inn 
"iv ,m2i-ip pK niJDK' yin^N y^N pB ni:yD 
^yo^n K in^K Dfc?n Dfcin ; DVJSDyjonx pys 
.irp-iv |yj:K;y: nyiiK' t>k n px ,t3nKK-iyc 
TK lyayVrDoyi pE yT?fc?j t^k nna mv 
I'fu jj^ts D3S n .iy-i}<;ryj unyj! iyv:stJ 
,iypsn i^^K Vi< lyD^sny; lyD dj^h nnn 
^iTN lyn^^myB t^k njinn nyi pB lvdjjh 
y"i^}$: m ,t2Ji?py; at^n iy» in ,Dpyny; :^y^E 
pN .pnni ^m lytDDnnt^ ,D-iyDmyE oii^n 
: "lyn^^sy:! x lyv.yj d^^v yvjn; ^^ t^n ^*p 
-ynnxD 'ni^ n ,tDiypK^By:i D{?n jyivix pK 
•^n pK D^^nN nyn ^^3 tDv^v,tj'y: tyntjn on 
,iy2{?n ^n jyv. i^^bk Djynpy: n:yot^' 
^^D TJj^a X lyjii^tj'yj ^>; pi-'ix ,n3ynytDtJ^ 
-n^:^nx Djy^E nx;?-n>n ; "jyaipJXB,, x c^r: 
n ; "lyB^yn,, jj^is px r\w li^B x pi^ix jyc 
Di<:n ,pi^T X jnjypnDtj' ,y"'Dn yaxa yo^x 
n .'^y^p'^r^x n nnx tj-iyr^^ny: jnjyDi" "^n 
iy:nny^'jnyv pE jyjxtsK'ya r^x man 
,l'»'>n tyanny^'j>>3 jib ,pnyT^^^ "jjv-xnrs:^ 
]r\^ ,^y'oin^ x D'-iytsaj^D x D'nyD^x ^yi 
lyD^xnyjB^ix -^n tajjn 'W^^v)) ,vr2^r2-vt^^\:) 
lyn PB px — j^in px i'K5m3x '-• ''2 
-ji^^Byj ^n lyat^n >n .lypoyn lyanny^'cpyr 
lyjy'njai^f iv DD-'^^'syj ,d^e n iyt3:"ix t^nyD 
"lytj'T iDK'^j jyjyr ^n ya^yii px ,^v:iV?vy x 
"ijjj T^x oy D{?ii ,Dyi ay^^i^ *ii?j jyny: y: 
-yj pynjirya x it^ij dj^h cy 5'^>'n p,x .D^^n 
v^v^ ; :'yoit3yi px lysy^Lj'ivi^f oyEy p^D\ir 
■^^p px n:^p D'jiE lyBj^^yj "t jyjyr di:^d 
oy lyni^n ,ij>p d'w "i^p "lyn pB p'^iv px 
y-iy^n 12^0 ayDTiDti'ya px D^yjr^y:onx 
tDDXJ lyiD^n "lyn .■^y^rix n t^x -yj:'B 
^nB^yj rtjDyo x d^» onyEDjyyj tiM-iyr^ etjrr 
^n e^y^B V2^2 n px ,f'^vr |yt3>>"2 i^n pB 
nyB lyjj^p tatj'^: px ,n:'n n 'v jyn^^no 
px nj?3 r^n -lyr:!^ ly^t^r nyn:^p — jnyiDB' 

; Din^ "lyn tDin'^Byj Dijn ^ynyi Di>'-i 
DH^x Dt>'n ,tyiiyi "lytj^y t>x ^y rot^'n ,^yr^^^ 
-{?Dnx':x 1XB ,i5Dnoix toB'^: px ,|yt5*'xnyi 
^n^x pB ,ypDyn ; "p^ot^'-nai^,, px tDyon 
^n tDt^n px tyn^'3 ^n oy^Dxy: Dt^n ,t5'n 172 t23Jlp*iX N^- 54 ,j't3''D lynyn t^vyry: •^^r Dj^n n^ — "iStiii^c 
-n"'- ,rj-inK piN"i nyjj^ViL" i'o^d nx nyT^'-K 
Di^K' ."inDo 112 ni< niin pc ,\^n D'^^{^ 
:dd:'ipiv n simn lyjy^s v:^^''^ to^nyviyi Dj^n 
; ^yn{^iis:ny2''n x lyjysyivE^ii^ t:i-\v'?p ny 
..K ,£:2y2'y: :^^ij?'n s oy r^x ijy:yj ny^n px 
- .nnic T^3 D3{5-imyD lyj^ tofc^n nrs .n .r 
jj^on^o ^{^: ,>{<t2Djyn ,iy:"i{?^ s^nx 
Vi'?i^} .ly-inj^icy^pynfe? p^j^ieij^e ca^i r^x 
'n ■'n ivi:'!^ n tytay^yjiai^: lyiyvi t^tjin 
^{^: OK'iy nn t^x tny: ly^j^r ^n ,j'om2N 
nj?j .t'm^L" n^D lyons :;y''?iv ,jj?u ly^Ssn 
t3J{^ryJ3^f; ,t3jyjyryj2fcit ^n n{>*n fy>o n!?'X2-'V, 
nyiiyinyp-iys "^n toj^in imc n n^< ,""^3^^\, 
r^p ny":^p n piti* ot^n ,^yDyj riD^n k ps 
toTiDy: iy25$n >n px jys^s^nyj ot;'^: "^xr 
.mn px lysy^cpyviX t> 
■V)r\ px -\v~\V2 nmix 'n ^^3 jy^y^ dj;?t 

.D;yVi pn pyiix nyiyni "qn t^x px Dn^x •'^ tjyn nn^ i'^j^j tx ,:ji:D{>*n 
nv iyij<;nyj t^x ,^^toL" ryiyn -wivv^ vin 
fyjyr lyi^^p yiyo^y n /pxd nax .Dtj'^j 
''•n ,-iyj:^E r■'2{^• n n^ix ty:xot^•y: dh'-x ixe 
■^XT i^^p p2 Qi^n ivii^ "lyr^^p ny- ,iynnE 
^n ty3{?n ni^ip ym .tyom o^j^ny: \:>^-^: 
-'■'2 px ,Tnn |y^]x: I'nyn^x ly^j^ntoy: "-ne 
.tysj^^K' jyTJ^^y: totr^j nyr^p ly toj^n, t33x: 
lyoinyv "^n tojy^E ,ti'jy»pnxo d^x ,yi^{^: 
D^\nx tys^i^ n tJiy^c dj^ : lyp^otj' ^inx 
]^N ij^p pa tys^i^ t3{^ px ij^p D{^n iy:^njj<: 
.jyto'^y: yn^^n ly^j^n pisnyn pix ,t^nx n^^np 
-nya niyiiti' ^{^j yi^{<;j oj^n ny^x oyn iv 
nx'jx 1^ nrp Dj^T iy3y:in{^ ."^^^o n ly-i^if- 
"triy : D^j$iiy:i ds^""] lytJio n t:{^n d^-'Hx 
-"•mv px ,\22v'?^ pn D^}^! nn-'X toyn ,Djyt5 
..."lynj^in ij^^s nynDJ^j oy tayn'n,, — Djyto 
-j^x Dx'ix lyonyj ^j^t tyo jyn^^nyj r>x — 
nx'JX lyjicy:! ^^n \vr2 V2 .t^nx 3idk' 
pD tsyiiyi^^ny: y^^miyt 12'P c^i tyo t^fc^n 
nyn' |y3-i5<:nyD nn^x n}<;n jyo px ^ytj^y^s x 
; Dx'JX iy:inpy: |yo D^^n ,yi3y dx .\v^^r2 
■Jiryn x iyny:iy:n{^ nrp I'tD^n in.^x Dfcfin'D 
t< iy~i{?iiy: T^x 3it3ti' px px — nyo^v lyn 

.ny^ttOB^ ^yD>3 ■?*<:: ,^2"i ~iyi tyiiy: t^x p-:c .^dx :{!?tD x 
D^o VDi']^ ,P^fc?3 "i5<iB y:3r d{?t ;p''^x jyny^ 
lyinj^si^- iyoipy;i lyjyr ,i'oi^tj' ixd in^x 
-ijy; ,"^n DnyDtrnys ,iy2fcf;n, px nnn I'anx 
oji^^y^nyojix ,ypiyT^^!^ .nsxti'iytjx'np tyo 
pn lyrmy^ oj^n .r^^riEJ 'n no^a pn pe 
,:n3"'x t3B'"'j i^^sx iy DJ^n^ nDixiiy; ; nmn 
nyoj^E t'ixE py"lt^' n nn^x •'••n t^j^n iviyn 
-j^n ■^5^1 ,pt^''? D{?T iyoijy:2J;> id^d i'ixd px 
nx2 '^v'?PV2 n px Ds^ijpyj nn^x noyj n jy^ 
-•"ni n .^y:jr Ip^ixn x T'^x ly tx jyn'^v x 
njyvjxtoDnx ,d^d inj? ly^^^nyj lyjyr -\V2 
Diy^jy-i tDJ^n ^ypy^ I'tJ^n ; Doy: n onx 
tD{>'n T^p px ,D'l:7t^' — lyEJXin i't3^?D ,yonE 
y3j?2 n .nx:?-n^n yDnio n jynyjy: jjiddx 
D:nymxD n ,"i^ynj?3„ "^d x lyoipyn D^^n 
y^x tix — lyoyjiys \2^': "^mx jyn dj^h 
•lyiynsiv tyny: lyjyr 
ny^^j -lyn ij^j lya^^nyj t>x fynynsivjix 
pnxnt:' y^jt^oynyv n^ t^x Dn,^x .p'-^x nv 
DDXDy: Dj^n ny px ,iyn5?ny^ ly^ysyj ^itf^: 
-to:x tjaixnyn oijn'a tx ,tyi^xnyj y^^yTx 
iDtj'"': oj^n y-i^i^; .pnx t:^yn nyn px lysn^ 
DJ^n px .o^yn nyn px t^x n ixii ,0Dix"ny: 
tDSj'^j ijyn n pa nrp Dfc^i jj^t: lyvJXJ x 
p>x px jyonyj -^n D^^n ny .tyTfc?^y:3{^nx 
-yj pn ; D^y^n^ si^ix m ,\^\^ p^x px ,'?)p 
^^-'^ ,'iyDiD "lyn nyonx ,Dyj''p tos^n >nt^ 
nyi ?yD^3 x nj^j D^iy oyn tD}?n oy ,t2inny: 
,'^XT X T^x Di^i„ : Dnyn lyr^x mi ,iyDy 
{^T T^x yy'T-D^^n ,iympiy3^x tio'd V2'?y)) 
T^x nyt^ystr — .,."?iy^nK' iv dj^ii jxmxQ 
■^n ]V2i^r] nn^x t^x ,iynj?iiyj ly^xiitj^ '?)P V't 
j^^tonyn ps^ lytoijj jyi^^^tj'ivDnn iynnny:jj^ 
-"'^^ T'T Dj^n, tDSXJixs tati'ny j:ipjyip px 
-J1X ,iyQny: tavy^ piti' on^x Dj;f;n'o mi ,v'pV2 
.tysi^.^tj'yjr^x dj^H; px |yny:y:iyt3 
-lynaxjxQ -qn t^x D^iy iyi|yii ,:{^D^''n 
n ij^j lyn^^nynyn^x jyjyT oy px jyjjxy: 
-Dv D^n^Qiyn n^^ny "^n iy» DJ;?n ,vtif^D'<'^n 
V'p ivn^^i^ \V2^r] Dv^n ,iy3^ni n jn'nit^ 
DvyTyj oi*y^ ^n lynj^n. ,t3xny3 Dt^^j d^^v 
jiQ ty^ny^nyn lyouy: ^{^n yjons px ,iyDy 
ps ,DDMpy3 i2^n "n„ dj^it ,'?V2Vr2 "nn^x,, 
'n A) .T .X ,yaxtmyn^^^p jytoyn "yin^x,, 
'W'pvp pQ tyj{?nt3SMix lyo^^ny: dj^h Dnnix 
■XD nyn ly^ytoK'SMx px pm ti'x^Q yis^x'ix 55 .lyiy: v^7^DSD «n 173 -jinyjiv tyD^'''!!^ d'iv or'-x 'n iy:yT lyoyEti' 
'11 ,t3T}^^yj nn^N Dfc?n n jik jy-iijniyj ty- 

-^N lyDi^npyjDnK v'?V2'''''? vi'^f t^n n^cnn 
"T-r ,tD^j^'nyj t3{?n ny D{<;"n ,\^n\:iV'^ .vin \'-\V2 
-p^K t35^n I1K lyDKriine' v'?^ o^a D?'y^E:^'y; 
lyoy pN Dn^N toj^in jyo |yv, ,t3^yn n Djy^y: 
,t3DiN'ny: tati"': oifin lyoj^Q nyi .^"lytDtry: 
Ts ,DST'Qyj t3{<;n ny : pnn i^j nn^x D'^a DJ^n 
I'ls tJ? n^injj^ lis D^nx ^n toD'-n lyr^^p nyn 
-y: i^^QK ^n dj^h ny .nsj^ti'nyn v^f lytoJiK 
tj'iynjN* Dy uyn t3""v lyt t^^n tn* ,tDD^no 
p^^3 lyjjyiDtj' pn lyn y^^^inyn ij^i ,iy-iyn 
Dt^T Dj^n ,Dy^y3''^ D''Id iyjy:iyjy3 '^n t^jy^s 
tofc^n pK |yT{<;^yi3}^-iK nc'^j lyj^ix ypn ij^p 
tDny^y: dij .on^i^ fi^is? nnnny: v'2 oysy 
lyi D^D pN OS "lyn d^d ij^j v^vn^^^ ^^r\ 
Dnn^iy Dn^K D^n y^on yto^x n .|y3{?3 
tot^n pN Bj^p piQ ly^'i^ti' Dyn in-'K lyo^n iv 
toijn nyDio lyi ^••0 .nnj d'jid ly^j^iipyj:?^ 
.tDinypyjjj? DJ^irrjyn y^^nnyn ^n ny 
; lypDyn d^d nnyn ny njy^s -^n ly^y^SK* 
tany^yj t3i: on^^: dh^k t:^^ ly^j^n "yom^,, n 
•lyiij^^tj' tDCj^ Dn-'N tyjy^D pN 
-V2'<'>'? ryo t3{<;n ti'-tn jyos^y oyn 5^nN 
"^j^jnyn n^^3 px lyjnr d'jis t:ri}?iTDJ^' ly!^ 
-i>i^ ytoDJiy yt3t:ny n lyE^^it^y: nn^x t^j^n 
■^n lyo t3{?n nj? nyn j>n : lyny^ pn px 
fx n PN ,t3J^D''ijy: tatj'^' inyo 
y^yn^^^ .toij^to:;' in^ss* pN |y-in}<;2y;py'nN 
-Jinyjiv piisttoL" in^j^ iv * lyny; t^n 
-^yii ,^2V^ nyri^r^x lyn lyiiyj t^n n ; lyi 
njytot^ jnyr I'lf jyiiyji t2J>i{>*nyj t^n* ny lys 
pnt^DiNiiyn pn Ds^m ,d^>v lyn pa -^n tyayj 
Djy^D "ly .t3iyt2>>^y:DnN ^yo^n ^ "^n t^j^n 
lyioiro yiyntj' y^N pN ]vi:v)\ m^N iv "^n 
ivii$. ,iy^{?Dy: lyn ny t^n : tyny^ v^t ps 
ny T>N ,t3:ny^y3 nn^« Dsjn. nit:^' px ivi'f^v 
Dn,^N Tx ,3njy^n^Q ,in>N iv |y3}<;npyj iSs2 
nn^K pN ,pnD iv pip n nn^x fi^ix ro^i: t>x 
n toi^n t5v>N .jy^vii "iyt3D^^^ "^nnxT njy^c 
yr^^p DJ^T DtJ'^j pN ,t3^nysy: pnxt^L" nn^x 
-jnyj lyjynDyrn pQ t3j<in jya oi^ii ,f'yi'>» 
ti^iN t2vy> tDj^n yD^yii ,nyt3io n tot'^: ,|yj 
yo^s n ^^^2 ,ty2y^y: :jit33x nnyn dh^n 
"in^N lyni^n — pjjr lym^^x in^x t:>o yDJja pn .jyopxTiy: vi'^'vnv'i r^x y^ya'^^ 
T^x p^^a iyjy2"i{^iiyv ,nyi^^ii "'.yinynna- 
-v .nyn:xDK'iy£ px ■^y^^:^t^':yo lyij^iiy: 
,n{?-ip px ;i:x:pyTii< Tnxs ,ty:-i{?Gnnt: ty-r 
jnyr iv^^'i V^ px iny:rnN yi^j^; \Div'?^ 
l:v'\^^ n^ii ^n« ; "p]!2'vd„ nn^x d3sd cjjr. 
,-ijyn n sint< ^yn^i n iyt:nyj nn^N n ojy^a 
jypip "in^x Pi^iN iy t3;y^2 D^j^cyi pn — 
-yii to^j^ii ly ''II ,DNrp"iyc2''iN px -jyr-'iiK^ 
,-iyD^ni 05^11 iy Dj^n -qj^i 4y:iy^ny n ]v'? 
-yn ,y3^ons n to^o lyDnoK^yj inyo r^s 
'1 '""3 D^t^ryn nyi .lyD^^s pD^» Diyn^n 
:"^yJJy■^ot^• s "inyr lyny; t'n v)n pN I'DmnN 
px lyiyn. ^i^ix lyoi'sny: i^- "^n t:fc?n Dyf's 
D''pn^''D p''p ^J?» p^p 0{?n nrp p"'p ; ty:^j?2 
iy"inj^> yjjN^ ta^n .lynyry; Dt^*^: -lynj^a ps 
T^N yons iyt23J?t3 vivi2'?v vi ]V)^ ,Pni^'' 
n nn-i3s 'i tDj^n ,"iy^s tv^fcfi'n n jyiiy: t3!?t< 
nys t3^{<;oy-i '^n D{<;n ny ; pinayj \i"\? ^ 
tiN — p^^N in 1N2 pN ty~^j^: nxs t^cy:^• 
pv .pntoy:! dl*"': n^''ptj'nN: xtn "inyn cjjrr 
-yn T'n iy:^i?£-oc'^: lyij? ty:y:u:y lynyn 
iyn^j<;: ^inx .jyto^^y; t^r^: ny oj^n ynv^^ 
n pN ,Di^sj''^N' lypiNto::' n* D^r^v: iy Di^n 
■i25?n n jjno^s px pnt33i?: dh'n u;y''2 
Djyt3D''^o £3{^n iy : \:i:vPVi D{>'vrr:yii nn'N 
Dyay nn^N t:t;|;n dj^i pn ,|y:nic'yj yniDrr 
ny ofcfin pN ; cn^N j'lv ;:id3n |y:y;y::>^N 
TN jyaijyjj}^ mi2 ntn ny D5>'n ,^-yiy; n> 
Dt^'^: PJNiyj lyn !^{^n:^^p -1J>^* t^n \v-\'?i^: 
,Dy^N D^tt iyD>D:i':'^N dl""'j lycipyjaniN 
p^NDt^' 0{<;n nNmyt^ia in^N .d3{<;t iy dj^v, 
JIN ,-\vivp n IV D>^n::yinti' v^t pa {yt2^^y:r 
i{^j ,Dn'N "'•'3 "|yDy33J<;„ '?i^^ n ^n i3:yi^a -n 
-3Niitj' N iNa DD3'7yT DJ>*T n Dj^n tyvistn pN 
v^V2'^^ "lyprr^^P lyT — .t2:v2V']v: tj^M 
-rnn y^n^^n n ^nnypyjiy^'N iyv;N::>N t^j^rr 
-y: piNtDL" IV oj?n 2n^:{^* pN j:i:tij? 
-yj t^j^n pN ty^pm nyn lyjyjmy lytancK^ 
Iy^J•lOt^• -i{>*a n pN '^i^'?r t^N li^*:) |yrv,L'^ 
ly^y^^ \v^i$'?v: nn^N dj^h jyjs \v)) ,:{?t2 i^n 
'y: n^injt^ px DJ<;n dn n .■•na ^yo''^ n 
,3njyj'''o ,^>d::' lyn pN |y£^^:p an^N tD^na 
-■'•iitj'OJN t2''oiyT iy::''"nv dh-'N ,DnN Df^ii 
f'j^o >n-i->"'nv N t3j?n. ny nt^'j ,]V^VV: iv |yi 
-nyi -^n ni^n n tn jyi^xtiy: v^^v^a D3Noy;r 
pa t3:t^ryj3{<: ryvjN:)rN '^n D5>*n jin lypjsnr 174 QSiipix «n 56 ^D^tr fi< ,inyTy; oj^n ny ; pnx ^^io p« 
^n DDijp DyBy ,DyEy "^n oino ,^nD i^k 
ts'o pysejy pimyn Diytasy ojy^D iin ,i3ii?n 
^1 tiB yj^j'^K .j:8^p tyopfciinyjnij ,|yviip n 
rK tD-iynya nytoay "^n lyai^n di^ii ,iy3j«^p 
w^^pDKrpnyoD^x pn "^n n^iN lynj^n ,3iDtj* 
^ijDj^'K oysy tsj^n ypoyn |yr, px ,iyrivyj 
^n C5t?n ,"!yo8o„ : pntoyj jj^t n cf^ts D'^^n 
-^>^D Dt^T ynjipyc nyn^yr lyn p« dH'^k ^^a 
^nn Dijn IV pK ,in>K '>3 mi ^'?v^m: ^vo 
— ..."! D — c — »»»„ : lyDny^DnN ^nstj' ti« 
pK ojt^pyj D6J'^: pit^ ^v ^i?n ^J'^}? lynjy 
nijj ,|y'»D n ty6^•nlv iDiyo^j^^g^ys "^n oji^n 
-ivyj D^>v ^yp^tjtj' 5< "^j^j lyzj^n -^y^s^^ yr^r 
» ,TnE5 s lyiijiiy: r^N 3"idk' px ....Dnyt: 
tJ^D e^yajnyjansj dh's* r^n^n ly^ /nL''y3 
'^1^ ,i^,]„ ,"!yt2SLD„ "lyosto,, : ly^ntryj 
typijntJ'nyn tsi^n ly nj>': ..."!yo— so ,y^y3 
o»jii ,jnjyD>ii Dtj'^" ,y3^onii! n jimk topipy: 
tD^D Di^ii ,jnjyDyj-iyD px ,Dn^N pc ly^ni ^n 
-yn pD — .\vnv^Vi i^c'iy t^n Doa^yr nn^s 
OTij^y: Dt^'j pitj* Dn^N tyn t3J<;n jt^ tD^j^o 
n tyjjjntsyjnyDJiN cn^x iDj^n'o ; nn-iv 
tJ3"iy^yj Dn^K os^n tyo /'"^feit-iBK' ytnynrp,, 
yD^ytN -^t^j tiK ,"n„ ,"^'j?r2„ ,"nn„ : lyjj^f 
yrn Djy^yjw oj^n "ly y^^yn iv ,-iyD-iyn 
"IV tyn^ny^ji^. lyns^n ly^n^syj yrn .V2v:''ii 
jJipmoMi; yoo^Dti'ya x lyoipyn 

tjijn njsjsDi^j ]v:ii^v. 'mw .jyo^ayjiDiK :?{?» 
tDijn px nnrom nyay-ixii s: ty^n^^y^ "^n 
.nyna^K pj^ ^^jt;^ nyi ps r^>N* D>jn lyoyjy: 
PK iyBj^^y;n{?ij< lyjyr ny^ y;^r2nj< n pE 
tiN nyostii jyoDny; jib -^y^D^^D pnx ^{^nt: 
tysj'n^i p'N pt< lyoj^Ji^jyjBMjiv "^n tv^jjn 
Tin t33{j^yj pnvj tD^» "^n toj^n ny^^yii ,di^b 
tafc^n pr n ."^^^d n'lv ^ytanyoB* y^fjx: dj^t 
noE nsB at?iD ••m tk >itk ,t2»is!'ny; pis!t2t^ 
ty^fjKj pN Dyo3 lypnD lynyj piK' t^x 
V^v w^^^nvm "^n lyni^n oy .^yDiyta^ 
^iB ,t3Dyj yD^^iyi:iKii ps :yo yjjr ,ytj'nB 
-^yii ,t:{^in-Djy2y^ px nDiojN-Dyny^^ d^o 
-IN pN D^^x'Djj^^nnE it^j •qi^:yo lyjyr yD 
-yj ,mvD lypxnyj jynj^n tynv — .xj^np 
-'y: tiN oiytj^yj ,iyT^'n n Di^Dt^-yj ,DJ3Mn lytitj'ny nyn .tVDnyjnys tJJt^pyj Vi\i^^: t2M^ 
pN lyantj'y; iy Dt^mnijEpyiiiSin'N ^ijj atjD 
038J"3 .jyBi^^tryjj'^N totjn ly pa ,tDmiya 
oyn px "^n iv w^im nyDiD n dh^n \2^i 
,r^n ^yD:n x oxnyj laijn nrp di;?t .p^">» 
t3pmy: ^n o^^n ,j>nnjiK nnyr jyatj^tj'ya t>k 
'^vp lypj^j^^^P lyvjs: ri3^» -lytDiD nyi ^v 
-yjonx n 5^J??l^' ps bij^o yiy^ t^tjn pN nye 
-iito "lyj^^D i^jmr,, ...•^y^cjyn >t tj^o oBsa 
-nyjw ,t3^yoTi»yj y-i^{?j tsjjn — ..."lyny 
tii^n px ,5JiJ3yn "in^N pimn ypDN^ n injyo 
ojyByy: Di?n v'?V2'>'>'? AV^ViVi b'^p s dh^k 
I'DnN i5vyry:iBnN "^m Di^n pK "ny^r^N n 
Dijii ,^yBDy^t3DXJ tiB p^5j* lyn ^^n .cya 
iy toijn ,t5-iiTBy3r^« on^x ny^^iv oijn jya 
|yto>'''nv t'BnN jyn^J^J "^n \v2v2 lynytnyn 
-y;"iynje:jXB "^n os^n px — nytDijB nyi oyn 
ft? t3"iymyj dv tsjjn nrx ....^p t'Enx Dr^i 
jjft?5'jyt:iDB' ny tiJ^n ^j^d^^z : lyoj^r nijs 
■yjoTix "^n nyt{# ,DrMiy: nycn px ^^otf 
D8 n 3n:y3iT ,^i^^ v'^2V'?v'2» m ,tDypJi?^3 
ny vi^n oDsr-'n px — ,'ny^ypriV y^x px 
-JIN lyiiy: t^n dh^n jy^^Dt^j^'-N .iy:iyntj'yj 
-sj-itj'yj t3ijn DH^N Di^ii ,nNBnyi "^j?: "^^^jyo 
-lyoijB D':iE inyrD'iN dj^t isv^ny: pN \VP 
lys^yiT fiMN ,K'yii nytit^nyDJiN pN : t33s;j^^3 
-"iNiitj* t^n t:jyD^^vyj2i? lyBift?^' ^n tojjn oy 
13^0 pN Ei^p t'EMN yp>io"iN^ X 0^0 ,-ni?3 yv 
'-\ D^n ,D^jE iyt:K'o^^3piv ,DyjyB{:?^triyB n 
PN loyiB MTN iy^y3>^^ jyTy^iyjo^N nmnN 
-tjB Dyn 5inN ^^n iv:^''?P "lyi tn ,;n'Nmo 
Djjn pN lypip t3j}?py: Dt^"J pvii^' ]r\^ nyts 
-njy T'N Dm3N 'i .-lynBMN jni? lyjynjry: 
Dn>N Dj?n PN t2nn nyn pB dmin ^ijoj^'n -^^^ 
nrp Ds^T DJ?n yi^j?; ; Dt^•Dft?By3J{? p-iNtoL- 
-yi otj^iy .lyDnyjomN ~i:yn v^^^t pB dmp 
r^N DN n TN ,iyift?t:tj'nyB yf'ya^^^ DJ?n d^jjo 
-ji? DJ^n I1N ,j?DK'^: lyvjxjrN ^psd ,j?DtJ'^: 
.lytiiD lyn iv lynjmv "^n lynnnya 
-yjjs? v'?v::'^'? t3i?n t^^^v nyn^yr lyn iv 
-IV PN tnyjiVDUN ^nB a^jyir^y^B ^2^)^ 
lyiiyi Dnt^nyj pn ny .lyiyn iv ^y^ou 
-■"ta-iNJ'^N ■^"in ty2y;!ivDM-iN ty^n^Byj yj'n 
; nyjyo ymy^j pB lyDD^^o dn ,n)'?)p ya 
tynj^yjD^nN nynj? tsDnnyj ny tsj^n DiytDsy 

.pniD ^'BtJ' N T"^ t23'^^p lyP^N Ml ,n^'?P ft?TN 

N tD^o ny oj<tn ,t2iynyj dh^n iv Dijn'o |yii 57 ."ivnyj r^-tDSEJ «n 176 -yj n« jyaijnpy: nyny>n px — tarmyj ,^yr 
nya^ynyi px .eno n {nij: to^yii n tsjyiy^ 
.D^yp>i^B:y ^yJ6^' ^n ^«-istj' pn dj^h d^^v 
lyjsni pD jiyijiKii ^n lyjy^a y-iyta^y n 
,iyt3nyi^ y^'j ^y^D mtk dh^k iv -^n |y»ny: 
■yiip lyay^B pK — ,Dnynyj ^n iy t3t?n inii 
.n»Dn pn pB ]v'? 
■sn -lyi^pyiDnsn ,"vyi5n8Bi5'yjj'>K pn 
nyfinsfej' r^» DjyD^''xy:3{? -^n tst^n lytspsn 
tDK>>j ^j^j^p Dyr^p Vi^n iy .nya^^D^n ps 
oy tDijn ,o^ij'nyj oyey ny iDtjn px ,t33^j?Dyj 
oDiN-iya lyD Dijn idb'': lyn ,jynyii onoyj 
yi^^ii yr>r ^nn lyoyitDni? T>in dijt dh^k 
^ Din^oyi iy ot^n -lytst^e i'd^o .ly^ntj^yj 
ejjn ,tonnyp"iyB ,-iyi3iD n ,non^» yj^jyctr 
ojy^D n D^N p« ,ty3''^pyj sy^^ "^nvr^ r^s ny 
-nyj jyr-iycy^tj' n ,iyny'D st ,t3D8r^3 dh^n 
-t?T jiK jytJ'iP DH^K ,pn8 v>vn pH -^n iv ty» 
,t3jynD iy ! sj^p t>n ikb p>t ^i?t n^»„ : \v: 
"It? rjyii Dysy — ?iyrDi^n .ny^'s t< mi 
-"^ Djy^B — ..."Ijijo j'nsB li? "nn ny D'^n 
tyD^^p^'^3 8 to>D jyaij^B'r'K nn^x lynyj y^ys 
-yj T^K DmnK 'n .-^y^B^^ n tmx !?yDiiotj' 
^i?DJ»N BK'^i oijn pN tV"iy'"i'Six otj'^j jyii 
ny ! pjyny: ,Dn^K Doyny^sn,, : oonay; 
..J'B^v) PB ny^'^K' Dyn ]vd^>i ^^: nn Dyn 
pyso^y tDt^'^j «nnnyn "^^^jnyiiyj Djy^B vi'?^i 
.pyi>»^D t'B>iK ^ya^Dtj' t? to^D jypip px 
^yoynyB tDyoD v'?V2'''? toi^n dk nyn j^^ 
')PVi Dysy ny^^ii* n r^x ,nyoir siiD ,^i^o:^>« 
tsnytati'nyB ,t^K px 1 1 {? ^ ^ to n s d t^^p jy^ 
."tnir nn>K„ d^d inyr ^n lyjjNjyjj^nx ,"^>r 
-nyn db'^: n ny tsijn t3ij^» nytoK'ny nyn t^s 
-nti^'iiy; n-^nB t:^o "^n ny t5j<tn ^t^jnyn ,Djyp 
px Dy^jyi Dn>K tDijn ns n .nn^x ^nns jyB 
nijj ,nynnB ni nny» "^i^: ntj'BK tstj'ipy; 
Dysy tony^Btj'nyn ipopj^ddj^n oi^n y^yn^^^ 
T^K DH^K pK ,'nn ps nn^N lytj'Miv njsn s 
nyn t^k ny .^y^fnyn i'bmn tyni^nyj nyiiK- 
ymon jyiiyj ajsapyns nn^x '^{?J jj^d lyvjst: 
-^j^B n ny tot^n lynt^r^ si^n nj^j ,Tyiny: px 
.lyoynvB jniyDK* ■^n lyni^n ^y^jjv p« ,n^D-Di' ^i^: t'3 fi'Ik 
31DB' p« I'onnnK 'n '^n .v^p^^: D^n^Bya 
r^K yn^ii^j ..."!^n lyBy ^yD^n„ lyiiy; t^k 
Dijn mtiK' pK : lynijnyj jyonyv dj^'^j ny^tr 
pN PK ,nDE nyn iyto>njw osnKnyn lyo 
■yj DB'-'j njyn p^p pK o^''^^ p-"? Ds^n nj^np 
pK lyjjsjyj nyny^n vn nnnnx 'n .topy^p 
onnypyany3^K a^n "nnnn,, pK ^D^^nnx n 
,pi^'inyn rn:ypip du'^j ,tiMn i'd^d pin Di^n 
y^on ynxn n >n tsj^n njy^it? jyny^ Di^ii 
"^yayn jyni^n 'n px ,nytDi?E rn{?B ojj^^pnyfl 
.ony^n iyt3^»nny j^oyo 
,yDn-niyn "^tjj ,nnB nyn px nos-sny 
ty^yn'^^ ts^^nyir^K ^yn^^io-^itsK' oj^n tit^n 
lyaijntsyjDnnK dh^k \D^r\ pK ^iittj' s pK 
,l"^p nnyr -^i^j lynya t>k v'?V2'''? .lyonm 
T^K Dynaijj ;'iyDipyjj{? r^x nytorii nyn lyii 
DtJ'^: .DViiif pN nnx^ n^stn s lyoyry: ny 
DS>N T^K PK ,t3^yii yrt3D^^ H jnjynyt 
.^j^tt lytoK'ny d'i^j dbi^ y^nc n fi^x o^ns 
,D8J pK jytfjyD n ,nyT^''n ly^^-iv yjJK^ n 
tDtjin Dy^K Di^n — lyny^ pB i^^)^v'^ o^i 
-IV DDDyn pK tsDMcnyB .t^ynjy^anyB nn^K 
-yj \V2^r] ypoyn pK o^^n ,nyp>^ .i:^yoii3 
y^K pB DH^K iDynt^tDy;i ,Dn^K dhk tsifJKB 
PK lynyntoy: ^n toi^n ^yn^^D Dtjn ,tyi3'n 
D^.1 Dijn y^yn^^^ nt?: ,^n ti^K Dnyp^ayj ^n 
ny ; lynyry: ck'^j px onyny: tDB'^: oy^s 
-^'^D DJ?n pK ^y^;>iK n tojyByyj tD^nn tDtjn 
-■•n y^K pK "PVBVP rt3>o tonynnyj cijn ,^y3 
-1V3J? "nn DSJ11 PiMK ,t5DiKiiy: tDti'^: pK }yo 
-j^DnK^y^B n .lypnnj^-iK y^^: n .ty^yotj' 
,iyj''"iK yrn nKS tDnnyjDVK' oi^n ds^ii ,id^^p 
■^n tsi^n ny pK .tony^cyjr^K -^^j dh^k \V2^r\ 
^^n ty» .tor^^yv ^^^onnnys pK i^ninjiK 
3113B' t^K n^K3 lyonyjrnK nn^K ^noy: 
-nnB y^K ny Djy^E ij? of-j^oyn pB 1^2 ,i>nK 
t'jyinti' ,tjy3 PB Dj^ii nij: riy^ni^o 
lytsoynj nyn pit* tst^in px — ..."!'yt3'^n„: 
t>K pK dk: nyn pi^ik to^KnnnyB i^a ps ^^^o 
,t3BKt3yjnyn^K ,t3p"ipy3 oy^K tot^n ny .finn 
y^K pK lystjnpy; ,t3nyny:iv -qn oy^K iv 
•qn jy^KByj ^{?» p^k t^6^": ,nyD'^3yT>'» -.0^^ 176 i:s:-p'!i «^"i 58 DiDrDnt«ta^ ]ifc< Dioranjt^T^nyn .pnn— n«:b*''Ti2 .2 ."^ i^s IKE y^jj^^i^sts'.rs pj/nj{i?T jj^'^ti'ij^s nv^'j s 
•VP'topNis "lyto^js* lis: 

lyyn^N yrn D}<;n t^r^nij/n oy ,t3nni;pnj/Q 

iy3{<;n yD^yn. jynjyD^^'r^ix n pa ,p^^^? lyn 
"IJ^j yp^DPsiB "lyn px D^n^cyj^^^x ^n 
-{?yno lyDijyj -^n cj^n it^onyn .11 "lyn^^s 
y^^oD'tDib*:^' yta^st n |y-i''p''tDnp ti'^oyi 
.y^^j s: lyjj^^t^iJ^D ps yp^topxtj 
pn tD^j ■^^^j'^ti'ins'n Dyn i^^Dnyo ."n 
.lyiymyn d{<;t toyn ny tv^^ lynnciv 
lyyT-N pc D3s<o lyn px toa^i^j li^onyn ,11 
D^j ,t3D>^n Di^T p^tDpsts |y:^'nj?DD>n s d^s 
t^« lynn^j ,^n2n^ jyoD^DpissD i^d m 
ytj'^oj^ji^py n ^^n nnt^o d^k„ : lyyn^s* 
ny'ni333 d^n vi^to pynjj^r ,"|y^:yt3:^'»'lJ< 
ji^Dnyo pn) ,n^nn ^ya "lyjnjyotj'toDn^yT 
-yn nyj>t3vy^ px Do^^njitj^ nyjyryiiyj d^^ 
nxs nx ^"n jh^niw t^j^n ,t3D^:5>*n^i\ 
ny .(D^^ptJ^'^nnn ^yn yj^njyt^tj'DDn^yT 
-DDi^yt iy"i pK •^^^j^''t^nnsn Dni<i niM^j 
nn^N px pK /'yyn^N,, i^n pa to^vJ^jyotj' 
IX niK "-^n n^s nj^opsa s„ d^s jjipivii 
n ."^~n cy^^j {? ^i^n |yt3D^D"i^'jj<! n i^yt^L" 
py>^j p^-? ti^j r^K "^m lyn dj^t jjipyncjy 
-pitj' 8 T>i53 DjyD'^xnyQ yyn^s v^f Di^i ps* 
nnj<ii dnxT dh^n toyn dpssq nyjynytj'y: 
DJj^T Ml pynx .nnyjy:j^jiK pn "^^^j^^tj* 
fini^ i^^SK tyJi^t jyo no T)^« nyn ,Dysy fyo 
D"': T'o ^{^T Dy ni pN ,iyt3xt3 Dyjy;i^'N |s 
"i^^^N D'lJjonyD .-n Iy^yDt^'1x ix pnto n^^^ 
Dnytstj' ny mi ,noN Dy"i,iyji?T •^^k no tyj{>*n 
-pKis n Di^T ,T^N n»N lyn ps .tonyj px 
D^j ^ni^naK ,T^K ni^E t33t^^t>* iy y^^yn yp^t: 
-yjj{^ t5}?n ii?Dnyt2 .s* .^ .n 

-y'j:iK y^1L^'{^n3 s jynynti' 

-r^ri-.js'jb* "iyn„ : ^yc^ts dyn 

TDyt^ yy^^D^^j^s n ps DID 

tDD{s*D ny ny3^yi\ pN ,"D^^n 

nyn px iJ^^vi^j^iiyn yvjsj s 

P3 ^'''prtiyno ■iy"iy:^>v'i^t?'nyn "iyjnynp3 

s in{<; T^N yp-nti'j^nn ym .DinrDnfcHJS oyn 

yDDyojNDynyDrx n pa yj^^s ^ys^Mi^? nw 

\vrD .mDKnyto^^ iyti'n>i< nyn ps jy^Jir^tiny 

ny-i i>?2 i:v2^^-V2^BV va n tx ,|yjfc?T inp 

-D^Dnsj^* yrn^x V2V2'^2'\V2 \)i^ vwv))]}:! 
nx:N yjyn^^myc ps* yjyryMyj :^^ "i^k .jy^ 
^yuyi^^-f'yn^o i'emn tjij^ dj^iit ny .jyoD-D 
^vp'jV'-^ iy^5?T n^o Dj^n ^Mi' pK ,'^^^j'^t^'nni?n 
-n^:s! y:i^t3vy^ n iv rn^n -^n oyn^yn ny ui^i 
^yioyna-^yo^D i'dmk tjin djj^t ny .lyoD^D 
-ns^s ^ px p'D'^P st„ T^i< ^y^n pn Di^n 
p^Dnp pn .myo s nyax t^k Dj?n ."js^tj' 
-j{?T ,:is^trnj?2 {< ps p^t^np si ni: t3>j nx 
.y^j5?^{?SN* I'x ,"^^^3yTt3snn px ,^nN pyn 
lyDD^nnjiiJiS! yjyryiw n nss y^jjj^j^ss is 
."tyDD^j{?DnyD„ : ly^j^r n^DJ;?^ ...yrovy^ pK 
Dj^n T^K ,nDN nynyt^n nyn ,nos nyn 
iyDDon{<!J5? n Ti< js^ti'ni^s D'i5;?Dny» .m 
V^\i> va yp^D^^{?B nyn ix lynnyj -^n ly^i^r 
-n^N ynynnyD n ps lynj^iiyj iyaijy:j{? jjs^ 
Mrs? lyn^^nnys lyrn Dy .tyt^Donsjs v^ 
pK tyin^s yD^yii lyDD^DnsJS ytj^n^i^ rjyn 
|y» T8 : s^^rns nv\ ^nn yp^topxns nyn 
pv "y^yt3Dyp-n^Dt^'„ lyDDxnnya i'd^d ni^D 
n^t^ii Dy DJ^n ,iy3{^n d^j Ntj'm y:ia □itj' 
-ysD St lyn^n^i* iv 'n 3y^^1^f mn^yj n^p '^n 
,"tyt3D>3ns!JS*„ y:n2^j< n .ynitj'j^nn v'?V^'ii 
-nya ^^j ti'^nyn^ynt^ lyrn Oi^'w n i^^dk 
-Dyp-D^Dtr,, I'D^o DiD-Djynp I'sn^ lyn^^n 
P^t5psn3 nyn px "^ns "qn |yjj<;nt5nKD "y^ytD 
-nys DioTon^JS d'jiq njib^ on lyrn d^d 59 .D"IDT"'2-l«J« p« DIDT^JN^T^Tiy-, 177 ny^^j N p5 J8^tj'-iij;s k ps ti;n{jDi;D yo^i? 

DJ^Tl DVT PN D^'DK'i/^ p^tonp H .yiJ^lt^i/D 

-D^^s^vj^D nxQ pN ,pn:iK i'k t>n toj^nD-nyn 
-8iPJ?oyn Vi< lyonyj iv ^^^idjs: d^j ivd 
-"ij^a lyn px .^^^-lyDy^ t^n p^t^^^j^s ^yt^'^D 
on^N DJ^ii PHD ^j^T nyny^ dj^i ,t^n i^'?z' 
PN lyn ,iNn. fyiyn : ^d x wm') ^y^xysD 
.^^^jyo -nj T^N Dy lyoyii iv 
nyn pa p^t^np D'l^^iDnyo .m ny^^N 
*^n "I'D ly^yn v'ii^i:^^^:^ iv^^\2d^21^:\a nyD^x 
t3'D jypn T» T» .jyD^nEti'nya d^j j^t 
-ijytot^'-iyaDDn^yT t'k tyji?t3tj'"iyaj''t« dh^n 
lyD^-yii tD'D p'jj^^ yan^'ti' n lynn^ .'^'^ 
-yj t2D''^'2 t3^{;?n p^nnp pn -q-in tonn^a ny 
*qn lynyiQ n^D djjt ,pn-ij''K oyn ddj<d 
,iNii lynyn : -^d n ]viy-\ ^y^vysD ,D?yay^ 
oj?n T'K nyn nn .{?n iy:np jytoo^an^js 

Knynji? n^?: .d^j oy^^j p^p Dy^}< dj^i t^n 
I'D jyj^ayj j^n jj^i^tj'nj^a nyi lynx t'n 
/'J 'N t2:{N'Dyiynj'N ■'N t'»n djjii oy^y^a 

D'j IJ^Dnyo .m ,toj{?ryj lynna pit;' njjn 
lijj ypt3D>jijn'iiy"i yto^s n T^^tDjyr^K tjik 
px tinyDtj'yn oyj n .t^iy^L-y; :^ny^l{< 
Djjii lyjjil^y; T'K jyj{^Dny» m D^^n nyn 
iD'j "^^,2 T'K nn^K nxa tao^jj^nmyn V'^p 
.K'^jt?^ p>T ri'^oyj ,iyjji^yj 
*^n tyni^n D{?n ,n 12^0 p>^jdik nyn 
DiDT'DpnsD Dyn ty"l'^'^^y1 1^ |yoijyjnyn:i« 
lyijiny: lynya |y:'n ^n Dt^n dj^i iyny:i r>s< 
tD^j jyjin ^n ^na mi "iy»js?n„ yo^iyj n^D 
jyj^n lynjuyj iik .p^Dnp ny^n px jyiiy:) 
■ly : Iy^Jyt3t^'D1K ••■'•n^ ny>^i^ jyTiy:i ^n 
"lyn^K Dtinyj ^5?n oysy ^n jyn^^n ,Djytit;' 
-T'^8>V{^D |ytj'>DD'Dpn{<» lyD^s d'jia ryrt?^ 
^{?T ^3KD 'ly'n DIN ,D'js^ DjyoD3"'j>i'n ,0113 
nytj-in-'iiyi y] lyan i^f toj^osynyn pn 
n lyrn ,Djyt3>"'ii'!; pN .DioT'Dp-ii<:» 
,iyii?iiyj ojnt?iiy:iv nr^* pic* lyoD^'^j^^vt^D 
jia Di^ar^i^ "lys'^myTiyQ,, oyn "qnn 
}y2j<:n ^{;?t Dior^^js'^vj^D iv"^ tn ,iy'Dp-is» 
-niyn n ds^t ,Dynjyt2ynQ ys^^t^a^ti'jyDm .yD^i? n^J i< i{?~i ,yo:Np-iy:x ^y^v^ai^; p''? 
Dpm ny ya^yn tyyi^N n : 'ir^v^ -^^2 
y:^: V''? d^: jyrn ypmtj'jjna pn pN dmn 
VP D'J ,yDDrt:3Mi Dfc?i r^N Dfcjni ,pN ,yj 
to'Diyn t2^' p'D ^'N .yjn:yt2t:*tDDn'7VT 
-nj? jyv^D'N \2^n jj^onyo .m tn lyjjjr iv 
t3N^: Diyi ny tn lytj? ,t3"iy^2{?py: T^^tiDn 
D}<;'ii lyr'N nyiy^ ,onnypns:a .-^j?: jyv^o^N 
D^i ,D^n'e ypnitj'j^i^ D'lJ^onyD .m Dty^ 
|y» Ml ,ny3^yi": p<o s tn^n Dn^ntj* mts 
"does his own: s»>i^:jy pims DMN.^n opm 
DJfc^T ny Dsn. cy- pa oy^y^a thinkiug" 
IN iNa — .■": ns^ t-'K DiDfrn^JN lyz^x 
Dyi pa oy^y^e px .•^^^i^dnj ,DD"'DiN:i< 
nv'': nsj N fiMN ~iy D:i{?r ■'^j n^j t^n dj^ii 
— lyjnyLJ' nx; n t^n laix lyn ps* — jaiN 
.■•'J -iNa jyiyVi njy^ynNS |yp Dy 0^.1 j^t 
ntj^in D'j n^'^n dh'n lyp jya ,"inyD ^j?: 
n 1^ lyjJNJynyi'N ^xar^x t^n ny tn pn 
yiy^n t3y'nj;'y: "-n pa Di?n px jyoD^Dp^Na 
lyn to'D ny mn dmn riv'w Dy mi .lyyi^N 
-ynjiN tD."i^j?T2N "iiDNiyt:'^ "lytj^^oD^Dp-isD 
.-n Ml ,tJ'jyD -iy:njynt;nya sts d^i .n:NP 
,p''T iii^ yp-i"it;'fc?-i3 pn pN "^n or^v i^^Dnyo 
nyK^''t3D''Dp"isio "lyT D^D DJNPy^ pn f'l^r 
-i^SJN3 n lya^nci^aMN "^j^i pn mt^Niyts^^ 
nyn^N lyo^j^T "^n ryj^ayj ya^yi^ lyt^yo 

INP ,y^0N1Pfc?»yT^N'V5>*D pN DIDfDpnND 

"fyyi'N,, yj-in j^t^n 0{<;n iy .jy^M^j to^j -^^n 
-{^"iB piMN "i^'^aN px ,Dy'ajyyj o'": oyj^'-p '■•a 
D'j ^n lyrn "^^i pN .jyoijya d>j dnp 
-DDn^yr nx: p^P d-'j t^n ly ps '^j nsa 
.n>3n ?y3 lyjnjyDL*' 
nyn iv toiynyj y-iit;'5?n3 D'jj^Dnyn .m 
"lyt^'-D'^j^Q PN lyrnNiyo^!^ lyDDyo^nn-iya 
-^N Dyn nyojiN DJNpyn t^n ys^yii jjuynys 
yj^n pN ."Dior'j{^nMiyn„ : |yoi^: oyj^'iDy: 
-JN yiDPDyQtJ'-iNa Dj^iitoy in lyrn lyyn^N 
pa ,tj''Dy-i5?ynD ,di»t'din:n i'bmn i:\i:v^^ 
lyrn ys^yM lyjjuyiDti'yn pN lys^vjns n 

tD^nn MTN PN t32{? MTN inN> 10 H^^^iV^ H pN 

pa DiDT'DP^ND I'aMN lyiJ^My: Dy"i:yr,y:j;^ 
pa ^NDpnyn t^ann nyn .lyoD^ji^nMiyn n 
-T'N pa cnjyTyinN n t^n Dior^^j^nMiy-i 
li^iv^ :ynNn:it?nB lytoDya iv:^'?v'\\ tjyj 
,t3^yayj dh^n lyn ,D^yay: dh^n ds^m Dino 
lyrayj dj^t pn .t^^yayj dh'^n mtn mi pn 178 ttsjipi:; «n 60 nT8 "o'^^D" Di;-i tDT{#^ ,iynt5yj to^j ^j?? vp 
iinjyiy^pij; ,iyjiDya dh^k tjt^n iy ni. v^i 
t^n Dt^ii tya^ntj' ^i^nyi "^n lyp "lyny^ Di?i 

iDDi^yj n^n 
■iif.-] v:i'PV^^ ijy;n^« "inn ty-iJoyjJiN 
» ni f\m^ P'JJ?^ D'lt^onyD .11 va. lyo 
intji iy tDi^'JB' lyoyo tyin d^o .lyoyD 
jyn^i^jnyas yt^•^t:D^^^{<:J{< yo^si n nii»m 
-yn IV jjiiynyn i< r^{< DiJDT^3istJSt lyn dj^t 
■D^^SD^ssP 6'JiD yDs:^pnyt3^'3is! n ly^ns 
iJiN^nsya n„ : rsr nyi dj^t ,'^^' ly^^^D 
iyD'"'3is: "lyi y3St n t'« lytD^-'aii? n |id 

11D P^DPSD n Di?-! pN ,jjijy"ny2 nym nsa 
lys^yii, ijyn^x iy3i<;n n» lyoD^^nsiJS n 
.{<it3to{?D tym pK pyiiv lyrn o't: mD'>t>* 
■:Kiyj lyB'^jj?? iyo!?yn o^d : rnax px 
-TOi8:« lyn tk tyr^niya in^N csjyp ;i:x;:yp 
,D"inypn8S ? jJi;yny2-"iyD'^3ni!i ix t^n dio 
"lyn px Dy?s Dior^msJX lyt t^x l"^j{^^ 
D^s jjijynyanyo^uix I's ni nya^: D^yii 
"lyn pD "^B^n lyn opjie ny t^n yEJ^n^^'E 
iv i3TijyDy~i2 yD^yii v'^i^^^>'^ nyrvr^x 
.yD8^pnyD^^3-iK lyi ps y^2fc|:r5?:^^2: n pn 
■y"iB ym -i^d lyjypnyjs iyoD'3ix:N d>x 
Dijn "lynj;? .o^j didt^dp"ixd d':ij: oynjyD 
n D$<;i jypjyi i^d ?'m ^sc nyn ta^j px 
,V^i^^i$'?''^ "lyiJSJS DJ^n yDN^p-nyts'^anx 
n D{<;"i lynn^j "i>o i'^ni -ixsnyi pynjjfr 
-{j^^D p^p tsB^myn^N DJjn yoK^p-iyD^'mx 
sirs jjD^j DB>imy2^x t>n oy dj^t ,d^' y^ai^T 
■"'DD''D"ifc?J!S n .yBJ#T{?^^D-tyD8?p X m 'ixr 
-»^p y^« nxQ i?r^8 -^n t:DSB y^DJ^TJ^^^s yi" 
^>ix iy r^x jjijyiiya yK'^DpxiB d?x .lyo 
-''^anx -lyK'^topxiB ivi pD -^B^n lyn npjiE 
-IX yti'^DpxiB yr^^r^x n .Jji:iyny3-iyt3 
-Dnpy Dvy^ tu tjj^n yD^yii jJi^ynynnytD'^n 
njyn^x o^o lyntjiiyj oin^DyjD-in px ,t:i^D 
IV tixxBK' nyn onyiDK* ,:i!?{jBiy lyD^yn 
t33yit36fy3 n d{#i^ oyn ^in jy-iypixDi^nya 
yt3D-inyD n lyjt^ici^nya^x on^x pinx ^n 
T^3 T^x mxnnvnj^x nyi yD^yii |yji^>vpjiD 
nny» r^x lyonyjivpyiix px lyoyryn ovy^ 
y^^yii D'^n^nD ^yo^n ytivy^ dj^i inyo px 
vvi .tyn^^rnxD Dixnninrx nyn "isjj t^x 
-iS ajiayiiyn-nyD'^mx pa dijjb y^yvysD toynxDDyj d^j ^n w^i^n ^n ni jyoD^jijn 
pn D^j piixi DiDT^^x^vt^D rx jyT-i^^iyz iv 
IV Djxnyj D^: ^j-fi-i lyaj^jin ,'n>^t:axcj'jyD''i^ 
-jyoni nyi jyjy: iV'^^r* Dyjyaij iyny:?p"iy 
^n .lynyn yrn^3 di^t iy:nyiB px ,Da8K^ 
Dyn lytj'mni;?,, Djypy: d^: nnxi iynfc?n 
iy2{<:n Dysy .|yjij?T iy:xpny»x n m /'t:^^^D 
-D^lX DJ^n DJJIT D^>^D I'BMX jytfc?^ tDTiDyj ^n 
"X^vj^D nye'^oD^DpnxD nyta^x lyn m inyryj 
-DBxt;':yD''iT tyjji^py: t2i?n oj^in px d)dv'? 
di^sd Dyi fi^ix \V2^n ^n dj^ii dj^i t"i« ."^'^ 
Dt^n :ij'iJDyi nyjyr^x nyn nnx tynncj^yjj};? 
-y: T'^jnyiiyj "dvbv,, lym 1^ lyn^^^ ^n 
."1^x11 D1V Dymx IX m tsny^p 
-yi n iy3J?n yD^yn "lyojj^i,, tsBnn n 
tijtsyjjfc? Dior^^x'vti^D D':ia lyDD^Jt^v^it 
Ds?"i .Djy^K'iy : ^^iiv n lyi^n nnv yom: 
n pa Jiix^nays n t>x didt^^x^vj^d ivi 
i"ix jJijynya-iyD^mx I'x r^x — nytD^^mx 
-"IV jyo'^nyj x px Dnyot" ly Dt^i ,Djyo'"''nv 
.yD^jDlpymya yti-'^oj^ij^py d^d :i:xnjyDxr 
•^n iy!?{$T |ytDD>j5?nMiyTDiDT"'^x^v{#D •••i ni 
-:{f;i„ ^mv ym pa "^n ^n \V2VP lynyn tau 
^^Tiv ym '^ px .fysytTDax tD"'j "jyo 
^niv vvi .nnv ?inx 'n lym lyrDJt^n 
-;yDJix oi^fc^Dnx >n nxa oy lynxn rynjfcjT 
tntj DiDT^^x^vi^D ny^n ly-i^xnoDJtjp iv "i^> 
-yj -lyn ca^D ;jxnjyDxnv jyD^yn ^:yn^x 
px lyny^ n^o nya^yii px V2^bv ^v^i^'pQ^'^ 
"o^yniya yt^'^Dtfufciipy ^-f pa ^ji^p^nDjy "lyi 
.DaxK^^yty: nyt^^tiD^^xo^BXP lyt pa yo^: 
"^n ^n iy3i$n ,jn3y^MrDn lyii? jnjy^'nt 
Dj^ii px jyDXT n 0^0 lyroayt^'yn toTiay: 
nyrn t^x lysj^npyj lyj^n 'n "lyo^^'n 
-jijn,, yrn d'^d dpixd "lyD^yii px .ytai^'-a 
fx ■^y1y"nt^' r^x ,D"in>aiys ^n t:s?n "[y^ 
p.x fi^^n 'DpnxD \ni^ jysnpivD'nx lyny; ^n 
yiyn tyif^iiyj lyrn nyDnytDJj?^B~iya r^x 
.p^;!j^^ nyn -lyjnjypj^n r^x ,|ytDjyDinx 
'na T-'X ~iy .jj^iDnyo m {^'"nynjx nxj 
I^^p .^yo^n iyn^3 nyn iyt:jix ^y:^iB x nt 
"IV lyijuyjiv D^j nn^x jyc^xn "iyDji?"i„ 
jxp ny px ,i>n r^x "^^'<'?d„ pn my lyn 
-jy^n ,"iy nyax .^>"ii ny Di?n tyn^nt^ pimxt 
Dfcjii puyom px ,B'jy» -lytoi; x yaoa ;n 
•:^ lynijn "dd^^^d,, yjynntj'ixa nnv n^a 
-jyiipyni^p X ^njy^n tix ,t3^yi'i nyi tijDyj 61 .D"iDT''3n«3« p« D:DT^:«n"'nv"i 17^ -]^2^ ni/t3Dy3 nyi ironj^s t^k iJ^onya .m 
cv lyn 3i?n ^^« tys^vv, nyp^:fc?^ nyti^no^D 
-is:s |yto'?s n'jiD p^onp pn .iVTy^v^ r^N 
|ix .^^^jy!?nyn^i"iii{< ci^t^rns t^x d)^V2 
,nyD^s nyn T^i< n^n dj^t ,iyj{?T ^^t^ Tin ^j^t 
-,yt^'^nsED^D ^y^2 DioT^ansjs; nyK'^:5?^JiK 
ny^ns ,iytj'^J{?^ ,ny^^: o'lfc^D^nyo ."n d^x 
-yn Tx ,rn min "^n n?D ^^{< n« .DinT^3n{<]{< 
lym 3y^^"i^ ^PStto ot? tj'-'tojissD^DJix n^o t^n 
t:j^n -y /ns is i^d t^n "ly .D^^n^^is 
•lyD DH^x c{<;n Dtjii yrvr^x d{?"i tynsj^nya 
pn — Di»T^!^x''V5?D rn"'fD toD^itoy: mjNii 
-nya ny tk yojj^n y^'^JJ^^Jix ,y:j'^tDnp:ix 
-i^nns n tx p^^ ,yDx^p-nyt3^^m5? n toyno 
D^o jyaEoyp tio y3^yT»< d^s yDj??p-nyto 
-j^is nn^i< nit< yoist^P "iy:r"'DD"'^{<D"'Sxp nyn 
-:j<; D}<;n ly v:i^V)^ lyifc^tDyo n .tv^n^Qiv 
n>a pt? ,D^r]v^-\VQ lyiiyj lyj^'t nynjyiiyj 
n-t: -ysx ,Dnn^to\"ip -it^Diyn dh^n \V2^r] 
j'x -yrr>« f-y; "ly rs *o^n'£y:i ^v^'i^ \v:ii^^ 
-n{<J8 nytopynj^ip ,iv^'i^'? "iy"i .iyjy3^^i< "li^a y^: p^p pK . .D^: i?T^{< "i^n iy:ypny 
n^D lysn^T iJiiiyiiynnyD^'mj? lyn ns2 |yo 
lyi pK t3>j "^i^T lysn^j n^D ^^^n fyaxs;' i:^^ 
y^s D^i "vr2i^i„ -yt^»>t2D^Dp^s» "lyto^st 
ps jyn i'2n>< t^ny: ;:'i^p''iit3:y ys^^D^^t^-y; 
":yDs^p nyi p2 ■'ns ;n:y^n .n2^b'P:yDx^p- 

.ys^yrx d^s jyox^p jyr'vv ysEoyp p^-?- 
-^yryj nyi px yasoyp n{:?2 fyoip oy ,noN 
lyK'^nv D^^ jyj'n v^^^^^VP vvi nynx ,D2xti^ 
pynjj^T ,iyDynyDrx-tyDx''P -,X2 lyox^P" 
njyj-i'X in{^ lix lysn: y^yiy^'^inyc lyti'niv 
-^t:3^ii ^i$: px "inyD ^{^: .jyoynyDrK v^'?vy> 
lyj^n ysEoyp d{?i ,iyD^''ii "i^o : iy; 
lyanxi lyc-'jyrs .ro^^Enyn^x Dsnmys-'X: 
.tyn^DyiJi^iE iv nix i y 2 2 o y p d^: 
,iyn^Dy"ij{<;n2 iv jyii nynoy^ -lyi Dnnypnx2 
.tynyn is ]']V^:i^^ jy22rDyp is t:)': t^x- 
ny^tJ'-iyDJix inj? jyiy^ is -.yiy jyp lyny- px 
ny3!^yii ijyj-i^x nyij^; ,yDx-i ,yDx^p p2 
onxii {?t3 : D^'pjnynyj:x:yEri: nyiyn:x- 
T^x Di^ii D^D ? yDX^P"iyt:^^2ix Dyay j^r^x 
nx:xD^^n onvn nnyo yox^pnyD^^anx n 
?t3'^^t^'Jyo -iyrn::>x lyn p2 dict'D' 
180 .|y:f^tD«: V^VJK^xp«iyi 62 ]VT:^i<2 y'^yjs^'spNiyn .n'?ys:yTK*i omxa □yin nj;3{< .ij;ni;2 lySsis^jy^^D pn 
?inN .TJ1K rt< !?rD nnyi nw ^n Dyi^yn 
jix ,pym :iJS!^ -ifc^j Fnfc?i idtn* lytjoyn nyn 
jyjyp toyn ly V2 iynD}<;p ^y^D ^{?j fiixt oy 
jyjyp Dn"'it3p{;?Tiy:i^iN' n .{ynyn iJiiy; 
-iy:i'iN pn ^^n^ ,iy2^yn d'^j ^j;?: dh^n 
pa toDip jyjj^T DnnDp{?T n m ,t3^'npjstnp 
nyn ny tn ,t2"in^?'{itn^*2 t^k iy Dt^n nyt 
ly^yn ,nyBnyp iyvjis*;i nyn ?i^ix lynyii njiryj 
n pK .nyoyn ly-iyii ^^^•'afo jynN* n 
-lyoir Dyn tid ly tn lyjj^r Dn^it:pj<;T yny!:^!; 
n^ I'D^N yt^n n .ijiS^t^'n^n pfc< |y~in{?2 
n' iy3K .jyc^yn ^y^s nnyr nn^N* typ p>'?s! 
V''?i< .n^yj ^y^2 pN ,i^y: lyo nn^^n ayn 
iy3j?n-D''D fc?T^8 TiD ny ,d''j ny jyp lynnj^a 
n^^n nyi px y^^^Djs's vt nnsi li^i ,nj^*oy^ 
n^o nn^itopt^T n t{<n jyiyn onj^rnyD 
— nji?^t;'tD^n px iy^yto^BD{<;n D'^n ,v'i>'ivf2 
y^i'n^t^ n iy^>?T .n^y: to^n ^^{^' Js* n"iNn ly^ 
])ii lytojyr^^ytD^^N ytJ'n^K n ,-iyDiu"ivS 
ytj'n^j^ n n^o ly-^'v^J<;Dt^' yD^yn yiynjx v'?^ 
nytJix jyiiyo^s'i px i:xn n lyjy^'iv ynyj^s 

.nyj^is lyom: lyj^ay; nyry^ n iy>yn lyoij lyrn pN 
T^N D}?-i .n^yQjyrji^n omj^o jiq toDnyj fc? 
PQ D^iN nnyj Dfc^n, oDny: voiifiv D$<n 
,Dnn^^{sn^'Q lyn^i^iiyj t^x iy D^n ,^nn pn 
DDnyj Di^i lyjj^T n^» .inx^ jit nyn^x pitj^ 
r^n ps ^^m ,"^no pn pa oms Dny;„ 
Di^i D^n IV .|y»ipyj t2>j Dy T^N nynya 
,ty?n 113 lya^nt^ cyn iv on^tspn ti^nyj 
,-i:^r] i^N ly-iya js* jyto^^n |yp iy d^j ^^^n 
n ..jyn^ntj' iv inyr :njyj |yp ly d>j pN 
t3J?n "ly Dj^ii cv"?^ vm D^i ,Danti'-iyDJiN 
nvi nytojiN lynn^y^a^N tD^'-p^nyntj' ts^o 
lyaipyj nn>N iv r^x pj^nyj ^yi .n^nyj 
iy DD^noyj dh^n jdj^'h ij^dpj^t nyn lyn 
pN oyn -ly s^in ,pn nyvD a^i ^n ^j^r 
-:jy nyomj lyi ^^m jyiyii ij^^n [yvjNi: 
yrn |y^ynt^'yJ D{^n isi^t^^^o t5y{<;B iyti^>^ 

-niK juyj jyjyiiDoyi pa lynjjn td 
m^ .Dnnyj oyi D'o jynyia iv ^^r y^xr 
nn^Dpj^T n |yn{>*n ryij^ny: pj^np r^x iy 
lyjyp D^j ^{;?o p^p pic^ Dyii iy tn ,t2ny?pny 

aD8<pi;t::ys ii*in N;;in 
No. 4 APRIL, 1907 Vol. XII 


.tD"'np'7Nn Dni«o T'S I^f DJynJ^J TU $11,500,000,000 IIQ 
-iJSO na P^DD^DXOD n( .$15,000,000,000 
Dyi tie in^^ DVDvy^ lynyjyaDnnN ,mt3py£, 
tipyn ,t3^^mK jin ^ynjsn pQ. t^jycmxEy- 
1904 pi< TN ,t2ps*D ty-ijyj^^oti'ny nvi ^i^ix 
lypnnND' yDMiJ n ps tojyv,^i2 11 lyst^n 
"Stp W^mi cyi p2 ojy^»*j<;nE 81 d-i^^{?-io:{?p 
n pQ lypnnxa n px iD:y^y:irnx f'is'n^s 
nn^vnj^ne ty3{<;n pH |yn^:^^•t:!t^' yn^'-^'-^xnyG 
PN t:)D5? .iyt3pn}<;is y^x pc .v{<;"iq 79.3 
-{?iQ lyj-'n nninD y^x ps Djyvj^ns ro^m 
-nnxD 1900 inyaiyMix ^^n tyi^^ny: m^vn 
lypnaxa, n ps Djy^^ne p'-x in ,.n .n ,iyp 
-JX3 lyi ps tDjyi*{^-is 38 lyayjyiDmx ufc^n 

.li^^vpnt^ns lyv 
-rx inX'33yT'^x nyn ps :iJi''pni.t2jy n 
■Djy nyn ps tyJxot^'y:l35<; b^j t''X ynoDn 
,yT^n ym pN ,|j<;^!;pn{<nQ lyi ps yA'?p'^^ 
|yrn ,|yjnx3jyT'^x n px niopyeiJX'o n 
ji^^vs^ipysD lyt pD lyivNiiiyj u:j<;''y:iy2niS 
y^^^tay ytsvy^ n .n^y^i-nxa^s nyn "lyi px 
nny n jyiiyj lyj'n ,^j^d y^'X ■'ii ir]]!r2 ,infc?^ 
-nys yD^n: ps dpinii tyiy^'-nyjiix oyi ps 
-"-nsL" jynxxtoL" yDr:"'"'Niys ^ 
r^K tono yiyoM d^c lyr 
lyoDDyn ly-i iv lynjnyj 
nyij^is -i,yi ps. ysiiDtj' 
-Djy ly^yntDonrN lyj 

p.f ytNS n — ^ji^p^iii 
■n' px .i{?^vxP''S^t:D{?it2 
yv:x: t3>n d^j lyDDi^'cy: myv, cyvs^is nyr 
.jy-inj?^ yj'pyvj^^x d'^o iij ,nnn 
-yi n tsrr in.t?^ Dp-yr n ps ■^t^•o px 
fx jynxxot^' yoiT^xiys n px ::riyp^y3 
Dyi px lyntjiiyj D^^^vy: ^{^» lyt^vyr^ niv 
-{^isrD^nj ps nyDD>D n dj^h. ,1900 nnsj' 
-j>n5 lynyDyi: nsxeyj '^^^:''^:;nnxr, iJ^^vpn 
nyi Jyt^'n1\• "inj>*' tny^* n px •'V, ,Dyi: 
cyi ps .1900 px 1890 t^x (::i^nyv) cwjVi 
"XP D5$- t3t?n 1905 in{<:^ oyn t^2 1900 ^n^;?' 
,t{<;''Vpnj^"iE-D^'n:ii px Dyjy^yjj^nx ,'"xu'3 
\^^'?''2 p^j inysyjjix ps t^iycyiJiys ^n 
jj^^^'^n ti^yiiv fi'ix ($9,000,000,000) ^x'-j^n 
($12,700,000,000) .^J^n \i^'^'r2 l2^v•^:^r^ 7 
va nyf^'n-pn^xs ps ^n>f;v n "!:y-iny"i"i 
lyi ps r^i^iv^^^ n .yn^yi n ly^^r^izyj oyoD 
-:x yom:. vvi px ii?^vpnj?i2 "lya^^nny 184 t3£3:ipi:f «n D^{<i^ .DD nx ^pt^n^^o ,nnDD'2 ,D^^{?sj5y: 

^DVii^n m't^'^^B ytj'nynm pa dj/sjj^ n 

-oN-Djjny^jyi px Dint^jy^^x ,Dy^Dyv:j?p 
^1 Fi^iN p^B' yrtDD'? K ryaij^iiyj \2^n jyo 
lis ^xn{«?D n nnx ps |yij?t:yo yti'^D^^j^s 

.DtyDtj' yiyniN 

n D'D o^-iniyinaivjiK yr^oyj^^ n 
"•IT "inyo lyj^n lyijytJti'oiK ynjyi^Donpy 
lyi ps pN D'nn lyi ps lyopstinyj ^{?o y^s 
t^K pmD^iN -in^K lyjiayj isj^n ps ,fiy>t3 
-jytoD'^o ,jyny^ lyD^^Djycy pa lyjt^jij? y^s 
-i?B pK iiDSjiyt:^? nyms px lynj? d^^^hd 

'o'pvi'B^ ij8^ N pQ iiDKiyto'^ n n^N 
J8"i ,p^j?D N ps nj^'DtJ'iv lyj^DD^^j. Dyn nt^ 
ny:i^pny»N n rx ,iyj{?t "^^^pimi lyo lyp 
-j/nj;>tj>Djy IX tij^^^yjDnnx Djyo^y^ lyni^n, 
-"•^{^5 ynjy-i>t3Dnpy n ly^yj tD^{^i\yi oyj 

IX ^nx ^n ,y3ninD^n yti'^ns^jjjpy px y:i'^t3 
•lypjxnyj y^xpnx-i \'^ jjir^j y.^yny^K^iojy 
-{?^^iD^t:Drx yuy-i^DD^'py n ps p^tanp n 
-^^i^'vn^t) n nyn^x lyjj^^Dipon n px lyj 
"D&nn n lyiw lyj^n ly^D^o y^x^vj^o yjyj 
-'^ px yoyis y^xJJ^^vxJ "lymx ps lyt^pjis 
nyn px .in{^> v:i''?t:>v yt:vy^ n px mt^xiyD 
-{?"i ly^xpnx") "lyi Dt^n mtaxiya^^ iv:r\vii^ 
-i^D^^x^^j^D nyn ,t:j{:?Ty: lyoyn ^vi^ ,ixd 
px rx^Q lyt^tj'iy nyi lyouiya ,ixnj?i lytj' 
py^iT ij^j n^j .Dyt2nx^i5{^Q px to^^prDD^ii 
lyDD^^x^vj^D ,n^y^prD i^^dsx px i^^nji?^ 
-nxs nytj'^DD^^x^^^i^D lyn psi onyn^yD px 
va Dy 1JJJ ,iyTy^y3 ly^D^^D dx lynyii /^d 
txnj^i Dy^j X 1X2 "^'^jyojix lyii^iiyj DyoD 
-D^D px t3'''p»xTp"iyDQnx yom:! lyn^i'iviv 
y^x^vj^D X D^yiJxnyn ny lyn^^D y^noxs 
.p^Dyj^x px px ,y3xnD ytj'^DD^^x^vijD nyn*? 
3;t5D3^^jny"iiyj n lyni^iiyj diot^^x^xj^d t^x 
px iyi>t2ipDn IV xnynt: ytaojnyny^ px 
.lyjjit:^^^ px ly^xjmti'T ,nyD^3 ynyrjix 
\V))Vi Dy r^x pniv nnj?^ nj?& x t:^o njyinyii 
-xpnyDX n tx ,iyDxo iv t:ix ixq "^^^jyojix 
-:ix nnx lynyn nxrpiyD&^ix ^j?r yoyns ny: 

X t^D^nny tDj^n n^n iyni?n ,3Jijyiiy3 nyt -yj yresyo pa j:njnj n pD px ,DjyjyD 
"ly^yntDDHJ^x nyi .cy^vxj^nnt^p-DEyB' 
X px lynj^iw: ts^yuxinys t^x oyi^j^is 
px ,DinDD^n.'^j^j fin^y: lyn^Mi nyjyji^o 
,^>\it3Jx IX lyoijyj lynijn nynjyriD lys^yii 
-y; toynyt:xnt:iv lyj^n lyji^^^^n n n:ynnyn 
T'x DiDT^^xo^BxP "lyn .D^Q n nycjix \v'\^)\ 
n px ,ri33mj;?2Jix px tDBXTy:;ji<: lyij^iiyj 
"lyn pa tD'Mjymt^nya yjyopxny^j^^x 
pa t2:^'vy:DMnx "^nva v^x "^n t:}$n nyao^D 

DxotjntD D{?n 1904 pa nynn oyn px 
pn lyD^^Djyayiya iv lyjjxayjjf? li^mx^ 
-y» n iy:yii ly^p^aix ynyo y^y:j?^vxTjyD 
px ,^JXBD{?p '?^^ nnynjyDD nyi pa lynj^a 
n nxa lypj^ntj^nyn lyjxtoti'y: t^x ijx^ dj^i 
-{?p px o^^njym^jmya ,t3^^ptj'^xa pa yv: 
-^yii px Dpyiyj3i>ix t^jjn -iy yo^yii ,i{?^vB'n 
pa lyjji^TJxn n tiinnyopxixs t2{>*n yD 
'^n lytj'mv „"iyjT3 yDvya'yjsnn,, yiytJix 

.p^{#a Div px 
pa DT^Jx^yo nyn pa :jipy"tt3jy yrn iv 
,DDXByjiv U1J nnyr "^n \2^n nxra-o^na 
■inyojix y^y^v^aij n ,i3^^v lyn^yr nyn px 
-y^) Dy^JXBOi^p DjyiitJ'j^x n^^^ n pa jjid 
^nya.y3 oyn ta^^ (.B»{?p-Djjny3myQ-Djyn 
to{?n y3^yi\ ,pnj?^ rj pa -ntax^D^jy^ n pa 
n p^tj' nyrD3^^ nyn ^inx nsxnnyj 
-Di?p V2V' pa lyjJinnyj-iyDJix ytj^ny^irntj' 
ya^yii ,iyn'iD yny^^nyjjix n d^d oy^jxs 
pa ^ip-"iy-iyMi c^i .t^nnDiyaax ^n ^^n \vn 
T^x t^^yii ny^y^vjxj^a "lyi px ly^xn^xPD n 
lyjjv nyi lyn ,tD^^t3tJ'y:j'^x lynyj n^: ^i^: 
'V^:^^''^^ DJjn -i^y^prD ijjdbx dd^^x^vj^d 
-rx pa nyjx^ nyn px V2^^2 x lyanjjn 
-xp^^niBi n D^o ,Di»T^^xD^BXP ly^ynoDH 
nyi„ iXDi^i lyoonnya tavy^ pn pa ijj^v 
-?yo^n n npynyja^ix toj^n dj?ii "^yjjj^B'n 
-t2B.>in y-iytJix px ynjoytj'iv yuyntj' 
-y>tD X tiDxnyj t3j?n Di?ii px ,^yT^^Tl3^x^B' 
nyn^yr lyn iv .Dip^^ms I'a.^ix pnu^^x lya 
T^x ,iyDxnix yjyny^tj'nya -^in px d^^v 
nyn px i^jt^vBAiJ^P ytJ^^njnj n lyDipyjomx 
ynyoynj ynytJix pa ys^^tay pa a:ny^:yn 
-^D ,x>a>^ynx.^^a ,t?:xp^K' ,pnt?^ vj .tsnyoB^ .^yiDSstats' yiajT^Kiys n r« :i:ijynvn ytt'^t2D"''78'':;«D n 185 *s nx lyT'ns-jnj^njyT^^N tyn^^i^yi iv ,tyt3 
pK .^iVi:'? pQ i{?^^s:t3{<i^E0py n typjyntj'ya 
lyta^ijv n "nn lyi'^DC' to'^v nyn^yr nyn 
nc jjipii?t3B'nys pK lyanx Dtai^^p djo^^dd 
-5<P lysijnDK'yi px px y^^yry: tsDJi^nta-^toji? 
n .ryry: nvi "imy lyj^n oi^i^ lyDo^^sto^s 
,e>n nyt2^^ii(!f nyn pa ,'^t3nsB yti'^Dxnpj^nyi 

-1{?EW{s*^E V'?^\>^^ yin^X pS V'PV'ti PK D};?n 

PK DCDJ^iD yrt3Dyit2"iyn^j n DOi^nnys tyo 

Btjn I1K ,"iy'^2 nnyn n^o -^^2 ]v'?^Bi^:^r) 

,D"intDjy3''^K t:fc?stDt^' ps ^KB^i*^:vn Djjs^nys 

.Dyntaon^^K yomy: pa :jn^^ijyn n ps 
tDmp''?'n DniKJa '?>^r\\2 s D^s px ,o^^v nyi^yr nyi iv 
-jnsK'yjiDMiK lyrn ,Dyvi?-i5 lyi^yr Dyi pa 
pN lyjjijyiiyi px ly^^mss-mj^ayi y^^j ly: 
lypnyos,, n .nji<^ pa jy^^^nto v^v^'^^v^ 
-■•••mK nyjKpnynx) "njjn^^^ 51$;^ It?t^'»^y^ya 
oasti'iyBnyp yooynj n ,("1*?'^'^"^^^^°" ^^^ 
Dijn ,nyD^^ms -lyjKpnyos ytoTT^JNJi};? pa 

3>VJ8V,>V-pK-tir3i in.^K D^^^f ^iJO V\22^^V DJJl 

pa mj nn^s lyst^nny: ,nyt3Dnpy ny^nny^ 
Di?ii Dyn ■^in ,D^^p:3^^^'t:nsEJiN yB'^^i3^^i>*E 
-niJnvDynjJt^p n px oc'^DyjrnK -^n o^i^n n 
jiE ly^^^no y-iy-i:iTy3 px .1906 pE \v^ -:s^iya y^natDpysDyn ynyT:ix \v)] ,yaiiQK' 
y^'^oD^^N^ift^D Tin pK "qin typm nyt'^n 
oyiiyp^syjji? tyrn ly^smB't ynytjix ,p-iyn 
ytj'^DD^^K^^i^D-n^iiin ps ytf'^cD^^x^ifi^D ta^D 
13^: yoyis yD^^:yD lyi:^^ px jy^p^cnx 
tyjiyii. lyisDjyDjjp si^'.k ddi^jjp yjjs^ pyiiiS 
-^^N^i^i^D pK jjijyiwn "ly^'^tJD^^N^tfi^D nyi 
Dyi pa T'Miyn nyi:^ jx .y^ej^ij^^^a yt^^DD 
Dijn "iit3Kiyt3^^, n r^K ts^^v nyi pa dd'u 
Dy v:i'?v^'\i i^a /'ly^^^tj' oyi lyDjnx toD^n 
yjjr yt3iyt3D'^:y3 n tv^i^yj V^ \V2^n 
yjiyni^D yrn .lyi^nr pN lyDD^^stniBT 
nnyi ntjn iitosiyD^^ lyj^pnyDx pa. y^mtj' 
tia tj^^vant^p n lypy^^^^anN iJjntayj ^y^a 
y^yntoDHj^K px w^a''?^B yiyrjix v'?v^?i 
-lya KTx lyjixny: ojjn px jyji^^xita^QDrK 
lyp tyD^'5:i oyoyn ,D"i^aj^^x px jjito'naB^ 
nyti'^Dn ny^^x "lyi px \viv'\\ lyjiEyj tij 
jjijyiiya n D^^S'yn tsj^n y^^yn ,"nDxiyD^^ 
.mnt:jyi>^x-3'^^ pa j:ix'nay3 nyi n^e 
n lyjj^DiyT T'Ix tvo ti» "^'^i^y Px 
,yDy"iB v:i''?iV^ y:i'''DD^^x^vj?D t)tj''nDi^5 
-itv DDi''in n pa D"i^t3:yiyiEy"i DjyuD^^D 
-Vi yny^iE}?E n o^a ly^ijxn v::'?v\'\ ,iyjJit> 
lyti^nnx px ,t3^^njynynEiv:ix pa w'pr^'Q 
ny^n D^D tv^^'^J^^iP"!'^ yn^xiiyj ^i^nx 
,iyjx"ia y^x 1^ :iJiD^xn y^xpn^xn t3tj''ini^D 
.jyny^ y^^^Djyay d^i tyjynyn ya^yn 

px D^''njyinaivjix yj>^oy:^x n nnx 
nynyrji^D n lyj^n "iJijynainx y^x'V{;?D„ 
^{?: ^n iy:'n ,-iiDxiyt3^^ ini:^^^: nyi px 
iy-i px nypnnyn n ixij ly-iyoyni x j>x 
px njx^ "iyn:x p^P px .p^d^^j^is lyDoy^: 
jyiiDixs ytj^'D^^t^B n ^t^'E« lyj^n D^yii lyi 
ta^j px lyB^vjnB ^^onxE pa ^na nrx to^i 
;yijytD'^3 nyn iv jyDXEiviv -^n D^nya nrx 
yorr^xiya. n px nt tD^^i* nyi pa t3D>^* 
jynj^n nnt^^ ■•niv vi^'iv'? n px .lynxxoL^ 
-y: "^^T -^xEJ^^x iy''DixB ytr^D^^i^s yiyrjix 
px ynyijx n yr'x iya>^t3^"i^"iyanx d;i;?^ 
tDvy ,^^t2~ixB "iyjxp^^3iEy"i n .Dinr^^xpnxn 
Djynnyis typ:^^a nn^x "im Dt^n ,DExnp px 
n ty^iyj non^o yti'^toxoyDD'-c x tJ-in^Eyj:^;? 
nyn ."jy^fc?Ej?jj?o px DDDJ^nt: r^E ysmno^D,, 186 ts3:pis sn si^iN ,iJ8!^ p£ ly^y^ Jyt^•^t3^^{?E p{< w^^i 
3Ji:yiiy2 nyK'^t^D-'f-N^^'j^r lymn^'K:!-!}^ lyn 
-yi V'^'\:>:iV^ n .;^od:^: nnyr lyiij;:! o^: t^n 
-yjjiK n 1^ njypy-iDtj'D''iN, ,:j"i:yiW3 Dnj<;2 
-^s:3 fi''iN >jiJ2J?n p£ p^t;' n jyDsto yjn^n 
m ps lyDfciiD n |yDny;2{? \V2i^r\ ,ti^'n y:in 
•"T v::i'?vy, ,niNi2i yiynKT^Js^ lyaj? ,y'noN 
DJn pN .n{^2 n:{<:^L" •'■'dixs yti'"'nD''!^N"'V}<:D 
-Dy yovy;^ ni ine Iyo^Dt^' yc'^toD'-^N^vj^D n 
-yn 8< ]Vi'''i ,tymjy: lyvjx:. pN ,nn{^> ys^^ 

I^K D^J lyS};? Dy T^N ,DPN1W1V Iy^Jy£D^n 

-^^x''V{?D Dyi p2^ Dpifc<Vi nyT to'-o ^^^^jiyE 
yerr^NiyE n ps ojya^tsjyo tytj''^DD 

•lyD^jj^nt^' 
lis ty^nxvrojynnyiE lyovy^ lyn pN 
]i>EDXp nvi pN* ,tyDs>'ot^' ytD:''j''"'N"iy£ n 
-y:i yi:yt3C'iv yc'^D''f'j<;E n lyj^n ,1904 p2 

-■"Diji DiSny^' yn^^2 lynj^n ly^^oiijiE yo^nj 
-Nnnoxp yivoi^iinyDJj^P px "v\V2^i„ t^n^^ 
nya Ds^n ^^di^^ib y^i'^t^D^^iE.jjs yt^^K n .tyt3 
D'ip"'^3iE pE lymtoiv Dyn jy"ii?!^ 
]y:jn:'3iyE ymynns yin^t< it^B 
-^^ix T>i< pK lyoK^pj^oyi n d^^ 
•px iyto!^{^B5i»iv pi< tDin^:x;i{^D''i jyiiy: 

T-iX "'•'01NE yC'.^DD^^N'^VJ^D n .jyiT'n y"in:"'K 

11B tny^yDt^^{?E yj^v:^^N n tyry; iNciyi 
*•! .p^t3^^j?B nyn px dt^^xphni tyin.><ii 
'2)}iV'?V'^ ym: n tyE{?!7:i'iyE D'*: n{<;n ^^t:)-iii!E 
tDj^n D{<;Vi p^EDNp X onn^Ey::?^ 0{>*n px D^^n 
-TIT px jjio'-nnnys ,;iJi;ijyiDC':N "in^t? px 
-jynDK'ix y^nym^n y^x tw^t^'ynyi^x wip 
ijn liiaynya lyti'^DD^^x^^j^D nyi pE iy;ji: 
-x^vj^D DyT ,Day-i. ixe lyo'-nD* n .njx!^ px 
Dyjy 1XE Dx.iinjxP'DayTTyiB jy^i^-'toD/^^ 
229,762 n n |y;y5 408,230 \]JW> T>x ,in{j^ 
-lyi Djy3y"iy;i ixt '^n ds?- dj^ii ,1902 p^ 
'•T px .■'^toixB lyi pE n"i{<;pyi lyoo^yn 
-yi lyDxn n lynj^n ,ny3{^ 1906 iie lyl^nxii 
?iy^to r:x; tyM,iJ'yv,y3 px ly^^DixErDifcitE 
j^njyn^vny-i ,""oi{^ii„ .^i?D nvi ly£^^Jt^•yJr^x 
lyoDoyn t'Enx DV^oti^y:) 330,158 iv dh^x 
t;j?n .E .'? 2 n (.j^xxati' lyy px ^-■^v ,x^:nj?B'^xp dxxd:^' px i^^DytDB'^in ,-fjx? 
-'jxnj? ^n Dj{?^:r-TnD v^i<Pi$^ n fyij^n 
nyBiyp yc^^^o^^j^E yr3:ynniXjix px onn 
"i}«?3>'^-t{^^jr;, fyoj^j nyn nyo:ix jyoEXK' 
PE ny3{>' .(^'t3-ixE lyto^^mx \i^':v) "^^toixE 
lyo^^anx ym ^n, t3'>pi">D3Mi yiyoyij ^y^D 
-yn Dx^p-^yo^o lyoxD n tyrn ,ry^^£3nx3 
yi{>*nyE ivt2)iv^ lyi ps ry:jijyiiya qh^q 
.p^D'^ji^B ny:xpnyDx ivi px 
-nyjxa nyi [ynyj t>x 1905 ini?^ nyi, 
ny rx oy : jyjjijiyiwi ys^yrx jie nnj^^ 
.B mxiiny inj^^ Dyi px lynji^v.yj D^r]V)} 
■ox^B X n^ix fc?:;xp^tj' pE ij^-'ya d^x [j^t 
D1XP pE E^E^'iyjix ^xB^D^jrD [IB yms^B 
;ty^j^B{;?j$;?o \Dii<.a:if ]!-]V'\:i< px (lymrixiD) 
mv lyi^i^nyj D^nyiny -^nx t^x in{?> oyi px 
.n tlyTJ^t^'n mr^o pB ^moti' nj^tJXJnyau 
-y2 ,n{;?Tip};?iB D^x ,'qn DJ^n ly^^yii ,p^{^b 
pB iyjjij^{^BnyB v:''f ^in o^xoyj oann 
"{?n y:j'^D''^{?B px yDoxyn-tonxnK' v'?V2''0'''\P 
mm T'x in};?^ Dyi px ; d'xi^ .dd pB oyo 
,pDjxpDMi PB -ij^^nyi^/j^j nxB ::i^nyrny n 
,i{;?DXJyD DD^^DD nytD'^jr D^x lyoyB^tr px 
-x-i jyDDixiiyn x ,Dy^^x2^ x^ .n tiiyaj^n p3 
-D^^tr px ; nyonj^EyT nyt^'^o^^^^B px 'p^p^i 
-yn nyi iyj3^^^;iyE iv inj?^ ds^t dj^h -^^^ 
DDinn .1 , Dx^^ni PE innBinx |ynjytD>n 
inj^ toyoD toi^n ny^^yn ,pnt^' rj D^{^Dt^' px 
222,229 jyjnxyj ^^DixB yDin^jxjH}^ nitj' x 
"VJ px li^'vr^ 1XB t^xnjxp d^x ly^^t^tj' 
"ifc? ^xE"'D^:rn pB dij^edx^b x ^inx pij^^ 
ny::yj nya^na^j^Eiy t>n njyinyii ,B>tj'-iyj 
-{;?ipy; cj^n di{<;edx^b jytj'^toxipj^cyT |'E,nx 
•lyo^Dtr 228,397 ^11 -ir^vr^ tD>j jyj 
-yj ijuyiiya Donnin n Dj^n 1906 pxi 
Dxxta^ px i{<;j D^j y^j^i yj:t:3ni x to^y^B.B' 
jyj^n tyo^t2t^• 700,000 DyoD ixn ,pn{^^ r: 
finx DDT^in .no 1XB lyij^i^iyj [ynyjyjni^ 
IJ^tJ^T.rB jy^^ DjyijyEynj^x-p^Dxip{<;Dyi Dyn 
nyn ixii ,DDyntrDXDxo px ^^ix li^: ,t3yp''D 
192,295 lyrivyj tjs^n ,\V'\i$r2 .no ,Dxinaxp 
^11 inyD Djji^tay pB ^3n -^d x jib jyD^titj' 
nyn ixiii ,x::ii^B.^^xp i^x [ix ,400,000 
,txnjjy^.no ,i{;?ny'ii,};f;:,nxB t3xinjxP"0Dnnn 
^DH "^D X tiE ,\vr2'D^ 45,008 |y:{?npy: tDJ^n 
.300,000 DT^x p5 .yytaNsntr ytaij^r^siys n p« ::: i:iyi lyn ytr-'DD^'rx^xND n 187 v:i''?2va jyj^n yrn pa ^niv) tri:>n pN ddx 
nys'-^DjitJt^n p'x) ^-'T^i^ px nys ,(iy:ijit3^''v 
y^^^iyD '^1;^* pN v^'^t^iv^v)) p'K ,^xjiitrT 
pK yj'^s "li; pK ,tj'^j^2 pN ""^iiv ; (iy:i:in^^v 
-••ivji^-iQi : lys^nsti' yn^'y^^j^D n pa nyiiy> 
"SJJiK ,K'>''^ns ,tj'^Dynj?2 ,tj'^jy^^{!:n^K ,t^"'T 
.{i'nynt^ px tr^is^D ,^^^^10^^ ,tj''ny^ ,K'n 
-'^N^vj^D n "qn Dj^n ,jnyT lyo lyp ,Dyi pa 
y^x lyti^nii' ta^netj'nys x^jxjx&xia yti"'DD 
pa lyi^^^iD y^x p« ^nx m ,iyDyt:'^x:{?^vxj 

-^D n fy^^^f^^n1S Domyn ly^vy^ D:n 
pN jj'iti''^v yn^^jyo x fc|;:i8P^ti' ps lyoD^^x^^* 
-yTi iyjJito^nymj<;a px ,'^kiek^ nytj'^^jjy nyi 
lyjjito'^v y^^^jny ty^y^iivomx DDxoyj lyn 
.y'jnj?a.i^xp px pi^^ v: px 
n tD^j tyrn lytoanti' yti'nj^nye n px 
"lyD^^tsantj',, nyi ixa ny^D^mya yj^v:^^^ 
n ixa. .DioT^:'x>v^*D pa "ynjx^xai^-iai 
yny>>nyiJiK ix lyi^n nn^^^ ya^^ny vi^'nv^ 
-a»xs px lya'^a ytj'^GD^^x^vj^D pa ^nfc^v 
ytorj'^xnya n px jyij^my: npmy: Dt^y!^ 
t3^iit3iv "iyn}<; oa^ipnya jyj^n px jynxxor 
?n{?v yomj X .^nj^v nyonij x px lyi^i^iiy; 
lyj'-n D^y^aDxe px nya^a yal^yr n pa 
■:x^iya yoMi:! pa lyns^iw jyay^yjo^nx 
-ya tDi: nnyr to^{^•s -^n tat^n oy ^^^ii. ,iyT'^n 
-iy jyj^n '?n^)i yooynj n nyaj;? .ni^nt^v 
"Tia ytJ'^t3D^^x''VJ<:D y^y^^yao pa |yJy^t^' 
'^'^VP pa y^Ta nyn pa ojiyno^^o jyjx^nya 
ID ^y^BX„ lyn px ,{?:xp^{r pa ,.anfc?p px 
.Dynyp ,11x1^5 pa /'i^^rn 
,niDxnyt3^^ y^i^^DD^^x^vj^D ^i^o x ^j^j 
n lyj'-n .n-i^prDa^ii -lyiyjy^p pa d^j px 
-■"^x^^j^D n ya^yn, ,'^y^tDy^a xux^xsi^ia 
Di?i njx^ I'nyi^x jy^^^nmv px lypm jyoD 
n"v "lyi px lyai? tDsnmyn^x ,in.{;?^ yvjxJ 
,"^y^Dy^a ym .p^anxp iytr:^D^^{^3' x pa 
pa jyD^n yjyiy^tj^nya tyinnx^ia^js v^2'?]!^^ 
,y"'aij<;T{<:^''a fix j^ijyTiya lyc-tsD^^x^vt^D nyn 
toxxDti' yiyny^tj'"iya pa ry^y^yao^nx \viv)) 
-x^vj^D nyi pa ,Dy^vxr^jx3ii? y^spt^!^ px 
D-i{j> P'p t3''j \V2^r] I'fD ."••'Dixa "lyti-'^t^D^:^ 
-an ny^n tyr^vij? jyl^j^ir Di^n, dp^i^d^oxod 
lyn'tnto -i>o tx tyan^j i^o nj<;j ,^n{>'v yrt3 33,536 lynvyj yij^nya nya^yr lyi px. 
.1906 px 24,880 px ,1904 px lyD^ntJ- 
pa Dyiij^iE lyi ,t3jj^Ty: p^t^• ni ,nyaj>* 
"lya n px jji:yv,y3' iytr"'0D'^x?V5^D nyr. 
■y: to^j ^xa vp ixa lyp lyoxxtot^' yorr^x 
-x& px lyiayr^DK' lyrn -^j^*: lyiyv, tyoDt^n' 
tDjjn yx:xi x d^x ajijynyn ^-^ .dij^ii tyijy> 
V\2'iv'? n px ixEc tyo^n: x inv^ ]^n\DVi 

.iynnj^> 
■'"'Dixa .v{?D n r^x 1903 pa v~i:v n))i 
-i^"? yDiM''Jx;nj? 1200 mix pa jyjxt^tj'yi 
Dnx pa ^an "no x d'-d ,iyjoi^''nt3ax v'?^p> 
-£3"'D yijynytatJ'D'i: px yJyaynt^^ya 20,000 
pa '?rM^'^ n t^x 1906 pa piid div .nyiy^:i 
Dnx in lyrtoti'yj lyj^^vxr^jxni? y^xpj?^ 
Dnx px Dnx tDaixtJ'nyiy^:it:"'0 x n'-D 1900 
Dj^n '^t3"ix& n- .35,000 nil ly^^mi d^j pa 
39 px iyjj?^x.xT':xn{?-Dxxn:i' y^'-'Dan Dvy» 
-"'jxni? y^xp}?^ yjyanj^nxi^' nn ,iyDxxDB' 
-nytD px lyoxxot^ vivi:^ px oy^vxr 

.Dynj^D 
t:)^: Donyj ^^t^nxa ytj'^DD^^x^i*,j<;D n px 
px Jn:!y"nyi ytj'^DD^^x^i^^^D yv:x: n anst 
-yis ,.s ."? .D n ,"t3nxsnyj:y: nn^x .ijx> 
"Dy pa toaxt^'nyiy^^iD^D x lyat^n iv D-in:yt> 
-{?D yT'a pa D^n nyn ^^a px ,ijyTnD ya^^ 
nyiJin t^ixa tyj'''t ly'Dixs yc^oo^^x'-x- 
lyj^^vxT^jxjni? px oai^p yr:jynaxjix nyL> 
-■•n Di^ii ,njx^ pa ly^^^no yJy^yt^nya px 
iv pyiiiV lyrvr^x ayni ixa Din^jxni;? lyj 
.Diar^^x^xt^D iy"in:x«xei{^ia. 

yoyns yty"'t2D^'7N''!fSD n 

pa Dy"i:i^ia ayi pa vwi iyi:x |x 
-rr''xiya n px DiyD-'LSjyo lyc^^DD^^x^vj^c: 
-x^i*{?D lyn pa Dpixn lyn r^x ,tyDxxDC' yt^ 

.yoyia lytj'^DD^^ 
"t2ixa yti'^DD^^x^VijD n t^x 1903 px 
-toiiv TD^m Dnx tie DVDt^'iyDJix \vws. 
Dyn px .lyaxnati' yjyny^ti^nya px lyDant?^ 
-i^D jjy-iDtJ' pa Snj^v n D^^n inj<;^ lyovy^ 
yto:'^3^>xiya n px jynant^' yc*'t:D^^x'i'- 
pa .^''vaia onx Dinyo^ya -^n lyoxxoti' 
px lycanrn^^^* a!^xn mi ir^vt^ |yrn ym 
n px ,ya^^Dx:j?n ^m ,'^x-i2:>* iy:;'^^3jy lyi 
■yit Ji^i'jxnv-px-'m ; ya^i^Djyayii yjnya^x: 188 iD£3:ipix «n t^D^niy pit^' T^N Ds?n nyi ps nrs t:^j r^x 
ny ivDstB'yn ot^n djjii dvt px m ,iyn{;?iiy:' 
« inQ njnj Dyi D^n^ym' px ^snyDiiiD 
-{?D p2 jjijyiiyn viV2'a^VD px y-iyDyi; 
^1 pN lyopKTiDMN T10 yD^yn ,didp^n^v 
y^!"np nsJ i? P« iytD{<s:DtJ' ym''j"K"iyE 

-D^nx ,t:i^niynnB'i^jiN ps ^iTcyj nyn 
pK jyjji^pMiiDjy yj-iyi5^» n "^nn lyony: 
^tyay^ tv^'t^^^^s px ly^ynt^Dnrx nyrjix 
-{s'o yonij pN D^yviJ^iWJ'^K fiy^t3 ^n oj>*n 
Dyv, yoND ym jjnyp^ysyn nyn ps, lyo 
-npy n li^o pn lynynsiv d^j ^j^o p^p p1t^• 
^n .tD^'prtoDyiyjJiN px ynjyDtJ'iv ynjyn^DO 
-^5> yt:^K n ^n ps c^yD^noyjnj^nK lynj^n 
nyn pQ lyonyrTM^ *^n ,D:y3n^j ytj'^t^^? 
tym 'n ,iyjjnr3"iyD ytj'^D^^t^s yr^fc?^^!! 
-m n to^n nj^nn ps usn py: iv ^''-\V2 
D^^i* {? iKQ. .n^tj'ryi tyniyn^Donpy jiq nyj 
D^K iy^??2 '^^^ji^K'inNii "^i^j 'n jy^yiT 
$< tD^o lyDDnit^JKiw yti'^n"'^j;?s ^" 15^ nysEfc? 
ai}?2y-i yrn lynt? JiJ^K'nyoJiN ly^xpin^jn 
-^sn jji?^ ta^j nny» piB' 'n tvp lyjJi^yiw^ 

y^s^ifsjD yDJD^DtJ'yn p^p ,y^2({^T{j^^D nyn^? 
-in pN t:iip3''^D''^nr''K v^p px ,iy^fc?ynns 
inD to^: lyTtD^yry-iEyi ^n .ly^Ji^njjs'n yiy 
-iyDi>3-iN lyn tis lyoy-iyDj^N ytj^^Dj^js^py i- 

pK tVtJ'MDtDJy fllD ^3 PlID lyTIO 'M ,DS^P 

,iy^KQi^ pK ,nya^^2D{^j yny^n lyD^iD^j^nx 

■•n 1NQ iyi>t3ij<s ynjyr3J>'^3 v'?V'^ ^i) tspns 

.lynj^iwj jy^Nfiiiv jyrn 

tjyii "nnuynxri^k' lyiyn pa jjjd nyn pN 
Hpnyoij? pa :jijyiW3 yt^'it3Di^N.iv}?D i- 
.ti^Dsn m Dyn iyiy>i£ 
.tt^n", t:>: r^N :j?n lyryn px v\::>'!i)!^ n px m lyj^^r i^d lyii ,iy3iK t:u 

D"iynnn n^ lyrjyii d^j lyj^n "inj?^ ••m 

pN jyit^'nyj to^^ntsiv "^y^tsy^n yrus t^J'^'o 

.ijs^ ps ly^'^ni: yjy-iy^tj'iyQ 

n T^K ,iynjy^ yiynos y^s px ni yiiKu 
yopj^'KiyD n pN jji:yiW3 yti'^DD^^N^xj^D 
-yiW2-iyt:'''mi? ji? oy^s nss lytasib'Dtj' 
-:yi IV myt: k jyiiy: n^j^n oy nynj? jn: 
-i{<;j ryj^n :njyiiy3 nyn ps roynt: ts ,iyp 
"IK nyi D^D t:m3 ly^n lyjymyD oj^n,, n 
m "inyo •n^^j^'t^inRii ."uyn yiy^n ps to^^a 
"SStDB' yDi^j^NiyQ n i^n lyiyii ,Qit3yo'iN 
-nys n "^^ix didt^^s^v^^d div lyjpivyjiv lyD 
n .t:si?{j'^yTyj. lyn p& lyoij^p yiyD^^^yo 
yin-^K ]v^^m tojyDy-i ^^taisa ytj^iDD^^s^vj^D 
PN y^yj{^iDy2i{?"i5 ^n^)i yomj n nyiy^^jto'D 
fyonnj D^jD lytj'jyn nNJt^r ps ts^^-DDsytJ'y: 
."lyDN^p yDDjynyTy:iN„ n ps nint33>n 
^iVP .Din tatjn 1905 ps lynn n'l^i? 
"N^vj^D lytDDiK'niyn nyi ps nyi^w n ,noiin 
tj'nnjjtj'n "u^tssD^JN pN nyn^ntj' w^'i^D^'? 
"ji^s is' ps HDJDn n ntj'n^ Dtj^^y: jj^myn 
-•itDtJ' iv t^^^xiD^DDjiN li? si^iN $200,000 ps 
-EiNt^jyo^ii y^N^Vi^D JIN DiDr'^N^i'j^D jyin 
jyij^iiyj JDyijnjyj r^x tD^yj jyin ps .jyo 
n2{!!tj'jyD''i'i y^tis^vj^D INS ^mpD njNi n 
D^^^ yj:v ynS'^'N y^y^s inii ,p'\^^ v: pN 
Di: ps jyjj^^vpntoDrN ytJ^^DNDytoD^D tyj-np 
ytj^^tJD^^N^vj^D PN iy"ij?DySi{?-i2 yDDiNiiyi 
.Di{?i3py^ PN ivn^'^^ 
-iDD ^ni^v N oj^n nnj^i lyn^yr Dyi pN 
piB' lynj^n dj^ii y^y^s >n lyt^'niiV ,iyDjyT 
n DiniJNJ"i{? ,Dyt2myivjiN nyi tDjnjyy: 
/'ttayi-iDj^D DD^^yt^is^D i2y5J'n''^Np"iyt3rN„ 
ps y"iny^ n lytj^natj'nys ii* pyiiv pD^o 
.lyDjynitaD n tytJ^'^iiiv didt^^n^vj^d 

-N>V5?D n DJJTl ,DJ^T T^N ,l3nyT \VD ^11 u^Ti^ tyn^nty jVD c]i«i «''n 189 


(.c-.^r) y^^j N ns jyayjyjD^nK ^yD^rynj^*j{<:5{?is 
,("Dyviii#D^^D„ ynJs:jyr{?T nh) ^^Dijits 
"nju„ Dyn iy:y3 in^s i^k t^n^to^jN v:i^v^'\ 
T^K Dj^n .lyoD^^sinj^Dnyt: xn iy:iyj nx 
yD^yii ,iynrK'{;?i3 yn^n y^'j^: s ps yr^x 
L5^: I^j^^KT^j^'jij? yt^'^DD^^{<;J{?^v{?J y^: ym 
ytj^n^K yiyiJis* xn lyssoypt^n iv nix omx 
j«n i>N jyto^nsti'i^Q iv pN |{!?^vi?r^:fc?:n>? 
.jypjsiyj V2Vi'^i< ynn^N lyoDj^irs 
ys^yii y^^ytoty xn rx ,t3^j dj^^d pn 
yrvj^^s n T^K ,tDpmiy:ny3^K j^t lynt^n i^d 
to^n ^12 T^N ny ; ^ya^n nyn px y^^ytis* 
,iyr^o tD>j iyo tns"i "^^li^ .nmtj' ys^yrs? 

jy^-'onists ynyiJN* pe "^jji^an ycn^x yiy"!:^! 
ty^p^DiK n pK /•!!« "qMK nn d^i^t lyrn 
lynyjyjD^nx lynyii dj^h ,-iyt3y^3 sn pN 
Din D{?i lyrn ,iy^>D"ij$B yjyny^ti^-ixD n pQ 

TJ1X ]V2': ^y^Bti'^u jyDDS^^to^n nyn 
ly-iy^i DJ^Ti ,Dy^^fS!Oii!^Pfc?nQ ytj'n^N sn 
yjyn^t^issQ xn pQ njx^on ps* lyny^yjo^ns: 
y^vi?»i?^pj?nQ s ps pyiiv -lyn .iy^^i3i{<s 
,iyDDi!to-Dp^{?Q yti^nn nh iv lyn^n iv t^n 
K tyjyn nn i? ta^o ^n iv -^n lynjyii iv 
py^i^ lyn ; yjsnQ-oyiSD y:njyjynn yomy: 
-:VD nnyn D«n t{< t>s y^vsos^pi^^is s pa 
lyn^ nyrn pa yo^toti' t^n pyn ly^s^r ]v^' 
Di?ii p^tatj'i^'a pN* lynynDns? ,^^u-iss*3 ^v:v' 
an Dt^T lyj^n •^^.i px .lyafc^r iv tDJ<:n nm 
lynynt^^yj oy^'siox^PJ^iQ ytj-n^x t'-'Don 
sn nxa Tx ,i5<:tD xtx px tix '^snsK' xtx px •lytoDiD X ,5'yEiDyD x lycnyj i^^^"? 
px "t:n„ nyn nyn^x ymc'j^nn x px 
-XDy^{^"is lyt^'nr pa "lynn^a:^^ d^x ,.d .d 
lyDXJi^D yrr^x c^o |yny:iyjDmx ,"Dxn 
-x^i:{;?D vii^^iv) ".B .X .D .\, xn pa pniv 
Finx T'C lyj^ay: ('^toixs iyt:^''anx ytJ'^tiD^^ 
: nmtr yijyi^j^a xn 22 yti^n 

tins ]TK ; impnuD ytr'DNjxpj? n tt u'u ,yD 

Dns tpm jrz^yn ,'r:?a'iKB yB";j<^NisND jtj'ic:?:; 

,t2i'p2i':p-ii'n n tjik tazn^y: ^jroixs n .xji'bpm 
uoip TJ1X onx Dsn ,dst lytriNS t:ik ::5^j?n 
-pxE ^"jiyipJNp ycxa nyn ]in tu iirrci'nK pxB 
".ons TiiN iv^Jijn yr'b:?^ ,iy«i3i'B''ij; nx ]r- 
y^^yi^ ,iyi^x n^yrnto jyoxnv Doy: 
ym ■'M ixa tory^ ,dxj I'anx Djyjyjxa nn^x 
DJ^T Dyii D{?ii "lyt rx nyn px ,nnitj' ys^^oy 
x^ii .ijxn xn jyi^^na^ix ^{?r ,p"'t3cnxa 
nx: X ? lyn'^ianx "^n fy^yn -i:yn ^y^a 
-•"^x ly^yii D^i 'X ,"i^BX y^ya^^n ]}?:':i''''?p 
-jyo pa ijyn xn pn y^ya^^n yrn pa yr: 
^n Tx lyr^fD px p^^x "^n lyixj dj^ii jytj' 
■^n lysxD D{?ii ys^yrx pa nyis? jnytD^nxa 
.lynyt^tj'ixa ^n tx 
y^^yn jyDD^^xJ^^^^'XJ ymyDD^^jiya xn 
xni yti'jon^ xtx piti' t\s rn^x rx I'n^vt:) 
,|y:{?T it^'ax ly^yii ,t^•D•'n iv'ii^ t:'n''iv:x"ia 
lynynt^-yj d^j n{<:: ]ii}'\-\ nmt;' ya^yrx tx 
-y: n^nns^ pyii ^n rx ,yDDxn nyn nxa 
T^x Dy .lyt^'jyo yo^ypmto:y nxa iy3yntj» 190 tDSJipis «n 10 IV ^''-'prnyD j/jyi^^myj s t^'-o ,qj/p j/du 

Ij/ayntj'j/j t^iyn oy y^^yn, pt^ ,'^s'ist^' xn 
jyiD no pjy srs ^u jin ,ij;ddso kh ij^d 
-"'ivjKiQ ,ij;tJ'tD^n ij/ny^ r^* jyjn px fynt^tn 
-jstjyj T^x -lyn^^mx i]!\^'^'?nv iyi^ "lyty^* 
K tDJi]/^j;j oj^n ly ixn ,y^iti' s px jy: 
Di^T ; p^DSDsn:! ,y^DNnjJ>*yj ,yn{<;oD''n ^you 
xn pQ xQiJi •^^-lEt^' xn o^o lyosnti 
pa fi'i'i^iyD p>< DH^x 0{<;n ly^^n-ynny^ 
8 p''Dtj'ii!;E) iv t3:i^Diysy:iv nnx^ y^^^oy 
"lyD'uis yti'''T'K yiyrjiN .^{inQtj'-nD^ip 
;DD{§DyjDnn o^j r^'inrp oy^x d^t jy^j^n 
px ; iy:JN3yj to'^j ^n lyrn ^ik' p''p px 
in pN D{?n "mm mo;?n„ lynj? -nn nyn 
D'J lyny^-niD^ip px Djj^Doy^ yot^ny ytn 
Dyn tDpnen^Q rn:?2 ^n to^^n oy ; tynyjyj 
y:!n'njit^'D d^d ,D"iyt3:{:?^3 yi^ni to^o mo 
-as? lyto^ni "^j;?: 11T lyn^n ya^yii ,iyt:nyn 
.Itj^vsiin^Mrv nyrtor^n nyn ps toQx^i'y: 
:tyj{?cny"i nyry^ Dyi n^D ly^ni ^5?d s "^j^j 
-yj jyD^iprnyQ pa y:{<nQ nyi iy:yn to^j 
-nn nye-n^x nyi .j^-i ^n D^ynjxn ly^n^D 
8 ; Ei^p ynyoyn ^y^s n jynj^n lyp ^y^rx 
,"nD Dyn lyoiiiitJ',, on^x jyp ^'Vn ^yp^Dt^' 
yi^''n8Q ytj'n-'X xn px jyny^ nyvjx: pn jin 
ytDDD^^tonyv xn lyvji^i^ar^N nn^x px lyp 
lynj? DJ<;n i^i ; ty^noxso^D yt3D!^yn^''x px 
,'^x"iQt^^ t:)n5?T Dyn tyayii y:)xis nyn iv t^^J 
-rrni nynt? ly^Miayj ^n ony^ iy y^^yii 

.pi^ti'lXD DjyoD 

tD^o ti'jyo X nx n^x^o ^yn lyt^'ni'-x x 
-iy3{? nxn, ynjy^ms x d^d ,E:{?p ynjyprn x 
yoyn^^nyjo^ix xn t3''n DBxt^'DJxpyn in{<: 
nn^x lyjiy^ .lysxnEti' y^^tor^n pE |yoi{<;E 
Ds^n lynx ,-i^^n^DXJ lyc ^nxn iya-ij<;E v^v'^ 
t3ij. nn^x ^j?T oy tx nrx pnc lyo piixt 
^i^i \v^ Ds^ii ,p•'t3t^'^XB "i^ t:^^''^ lyiyot:' 
yn^yii ,p:i^^ x t^x Di-fx iv myi .dh^x iv 
DH^x t5^» tojyp in>x px, ton^'^ DE^njyn iy 
"By^to xn ,\]}Vi'i^ v^D:fvri xn iy;iyn \vi''''-\ 
; iy»nyjxn oyn b^p xn^ ; w"?^^ ytoD 
px x'-ii ■^xiEtj' XTX px nn-ix i^; lynx myn 
iy px ,nmtj' yn'-^toy ynnxinyriynnx xn 
IV ::iV\'\ "in-ix lyii i^^ex p^DtrnxE to'-j oy^i, 
."lyoxn TJ<!^: x \vm^ lyrin nmx 
-11V y:>^n''X xn px |y^p^L3-ix-t}i^^ xn lyonyjxn iv fix p^DtrnxB iv t3i:i ^n lyooxo 
"X^PJ^iE yrn pB y^y^B nnyr .d3'>^ d^j t^x- 
vn^'? ,y^jx^ ^n lyj^n y;?x Dy»3) oy^vxo 
pB t5?D po X px ]V2i}'-\^v:^ |yrn (m^jo 
;m^pn yn^^DBxcoyDni yjypnn pa ,nnDi^ 
yrinxn x -"^n i^x lyto^xnojy dj^ii xn px. 
1';?pnni jyj>n px ,Finiv tyonxn x ,y:x^p 
lyj^n ,t>'n^x yjnytr yj>n i^x \V2V'im:i 
-yo'^ px njyp^fc^inyB nrx to'Bi? nnyr ,-inyr. 
■WD ,y3^^jnyiiyj xn iv rx jyonj^B yt^n.x"i 
tsnyn yoDxa xn yn^yn d^o ,^xnEEj' yn^^ 
^yiQ tD^j 'n lyj^n tyn:ixn ynn^x onx ^n 
.Dy^vxox^P^na "ytj'nm^,, x>ii nytjjnyj. 
■xox>p{<;-iE yrn n''ix Dr^ni, in^x lyii 
^{?T lyrn ^n rx ,^'>x fyn Diya^jy ,Dy^v. 
,nJX^Dn ixB TJ ,xpnyDN nxs tynnt^'y^. d^: 
IX iJ!?j yoDxo xn nx njx^on px px 
Dyvxnx^PJ^ns yrn D''>Dtj'"ixa xn ; ynynjx- 
yoDxo yn^yr vvi nynx .d3'>^ nnyt 
IV ,nynx T^nnyijyrnD yl^y^a "^s^t tonnj^oy 
nxa "^x^Bt^ xrx t^x {?-i px ,xpnyox px rjix 
*<m nrx lyuyr^D yrn pB Dytonj^^xn "lyi. 
Dj^n ^yp^mx lyrn pB ivn^^ii^ nyn .mjin 
yomyj Ds^n ny .tonxoy: ynj^-iE x yjti'^o''X 
-^D^x yn^^oy lyry^ lynyjyj Dy>vxox^p{?ita 
iyoipy;i3}?ix Dtj'nj^px lyj^n ds^ii ,[yDJxn;t 
PB yj''j>ix .Dnytoti' y^^'niD'-^ yomj pa: 
DTI lyiiyj -,^.j{^-r jyjuf lyoj^^j^n^x ym 
nyi px ^n dihd oy dj^ii oyn d>o DJxpyi 
yjyj^^x ly^n t>x px ,jjijyn,x3 nytr^on 
V2^v^i^ Dnmnyj y^>m ys^ in jyni^n •^xisti^ 
/'DDixnyn^y^v,, /'jyDjyoyl^'y,, xm lyDnyn 
■^n >n ryifc^n ^s^t px ; "Dinnxny^{?nE„ 
-xox^pj^na xn jnjyry^ lyiynxDiv DBnxiyjt 
IXD1D X V)^2 ^n ]V2^n ^nn "qo px ,yiv 
■q^^D^n .D3xn3yjB>n,x "^nxo ly^n pi^ix 
Iynynt^'y:I px lyD-is^i dj^ii. r^x |yB'n:yi 

.D^j ^n [y3{?i-p 
"ynfc?DDxo„ xn mi rx ,pn ds^t fyp 
,11V lyjxpnyfrsx xn finx nmx jyoip jyT-x 
rs^j I'lyn^x '?^v:^ nv2 x ^x^d x 'n d^j 
-^^yarx xn jr,^vi^a ^n tyoynya ^n px 
?D^''n nyi px Dxny:; lynj^n ^n V2'?V')) ,v^Vi 
ynyrjix lyn^^^jnya iv '^^^nyny^ r^x oy 
nyni<; yt^n^i^jxia ,ytj'D''n ^*n d'^jd lyoDxrs 
in^x Dyii ynyrjix lyji'Miv ,nox .ytr^^jjy 
D"'o |yt^•Jyo Djyvs^na fy-iyoyi: x lyj^ayj u ? ty-'T'N jyi^-iB' ]VD pj-isi Kin 191 D{<m nyi d^o c't:)^n m!i T-^jny T'fc< i^n -ii;-i 

-{^^^D D'lyTVN nyi r''t< Djj/nt^ny : r^N di{;?ii 

,yjj;p'nD .lyt^'to^n j? n^ii^ D't^'D'-n Dyn pj< 
•^n ty^j^T ys^yii ,ty3jnny^pny yt:^sp ,yDixn 
Dn^'i •'iTist — niy^ty x \r]^ lyn^v ps lyn^v 
DJj^T nyn lynj? ,m^j -iy:rn^j< lyn ^pi?o "^n 
?m^j "lyi ,iyTN nyn to^ysy: ly tk dj^i 
,ysy^t3 2V''? toj^n ej^p yj^n^N ynjyp:^n xn 
nynx lyno 'n ny^i^m-iyp:{<ny; vziim' 
lis jypJiQ D^D ryvnst^' px ynyny^ pn 
-^QXtj'jyDni "y3^^nD^zDyj„ fc? nya^x ; -^n 
lysj^^tj'jfc? n^i< 6? typ nT-pn ^yp''05^' y^'-^ 

D^o Iint^ "IV nfc?n tyf2 fyn ,Djyn''mv 
v^vi i<~\r2i tini< lynj^n yD^yii ,iyD^unx 
it^ti jya-i^^yj d^j syp yc'n^x y:r''2iJ;Tfc?^''D 
.lya^nD d-'J t3''n"i iv toD^^rnnr); lym lyo 
ytj'n^x xn p£ yi^ya dj^ii i}<n:i t^n dj^t px 
'^^^DyTto2''in) N"' lyint^ njjii^Dn pa "lyn>nc^' 
f>n{?v s<n 1X11 ,iyiyjx^ yr^toD^jw xn pN 
-{$in v'^v''^ .(D-'iij nrx T^x n^^^3C'a pa 
iyj''n ly^p^DiX'D^"'^ ,Dy>vs*DX^P{?i2 ,\V'\'i"^' 
-r^Dpixo nyn ly^^x ^yyDtj's-xnn: D^n ^la 
nyti'^oy:! x o^nx doip ^dh ^d px px ,du2 
Dyn pa px dd^^j ty^j'D^n Dyjypno nyn pa 
x''ii nrx px ; DHDi^-xiDJ pa UD^>r:?'t:t:'S 
-xio: p-ip n-'j T^x nyto''^3ix ny^^n-'X lyn 
pii<:Tj?^^a iytJ'tD''n "iy3^^nn^ny;i p'-p d^j ,nD^ 
,D'': "'pijtn iy D^^Dti'-ixa ,:ijn^"'3-^i:i' "x to^n 
.Ej^p X DH'-x DH^m lya DS^II 
* * * 

T'T n^ynjxn lytoiyii yrvj^''x pyii t^^j 
lysxT v\v:ivn lyjyii on^nc lyo |yii .i^i 
oy .nymyn "ynyayn,, ^nx ^n lynynj^a 
^n D^t^'E jyo lyp ^n jnj^ rx ,toa{? oayno 
oyi ij^ -^n nijyn oy'-x .lyiiynyponx d>j 
xn nnx .Danmyn^x ton^nti* in^x ■'irx i^ni 
T^x p''ny:!^x px jy^^nL" ly^^'X pa "qxiEL" 
t33^nn D'?iy nyi y^r^yn ,y3r'yTx ,yD3>>;? x 
X Tx ^Tx \2'\nv'?P''\v fx r^x px ,iyn^n px 
ix"i ,p^nt:nxa jjn: |yp lyry^ -lyDimtot^-y: 
"onj^ii lynyiiL",, oyi pa dl-e oyn lyo oyii 
r^x fx Dy D:in) y:nyn"'x xn tia tya''n:y3 
^PXD T^x oy x^ii Dii^ii "tyiyiiL",, nyn ^xns lynvK'j^nn yj^^njnyv xn ,nix^Dn pa iy:jitD 
-Jin xn ,jy2yjyjDnix tynyii jyDnj^-i dj^ii 
■"ixa lynyii Dt?ii Dy^vxDX^PJ^is yoiyi 
"1X2 lu ,iyDDxo xn "ixa d^j jy:'n ,tD"nsLj' 
ya^yii ,'^y^y2^^T ,iyDjyr^yt:):^x '^y^y2^n 
: lyDHXJDnx yD-'^toy i^» yi px jyto^xnojy 
Djyr^yDrx ^ni? lyrn dj^it ,iyto^''3nx 
.iy-i{?iiy: D:yj^^ytDJ^x-3^xn nyij^ 
tsiyii yi3X"ip{?nDnx y:''OD^''j x "1x2 
I'lxa D-^j ,iy3yn{j'yj -iioxiyo^^ y^fJXJ yrn 
□yn pa t^'T Tnox Dyi px p^j^a jy^n^x 

-■'iifjxia xn rx ,t3j{#Tyj t^i jyni^n ~i^n 
p^tot^ixa lyjyp "lyD^^anx ytj'^^:jy "lyni? v^'^i 
px i^^ax lyax .•^x-i2£j'-iiD^ip y:^oj^n x 
"X^PJ^iB lynyii njx^Jjy i^x lynj? 'n^npjxna 
jytoDii^ nnyr x px .lyayn^^yj ,^^^0^ ,Dy^vxo 
•lyny^ lyD^^jyt: pa p:r^ Dyi px jiij'^ 
tj'to^n lyi .yonxjo^ix jx r^x njx^tj'D^n 
yjypiiD ay^^ tot^n ny px fi5>*T{?^''a x t^x 
p^^^a Dyny^ s'^a^ yD^^toaxc'jynn) y;:x^ 
lyn pit?' fx "-nx px ,iynpxix3 v'; "^n n^^n 
yiyrjix lysxn ,1J .tJ't:^n oyn pa lytopxiXD 
-D''^'? ,Dy^^.*XDX^P}?"iE pa iv2'''^y^ jfti'^on 
.jy^i'D^n xn -^j^;: lyivtrt^-in nyij^ uv'^p^dix 
lyifc^iiy: iyifc?3y:i t^x jyoij^i ^^■•11 Djjtii 1x2 
-"'^DaxtJ'jyDni lyn lyij^ny: n^ypniDjy px 
"Xipi^DyT^x^uj^D xn px Di^rnx^vj^D lys 
lyiny^piy |ynx"ip{?nyi-?x^vj^D d^x px ,y^o 
•^nx 11J jyDDHJU xn rn^^ d": "qt?! ^n 
-15:? ytj'^DD^jrv yjyt^t^nya xn pa nn dj^t 

.lyjt^^vxr^jxj 
px ,D''JE lyj^DD^^: pn Di?n p^sja lyny^ 
y^yvysD x px ^n oronj p^j^a nyny 
-^x^v{<;d yn^yi xn .lJ^*'vxo'Jx pa yois?a 
DjnyiByj ly^yii lyE-vjnE y::'^DX"iPi?r)yT 
,njxf't:*o^n px xni :^ny^JX T^npjxna pR 
lyn .11 .T .X ,tj'-iyn:x lytyni n:x^jjy t\s 
tDix xn v)"?! .lyn^yr lyn t^x d'wjh* 
nya^x oiyii o^xn:''X lyryn ya^yn fi^ix 
^xa lyny^ px t^x \]}i^^^ xn iv jyny:yj 
jy:yii „P^{?a Dyi pa dd^^: ayn iv oDXEyjiv 
yt^''Dn xn jyB'niv ."^n Df'yijxn cy lyD^yii 
iy-ij<; yL"^DD^f'X^V{<;D xn iy3{<: fyiyii lyi^x 
-3x:xEj<:iB jyyn^x y:;''DDnx^i{{>*D-r^DD^JVV 
sinx "lu ,ny:^>or lyi-n^x x n^ix n^: tsin 

.tym^n X 192 Dsaipix Kn 12: t8 ,Dy lDD>^•^ nyny^ii pN ; "ly-iyosinv,, 

sn tD'D lajspyn t:i: prt ^j^t "lyn^yr^ti pa 
D'^^ij/^jsn "ij/DD^o ."D'iDT^j{^o„ ps jjiti^nyn 
-j/ajjj lyiiyj lyrn yt:{s*3yn lyn finx oynyn 
,ypmDnN pK nytoiyn y^^yrs d^d t3ynyp>2 
t35nmyn''K .totJ'to'^tsniiiQ ts^j t:j^n ny yD^yii 
i$ tsnyj^xny lyn^n pn ps ljis nyi t:{^n 
yo^yn pa /'ms^p^,, ta^D ^12 ntj'm si ,^is^3 
■iny» ti^j lyny^^ny: r^N nynyniv Dyi ^u 
lyjyn ^1 lyn^i i^d .bj^p pn isoit^ s; kmi 
,"iyt:Dio N r^K ny ^^•'^1 ,^^y^Ji!!"[ nytoo^o 
; njN^Dn px K^n^K •'itx lyn^n y^y^s ^^^11 
-^yr Dyi dpjiq lynj^n jyosntj' yny^n ^^m 
.Dyty") ym xm nyDps"iS3 tyn 

rsi er^vnyn^N isoys lyj^n ,"^si5K' &?:{? 
"iyt33''^ T8 ,iyn^ntj' px tyn^n tyo fii^n >u^* 
,"iy"iyD8iriv„ oo^^n jya^ni;' nynt? jyi^n 
-jyoMi nyn ps nintor^^^n Dyn lyDyntj'n^s 
nyns lyrn tjT n^o ...toij^'n IyD^^t32ii!t^' 
1^0 ;"^n lynsj ^n tn ,t3:'^viyn>N Doya 
tyoDiito sn TK tor^viyn^N t5Dy2 jyj^n 
lyj^n n^D ; p''t3t^is2 i^j \i$ to"-: ^n iy3''^n 
p2 Ditsr^^'n,, nyn is ,t:r>v"iy3^N tooya 
,\^i nsjnj Dn^^^ "tsnt^n iyD^^D2{?!t^'jyDni nyi 
jyjyp DJJ11 ,iy6J'jyn 1x2 dh^k t^Dmn jyo jyn 
tspyntj' D^S2jy"ty> tk pn ,iy2'n:yn tD^j dh^n 
pjNny: Dyn i^>Dt^i^*2 px Dint^r^^'in "inyn 
s 132^^3 lyo Di^ii Dyn pN "lyn^^x, n2u 
-ii<2 nyD^yn ,tDnj?r, Dyn{>nsB ,Dyjt^'rsii 
.nn Dyi tn^n to^yoiD 
ys^yrs n'?\v r~iN2 lyn^ntj' Dt^ii K'n ,k> 
lynnx lynj^n n^n yn^yn ,xn xni mmty 
■^jjj t3^j?ii Di^T nynx ; "^n ly^sj ,t32{?n3y3 
'\Vi'-\V ^y^2 ; mx yn^i?n s lyiiy: nt^'2N 
oriNiiyj jyn^nt^ p» i^^x ^in ofc^n ,0^1 fx 
,t3Ty^ "ly .jyisj 1^ "^n nyry^ Dyn id2{^ jyo 
ny pN ^lyp^J^ii n t^k s^^p pk dh^k ^n 
t2D^^n ,|yp^t?^i i5 T^N s^p px lyn tk cj'^d 
nn^N lyii ,D-iypn^'2 ."'^^^ti2stj'jyD^'n„ oy 
p''tD{j'n{<2 1^ lynyj yn^yrot^n nn^N a^i^T 
yD'i^jyto yjyr''K pn p2 nyD"iy"i"i yt3DJ?"i2 to^n 
,p^t3ti'-ifc?2 D1J ^p^to ^{^T ny Ts ^iTS ,'i{5n2t;' 
D^j /'lyDsii,, r^K D*?"- Ti< jyj^^o iy Dyii 

."D2^t^':yDM^„ ,nj'>o lyn'nK' nyi nnx pN d^j omyj >^2 
-j^^K t^N nn^N n^iK ,ymMi pn ix dj^^^ iy rs. 
PN no^D-'p-jn s \'^i IV Dnyjyjjiii t3>j ^5«2 
i^D ly^yii ,tV'^'^^y3^N pt< iyK't5''t3is2 r^s. 
D{;?ii D^j ny Df^n ,>irN nnx tn ,iyj{^T dh^n 
nyn p2 nyiny^ jik nj>n'2 |y2n iv ^n 

.(p^{^2 lyjj'n^N 
-J4?J nyn p2 ip^]} nyn t^n iyoy^» -^t^j 
,iyinnN^i2{?2 |y:yii yjis-12 s yjsii2 nyv- 
jjn^n inj^ lytj'jyn ts; ,^iTfc? tyn^ntj' iy:yiv 
P2 K^n^K y^^j Nn .p't26J'-is2 lyjyp jy^j^r 
i^K xn ;yny^i2}?2 \^^p d^j t^k niN^on 

p2 '^{<!nS{^ 8 mj ,1{5n2K'-DP^{?2 p>p 13^J: 

ytayn^^ny; iv lyn^n DJ^m jytj'jyo ytoyi^^ny:!- 
'isistj' iii DJ^n T^N "n^^syrDann pN •lytj'jyc: 
t2D^\T DJiin ,n^^OEJ'D lytyjyo y^yn^^ny: ps 
-182 lyjyp ViM Nn ^{^r nyry^ nyn dix t^ 
tinx t^yn^^nyj pn rn^3 d^j ny no ,p''t3t^ 
li^iyn no iy iij ,iy:^it3{i' "jypt^'ynj,, nyn: 
.i^^DP ])^'? t:''o tojspyn pn "^nK. 
lyoDso n TK ,iyi'nr''K -^n ^mi jyo 
^ni Dj^ii -lyn T8 ,Dy^{i! oi^i jy^^tDtj'isa 
Dyn p2 toyii px Bi^p t:^o tyry^ toyn tyjiy^- 
ynynsi' nh jyny^D^iN ^n n2ij lyry^- 
yiy^iE{?2 s ,iynyni ,D-iypn82 .'^sisk'- 
,"iyoy'>pny3>K„ jyonnniii^isj^s s ,"^s"i25j' 
-iy2 D^D |yo 02n ^yp>ois<t lytj^soy: d2'^^' 
-ynyt:j^N pN lya^^tD^n s ."lyDsii,, jjio2K: 
:js^ d^j {^1 1^0 lyn^jn ^y^s^'i-'a lyDJSD 
o'^v lyn pN piij' v: p« fJi« ''^ tssny: 
pN iv:iV''? pnso lytj'^'iiv ycsnyn lyn p2 
-{^onyo Dyi oj^n ^v:iV''? /^y^jsn P{<{5D^k; 
-mj i?TiJ: 182 !Ti8T iy T8 ,t)piyo83 t^D^^sn 
oi{;?Ti "ty2nn„ sts ly^nin o^j mp^^3i2 tyo- 
-Dnx lyDyn r^N oy tj* ; "diot^js^o,, xm 
y282j''N p$ Pins p2iyn p:i^ivi oyi lypmiv: 
;p^Dtj'-i82 lyjyp ly^j^r y^s; ys^yn ,^s?isk' 
t5-i{< tyn^yr Dyn {;?n D3mn ,^^y^Jiin ,iy tn 
xn tinx torniyjiv t^k iy lys^yii iv jyn'n 
.poro s? lyn^ KJ^m, s px jji^osny2 vi''''?P- 
tj^o t3iy2Djyj ^^y^jKT -nyn t^j^n nyn tnnx 
^^m TN ,Dy t3D''n„ : ^yn^'otj' fyj^D2^j i< 
lynnyn ,iyD^'n:i sr^; pk Dip^^ms dj^t 
"?|yiyDfci;inv lypjxiyj xn [yo ^i^i„ 
toiy^piy in^K m) rs ,{$t^s! od^^h oy 13 ? iy''T« |V2'''»1t5' ])}D ri-l«-r X""!! 193 liflD \v? ,31^ "lynt? ivnyn -^n to^j lyn lyn 

,ti>^v 8 Ij;dip iy^:iip px tsyn oy nnx 
y^yn'^n iin y^yjrx lyK'n^N iviv lyn 
-nt^ns lyny^ ^n ps y^itj' s px p^j toyn 
ya^yrs '^{jj pk yni^oD^n ,y^Ds;"iJJ?yj ,P''t2yo 
-Dp^{?Q ynyrjiK i^q \^i lyo i:yn ,iy3ST 
on^nti' tyo n^ii dpjib lyn^ntj' \i}:i}p lyoDsio 
,|yDDi?D yti'nnvjfeinQ nyn^? ytj'tD^n sn n^a 
lyansn ^^ik int i^^qk lyo toyn dj^t 'n — 
-lyn .nyny^iBJ^s di^ii lyn^ntj' p^^q I'nsiQ 
ST{? "^j^tj lyD'^mj? yiyrjiN ly^j^n lynx y^''^^ 
•lyoipyn to^j T^'inj^p jjn^^n-DjJSQjj^ 
ytoij v^v^i}:iv:> nh rn^n 'n lyn^n y^'nnyn 
v^^V)\ ,t2^uns: yrtoD'^j iv ptj^n Dyn px syp 
pin ^^nnyn ; etjp ytj^nrx xn d^k t3jyD>'^ 
^snstj'-Dp^^^Q 5$ finx lyn^n ^n iv "^j^j lyn 
"viv))^„ "v^'^ri,, ps ^na pn ^j^t d^ji^ 

.tymi^D 
tjt^n ,ny3^n{i' nytj^^on iyi ,iiynb*D^2 
j^^QiD ,:^viyD nnx^ s t:^D) t2"5f pn pN 
lyjoyn^^nyj n ikq lynyntrya ^xtin (pmi; 
lyry^yj lyni^n dh^k ; Dip^^^iQ-yry^ ly^i'^on 
-""JIN jyDs^'p iJiv^vn xn ps lytjonNJo^j 
lynjjn dj^ti jytj'jyo px jyDjyniDD-nyto^Diyn 
iyD^'318 .toyD^DiyirjiN nnjyyj iMty 
-liDyn ps .tDDiNiiyj a^: wv'? pa isn lynj^n 
Dy TN ,^ip p^x pN tynnt^'y:! ly D{<;n ly^yn 

xn nxs tyn^ntj' v^'?v'^'[ ,Nn lyjt^r piK' ly^fc^r 
! iyDDKonyt3^''3ii< yt^'n^x 

iyD{?o yti'n^N sn jyjyn, ^mi dj?ii lyn 
,"p^{#Q px p''j„ j^cn^itjQ tin ,"iy3>ntj' D^{< 
'^siEti' lyn PiiiN n^'j "lyry^ ciyn iv lyn^n 
fc? pi^iK nij yroKHp^^nonx yrtoD^''; fe? pa ns: 1^0 lynyt ly^y^stj'^^n yD^yts 
SI ]v:ii$n v^'pvn ,]v^2Vf:> lynyr n^D .lactj: 
Dsji'i jy^p-'Dis: *iND tapysDyn jy^y^vysD 
ini? •^siBtj' yjiy^f^^n s pK lynyntj^ya lyj^f 
ys^yii ty^p^t:i8 iv ; nn s int? px Dye s 
,^yt2nyii ys^in to^o px B'to^n o^n ^is iyj>n 
p^^st iyn>ntj' ynyn d^^ii ,|y^P^Di8 i^ 
ly^ni •'n DJi^n '^r]^'?p n^J to^j itJ'SN lyo^^ii 
8 N^i nr^ ly^P^ony: yrn |yry^ >n .lyjt^r 
D'^j?ai?3 t>K) n^jy ^yn lytj^^cn lyoMiyj 
lyry^ tojy^Q Ciy^yyt yto^it^ sn„ jji^nyviy 
ny t3t?n jyto^nyn -lycnyn xn DJ^n : K'^on 
ntK jyiiyj iy3K t^n oy ; jyjsoti'nyQ d^: 
-i?tDt^'^1n xn lysy^ivjynsTiv DJ^'Dyiyo^-'K 
Dni{<: jyoip ^n pa x^ii inyt i^ px jyi 
ys^yii ,nyry^ xn Inytsiyii yjitjD ya^yrs 
NH lyry^ jynsj ^n lyrt?^ iv tajyny^ jyo 
B'H^N yD"'^tos^tj'jyD''ii ■^nn-yK'D'n-tj'^pnyD 
yD^yrs lyjy^^ ^n djjii ,^n pa. ty^ynp pt? 
-^3s t:>j j^T^fc? tyj^n >n .ly^p^Dis yjK^riiiii 
lyjy^'^ ^n ,iytj^jyo yrynyo lyj^n ^n ; "lyn 
oy "lynx |yn .jyt^antj' "yD^^DD^a^jyo^n,, 
"liiia 'n y^^yii ,'^snsti' s ps fynyn^i'yj r^N 
pmr'-x p''p 'n fi^is Dt^i DDt?o ,t3iJ ly^^ctj' 

tspynti' ,''n lyj^-io ,•^^^DE-s:t^•JyDM"l to'*: Nnnon 

-nj^yn y^yo^nx ,iyp'iP^^' "^n ni: snsi:"! |yD 
px Dno tr-iK inyr dj^i tyn t^yii ,tyt)3j? 

Dj^Ti nyn tk ,T^i< ^n'lt^' yt:t^'"^yt5J'l^* nh 

tyjiy^ "IV iyD3"'^Q5 ycDrtoDm yj^n ps yj^^x 
-ny^pny ^^n lyjiy^ iv ,'[vn^Tns*'7i5S*3 Tt 
yD^^j^^iiy: ,yD3>^^ {< ^i^k lypJNiy: ty"i 
; D^^ptD^jy: onynj^D Dt;>i .•^snati'-Dp^fcjE . (T^ 
.f«DnVD .N / .m ]12 fix ty^^js^a ^^3 Dy^vj^nsii jid lynpj^a' 
/i3y;i |ytj'''»{^D^':s ly^n iv j;;nj3 ,0^x113 
-ynjy yipDyijj^-iQ ,iyj{^^vpj'iD yt^'^J{^^{^n•'Q 
oQjuiys jiQ NSi; jJi^pniDjy n tiik mi ,^^11 
^j^D f'K t2>n tV3{?n ,|y^n''Qyj y^st"i{<;n n px 
nyi jjny^piy yr^oyj^j< p^n lynpyj 
Dj;5'8 lynijyjDnN tatjn s^vjns nyt^'^nnsn 
|iK tienjitp 112 ^in^yn Dyr^f2y3''i<t oyn px 
iiN <r[B^^p ,iy3y^ P« piEo?s*p ,jj'i^p"'iit3jy 
-"•^^ t'SMN "lyayn px iv^vr^ "lyn^x Iy:^^t3:^' 
-t5!?Ej<!ip Ml ,V'<] lyp Dy .y^^i'i^^^Tiy ps lyw 
t3J!?n p^^x pinxT tx, ,DMX "^n Dpm pp 
n lyvjx: px lynyryjij^^x n^j :jx2:t^ P2 
-yjDMX t:}^n. ny ys^'yii ,n3D n p2 D^'-pcy^o 
.jytspsD pD yn^n p^x mj lyny^piy iv lyjis 
D"iJ?ii Djjn TK ,tni;Ty: D^xiJ^a nynx tDj<;n ly,, 
"lyn px t3-in^Qy;j^^N ta^^n iy dj^ii "pisoxp,, 
y5j'"'C5<;TJ^^''Q pn tyny^^iys toyn DExtJ'jyDn"! 
oyii lyo nnx ,jJir^D yrto^n j^^r^x px 
t^s — pn lyjjy pn i^n nu lyD^niyj on^x 
-:^x ynyn:uy3 lytrmv sisdxp x pa pn oyi 
N lyDsn IV iy^t3^» yro^j n ixa tyDn^m 
tie :jxsjf? px '1^''^: iy dj^h nnxn .ryny^ 
TN ,D3fc?toy3 p"ixt:ti' PiV)) lyoj^nnyn t^n 
« pK "PiBoxp,, toi$?.ii nyi jyonyj no jyo,, 
t^i^xn "lyj^yii, ,pn ty;in'^t*'o -^-iin jyt^^nn 
j"':;:yn3fc|;ii?j'n o^xnn y^x tx pjxty; oyiprx 
T^N Dijii nij t2^j px ,nynjx dvt ps lyr^x 
"^I^x *nj ,t^^^x i'p^Qiv Dyjy:'^x -ly^n y:ij 
Ml jjny^pny n iv ^yo^^B' ly 
y^^j iynyt3t>'t)jy oy nrx 
-ysyn n mtx m fix ,D>ro 
-y^Dmx iv:''"! n^xri3 yn 
T^x ,ynyjmy^: jis |yoip 
y^^'^l'^DSJ pa nnjiyn nyn 
lyoy^x T^x Dy .ciSDKp -|-in %-i«no^i« 
pa iD^xLjJi'yj Dyn pynjy |yp jyo mi \:)2^pv2 
.V'2^)M^i'<^r]' y^y^vyBc^nn n^xn^ yjyipti^iya 
oji^n -iy m ij'-nx npy^ t^^o c'oin pa nryo n 
-lyoya nn^x i^a ^n dj^h oy |yii ,t33XDy: 
lyiyii ryn^i^nyj \v^^] ^x^oayt^ n ,Dri^yj 
D{!?'n DT^Miyn ,Dn'',i3i nnipj ,nnipy 
-anx \^:vP)!: toj^n ^nxiionx nyroyopynv x 
-nyaopy y^y^a .to^^v pn px i^^ax pnc 
-yj ODxoy: jjx^ d^^v x ixa tyj^n lyDjyD 
jnjy^ij^a px njySnyn, jyn^D t^^o lyn^^n 
ns ,Dy^i;xnx'n yo^iyj jyij^n Dfc^n v:^'?^^^ 
-y: y^^J px lyant^a y^^j ly^jynmvDmx 
jyD t:}{?n jyn lyn^yrnyi px .jyo^xoti' 
■jx^a px lym^a lytoiJ^D y-ij j33xiny:iD''"nx 
r^x .lytosna |yL)n{>*D yjyi^trii/a ^nx m jyv 
jJi^pMit3jy n lyiy^pny i^f to^nyayj D$?n DJ^n 
lyray: ))£ lynyj t^x ,iidxj lyn px D^ro pa 
^{^T Dfc?n SnxiiDMx pa Daxnp p'^^T'taya x 
-DMx yD^^toDJ^p n pa rx^s nvi jyonj/jixa 
n px iyii?iij/j lyjieyj t^x d^i px — ^nxn 
.tisoxp pa Daxip 
Dt^n ty^y^ px naoxp pa nnjyn nyn 
px i^nD yt^^n^ x lyti'ij^ia n ixa tojyayyj 15 .lyiyns ps lytapxs 195 -pmiajy lyn i^ dih^d dj^t mi nx ,fiEDi?P pa 
-jyr^K y^snj^D ni< Dpv^yDrx ny^n ps j:i^ 
Dyi lyDoyn □«: lyny^mya v^^V)i ,iyDESti' 
1'8 to-ij^T t2^j "ly .nvn yjy^ ps t^nn dvp 
n yrn y^ya y^^yr^s j^n T5< D^jynym^fjt? 
,nypii5t:ti' tj'n^s lyrn ya^yii n to^j "yooyn,, 
\V2V? v:i'?v\^ n nj ,nynt3^D tym oj^^n n d>j 
-jyjy: nD ,"^n iy:;>r>sny2 iv lyj^y^D^N ■^M 
Dyi ,nynjs oyn nyr^t^ lys^yn ix j^D'n 
^iij^-n D1V ,'^^^^:n^ lyasiTtj' nyi ni iypis?t2:i' 
v:v\, .yiJ^'oyj ny^'jx:; nyn ps lyooyn ps* 
-Dyi: n iy3}^n v':i'?V)^ ,ny Dn^nt^* ,iynj^r^y: 
iynn^t:^En^D Di^n nyiy^^:to^D '?ni$)i yn 
Dx lyiTnyj ly^yii ,^^^2^ n t3>p yr^s 
yooyij n tyi^vi^^na^K lyjyp px lycoys 
Di?i"i "nsostp,, pmons nyi ".nynrp ^nji^i- 
-Mts^sn jypr^j^oti' Dyn ps lynJSitJiJ'LDjy T^i< 
-nys i$]'?^ DJ^n^ ,nynPJJ?P ps nnjya -lyjsin 
ps S4<;p lyom: pj< tD^^p'?fc?otj' pn tyn^;?^ 
".iitDW n \:):vPv:i tot^n nys^yn ,i8o nyn 
,\vn)p-\VDV2 ym lyrn p^^jjix div„ 
tDjyD{<njiQ nyi lyiyii ujypy:i lyai^n v:i'?V)'\ 
-yj D^ytDtinye ,|y:ji:in{<;Q yoorDsm n ps 
-i!i D}?n ny V3^v)^ ,iytDPN'fi lyosD pD iyii;?ii 
-^n^nyn n tyr^my^ "a- ns lya^^pyj^yn^sT 
piK .\V2V^ I'lxs PiEostp lyrDDn i? ps lyD 
Dmns Q'2 ^{^oj^^p pv.nxn nj;?n Dyn lyonN 
^^"1^ n pD nyn^yn lyDmytoj^s iv ly^jyj 
n ps \vn)-\VQ^ n ly^yj) ?ieoxp pD lyo^n 
nympJ5?P n pi< jytosynpniDjs'j yD^^nyo^x 
-:^t3Dm ny-i T'{< (pyus nyn lyjyj nyr^x ris 
iy pK ; ^ns<!MDMK yD^^n^nstJ n n^Q nyt^D 
D{$n pnyii nyi lynynt^'yj to^j ^j^orv toj^n 
-ytatj' ya^^T'niitj n nsD Djy^yanj^a cj^n ny 
-3t? ,D^^pnxnt:3n3 yomri^ t? pa \V2:)i 
ytjorDaMi n lyayiiyj ^'?i^)^ P'W^) ntx "'Hj^ti 
-]^N tie nt^iyiT rnoi< cyn ly^'ytri^jnt?, ynj^ns 
yn^ym ^i^^t? ,-inyD -^j^j .sisdxp ly^yn^in 
mj^n ,tij}<;oiyi lyn^x ryn^^n n^n dj^ii iyn>n 
ny~i iyjyp^^^i^'3J^ yr^niyn n:ijyi3 ny inii 
Q-\^i ,^^r2^p p& fin^yn ny^xmu'^xo \vm 
-yimnf-Jiin iyn^i5 nyn D^ii? ny^»-iisDt:' sai: 
n3o nDS!D pmsn dj^ii 2:)pivr2V2 n r^x ,ny: 
n tyD^NHDMN pa D^V3"'''nyiipyi:'iN n 
ynytJiK px yayiTir rtoo^-': px •q^^nyaiyp 
-jytntD n Ml MTK .tyioajjtc'^yTy: yonn^^MT^v "^j^j in nyj J? tyr^j^nyn^N pa :'?^^iv nvi 

D^"'pr:jynn{< pa pn nyi px tiajsxp s 
-8J n jia ,"nt3fe?: nyn t^s y;inyn^K y^K jiq 
ly^xai^' yD'-^p^^jtDix jin ty;ij'nyDti' yD^^i^D 
T^K DJ^T — jyny^ px nj^a na?^ jyoip Djjn 
-yn nyr^ny: cyn pa Dynyn:{N' r:s<: Dj^i^oy 
jyD>niVDM"iN non^n y^'^^^^ynya ^? pa nn;i 
STx .^Mo pa lyon nyn lyiyijs n^'-a lyr-'K. 
n DMN tD''j i^Dv'?^ ^BD^p pa nnjyi 
-^\n yrLJ^njyjyj pN t3^>3n{s*-t3''o ya-'^nyna 
s: pa ivi^ nr^a s pa "^n iy^*'::'y3 i^* ya 
,tD^^p3^^piMi nyn ps .^fc?ai5»' tyD^^p'^:»iK 
'^ayj ,^8r3n{;^ pK ly't^nsi lyry^ djjii n 
t]i^t3>n nsJ pjxiy: ivth dh^n ^>2 ly^ 
,Dfc?'n .jy^ytDEj' yrr^N px t^pmyjOMK 
IJ^toy^aMX ppD}?2{?ip D{>*n ,"^n to:yna ,{?.T^fe? 
ys^^nyna pa lyopxa ^y^a mtn 2'1}v:i''''^^'V2 
ly^^j ly^^yii ?nDSJ nyn px D^^mj^-o^D 
ynny^ n i^k toDs-i3y:ij'nt« ly dj^h s^vjna 
,S"ifc?'nDMK yD-'^i^tosJ n "^nn y^vii^^^iiy pa 
pN t^nxn ^n lyj^ayj d^j iy:yp i^o di^m 
nyoMij "lyn pa lynjnjyn n ,D^''^{^n 

? yiny^ 
-y^p-iy p^^N* ly'ppDJ^aj^np tyti?^ n^ci^^ 
Ml inyr i^o ly^yn 3jk .d^-'iis v] |yn 
IV n^j DDU jNODnaxc'^yDMi "ly'ncN ly^ 
nn^x ^y^a^i. Dnyip nnyn -^n "ixa jyonyj 
"lya Dnynjx Dyn to^j tDJM3"ijs*a ny m ,Dn'ii> 
n lynyjivj^ n^' ^n D»::^y:^♦ ps DDjyn 
n t32y:;'yj dj^h iy jy^NM pa Iy^y^"lp 
yrn -^in D^'ypMiDjy tsj^n iy ya^yii ,yyi^K 
.t3^^2"iN yD^^oais'C'jyDMi v^v^^'i^ 
Dfcf:n pinsn "uyinyii,, — : mts £3:i{>*t ny 
ot^n iy Dj^ii pyMiV ly^y^xyaD oyi nxa 
pmDMN nyn Dsmsyj ,ry"iyf'pny iv tD3iTy:t 
Dnj^iiiy; ~iy t3J<;n ,pn iyj:y pn pN "si2,o{s*p„ 
jy^saj^nx d^i iv'?^f ^n nyjf'{<;a3i<j yj'^r 
^{^o p^N o{?n t^'-r's "ly jyDf'yv,) niyo pK 
lyjjy lyrrj^i oyn lyvyi-nyn-N pa (t^Dijttty: 
:jioi«;t3L"2x n„ Tin pn px .siacxp pa pn 
nnyr yn^I^oy lynnry;:}^ -ly D5<;n "iy::':yn pa 
-Dn oyn tyint^Di^w* iv nn jyo^n ypisoti^ 
t3}^n iy .tisoxP pa pn lyo^nn ,iyrD 
nrn patyt:!2XL"?yTy; -^d s* px ni nr^vy;c{? 
nytsonpy ly^n nxa sia?:jxp nyt Dyi:M'it:nya 
-D"'a n Ml ; lyonMin^x yiynjuyn lyB^Mi^f 196 tDSjjipix xn 16 I1K ,j;^:j^^{^^3 pd s^vns |y^8D:yD8nji2 {<:. 

*inK lonny; t^k d^)\ D^yn nyrjix j^ts* |yoip 
TN -^nx T^N Dy — ! jjitas^j^ys yrtD^njyjy^ 
^1 Dj^ii pmr^N nyn jyry^ i^ tDj^*Dynyj3 
-DJ^Qt^np tins to^snyj D}?n ta^yn Vi'i^v:^^'? 
t3^o iyoj?nv lyii' ,t3D>m-iisn iyj:r Dyn ,pp 
ny T^K ,v.i?p{?^^{?5 i'i^i^i^^ nyn ,nj^ns pn 
,nj8n "iyt:D"iy ps iidsj n lynmtoEj' lyjjsjy: 
."lU^D ps iynjy;iyj yn^m n ps 
ty:^n n^D : nrt? Dyn jyayn tin^ntj' ny 
tiD pmj'^K lytj'ns oyi nytojix tyiiyj yn^^i 
n''D /'n^r» ps jjnstj^-iiK iyn„ Tin o'pinsT 
n lynyr iv o^iry: tDonoix lynj? lynj^n 
,po p^N ps nvn jyK'nix nyniP^J^P ysnsB' 
-y^ ,tyrDy3 iv toymsiny ly^j^n "i^d v:^'?^)^ 
"lynns) n D^D "i^^DN ,p-iyii D'pins^n njyr 
"Stp jytam pn px ty^jipnyoyn (yt^jt^myn 
lis lytopsD Jijyj inyryj jyij^n "i"'d .^yto^s 
r^KJ ,iyDEoyp IV lyiDDsitj'jyr^K yD^ypMitsjv 
-niK yn^^nr^Q n tyjypi? ,t?nn3n ps t:D{?. 
ynynjs ly^yps nynj^ ,dso^^p p2 lynjytstj' 
-yto V"^^ pN D{?n iij^ps^^J^s pN — D'sj'ic' 
"^s^D^n yD^^t^y y:nyt^ lyaynti^nys ypnsit^ 
n pD t3^''prjjyn2i? yj^to^n^y^yj n lyjyii 
lyj^n DjjMi n ,k^^^^d simk ly^y^ ot^ii nrn 
oypyTnyii ,t'^» ni oyjirnj n lis mj n^yn 
-^ns^f t3jn}?"nyr^3 lyn^^n n^D . — v^^i:^ ps 
nyn^s ,yv^t3:i' ym^njyjy: ps lyDpsQ v:^'^'^ 
n ps "^K^jnD n |yii D'^v nyn ps t^snn 
-jy^ ynynjs ps lyinroy monn nu n^yjD 
n ps ps niDS I'ans li^^SiS "lyns ; nyn 
-n n^snn vi^iv:^v'p n isii jynjy^yj mns 
mj "^^s 3j?n ,t3Dnyj nrs QVP''2vm W 
\v:i''?i>'\^'\) ps i:pss s ^p'^v^vn jyt^^yr inyr 
,pD p^s ps nrn yiysyn lytj'mv tisnsp 
-yit5 i^f t3Diryj :"'D''^^d nnyr dj^h -^^s {^^dj^:} 
".y^ys y^^yrs jya 
^;?np ys^yii lyny^ ps ypmj^^s yrn 
j/ij'^jj^^j^j^iT ym lis lyjisny: nj^n ppta^^s 
Xiynns^ nyGO n ps) "I'^n^D ps ty:iJitriJ?Q 
VIS nn^yn nynjs ns3 s wnnivi Dn>s jynj^n 
tya^inyjj}^ D^n ny ps jyny^ I'-iss tiswsp 
lis is'^pD^^p-iMi n ps ly^s^^iix iv pnsntj' 
yi3D^^r3 n yn^yii ps ,r:ympj{?p yD^^pyiK' n JynyJ^*E vp^^^p ps yasiitj* -q^^nysnyp nyn 

,nyoi};?syi ps ly-irsiy ,-iyjyoDnsstJ'jyD^i'i 
,"|ynsj„ yojsjyjj^r nynjyrnD v^H'-^:^ "^i^is ^n 
li^i lyt^^j^n "lyDDSMiDjy yDsiitJ'TDD^^j^ 
n ys^yn ,tyES'ii yt^Diynta n lynya ts'ij 
D01S piEosp in^s ps DD^nnyj to'^nsi'jyD 
— ^S"i{?n ps DSJiJiys ps lyssii n — pnsn 
ps tojjjtDya pi^vi^ MTs toi^n pinsn yn^yn 
"! iy^t)^Esp n{?a yjy^ 
yrtiDn ns: n j^t d3so ppdj^ej^ip 
DJ^n V'^i^v^ D'pinsT to^D rs ,:jipiyoy3 
V^Vii^ lo^o tiT'DSB Di^ni yn^yiDj^T m^osB 
"SO ivf nyts'nn DstDt^'Js .yo^jD^ynnys y^--^ 
ny ^n |rr Dyn ps ,yn5^yD D'jnnsn ly^ 
-iy:^i<;EDSj yj^n lynt^n ,nyn^nyjj5? oy dj^h I'N iyi:DiDpnx,o :?Dmy:j ps unpjjj? n ij?jnd-ij?t 
lyjil'n yinj?'? 'dpind f?ii«p \^s jJiDN&snN -ij?>n 

-;yi:?'7pir ,ipNUB':;;snN t'n i"'7N DpiiNW :?:'7yn 
...tcDiDpiNO p'p u': T^s* ii' TN :!n 17 •tynviEj ]is lytapKs 197 Dpmyj) ,1902 pN tiD^^Djysy-iya Di^n- iy 

lya^yii lis ("nrrojyD nDrto:'':,, n px w"? 
yr-nytD^ni "lyry^ i'ikd iy:jy-in ^yiT "n^s 
y-iyjyn n ps lyay^ ps tyiyns pa iyt:pj?2 
lyDMiJ oyi tynnoDi^^K "i:^ no ,n^j<n3 
.ya^^n yrD^njyjyj pa ryryrnitasj |yo lyp nnnx ps topsia lyoDiy oyi 
pK nn^T pD jjirj^iNiys n pN lypnyoya 
-yn pK -lynrp yny^n piyntjn iv hd ,nnpj 
■?in iy:i?^ IV nD nyij? ,T''stJ' t:^n ^n lyjij^^r 
jjij^r^KiyD yrn .|y»STi5; n^n ^v^^t "^^^ 
-nm n '^n i^^ax ,^Kny3^K lyD DJ^syj 
-rjyii D8 lyj^n yD^yii jy^ris px lyny^itD 
-{^np .n^Nnn y^s ps '^^'pDQ^^^vm w^o 
DJ^Ti ,DpiitD nyn tj? ,'>^3b'n wiv^vn vp^b 
••^n lyD^yt nrx lyrn lyjjirr'Kiys ynyoyu 
nsn: jyoniyj j? V2 jyo typ ,iyiy^'it3-nn-i 
v\^^Vi:iVV3i n pD y:^i?D {? d^s lyiy^piy ^nx 
n P2 DP1N11 ny^yj^j' lyn dj^it lynjytJti'aiN 
pa D^yii n pN DDSiinyjD^D t:{;?n o^^nti'jyD 
-nyQ D^j lyo nisn D^NS^yny^ .nrn n 
,d^rD yoniyj 1k"i«2 lyj^n oy rs lyoyj 
pnsDti' pN t2-iynjny:ni? Dvti:: lyny^ yij^yn 
-^yryj pisotj' lyj^n px ,|ynjyjyj yt:jn{;?iiy3 
♦lynjyjyj yt:jnj?.nyn-D^^ n px '^^^DD^tj' 
tyti'nii^ lyj^syj iy» lyp y^y^SK^^^n yn^yrs 
.iy^j>"i2-nm lytDn^^o yj^r^x px lyopic ,ti^yii 
Di^iT y^y^s i?T lyrn ny^nx n lyK^^nv 
-DJ^p pK lya^^^p IV tyosTi^ "^^T ynD s lyn^^n 
.jynsn^j ;y^yj i's^in iny: iv hd Dy^jfe?2 
tyny^-ntoi^j oyn njyimtstj' n^viyiiy^o 
DpiitD xit< D^nyvnyn oysyDO ytj'^on n px 
DJjn ^{#0 p^N .ny^iN lyrpy-o^m oyn lyjyn 
jyn^'DyjB^nK pn ny^n^ ist ni inyryj ny 
-y: Dns: "^n tsi^n pN lynQi^ nyn ps ^nn ns:i 
yijitotj' y2^i?n i< ij^q D^^my^^Dti' ^^nv^i 

-fni?{j' i^n tyri^^yjD^nx ny Dtjn ^j?o i? to^D 
-35? "^n ♦jjjn ^nti^y: nyi nnx .'?)p tyj^^^^n 
iyri?ay:iv t^n nys^yii ,-iy^nx is "^ijj lyanyj 
.T^3 ,nyDny>a s ps ^vo^ii n P?t ,Dn^K iv 
-jyoi?Tiv ^"irjs* "^n lyj^n py^ns* inyv -iyn{? 9 
-lya lyofcHTiv y^s ^n lyrn isn px ,iyoipy: 
t5{?n 'lyoystj' tynjit^tj' yrj^N .jynjixv,L" 
DTiti; lyn^^pyjonx lyst^noyj ^n nJ^viyiiy^D nyD^'i'i'i Dt^ii .on^i^jyj lynsjn tyoD^jnnsT 
ny t3{?n nnyD r^s ,"nDi?j n DimoB' Dt^n ny 
px ya^^T yj^D^njyjyj pa lytopxa jyjiayj 
tsyiiiN^yj DiTK 1^3 "^n t3j?n oy px .v^^d^ 
-3^1 8 nnyr pn no ot^n tn ,pjj^nyj -lyi 
,iyny^ pa jjiD^snanx n "isa dpjis ny:^D 
-t:jy jnyD^m n i^a p« pnn nvp I'nsa 
nya nnyD -^n t:{jn ly lyn iDyea' jji^pm 
DT^jnni?n pa mD^^tJ' n i^^d tii^oynytoj^K 
]ii^'\m n^p -inyr dh^n lyj^n ,y^j{j^jj'vt?D iv 
oyn nyn^K nyn^ns^ y^s pa |yj:ij^>o n 
toyiSDoyj "^n y^y: lyntjn 'n .'^Jfc?t:t^'JyJyJ 
yann pn d^d tj'jyD nyn tk ,typmyn iv 
s I y p ,yD>:t::yp voii pN nyj^^ytsi^n 
-Djyny^ pa ti'^panssj' n lyDijiiB'nj^ ^yo^n 
lynj^n ^n nyns? ,tDa>8B'^yTyj^ lyii ps sians:? 
n isa non^D yiyto^n n ts tDjypiyji? y^s 
p^K pa ,y"iynjs n lyjy:: n^n !>>« pa njrn 
ny::yit3tj' s r^K lynynjs Dyn lyjyj lytj'jyD 
■jiti'n^a yjyr^K yrn .iidsj lyi pa ryry; 
T8 nj'^viyn^N D.TK lyij^n tidssj "lyn pa jy; 
pN .lyK'^sta-njnj s: i^s finjyi nyjnj^i lyn 
"iiB'Dpy^ N lyty^ iv lyrnpyj ny tjj^n 1883 
,iy^Dyp ij^Dyaj^na ,3{?^j?j?t lyoonnya pa 
DJ^n ny yD^yii ,t:yDmyirjiK iy;imDya pa 
Iia rytyj dj^"i„ : j^nynn dj^t tinx lyto^is'nyj 
nyn ps i:{?n ny^oyp ."ya^^n yj^D^njyjyj 
nn K TK ,pjsnyj oyn Dpmyjons ntrDpy^ 
{^"i T-'N nsoiitp iyj^t:''njy:yj jia ryryj oyn 
yrtD^njyjyj pa ryryj » '^ns iitos: nyn ps 
I'lsa rDD^ii inyo "^d si t^n nyn^yii ,ya^\-j 
■j^ia n isa tos^imyn^x ps tiSDjv'p-Djyny^ 
Dj^n ^r, ,n^j^D n pa :ji^pnit3jy yiroyn: 
Dn^ntj* ,p:^iv:i "lyn,, .t:^nDtj' pa ryry: 
D'^pD^^pmi "lyn pN T^N lys^yii ,ppt3{?Bj^-ip 
n pa jiJivtjyTtDii^a ynyo^ii s m '\nv^ d^j 
Dpmyjons i2^n p>^4? pinsn dj^ii yyn^x 
•^n nj^n /'tyti'jya pa 3:iostnti'3s*„ \'>'^^ px 
^y^a •'1TN ps TDDn ^ns D^yt^^j^yji^s "i^o 
iy3nny:iji^ "^^s nj^n jsi t^'n tn ,:^tD:!''ii 
-inn iyD^'3is"ivDnx ns ^snyoso lyn^^^p 
D^j r^N I'ly^oyp lyn^yii ,p2^-\vi nvi nyij 
-nna pn ■^m jy^p^iiDjy iv Diyu'yn jyiiyj 
K lym^titj'yj PK *iy) ".t^n^it^ lyrD^^v 
(.1881 ps ,*iyDyB{j' nns* 
t3^^2"is D'ppnss{<:~ip jia DSD^nyi lyn 
lyD^y^i ,"ya^>n y;^D>n:y:yj n„ ,^n d^i pk 198 iDs:ipix sn 18 ^iT8 ,:jn N p« ^n jyjyjyjyn iv ^inx yiviJS 

D{?.n K'^s y^x lysfeJiDivrnfe? lyvyj y^jj?.^ 
,t3D8J onyii Dy jyvi .lytj'ni^ on^? \vr:)^))^' 
— nyvy^a-yiin ny^n pN pyiiN y^j? ^n tyiT^Q 
— rs^s jy^yvysD niT-i^ ^n t35:?n njnn yny^ 
inyryj D'-j ^j^arv "^i^: ^n Dfc^n nyj'^p px 
1K11 tDiJ? IX nN3 nynyiitDjy ,^n lyjnpnnx 
-3J^ 1X11 rx^Q X nxQ iyTJ<; ,k'^d n lyjJXQ iv 
•^n ^n lyn^^^p xpnynxnn px ."^n jynniv 
-••10 rvDis T^n a^vnya pa m:)no px iy»xnv 
•^n tsnn yn^yn pa ^^""nD p>x ,piti'ixs njyr 
^•'•'nD lynjx ix nyn ,^>Dy-n x oaxo px n^^ 
•^n DDX» nyoj^D jjiiddx ld^j px "^xii n o^xn 
"lyn lyjjxa yjnn^x n tix ,nn,xay; x oyay 

.tj^^ay^^'ni. 
X ixa DJ^ii \nv^^^ii^ iv toD^''^ t^x oy 
•ly^ne v~\v:iV'?P n t)^:i iju^r^xiya n t^DXD 
-:ij/np nyn i^^ax ,|y^ria-im ytoDpixtoti' n 
-y^tj'ivpvnx :iijyj pnxtDti' r^x "lyD^yii ny^nx 
oei? iyj''n ,^ytj'i^n iyj:r x. ^y;iyj yj>n px jya 
-j^''^p n IV nm ynyn jy3y:iivnj? iy:jixiivv:f 
"ly^ix DyT ly^xD y^^yii ,Dy:ic'ii?p n ,j"ixii 
Dn^x si^ix '^n jyvyr ^n jyii ,^yvjyt5 x lyan^ 
,V2'<'^^[? n i^^ax .nunn yDm:i yiy^n px jfc? 
jyan^ yD^yii -^x^j^ia ,"^x^py-ni;n-i yD>m. 
px lyrn D{?ii ,-iyjtoiy: yiyrjix px nnx 
X tViJ^ii^ tyjyp ,:iJX^ ^^s^v 8 anp |yv:x3 
pn lyaixinvpyiix '?^pii.D x lyni? nyitoDx^ 
noiD iy''''T Diy-tJixny3 taai^: 3{^n "i^x,, .njx' 
njHD X tyii ,Qynyi3 o^^nti' ,D>''pr^a px 
^yna-am x lyjjixnvyj lynj^n -nx^pyni/m 
y-iytn D"'o Dai^ yvjxJ n dj^^p jyoyitoivn?^ 
-Jia -^n ^n lyan^ jxi ,pnvj pa jyntj'yj 
-yvysD nj;i to-'o jynxnv tyn^i^a >n ."lyijx 
"i-io ni ,nr^a ny^n fyn^ntoiya iv pyiiv ly^ 
jia jjiiyp^yayn-^yna yv:xj n. tsaj? lynj/r 
■•n tviii ^j^o X n^D (nnx "nn ty^'^n i^Xiiii x 
Dj^n ^yj'iia-tDnxJ x xtx ,0^^: n lynymyn 
-3jn n ,iyoxnv y^x px ,:}^t:-'^3 lyr^iiyn "^n 
IV j}^ lyn^'in ,|y^jna-iynm n. ^ii. -qx^yj^ic 
->ntD"iya px t^DXJ Dy:ytDy3y:jix ayn |y:i{<;' 
.nn i^n j^x an^x fys 
px jyny^ x pa lynxD^nyi yoDy^ n 
-:^"'X tyny^ lyaxD lysn pa t:iB px ,nnnx 
px jysy^ pa ]V2it.n nxjn ,iyny^ DDyjf-y^ jy^ia X jnjyo^jy: ,nnya « pa y^ixa n 
lynijn ya^yii ,ynyt}^y ya^^oy .D'^v^nijD 
■js XTX li/nj^n ^n) lyDyjyaaj? Dxnya piB' 
•^n lyvyr yiyn^y n rx ,jnjD jyjnjyDti' 
n Finx -lyoyryj piti' tym X'^o^i'i^ li'DJ' 
-nx3DXJ yronx n px ^^n oyj^^DD v:^'^!^ 
-rx n ny3 ,^xii lyo^xny: lyni^n px toaxti' 
"xn Dy^xtoD n px ,tyDyjy: "^i^j lyn^^n yiy: 
yovy^ n si^ix ^n nnx t^nxnya tv^i^n oyjl^n 
•ta^^v^nj^o ty3"i jia H^^pynn 
"lya^^jnynyj x t^x D^v^'^toaxtJ^^yryj 
♦iy^J^ia-nm y-iynJx"iD xpa^^'itsK'-iyispxixa 
-ytj'xo lya^^myayj x ,pti'ixp ny^nxin nyn 
-t^ax^'^yryj tooayn x |y:yiit3Dyn jia r^x ,p'i 
-"iitoxj v~\i}i2^ px pinxT .^yjna nya^^' 
-Di^p iWi viv't jyantj'yn lyijjn nytj'-isja 
ni^fip xrx lyn tx ,Dpxa x t^x oy px ,Dyux3 
-pv^)^ t3^j P'^x typ iy D{?.ii' oyay taaxa pti^ 
n:'na Dpyr ,tii^a lyoxnv ny t^an ,tyay^ty 
j}?t) tynyiitj^ x "^i^: .an^x lya^yn yD^yn 
lyi nxa lynnni? "^n ry»ip ^n jyii /'D^^mx,, 
nnnn yvjx: jj? ^n lyn'^^p ann x ^i^ix oaxa 
tDjjynmya jy» px anx ^^^o inyv pa y-iy'>t 
-"lyn anynn .d^^v n ^^^nj^na nxJ "^n 
,DyjitJ'i{^p ytj'^DS^jy yj^^^p n iy:yii t:^nyv 
yvjxj lytDai^ nyn px "^n jy^y^aa' ^n rx 
"lya IV lyDxnv ^n jyoip >n tx ,T^nrnijnn 
^n TX ,y^Jxaoi?p px Day: yv:xJ lyj^yni 
TX px ,xnnan px jyni^n finx pyiix lyn^^a 
yDDjy^p n t^pivwn t2.>j ^{jnj'>p tsijn "ly 
-nnx px "in ly^y^stj' .'n lytj^mv npi^n» 
T^x ,p'^x lyjyii ryj^jnya pa lynxTiv tyn^^a 
lytJij^D y^x ^n "^XT ya'^jnyiiyj nxj x 

♦jy^jna 
n pa jjia^ntj'ya n t^x jynyn iv inytj' 
pa j:nn^a yrDyo-Dj:im{^ px yn'^atj^ 
lyjn^yni^jtj'-ai^nj p» xtx — oyjxp'^ya n 
nya^yii tjxj x 'n mii eii^ip x i:>o ^yria 
tf'^a jyMxa nyn^x tyny: >n- .tj^^a t^axa 
-D>ix -^n lynj^n ^n tyii .nijn» yo^n: px 
-jxa IV 1X11 a' pa y^aia yj^to^n n \22vv3 
X px lyoxiii I'a^ix anx ^n >n lyvyT jyj 
^iTX '^n lynxti* px nji^ ya^xn x ni T^np 
lyrayj ds^ii tj'^a y^'x :njyexa ,1^ Jyi3 aiv 
.T-^np lya^xn ayjyDfcf:^t^'y:j''''x ayn px ^n 
lyoya '^n ^n jy^^^mv lya'^D yiy^yotj' px 
D^ix "qn t3vyT yr^x yny> jy^Dixa ^'iiv px 19 .lyiy-isj lis tyiDp«s 199 jy-i^nD rx nnan j/s^^^j lym px pynjj^mv 

-ikj'k-Pn "lynx ,i?y2 8 5inN nna ny-i px 
t:^o"'T'T IyT^^Et^' ii^ nna t? Pinx ivn^ jyn 

-^n^^Vi 1*12 ^i^2 PN P« ,njn» y^^Ji^j ny^n 
-ly^^r pK pmv jyDSTiv y^x ^n lysn^DJs 
•in ,ansf"ii p^x D^a .n^^m pj« ris^S'nn 
jy^^^iiij tarr'Niysj pistDtJ' jnjyD^ jyny^ 

".-•in 
,ppD}?5{?"ip t3:5?T ,t:^j pDD p'p r^N Dy 
-^'^iVD D^n lyny^ nys^^DSs^^'^yryj lyn rs; 
'*-: iyD''nj-iyn ix ly^^Jiaj^s n ixe t^DSJoy: 
nj{<atj'iy2 ly^^^^rjyn toyoa p2 yDiDtj^ y:3nn 
-nyi ^n ys^yii jy^.TDyj ys^^tj'jya oyoD px 
tD'j TN ,'^^'in ^TN T^K ny:^^ytDri< "ly^n .jy^** 
nytJ'nj^DniDi?: ytaoyn n jyn^ntj'y^ DonDit^ 
ryi-nj UV1 ^y^vysD ,y"iy''n d^j^o yrr^N 
-;,nyjix "lyn ."t^•:ya-^yJn2„ d^k ,'^jiej?3 
,p^SD{j' nrx r^N jy^ynjs mx nyr^N to^'pjyi 
Di^tj' p2 ?j?a{< tD^{<D ^n pa nyr^K jyn rs; 
]yt:iit: nynonN yiynjs niyn^^D,-iyjy^ j? p& 
,T7'",y?;x' njy^itj' n2n "lyn pD lysiyp 
D^s ,ciiN ^n tDpm i{?3nfc? m ,iy^{?s px 
lyn .P2j<ti'nj'n2> y^noyj ny^n pa nyaaj? 
-yn 'n Tx i^^ax ,iy'>:na}?3 yjyjjjitay;! ^^iiv 
-n;'na lynyn ,D^rD , ynynjiryn iv \vi:^'? 
'VP AV^]!':^ mx lyr^N tynjuyjiv '^^^castc 
; pyi^j? Dyn inj? nyj^^N lyny^ Dtr^: ^n tyj 
nx T^N nyj^'i^ iyi\ tn lya^^noy;, i2^n cy px 
^"iiK •'ynynjjs* lyn t5i?n ,ty3ii<:t:L"yj r^ya 
■2^V i^i53 T^N iy TN ,myDJ^"'yj px ony^noy:! 
.ni?n yjyaj^nniv s pa jym^^DC'yj -^mn ayi 
-^yryj v^v^^t p« tk ,"ij^^p n^J t^k oy 
-{?"iB nnyo -^d n ly^^^iat^s n lyrayj lyDa^s-r 
-pnstotj' px yto^ypmtDjy Doyn n m ,y^vpyt3 
tojypy: 'n lyn^^j^i "ly^n^jK' jin ^yjyj,, ytoD 
-ru lyij?. ly^na-nnn rjyn mv^ .ly^y; 
y-iyoynj n lya'-njiv^j? "^n iyc'T{!niDfc? yiyMD 
-^yryji n pN ly^nsmrr n m ^n 4y^''j"iE{!|!S 
D^NJi:^' p^p DyM ty3{<;n oya^^n y3i:^Dai?L" 
tsoryn r^x oy px ; ]v^':vt2 oyn nn s to^j 
yiyoyi: n tj? ,Qny-i3 djj^t ,"^^^j''r"in{!;'n 
pa ^yjy: n pa d^: ^fc?D p^p ly^js'a jy^^Jisj^a 
,iyin,fcj:^ yjjs!' "^t?: ,Dnj< lyny: nu ,ij'iq 
.D^'pol^s pa "^Karns 
-•.•2 yj^j'^t? n jia inytD^nx lyp lyo m typ ,iyD''prnya-yrDD''j n ly^pniDjy lyjyp 
pa Dy^^^o{<2 yDm:i. "iiv n •'u inyr tyo 
n .ly^'JiEi^E n px ly^njiniti'r n — iy^:na 
PK ,^^^Dasti'^yTy: inyr tyj>n |y^nJ<^1t^'T 
iD'j yo^JD^ymya yoDD^^nj^na n ps py^ 
Dyn D'» "^nN mj ,po nyjyj^^N ny^n to^o m: 
-yorx -la^'f .ly^jna-iyDxn ^"hd lynDyij 
-yn IX "^^^pi^i^ T'N tD'^p:^t3Dn-iija pN ny:^^ 
-ayii py^iN nyo^x ty^yoK' ^n .rynyn:iNn 
>'T ny-j? lyoy 'n tyn ninn s lyasr,, iv nyt: 
T^« Dy lynB' ni tyo^ni' iyjy> n : lynn 
^jjn^s* T^&? Dy tyoyn nj^ri .jy^^'ayn ix ^n 
^jjor^p 'n ly^yii ,ty^4<aiviy3'K >n Dp^^jyj 
■in nyn^^N r^^^a oyjy^ ix '^n lynnypoiK d>: 
-ixaj?: ^y:ina ty^^xr^x ix lyp^t^'oms ty^yn 
n lyn px ,^'tDi{?E yxjx;i x ixn px ,iyi^aa' 
{< |y:jy"i3 px din -qn ryinyp D"'^jid V'\Vi:i^ 
'n lyp^t^' ,j^t:^j t^x nnN*ayj p^-^ is toij^'Esn 
Dyi IyrDyt:t^•y3 ^{?r d^^v, yEn:i {? "^j^j Dmx 
,^ynsnitrT nyn .yoD-iy n pa dij^en-i 
pa ,:i^t3ynD :injyDB' t^k ,Dnyi3 D^^ni" 
"lyns ; d3{<i lyi pN Dyati* V2 jyj"i{;?on,na 
-jiDti' "i{^E s "iij ly tDj:yi3iya njvn I'n ixa 
lyrn T-i^atr oann i^n) ,nna "lyn pN lyt 
"ly tD^:i D''V y:n3''N n (Doa^N ps Djn: 
"Dajiit^'^yTy: '^n Iy^y^B:^' ^i^n afc? jyxjs: ps 
lyij^ r^j^n •^y^p^tD:^ ?inN nn^^n ny .^^^ 
pN lyoai^ ~iy"t px 'n Daixv, ,'iy!'n:^''C2K* 
,T^sn t^n t3:"n ny ; |yas3 ix >n '^n DyijjtDD 
,D:jnar ,nx:st: jy^jy^^a n nyn:{<:ia D:yay 
D^jaiN v'?^ pN "^n DynsDD pN Dnj? oa^i^ 
-nj^na px t3'^'5rnD''ODiJ v^ ty^^'xixD^nst 
-Da{s*L"!?yTy; Dny!? -ly 'ii ^tn pN .n^''p:)'^ 
vin {? .D': nr^a yr^-^ Dy^3 ny Dfc?n ,'n^;? 
jyirto^riyn toa^'D "ly^l^yi^ ,^n};?p{?^p oyi 
.|y^;na y:i:^p yr^"i pa Dy:'''s 
-na "lyD'-^oa.iitc'^yTy: nnyi ~iy"iy-t:s! "lyi 
,njxpy2 •'Vi ,iy3^yvi ,^^:iE{<;a lyn t^x >yj 
-js y^N "isa nyj'^yt:rx px ')v:^vr] tsnytDL" 
.Df'yirf'yria yx:^: n px D^rc yny- 
on^ntj' ,"^n ry^j^^^'a ^n jyv, iJ^^ryD px lyoMx,, 
-^nxx in,yT px ly^a^ia yrn ly^yf- ,Dnyi3 
|yn>"'r'p ^n .ni:nc iynj>* iyDaxL*'!^yTy: ys^n 
,iy:n{?n ix ixii T?sii px rx^a x d^ix -^'t 
lyiy^ pyiiX "^n ^n lyij^i^ lyDij^n pa p,x 
viv pa "iy"iy^f':D^n n .i:x' fi'ix ty:n{?o 
"lyj^^x lyiiuyjix 'ntDy: "^^t tyo^xn n:nD 200 tDSJIplX WT 20 I?j;ti vd tJ/11 ,njny^P t:ik -ind pyn '^ijj 
.y-iy\nt3-3nr n fia jyay^ i>k jynyna ti^: "lyoy^s tyjyps lyiy^ ps nnn^o,, n 
-:vm n .mestj nyn pQ yv^V^ ^^'''in d^jt ,]my:i pn its ijrtaay'^p dj;t 

lySi'is-iys tD^yn n ^yn tn ant* 
T318 nn"itaij;s dkit ,r)mD pyi 

yi'iQ iysi:?f3ir n ^j?n tin imk 
lj?paii3 lyDnn;! ps pNn i"a ^"n 

iy'ryirD3j?ny^ yr"3 n ptt 

: iy:KT tin to iib dk£B' lyrxra 

,i:;;i:?puj« Dnw Inn mtj'? dkit ,is*: 

...! ]jr:!Nita I'D lyn ,iy:!;N"iB to ;:?n lysiKH i"o pe -i:?niM^ j;^i< 

,iy3ir^ jrt"3 d^jt dmin tao'n 

,lj;"iy*it3 p« t3p'my;l2^n — lyny^ 

.lynyitatr ]ik ■SA^iysKn — nyij;''? 

lyDuyj niD "3 taiNii n taNn'o 

,TByj ]''» ,N ,j?t23j?i^yj ]i'o 

! lyoiuty ^«t tn ,iy»intr ^nt t« 

j?3y'': ij?i ]ifl lysiyDty j?j"0 

.i:;^''n IS "t ,iy^'in is "r 
,'7yuiyt3B' ty'TN iyi"^p k ]'» 

I'cyj "ij?:"tr p'o e'D tn pa 
.iyo«ns iyny:i M^h a '3 tsB>-iy 
21 .tDD^pyta^iVS 201 .DDt<pyD3ys jyis s^in .tD«^a:j;Ti5i .D lynipyn n^sn Tinj^n ty^j^n pN jyt^jy^jiiD 
t3^» ly^i^p yo^n px ly^yotj' yDjyrDjjis 

♦Li^snyj [yDmj 
-nyc ny-inn nynyD^y nyn -^n dj^h ^yjtj' 
-ynsyj Dijn ,y^t:8"ip{?'5Dn{<: -lyn d^o lynju 
D^s tD^n^Eyj -^n ,iyDynyDrN yny^n djh 
aj?t3 IyJ^t3r^^ m px ,iyojynj?j i§ iV'iV'^f 
1>K nJ'j D^« y^yoti' yo^nj n iy oynDyi 
r^K *iy .piij' vj v» ly^n^p yD^n n ns "lyj'^x 
-Djy^SD *iyn d^s Dxyt^•yJ px tsyDDjiiyj 
ny pN ,tDDj?pyDjyB tj'nis^tj'rn .m ly^s^s 
,t)Dnp *iyt)ij N jnjy>n ,n3mnn -^n tsny^ 
Dyn iD^D iyjJ8Jy;i oy t^n ^its: d^j 
.DDJi^pyDjyB .1? i^jin d^d ,nynnn lynyjjr 
nys^n iyi ps tD^n^cyj "^n iy t^^jn iDV'\ti 
D^j "ly t3i#n jJiDi?tDtj'3N y»-iN pn ,yD*i^p 
ny T^N tD-iynjiryjai# jin ,;yDynyD Djypyj 
tD2j? -ly Djy^D ,:j^^3y>^ D'nyDio *iyn \vwi 
tDD^ ny my^a ,:j^^2y>? D'-iytsiD -lyn piyj 
: oanyisyj toj^n -ly lyr pN ,in'N ps lypjin 
*iy Dijn /'Dyii? tyj>n d^ii ,n iv t^n "p^m),, 
*iyt:iD *iyn ps tiDsjioyj ni^v^ rw^n it^sN 
.ly-inx^ y^j? Dyny-ij^myD ^tn lynyj r^N dijii 

,i3DN-it3y3 iK^QN "qn t2i?n p« ,]v^:vt2 ynDyiD 
."^^iNii,, •'US to^j -lijj T^N D{?T rs 
pa n^sn iss^n toDj^pyD^ya .{? j^jin px 
"yj-ijjD„ t3>D n^np pn taj^iDtj'iy jjsaji^ 

.Dynyn 
-nyvnyn >n ly iDjy^a lyii? oiynijn pa 
ny yjiDt^tp oyoyii t^s ,\yM^ taiyntj-i iia ,iy^ 
Di^n ly lyDijj oyoyii ,iyij>-iiyj lyiJjnyj t^k 
^n Dijn Di^ii ,iyijj D^ynj^-i tia ; lyji^nDyj 
-n3i?a yj^n px "lycais n d^o tD^'\nt3yj 
n lyrn yDiyir^jiya ni .njs^Jijy i^n lyp 
toijn. ^Kinnye \vt22 oy 
■JIN pa iyoijy:iv Dnt: nyn 
lyj^DD^D i< lyn^n v^vt 
-v'?^')i^D t'iNa nyaaoyp 
nynyia lyrDDyo b* ,did 
j^jin — ,iyyi^N y^yni^j pa 

.toDi^pytijys .N 
-jjTiyj jynnnyj t^n DDj^pyt^jya .n ^:^r\ 
pN ,sJi?nrN pN pniv nnx' 59 t:^o iy"i 
-{?p yc'^DD^Jicjjp D'm^ t:nynt?n pa yr^H 
pa nyoDJjp nyn lyryiiyj t^j< ny .lyj^?^ 
tojjn n jj^^ny^^ DiytDio nyn ,iyirp pira 
jjiDDi? D^N jjyis^ iy»t?: nyi Dvytyjiv nn^x 
.y^jj^^j^p lyn pa nyunj dix 
pa Dn"iN toojv'DtJ' DDj^pycjya i?Jin 
r^N lyDxa pn .p^jja lyoDj^is iia ,p^4?a 
-nnyo t^n ,^^^ s ^mn istcnyotj' j? lynyj 
"iyt:io n pN ,yT^n nyn n^ix lyiiyj Djyoo 
nyirp nJ^a n n^iN iy3y:yj jjiodj? di^h 
-jya {jjin t^n lytsiD nyi i^ .n'\-i nyn px 
M"ia i"T .lynjnyjw inyr lynyj tsoijpyo 
D^y^a lyinx^ yo^jy^ n i^n ^ii ,D^nyviyT 
nyjymj^DtJ'nya-jJs^ pn lyjyTi lynyi t:a{^ ny 
nyn '?^d y^s n px ,yDy>^ oniJ d^d nyoio 
y„ — "lyDpijiiiiD jypiis'Dtj' d^js* tD:j>*» 
t3j?n ::it:3s: ;i^J^m nsJ .""lyopyiyp jj{?~itDD 
t^pjynyj lyti^yr DJ^n ,iyDi<a rnxa Di<nv: iy 
t3^j lyrn lyjjnyj^Niy n ^'m ,Dn'N lyjyn 
.yonyjyjjN ]^^p tynyj 
tD^j "IDT p'p pit;' r^N* i}2)T2ifP lyi pa 
"it^Dti'yj T^N lyDxa D'DD{<:pyD:ys lyii lyiiya 
.Dyij^ inyr 'n ly oj^n DTj^^ynyn^N ps ,iyn 
:n:yt:^fci:n ,-\v)^^ Vivw\^nyi t3i#n lytDia n 
-yj lytaDjymya n pa px ,Tnn-jjmt?3 jj 
pytD^y p''] D^n s^jin nyj'''^p nyn tsp^K' 
,ninis*royD pN lynDjs'j px ,^ipd pN lyma 
lyDipyjD^nN yi^^n jyrn 'n \v:^^^ pa 

.ys'^BD^': 202 lasjipi!: xn 22 ^j?t3D^{?t3 -lya^vii ps ,yyi^N opyo-^y^j^D 
."ly^iB^^Es "iny? tj;iiy:i isn t^n ,^^2 ■'U^ \D'?m 
ti''iN ,T'n"i:)y^D''n '?^^ i:^'? d^i tj^ ,t^^3 pn 
n ps ij;nyii. lyoijyjiv |dix iv^^^^'yry: ^ 

iy'DD}^pyt:)jy5 i^'s t^k ,nyT d^o iyi*i:y2 
tD^j^n nrp s tn ,"^iSDJ"'''K •'ux iyoipy;iDnN 
T^x iy .inyDt^nya Djypyj ^n nsxi oy 
ryny^p"iy n^^J cy niNT lyo tk ,"iyDn jynyj 
-pinnya n^xn toyn oy px ,nyD'^2-iN nyn 
? pn ti'nynjx lyn oy lyp ni .lyiyii dd^^ 
|ynyAyJ35? iy t28?n mnn yj^n y^x px 
□n^x D}?n D}<nT y^yotr n .yyi^x yrn ixa. 
Dt^n lyto^^pD^^oynpyn y^x to^o Djn^^nys 
■lysyTDana' nyn d^o jyti^anya tjvy^ ny 
yDn^p nyn ps D^nx fx "ly lyii. .lytoDXP 
•tyny^ m^^ ^yo^o y^x in^^ ly^^f^ny;! iy r^x 
-tJsnK' $? pn li' DJiy^yjo-'iN ixt ^n Dj^n ny 
nxyj nyiiti^ iy t3}<;n :j^d jyi'jx; n .ly^'yi 
oDsimys iy tij?n lyuy^x n px d^--^ 
-iKQ jnjy"i^t:'38 ,iy:ji^osnyD ^i^ix njynyn 
jiK ,ty^p^t3i{< njya^nt^ ,Dpyt3 -^yjj^D n 
-i^DniK tyjjxayjjj^ p^^s iy3'':i pN toj^n 

.pyiiv tyrn "ixd t3Qnt^' s lyny: 
ps .|y^Ksy:Din t^k t^m■^}^t^'^ njyn 
toytoismy Dj^n ty» Dj?"n "lyto^uix jyosD n 
.ni^n s Drj^^y;iDnN ^n Di^n 
-V^jVB '^n t3{<;n to^'-nDiDDjy ,i3t:'^"it3tojy 
,iypjyn \2:vPi!:i cy Dj^n lyn .t:^n^2yj t2D{^p 
-mjiK nrx ,Dn ^nx r^N nyD^mx nyn tn 
! lyc^yn t3>j nj^: p>^x "^n ^^ii ny tx ,njyD 
-D^K Dy^N ,jy3yji^QnN oy^^s* tyn "^n t^jn^ 
? nn^x ixQ iynyD5{<;iv 
Di^ii ,t:D}?pyDjyB lyiiy; n^j oy ti^^^ii 
,y^n^Dyj yj^n i^»* ^nt: tynyj lyo^s t^x 
,:3pjy"iy: v>^n ny D{;?"n "^^^^^ D;i{<;Tyj lyo^x 
"ly Tu jypiiti'y; lyny^ nynyiitajy iy tD^{<;"n 
c^n n^ny: lyn^^n iv Dj-iy^yjonx -^n d^}^^^ 
,y"iy"ijfc? v'PV'Q ni. ,t:^{?ii iy nynj? jyoxn n 
•^i?i ps ,pjNny: oyi d^o ly^j^ntayjoix ^^n 
lyi pQ t3"iyDD^'':!y3 t^n ny tk ,D3xoy:i "^n 

."^ynj^ta^^nnx nynnn,, ps nonn 

iy Tx ,|yr^iiy3D^ix oy t5i<;n t^^'^v x nxa 

w ,yD^n n i:i pmv ]v)i:^i ps '^n tonnyp 

yiy^n iv lyjjx^yn toyii ny tx ;yDXT n 

.tyyT« yiyr lyjnyns ,iy^>D^xQ nyn^x d^d ny D^^n tinyny: .lyoyTyj nyiyniv 
jyyTx n px jyin^j tyr^^in x t3.>D ,jJir"'S 
pn f^x ly^fj^^Bty tynnnyjjj^ ixt lynt^n Dj^it 
ty:jXByjJ4? "qn iyn{<;n lyooyDJ^iQ .tixd 
iy:jv Dyn \]!:vi ]^^''i]}^n^p nyn jis lyiyn 
o^j na^nn n Dxnyj tDJ^n dj^ii |yD^^t3D^"'j 
,p^fc?s ps D''nx toDxt^tj' ly rx jyoynys iv 
ny:;'^DD^jiofc?p X px jyinny: r^x ny rx px 

.y^J{;?^i?P 
ps lyDi^inyjD^ix tot^sn d^id:^' nyn lysx 

.ta'-n lynjxJX 
toj^n iy» jyii d^^v -lyi px ty^iy; r^x Dy 
-'»{>' px lyDDOixJX nJ^B n |yjjxny:ia^ix 
ti^o t3DJ<;py:i nt^n i:^'? Dii,i .1886 px ,{^:ixp 
-ytotiMV n„ /'"lysnxirtynoj^n n„ jyjyj Dxn 
-y: ^n toj^n jyo m /'osxt^^yry: -lyn iyi 
t3'«iD Dyn njymyQ lyn^^n ^n tx .|ysn 
•lyiiyj D^j yjxna p^p it?:! yoxa lyn ^^n t^x 
,D'^v nys^^nnyByj nyjy^ px ,tx"i px 
V^t px ynyn x px tDDJ^pytojys {?Jin Dj^n 
,DX^B px ny^^Q. pQ ynyi x px ,y3-i^p' 
Dsxtj^^yryj ytj^'-Do^^xD^QXP n tan^itj'yn 
ty^^^nyn^iti' jyt^ynyjx^sy: x px ,-nt^o px 
•ty^yyt y^yiy ^irs lyjyj mi^n 
Dt^n y^yDK* pn si^-ix lyn^^^nnya tis 
■r>x ij^j .p^t Djypyj! ts'j yiyn p^p it^j t'l^ 
ynn^p px Diyiyj toDj^pyojya "^j^j dj^h ^{?d 
lyn ,"iy'Tn3 t^n t^x jxiojit oyjy^ .nvi •^i^: 
va ny .lyiiy^ njyiynjx ,n^: iva^n^'^v^ 
px T^sn I'snx nynnn jyiyjjr Dyn ly^xsyj 
-fD"ix "^n ^fcjT ny ts ,|yt2y3y3 tix ,t:r^'ny: 
nij ny '?i^i .jyn^i^j m^j ,t3}^; iv ]v^nvP 
tix ,tynyi "yt^^t^D^mxjx,, yrn ry^yns^ix 
oyii lyn px ,iynyii jyoynys tDyn oy^x 
n pa y^y^a .pniv y^yDt^' pn lynyj on^x 
y^x lyn^^^n ^n .nj^niyj ]]}2^n vi:vm):i$ 
DJ^n jyD^^DD^'j iy:jr ly^n Dxny: ny^^ 
DJ;?n Di^^i. ,is?tDX"i{? nyoMij xtx jyiiyj t>x 
.\'?^P^^'? Dxnx")3x m inyryjDnx 
.iy:i^^3 t3Tfc?^yj to>j -^n Dj^n toD^^pyojya 
ny t3j#n jyny^ ly^^ntDD^^j tyi'jx: pn "qin 
-yn ny^^yn ,:ii'nyDpxnxD nvi lyrniy^D^nx 
n^iyn^x — matyj yjyta^yr nx: n t^jy^'^v 
D^j VW t^nn^: lyo dj^sii px ,d^i fytj^i^ 
nyn^x "^n y^yyr px n^'^ ti^D px ,nnyD 
y^x pa rtoj^itD div ,tyyn^x y^j n jyay: 
.fyinxay: px yo^jnyirn 23 .QDXpVDjyS 203 PN DQJ1P1V lin pK "^^s 2V'? ij;pJK"iy: yj^vo 
•ly^j^T DEJ? ns; Djy^s /'D^yii yiyrn b' 
n inyr i^; Day^nyn d>: toj^n ny ny^j? 
lyD^yn pa ,y2it:tj' nysMn lyn ^inx lyosto 
-yjiyn''K dj^h d^id lyi .Damoyj dj^h iy 
D38»yj px D^^pji^Dyo v^'''i]!::^V'z pn dpss'h 
.lyonnta yj^tsD^^ yj^n i^f yijy js 
j/^i^pni?^ pK "qi^D ^* nni< tanyj oy 
taxn^pyi ly^j^n Dn^inpfcJin n ts ,iyr'np 
3i?n "q^N D^^ii ni .jy^v^ D'oDfc^pytojys 
.rt33n {^''j D{<n T^N ,''na i^n pa taiyny: 
tD^j njiry: pn "pi^r^v^p Dj^n t^D^^pytojys 
r^P iyt3^{?n DiJ^tjy: d'-j D^^n iy .tD\ny:!3J<: 
-inyr dh^x t^^^n oy ^^ni ,iy"iy"i v:i'^Q:vQV 
TK ,tojy'i{^iiyj DiT'K tofc^n jyo .tD:yny;ia^iN 
DJ^n ny nyns ,njuyj pn nyt^JiN tsn^fii^ ^y 
;» tyiiyj lyo^K T^i< iy .::38 px iy?2i:y^ d^j dv 
|yDyi{<J"'D DiyDmy: t}<;j tDJ^n^ ,"iyp''t3ey3Dn 
.lyD^^yj jn^xny: oafc? Dj^n ps ,d}^d ^' in}<; 
D^^ n^^pj^Dynn pn DJj^pyj iy3i?n dj^ii n 
pi^iN jyany: nn^N jya^^n Di^)) n ,"iyiny^ 
to-inyn iyn''K lyjiay: dh^n px lyjji^osnya 
^^^i^D^j iy3{<;n ,yDpm-iyDJ^x n lyjyn iv 
]VWi Vi^ Di^i Tj? jyoni "IV fyn^inyjj}? d^j 
nya ynyn ^v^v^ ta^n tk ,iyBnyp "lypjjvnp x 
-p2^-\p v\:i'iv^ n lyii jyo yj>n iy t^^-i^p 
ny px ,Dy3 niv tossnny;! dh^n Ds^n to^^i 
nxa jy^nj^ivyn '^^^pyiK' nrx lyn^inyjjj^ Dj>*n 
n^fc?3 ytojyn^^j n |y3{<;n ,^n tynyae{<;anN pn 
yrn lyn .y~ijy y3^^n^"'0"iya:'iN n inyry:! 
lyo DJ^n ,iyDD3yn dn lyiiyj jyrn lyn^^^ 
,"ijs^ pt< DnnDpj^n ytooyi; n "q^^j Dp>:;'y; 
tijyinyis t:^yij{<ny3 lyn^^in Djfiii. yn^yrn 
'Bi$n \'^''p TN ,t:iy^piy tynj^n ■'n .n^y^ans;:! 
lyp it^^i'snyaj^ p< rx , .5<;d^j inyo t^x ::): 
.njyfit^ tia DJXt^' p^N lyny: nn^x 
Dix jymjy: dh^n dj^h lyo iyn^''x 
pn 0^0 myiy: iy Dji^n ,ti*^t3-Dj{^''V>iny£J>* 
t3n:y d^id nyn t« jynn^j pn iy:iyn ^na 
lyoxD n Tx ,to>j ^^Ti ny tk ; oy^s ,Dy^s 
-sxiDyn ly^t^T ,yjnt3 v^-i |y:i^{<;a3{^j ty^j^r 
iyj\n "lyDiyii v:i''^f ."lyanyp lytanD pn jyo 
,p;^8 in lijj TN ,iy^yii n^j^ii -^^x,, : tynyj 
lyD.iyj "^^0 DD^{;?Ti ,t3p~iyoy3 rix mt^' vp pa .iyt:^Nnyj:j^ ^ye to^: nfc?n oy nyns 
pN Dnytoa^jyjiDnx -^n "ly t^^^n ^y:r 
nxi v^^ yD^yii iv ,n li' fyoipy:ipniv r-'X 
V^ V2 \^ 1X1 pa px ,t23:x^yn tofc^n lyryn 
jynyjnyn^x wiivi iy t^x :iv-nynt3x lyo^i'y^ 

.yn:yn^^^ n -,v 
"ly toj^n DiQfDixJX Iyt^"'a{^Ti?^^a Dyn 
tojn'^nnnya nn^x toj^n ny .D^nyiay: 
D^D ,nat^'J pn pa -iy^\a |yv:x:i nyi n^a 
,tDjy^xt3-"iyny"i i^n pa oaxip "iyv:x:i lyT 
-Dnx DioT^DixJX px t3fc?n Dfc^ii cy^y^a px 
-ay^D^n i:vri v:''"'^ px t^x ,nji:yf3 ^nx tnyiy: 
.lyij^iiyj Dny^py:anx v^\^ 
"iXJx lytJ^^a^^rj^^^a Dyn •-■'n nyni^ t'^x "ly 
pa nnx^ v^'nv'? oi$i .jyny^'pnyj d^: or^VD 
-yn^x^vj^D D^x D^unxyj 'ly va^n \V2V'? V't 
-D"'^x^V5^D "lyn pa ny^^jn^o px ,nx-ip{^o 
tDj^n I'-mxa lyrn px px .■'^mxa iyc"'o 
,Daxnp nyvjxj pn D'-q to^^mxy: lyn^ii ny 
lyvjx: pn to^n ,iyD^^prnya y^x y:^n tD^c 

.t::x^xo 
nyi toaxny: j'toDt^pyDw'ya lysj^n^y^y^a 
yjin jyt^^ny: ny^^x n^n iy Dj^nt ,fi"nxi'n{^a 
pa "lynx w^^n iyc':yo ym .iyj:ir'D 
.pion X DDxoy: n^yo yo^ii; D'DD5<;pyn:yE 
nyn px jyjxc^i'ya t^x n^v^ yoDyn:; ]''>] 
px ,nnx Dyi oanyj nyo^x D{>'n -ly DJ^n 

•lyjXDtJ'nya va^n iy m n^n^^noiya dh^x 
tonyiay: iy t^^^n toj^^'n pa nnx oyn 
nynm D;yoy:i t^j^n oy c't3}<;3 ,iy^^a d^x: 
nyn px .lyyr'x y:i^nDyj yj^n jyayiSB' 
""lyn /'"lyp^tonp y::'^a{<;pDj>np^j2„ n pa nnx''? 
D^j nn^x t^j^n "lyrjnDa^^^, \:)Vi:i'^v lyon 
-j^ntj'yj -^n ny t3fc?n iy:^j<;aDXJ nxa .onxy: 
Dj^ii. ,"^n ixa t^^j iyp:yT Di<;"n n ixa ,\vp 
nxa .n:i{?T ^m -lyn dj^iii nyn px tij lynn^j 
-JXJX ixa tint: iv„ :ijy: fyry: n^j r^s dh^x 
pnt5 ^{^T ny:y> ly^i'jm t3D!^{?i"i n •'■n lynyn 
nxa mo,, : t^jnyiayj DJ<;n ny ,"in ixa 
".•in ixa t3ti':m 'w:^ m ,nTx Dy:y^ 
-y:iD''nx "^n ny D5<:n r^np |y:i:y I'x pa 
n^ Dyn px Piyo -^n DTJ>'r'yj2j>nx ,iyDn 
Dj^ii Dyn DO lyDj^jyjanjiv "qn px ,iy3y^ fia 
r'^n "lyn px px ,'i^^ijyjix ,'i^!?D;^y'n-^f'X t^x 
D"i»T^xj>':y v: DJ?n Diorxninojy v^r pa 
lyoxn tyat^nto x m nrx ,DjypnDy:Dnx 
•ixp^ixii tynjy:y"i3 x px 204 iDsr.pi^' tSi- 24 nnvD T'K ny tk ,{jt:^j nny» r^x DDjjpynjj/s -M1J NTN pD taiy^ oy dijit id^: D^ni ^^n 
.T'K Dy-iiy v'?^ 112 ynjy n djjii ,^aiii \vo 
yan^n v:i'?v^^ ,y^s djjii djjt ni?j ^ms ^^« 2>3yD nypD^nayj nyi .""pD^Kit^^n^: .^ ."n ps ,t3»in "ini« ij?u'd:,*j my n tasn ^so ^ys 
; c^yu ys:K:! n lyuKtyixo ,iypjnt2-iND 

,c!'mxB ta^yn yta^m^} n ]:?3mn ]id 
.ta^yBtriye tJ'IK ps ta"njy;;aKJi"iyB n 

.nytJi:; .« 

,D?8n n\:)W ytj^^w n .nyjn^^iwn nyji?pn 
KpnyDK px lytniyn "^n tyaj^n \v^:vn ^^ 
t3^i?'n p ^y ,D?'yTi nyto^s lyn pK mi Tiy p< 
lym nyj^nj^K n tn ,pn "^^^ayD jyjyp 
,iyp^y& yt:-iynj{5My:ir'N 'w^v^i^ ti^^iy 
ynynj^ jis r^^js Dyi lyDijns^s tynj^n yD^yM 
pK Djntj'nj/J n^^nriD^ lyij^n djjii ,nioiN 

.Npnyn^i! 
-DMi inyr |yrn nnno px lynj^ynt: 
PK lyni^ynto lynt? .Dsj^tj^jyoni nyi px rta 
,INn lynyn ti^yDtJ'yjQMN "n: iy:yp nnno 
-jnjyn ix ^n Dt^ii nnx ly^pxa tif^n lyo' lyn 
-yj to{?n lyi^^j ys^yii^ ,Djymji!tJ' n px, .lyi 
Dyn o>o ri33Mi lyj^n ,KpDNnnyj pN lyjiD 
.nta^B' yt3'M\v n lyv^DtJ'iyDJiK ^n di^ii 
TDDMi ^{?: T^N "tj'jya lypDsnnyj,, lyi 
-nstDti'yj D-iyn DiTs -^-in dj^m oyn ny^^iv 
-(Djji^pMit2jy) Dj^^5^i^{?My yvjNj n tDiyp 

.ynt^ynD 
n^ijiiy n t:jny^ ,i:js!pyn t^k oy mt 
-:yo tiK nvn ,iyjjivjt??D tn ,ynj?ynt3-DJij^v 
lis Jii^vi^s lynijnyj lycsitj'yn ^>2 lyj^n Iyt^' 
jyjsi^^^^o pa "^6^'o d^k tn pyujjT ,d'j ntja 
lyn lis jyaitDtJ' yjyiy^tj'iys n pn ,iynnij> 
-yn n lyaijn ,kq"i: my lyi ji2 jji^pMitDjy 
-tojy ^n Djyryii yjnyay^ jid lymt^s ynya 
m ;v^v:'ivi^': n jiq T^moy^D^a tD^ypMi 
n tiD B^ypMitDjy "^n \vmvD lyiijn nijj o^j 
:njy3ij-ij ,nyi^^j ^ivi^i 
-ii'^nv: pK ni?n j? ^'3 -^n 
yr^inyj^^yaiv t3J?n ,spd 
Dj^n fiMN lyoMDB'yjjij -^n 
nyto^s: tii! I'n i:? idj^'B' oy 

.D^iy-nu nyjyDijji^iyQ 
px ,iyt:y^ypD n lyaj^ijyjDnx tDi^n iy 
-'isti' n ps Mnyj nyi mjvj injyoDiintoya 
-sj yt:ny^y: vw^^i^ "imn m ,iy t'k ,Djyi 
nstj' n TN ,D\^^ Di^ lyoipyj ,iyK'"i{^Dnit3 
\v:^^t v:i'?v^\ ,iyB'jyo yosn s pa lyoip ojyi 
,"iyjNnj^N n \'i '^^'pinv lyiiyj d>j dmndih 
]j^iif-\V n nxQ '^'^jnyMyj to^j^n lyo ya^yn 
-••'K KpnyoN iDjnijnya jynijn D{?,m; lyt^jyo 
♦lympyj "iyn,N lyj^r nyyej^i^'N n lyi 
-IV TN NpnyoN tyn yjN-12 n \vm\ 
lyjnt jyB'jyD D'o lyiJjTiyj toiyp^yayn totj'ij^ 
: iy:jir^o yjyny^tj'-iyD "i^m in 
-'pa lyn pN m t3yt:snni;a nta^cj' p'K 
-i?-i''N pN «pns8 ,iyn« ,.n n ^ta^yii lyD 
PK ,::s^ inyr D:n{jiwj \v^:vn \V2^n ,nb 
royDD^jD^ymyD s iv lyoipyj lyrn "r 
tyrn ^n nyi^K jji^PMiDjy pa njiio yann 
,DMN t:Dip lym ^jjj ; KpnyoN pN tynipya 

-KSK> ,-iyTyrD) ty^ijjjso n pa DDjjDK^yjaij 
-y»« yt^^j'-iy n ty^yj tyj^n (.11 .t .n ']vm 25 .^2V^ nypDs-inv^ 205 t:*!; MTN ,iyij<DD ^n -^^k ^yn ,toDsni;j lyiyn 
nnnD jix jytDpto n ty^xo it^^p ,iyp -tik "-n 
■"yi .0^3 nEst^'jyD^ii n •^ao lya^yn Pinx 
csKti'jyDni n tk ,inyT ^^is* i«t oyn ^vrv^ 
lyn- ,pnK o^yn lyi px dj?^: d^j Diynn^B 
-s^^^D ivii^ ,yijyT^iD yt2iynjin pa Diyi n 

♦tyinj^i lyj 

rvinj?^ y:js^ o^n pi^i' jynj^n tytj'^yo 
-yj ; my nyi i^s ny^tD \vn^-\: i^ ly^j^'cy^jj^ 
-yiix yjyiy^tj'iya :y^^iv ^n tynj^n ly^j^u 
-yo y;^DDm n oDuyj dij^i lynj^n ^n ; jyp 
lyii^n ^M' .n .t .s nysip ,iyT'^K ^n \v'?^n 
I'pi^i m ly^siiDyo y^j^amyii n tsDuy: "^nx 
:njynj?-ij ,]v^2VJ2 n jynj^n ,pj .lya^n px 
pinx tyjj^^tj'yjji^ "^n ,nny nyn j^n tiy^c nxJ 
,ty:i2yjDnx ]V2^n ■•n nxr ymnipiyo x 
N one n^j r^x lyDJix fiy^D nxJ my n tx 
,110 X tnj? tyD{?{^y::j? dx^^ — yosj^n ynnp 
tyo Mil ,ny nyi pa "ny^5>*tj'„ lyn tk d: 
-SD yjyiyti'iyD pa nnyDti'yn ,Dy taen ■Dtas'tyj : lyo csn j?'7dn» lyuB'iyinK -i^ ps 

nyn lyoyij DKn tx ,DniN ps-iyT taoip ,iind 
liNO nj;in.:?D d:?^n j;dki n px 'JypanrDtD^'T^rj 
]:?o tinyr nT« px /t tss'Tya ^rtr injrQ ]i» 
lis '7:?pjnrDt22njrj n axn y2'7NO n tn ,ypNt3 
; 85'^ tyjya nyonn ",j;n . 550 ^y.^ ^^^ . 4Q0 

y2:ND IK ,t2i's:?j ID ]vi ,-ii?^t3Di'p yti'onji ytD^« 
"y-3 lysK yr^yn ,iyt3yj yjipnratr yij?>n po 
syp yjnytj' y:)!"?? ta'O ta^ytiti'piKS ]"t tasiNii 
lya'K pB Bj?p tD'o t:pNnyj;DnN lyny;! lyi'u — 
-ya TIN TN "bm «i pn .Vypjm oaDuyj 100^ 
-yj taoB'^in lyiyoyij lyn ^<m ;« ,iypnyD 
lyoRi ]iN ni'H yjyiy'B-iys ]in ^ypjnv-Dau 
Dy T'N ,:!3i'7pnmiy-iyiny3 yiyryn tsT'mya 
lyn I'K TN ,iyiNny;i lyrmya d^j onKiin iy3« 
-J»'N n ]is pyji'yytDJ'K n t'K yDK*i lya^yr 
-"« 4'K lyjy'rp lyi^j nyDyi;i lynyi^jjia^D y:'?):^ 
■y^ iy"iyjy'7p "n** lynyoyij D^jnoy oyn ci'tt oyj t3^j lyj^n Kaii: jytj^jyo nnij ,nrnyny:.nyn^: 
o^ypniojy "^^in px ji^p nrx tyij^iwj "n''-^: 
-Jin pa Pi^i^iya ps tk ; tsvy^ lyrn 'm n\ 
-on 'nn ^n lynj^n ty-inj?^ nyijyr^D iiii^ivi 
VD NtK "iv ,nrn pa D^ypniDjy T'^-n^y^ 
r^x -lyo^m DJ^M^ ps ,tj'jyD-n^xn-n^n-2^xn 
tsa^nnyi: fynji^n ^n r^n ,mn-i» ynysyn iv 
-j'^n Dyn pa ui^pMiitojy pa nmo y^nn n 
ta^j m T's iv'n'pv)) ,\vii'2VD iyD"ii lyro 
TK lyrnwn wm^n lyTyjxax^ n V2) :2^'? 
"xa tyi{?iiyj lyo^i^ny: Oyo^ti' tDu lyjyp ^n 
-^:y ys^^K^jyo pa pmonx lyoDsyn oyi 
y^y^a ^i piK' lyi^n oy Din px jji^pni 
-yj„ lyn t^x ,yn{^ynt3 nym -ixa yr^^iyi 
y;^toD^'n x lyjyiiDDyn pa "tj':yo lypDxin 
-'ijjji^pniiojy n^ inyr dpixdj^' v^'pv)^ ,nN>vo 

.yn{>*yntD 
"D^ii n inytatj'nya ^jjr nyry^ nyn mx 
-xnnyj,, oyi pa ijnrany n pa t3^^p:^D 
to'^v lyD^yi "lyn px nn^s ps /'tj'jyo nypo 
iy:jna^any v:i'?v^ii nrx ni^ 5iyn:yn n tysy: ^Atn^^^l/c 
-"K i« PB Djya-iNty n -inb t2?yt:ty 1 .a'b 
IN ps lyniNB* Dyn d'o T''7jjiyfl pN ,iy"B«T 
lya .(<<^^nNj) ys'bNn n iik (Ni;y;) "iy:NpnEK 
y^DN' ytity-iyiMK n tk jjou^i's oyn pB cnyt 
^M» *inyBy;!jiN D:y3"iNB' 3 y^« T« t'k "lys^x 
lyn pB ly-iytaty lyn nyiy ,int2tt> lys"^; p'K 
0280 pK ,iyAn3yje^'i« ,;!nyT3 "in:; vk ys'jNa 
lyT ]iB yj'^ n ts'o 'jypjni lysHNtr pkj k 
]iB lynytsty lyn ,t2iyp"iKfl : y'jcK' ly^triyanw 
crNO TIN lyannyjBnN inn t'k nysNTiK oyT 
lyn t2'D (90°) 'i'ypJm iyD"^:i k taBn »o d^u 
lyiycB' lyn px y^OKi' lytairiynnN lyi ]ib y^:'*^ 206 tDs:ipi:f xn 26 ,])2 .iviirwi pN taiync' ,-iyn^yr, lyts^tj'isn 
^yc inyr {^i |y:>n oy rj< ,iy2{^ jyo t3D^n"» 
-ly^^Q lyiiyj ^{^o x tyj^n o^^n tVJxP^ixiT 
-{?^"iys t:j'^n jyj^n ys^y^i, ps yjnjy^Etj' 
-nyn-'ix n t^k '?ii.n k tn ,.n .i jyit^iityj lyi'-' 
"lynnyo pN -wt^z^i^ lyny: ny nyn pa v:iV^^ 
jiyn yjnjy^'stj'iy^^jD n -^inn lyta^^K^iyD 
W:^^"! ^K^yn^x rx ,y^N* lyD^^ii i^d .2 
X Pi^ix lys^in lyDjm r« pK jyoj^n {^i 
lynj? tV3}?n n^intj' I't^^D lyDrii n. .nnDtJ' 
tiQ lytsD^tJ' n lyni ix lyaa^i^ny^ta^a ^y^a 
n^j t^x ini K IV njni X nn,N*iii ,ny nyi 
-sytj' Dj^iT ,y^yDr'n x ixnxa t^n Dy ; -^^^^j 
•n^y^EL'' px iyDy''3 px ri^u n Iyt^'''^^v tjyv 
■yn jytoyj^s n px p^ya px lyoi^n n d^o T'T 
iy3{<! jyj^n oy ; jj? ly^yiip px p^x "^n jyn 
^xo 19 — 18 nyi .n.v .T'IX jyom yiyn:x it.i 
•iya^^yj:3nn nj^rmiDtj' x ti^x in^^^ 1883 
px DJ<;n ^v:i'pV'^^ ,Pd:j>*pdmt px d^xj^j^^^x 
pnnxa x pa fyr^^ip x jyonyio^n di^ p^x 
lia ypy•^t3t^' x tinx lyaj^ntDyjpyiix oy px 
^; lys^-inyjanx nt^n ny ; ^^•'o ^yt^iya ^m 
-V^m'i Dy px jyoai^ lyn px rnn yvixj 
K lyony^DMix px ,'^y^yv^e fi^ix myn 
,pn Dia X iiy ix lyny: t^x ya^yii ,V2r2V\ 
?22 px ; T^n X ^-11- lynnDy^ann cv px 
pitj' \v:i^r] \v^':vD ixii nyvy^e .mj^j px px 
;y?; Dj^ayj ,t3^yt3C'y> ta^j Dia p^p jjx!^ ,:iix^' 
nya lyj^n ya^yn ,nyaiyn tix myoc' nvy> 
lyDpxvnya px nnatr jia tynj^iiy:! tyDJ<:c' 
-••n tV'Tx ^x-io:yv px ; tj^i: d^o lynk^iiy:! 
fx "i^^ax T^x aai^ n ixii ,nynjy^ i<;T tyj 
>.pnax px .nnt^tj' D''o ^ia nyt^yn lyrmi 
-i^nmya ya^yii ,j^DyD^yjyn jytoj^i tyT,j?^3 
n> jytj'njy^^yDta^o t'^v^'^^^'^t^ti' nyn |y: 
.ty^^xD'x rn tj'rx 
•tjn T^x "^^npixia pa aynn myo I'a^^x 
^noy^xaj^nx ; i^nix ]vd^: t'tD^D "^^^t^ x 
; :yn3 ty^nnxr x inn "^^^to nyi DD>^a n^ px 
t'ny3''X pnxnti' |yt3"i5<:n DtJ^^n Di>*'n nom nyi 
:y-in t^^x tinx iDXT Djyann DjjjiDixa "^^^d ■"'X yj^^x lyDvsa px lyjy^^ ya^y^i ,iy^xnyD 
*) .yiynox n nya 
■lya pa tonyot^yi ,Dy dd^^h ,"ny n^ 
-Jiryn r:x:i pa mi mtx ,"iyt33^:>*„ y:yny^6;' 
yr^x t3J''''^y:a:nix jy^xnyoxo iyj<;^D yiyn 
,p^t355' X nyn^x p^toK' x ni ,yiyijx n. lyn^x 
y^x n ,t3^j nnyo ; d^i^ nyn^x nnxr lyij? 
px jyj^n ^n n{>*j ,j^^yaiv d^j lyj^n lyt^a^tr 
,iy3>x ^'^:r]V lyta^^pay^D px Dyj^iDy:^x 

.■]iv "iy^:x:i nyi lynjix ,nyrtD3n ,nyij^ 
XTX nyit? XTX px n:y3}^n: "^n ,i:>^m 
,''{?^D X ,t33^,{j' X tyaiay:! jyo 0{<;n ,iix^ 
r"ijy2J^"iJ3in .p'toti'-iDXT yoni pa ,^:i'o^ 
DJ^n ,p1Dt^"^iDXT pa ^{^^d lypn nyi -^m "^n 
,^}?^c lyux IX «inx lyDMDC'yj^t^ ■^n lyo 
tytoii^i '^n t3{>'n jyo tx ; ty^np pa ,ir'm 
Dj^n ,t33>tr-iy^Mp nyi lyt^Jix r^n lyni^uya 
-JXJX pa t33^ty X Pinx lyontot^'yjjj^* ^n tyn 
-j^^yjDMx lynt^ -^n tDt^n ; jyr^ya f^o iyi 
jyo ij^a ^xn ta^yn ly^^^ta y^x px tx ,tyt 
n TX jynayj nyD^x jyn nt^i ,DaiTy3 D^n 
fiyijx nyi lyn^x iy:>>x |y;y^? lyoa^tj' 

•iiD ly^^yT nyi px iyj>:^Mi lyij^ inyo 
,"1XT-n3^D X n^j T^x D{<;i tx ,dmx amp 
T^x ,|yDXTiix vo'))Vi "^in ,iny n tx nj 
px ,tDnn X n^o Ml MTx tDpyixn. lyifc^^yj 

.DMi X f^Mx DMH X D''o Ml MTx lynyati' 
•XT11X yrp'x tyo3«it3yn t3W i^»j^.^ 
iyi t^x tyo^'f '- L^axny: lyn^n d^^m, |yD 
.ny iyi pa v:iv^w TN ,op3yij;; yainj;'?:?; n lynxn DJjjxsis' *) 

-t<li'„ Dpn N CIO DlIK TIN DTIN Cpyn^r^ll? T'X 

-Ntr„ Dyn tiMN TIN ; li'im I's* ix m ,"r:y'7 
,:zp2)!'[)}i MTX i:?nNn 'u .DKi TO ly^y'? 'V=y^ 

"lyi I'N fiya TN, ; taiNn tin in:; n t^k A^i^n^ 
jTjii^p i'D:;oD'itD'?yniyB ,:r:)'j"N «n i:?i'u my 
-DMN "lyn .iy'?N-nyc2K0 yiys'7i<OB'*,s tis iyD«a 
i:?n''72y;! "i:?3n vk Tiiy lyn its r^y^^t'' 'i : pm 27 .tJ'JVD "iypD«-inv3 207 "lyT tD}jn ,iyp:ynyj lyt^jyo i3'n px ; jyii "^m t2pn ^'^o nyn t« .d^in tonip ^u» ; jyin 
i^T DNn Dyn }>in K .jn'^prntDj}; n^jzt'jti'jyD 

Il'VK tD2''7 Dyj N taenNill ]>*31»tt' "iypD»"i3yj„ 

"lys Dj? DNT Djn T'N ,Npnyi3N ]^s jriar'typ n 

ji:*?*? n lyjDNmyi "]»: tsNn dis "oiyjNini'N,, 
]K ]is yoDNi j;Q:Npy2JiN IX tany'^j?; ina' nt awn 

ysii"?;! N sinN tsyo-i T'K in ps "niy px .li'i^s 
"iNtf INS n ; lyijncN dj;t its ijtii'n ui'paim 
-Ni'710 TjTiiNOB'p li^J'n D«n ii'tt'jyo ]is c;i?i 
-m n IS taj'in nt^n lyn-'n pms lyinN' n*: 

IjTT'i'iNiS DiriTijnnKiT ps lyiip yt:D';tt'p>''n7S -y^ lj;t:D;y^p I'^'a "ij^ritrii'uiiN lyT .DjyniNS* 
T'N n:;r'?t*n ,tt*jj?o-]j?2.N ij?t t'n 'i>j?p3nrDt:r'T 
ii? 1J?2?< ,i?2'rNr3 N n T'jiny Diuia y^y^B r« 
,Dn Tin N 11K t^iyo N m T''?;! ]j;A:-N:i'; va 
,'7:;pjni-2t::nyji ]j?"iyDyiJ! "ry's n uNny; ly '^sn 
ps "ijTJjp n .D:?2'rNtt m tino ini'O H^'e Tii* 

t'N Its ,i?£'7N0 N lis cr2iNt:tt7;2N ^NH Vi],'^ li'T 

-Kn d:? ,^nq ;"n cinx Jjansty lyoniJ! n -nt cj,* 
yuD'7)?i2iD' — iy&it:tr-iyiyms pn latiDjr:! int ]:;3 
;iiNJi>'3nN 110 N ljrni?J ll^i'n yr^yn — ij.*-:'"! 

l'r3ni':j?j!;«:iN n t:x ?min y;iiTXT n ]y;ii? ixn 
"ii*nx ,t:ii'eKij?"ij;2 t:ij ij::ii^:;y;! ;!:x'? tix i,*;.»"iD 
]ix ij/'iiy:! TIX (DN£XT^:x-pr-'2) tyjy^^'ii'BX "IJ?! 
ys'?xa lycms H*2«*::e* lyjji?: x ir^mjin pyiB 
IS TIX lynxty -ii'':x'j! "linix^J lyn xy;^ P» 
-J?:! !22XTl:j;3 "lyoix tix px ,j*2'?x.'2 in p.E 'J'lr 
; iysi*ij?r3 X ]is irsvLrc j,-iy;nj,n'- « Crx iin«iT 
-Xiinyi en ps ;sinjiEij: li'asn in ::ir3 ,p3 
-yay-m ]p^t:='" ^ "*«- "'''^ ly^xn ly^nxr r;po J 208 ias:ipi:f Nn 28 ,; ^iTN' DDD -lyij? jynyj pjstnp rs n mj? 

T^x n^n n .iv^^nvJ IJ/nj^tj'nyD ,imoniDty n 

^{?T Di;?n : jyjfc^T toyii in^s ? p'^nyj in^N 
.! rD3n ! lyijjn]/: tD^nsnyD t^n dv ? rnvTi 
-■•'^p pD lynyn t^iyvnys tir^n ly^ns ivm^ 
-i$i\^'n Vi'ti^i n ."^y^'n^n yti'^sj^pDj^ip^a yj 
-^N j;?T ^Pb*t3' i^i lyj^n •^yy^l^^ ytj'^&^pD 
lyrn oy .^y^D nnyr ^pjiiD |yj>n ps ^snyn 
nyD:iN ,iyijyt:tj'»iN ys^yis lyjsnstQ lyns? 
cy |yn ,'ij''nn .lyp-ini to^j jyjyp ^n yD^yn, 
yDDii^iwn pN jymp ^n fyn nyns^ jypnD t^s 
pK ,iynr^t?3n{?p px ,.tj' .3 .v ,mi ,iy&$?t3tj' 
^y .D^'? nyij^ -^^sp \v^-\^] yjyny^tj'iyD 
t53s?D-iyD T^K Dj^ii n^n n ts ,dmk ddip p 
jvw)) D^nsiv ipst: lyp ,^^^n px lyi^^nw 
lyijyDtJ'Dix yjyti^yr yDJxo nytajix nyn^? 
-y:j^ix iy3^^^2 px D^naiya d^: 'n lynyii 
-jxj nyrrm lyni? nnyn my nyn i^x ddsd 
.mn^iy ''o^iy^ ti^^myv 
tyii ^j?o Dyiy^ tx ,dv tii^Dss ^nx px 
*iyn}!? jypJiiDixs tonyn ijx^ P^tatj' yonij x 
X nyi}? "^'^D •p^Dtj' X |yii nyijj ,iytoi?tj';iyQ 
t:{?n Dj^ii Dy^x px DjypntoyjDnx Diyii n^ 
tJi^Dxs — t:yt:D^j-iyQ tanyii ony^y: w^ii^i 
v'Q ,iyjjivjx^2 n pQ nt^s x tx ,-iyD'x oy 
.,t3nx xTx nnx inp iv'f lyrcyj nvn px 
nya t3>j px t^yoD^jiyQi t2>j lynyii, ^n tx 
IV lyji^T iv nn-y nx: lya^^^n tij ,t:^^'iQ 
IIX lynjyTnD ytaiynjin d^d lytjystj' nnn 
•Mpy yp^tjnx ny^n ps lynni?^ lyjij^^^o 

.nyt3D 
"3^tj' n t^x ny^tJ njynijn: -^n ^tx px 
M^: D>j {j'jya nyn tsrcy] ,nny lyn pa |yt2 
'^^'?D iyny> px ly^xnyox^ y^yny^K'nys n 

"JX^Q n pS nX3^>^3iy2^X Hi "^^X iij ,Tiy 

iyii D3y^yj \v2^n i}':^^v)) ,nrn px iy:ijiv 
iyi\yj ^j?j lyj^n lyoa^tj' yjyoj^jj'ixs' n oi? 
-yDtj'yn i^o lyTio ^1 px ;yDy^Dny3nx n 
ix '^^^ayJ ,DpxD lyrnn^iipnyo x "^^2 lyrta 
« ts^xnDjy my toD^tr lyj^yvj^^x lynmny^ 
3/D^yii ,nvn px iy:jivjx^a tait^D lyDDixiij/n, 
"•n y^^yiv.ioD^B' yiy^ px tyiy^tj^nya tVJ^^T n. i^Q yDJXD .^'^o 3—2 t3pnyj2i? -^n ^'^n 
jnoynyDti' ,Dnvn pe lyiPcxT'S yjiyj^^toti' 
,n^iDtj' px njMi pQ miDK' lynjyDtj' py^Jix 
lyp rvD TX ,|_yifc?'nyi lysj^^tj'yjnj? ^tx lyj^n 
'vnpyjDnx ny^ta yj^^i^nx n lynyr to^j inyD 
yo^^n yDJXD px .(tys^^jj^i^n) nvmx yj: 
-^yTx px |yj};^nt3ix2 nntatj' n f^-w)^ "-wi^v^ 
-'?i$)) vp'i. m, Dnx t:nyT oy tx jyoxn yn 
ly^xn px pT n ly^ytatj'-iya yn^yn ,Djyp 
Dy nnx ,^X2 XTX i>x ; jj^to nyi -lytDora 
ly^xQ ,iyay"i x nit^^yo nytrn "^^ix -^n ddxd 
y3:xo yD^yii ,my nyn p|nx yoj^^n nyp^ntj' 
'y: X ."iyjy-i-Di^2„ lynyjyj lynj^j x lyajjn 
S{;?pDfc?"ip^o X ^'D DDirnyoJix t^j^n lyDiny^ 
ps pav D'^n D^ lytj'njy^^yD^o ps nntotj' n 
'y:i jjiiyijixiiyn pn iv D{?,n ny px i^p^i^^i^ 
ytj'^Ej?pD{?-ip^n "qn px D^xntjjy Dy tx ,|yjia 
nn px lyDD^^o jyopx^i; y^^yii ,'^y^'n>n 

.xpnyox 
•j"X lyo^nj X "^^ix Di?n lyjyn nyn. .3 
DTi?^ iy ; my nyn ps nny: nyi f|>ix di^q 
nya ,.tr .3 .v ,ty^xnyj^D yjy-iyitj'iya nnx 
'jx pa niDXJ n tanyiay ; lys^xP v:viv'^ 
tD^D DDyna px jyT^^x ps ,.:i' .3 .v ,ynyn 
-?ya lyDDpixDtJ' nyn i^^ex "Tin d^^v nyn 
px iy?2j?iDtj' px njy^xa ,\viVi nyn ; lyT 
nyn^x ,Dy^x pyiTx ^n t:^o Dt^'x^i ,iyD'^D px 
-^)m tijyDynj/JDnx t^x oy ; tao^^a oy ot^ii 
i:;»sM3 "^^^t: >&^D^D^DiyiDj^ii ,nDxrn TX,tyi 
*in,yayji:ix t''x ,in,j^.^ x o'* px pyvjx T^ ^^^ 
-pn n pa Dia x pa ^ynjyTMD DpyT p^x 
^nn ,ijx^ ypyiDtj' lyvjxj lyi tiQ i^^^p 
nn{^^ 6000 px ,.n .1 ,"^111 toD^^a ny y^^yn 
pa my Dia x pyiix ^e-'d^dd^o n Dt^xii 

.pnx D^ px njx^ 
"IV '^>nxD myD t3>j nin^ny rx^a lyi 
TX ,iy3{;? lyT^m lytDpxa yoyo^ny^jj^ n .pn 
'jy lyjjir^tj'ny "iidx: yi:ypini jnjyD:^' n 
i,X' ; my nyn jia r^y^j^B' oyn njyotj' lynyi 
•^yn jysxTTix "^m it^a taoip ajnyijy yTn 
TX px ,^3tj' Djytj'jyo I'lxa ij^^p lyj^n yD 
Mjyj nyrj^^ii nyit^ nnyn jyp ;jipn>"n ly^n 
.lynyii tojy^ynwDnx px tytaoj^oy^Dnx 
pa t3"T nynjx ix lynnyj n^n^?.^ lynv^x 

.y^xna nyT 
n,^n X : ^xa xtx ,'?^i^'? ,\vnnv: n^nj?^ 29 .trjyD nypD«-iiy: 209 •^^^jny \i^ lynnH' dj^Hi nrn tyD'i<^p lyj^Eyj iv 
tynyn:t? nyn lis nvn n iv lynyrivo^ix 
nyi HQ lyijynjN n j'n:yD li^anyn .na^tj' 
-ny^ DJMTiNT nsi nx ynj^ynta-DJt^^vi^jjTiy 
(niy nyn pc yiny^ n) y^jj^^j^yj n tk ,yn 
nnyr ^d ^^m ,yiny^ lyn ixa nny |y:{^T 
t? ni nrx lyDD^tj' yjyny^ty-iyD n pN ^j^i 
IV nrn yiyjnTj n. ps jji^pniiDjy ps eyiD 
D1V m^Dynynj'N mx ^>ni pK .ynysyn n 
,i<siJ tj'jyD p2 Jji^p^iitijy n jyjaDpnxnL^ 
nvD^K IJ^ lyDDpnstotJ' dk -^n |yo n^jyitJtj^ 
,jny3y^ •^i^j ^^d ,n>xn3 ^r» ya^yrs jyair 
tJiK ly^j^T yD^yn ,yD^iD ps lytoy^ypD '^d 
-"'J s Dj^iTii lysiiDtr yjyTt^'nyS'nityT^niiiyjyp 

t^N ,tyD'>'ii' y^N ni .K'jyn n lyij^iw: ?^k oy 
-lyi •jytj'jya niv n^n yoD^^^jny n yssis n 
ni„ tvt^D'^D DK D^iryj ypsD jyn o^^n i^s 
,tD^^P pK D^nys Dj^ii :!jn nyn /'pr^ jj^dd^d 
-yat^ lyi ps tos^^'tj'njxiinys n lyr^myn iv 
.lytj'jyo 'iD^o yjxM 
tyj^n "Dpr^ jrD^D,, y^^yrx i{^s ^' 
>? DJ^n 1850 pK •lyis^'nya lyjisy; x-^ ^psd 
-jyn {? ps tymsttj' n lyjisyi nytj'i^^sn'iDNj 
fN lyD^yn ,sn{^i^yDn ^^n ,iv'^:^v:i px ly:^' 
nyjnyny^j pD n d^k lyi^^iiyj Dsxitaya is^n 
tj'jyo lyrDvy^ nyi jy^^yii ps ,tj'jyo di^d 
-^xnit^jy n^niy^n^'ti'pn .D^yp^nDiy^nrij^rt 
V» ."Tixo DnytDyn^ujxD p^nip 1230 lyo 
Dyn jyjisyj lymny^ya js* \2^n 1890 in.i?^ 
fN ^yrrx is) niik^ pK n^n s ps ::iV'?vPD 
ps ^"inyj t'Di^j T^^< iv:^^V)) ,(|y^TX ps nm ps x:ii'? n AHjynjrT ,KiBU nm n:?! lis tai'p 
]iK t:yia n ]yai£5y:; tatjn lyo *iyn« ; tna y-inix 

,]iBnyT TO iyj'iy'7 its ,n'n yDmj!-n:Tt:'o n ps 
yr^j?tN tisy'ry; lyaxn d'^koki ps ipciNn tn 
1P"T j?3'?yn ijrti'jyo TIN ,nvn yoniJ yjninnc'o 
mo ly-i'DuiywK IS "in ^MV^ ta'rypmci^ lyn^p 
,N sinx liTsnpopN lJ?'7i?n dnt ps lyrxr vzbvtt} 

.11 .T >* uynn -'?V^ Va "i^^my nya^j^ni lyni^ nn,yD nyij^ |yj 
nyn pa jy^^^no yjyiy^ti'nys n ps dd^:^ lya 

.nny 
ps jjnyijy yn^yr n ps no lyn ps 
^nx T^« nrn yrr^^n n ps nyDpsiJ^n nyi 
yt3DSPt3 yDN,D n ps : i:>mi .rto^nii invi. 
ps yDta^y n "^^^i^dkj \v:^^i v::'?V)) ,iyD!3^{j' 
-:^'^Si ps iisty p^-p Dr^tfD2K lyDt^j^sy: ,y^i!< 
'"!. ty» tD^i^n nxsnyi .nrn ps 1y^J^ lyjjiv 
-y^ infc?) — p^Xij^is |y3y:yj lycj^j $< w^yiif 
i?n pitj' lym lyoD^tj' ynysyn n pN ; (jyn 
KsiJ lyDD^ty n ps ps ; nrn ps iyj:iv:s^s 
n, nij lya toj^syj yt:)Djny"iy^: n i^s t^s 
D^i> ps ,nrn ps lyon^^s ytDDD^yppiiDjyjis 
n T^x iv:ivn r^x ,px dd^k' lyi iv:ivn 
lynj^n dj^ii nrn px iy::ivjx^S' n ps nj-n» 

.Dny^yj ^n px 

jytD^^ti' yocnytiJiK px \vn dj^sw nrs 
yD^yppit3:y j''jy"ii nxj ps (* d^^ddxs n 
ps nyj^^n n jyn orsyj iv^vn .nvn-n^ 
iy» Drsy: ny^yn '^^: ; w^^ipv px jyjjx^t;' 
; ty^j^is yDPiJ y^n'njiti-'o ps ]vi2V'?vpd 
•lyjxnj^t^Dxn yo^nj jh.^xiwj n ,ny3yn -^i^: 
•^^'pD^'?^ pN ,iysx yjyny^tj'nys ,iv::vn -=1^1 
Dtj^ny lyo torsy:! lyo^^c* ycDDyn n px 
•lytr'jya ps iyoy>ypD 
-3P1 X "^J^J ]VP^vr2V2 IV r^x 'uiyi px 
nrn tym{<;D y:yiy^trixs n rx ,t3pxs lyi^o 
D^j -^n lynyijy wt^Ti^ yjyiy^ti'-iyD n px 
,11'^m : r^nuyixnj lu ,^j?d x d^d jji^vi^s 
n lyn DJ^sy: vi^t^ lyiy^ ps jyo^o px 
nyn nt^ iv "^^^n^nDiyrix lyj^n d^^ti. nvn lis ^*rya''^3ij?2iN n ^ji'o D^''DDJ^S (* 
-Kenxa iin j;:y2iN'L:tins*2 ]ie Djj;Tyii yjnj?::y? 
DN11 nin N ps t:j??j;pD i^n ,i3i\m .nnn 7:^2 
K ,Dii'? ]is Ban N pN i^iNHio lypjnaijrn^ vtt 
-jN^s N ]iB "rvsisn « 1y^N ; D'13 n ps y^ytajr^a 
T»N Dsn c;mtn -'is* ly^x t:i"a ^'cds£. .;!:is 
N lis ipNT IS nny t:pyiniiN ]ya''?3y:ii?2iK 
lyinN' lyn^'yTnu I's* n^n « ,iiiim .]y:!''?N»N 
-1''? lyiN iy:i'r'7Np n lyi's ]y:ji<;!y:!r"in pms 
T'N D'S D'lTn lyT lis nN'*?©' nyi .^yna oyryo 
lyiyp TO ]iK .to"n t'3 tDiyp'iaiys iy3'''3yj) 
n'H 'T lyjj'B 'rys'ii ,.»' .3 .s ,iynyT t2i"n 210 iDs:ipi:i «n 30 .DIJ/Dya^DJis'D P''2}p 930 

PQ 5>o -ly^^j ii;jy:i2yj Dvy^ lyi ps 
t^ji^v "ti'jyo lypDNinyj,, nyn p^ jym^'^i' 
-jyo yoKT K pa nyt^onpy n si^^x lyiy^n, 
-pnit^jy nn^x p,s nmo n px y^^yn ,\v^ 
-yn:{s*yj„ nyi lyti'niv IyJstDt^•y: n t^n ,jji^ 
lyrD^y^ oyi pr e^d Dyi px ,E''d ly^kSto 

.lyysj^i^^N* -list;' pn pa Diynjj^Tyn px lyanyp t^^T 
nytaD^yo^o nyrj^ni lyiJ? "■inyo k px lyn 
^TN pN .e'jyn X pK yaas ib' lytj'MW n^na 
-jx — pyto^a \v2vm tyoJ^J n* oy jyo D{;?n 
x':yo"iyaax ^ya^^^: $? ,D'itDpy~iy D5<;E}^it: 
-lyax nyn ps dp:i2 lytoDyDJSDynyrN nyi 
n^stnDjy nyj^n iym{<ty nyi d^^I' rs. \i^:vn 
n ^^Mi ,TiSD pa- nyt2yn^D:fc?D 850 -^ny ij$ 
PN ,660 -iij tyaj^n yeas: yt3^ypMiD:y t^Dayn in«£j;i yo^^n n^t ])^ inxsp y^yi s^n .f'Dy''? .«■ |is tyo nyn ; mro lyta^ni pN piyo y^na 'n 
i{?j "^n Dn^^^p i^ax^ tn ,tDiyiyj nya^^ toj^ii 
,y:ya'^K n i^^aK di^^t ^n ^^n lynnyj^^a.}^ 
DyjxpnyDK pN* ik,^j?t DyjxpnycN i'd^d 
■yn ^n lyj^n ,p"iyD yt^nyat^ny t^xDixn 
-meiyj yDDr^^^i yny^n px ,iynj<;iWJ Di^i^^'? 
,]V~\^v^Vi Djn^^^yn ^n ty^^''^ ly^ 
;Dt^^j n{?j iyTj>*^yiD^iN lyaj? "^n D^^n oy 
jyaj^n t^^yiun Djynn,yns px ro^Gtj' li^^vn 
-n. D^s? "^n' lyj)^^^' iv to^^njyay^y:i n^ t^isnyi 
rK D5:?! pkS "lyajs'^-jyvjip jycxa-j^^a 
-T^Di?nD^E-*n{^o pa tyai^^p D{?tot^•:-}# ,dv'?^ 
pa. "i^D tyiyn ,iyDp^a px, lynyn,^' px did 

,n^D tyiyn ,{^iN*p^n pa nai^» i^k 

-lyijy^ n d^j ,33in"'D:i' ytj'''t3D^^x^vfc?D m 
-ya iyD'"'3nK n — -n^ ,:j'ijyiiy3-^nya.i<:a 
ytDDy*] n, D^D tyoxn^ ,nyjx&x^ n. jji^yni 
-^x yt:Dy'''3 n lya^s -^nx lyDnyj ,|yrt^>'» 
lycrn tynycji' dj^ii jyti'jyn n pa tyyi 
D^D nyn^x sy lyanyj >n ; lyrt^'^D yryn 
,\:crv tyi^yr oyi ts^o ,\:i^^p'?v:^ lyn^yr nyn 
w;?r ,^,y:«E,5<' ^i tiy^n pn lyjyo i^o pXi 
-yj. PiEOKp pN HiDiD ><,TS. lyrnwDnns \V2^r^ 
-jjEDy- t^ ]ViVi ,-iyp''^"^yD3is yi»yna |yi 
IV DJstcynyDri^ jyiiw t^s* d 
DJ^n t^pnynx ni; ,tynyr 
D''pa^^:yD n lyoi^yja^iK 
.|>?E8^ D^» ncn^a n pa 
■JSsna^I^'D pN ^iDDD nyi 
y^na x lynyjyj. Dj?n i^pd^v 
,|yDJx,pn3i<E-iy:{?^VNT:yD y^x n nj{?n 
-y-i lytj'^D'n lyi pa lyojy^x n "^nN dd^^^^d 
ijpnyaK lyji'KiDD lyouyj m^n jyo jjnyu 

-j'ix-trnyt:)^^^» i? D^n jkek'' lytyDD'-lPxnyQ 
nyti'^toD^jM^f^tj' nyn ^^3 ps* ; ti^ss^ tya^n-n 
■yoK lyti'^DD^^NnyED^N nyn >'3 ,^?pnyoN 
Npnynx ly^^nnjis-tj'nyn^^^c lyi ^>n ,Npn 
px ,iynna .Db*P nyi lyi^^iw: ly^j^Vi^i'yi t^k 
lym ,n»,n^» nytj'^j^SK^-ti'^Dn nyi pa t:,^^^ 
nyn tyi^v^ tap^VDjy DDn{<;a:D yti'^jxpnynN n 
-yjD^nx DiJ^iny mtn t^x ifc?&s^ dj^^i ,pD 
$? D^n lyji^^ti'yj "in rvjip nrs px lyoj^nD 
nyaji? Dj^n lya nya ; i^i)^ wivpi^^ii^ ^y^a 
nyi lya^nD iv pti^n Dt^n in*ek;^ tx ,eiynyj 
in lyj'n ,DD2^yr ^n iy:y: tan^^so jyi^yr 
pa tD^^v pK ,iynna .tvi^iw oys px nD« 
-D^yj yti'ijxpnyoK n lyj^n ,nnn^D nyi 
■8^ Dj?i\ ,panyT lyiw: Diyt:Dii3yn lytj'jyD 
i«a \v\2V'\ "IV 1:1^3 tynt^ntstj' DD^jiyD tsQ 31 .nn«2j;: yo-'-'n n ]i« -inKsy:! y'7y: n 211 K nx ,|j/i^N j,^j'Mi nnyr mjstj' px ""n '^n 

-jyjxstj' D>» ^{<;j n^o tyj^j^s |y:ynDDyiJisi 
•^n taiiito Djj^n r^5< ta^^pDKTpnyDSPix nyi 
T31N. 1SQ t3{?n, non^n nyn to^n .ej^ dhj^t 
X |yj3N,nN ytj^^ii n pa nas^-nynjiXiii v^vi 
^{<:o K Dnx t^jDip ■'irs .DyiyorK jyiynjnyn 
,iy:^^T n^» : liim^i lyK^nj^t^D^n n jyry^ D^^n 
y^K n p2 D^ni ntotr px d^^^; ps ,'t<t tj^n 
ny:{>^ t^n^v jyii^yn n ps nyi^^s ; lyjji^ij^n 
ynj^t^iNQ -lymx dj:s3 ,nxn lynix pyiii^ 
-n^D yiyrjix pQ t2p:i5^yt3^n lyi taiyii px 
n lympn^^a nx^j^r lyjya px; .jy^nxs 
n jy^iy^i'u \vim oy ,iyB}<;nt5DNDx,p yt^oyij 
ms ^n T'K Dy^K' — mnn^a ytoortDi^n 
.lyn^EftniNnD ^}>*t n^yn nyn iij ^2X ,^xn3 
rx IN?2{i?n jyti'njjtDD^n n p2 i^yn xrx 

-ti'jyD tyD>>to r^i^n to^j tjik ins iyr,yj tyj 

yDm^ ^nx nix 1X2 jyiiyi lyj^n dj^t ; lyn 
niDK'D ytj'n^N yiyrjix .mjin;^: y^^^nyn px 
Dt?ii ,to^^p3>^nyn lyn pa ^ysn: d^j lyiyiii 
nyns? lyij^n i^d ; taxmxn x Dsnp px mv''? 
"xoixn tytJ^^JXEx^ Dyjwji^yj |yny> Donjyn 
lyn pQ ::it:DyQ px "^j^nn x d^x Dj^'tj'-iyD 
-■"D Dyn pQ tj'^iroyjyn px ; Jiit^'iynDDs^y? 
-iin^ Dyi tjnynyj n^» jynj^n ^^^n D'j^nxp 
nenixnn px p^jxn^o nyt'^on nyn pc ijx^p 
n jynyryi n^n |y35>*n muj iv^V2 nyi pa 
jnjyi"'nti' ,D^'pj^DDynyj ps xxn ynxm; 
: n.tj'n^ px D'' tinx |y3xut^'3l3 Vi^iiv'^-'i^ d^O: 
.a'p'^'^v: lyrn didpixv ps ivi2 n 
mynyj px lynyiyj {^t wn^n n^n px 

.Di^^imy ^i^: uDnjyn px 
■>Mi ny -ixQ i^^nnyja^ix {^n tDj>*n |X£X^ 
■Djjiiy^pe^ix yj^D^xiiy: x D^^ntj'jyo lyo 
lis lyoyn tyjyp jyi^x ,-i^n ly^^y^i ,d^^i-ix 
ytsij ^y^Qmi .|yvyK-'£{? yo^m yiyn:,x y^x 
-is?iiy:Dmx n^n yoij ^y^ani lyn^^n. lyt^-jyo 
lyDxo D^j it?D lyD rix n^j tiixn lyo rx ,jys lyr^nomx \v'?V))i ,iyDnTi pD odxd ytj'^ta 

r.iMiD ya-'^DJ^BDyi •- \]i:v: ,'-\Vp'ii^Vi:i:)i< 

.ri^iWJ^x pD 
••y;yj rvy r^' ::x^ ^": dj^^h |i?nip mt?^ 
X ^n |y^{^,T ^n tx ,iy-n{>*^ y'L^^^;::y n, ]V2 
yj"':.^J£X' yj- r ^'^ p.-: tycny:Ej^ix *idid 
•i:;xTt2:y p^^x "^n :v:^?^ yn^yii ,t3^^^-^yix 
^■: p,x .:;';y?nvis ysj^^to^^j^e vw^'t pD 
ix ,iy:jir^'-:; ^- px n^D lyiy^ jyt: ytjxy^ 
^^^^■^yix yti'^'xsx^ yt:D3yn, n^ pa yajsa 
ytj'^D{^:i^^py vw^'i p&'^nx pitj' -^n lyjxrtojy 
-D:y ■!yt^"'jxEX' djv ix D^n .lyiy^^ims 
-jyob'^P ^vi "lyix^x ^n lyj^nEtj^ t:^^n:yD{^^B' 
-y^ iy::"n; mv ,-■! ly^yDtJ' px n:n:2}? 
^- p2 p;-'^n n px ,j^ixp^a p2 lynym 
ayii cy v;.* .lycxD iyt:^^2-ix ytony^pyjanx 
-:5^'^::y rs lynviS^x nyt^yec ^yo^n x "^n 
tynnxn ^{?j r^x nyii- oj^n ,Tifc?^ nyiJX ix 
n p2 "^'T lyDnyiivE'j^nx noio x Dnnn yj^n 
.D^j i^D tyo^^ii Dj^T — yij^ns y^i'^Dxns 
iV2^ tayii tyni}?^ yv^j^t^t' px y^^n n nxs 
^yo^n y:^•2^^ x tyoipDnx idid lyn pitJ' ixt 

.ny^^^pyitj' 
— lyjjiti'xmyi^x ps njx^ x t^x ixex,^ 
-i^D lyjjit^xmyn^x nxs D5?n c)\ nyii p.x 
nyn V2 ! jytDixmy iyt3"ifc?n ps -^^$2 \v:v? 
"ixs lyoSsnyj ^:x,^t^'t3^n iy» t2J>'n ,nDn^D 
px DaxonyD^^^n yDni?'p^5?2nys inyo n 
X110 p^p tij^n Dj^ii ,yrv3'^x n — D^yii lyn 
.nxv p2 t33xn""iyQ''^^» n ixs i^"'2ix tDxnyj 
-yn iV2i$ lynj^n o^^^-nyo^^-'O y'l^•^:xEx^ n 
-yj iy^x2ii*Ei?ix Dj^ii D^J jynj^n ^n rx ,iypii 
,D^^n, nyii' px .D^xonyn^^^n y:;'c;^ni n lyj 
-■'jxEx^ n lyii ;o^^v n d^^ii d^j px ud^^^^s 
-^^"nyn \v:v? ^^^^:iv jy^yn lyuD^^x^^'J^D ytJ' 
lyjyj iy^xsi\-E{^ix D{^n1 n^j lyi^^n >n rx jyt 
■^inx iy:yp ^n rx ,Iyt:D^^x^VJ^*D ytru^n n 
n lis D3xnnytD^^^n lyi ty^yt2i^':y:ypti:x 
DD^yn^Mi: yti'^jxEx^ n. px Diyp^r y:;'^"X2x^ 
px y^yT^x IX ,t33xo yDiM^]x:iJ>* nyiJX ix 
X ps DDxomD^ip yo^nj n — y^^^DD^^ x 
-yr^x^i'jjD nyti'^JXE^x^ nyin:y:{>'^^'o^y^s 

.y^DX"iPi?» 
-inyr ly^Jjo o^"'^ lyn ps iy^^» xn 

•IXEX^ px ^yjci* 212 IDSJipiS Xn 32 -••Dj; yomyj ps tj?j pytojix t3is;n jiyno 
p^* .iiKQi pt< yD^<^ ly^n inb r^i^n- |ytD:sn: 
^y^D nrKiy:NBK,^ n ly^^nsiD^D {^i lyp nyiT 

Kpni;DS pK' D^j lynj^n ,iyipK ,vn 
1V1-2V'? yiyniN pK .yjxnsr^iK^ v^p "pv^'m 
n t3^D DBsiyjDin. ,V' nn^x n^n jyij^n nysj^ 
,nn^K "1^0 jyn^^n lyn^^^ yroD^^i yoDn:yjyni 
.jiQiiyn nyta oyn n^yj ni<J tyo^MT td pxi 
pN i^^SiK -^nx in'-K "i^n lya^^n ^yv^Ei^Jis 
"on Div ,iypip to^j ly^j^T i:^ m. .Kpnyaxi 
tyo WW ,Dn5?^p yc'^toy^tiN n tin^ ,^y>Eitj'> 
DjyiiDD lyt^n-'N oyT pnx d^> pnx dtj?^ 
Dint: ,iytj'ni^x x r^s ny ^^ni ,nKDnyT mj 
yt^'^Dy^DX n ''•n px .Yi^n dj^t nyn mxi 
yjycj? s T^K Dy .d': D5<;t tD3:"'^3 p^^s D3fc?^p 
"SP pN \v'?'\^ v'PV's p« T'i^ ,D^jD"'^ny: 
Dnt: p|^ix ny^^K^ yt^'-n'-'S n ly^iTD oyti^ny^ 
; tD''pt^'n>"'N ny^n ps p-'^iDix. Dyi onti' px 
fins nynj? ,iy^^Dti' n>?J x ^^i« cy ty^ni^Q ^n 
tyD^^v^yDt^' nxJ k px lym.'mtj'OD n8:i s 

■^ns SipnyoK px ^T i^n lynt^n ^y^x^sii? 
^yvBj^iiK ; D^J ty:x'i3rD:}?^5fxnrn,^N p-ip 
^y^D "^t^j px ,y^ {^n nn^x i'd lyit^n ny2}? 
-^■"X ,nynjyjyn2 ^y^s ,nytDDJiy ^y^c ,nyjny 
-yasi^iN D}^n lyoy^s tjin .yj'XiQr^iti' n lyn 
,ryTyrit?^VNnrD''>^-"'t3j^ ny^^j nyi Diym 
nyDTpD^onya Dsy^tj'-^^j.^!; lyi ,nyrtD3n 
-yj "lyryn .ryTyrti$^^;«nJ,^D^N^y{>>^l^x-^t3J'8. 
-m v^i^'f^? fi^iN t3pn"iy;o^iK dv^n t3{<:n ryt 
^^^Djyj'^^x ^^>r] D^)) ,DjyD^DjyD nyi ny^Q 
\'^)^ toj^n D^^ii jyny^ p^^ \:i\^'\vr]i}: y:^^ pitj' 
lyo^^ii 1^0 .nos^^^K D'^y tinK- Dti'nynyj ajj?.^ 
-i^s D^^y fi^ix ytoDfes'yn n tin ps — y^i? 
jyay: i?T D^yMD jyo lyn, ts< ,\vc)) i:^"? 
DJ;?! lyo tar^o ,"iyD:^nj^o'N yDtJ'myjJii^,, 
^n« 0': Di?T lyo t^r^a ,iyiii^*^D n, nrx d^j 
"DyTDB'^in D}^n d:.'^o lyo nu ,nyjy^^^'D^x n 
-•"s^ ps ^yt^'M^«^D "lyi jy:yi .tyTX n •^•^'? 
nK n rn^n iyj''n it^i^vxnPD^N nyti'^-'iy^^^'D 
-iKi yn^toK^inyDjjjp ,yDijy^myQ n ,iyD^^2 •lyanxB px lyoxn lytj'm^ ly^tj'nyDJiiK v^p- 
DTnt3Dj}^ny\ y^^yr Dt^i iyn;j? t:>?n in.s.k^ 

lyi D^o .t2'*ix tyC'^rpini ir]vr2 s Pinx, ,Dy: 
n t:{<;n ^■'^a ps ■iy^''Q ps yDstiat^' lyioiyjn 
-nv'? yo^nj n D^yiii lyi ixa^ CD^nnyjonnx- 
-"'DyD ,mx px .D^'inO''-''^:! iyD^?t^:yo pa yi 
-nyDJiK lym pa ^y^a nw tyni^n Di^^i ,|yD 
yryn t^k ,t:^^na^^^jjix lyn jin lyD^^nny^tj' 
-yajK nstJ ,tyai? an:yi>n ,|yiiyi yDstiEiK' 

•Dnyj 
DV-x^EW Df^n i^ny: y{i'''jN2'K^ n tyii: 
jynj^n ,|yD{^nny:DnN i^^n nan^a n px 
-^^^y2 pnxDtJ' ^n nynx yv^i^ntj' px y^y^a 
i^^EK .yrt3Mn,^yj xn jia navin xts pa Djn- 
-yoiX ly^na nyn pa jy^jito^^v y>na n p« 
"tDa'Xtj'jiyD''n ^^^ny^x n]!p:'^'?2v: \v:i^n xpn 
lynytDtj' "lyjxEK^ n nyTj m^ ,yr''''iiiy3 yn'-^ 
t3{^n, ty?D .D^^ntj'jyn nyn pa nyn^^^ t'Q-'^H 
px nyjxax,^ n pa ^lyni-Din^ n Dt^'n^i^aiyj 
-^ia ]''''? tD''ji^^a.N'.iy:^''PnTx ,t:-t^'^{^alyJDnK■ 
toa^yn) n^^j lyj^n -"n tx ,iy^KJJN'D yrtsi^n 
D3inyD:ix Di^*^ lyD .iy^x^x» t3a,^yn ^i^in- 
lyriNiiyj tsj^n lyn ,iy^ipDi» ytJ'^jN'as^ n 
■y:i i^^aN Di^n |yo nixn |yK'^:KEx^ nyT 
-D^iN njy: px oypti'^p ytj^^jxa^: n jyt^D^i^o- 
n^p lyrn ^n oyt^'Drs ^y^&m sn^is ,iyjiaya 
.lynx n pa Dypc^^p n pa ly^f 
B'-iynjx }?T lyij^n ,tyD^oyD ,n^o px, 
^i?!X |y:^n dj^ii ,-i^o — ty^n^Q \22V?Vi d^j. 
ps "-iV'^i^ yv^i^Dtj' yn^yr'n pa tDrj^'ayjD^iK. 
-BS:trjyD^vj v:i^v^ n px piynn-Din^ yn^yr n 
t:'''n:ynnE>ix •^yt^'^^x'^5<;o lyomj d^d ,tyD- 
,n'^n; y^^^aoasis Dtji DJ'^j^ayjD^?: vn \v:ii^n 
lyn ,ii<C:{?"i iytj'nj?toD"'n pa "t^yn nytJix nii 
-:Mi nT« Dt^n ,ny^N,^i<o nytjyDasnya ny^a- 
■yn: — lynx yryn D3t<:iDyj de^'^jij^j iv pd- 
■jyo-m. vwi' ,5qyn3-Din^ ym ,r?j^t3t^' lyr 

' .iyt3a5?ti^ 
I{s'Di<n tytj'nj^DD^n s pa I'pvn ^m px 
lyii ,t3^f^N '^nx TJ1K ixa ty^'^^^i':! iken^ t^k 
-Na MTX T^K {^pD^vixna-tJ<:D pi< iiddd ivt 
-Vi^i^ D^J ^V'^ px lyiJ^iiyj jyn^tj'ynyij^'j 
-yj tyns^n nyjKBx^ n .non^D y^^j k lynty 
,^iK^ ny^'^jxpnyox lytJis px rx ,DiyiJ?a 
jyjin lyti^jyn y^x tk ,t2jnny^ ty» ^*«i^' '66 .-in«2v: yo"'''!! n p« -in«sj;^ y7y: n 213 px Di^i lyo^ni y^H .lyroyt'iD yj:^npniyv 
-^^3it< j;^yj{;?^Dy2{;?i5 n "^^ix fix jyPMiiti' 
nyn .fyi^nx* pi^ dv iVD^n^i n^j^ninti^nyta 
pK niKH 8 lyr'^iv 'n ly^yir nyii? ikd 
■pJ?^5fKnrn"'^s-J;t^'n^x-'t2:s li^i ly&itotj'^Din 
-IS: n ]vv')^ Dysy ^t^n pinxn' rvD .vvrv'j 
D^j Diy^"i^ tVD TN ,Dj;Eiy ljiho lyo rx, ,~iyD^'2 
-^K n pD |yn^nD-iyt:rn n nns ddmdij^ 
p2 pDti'n i'£'^iN oy opni lytD fixi ,yrt33yD 
\ni^ ,iyDJS?ia''D>N ytj'Hi^x. y^^^p-i^jjix n. 
! Dy lyn DT^m ni:nm \r]^ ps He'll 
-yjjs r:j<i lyryj Dnm Ti^k tjin pxi 
lyD^ni pD jyc^jyo y^yj tk, ,iyp:yn iv onyj 
t33^>^^Q jy^yn v:^'?V)\ ,pn d^t ly^yn lynx 
iynn;^DivDnn lyjxipnyDN yo'^i n lyixn 
-:^p nyjyj^^t^ ny^n ps d^^^i. n lyny^ pN 
■yj nyib'Djy»y^y ps d^^^d n — jj^^^io^dd 
-yjjN lyiiyj ^^^^ai^^ D^^^n t:.in .tj^^^pmiyn 
m'?i^))< ,^V'Bit^^^2 niv ,iyiiyj n lyii ,nn,y: 
yoi^P^nvi' KpnsK pn ry:ny tajs'ny: ^^in 
-{?r Di^)) ,iytj':yD yoin^^nvv px n^ntj'o >^3 
-^j^n INn .jyvijyi lyjyp n^nti'o ^^d n jy^ 
-y^Dnx nyjKipnynx yo^m n jjiS^ pit^' lyto 
tyj^n Dispny^iyj px |y^it>^-iy:yj tx ,iyjiD 
,I{^^vit3^tDDjt^p lyjyj^^x ly^n ps no'^j jyjy^ 
■^ntj'Dnx px \vmvn lyjnyny^ x lyonyj tk 
y^N iyjy:i rs ,Iy■^a^^:J{^ px ^ys to^o d,tx tyi 
D^: px Dnynaininx^ iyo2. ps i^^SiX t^yjyn 
-^'^ ,iyijyj ni .Diyijimnx.^ iyD20 jis lu 
-y^psi^x pQ ty^D^» yi^yrx n^j ly^rnyi ,iyT 
.j/> in ly^'nyi lyij? ny^xE-x^ ni ; jjn 
Dnyjy^jx nx:i mm "q^iX' t^x tjix pxi 
-xpnynx n |i?t5 x nxa d^)\ ta^o ,iynyn i^; 
-x^ ytyn |y:yii jyi^n i^^qx D{^irL"n yl^•^J 
-t^GXiti'jyDni y^x n .Diynyj w'pn'D yt^'^xs 
-t>>iiprpn yti'^jxEiW ni ]vm\ nn>pn yi^^ 
-in Dypc'^p'-ti'^>^s-iyDpj>* yti'nx n px oyp 
,ti'nyn:x nxj .|ynjixv,cnyQ iyv:xj pX' lyj 
-yj D{;^:iJ^ti'tT yi^yr n iy2{>*n ,Tn iyp:ynj;: 
ytD^y >ni lyj-yii ,pmv 10 nn{>'^ x d^o \2iv-\ 
■XEti' n — jyDDnp px iy^>2ii>n^^x ,'\V'^ii 
-^x::!xn-2^xn lyt^'^oxnx iv'^vi "lyi .ny^J 
-j^x ^yDl^ypii^ita^y pn D^a ,ny>'?xo-3^xn, 
,DDjynjyvyj lyt^^yiiny^jix pn px ynoDii 
■imj^Q nnyo -^ny px d^: lyE-nyjonix t3i>*n "ijy^inyQ n i^>q« ,"iyD''3nx n px ; iyD''^2 
{;^n lynijn ,iyo^^nx yivDxnnyD:{^p n ,yt: 
lyi lyjya .nyi yto^na p^p nnyr d^j i:x^ px 
— y^x tyrn lyn?^ i{^^^»'xirD^x lyt^-'^^x 
px ; tyDD^^xt3^Es.p n ^^d ,nyto''>3nx n ^'d 
n iyt::{$~i:.^D''X yti'n.^x n dj^i lyj^n nnxT 
n ,tyt2D^^xt3^ExP n ."yto^:my::ix„ y:^DDn 
nytj'nyn y'nnx n ,y3^nDi^D:>^x n ,yDm: 
,Dt3D};^iD ty:>^o n pc tynx:;xa n ,-i:x^ px 
,Dt2Dj?iD iyjnx3jyT^''Xi n pD iy£3x::xo n 
n ,iynixna^D^x y^'nix^D n jyij^n lyEnxi 
>i tyij^n, jy&nxn ^n, ,ty:^D n px nyo^^mx 
•'''1 iyt3^^3-ix n ,tyDJxnj'''a''x yt^•^:y''%sD^x 
,iyiiiX^D n, ly^yii! ••n pxi ; iyjnx3:ypix n 
,'^^^:s*yryj i^ — lynj^n nyo^x iy:yi^xD^x n 
-^D^x yti'ni^x n, nynt^ .^'^^^yryj.nx "q^ix iv 
jyEnxT ,^y^{^'J i'd^o ny^^^mx n ,|yD:xni 
-:^ V^V'^'f ,\V^2Vf:> yiyn px, AV2i$n d^" ^^t 
-yii ,Dynjij^p ps iwn yni^^i px v^'?v\:i^'Vi 
i^pED jiyj ij^^vxnm^x y^'n^'X n nnxn jy^ 
xi D^x ,iysnxv«v*i^ \^vi in,^x jy^yii ••n ,v^t 
,:juyjvyry: nyi' pE. c'^d I'lyojix ^yi:''^n 
lyr^m IV ,-iy:-i^3-iyo^''3nx yjyiynEiivjix n 
jyo Tx ,^n iy:yiii "^j^t "^n D:ii?T lyo tx ,^n 
-yijx px lyDyiyoj^x yiyn "^fc^n o'^nyj 

-jxi:i''D^x yrn^x n pE omo^ n ps pntj'n 
--lyB n. ; ^^'?v^j nnyr t^x c^i px — jyt3 
->nix n TX. ,iy:n'3-nytD''^3-ix pE nnuy^n 
T^x ,V2 Dy!^x pE yixnix n t^x iji^'vxij 
"Xp nyn px .t^D^^xo^EXP I'nxE -^^^v^' mvr 
Tiji D^j t^Djyn pn n^ix {^i dj^h dd-'^xd^s 
-DyiJO}>*p tynnyn n ,yt:^yDtry:ij? y:yr^x n 
n "^nx UD:yn pn ^i^ix j^i \2^r\ iy ; d^>^ 
-••^nnx y^x n ,iyo''^2ix n: ps yt2^yDL"y::J;^ 
-'•''mx px iyin^E-iyD^'2-iX ,D^:^"inL*' -lyt: 
iyD^xny:s:nx fynyii d{>*v, ,nynn^EnyEnyD 
P3L"n t'Enx Dyi::t^'p ps iynj>n,n{>*p n px 
t:x^: Tin Dy t^ny: nrx px .nyo'^nx n pD 
yny^ •"ii •'ux ,n>^pD^^vyry: yny^ ^^t::^' pn 
^^yEC'^n mv ,ryTy:i nyn .t3^^pD^^5»'yryjjix 
-^>3ixriyDJ:Xii^n^x ty:yj j^yiDtj' nnyr px 
5111X nynx lyiynry^D^ix \v'\V)\ c^y,\ ,iyD 
-nya^x lynyn ly^yiiL^Dyn pB. .lyopxit^isjp 
yt>'iiyi^xt:)^x xpny'^x px ,Di^Di5?2D:xit3 214 CEjJipi:: «n 34 -j/ii 55 ,jyjj'iJjniy3Djj;3y^ y-iyoyn lysn lyi 
"'tDD^^x.nyED^K D^: ps ,pi^-Dt:^^3-iN |yiy3 
jytj'^DD^^xnyED^K li? n^j px jytoDnonN ytj' 
^KpnyoN pN nnr: Hi .Dyvj^ns-DiJiNi'mys 
-"iy& DyVit ,iyt3DyD{?i3 n: px \vd t:ii]i'?\>^v 
-lyDjnx Dyii ,iyjJi:jny2Djy3y^ n |yiy:iy 
t? jyDny:EJ? Dyn ,pi^-D£2^^2ns oyn jyo^n 
-ji^ y^N pK -^ns t:m.3 D'^yo'^iiN pa. P'q^ 
-xij^D^K ny^^ji?2N^ lyi' p& ly^pj'is yiyi 
-K^ Hi Dyii; ,|{? jyo tor^^iii ,mTi yrn: .jj^^v 
lynynyn^s iyt3JKnm^i^nyD>''nx yt^'^:^'s 
i^^E,x /8nfc?n ps iyrs:>^>s n^ ps ,DnNDin 
-D;ij'iJDi<;n' d^vS ,xiyi{^p ps Nvniti-nj^'o px 
-Dpy ^^^ny^K pQ njyn n px ,jy£fe?:^p:^'' yi^?^ 

TiDDD lyn TK ,]vzi^r] tjik "^n D^m oy pN 
nyi TX: ,to^yDyDyi d^j "^j^i t^k, isr&sv o^^o 
lyr^vD^nx "^n oyn nyto^^nns. npa i^'ss' 
-^^K ,{^ii?p^D pD IK5«,^ nyn nyT>i< nyPDDyo 
•lytoD^^^'o^E^ip H' p2 t^EiK^ lyn nyi 
|y:y.'y:i3{?j \V2^n nypD^^'j^^is I^?d t<ni 
■y';yi ytj'V'j^Es^^ xn pH y^ij^nar^iti' nyi px 
-iJ^'-i'xnm^K lyi ps |y3yjyar)5<;j D^^n jan 
-^yij'p yc'^^xSN^ J^^uny^ v:^''?av n ! y;xi3 
-:w ^yn ys^y^i ny^^i^ ,{?pD^voxn2 jxd px 
p'lVi* ly^y^i ,iyjjN2y3j}^ -^n n{?n ^id^d ny^' 
.rypic' yj^^oyj^x n px jyiy^i lyoi^y^j^ns 
-yjE-iix ■^ypD'-i'JxnsrfxD n jyo t3}<;n nxenyi 
t5?"'i*s"r?o^x yi.^ncrpiv yvjxj n DiysEJ^ 
tyvy: "x di^i .nyto^^mx yti'^jxEiX^ n pa 
•jsi^n \ssK' ny^y^^^E^j? nyn DJ^n ,T^ns lyi 
-'^v, "{?j .to^n,{^!»'y3 ty^nxn tyjan: six d^d 
-y: j^- t:{?n xpnyox y^y^^^E^? n. "^nx ,^^j 
•^'^/jVi' t:{?n n px ,r^ns x ly^ns^vya tonn 
Df'njfvrn T''nE nyi jy^-ixn jy^jn: xrx d''o 
-^x -yrcEj^pi^ lyn ps ^^^nt^ lyo^na x — 
cy t2:s*r: '^-xn ,"^^1 ddh. .|}f:^vxnrD^x lytj^n 

-yiD'IX \V2^ p'ltJ' T''X '•ITX ?m3^^{i' X 1XS 

-ysc- ryn^'B ,i^xii nyi topxn tyo rx .ty^^^P 
i ^v:v^i^' V'\> tD^j lyi^x tyj^n ixn px ,nyj 
1:1^2 pv'to'{<ny: V)^ "^n t3}<;n oyi^Ji^p ivi 
-yn tyrn nypD^vjx-iErixo n, tyii, jyDXDiys 
"x^ n^ lyjyj ryiyi oyn ^t^r lyn rx ,iyixetj' lyi'^x ,nx "^m inyD "iny px ti^j ,t3>^prt3 
-xn pn.n^D ,iJ?i nyty^JXEtj' ly^yiy^nn nyi 
"■•^n lyi pB to^ip pn px mjvnp iytj'''DJXD 
p-itj; lyj^M D{?^J^t^'TT yiyrjix /nBnjr nyp^ 
IX IX ,inyi3K'iyE iv t^iy^py^s^^ix :ijyj tav.^x 
-XD Dnx "^n jinjyEyio /xn nyjxpnyoix 

px Dp^Ei •'IT'X pItJ' D^l^Tl ,iyjXBX;'' D^O X^iJ 

nxnp-nyn}?^ nyi "^n lymt^nny d^j rDiya 

^j^D X lymi^iny oy ^^n ny mi, ,i^yn x po 

.x^ynxT^x px loxjnnyB pE> n'^'w n ^u 
* * * 

DV^X pItJ' T^X IXBX^ t3^» TlDDD lyi 

,Dy DD^^n ,iypD^vjxnsr|xD n .^'?v\^vdv> 
-x^ px yjxns-^itj' lyi px lynyjyjjj^j \V2^n 
-xnPD^x -lyi px lynyayjDJ^j Di^n jxb 
DJXEX'' •'mv 1X1XE ivni^ fx Dy .yjxiE-tJ^^v 

pS IXSX'' X px {^TSP^D pB' IXEX^ X — 

IXEX^ X px lytDD'^XtO^EXP pB tXEX^ X ,P^J^D 

txEX,^ W^^V^'i to^n ,'^n njyiB .lyo^^mx pa 
mn txEXi^ "lyD^yii ? D^yoyoy: oy lyo Dt^n 

? lynyjyjDj^j oy 
.D^ytoyoyj t^x txa«^ tD^o "^idbd nyi 
DJ^n ,DMXi -^n tit}?^ ,jjny>jyi ysj'^ixBX,^ n 
-•'^tj'iv -in ^5?T xpnyDX tx ,iyjiyjxT o^j ij^ji 
-•JXEX^ n, .nyn^^nnx ytj'^jXiE-x' n ixb lyo 
py2{^ny 1^ lytD^no^x tsj^n jjny^jyn ytJ' 
,iy^Trx ^xViiXn px lyrs^^^B n> r^x-Dytyn 
yony^i^iy vi^ n ly^myBi -^nx -^i^: nixi n 
-t?n, nnxii ^mt n px ; xmt^'noxn px i^v^^P 
-JXD px iiV^i^P px ^yjxEx^ inyn d5;?ii \V2 
13^3 px /xiiixn px lyrE^^^B n, px jyniB'n 
ytj'^jxEX'' ^1 ; tyoxxtatj' yj3rr''xnyBi n px 
It^'Vxnj^D^x n lyT^^- d^j ij^j '?')\ Jjny^jyT 
"iyB< n px jyDxc nyn^innx ytj^'-jxEx^ n. po 
ty^fjxj px tynyj, ""n ixii jy^xxt^ty yori^^x 
nn.^x PB lyoynyt^j^x yiy^yn n ixei lyn^^^iyB 
n .'^^^njyDtJ'iyB nxj t^x dj^i .p^d^^{?3 
^^ nvi wm) lypjyn dj?^\ ,iv2^ t>x y:xnQ 

-Bi^X D^l \V'?V)\ Ml ? lyt^JXIJ^D^X ytJ'^JXBX' 

?iyD^^mx yti'^jxE.x'' n tynnyj 
px .t^^yDyoy: fx ixex"- d^o ^iddd nyi' 
-'nij^tj' n px |XBW pB Diyt^ti' y^y^B- px 
-j?nE ^j?j lyoDyoj^iE -^n lyiyn iv'\:v'? y>n 
,iy3Ji^DXTnyE:yDXQ e{>' ta^xni lyo ,iyt}DyD 
n^j^ryn yti'^jny.^y j^^pj^d px t3i^t>'yEyT |yo 
--ix Dj^i jyiynBiiviix t^x oy AV^^^'n 35 .nnKsj;:i yo-'^n n |i« -in«sv:i y^y:; n 215 nyt3^^3-iN n tn ,|y;:n-ivDTn ^n tD^^nnnNn 
-ynyn n nyioy^ y^s pN pk D}?n ,;jijyiTyn 
oyn ,a:inynnnny2 fix Dnt^•L5^{^D ps jji: 
P£ J:i;yiiy2 n jynyn ta^j xpnyas pN ^i 
.D^'n-jyDNn px j^^^^pxyn 

s D^D lyDi^ms ytj'^jNp'nyDK n Iyt^'N^t3D 
b* to^n ,D^^*,P yti'^jKSi^^ D^D — ir]^.f:vj ^v'?Vi 
.nyn^^2ix ytJ'^'NfiNM y:i^^^2 pc jijiv^^^&iys 
n ly^^i^n nDn^o lyn pS' d^^v px^ "^nx ^itk 
nn^^nvi: nyn t^yt^'NiDoyj n^sv p2 ynj^na 
-K' D^D — -inj<Qyj, iy^y:i {< n^a n^yii lyto 
pa jjiif'^snys' s tD'^o ,iyiy3{^ny yt^^jixs 
-^^nv^ n, .lynxniN^ ytj'^'xss'^ v:i''''\iVf 
■3n n TN ,|y:{<D:i'iys iV2^ Dj^n, D^yiii y^in 

jyo^^Ti nyi p2 nni?Eyj n — nn^Ey: yD^^ii 
lysii^n ,nyD^^mK yt^'^jspnyDS n px .i{<:i* 
-Dn H) TK. ,p^t:tj'iy£' -^^^ijy "^nN* \v^v)\ ,i^d 
s "iij ,y^y: is ta^: ^n nxs r^x in^^'Eya yrt: 
yD'^11 yiyn. pa mmm^ n — in,x2yj yo^mi 
.nym^snye px nynn^D 
iy:{?aNcyT nyo^^anx, y^yji^^oyEj^is n 
"•n D'n TK ,|y-iy3my2 }^pD^^;:Nn2 txo px 
tyrn ny:x£K'^ n jy^y: tVJJiJi^J^anya yiy 
ytonn^jKjnj? n pa nnita n lyo^iK rn^n ^n 
^"11 ,D''^'ip iyj''n ly.'XEK"' n ^^ni, ,nyD^''3nK, 
pD .tn^-nyj:in k ^^<2 tyt3>^2i^<. ny.'Ss'Ei^,^ n 
-jNis 1K,D p« '^n lyo Djynt^iiya lyiynDDyi 
D^^ip yrn tn ,yvyTy:i y^y^^jysD d^o {^pd^v 
n ijyn yny^n px lysstij^nK t:>: jy^j^r 
-^yn pK D^^ip .toij^titj' ps D^''DDy-^yn 
jiyO'in yt3Dy"i k piti' t^n djjt ! oyp^jD'^Doy 
"t^^Dysj^iE n "^nx y^^yr d^i .]}:\2^r2^n iv 
IJ^Dij^K'Kiii pN ty:{?axDyT lyu^^^TS ]}'?V2: 
■tJ?^VK"irD''K-^D:t< ny^n D^n tn* .lyiyamysi 
n p,D ni^D n lyD'iK Tn^2 ^n lyrn nij^nnii' 
ynjyomjix n^ ^••iii ,iyt:'''i"iK yDin^jNnjj 
nyi:y^ ytonn-^^nvv d^j n p2 jyt2JK-irn>Ni 
I's^iK iyt3jyiipjj?p yDDD^^-iny2yj n iyj>n -n^ss-i',- v.):'D nyo^^n lyn finx '^^^^: lyiss 
lyjfcjcNrsn yrn pN D^yiirn \V2^n .jy-i 
DyDir^'DyjE^is, dj^h jyo : iy2y:ya n-^v i^. "^'r 
-p^^vt^-.rn^x-^D^x iyn:y^cym lyu^x cyi 
iy;y: "^''-iDyTDB^in t2yr,y^'i^y: t^x c{?v, ,^u 
"iv ;>•: cs^n iy:NEN^ iyjy:i top:^2 nyi ,|yi'x 
'n D.sn ivi^ pK ,t2:yanj'yDN d^s iy3y;y: 
I't? ,'i3:y»njyc^' nyi ps ^^2 nvi jyi'U 
lyL'^jy^LrD--^ it<2 DiJ''n s tj'^^y^^^n omj 
T*x ^*Kn pK .D2it35i'yjann Dyi:jj?p I'Din 
-£:h' t^^'n lyo — lyij^iiy; ;^t:iK2 iincc "lyi 
-''X yt^'*:N2K:^ yrD2:^p'',i' yv:^: xn lyzyjy: 
-ly- pj- ^^nto lyD^n^ n ^^^n* ^ii^' ,t{?^^^H,■^^D 
iy?D ii« ,i{^'':it^"iJ^D^N nytj'n'^i^ nyrD2rpix 
r^T-'nri' VD'-^oy D^yicj^inyjr^x nNsiyT to^^n 
.iy?*.K^ nypD'5fjKn2-ixD n pN iv'^v'pb 
ny- r« ,iy2}?n tjin "^n n^^i oy jin* 
"'2^^■ 'V' c^v .rDTj^a t:^: •^t?: r^N "iinoD 
-y: D'': px t3jypy;i d^j dj^h ik£k^ ny^y^^ 
••,y?y^'i\"i>:iK lyn tjyr, ,iyin^2:D^iN o^j^n 
; iyin^2DnN ly^yn pK iy:yp t)D'''^y^2 is2n^ 
ytj^^jNpnyox y^na n pN ly^fy^s n nj<n 
-yn{^2 IV tynyn2inK lyo Dyn ly^iK'-Dp^t^a 
-2{?j ^Ti? jyoipyn iv px ini'n:itj-'» ^uk lyn 
,Kpnyc{s' p2 lyiy^iD n '>3 ; tyr^ns r^y: 
,p^^2'iEyi yo^nj nyrjts pa pynt: n 'u 
ny^tj'iyojix ii< \V2^n iv iyiyn2,nN jyo Dyii 
ly^i'jyo pN |y:nK yijn d^d lyjrjyD lycmfjf 
js* n^o tyt^•:ya lyti'niv ,tyj."'iK ^ynui<:a t^^D 
.Dnn iv'PVi i? t:^o |yL":ya ps Dnn nyD^ni 
■:i2y:ia'''X p2 iiDiK-Difc^s iyiyDD:''2 s 
t^vn^Dti'yj {^1 12'?^)\ ^^iV2^)'?}iV2i^ yoyiwi 
DntJ'ton{^2 p2 jyn lyrtiD^^ s ; lynj^iiy: 
pa iyt3D^i^y;EJ? d^j^ii dj^ii ,iy'i"iyj oy \2^i^)) 
jy^^ntj' p2 iy:y-i3 n pa ,s:pnyns: o^n p^K 
n V2 ,iip''ii:t:ii< i2^M ■iyD''>'n,v lyi vn ,\^]!Pi$ 
,ii}Q oyn pK .]^VPi$ lyc'^tij'^^tss! pa ty:yn3 
-ai^N lyn Dyii, xp^-iyaj? u^n p'i^ ?t'ix lyn 
ynin jyB'Mi.v ly^tJ^^.y^JiN ik iy3s:n 15; lynyn 
nyD'ni N lytj'Miv ,tyji^is-^yn:s;o px lyris 
nyi Pint^ lyo t:yii .o^in iv'PVi x pN t^^in 
lynyna^iK iyn» -^ns N'pnycs: o^n nyo^^TV 
lyti'^N'^i: K Iyt^•^v,v iy^nyt::iN i{< lyase's i^: 
jjjD nyo^n: s .d'Jb lyt^n^N n ps< n^'s 
tyDD^^sijjo n nij D^j lyii ,V't c^i tayn 
Iy2y3 yanyay^ Di?n "^^is lyii ,nyD^3 n ti« 216 iD£3:ipi:f «n 3e -lyp pK, y3x,nLj' yrn pa lyn^nnvD^^aiK 
I^N j?i lytD^j^n 51BDKP p><' ypnxD:^' px nys 

.03xny; '^^^:yn 
* * * 

-IS n lyii ,D''^i* X '?^D K lyiiiyj pk Dy 
CKJitJ'-DT D^K' lyD^xntoyn jy^y^s nyt^^^^ 
njy^Q lyo px ; lyrt^-xn yjynoiQny-'''j n^ 
,iyT}^^"ii* D^j lypniKQ n, px D^N:1t^•-D^; ywn 
yryn .iyt33^jny2 px tyDyini!; ^n to:y^Q |ya 
-tn n^tj^yo yi^ni yryn ,piyi^,X' lyiJ? rx to^^v 
n .to^^noyjjxjnys lyn pa D^t^•yo tov:^K ]v: 
,t2:p''v-iyrx 3js^ piti' -^n jynfcfin nytD'-^nnx 
-pniojy -ly^ynoDnj^N lyn pa :<:^: nyn' m 
;fynyn, D:7yto:i'y:i3{<i n^j tnxni px. d^j lyp :j"i^ 
tyayj to^j tk ,iyj"ie;y:o^ix jjx^ pitj* tv^i^i^ ^^^ 
oyn lyjyj tij ,yj^K'KD nyi pa ^n^^to^ nyn 
lyryn ^n w^i^i onx ovij dj^ii ,t3D^^xt3^E!Xp 
a:yijy"i"iiy:ij{? tiSDXP "ly^n nixn ,^n{^!3tj' 

•lyiyi^ 
r^y^a wiK ^^n ^j^j ixnxa lyj^n oy 
yo^ini H' lyDDXioyn d{<;v, ,"iyn^^3n,xrD^jDn'' 
ty3''n Dy ; D^xjiti' m d^^x lyo-xonytD^^nN 
tyDU D{?ii ,Dj{^'ir y^y^a mx ^^3 -^j^j isn^a 
-j^D-iVD^^nnx yoma ^i pa '^n lyiynjinva*^ 
*iv ,n^yjD,t5ntDJ^^K v:i'^r] pa noxiiiis to^n \vd 
-nya pa- joiDoya x to^o ^n pa "^n lyv^K'y^ 
TK ,"iy3}^ jynn^j i^» .lyt^^tDXDD y:yiiy^ti' 
]V-\V'\y \VTi pK ly^y^i n^t^'yn yn^ni yryni 
-■•'nnx' yryn .to^^njy^jxanya ivn pa- D^t^'yn 
-•'vnys^x tyrio "^n ly^yn doj^^jv ytfyn ,iyt3 
-jiDDyeriysy:; px' noyiiriyay:^ yD^yrs tn ,]v: 
nyD.''^3nK lyj^oj^ntotj' ly^na nyrjix ^i^ix lyj 
••n ; lyn.^nyj on lyanxn. px d^j lyjyp pnxD 
nyn ly^yj d^j m ,jyraiyaD^ix lytiD jy^yn 
-"•^ms Qi^D tyDniy: x pa naiX^proD'^nnx 
toxij D}?,ii ,toD.^^xn^sxp nyn lyiy: -nj ,nyD 
nixn ,Da'xnPDt3^"'3>nx. yryn ^n iyj.yj on^^ 
.rynyiii taynjyiiiyjjj? naoxP ly^n 
tyD'^i pK t:yii' ,-i^o lynn^i ,y3^yT d{<;t 
•^nx n^'nayjawnya nyi pa aa^yn x jyiym 
ytj'^jxpnvDX n pa aj-ny^iti'iya yi^m n, 
tyDU D{?iY. ,iyDxn-|yti'jyD n tyay^ lyt^^ms Dyi |ya tot^n iyjiyii,t3Dyiaia .pniSnriyt3>^3is 
-••n^ D^j jyjyp'Dj^ni ,iyDixia^D''Xi iy:iy:opoiB 
int? ^^u-tJ?^vx-irD^Nr^t:j^ pa .w^v"? px jya 
nyni^ rx oy ; lyai^iwaDmx Dy^j)^,Dyny^ 
nyT lyjjxyj^nn >^t3^ nxj px p^a nxj 
I'i D^ix lynyr d^^v, ,iyojx.^a^D^x \ViVi npjis 
y^xiir -^'^iv^^VP' .^xv,r ^^^lyanyp t^n 
t'anx |yt3:yiipjj?p yoDa^^nnyaya ^- px 
Vq:^]^^ X Ttix pitj' T^x D^^n ! pnxnnyta^'mx 
.yjt3{?Dxn IV ''yon 
— txax^ px jjiayiiya ytj'^DD'^x^vj^o x 
n^jSi px. DtJ'oxfl DpxQ ny^nnMiipnyo lytiyn 
lymp Djj'n: ,ny:nt3y3 px nyuy^^nya y^x 
jyoynyDrx nyD^^nix pa lyDfc^j px ot^im^D 
-nrv y^y^v^aj^ n .Dxn-tyoxn ty^fynivanx 
ixax^ v'pV'i'm n tsjypiyjx ta^^n ij^^vxit^^ 
yDnn);^pyjai>ix n px ,|ynyan^t) yj^n ny^^i's 
-x>nyD^^3ix Dyi Djypnyjx D^yinyo^unx 
-y^ijis nyn .iyDD^^xn'{<;D yrn n^y^iv ixs 
-Dyiyi^ia x pnx toyno ixsix^ pa DX:nxD 
-v'p^iB. n pai nnsti'Oi nyi, px. ny^i^:itD>n lyrta 
Dj^Vii ,iyj{?^jy^ n, px .-lyp^ya n, p& lynxn 
-DDn^yr ^y^a mix lymiomx ojjiiif: tyi^jn 
pai nyn^ya-DDx^tJ' n ^inx janyasii^^onx 
-vy^ n pa to^j pn nyan ly^yii ,xni:j'rniJXD 
yvjxj n ixn ,D3x^tr nyjy^ px lyj^^^^y^ ytD 
-■'•nj. nyi px — ii^yartaDx^tj' DJ>n t'-x D^yn 
>n .^XD^Bxp px D^unx lytrMiv Dsx^tj' lyo 
,iyt3Drr^iii nx. ,ty:yD'^VDnx {?t in ly^yi^ 
ni pti ytoti'ny n. pa yDJXD pa nyjny to^j 
HMX ; xpnya^* pa nifc^^ir-ni^nD yoo'ntj'.n 
^n ly^yii ,typJ''T ^'^'^^ ,p^nnD-y^DXEn^D x 
.^y^yJt^• ^ya inyiD^nx xnnoa 

px nyiDy^nnya y^x pnx d^jb px t:)t^•DXQ 
px Dtj'nDi^D nyiy^ii lyoip d^^ii ,-iyjynDy3 
jyD^^^i'iv w tyoynytorx nyo^unx pa lyo^J 
-^x lyroix pa ^^^n lyo^n: x ixa xpnynx 
-^^'p'WBivP V2'?v^ n: .is^^Yxiro'^x -iyt>'n 
tov'x ^n taiyix^iwa oy ya^yn jy^y: ,y3Xiii:i' 
tya:BDyi> ,ryTyri{$^vxnJi^n^x-^nJx ly^^J iyi 
nyi pa lyiTn yo^i^ny n px lax^on px 
-yDX n px .yyonx-DajiXi^nayn lytj'n^yn 
ynn^x y^x ta^D joi^yiiymyto^^nnx yti'^jxpn 
-nya t:^: laix DitJ^n d^j^it ny^y^sitj' ^{<;arp>n 
nnyo dj^mt iy:i{?npy:iv d^j^ii n lyiv ,iynj?^ 37 •nnysy: yo-'-'n n p« -in«By: y^yj n 217 -i);d^'31n n dj^h lyn ; d^j nnino i^>p >^d mi 

-n^ DJ^ii ,Dynnrt3 v^^d^i n nc fyQi^^ dj^mi 
oy nyT^K px .mo^ntj' yji'^on n tis IVd 
■^yn £2^0 ,nj^t2 n D:ypnt2yjEi{^ '^j^: "^n DJ>*n, 
-"ij^^j lyryn jyij^inyj ojy:D^^iny& t^n oy lyj 
t3{?n ,yc^^p-iyD^^mK nyn ns jyn -ly^^n 
,'^n, ii^n,ny> ony: s: tD^yiiitn DjyTryiQ 
pK -^n^ i^^mtsyi Dnyj k iD^yni n^nDi 
y::7yvj^^x Hi nsn^iy DDnyji^{<! oj^n 
jyDj^j ny^n fins, lya^nt^'ivciN lyo^'sttor 
iyt5''':LiH-DPKit3J{<:p jyt2:D^^{<t:^&^P n ino 
D^iy mrs ynns? p2 lyoinyji^Dns ,y3^iJK pt? 
pN ti'DijD ,yr^n>nyv ■•"; pK B'taj?^ d^^iIP ni 
.lyijyr^ja yoiynjin n 
■D^^vyryjo^x y^nynnQ n pn nrx px: 
nay^S; lyo dj?.i\ ; rytyi ni ty"it?r,yj d^^p 
lyo nyii ,np^ntr,3 Dtj^nm^D |{;?nn nyn.nD 
|,^nt3 oy toy^i lyo pna px. pji^no iji^hd d^^^x 
nynys p^s t^'^n .laix lyDnij k n^K 
epsny:efc? t^k lyrDDya^i? nyrjis pQ ^nntj' 
■j«;^Dy2i{^iB n ys^yii jytDf^m y^x n |yn>?ii,yi 
DKTjnjjiTi MT^ \V2^n D^J^^^l^' nyo^uix y^yj 
px DP^^yj lynni}^^ y^y^a p& nn^nya pt< 

.|yt3^s!nyjBi'''ix, 
-ixn iyD^'3ix-DpiK,"injj?p yryn ,nDN 
pnsi i^nyDijs-^pitjTD^^ip yryn ,yD^Mi t^n lyD 
-y^ D^j niyo ps nyn-j? "i^»j?^ .yo^m s V'f 
yjyiy^tj^nyQ, m px. Kn3t<^N*P jy^^^v^D : lyi 
-I'DtJ'iv y^^ninyn lyjyp "q^nDDy ps lynjyjyi 
-y: lyoD^^sta^EXP yti'^jxpnyDX n nxa \v'? 
"lyro ,tj'^''^2r|ntN*3jyT^^K ,{j''^^srnfci!.Dpys Jii 
-yni ,D^yii ny^yj ly^y^v^^Et? lyn tD^n ; ti'^^^D 
lyii ; iyi}?iw mtJ'iD rQn^nj^a tvo pk ,iyi 
-:yot^'D^s ytr^ts.^^j^a "lyTJ? yc^^c.s^jjjpy ly^t^ 
-<v ly^nc Dyn jyiyiJ^Q ijyjam jy^yiii lyi 
,pn ny^n n^a iy:yn !«- ,y^y: n pQ ono 
^'-iQ p>< PJxns KpnynN* px \v'?v^\ y^y:i n tn'i 
-jt^p y^y: n i^^£ix — lynyii lyi-ii^^yairns* 
-ni< n nt^Q .d^^ip y^yj n ,nyt3'^3n,b*"t)p{<no 
-Dy iy3iTDMt< X(>3'nDD i^n lyo oyii lyo^^s 
i^>DK t:\'^t5 pitj' ."^n tynyiii di\* t^nynjx Dt^iii 
-so^&isp ^yn P«- tyt^^J^"^' t'«'^ ^T V^ ^^^'^' 
pitr ; psiDti'yjni^a lyryn yoyiEs lyt^'^DD^^ -'n& pN tsma lyiyia yo^n- yiyrjix pimk 
■^n ly^yii lyo^oiK y^i'^jxpnynx ni .d^v. 
-Djjnyijxn lyi rs jyr^^nyTx lynn 
D^yii, ly^^j lyi pN nyn^s: nyi ps Dt^nDe* 
^n ; tyiyii' D^yDt^y:^}? n>j niNH' px d^j |yp 
nyn lyay: d^j ts ,iy:^£:y:iDnN [yno ly^yn 
lyjyj nij ,yDKn yo'ViW k p2 jj^^vsirD^K 
^n lyjyj dmk dv^i dj^ii ,tDD^^XD^2Kp Dyi 
-vr.i$ PiEnxp ny^n sn^n ,|i^^vi<ia^o^N yryn 

♦tynyii isynjyn 
5is px D^nn ps DM"i: pn Npnyax 
jyotj'nn y^^yii ,iyD^naD^n y^^^i^Dx: t^^D 
ji:y: nyn^x — Jijyj rx^s a^n n .uyn "^tjj 
yD^x n nyi'^N ,|yDJKi:.^D''N iny^2 ^y^2 ins 
-vn '\v\:>'"2']i^. n px, .i.tn i:;^^n''.y3 D^yii 
-y: fiEoisP lya^jnjiK nyi lyiyjcns lypo |y> 
nyto^y v^v^^'t ')\ nw ,jyD:xi:^D^x n |y: 
-^jjnjiN nyi jyay^anx oPDy: lyzj^n oyi^T 
jji^pmt^jy n •lyrtj'xo n- iy:y; fisdxp ly: 
n Ml Mw ,iyDJxn:'^»'x n Diyii^s -jx^ i^a 
-^trxn n Diyif^E ynoonj^x pD ;ai^pMiDjy 
-xiDD-i{^,n*xn;pD^x yDnyED"i^y:iCix n .jyj 
n 'u lyaj^n n^j dvp p^p lyjyp lyoiD' 
-Dii^y;Dix ni m1i mix ,1:^"? lyinx fi2 piynD 
to^j Dvp p^p tyjyp iyt3it3xt2D-ii>*'':r yoiys 
IV .iypn3ix2 yiymx p2 py^D n ^u ty2{!?n 
X p2 Tjyv X nyiynjxnj^^x Dyi ^^2 iyiy-j>*D 
,PX3 ny!pi2t:i^a x p2 w^ x ,0Mn nyo^Mi 
-yj ny^x^vj^D p2 \vm^ px oy iynyn'i^2 iv 
,D^-t^'ny3y^2^y& t^x d^i — n^^proDyi 
-Dtjnnj^^x y^nn "Tin iyni?^2 iv mt mtj?- 
jrtDyniD |ymt3xt3D-iJ?^jv yD^^jny px i^yj 
-:>p-TnD p2 iynj>*j px DnypD px lyD^nnj? 
px lyrtj'xo n jyoD^jiys iv mi mtx ,DinT^: 
.lyijitjtr Do^^mx ynyxn^p p2 \vr2i$: 
Dj^n -^n DJ^n jyo pnxDf mi px ::x^ mi; 
-jx y^j lyiyM iyv,iy: '?^nij'a d^^v yoi'y^ n 
tyvjx.r nyi "^j^j px ! y:;yTyj t{^'vxiJ.^D^x,-^D 
Diyp'>2n{?r^^ n d{>mi ,DypnDti'T px ^y^BC' 
px ,D^y^Etj'y:2J^ \V2^r] Djytr^tD^^j^B n px 
yt^'^JXfiw r^njnyv v^'^t^v n mi Dyi -^j^j 
n p2 lyoij^ti'yjDMX Di?n iy» djjii ,nyirp 
-11X MTx {^T lyns^n ,iy^i:y -iypo^vjxi2-|XD 
-^{^nyjOMix jyiy^rtDjy mix px DyoixMny 
lynyM iv \v2viVi lyD^^mx n lyn oi^n ,tyD 
"l^^nyBiyp,, yDp^ti^yapniv n id^d tm^s -^n 218 iDSJipis «n 38 •y:y' yiKu ly^^^r Dnxn ,p^K d^j tynvr i^d 
n \V2.i^n D^)\ ,y:y^ — lyp^yoi ni pa nyijv 
yD^iJi ny^^x ^u ly?}?^ iv D'^n:yD}^^:rDjy 
rn^^c iy:p:''>ii ,NpnyDJ!! -^^2 iy»ip pK jy'D^ 
-'^j^K yn';yT n to^o -^n iy:jnnv3in pn 
-^?j?D p,s D^^prury^yj p2 ycynayn lyo 

? t^yonj?:! 
to^^v yo^y^ n i^o jyiyn jjirita^'-iy d^d 
.,>>pn^t3 pN jjijynya lyK^^oc^^x^^j^'D n ]ViV)) 
.N,rD pN ^jiiiyiwi iyti'^toD^^x^i>*D x fy:yii 
nyi^nii lyi ^ii ,i^o lyiyn ^jnyijixiiyn d^d 
iyt2{:?D iyi3m iyi ni ,n:^*^Dn px nyns 
lis pm lyjn'xno oyn rto^^no ,t^'pti,s:p finx 
onn lyaj^n ,ifc?v ps ii^nn ^dk^d niino y^j^* 
tytj'^Dn pK Dy^^'^5 yiy^n smx DBiDti'yj 
n nyT^K ,iytDD^^wi*{<;,D inyo tajyoj^^iiitB 
-^ip -n^in n lyiij? lyti'D^n v^v^'\\:)'?)P "qnn 
.tyDjy»s^iK3 yiy^n pN lyn^jxna y^yiio 
^11 ,3nnDii!n pa n^o lyiyn o^^v lyn^yr mv 
-yM{j tysi^ti' '^ijj tysi^tj' pnis? "^n jyij^no oy 
yt^oy D^D ,"iyt3''nns v^^'pi^v ta^o yjyii?^ 
oyT lysyin iv ,iyD'mN yl^'^Dpxr{<;^::Ji! 
yiy^jy^ i? D^n jj? nnyj dj^ii ,p>nDD lyoMU 
.lytD'^mx-iyE^xn nyjiinosn n w^^'W'^ ^''-''n 
'V' ^J?T nriXiii ,pix tD^: lynyr to pn, 
^v:v' ,Piyt.^ nyjy ,nyt:^^D nyjy^ ,yDn nyj 
"i^^'n pn ps iya:imy ^n jyp dj^ii, ,iyTyrD 
mDT lyrj^m tyij^in ,d"idt^^Xi''Vj^d r^n D''"'n 
,-iyD>>nnx y{i'''jspnycK n ps |ypiN n px 
,Dpw-{<i^jJ8 nyjy^ ,^y^£tr^n di^ ,nyT^N 
-Dsn pK p^nt3D « lyDymi^ tyinj^a typ d};?^ 
?< ty^yi^i^ w^n^^ lyp ny mi nrs* ,:nu 
?{^pD^vjKnD ixD lyiJ? pii^^ r:: px p^ntoD 
-nj'XtaK' Dyn jis pi^i id^j i>n lyTn "i^d 
]yTn ^'f2 ; D^^pD^^t^'^yo px itJ'r ps opjiq 
-ijxtati' Dyi ps "^^^^yrtaann px ^ns >?t 
-y-iyn:^N nyts'-'-nix yoDOjynfc^j n pQ dpjiq 
*iJ8^ pt' pn {?! oyii DV '\vcv\:i d^iii .lyo 
-yn »T nyoya djjii ,iyt:'^2nK n ps '?n^^ n 
t^n i^n toyiT nyoy-ia r^x ,t:in^jxanj? pn w'? 
-:i^ jyjyp ^n ty^yn nyoyn r^x ,t:3xn nyn 
-Dya nyn iy:y: ^isoxp lynynit?' nyn lyiiTQ 
-«> nyn n^ix px .f'sts^s^p lyonn^Jxjnj^-PD -^p n iyt:n};?i pn t^i dsij^- i^d lyiyn ts^^^x 
-••nD jyiyii :nay:jn yjy^D y:i'^L5D>^xtD^3 
lyDxn D^j i}^,D lyo rx ,D'^na^^^j px d^^i 
px D^5)p VD^^)\ n lyti'MW ly^tj'nyDJiN v^p 

.D^^ip y^yj n 

-JKIl'D^N n tV^i^n Tin DD^^Xn^EXP lyi 

■:ix 1^ — lyit^n nyn^x ^n oyn iy px jyo 

ly^yn, lyD^^mxi n. iv ,'q^^vyTyj iv ,^y^i:yTyj 
t:^j D{;?T ly^yn nyj^^'ins n iv ,iyti'jMi dj^t 
W^i^n '■\V2^ rio DD^^xo^Exp nyi .jyt^'j^i 
pN ,"iyt:^^mN n ps tj'^^yiiy^nys n -^^ih 
t:ni nyD^K tj^j m ,|ys.j>*n r:ix ^n D^m oy 
-IN n» .{i'^jyiiy^nys ytyn ,]]!2^r] itn iy 
yryn ps |yD'iti'eD''ix -^n jy^yn lyo''"'! 
ps ,]vii^^2Vi^V)\ v^V'i pN yjyn ys^mj^^j 
-xn-tyD{;?n vm px tj'^jyji^^^-iyt:}^!! vw'i 
■'?i$)'\ ivvn -iyi tV'J'iit^iys Joyn oy .:^>jyp 
-yiiyrnyo^^nnx nyrjix ps '?VD'n oyi ps lyp 
n ps lynyn. DEx^pyiD^ix toyn oy jau 
-'SXP yoi^poxDnys px y:ys,{^ n ps njyn 
jt:Dpnxt:t^' n ps lyr^x n^nit^o y:^^t3D^^xt2 
cnyo^unx nvi D^n s jj? lyTvi^^s}^ ly^D'D 
ly^pimya ix ,D^^poN*rpiyDSi^iN px mniD 
-ys IV pN pniDDiNiiyn D'nyja^^nx nyn 
■''SXP Dyi .STsyj, lyK'^^Kij^D pn, [ysj^DtJ' 
o^J?Et^'nysl tDyii, Dponp^^s^n lytj'^DD^^xD 
■jix iy:yj lyjn.^^nnnys iv iud nyi pn 
ps n^'p'p'D n DxnxDy^i^iB lyDTT^Jxjij? nyr 

vo lyii ,yDx^p-"iyt:'^nnN nyn ps siSDixnD 

.t:2n^jy:i' tj^nyiax jytD^j^^n 
* * * 

^n jyjyn Diyiyj r^x nyn.ns tyn^jn i^» 
^~ lyi};? nyjxEx^ ni .jyTx n px nyj^EX' 
.D'j yDnxjD>ix p'p ny^j^ t^n w}'^] lyn^K 
^yii? nnyn ,ty:{;?r [ya |yp :ijn>'nt2iyn^N int^ 
■rp^fytj'jyD yps* ty:yn y^^yr djjt ,nyrj'ni 
n> psi nil niN ,nyiay^-mTD m p& — nyi 
lis ni Mm ,iyTjy^-pEV n ps .^viov^-^ivn 
ly^^MD-to^yn. y^x px .lyuy^-dm n 
yf^KD^^sto^EXP n nij t:^: Tin dv^n mi>-n 
D'o ,ninDjyDDnD "in.m d^q jj^^vxr^^nrv 
y!^N pK ; lyDxnnsn yiiTx tix dvej^ IiTN 
'"".N n 'T'lN Tin dv>n tojom ly^'^nD-D^yni 
-yn yann yin^x tj^o ;i>^vNiT''^''ivv nyo'^a 89 .nnssjy: vd^""!! n px in«sy:i y^y: n 219 pt<. ivn; n^ .sE5?i''K, nsi ^yi 
ivj^n NiB{?,n^^Ni lytDp-'tDtJ'nyai ,iy:JV lyi 
-J8 lyiy^ jyjyj nimo n^' ny^^nyn ytonyn n 
-'K-^t3:K nyiy^ lyjy:: ,ryryrt{;?'i*N,"i::D^K-^D 
-1^Q nyiiitj' -qn t^k i^n ,jJi:iyiii;3-t{f^VKnrn 

-lynxn; ,nyD'nn ,nyD^nj iyi px. {?t ti'nyT 
■^jjj T^K Dy 1K11 ,K;pnyDS px i?n .spnyoN 
,\v:^''^^2 m ^na s tatj'^ny^^yDxnv i^nyn 
->n ny:><nj^K. n pa yDniN*:Dni< lyi, d^d i^'n\ 
lysj^n, i^D ty^iyp ,tyt3:siro^x, y^s td lyj 
p^t< pN ^n^Eiyj p^x niJ yAKna lyiyn pN 
DJ^iT ,\):^iVi nyi p^^ ^n^syj Dyi ,p>:i^iyj 
-ni?t3y^j>n5' tytony^py:&ni< nyi lyiytoD^^^yn 
-ya nyi px ^n^zv: nyi ,D^yi\ ^yi pa toi<^ 
n«„ tynjynynnmya nyplpya nyn ps p:^n 

* * * 

PK D^^) ,nyDyisnyjx«i<^ y^jxEo^^p' n 
D^o ly^njsnnya i^ ij^toarti'wi pN lynipy: 
-nPSuJ? D^x t3^'ny:i t^j^n ,D^yv,;nn D:yinyn3 
-jj^:p pN' vD^tDt;' ij^'^yo — tyTK ^n;v lyn 
"1x2 ts* ,u;5^*ry: tyns^n i^d .jhs^^p lynoyn: 
-:yp^^*L-:y !« ly^j^v.y; psSi^^ t^k ,iynpx ,mx 
yiyn .|5vC5f;"i lyti'njfCD^n 5^. p,2 i^yn nyi 
.yDnj<:D^^K ]^ nyij? tyi^n ly^x 
•",yDy~i2'-ny:NEs^ n p2 y^'^sc' lyi JS' 
-i^D iMX iy:{<t2t:'y: iy:'n {;?pD^v:xnE-ixD ps 
-i^.2-;-^P'--\'i^: pt5 Tx jyry^ n^c .lyDD^^x^i* 
-■•^vyjD^is {fT iyDD^^X'^>'D n^ tt iy2>?n x^: 
1^0 .cic:K'nnt::y iynynj{j.Ty2 {<: d^o D:yD 
iy:yp ,tyt:D^^x^^*{?D ,~i^n tx ,Da{?ryj lyifcitn 
ps Si'Ey; p^s 1",: y;xn2. nyryn i^x iy25>'n 
p2 r^z^'v: cyT ps* Si^Eyj nyi ,p:^'v: P^n 
ny-rynymnnysnyp^ys nyr^^^n -iyt:iK 
IS lyzs? ty:^n iyDD'^K^^:j?D v^V'i^ .vv^'i^ 

.yansiDMN 

rcxn-ys iyv,y: ;:x^ iy:'n .lyi^s. ,n^D 
pN pN o^'^x i^>2.s .nyp^y2 yrnns n ps 
^yD^2 yL"3^n x "^^ix "^^2 i^c iy:^n xpnynx 
nyjxEN^ y^': n iy:ypt^:b' nyns? .ccxnnys 
.D^:Dn' -^^is ,yD^Mi^nx oysy ^{?i i^c iy:^n 
: p^DJ cyi tnyct:"'^3 ts^j {?i iy:yp yD:xc pK 
-Ml. -iy:x2x^ yL\"'?j^2"y2 't piD p.2"j'n i'E'^-^* -y^^inn^K lyn ,yii^.^D nyi ,Ts>yT ,nyjx3 
tyrn 'n 2ms — nyryj^D nyn -q^s i^>2n ,iyj 
nns ,r^^n 1X2 iyD'^2ix iv D^^-yn T^^pini 
T^N* i^itT ,iy3ypD ii' n^nyn -^^^pimi lyrn ^n 
lyD^uix. ytj'^ixpnyDK n p2 i^iiy n oy 

.KSflJ 

n jyn^^n inyr '?'\) dd^^xid^exp lyi 
Dyn iy px ,|yDJxnm^x v:'^'2 px y-Dyna 
iyD'''3nx ytj'^jxpny^x n .iy2{>*n "lyoix ^n 
ty^j^T yiDyi2 yryn ix ,inyT lyanxn ny;?^ 
jyiyn (v?;?r vjvo yryn. tx ,ytD:ynj?: jyiyn 

-ny2 to^j lyj^n ^n m: i-iix ,y-ny-i2 n, 
"j^n, ,Dnn^*xj-ij<i, iy:^n ""n m: n>ix jyonDK' 
D^j Q:i''^i*y:Dn~ii< nax^ px i^i nya-'X tit tya 
ny22«: ■iy:i."'rm n-ij ,rny2022DXP "iy:^j'M"i 
-yD^x lyo^^nnx n ^nto -ly:-^:^^! d^j ,^^'-'11 
nimD n px. .yiyoyryjn^x n nyT-^x jyoyi 
lytD^^nx yt^'^jxpnynx n dj^ii ,t3^yj n jix 
"ivj^nx \2': "lynx yicyn2 ym pw^i^ lyj^^^ 
ym t:r^^y;pyii:x nyoyn ^n |yt3^}>ni ,iyTJ>*^ 
-iV2iMx iyi''^x .tynn^jxaifc? 15** j^n- v~m^Q 
nyny^vyryj n p2 iyn}?n,n}>*p n i^x lyo^xn 
y^Xi n, ,n^:^^nt^' yc-^ny;. px y:y2;{>' y^x n 
"T lyto^jjTi ,nyDnp-tyi^n,onyDrn y^i'^D^^j^s 
P2 ly^xLDixViip n, px iytD^xny:2'nx lycyn 
,iyi}<;Dxt3^ix yDi:i nnyo dj^ti iyDJX"im''X n 
nyi'^x .iyi{^DXT^jxnj<; ya''n''2 "inya D{?"n 
Dj>"n p''?\p v'PV'ji n lyjy: vt^'i^ iyo;niy:iv:i? 
-^i>"n ,D'' D^n nyn:x Dy-Tin^N' 1^'j '^n tyj:^2y3 
n iy:yj ^x ytontj' iyDi:y::{>' nyoyn ^n |yD 
■^M iy3^2,yi 05^111 ,D^^ipyD^nii n.iyjy; ^x ,):^vi 
■2y lyn iy;yj t^'tot^D — ij>'i pyojix ^^r ""'n 
IJ>* \2nv: DJ^ii ,'ny2x^Pti' iyrt:,>'vnx2 lyo 
yn^^-n n i^x |2ix iyD2ixmyT'itJ' xtx pimx 
^- lycny: ^^t t22nxniy3 \V2^r\ ••n .lyoxxutr 
n ''D ,y^yj n >>d ,d^^ip n tx ,inyT. px .td 
^n TX ,D"'^',p pn IV lynynanx \v'?i$^ ,yD'n\ 
yji^nnia ,yt3rt:Dyiy2^i2' ,y^n2 jynyii, iy^{>*r 
.iy2eDypnyD^^2"ix 
"inyc x-ii p2 t3p;'i2n:i?!:K' "lyi r^x, Di^n 
iy^x:{?'vx:~.yL::^x lyi p2 1y'^D:^^J?2 yuD 
,np:iEn:{sL*'L>' "ly- — yj^xipj^t^yT^x.-ivj^D 
-'CD'^x'V{>*D -iyv:xj lyi p.2 omx dmp d{>*'i^ 
y;x-,2-i5?'vxnrc'x n .i2^yni3yp:x"iyj "lyti' 
Tn* o^n iy2nx"' "i.tx, t:":> D^nx t:r*a*j' 220 Ds:ipi!; sn 40 ■^^2 |yE83 nx /'rrniyrx ps PV^ii,, '^^ ly^^ 
nyi^N ,:i^^n Dy lyinto ^n ; d{>'d n nyn^K 

•tassn^ypy jyintD 

-m, lynD^^t^^vj^O: D^i< px tyii^x^ Dv-Ni px 
-{^D yD^ytN ps lyn^K y^^yrK d^ix i^d |yp 
jj"it23.xiy& nynix jyoD^^Nv^; lyDDn^ yo^^ii; n, i^ lyyncon'iv 'qn ^n ly!? 
Dy tyinn ^n ; d^^o n nyn^N, -^j^j lyBiND px 
.DQiiin'^ypy ,iy3nDnyi^j^ ,pv^n 
•^nx |yrn NpnyoK px jyLJD^^K^vj^D n 
-^yDl}^*p.yJ^nnx n \)b no^nnyQ lyiiyi :^Js^ 
nyn •^j^j t^x tov^s i^^&n .nyD^^iiN yivD^ii 

nyMynis yn^n^nis^v n jytJ'm.V' dij^iii-^bd^k' 
yt:^y^ n .xmnnn px ^yi^'D^n ,DnyBDi?j pa 
pity iyDD>^X'^V;}?D yiytJiN. lyii^ ]V2i^.n- d^^v 
pit?' /'rr-i^'y^N 112 pynn,, jyDijyj ^y^aiv ^y^£Dpy2? lyjyn ^^^d':'^^ (.DI^B') "T iy:y'ii :njynyn d^: pir ,"iy>2DpyK' ps 
,"D^pnyB„ nrtj'ytt ytJ'^t^stoxm ,yjirTJii< 
/'p^V^o^D,, /'D-iioti' iyn„ ,"t33Nj yDQ^yii'!;,, 

."XI^DDyip pK' Dl^^fc^-ltD,, 

,tyjj?Tnys yDDi^sr^xy^JiN y^^yrx ij^j 
-ivavi "lyT ta^tt tDpyoc'yjjj? D"': |ym oi^n 
lyj^cyj 1^ nyvitr t^s ,iv'i^Dpvii' p2 t2Djyn 
lyny .DExt^'^yTyj nyD~in>^''ivi* nytJix px 
"lyiJiK ps ps Dcxtj'^yryj nyiJix pa t^'Jyo 
T^x ,iyaipy;i ^Dt^' pn iv r^x iv D^n ,13^^^ 
TN ,vv~i''i^ "lyi to^D t3py•L3t^•y::}? lyit^iw: 
"sni s px tayt^B ist ,DVjy: ;s; t^n* ly^scpyt;' 
n lyrn lyDantr ym y^b' tn ps ,:nit3iSo 
^11' ,*^t^i .D^^njycij^p^j^ai jia^ ya^DtJ' yoDoyni 
•^^K '?i}'\'\ ,inyTD'''iN* t3"'j ^j<;t dj^t Tj^i^DJjijat^n 
lyooyn V"^] t^s lyT^iiii^i^'a'is lyij^no ^n 
,py^nya ym y^N* — "iy^^ rjyp,, — xojsm 
v'?^ ^NB {i'iDDnyt3pxnjs*3 "^^k lyrn ]!^'?V'\^ 
pa Dynyo{<;p px oynyjxin ynynjis; 
mj ta^j Tx jyt^^iiyn v:i^V)^ px ny^aopyti' 
nyti'itaxDS'n pa ^yiJ^n k nj^a d^j ny D^ynti' 
tynnaii* d-'J i^'-bn D^ytDtj' ny ix iij ,tDD:ip 
ys^yii. ,t3DJip pa iy:ijnyTi{^a yt3D3xa3''''x n 
.o^yii nyvjx: "lyn ^n t^jypnyjx jyj^n 
pa y^yryj n "ij^j ,ddj'ip yti'^Dsoxm n 
^yo^n t'rn lyn^^n ys^yii pyp^Dnp yn^yr n 
.xox-n yiDonnya n fx ot^ 
-D^ix jyD Di^n Ml niiD3x 
j^n Dy 3{^n ^^x mi inyr 
•^^x px) D!^nyviymy3''X 
i^f D^i nyixoDy;! "^n 3{^n 
Ml :i'''xi''D"ixBjix MTx pnt3 
Dyn px Tx ,iyjj?T nynn ^^x jyp ,(^^^jy» nij 
Dy .ly^i^nxj ^y^a "^j^j dj^i r^x ^xrjnj? 
-jyjD Dynynj^o jyny^ ixa jijyj fyny: to^t^n 
^yojix lyny^ d^j m: d^j^m ny nnx — Iyt^' 
T^x xnxm ym tx ,Di^a':'ix iytr^D{?jB''n nyi 
Dy — t3'^njya{<;p^>?a pa yaitotj' yoDsyn n 
iy{i'nfc?ot5r''n \viv^ ixa Ji:y;i lyiiy: d^j^ii 
fiiD I'm xoxn n ly^yi^^i^fiyn^x w^^vd 
I'i (i^^iyt n^nyj oxnyj lu D^s^t-n iy 3mx) 
-Dyn n pn iiif pa o'mi tx ,t3r>^iyn^x pn 
yrn t^x ,ni^"i:yoj<:p^{<;a pa yaiDti' yoD 
-jyoxTii-:^Dy^axJ px toDy^tJ' nnyr x xoxin 
nti'Bx t3{^n ya^yn ,t3^mx ^yp^t^ti' t^^yati'yj 
jyoMiyj X nxa Dynytarx |x tyn^^n tojypyj 
typ ya^yM ,d'i^ lyoMW^ x px dip>^3iq 
-3x pa ^n^ayj x \VPV))^V niJ nix 'u nynx 
-lynj^n iv^V'' .Diipr^iMiJJx^ px D''"'pa''^'''tJ' 
-{^jB^n Dyi pa ^na r^x nya^yn pyry^ lyj 
lyn^yr Dyn iy»ipya t:yn ,Di^arix fyti'iD 
DyDX*n yt3»nny3 v^vi:i^ y^x pa pm^^-x 41 ly^sDpytr |y:j;n ^xidd^nd 221 -iV2^iN tojyp pN iy^^ lytj'^iiv ry:ijin^vy3 n 

T^N ,n8ij tynyoyn:! x pt< tj^^j ^y^^yr dj^t 
-^yii ,i8jny ps {j^^vm^^e nyn nyn^x n»K 
pn toin.^Q ,Dyr>p pa Diypiyn d^j ,nyD 
rx ,iynn^j nn^N t33j<:o px \v^m jynr^n 
lyii ,i;^yD s pc lyMnstj'y^nyojnx r^K ly 
-''^^j t'si'iK ij^j lyDDK.^: Dijn.Eitj' I'noN pK 
n yD^yn px ,Dy'vn{^s vvi .ijnj lyD 
■y:pyriiS •^^^i^p^nii nrx, jyj^n' y^yt3p^!nsD 
~iyry^ lyn ts ,'^^^i^n^'jJiN ^itn jyj^n ,t3?yDK* 
n:iStoti'o^N vi^: d: D'': r^x -)y^lii^n:^ nyn -iyn{<i, 
ny — ,iyn'^^ yiy^n d^» lynn^oxso^D i5f 
Dj^i"! Dyi ^''o iyi^Dynyt3:''N d^j i^^2i< '^n lyp 
.Dr^K lyoij T''x DJ^n .tonyr lyn*^ Dty^ ny 
yiynjb' y^j? px ^v, ,-iyTyT pN ,D:yt3^^ii^' 
lyryi jypjyn ,iy3y^ ,ny^EDpye' ps oyosm 
^11 Dyi -qj^j D^: yiyt3ptin^3 y^s ly^njsn iix 
^11 ,V^'?B pN D^^i* nyn px jyDijyjjj? t^n oy 
112 ;ji^nj{?n n .c^yt3t^•ynJ^D jy-iyn ^n 
1NE "inx"' Diynjin toDb* jdi^dse iy^^ rjyp 
-p{<"ifc?D n ; jjiJDyTD^^v nyn^^DDnp lyn 
-i^Q Nt^^ pN tj^yDtJ'yjpynx jyrn ly^j? ynyD 
pK jyiiyj -^^^jyo d: t>k ys^yn ,i{?^i*n 
-:» tyonyj xosn nyn ps : nyD^s^yt:^» 
yD^^vyryjJit^ ,iyyDnN ,|yt3Dn^s ,yj^jyp ^^^^t2 
-^j^D ,iyny>v^EJ^ jyiy^in ,Dn^it3pj^T ,^v^:'P 
va Dy .^j .T .K DypDxp to^o nynn jyt^xn 
D^o) |ynT'j}<n3ixJs yD^yrx tx ,'n^^:iyD 
(D^^syjjjj; lyj^n Dyox-n o'ny^EDpyt^* ys^yi: 
iyt3l7 ps j:8EJ{^. px px lytolG px iy2j<;n 
-yotJ^ifc^E lyi Dinyti'yi ts^' onyijimnx^ 
-Jix px lynx .1ynt^•^v n pE t3Ex~ip"D:iJi^ 
-^{^EivDJ^;: '^''^:iy» d^: inyo oy i^x ^-'■^'n lyr 
-jn^DXE pB jji^pmnjy n oynyni^x t:)''^ jy; 
tjjypy: o^j lyn^^in D^m jyo v:i^V'\'\ ,]v: 
ivi yD^^yii jyj^ij^nyn n px lynj^Etaxotj' 
.lyo'i^n^yvr^x y^x o^o Dn^ncyn lyoxaiyE 
-jy^n t3^j ,Dy^vnj<;s n pE t5^>pD:7yi'j''py; n 
nynt? iy:jn^DXE yD^^i^tsxJ ps yj^JjB n :n 
iyo>DL" ^n DtJiii Dfcfn px yiycpxixs n pE 
•^t^j Diyr, ,rx^E px to^''^* lyn d^d p-'X d"-: 
yD^yii jyjJi^iEyn vr]')') n pE DiyDymyB 
inyo Dy jynxn n:y^ni ,1^ n^y^ ny^EDpyc' 
px ,D-l1tDt^' lyD^^inyiiyjJix nyi .njy-in>-i 
nyn px Dnx ^n Dn^nw ny^^ i^jyp lyn^yii ,iyj{?nyB n tx ,mjx^nyE j'ny^SDpytj' 
-j^T ,yDy^B X px tD^ytJti'yjii^E lyiyn ij:i'?i})) 
lyoxB Dj^ii lyDXHD n d^o jjx^p:^>x px ,|y^ 
,:yii lyD^^n^Dxj x n^ix ynyopxnxn v'lV''^ ix 
TX ,y:x^ p» xrx px ta^yDtj'yipyiix lynyn 
nyj^onx nyi tD>o jyEEcyp lyno ty^t^r ^n 
,Ifc?^vnj?Ei^, px I^yDt^' ^n ivj'^vV: iv ,t3^yii 
lyr^VDmx "T ]]!'?i^^ fiB»xp fyrn px tx px 
•lyt^BxtJ'jyr^x y:yi{^2yjj^'x yiy^n 
-pn^ii iy:j?nya n ry:'n "iy>^ :>:yp„ px 
lyn IV li^^vnj^Ej? px D^yt3t^'y^pynx ^^^ 
.nn^x D^» lyEEoyp >n px D^yn lyn^^iyonx 
ps y:^{>'E p^p D^j r^x o•'nDt^' ly^n lynx 
i-iy^n pE tD;j -^^ix ,|yD^^n:yny:y2 yn^^i^ox: 
u^yii lyi px Dno ij^j ,yiyDpxix3 y:y:^^x 
lyp px ,iyDXBnyB W2 qv~^:^-]:v2 v^i^ 
nj^B n lyry^ n^n jy^jyinDrnx d^j onxn 
pB jjijjnyn HDiifiv n r^x yn^yn ,::i^yDtJ' 

.DDJIp 

p,x t2^^p;njyiitDnj p^p t3^j t^t^n ny^^ 
; PDi^o pn pB iy:{^nv3{^ -^n ynxriix p^p 
iV^:iV^ yj^n d^d D3y^y> njyni^n ,nynym 
IV ynxnix p^p ny tDj^n jyny^ nxJ pn 
nytDEyt: v^v^'pv yrn pE lyDiyii n jya^i^j 
•^{^T px .iyt3Djrx nyi pE nox nyn to^j px 
li^^vnjjB pn pE ynyjxnn yvjxj n r^x 
.|yrn n'^ix t^ynnyj 
-lyDJix n T^x T'^i^tDXJJix ^irx ynxi: 
lyt^Dx^: PB Jiin^vyn n : y^j^i ytojymj^y: 
'-.yDDx^j^ pE yo^'t^^ymyB n .inn yrn iv 
njxt^^'oix ny~i pE D^nx lyoip I'nxny iv 
n ■^^•'^3 Da^i^j ,ny^^ m yixi: ,iytDDx^j D{>ni 
-Dnx i^^Bx Q': Di^nns px D:y:^^ yt3Dr^»yj 
-yn n ^''ix ,inir lyon^^^yn \'^'<t ty;y-iBi^j 
tjonyj "It?: ,nnx t''X nn^x iy:y; ;iji:n^it^' 
nyrn .Dn^x D:{?nyE px on^x d^^^l" px i^xn 
yj^n IV iy^^ pE ly^jin-'vyn n Dfe^ii dpxe 
-jin^vyn n ^ii ,yn^yTn tDpjiB lyj^n lyoEyo 
Dyj^-ix D3XD ,inn yj'-n iv 1yt3D{^'^J pE ly: 
y^yE y-i^'3 px rx ,iyp-ixt:D' •^j^j jy^n^E 
nys PB t^iy^pyjD^x jy^Jin^vyn n |y:^n 
nyn lyrn -"n t^^j tx px ,^^p o'lypxE 
"lyn D^j px ynynpxiXE n pE Dxo^nyn 
ynxij .lyjjn^DXB n pE ::xj nyD''^i>Dx: 
-y:Dnx ■^^^j''^L*':yrix px ,T^^"i^t:!x;:"ix ^tx 
pE D^^v yvjxj n TX idpxb lyn t^x ,d3X"id 
lyo^x pn iy^!^ d^j mypnyn ynyjx^D nyn 222 tDs:ipix sn 42 -fins jj/tj^ny^EDpytJ^ yn^'ytn t^N* ^}?o y;?s 

yD^yii ,'^^"i£i^ y3^^"i^t:{!!jjiK pK yiyr^^^nyj 

*it?J ,iyiyi tojypyj o^j iyn5<;n '■n tii to^j 

t^N-DyiyTi -toj^n tj'^yo ny^nyny^ r^p v^'pv)) 

•lynyi |yp ny^J? vnviv^ 

\22VPVi tD^j D}<;n K'jyo "lynyny^ v^p 

t2'?^\\ iy Ti< ,c;{?T ny^ ni ,iyj{?T to^j lyp ps 

•^n ^i?T ly^yn fyn ,n3p ps n^ni pn D/yj 

n Ts iyi« ; lyonyjii'finx dh^n lyji^rto^y 

-y; ps lyi^^iiyj lyo^j^SK-nv |yt3^5<;ii ly^a^n 

; D2f{§^Ey:i to^j^n njm lyi rs iyn{^ ; 'nt^' 

my n lyrt^^nj^ns ^ni njMi nyn ts lynj^ 

"DN-n yo^yr^npy: n tx lyni? ; pns d^ pN 

iyi Ml ,3yn3 Dyn tyv^i^fiiyfi ly^ni lyiyo 

Dy TN nyn^^ ,Dy-nDtj' nyi tDn^nt^'yn rns 

Ts pi< nni' n lyj^^ionys ii' lyos^^^ t'^n* 

nyn lyii ,ri'n^ v'?V'^ nyn^s t:5''n not^'j n 

lyij^iTyj T^K. "ly^^ tn nyiJ^ ; inn s Drcyj ly^' 

"lyoN'fi iyi}?iiyj pn ^^s* ijy-inyn ,TJ?^iynrp 

-jny lynmnyj ix lyns? ; d;{?t ij^ny m ,tj;?^ 

n yn^yii d''o ,ypmDnN yn-'^-i^Db'jjis yn^:? 

ynytDPfe$ni?3 D'ny^Bopyti' yi^st pfi tyiyn 

.iyD^^£3 

-fc?3 v'?^ D{>*'n Jijy: to^j r^s* oy ,nyD'm 
"tyii t3j?n t^'JyD p^p mi Mm lyiyi yiytopbn 
— ,iyiyn T^x-oy-iyM lyp ivi^ tonyiyj rm-cy 
tyrn dj^m n .T-n Di?jD 9 ps v'?^ lyi^'^ 'n 
n ,t:MD D1V "^n lyD^nj dj^m n ,tD3y^^ny2 
tyiyi y^s — lynni^n^' dj^m n jycEoyp dj^m 
yr^yM ,ty:]i?T ly^yn DyonsMnyjix ps -^d k 
Ml ,p,x \:^'^r]:v2V^Vi nyn i^ t^^j ij?j "^n lyoNB 
Dy-i i:n ps nnyo ^n jyni^n ,dmn tsnyr oy 
iyp:Nny: n lyi'm ^y^sti^-tDn^^ii pi< jjjn'^p 
ny^^ .^>^^j y^st lyiyi ^n .nytonyM n ps 
tDDs:o ny jyM n^M"iy mi DSs'iipji! myiM!^B 
]V^V\ ,Y'p ^yt ps tDjyp ,yn^n .y:itj'n -^m 
jy:{?ny2 n ii2 y:^m ps n^n n^ .^^^^i 
p.D ^".D ps |y;y^ms n:ypyj n^o lyto^j^^n 
-:is iyv,y: t:^{j:v, -^n n pifi ps ,|ynyn:s nyi 
cy 2MS x-y-i Dy nyM ,|y:ypiyT i!»' ^^f'ryo 
p2 -I'n n ps "ly^L'nyoriS is oy^y {?t r^s 
•^S2:'m ry t3;y^^ yiyopsiSD D'^y^sopyj- 
yzf'yM ,iy;i#^s^"i v-V^v^c'^'i!^ n ps 
.pns ^'V2 ps t:;y^y;:"'ns ••n t:{<:n lyEDpyt!' 
ps V'^'^VP "IS2 "ly^EDpy:^' ^t^'3 y^s myi Mrs Djy^ ly D5?n t{;?ij d^^t nynt^ ,tJ'^jyoDM^ 

1SQ D^J D'MI iyj'''p ,2{?p pn 51MS flMIS 

-ny nyi}^ — oy^Dsn ps y^^>2,ij mi — ,D{^n 
lyij;? ,|yiyT d'isj nvi lyif? ,DrDD{?p d'isa 
yiy^n d^o yny^sMSP nyn p2 jju^'tj'iy n 
ny2 11J D^j |yt3py2y yin y>s — ,DypDsp 
DM1S |y2n 11J ,pmj^^s Dyi tj^j lypisoti' 
n t^nyr jyo,, .pmj^^s iyDinypiy2 dpji2 s 
vi^vm Ml /'tDoiDt^nys DiyM ly^ ps oDnns. 
-jyjMs n i^ifis rs ,d2j^ Dsyio Dy .t::i^r 
,pmj^''S IS lyDso i:»' ;iJ'i;i:yitDC'js y:]>^j"'>6j'- 
lynSsn s iy2y?L;*DMis a^i ,'?v'Biy^^2 niv mi 
yn^yM d^d ,d^b n •'•'n Diysiyp yoMD njy^'n 
— ,'^n iy;njy Dynyjsno y?s D'iy>2DpytJ' 
Mi'DMis usDtj'js ,jji;:ynDi;^'JS vvi i:j'>2S- 
nDso ,mjom ps pyitj' p2 ^n>2yj s iy2n 
♦lyns^ Di^f lyD'j Dyj^m. 
-psisn D'ny^EDpyty d^^m Ji:y:i d^j lyas 
-:is yD^yts ps D^yDt;^y:pyMs lyrn yiyD 
D^j lyrn c^)\ Dy^vn{^2 y:i''jsit: yn^^jyo 
ps D^^i: lyn: i^»* d^j ^n lyDss ps 'q^^n^DSJ 
nn s lyjj^riyB vwi -^i^: iy^n:sn ,rs^3 
-yn yny^n o>o Jjs^p:>m ps d^j ij^j nyn 
p^oyjSs DiyM. Dy .ynytopsisn yoo^DK' 
lyj^n DyDsm D'-iy^EDpy:^' ps ts ,t2ytDBMnyi 
D^j TS ,Dpmy:DMs dij >ns yiyt^psisD n 
■^j^j 'n [yrn ,t3^^prtD2sn3y^ lyn jnjyo^s 
D5;?n ; lyK^jyo Vi^iv2v'? Ml ynsij ,rt3^>r^y^D 
■nyDpsisn n dmis ly^yoti' ^n n:yinyM 
',yi ps 'n lynfc^n I5>'riy2 nyDMiy: s p2 p^dd 
n^'Hti'^yo nyi p2 lyDnoti' n D^''i* lyn^yr 
,^sr y3>^jnyMy:i r:s:i s rm iy .p^cyj^s pi^ 
nyn^^anyopsnsD n ts ,iyj}^n ^j^r lyo rs 
P2 y2it3tj' yt3D3yn n lyrn ny^EDpyD* pa 

.t3'\nj'ye{^p?{?fi 
D^\iiyDn tD^o t3yD2Mnyn tinyn Dym 
-:is IS D^s y^s P2 D'-irn'y:iy2^s to'yM ps 
rn^n "^^s ^y^2Mi lyss .nns nyns^u^^^ta-jya 
P2 JJ^^tDyDt^•y3 s iy:^2y:i iv 'on^cyz to': -^i^ 
y^s ^m 3i^n ,iyosm D'ly^BDpyii' ps tym 
-^yM n:yry^ .yonnypiys dj^t iy:i2y: ^{^'•d 
•^m pn ,iy^2Dpyti' p,2 sosm r^s-Dy-yn 
Dnm rs ,tDJ^^^nynm lyry; \i^ ;:s2:j>* pa 
n D^j 2MS yDDrDDMi H o^nyay: djjh 
.yiyt3ps"iS2 w^n^D i^** D'^prny2 yrvrm 
p2 ^^DD nyn .n .n .-^^ib^ ps t:yt3'^s:^in{^ 
"PS~sa pn -li* '^^^i^DSJ pn ^j^ir i^^riya ny-ty> 43 -lyBDpvii' lyayn ^i^t^D^xta 223 \VOi$i I'ti^o NOiSm X 112 DDXoj;:ny3^N 
."lyDxsiya lyoJNpynjix ix pQ "n^y^ rjyp,, 
"ny^^ rjyp,, x»^-n n ps ynyopxij^D n 
D^j TiJ D^j jyrn ,{^^^ym}?p ps ^y^vysD px 
tyj'M '•n ,1'ny^EDpytJ' ps jyi{?Tiy:i jysisjti'yn 
n pN Ml lyDsi'itj' ^y^D |y?3ipy:D'''nx •^}<ij 

.^oxn yto^vs* 
nj? Ty^ T'T t2:ii^T ,{<ox"n yD^s n ps 
!» tyit^iiyj njynj^n ^^^i ,nm^o pn pa 
.nDtj'j pn pn iv ipno mt tij ny dj^j^t ,idSs 
IV yny^^ ly^^T pyii "lytoDyts yi^n t3:)yiD ny 
nsy^D^K toj^n iy ts ,t3^nyv-iyi iy — dh^k 
pn ly^^'D lyp iy ty^^yn -i-in ^yto^o {< jyj 
pn n^N tV3^^^3 ^j^T nyD3^D ynoDny^^y: 
pitj' "ly Dj^n lyDDyo yiyt^^y n £2''d .^yrrx 
13^: ^^1 yiyj^N n njynnyn ,D^3n^ti' iJ^nnyj 
yjjv n pD Dyr>p ta^o d^kjd p^p jy^No 
n ^^m ,i{?2 nn^N to^^^^tj' n^y^ Ds^n to^^^ 
Niio D{#n iy px ,"'n pa d^j Dyj^^p tony^^ 
N 112 lytj'nyn s ta^o jysj^n njinn oyn n tx 
-iy £D{?n ny dj§ii ^yto^o Di?i .nino yt^^ni 
-lyjyn-nnn p^i tD^nyvnyn ny mi jyiiia 
lyii D}?T ,T^K (tojyp ,-iy^EDpyt^' >n) ,Di^nyB 
m tx ,iyj}^T nn^K Dyii ly^a^t^t^ yoDJir pn 
TK nynj^ ,ynynJN v'?^ pa inyo nn^x t:ny^^ 
ynn^i^ mi ^y^2 mtx ynxu nn^x tony^^ n 
^Mi M 3MX ,iyjj^T nn^N ny t^yii nyoDynti' 
njinn n no ,nn^N iv yay^^ nn^x lyr^myn 
"DMK t^yii ny dj^ii nns Dyi to^o lynj^n 
iyivD}<;!2 y^^ yrn .^yrj^x pn pimx lyn^^^p 
D'ly^EDpyti' ps ly^nya :iJi^nj^'n D'ly^ n^'a 
,KDKm yn^^i! n px ,iy^^ ,nyD^Mi .SDKm 
IV yny^^ ly^n lyjyii ^vt:i:iV^ v:^''''^ t3:iyna 
tDD^D "lyEDpytJ^ Ml ,D^J {^^^yTi{<;p dj^^t ,Qn\s 
iy3y:i3t? c^j nytjNQ nn''K |yp m tn ,3j^ oy 
ty3y>^ ^Mx oyii m m nu ,y3y^^ yvjx: nn^K 
DyD^yii ,iyn}?n njinn t^yii n lyn ,\m niTK 
,"^8ar>N t3:{^T M nu ,"^^^i^DSJJiN ns3 t^n 
to-'D V'^v'? *in''K lypniDMN t^^j |yp >t ts! 
jji^njjs'H in^s TK -iy3{? oaj^n n ,nyoiyii 
^nyjj^j lytaDyntj' yin^x .jyr^Miyn oy t^yii 
tsit^iiDJs D't^^^yinj^p TN* ,\vp^v^v:i iNjyn pi< 
^yp lyot^a lyn Ti< ps ,L3nfc?iiDJ{? ]i'<p ta^j T^i< 
ms n .D^^prt2^^J3^^^j ^Ts lyonyjji? d^j 
•1 jyjjjTnj? p>T pa px oy^ o'ly^^ pa y3i?T yoDiE yjyT{<;^2yjaMi^ yn^yrn px yj^^K 
"lyn^yr "lyn px jyiyi -^mk mtn .'^xiek' 
iy^S£3jyn''DjyD ,iv*:>'^v'ii:i''PVi nytJ^ny^EDpya' 
tatJ^'iDi^a lya^NT ya^yii ,iyMna y^x •^xielj' 
-yinj^'p ,xj}^DyiDyi ,t:y'^i5j'n : tj'^Dyj^E pn 
lya^yroyn ?imx .xnxD px lyjxn^x ,x^^ 
onyn lya^yii ,•^y^EDpyt^' ^{?o y^x oy nx taix 
,iJioiy ,'nxtj'ton : yaiMiDMX y:^n ixa 
nya n ^n ixa njypmoMX ,Dy3pxo ,j^:x^ 
nmxiiDMX V'p ys^yn jy^n^ayj yjymj^n 
-jny nnyo ^j^j nyns? .d^j ^{jm^^p DaMinyj 
ynyni t3^» n^yiit^'n n pa n^n n jyj^n ^^:5 
n^v^ n pa n^n n iv nyt:nyii VT^pv^^i^ 
•'•'n Tx MTX ,ni»3n yj'-Dyaix yny^n d^d 
Vi'iv:^]:'? pa '^xiEti' p^p }^t:^j t^x pny^EDpytJ' 
xnxn px T^x ys^yii ,'^xnBEi' n — lyt^'jyo 
X iyjjy"i2ivDMix '?]}^^D "lytDDrDDMi nyn 
^yD^n X ^Mx tyj'M Dyro dmx .nytopxnxa 
T^x ,ny^xn px Ml ,ynyDpxnxD lypmivDMx 
.'^T^vf^ "^^2 .ix-iJ tyo^Miv X pa nynx d^i 
ti^yii nyn px ox^j \viv^ lytrjyo n nMx 
oy Ml ,nDij lya^yr Dyn fiMi^ y^x px pnx 
lyj^n ixi ,p'^v^^ D'ly'EDpy:^' px ^xa nyn t^x 
Dj^ii nnfc^M ,|yans^iiyaDMix oyj^c n i^^ax 
,iy;i^T t:^j ly^j^r nyjin-n^nntj' yir^a ^n 
pa pmoMX v^p i^\^'2 px pny^EDpyti' ^u 
"^M iyj3^^v yD^yii ,iyjj?nyB n .nytapxnxD 
jyj^n ,DyDX'n yj"T i^x ynytopxiXD d^x dmx 
lyn^^n ds^m ,yp^yn y:nynna pa t^Mny; 
px Dyaxm yrn iv unj d^x tojynyj nn^x 
n toM^ tD''j jy^nt^oy:! Djy^D^'-a |ym ^n 
px Dnytotyyn y^^yii ,y-i}<;ntDyo yji^'-oxoxn 
■yj^'x "i(Tx.nMX lyiyn ^j^t i{>'nyE yiy^yaxa 
nxB n pa yn^^ntayo nyi px i^: ,nDiJ oyi 
-yn mvn p^x ixii ,yD3nyriyi^yn yj^tD^'iv 
•lynyiix t^* tia yrvny^pxixs n Dn^na' 
-X3 D^x ly^BDpyt^ pa D^'njyoj^p^i^a n 
njn: Dyn tiMx toMnyj t^x iy:D^>v-nyt5pxi 
,x^^yTi{$p ,ny'^ iia myt^pxixs n pa 
.toy^nxn px fii^t^D^i^a ,xj{joyiDyT ,tj^^ynt3};? 
"jx y^x "qMx Ml ,yiyt3pxnx3 vvi y^x lyax 
,ny^BDpyti' iv lyjjx^yn iv toxDCJx ,yiyn 
px D^p^j^^iD ,Dxox'n n pa jyouyj lyrn 
"ixa iyi{>Miyj tv^ynti-yj lyj^n dj^ii iy:xn{;?"i 
nu D^j ny o^^n y-iyt^pxixD y^x yrn .nn>x 
ytoD^^n n px ,iij ,iyp-ixt3C' t:Dxoyj o^: 
-yj y^^xp px i3DxiitJ'yj2j^ ^n iy Di^n ,y^yB 224 tDSJlplS Sn 44 D'ny^sDpi/tj' t^K .r\\v:v to^D lyDiix ^n 

I^n t^K nn^N DiyDnni/Q px ny^^ 1^ ,iyn 
••"n TiJ ,t3^yt3{i'ny2 ta^j nynj^ t^oip ny ; v^v'? 
tsTJ^^nyc DJjTi -lyjyn ny^ntoyj ,nyD^x is? 
,Dn^N t:j{?T n^y^ .d^u ^' pt? :^jyp pn to^j 
n{jp IV ny djs^t i?»^n o'ny^BDpytj' px 
Dif;n ny lyoyn nytoDya yrn tyn w ,N^^yn 
typ ,Dn^K lyD^'n w^): ^y^a iitn D^snny: 
Dt3"i3 v^p D{<;n iy ly^syn ,nyjyjjny3 k dh'-x 
Di^nys nynx .tynj^n nv^ to^j ,lfc?t3yi t:^j 
"i^f V2V'^ pn pK Dn^N Diy^mys {\:i:vp) 
IV nyn>N Dnyj ,m^nny3 ,ny^^ px ,nn^x 
{<Dy!-n ytD^^' n pi< .ix:yn iyD3{;?t3 pn 

l3D^n m^n ,D11t3K^ P^P "Ifc^S D^J DDIP 

t^T T^t« t^n^n nynx ,-i{?n y^^nj t^^p d^j tyn 
nyo^K lyojmy^jiy px ^ytD:)^?•l1t^'y3n{^ ^yn 
pK jyvnyojj' ps m^D^yinyn^K ,ny^^ ,I^o 
,iytD3i?D ytoDts^y pn tic ^^ik lyaynoiyQ 
-D'^nx .|y:ij^nnDiK n^*:i{^T nn^N ^^11 yD!^y'n 
t^ny: ,nyt33i^t: ytoDD^y pn ps ty^yntoy:; 
D^{< ,D'i^nyQ D^o ,xo^"n yto^s?: n px ,iy>^ 
Dfc^T taxnti'jx .s^^^yntfp iv ,y3{?nQ yovy^ n* 
n px t'ly^^ PQ lyn^ntoonnx yD^^T't^xjjiN 
•^n lyey^ti'Dn'K pn px nmtDti' n pQ t3''^v 
>>3 ns^Q DD1P Dy m ,D^jyDDm n i^n 
■is^s snsn ytJ^s n px myii j'ny^Eopyti' 
ly^n ^^ix ,Di^ny5 px i^y^ ni o^ynti^yj 
,^^^i^tDSJ n^J ,njyDip ^^np:xns ^fc?i yr^n 
"lyQ ,t2^^ijyT{?^nyQ ps ycita:^ ytovy^ n iv 
jy^nj^vyn tyjyp iv nyn^^^p yiyn lycnp 
m it^Dyjjt^ ,px ,D^ t'^y^^x wi n nN*2 
-iin px \^'?VP pQ t30^iitryj3{>' ,yt3'^^-nytj'^3 
}^T .rnn D'x^^ymj^p iv iv ^n \vt2)P ,"iyj 
jyonn yD^^n^DXJJ^x dj^i t^>^•Dt^'3^^' ,nyny^ii 
nt^Q t^Dip Dy Ml ,iK3ny px ny^ ,r^ nyn ps 
yto^x n px tDoip xcx-n D'iy^5Dpyt;> px 
-3{?D n Ml yjyvD y^^^i^nxj x i{<:q xox"n 
-i{^p .-^n iy:y:y:y3 tynxn oyi q^o lyta 
-jypip D^j ,o^^v yvjxj n nt^n v:i^vi) ,x^^yT 
-yn DiyMnDyj ,^^^p^^j tyny^ t>x n dj<;ii n 
^j^T ny t3{?3 lyoynyj px lynxs in>x jyj 
DDDy^B' n 1X3 lyDoyiw ynn^x V": ^mo -nys yD^yii ,ntj'n^ "in^x p2 lyc^^tj yoDjj^x 
-1 px i^i }?T^x ty^^n j'ly^sDpytJ' ^n ly^ 
Dyi pc Diyjiyyj r^x ly^:? .xoxn yo^x 
px ,|y3yjyjj;>x to'j ^n toi^n ix^s pn d^^m 
nv nyDsyt) yiyto^y yrn pD jjivynsMx n 
Mv ny Ml DynDj^j .nnyn -^j^j on^x tyv^n 
,-'yD3yo v^iivi'?]} n ly^^'Miv nsi^o t^n d^^^hd 
"MVi yjyvD X lii^s XDxm yo^x n^ px tamp 
Dy.-i^yM ^ixj pQ rjyp nyn px x^^ymj^p jyti^ 
-:y.a'ixQ c'lV'BDpv^ t^xn^^jx ,Dnix tD^jyin 
-:yr^v:x .[y't^c^toti^yn nnyr x ,x^?yTi{?p yT^^> 
V'?VT'i^ ,yr::2xmnxM n pQ nytapxnxD \vi 
lyn px .iyD3{:?t:) yt^Djjr ytnyDSj^iDMx px 
n Di^ii'ii'^n jnjiyD^p t2'j',x^^yn{^.p d^^m tD^^v 
px \:i'i''! ,nm^' p^n nn^x fyin^iya toj^n 
lynM^nys t3t;?n n dj^m oyn tiMx DiyniD 
IV MTx Ml \:>'\v^p px ,y2y^^ Diyoxa nn^x 
.D'luix "lyjyp^x in^x [id OMin fy^y^nnyc 
D^x D^yotj'iyQ ^ij?: jiq ji^jyp -lyi pnx tooip 
-DMX "^ni ^Mi; Dj^Mii (nni^^B x) nyiyijxM x 
ny .'\VQ:iV^ on^y^ lyt^Miv n^D x lyan 
jnyMiD MTx T^x n onxM x^^ynnj^p tsjyna 
nn^x pQ yDxnix n nn^x D^nyvnyn n 
D^yto^^nyQ r?x ,^i{^: ps j^jyp iyi .lymo 
px ,in''X px •^n t:i3y^;^iyQ ,Dn:i^^Q x d^x 
^{?T ^1^: pQ rjyp Dyn ly^xo lyp ny ,D:i{#r 
Dn>x t3:{<;r n nynx .lynt^n njinn in^x d^d 
DfcJiM 1x0 dyn D^o "n: fynj^tn niinn tsyii n 
nn^x Dnj^'-Q ny-i tojy^ |xn .jyny^^ oyn n 
•^n fx x^^y-n{#p px ,^1^^ px uxn pn n{<i3 
DJ''^Mi px Qn:i^^s Dyn nay^^ n rx ,ni)n 
:njypip d^j ,Dn>x to^n ly^t^n "iv njinn p'x 
jxn .in'-x oytanxiny dj^m n^^payiJ^ n nnx 
Cit.1 fx iy riX ,Dn:i^^Q nyn nn.-'X iDpynDiy 
.njinn iyn}<;n ■•n px i^ij^t: ps :'2VP lyi 
,xox"n yt:>!'X n px yjyvD ym toxoc'jx 
Ml ,n{?s ""ly^ :^jyp„ D'ly^SDpyi^ t\s tamp 
"^n ly'JDie' d{<;m ^miv iv ij^a o:i{??ty iy>!^ 
px ,]i: laj^ x^^ynnj^p lyoyj jy^^ti^n ,in^x iv 
nyi njyinyM ,35^ ,:^^rv ,'^n to^t^T nyi'^^K 
Dr^Mi ,DJ^M 1XQ D^j D''Mi lya ,*iyD>M'iv 
jnynti'ivDMX ly^ t^fc^n ,iyrn -^i^: .f^^x 
px ,^nyixj "iyc3{<;n t^n ti2 jn:in^"'^y3 n 
.iyn''?ipy;j''nx tav^x -^n ta^iin iy tMn ovm^^ 
nymx ly ts^t^iD xdxv ytj^x n px lyntj 
Ml jEix tynyiix nx;i n pimx jjirn^^^yn vvi^ 
Tx ,o^n''D iy : ij^q Dy to^yD:^' lyaDpyj' 45 -lysopyty ]y:yn ^xdd^xq 225 ?yjyvD 

n ''■'3 lyoipD^IK tO^J ^{^T DJ^T "I^'-'ll ni 

SDsm ytD^s n fx ,iy^EDpy:^ |iq nynny^ya 
^•n lyjyn^nny , nitons y^^ii pt« ,'^iy px d^j 
r''N !s»{<"n yo^5<; n .nysopytj' pa noij lyn 
pK ^^: cjfin n D{<;'n Dyn d'-q lyoyn ,^d diip 
Dyn pa ynyDpNnfc?D yj^D^^any^^x n^*J n ^n 
-yrDjyny^ d>j n pa px njj^oiy ry^^i{<;s 
nij lyj^n v:^^]:^) ,nxny jix nytDo^^^j y^no 
^■- ^i^n ,DjyD^niv ;i<nj<-n n px ::)ivn^ ^ 
113 "iyt:pyay„ ytj'^b'a n id^j sDsnn yo^x 
yrn ,{i'^jytDD^'n n px iyci'nj{<;^ao"nN D'ly^^ 
yn^^tj'jyDJiN ym y^x ps ,y'? nyn o'-n n^ny: 
ytDjynj^j pa \v:vp^vi o^i pt< jyjji^ytotj'nya 
r^K ,D^i3 ^yi ; D^jnn dvb)v> n px ,Iyt^'Jyo 
-i^t3{<:j iyaxaj^>i< lyi j^t sDN-n yo^s n ps 
"i^y^ pa -iynpNn{«tD-iynjynnn-!iy^tD pN iht'? 
■pj<n^3 ny'o^u px nynjynnn ^r]]!D ivi px 
1^3 jy^nya yn^u ym — x-'^ymt^p pa nyto 

.pny^EDpytj' 

yf'snj^o n to^n jjx^pj^^x px ^rMir^ px ny3 
ny^EDpyK^ ^in m nynt^'iv nv\ pa jjnymi^a 
:^2V? lyn ct^'n Dyn dv:3 T'^oyj -^n Dnjy n 
ynytD^y n pa nyjyo n D^ynyn '?'\i^: jia 
^•'2 DJ^ii 05?D:j':fc? ,x^^yn.x,p px ,^ynDynt^• 
pniv D^jyr ,Dy'jin'iy-i n Diyii ny^2Dpyt^' 
.|{^int3 tyto^x pn n^ix nyoxa -in^x 
TO — .IJ^^vpxnyn lyn pa :iJipnyDjN 

-il'^N ^an::? 'Nt:D'7Nt: .lyiscp^rtr "i:?3in p'anp 
,c:-iy'?pijr ]ik "ii?t:'m n«J any: ly .I^th ra'O ta'i 
-yn ynn^N )}bH ^'b^s m ,i&in iyi'?yT nyi ^n» 
iy TiNi .1P"T "ly'SDpjrty ]iB lys'ts yjDDnn 
-nn ,t2y'70Nn ,N'7'7ynit3N : opiip t2'j taynipNtr 

!•'?« PN NJH' ^THNCIin ,p'K'?'ity ,NnaNSKy'7p ,D1Q 

/NtiD'i'jjt: U'JSNT ,iysita D'TSDpytr j?'7n .yiyiiN 
lit taNt:tyjN lyitj ,J?nynJN ]is ijrauyj lyi'n 
lytN'? i!J 'IT lircDJ'j'm dn lyiN ,iy"iyDi'2.n'DMN 
-nys y-iyr lis lynxiTj;; lyDNcyn ipi't "t n> 
-"lys ,r:ytt*'Dyi'7Kpis ly'scpytt' 'u taxn pyoNS 
-yn lyn ,siNt2D'?NS .tain'&y^iyn'N tin D'm -yn N^^y-nj^p — [{^^y: dh^x jyn^^n >n d^^ii 
px ,L5ni ytooyu i^^t pN lyoxa in^x myjyj 
,Dn^N IV lyjypiyn iv lynyj ^^^j, tj^ ^ni 
,pnt5 IV D^j D{;?n nn^x nnxi |nq -in>x ly^x 
n .nyt^Na jy^xntj' nn^x lyjy-iivanx d>: 
I'l^y^ pnx tDoyj px nvy n n^ix p^x jonyj 
,r^N n nyii dh^n njyj{^T d^j ,rnn in^x f^x 
IV r^'iny^D^n tooip i^y^ .nn>N DT^^st^* [ik 
iy lyii nyDDJi^D n nn^x D:yia |xt nn 
n^y^ .tony^yj nynna iy Dj^n nrs ni px t>k 

: Diyaojy 

i:« taiyo-n ps p^n n t::Noj;;! u^xn ■])« ,j?DNT-nK 
n m J'siNn-EU ,notrj you ,n ]in ,i];j."n 
-piN iNH TIN "lyii'N ih: ^intr tsDJ'm ,t:D'2 

."lysnn 
: t:-iyaDjy x^^ymj^p 

nnxn ,y2N:T-nN n ;p:nt tn "byn ,:!.'EnNis tson 
".'?y:tj' MTN I'm tk 
-yj D{;?n ny o^^n r^N D^nyvnyn i^y^ px 
pn r^N tovy^ rx px ,^vt:i:^vvi v^'^t iia |yD>^ 
nni:D dipo x lyrayj iv l^':^xn ny:>vj>>x 
n tyii Dayiy:i jyiiyj D^j^n o^^n nj^p nyi >'i 
.tj^iD niv |y^'\iDnixiya i^^ax Dn>x '?^\ 
Ij?onj?jis TO t:jni u pj; ^jnt ,-iy2N ]j?n„ 
y*in'« pK D't2K:) pu dnt tayn ,y3yi'7 ti'o 
".uDiymys ]iio U1J -ijriN .O'tryo 
pn T« ,iy:u nxs D'm t»„ .xp^ynxp 

".ysyi^ ID 10 lyon^JDMN in t:yn nya-NQ 
-:pyp ta'3 lyoni dni itaDjyp ni„ : T^y^ 

"? "ir--«"J t"o in 
t2'm u'3 ^im ,D'm tn„ : x''^yi"iKp 
-y;! raxn dnii lytiNs « tDNny;! "px snh lywn lis 
n m tary'TB' nrw t:pjis u^jn-Nny;! I'd ]yx 
ta'^Nn T)N ]j?n ,int ^in'N ipj;:! t'^yiaNnj;:! tiDjjtn 
-y;! is^jjn !>« ,2Np ]yDim p»T inyt cjjypyj in 
".iyjpj?;y3 IS DH'N ii?'jp jrinD einx iy2Nnp 
nnwi ,]"T £2'j lyp dnt ! p'3„ : Ty^ 
•lyii'p yi'ip tjt2'5 tjTi'u ta^yn ijrsjNj ij,n px 
".ya"o m DN.rmj nm 
-i2f y^N taii n^'in-^iTKiyB,, : x^^ynnxp 
yin'N £inN ti'rN-s n) .y^'j^N ]^B ni't n 3j;i^ 
pnx p^p pyuNS ly-iynu ,^0 i!f pip (.j?':p 
".ir-:^:: r^^yny; pn p; -^iK p,a 
Dy„ : t2J{?r px in'-x Djyp-iyn nyoxa -lyn 226 IDSJIplS K""! 46 OKI ,:iitr2 TN lyan'?; ijtt /'nyjitt-D,, ns yoyi 
s\H Tcpi'jj?) "lyay'i; its lyon,, n ixa i:;:it 

j;Tn lis i:?':inNn n ins Dnxi'i'NT ynajTrnta ly^ 
ys:N; CNT iy2N ij?;i*p to .n .t .n ,DyjNBi'7ia 

tasyi T'3 ipxn to dnii .lysyTiyn'x tan nn 

ps tijrn^iyn n iyay:i lyry'? dj;t uyn ,iy3pp 

.lyscpyB' nya'N p'tanp o'ined'^nq 

^Tg, — ytasj;'? n ijyinyn ,r::iy .' lis tasyny^'N, -jii« lyT TIN /NtaD^Nu tD;-NT ,eiKit:D^Ni3 nytaonn 
UN .I'lyEcpyty "3 lytapxiN^ iyr''7ni::NJ "iy;i'S 
-TEDpyti' n„ "j^n ,DyT ny'jis ny t'n t'ttunj 
ytyi-iNj TIN lyifm y^ns d'o ^is jixisty yir 
113 -ji'j-iitD'ijiJTN nTN lyj'U yr'jyn ,iy'?'nom 
niQ uu inyT tt lyoxa ,yiy^pN-iN2 y;in y^N 
-yaiNTiys iin lyta^m-iys ,]yB'nyonny2 oyn 
".eiN::DD'7NS I'-nr'ty ayn ns ny::piNiN: oya 
yAN"is n lyiysaiyiys n tarn 'Nuo'^Nta 
IN ta2Nry;):N tt ^nh ta'?yn ysiNJi n diiniii 
-isy ):Dn'i'!}^ N T'N DNT TN ,DyT ta^o ,i'iy'£Dpyty 
ly pN ,ta'7yn lysiNJ nyi ps JioipytairjN ytj^'oyn 
N m iy;ii"n'CN3 ytrnNtaoin ps m'N.-i wiyia 7 

ayi Doip iy — yanyi ins ajnytaoiuya yta^N nh — "2a;n„ -iity nyi — inN' lyammpiyo k 
lyan'mina'-mo lyn — "lyao'^N'SNO "yai'bTuNrjiN,. nys — .m^n is sintn^'Si DyjyjiiB'D 

.EN-iyta'^ iy:yTN':yj!3N in — • iNo'jiNp ! nyt^' yjin'^TD x pj^ Dnyj dv ,dj; od^m 
•i^^jD m Pi^iK. Dj'^tj'ny 1878 nn«' dsi 

-lyn fi^ nj^'^Dii ij/ti'mv piegxp lyj^ni^n lyn 

lyn "q^^ijy tonyn, ,NJv,y^s ^^3 m^SD y^n 
-ya i^tj'xs tvSODj^ lyri'^njanyD ly^^nv'yn 
n^sn pK ,nyt3JiN "^n ta^j sjiw^b .t^jyn 
T^N "inj^^ Dyjy^ pa 2''\r]2i$ px px ,Diis'p d^xd 
-3V ! nxniin. ! ^y2i^:t?mj? px V)^ ]vd 
-n pc "^'^D X pN injyns^nn ,^yirt3£i' y:yt2 
Dyooi D^N. rynyr .di^i y:ijr tj'^'^nyta-^i'^D 
NH fi'i'iN (rys nyn) ypi*^D nh xm Dm nrs 
•lypiytD NH pa bvp 
-'^^Dsp nyn nm ps DmsDti' j^t px 
iv^'pv)) ,ny ,iyt3j''j lyi dvb tsD^xa nytj^ 
-DJ?j pN nyan^-i^a ym ,'^n ony^pny cj^n 
Ijjnnt: D'lynys lyr^^^n oyi n^iN iy:i^J?Q 
lytjDyriayDD yrj^yrj? ista .n .t ,ii?3^iiyajiN 
! 1878 inj?^ DJ? 

-jyo .■n^''K \vn n'l n.^ih 
,-in lyror'n Dyn p& lyK' 
D^j "^^N lyii ,nynjy3 n 
xn pa ,pinjy2 x xm, "inyD 
-D'^i Dyi PS. ty^n^ay: 

D'''^ y:!jr yti^yn^x-ti'^Dn 
Dyjy^ ps nji^^tj'D'n, ps px nj^^Dii px 
-an ^>n tonyDtj'iya lis ? in}^^ ty^mmpiya 
ps IIS nji?^Dn px„ ' ;s?T "^^K lyn :J^t3 

,T^D nonO ,JJ?T ^^K Dt^ll "l^K V'D "lJfe?,^5J't3'n 

ps tany^y: -^^^p-i^i. lyit^n ,nn nyjy^ pa 
•^n ivn pTa sn ,^j^08 d^o mno yT'n 
.^^m sn DJ^ii' iyj{?T 
? inynK'iya iv dj^t ^^^k tvo t^^^ i<''ii ,"iJ 

"Dt^n N DjyDDj'^jyTi ,n^n lyroisa ,iyvjfc?j s 
nn>N pN ,t3^snrs nyi d^d jjijd^^x yro 
ntj'aiK .D^iN p^^'^s yani^N D^l piB' ^n d^s^d 47 ■.|j;::ny:''«'iy yK>"'tDD^^«jmt&^T 227 -ni inj? lyn^Doynst DitDyoit^ inya d^j pi^ 
DiJ^tj' in^x pK t3n,yT NoyiJ? px ,n:b't3K'nyT 
yrn ps ^pd^shj^p ikiIi ,^d^-\1 yn^^t^Dnw ^' 
iyt3:j;e{<v,:i;3„ i'isq net^nyj lyiyii onnn 
D1V t32t^'D^yQ /pD^^*r,j?P px "^JvSt3E^'^y^^^^ 
nyi iy2{>'n i^» dj^ii dj^t toy^^vyE^^ns ,DnD 
Diyn lyD^m yD{<DDp^{?2 yom^ ^' px Dzy^ 

lis njsi'^Dn ^^is ris p^N to^o ,1^0 pN 
-yn-^s^i*j?D yt^'o^n «n nnx yiynjvs xn 
pa nyD nyn pn i^ oyiD iy;ynp ,y^toji:ip}:?o 
-oyDD^^j nyn ^:^^*^, oyn ,tyD^nQ px iJi^myD 
: "yoton tyon^^iD lyi njis nmis 
-^ti'nyn. ^yiyn on^nns ^sto lyDCi^y nyi 
nys^yn ,n^'ii3 oyi ,n^yn^m lyto^b* Dyn lyo 
-yj |y2{?^D:y lynne nn{<;^ ro^m n^o r^x 
^nn^■1^Et^' tyny:{^^\n^5<n^yT nyi p2 ]V-\i$)^ 
\2^n px i^rsny^ iyo{<:j nyn nyD:iN 1848 ps 
tjn — m»2n^D >m ^nn — d^^v y^^j^'^ xn 
-yn t3{?n ly D5:?"n ,D^myi tD:yD^^vy:Dnx lu 
-yjstSNn^-n ps n^:n ><n px m^?^p^ lyrym 
px ^yiyn toD^tJ' nnn^ .lyn^ti'istD p« lyii 
-■'■'I'l^ nyi ,"iytDyE{i' jyta 22 lyn^? ,o^j Dsyit^ 
-jfc? ps tosDjyt^x t^* t^D^'cyj t2iyn /jr lyn 
.D^yn^m lyo^iS ly^iu^yrnyi si^ix nyi:x 

taynjixviiys px ,yK't3^^^2 px — tD{<n^' o^a 
xn ^y^ynt^' ^y^2 nynt? ,iyT^'p oyn 03^^^ 
lytDyptj' ly^yii i^o x^iii ,yt3X"ipt<:Dyi-^X'V{<;D 

nyn D^n nxny: o^J m^^^ti' yupyin n)^ 

.••^01X2 

-K>V{>*D„ nyi D^a "n'2„ r^x pnxr^c^n 
? s>in. liiDpni t2;xT ^11 lyzs ,"ry:y:i \v\2C''? 
tytD^^nix lyp px t::yn ""M'-v ojjn c':yo lyi 
pnxoD"'2 Tiyn .^j^cx on^ D^raix ^n',v ti^ix 
px :ainn{? xn px yViVi on 'x oyrynjin 
.D^yn nyi px p^tyna oyi ^x ,T:{?^i:i't:^n 
Dy lys^yvi ^^2 ,Dyn::};;p lyr^nyz lyi 
yo^","!: Dpyr y^f-s t:TD:yTyn2yT ly:^^ 
Di^tj' lyDXo "^'T tD':ny: ,x25;?-i^'x p,2 "yc^yn,, 
jyc'^v.v ,p-iyn nyn ps "2xvii;p„ Dy- iyc*^v,v 
ps ,"ts?i p;p:isnp„ cyi piN iyT^p:y-,p Dyi 
lyD^^nny nyi p2 y^?5?T sn t3^y^2':j' p-iscD-^ V'P IVJyp pN jyni^n d^j niyo p^p iy:yp dj^ii 
DD2X2 nyr^^^n -lyi .jyjxo t:^j iv^nv^ 
-D>ia pn iy Dnyr d^id i'ix2 lynj? ,D2nxDK' 
■p^'iii i^:vp .KJitj'-m rytDDxmySi r^n- .-ij^^a 
-mnt: x tinx ly^nvyjonx ,^yiJxnyn{#D 
D^)\ ,^yn^^'t3 Dyi Pinx :.njyt5ixii ,Dy"i2 
: t2D3x& tyt^^n^n x pa -iyj:ya y^x Donyj 
,iy v^"?]!)) ,xn p2 nyj^'x |yt:nD x i27]v^ ny 
.lyo^j^T'yj px lyiryj D^nno toj^n ,Drs 
Dyn toi^DipDn xej^i^^x n:yinyn px 
iv^^vp nyi) ivn'p'ii' \v012 nvi p2 d^d 
T^x ^y^3y:p y:>n iv Iin^x oyn -ds^ii ?n^:D 
-^}?:^'yj ^y^2 Dyi p2 px (! lyaipyj n^j iy 
tt^nnta dyi ti^ix tyomy nyn ,102: Dyjyn 
"^n to^jx^nyn jy^^xD^x iyDrj'^xny2 d'ji2 
PQ. ^yo^no X ^n ^irx x2X"i^^x y^^x yrn 
-ye ps^ taiD 'pin'^D yti^^Dn x lyn^yn. ,Dj?ti' x 
■yjD^^x D^o ,2yp yti'^xysi^i^'x .jimyD 
X T^ jyiD ,tyjnx yDiyijixiny2 ,va^'?v^iif 
! nyj^^iynD~ix3 yt^xn a): mio mi* nym 
ti'D^^iDxr xiyMi toj^n dj^t ,1: ? a^i r^x oj^n 
t3^n^2 li'D px iy'r.{?2y-iD nnx |yD{?*^'y;o^ix 
-yn ynyoyi: x ^5?: t^ysD c^^n a^^ lyn tx 
,x-iD''D sinx '?]}' P2 Fin;:^ nyi x^i j:iD^n 

-n- ^^mi ,x~X0' ti"''ix ^mxp ycDx^ixc ti3 
-:yc X 1X2 ;:iij?-D::'y2 x rin r^x cj?::' ~yr 
2''in:{<: Dy- ■iji;2 ^x::"D x T'.x rii'^yisiy^i' 
pi^-ix lyaaiy Dl^x .iJ^i-yD jyo^n cy- p.D 
tyD'nr^^^^2-D^-ito ,iyD^^rr-'^:?2 ,iyc^'r, nvi 
: D^^cyn dj^'t .-j^-iyD cy:r,x*L;'Tiy-{^':^XD 
Dny2D:y — ovoxr" j^'^X'^'trp ,D-iyr,'^»">r.y"i 
y;''v:''^x xn ,p,L*'^ Dy:y;^^x ly^n ti",x ^n 
.Dnyt:tJ'"iy2 p.-^n nyt V2'?V'\'i nXisti' 
T^x ^x::'D lyi tx \v^ L\iyr i?x2 px 
tDDirix px .jy-j^vy: ty:xD*t;'-iy2 rt^n 
iyrj^v::c'~iy-i ,v,y^;:yTyo nyrc,?'2 lyi 1:^:^x2 
,-:xn D'px\"2yt:D p,2 -ir,n -iy:y:',c'c x xm 
-y; L^3^j^Ti -iy2^yr, ,ixa cyi i>,2 -:xn ny- p,D 
Dy:yo^:L"y;:^^x ix "iy2''X lyiyiD vjc^: 

.•y:r3 
-^v xn D"iyii "iyn^-2 ux:j?;'2 ys^^cy px 
-X2iy";:ixi"i x P2 t^r-iccny c'i'vy> y^in^^nT 
|y:yn^yn-ny:t>''Vi^j^iiyn iyL;"c^*p-2f'xn jyi 
-X2^;2 px L"t:^r,^>*:x2ycD .cr^n .'jpx 
D'n'i?:n •^x^'o tyn p2 tyr,-it:>:y jyiyii 'porxi 
.I2'ix ty^'^t2:x^J>n X ?inx -:yn 228 tssr.pis wn 48 iNii Ts ,iy:{<;T -iwrv vv'2 .]VWi to^j '?i$r2 
-iyin.D 8 D^» lyrymyn •^n dj^h ny tyn n«' 
-rjyn tasnyj pDiyn D^yn i<n ^t< ny ^x Di<;n 
-"••'SD ,t3^j 03^i^j .to^: ""n Dnn^j ...nm Dfe^Ti 
.p'l^^s n^D ps oy t2iyn in^x \vi 
pK px Dpiy»ynjix toyos ,rnn ,^^t3ti' 
lyDipyjrn^' 1878 nnt?^ nvi p£ n^injs? oyn 
."n^oDn-nsDx,, \:i^iiri nytDm lyn 
-.nt>,' t^iT Dj<rpiya2ni< i^y'''? oy nyiii 
•^^^i^tD^-j Dy^i "rrp„ px "^^r„ pa ly^nyn 
]vnD tayn ny nyi}? ,iyvyn^'Dnx ^y^Q lyn^^n 
Nn lynyj ddmdik d^j t^s lyD tn tynyjiv 
nyD^a oyn. .■!ls^t^•r)^^, px, n^^in y^^^tay 
"ly^^^to&stj'jyDni,, ,Dy:nyn}^tD nyi pa i:^'? 

2')"?} ,fx oy^^yv, ,"2n7]„ toDny; D{<n 
-iti'E'N ,nynn2 ^ya iyni?r,y: lynyn^i'yj ,'^^x 
-"•^N^i^t^iD pm t'lKQ r^N ,i:s*^Dn px ^^: 
Avi^Wi nsnj^t^'iyQ px ]Vi^''?m!i tJ'^t^D 
-^K tDEHKiyj lyo D^?{<;n t3^snj>i< Dyi 
-nj^ Di^T no ^^x nyn{^ ,iyi:3SJ pN \v2Vi'\V2 
"iij *n^x ^yn r2^^i^i{>*D .~\VQVB^ ti^K lyjy^ 
-y:i is* Dnyi^^ti'yj jyiiw rx lytoi^^T rx ,\v:^^ 
"iytojyny:&^iK* js iy3!?yii d^c ,"2::,, lyDsxD 
iy:^^{^0K nyn ti>ix -^m "DyiixnsDxn,, pan 
-^^tj'yj nip IXT Dnyn oy .isix tyt^'^Di^ 
T^N iy ^TK Nm px \i}2V'? D'njj Dyn Diyi 
iDio "lyi T^N* t3{? .T^x ly D{?ivD}>n lyii^my:! 
: D"ip^^3i5 D1V Di^oynix ,'?2ur]' 
,nmvn-pi:»iVD ,ptrivn p cs"? i'7-n 

IV ,iy2n"i IV ^nx oiyn — : ti^yn^x finN) 
tDDiiQ xn Doy ; nyo^'ms dyi lyi'taxi^Eopy 
"IS ly^'x p2 toDnc xn ,tojyn yiy^x pa 
-JIN lyn ,v^2 Dy^^x jnyjD^ix nyii ixt ; d^^i 
px lyD^ysnp-iya nyn d^o ,iyDpnnyi 
.(n>3Jj y 5' ^ 8 tV'iyii' Wpvw lynjixiit^'iya 
-i^'x^vj^'D lyjyDjjsis^ti'yjDnx •^}>*j lynt^ 
."nyjit^D,, n tosyn lyn^yroyn px t^x tj'^DD 
y^^x t3yo3 ,'^y^p^Dti^ ny^s ps D^ytDt^'y^ xn 
ny^^iv D^j rym .ryiyiii iv tovyrnyn^xi t)-iyvj 
D1X D^xsoyny^ ixni.ni^yDyrnxnyo'^yiy^n 
-pni:tDjy yj^DD^^^ xn p2 finjyn x lyny: iv -nyii — p'^x -^n t3D.n ny x^n — ^v'??vt^ 
"ly^oyiB D'njx^jjy ,^^yxnTn pD^jn 'n njyi 
yD'nnn-^yn pn iv pyii'X taii^iD ,nyoD^j^o 
px, i^vB^'i ^yrrx tyny3t3x^yi oyi xnxt^pni 
nxsnyi- Dxn^ "xn:^x ps- rnyT^^p., '?v^'<q oyi 
DJ^T ,n^y>2iD:5^p^3 nxn: ^vqv^^ ny oiyn 
■nmy IX "i^n D:nyny^ny toiyii ny dd^^h 
.ivp'^r] X Tin typ-n x xm ,r.'\2 
xr:yD tyrn tytoxo:yox xn> ntx px 
-j{? iiv)) — jJimj^oyj^xD lyn ti^ix — xon 
px ijnxQ:^x i'lVP nytj'^jxBK^ nyi tysnjy] 
nyT^x '^}?j Diynnin 1yt^'^Jy^^xt3^x ly^^j lyn 
n^ia X to'o tyaniyjjx ."^n' tsjnjy nn,x^ ^vi 

.jyto^ltD IV 

-yrnn^p^no D'pixoD^n myii fc?T px 
Dy px ;^t3~ixD lyoD^^x^Vi^D xn nxs rv^ 
50 ^v'pp'i:^^' X tyDJ<:2nys. -^fc?ox ta^o lynyn 
oy ,yD^^:yD y^^^ny ^n lyt^'^iiv ,iy:jiD^^v 
-{^mya tynyii oy ,|yj^^xnys lyoi^^c^yj lyiyii 
(lyt^ystJ') nx^{?r px ly^u jync'j^nn lyt: 
.*iiDxnyD^?-«nEoxp^nxn 
-ys t^x Dr^Kny tD^'-v ym^yrxn diix 
x^^Dyt,. Hi pa ^VD): lyDony lyi jnnnyo 
y^^' X ps tyo ti^yn j{?d y^x px "x^^ii^ii ^x 
X pa ,iyi^Dnxo ny^^j x pa oxnDjyn^yn 
-yja^ix T^x nax^on /^jjxn^ta p^tjti' v^: 

nyiJixii X .^'pvn Vi'^V2]:^ x ,niv^p3 
-^y^a "^n "in^x Djyp dv^x px ! ini^^ nynxn 
-yj "in DJ^n oy x^ii ,iy^^yt2cnj<:D v\^ ^22^''? 
px ,iynjyD:^oix yn^yrx nyojix jy^n^c ono 
-^ntr lyn xm ,ixa-n-i2n nyjjr x yix^ xrx 
n^^v nyjy^ iv t^x lyjjinyjrxiy vtV'i ps lyn 

.|yTyiiV3 
* * * 

-:xiy: ,iyjyi^DDyT ps ,t^x D^^mx xn 
\2^r] \22i^pv: J^nn tayos ,rDyo^yjyi jyj 
-jy^n ,^^ni DS-nnnyTX ,rjynyjrx "^n jyo 
-J1X lytj'^Dn X ny3{? ^myn jyo^na px ri 
D^^prtoynD yD^^pi^ii p^p \vn Dxn, .txntonyta 
t^^j ni3''''ti' VP toj^n jya .n .t ,t2i<nv:i ta^j 
?i£nxp lyti'^to^^j^s jy^^^pn^i nyn d^d t3xny:i 
jyiyn, .ijx^on ps o^^ .njx^tJ'to^n pa ti^j 
jyo Di^n- Dy^x lyiiyj px lyn^nt;^ px tyry^ 
~\vi :n:viV'] to^J "i^?^ pit;' ,i{?t3 u:ypyj Dt^n 
-y:. ^^>x nxa n^: ,t^x nrna ny^^x dxiii ,pa 49 .yy^jinyj^xny vtr^t2D^^«:mts'T 229 >n m nyi^ns ns pyn onniyn ly^^j^i 
-n>ns Dyi D^{<v,yj n^D m^^ tjis jia lyony: 
pn ta^D nymr nyi ,021^ v^^ I^^t d>?o jr^ 
yj^n D^o tyoy^ nyn ,iyny^ tyoyixii jy^^ia 
Tin xn^ Dysy ,Dnx ms tv^^jn jix Dsna 
px lyDrii lyrn^'-N p? id^d ,sii{i'3 \W2 ^ 
lyDDis N ny^^iv k^ii nnyn d^j r^s d{<:t 
n^D lyn — -in'j^&jyto^^t^' i? ly^^iv ,^>^'3 
Djyi isii ,niK D{?i toprnp i^n ,d{i^t lynyt 
,TJix lyti'mv lyDDS^^iyns oyi ^inx dj^t 
".■q^^jyDJis jjin^^inya t^nyi^ i^n 
: n^D 1^ to^j^T yjiyn px 
•^^N nj?n tyiyntj'yj ds^t n^n ^'n r\v\^2„ 
nyni? n ,"ix^iDnynjs ^'pv^'^vi iy^^^& yj^^o 
n pK lyintJ'rnN nytaiyii yrn^yrsn DD:yp 
nya ,d'^^ yoyiJ? y^yit^^tj^nyQ sn ps pynx 
«n pD lyiMi nyn Tin topmya px iyjj?^£>' 
^m ^m^ nyns^K is in^^ nn r^nti^ .yD^n 

.lympi^ t3^j ny^nyn yny^n 15; iDoyn 

iyS:Stj'y3 t2t?n oj^j t« ,iyj^^ s r^s oy,, 
T'K Dy ;Dnynyj'j ^i,'' ^^ pN Diyit: 
D"P3^n Pins tonnyj t^« \:i'?V)\ n tk ,iyr^ ^* 
tyo^p Diji^ xn ly:^^ |y:{?r oy ; D^'-poynj? pN* 
ytj'^ss to^D ytoiyMiDiya xn lytsonnD ps 
•r? fyj^n ^n ; lyjJisynstJ'iyQ tix jjijc^^n 
ni^n pN rn„ : p^t^Q div iy:{?T djj^i kh onyj 
pi^^n 8 lyrcyj -^n tayii lyoj^to Dnsii ps 
iy:jn oij'n sn tyj^n nyj^i^^ ; "IVs^t pn tnt? 
lyi'^T tJ'^KQ ; jyn^n px lyn^^^ ps n^nn^ xn 
-yv pD ty^^^ss \W2vn nxQ lyna dj^ii sn 
pinx jy^^xtot^nnys ps ^yoD^n ps lyD^nnyi 

Tiy nyi 
,t2i^^f T^s oy m ,p^{?B pn :^] ps nyj„ 
ly^j^T ps tiJ^^t^ PD lyDsmy ly^^j^r ^n ts 
,t3^y'ii nyn nyn^s dd^^ lyD^nmyS' lynyjoms 
-nn ynyn t3^» ijsn ps njsn njyn^ti'nso 

Ts .pv'SSi pni asr .nyp^ya^ yiynj.s m lyi 
tis lyrr^ pD fi^D s ly^sD i^; to^^v t^s oy 
pD jyny^ ps y^vsosi^sopy ps lytaDjymys 
:^\ .jy^'jyD nsa vi:^^ s r^s nyD^^yi^ ,am 
-nmyQ ^n oi^ii dj^jt rs ,to^^^ yn^n yrn iv 
PD ruyonyji^ ,p^i?s t v 5f j s : oyi \iv'^ 
D1S 11J ,iy'^t3 T^s nn^s djjii r^'s nn^s -yn f^^o '^nnyn t^s {j'^DonyDpsisD ps 
1^2 "n^s QjHi ,y:nyn rv,ii^ nsa jjnycD^^a 
-Difc^Q' nyi djn ,Dn,"'S ps D'lm ,D'm piK' 
ni ps DDSDyj DJjn, D^yii; n lyD^yii, .cnti' 
-jsnya |yny: jsi lyrn Dj>ni pnsi?^ rvnya 
Din^Eyjjyns rjis D^jn ,DnD o'ynyn ^j^j \v: 
ps lyyn^s yj^n ps y'^vi*^ nvi ny2ns D^ni 

•ly^t^yi^s 
D-isip-ist^s ^^n"p .nsanyi dsi t^s t^qs 
,DJ>?^yjiy3ns lyny^ d^: iij d^j yjiyn r^s 
ps oyr^p pD D^^nnyi d^: i^>2,s pyic}^? 
-"•na p2 D12 Dyn ps t^s d^i ps in p^o 

.yny^-DD^^n 
moynis ,pn t:^j ^s?r a^i s'li nysj^ 
Iyt^'n^v nnytoy^n ,nns nj t^"c ^^s is,n 
-^: lyny^^ pn ^^s pay: ,D^3n3 yo^s yj^''o 
ny .Di^DJ'^s |yrD3yo pn "^^s pcy: jyo 
ny^^yn ,^'nny'^D vd ,£^'S"^IlDy p^» t's 
,1210 Dyn Tin jyii p>» nns -^'d D^>^:y3 
•^nn ,inin lyty^ioD^^sD^EsP lyonn: cyi 
PD m\ oyi Pins pyusii y^^s -i>d lys^yn 
lyt^'-'toD'^^s^vj^'D Dix Dnvn |yt^^DD^^s"J;?ya 
n^n lyn d^s ,"nsJJSiYs d^s yDJSD ,iy:3 

,nijnD y^^s pe^ D:si£i t^s di^^^nsD dsii 
D^o yDJS» ,iyjyirDJsmj^i2 sn ^>n y3:sa 
1^3 pmo yunyoD^^'yn pD lyDjyonBors 
-Qi^n ,T{^^nt3i» ,jnjyBy^{j'3}?j "^n v^^^r^ ,y] 
toyii "iniD lyn rs njynn^: d^j ,r{^!?D:jiJ 
...piiD s tyonyj rs oy lyi^ 
DDip ,Tn "^^s yD^yn ps ,nyJ^t^'o lyn ps 
-piy»sns "^^0 DDso ps Di^nnv ynyn n^o 
y^y^D }^T jyj^n jyosnti' yrn ps ts ,nsT 
iyi ps lyoip r^Ji^ Tn lyjyp yD^yn jyDsr 
ny ny .p^{<!2 p^» nss D^^2is-Di;ny^psns 
D^s msj„ pn ps v^^VQ^' v:v' i^o Dnyjj^s 
: t3Js>*T "ly isn /'fsn::' lyo^n^ 
r^s jyjisny: ^n DjyDDr:yn lyD^^j^nv, 
-i^» lyD^^j^n 1ST ,i: jyiy^^iys i^d D^i^n 
lyitsnso ^n sm inyryjiv D^n lyn ps i^i-ss 
,\vi^'2Vr2 ,1'^ ps D^iy-^t'njm Dyn d^o ^n 
1^0 jyii iy2j>* .jynyj ^mo pitj' ^n lyc^^t^n 
sm ps ly-iy^f'iys n^o ^y^s ,^y^D sm tynyr 
jyns lyssnyj ^n ts ; psiyi iyD^:y: ^n r^yn 
lysisnyn ^n ^y^ssni omn inyo t:is ps 
nyTJis lyiyDtj'iv ^n ts ; lyrDoyT iv '^n qi« 230 iDSJipi^f «n 50 -JSP no m^t: v^^'pQV) 'ntjtjnjj^p pn 

yDs:D„ 8 Pinx iyn:ip V2''t snv2 y^'j xn 
pi^iN ,\v:i^f y^^yrx yiyijs ps "yisj^ji^pj^B' 
\vwi jyj^n ,nn.i$n x t^n trta^^D lyi yo^yn 
-JS2 ,iy^pyojyTny3 ,ny^n:ynjyr-iy3 lyo'i^ 
.D^ro ynyijx pQ D^^^s-np v:i'^'\ ps lyi^P 
^j?j lyj'n Dn^{?J"ix px Dnyt^nxT xmi ni^ 
lyiiy: njjj^tj'D^n ps D^j?Dt?"i nitj'yo y^^s 
-iyn„ ly^^^jnynya lyn r,H .-qy^ji^^D! yjytD^yr 
DiDT^^j<^i*{?D oyn Ds:ny: or^s ti^^n "nyjsn 
ISs'o^i?p toj^n ,nnTD x tor^Q oi^n i^ x k^t 
njyts^n&K'Dnx ij'tniip rjy^i to^j tv^'^^v^ 
pi'^iii nyoy^n ytJ'^taD^^s^vj^D nta-n^stn s 

.jytj'-'D yrn 
t^'p'pi^)) nynyiJ^JS Ti< "^^^jyo t^x oy 
yrn y^^N lyii^^iys isik nyi nnx ^p^'d 
tj'jyD b* \vv<V2 nynt? t^x tts^o^sp .ty^^^P 
iSJj^T v'PV'?^ px tDyo3ii:yj lyn^^n y^^t? lys^yi^ 
tyiiyj ^niD j^t^k dh^x toi^n lyo .tsnnynys 

-yj t^x pi^n nnx ^y^&NMi tD^j d'^ii -l^s 
-yn \vmy t^s nynoj^jyp pK ly^j;? ,|yTyn' 
:vi:viV'p pn sTj?" iyjj{v':yjnnx i^*o lyr 
yrn D^D ,ii?» lypjs^^j' ,iyj^^3 nyi 
.("H^^nnj pitJ' T^-'imyDiy) nssn, yvis^i^ti'^ya 
-nx yt3D{<» yjypJiryjr^N' .v^nvii^ y:^n d^d 
-ID N ps t3p^^3y:D^"nfe? tyn^jn yaf'yii ,iyj 
T^N ]^D iv^V'^ — n^^s iy:^2i5i:-:-{?L^D{>'? 
Dj^n ny .nynDSi'^myD "^^^p^^j lyi^y; ^{^'nj? 
lyiiy: t^k iy y^^yii t^s ,m2 n njiinya 
Dy-; pN T^K sn ps \22V''?^VQ ■^^^^lyoii' 
Dysrp OyD^n^A' d':^k "^n tDDs^i) ly^^n^v 

.lyani^Dcy: 
— iy^ny^.ny-1. lya D;y^2 — pN'c^jjtp 
-nx D3^^^ n^js^ ■'■ns |^*: p2 n'ln Dyt D{^*n 
-rn inytotj* tyry^ny: t^n ny ; iy;}?nt2y;-iy2 
ny:"'2^ynyT .■•n«;nn:fc?p p£ p:i?2-:fc?tD pyD 
tojjn ,p?o nyD'^-ij^ns ,nyny2^iT ,iyD^^2yn 
fc^'ii lyriyn o': -y2i? ,^^2 d': oiyny: 
,nDS T'N c{^-i ,t:yi^'^pyj ^n tsjjn pynna 
nyn d^d t^n* ,iy^-ii!!r,:i' ps nynrii ps lyr^n 
-{?D -iy;^Dynt: r<V'V2v:-v \^ !yn5?r,y.* a^^v; 

pn 112 n n ' t^ oj?n lyo crt t:-iy-ijy-iy2 o^j 
.iy:jj-iDy:DM"ist nn t3D'\n Dfc^n. TK — nisn v^'^'?? p^s lynyji^^^jji 

-yp ^n \V2'?]!)\ p2 ,m{i'2j y^y>2 1^2 n j? d 

♦lytJ'j^nj'n ta^j -^n ly: 

v^"?^ jy:^n tytJ^^VD n tx ,''n jj^t nyj„ 
pN p'^p v^p j?j3>j T^s oy ; y^^N ,iyinn 
PN -^^n p'P ,t3Dyjp ps myn p'p ,D>'nj 
{j'jyo srs j;?o'j T^s Dy ; iidsj lyi ps Dy-ii? 
t33yn D}?i lyni^n ^^t^r ny^^yn ,D^yn -lyi s^^is 
yj^n p2 D3n2 sn lyoy j y d "q^j^ : lyjj^r iv 
".ynyiJb* y^y^2 p2 yvsis sn ,D''3ns 
-ois ,D^'is ^^s ^ntj' ! yj-iyn ,yjiy3„ — 
p-in to2{;?^tj' tDDy2 ,n'n yj^n lym Don 
ly'Di^n i^^2s ps TiDtj' s SMI taoya ,p^j?2 
— ".D^: jypjsnyj yj^n DiTs "^n lyjyp^ 
p2 £3Dy-i "lyi T's nym^m ^j^j *ijy2s 
-i^f) ^^s rynyn^s nnyo lynj? ,r\Vi'\^^ yryn 
PS nsTJJS^ IV DiiWi pDy lyi .t:>j ^2^1^ 
iWi'"'? i^s t3>: lyii, ,iyTy^ ps) i'?)iv:i yt^^yn^s 

.nip T's 
* * * 
D^D t3:spy3 lytojnyj y^yo^n s naynyii 
•^^s 3i<;n jiy2Dr:yp ps yjs^ y^sp»?^ sn 
-y3 lyn ps y^vsin^D y:i'''D5?p s iyji2y:DM"is 
-DD:yT ,Djyjn2^s ,t^s ya^yn ,iyD"i{^i i2)m) 
-D:^y-;;sn ps •^sv.c' ^-v> \V))Vi "^J?: ^i?a 
"j^T iyii>* poyt:c' ,;-iy2cr:;*p s-r, ta-yot^ 
C{>*n 1877 p2 r'HsrisoDD^n lyn ^^2 .r^' 
-{?r3y-i-^S''V{>*D sn p,2 cs-njsp d^s ,^y2y3 
.iy»:^t:c' 1200 S'li nyrryv, lyrivyj ,y^osnp 
'T'S lyii lyD^is -,^s p2 c^i w: lyzj^ 
ytr^Difp s iy:i2y: lyo^j^i 2{i;n ts ts ,:^i 
: t^'[\ ^^ T'S pT ps 2fjn TS Djjn .yj5<? 

-■• ^ 2 1 s yrt:~i}>* sn p,2 -iy-i,-!'2 sn 

s ,r2-.yn : lyry: iy:''T ;:i;yry2n y d 
s ,n^{?:ns ; tp:s2 s ,iyo':{<r ; P'L-Lvj'ycj^a 
csi ! nst:'":sp s rsc^sp p.s '*v7:)V'2:vn]:'2 
t's :;i;yr,y2-iyt:^'2ns sn isn ijs;? s ps 
ps ytj'nscy^JjnE s ,;:i:yry2-iyD''2is 155 
! ui{?n n'r,2 pT iy^^i2 cyi 
•^^s S-yiiyi Dj?n 2y>^',v ? p^: /j-djjp 
■^SP jy^yr. I's iy:s;i:^sp ny^iv ? DJ>n -^'s 
nyi p,2 iyD>'2nst:v2 ny^ s 2y^^iv iy:so 
.yiynas -i«2 s nc'2is nx "n'C2n n2DS„ 
-rs p'^^s ISD^SP PS ty;yr.t3Dy-i p2 

.t3:sDy~yt3 51 .■Ij;::nvr«iy yty^t2D^'7«j-ntrT 231 8 ,p,mDMS nyDVi^nmyE x ,2in ny^^j nynj? 
.ny^nya lytj^^^sip^Dsa^nj 
t3J?n ny -tyoy iv oj^ny^ ny^^ toi^n ny 
Djjn ly ,3ny::in v^ iv D{<;nya or^Q niJ ^': 
tjn tDjy^Q ny .lyoy iv Dsny: sy^^ ^P^t3 

N^i\ ,i^nyjjis yti'iDDs^ninjy yj^a^ytxn. 
^yp^r^K, iSi "D'^^Dyny^ssn,. lyj^ni nyi 
nyc'i lyDi^ynD px tovyrynyi^JK "^m o^fc^n 
.snyEj? nyi t^x Wi^'t ta^^j^ryj, toifn^ ^dd^s 
nsi .DjyDJjnnyj. ni tiQ mnrnn ny:^^^^n, lyT 

D^^^2y:jj? n«n pn D5?n ,^nD pD ny^^ssti' 
toDsnyj D^yii' I'^T Dj?n ,iyny^ div yny^^ ta^D 
-^ysjji xn pa jjs^p lyi .PVP « "i«^ 
\VJ2 nv^2 .-^'P P2 n^ynynyi ,iyDya 
Dn^H ni<2 pn Djy^s ,i^^t3 di^ lyt^^n: my^D 
IX ynronynj? ys^^myn po x ,pmn y^^^oyj 

nyn t:s?n ,nyT ^mx :njyDD8 tD^j px 
lyanK oirD ^^i\x pn oan^^iyj niJ ji^tDD^D 
^n to»,n, KOKny: -lyt^'nxnyta^^ lyn n« ^'t^ 
an^s ^11, .^^iK t<3KnyrDy x lyryMiyiDM-i^^ 
j^jyinv iv-^ ^y^Dix onyn^pyj d^j tsj^n 
-38 nss ]vv^B'^> yti'nt^nyto^^ y^^n pN v^st 
ps toisy: tD^: D5?i DH'^x D{?n MTK ,ynyT 
,r^ST .p^^^s in nxQ lyf^EC'-^yji?^ yj^n 
Tjv^iiijpji'1^^2 pK IV i^toy-i ,pnD ,-iy2yD 
8 in,i? lynj? Di?o i? d^o ,Dyvr^2 px nynj? 

nnx nnn « jyiiy: iy pk ^^^nyi px 
.jyn^nti' n^iK nnn x ww t^n ny kmv lyoy 
,t:yn-ift?y: dij tv^jjn nn v^'f ^n ly^tjo pn ^n 
i3^^i?D oy s^^ii' nyj^^Dti' s ,P'?^^ s inj;? "lyn^? 
,tys^vjns ? oy oij? lynyn — oy t^jy^^ nts 
Dy^i D{?ii IV ! DV„ ? lyyTs ,iy3Jir^viy2^s 
,DiDT^^K^vj?D !p:i2o-^yn ST8 pn mv^ ^ 

.•qn tDDSSD Dy &?^V» ,^{?0N K^ii 

IV tD3i^^ D^: nyni?,, — jynyna'yj dij T^i< 

".tnytotJ^iya 
V^^N TiS lynynt^'yJ oy tanytatr i^n,, 
«^i\ t». "n^^K tapip ly "? t^yDt^nyD' v^s rytiD 
.■^i>K i2-iyDt3:y iy nyn ny^yn^'o s nyn p« nyni? ?DtJ'^j i^?: *^n n3y;n 
— ,|y:{?T lyo^niv nyi. n^ip i? t3;y^D ^^Dty 

i'VJS^^v pitJ^ ...Dn^x tanyr nn^s i<Mi d{?„ 
D^j ^yD^^i^tj' s D^js i^n ^ns^ "^n tsi^n nnsj^ 

".tDyiiiSj^yi 

--is^ip iyDJ5?onyi:ynns Dyn p£ ! pnuti'nD 
tso^{?p PK n^{>'3nx ,nyt:nNn : ^m tyrn oyia 
-ifp tynw pitj' T^s p^^^x D};?n .iv^'x ly^iVJ 
-KT PK :nyaDr:yp p>^ n^x ny"; ^^^n ,t^''o 
DD^^i' D}>n .^xnyn^^ ^s:{^'vs: tyiw d^jjq 
-■•^n «n pQ "^nj<D N*n ps V2 ,iy:{?^vpi<yi 
-DNn :p^^^8 3ny2Di^:yp px ^': px .^y^ 
Kn lyti'^iiv lynyi lyj^n nypoN*^ px ^ViiV2 
y^t^nyn^^-^SJj^^vsJ «n PQ nyin^Etasnn 

•^'K pn ^njjnnjt^p o'jsn^'iiip pi< ps 
jytj'n^K {? to^D lyns^Viyj c^spyn :{?o p'x 
W^i^^m y^^^ii 8 n^^x T'K -lyn^yn pyn^na* 
tjtjj ."D^nnn-riEDX,, d'jiq lyo^^mi^D^o 8 
-iy:^'s toyan y^y3^8:niK'T p^n njynyuB' 
-lyn pnsDti^ dh^x d^d ^n "^^k nsjn p^^^x 

.tsnynQ 
D^j "^^8 D^n\ iynj?iiy: t^k cn^s pa djjiii 
D^j iyDJ<;j tyo^o ::2^i^nj?s nn^s ^yn p« 

Djyinyjiy^^K -^n oi^n to2^8tj'nyt:'''3"i8t3^o 
tosni "^ipn.. D'r8 D:n, ,mt2ty k ni vi 
"3^H .tynynti'y: i32i8 ^yt2yEt^' pk nyn,nD ny 
8 pD s^t2 8 D^x ISO lyi T^K t^i^Dyiyo 
tov^K LjmsDti' nyn^yii ,iyyn3yn k ,^^3trD 

.Dnx T^noy^D^3 
,PD^m nn}^^ 8 o:?8 lyny: t^s ny 
nyj^'-v pjyn D-'n lynjj ,3Dyi n* s^ii pisdl" 
tyjii^p nyi pitj' D:{>n p^^^s dj^t .^mjd pn 
t^K Kpnynx pN lyry'' nyn^yii. ps) nyry^ 
-y^n^ 18 pn tapcyj DJ^n dj^i r8 (? p^p t3'^' 
."838nyj„ 8 ,:^':y» nyjyii?^ 
"80 p8 i'\2c: lyiiy: lyn^ D8"i t^8 iy 
Dn^8 8^1 .'^^^^y2^yp s^ii toiJ nT8 t^''^8^ 
lyr-'V yt3rDy^D8Jiy2 8,n D-i8yj t3''j iy28n 
-8d:8 d^j iy^82Dm8 dhi^n ^'i ty:y^2i yD^yit 
-yjDm8 8^11 -lymy: lyiyDyn: v^? n:y3 
Dn^8 t38n nr8 ,n8P V't p2 "lyj^^v yjy^8Q 232 •IDSJIplX S""! 52 ,iWJ?t3 y; ,iyit: s ,iyn^n{i' x iNirr^^iy 
-j'l'ij'in^'n ,nynj; t3>j ...nyin^D s? nj?j iti'&x 
nyj^ni: Kn yD^yn ,yiynJ8 ^d k ikd "^^^ 
tspjytj'yj Dt^n (! Di';ti'n n^^y) ^iti'-iyrnsn 
.D^''ntj'iyD lyi Dn:i«i *nin nn Din^jyir nvi^ Dijn TN ,DiTN in^N t^T^^i ^J?n lyiJSJi? 
lyjyDtjp^sjs N T^K Dr^n tan^isj' iy 0^)^ 
-••n ^yp^Dnx tyro^yj oyi d^js pi< ti'Dss 
tijsiys N nsQ lyiyni' "^^^k D^sn ly .oy: 
8 in^N Dnyn djjiii .tbpo lyii'msij s n« 

! n)D 

-^'? ,|yjjir^vnyn^N ,t3''p3^^tDprs ,'iy^DK'-iyn 
-nys-iy v:i^v)'^ ,iy3KT r^x tyj^n Dti^i — p^i 
pn pN nynii? ,tDiJ nnyr tj'^Dyitjynt: t^nyDtJ' ny"iy:i y^'^^Dt^s «n 


~iyfl pK DJji^ai? lyiyoynj x iy3»» toD^t^r 
...! jnyr "^'K mai n^yj nyns? — ,inv^ tysnp 
oy no^^n ?i^yj pn t^k ikii ,'^n jynQ ^^k 
Vi^i px ,D^jip yj^n pN DE};?t3t^'yJJ^ni? 
8 tj^o i^^as jnyr piti' ^n t^oyii n ^v ,DD^'''n 

...yp^Bi^p 

-'•^Dtj'yj Di^tJ' o^n — ! nnynti' ,"^n — 

— .'?vp:v:i pn fins tDnymyj y^ px, tD^ya 
lyi pQ iy:8nti'yj3}j i^.: V)^ tDjyr in^N 
tD^yusH' lynntj'' yrtsj^^n ...to^yii lyrt^j^^n 

....tonynp n^ix ni^J \v^ 

nyj''DJ''''n„ tD^n ntaiti' lyomj s t3fn — 
"•^xrK "lynn^^ y:l^tDJ^^^„ t:^D px, "D^yn 

*^^N Dj^ii ,iyDcy{i'y: n rx ,t3Dn tio ...loyj 
"ixQ ij^j njyn yr^o px jyo^xnynyn^x m^n 
tinx tyoyryj pn "^^k dj^ii ,inj^^ inyv n 
DJj'^j tynx n px ^j?oj>'p itJDyTi ,t:Dyp 
-yj nyn toj^n lyta^^v y j ^ ^ o nxQ ...lypipj}^ 

— DtJ'^j nnx ,tD^yiJxnyi ny D^^n ,n^yj Dxn 
toj^'in In^x^o X ^n piy^ lyn*^. -in^D x ^n 
p^p toj^n D{^ii ,nyT xpn nniD x myn nynj^ 
-nynxivjj^ iy n^^n dj^^i nnxn ,t:B'^j i^yj 
t:'':! px ::i'^iv')P ^nx Dnnyj ny — ...? jyn 
D^^^f'D px jyo Doy y^^nnyn ,t2nynp f^nx 
DJ^n Dj^-n ,uvi pQ lytJ^j^ni ys^^tay n onnx .3 ■ ; I 

-ns tosxinyj di^k' d^jh ni3D lyiDn-^in 

.t:ynrp ti^ix -lycio nn^x iv lyn 
•^i?: ,iyjjx;iyj tyjy^ w^^v^v^ d'd)'?^ 
-••x,, Dnyj fi'n pn : tony^ti' otj'^j ,nyT v:^''i 
,t:ni/-ip ,t:j?j lypjxn ,t2fc?n ly /'D^yii nyn -lya 
•^XT n ti^ix Dpipyj Ds^n nmnx 'i .11 .t .x 
.tj'^nsypD ^yo^n x 
DJ^n — ...^y^siv I'D iDDnym oysy — 
D'-i^n nns nyn px mvy-'j^atj' tonyiyj ny 
lyvjx: lyn :ij?2 n^ix toony^iv n — .k^^d 
yt:x^ X lyjy^ iv n^ ,t?T ^{^^ x tJDDxo ,t:^yn 
Dtj^'j T'x lyinj?' ynynix nxQ ,p^J ....dij^t 
lyn ^>3 toixn iy:jxjyj lyrn i^d : lyiiyj nrx 
iv:)^f v^P taxnyj d^j'^j DJ?n'» V2 px ,nn.]; 
D5i?T lyta^xnyj |y» t^^^n ,njxn px tjcytj^y: 
tinx oy lytoDJ^^ay:. tstj^^j ,i3jy:fs?iB ^nx n^y: 
.Di?ii i^D^m nn nyn 
— ! ? nn^x Diyn dj^ii ,inyTit^' ,'nx — 
X T'x Dsytj'yj Di^i — .tav^nyj di^ej' "^n tsjjn 
,mx"np lyjyr nmn n px ,DDyt^'yJ \vt'?H3 
'^2ii,„—r\]'? nn .yjytj'yp px i^n >n ni nrs? 

-i$2^ I'D |yi1 ,t2{^1J?3J^ TD Di^ll — 

n lyiT ,tyj{^T iv •q^'t^' t'x tot^ij^nj^ ...! dij-i 
nD ,n"nnD pn p^T ^^ix nyj'jyii DDjynnyD 53 .njny: y'r-'DyB «n 233 •inytD^x oytj'^taD^Dj^Q 
'?'\^ "-iyDm„ nyos^^^yi-^yn nyn pi^ 
112 lyii ,y^j{<i2D{^p nynjs'js oy^^inyj ^^r\ 
p2 jjsryj K tyiyn oti^^yj ^n tJ^^n lyo^m 
"Itony;! m nyi ,m nyn„ .iy^jy» ^y'2 
tst^n n^sn px ,^'itj' ps ^ntj^yj s iynj?iiy:i t^s< 
« Ml ,t}'n-iyj S! lyn^nyjcnN lycmi ps "in 
j>K .^itj' n t:iyjs^yn d^j^iv yyoij? yomj 
aji^P 8 "^nn. jjsry; dj^i ta^^n Dnj< Dira s 
8 Ml ^p{i!D i^S3 to{^n px tJ'^^j^B pK pnt3y:i 
ons .pnx '?w px tyD'iy^^'''i^ "^'^ miDK' 
8t8 lyot^^K'yjDMJiv -^n toj^n "nyay^yn,, 

n {^^'•'••Dyn nynns lyo ^^n mapn d^o 
-y; n "it^Jiyn ,n^n3-^^yn yiy^^n ,yiyjyK' 
/'DnDD„ n DtJ'ipyj ty3j?n "qy^ajr .yiyj^^n 
\V2^r\ ps pns n^js pK m:r\^^v^ \vm 
-toy "!nn{?^ k nyn^N tD2y^nyn„ : ly^ynti'yj 
P'^x p^^3 DJ^n D^nyj iy3i;?n ^n pa yn^^ 
-}^n DytJSD yny^n njjj ,n£pn'js d^d tny; iv 
,iy^{^T ^n ,n-iin-nDD n lyo^stnynyDJix tv^ 
nya^stn nnx totj'iy .ty^ijanj^is Dtj'^j ,n^>^n 
.jyoy D^^ni? ly^js^i^ D^iy nyn "^n t^k ddsj 
•^n m^ ,!yj'ni?T I'DJjj ,|yjnt?» «imk 
-y: T^K lyD .yn^yr ot^n lynnnyajfc? ^v^V'w 
toj^n lyD jyD^Miv n'\'i tmh p^n pa ty^^^^ 
'n ^'•2 .Djyivis n- pQ jyoy dj^t tosy^tj'yj 
« DinypyjDMx \v^ Dj^n ^str t^k I'omnK 
-yj "^n I1K lyosii to^D ^ycyti'-prMi.tJ' 
*iMK DvyryjpyTis: '^n t2fc?n n\'7W ; tot^'ta^^j 
-yj ,iyr'is n ta^o D^yorsyj tsfc^n ,nny nyi 
."ny^toyn »„ iy^jityi px yn^^e^'P n onym 
nys lynj^n px t^^ypj^ti^yjiv "^n lynj^n lyir 
'sto px myn ti^D lynv lyjyr ^n is jyoy; 
jyjMvyj Dy "^n djjh mts .lyiJ^P pa oyta 
.DDi?: lyn pi< tayati' T^n 
lyinj^DyjpyMs Di^ti' t^k tyntjo n^x 

lynyj r^s nnx^ oyjy^ px tDomyn nyn 
s — ,-iy3ypnt3 s ,iyoyi^M i? ,ny3^t33^^ i? 
-y: lyD m^ iy»nD ."nyon nytj'-iyn^MV, 

-Dy M D:iy^Q ,tny:ivonx inyo dj^iii \v^^r\ 
D'vns px jy^jyimys 2i<;t3 ps lynjiet^' ys^^ 
pc py D'^>n lyrivyj *^n n^^n dj^m ,pns!S 
"ly lyoy^i? Dj^n lyo pmNii. px ,^yDiyt3C' 
-y; "n'Mi Di^H' D>D n lytDJix .pyj iv ti3>i^ ,ryrj{?'Ji? tyo oD^itto oyi^^i^j px ,DyEy ^^^ 
..."DJ^npJsn,, X ,DJ'^T Dy Dcn nn^x mi ,-iyn{# 
,iyn{<j Dc*^: itioyii "q^o ,nyTn2 lyoi: ,pM 
.jy-ij^Myi tyiMnyj lyo^yj t3t^'^' pa "^^n 
-v^P„ ta^o inyv n n^D Diynya ly ! yn— tD 
..."iyt3J^n}?nj?„ px "lyiDn 
-iit^iys ,DJi?pyi t3{?n ~iy mi ,t3j?n m^tj' 
pi< Dyn nMX tyTM^,yj:j? ,DyDD^D pn t5:n 
yiy^M MTst "^MK ^n jyin^D t^s^ tss' ,Dy:y^ simx 
nmnx "i nt^J ,p^2 n^?: ly^y^ px \v^-:vmi 
ny ^t^T ^xi^n„ tx ,Dyrn >^2 lyn^^nyj r^i< 
-jy tDi3 DtJ'^: "^M DyM oy nj^j /'tyJiJt ly^'^ 

♦ly^n 

-jyot<MV pDmax 'i iv "^m lyjyr ifc^D^'2 
.D^nn-^^yn-tDij^Dti' yjyti' v^^'p'qv lyaipyj 
D}^M ,pjyiDyj n tr^o dix Djjts'^nyn Dt^n |ya 
n^S3 ; "Doyj n t3^»„ l2p^t^'y:DMJ1v n^^n lyo 
tj^n Dy pj^ — pjj i^ lynyn Dtj^^y: ^n Di^n 
-^yM ,nnjD iv ."nmn-nnn^^,, lynMnyjj^^ -^m 
'1 -"U ^p{<D t?n DjyMs;iyj dj^h jyo ys 
lyD^s^ny: piti* oy dj^h piDt^' px t'omnx 
"lyn^x ^j^» yD^^toy DJ^n |yn tn ,d^mi Mtji: 
^^2nD tDJ^n lyD^yM ,rjinj<-pisi tDinypyj 
-i^N3 ."Tioy,, lytoiMMit^iEo^K rijv'c jyMy: 
-yn iy3Mny:j{? ^n \V2^r\ iyc':ya-D3^^ ^j^j 
"lysip ,"-iyoy ^ytiiy^s,, t^'^D i'smn lyr^Mi 
■J^p-iys V'Q''''^:^ px pMi D>D DypM^^c't^ yj 
'T'T Dtjn D^iy nyn .nyn d^o lyc'y^a yro 
n lysiNMsivnj^ns D^bMiyj d^o Dyn^oya 
Pi^^titi' n ; in{^^ iy^Ji<J s pa D^''p:nyay^'j' 
"w^v^ yDp^titJ'iya n ,iyMiyj yjy^Mvyj:^^ 
-'js lyjiay: lynt^n lyny^ px p^^j ps tj'^jya 
ps lyrMWJDMns "in jynj^n ps. — ;yMDMx 
I'T^3 tyjjnsty pK |y^':{<t3 px ,Tna nyi^Mi 

.^yD^T 

nyi lynn^a lyjjstyj iy» r>N -lyoyat^ 
-'^K'jjs* t3t<;ny: n^^n ^m lyi .niapn iv p^m 
Djy^a — •^^D rmn ny ma ijjj ,^ic' y:yj 
nstista DM13 to^D mapn iv inij^ y^s inyj *iy 
J? lyMyj T^x DSisM n .^i^' yiyi:x':N' px 
tas^n ^yonyDC' lyi^MisM pnyn^x .ynyDDj^a 
,iyti-*jyD ; jjxryj x oai^ lyi px iy;{;?it:y: -^n 
-y: "^n ty3j>*n ,n:yn n pN 03^^ D^n ynyi^j? 
^y^jjM ; w"?^^ n iv jyox:; y^x pa iy:MV 
\vi^n jiK D^a n nyojix t^ny-nyj ^m fynt^n 
Dyn Dj^n Dy^x Dtji — ,"^1^t^• t33x»yj„ -^n 234 iDSJipi:; Nn 54 -JS! W'i'DV \m) tanyiyj -^n e^^n oy tor ^3 

tya^n ,r^^N n Dinnwjj? dv D{?n 1^2^ d^p 
-}^n pN noyiQ lyrmy^DnN nyonyTi n in^x 
,Dyi pD lynyjy: DtJ'^j nn^yn p^p "in^N t^^ 
"in^K PQ .lyayiD "^n ^nxT nn^x tD^o d^^it 
-yj — ,y^yn^'o s ,nrp 5? ly^^^onj? "^n oyii 
^yn pN ]VDp^)) tayn dj^ii — ,v'?v\''d ^ dmi 
T^N Dy ,p'j ...p^^fe? n m ,ti'jyo sts tvi 
t? tDJ?n n \V'\^ px — ! "i^^uyt^trnya nti'^j 
Djynyn in^s* ps' ^n .D^n^snyn '?^d h^q 
-^Viii^p tD^o pK pv^\y D^n n t:}>*n ,Dy2y "^n 
IV Diyny:iiv "^n D'-'-poxTpnyca^ix lytDino 
nys DynDin n toyii nyo^^to ,t3Dn^yr "^n 
.ij^s-tonytoti' "in^x d^ii jnytDtr 
■yii yjxiQ n "^nx n Di^n DJ^nnjisyn 
,t2Dixny: D5?n n .iv^y^ nyjyr^N in^x \vi 
loyiT MTK ''^'1 — ,iyny'n pn ly^yii oy tn 
D^yii yvjxj n ,noN ...? lyjt^iDiyanN Dy n 
-tDDyn pD n{?j ; totJ'^JiJ^J px — ^v\:'P ta^^n 
DnnstotJ^'a tk ,\2^^: |yn "^n D3i?o'D ...|y;yii 
pK ,j>jyMJ^x ! T^N D{?n n^yD n ....? tisnyT 
ijDtJ'^j T^K Dy ps ,DjnTii! DyEy t3vn ,in^N 
t^yn n ,t^^ ....psnyi tya^i^DJS iv pnixii 
Dyii n Tx ,n ^ n ^ 2 n jyiixt^ti' Dniy; 
••^n ly^yDtj' -^n ty:y^D lynynD ps ...lyaixDtj' 
■^n "IV n^^^n^o pD ty^^^x ^T !'*< tynnD 

.toDn^yr 
5{?oj>^s Dmnx '"1 D{?n D^^n "lyn pN 
tsnyiJiKTnyQ toj^n ps ,Dr'ii n tn ,t:piyoyn 
.lynynn n |yn^^ny:s^iK 

pK Diyst^jyyj \2^^: ^^r\ nyt^DJ^D n 
.n:yn n t3''o lyrix yin^N n^ytaB^iya t:{?n 
isijn pK ,tyJXDti'nys ^yDn n Dyey t3j>'n -ly 
.jyn^^^j DP^K'yjiv nn>N 
-ID n tij^n — ,1^2 ,nyj ,pitj' nyj — 
-^N -in^N t3{^n yonQ jyii ,t3rnnyn n nyD 
-'J8 t3T^n — .n^^T ps pyntj* nn>N ly^y^yjiyn 
tyjj^nDyj n^^n'D nyn .Nn» iDDf^n ,3j>^DtJ'iy 
^yii'D Tx ,t3Dnyj "^^li^ n^D "qn oj^n ,"in t:^n 
typj^nyj ytj'nxj yiynjs '^j?: pix ,iy3"ixt5:i' 
-"•^iiv n'^'n ....pnx sj^p px jy^s^ipy: tyjyr 
-yj nt'^j i^^2K i}?j p'lti' "^^x 3i?n nrp jyt: 
n jynipy: r^«'D tk px ,DyT ly^yii tany^p -y^n yDjypnDiys ,y^yj pa rnn^^p k Dti'^n 
-yj ^^Dty pN roioyi \V2i$n nyon^ n ; nyt: 
ns DJ^ii ,pT nyi — vov: lyi iv njyiisi 
"U iy:^v\n lyi lis lyiJ^iiy: tjnytssmya ^1^ 
-jyD-j{?o DV^N "^n D^n n : t:'mj< nyjnyo 
,^^^i^ p2 njsDti'Q^iK D''"3 DrtsysK^yj "^^^ 
Dyi i35^n pK jj^jnyDJiK n'^>3 D^^'xyj "^n 
-yj DXTpnyos^ii^JiK px tD^notryv ^5?d lyvjsJ 
-^ya^n jyD^^ijyjiK px my nyn ^^msB ^p)p 
-D^K lynyj r^K niDs;: iyv3j?:i lyi pN* ...D^n 
D:{?o"iyn Ds?n Ds^n ,DnTst Dysy lyDt^^y; 
-JIN yjnj^n .nyt:^y yt32Ji<T pN vi^'?P s l^? 
,not^'j lyi n^iN lyana ^n tyiiy^ t^i« rmo 
lyntjn typj{<:ny: yt2nyt5J{?^snyD yjn^i^o px 
^B' ijm .Ei?P pK nn^N ^^n Dtj^^ay: "^n 
fi^N ...?nn'N n^D pn j?t Dy tayii dj^it ,D^'iy 
-yj yvjs: D^n DPioy: nn^x t:{?n dj^ii 
-:v^- i^iiv D^yii nyn ^i^in tsinnxD ...? DsytJ' 
ynns pN — ,^n lyo^M yosD-yoso — ,\v^ 
! inyti' nnyr — ,>n iv tonyny; nynns tsi^n 
•15J11 yv:s3 8 ? tD^nysyj \vi nn'-K tDi?n djj^i 
-?yn t^K nytDin lyn lys^fc^ny: n t3s?n 
t>N J}?t2 pN nyti' "iJ?2 t< lyDyry: ,t3'>pti'^n3n 
tD^y^stj-y^ lyn dj^h DtDS^itJiv-nnti' jis ,D{?nP 
-nr^3„ pN nyirp D'nx^-n^n yonio nyi t3^» 
-ys I'D^o yDsiD nyi d^ii d^^v lyi ps "'^v'? 
p2 D^DJ o^nyviyn lyajjn I'nnK-piNn -\v^ 
\vm\ taDyiotj'yj ^y^D^riv ri« ly"!!' S'tJi^ 
nv n tD5?n ps tympyj "-iy„ t^n ."DsytJ'y:,, 
-yn ,T^N ny y^yistJ s ind'd ....nn ...lyoijyj 
•"T : tDtJ'^j i^^E>« nn^N T^K tsDy^B' — ....yn 
-lyt^'^yn>^'l^ nyi pN ,n "D^y^yp,, ny^y^nt?^ 
nyjra I'd^d it? nn^x n^x n dt^^ii ^ib^ 
8 ...na^^'ntj' nnyntj' --lyn px — /'ii^Ji' P'»>, 
t:pjiQ ...?ny d^'mik^ Dtjn ! tJ'jyo lynt^o 
-yj n^o "^n toonyjiyQ Di^tj' ...yoxto nyn ni 
t^ti'^j — ,Di{^T ly t:{?n n^n oyey — t^sytj' 
^^iiv p^P Dyn lyjyii nn^x d^o jnjyiyn 
-j^N "T ly^yii tav^N' lynj? ixsnyi .nytonyn 
N lyiyn tsyii n px ,t:Dyp ps n{<;is \V2'i 
lyn ^^n ty^D^^tj* n :^n nsQ yti'nnn-^yn 
y^yjym ps ps ,"2)^-'?2„ — yEx:^' t^x ,t3^n 

....nrp N — 
: lypt^ntJ'iyT ^yDn x ,inyt3tj' t^n^*-^! n 
lyjyn ! D^yn n n^ix tj^p n iyjjy"i3 t^y^i n 
-yj n tDj^n ,|ynipij?D nnxi Dtjn ntx m ,DyT 

-Vi„ ,"\V1V^^ mVPV^,, tSD'^n'D TN ,t3D1Nn 55 .npyj y^-iDss «"•! 235 .|yj^Dt5'-iy2 Djjn pN ^n 

lyn pN DDiKinyi ^n lyaj^n ^n lyn ,iyn 
;v'?v-i''}:i N lyin^y: Dj?n yona tk ,nna 
,fi'nyT Dmiya ny^n lyiiy: t^n -lyoyu -r^: 
.jyaj^^ti'nyQ njinn yv:Nj n ly^^jn "r Dj^n 
nn pN rx ,Dpyntj'iyn I'p^n ly^}^ Dti^n D'^n 
mnn \2^n a^i ps ,t25j'^j dj^h lyo tanyj 
N tynyj T>K niDtj' px .Dy^N ikq tsjn^ya 
■?yii ,01^55^ T^a ,|yjnvyj ■^^r toj^n px tj'^jyDj^p 
,yoK-ijy^yD i? d^d fyEnyjomN ta^^n tyo ly^ 
-jyoj^j n'lv "iyDJij-i3-ps-^ypy^„ I'^j^j ,t^n* 
nys r^N yons .D^'nj? lyinj^Dyjpyn^ ,|y3yj 

.nDi:n tins OK'iy px /'|yiiyj^>Eiviv„ ^yo 
.Q'^T lyi pi< "^n '^3 jynyj n t>n 
A 
,iniji' ^r& iy-i{;?iiyj d^k, t^n, y^yn>>^ [yii 
■pN .iin X, pK |y3y:yj3{? Dn>x [yo t:}^,! 
■^^x„ Dyn Djyiy^iDnK, ly dj^.i jyo i^tv 
torn 'n .|yry^ mv ryt^j^ncyjiv. r^K px, n>n 
; lyjiy^ d^j ^y^s q,tk d^o o^y^s id^d lyi 
'^V^pvi H' pN, DB^i^jpyi r^s Dn,>Ki tD{?,i iy 

.D^M^yj pK, 

pN jyj^iK ynytoDj^s ,d^j5 Djyp^j^inyQ js* t:^» 
j^Dsyo^ia to{>*n iy .jys^^ y^^^^n ,yjn d>o 
,y^>t3tj' ^' ,3>m v^t : rnn px -^n ^n Diyuyi 
DJ?^3 fc? ,nj^p pn px ,ntttj'j yjyj^^^sj'iy-t 
yjypj?it^'iy-t d^o ti^yiiv inx^ s pa v^v-^''^ 
vr'^t .t3-iyt3>vyj an^x isa w^i^n jyj^ix 
.ni:om3-oiK lyji^^K' ny D;y^a Dn:^o^n 
tyt^yiDj^n^ pn "^j^j nns -^i^)) ^ pN 
-nyi ^1^0 lyDti'iy ai^f y^yn^'^ toj^n mn pN 
,"^^'^3 .^yjjv i? DD^^nti' m nyi m ,|ynyr 
tiK iy:nK yojyayyj tD^nn d^o ,i:^)) n m 
n ti'iK t3p"ipyj ^y3>>^ D{^n ,3n:yonDy d^: 
.pmr-iN ayn npiyoyn ni^n ^m nyi .yjyvD 
ayn Pinx tjajs'nyj tsj^in |yc»K' dj^i d{>mi 
: D3{^Tyj ■^^^1 D.TN i^f DJ?n pN* ,nrp 
'^*x ^yii "qn ,v^vi:v ^nxii s tor^n n — 

...lya^'otj' t:^j 
pnt3 toy^a, j? \2'?^wi an^x ny t^i^n '^myn 
y^-ya^^^ nt^j ,^yEyp I'-iys^x i:^n iy-t d^» 
lynnyjns? "^n a^n px tj^n^yj lyo^v {< ^^n n^n"? p:^i ^ ,n)'?^2 jyoipyj-iyn^x p3 
lyi n^ix D^K D^tj' ,nyDy2 any: d{? ...-^nnn^ 
a^'^p px \v'?ii^2 lyis? ayp^^Etj' vy^ov iiv 

D{;?n ,\v^i^: lyaj^^py: t3t?n yona 
Dtj'ij iDD'^^ayj "^n px pnsta pN ony^^xsK' 
n nnyo dj^ii ij^j ,"ay-i \vm^„ lytsa^nD iv 
r^s 'n iy:yr jyaneyj lypjsnyj n ^^n 
T^N, nia ai^ px ,pnfei: f>^p ps lya^^npyj nnyo 
tDB'>: tJ'nyiJN ij^p ay rjs* ,\V2''?2Vi in^x '^a 
lyjyn jynyi ."^j^i .iymt<t3K' tid n ,pn 
Ds?n "lya^^a lyn jyn ,D;s!nyj xiid n nj>*n ayn 
DiyT'''ayj:j;? pnstitj' ^fc!:oj"'^N in^x pi^ix Tn 
.pHDa ayi Diy^^nya n dj^ii ,nKanyi 
Dim yny^ tofc^n lyo jyii ,:yD ytovy^ n 
■"ipyj yona r^x ,^)d ayi lyonxiny Djjjpyj 
p.'iK' '^n D}?n n tk ,jji;ynanK sts px \vd 
Da{? t:jy^a ps tyo^j^nr^x Djj^pyj DJi^^j 
•^n t3{?n amax 'i .pniy: s px iyi*{s*^2B^iN 
-t3J8 iy T^K "qs^jnyn ,t2nyT'^ay: ann:*? px 
^ya^a n -^^in ^^n yi^j^: .|yi{?iiyj lyjMiti' 
Dj^n D3b*3 ''^ ^{^»r''N .nn n lynn^iya 
yi*:Kj ci$-\ ....raynp s iyTj?^y:D^'nN yona 
toj^n jya ,a^a n ^i^k iyry:i i^sa pk r^in 
iy3nny:ij}^ DJ<;n lyo ps y3}^3 n t33S"i3y: 
r>x to^^^; ^yp'Dtj' s: .lyD^nji^f "^n ayay i^ 
"lyi ,iyp:i?nyj v^ri-'ii ^'3 "^fc?: lyiiy: yona 
tN ,iy"iJ?iiy: DnytJiv'mya nrx n r^s "^i^: 
-ya tyo^u-is iy3''iny;:j? Di^n -^nNo nn^x 
-a^^pn"'ii n ; j^ayD^y;yiJix pN nasimya 
-yjjynxnv "^n iy3{?n ynxt^^sa lyn o^o d^n"? 
yj3J{<py3 ps nyn^u y3>^:nyv,yj : iyD3fc?^a 
iy:^iN yin^N nsa oayn^i^y: iy3j>*n iyD3nyj 
nra ya^^i^tDStjjis ayay d^o d^^v p^x ps 
,•^{^1 iy3j^n y3^yn ,iyr^2 yr:njis pN jyn 
-jnyiiyj ni dv^v jynyTyjans ,ai^n s* ps m^. 
lya^^pyitj' s n t^j^n a^vi^s .ya^^jyo pN ya^^ 
tyjMiti'OJS T^N pN — |yt{^*^y;Bn"l^' ^''i\:'Vi 
-ann in^s ^u t^n* "! Iy3^{?Dt^'y;„ .lynj^iiyj 
tanynyj totj'^j Dj^n n .hd r3-in lyj^i^'ayj 
,nynnyj dj^t lynytyj \^^'i ""2-\d ^to„ ayi 
i^^as t:j?n n jynijny: t^n aintj' p« ci^ii 
-jyD^''^ "^^2 D5?n p'^t? n tx ,oiyny: q'c"^: 
i^D pic' T-'K lycm .DV3yTpynyDJ'is t^ni 
ayay lyjt^-iDyjiv in^x Dj^n jyo lyn ,tyTyiiyj 
Ds^n px t3jj<;Ty: aysy D{<:n n ."^xt yto^n x 
-yjj^'x n Di^n ayiaxj .aj^ii jyayjiya n^xa 236 tasjipi^f «''i 56 : \v^2^^'? IV t)j/njynyj "^n ny Dj^n ,jyj 
...! j^jmr ,ny.i8 ^j^j dip ,ij fe? — 

,t2{J'^J t]>T Dytjf ^-lynx Dip ,iyni? DIP — 

nyj'toQ^i 8 D^o Dnynyj ^an lyn Dt^n — 
t:{?n ,to^yDti'y3DnK '^n D{<;n ny .n^'n^^ni 
D^n 11K n:».i n i^d iy^2^>^ tyoiJyjJi? 
-nyQ t:{<;n ^yn"^ •T'T iv OEy^ti'yjiv nn'-s 
...Q^^ yDty"iyt:jiK n lyo^n 
iyvj{<: i? lyD^y: lynyj Dy itofn inii — 
-^yr t^« toxytyiDnj^D I»nj 'n Dj^n — ? jj^d 
D''D lyo.iJiys iyny:i ^ntin torn — i^jt: jyi 
DJ^ii I1N ? sn ,D'pDy'nyQ pnjiiDti' ,tDsyti'yj 
D^i lyoijy^Dt?. in dj^h'd ,DyBy iDDj^nity 
'T'l ^yii "^ ^ K ,ntj'p-ti'''j ? Dfc?n ,nt^'^ 
...! njynyn |yD8» 
■yj ^n y^yn^'^ ot^n Dn» Diro s px 
s ins? *ij?j ,njyn o'no^o I'lytDJiK lysifc^ii 
Di^n lyc^ynyn nyn .Y'2V']p ^ ini? ,^nti'yj 
jyo^oti'yj DJ^n tonj 'n n« ,d's ^"i lyD^s^nyj 
t3}<;n inyo ,iyD^»K'y: tat^n ny nnyo ds^ii ni< 
nyo^n: D^n ns ,iyD^^n:i' iv DDi^:y:i Dn^i? "qn 
nyi ps lyony^ni? -^n ny tos^n D^^pjnyiie' 
IDHJ '-1 tD}?n i^^ijy .tD>m^ lynnyjyjjs 
p^p ^ DH^K finx t3^n ,nyDS5? pn Dti^^y^n^? 
...jj^ntDyj ^yo^nt) s "=in toj^n px — i^^nt^y: 
Ds?n — ! ni?j nyr ,nvn Dyi n^^j nyi — 
Dsjiit^y ps t3JMt:tJ'"iy jyanyjonx nn^o lyn 
I'tovD ty^n^^^ «n^is njyD^^ts ,iyp{?-itj'-iyn 

.nyjrs 
lynjjn b^p D'^yr^^ nnx nj^n y^^n n 
pn ps ; lyt^'^T y^x px Dyvn^t:)6j'y:i n^m 
yrn px ,t3i^3 toanoy:! ns^n s^^ lyDtJ^nytojis* 
ps ^^^o'n.JiK tojynnyj lyn^^n lyrix y^n^ 
TQ nyn pi< r^P ^ ps ly^'i^ '^ '^^^ -Pi^ 
yn^Mi "qn nn^ lyDis^iiy: Q^n ny .nyt^D 
n t'« Dj^-n Dysy lynn tD^{?-ii iy ^n jyp^^n 
-y: t^t^^Div nrt; lyj^n y^s?; .tyexD 1^ njyn 
nyn pc lyn^iny^enx tj^n ny ly^i rx ,iyii?n 
Df^n ,-nn pQ D^nx T>i< ps y^yo^n vt I'^v 
nyi jyiT .n^ytot^^yjn^ t^ti'^j "iyj^''p dh^x 
DH^s "^j^j t^ntoyj Tt?^ ^ ^n ^^n nys^ynyn P\p ^ DXTpiyonnx Djjn inm 'n .D^n s \^ 
•^i$2 "in DJifin D>j5 pn px ,Dn^N si>ik t^ntoyj 
.ly^'iiti'iya ny Dt?n ,'^j^t .Djyp^j^inys n.nyo 
nyn ^^n t::yiQyj y^yn^""^ tDs^mjyiij? px 
.iyj};?^tj' DiTx jyo "IV lynnyTQ,, ^* ^v ,'-iyDio 
-y3 DHi^K D};?n px jyjxtotj'iyD t3j#n yn^{<ij 
,|yj}?^t^' tD^j 10^0 nyi tayii dh^n tx ,DJ^nn 
o''» jyiynsiv lyjiaya Dti'^j T-r dj^h ^yn''^^ 
.t^K'^j "is<;j ly t:{<;n tDjj^ryj ns^j ,ny2t3jy Dyn 
]vm\ ^n ny tij^n Dns ^^^"i ^yp^t:^ x i^n 
iy-iJX t's lyii ,iyj"iy^ d'^^ tiDxit^nyQ oysy 
-yjsnx tD}?n px ,"nay„ mj^ryj tas^n ^y;iJi> 
"I^yn^--^, : ty3Jy^Dt^• x ;njyiynnyT ,t:nyD^v 
px to^xp ^p)Pv:i cin,^x ^nx Ds^n. ^m nyn — 
•lyD^xnyjr^x ^yon x "^t^J "ij?j ,'^>^-irnDJix 

...? lyD D^xn 1X11 — 
-yjj{? os^n nyjrs nyiJiyD^:^ D'^yn^^^ 
1X11 ,jnjy3iT ,-inD t'^ys^x tyti'nji^^n tyn^in 
-j^iiyj t^x K'^D D^n .D^yoti'yjnj? "qn t3{?n'» 
Dp^DtJ'nyD n^x3 r^x oy nt^j ,nyD3y^y:i x jyi 

— ! D^xn'o 1x11 ,nn^x w ,n^yoti' — 
n^ix ptj' D'^yn^^^ iv ty^nsyn ^m nyi tsj^n 
fiixn'o : tynyjyjiv! vn DJ^n px pjxn nyn 
•^y^yj^^D ''11 ,iypip oc'^j ,D^xn'D 1x11 tyiyn 

...tyn^^Q 
^yn>^^ T^x nns nyn px jynj^iD fi^ix 
tyo^^njj? t'D^n D^n "lyi ps tyjjx:yjpyiix 
.tynipy:i Dt^^^j iy t^x mn px nj^j ,tj'XD px 
tyDiT lytj'jyn-mtJtj' y^x taj^^nv tDJ<;n yi^J^a 
nn^x tD{?n taDxnxD t^ti^ny px ,pyrT^D IiTX 
ryjny t^Diryj^j? dj^^p ny^n pc mt^'D lyn 
D^D Dxfl X nyorn ,Finn tyi^^is ^ P« 
,n^^nx t3in.^syjn{? d^^x d^i^h px ,y^fc?nD 
Dyii ny tx ,jyii I'Q^ix Dn>x jnjyDD^nD 
DDX»yj t3}?n nyoiD n .oj^n tyT^^^ifc? piti^ 
,nj^p Di?-i wv'\^ lo^o *iyi tx ,|yn^xiw 
tayii'D rx ,iy3y: ,'^n ddh ,Dn^x Dyii„ n tx 
^iTx tDs^n px — "pnx tatj'^j T^xn px Dn^x 
•^XD X t:}?n nmnx 'i T^n ,D^''3nxy: JJX^' 
ly^n^^^ piti' t3{?n. px n^xn nyn to^o js^ntsyj 
yn^^j ^^n ^^^ jyto'^^iv I'anx .tainnyj d>j 
rn n .mn px |y^n^^^ t^m^Dy^ni? p'^x 
toti'^j nn^o Dyn n tD^n ,iyjJXJyj"iy3^x t>x 
nrp Dt^T ^J?r ny ,Dn^x lytaynyj nj?J ,D^yiny5 
^^1x11 X pn piti' tDyii iy„ — ,\VQV^^ ^^'^ 
T>x ^yn^^^ "...?y^yn^'^ ,{?^ x — ,^ya^i' 57 •IPV^ y-'^-'DSS «•>- 23^ ,ny r^N lycj^^tj'yj n^^j ,Dy3 lyo^ni^* rcnx 
pK VD^niv n pi^iK to'n p^N pD \:)-\r]VPVi ryjny^ D1^^ pt^-n lyo^nj p>p .lyjj^^tryj 
|yt3^^pj>nys ij^j ,iyrniyjD>nN' d^^2 ^y to^^n 
t2:yS2 :!^]}2^^^ |yn px ^y^u D^nyji iy djJh 
nyn pN pit;' |yo t^^^n ,mn ps ^^^nyia \vr2)p 
:>D'>^3 DJ^>n toj^n ny k ,t3DiKnyj n'\n 
iy£3XQ pto^o ."Dn'^3ti'„ K Dysy t^jny^yj 
■J^^N .nnn^n yjnjyot^ n toin^cyj iy tDi^n 
oyn .Dtj'taNsyjj};^ Dmnx 'i dh^k dj^h ^{Jq 
,yjy-iv i? ryoipyj pyn^^^j iv r^x :i<;t:)'|yn^yr 
[^x "pvQV tr^ip N tj^o [yoyryj t^x v:i^]})) 
oysy D{?n, ,i3^ypj>mpyj jjx? ^i^ D^^n ,pixa 
-D^iiN ^>^i:v Dfc^n I1N jjiif ^yn d^o tanymyj 
t^K'ny nn^N >>3 dj^h y^yn^^^ rx ,myny:i 
...^VBV I'x Dy'njyyj 
,:injynyr Dti'^j D^x^y; "^n nj^n ^^n — 
-lyi -^^x D{;?n px — .DSnyvnyn m Di^n — 
^^N ^^m n^^^n tDt^^j T^x ,t3^^>x -^^^x Dy ^nyv 
,n^Knyj x ikq dj^ii ; y^yey p^t yny^xt^r 
— ox^j ii?j ...?y^y5y px oonyj nrp x tx 

...'^^'X nXD inyty Dty^J T>X'D 

n px lyij^nyj lyoDj^a r^x j'yn^^^j 
I'-ixQ n^n^jvyn yjynr nyi t3{?n n ...ryj>ix 
-yj iy^n>^^ n toj^n toDxj lyi si>ix fix '?vbv 
: '?'Di^ nyn px djj^t 

•')P nn ^^x ^yii ,n>D jj^t— ^yey px dd>>ii 
!? "PVBV tyjy'njj tDonyj n— t3D>>n^ dj^ii .jya 
in tDj;?n yn^{<;j .|yj>iic'yj tot^n y^^-yn^^^ 

.ormxiv 
...IniJinn y^^yrx ]^ n^o noinn — 
,n{^j lypjxn ,tx"ixQ ? n>o oy tsnip Ds^n nxs 
tysxr ynyijx ixixq ,D't53xoy:r^x ninty px 
^u tDDJoyn n lyii iv ?nn yny^xtj'r ^^x— 
'?\:,^^: jy-i ^n tj^^ ^y^j ,yp^sj>'p x n^o 
n ni ,nyDDj^s jyiiy: t^x d>j5 D'^yn^^^ 
n .nnysojyyj Dtr^j v^x DJ^n ny px ,t33XJ 
-yj t^j^n px nn^x n^ix topipyj D}>*n nyoio 

.tonxii .|ynJixnt;'iyD lyiiyj f^tj' ny r^K 
,tyDMi IV lyny^yj nyv^n^x Dt^n I'yn^^^j 
no^o nyn .dx: px nnx ds>i^ irp i,tx tx 
lys^i^ n |ynyny-i lyt^Djya nyn tj^n Dt^n 
-Dmx Djyo'^vya ^n D^^n px — -nn pn iv 
jyvjx: Dyi .i^nDnyLDJ^n n ^m i^p^i];: 
nn^x |yBX3 nj^j ,ty^3^^^ n^ny: jyn dj^h ;i^d 
^{?n ys^^tay t^x ny .tojj^pyj d^j lyo dj^h 
ns'^^p X ni vni^n DH'-x ; mn |y:;yj \iivv: 
lympyj ^i^D Dyny^ t^x iy px ,t3nn^sy:nnx 
n n^ix \2p)\)]}: jyD^m pE D{?n [ix nynx 
-y: lya^ynyi lyn tDi^n nnp i{^j — ,^yt3DjyD 
,D3XJixs .iy£{;?^n:x IV T'-x ,i^nt3 n t::y2y 
lyjnxT ?i:^ px |yj:x:yj r^x |onj 'i |yii 
Djy:iyjyn Dxr^it^ nyi px ny D{?n ,nmD 
:"^XT yn}<;o x lyoipyjnt^a t^x i^i .iy>3^^> 
T^x px ^VDv: X px Dnnypy:3{^ DJ^n id'pd nyi 
-jyny:i ...D^n lynjx I'x Tin ^itj* px pn» 
fnyriyi lyny^n ny toi^n ,D^\nx n^ivf:! pa ^n 
iy T^x bV'X .^it;' lyn pa tj^'-'n dc'^j ly^n^^^ 
lyan^ toT{?.^yj "^n dj^h px lyi^^nyj oya px 
"Djy Dn^x ty^jxjyj fx ^yn^''^ .nrp div 
X m ,iy^D^Q n fi^ix "^n jnjy^pxn ,iyjyj 
•lyDSsny:! oysy ny i:{^n njxn px ; TiDtJ^ 
px iya{^"iDy:i no^o nyn dj^h Diro lyi px 
DJ?n px yD{<i?3 ynjypnDiya p^dk' x ei^p 
...D^js ra^ix Dn.''X •'^3 jyoj^triv "^n 
Ifonj '1 D{?n — ! "lyj^^x rvj''^' n ,x — 
^yot^ pn jynnny:ianx nt^n px jyjnt^yjDnx 
-niyn in lynj^n d^'v nyn^ynyn px nj^'j jyp 
"lyn .mt^'c nn^x d^d yi^j<i:i D^m tot^'^j \vr 
.IyJ{^*^Dy:3fc? in dj^h id^d 
.Dr''o nrp ,y^y3^^^ — 
--lyojix tDxnyj d^^v d^p ut^n yn^}?: 
-■•ntD X in 0{<;n oyD^yii ,irp dj^^t lyaxDiv 
i>ix m^x IV lyf'xayj r^x px i^^nDyj ^yo 
X ni ,t3^n pniyj i^'?-iyr:j>*' x .~i^vr^ n 
n y-iyaiyp v^^'^P dj^t D^yo^nDyj ,ny3y^a 
iy3J<;nDy: ly^n'^^ DJ^•^'n nyn d^^v yv:xj 
nyn px iJ^ijnyn ij<!J :i:x!^ px dx: nyn lyn^x 
-lyoin nyn "iv ny^:^iDy:"iv in t:j;?n ny .d^^t 
yo^^n D^a ,f'^D::' o:>^?'pyj ,n:t^'^pyJ Dt^n px 
lyo Ml ,:ji^s^ni.viya px Jifit^nyii d'» ,iyiy~it2 
-jx T^x ny ...lyonD lyojynj^'j x DJ^niyn 
pjyn n inx nyDio "lyn ^^3 fyij>*r,yi w^^"?^ 
px Dyn px in ^^3 D3y^y:ipy"i'ix on^x t3j>*n n 
px Dn>x ty3yj lyoyryj U3XJ yvjx: x fx 238 t2sr,pi:; xn 58 Di^^ ^y^D^nv toy'Djn'yj ^n i^jj /'sj'^n 
Diynyn}^! nn^x DD^^'^TnyDrn jin ii:DVQ 
?yn>i^ i3{?n. nv"?^ nvi iv .lynrp n (hmn 
lyn piDtJ- pK 3ynp lyany^DmN njyDtj' 
i^BB' fc?„ DiTN nnx p'lt^' Dj^n DmnN '"i tj'toj^D 
t:j{;?py:i jnjyto^ totj'^j ny nj^n •qjjn ,"ii?nt3y:i 
n Dj^n ny ys^yii d^» ,njisn pn tyD^{?nj'iN 
ny T^K t^'^t:)psD ."iyri:»ny„ ivi:'? ynyto^y 
•^{^n ,3itD{i' pN "^n '^3 lyr^^p lynyj ^{^j 
.taiyto^v ii<;"int3 pn rN* ,D^T'Qy: iy dj^h 
IV ,tyoip Dyons -^i^: nnt:' lyo^i'ny nyi 
.tj'^D niv \2)iv^v: "qn fyn^^'n y^i? tyn ,3kd^d 
,nyDDjyQ n^^n inyto^ lyi^^mya ^yn^^^ t^n 
.Ds;; n sqnx omx njypip 
— ? tyoy Dtj'^j iDDny: dj^ii ,^y3^'!? — 

T'T ypoyn D{<;n — ...T;n3 t^k iy — 

.lyanyjnj? 

Ejjp Dyn lynnnyjanx tj^^n nmnN 'n 

."^s-iti'^^ pn„ pa 
-TiST — ,\2^'2 i?n itoonyDtj'nyD dj^ii — 
,t:jyiifc?iyj tati'^j Dn^^ii {? '?)u pN ny t:};?n lyj 
•lynyj pds d^^po dij dh^s -^^n nj^n 
nyDio n t^j^n— ...? ma "^j;?: n tar^n — 
Doip'D — .to^n D'^yn^^^ px pip s lysni^iiyj 
nyji ? ^yD^ntatj^ ds^i ,DD'^n'D ,'^{?j n ^ n 

! nyj ,iyDy V)ii^ 
"wv^^ \2i^<] — ,t3tj'^j nn^s nysyti'D — 
•^sjn tinyr nn^h* — ,Dti'^oyjJ^nN ^n ^^tati' 
.|nyj Dty^j Dyii: ny tx ,v)^ 
,iymtj'y: nvy^ tn oj^-n yD^yn ,yDn2 

Itnyj Dti'^j tay^i ny — too^^n dj^ii — 
tyii^ns ^j?T pyjc' stk ,DyEy dj^t t^s Dj;?n 
...D^^^ nyvjisJ s ?-iyyT:in 
D}?n — ! iny;i ny nyii i^» ^^n — 
nyi D3y^y:pyr,s o^n p^* DJfc^Tyj nnnnx 'n 
IV dj^t'd dj^ii toonyn n ,'?v:i^^'? — .^sd 
! tyoy tnyj ^dd^j^t pitJ' ...?nn 
01^2 D^js Di^i t3-inypy3Dis tD5;?n, ^yn^^^ 
.iD-innyj d^j -^n ny t:j?n t2n>? pQ is^j ,^>t3 
: ^ip D{?i tsiysynyj t:j?n nnnnx 'n 
...!nn -^'N* :}<;? ,|yDy nyj — 
^{j'^D D1V lyjJiEitjyj'iv fx ^yn'''^ DJjn — ,..! lyjij^tj' t:tj'^j "^^d ny ^j?t — 
to^nn pi^n yn^jjj .DnynyjomN n^vi^s iy 
^yo^nt: s "^n tojjn px iv^mn n Djysyyj 

...I{?nt:yj 
n •'11 Diynyj -iynj>p n mi$n DDsr'2 
.•^n lytj'niv Dnyny: ' n^'? jynj^n pytj^y 

: DyD 
inyj i^^QN -ly ^j^t o^d Wi'^^^'n pQ — 
^yii ,5i^nN D^Q n ts^o pN n^^nx sj^p i'd^d 

.5 

: lyiijiiy: d^ipd t^s nj^nj D'onnnx 'n 
,5i'»n pn D''» Dnymyj jjx^ nrs to^^n di^e' 
pN tonymyQ iyvji<; pN '^n ojjn ny r^n 
ny T^N njinn pn -^j^j diin nns> y^^^^y px 
t^n'd .nnti'j nyi ^^n w^i^n ^ ini^ tyi^^nyj 
-pyii^* onny: t:j^n ly tk ,ivnyn lyaipyj 
y; Dysy jyan "^n D^yn iy-t ps< lyin^i^Q 
IV iy-in}?2yjpyiiN r^x yons px ,y^yt3tj^ 
-nryj tDvy^ pitj' tDt^n ynno .\ivi:i^i: yiiTx 
lyn "^j^j lyotjj b* ,v'pvi''d yo^niv Dt^n lyj 
i{?Q s; tD^a pniv t^x yspyii ,iy^Dn yn^^n 
"D^K Dj^n ^yn>ni Di^n .|ym{>*tDt^'y:i nnx^ 
jnytj' loti'^j iyii?iiyj t^n ,D3y^tj' nnyr tnyiyj 
iynj<;n ts^u ti« tj^^poni? ; jytfcf^yjn}:? px 
T^K -iyDps"ix3 nn^K .tDnyo^yyj pifes'oti' n 
px ,D'-iyto{?s D1V tynj?iiy:i i^^jny myo v'?^ 
njytsti' n Dt^n nioa' i^x npi^no jyny^ •'^n 
.on^N 13^0 |ytDSs;ny:i 
T>K tnn px romnN 'i ^'-n tynyno nyn 
lyny^ ps .lyn^^iw ^^v^^Vi tsQj^ dv^k 
Dnyny: jynj^iDti' V'^ lynvyj "^n lyns^n 
tD^y^Eti'yjn}? ^n iD{>*n dj^t ps ,iyDrii y^^: 
-siitj' X px i^'m^ ,T'in px ivw^ '1 ^^3 '^^1« 
tiK'^j T^N lyr^^^ -iyjnny^-19 nyn .mj^^D ny3 
D^j t3{?n ny ti'n^^D px ,iyiJ:?iw inn n i:^"? 
jyn^^n ,t:n{?ii !S nyi lyjyii iv^^t iv t::xny: 
ta^ysyj n^D n m ,DDiKiiy: moti' px Vpi^ 
px jjr IV -^i^J T^K ny ,tox^j ps ^Dti'^J nn^K 
.jynj^n iv njinn lyjn ps* Dt^'>3 -^j^j t3J?n 
^^3 Din^DyjD^iK ^i^n ,t3^n in^x ps ,ypDyn 
lytj'^Dn s ty:jn nn^K '?^^ jyo ,"iyQio lyn 
ytj'^Dn aytD yvjisij lyry^y: t3fc?n ps ,"iynny^ 
-2nx Jjs^ pitj' Di?n Din^ nyi n^^n .iyj^»^"i 
nyvji?3 lyn lyiiyj t>K ny ; tyjiy^ iv \:i'^vr]Vi 
tj^T i3{?n DH^K ins? px ,Di?np r^N nyin^c 59 .npyji y^^D^s n 239 -2''^'? "IV DinypyjniN miv'^) V "li' t^J^n— 

,DDj/ ! |j;3''nDJ''nj? "ny nyn px "^n ^yii 
InciK'D ,nn "^^n ;j^r 

...nntj' T^N'D ,DmnK — 
Dmn« 'n tDt^n— ! poy pn d^j t^n'd — 
s ■^^: ty3y:y: ly^n^^^ DJ^n ps myctD^yyj 
Dyi iy2i{<;iiy:i2{?-i{$ t:fc|:n> ^ys''''^ .c'Cfejis 
.my nyn nns 'iV^v'p nyn o^o ^ny^yto 
■^n lyin^aiv n^j^tiiyj D^ny t^fc^n Dmnx 'i 
DJ5?pyi ratj'^j pitj* to^n yn^j^:; ij^j ,njyin n 
ly^n^^^ tD^yTyjpyns ta^^n n .lyj^^nDiyn^x 
-yn T^n'i:Dy^D''n nn^x Di^n px "^n lyny: 

ly^yitojy inyj ij^j ^j^t toEj^^jn^^j sts — 
T^j n lyQixn my^2 ms ...!iyt2b?D s 
-8D Dyn inynyn o^^n'o lyn ,nmp ynny^ 
T^K -lyiyD^y ps tyn tis jytD^^ii^ ti2 jyo 
y^Eti' n ti^K inyj lyo to^y^Q ,iy3}?^t^'yj i§ ijfc?n lyi D^D D^jN^iyT va^n Dmnx 'n 
."^n lynyj t^^yotJ^y^pynN oy dj^h ps ^ypjyn 
px ,-\'D \v2v: ,"^n ryf i^i m^ ,^'J — 

.Dy 
PV I'snN Dri^^y^nj^iK "^n Di^n ^yn'^^ 
^ tojJK^nyi Dn^K toj^n yi^j^j .^ypj'n ps 
t35?n *iy li^: .^v^v"? vi:>Piinvs d^o ^ny^yn 
.tainnyjii; DtJ'^j ivnyi ^n 
Dj^n iy .jynjivy:j{^ ^n tjj^n Dm^N* 'i 
-j{^ t3fc?n pN ^yDp{< I'nxa ly^i^'^ tDEi?3y; 
♦ly^oyiD IV nn^K jynnnyj 
iDD^j^T Diro n ! "in '^^N :j?t ,DDy — 

! tj^b* "in pQ "^iSo -^^N DnKTi jyoy 
-yti'Dy:ijj? dh'^k px -^n icDJ^n Dj^n — 
]^'? — .lycnyjjj^ -^n ivV? toj^n — loys 
.lycy V'^^ \2V)) iy ,Dn^K 
pip N v^2 Dn^«' !^nN. D^n DmiN 'i 

•IijnDyj 
ny^ lynnnyjj}? ^^o idd^};?ii n^oj^o — 
iny:yn "^n ^^r ^>n ni^ ,nyD^y p^o nnx jy: 
lyjn^sn jy^yii ^'^': tooyn ...!?iyirp t2^o 
...! '^w'PV^^:^ yj^n tyii^iEs "^j^j ODyn pK i:;mNtB> ci'in t» ^xr px .IjmKtiB' KJ'in TK' ^NT 11K 

,nni* ps nns lu 
,iyin:?att> ps*i li'inyos' mj 
'i,-&4^ 240 tD£3:ip1!f Nn 60 ']V::^:Dt<3 v'7y3S^:rp«iyi pin^ij/D j^x pN ,^3n ^sn to^o ,y"iny^ pn 
D{#n ^{#0 j/D^^Dy ny loj^n nnx^ 25 n ps 

Tni^^ ? pHD IV ^}^» ^* ^{^j DJ^i y^{<;n 

yoD^yj n px Dyii pj^^^^n .nn tn ,iys{<:n 

njiu I't^n lytoD^nys 'pi^r^ y^y^s "^i^j inx^ 25 

.Dp-ii?o ^i^p ps ynny^ n 

* * * 

^i?t2^Q^p \v^')}'i Di^ti' jys^'D IV y2SJD>iN 
yt5Dy-ij npQ Dnyutj^yn ya^yii px ,n^m^ps 
]VVi pQ D-iJ?tD{!!tDS{<;^2Dpy pK iynyj{^^^^o 
yrr^N ps ,tDJi?o^y3 t3DiriN mi ,nji!!^ 
^Niotj' "lynna,, lytJix """i^ lyin^D-iyta^m^ 
lypnyn^,, n ps Djymyns nyn ,DiyEOi<:j 
jyntjn ^n tm ."ij^d'^^ tii<; li^t^'^nynyD 
jyn lyD^^jnynyj j'd^in ."^^^^j nnyr tt^nyj 
lyDsn i^n^''^ "'US D'-j lyta^unj? nyn tayii 
Ml .t2D>^{<;n>5i<p Dyn ,d}^3 pn D^n di^:^' 
ly t^yni ,pn t^^j ^{^,r iy diiq ps, dij 
"lynt? iDyM oy rs .lyp'-ntoD jny: ^s» s r^s 

PN PS^^SO .ID Ml B{^P yOMIJ NTS lVf2)p 

tDQsti'yn nyto^ms lyi tn jyr^Miyn nn^s 
ts ,j^j^MT nnyr D^ssjyny^ ,to^j is:i t^yo^ 
yoMiJ n lyostj'yn DintDD^n lyvjsj oyn 
to^D pN D^^prnyc ny^u ta^n ,iytoD^^SD^5sp 
-to^rjnjy^Mi ,"'pstD ny toyii ,^st:^EsP ny^n 
ny D^M D^n lynnsiv pn lyno ,jnjy^Mi 
nnv va:^: n ts .di^k' jv^so ps ,t3jynp 
,nionn n d^m, Dyi ps nu ^s*i to^yt^t^'yn 
typ^nrns lyrt^^y: "^u iyn}<;n ,nyD^ms rn 
^n TN ,Dpns» ^~isp Dyj'^N t"io SSP ps 
tVD .nya\iD3^n y^s ps nycstj'yn n lyj^n 
tD^D "iSt^^nynys pmvd„ n iv {^t^s jyp 
.lynsn t:)^: is^ Djynnyns-D^Mi d^s DnysDJ^j 
I'nos 11Q jyM. tyD^^^j nyn fiMs lynyj ^n 

* * * tOMtO ! tOMti D'1DT''5'S^V}?D "lyn T^S Dvy^ 

ps •inytati'i^QMs D^j ^so V^P jn^>s pims 
-ya lyn ,ps^^sd .n .m dh^s toj^n t:iV^^)PVi 
Ts .DSJSpy ^yt^'^t3^^s2 lytJ'^^ajy lytooisM 
DDSo DSMt^y IV ^n t^onyj lyjspnyns lyn 

.■^^^unj Dy ny 
-nyDS lyn ,ny Dsn pmv jjs^ d^j ru 
pn ps TS jy^ntj* p>s ps lyo^snyj ,nyjsp 
V^t D^j lyp oy IIS ,si t^^j T^s njs^ ^na 
lytoD^^s^vsD ys^^ny n .diot^^s'vsd v^p 
Di^i ,tiis"i ps ST "^'t |y"iy:i^sinyQ d{<;m 
-JSMy:ir>s ,ynoyns /'D"iyj>^sn{^s„ lyj^n 
lonyn^pyj d^j ^s^oj^^p "^n tjs^n ny ps ,yt3nyT 
jjijynyn ly^n nyns lytsD^^s^vso n lyjyn 
j^^DK' lyiiy: iyo>s r^s jy^Jin^^v n ps ps 

,D'lOt^^S^VSD v^p j^ta^j ! D^S^^ S D^J ,StJ' 

tyn ,^so s D'D .lytoD^^s^vsD v^p j^to^j 

,iyJSM lis t3>J D^Ml lyD ,D5^M. pD D^J D'MI 

D^joD lyr^v lyo^n y^s pa lyoijyj -^n lynsn 

IV JJS^ {;?T T^S D{^M ,1J .D10r^^S^V{^D p3 

"jjy p^p Dp^ti'yj ^yjtj' t^sn \vd ? lyny^p 
"lyDD^^s^vt^tD jyoDisMyn oyi '^{^j njs^ 
jyn^ytj'iyQ ^st ny ,PS^^so .n .m lyDnnt) 
lis lyoipyj T^s ny ps .diot^^s^v{>*d Dyi 
yj^n n ps /'lyss^st^'y^^s,, ^s» 5 Dt^n 
t3"isTi oviv V't t3'iTn'y:ny3^s Dsn "rri^^t^,, 
D{?ii rs ,iv^v'? yin^s t:ny3niyQ tosn ps 
,ntj'D niin ,^n3n^ ,t^s djj^t ps^^so .id 
! DiDf^S!^vj>'D p^p nnyD j^d^j ! pv is ps 
* * * 

pj^^^sn .no t2{^n t3''''ms n t3Dsoy:i fis 

-JISM "IV St "^'T T^S DSM. .ly^DDJ^P S Ml 

"-iyjn:i„ v^p d^j t^s ps^^so .no ? fyiyn 
"ly t^sn pmv ins^ 25 tD^o .D^^ms n ps 
D^o Dpnso ^isp tjytiD^jiya ^so I^'s piK' 


ei .|V:i^iD«: y^y:s'''ip«T;-i 241 ny^inwj^s IK D'lN DDi^iya lyi toni/r ,43 
-roynn n '\V2^ Ds^nt^y^ oy lyiii .nyom; 
pyii,v.DD3^yT D^N Q': ^:m^'?i^B ps ts^v 
IKS D^'pj^DDni yom: in^N jyp lyo D;n — 
-yj — lyjyp^^^nys t^^j yoN^p lyD^^m^ n 
nys nv~i lyDs^iO yn^yn ,iyt3pN.2 y^y^£ '0:^3 
"lynjyji^i^D nyi m\ ,nyDD'^^ ^yo^n x aoi^ 

toyvi' "is<i^iiyi ^^t^.^^iDns^s,, ny:{^nj{^,^ n ps 

*) .iy:^^viy2.^N 
40 11 10 763000 1887 
80 35 20 1427000 1890 
92 44 23 1787000 1893 
108 56 27 2107000 1898 
125 81 32 3011000 1903 
116 43 29 3259000 1907 
m\ Ti< ,y^y3ifc?tD nyTiyn^ ps lynyr n^n 
-yj lyD^j^^ii, i:»^6J'D'"i ps tyt3D"'^x''^j<;D n 
V2'?V)\ li* ,:KtoD3^n pK yvn ^n,j?v n jyij^ip 
yiyn p2 ^ns?v n n^if t3:i,''t3Dy-iy3 lyj^n '•n 
^ii, "lyji^i^ni t^snyj ,nnN ,"'n lyD^siii jyc^to-i^' 
-yj t:^{?ii "lyns?. ly^tj'iytojiN lyi ,1903 pN 
nya nyi r« Dvy^ ijynnyn .on nnyr lyii 
-{^ns 47 yssijp yDjymj^iyjij? n jia ddi^ 
p^N^ pKi 7 Tn^3 lynyj |KT ny n^^ii ,t::yv 
n DJi^n t^vy i:ynnyii ,.n .1 .vt^na ^ytas^D 
81 y;nyn,ns n tD{^tDt^'J{^ lyj^j^tnpy:! •'^t^ista 
-yj n^jjr, M jyn ,isn n e^j^ii, ,43 V)^2 yv^r 
toj^DDynyn t'k n yn^yv. i:»* ,y^VT ■-- w^i^ip 
-li^Vi^^ 116 lynnpyn ,iyD^t2ti' yin,^x d^i^ 
.125 y:.nynnD n ti){<;t3K':}? ,yD:y"i 

: p^K^n iy"ijy;^{^s ly^^'o i^d 
(** : p:rn 
32 3.011.000 9.4495.500 1903 

29 3.259.000 11.262.600 1907 

>n lysj^n ,y^n yny^n pa D^y^tjiB 47 jyn 
.D:yvj?ns 3 ')\ inyn t^^j jyo^DtJ* lynt^^iya • lyaitity y^N TIB .XN1S — ij?!23 ; ]yr2ir:e' .snd 

tsjinryiyn — i:?c5 ; :;*L:y:Ti.vij?j!2N .x«d — *iy::4 

.lyaitair SnNS i:?in 'c^-,b 

lis .SN"ii3' iyt:4 : U'O'cb' .snd ij?r23 ; ]j?o)cib> lyriD iyDD^^t<D''E{<p yt;'^:xp'^y?2s >- 
\V2i$n i'"D .iyt3D''Dp-i^*r3 y'DDN pn D^jsn . 
-^fe!;n ys^yn .lyno^^^^^s^D rymj^o ^y^2 nrs 
lis yiny^ n lyna^jnyc p^N pi? -^mn lyta 
lyrn ^n t>? ly^^-^.tj' V2'?v'\'\ ,DpnxD ^isp 
Diofopiiso nyi TK* ,jyuD^^!s:'i'}<!D y'riDN n 
tD^{?n .n .T .X ,ynj^'ynD y£D-yt2^y-iy2 x t^k 
-n^ni< Dysy ^j<;t ]v^ i^v i< tyr,y:! "^tiin 
lynnyj "^n ^i^r D^^n fytonny^yj i? ty::yn3 
nyn ■'•n ,d'iot^^js'^^'{<;d Tnax Dyi iyt33'':iyD: 
-Di^T^^s^^i^D nyn ,DioTonNJS "jy^^^inysyi,, 
,DijDT^jj^n^i'iyT jjyn ,DiDTny:}?^vi^{^'nyn 
,iyno ^n .d'-: iyDD^^>s*t3''2j?p n pntj c{;?-r 
ps ,"iytoD''Dp-i!siD„ y;:y v'^^ ,^2'<w oy ni 
Dyn m jyiynjjs' v^p iy:yp"iy:!S ^'2 tv^'it 

pK lynyj mio jysj^ ^n Dfc^n P{^^^j<q .n^ 

.nyr 

",iytD^^^ yt3t^'^y n px Diar^^si^i^j^D,, 

,ni{i'tDpy^ lyDtJ'ny pn pi? DiJ^ty; ny Dj^rr 

njy^n pN ,Di^n j? ,y^S{?DiN ix lyny; v«„ 

.Dxny:i ts^j jjipn'^'n ^ip ny tii^n y^Qj^aiN it? 

-yn yD"in^:x:i{<; is lynj^ryj ntj^nyii' r^N oy 

lyo^n: i? lyjstD^i'yjanK r^x oy lyn ,:jijyn 

-yn •^^^t:2st^'JyDn^ oy Dfc^n •iyn^yv, ^i!P:v^ 

-^D nyi TiJ Ts ,^]'?^ to^xn ny ."oynm^ 

-jyo^ii nyn t^j? Dpn^sa ^njiip ps didt^^s^x 

ynrna yiyrjis .Dior^^i?^^{?D nyn^^DasB' 

I y T ^ 1 I y : y ; lyn^DDyD^^na lysistn 

.D"i»T''Dp"is!^ "iy:s^y„ 
* * * 

-^stnyz ps> yjycj^ ]}^vrj)i< lys^i^j ly^t^r i^d 
pt? ,t3n^"iD-n^s,n piti* -q^iN t^s ,d'k:ilj' V2Vn 
\vrj \V)\ .inyro^iN ^irj? D5?n.iypT^^3yf'£ny3'''it<: 
lyo lyp ,iv^:r]]}2 ^yo^ns iv -\V2^ -^n dpip 
"B^o^n px Dinp^K^^^j^D pa ny:jy: n ts ,inyT 
-T^^N'^Vf^D Dyn t^yonDy;! dij^t lyzj^'n ncs^ 
nn^x t:{<:n ps^^sto .no ^"11 "itn y-xna did 
lyDj^jyj ynyriiN .NpnycN px oyoi^ioya 
lynj^n ^n t,n ,iv lyat? lyny^j ,nDN ,iyt:ij>*T 
tooip D«?n .y:s;^nyny^: ypnjs'DC' n* lyo^^yj 
pK D^^pi^vnynjyaj? c'^^msts nyn pa nynj? 
.p^^s "^n ti^is D3^N' n Ds^n p'u^np-t^Dn^yr n 
nynna- tx ,^3n "qo Dyn t^Dsto lyo lyiT ,D:niy3 
:NtDD3^npi< Iyt2«nt3^ye'tyl1y^ ^^dise n: t^s 
n-.j n oj^n evy^ pn* yt3jynnt?y:nj? 81 d'» '242 .tDSJ1pl!f n 62 lypi' ns' cDiriN pK n;s:o'iDti* pk Dyi: 

;pj< onyDtrya ^y^vy&D lyDD^^svvt^D yrn 

: ty-aiyi''}?s 

-y> px, ty:{^^ti'y:-i5^D lyiyii to^n p'-x p-) 
-jyntj'yn ii* pN iy3i?ni i^* ^y^^lt^' yvyry: tD3Ki>D 
t)'n lyD^mv "lyi pa jjnyuKniJ'^x n jyp 
-i:»*mN yD^^;i;yD dv^^ jytDSXDK'-in •>- piit^ 
.jyt2is\s*DL" yrj^^K .jj^^Vij^irc'N v: lyn;^ 
yosp lyc'^dK^nt^ IV* iia D^n^i •'itk iniy:i 
tyn:viv:''nx D"i»^e5?tn:N^s n jy^^'y^VD'^a 
/n pnD DJ^T ps ,iyD''^2nx yt:''Ny£}>n''^N 
ryty: lya'-^pmo^iN nyn ?i>tK :injypip d^: 
-jj^p' p2' ajiiyiCNiir'-N n D{>'3ny2 dj^'ii 
D^^3iK p2 lyoDTD nyn .-lyD^^nnx-opiSiD 
iy-n-i2 -lyTJiK ,t3jyDt:is£yi nynt^P px 
]iJ! ty2y:yn{<; in:{?t dj^h ,D"ij?nt3ti' i^pa^ 
t:v^Dt^nyDJ1t< .Diyiny-iE nyn pK ,:::n:'^c't2:y 
-D^N 115 iyn''Vi"'nN' I'ta^a tn* ,Dyi px dh^n 
■j^n i2iy n>: ^n fy^'yi: -lyD^^^nx. ytj'ncy^ 
-lytiiinix n lyi-in ^•'siyi .ryty^' r^n^ 
-pyiti' ^irjs' iyt3i!:x£3tj' VT'?n'^ n px y-:yt:t;'iv 
lyi^f-j^Dx pN m "lyaiy "^j^Ji t'-n* '^ dj^t ,"t'? 
■t3pyiyj2^"'ii< ;j^^ 0^' r^x oy .■'nyaix^pr 
.,"iyD^^n~iN* y^iHivnir n nt^: to^" m jyij^iiy; 
-y:i Dyjy^ px lyD^'-mx yo^^i n i^^£« ni: 
,iy2ii<i^pr 11T nyjiy D^y-iojjiny^ jynyn "i:y: 
,yisa£Pis n \2r^]}Q<z' iyoD'''7S^^*{<;D n ixd 
ao*nynGSi'nj."'^x. n t>< ,iyiyTj^nny2: i!»' ^nx ni 
y^K ps yt3>'?{?DnyD px ya'^p-i^iDit^ n pa 
-'yn IV px tyiyiT Dp:yiryi o^j ^j?t iv~:v^ 
-i:yt;' n ryayj, ry^^t3DyDJ<;iai iv t^^^v lyn^yr 
yon^^ ps* yxyD'-Tijix pa jjA-ii^Jiya yn''^ 
n •^^: lyo^^anN yc'^jy^^xr)'i< pK ytj''niiS^D 
.iyaix!7p:>' D^x iyDN'iX,oti' ya^^m 

-j?^Vi5^D -ij-i: tia yo^c{>*p ivDipyrpy n 
n^'j^Tyn x iyDijy::5<; t:j>*n ^^dine ^yt^'^DD^^ 
np oyi ivsa tyjy^i^fij^a pn jypi i^i< ij^^v 
^1 .Dyi:j}?,p ty^Kj,i>*^vis*nyt3rK lyuyD 
t? lyD^'^niyayiya "^^^vn^p Dyn. "Dajipi^f,, 
n ikt; ,t5<;'Vi<i;'''D^>? ly^-'S ly^p-'taiss v^W^ 
I3^yn!:;<:ny2 •^^>in''aoMN uyii yjxna. yv:xj 

.jy^yi^ yc'^DD^^x^vj<;D n DD^'^:nya jya lyiT Di?i px 
iyvj{<i, Dyi p& yny-ij{< y?s n^D lyn^tstj' 
tyt:D^^5N"'V{?D n jysj^'n t'n»i< pN' ^^m ,"ia8^ 
t^jyvj^na ^m n .lyc^nti* 248000 lyjixmy: 
Wi^n iyt:s*np{?Dyi^K;v{>*D n djjit lyarotj' 
}^T'?s? 1301P ,^3n ^D \V)i:^> nyi pa lynj^i^nya 
,Iyt3D''^x^^k'5<;D-o^: n ^ynyi^^s H' D^^'ni nvi pa 
-y: iynn,{?^ y^nynna' n pK "^n ty2{>*n yn^yn 
-jis< ,-inj?^ Dyryn tyn^^n jyo^Dti* iv D^^ia 
,;:ny^:yn -yn pa pm. jy^y^vyaD ayi nyn 
S^T tyro tyri .ty^ns*Vi n pj<, na^^^^nayi "^n 
lyD^t::^' ^nj?\* n iy^iny:nfc?iK lyryn pa "q^fj 
"D^D,, D^s* n:y2^^vya lyiyii ya^yii ,1903 pa 
T'Dj^iD w ,Di''L" Div lyc'ip lyo Dyn /'nyain^ 
-n5^y:3j>'-:xnD3^n pa nDi^iya tyD^n: Dy^ 
pN* ^•'Dixa yc'-'DD^^K^vj^iD n nfc^n ,yD:y"t 
•tyo^^y: D^: y;:X^nyTJ p^P -js^r-t^^n 
n^n ^^mxa n rx ,Djyayn lyc lyiii ,>?QmiK 
y:'^j^^i< ps lyiJ^^nya cj^n n dj^ii Dssnyj^t^ 
""lyD^i^D'o,, yDis':y:t^T n pa lypnp^^nKV, 
-^toty 248000 tyjit^npyj jytyn IV ^^2 tDfc^n PK 
-nKii: n TK ,]v:^^ ta^j nt?^ lyn lyp ,-in,ya lyn 
-j^D n ni<a y:s*;?nyT:3 s lyiiiy: iy:^n ly^ 
y:'>Dvy^ n iv t3::{s*^ya:i< Dfc?!'! .lyt^n^^Si-'V 
tuiV^v: |{?^vp5N*yT n oj^n ,t2^^nK yr^cp^Kia 
Dy ps .nDS T^x D{<;T .iytoD'^sn>*D n lyn^s 
Dj^i T'T tocny] "'■'DTSS n DSVi ,'oi:i v-sj ps 
t2:;s^y3:s Di^)) .lyvnsn div pnxuc' nrx 
-S:''V5#D pa Dn'tj'Dnj^iQ nyj^-'Dya^s nyi ^v:i^ 
-snis p^P 1^0 w^^n ,n:si'L".t3^n ps didp^ 
yaspns lyrj^ni ps .jy^a^^iivnya iv y^ 
.tynyna iv ^n d^s:ic* yiyT.ps lynj^n 

* * * 

nj^"'n Dnyt^r y;,sna-D:}?^vsirD''S n 
.i:s^ lytn pa ]ji:in{«-Dy:sn pa^ns. ij^to iv 

y3''^P^^;.Dis ni T'D rt:Dn; ii: o^' t^s, n ps 
Ti: D^: T^s n .tyTs yL'":yDn psi yti'^Dn 
IS "^^is Di^n n — ny:sas^ n, Ta xtosni 

tyDD^!^s^vsD n, n^ai o^^p^DDnii yr^oyi^s 
•qni nsn y;sna nypi tD^D .lasi' wvi pa 
-lyt^DDs ps Dyn^a^^p ny^sjj^^vsjnyors. lyi 
■^ns nyiii yisia yin ; tortsey^i'yn piB' dst 
-jyDip nyn tia> :jiJ-iij?-Dy:sD pa-'is t^,ytDt^' 
-j}<:p lyt^'^DD^^s.^vj^D ty^sJfc?^vsj"iyt3J^s |yn 
.P2 .^ , 
No. 6 MAY, I907 Vol. XII c 


■£{?n yiy^ ly-iy^^nVE iv din ,■^n d^k ly-: 
n ^x |yii ,D^^v nyn px ..yon nyn finx j:i: 
IV iy;:iv v^v^''^ Iy2^st^' yp:'^ n ^x yt:oyi 
-pKi2 yJy^y^t^ny£ n tyii ,piEoxP""iyt2iy'i^ x 
,"^n lyn^sn; ,iyv:yiy£j'{?p ^fc? lyD^xn oy^v 
-in tyn^DK^yn ,Dy^VT}<;£ yiy-'n lyonxnoy^ 
lytoayc iv ^n ly^^^^p nx -iy:y>2-D;ynp viv 
-lyn^yi lyn px — tyns-i;fc|;i£ yiy^n n^c 
,yjnniN dj^t yt^'Nnpj^ir^ '- ^n Dino d^^v 
Ml MTX /']y;:>^''V ya'ps yoi; ""„ px m^, 'nx 
nxe X PE tyi-y:: n^: idt \'^p 15^; n'?{<:Vi cy 
.Dy:yonpDj<;: yt^"■^xn:yr2^^r' 
-:y p^p ,y^nD^:nx pv ,yiyi-iJ?^L^ pv 
o^tt ...tyt^nnyn^yE n px i^^ex ;:Tiyi 
yon nyn pc ::iJ£y ^y~ ii<£ tyi:iDtr' 'm 
tsc'nyrt ynn,, ixv, ,xL*nxv. px nv^n ^m — 

Dy^x .o''''p3''^Pi"'iT yiiyD^nvixn n y^^r 
tovy^ t32^ntj' tv's dj^i": nys n ,Dyr~2''x 
.nnno-^nz nj?: |y:^n Djf-— yr:n ny- rv^v^- 
lyo D^yvi nyr'^y Vifi'iX ,rt:3'-in'':D'Mnyr'P 
,-iyt3Dr2 nyn px ty£x>j yrx ; tt t^rsy: 
-jjycyi n li^: .cyp-.vrrr px ^'t ly'^yEV 
jynyn Dyoyisy"! n ,DPXEy:i lyz''"': yc^: 
-jny^ynyDMx px y3'^:nyTy; n ,simx d': 
-DMta D^o ly^Ji^n lyt^Dny: yi-nyL^^f'^t: yr^"^ 

...iy^'''nDTix 
r\s Dfcj;- — pn 0': -.yn.}^ p 
yjx^E-t^yroxn n nvy 
"ly- .2 -.y^:i: y^n lyi n^r^ 
-yi''ny.':'ix ix t^x Dynyt::^x 
P2 ^y^ypri"; y^'x px "lyi 
iy::'i:£j<'n n ny^j? ,-i<:x'^ 
lyo .y^xviCi' nnyr iy:''n 
lyiyr, ■'n tx jy:*?! lyp 

lyny n'^D "yDXT::;' r!^x 
n n^EX ,vpy'? n P2 yt:cp:^^ n D;n ,;{?d 
Dvy^ ly^n lyoy-xp n yD^yr, ,Dyp''ii)/:;'^i?n 
TXP px ly^y^se* ,"?Dti' tyo^ny: p-: iv?:'^,, 
,Tn lyD^'xn px ;:r(y^'yT nyn t^'r: rnrt-px 
-:x ,D'ix "^n lypn- iyuxTP5?~ir2 n mi 

....njyaK' 
i^'^EX DJ^r, ,to^: -iyn:ixvi VP t^x cy px 
ly'^nyv px iytoo^'2^Dy2 lynyn iyoD'n^'0£{>* 
*nx ■^'T nyixuc 'T n:' ,vr2'- ~y"; p£ ;yt: n 
-v,xL^ px lyvn ly^'i^'z iv nyjiy'' d}?m ^ya -;•; ^iiT '.s '^-^y.: INT DH'S I^O i"-"=yi ,^^3?" 
.ci?-ir-;'f Dj?3''!2y:'7« p'T "INS apm 

•^ni'v, i*:?yii ,"t:7i'r, -ii'tfnt<'^y7Ni2„ nyn i'N 246 tasiipis «n ^i^2 tJ/p E^•tD^^2 nyi px .tao^nD y3;SJP 
nys n"i jyj^n i^o ...dsi^ lyn px lypstJP 
■yi -^^ix yvyry^ "ySst^jyD^njis,, n^o oni^r 
yt3-j,16 n t^n^'t^Dnpy Dy .dpjis lytn jy; 
r^': jyo :jny^jyi n lys^yii ^j^-j ,t<!^t3xt3D 
^n{>'* ly^Dsy: oyn nsa tynnyjj}^ -q^^nt^^Dy: 
yon n nnx ,nnj^^ \vy^^zi p£ nyrnrn Dy- 
lyomy:! n v2 lyj.rt^ytjt^'yn t^^j dh-'n toyv, 
,iytDr:i£3 y-iyn:^ ^j<;j j^i ty:>n Dy .ponyto 
nojs: Dyn oy^jy^mns yo^iiya jyn^: yD'^yn 
*:yT ?^K vj:^)! nyi iy:yj nyii^^D ^jyiinmj<- 
'Y2 n rx ,iyj^^D dj^ii n .y:ixis-Dyti'nT'2 
oyi iyD''L!t;'y2 p^^x d^j jyp y^t2fcinp{<;-i 
'wnynjsJSiQ tD>j ^{?r n jyn i^^sx t^y^nrs 
-yn n ,niyt3 tyiyen >? lynt^tn ,yDn n jy: 
"vy'p'UVW,, t3^o nny^'^nys ^n to^^n ;:ny^* 
i^^CK ,}\sp n ^n ,yon n jyiyn iv jyjyn 
lyn p2 Dy^jy^Mvns n .nyc-'Tnrn Dyn noo 
tynsi^n t3yt^'^rn cyi pi^is Jivyn ps y?Dn 
,D^j5 tyi^ny^nto xri? D^^p^^^pnm nyn px 
Y''^ T>x Dy ."y^viD^DDjj^p,, yvjb'^* lymx ^n 
lyiynj^' iy~i o^o pN ,\vnv:v: i^m v^i^ lo^^c 
-^s* y»n n Di?n ^{>': ivnyi .tyoi:y^ pniv 
-t?"'5 40 nyn''H ta^j nyn Diti' p^p tas-'innyn 
...oytj'nva lyvjx: ayn ps Djy^* 

lyc toyn ? nni^n ix hdd t>k Di^n pK 
tjyn tDpJiQiy^i.Ei' lytn px ^^'ix 1^2 .jy;yna 
•lyny: nvy in t^n Dy >n ^n yto^npj^irn n 
-si^n y^'jx: n ds^t ,anymt3 ^m: rx Dy 
pn ^i^T yon nyn p& tsD^o nyi n^ix :jij 
-Dnx tia li^: ,iJs^rN pD tj^j j'^jjyna}^ 
^fc^n "^n ly^y^i Dy tn ,pn tayii Dt^ii nji<^ 
DiJiii ,njx^D^iN* pN iyDD^^i?t3^sfc?p lyj^Dyj 
nv iy^fe?tD^EJ<:p V'W^''^ tD'o tyi^pnn jy^yii 
^i?-!! ? nDnD^iN pN tvt^'^Q^is yDniJ n ny^^ 
■JN IN* "W^i^ yiTNn N TN ,D'''niy3'>T n r''N 
■yi lyi ly^yt^tiM^ a^: oyn toD^D:NJ'2 nyi 
lyoy^N '^^: ?nNi^n- ytati'j^^iyj n ijny^: 
-J N n N : n pc 5i^' nxi^n n '^{^t tsjjyn 
tyjJiN^T^^y: D-yii :jny^:yi n dj^ii ,d y ^ to 
mnn lynjN p^p tayn n ly^i ,iy3y; iv pn 
jjny^jyi yti'^p-'ryta n i^^es .lyn^^n d^j 
...mNiSn '^{<;"i tojynp ny n^D iy:yp dj^h. ? pn ny,y^ t^yii Djj^n 
y^N ?t3Sj'ip'iv nytDjynj?: nyn pN lyDiNii 
lyp iv:^'? iy3j^ ,iy:x-iQ ya^ytN -^n ly^yoK' 
ny lyn .tiDTD'tJ^yn pystajy d-'j '•n ti'-iN 
TN ,D^m lyo ,yDDyDiNiny:^N dj^t oytoiNn 
N lyij^nyi lynns^' ytavy^ n^ t^n njN^on 
fi^iN D^iN \:ip)p lyD pN MyrnEnvo p2 njN^ 
ID DJ N pinN ^11 niN Dyey ,rnEivD oy^^j s 
lynt^iD nyn D}>*n jyD^Vi lyp nyiv .D>ot^•^ 
DIN ,iyo D^yna ?njN^Dn pN ly^jynn lyp 

•lyoD^nDi iv '^n 
lyij^ ,pn Q^j n^N'-nj v^p \v'?^\^ i^o 
-y^D D{^n ,'qn DnN lypip n^o nyt^jnyj dj^^ii 
-{^& nya^t^vy^' nyn pN pnN lyjjm t^o lys 
-yn Nn lyry!^ i^o "inyo d{<:v, ,y:N^ •^yt^•^t^''^ 
lyumyc pn Dy dj^ii ,Dy^N lyjyii lyDin 
■:v'?'v, t3'j "1^0 lynyii ,"Nnn„ mi^)\ I'D^n 
,D'i^ti' mv lyoip pN iy{i'^t:o"'»''Dy5 r^N Jn 
DJjyn D{?n ,Dy^pj?DNT ps -nyiTK' nyi tn 
lyiJ^^sj^nN n^Nn ^n tDy^i ,£.i?p "in^N nyi^N 
-^jNit: nyD^ni.v nyrn ps. mo n lyDNa pN 

...ynyoj^p 

,-iynn-DJjny^jyn I'^^n D3>^^3 pb^^^^dd 
pQ lyvnyn n lyp^iip "Dyoii^syn,, yj^n pN 
nyn id^d vp ..."d^^^- yc'^Dn y'noN,, n 
Dysy ny-13 n^^^ c^^n jjny^>yi n tn ,y^'^ni 
"NT Dysy lytj?^ iv ,iy3y:ivD}?3 DyD^^Djyry^i 
nyn jin^ j^t pn .lynn^ei^Din Dy^Npn 
,t3DNnP PN tD3''''^myQ n-'t^'Tyi nyto^N 
ps lyDJ^tj' N ^11 ,inyD to^j ynn ^n toi^^^n 
•DINS N "^NQJ^^N t3^: 3^1N ,nTnNt3jyoN^nNS 
-n^EivDnn lyny^nyn p1{^♦ ^{^t yon n lyii 
■s?-ie nytJ'^oynNp nyi ps ^^^n^t^ n i^^sn lyi 
,iyn}?n Dy toyii n^tj'oo n ins d^^ii ,yoNn:i 
pN iyn>^^3 QV)) D3N0 ynaynm&DnN n lyii 
-ij lyny^ lyii^ ,y^DNnp^nv3 nyn ps i^vn n 
lynyi i^^oN ,p^jiiNn£D^N iv^V' ,n{?0Nny2 
-yj Dyn "lyti-'ti^^tanys,, lyjyp toy^i itNnDns 
-onN r^N ^n ly^y^i n^o ? pvn pn ^{?j ryr 
T^np ly^vDNiDD^^^onN lyn^yi oyn pN lyn^m 
•^yn pN ,yiiiDDii.N-iEfc?0(ND ps ,nn>''p^ni ps 
'-\vi lynyn pn t^-r^n ^n ly^j^^s i^o ly^ 

Dy^i y^tDNiPi^nr^ n tn ,'^n t^D^no lyo^ 
>- ^^ni ,yon nyn ins lyr^n lyTio ^fc?T T't mil vtD^^n:: s**-! 247 nan i^^en ,Dxn;j?i2-D::ny^:j;n pn noo lyz 

K T'K jjin^Dtj' n„ TN ,iyi!^yc jimyDyE n^ 
lyi ^^smyo^K px y»n lyn px "y^pmy: 
Dy lyn ,-iyij"iNii n tyiiy^ t^^^^ii oy .yon 
lon^^^n Dy Dj^n ,Dy^^ .lyny^ ^nyi:^ j:^{^n 

■^n jy^yn yD^:D;^yinyD y:yj^ivy::{>* n ni 
-''mviyQ ,yiyD^3 n ni ,iy^y^£:inyi:N:N2 
-nyn:^j{!!2 "^n toyn yjj?^ yt^'^^.^^s^a y::'?y2 
yjTiDD yJyrli•y:l:i?-n1Nt^' n ;jj<^ m ,]v'?P')) 
....iyi'^^2 0^" px lyD^^?^D■'^N oy oyv. 
a^n ^ iJf; \v^^'? tDvy^ m-ixi jy^^ii i^d 
^yD^3 X jy^yDc^3{? -^n pi< ynn yv:x: n 
-{!?D n ^y^^y&D ,!7yj^'?2 jypj^^ in^N pini< 
.lyto^npj^ayT^N'i' 
"isyi yoopr^ yrn p2 '?n^'^ voi:i '-i 
-\)^v^ n p2 y:^'K T^i< yon lyi pN lyoxD' 
,D'>^' lymTiTpiyo' nyi p2 lyo^^p^nTn 
.ijs^Dn pi? ■^in mv \V2V^ n^o yD^yii 
-myo px tany^ny: oy toi^n ly^n^?^ ^y^2M'i 
lyni^n lytoxipf^oyT^i^^vi^D n r^n x2fc?i^^N 
nss pK Iy^mDfe^' iv tyi^^^tinyn i:i2VPV'^ ^n 
-j^iB ^y'2n", ,yv;s!D'"':i< ^y^2''Ti ! lyn^ya^'^ 
■ys Df^n tyo t^3 D^jiynxD ^y^2MT ,y-:N;x2 
iv t3Nn8Dy''{^iB Dyi p2 ^•'''no x iy:{:?T: 

pS ■l^''2X tyDX1PJ?0yT'^t<"'Vfc?D ~1X2 lyO^DL" 

^{^j px ! \V':^V2 pN ^'np:Kn2 ,i:x?t;'n^n 
nyn^^x ,Dnyii y^n^: d-o t{<; oy noip Dvy 
cntf! IX ymiK-r-n^ -lyn '^2 o^nx DD^n lyo 
n IV Dn^^; lyo lyn^^^ ,L5:yox:^iX2 x px 
[yo -iyt^''X ,nr'?'X''i'j?D mv lyDxonyii^^nix 
yiyitr ny^iv rx ,2{<:p p^ r"'"'^!! "'"'T j^ex'pp 
•"iDtr '•n lyanxi lyDy-iyt^rx-iyDx'^P yjy:^^x 
— px .fytiXTHJXP yt^'^DD■'^x^vfcf;D "1x2 jyo 
tj? Dy DDiP tyoDiyiTtj' dx — ! jmniipnyo 
,iy"i:y!7 yi:y3yi2r-c"''?j:y n px yixi: 
-lyDDDyn ny^ «qnx "iJ^i lynyo^- ysf'yii 
-p^iiD^y iyL*'^nD^^xo^2XP lyi p2 y2icDt:' 
yti'^DO'^^xn^'EXP "inyo x \vi oy t2a^:i j:i^ 
n T^x tyjyViDDy-i p2 — ?n:xf'Jjy m ,-i:x'' 
inyr tsii^n ""^tDixs yt^'^DXip{^oyT!^x^:»'t?D 
t3nt^' ynxnpnyoyn n^ip ddxo rix ^xv.r 
"x^vt^D n fx -iy3xv.e' "^i^: .DtsnyiiiJ^^B 
nyi m^j^t^ ,xpnyox px ^^dixe yK'^too^"' 
-'D X tyrn tytaxxtat;' yt3r:^''xn'y2 n Dtjii D'j px Dyc^'nr2 cyi Tin d^* ,p': 
^^^Pi^n yon n lyp iixi^n- lyn Tin i^^2x 
■Ji^nvi "lyi p2 i:xt:!tj'-iyn^"n Dyi ly^yiz 
Dj^i D{^ii ,yv>Dtj' lyi Tn nj^j ,y't2xnp 
px iynynt3ny2 yrn lyzy; jy:yp oyr p^{?2 
-^o iynyi\{i' lyn px ,D:yc{?o iy;^D.nj Dyi 
D}<; ,iy3fc?ijyn i:)r\ ivi q:''? ^1 dj? .di: 

...[''T D^j jix pn p2 y:xn2 n t^x ds^t 
■^^ nyi p^x pnx I'c ]v\2V^i:i ^i i^: 
lyn .^ypjn px n>o iy:>n j^t ,D^yiriyu 
p^j^2 Dt^T D{^ii ,D'^my3'r 'l:^^o \vi^\ lyp 
;j"i:{^nyn:x:x2 y^-'j x fi^ix ny2,n:y oyvi 
,iyt2B'nny3 lyp lyn ?-iyDyntDiy2 yrn p2 
lyiy^ii oyVi fin2^'ix ny:-i{^2^r. ly^^j x rx 
csiD^ px ,n2iD lyn px ^ip x ^i* jy^^^^z d^: 
■yn iv y^E2x-ip{?ir2 lyn \v:):'^i d': ny-y^v. 

? x^'Dxt3D nyt:-129 nyi d^o ■^n jyvi: 
ix;j?T ,Dpr^ nn^tatj'y: t:»j^n p^j^2 d^i 
PBiyT t^yii D{^n -iy3{^ — opr^ D^m inyr 
■{;?ir3 lyn d^d dp''^2:{^p x '^2 jyoipD^nx 
anyn oy m ,pitj' nyiiiyjx^E v:i''vv> ,V'Q^^? 
•yr^nxii iyjnn{^j^y^2 nv~ ]lV'^:v li* ,'in 
iyti*>pjyi2-D,?x tx iy2n:yaxn^: i^: px ryr 
ny2 p2 nyL^y"iDny2 ta^o "^j^^t^D 'pcnyr,, 
-yi n yaf-yi^ iyc'n*..v ,"oym.}?;?D{^D„ v:v^V':^' 
T?-i^t3Xj oyvi ynDD:xn$?in yiy:{?^vpx 
p'?^^ c^i TX ? rx:^E-t:Enn nyn ty>2ny:^y2 
D^t^nyi lyrtDi^^n ny; iy:y: fyiy>L"t3:y t'x 
to^j ,y^viD''DDj}#p y^'^pTii X \V2i$n '?'v< px 
in'{$ lytDiyvi to^o lyEXB "^vp't::^' x i^nz 
nyn px ,::^'?p lynoiE x rn^^ l^^' ,t2?xn^''x 
"iv £33.''^^3 Dy nyat? ; s^d^j ;^y2^n'.v p^p t^x 
\V2i^n D5^v. ,iyDxa y^^-yt n t3>ni mi ,iynyr 
tyj^n ,"iyDyiD"iy2' vp:'> yoxD n t^p^ry; 
y::'^nyinyD"''ix v^vt wn'^i^' iv tyD{^'^L"D:y 
...njyo5<:o lyr^Ljnp cy- px 
-t^: nx: ny~ px Dy i^o lyf'yn rynyr 
lyi^x \vrjVr\ y'-^nnyi .d2jipiv -\v\2ivr^ 
(yrtj^ y^^yii ,D^yp^t>*ii viv^c^'Z ynyiir r:ix 
px .^^■iJ2i?n p2 lyi^'nxnct:' J^'yii inv^ Tn 
[yD't^i jy^^-^v n lyn^nr ~i^o fy^ ,d^^v lyi 
,yon yD^mv x DT't^onpy Dy rx ,"i{<;: t^d 
D1X jyD^n y^'X sq^x jynyn ^n ''M"; y^^yii 
^"iD ly^ny^iD px jyvTip oyi lyn^^oivD'^ix 
,tD"'j "^^2 jyD^m TO .yon nyocny -ly; p2 
■v: tDyn pB^^{$t3D "j.'ny^pny,, |x nx2 Dtjii 248 i2s:ipis «n y^nym: lyo^^'mp tic lyo^snis-yT ■•m 
Dysy ,iyDNipj^Dyn-^N^^j?D yiKiJ lyrn 
ly^iyj to;?{^ii r^jtpiij^p ps ^'^^no nym mi nr^s- 
pN iVi^iv^ ly^yntDonrx nyDoynj lyi 

.D^yii ly- 
lyo oyii ly^nB tyjyii tn ,iyD^''n I'o 
:3^{;?ii .D .2 .s n \v)) Di^i ,fypiyoy2 tjin 
-^nyn nyn D^r^ii ,iy^nsm n Di^toj^p^^^n a?: 
T'x Dy .Dvy 'Ti ,iynynj^ ij^* \vviv: DiXo 
pK "^MX it^'QK pK rnfc!:^ j^k tx ,'^''?:v^ 
; |ytoD^^K^V{^D |yjji?y:3-in jyo^'j^ii ^?t^nxv. 
■};?is jytj^^^na Dyn iv ^y^j^^i'iJ^Ej^is '\V2i^ 

-"'IE ps< n^K .lyiss'J t3^j "^n ^ijin \m 
D{?nst3y^{^n2 lyD^n^ni^v s* n^n lynj^n [y^ 
-fc?n ,^^^nt3 iyDD'i><iiy3:yDx>p jyomj x d^d 
5? ^Ms< tD^n ny"i:x lyr ps nyni^ i^d jyn 
y t: Di t^. n y n ^y ^ ^ px yD^n^n^^v nnyr 
-^jjj tonyn njs^on j^n dj^it d{?t ,yM^'iK'mn 
■p-iiitajy iv^vt^^ v^ ^VTi pK lyiJ^nyj Ditj'iy 
-Dsy n Ts* ,tyDyj-iyQ q^: ^iint lyo .ly?) 
18 tosjn y'DKipj^oyn ynj^i^^nxj yr^it^mi; 

.lyD'^ms? n pQ ^^^no lyo'^i^y: k nnx •^nx 
n ^MK vpm TJ1N DiysDjynyD dj^t 
-,yK''itoD''^NnyD8G-ti'n{^oD''n' lyn hdd k^^'P 
-3n DiJ^s T^« y^Dt<;T{<;^^2 ym .y^cj<;Ti?r'^2 
tfi si^iK^inyDK^ toa^^^n nr^Dpnfc?D nyi ps ,ru 
-m nyn .lyn^^n ly^^^DSis'ti'ayDm jyoDyD 
,ny3^^ijn: x d^j t^n njs^Dii ps -^nEenyT 
?",nK Ml ,m{<;D lyn finx nnyo ^n on^vyn ny 
yjy2i>* D^o \V\^)p i^D tyn .D^xn-rx nyn 
— ly ty"iJVJ;it3tJ'iy nvi pimx jyjMx yti'^to.np 
-Dn t^x iyDxipj^*oyn-^x'^{<:D n pD :'?^z 
nix y'nnx n rx ,-^'^'?i i^n lynynyn ,njx^ 
-x^^f}^D nyt tj^j T^x 3^5<;2iy lytn ps yaxr 
"X^P "lyi^'nxoy^j^nE lyrn nyn d>j ,Dr^^ 
-■'j-iyjy pyiyQixti'-iyi lyiyiJv^T ,piEoxpjyD 
-y, lyo^x Dyn t^w 't^^ d y n i>* n b lynytj' 
yiyijx px "^Mx px njx^tJ'to^n px .D^t^'r 
^j^o p'x t^^j Dy t3i^n nynjy^ ytj'>xyB}^i>>x 
toE"'in:"iy::''x px lyn^nj^^^p rx jyEj^noy: 
-{^D -ixE nn"'DtJ'y: tyns^H' |yDD^^x'V}<;D-!3^: 
pynny- -5<;j" jytsxnnjxP y^j'^xipj^oyn-^x^^* vviiv px .p^^niEyn ycr^DO^'^xD^Bxp tr^s 
,DpJy-lt^'y3J1x mtx ynxiK'nn n n^: Dtj'-iyn 
-^DXip{;^DyT -lyiMDxnyiys. nyn px-,t5n:j^i mi 
-^Dii^n -lyn ^j^j oj^n "^{^t px ,p^5'3iByi lytj' 
J{;?t2 IV Dj^^n V2 toxnxt5y^{?nE lyjny^n lyj 
lyrDij^i nyi px ^yDyioiya fya^vj^^x p^p 
!Dyn:j{^p*Dyi px ,Djy»x?iX3 
•yiEyi y^x y^d ,iJx^Dn px }?i nyn{>* 
-iysj'^DDi'^x.t2^E.xp ny^xntj' lyn rj^it: ,0^0 
mit^ ,D>jiyt3Dj^D nyn r^^nn ,aji^pMit3jy 
-^M {#1 — tyoxo n pE t50{^jD5^DXi:ry3 lyn 
Tu iyij?Myj to^nynyjDMx bx^p p^x a^o lyj 
D):v' Iy2J^^^ to ! iy:2iXip{>*r2yr^x^V{?D 60 
yt^"'DD^^x^v{;?D i?Vf2 VJ2M lyo^MTV iy-! px 
' 'L3jyDX^ixE |yt^•Q''^ px mi jy^xniByi 
X -ixB DJ^M ,n^yM yomypnyE x ixd dj^m 

! DDXIDJJ^'P 

■JXJ nyn rx ,dv or^tj' p^'^n lyDtj^ny ps 
n rx ,D^E yn^^i ^imx m:vn nr''Dpix» lyv 
■■'n nyi o^d y^B:{<:rfcf;^^B yc'^^QD^^xnynxo 
^yn px iy;jyn Q^^pjnjyiinMJ nyti'n^^DD 
Ml .iy^3 ly^y^xn v^? d>j |y3.j?n: fix lynai^ 
X Djyt^Drjyn rx ,'^n ddx"! ,Dy doip 
iy^{:?T VDM "lytD^^Miv nyi ps ^ y tj a j ' q 
nyn ? |yDD^^x^v5<iD y:y3{^iE{ry:DMx j^n 
-}^^vi}>'Ej?iB "^i^n r^x t3xnxDy^{^nE ^yt^'lD'n 
-yno nyi -^j^j px ,^n.{^v px v^'pp Mrx ^yj 
DxnxDy^j^iB lyi rx ,dmx ^^i \2D)\) V'li^ 
iynyn:yn lyn r^x dx^p nynjx vp q^: px 
DyT pB iy:yiD nyi px ynxi^'rnn lyn pB 

.DT^^X'V{;?D 

■EiMx ym nyD^Mi lyt^axioy^ "i^o jyiT 
tynyr ,:jij^^tj'ny yiayjMDt^'iy ,ynjy^x2 
-lEyn yt^'^Dx-ipi^DyT^x^ViViD y^y^B rx ,n^o 
yixij lyij^nyj tD^nyr,y:DMx lyj^n lyta^xia 
^ynj3Dni''X fyj^n D5^n•: ,-\v^iv ys^yrx px 
lyn 1XM ,:3^ypMit}jy d^j n{<;:i mi di: Mrx 
-jx: px pn piti' ^{^r ly lyM ,t3xnxDy^{?iB 
•:|}?T r^x p^T px — DDixAiyajyDx^P \v^ 
ayn D,x.ip{^nyi-^x^v{^D nyiy^ mi ,'q^^jyD:ix 
ytJ'^D^^j^E- w -q^^j^i^B . \V\^ — lyiyjiv Dy 
■ "yT rty^ME t3{>*n dj^ 4y>y^Bt^' d^: y^j^i 
nytj^iDin lyn pE ^^^nta nynD^ynconj^x 
-y: D-ij toD"'^x>vj^D iyrvj'''X \'<'<p ,,ynyBD"»x 

pB ,1^n^D pB YVi^V px ,V^M IVl ]'i< Dp'tJ' 

»-''nyMy:!DMX jy]''M odx^3j<; lyiyBiJ^inyB x «nn yta^^ns sn 24& yj8^ y^isoTfc^rD^: yrtovy^ n .iy::y:iyt3JiN 
HE) lyjnjjnyn y^xo-i}^j/i^D \i^ '•n tyony: 

-iinj i<: jnj^ ts: jyr^n ^n .y!^{^-i lyK^^o^;? 
"^i^i vv^\:) . ■'n ty:yp Dstn^'toy^j^is lyo 
,Dr^^fc<^i*5^D Div jJTiEt;' iy^y:t^' x ly^iSD 
"Sta^EStp nyn pa y^'yty: n ni nrx dvbv 
nc^tj' Vi:! jyo^t^r, j:i:?pn^D:y ^yt^•'DD''7 

mDi^n iv^w^ ! iy::i:2}?n yoonmN 
nytj^'Din nytr^ji^^^jjiyi'N-nsijti'nn iy- 112 
-pTii y^vi:t2^nD:-j<;p n n: ^{>*i .ny;"'!^yn:^N 
nyn nt^j ^}^r ,nj|s*^Dn pN lyi^toonpy ^^> 
lyn pa '^kt n jyiyii D^t^nyT iyt;'''DX"ip}<;iv2 
jyDipyn nr^^ts'D'Q^'P nyt ^fc?T ,t:^'njy::><t:!ny2 
n lynp ynxxmin n ?{<;r ,>y:''^2 y^na 
px Vi'nv toQBnyp n y^^yv, i^^fi jyo^^npn-: 
oyi ps njyn n d'^c tt nvi:y2 px i:;s;^Dn 
nyta^'innx n px pyn^ n — "dx^p jymyc,, 
pK "^JSDt^' -iyon"i„ lyn m-, ^un oyo^ ^ 

— y^vi^i^^iy-i nyo^n: nyn ny^i*; ^^npjsn-: 
-^N^vt^D n Tx jyr^^i^Doix I'^xn ^n oy oyv, 
PK iyTt:^:x lytiD jjx^ \v^V)^ lyt^xnpj^oyi 
■XDisyn ^y^D ^itx lyjynp iv nix ,iy5E!Dyp 
-ijini ^n m ,n D y 1 n ^ D ^' y3''^Dy;:^x ^•'n jyo 
-n'noitj'a lyrovy^ lyn ^^3 ly^J^^npyj cy jy; 
pQ "iyj3iny^piy„ y^x ■^j?: nyDD^o-^nKr ny; 

.t3x:yD 
y^XJi^^vx: ^V'iVBD n :n:y:y3y-i n^^ 
px tyiJ^f^ ixi "i^a ly^yii ,\v^')b ps nnr: 
-rnyn y^x^v^^o v^^v^i^ inyayj^ix ux^on 
'T'T nyii oy .ly^'iQ px ovy^ mi ,iy3:"i: 
,^''t:!nxQ yrxiti'T-iu-toDy ynoye x lyi^^t^'D^x 
jy^yii lyDxnpt^oyT^x^vj^D n lyD^yn n^n 
,ti5nxP tynynyv,:^' ^y^s x lynn^D iv lynj^n 
TT tyrsy: v:i'?vyi .wt^v^^P n to^n avy^ mi 
tDSiv lyD ys^yn px w'W'^ ^miv jyti-Miv 
-^^x r^x D^n rx y^^nnyi .ivto^n y;7X pc 
-•nyjDMix ,y ^ V M 5? B. t? p ^ x ^^^:t:jy; 
t^N lynjyt^tJ'Dix y^xont^;: d^j n ^nn tyc 
X lyoipn^B Dyii iv^vb\^' ivi^ ,-iJX^Dn 
i J n^ ^ V ^ 2 ^ D X ^ P yDD^nL"y3 px v^i^'^P 
tynijn ly^y^ n^o px ,v')i''!^B^ nytyn p2 
X — lyr^xiyE yt^'^t3D>^xto"'BXP o^n p'-x pQ 

— y^xpnxi px y^xnyn^^ ,yiVDXinyDJi<;p "lys^xt^' D^fc?ny:i D^oiyi lyaj^n ^n ^■'m 
-y^:yi n |y:yj taoyts^^iis lyn jypmDnx 
yixn: iy:^n \2i^ .\v^:vD^r2 yDMiy:i px jyjjn 
ly^xayjnfc? "onyDM^tD^Q,, y^^yrx ps ^d x 
"■v Ml ,ijx^t^'n^n px ly^nxvi yovy^ n '^n 

.Dy D^Mi nyr 
-5^?2yi-^x'Vii:D n jya^^n i:x^Dn px 
y-)y:fc?^^^.i^fci;iiy-i y;?x DE^inny^^x px lytaxip 
n lyiysnypiyE D{<:n yr:y n jy^onxs 
-y2 n lyjy: ooycj^iE ps lyBiD:^' yoDDyn 
yoxn X lyjMvy:!')!; ,::i:-n}? v'i:vr]V\:i^' 
PD> \VDiS'?P y^x px "D-iycM^o^n,, ysipyrx 
ym pD ^nj<;v n oniJ mi j:nyp^yEy3 lyr 
ty:yp t2t^ny lyo tsyn ,t3.vy t^x „DnysM^t:^D„ 
-yit^DMix -^^^pnMi nyn n:x^Dn lyM jynyr 
lyn px jyM ry^y]}^^viD^DD:j^p oy-i simx lyD 
-T if; : n lyiyn o^yt^^yjooyE j^i jy^yn oy 
?iEDXP:yDx^P oyi i^B iy:ij'i;3nya y ^ x n 
.DExt^'^yTy2 ■iyt^^t:)D''^xD^EXP nyi px 
ycnx^DMX IX pn d'-j iix^on nyn ixt 
-xnpfc<;»yr^x^^:}?D nyn pE dpixv, nvi hdd 
yonxiDMX IX lyny: ^': t^x n mi mtx ,v^\:i 

Ml .DT^^XO^EXP pE JJI^pMIDJy "lyT HOD 

nyn ps ^'^nn nyoMi^ x toj^n pmv -^^2 jjx^ 
D^D lyji^ntDy^nnx ^n nyr^yorx, lytj^'on 
nyi lyn^^oDMx cyM njx^on tx ,nio'i^n n 
lya TX ,xB{?i^^x-2-iyn pE ^xTp^c' lynyMiD 
-^sxp lyn PE nj^n n lyo^xnaj? lyjyp oyM 
y-iH'^x y^x t2"'o :ji^pMit5::y "lytJ^'roD^^xtS' 
DyM lyo i5>*: "^x^ mi ,iy:^^E ys^^pyir 
D^i ? "Dyj^K't3D2{?„ yD>* "1 iyv^Dtjnyt3:ix 
PE lyD^^v X lyMy: Tnox px fx cy ci^M 
:yM Dyn fimx n^'-pr^yDt^nyorn d'ijx^dti 
X nxE lyrnjya:}^ lyo tos^n dj^i ,Dynjs>-iE pE 
T^x lv:i'?v^^\ ,DT^!^XJ3^BXP nvi iy:y:i nxisn 
,iytMiy3 IMC m^ Pi< ^^^n^^onyBJix nyns? 
.□n^x IV D-iyny:i D"ixMjy:iy: n tx 
-5?DyT^x''V{?D yK-'^Din n pE ^^mo x 
-M1yt^•^J<:n„ yojxJyji^T n ^y^vyso ,iyoxnp 
HDD myo iyE^^:ny ix t^vy^ lyExn ,"Dyp 
■^M lyi^^n •'M .iy!?n'XM n px :iyM nyn 
-IV njf;j lyn^^pyjDMX ■•n j:!.fc?n lyn tx ,p^x 
yti'^t2Xip{>'?:)yn-^x^vj<iD yj^n viv^^'f 2V'^ 
yixi: ^n lyDJ^n lyaj^n ^n tx px lya^vjnE 
^y>EMi ,ny:jyn;x y^y^E^vjnE ^y^E mtx 
-'IP lyjyp ■iy^5>' iyjj<npy: ly^t^n ^n lyo^tat;' 250 tasjjiplif «n nVDyiDiya yr^p toyos vd lyn^n ::nyp^y2 
i{:?j DJ21P D{;j;i -iy2{<; .yo.n lyD-imv lyi pK 
nyi px n^fD lym f-xnyn^x dj^ii ,QyT p£ 
-o^t3t>> yj^^oyj^^' fx 1^2 .0 y tD ■' 1 {^ V o 
■Dy px jy^'^-'ntDD^ix n^j ^}^r jyo tyii ,t3Dyi 
■yii ,iypn^vy2 ycn^x y^y^vy&D nyt^ny ys^? 
ytJ'n'K iy?ny'iiD"''ix lyjyp t:-: •^^ix i^d lyf^ 
DyDD^D-SnNiT iyr.Dr^n nyn ^^n .lyDyimya 
yixi; Dy'vx:^::f2}^p yrt^or; ^in n^rs lyjyp 
ni jyt^NDisyi ye'H^x nnyc tyin^23in 
DyDD^D-^n.Nii "iytJ'''DXip{<:Dyi -iy:^n ^' ^"'2 
.t23y-i?D''DL" y:^>Dy:^N ps tjnj ciyn s-i^ik 
iy^j<;T jyn^x ix jysyiD lyp Dy ,'^^^-i^bx: 
yD^^DDnp t^K -^^iK tynyn Di'nyiiyi.D^ix 
Diyin^Q yj'^nys d^x r^i^n nyni? jyopntoDn 
oym .yt:'n>x tj''j jy^tsixs yj^^nyjl'x p£ 
n t:^o Dy^vs*:^n»25<;p y:;*n^s* n lyrn inj<;^ 
->N n lyii ny^j^ ; jyjji^y: t^^' oyp^vtinv^n^ii 
-X 2 X lya^nD na:ipiv nyi px ly^j^r lyn 
ly^yt^tJ'Dmx px p ^ t3 ^ i^ j<; 2 y ^ x j $<: ^ v 
yt^*''DD^?'XJJ^''VXJ D-^c lyoxmjxp viV''^ 
njyDti' px ^xiy^^x ^n ly^yi'; ,iyoxi:fc?.ns 
-J5? Dj^iT .piE'nxp-^^n'Xii oy-i px ly^xs^in 
tyj^n {?r ,ty::D^^x^v^D yti'n^x n iv ojjx^y^ 
,^^33 jyi^x n •'Vi ,iy?'X2y;D"in inya •^j^: ^m 
ly^yii TO m ,'^^^n^t3x: lyiy^ii px oy d{;?i^ 
•lyny^pny ?{?q D^yn:x ix oy -xipfc^oy-Tl^x^vt^D X n^n nyijx ny- 112 px 
ly^ynmyE vp^t2 Dyn dj^i^ p>tDnx2 ya'^ta 
-i<ti2 lyDDixnynjyox^P oyn ^n nnyo t^^- 
.x2{;?-inx-3nyD px ni op:i2 ,t^,xnxt3y:^ 
\V2i$n' iyiy:5^^vi^}>'nyTtytoD>^x^v{^D n 
^n Tx ,iyr^D >n jy-n ,niyD jynyoy^: x ^{^: 
n p2 ^tjiti'nn ys^^-i^DXJ n ly^ijonx jyjyp 
yny^n iyD^^pT'n,"iy2 iv my -qj^: lyny^in 
ij^j ^n ly^yn ^X2 jyt^oyn px .Dyn{>-yn't3 
v^^'^P p2 Dx^P iyivoxiTiyoj'j^p x iy2,xK' 
iy2xti'y:i px oy ^11 ^nx ,iyn'>nojya"'"'X-iny 
-y-i lyomj lyi ^{>*: '^^np:xi2 px jyni^i^yj 
nim^n y3"'^"iy:n>2j'^'!^p yiy^n .y^vil^j^r 
nymxn iyi p2 lynyn d2x^piv ^y:t^ jy^yn 
oyii nj^i yL""'t:D''''xt3^2xp n : t2^>p3>^pini 
-i^>»ny2:ix nn^x wr^Vi :^vnyn'0ix2iix 
^n X jyaxo Dyn px :yn tyt;'n{<;DD^n |y3^^ 
ODxay:! o^^n ^r m. "•iix ,iy»xi:!J>n2 yiy^n p2 
-aj;? ynynn2 n p2 tyoxn;{<tn2 n p2 ^n x 
-j^i"iyrtyt3D''^x^v{^D y^x yrn .Dyp'j'':rD.D 
-^iij^nnn ,iytoD^^x^v{^D-DpSv2 ,fynyj{^>vi^ 
]v:vf2 ,iy2n o^j -^n ty^yn ^n ^n px ,Dyp 
x'ns^toD^i n px DT^Dpnxo nvi iy-i:p''t3np 
ly^n ^y^2 >ti ,y^25^T{^?'^2 y{j'''DD''^xnyt2X'o 
n ^n ly^yn o^oiyT lyn^^ ,DDi^yj ri^n 
-jy D^j n??n x t^^^pjnjynt^^ij yLwi}<;D.D\T 
nyt>^>::D'^xt2^2xp nyi p2 m) nyn px lyny- 
.D^n X \i^ |yiiyn^piy2 d^j jJi^p^iTD^y 
i:s*^:!av !"« |v^J"^y >'>- V^^^'''?b*2 251 -t3s'?:3y ]^i< ]y:3i3yny3 yt^^D^'7i<2 .(l{^ij{^^) p-ttstr'tisn .nt: |-,s p-iSDC lyij^i^y: iV^^DixE yn^^n n lyc-^i^v 
D{>*n ''•'t^ns's yivnjs'inyD.^^^ip n : Dpyoy^^j^; 
,^st3^£fc?p-Dm: Dyn "^m p^ iyD'i:y::'nN 
irnc p^P t^-'j "!{<;: t^n .T'I^t^dn: ,DyD!^yr, 
y^Kiyn^^ n pk ,yD{<^P"iyn^^mx ly- p£ 
■p''^p oyn p2 ^■'DiKE '■; tyu^niy: t^x ■-■'t^niSE 
">y^2 iv„ nxs s'm»D oj^n oyD^^yii ,r'KD.^£xp 
nyi ^"in nonn .ly^c 1x2 'v, y^tosnpifioyi 
.yt33yn ym iv tDt<nNDy^5<;nE nyi •^^ij^ jsmp 
-IV -iyt3^{< nyn pa oyey t^>? iy:yv,DDy-i p2 
-^^1 Dy^vnNin yt3^i<! n p2 px :3ivyTjyt2NT 
-S2 ^iTN' pK ,\V2'^2Vi ly^^on^iiE yi^^n pN 
-{j*t3NiiiyDJ{^p n tyii t^* ,t3£{^ "inyr oy di^d 
•^{<^ypyn3 n^n lycipyn ,t33i?o pN lyj^n lyi 
-Kiyn^^ n jyii pj< ,Dym{^2yn y^x^vi^D ps 
-j?"in •'1 n^n iyf2"ipy2 ,t:j3iSr2 ps* lyrn jy^ 
"Sts nyn ps .DyoiJ<;£y"i y:^'^t2^^^?£ ps c:vb 
D'-m pN* liny" *v::''i5<;v,y::''^s< pir t'-n c:y^v 
.iy-iy-!{>*s. IV DfcJiT: pN* \vv~ ,pic* 
-:!jy T^N' p^^2:ynx lyrt^vx Dy- ps 
v'?ii-\V2''? s to^D D■t^'Jyay: ,D:spy3 ni ,i:s^ 
■^n lyjj^nt: jyoEi^ ps ^psn ps ,3:ny';y-i 
.DnyiiJ^Eti' yt^'nyo"l}^2y■l-:i•'0'^{?E ons 
,tD'j ^psc >n lyrn ,D3y^^]^2t^• ^ii ,iynyi^t;' 
-^is n iy"T:y^2ns2 nj?: ^n iy:yp ivny- ps 
— 3n.'y:j?T nas nvn .nnyo o^: ps ly: 
-y; PS Dy rs^& 5^jyii ■'ii ,t3T'niy3 c^i ps 
-■'^ yc'nj<;o-D''S n nss -i:s''>:y ps \V2'''?2 
-::]! nyov^s ^^r oro^i] — ^^t^nsE ySsnyn 
Ml •'ITS Dp:iE Dy^"i{<;2y"i yti-'D^^jJiE ps n:s'' 
n DJ^'n ,D:yDL'ny ,ncnr:) ,:fc?;t:)nyirE5?P ps 
ly^i^n: dj>'ii ,p:ynp y^s^v^D vr\'''\ yv:s: s 
^y^E ;{^D IV :{?tD pE n:i?y3 nn^^s nyo^is 
-anjyDti'pn ytj'^e-^^t^B y^'S mi ,ny3^^n:n3 ps lyi^oisE yD^^iy^n^n yn^^n \%P 
DD-'^ms toij^D pa s n:s^j:y 
"lyojj^p n njyinyr, :jJi!^^^nD 
DjytoD^-'c 2{? •^n iy::M lyirosn 
-■'DEye'yn ,ty>siE y?s>vj?D io^d 
-{;?E 0^0 ly^Day^!? ns jy^siyn^^ n -^n ly; 
DJ^T fs T'^iriB'ti'Tis .lyDii^Eyi yc'-D'^ 
-^yTyrt^'^o{?J}?py n -^in n::ns2 lyny; 
-TSB yi'-'n n ps ;:"ivyT:yc,snv yn^^oEst^' 
WViV'^ T^s ^'msE yivt3sviiyD:j?p n .ty^o 
"Dnnfcf^ijy^, n pE ^^dise •>- ^^^DyrtoEMn 
DP"ipyjJ{? 05?n yD^yn ,(iy^''i'^jy^''^""^^'^^) 
•:nyT ,yijyvyT-iyv s d^s dt^^sd^esp ny- 
t^'S :ns2 s t:3SD Dfc^iT toEsip ynjyinjyo 
-lys yt5'''^s3"isnnsE-^s"i.{>*yEi yo^'s n pE 
,iy:;'^tDDO"is:5>o |yv:s; Dy- d-c yD':t:!^yr 
uyinyn pimya^s iyrDD:>?T ps ,jyD^'?3i^p 
pE ■'^uisE n lyny: t^s '^dise v''ii^'V2'i' n 
,u}<;n Dt^ii ,yDs^P lytr'^DD'-SsD'Esp ly^^j -yn 
-^sns^yB yo^s n DPipy;:5<; ,DnnypnsE 
ps ajnyDC' s D^s :ji:mj<; yc^Disnoss 
-y: ps ::i^pM^D:y ■iy3'!^DEs*L"nDnMi ly- 
.t^astinyn nn''s n-'c lyesiiVDns DEyiDt:* 
-y: ^^D"isE yivusvnyD:fc?p n t's Dyn Tin 
pnyEEcypyE vc^^n s ,D"'^myjis?2 jyii^ii 
s ,y^vsDS'i^Eopy nytr^oD^^sD^ESP ">v~ pe 
-Dy^pisE DL'nypj<; nvi pE pny^^-^^nonyE 
ps pnynn^E n ps Dsnsny^^nE lyoyD 
-yryrpn^sEi) nt;"DD.''^E-is -se sie^csp Dy- 
,(iyvyTyrisi3''iSD ,iyvyTy:-D;:i:nfc?v, ,iyv 
n lynt^My; t^s ^^o-ise y^siy^^r^ n r?-yii 
pB ;jiTT^DSip}?':yT n ise piyEseypit^s 
n PE :jiESt;'E{<: n "ise .n .- ,dssd::' Dy- 
,iyjyi^MinE yr't:D^Eis:fc>;'2-L"^Ds~ipi>*DD"'-!S 
-^t;."'^}?E "ISE fiE'^sp Dy- ps piynn^E n ps 
.D"'''n"'nE yE'!^:ynyE ps yi" 252 taD:ipi:if sn 10 ■y: ^^N iiTN 1X2 lyj^n dv ,noK jiijyi^yn 
n Ml ,j;t3Dy-i-jyMiQ it<s iyQ5oypi{>*2 \v)) 

ly^yn Dtj'iy -lyaj^ /^^yti' nyoDn oyi p^ 
lyiyn yjsi2 n t^Dtsiiyjaj^nx Di^n i^^^^^o 
oyn nns lyt^'^DyiJ^ynta nyi jia ytoDy-i-iy^-is 
-^N ^i^n n Di?ii ,Dyi D^D t3^2.yj [ytj'^tapsns 
lyofc^se^Dt^ lys^nno^^j in>N t:.:^^viy:: 
:7^'3 X D:yDN"?i>!!3 px iy:{^-iDiv:^nx 
PK ]!i:i:iVi v^'^'^'pi^B- iv'']'!^ n lyay: iv 
pN t2^'2Txy:D^D j:''DynD dh^n d''q dj^'h 
lyjyii "^13 lyt^Dnnyn oyi ps j:iDj<2-iy2 iy- 
lyn "/n2 lyn ps t^^'pjysit^iiynyoiiN n„ 
lyn iV2^ ,iy;jxjy33nn d^j d^j^dnt t^x r^:^^:: 
MTN n^N lynj^nyj Djypnyjx r^x E^vjns 
"px d{<;t tynipyn jynfc^n jy^na n rx ,t3^>i^ 
iv t^Dyi Dj^i) toDyiSiKii. yivDDXE iiN vvri^ 
yr:^>N nxa (D^^nyiiny tynyn 1^^' px ly^ny^," 
,iytoE:xtiny2-iyp-D:jiD^N^inyQ-DDn?yr yroix 
"183 nt? D-n{>'3 n„ ps "D-ii{<:n-f''ipD„ n >ii 
-y3 nyn px^ yoxi y n l" i y n d^k ,"D:yn 
T^K cyi D^n .;:N:^iy2 lyn pc >jimy"-ii: 
DV n:n ,iyi}^iiy: fyi:i{<;:^ti'y::^>x ::i:yiiy2 n 
-•Dtr lyiyn lyij^^ £3.''^v iv jo^^v p2 ^n \v:v^z 
V^r\V)) ,t3nyi:ixi^y3 ^n jyni^n v^^vv> ,\Vf2 
vy^iV2''i^ n ps vn'^))"^ n jyDip ?'{?a s: uyv, 
ty:y^2 lyn^to^' y^nj^n n ny^j? ."Dynxn,, 
yDD"'''o n nnnc ,:3N^pnj<: lyexip x lyrsy: 
"lyn t2^d iyiyn£iv nxa lyiiy: lyj^n \v'mb 
\V2^n Vi''^V2'^i< n j'^iyn ,yDN-i lyD^iny 
Di^sr^x iyc'^o^?'j?£ Dyi t3'D t3]y:i:y3 ^n 
■^^ip n lyjarn ta^^xyiD^s* lyn^n ^n jy^^yn 
-•'m fe? D^n T^3 lyrivyj "^n ni?;n mtx .jyo 
-i:yj ^^.n jjijynyi n lyvi ,pn"iv in.t<;^ iy^2 
■^Mx M D'^^Ti "i{y£x .[yiy^Q'ix lynyMi lyo 
D^j ta^^ii oy fyii ,DiyMiy: ::x^ d^j txn 
nn^x D''o yvi^j^iiyi ytj^'-DTi x jyDi^iniyjDnx 
inj^ DDynv-nxn oyr^oyj^x p2 jjnyin{;?2 
lyo'i't^i'i iyj''2 n px oDy^^yj tis nytj^iytDJix 
•xips^oyn XTX ^pxD t35^ t322Dypny n^j "^n 
-iMT X nxnyj ^'^n d^i .tasyi^n-xii yti'^o 
ix Ml' iJi3yMyrtym2 w'?m n nnx iw 
X 13^0 T^x iji^yiiyn n .2x^P ly^j^^itopy^y -X3 ,Djyt3^M^v ,iix ,iyQijy3 [yo^xr^v lyo^'p 
-i^DVi iix ya^yi yt^-^D^^j^Q Jijyj n dvm 
Dfc^n ,Dy^x IV •^n [y^j^^ti'iyi li* n^ y^Dxip 
yti'^c'^{!?2 p2 r^ryn nyi 3mx ,nixny3 n 
.iviyi juy: DSMmyn^x t^x j .n .x v\:)^vi 
jJit3>nnDMX yiyD'M*, n dix ti2DXP nyn O': 
^^^tojya^^x onyoty y^DXiPJ^oyn nyi p2 
-m{>"Dy:xti nytj'n}<;t3D\-i lyi ^imx nynv^x 
-DMX n mx n2DXP "lyT ij^j ,njx^a:y px jjij 
-xip{<;nyT yi:y-i>DDnpy plt^' n p2 2:)"^)} 
lyojMx Dvyn Di^)) ,iyi px ; ya^yi y:^•>D 
yK'^t5^^j;^2 TM^n 1X2 fiEoxP X ^iMx D^iy ny-i 
-^yiJMitj' yj^n -^^^Djyi^^x on^no jypyni' 
y^tDxipj^nyn-^x?V{^D n ijyinyn. .p^d^^j^e 
-^^mx Dyi i5f lyjy'naytD IV ^imx d^j Diyn 
ym lyviiDMx ^i^^ x '^^^uy ?>{>'? ly rx nyn 
"lyox^p yjy^i^x yj-in px yoDyi yEi'''tt^:?{<;3 
px iyi-3yit3ny2 y:^n Iyp^t^' px jyoynyoj^x 

-D3X IX iy22Dyp1VDMX DJyDX^IXE 

-xoy-DD^D i]}ii$. ,i^a - DD''^mx " tynjit^L" 
"j^'^DD^^mx n 1X2 y2^>n v^'t^ 
1X2 3nt3^xn:D''ix - DDXxDt^• lyij^: ,yr 
X iyi{? ,iyij^p-^mtj' ytrnxDy>}^i2 y^x 
DjyLJD:^:^!! ,y^m::' ypj^CTQix px yD^^t^^yii 
nDi^o y3^^oy:^x lyis^ ,iyD^y |y:nnt?^16 V2 
Di^)) — J .1 .X lytD^y iyi pimx oy^Djys 
-\^: ^{^? iy \v)) ,|y3'niy iy |yp oy^x o^i 
— p^t3^!7{;?2-fyDx^p yjyiy^t;^t3jy |x \v2'^it2 
iynyniy2 px ly^xpnxi lyiiyn •'i \v^^\) 
•^'p^.Q \]!m\ lytDpiy^s^iB d^d e{>*p nyi nn^x 
v^''?::v DJ^i Ml MTX JJiiyoynoMX y^^'^n 
Dyi p2 yjx^ iyi px lynyj d^j^m p^{J2 
Dy tix p^i^2 lytj'iDn Dyi lyij:^ lytj'to'n 
y^x^v^i^D v:'^"! 1X2 ,D!7ny2yj nn^x \]lQ^i^\^ 

.lyjji^jnyn yti^^to^^j^Q TM^n ,iy^y'v 
tya nixi DMX Dp:i2ijxt3ti' iyi p2 ^i^ 
,Dyvxo^*x yt^'^tj.^^Si^s ^miv n lyo^xinyn 
n .i3x^:ijy px i}<;2 lytav^x \vj2)p dj^ii 
-n^to{j'-fyMi2 Dj^i lyjyii jyiw; t^x yj^>x 
.lyoxp-tyiii^^ n jy^y^. yo^mv n ,toDyi 

.lyunyn tyn^nt^'yn ^n ly^yn i^a 
.1 
-y3D'^^: yij'iD^^}?2 n 1x2 iJi^ynyn n 
iix^ijy px t^oxtoti' M12 iyi p2 iJirtasyi 
fyaii^tatj'y:^}? t^x toDiyp^^ .lyn^yj 112 d^j 
p2 iyt3a{^j32^atj' n o^^^'t^ ly^yn dd''o 11 ■tj«7j:V p« jyjjijynya vb'"'ID''7«e 253 px ,^tJ'!o^ /IT ,t:Dy"iSnK'n dj/j^'dj/j^n pv 
j/K'^^jJi; Dj^i .•T'np:j<nfi pN ivi^ i<P'iVf2i$ 
,"iyij^ r^rya d^?d iyi:n-iy2 T^i< nDyn^nKr, 
-"''•i: t« D^K D:yn Dj^n ,Di^i d^c ,DjyDD;':yr, 
lyiy^^toK-' vyDia ."^'^dv: ,rry3 p2 |y3 
Y-\)P i'i:v'iV^i — D^n^i- oy nyii. ,(."Dt:^n„) 
-^niKTi DJ^T D{;?n lyT jyny^'tDti' yj'Dnx — 
■yVi Iy•^y^^t:'t^' yj-'t^is n m'^ nrx px ,t:ay-i 
mn pE px rTyn-n:{?^ p& n^ni^^i^yj lyn 
-mn DJ12 p2 Djr^^t;' ^y^2 nrx pN nr^?) 
03^1^11X11 D{^i Dvnys j^r ,("t3iyi« ,T^yj 
p^t^'tj' 8 tatj^n D5?v, ,~iyji^n nyB'^^jjy "lyny^ 
.\vm^ P'T ^^ix HTi 8 *o^i?n nynj;? njx^ 
1X2 ,D'mn v^^^'?'? v'^V'^ {?T lyj^n oy ,nDN 
n pnx p^^fe? D^t^ito Tii^^^njy^ nyn y^i^yn 
D3^'i^D"ixnp lyi D^nj^v ixi nynj? ,DD^n 
-yn ny px ,DjyT y^iysyny^ x („t:jyjyD>,) 
lyj^n nyn nn .toDyn^nxn Dfc?n ^nx tavn 
Dj^r. ^''^^J't^nx^,,) lyDJxi^mxiiP fc?T ^^z 
: mn Djy:3^nii; x px lyiyn^:; lyonyj^xs 
-T^ayo to^j lyj^ny: jyiyii lyiyD^i* n n^ix 
lyrj^ni d^" o^niji? Djxi^Dni?np lyn px yo 
-iv n |yrn ixt ,t:jyi inj^^ x djiq 10 ni 
nyn rix ,mn nyj^'^p x iv ly^^^^y: lyiyc 
px .aoynD^Dti' Dj^T tivnya toixn^Dixiip 
D}>n Tx ,D^ix Dy DQ1P lyauy; p^ny^^ji! 
t]i^3yttDBiin njx^Jjy px lyvnyn D3yn^n,xv, 
"t^Dz^yr jyv,' lyo^yr px jy^^^oxs p2 n^t^'xi 
.inn yt3^^^nioyj2{? px y^njyt^t^' 
Dyu D{>ni ,iytDV^x n^D lyoDxitayn 
DDyn^nxn xrx m t^^yn lyn rx ,iyaipDmx 
p^^; lyDtjny I'nnx .\V'r\^ n ^>ix lysy; 
lyv'yvi t23y-i?'nxn d{>*t tx ,iytDDnDMx -qn jyp 
■yn Dy mi jy^is lyDx^P y^n^yr n lyoipy^ 
-iy2{^ ^n Dpip .iy:yD n ly^mi: nn^x lyrr 
-xn^^myc irx ms x 3'ix .lyo^yn'};?: iv 
n lyjjny: t^x wm^ \2V^v^\ ^^x ,^v^ 
-yj lyi none ,d'ixc t'nnx ,'q^^i^DXJ ? mn 
yrv:'^x n nx2 ixo oyn t3:ypiy:x ryt 
X n^x .yi^^n n pa iJ^nys yrnyE-DD^yi 
■DJXiys- rx ,m3in D3xn ^ns ytaxi^^myc 
-yj ^j^T mn x nnx px ,ixo nyn -q^^Dii^ii 
Dyi DM^ ,r^« T^« ,Mns x p2 tyiyii ly^jn 
•IXD nyn "DJXjyta,, ly'nox lyn ."^j^j ryry: 
,nSyrnnn n nxc ■n^^DiijutiJXiyc r^x iy X px Dy^ifxiD:5?Dyi ,iy::^o^c |y::x£yj 
^nx Ml ,yDyiE -lyi px y^vxD^'x ypnxDB' 
lyjji^DxrnyE y-oyiE ?,'ix iy^xn:xpD vzv^ 
-jx y^y^s |y3j;?n dj^v, t3:ycx^ix2 px px 
.yDiit: ly^jjini LiD^ipy:^^;? D:nyany:-^^Mt: 
jyo^ayamx -^nx "^n oj^n jyDymyD:ix ni ••itx 
-■•^ X ^Mx yivt^xmyDij^p x p2 j*:ny^jyi n 
"lya iny» -^j^j jjijyiiyn n -qn Dj^n ,y^xny3 
tym y^^yii ,iym2 yirynta px ,tDpixD:j' 
-j^n lyij? jyLi^Mi iy- ps ty:xDti'y; lynnc 
tyj^M ,t:'Dxti'"iJ'^2 t3^o n cpipy::?^ nj^; \V2 
ps nyny^^JD^n y^y^a .lyDyioyjii* nn^x i>f 
,iy3j#n — 400 p2 "^ly ix — Djyox^ixs 
IX lyayjns? tapoy: ,iy^nxn yoify^ n nya 
-yj X 1X2 \v^'\2^ ly^yn ^n tx ,jj'nny?piy 
nxE y3"^: lyniE n lyayj toyn di^ii ryT 
px ,iyjyD n ni ,tD3yi^nxM yt^•nxt23yaxf• 
,ixmyjjy3 '?V'2^VP nyc ,P'^x ly^oyiE nyi 
ty3^iEtj'y:DMx p'^^'i t^^^v y^nip x d^o tas^n 
-yn lyi p2 ly^y^* n d'^d yoxEo^D pn 

-yr^x^v^D ,i^a lyjyp dj^h ,^n ddxt 
■-^x^i»*^D n ? lyi^yTDMX oy- iy;y: jyoxiPJ?*: 
-y^j^iE nyi pE ^itoixE n d^x ,y^oxip}?^yi 
-yin}?2' n dmix onynix Df-yoL" ,£3xnxD 
-D'^^j yti^^D^^j^E px y3^^iy:T2 n 1x2 ^jn 
Dj^i Dino n px /n2' iyi p2 3ji:^t:3y-iy3 
->^iyt3JDn p2 to^j px lyjyii "ntj'r,, p2 d^: 
-^BXP n ^^m ,ixEiyi oit^s iij ,iy^n'^2yj ys 
-IV :jx^ pitJ* oj^n jji^pMiDjy ytj'^oD^^xn 
toijn oy y^^yii ^imx ,yax^iJn: n tsiyDcj' 
lyi pB "u^''p:yEi>^v,y;iytDJix„ n omixi 
-r^x px D^^nj'^x yt;*v3i?j}>'py n .n .1) niE 
D'o tyoxTiv y^^^oxE lyi pE n^'p:yD{^!^:j'y: 
P2 D^^pmJyDt^'DDn^yT:lx lyc^oj^Mj^py iyi 
-nr yD^y^ynynrx n ij>*: px ,('^"^2 nyi 
P2 jyii r^iMX "in^x lynytj't:' cyoixE yt^•^DD 
,yji{?a lyjj^^P l^^: ^{>*t Dy mi ,iy;yMDDyi 
y^t3xnp{>'nyi^x'V}?D yL"^^::y n -^n o'-xniyE 
-yiiyn-tyMiE lyrev^x iyi iv ■^^^ij^^e ^p\'\ 
lyp M 1x11 rDynt^ in^x t^EE^^ypyn px jjij 

.ij?j 
-lyE IV nD ?"q^'^:yo Dj^n t\s mtx mi 
Di^i nMX lyny; p\? x 1^0 tyTio ,^^'^ \^v^^ 
1X2 Dnyt:L"y3 Dy mi ,D3yi^nxM ypt:v\s 

.lyjyn 254 tDsripi:; sn 12 n I1Q' jyDsn n pa w^d:^: iv y^vxt2^\s 

-yiW2-i y D t< ^ p yi .n .T jyos'?? y^TNit^mi^ 
■"'DDysyn lynyn^ni nyi iv onn^a dj^v, ,:i:i; 
lyijyti'-iyn' IiTn pt< ynxic'nu nyn pa ::): 
■y3 n mx ,"iy£3nyTi viv'i:^^ p« .y^vnj^E 
lyDV'N DJ<;i px pn.vi {< jynji^n "'s^it ;:'i:yv. 
T'lK tyiyn D^niSt^nyQ ^j^t taayi^nN'n yrnf'-; 
toxn^Dy^j^iQ nyn lyayj toyii ,|ym2 finx 
t3"i^D'D"i»y:iDnK PiSDJiip iyK'^D^>j?2 pn pt^ 

-lyn lynj^n i^o ni ,n': iynjii<i: p^p 
-Nipj^nyn^i^^vj^D yti'^?:jy n d{<;v. ,u:{<;j2 
.y^^S!D^:x n lyjy: iyt:fc|;"iDy:D'''nfc< t'^n y^o 
lyjyj ty^ytat;' rix tD^^' dj^i fynyocnyE y;^y'2 
,^y3y3 pD DyDnj^ti^K cyi pyr.x IiTn* 
lynj^n ys^yn ,.j< .n n:7yinyi:NV, /pdd'ip 
-^nKiriyms d^i i^^ck "^}<;t tn ,Diy^pny 
-^D n n» ,y^vp'Nyn n lypixo^nx-: oDy- 
n .DH^K lynyiJ^a ^t^i y^ta^i^ipj^cyi^K''^' 
s Diyny: lynt^n ,'^x3y: ,pyp^Dnp yrrs?- 
-jyn typi<;^j n iNm ,t2^: lyo^ni p« j:x^p 
-yT^s^^j^D n TK H'^t^^n n>?J tk oy .ly:; 
D^yn^niN^i dj^t iyiyni{?£ ^nxT y^Dxnp^^c 
m ,Ki"iio lynjjn jyo n n^n jy^na ike tik 
px ytj'^ta'^j^s n 2y^^iv ,iyin''2 toyii ct?" 
ny^DV^x lyn p2 jJi^pmDjyjix yrt2o:{?T 
.y^vpsyn nyn ps :cip-ixDL'ny2 ny- iv /1-12 

to'j pK "iyn>2 jy-y^ ps D^vn x t^k n^yn 
lyK'^o^^j^Q "lyonwJ K pa lyn^^a n p2 in^z 
-lya p''T ^t^T D^yi^n^^ii Dt^i tik j.'i^ny: 
l^T ,iyjJir^o yt^'•'n■''^J^E yomy: d^d \vi:'\2 
-1^{^'1^fDMK t23yn D{<n ps'-lpj^iinD ,^k'o^ ,D{^n 
"18S y^yj{<;^i*n{^E{^ y;^i< oDyi^nNii pD lyD 
"^n D^ynjsn lynt^ ^ss nyiJiN px .fy^'-D 
ii?D lyD Dit^^t^ 5^1 .^is-r nynjx rx ty^yi* ^5;?^' 
->^j?B D^o t3^j t2oy-i!^nK'n Dfcj;i lyirmyc iv 
tie ]VD^'?p VQ'Wi D>t3 nifcf:: ,ty:jiJ^'c yt;"D 
,y:T8'it^Tm3 n d^o ^-^^^oy: ,t32fc?ty^yTy; lyi 
DijiT t3{^n y^t:xnpj?Dyn!'N^vj;?D yti'^^jjy n px 
ty22»ypy3 iv — dd^^e n ,p^j — tD3y"i 
■ijDyT^K^vjjD lyn^y^Dn n ^"n dpjie dp'x ifc?j ny lyp jDn px lyiy^^oL" n D>nj>*v ny 
y:^vj^^N n .DDyn^nxn d{^i lyvnya p^^s 
|ynn2 yoNi'^nyE V2V' lyi^u yan^tfUD^iK 
yiy^n lyi'nys ys'^yn ,iyD{5''p y^^n n p2 
v^ni^'i ^n nyr^M px iv^:v^ v:v:''i^ 
Di^i lyoipyn nL"2N w^vv^ ^n px "Dto^n,, 
y^y^2 n^na ,-ik'2x : ly^i^r ^^o^ .osyio^D^^r 
ly^n px T'lx Tx ,::i:^^D lyi |yrn lytaonr 
-y2Dn3yTp>^x lyn p2 ryry: lyn r^x 17x2 
ty^yii ^M px :^t3^^; fxo oyi p2 n^^p^'^n 
iy25? .lyvijyn iy:yp n^j D^yi^^nxn ly^n 
iy:yp x^ ly^yr. ^n rx ,i:^^2x '."-zvr^rivr^i^ 
1^0 lyDip .DDyl- Dy^^-'o^r'f^'E ly^n ty::'XDnx 
ynxn''my2 ^n p2 rx ,oxt:'''ny-i Dyi iv 
03y-i^nxr. d{^.t lyoipyn m: pyp -iyD^v:ynT2 
.lyoxi yjTxiK'nn yiy^yn n p2 y>y2^^n x 
-'^n-iy2-n^: n d^d Dy onyoL" ly^}^ ^r 
? m:^i:7x px ^x^T'^c D"'^ — |yn"i2 yuxi 
p2 nyv, ,iy;yi2 iv t^i;?^ lyc 03m: nyny^i 
-lynt? nnn lyni^ i.-x^ o::n lyij? ovnx^ ^n 
n^ ,|nyo:iny2 iv n3 ,iy"iyo''^* yoi^^nyo-o^^ 
o?'''nmx2 ^n iy:;'niv oyn Dayi^n.x'n, Dit.i 
tyv'TX2 ox''-iXoy'?{<nE p2 ^x^n^^o n .jy-iyn 
Vi^: |y:jn tix ,iypM nynfc? lyuy^ pv d^j 
--1^ ytDT^nyc-D^' pv i>^2x t:^j ,n'nn p'P 
-^y yiyn tD^o "lyiyiTDi^y lyrij^n ^•'? .lynyo 
-''D1X11P v:'"^P D^x yiDyi2 ^^2 -tyi}? iivd 
t:i'?v\2\i']!'^ lyrn -lyj^nor; Dj^iioy .DypD:xi 
X ^n toaip Dy nano ,mjn''X yt^'-nxDy^{^■^2 
-y2''X n 1x2 mn x tyD''xmv2:''ix d^ix ^{<;d 
X £2^cnyi lys^nD iv iva^ y^^^DX2 yri 
yjnix p2 ^n{^v n -ly^j? .nojiB y:^^^p 
p2 m:o>x n px ,D^n; pn t:)^j lyp tyma 
to^: 311 Di^i T'lx lyr'yv, Dx^p-"iyD^''3"ix oyi 
Dy T^x ny3{^ Diyi:x .nsyi^nx-n.' v^p \V2i^n 
-irnin lyi 112 ni:o^x p,x •^.x!?t'o n D'^g 
.lyDx^P yiys^n n p2 toBi^innyi^x — ,ynx 
,fym2 y:ny^ dxv-p lyvjxj x i^d lyrEyj j^t 
-j^ns y^xnyi^!? d^o -^n iyrD2yry3 v^^i:)) 
,DypDD^^XJniK'T ,Dnnt2ip{^n — iyj}^>Dy2 
,j .1 .X Dny^n^xn ,nypmo ,ly^ytDC'02■nt^• 
^nx n\ ,D'nnn v:v:^'i< tyon.yjn«2 y^l^yn 
lyr^^n ,nyijy^ tyvnya dj^i^i m:D^x y^^n 
D5^n tynipya y^x ^n jy^yii pn ,.ii .r .x 
px -lyrryn-Dmnojya^^x d^x ,DDyn^nxn 

.'^y^^;5^v■^y'^Dt^♦ 13 i:«^:3V r« jv^rijyr.vn ytr-'is^bKS 255 n 1ND \vw^ vi< D'^n ly^n ti^is nn^x iy:^Vf 
Djjn ,nv-\ "^inn pit?' rtasni ly^nyosy-uy^'nE 
D'J T^N iy^>mj<B yD^^nyi"i^2 vi''^ n s^ix 
-it^B'nyDjix n tn{? px ty2fc?n ii* dj^Vi lyi^y: 
to-3^D yDi^T^:K:"ii? T^i<"n^ryiy'Dfc?v, p-: ;:iv 
Dyi ty^^niy i^ D^nons v? iyr,y: n^: t^n 
y^y^a m^n ,t:^n nynyux nyi pa .:^y^v 
,t338nt:y3 ''tai^snyD^^aiK lyi P2 D-yin;^2 
t3^j toEj/tJ'yj lyta^ypt;' pv ij^j t3!^j^v, ny in 
n iyony::j^ ^n ^{?t '^diss n \v^^ ,tyv,y; 
oyVi nyi ^nn nonn jynne n pa ynvip 
':]n lyiy^niiyc p>? nyonst^iBJ^^E iy:^v.yj n 
.lyD'-Dti'-^nK'n ly^iic o^d ddjipi:; nyn ^i^ix 
yoisiD n TK ,iyT>v,y2 i^xn ly^j? ^n Dfc^n oy 
lyisj ^n iyr{^? ii* d^: tooi!? p^P nt?: oi?n 
-jjynyi DDixiiynjyDj-t^p r:yv, 'v, .pxt px 
•^^1 "ly Dvnyn ,pn d^j ^j^t -lyo^^mi^ ■'ly:;'^^ 
5^1 pK ,tDpr£2Drx lyti'n^'oy'ps^^s lycy^D ^' 
D^j T^i< oyey Ti< ,t3pnycy2 ^^^!?: ^y oj^n 
n jiE lycnsnx y^st::ya'o:yD n .t^ss^; 
-yj r:yii on^s ty^j^in iy:nyDDy-i.:y^n3 
nytDJit< ^n :?$?? ny dj^ii DjjDti'JJ;? pN ,mn'i 
"ly DJ^n ,Dy''VK~inD]{^C'yn:yDNc d-'c lyv^DL" 
-^n:xpD yeny^^Mi t:^n ly-i^tD^;^ OTs^'-y; ^^r 
-yj. lyaj^n lyon yiy^n p{< lyma '- .ly^ 
8 fi^n T^t< i.yto'^niN "iy~ t« ;\V:^^ dstie 
jy2y:i2{? D": ^"'V. D5<:i"i in'I'o k /'^'2T:xtt„ 
-iyn{^i^{<2 .Dy^^y^MriE y^^^nsy^ti'y: y:^M 
.tr^xs 'i^N T^K Dijn TX ,tyTn",y:DM-ix ^n oj^-r 
13>3 ^n n^^n ^'^r2V2 y>0Nip{<;cy--^s^vfc?L: '- 
3JiT«^ Dyi lyEEDypys t^i^2 d'c D:y;i:;y2 
-yjD^nx m^ 15?: ,iy:nyDDyn:y"n£ '" ps: 
ny:^^ny:f'N pc ;jitj<^ oyn ^n iy;y: o'^yo::' 
n .D3y^ryj ps ly^cnyti^iK t^J^• osyn^nxv, 
-y; o^j pn{<Dt^' dj?i t^k iy:nyr'DDyn.:ynns: 
-IK,, xrjst lyp ;:i]^>o ly^n ^jjj ^^ni .ly'^ys 
nyn ryD'Pxnat? nj?: Jjim^ "-iy:i'^t3i:'£i?D 
-j^n ny3{? nyo^^^is n .^xt ny^n pi: pnv: 
-x^ yn^^2 p2 ny3^yv, ,iy:xt:L'ny2 ■^^^^; iy3 
-}?n px ,-iyti'^nxnp5?r2yn-ncx iyi r^x lyjcn 
-jjD n Dnx tyi^oxT iv jy2^iny::j<: ^'t ly^ 
.y'DX"iPfc?oy"i":^x'v 
px lyDf^iDyjj^nx ^ii^vi^^E r^x {<n 
-^ytoryr^nn y^y^c .nj^topXD iv'^ x '?y^Er 
,iycsn y:Txirm2 ya^noi^c^^^x px yo 
-{jtD n Dpipy:ii? nyt^v'x t'2 ly^jjr y^^^yv "^nNVi-yon y:^t2V^x dj^i toEscypyz yox-ip 

-Vi i^iD^xn n r>x ny^j^ lyiy^tj'nyc nx: 
nyr::yn2KJix ny- ii£ ::ijyi^y:: n -iy2^x:y; 
lyn nyD:ix (."s .^ .k„) >^dix2 lyD'^znN 
":x px tyiMJD £''^"'2 ,mxn-Tp p2 j:niT£ 
-JK Dfc?Vi, ,iyt:D''^x''VJi?D "ytj"t2y„ d^x .y-iyi 
^n lyj^n ,Fi£axp:yDx^p nyi d^: iy:ypny 
jj'i>yiiy2-|y^'n2 n inb iyo"i:y::'''x pixtsr 
iyjny"in''2 yot^ny ^-; p2 vy:''''i< |y:^n 2;n 
p2 iv'iV''?:i2'f2 v:vriVt]!::^i':Mvy:V2 -\vi p2 
^n .t3Diynp:N2 ^12 ,.2 .v m ,.2 ."? .x "ly- 
,Dyi inn t^-'Vi^^'ho :^:io^sn ly^n iynjn:y2 
"112 nyi 2{? n2^'imy2^x ly.'yp'^"* ^n djjv, 
■y2 px ::i;yiiy2 ivi p£ "iyDpsnx2 Dy:TsiL"r 
■y^j^-iE yTjyrnD yD-iyi:in -^mx tx ,iyt:2^"i.- 
-'?ni^)) ci^i iympy2 tyi^yr, iym2 y*j"nxc 
pi^iK ■'•'t ty^y^2ti' ■iy2j^ i^?2yrD2^in .02y- 
-ym^ ]!'\V'''''! P2 DyjiitoD y^NDjyc^t::yD n 
t32x^pe''"iy2 m ,iyiynn n^c ;n:yr^n'y2 ,ny~ 
l^^^yojix ''V, px lyDDyviC ynyT:ix lym cy 
-pxyn pn t^x oy wv^ ly^t^r ■'n m ,t'n cy 
pn lynny^piy ,nxn-iy^n2 dj^t .ny:*?'^ 
ri^2 i^^2x lyp^^T IX ,rntoioDm: ^nx t'x 
,yt32yi yti'^D^^{?2 iyaipy2 tym2 yiy2^^-, '- 
-y^i^-12 n 1X2 lyoi: qiv pn ^"ix c*?"! oyv. 
^n tv^vot^' >{?» D-iyi:x tx px .|y:nxD 
pn — iynj?2 iy!^y^2'v:nE oyn ?i'ix -ij?; •^n 
lyn TX ,ty-iy^piy iix — iyDD':vo-ifc?£j? '- 
^n r^x QDyi-^nxii lyn-B p2 E'v:n2 "lyr^-.n 
.iy;^{^2 VL"^DPxi2 yf'x ^Vi -lyiy^^nt: 
-iynn2 nyT iv ^n D^xnny2 ny2i>* m 
-v^"i2 "lytr^^jjy ■iy2^^D':::'D~ii" lyi ;:"i;y"iiy2 
-{^^^v-i^nD "lyi D2nnny2''X — lynxt^y:^ 
-pnyc X t2^n i^^nt: iv i^o jy25^n {>n ? od^' 
iy:ny"in^2cx vt^'^nv n .;:'l:^'t^ny yjmn* 
-yj iy:^n ::i:yv,y2-tym2 nyr^v^x -lyn p2 
oypno'^x^vi^D ,t3:nfc?r:nyi dl""i{;?p{>* n' ,|yr. 
px .2 .^ .X nyn p2 oypt^c'^'x^vj^D y2r'xn px 
-DD2f'yT .Dyp2n; yr^DX^Pfc^^y" yr'^nx '■; 
iV'P O'D tyroxnv pn \V2^r\ i^^n:yot;ny2 
-yt2.rxiy2 IV ]vr]V^v: ,an2n y:^n px mxn 
-'jj^^'v-i^nD n ::i;yv.y2 ^yi px lyn'oy-i 
-nytD^^2ix yj:v n Diyi:{^ry2 px ,iyt2D 
jyiMiyjDnnx pir ^n oi^n y2''yv, p'dixe 
-y: IV .02x^2 yL"'D'''{?2 yn:yt:'ny2 x d^x 256 ia£3:ipix wn 14 -iij: j/iyi'T jyij/^^^t^'iyc iv ,yDDyi ytj'^D^^i^s 
-ny^^E ynyin lyjy^ tVv'^J^'n i^ nynj? iy:jij 
""UK tiN .lyjJiDyn&tj'iyD yjynyjyj^j^-^^^ 
nyn iyn-8 nyn .lyti^^y^Dni^ ^n ds^H' ^p^*to 
lynj^'ny: |yj{^itDyjmx nji/DS^nj^s px r^N 
iJ^Drpn ^ivn ny^DDynjyniQ jyo^iw: « n^ 
lyms jyny: i5»* ^n iyDyt3iNiny-jj{?^ lyi 
,tyjoiJ3ny3 yrn^yr n fi^ix DoynSisii dj^t 
fyiyn yDo^^n n |ix ,nn^K lyD^jyj nyjyo mi 
■^n ,ny^ttj;"iB nyn p^^^* AViVi \V))V^ tyrn 
pn ^nn lyumya ,DJ{?n"iyT m ,:njy 
a'^nycy: '?^2 lyi rx ,my^pny toj?n ,t3i{^iii 
Di^i lyny^ ii^j toyii iy nonn ,d>j nn^x 
nyn t^n nyn^^^ .jynis yD^n n Dsyn^nxii: 
-pKiDDiK ^~in rn^n tyiJ^iiyj t:yD3^jny2 ^^3 
-itDt^nN Div jytJ^t^yji^ DH'^x |yo to^j^Ti, ; jj^^v 
.nynyDyiJ. {? "^^y ]V))Vi "^^np lyn to^^^ii ,:jin 
pn Dyii Dt^ii: ,iyj{?r li* nyntj' t^x oy 
n T^N lyjnyv-tsoyijyMiE n isa .nyov^^ 
.ss^P'DMD N ni DyoD tojyn^'^1^3 px n^^Eo 
•■n nns« ,|y:}?.TDMsnj?Q. t:^" ^n otj?^ oy pi« 
n t:^j?ii^ .ly^^rny lyjyp nanyi "^n jy^yii 
nyt^v^K lyoijyj "^n y^£3feinp{?oyi^x^i*5<;D 
DJ^T tyoDjii IV y^v{<D^:s n ikq ti'^j"iy:y 
t:>}VPVi n^J'QN n tD'^j^ii ,to3yi^nK'n yr^oyj^N* 
s nynj? r^x oy .ly-ini^sD^x d^^v lyn t^^n 
iiTK 1X2 "^n t:ri^ Dy n^x ,y;xi2 ycnj 
-{s*D^;iN pro jj:t{s* D''d "^n lynyjivnj? lyDV^N 
01JII ,Dyi IV DIN -^n "^^N inj/p j^i .y>v 
ya'^ti^^j^E n .n^njj^ p.K DJ^^ryj n^^n "^^x 
t:'n'i nrx piti' lyrn njx^^jy px ty^Ji^nyi 
"{^D nyi pa ynsjonx n tx ,Din'DNnp{?oyn 
ny^n px to^j tsnynti'ya y^t3xip{<;ayT^x'v 
JJ1V1JDMS px i{^j ,jjn^^3DnK nyiy^'MT 
■in nytj-^^jy nyi to^j^ii ,t:^"'T nynjs lyn pQ 
n Tx Ml ,iyv'y&yj nrx ^^2 "^xt p'lp ynxitj'T 
IV lynyncMx ^j^t y^toxipj^oyr^x^vj^D 
-tjoix-nyn nvi taxnxDy^j^iQ nyi px typy^i 
D^o tynyjaj? T^'ps tytosynp yj^n pa pn 
rx ,To tyj^^n lynnxT .oy^v^t^^jx yrto^n 
lyrjiyn "^n \v'?v^i Dnnn yti'^^>jy yiytJix 
vn Dyti'tDy^sPiv lyn^^n ^n. dj^m ,nyi d^o 
-yn "^n tVv'VM px .jJijynyrtyMnQ yjtxB'nu 
y^v^D'jx yjnnynnc nn^x iv lynjy^ nyo ^Jiiynva - lymc yK'^tD«np{?»yT - lj'^dd^^k^v 
"lyn j'^D3n nsJ \V2i$n ,:jit:Dxiy2. d^d 
-i;?D nyn pa lytoyiDDMnx oyi ps tspyotj' 
-^x pp :jnx^ "in^N d>d y^t^xipj^oi/r^x^v 
-yj pQ ly^triyDJiN fni? iDDyi^nxn nyr^oy: 
-^'?^V2 lyni^n px ,nnxDyj yomj x toDy^ty 
-yn ,yD{^nt:DxtDN*p xtk lyrj^^iviv lyn^^s jyo 
n pQ jjny-njja n lyv^Dt^'iyDJix iv ij;d 
♦I^^noy: in ly^i^n nm .lyjny^tD^ynjyma 
-yj Dj^ti' X ^n >n tynt^n jj^to oyr^Q p'K 
pN lyjny^DoyijymQ n ps nyjx^ px f{>*nD 
-XD pnj2X nyi osxiiy^DMix ti^DnyT jyij^n 
Di^^n Dfc?T .ifc? i'3Mx Jjiiiynyn lyn ps ^vi2p-^'\ 
px ,iytD^n-ix nyn Diny^p^/JBMX n,iya "^j^j 
-xiDDji^Di/n yi^j n jynynyn to^^n iy rx 
px i^i^: px tyms yDiyiJin n o'd oy^v 
yc^i^^n nyn px njyn^vxst^'nnx Djyn^n px 
-jyj^{?D ,DixpnJi?DJ?a px lyti'Ds^p yiyn d^o 
tyon;i yoviayjoMx n d'o lyDjM pa jn 
-yj ^y^Bt?' yvjx: n Dn^rx t^x ,tyixpx^ px 
j{>*D nyn mi i}>*^p ty-i}<;n 
-lyto^mx n 3MX ,yjxiB yvjxJ n 
jjiiiyMyn-iyMnB ^t lyv^DnyDJix ^{^r yoxrs 
"X^ niD jjn^^ci'bjy IV ly^ipyj t^x ,t3ij "iyn>{>' 
nyT pQ nyiysj{?P lya^^iny^ lyn tiMx ,nxiJ 
,mxn ny-^p .DDxe^yn px ^^oixB-nyt^^mx 
P'-x- tyj{^^tryji{?2 jynj^n iyD{?:y; yrn lj^d 
ps y^taxso^D n injyin0piy ,t{^>vi^{<;Tyi 
-yn-iyriyv'DDyijyMiQ nyn ta^o ^^tsixQ nyi 
-^x^v^^D -lyi pQ ,{j'D^yMp inn px ,iJi:yr, 
iy»j;^j px Di^n ,y'vx-iyiyQ lycj^'-Dxipj^'cyT 
lyjt^^ti'^/jnj^B ,^^Dj}?p-minto lyjj^nj}^^ pc 
jjijyii);n n. njy^i''nnnixnxQ ,yDiMiv x 
-^x Di^i jnjynymt^B px yjTxitvrnn x d^x 
-y: pa n^^ti'iyDJix in^? tanyn^nxM V2''r::^v: 
^^^2 r^x yivi^}?m yo^niv ym px .Dsy^tj- 
tyn"i:yjj{<! ,yt2X3yT nyj^v^-i nyas^ ,nyvnip x 
-a^nya x d^o nyiyaj^^p lyn pa jyi^^ny: 

lyn^^nyj t^ry^y: yjxna n r^x D^onyi 
,'^Mx ij^j ,iyDXo lyD^mx n nxa ij?j to^j 
-ny^tDDyijyMia n ixa ,?^'nD lyoMia niv 
-rn' rx ,-\viviV' tonyr nycv^x lyn ,xai: ]v: 
n Tx- ,bn nyr^p t^nyt^tj' jji^yiiyn nyn lyD 
-in^x iv •^^^iji^a ixJ{?r T^x yoxD-nyts^mx 
,n nxa' i^LJMj ta^^j i}^^ r^x oy tx pn px 15 tas«ti'-ivni:Dn7VT ]-i« ipyin yty'Din wt 25"; "lys ife?3 ^{^T D'i<n^^oy^}^n2 nyn nnx ,t33yn ,yD't3tj'^nsm is; lyat^n ^{?t lytsDy^ti'y: yT^2 


.-i^p^ p ps -ij^Q3i<j y^y^vysD t^asoy; tst^n ,p''Oi;:^N' 
n pQ lyny^ lyt^'^n^^jpy oyn tyayii ^yJJ1t^' 
-3^^^ ps jJiK^nsyn ny^n to^n py^n y:i'^Dn 
.1861 pK ,t3BNtj'jyr^i< 
lyi topjyi A'^V'^:! n jia :jiJ<^nQy3 n 
nyn ^■'0 niD''^ti' lyo'-nj i? Dfcfin ,ny3>nt;' 
-nnp nyn pt« lyyoi^ yti'^Dn n pe n^so 
nnn^o ytr^onp n dj^ii oyn o^o ,jynp 
lytDyn^'^nyj jyiy^ ps ty^^x n, njysyyj o{;?n 
-jyoy^y v^vov2 n ps m, dpjib. pynjy^on 
•>•>] .Y^^^^-^v^:')) oyi Dnx px pN tytD 
yvjKJ Dt^n rni;QJii< m ,iynyT,y:ir^x lyns^n 

,"Nrtj't3{j'jfc?Q„ «inK Dnny; lynyj |y:^n D}?n 
tyin^cnj^^x T^K ya^^n. yrvj^^^? n tx px 
-r^K ^MK toj^n Di^i jjim{<! y^^j n^*^' n* 
8 pt? .lytD^nT^ nj/n nynj^'Dpy^x ini/ry: 
,1856 ,ny» px n^^ns nyi\pDfc?o n i^^ yiyi 
WOi^^^'Vi vi< Di^K' nyn ni: cyi ^{?j i^sn 
,D^jynyniv:)j? t's lyny^yj ly ofc^n- ,iyifc?nyj 
.tynyii DQ^^iJ'yinj:? tin "j<rti'DtJ'j^Q„ tts* 
-i^3{? ,^:^m ^y toj^n ,^yDy3 t^n oy,, 
nyT'iN. lyanx ps nQl<t^•Jy:^''X"^^^^ lys^L- 
iys»,B^nt? p^^s "in t^yn oy m lytDisn iv 

".iy021!S pD 

iyt3l9 oyn : i^a lyo^^i tii^n^iryn Dyi 
ly-n^ny: DD^^DjyDynyD r^x 1861 nxnanys 
-yj t3{?n iv^^Vi^ ,tDDys^:s?D D'iyno^*Dpv^{s* 

^in lyo, lyp lyiii/a r^« ot^n n^^n^ns ois^d 
,t3vy^ ^{?3 Dt^M ,nyT tiQ iy^yt:ti'ifc?& tD3^'^ 
n>n lynyn ,3j^K'nByn ^yn ^j?j nnt<^ 46 
-fc?-i2 yijy:y-i3 n \v^'v> 
-'?v^^ .noj^^Dii ps ly; 
I^^^vi^t^nyn n y^ 
-D^yiys^ IV Dvy^ nfc?n 
n lytJ'Miv ; 'nv^ 

-x^v{^D ,yt:'^J2{!?:{?py 
y^{s':}?^vi<: px y? 
-fc?to I'DMX D^sy^ lynyD:;' ys^yii ,|y:«i2 
n^D lyDEnyp yc^^Dn n >u jjimji^-Dy; 
D^j y:iN-i2-fyiyn3 n. tDonyjiys ,t3^>n^n2 

.rst^s lytovy^ cy- 
ye'-'Dn n pa yjx^ y^ynytiso n 
lyiyv, iiv'^n |yj{?^!^^o : -^^^pj/it;* t^k 1-1^)2 
-lyn "iv .DMO D1V Dny::nmyc "T'^syta^'^n 
-lynoyij nyn py^n n fyj^n n^^v iyn:?yr 
nyi pN ,jjnyp>2^y3 ny^i'^on nyn p3 ^^^^D 
-inyr ^n Dyijyii itj^vi^^^iiyn nyi p2 :^fc?2iy 
-in^K IV ^n jy^yn pynn n m ,nvi ]i^ ^y^2 

.lytD^stmyD 
"1^ o:xpy3 rnDMi inyr □•nvxi, t^n oy 
-on n ys^yii ps ,iyjji:jny2 n o^a jynyr 
lyrn ^n D^n t^aypy:! ly^s^n py>i3 yc'^D 
T^3 02S!C'jyj^^i< 3^^^ ps lyn^^iiyj D^nsy^ 

.o>>v ^yovy? lyn 
iyt:pi<s ynjynny^ya px yrDDm nnj/r 
-D^D J .11 ps ^yp^onx r'N* px n^» lyj^sy: 
-lyirjr k^3»i^{?p ps nj^iDysiJns ,rt3ni{?p 
Djy^'-iitD ^xp^D^?{?£„ '7s::~nrT oyn p&? /a^D 

.'s^-iytoii^iip 
T^N ny^^yii ,t:'Dni{?pQ^D iJ^^Dys^^ns 
I^K yjst^ nytj'^Dn lyn 0^0 D:s:py3 "^^^nj^n; 258 tDs:ipi:f «n 16 -ji/j^^N-n'''^ ps ;iji5fc?tj'3}^ 1J/1 IV jji^^/to:^' 

nj;2 Djypy:! t:^j pynn n \v2^r] ,|ymyn 
t2^yirpy^n nyn px .tynyr iv dj^i lyfriy^ 
TN ,niyn^ jyjj^ntoonN lyn'inyjj}? "^n fy3{?n 
-"'na pN njx^, ■'•-t lyn'*; D'-^i or'Nn ixv ly-i 
nnyo -iyni<! ^m p£ •^l"d x pn pN ; "o^'^n 
t::^Diy£ny2 t^n* nij^icyn n -ijyinyti ,inN^ 
■-:^'K "lyny^ Di$n ,iy~i5^ryj o^^mb^yjonN' pN 
-yn n nym{s*Tny ;n^ny:!:iN' ny^n lyj^yv 
lyt^^n pK ,iyoipy: t^x :5?d nyi j^ix'-ns 
y^y^s p£ pyn ! ;i:ic'^"iotD:y n lyiiyj t^n 
-ly^n pN lyny^ny; iv:iV'''? tyn^j^n lyvy^s 
>n yD^yii ,"t3'^i^ns„ n ,y3i<^ "iy:inynn2 
yD^yn ,nynnN'n"iy DExmynya •'Un iiJii^n 
-■"na,, n — ,iyDy^y; d'm nrx ty^j^in ^n 
jyin^Dr-'N' oej? inyr oncy: tyo Dfc^n "d^m 
...! lytoNiS^D pa <n^^n nyn d'd 
"•n Dyi -^j^: in^v ^'ViV yD::'"iy n px... 
-o:ayy"iy2 t^x nDy2i^jvsa-Dj:iN"'naya nyi 
1861 iKnnya iynl9 Dyn ps ,iy-i{<;ny:i to^^f' 
-yn lyi 05^n 1863 iNn^ya iyt:19 cyi r^a 
lypnmyDiiN nnoy: pyj^x pa t:jy?2onxe 
px ,.2 .V ,^nx .lyDjn-py^n 1,100 ^ya^x 
-nyai;! nyjxrxP px lyo^j D'pDPxnax ^ixi: 
-•'Dt^'ivr^x '?'r\ iy::y-ia tDn»Dy: lyo Vi^n v: 
tyj^n 55 yaf^yii pa ,1-^^)2 njyi^iD ti^^a jy"' 
px .jyij^ny; oynjixinya 71 px t3y':-in'yp 
tyaj^n V'2''\V2)} "iyT:y3 px lyo'j c'l^xpl^xii 
-^iD pyv ly^'DL-r^x oncy: lyoxi^j^D n 
;''ijyi:ixinya px :n:yD'iD ,py'ia i:yT 
pyna iynjyT"'io yj^?i:nyv ^y^a^^ .26 
-j>"ny; lyayntoy: ay^p p,x r^nti' '^nn jyj^n 
Dyn t25?; p-'X D'''''n — "o"'^n"'na„ iv jyi 
jyj^n Fn{<;n d'"i^{<;pS*?i\ pa ,.a .v , ^iix .nox 
y;ij<;Dxp ?i"ix lynj^iv^y: Dp^t^nya py^u 28 
VI 500 pa lyoipyn lyaj^n ^n •'ii oyn •^{^j 
tyt^'jyn 80 ; (* "lynnv^ai",, o^c r'^nc 700 
□yn ^5?: n^n^D p'^p lyij^v^y; np^L-iya iy:^n iiniiTj?:! lyny ps ]j;:,Nipy: i^ axn ,iir"i«Tij*; 

.pin P'T : ^'i^'V'^ lyn^x Dyn ijx^ lyvjfes*; fpyn^x 
"! tD^^Tna px njx^, 

ly^nti'yj, ,— lyn^ncj' -lyn rtoDn topiyoyn— 
lyr^^'n Dyn px |ynyii t^p^tatriyn pi::' jyjyp 
tynyr nyt3>: dj^it lyax r'-x mv n .n:x^Dn 
lyarn yK'-'vna n ,t:n^3xi'iv px t^ytos'-jnya 
IV t{? -^n ]V2'^n piyna n. px ,t5:yimya — 
px 15^^ vx: "lyn pa ^^\in x d^x lyjyayi 
".t^^vi;?{?nyT lyn pa tin div iv ^n lyo^n: 
jjn^jyi nyT \v)) ,t)^''V x lyiiyi t>x oy 
px p^>?a yvjx:! dj^t ]i}i2'?^n iv ly^ji^y: t>x 
-ayn x jyiiy:! iy:^n pyna n .tj'^nynD:^a 
'-n iix :iJi:>nynt2Da^yT lyn "ixa ^^n lyro 
■'n ; I'n^^'n px ni ixv px taan^jy: ]V2^r\ 
-iy:''^x Di^nyvnyn iyaj<;n px tonr^jiy: \V2^r] 
nxa :in:yn:i' to^xn nxv "lyn tx jyo^riv Dyn 
lyif^i^ Dyp^JTi{<;j^^'t3 px D^vna n -ij<;j pn 
yrn .nxn Vi)i pn iy:i^^vDmx n^: dh'-x 
; fyinx^ "lymynr.n. d^x jn^ t^x v^iv'^v'? 
-DpSsia yiy^ ■'•n ,px mion D'p^^^a x r^x n 
lym .jyi^^a x oxny;i ^j^d x n dj^h ,nt:'yc 
nyn ixn^^^ pa p^D^^^^ie n lyiiyj t'^x lynj^'n 
iyn^xjy;y:i Diynjimnx'' .16 px lyoxpn: 
px iyjxtDL"ya fx V2'?v)) ,iynDT'aDri; n 
-xnpj^it^Dnx y?xn5?ya n pa lyoj^nD^x nyi 
pixDC' D^j •^^^"i^DXJ lynj^n pyra n .lyu 
-ilpn D'lxni?'' px D'^vna i}''\V''^^ \:i^r\v'^ ay^^ 
^n t3{?n lyno-fa n pa :i:i!^vi{<;nDrx ym 
"lyiy^ .p!^5^a D'jia nino n t^x t^vnpy^j^'-x 
ly-i pa lynxa nyn pa toxnc -lyoxT'^n; 
o^P:ya lyviyj t\s ;:i^nyn.t2Da?yT lyt^'^on 
oyt Dv:: iyn5<; ,"^":n pa pica x D^a nyi8? 
-{<;f'yD X D^o lyoxnv ! "noxniya,, 'n^y:i 
.pf'i^a lyoDj^ia div tinarx tyc^tovsoxii 
,v-r.v'^V'? "lyt pa :i:necnix lyn r^x d{<;t 
y^x t2yijyT!y:i:{<; "lyc^x Dt^n :jny^:yn n px 
p>{<;a t^x yi:y;y'^ ytn lyoSsmvarx ^yo'c 
-jix Dyroyr ,pyra n jycriv Dny-ij}<;Tyn px 
-xi:ia lyn lyry; jsn^ync* r-x c^-uyoni 
.I{j;intD iy^''Dn oyn pa D:ya 
nnx^ ■'ni lynj^ ^^"iv yDvy^ n^ px„ 
nj<;Dya{?ia n!?nyvny"i — naxt^nyj-'^x-a''''^ pa 
nynyii y"i:y:iy^ yo^x n fx — t;'nrif>*Pc^D 
y'-ya n^ynnyi'; .lynj^ryj :,'']V2]!'? '?i?r2 x 
,na^*L"jyr^x-a^P iy:iy: lyiiy: lyrn D-'vna 
.■^^^n^Dx: ,Dxf'P X D^'x '?ynx n "lyasf; D{<:n 17 t2s«tnvnt2Dn^VT p« tViyi^ ytr^on nit 259 -yi tD{?n iy j/D^yii i^s ,njs^-n^3 px n:x.? 
-^j^^ii DJ^tii .vns Dj;n t:jj/n jy^n^^v Dansn 

DJyi n toD{<!py: dh^s n{<;n lyiy^^nto r^x 
T^K ti2"iyt ^^ti' ~iyT .y^Dx^oyT yny^ i^£ 
nyoyn jyp yrDt<^Dyn yocny n r,K ,]vy>V'^ 
•"IT yt^'iiii-V n ,yD^^iiv n m pyii D'-uii^ya 
VVi^i^'W n "ISC Djyi nyn .n .t .k ytam n 
nyn .lyDyn jynyj nnxn t'^x oy^^tDx^Dyi 
i:^"? nyrr^n dj?i\ tx ,iynyj r^x Dx^^'iryi 
nyon^? dj^ii ,.i1 .n ,nj{?onyQ dj^h lyn:: x 
Dcnsnyn ny nj^n inyo r^x jyiiy:! r^x ny 
D'>ifns n .njx^ y:>Dx^Dyn x i^d ty^n^^v 
D5?n 113 to^j D^n lyn ^i^ix oxny:! iy3{^,n 
-^yii ,yt3oxyn px ^^v^^j^s, n "^^ix d: ,ryTyj 
pynn n tk p^s^xn toji^^ryj pic^ lynj^n y3 
.D^!»*n3 n tiQ rjjyn^j? jyn^^^n ly^^^r 
lyTJ^^nya Djypyj d^j nynn n n^^tn nynn£„ 
,rns v^t pa o^jnn^ny lyn inj? rx^'E pn 
n lynj^n nyn finx nrioyj "ly n^^n ovy^ 
DH^N tDs^n lyo .>^v^^{^Q nyn ps D^jn^i^ny 
-^>K pn lyiiyj ta^j t^x yn^yn ,-ny lynyjy: 
|y^j]x: Dyn t:; tajjs^yn D^*n v^^v^) ii^: ,V2V'^ 
-{^s nyn w^i^t tojypy^ t^^J to^^n ny .nifc?"! 
•^^D TJ?^ tix njx^ pn in t^^xn,, : ^^v^!^ 
-^^))' ]'\V''\'2 ^y^D nnyr ."fyjxn p2 tny^pyiix 
iij ly^j^T ^n lyii ,i}?t3y; iyiiy;i pya dj^it lyo 
lyrn njx^ I'a^ix oyopyo n ! lyiyp lyny; 
^j^o X px Dpyr py^c ,^m ,^n^v lyiiy; 
tDjypyj toj^n oy ^it ,^y^s ^nx ?}?» i n y \' 
pny lyonyj onoy: Di?n ny .iy;:yn2:^^x 
lyi tD^o iij jytj^^nyc t:i:vpv:< n t^j^n iy px 
nifi DyDpyiD iy?n5<;v '?^r ny rx :3i::ny2 

t3Qs^t^ny^ D^yom nyi nyi^xDpyr'X px 
-ymya d^j it^n x Pi''ix y^x^-py^u n t^x 
-»yT n px .lyij^ny^ iy:ny d^j n"ix ,tDnyD 
^yo^m "lyn "lyiJXDpyi^x ya^'yii ,D>f;i'it:)D 
px yt^'nnv n^e 1889 px oyn:njyj D{<;n 
-nys jyiiyj lyrn ,|ypyv,v yivnxioD^j^cix 
.n-'ifnE ytDDJiy px yoDj^^cyj n lytOiNnt: 
Di<;n vi^nv^ tyi5>'n oyp^j^xftDx: ^pD^yr n 
tiTij^ya iy3>?n ^n ,py>n n nyn^x DDyn y'-is 
pix ,t3>^prj>^^p yny^ ixs \'-\]!''\2 lyD'^^r rot>* 400 T>2 200 p£ ]vr2)?]!2 \V2i^r\ ^n ^n 
-y: tDp't>*yj lyr^n ^n- /'lyonv^stj',, d^o 
lyrn >m ,Dyt5{?-i ^^Dtojxt^oynx px lynj^ii 
DD:yn ivii"<ivt:i^'?''r2 i^* iyi{>*iiy: nE:>'!3'-y2 
".v^oL" n^c rn^2 ryDipy:2{^ jyrn 58 px 
]'\V')2 n lysj^n ^j^d x ^n tDp:i£ px 
nyn^x nyn n^o DD^noy; -^n ^{^d x ny-yn 
15?: ,p^}?2 ptD^o T\s nxv lyi tx ,y-i:yjy^ 
iyin^2ivj''^x t2^j DH'x jytj^^iy-i d^x^-iS n 
n T^x ^}?c Dypi px ; tD^^n^ns y'nnx 
: nax Dyi pa d^^ii jyi^y:, u^' nynni y-:yjy^ 
^pxtD jynj^n Dyp^^ii^^j^ti'n n px D^vns n 
-'n2 y'nox n tyin'2i^;:>>x iyrj>*^nyT d^: 
'\V^cv\:i ny-i lynya t^x ixv nyn nynx ,tD>'n 
.p^jii^i^rt^ta lyoDyi: lyi tix rns 
^ynx nyti'^Dn lyi ,'^v unyocnys oy,, 
-t3^''n:^''x p''x "^'T D^o Di^yD'^'yrij^E d": o{?r 
-yj lyj^n oy pys-iyp iyti"DD'X{?:y ,\]!t^ 
yti'^DD^xfcfiay-t^^rDDDyn ^n |yt^•n^!; fyn 
ixai?T |y:^n yn^yr p2. yr:^^x jy.'j^rnys 
^n pE v^]}'^ ,0''^ y3^nDi^2:>'j< }yv,y: 
-yn "lyn t^'^o iihd iv -^d x i2^r,]!i ]H2^n 
D^vns n ps ^nj^iv yo'ii: n j:'ix^n2 
yiy^^T n^s ii: niyo>py; ^n \V2^r, nynx 
"Xt^Dy: "T'T jysf^n px iyDy^yD:\s v:vy'i^ 
n lyD^xmvnx iy5k':x; px iynyv,D:y Dy"i 
xrx Pinx jyin^si^jr^x ^n ny-j? fys:-,5>'2yn 
iy^{?T pynn n d^j px D^^sns n tx ,ie\s 
".ryry: nv: nyi Tin tyn^D^E^^^E 
T'T lyrmv y^DxnpJ<;-ir2 n t3s?n nrx 
-2^''? pE 3:iE.XL"n{? n px ,nEEcypy: pPx 
pnjn y''X»iJ<:E x r^il^^ryiiy; t*x t:Ex,L":y;''''js* 
n .o^n D;:ny^"y-i "lyn pE D'^rj^nE^^j^p x 
iy:^n ^n ,|yij<niy: D^^iEy^ d^: iy:^n piynn 
■•nyEX^PK- yr2"'i5<:E p"'x pE iy;:x:y2"^y2''X ii: 

."yo'Miv X IV 
py^i3 n TX ,nyo^i^y; oi<:n ryTy: lyi 
px ly^'P;:,, inx^ ^^'V pE T^-r: x px lyTi*: 
yiyn iv D^^P»XT3"iif;ny; -lyriynnE lyn 
yiyn iy:^^E"">y m:yt: dil" ]n^ px d^\*'ie 
inx' ^n^v n ^{>': ."fyoD'^'ES v^'^^vr^^^^ 
niL'n cyn -iyD:ix lysyp^y; pyn^ n ty:>>T 
D^: lynj^n "v -ii ::x^ j^t : D^vns yny^-T p,E 
n \V2ii:n pny nyi i'E |yv:x; i'X Dr'n{>'vyE 
p^vP{>*E |y^yDrlv:^? 02y~i D{<:i t^xny: D'vnE 
.m'^np y^nyna n pE yt:»:xyE jyaxTD:y i^2 
yt."-iy^i2 n pE v^''^r]:2 y'^x ryT^n^pmv 260 iDs:ipi:f sn 18 jyomj inyr ^' ,Dy-i nyonx ,nK jyayj dh^k 
oijn ny oj^n jyDOjymya v:^''^ n^ P^n 
nynj? nox^a ^yn d^k ta^n nyn ps tojitnyj 
lyni^n DyopyD-njs^ n. .-lyn^^mx ly'Ditj's 
n pa ^'^■^t3 lynyoyij s jyjJi^ti'yaj^'N Dnsi 
D^8 Dj<!ny;i oj^n nyn nyn dj^iI' lyDDjymys 
,iyp8n"r^{<:n ,iv^r2\i^ d"?^ ,nj8n-pn3SD 
(* ".'?i ,n .K iJ^n-Dnst2 
n^s lys^ipiya '^n lyrio s^t^j? ]^V'''\2 n 
oyopyD n rn^i ]V'?r]^'^ i^ dix ,iy2^.^ptj' 
lyn lyjyii njynyi t3^j t^itj^ ,njN*^ iv"! "i^s 
: NQi: ijs^ Dyn ^i^in lyni^n. 'n D^^in to'^m^^ 
p'K no ,.3 .V ,y^jnymj nynj^-ij^jii}^: pN 
PQ ^ytam ^nii* pK iV2m y^x ps ^yom 
yvjs:: Dt^n dins Tq^k jyto-'^n-ix jy^is y^i? 
-j>nst t3^j nniin wiv? pn* nni<^ ymy^^^-j 
-•^D lyn .|yt3DjymyD yrti^n p^p lyjjynn 
-nt^n n Dj^n lyDDjymya yro^n n pe ^dh 
"iy"ij''p v^i!'^'''^ px Dyt^iynn ,pyn3 yrt5 
lyiiyj T^K, nnN^ p>K pi< to^'nyji tyn^^n 
^m lyn^N ya^yii ps ,^V2^i 8,855,100 
^^m ,v^Q^ n^iK lyjjKjyjpyiiN ]v:''t tt^^^^o 
t"ix ti/3y^ Dtv juy: ta^j ■'n t3^:i nj{<^ nyn 
-{^"iDyjjj^ lyni^n ^ynn 278.136 i^^^^^o ^m 
jyn^^Dyj i^r^s ^n T^i< oy .Dyopyt) n tys 

,njnyjTMn yny n^s oyp^st^p 65 ^ynn 12 
-Djyny^ y^s lypyn tosnsnyn \v2i^n v^'?v)\ 

j^^i'yj pK D^msn^ys 
yj8^ n T>N Dy^nynij yiy,n:x j^x 
n T^N t^'oyj'^^* P^? P>« ^v^i^v ^f?J lynyj 
t3»ip iJ?DJx^ ni^Dysj^ns >ii— tk ,NrK lyiiyj -LBnn" n i:niy; I'^tDi^r^iix t'n dnt (* 
-a:?A'i'K-aii^ n its j:i»'nsy2 n ps ysNiniN. 
-j;uyn n axn lyniytatroiN ^ria'i'i? n lyniiN .tasxtr 
B;ypy;i tan inyo ti'ipJiiymB* in'N y'bij t:'a jan 
sy^is .lyiyni n iis oyDpyta n iy-i'tDp,:f^Hp 
Dyn lynaNDpy^N ps jany^yi n inxi t'n lyrn 

.IN'spmyi n — .DyopyjD to^: LJj^n Djj^it nynn nyn Di^f lynyj t^x nyn 
Di^^i ,p>j^X{i't)XJ N IKS Din n lyoijyjns^ns 
D{;?ii nynj;? iyn on Dyiiyn^pyjnj? d^j toj^n 
■J8 a'p^j^siK^DS:) pN "^^in Dnynyj tai^n 

.tj'^ijyTyn 
-y: lyrn pynn n ^iii ^y^stj^'n s d^s 
ti't^^ViJ^'po^D n{?D:;si?ns D:ijyin /''•ns,, |yn 
-XJ -pDoyT lyoMiyi {< tyi^yii ,^nysyn s 
. : DD^^Djysy^ys toi^n ,-iy3 .id ,p^j^xK't3 

"^NT Din T'7iyT-ij?3i ;njpyiBJ.N ta»j tu ,a2Nj 
""P .iytayiui:;n pu in i^rntj NtaDNiNiaD i^b^s 
-i'3 ij?nN carNj-n siint dnt iyTN^"i:?B ta'j ^kt -lyj 
.-njyi^yo tan ,m3itati' 24 sinx m inyo JSNta 
.rny;! i:? Dxn ny^is ]i» iiniNTi ,NtaD»iNta:D oyr 
rtjT ]j?TN'7-iys tayn lyiMN dnii "rNo ]yTj;i ins 

Ijny ir^yn i:?^nt "iyta2j;n n .lyiyn tasNitati' 
;ynt^:;a tar^jin f[iHi dnt tarN'b-iys dkiii oyjnK 
-NT n ]yDiTij?tajiN no lys'byn ,xttDJ<nNtaD D^^: 
tyn iKJitjT ,iyD»TriNnjr;!aiN on iys«itatj':;a px 
taMHiyTyinN n tn ,]j?*iNiiy:i i^rrymya t'k oy 
".^'BoyTiys tan nxj! t'n 
lyiii^'nyj iy3yjy:iD>nN |yj'>T y^fyryi yrn 
t5>j W'?^^ ]iV''\2 n TN ,IyD^^^yn iy dik 
.lyi^yii yti'^vns, n px y^^n V'>p jyjy'ij:i 
n yn^yii, ,t3i"'iTnD. n jynyj pk D^n 

.njK^Din pN lyo^^jy: ty^i^n pyn 
yjs^ y^ynyDxo n tynyj r^x 'ii ,pj 
-yn -ly-i ps tssn^iryi d'?^ ]'\v')2 Hi pa 

yr^myn yrj^'-x tojjynn lyn^ntj' lyn 
,I{?DJ8^ -ifc^Dysj^ns ps "^n ly^nnyn Dyn ps 
ly^Hfc^v Dn»yj lyiyni n ry:ii^n^ ^xiyn^x tk 
^n ni ijs^ nyn ts oyopyD nnyD ^ys 
y:^r'N i^N .tt^nnxyjonx oyi t^Q ly^J^n 
,Djyifi^i5 565 Dyopyc n lyi'n lynjyjy: 
nyn m ,^y^a pTi? ^s^n Dpyr ysfe?jp ,.n .n 
lynpDi^o pK ;njN^ Dyn jis iosjipj^^k 
"^^^ti^jtJ'Din DyDpyD n jym yjiym:! 
252 V2 244 ps— nyiiD px ; tDjy5»*j^ns 205 
220 — 166 — pDjy^{>*o-D t^x ; t^Jy^!!^^Q 
t^N ; 240 — 146 — NONIDDSp l^x ; DJyifJ^ns 
-^ii^^)\ t^N* ; D:yv}^i5 213 — 130— iij^pds 
.)) .T .N 276 — 168— I'D 
-a^D n{<;Dysj^iQ t^piyoyn ,iyp3 iyn„ 
nyn >>3 nx^PtJ* n* lyii^iiy: r^x ,— t^'tjpiijp 19 tD£3«tr-nvn taon^VT p« ^ynyn yc'^Dn wn 261 ,"iynn p>N lis D^j DintojyriK oi^i Di'y^ 
,iynj'p D'nj^p pN lynrp yj^n y^i? pc nu 
my lysnpii' .ly^^^DSta y^^^toy pD ,.n .n 
r;ijynns fx ly ^^^n ,t:^j nynn lyn |yp 
n ."iDDj^^^jjii,/ J^ Ii5< ^^^1 iysji?j nyT i^? 
•""i TK ,t3n{?Tyj ^^N pit^* "^n D}?n ijny^:yi 
D1K ,nyaiy"i n lyr^^^iys d^: ly^j^r py^n 
-yn tD"": ^^t Diitnistoy^i^ia ny^^toij^totj^ nyn 
pynn n — pypij^tDK'- tix nyoynj •^j^j lyn 
jjmyn ni ,DDynsyjB^i:iv lyny^ j^r^s lyrio 
.nas^ ^yp^totj' p>N pi^k ,dns px 
ii'^pD^^jyo St Qisnvi ny^in lyn d^j^it 
ly-imDtJ' IV ,iy^pmt3jy ^n px lyjny^ iv 
^"11 Vi^VPVi ny ^'pi^'w ,.^^ ."t .« nitD^ipnjN* 
oyi fi^iK i^^SK yjN^ pn lyiyDyanys t'-n oy 
]y» ^nsn ^v^v^ yiyrji»< ."^ynsj,, oyr^^p 
J3ny^:yn vii^^D)') n m jy^nyviyn t^^j lynj? 
-nyn^N jjny^pD^N px jjn^u "^j^j tDpj^^n 
oy .Diynj{?TyD "lyanyn n pN px ,t32nn 
lyrn "iJK^on pN Tt< jyjj^r iv Jijyj. t^n 
pyD^n njyrnt: 90 Dn« ^dh "^on iSsnsiD 
D^jn^i^iy -lyn d^o jyjy^t^'ny |yrn yo^yii 
n^yfita 90 n p3 px pmyv ps 
-^^^n>3 ytj'^Eii^n i^n, |yt:^stn |yo Jiyo ly^^n 
-Ji5< .n .1 ,i2VV)Q |y3^i?ntom r^i^n lypynto 
v:i^V)i pys^n y^s pc Djyvj^ns ^nn inysyj 
yK'^DnxDt^' pN w^^^ri iv Dnn^ny jjn^:yi n 
.lyjnsJJSD ny^^n px lypynDJ^^^n^i 
"Sinj^o yjnjytoty n dj^t px Dfc?D^nyi nyn 
pc jjnpnmyDJiK yti'^Dj^is^py px v^'VSi ,v'? 
t:2^iiyjpyii8 D{^n>y^tDfcsnp{?nvinynjyti'iy lyn 
■ ,fy-i'Dynj{<;nB n ta^^pD^^^yo viv P^J^o Q'^3 
-ii?D6J' IV — d:^^ p^k rn^n,, jnjytj^^ dh^n 
p^t^Q-pynn v^'O)^ Dj?n p5< .-iy:nn pa lyn 
.""lyjjin ps ^^:pp-i^iT tsmsoti' 
n. y^^yii ,iytDPS2 yti'''DD^D^'DD n 
-DJsyiyD t35<!n ijj^d^oj^p ytojj^^onynjy^^is^ 
-ttiN yD^^i^D8JJi« yD^yrs! ^ns lypyi ,t33^^ 
pK |yp lyD yD^yii ,iyiyn3 n ps lynjytir 
yrn pc yr^« .lyreyj t^^j nj^^^ ^vi:^ v? 
ytj'>Dn n r^v* ,npfc^D nyn r^x Dy^^s^fc^js "{jpy anv'pv: lynj^n [ny^n n — Di^tj' div 
■jya'''N-n'^^ ps t:''v nyi pN -^vdv^ k^^djjj 

nyn dj^h 1901 ly^oynj^j lytsie oyn 
n ty^m^nytojiN ifc^^D'oiitp {< oo^o^rya njjv 
■^D5^p ym .^J^<^Dn r^j< y^s^niD^ipnjst 
-i?DD iynjN3 ny^D o^^^Djysyiya D^^n ijj^d 
nyn lyjyii lyiya^v px jyDpsa yt^•^DD^t^ 
-ysjjiQ ni .^j .1 .K pynn n pa njtjtD^'iv 
lyj'n ,rD:3n nstJ \:ip-\vt:)i!2 j^d^ii^pd^d -ij^d 
; nas nnyr d^j jyiya^v y^yv^Dj^ yti'^Dn n 
lyDpisa n oms? nyo'N D^ytotj' jjny^jiyi n 
nyi pK lyrn ^n >n 03^^ nynyoya $< pN 
Djjny^^yi lyn to^i^ nj^j^^r i^: .D'^pD^^pim 
n ni jy^yDtJ'ivnj^a nyntj' ■^n r^s lynya^v 
Vi''?i:r]^'^ ps ■^tj'n x px ly^j^n py^n 
pi^ix lyjj^itayi j'-jynD-iytojiN ^tn fynnx' 

m Iy^y3{s't2 y^j? lyjjyin d^j lyjyp n^D 
-J/5D 1^2 nj'XDy-iytorN lyj^n ys^yn ,py2^v 
-3^11 nyn^^ pj? oy .^{<!a oyn px tytoD^^jx'^v 
n DIN ,tyiyD^v y:i^:^^K iy:ijy"i3 iv :^d 
^n, ,nvi iy:yn fin^yn s: lyn^^n ly^^^r lyry!' 
tynj^iw int<^ lyny^ O'o t^n yjx^-pi^'i^ n 
.ny^'^jyiDiyjiN pK iy:"iy r^s 
yny^ pins jyoipyjon^^ t^k 1870 px 
Tn^3 1900 pN' ; "nya 1329 Donsa i:vv)\> 
PK nnrn ps n^^tJ' ,mDn3 fia Snj^v n .920 
t:^^ "iNJj^T pHN' 30 v^'^v^ n pK ly^Kay; 
-{J1E 37 ysfc?jp si>iK ,1V n^' jjnyjyn n ^ii 
ny-i pa "ly^t^nyoiN-o,, n .(36.8) tojyv 
pa ^ni?v n„ : ^y^v^aj? iv ty3^:i t{>*^D^nj?p 
,tynt<;i'iyj iVDH^i t^x mya r n j^ Doixa 
Snj^v n ty-i{>*iiy; 'wov^i r^x oy ^n Dpjia 
px .niya njy:i d^j ty3{>'n ya^^'yn ,Donxa pa 
t^nt^v n Tx n^D lynyr u'^v nyn^yr nyi 
••m lynt? ^mv iv ty^5>'onya d{>'ii Doixa 
yiynyDn n tx ,.n .n pyjy^p onyn mya 
jy-iyn Donxa yDyv,yn:iayjr''x 'lyoyn px 

".nyrr^ii 

■yn — ,|yjji:jny3 yr^^on n nyt^Jix 
nnxa x r\s' — *w"D^r,j>*pD^D ij<;Dyaj>ns opnyr: 
ptf: lyDyo x ''n ,mxa xtx opjia mya \n^ 
,D>iv yviip xrx px .ivov^ x t^x ^y:ij'^p x 
Djyvj^na lyi r^x ,1896 V2 1882 pa mi 
mya p-^p d^j ij?: lynt^n d{>mi Df^nxa n pa 
.tDjyvs!i"i2 32.2 ei^x 26.9 pa lyDpxnya 262 t^siipi^f «^i 20 "40 
"80 
"00 
"50 
"30 
"31 10 
3 

2 
1 11 

89 
40 
51 
68 
65 21 
10 
6 
4 
1 
1 


.p 21 ,.3n 44 .p 10 ,.3n 101 8 "IKS iVEJNna D^K Dpnto nyn^ nyi 
^ynn 8 yryn .nnx^ n st^p 10 o^a ^ym 
D^D ^ynn 29 dh^n tyt^o^^p .st^p 10 d^o 
-yn n iv DOiiyj nsnyn ^yan 21 ,.^p 10 
"lym lyn tn ,i^o lynyr ^tn iin j^ny^ji 
.sj^p 20 ^ynn 101 ^i^in, ns<vin ^yn n t^n dj^ivi 
.BJ?P 21 D^D ^ynn 44 lynyjpynj^ ym ps no 
.jjny^jyn lyn is 
lyij^iiy:! iij ti^j iy3>< t^k ly^n nyn,, 
-y:i -^j^ij T^N iy ,jjny^jy"i iyi ^u Pii<t!7pt^ s 
-yn .rns pn pa rjjynnx c^^nj^j^^py lyij^sn 
D-io ,nj^^ "^ynx:,, cyr^^p s: o^d ny^nc 
jyiij'nyj, ny t^k ,mn3 n lyn^N oyopyo 
lynynJS'nNi^D^iN .nny nyn iv tyijuyji^' 
I{?^^NT^j{?^{^.p ; onn^ny d^j dh^n ryo D^^n 
tJ'^t^pNiE T^N* lyijyjy: v']V^:i^ pi< "i^i^D ps< 
DJ^n jyii. ,pn'i:f jjb*^ o^j m |yDfc?niya lyiiy; 
.t3''p:njy'nt3^'i: ytj'^o^^j^s n iyi{^"ny; t^k 
-tDDnisniDN*:),, ps ny^^Jta^o n ,-iyjiyt:3 j .nt: 
n Dnxii ,iy5{? t:i'?r]V^ivi /'DyniJ^D ^j];n 
nyi IV ^^^nr^s ntfe? ly^iy: r^fc? :ijny^jy-i 
psanyi \v'\M:::i t^n oy : i{i^^^:;s"iJ^oy-ny'i3 
yr^n lyn^^n t^^j^iiy; jyai^n D^vn» n Di^n, 
,12^^ ny^n tin^ DiJ^tJ^iJi/nN px nyo^^ans 
-j'^'N nyn lyiiyj lyrn n^vns n ^^^ii.,, px 
-jfc?nyj jjny^jyi n dj^h ,dx^p -ly^^noi^c 
-y: lynj^n lyoyiyDJ^N ynyn to^i^ \:>'?i}'[ 

".toiyni^D 
n yal^yit ,DyDpyt3 n, lyi^'nj;?^; iv din„ 
pa iyD''^3nfe?D'''iN t5jj;pyj d^j jyaj^n py^n 
-jixiivy: lyiiy: ^n lyj^n ,njK^ ]i}ii^'i^ "ly^n 
^^m pK ,D^sn2 n ^^n ijs^ jyjjn iv lyj 
lynyj t3>j t^k D^vns n pa D^n lyn finx 
pa CT nyn fi^ix uyinyiT ,ny'npJi?'P v^P 
,Y2V^^p:^P yn^^ii. s ty^jwyjjj^ t^k \iv'^'2 n 
m ,T>K y^^y^i ,yD^yr8 lynj^iiy: y:s^ n t^n 
-3''trya nyi pK. DJi?pyn d^j ,D^m, T'X t^^^n 
nnK'' Dyny^ ly^jnyj Diyn ijx^ a^i ...yo :jnyp^yeynniD^ipn^K yt^'^on n„ ,\iv^u 
pa iys'«ip ^ ns^J ,-iys^ipnvs p^p ts"": fx 
,ny'u 45.358.078 ."lytopnj^nQniD^ipnjs 
y^K pa (70.7) t:jyvj^is 71 yssjp ,.n n 
-IV Dnoyj lynnx^ ny90 n px ]V2^n py^in 
T^^stj' pK ty^^^ofeiia vw^'t Ta ti^ii tyanp 
\iii-^):i 13.083.410 ; "oynj^n^,, yny^r tq 
,'^n iNa t^nnn Jijyj tjsny: lyns^n. (20.4) 
nyn n^a P'St^• jyanpiv tDnoy: lynj^n ^n i\: 
ryiynn (8.9) 5.715.513 rn^n ."yni^niD,, 
pK '^n i^a nsinn :ii3yr-iya^K Dsnyj lynj^n 
pK lyny: r^K D{<;i ."oynj^niD,, yny^n "i^s 
,oiynjimnN^ jytovy^ pa tynns^ iy90 n 
,iyr^v "ly^snyD^'o,, Djjny^:iyn n mi ,iyTi 
lyoyn lyny: jyj^n lyuytitj'oiN ytj^nynn n 

,^>?r p^N -^fc^j iyDy:nya o^j pinxi iy» 
lyoy IV DJ^v, V'^^ \2^n lyna nyn ly^^x r» 
-na iy no jyoy nye pn lynyj iv dj^ii pk 
T\s nynn nyi .;jny^jyn n |ynyn{^nj.{<t lyii 
Dyn pi< ,ij^*^ pa ly^Tj^v-DpyD t^enn lyn 
D^D tD^j toT^^ati'yj Diyii jjny^jyi d'iss 
lyay^ oyi d^o hji?: ,nxi2n pa nnma dyn 
nyti'^on nyn ...pynn yt^^^on n jia Di^n pN 
-y^jyn nyi pa pis^pk' s lynj^^iyj r^x lynn 

iy^nt;?v IV ^JXDt^' px tD^j taix, mtj'i lyj^n 
^n tiMK D};?n Jiny^jyi n yD^yn ,DyDpy£3 n 
"pyt3 yopynn n -lyo^N it?: .Djy^yjams 
-li/jni^iij^'K ^v'^v^ Ml. pynn lyn -^^2 no oyo 
.oyopyt^ yopynnj^N jy^n^^v ,i:^'? pa 
"lyi ^y^a m jnyr iv DJSDyi);t3j^K t^N oy 
n^3 yj^n pa pyiis? "t:pyinrN„ d'j lynj 
Ml ,.n .1 ,jj'ny^:y-i lyn tytaojynnya yj^ts 
.jyaynDyn dvopvd vi^pv^'^^^^i^ n ^y^s: 
-3nn Djymya njnyjrnn ytj^iynn s 
.nnx' N .Si?p 21 pN '?V2)'] 390 ^^^D'JCi'- 
yD^yn ,DyDpyt2 yt:py"in y^x :injyjayi3}^i{<- 
DK'iy ton^'in DDxitayn lynnx piK' fyn^^n ^^»■ 
yny i^a oyopyo lySn^^v iv |{? lynn nyn 
,nnK^ I'lyn^K v^r^ px p^x Dsnp ny djjiIT "^st 
: jjij^yi tynjy;^}#a dm^ yojyipyjj'nK 


: Tins 


Tn3y:j 


: DyDp:?t2 
: !y2«r 


.p 00 ,.an 21 


.P 10 ,.3n 29 


D&feJJtJ^ 


" 00 " 7 


" 86 " 26 


'\VP'\'i 21 tDsytriivn tnD2'7VT ^i« lyiyi^ yty''Dn ^n 263 D''tj'Ti;i ny3^t:vi/^ ivn piti^ t^yn, ^••tD'-^t^B 

TK ,'?v^^^))'i V'P vi^ ov .ti^^n^ns pN i:^^ 
tDpnmi/DiiN ly^yiT ynjytJtj'Q^iK yj^yi?r^t< 

n T8 ; Di^a D'piy^n pc jynyn oya jy^ 
,iyiyii iyn3i^?ynyt3Jis jy^yn. nyT^^n-jiy^in 
-nyDJix 'n lynj^n tyn^oKta n n\ dpjis 
PK inx^ Dnynjin \v:iV! to^o pmv lyn^ivyj 
jynt^n IyJJ?^5;ny5Dpy-pl{^^D:^' D'-i^'i' dyn \^^ 
T^N Dy ."inx^ jyDvy^ lyiJi^iynynjiK ^n 
D^^v nyn t^^D rx ,^ys^ni5f p>p d^j "^^n ny3^< 
y^ns p£ tiDyn dj^i |y:np ]'\V')'2 n ly^yn 

jyop^n n n^^i ,jyDp^3 n t3^» -^^j oyiiyn 

jyn^^n ^n ps ,tiyn3 ps njyn n pK lyj^n 

pynn n Dn^^n ,iy^Dint3 iv ij? pit^* -^n 

".lypjyn iv i^? pit;- ly^^^n nyn ya^yii ,yD:yn •iv::')^ -iy^inyj:iK j^ 1^2 

Dyn .lytD^j D'rns Dyi ^i^ik }yi3^''nn8 
,3my^j nnyr tovijtj'yi Diyii D^^mx o'nynn 
Dj;?v, nn^Dti' yD^^jnyiiyj! n pa n^t^nj? ons: 

".|y:inp y"iyn.:x 
-onx n^j -^^^i^Dx: Dj^n lyp ny^n lyn 
nya px ly^n^itj^nys -^n no iy px ,inyDB' 
mn ^yn ntx njyn iix,, ,rns Dii' lyn^'*^ 
t3nj?D lynyi pnt: i^^ ly^JiKiivyj ny r>K 
pK pDi"'3o''D IIS jyiyn y^y^e ."n^mx 
-•"i^cix i:v:vi ^v:V'' pa oy^jny^i; yiy"i:x 
DDn^yr "qn lyjjmys px "ny "ly^n,, 112 jys 
-jyni? P2 lypxT^^P n 15; nyD^^mx-my d^x 
V^p tD^j "^^^n^tiXJ lynyi^ pynn v^vi J^m 
->nK' nyDDiNiiyn x ni pt^j jyDD^^st^^exp 
-yn y:)X^ ^v^^f tatj^iJ^syjo^ix toj^n dj^ii nyn 
ps DiyD''vyj2nx lyto^j^n ^n,, Dj^oytDti' 
-ysj^n^'x) njx^on \r]V^ ly^^r ^n \v)) PVi^ 
".n\'?n px i^^sx (njx^on ytr^x 
yj^j^^x fi^ix "^t^j injy^yDti'3}? "^n 
D^^ii ly^Jin ny-i nnx onynji^Tyn px lytspjis 
tinx px \^v^^'2 ytj'^Dn n ^^n t3vy> Dt;'nyn 
264 tasjipi:; «n 22 .trxin'' ^is ,t2^«t:'y:i D-itatr k tasn «^:d3S pa |yn 

* * * 

! mp„ : y^« lynsn w^i'^v^ T-^in d«"t 

* * * 

?;>K^2 nyi D^^n ivit ,Dirnya^i:f D'T't:*n«"' ps 
,j^3Ti "lyi n''i-it3:^^n ps* -i«j t2^yp:is *]S't 
.p«^ D'nyDsn DVT ci^iN ly.T'?! nyitaip by^s -yi ,t2i'p3''7a3ms"m ^b^bstn'?'© p'r px i;?D'jj?t3ayp ^yie :?int ,Qn'N t^k unxn 

lis DDii:?;! iirtritayNS dj?t px /'nya* ''n„ n px lyiy'b ]is tanninyB* n ly uj'B-yj! 
.ta'ipA';;jyn3NJix tin dninB "i:?jj?t3Np'?NB px ]ix ,^i'p2''7ntrjN* 
-oniN i:?aiiT i::B«ntDD yusjjTiyaiK n :?27j;n pB (uNmin) dn'xj pb nn dnt 
-i)}b pN "naKnyu''? yt^'l^5y2N^nN n px ijriNnj;: arNiiyji'nx tae'iy t'« ,ij;auj;:j 
Ty2'^j:?Tiy3 N ,n^i<ij?c'TsuiB TiNiiny "lytssH- i^ti"^J!jj? Dj?n Hin ,taij?'7iin"in«' ij?ta 
d:?b"dn'?p D7X t:j:;pi:?jN lyismy:!- d'^'nont tain fx pR ,iND'>3j?t3 nnx"? ps nj'ns 

♦piyn 
,n^np ps nx'xr lytrniiS nj?itri:;t3iiN. Dyjj?i lynxn iV;'t px nxj lysixn to 
-nx "lyn : T'7»yi ,Qi>njyn:;'trij;BrDQm3N n pr i:?Dni:?; x px rainy'i'piy oxn 

un '^NCii'p !2Nn Dxn ,n'i'np pb niNnB^-Jsijjrp -ij?t px ^unponx yjjn'x'b'OD pn px 
.D'jnj^rn y'jx p& lynp x ta'tt lynnnyjijx n'bnn:^ taxn px ta^ponx pB t2Dixn.yj D»"'83 "l8Dy 265 ,T'ns-D:ta''bn''-is ps dk^s ]••« ,did ayn '7^''S ,DDip 
;T^^ir"iytarn yta^Kp D'nmn ^vi^"i«s 

* * * 

— ii«n ivfi -ivt2t2^n "i^f ,DiD nyi oon ix 

.nj«JK3i5i ly^Ns -iyt2y'7n D:ynyb nyi 

* * * 

,py2 ysj«:i ;yT"'n ta^^ni :«d -lyiy t^oasT 
— jyns ,|yt23yj ps vn n t^« lyns -iXTi 

* * * 

,n tDD«n pnta i5f D«n — lyony: -iy ^'7«t p« 
.n'D«2^^p « iD^D •<:; i«'nHp''^p t:.^D 
,l^•y■l « |y3«D3« dii^dxt ps ^«t ^^«t 
.i5f tD-i^ ""n pip — |yiTy'7«n u^t^m ^^^t 

* * * 

t2DN:f ^nyia "ly^HCD' « t^i'72 inn t:^^ D»ip 
,iD«T-n:nD ps n« iv'^'?v^ yn^n-iss 
;. — tDjn«D-iyT ^^1 ]V'^V'^'^ |«D^iD pN Jis^piy ism 

.t2DK ps ^K"ini2 ^mc :i'':yp nyi pn'3 p« 

* * * 

isnyr ,D^u:yt2i2N';:' s ,'ii3-nyiy''^ s 
n ps ,tD''nn ^yny^ s ,p^n '7y:is*^ s* 
— :tnjya:"'T "imo p« ,^^^f nyi "'•'n i^t: 

.nn py-p ^yny: tD^is'ii i^f» T'^ 

* * * 

,Tiy -iyi Ei''i« 11D3 "i«: ^n Ty:s"' ^"'Mts 
— tD-lyyt^•sn tayonsn Dsn py-p ^sj ^^\nt2 
,:n«2 s]^is* ^nt2 t2^: j-^i^n piTD any: n 
.tsnyn y^ ta^^n nyi ps d«ii p^is ayr "["isn ts-'j 

* * * 

,Qisnss ^^13 ps :in:y2s'^ ta^yn lyi f]^iN 
,p«rD"'Dt5'n p"'D ps n^yisn^n n D-'ms 

.Dns lan yr-iD nn:;i« •'i ci"isti pw 

* * * 

t2'7'?«s ,n^'7XD T^« n n^is ps — t:*s i2"iyn 
t33nyrn''ii2tr o'idid ^ys'iis own yy:r ■'•i 
.i^sn ly-TiiKnty-iys tsnyn ps ,*'''nx ,i:ii:t:' p^s tt^f^s'"?:! 

* * * 266 I23:ipi:f N""! 24 

.Drsns pn ta^)2 |yn:iHntr-iy3 t-'s* |m ,nyt5' k 

H< * * 

nny "lyT pi^i« taanp :i:«^ti* n ,n^^^ lyi D2ni5n oy 
,tD-iyy^y: did ]^^f tas'n Tt^•n«^ :^:yp isn 
ciN tay-ita ssp D'osnnxn "iy:iy^ Dy-i cj^ix ps 

.taiytitryajiN t2-iyDDi'7tr ny — p« ,'7yT^^« "lyi 

* * * 

,T^n ytsDtDvn ytoDjyty n ,ts tD3« t2D«n t^d 
s«p s pE3 T^N tD-i^np ytsDjyti' o'jytans*: oyi 

* * * 

tapyT Dxn Tsn: y:i''f'n^nt2 i^^n dnt 
— tDpy-it2.^^y:o^"iS ly^y^"? "i^d inn ,:iynri^^t2 Dyi 
DD^^n nyn ,nynt:' i^ |s oy pm ta^: 
— ?t3py^ ^yifisn |^n s^'? yjnytr « nss dkii 

* * * 

,pyD-i«s |i« "ly^yn nyT ^^^s ,ytDDny^^ s* 
,pynti> D'ta a 2 1 p 1 5f nyi ,pyDty d ' n 1 y nyi ,12 :i "• ^ n |is 
,|''n piir 71K 7S* ^'7yn |y:ns'» — | y : n « d p« 

.pyiis* inK'' ijyT''itD ^yayn D'n't^Dy: a^D 

* * * 

,t2Dy: ytaoyn ytaojytr ^1 n^'^ns ytany^'i'y: 
,t2Dy-i5y:iDiiN pstatrr^n nn^H ps t2«n la*''':; D«n 
p«i ] i« ,^ ^ n :f ,DiD p ^ X iy^b*n lyp^ntay: 

* * * 

,t2yn-is*5 Tiy ta^D ^s!2 s* -^^is |y:iy^^ i^d 

* * * 

,i:!yn"i«s p« oy yin^^ t2D«n n D«n d^« 
,t3:y'7-ib*s n^itatr sr^is* taoyn fyiyn n nssyn 

* * * 

tanny^pHD Ds*n yninna pN y:i^p y^^« ps 
ranyn nyiy^ -lynxn ^yta^yii yT''! ^1 
px ,'[yD^iatrns*s taysxns lytr^nnx:! d^k 
my i2^n t2p^t2t:nK£3 ^■'ID i-^^t ,t3ta«st5^ tanyii tDixii pn 

* * * 25 C8''«3 '^m^ 267 l^n -[^x jy'j'D mis* lytass* |'« ,::r lyr. 

.pns ]^2'D iV'JNi" ps i^« p2 D^n« 

* * * 

.^n ^^n i^w i«n la^^nss 12««t D'nDrn ny" 

* * * 

,"t2'a«n pS,, "D1-1K11„ :-T''JVD"'n t2^a Dip "[^K 

* * * 

.7« ]vp:ntD '?vn p" f'ns-its d*2 p ^ « t:^: 

* * * 

rl^N 2«n ly-i^ita |y2vn "jin Tiy'm p,s 
,-jn ]V2^inps'''iS* D'p',t2«D |«nnt: cii: 
Slip njjT — :!yii p« tis^^pi^' '7y^s lV^2^:!p p,s* 

* * * 

* * * 

,l2-l«st^•v:JS Di2-c^^? p2 £^'7 nyi 1:; ps*-r 

: tiis'inyf no d'jv2j;^ cy-T i^« 2Sm Cm^s' p£ 

.t2n«2t:nsD 2in:i n in |vr. c\s 12^^ t:c-invp n 
268 tDs:ipi:f «n 


.D .•• pS n pD D^j p3 "^^K iy3i< ,nnDt5' n j^k p^n 
*ii;T J'^J'''ii t:iyn^p ^^o px ,\2DV> v^v^v^vi 

05^1 t3nyD''p "^^0 TN ,n^j "lynN d^^d 

t^K Dny^^nye pn ^^n ! p^j ,nj? .to^^njnytj' 

i^» tony? n ,i^^^P P^-^ rn'nito or ihi^n p« 

{ynyn ta^j ^n lyp tJ'jyD s nyni< ...lyD^^n 
ny lyiT Droot^ip D'litDx: d^o Sfc?p p^p 
yjyj^^N* yrn n^» dis lyto^y^ci* x finx to^^oti' 
D^D lyj'-'nsyK'yn d^j T'T |yp iy ; D^tJ'ii^D 
jyn ,ntDj<j nyi pd ly^jny^pny-oyny^^ n 
.VQC2V'^ yjin ty^^^nys onp jyp iy 
ti^o ■^^N'^n '^^K nyi2 pyii^Doyi pa 
^i<» n^n ^n -^ns T^K p.yii:DDyn ps ,^^12 oyn 
.D^nyt3 HDDK) Dfc^T pN .3it) Dv "lyom: j? 
•^^N .PJ^TiyDril p''0 Dy T-iN oy^K isd 
-iv D^j ^j^c p^p is-Q-min lym d^o pn 
n^' 'pii.D V'P I'o t3}?n ny .lynyj jyiyns 
^{^0 p^N ^11 ^nvD px ,nmQi x m. D:ynw 
Dy ,:yn nyn jyiyj d^j^iw dh^h "^^k. ns^n 
pn n^ix lynyiJii: vp lyny; ta^j ~\V2^ r^x 

,DyJy^{^-l31^f nyn |fc? jy^w dpu "^n ijjn "^^k 
^11' Dt^D^jyi^iD jytj'nyit^jtj' ,jyt:{sniysoi^ 
n*i tnyr iv h^hd s lyiiya t^s oy jnyny: 
iv:'?^P oyn ixa tyo'iJy^J^ £3n>K ni^n' ^>n 
]>« "^^^^^^ ,syiD y^x pQ Dy':in'yjni?"ij? px 
t^N iD>j Dn>N nij^n "^^x ,nDX .pnx ly^yp 
p''o t3};?;n Dyti pi^ik jyanj^iiyjcns |yv?jx:i 
n»pj p-'o nynx jyaj^ntoyaD^iK t^^j nxn 
Iny^yp pN ly^^is ny r^?^ .D»nyj ^^n n^^n 
•^^K lyii ,\yi)n iyi DymyonN t>k ^fe?n 
ty^^^P ps ,iy^n pa px jyajs^n pa >na pn 
piK ly^np n tyay^^j'ainni^ pa ,t^'n pa \)ii 
■Ji?oy I'i? r^x 3>''ii p^n) ti's n ly^t^ntonj^-ix 
.(yjyn^N ytoTa'-v 
! ;iirS-ina ! ^si 

-nya. lyj^n jyoyj^e n^ 
n^j<3 pitr jyrn ^n .jymj 
,pT n :injy:ijny3 :inyT^^"i 
D^o lympyjD^ns r^N d^)\ 
1^^ DDsns px t3^^^'tDt^'y:l nn^'-x 
px ; niDXj yoay^yjanx-tj'na n, lyonjyn 
-ny^^ n. — ynn^^x jaijynyn viv' lyjjnyn ^n 
ynjyjininnnn.my'a n. ,^y3''iot^ yn'-^ 
ijxn y^ia s d''d t5p^t^' n n^n ty^^x^t:t^• 
nyDi» "lyTJiK^-yc'runino yta^nn nn^x 15; 
tD^o -^^^Diyv Dnx nn^x Donyj n m ;iny 
pK. ,nn^K oyv.tj^x^ px ly^n'Xi^Dti' ynn^x 
,nn>x tDDynxTi px ,in>K. ddip px ,in'x toy^j 
xt^'ij njy^yii ,t3>n IiTx pa nny n, ni. — 
Tx ,tyT>^ii!y3 tj^'v lyn^ynyi iv px pn jn 
,njina jyDnxn XiTx ly^^ytj' i^ DnyD^i'iya n 
11J ,T^^p ini X px Dvisyjonx "^n t^^n 
y^x ,ny»^n n ^ii ; ^ynj^j lyi pa oi^m 
nyn IS ly^PJ^ti' ,t3Vi2y:onx in'mo nv 
ytj'na dj^t ni, ; j^nnniainy px ^>dk^ ,n»DDn 
D>ja px D^^B^nya. "^n toaixii ^yjojnnxo 
px yny^ d^o dux oy^x t:exo px ,pnx 
ni n^^^i px toajxT nrx ,t3^^njy3yjny3^x 
px nn^^ D^nj pa trrx lysx^s iy&D{?:p n 
•^n pa D>nx lyi^J. lym^n n px ; lyn^y^yj 
-lya px nxo^nx lyj'n'nitD nv xntoDpy px 
;t:a'X;t^'^J'na v^'''':V2 n lytrjyn px jyiyDyj 
jypK'iti' nyni^yiT n. px jy^^jxt: jnyn n px 
-y:'>a n px jyti^ni lynyDxii Hi px ,^n 
px IV town ^xptj3xj n px ,|yt;'t3D^iiD ^y^ 
jjijai^n tj^D ^ia lyrn lyvnyn y^x px ,ii?D 
n •'11. : Dnj^iii p^x D'^o — to^'-pptaci^ px 

px onyDX^a t:^''pi'JXJ in^x px iidxj 
-^1ot^' px na^^n px n^ti'io -^n r-'X px dvjxo 
../xo tj'iin nyn px m^B' Dijn px t3^y3 
,mio •^n t^3 'n^x ,iyDXT y?x yrn. lynx 
X ^Mx nj^n ■^^x ,nox .d^xp nxi T'o lytj^^ 27 IVpJSTV:! ""NO 269 -lys ni/njy^ iy^^ nyn^^niN*,, : ''■''im:^ "lyn 
D1V IV t32i?^p n{<n p'-D pN "!"^'^K t:;,"'r^x 
ii' px "lynyrDia n, p-: tono n p2 dps:d 
■^^K y^^yn ,vw^^o'\^^ lyn pa ::^^[> Dy" 
r^K Dy Jii^yDti'iJ^Q vd p>< T-^D^n nyn 
-oDixiiyn c^n in'n''nD nt^' pk oy ,Dn ■-irfc? 
-^D3yn ,nyDMi:! h pc lyj^^N t^x jyo tx ,V''\ 
y^^yiT ,^^mN nynjyDp^nnyD^x p,s nyj 
.^^T yjyn^my pn yt^Dyny^, i< ni<£ D2E»yp 

P,X D3b*0 PK tOE'Xnp T^N 5^1 TN ,tD^iT2 IH^X 

ny^^x fins pnvj nyiysn— pt< tD^^proDynyj 
-n^N ps ,r^{<;ot*' oiyi^ nn^x p» /o^n 

! 31D Dr p^tt !''&? D{^n ,\SD p^D T^>« D5<;i nyis -^^N DJ^ii iNe ysKTnix ~yn:{<- I's 
"lys Dj^iT 310 Dv ivi px "'^•o nyi d>d '^n 
ps nyo^^mst n DyiJ^naya px n-iy-nz 
.~\v?'?):zi y^x px ,iv'>:v^ y^x 
-Dsnn n ,nDK ny- iy;j?T iv ,pn Dym 

.y^sr-ix 
px nnntr tj^o D>^sy:j{<; D^yii ni?n p^o 
yr^nyvjiK n ^n iJ^any-i -q^x lyii. ni2n:?n- 
y^^^ pN lyi^tj'iso Di^n ,iyt3'^mK nijnD 
lyrn pK D^yii nyto-in^^nvv ny- pa typy 
,pjNny:, lyn^yr oyi to^js o^yyiyr y^s — :nd 
nyn^ynyi ta^oy^N ,nn'in nyn^yr-iyn t:^n y^s; 
PN it^'r :njyn:^my2 y^K ,jjny-nj^D 
-^M2}<; •^^K nyn lypjxny: p^o p^ .nnnx 
t]^r toD^n Di^ii'i 'nti'y: ly^^nsyc nyi lya Diar^ns^s ny^^: nyi .fSD-^nyD .s .^ .m p.s njynnyii : nym -^^^nyj r^t? ot^i px ,iy3Js'o 
n r^K lysiyp lyt^'^oNipj^oyT ^^'^vj^d ps^ix 
-yp^K'j}^ y:n'nnv j? Dint^jj^nmyn ps nao 
,D^' v?':^^ V'? p^'^:njp^pt2{;?nnyD^yi; ,d^* 
,DiDTons:jK IIS nysnyp i'd^n nynj^ ny t^x 
njna p^p xsw ta^n ,ij'ir'» pn ps ,ny3^yn 
lonj^D Dyn pa t^x px ,tj'^;j<;^ nt<:i ypsta ,tD''j 
Dvn iy lyv, ni; nnyr t^n ly^lpyn ,•^M1t^•y: 
PK K'^D^Eo^D D;n ...DyiK nyojiK oyjy^ ^^3 
^^m ,t3^j ^5>*T DioT^3i{<:s ny^^j lyi Dn^x 
tD'^n^na ^y^Eiv) dh^n ixa ^na-iv t^k ny 
-T^Mi ( — ^^^:^j?a) tiK ,(''^^^J'^»'^^ Q'^^sn p^ 
-tjDit? Dyjyp^N v^-i pD D'nnv px itsyis 
.DiaT^DX"ipi<;oyn^s^v}?D jyti'^Dpj?-! 
DH^^? iy3^yii ,pJi<nyrnEnn nyn t^x cs^i 
ypj^^a ,y:;ji?a pn Tin y^yrjtj' i? ni "^n 
-iy3t? tyj^n ntsnynDjypiynys ; Jji^njsn3}^ 
.tyj'jitDE^iny3 yan^'tr yijy^^i^a yj^n ^^is 
-^yii) DioT^snsiiii "ny^^J,, nyi : dj^^s nm: 
Dan nij p'-^s ly ,n:iJ>*Ty: smis 3:x iy3 
,"j to^j i{<:j "^^^ciyr^N* T^N ("^^3„ tfc? Dn^N* 
yi2jit:ysijnyE-Dt?iit3y ii?„ r^x oy s*3Tix -n: 
-i^jnE n t"i5 DirDr^3iii!3^* j'E'PN ;:n:yv:{<; 
ni^n "Ljajipiif,, -iy?:i: nvo p 

-ntj'y: inn-n{^JNm3 .3 .^ 

Dior'j{^nn"iy-i„ *iy3^s' iy3 

t35?n px "D'ioP3n^':s px 

DDpyD QVi d'?^ |yoi:yj 

-m: pio ^yp^Dis l^n "isa 

DioT^3is!JS iyi„ ,y^^t^'J?^3 y:y:y^L'ny ;:{<? 

-y3 -^^^Eyn ."D^^pi^cynt: yE^'^t2>?>i?E n pK 

Vinv n -ixa ,!:Diy ny^s: i^; ,d,tn :M:yp:s" 

p^o jnjy:yp~iyjs ,D3vSDy; -"3 oj^n -ly cj>*i'; 

t^^' OyD3^^2-iyE "^J^T ^M T^N* ?n^2 ,t3^^31S< 

{«: tni# lypiis'iyj yi"'t:np y:>n |yTJ^!^iV3-in 
DEi''imy3'N — D^n p^n pE ;:ipiy':y3-iy:y; 
n^a IV tyo'^P^'i^syiy^-i^' V-''* "in K ,?^ni 
IV ,iyp:5!tiyi yj'^cyj^s y:^n "^\s pEy; j^'^t-; 
.n{s*3nyiJ{?r t3D3yn ,yt:D:^:yv, d{>'T tv:i;?r 
'^^^'? '?ii\:i''i:i^^ pn Dj^Vi pnir^N nyi 
-J^'n^v,y^ nyn dj^t ,pn iv^v'? I'a^ix -iy3\s 
pN '^D ,iynipnj?E t3^3 ^{?T ny ixii ,Di»r^j 
t^K ,p^D^^{>*3 nyi pN ''D ,iiD{!!-,yD^^ nyn 
tyn oiymya '\v:i'?v\^ ,nynv y:j s* ^^'33 
rin» nyt^'^i dj^ii typ^t^'D^ns' nn^s ^jjt 
t^^t^ii ny ^11 Dy tsj^'-K' ni: pi^^n p^x .n:n»^ 270 t3S:ipl!f Xn 28 -yn lyn ."tosaipiv,, nyi ps ^v^y^ yj^>oy: 
DTTnyt3pxiji!3 t^>^N iy ni ,Diorj{?n^n 
nx ytj^nxnyo^^ yDoyo^nnnys n t'n ,Dn'-'X 
D^x I1N ,13^^:; "iyt:ix pE ::ijyny3 yt^'^r;^^{^^ 
xoriDi^ Dn^x fx tsD^Dpixo nyt^•^Dp{;?■it^;tD■|■}^ 
n'}2 -^n tyjysy-i iv ^}?n p^x n^j lyoipyjo^ix 
lyi p3 D.''^aix ytj'^t3^^{<:2. px ye-nxnyo^^ n 
Di^DynyDJ^x Tn dj^ii, j^ijynya nym^n 
yiiya?{^s D'inn t''X ,1:1^2 v:v ny- n3c 
-p.iyn tDQ^n iyn„ : ^JioE^ny^ ym^npiya 
,(|y3'^v nyti'^tDDnyDpx-ix^ .n .n) ^xq 
-nx n T^x DioT>j{<;n^r,y"i p2 ,-iy t^^^nt** 
-j^ns "lyDDys nyD^yii t^yn^x p2 t^^'n^yryT; 
,D^nyQyj nn'-ix Dj^n ointD lyiy^ : yoxi: 
x'?v^Vi DHi-'X nix M^i px to^ysyj on^x lyn 
D'i{<;DnyD .m px ^^ix i^o lyrcy; d^'-; px 
pj^T lyny dj^t ,t^x :x^:i'i{?2. lyt ....y-nt^'t^i:: 
X lyiyi ^y^vysD ,t2^y2yj on^x D{>*r t^'no 
mj T^x oy lyoyii i^* px \vv> ,ixn lynyn : "^d 
D-iD piu jy: lyj^^o lyp dj^ti — ".•^''?:v^ 
?tnyDtj'nyD dh^k tya ^}^r ^ii ?i^n y^^yrx 
-X''3'''nB'3iy2 n ,iycD"':}^nn"iyi n \V2i^n 
D"': Dj^n ?tD^j yox"i:{^ns ynoyi: vp ,iy: 
yDDys p'P lyDD^Dynj^ti'T n px oy-i^^ti'T 
n t3^j Tx n^x2^"ii ?"q>''np:x"iQ px yoxiit^iE 
T^x yDX-i:i{>n£ yK'^nD^Dp-lX^"t^'^Dpt^^>|;m{>* 

nyi I^^EX D^J T^X ?t3DyD d^j ^XT V'P \]}1 

-DiDtJ^yrDDys x p^^x Diofjrmi^Ei}!^ yoxD 
-lys ?iyii Dy:yi>^x pn px yoxi:}?^3 yc 
V'?V'Q XQ,13 DioT>:rtD"iJ<;a{? lyi d^: tsrj^^x 
D^j yD^yn ps ,>^t5ixE p^x px ny:i:^^njx 
.T .X D^ysyj an^^x d5>*ti Dint: lyj^^x lyiy^ 
-I'Dnxs V'W'^'i D^ii D5^T lyino y^x nu .n 
? ^n lyi^'tjpn tys^vjns 
iynxn:{>'"is yiy^n iv d-ij t^x yjxis n 
pnn r^x nyn lyayii. — y:^t33^n lyrn 
— jjij^^D "iy:yr^x pn iv t^rDsyiya omyj 
••n TX ,iy:^T3{^ Dx^j nrx |yo \v? 'n ^V2ii. 
ti'iipPt^Dn n px ,ynxi:i}<;-iE v^p \2': \V2i^r] 
?t:a^>vny3^x tooys lym ^m yo^'yn p2 
03n yD^yii ,ajijy'nyn ya^nx-iyo^^ n lyn i^x 
-31X px p-itanp pE t:)D''''j Dyi lyimEivj^^x 
n ny3''x t^Dixnynt^on^yr n^j ,:n3iT"iyt3 
?D3yin:ti'yn n ys^yn ,iy^y^v px lypynv 
-J1X pB jjijyiiyn x Dint^j^^n^nyn ]vi t^x n px tyj^n yD:?yii ,iyjji3ynt3tj'y:i px lys 
-Vi2i^ t^'na nrx px tDEi? nix nnj?^ 10 yovy^ 
nmj ".DioT^DpnxD I'snx lynijiiyj tDynjyn 
iyt3D''3-"ix:x n tx„ ,]x^K'n»?E P'-d : 'niv 
V)^ r^x ,yp^D^?i?s lyn )): lynnyj ^n jy^t^r 
yiyinyn n pE lyij^iw lyoiiyjjj? jjx^ 
"l^x — ."lytaD^nixJX yii'n'-x (? yoDinyD) 
tDint) ^y2^nt^' nyi ~ii: ,D{?'ii ixe ta'-j o^m 
lyn ,"dpxe„ nyn pinx nxn dsji nyii d^js x 
n ti^oj^j? n^o no ny Dj^iii-qn m^^1t^•toJy ly 
pyD^2 nyi t3{^ |ypy^Et3jy i^o px k'e: nmy 
(n^j -^^x nyoti'iyE ,"nyD^3„ dj^ii ixb) ,nox 
-yjjxJix pn 1^0 •^^^r>K^nn,xni Dyii„ ly^^yii 
-ly- >m if2)2 — .nyD^m t^r px /'any: 
-Jyt3t^TD3^yT p^p n^j p3 "^^x tx ,ny D^nyv 
nj^n ,D^m ny ^n, ,y6yD.j?3 ,n^nn ^yn nyn 
ynjyD:i't2D3^yT ixe nx-qm n^xiiy:i„ "^^x 
TX ,"iy Dr^o ,-iy^E nmj ".D^''pt;''''n2r! ^ya 
yr^D D'2j:y: ni^n '^''X dj^t V': ^t^"l^ •^>o 
Ditj'E t:^j lyn typ ,|yDD^Dpixo n pE tyyi^x 
p3 ,Dnx Dn^^x toT^m oy m ^^ni ,nxB,nyT 
iit2X"iyt3^^ -lyti'^t^D-'DpixD lyn d^d„ '^^x 
XTx„ ,1V \::iiv^^P'\V ,\vi ; "njxpy^jix ni^j^Tnx 
d:^^v tJ^Dnyo m ni t^'jyo nyan^yoti'iyD 
tojxpyn i^n ^fi^T ,pn i^f ypnici'^^nn pn p^x "qn 
^{?T px niDxnyto^^ lytj'^tDD^DpnxD nyn ta^^o 
iy:^Ey: ys'^yr ,tyDyt3^^xJX3 n jyn^ntJ'Bnx 
-^x^vj^D px DiDT^Dpixo ny^^x lyDij^T ^n 
".lynn^: d^j ^^x lyp ,y^t:xnp^»yi 
px : ^iTx oy \2cn lytoiyii vw^:^ px 
T^x DJ^ii oy^y^E,, iy tarEy^ jx^tin}<;s p^o 
,Dy^^j pip trt2i?D ,"^^J ^x ,DJXDynyDrx ^x 
nyn^x -^^x 3i<;n ,iyjyiiDDyn pE ny t^r^o 
tix p^tDnp x„ ti^oc':}? ; D:^\Vi n^J tosnn 
piD tDjyD^''vy3 3{<;n ^^x ni ":x^trn>?E x 
-y: nyoy^" 3{^n ^^x tx ,iy nr^tD ,yTi:i'^i3 
: ^ytoy^3-^yt:^t3 Te^ix lyn^nt^^E^x toBnxi 
px ; (aJ^^n^^t^'DJy tx .n .1) "y^^^^^j^EX tx,, 
n) "tyyn^x,, yj^^o "^^x n^^n to'njiy: tj^s^D 
Iix„ D^: nyji^p ^^a (yj^n tyj'^T oypti'DMTXP 
tyrn ^j?n ,tynijyi d'j dxp^i^is pinx i^^ex 

..."^^PXP^^ yti'^^}?3 IX — ,"^pvi 
i^i tyT{>'^J^nx ^n nyi3 D^j ni?n "^^x 
lyn^x pnn jy: to^D t^^Dipon y^jx^ x t^x 
DixoyiytDJ^x ni ,^^D3 DioT^jfc?nniyi oyn 29 D*DP2n«:« -iv*^: ly- 271 "ONE dj;t c'C ij?3y;2N T'T T'?pin: ^nt yr'^yn 

-^B yiiTiN "^in "^KT HN ,p7N2 TIB lyii?'? i^triu 

"I'T K'^'s i:?! t:»: T'N NT .ni*:jj;;! ^rnn'N p.s 

T2 iy-JT c:? |j?o BiiNT ]yznt:tr j?;i'»j?j'7n px 

; lyjjij^^tj'ny yD^^o£8t^'^yTyJ yny^n y^^ i^n 
-cp':HB ^nj,*' I'K t:i'p;'t:ynt: ps dn^jskis « c'c 
,;ijny%';BnN iin KiJNJKSNns inn ; JsruyiT^?: 
-pKis lyn B|sr3Np ]j;trit:i'7NS']'« j?anNi'7''nc: inn 
Dy:y2{^ r^ iyt;'?TB' I'Bns op'^ I'^ia ,ttM^ 

'^D v^p li^i nien tyo Tx ,'qn D3ni i^d 

Juy: ^^^D^n fx yoj<!D^v n ; jyiyi d^: 
TX ,jynn^; D'j pTi2 .jy:! jyp lyD^m 
'^n r^:; "^^x ni. mvfD -^yr7JyD:^ny2 xrx„ 
d:^pv2 i^n lyjyp ^j^r ,pn iv omx on^x 
^{^1 nx iit:xnyt2^^ lytj'^DD^Dpnxo nyT to^o 
-DDi^ns .n .1) lyoyD^^xJxn n ly^'ntj's^ix 
-jj-13 p^o i>x -^n lyrcyj v:i^v^) Xiwn^'P 
-{^oyn -^x^vfc^D [ix Dior^Dpixc lyn^x yn^ 
p3 xoriDo TX ,-\v ^D^^^ pDiy-t ".y^DxiP 
"2X Titoxiyt:'^ nytj'^oD^Dpnxc nyn t3^a„ "^^x 
Jjxriyp:xny: D'pnin — ".ojxpyajix D^^j^r 
yjn:yDtyiyD : dt^:{^^>d ly^xEj^^x |x s^t t^x 
lya^x lytayo^^xjxn vp d^j jya^ntj' ly^^jyo 
-yn 'n t^x nya^yii ,iJXJ3tj'jy:y; x 
ti'jyc nyjnjyDKnya x r^x fj^Dnyn ; tojxp 
lyi D^o t^jxpyn pn n^j ny typ ,j^ny — 
i^i T^x nnv p'x .-nDxnyjo^^ lytr^DD'-Dp-iXD 
-yns yj^n d^j m^niyn pni3 : ly^xixs-. tij 
^^-M^i^V^'^nVQ,, X p3 '^'x TX x^^n .ryr^o 
t5^o px ,n3^'itD X pn-D nn^x "^^x ^yii. /'ti'jyD 
nynt;? ; yr^^nyn jn?? jyonyj^jj /'nrjy„ D^n; 
nyn^x iyt:yo^^xjx3 |y3nL•'yJJl^* sj^n -^^x tx 
C{?i — y^Dxnp{?i3y-i-^x^5k*fc>*D px diopdpixo 
-rn2 T10 lyD ! iyT^>"ny3 tsjjnynjix \vn np 
-iy~ijiTy2 rxT ryny^ tip lyo ,rxT ixd rxr |y: 
yvyr n rx i y i ^^ "« vn y n ^ x px jyjy^nyini 
-XD ! iyD''\nj'"'cy: jix lyD'^PODj^-is jy3>n 
• -iin:t<: t:\' px -^ nnx^D ;:i:n^itj'y2 xtx |y3 nD D'j px ,|yDinyj2:ix r^ t^i^2 lyDiTiyo 
pD lypip lyT'T ? iy^yD:i'ivtoDy2 oy&y 
;ji£:D'j-iyE ytj'^DDxPixD yrn ,2j^-ix |y2nx 
t:j{?anyi — :j'i:yi"iy2 ytr^DD'Jijnniyi n p2 
D'pxnns iycj'^DP{?i{?£2i{^ nyn |j^ d^: ^^'x Dy 
I3iy "^n D3n^-iy lyr^x n^xn^r, tx /ntj'y: 
t3iyv, ,n-nn nyn pD mx p'lx nnx i^n iv 
{^•^x„ px ,-ip2n t:^yvi yvjx: n dh'-x ^u pitr 
I1X Ml ,Dj?n toinD ly /'nt^'y^ rj^ya ntJ'^T ^d 

IX toiytD^vnxi: '-ii ,"qx ?t:^y2yj Dn^x lyn 
nyii n ciymy-i ny lyr ,t3nyii cpj^ij^tonj? 
\ DioT^"{?nmy-i ,iJiDinyDJix ,p^Dnp ,nyjD 
jji3inyt:jix n dmix t22n jy^^nynMi xtx 
-"n Dyi ,pTi3 jyj •'u nmn yjyoijy::j? p2 
TX ,DiDT^Dpn{?o tyt^'^Dp{?ni?t:"ii? p2 ir2)^ |y: 
Dit3T^:j?nniyi nyi i^^sx lyjyp d^j ^m "ly 
,}y2y>^ ,iyD^x oyi px — diot^sixjx px 
nxJX "Dyjy^'x lyrjix,, ny2{>* ,"[yrrTJix„ 
-D''D ,PXo^y: cn^-x t^x yj:^x Di?n .didto 
Dy ^}#T n^x nym: p^p — y^': dj^t ; k^^dxs 
-yn ,Dynmyn n d^d dijjs : iy:yp n^: 

...IiyoD^jj^nMiyn ,iyni?TMi 
-D:yj^'x t:ix n^: ,ny dj{^t ji^onyo .-n„ 
-yj Diynjx m: ypDD^'j>'nMiyT yo^x n ^>^ 

X ?^^^D:yr^x -^^x 3^j D}jn px ".Diy^^^tj' 
?:x^K'i{?D lyi r>x DJJ11 px Jx^K'ii^s 
-i;?s„ nyi IV lyony: "^n ly^j^r lytoD^^iXJX,, 
-yno ytJ'^o^^jjE p£ yi{>*yDD nyi iv ,"yp^D^^- 
-^x^5f{?D n ^u iy»i:y3:{? r^x Dy 'ii ,D''prti 
-yi yo^x IX ix^iJ'nji^Q xtx t^x ! tyDxnpJ^oyi 
^{?T iv^v TX ,D5?i DDi^n ? yp:::D^ji^VMi 
ly D{?n 1X11 px — ? D^yayj nn^^x Di^n iJ^nto 
snxn lyo tx ,Jx^tJ'"iJ?D p^o px lyry^yjDnx 
px lyn ,1X11 Wivi : ^d x jyiyi ^y>i*y£D„ 
D^ijn >'Dyj ? ""n^^jyo -\): t^x Dy lyoyn is 
ymtj'i^iD p'D ps yoxo^v j^^x oaxn^y: iy 
ny t^^tjTi '^Dyj ; jjTL^snnya pn lyv'Dtj' li* 
^Vi^.2 ,T^x Dy m tJ'toj^D lyrniya Ds^imys^x 
-xp Dpy yv^j^Dt;- ,yt3^n3 v:'^f p£ y:''x 
lyan^iy -^^n ^yii "^^x ! lyijiDsnny: xn-yt: 
-{?13 p-io i"ia miiB^ yD^^Dy iy-i^::''V p^^x 
ly^^^ncnix lyjyp ^i>*T lyry^ lyi hd ,ynit' 
nyn ty:yii t^x jJiDsnnya D'pni2 rosn >r, 

.t:p:is 27k .•i2s:ipix n 30 -Qix yt;'^ci<;:{<;py n n^ :^^:yn3X d ^ j nx 
TN .K' .3 .^ jyD^istn lyp ^^n .|ynjyo.t;' 
o'j ,t2DiSn yn:yt:rDD3^yr x w^^n ]vvi'i< 
lyK'jyo m ,yr^^n px d^x nyi 112 ^^jjynnx 
-^M yi{>*ny3 y-^y^ynoyn x px lyinncy^ 
•^^x \VP ^^.1 px ;iy:i:nyi{<;2 v^'>d^:^pv V'\U 
'n Tx ,y-i2)pVD p'x Finx ly^ytotj'ij^'s d^j ^n 
i^x .p^^x lyny^ pa rj^n^yixjix jyr^ 
lypm "A" '^^>:yo:ix Di^t^onx r^x Dy ,t3px2 
'7^^ c^)] nyi:n y^^lpt^-jyo ys^yii n:y:n^x p2 
-jy» pa |y::y^ px ::i:i:ny2 nn^x \V2^r] d-'j 
TX ,pD"iyi -^n D^yDt^'"^ya Dy .xai:i \v^' 
n^^p:''"::yt:tj't5Dn^yr n lyiyii lyiyi i^o tyii 
-•)j T'D tyjyp ,vv>'i< Doyjy lyn^^i y:^'o pa 
yrn:yo{iTD3^yr x t^^fin n d^i iy:^v^ 
-y : ^n t3><:n n tx t:^' nyn^^ ,aj 1 p n n i 
,:njytD6i't3D3^yT sj^p p > o p x d y n x ^ 
-"in 112 nTx Dx^J "11: ,\V2v'? pa t3;r"iy3:ix 
f^n ajyia lyn^^x .ly^xaynyo^nx ^yo 
-yj pTi3 T'o j^i t3{^n :jipy-io;y xnxa-D{>*Ti 
iv \V2^r] Dy lyp pT x ixa Di^)\ px ,t3Dxo 
■J1X pn "T-D t:yii ":npyinjy„ vvi tx ,iy;vs;T 

? Dnyjy;:x 
"X 1 1 y 2 ^ X ij^: ,Dnyjyjjxjix d^j 
D'p-iU jy: lyiiy: n^n ixa t^x n j y L^' 
•^jn iy3J<;n jyoD^anx^x n„ tx ,::ipyi:^:y 
tx ; "yp^n^^^s nyn iv iyci:y: 3:x^ pi:^' 
-^^nnya ti'^oyij^yt) ^{fii lyj^n Dj^n n i^^ex,, 
"^n jy;{^ntony2 ,y^yi3Dyp-n>»{j' pa ^v:iVi \vn 
XJ15J' D"i jyTn D-io p^tapxns nyi px T'ix 
nxJ TDynD^Jo^ymya DioTonxJx D'pa 
px ns?^p D^j "nj T3^: T^x i^D ."n'ntj'px'^: 
t>j"D .Dt^T tor^Q iy -^^^Djyr'x ty^^T lyD^yn 
D ^ X ,tyoD^D-ixjx TX ,\v:i^^ "1^ D-iDiyT ny 
tyjyn iv pyiiv nyn ta^o ,| y a,D ^ a i x j x 
p"it>» tjn iyn{<;n ,iyyT^x y:i^^t:D>a-ixJX yiy^n 
ynt^oyn d^x yp^o'^i^a nyn ix ty»ijy^ jjx^ 
-lyn^x nij dj^''q iv lyiJ? ? xnjxjxsfc^is pa 
TX /'s^D}?:i„ ^yp^Dt^• x :i^jn::a^^^ jyayjiv 
in'ntj'p-tj'^j nxj ^n iy;ij^-it:)-iya lyt^D^aixjx 
X ixa lyDixii ^n iyi}>' ,x' .a .v ^jxjsxd d^d 
-^x^V{<;d n D^yan^ 1^* (t-ix jy^nn px t^dt^ih 
jytoDiy px Dy t3:^^o ~iy nnx ? iytDX"ipi?oyi 
tyVi ,pn "ixapjx" nnyT nn^x -^^x n^j^ii ,^xa -ifc^i^n N D{!^ii i^^ax jyT^Miya w fyn^ana jya 
T^x ...t^•^J^?^ — _D^: t^x ...e^j t'x nunyn, t^x 
ti'j D};?-r oyii iy idt ^d tx ,nyanyT ly^pny 
,xnap -lyi ^^3 jytj^xn ^n '^^x ^yn jyT^mya 
^^x ^5^T ,iyjjmyj a^j n^^.- t]}<t: p^,. ^y ^j,. 
•^DpXD lyn D^o ojxpyn.nx c 1 ^ {^ t a x p: 
r.iDxnyo^^ "lytj'^tiD 
■?ya y^njyo^'DDapyT [yjyii t^ij^iii x 
-^x D^j [nn .jy^i .lyyi^x pa D^^pt^♦'^na^ 
Daxn nyn r^x an^j -^^x tx ,r'oan nx;i lya 
[IX ,nj^t:pxa iyc^n{?DD\i x d^x lyyn^x pa 
-D1X ytj^^cj^.'^'py n ^n m:^o d^^s rn^a d^j 
"inxn -^^x a^i^: ,ny d;{<;t ,Dnxi ; ly^Jytot^• 
pa "D^^p;n:yD::'DDa^yT„ nyi px ^^^j^^:y 
Dy \:>v'\y Dny:y::x:ix ni nya{<: .yyi^x p'o 
TX jypyiDjy i^d ryn ny fyii ,iyiyTi n^o 
Dyjynyti'y:i pit?' xT^i^at^jya'^viyayyi^xt^^o 
-^n pa iy^xay:aj^nx a^: t^x n tx ; opxa 
pa jyij^iiyj ryanyjD^nx t^x n pyijj^r ,^yo 
T^x Jjipyit5jy pn ^nx ni ".p^^x lyay^ 
,\vvi'ii pa Daxo iyi px lyan^: v^^ nniD 
,T'x D{<;- px ;'q^^t3^n inyT j}^ lOi^j -qn onyT 
■:iTya r:x: ^n".^ jyaxTiv {<iT t:t^"'o ly ^^m 
"DDa^yT,, o-i{<;ti p^x oyi px yan;ya v'Wi 
]V2^n \vv''i^ TX nn^ya nyn ."t3^'pn:yt3t^• 
D^j pt^i^n^ toD'^^tj' tsaxo y:njytDtj't:Da^yT x 
-D^nx pyii ■•n Di>n ,finjya nynjx oy-i d''1x 
pynyMi D^nypnye .p^^x lyay^ pa lyanyj 
pa lyenyiDmx ]iv)\ wvi'i^ tx finjya nyi 
■••n ^n TX p^x D^j pDi^n> od^^:^' ,p^^x lyay^ 
yti'''nj;?jj?py n ^u D^mtj'D m inyo n^j lyj 
D^j -^j^T jyp DO'Dpnxn \^'\) .Iy^Jytot^'»^x 
px "lyijyoti'oix v^'^r2i^:it.pv„ n tx ,iyr'o 
.ya^yT dj^t px dj^^x jyrn "xai; |yay^ Di^i„ 
-yj^x px tyay^ Di^i tx jyayjiv ■^^ji tio ly 
ytj'^n^^jjjpy n nxa lyo^na t^x lyouy: p'-D 
tD^j ^n ^j^T lyjD i^^ax D^na ■'II ,iyijyt3tj'D'ix 
D^j Dj^i D.^: -iy a^ix onj^ii .iytj't5^^::D^ix 
px Dj'^x vp^ii lyj^n ^n tx ^ym px ,i!» 
X Di?aT^Dp-ixD iyi DDiy •^{^t t-ix ,ya^yT d}<;i 
Dyt n^j 15?: Diy^pny -iya:?yri ,D-i5<;'n nyt^Dia 
ya^yTH nya^x Dnyi mj ,iyay^ pa Dyifj^na 
tyay^ dj^t iT^jj^Ty: to^i^ii "iy:^^x ^ii ,'^xt 
.lyay^ pa Dyv^^ie oyn '^in ony^pny 
px "xaij jyay^ d^i„ tx n^xani Dr^n- 
-ya ^Miv lyj^n jyijynti'Dix ytj'^ofc^jfcfipy •>- 31 DiDf^n^JK -ly^^j iy-r 273 a^2 -^MS topns DVT pK J^T^N tDj^H pTi2 jy: 
IVP "q^N Di^n 1'^^ toino n^a ps ; lyaj^i^y; 
•iDi^p yro^n'^nv yj^n jyonyj:}? d^j i>^s>< 
."yp^ji^^ yaijs'tj' p>n„ lyjyr, lyDjyo'^E 
p£ D^m pm "lyp'^np nyi r:yn m 

--''^D^'Dm:^ "lyn d^o Djj^pyn t^« oy ^y^2^Vi 

■nj<:^' yrnyn^x y:?^ m D^ni ,mt3Niyt3'^ nyti* 

-DJ?S5?ip-i^:iP5?3 n ^yDiiJ< ,iy^it>' y:y'DD'3 

-yn ly^n iy^i2 pa to'-m n^*^ \vr''^ ,vii^:vP 

pi ;:jiD^s;n ynyj^^ifi^i^i^yi "ly^n fi^in* px 
p^p '?i}D2''p ''1 ■\V2^r] ny3fc^ lyjyiit^Dyi 
yD^5nlK vp \V2ViVi n^j iyc':yo iyoD:ny 
Dinu Di?T ^11) fin:y2 oy- lyjj^nDii'Dn-iN 
nya^x tos^imyn^x lyj^n vzBr:iVP„ is ,(P^i2 
-jitnsiya^K D:yoy; to^j^Vi ^^k lyn "j^d^^s 
jy;yn v^^iz ytD:{>*Diyn:y2^ix D'piin lynn 
-y; T^N \2'?^^^\ ,iyDyD^^s'JJ<2 yoo?<:y:5?T n 
jy; ni nymny;?y: stn* dj^i ,\V2^^ ^:vp 
-'DD^Dn^'j^* ny" t3^D ^:^PV2 V'\ ^{^r p-nn 
.T .>? tyn^ntj'E^iN "^^i ps ,ntDi<nyt:'^ ^v^ 
nyi D^ii: D^r'noi^^ nyn^s* o^j ny ys^yn .v. 
.ty2n^j D^: ^^N lyp ,yp'j{?'^ P'o pa r^vcv 
-^H DDy^t^' T^D D5<;n ny tn* ,iy;^^^-iy2^x px 
-^{<;2 n o^D D:ypy: ^^x t2?>f:v, ,iyny;y:iy2 
— : ipyp^DniS! pn pc yDSsD^v yijy: 
-i*; r;-] I'x yEEoyp -i«s. li'o-.p dj? ncs,, — 

Ijrtt'ms nni«T ,iyD:?-i:?t2jiN' v;c<s^P i^s ii?DK'7p 

iir: : ij;.vj:2m -n: t.n inj;a i«J .jyDyiyo 

-^•12 IS DIN lycsoyp t2'J i:?s-iNn ]:?trij?Q .:id 

.jyiyi IS nin:i<T ,i:::s>2Dyp is k'J t'n lyiiDp: 
ij;ittnj?t:JiK' -nN ii?ny' ".s lin^^i u'P IHP n« 
pjn:^ yr^^rv. n^ivniN' nynx ,yDN"i ,ycN'?p ]is 
-IN cysj; ^'htt ansn Nt: : t2i'p;nj?ni?:;N:j;2nA 
-N'rp ny^ii^iN nh t'n dnv, co ? i*dn'?p li'ta^'n 
-nyniN in lis DifDTinNJN Q'ln omn: inyo yo 

-y^ Dy~ lya ^nxi ^^lo ps lyj^a vp 
\\z \VP -iyr>x nyny^ : jy^y^J^nj? to^j nyr 
-^3 >? 5<:n o^fn pnn jy: rs ,inyT si>is tynnx iyt3D^3n{s-j{< \v)\ pN it^n \i^ -i^e DJ'^i- ny 
lyo^niv r^K ;yp>op{s-D .STX iyoi:y:;{^ ty^j^n 
r^N :jip-iyoy2 j^n tn ,t3^j "^'x prn — ^n£ 
ii* nvi \r^v)\ pn nDiyii ^j^r oy juyj ny^D 
-y3 3}?n ^^x ta^ni ^ii nnx .ry^^t^^'yo^:^x 
ytj'^t^^^^^s p2 js^^n^a v^d djj^^p ,\2pivr2 
py^K n px nDyian^ni nrx t^^^'^royna 
nya pa tx ,|yDD^Dix:x iyDj?:y; y:^>o pa 
-nt^p-ti'^j r^x Dy ^i^ i^^ax oyi iv^n iy:{^-D 
.D^' -natj' p>p y^^nnyi -^m: ^'x nyr ,;n 
w tDsnyj t3>j yDxrmx p^p ,}^t^x ,3}^n ^>n 
•^n nxe px /n pa nyj'^p nxa rn^-x^xax 

■ns::x p^»„ pa o^^p^^j n n^n t^vy px 
ny ^3 ':a3 t:^my\n ly^piy ^^x ."cior^D 
i:f tj^: Dynjyoyis yj^^p 2i?n "^^x tn ,r:-T> 
.••ij Dvy px r^x jx^trij^a p^n d^jt ,iyr^o 

^''^prDynt: ytj'^D^^}<:3 iyjij^^t^yjnj>'a pnvv 
-{<^iNE pDin iJ^'^vi^j^iiy-i n ly^^'o iv finx 
-Djyayiya i{<tT n^^-n ny DJ<;r, '^iz x px ,Djyo 
nt^a D''j^r^-iya Dji^pyn "^^ix t^n* cy .od^^ 
yni^oyn d^x n-^'p:^t5y^D yty'0'^{>'a pa :ji:^:>' 
ny tyn^yn ,{>i:n:n2>^ie yL"^DD''D-{<:{< pa 
pj< — pmv nnj^^ inyv D'*2 t:D{«;cy; Di^n 
in{^ iy2''^3y;i iy:^n ,D^m ^^n n^n"'. ^i^ ,y-''2 
-{?p ''] D{^M T^N rs ,0^' :{<;t T'X j!^j?a-^y 
T^N* n^Dia vo'V,]}'^ pJv". TX p:^n -"s ; t^i^a 
LJ^iN'a Dy — iv".)}''''^ Ml D-iyi:j< :x>-L'nj>*a p^:^ 
p^D Ti< lyj^'D IV p^t? ^''^ ij?: nyni^ i^?^ 
pn D^" }?T^j? lyp px ,ny'^: Js* t^x DiJ3T^3nx:x 
TN lor'D piiz D{>ni "ixa ■^'^DiJ^'iiD-'X'iya 
T's DiDT^3nx:x iy3^x ;j?T T'x Dj>'r, oy^y^a,, 
jia Jx^t^'"l}^a n^^y ps n: on ".>n r:s: 
-yns t3^''p;^tDynt3 y:r^D^^{;?E ixa -^n ly^rry: 
t^n i^^ax in ,to'''p^n ^inx on tn -injyD 
--lyoyn yti'^onp yr>ny:iiT^N dj^ii m^i pN 
n px j:nyiiy3 nyD^^^ns n nai: iy::iP 
.^^D3 ^Jin^xn yny:{<:''Vi^>?v,yT yr-'L^D^a-jsnx 
fix t5<;nnE pa |yp:xiyn:n: n ty:yp Dt?n^ n 
ly^^yi Dyi ty:ypiy"i ly^yii ,"iy3^{>*aDj?n yrn 
-]x yt^•^DD''a■^x:x yiy^n px t:p:iE-:xo*^' 
-"lis ^1 rx '^n t^nyoriya cy px ;jy;:"ixnL" 
lyaj^n jy^jny-iDO^ px iya^v:'-"iE yi-nj?- 
tji^D tJ^HD iv D{<:r, iy2}>*": t::ypy; on* "y^n 274 DtJJlplX «n 32 o^j T^K IV iJ/a^j/^i Q^D ,i:{<t3tJ'Ji/JW s: nw^x-^n t^j^n iy ,t:p{<D i>k ; iy5f,^i?rynyn^N ^j;d piE' t]^K ^1^-1 ,xn"iix 3JX px ; DJiiipyn ^y^aiv 
s "^i^j HMK lyDSiiD DKTp-iyoDns nyry^ oyn 
-^ji^^jiK ,iyD^{? nyn tn ,t3J{^T pnu .dpjiq 

-T^D"ii«:8 ny^ns ,1^0$'? ,iy^n„ p'Q d^s; 
DjjT lya lyp ^itn mi ? d^w n«2 — "did 
-D^D ^5?r pin jy: m ij^d sts ts ,|yiy^p"iy 
D^j? yyi'K y:i'^:{?^:iK {<: tD^o inyo lyin^D^'s 
V'j''^'^ ps inyr typ lyn ni '^yii^'^i^'? n o^d 
-iDTmsJ^ y^N* ,'^n t33s:i .DH'^s lyj^n ,Tn 
m {?D ,t:Jt>'T {j'o^n nyi m /'DtJ^n^xn,, lyo 
DiTN WVD^ "^^l)i<)^„ nytD^s dj^ii oy ddip 
jyn iy t^n ? "taK^mNni,, \v^^: i^<d lyoyn 

nyj^D^n ivi t^k "to^n'^cy:,,) D^iTsy: nyo^x 
8 "lyj^n T>K nyto^s nyn ts ,0'2is:t tDij^^n 
D^» 2y^^ DiTK ly £2}?n lynnyi ,3np 
^>x TN ,"nn tDDH TD ? lynySnya yj^n v^^ 
lyTiisp Djn — ^jny^pny yrtDin s njjn 
-'K t?n n n:j "^^k — opj '^^N ^^n in^^x is& 
-""^ ']V^^'?iVt2 nyn iv ^y^st^'^'n d^s mj lya 
-^'j^^{^3>Ds fyt3JSDynyDrs< nnyr {< pa ::)i 
c^i toyn 1^0 Tx ,>ifc?n "n^x px ,Dy^3j^ns \v^ 
...mvD IV jyiyi^ i3:iyDyny:. 

pK lypnyo lyn jyp nrx— ,y3t2i jyti'iyo 
iv:m ryt33yiyjjiN ij< lyD^i tyn^n — mv'? 
-{^^ lyD^: "^n ly^yn 'n : tyt^^yiyj n iyi^>N 
n^is to^fc?Q DJ^n Dyj^^x 112:2 jytaynyn^s lyr 
DJ^Ti lyD^yrs 1::^ nyi^s ,t3DnDix ji? ^n 
— ly^sQivjj? 'n !^^ix lyDxms^ yDi: b* ta^jn 
is: d^o ts ly^.Ti: 'n ^^ni — ? D}?ii n{s*2 
^n ^i^D y^s ^n lyjyp nyj:yj tytosyiyjjiN 
tsj^n Ds^ii nyjjyj s d^d ni lyitsisD-'N nys^: 
:35's:d D{?"n nyn tyjypojx .tsoyi "^^^pim 

8 •'11 TIT liT'X tD^n^D ,t5Dn»1N \i^ ■^''N tJ^K 

px ,nyt3in''?y3 i2Dn»ix jn "^snyj ni ,^tjj 
ps nsn Di; ny^^x lyT^'nonnx tDjyp in^x 
ntJ'D nt^n ny mi on^x to^n jyiy^yn^^? d^j ^m 
-^yii ,iyn>? ny:iyj nyi lyjypt^jx ; n:v'iiv^ 
IV lysxnix yrosn ypxto ^^n nyD 
y'nnx jx in^x a^n^s ^lyj^y:) nyx r'<i 
D^j ,t33yiyj r>x n y ^^m nxsiyn tysy ,n'x:tj' 
'c:v? ,njyainx jx iv tJDip oy lyii px ,in'^x 
: iyiixi£D^XL3^' nn^x o^n '^n in^x p>» piMx D^'.Tna ^^Div ^you x \vdVjV: 
pnin,D{^ii y-iit2xpnxp n taj^tatj'jj? jju^yn 
px rev px t3Dnyaiv B'^oDnii^Din mtx tsijn 
p^D px lyj^syj lyry^ nyi typ ,i^^i^n px 
■yj n„ — : ^y^Si^^n div ,rxT xix ynit^jjnn 
nya n^: tjix 'n t^x o^^ntj'jyD nyi yoD^tj' 
nu ,yEQDyp-iyD8^p ytj'^Df^Jt^py px \V2'i^ 
VT'?^:vr2 px ,0 '■ ^ m X ys^^tj^jyo px 
-O tj' J y » px ,1 y J J 1 n y T to ti^ y 3 
"tyBiij px lyjj^^vxj ,iyDxn : VQftr2VP v d 
,yirDXinyDJ}?p px yivDynii^^-is ,yDS»yp 
Dm px n^n' ,yD^^D'''nin2 px yi^o^ntj^nyn 
Dyi pD lyp DDnj^Din x nu ".yssoyp 
lyrn ycsoyp,, d{<;i ,j{^t '^^x tx tyjj;?-i'DOM-ix 
,l''a '^^x TX px /'^^D^^snyn^x DS-nnny^^x 
y3>^{i':yD n ya^yii d^o y&E.oyp y:?x n d^i 
tann^Dyjjj? lyrn jyantj'nys t^x vq^'^v^ 
TX y3^yii ijyn^x \ni^„ ,mtx djid tyiJ^ny: 

".lyoynyn 

,rxT X ^{?j ,^y^sK'"3 D1V ,D»nyj ivii$ 

— : iyi:yj^^2 oyi 

]"« pB piyn tazNDy:? tD'3 ]j;p ,iju lyty'taois 
]}n''n p'K I'K ,n»n'7D ps ib)}s ]nK cinn ,:rDx^p 
tjr^B'tt yarn's n c'O ,iyc3rx^B' j::;'j:i'73 jis 
-y;DnN Tia u Its'ONin iin nyn'jis ps ]"^» 
y'?N =inK ,|yDX^P y^X iytrms piyn tisaayp 
I'N ,Bnp;itDyna y2'^t2SNB''7yTy:! ps '))}i'7]!B 
»N ,yr'^nyns 's ,iyt2rN^ty ps i:?n'n ^^^ys 
-'s 'N ,i*Ji't2D'U 'N ,ij;^t2'a y^x t2'i2 ; p'm^i 
yD^^DEXti'^yTyj n ps yjni: nyn sinx ;yB"T 
-lytajin i'bmn ta'j ,neu lyt^'^p^'Dynt: Djyay^ 
"I lyDyiycj'N lyos^p yr'^yn nay^TN ]is i:n:j 
en yax;sMK D't:D'rnxjN Dp t'n dtini,, 
j?;-i yny j'tiiys ,"iyjynN^y^iN ]n ]njr;i:ir3nN 
in^ro ^ys T'N* ynxjsinN pu ...lyo'tmanx' 
:?iunip N ,nN-i Dis lye'bitt' oyn ]];'?yt:tyi:{-ir^JiN 
,-nK K''2B' K ^NO N lyn:;:! p« ,inys oyi pnts 
-'jytp on lyin^s lys^yn is nr — a'c,: lyn 
-imetr 11N li'jiyT n nya'x iy:iKii lyri^asKB' 
IjrciDytim pn ts jyn i'bmn U'^i*''? dnii •y^ai'? 

pn ly^yn lytDxo^v n}<;fc?5 n nn^: "^nv 
pni3 .:v: tx ,nyTy^ oyn iy:^^viy3^x iv ;i:y: 
t33x»yj ^n :^t3Di^ IV ^yp^jDix pn px totjir 33 :>'D-ii5SV"» y^8"':fyD |*,d i:Nb s 275- Dn^x oiyD'? Dtjii, .mro yj^n y^^* d^d i{;?d 
IVK'DSiiP ^x^i:^K ytipmyc "iy3^i?t3i-iE„ ts 

t:^- ^n iy Dtjn ,y2 — t:pyii?P ^'ii$^ ly^y^i "D-n tj'jyo 8 : yp^tDps"iE ps t^^t tn* 
ns it^D pnn s typ ny ty^^yii ,M-it35i' v^'.p ...2y>^ inn s d^p lyp iy lys^y^i ,V'^^ Iy^yv,t^^ ]VD^;5?syi|y'7t<''S5stD ]i£ ■tit?'?^^^ .INDttlS .S .11 112 -lyi: ty:^"'! ,Iyl:J<t^' iv d^^? iyoT{<;T doip 
"lynj? -i^aiyn ,yt3'i: : •< d y dd ' j d ^ y n 
n ,ynj<j: is lympjj^ n^j ^^ix ny ^nsi 
LD'niiyn ny lyii jyi ,npns-^^y3 is ,nmj 
p2 t2nj<;TiyD ny tsnyn ,iyt3^y jyonTyj si 
.t{?^D:y£-DiyD^{N* ^iV'iP "ly : t^m^^ 
-^to^ssip n iy3{^n iym}<;2y-i y^j y^s 
tix ^^10 I'snx n^itr to^n Djyiyiyn fyt^D^^ 
Q'2 DJ^n ny^j^ y:^^p ,iy£Eoypy3 ^n t33iry: 
,:jit3DnD:y ps diide^' sts: lyEiiyjoniN 
-:yiiy::j^ Di^n jyo ! i^^^Diys-DiyD^s n mi 
I^n i<Tt< iyTJ?^iS3"in D^j mi< ,^yD^D y^x t:y- 
ci^n oy yD^yii p2 toox^ ysjxj n ,ryryj 
p« tyt^D'^xta^sxp n ^i^x, jy^^s oa-ixny: 
nmiiEy: t^^^n jyo .lysnyanjx^ n pi^n* 
p,x lynyr, jycyjiyE ^j^t Dy hd lyn^snys is 
-yj Dj?n lyn : lyjy^nt? vyry: d^t ^j^t lyD 
y^y^s .ryryj dj^t jyayn cynyi 2300 lytD^xn 
D:yox^iX£ px Dnyiy: iy2i<;n ivrjVi n pa 
-ynx ^n m^ oy ,ryryj oyn iy:y: '?^i2 80 
t2t?n ixTiyD ny^oyns .lyE^t^nyj ct^^j ij^j 
-:j? t3J<;n ny : tys^^^ Diyj:yj y:^n Dsijya 
n^D lyr^imyoJWj'ix ^Jisn n tyt^^xnyji 
T^2 Djyjii^ia ^{^ViD^D pa : nyc-' 90 ys^x: 
-y::j^ ^i^i T^x ryryj cj^t t^3 ,n:y2N* nat:' 
-{j^XD yomj -q^^ny^s x la^n ryiJ^iiyj lyou 
.1898 iy2oyiij<:3 px ry^^y^ ?'^ cj{>n .dv^^s'i 
T'-K jJiDonto^y n mi dmi: mtx ynxn: px 
n \vw^ T^« DM13 Mrs ,D^n r^^x pa lyMy: 
-ria tia ,13'"'T yiyi:x n pa ~^na n ,nnoc' 
M^^P^^: Ml ,tD:{<pyn di: t^n I V"!' KSfll^^ 

iyt:^^3ns nyi ^n ony:? cy 

,iyD'^s y::Dy2 n px i^^ax 

T'K ny lyM ,o'^s iyi px ,.n .i 

I^x yt^'n^a y^ia yj^n px 

;yr ly ys^yM ,ninn yroD^^* 

jyD^>3DMx ^n px P1XD f'aMx iy;{^it2DM-x 

Da^''^ nnxi t^x Dy .^yt5^?3-D:y2y? -xa 

jyM ,DyDnxiny on^x dj^m ,|y^yc3K'is-.{>*a -n 

-y d{^i ,p'^:3ix pa xtx dh'x Day~D ry 

fyrn nina v:""? px jyiyv, is t^^x Dayr^-yi 

lyjjin ixa lymxD^t^' ! j^d^: inyo pi:;' 

p-ix px iynip:fc? ^xa \v\:iDV2 px lynij 

yiyriix is lyoipjj? ,K'npn x px ,tMn:yoix 

-DMX no lyo 1X11 ,npis""'^ya y;''Siyr:t2i: 

lyj^T D^.1 ,i2pn Di2n pa nns y?x inytjc' 

-■•^^niya ya^yii ,^ y d ^ n y 3 ^ s r ' x n 

Dt^T D''j DJ^n lya^yii ,"iyn'^3ix nyi i>a lya 

...D"'o^ ma iyaj>'n is p^^j 

-^yry^ lyr^ix tx ,no.x i^^ax t^x Dy 

,DyDanyi:^^x mtx tns DyDD^D "lya^^oa^xtf' 

-^uix ayi |y» t:j^:iya ?'i>: Dyi ts 

-xiB 90 D3yt3D:>jyn iix ,]n^i jy^^s P2 lyw 

M' ...P^^J nyi "^MX lyD^jy; ^n pa D:ys 

10 viv^iii n i^^ipat^* ^xay: lyax lyriD 

IS t^nyt^'yi o^' t^x oy lynyii .ojystjis 

...?iyinx^ ma pie p-'^j po xrx \v::^':y: 

n:no y 3 ^ s : ^ ^ X n r^t* i:x^yyr-M: 

lyo^^aix lyi ,rit:x ,ixii ,"ny iyi ?imx 

n lyi ,iynnx^ ma pa p^^j Dyi d": t:D^jy: 

-yc^^aix Dyi ya^yii iyo;ix ,tyi:yt^'j'oix 276 tDS:ipi:f Nil 34 *iyi3Dn I'v^^j^Q n px (y^Jyt^'{?^s) nant^* 
-Dn jyj^n fyasujij n a^is nx jy^inyo^iN 
L^ni^vyjD'ix tfc^^Djys f>n iy D;np isn ,rD 

■yjDns lyo to^i^n nnN-' lyotj^ny oy- 
.D njyr^iD j^vny^a px tanynjinsra d^hj^v 
rs nns^ yoD^yj dj^i .ty^j^rnys 7,487 iv 
tiN "ly^ND 970,000 IV \v:vo^v: yoiD n 
tyop^ny: t^n jyiy:{^^DjyE n pa ^ns^v n 
-^D pa ^iy }s* y^^yr, pa ,n:yr>it3 13 t^2 
cy D^stn Dvy^ ."Dn5<t{^o„ n lyj^n i:yr 
nrs ,nnx^ j< ny^NO i{<:^^>» »s* ^■•n nnyayj:iN 
pN yo^jv' y^iS pa tojyvj^na :^viy^a dj^t 
-^yayn yv:s3 n pa ojyv^^ia ^ymy^a ^m 
.jj<:''Djya t^rnp ',:)ivp 
X'^prj^"'^p s t3Dj<ip 3:iDSsinya n 
•yny^j^nx ,inK^ ^' ly^xn i:vv)^ 13 i^i?'! 
.yt20fc?y3-t5Dis'e n pa a^sinyj n D:y3 
iynt;?n n^o mi ,i{^^D:ys n -i>a i^yj di^i 
"!Ji?^ n pa jyDijyj myn ,D:j^Ty3 p^t^' 
-j^'n) iy:}^^{<j yivDyi:}^ia n px ,iyvnyn 
•^nx ly^D'^stJo^asp n ty35<;n Dnxn .(lyoip 
Q'2 "^n D{<;n ^n ; m^"-^ ^r{< iy2Mny:2MN 
-yj w'?^! w^D^P n Tx ,D^}?'iiy; Diyn:{< 
^niitD pa jjnyayn n ^nn lyiyiT npy- 
.ly^DK-* yDpymrx pa iyi{>' (x:^:='K''j^e) 
yiy^n '•11 •'UH ,D-iy^pny nyst? t^j^^n iJ>myD 
•^nn jyit^iiyj jyaj^itj'yn lyj^n lyc^nna^n 
,^n TN* ,to3yT Ml "rnya d'j t^s* ,-iyn^'3ni!! n 
,y:^:y^ "i iyto^xnD^'',x "imx iy^{>*r ,y3'n n 
ly^n tD^a DyDD'^aanya iy:^n ^n tyoyii iv 

.Q1t23^n 
* * * 

-y^yta ,iya8n5y^yt2 ,iyjnx3:yT^>x n tk 
Din^^x:{?^vx] iin:v'? y^y^a px jym ]V2^z 
px i^^ax oy lyaynt^ i^o ,o^j oy^^' p^p ?^x 
pK ny^t^nytonx lyn .njx^Dii tytJ^^ixaixn 
"■Vi pa tyvij nyn ts* ,iyn t^x n:x^yyT-v: 
-^yayn y v j x j n oj^n iJ^^v^r^^xJX'^XJ 

jjnyp 
--'.yn^x 1894 t^x t^s^n ;:i-iy^:y-i n ]v^^ 
tyojj^tj'yn n tii^n ,tyjnx3jyr^^x njyoijyj ^y^a m ,fyiyiD ^y^a mi ,nnv ^y^a mi 
"-y^Jiy ^y^a mi ,\vi''^ yj^Do^^j px ytj'n^a 
-n{? ^^0 X t:^o ryry:i c^i ^^n ty^J^^n 
jyny? fyD^^cyjyo t^s iyin.K^ ^y>a mi ,t2axB'yj 

! ! Diy::y^-iya Dy o^n 
pD xTx D^D iJj ^M D3^^^ ryrw dj^t 
-:yD Tx ,toDyi mi inyo d^j t^n oy,, : naipn 
pnnN' yDDyn viv'''! pN lynj^n y^i^yM ,fyt^• 
lyaxJDMX n lypyi iv ny^^oc- |y:{?nnyj>n 
^n ly^t^n o^^nix ly^n ^in riN D^v'^oti' pa 
W^i^^ ,|ynyD^nyn iv ^n i:n*^ dj^t |ya^{>'ny: 
irsy^ lyjyp iv ,i5^>D:ya-D::xj<Dt^' iy:np 

.11333 lyo^y lyi ?ims 
t:;'D3yiy3 t^x \v:'ip iv iJ^^Djya 
■iy3^yM ,(|xo nyi{? Mia) nyt3'^3nK iviv 

-^J^MI D^J IJS^ PN t3Jnj?M ,inK'-65 D^S T'K 

Ml ir]]}j2 t3^j tsjj^aiya px inx^ 25 mi ly: 
nojan y^^^iny^ x Dj?n lyij? ny^xtD 1.600 
.ly^xD 260 Ml nnyo d': 
yD^yM ,n. iv lyny^y: t^^j toiyM t>^>D:ya 
yiy^M |yan}<;My:pyMN i:n: x inj^ ty3{>'n 
yiy^n oj^Dy^DXJiya jynj^n lyij^' lyn^Mi 
px DniD^i' iMN .-inx^ 14 lyDJix ivi:'? 
.I^^Djya v'p ly^np d^j iy:yp nysyimya 
inxi X ly^xn 90 t:ayiDy2 iJ<;^Djya n 
t3^j HDJDn ya^^nny x tyaj^n ya^yM ,n i^a 
"nyo t:^j iy;{>*n-iya px ny^xo 170 mi inyo 
nny cynyM ,iy3X n i^a .ny^xn 250 mi 
260 px 170 lytTMiv T^x t3a:ip:^>x ya^^ 
lyK'M-.v Dayntoya ly^ymya lyn px ny^xo 
-jya ly^M pa myn ,iy^xtD 1600 px 250 
yiyi i^a ly^xjD 5 iy:Mvy:iyD:nx jx'd 
ny^xD noiya'-x T^x DXM' nojan ny^xD 5 
,iyjyoiya ly^xt^ 75 yiy^ T'a ly^xo 5 px 
y.Mjy^ n D^i }^T ."ly^xn 250 lya^x t^x d{<;m 
Iia toajipr^x i^T'p^nv x lya^^i V2'?V)^ 
.n^j tJ>*^D:ya v^p fynp ly^xn 260 iya\s 
M"iQ pn D^o lyoxnv jxk: lyi tyM imx 
ryj^M ny^xtD 390 pa oajipr^x jx \v2i^r] 
cnp t)D:X' .torDDyiya tD^j iJ^^D^ys iv ^n 
-jix Ml ytJxi^Miya ,M-ia n mt mtx ,jxtt nyi 

.yDX"i^''mya 
tyjyniya nyi lya^x lyaxjjx y^^xa 
••ITn Da{?^t2l^'ya t^nyii nojai n lya^x lyix 
l"in px |i^^D:yE fimx tsayi dx"i fyi^^iya 
y:yi}<:ay33''>x n i^^ax .fiJ^ijoL'-ii^yj 35 ;vDni5syi y^«''^i5D ]i3 ^j«^ « 277 -ps^ nyi r'2 lysj^n Dr^c-jy^^iP n 
^n DJ^n ny^^yv, ,t3D{^nt3 j? iv tsnyny: 1901 
pn ^y^2 >v. ly^np nj<£ [y^n^^vyn Di^^y: 
5? ny^xn 11 nx 10 .ODi^jy; -ii: t3>?n yi^r] 
.r^ns.-iy^^^j^^i^yi^yi tyiiyj r^N jy^^ip i>?d 
-toy lyDijyjnyi^K jjnyjyi n ta^jn 1901 pt^ 
iynnny;:j>' o^ej^^s ta^o ni^n ps d:^'o ys^^ 
.\^\2 ^ ny^xtD 5 to^o ly^^ip lys^ipiyc iv 
iycny:iviy3^x jjny^ayi n tan^ans Q'hv' 

.12^'? pD DJ'^O y ^^ X 

lye^tJ'EsnNi n p2, ^^int3 lytDDyi; lyi 

.toistxtoK' p£ ninnyr^N dj<:~ pitj' t^k 

;j'nj''2ny viv' 2i^ tos^ip j:ny'':yi n 
px ryvi: tyt^''^^p div ^^^^: Dy odno px 
i?|^2{n* rx ,^i^n:yn''t< ^X2 "lyn f^* D{<n ^ii 12^2 
r^i 112 D{?n lyD^y? Dj^n r^^^jit iyn:^2ny nyi 
t:n^v y^Jii!5c^p-pKUD X pyn:{;^T ,::n:^2-iy 
.D^2j^-i£ tyv:N: nyi p2nyT 

px nmi' X -lyn^x dtj?^ nyv^o^x jyii 
oiyii ,:nnynj^o "^j^i: lym lyirp n 
nys nys^yii ,\)PVBi^ jx DD^toK'yn -^^^r^iiy: 
ty:^n n:x^yyT-rj px .^'T — ^^^^^■'"ny:! on.}?! 
"iyn''X v:>'?V'\^ ,Dy^DDfc?"iD-p^^3{<;2 1x1x2 
yjy3n}?nL"-iy2 n p2 |y:yony2 dj?! lyan-y: 
lynyii Dy"ijyiny2 oij !7{^t Dy rx ,tynyT px 
T^x oy v^'?v^^ 1x2 ,n iv iyaip:{>* ^{^r jix 
IJ^oy: tsnyv. Dy^x dj^t .D?o^t:rya tyiw 

.nonoix 

::nyp^y2y3 n toj^n D^'if lyi^yTiyi px 
^1 .DiyDynjiy2 p-ixt:tr "^n myac* n p2 
tynfcjn (Dinj^^Tjy^ ^xnyn^x m) Drntj-^uy^ 
.Djyn n iy-)y2yniv2mx plxt3:^• lyn^inyjifc? 
-yj jjny^jyn n tDkS;n ,iyDxii'tj^'iv,3J? d{>'t bix 
,tDixt::i'DS"in lyi ly^y^ ddx^ yoxo x t)2^ip 
v:x3 ^n t53jmy2 px -wvn onayao^ix t:5<;n 
,■^{^11 X ^yDny^2 x px ly^xo x iv — r^^n 
IV D^^v nys^^^j IV onyj i!?yj dj^t "^nx px 
-yn t3^o DJ^T {:?r .v^n p2 lytoDsjp n lypyn 
-^nt33y:;^^x nyn D3X"i^t3ixv,p nyi t^iyii d^^v 

.inn p2 nyo 

?yoit?2yn ynyjy^p ,ynyn:x ^d x ^^: 
.-:x^yyT v: px ty-iijiiy; L^nn^2y::^\s ty:^n ;y:yp iv hd jy^j^n n no mn L::yv{?-£ 3 ix 
-iy?r5?n .^xtD^sxp Dy:yn'>^yj oyi lylpni^vc^ix 
"^,y2 "^1^^: ryo oyv, ,inyc iy;:^n3 cy Dyn^ 
i:>DX"i2 n^2 px yr^n i^& t^^e ny- jyiy:y:7p 
?^x .iy::nyDy2ny2 iy-in^2:^'x t^yii tyo px 
ticj^p t3^yv. iy- t^x ry:iy px yn^a nyr 
t3Dxi2 |yp^^ IV px inx2 ny£ yr^^n '- d^j 
-•13 niv ,{^r .n:x^yyT-v] px ^ii ,:^^>2 n?x 
D^D ij^ijxn X ijx^yyr-vj px lyp^K' ,'?y^£Lj' 
Dy nD ,T^^x 'f2 tiv^^i'y; ly-yii yD^yii ,DDn2 
300 1^2 DDj^p ,ryiyv, iy2i}>'-iy2 t:': ?$>•: 
"1^2 xpnycx px t:ix ^•'^ .ly^j^tD 6M' ^'^'2 
."ly^xto 52 ¥2 jy^nj^v lyc na ^^^c 338 
^•'2 -^^ix T'x yv-j#25?-i2 y^'S'yr n t:y':^- 
^it^* px onn^2y; \v~\V)) iv-yp-yv^' .y-:yr^n 
px t2in>2yj:''''x t^x Dy .tDD^r»2ix p'-.iv p,x 
'- |ynn{^2 jj^'djit px nntr tx ,n:x^yyT-v: 
•TiPDpy 1X2 ny^^t^' n d^d D^nx nynny?. 
^Tj?'' 14 iyn:"ix "iyn:^p 1^2 jy^ni^v ^n .D:yc' 
Ml V'WQ'PV T2 px ^^^n 4 v>V' "'2 *L::yD 1 
2 v^v n^2 t:jyD X m nnyn t2>j ,in{^^ 14 

y^y^vy£D iy2M? D:yn{^c px D-i:yrv^ 
p,x pnx Q'M^^^ px tnj^i p2 (D:''''~it3) yrv 
;yp lyo^^mx nyn v^'?V)) px ,Dinypy;r:iN" 
.ta'^aix "lyn iv iy"in}^2, •^j^n x t:):yD50 -^2 
021^ yK'n2 px ,nx-i: fiij^n px •^^r Q:n{^r, -y 
n px iy:nj<!Ti iv iy::ixrvy; \2': t^x px 
jy^n^v px tD2i^ yDyDDy2-iy2 n o^jd 'o-yt:ti' 

.t3:yn yD^rr 

-y^yto px ?ixi:y^yD p2 jyt^ns n ^--ix 
rnn Dy-y^ t3y:2 j^^^n D{^£t:' iy:'n ij<:2 
.ii<i2y!7yt3 X Diix" t:{>*rr 
n lyouyjiyn^x "^^x t:}>*n dxx'oc- -yi 
.:j'ny3Miy2 y^y20p'^jr,x px -iy^^2 -Dy::y'? 
'iv: Mtx lyj^n (Dov»yi2) iyj:i>nxv ^- px 
:yiiy:i iy:^n Dy':xstt{<tp-t2xr.,n£ n rx ,jn 
iD2^yn X ny^D lyrj^l^iviynnnx iy::ixi'vy: 
yD"'?DXXt:t^' n 4yr^n2 y;nyn^-i2 n p2 
tyo DJJ1I n^y^: n -^ij;: D{<in ::'nyD'?iy2 
t^yn tsxxtic' nyn rx .w^i^r^ x"ii»3 t:\" 'n'^xi 
-yjr^x D{^T px iyn'DJ>'np:x2 T^x-Dy-|yii 
.|y^x2-iy2 pn Dyii n^y: yt:f"ni>'v 

^yp^Dix ty:n{?2 px pic* jy^j^n tis 
-yj typ;x3 nn dj^h rx .cyn jyjyn t>:5>*D^yn 278 laSJIp'ii- xn 36 pK nx p^DD^'jo^j pN ,y-iyto8yn'D-D'p^{^E) 

^v:r]i^))^^'ii n ; ([yn^ntj^ ps jyiy^ iv t3;j 
-r: pK ,p-istt3^ fix iJitya nn dj^i lyr^ 
— D'^pD^^nnyDK' yoDjy^p n Dt^n nj^^^yyr 
-nyi ixiTDnynj^* njymyii ,t:jyv{?iE 1 V)^2 
3V2V2 2V2 ti2 D^^p3^^m:yj3K^ n toD^n^ 
•ly^yn' "^j^j px Djyv^^is 

Di^tDDyiii: '^^^t3^Jt^'D■^^ jy^y^s 1894—1890 

'i^'x i:yr^iD lyny^ pS' nns^ p^in tyiyi^' 

^^}?v n t'n ,nn3tj' iks tyti'jyo 130 ly^nj^n 

! 6 ti'-us lyojiis tD^y^ 

iy»nyj jy^na n D^n ,-^^in -inyr Tis^yyr 
-xyTyjJix, n .p^d^^j^s ps ^^'nt:js ]v^m$^ 
tiQ Djyvs^ns 4 Dnp lyeyntaya lyij^p ys^^ 
-••i r^K ixnonynjx i:yinyn ,iyt:Tiny: y^s 
.^y^c >iTsi ^j^o 4 ^n{#v 

-y-i nyi p£ "^n jy^'^oj^nK lyi D'm 'ii 
tyo lyp ,njnD n "oT'^xn,, Dj?n jjny^j 
: lyiys^^f yijyj^j^s ps inyi 

toin^ayji^'N jyj^n fyon^j^ayi n iyn>>K 
Dn^Dit^SDpy nj{<^yyT r: ta^^n ryij^iiyj 
py^KD 36,330,640 pa ntanyii d>n nnino 
n^D jynj^^iiy: Di^mji^aDpy pitj' r^x 1904 px 
PN D-i^e»>N lyn -^^is .ny^Nts 73,008,935 
*i^iN Iyiy'ot^'y: ny^xD 33.940.100 
.ly^KD 73,741,740 

-noji^i yr^p ,Dy'jyjisp yr^p ,D-\v^'?vzpi^-\ 
,D2ny-it: v:''? to'j -qnt^ lysi? Di?n n ,Di^'tj' 
■D^n n $^T^s T^K ijx,^yyrrj .ly^oya V2^^p 
nyti^^mx ynn^x px ny lyn n^ix njno ytDO 
pK Dajipj^'x w^^'p-inv lyDDyn; oyi ly^j^n 
nyD^^2iK y^^yii i2V2i'i< ni nnyo d^in tya^j 
:cnx DSisio ,^y^e{i'^>:: mv ,^] .nny lyi sins \vi ,pn ^nxo D^j ^n lyjyn j^i ^n\ -^'n ijjtj 
.to^^n iv tDin^aj;: mx D5j?,n oy 

::nyp^yay3 n rs ,t:ij -^ns lyas tar^D 
PI lyiyn oy ; lynynm^; to'Dnyn piti' r^x 
{5?T ,tyanj?ayi y-iyoyn: ps y^^j Diymj^ay: 
'y:D'''nK lyj^n iySnN"n v^)sv'? n ■'^n ot^i 
: lyjjny-iJi^a ynjyj^j^a irnfiw tD^yoB' 

-nyn^K lyvjsj pN ^}^t tosti^oK' lyi (1 
; jJi-y^mya-Djyay^ ps -ly^^a — w^nv: 

-5<!'Vb'J jyVJJs'J pN ^{^T i3{s'Ss't35r lyi (2 

"ly^np n ,|ya>tj'a3o^n n — jynn^^jiij 
•,\]}?:^2 n ,ny n ,|yro yjn^^K y^si ,iyra 

DpyD-Dj^pj^s oyn lyiyoymya (3 
-y^ finfc< ^nfc?5f V'p — (ii^'?^: ^:ivDyiij?na) 

tins D:yi DiD'Dpi^D n lyi'^ijyi (4 

; iyjji:n{?n 

; iy;jiD^''V-Dy'^j n tyin^^is*j{^>v{<j (5 

,'nDSp{;?infeii-DDsstoti' N* lynn^aa^^K (6 
{? n^e ivi^ ^na lyaj^n lyjyp ^{jr iviv ixn 
; Dspj^ms 1st nroyia nyi^^^p v:^: 

■IS lyiJiDB' 6 pa jjiiiTaj^^N n (7 

Dyii ? DpiMiyj fyD-i!!j;ayi n lyaj^n m 
ni \p^tD lytD'unii! n lyj^n .tyjyna nyiy^ 
.Dyi ny^^iv ,iyt3Bnny3 iyoD^^ND^es<p n 
5? lynijn pK nytj* 8 v\'?2 lyn^^mK ^n ^^ni 
t'nns lyn i^n "T lyrn — to^x y^na "^d 
-pnj^ia n t^k ? oyjstnn ,DmDtj' jyij^iiyj 
T^N nno n iik. jyi^^iiy: toiyjy^pnya |j?^v 
-yn n ^>ni ,Dyi ny^^iv lynj^iiyj t:oy-iJ;?iya 
-yj "DSima,, n t^s pn^x "qn ntj^^n :jny^: 
"r DtJ?^ ps lytoD^^sta^&sP n pa lyoayt^ 
p,s "lyo'^ms nyi pistatj' iv lyamyn n^j 
?^^D3 jjnyp^yay:: n 

■JK nyD^''m« n fia n^>v y^na n d{;?ii 
toyTi Tiy nyi ^ins yv^^v ps t^s ,oay-iDy3 
lis typyto5^^^3^3 ^y^e nis lyj^ay^ d^j nn^s 
jyrn ys^yii ,njs^yyr"rj ps mi nyo^x-yry^ 
ytsvy^ n .lyn^^ms yijyry^ ^'d D^^ay::?^ 
ps ,Dni{.''t3py> I's ^y^a "^ns -qn lyr^^Moyi 37 ]yDii5syi y^8''Xi5D T'S "TJ«7 s 279" ly^SD 176 

150 

165 

120 

100 

70 

. " 55 

46 ny^KO 220 

180 

210 

155 

110 

90 

70 

50 -iV^^^Vi2^ ,nyDiy::imy£ ny^ ^ii ,s)^vi> 
-v'pi^-^B nytD2^^p:^ny2 nx nyonyiiiys ,iyt3 
-yn r^s lynv o^^^„ yn??ynt3 n .nynst: 
r>K nyoyn c^^n,, ; rtoan- t:^-' t^n ,"nyD 
-•"^K T'K D5?ii .nyrto^n ^y^s t^x "-\v^V2 
^v ? Dinr^^N^vj^D ps ^viizv nyn "^^^o.-y; 
->?o iy:yp ly^^T lyK-'.-yo y ^ ^ x t« lyssr^ 

.Dnt?iT Dyi n£ lyj't lytoDsyn n^i< ly^i^jy^ ^i^ 
-:in« t3yi\ didt^^j^^vj^o lyn ts ,tD'J WjV^ 
-5?^vj?D lyn .^ s? D P ^ « tD^o tyjjnet^' 
,T'MiDy^D>3 lynyii onn^Eyj:^^^? toyn dict^^ 
-i5nj?o n« TDD'^j tynyoti' jynn . lytj'jyo 't 
lyp Di^i ps ,njmD nynysyn ^y^2 s ^n« ^^^ 
li^: ,:^n p^s ps* ,^5?o p^N fins iny^ry: d': 
-:yt:K'r:is ■" c^jo iyci?riv ^n myn:y Dfc^i 

* * * 

--S2 lyv.y: piti' iy:^n ly^p^ons! n |yii 
DE^^x^ti'j^D ^sj^^tj'yj^yorx,, n j^s t^k rta 
-^Dnt< i^it iy:y^K^iy ,1907 nsijs' n^a "vi^yi 
^:ni^)) 1V'D^V^^ ,]^dv2^^ vq^:V'j s p£ ^yp 
Ts ,ix 0^: |$?Dr25?n .jyj ."i:N^yyrrj I's* 
-yj Dnn^Ey;:^^i< '?^\:i iy:^n tymj^ayn y!?^!! 
yt:vy^ n ps tk ,ny2x nyoannyn ny ,ty"i^^i 
^y^3 D:yn n ps* ^yn^oDjyny^ n iy:^n o^^v 
-iy .pif* D'^yD'"'3nx Dyi mi ,ty:^Dti'y: "inyo 
-yn [IS ;3iDyi y:"'Vj^^x n ,T^^i^t:x3 ,Dnyr 
.c'u:t''^s<'V{?d pi< lyto^^niN* t'^^^s j:ii^^n2 ny^KD 1500 

" 1400 

" 1300 

" 1300 

800 

525 

520 

300 : m:no 

iJ8^yy?-iu 

^^^-ip:{<-iD 
"'••nDDy 


nyry^ iyi lyp lyi^p^tont? >m n pa 
pn IV p,D ti^m "^j^j T^K i:N^yyr vj tk ,\ny: 
nysN Dnyii ny .iyt3^^2i{< i'i^2 py p »Nt 
K'.'yo s Ml D^yijsiinya ps DDxnt^yn w^i^i 
.jyny^ iv nrs: D^^pD^^:yD n "^nN* o^^n ii« 
■D^ns y^y>3 ^'n "^n {2yii n:y^m d>: px 
piK' "1^0 fyt^^sn ^Ki^n„ : lyoiyii n lyc^n 
"lyTiis* px "i^'2K ps n:{<^Dn ps o^ni nri? 

! "njno yjyn^j?; 
ni5D DJJ11 ,'ins rjis lyt'niyn lyopsa n 
,yr:y^ n ps m;yD n iy2{>*n oy mL"c'2 {< 
Dy pN lyiiyj n^nn lyj^n Dy rs \v:i^^ a^^t 
n TN pN ,D^'V3x ps nn^ti'y pn T^on ly^yn 
Dy D5>n ,iyt:D^^N*''V{?D n p2 |y:j"it:snny2 
nyn :j'ijti{>' pn xtx lyii ,d^^v x jyoip t^yn 
.m^n X Ml inyo o^j iy:^n ,iynyn t:£Xw'y;2{>* 
y'toit>'s Tin Ml ,inyTyj t:i?n lyry^ nyn 
MIX finx i:x^yyT-rj px tvo oj?n lyDit^syn 
■j^^x y^^^DaxtJ'^yTy: n myi:yy;cix >y^2 
-D'^:yn x t:j;?n lyn^^mx nyn rx jyjiiu^n 
nfc?n ayi lyonx .c^^yo x ni jyay^ iv D'>p 
Dn'i^^n tymfc?£yi n ^^3 rx jnyryj ^nx in^x 
PI Diy"n{j2 ny .inyoty d^j lyn^^nix "lyn 
•lyoni^syi V'^ -inyo 
,n^ni -^i^j r>x i]x^yy? v: ,nDX px oy 
-Dsnn n jyi ,didp?x'V{>'D p2 o^n-, r:x: 
j:i2xk'2{>' n — Diop^x^vjjD p2 y2x:2nx 
"i^T ^'nnyn "^^$2 DT'cnnpy n'^mx:^^ pD 
-IV ^y2x rvo ti'jyo iyijyp:y"i nyny^ .]va 
ruc>^: r^x nys^yn ,-iyt3^^2-ix lyf tx jyaya 
D^^v :i:y: toj^n nya^yr, ,D^ypMit3jy t^•n^2 px 
px t3iny:yj dij t^x nya^yii ,Iy^n1Dt^' iv 
-X'V}>*D nyi jyonyjnya ny3^: jyp .oyn^^^py: 280 Dsr.p ':; N^-i .:y; DNn y'i>i'3N'^ n tinx iy;iiST2}:N "n: :;•.:>'; 

-:N'7i7T-ii: N 112 t:2:ip:»ix -ij?ri'nn!yi-D::';tt*:-in 
-nys n ^k ,iy7N!: 220 t^n iyjnNni"« lyn 
«-ii:cpy ypT T'E .210 1J? t'n lytsNN^c y::;iOiix 
-cnN ny::"::"iN nyn:N^yyT-'j lyn ria -ly^xu 10 
n :"^P^<P'1yo^< lyn m inyo -ij?'7J<t2 11 ly^y: 
-:t?7yyT-T: n iis ]y3N;iDMN-Dt:ii5i':;-in jrrninyi 
'-; i'« niy-inyr. ,iy'7KL' 176 nx -ij;:nNna"N lyn 
"I'T .ly^K" 165 "t lyi^T iycNN::ti' y-iCJiijins-iyD 
K iy'?KL- N NT7X iNj ^lyi^nys -iyi:x^j?j?T t: 
-ct:':c'rnn lyn tn ,-in: 'Lijyryi lyo ]yn .inNi 
•it'2 ly^N:: 1500 t'k njN^yy: v; ]'n ]jr;yD-iy2 

-:'iN* n ]i2 •^:ysNi2 lyn tn ons* t:r2ip ,1300 i*; 
•rys T'N iy!i:Nt?t^tt* yc;i:i'N"iys n ]in y^sr'p 
iy;ynt:cyn ps iy:iKn td .iyt2i?<T ni lyoyiA 
: iyH'=><t: yB')t:D''^xtD ys^ytN ps "lyry^ yiyt:ix 
]i2 n^i: ly^'urn pip c'j ■T^:nj;nyj! ly^^; 'u 
.ynjyttttMS yri'rpnm n 

n* nx iy:yi3mi' tt t:': i't djm'? "ly^xc: 10 
.niN^yyi t: in; lymjs'Dy -yi ly^xiSND nyn n:N7 cxn,, : jyDvSn .n. 

."lyoiNS 
".DNH -^y C1K2 -nx,, : cpi^'? .n .n 
n 11N cnytj'n7Nc„ : ^yoD^^n D^■ls:t^'D 

".DTi; *Nai2Np 
-jynnysDpy n:N7yyT v:„ : f}<;Dr3J?n .n 

".iytt'"'?D'tt'Tny? 'jnis p2 iy7p''j-iN n 'ur'^r-'yEyiyE lynxn Trs 
lynyj! li' mx ,n;N'7yyt-iij ly^'N ixJstsnN ,n .jy; 
-yn ly'jNii'XD lyT ii2 Ein;y2 n nyry'? ynyrjiN 
cyjyi I'x 1X2' t:oip cxn (lyonxEyn b':) ^juyr. 
iy7x? I'T nyty'? yiyT:ix ly^x lyntcxi to .lix": 
CO .*T:K^yyT-i'J i"p lynnxs ta'i ^"nnyn ixi 
"lyn ixDc"ix .jy; .tssjy'?; Dxn n^xj t'x oy'rx 
-nx iy?n .ixoauxi .ayj tib ^yp'Bix Dyn b:xo 
-c::y2yny2 lysix;) i^x i^'jsTp iio'iy^yn 'jypiia 
]xn ly'^yn '^v^);'^ n ."tasjipis n„ I'x lyr'"? 
XT iy:iiT Dxn lyp'^j y^x ^xia tx ,|nyrD'nx 
Ijx^yyr-T: px ny^i'^nx n lyjn; ^lynyncy: 
-Di'7xci£xp yiyi:x px m :x ']):d];:i "ryis ci: 

.nyiiy? yj^'^ji 
lyzxa Dx;piyc2i',x 'u nin iy^yn ^"inyi 

: lyijyj^xB sinx 
iy^pi£:ix im y:'n px t:xn ixdcix .ay; 
p2 : y:xi2 n 'Ji^y^tyy; '^^: bm ]'ix t7'bx 
39 ps b ."• 281 p2 ^y^-^-h pn:;^ (.;:issff2K in) ♦I^^D .•> I'iS .1 ^^m ,iy2iT2{^ ^n m\\ i:5<!? djji lysfc^' ,Dyt:i 
„n~\V\ tynn^2 tyn:yDC'DiN ytj'^o{;?:{?py n 
lyi^N n iy:yp yn^^onyD s; \r\^ !?^^"n px 
m.in ^B ^y fiEaNp:yDst^P p^P lynn^s t2\ 
'V ; D^N iy!?'t:.t^'E .d .d n ^v, ,Dpii?a ipiiitp 
^{?j iyPiS^!?j^2 n D^o lycj'^cnys ^n fy^yn ^n 
ly^yv. ^n nyiJ? ,.d .£ .s n ps yDKiJ5<;-iE, n 
D^tt ; iyDsinp}^»yT^^*'V{>*D ytr^on n iyj^}?2 
c^: ^{^T lyr^N iJir^fD ny'Dj^n : Dn^^ii p^s 
pN ly^tDnis's p2 n:^2n nn lym pa ly^fc^n 
in lyr^T pc ^nn lyn Dt^n pH ,Dy'nfc?ynn 
: nynn t^n •^^?T p-^x — pn on ^{;?r n^^cn 
,Dj|s'Dyjy-i nn^t< pi< r^x p^j^s. ytrn^x Di^-i 
PN p^j*2 D{?,T jji3xiny-iynyMi nn^x pi? 
'^^1 t^nytotj* cy ! oTion n^nn ty^No^ws^x 
■^j?] iy2}?n yri-i^i? .d^s n ^i^i^? tsoys t3''i 
iy3J?n yiyiJN ,D^3nDn n lyBij^nyjnt^is d^j 
; tyj"'iN n p2 -Tw "'"I t3^yD^ntty:3fc!; ta^j "^j^: 
^lypyr D{<;n ^j^j •^s^j '^n nEy^'^y ^^^hd ^ ^^3 
-2^iN D>j' fyp ^^^nto iyn;is:x ,my ^nik*^ nx 
yiyntj' ,yD.^x n ^y^^iv ej^ip Dyt fys^^n 
yiyiiti' N ''11 >n ^'in* lyjy^^ dj^ii nisvo 
n P2 '^xiicj' "^{?j' jyj^n ysjxo ; J<t^'?D 
; inyoti'iVD^iN tistny: lyij^n ••n dj^ii nvjyiE 
p2 tayK'T.'j^i^nyjst^ix \vi^r\ -lynyni yiyn:x 
^n TN ,ryjyp^>^ d^j ny2}>* jyp jyo .:yii 
pN jysxn D}?T .ry^y^ ryoi:y; y^x vizi'^r\ 
D{?-i ,iysit3ti' D{?T ,jy3iT c}<;t ,-iy£5D3>2 lyn 
tix iyEX3 Dt^T ,tyj{?''-iy3nx ?y^yii px wi^^ 
-ny2 ty^yii tix rvs'i^ D}<n ,jyEXD*iy2 ry^yii 
■'"': X P2 |y3''''V X T^x r^x Dt?-i — lyE^f" 
Dt^ii ,t:^Dixiiy3MX "^5^3 r^x Dt^iilynyf'x,ry::yf' 
"it<:2 ytiCDK^yn p*-? fy^i^yjij? t^^j "^t^j Dt^in 
T'x D^ii ,|y^p^iit33y t^B^ny "^n no ct^ii ,y^3 
-^•^v Dy- ••''3 .ry^y^ j^^ynti X |y:yiit2DyT p2 
px ^xsr^x lyD^^p^^j X Til 

"D2:1P1V„ n T^X ^X21V 

yin^x \vi2T^ n -:xcrc^x 
.!? / p2 iyD2ntj' n iy?y^ 
.DDM01X Dya3 nB 
iy:?Mi D'-^njyjy^yj ym 
iy:jip-iy»y3 v:^^')m ly^xn iv lyinjya i'd 
-jyt:yn2 I'o .nyoDH lyo^nj nyr:ix nyz'x 
Dy^x iy:fc?r iv tD^: ^X2 ' p'-p n'lx lynn 
iy2J;?n 1^0 ,ty;{?r ii* jj-i t^x c{^*n 
nnjya ^yp^tDE^• x nyty^ yiyuix ly^y: i:» m: 
y^x ly^i^n i^o [y^^yn fi^ix ,iy2^nti' Dyi ti2 
.r^j^tati' pn IV DDyn x 

^'Ci'i'^'7 n- jyrn o^^n iy''^D-ix2 t^-^'^t^^^i^^ 
px tyn^x n lyt^niv iyj'Xt3ti'yj2nx jyo^"* 
p2 lyD^xn t^.-': ^j^t ly^'^x dj^'ii ; n:xr'ci-i 
px "^y^Tm ,'^yync'B ,cyn{?ynD y^x n 
nxE n |yt>'>n!f px jy^^DiXB n p2 D^^icro 
P2 F11D ly-i pn i3^j ^{#r oy Dfc^ii. ; ly^^D 
: '^yyDt^'2 px Dynj^iyno jy^^DixE yrn y^x 
-yna^^^j lyoipyn ly^yii n:x^Dn px iy"^x ^i; 
■j*n Dy ly^'-ii "lys^nnyn,, n ^ii, 3:irt:ryn 
t^yii Dy VI jynn t^^: jy^yii '•m ^^: ; lyi 
,"y"'0{^*:{^t:)''ix y^yiiD^ip,, Din^Ey^j^-'X lyiyii 
-yii ^n nyTi<; ,t52y-it3:i' "nji3„ nyi ly^^yii iv 
p^x px yl^'X ly^yii px nyt^^ni jny: '^{?: w"? 
-^x n ni ,"D^''D„ Dyiyr^x ix ly^Jx^iyE ^ip 
••n 'V ; DJ^^o '^onxE yt^'^tao^^x^Vi^D yti-n 
"XB px lymxti'o X IV lyj^j^K'nyi "^'t jy^yii 
-D>;rv y'tDiK'B n p2 |2ix nyn ^inx xrucy^ 
t3^i2y32^ix ly-iyii tsyii n:x^ Di>n *iy-;{? jyo 
•'^yiE,, n >ii /'nniD" y^x'V{>*D y^^:,, ti-'ix 
iy:r^w ^n isyii Dy >v ; r>^x ^^r jyn^n "tw 
[ytic jyn^x n ^'iii .ynj^onyt? x jyrEy; iv 282 tD£5JlplX Xn 40 P2 "inyD lyn^^yj ivajjii lyn^K, n' v^'pvi'i pa 
jinyp^yayn nyi pa iv^^^nt: nyiJi? y^s. 
-y: yr^^nitt'^v,, n ,1881 px lyDj^i^^^a n 
-nyt33iK yomj pN yj'^^p n ,1882 iia "y^yr 
ji^D pa Dinyayj "^n jyaj^n DJ^n1 fyjjipm 
I^n pa npyny:anx [yn^N oyi \V2i^n ,:i^Q iv 
{< "^j;^: "^n Iy:J1^^^^vyJ nn^K jynj^n pN ld'pu 
-t5:y ^T .yjs!^ pn lyn^x lytoDsiDiya i^ ^j^o 
nN*a Dfc?n y^^yn ,yn'DDn:'H nyi pa in^pMi 
,yL3nti'oit<;e yDni; tos^v'nyj to^'^^ ivn'i'vnvi 
,tyDJ^pyn to^j isti T^3 ,Qy^>j {< lyab'tJ'yn taj^n 
tia D:vr2V'pv ]^ ,tyi^x n jy^i'm^ ^iv^v^v 
yt^'n'N nyuyr^iD yr^njnyi* .~iyni?Dy^{^n5 
oynj^no n pa rJ^nto di5^ ,|yi'n d^^^ yiir 
T^2 ,"iyt5.i^3iK-pnni<a lyT^nyj ,.d .d ^t pa 
lyn pa .tyi^x ^^3 Dytoiyn^yjix Di$))m \^i 
lyjjipnmyDJiK yrn fy^i^n. n^n nyo^niv 
yD^yii ,y^vN"irDy yom: x lyany^D^nx 
r,'??]? y:^n''S s tonny^a^ix t^^n in''s pa D»s;n 
ti'iN Di^a:^''s ty:^toDyD js- t^^jo Npnyo^* pN 

: D^^v lym nt<a nj^x^on i^x ly^y^ D{<n 
Dyi 53^0 pK ,cinr>^xD^£xp pa jii^pniiOjy n 
,j3i;yiiy2 yny:i?^vi^j?iiy-i n — Dior^^sn^axp 
T^s yal^y^i ,Dyp\nj?"iXj n. jia 3:iijyi\y2 n 
-"^nnx yiii^DNn ssi px |y;:{>tjy3ny2'K -^^^i.^y 
ty^-:i«inya iv ^n isn d\s ,;:i;yry2nyn 
-t3D3^yT n ty;y: jj^'^vil^jj^vyi y:yaN js' I^s 
-r^i^ nn>x D^nyaiya t^^* o^n ,t:a?<cnyn 
,n:{s'^Dn pN tyny^ fytJ'n^N cyn ^i^ix Di^a 
-D^5xji?^vx3 n i^D lyn^^n DstD^ny^ d^x px 
-x^:i*>^D-^x:fc?'VXJ ,yt^"'DD^^vS^V{<;D px yt^'"'t^ 
-yvyn y:i'^tto^^x3fci;^vxr^N'Vi?D px yti-'^nD^^ r;T^• '*: lie U':y^ on tint? ii'tn ii*i!<P'ir'3« 
,1:1!::: ]SMi»«':)KTij;«i n p^i.^} ^^ ^i^^n i:N^cn tn 

.n*T'N 'U ,tj''D{;^p |yDipDn»< Dy :'ytt ^yM:^•^v lyr 
— lyr^ni Dyi ^^3 ,ti''JX"iD — lyK'^O'SSD'ODy-r 
-^^P ,Ts?^:fiJ^ytJ'^L:pxia nyi ^'3 px tj'nxj 
pa bpxa nyi lyjyp^i^-iya d'j iy3i? lyp nyj 
px .iy3y^ lyrij'nn px wi^'^i^p ,|yrcDynD x 
V'P — ,[yaipDn-ix to'j '?i$] Dyi pa dj^ii 
.t:Dn»ix yi'i^^nya xtx ny3^'X d^'j t33y^ p^^^a 

.2 
pa jjxajfc? nyn [y3u jyonyi i^d jyv, 
iy^ynt^'3{;? "qn i^D fyno ,ty3y^ ny>^j jytn 
D};?n r^x inx^ oyrn .1881 in^x^ nyi ti^ix 
Dyi px .lyi^x ay^'j nyi pa ■in^.^-Dmi3yj 
jjiay^anxiyny^-n ]'^] \^ tj^f to3^^n inx> 
■'•■'•iiv Dyn nyiJXDpy^x pa to^^v n px 
'V ,P^}?a yc^n^'X d{?i Dj^n ^caxtj-iyn DjytD 
lytj-n-'x nyi pa ^^^no lyDDyij lyn o^xaayn 
DHDn n Pinx enxny; px Dat^ny: ,p^{^a 
n .nynaya-ixv nyi ,iDn ^^o oyi fia 
^n t:{^n p^fc^a nyi pa D^^prtjynt) y:>t3D'^" 
•ly^yayj ))i |yau ayn px Dpmyjonx ^nnxn 
,pn in xt^'1l [yo qixi nn-on jy:np iv dix 
\vp fyonyjcnx px .jyonyjo^ix ryo tnxn 
; Dint: lyjy^ d^ii toinD lyo jyii ,nj ty» 
lyo jyii — ^m nyjy^ ds^^t ,tDinD. jyo jyn 
JnJy^1y3-DJ{;?''^:x^^n^Dx n ."^j^'j ayjy^' tjino 
pa Daxti'nyn n n^o jycxnv ^nnxn D^xa 
-^x yvjx^ n px .iytD>ni5f nyn nyn:xDpy^x 
■yi3yn n ,^^^)i iv^v pa nit3Xiyo>^ yjj'n 
lynyr, Dpmy:Dnx \vp ,yt;'n^x n >ii y^^-^x 
! [yji^T nDi» px iy3x^3j^' : nyoiyn n p^' 
■n^a n pa ,n^:njtt n pa DDx^y^aj? t:.}?n jyo 
-j^x ryt^'^^^1a cyn pa ,nDa 3-iy ayn pa ,::n 
,n^Dn nyn pa ,\v:n'?v^vt2^2'''?p Dyn pa ,^y: 
t3:};?Tyj t:fc?n [yo px ,nyn:xJX£2'o oy^x fia 
Dyn ,p':tojyv};f;-ia ayn ,yDpxD ^ya Dyn noi^ 
Dy-t ,r^an lyti'^'i^Dn ayn ,m' ryj^^'n::no 
,|yn^x iyny-i:x tyiy^ px '\v'?pvf2 ayn ,no^D 
,tyin^aanx ny:ny^ DK^n jyo^ "^n fy^j^r ^n 

1881 nnx^ D^n px Dj^n dj^ii yaoi^a n 
Dyn si'ix fyo^niv cyn nynjxDpy^x tsp^tj'y: 
ytj'^n^x n \:i]}':ii'\v: pixo^k' t^j^n noxn a^iy 
-^Dx n tia ^n X t^ax'oyj tsj^n rix ,:jija^n 
"laic px -pnn '- tix mjyiiya-Djj^^vx^'c 41 y-iB .i .'' 283 aiijnvi t2'2 ^j?D V'p ^{^J ^i^n iv m ,iyji2y; 

nncD 1310 ^^j;i:yD ^^^:nj/r,j;: d^jsm iy.o 
Dyi iJ^E ,~iyp''Ds:^P lyK'n^^-ti'^E^n nyi ine 
yvji?: n d^d .niosnyD^^ iyr:iN pK lyDoyn: 
nsn P'J3 i^i< :{;?no ^^n dj^ii jjidd^i; px yiny 
•^^i< ^n", ,'nL3Niyt2'^ lyTJTN pE vi} nvi i^ 
Dyi n^iN* toiyny: prip yi^i .lyj^^nyQ dj^i 
-ya onED -i::"i» vy-jyn .na .^ z [ie ei?p 
yj^n .1881 iHE pE "iioNiyto^^ n iv djjs^ 
iyD8^2{? PE y^itr n 1^ iy;j{?^yn lytD^'anj? 
tJjDy: oy Dj^n iy ,ncx .iy:{?'T-iDiD px 
nytoDJiy pN* ^yt^'^t3{<Eo^D ,nyEy^t3 ,nyDya 
•>^j nya{^ nn^t? D•^yDt^' D{>n ,yiynj!st n^ ps 
D»nyj Dy ,iiDfc?-iyt3^^ lytn ps y^;^Et^' ly.i is* 
.niTK PE Dms! to': D^sEoyj'^p lyns. Dn^x 
,PDEi^: V'\) 2j^n5< ::e5? -^n desd y^ynjyn 
Dinn Dn^is* ,ypiiyis:^yjiD ps ypnyisj^y^^jj 
,t2'"'"npJiK ,ncK^ ,yto{<;^n n pE n^n^ dj^t nyiii 
-y: ny dj^v, lyi^^^ p{< ly^jin ,D^'prT{^^2y^ 
"jyvn iyDfc?T y^x n lynj^ onyr iy ,d-ij^t d^e 
Dny: nn^N pE |ny:2{?is! .yj^yp lyi si^ix n 
s: ps p^s "^n lyi^^iti' lynyi n |yn m: ny 
-■•n; 5? IV oaip ny lyn nyifc? ,yDJ^^3 yE^t: ii* 
.ly-inn d^j -^n ^^n ytj'Ds^^p n. jis nsn lyo 
px-^yT^^3 pn sT'ix -ly n^^n t3^''^v y:n3^K n 

tiJJ^T tlX IDIO t3:{?T pX n3K^ JIX ,D1^E{^T}^^^E 

1^; n:;x^y2 n^'pv di^e^' ...Dnoi px D^^t^'o 
X in-'X px t3ony:iyE px ,yT{<:nyB V'': n 
Dyi pE nyonxEXJ d^n ,iy3x ,vx3s lyD^na 
Di^r -^XT y2^ym ny t:int2 /'y^yijyo lyi^n,, 
^yD^2 N ,n?2N' .[{^n^y: t:-i?n y^in nyi 
-'^Dy^E-iy3''ix T^ix D{^-i nxE ,y:iy-i{<;o ^nvr:^ 
•^{j;: cj^n ,t3>''''tJ' cy ni ,DD'^y Di^r .*iyD 
C{>"i'; is*c{j;-i jynvy^ pn r^n ,3{^n tyrn^^^n V2 
-jyc -lyp-i^v v: x pK ^"iT u3^^o:yEy-iyE ly 
ty2''nK' IV t3"iyny:Enx q^: ,;:it3^^v ya'*^ 

."t3EK*C D'lOL",, 

,yt2^x n '1 t:i5 ^iTx lyDx^ typ ns .^ / 
n p2 lyry:: D'Toi px d^^b'^ |y;j^: t^P 
-y;::i? e^: ii'r-- ^>2 iy3j<; "^n t3>?n iy ,yt3!^x 
/'pcEif*:,, p^p iVJJXJyj r^x iy ^>ix .D^ytiti' 
/'ypvynx«-yu\, px u^^^inys ^^r\ iy "^^ix iy:'Ey; lyo'^n tonto x inyj i^d lyr, .iy;:i: 
-yv.y3 yrn iy ^y^xnxE lymnipiyD x i^d 
inx^ DJ;?! .iiDX"iyD^> lytj'n'x nyi px j:i: 
-n^x lyi px Dx^3 ^'j 8 PiMX ct^•^D 1881 
"Xiyo^^nDiD p,x -'^x^3l? n .-nDxiyo^^ ny^' 
.Dij^iT DyDvy^ "in^x D^j^iyjonis ts^^n iid 
-n^x„ Dypvxr ; "^y::^x ytj^'^ns,, D'^pvy:'^ 

"yt^-DX^^P,, DytJ'OMIJ^OXliX ; "nDE IXE IViy 

-yj Dxny: v^iy |yrn piyn y:n2'x ym px 
-3^n p'p px ,Dy^i: v^p ] x ♦lyayntj'yj lyn 
-y: inyo d^j niDXiyo^^ yrn toj^n oyj^D 

.|yEX5^' 

iyt::^"iy mv t3:^^tj'iy 1881 "inx" nyi px 
lys^yiT PE /'DX^3DP^{?E„ D'D^i2iy-yv ^J^r2 
-]}Bi^ '?VD'2 X lyrn "ifc^t^pyED px QE'^y m:?-^' 
inx^ X .-iyD^^3ixD''o-oEnn' '- lyij^Viyj lyt: 
-j^E .m lyayjyjD^nx n-yn ,1882 ,^yt:ys5^• 
-y3DD3^yr) "i{^^vxB'v:xoy-{?^nx„ D'lypo 
DE^^y Di^Ej' ^n lyi'myn 1883 ; ^jix^^-iE 
\i$ "^^ix '^n t33^M 1881 nnx .ij^opyso px 
ny^^i nym px .ns .^ / pe D^^prwynD n 
^y^E "q}?i DD^^y Di^tr T-r ts^xn niDxiyo^^ 
-yD^^ yvjx: n lynx ,iyr'to:i' jyta^x oyn ^'2 
.nyDpxnxD lyuxJ-x lyoi^'y":}^ dj^h moxn 
D'p^j^E DyT lyEU IV jyE^iny;:{? DJ>*n tyo 
„iy3x^ IV mynyjE^ix \2^n lyc ,no:i': 
px ,\Vi^^ "iDic i:nyny:Enx cj^n w^ 
Dy ^n p^i^E Di>n |y^{?o fynnny::^^ tDj>*n jyc 
yj»^t D'D ,ni:nDn px ni^y» yrn b^c ,t^x 
I1X yc^jEinya yrn t^^o ,jyTnE jix jyi^^^ 
-n^x n. lyn^^iiy; lyinEya r^x cy .jy^yiuti' 
yrn. tiE px .iiDxiyo^^ nyn px dx: y:;' 
-j'lx lyi -n:: t3^: ns .^ .'> T'X iitDXiyc^^ y^' 
:j?t: tyrt::'^n V2 va ny ,iy:yE{>nt^ny3'x 
px tonyDC' nE .^ ."' .iyE^^3i''^:-iyE:ix lyi 
■^xiiy: X ^iT ,|xt3^t3 X m"i moxnyD^^ iyr:ix 
n lyo^myE |ynn y^x jy^^yii iv ,ryn lyjn 
Dt^m yExmx n ^yE^^iiv pt? r^x Dj>n .syp 
-^n .'MV'i'i IV tynx n jyto^xn djjii ,y^y'E 
mx n T^x c{^T .fnynyi d^j "^i^j nn^x lya 
Dn^x jyp D^iy lyo^i-ij nyn cj^ii ,yDxr 
Qi^n Dy .r^^^ii r:x:i "qj?: •q^^D:yj^\s 
,pmv :i:x^ ts^j Ej^n "^^x jyii ,ii^*oy: nyv, tc 
,|y-"'X tyD:y;'^ytorx I'x tD^D "^y^EJ^'y: x px 
■D^x ,n:x^D'n pE inx'' x ^': "^i^: t^x di^ii 284 i2saipix «n 42 CB": t:j?n n ps ,^j;ra3i^ dnt cnx n.TN tinyj 
".nj?::K:ni*2'2 ]is siid oyn ij;ij;n "inKi^y;; 

-'^^J;:i D^fc^n ivrn pi^ii< tj'n^s i< tyaxo 
-y: DJ^n ns cj^ii iVDNanya^s ddv^c* ivd 

•t'ns. 1X2 tr^DDnytDPNix^ pn 1!^ td o:•'^t^' 

tDsn ijiiyn^^tr yrn Dj^n ^ya^^Dti' nyn. 
IKS TiJ j'nntj' n«2 d^J' t^k ,DmN t:ix ^^2 
t3>j tany^n ^yn^^otj' lyrn nx .inyry^ '^- 
ns ^n'cy: n* px lyn^i^ -i^^2 any: iy ,::fci;? 
"in^K .piyry^ yiiyD^ijiix ,yD-iN^ n i^* mjom 
,iyc3J$n yti'n^N y^'^p^^joiN ti? '^n ixa ^7]V\ 
-o^-i{>* ,ijy^y pN fynxyjsnK, im jyi^i^y: 
,yt3V^n'i^ is DiQ ,o^''njyDniii>? px d'^p 
Dinyjy: tanyn y^^yii ,y^is:oJS2 yD2{<np:^-ip 
pK. D^^pnn^ iv:i'?vnvi P2 Diyt^ti'y: px 
D^f: ^-iT IKS Dnynyi nn-is ps* jyan^^iynx 
p2 in tyv:N:i s ,yDi|t2y yvjs: s ^{<;o s 
,yrt3D"; •'ii v'?v''-iVa^D ,n£3ioiK px njy^y 
-2snpj{j;-ip pN yryiinyj ,yD2Nnnyn^2 s d^o 
-y^ Di^; D^i^nniypii'itatj' i? to-'D ,t3^^pj>t2ynD yo 
t3jnyn2yn \::>^v'\'\ DV2'?V'\y ,]v:'\v'? i:»* ps* lyr 
--ly^' pN ty3^^n^t3X3:iK jy^nnypiys n 5ln^< 

;^">m :^Dyj2D'':o^ymy2 nj^n n2 .^ / 
"iy2 v:'''<p ,iy->'0{^T y:jx^ yj^^p .iviy-'i^vi 
':''p ,iyo}^^2 yj^^p ,iy:t^,^vi<it3^D vi2^V\^')\ 
•^)2 yrt:^n-i:yT^*,o yv:N; d}<;"i ! Dyjnt3J''}< 
St ; '^v^'i-'B ,'^y^pyi3 ,'^ii'?\)'t22f p2 tonycti'yn 
-y: t< ,vyr^ii'V^ yij'n^Dn n ,;ji^ny!fiy v^^^p 
^ \r]i^ ,iyDny:2{?: r!^^t .ynj^^y^s ts ,t33n 
D5^T ! n:xn lyn iv lyoipyj pn D}<:"i"i ,iid 
N p2 pmr-'K Dy-i ^}?0 X t33XO •^12 yvjxj 

,^N^:1^ n .fysynry;:^''^ t^nyii t32y:;'y; ps nyi:8 lis' D'c iy:jx:y; pnx t^n -.y nyzj^ 
n fyoDya d^: imx fy:jN;y,: t^n iy ,Syiv 
-n px not^': x lyon iyjjx:y; r-x ny ,yo{^^3 
D{?n net;': yj^tonxD^n.'iyDi^npx .ytsj^^iiyr 
n jyny^ iy:>^n ixn ! tyji2y:D^ix taij^i -ly 
^v tynt^n ^n ?iya^nt;' ynyijx n 112 jy^^ix 
^n ^{>n ]V2i$n >n /'pds^:^:,, px oymy: -^^i 
^M jyat^n ^-n ,yDi:?^n iv:v^ px o^y^xi^y: 
...?^ot^'J yin inyrny2 t3:ypy: 

V^p n^: DJ{#T iy ,tD^i tasx^ n2 .^ / 
Dmx tJoip iDio nyi px fy3x^ dj^t ,1010 
ny:^v^2ti' i^n J3'0 ; i^ nnx^D ,t:D3^y;T ^n p2 
■yprii yDD2y'D n px pnx "ly ::i2''~\p lyivQ 
,no{j'j ■^yt^'n^x lyn p2 — nn^'j nyi p2 -qy^ 
Di{?n P2 QBv'Pii^ ny DJ^ii nmo n px — 
iy:^n ,c'^dx2o^d fix ^:yt^'n21y tyi''>T D>nx 
px ,{j'^jxit3 nyD2y ^t^j fyrn ,:^•'c{^'p d2{? 
"xn i^D tix iynymy2 to px ,fy^D>>otj' n^n 
.jyiy^JiKiiy^ TO px fysy^;^ 1^0 px ,\vo 
"nT'?V n)'?^\, T. j'iDti' pD2t>^o IV tO{<;D:i':}^ 
I^n xnmx 2jx t^x oys^yii ,ii^nDy: Dy t^j^n 
n Pi'-ix r:ix "1x2 n2 tapyi ,0D]ynny2 D^n: 
px D3yt px ."p^y^Vv' ^!t„ D'loti' p2 notj'j 
.cDXoy: cy iy oj^^n m-n:;' ynpmy; ^^v^siiv 
-yn:x:x ti^i^ii ny-jy^ yv:x; ?di^l" nyi px 
.t3D^na"iy2 simxn nyi 

't pn. ,'?nmB* T^pync* t'n ^y:it:c' D'p^?„ 

.niB'Sj iy;yiT li'Exrii' mnx 
-yj; Etyij tatjn lyjjyita— lycNii -ij?'^7n lyi,, 
pip ciB"i ,BMs. iiip. ^t^M; ^BMi'js ]''p cB'ij! : '^xn 
u:no.j?j r2^')ip aijn iy .n7n ]'<''p cc: ,ii?r:Nni 

noyn trns pip i't'ex znn ij? .]y-'?ny; 'jri? 

.lycipy^ -^CMj 
■D'lN : lyni'?;^; DH's T'N nztt* :;:•,>• ]'in„ 

".IKn yi':x;; n nxs in i;'2i<'?ty 
-j{? px 1^0 ,Dfci:'n {<;n q>: va jyoy iv tx 
n fix .iy2{^,^ti' tya tany: jyn t^x Dyiiyni^nyj 
tD:''''^y: oyta^^vy^ "^'r Q^r^ nn2L*'o yvx: 

.ty2}<:^K' 
pe p,N cj'iN ik: •.:p:N*v i:r'''-tj':j?: 'I p,E„ 

.l«r. y:iiN iNj T's* mtre: sitctr n 43 Y'\B ,"7 285 PN nyDDiK' nyn pi nyn pj^ nor^^D ii;i ,ri 
■njj ^^'^j y^s ,iyTN ^^^^j y^x — Drnti^ iy- 
^yD>yp''VlS<r:N^x:^^2 K pN ■'11 px .tyn^N lya 
s'ny^DD:^? ,iyi^^3 yn^n, x "iy-!:s:iN2 rjix 
"lyD n^ ty^'ifr' 'T ly^nyjiyE DJiim ,iy>nk>'cy; 
MTt< lyj^n yD^yn, ,nyi^^2 ; nyn n^^n jyajiiD 

.Dpnycyz o'j ij^j lynna ny^};? lyn^i^n to 
nyn m lyi^u lyrix ynyrjij< inq tynyr i^o 
-NDJt^P nyt3:yny:D^ix nyD^{< i{< /'n^itj'D,, 
is: i^k s! ,nn{?n lyo^m ,ny!0^nn i? o^o dd^j 
ps lyin}^'^ n tDjyp^'^iys lyD^yii ,iyi^v35s- 
lyViK' MTN DH^K T^x'D Dj^ii I^yDt^'^y2 i:^: |yp 
i^N s ; eoj^nE px px nrii I'n j:s: nyn 
o^noy; lyo d^^ii nyn id^o r'>^'^^ T'-x ds?i\ 
-nyE :3"iyn p.K ,n^y: yinyiQ ^y^a nrx dh^k 
ti^iK n:;stn nyi ta^n ;yii nyn pi^ik lyny^ns 
-^yii ,2T nyvnrtj'^ja nyi ; yJ•yl^'yp-Dm3 ny-i 
n2Din •^5>*n s< tyn^^: ^^iivm D;:i<^iy2iiyD 
D^pDy ytj^'^np tk ,t3pjyi n^ni Dyoyn. px 

ny lyv. ,ntj'iy is? lyiJ^iiyj iJ^n s ■^5;?^ t2^j?ii Dfc?ii 
tDnx£tJ'y;j^^N* "^n px i2{<nyj ^Dt^• "n: tD^^^n 
2T nyiv^j'iK^ nyi ; nixipjo nsa \''i-\ d^^s 
pN cn^K ^^3 Ds^ii lynynciv nnyr t^N dj^ii 
pN* ^5?v, ^' "pw^ p^>< mj |yo toy^np ^ytoiyDti' 
-}?n ,i"T IV x:pn jynyn n^j t2fc?n pv'in n 
-y: t::y"i2iyc px fin pn dj^Vi nt?: t2p:^n 
I1D i2.^ni IV IyJs:nt^'yJ px oy ^^m ,iyiJ?v. 
tDS!t^'y:l c^^J "nj t^sjn oy "'^x — ^i'mon n^2 
lis-,, ,pv^nn ny^ipD n ; ly^N* yiyiJi? p^P 
iy2^x ^yeyp di^t ; yissi s; ,yjyi^N ycl^js* 
lyrr^iTpi |yjy£BDTitj'y::^^N' p< t3^n tyrivy:i 
-^« ,:nnx i{>: mn n' ^ii "^n Dymn ,^yt3^^n 
i^^r\ ;nn>? nyn m] ,^y3^t3-DDin3 lyn^n pnyn 
-:{^ tD^i ^Mi ys^yii jy^^ix ytoiroDjny ^niv 
2n ny^ipD nyn„ "p^-^w ,nynj^P n iv |yoip 
Dtfii n:c^N' li? is; ,tD;>?Ty3 ^jjid p^x ts^j toj^n 
n:i;y y^yE^^D x t^k ,nynrp ynn^x iv ii>' tooip 
jyo einxn nyonyii o'nn ny^ipo nyn — ps 
r^Sin I'E^iK lyjifint^. px n^j>*j pN* lyDN-so^^s 
ry^\ >^3 nyn lynyr n^o ".Syn^iK p^x ni?2 px ,iyn^i:r n ,m2in n ,mpnn n ,in[::Dn n 
D'ns ^^'K D^: ,"?{!tjm:i'r„ o'nmc cyn ni 
.tyjy^ jyEj'n^K iyv:s; nyn px p^?3 s -\\2 
t2^J ^81 P^P ,iy^ninny2 O': onyn ^nt p^n 
.Djyp^^l'nyE ta^j ^xr p^n ,|y2ynDny2^K 
ny D{;?n pN ,ny D^^ncnys ,Dn'Di!t£ oy oj^n 
■••nt;' lyp ny pN .noj< nyn t^n ,02^n:j'nyi: 
.nynyn:^ p^p ^r. lyz 
"pnon,, nyrn^ ^^i^ ,rnE d^^H' pncn p'x 
n pN : n^yo yooyn: pn .yonn; pn r\s 
o'l'-proyntt. ytJ'nNnyD^^ o'n^ jyn ,t:^^v 
D^j ^5^: lyn^x ^^2 -^n nnyr ,|{? ■^M D2^in 
"lyoss^P n .yny't^'nyD:^^< jyD{<^p p^p D-mx 
u ,j'ijyj' nnst? t3^j tor^n ^j^j jy:>n lyj^? 
DtJ'ny iy^pmt3:y iv iy2nny::j^ ^n |y2i?n 
lyn^x n o^n ,nn{?> 15 — 10 v^^^i"? n' px 
pn2X2 t^x tnyj lyr^i^^y; r^niiynxo ^n iy2{^n 
IV iy2y^ jytj'n^x ^)i-\ p2 yj^n yrn .pnx 
ty2^^2yj ^nnxn r^x ,t^'ny^tDD:^p iyD''2nxy2 
px ijj ^n D2^in D{>'n ,nn |ynyj:r nyn nxs 
-nm X t3{?n ny2^yii /pd:'^ nn o^o n:x>D'in 
^y^vyED .lyr^n, .x px nyj^{^E2{?: lyrn 
px iynj<;Tiy: t^^ypnicjy to^n v\''''^ rx ny2J^ 
px njx^J:y ,nynjy^ ytj'^DD'^xo^EXP \''^^ n 
,n^yBiyT}<;n .o /pDV,y:rtD:Mi .» -^nm xpnyox 
lyv, .ynyn:x px inj^n^xic'r ,p2^^ ,pn2j>'p 
ton'tsonpy t^^ -^n idjjxe o^^prDynto o'ns 
ny:nyn{^D I'x ,t3xnxt2y^{^nE ny:^'n'x nyn 
px lyn^x yonj^* }?n lyj^n ny .d^' ^{>*i ,pT 
-■•x ynys^n px lyn^x y2^^n ,iyn^x ynyonj? 
— DypXDOt^ns-iyn^x px iyn\s y:,nyL" ,\'^-'^ 
^D„ .lyn^x ^^^^j jyj^n \v^^)^ y^x ny2$>- 
jym lyn^x y^x — "nn n^D^o \'2 ^xni""' 
-y: nyo^x t3{<;n n^x nyonj? nyn .lyt^rn's 
nyn ^i^ix ■yi-\'^ .y^yj^Eyry: di; x finx DEJ<:n 
■^^n Dyn ny lys^yn "^mn ,D:"'v,y; tyD'n; 
-"'vy:i nyc^x ^^r\ n^x nys^n nyn px jynyr 
ti'ix mnn; nynj^ ,iyD^^v yDsy!^:^' nxE ony'i:) 
■lynyii t^onvSinyE lyp ny ysH'ii "^nn ,|yn"x 
lyp ny .lyn'X ^'2 jyoxl^P V'^y' "^mnxn |yp r~E 
Dt<;n vnE ,nex .p^j^e yvjx: n5?n ,iyn'N nyn 
-nj<: nyn c:''o y^t:xE^^n ^yE nny? 
nyn pE D:yDD>''» unyn ny ,iyn^x |y^ 
noip D{>'n ny2fc? ,iX*2n{<; nyn ,\^'\''>^ 
px P^'t^E yi-n^x Dj>*n nj>*ii nyn pE ZS(5 tasjipi^f xn 44 S! — vr,^^ ,ypn ,vc)) — ivnvi^ ...^yt3 

! D^iy ^ti' i:i3n — fyn'inyjans ^n a^jjn ny 
K iiD '11 ,ty^S£y: pnix t^'OD tyrn n-'t^^i n 
■y D}?n lyrix y:nTx jycij^iiyj. p^T^-i 1^2)"^ 
l\s iy:{^n D^e^n v?:^^'?^ ,Q^2^n — ! t3.^*ny;i 
^11 iJ^tsy; "ly t35<;n ^nc'y: x pN* ! 05»*^^2y:i ^n 
"! Q't^'J pyiTN,, : n^^^ x 

.'V^:«D„ pD nyi^'3 lynyr i'd 
! ims li'Tm — ]i'Bii ]yr2^itp 

,•-->*': cn'x. I'N 'jnj": oyiy 

,CN; in fflMN lU 'JTim ly T« 

'tt-'s ns*;! 17 cm oy^x on ps 
! t:sj?':5irJ! con ,]'^tr 

,N*i-D s ]'is pen '^xn "ly 

"nisn DN n;!ic ntr,, 

! 'isirtt'irj! ]i't T'x dkt 

,t^^:i<tt pn ps ns "^n tsji^^pyn taonoix 
px ynyi^s -in2 o^i •^n tooxs. jj^h^k n rx 
: ny t3.jj?^p tionois ; V-2V''? ^X2 
,"i*j;:i^Pi*: ni*'^ p'a c^xn t^'■^i•^:^<„ 
,)i*::'T »•'■!; Dn: ins 'tnt'd 
— ! iK^itjttrT 'j:c'3 ,in'« "ib'S "ti"': 
! •^!: -r^rn P'p ,::«^'3 ir^m P'P 
^n'si*; "INS ,>*2i*'^ nxs '^Nn'c 
"...':'"'"3 P'P /-iNii ";i*DN9 i'lp '^ti'i: 
-y: ps yny^^ nxs nyanyn yn:yDX3 n 
p,x .iy:y;yj t^^^x ^ytDyEtj^ t:ix ny Dj>*n ^n''^ 
tj'j y:y^^ p,5 '^xistj' yrn '-ly t3{?n onyny: 
"i^B'i:' -y^yp x px„ xpn m^ ,ryvx^x2 r^x ■^yn ,natj'j yc-'nyiPCDi^p nax ix n-D 
jyiyn to^D pn ixd nyt^ x ^m lyD 
.nn^x ini;^ jy^y^s:^ toyn v^vb^p n mi^ 
-i^Dt^' ,y5^'yQ yvixiiK' n mj Dtj'^\, 
n^ni Di^i jyii ",iypjixnp lyi ^^^lyo^a D!7y3 
•^D X |y:^n oy,, — ysTinj^s omx d3xc 
px ,^nx yD'm px ,tyny: Dytj^ya y^nxv.j^* 
'?^D r^p ^^x 2J<;n ,?yi^D ,^n nij ...^nx y^y; 
.1^10 X T^x inn X ...lyiyii. iids n^j^iiy; j:^: 
on^v Dy ...-^XT ytJ'''-icr^^D x pitj' r^x ::i^- 
-iiPV^'i po X Dysy ?^x oy .nyo^j^^a x 'V 
■•'•'T Di^i ! 3''Mi X "^i^i T^x ^'•'•n t« — tJ'Ot^XV, 
"...lysxr vnvn:^ i^i 'n*,^ ]v: 
,iv~i:'P n IV -qn njymD^ix px„ 

: iy D3X0 
2^0 ^n ,i^a in{<; tj^y^sc' ,-iyii''p ,t3iyn' 
fi'ix D'vpt^• \'''p a'2 D^n ...J3i:i D^ysti' ,i^d 
rix .nyDin n' ^^^iny D^xn ,ni:inn yan^^ 

— njiv 
t^yii p^ lytjix ../iTi n^ 3{? to D^y^sti' ■ 

...|y:J?n{^2 
-yj T^x mnt^' y:njy^^>xny^D n — px 

".pnio n^n ^is. iy-i{#ii 
px /'JT"! Di^tJ',, pa lyn^^n tynyr td 
■yp px„ p""?: p2 iyn^>3 ; lyiyin x >^3 xpn 
-^yn ,nyjtrti^p nvi pa lyn^'n ; "mot?' iy^ 
ny^D yti^nyns ps nojia nn D5:?t oj^in lyD 
iy t'x '\p^v "lyn ,"^y^^c5y3 lyjyit: px Dyjjyo 
□yi. i^x ^'•m ,iyDXD"^yri^nD{j' x nyn^;? 
lyi .mm; yoni: x DpyctJ' ^yo^nnt^ 
lyiiy;! t^x„ ,^yo^nt::i' oyn lyoiix t^x oi^)) 
iy2 D^yn n DJ^m ,^to n^^t^' x i^v^ xiom 
a^o ,y;yt^'J?^^y2' ,yr^^p d^jo ".d^j oy d:}^o 
"lyi injynB' yB^^j'^tsn ,y:yDJ?ny2 lyn^^x 
-:{^ Dj^n nxns vvi tx "iij ".fynx yjyp};?it^ 
,Dxn^j<:p ''''i]!^ ,iy D^^n ^yo^nDt^• d-j^i |};?t3ya 
iy:ypt::x t^-ij^rcty y4':xj n t'^x ,£D3xoy;i t3};?n 
."-;iy2 n t3:x2{i'y:D^ix t3i<:n jyo,, .lyat^^^yj 
,^yo^nDti' pn iy£y^ii>' w^5>*ryj t3{>'n '?^p y:^: 
^"n ^j^o ^"n fyny:y; D{<:n iy:^vD ^y^^^^, ii3 
."i-y2 yt^^'^y dj^t jyiiy: :^x ny px ,a'3iMT 
nyi p2 /':^nii^ "!^;5^3„ p2 nyn^^n lynyr iv^ 
j^^x ,m{<:3 y;:x^ yD''^ii„ x t^^o 2i nypona 
,3yt3iX3 px t:pny;:^nx on^x -^n tifc^n Y'B^ 45 ^•13 .'? .■• 287 -iy2Jii< PD -^itJ'Jix n2 ,niy':'!!: ps in cyn 
oyi p2 '^T ly^y^T nivami .q^^pv^'"'^' 
-y:^^s< nyn pa d^j .^^''p^^JvaK n ps^ ,m^i 
-y;D^ix nyDyE^J' ^n ly^yii d{;?t .ni^n ny: 
D'ps t2^yDt^•yJ ^n lynyii ^^^iiny^ -ly^'Q 

••^ri• n iN*ii ,mt2t^' iv'pvp lyn^yr lyi r^x 
pD p^'pi ynooyn di^i lyo^jy^ nyviyn v::y 
^yov nyons ,m:3ti' px tyjnj^n ,yny^^ -yi 
"sj^tj'r^x D^: typ lv:i^v^^ ,ny;ynDnyDt<'n nyi 
-^m,, nrniy: n^^n ^yirx D5?n ^^ni^ jys 
lya^^^yj t^x nyt^DJ^'o. ynyo^y n px /'n^^yi 
-y;i T^N yDD{?;y^^*n n ^^n^ ,y^yoti' {< int? 
pi^j? lyn^i^T t3^j -{?! toyii n„ pN ,iymfc?n:r 
ny:ynD nyt ^nyi nyo^is ; "lo^x oyn ta^o 

p'^8 tSfiiJ^'K' DJ^n ,'\V1j'P y^''3 yj^'T ID^O 

tDijn ,i^Dyp n-,2^m pn ^^^ii /'y-i3Kn„ x mi 
-^r^x "^^2 px yin ^yo^i^? ,n:'inn s t33^*i n 
-s^^*n n yi^na dij^t "^^2 Djnj^m ,n^joc y: 
^T„ ^^Mi ,rnn:is< toE};?^^' ys^y^ ,y3n:n 
5tjT ny n^;y ^yn oyi to^a iy::ny2 -qn dj^h 
l'ni?s ps ,^yDy£ v^'?p ^ ^''o tyoy:QM{< in\s 
-^^'?i vi< Dy TN ,t3snyj 2itJ'^ s n n^n ^i^'p^ 
nvi fiMX "D«s yDMiJ Di?i jynnyji^to^D ny3 
s„ : V'^^ V ^'i« ^'T myr^n n px .-n^' 
i-^n tDES!3yjDMix — Q^n V2V-\''i^- « ^m» ^''^ 
nyn ? lyn ^i^2 ? cj^ii -^j?! ! ^vcv'^ v^^'^P'o 
pn D^^Eo lyEiKi Dyn iy ? n:N*n D'n^:y ^yn 
"?-iy3{?n ^yo^n s: ^i?3 o^d -nya n 
t:3{?D y3n;nK,^i;n n ^yn^nE yrn rix 
nn^K QiJ?^ n„ .dmo oyi ^yn^n^, jy^jv nyi 

— 'T t2:j?T — 1550 s .nirn y^nE pv d^: 
"ly fx ,T{<:j n "'''3 Dtj'^j Dn"'S airriE lya tn 
n pB ny^p n ny t:n^v ; ti^fc?!'! n* mi ~\v:~\V 
n pE DMS ly u:mt ni^2 DJ?n ,dm"in lyr-'n 

— ^y->nE c;{^*T ,in{?^ jnyv i^ti' ! lynyns;? 
•1 1^ r^i? "i^^J i5?P PN* ,iS?o {< int? n t2VT 
yji^p N T^s ^y-^nB px ! ly^ip tat^'^i mnn 

— cn^x tDD'ip oy Dt?M" ! mioi^D n ,yjyi'x 
n:in s mi nn^N tnxM — pT ^s ^y — n tD:fc?r 
-^Mnyn pB -113 ! Nnt^M — -lyt^^Mi px p^n x 

".03"i^Ey3 T".: — pN D:yt3 8 cDir DtjiT 180 in^K px yj^nt: lya^Miif 

;iiN iniN U-N2 TjrC'' ,"T!2 P('",N pip,, 

.•^ri: lyp i",N iy^7NS 7m H'ct 
t:i3 ix: ,-im nn'x is 't t:rNa ,]':t:2 — 

,!:Dni ^n'^* si'in ssp pn ]r-^N~>:i ^m iy . 

L:c;y3 ll'S'ip I ]^::3 ,-u n uDoyc dnii — t 

! in tjrs I'K ,iir3 si'*.n pip — 

.IS pnis n'i'Nn int 

INi ,iy:im "n; 't rirxa ,in ei'a tk — 

Djrn 110 J!KT — 'T ttrxo — iii :;nt — 
-I'll- in:;3' X oyzv i'3 iiK ...T": t:y: I'x ,noit^ 

?'7ya 
n px ,pis "in'K ij? tsDm — ! n' — 

?c:;!NTp nn '^xn -i^mi — 
! nr^o K ,n t:D': nr^o n I int nirt -'« — ? -'N ci^n m ,;n*t ... — - 

! j*;'iT^ — 

— .ly'bs'^ y:i'':p n 't •L:n'i'iyE — ! i*? — 

.tto r*^^ 1^*- in'N '^r'-nysp Dy 

! p'5 

i':in'^ ,i'Tip i*;'nB ,ii*3y'7 i::'na',ij — 

? ntx taiJ! in a- ...pxrr 
...T,: ,T^P'^:! n t:"i>'r^:y ! x' — 
! d:"I3 nni ,D:''a ijrriy'? ? iii oxn — 
.It 'jiH'Ob'titt' ...liK ...H'Dii ,-iyn mj — 

? Dxn px 
''xa X lyS-ii'S ,Di'7Ci en ,t:yn cy tx px — 
n ticyn ...;y:i*mys :>»>jm H*t. tx tx ...nc;ia 
...lyntr "irsx ...ib'Bk 
.rnx ii*;iix n px "in'x ijr»ip lyinyis: 
! Di^ti'i en ! Di'?tri en — 
r,x n:yn ;nn'x ps Exp nn onx •■lO'n "i^r 

.i"2'^ y:>*Ex ix: n is is '^^xd 288 i22ripii- «^- 46 


112 nyviyn n [yn ,Diro nyi [^n [us 
pN lycN-nv -^n jyo^' p^j^& is^s, fy::r nyn 
,y~iy"TO{s*'D pN DJ^-^N "^'T jyo-'^ti' jyE"-^ yiy^n 

ny^n IV ,m£D vr^i ,V2''^ vi:i^:2Vi ii„ 
I}?; ^j>"ir^'ip — D^2 pN i:vn ny^n iv ,2i^p ly^jTiyr^ny ys^^JOD^^t^j-ntrT /pDnytrtD:^!! Dmsa pa .ip:ipnj?r2:?2 yzi^'j:!' — NDi:ipn in'^d iyt:'o ;i:T^^Nmyc:iN n j.su « ML) .DCstc-ryDM"! nyi pN "D^-'isn-^j?,, pn -^n 
r^K 1N11 ,y^i*^pnnss-Djjit3^^^ pN d^j lyn^ 

— ,r^Viy'jn ps njyny^v:N inyroM^? no 
yr^j^oN ^yp^totj* STS DEynDi tyn ,iivp2 
s; Dr^n ,y^vxD:yD yjy^^j^LjnyE ntx .dv': 
piMK ,Dn^K piMN n2vo ^ tn{<; ,-inp i< pj< m^'s 

.pn^y-n^2 DyJyn{<;t^ny£ x 
jycyj T'lx lyn t:!2yit2 jnjyiyDy^n ps 
-yv.t^jy ^5?':n' ^^^n lynj^n yD^yn ,\V'Z':vr2 ps 
y3:?yv. ; D:yiy;:{? "lyij^ ,t3:y"iy:2MN nyi 
yD^yv, ; Dsi^sy; -\v~^ ,t3C'jy2yj toj^n nn^K 
-y:[:MvS* lyijf; ,nD'iTy: nyiyMD^y dj^h nn^x 
-^^jD"'^^; •^^''N 1N2 ^n lyj^M t::^M .lyiy^o 
iy:n^ny: t^ ?imn t3vyTy:2MJiv ,iyDnyn yrto 
jyry^ ^n pit nvnii? yjy^^^a ,yDMD p2 ,d^'?2 
...1KM nyv. ,j<Mi — "^112 ,pyo^ ,D^^n : y] 
cy^VNDjyD ,iy»yj yt^^x ytyn p2 px 
lynyDyi; x ,n:{?Ty: xmi ,t3^^{^M jy:?p^mx px 
-'jyn D^j ^^{>*i lyry^ nyi rx toDxoyj t2:x^xn 
"ly^fc? "i^x . .p^^^is: iy xm ly^j^n nxjn iy: 
Tin ,^n 1X2 jyvi:yn iv ^n tyiyn2iv p2 
■y:-iy2 oycD iyw'n2iv2{^ px iyny^'iv2nx ^n 
dyn 1X2 .t3^^njy::x:ny2 nyi px jynxT yjyD 
-^xny2 px ix^DDnjix nrx ^n lyn^^^n nyry^ 

— ! lyoj?: ly:^^^^ t^n p:xi x — xmi jyn 
x'l lyo^xnyn jix nx2D3n:ix lyn''^^; Dy 
-^'i) n t:!^^^2y: tjix "1x2 |y2{<:n dj^m "iyij"'2 
■y::x;"iy2 jyjyii lyn'n^i' p' 
iy:)x: yjyTynyj ,[yt3^^v yj 
i;?T r>x [yti'jyo y:^^j^f3{< fix 
yjij r^x DyD^yn ,D{^'ntoy 
iV2i$ ,p>^x ly^^nc' Dii* 
d:x^xd lynyoynj x ^u 

.t^xnyj nxjn ^mx nyry^ nyi p2iyn tD^j^n 
^yn^£XP ryiy 1x2 lyo ov^r ,^^^d^ ,a^ 
■'^v ,iy^xm:i'r yD^x n px tsnyDy^n jyo fix 
-V2 ^n px lyt^^x'n y^^yn ,-iyD^n px fy::iD 
^n px DJ^M ,"iyj^^2 yjypnt^,, v:v' m^i: 
ny^' X ryT{^^2ivj^nx dj^t -qn jyo t^n^^^p 
^:x^ ,ym: ,yDMD xn tx hd ,DD^^;iD:yny^ 
D{^T p2 '?^i$: £3>>n:y;:xny£ yjynj^-nyr^^^Dtj' 
P'.'; ly^^ip X fyjynp ^.-^^^r jy^y^ \VDnv2 y^^j 

.p.tJ'^ X 

,"moL^'„ yto^x y:M{<;i r ; nyoy^^ px 
-'?V)^ ,'i'V\>':D-\i< |X 5^1 y^^^ii y^x lyo D2yit3 
tDj'^^n T^x [IX t^'y^: x DDXoyj ^{^ox tos^n ny^ 
nfcfT ; t]i2 iy£o;nvS2yj x xmi [yDyny2 nrx 
^yp^t^:^' yjyDpxiny2-^{>'o-D^» jjx^ x [yto 
to^yii X t3nnny;2MX tD{<:n yn^yiT ,dv'<'<: 
-n:y Di^n — ny^^: '?VP^12^ xn — x^t nyK'n 
,iynfc?iiy: [yn:i2iy r^x lyij^ ,t5i^Dxs iy-yn 
i^'.x ,[yn:i2"iy "ix dt^dxb ^x \v))v: r^x lyij^ 
■y; T^x 02XTpD:ijn^^23^>x D'lj^topxnyi cy-i 
;yo VD^VV: ,D^v2'^pTii lyn f^^^^ iv [ycir 47 IV::np^N"iy yti'''tDD"'^«:-ni:*T 289 -n„ xn D^n ^n na^jDsyij'y^ 1878 r^y^ i^n* 

— TD w^yii ,"ytj't3J^*^^^ti'L3ix y^i?:y>Dyo 
Dyn 112 ^^:t^•^■ nyi lyDJix to^^^ y;:r -iy^2 

— t^Tfc^E lynjyD lyD^v,:^ inyr pitj* lyi^^^ 

.x:t;{>'p px |y-t:n; t^^i^Tiy: \V2i$r> 
■icy; lyi ?iy:yp^''^ •^^n ^{?t dj^'ii ni< 
inyo ^y^2 tDDxtjnyE -i^a D^^n ^yp^Dix '"iy:yj 
K''Ti ,^n D"'o D^-'njy-iynsiv .n .i ,iyr:nyQ 
."^>^:yD 1SQ jyo^sny; p^^^n u^^'i^ ^^n* 
-i« "yti'^t2psn2„ yrtJ^T n ,n»x t^n cy 
lyryiiy: ,inyr n^s3 toyn. jyo s^m ,vh to^u 
,nn^K Dnx :.njyD3t<;-iD ,T^< ^''^^'^iP^yo '^^^ 
ny t:2i? lyins^^ ynyaystj' pN ^n ^^j< ::j;?n 1 
^' ^^Bi^'^^PH 


^^H 
L •••^■.:»*»T O 


■ 
^1 -39 ^^^H^Anr ya^^^^^^H 


K 


>^ 


^P" '^' '^^^A^^^l^^l 


1 


■» Jw 
" 
^r^'^^H^^H 


M 
HHli^^H "IV njyD D'iypDm2X2 lo^r-n^^n ij;? n-iy:^s 
toil D>'''ii nyj^^P ,Dnix rs "lya^yii ,inn t^n 
-j^ni? T^N pN vin D':yt3XD d'jie /ux n^ii 
-:^'?2 o^n -in3io-ynx:D^; >? pN ryD5>npy: 
.'^y^2y:p yjy^xuy^ v:'^vp 
— ?no3n yviKi pn i^n :^ito d^*iy„ 
•:i^s< 2{?n Di?-ii — D'njytDy: la^r D'>n 't toj^n 
n3^o-Np2J s nxs n^o {>n t^k di^ii ? peiyt 
-N^ nynt? ,iypi3S^ |y:}?^L"y: n.}>*n pnoye i!^- 
t2;:y-i:ny£ nj? ? jypnoyE ]V)^Vi "i3i: cj^n pij -stn^DDyi y'^t^•3 ps t^'^2 ps "^y^r^yn ,cvp 
."^'^VQ^: ,Njn^j^:yviyn f^x ...j^k ! ...|y: 
^n ,p>^{< c{;^T D^j iy2J^ {32yio jya 
.|yt3p82 yjyny^2i?B yto^s xn px :n:y^^jji 
t33n lyn ys^yn jysxr tyo Dr2y: T>ni:yt3^^v 
DJi^n tyn nono ,n^: ^n d3it jya px ,d^: nt?: 
-■•n 'n 1X11 -n: :3^: lyoynys jJi?^ ,::^^ p^L^' 
T^s oy jyTi li^j \V2^r] ^n tx py-i:5^T ,iy: 

.D-'L^r'Dpy 

Dyn px iyji2y: ^^x 2i^r] i2ix oyi si'-n 
|yD-8 nvn jy:y^t5'ny) 21 'i: ps 19 'i: "^ipn,, 
■JIN ^yp^mx iX (1878 ,viv^ [yt3-19 nyi px 
^irs jyny; i^x nys^yvi ,"rrp„ Iynynt^nyD 
iy Tx ,iyp:xny: v:"""^ P2 D^nx iy'::{;?p^^{?2 
-'N ix nyrjyn n^: lyiiy: to "1x2 nv'x t^x 
•^ p2 Dy-v: nyD^v,y; x x^ii :r,K'xny2 
::^'? D^j {?T "^n^; 2J?n "q^x lyn^yii ,ij?djxp 
-jyDiT (,1873 p2 "^nrn„ nyn px) iy:i2y; 
ty::v nyi jxcnypTS ity^^x ti2 Dj^Vitoy ;n 
-{^iiy: Dn^oDynix nyt^yEti* t^x iv^^v^^ ,ixn 
iyoi;y;:^^x px \:ipv^:2:v hi^T] lyo nyj'z lyn 
X lyr.y: t^x waii^-^ : tyoi:y::'^x ,x' — 
xn — lyu^n yi^n p2 pn-^:73 t2^»3 fiEoxp 
px "x''^t?Ti X'x:n{>*"ixJ„ xn p2 ^nypm 
-i}>*t2e'y; ~iyDy2L" n^>v yviip x i^x iV2'?v\') 
-nypiv W'^VV: .^'2'D v^p m) nyn fi>ix jyn 
"y:i X iy35?n ^j^j DD^^^^y''2 -^^x ^yii jyjxc 
jyoipp^-nv ^yn "^^x lyi-; jy-yi iv n^'r\:viv'? 

T^x i{>*t2:xp nyD:5>*oiyn iyi ! rnin^'no 
T.i: ! -lyn -^^x ^i^ ,21 x ixirr^ny taj'^n 
! Q^'crn nx n^^noi DTiy njtj'c 1878 nys p2 ^yp^t^nx "iy:yr,2yj lyi 
-yii i-iy:!Dr:yp p2 r:y"T:J?£Dy~n}^P x r^x 
■jyc3x 13"'] ,i: ? D{>*i"i iy;yi^ ,t:2y-iL} ....|y: 
-t:2xr:yDn":„ Df'X t3nt:"::i{<:2 p^o si'"ix :n 
xn ti^ix jn:yDDX t3^: ; dd^^x^vj^'D "^V2''? 
-^nc* ,-iy:y^E ,jyj:i:>D2yt:'y2 y^^: y^y^2 
■q^x 2{>*n ,e'>2nx y^-y^^'^vpxnyi px jy^nyn 
p2 iyv:x; px ^^r,v: u"': "^fc?: t^:'""' cy "'"ii 
„yB'^t:pxn2„ ■^y:v,J^*p y:y' t2^ypi»*L"y;::j>* ^n 
Dy:''''X px t3:i>''2-iyT ::j>'n "^^x yD^yii ,t3'''3ix 
.|y^t:^Exp yt:3Diy xn p2 290 QSiipis «n 48 xn Dins ^yj : VDyis y^^j/:j?^^vis'D:yD 

.Dy:yna 
IiD ntoiyii "^yt^'^t3p{<-lB" nyn mv^pn - 
?^j?T — r^t< D^^pj^DyntD "yt^^DpxiE,, ii^v 
-^'^ m^V'^ ^'2 — ! v: n^j ^{<i: p'p iv nno 
-■•ay: iv DnyiEya \:!^n n^o nynj;? .•'"'{^■''^{^ 
li^to IV ^'})i^)) N ns T>niy3 lyDpnnyj. x \v: 

ny r^s ;n:yjy^3{? to^j ,nv^t< Int^• ,"^^^^: 
oy DD^^n pK^^ -iyt:ix fiMi< dj^it ,^N'i:in nx^n 
DJ?n n^D ; y^vi^{?r,yi y^N^vj>-D kh -^^i vz 
DiDTJ^mnDjy p^t: T{< iy:^2yj iv tanyicy; 
tsj^n ]!V-'i< yn:yT^^^ny-D^yn yDm:i xn ns!2 
v:v' "i^^E n^n y;jr p^n \vd^'?^iv^ d^j 
yi'^o -1JJ2 lyrn v:^'?^^^ ,{?:iij?p px ^y^yciy 
-oyn y;:r ly-rp yoyij? pc lyij^iiy: jy^^N 
-iLj'T p2 ,Dyp^^iK.'T — iv^QVz yj:r ps ,iy^ 
-j^s i< -\): vi(, i?jn.J?p ,nox .n'22: — nv?''? 
xn p2 yD-is;p^:s!^ nyom: lyi n^ix y^yt^ 
nj lyrn oyp^^i^^i y:jr xn pN* n^yii yvj{<: 
nyD^^oDyiya px iyt3yDDi?iya lyr^^p {< 
y^ytors Dyn nyni? ,j?mifc?P ps i'?^2i^ ^'^no 
nys ,"^^>5 D^^n ,^^k. lyp v^v^'^n n y i px 
pa lyrn nyiJV yoyns^ yiyn .^^^s ^yt:t^• 
-'e^^iiv m^'p'n myijin inyvajia y^^j? sn 
-^yn ,mt:'aj y:y^ ,to^yii lyn I^n D^xnn yro 
Dypc'i^ay: ly^nx yr^» nxa ^n iy3J?n yD 
jy^N^VJ^D n':^x ,s,dit n'rs Dynstt^'T x^ii 
T^'i'ijyo"'^^ — lya^nyjo^nx ]V2^r\ pN* aou 
p^o pa ran s ,iy3^'ii< y^''^'^ ps ly-io j? — 
,yr^^P i^^o pa Pi^^n y^yp^otj' t? i« .w'H'i^^ 
.i:^r] y^^ia inyt d^j nyn^^^ ,y3ji!Ti:i' 
-yn Ji; lynjs' — m\ d^)\ -wi^'i^ ,{?t^^ 
~iypiyv,i:si;n i? ,ytrnK'^^^c'nii< y^i?jy^Dy» 

-y; INI pic* ^^J^ pn ^yp^^ns; p^o px 
tyas!J2 iV DjjtTp-iyoa-'iN jii:y;i rnaniJi^a jyn 
nxa narifi vp ^': "^^2 r^s d^i rx ,n^iy oyn 
Dy D:n ,ynyrjiN lyo^^npjsnp y^{!:,^y}?D y^i< 
"^D t? lyti^mya iv y'?iv^ pi^^ t^J•'^^ i^^ax r^x 
^M iy;y:i lyaisi d^j ^{?r lyn tn na ,nnv 
-yn^K'y; "^ns 2^n — "v^Vi^n,, — .mpnv v^p 
".I^xnyo xm nyoya r^K„ — jya -yjj^n« ,nyt:^y ij? DJ^i^ay: nyaj? TDD^>i?n 
nyi to^D iDD^^jjTi ,ij{<n pi« mj^-'^n x \vd): 
pK r n 5<t Dyay ■^i^i — pn n ooixiiy: o^^i' 

"! ! iT'in i? 
nyoDayn nyi ,'q^^n^D{<j ,t^x Di^~ 
-:i^i:^vr]\:i "yi-'^opxna,, ,"ya^^:i^j„ pa ijsn: 
j^Jiij^p i^x ::ianyj-iyt2JiK lyrjix lyaj^ ,tD^^p 
.lyrumya iv d^j lynyj "^mx tn 
ns'^ipn p^c ps lyiy^ a:vp "in^i< s'^i 
^m Din{<!OD nyrjis px lynyj lyj^n ^yp^t: 
: lyapjiE y^s;Djyajs*-:ia 
n'jia nyiy^^:£3^D xn tn ,Djyt3Diy 
-y:^'DL"aj>'„ "p"'N"iya"D:i:'n:?^n-"iypnymji<;n„ 
— ">D^^oyi {s"'jy'j^-itDDJjnsDsi s^^i t^ntoD 
lyT KMT inyo d^: lyj'^x ly^n^?:; y^^j? ly^^^r 
.lyaj^n oyp^a^^p 5 lyny-ijjs* 
"ly w'pvii Dj^ii -lyij^p Kn tn ,DjyQ''M'ii' 
pn iy:yp ly^^jjr ^ik' nytJix i^n pyn iy;^iv 
.ytj'n^is* x^ii Di:i nrx ya^^oonp 
^sjy^ pn ??{?T poy lyi ri< ,DjytDtDm 
"jjirDyDK'ya,, x ly^ynp jy^:?{^T vd rx ps 
nyij^ ,-i}?t3{s'Jiyai3 n'na Dinj^itoD -lyrnx nt^a 
jmaiyDys pa nn^x Tin 
pa D^>pB'^t3pN1Q NH r^K Qnv\ in^N Km 
-soj{N'a ^^^oy^v lyny: :jionyjiyDJiN lyi 
.inyn ^{;?j -^n dtj^^ "dvi„ y^n^j .tj^ij^o 
DiDT^t2s:~iji!£yD jytj'n^N Dyi pa jjiajji^^'af^ 
pN ps Njnj^^p pN (Dior^-ptj'^ma^-Dy nyi) 
piti' T^N' ,oj^^n pa to'j ,1876 pa i$:))^? lyi 
nyn .nsap:yi ^{?i Y^i< "iya'5? ,yjt3y»SiT nnyo 
-ynr^n,, k iy.iynp iv ...lyaj? npjia lyem 
{fi -q^K ^{;?T DJi^'n ..jjny^jyi nyi pa "y^jytv 
-^jjnyj t:in nj^ii jsnsp .m ? W'^^n ']v::v'? 
D:i{?Tyjiv i^'^s; T'd ldj^m jnyaj^'-a .m pK lya 
,ny D{^n r^^ iJiioxj-iynij p^n pipyis'iVD^ix 
,-i{;?.Dp}?Tn^^^ D'ljjtDjj'jiyaiJ tyrrj^T ny- 
^uk) nj'na-Qyna pN "lymistmya-iy^yy:,, 
PIMP "^^K t^Mi : tDJj^ry: inyayuiK lyo dj^h 
Dy iya{>' ,iyp-iMiDnx \v? (v^ finpnya ^ris* 
— tDitD^oD nyi m ,j?D^j ^ya^mv vp t\s 
-Da^'j y^^j^ayay^^ -lya?^ .vw))^ yjyj.''K p^a 
lis* pN iKirryny nrn ny Djy^ — ! t^^ianj? 
T^^-inNii tMt^' jji?^ ,nmyDya ps ivais 
-^ni pa ta^^iaiv ny-{? ,T''d pa [yoyaiv -^^^ 
pa Dy;y"ia t^n pN D^ynya lyn^? ,tj'tD};?: 49 .]VJ:nv:''«iv ytyiDD^^b'JTiti'T 291 -yj p'D Dpmyjn^f "D^oDn-nsDx,, toayn lytD 
rs Dy lyD^yii nnx "?^Dy ^jk ^d^, t^nn 
,^yt3^28P lyosrs nyn px lyiJjiw oiyiy^ 
-yii ynj?t2:'SQ xn |yDn$?i m''ij''iy i^n 
nn^K D{?ii ,nDJ-iQ ps ^x^o Dyi Kcijnpn. lyj 
pi< iy3yjy:ny3^j< lyiiyj pitj' t^k to^j^nj^x 
1895 ^nsx ps (ynyo yt2^i<) "ddjipi^',, ^yn 
-T^^N'*vi?D -iyn„ ^yp^ms lyoj^^myi p^a i^k 
/'ti'ip-ptJ'^ pN DID 

t;5j.t$?^^2 nyjyjicD nyi ton^ntj' Dyn nn 
pK y-PD{<!D s nyni; lypn^yrcyn px O^r) 
lyv DDnny: d^^i^ii "^^^ V'^^v^'i jyoiNnrDrs 
--yi "lyDx&iys nyi ly^^y: t^'^^ii lynyusj^ 
^jyniitj'yn "iv ivnyn "^^s pn nrj? ^^''"n ,P2 
DJ^^j px nynyQ i? id^d n^n dtj?^ {?t px 
-yjj^^t«-j3S^ s iynyjny2^x t^x oy xn^ "^^^n 

: vs^T Dy:ytD^fcsn 

-yinyn p^d lyjyii lynynti'y: -^^n d^^j^i^ 
ny:y^ pa tD^-iprDyno yti'^oD^^J^mtyr v^'i^ 
•^jjar^^ Ti< t2^^{?i^ i^n .ti'^xyinyn px D^^^: 
,tDi; ^>i?& t:^8n ^^x d}?ti r^s lynyntj^ynyn^x 
yD^yv. Dnx ,]V^^^ «n iy:yii njyp^iit^'iys 
■n --yj^jyii t^k nyty^ d'jiq D:ya^^20J?p nyi 
ti^K .tj'^Kyinyn d^j ny^j? n^ntj* "i^x .'iv^ 
i«i^ ,Dn{? i« 1^ DIP ■^^^' ly^^ !">« ^^"^'^ =''^^ 
ItjLjyj Dijti' 8 r^ lyjD^jj^i {?T T« ,^n^Q ^\s 
D^y nyi iv^^ lyDjyaonjj^ss y^nys^^n 
,yt3t<i:^v ynjys^^n t? inyDti'nya -ii: t2^{?i^ 
^3^ ^n D^^{<:ii y^^ynt^• ypT^^^n sn lyii^ nyifc? 
— ti^y-i^K n^^x lyvytnyi^Xi lyti?^ mnsn 
xn .n^n «n ny^i d^^^'B ypi<t3 mts psn 
^^is-2 i^Tfes p« 103^^^:^ DJ^Ti ,nnn3 y^^ir^x 
nyi TK ,D^^y nyn pn is ynio t^k ,ny3^N 
T^K 5^1 -lyns ,t2iJ \vwi r^K it^nys lyi px 
"pu^^ DiyiT ly^ntitn i'd^k : mv iyiJi<Jst 
^n^K tDD^^^n D^iy pn nyit^; 3^23^^^ ypi^t^ 
-Doyn pc pi< .nyonnyn i? ps nixr^ya is- 
•q^x DnisV. p^K D^J I2i« n\iy:i i^n* nyr pyn 
p^^5< "qn pi< lyonn lyjyo iynynj{<Jt? ^{?t 
ysnn N ? psiyi nti'V lyn t>x isii .id^j 
ti^o jyioj^n ps v'?Vi^V2 nyjn: s dv^ niv?^ 
t'Dt^j — D3yn5?2 p2 D^nnK' nyDD^^^ w^^^: ^ 
« n«2 :iijyn -lyomi n D^iiy: T^t< — o^d 
« ,{?iii!!n3 i? ,yyns^jn «; nyas ,iyL"jyr3 "yt5''L3p{<n2„ xn "^n DJ^n lyrt^^yjD^i^ 
tD^D ,v\^ D^^ii lyty^ nyt t<m ,t:^''p;!^£:ynD 
400 xn ,iyiy^^JD>D 330 xn .DK^^^ni^j 
xn ,y^jyti'yn?x"i xn ,m:pn kh ,'?V2m 
T'N r^s; — ni^n lyon ny; px -lyDy^-L^toai^ 
yo^s t<n ism ,pnss* ,vm ; nj^ii i'd^d pynj? 
-^{#11 xn -^nn lynyr iy:y^2 ly^iiiiijnisPD 
"Dnnya ,my2 yo^yj^^2y: ,yD'MT fi^ix ,Djyp 
-^8V. -iyj^2^^t< nyi iv :n:yD^n n^no yta 

Nn lytj'niv px nyo^ny: iv {^t "^n dpip 
,my2 yo^ni y5;^{?ot^' sn tinx ,iyt:^n yt^MO 
,yt^'''t3pN"l2 vt'?v:iV v:r]v^ tyr2y: nn^s oyn 
tyny^ p^n tya^n yD^yn ,Iyan}^*2yn y^x^i^j^D 
p^o N^ii lynny: tynyoyn; ^y^2 s Doscy: 

.Di^n ny:jr 
^' ^ ^ 

T^N "n^oDn-n2D^<„ lyau nyDiy'2 ny- 
nni?^ Dyi p2 jyo ynony n ps tycipy^D^nx 

.1878 
lyn i5J'2i< D{>n t^n ivta^npn y^y^2 px 
-«n yD^yii ,iyt:2yn DDi? sn p2 nyt^Dj^Ds^n 
.\V2V'i^~\V \v^2i<i PN ly: 
y^>j Dj^i p2 "in Dr^^iiyn ^pDv,y:j'yiyti' 
.n .1 ,ytj''iinn-nyn}>* nynj? ,yr^'j"ip {< d^o 
j< D^j'-im^s T^N v:i'?V)'\ ,^ny3^n:i' yrj^^iii: 
.iy2^T{<;^^2 ytj'n'N vd'^^^v^ n^i^ yi^DSD 
^yp^t^iK pn n}<;2 Dvyr t^•D^'nJ?^3s^ 
"•uii? Nn) "nn3n-nivis*3 n^^yiBn n^stj',, 
0yDi!!{<t2t^• yD:^j'ix-iy2 xn pN y:N-i2-iyt3 
-n{<'iny n^: in^x to^^j^ii n:yryi' nn^s* px 
nyi v^t? iJ^J oyr, "lycyB^' nn^j^ 29 tn ,t:yD 
■iyr^»':^\s lyi pv I{^'DJ:'t^'i?n pN* Dyiaij^p 
,njno ycm: yonn'^^irv s p2 D^ycs'^iiits 
-•iv D^: pN* lyoD'^N^ik^'D p2 ^n2 r^N nya^yn 
ys^^jnyi'y; i^^en d^o t:2i>*Dt;'y:jj? pisiDy' 
.o^^pD^^nny yjT^itrj'nn 
"^^^ijy t:i?:;ip nynu lyj^i^yTDyi px 
Di^3jy^^'^"3^^-nt^'o lyTyf" nh ns2 D'-nx 
T^N* IV .y^^^i y:yT^^:;'y3 x mv^ pn n;n 
ny-i.'yc nj>n2 jyt^^N D:yn^'3-ynyr:iN t^2D!3 
^ynn2 tyDJ>*r, yD'^oy u^o t^n nyD^yii ,ti"i{?? 
pN lynn^^DL'-y: (1877 iv^r^v^M^: fyD29 Dyn) 

.{^Jii^P 
-11VV Die V'P DV^N r^N Dy N^i: ^itn px 
uyii tyr, ps* "n^xn,, lyn rx ,fc?D^* iny*: ^y2 292 IDBJJIplX ^-iT 50 -j^N DDJ/Tl' PK HDJnS. ny^iT fins lyDSSD^K 

biv nixi "ly D5^n. lyrvp^K lyny^ ly^^nto 

^^N nj^n — ?t3Djyn^yD pn ^i?j — 
IS lyoni "q^K ^yn smt iin — DjyiDyjiyn^N 

?D3y^tj' "iyn{? du t^n tj'jyn lyn 
tsijn — D^j -ij^j poy pn t^n dj^i — 
-lyni? yaii yiy^n "ii<;2 — ,t3"iyst3jyy: "ly 
•ly'Dst^'n ^n p'^^8 -^^K ^yn D^i^'yo v\2:iV'?'^ 
,pi^iK D^s iit< [ysi? lyriK ym m: tD^s;n n 
ny iNiii ,t3Mnn p^p lyoy ta^: ^^i?T nyr^p rt? 
nsjn niK ^^Mi ,i{;?t:yj toc'^j nj^j oyn pN oj^n 
pa D^^Ttj^ Dyn px : ly'mx t^jj^ryj D:^>n ^>x 

.nma pn jyoy idd^^j^t d-'JS pn 
-yi ,t5:yiEy: lyo^^ii ^^n njjn ,ny2}^ — 
pN v'?'?^ Dmn D^D tD^: "^fc^i D2y^ K^jyo 
iyto^'3i{?y3 ly^yn 'iViyp-:vii'2Vr:i v'?^ n^x 
,"iyT'^p lynyj ^n in& oyn ya'T-nyn ,-ny n 
toyii nyiT px ^n ino nyt'^n tyns tayii nyii 
?yD>jDnnyn y-iynjs yny^n D^n tyrij^riys ^^t 
si^iN iy Dj^n — ! mi?j n .^^^dk' — 
tyn in "^"'K 3fc?n — ,l5?t3y: 'ntj'y: {< n^o 
t':yo nyn ^^j^r my lyn 'n nij tn ,t2i}^ryj 
I^jiD toyii ny dj^ii ijjd ny tj?^ ? tyto^^niK 
.D''''3"iN pn Tin lyny^ n)'i ^:viivz ~iy ^3S 
2nj"iyt3tD^v ,^"'x 2{^n — ,nTX a-'is — 
-yj D^iy ^K' ijni nyi lyny^^j y^^s px 
yii-iz D'jytj'jyo nyn t^k "ixii id — tJjyiD 

DDDy^tj' "lyij?. DD13 jj^tD iv nnnn sn t:t^n ny 
3^iK ,iy^nyii' px lyn^'i^p ^ns ny jyp xm px 
■^'j nrs D^t: Fi'^ix fiyjjimys dh^k tj?^ "^^k 
? iyt3>^mj< IX fT'tx tsiyn. iy ni 
-Djyyj 1^0 t3fcf: dj^h ,nDX t"'N dj^t — 
nya "t-t itDDjyp tais nyn pN lyns ,D-iy2 
DJjii 10 : njstiti'nya Dyjyr^K v^i pins jytj^^ 

.tocnytat^'iyQ n 
^'N pa j:ijy-isnN ys^^pyntj' » px„ 
-■•nx t3>'prj"^p b* : lyaj^Jiy^jyiiK dh^k. pD 
tyiD ^yocn pK n^ss^o yiynjs y^^x ! ^yo 

t5:t?no ^Dtj' p'» KMT i:n^ ly^nj^n^ ^^j^t -^^s 
"IS T'x ny ,nT'n3-t3 {< fi^ t^•3yo nyn ! i^o 
nip {^n px jyiiy!isn5 iv nyni? jy^^j^D ix 
y]^n J1X tanin i^n tsDjynp n : iift tix t^k ^ni< tony: lyny^ p^n ^yD^^DtJ' -iyjniiy':n 

KM1 Djr^p Dj^n ,yn^to8D sn nns m: 

-ny3^N n^a ^n tarjiJ^ nyjitj'D y^y^ px nn^fv 

lyp tj'yn^N pN d^j ,tj'>Kyi3yn i^k. d^j tyny: 

Dyn D^D nti'yD i<n lyvyTiyi^s dd'^^ 'i^« 

yr^yjjjSB' i? T^i« t3t? .KDunpn ^n^d 

.o'-j TO D^ysyi yD^{<; xn ; jjivytnyn^K 
* * * 

lyrniya i^o iv in dj^h dd8J"''^3 tsj^n 
fi^ix t:5»*yTyj' t^k dj^ii "qx^n nyn) KDUipn 
p^o p£ injynn^BDms ^^d ,pn (hdjis 
,t2Ji?Tyj TO IX ny tajjn ,d8j i^n ,iyD^x 
: rns-HB'yD injynyn 
Dj^n in 3j^n ^^s ,-i^o tD^o dip ! '?^V2\i^„ 

".|yjt?T IS 
-IV N* ,D:yi2yjny3^N ^^n 2^n ?n^&„ 

.nyonyt^^x 
-y; -ly toj^n "!d^ij< nyn ; in ,x\, 
^iTK "ly Di^n ,jn'jynyi lytD'^i pN ,i3nystDjy 

: oji^ry; 
lyD^xnyn D^sn "^^n m piti' iyinN\, 
T^3 3J?n pK v:v lyj^Dsni. i? t^onn p^o pK 
"^^2 lyxn^'n p^o ■^j^: p?:a i< lyjisyj t:^j t:j''\i 
lyjyp V2V iy:n{^n oyi ^^j^r "^^k jys^yn "Tin 
,DV^N •lytj'jyo xn lya'nix lysso t3j{<pyn 
-1^0 :^}#D n PN "in ix ^n -^^n njyii /;r 

.D'^n I^N DiJII pN "in liJT I^N Dt^n 113 PN 

,p^sjD Vi pa pns py>iN sn px ^yjK' Pin 
".pti'^ pn lynyDK'yD djjii 'n 
I'N 3J#n — ? 1^0 tyny: pniNii "lyax— 
tosN^py: tDi^n nsn p^D px K)jyiDy3 nn^x 
.'1^''^;ix n^ns. inq^ pN pyntj' nsa 
"1^0 ly^yii pnN ly^yn ^yii ^^k inii.„ 
tD^o Dnysjoyyj NDi:npn tij^n — "jnyj 
-jipyD yrj^^N jyjjsjnya lyrn oy .r^j^t:^ 
-ay^ yj^n Djyayyj lynyni \^i otjn ny .\vi 
: Diijry: nrs Di^n px lyx 
px D^yn n lyab'tJ'yn ajjn tijjj iyii„ 
Dix tsyii mvr> nyn- tn jnyryjonx ^n tai^n 
"Dnnx DH^N iy t2{?n jynta d>: ri^^x py^ 
PN Dn^N :njyDyjnj? ,ny-iJ D'jia lynntsyj 
D^x "ny xn nynj^ponrp px lynrp y:'n 
-yn iD{?; ixt djjh n^o .DinDjyr^x "ly^n 
.njvn jynyj' ^n ^i?r "^^x tx ly^na 
2ijn — ? xiniy p^d t^'t tsyn dj?ii — 

.ojynay: D^iy '?^ i:i3*i oyn i^x 51 .|V^:nj;:''«ny j;tr'»DD''7Sj-ntrr 293 "lyr \V2Vi ^n i^K ^yn x^^.i -ii/3j>' ,v\, 

t3i?i"i Dy IIS — ,toiy2r):yyj ly t2{?n ,-i>t2 fi^is 
Ts jyoMi DDsnsi n .pn dij lyi^u tjix 
•q^^tJDynys "^sd ^^n d{?ti n^^v vi^^n'puvi pN* 
IV •^"'"is lya^jyo N*n "^^n \iv'? ,D''''n"ifcs Nn 
lyam ? |ynin dd^^t Dfc^ii pN) lyn^n lyjyp 
ny»nyj oyn toiynyj dj^ii r^s lycnyj no^^n 
jyrDBytJ'yn dj^ii y^^j? ly^yn nrs ps (■o^: 

iy:yp '?^^ B'jyo nyi ts no rntDyj r^s yo^yii 
pn — -^^N J5?T ,y^s ^n jy^y^i, — ,]V2v'? 

-yj t2DJ;?"lS ,t2D^M Dfc^T ,D-lJ;?t2i<tDS;{:?^2Dpy 

.nynm ,Dnyn 
-••M nyn^n — lyn^n ,XD"i:ipn ,nynN„ 
t^^^MDii? ^n ly^yii n^D ■'^2 px t^^^j d^j lyj 
••n : |yj:"i^'^nt33K yjyny^tj'iyD tins w^v^'i 
nyii ,nyD^'n"i^' nyn jyn^DKs^^eopy \v^v)^ 
V^VDV^i px D^^pi\nya yiyoyi: V't Tin 
,:nDyn pN to^'ipyiD^D ^nn nyii ,yD^:D:yp 
.ijyn xn to^o mti^E lyii ,D"in^ pn Tin "lyn 
"lynm yryn ps ds^p lyny^ t^k idj^,, 
JIN jaiD5<t:tJ'nK ly^n -^j^j lynymy^ px 
DDiyiv lyt^Diy nyn ,^{^j jjid^'J lyn "^j^j 
.Di'y^iv nyovy^ "lyi px 
,n^33: y^^i? tynynyj p^is lyuony niv„ 
t3^^m{< ny^n lyiD v^^v)^ ,D^nvn ps nyn^n 

pOy lyT K^IT ton^ ,DD{s'r^>3 pX J{^tD-^^3 

-yj DnyoK^ pi^s nyn pi^^n .oy Dnyn{>*s 
,n M ~i 1 y D s e J ^ ^ s : lyoyntj- 
pD DnyDtJ'ya DjyD^jyn nyo^niv nyt,, 
yiyoyEti' sn p^') Diyp^'DE{< pK nn^iops^n 
,iyjj?5snyB ps nyiny^ yn:yDni:ix p& (nnn 
,yD^yT^ ynynjN pi< n>j2"i nh pa y^y^s 
: nycnyii «n "T'T lynyr inj<;2 ny'>''t tins dj>"ii 

.-) nyD I y D ^ m ^n Dfc?ii. nyi 
y^fc? ty-i^tJ'n{<o p^is jyom nyn ps» 
,;:'i:yDy"i d'p'?^^ oyn pi^in py^ d{<;'ii n'':Dn^ 
Dj<:v, ,tD£5!:tr-nyn iin m:a-i ny^ lyn^^n D^^n 
5>y-!5< D'jis lynsitJtJ' ^n ^^^n lycmyn 
ny^n fiMN — .11 .TS! p>? (}^r,nDJ{s*nfc?in) 
myn pN Din^ "^nn n^n : tyry^ lyo typ ast^a DD^fc^r n Ti< \s:nn d: yo^js-inyz y-y-T:^ 
,iyi^K Dyi D'o -^^N iQ DJ^n p« ! jycmg; 
p^D ,inn p^o : lysnyj os?: t^jjn nn^K Ds?.n 
^^j?r Dj;?ii ? lyp^yE v^i< "ik2 n^*.:D ^' ,-nD2 

"• M '^^X p-'ti' X'-l'; ? IJ^D •"> : tD^n -^'X 

ns u^j ^n ty^^r, nyo{;?D ri« ? lye'^inj? 
"Nma iyv,yj pn ^^x ?'^^n id Di^ii ,iyD>>n 
xni :n3yo3xit3 px i'i:viv'?P ty^J^n^iv ;n 
.Dmx i^T -^n nny-- jya 
■^^x 2>?n ? t^Dyj iDD{^n Dj^r, piX — 
-y':^ij :in:y^n ,xDmpn -^x^d cyt D;y-i2y:i 
"Dnx -^n 0{>*n poy ny- smi tynyn iv jn 

.tyrj^^y:> 
.Dnx "^^o -wn ,''?i' ,^vr\ \2^„ 
,r^{?cD lyaj^iDy: -^^h 2^n :^\d ny:y\, 
Dyi ,:-it3pn p2tj' nyi ,t3D''^j \vv'>2 nyn on^N 
Dy^^x i{^D 1^ tyt^jyn i^;? anyi dj^ii vm nvr 

DH'^X "^^N 3{>*n D^>pDDJ>nS P^O pN .T^'l 

.nnv y:^^o aSnyviyT 
Dj;?n — ,{<Dmpn ,i:^r. pn i^n :i^;i — 
"•lys^yn nn ^yii -q^N pN mj^ry: i^o iv ny 
iy Nm ,\v^2)'?i!i tDit^'E t:}?n d^*e pn 
yryn d^o jnoynyi ,t:vyry;o-i{>*2 a^n 

: nycnyn 
T'K T^N i^iiw p^o rjjt "^j>n DD'Mi n„ 
Dy^s nyvnyn y3^^-L;-':yc xn pN fyvjjs'^siv 

t:i'?'?V^mi Vi^ P2 Oyi 'T'lN ^'^11 ,T'^2 

Dyn tyjy^ "lyny^ nysN ryn .p'?^s t^^'^' Pa 
,D^js pn pa d''^ivl^' cyi px ypjito tyo^^zis 
D^j ny oyii p^^s -^j^n locnyDt^nya ,j4sn 
^niv ,DJ''S lyoso D-ix ~iyi^ "^'n* px iy;n:n 
T4s* roD^i ,nsanyT ,t^s nvo n{s*a /m ps 
lyti'jyo y^^s n^: jyD^''a-ii!! ty^;^{;?r Dy 
tycip t:^^a n : 'n pa ^^nc s "n: piyi^J^r 
.pns! Yiii p'D pK piC' p>^:7{<! psn 
■^^K 3>>n "?iJ?D iDDyn DJ^n pN„ 

.t::y"iay: j'^{>*dd 
iyans:iia"'nN v^^ isa nynna r^yii •^^x,, 
-iH^N* ,n^^ai{sn:j<n tins :jiDas"iyE pc s 
y^^s pa ti'^'is sn ps dix^o :n:yaxD 
"lyvnyn yiyn px ^'x ^yn jxt .jy^'^y^ 
,t:ax:i'n"iyn iv ddi> ypixD:^' x lynyiJi^nDnx 
cyi Pinx .m:^D3 -a* px ;ny:^ py;jDnx a^.^ 
\'m:.' li^n "^^x xn-. ,iyD^^2-x ry?yr, raix 
yoD^^o xn ,iy:i'jy» ^^^hd x m: ,t::5^ryj 
:n:yDnj^p "in oypncxE-px-DDiE v: jy^vn 
".■i;yn "^'-yo'^oix ay- pa oai-.a ny- d'^ 294 tD£):ipi:f xn 52 t^'ms xn lyiyoti'i^ i^ n:) — tyji^nys 

Dyi — ! iys»i^ xn. ,nj? — iy;?ni ^n,, 
p^n 8 \V2V^ IV n« t33y"i P'f ly^yj nyo'^n-is 
Di^i) xn -nj D^^nns lyn no DDna xn pN 
in ; D^uns! lyn pK t3P^i>nDyi "^n jyns^n 
t;ij ps lyB'myn d^j n^t: nyr^p tjn* ,iy:}^r 
,"iyin3 yrn nya^n nn^myans i^ pn 
,iN* ^nysyn pn nytoiN iyL3'U"i{< ly^j^i yD^yii 
■:»> lyi n:y"inyi'i ,nn"'DtJ' dh-ik ps tyjy^ip 
-){!! sn Di^m DJ^T ps ^^^-it3 lymyn^x nyv 
yom: isn pN Ds^imyn^N ,p^N tDJjyin J3^>n 
".pnj? yjyt^'yp pn pK tony: jypnaijia 
-y:! '^^N 3«;n ,'^ni D^i^i t^i^ d^ii Pn — 
,D"inyp"iyD ? pn '•nfe? ^tjT cfc^n ^nx ,D;iyi2 
\Di^2 Nm |yto''i3"is "lyiy^ tDyii \^i. '^n nssi 
jynyi nyo3^^^ V^ toyn nn jix jyo^^nyj a^n 
? njvn pn lyayj iv 

toi^n ,D^j DonyDti'nya n ,''?:'' ,p'J„ 
D''yjitj'?3 yinj^n sn .lynti^y^Dn^^ xoijipn- 
s w^v \V2Vi PN* lyssn^D^i^: tyoy^s. ly^nv 
^j^T DJ^i 3ni< pN tD'uii? nyi ps p>n lyD^^^j 
- M 3 ^ N t{< "q^x pa tsn ,iy2yjj'iK ^n "^n 
PK ^yo'^Hi pN D^Ds^o y^^ ry^MW i y 5 

,D''J 1{>*t3 D{?T ! V: ,piJ .PlID p-iD Dmp tS!*T 

njDii:: o"'^ ,^^:'' ,ny;i ! ! jnyt^yi to^j '?i$] Di^n 
■lyt jynsj ...y:n{>n ^^n pa lyris nh^ i^n 
/ntj' ,fin ,n^K'yo yiy^n pn ^n nyD^ni' 
"....nj^^itj'yj ,nr'iiB'y:i ,Dyns^ 
tyntj'ynynjstJ "IS ^ns "^n tDs^n ndijiph. 

.t5pyny:iQ:nN "^^» toj^n "^y rjc 
^ ^ ^ 

-i?D^v yjj^^ Dr^Q lyat^n v:i'i^]])\ ,nyTy^ 
,iy2^Ti^f'ny3^x ^n ^^ti' oyn t5>i lyaijn ps jytD 
2^r] "^^N DJ^Ti lyan^it^'Djy jyno n^o ly^yii 
131JJV, jynyjyjnyn^t; jjir^ti^ny c'KDinpn 
jyrt^^-yj q^j djjt in Dt^n oiyuj? .Dnj^ii, isfi 
nn^K tys'imy ^j?t inyn'ntj' sni nnx lyostD 

.pyiiY 
-tssnn Nn dj^iii, t^n t^'^DonyDpiisisa 
lyiyii ,iyt:j{?pn3{<D sn^ ,Di{^t38>t38'i^QDpy 
njyinyii. .p-uynyaimys N^n nrj? isji^myi 
"iy.i3i"'n5<: n'pQ nm ^v^^t ta^o nnmo xn 
TN nyi .t:^n-i<;"it3Dpy oms tyoip dsi^p 
"ny^yni3DnrK-Dt?iJ„ d^^ ,t3J5<pn3{sD d^s 
-yi iD^j Dy»3 lynnfc?^ nyiTO xn^ pK "^n D{j;i"r P^D DID iyoy>^ 1X2 1VDV2 .p^is nyt3 
"•^nDnt^ Kn {j^jinii. p^o D^^^any pN* D^^ms 
Nn in D:>syj in^^D m^N nnx oj^n ,;ai^ 
"Si^CDpy xn ! "D Q y tj' y i„ : DQ-ntj'QnN 
I'^D^yj^'N lysnsi di^^d tyryn, ps onj^DSD 
DJ^ii nyD^^mx nyi lytj^n^v ny^D^onysi v>'; lu 
nynj^ ,nny ny-t ps oms HKinn xn DJjyin 
-yn Dj^n Dyi px ij^t yD^^^f^j 55 dssio dj^ii 
,1{<;t yDS^oyj nh- lynt^ nx.nn xn fnsn 
nynj^jN' oysy ddj^d ,D'n pn ps ,ny nytj^n 
■^y2 Dyi PN lyns lyPT^^i Dyi n^s ist 
"ly^n Dj^n ,iy^D^Diys v^vum^ nyn^? .hdni^*: 
n'ps pV2v:^ nyDDi^ Dyi ly^yDt^'i^^i^ t^n i^dv 
-D)^ D'jis i^B^ 1JJ2 s -lypyn Dyi jin nypyi 
inyo D^j Doip ^n d^^ii 'n ,DD'^n dj^t ,nyD 
s lyin^s pN m:vi2 piiiis jjun^yn y: xn? 
ps pN tyt^^ii'V nyn tinx dij^ p^s ps: isr 
,1^N ."{^n ,in — ,iynynjb' niv jyti'jyn p^K 
■i^ms! nvi ps p^n s; lyD^yJnyDJn^<: ly^yii 
]v^v:ivr] Dyi rin ly^yii pK DDjymys onyD 
1^; Dfc^Dtj'ji^ PN lysnp Dyn n^^s r^ns Dyn 
-^yJ1^s' ^n jy^yii ,^^yrnini^tj' rn^n jyonyj 
"jysnNnNiv ,r^N0K' Nn d^o t^'^^s nh |yo 
xn D'o Dnn xn p^t^snyD'^mj? nyi n 
IsiN nyn fi.nx |y>yn n^j^oa s.n. pN lyr^a 
.D>'^ v:i^^i Nn jyiyn 
-D^3 ny^n inn f:,'^y'n. ,Dy DD1^^ /n„ 
IV pN Ds^pnyD'^ms nyn |yn>nyn ddi^i 
lyjyp D'j DijyD p^p jyo Dyn ,NDiJipn ,in 
,nJ p^o tynj^n inx "tn ^yiv ''myi .fyij^n 
ny!3^: px nnyn in ly^yii, nyn inn noHD 
nys jyin s inj^iyt^^jyo yinjn lyjynt^^s 
n ,D:njyyi ^{;?od dj^h ? is^s p^o iDonyDtJ^ 
-y: 11J ypSD jy^nsyn Dj?n dj?j xni ,DDyn 
'n IIS Donyj |yo ^^x ; lyiD syT nojis- [yn 
jy^ns X 15^1 lytj'jyo jy^j^n ? im d^» pv))i^ 
-\Vi^ DDM lyni'^ponx lyjyp px |y^n^ 

n^o IV NDuipn D{#n ,i{i;^2 d'^nod — 
I^N .jy^J^iiyj ly^ysy; inyr i^d t^n ,\:>:^m 
y:jN^ ,yi:N^ n jyii oyn px lyjjsjy: pn 
y:^DJ>'n .jynynsiv \v)m pn px d^'V 
pN inyo r^N in tyrsyj nynjj tyD^'^f 
DD'n nn{^^-n{<^iJi^ nyi yn^yn ,jyEj'jyD inyD 

Di^T D5:? .IN^S D'^NDD lyDD^JiyS fy^yn IV 

1^1 i^N p^k; iNsnyn jin in iv i^d Djyin' 
lyp^ys. v^m^^ NH INS — lyrnn yj'n iv 53 |yj:Tiyr«nv yti'''tDD''b«:-ntrT 295 ^i^Dsij y^yny ,v^^'?ir]v ,yny2nT s ,njN 
J1C |yins!S3iy 3i?n "^^x sm ,]V2ii^^^vi vi^ 
^^P'lV^^ PK J?i nny^ yo^yn ,nytDDyn,t;' pn' 

"••n pn ])f^^vi ^y^QK^i .p^'^^isti'-iyD^ uyj^r 
,D^: "l^x D^m t^^^^any iDj^n nyD^y lynys; 
pN inyryj dh^n "q^x n^^n ^j?o lyD^^y^ div 
pK 1878px ,3'nt^'y3 -^^n jyD^yn ,-in}^^ nyT 
.iiyioa^jyp pN ypxto' 

n^D ps Diyii nn^K px jjipnyoyn s ^j?j' 

toijn XDijnpn lyD^yii ,pmj'^K nyn 
,njii!^Dn pi< jyT'np vo')m «tis tDasnyj' 
-yvjiitp D'njjTjyif Dyn ps Dpiyoyn "^n tDj^n' 
jyjj^-ipyj Dt^n in{;?n^pii?.n -^^vn ."^nK yns^ 
^iTs ^n toi^n ny ps j^j^ni pis pi^:^B st 
tDi;?n t2syn nynsj^s nyn rj^i lypi^ntj'yjnyn^K' 
yK^'Di^p yniyj^i^ts xn^ t3^» jynnnyjjj^ "^n 

: yr''i'js^ 

3i?"i8 n^» ]v^r]V2 ]^ lyniJ nyi pD 
-ni? «n p2 y^vpi5ny"i xn pQ njyn yiyrjiN 
jyryn px lyoiprns; jy^yii v:i'?V)) ,\v'?P'n 

}1N ]:i'-{iJi:vvi t3'j Dnyn n$5"iai?i2 lyn 
-yi n"p nyn Dyii ^j?j nstnjj^ns cyi ^{?j 
n''D p^yn nss ,iy^P^t2"ix nh tyi^t^'Tn 

.pyDU yjmynn& sn ps ^yiip i"''?' 
-yoiN nyina ynytJis lyoMi d{#"i ly^j^r 
Ts ,iy"iynyi ^n "disies yD^yii iv px nn 
^{?T ly^p^Dis xn ti2 D^i?nj>N nvi lyjyiv 
••n ly^yii "im .lyjysyv d>j tjin iv "in jyo' 
y?8, "lyryv* lyufc? "-wiv xn^ t^pjis lyjy^^^ 
-yii "T xm DynDJ^j ly^ysyj toyii tjik djj.ii 
-D^^Dii^iit^jfeinyQ i<n -nj .npmya pn ly^ 
pi'iN tDiy>^ iyt2jyjj?3si ps n^yj xn ista q^^p 
"lyiDyne p^p p*« lyojyjx ynyrjix pt< tjin: 
".to^j p^n p^p pn{<T D{;?n' 

-jynn jyjyp yD^yii jyl^p^t^iii! n nss 
,t3aj^Ty:i n^j^ii nv^D-^yz 1yt^'>-t>^<, k x^n ,iy; 
-D"){^ii.t:j{!tiyQ T^N ,iy^r^2 yny^n i^n* nnstsyi' 

.rrp "^^^ i^iyi) tj'yi^K jnjyn^nt^' ,'?:i\r pans D;y^ 
lypnni jnjy^yn ps (^']\p-\)2^'? nns -qj:?: 
xn ,D'^^ yijv Nn ti^ix •^^^syms^iii 
NH nsis ^^nv: nxsiyn fy» dj^h ,d^^oc'»' 
-nnsis Dyi d^j "i^^Dj^Dsn^sEDpy d^j? lyriK 
,ny^njyn Dyn ,jxo2>p Dyn jyiynji^r ,tDj;s:p 

Ti? n^^^s ^^>s t3Dip p>^n lynmy i'q^in 
-'••D D{?i^ ,yn^yT d^^t jyTDss nnoyj toj^n j^n 
Dyny> \v^v'\^ "^n Djy^Q iyt::ii!pyn s: Qyj 
-DDcyt^'y;. s: lys^nri^ tojy^s iy jyii ^i?b 
nyiESB lyj^n st iiq. jyo^n ny^D '^{jj .nynn' 
njsn„ '^^ny^^Ss* ^j^j ps jynyntj'yj DDnyj 
-p'-DtJ' fe? tD^» ,Dyjy-i2 xn pi''1n "lyj^ipiyoyi 
-nt^'ynyn^K ixii ry^ny nniB' rv^siiv ^y^ 
nyn njyay: jytojix m lyanx tisj tV3 
ps Dyry; nyjytjDJ^^cyj i? pa d^jd t? ds>2 
-tJ'DSBi^ DJ^iiDy ,^iDK^ "^viv^^i lyvnssiitj' {? 
lyj^-Tin-DJ^Q-p^j jysjsa lyryn ^j^j — ,Dyp 
Dyn n^K w^^'iiV "^^^jnyiiyj ny Diy^s siynn 
:"''nn3ti' np^ym,, st o^o tDiynij^p D'pa jypn 
.lyoyjiys -^^s 2^n •^{?TD&nn xn' 

lyiiyj D^j "^^^pi^ii Djji px {^n -ly^j^ 
-iynt<t ,iyDyj.ny2 t^Ni np^y nyn .^^s:s nyn 
-y^ IX T^K oy ^^^11 ,iyi}?iiyj lyoynys t^yoa 
V^P ]VWi o'lj ^^XD i^^D pN pN D^^v "lyi 

♦n p ^ y 

-^p Dyi pK i^K oy N^i nrs ::^f^N px 
?yii lyn^^ayj rs^e Rfc^ii j^j^^i piti* ^yc^s 
yrj^^N ly^Dpyj nyn fi^is lytf^^ni^ tyno "^^k 
|yj"T ys^yii: lyo^^pi^r^^p yDj^'oynyDrx 
-Vi'\2V^ V^ ^i'li P^* ^'^"^ J'TH D^D lyijmyD 
.iyjjipiy»yn 'niv d^o |y: lyrn v:i'?v'i) d^^^ y^jv iy^£ sn ps 
{^•nDDyDtJ'3}^ ) .1 .I .1 .j>* Nn d'^c tyn:uiys 
W:^^"! (^yDj^^nyi s.^'y:{vnDD{^nE.DST fe?^^i 
nsD ,m^ : lym Dfc?-i .d-^d piti' ^m t3:'''\-i 
.jmt D'lyniyD ,on{^s ^y:j.r nyi px inj>*TDip 
lyi "^^^i^oi!!: T^x ijyn yr'o px ii2 ny- 

.'lynyTw'iN* dp:3 

lytoyEL" r^N tnj^TDipiiito -iy;:r "lyi 
-y; T\^ ~iy ^nii ,i{?ijj?^ VP ~i'c iv ly-^ipy: 296 tDSJIpli* Xn 54 


.^i;d^£{?p ti/DDpy: i^'o px oyi * * "lyny: y^'?^)::^^ t<n 


2{<p r^^o tjnymy: rnn:iN* DJ^n ny ; QStr 
"DMK titi'^j "ly t2{?n yijy nj? .lyn^n y^s? px 

: tyto^i^nyj 
Tx jynyD^n ^^v. ^^s* — ypoyn .ivn — 

...1^ nip ! pyiiii: '^^c Donyj nn nyi 
■nyjnyn^K ypDyn t^i^n — ! ^•t^• — ^ — 

...any: yt3Xt3 lyi — .\^c 

ps' n^n is* \i} iycnj<!iiy:i in taj^n D^^n 

-yj r^N lyD^yii ,n2D x dvbv t3£i?3yj tD^^n 

— ...! pti^^i noix n^ni<3 ta^it^ rn k^ njitJ'Ni 
.pjj s D^D Dnynyjonx iy t35?n 
nmnx 'i jytymyn "^n i:{?n i^hd px 
pK p{^ns}?^tr N px .tj'yTi ytatJ'iytD.'iN px 
-yj t3J?n ly .ej^p t'cnx yp^ioivs;^ ^5 tan^ 
lyrtsDymya i? ]]!ii^:vn v::v n fi^ik w^ii^^i 

...P^^n 

n lyjy^'^ i^k \vd ^nsiy^ n^t;* — 

nn T^x '^{?ii y^jx: x ?yrn -^y^an y:3i:i 

...l^yD^n D{^T pyiiN :y^ ...?rjyii 

.sj^p nyn tytj^^yanj^nx ^i^n ypcyn 

...? i^^^ T-X TX ,D^"n T^X — 

,nn ■^i^x J5?r ,^y3^3 dj^t ^nsiipyns — 

3^t3t^' px n^o ^^3 inyT id^j ^ni "^^x ! fyry^ 
...!'^y^3^3 V'p n3tj' 
-iv Dy3 jytsp^tsKnya d^d Di^n ypoyn 
^n IV lyjjxjyjpyiiK r^x px ^n d^i to3xoyj 
t3p^5i'yj3i?j nn^x tojjn Dm3x 'i .nyo^v px 

.p^^3 ryr^^3 N 
6 

Dm3K '1 tVJ'n lysy i'3{^ 
.[yct^^tj' lyjjxjy: yn^t?-; px 
yin^x jyainyc dj^m y»n2 
-^v px lypoyn iv lyij^p 
■yjpyr.x ^n o^^n ivv^"? .nyj3 
T^N ^y3i^^ pN ,NiDj i? >i3 ^{<!r pN tovyt 
nyo^^^-Dy px .lynt^-iiyj lyniiNiit^'iyD ry;-iy 
•lypcyn d>o D^^n li^j iy3y^^3iy2 jyj^n 
-y: ypDyn ^n t3{?n — In^^n ,'qN — 
tjix w'^'? — .nrp"iyj3Dyii6i' nn^x )'i DV'iiV)^ 
Dysy in ^yii'3 ,nv\:>^ — ! -^xt ytJiJ j^ tov^N 

DJi^n I1N nyo^v pN in IV pyiiK t^n n 

.i3j<n pN in 8 t2^o t3nni;py:pniv n^ji!3 
.113 Dj^n D^yayy: ta^^n n — ! nyr — 

.113 |'iy3^N iy:n3y:ji? inx in toj^n D^^n 
..."lyriK y^i^3 t:i^r]Vi t3{^n n„ ...noo — ■ 
\VB^'? ytj^i y-ims nnx,, ...dj^t tsti'^j ,p'j 
{n* DISH: "...^y3'^ot^' X |yTniy3 in \2^n 
Vii ^i$ \2^ ,t3{? ..."yj^''^o"'n„ ....DOD ...^yon 
-D^N iy 0{?n — ! jJir^K'iy yti'^^o^n,, : oy 
— Dy>:p n tinx nn^s "ij^q injy^sQ ,iysnyj 
n tins lynnyj in i^k ^yii — ! s^ : :{^r 
13^0 tyn^^EpyiiK ^yii ps uni ps ^y:y^^£} 
n t5J? ps "....! lyji?"? p2 D>ni ,t3'ni nn 
,nn\s IV lymyjiv in toj^n n„ : nyto^yii 
iyDj?:y:!jyD^niv in iy3{?n |ya^^ yny^n ps 
"...tj'ip iy3>^t:yj ,iy:a8^ 8 pN 
-pnyDsnN nnyr ntj^^j tsnynyj cj^n n^^n 56 ."iy-ij?^ y^'iD^s «n 297 ...? ij/^ysyj t^K'^j r^K n— dd^^t dj^h — 

^iiw '1 Ml ,iyn^N yD^yr^ ixnxs lyrn -^d s 

...?"iyj5<ii{<isn 
tDtj'^D ,n^D nyn jy^yii nn iv nyi "^^s — 

...ininD nyn pns n^n n 
etjn — ...lyjns y^m tosjn n^D n — 

.tDJf^ryi ypoyn 
"lyn ^VB^ MTN "^n -iy toi^n y^'r-Dtjii — 
■ — .Dtj^'Dyj^nx ^n vd)-)z tji^n — ?to:i^*o 
f^iinvi t2B'>j lyjMN i^>p t3{?n ny ,T^i^ dj^ii 
?iynne tnyryj ^^>: dj>m ny 
DH^N T^K'D ^v ,n{?: nn^N Djyia lyn — 
-yj oyD pK DniDN 'n t^n — ! ? jy^yayj 
t^k'd 'V ,t3:y"iDy: tv» t^i^n -^ ^ n — .lyijjii 
-yi D^yn x ! fe$ri?rs: ...!?iy^ysyj i^o 
i? iy:i?r ij?3 ny ^{?r ,tDB'^jn5?; {<:r^* ! wii^w 

...! nyi 

nyijs ist Dj'^n — ,tD:i{?Tyj ^^^i v^'?^i ^^n 
...lyjyiE "^MN ^n '?^Vr) ,ty^ni lyirp : o^yn 
ny^^iv ^yn "^^k ,it:Dj^^D 01^11 r^s — 

! Di^i ny {syn 

...•^HK' Dyn tyri?^3J? pa oiyn nyii — 
nyi ,iy^^^K IV "qn lyo \2^n d^)) ,^^'?i p^D's 
t5:M5?iiy: ^yo^n s ^n ly^j^r ? tDjyia nysy^n 

.lyiyii 
imno D1V jyint^DDin -wV? -qn ^i;?t — 
-rns? D^>n i:i?n — ...jnyr iy tayii ,n3tr pi^s 

.015^11 s to^yotj'y; 
■^n i3'i?ii nvy-^iyn « ,nn iddj^h t:t? — 
....? nyiv ,nivy nn Diyns nyii ! tyjicy: 

y»np V^P D^J T^S'D ?1DDJ^^0 Dfc^V, — 

\^^p .-^n t2Dn ,nn''X t3^» ^i?i t5j>'n iy ."^is*T 

't ,pn lyp oy ;t3nyiyj dk'^i nyoiyii "i^iv 

.ly^ysyj "^t^j nn^x t^yii tD-i{;^ nyiji< pip >psD D?j?n n px — 
Dinn s ny DJi^n — ...? jyvn iv lyjisyj oij'>: 
I'lyn^N jnjynyj .tj^n o'D^^n px ij^oy: 
lypiprns! OD^ni — .i^nDD^p nyn iv lyn^v 
...^ijT px pnN jyo Dnyj — -isd s px 
-jx i^i^nyj ^yonio x oysy n^^n D^^n 
t^x nmnx 'i i^^j mi .lyEDjy ix uxdk' 
lynyMi ypoyn dj^h ,tiMn px |ya:x;y;Dinx 
.lyo'V-Dy px tyryniy^ -^n 
D'^n toj^n — ,iyK't3mi?3ni?2 iv dip — 
Dt^'^j DT{>*^ lyo^x nyi — ,Q:i?Ty: -rv.tj'y: 
...siDK' px fyvn^i^x 
,3iDtJ' i^x pnx Pniv T^x Dmnx 'i jyii 
Di?n iy .iy25^noy:i t:^'': pv^ 'n ny tJi^n 
•^n IV pynx fx px ty^■2t^•y^D•'^x oya d^q 

.-iy»iv2J?^t^* px 
X ty-iJ^iWJ T^x ,>inD ly- ^^2 ,-i:yi^5!? px 

.n:inn o'nyp^^ iy:yr, viv'\ 
Dmnx 'i to}>'n — ,D3in'ti' jninn ny-i — 
-n{? \v'?V)) t:^{?ii -ly rx — ,\'vi^if: iv D:{^ry: 
.D^^v-n^ijn ,m3D ^j^*: n^x n:inn n ly^yo:?' 
px ^•'nt3 in^x iyp:nt3yj t){>*n yn^j>M 

,iyrii:;'y: 
,n^D-jnn inx^ x n^x3 pi:^ lyj^n •-n — 
-J1X ^yo-in X omax 'n t3{<:n — ,ny D2>nt^ 
.oy t^D^^n ,iy ^^i — ,DvyTy:Dni^£ :>m-i 
...py I'x |y3x^ ^{:?T'n 
-Djy pip "^^ix fimyn jnjycipy^ tj": 

: t3iyTii3iv "^n iy t^j^n ,iy2 
is^D "^J^n nyi t-x ...?idd;''''1T' Dj<:r, — 
in 0^0 IV ! DynyD:ix ix p.2 ,^n odi- ,-in 
...? 15? titj'ij 15?: oy -^n t^iyny: 
: lyanx n lyn^inyjaiix ^i^n yi^jj: 
nyii'D ? Dt^'1J d^^v p^p iDOJi^n dj^ii — 

...lyan^DJX Dtj'^j 
-nj^ t3x^: Dy lyn ^{>'t dj^ii -^j?: ivi^ — 

...?xoyt3 1x0 ,11 :j?t ,xnmx jy:^^^ 
T^x px n^^^ p£ lyjxDtryjEiix t^x -lyr^i^ 
nyiDia n .nyn^v px -^'T iv iy::x;y;pyiix 
lyDrn -i^HD n V2 ,Dpipy:DJ?j nn^x Dj^n 
: ^:^m i2i$r\ px ,t53xoy:iv ^n v>i$n on^x 
lyn DDnyr n ...lyonxmv ?inxn'D — 
-yj DtJ^ij "^n ■'•'3 "^J^J t