Skip to main content

Full text of "Divini Platonis Opera omnia quæ exstant : Marsilio Ficino interprete ... Argumentis perpetuis, & commentarijs quibusdam eiusdem Marsilij Ficini, ijsque nunc multò emendatiùs quàm antehac editis ... opus explanatum est ... Vita Platonis à Diogene Laertio .."

See other formats


^ςϊ_ ^ ι Ν ΤΜΕ CUSTODY 0F ΤΜΕ 

Β05ΤΟΝ PUBLIC LIBRARY. 
5HELF Ν° τ ο τ Θ Ε Γ ο τ iJCrvta. <Xk)JL^tAA \Jrko^y\i' Π Λ 

Α Α Τ Ω- Ν Ο Σ 

ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΣΩΖΟΜΕΝΑ. D Ι V Ι Ν Ι ρ L Α τ ο Ν Ι S OPERA ΟΜΝΙΑ 

QJ/ ^ EXSTANT. 
MARSILIO FICINO INTERPRETE. XcLCa/v*^ Ι ι Gr&cm contixttis cfuam dtligenti^tme cunu emendationbus exempUnbHS ίοΗαΐϋί 
efi: Latma mterpretatw α quam^plunmii [uperiorHm 
editionunu mendis expurgata. 

Argumcntis perpetuis , & commentarijs quibufdam ciurdcm Marfilii Ficini , ijfi^uc 
nuncmuko emendatius quam antehac editis,totLim opus explanatum eftat- 
qucilluftratum. Qua; cur in calccm opcris translata fint,&: quid ^ 
pro hac traiedione repofitum fit, cx cpiftola 
ad Ledcirem patet. 

Vin Tlatonii λ 'Diogem LAertio copiofijfime defcriptu:ttem pereruditurru TimAi Locri opufcHlum (^ue LtttinA 
txcmfUriA carehAtiij) altdi^He plurtma non contemntnda^ hmc editiom accejferftnt,. 

Adicdluseft I ν D ε χ teruinomniunilocupletiinmus. 
Apud Francifcum le Preux. 


3kf 

AtAUIS 

5\Λ ^^mfmHhi^-0 TYPOGRAPHVS CANDIDO 

S Α L V τ Ε Μ. L Ε C Τ Ο R Ι 
Vemadmodvm cibi,quibusvefcimiirJicetijdemqLio- 
tidie apponantur, nihilo minus iunues & iucundi fuiit cfu- 
ricntibus: ita do6loriim hominum Iibri (fpiritalium efcarum 
penus) qLiamLiisiiEpiusreci]dantur,& in publicoliteratorum 
conipedu reponaiULir, non propterea non pergraci chariiii- 
mique funt iis qui iuos humanitatis artibus & in^enuis difci- 
plinisanimos pafcere atqiie explere cLipiunt. Quotics^obfe- 
cro, AnftoteliSjDemoithcnis, Homeri, Hippocratre, Ga- 
leni,Ciceronis, Virgilij, Plinij , & aliorum eiufdem notx 
monumenta,fLicre typis euulgata? Quis ramen,niii aut ignaMs,aut inuidus, auc 
fuperbe fallidiofuSj tot editiones damnat? Qujseum ,qui tritici,aut vini/rLiduum- 
vevbertatem &:abundantiamrerpueret,non grauiifima dignum reprehenfione iudi- 
caret?MuIto certeminiis ciLiditorum voluminumcopiaafpernan debcmus. Illa enim 
ad corpusfolum pertinent,hiEcadanimum:quiquanto pri^ftat corpor],tanto ea qua: 
ipfi propnafuntjrebuscorporeis antecelliint. Minime vero omnium repudianda eil 
eoruni multitudo libiOrum,qui de philoiophia confcripti funt : fed concra horum af- 
fluentia &: luxuries qu^dam exoptada, vt omnes homines (quoad fieri poilit) dulciiii- 
mos frudus per<cipiant philofophi^iqua nihil vtiliiis,nihil optabilius^nihil prieftatius 
reperiri ac ne cogitari quidem poceft.HiEC enim eil laudandarum artium omniii pro- 
creatrix & quafi parens:ars vita;:animi medicinarmcntis cultura,qu^ extraliic vitia ra- 
dicitus:benefadorumdeniqueomniiim&benedi6lorum mater.Quamobrem dehac 
noimmericotaliaM.TuIIius,0 vitxphilofophiaduxio virtutisindagatnx,expultrix- 
que vitioruni,quid non modo noSjfed omnino vica hominum iine te elle potuiiTetitu 
vrbes peperifti:tu diiTipatos homines in focietatem wkx conuocafti:tu eos inter fe pri- 
mo domiciliisjdeindeconiugiisjtu literarum & vocum communione iunxifti : tu in- 
uentrix legum , tu magiftra morum &: dirdplinis fuifti. Ad te confugimus : a te opem 
petimus: nbi nos vt antea magna ex parte,fic nunc penitus totofque tradimus. Eft aute 
vnus dies bene & ex prieceptis tuis adl;us,peccanti immortalitaci anteponendus. Ciiius 
igiturpotius opibus vtamur quam tiiis? ψχ & vitx tranqLulluatem largita nobis es,& 
terrorem mortis ruftulifti. HiEcille. Non iatisigitur vituperari ροίΓυηι i-naana ho- 
minum pars, qui tam rarum tamque diuinum miiiuis non modo accipere oblatu non 
dignantur/ed etiamcontemnunt,& qLiafipedibusconciiIcant: quiim potiusrefe non 
canesaut porcos, qiii ccrno magis quam vel prctioiiilimis margaritis delecftan tur : fed 
homineseirenatosmeminiire,acproindein h^c iludia, maxime omnium bomine 
digna,tptis viribus incumbere deberenr. Itaque non iftis fucis/ed veris apibus , id eft 
vensphilorophi:Ealiimnis,noilros labores &rLimptus in philorophicarctipta lecu- 
dendaimpendimus.(^snoninfru(n:uoibsautirritos,nectibi,Ledorcandide,n5ac- 
icepailirhoisforetonhdo.Impendimusenininoii in quoilibet e vulgo icriptoreSjfed in 
ipios philofophia: piOculdubio principes, Platonem & Anrtoteleai. Hunc quidem 
nonita pridemexnoftra officina f^lp^MpanEWIs. Hium vero in praiientiaomnibus vers ia-pienti^amatoribus porrigimus. Quantos,bone Deus,philofophosl De Ariftotele 
pluradicerelocusnonpermittir. De Platonepaiica ex eodem Ciceione & D.Augu- 
ilino referre opei^pretium exifl:imo,vtad hunc magis magifqLie amandum atque am- 
pledendum philofophi^e candidati tantorum virorum au<iloritate incitentur.Ciccro 
igitur iic in Oratorc,Ionge omnium quicunque fcripferunt , aut locutifunt, & copia 
diccndi,& graiiitateprincepsPlato. Ibidem,Platonisfrequens audicorDemofthenes. 
Primo de Nat.deorum, Plato Ariftotelis magifter. Secundo , Audiamus enim Plato- 
nem,quaii quendam Deum philofophorumtcuiduosplacec efle motLis,&c. De Cl, 
Oraroribus, Quis enim vberior in dicendo,Platone? louem fic,vt aiunt philofophijii 
Grxce loqLiatur,loqui.Turcul.4,Errare mehercule malo cum Platone, quem tu quan- 
ti facia,s,icio,& quemextuo oreadmiror, quam cum iilis verafcntire. Tertio de O- 
ratore,Plato non lingu^ iolumjfed etiam animi ac virtutis magiftei•. Ibidem,Platoni- 
cilibri mirabiliterfcripti. AdQuintumFr.Iib.i.epift.i, Atque ille quidcm princcps 
ingenij &do6trinie Plato,tii deniquefore beatasrefpublicasputauit, fiaut dodli, &c. 
Ad Atticum ljb.4.epifi:.i5, Qupd in iis libris quos laLidas,perfonam deiideras Sc^uo- 
la,',non eam temeredimoui,ied feciidem quod in-sro^iTftccdeus ille nofter Plato.Secun- 
dode legibus, Quainobrem ille quidem fapientiilnTius Gr^ci^vir,longeque dodtifli- 
mus (Plato) valde hanc labem veretur.Quid veio D. Auguftinus? Libro 3.contra Aca- 
demicos,itainquit, Plato vir fapientinimus & eruditiilimus temporum ΓαοΓϋΐΏ, qui 
& italocutuseil,vt qu^cunque diceret,magnafierent,& eaIocutusefi:,vt quomodo- 
cunque diceret,parua no fierent,dicitur poft mortem Socratis magiftri fui, quem Cm- 
gularicer dilcxeratja Pythagoreisetia multa didiciiTe.Et paulo poft, Adeo poftilla tepo 
ranon longo interuallo omnis peruicacia pertinaciaque demorcuajofque illud Plato- 
nis,qLiod in philofophia purgatiiTimuin eft & lucidiflimiim , dimotis nubibus erroris 
emicLiit,&c. Deciuitate Dei lib.8.c.4, Sed interdifcipulos Socratis non quidcmim- 
merito excellentiiTima gloria claiuit,quiomnino c^tcrosobfcuiaret,Plato. QLii cum 
eflct Athenienfisjlionefto apudfuosloconatus,&ingenio mirabili longefuoscondi- 
fcipulosanteiret, parum tamen putans perficicnd? ρΙιίΙοΓορΗΐς fufficere fe ipfumac 
Socraticam dirc!plinam,quam longelateqiiepotuit peregrinatus eft, qLiaquauerrum 
eumalicuius nobilitate fcienti? percipiend^fama rapiebat. Etpaulo polljSocratesin 
acliua excclluiire memoratur :Pythagoras veio magis contemplatiu?, quibLispotuit 
intelligenti? viribuSjinftitifle. Proinde PJato,vtrunque iungendo,philoiophia perfe- 
ciίΓelαudatur.HςcD.Auguftinιls. IilumiprumPlaconetibi,candideLe<il:or,exhibe- 
muSjnon fpirantem quidem ampliuSjfed adhuc tamen in his libris quodammodo vi- 
uentem, & eorLim,a quibus conlulitur, mentes νεις philofophiai lu minibus illuftran- 
tem. ExhibemuSjinquamjVC exhiberi conuenic,nempe ad emendatiora exemplaria 
quanta maximafieripotuitatcentione expreiTum ac effidLim, & probatiiilma inter- 
pretatione comitatum. Nam Mariilij Ficini conuerfio reliquis omnibus prieftare, 
dodliorum iudicio iemper vifa eft.Huius autem eruditiilima argumenta & commen- 
taria,operarumcommoditati,nullum tibi,vtfpciO,incommodumallatur^,conrLden- 
teSjin calcem operis tranfl:Lilimus,fingiilis , quo pcrtineanc,diligenter notatis. Pro his 
vero breuem vnicuique pr?fixam dialogo fummam repofuimus, qua iheiis & fcopus 
difpLitacionis indicatur. C^terum paulo minutioribus charaderibus vii fLimus, tu fa- 
cilioris geftationis ^ratia, m ad tenuioris (onunq emptores pretij mediocricate fub- 
leuandos. Valeinoftrifque laboribus feliciter vtere ac fruere: δζ nobis,vbi lapfos ad- 
iieiteris,pro humanitate tua velis ignofccre. 

Μ Α RSILII 
MARSILII FICINI FLOREN" 

TINI TN LIBROS PLATONIS AD 

LAVRENTIVM MEDICEM, VIRVM 

Μ Α G Ν Α Ν I Μ V M, 

Proocmium. 

Ι' /Γ /ΛΓ >,4 promderitta, firtiter atttKgens omnm.fiauitercjue diff>one>u,magKanime Laurrnti,fiatuit,re- 

\ Itgionem βηΆατη tion /- litm Prophetio cr Sibyllii,ficrif<:jue arr/iure doiiorthpn^veruwetiam zia ouad/im.e/e- 

'gatiti^uephilujofhtaffign/iirnerexorriare:vttpjapietaicmntum origobonorumMm jecitra tatidem tnter e- 

Tnnesfiptentu (^ elotjuencupropjfores tncederet^^ttkm tnta peties dornefiicus concjuiefcit. Oporttbat emm^ 

religionem ( ^«a vmca efl Adjkltctmtem νια ) nori rHdii,nhw tanrumhomtntb'is , verumeuam peritwribtu 

commitnemf)re.Qu,a ejHtdem duce ornnes ad beatitndinem,cutni gratta nuti fumia, ^ ad ejuam εοηβηκεη- 

^__ ^,_^ ^ , damcommnmftudtu laboramns,fiicilttu tuttufcjue perhewre pojfim:M. imcjHeT^eiu ommpotens.fl,Hum ttm- 

fortbpu dfutnum Platonis ammum ab alto demtjtt.vita, tngenio , elocjuiojiie mirabilt , religtone?ttfacram apttd ewnes gerres tl/u- 
firatiirnm. Ciimvero adhacvpjne ^culafol PUtomcitimndnm p,,/At/> Latinh gennbm orifetm\Cofmti{ ltah& decm,^ vfignis 
pietute vir, PUronicam lucern, reltgtom admodwn falutarem-, λ Gr£cis ad Latmos propagare contendens^me potiffimum %ntruβ^os 
Ures phmmum educamm^tanto operi deHmautr. Ego aniem etfi α tenera ocmte nommis Platomci cultor,rern tainen adio grauenL•, 
mn rneys <jHtdem,fed aui tnt Cofmi pruiferis ausftciusfum ^ggrejfiti ,/peyMs dihu/.m opern tam necejf^no , tam^ue pto off.cio non 
defituram.H AC ergo ίηρητΗΜβ>ί duRiu ^cAdemtamfum tngrejfwjecemrjue ex ea PUtonii noflrt dtahqos, Cofrno prms ^ι,αηι^ 
πΑίΗΤΛ concederet, Latmosfici.Pofi etm obitu patrt tno PetroprtftmitlJimo ζ•ιυο, dialogos noue legendns dedt.Teflijua vero 'Tetrfis 
evttn decelfu,^rtH>ia proLclarii f&pe operibMtnmda,inuitnmme α tradntiionis officto dtflrahehat. Veriim tuQr rehnwnu cultor, 
(fr phtlofophu patrof!tu,rne ad tnccepmm ornm fb.mre cj- απχιΐιο reuocaflt. Qiiamobre ad vijhtutHm rnunus felteibw tterii auffmis 
fum regr^u^necjue tradnxi tantHm.verumMiamparitm argurnentii mentem perfhmxt PUtomcHmipamm ijmadpotm brembiu 
comrnentarijs expltCiim.Opwf itaque tothm dtmno auxilto tarn abjolutum nbt Itbenttjfitne dedtco. Ad i^Hem tlla etiam <^h£ mAioribut 
tttis tnfcrtptafint ture hdireditarto perwient , virHmprofei}O amu paterriatjHe mpatria co/endA vtrtutis haredem. Leges antem 
tnter dialogos fwebrem Platonu; oratt nem pwfiutrt iito Ικ/ιαηο dtcatarn. PrAterea vhi ad Itbrum de Regno perttenerii, vtdebis 
Fredencum VrbinAtem dttcern eo dte α me honeratnm, ηηο tpfctu.u &des homrificc Ja'iuamt. MonfoluTn vrrofepiem at^, tricinta 
Ιώη,ίΐΜβΙο ritn niftg>nitfiinttttulo,fed cunBi dcit^ tHi[unt, fuando-ju-.dem omnes tui grattafitnt abjolHti, Λίη e ego ptm tum.lSIe- 
^ue vero me Tl.itomcnm rn hi^ hbmfiy/i omuina exprejfiffe profireor^nejHe rurfin ah vlle.^uamuii admodum doifiore.fnifuamj 
exprvm pofe coufido. Stylnm tnijuam non t.%7n hitmano elo^mo cjiikm dmtno oraculo fimilcm,fipe <jtiidem tona7nem alnut ,fdtpe 
vero neif^rea luMuate manunrtm,/emper antcm arcana coelejha comp/eSentem.Projide cjuemadrmduw jnundm mbHipr&cipue 
dotthm φ mumtw,znhtate,ordtnt,orriametito,at^ue ex hn dimnitm mbti teftAtHr arttficem:ita PUtenicttf flylns conttnens vni• 
Ηβγβιιη^ , trtbu^ potifftmtinu (ibundat mnne tbns , phtlofophtca fententiurunL• vtihtatt , cratorio dtfioftionts elocutto- 
nifjtie ordine ,flrrum^ ornAmento poettcorum^ , ^ vbi^ne tttyrL•, dtmnis vntur ίββώΜ,ίητη etta?n^ cerUjfi?nurrL•. de arclnteiio 
tnufjdi'I)ee perhιbttteίl•imontHm.V aleanttgfthrmigrtdrnme Lnurenn,valeant procul emnes.cjitirntnutiffimas erndienddi pHert- 
tttaTlatonerationes effagttant^. Frudtanr alij rudtores,i2r erudifi denti^ue firesT/atomc^is adeίfli■L•.ιnde non tarnpuertha ru- 
dttnena, quiirrL• dtinna myfieriamndemreponatun. Diximodo Laurentimndem.N arn PUte mfler ΛΜίηπατη^ dtuvia fim- 
dnteracHLi,neficra prophanii communta fiane,audientiu>n antrno r rrtpltctpaulatim ad Cummum calUperductt^pumatione^reiulH- 
ttoncconuerfione. Qjtamobrem multA legutirnrapud : ' Lttonem ad purgandos pennrbattontbof anirnos pertinentta. Plura rur^m 
adfotuendasmentesafi>ifibui.PlHrimA ett*m adconHertendai,tHmtnJeipfis,tumindeitm ornnittmafttorcm.tn ejuemvehttihUm-, 
nn conuerfe^optatU tnde venraUs radtisji/iater t'hiflrentHr.Iiterea Plato nofler, ium occiiltisfspe rnodis humano genert necrfa- 
rtum traBat officiii.mterdii iocan vtdeinr ^ iHdere. [^emrn PUtonia ludi Λΐηιιε iocimulto gramores pifit cjuam βηα Stoicorum. 
ΊΗ^εηπε emm per httmihora tjHsdam dedignatur a/tcubt peruagan , modo/snfim auditores c.iptans humiltores frctliiu ad excel^ 
perdncat. ^J^tfcetfre^uentergrautffimo cjiwdam cor.fiho vulia dulcibiis^ ejHo modeflis frmems bU/idt lepenbiu , amrnos natura 
promores advoltiptatem,per tpfi?n veluptatis efcaadcibnrn alltctat filutarem.Ptngit φ f&pe fzhulaimorepoeuco :cjutppe auum^ 
tpje Plutonisflyhts,non tar/iphiJofiphtcM.ifuam reuerapoeticuo vtdeaiur.Fnru entrn imerdwn at^ue vagatHr,vtvdtes , (^ ordi- 
nern tmerea non humatiumpruat,pdfktidiCHm qt dimnHm,necjHe tum docentis perfonam agtt , ijHamficerdoni cuiHfd^m atciuc 
vatis:partim cjtiidemfiirentis^parttm vero c£teros exptdntis,z^ dtuinum ^irorern fimiluerrapientis. Fabulis vero tmerhxc ob li 
poiijfmum vti videtur.vt tntcr vams Academiaflores ob/eBentttr qtttdern omrjes,fcd exptatt duntaxat porna decerpxnt, z/efcan- 
tur fHmivu^fkcihtu εοηοοηΗΛΜ,ριτ^ίΙηΐί nutrMntHY.^git aHtemdtalogis omma,vt βη/ιο vtHens,perfonai locjuentes ante oculos 
ponat,perfuadeatefficadnj,i^ rmueat vehememiw . ^cceditad h^c, ^uod afmcos f vtpar efl ) opportune dtaloais βύ koneftar. 
t»j,tpJu<^HO(]^nafulocapnepepentJ'klo(ophtatJomine,CHmsdelituJDra,elfecufiltiiho?mn^^ arias hahitm^talis ornatiU.QHOties veio extrahenos AcademuospirtixgatHr,non fohtrnvnguenta [emper amittit (j;• fiores, fea etMmj 

proh nefaf,f£Oe incidtttn latrones.ati^ue Aynijjisjacerdot^ qt grauimtis infigmbta tiuda pajfir»,(^ i-jHafi prophanA pererrat.,adea - 

anedeforrnii apparet^vt rie^ne Phcebo -vlurtus ,JMercHrtoejue(uU fr?nt/taril>m p/aceat. : neejue mftpervelano βο lout, vel Ah • 

nerui rnatri probitur. Citerum ^attrru materno confilto tntra panetes dr hortos jicAdemUfeft reciptens, antt^ uurn refumtt de • 

cits: (jr ib* vehtt m patrta libentijjime ree/utefctt. Qttamobrern iHUiVL• vnk tecurn Tlatomce Laurenti ornnes turn difcendt.tHm be- 

ne vmendi citpidos^ad Academtum-> "UtorncarrL•: coltortart. Htc enim %Huenes velinter locnndum prMepta morntn, veltnter lu- 

dendutn indufirtam dijferendt tucnnde admednm qt ftictle confi^uenmr.Htc vtrt ettam rei tumfkmittaris,tumpMbliCA dtfctpltnam 

abiinde perdifcent. Htc [enespro murtnh vtta,vttamfl)erabtinL, «tternarn. In ^cademu hortii poeU ^b lauris canenttrfL^ yipolli- 

7ie7n aHdtetn. InvefiibHlo Academidiorarores jpeitabHnt ,>^ercHriMmdeclamanrem. Inporttcuvero, ^ aula tHrifeonfilrt ctnita- 

turnaue gubernatores.Iouem tpfrrn aufcultahnnt,finctentem leges,nira dii\anttrn,ttnpenA gubernantem.ln tpfis deniifue penetra- 

libM,philofipht Saturrtuin Iuhw agnofcent,coelefltHm arcanortim cotitemplature?n. Z/btfue vcrefacerdotes reriim^tte Jacrarum An- 

tifiites arma repertefit,,^utbM piefmrefrL•, aduerfis tmptosfirenue proregatiL•. Huc tgttur,hucprecer,tmnes accedite.^Mf /iberales 

celitii dtfctpltnoi, hic eas, φ- Itbermtem-, vitA partter adepturi ; huc deniqiie CHritlt concurrtte, ηϋ05 αβεηΜηάί. vtntatif^f^ confc- 

auend<£ heAtitudtnis peypetHM ardor tnflarnmaiL•. : htc .zjptrante 1)eo , venmtim ad νοίΗτη-> , (jr jHfatatem^conJfcueurf. 

'Uerkrn-> intennu adnw>:endt efiio ■, ne temere derebttiTlatontcii , imo vtro dtuwis , firarn /enrentM?7L• , (ed longo φ• tecjua 

examtne indicetis,ne^fte Imtdam m eoscenfitra/rL• exerccAtts^ ^ut proiul ab omm liHore vobi^ vigilant, ό" l^borantjJmoverhfa- 

uete Itbenter autortptotlhnete etiam tradu[iori,mn folum tranjlattone verborum, ftd explicattone priterittarHm comrnHni omnium 

vtilttatt pre vmbtis con(uleritt. Noltte precor anti^uxm^lutnrernefue do^tnarn, heu tamdtu mmii eppre^aM , tiHperautem m Ih- 

cem dfnwa promdentta prodetinrem , ιηβηΗΐ crudeliter (j oppnmere.nejirte ηπΛτη Depu ommpote»r vult vbnjue viu*m,morta- 

lis homofrnflra perdttam veht. 'Oextera erjtm doMimfiat vtrtutent^dextera domim tarn exaltauit εατη,ηοη mortetur,fcd vtHet,^ 

narrahtt opera domtni. 

S ε D ηπότιατη opttme Laurenti nos ingens in Platonem-> ac nefciens tenere modum.raptaHtt arnor ? t^iim in Tlatonis caufi 

d^cL•mΛu^mui,oratoriΛfrcnndiΛpήncip^s? Satts cmrn βιρίγηπι ιρβρτοβια cau^ dedamnuerit^ Apnd eos pri/irttm^Ht pcrtHrbA~ 

tionibtu vacui,£fuos (e pr^Jluennt audttorcs. Te vero tnpra/enrta rnimme adhormbor,mirum tn medHm ad hic omnu 

Zioluntatepropen^!»,ingemo promptum,fludtp erudfturn. SedoptahoduntaxatiVK;^ legM filtctttr,<jy βΐί' 

etjfime vinai,Marfiff tut rnemor. Dum vero Marfilium FtcinMm mmino , Thtlippum ^«e- 

^HC Valorem Academicum nofirum tntelligepariternomtnatum Namfi Oaler 

At^ue ΜατβΙΐΜ m Plarone de^ndendoy^j;• tn te amando tdemfwtt, 

procHldubto tnter β ifHo<jue βηι tdem.l^ alorem nbi Lau- 

renttfingularts^a vtrtus probat^Platontcm ho- 

nor UHdat,tncredtbtlii inteAmor 

valdt cemmendat. Π Λ Α Τ fU 
ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΒΙΟΣ ΚΑΤΑ 

ΔΙΟΓΕΝΗ ΤΟΝ ΛΑΕΡΤΙΟ Ν. PLATONIS νίΤΑ AV- 

CTORE DIOGENE LAERTIO. rp^^w^^ Λ Α' τ Ω. Ν, ί^ρίςωνος κβ^^ Πίβ/Λτιό- 
Ι ||?ιΜ ' α^ίφψ" "? Σόλωνα. ;^ότνυ^ J5JZJ 
SJ^TiiVteU• KciAa/2^£c?,oiTKe/T)ai ό ^/Τ^ίΛοί'- 

Χρίς-ωνος Πλοίων, ί'κπς W Σολωμός, ο Λ Σόλα,./ 
fi? Νίΐλί'α κ^ Ποσ^ί^νΛ α^ίφψ -^ #'"?; '^'"'^ '^ 
^TVvm-de^ iWT>!Maiy^v εις KO^eS^ ■ην Μίλα*- 

λον. -Στηύσιτιατος <Κ '^' Tr/^^^a^s^f^V Πλα'™- 
»ος r^ ^&mvov.rm Κλί^φ;:^?? ύ' νΠλατ^ι/ος «> 
ΧΛ-^ίω, ;c9i,' Α'να^/λ<<ί^>ις Ο ττΙΛυτί'ρφ <sfei^ ?ϋλ3Μ• 
^ωι/,φασίΐ' , Α'^Ι^^^οιν loj λόγ>ς , «pW«;V °'^^^'^ ^^ 
Ihe^^-^iovLuj βίάζί£ται τυν Κρίςωνα, ^ μκτνγ•)Λ- 
mv. ^ctvo/Jfiov 7-.τ^ς /3/αί iS^eiv τίαί τ5 Α'τίολλω- 

%νή<ηως. y^ γνιταυ, Πλάτκν ( ώ'ς φη(τιν Α'ΛΒλλο- 
J)i)£OCc> ;:^^οΐ'ίκύ7ς j oyJ^i}K^ ο^Λιικος-ιι Ο'λι/^^- 
7παΛ,θΒρ>«λίώ^ος ίβΛ',ί/.ν|• ^^θ•^ ^^Δ^λ/οι toV α'- 
•η07<Κωνα. -^i^ φ^κτΊ. τίλ^τα c/l' C ώ? (pncrii/ Ηρ• 

;^t/• Πλάτων /ί '^ A>.eivi:t/:)^jpm, iVou Πί^ί- 
κλΡς 6•πλί6'τϊΐτίν. txZ /« '^/!<Νμων ΚοΜι/ W , «c 
(ρ«(Γ/ιΆ\•πλίανοΐ' ΛϋΤί'ρωΠίρ^ ;/e^ra)v. ;ί9:) i-jJJu^M- 

θάλΜΤος, ( ώ'ς (ρ>ισ/ Φαβωρπ'ΐς c^TravTOs/^aTTVi igo- 
ρία) τϋ πατρβζ i^ μΛτυί )&\ ά^ω" -τηαφ^νης^ 
χ,Χηζί,ύ-^υ , r^ Ι^αταχίλ^όντος «ς .ι ^^ujjoa , oot^- 
-ώπί Λακ^ίίΤα/Μρΐ'/ωΐ'ά'ζίβλΜθίΐσ-ί^ ^o-^^umtuv Aj- 
jiVMTOiC . αΜα <9^ ί;^ρ«>^σ6ν A'3-iw'iiin Δίωνος 
Λμαλίσκοντυς, ώ'ς Φ^^^ν Κ^'^οΆύξ^ς ον 03.Λ'ω ;η- 
e^TTOTOV. 6β^ί ο/ΐ'αΛλφοίζ A'J'«uttP-rov»(^'Γλαί;- 
:iavu,n0^ ΛόίλφΙωΓίοτΰνΙω,^ ν\ςΙιΖΊ.7ηϋσι•7Πϋθς. 

,wvM,'<9y<i6'« (ύ' πΤς a,me°'S"^« -ί-^υμνίσητο Ji ^ί^ 
A'p/Vwf/ TZef Α'ρ>«ω τιαλ«^ς-ϊί• αφ'ου /^^Πλατωΐ' 
j;^' τί«] ^'έξ/ίΐ)/ yt4«TOK0 jL{$t ιθΜ,ΐ»€9•"ε.°»' Α'6ί5'>ίλκς 

AriiWks ex aui uomuie vocatus ciTcc, vtia 
L Α τ ο , Αι iftone patre & matre Pcri- 
diuna, liue Potona, Athenisnacus eft. 
Mater a Solone genus duxit. Solonis 
quippe frater Dropides Critiam genuir, 
CLiius filius Cal^lchrus , hiiic Critias fi- 
lius,qui vnus fLiit cx tnginta,&: Glauco:ab illo Char- 
mides&Pcrii3:ionegemti iunc,atqijc exea&cAri- 
ftone PlacofextusaSolonenafcicur. Porro Solon ad 
Nclcum & Neptunum genus rcfcrt. Ariftonem quo- 
quc patrem a Codro Melanthi filio originem ducerc 
tradunt , qui a Neptuno itidem fanguincni trahcre 
Thraiylo tefte mcmoratur. Enimueio Spcufippus in 
lib. qui Placonis Decama inlcnbitur , & Clearchus 
inlaudationePlatonis,&: Anaxilides i i De philo- 
foph.lib. aiTcrunt Athenisfamam cfTe,Aiiilonem Pe- 
riCtionx,quum ciTet rpcciofiirmia,vim intbne cona- 
tum ciTc: verum fuifTe illius conatus irricos , vidifle- 
que iii loranis Apollineni,acqueabeo mundamaiu- 
gali copula quoad parerct,vxorcm feruaiTe. Naicuur 
aucem Placo (vt Apollodorus tcftatiir in Chronicis) 
LX XX V 1 ii.01ymp.Thargclionislcptima,quadie 
naruinApoIlinem Dcliiautumant. Moricurautem 
(vt Hermippus tradic) primo anno ccnctfima:o£taue 
olympiadis,in nuptiis diicumbens,odogerimu &L pri 
mίάςtatisagesannύ.Keanthcsoclogintaquatuoran- 
nos natum deieciirclcnbic. ΕΩ: igitur Hocrate minor 
natuannisicx.lllequippciubLyfuTiacho: Plato (ub 
Aniinianatiisert/ubquu 6i Pc-riclesdiemobiicErat 
autcm tamilia CoUyteus , vt refcrt Antilco in (ecun- 
doDcteniporibus. Natus clliccundu quofdain^- 
guia in Phidiadij domo,cius qiiiThaletis filiiis fuicvc 
Phauorinus aic in Omninioda hilloria patre ipfius 
cum CiEtcris ΓπίΠο vc agrum lortiretur , Athcnaique 
reucrfo, quuma Lacedx-moniis qui ^ginenfibiis o- 
pem tuleranc , cxpulfi funt. Ludos quoque magni- 
ficos Arhenis exhibuit , Dione fumptus fiippcditan- 
te, vt aic Athenodorus in odauo nse,<-OTt7wr libro. 
Fratres habuit Adimantum & Glauconcm , foro- 
remque Poconam, de qua Speulippus nafcitur, li- 
terafque apud Dionyfiumdidicit, ciiuis &:in Antc- 
raftismeminit. Exerdratdri-jueeftapud Ariiloncm 
Argiumpaleftrica, aquc &:Plato propteregregium 
corporis habitum cognominatus cil , quum prius 
Succcifionibus tradAt Alexandcr. Sunt qui ob ora- 

% iiij ρ L Α τ ο Ν 1 S tionis vbercatem &c miram latitudinem lic appellatu 
putentjfiue quodampla fuentiTonte,vt Neanthes 
lcribit.Nec aciinn qui m Illhmo palςftra le exercuif- 
fe velint/iCLit &c Dicxaichus in primo De vitis. Pi- 
dur.E quoquefuilTe ftudioiumacpoemataicriprifie, 
primo quidcm duhyrambos,deinde melos ac tragcc 
dias. Vox illigracilisfuit,vtaitTimotheus Athenic- 
fis in libro Dc vitis.Fertur &: Socrates vidiffc pcr ib- 
mnium oloris pulliim fibi in gremio plumefcere, qui 
eoncinub exortis alis in alcum aduolans ruauiiTimos 
cantiis cdidLric.Poftndie quum Plato fibi a patrc co- 
mendatus ciTct , hunc cygnum qiicm viderat dixilTe. 
Philolophari coepit piimum in Academia, indefein 
hortum qui iuxta Colonum eft contulit, vt Alexan- 
der in Succeflionibus fciipfit , Heraclitum adducens 
tellem. Demu m qu um tragicu m cercamen eflct ini- 
turus,antc Dionyfiacum theatrum audito Socrace i- 
gni poemata exuiTicdicens, 

Huc ades ο yuLcane^Vlato tiam te egetin hacre. 
Hincannum vicerimum a'tatis agens Socratemau- 
diuir. Illo decedente Ciatylo Heraclici difcipuloa^ 
HermogeniParmenidis philorophiam tueci opcram 
dcdic.Deinde quum eiTet annorum duodccriginta,vt 
aic Hermodorus,Mcgara fe ad Euclidem cum aliis a 
liq^jot Socraticis contulit. Hiiic Cyrcncm profedus 
Theodorii marhemaricu audiuic,atque indeinlcaha 
ad Pythagoricos Fhilolaum atque Eurytum conccf- 
fit. Abhisrein^gypcuadprophetas iaccrdoteique 
reccpit,quo & Euripidem aiunt vna ciim ipfo profe- 
dum ene,atque ibi moibo compreherum,a facerdo- 
tibus marina cu rationc fuiiTc ablblucu m,qua ex rc po 
ftcadixcrit, 

Mare v/iiuerfaproluii humimim mila. 
Qiiin Hc dixifie luxta Homeium yEgyptios omncs 
medicos eiTc. Decreucrat Plato etiam congredi ma- 
gis,vcrum proptcr A{\x bella propofuo dellitit. Rc- 
greiTus vero Athenas, in Academia commorabatur. 
Eftautemlocusinluburbano nemorofus, aquodacn 
heroe Academio nomineappellatus, ficut &: Eupolis 
in Ailrateucis mcmoiat,dicens, 

//? ambulacris Academi vmhrofis dei. 
Scd &: Timon in Platonem loqu°ns,inquit, 

Hos triterduxilU PUto cdfifirnus ibat, 

Cuius ah oremelosma/jahatfCj/iale lleiademi 

Arbufik lepida moduUntur voce ctcadd. 
Antca enim pcr ί fcribebatu r Hccademia. Hic igitur 
philofophuslfocrateamico vtcbatur.L•nllnueroPra- 
xiphanes quandani confcripfit inter eos habitam de 
poctisfchulam,qiiuminrurePlaronis hoipitiofrue- 
rctur Ifocrates. Tcr illum militaiTe Anftoxcnus au- 
3:oreil,primuin Tanagram/ccundcin Corinrhum, 
tertio in Dclum, vbi &: vidVona potitus fit. Mifcuic 
Heracliteorum Pythagoreorumque ac Socraticoru 
rationes.atque in iis quidem qua: ienfibus fubiacent , 
Heraclitipartcstucbatur: ροηυ iniisquaradintelli- 
gentiampertinentjPyrhagoraracquicfccbat.Inrebiis 
aiitcm ciuilibiis Socratemfuum maximc amplefte- 
baturratqucita in vnum corpus triplicem philofophi^ 
compcgicrationem.• Aiuntqiiidam (ex quibusSaty- 
rus eft) Dioni iUum ΓοΓίρΓιίΤο in Siciliam , vti trcs li- 
bros Pvchacioricos libi emcret a Philolao ccntum 
muns. Eraccnim fatis opulcntus, acccptis a Diony luj TD μΑταιτπν^ οις φησι NicW-^?. eiai c/\^ ot }(ffj\ τια- 
XojjijtH φασιν cujtov t&f/sfl > Kff-^ KSM ^"i5f '^^ί ^ 
iZOfiCinaUiQjL βίων }(Λΐ^αφικί)ς'^μΛλ))9^ί(Μα^ΐ(^ί) 
Tium^sna ^οί-^αι,'^ωΊΌν /ί^ ώ3•νομμ€οίς,ί7Γε-ιττί 
^ fiJi^yi y.cijfayci)Jictf. ]ο^οφω\ιόζ•η {φασιν) Lu, 
ως x.eij Ύιμρ^ϊΟζ φησΊν ο K^lwctjOQ cv TStf Πί£^' S/wc. 
XiytToLf <fl ότι 'Σω-Αζο.-ΐΐΛζ ovctp (iJ\v xvKvot^ vicrJor 

σ ΟΧΤΟ. αχ etTriLujctj^ VI Λιτίλά^ζαντα' ζαι μ^^ ν μΛς^ν 
Πλα'τΒΒίΐ'α aurmcni^^vctj' τον efiThTOv ειτηϋν ΙΤ) τον ορ- 
νιν. Ιφιλοσΐχρ^ί JW τΐυυ cLp^pjj cv Ρί>^^'γιμία, ώνχ ζ« 
7τ/κ.«'δΓω TcSir^i τνν ΚοΛωΐ'ον,ώς φησινΡΐλίξοΑίζήίοζ 
6ι i^thywjc; >{g.^ HigjizAe/Tcv. ίττείτα, /jS^jtui μίλ-' 
λων a')u)vieiiQrtjiQciLyaiJiit ,^»^ τέ A/Ofui^cfjwid?- 
ατ£ρϋ, Ί.ω'Λ.ο^.ΤΌυ; αιωοαας ί^^ΊίφλίξίΊΖίτΐΌΐκ/^- 
TU ΐίττων, 

ϋψίζι^ΐ -ζρ^ίΛΙΡλ ωΛ, Πλαταν »f η σίΤο '^τίζ&ί. 
ΊοοΜτζυ^ν Λ ^ί'^νώζ ( φασΐν) εί-,ιασιν 'ίτη JtvKau^i 
Ί,ωϋ^τϋΐζ. aimotj (/[' άτηλ^Όντος,'Ίί^ρη'ϊ^ Ke^t- 

(j^iJhv φιλοσΌφουυυτι. i7rειτΌt'β/Jό|t^oς oitTu κ^ 

(Ί'κΰσΐν ί'ΡΙ'Τ ( KS^^ (pyi(nv ^ρμρ/ϋΐζβζ ) ί^ς Μί•)Λζβί 

-j&igPC EvxAwcTZw; σαυ^ α?^οις τισι Ίω^ο^τικοιζ 
V7n^apy,env.i7r»na «ς ΚυρΙυύΙυυ αττίίλθί 'ζι^^ς Θεο" 
JhiQ^v TOV ^ctSmMS^TiKor τιαχΐίζην εΙς i-mXiiui 'Ζ!>^ζ 
ται4 Uv^y>ejL}am , Φιλόλαον ΐ(^ L•ΰpυ^Όv• tvd^v τβ 
$ις A'iyv^ov .®^^ ττ>ΐζ 'Ο^φ^τας ού φα,σι t(ffjj Ευ - 
Qj.7nS'lw Aun^ συωακολοιι^^στίΐ , }(aj oujto^ νοστί- 
(ρχντα. 'ζσ^ς τ^Ι'αρίων^ίτη λυζτκνο] Τ7\ SJ^ θαλατ7»ς 
^^τηία^,οζην }(^ eivreiv, 

Θα'λαίσα χ,λΰζα ττα^τα ταν^ρωτταν H^.)t(i.. 
άλλα }(^ ( )(^Β-' ύμν\£^ν ) φουΐα^ τταχτας ανΒ-ρα^ίς 
AiyvvfioH iaTQ$iiif). ^)ιί^ω Λ' οΠΑλτ^ρ <U τνίς 
Μμ^ΐζ στ/μμίξοί)• (^zS^Vi τοίζ τΐίς ΚσίοΑ τηλΐμ^ΐζ α- 
τήζΐΐ- ίΤΓΛνίλ^ίν Λ θϊς Κ^Ιυύαυζ^ώίτξ^,ζίν ύν Κ<^ρ.- 
όνμία. το Jl' o^ yu^^ci<riov, Tif^a.^^iov α,λστύΛς^ 
W -ηνοςΰρωος ονο/ί(β<^ίν /^)(μ^^μρν^'(ρί^ζί koj ECl~ 
τιτλις of α,ςρατίυτνις φγιαιν, 

ΕΊ» (ίϋσκίοις <Ρ}ΐΰμρισιν (ίν^^μ^υ θΐοίϋ. 
άλλα χα/ ο Ύ'ιμων £ίςτΐνΠλάταναλί•)ύ>ν (^«5"/, 

Των TTcWTav </[' «yetTO τιλατνςτχτος , αΜ' dy>- 

ρατ^ΐς 
UclhiTnigyTirTi^iv ίσο^Λφος^οΊ Β-' '^>(ciLJ\i/m$v 
AivJpei ίφίζόν&ροι οττα XeiQjLOiosiv ΐίϊσι. 
'js^es'"e?''3^<^ ιέί Ε';(5ί{Γ»^(αά<αλβτπ. oj^ouZ 
φιλόσΌφος v,auj iWgjiTfi φίλος Uu. κα/ αΰτ'^η g^- 
ξιφοΑίης σνωί•;ξχ•\ί SJ^Tej&Ux) τίνα. <ε%^ τηινιτ^'μ- 
νο/υβ^ίο) ,dv d^^d ίο^^ Πλάτζονι ο^ξίνω^ίντνςτδ 
laOz^enTOCf. }(αυϊ' cwjov φησιν /^β/ςόξινος Τζ^ς ίςρα- 
7ϊΐ>£&α/, aW»f /O-V eic Tstva,^(iv, S^oUTi^gv </teic 
Κοβ^ι/θδν , T£jLTZiv ^Δ»ιλ/ω• ivBu yi^^'' aiejL^iiiiTTtf. 
μίξιν τ? ίτΐΌΐήσατο τ^Ιτι ΐίζβίκλ^τΘ^ιων λόγαν (ά Πυ- 
^y>tiKav KOj Έ-ωκραταιαν. τά /j^ydctj^tnu, }(μ&' 
ΐί ρακλ^ ην' τα, Ji ν ΰητΆ,}(^ Uvdu^pcu»' τα<ίί7ΐΌλι-* 
τικβ,κρ ΣίΰκρατΖοί ίφιλοσύφ$ί. λί-^υσι cJ)i τινίς(ω¥ 
^ Koij "Σάτυρος) οη c^icovt ίτητ^ιλίνρις'ΣρΐΐλίαΜ 
avwauSrij reia βιβλία Ών^η^>β/>ί^ •sP^ Φιλο- 
λάου μναιν ί)(μττ>ν. j^^ -β αι djTtuqJ-a. ( φα,σ-ιν ) Lm 
ιαρρφ C^iovvoiov λα&οον χιφι τα oycforiKOVTa τΰλα/ι- 

Γιο plufquam oiboginca talcnris. Sicut eniin ν Ι τ Α. 

τα, άς !(Ά) όννιτκρ φησιν ζνττ^^^'^Άφοι^(ύ^Έ.Ι 

^ r^ .. Λ . .y. -..'-i } a /^ ^ά•>^αζ 1 >(aBzt φαιών Αλχιμ^ς y.' ■ηΊς'ντ^ς Aiamj- 
ται»,» ^ Τ8τ7£φ<κ. ivSm^6iiJ!ii't&/>c>>T0) φ}ΐαιτίΐυ- 
τα , ΦΛίνίΤΆΐ c/V f(v^ Ώλάταν ττοΜα τρΕ τη-χαφυ^υ 
λίγΰν σκνπίίον <Η. ο ΠλΛτκν φησίν^η^^ητον jud^) u), 
ΤΌ μίίίΛ'τΓΏΤι ΖΛ τ^ΊΤΌΐαι μνιΛ τιζσά Sf^.f^jov , αλλ' 
dei ρίιν y^ ^τα^αΜοί'' ως ΰ'ί, ων ca -ης oitAn τον 
ttpiB-mv , ινύττύν οντΐ 'ίΰζύν, cv-n τιρω; , οΰτί ^πστ?!/, 
ου-ητΓΟίων ονταιν. ταύτα, e^l ^iv ων aei -^υ'.σις., ου- 
σία. Λ' μϊ\<ίί-^τί τήφυινί. vomtzjV c/e\ ci5 ού μ«/Λ α- 

cfiav φύσις , Ιώ όμρίαυι -η }(^ τίυυ cwtLuu χά σνμζί- 
CtiK/iv tf). Kff} μΐινο'μ ^.τήχοψΜρς <5^ τ^^α^&ητ^ϊ 
}(cu VQYiTyJ ζνΆργύς eicii\>itv , Αλλ'αβτο/θϊο/τιαρΜ- 
σαν•, i(cfj ότηλιτίΌν ούττωτίΌ^' ταΛο/) ae< τταρίίθ 
όμ$ΐΛ, SJ^ Λτ^^ iWT^J da. άλλα λί ^ίτα/ ^t£t» ^:ς 
tm^TOV '^jjit^ T^ θΐων. ';Τί»ς ίΑ' »' άμ.ν\•χα)ίόν y 
'im) τίνος μπίΐίν ο^τΤι fsr^TOV μβλοι. ουκ άρ' ί'μβλί 
ijrgitTci/ ονΛν^ου^^ μ^. ί^ίΛΑϋη^ν^ rpJl' ων <χμ- 
μίς ηώ ω /t λ ίγύ , f<iMe< TOc/i' If). ttdt' αριΒ-μρν 
"πς 'Z^osov^fjjj (/Ϋλ«ς τον etp τι ον. νιο «θϊΜ^^λΜςγϊ- 
^ον, ^^ !(^ Tcu υττάρ^νααν λαββι». i\JhK,iiKd-mi(cfJi 
ο Ούτος et/b^ ; ουκ e,u.(f τα;^. ot; VV μα* , ouJk ττοτι 
/Λί^ον Tmyy iov >(c/.Ttdi/U^ λ» τις ίτίζβν <^ρρον ^gi- 
Ηος•,^τ3 'zs$^&' ίοντος'^έτηταμ.ίϊν,ίτι κο-ττιψ^ιχ,^- 
νο ΤΌ μΑ^ον. oJjS aJ^ VLU) οργ] t(gLf τας οΛ^ρώττΐας. ο 
φ^) 5^ αί;'0ίθ-',ο ί/ν yt μοΛ φ^νΐΐ. α> μίτα^αγα cPi 
•ποΛτις zMTi 71 αΐην. τον }ξόνον. ο Λμίτη^άο^6ί κ^ 
φυσιν , ΐ{^ ού'τΓοχ, άι ταυτν^/Αρβί , αΜα ϊτίρον «μ » 
OJUTO J^ τ» ^mpίζ^ςτiκάτoς. >(^ τν JM ζάγί ^ίς,ά,λ- 
λοι i(a] vuZ ά'Μο/ τίλίθο /wc, ««"ίθις άλλ ι,κ ουτιω 
■^eujTo) ΐ'^τίον λογ>ν. ίτ} φϊ\(7ίν ΑΆχίμρς t(cf) ταυ- 
τί,Φαίπν οί σοφο) tIw '\v^lwvxfj8jj S^ Ώί σώμι/,τος 
ttJ\SniJ>i&u\^oiov άκουασαΜ,βλίκιυσα,ν τα c/],' ojutUu 
y^c/B•' ajjThu) ζΛΐ^υμ9ί&τ^ , μιη^ίν τζ/στ» ί^ρί-π ^ωμΑ- 
vlu). (ίίο-λ,οή τμίοντΐύν Tdf^ , ce/c&nTa it)' τα Λ^νοη- 
7». ών eVe;^^! κα/ ΠλΛτκν ίλΐ-βρ οτι όΉ τοις cntniS^&iv 
rcu; τ5 iZjritVTc? Βφχαυς 'fh^-v^giwTau;^ 'Ζΰρωτον fAp 
οντάς )(s/i!^' αωτας <Λίλίο^ ταςΙ'^αΑ-,οΊον ομ$ιότϊ\- 
"^if&f ^pvacDxyKouj τιΚη^ς ,}ic(^ μί'}ί3νς,ί(^ ςτίσιν,κ^ 
KivAcnv'<hvviQ^v^cujTo ^Θ' CWTO ΤΌ i(cf.Xov ΐ(^ α,•}α^Όν 
Hff^ eJ)!(cfpv, }i^j\ τα το ι 'jLVTa.\:zsT>^iSm\' tqJltov^ '^ί- 
d\cm σιν-ΐά eiv bavLj 'Ζΐ}^ς αΜΜλάί «σίν, οΊονΐ^ς^ 
μίιυ^γ /^ij^.^cf , « JicuTOTHciV ον$τνμρυ/υ^ονς οτί τα 
ΤΓΟ,ρ'-νιμϊν,ί^ ΤΌ μίτι•χ^ν 6χ$ινων,ομωννμ^ άκίν. ις 
υτΓΆρ^ι. λίγύ Ji o\iv, J'i}(gLjciiud^^O(Px.Tii ών^ον 
ΚμλάΛ,οστχ tS >(β.λΰυ. έ'ς? Λ Y^eiJuv iV ν/^ςον ϋ 
<flov τί j^of ιοημμ y^'Z!r^ς τουτΌΐς ατττίζης. tiiO}(gL^ 
φησιν ίν τ« φύαβί τάς IJioj; ίςάνα^, ι^β,^τηρ -5)360.- 
ο (Λ^μ^τυ.. τα c/j, αλΑα ταυταυις ioiwivaf , τοι/τζϋΐ' ο- 
μριοτατα. ι^α^^ςτύτΐί. ο toivwu ^'πιγ^οφμ^ς η^τζ τί 
αγαθού y^ -s%e '^ΙΐΛων ού'τα As^fi , Α^ρ' ^V α<ί- 
λ«(77ς 71 !ΐ!ΐζ^•γμ^ ; 7r»i'f yU^' Otto. Κν^ρωτιος owS 
νώλτησις 'ίςιν-, ουιίαμως φίρί'ί<ί):ύ. τί </[' ανλι^τάς ; ^JςeΊιAlJ '^'<^}<-(^οΰ>3•ρω7ΐΌς,η α yip \ τήνν ρ^•ρ ουω . 
OOkquaj αίοκ^ς ουτΐίις ί-χξ^ν Ηίϋ^^ τ« άγι^Ζ ; το β^,α.' Onetor fciibit ιη Jibro cums eft titulus, An pecuiiio- 

fumoporceaceirerapietem.MultumiJliEpichaimus 
contuJitcoinicus, clmus& plurima tranlcnpfir, vt 
Alcimus in eis iibns quos ad Amvntam lcnpfit 
quatuor numero, mcminic. Eoru m in primo ira lo- 
quitur.Conitat autem &: Platoneni eomphna fibi de 
EpicharmilibrisaiTunicre. idita infpiaendLimcft: 
Scnfibileailcnt Placo , quodaucinquantitate nun- 
qiiampcrriitaCjfeddiffluacremperatqueimmLicetur. 
Veluci li numcrum ex us tulens.qureneque iequalia, 
ncqueaHqua,nequequanta,ncqueqiialiaiunc.Porr6 
illa llinc qiiorum iempcr gcneracio eft,nunquain νό- 
το (ubilantia. Incclligibile vcro cui nihil vel accedit, 
vcldecedit. Hocautem rempiternonimnaturaeil, 
quatn rimilematquceandcm lcmper eiTe contingic. 
Addidithxcpra:ccreaAlcimiis,AiLintautemrapien- 
tcs animam, alia quid.m lentire per corpiis , puca vi- 
dendoacqueaudiendo: aliaveio ipiam per feipfam 
aniraaduercerc,nullo corporis ofEcio vtencem.QiJO- 
circaeorum quxfuntjaliafenribus percipi,aliaintel- 
ligentisrationecomprehncdi. QuarePlaroquoque 
oportere dicebaceos quicuperent rerum inicia col- 
ligcicipfas piimura ipecics,quasideas vocat, fccun- 
dLim leipfas dilhibuere,puta rimilicudinem & mona 
dem,m'jlcitudinematque magnicudinem, ftatiim- 
que &: moCLim. Sccuado ipium per fdpium honeftu 
ac bonum,iuftum,atque huiurmodi cxtera fubiicere. 
Tcrcio conipicere qux fibi mutuo cohccrent idex^ 
puca icientiam aut magnicudinem fiue dominatio- 
nem, limul bc illud cogitare,ea qux funt apud nos,ex 
illorum participationeeisxquiuota fieri. Exempli 
caufa.Dico iulta cife qua; iufto communicanc: hone- 
fta,qux honefto. Eft aiicem vnaquxque fpecies xter- 
na, acpr:Etereamrelligencιaommpertulbαtioneva- 
cua.Qπoc^rca &: ideas in natura veluc exeniplaiia di- 
xit fubliftere. Alia his eiTc limilia qux maxime ad ifta 
rum fimilicudmcmconriftant. Epicharmusigiturde 
bono atqiie idcis ita fcrc diirent,Nura tibiarum can- 
tusresaliquaeftf Itafane. Homo igicuripfe cantus 
e(i nihil minus. Age videamus : Tibicen aliquis ho- 
mone tibi videcur necnc? Homo profedo. Nonne i- 
gituridemnbivideturdcbono,aliudeirebaHum,a- 
luid vero rcm? fi quidem fecundum reipfum quifquis 
illud didiccrit,iam bonus ctiicietur Qucmadmodum 
qiiitibiarum cantum didiceiir, tibict\ qui fakare/al• 
tator,qui compieai,c6plcxor merito dicitur : atque 
in hunc modum de cxceris,qii6d qiii ea didicchr, no 
arsipfajfedartifex vocatur. Plato in opinione Dci- 
deis ait, Si quidem eft memoria, idcas in his qux func 
exiftere, quod mcmonaquieti-cuiufquc rei ac ma- 
nencisfit: manereautem pra^terideasnihil, Quoe- 
nim (inquit) modo fcruarentur animantes, nili Sdi- 
deam attigificnt, & prxterca nacuralem mentem ac- 
cepiiient? Meminit autem fimilitudinis &: pabuli cu- 
iuftnodi illis efle foleac,oilcadcns quod fic animalibus ^αθπΐ',ΤΒ cA <ist^y^gi ; «/-i-V κα.'^ 'Mjto ί'^τίζ «A'^ eiJ^ /t^- 
75!/ fOU*) ?t/«;60v Ηλ-,,φοτκ; viw Λ μM■Λμs'.'^JH 71?« όμ^ώτν\ν>ς τϊ it, 'ξοφ»ς, ότίο'ΐΛ τις '^ςί» α^τνΐς, ά^^^κνύ^^αώότι ρ L Α τ ο Ν Ι S omiiibus infita fimilitudinis intelligentia. Quo- 
circa &c qnx func eiu ideni generis ientiunc.Porro E- 
picharmus itafermc aic, Sapiencia non invnotan- 
tum confiftit , fed qux viuunc omnia, notionem 
qiioque habent . Nam gallina, Γι aduertere volue- 
ns , non paric viucntes pullos, ied oua prius incubat, 
&:calorcanimac. Uxc autem iapienua, vt feCe ha- 
beac,natu!arjouit iola. j^b caquippeeruditur. Ac 
iiirium, Nihil pioieclo miriim.li ita loquar,& place- 
re eus fibi & vidcii piiedare natas. Nam & canis cani 
videturelTe pulcheiTimus,&: boui bos, S^afinus aii- 
nOjfus item iui videturvcnuftateprarftare. lila &; 
huiulrnodi quatuor libns prolequitur Alcimus, ad- 
monens quantum emolumenti Plato ex Epicharmo 
fibicomparaiieric. Qiiodautcm nequeEpicharmus 
ipfe hoc ignorauerit,ex iis coniiccre licer,qux prarfa- 
giensacvelutidiuinansfore imitatoremlui , ficfert 
ait, Vtautcm ego puto, imo pro comperto habeo, 
meariunadhucent memoiiarerum,meoriimquefer 
monum>cirquequirpiamacceptis metroioluto, qiio 
nunc conftar, coloreque adiedo purpuram vcnuila- 
te veiborum componet , inuiftuiqueipfe alios facile 
riiperabir. Vidctur Plato Sophronisquoque mimo- 
giaphi libros antea negleitos pnmus Athcnas inue- 
xiiTe.gcIhimque ex eis duxiiTe , qui &:iub ciuscapite 
fucrint reperti. Ter autem nauigauit in Siciliam, pri- 
mbquidem vcinruhmcraterelquevideret,quotem 
pore ΟίοηνΓιυ<; Hcimucratisfiliustyrannus impulit 
vt fecum loqucrctur. Vbi qiium ille de tyranide dii- 
fercret , dicens non id prieilare quod fibi foli elTec v- 
tilc,niii &: virtuteexcellerctjOfFenfum tyrannum , &C. 
iracum dixiiTc aiunt, Verba tuaotioiorum fenu funt: 
&: ilIe,Et rua.inquitjty rannidcm fapiunt. Ad hxc in- 
dignatum tyrannum pnmo quidem nccare illum vo- 
luiiTeidemde vero a Dione & Aiiftomene exoratum, 
id quidem noii fcciiTe, verum Polidi Lacedxraonio, 
qiii per id temporis legatus ad fe venerat,eum tr-adi- 
diiTe.vtvenudaretiir. Eum ille ini£ginamaddu6tum 
vendidit. Quotempore CharmanderCharmandri- 
dis filius eum morris reum ciTe accufauic. luxta pro- 
mulgacam cniniapud eoslcgcm capitaleerat, fiquis 
Athcnicnhum eam infulam adiiiTec , atque ipie eam 
lcgcm tulerac,vtPhauoriniismcmorat in Omnimo- 
dahiti-oiia. CaTcrumquum aquodamfuiflet pcr io- 
Gumdnftiim,phiIofophumeum cflc quiarcendiliet, 
abfolutum dimiferunc. Afrcrunt pleriquc iUum &: in 
concionem addudum, vbi quum obferuareturj nihil 
penitus loquutum fuilfe, promptoanimo quicquid 
cotingeret,acciperepai'atuiTi,illos cum minimc qui- 
dem occidenduj fed folum vendendum captiuorum 
moredecreuiiie. Aderat forte AnnicerisCyrcnai- 
cus : is eum viginti minis,iiue (vt alij volunrj triginta 
redcmit,remilitq5 Athenasadamicos. llliextcmplo 
pecuniamAnniccridircmiferunt. Sedhancille om- 
ninaaccipere noluitjaiTerens non eos folos dignos cf- 
fequibusPlatocurxeiTet. Alij Dionemeammifiiie 
pccuniamdicunt, illiimquceamnulla rationcadmif- 
iilu', (cd hoitulum quoqucin Academia libi compa- 
raile. Polidcm vero a Chabria fupeiacum, &C poftca 
inHeIicefuiireiubtnerrum,famacfl:,da:monioilIiin- 
dicantc ifta illum philofophi gratia perpeci , vt Pha- 
uoiinusin primo Comentariorumcminit. Atqui no 
qiiiciiit Dionyfius ipfc.verinn quu didiciiTet que lili c3 ττασι το7ςζωοΐζ ίμφυταζ 'bhv » toc ΟΜβΌν^τοζ θΐ«- 
Qj.a..<hon^'t^ ομόφυλων a^&aXiTctj. (Οτως otxu ο 
Έτηγα^μ^ς, Εύμουί ,τό ανφον ^v ον >(α.^ iv ΐΑρνον, 
αλλ' ocTTt TTsp ς»ι τταυητζ ^ yfce^.cw i^fi- Κί'Ι pS θΐ- 
λν 'P^SdAiKTOeJiJ)i)V "β/ίος , aj λκς }(^TOC.ji^3-e^v d-n- 
ν&ς , ovTDtT&i TcKva ζωντη , αλλ' ίτηύάζθί }(^ τπΐΗ 
■^νχΐιυ ί•χειν' to <h σϋφον α φυσίζ 7b'c^' οϊΛν ως iyei 
μρνα. "m.TTOJiS' djT cuf jS aiircuiTcu; υττο. y^-nriXiv, 
(Σ)αΐιμ$ίςον ovchvbh μ -iTcw^- οΰτο) λiy^v'■,y^aM- 
S'a^!9iv οΜΊΌΪσίν αύτΌΐΑ , nffJj cfbKUv }(^λως τηφυκίνο). 
y^ci^ yd α. κυων χυυυ) ΐ(ο/ίλλιςΌν ώ /j^ (pajf «τα/ , (t βοις 
/3:/ , όνος Ji ονω ί-ι^,Ρ^ίςυν , ις </έ^ νί. j(cf^ tcwvx,^ 
>(c^ τα τοίοωτΆ Sf^ '^ Ticjapcav βιζλίων t^^jaW- 
yvvatv ο Αλ^ΐμρς , ^^!ηιμαί\\ων τΐυυ ό)ξ Τίτη-χ^αφ- 
μ$υ Πλα,τΐύνι ^:i^yiOjui^ului ωφίλΘ^α». 6-η Jl' ovcfl' 
αυτυς ^τη^αρμρς y!yv6&i τΐω ιίυη! σΌφΊαν^μβ-^Ίν ύςι 
κφχ Ίζιντζϋν,ώ 01 ς ΤΌΡ ζγ)λωσΰντα <ζιτ^μαΑ!τ<ίϋίΤου, 
ίΐ'ς Ji ί^ύ <fo}tia' (ίΐκ,ίω j^ αηψίς αίμι τδθ"', ο-η '^ 
i/Mf μ>ιαμ^.7ΐκ.% iojeiTa^ Aoyav T0U7Ztiv%Tt. ;^λα- 
bcov τις cWTzi, ^i^cPoacu τυμ/ίτ^ν ο νινυ ίγπ , ^^gt. 
Jbti iiff^ τιτρφιιραν λο-^ισι ττοιζιΑους ^λο7{,ίΓί?5ϊα- 
λα^ςος άν,ΤΌΐς α7<^οΐζ ό}7ΐτί'Και\<ςους''^>7η(ραΛΗ. JOttii 
cPi ΠλΛτκν ;(ctj τα Έ.ωφςβνύς τ3 μλμοίς^φον βιβλία, 
νμίλγ\ιΛ{}α. 'άτρωτος ρ<ς Α'3-Ιυύα4 ^Άομίσϋυι , f(^»- 
^7παγ]στ^'3^ς αύτρ' αίν^^ djpfS-lujctf^mT^iii-^ 
φαλ'Α cttTV. T£i? fi/V τή^^όίικΐν «ς Ί,ικίίλίαΜ' 'ΰψω- 
•ην ιΒρ h^ Snctv ιϊίς Μίσικ )(cfJi τψ ■κ.ς^'ήρων , ο'τί >(^ 
ί^ιονυσιοςο Ερμρζζ^ίτοις ,τνροΛ^νος ών , i^vay>(gi(nv 
ωςτί συμμίξα^ aujzS. ο iA',<r^Aijp'^Vof 'sfe* TVpw»- 
νΊίΡός,}(^ φάσεων ως ουζ ΐςι τδτϋ κρέιτΤον ο σνμφί pet 
(wm μ$νο\^^ μγί }ig\ αρίτη ^φίζ$ι, 'Zef^(dx,Qpu(nf 
dxjm. οργ^ί^ς j5), Ο/ Aojp/ στιν (φ-ησί) yto^vnatri. 
}(^ός , "Σου Λ' ^ τνραννιωσιν. οντίίθ^να^ΐ'ακτιί- 
σuςo^υρc^vvoς,'^ΰfCt,^vvJl^ ctiiheiv apfA.Yicnv cwjov^• 
τα 'φ^^κλΜθί/ς -viOT Δίωνος }(ffjj Κζ^ςομ^!ιοις , τέτί 
fj^ oCit ίττΌΐίΐσ^, 7mpicf)4>K,i </[' cwtov Πο'λ/Λ τΐβ S.a.~ 
κί^^οίΐμρνίω y^jai(^c^v ^ 'StfiiaCeiuv a^iyfjdfO), 
ώςτΐ ^>OT!c/bc&a!y. χ,αζΗνος ayayuv αοτον e /ς Αί-μναν, 
Ontsfxttniiv. όττ ^φι ΧΛρμ(ίνίή:>ος Χαρμαυν^ρΙί^υ i- 
^cf^TO ajjm^vJvj θανατδν, «^ tbV τταρ ουϋΤΌίς η• 
Snvm, νομρν, τον <zofaTvv '6^ζαίτα Κ^Ιωα^ων τίί vh'- 
σω,άκ^ιτον "^^τβ ^-νκσκ&ίν. Iw c/],' οωτυς 6 θΐ/ς toV νο- 
μίν , ng.^ φησι Φα,^ωρ^νος cv ^αντοίίίίττνι ΊςΌΟ/α. 
^τίόν-πς Ji -ηνος (α,Ρ^α. }φ '^<ί]ΐΒυί)φιλοσοφον ίΐ) τοκ 
'6^ζΛ9τΌί,α7ΐίλνσαΛ. hioi Ji φασι (ΰ^ψ'^Ι/Ζα) αυ- 
τνν &ίς τΐω άιχ,λησία», yj^ τηξβΰιυ^ον ,ΜΚσΊ' o^Ttowu 
φ9^γξα(5τί,;• ίί^ίμως Λ οκΛ'ξαίθα/το σνμζαίνον. 
οΐ Λ "^τιτχ,ΤΗνα^ fA{j οωτον ου (ί)ίγτωσην , τιζύλείν oOs 
ίζζ/ΐ'α.ν ττβ τζ^ττω τ^ϊα^γ^μ^/ίλωττΘν. λυτρρυταιΛ 
ctUTov y^ τύ-χΐυυ τιάρων KvvtKiQj.c ο Κνρ!α>αΙος έΐκα- 
ιτί μί/ο)ν• (οι Ά\τ£ΛΛΐΐΰννχ.) y^cttoiTnufVS-ci Κ^να.- 
ζί «χ^βς τοις ίτα^ο^ις. olJ]^ ώ'ζτνς TapyveAOVcJ^i- 
τημψιν,οτηρ ου 'ZeT^cr})i(cf.To , ^ίττων, μ» μρνοις ο««- 
νοις αξίοιςΤ^) ΓΙλάτ!»νος ιΐΛΪΛ^ίτί^. ί'νιοιΛ>(^ Δ/ω- 
να'^τπς-αλο) φασιτο OfyvejLOv^y^ τον μ» •zs^i^ofy 
άλλα. >ty]7nehov ^υπβ το cv A';t$« J^n/^/a /zsfiiaSraA.. τον 
/^Toi U.o?.iv λο;ΐρς vsro τι Χαζ^χου ^τίηΒ-ίωα/ , ^^ 
μΑΤΰ, ταύτα cV Ιί λ/πΗ yf^TzmuVTixB-LtZctj ^ τδ ^α^μ^~ 
νιου μί/ΜίΟΌ-ντΰς αίυτα S^Ttv φιλόσοφον 0!(^Φλ' 
ζωβ/,νος φγ\σιν oy 'ΰφωτω 'rβ''ifπoμmμsvdJμ^ff.τωv. ν 
μΐυυ cDi γ[σί'),αζίν ό ί\ιζνυσιος ' μμ^ων Jt ίτής-^ιλί 
Πλατανι,μίί ΐ(^ιζ£ΰς d^pdieiv αντόϊ. yjf^ ος α,ίτίττί- 
tigiirent , fcripfu Platoni,oras nc in famaledida y Ι τ Α. ς-ΐίλί , μη τοσαυΰτίιν avreS ο^ολίω u) ως-η Διονυσίου 
μίμι/»ι3τΐ^. ^dl-no^v -β^ζ vica-n^v nm Δ /ofucn », 
tijr^ylu) i(efji etid-pcOTTOtf ΤΌΐζ ;(pt7» t!w 77θλ/τ«οΜτ 

«σίν. »'t"0' ίΑ' φ^σι ύ xiv^tuJiUTrtf αΰτον ως aiciTrei- 

οη Η^) Κρχ_υταζ cwtov ό Πυ5ηγ>βΛΧϋς•,^(ί-\,οΐ4 δ^- 
ςολίω 'ΰ,-^ζ oiiovjinov , τταρνινΐστιτο, <C Jiioaxnv «f 

Κργότας ΰ^ιονυσια uytojjveiv. 
ΑτΠζ^^ΚΡ^/-^ ΤΓΟΛ-ης οΐ {Ιλάτανος φίλοι τως 
<t^ λαμίσκον η w ^ceTjJkv ■,'ϊττολαα'^όι^οηΌΐ' 

5»? ίΛ* ;cW ^'"f ) μλ/^αι-σκόμ^οζ τίαιαυί τας αζτου- 
<Λίί , Μν/'ίί' ττοΛ-ης αίμμΛ τιαρβ^'λ^ς τη^ία» Πλά- 
τωνος Λφιξιν,βίξιων 'ΖΒ^τρί7η(Ά^ ι? ίωτην «^5*^ Λ*α- 
Jiyi&rt\ Ίΰί η άΜα tis^vits^ τΐω άίχφάλίίαψ-,μΛ 
νονή τ» «^ άφορμλίύνη. ,Μ^'^ασυ <Λ';ί^' imho , ότι -zjfei 
•mXXcS ίτϊΌΐ^στα τοΛ άφιξιν (ω-τα'Η^ αγχ,τπχ,ς cm tw - 
νω τα jJ^ofie», ft'c ου<Η))(ΐ τ^Ι'ποφ w. α/ Λ' τις J« jpve 
^a;^uTO?,ctr3-pie>7n(^eii' ;:^^», χ,άτΐΌίίί^ί^ αμμ*ν ά- 

ίίμμΛν)(Λβΐ^. ^ ^ ^ 

TejT^v »λ.^ ^?^αξων Α,ιανα Διοννσιφ. ου τυ- 

χύν (^ί^Λ'ϋψαχτΌζ ίττανηλ^ν είς tW TraTei^f ivdu 
m)\iTH6U /uSifJ ΰύχ^ «"•ψ»τρ , }^v)t ττολι-ηκος «." οζ ών 
yi^ct<piv. oLf-nov ^ το «J^n τον />)ACpv άΤΤ^οις τηληάι- 
μβ,σιν ον«θι«θα<. (pntTJ i/V Πα^αφ/λΜ ο> ■n^-muTtiu» 
i[^ eiw^c^ 7^Ι-\}ατ)μν»μίί.Ίαν , «ς Α'ρ;(ρ5Λς ;£$«/ Θ«- 
βα/ο/ μΛγίλΙαι 7τό?κίν οΐΆΐζοντίς TW.ptH^^ouxi οϋ-πν 
νομρ5ίτΙιν. ocfi,M^dwv Ισον ί'^^ινοϋ'θδλοντοί,οϋκ 
impdl^. λο'^^ς, ΟΤΙ ;(5tf Χαβ^/'α otiue<7riio Tz/gpa- 
ΤΜ^,ώΤ ^(ίΟ'^ρντι θανάτου, μ^ιΛνος τρ τΐΌλιτγΙ tSto 
itst^^aLj /3οϋλΜθϊντος. οτβ ;(^' α»;όντι iwnS etQ τΐω ά- 
κζβττολϋ aw) T&TXaSe/ac, Κρα'βϋλος οσνχαφαΛτης 
άττα,ντϊΐσας ^n jiv , Α'Μω συιχ)αί^>ρ(ίΰων {{κεις,α.γνοων 
βη ;(^' βΐ το Σακ^^''"'^ κάνΘίον a.Vct^pei -,τον ΛφΛ- 
voy, Κα^^ ό'τ? -uj^ τ>ις 7ΐατ£/Λς ίςρατώομΙιυ.,υ7ημ«- 
νον ΤΌΐζ Λίν^'υωονζ• ΐ(^ νυυυ \α^ τ9 ^{^^κονης Sfy 
φ'ιλον vziOju&iJii. (^^ 'ΖίφατΌς ύ/ ίρωτιισ•« λογ>ν ττα- 
plwtyiCtVy ας φγκπ ΦaζωρJLVoς ζν oycfbf] TmrToJkTmg 
Ιζΐ>βΑ<ίς' KSH 'ϋφ^ύτυς'ηνιίρτΜ) cUfccAvmv τϊ\ς ζητ»- 
<ηως Τζ^ττον eianynauTO Αίω^Ραμα^τί τα Θασιω. ttj 
ΐίψωπζ ύ) φιΚοσοφΙφ (ti-n-mthL άνόμβ.<η,Λ) 5θ'χ«ον, 
}(ff!j S;f$htx,7\yLijuj , H^ TrOm^isi-m , ^ τϋ αριΒ•μ$υ τον 
•2re9|W«'^-«,;y^* τρ της^Ίΐ^ν Tluj'fki7n<fov ^^ή^φοΛ^αχ, 
}>^ ^00 <z»^votuM. >igji ^ωτυς τψ φιλοσοφωνα»- 
ΤΗτη 'ΖΒ^ζ τον λο^^ν 7« At/ffiou τ5 ΚίίρΛλοι/ , α«θί- 
ιΑ)θς CUJTDV xj) λί?/ν ον τζ/ΦίοΛω. ;ίρί/ 'ΰ>/>ωτος t- 
θιώρΜσηϊ)ς;ι^αμΑ($ίΤ7κίΐςτώΑ'<ί ΐΜ)αιΐΛ4ν.'3^ωτος τϊ 
a.iTipnKCig ^iJ^v αττησι ττίϊς •zsf^ iuri , ζ»ιτ«τα/ «^ 
7J μ» ίμνημ^νάχη [\ϊ\μ^%ζ}.-ηυ. τοοτου (pncnv Νίο*- 
θ»ς ο' Κι/^α/Μ^ος «ς όκΰμτηΛ αίιόνης , iOt4 iiMw- 
»ίΜ ατταίτης '^ςρα,φΐυυαι tiresQ au-mv. ο-η Kj Αιωνί 
(τνυυίμιζί ^ΜίΜοντϊ 5ρατ<ί6'«ν <ί^ Δ/ονυ'ο•;ον. ci» Jli 
■ •τΐ^'Ζίφώτωτ^^^^7ίΌμνϊ\ιυ{$ν^ιμ£>•ταν Φα.&ωοχνου ψΐ- 
fiiToLj^ ΟΤΙ M/S-6ic/^T>'f oΠ^ρσ7^ςΛ»J)5/ΛVτBΠΛs!•τw- 
f ος ανίθιτο «ς rZto A';y''^"i<^*'<"'> W ί^';^α4* ' ^'" 
5•6ίΛίτης ο pOcAiSctTot/ Πίρστίς, μ^ΰστί\ς eiitova aii - 
^>ct ΠΛΐίτωΐΌς,ώνΣίλΛτίωνί^ι/ΜΟΈ. φι^σι^Ι Ηρα- 
«λίί^'Μς ό'τινίος «νβύ'τΰΐς Uu α^^^μων ί^ίμιώσμίος-^ 
4ύς-η μη^ίτΐΌΤ οφ^ίΜΛ) "^ίλων υ7ης^'}αν. τνιουί^ς ingcrercc. Ad quc ille rcriplit,aon fibi tantu fupcrcirs 
oti),vt Dionyli) raerainiirec. Sccudo profcdus eitad 
iumorcDionyliu,poftulans terraatquchoraines qui 
iuxtaconlticutaabeorciiipubl.viueiet.ldillf,quan- 
quampoUicitus, nonprxlhtir. Nec abtuic lccun- 
dum quoidam lulpicio iUum magno Tui periculo 
Dtoni &c Theoca: pcriuadcretcntaiTc, illoriimquc 
crcxifle animos ad liberandam iniulam. Quo tem- 
pore Archytas Pychagorkus lciipca ad Dionyfium 
tpiftolapurgauiciUuma iu(cipione, atqueereptum 
Athenas reiTniic. Eftautem epiitoia huiuimodi, 
Archycas Dionylio S. 

MiiimusomnesPiatonis neccflarij Lamifcura δ£ 
Photidam,virum illum abs tc reccpturi iure antiqua: 
noltfie amicitiae. Redc igicur feceris , fi mcmineris 
qiianco a nobis ftudio ciflagicafti Platonis ad ccad- 
ucntum,vcnosilium venirehortaremur,fedurumtc 
fpondcns omnia: iUumquc liberc acccdcre &i abire 
pcrmilTuru. Mcmor elto igitur quati iUius aduecum 
teceris,qu(5dqueeo temporeplus cartens amaueris. 
Quod (i qaa orta fitnukas eil, humanius te agerc co- 
uenitjilidraque nobi5 reftituere ill^fum.Ha:c cnim fi 
facis,iulliriam coles,ac nobis gratificabcris. 

Tcrtio acceiric,L)ionem recociliaturus Dionyfio: 
fedquumidobcincrcnequiirec, infe£to negotio ad 
patriam rediic Vbi ad remp.accederc quidcm noluic 
quanuis maxime ciuiliselTec, vc exhisconllac quae 
rcriplit. Katio autem cur abftinucric a publicis nego- 
ciis, illainpnmisfuit , quod plebsaliisinftitutis & 
moribus aiTucucrac. Reiec Paphila in vigefimoquin- 
to Cominentariorum, Arcadas ac Thebanos condita 
ciuiraccingcntismagnicudinis rogaiTe illum vtcatn 
repub.inihucret:quos quum ille didiciifet a:qualita- 
tem tcctan noJle,profedum non eiTe.Feitur &c Cha- 
briam ducem reum mortisrequu£us,quum id ciuium 
ncmo cencare voluiiTec, quando &:arcemcum Cha- 
bria afcendcnti Crobylus fycophanca conuitiatus di 
xic, Akeri opem lacuius accedis,qijafi vero nefcias SiC 
tc manereSocracis venenum?Ad qucm iIle.Quando 
propatria milicabam, periculapertuli, & raodo a- 
mici gracia ne deiim officio,pcilibenter mc periculis 
expono. Pnraus hic (vt Phauorinus aicin odauo O- 
mnimoda: hillorise) dialogos introduxit ,primufquc 
iiiquifitionis modum pcr refolutionem Leodamanti 
Thafioinduxit,&: pnmusin philorophia'nominauic 
Antipodas, & Elementum , & Dialedicam , & Poe- 
mata,6i Prxlogum in numero,extremorumque pla- 
namruperficiem, acDciprouidcnciam. Primusc- 
tiam philolbphorum orationi Lyfiie Ccphalifilij co- 
tradixit , ipfam ad verbum exponcns in Phiedro , 
primufque Grammaticx vim fpcculatus eft. Quiim- 
queprimus omnibusfere qui ante icfueranE, con- 
tradixcrit , quairi folet cur Democriti mentionem 
non fecerit.Retcrt Neanthes Cyzieenushunc,quum 
in Olympia aliquando defcendilTet , Grjecorum in fc 
omnium oraconuertiiTc, aceodemtemporeDioni 
congreiTum , aduerfus Dionyfiumbellare initituen- 
ti. Porro in prirao Commentariorum Phauorini 
fertur , Mithridatem Perfam Placonis ftatuam in A- 
cademia locaiTe , ita infcriptam , Michridatcs , Rho- 
dobatifilius Perres,Muhs imaginem Platonis dica- 
uic, Silanionis opiis. Tradir Hcraclidcs iuuenera Platoncm adce iuiffc vciccundum,ade6 conapoiitu^vc nunquamriliife, nili niodicc,deprcbeni"us iic. ρ L Α τ ο Ν 1 S Ouum taraen cflet eiufmodi.ne fic quidem comico- \ </[' ων, Ημως Ισκωφ^ n^ cwiOg -iW τ'^ιιωμηαν. rum conuihaeitugit.Theopompus enimin Autocha 

rc fic ait, 

f^ftum enm ne vnutn quUem efl-, 

Sed vix duofunt 'unum^mnxt vt pUtf. 

Sed &L• Anaxandiidcs iuThcfeo, 
^uando vorabitoleas noftervt vUto. 

Timon quoque ita illu m agit, 
Vt confi£ii vUto aflutui miracuUfnxit. 

Et Alexis in Meiopide, 
la tcmfore ipfe tu vemftt^veriim ego 
Surfum &c deorfum ίηβύ ,vt Ρίατο feror 
Miferajaborefrufln lajps crurtbm. 

Et rurfumin Ancylione, 
IgHOtA nohu narrofypUne cMrftt4»s 
tUtonii wjl*r,ac no]ces cefe & litron. 

Araphis in Amphicratc, 
Att^ui honttm illud quod mncijct cogitas 
TePuffejfrofter hanc,certeid mmni jcio 
FUtenii tUudcjtam hetlum honum b here. 

In Dexidemide vcrb ait, 
Aliudnil potes ejuam moererc^ mi pUto, ♦ 

Et frontefemper corrugita^vt cochlea. 

Cratinus in Subdititio, 
Homo esprofeoto, mentemque (^fenftu hahesi 
iHxta Pla(ofiem,vi}(fcio,verum Arbttror. 

Alexis Olympiodoro, 
Homoyfuit qmdem mertde^m me (juedfmt: 

Mortde quod nonfuit^tn auram euanuit. 
Num htnc ex pUtonis (choU ? 

Et in Parafito, 

Aut cum plata^e foUtirium loqui. 
Subrannat &: hominem Anaxilas inBotrylione, & 
€εΓθο,&Πλρνσι'α/ς Anitippus inquartoDe antiquis 
dcliciis ait illum adolcfccntis cuiufdim Stellx nomi- 
ne,qui cum co Aftrologix dabat operam, amorc ca- 
ptum , Dionis etiam cuius tncmimmus. nonnulli &: 
Phsedrum amaiTe putanc. Indicium autemamons 
fuiiTe epigrammata ab eo in illos conlcripta, 
vtinam cdumfierem quumfidera cernUy 

Μ StelldyVt multis w te oculu tuerer. 
Um dudum vwis lucebailucifer,dt nunc 

JExtinilm luces Hejpaus elyfiio. 

In Dionem verb in hunc modum, 
Et Ucrymas Hecubx CT Troianiifatapuellis 

Dccreuere reafss ex geKetrueJatis: 
At tibipofipartospriecUro Marte triumphoSy 

Sper reliqua eftnttllis cUre Dion fuperu. 
Te patria ampU fouet^cumuUt te ctuis ho»ore, 

c^o mihi nunc mentemperdis amore Oion'*. 
Hocenim illius fepulchroinrcriptumSyracufis tra- 
dunt. Quin & Alcxim amairefertiir,&: Phardrum , 
qucmadmodum diximus , \\\ quos icripijc in hunc 
modum, 
Num cfuonummhtlefl cjuoquo fe verterit omnis, 

Sutum (jttodpulchcrvijus AUxisair, 
^^utd mi anime os cAnthus prodis:mox inde molefiui 

Detrccioi yPhadrum ficctve perdidtmus? 
ArchcanaiTa quoque Colophonia vfum c{ic,m quam 
ficicripik, 
Aicbta^ajfn mihi efl mercdrix ColophonUyfiris — iv -ysLp οςιν ovdt tv. 
Ύα.^Ι<Ρύομ$λΐζίν '^ν^ωζ φν\σιΥΙ?^.ταν. 
«Μα /jpy /^γαζοΛίίρΙ^γΐζ 6» Θϊΐ<η7' 

θ"τϊ της μβθ).αΑ 'ίτ^ω'^,ωζτη^ Πλαταν, 
λΜλ η^ Tiu«v, ouTwcTJ '3Ρ^'^Λβ/^'ήζων ojjtoy^ 

Α'λίξ/ςΜί^ρπίίΛ, 

Α'νω >(^7α τί ιζ^ττΆΐύσ',ωςτηρ Πλάτων, 
"Σοφον ovjiv dj'pw ,ct?7^d Komdiu σκίλη. 

Λί'^«ς /tjfei ώρ ουκ oli&afmy^a; f^f ;^c 
nAsiTMCij/fit/ ^νωο"»! λί'^ον }(^ χ,ζρμμυον. 

Ρίμφίς Αμφικζμτίΐ, 
Το c/j, ayxdOv 0,7} 7WT ^ν,ου σΐ /ivyyaveiv 
MtMfi? SJ^ TcwTlw,»Tiov oJjk τχτ' iyi, 
Ω. eficDcroTyyfn Πλχττανος dyx^v. 'Ζ^^'σίρ/ί Λ'. 
tv <fi L•iξ^S'nμ^S'r}, 
— -ώ n^fliTWP, 
ίΐς ovJiv o]&ct7i}duj οκν^ρωτιύζείν μρνον, 
ί^ςτηρ χογλιοζ (ημνωζ ίττνιρκώίς τας οφρίς. 
Κότινος •\ι^Άΐ7ΐΌ&ολιμ.α!ίω, 

λ'λίξ/ς όλυμτηο^άρω. 

'Zeupi^ju^ ίμίίυΊΌ Όνητνν,οΐνον ί'β /jtv}. 

Το «/[' α,^άνατον άξίίρί 'ζ^ζβς τνν άίςβ. 

Τβϋτ'ου ^ολ» η?\&.το)νος ; 

Κλ/ oc Παζ^σίτω, 

Η μίτάΠ^^τανος dJhAi^eiv )φ μ^νου;. 
■χλ^ιάζ» €Γΐ αυα-ην ^ ΚναζΊλοΑ ύ/Έ,ό^υλίωνίίΐί^ 
Kipx,Cf>j(cf^ Πλουσιι^ς, Κζ^,ς^ιαος cfl' ότ τψ^τιτάρτω 
it^ τΐΌΐ.λα{αΑψυφνς ,φηοιν (ωηνΑ'ςί^ςζ μΐΐς^κίου 
Τίνος, a^poXoyeiv ovuj ασκού /u^ ου ίζ^&ΙυυΆΐ, άλλοι 
ilffjj Δίωνος τέ 'Zif^js&ipv^fj^ov. i'vi:i }(^Jj Φα /c/Jboti φΛαί. 
J^nAoia/s/ViuV ipavx άιην τά.Λτχ'ί'^^άμμ^^ια, ά 
itj <z&e?? άνηί'^ί^αι θΐς οωτζιις, 
Κςίρας εϊστχ^ρεις αςτιρ ίμρς'π^ '^^οϊμΐω 

ΟυρίίΛος,ώς τηΤ^οΙς ομμ^/ισιν eiq σί ζλίτ^. 
Κα^άΜο. 
ApjjO 'SDfitvtjSf ίλαμτηζ cvt ζωο7σιν ίωας, 

NtM/ Ji Bttvm λαμτ^ς 'ϊαιτίζος ζν φ^μ^οις. 
Εις Jitxiv Δίωνα ώΛ, 
Ααχρυα f^ l•'>(gίζ>] τβ yjf^ ίλιάΛο^ι yvuntj^) 

Μοίρα/ ίτηχ,λωοΌν J\t7wn yeivoju^ua /ς' 
Σο) Λ,Λίων,ρίξαντι ι^^λων 'fhvtxiov ipyuVf 

Αα^μβνίς djpeiai ίλτη^ϋς οΐίί'χ^ία». 
KfiffTt/ c/[' όϋρυ^ρω CV ττάψιώ,'ημΛΟς άςι»ς 

ίΧ i/uisv ακμϊίνοζ 3•νμ_οϊ ίρων Αιών. 
τδτο ;(pL) '^^η^ί-^αφ^ο) φϊ\α%ν c* Έ-υ^κοΰσΛής S% 
τζ/ταίρω. άλλα μΐω ^ Α'λί0/<Λς ( φχσιν ) ίς^.- 
&(ϊςν^ Φα^^ξ^ν, ^ϋίθα 'S^&ipnTOf , tktoi' iTioittat 
τον Τζοτιον. 
Nat>i3Ti μϊΐΛν Κλίξις όσον μ^νον ε^φ ό-π >isf.Xci 

£ί•πία}.}(^ TrdvTH ττοα τ>ς €^<η>ίφίτα)' 
ΘυμΛ,τι μίνυυΐίς κνωνοςίον,θΐτ α^ιγισ&ίς 

Τ'ιρίοον' ουχ^οντζί)Φα)<^ον ατίταλίστί/ϋ^ i -» 

ίχ^^ν Τί A'p^ctjavaoscu, £-]ς ία> ^ cwTbx) ούτω τΐϋίη- 

Appi^iscjouiaosav ΐ^ τΖμ/ ώί ϊίΏλοφωνος ίταϊραν. ν Ι τ Α. ρΓς 1(0^ ''^ puTiJhiv ί'ζίΠ) </)αμΐζ ϊρας. 
Α ^«λο/,νίί "njTPf άττανηισα,νης οκ?<ΐ'«ς 
ΧΙρωτΌτϊκόου-, (ίΐοσπζ «'λ9ι-η τιυρκ^ηζ• 

TUu 'ψι/^ίίΑ', Α'^αθωι»α (p/Aa»',^ ^ίλίίπν tt^v. 
Η^λθι "βητλιήμων ως e5^^«<TO/^«. 
Κα/ άλλο. 
Τύί μήλω βάλλω cn• αν Jl' ei/jSfj ίκουση φίλθίζ μ*, 

Ε< c/l' αίρ ομ'Λ -μνοίτα νοίΐς-, τέτ' auj το λα^ίυσα 

MwAof ίγύ,βαίλλ» μΛ φίλων m τις. a.?X'^fhv<it>c7OV, 

Eajv^TrTTH ,καγα >(^ σν μαρ'Ο^νόμΛ^. 
φασ% Jt yjij η eig τΌΐζ Ερ^'^/έοί wU σαγίω^>5ίννχς 

Εν^^ίϋΐς "βρος rt/jS{j '^ρίτζχζον,οί•),^ Ji Ιουστύν 

Κ«;<4ίθα φίν yajng tdosov dp' ΰμΐήρης. 
Κακ&ίνο. 
A'Kt"2sy/f Μονσαίσι,Κοζ^σκχ,τΊΛ A'(p£pcATX(/ 

Ti/i(gLT , HTBf ΐρωτ' ύμμιν ΐφοτί^Ιαναα^. 
Αι Μουσαι ττότι Ki/'2s/'/v, Αρ« 7« ς-ωμύλα. τοΖτλ' 

UfMV oC TiiiUToLj tSto το Tiajii^sjLOV. 
Kaij άλλο. 
Χρυ^ϋ etinp (^ρων,ϊλιτη β^^ν βυυταρ α ^νσυν 

Ον λίτην ον•χ^ <^pcav,in-\iv ον djpi βζβ^ν- 
αλλατοί Μόλων ατη^ως ί'χύν '!!;^ς αΰτΌ.ν,Ουτν- 
70 [φt]σi) ^αυ/ΐ^ςΰν€ΐ Διονύσιος £ν\ίίορ^ίνΒω,α,λλ « 
Πλα'ταν ώ Έ,ικΑλία. ioiKt j /(cf^ Ξίνοφων -τιτ^ς αω- 
TOV ίχε^ν ουκ (^(/βρως.άζτηρ y>UM <ί^φιλον&ικοιυο' 
'ης^ΊΆθμρΐΛ'}4^χφχ<η,'Σ,υμ7ίΌσίον,'Σωκο^Τϋς')>7ΐΌ- 
λογαχ,τάϊ^^Κ^.'^^ίτημνημ^ν^/^^ίβ.τα. ά^ ό /α^^τιο' 
XiTeittV ο Λ , Kvg^v TTZt/J^eix*. ΐ(ΰ>ή cv τόϊς νόμρις ο 
Πλαταν , τίλΛίμί/ί <p«iTjv ΙΤ) 'xlw TiojS^eiaj/ twi^• μ.η 
y6ii) ΚΰροντΌΐονην. άμφό-ηςοί ■η'Σω^ξ^.τοΐζ μχγ\- 
μ^vάJOV'n<;^Λ>^r\λωv^^ύaμsυ^ τϊΚίυυ Ξίνοφων Πλά- 
τωνος ον τ^Λτω 'τρ':ύπΌμν^\μρνώμ^τζύν. λί'^'ίτΛ) c/J,' 
OTJ y^ 1\.νη^1νϊ\ς μΛλλων ανο-γνάίπι^ν -ητρ^ΐ^αμ 
/^ων am^ ,7ηρί)(ΐί.λία^ν αυυ-πν ri^p^ixiy^iv. ^^tw 
^(Λ^θζΊ\ (/Λ'^ίχαΛα.'μνωίΤΛΟίν^Η-την^Ο'η Π«£χ τη μη 
7Τ)Λντιλίγ6ΐν ,Tic/l ΐΙτιόντος,Πίιιςοϋωσν /;:^earrl 
ΊΌΐ/τηυ ^άφ^ίΓ; s(gi^ cfiJ)t σκόντο ς ότι ^ζ^^ί^τίτα/ , t- 
^ct-^t ί^^λο^ν >^ Πλ'χταινος. Σαθίϋι'α'έ^;ι^Λ\|ας. 
cJ^oO cPιi^ίλoιuι αίλλο'ςιως ΐ'^ντίς 'Ζδ^ζ άλλνλονζ. 
φασι J^i ΐ(^^ "Σων,ς^τΙυυ α.χΛυο'αΛνχ τον Κ,υσιν auictyt- 
νωστυντος Πλάτωνος, ΐΙζ^κλ&ίς (eiTriiv) ως ττολλχ 
μρυ >(cf.Ίi■^dlΛ^' ό νίίΐνίσκος. ονκ ολΙ•)α. yd ών ουκ 
eiptiKA Σωχ.ζβΊ»ς-,^ίΐ^αφ(ν ctvnp. ei^ Λ φιλί^ρως 
οΠλα'ταΐ' )^ -s^C ^ίζ^ςιτττπν. ζχ y>va) ττ/.ώ^ '^υ- 
^ς ιΓ^βαλλωΐ' οωτον φ^σΐν οτι ον Tmpf^piTo Σίο- 
Κζ^τ&ι τϊλίίί/ταντι,αλλ' cv A/jrM Lui ΐ{^ (njuatyyv^. 
ΗίΗ '®€9ί Aio^ivlw eh τίνα. φίλοτιμλοχ c-i^. φα,σι e/],' 
όπ τηρ }(m ουϋτος ύ{υ\)χ.Ίμει ια^ί^ ί^ιονυσιω. ον ίλ- 
dovTU cT/ "^eiiw, -uOT) fj^j ΏλΛτζύνος ττα^φ^ϋ- 
vo) , xm </[' Κζ^ςίτΓτΐΌυ av^Ttd-lwoij. ν>νς τϊ λο^ις 
o^ KsjLTavi -ijfeiWS-i/KiCjoV τ^ chv μωτγ\ς_/.'Λ) ,οζχ της 
φυγ»ζ σνμζουλόΰοντ: , <ρ«σιΐ' ΐ'Λί /^fti e/) Ai^ivqv' 
τον c/J,' oxeivCf) (ί5%^θ«νοί/ <ξ^ τ "Ζϊί^ρς ttov &υ;μ^{αΛ. 
(wtS (/ίΠλάταν hc!)xmJS^ '^ tiutTQ συΐ'^α.μ.μ^ΤΜν 
μν»μΙω τπτίΌίητα^,ά'τι lun ύν Tt^ (akx 4''^? 'W ^!»'^" 
Aojia. φγ\σχ <fi ΚοχςΌτίλης tIw 'ϊψλόγύν IJicuii eui- 
ιί,μίϊαζν7ΐΌΐ»/ΐ{^τοςίι)>(β^7ηζαλο^>υ. 'Ψτον μ^νον 

nvjitci .Enimuero ftili ipfius gcn',intcr poema &c Cfiiw & in rugiifedit acmrbiti Amor. 
^uoi miferi flammas,per^u4»u incendi» ah ίβύ 
LihaU ill» tjMihm prtma iuuenta fuitl 
In Agathoneni itcm, 
iiuauia daas Agnthoni^ammam tpje s»lahra tenehtm : 
AEgraettaimpruperani tancfuarn abiiurafHit. 
Itemaliiid, 
ΜλΙο ego tefetio: tu mefi ddigii^iUud 

SHfcipe,meimparti ^ vtrginttate tua. 
Hocprtfipojfe negMjhoclufape maUm>0' 
^vampertAtpAruo tem<^ore forma vide. 
Mdum egn/neuculitttr^amit cfui te.dnnue cfuxfii, 

Xanrh'ppe:tiht τηοχηΛτη i^ n.thi fo^mA pcrit. 
Aiunt&: illud in Eretiicnfes infidiis cxcepcos ipuus 

EMhwxfuimus Ε etrum genus'. acpraue SnOa 

CondimHrJ^eu nojha ^.tmprocnlipatna! 
Etiliud, 
H<ec Ve»us ad Mafas, Vencrem ex horrejate nymJjx, 

In vosarmatus a.ut Amor infilte'.. 
Cut contra Mitfx, Lepidi h^c tjca tolle,?recamur. 

Aliger huc ad nos nou voUt liic puer. 
lcemaliud, 
AHfum qtii repent,UqHeum abiicit^dter^mijfe 

Auro^coilo dptat (juem reperit Itujueum. 
Ac vero Molon hoilili aduerfus illum animo, non id 
ait elTe mirandum fi Dionyfius Conmhi, ied li Pbto 
eflccinSicilia. Videtur & Xenophonhaudquaquara 
amico in illum f-uifTe ansmo. Nam vcluci cuucentio- 
nis (tudio limilia fcripfere, Sympolium, Sucratis Dc- 
fenlionem,Coinmentaria moraiia. Ad h(jc jlle Dc re- 
pub.hicCyrircripfitinfantiainjquaminiuisLtg.bus 
Platofidam dixitmequecnim eiurmodi fuific Cy- 
rum. Tum ambo quum Socratcm (empci habcant in 
ore.nufquam reperiesfui inuice feciiTc mcntiouera. 
Scmeltantum Xenophon Platoi.is i"nemiaic in ter- 
tio Commentariorum. Fcrtur &: Anci!Hienes,quura 
corum qui• icnpreratquippiam recitarc vcllct,orar- 
fe ilkim vt adelfct recitanti. Ec quum roganti cuii f- 
modiideiTcc, libri ciustitulum explicuiliet, Deco, 
inquit quod non iit contiadiccre,Tu crgo (ait illcjde 
hocipluqiiomodorcribis? Et quuin duccrctconcra 
fuam vcnue lententiam Jcripfitadiicrius riaronem 
dialogum.Sathonemillum ia(cribtns.txco lam alie 
iiisainmisin("einuicemfuere.AuiiuSocratcm,quum 
Piatonis Lyiidemaudiiietrecirari, Prohdijin;nior- 
tales.dixiire,quam mulca de nic mcntitur adolcfccns! 
Scripfic quippe non pauca vir illc qu^ Socrates u6 di- 
xic Fuitilli&aducrfusAriitippiimhaud oblcurafi- 
ranltas.Nam in libroDeanima illum iniimular,quod 
abfuerit murientiSocriiri,quuminy£gina vitmo At- 
cicaj loco pcr id teporis moratus fit. Erat ilh cum &- 
fchine qiioque,vtiicrtur,Socratis audicorc,cojicerio, 
quippequLimaDionyfiomagnilK'rcr,cgcniqncrciu 
omnium ad eum profedus clTct,a Placone dLlpcdu , 
acqueab AnftippofLiilTecommcndaciiin. PorrO fer- 
monesquos Critoncm fccic in carccrc loqncnrcm, 
qLiumSocraticofuleretfugam ^fchinis ίυι(Γ<• tmdic 
Idoracneus.iUi vero a Platone huius odio ώιίΤο attri- 
butos.Eius vcro nufqLiam in libris (iiis Plato mcntio- 
ne fecifle dcprchenditui",pra'tcrqiiarR iii libro Dc im 
mortalitarc animx>6d in Socratis dcfentione idq. te- 
pruramoi-ationc racdiu aic Arillorcles fliierc ΗΓκ Γοΐύ 

Ιίΐί j ρ L Α τ ο Ν 1 S PlatoniaiTediiTe quodaii^d^coP^uuprinusait, quum 
libium De auima rec itaret, rcliquos omnes iurrexif- 
ie. Plcnqucaucumaut PhilippLim Opontmm iphus 
lcges qux erant in cci a,tranlcnptiire:huius &c Epmo- 
iTiida elie amnt.Euphoiion ac Panierms iniliu libro- 
rum De rep.tkpius inuentum inuerlura atqueimniu 
tatum dixcre. Eamipliusiemp.Anftoxenustotater- 
mein Protagorx contiadiaiooibusaflenc lcnptam. 
Phqdrum pnmo illum fciiprilTe iama ell.Habet enini 
quxlbo illa nonnihil luuGUile.Porro Dica^archus to- 
tuin id fcribendi genus, vt giaue ac molellum carpic. 
Platoncai tiadunt quum vidiiTct quendam aleis lu- 
dentcincrepalTe,&: quumille,Qiiam mein paruis re- 
prchendisr diceier,rdponQine,Ac elUoniuetudo no 
parua rcs.Rogatus an ipfius raonurnenta Ikuti iupe- 
riorum futura eflent, Primum (inquit) comparare o- 
porcctnome,tumtnukum piOmotumfuerit.lngref- 
fo ahq-uandu Xcnocrati,Ca:de,inquit,hunc puei uni: 
nam ipie,quud iratus fim, nequeo. Cuidam ucm ler- 
uoruni,Iam(inquir) vapulaires,nifiirarusciTciTi.Quu 
eqiio inkdiiTcr,continuo defcendic, dicens veren ie 
necquifcrocitateraperctur. Ebnisconlulere iolicus 
erac vt m ipeculo ieitiidiofeintLiei-ecur, quoad ciuf- 
modi focditare deteirercntur.Potare vlque ad ebne- 
taccmnuiqLiamdccercmonebat,pr2Eterquaniindie- 
busfeiUsdcilargitorisvini. Somnus itemimmodic^ 
ilh dilplicebat .In lcgibus fiquidem aic,Dormies au- 
tem nei-novlliuspren) ell. Vcntatemiuauioremau- 
ditu oninibus c]Uie dicerecur.alij,Vera loqui iucudius 
omnibus,dixiirc pucac. Sicautfe-m & de vcntate dixit 
in Legibus,Prxclarum quiddam eftveritas,ohoipes 
atquc durabilc,veium id pcrruadere non facilc vide- 
tur Optabat infupcr mcmoriam Γυί,νεΐ in amicis vcl 
inlibrisrdinqui. Locis & iplc vtebaturplurimum. 
Moiiturcoquo diximus modo, χ i 1 1 Philippiicgis 
anno, vt Phauorinus in 1 1 1. Comment. reicrc,a quo 
giobiurgarum fuifleillum Theopompus audor eft. 
MyioiuanusinSimilibiisaitPhilonemciTiinifrcpro- 
uerbij de Platonis pcdiculis,quali fic ille dctccerit.Se 
piiltus cft autem in Acadcniia,vbi plurimum tempo- 
nsphiloraphatusfuerat.Vndc&quxabeofluxitCe- 
da,Academica eft appclhta.Corpus ei elatuni hono- 
rifice,&:abiisquieoconucnei3tconditum.Eiuimo 
difuicipruisteftamentum. Ha:clegauitPlatoatquc 
reliqult.Hephςftiadeιuτl funduin,ciii ab aquilonc vi- 
cina via eft qii^ ducic a templo Ccphifiadu,, ab auftro 
Heracleum Hcpharlliadum, ab ortu lolis Archcllra- 
tus Phi-earius,ab oecafu Philippus Cholidcnhs.Hunc 
anrcm ncminilicitiim llt aut vcndere, aur alienare, 
fed fn Adimanti filij quantum ficri potcft. Enerefia- 
diiniquc fundum quem emi a Calliraacho, ciii ab A- 
quilone vicinus eil Eurymedoii Myrinnufius,ab au- 
ftro Dcmoftratus Xypeteron , ab ortu Euryniedon 
Myrinnu!kis,ab occafu CephiiTLis.Argeci minastrcs, 
argcnteam phialam pendente drachmas CL χ v,cym- 
bium pondcris drachmarum quadragintaquinquc, 
annulumaureiim.&d inauicmaurea,ambodrachmas 
quarnor & ti cs obolos pcndentia. Euclides lapicida 
niihidcbcrmin3stres.Dianamd!mittolibera,tamu- 
losrclinquoTvchonciT!,Bidam, Apolloniadcin, &c 
Dionyiium:fiipelle(Etilcm&vafarcripta,quoruhabec 
cxcmpb.r Demerriiis. NuUi autcm quicqiiam debeo. σκοντι τον /sfei y^/S^ ' '^^ "^L' Λ?^οΐζ ciMct<piveti τηιν- 
τας. ivioi 'τ^φασινό-η Φίλΐ'ΤΓτηζ ο ΟτίΌΐυΰ-ηοςττιΐς νο~ 
μρυ,ολ^ μί-η^Λ-^,^/οντοΑ 6ν xmpc^. tovtoii Jt y^ 
τΙυι/Έ.^7πνομί<ία (^ucnv i/). tu^og/ftjf^jfjti Πανα/τιος 
eipyiii^cny 7Τ^λλακιςί<^αμ(^Ιυυίύρ^£τζιιτίϋυαρ^ν 

Mefbv ονκΊς Ώρωτα.γ>ρΰυ ')4'^a(p^w α^τιλο^κύΐς. 
λό^ς Ji 'ΰψίύτοψ'^άΑαι αντνν -ην Φαή^ρόΥ jf^Jl y^) 

τον Τζ^ΊΤον τ»ς ρ^α<ρ«ς όλον ο^μίμφίταυ, ως φορ-η- 
ΚΛν. ο ywu Πλάτων Λί^ίτα/ , Sria.an/u^joc-nvaKU- 
CdJovia.,ajjTiat.ano^. τϊί Λ' «τπίνττς, ως ^^ ρ.ικροϊς' 
ΑΜα W yi i^qx{ei-mv) α μ*7.^ν.ίγωτϊ\^)ς ί^ι^ϊίτό- 
μ^γ,μ3^ι^μ^ τι (ΰτηίίς^α) ύαυίρ τ «^^^''^ρον,αττίχρ/- 
ΜΠΌ-,ΟνομοίΊΌς S tiiv^h 'ΐξφωτπν, «τατπΜα «τα/. 
(^(πλ^ντζις TJfn EivoxpuTOt^-, ^ti^ μειςΐ')(ύστί\ την 
TToujiht.. ιωτυν yb μϊ\ S^wua^ti^^Sfy το a'pySTtj. άλλα 
^ ■z^reii 'nι^cίryI7ΓeίjJΊsύv,Mίμ^ςί'yύσΌ ctt'{^7nv)e} μη 
ωργζομΙίΜ. ιφ ΊτττίΌυ yj/idiOOji^oudiaq i(cf.ii&ti , φ»- 
σαζ ^ϋλα,^ο-κίΚ^μϊϊ ΐ7Γ7π>•ΐνρίΆ λ>ι<ρθ/ί. τοϊς μ/ί^ύου- 

τιιαίιης α^ι^μίσυΜης. TnveiVe/]^ ί^ς /u^Qluj ovJ^UMyu 
ιΐίφΐτΐϋν ίλΐ'}ί , TJhuuj dv Τ'χ^ς ίορτα^ς tS {(CLfTvv olvor 
<ίύντΌς 3ΐου. ^tc 7iO?\hd Ji i(e)^ditjS'e-tv ttTZVpioy.iv 
Λίπΐύ. cv yitui τνΊς νομ$ις φϊ\σί^[<.οιμάμ8^ος J'i iscfiig 
ouehvoQ άξιος, e/j t^^ylcfigov τρ α.καυο'μβ.ταίν τΐιυ a,- 
Anfieia*• ct t/V, το λί^«ν 7αλ«θ». }(^4 ιτ^ (iAt)^itti 
<//,' ώι ΊΌΪς νόμ$ις φησιν Βτκς, Καλοί' φ^ » αλΜ^Ρ/Λ, &> 
0ive,(£ μρνιμβν' iona ^i « pdJi^^ "ττεί^Θίν. ά?^α >(^f 
νιζία μνκμβσυυυον ώυηί λιίτη^ιΐ^ κ αν φίλοις, γ\ ύα βί- 
^λοις. c^iiOTn^iJi ΐ{β^ m -πς τα τίΚ^ςτι ,;(αθα' ι^νίζ 
φαιοί. i(cf^ Ι-ηλά/τα /jB{j ον siTDtSp ψότίον , Φιλίτττίον 
βacπλdJov•[Ός l'τcς'^/cί^ίA';(5''"'^ 'ί^'θα y^ Φ aSa ρι- 
νός φ«(πν''^7ίνμιιημί)νί<'υμβτζύν ψτω' υ φ » ^ '(ί^τιμιι 
^icq φησιν CUITOV Οϋοτημ-ηος,- ΜνρωνίΛνος </ΐ'ό>6- 
μρίοις φηω Φίλωνα τταροιμίαί μν^μ^νόϋειν ίΐ^ ryS 
Πλατεέΐνος φ^ιρων,ως «ττ?'? duni 'ηλ^^τηοΌΛίτϋς. iy 
ίταιρΜ oy τη K'4^S'\f\p!\a , Γι θα tlv ττλβςϋν χονον thi- 
τϊλίί/ί φιλοσόφων, οζην ^^ Κίΐ^^'ϊίμβ.'ΐΆΊΛ '3t;^cniy>— 
pdj$n\ η a.TT αυτί α^ρΐως. κ^ τιαρί'πίμφ^ τΐτιν^μύ 
/ζίτ^ς 'Γ/Ι(ΐω7τ^,<ί^3ίιι^ος τϋτνντΒν'Ιξβτπν. ΤλΛ 
ι^τζλιτη Πλαταν κ^Λί^^ΤΌ'ΤΌ zf ν^φα^ςια,ιίίύν ^" 
β^ον,ω yetizev hcppx^v η οάος η cmt Κηφισιασιν ΐί- 
ρα,νοιν^ιντΌ ΗρακΛ</οΐ'το ώΗ(ρ<5ί^ςιαίΛ<)ν""Ζ?>£ρ?))λί» 
Ji οΑ/ιοντυς ίΚρ^ςρατης Φρΐοψιος,'ΖΒ^ς »ίλ/« Ά Jho- 
/bdljov Φιλί7Τ7ΐνςΧολιΛι4•Κί'^ μν\ (^ίς-ω tQto μ>ΐί^νι 
^ΜΜΤΐ'^Λ'ίθί^,ιαΜ'τί αλλαξίίίθ^, α'Μ'ί'ς-ω fiiS^if^V' 
τυνώ TmfJi ϋ€Ϊς ΤΌ Jht α,τύνί <£ τεί ά' ^QjLtnachuV ')(ύ- 
t^^Vy^fSyJpo- Κα^Ίμα^ι/ ί'ΰψίαμίω, ω "^ίταν βορ- 
padzv Ευρνμί(}}4>νΜνρινν>-ωος' voTo^v^ AM/t<j)spa- 
(ίς Ξιΐ7η•ηρωί' •jpgp? μλ<» ολ ιόντος Ενρνμ^ιί^ν Μυ~ 
ρίννπσιος,'ΖΒ^ς ηλϊα Λΐοιυ8•^αΚτ)φιιχ!θς.α^ίυβίϋμνΜ 
ψθίς' φΐάλΐϋυ apjvpcLV, ίλκονΰ-αλ' ρξί. %υμ&&ίον ai- 
y>v μ ί.<^ίκτνλιον^υσΌυυυ,}(ομζΛ(ύτιον ^υσϋνυυ^α- 
^ντα σιυααμφω J\ <)ρα.•χααΑ.,οζολοις'^ί^ς. Ένχ,λίί- 
όϊΐς ο λιΟΌτυμρς ope^Aet μβΐ ^«ς μΛίαίς. Α'ρτ^μιν αϊ- 
φίημ* tAdjdi^v. οικίτοΑ ΐίβ-Ίαλθίττω,Τνχ^ωνα,Β'ι- 
κτα.ν,.\7ΐΌλλωίΊα.^'ίω,Δΐί3νυσιονσκ(ίϋητα^ί^Λμμί- 
voL, αν ί•χ<1 τη α^τΐ^α,φα. ί:^ημγ\'ςιος.ΰφί^Ίλω «Λ' uj\v) 
oCdiv. ^ητςβτιοι ^ΐ,'Σω<&ίνης,Σ7ηύω7Γ7ΐΌς.,/^γ]μί(- Curacores ciunc Soilhcncs/-peuiippuSjUcn]etnus,Hegias,Eurymedo,Ca;liaiachus acquc Thraiippus. ν Ι τ Α. Πρω-ην. 
Ίωφςρσυνκ 'Z^ppipw Qvii'Pyj{ld^i li JiI^u/lico, 

Έ.ιΛ Ίίς ΐΜτηινττύν σοφίης μί^Λν i^iv iTntjvov-, 
Τούτον ίχ^^{'7ίΚ(ΐζον,ί(εμ φδΌνοςοι^χ^ίτητα^. 

Ι'τί^;? !'</«. 

Totja lS^ 6v ΛοΧτηύ κρν'-πίεί τνΛ σΐαμρ. ΐΐλαίττχνος, 

■^νχή J( Λ^νίΛΛταν τάζιν ί'χ^ει /ι^<(_9 ρων' 
Τον Κξ_Ιςΐύνος. τον τι• >(ffJi 'οιλοθι να^ων 

Τίμα αηρ α-^Λ^Όζ ^etov ιμάντα βίον. 
Κα/ άΜο Λ νίού-ηςον. 
Α'α-η,τΐ7ίϊίβ'ζνικί>^ζ \β:^τχφον^>ι τίνος,ατη, 

Αίς^ροίννχ θΐων ουοον'^τησκοτηίίς ; 
Ψν^ζ ΐΙμΙΠλα.Ία>νος^7Γθ7£Ϊα;ΐ^'(!ΐΥ\ς ϊς ολυμτην 

hhuuv -,στί) μ^ί Μ tQ J/JJ-j^ec Αστί? s^fi. 
ΐςι >C^ ημΑ-ηρον ouTteq ί^ν. 
Κα/ ττας, ΐΐ μγι Φοίβος αν Ε'ΜλαΑϊ (p νσί YlActTteva, 

"^υ-^ζ ίΐί3-ρώ7των^Λμ/ϋ(β<ηαϊ)ί^(πί-η>^ 
Kdj -β ό τύΆ ^ίγας Α σκλντηος '^vln-mp 

Ίωμμττς,αΐζ 4^^;^? d^uvamo ΪΙλιίταιν. 
Κα/ ά'Μο ,ω? i-nhdj τα. 
Φοϊβοζ ίφυ(η βο^τΌΐς Κσκλϊίτπον ιήΛΠλα,ταινα' 

Τον ^^ifj yivu -^ν^ίι^υ,ΐΌν <ή,' -,'ινΛ στύ/ί($ί (Tuot. 
ίί^Λίσύ/υ^ος Jl ')a/uipv τηλιν νίλυξην Ιώ ττοη iwm 

'iz-n<n,y^ JhTnS^O) λΙιυΟς a'lJpV<7UTX). 
Kctjj τα/Λμ '^^ι^άμμβ.τα ταί τα. /ui^^Toij </[ ctunf, 
"Στηναιττ-Α^ζ Α3-Ιωά^ος, Έίνον,^νΛζ Χαλκ4ΐΛ«ος, 
Α'6^?Βτϊλ«ς 1τηγ^4ζ/τνζ , ΦίλιτΓτιτις ο ΟτΐΌουτ^ος, 
Β'ςια/ος Πίζ^ν9%ος,ΰί1ων 'Συζ^κονσιος, Κμυν,λοζ Η- 
gptxAeiiiTiicEe?'?^? Κ^^ ^οζ/ιτλ.ος Σχ/κψο;, Τιμ$λα,- 
ος ΚυζικΛ]νοζ,Εύοιίων Χαμ-^χ,ίωος,Πί^ν ;jc<^ Hgpt - 
κλείίης Alivtot, Γίφ-^θπλΜς }(c^ Χα,λλίΤΓΤίΌς AStj- 
νά^οΐ^ι^ημκ'ΤβΑΟζ Α!μφΐ7ΐΌλΊ•η^ς, l•i^κλe^S"ttς Π^ντι- 
7ίθζ,ΐ(3ίΙ Λ>λοΐ7ί^ίίονς,(ηΜ οϊς }(c^ytu>ctfKi; JboyAa- 
^iveia. ΜοΛ-^κοϋη , ^^^:/ Α'ξ;οθΐα Φλ<ασ»α , κ ;^ αΐ'- 
Jjpe^tai^ μτή^ίΤΌ,ως φη(Τί ύίΐιςβήΛρ^ς. h'ioi Λ Κ) Θίο- 
φ ραζον α ii0V(KH φασιν iWK^iij TTnoj-olw -πνρντορΛ 
XdUctixiav φηαί , ;(cfij λυκανργ>ν. Om^imc Πολΐμων 
Ίςορ&ϊ}(ΰΐ:^ Ayi/n^(Q-ivlw. Έα^ινος Xiyti >(^ Μ^σιςρα- 
•rov Θασ/ον,-©ί:^Λί,-ηθί,«5^ος ώ' cf[ μ%λίΤΥ\-πκ.ΐΛς ι/Λμ? . 
i(if^ ΗΗΛζ 'έ^. φιλοτίΚάτανι Λ σηι ώκίμως VTrup^u- 
ay)yi(cf^ ττηρ' ^ντινοαυ ττχ,τϋ φιλοσύφ'^υ ah•) μ^τΛ <ρι~ 
λοτίΐ'.ως ^«TOi/ffM, avayiigi^ov ηγίκτάμία^ ν3πρ^α•\},«/ 
}(^τίίΐ)φύσ•ιν τ^ϊλόγΛν, {(^JjtIw τάζιντ/} J^ho- 
γον,}^ τΐω ί'φο<}}}ν τϋς ίτπιγύγηζι ως ο'ίον τϊ ςυι^ιω- 
<ίtίζyJ^Όn κί φ άλαλων , 'ζρ^ςζ ίό μηαμριρ&ιν dvni 
'P^d Jhy/i^Taiv τΐυ) (1^ί5 βίου (miia-)ct)yUv. yλcω - 
}[cf. -β ίΐς Κ.^ΙυΰαΑ[φα.(ην)εϊ cPivi οόι τκ Kif-"^ ^'^ζ '^^' 
2^7<θΗ/. S^Koy>xx, ΊΌΐνυυυ φασχ 'ΰψατον ^λ-^λ) Ζή- 
νωνα ινν Έ,'λίάτΙιυ. Α £/ςΌτίλ«ς eh cV ^αφαιτω it^ 
7Γ3Μ7^^ f^Ki^aLfj^ov iTvpia μ Tmov , &'ς )(α^Φαζω- 
ρΐϊοζ <ίν^^7ημΜϊ\μ$νΑ}μ^σι. JOftil^ μ$ι Πλατ»ν,α- 
χ,ρ^ζωστΛς τν Μ<Λς , yjf^ τα 'ΐ&ρωτ^α ώκ^ως ai ά•ς- 
Tnp^S ΐ(α.λου οΰτα> ^ -τηζ (ίίρίσίως^^τπφίρί^Άΐ. 
tgj /έ ^/^λο^ς, λό^ς cJE ίρωτήοίως <& "^ττΌκρίσΐως 
avyzfiju^oi ^i τίνος 7^(ϊφιλοσΌφονμ^•ρων hoJtioKi- 
•nHUv^MA-miiii 'ΰτρίττασυς ■η^τΐΌϋας rjfJ ■■:}^^^λαμ-- 
^νυιοβ^ων 'ΖΒ^ίτώττων (ί τ»ς J^t λβξ/ΐ' ti^aTndjnq. 
SfyKiiiiMW Ji '^"ηγνγι λόΐων^<ίί y\ςaίXcLσκ,dJάζofJ&^ Hoc cellamenti ipiius cxepIar.Sepulchru eius his illu- 
ftratum eil epigrammatibus,quorum illud primu eft, 
lufiitta cunClii prafia»s,vitiejue modtfia., 

Hocfitui in tumule dium Ariflodtes. 
Si (jnencjuani admag!tosfipie»tU vexit honores^ 

Hunc citra inuidiatn njexit & ipfa virum. 
Itcmalterum, 
Corptn habetgremio conteltum terra pUtonis^ 

Mensfed habet fuperiim teita beata deiim. 
Dmnum quem iam veneratfsrquifquis honeflus, 

Etprobns efiyCuius vclproiul efl reqio. 
Etaliudrecencius, 
^^d tnonumenta fHpervotucrum regins volaiii? 

Tu mihi dicfrperttm ijHam tueare domum. 
Diua egojubUti in cxlHmferorvmb^a PlatonU-, 

TerrenHm at corpns Attica fcruat humus. 

Ert &L noftrum in hanc rententiam, 
Nt doBum G'£cisgenutffes Phcehe Ρΐαίοη€τη^ 

Pro^fus nemo ammls ejui medeatur erat. 
Corporii tfl medicus [itus ex te Afclepius ^griy 

AEternit vtfapie/js e/? an/??)d ipfe plato. 
Et aliud de eius inorte, 
PredaxitMobu Afclepionatque pUtonem 

Phcebus,vt hic corpus cure(,(^ ille ammum, 
Comugium celebrare vole»{,cjuam condidit olim 

Vrbem aiit ipfe ^louis quimque Colo pofuit. 
Atqueitafe habeccpigrammata. Dilcipuliverofuc- 
re Speufippus Arhcnieiis,Xenocrates Chalccdonius, 
Ariftotdes Stagiritcs.Philippus Opunrius, Heftixus 
Perinthius.Dion Syiacufanus.Amyclus Heracleotes 
Eraftus & Corifcus Sccprij,Timolaus Cyzicenus,Eu- 
2Εοη Lampfaceniis, Pithcn & HeracliteSi€nij, Hip- 
pothales & Callippus Atheniefis,Demetrius Amphi- 
politeSjHcraclidcs Ponncus, &: complures alij. Cum 
his & mulieres dL)a:,Lallhenia M.«inea, &: Axiothea 
Phliafia,qux (vt Diei^archus autor elt)virili vtcbatuc 
vcile.Thcophraftumitemilluisfuiiicauditorem qui 
dam refciunt,5i Hypendcm oratoiem , Chamaeleon 
bc Lycuigum ait,Polemo &: Demofthcnem fcribic i- 
pfius fuiiTc Itudiofum.Sabinusitcm aic &: Mnefiftra- 
tumThaliura in quarto De meditationelibro,&: cft 
idquidem vcrifimile.VeriirnenitnueroquumPlato- 
nisin pnmisftudioiai]s,idquchaudfane iniuiia:Phi- 
lorophiiummidogmara peculiariquodamamoicac 
ftudio prx cqtensindagaic ioleas,oper^prctium exi- 
ilimau!,&.' iermonum ilUus naturam, & dialogorum 
ordinem,&periiiafionisautindu£tionis vim, provi- 
ribiis,vcluti per clcmcnta capitiique digcrere,vti ne- 
que de illius vita quam collcgimLis,dogmata quoquc 
&: dccrera deiidercntur:alias quippc iuxta prouerbi- 
um,Noctuam Athenas,fi ca qu^ per fpecies diftiibu- 
untur.enarraretibioportcbic. Dialogos itaque pri- 
mum Zenonc Elcatem iciipfiflefcrunt. Ariftotelcs 
inI.Depoctis,Alcxamenum Styrcii ΓκιεΤεϊιιιη,Γις- 
ut &: Phauorinus in Commcntariis tradit. Cjecerum 
Plato (meo quidcm uidicioj id genus expoliuir,ad- 
huc alioqui rude,atque perfccit.lta non loliim orna- 
ta^ &: expolita: oiationis,vcriim &: ipiuis inucntionis 
digniirirae iibiprimatumvendicat.Ell: autem Dialo- 
gus exinrcrrogationc &: reiponfione compofitus,de ca re qux vel philolbphiam vel reip. partes attingat , 
cumdecenti &congrua expreiTionc pedonaruquae 
alTumuntur,accurataq.c6poficione vcrboru.DialcCtica eft difpiitandi ars pei qua aliquid aut probaraiis ρ L Α τ ο Ν Ι S 

aut improbamus, ex interrogationc itidem & refpo- 
fionc difTerentium. Enimuero Platonicae orationis 
geminus ftilus eft,vtcique fummus. Alter ex his qui 
inftituic atquc imbuit , appdlatur J<pm>4itj>mV, alter in 
inquirendoverfaturjdicitiirquei^HTii-n^oc.Pnorillein 
duo diitinguitur genera,alteruiT] in rpeculatione co- 
fiilitjalterum in aaione.Primum in nacurale ac ratio 
nale.fecundLim in moraleac ciuilediuiditur. Porro 
fecundusillcitidem induasrpeciesfcindicur, prima 
qujeexcrcetur, vocaturquegyirinaftica, feeundain 
certaminibus efl:,& agonilHca dicitut. Quin &: gy- 
mnailici bipainta diuifio eft,altera velut lucunabu- 
la exercitationis fouet,vocatiirque Mseeutica: altera 
iam fuis vinbus nititur, tentatque qiiid poiTir, & Pi- 
raftica dicitn r. Agonifticae itcm eft bipartita diftin- 
diojahadcmonftracioniinferuit, &:Endiftica voca- 
tur,alia cxhortatur,& Anatreptica dicitur.Neque fa- 
ne nos fugic plcrofq. Platonis dialogos aliter ac nos 
diftingucre. Dicuntenim exhis alios dramaticos.q» 
quafi pocma videantur imitari: alios quod narratio- 
ni inicruiaiit, dicgcmaticos : mixtos, alios appcUanC. 
Scd ea fane diitindio dialugorum iceiiic quam philo- 
fophorum fchorse videtur acommodatior.Sunt ex iis 
quidam qiiiad PHyficam pcrtinent,vt Timxus:ad 
Logice.vt Politicus.Cratylus, Parmcnides 6c Sophi- 
ftaifuntquiadMoralem.vtApologia, Criton.Phai- 
don,Phxdrus,SympoGum,Menexenus , Clitophon, 
Epiilol.c,Philebus,Hipparchus & Anteraftx : ad Ci- 
uilcm vei ό R£rpub.Leges,Minos,Epinomis & Atla- 
ticus.Mxeiiticam aftruunt Alcibiadcs duo,Theagcs, 
Lyfis,Laches : Pirafticam,Euthyphion,Menon,lon, 
Charmides,Thextetus: Endid:icam,Protagoras: A- 
natiepricam,Euthydcmus,HippiiE duo.Gorgias De 
dialogo quidnam lit,& qu^nam fint eiiis diffcrentiai, 
hadenus.Quoniam vcrόinfinitac6tentioe^l,alllsdi■ 
centlbusiρlumdogmatainfeΓl■e,aliisncgantIbus.age 
dchisquoqucvideamiis. Dogmatillie propnum eil 
dogma afterre , ficut S>c legiilatoris , leges inftituere. 
Porr6dogmatariuedccrecaindiiierentervocatur,& 
qu^ opinamur,i!^ opinio ipfa.Ex hisautc quod opina- 
mur propolitio cftiopinio aute perfuafio ipfa fiue o- 
pinatio.Plato igirur qux percepcrat,ea exponit,quiE 
verb iunt faira,coarguit.De rebus incertis no dcfinit. 
Atque de his quidem qua: iple opinatur,quatuor in- 
ducitpcrfonas,Socratem,Timxu,Athcniefemhofpi 
tGm,peregrinu Eleatem. Sunt autem peregrini, non 
(vt quidaopinantui) Plato & Parmenides.icd figmcn 
ita fine nomine funt.Quando & Socratis atque Τιπιςϊ 
verba du loquitur,pro dccretis infert Placo.Qiii me- 
dacijcoarguanturinducitThrarymachum,CaiHcle, 
Polu,Gorgiam,Protagorara)HippiarTi,atque Eiithy- 
dcmu & hiiiufmodi cacteros.At verb quu probacioni 
bus & argLimenticonclufionibuslocus en:,plurimum 
vtiturindudione.eaque non vnica,fed bipartita. Eil 
crimindufl-iooratioex veris quibufdam fimile fibi 
vempropriccolligensatqueinfcrens. Eiusiuntfpe- 
cics duiE,eaqueexe6cranofit,&: qu^ecxconfequcri. 
Qna: igitur ex contrario fit eiufmodi crt, vt intcrro- 
ganticircaomnerelponilonemcotrariuminferatur. •z&epffJ^AejpjuJ^Oiv.T Ji λοΓ«τ Π^ττύνικπ <J\j'i ei- 
σιν tttUTUTM ^(Λρακίϊΐρίς,ό,τΐ υφηγητιιαίς ^ ο ζητι^η 
KaQ,ch(tifieiTaj Jl' ο υφvιyn^1κoς «ς «Α/'ο αΤ^ονξ "^^pet- 
ζ•η)ρΛζ,^ωρν\μμΐικΛν'η,<^ 'Sfpa.it-mtov. ^T^, ό /Jjj 
^ω(>γ\μ£Ϊίικας «ς 'ην φυσιιΐΛν ^ λογιιόν' ο Λ' 'zsfct- 
κ-πκος,^ις τον i^dtKav <^ τινλΐίιιιόν. τ» Ji ζητητίκ^, ^ 
άυτύ Jbo eitnv οΙ'Ζ&ρωτΌΐ ^ρακ,-ηϊρίς,ο,τί ίυμναςικος^ 
Kj αγύνιςιχος. tut (^^-^νμναςιχ,α μαιόΰτικόςτί^ι^ 
'ΖΣΓΡίραςϊχος• τΆ Ji άγύΐ'ίςιιωυ^ oiS^&utimc, ;^ αχα,- 
'^ί-πίΐκόζ. QXoLf^veic/l -Λμ^,ζ ό'τ; -ηνίς ίχΜως c^- 
φίρ<Ιν7Όΐ4 ^'f^KOyiic, φα,σί.λί^υσι "β cuj-p^J wU ^Jf , 

d?<K^ CAieivoi /A{j ζα•μζωζ μβ.>^ονη φιΚοσοφως, τΐα) 
^.φοροί rvJ ο^λο^Λΐν ^ατ^στύνο/ι^σην. t\tn efi tS 
l^^j φυσικού^ ύον οΤΊμα^οζ' tS Λ λογκοο^ο,τί Πο- 
λιτικός itj ο Κρατν\οζ,<ύ nctpt^ti^ng,<^ 'Σ.οφιςτίς"ι3 
σΟ' κθικοϊ,ΜΤί ΚτίΌλογα,^ ο Κρ/τΜΐ» , >^ ^oLjJtuv , ^^ 
Φa^(ίpoζ,y^ TC Ιυμτίϋσιον, Mivi^ivog7i,y^ KAetTo- 
φί^ν,Κ) ϊ^7ηςΌλα^,<& Φ/λ«βος, ΐ'τΓτιαρ^ζ,ί^ντίρα,ς-α^. 
iS Λ Πΰλl7l}toC,^ilίUoλιTeίa,}(gι^ olNOjuipi ;^ο Μ/- 
νω ς, }(Uj ^τπνομίζ, ^{^ ό Ρίτλαχίικόζ' τδ Λ μΛ)<ώτι- 
κου,Α.λκιζιά^'α^,θίά.^^ζ,Λ.ύα-ις,Ααί^ς' tS <ii<tsH• 
e$£SJ>wt!,fcti'^f'(pp&'i', Ήί{νωνΧ'ω\\^^αγμι^ί\ζ^ ©sa/w- 
7ης• tS ih ό^'&ι^ι>ίθΖ^ως ο Πρωτα•^ρΛζ>(^τΰ ciJci- 
ψί•:ΊΪικον,Εύ3ν(!)ΐμρζ,ΐ'7Γ7Π(ίί (ίύο,Υορ-μου;. ^ ft^ 
/iSfj ίΤ^λο^ίΐν,τι τΐΌτί ^^Κ)Τΐνίς wurl ί^φορα)^^^- 
^ Aiyeiv. iTTei efi ττολλη ςα-ίτις ^\ ;^ οΊμ^νφα' 
σιν αΐιτυν <ίΌί^^7ΐζ(ιν,οΙ c/i' ^^φίρί !^ «Ώ^/ ηνταν cf^ 

Siveti, ύ>ς το ι ομ9^^ν,νόμ$ι{ίι^ν(νι . Jhly^^ j iny.- 
Τίρως ΐ(μλ^τα)^ τν,τί ^οξαζό^^ον , tlj w Jb^ct cwsri. 

ζΛ,\:ζαΰλγ\•^ΐζ.ο ioiviw UXinaiv ^c^ fj8{j άνκ^τ&ιλη 

λωνί7η•χ£ί. j^ t^ju^ τ aim^ ^χΗντη^ι^'^ιρα^^ί^ 
ifif. Τίτΐαρων 'Ζϊ>^στι>7Γων,'Σωχζ^τοιι;^Ύιμαήα^ι:^ A- 
θτ/ι-α/κ 0έΐ•«,τ ίλίάταξίνα.εισι </ί ot ξίνοι Η-χ^,ώςΊι- 
νΐς νττίλαζ,ν,Πλάττύν <ά Παρ/^ί^'νις , et?^d. ττλα- 
σμ^-τα ^σιν αχωννμ^.'Ι'πά κ^ τα ΈωζρΛίΌίζ <έ τα Τι 
μ<4'<ί λίγύνϊ\?^ά.'ττύν Μμ^τ\ζ{. (ΰ^Λ'ΐ^-^ώιί^ϊύν 
«ΛίΡ^^Όΐί eicmyH, οίον ΘρασνΜ_μ2ρν, }(^ ΚαΜ/- 
χλίαύ Πίλον,Γοργ-Μ τΐ,»£^ ripaTiiyipuUViv Ji' iV 
7nM)y^ Eodv^tt/ij(fiV }tj S^>y τοίζόμ^ίου;. tioiU/jS^oq 
'^-ΓΧ,ς'^πΌ^'θίξ^ζ T^eig-ca^nTitfTcJ'•^ ίττηίω-^ϋς'^ό- 
ττω «' μίν) μ^νο^όττως, άλλα J)^. ίςΐ/υβ^ ^ ίττα- 
γύγ^,λο'^ς S^fcf. -ηνων α.λ•η^ντκ) ομβίον ίουττίί'α.λϊΐ- 
θϊς οιζίίως '^ψίρων. «Λ/ο J^ τϋς ίτταγύ-^ϋς εΙω1ζ$- 
τΐΰΐ,ο,-η i(c^r ώαννωσιν,}^ ο οκ -nig οίκολα^ο^.ό (jS^ 
Ηβ-τ ώουηίωσιν, ί'ςιν ci /ξ η τζ/ ?ρΛ)τ»^'ω ^ ττασαμ 
"^πνχ,βχσιν ακΰλου^ισΗ τό ζναχτΊον.οΐον,ό ίμβς ττα.- 
mp ττ^σω -nwTe). υΙτόι ί-η^ς 'οςιν , « ο αΖής. eijuSi{j 
θ(ΐυ ίτί^ς ^ tS ίμίΐυττατ^ς όσος -ττητνρ, ττατζτ,ς 
ίΤίζοςων,ουκ Μ m τιηττΐρ- eiJ^ όαυτός Κς; 7τJίμcS 
τιαψ,ό ιωπς ων τζίίμ^τιη^ι,ό ίμ^ς α* ei'>i Tm-mp.y^ 
■πτ» λιν,Εΐ μγι ^ ζωον ό ιά^ρωτίΌς, λί-^ος ccj ^Ϊμ,μ ζν~ 
λον. »» ea J λ/θος » ξύλον. ( ίμ-^υ-^^ν γίρ 'S^,,y ^'ξ 
cujTi KiveiTo^) ζωον οφ'α '^ν. eiJi ζωόν '^,ζα>ον \ 
icj κυων }(^ 6 Qoii,&iin α,ν yjt^ ο αΰ/^ρωττος ζωον^ χ,ύων V r,cxepli caufa, Pater mcus aut aliiis crt qnam parcr 

tuus,aut ide.Si igitur aliiis eft pater meus quam pater tuus,quu fit aJius quam patcr.no erit pacer. Si id_ 
cfl: qui patcr meus,ide exiftcns qui patcr mcus,mciis erit pater.Et ruri"us:Si animal homo cfl;,lapis aut li- 
gnULrit,Noeftautclaplsaut!ignu,animacusquippedl,iiexfeipfomouccur,animaligiturcll. Siautc ν Ι τ Α. l!jS^.,-n'fh% μίροΐζ ζητ^^/ι^ον Sf^'^^fh μίροις'ϊτΐΌ^ i 
κνις- ο ^ τπ^ί^^ος ? /(ρ^θολκ d);^' ^ ^/^co:?" ;i:au 
tgivojud^ ■■^^'ηρος ,ρητΌρίΜς'ο <Λ Λι/τίρο^,ί^λε- 
κ-ηκάς. οίον ώ tzS 'rs^-tif>u> ζηη7τ(ίί ei οΛ ατηκτιπ- 

ji^ar^jov. ρητορικός J\^'^h ο'^ότιυς της ΐττα-^,ω-^ΐίς 
όΕτ-ίν^Λ' ^ » ρϊ)'τορΐΛ^•ζ^νχ'ζ^μ^ροΐ4 kto .•ι«• 

^Ίχ^ϋ,αΧΚα.•^ Ωη μΐροΐζ Jiy^mv. οο^'ί'τΒ^ρς ^^ 

S^" ^'ροίί- o(Of (^ΜΤίίτΛ^ e/ »'4'^^' Λ^τινατος , n^] el 
CM Τ TiBviOTZov οί ζύονπς •07np''^7n)a'eixvvj jv TW/niez 
4t/>1f <Λά ■πΐ'ος >c^dvXix.Q,OT} οκ τ oftWTJ^y τα ;^ΐ'α*- 
τία. κ} αντΌ /ί to ;κ4θολ« >(€ΐίτυί,7κώάζίτα), αα 7ji'<i;i' 
oVtw:' b'^ μίροΐζ' οϊον otj το ;ίριθ?ι/£Γ'/ν ώ* τί ί;ι^»;^- 
pivcu.K. ιυνχ,τηΛλιν κ, -ημϋΐον ύκ tS μ<κοβ'ήρου,)(β^ 
ανατπχ,λιν.ττιιηύύ q ί;^;;ρ)ΐτο e<i• Ti/jt/ r/J icwwo dOxaiw- 
Twv if^TOLOKdiluj.dlcmfp j ητιαλα^ον oc τη '^ctiaJia 
^Ttpov fj{j μ9νος ο-^ζΡ^ς ρίί!>Λμρ.-ηζνι^ υς^^ν ^ 
®ίί3πις ivet -ώί^κ^/τώ o^eypef -ώ^ τ ίΛχνατχαΐ/ίίθζ 
iOV^i^'.',y^ Λύτίρον Αϊ^ν'λος, toV J^rpiwv Ί.οφο~ 
}ΐλΗ-,ΐ(^ συΐΜίΤίλίίρωτα,ν ^tu) ^ciycacfiuv aWc ;^ τϊ?ς 
φιλοσϋφΙοΑ ό λόγ>ς^!ΐ;^-προν t^) Iw μβνο^ιΝς. ως 
ο φυσικός ,Λύ-τίρον^ '2.ωζζ^η\ς 'Zir^(n^iii τνν «θι- 
κον,^ίην 3 Πλα-π»!/ toV JictAiZTiKOV ,^ ivihta-iipy^- 
ct tIw φιλοσΌφία». @ρασΰλος ^ίφι\σι ^ >(^ tL/j f λ 
ψχΐχυ τίτραλογοΛ QM.<^'Mi!ij (Wnv ηις ώα,λο^ις. 
οίονζΜθίνοι -nffltcri J)i(linsiff-tv ηγύνίζοντΌ,Δ.ιονν(ηοις,^ 
AlwajoK , \\uUiaZ'»vaJiQiQ , χϋ'^οις, ων ίό τήτχρ-ην Iw 
2α•.τ/ρ<)ίόν.7Μ J^ -τίτΙαρΛ ^Ρ'Λμ^νχ. ολάΧητο Τί^α- 
λογχ «σι τοίνυυυ {φη(ην)οΙ ττάνης a^mSywm ψ,- 
λο><.ίξ ^ την-νή-Λοντα.• τν\' μ^'τηλιτί'ΐΆς £Ϊς<Ιί^μ 
JiatjpH^^y\c(lw -Zj ^ejL<ntiS!{, o^Mv ^?.lw ^s^ Πρω 
iTtyipa, cv τΌΪς α,ν-ηΚογκοϊς-,φί^<η Φα^χ'ρ'ϋνος cv tjuv- 
ττ/ατπ)? /?T>eiai >Piu-npo)) 't^J''* ^ομων , «ς Λοκ^- 
Ji^fpc. ■η'^αλΰγοίί Ji,avia.Jvk β-^Χ^•'ί')&>9'^ ^'^' 
^ύσίίς τγ\ς τηλιτεΪΜ , ι^ ίνοςτ'^Ινόμων: 's^oar^Mi 
φ^ iv Τί^Λλο-μΜ ■ή5ίΐσι,τ!/Μ ιωινίω <:m^atv ίχμ 
στχν. ^^M^ctjyb ζ^λίταιότΕΐϊος ολ m οτέ φ/λο- 
σύφονβίος. «Λττλα?? J^XP^i'^'^ ^4^ 'fh;^ζa.ΐc^ς uj.- 
5Όϋ "Ρ^βι^Λίων τ« t<V)"^' ϊ^ οι ο//^ίΤος• τ« Λ,"^ 
ιδ 'ύίζ^γμ^τος. ταν'τίΐς -ηΐς ■mpctAoyoA , ήτις 6^ 
Ίΰρωτϊΐ^-μ^/χ^ ΕϋΟνφρων, η 1\ίζ^όώ:ν. ο όί(ΐΧογ>ς 
(/]^Γςϊ'η;&ίξ^ςΐ}υϊς• Λντίρος,)^7ηλογχ 'Σ.ωΛ^Γΰΐ4, 
vdiicdc• Te/7BC,Kei'rai'jM nieJt 'ΖίψΛζτίον,ΐΛ^ΐΜς• η- 
ταρπς,ΦΛ/'Λίΐ',ιί 'ί\ίο}.'\υ•)^ς, «θι^^'ς. i^dj-n^cf. -η- 
τομλογχ,ης vycnoj 1\ς$ίτνλος, « Πί£/ όρθοτιιτος ο- 
νβ^τΜί',λορ-οίος" θΐα^τηΊος,\\ WiQjL '^<τιιμ-ης j ττΡί- 
^ρίςικος- Ί-οφίςγις-,Υ! l\ieJ.7S οντος, λογιΐΰς• Πολιτι- 
κός J UiejL βα.σιλίίαξ,λογ>ώς. της ^ίτης^)')ίΐ^ Uajj 
f:SljJί<hς,yι ΠίρΊΙΛων,λογκός• Φίλίΐβος, μ Π{£λ«Λ- 
νίίς, Μθικΰ'ς• σνμτήσιον , »5' Πίρ/ α,^α,^ν, ΐ).%ΐ4>ς• Φaj- 
ίί))ος,»Πί£Α έ'ρωπς,ΜθΐίΜς. -ηϊς τίταρτίΐς ηΤ^το/ Α λ- 
χ/β/αίΓ«ς,« Πί£^ αν^ρώτπυ φύίηως^μΛίώτ^κός' Α'λ- 

ΐ'τΓτιαρ^ς^ Φι?<.οκ,ίρΆ)ς , «'θιως• Κνηρας -iif^h Π?ρ/ 
.φίλοσοφίαί, >ίθικος. τιις 7ημ.'πίν\ς v^i^TOj Qntyni > μ animal eil,animal vero &: cauis & bos,erit & homo a• 
nimal&canis &bos. Hacigit^ndudionisipecicqu^ 
pcr contranum fit,vbi rixe locus eit vtitur Plato.non 
ad aiibreiidura dogina , ied ad rcfcllcndum quod lal- 
lumtuiiretobiedum.£ll&:aliaip;iiisrpccics,qu^per 
confequens : &c eadiiplcx , alcera quidem id quod in 
parcequaEriturperidquodcft in parccdemonilrac: 
altera quod vniuerlalitcr pcr id quod ui partc elt pro 
bat. Priorillaoratoi-um, lcqucnsdialedicorLimclh 
Qii..Tntur ia prima an iite occidcric. Aigumctum cfl 
co tcmporcrepcitum cireca;dccrucntuin Ellautcm 
(vt diximus) oratorum ea mdudionis fpecics.Quip- 
pc rhetoricse vis &: officiumcit circa particuIaria,non 
circa vniuerfalia vcrlari. QiKcric cnim non dc lure i- 
pib,verum dc particularibus luilis. Akera vcro dis- 
kclicoi-um,probatLir quippe vniucrium per parrcs. 
Quemadmodum qua:ncur an fitimmoi-taUsauima, 
& an ex morcuis fint qui vjiiunt, quod in libro Dc a- 
nimaprobatur per vniueiialequoddaQi, quodcon- 
tranacx contrariis fianc. idqucipfum vniucriale cx 
quibufdamparticulanbusc6ficicur,vtromnuscx vi- 
gilia,&: concra, iteniquc maius ex rainorc, & contia. 
Hacautemlpccie vtebacuradalΓel-ell•da qu^e pcrcc- 
piiTec. Nam vr olimtiagoediampriiisquidem chorus 
folusagcbat , polhnoduin vcio Thefpis vnum inue- 
iiit h)ftrioncm,vt chorus interdum requierceret, fe- 
cundiimpollea^rchylusadiecit, & tertium Sopho- 
cles,atque in hunc modum cragccdia cofumraata cft. 
ita&: philoiophix ratio dudum circa vnam tantum 
Phyijca;rpecicraiuxta vertebatur.AcceiTiC Socrates, 
&: adiccit Ethicen. Tertiam Plato dialcdice addidir, 
&: confummaco ρΙιιΙυΓορΗίίε opcri extremam manii 
appoiuic. Thiarylusautematrentillumiuxtatragicu 
quadnloquiLim dialogos fuos edidiiTe.Tragcedieuim 
quatuor pocraatibuscertabant,Dionyiiis, Lenxis, 
Paaarhenqis,Chytris. Erat autem quartu poema Sa- 
tyricum. Porro quaruor poemataquadiiloquia appei 
labantiir. Sunc igitur omnes ciusdialog3,dequibus 
nihiiambigitur,quiuquagintarex,RerpiiblicaindcGe 
diuiia libros:quam &: apud Froiaguram totam ferme 
inucniri m ContradidiQnibLis , tradir Phauojrinus in 
fccundo OiTiaimodo; hilloiix. Leges in duodecim 
diuiduiitur. Sunt aiuem huiufmodi quadiiloquia 
noucm numcro, Lcgibus vne voluraine , &: Rcipub. 
libriSjin vnoitidem incluiis. Pnmiim igiturquadrilo 
quRimponic,quodcomuneal hypothefinhabcrcvi- 
dcatur, oftcndere volens cuiulmodi eiTc debcat vica 
philoibphi, duplicique in libiis lingulis infcriptionc 
vtitur,altcra cx ηοΐΌΐηε,εχ re alLcra impofita. Huuis 
quadnloquii,quod primum crt,in capuepojiicui F.u- 
thyphron,iiueDefanditate. Eftautem ipfcdialogiis 
tentatiuus.HuncfequiturSocratisDefenriujmoialis. 
TcrtiolocoCricon,riucDcoco quod agtndiimcft, 
moralis.Quarro Phafdon,iiueDe anima,raoralis. lii 
lccundo vero quadnloquio prxpomtur Cratyliis, li- 
ueDercditudinenominum. Logicx parccs agcns 
Thextetus,iuieDcdi(ciplina,tentatiiiiis.Snplult3,ii- ue De co quod eft,logicus. Politicus, iiue Dc rcgno, 
logicus. Indillnbutionc terriaponuur primo loco 
Parmenides/iueDeideis,logici;is.ScciidoPhilebus,riueDevoluptate,moralis.TumSymporiu,riucDe 
amore,moraUs.PollremuPhxdrusriueDebono,moialis.In quarroprxponitur Alcibiadespfior , iuic 
Dchomu-iisnatura,|Mi£y^n;«c.Aicibiadcsiccudus,fiucDepreca.nonc,obllGrric!US. Hipparchiis fiueDc 
liicii n:udio,moraiis,Anteralla£:,aut Phuoiophiajmoralis. Οαιικς prxfcrtur in capite Thcagcs , hue D'e 1'.) ρ L Α τ ο Ν 1 S iapietia obiletricius: ac dcinceps Charmidcs fiue De 
frugalitare,tetanuus.Lachcs,iiueDefortitudme,ob- 
ftctricius.Lyfis.riueDeamicinajObftetiicius. Sextx 
princeps eH EuthydeiTiuSjfiueConcentiofus.anatre- 
pticus. Tum Protagoras feu Sophillx, endidicus. 
Gorgias iiue Deihetonca,anatreptkus. Mcnonfiue 
De virtutCjtentaciuus. Septimx' praeponuntur Hip- 
p^x duo, De honeilo prior, pofterior De mendacio , 
airibu cxhoitatiui.Ion fiuc De Iliade,;7i<eje?j>w'c. Me- 
nexenus fiue Epitaphius,moralis.Od:auq primum fi- 
bi locum vendicat Clitopho fiue Exhortanuus, mo- 
ralis. Refpublica feu De iuftitia, ciuihs. Timxus iiue 
Dc natura,phyricus. Critias fcu Atlanticus, moralis. 
Noixx praefidec Minos fiue De lege,ciuilis. Lcges fi- 
uc De ferenda lcge , ciuilis. Epinomis fiuc philo- 
fophus, ciuilis. Epiftolx tredecim , morales, quibus 
prxponebat ti-sjoaTTeiv, Epicurusautem l.S i^y&iv^ 
CleonvcrbXo/pei'. Ex his vnaeftad Arin.odcmura, 
adAichytamdua:, adDionyfiumquatuor, adHcr- 
miam &: Erallum bi Corilcum vna,ad Leodarrjarem 
vna,ad Dioncra vna , ad Perdicca vna,ad Dionis ne- 
cciTariosduiE.Eil.-^utcm huiufmodiiuxtaThraiylnm 
libroru ϋϋ' diftindio,cui plerique acccdut. Ali) aute, 
exquibus & AnllophanesGrammaticuscll.mtrilo- 
quia eius dialogos ica diftribuunt. Primatn ponut cui 
prartit RcfpublicajTimxus, Cririas. Secundam. cui 
Sophifl:a,Politicus,Cratylus. In tertia Leges ίΐ3ςυύΓ, 
Minoc S>i Epmomida.In quarta Thecetetum, Euthy- 
phrona,Defcnfioncm.Inquinta,Phxdronem,Crito- 
nem,Epi(l;olas.Cqtera fingula & finc ordinc ponunt. 
Incipiunc quidam, vt prscdiximus, a Republica, alii a 
Maioi e Alcibiade , pleriquG autcm a Theage, alij ab 
Eurhyphrone,nonullia Clitophonte,quidaal imco, 
alij a i?hxdro. Siint item qui a Thextcto incipiant , 
funcquiaDcfcailone.Ex hisautemdialogisqui Pla- 
toni iiifcribuntur,hi fine vlla controuerlia adulrerini 
funt,Midon fiue Hippoilrophus, Eryxias fiuc Erafi- 
ftratus.Alcyon, AcephalusliueSifvphus, Axir.chus, 
Phqaces Dcmodociis, Chelidun,Septima, Lpimeni- 
des. ExhisAlcyonLeoncis cuiuidamcfle feriur, vt 
Phaiionnus in quinto Comentariorum refert.Enim- 
ucronominibus vticurv2riis,vrineilli'isoperaitnpe 
rins & rudibus confpicua finc.Pioprie tamcn fapien- 
tiameiTe arbitratur eanim rerumqux intelligenria 
comprchenduncur &:quqvererunt,rcientiam,quam 
deDeoaitanimamqueacorporcdifiurxElam. Pio- 
prie vcro iapicntiam &: philofophiam vocat appenti- 
onem quandamac defiderium diuina^ fapicntiaj.Co 
muniter apud iplum fapientia dicitur etum omnis 
periria.Vr quum,vcrbi gratia,fapientem vocat artifi- 
cem. Vticur &: hfdem ikpe nomiaibus in llgnifican- 
dis variis rebus. Φαύλος fiqLiidem apud illum , etiam 
pro fimplici ponicur , licur &: apud Euripidem in Ly- 
cimniodeHerculein hunc modjm, 

l^egUCinm.inornatum ,atque vf^iurtmufnprobnm 

Re meticntem^non vcrb.u fafie/itum , 

Sfiynoae /lUKqti.im pi/liiru^atfimpl'a. 
Vncur co Plaro quandoque &: pro pulchro &: honc- Πίρ/ (piAoOT(p<fltf5jUce/^7J»Mi*Xa/)|ui(rMC,ti /5%^' ffwjpo 
ffUDncarc/pasjiM?' Λα^ς,ηί5%ι' iW£/|beia<,,uct/<i67iJ£05• 
\υσις , » Flepi φιλία4 , μα^ώ'πΗΛς. τϊΐς Ι'κτης vijiiVi/^ 

« Σ5φίς-α^,ο)'^^^)κτι»όςΤορ>ία<,»)Πί£^ρ*ιτορ/κ-«ς, α- 
fat^f^ijcoCMf νώ)ΐ',« Πίρ) αρίτϋς,'ΤΓί^ρΛςιχ.ός. τϋς ϊ^- 
cA)jU«? ϊίγιυυυτίίι Ι ■τηήαι Joo' 'ΐΒρωτος, α Π«ρ/ τΰ >^~ 
λου' Λιίτΐ^ς,ϊί Πίρ} τδ ■^^efht4,<tia^i'^iy^i. tcjv η 
Uifnl λΐα<ίος, ττθί^ςίςίΜζ' Μίνίζΐνοζ,η Έ,'τηΊτίφιος^ 
«5j!tc<. τίΐς oyJinc nyeiTeti Kλe^τoφωvy η Πςβ^ίτϊΙ»- 
κcς,r^1Kΰς^Πcλtτf^a,γtΠi^ cPiffS^o^i ττελ/τικες'Τί- 
Ata/cc,« Π?6/ φίχ^ωζ,φυσΊκος' Κ^ίποί. fi Ατλω/τι- 
κοζ,«θ3κος. ■mioivsLTnctlyfnoj Μ/νως,» Πίρίνο,ακ, 
7Ρίλιτι•/.ός' Νο^/,Μ UiQji ρ^μ$^(Πίίς^7Π}λίΐ})ΐος''ίΐ7Π- 
νομις,ϊΐ Νΐ/κτί£χΐ'θ? σζ/λ/.ο^ζ,ιϊ Φιλοανφος,τιολιτι- 
κο'ς• ί'τπςΌλΛ) Tg,i?;^'cA;^,«'3i;i9i/'{oi' α/ς ί^αφίν, 
Εύ 'ΰτ^οίττ&ιιι,ΐ''.7πζανροζ Ji Ef SJ^yav , Κλίων Xa/- 
p^iO-zse^C AV'?3 ί^«Α(ρν /tua^-ttr^pcApp^JTa^jsA/o^-zs^e^f 
Δίίΐ υσιον^τίτταρκ' tsir^c ^^ρμοίβυι }(ouipct?ov,'C. Κο- 
eiOTiov, μ•.Λ' -Ζΰ^ς ^.ίω<^ί.ααΛητι, μια' 'ζιτ^ζ Δίωνα^ 
μα' Φ£5ς Πί(.£^^κκα{', μία' 'tt^h TOt< Δίωνος om/- 

OtA cf\jO' }(^t C»Sf /wi^" Ot/TTO c/ia/p«,;^' τινίζ. tviot Λ, 
( ών ^ ;^ Κ£^ςΌφαν*}ς ο ^αμμ^τίΛος )«ς ptAoyiai ■ 
ίλτωυσι nu ύ^λο^ΐζ' ;(^^ 'Ζΐ;/>άτ1ω μ^ τι^ΐαΟΊν,γΐς 
r;yiiTctj ΠΰλίΤίία,Ύιμα^οζ^ Y.pmaj;' ΛυτίροΛ,'Σοφι- 
ςτις,ηολιτιχοζ,Κρα.τύλος•'^ίτίω,ΐίόμ^ι,Μη'ως,^7Π' 
νομις' -ητάρτίω , &ίαΙττ,Ίνς, Έ,υΒνφρων ,Α'τηλογα' 
Tii^-nJlw, K^iteiv , ΦajJh)v , ΐΐτηςνλΜ. τα e/C άλλα 
}(l(j iv ί(α) ατϋκταις. of-^xraJi ^,ο/|«!^ν(ί«ί '®€ί"^^Ρ•'* 
τα>^'^>ί7ΐι' τ«ς τπιλ/Τί'-'ίζ/ -ci c/l',^JTB Α'Λκ/β/αΛί' τ |U«• 
ζcv:ζ^o\cΓι^ύmQiάy>ti• itict <ί^,ίύξ>ύφρ:νος' α\- 
λοι,Κλ{τζιφαητΐς τινίς^Τιμαίου. clJi^i^^n^cijJp»' 
tvipci ,Θίίΐιτ'τι,υ.τηλλοΙ Ji'$;mAo}iajii τΐα' αρχίιν 
TJitiiVTaf. Tobi vciioj Ji 'p^ ί^.λάγ/ΰνόμ^'Αύγ'νμΑ- 
νίύς Μ ίΛιν r iVw. ΐ^ίφ^ς , ΐ'ρνξίαυζ w Ιραώ^}αιτ>ς^ 
ί^λκναν,^!κίφΛλΰς « Έ.Ίσl•φΰc,J^ξισ^c,ΦΛjcL>lίi,Δn 
μ^^ίχος,Χι /ίΛ>>ν,ΐ'έ£/ομκ, E77yt^.:<i>ic.c»>'« Α'λκΐ/- 
ύ'ν,ΑίΟΐ'ΤΓς Tivc; ίΤ: cfcK^:7, y^^ φϊ,σΐ Φαβα»ρίΐΌ? Ζ¥ 
TtjiTnuTriccz '^η,μΛίημ^νώμ^τΐιν Ο'όμ^σι ^ '^^^J 
Τία^ΐΛΟίς , ^oc ττ- μτη<£ανυ!ι(.•ηί!-% ίϊ) τοίς a./^^(^t τ 
'ΐΰ^α.ΐμ_οτ&ιαν. Id ιαύ-νχ-τα. juSljjffo^ictv^^lrai t7)'TuJJ 
T/j ιθϊιτ]μ^ yjf) ονττκς ονττβν '^ίηςγιμίω , Luu φ»ΰΊ <!«%< 

(ρ/ΐί. κύηωζ ei^i AiyiTca7m.p cu/itJ' στ,φια}(^η7ΐασ» 
ίμτ,^ΐξ^,Λ cinvoTTSLV σοφον Aiyn-mv ^^ημ^ργιν. ^*>~ 
Tci) cA <9^ ^ττϊ ci)^ie£9'-"^'*C <niu(tfvojua^6uv τοις ΟΛίΤΌίς 

τέ α-τ^ου,ωςτζβ^ι «^,'^λ tt;£/WJcl'»ioi• Ανζιμνια>φίρί- 
TctJ 'fh τ Η^^χλίο^ ΗΤΐκσί , ΦολΪΛο», ίϊκΰ|ί/•\|-ον ,τα 
/ΐ^^ς-'αΤβίθΰΐ',7ΐκσ»νο»ΊρΓω'&^ ταμνΟί^οιστφίαΑ/^ 
Xio^mcdi^t&ctivct. ^hTOf J^i oU?\g.TZi)V ά Ίο-η ώυτα itj 
'έτη 755 >(giXa' Ιςι^ι ο•η }[^ Ίέ^τϊί μχ,ξβΐι. 7ΐ^/\λΛ~ 
Χ4ζ <fi >ια^ ^φίζίνσιν όνόμ^σιν 'fh τκ «ύ/τι- ary.ccj- 
vojlC'^ ii^yiou. σία• y αν Idicui , Kj βΛς ονομ^ί^^^χ^ 
•^^ος^ιί^ φί:^'/ <ί//<ρ,;^ αρ•χίϋυ^ t ο/τιοί'. ^p-tToj di 
}(β,•τα^ς όΐ'ζννα^ς φωνά^ι, 'fkiry aifni, iz^ujuaj- 
ibr.tvv,}^ ov >l^he-i ii^ μ-ί\ byov μ^^^,ί;^ το '^jJta» <urifi 
e7)' μγι cy Ji,Sf^rbjj 010-%"^ μΑ'νχ^ολΙιυ . y^iUjui- 
Jictv,i-n κινα'μ^ον.ύ'τί ^of ίΐταΐ/το,^ ''ν,ί-^τΐΰλλίΐ. ilo,^!iquando pro panio. Sxoc vero &i. vanis nomi 

nibus vtiturin eadem fignificarione. Nanqi:eideam 

&rpcciem nomiaac &:gcnus &; exeplar&^inuium (S>:cauiain. Vcitur &: concrariisvocibusvt ide ί-σηϊ- 

ficent.?>am {ciiribile &: cuiod d\,i-c quod non cft dicic. clTc quide propter gencracioneiTi,non clie aute 

propcer allidua aiutaciorx.Idcaicide appcllac qdiicqueraouecuriicque manec,&i ιάί,δί \uu,&l mulu. ν Ι τ Α. το (/[' ίοϊτΌ ί(^ 'fh ττλ&ιοναν ^3j<^xj "mieiv. (ςίΛ\ 

τα,τινος ί'να^α. λίλΐκΤίΐ^,τίΌΤί^βίφ το '2(r^yf^v/Ui- 
νν,νιά: &ί}ίονος uApBi,y^Jf w cfbyfi^izev >(e)L-nxcrndjny 

ορ^ας λ/λίζτα/. ίτηι Λ i(cii anutia. -ηνατνΐζ βι- 
^Λίοις cioTil ^'>)Λ'η?ί^Λ•Τ'Χ),φΐρί•/^ ir^j. τυν-ποντι ei- 

/^«Tse, ί; όλως τΐυυ Πλατ&ΐκκώίΛ; mwviueictv' Λτζλμ, 
(Ζίί£9ςτ« JOyn^TU ^y^ τα ap^ιr^t.ovττ^ Πλατοαι' ^ 
^tr^i^i-yfy^ov.^TXt^q ταί ζΜλο^ίς ,'α/^ί'^ξαφΙοΑ'ώ 
ΤϊλΜ 'Ci2/5?i>|M^'n, ΖΕ^'^ TisW -^ίων ^opduxT&ic:' οζί- 

-Π)!. θ'Λο<ττ!ρ/«" u^t-jLa:iO(y's^i tLw σνμφω^ιαν τ 
<ίόίι{μτ!χνοζολος,'!!;^ζ τ χΟιτησιν.τα/ΐ^ στίμ^ΐΛ^ 
TcvjiOL-,--^ ταί<βλ/ο£ τΌα'(ΐυτα,'(ί7ηρ(^ντιγ>νος φησΐν 
ό icipjgio^ ύι ττ/2%ί 'djjiJui)«o^ ) ννχςί ο«Λ3? τα « 
•ηςΜ•3ί/^ί</)α)4'ί*ΐ'ί«,/Μ,<'θόΐ' eTiAe/Tcrc '"ίκτν/ΐ^οις. 
τα Τ αρί(ΤΛονττι iuTM tjmtu Iuj. Κ^να-ην ίΆί^ τ 

yfit. Tti-y^VCtp 9v,H"Xitt/'TB j OT»,'^ yta Ai^lxUo.a)- 

ζ/,ζίη cPl jujtLuu Idi.tv Tis tavn) c/isgre) rac ττν ■L•//^- 

"K-c,. U) ^χ,ίΐϊΐ TOV Jl u) '^ f /^pn.To' φ^ ybajiJVfic,Xo 
γκΛ\• μΛρος^ί:^ ri\;t/ip<i^ri K^SnJpuSzij' τπ tfi^v- 

oupx \ov ύ ΤΌϊΐ Ttap συ(χ)ΐςΌί&Όϋ\. tt^i-^iv Ji ζΛίτί 
μΑηυ ιί)ΛτίαντΌζ κοκλο) τΌσωοι^ί, y^ otnfsaiO/ im 

Ta.,di/o κυζλ^ς Tnieiv mwY\i'.^je οΐζ,ων tov ζΑτΐζχυ- 
ν,'κον ^νί,ΛγΛ τ,αΜθιΐ'τα ■ τϊ)ΐζ ίτπι.ν'τα.ς ί^ϊϊ-ί χυχλοις 

κρα'ηΊν αυτόν h α. όντα. τ yb ίν>ρον iszaJit Jiripr <θ^. 
κ^ ττνμί',ίΤ) ταυτό'τοΐί'τ,θατί'ρ». λίγ»' r^v^Jp,'^ 

νω• φοραΛ. 'ίτίΜ c/j, 5^v(7jj: τ«ς όκ μ^αα τομμ? οί/τ») 
»Ζ!ί£9ζ'ψΑ(Ρζ2/Μ^'''ί? ■ίί>£9ί τα ?^ατα , γνωσκΐΐΜ τα τ? 
ό'ιτα ;{} ίϊοφμ^ζ^ν Sfg: το ίχ{ν λ• αχίτη ταί ςηι^Ιακ^ 

tHpnpVKlV. :ij "μ ίίθ^ 'ί^ζοΛ lA(JyKy τ θαΤϊρ^κΜΛΛοι; 

opdct/(M.^«'^^?»J,'^•"'^-,'^ Γοντα^ ο?. </t;o^"• τιπν- 
7WV Λ/Τί iM^ii (Ζρ^ί,θίον <ί•' ΰλΐυυ^ ον <Ζ vxf 'ΖΡ^ρατχ- 
ηρρ <υ'« !£^ α) πον. e/j j τ/λ^ (;λ/«/ a.i>^fj{^ ηςον κ^ ά- 
τηιρον,^Ι'ζ yi' yi SiS^ta τ^Πί,β/^/^τα.α πϊκττος /ί' tto- 
τ? oujt'jju κΐ'ϋΐάρΐ^ι V3J5 ιί θΐί! (^«071' £=ΐς ί; α fTAf α- 
'ν^'/^-^α^ττ^τοΓ,τα^Ί' ΛΤΌί.ζΙαυ; zpetTTtvcti'y/\TUfjS-iJuu. 
ί'αττίίθζ Ji tIuj jUinctf ταύτΐίϋ (ϊς τίτταρα 50(^?α, 
5π/ρ,ι>'(Α)ρ,2<?ρα,5-ί>ΐ''ώςΜΐ'α4''τοΐ'τΐ τυν κό<τ μ^ν itj τα 
<^γΛΧ/π^'β^υ ctSmi- μ$ ίυυ'•^ τίυυ yJ/M α.μΛ-η.&ολον 
tf)(i:yt(n' νομίζων a^-nisM τΐχΰ iyj ^ ijic/.-m ■ cDctpjpitv 
c /ξ ώι; (pJyKiiToLi.r/Jf^ yb itMc«)i'C/t<p^^un tpncnve^ 

^Ti) 5Ό;;^Γοΐ'7ΤΤ/-α/Λ£Λ»,ϊ!ρο. ■Tooitm.eJp:ii\uJ)xn)Q 
TZ iiit/i<ju'-<fpo'jyy/ic2^iiO-iv. όζαν uv-n ■yuju εις ταυ- 
τα («ίίταβίΜ^ν μΗΤΐΤΛί^ια•^!. j^;'. >< εΛ:4•ίίκ-^ίθ^ 
e/|,' ρϊς trti o/)ce αςτΌ-^ις Ι ιμςο\6-π η ιΰ^φορα σφίί Idem vero &inplurimis facerelulituseft. Eftauteni 
librorum eius mplexexpoficio.Piimu enim docerc 
oportec euiu que dicucur vnutuquodquc quid lic.de- 
inde cuius rci gratia did ύ iit: vcrunrex priiicipali in- 
tcntione,an m umiluuuinis paire, &c ad dogmatum 
aiTcrrioncni, velad icfclJcndumcontradiiTcrcnrem, 
tertio vcrc) aii rccte didum lit. Verui-n, quoniara i- 
pfius libris &C notx qu^dam apponuntur , aee dc his 
quoque pauca loquamur. χ emm litera ad (Tidiones 
acfigurasairumitur,proriusadPlatonicamconiuecu 
dinem.;:^;:^ duplex ad dogm.ua opimoiieique eius 
pcciiliaies n?e<e?i>^'3'a.l cl(.dlioresquarquerente- 
riisoriiatiiiqje vcrborumapponitiu-.Duplici perie- 
ftigmeno ad quorundam cmendaciones adhibetur. 
Obcliis pericitigmenus ad ruperflua qu^que iugulan- 
dapr9ponitur.Anrir]gmaadviusduplicesfcripcur2e- 
que cranflaciones adhibecur. Cerannium ad philofo - 
phixinilitucioncalTuinicur. Afterifcusad coucnicn- 
tiamdogmacum Obekisadimprobationem. Sunti- 
giturhuiuCmodi ηοες, & hic libiorum numerus , vc 
Ancigonus Caryllius in libro quem nuper Dc Zcno- 
needidir.refert. Eafiquisdigdoicerc voluiiTct, mer- 
cedem his qui docerent pendcbat Qiix vero illi pla- 
cuerunr,hiiiiirmodiFuerunt: Immortalem ciTe ani- 
mam,&: de corporibus ad corpora perpetuis vicibiis 
migrare.emfquemitiamconltarenumens Corpoiis 
pruicipium.Geomecri^itemconftaierationc.Diffi- 
niebac cam idea eire penitus rcmc-ti ipiritus, itipiam 
mouentem &: motum pr9ftaiKcm corpon ic eiTc tri- 
parritam. Rationalem ipllus parcem licamin capite, 
irafcibilcmincorde, concupilcibilemin vmbilico&: 
iecoreconlilleie. Continere item ex medio iemper 
corpus per gyrum,atquecx elcmentis conftarerdiui- 
famquerecundum harmoniieinterualla , duosoibes 
efficere coiundos, ex his intehoicm circulum in iex 
alios ΓςϋΓυηι, (cpte reliquos ciiculos faccrc, ciimque 
iuxradiamctium adlaeuaiiKnniccus habcre iedem. 
Altcrum vero fecundum latus ad dcxteram,idcuque 
ipitimobtinerequodlitvnicus. Alrerum quippcin- 
terius m plures eiTe diuilum, atqLiehunc ipiius , illos 
alcenuscflc.diccnshanGquidcmanimi,illam verov- 
niuerfi είΓο motionem, eiTantiiunque lidcrum mo- 
tus, ita fe habeiues vt ex medio fic fciflio iibi ab ex- 
tremacongrucnsatqι•.econlιm6la,noίΓequςΓunc,ac- 
queaptare, co quod in kipia per harrnoniam elc- 
mentahabeac. Etopinioncmquidem rterilecundura 
alccriLis circuluni ierubrigentem,fcientiam verb fe- 
cundumaliumqui(itidcin. Duoomninocfrererum 
pnncipia,Deum atquc matciiam. Illiitn & mcntem 
6c caulam appcUac : clTi; auteni rnatcriam informem 
&C infinicam,ex ca concretiones fieri.Ea quCi aliquan- 
do temcrc &c inordinate moueretur, a Deo ait in io- 
cumvnumcoad:am,qu6dordinem tcmerirati pfa:- 
ftarecenilierit. Pono huiufmodi cflcntiajii quaruor 
elementa conuerram,igncm,aquam,acretTi, teiram, 
Ex his mundum ipfum &c qux m eo fniit nafci. Solara 
terram ait immutabilem, cauiam effe putans figura- 
rum ipiiLiSjCX quibus conllecdilFercntiam. Aliorum 
qLiippeliguiaseiuldem genensdidr,campofitas iii- 
niiriim omnes ex vno oblongo trianguto, cerra: vero 
propriaelk figm-am.igais cnim clemcntu eiie pyramidc.acris quod oi<Ta!iS'e9.' vocAt,aquxe^y^^vl(S'ecv, 
tcrrx . utcm cubum Qj,iociica neque ccrrain ilta mutari,ncquc in tcrram ι'Λλ conucrn. Non aute fuis 
locis dlcrcta cfle iingaia,tiUud circumfercntia conllringeSj&: ad medium cogens,partia hicc coponir, ρ L Α τ ο Ν 1 S eaque qux lunt maiora difcernit. atque ideo , quum ι 
fpccies mutanc,iSd loca mucare. Mundum vnum eflc 
genicum, nam &c rcnlibilis ell , a Uco conditus : ani- 
maciimque cflc, quod prarilautius lit quodanima- 
tum eft.quam quod carct dnima.Huiijlmodique opi- 
ficiumiupremiecaulae lubicrdu, vnumquecundkum 
fuifle,iion uifinicum: quod ctiam cxcmplar ad quod 
creatus fucnt,vnicum ik.hfle autcm ad lpha;r^ limi- 
litudinem rocundum.quodconditons eaquoquefi- 
guralic. iliumquippeca:tcras contincreanimantes , 
huncauccm omnium figuras. Leuemuidcm & abl- 
que vllo pcrgyrum mltrumento, quod huiuimoai 
nullusiibi viuslit. Immoitale priecereadurare mun- 
dL•lm,eoquόdnondllΓoiuacul•midquodnon ell. Ac 
totius gencrationiscauiara cncc>Eluaj,quudbonilit 
benetacere.Porro carli generacionis autorem lumme 
bonuniatqujeexcellentiinmum. L•lusqιllppG quod 
iitin rebus conditis pulchci nmum, eum elk condi- 
torem,queminteliig\biliumomnium coltctciie ρΓς- 
ilantiirimum. Itaqje quomam huiulmudi Ueus elt , 
cccljm vero prxitaiiciiruno uli limile clt,quoniam 
pulchcrrimLimccnuCL.r, nulli creaturx eric limilius 
quamDeoioii. Cnnllare vero raundum exigne, a- 
qua aerc,&.tetra. Hx ignc• quidcm, vt vilibilis iit :ex 
terra,vt folidus: ex aqua &c aei e, vc propuruone non 
vacet:(nanqLicfolidorum visdiiobusmaxmie mediis 
proportionemiumit, vt vnum fiathoctocum) exo- 
mnibus vero,vtperfedumatqueimmortalerit.Tem 
pdlquc fempiterni imaginem fuiiTe , idque iemper 
manere. Cxliaucem inotustempusetle. Notileme- 
nim ac diem ac menfem &c hnirilinodica'cera e(Te ce- 
poris partes. idcirco abfque mundi natura non con- 
ftarerempus:limulcniniarqueconditusfuent,&:te- 
pus illiafFiuirG.Porro potl teniporisgcncracionem,&: 
iolem,& lunam, & crraiitia gcnita. Vt autem hora- 
rum raanifcltus 6i rercus eirec mimerijs, animantei- 
que auiiTeri non clTeiit expcrtes,acLedilk lolis radios 
Deum. Luiiaui quidem lupraetTiinei;ccin terriccir- 
culum,(olem piopiiishuicorbi, iniuperioiibus vero 
vagi lidcra ferri. hiTcprorlusanuTiatijmjquialic a- 
nimaco motiii dcuinotDS &: aliigacus. Vt aucem perfi- 
cercruihicniundiis eiTerque limilis mteiligibiliani- 
nianti.aliorumquoqutanimaJiumcondicameircna• 
turam.Qiioniam igicur iUc habcbac : cxlum quoquc 
vrhabeiec operx prccium fuific. Deos crgo eiTe vt 
plurimum igneos. L•iίeautcm ikircliqnagenera ani- 
manriiim tria,volatile,aquatile,rerre(he. Terram ef- 
fe anriquiflimam omnium qui ellent in celo deorum. 
Fuilieautcm conditam, vtdici noctiiqueccmpora &: 
vices \aruret. ham,quiimmedia iit , circamedium 
moLieri. Quoniam verocaiila: (inqiiit) dua'lunt, alia 
quidem conilantiam ac firmiratem elTcalia vero ne- 
GciTariaexcaufa crcatadiccndum. Suntauccm ifta, 
acr, ignis, rerra, aqiia, qnar quidem non exade erant 
clemenra. icd adpeicipiendum apta. Hxcautcmcx 
tri.ingnlisconll:arccompoiltis,atquc in iplosdJfTolui. 
ElTeavirem ίρίν)Γυιτ) clcmera poneftLim tiiangukim 
& a'qi)ilarcrum Iniria iginir & cauias rcrum elTc duo iri <Pi-,'i^K£Avei τα μ^^αλΛ. J)o7np τα ^S'» μίνχ- 
βαΜονττχ , j(c^ •ηΐζ τΌτΐΌΐς ^ταβαΜ^ν- κοιτ/υιρν τ» 
ίΤ) ίνα •j^M-re», ΐτηι^Ν Kj «^'c&mtoc ^v vtot θΐί ;j^- 
■nayidjctfTlu&^oc.iy.-^ij^v τϊ iT)^ify. το κρ«τ7ονί7) τ 
α.-^υ'χ^υτΌ ίμ•\υ•)^)ι. τίτϋΤί S't\iJJovfyt\/ngL -CznOKil- 
ίθα^ tS βίλ-ηςϋυ ajj-noii. ivet τι αύτϋν >(εμ αχ. αττ^ιρον 
)(^-ncnidja.&af^ οτι y^ to χτΐπιό eiy μ^^ tv It^, αφ' ού 
οωτυν ίόΐί)μΛουργ/\(η apaifioeidM J\ , SJ^ 70 }(^ τον 

'^LIVtiauVTZtTtlCVTOVi^lVMJ^^. CMGiVCV fdM-^TTi- 

ejLiyjHv τα αΛΛα ζώα" totdc q, to ^μ^τα ττύνταν. 
λ€ΐον J\ ^}(^ iJiv opyf^v 1•)^ντα %ΊΥ.λω, SJ^TO un- 
ΛμιοΑ^ φ ^τηοιν iwvp. a.y^OL μΐυυ }(^ άφζ^α,ρτον 
iJs/AiJeiv τϋν ίΐόσμρν , S^ τν μη <ί^λ Jfo%y etc τνν 
θιον. !(yj της f^ ολν\ς •β /j ί<ηωζ cpTtov t?) τνν ^oy^o- 
τ) τηφνιαν ayz^-miov ίΤ) τό clyxdOV. τό Jg oJga- 
voij τϊΐζ '^ί'ίΠωζ το ΛβχςΌν α) πον.τΐ• yb ^,^^Ίςου Τ^ΐ 
'β^η-Ρρ,τΌ αφιςυν eT) τ^νογίτ^ιϊίμτι'ν. ό'ςη ϊτηϊ 7c<5- 
Ίος ο ^^ος,ομριος Λ toS α^ίς-ω ο οϋορίνος, }((/ίλλιςΌς 
>« ώΐ',ο !>'θϊν/ ΟΛ ό'μοης ein τ 'β^η'Ρ^,Λλλ' »ί τΐ^^ω. 
σιοιίςτζ α^ <h 715;• Μ(Γμ^ν ώί 7W$oc , νοΑζττς , ΰίξος, 
γ/ΐζ 6κ -πυξτ^ς μ^, οττως ό^ριτος «• οκ ^τς <Ν, οτπύς 
ςipioς^iξύcfht^τις Q ;(ΰμ ci ΐζρς^οτπΰς αχάλο-^ς• cq' jS 
TifJ ς^ρίί,,ν S ιχνάμ-Θίς Λΐο /ΐΑ^ήτησιν Μα.Αογ>υσιν,ωζ 
ϊν -^uiSaj 70 Tiuv. ΐξ^ττάνταιν Ji , Ίνα τϊ'λ«ος j{aj\ 
άφΒαρτνς ». ^όνον τζ -^juiSuj «Wi-a tS iiJin. κα- 

"^ 1 ί r ι V ~ \ \ 

»'01' ί[). i(ffj >e νυϋ,τα >(ctij κμίρΛΤ,9(^ μηνα^ν^ τα τοι- 
αητα TmvTjx.y^aovjij /Αρη ί?)ώ07ηρ,οά''4/τγίς τδ χά- 

Κ^χςβνον ίΐ). .ztr^c <fi χζ$νον '^ατιν «Atov )(£» crt- 
XIwUm ^(β^Ίατ^ tvMiJfjcf^^i^ οττως Ji »^'<Λι- 
λοζ rp ωρ W « Λρι^μ$ς ΐ(€μ μλ τάσ•^ τα ζωα. αριΒ- 
μβν,ΤΌ τα »\1ου φως cUcl-^xj τον θΐο»•. u) ^ "Czs^ ιΛμ 
τ νης •)Μΐς χυκλορ (ΠλίυύΙιυ, ώ• Λτοίΐγί/ι^ψω «λίον, 
ον dt τνις i-Tmvcd τό<α 'πΑαχγίταζ. ίμ-^ν^' at τπι»- 
7w?,c^ 1^ ϊμr^ ύ-χω φορά Λ(ίί<Οτίΐ Ίχ α. Ji ό κάα-μίΐς 
TiAeictid-in -^όμΐ^ος όμβίωζ ττ^'-οαιττ^ζώω, τΐιυ τ^ 
άλλων ζωω:ΐ'βρί£!ΐ^ φΰτιν. tVftooJ οκίΐΐΌς «-yi, 
tl^ Ή>ν ουρανοί' Άΐν iy^eiV. θΐοκ ^* oum i^eiv ίό 
τηλυ ■τΐΌβΐνοίζ-ίί) Λ τ^χ'α 'βρη ταλλα,^-πίίΛυον,ίνυ- 
efpov , τηζόν. yiiv J'i 'srfiaCuTv.TLuu lAplTji^So/ τα! 
ον^νω θΐ:ώ)ν. -β^ί^τμ Ji cTw/xioi/f j^^ipt, ως νύκτα 
i(gi^»i^6pctV7ntiHv. oi^cTiif e^S^ τν /^otkj wvftiSnSf• 
c«%/ TDytttiTOf . f Vjjr ^ </[' Ojna^ «στ Λ'ο , τα f^ <^- 
μρνίυ) φ, τα Ji ίζ civayy^ax aj-naf {φη(η)λ(χ,τ4ον. 
ταύτα o^'^\,ajip,c7vp,5^,J^ip. H^ °^^°^τα juSiu 
ςτιι•χ^Ηα >(c/.T a.y.^jLh&taM , α λλα ό\κτι>ίο/ί, τοωτα</ΐ 
οΗτρ τρ^^ύ^ων Tt) σωυτ\^ώ{!}ων , ^φ^ ιί^λΰί,^αι 
(ΐς ταΖτα. ςοιγβια </[' euj'p^7/) το, τι '^^μιακίς ψι- 
γαν ν^ομτοϊστκηαλίς. αψ-χοΑ lu&^ ovujif) i(ci^ a!jTia 
τα λίχ^^ιντα Jbo^ctv ^^Άίί' eiy/i(s^ τνν θΐο'ν ΐ(^ τΐα! 
ΰλίΐΜ οτηρ οίάΐχΛ] άμ^ρφον φ.ωςτηρ ΐ(€μ 'έ^τ άλ- 
λων cPixTtnav. αίτιον <Α 7Bt/τ^»^ ίζ αία^χΛ^ς Avetf. 
<h^li^(jo\i "^ap -πως Tac IJlaj; 'βο•αν τΛζ ούσίας^^ 
J) ctv μ^ιίοτητα ^'ίίχιαμΐως x.ivH,^ai, it)V.tvcVfj^jov 
τακίνουνβ^αίζ α^της ajinKivHf.TaJuTa^ 'Zeffiiv /Μ 
αλο^ωζ χιναιΟτμ j^ άτάκταις' ίτη) Jt γιρξαντο aum- 
ςτίνο) τνν-Λοσμρν , ο« τ^ίάΛ^ι^ιΙων -vJzso τδ θίου qux pra;diNimus,qLiori,iii cxcmplar iit Deiisac ma 
tcria. Idver6iiiflirmceirencceirecrt,iicut &alia perceptioniaccommodata. Horumaiitem caufara 
exneccfritaree{re,qLiippcqiixreceptisidcise(rentiasgignat,acperpotenria• dilllmilitudinem mo- 
uearur , motuoiiefiioqua• moncntur ex eaiii diiicrfum nioueri. Porroiftaquidem primo ηιιτιιϋΓια- 
πο &: iaordinaco mocuagirari:ac vbiornatus adlubcricccptusjdebitumordiiiem &i. moduniexDeo ν Ι τ Α. mufjiji^ouC να] Ί^^^ty^SfJfΰς '^fji <Sra^. ιας/Λ,υ -β xj- 
"ποί >Cj -zjjiop -ήίζ ονρίΐνοτίΌΐϊχζ cfbieivc/^, »^ tqjltIuj 
-β/ΐίοτΐ" , αλλ' ου aupetCy 't^i'r\ Λ μ^νον,^ί^ α'ταΆΤϋΐς' 
tTrc-iJ)) Ji ο JMT/z^oc i^iTo^ Xct&Hv y^] τυυϋ-τας τά - 

ίθοί/ irv οϋρΐίΛ'όν. Jbwiicf)^ ttuit^Tov θίΟΐ', ας f^ τΐω 
'\υγΙιυ ^daze /υ(^ΤΌν eivttf. ουτα jS μ^Κκρχ φ^ροζ ^ 
τιά^υ; οΛίτπΆζττιν υτταρ^Ρίν. τας cTt ιΛίΧ4 υφίςτΆ- 
Toj [ηά'^. yjij Φ€ρί<ρτο£/ ) α}ήα.ς τινας kj Λρ^Λζ iS 
tOiaxjT e-ivctj τα. φυ-ηι σιηαςζύτη, οίΛτηρ t^<nv οϋτα. 
Π5£^ Ji ctyx.br^v i !(βΚίύ» Tview τα ίλί')ί. τ^λος 
luSlfJHi'<^Tluj οΐζομβίωσιντζιΐ'^ω• tIwJ[ αριτίυυ, 
(wmpitvi fjS^ wcLj<s^q <£§"(/^μίνίαΛ ■,ορ'^άνων Ji 

vy^ct^, djcqS-y.aiOi, "i^ όμοιων y^7]u'M.jOz , οΊον 
τίΚούτου it, dj'^peiaA hsH <^ζ^ζ• °^J^v efi hVTji/ <s6'- 
S^cLj fj(svcti(JiiSiaJ\ τον (mpov ,y.a.v tcwttx μντταρνι. -m- 
λι-ηΰσ^^τζ^ cw,y^yx.^yi(re-tv, y^ τοίζ Kii/^ot^ vo~ 
μρίζ ού ,^^^i<n^. CK Ji'P^Ja<h'^it^av ic, vo- 
/t{pSiT/jVeiv T^ iojuTii TnxTeiJl, fW un -ηλΐον diTiu- 
paJTy\TU Qpa.-m.rss^yu^^rtvii \ΰ^^α.ΧΜυσν\ S;f^• 
?)opa <Ai'/pt/. o)Wa/ iingA θίο« ΐίρορα,ν ταο^θρω- 
7Πνα.<^ SOLjmsvax iivcq. ivvotcif η^αλοΰ -ΰ^ρΜ-τχίςά- 
τηφνινα-π) Tlwi^Sf^'-^'^ iTmjvim y^ Κογκαυκ) 
^Acnijovjf^iSfpi-nvTOiy^ cUii.(c>T7jvroc-a.np -^ην- 
ία 5^^ t5 Λζολοΰ^υν 'νηφύσα tj ou9>-o'^u/jA' 

'5ψωτΌν OJj-nv φίσυςΐ'ιστχ^ ΐ(β.-[τί-ίόρωί ;^n(ra.iJ^ov. 
α/ Ji-wiQ if^XOy>n Λΐ] τΜ J)t(s(^jcnujMJ^ou νό- 
μρν υτηλάμ&οΛΐν ., ως 'κτχυςβτίςβ^ν 'S^ePfi-^xi τχ 
ώ'κ^Ά (ΐ^'τίθίν , ίνα. μ^ y~(tj μΛτα. θα^αroι' tfi -^ς 
varaV;to/ir ο\ y^}tovpy>i. ό'θίΐ' y^ μν^ι:αύ-ηζύς ^ιοις 
ΰτηλήφ^ιι , τοΊς avy^ii.<.^(Cfi(r iv ίyicf.τa.μίξaς τάς 
τοιοωτας <}ίνίγΛ<Τϋς,θ'Ζ^α>ς S^^ τέ αΛλοί/ τζ^-ιηυ^ τύ 
ίγΐΛν τα μΛ-τά toV θκ'^ατϋν,ού'-ι»? Λτηχύΐτχ^ rjci χ- 
<J)>W/n^-mv. x.cLjTajiJTaiiM{J ίυυ cu /η^τα ορ^σΛ-^ντα. 
ch^pi Ji[p»cnv ό A'e/?TT6A«c)>t^ τα -sre^iTieraTJiTcv 
ττ2/^ν.τα;Λθ»ίΐ&?ιτα/^,^4''λ^ '"^'^'^' 

<πς,}(^ » cuJpiia,H.cLi w σzύφ■ZQ'J^J^n . y^ to ηκχν m, 

r ια-χις, ον στϋμμτι- οΙ Λ φίλοι, Kcq * τ«ς ττατ^^ος 
<£ί-ίαμβνία, W ότιλοΰτος, οι ■mc,QMnς. 'ήι1'<Ιγί- 

σά'^τι- τα c/[',acToc. τ»ζ φιλιού τ^ία Λ<ί'Μ ' « ^4^' 
pS α<;τ>Κ, ^" Φΐ/οι;Μί " « Λ' , ίΤ'^ί^κί) • « ^ί , ξίν^. 
<i>v<n}tU>} ^V ο"*"^ TiW^T/w λ{>/^, ώ^' Ο' :)^ν«ς 
«ζϊτ^'ς τα hy>.'a.i'-)(OV(n , ?ί^ ο< σι^>;,ν«ζ -ίϊ^ί ^"^," 
λΜλοίί• Tuxi-vlw ciiy.iY.XnpcercLi yj^ izt^a. ζ'^Λ s- 

λα'Λι/ 'zre'»? OViVZo-. i^di ^ivim φιλία, η'ϊ^σν- 
ςάσιως ficfjj ^ ^α,μμ^τζιΐΐ! γνο/^η 'Zir^<; Tj"^ ζί- 
νοις. -τίης άρα φιλιοΑ, ϊί (j^j ^ φυσική, η di iTayg/- 
im,nJi^i'im. Φ€9ςτιθ»ασι Ji τινις τϊταρτΖα/ s- 
ρωτηΐνΰ. τνίς τηιλιτε^ιαζ ^V «Λ τηνη. το/^'ρ*) 
ίω'ττ)?, '^StJi{$KQC)i-ny.cV ά'λλο^, άβίζνζζβίηκΛν' 
ItitOV yoλιyap■^κόv^ Άτα.ρ-ην,βα.σιλικβν'τημτϊ^ ον, 
Tvpewvijcav. ΐΜμρ)ΐρα.-ηΛον fXf{jiv 'ohv ίνα^ςτηλίσι 
Χ.ρ!ΐίΗπ7^^3Όζ,;^1α4Λρχοΐ4 ^ Τ8ζ ΐΌ'//«ς J) έα/>τ 
(tipi\) ■αριςον.ρα.-ήα. Ji ος^ν iv η anG' ο/ 7!λ«'£π:;,^>ί&' 
ο/ 7ή^η•ης,μ.ή^' ο\ ίνοΌζοι aj)^uinv,u?'.A οι ctpiSOi τ» acccpifle. Caufas enim &r. antecafli creationem duas 
fuilTe,&:cercum generatioiiem, cas tamen peroblcu-' 
ras, velbgiaqueducaxac 5c'incofnpolKas,o(.reisdcmu 
perferti) miiiido accepiHe oidmem. Ex omnibus ve- 
ro qii.r iubliileretit corporibus t'adum elTe c^lum o- 
pinacur, 5«: Deum , (icuc &C maceriam , incorporalem 
ciTe. Sic eiiim corruptione & peituibationc luilla o- 
mniiio affici. Ideas (icuc pr:sdiximus , cauias quai- 
dam atquc principia ponic, vc huiufmodi (ΐηε qux 
naruraconhllunt,qiialia & ipia iunt. Enimuero de 
bonis ac nialis ita dilTerebar: Fincm Gfrc,Deo fiinikm 
ficii. Virciicem fiifficere quidem ad bciic beateque 
viuendum : cjeterum inltrumcncisindigcrc,corporis 
bonis, roborc,ranitate,integiitacerenluifm, &: carce- 
ris id genus : exterioribus irem , puta opibus , geiie- 
ris claritate, glona , 6ί huitilmodi ci-ceris. La ctli 
non afFiaennc, nihiluminus ramen beacum forc l'a- 
piencem. AccciTurum irem adremp. vxorem da- 
durLimjcgcfque pofitas non prxiiaricarurufn.Latu 
rum ialuper patri.E fua: quanrura fieri poccriccom- 
mudasleges,idqiie,nih perfummaiii plcbis fcditio- 
nem operam fuam rcip.iudicarit iiiutilem tore. Ar- 
bitratur & dcos hvimana cernere atquc curare,&: dx 
moneseire.Norioneniquchonciti primus definiuit, 
eamquiealaudabili &. rationabili vtihque & dccoio 
& congruo non dircernerecur:qux fimul omnia , id 
quodper naturamfic confequens.acpro cof-eiToha- 
beacur,attinganc.Di(reruit de rarione &; refticudine 
nominum.arque adeo re£i:e relpondendi &: interro- 
gandi rdentiam primus ipfe conllituit , aliatim vfus. 
Porro in dialogis mftitia diuinam legt ai bitratus cft, 
vt ad lulte agendum potius perriiadcrct,nc poft mor- 
tem pcenas improbi lueicnc.Quocirca eutn plenqiic 
fabulolum pucauerc,quod ciulmodinaiiarioncs in- 
tcrdiimiuisrcripcisinteiieiat,vr,qu6dincertumfiti"• 
rtapoilmoitemlichabere, adinonici raortalcs iiira 
violarepcrtimefcant.Atquein hLinc moduillercnlit. 
Didnbucbat aute(vtait Arillorclcs)rcs in hucmo- 
du.Ex bonis (inquit)quxdamluiitanimi quqdacor- 
poris,aliaexci'iiifccus.luftitiam,prudentia,tutritudi- 
ne,frugalitacc,&: c^teraid geuusin animn ponebat: 
pulchntudinctn &-habiCum prxclarum,(anitarem &C 
fbrticudinem in corpore :airiicos autem &έ patrix reli 
cicare.atqaediuicias interexreriuranumerabar.Bo- 
noru igicur tria effe genera,alia in amma.alia in coi po 
rCjalia excnn(ecus.Tres ite eiTc amiciriie lpecies,iia- 
turale,rocialcm,atqueliorpiralen).Natiiiale,qua pa- 
rentes liberis afficiuntur,cognatique lc mucuo alrer- 
utru diligut. ea vcro incartcras quoqueamantescf- 
iediffLiram:Socialem,quam linevllocofangiunitatis 
vincidofoJaconiuetudocociliat , cuiufmodiPyladis 
&:Orcftisfaiircmcmoi'atui:Horpicalc,qu3 cx com- 
mendatione vcllitcrisholpinbus cor.iiuigimur.Ad- 
diit pleriquequarto locoS^ amatouam. Ciuilicacem 
iridc in fpeGics quinque diibnxic. Aliam popularcm, 
aliam quam optimarcs ex£rceant,rcrtia qua: diifun- 
daturinpa"ucns,regiaquartam,quinra tyrannica.Po- 
piilarem remp.meiselTeciuicatibusin quibus ad im- 
periu multitudinis agitur res,eiurque niitu raagiftra- 
tus eliguntur,&: pro illius arbitrio fcrutiir leges : Ari• 
ftocracica, vbi neque diuites,ncquc paupercs,rfcque 
nobilitatc vel gloria illultres dominancur, vcriim ibli 
ij qui i"untinciuitateopcimi,rem adminiilrant; Oli- 

^f V ρ L Α τ ο Ν 1 S garchicam,quando accnfibus magiftratus cliguntur. 
Tunt cnim pauciores paupcribus. Rcgnu bifaria icin- 
dijaliudcnimiecunclulegem.aliudiecundunigenus 
etrc.Secundulege conftaie Carthaginiermregnum. 
ciuile quippe eflc.Lacedxmonioru vero & Macedo- 
num,fecundum gcnus.habent eiMm rcgni fucGeflio- 
ncmquandam pcrgenus.Tyrannidemdici , quuim- 
puhi iiiviadadiciucsabaliquo rcgiitur.Iuftitiie tria 
circgenera:aliudcircadeo.s,altei"um circa homines, 
terdiim circa dcfundos veriari.Nam &. qiii lacra lc- 
ciindum leges faciunt, facrariimque rerum curam 
habcc rcligiofi in deosac pij lunt:qui vero murua de 
politaque rcll:icuunc,iufti crga homines iunt:qui au- 
tcm viiafunftis iufla pcribluunt,cerriam illamiulH 
tix parccm cxcqu^lncur.DlίclpllnςΓn•nlllter tres elie 
ipecies: ahamqindeinadionccoiiljllere,&; piatStice 
dici : aliam ex operis effedu conilare , tSc appellari 
poeticcnrtcrriam Ipcculacioi}iftuderc, &c rhccoricen 
vocari. Ναιΐ"! iediumnauiumqueiiruolur^mcertum 
eft ad eftedriccm illam pcrtincic.nam ex iUis opus a- 
liquodtadum videmns. Pulitiam vero &:tibiarum 
cantuSjpulidique cichara:, &: huiuirnodi cxtcra, pra ■ 
diciciubelTc. Nequeenim conrummaroa£tLi qisip- 
piam remanct qiiod oculislubiccium fit:ca:terumin 
ipfo adu vis omnis eft : itaqucalius tibiis,alius fidibus 
canir,aliusrcmp.gcrir. Ροιτύ geometria, &: harmo- 
nia,:Si ailrologia lub intcliigentiam caduut,&: fpecu- 
lationi tantummodo inleruiunt. Neque enim vel a- 
guntvelefficiunt quicquam , fedgeometraquidem 
eoncefnplatiirvtfcfe habeantad inuicemlineae,har- 
moniacus fonosratione diiudicat,aftrologus fidera 
arque cazlu. Medicina: item quinque fpecies eiTe: alia 
qLiippe dici pharmaceuticen , qiiae morbis medicata 
potione iubueniat ; alia chiriirgicam,qu2e fcdione & 
vftione curet:Γertia,quς iola vidus ratione & ordine 
arceat (^gritudines,appellarique diqteticen:quaitam, 
que ex celei i difcretione morboriim fuccuriat xgris 
yocariqucr3iTO^ft)^i)t/tti': quintani .adiutriccm dici, 
quod rtrenuo auxilio doloribus continuo liberec.Le- 
gis item gcminam eife diftributionera.alreram fcri - 
ptam,altcram verononfcriptam. pnorcm illameiTe 
ciu)lcm,quaadminiftramusremp.qux verbcitraicri 
ptiiram conllat, eam a natura &: vfu proficifci, quale 
eft nudum in forum ambularc non deberc,aiit mulic 
brivGilevti,quod nuUa fciiptalcgeprohibecur.nam 
abeiufmodi fola citra fcriptuiam , naturaliiquelcx 
vetat Sermonem feu orationem ίτ quinque diuidit. 
EiTc enim eius gcnus qiioddam quo vtuntur in con- 
cionibuslnquiadminiftrant remp. idque ciuilcap- 
pellari. Aliud quo vtuntur oratores in demonftratio- 
ne,dum vel laudant vel vituperanc,vcl accufant qiie- 
piamrefleveibid genusoratoriurn. Tcrtio quo pri- 
uatiinterfemucuocolloquuntur,diciquepnuatum. 
QMartumquocompendio ij qui rogant & refpon- 
denCjadintcrrogatadiiTcruntjVocanqueidgenusdia 
leclicum.Qiiintoquoartificesdumderuaartediire- 
nintloquL;ntur,appellariqueidartificiorum. Mufica 
in tria (ccari : Quandam enim voce ibla conftare , vt 
cantum.aliamvocerimul&: manu,vteicharaecantus: Tj^n/^Tsov Oj αρχ^α^ ojpwvTcti. ίλάτίοίς γίρ (ΐσινοί 
τίλούσιοι τγίτηνγπτχν. ιϊΐζ Λ ζα,σιλοίαχ,ν ^' κ^ νό- 
μ^ν,τί ePi κΡ φροζ ^ν. ιήμΑν ouvcv Y^ttf^Juvi^Kp 
νόμρν (τΐΌλιτικν γίρ 'bbv) » Si ζν Aay.iS^af/uisu )Cf 
M<iLKiJhv'ia,Kp '^ος. (tm γΐρ τίνος ■ji^Joci τιηηιαϊ- 
ToLi tIui βα.σιλάαν) TVpcufiiq Λ ^v oc ίΤ.φ3ύα«ρ»- 
όϋνης η ριααίνης -czot τίνος ap^vrctf . 'ης αρΛ 
τηλη&ιοζ n/L&iJ ^ ^Ύ\μοκομτ{Λ,^ /ΐ,αριςτικξβΐ ncty 
« Jt,oλι^p^a.,iι Λ\βα.σιλεία, « /ί,τνςμννίς. -^ς 
cTi (ί/ΐ(β^οσυλ.ης '^ν et^y, τβ/α- rju^^j β cujtHc, ^^ 
i^ diot4' ti Λ,ιτ^ α^3-ρω7ΐΌα•ή Ji,ri^iOti^^i- 

ΌίΐμΛλου ^iJoiJi\Aov ότι <ε%ί θίοΐί ^ηζοΖσιν οϊ 
Jk ^αν<Ια.''ά7ν<ίϊ<Ά)νης)(^^ζΡ^)(αΊη5Γ»/^θίς Jif(^o• 
tas^yivari t:^ οΛ'Β-ράτιαζ• οΐ ai ΐγ^μΐ'ημα'αιν'έ^- 
μ^λού^^ΰΐ, ihKov ο-η (ζ^ τνις "ϊ^^ιχι^οίς. τίς 
αρα. Ji>(cfjoauMt\g, « ^^^ ,^e9? θίο^' ^ΐ', *ι' Ji φ^ρς 
(w3-paJ7rotij W J^i ec^ τνίζ^^ττΌΐ^^^οις. -ηίς ύτηςν- 
μης ««Γμ ^Veiat W^' ρ5?, 'ogi 'Οτζίίκνκόΐ'' τό Ji, 
7ΐΐιΐγ]τ,κΰν• -Π) Ji,Sn!WpyiTiyJv. μ f^ ji) c}ltoJhμ^m 6 
ν:ω7Πΐ•)4κΛί , Tioitwti^j ajiv ϊ'ςι ■β οΜτγΙ 1Λ7ν ίρ^ν 
Tnmtyi/LSfOi'. ■vchivKYi <ft y^ οωλητ,κν y^nt^ejL- 
S7X/H, y^^ cLj vnauLnctj, 'S)faz<n}^^' oC yap '^v oCJiv 

ο/Λγ/ ;jS eu]M7;(efj xtBueJ-C^, ο Ji ΤΐΌλιτόί'ίταυ. vh 

ο f^ ^^ωμί^ης ^^ωρ&ιττως φ^ρς α>ληλαζί^υ- 
σίν dj ^Λμμο)• ό cTi αρμ^νικος,τοίς φ^γ-;^!^• ο<4' 
αςρολογιιος , τα α^ρα. t(cf^ τον κόαμρν. '^Ιαρ'α 'fh- 
ζτιμψ ojf^ εΊσι θϊωρκτΐ;^', oj j 'Wfa.iLvy^^ , α/ <Λ' 

KAv-nm• rJi,^<lo^vpym• r cii^Jiafnwm• « ^,vom 
γτωμ(>ηχ//ι• «'q ζ>οι\^τ\κΑ.κ i^ φΛρμ^^υίυτχγ^ι^ί^φ 
<ραρμ£)-καιν /α^τκς αρρωςίαξ•» ^^i^ci/pyim,i^ τ 
rn^vetv ^ tic^^eiv ΰ'μ^ζ^• « Λ' <Λα,τϊΐ7/κ.« , cT^" tS 
JiajTciv ατταλλατ/^ τας αρρωςίας' » Ji vcσΌ■yvaμff~ 
WK.w , ^ τδ >f a)i'a£y ΤΌο,ρ'ρωςν/ΐ^• ν\ <fi βοη^-ηκη^ 
φ. τδ /3οΗθίσΜ/ , «ν TO '3>^;^)i;t(5s α7ΐαΜατ7« 
•ηΐς αΛ^Λ'νος. τίίς Άρα Ιατβίκνς ή /Αρ ^ φαρμ^- 
κί ι/τ7κ«',« cA\;:^e£rt;p7<3c ιί,Μ i/fe\eAa^T}ni»«,» <Λ,/3οιι- 
θτίτικΗ, « J^, νοσνγί'ωμβΜχγι. νόμβυ ώοι^ρίαείζ Λ'ο* 
0//^ j<) αιη>[,•)^•^ξα.μμΑνος• οΛ,α^οίφος. ω μ$^' οί» 
τεζ'ς τΐΰλίσι ■πολι-ηυομί^,'^^α.μμΛνος ^'ν J Ji 
Kp ί'θ» '^ό(^ος , σ52ϊ• α^ξο,φος ^λ«τα/. οίον, το 
μη -^νμϋον 7iOpdCi£mi «ς tIoj a^gjii', μγ)Ά-^ιυυα)~ 
ΗΛΪον Ιμ^-ηον -Β^βαΜίίθα^• ηυΊα ;β ούθι)ςνό- 
μρς κώ)λ ύα, άτ^λ'αμως ου <ζ!τζ$ίτ7ο(^, J^ τν d-^d- 
φω νόμω yjxAviSuj. τέ αψα. νόμ$υ o?iV ο juS^ , α<- 
^αμμίνος^ ο Λ , άί^α,φος . ΐλό-^ς ώα^ρίϊτα^ «ς 
την-η, ών ώς (Λρ'οςιν όνοΊτιολίΤίυό/^οι Ai-wvtrtv 
ον ΤΛ/ς οκκλΗοια^ς, ός >ιμλΘίτα^ TroAiTiyJq• eiiQpt k 
thctjpiatQ Λό^ρι/,ομ o\ ρήτορίς '^ξάφουσιν,ίϊς 'i^S^- 
ξίν Tt •ΖΒ^φίζονσιν,^ς Ι-^κωμία iiff^ '^ό^ΐζ ^ ,^- 
■η}^ΕΪα4.ΊΌ<Ν ηιουτνν ^ί^ος,ιίςι pmj,Q^,tcv. τ^Ιτη 
Ji ώαΙρίαις λό^ρν,ον οΐϊώωτο) iJs^iy>vT(tj ^ς 
αΜιιλας- c^j- <Λ; 3 tq^tjoq 'Ζ,^ςβστι^>ρ<<ϋίτα^ l<hcu- 
"■ικΰζ. ί'τίζβί Ji ώα^ρίο-ις λό^υ,ον οΐ κ^ β^-χυ ίρω 
■αν-ης )(^''^}iQjivojUtvct τοϊζ ΐρωτωσίν Sig.Ai'\ov- ΤΙΚΰ 

τα ν Ι 

xidrtej-^tiifl• τηςαρΌ, ini)vin)uig t^w/L^j^&^TS ςο- 
yif^tTOf ΐλβίΌν-τΌ c/)^^^ 7» ςόμ^τυς ;^ τγ]χ€ΐρων' το 
t/l',*^c7O' τ^}•χΐΗ(ιύν. cDccjpeiTOj Λ « dJ-f^veiii 6Ϊς eJ"» 
■nfictpa.iv t^iictv ωσινοι 'zif^y>vot j(«iAoi χα^αθο/ 

cnviT)' άΜο cA\ icuf aaiv ol 'St^'^9V0i ehJbvxq-djKO- 
τις ΚΦΙ αρένας ')i'^»tjS(j:i,'^^ ώ{ toi/twk dj^^fjc-tQ 
φα,σιν ij)-i?^o yio^ ^<nv ot '?!^y)voi 6νομ^ςτι)^ο\ον 
"^^ρΛΊηγ^ς, '^τη ςΐφιχνιτ^^ αγάνων y^yb τνις όκ 
■mUTWv •)^'^r](d^oo;-,dj-f/j^Q '7if^<)<nty>a4jofAiJ. αλ- 
Λο £Tc/bf,«W ίίί;τχ)? τις «■j^faJk; 'r-v},'';^:^ 'ί? /'^'}λ-- 

Οί/'τ» ζρΛ'ήςη.'!^ αφ'α S'^etau; το μ^^ι^^^'πτ} ■ΐίτ^γ^ων 
^&t>uiv,To <fi, ί^ίναςτύν-ιΤΌ Ji, ώ^όξων, τό Ά\ "^ττό 
^ {WtS ΐ(3^\ο%α,γ(.^αΑ.ΤΌ y^y^oQ JioLipHTdf είς ^ία. 
tv β^ yd ούυηίο^ν ίτιτιινίτΌν,οιον « <S^ της Ο'^ίως dJ- 
μ^ρφίΛ' αλλ!) J^,'^>\giyj>v'otov,opytvov }(^ οΐχ,ίχ ;ι^ 
ιατ}ΐίωτα.'Ζ!τ^ς^\^<7ΐν e-i<nsigiAa. τό di 'τ^τ^^ζ νομας 
Ηβ) 'iykiTnJ^u μ^τΛ , y^ ίλ τοίΛυτα , ■ώ>\£9? ωφίλ^ίοίν 
l^i^gLXct• tQ αρχ i(cf.>hon ΤΌ f^ ύζτζι^^ς ϊτταήνον-, 
70 Ji Ότ^ς ^σιν-,τΌ Ji 'Ζίτ^ς ωφίλαοΛ. μ -^v^ <h- 
cqpftTOj ίί'ς τρία. TVfjS^ y6 αν'τ^ς,^ λογζον' το Λ, 
'fki^v^viTiyJ)V το /ί,^-υμΑΚΰν. τυυταιν Λ τό μ%ν λογ- 
■Λον 'ος^ν Λΐ'-πον τ» βουλόϋί^τί^~)(β^ λο^,ί^έ^θα^,'-ί^ S^~ 

VO«c&0£/, ^ ΤΐάνΤΜν Τ/ΙτΌΙοότΟΐν' ΤΌ c/j, 'o^OUUtl WU."-' 

/υυί'^ς ^ TWi '\^'^ς Οήτιον τδ '^^^υμΛίν ψΛ^ίϊν , Jtj 
fi 7ίλί^σΐΛαηι,}(^7^ΤΌίουτα)ν• τν ΛΒ-υμΛ'Λαν μί^ος 
α^τιόίΐ 'οςι τΰ ^ρρίΐν,ν^ «Λί&ζί( U λντηΐΆτ^ >tj cpyl 
ζίΜτα]. της αρΛ-^υ^ς '^ςι τομ^^λογζίν., το Ji,'fh- 
^■υμητίΆον , το Ji, Β'υμ^ων. τ /ic τίλΗουζ αρίτης aS"» 
τίτίοφα.•ίν ju^ ,φξ^ν^σις' tv j,cfii(c/i^0(7w'Ti• Τξ^ίταν,χν- 
Jpc-ia.'TtTapTiv, στύφ'^'ΤΜΎΐ- τΌυ-^^ιν υ\ μψ ΐΐξ^νησις, 
ecj-noijittr^TTiiii ο p^ ς τα. •τι^ζβ}' >Α^τα' γι Λ Jiyt^o 
eutlti , τδ ■:>> τα^ς καινω'Ίχ>ς y^ πι'ς συυυα^αγ/ι^σι 
<h}(ffJ\0'Zitp(fyeiV « J« MtPp&tx, τϋ ζν το7ς χ.ι\όυυυίς κ^ 
φΰ^ίξβ^ς MW όξίΓΛίθοίί τΐΌίίίν-,αΤ-Τκα./Λρΐίν' η <Ν σζϋ- 
φ^ζοστιΰι^,τ κ(>βτΰν τ/ϊ'^^ιΒυμΛων,κ^ vzjo μπΆμιοϋ; 
«(Λΐ'Μς Λϋλοί^ίθα/,αΜα κοαμίως ζ^η.ττις apiTnc α,- 
^TO/uS^fj b^ φο^νηαις , α>Λο J^ifgjjQmuiin , f /τοι» α*- 
c/JbciajTSTapToy σταφςβίηίχιΐη.γι αρ'χΛ ch<tfptiTcij εις μυί 
ρν^τή^νίίν φ^,εΊςτΌΤΛζ! ν5μ$ν ίν Λ, ε^ς τό χμτα. φυ- 
ΟΊν. iv Ji^eic 70 lytT» ί^Ός'τίτχ,ρτον,εις τό >(μΊα "βρος• 
τήατϊίον Ji^ ί(ρ.τα,βιωι. οΊ ju&p ουω jd του.ς 7ΐϋλί(τιν 
αώ^ιντΐς -[jzso τ^τηλιτρίτιην ajpt^^t, ifgiTa νόμ^ν 
αρ^υσιν ot di ^τα φυσιν,οι etppivtQy « (t<pvov ον τοις 
οΛΒ-ρωτιΟίς άλλα «ί^ί] oc ΤΌΪς άλλοις ζ^όοις' {^fkiTio- 
λύ ■β 7rovTa;:j<iu τα αρρίνα, τρ^ίλαων αρχ{)ν cfi τδ 
^ίριταέθος αρ^ί to/cujth ^V , ο/α* ο/ ^Jitjii»;^) 'Ρρ 
παύ/ίύν ap-you(Xi' f(^ol <ί:<ί)α,(ΤΛ(ίλοι τ/) φοηωΜταν. 
t(vm '■^ος Ji αρ-χη τΌΐαωττΛ τι'ς λ^Τ6ί/, οΊαχ ο\ \λκλ 
ίΊχ^μρνιοι βα.α-ίλεϊς ap^v7iv • "^' jb^Oti τίνος η 
βίΚΤίλ^'ίΆ. ici^ ΖΛ MctK^JOi/ia. Λ τον αυτόν τ^τιον αρ~ 
■)ϋυσι'Η^ yixM&t''^ '■^οις « βαηλε^Λ {^di,ix,ia4. 
ο/ /e βια,σάμ^οι η 'Ο^^κζονστίυΰροι αρ^νση αί- 
'κόνταιν 'Ρ^ΙτίΌλιΤ^'ν τοιαύτη αρ")^ -(β-ΤΛ ^iaui λί^τα^ Τ Α. 

terciam folis manibus peilici,vc quum (ilente oris or- 
ganoatharatnpercutiiTius. Nubilicatcm quatuor in 
Ipccies diuidi. Nainquidaijs,boiiisiultilquemaio- 
nbus fiierincnaci , eos nobilcs vocarj , quorum iccm 
parentes potentes ac principcs ixiere,itcm vocari uo- 
biles.quorum lint maioresljnia ί>: opimonecdcbics 
quam vel cx bellicis rcbus preciare gcllis, vcl cx cer- 
taminum coronis rc:portaucnnt:alttriiiii clTc nobili- 
tacis genusjidque piicll:antiilimum,quum qms per fe 
ammi magnicudinc exccllit. Pulchricudinem ucm in 
tria dillinguit: alium quippc ciTc iaudabilem, vc fer- 
mofainfacicm:aliam quoque νΓιη dcrcruire,vt inilru 
nicntum & donium.quse pixcerquam quod fpct-iofa 
runtjVfibus noftris commoda etiam lunt : tcrtiani le- 
gibusftudiifque conllare, camquchununx vita:co- 
niodis maxiine coniulcre. Animie tresitidcm partes 
cire,rationalemj concupiicibilem,&: iralcibikin. Ex 
his aurem rationalcm fedem efTe coiilij, cogicationis, 
conrultacionis,&: haiurniodi reliquoruni. Concupi- 
lcibilem elfe «ppett di cibi vel coitus,& fimilm cau- 
iam. Irafcibilem vcro confidentiar, voluptacis, dolo- 
ris,& iracundia: aiitorcm elTe. Pcrfe^lx confumina- 
t^eque vircutis clie fpecics quatuor,primam pruden- 
tiam,fecudam mfticiam,forticudinem rertiara, quar- 
tam temperantiam. Ex his prudenciam vt rede agan 
tur omnia caulam eiTe. luilitiam vero inter conforcia 
& humanie vitse comraercia,non violandi iuris au to- 
rem: forticudinem autcm, ne intcr pcricula &: terro- 
rcs a fortiter coeptis dcficiamus : ροηϋ temperatiam 
ad fricnandas cupiditates,vt a nulh voluptate fubiga- 
rnur, honeftequc viuamus, fua nobis lege prseicnbe- 
re.M-igiftratus in quinque partkur,iii k-gitimum,na- 
curalcin,£equumacredumjineui"nquifitpcrgeneris 
fuccellionem.&dcniqueinviolcncuin 6i tyrannicu. 
NammagiftratusciuitatumiieugancLuaciuibis.ie- 
cundamkgem impcranc. Pernacuram vero mares 
vbique non modo inrcr hornines,vcrufn inter alia a- 
nimaliaqaoquCjfeminis praeiunt. Ex coniuecudinc 
vero & pa^dagogi puens, Sc magiftri difcipulis impe- 
rant.Pcrgenusaucem,qucmadinudum Laccdarmo- 
niorum regcs doininancur. nam ex gcnerercgnum 
forciuntur. Eodenirriudo &:apud Macedoncs rcges 
imperanc. quippc&: illicrcgnii exgenereinftitutum 
eft.Porro qui coadis per vim ac ciuib^ inuitis regnat, 
ij viokntiactyrannivocantur. Oratorixlcxipccies 
tradit. Nam queties iuiTerit orator bellum lukipere, 
& auxilium coQcra aliquem fcrrc , id genus vocatur 
Adhortatio : quum vero quittem agcre , neque 
bcllare , neque opem ferre raonuerit, appellatur 
ca fpecies Dchortario : tertia , quum qui ic a quo- 
piaminiuriaaftcdura,&:coiriplura incommodaper• 
peiTum docuerir,eiurmodi vero vocatur Accufario: 
quartarpecicSjDefeniio dicitur, quui•nisquiaccuΓa- 
tuΓ,Γencqucviola(Γelus, nequc aliud quiLquam te- 
mcre & perpera egiiTe proback.-quiiica deinceps fpe- 
cics, quumquis bene & commodc dixerit , honc- 
ftiimque ac bonum prsedicaucnc , eaque Laus fiuc Tj). τ/ις af;y?c ctpx '<^Ίομΐν,ΐ(β^τα νόμ^ν, το Λ,κ^^τα 
^ΐ/'σ/ΐ',τοί^ϋ,^ταίθΒ?, το Ji, κο-τα,^'^ς^τΌ cA,;(5Ctw 
β'κηι. TOc pi)Topfia< ^^η 'fgiv ίξ. οταν «5^ ;ι^ κ,ίλιίΟ'ωο•/ ποΛί«ί7ν νσνμμ^^ΐν 'Ztt^: τίνα , >^ιλ«τ^ tc τοιούτον «Λς 
•ζο^^οττή' οτωι Ji άξιωσι μϊίτπλΐμίΐν μϊίΛσΐ/μμ^^1ν,α?<λ' ήσυ^α^ ay{v,^ΌVstoCτDve^cfoςcR:lv')y^ 
Λς της ρητορΘίΜ όταν τϊς φασκη ctcfiWiTokii \:ζί!Ό τίνος, ^ι^τιολλων tc^xciv α!ΐτιον)>πΌφαΙνη. το <^\)ττΐΰυτΌν^<ίός ^«τΐ)- 
jpe/a όνομ^ζίΤΰί^. Ίίταρτοί' «Λς της ρητορείας "ϊτπ λογα. γ^λειτα^.,οταλ> Ί^ΐφ^^νη ανινν un^v α^ικονυυτα,,μ^τί άλ- 
λο α.το7ϊον.μη^ν Φΐ£5ίττοντ»•τ5 Λ τοιου ^;'"ί^30 λογ'Μ/ !(^λού7ΐ.7Γίμ•;ίΙον <^Λς pnTspticcj;Jr(Ui τις ΰϋ λί^η ι^'^τΐΌφαΐνη ρ L Α t ο 

iyHdy.iciaicimr. rexta deindc,quum turpcm ac rua- 
lum*probaucnt,&h3ec Vituperatio poteftappellan. 
Reac dicere in quatuor fcindit. Primum enim quid 
dicereoporcet obieruandum : fecundo quam mulca 
dicci-e : tcrcio adquos: quari6 quando lit diccndum. 
Eaigicuroporcec dicere quse viiliafutuialint&:di- 
eeci &: audicoii.Qux dicerc coucniant,ea iunt vt ne- 

que nirais mulra ncque pauciora quam latis eft,dica- 
tur.C)nibusautemdicioporceat,vtriquidemadpcc- 

cantes leniores diccndum fit,vctba illi actati congrua 
loquamui- : fin veroad luniores vevbafacicndalint, 
maioreautoritatevtamurin dicendo. Quandovero 
dicendum, vt neque prius, iiequc poftcrius quam ra- 
tio exigit,dicatur. Alioqui protedc vitiuin non effu- 
giet, qui fecus faxit. Beneficentia quadrifariam dmi- 
ditur. Aut emm pecuniis,aiic corponbus,aiit diicipli- 
nis,aut verbisbcneficium prseltaii. Pecuniisquidem 
beneaciumconftacquumquisegenos, vtinopialibe 

retur,pecuniis iuuat: Corporibus vero.quum fe mu- 
tuofuuenthomines.&abiniuriac^dentiumqucpe- 

tulantia vindicant.Porro qui dilciplinis erudiunt,vel 
medicinseartefubucniunt, vd bonialiquid docent, 
tertio illo bcneficentix genere vtuntur. At quum in 
iiidiciumquirpiamingreirusproamicodixeric.eum- 

quc viorationisadiuuent,hic beneficentix munus 
verbis cxpleuit. Finc itidem lerum quadnparncum 
facit.Nam res aut fecudiim leges finem accipiunt: vc 
quum decretum aliquod lege firmatur &implctur: 
Auclecundiimnaturamfinisrebusaccedic. Nanque 
&: dies &: annus &:anni cemporanatuΓalilegedcce- 
dunt.AucΓ^cundumartcmlinls reiimponitur.Archi 
tcdus enim arte cofummar 2edificium,& nauium fa- 
bricator iddcm perficit nauera. Auc fortuito :finis 
cocingitjVtquumfecusacputabamuSj&cpiarteropi-- 
nionemaliquidaccidic. Aut igirurlegicimus eftreru 
finis, autnacuialis,aucarteconitar,autfortuitu.Po- 
teuriam idencidem quatuor in fpccicsdiuidit : vnam 
quippe eiTe qua cogirare animo S>L• opinari poiTiimus: 
alterain qua corpore valenius,vt proficifd &c accipe- 
re,&: dare,& cxcera id geinis : teLtiam qua vel pecu- 
niarum cop ja, vcl multicudine militum potentes di- 
cimur:(vnde &: mulcum poiTcdidturrex) quartam 
potentix dilbibutionem , qua &: facere ac pati bene 
&: male poiiumus. Na &: infirmari,&; erudiri , &: co- 
ualcfccre valemus,&: ΙηύοΓηιοαί omnia. Primam ita- 
que potentix fpeciecn conrtare animo,rccundam cor 
poie, tcrtiam exei citu atque pecuniis,quarram in fa- 
dendo &c patiendo. Humanicacem tnpliccm indu- 
cit. Quaadamcnim compclLuioncfieri, vtquum 
forcc ohuium qucnque humaniter quis falutat , &: 
dextram porrigcns, comiter excipir. Aliam efle eius 
fpcdem,quuni quis af¥li£lis opem dementer impcn- 
dit.Tertiumeius genus quoconuiuiaincerichomi- 
nescdebrant. Aucigitnr (alutationisoffido,aiit ope 
&: auxilio,aut conuiuio.frequentiquc congrciTu co- 
ftare humanitatem. Fdicitatem in quinqne partitam 
ditlinit. Primam eius partem bcnc confulcrc, fecun- 
dam fcnfibus &: bona valecudinc corporis vigcre,ter- 
tiam in rebus gcrendis fortunatum dTc, quartam glo 
ria& autorirate apud homines excdlere, quintam 
pGCuniis rebiirqiic crtcns ad omnes vfus vicx aiHue- 
re. Sanam conrulcarioncm cx erudirione mulrariim- 
quc rcrum pcncia &c cxpsrimcco contingerc.Senfuu Ν 1 S 

/tMOV.fXTDv «<Λς,οτα# τις VOTipa/vr) φαχ/λογ'τν Λ td/- 
ODTOV «ιΛς ;^gtA«Ta/ «^ό^ς.τίϊ'ί ctpa pmxioeiaA td /^ 
ohy iy τιαμίον, η Jt -^ό^ς^τν Ji ■z»£p^c^,7d '■^$7n - 
'^07ni>T0</t ^tptTHjpe^et,™ Ji^iimhoyict, τνά^^ας λί- 
y^v «Λα^ρΒτα/ Ης ητΤαρα'ΐν /u^y aS'e\hiyHvlv ^, 
oavL A7Aiy€iv' fmv-, τ&^ς QV, <Γ« xkyHv' Ίΐταρ^κ 
efi,7nivti(cf. Aiysiv S^H. Λ /Λμ ουυυ ^e^ Aiy^Vydui^- 
λ^ι σνμφίραν Tz^ λί^ντι y^ tuS ακοΰονη-η iTi oau 
ehlhiy^v , μγί τιΚ^ω μπΛ ίλατ7α> τρΙκΛ¥ων. ToJi 
'Ζίτςβς οίί S'eihiy\v,(V> τϊ ■■zi^^ζ OfiiaCviipoif αμοφ- 
τάνονιτΐς ^/^λί-^ΐιίτα^ , βφν($τΤοντα4 ίΤίί πΐί λο'^,οίς 
(ξ^λι'^ίιθα/ ας 'ΰψίαζντίζ$ΐζ• wi-n «»£ρς vtcnTi^tt, 
αρμ^τίοντοΑ S^et Aiy<£mij ας νΐω-ήροις' 7η]νι>ΐβ.<ίί 
Xtyiiv ο^,μη•η τ^^τ^ρω μητί ύςίρω' ei Ji fx>u<^' 
μΛρτνσι^τι^ f(Cf^ ΐ(£ΐίκας ί'ρπν. ν djipyicnaefitupe^ircq 
ώς τι'τταρα. κ yii ^^ f{5iajc,« στύμ^,σιν^ϊϊ τα^ς ^jv- 
μα^ς,ϊΐ τοις λογ>ις. to7c μβ^ Ο'Μ ^νμ^σιν, οτομ Λο- 
/Κ^ω <;)^^βοκθ7)(7ν) •ης εις ■;:^γ\μβ.ιτ»ν xoy>v <£-mpri- 
anj. ΊΌΪς Ji στίμί/.σι\• ίύ τΐΌΐουσι? αΜ>ίλοις,άτ£Μ' τπ»- 
^^^^Qf^^oi τυ-πΙοίΐ^.ίΟίς o^^SanSttfi-ii'. οΐ Jt ^- 
«Λύοντίς,;^ laf όυον-πς,^' άϊ^ύσΜονης ayt^v τι, 
βυτοίτα^ς '6^φιμΛ]ς aJipyiiQ<nv οτωι «/],' ^ι'σί'λθο)- 
σίν βς J);(5t5??£/0F αΜος \s^ οίΧλου βονιξτος.,χ^ λό- 
jpv TjVit '6ΐπ eiyJi άτΓϊ) \α^ iuri-, <^2f J)iAOycf) /Jip- 
"^fvil. -της αρα djipyitnet; η n^ ^ j^ ^ttf^-mv , « 
Λ Sfy στύμμτζύν,ν J^ ifa. Όηςγ\μ?\β^ -ητάρτϋ ij^ λό- 
γ»ν. cfiocfpeiTctf ΐΌΤίλος i^Irti^y μ^ίταν «ς -ητΤίφ» 
«Λ' ivijfj K^ νόμ^ν-τίλος τα<ίίς^ί/ι^τα λαμζίύ{, 
ojuv "^νφισ/^^ i^\)•,'^ "ϊ^θ' ό νομ^ς τίλίσ-νι . κ^ φό' 
ση όί -ήλος τ» <^ιt^yμ£tτa Κα.μ^αΛ&ί «,τϊ ^μίςοβ, κ^ 
όάΊ(ωτος,;(ί^α) upof' Kp "ηγνίυυ <ί\'ηΚος•ΐά•-ω^- 
y/i{SHXi λα.μζοί*$^, Οίον « οΙκοαΟμλΚνι' ( clyjax yap tj^ 
fhmKei ) }(^ nvcuiTmyiTvii• t^oIu "ytp. k^ τύ^Ιω «At 
jiciTa/ Toif t!^^yμ£^σ^ τίλας,όταν αΧλως,ΐί^ μη ΰς 
■ύα^λαμ^Λίβιτις ^bTroQojjvr). τ5τ»λοίς αρχ τ'^'^Λ' 
yμsμn^v τομ^' )ψ ϊόμ$\ι,το efi τί^ φναΐν, τβ Ji κ^) τ»- 
χνίω,ΤΌ Λ κ^ τυγίω ^'y. η^Ίωα,μίς ehsupiiTaj «ff 
τίτ7ίφΛ^<<Γ«" iV («ί», ^ ^'νυυάμΛ^ τί\ώαΛθΊα λο;<- 
■ζί^α^ }(^j -usovc&ir i-no^v <Λ\ τι/ στχμ^ τι, οϊον ττο- 
pdii^ztj nffJ^J)J^vaj )(^ λαμζα,ί'ειν , ;^' lu ν>ιαΖτΛ' 
TeiTOf ,ό ίί^αι/α^θκ7?λ«θί< ςρΛΤΐω-Ρ^(ϊ•^ ^pn/<5tTOf, 
oSiv listAeiTaj ttcMZw Suι^aμΛV ί'χύν βασιλίΐ4' η- 
ταρ-πΐ <Λ €ίίοι^ρίσ-ις ^'υΜαμΛως^ηια<χΗν^ y^ iu-miHv 
}(^ }(^κΐύς• okv , αρρως\ϊν )(ffjj ηνιμΆΰί&τίΐ ^χχυάμΛ• 
^, }(c/ij υγπς jifiidoti, Kfij 'srcu /τα τα lOtcwia. τϋς α- 
ρα^υυυα,μΛως ν (^ίψ ^y <jv ώανοία^ tf «/[' 6ν tzS σα!~ 
^StTif ιή c^i c^ ΤΐιΙ' ςρατυτή^ο) y^ χρ^^^αίν ,ιΙ «ή,' cv 
■HjfTiOi^v κίΗ Tm^siv. τ>ις φιλΜΒ-ρωτπας 'έ^ν ^S'n 
'^ia• ivf^ ^της 'ζε^ωι^ο/α^ ytvof^ov y ohvoy 
ο/ς Ίΐνίςτνν zMV^Mvx.TTcLyTa.ts^^suyipdjouffty >(ifj 
TLuJclX^ict» ίμέάλΧονης χοιρΐτίζοίίσιν aXXoeiJbgy 
οτα» υς βονί^ητικας »ί ττοΜ-η ijjS αίτν^υυυτι. ί-ηςβν 
«Λ'ς 'οςι τίΐς φιλαχ^ρωτήαα , ώ ω tjc ίς (^tXoS^eiTTvi' 
ς -aj eiVii'. τνις αρα. φιλοΜ^ρωτηους τύ fj^ ifgi Sj/stS 
>zit^cmy>p<^sir,TO JijJid τ» djipytTSiVyTv efi, ^ Ψ 
ί SJai' >(aij φιλοοτΛίιονσ-ιαζ^ν. η ώ^Λ)μ$νΐα. J^KtjpH- 
Tctf «ς ;^f Ti^pn ■ i> /^ y^ αίφνης, '^v liCCouAia' i 
eiiydjciftSftiinay^uye^ia ri σαμα.τος'τζ^τοι,ίάί'τν^^Λ 
c* ταής (a^^ifft''nTXp-nVyi£iih^ia taP^ τοις wl bpa' 
τΐΌ^ς' τημτϊίον^^τηξ^α.-χ^ρκμ^ΊζΛΜ }(ομ τ'ρΗς ίόι βιοτ 
■χ^ρ^σιμαν, nf^ dJ&svAia γνίτα^ 6κ TiztjJ^noLiyy^ d% ν Ι τ Α. ών JkiajiQ-cuiSrtfiO Λ το/οίτον djcti&naia. ■ήΛ dJ- 
τν^α. , Οταν ϊφ' α σκοττΐϊ , /ω^ζ'Λ >(μτ' opdvv α Λ7 
'S!fia'fieiVTOvaatisS'ctfov. (ίϋΛζ'ΐΛ cfl"i^v, όταν -ης ίυ 
άκουγ\. (ίϋτΐΌξ^Λ c/l' '^v^ojuv τις <^5^£^V wc of τζ/^/μ 
^^σ&ίς οίταις ί•χν\ αςί t(^ φΙΚοΐζ ίυ Tniiyicnxf, y^ φι- 
λοτίμως }(^ dj7ropac'^i7OAeiTcvpyt)atti. ω J^i υ-ηάρ- 
^« τκύτα πάντΆ ύττις Ίίςιν <iuS^ajUMr ηλίως. τη; α- 
gjt dJSO^pipviai '^TOf^ydiC νλΙίΖ, το Ji (iua^S^n - 
(nci,i(Cfj tji&ta tS σζύ/^ΤΌς,Ίο <Λ όίιτν^Λ,το Λ^ dfJh- 

ξΐΛ ,Τν <Λ £0»7Π)£/«. «y "ηχνοί) θίζ Τ£/Λ tDoLjpoUVTaj' 

»' jtj^,tspa>Tyt,n Λ\Λΐ'τίζ^,>ί J^,fivfi. Όψω-^ f^ πν, 
ίΐ) μ(Ίτί>^^ιτικΛΐ ^ ύλοτΌμ.ικ/»' 'S^^cmdjctgiy^^yip 
etcnv. w Λ, ;^λκίν7ΐκΛΐ )^ » ■ηκτονιχΜ, μΛνκηιώαζί- 
ΐ(^ eisiv. (jKjuS^ jS tS (πΛ'ροι/ M;;)jtA«it/77x^^o?7Ace 
7iOtei,y\ Ji-niiTOviKvi ζ^τ^ξύλων, ojuXoUk^ λύρας. 
w <Λ ^ngiiw.,o'iov ΪτγτπηΜ ,τΌΪς ^λινοΊς ^τα/^ήτΐΌ- 
λίμικ/ΐή τνΊζ όττλο/ς,Μ μρνσίχΑ τοις οωλοΐς πμ) tji λν- 
ρα. τίγνης αψα fta «Λ ^' • toju^Jt} 'sr^n^gv , to 
<Α •π cAuTigoF, TD <Λ' TJ ψιτον. Tc a-yt^v εΙς τίτΐαφα, 
^υ« J)(ijpeiTCL)' ών |Μ^' ί*!/ Xi^ju^ tf) τυνΊίυυ αφίτίω 
ί^ντα icfia, dyadOv' άΜο c/V , οϋττί τΖίχ^* αρίτίω }(ΰμ 
τΐω Sil^oaiwiuu xiy>uS^j aiyt^v tT)' tqJ.tdv η,οΊον 
ωτίΛ }(cf^ y υ μναω Λ τα, <ζι>£βθ'φορΛ>(^ φΛρ^(^>(^'Ίί- 
ταρτον <ίϊ φΛ /jd^J ϊΤ) α^^Όν,οΙον cwAnvziu) ^ λ}π!Ό- 
κοΑΤίχ,Ιϋυ >($ίι τα π^οΰτα. ciytdOV etpct ■ητίαρα. e<J^« 
έ^'το ί^ρ,τΌ τΐω αφίτίω iyeiV' iitopv </ί, αΰτη γ\ α,- 
ρίτϊΐ' τ^τϋν cfiy arna <^ yvuvetaia η» α^φΐλίμ^' τί- 
τcφ^Όv «Λ , οωλγιτιχ,Ιω ί(^ ■ύανχ.βΧ'ηχ•^ ι^ 7iOit)V)tLuu 
dyaOOv hiy)u^ ίί). τ^ονττ^ν TiXfjS^ ^ ΚΡ^Ηβ.^ τα. ^ 
α^θίί,τκ <Λ oticATigjt. Ttv Tuv tigiy^ fjS^j λί^ι/υ^ 
ταυτπ,τΏ ^ιυυάμ^να. βλάπίε^ν dei, ο'ίον az^aiciv κ^ 
αίφζβσιΐϋΐαι fjp^ a,J))iicw,>(^j τα ΤΌΐίωτα'τα/^ΊΌύτΌΐς 
cvcWTia, ayxdu '^v. TttJ'iivioT^(Mi) oJipeAwjOr/oiB 
<h βλα -πί^ν, ύΤον το it^Titfnlv, ^^ το )(β^£τΌ^ , }(^ 
it&ieiv, Μ Όλως μντί ώφίληστ^, μηη βλά-^ουι Jhvct- 
fj&ljti' TUUTTf^fivuij ovTi dyt^ .,ουτί >(^i(J.'^. τ]^ϊ 
ttpitovTaiVtTa fApyayt^^Tu Λ,ΐ(β,>(^,τΌΐ,Λ,ού/^τί- 
£pt TOuTwr. Λ]νομΛα J^djpeiToii (ίζΊρ'ια. \v /jS^Ati» ώ- 
σιν οινόμ$ι CED-oS^oLjot, ίννΟμΑΜ φafJ&fJ^l)^ iTtQ^V Λ, 
tcLV (ΰΐς κ««5^ο/ς νομείς ίμ^^^ω(ην οι :7ϋλ?τα/,κ^ τν- 
το φα,φ^ ίννομίαιι ίΤ)7ρίτον /ί, ίΟί,μΜ όνταιν τ^ΐνό- 
μων,κ^) ίθί) ΐ(^ 'ζ^τηΛύμ^^τα ^ί]ςΰς τηλΐί^^ων'^, 
}(^τίτοίυνομΐ(ΐ» 'Z5^(7uy>piiioijd{J. τιιςίυνομίας λ- 
€5t Ιν fjS^j ^ νομοις cmyS^ojo^ u)' α>λο Λ , ΐαν το7ς 
Scn νόμρις Ιμ/υ^ωσι' Ίρίτον JV, icU «θϊσι y^^ '/fhm- 
<Ι\ύμ^σι ;^γ\ςζύς τηλΐίώωντο). <hfjupeirajt\ οΛομϊια. 
«ς τρία" ών ιν /υ^ '^v^iiti ωσιν ο] νόμ$ι μβ^>ίρο),ι^ 
•ζ^ς ξίνοίς }(^ 'ΖΒ^ς τιολ/τας' Ιτίζ$ν Λ, αν τοις ν- 
Tmp^vtTi μ»7ΓΒ^^ωντα^' αίλλο Λ, ίο^όλως μπΛις 
γνόμρς• τ»ς αφοί αίομία^ tv μ^ ^, το μρ^^*'^^ *£) 
Toti νόμ^ΐζ' ά'λλο Ji^iiti τοΙς iji μητΓ^ΛΒ-ωνΤζίΐ'τρΊ- 
Tovjttv μ«Λ)ς ηνόμρς. τα ocaCTia aicqpei^ βς fta. 
ο/ον,α^αθα }(β.κΰι1ς inam-ntt φα.φ^ έ/)'α)ς tIw iSii^o 
σηάΐχυ η aiJ)KiCL,y^c^J Uu φ^ρναιην τ»? αφροσιιυίΛ,ΐϋ^ 
τα ΤΒίαυτ». H^Jtcf. <Λ' κ^κβ)ς α/ Λνήα^).,τΙυυ άστΰτ^ουι integritatemexcorporismcmbrisaccider€,vtijquis 
cernic oculis , audit auribus, naiium pr^tcrca & oris 
fenfu valetvbiopuscft. Tertium cflc,qiiuqiiisquod 
agereintendit,icaegerit,vt dccctfapIentem&ί^:re- 
nuum virum. Qiiai tum illudjicilicct glori^ celcbrita• 
tem cx opinione bonitatis cmanare. Poftrcmum re- 
rum afflucntia cli:, quum cui ad vir:E vius ita (uppetit 
pecuniarum copia , vt & amicos fbuerc bcneficio , & 
large ac liberaliter cunda ncceiTaria lubmiiiilirarc 
valcar.Porro cui hxc fuppctant oniiiia,cum pcrkae 
teliccm ac bcatuni circ.Arccs tnfanam diuidic Prima 
in tradtatione fcrn & mctalloιum,mateΓia4uccςde- 
da confl:at,qiiodirtaquafi pra-paret:Secunda,qua: cx 
his coficiat aliquid. nam ex fci ro arrarius arrua fabri- 
cat, ex lignis faber tibias &: lyras facit : Tertia in vfu 
caiiim reriimcft.lk]iiidcm cqueii:risfra:nisvtitur,ar- 
mis bellica,mufica tibiis & lyra. Bonum in quatiior 
genera diuiditur. Piimu bonum dicimus ecm qui ha- 
bcatvirtutem:Sccundovirtutcinipiam & l• ftitiam 
dicimusbonum:Tertiocibos &:conimodan) cxer- 
citacionem ac medicamenta: Quaitodemum loco 
bonum dicimus nbiarum catum>hiftrionicam,atquc 
huiufmodi csctcra. Eorum qux funt, qua-dam diri- 
mus mala,qu2edam bona,alia ncutra. Ex his mala ciTe 
quiE fempernocercpoirunt,vtefl:intcmpcrantia,dc- 
mentia, iniquiras, & huiufmodi : bona, qux his con- 
traria funt : mcdia,quie ncutram partem tucntur,cu- 
iufmodifunthxCjdeambulatio/eiriOjCibiqucpcree- 
ptio,qua: omnino ncque prodciic ροίΤυ nt,ncque ob- 
eiTe: eaigitur neque bona ciTc neque mala. Optima 
lcgum moderatio in tria diuiditur. Primo ii iint lcges 
prxclarie & graues: fecundo 11 ciues eas legcs qux ita 
lat^fuerunt, omniftudio obferuent: terno ίϊ iuxta 
confuetudines ac iludia quorumlibet pofitis legibus 
bene Refpub.adminiftrecur. Ell igirur prima pars e- 
iufce moderationis,vt iint leges optimx : fccunda, vt 
intraillasmaneatur:tcrtiavt ρΓςίΐ3Γί5 cofuctudini- 
bus ftudiifque viuacur. Contraria hiiic laudabili le- 
gum moderationi iniqiiirasin tria icidernfcinditnr. 
Primum ex his eft.fi fint legcs lata; peregrinis &: ciui- 
bus noxi.T: alterum Γι his quic funt mmimcobtempe- 
rctur: tertiojfi bona nulla omnino fit lex. Contraria 
trifadam ita diuiduntur , quemadmodiim bona tna- 
lis conrraria dicimus , vt iuftitiam iniuftitije , fapien- 
tiam infipientix , &: hiuurmodi ca tera. Mala aiitem 
malis contraria,vt prodigalicas illibeialitati , & iniu- 
fta poena iniuita? impunitati, & C2ctera id gcnus mala 
maliscontrariaiunc. Porro ncutris neutracontraria 
funt,paupercm ciTe &: diuircm.neutrum enim per fe 
nequebonumneqiieinalum,cotrariatamerv.Veriim 
leuia grauionbus.tardis veIocia,& nigra candidis, vt 
neutris neutra cocraria silc.Cotrarioru igitur partim 
vt bona malis cotraria funt, partim vt neutra neutris 
cocrariadicuntur.Bonoru triariintgenera.alia cnitn 
ex his haben,alia partjcipari,alia rubliftere.Prima illa 
funt quie ciTe poiTunt, vt eft iuftitia &: fanitas : fccun- 
da qux habcri quidein nequcunt, eorum tamen par- t(ffjj tLuj itiiAoLd^p'ictv,t(^ ΤΌ αδίκως ζρί^λοΰ QoiJi -κί^ίκ^-ήως ζρίζλου^τΐίΐ)• t^ τα TOicwTa.)tai>(d 'ί^'ίοΊς ά αντίο. ^'. τΛ 
Λ ας οΰΛτιροις ούΛτίρα , οΊον το 7n\/iSm\ ττί Td^ovTeiV. ίκο/.ηξΐ)ν yi) :(μτ οωτο οϋτ α^α,5ον,>1τί }(^}coVoveiVTiu Ji 0- 
μως.το^^&Λγύτζ^κονφω.,)(^τοταγθΊΤ^^ βρα^'&ί^ίΐ^ ΤΌ μίλαχτοίλάΐΛα-, ως ου^ΐί-πζ^ ουΛτίι^ις ύ.•ιζΑ/Ί7α'έ2:ΐ. ^j 
όοΛτ'ιων £φα, Ta^u^ ας aytbu , }{βΚθίς οναντία ^' , τα JV, ως f(gL>(js^ ΐ'^ιωΤς ,ττιΛ,ως οϋΛτ^'οοίς ού<ίίτ^ζμ. τ^/!λ- 
^θ«ν "j^M ά<η TQjLtt. τα/ι^ ytp 6^ν «κτα,τα Ji ^«θΐκτα,τα <h ντπιρχ,τά. τα «-V ουω ίκνί '^ν οσα όιΛ^Τζμ ίχ{ν, 
οΊον η Λ>(^οσνΜη,ΐ(α^ ή vyieia' μί^κτα. Ji,o<nt Ι-χ^^ιν fj^ μυ utJi^ra.) , μΐτα^εϊν dt αο'Ρ^Ι aJi^Tct)' οίον,ουοτΌΤο ρ L Α τ ο Ν 1 S 

ticipcseffcpoirLU-nus jVtbonG ipfumhabere poflibi- 
lc non c(t, neque camen eft impoiribile illius partici- 
pationc trai: (ubriltetia vero,qua: neque participatio 
nem adirnttunt,nequehabcrcpoiIibilceft,redcire o- 
porceCjVt probura c{ie,&c iuftum cffe & bonu. ea vc- 
ro neque haberc neque participare licetjfedfufficere, 
vt probum dTe,&: iuftum efle. Confilium itidem tn- 
partitum eft.aliudquippc aprxterito,aliudafuturo, 
aliud apr.rrcntitemporefiimitar. Pnrteritum tem- 
pus excmpla riippeditat, dum attcnditurquid, cur 
quarque gens paffli fit.vt caueamus:aut quid pruden- 
ter egerit,vt imitemur,vtpote quid pafli fint Laced^ 
inoni),dum confidunt:pri'fens aurem rem ipfam quq 
in manibus cft , confiderare monet , pwta imbecilles 
murosjhomines nmidos,annonaE caiitatem,& carte- 
rahuiufmodi. Futiirum profpicere fuadet, vti neque 
fiat temere, habendam bona- opinionis rationem, vt 
noneiTe violandas iufpicione kgationcs, ne Gixcia 
gloriam honeftatis amittat.Vox in duo diuiditur : efl: 
«nim animaca alia,alia inanimara. Animata quidem 
animancium,inanimataveroionorum atque crepi- 
tuum.Porroanimatabifariamdiuiditur:eftenimal• 
teraliteiata,altcrailliterata.Litciatavthominum,il- 
literatavtanimalium.Borumquazfuntjaliadiiiidua, 
aliaindiuiduadiGimus.Diiiiduorumveroaliafuntri- 
milium parcium.alia diirimiliiim. Atque indiuidua 
qiiidcm Γιιηϋ qux diuifionem non admittunr,& fnn- 
plicia func, neqiic ex aliquo compofita.vt nionadem, 
pundum,ac fonum indiaidua dicimus.Diuidua vero 
quse kint ex aliquo compofita, vt fyllabse & conlona- 
tiiE,animantes&:aqua,&auium. Similium partium 
funt qux ex fimilibus componuntDr, neque totum a 
parce nifi multitudine difFeit,pura aqua atque aurum 
dc ciEtcra huiufmodi. Diifimilium partium dicimus 
qux ex diiTimilibus conftat,vt elt domiis,&: huiufmo 
di cxtcra.Eorum quae funt,alia pcr rc,alia vcro ad ali- 
quid dicuntnr. Ea quidem per fe dicimus, qua: nulla 
intcrpref atione,vt incelligantur, indigent : eiufmodi 
runthoino,equi, &:animaliareliqiia.nihil horumin- 
terprctationeindiget. Ea vcroadaliquid dicuntur, 
qux interprctatione quadam egenc, vt eft tnaius ali- 
quo,& aliquo celerius , & melius,&: huiufmodi reli- 
qua.Nanque maius minoremaiusefl.&celerius ali- 
quo eft celcrius,& in hunc modu c^etera. Ita & prio- 
radiuidebat fecundum Ariilotelcm. Fuit &: alius 
Plato philofophus Rhodius,Pansetij difcipulus,vt ait 
Selcucus Grammaticus in i.De philolbphia libro , & 
aliusPeripatecicus,Ariftotelisdircipulus,&:aliusPra 
xiphanis,alius item pocta prifcje• comoedix. V 1 Τ Α 

αγαθόν ϊ'χ^ίν ttV «" afJi^THf, ju*Ta.^eiv Λ Λνπί 
cvJi^TOj. ΰτΓοφχ,τα, (ίϊ^όστι μ)\•η μΛνχ.'^ί^ν^μγι-η ί- 
ydv zMJi^'^,v-mfy^iv JV ΛΊ'οΙον,τν aunS'ajovi?) y^ 

tf). '?^dytdwv apa τα fJ^ ^v ί'κτα,τα ^, ^ίίθϊκτα, 
τα Λ', υτταρκτα'.ιί συμ^αλία ώοιράται eic ψια. i ji -β 
α/ΐ-τϋζ-, iv fjS^ οκ rpTiapoi^ju^MV ^ονων λΛμ^Μΐό- 

TU juSilj owS anr τρχ,ροι^μ^ιων 'si^^S'eiy^jtvx,ol'(iV 
■ήΐτΓΆ^ν ΑΛΚΑ^Ίημρνιοι της^νσην-ης' τα, JioK rp 
τια^ί'ΐ'ταν,οΓοί','^^ττχρα/νί^ντρι^ ac&iVMjcTf/Acti αχ- 
Β-ρατίΌΐξ^σίτΌν ολ'ι^ν'τνί. el^ cMrp μ(Μ.6ντζ^ν,οΙον^τ 
ijzjrovoiay? μι^ dciiKeiv7a.i ^ίσζΗΟΧ,ότπΰζ μη aJh^oQ 
»1 t'MiM "j^JoMTay. τίίς apct σνμζ^λίοΑ iu f^j '6i^v 6κ 
'T^7mp0iy>f^{jcuv,mc/^ ^ν.'ΐψττυι.οάν'ταν^-νχοί όκτ 
/u/i/^cvTOiv. ^φων» c/iaypt<Ta/ etqJho. iv f^j twmq 
'<^v ^μ■^υ^vJv cii,a"\,ii^\>. ί'μ'^υ^ν juS^ ,n ί ζωών 
φωνίΛ' ιί"\υ•^ν Ji.ip^y^i -^ ^^ι.τϊίς ίμ•^ΰ•^υφω• 
νΐίς -fliuSp '^v ίγ)ξά.μμα.ττ>ς, μ eN Λ•)^α.μμμτΌς. ty- 
^άίμμ^ΊΌς ju^ 1 ή τ^Ιαν^ράπζύν α,^ξάμ^^τος Λ, » 
Τ^Ιζΰων. ΊΛΐς etpoL φωνΛζ ti fjS{j, ίμ'^\,υ^ς,y] Λ,ά-^Ιν^ 
^ς. '^oviaiv jufj^ 'i^ μ^^ςα.,τα,^^,Άμίβχς-α.Ι^ί- 
ττέΐν Ji τ^ΙμΐΕΑ'ί'^ν τα β{)^όμ$ιομΛρη-,τχ ^ α^ομ$ίο• 
μιίργΙ. α.μΛργ\ΐί^ ουυύ Ι^ν oau μη ίχ^θί είία^ρίσιν,μη- 
Jiix, τίνος cniyyteiTobi, οΊονγιτΐ lipvcmtnj η ςlyμyικoLf 
ο φ^Όy•)ίιζ' /Μ^β/ί?» cPi , όσα e» τίνος avyze-iTotj, οίον 
αΐΐτί σι/λλα^οϋ) Kctj συμφωνίας-, kclj ζύΜ, xctf vJhup, >(^j 
^υσϋς.κοίϊ όΐ!;ΐβΐομ6ργ\ fj^ijC<mc^ όμ$ίων ovyK^Tcify 
TLOJj μγ\<ίίν c^ipspei to ό'λον τν μίροΐζ Si μν T^T^n^i ' 

οΙονΤΌ ύΛ)ρ }^ TO^VCnOVJtj7niVJOTVtOV7OV.ClVOmilO~ 

/ttipM cA* , otra ci? αίομ^ιαν/^ρων ovyKeiTctf, οΊον οϊ- 
y.iot,Kcij7U TtitWTtt.T^^ovTtev ορατά fj^'^ ^£/?α, 
τα /«,α/^ίρΜ. rp Ji/MeJi5wv, τα/Λρ^ όμ$ιομΐργι , τ» 
c/V, οΛομ^ιομΛρν. τ^ίονταν, tuju^ ^ Κί'-^' ίΟϋ τ», 
τ» J'i 'ζ&ζ/ς 71 hiytTttj. τα «V otwt(aB'^ixjuTU λιγ>- 
ud^a, '^v όση ύν τνι ίρμίω&ία μγίΛνος -Zer^QcPinaf' 
TOjj-fa. c/l' αν ώ οίον αά^ρωτιος , Ί<ΖΒΤ7ΐΌς , κα/ τα άλλα 
ζωα. TOUTuiV)b iefiv /;' ίρμίωάαυζ χ»ρ«• "ηβ^ '!*>€$ζ 
71 λί^ρ^ων^όαη 'Ζΰ^ς<Λ7τα^ τίνος ίρμ.Ιζνθίου; , ο\ον 
το μώζον τιΐ'ος,κα^ το θατ7οΐ' τίνος, κα/ το {(ρ,λλιον., C 
τα ToicwTu. τυ',ΤΈ y^> μ&ιζον^ΐλατίονός ^ μείζον , C 
το ΒατΤον τινός ΐςι. Ύροντα>ν Άρα , ταφρ αυτα>(^3• 
αυττί λί ^ίτα/,τα J^ 'ΖΒ^ζ τι. a<h <^ τα OfptuTtt <Λ»ι- 
pei,y(^T Κ^ςοτίλίχυ. Tiy>vij <^ άλλος Πλάτων φι 
λοσοφοςνό<ίίος,μί/ί^τΥίς ΠαΛιηνα,)(μΒά φησι'Σ.ίλώ 
κας ο ίραμμμτΜως ον 'Ζ&^ωτω <ζ^ φιλοσοφίας- κ^ «λ 
Λος,'Π%ί77ατ«7ΐ)ίος,;ΐ{5'θιηί)ς Κριςοτίλοίζ. Hj έ'τϊ^ί?» 
ΏραξιφΜοίζ. ^ οτίίς αρ-χα^οΑ καμα^αα ttc/mtjK• 
Ν Τ Ι QJ/ Α DIVERSORVM PAVCA 

DE MVLTIS ΙΝ PLATONEM 

Epigrammata. 

ΈΐΊ. TdN ArrcfN. 

Δ«'ξαί ctyyd κ«λ<ί6θα ^OKQc/LVTUt αφίταων. 

ΕίΣ Τ Ο' Ν ΑΤ'ΤΟίΝ. 

Φοΐ€ος ί'φυσί β^τνίς Α'σκλ«7πον «cA Πλατανα' 
Τον fj^ ,'Ινα "^,υ^Ιυυ,την c/l\iva στύμ^/ι. στιοι. 

ΐ,κνκη,}^^^ J)x7nS'C)> Τΐωος oitjpvarfn. 
Ε 1' 2 Τ d Ν Α τ' Τ ο' Ν, 

ΕΙ' Σ Τ dN ΑΤΤ Τ d Ν. 

ΑτθιΛς d/yXo)osov ςΌ /ngi φίρταην, « σίο μ^ζον 

Φ^tyJί^St τηνί^λΐινων ττασζικίκίν^ίΤΐΌλις' 
Πρωτυς e/|,* «ς τϊ θιον ;^^ «ς ονρα*ον o'(W/t{pt Tavvosoi 

Θ«ί Πλατ»ΐ',«'θΐ) ί(^βΊον YiCyx(mo' 
'Σωκ^νκφ'Σάμιον }(Λζ^σaζ■κpγ\'mtίφζfV1nμsf■> Noua qusdam Epigrammata. 

DE PLATONE ET ARI- 
ftotele coniungendis. 

β!<3ρΛ μ3^γιμιη>ρω(η }(^h£ct κυκλα cr^itfWf, 

Θ«6 Πλατ»κ,(3/ο'τω Λυτι^^ζ ίΐίλιος' 

/ίφ^ΌϊΛΚοσ•μήα•α( ^(Γ /nsii αηοφορσυυϋης. 

Ι. S. ΙΝ PLATONICOS ΕΤ 

Ariftotelicos. 

Ο/ yM^ A'et5t)T?'Aoti (paffjv ίμμ^αι•)θ] Λ n/\itTwrof. 

Twc>t ώ^ςτίσίγ\ς οίΙ-π ;μλοΐο-ηζ^ν. 
/ζρΌνχ ος juS^iJ iltv ο ώ<ία.σκΛλος,ος J^ /ΐ^^τής-. 

Ου ^& αλϊί^Θίίυυ,ουζ iJith^' t -πςβς ι 
Τνς αίρ αλ«θΐί«ς tvfK\afJpcicrjv e'c» φιλγιταΐ' 

Α'οι^κμων τάτ ίζ/.ς TnujdiTOj ΰμΛ-ηρτη. 

©ioS". Γ. Α. CATALOGVS 

ρ L Α τ 
^^ς-Λΐ,γΐ Uiejt φιλοοϋφιοξ. 

Μ/ΐ'ώ)ς,»,Πί£^ νομ<:υ. 

Ώαρ/υ&^ίί'ης^,ηίβ} ιΛων. 
φ/Λ«βος, >!\Πί£Λ nVovnc. 
ί7Γ7πcL•;μeiζωv,iι,ΏteJLΊS1(ί^λov. 
Κϋσΐζ^^ ^UteJ. φιλίας. 

ίων, », Uiti ΐλιά^ύς, η^ ΥΜξ).7ηίτ\τ\κοϋ'),Λς^^)ί'νηζ$ς)ϊΐ^ 
Πί£ζ τιτιΐΥϊ-ηκης ίρμίΜίίας. 

Ί,οφιςιΐζ,Υΐ,ΓΙίβ^τζοντΌς. 
Πολΐ7ΐκοζ,^,Πί£Λ βασίλθίας. 

Ευ^ΰ^ϊ\μ<)ς,η,Ε'ο/.ςι>ως, 

ίτττποΑ Ιλά.-ί1ων^γ\.,ν\ψ tS '^diJhn• 

Χαρμίί'ϊΐς,η,ίΙΐρι σωφζβσιοιης. 

Aa;jj)f ,Μ,Πίρ) itiJ)ilaA. 
ΚλΗΤΌφων^,ηζ$τρνίίικος,νΰ3-ώό(^οςί^^λο^>ς. 

ΚρΛτν λος ,» ,Πίρι ονο/ί^ταν ορ^τητος. 
Τοργοίζ^,Πΐρ) ptiivejLXMg. 
2t/uWcr/0F,M,n6p/ Ιρ&ιτος. 
Φα^ί//&(5?,Μ,Πίρ/ κρ-λον. 
Κτιτ/λι-μΛ Σωκζ^τον;. 
Κρίτων, γι,Πΐρ) 'Βφαχ'ά. 
Φίί/ίΛίν,»? ,Π ίρ) '\\J'^^• 
ΙΛΐνίζίνος-.η,^τητΛφιος λογ>ζ. 

Ύίμα)θζ,η,ϊ\ίρΙφν(ηως. ^ 

Tmajam AoKfiai^-^vxai κόσμω^η^] φυσιος. 

Κ^χτι'ας,ΐί,Α'τλίΐτπκος. 
Έτπνομις,τι^Φίλοσοφύς. DIALOGORVM 

ο Ν Ι S. 

Hipparchus,veI,Dc lucri cupiditatc, 
AmatoreSjfiue.De Fhilofophia, 
Theages,rme,Defapientia, 
MenOjfiuejDe virtute, 
Alcibiades i.fiuCjDenatura humana, Pag.i. 
pag-4. 

pag.ii. 
pag.i4. 

Alcibiades iecundus,fiue,De prccationc, pag. 38. 

pag-44- 
pag-47• 
pag-54. 
pag.yz. 

pag-95• 
pag.ioo. 

pag.114. Minos,fiuc,De lege, 
Eiithyphro,vcl,Dc randitate, 
Parmenidcs,fiue,Dc ideis, 
Philebus,vcl,Defuranio bono, 
Hippias maior,iiue,Dc pulchro 
Lyiis,vcl,Deamicitia. 
Thea:tecus,llu-,De fcientia, 
Io,iiue,De Iliadc, vel,Depoctico charaitere, fi 
ue, De poetarum exponcndorum ratione, 

pag.143• 

Sophilla,fiue,De eo quod clt, pag.148. 

Politicus,liue,Dercgno, pag.169. 

PiOtagoras,fiue,Sophillx, pag.ijz. 

Euthydcmus,riue,Cuntentiofu$, pag.ii4. 

Hippias minor,ruie,De mendacio, pag.zzj. 
Charmides,fiue,Decempcrancia,vclmodeftia, 

pag.155. ■ 

Laches,riue,Dcforntudinc pag. 145. 

ClitophOjVel, Exhoitatorius,dialogus nothus, 

pag-2.55• 
Cratylus,riue,Derea:anorainumrationc, p.i57. 

Gorgias,riue,Dc Rhctorica, pag.281. 

Conuiuium,riue,Deamore, pag-3i5. 

Ph2edrus,fiue,Dc pukhro, pag-35^. 

ApologiaSociatis, P^g-J^S. 

Grito,iiue,De eo quod agendunj eft, pag.569. 

Phxdo,fiuc,Dcanimo, pag575• 

Mcncxenus/iuc, Funebris oratio, pag.40z. 

Derepublica,riue,Deiufto,libridecem,pag409, 

Timarus/iuejDcnacura, ' pag.5i2. 

Tima:i Locri,Dc anima mundi,id cft natura, 

pag-555• 
Critias,fiue,AtIanticus, pag-5S*. 

Delcgibus,iiue,De leguminftitutione,libri duo- 

decim pagsiy. 

Epinomis,fiue,PhilofophuS, , pag.i97. 

Epiftola:, '- pag-yoj. 

Dialoginothi, pag-yiS. 

Π Α Α Τ Ω- 

ΠΛΑΤΩΝ02 ΙΠΠΑΡΧΟΣ, 

Η, φιλοκερδής. Η Θ Ι ΚΟΣ. PLATONIS HIPPARCHVS. 

VEL, DE LVCRI CVPIDITATE. 

AD MORES PERT1NENS. 

Marfilio Ficino interprete. 

SvMMA DIALOGI. Socratet flii>l>.trchu/n,male de lucri cnpiditatefe>itientim,eamquenonreae definientm/otandemadi^it vtnonemnetH 
vilu^eret,fed uliquain ettam φ, ψΐΛ Une.intiir -viri boniyConccdat. PUtonu igitur lioc in dialogo fnpofitam ej} docere,ommbiti honiinibui α natma infi- 
tum iffe liicrifeu ■vtilitatis amorem, acfromde non omne lucru/n vniuerftm & fim^lUiter effe damnandum:fed qmdiiani illHdfit, diligenter ejfedtfiiuendum. Τ λ TOf διαλο'γοτ 

ί π π α' ρ χ ΟΤ 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ΙΠΠΑΡΧΟ 2. 

.'®VJE2 ^ Γ α' ρ 7ϊ φίλο•/ΛρΑ( , 77 τπτϊ pji, Κ5" Α 

01 αχ XAfJhuveiv άζιατασιν "ύπ τ^ /MtJ^voi 
άζίωί. Σ Λ κ. Ποτί^ί ^ ιυΖ σοι Jhjuxl^i, γ- 
vacr/ioVTi( »77 ovjivoi b(tv α^ΐΛ, » ayvooujj- 
τί( ; Η yif ctjcoouji/TSS', ΟΜοηηι; Κίγιΐς τίΛί 

^/λΟ/.ίρΛ/ί. Ι π π. Αλλ ϋκ OilODTDW λ.!5<^> 

ααωί ψ)Κυ.α.ν φίΚοιαρίαν it axauiyuvnd)).•!. λ κ. Α ρ oujj ixitc.vSi As 
ykii •ην fi^^oiLifJ^<,olov, ίοα φυηνων γ.ω^γΐί aJii\p.,Kssyytajv:m οτι ■" 
ον/ίΐ^ν αζ'51' 71 γι/τι/, ώζίο/ &ο τινπυ ΐ,ΆτξΛ^ίντος y^ipfaxveiv ; «pc« 
lOicdvif axiiiv κίγ^ΐί ; ι π.Α'τπ! ■τηυπος c γ: tfiAo>UfJ»i,<i 'Ζων^α.τίί, 

oiiTZU Silv KifStUHiV. £ Λ κ. Μι) μΟΙ ΟΙιΤΖύί tlK)l,CuS7np 77 JlcftZHy.VoS' 

•ηίΛζίόίζ TOVTnvObiv y^pSatvm α.%ιο1; ι π,'ί.γαΐγ:. Ύΐΐ βαυ ^η- 
^11 iTtzi φνηύν 77)«• «ς/Λί ; c-c οτπι/ίί ι/,ζ/Λ tp-j-rvj-jiijjcu -/.gj ^ρ(^ ksj 'ί- 
ρα ; 'ινΛ 77 χ^ «uiiV τ σορών fn'xc/.Twv oc.ftf λω/Λ^^ , ωΐ" ci Sii,iot tie,t 
■ms Jij(g,{ i{^>}^n-7muZ-mi. ι η. ε'^λ //V oiy-^t γιωργι^. ς λ κ. Το ouxi 

αξ/01' Wp/oJyMV ά'λλό 77 λ£>4/? « Ο/ίθοί Λίΐ' X.ipcfcUVfil' •, Ι π. TocFtb C 
λίτΛ). Σ Λ κ. Mii ΊΟί-ΐΜί 'fmy^ipit μίαζΛτπιΤ'Μ, itJlS'ca, Ofia^vTifj-t 
χΛ, e-JTta ΐίίΟί- <i.7i 'isK-/.£tvoijii/jo{ , sjf ττίρ ναο Jh , Λ ου/Ι αχιιοί οι:ι, 
Λλλ'&ί-αλΒ&Μί- eicTip οςί!/ ov77cocoic-i J4iyp><yjjv nvJfti γγ /oij^ov ,iLj 
γγωτωντΛ ον oi/AiOf a^^iot φνην^ το ^uTni/jO/Si&tu άπ τούτου κιρ- 
JOUh-iv.i ιι.Μα ίίίίΛγύγ.. % λ κ. Τ; /fiiV-Tiwi' (UrJfe>.,}iyvao-/.ov- 
τα 077 κΛνοΓ «4'" "^^" "")" '■''"^'ί' ^°'/ί'> »'νΐ"'«ΐ' Λ'>7τ;ΐί ο/η 077 thi» 
Ίττην Siitf-iiipc-i•, ι τι .Ουκ i-^ayi. ζ ΛΚ.Ον>'.αρα.οΐί'ται}ί'ΐπΒ τνΐι- 
ιαν y.ipJOUviiv τγΐ' σττιων τ^ίΐ uxfiVii Λζίων. ι n.Oyp^/. Σ λ κ. Τ; Λ; 
κΐ/ίίρΐ'>'7ώ/^, μvJ■n•cί άζΐΛ -TntJcoKia. yjl i^ia. th ν^'ϊ '^ύβ.τ/.<ίιΛσα.αί- 
τ/ον,α,γοΐίν οΊη οη ζ)ΐμιω^σί-πϋ,•/^ >uvj'iuj<iiTii γ^ djjtos ώτϊλίί&ζ, 
y^Tttii lOtrvaroASjiUjKiW aAC ctjn 7raV7«ii n.Ow. ίγ/γ!..-Σ ακ.Ουκ D 
apiok-TaiJtipcAuvHi' άτο ^"w.ii&i' ^f^iicTtfCi• αζΐω^. i n. Ου t^ixf. 
ε α κ.Α λλΛ ςρα.νι^ι>{,γνωΓ/.ων ον χ ςραν<ι.,αχ/η) ου-1ινοί αζ,ιη. οτύΛ 
t^fihoiiTTui^o TouTtiiv Y^oJOjtdVti^ ο,ζίοι yj-.picuvtvi ; Ι π π. Οΐ/Λ6- 
μας.-ζ λ κ ρ. Α'λλ' ουΚνιτηί , cuuAotfou^l-sf «^iotf 8^7, » χ/θώίίζτίί 
λυρουι , Ι) το\ι>ν\ί Ίο^ον , 11 αλλ@^ oivioup ίν».«.3/ΐΊ' ΐί?/ Jnuirjp' 
^iT , ;ι τ// α?Αων ι^"8ν.ί£>ν&ψ aJlS^Kt , (Κ.ιιΛνοί ά^ /ct (.ργχίί γι 
Λ}}.ΙΐΜ 'Tm.g^F/.ii.ljj bxrnvAouZ i-^vtisiii ηυταν οΐίτα upSouniv; DIALO G Ι HIPP ARCHI 

ρ Ε R S ο Ν Λ, 

SOeRATES, HIPPARCHVS. 

Vi D Ν Α Μ lucricupiditasefti&rqui 

luntlucricupidi? η ι p.Mihi quidem vi- Qu^lnamlucrh 

dentur quilucrandu putat ex rebus nul- "^'ΐρίΊί.εχΗίρ- 

laa^ftimationedignis.soc.Viditurnetifi"'''"'""'- 

bi fcire.quod nulliuspreti) iint,an igno- Reptflienfio 

rare? ii nerciuiit,ametes lucricupidos vo'"j"» ώϋπχί.. 

cas. Η I p.At non amentes vcco , fed cal''""' 

lidos atq; iniprobos,& vidoslucro, c6- 

fcios nuiliuseiTe pietij,c quibus lucrum captant , & tamen 

lucrantesper impudentiam. s ο c.Niim huiufcemodi lucri- 

cupidum vocas? velutifi agricola plantans cognofcenfque 

nullius prcci) plantam eiie,dignam tamen putet qualucre- 

tiii-,talemne VOC3S? η i ρ p. Vndecunque ό Socrates lucri- 

cupidusqiixrendumcenfet s ο c r α T.Neita temere ver- 

ba effundas, velucialicui ob acceptam iniuriamiratus, fed 

in mepotius attctus refponde, ac fiaprincipio rurfus inter. 

rogarem. Confentislucricupidumcognofcere quanti fit vn- 

de lucranduin putat? η i ρ ρ α R.Conientio. s ο c R.Quis 

eft qui circa plantarumdignitatem nouit, quaregione , quo 

tempore plantare '•' diginim fit , vt & nos aliquid fapientium Grxcjm locti- 

verbouim, quibiis elea antes illi caufidici abundanc, in me- """«"i ' '""" 

dium afteramusi n I p. Agricola,arbitror. s ο c R.Numdi- ,„ _ 

1 y 1 ^ \ \ rr ii- tam no"t. - 

gnum lucro vocas aliudquain lucrandum eile exiltimarc? 

n I ρ p.ldipfuin.s ο c R.Ne me conerisdecipere virum iam 
fenem , tu adeb iuuenis , refpondeiis, quemadmodum niinc, 
quripfe minimcfentis: fed quam verifllmc refponde. Niim 
agiicolaveium eum iudiccs,qui qiiam indignam plantatione 
plantam fcitjtxcalucrandutn putat. Hi.Non per louem. so. 
Equitcfn prxterea virum, ii nouit nuUius pvetij pabulii quod 
equopi-3cbec,3n ignorare ccnfeseqiuim iri perdinim < hipp. 
Ncquaqu.i. s o.Non igitur putatex huiuimodi pabulovitiofo 
eiTelucru. Hip.Minime.s ο c.Gubetnatorem verbqui temo- 
ne, ac velis nuUiuspieti) nauem munieiit, ignorart- cenfes 
fedamnoaftcduiniii ,&inpeiicultim venturum,ne&: ipfa 
nauis & quascunque in naui funcperdantur? η ι p.Non certc 
ignorat. s ο cr. Haud igitur putat fe ex iftiufmodinullius 
preti) inlhumentis lucratuium. η i ρ p. Minime. s ο c r. 
Itembellidux excicitum vilibus aimisnixum videns,num 
fperetdignumve pucetex hisaffeilare lucrum? η i ρ 1' α r. 
Minime. s ο c r α r.Eodem modo (1 tibicen tibiam,citha- 
roeduscitharam,fagittaΓ!us3rcum , & vc breuicompleftar, 
artifex, & rci cuiufuis pcrims quifque organa , ac leliquura 
appaiatum iiulluis precij habeatjputecneeX iiisaliquaiulo 

Α i PLATONIS 

felucratuium "- η i ρ p.Non, vt apparet. s ο c. Qu.osicaque Α ι π π α ρ x. oSyjoau <fcun-nu γ-., s λ κ ρ α τ. Τι/α; mxu 

lucricupidos nu icupas? neque enim eos qnos fiipta retuli- •m-nKtytK τ»ί φιΚίΐΥΛ^ίΰ! ; nC γψ Λτπιι τουπν >4 οΐί Λ5λ»- 

mus , qui ί rebus nulla ratione dignis opoicere lucrari retur. Au.5t£'4U , n/wsr γ-^νίσ/.αντΐΐ τα ouAyoi αξ/Λ, άτΐΤΌ^τωι- ο/οι-- 

Atqui hoc modo miranJe vir , quo tu v.s , nulius hominuni ^ j^;^ ■ufS^Mi.r ^K οίττ. //V, Z.^vJ.cni , ώ; σύ κίγα, , hc W 

liitricuoidiis lit. Hip.AteEO. s ') c.Eos uicricupiaos elie di- •^ ' 'iv «, λ' »> > - \ s-— « » 
iui.in.ut'uiu-,.11. Hii.r»i.c^w. ο • '^ ο MWT- diiSpa-TOii ουΛ/ί a/AujtfpJVr. ι π n. Α λλ ίΐω, ωΣί-^κϊΛΤΐί',,δοΐ'λίΐ- 
οαι-η,ααι propter inexplebilem auiditacem iuiniina « vilillima ' / / ^,, „ ^- ^ <. . / ^ , ■ . J . V . 
quJeqιιt,&nιlIlιuspretMmlΓummmodu•πίIClunt,S^mh!set- -^ '^. ,, ^ ., ' . .. V , ~ r^ 
iam lucriiai qutru 't. s ο c Non tamen vir optime,norunt *" 'V-^'^ ^ '^'^'^ *?f ψ ouS^voiy^.r^.yT-M .^φυ<.,, χ^ρ/λο- 
nuUius illa preti) clfe.Huc enim iam nofipfos adegimus^vc im Ke?^Jw. ^s λ κ p. Ou Λ πυυ, « /3sA779i, y.ywsy.ovn{ ov cujiyof 
pofllbile tateremur. η ι p.Mihi fane videtur. s ο cSi ηό co ^ηο- ά'ξ-'Λ oii. τϊττι y^ 70 «Λ »«««■ cWTJiW τψλογω ιξ»κ(γζαμ^/^ 'on a,- 
fcunc, ignorant igitur : opiiiantut tamea , qux nuUius pretij β Su^i.-nv. i π n. Ε ooij^. Jixe/. ςλκρ. Oli/^ujuc(^!,ii ρ^ι/ω^κοι». 
fuiit,multifacienda eiTe.Hip.Apparet.so c.Lucricupidi noii- tss-jc/Saoi' c77*),yi)oui)'7ii*o/i;v.V5'</iTa^Mj'l>'i!i• λ^/λ, ■ΠΌ/λοιί «ξ/* 
ncluciumcupiunt? Hip.Profeab. soc.Lucrum verodicis J-J). ^ nn.^aircnu. 1 άκϊ. i^tXou ουχίοίγί <pn.<>yufSi]( φικαόσι 
damnocontrarium? HiP.Eft. so c.Eftne bonum cuiquam ^i^J.^,; . π n. Nai. ελκρ. Ksfcftr Λλί,.^όί^οι- 7i<J«, 
damnoafPci'Hip.Nemini soc.Malumaucem?' Hip.Prorfus. ' ' ,./ ,-■' τ" • ,>_ .^-,ρ r- VC' 

soc.LxdunturitaquedamnohominesV Hip.Lxduntur soc. '^ ■ ' ', , xr ' r. 'J 
». I • ■ j , »Λ,ι..™ <^„-,»,Λ.:., ^ j^,^ «'»'''• Σ Λ.ΑλλΛ;(ί!.κίΐ'; ι π π, Ncu. ς λ κ. Β/.α/Ποι/τω αία-^Λ^ro7^;s■ 
Malllm]<£ltur damnum? Hip.Malum. so c.Contranum clam ^ ., -j ν « . ^7 / 

nolucrim? Hip.Contrarium. socBonumne igitur lu- ζ»."^«^•3ρ«;π,; . „. BWo,.7ai. r ^. K««v a^=t «^«^ct; . n. 
crum? HiP.Certe. s oc.Bonum igitur amantes, lucticupi- Νλ<. ς^.ί.Ε ι/Λνιτοι- Λτιιζχ,ωατϊ^οΛ,-; ι^π. Eiwiyci-. ς,ι. a'- 
dos nuncijpas? Hip.V:detur. soc.Noninfanos quidem ο ja.^/ «/>λ ττ Wft/bs• ; 1 π. Νω. ς λ. Tot; ci.^' τό αγαθοί• ΐ/Λοιω-τοί, 
amice lucricupidos dicis. Sed tu ipfe vtrum amas quod bo- C (ρ/λοκ,ίρΛΓί ^^λίί ; ι π. Έοιυλι. ς λ κ. oJ ueu>r/Mii Λ Zi-mtft λΙ- 
num eltjan ηοη amas? Hip.Amoequidem. s oc.Aaell-bo- j.£fi 78\j (ρ/λοΜρΛΓί•. (ί>λα.<η e)jjm7,T)Ti^j>v φίλ.Ζί t Λνάγα^ι/γ,» 
num quicquam quod non affeftes.icd malum? η ι p.Noii per „„' ^^;^;:^ ^ , n. e''^^^*. ς ii. e">t Λ 77 «jaSsi' J cp/Aeir, οίλλα^- 
louem. soc.Atiquabiliccromniabonaatfea.s.HiP.Om- κ^^, ; , „. Μλ Δ/ ' ix ?2ω>«. ςλκ. Α•ΛλΛ^7βΛ>χθιίί3&$•9/λΗί. 
nia. so c. Iiiterroiiainiupei• &: me.an ηοη esjo quoque Βο- χτ ' _ τ:" ,.ν >>-■>./■ , / <. r. » 
na equidem amaremeconntebor:(edpriter meacte, Donne ~ > . '. •,, ί ν ■ , . ., ,•' ', 
reliqui tnortales omncs tibi quoque videnturamarebona, λ r ' . ,< ~ \Λ ν - ./ 
malaod.fc HiP.Videntur. s oc.Lucrum autemnonnebo- w o.^/^d.,^/ 7«;^.-«ί)/λ«., «Λ ,^<sp^^m,.; ■ π π. E,u«/>* 
num efl^confeiTifuiTms? Hlp.Nempe. s ο c Omnes igitur φa^vίτu.%sικ.τoAκ.ipJhί,Λyt.^yωuoAoγ4σx:J|Ji in.Nau.zsi. 
lucricupidivideturhoc modo : quodrerb priiis diximus,tiul- η<υ>τίίΜΐφΐκο>ίλ-Μΐί φαχηνη^ ή-ην tov τξ',τπν . er JVTosg^Tifici' 
lus lucricupiduseiret.Vtraigitur iltarum rationum feqacda po ΙκιγιιΛμ, oJSiti Lm ?/λβ«ρΛ(•. τπτί?^ oiw αντκ-πύλογω ^ωμί- 
tius,neerremus? Hip.Si quisoSocrates redtc luciicupidum D yo{,ix μΊ^λ ^-πχϋοι ; ι π. Είττί, «Σΐκρατϊί, ο/'χλ*, opiSf λα//- 
iicfiniat,euni puto lucricupidum arbicrabitur , qui h,s icud^c ζ^οι τχ,ν ?/λο>Μο/Γ;. όρθωί οΓ.' SJj τ^τιΐί «';'.; }tu (ρ/λοκίρ^ί, ο$• *? (πτΐί- 
& lucfutn exhis quiiendum fibi putac, exquibus boni vi- A^o/ ^TtiUTi/r./jJiSfo/xiis/iJyni-aTriu^, Λ?'»/ o/ ;)^«fi/oJ 
rilucrarinunqua.ninftituant. soc.Atnon videso fuau.lh- „Λ./ί^ /^. /«'.a,. ς ^. Α μ ο,ί. <ί >λ.ν^7α7ί, 7.^^,^., «J^n 
me,quod paulb ante inter nos coauem:,lucran (cihcec Jle v- ^,^^^^^ ,^ ^. ^^^ ^_ , ^_ ^^ ^^, Jl! ^t. j ς . κ. Q-t, .^ 
tilitaLeaffici'Hip.Qiiid tum?soc.Quia&inhoccon(eniimus •, , , ^ ^ , ν . ,- « ν .Τ 
onumoinncsfemper velle.oip.Conl-eiii umus. soc.Non- tj' r- / . i^>t-^ ^^ ^ , ν 
ne & bonivirilucrumoTine expetunt, iiqudemomne lu- •"• ^^- 2^'•'; ΟνχΓω/<5«οι*>αΛ. ^tw to ιαοΛ.δο^.Λο^-τταί- 
ΟΓϋπι bonum eit? Hip.Nontamcaeilucra qiiibuslasdi pof- ■)^ΐΊ,Η7Λ^Λ-^α.^γ.'0;ι.^. i π. Οι/κ,*?' ey ^4 ftiW^occi;-, J 2«κ^*7ϊΓ, 
iint. s ο c.Lxdi voC3sdafni)Umpati,analiud quippianir Hip. ^Ka.CyiTi':ru.'^-fApS(ay. ς λ κ. ΒλΛ^ιισϊ,θω Λ Asj-cif ζ^Μίίΐίίίϊ^αι, 
Nilauud qaani djmno affici. so c.Lucvonc «iainiium patiun- ρ xitVoTT; i n. Ουκ" λλΑλ ι^κ^ωθκ'σΈ^αί λδ^ω. ς λ. Τ^το 7« κ,ίρ- 
turhomines, aii damno potius? HiP.Vtrilque. eteium & Λίίΐ>υ2ζή!αοϋΐΖ-ηα>ι\ί!!!υτί( ζιιμίαζιά-^ωτπι i i ητι.ΎτηΛμφοτί- 
<l2mno,&]acrotuipi, damnoafficiunnir. soc.Num tibi vi- ^^^^ K^-^.<im-m ζ«αΐΛζζ>,μ/ουΖτζα, y^ίl':a!^^Kί<.if/oL('κ■7rΌv^,- 
άζtm nliquid vtile ac boimm turpe exiftcre? hip Mmim:-. ^j_ τ^,κ.Έ, ^ί,ΥΛ,ουΖη:^^ -^.^vy^j) iya^v rst^y υ^τν^,,,Λ, ?^ 
soc.Noi)nepnuloameconceifimus,lucrumdamno maloexi ^^. _ „.,j,^,,^ ^^^. Ov>u=uZi,ux>Koy:^.Ai>Kijpy^-n. 
itennjcontraiiu^nellei Hip.Fateor. s ο c.htcum iitmalo » λ ~> ' ~» ■ 1 '-~,^, ' «"^ 
contvarium elle boiium? HiP.Conceflimus. soc.Vides]- "^, , ,, ~ ' ■ ^» -ιλ • , , , 
gitur vt me conere decipere,exindullna contraria his aflercs I^/*^^^' ^ '" "t"''' "'f ^" '?• ' "/ "^^'>«^.'•'•^,;^• 5 -'^• O- 
quic fupra confeill lumus. Hip.Non per Iouem,o Socraces: f?^ oi/a.,A:yiii,-i tw ^ξΛ^ταν^, ί^τκοΓί? <^ytijmo.Kiyiy oU αψη ω-^ 
fedecontra,tu medecipis,acnefcioquoiiiodo dilputanSjiur- ^λο, htov.V• in.Oti ^a Δί/,ω Σλ^/^λτϊ*- Λλλοί TtojjacTToi' ffi; sue 
fiun denrrumque omniaconuertis. s ο c Boiia veibaquuelo. ^ςα-.τίταί, /juiito//ao;7» -i' 70/f λο^κ ojko /juy^iwspi^H!. -ε a. 
Neque enim re£te facerem, nifi viro bono & fapienti pare- ECemxti. οϋ 'j^t aS /^.λω{ ττόιοΊΙ/μ, oC7ni%jHfj<}{ cuJ^ettiya.^iungj 
rem. Hip.Cuinam'; aut quid hoc tandcm ? sor.Conciui ^(^,;. i π. Τ/ΐί/ττυτω; /^t; •4Λλ/?α; ςλ. Πολ/τκ /Λν'ί,ί/ωτϊί, 
meo&tuo,Hipparcho Pifiihati Philiaouicifilio, filioium F ^,:,n.^^ipJ.i<,j^i ^i^ c^^fAcOA>,oc,i-Tm?^o.',t{TnH!nTplTzv 
Pifiltrati natu maximo & fap.ennfl.mo qui cilm ahamul- ^^ji,,, ^J „^,,^J^^, ^^ „y,j^„,. 2, ά'^,^ 7t 77ΐ,?λίίκ^;(^λ<6 
tapriclaralapientis exemp'aediaic, &:HomerietiamliDros ./ λ.- ^ v ~ . / , ., ~ 
111 hanc resionem pnmus muexit, δί recitatoresimpulicvt •' ' ,, 1 - 1 ' λ >„ „ ' -,ί- . μ 
Panathcnrisaketnis&ordinepronuntiarent.quodvrquead τ«/'γ^'•/^''-=<>κ*^«« Ρ'^^ί'Λ^-Π*.^^^^ 
h^cetiamtemporaobferuant. Et AnacreontaTcmm miiia i^Ji^!0,jruJ)nyax,cof7np vuMi-njiSiTnioom. -,^^ίττ Κνα,ψ.ογτα. 
quinqua-i inta remorum naui in hanc vrbem accinit. Simoni- "^y T«('cc TnynMynt'!' 9ΐίλ(ΐ{, -^ν-ομιην fiV τώ ■ota/i'. XiftMyi/l/jj 
dem prxcerea Chium apudrefemper habuiCjamplisltipcndiis ei^ λ/ K-Oy -i^ aonv ttii Λ^ , μί)ακα{ μ/^τΐ^ ysfJioetif τηί^αν. 
& muneribus induftiitn.Harc autem agebnt omnia, ciues liios τμτλ Ά' ίτπ'ΐΗ ^ouKOyH/jdf mi^v τ>Μ7Χκ'ηα.ί Ίνα ω^ βίλτιςαν au- 
ebadducere volens, vr qiiam optime degcntibus imperaret, riifoymy of^^• it ο:ό'λ^ο^ Αΐν orj^hyi ίπι?/« i-^i- "ν , ΛΤί ων /^λ,άί 
lacus miaini.:- fas effe , fapienti.im cuiquam iiiuidere , quippe ^ κα^Λθοί. i-TrnJ^ ik Mm> 01 ^fei -ηίςν τ^ιΤτπλιφτιΐπΜΑυμί- 
qai ipfe hoiieihis ac bonuscra:. Cuni uaqueciues abundu G ,,j'«, .^ όί*υ Λ ^.'tcV i^c^?/^ , 6%fo^/λd!;<..vΛ?7Wi»7ϊίs• 
erudicieίΓcnt,αtque fapientiam eiusadmirarencur,ad agrico- . - ,~ W^ • i-• - 71 ' fV ^ ' ^ •> 
lasconuertiraniiniim&pere^i:noseiudiendos. Igiturco u- ^ , ,^,, ,» , / « , χ ~ . ~ , -ι' ■ j 
nas m iini2;uhs vrbis tnuus & ]ii vnaqiiaque tribu crexit: δί ex r,rt -x.^~ ,, ' rt- - 'V, 
earapier.iia^qiumpartimdidiciracpartimipreinuaiierateli- ^y^'^->^M^v(dζ-.v,(v,■^y.κJξa^Aϋί^<ί>,-,'iιwσ^Vc,'7nστtφ,^WJ■m 
cicns qu.¥pot!()ra iudicabat elciiisintlufK, ik:inlHtutisrapi£- "-"""<• ^^i-TiW £<> eas/.w ,<w)t* 7!OiiiM-my^i,viJeiyua.-m τϋ^σν- 
tisinfcriptuipnmum vtciueshauii ampliusegregia illa mira- ι^ιαζίτη-^ξα^ν. iva ^-αοτ^ν u>p -m oy Αίλφικ -^ξΛ'ψ.Λτα ταστφα 
r£ntur,Co;Tnolceteiprum,NihilniiTi:s, &reliqua huiufcemo- TWj-m. α» !^u (οζοην oi ττολΐ-πυ ϊα.'ηίίΤτι,τίΤνωΆι σαυτην k^ τι Mm- 
di>De!phis iiifciipta:rcd Hipp.irchi pr^ccpta veluti pocioia fuf ^iy Λ^ν,/^ιϊ «-Αλ -nnwm• «Μα τβίττη'ρ;)^^ ^^ματα ua}^oy<p>- 
cipereiu.Dcinde hac acquc illa pr.-etereuntes ac lcgeiido illius (pdo^iTrn. ίττιηΛίΛίΐ-ίτΐί ύα yjuyj.-m , yj ii^ci-iy^ajycovnf, xs^ 
fjpientiamdegulhntes.exagris&fyluis ad reliquadoftrin.p y^dux A,^uC<i^wn^ ^ lii^ σ^ι>,ας ,φοηω^ν 1-λ ■^ i-^Zy y^ iTri 
inHicutadifcenda periTerentErant aute epiiirainmata diio:al », ^' λ. a. ' 3 ; > rv' λ' _ '_ ' _' o>_" 
tertm in n.iiitra parte vniiifcuiulque columnr, 111 quoMer- Η . . , - ~ ^. ρ - •> ;-, ' js ' 'w " ■' ^ 
cuiius lectorem (fic enim inkribebatur )monebat , quod , Zv • ~ ■ 1 - ■ - ,^.'.^~ 
in medio vibis Scpopuli ftaret : alterum in dextra.ficimcri- μ^'^ψ'^ ας^ο, γ^^'η,,Τ,,α^υ .r„yjivy Ατ,,ί ,τπΛξ,α, 
ptum,Hipparchihocr.ionumentumell.MoxprxcsptuiTiaddi , ^Μνι,ματζΑ ljmp^>u,'^i%J)yjM<t9tivay, ^ 
tujPerge qiKTju;tafunccutare.Cumque ία aliiscolumnisalu ?""• ^^^ •P^ 7ni»u*iuv ntuaf^a Iv ά^λο/ί Έ^μάϊί neMaV^ Η Ι ρ ρ Α R CHV S. ^ 

5 y^Ka, ίΊπ}ί^ζΛμ:^{^Λ' ίίϊ Λ J« ιο" T«7S 6τπ τιι Σ^/ε<ΛΖ)ΐ oJu,lv Α 
■»'/'' 

δ•νΒ ουΣ σιϊμοι Όντα φι?-.ον ου <fn -mv •nhuvjjj tu ζ/ζΛ-τητο-ν,^^μ c4t«- 

Α •5{ο>ί«ο/ vzzra tS Λ^χιρου cUjVS Ιττηι,υ. >(_ej.wa» /ωΐ' ctf 'rfl 'tio.KcuZv 
'ηκονσαί ov TWJ-m μάνα. τα e77( Ti/fcwvK i-^u-ix c* A^MJcaf ,-nv <!^ 
άλλον 1'£ίΐ'5Ι' ij-5<Jf 77 ίι^ί^ΐ' Piitiujauoi aaxrtf th Κζ^ίνου βΛσιΚύΙιον- 
TOf. A5}47«i J^ •ώίΤϊ T^;^e<Sf6;"i'l' Μ'^ατϊ^ν xyj vaystTCf αυτκ )ί- 
νί'.θΐϋ ou Ji α. 01 ΤΓΟλλο/ &'/iSit5ai' j o!/ J/^ τώϋ Tjtr αΛλ?»? avimhv, β 
THf ^^ccHj-^eia," (sTTS/ TaTB ;/; c/jo-St.') «λλ* τοι» yi/< Α fuoJ)o\> }i^ivi- 
vcU7iuiJ)>(g.Ti A't<ii,YUTT>Y0f,K^7maiSi<J.TTU\iZ!r ^H.c-ifiu. /ίί5;α<Λ' 
sjgiVfi a^ct nju ό AeiSijt/T!»!' έ?π ττϋ vnufiomt ια^ωτι^,ν , xju «ιίτβ- 
',ανίς!^ yiyim eivau τνν ί'-τττιΛΡ'^ν. cv Μίίνω /s τώ χζίχύ <wnv ττν 

'. ^ / ι'ν \c^'' ^ r) ' ' ' ' ^ **• 

„;' / . ^ . ~ . ^ . \ . . . •ϊ 

TjO ΤϊΤΐ" )(5ϋ λί^ίβι 'ηυίί'^μΛ. aims,iyii> οίου u.iuv)iuai. τον οακ ι/ία- 

v/jxoii τϊτυι/ τίωί ι^ ^ιΐ'ΜίζίΊν τ>ν 75 Ρίίμχ,ίΊον -/^ τζν Κα'^'^ύ- 

•ηίύ,-,άς σν^ϋα, ίτηηα. ipjyf,u'ju^'jv τψ Ι-τΓτια^χω , ■^g.-mf^ivnimi ε- 

w/1 'ωΐ'' itai/ 78W5 ■3Γ&<αλ^4ΐ5α*7αί ταΐ/ΤΜ τ)' α,τιμια , ουτωί ijnsxniyeu 

w iwmc^v. Ι η π. KivJ^uvaLeii toivujj, w 1θ):ί^ατΐ!,ιι OL' (^(Acy us 

ff)^?.-3iu,H,f< «5-11 i/AoiijCy ΤΓίίθίίθω Ιττκΐε;^;». e^ •^Λροτττοί cv m ut 

ναι. Σ Λ κ ρ. ΑλλΛ (ui/^ Ksu «azrif τητΐιΜΛίν,ί^λω evi οι» 7i/r Κιγιΐί 
dV!t^i.'jWi 0,77 /ScuAh ν^'.ψιιμ^ων, iy<t u*i o/;i c^!j«wa75.Jia. 5n)7t£;y 
πίίο T871I οΐ; ιΐΐΌίθωνί/^ , ω? w^ τρ ayaTay τταντίί ότπτιιμύϋσιν α.ν- 
^ωιπι; χατι.Μχ uiiyc. ςλκρ. Α/λ ω»- τε ζίΐ«;οϋ.ΪΏ/ jyu » ^Η- 
μ'ια ου ;;#»)' ; ι η. Μη μοι }i. Σ λ. Α W ar οι/ 7« ς«(«ΐιϊ y^5« τω C>y- 
μιοό,^ΟΑ τό mpJli hsu το -/.ipftuvtiv WMvof ; ι π π. Μ«Λ -τϋτΐ. ς λ. 
Α W.' ώί cccu'770/ ο/ TT-i igtufr' 5 λ; cyi^v cci το «ejowiifi;! ; ι π. Ov77 D 
wiM )ί 7ΐΐ/77 itoi ίίναθίΐ;. Σ Λ κ ρ. AfJCiia^ci <πΐί , αα \οι•/λ, τ6 XifJbty 
Tt i^ ν, ^.ya.^i/ i(),7vji τι, Kg-nov. ι n.huoiy.. ς λκ. AcoC77d?/-«u 

TJ/^IUi/ ΙΤΒί 76ΤΌ. ί~Ζύ ■^Uf J>l YJ:cJoi V ,Άγί^ί' yV^Jt S7ig>V XJipJhi Tt,/^- 

MV. ftJipJif Ji γ. ouJ\y Μαννον ohv «WTO ΙΌ Λγβ!ΛνΛ 71 yi^yjiv. «yifi 
I Π. n»f μί ίρωτα.! ; Σ λ κ t>. Ε ^ώ φρη,ττύ. σινιν '£kt V Λ-}α,^ν ΤΕ Hiu 
yjtwV ; Ι π. Νλι. χ λ κ ρ.,Α ρ oui/' uahAoy η αυτ^Γο^ τί ίτι^'ν Trcl 
■tTigeu σίτιον ; » ouoiaf τιυτίιΐ yt σιτια. ίΐνν α.μψοπζΐ^; Kaj το-ντγ yi 

cCihv JfaOiCii 75 ί7ΐ£.ίΙ' 71i ίΤί^-^ν,Χ^ 7Ϊ £77701' i/j' «W.ct H Τϊ y.V *"- 

T^, rt jciSbi' 5 71 Λ j y^^xoi' ; i n. Noj. Sji κρ. Οι/κοί/χ• /αιτπτϊΐ', lyu 

ταλλίί ^3/7« Οία rjo ο ι/70)|( 7« oUJ7a '.ντα,τζΐ /^V ττϊτπ)' isv,«ja.5a n- 
(■««, 7« ^ι,ν^ί>ια.,ουΛν Μφι yi Sfa.ipipn το δτϊζίΐ' T6 ίτίζίν,ΐί τιι αΰ- Ε 
ΙΌ 'ί^ν ; ασπ-ρ α.ν'^ρωτηί Λ τπιι;,» |uV, Jt^ifz* ojij»,o /e,7JTv»£/:s•. ι π . 
Ναί. Σ Λ.Α λλ' df.ipiBiWs- J ί (ο/'.<Λί) ovji-nc^'i ovJirit^tJ cuTi UM.K- 
λοίί ουτί «τ,ον Β^ν,ουτϊ ο^>ιςΰί, Td ■mvnc''^} 01/750 ττϊΐ'Λ,^ίΓ,τί.'^Η- 
fl J. 1 π π. A'a))S? λί^ί/ί. Σ Λ κ ρ. OuxjCiui οιιττ.) xju -zifei Τίί XApdbi; 
Jfxyeauiba,f^i «f Jif j 5 οαυ/ω? οςι <*< το ;>^>ιίυν ^■ju 7« "mynfj^y. ι π. 
AVa>iCti. Χ Λ κ Ρ Α τ. Οι-Λν £ί^α imj.».^ XAfdhuvH ο το ;^>Ι51Χ iup- 
Λ/ e^f, Η 71 ■OTfojcy. ouKoujj μα.ϊί.ον y<. x.t;cfbi ifajtyi-nj, ouJiTi^it 
01', ar οαο}•.ογ>ύιΛμ. ιππ. Νοί. Σ λ κ ρ Α τ. Οί/Λτϊρ fii }ίφ ου^φ" 

ΟΙ/Λ 70 μϋ?}.θν ΟΙ/Λ 7ΐ ("τίοι' '!<)£?75?(1'. Ι Π. Οΐ/ yif eTil. Σ Λ κ ρ Α τ. 

Τω JV Ts/ouTfti vs^y-yuifn Tiws nji τι< u^hhty » ιιτ/οΐ' ovotw λ» τηιοι 
χ ^Taijo/ , (' u.'fJiTi(iiv 7OU7&C ■ος«ίΓ« ; Ι π. Α ^'vj-a.nv. s λ κ ρ α τ. F 

477 lA) Λ/ )ΙΛ(Λί (ίϊτίκδψχ^Κί , d/5 73 7rD7Tciiy.f OTipit «i/Ta KipJhi 

y^A5/<• , "77 70 αϋτο oi' cLufoT^.geii opetv. »;<!π':ρ oj/ ti 0. ΟΧ, μί κραττίί 

laVUlJ J», dj^ 77 'OT7S κ?•' ■7" fJ^-JBI' 077701' y^j 70 y^WV 577701/ , 0- 

. / / -^, '"' " r / ' r 1 

μΛίαί αμ^ζηρΛ, enKi. /13.} ω inmv OJl mi , diov aufoTSpjt, ς«5β 

,--,\ Λ/' '' »/ '* 1 "^ ' Λ ' 

7f of 11 ιΚιΛΧΤΤί οίτ , <fjg- Tii-n iyjiyi. τ«7ΐ yjf tivau 077701' , και' ov 
TTOt/ οα/ΐ" ομολο^ιί. η yap ; ι π π. Ε Ιί^ J^s. Σ .1 κ ρ Α τ. Τϋοί 'sfet ττο- 
•m oujLy Ο ajuTcf cic Tf^tvref £/« ηί ^Tmyj mf-'< , 077 τιι Tii οιοιμ-ίχι! υ^α 

^O?)! , idf 7£ p^ifCH {aU/ T6 Τηΐ/ΛΡΛ «', TbTB 71 CIO^ ?Jl TTOTOl'• 

jjjii 70/f οιλλο/ί aawjTWi. "Ταιρα oujj lyu 011 ίμίμιμ/ιι^ιαι , οι/τΐϋί• &b- 
Xfiyiy!ifjoy. το^κςτγ ΥΛρΛί χαιτβ πινϋέ.!" ycic/oc, κίρΛ<• φιΐί Λμφο- 
Tif.iC ί/)' 77 7S ΛΑ/ΤΟ tl/ 71/if (Wnt{ ipo>y , 077 Jli/jt. <7«7i κ,ίρΛί• ο?7μ ; 
«<Λ' iUj μν aL-nf iXM "^χρινα,Άζα , ii^ ί>ΜΟ Κ*γ>ιτχ,ί ox,oτe^■ α.ζ^ 
ΧίιΛί Aijfif Tnt» ζττίΜΛ ccu Τ7ί κτϊΐίτκτω,» ιαοΛν Λίώλωσαί,ΛΕλα- 
7751' cUitAiasai•, ^.501' ΛίΖ-ίΉ ; ι π. Ε,«0/^ί Jii/MiTiTi /^(AHV/tiCc/if. 
Ε η. A'g« y^j τα τώιλΑ hiyc-ii ; iiVVS ίζία^κ , μΛΐ,ίίν aU/ctAwoar, 
Λ>Λ dieo^^i{,yc!rnv κτκπττη ; ι π. Μ* Δ/ ν/.\-\ωγ.. Σ λ. Ύγ6ΐΛ» 
'thy.Tvauij.^fii ώπ) (f7o!.?iaf,!Cs:c/!ir !t)/X7»7iuo,»i ζημιαν ; ι π. ΚίρΛ<•. 
Σ Λ. Οΐ/Χ ο(ρα τΚ7ΐ 6?ι κ,ίρΛί )7ΐ θ77οω^ XTDy.c. κτιιτα-ϊαχ. ι π. OJ //'/)- 
70'. Σ.α.Ποτϊροι/ ν/, id} y^yjy,» luA' dy <iy^x>y omouZyThTiC^yW^ip- " 
cftf y.7»f7Tt73u ; I Π. ΦαίΐΈτιω , eu' Vi otja•^"• ^ ^ κ. Ε'λι' ef^ K3.yJiy, 
tvj^iiuioji y.TH-mta ; i n. Ε^ίΛ/ΐί /ό;-^/. ς λ κ. Opafoi/Jj «$■ -ταΛ/ν prseclara carmina infcripta e(rent,mulcaque,in via Stiriaca ta- 
le erac: Monumencurii hoc Hipparchi , Neamicum dccipias. 
Quamobrem ego te quidem amicum meum fallere nuii- 
quam aufim , & illi taiito viro repugnare. Quo vita funilo, 
tresannos fubfratrc iUiusHippia tyraiinide pieifi Athenien 
fes fiierunt.Ipfe verb e maioribus natu omnibus,acccpilU lo- 
lum hoc triennium in hac vrbe tyrannidem viguiiie;ieliqiiis 
tempoiibus,codcm penc modo quo Satui 110 legnaiue Athe- 
nienfes vixerunt. Traditur autem ab elegantioribiis virisj 
moitis eiuscaufam extitifle iioneam qus vuIgbfenur5ΓolΌ- 
r;sfcilicet Canephorixcontemptiim : nam idcredereabfiir- 
dum ell.Sed cum Harmodjus .imuretiir, doceietilrque ab A- 
liftogitone ,magnum quiddam iibi cx hac tducatione fupe 
labat : fore namque Hipparchum aduerfarium fufpicabatur. 
liuerim contigit vt Harmodius nobilcqucnda,cuius iiome 
non fatis teneo, amaret:isprimum Harmodium & Ariltogi- 
toncm,veluti fapieiues admirabatur, polka familiaiis tadtus 
Hipparcho conicirinere illos co?pit'ivnde illi indignati, IIjp- 
parchum interemcrunt. hip. Vidcrisergo joSocrateSj vcl 
amicum me iion piitare : vel ii piitas2micum,Hipparcho mi- 
nimc credere. Nam abs te non dccipi diflerendo , perfuadeii 
mihi nequit. s ο c κ . Atqui volo perinde ac ίϊ talis ludamus, 
retraftaiequicqiiid libet , netc deceptum exillinies. Vifne 
illud immmaii quoddiximus, omnes hominesbona appete- 
le? iiirp.Nolo. s ο c r. QuiJ verbilliid,qubddaiTinufn,3C 
dainno aflici , malum efle concefllmus? hippa r. Neque id 
volo. s ο c R Α τ .Sed quidillud,quod luciuin atque lucrari , & 
ipil damno, & ei qiiod eit daninuin pati contraiia funt? 
HiPP.Nequeillud quidem.so cr ai .At illud foilitan,qubd 
luciari,vtpotc malo contiarium,bonum eli:. hipp.Nc qiiic- 
quam retraotes.s ο c R.Videtur igitur tibi,vt apparet,lucrum 
aliquodbonuni elle j aliquod verb malum ? Hip.Mihi verb. 
socR. Retradtoitaque tibihoc. Ertenimlucrum aliud bo- 
num,malum aliud,nihil ramen magis hocquam illud lucrum 
elt,nonneV hipp. Quidinterrogasf so c.Dicam,cibiis& bo- 
nus eft,&r maliis. hipp.EIK s ο c R.EIlneraagis cibusaltcr 
altero , an fimiliter cibus vterquc eil•, neque quacibus alter 
ab altero diftert > fed qiia hic quidem bonus, ille verb malus? 
HiP.Eli vt dicis.s o. Nonne &putus&reliqua omnia, qux- 
cunque forma? eiufdc fuiit, ita habent,vt partim bona,partim 
mala iint, nihilqui.' inter fe difteiaiu in eo in qiio eadem fuiir, 
qucmadmodum honiinum quidem aliiis bonus , malus alius? 
Hipp Α R. Sic elK so CR Α T.Carteium neuterillonim,vtar- 
bitror,niagisaiit minus homo ell quain alter, neque bonus 
ΓΡ.Ίο , nequemalus bono. hipp α r. Veradicis. socfat. 
Nonne de lucro finiiliter iiidicabimus ; qubd pariter lucruin 
tam bonum qiiam malumlucrum fit? hi pp.Necefie eft.s ο c. 
Nil igirur m3gislucratiir,qui lucruin bonum confequitur, 
quam qui maluni : neque horum alteiutrum lucruinmagis 
appaitt , vciam conuinit. hipp α r. Profeftb. socRATi 
Neiuioqueaut magis,aut minusadell? Hipp.Neutro. soc. 
Tali autemin le, cui neutiiim horumcompetit, ecquispo- 
teft magis velminusaliquiiiautageie,au: etiam pati? Hip. 
Imp'^fflbileeiK s ο c r α T.Poftquam lucraique funtvtra- 
que , hoc deinceps animadaertendum reitat, propter quid 
vtraqueiucrumappclias, quidnam idemin vtrifque afpicis: 
veluii h rae roges , quare cibum , reubonum , feu iTialLini,ci- 
bum vtrunque voccni, refpondeam vtiqiie quoniam vter- 
qucficcaeft corporis efcajideo vtruiique cibum nomino, 
quod qu;dem δί lu nobis concederes ,ηόηηε? nipp.Fateor. 
so cR Α T.Ec circa potum eadem rurfus refpondendiratio 
eliec,qubd hnmidtim coiperisalimentum , feu bonum , feu 
malum fit ,poium vocamus,&in aliis eodem modo. Eni- 
teie itaquemefic tefpondentem imitari. Lucium boiium, 
itemquc lucrum m3lum,vtrunquelucrum appellas.quidnam 
in lucro bono &: nialo idem cernis , cuius gratia vtrunque 
lucnim vocas^Qubd ti non habes quod refpOndeas, a: me di- 
centem attendt.Nuni lucrum appcllasomnem pofleflionem 
quani qiiisacquiiiuit, vel nihilomnino , vel parum expen- 
densadnioduin ,cumplusaccipiat? η i pp α R.Idlucium 
vocare mihi videor. s ο c r Α τ. An huiufmodi dicis,feil 
fi qiiis iiihil expeiidens abundc epulatiis lit, & ex epulis 
moibum acquiiiuerit ? hipp α r, Non per louem. socr. 
At bonam valctudinem ex epulis adeptus, lucriimne an 
damnum aflequerttur > hipp α R.Lucrum. socRAr.Non 
eftigiturlucrum , quodlibetacquirere. hippa R.Nonceiti. 
socR. Nunquidita iehabct, vt ncnlucretur quiquodvis 
afrequituijfiue bonum.fuie malum?Hi p.Apparet.s ocR.Ne- 
qutindamnum incunat , qiii in quoduis incutrit , iiuebo- 
num liue malum > η i ρ ρ α r c Mihi quidem videtur. 
s ο c R Α τ. Cernis eigo qubd circa idem reuolueris? 
Lucium enim boiium , daninum verb malum appareti 

Α i) ρ L Α τ ο Ν Ι S 

Η Ι p.I^T.oroquid dicam. s ο c.E:iureauidem Sed prsete- Λ. ιπ. Α'τπιρω syj)4 ό,ττίΐττ». 2λ. Oi/V. αΛ;^»? ;« !w!i"rep&iy. ίτ? Jt ^ 

||) ; Ι π. O-JTJ ν^ΥΜ γ, κί•)ω'Λ}}•' idv yficio•) ;ι aiyjecov έλ ατίον λ'-'οε- 
λωσαί, 7!>Λ^ν λα&ι. ε λ. Κλι «-ω μνΚω ΤύΤ) ιρίσιίτα.:. (ttfi γ>,(Μ/ 
Vf ^f^i^oii ia^utv ήμιαυ αχΛκώαα.ί,^Ί7!}Ασιον aaC» ofyjelou, χί'ρΛί 
» ζ»ΐΜα.ν fiA)iI5i' ; Ι π. Ζχμια,ν Sn τπυ, ω Χΐζίατϊί". ύ.ντϊ Jujiyj.^^- 
CTK J«p jl?a.<nov ΜΤΤΊ) y,!f^7a.TtU το ;;;ρΐ!Π07. ΐ .'-. Kai ^ii/j τ^^.'Ό^ y' tt- 
λχφίν. » οϋ 7^101 5Jt 70 ii-iu\'i.mni η ιιιμ(σίωί i ι π. Out; τϋ αξία >4 
Ofyjeiov ^pujidv. Σ Λ. Δί-1 afa,eo( ΐοικί,-πύ jtipj t/ τ«7ο rLs^sm-jajL-niu 

70 J^ ;:(;puioi',6Aa7?ci' oviii^iov φίΛί φ, ι π. 'SfoJha. t^i γι^ ού'το. 
S Λ. Το v.V ας /oy lycc, wp:'a\eci' βςιν,ίΜ Τΐ ffuixe^r «, ictc τϊ .«5;α' 
το Λ Am^icy, ΛΚίρΛί. Ι π. Ncu. s λ. Τό «fs άζην ?ty.is, άξιον ίΤ) , 
άλ^') τ» Η M/tr,; ja/ ; ι π. Nca, Χ5;;τ?3ω. γ λ. Τί Λ άς/ο:; «ju λέ;*/ί 
)^κ7».θιΐί ; 75 <χΐ'4)?£λ5ί 5 Μ το aifihiuoy ; ι τι. Ύο αχζ,ικιμον J>t /ίου. 
Σ Λ. OuwuxiTO a2tAiucv,<f)a^/oiiy, ι π. N<w. Σ λ. Οικβμχι,ωΛί»• 
ίί^ΗίΤΚΤΐτταντων,οιι ΤΏΥΛΟάΛΚίον, α,γί-ην ΰΜτιαλη' invv α ΤϊτορτΕί' 
«ίίί/ «u(i' ομοΜ^ΰΐιμ^ον ; ι η π. 'tloiYjsV, s λ κ. Mv/iiiiVijtif ^suu ο- 
.%ν »a<i(Ciivro λο^ίί-^ίρ^ιμί!»; ι π. Oiueuyi. ςλ. Ε/Λ Μΐ<, i-^acnu- 
τΠιΜί'ΧΏ». « «μφισρηνι^ίί μοι, Ti\y ayaJixiii «.ιι ■OTtvTH τα Jisoji) ^ίου- 
λίθι« κ,ίρΛ«ΐ'«)', αΜα T^XAfJav τκ^Λ•3α; τ» Λ ^πνίίρα, an ; ι π ir. 
Neu^. Σ Λ κ, iDuXitoi τμΪτΛ ιτ> κίρΛ ο λο^ί$• xuas- i/juctyn^in nju 
ffuiKfit, x^ μν^αΚΛ. ΐΜλογ.ιν αγί,-ία f/J ; ι π. Η fa; y^M yjf, α χω- 

XfUTif, Uil^Oy iUi }i, Η ■^Τηΐ'ΛΛν. Σ Λ. Α Μ ΙΤΤύί //ξ,^ΊΠΤΌ γ^ 77Ϊ/-. rea hoc mihi refponde. Si quis miims expcndes plus accepe- 
rit,lucraiihunc diceies? hi p.Dico,modbnerr.alum lucre- 
tur , fed vel auri , vel argenti minus eiogans , plus aDsipiat. 
s ο c. Enimuerbhocinfuperinterrogabo, fi quisdimidiatn 
aurilibranieiOgans.duplum reportetargenti,lucrum,anda- 
num fit ί Η I p.Damnum profecto,o Socratcs : nam pro duo- 
decuploduplum folummodocapit. s ο c.Veriintamen plus 
accepit. An non plus eitdiiplum dimidio? η ι pp AR.None- 
iufdem dii^nicatis ac pretij ell argeiitum , cuiuseft aurum. 
s ο cR.Ergooportethoclucroadncere, χΙΙΪΐΓ.βϋίοηεΓηΓςίΙί- 
οει ac pretium. Nunc vtique argentum amplius cum (it, 
quam auruni.haud ifque a:rtimandum ac pretiofum dicis: 
atirum verbminusexirtens,preciofu!Tiquoqueacdignii.Hip. 
Et maximc,fic enim fe reshabet. s ο c κ .Ipfa ergo xrtimatio 
dignitafque lucrum continet,fiue parua res,riue magna fit.Iii- 
dignum verbxltimationc,lucrocaret?H i p.Profedb.so c.I- 
pfum pretiofum ac dignum,vocas aliud dignum,qua!n acqui 
licudignumVH i p.Acquifitu.s ο c R.Dignum autem quxiicu 
Ytilean inutileVH I ρ p.Vtile.s ο c.Vcile nonnebonum?H i ρ. 
Eft.s ο c.O vir omniumfortilfime,nonneiamtertio &quar- 
to coiiclunim a nobis elljlucrum boauin efleV η ι p.Videtur. 
s ο c.Memoriatenesvnde ferniohicincidii? η ι p.Arbitror. 
s ο c.Atfiminusipie memineris,egoin memoriam reduca. 
Ex eo enim qubd iiegares bonoruni virorum effe , lucra qux- 
libetacceptare,fedex lucris bona diintax3t,mala verbnequa 
quam.H i p.Hincfane.s ο c r A.Nonnelucraomniaeflc bo- 
najfeumagnafiueparua fint,iationosfateri coegit?H i p.Coe eitcertc,oSocraies,mein3gis,quamperiuarit. s ο c.Sedt-or- ^ μιν,7πυ/Ύα7ζιχ.ίρ^)ί, a.:^a^tiycu,yjucutnfay^ μ'}ακα.; ι π. Ο iitan deinceps perfuadebit. Nunc tamen fiue peifuafus fueris: 
feu quomodocunque aliter fis atfedtus, confentis nobifcum lu 
craomnia&ampla&exiguaboiiaeire"iH i p.Cofentio.s oc. 
Et bonos viros omnes bona omnia velle faterisfiiuquidi η i p. 
Faceor. s ο c .Malos autem diccbas omiiia lucra tam exigiia, 
quain magna cupere. η i ρ .Dicebam. s ο c r .Nonne igitur fe- 
cundumrermonem tuum vniuerfi homines , & boni pariter 
atque mali lucricupidieiTent? Hip.Videtur.so c.Nemoigitur jaow ομαΚογίΐί ατπιιχψ». tLTrnnuf, » ου , ι π, Ο μΒλο-^ω. s λ κ. Α λ- 
λα ij^ Λ TSW /. τηνιιζβΐί ιΐτης ον ycu σμιγ^ύ. jyu μνγχκα. jupcA) 9/- 
Κοόσιν. Ι π π. EiTnsK. ς η κ. Οι/κ«ϋϋ , y^-ni, το/ σον λο^ν > cf.vrttfTif 
ai^ami ipi^^oyjifKii ω> ίην, r^ οί ^fn^ii tgi οί -mvn^L 1 π. Φα<- 
ητοί. ςλκρ. OCk Οψα ορθάν ίιy£1Jιζc^ ίινί τα ονειΛ^Η , 9'λο- 
χ,ίρίΡιι iivat.Tjy^ytiyif y/Mfmuvioy»iiiQaiy,(wni ννιοΟτα ων. xeite vituperabit lucricupidos , cilm ipfe quoque lucricupidus fit. ΕΡΑΣΤΑΙ, Η ΠΕΡΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ. AMATORES, SIVE 

DE PHILOSOPHIA. 

SvMMA DiALOGt. (^iiii fiti^ qtt*lf officttimpliih^phi,hic aocetur. E^ aitUmfhihfofhi of^cium, dimnanoffe,gHhermyei7inn4na : ia 
iUo contetn-'l.Uiu& philofofi}ia,in hoc αβίΜ com^rehenditur.adcontem^latiiMm condiicie ft^ientU, ad αβί»αη> prudintU (fsr iufiitu.Priiis autem d:i£ alie- 
rum ophhnts refuU» tw.Priim φ eorim 2«< phllofoph, efpcium dicunt eip,f>am pLirima difcen :fecmda fJ,^pUf0phifl^,-v«hntis fhilojophiam artmm 
omnium perit; ^rit ejfe. 
SOCRATES. 

?^loNYsiT Grammatici ludum ingreffus iu- 
uenes quofdam confpexi jqui videbantur ho- 
neila iadole,claris onos parentibus, cumque 
iis vna eorum eciam familiaies. Aderant aute 
duo quidam adolefcentuli inuicem conten- 
' dentes, quK verbelTet contcntio , haudfatis 
aduerteram.Veruntamen de Anaxagora vel Oenopide diice- 
ptarc videbantui-jcirculos defciibentes,&: quafdam ΓρΗςιχ in 
clinationes depingentes cubiio innixiA' iiucnti admodfi.Ego 
autem akerius illorum amicuiDjiuxta quem fedebam , cubrro 
tangensiinerrogaui quidita contendeienc adolefcentes , & 
ntiin magnum quiddam elTet,&: pulchrum,in quo tantum llu- 
dium ponerent. Tum ille,quidinquit magautn, 8c pulchrumV 
Nugaimir enim de fublimibus quseda & philofophantes gar- 
tiuiu.Huiusego lefponfLim admiratus, oadolefcens inouam, 
an turpe tibi philofophan videturrcuiue tam aceibe refpon- 
itesrAlterverbjiiixtaenim aiTuiebat xaiulus quidamiftius, cfi 
& tne iruerrogantem,& telpondentcrn illum audiffecNon ex 
pedit tibi Soci3tes,inquit , interrogare luuic, an turpe exifti- 
jnet efle phiIorophiam,necne.An non vides iplum in tiimidi- 
tatequadam,&faturitateatque fomnolentia vniuerfam aeta- 
tem egiiTe , vc credas aliud quicquam eura tibi refponfurum, 
quam qubd turpe fit philofuphiaiErat autem ifte ex am.'.tori- 
bus in mufica eruditus,alter autem quem carpebat,in gymna 
llica.Videbaturque mihi opoicerceum quem prius inteiroga 
ueiam.mifium facercqubd ageiido potius, qiiam dirputando 
excrcitatiishabeti velle videretiir.Iiueirogandum autccen- 
ruiillum,qui fapientior videri volcbat,\ tfi quam poffem.vci- 
luatc repovtare.Dixiigitur ad eujiTie de re comuni qu«)Honc 
mouiire:cp ή pucas melius hoc te refpofurum,illud idc tc nunc Σ Ω κ ρ Α τ Η 2. 
Ι Σ Aiovunou τα ^ςααμανΜύ HtniK^y, y^ ttJhv 

Λοτοθτ ^7ϊ ytiiiv vsv Άα%ίΐα.•Π)ΐί jhxouZ-TOs ν- 

νοί tL•» iiiajl yju rmiftiiv (ίΛκιμων , jyti Toi/T&ii» 

ίζ^ΐΐίί. iTvy^yiTMJ owu ifuo r^ μϋΡί/αύων iei- 

ίοντι ΌΐΛ cTov Jt j ου σψίύρΛ y^jnKovoy. ίφαχνί- 

Sshjj υίρ-ηι « 'Oti Avai^a^gj:u » isfei OivoTnJhv i- 

e'!'cty. χύκλοίί T/iia/ j^*f οιιτϊί i^ouve^y, yju iynhmri τινας ίμι- 

μοαίιΤΏ τοιν ^C^iV bhyMvovT(}yj/J μΛΚα. icam'JJiix.o'n.Y.a.yj>,^^ayiV 

•\af ττοξ^-τον tf>a.^''J-tJ TH i7^£fv auviiv xjvnimi ouo auny to) a.yMtiyi , 

■Λ()μ1υι 0,71 τπΐτΐ ot'7ii'f ίσιτοι/ΑκίΤΐ τζ»• μίίζ^κια tniujy^ ΰτπν,Η - 

ΤΓου 77 μίγχ. XJU y^Koy oh •ifef " τισΛΐηίυυ <nsovJ''Ujj TnTVOituj^a sjtV. 

O' t/l' ilTTiyYloloy, (■(?«■> μίγ»• >(p" Hd-f^oy ; ci.thKi<^Uinv oau ούτο/ γ-, -jjfe* 

Ε '^J μίΤίίύρων , yjM φλυα^ούιπ φιλοσνφοίίυτίί. y^ sja θαύμασα! axms 

τίλϊ} i3n>Ke'.(nv,ii7ny,Q. νίΟΜία, cu^ov JtYM m ttvojL 70 φιλοστφίΊν ; » 

τίοίΐτζύ yaKi-Tw; hiy.ii ;^ouD iTiCfi {ττ^-αιηον γιργ^^μ,^^υος iivy- 

yaaiv 0jjjxi,tiXT:[ATi\i ων) ακουσαί ϊμΛυτί ^ςβμ^oυ Λα,ΥΛίνου ^imiy^i- 

νουΙ^ου,Ου is^{ cTiii γί,ίφ«,ω Σ^κρατΕί 7ii/£/f , Tvy^j tuiipeatu 7Κ« 

•ττν ti ca'jxly vryuTiu. dycu φιλοαζιφίΜ. » «κ ci^ Λίτην,ον τς'αχίλιζο- 

/jii/jof ί(ίΰ Μ7Π7ΐ^Λ/Α)0( iut/ y^^uJhv τπατΛ-ην βκν if^TVTtMYjiv ; 

ω>τί τι σοι οίΗ οχ,τον ^ττπ^.ρ/ΐ'έιΛι/ α.'•^• 0,« 077 at^oy ρι*ι φι^οστφια; Um 

Ji cEr μ.^ Ίοΐν ifng-ajv (οΐεί μασιγ.ΐχ) Sf^Tvr^i^usi• ο Λ ι-ηζ^ί ον ϊκοί 

«/■(ipHjiieijUjU/tfsyKiu* • !tsu μχιΐ ίΛςί X^^tu τον μ^ m^fy οίφήνΛι , 

ΤΙΚ e-.aV^VjOTToi/tA ojjto{ ■^^σΐ'ητ,αηο 'S<ix Κογύν ίμταΐζβί eiycu^ 

α,-'ΛΟ. ■afe/ ifycv " το;» Λ σοφίο-ηι^ίν e£;>-7.-o/ou'4'"i' ««/ω, Λίρατϋται, 

F 'Jyn HS" siW •ί'υιιαύμΐυ^ί wap eOTK {Λιp^K)lbiώxι. ίΐτην oiu, οη ίΐ{ yjsiyit 

^^ το ίοώημΛ ϊΐρόΐΑ,^'ίΐ Ο <nj o'in TeSi y^i^ioy <μ• 'hOy^'ivicdc^,si ί'ρβτι? AMATORES. 5 

•ntwTioTrcf }(sn rany , ύ JOmanfnpi^eaOfiriy y^K'.y hvcu, » ci. Α interrogo, vtru videaturphilofopharipulchru eifc,an fecus? 
e/iJiv oujj ττί^-ι-πΐ ^iyvTWf itiifS i'Ta,)(jcivtmvn'maiifa.Kta inynfpL- Harcferc cum diceremus,aiuiierunt adolefcentesjntque mif- 
■dujjysl auTw -τιτίυον.υ^ω tHs tetJhs /iiu^' ayjoATvl ε^^ί-θ^/. k^ o, i^ ea qua» inter ipfos etac cotentione ,ad ea qua; diflerebaraus 
77 /4) oi ίοΛΓΛί ?OT.V,ay 8i/a,«JA A' ouIJliifiMybj,. e^n yif τη- audienda feipfos filetirio parabant. At amatoribus quid acci- 
■n <^ τ^ν^γ -η -^ ys.>m i«^.H7?='^^. IA-ajc, X W «o/ K?i ό ^ derit,nefcio.Ipfe certe obllupui. Semper enim noua ae pul- 
■ •^ -j • f • "-.<'' ^> ■ • ' ' V cnia ftiipcico. Videbatur itaoue mihi alter inenonminus 
, - . ■ . / .-'^^ . . -^"^ τ certare.vertim enimvero rcrpondiC]lIemilii,&: valdcqul- 
V . / "^ -s- . ' V „ ^ .V -/ , , dein an.binosc. Siquando , ο Socrates j philolophjri turpe 
ψ, ny^aoMy^j^ ^v«j,,x.<iy ω, ώ.>;ΐϊν yo(i,j.-j.M ψΜτ,ν^ φ , ο^Λ eiTe ducerem, neque me hominem putarem, nequc quemuis 
aMoi' w ouTTk.dJ^.wv^o)'. aiviioijifjos Hs-nv Αντ^^^ςτιν , κ^?.ί- alium fic affeftum.Innuens autem in smulum dicebat h«c ea 
yny Uiyari φΐίνιι,ί? aijni)&Tt.Mvtt TUTTuJiy^. Κφ^ωίΐπίν,ΚΛ- voce,vt amici exaiidirepoflent. Hic et;o,pulchruiT> iij^iturci- 
My c&». Jhxii cOiii φιλοστιΐΐΐν ; Πλ» y.V oitJ,=?«. Β bi philofdpliari videtiUi&maxime quidein, inquit ille. Quid 
ΤίοωίΤ; (ijo) ί?ί'-ί/ ) (iJinjilini οιίνηίί) cU{ycu ^.yy^ov- ergo, inquam , mim videtur tibi fieii poffe, vt norit qiiis tur- 
«υZcΐ7lκ3■λove^■ncu^iv^^f, t outi eiAi» Tii riui α^ιχίΑ o,7j '6ςίγ. pene fic aliquid , an pulchriim, nili prius qiiid ipfum i;t norit? 
OuV.??«. O/^a-^Ci-^J^' 5» '47;?57 7^?Mo^?iKj Κ^\«<«'λ«, N<^"• Nofti>gituri>iqaam quM elUliqiiid philofophan>No- 
" t- '^■' ' / ,' ' τ ji' ■' ^ ' * Ti ^' ^' UieqiiiJem.Quia eli ? Qiiid a iud qιnnιiuxtaSolonem"-Dice'- 
■v V. Λ ... ' > λΓλ ' Λ χ batenimahcubiSoIo,Difcensafliduemulta,rene(rca vcnit. 
5α»,;.. :<^,_ _^ r«f*«« Jl^<«i; ^ΜαΛΛ...,Λ,Γ. .... ^^ ^,•^| ^,„^,^ yidetur femper (ic oportere aliquid difce- 
,^; Λ«, ^5/ c.Tt^ ;^.v«. , γ >.77^3a.«. 7.. ,a.M,r« 9/Λ0- ^e eum homincm , qui philofophus futurus fit , fiue iuuenis. 
czpmiv , wiviu-nesv οντά »^ Ό^ίφ-ηψν-^ /i-a <ar 7ΐλΗ?α οι- τώ /lue lenex lit , vt in vica quam plurima difcat. Atque in pri- 
/S/^ f<ii.J;i. tw ,00/ 73 /4" iny°<»Mc/c;5 77ii'776;i', £/7tt 77&)icvv5)io«s• mo vifus cil tn ihi aliquid dixifle. Deinde mecutn reputans, 
i^abjj cun>.v ύ -duj ;,o^atztd)> ■ϋΌλυκα^Μ' ορο/τΌ. Ka.YMvof, πά- inceriogaui , num ei philofophia , iderh quod multa diTccre, 
»u,ia«. H'>ii J)t />#Aovfi) ^iici/ 7^9/Ao{ra?;cU',»)!<u etj«9oV; 1/mA' C viderttur. Et ϋΐε, omnino inquit. Exillimas inquam pul- 
ί^ω.Κα^α.γι^ν,'ί-ιι,πάνυ. nong^cy ouJJin φ/?^οσνΐΐα. -nn-n, ',Jioy chrum aliquid folum είΤορΗίΙοΓορΗίΒπι , vel etiam bonum? 
ifif,i .J i> ΛΜοκ o^TO στ,ι Λκ^;?;^/!/ ; o/cr ^iKoy^ij.yaaidiv ov uo- Et b«num,inquit.Vtium philofophix id proprifi facis.an etia 

V , v^«^ '., ' ^ ' a.' *■ " r^ ii '* > ahis eodem padto tiibuis:vc verbi eratia , lliidium pvninafli- 
- 'f ,'' > ,ν -> '•<=•' 'f' .' ^ 1' c*,non modopulcnrumefle,red etiam bonum ? Tuncille 

' "^x • •., •'^ ~,^,^ .Λ ^"^,;^: ludens duo protulit. Aduerfiishunc, inquit,dico , qubd 

ci,^%ryA-n,,y^c^,j).Kov^u.y.^y ομοκογ ψ Ap,u^,(cu^-^,r neutrum fit : aduerfus autemte,o Socrates, & pulchrum 

y/^WCTo/i τίωτπλι/τπίΛίΐΐ' 9MoyjjUK«i7jiii/ xj,), f^ ; Kajtiii-os• s^», &bonumfimul eiTefateor. Ergoin gymnafiis etiam mul- 

rietvu >ΐ" ii-a^sp >a« «'^τω αίΜονφίίν twj τηκυίΜ^αν φιΚοσνρΜ tum laborem exiftimas effe gymnailicx ftudium > Et ma- 

)ijj>\Juatii). Koi -.■)ω c^Tnv 1 Η j-n Λ /))7<<ν <!iiAi>'/jy.yu?zuZ-m; αλ- xime quidem, Jnquit ille, quemadmodiim in philofophando, 

AoJTiub^^iitiiiii .1 TuoTii; ο,π 7;ΐ/)ΐ7ί/ βωτίΛ» ί^^Ηΐί gu tjJ 55!'^«; Tou- niultadifcere philolophiam puto. Ego verb, crcdis iuquam, 

7Ϊ, if». ΐί'ου^άτπι^λοη^νοηΙ^'Μ {1/2 J\' ijai)m!ioJtny c^jL^ gvnmafticac iludiofosaliquid aliiul appetere, quam vt eorutn 

■)ii,y; uZi-yia^ (iV) λτγ" iM-)avr- τήνωνιτ, ^ua.vi ουί-^ι ; coipora benefe habeant? Idipriim inquit. Num miilti labo- 

K«i μ.• ϋφγ U. L.W5« ..,.«7.W ίΤ) ό ?.λο;ν,α.«^.„,« «ο/ ίο« f " ''""Γ ^°^ Κ^"•!* ^^''^^"^'"ε"^ efficiunf. QMOnam padlo. 

(v- , ^ ' ~ ~ * .,,■,, inquitille, cxpaucislabonbus robuftiiiT) corpus fieripGflu' 

^?'' f f^ :""t;T r*^ >•-1'"^^-Τ• "•^7™ «^,-ί'- --^ Hic a,,hi vifus eft uvmnarticns ille prouoci^idus efl-^ , qui 

xodw 0» Λ^.>τπ/ ου TO JD,v^.-ra =_?i'i']^TO ί^-τ^λκωγ ^i-w.^^&i t^ igitur percontatus fum, Quid vir optime,ifto loqueiue tu ta- 

μηεΊωη Ερ<ί .Ά,ω ^ωΐ'^α.τ^ί,ιφκ-,ί'ΐΑ/^ -m Ki->i;j^oy J), τΐτο !«ΰ cesiNum & tibi videntur homines c multis potius laboiibus, 

tvZ yyavojyov oi μ'ίταοι -τηνοί c^ 7!X)io<Ii7]y t^^eiv τυ σωμΰ.-η. Uc5iv qu m temperatisrobur acquirere ? Equidem , ό Socrates, 

«/"«i οΰ-^Λν/ρα Λρ^υττνοιι T5 Ki" liirmvy/ju Λΐρα.^ liy 7ia.;^Acv i'^y- egoilkid quod dicifolet videre videor, neinpe ex moderatis 

Ti,v3ihi'^iiy<samu.ittuvay; liautujniTrwTtt ΰτ^'/τΐί, 'iSm^ μα- corpus beiie fefe habcre. Vnde inqiiam vidts? noninfom- 

fixjAyJ^<a.nr'oS^"i-neif «>•3?/'<ίίϊ; Kaiey Γ, -my, T/ οαΐ; m ^ "^'" P"''"^ ^ naurenbunduTTi vinim,ceruiccque molli & cu- 

«-Λξν^^Ρ.;. ««'τϊ ■nori.^J^ μίτ,ίκιγ,^ ^y.^ cJr^nn ly,,y τί "^ extenuatum reddunt? Et quum hxcannuiirct,dele£tatia- 

' 1,^ „;^,;_.. Λχ ;^^J,„^^; , * ν ^ - ν doklcentes,riferunt.Alterautemi leerubuit.Tuncesio.quid 

~,. . χ - ,,. . ~ „ χ ., ' νί ,^ν. , , tuigituif concedilne, necparuos,nequemaiinosIauor..sha' 

'^'''^'■''/'?^■''^''ff^°ί'"^'^■''-^'^^''^'f")'=?':-^'?'^«^ bitudincmbunamcorpo,isefficeie/ednioderaros>annobis 

J^y..wa.uto-Ki« c. o,cA ,77 /w^r w/i,..uyh^ /?.,.W τ;, vs™- qui di.o in eadem fentenua fiimus.repugnas ? Libcnter equi- 

θϊπ/ίώτΛ3=θί^^Λ5!^>ΐΗ7αώ7»ί-ί77ί*^λο7ϊρΑΐ'ν<!Γίθϊαι>Λ• (oJ- dem,inquit, huicrepiignarem, atqueaduerfuseiim valerem, 

Ji;'jiyt>ii)'sne?i• /j^T^i (nouS\y Jioixiu-7w^.,fi'^^dti piKoytiYMVeLti^' id quod propofui , defendere, etiam ilcaufam haberem mi- 

BiM.o-^a: μΜ τα,7ΐΌ?•λα, aM.a. τα uiieAti γ/μνο-οια, τώύ ciJ^iAviu- ""^ vaiidam. Nulliusenim pretij eft.Veium tecum haud'de- 

•παΐίίνηΐςάλ/^ίύττ-^κ. Tiii τϊίϊττ'α; -7κα5Τ£<α, «τα OTMoi; 53//^ *^^' infolentius coiiteiidere: confitcor igitur, non multas/ed 

E^i.;. Kal ττί cj^rt ώ«ίλ5/!/. •έ-πίίγ.Λγ> 'atsiTAya.yy^rr.y 'ojj-my 0- tempeiacas exercicationes bonum corporis habicum homi- 

μ^Koγ:iym'rrJu.β.'7r^^^^1i>σω.^,-τiu:,■τex^■JAκ,^c.^^. ^ nibiis p,ae(lare. Cibi autcm inquam midti ,an moderati? 

A^-ccW«;7zi^W.<i, ^ii -τίΐκ,γ,.. K:ii^/««.Ao> -,ί,μΧ- ^^^':^''''^• P^^tereacompul, eum, vc concedem reliqua o- 

V Λ' i^ Λ . ;> , V I \ I ; /.. , ,r "iniaqiiicircacorpiisverlantur,temperataquideniproder- 
Te.. T, Λ :./..) ^.ae.-n./. -lu^y^ ^ "^^,^'^Τ^-^" "-< «"^- fe quamplurimum, pauca veri, vel nimia nihil. Er UUn^odc- 
τί^ίτΤυ j=re^j9ejL./^W ; T<t μ5τε<«, *?«. Οί.^.^ sv 'iS/ .^rfsec- rata luuare confeffus eft. Ac qu^r ad animam fpeftant, in- 
μ^Ων-Ι'^Χ'' ea καιτα-Μ^'Μ/τΛ. ClMKoy-.i. KaxTiv-my i^oL-ji quaiHjCum modeiata adhibentur.conducuntne maiisan 
μ'.τείΛωΐίΛίΐ,^;^ ou -7V ■7n?v.A;:S.iwkii. , immoderata? Moderata. Difciplinie autem nonne exiisfunt 

Ttvn iuL ίί-,'/γ/βί ω Si/jtlas iijiui.ia,,07iO7oi myoi BiiretoiKaj Ψ^ anim.ip adhibentui & confeiunt ί Confenfic. Exdi- 
ej77cc •ζΓε?ί• 75 (ΏοίΛ ο^ιι/ ; ϊμακογιόι^^ μ^τξΐίί'όνηί, u ia.T(6y , » f^iplinis itaquc qu£ tempeiaiaifmit, ηοη quE niultx, vtilita- 
ττωΛτείίί/Λ. ΤινοίΑ' Μ 'sa <α7ίί:(/Λ<η{ ασορ^ί,τήην uiTeiov ; -,^Ι tem afferunt? Conceill:. Quemnani ergo interrog.ue meri- 
v.uT.»7T:y >4«ρ;!.νά£^λο;ϊ;,οία5μ.'τ/ναΛ'.ώ£: '^^.^,««'to, i.V4o- ^o conueniac, quales fint laboresatque cibi corporibusac- 
Λ /„; ,.,-^,'^„^ ^ ' -,,τ,--';;.,,^^.™, ^ ' " es < ' G co'^"nodrr'In hoctrcsarbitror coiiuenimusjmedicuni vide- 
.' - ' _.-..„,,, % : ,, licct,vel pxdotnbam intenoo-andiim. Quetn verodelpar- 
. V . ,y . 1 . . , ."'"«i-w M-^/ «,-ιγ/ α;7Κί7Έ!Γ. genJ;s feminibus,quantum iit commodum ? Agricolam 
κηω ^„T,uQcy ^ m^-n^ «(,.μΰΜ , Βο.룫π^ ( ^cL•, ) e^«/>, „. cGnrentaneum eli.At vei 6 de femcte & plantatione difcipli- 
(««• «> araei?: itTAtV , if««?.V. TtwTJ τα μκ^'^-Μ ; « /^τ,^ί alo^ujji. narfi in anima,queinna meritb pe rcontemur,quales quatxve 
iiiS^• ωίττίρ ifii ΤΛί .wMsnfcii Ο '«<£«<•, u,)i α,ί,ιουΖηί Syta mct αλ- fufliciant ? Hic cum ambiguicatis pleni eflemus , eeo iocans 
Aoy οίτ;? ίν-τνίΗ ίό ττζον. i-TrtiJ-.Oux. yjti Ijbwujj aJi-jf/jiiy ηζςίς Tny inquam , vultifiie poftquam iios iti hoc ambigui iumus,ab iis 
aO;jji', aV^.n iΊτiιoiμl^JJ ο-ΜΤί^.ν• rjil ίτπΐ' , Πο/α Λ ujaKt^a. τϊτα'^ο- adolefcentibus illhuc quaeramus ? An fOrfitan eiubercinius 
i^V*-i*S^Vj'««Si)<^TOi'</VH~Wi/AC(7i5oif '^wWHViSOTioi/'- queiiiadmodum procos inducic Homeriis , quum nollent 
;^'W7«,'.ϋ/67TD?λrt;TWαέa!»■«>J,'5,9a,-,«5•ί,^^, 77^;,^y.,5a aliuni quenquam pixter fe arcum intendere ? Scd cumgra- 77S• £lf Qiialia,inquam, οίΓε dcberc coniiciemus qux oportetphilo- ■ταίτ ίί^Ύ ,ΐΛ^,η',-πΛ^ i ™,.ο^;,„„ „ > f « , ' .<■- ./ " uiterterrevi(ierencur,ahaquad3i-n viamueltigareaggreilus, 

. , . , . y -Ίίί^ΐ' beat'iRerpondensautemiapientiorille,piilcherrimasait,ar- 

qucmaxime congruas an.rr.o difciplinas easefle, ex qulbus nuiximam quis .lor.am in philofophia conlequatur : maxi- 
wain vero glorum..ad)pi!cj, u omnium amura pemiii lic-.aucii iniiuisoninrutn,plunmaifilakem,eaiumquepi£rernia 

Α ijj ~ ,, « . ί "■ , ^ ,' „ , • ■λ.'""' -i^^ " lopnum dilceie, quuin ntqueomnia.neque mukafequide % ρ L Α τ ο Ν Ι S 

quacxftimationefunt dignae, eaprjf c3Cterisdifccns,quKli- Α iu^TauTtt ίί'8ϋσι1;<Μ Wi e\<i5s£?/$• α^θΐΓ)» , ββοξω/ίίτίωί tj^ 

betoshominesdecet,quaiueincelIigentiiE iatione,non ma• -77«, ^ οσα ;)(t<£iupj(ii{. />if tuZ outu κίγίκ ( tipku iydi)aimjiit 

nuum minifterio conficiuntur. Tum ego , fic,inquam, dicis ^~ 'ηχ.τηνι/.^ wl γ4 ««β -ή,ιινγΛ 'ji^tiwfKuo τήγτΐ « ΐξ uvay α- 

quemadmoduminopificiiscontingitvvbiopificem quidem ^„„^. afy,7iy.7r>vci Ji, ουΛ' dii ao£<W </^λ;^^^• 'λ'^Ό^^ <ί^ ^ 
quinqucad funimum,autfexiiiinisemeres, archiceftum ve• ~ 'Vvi ' "^ ' r , ■ i^ ■■ ' ' 

ro nedrasmarum qiiidcm decemmilibus : namper omnem , ' ^. , ' ', , ,/,.,,,. 

Grajciim rariadmodiim repcnuntur :nunquid tale aliquid . ■ , „ ^, , , ., ' , r', , ,, 

ais?llle aiTcnfus idipium fe dicei e confelius ell. Eum mox in- "-■^^'^*"'' ί/" Λο .^w τϊ^^ι'*? «^τ™ ^θϊ,, τ., ^^τ.,- , «« 977 τιϊλ- 

terrogabam,vtruni poflibile effet.duas eundem duncaxat ar- ^« <iu ««>aa«. O Λ, Mo «ι^τω wy (ίφ») vaniAai^f α ^ωκ/ίΛτϊ? , 

tes hoc pa<So,nedum permultas magnafque percipere.Ecille: «f κΐγιγιτα ου Λ/ t/s-^l/jj τ/^ τϊ^^ινώι/ tec ^/Aixreisuilia c^Jiarjac 
Neicamedicereputes,inquit,oSocrates,quafi philofophaii- g ά.κίΐ£ω;, (uojnfMniy Tjy tUu Tixviuj ί'/οντη' tli^K oi tiM{ ejidpa ί- 

tem oporteat fingulas artes ad luinmum profequi , quemad- K<&Jit'^ τΐ y^ τητπα^υιΛ^ιΐν Ι^τακοΚου^σαΙ -η τη/? A:jj//Vo'f ύ- 

moduin aitifices illos : verum , vc liberum virum erudicinn- ^ ^ J»u4ouppo οΙόγ -η φ Jfy.^iejymf ■Pi^ w,^--^7av, y^j luniv 

que decet , vt potis fit percipere quf ab vnoquoque artifice i^uCi>^i-ivu yy^filw Z^-n JhyM, ■^idsa.-ny φ x^ «^^«wt.» «ei 

proferuntur , atque id pra: ea:teris qui tum adfunt : praeter- vV ' ' ~ , i' _ ' j ' ^> ' ' 

eaitamenteomniacoiDeaarcvtleiitperipleeleEantiiiimus , , ,,v , , ~ , '^ , χ . ^ ,. / ,..,,. 
acfapietiiTu-nus omnimn vnoquoq.eoru euode quocuq.ad- ;^ s ρ . . . ί.*^. , , \ c?' i""• 

ducit appareat.Atq.ego Cadhuc cnim quorsu tenderet ambi- ('t'?^^) •'»" ^sji/i τ^κ φικοσ^φο, ^vcTfA. Jhauf -y^ μ^ι Ki^,^,y,cioy ^^ 

gebam ) intelligone , !nquam,qualem dicis effe virum philo- τ» α^^/ί* βίττι» ο/ ττίνταθλο/ ^a&f 7Κ\> =/>ο«ί:«, « τίατ ττίλ-τκίάί•. ksm 

iophum ? Videris eniin mihi tale dicere, quales in ceitaminc ')'ψ oy.nvoi 'nu-miy (^ i-.i^-mvTU r^ -w ταυττογ αΛλα , -^ Siv-n^ft 

funt pentathli , curfonbusjvel iaculatoribus collati. Etcnim ί'κπ -snyf τιΰτϊΐί • -^ Λ ά.>λωψ λ^κκ^ at^/, }^^λ ymainy hxrnsxf. 
illi curforibus , vel peltaftis in eorum certaminibus inferio- ^ ^α^ Ji ,^ας τνιοότ^ν ν κΐγΐί y^u -η φικοστφαγ amfia^iinu ■Jis\s Ι- 

rcs funr,fecundumque locum tenencreliquorum veib achie- -m-n^m-w τά-η το ohwhvcuCT^" 'jSi^ wc^my eis \mjimy -sfei 71« 

tarum primi atque viaores. Tale aliquid fortc dicis philofo- ^^^^ Ιη,^-τη^, w Λι/7ϊ«η« J\' lyfiyiw; ^'a.>^o>v 'i^uycu, kjJ 
phiae ftudium conferrc philofophisjvcabiis quiiii quauisar- « ' ,5l_ _2.< ' '' ' ■'λ, > ' 

telupreniisucineadearteintelliiittiaquiaeluperetur, lecu- n' λ - • rv. - „ ~ ' /" \ ν » 

duq.locu teneat,reliquos veioantecedancvtphilorophusm . ' .^ > > -, , ,, ^l \ -^"Ή"^ 

fingulis facultaubus iecudr cuiufda homo fortis exiftat. Hu- -^^ ^''"l -^^f"" -^^η Ψ'^'^ον^ >i/, *m/K*^; cwj^y -ni my. 

iufmodi vidcris philofophante rirfi oftedere. Reft^.inquit.o -ηι^λο;,. sjr yjf Λ-ηχγωί tdioJtix o^iQ^ αν Αυ^,Ι^ν ^«Λ„ ,,^',,. 

Socrates,accipisdephilorophodida, qui eum peruathloco- <^77, aHcA' w τώ/• Λκε/ίί ιλτ ««Λι- J^Trimirajctfiw• ώ'ί-τΈ J^ τώΰ 

paraueris.Eit enim proculdubio t.iiiS;Vt nulli ncgotioferuire η ivof τ>ύ•ηυ 'ihatKeiOi/, -τ^Λ^^ων α-τιτατωγ 'ί^τολίκί^φ^^ ceeanp 
penitus velic, nequeinaliquare vlquead riimrnum elabora- D oi Α',οουρ^/ , βίλλ* ■^τα/ nwTf/af ei?»?-5r«. μίτ» ταυτώΛΐ J^ τώο 

re,ne piopter vnius sxaflam diligeatiam in aliis omnibus fu- -^iiy.eicnv ey» 'αφνμβΰιΔμ'Χ σαφΖί tijiyoA ο,-η κίγιι , ΐτινν^αιι»- 

peretur ficuti faperatur opificesfed omnia med.ocriter tem- ^^ -^^ ^ ^^^^^^^ ^^^,, ;^«^,^w ; <l^^^^ Sy«^ ■imKe.u. 

perattqueactiiitiar. Poll haiic relponiionein cupiesplanius ..^' „ ' , t'^., Λν.;,.-^,- ϊ^ λ^' " " ■ ■ <^\ 
noiiequ:dnamdiceret5bonos,inquam,viros,vulelne,an 1I1U- , ,• ^ ^' ' ^' λ.' ^ < j 

tiles elTe cenfes>VtiIci,inquit, ό Socrates. Nonne fi bon. vti- ^ί^"^^'^"/ ^^^'^ *Λξ»^' ? "^^^'>*'• T< Λ; 7«v 9A«a.?c^ ^. 

lesfunt,inquam,maliinutiIeserunt?Conrenric. Quidau- «^^ ;>S>''"^w >->", >• '-^ 5 Ο Λ «^λο>*^ ;^.<>7^κ• K5«_«e?f jt e?» 

tem , philofophos viros vtiles vel inutiles putas•; Ad hic ille ;^«ί7/ω7«π)ΐί «»-*( .lyudru. Φψ Λ ^^ίϋ^Λ^ η σι cch„Sni Aejwf ttwc 

maxime omnium vtiles effe philofophos alfeuerauit. Age i- x^j ^ίισιμοι «μίγ um 0/ ύτταχ^)/ οι/τϊ/. «/νίλοί' jap Ό77 {';(itsiy jt ^ 

gitur , dignofcamus fi tu quidcm vera diciS) quomodo vtiles τα; ■π'χναί ϊρ^γταν ^(WKoTiej.( tiiy 1 φίΚοστχρΟ'. Ω.'μακίΐ}^ί, φ/ρβ 

nobis iincilti fecuiidierortishomines? Mamteilum enim ell, Λη (Lm A' ϊ-^λ)) ΐΛτύ•;>ςις «ojj-iii α.£Γίγγαα;,»'^<ρ'ικωγνζ r^sZy, 

cil ,quod vnoquoqucartificeintcrioreft philofoplius. An- raciaZ αύ amvSbJi μί-)^.1χ,ι^α, τη-η^γ, uyt^iiy nnmjm βουκά, 
nuit. Agciiiquain.fi vel tu , vel ex amicis aliquis tibi chariffi- £ ^,i^^^ ■AyS-u.y.toy >«.m'oy liy φικ'οηφογ άσίγ>,ί μ) w tUj^ ο',κΙ,αΜ, 

mus aegiOtaret jVtrum ad curam valetudinisphilorophum * '. _^• ^i ,',»,,,. λ', ^,-™'^.,, ;'„. '-.'ί ;',, x^' ί '^ ' 
illiun lecundarium domiim induces,an mcdicum? Vtrunque. ,. / / , ,. , ■• , ' ■ ' .^^ 

Ne mihi dicas vtrunque-.fed vtrum potius>Nenio,inqu,c,am. γρ->ί^<?^-εβ^ ^^y^•^ ,»^^e'f '^'^'", T^ m ;^.me;,;.OwW 

bigat , medicum & magis& piius. Quid autem in naui iiu- '"' ';^i'') η-ηγ:α.μ^,φ,η7νι^, ω, ,^.^ ^y /ctre^.y^ pcMov ^ 

aibus agitata , vtvum te &: tua gubernatori, an philolopho '^-nss^. ΎιΑ,ζν wi ^^ιυΛζο,Μ ,^^-nfV λ»' 'MfXoyjhTfiTniif 

committeresf Gubcrnarori , inqiiit. Eciii reliquis omiiibus ΰύην ii yiu ra tricijjni τΔ χ^β-ρνιιη » -rui φι^οπφω ■, Twyo/fepi-nVi» 

quantiipcr artifex adeft,phiIofopho non erit locuSfApparet, i-jtoy.. Ovmuu xgj-nthhiiTnmiicvmi ίω( <u/ πί Λωοκρτίί• η , ο J 

jnquit. Philofophus igitur nunc inutiliseli:•. quum artifices ■^Htn/tMt oii φικόσνφ>{ ■,Φ:ύνί'τΜ,ϊφ>ι. oCxeuZ viw Λ^Ηςά^-πί^μίν 

noaderuit. Coiitefll veibfumus boiios quidem vtiles efle, όφίΑοστι^ίί 'cbv, HinyufJ^TCOu ^Ίίμιαυργιί. ώμΰ\ο^νσΐίμ%^ Ji ■!is\} 

malos inutiies.Coadtus ell confiteri. Quid ergo poll hce abs J,^:^^^.^ y^^m^xci^ u)• i^ Λ 7wy»t"-i^ *;^t^C HmyyariTr, ίμο. 
te petam > Aa foifuan inc.uihus dt, vlcra peiquirere^Qu^re j^^ ^] ^^ ^_^ ^^ e>,«; o^ ; «'«j^o/x^TtfoV S^. tp,^ ; ^. 

qu)cquidlunet,inquit. Nihil aliud pcto, nili vt Jteium con- ρ ., , / ^ ■ r^ κ' /" ι ^ y - " , * • ' ^ 

ceduntunamdiaa, nabe;itautemiein hunc modum. Con- ' , , ,/ ^ „, 'κ ■ ' i -λ t v 

fefll fumus philofophiam bonam είΓε, &: exrare philofophos, -^ ^f"^-^"• Τ '^' ".t "'Τ?'"^'"^ '^ f^'" f" ^ί^Γ" 

atqiie cos ipfos boiios , bonos aucem vtiles.malos contia in- ■?'*''> ^'^ «^,™ ιρ/λοίκρο/ ii)' Kv Α φαοσνφης, ay^mf ww Λλ- 

utiles.DpindeconceflliniiSidumartificcsadiuncphilofophos yci%i^,-}€^<r7'Mti,T>s\i JiTnvitcctf^a^MiriLi^ iw^i J\ a2 TtrJ ιρικοή- 

jnutiles eHe , & artificrs ajefle femper. Nonnc concefla \\xc 9"•^ ««Mojiiaav.V'} ««f *" <"' J^ufvpyn tlmy, (iL^»^Li'ei).J\iu4tivp' 

fuiit^Sunt.Conticemur igitur,vt videtur lecundum ciiam ora- yiij Α α,ίί φ'οί γ) ταΖτα ωμολογι\'^; UdJu, ef». 0(Μΐ.')•}βόμ^μ αρΛ 

tioiiein,'lquidem philofephari ell: efie fcientem in aitibus eo (ac ioi>u)y^7a γΛ aiy κ^γιν,ΐίτηρ ii οιλιττζΓιν-,'έ^^ί 'άύ -ηζ-ηχναί 

pafto.quo tu idem dxilti.malos philofophos εΐΓί-,& inutiles, έ^7<πί«^« 71). άς σι, κίγος, liy Jta-my 'mnPiii )wt^ Ίΐ),ί, *v)!. 

quandiuH.urhominesartesfint. Verum non ita habet, ό a- ^^^ L•, cLyiy w^^^7^,7ixycj Sm. aW u« oJ> oiW;<J sMe, 

imce.Ni:quepliilolnphan,circa artes itudiofc verlari elt, iiec 1 ^ κ- ν ~ ,^> ' ' ■ λ ■ > λ> 

miiltisnegotiis incumbere, aiitmukapt-Tdilcere , led aliua G r - Ί9• y ίο t^ '- • ' ■' ' 

quiddam:fiquidem exiitimo & abfurdmi•. hoc eiTc&rn.e. rot''Jμovo^^.,■Ao7^^ζo^^ζ>^,,^A7w^v■M>^,^■r«.,^,^<,^^^ ,. 

thanicosrediusappellari ,quiartibus incumbunt. Hoc au- '^/'>^ <.^μΰ»Ά,ον-Λΐοί φ^ητν, κϋΐβανανσνίί yj.M,Ji^Tri, ^-m 

teni mndo planins intelligemus,an vcra dicarrij necne, fi hoc τ^χνας eaOTuAwTK;. ii Λ Λ σαί^ις^ρον fWiSit ε-ί^ίψα «λίΐθίλί^ω 

lerporide.is.Quiiiam cqiios leiftedoniare noiuiit? vtruin qui fctv τ-το 'ύπν^ινκ.-ηνκ ίτττίΌΐς i^sav^ χ^λαζαγ ορ^^^τηηρον ο'ίτηρ 

illos meliorts veddunt , an alij ί Qui melioies. Quid .ηι:ι.Ίτι βίΚτίζτ,ν; τ^ι^νίσιγ, « α.»οι ■,Ο'ϊτηρ βίλτιςνίζ. Ύι Λ'ικια,κζ αύχοί 

canes,num qin eos mflioi es rcddere , iidem & teite coerce- fii^vw i^iigavTsu mie^y.otroi Xj κολΛ^Ηΐ- όρθίί• c^iistti-^ ; Nai. h' 

re norunt ? Omnino. Eadem crgo ars , & meliorcs reddic, ^^7*<ί^:£ τίχν» βίκτϊ'^ΐί -η ττοη?, κ^ Μλάζπ ip^f ; Φχμ), Sa' OV. 

& reftc coc, cet . Eadem. Quid autem V Vtrum qu^ & mclio- ,-, /^ ; ,τ^προν «Vp ί^λτ,Ό^ τ. τγ./^? yu^ χ»λ<β «ρθΐτ , «^'τ» >^ 
ics tacit , & redtc coercet , eadeiii dilcernic bonos &: malos, - χ > > r, '>>",,,■'»■',,->»' 

an alia; badem iiiquit. Vis ιςκυι , inquam,idcm de homini- '^ •5• ...,'- • - « « ' > ' 

Dus CCTiiltiiiinmus, qiia; opnnios rendat aorrijnes, eadem lit, u ^, ^ , , ' ■? • ■^ \ " "-^λ" 

qur & reiic cohibec , & qui honi hiu , quive mali ,difcer- '^'^' ■^"■'^•^«^■f^ "''^ X-'" "^ «<!Acc^ci/itt^ofS»c,Kiu_JXa;'>f««J^oi;- 

nat ? Prorfus inquit. Nonne qiiicunquc vnum , eadem ^™'' tm ^><ζΏΐ.ί τϊ 1«« ■mmp^iiij Umv y\h«. ΟΰκούΙ'γι-ης sV«, 

& multos : & quaemuItos,&: vnumvlca. Etin equispraeterea κϋυτ^Μοκ'κα/χτζί• τπιΜον,ιοΜ icetjNai. Και/^3•' /■t:to))' ^-^^ 

cxterilque omnibuseodemmodo ? Eodemjinquic. Q^c- iiMwy awa*'?»)' «τω ; Φ>)//<'. T/f oi/j; p^v « i^qiiav, »77? Tjai ό»• τάΣί Α Μ Α τ ο R Ε S. -- 7 

■mKim «xsKiTMm-m; xgl '^youruo-nti k^ χχ>κά.ζΗ;ούχή Α namfcientiaeft,qua?intemperantes,&:Iegum tranfgreflores 

^^a.iiiii Noi. H^ ^^y^ 0.Z mo. ί#λΗί ^,y^..7vj,L•^ ; ταυτώΛ-ι in ciuitate redli punit ? nonne iudiciatia > Prorfus. An vocas 

' 1 , ' ^• " ' ■i' ' ΐ.~, _,;,.. -„„„Lv«,^ iuftitiamaliam quandampiarter eam"f Nullam.inquit. Nonne 

, , ' '^ ' ^» Λ.»» ι »_. quafcientiareaecalnpant&puniunt.eadcm bonos & ma- 

^ ^-^«..c, ,^ ^..£.c. j Τ«ι.7.. Ο .τ,Γ Λ ί.*,,^,./^^, .^^λ. Η^^ ^i,^^,^,„„^, E,j,^^ Quicunqae verb vnum n«rit, plu.es 

Aot^jy«7iw,N<«.K^5f77i>"-™?Aov^>-/"H,ij2t'«;*'iA^^ quoque cognorcefrCo^noicct. At qiii multos ignowt, igno- 

V-TTJDf ωΐ'ί^Ι'0ι77ίΛι7Π'»'Η£;ΐί JCj7iiVj;^^il9tllf,)<il'««'T ity-oo/OT/cir 77*• - - - 

^ατπίί ων T7C a.yjo^ τϊν ;;^«i5ti x^ •OT/iie:'*' α,ν^ω-πί^, αρ κ;^; ία/^τϊ/ 
*j,iO? τήτϊό'ΐ' '/S,«^' »5"' ^ •OTi-ndi-jSTTi/JV) ;ίί« (wnijxipaiTifih ; 
Hiu^s;^pi,T3 <Λ' ecu/Tsi' a.yia^y-,y^it'^ti)t ii κ J&)ffoi'tii' cjjc; Ow tiu- 
φροΐ'ίϊ^'.Τί) edJt/vtV a?« /'^'«^■''•f ifio^ ίΓ«?ρ5ΐ'ί~)';Φ«,αι,69*ι.Τ«τ cVeifiDS• 

fiei*; Φίΐ"<. OJwuji^H υΐμχ£κάζ[^γ opSZf ^ζΟΜί^ , Λκ^οηωιι 
au-m o^V" α Sidiyyva:r/.tiv k^ ΐαυ-ην y^ it>.r.v,eaic^nw« ; L• o/y.iv, 
if «. TcUi w a^a SlKffuonuu)! y^ <7&iy£;jiu/>ij Φιανίττν.. Kcu μΙχΜ ov- 
•myt Hsu -Λλίΐί• ουοιϋουΖτυίΐ,^τΛν oi cLSlMunTif Jiidui SlStunv. Α - 
Λ)ΐ3ί} AejiKji?"• Kau Ώχ.λ/77>^Ηα^α<ω7)) ojr. atuitJoKCi. T/ Λ; οτκι» 
tisd»yif oVja; τπίλ/ν J;o/XH,'/Vo-x<t7iiuT<y oi/ 7ΐ<ρΛ!Ί")>- Tt )«" .S^ifi^it^i 

ΦΙΜ oixiir JlniKripcm<,TJ ovooia Tti /τω ejry; m tiiy.ivuii TS Κ5" Λ- 
βπβτχί•; NcM. ni-ntiY otii. rs^ ci?f </iyj«OTu;i/)i c-j eu τία/ οιχ,ιΜί Jioi- 
jM /,ί ^'λ« mi τίχν» i A/its""^*'. t ^y afn τοΜττ ( af ioru) ίϋί;- 
λίι>", rJiiiCl''? , -TrjKiVMf, οίΜνομίί-,ί^ισινηί , m/ipav , JiH^of. KgJ 

(ΜΛ TiyjM 0$, /ίαί7λ/Κ,Η,ΤυίΛ»Ί'/κ.»ϊ,7πΐλ/77Χ.Η,β'"ΐ<ΠΓ;77ΛΜ, ΟΙ/^Υΐ^μΐΜ, 

Λχ^ΟΛοΙ», c-6)?eicatuH.- Φίωνίτιο. Tii>iw,TU φιλοσνφω , οτην ,aV 
ο" ΐΛΤξοί '30- Τ/υ /^uv'.f7Ziv 77 Aiy», cupf^(.Y aHTi iTnSmj. -ηκ M-)f- 
uiiiw SiwA'jm.fjiVT\i-juQ!i>t.iSjm anJiV; y^tnmav <t>i^os τις ■^ 

^ ■ t η ' \λ ^ r \*.J »- ^T> 

/yuimp-yjif^eomumiC 'mv Λ J)ys-^f,o βΛ77λ.ίί!, n αλλοί Τ7Γ ωκ fiw »-' 

' . ν . ' « Γ ' α_ ' 

TttUTa κίγ>υ!^ (ίιριιν)7Μ-τα^Κ'ίν tuiiiv Λ/ν φ,κίί' υ-τίαν^ογ,ταΑυ- 
7if ~et iA' £^ΐ'τα τκατων liv φικίηΊιον,ΐί^ ''■^"'" φ,ίωί -ηνταν v( 
*i » :/ζβ>ην /jdfjjTiJuu aJiTOticitxjM «λ άλλω iibJYSTriici/,')!/ Λ τα Λι/- 
7tpti!£&)' tiJt^' ί'κτΐοΐ',βλλ' ίΟΛίΐ' κολαίϊοΐ',Λ^ίίίζοί"™ ορθ&ί,ί/ ««λ- 
λ£ΐ <5lf uVMJ^ 'iu.-ni » ο/χ/Λ ; ί.ω/ί;^ρΗ Λ «ί'. L• τηηα γ. /η τπυ 

^ΛΙ/ 7ΐ ο/ ί/λΟ/ ΟΙλΪ) iiai-Tii 6^7f677t'Jff71',eal'T? Β 7ΠΙλ/ί 77 OCCr&T- rabit & vnumrConfeiiiit.Si ergo equusexilte ^s.bonoi ic ma 
los equos isinoret.feipfum ignorabit-Cenceflit.Ei ii bos cum 
iichaud nouerit qui iint boiii auc mali boues, feie fuairv «jua- 
lis ipfe fitjignoiei neceiic eft '; Ita cll, inquit. Eodem quf>que 
modofi caiiisfueiit"; Confeffus cft. Nunc vcrb ctlin homo 
qiii'piam exitlens, ignortc^>onoshomin^5 , &nialos, non.ie 
fuiipnus etiam ignaius crit , bonufne fitiin malus•• Adnuit. 
Stipfiirn ignorarcfaperean defipereeftv Defipere.Seipfum i- 
taque noffejfapere elVrErt,inqiiit.Hoc igitunvt videtur, & in- 
fcriptio qux in Delphis elt , prarcipit , Piudentiam fcilici t &: 
iu(titia:n colere. Appaiet. Haccudem & reftc cohibere fci- 
mus. Adriuic. Qua ergo ιεΛί cohibere (c imiis,ea vtiqiie iu- 
ititia elt.Qiia verb & nos ipfos.& alios dignofcerc poflbmiis, 
piudentia. Videtur.Eadem igitui• elt iultitia atque prudentia. 
Apparet.Quinetia ciuirates cunc opiimc gubernantur,quum 
iniulti daiit poenas. Vera narras. Atquc hyc ciuilis lcientia 
' y^ ■ ~β , "_ *^ ^,,,,,,νΰ-,ΐ-,,υ» J>o,vi;• Οιν-Γτ» Koj ^ eft ElLinquit.Qnid verb qaotifsvirvnus rfftCiciuitatem in- 

°• - ftituit , quod notDeiii li coiiueniet, nonnetvranni &regis? Adnuit. Noiint lyrannica aiit rcgia arrt gubcrnat '< Imb. Η2ε 
it.ique tacultates eafdem cum lupcnoribus futit. Videntur. 
Quid veib quum vir vnus domum refte difponit, quod huic 
nomen maxime congiuit'; noniie oeconomus ac dominiis? 
Coniienit. Vtium & ifte niliiua bene regit familiam, an alia 
facu'tate? lulliua. Idem ell igitur, vt apparet, rex , tyrannus, 
cinilis- oeconomus, duminus, prudensjiullus:atque vna quo- 
que ars,regia,tyran iif c,ciuilis, donMnica, oecoiiomica, iuili- 
tiaatquepriidciitiaeft.Vidctur. Quiduaque philofopho vi- 
ro, quoties medicus de sgrotancibus quicquam diXv rit, tur- 
peertnon polie diftajllius alTequi,aut hucaliquid afferre, 
quafialiorum artificum quifquam :ci'imqueaut ludex , auta- 
lius quilpiam eotum, quos paulo ante retulimus , iion ablur- 
dum in iis, nec affequi i-.ifta , neque quicquam coiiferre pof- 
ftiQu dni effetabruidumjo Socritts, in tantis rebus nihil ha 
bere quod coiifeias f Vtrum igitur inquam, & circa hafC phi- 
lo<ophuni,vtpentJthlum ciT- oportere dicimus, &recundas 
tenentem imicilem cfle , quandiu aliquis illorum eft : vel pti- 
mum quidem ipfum oportere domum luam nuUi admini- 
ftrandampiaibi re. neque ftcundas in hocpartes tenercjfed 
Ρ exfeipOomni;. caftigare,redttiudicanteni, fi quidefamiliam 
fuam reftc idininiftrai e cupiat - Aflentiebatur ille mihi. At- 
queegoaddidi. Tum ii aut amicus huic aliquis vitas fui la- 
t.onem,autciuitasqiiicquani dilcetiienduni>aut ludicandum 
commiuat,r.um turpe, ο amitt , llt r(.cuiidas eum in his tene• 
re,aut tertias , nequt ducem potius exillercf Ita mihi videtur 
iiiquit. Abfitigituijo v)f ripumcvtphjloropharifuplurima 
difcere^ artcfque traftare.Cum ifta dixifTet.fapiens quidem ille exantediais rubore affcdius [acuit.lndoaus autem affirnia- 
uit iic efl"cj&: ci tei i oinncs diita coUaudarunt• βίΚτιςί-,-η ^//cTBf .~)' ί/λο,αώθΗΛ τι 'ii),yjii χ 'at^ τοί η^νοζ iirgst- 
yuaTiiA. ΈιτίίντΌί Ιίμου τιαιτ», ομ^ στφ'^ί Μ-χίΜ-^κ τοις ΐΣζ^ίχ- ■ja ti-.n υ>ρΛ. ΘΕΑΓΗΣ Η ΡΕΡΙ 

ΣΟΦΙΑΣ, Μ Α Ι Ε Τ Τ Ι Κ Ο Σ. THEAGES SIVE 

D Ε S Α Ρ Ι Ε Ν Τ Ι Α, 
Oblietricius. SvMMA DiALOGi. DemidocMi quidam η»ιιη> α βο Theage follcltaretur, -vt ft tradtrit fafienti iuidam,fapie«tU iifcende caiifa, adit Ss' 
trjtem:a ejuo cofifdium capit hac de reMd» ίίο iti.im coram f.Uo.PrefatHr iocraus rtm φ tUm n)jx!i,n momenur^t tnuentiu nimmim.qui .jlfjmnanum 
reip.recle excoialur-.Sapientiumautsm ipfam, effcprncUramfciennam, onmiiijniiut j'iHnti.irum prim^nam Ac frincifan. jU.tmforrO hayn re ■vtrfdri ,-vt 
KontirKoXurficietafgeiiini humam rattomhm ^ iiifiituUs mjh & modtreti cumfdam ίτηριτψ atque adeo emtentiir ii,tem;teries,f't cerufiwt hominufefies. 
Jam -verh lUam quTdrm ciuHcm ftfnnUam difofapientiimhoimniim -ufu (Jr ionfuAudine : -ueram tameii efpcacemque illnn cmfcqnendd rationemptndere Λ 
Deo,<jHnmiu nimirum effciat -vt illa etiam hominian fritdentHm (onjuetudopojiittjfefritciuojs. Δ Η Μ O' Δ Ο Κ Ο Σ, r Ω Κ Ρ Α' Τ Η Σ, 
ΘΕΑΓΗΣ. 

Σ Ω Κ Ρ Λ Τ Ε Σ, ϊΐίΐ-.μΐίί, λ-τΙλ tjm iJit^oy»- 
■7aciy-ajt,n •Υλ.« ■ y.xv " α.<^ΚΐΛ di μν τιολμ τΐί υΛγί- 
Κίΐ,'^μω! iuct) iviy^ ποίικηι ^ολίαι. Σ α κ. Α. Μ* Κ) 

TiwiV tihK Ιιτιβουλϋ Kiy^iy,d\t7i. δημ. BouAh Ρ 
titii JifSoo t!f tOju i Λ /cf T>) t/dtSiacJV fidJ' c;'.7n;A/y ani;:^<ip»TO)'/V> 
Σ -i.E/ (75/ ιΛϋί;. Δ Η. I aiJ^ Jii,<s) Σωίί^Λτΐί. •7πα-η. τι. φο-η kivSi- 
y£,n Ttp axiviv Tf ottji» ι-^ιν ngi th ok τΗς jnr ^mu^jo., /igj. τκ ζ&!<, τα 
7ϊ αλ>.« !(_αί Λί'ίτ'Λίτπΐί . jyu γ: cvTti7{ φνηκ ^αζΐνχμιν τνύτΌ -lyt- 
τυα,οτΌΐ τίί /j yOjj J4'i>p^(j//Y;,7i ^SjiiZci/asa-Jttt ςπατΆ TtcsrCJ Ttu 
f yT6i/Eiy,!(3u tuiTi 70 f i/7icijjtt * i7niSa.v /έτϊ φι/τΕΐ/θίν βιζ^> μζ τϊοτβ 
DEMODOCVS, SOCRATES, 
Τ Η Ε Α G Ε S. 

Ρ V S habebam, ο Socratcs , quxdafn pritia* 
tim lecum communicare, fiquideotiumfit, 
vel etiam p.f r ctium,modb non omnino ma• 
u;iium•. νείί•^ enimmca caufaotium agas. 
s ο c R. Et Jidem otiolus&alioqui Αιιη,ΓείΙ 

tuicauramiAjmt. Siquidergodicere vis ,li- 

cet. D Ε Μ ο D VjiiTeced nushincinproximam louislibe- 
ratorispor.icum' s ο c. Vt'ubec. d ε μ ο d. Eamusergo,5 
Socrates. Omntsquidem r'.antat eodcm femodo haberevi- 
dentur , &: qur c cerra iia: :urmir , animaliaque omnia,&: ho- 
minesdenique ipfi. Vt er, ai in plantis facillimuni hoc nobis 
cftquiteiram colimus, puparare quidem oninia antequain 
planteiiiu jjSc jpfa etiam pUntacio-.poflquam verb quod plats» 

Α iijj 
8 Ρ L Α Τ Ο Ν Ι S tatum eft, viuit; tunc cukus ipfius varius eft & difiicilis : fic & Α di^.Tniai η φίλύνΐί y^ τηλλ»• ii^ ^mtt» lyi ΛλιοΛο? >ij*e7W.o»-^ in hominibus vidvtvir.Ex meis enim rebus cartera coiicio. Et- 
enim h^c mihi mei filij fius plantatiojfeu gcneratio appellan- 
da ficjomiiiutrt facilima extiti::educfltio autem diiTicilis,& ple 
na timoris femper , maximum tuetumipiius caufa fubeunti 
fuit.Et aliii quideni multa dc hoc dici ροίΓεηΐ: praecipiic vero 
cupidita.4, qu3e huic niinc ineft, vehementer me folicitat. E(l 
enitn iion ingenerola, verum talis,vt fallercpoirit. Cupite- 
nim,o Socrsees, v: ipfe ait , fapiens eflfici. Et vt mihi videtur, 
populares quidem eius nsquales in vrbem venientes fermo- 
nes quolda ei repetetes hunc vehementer incitaueruntjquos 
Ktnulari ccEpit,& mihi iampridem molellus elhvolens , vt e- Β 
ius curani fufcipiam, ac pecuni.-!m fophiftie alicui , qui ipfum 
fapjentem reddat, peifoluam• Mihi verb pecuniaru minor eft 
cura-.verilm hunc exirtiino ob hoc cius ftiidium in periculum 
non mediocre incurfurum.Haftenus igitur huic obiliti, con- 
folandoifed vbi diutius nequeojoperjepretium fore duxi,vt ei 
obtempereni,nefineme frequeter cum aliisviuGnscorrum- 
patur. Nuncautemad hoc proficifcor, vt eum alicuieorum 
qui fophiftie exiitira3ncur,commcndem. Tu i^itur peroppor- 
tune nobis obuiam fadtus es , quem quidem hac in re mihi 
, confukoremmaxiiTiecupiebam. Itaque fiquid habes, quod 
mihi in iis <\ux audiuifti , confulere queas , licet & expedic. C 
s ο c . Carterumjo Demodoce,vulgo d!citur,coniilium res fa- 
cra eft:& ii vnqiia vllurn aliud, hoc eft in primis de quo qus- 
ris.Non eft eaim diuinius aliquid,quo de quis cofulere queat) 
quamde inftitutionefui acquefuorum. Primiim igitur con- 
uenianius , qiiidnam hoc efle putemus , quo de confultamus, 
ne fepenumero.ego quidem aliud illud exiftimem,tu item a- 
liud , ac deinde longe diirentiamus: ridiculi qiiidem exiften- 
tesambo,&ego quido, &:tu quipoftulas confilium, quiim 
nihildum confenrerimus. d ε μ ο D.Reitequidem mihi di- 
ceievideris,oSocrates.lcaque (■aciendiiincenfeo. s ο c.Re- ^ 
<Sc,inqiiam, non omiiino tamen leite: nam pauufper id mu- 
to-.dubico enim ne forte hic adolefcentulus, alia qusda quam 
qux nos rebamur,cupiat: qubd Γι alia , nos qiioque abfurdius 
laciamusde alio coniultantes. Reftifllmum igiturmihi yide- 
tur,vtinitjuni hinc fumentes , ipfum quid maximeiniUtuat, 
rogemus. D ε M.Optimum videtur vt dicis. s ο c.Dicigitur 
iiiihi,quod pulchi ύ nomen eft puero? quo nomine ipfum vo- 
cabimus > d ε μ o.Theages.o Socrates. s ο c.Pu!chrum,o De- 
modoce, & duiinum filio nornen impofuifti. Sed cu dic mihi 
TheageSjCupilne rapienseffePac dignum exiftimasefle,vtpa- 
ter hic tuus vii um inueniat , qui te fiia confuetudine fapien- 
tem reddat?r HE.Cupio.so c.Sapientes autem vtrum vocas 
homines fcientiam habentes.quascuque illa iint qux fcierint, 
nccne? τ HE.Scientesequidem. soc.Quidigitur,nonne te 
pater edocuit,qu« hic nobilium virorum filij docentur? fcili- 
cet litcras jcitharam pulfare , pali.lram, & alia ceitamina? 
τ HE.Dociiit. s ο c.Putasprxterea tealiquafcientia!ndige- 
re5de qua curam fufcipere tui caufa pati em deceat? τ η ε .Pu- 
to. s ο c R. Q»x eft igicur ipfa?dic nobis,vt tibi gratificemur. 
τ Η E. Nouit &hic,uSocrates,qiioniam pcifiepe illinarraui, 
fed deindultria h;cc nunc tecum loquitur , quaii neiciat qua; F 
cupiam;hocenim modo,&in aliis multis mecunipugr)at,ne- 
que vult alicuimetradeie. s ο c.Atqui quxhadcniisaduer- 
fus hunc abs te dida (unt, r eiiibus caret: nunc aiitem me ad- 
hibe teftem,acque coiani me denuo recenfe Qnxna eft \\xc 
fapienria,quatn appetis? Age fi cuperes eam qua hominss na- 
iiigia gubcrnant,&:ego te rogai t,quanaiTi,o Theages,nipien 
ria indigens,pati i fuccenfesjqubd tc his , a qiiibus fapies red- 
di potes , non tradat , quamiiain clie rcfponderfSi nonne gii- 
bernatoriam?T η E.Ceitc.s ο c.Sin autem illius cuperes eru- 
ditum te fieri, qua currus reguntuv,ac patri fucccnferes , ego G 
vetb rogem,quienam ea eflet,nonne auriiiariam refpondeas? 
-r HE.Vtique. soc.Hsec autem quaappctis vtrum habetno- 
iDen,an non ? τ π ε . Exiilimo habere. s ο c. Vtrum iy,itur i!la 
quidem ηοίΗ,ηοπιεπ autem ignoras? vel noincn ctiam tenes? 
■j HE.Etiam nonien.soc.Diccigo quideft.T HE.Qiiodaliud 
romen huiecongrueredicas , ό Socrates, quam fapientiae? 
s ο c.Nonne eciam auijgaria/apientia eft-Aii ignorantia tibi 
videturt r Η E.NuIlomodo.s o.An non fapieiuiair η E.Sa- 
pientia. s ο c. Qua ad quid vtimurv num qua fcimus equo- 
rum iiiga regcie? τ Η Ε .Profeitb. s ο c . At gιιbcl-natoria,rιόn- ■7S) Λ i^n ίοικ,ί Yji 70 ■■sfe! 'T^ Μ'Ά^άτπΰΐι . ara τ^ ίμανη iyj) zjge- 
yrjjii.-n>i t-^ijm^ijlm y^ t!f -ra α.>Κα..γ^Ί γ: ΐμοι η ΤΛ ΐ|2@- "ηνηυί, 
ί'ιη φυτικά, (πτΐ 77ΛΐΛ7Λ//αν Λ? αίι-ώχι ονημαζαν,τίαΛττύγ ραρι γ.' 
γινι•/' » Λ k$V" ΛΛίολοΓ 7ΐ y^ α.α cy <f'j€u,'zsfj ajjns ΛΛόττ.τ» ιΛμ 
cujj ΛΜ.Λ>7Π)λλΛ dJ/ im Κΐγ.ιν' » Λ νυν τΜζίόσΛ οΜθυ/ΛΑ ττΐ'Τί» wa- 
νν μί(ροζίΐ. i{t /Λμ jdp ίκ d-f/JVHf , σρΛλίΐϋί. Λ', ih^uil ')cif <h fi^ 
χμιν,ο 'S.ay^xTii {α; φιισι) στροί ■f/ji.yrjj.JO;W}af μοι, Tfj νι?• irMor^S 
vvii Λ',τκ >a" ivijuar/) cis Ti α.ςν if^T^ScuvoiTii^Miyiif ijvoi 'ύημνκ- 
μΛ\'<ί'>ντη( ■) Sf^TTt^-tTloLaiv nurm' oii ίζιΛωχΛ, ι^ά -τιακΛ ujoi sjgju 
γΐΜ).-τϋ.•7τζίίί•^ι, a.t/a'/ ίιπμΛλη^Μ^α^ ua iaxJTi-,y^ •^himi.-tv. τϊλίσοζ 
77« i^crsf »5ϊ5ι|, oiTif a/jny ανφον τπιιητίΐ. ίμοι <h r^J ij%fj y^p»'jA-my 
•<5U i^ATJoy μΐΚεί , iiytSuojL Λ ιϋττ-ι wt f•? ίτμιχροι/ KiVifuJjr.v tifcu ot 
coTA/cf^/. Tiae ;/^ oiui ojjtvv y^.Tii^v '5.-'^«.fSrii'/V(ii• ' iTniJ'» Λ 

xj{ axdj ίμού my^iij^ijii rn «J^j.Jrtpii.cuii ouJ »;:<» i<w' cw-ra ttw- 
TWj /!"* Tf'J THTWi' Τ ηφΐ'^ν αοκοαοταν S/J rvf/i-na TOimiyi. jv οαυ n- 
μΛν ei{ ^λον TAtlfaJ/iii, ω oj/ ίγύ 'jyS>.Ai'7i ϊζ'-υκόμΙΐΜ, ■ufei r^j τοίον- 
τδ))» u.ihKav srCJi^iiisin/i/fijyAciija-Jai.otAX' 6(77 s Viir στ/μζοιιλ<£ιιγ^ 

ων iueO ΛΜΧΛίΚ,ϋζ-.^ 75 KSf Χ<'>1• Σ Λ κ. Α Mrt ΐ/^μ ύίΙ,Λι ΛΗ/Μ/Όχ,ί, 

ν^μ Myt-nu yi αυμζιυΚν 'η^>\• •)^>ι ■J.a. eiyau,ii7r:f οω/ y^ α.?λιι miouZ 
bity ι ip^yy^j £tu7» α* αχ i3t< «ί <m νυχ> ai;«feoi/A<5t/ii.ot/ ■^αψ οζι 'sfe< οττν 
S«075£iu Μ dfSjciiiTrDf βουκΛισηίΨί , n 'sfei ιμΑιλ; rjt αυτί /Ji ^i 
OUTH αιχμών, 'rs^-nv ijHj oiuj i'\Cii τΐγ^μ m nuiouef^oyttTTu/jSfJii} 7m- 
TS o/oc.63rt ηνιφ ^sSy ou βουΑ-ίομί^α. w/i yi 7n>}^oiyji iyji μ^ a.K-. 
λο 77' ajjin \ssnK(i.u.Q<iJtai m Ji λ/^ο,'/.λτπππ τΐϋρρω τ^ου τ»; tuuou- 
σίΛζ,αχ^μί^ y.Kwt nyni-, '.γι τϊ ο η>μβου\ώων kju π/ ο fJμβoυ- 
κΛιομ^^ς , tiMcTlsv r^ αχιτ^ ιιγ>υμ^μιι. δ η. Α'μλ μοι JiyMi npSaf 
Aiyiiy, ω 1ωκρΛ-ηί ' /^j τηιαν >e« outw. ς λ κ. K<u ΚίγΛ ν. op^ty 
ev /jffmi τταΐτατπΐίπ γ,, σμ,ιχ^ιν γψ 77 ιαταυ-ίΐμαΛ.ΐΛνοωγψ μ» κ^ 
ο μί^^x.ιy/.(lί cicr ον nnmv ih \ju.« ου «μίΐί tuniy cioua^ όϊτθν- 
μ.ύν , α?λ S7i£.-'y' «τ αΐι nuni ΐτ? ατ^ττατίζ^ι ωμ^ «sfei aMot/ τιυ 
βουκΛιομ^αι. ^ρθοτβτο»' ουΖ μοι Jh)i.ti (Τ) it.m ejjni τνυ-π,ν Of^^zUf 
<Sfy.7Ti/y^you^fi^u; ο-,-η ν^ΐςιν ιυ ihZvUil. δ H.KiyJ^wudin -ρυΖαΙΐ' 
τωβίΑνζΌν ί/) asm asj-H!•. ςλκρ. Bi77iJ)iuonj ya,My oyo/MiTrS 
yiOJ/iJHi•)' 77 ίωτοί' >aj£?SH^pdl/Oy.yy ; δ η M.wictj^if oyoua toutw, ea 
1axfa.-ns. Σ Λ K. Κα,Μν }*,« Anuo-fbiUf-m tji 7i ovoutt t^v ygl h~ 

ζιοιί crau 'ινν TD.Tiitt TEfcfi z^JLpciv iLVcfhcf vyof nuiouniiv 70/0 Jtoi/ 

cfV( ησνρον TiOinTi/; Θ r. Ar.Ncu. Σ λ κ. Σοροΐί Λ ^Atis- tzdts/joi» 

78X3• 6ing}tuov!i;,'&£i onu OJi όΛςχίίονίί• ωσιν,-Λ τίΛι ιχν\ e ε α r. Toti 

Ai<rmumcK e-^ayi. s Ji κ. T< ου£ ; xn iJ)Jk^aTv m -τιατιιρ χ^μ ΐτταύ- 

Λυο^ν dTTip ΐ-ν5άΑ oi άλλο/ TnuiJ^XOrmi > oi t^J ι^Καν κάγχ,^ν •7Λ- 

' ■ - 7 ι ι ^ „ '^ '' > , 1 

τιρων ψΛς i ainy γζα.μμΛ-τΛ Τ5 tgj- mMtiiHV , icou τακαι^ν , y^ -dia 

a.>idjxi ΛγνίΛν; © Ε Α Γ. Ε tt€ 54. ς λ κ. ε'τ? ου2 οΪη Ttyoi &)ηζΫιμκ 

ελλίιττί/ι/ J κί 'S!^a(nntrt \sSf στο τιν τιτιττρΛ 6^μί\>ιΆίΐν<ίΐ ; © ε α r. 

Ε^ί•'}*. Σ η κ. Tifojii' Λλίττί ; etmxsx >ιμ4ν, ινα,σΌΐ ^είσαμιξα. 

© Ε Α Γ. 0;Λ jyu .ξΐτ, & Σωκρατί? ' ίτηι -τηί^Κ'χκΐί ija Μ/τω Άρ»)^^.. 

αΜα, ινχιτΛ ζΙζ-τητίίΑί -π^ί <π. Kiyti , ω; Jti χκ (iJh)! ον i^ih^u- 

μω. TniciJJTa p ί77 lyu ίτίρα Κ5" '3nf?f ί."5 ΐΜ^ται Τί,/βϋχ i^hH 

μί '.νΛνι ονςτιτΛΐ, Σ Ji κ ρ. Α λλΛ τα /j?fj tutgT^e^y σνι Ljj ίο^ς τα- 

•ην ρ» ίΐΐ'τη,ίΜίΠΓΐρ ανόο ^(Λρτ^ρ ων λίγιμίφα, ' vujj d\ su4 τΐΏΐιΐΊαι uof- 

7࣫ 3 yju tiKUTioy ίμϋύ y^Tefm Τίς οφν ajuT,i η στφια »<$■ <iib.%j!«/$•. 

φιρί y:,ri 637%Μίκ ταίΐτκί ;• ο/ ctcSjciaTnj/ 7« ιτ^.ο/λ yjjCipvaiJt , lyus- 

^ω £Γ5 57ϋ) ;^«ΐί!)|' ιρωτ^,ω &iayif, ννκ kviiK ων σηφιοί , μίμοίΐ TtS 

TiaTtJt 077 κχ ίτΐλίΐ σι jiu/iiaveu τπίρ ω α.ν αν στφ^^ί γ,υοιο ; τι μ uoi 

Λτηγ^ινω ; ννα ττωτώυ ουυτώϋ ι/) ; άρα oC xjjCipftivv.^y ; β ε α r. 

Nsu. Σ Λ κ.Εί Λ £>37θν«ωΐ' ixiij-jiw liui mutui i'J) ΟΏφο! ii τα dfunTt 

}υ^ζίρνωσ]ν,ΐ;\τ iU'.up'-jV τω waTai , ίίωο oUJ ΐρωτωνττ,ί τις e^y ainn » 

jOf ΐΆ, nvci ΟΜ ατη-ζ^ινω auvjji t^vcu ; Λρ ov^ LujioytYMy ; © ε α r. 

ΝίΚ. Σ Λ κ. Η $■ Λ cTw Yuii ■niyywiili 6h'^Jf^,7n>Ti^ry ΜΐώνυμΛί 77? 

,^\ Λ ν ν ς- ν a/ / * ς* 5 

opc, «ί;^Η ονο',Λί ; © ε Α γ.Οι'^λι iniiij*, i;vf'i' ςλκ. Ποτϊροί' eu^ ouu- 

f ,1 \ *ί -, ' η ' 'V * \ \ ν y » 

Tiou ,w.Si/ ο/οΛι,ου /λυ>7ο; 713-ί ο^ομλ ; n <su το ofoua ; © ε α γ. Kcu td 

ονομΜ. ίηω}«. Σ Λ κ ρ.Τ/ ουΖΐ^ιν (ϊττί. Θ ε. Τ; cOs α,^λο,ω tayjiATify 

tXJJTi) ovoua Ttf φολη d.v ί/^,αλΚ n στφαΐί ; ςλ. Οΐ/χοω/ i(eu « lyMtayteC 

σι>τΐΛ οί!," ; « Λ«ίθτα «Λκί/ σοιιΤ); © ε. Οι/'κ ίμοιγ.. tp. κ. Αλλα 

OTi/ot ; © ε Α Γ. Νίά/. Σ Λ κ. Η 77' ;^6>,£«3a ; ου;^ (ι Ι^τταιν Άζζαΐί- ne Siipla fapiCtia eft?T Η E.Mihi quidem videtur. S ο c.Num ., ^..yj . ,",~ „ ^ . χτ ' ' ^^ ' - > ■ /» > 

&eaelt,quanauesgubernainus> THE.Ea vtique.s ο CR.Ea ^A 3,' ^ . ε" , iv - a"^" ' ' »■ -o veio quam nunc opras,qu3;nam fapientia eft ? quidiie eam a 
deptifciinusgubernaiei τ η ε. Mihi qiiidem viderur ca.qiia 
iciinushominibusimperare. s ο c r. Num qua .rgiotaati- 
bus? τ Η E.Minime. s ο c R.Ipfaenim medicina elt,nonne? 
xiiE.Eihs ο c. Acquacanentibusrciniusin chorisprxefle? 
X Η Ε .NequaquaQi. s ο c κ . Mulica eniin eft. χ η ε .Ita. s ο c κ . ΐύίΐί%ί afXiiv ; © ε Α Γ. Ακττ/ ij^ cuZ. ς λ κ ρ. Η ί Λ" <Λ) (π/ ο^,%- 
f£i;<• >ι σνφια^τΐί ροΐ',ο 77V05• <?57?αα5.3η ΰ/ι;;^/!' ; © ε α r. Έ^αοι μ! Jh- 
Kf/,?) -τ^Λν^ψάτπον. Σ Λ κ. M(?j/ >ι <^y^μ\■'Λ'■7τύv ; © ε α r. Οκ' Λτκ. 
Σ Λ. 1 £ί7?/κ.ιι y) £U/7J) 'ihy.>< ^f ; © ε. Nsu. ςλκ. Α'λλ' η t^ iJivTay 
ίΙπΐάμί,'^Λ ly ηιί ■;)^ρο!ΐ ttfXeiy; ©ε. Ot/. ςλκ. Mocct/.m γίαίτα γ.. THEAG^S. 9 

Θ Ε. ΠΛl/υγi.■εΓ.κp.A>λ>ι■P^'γJuvaζc(/^aϊ!>h9aμs^ ofy^ivi Α SeJ vrrum quacertantibus prafefferx HE.Nequaquam. s ο c. 
@ΐ..Ου.-!.5ΐκρ.Ιυμγα.ζΐΥΜγαΐΜη^<'..&ί. Να/. Σ λ κ ρ. Α'λλ' S Gymnaihca enim elK τηεα.ΕιΚ s ο c. Verum qua quidfa- 
^ tj wj/oi/j^twI' ; -Ετϋ-ΛΜί J' ίίτϊίίΐ' , Λίπίρί-)ά <nt τλ iwa&^r. cieiuibus, conare exprimere ilc , quemadmodum fupeiioia 
Α r. h' ^'0. T« ^'λβ, tuoiy. Jh-^l Σ .1 κ ρ Α r. OUxiuZ iv τ« «go. τ Η Ε . Mihi plane videtur ea, qua his qui func in ciuitate. © Ε ' •' ^ . ' ■ ^, .•',<■ ' _ ,' ■ soc.Nonneinciuitateegrotictiam funt-•! Η E.Sunc quidem, 

, ν % m rf ~,,. ~ ' .-!■ / /' " ( Λ led ηοη jltislolumdico, veriim omn;bus quiin ciiiitate ver- 

,' , ,7 •. . i-, L ^ / lantur. s ο c.Intelligo quam artem dicis. Vidensen:m non 
λ'ο^,ί- Tf.^i-i/./.; Λκ^/ί yy ,*ω/ λί^*;»- oy;^ « r Άίειζγ-η.ν ^?auf.^ ^3^ q^a pj.^gj^fg nouimus metentibus , aut vindemiantibus, 
4:>ίΐν,•<^ r^TfjyirTuuxjij ^'';-j7i'Jot'7mv,!ymii^:vTu:y,Kij αλόων- aut plat5tibus,aut fereiitibus, aut triturantibus:ipra enim per 
•TO)'. ai/TO //V>4> J'i<yo;<K<i,H7svTOi'iy;(fi.v.V• «5^5 ® "^-Noi. ς n κ. quam iis imperamusjagriculturaeil. the.EH. soc.Neque 
ΟϋΛγί %'^^3fιζίv'mf,y^^fu7π^>v■mv, κ^ξίονταν, y^ TOpytlcvTTiiy rurfus qua vel fecantibus, vel peiforantibus,veI polientibus, 
'^iiu-^tMTwy ohiaui^i^XiiViO-J ταύτΰί/ hiyuf. αΖτιι -yi ού τΐ'/.ττν ι - g velrovno aliqiiid tacientibus :namhfc adhbros pertinct. 
y.ii; θ ΕΛΓ. Νίκ'. ςλ κ Ρ Α t.a'm"<-ws• « tbi/toi' 7ϊ Wto/ ^ ουύ- '^ Η Ε A.Certc.s ο c R.Venim fortafle qua iis vniuerfis,&agri 
rVr^ r-c^fl^yy y~3^ -rV -ηκτίνι^ν , v/i rV ^<μιονο')Ζν i7ml-mv , «J "''.^'^:''^^'''*'^ artificibus omnibus,ac piiuatis cunftis mu- 
<»,,„ ~ \ «/. -■ ' .„;jv~ .„,'_/., ',„,iA,„.^,^ lienbiilque&: vjris impcriramusjcan) tu lapicntiam dicis. 
^ /, ' ■}' ί „ I a HE Α. Itiam iplBm,i3Socrates, lampndemdicetevolebam. 
^p^. Ε A^r.TWo, ^Λ«.^,^ν„,^=,7..,^ο.Λ,,««. λ.;.... socR.Potesd.cere,an^gifthusquiAgame.T,nonem.npud 
Σ^, κ Ρ Α τ. Ερί/ί otu; ,«^^. , A,;,=atr ,οΚγ.μψνον^^πο^.-η,ν^ Argos interfecit,his omnihus imperauit>quos dixifti.artifici- 
cv Apji/jaf^TTi/rai' >ip;)^^^ α-ι/ !7v λί>*/ί•, 'pfTiJi'ui-^r,<""!^i'-^"- bus , priuacis viris , mulieiibiifque vniuerfis, an aliis quibui- 
'mv,y^!ίΐ■Jf^yy^JγJVMlίavξuμ7r^tv';wv,^ιcL>^t■<yvyωv■, © e. Ot/V.• dam= τ n E.Non aliisjfed iis omnibus. s ο c.QuidautemPe- 
ΛUΛ tcut&jv. ς λ κ. T/ J>i cTiijn^AewoA/a/.oc) cv Φθιαο" TyfajjT/f leus jtaci iilius in nnhia,nonne iifderri dominatuseft? τ he. 
■nUTZi>y»t'^ 5 Θ r. Ncu. Σ a κ p. Uitca.vJ^i^oy ji ^Κν'^ΐλ'.υ af;)^v- ρ E-.fdem.s ο c.Periandium vero Cypfelijiionne audiuifti apud 
■7« ς* Κιε'/θω »/ii «x-tiV.oai •)^^5θαι ; Θ ε. ^-^ayi. ςλκρ. OC 'F/I Coiinthios imperaife? τ HE.Equidem.so c.Nonne eifdemin 
iM^J-niiz.v 4-^ym Iv TH Iw7»^:ac> 5 θ γ a. N>i. ς λ κ p. tI il•, ciuitate fua dorainatus eft? τ η ε . Certc. s ο c .Quid verb Ar- 
.. > ' v-n" r' vr ^ ' '■ ' »x (V ' ' chelaum Perdics nupci" in Macedonia iiTiDcranterT), num iif- 
„/-,^„, - ί .r ^« "■ - / ^ —■ dem cxiltimasdominatum? THE.Equidem. soc.Hippiam 

'^ , '^ y J J ;'^ 7- / ^ , j, , / autem Pififtrati inhac vrbe dominantem JquIbufnampr^e- 
o.7cc7.ι/«-τ>.Λτ.7;tλfrc</>;*.7«,w«^=/(-.a^;«/;.^7ί.7^.y;θH. faiilearbitraris? nonne eifdeni? THE.Quidni? soc.Bacft 
Ucoi p 01?; Σ Λ κ ρ. Ei™s• dc oi/J^/ TTi-a s^rot^/uwt• e;^/ Βακ,ί ye.^o _ g^, Sibylla, & noftras Amphilytus , quonam pado :ibi 
T5 K5u2/fi.'M*ji(5u ψΑιΛχ,τΐΌί Α μφιλυτοί ; © ε Α. ΎιψΛ-ρ afXLjj, cognominandi viderentur ? τ ηε.Νοπ aliOj quam vatutnno- 
ω'Σ.ά/^ΛΤίί, ■7!>iijj γ. ■^^κψ,ο'Ιίι; ςλκ ρ. Ο^^τ^ς ?Λγ.ΐ{. α}λα <α< mine. s ο c r. Reftc dicis. eodem modo conare, vtinuenias 
^if\Jiiuίioΐι^τύ7Γiιfω■i7π:l^fιvaLΆwL,■πyΛ'.7Iκvυμ'ιa.vi^ι λττ-τή'χς yjj. D quo cognomine Hippiam & Periandrum propter eundem 
UieiM<^foiJfg.-rlju^ajj-7{ij!iafxlM. β ε a. 0/m<u /y.V topcu-vo/. 77 jap piincipatum nomines. τ η ε a. Qin vocem , quam tyrannos? 
ί>}.ο:, Σ Λ Κ Ρ. oJ-«»i; Ιτΐί Sh^au^/SoM^army ^c* τίτπλΗ =* ° ^.-Eigo quicunque cupk more iftorum vniuerfis fuis ciui- 
■r ' •' ~. ■ -. ■ ~. , ,_, ,. - Ϊ bus imperare, tvrannidem appetit, &είΓο tvrannus iludet' 

»■ *-TA ... ' ^• ~ ' >-L^ - ' ' τ HE A.ltavidetur. socR.Hanc tuoptas? τ he A.Vjderurex 

"^ V ^ ■? . τ V - - .; < ςβρ nsquxdixi. s oc.bceleite,more tyianninobisprrellecupis? 

GE.Bcj.pyjlc.jty.e.T^y χηκ.Ω ^^ί^^,τνρίί'κ.ν cv'="'^/J^ Ac .amdudum fuccenfcs patri , qui te ad alique<n tyrannidis 

^^f^ mKoj. e.«i/x?cu •ΐϊ>1 ■πα.τίΐ^ ο-π η ν< ίτημτην m ΛΛιτ/.α- prsceptorem ηοη mittit ? Et te Demodoce non pudet, qui 

>.r.υτJfdvyoS)J^x<Γ/Aκoυ^l\''l<iK<>Jΰυ,ώCί»μxiJt7Λ,w.eΰ^uJ.■Λ,■rπίhtu ciim dudum noiis quid hicconcupifcat.&quia qubipfum 

ctSitis ου ah^ju/ii α!•χ \ y^jt^ay c^ τημ-^Λί ajj-nv , J')>uiovpyiv Μ i- mittas habes,aitificem fapientis illius,quam petit,facerepo- 

■minersi; -nii σν(ρια> %ί ίΐπ^^μ'ίί,ϊτηΐια. φθίνίί-τΐ wra y^lvy. ίθΐ'λΗί• tueris,inuides,& nolis mittere? fed nunc vides. Ciiin verb te 

ττίωττΐ/ι- ; ctMct i/uZ opai• • ews/Jii M-itfTOy iuro yj.-nifnYitnv ,yj:m £ coram accufaiierit, confultemus fimul ego δηπ, eftne qub 

β^υ^ώυΛ,^Ιγ^-ηγ^ aC.hy o\ ^VouTiy Triu.TTiiujhi , X3I ^^3. ihA mittamus , vt ahcuius conrustudine lapiens tyrannusefficia- 

77'wi m^'>J>a> ^foV <ti ο?""-" r.>,'=.. Λ H.N^ «α' a/=c,5v J,.^. tur> D Ε Μ ο . Per louem, ο Socraccs, confuhem us.Eft enim, vt 

- ί '„,"-.' Λ - ' Λ ~ Λ.- c» ' ■ inini videtur, coniilio opus, &max!mo. so c.SinCjbone vir, 

I ' „ ■¥■ .• Μ r>' ■ ~ ~ , ~ interrogernusiplumpnus. de NO.lncerroga. soc.Qu:dii 

φ««λ.Γ. Σ ^κ•.Ε«α,χ « y^^, J^wv^ur.i^^cuyr^.^i^y r^^,. Eu„j,,je gaaliquid vtamur, ο Theages> In|uitenimille,Sa- 

^H.nop^mSi. ΣΛΚ. Τ/ίω,4*'£/Ε|/ε«7τΛ77^^«ίΓΛΐμ5.5κ piunttyrannifapientumconluetudine.SiquisEuiipidemio- 

a>Qiayc( ■/Ebei'^J'"{ γψηυυ φκαι, 2o®oi Ti/fdw/ t^ ιτι»?!!);' ijiu/oi;- get^o Euripides qua in re lapientum C9nruetudine ais fapere 

073. E/ oij2t(;j:nOViTOyEUei7aJbM,(iECei'mJ'x,TfjTJi7V2it>>y<njtjuou- tyrannos? queniadiTioduin li cum dixiffeciapiencesagricolae 

σια, φί{ σνφοίίίί) tis\3 ηρανναΐί ; αςταρ aMUifmyrt , Ιοφοι γίο^ργι) funtrapientum conruetudine, percontaremur, qii.anam in re 

^"ατιφω^ nujounji, «ejtif.ja Τ 77 σΌφΖγ,τΊΟΜ ΰμιν iir:yjf'iy(iT,•, ap aj/ ρ fapientfi , quid putas ipfum difturumVan aliud,quam in re ru- 

Λ>λί-π»'Ρ'/Ιτ^.γ-'ωο^,γ^; ΘΕ.οίκ,όίλλΛ'Κτο'. ζ s^ κ. Τ , A;u ίΊτη, fljca? τ Η Ε A.Nihilaliud.s ο c.Eodem modo fi dixiffet/apien- 

2o<5o/«^:wc/T^"^f£.^»i^'a,£i«e«W.3«^77'<7.fSK,7/<t;o}5/ tescocifapientumconruetudme,nolquerogaretnus,qaanam 

• V ' i^ ' " v/ ~ ^, ' ~' in refapientuni ) quid aliud refponderet) quatn coquinana? 

, , ' X '^^ -.',.- ,, , „ , τ HE A.ldiplum.s ο c K..Quidiidixillet j lapientes athktxia- 

J\^,£/,2oio; -naKcu^^ γ.; ^zcoy ^.oi^;i,u^., £; Η£=,«,θ« Τ 77 ^- -^,,^^^ confuetudine , & nos in quo fapientum inrerroge-. 

ρ(ΐ.^αρα«Λ'τ™;^ί,..«ι-,.?«; e.N<«. Σ .". κ.Εττί/Λ Λί/^τϊ,Σί- nius,nonne cercando idponderet? τ HE A.Imo. s ο c.Ec quia 

f 0; 7KPW0/ 7&/ σο? ωι- jujjoim^ , Kf£ySifG-mvmy , 77 ot?S/ λ«'>δ:κ <J djxir , Sapientes tyranni fapientum confuetudine , fi rogare- 

Ε!/6!^Λ,77 itf f «/«i τπϊα Λΐ- f/) ττχοτιί; s ε α. Α/λ* «λ Δ/'»: ο/<Α' mus illum,qua in rcjo Euripidesfapientum.quid eiitn refpon 

t'jay..-z ακρ. Α'λλαβοΐ/λΗ sp<<)OT/ 5/77»; ε. Ε; .SoJaci. ς λ κ. Airum putas ? γ η ε . Per louem nefcio. s ο c. Vjs tibi dicam? 

ToJut' oJtv ά'^,ο ίϊΛ .νι-ακρ/ίϋΐι tLu Καλλ/κρ «τώϋ ί-'ίτίία.θ». « ΐκ c7- ΐ Η Ε . Vc lubet. s ο c . Haec fiinc qu2e ait Anacreo ipfam Calli- 

^■ΛΖσμα;® τ..•^γχγ:.ι.!ΐκ.Ύιο^;τιιαύτ7,!-πνοί yjin τυΜου- G cietem noire.Audifti carmen ? τ he. Audiui.s ο c Quidigi- 

^'«i 6^.%ui,V w/Jfc, 1,-n, TvUvc, ί>Α-ηχν'>^ m KaW./xj; »'τ« τ« ^ur , huiufmodine viri confuetudinem cupis , qui eam artem 

K..^,Z^ ^io,'^ ' "' - ' I " ■ ' " > teneat, quamtenebac Callicrete Cyanenata, quiquelcirec 

\•~ ' „. , ^ , ^ „' ■?•_' t tvrannicaqurCalhcretem nouiliepoeta inquitjVtcc itinos, 

συ Μμιν TVpMiYof "yMn, γΜΐΎΜ ττολα ; ε. Πάλα; ω Σωωίτί? (τκω- ο ■ j τ j j _„~„^ 

-; "^ \ ν -^' ■ "^ ■ , , , , ν^ ~ . &cniitatem tyrannidem exerceasiT HB.Iandudummeπ1or- 
γfw,xJϋ^«.ζf,f .,ffe'? u,. Σ Γ. κ Ρ. Τ/ Λ; 0. TtWTTif 9'^f Txr <τϊ?/«ί j^^ Sociates,atque irrides. s ο c.Quaiiiobrem>nonne ais hac 
ah^uuv,,' τπί-ι-η,γ Μ rVjTnhiT^'} ofycif ί^^τι^Λ -mim, aMo tj η te fapientiam optare,qua cunaisimperesVAtqui ha;c faciens, 
-τνίΜνοίΜ Hiii-yQ E. Έ.ΰ'^αχμΙιι u^ Μ {olfMijt-yay.TUptuiyifj/A- aliiidne, quam tyrannus Γΐ5"ί τ HE.Optarem quidem vtarbi- 
Stru, μακιςα. ij^^ -TmnOiy lih^vTmy ■, li ίί μγΐ,ώ^ Ti^.eigay ' rj/j σύ γ tror,vel omnium hominum , vel quamplurimorum tvranni- 
M',ii,uiu,y^cl^}Xoi7ria-ns Μ^ωτπι. 677 Λ';« <^<- //Λ>λον SioV depotiri,quod idem de te ac cxteris omnibus petfuadeoπli- 
-)Sl'yί^3^u. aVci/Tcwu ΙλΕ;ί/βί7.^«5ί/.ΣΛΚΡ. Α'λ>.Λ77'Λ'ε?77πι- hi,autetiamDeuseffe. Veluntamennonhocappeteredlce- 
7ϊoϊ J^>^.«i,V; vi'?ju'-mKi'riy^-;,( 4yi,t 'Ά,'ίυμΰν ; ο ε Α r. OJ u ''^'"•^ ° c R.Quid tandem eft hoc quodcupis?nonne ciuibus 
a;« Λ4 ^,:.Λ';'„^„,,ν.;,^, .Ji^•; " » ^ ■■',■' ^- prafefle? i HEA.Nonviquidem,nequevttyranni•.led\olen- 
rτ^v^J,^' "jv α•5• " ^ ~ tibus, quemadmodum aliiin ciuitate bene movati acDoru 
-„ „ , ' >„ < '^ ' < ^ , ■ vin. soc.DicisereoqualisThsmiltoclestuicccPericieSjOi. 
•-»<Π8ε<.λ»Γ,χ^.Κ,,.^,,,^„^,^^Λ/^7.^_Λ/.,;^^^^^^^^ Ε Λ r, Cimo,&quicunque ali, in adminiftrationereipublicsflerue- 
Ν»Δίί TouTD^f λίοω. ς λ κ ρ. Τ/ 5«λ,; η τη i^ot^^ ^τύ\•^ηί ί^%- ^υπι? τ η ε .Per loueni iilos inquam. s ο c . Quid verb fi nobi- 
jtt/J <7D90f -^i^ru , :7W* TC'ci< sw a.iiiyj>u>iJt.f c}«^f Aivor ίσ^Ζ-Μ Ijs eques elVe ftudeas,Sd iu ea arte fapiens , ad quofnam alios 
i/77ncf5«OT)> c/./Acti77i"j;ii7!rj<V3;Mt>i0 ΕΑΓ.Μ-αΔί'ϊ-,ίί;^ί»ρ4. acccderes,quimadequitcs' τ n e. Adiiullosalios. s ο c r. ΙΟ PLATONIS 

Quippe adhos ipfos qui equeftti arte poUent, & qui equis Α ε η. κ p.A W.* OTtp' w^ntf ««7^ Λ/νίΐίοντοί twt», !(5u ok ί/ίτ; τϊ 

tum no!liatibus,turri alienis quampluiimisvtuntiir. r n e. 'ίττηι , ν^μ ■^ωντίλ tyj.itm )(?^o;)u;»/fiti«*^Ko7f;o/f τιοΜοΓί; © ε. 

Scilicet. s ο c.Eodemqiie modo fi fapienteriaculandiaitem Δϋλοι/ότ?.? ^..Ti jiiATa dKuvn7J/J.ar>!poi ίζούκϋ 'f/Ji^.,<s ττπρα.Ίίί 

adipifci oipias , ad eos qui optime iaculantur , & qui '.Tiultis a>wvTt?JMLi ui αίΐκ'ίαν,ί^φοί ^,στ,'^.^ΐτ^ί; o-s 'iii τΐάκίνΉα,ι^^ηΑ 

tam alienis , quim propriis vtuntur fpecuhs proficircerens. ^^^^ Λλ>.ο'^ίο/ί λ, omto;; iyj.•^-:^ ^m--J «;tiw'<i/s-;sn.L*V>^ Λ 

τ Η Ε .Mihi quidem viaetur.s ο c .Age jtaque poftquam in ci- ^^^~ ^_, ^./ ,^^ -^^ . j^, ^> ^^^;^^^ ^ ,^_, ^^>^ O^^ic&r,:]'^ W 

uilibus eiudiri vis, vt in iis fapiensn3s,3d aliosaccedendum ,, , '< , - χ „ . r ν ', •> , ; 

putas,quamadhosciuileshomines,quidilcipliiiaciuililum- 2 ,''„ ^ ^- i ',_ 

inopeie valentj&vtunturtum patria ,turo aliis cuiitatiDus. ^» < -. • , "^ ^ '^^ -. " , ■ ^ ' 

veifanturque ob id in Grxcis & in barbaris. Aii puras cnm a- '9 A%y>'.- 7r.>>.:t.f,x, Ε W.i/^;^ c:tycm.a(Ao„^7rt,- w.s^,, ni« ^<,^f'w; 

liisquibu(d..mconuerfans,fapicnscuadereiniisinquibusi- «Λμκ, ot?^c/f ττλ ίνΓ•>Η•^ν"ί•, ffsf^fi^-w Tiw-m. α,-τη^ oL-ni^^ 

pfifunt &: iion inhisipfis? τ n E.AudiuiSocrates,leimones " λμ'•<κ άυτί;;• otJtii/s•; θ f.. Α/,Μ/οα γί,&Σώφατΐί, cii σΐφασί as- 

quordani,quostuosaflerunt,ciuilium viiOrum liberos nihilo yj^ πμ Myiv; ' m ηυτυιν t^ 7Π)Αι-η;'.Μ dvJ)>b^v ΰ m~>- οι;Λχ/?»λ- 

melioies, qiiamcerdonum elfe. Et meaquidem fententia ve- ^,^ umvyi οι -φ <r/.vnnriua>v.K^ imii JhyMi α.λιι3ίζ:ίΎα /.lyciy,J^ ων 

ra dicis. Ii>fipiens ergo fim ego , qui de lUorum numero efle • ^ /„^'^,^« cu^izu.Mo.-ni οοΣα^ίώΜ,ίΐ mtiAvjmi ττ Jrai- i- 

nnlTiim ΙΪ mihi nerfuadeam •, aliquem iflorum ujam inihira- i ■ * "^ r. ~ _i _:, , > ,\ •» \ ■ r > 

pientiamtradiruium.quiquidem ruosnliosiplorum minime ', ,. ,,"^ , .,, , ~ ■ ~ » ■ - , , 

iuuent,putt-mqiie ve^ϊ^lhl,velvIllmor:abumadha^crem ^ ' , ^^ ^ ^ , r- > 

pofieprodeile. s ο c.Quid tu igitui optimG nominum agas, ' _ _ ' γ^λλ ^ ,; ,. 

ficumtibifiliuseiret,huiurniodinegotiaexhiberet,oiiendes J«iμom^c{7^,βJJ■τΛJ^t^.yua7z^'^oi■■^t^y^ux<ίat>uJ^m•b^^^ 

cupeie in optimum pifterem euadere, fuccenfeatque tibi α^θϊ? ■)(!'Ji.3t« ζω^Λφοί , r^ μψ^οιτι m τώ ίτοτί/ ra v< i?nKtii 

qubd nullam infepecuiuam eiusgratiacoUocares, led iplos αι/α.)•ιτΜΐν ni βΜτον -ηυ-τταν euritJ cyina, (ψ^νε/οι/,τίίυ• Λ JVm/cuo- 

pingendi artificesparuipendeiet, iieque ab eis aliquid vellet C jiti aws thuthu τκντ ζω;>ξ5ί?οι; Λναο,ζοι -η nst /-'-» βιου^οιτ^ί τλ^ 

difcerejtibicines item tibicen elTici voles,vel eciam citharoe- ox/^J'^w!teK-iv"» nru" 'iW\M-mi,^ouKO/j^!i{ αχ>κ>\•η; -^ui^jui , «txw 

dos. Habes quod cum eo agas, vel qub tandem illum micte- χ,^αε^ί;?;^/? α? f«/:£ ό',τ7 :^uo,itj limi ττΐοίτπ/? V^ «^' ίθΐλομ- 

res,noletuemabiisdifcere? τ η E.Minimepiofeao habeo. ^^^'^,, u^j^m,; θ e. U:, λ.' ίΑγ.-γ,. s^k.Nu^ouJ 

soc.Nonneiiiitureademhaecraciens, mirarisacquelucccn- - ' ^ _^^ ' _ „ ~ c^ '>- > ' 

fesp3tri,ciimdubitatqiiidcecumagat,&quotem!ttac,quem , ,„ , ,„ ,^- , '', ^ „/ "^ -. 

Athenienluim inadminiitrandarepuDlicapr^itantiiumorum / ' a^ ^j•^ *„' ' ,. « ' ^ , 

cuicunque voluiff«commendaturi cramus, qni tecum fine /??<:6θ»^ »«7n.A;77;ij,oTio<t. ^«λΗ .r.sTtinji/il^ δ^,οί σ^./ 'SJU/Ji* ^e- 

pretio verfatus fuiffet : fimulque & fumptibus pepercilies, & ςκ^' Ki>J α' -w '^-V ofyueiov κκ AiOtAatra/f ., α,οΛ Λ ττοκυ ^wi.».ov "d,<fb- 

ab huiufmodi confuetudine plus noininis quxfiuifles , quam Kn/jfatti rm^^ nti ττολλοίί a^jpamis,» α,^^ω tu tuumv.o b.Ti qvjj, 

omninin citero.um.T HE.Quidigitur Socrates, nonne tu ex ώί2&κ^πί i oi/ <su η t^ ΐ{^,λων πα,γίΐίαν ti njiJfav ; ti ya η μοι i- 

bonis virises"^ Simefufceperis/athabecneque alium qux- j^ :^/^^i .njjjnvou,'J^cifyM,xc/J οΰΛνα. α,^λον ζιπΌ). ς λ κ. Τ/ tiJVo λε- 

ro. soc.Qi_iidhocdicis? de mo.Nou male dicit.oSocrates, ■jn; &ίΛγα;^ η ». d ^.αλ^Λ-πί,^-ΰ υ^μ-ηι y^w! hiy.i,y^ a.uap: 

neqiiemihiqu.cquamhociucundiusvtiliulqucvcarbicror, i^).^^•;;. ^:^i^%s:"!nn.i^v u^Jo, *5 IffJMo, ;r^σcά'uL•J, S 

elTepoffecauam lihuictua confuecudoplaceat, & iitueum ', o-"; ' ι ' - - > „• 'cvJ, ' ' 

eo verfarivelisi&proledlo pudore impediordicere,quam ^, ', ■ ' ' r^ „ ■ .>><, 

vehementerafftitei-n ltaqueambosvosrogatosvehm,&te , . ^; , '^ , f/ *^V ^ , ,-^,^,' , 

ν: velis hunc fufcipere, &C ce ne alium , quam Socratem qua;- '^Ρ'»»' "/4ί/Λο/^<", ^ τί^θΐλ^ ^τ^ιυτω ,τζλλ/ει^^ , jau σι m, ζ«τί/^ 

ras,mequemaxiiTiiscuiis,&Form)d!neplenisobfecrolibe- λΜ«^^Λ« ιτ/φυταη ΤωκρΛτα • y^ μ>ί 7:υ}^ων ^αΐ nc&pav d- 

xetis,quon)am nuic vehementer timeo, tie hiccuiufpiam al- τταλΚοίξ'χηφό'^ννΛιν οι vuj^Timu (^οί-ύ ''m χιφ τνιτυν,ίίΐιτινι α^φ 

teviiis conruecudinein quajrac a quo deindeperdatur. τ η ε. hiTU;);^!^ οΐω miroy J)aLf^:f<u. e t. Λτ.'!Λ)ΐΜννυΖ,ω7ΐατίρ,\ίφ•),' 

Nevlterius mihitii"ncas,iTiipater,fi huicptrluaderepoteSjVt Ιμο<! φοζιό, ti^mp '•ίόί τ' (ΐ τηατΜίηύτΐν τίω ίμΙιΖ jwjourtiui ιατζ^ί- 

meriifcipiat.D Ε μ o.Re(ilcloqueris,&adte,oSocrates,om- £ ϋξα,ίια. c.HM.ntij/uvs-'.u;Ktyii<.d''ioy^uTii, 'titai ai SCJiie 

nispolHiacoratio conuertttur. Egoenim vt breuiirimclo- ^v^"'• <^^„J„^^,y. ,"^,, j^„, 'ii^ifAi ύμ>{ωί J^ βρΛ;>^ω> ti. 

ninr mpfimiil ic mea omnia velcharifllma qijocunuue indi- ~I . \ ' \ ι ι ι ι * rj " 

ePastibiubentiilimetradojrihuncThea-iem lulcepevis,ei- ' -^, -^ • 'y _ ν 7~ '" "■' 'v 

queprovirilituabeneteccris. soc.Equidcm,oDemodoce, ^^/^' -^,,, Λ> -" '^'^ ,,/\ , , ,, ,, 

lcudjiiiTihoctuum non admirer, li quiacm exiitimas maximc , ., Γ , ~ ,-=',,„ '^^ 

amehunciuuaripoffe.Nonenim video vbi maiorediligen- μαλΐΐ^.νστ)ΐτνόη, ωφJλ^,■jL•JJcu• ου ^^ciJkx^ onucu' -πί voujji- 

tia opus Γα,!: quis menrem modb habet, quam vt filium opti- p^r -«(Mov cro^A^o/,» \k^ ijiof cwn0,07m! an βικν^-^ s sw/) οτπ- 

mum reddat.Sjd vnde tibihoc ita vifum ell-,me vidi-licet tuu ,3ΐΐ< jt έΛξί {re/TiJTD, (<;!■ ej.aot' '.ωΜοι-το» crai» tfoiO/ocTS Ijjj ώφί~ 

filium melioiem pofTe ciutm ieddere,quam tute poflis ί At- λ^σαι Tsgjr τί-τπικηίιχ) Λγχ^ν •)!}'>ί Λα,« <π/ αυτιΐί,κβί οτη^ν cKr &)»- 

que vnde hic fibi perfuafit poiie magis a me, quam abs te ad ^ j^' ../ίλλο» nintujny αρί'^ίαηιν,τι^το imv bmuuila.ni ^^αζβ- 

hancremiuuar;?Idenimvchtrmenteradmiroi:tuenimpri- ^^^ ^,^φ-,φ^-η^,ς^Ι,^ύ ;^,ιη7υ>}>~α4^^Μ a}:!^( yj^-mluiy- 

ΓΠΜίτι ηιεΓεηιΟΓ es , deinde multisac maximis apud Athenie- ^ ,•,, "5• >- . > ~• 'λ' ' ■¥• λ ^r 

ftsfuiidtusesmaiiilhacibus , iieque temaiiisquiiquamapo- , , w - ./ . ' ' , • λ ^ ' j • * ιν.» - 

pulanbus Anaeyrufusacreliquisciuibiishonoiatur. In me ,, Z^. ■ , ^. „ ., ~ .x ^. - . 

aiitem hoiuinquicquam iieiuer vcltuun videt. Vcnim li ci- j ■ , \, ~ .1 / , ,„ 

uilium viroium confuetudines Theages illecontemnir, alio- ''/«'' ^^«"^^ ®i*>"f oA;(^Ta(5£ci'£',aW.(!ti Λ77Μίζ«7ΐ/ο/ w>i- 

que qu.rrit qiii infrruere iuuentam profitentur,eil hic Prodi- <i'^eiv ί•πα!γ^>^.αντΜ om -n Φ vUu; nv:iprmiii,i57v i-VTvZ.h/. i, U^- 

cusCeus,8<:Gor!',ias Leontinus,&Poliis Agrigentiniis,al)i- J))ui oK^oi,){c/jTop-)m» Aioynvoi,yjMUaA<i{ οΑ'κραγίΐ/ννοί, y^ 

que prrmidti, qui adtb fapi ntes fuiu , vt ciiiii vibes adtrunt, d?Xoi TmhXoi ' οΊ οι/τα στφοι (ϊσιν ωίτπί'ί 7«; ττολικ Ίοιιηί •7ηι%ΐ(η 

nobiliflimos &: ditifllmos alliciaiu ad fc iiuienes-.quibus cum ■jS^VsiBi' 7»w ■^ναΜτάηις'η ks^ -πλοιαιοτάτνι^, ois t^tsjr^ ■mKt<^ 

vcloptimorurnquoiuncunque familiantate gratisvci lice- £ (ΐ^β,^Λωντω -3ηι«Γ/^.σ«ί/ί^,7ΐί!;7ΐι; ΤΓ.ίδτατιΐ',ώϊλΕίτΓΐ^'τιχ,- ταί 

ret,coru™ aliuetudine rebda , peiTuail ad ,llos conkrunt fe, ^^^^^ ,^^^^ ^^-^^ ^-^^^^ ^oiy^-r^v>,-'7^L, ofyUi^, Wu 

pietium,atqucidiii£eiisoiterentesvltra, &gratiaminluper (j > „ ^ ■ ν ι >„/ _ / ν , , , «^ 

maximaili habentcs.Exhisergodccebacteathlium tuum a- ■„ , ' -^.ίγ;, », , ,.,,,/ ,^ , 

liqucnTel>gcre,me verbad'deleg.!renonGonueni. Nullam ^^«"Ρ" ^ ,^«i τ,ν 1,0. ^u y^.cu>7.. οϊ.^ίαίΛ ουκ c.^, ovJiv γψ 

enim ex litis beatis & pulchris diiciplinis, fcio acdico ( & vC "^^-^' At^u^u•^ '^^yj^e^^.>v τίγυ^>&?.ων uc'ir^,xA'my.i-n<ci ίζου- 

paucis Ioquar)velim tamen mihi illas clFe nocas.Verilni fem- λο'«//Λΐ λΪ^-λλ^^λ jwii λ'.-^ω d» r!ov «V. 67^^5ω 7i/i;(5i'(» («f stios• ίί•;π?ι/) 

per nihil fcire , prxter exiguam quandainamadidirciplinam, ■ euAv oTrf^tM^ofyTihi^J ψ.ιν-ροϋγίννίς μι/.Άιιν.ατνί,τ,υ ίρω-πϋαν.η- 

qua viilgo prxliantiorjtuiii luperioribus , tum etiam pisfen- •π) uSpm το im^im ■παρ itmvouZ mtotSf-u/.•. Jiiyo! ^i),taj τ <τχίγ.- 

tibusviiiseiVe videor. τ he- Vidcfnepater Socratem hunc y,vomy ciji'ipa-m<yju'^vuZ. © e. Op^f ω τή-ηρ/όν tccKpa.-nf oC 

non idmodiim hnuliaritatem mcam rccipcrc> Nam quod ad ,^„ ^, j^y^.,^ «,, jj^V^,^ i^, mt//;a/f/C,i-; 5775; τι j,' iuov tv>i- 

ine atdnct, paratus eram^modbipfc νοΙιηίΓα : l.d hcec omnia .^ ^g^ -^^^,,. ^^^ ^!^ ^^'y„^ ^^, ^μ^κΙγα.Ιτ,,] k^ oi- 

illcioco aduerfusnosdicit.Nouienim meonimarquahum3& „ *>, > ™» • v- »' , ^ '. , •^ , ο ' 

aliqnantofeniorum nonnullos,quipriulqiiamcum hocver- "^^ „ .„ ν ./- -!• • , ' r^' 0' 

■fucntur,nul!ius erant pretij-. poftqu.np autcin tamiliaritate i- '^""^^ ']'^'''' ''?'"' "^" ' '~^''",^ ^^^^■-■vro 7..T.. , « ^u 

ihus vfi lunt, bieui omniiun iupicmi Cuiiim euaferu.n , qi.O- »λ/> ;^oKf. Trtc.Tz.v βίκνμ, φα,^τα^ ,m «if me.-y λ?'£«'ί• 

rtHninftmipriiiserant.soc.ISoftiquali;hocfit,oDemodoci ςλκρλ th s.O;>-<, oou oioi-TiotJTo ό'ϊιΐ',ιι.' tm ^),μoJb:ic■J■, τ Η Ε Α G Ε S. II ΐ,^•ί<ίίάμαΛΐΛί')ωγί,οηίΜ <η,βΰύλκ,•,(3^ϊγαοίΟ! τ tστμύu■ΓlιoJ- Α fili ? τ η E.Noui per Iouetn:ii voles enim,talisfiam,quales ίΐΐι Tij• -AysoJiw c/s/TTip !C3U ciiciyoi. Σ a κ ρ Α T. Oi /κ, a ^λ" αλλΛ 3ΐ 

λίλοθιν οίοΐ" ΤΒτ ό^ΐί ε^*" Λ στ/ ^paasj. ί^γψν ^ιφ μοι^α. wapt- 
iiiiiAfjov ίΐΜΐ οκ muJif af^a./j.^JOY Saj:um-'ji Λζΐ Λ τΐτο ^Λν»,» otcU' 

vfiTTi/ </ί ούχίττΌττ. y^j to.i ν; μοί'^φιλ,ων αΐ/ΛΚίΐνωτΛΐ-, iyj. -fpn- 

Tztl » ^ai'», Τίωτΐχ τί 70 ^OTTiiV./ , Κ,β" κν. ία. St€j.-jl»y. Κί" 71>l>7&/|t u- 

μίν μΜτυριΐ; ■παρ'ύζομΜ. Xof^ASbjj γΐ(Τουτονιγ-^νωτ/.ί-η -ηνν^.- 
AoV 'f/joiJ^ov , 75/ Γλίυύ/ΔΐΐΊϊί. CoVT W0T5 67!/j.;(^i'ii' ί,«ί/ Μ'αΐίοιγου- 
/j}ifjoi,ui>^MV lia/Jmy iaJiov ^f Ne,t«'<tf • y^ <^-^f ά^τκ a{>;^u.y^ou 
λίγαν 077 uiMc) siVxs?»', e-)S!'Ji7O «' φων» ' χρ-ι 5}ω JisicfflAuoc Τ5 «aitc*', 
HUi si^^i' j Ο'τ ^iyirnf σπ" ί«τ«ςιί ^;μΐ': μα « ψων» χ ruj Stuuji- 
Vtou• Λλλα ιί^ Λοχίΐ. 1*»»!• {i<Pi) ^WfiitiVei OT/ ί.77 οι- ν/κΛΐ3δ)• £ya c /ί, 
κ«1' μ<ιμί>λω νΐΆΛν, ■)υμνα.ααμ^">ί γ., Τάτ^ν τννχι^νον »?eA»3nira- 
μαχ. raZTa ύττίον Iw^n. Λζίον oi>jj yruye 3wj αοτν a «α/τ» ^iu/if» άίΐ 
■jrwTHi -ηιςΛΐίίΥΚηαί. η Ji^ouKt^ Tor Tiuas^u α,Ι^^φον Κλητϊ- 
t(£tv!i' isSiSai , ν uTny carni TifAfj>'^{ l>Mt/^ ώτϊθκκϊΐ'//^©-' »i£i 'c^- 
θυ 78 SOmimviov , <^vSivOi -n KS'•' Εύαθλίί ο ^ioJf ομ^^ϊ, is Τιμη- 
•^y -ώτίΛ'ςΛΤ!) ^(ίγητί. efi }W !/'/«)';' 077 ί'/ττί;! Οϋτ^ο τιωτ?. θ ε. 
Τ/'; ε Λ κ.Ω^Κλίίτυωώ V: (sy») iyn μ^ττι ί5;^</« &5Sa!Oi/«V©" 
yu;t,/, ΛΟ77 XfflXf ατ5/ viL /ΐθΐλοί' 7!ΐ/3ϊίΛ«. τ; Jn oo^ τπτϊ 7«7ο e/TTic 
β Ύιι^Ρ'^ί, ΐγ•> f faro. ό'τΐ awsiiTs οκ τ? αυμτιζατ. -j c Τλμ^;>«!•, /^ 
Φικίιμων ό ΦιλνιμζνΊ>!'ω,'ΐίΐι>κτιν<ιυΜ-η( Ν/κωΐ' τϊι• Η t^jyMucuiJfmy 

«jgjf ,αί 5<77ί , Ti λί'}4ίί (ί'ί5") <» Si»;if οίΤΐί ; ";■•<«<.- /Λ' ^ΐ'^ττ, sus Λ 
Λ( -ϊϊ/ Li|ttVrt?-i'^i« ■ »4« Λ' 5λ/';ιίν ίΐ9££<1' J ίοΛ τύ-;^. ί{!μ μΛΐ Ϊ-^Λ- 
•Π) » φΐΒν>^ , t^ il-mv ■είΞ?*' OJJiiy , Η>\Μμύ)! {ίφίχί) βίΐβ.ςν;. γ,γιη 
■vii U01 το ei«-5ti• ηυίίϊ^ν liA/Juoviiv. yj/lo( ίτη^-ν^' /^ iSfg.KH7mt 
•ypyioy , ftu-Sis• αρ'Μΐι^ hvc/a , /^j ifn, ci,ui dii, 2.<ϋ:ίρΛΤ^.{. αυ•3ΐ( £)ί- 
νετο » φαν»' («ιθΐί-'ίω/ cunnyvjJAyy^aa 6in^iy. TVTftny βουλομβ^ιο; 
ui λΛθϊ/ΐ' ^iiafH . ot/x;77 i/TTWi' '«/ οι/Λ)/ , ctMcc Ko.Smi , β9777(ρΗσαί 
«ΜίΟΐ Tt)' youL• ίχι^τζί • Ki-J oi/Tws- t;j;)(47D «-πω)» , κί" Λί Ώ^ζ,ΛΤη d| 
fflv «« arsSwou.u^©-. οθίΐ/ cT/i τ^τό 8;"ws ΐ3£ίί- ττν α,Χί^φον οτη^ νυΖ 
Ι/Οί/ £ΐ<<), 077 ίο; ^3τθα>ίΐ'/4'^οί' =*/? 70 Sito/ βΐ.τπς-ήσαι. 677 τοινυχι 'StA 
■f^tfoy %iy,th'ia. τηη-,ων i.KmnSny α. ίγ \h'.y>y -sfei ττι? Sfg.if/bo^tui τύ 
ζΤΰπντήΛν. KS^ τϋ. iJ^ -ττα,ίίΚηΚυ^-τα, τ^ αΛταν oity α.κοό<ται'7!ΰ- 
ίβΜ <Λ' c'|e57 yuJ^i hei.C~v τοότ/ΐμίίου , Η a^st 77 hiy^i, fh ■]af 7« Pkt 
^pdL-ntHJ) 'J^ofUii ΣΛ^ν/ων©- TOtJ y^hocS, ΐ-^οιτο μοι (ΤΛμύηγ. οί^-ηϋ 
jiyuZui-m Θζ3συ>λου ς^ατίΐ/το'/Ίυοί• ii^-jEf scrou xju Iav/i«' ίγ^ι 
βω. otoutu iK.HVOV » X-ro3&)'i/.jai , « oaic) 77 70ΐ/7(•ι tKciy γβΐ isfei )* 
•Wf ure^.ywiTitdi wf Λλλοί TTiau φοζοαμαχ. ταϋτβ Λ ■;τϊ«7« f^pnxi^ 
tre/ , 077 » ^ΐίίιαμίί OMVi ΤΛι ΙοΛμΰνΊου τούτοι/ ;«« ets- τα; σνωοιι- 
ejdl rfl' μίτ ΐμ^ί/ fiMiifa.TeiCovTTiiy 70 ιίτταν S'ujJci'nii.'7r<j>iKoti [dp 
W hiiUTiw-nu i ■Kgi WK i7i τηυτΌΐί uii^x^jcu ματ luou J^girTet- 
Couny ' oiiTi WX "ϊ'^ν Τί μοι τοντΌΐ; τιω^^^τ^ tQny. 7Γ3λλο;Γ J\ mi- 
Vilvai iJ^iJ οΰ Sfa.;ia\vii , ωρΚοίκυττιι Λ r>\jAy nuioyni. o/V •i^ an 
aii>Xa£)i-mi ni! nuiKundi » τηυ ^νχμιιινκιυ d ιχυίμα , ουτζι Hmy ων 
;yu 5Τ/' H&ijwi. 'T^'W /Λ4 '^^■^tiua. ^irJ)Jia.^ ' x_cu Toi/Taiy ajj 'P^ 
DTnJiJiyTay•) i< 'J^ •'.</' ^iCeuoy ί^ίΰΐ >ij ■T^^^Mviuov -dijj ώφίκΗΜ' 
lTOt}\oi Λ txny nv Msr ίμου χονον im , -iauuainov lihJjJccisiv' e- 
τηι^Μ Λ μίΐν 'inw-nu, -τπίλιν ouAy if^lii^iuny cnvauu. thto tto•' 
7Ϊ 'ί-η^ν AaiiiJ^^ Aunuei^v ψί, tiij k ei^iiJiv. 'S^TeiCtuy yx^ 
μίτ ίμόΰ , ττίΐίτπικυ ίττιΛΛίκ,ίίον tkiyu> 'χρ}'''•} ' -''^'τα aimu gfo.- 
ΤίίΛ 77ί eTiuciOjKi" f;';^7'' οΛιτλίων. /ΙΛΛΙ" dt y^TiKa.u.iajii μίΤ ιμου 
Jf^TfiCovFt QouyjjJlJ^UjjTiv Μίλκστίΐι qoV,T« QouyjjJlJcv.o Λ Θου- 
}uiJ'lJ\<i 7Η Ίΐζβ-ηρα^α μοι Ji aTTSp^fid? ίν Aop^/r 77571' ί}4;ίΐ'ίι.ίΛ)ΐ' 
μί ouJ ό A'ei<;iiJ'''i^i7riiJ\i hoto!.3kto τϊ Κί" ■τυ>}.Λ ■ί^ίλί^», ®ου>ω- 

iUljj Ji (ί?«) 'S.riy^cirif , liyjiva σίμναίιί.^νΛ λτ!λ ιτεξ^ί σ?, icju ;^- 

' " ■' ■ τ" ' /•' ( ' V " τ•' Γι.' ' ''■f\. /" 

λίτ«ί)ΐ«ν ωί 77 ovTit. Lj7)i/^ (έφί/Λ eyuj oi/Taf. Τ/ Jtj-iui o/Jti/^i- 

9») ■sji/V σο/ ai/y-jjjiliwi cioy hJJ 70 (U'J'pa.7nit,y ; Oi//. eo/jti j« (ifZ/x/ 

1•)ω) Vn 7i(\i θϊοι». Α'?λί4 μΙίΜ r^ au-nf γ. iifv) ^τίγ-.ΚΛ.ζαζ lj<a, G 

ω 1ci'yj:An(. T/ 'Μλΐΐο. ; itibjj ίγύ. Ο 77 [ίφχ ) «ι^'/ΐ' ,Οί όκ^τλί/ΐ' ο- 

το'ουΖ ί^'ίρίΊΎΤί'ν ο'ΐίίτ ΙΖ d^Asjicrtu, yju ixn/iiOi ^tpav φιΛί'ίθαί 

C/V 7θ7•τ λορίί'ωίτί yj^ iilaxjav -nti τυυνοι/τϋζ ^ ^iif^Tuy OJl^u- 

■miy ' ywj) Λ ■nuZd.rnoy ρ.ά^«, oj! vyoi. -^u αι^νωοαχ TmrtuSvjuLi- 

yiy ouT&jf Ολ-^ύομαχ 'ffn Tif iuuixtTo 9«Λ;λ07Κ77.Ποτ5«ΐ' Λ (W cA «- 

ιω) οξοίφΓΗί σί t^^KiTriy axivt « J'uJJΛμι( , « xj' σμιχ^ίν ; Κατ». 

σμιχ^ν, » ίΛ'όί. hV/<^ Λσο/ -ττ^μ-^,ο-τ^ψΜ Λ ί^ω)^-τί£-Ί' ijM.born 

rmf ίμΛυ-π mtf-^^iTo ; « 771»/ αίλω τ£ντω;Ε^ί<) σο/ spa (':ί») £> Σ«- 

Jif ϊΤίί,α-Ώΐχΐ' //V ΐ'ΐ τίΛι• θΐοίί, αΛίΐ-5ΐί Λ. £^ω y> 5•-.:,•5ο;' ττκζί» σοϊ 

«ι/Λν ττωττοτϊ,&ΐί αυτοί• ο^θκ." ίττϊΛΛιω cft οτΐϊτΐ σο/ συχιιιύυ-^κα.ν ιι " 

cc τη ώτΗ ^ΐΌΐ/ ο/Λ<'α tihjjiim h/ iw su/to Λ o/K*a«77' uaf^oy Λ ό- 

' t Γ' ^ -^ , ι ' ν >/ '» -ί ' \ ^* ί ί . Ρ 

"ΤΪΟΤί ον Τί,Ι α</70ϋ ο;Χ.ΚαΛ77.Κ] 5 «0(;Ί idiKOWJ 7!Όλν μαΜ.ΐν 071075 οί τ'•ι 
--'''* / / -, ^ \ 'ν «'/,/' 

αχ/τω οιχ,ι^μΛΤΐ ων λί^ιητ,ί f<, ίλίτινιιχι Όζ^ί σϊ,/ΟΛλλο^ « O/iOTic^MO ■ fueiunt.s o.NonitajOoptimejfedhocte fefellit,quale fit : e- 
go autcm tibi dicam. Adeft mihi diuina quadatn forte darmo- 
iiium quoddam a prima pueritia me fecutuni : hoc enim vox 
el\ qua;dam,qua; cuin fit,femper eius lei, quam fadturus fum, 
diffuafionem innuit , prouocac verb nuiiquam. Qii,od fi quis 
aniicorum mecum quandoque aliquidcoramunicat , venic- 
que vox, hoc illa difl"iiadet,neque facere finit. Cuius quidem 
rei vobis teltesdabo. Charmidem virum bonuin Glauconis 
filium norcitis, hic aliquandoin Nemea ftadio fc exercitatu- 
rusmecum communicabat. Acrtatini vbi dicere incipcret 
" qiibd le exercitaturus effet, aftuit vox:ego pvohibui , edicens 
quemadmodum ipfoloquente daemonij vox extiterat , nefe 
exerceret. Ille verb, foitaflc, inquit,fignificat tibi me viilo- 
remnon euafurumjfed&: fi viftoria non potiar ,tamenhoc 
tcmpore me exercOs , aliquid proficiam.Atque ita locutus,in 
certamen abit. Operarpretium igitui eft audire ab eo quid ei 
ex eo certamine contigeiit.Iani ii vultis & Clitomacluim Ti- 
marchifiatrem rogate qnid eiTimarchusdixeric.ciim iam 
moiiturus eflet is enim & Euaihlus quidam curlorjqui illum 
fugientem fufcepitjretcrec vobis quidille tuncdixerit. τ he. 
(^idnam"'s ο c r.O Clitomache,iiiquit,equidtm qiiampri- 
C inum morituius venio, quoniam Socrati obteniperare nolui. 
Hoc quid itadixerit Timarchus jCgo exponam. Cum enim 
furrexiiient ex conuiuio Timarchus , &: Philemon Philcmo- 
nidis filiuSjinterfefturi Niciam Hirofcamandri filium , foli c- 
nim iiilidiarum ij confcij fuerant: hic Timarchus , Quid ais,o 
SocrateSjinquit.Vos quidem bibite,mc verb oportet alib ire, 
redibo autsm paulb ρόίΐ,ίϊ occafio erit. Tfi mihi aderac vox. 
Itaqiie ne furgas inquam, folitii enim mihi a daemone fignum 
faftum ell. Quieuit ille. Deinde paulifpci• commoratus arde- 
bat iterum eundi cupiditatejdicensjeo iam Socrates. Et quia 
iterum vocem audiui, rurfus illum cohibui , donec ille terJo 
D lateremecupiensfunexit, nihil mihidicens jfedobferuans, 
cumegomentem alib aduertiire:n:&: fic profeftus eapatra- 
uir,qux mortis ei caufa fueruiu.Ha»c eadem ille fratii, quetn- 
admodum nunc ego vobis, dixit , fe fcilicet moriturum veni- 
rc,qubd mihi credeie noluiffet. Audietis prarterea ex multis 
qui in Sicilia runr,qux de exeicuiis clade prajdixeiam.Ec prf- 
terita quidem ab his qui illa nouerunt,audire licet. Expcriri 
verbdimonij fignum fiquid iorcedicat, etiam nuacpoflu- 
mus.ln expeditionem nanque exiit Samioiius Cali filius.Mihi 
aucem fignum adfuir , proficifcitur verb nunc cum Thiafylo 
aduerfus Epherum& loniam militaturus. Ego autemillum 
£ exitlimo, velinterfe(itumiri,velhuiufmedialiquid incurfu- 
rum , &: de relique ncgotio vehementer mecuo. Harc omnia 
ideo tibi dico , quia poteltas omnis ad fimiliaritates cum his 
qui mecum funt initituendas penes dKmonium eft. Multis e- 
nim aduerfatur,nequelicetlnsauxilium lerre, quimecumin 
uico dxmone conuerfantur : quaieimpoifibilecii: tnihi, cum 
his viuere.Multis autem haereic non prohibc:, fed confuetu- 
dine nolha niliil omniiio iiiuantur. Quibus autem fauenr in 
ipfa familiaritate potelhs djcmonij,illi fiint de quibus illud a- 
nimaduercifti, breui eniiii proficiunt. Sed eorum partim hoc 
beneficium fiimum habent atque duiabilc: plerique veib 
quoad mecum func,mirifice pollenf.at vbi difcefleiint,rurfus 
nihil 3 caeteris diifertinc.Hoc quandoque accidit Ariftidi Lyfi- 
machi filio,eiusquifiliusfuic Ariftidis.Nam tnecum comnio- 
lanSjbreui multiim piofecit : poltea verb in militiam profe- 
(Siis eft,redicns deinde offendit apud me agentem Thucydi- 
dem Melifllfilium •.liic autein Thucydides pridie mihimter 
dirputandum nefcio qua de re obiecerat. Cum me falutaiTet, 
& qu.cdam infuper coUocutus effec Anilides , Thucydidem, 
inqui: , ο Socrates , audio gloriarij & in quibuldam tecum e- 
tiam conccrtare, tanquam aliquid fit.Ell: iiiquam,vt dicis. Τύ 
ille,non Tiieminit,iiiquit,aineqLiam libi adhacreret, quale fue- 
ricmancipiuinrNon videtui iiiquam perdeos. Atego,iiiquit 
ille,ridiculus fum.Quidna maximt• iiiquam ? Quoniam priuf- 
qiiani hinc abirein, cum quouis difputaie audebam,neque 3- 
liqno videbar in difleiendo deterior,adeb vc eoetus pra:ilaii- 
tium virorum audafteradirem. Nunc auteni contr3,tugio 
quemcunque eruditum efle intellexi , adeb pudore adducor 
obiiifcitiain. Vtrum igitur inquatn cuelligio te reliquitilla 
vis,an paulatimiraulatiinjinqujc. Quando verbiii tciiiccirit, 
vtrum accidit tibi aliqiiid a nie difcC-ti>an alitei? DicaiT),o So- 
craces,rem quidem pcr deos incicdibilcm,veiam tamen.Ni- 
hil vnquain λ te,vt ipfe lcis,didici-.proficiebam aiitc quotief- 
cunque tecum είΓεηι,& fi iii eadem foiridomo eflcm,non ta- 
men in eadem parte domiis , inagis tamcn quoties cadcm iii 
parte- E: mihi quidcm videbai• multo m3gis,quado in eadeia 
parte cxiitens,aUquid teditenteni iiuuebarj quam cilm alii» 
efl'cmau3irus.Sedloiigi m.i^isptOficiebam,cumapudtc fe- ρ L Α τ ο Ν 1 S 12, 

densjtetangebam. Nunc autem omnis habitusilledeHuxit. 
Eil: igitur,o Theagcs , huiurmodi nortra τοηΓαεπιάο. Si enim 
Deogratutneft.pcrmultum quidem &breui proficies : fin 
contii, miniine. Vide igitur nc cibi tutius fit ab aliquo illo- 
rum eiudiri, quibus in fua poceftate fica elt vtilitas qua csete- 
ris proruncquam a me fortuna quadam id aflequi. τ η ε .Mihi 
quidem fic faciendum,Socrates,videtur,vt confuetudine no- 
ih-a de daEmonio incelligamus.Quod ii nobis annuerit , reftc 
omniatfin minus, quidagendum fit confuUabimustum,alte- 
rinc cuipiam adhajreamus, an hoc diuiniim quod tibi jnfitum 
eft , piecibus & facrificiis &C alio quouis denique pado , quo 
vates iubent , placare conemur. d ε μ ο d ο c .Nihil ad haec, 
oSocrates, huic adole fcenti repugiies: bene enimdicit 
Theages. i ο c r α τ . Atqui fi vidctur oportere fic agere , lic ■/^'^uh/i , i^^idpoi <77>y /^1 ά.τ?ιθιβρο!. vujj Λ (/i <A or ) 7n)m. Ijy.criv» y> 

coii ju.it ίϊί ££ίϊ^«λ5?ϊ£; !> Η ma ζ,Μινωγ ννΐ TTxuaiXiicjaji , C/ iyy4e,Tiii 

Τΐί',ίΐΜΛί' oijTwin TTiDtmu' "^TDTTH^.blijjaj T6 Jcuucyirjv τνυττυ uwjov- 
Tu; α/ί,ήλοκ. fjji icLV /j^ •!ημΊ-/:Λ «μιν,τΐϋτα βί?^7ΐ?Ά• ^j\^;<, 7575 

JjycuTj 7i yju .^v57iUf,<ou ah>.u οττύ αν οι uanTiif οζ«γ<)?•τΜ. δημ. Μ Ε Ν ο, S Ι ν Ε, 

DE V1KTVTE. ΜΕΝΩΝ, Η, ΠΕΡΙ ΑΡΕΤΗ Goi-gix ratio- 
nem :η virta- 
libus eninie- 
ra(iis,qui hoc 
dialogo reftt- 
tur.probat A- 
tlllot.pol I. 
cap.y. Μ Ε- Exploratorius, ilueTentandicaurainftitutus. riH^j-rrzos•. 

SvMMA DIAIOGI. Qmal^inM [u,(}• ^tomoio mhif aifitydiffetUur.VhtM φ (tjfeUlo fimhahitiu amme,^opott^^^ 
ciiam optime fmim chni esercet:e%'ercet autem,quum ad finemfnum dirigitHr. y^ inutiim f^ecies plmespmt , pro ■uiriumanimx afhiilmqne diiierfitate: nimi- 
rHmfatiieiiuii,<]u£iia mentem-.fcleiitia ^ pri4dentia,q!t£ ad rationem:opini<>renafe»Jagacititi,quxadl)hantayAm:iuflitia(>p'Uberalititf,queadv!>luntai(m: 
fortitudo iic tedifieqitx eiiii.qnxad -uim irafcihiUm-.contiiientia <& temperantia, qux ad concufifcihiUm referimtur. H te ■vcro omnes ■virtutes diucrfis quidem 
rjiiombHS h.tbemar,fcd ila tamen it i)ullafiicceditt,r!ifi dimni numinis efficacia acceff(rlt,qHA nimirum homines ■virtute infiruaiittir. 

MENOjSOCRATES, PVER ME- 
NONIS, ANYTVS. 

Ο Τ Ε s Ν Ε mihi oftendereSocrates , do- 

ceri virtiis poffic,necne, an cxercitationepo- 

tius acquiratur ? Aut num fortafle nec doflri- 

113 , nec vfu hominibus comparetur , fed ipfa 

na:iira,velalio quopiam modo hotninibus 

infit?soc.HaftenusuMeno>Theiralicihomi- 
ncs inter Giscos illuftres , tum equeilri facukate, tum etiam 
diuitiis habiti funt. Nunc autem , vt mihi videtur , fapientix ΜΕΝΩΝ, ΣΩΚΡΑΤΗΣ, Π ΑΙ 2 
Ν Ω Ν Ο 2, Α Ν Τ τ Ο 2. 

7Πι>ί ^ΤΒ- Χ Ε Ι 2 UOI ΰτΛίν , ω 1»xfa.T^s , αφα Ji/-j.y.Tty » 

αρίΤΜ ; Η οι/ iiSa.yjv.y 3 α-ίΚ Λ<τ/.>πην ; α s!/7i Οίτλ/ΐ- 

ττν, οΐιτϊ «ΛθΗττι» J Λ>λα φνσΐί 'ΐΆ'ξβ.γγί'ΐαχ τιΐΐ 

a."'ipaTmi!^ » ά>λΜ mi τ£-τω ; ς λ κ. ί1 Μαων, 

'Πΐζβη ιΔμ Θί•ίΛλ3; 'dijhiuuoi iiTW/ όν -mi Ε Μ»- 

\ » /y > , i -» ^ / ■«« 

σι, jyu idzi.uua.C.'»T> ε? itotkh τΐ )«" ^τλουτω, yujj 

nomineiacnihilo etiam niinus amici tui AriftippiLarifei S,,c., ^μο. JhyM,y^ οΤη^φ.α- ν^ο^χ.κ,^^ιγ^ ^coi^.e^vAa- 

conciues. Atque eius quidem rei autor vobis Gorgias extitit, ^j-ttt^jiv πίΛ,τω « Arteiarcucu. τιοτίΐ^Λ «,ω;- cums ob rsf3<«.a?<- 

quiin vibem veftram profeftus amicos fibi ob fapientiam yJf^o{γψί^f^iw^nκn,kΛ■^f^<^<P'''f■"''^'|^9''^'^'^'^J'^''^^ 

comparauit cum Theiralicorunijtum maxime Aleuadarfi pri- Ώτ^^τϊΐί [ων Ό mt ίρα-ςίκ thv A^et^jTniOs) γ^μ -τ^Λ'^Κων Θί-τίΛλων. 

mosjcxquibus amicus tuus Arillippus origine ducit. Quam- ^ ■/^J^iit. ψατΌτνί^ί ύ(/ί« ii^y^iv,a40£o>i τι xj uiyaAi-sfiTn 

obremficvosGorgiasaffuefeci:, vt iiurepide &altoanimo y/m^WL itu τΐ! ν ψ,ι-ταί , ωοταρ iiMf -nsv tiJi-mi ' ατί yji 

interrogantibus rcfpondeatis, quemadmodum fcientesde- 

cet, quippe & ipfc concedebat Graeconim cuique rogare 

quicquid quifque vellet , ac nemini non refpondebat. Nobis 

νειό,ό amice Meno,contrarium contigit: fiquidem fapientia 

iioftra quodammodo iam exaruic, atque ex iis locisadvos 

diueitiifevidetur.Icaquefiquem noftroi-um honiinum hoc 

pafto perconteris, nemo erit qui non rideat ac dicat, Ο ho- 

fpcs foi tc tibi beatus quidam videor , ac noffe vtrum doilri- 

na,an alia quadam ratione virtus hominibus comparetur. E- 

go veib vfqueadeo ab hac cognitione abfum , vt planc nec 

quid ipfa fit virtus intclligam. Atqui ipfe quoque,o Meno,fic 

affeflus funv. in eadeni quippe paupeitate animi qua & con- 

ciiies mci,verfor,ac meipfum fvpe accufovtpote quid fic vir 

tus penitus ignorans.Cam verb quid fit nefciamjquonam pa- 

£lo qiialis fit norim?Num tibi fievi polfe videtur,vt qui nullo 

modo quis Mcno fit,norit , vtrum boniis diues generofus,an 

contia fit, norit ? μ ε Mihi quidem nequaquam . At verb ipfe 

reuer3,o Socrates, quid fit virtus ignoias^llb de tc domu re- 

nunciabimus ? s ο c u.Non id qU2Efo Γοΐιιιη Meno domi dices, 

vcrumetiam qubd nullum vnquam, vt mihi quidem videtur, 

iithucTcientem nadus fim. μ ε . Nunqu.imne igitur Gorgiam 

CuiTi hiccommoraretur conueniftirso.Equidem.ME.An hcc 

i-^noraie tibi vifus elV-s ο .Haud latisjO Meno,memini,ideoq•, 

quid tura mihi vifum fuerit, in prxfentia reterre neqiieo. Sed 

forte & ille nouit , & tu qiiid illedociieiit, tenes: referc mihi 

eonini qu^dicebat memoriam.aut fiminusidplacet, tutei- 

pfedeclara.Nam tibiforfican cCi illocoiiuenic.ME.Coniienit 

equidem.s o.Eum igitur cfiabfit,omittnmus:ipfe verb,o Me- 

no dic per deosobfecro,quid c& viitiitcm exiftimes: dic in- 

quam,nec inuideas, vtfortvinati cuiuid.im mendacij redar- 

<;u3r:(iquide tu &Γ Gorgias id nolTe videainini , cgo verb ne- 

minivnquamhocrcieiitioccuiriffedicam. me. At,oSocra- 

tes.nequaqua difficile eft id diceie : & piimo quidem fi lubet 

qux viri fit virtus. Hafc plane eil, ad ciuilium rcrum admini- 

Itrationem fufficientem eire,iifque tradtandis amicos iutiave, 

inimicoslrdcrcnecnondiligentercaiierene quid ipfetale • τ-,ι • i- • ■ 

aliquando patiatur. Qubd fi vlterius qux fii mulieris vittus noffe requiri$,neque id arduum enr. Efl enim mulicns virtus τα/,κ,ι obSivi οτω ν/. ^y.eivvJ^(^f.'^y-if>-^ Λ)" ?'λ£ Μ-Ί-ω/,τϊ hoM- 
■πον 'sfeiifTOUl' ■ acasif ορχοας 77f Τσιο/οΐί γίγιη,ν^ί y-ivd^uxKija ολ 
laySi <^Ίτΐ7ηι>ν ma.f νμαζ ci^Ztu κ J3?/«. ft ^uu τϊΥΛ Εθΐλεΐί ου- 
τζύί ίμ^τυ. τ^Ιΐ'θι'.Λ,οΐ/'Λκ οίτΐί oC γίΚα,σιταχ,ν^^ δρΗ,Ω' ζίΗ,κιν- 
i υχκία mi ίν/Λα iMiyJ.iii{ V! ΐί)'φτίίυ γιυΜ,ίϊτί Sl/a.y.TOv,it^ 0- 
τω τζίττφ ηΡρα,γνί-ηι iiJiVM ' ί^ω Λ ηστοπν Sia, ί;τΕ ΛΑκτι•/ j 
5(75 U.} JlJky.Tnf,eiJiyaj,a{ ovji αΰττ ο,ν ■τητ '£b 7Τ77«£»ταν α^£7ϊ>, 
lli-^.ya.vc-) uSus. lyj) ouu <su cumi, ω Miyav, (,υτωί ί-^' αΜμτανο/ααΛ. 
7τ/{• -OTA/Tiui• 71U/7S-J τΐϋ srgjij.tiitTifjjcsuEciauTif y^-mi-iiu^fouatyai 
•M i]Ji!'f -zifei afivii τβττπζ^ττΜ • οΛμνι oiJk 73 £ϊι , imi <u/ i-imhv γ<- 
τι,ί^Α'φΜ ; « Λκ,ί/ £π; οίοι-τΐ 7ι), Ό{Ή{ Uivf-^vct μν γγάην\ Ttra^- 
7πα 'o(V{ οςϊ, τιί/το ιΙίίνοΑ, ΰτΐ y^hcs , ύη-πΚοίίττις, im yju •fjj- 
yaiof c^/;siT5<it/ -TVViWTtA τουταν JiyM σαι ohvr u)i μ ε k.Ovk t- 
uoni. a.'fX'j. ffi),!w Siyxf ctTifjaAiiSws• ovA o,v ofirn 'Sgty "'«θ» ; cMa 
TfluJTa sfei tnZ /^μ oty^fi a-zayy.ho)/^ ; Σ .1 κ p. Μ» μονογ γ.,ω i- 
TOtfi' a.W\a. Ηί« 077 oJjl' άλλω /τω hiiiu^v 0Λ77 , ωί ίμοι Jiyja. 
ΜΕΝ, Tiji; TofyaLiilnTJ}^! oTily^aA b-u; Σ λ κ ρ. Έ,γύγ.. 
Μ Ε Ν. Είτα ϊχ i<fiyji' <"" ηΛ'ι"" ; ς λ κ ρ. Οΰ crwVi/ ιψι μνήμων, 
ωΜ'νο'ν' rifTiiAyii) ttTntv ον τύ rja.fjw mn μ: ι τϊτϊ ίΛξί»', αλλ 
/rajf z.y.(riyo( TloiJlxj^ma. otiwof th'.y/J. dLva.uvx<ny otw μί 7η>ς ^- 
h.i-^'j' it Ji μ,Ϋί So Jao, axnii ύτη. Joyj:'i γψ S^f^-J (τόι ατη: -^κίΊνω. 
» '": Έ uori. xsiK.By.iiiBV ij>iJiT>iV(JJ^ ίωμίψ,ίττ.ιάΐι y^j ατη^ η 
.Coniienit F J^ £<;u7Bf,fj,nTf«s-3iwi',Msi'6)i',779>iVa/27i/)fi) ; ε^ϊτϊοι», γ^μν (pban- 
ffHf • ίνα '<iiTU-)^.9my ^']ψ.ν. ϊ-^υσμ^ο( ΐύ, oji (fiuyii αν //V fiJi-v x^ 
ropjioi, ί-ιω ji iicn/jk ufiSivi ττΓώτπτϊ uJi-n cvmv^r/.iycu. μ ε n\, 
Α>λ ov ^Ai-jiv, ω ΣίΒζ; aTtfj ί'ιτηΐν. ^ατζβτνν /xVi s/ βοακ»,α.ν<ή:ο; 
φ-ήω , fafiioy ' ον WT/i oJiV ύί'ζ}! φνι, iyjtvov tiytu τα TWf 7ra- 
λεωί -mtJ^-PiCy > HS" Ίΐτζ9.τΐοντΛ , W μ^' φι^οι; c-J τπιΰν,τί^Α i- 
^t"^-> y^n^i ' liS" *"™ '•^λαί'ί /ijat ί^«Λν Tt/ocJVii' •m^iv. £/ 
Ji βού\α, yujjiuid; φφ) oC -^^αΚίτην <Λ:λθϊ?ΐ', ό'ττ Λ? ί«ίτώϋ litu Μ Ε Ν ο. 13 

oixAdJii ου oWmv , ΐάζουηιντΐ τα ey/oii ΐ{ίμ y^viiuiov tiuaw η iuJ)>os. Α domum refle gubernare,duih curatdomeilica,viroqueobe- 

ngl αΛλΛ ϊίτ Twfof ψη , yjl θχλί^Λί, KS« appemf , ks" 'Βφΐιφυ-ή^;υ dit. Alia quoque virtus eft pueri ΓοεΓηίηξφΐρ,&: marculi,&viH 

eiJ^ii- ti/^V [ioiKi^^iAdi^.t^v• u <ίέ/5οι.'ΛΗ,Λι'λοι/.ί(ί^αλλΛ/ ^'y.- iam itate grauis:necno liben.fi velis,alia,& alia itc ii velis,fer 

, • '■ . ",^ i, v' „;^^"~;„ ,,;.™^—,,," „ «j „v='- ui.Atquealia:pcrmuIte virtutesrunt.Ouamobtemhauddtefl 

, ί οοη '- 'wp' *■ " '' ' Ι • vr> quid cie virtute clicamus.tnimueio ιη vnaqiuque actio e ac- 

'f^'"' rr J" ""cy, >» ' ^ ^ Γ. r/- c»• , Γ- queecatead vnuquodqucopusfinguhshomimbus virtusad- 

« cyiT» 6-51. «^jTi..- Λ,ο/'^,^ 2»xf α^,χί" » ;»x**.^ ε ^ κ ρ α τ. ^,^_ Totidcm pi^ierea & de vitio.o Socrates,vt arbi:ror, dici 

nM.:nj.T)n <ln^/!x'.oi^K*:;^xy^yr^ mvay , ί.μ>αζ Qir^ a.;>i- polTent.s ο c.Non parum mihi videor fortunatus,o Meiio , Γι 

^ydlMtUirsidftiy^ afi^i ττοξβ- οόι Mif/ifay. Λτορ, ω Μίνων,κ^ quidem vnam virtutem inucftigans, examen quoddam virtu- 

'nuj-du/ τάι) ί'κόνΛ τίίίΐ ifec 7κ i7^2«'» ,ii μου ίζΐμ^Όυ μν^ι -iliif TTiit tuin apud te habitantium reperi.Veruntamen,o Meno,ii eadc 

οΰίπΛί,ο,τιτπτ '6ςϊ, CTMaf y^Tna-nJk-Mi iKiyif ojj-ni tiyau, 77 (vi examinis fifnilitudine percotanti milii. qu^ (itapis fubftantia. 
■7 . V ' • • ■ ' '' ,i,„™^,,. . ^ .. •τ«,~,'? cnritud]ne,velmat;nitadine,autalioquopia, quidi-iquam, nc 
,, ', V „, , V τ ,, .. , ~ . , • interroeantipotiflimum relpondcresiME.Quodeoquodapcs 
/^' " °Λ. •'^'^ "i 'x , . ί . V / » . \ li:nt,mii)imcintcrledmerunt.soc.Etiiegopofth2c togem, 
Eiou^cW^^7«x'7«,<r«7T.Tj/yu/.i^/<W75i-.m^Mtv«v• ω ovj.y quid ergo eft.o Meno,quD nihil inter le differunt, fed idc funt 
J^?/£,itOTV,5(W.4 Tt^-rei- «OT d^Tacreu, 77 -71(70 f i-f ayoi ; ej;;^! Λ Titi/ cunftsiHabcs quod refpondeas? μ ε .Habeo profeao. s ο c .Ea 
evJ V ,uoi eiTTih i μεν. E^aji. ς λ κ ρ α τ. O-jtu»/» ^uui^ ^ deni itaque ratione virtutes quanqua mulc* atque v.ifif (uiic, 
afif)u,y.i^ifM-m)^<u/^J7!wiviJk7rcuH!nv , ίν yi tj liibf TWJiiv α,τΛ- vnam tamen fpeciemquandamin omnibuseai.de habeiU qua 
in«5>ou77<//'o£<'57Va'f5-Ta/. «i /^λω? TTou e;^;£^ ^'^£^64«^« 7cV Λ- vircucesexiftunt,inquam refpicere decet eum qui refpofu-us 
■miiexveiiJ^ov -T^ ΐρωήττα-π, Ό^^νο iwMmxtny^vi^ cvaaofi- ^ fit interrogati cuiquam quid virtus fit.Tenesquiddicam? me. 
liJoC Μ,^^αί Ό,ν λί> i Μ Ε Ν. AoxZyifu, μ^^ίτ^'^πν, oC μ^- ^'^^ ''^"^ videor,nondum tamen,yt vellem,quoJ qui ns pla 
' η ' ' \J. _; ; .^' 0. Λ,. ^ ..„. Γτ'~ ne comprehcndo. soc.Vtrum verb circa virtucemidfoluiTi, 
,,.-,, ν, . ~ ν, ,. ν, .1 ..ν ν ο Meno , tibi videtur, aliam quidem vineiie , allammulle- 
ε,ΐίβί .<ο>ιγ- η .1- , ^ _, * , ν < ( \ ' ^ nsj&aliam rcliquoruni,anetiamcircaranitatem,inagiiuudi- 
yiu, αΜ;. Λ yv,j<umi,^ «α //; λμ^ι- i .. ^su ^^ ι/>,η« , '^^ ί^ί- ncmqut,&: robur eodem modo.vt a!ia quidcm viri fanicas iit, 
γΆοις, Ksu mtt ιο/ύος iaiw;7as-;.ctM«,w5ii Λΐ'^ίίΛκ,ί/ σι>/ £^u>(f)a, niulieris alia' anpotiuseadem vbique fanitatisfpccits ef>, il 
^iu^in ,fi,yuiJouyJs ; » ixwvj^ ttwi-d.•)^ iUbi '6iiv,i<ii'7np \jyina i^iojf τϊ quidem fanitas fit,feu viro,fiue mulieri , fuie alcericuicunquc 
hi(uJfhiiiM ■nu''cH^u ότκουΖ iy, m. H cunh μοι JivM vytitL -ηίΤ) Λ) adlit? ΜΕ No.Eadem mihi fanitas & virillmul &mulieiiselfc 
MJfofngjy/vcuy.of. Σ λ, OuyjiuZ y^ αίγ^^ί -^ΐΊ^ίς ■,icLy7nfii'^- vidctur. s ο c.Nonneigitur fi quidem lobufta fit foemina,ea- 
BiijwiMiiJai/^Ei/M jMiiTiiiuTii/^V i%/faisK/; Ti-jafT^iw- ^ dem fpecie roboris robufta erit? Cum enim Eadcmdico.ni- 
t;^,757. λ5ΐ«,οι.'Λ\ =Γ/«ίίΡΗ ^r τι /o^:^ ?Ζ),ίΓ ,χii, iJ> -η Ι* ^Sfi hil difFert , qua robut , vt robur fit , feu viro.feu rnulieri lafit. 

V. I . ' "" iv ~ ™ jy-»,.,. = ., ο,'νί',,Λ,,, ^„ num tibidifrerrequicquamvidetur? me No.Minime..socR. 

-', , , ν ' > ^ . >=-«, . ' »• ' ■ Γ^^' ' ' Ergo & virtusjvt virtusiit,interclbicaliquid,iuuenemj4nfe- 
α j^.,-w<^^ " ί , , , ,., « ; ' nem,an virum,antoemiiiatii ornet? με N.Mihi quidcm,o So» 
φ7», 6« -η ov y.v«.x<, ί*.7ί c. *^J>/i ^M Ε Ν. ti^/)* ,ror Λ- crates,hoc csteroriira fimile nequaquatn efle videtur.s ο c r . 
Xi/V Σω;φΛ7£ί•,«7ϊ i«577 o,i.iow fj) ττκ^Λλλ^τϊυτϊκ. σα r. T/ Nonnc viri virtucem eiredixifti.reacRempublicam guberna 
ji;iy.ayJ^o{ ijk> ψ-ώχι\κί-)Ίς ,τπιλίν cij JioiyMv , yjva/-Mf Jiji}- re,mulieris verbdomum ? me N.Dixi equidem.so cR .* r.An 
xjeui; Μ Ε N. ^^ω;^. ΣΛΚΡ. Ρί( ouuo'm-natj StiiyMvtnmKii ■>» poteftqiiifquamciuitateni,veldomum,autaliquidaIiud redte 
β/κ(ΛΐΊ" ά'?Λο«775ίω, Atti aaz(^iya>f /Jl Λχ^ωί S)aiMuZ-m. ; Μ εν. difponere,nifi temperateac iultc difponat?ME.Non ceicc.s ο. 
Οΰοίίίτβ. ^iiKf.OUKeuJ^dJl7nfAf^afH^cmpe)m{SioiyJ^,Ji- ^ Nonne Γι temperate iuftequeinftituunt, temperantia iuiticia- 
y<«o^a;«.^'^9et^«;;i//w.HaT>:^c; μ ε ν. AVa>i<•''• ^^«ρ. queinitituent? M.Ncceffe cits.Vcrirq.igitur ta Vir,quam mu- 
C~ ' jf"' ' »,'_„,λ',._. ί';™ΐΛ„Λ),Λ,^„-Λ„=*^', 2„-, ,; lierindisetjfiboniruturi (Tntjtepeiantialcilicetatqueiuftitiai 
,>..v'- / . ' .' MB. Apparet. soc r. Quid veropueraclenexquatenusln- 
' ^ , „, ~ 1 ,/ wp ' ' -ί >«/λ temperiti&iniuiti lunt,num bonificnt ? με N.Nequaquarrii 
ΚΡ. Τ,Λ^^α.. .^ί,ρί^υττ,Γ, ^^c/.«A«5i.omrx^«J>- ,„<Γ^>τ. At dum temperati Sciulli ? με N.Ita soc r λ. V- ΣΛ nam corun- xe/, ei^i.Sr/rtcOTTi ■)i!«O'i'7i i μεν. Ou Λτη.^ 2 λ κ p.^A >λΛ α&. nj„^.r;, ;,,|^^^ homincs eadem ratione boni fiunt . ..- .„.. 

pff.TSf KS" ^V^" ; Μ E N. Noj. Σηκρ. Πϋ^τίί-Λρ stf3;piM7n!/'iJ dem paiticipationeboniremperefficiuntur. ME.Videtur. so 

'c/j/mrpy7ra iyx^t tnTi. T/ftWT^-^of' TOp(0i'--5r, α;α.%; yyvoynu. Nuqu.im eadem latione boni fint,ni iUorura virius lit eadem? 

u zN.^oiztv. ΣίΒΚΡ. ΟϊικΜ^\ι•!πυ,ύγίμΛ\Μαυ-ηι^ίτνΐΜαΖ- ME.Nunquam.soc.Quoniatnergoeadfmvirtus elloinniumi 

^av,v,)'curra>M'rej''^(,>a.y<i.^in'nu'. μεν. oC S>-m. ς λ. Ε'ττϊ/^μ conare iii memoriam reducere.quidiiam hoc elfe Gorgias di- 

τΒ,νω. « iuiw cysTii 97«'™i^ Γςί, Trc^pw s/m?)- y^l dia.uwSyajt 77 Λ/;7ϊ I^ xerit^ac tu vna οόΓεηΓεπί. μ ε .Quidda aliud quam prsefle ho- 

1- ' '^ "^; ,,,.^' "«ίί,,Λ,ι « r », τ, Λι/ .,'.t«"n-,^„ minibus ροίΓί'- (ΐ quid vnum inomnibusexiuis.soc.Requiro 

ΐ/ , r ,ν;. .^ ι , « , , - , . equidem,attamen eademnepueri&lcrui virtus crit, oMeriOj 

, , , , ,, ~ "^ , . ?• \ .V ^ \ ' . \ -?■ ,/ » piaeeilepofledomino,ac videturtibietiamtuleruuselicjcutn 

, '^'= ,/ r ^. ^ -ί^ . ί * ' ^ imperatiME.Haudcertemih] videtur,oSocrates.soc.Nequ£ 

Jl^>.ov,afZHv ottf-n φ -^o J\a^ov>vj «r^ <Λ«; o^/ ίτ/ d* JhJMi^ ^,^^,,.^ ,(^^„^^ optime vir,tas effet : fed hoc lurfus confidera,v- 

oa^vBf: Μ E N. ού τήηι utii StyM,oi luy^cLTki . χ si.Ovy^ii- trum dominaripoflealiquem outas, iiiuileprieefie dicamusS 

χύί,ω oie^fi. 477 5<?f 1C5U 75Λ TOoxH ii^;:j;Ei!' ?)is• o/5|i 7 iD.oxiim^^i}^- iniulte veto,nequaquam.ME.l'uto equidem,!ultitia enim vir- 

<75/4υΛϋ75ίΤ5 7ϊ J;i(i'j«f,!ic/)i;cii's• Λ ui'; μεν. O/i/At ej<i)*. » ;Λρ tus eft.soc.Vtrurn virtus,o Meno,an vircus qua;dain'-ME.Qoo 

^yji07Xjij!,M, S'S.uiy^a.-n(,<mTi'£b• ςλκ. πότϊ^ίΐ' af ετ», ω^Μίνωΐ', paftoidais? s ο c r A.Quemadmodum de quouisalio.vtecce MOffmm; MEN. n«i-«7BASj.H<•; Σωκρ. nV-sfe)a?^»u07ii/- ^ de totundirate figuram quandam efledicercm , οοηΓιπιρΙίοϊ 

cuT. οΤο^ί j2oJxH,9=o>r.A07«7^r 77i'e<, ί'/πί/,α α? ^y^j^ ό'77 ^Jc^Itj ^'' fi|uram. ob eam Γβηέ caufam italoqucrcr, quia alia: quo- 

.^• . • « ■ -' " ~ jy „,r ^^ "„. ..i,™. " qucfiguracpraEterrotunditatemfunt.MEN.Redcinquis. At- 

V « ,^\ , .-,•,»" ' /..,.</ . qui « jple noniultitiamtantiim, verumaliasquoque vjrtutes 

κ, Λλλαόϊί^ΜΛΤΛ. ΜΕ. ο ρθαί >. λί•367 ίΤ'.;. 6775/ iyu 6•)Λ λίΤΛ) ου 'γ ,•/ . J• • Γ „ Γ ur •π- 
ι', ^• ,, , 1 , / L• / ι ' '. eile dico.so CR Α τ.Atquasd!CISallas,exp!lcaobfccΓO.Equl- 
/«voy Λ^ΐί^ο^/.ί'^,ΛΜα ;(«. αλ>.« ίί af57«f .^ Σ « κ ρ Α τ. Τ,ν« ^g^ Γιπιε de aliis figuris incerrogaffes.vtiquc rerpondiffexn:i- 
TW-a,- fim• oioi-jM" 67^ OT/^ ^ι■mιμ^ φι y^i a.Kt.a. ^y^-ia , tryoii- taque tii qux finc alix vimues , oitende. μ ε ν ο . Fortitudo 
7:Αι<>ΐ!' yjiini oixutuoittTii β.}>.!Κ ofi-m,. μ ε ν. Η iwJiiec 7i)iVw> itiitur mihi vidctur eife virtus , temperanciajfapientia.ma- 
e/ifl/j4c/!iK.6<cys77if/;, ν^ίσζΰφ^οσιαΐ)ΐ,^3Λ<π>φΐϋ.,ν^μί•^).>,ι>ΐ7!φί•7ΓαΛ, gnincentia , carteratque permulta:. soc R α T.lnidem reci- 
Κίύ άλλα/ ';7α(/7Π!λλα/• s λ. Πώ'λ;ΐ', ω Miyuf, 7cu>7iy77iOT'v5a</.V'. dimus. Multas lurfum virtutcs, dum quxrimus vnam , in-' 
m>~}.al aZ cvfw^^^ osiTtii, uidv («viuZ-ni ,α^^ονηίτην^νυΐΙ^ν• uenimus , fed alio pafto : vnam verb qux pcr omnes dif- 
'Iί^JiμlctM,iJ^.■mv'7r^v■Γ>L•vo'ii'J,'yCJ'uJJcίuίia.Jd.f^y. μεν. H f^m-^itur, reperire nequimus. meno. Nondum queo , δ 

oJ.;o /„.V<^ ^,Z^<iy^<,n^,^^ ^!:>,7^1,,μ4^ φ.^ λ*ί«.χ?ι ^°"«," ' ^!""'^ 1"^''1• ^"»"^ '" ""^"'^"^ virtutcm quem- 

' « , - rf ' ^7 . .> \ „ / adtnodumiiicaetensafleqiu. soc.Nonabs re qusae;acei;on 

> >%, Iv. ~ , ,- / / '„ , Tj modopotucro,perducerenoscoiiabor. VidelneHcincundris 

^,ί,ιν onr τ ω,.■:^.,^^,φCciJnu.μa,^,^^< .^ττ.υ .77 οντ*»,^*;^*/ contingete,fi quis a te petat idem quod modb dicebam , quid 
**" ^^^ί-^ί'^ i^ ι»ί£"/οτ7ϋ Yvj J),po> tMloy,vU> yu'M,a,Ui ,^.^,,^ fit , ac tu qubd fic rotunditas lerpoadcres : & ille tibi 
fai•; Η cum;^ tiTTif «77 5?ΐ)Γ>υ>ιτιΐί,Η ot/ ηττϊι- αττιρ δ^ω,τϊΒτίεοί' jiJya qui & ego infeiret,vtrum roniiiditas fit tigura,an figura qiiar-' 
" !7''»λοτ.)ί e?7/,n ^Mit77,ii;r.f Jii ταυ (u 'ov^yMii; M.Uiuu ■}'c. danijan iion jllidiceKstij^Mian) »iuaada;n eiTe? me N.Pioiius.• 

Β 14 Ρ L Α Τ Ο Ν Ι S 

soc.NOnneobidquodaliaequoquefigurarfuntrME.Ica. SOC. Α s^k.oJ>m«: ^ι^^τοίτβοτ; x9t:aW.«i>iJ %(.,;«Taj μ ΕΝ.Ν'αί. ελ, 

QuoJfiquaksillirir.tquiraceueftigio rcfpondebis? με-Ε- yi^i,y,^^„p^^ ^^i^:^J,.y_, ^.^^^.jfy^y,, ζακ.Κα^ 
qaidem so. Ouinetia li de co.ore iimiliter quui lit qusrat, Κ ν , , . / / « ._. ν '. « < 

tuquoialbcdo iitdicas,acille i!cdejiiderOjitt>vcrumalbedo , '^^ ' ^ , , , , J , , , , ^ ,, 

co!o.iic,ancoIorquidam,iiUeirernecoloie qiiendam ob hoc * ^, , , α ., \,. ^ '^', <^'J '^'^'^'''/{S"'^ - 

efle,quod al:; quoque colores reperianruc? μ ε N.Maxime.s ο. «"'> " ;^^^•^ ^>-"^^ «^ =77 ;^<β«λ 77, </io77 x^ua.}^A^iiy;,^t, -.i-m; 

Si iteruTi co'.orc-s Cf teios leferre iuflcrit , narrabis vtiquc & « ε n. Ε^<>4. ς λ κ ρ. Ko^ ΰ γ. στ Ικίλοόί ^ίγ-.ιν ά/Λ«;^ί«;^«7ο > 

aliosmultos,qui nihiloTiinusquaiTi albedocolores ΙΪιη-με ν. tMyie <w α/λΑ , α. o-jSiv yiTi'jv ■nyyitti^ii-ny^aMiT). τα λόίκαϊ; 

Narrabo. soc Quid (ϊ illc fiCjVtego nuncfermoDCprogre- hen.Nsu. 2 λκ.Ε/οοκ enzrep ί^ω, μίτιίοτοιι ^o^iijy^^iAs•)^!; on 
diatur,dicacque qub 1 in multa fempei recida nus , quodille g ete; ώ ^7λΛ Λ2«νουα5.3α•Λ?λοί μΗ/Κ^/ otTOf, οΜ'ί^/^ΜτΉ^λ- 

fierinequaq.um perm ttac •.ciimque hxc muka vno nominc ^^^τνΖ-η iynjyi ^^^σα^ρΧπί it'iuav,yj ι•:^( oCj^hlw^fJ^Tj ou 

nuncupes.dicarqucoinniafigurameircinterfecontrariafint 5,7.^«;|),^^^,^,^,^^?,« «'Μ,Λ,/ί,ο^ε^ί^τ. ^ο.Χ^^/ο/ 

licef.hocaiuem quod non minus rotunduni tontineat, quani ^ 1 \ ■ * wov-r-• 'p •- 'λ." 

η ^i r ο -i-i ■ yM,nyiin?p^yVJ?^i>fi>TB <ii}i/,(>d>ioyouaC"f 'wuct.y^oujif ua}}\cy 

rcaum,quam quidcm fiiiuramnoini las, &nin!lo magis ro- , ^r , -. -», « > . . * > «^ , 

tundiim quam rcitumfi^uram elle tudicis,an licdicisi ΜΕΝ. '^ \ 'k•' « - / "^ ■ > ™' , , 

Sicplane. so cr α τ. Cum ita dicas, inquam, nunquidro- 7^)*• ^"•-'^? β'^,''τ^<^^'!'™λ£>.Γ,7ί7ϊο^Λ)/ </*.Λ>.ο).φ»ί τοςρ^^^ 

tunJum maais rotundum,quam reilu Tijaut redum maeis re- Ρ'^ΐ' *i) ??'>;ΐ'λΐ!ΐ', « οί,θϋ; ouj^ 7Β^ιί..•7!Ϊ,,ίί,5^,Μ ςρο^γυλοα; μεν-. 

ftum, qiam jotunduni efle dicis'^ μ β N.Noncerte, ο Socra- Οι ύ>ΐ7Π,υ,ω'Σ.ω•^Λτί{. t .ικ.λλλΛ ulw «^ jMyi ovii/ ι/Μ,ίλον φνί 

tes. s ΰ c R Α τ. Veruntamen aiieris rotundum tv.hil maij,i-fi- ^nuTtipoyyiAiv rs <i?ri'>i,oiiJ^Ti ίτί£^:γ ηίτί^^υ. men.AahSJ 

gurain Llicquam leftum ,neque te&um magis qiiam toiun- Asjiir. ς λ k.Tj Tn-ncuZ ji-n ot ■nintyo-Mr^a Ti^ ^,ταηω \ί. 
dum.M = M Veranarras.soc.Quidigi^uriit.cuifiguranomcn C j^/j,. «(,ι^-,^ίρωτί^οί™^ i«fei jijurf.TDi Jisfeip^a 'i^Tiij sJtrs- 

compait, dcclsrare enitere. Si itaque fic peicotanti de figura ■'„ ^•,^•,,νί i^W^ ey.>i i', η /Joiah, «a;;>7ri,\t;A' o?/a i\ j, 

i!uecoIoie,tenequ.iquaintel!igereq;iid ipfe velir,relpodeas: ,',„.-,„, ^i, ii^' „„ ,-„ • ,, ' » y ~ . .^. ~ 
vehemcteradmiieiuraroitror,acd car,aniio uitcll;i:is,quoa f ■ » ' n.' yyi • "*..' 1 ^* ~ . 

in iis omnibus i em qusro.Non habeas , ό Meno,quod dicas. "" "T^ 'f "Ζ '"'"-^^, ""^{'^; Miv«., ί;^κ ^_im;., .^,τ,ί 

fi qiiis q iirat qu d m rotundo fic ac refto , & csteris quas fi- *ff '^" ^ '^l "^ nJ 5ρο>>υλ« κ.» /.θί,, ,^. «;^ ^,^ «Μο/ί, α JV. 

guras appcllas.in o.iinibus idem? Expi:C3 qiiarfo, vi hoc pafto 5* '«'™ χ^^λίκ,ταυ w ^^j^a' i ^'ρω ^.τίί/ι-, /W ks« ^iot-nu ot/ .05- 

addifpurationem virtutistepares. me n. Nequaquam, fed λβτ» «>€#,- 7ώ/ί cfec tws- a^sTT»? ώιοκ^^υπ'. μ ε n.Mj»• ttw.et σι; «Σω'ίφ*- 

ipre,oSocraies,ediirere.so c νίΓηε tibi sj;ratificcrrME.Omni- τίΓΗ^τϊ. ς λ kp BcuAeiffT)/;^et^tt4u ; ΜΕ.Ν.Πιίήιγί. 2λκ.ε'- 

no. soc. Vistuconira viiUtis quaflbonemdiinde foluere? .^λ«7ίΐίο•2/^ονί'Μίίΐ7η]ντίατφνίί; μ ε, ^»ji. s λ.Π^^ 
MEN.Equidem.socRA T.E<ped endum iam eil, decet enim. q .^j.iuTtof τΐ)/ΐ'αι..άίί5(> jop. μ e. Πϋ-'υ ^αί,ΰ οωΓ. s ΛΚ.Φε'ρε /μ, m/- 

Μ Ε K.Et maximi quidcm. s ο cr α τ .Agc experia.nur quid fi- ρ^',^.,α^ „, ,'^,,, „'-, ^ ^, ^,^, ou^H-dJi iWs>« iuUT^ wcu. 

eura fit exprimeri-,& V de vtrum illudad; iitiS-Ello itaqueid ?^, ,„; r„„,,~ -C„ -i^f",- J ,,. jfi' • ' -^ 

» ,. ^ t ' ., r I r ■ ec?a Wd«)i'^f 7«717Ι5(»ΜΛ,0 tWcy Γ)ύ 0|'7&.V7I/»C£'.'fiXfi)«ii77<t£i 

nobis naura, quodloluex omnibus empci coloiem lequitur. < . , , - /« ,, ~ , ν Λ < ^-\ 

Satifne tibi hoc eft,an iorzi aliud cxi MS^Ego enim f α h .b«m '^^"^''• "^"^,^' " «^^«r :π.. ^«τ,κ; e;« j-p^... cvt:.. c.;.- 

fimihipofthacvinutemipfamoftendas. μεν. Atiftud ab- ■TrccbMi, u,,^i^,r^,f. μ ε r. Α w.^j^t. j. cv;,>if , « 2«.^*. 

furdumquiddameft,oSocrates s ocr α T.QLumobremV me. Ttr.^^i ΛΚΡ.Π^/ί)*/!•; μ εκ.Οτι^^.Λί^υάϊτ, yji w^^bva^ 

Quoniam figuraf. cuiidum rationem tuam eft, qux femper ^v,c α.ίΐχΐ'Λ^'''^•^• ς λ κ ρ α τ. Eicii. μ εν. Ε; Λ /i)7iu.;^oOu» 

Coloremfequitur.Sier^o co!orem quisnollenegaret ,eodem 77f ttHjau^ ί,Ανα/, tfM^i αιαίιταί^^ΰ easip :^η <^ueeni ,ττ 

modo quo circa figiiram d ibitans , quidillipotiifimum ref- w/ otem!'iiro7jiv^t'7ajL; ς λκρ. Τ«λιιθί ϊ^ω^ί. /^huV 3'. ί?ν*»5- 

pondereir s ο c.Vera equ!d--m. Nam fi qui loge t tapientum (pZy τα e/» t, sW-cSv 75 <^«7^ΐ'/57.'ϋ/,06£«ν.^</ΐ!(•,ί/7!τ./ν.'<ιί «ί/πϋ,ό'ττ 

illerum&contentiororumaclitig3utiumaliqn;sik,rerpon- ^,_^, otV eip«-nw. fi/t aiiop^f λ2>, w ep^p)- A«,uf4<W AcV y^« 

deam vtique me dixifle, qnbd Γι minus rededixi,3d te nunc • ■ . . - . . . . , , ' . 

atti 
moc 

€ftau:emfo7taire'dialVdtTcummVgis7^'onmoabytrVmproR^ «M* v^ai /;' UcW <Ly_4? 03e?<7^wA,)>« t^/i^^ 
re,fediisillLidratioaibus appiobare.quas&U!e qui rogat,pla ί^•^« J"M,ji. i^ac^/ otTar fy^;ir. ;,e;4 ji^ «or τιλ^ίί-τώ^,^λΒί ,,, 
nc fc noiiefateatur.Hoc itaqus mote nu ic tecu ililT-rendo v- ■m'-ySi > i-^m '>icy 77?;« /ju ι-^^λί v; τπΛ-τχ -mu-ri^-mu-Ky τι Κίγι. i- 
ti conabor. Dic ergOjnum fiiiem appellrs terminum quedam, <m; i\ oji xuiy Tl-^rh/.of iJcfHiym. άλλα m γίτηυ i(g,htii τητηρΜ- 
atqueexcremum? H.tc enim oinnia velutidem proietOjtouc 5a<77/>• TiTt^JLTv>i.iyiu;TlYi>it(Jn>v βoCfίo;.uu ^iyny, cvjivTniya- 
vetbPiOdicus)ist3nquanid:fFerentibusvteietur. Tuatem ^,^^. μ ε n. Α ν,α /^^«w• <5iJ u-im aciii^it^v κίγ.ις. -tsitLP.-ri 
nud.cistermnaria',quid3tquefiniM>nihilquppcdiuerfum j( 'ihyiH^oy ^7.ύί -n ,y^lT^.t^y a2,^p^iy,ohy -τυΖ-η^-^Ι,Λ^.ωυΛ. 
iis verDisintei ieo. MEN.Dicoranti&quoda:s,iiittll gprear- _^. , , , τ* „ >~ _ ^„ u",^ * ^ 
Ditror. soc R.Etplanuni aliquid VOC..S, & loliduni aiiud, cu- τ-- - ^Z/ v\ s , -'^, ,«» 
iufmodiqus inGeometna tradtantut ί MEN.Vococquidem. , f „ ', '^^ •^, * '^ , -^c^u., t^s » ^i, 
socR.Iamigiturquidfiguram effe dicam.ex iispercipies:in iifioi^TTi;*,!'^, τΐίτ t-Ka.jj.u* jnf cu- ίυνοίανί,ττυ/^^Είίο^ττϊ- 
οιτιηί qnippe figura id allVio , iigur.im iffe id in quod foli- i« ^^i-i-^ ίΤΛί.^Μ en.Tj .Jt;>^(ii;^7i λί^^κ,ν^Ιωκ^ΛΤΐ? ; r λκρ. 
dumdchnit- Arquevt fummitim dxam, figurjin appello Γο- yCaTtny ei, ω iAiyay. (uJfi -^ιαβ^π' wts>-y'M-'ra τΐζ-ίτατίαί λ- 
lidi tcrniinum. Μ ε N.CoIoreni vtibquid vocas,o Socrates? %iKeiyi tm' iwrif <fi cx.y.i .~(^nf euauyni^if ι^τηΐγϋ,τιτιζτίΛίγ.ι 
s ο c η Α τ . Haud i-quiim f. cis, Meno. homini iam feni onus Γορ,.'α; ψ.,ίυΰ ?y<u. μεν. Α'μ i^//a» «λ/ ct, τΐτ'ί/ΤΗί•, β'Σίΐ^ 
imponis refpondenditibi : ip^e .lutem memor quid Goigias γ.ρ^η.ί ^ί^ω mi. ςλκρ. ΚΛν/^τΒω/^λυ-^κί^οί-τίί-^ί/οζ'», «'μΙ- 
vututimeffedixericdefini.eroinimiyis. ΜΕΝ Atpoltquam ^„^^ %/i«..W «υ, ?77 ;(^> .V si, -^^; 5£?s«/ ^/ ί77 s/^. « ε ^•. 
iu mihi hoc declaraueris, ο SociateSjtibi illud referam. so r. ,( _< • , > - i ^ ί « , - , « . 
EtiaabicoditushicaliquiSj&loquentc tantiimodo tcaudiens . ~ « #. ««,</* '. w , 
incelligat,pulchiiitflc te &:ainatoribasnocarente. ME.Qyid G ρ < « , ,,, J, ~ ^• . '^«-f^^ ^ 
ita? s ο c .Qubd n:hil qu.i cbtinuo in fermpne impevitas , quod '"''^ ' "^ '-^^Ώ*""'•^' '" ^"' ''/«v^rP^^.^^ay. ;^£/ii'W cuo, βτ, /^yjw 
tacere dclicati ίί'.ί &foriv.r fiducia adhuc tyramdc cxcrc; ntes imy-t'.y<:j'Mu. n ε ν.Παι'^ iV oiw -^tiTzu. s λ κ p. Bf Jah eiuT jb/ 
foltnt.Simui ita de me ftatuis fori:t5.,infcriorc elceantibus il- V^ - Jf.KdC "^;;d.vi»,«iu, χ <£* <w «Λλιία Λχαλου^•αιαί ; μ ε n.B5U- 
lis clTe.giiitificabor itaque tibi,& lelpodebo. μ ε Gratificaie λο«Λ<. -^f j«i.oi/; s λ κ ρ at. Oawru, A6;',7iar;cfp'j!t;7;vai 'r^oy- 
obfccto.t oc.Vine tibi tecuiidum Goigiam refpond.am? iic tbv ^λτβ Ε'ί/ζ'^^ίί'κ/ίίί ; μ εν. lisV^aji. ςλκρα τ. Καΐτήξ^κ 
maxine aifentieTisf με. Quidni velim: s ο c κ α. Nonne de- ^V ot| «,j Ji uy μ ^f^a} ^if^oyTvu ; μ ε n. Πλι•ι> >«. ςλκρ, 
r.uxas qHidam fecudum Empedoclem ά rcbus manare dicL.n- y,^ s^^^^l^,, ^ „.V ,^αίτ^^,κ Im/r ^"77c>«., 7«? Ji , ixJi-Po^ 

tuirME-Ec maxime quidem. so cr A.Acpori,iaelt meatusin * y v' ,« ' ~ ^ . •. vv. 

» ■ j Λ 1 • ,• V ^ » i.i;/C'^ ί'*•-^ j " ^f'• t.^7 7cujTa. ΣΛΚΡ. Ou^iui^ »<«. οψΐ" ϊΛλ^<ί■ 
q^osδι.oel quosctiamdinuxushuiulmi^dimananfi ME.Om- • ^ V ^. , fV , <7 , rf ^ , 

nino. socR AT.Exdefiuxiousautem quoldamponsquibuf. ^ , < ' ,, ^ , \, , ' ' J ; , '^ 

dan>congruere,quofdaniminoies,autm3iorescfi"e. MEN.Sic «^ )«» λ1-«' ^PP'," ^MTzoy c^^i! Jι.uμi:fQ- y^axir^n^.^ me. 

eft.soc.Nunquid& vifum aliquid voca^M e.Voco. socra. Α''ε/5α «ο/ /5X.5(V , ω' Σωκ^ντΐί- , ταατώ^ tvjj ώΐκ^ί^ fiVrf/irai. 

Ex iisia quid veliiTi,vt ait Pindarus,.TCCipe. Eiienim color de- ς £. s ρ α τ. 1 ίκ^ ;«^ sti >(g.-TU nui)\bttd» tiomju. y^i λ,ολ (ο'/,οΛί) 
fiiixiisquidanifiguiarum,vifuicugruensatquei'enfibilis. με. 
Optimc mihijoSocracesjCcfpondilk videris.s ο r r. Force quia quse folitus esaudirejnuc rcfponfum eft ubi,&: fimul aduerus ΜΕΝ Ο. 15 

aiiiiot"?»^ 5;;(Λ/ίΛν^| aotWisiOTiiij^suipwy/a), oi'5i, )^ϋ03^ί'Λΐ, y^ Α quod ex hac refponfione facileetiam dtfinire queas, quid 

Λ,^ο.-πτ>ιθ.Άτ}Ι ηι-,ΰ-ηιν. μεν. ηιίυ υ^ ουΖ. Σ α K.Tpciy/.x-^^eif vox,quid odor iit,ceteraque huiufmodi plmima.M ε .Proifus, 

SbvjM-vcov,» ώτί;φ/ί7ί. ώ',-Ε Λαοαπ cvi ■Μ>λ'!ν «%i ufei τι ^ Λίττί. ^ ° c R. Atqui tragica , ό Mcno,iib ι efponilo elhideoque tibi 

Μ Β ^.. Ε":.».'-., t s. Κ. 4•.•λ :•« ?^., Jxai ΑΛο-^.Λ^^^,ώ ί^ ev.cr^- "",^.^^ 1"^ '" '^g"^* '^'ϊ'^""'" ^'^^^'^• ^ = -^''^' Verb. s Ο c R . AC 

Ν ,■ . , „ , r ti r^- « ' t•'- V" mihiquidem ο AlexuleiTii nli,iT!!iiimcper(iiadco:c-ileniqi il- 

., , . -/ , / ,, / , 13 altera melior ,acputo neque tibi iltaplacebit , nifi torfaii 

w..f -^^, iK'.r.,)r.:.y.^oy ^, ^y,-,<u^a o-^ -^^.^^v,^^ 5,^- ^^^^^^ j^^^j diccbas.abeundum tibi ell ad invlle.ia : re.{ manc,' 

^^.iviWfTi /^^«>i/;fi•. MEN.AMa:i«.:V^/.« iu-^o. S«)ifa7ir, atqiie hic myikriis initiare.ME.Mancrem ύ Sociates.u huiuf- 

e! fM>nn>i.i-rnaZ-ri >'i)i)!f. Ε λ κ p^ ΑΛλ* yiu/^iaiy^/xc/i^* oi/- modi malta diccrcs. s ο c. Nihil vcique prsEtermittam , quin 

/>iv :ΐ•τολ£-ί•νΙι>, :<ί« ίϊοι Ίη /g. yjfi iuMni, M-^ar TOitxtra. ' αλλ οττταί tali.i qii.tdam & tiii fimul & mei gracia cficam. Vereor cainea 

fii'oi•;^ oiof? t73 •«(/ τΐϊ'λΛ τϋ/βΑΐτα λί/ί/:»• «ΐ'λ'/θ? Λ ττϊρ" iy-' ne minuspofiim huiufmodi plurima dicere. Carterum iam 
ffLiSMi/ ibJj<ssn-)^7iv^Jtihyeu, yj.-nt Ikvj ΰ.ΐΌΐ•/ ψ.^^τΑ.ί,'ό,Ίί Β ad proinilia reriunda nobisaccingerc jac in comtnunc quii 

o^'-K5!i W<w7n)/Ac6 7ix!/&;i' .vftTDf/ecoV ( i'^s jasj ΤΛί ϊκί/τείί'οΐ'- vjrtus fit,exprime,nec vtfeciftihaftenus, vnum in multa 

«,'π hi^-n <.; <r,:f^om<- ) ΛΛλΛ k^ar 'i>.b^ yj2 ύ^,,ϋ , ί,ττίτί difcerpas.quod iaci in eos folec, quiidem vbiquc inculcauf. 

^ • ^ > λ' V ρ ■ f ■* ,^, , Α fed)ntctrramatqueranam;dictandem quid virtiis flt exem- 
,. " ί-^' ν r • „ ' • ■ ,', pla veroloquendiameaccepidi. ΜΕΝο. VldfcturmIhi,oSo- 
'",'■' , t' >■ '- / . _, > νΛ cr3tes,virtuse(re,vtPoetainquit,gauderehoncrt:sacpoire. 
;^ρ^ν7./.*λ(=/=7:<,«. Λ.=ι.;^. <«. -^«τ,Λ.,^ iye,^,^^^- Atqueego idiprum virtutem voco , honelb qindem apptte- 
,«ου.^7«Γί/<ίΐλΓο7,Λν«τοΐ'ί^Λί7ΐοίί<;Ε .-u. Σ ii Κ Ρ Λ T. Α ζ=ι ii- re,?aque cotifequi polfe. s Ο c .Nuin honcfta cupienteiTi , bo- 
yitiViy^y^Kn>vSh^;Mi.>Zm, aya.^ ch MTiwf^vcu; μεν. na cupere dicis^ME.Omnino.s o.Nunquid ita loqueiis, quaii 
Μαλίία/!. ΣΛΚΡΑτ. Ajif ωί oy^y jjyay οι i^ y^-/.aii uh^hi- iitit nonnulli qiii boiia cupiant,quida verb qui malaiME.Imb. 
miJ!7V , ίΐνων di ii't r^ ιί)Λ<Λ»ι i on rnvm; , ω άαιςι ■, Jiy.ovm mi s ο c R. Non oiiiiies igiciir , ο optime vir , bona tibi appetere 
ΐ^/!ιΐ.γι.-^•/Άΐ7υμΛΐν ; μ ε ν. Ονκ ίΐΜίΐγ'.. ΐηκρ^τ. α'μ.λ videntuiiM E.Mihi ncquaquatn.s o.Qaidam itaque mala;M£. 
Tyi^i -V /^/^x ; ME.>f. Ni«'. ΣΛΚΡΛΓ. 0.:/xV'' -«oLy^c/'- Ira.s oAn ua dicis.quafi qux mala fiiu,bona cflc opinentur, 
v».3« .T,.a.,.eW , ί >.«.7,:^.«...,y7ifl77 <»^ '60.• , '/α/ι,Γ ίΐ, Jv«.?- ^*"^ ^"^;" nofccntes quod mal . fint,nihi!ominus illa cupjant? 
^y^i^, Μ Ε Ν. Aa„'7te^?.«,>. Λ«Γ. ...ΚΡ. rfj^<ft«i ΜΕ N.Vminque a,o. s ο c. An cenfesal.quem cognofcencem 
v% ■ "■ ■ ',^ ,^ , ,1^ - m.daquodmalaliiitiillatamenappctererMEN.Arbitror.so. ΡΛ Ε Ν . rt<y-^; ^ ». Ε Ν. Μ-ΧΛ/?.;. r ^K P.^ T/ ^Λ,'ίί.•!- λγ,,γ.γ ; « >e- AdciTi fani.nam quid almd optet? so . Vtium qui mala defi- 

!Hi'^'.'Tu-, Μ η N. rsKio^u. 77;.:^«,λ\ο; Sf-KP- Π';7ΐ£.'ν «;j)i/- derat,ma!a cffe cognofcens, prodelTe cum adfint , exillimat? 

μ!>ρ-!ί τα /^yj, ώφίλύίν h^i^-v.v '•> w/ ■j/txTji , χ /yja-yMv τα. /^ν^Λίτι an vnumquodquc potius fuj prxrciuia Isederc? μεν o.Sunt 

^Κίίτϋα "> iiJ/'i^f\ j Μ Ε Ν. Ε/β7 v.^u ci ΐήρυ :ipoi -m r^/j> αΐίλ.~(ν, cerre , qui mal.i prodefTe putent , nec defunt qui obelfe cog. 
siCTcTs/ju o'i γγ^κί-Λ'.ντίίΙττ B\u.'/^c-t. zcKp. }f ygjJi-Mvri σιΐί ^. fiolcant. s ο c.Videntur :ibi mala iioife qubd malafincqui 

γγ,ίύΓ/.ί'ΐν τα yj!.'^'o η y^yj. Γς>ν , oi »y>^.'Avot t^ ,j.yl ωίίλΰγ i ■ "«-ιΐ^ piodeffe cuiquam opinantiu-> ME.Haud fanc id milii vi- 

m'e ^^ Ov-ikrj>M>J'-yM-fy,T^Y,. ς.λκρλτ. Ουχχ,νΖ Γακο/^τι detui. s ο c.Ex iis i-itur pater eos ποπ appetere mala^qui illa 

r 3' */• "1^1 ; ~ ' _2 J,i .. ; niinime noiintjfcdillapotius quoebonaeirepiitarinccum ta» 

- ./ ■ X > <• ' ■' r' ~ ' ' " " • niisnmala lint. Qijapiopcti i>rnoraiites illa, bonaque exifti- 

L , •, >Λ , . >r , ^ .^'ς, , .->.,' marnes,per!picuumelibonapotiusexoptare.Annon? ΜΕ. 

»u^^,if«.w,.^..-'.v.W «;λ>^«>-«.^, Λλ».™ ..ί;=-.3*.^^^.5ν- si, illifehaberev.dentar.s oc.At veibquimalaquidemaf. 
ftcvj,v.ifO'j•, Μ ζ ti.^Kiv/ uj..lounvnTsi}i. zsiKP. Τ/Λ; ο* r^ feiSant,vt ipfe inquisjeaque cuicu ^qucaccidu .t.obefle cen- 

Hg,KZv 'J^ ih^j/MiuvT^f {&'( ?i-i yj) i';iu>'.V«'^7a<it<?-.2Aa77?Hf fent: noruiune qubd illoiutn prslcntia lasdcntiUiME Necef• 

'c^tiviy ^ aj' yiy/KTTjj , γγ/ω^^Λ.'-,ίσ; J n τιον ov (ίλα^ϋστιντζί/ w Λυ- fario fcquitur. s ο c.Quid vero laeOjs hortiines , nonne illi mi- 

Tayi Μ Ε Ν. AVaj-z.fi. ε λκρ. Α W.ct τίΛτ iSAci7i?!i//Vi!i<• outi/ ίκ ρ Teros eflc quatenus lajli runt,opinantui"f με. Hoc quoque ne- 

tiovTzu Λ^Μοΐί e.voA y.cf.dT>jOv βΑΛτίίοντ^,ί ; ΜΕΝ. Kxi τϊτΒ Λΐ^^ί^- ceflariui.n s Ο c.Mifcros autem πόπηβ jnfeljr.es? KE.Reore- 

s.iKP.To:iJ~f'=idA;oii,ot;;(^>».'W,«i.Wi ΜΕΝ. 0?«Α«?7^- qnidem.s ο c.Eltnealiqu s qui mifer & infelix efle velic? me. κ». j*.' Ϊ ΛΚ. B"i7/ «>5';V7r< ^,Ja£t« id/.*if yju <c,W«««. J.«. i Non videtur. s^o c R Α τ .Nemo igitur mala vuIt.S quidem ta- 

r.1 I- - ''> ' ,λ' " •, '^ Iis elic miniinc velit. Nam quidalind edcffemireium.ouain 

\ χ •. ./^ ,„ ' - ;* / ν, cuperemala,ineaqueincurrertfME. VeraloquividensoSo- 

ν „ -Λ «τ ν;, ~ ~ ^ /^ cratesrnemoeniin viiltmala. s oc r α T.Nonnepaulo ante 

h'h,^Movti),.=i,7-.uiivriOys.yj^yy^cuKra::^; μ ε ν. K.^Ji/- dixilH viitutem effe bona ve!!e,ac poiTe ? ME.Dixiequidem. 

vJ!>iif Λλΐ)θ?λδ>ί<ν,Λ>'Σ4</.ίΛΤί^-)^<« οιίΛ /f e?t/AS7iu 7« >(a/^. Ϊ .1. j Ο c . Απ ποπ cx eo quod diaum cif,voluiuas quiciem ipfa o- 

Qvy.oiai r.iu Λ iAsjif rTTftJji/ )\ψ.τρι 2oi/AScJc(i τΐ τν^ο-ίτα. «sit Λνα- mnibus 3deft,atqiie hac rationealius alio melior non eft?ME. 

Sivj. ; Μ F. N.E/7re;i jxa^. s η κ. Oi/zavxi τ^υ :..υ κι-^ίντ^ς,ττί ιΔμζι-υ- Apparet.s ο cR.Etgo iiquiciem eii aliusalio melior, nec idfe•• 

}.i'iuj.7{ai7iy\Mo^yfi' HffJ 7ΐωτ« }« ου'Λιι οΐτί^βί w ίττρου βίλ.τίων, ^ cuiidum volnntatem , fequitur ν: f!.cundumpotentia iit me- 

M Ε Κ. ΦΜ/ίται. Σ siK. .AW.ct c)»Aoi' 'όνίί•7ηΒΓςιβίλτίαν aMoc αλ- lior.M E.Scquitur.s ο c.Sccundum igitUr raiionem tuam,hoc 

Αον,χτι Ti j-:,ci:^ ai Λ ciuMnov. » Ε Ν. ndi.; y.. ε s, k.Tow ss7^ ^*^ virLUs,bonorum comparandorum poteibs. Μ ε .Sic pror- 

j / ■ Ί ', Ti ^ * ,' ' ^ Λ " 'y _ ' t^' lusfe habcre videtur,vt nunc accipis. s o. Animaduertamus 

„ ■ . 's-I- ' ■ " y ' , ~. poLthacvtium id vere afleras necnc:toitcenim bcneloque- 

., -'λ 1 ,' ' - •'-,'' ^ « ii5lJicioitui,botiaadipi!cipoiTe,virtutcmeiredicis>MENO. 

«.^A«.M€iPer. i^.U..,vJi^J.,^^WToe,.iA.^fA€>£.r. ,σ^,-^,Μ luhuc ipfum. s oc.Bona veib noiinc h^c vocas,ceu lanitaiem, 

ci/ As;«..'f.7T!7w;i63«?)if oic^T «i) ^ei(s ^,Λ^ίτώ/ίΤ); μεν. Ε- diukias,auii'imque &:argentum pluiimiim poffidere.hono- 

■^αγ.. ζ si. XyL>x-i\ y^Ki^ioC^ omv ϋ-/ι»Μ η /^oi saoutii' ; ii^^v- ribvis piscerea ik niagUlratibus in Repub.fuiigi?iu'i r.Iia qux- 

CTov λιγΛΐ χοι af)vejiy'>na. jvu, ijoi τιμαί ly TiiAfii) dLf^;; umo.!^ dam prarceriib bona nuncupjs? me. Neqiiaquairi.fed omnia 

a-flci.Kiyeii τά^α-ΐα ,1 τίτ,ιαΖτκ; Μ ε ^. οΐ-ν.• !v^a ttWtb Ae^a τβ " '''"■'a huiulmodi efle dico. s ο c. Eia, aurum atque argentiiin 

τνιαΖτα. Σ Λ. E/iv. ;^un'3v 3 J» i^ fiivww ττιε^^: itu,(i/s77itq^af acquirere virtus eii.vt inquit Meiicmagni legis pacnus hof- 

(ρχσ, Uiy(6y,i η uiyl}.-, ζ^σικΐώς Μ^ικΙί ^mi. πότίρβν '^τξος-^ίης Ρ"• Vti um vero addis huic lucro ο Meno , iuili ac fandc lu- 

vi T.J™ -J :7p'p«,.jM.V..y, τ^'Λ,^ώ. xj ';^'«. -, ί «X α./ =^A?/p«; "'!"'^'' "'Ί;' »"tered fed et.n iniulte quis .fta poir>dec,nihilo- 

', > *■ >r' ■ ' . V y ■ - . ,v ~ miiiisqusliu'!! huiufmodi vjrtutem vocas? ME.Nequauuani 

^' r.' ■?<- ' 'V '' „.'./„-■(■ obocratcsjted vitium s oc.Onininoigitur, vtvidctur, huic 

, „ , r ' rC' ■ ' ' *■ ' acqui(u:oni,iuititiar,vel temperantiaf,vel lanCtitatis.autaite- 

^''"'':"^.:, "Γ ■' 7• ""■'" t*'-^,'™*'i'-^ >; '^f-;' ^■'^-^. « '/"",τ^ riiis viitutis prifentia opus cit. Alioquin virtus minime erit, 

•πϋΛ,ΐίΛ,ίΐ'Λγ. 77 uo:w a^a7Mi-£< 3 ακ,κί ίςτ):/ a^;7)), ;;.ί^77ϊρ ί^ϋττοε'- quamuis bo.ia fibi vendicct. μ ε .Qiii cnim fine iis vit tus exi- 

ζ'.υσα.τΏγι.^α.. μ ν,.ΥΙ'^ς φ (UiJjirj^j-Ttov ofiTV ^,υ-:η Μ'; ΣΛ.Τβο μι! Ihtf s oc R Atnoii fuppeditare aurum & argentum, qiiando 

\.Ά7πνζ»ν ^giOJdy yal uf;ii2ii>y , 'όταν «,« Ji.auci/ ?, «Λτε οοΰττ.Ι, «ητϊ minimc iurtum (it,aut l;bi,auc'alteri , ncque etiam vi rtus ell 

Μα,ίΛψ-ηι,ΐίΜοΙνι 'όςίν ti imiela. ; μ r..ΦMy■,^Λι.x si. OvAv afa Η harc egeliasiME.Videtur.so c. Nihilo inagis igitiir horum bo 

μ2.nΛy'c■rάfo;■?^/J^nκί^7^yA■/ίS>v*««'L•Γ>LlJ.,ψ^y,'Mlt''■.i,■a.^^^^ norum copia virtus eiit,qu.im inopia. Veru vc vidctur,quod- 

io/«^;\«.Viv\«TV;,^.on^«f j;;..-7./;,,«n)iVj«/3^'i; ^Ui, ttJ- ^""quccum lullina ficviuus e(l : quod autem abiq.illa ei: f- 

_,,,Λρ^,.,' ,. ' . . Γ ~ ,-A . / qi.ierimilibus,praiiitas.ME.v'idetur nnhineceilariueiiequod 

Γκ•.- I Ί ' ' I I > ~ rf 1 =■* Λ. „ GXis. s o. Nonne vnumquodque horum paulo ainc virtuus 

, y . "^ 7 i' ~ ί• , paitcm ellediximusjiuliuiam Sc tcmpeiantiam,caeteraqiie 

y.c>^^n^mKja,^,7wy»,y^rva.^-^.TUT,,^T'A^un,^^^^^ huiufmoai?M.Diximus piant.s o.Siccine,o Meno,me deludis? 

my . a^^ir-suf ^s.m.T/ J;.,a Sa.L-iTif; s. O-mulof-n Jni^y.^f mj , CVioifum hxc Α Sacjaies' s ο c. Qj!onia cum teora.icm 

' Β ij " 16 PLATONIS 

ncampliujvirtucem confcinJeres,neveaifcerperes,8i ex- Α a^ μ.^ yJ.^ayvvJ^axιu^^ΛΛy.ifuΛ7lζiyrφ^ίay>i,Jΐv7iS■^ζβ<hίϊud^rΛ 

empla refpondendi dediiTem , hoc negkao vircutem effc di- .,^^' ^ sio> ί.-^ψν.^κ.τζν'ην pc iui\^:^i,Kiyji Si imi ονφ-ή h^v 

ciSjbonacum iuflitiacompararepoire, iullitiam verb virtutis λΪ/,,τ'ΪΫι ^^-O^^V- ^w,. ιλ ^ ' .-C ii^\ Ί. .-t 

partein efle conreflus cs. ME N. Sicelt. so c R.Noniieefticitur ~ ΐ»\ τ•' ^ - *. ' >r'-' 

' •■ - „- T- ■ ■- rr ■ > .• "nifli). ΜΈ..Έ.--ωγί. s n.Kf \ t.Oukcluj <n/uCcuvc-i,Ji: i 

i^Ytt^niiviamFnrpiitfi viirMiri^/sili^ifTrrprMmmvrpvirrilflc. '.' • '^ ' i<))i Λ auuKi- quicquid agitur? luftitia cnim & huiurmodi fmgula virtutis >'■'','": ff ^^'"f^ '^'^' ^e?•*'" ^^'L'"' ^f'^''^ ^^ '¥'-^' '5; 

particulas cofiteris. μ ε .Quid tum > s.Quia cu rogaffem vt to- "^i^ =f/iC5«o;i«;:/^,«oe»i' ? «f «pjTjs- iT),i^^ ι^^ςυ. ηυταν. ».Τ, ouu 

tamipfam virtutem ollenderes,quidipra Γιι,ηυΐΐο modo expli Jii ταη >.ιγο ; τ. λκρ \ύ.Οτ{ iucS S\«^yTV(U.liju cfTrtivTiw ».oi- 

cuifti : omnem vcrbaftionem quxcunque cum paite virtutis τίιυ^αχηίω μί+ΐ7ΐ^}),οό Su σ ε^τηιν c,tj 'ίςι' vmmv J\ fHc ^ζ^βξ/ν «,- 

ficjvirtiuem efle dixilti,quaii quid tota virtus fit,dixeris,atque ps-riw f|), ΐ^τηρ y^) μχ,ύ-'^ν cifm; β^ί-ίιιτιο. acayif «ρ«κωί•ό',77 α- 

, ipfeintellit;ererumquea,fiabsteinparticulasdiuidatur. Ea- r piWohrioAfiy, ^ffl Uii ^ωσΏμ?ί'>ουΐμί!υ,η3^ίΛ)αΰ^^-τακ.(ρυΜνζ}^( 

dein igicur qusftio ruiTus, ύ Meno,tibi fuLoritur.quid virtus ;^τ{,2 -^ ukta, ΛΓο^αι/ ^'λ// Ιξ a/;>i>',<iV iMc/ Λκΰ, τίί ^^ι/τϊ? 

nt,fiquidcmomiiis3ftiocum virtutisparte fi: virtus.Idnam- iV,,-™'^,,, ,y ^, > ^ \< ■'„,.., ^ -λ... ^'„.ji ' tv .„ , ,;-™ ~ 

\,.. , ■ rx- ■ n- ■ ■ /ric «ρίί'^ίΐωΓ) ffl ?;λ6 Μ:ν&7377 0ίΐιι iWcTj». « «J .««ei^.u tw;7ji> τ^σκ'ϊ^'Λ- 
ϋϋο tiic dicitur,cum omnisactio cum luftitia virtuscHedeh- ζ- ' S * , ~ ,.^ , ', ^ / ,.w ~ . .". 

nitur.An non eadem iteiuin quasitioncopusclieviaes? Num ^/ „^ • .^ • •% ~ ' - ~ ' - 
pucas quempiam viitutis partem aliqua noffe qui totius natu- '«"''^«^ ^^ψ^^ Ψ^•[ ^^'• " °" ^«, σ./^^λ/ν Λ/.-5«. wr i^^w 
ram minime norit?M ε .Non vidctur. s ο c .Si eiiim memineris «ί^^^ω; ; α?λ^ί/Η ττκλ HAvcfj μοαον aftn; c, 77 h'iif,ajJTMjj.riii- 
quajinfuperionbusdcfiguiatibirefpodi,reieciniu$ vtiquere «^«■w; M!i.O-^/.iieoiy.Jiy.u. τ λκ ρ \ύ.Έι -^ιψ/^ uiuyK7«i,<.T ι-^ά 
fponiionem illam quxper ca fit qulbus vlteriori probacionc σνι afTi ατηκανΛμίίαι^^τό ^fxj.Ttf, «tTTifstW.oy.V OTuTit/j το /ayj- 
opus eft , necdiim rata habcntur. me ν o. Et meritoquidem '7iuj'imi>ia<ny,Tiuu^cf'ryJ'tTj ζιι^τυιJiJωv ^^ u¥i7m ωμο?^ο-}•ΐ]υ^ι!αγί. 
rciecimus. s ο c κ A.Neque tuigitur ό viioptime.cum qus- C OT;^/eJjw ώτΐ/ψ/νί^θ». Μ:ΚαϊορθΒί•>4 α—ίίί'λλο'^/,ωΣίΐ'ζίατΐί•. 
iit(.r,quid ipfa in vniuerfum.ac tota fit virtus , parces refpon- j.m,! 7j,i,uM.,£^^^,^v,'i συίτ, ζ>,•ηυμ^^„ί φ-^ς 'ύχί Ι,τ. ■iH.o.yJJ^. 
denscam quirentibuspateflicias, nequealiudquicquam eo- ϊ ™„'~, „.„^,„ c „,, ' o„jv, '„ !., ■ '; " *'', 
dem modorerpondensjfedrurrus eadcmincerrotrationeopus „- r ~ r ' , '. ^ ' 1• ~ r' ^' • 
eric, quidnamvirtusfit,quaruDiectailtadicis. Numaliquid , ^ ' , ~ , ' , ^ , •'^ .„< « - ' "^ ' ν 
tib.dicere videoi? MB.Mihi quiden, probe loqui videris. wof o;-7.f aps7»i Mj.K^Ai^Hf;^ ο.Λ. ί,,/Λχ«Λ£;^/.; μ Ε,^Ε,^οζ- 
ί ο c κ Α τ. Rerponde icaque iterum a principio , quid effe ^^ Λ^κ opdut f.puy. ς λ κ. Α^κ^/Λ, Tt/iju^ toa/i- c;| d^;(j)i• 77 
virtutem & tu 8c amicus ille tuus aiferitis. me N.Audieram fV^ ψτώ> φπ^συ ^ό iwt^i στυ. μ ε.Ω' Σ,«/^•α7ϊί•, Hiuuoy ijii^ 
equidem r) Socrates ,antequam te alloqucrer , morem elTe sjfflji ■ζιλ';/ κ«ι«'>')ί!"6ί5ΐϋσϊ;, 07711 oJ/Sk aMo)> iuTif Tt^^pw^j 
tuurr) nihil aliud qnam dubitare , &a!iis fcrupiilos dubitatio- tkw αλλοΐΐ τπ/Πί άίΒρίν' ^jgu yuM,a'{ y i;jM Jo)uif, ^nTivw μί xfd 
numiiiiicere. Et nuncquidem,vt mihi videns,me prxftigiis, (fafMTitti,y^ ».-nxy7ii r^-n-TriSin, acn μίςτν ■^eia; yty>vlycu. 
& VL-neficiis incantationiburqiie perturbas, adeb vt ambigui- D ^^ j^^j^ ^^ ^τν^ι-ηκΤος (« Κιτν,^Ι ακΖ^χ) Όμιιιί-τζίηί '?{) ,τί-η 
tatis (im plemis. Ac mihi vidcrisomnino, fi tamen te iocaii- «■"•'jv, „„; ^•,ν^ ™,' „ ~^^^' ,.^;„„ ~ <i^,^j,^. ' «, ^" » 

domordere aliquantuluir) dccet, quam iirnilimus elle tum ' _^ 'y ν •jd' 3 ' ~ ' '., \ ν .' ~ ' ^, 1 

,. ^ . ., , .^^ .... .p . ■ ■ ci.ii7^.iicrjACovny^ja,7i1oy>/tovvaf)'.:/.y7miii.yjui^Jo-AMiuo/yujJiUi 

rorma, tuin crteris omiubus latiilimo illi pilci rnarino qui ~ ^ ^ , ^ 7 ' ~ ,j , , i' . , > ' , 

Torpedo dicicur:ille fiquidem homincm fibi piopinquantem, ",'^Γ" '' ^^^"'^jy^f-f-^• '^^"^^ n-l^V^^ '^ ^ >A:^ "J" 

tangentemque ftupidfi reddit.Tu quoque niinc tale aliquid fe "^ ^f"f i-iifii^SKi" κίί^ ο,τ,^-ψ^ΐΛ^ σζι.,^μ-π,ι wjexAyjiy^m- 

ci!l"e videris,vt nie ihipcfacias. Reuera cnim & animum fimul ^ ofi-nii murv.».oii ^ayii; u^ws. h, intsi ποΜοΐί, n^u Wu &ν,αί>4 

csrpus.in &"os ftupidum habeo, ha;i!toque,nec quid cibi relpondeam, iuav-ni ίΛκουΜ' yujj S^ cCA 0,77 όςί, ■πτκ^ρ'ττζοι i•)^ ΰτηΐγ. y^u μί) 

Grzco. iniicnio, quanquam decies &millicsiam de virtute &:multa Jiy.i/V cj /3oyA<i5c'iiu,«Ti c.)t-TA'iai'&v-5ti'c/^,oJcA'5iTOj>i/4^. s/yi ξΙ- 

&:aduerfusquamplurimoS)Vtmihivirusrumqua optimedif- yiilvS.rX\; -TmK» TT.i(WTVi-in<i't(, -ήχ av ά; γ>Λ( irrt-^^ttiti. 2 β κ. 

putaui.Atinpra:rentianec ctiamquidipfafitvircusproferrc £ X\ru,rZfy,ii'i,Zulyay,y«:L0hn,xjd%>,7ni-n<aii μί. »τ..Ύ, ui?um,Z 

vllo padto valco.ltaque caute tibi conruluiiTe te cenfeo quod ^- . ^ ,, ^,γ,γΙ>.ω otty,>» ul Uy^^u μ ^Xm, J-lioW-, 

nunquamahbpercKrinaris. Nam iiaduenam aliena vrbeh^c , > / . \.v >. ^. ,\ . •¥■• , ~ »_ 

aecies.vtpotepriltniiatoiquidamatqueYeneticus iQpplicio , ν , ^ , , , ., \ \ -^ ^, 

foriitan arficerens. soc.CalliduscsqM no.acmepropeme- /tr^^ ^ , i^^S ^, ,, , , , r, ''7\,, , 

dum nunc decepifti. ME.Qiiamobrem ό Socratcs?s ο c. Video ^^' yju^umif. «ίλ ■^.caynixg^na^ <n. ija Si α y.s^ « vofy.^M,- 

cnim iam quam ob caufam hac imacine me depiniias. μ ε ν o: τ,ί yofxZm.• ol-m v^ tsvj λ».οι^ τηΐϋ vafx.a.y, iw^ αυτΛ- ti ii um, 

Quidfuiflt; caufa?a!bitraris's ο c.Vt ipfe quoque cecontrade ou. ου j£y '<ί£.•^ρωΐ' ίωτΐί-,τίΛί αλ?,0Μ• CT/a&spriy• aMct otmttjs• «αλ- 

pingarViri eiiim honefto habitu prxditi ciim effiiiguiitur ,de- Aii» «ωτ^ί ώϊρωί', oi/Tm κ^ι/ τ«ν otMoti τπ/ή iiropj/V. και yuT cfeJ αρ£- 

leflarifolentjilludquippe conducic. honelloriienimhoncrta: τί(•,ο'ί.'ζΐι•,ί^^3:/]•Λίο7Λί.• η μ^-πι i^mf 'Οζ^η^-'' y^ V^'^'^ "ifh 

fu;u & imagines. At ego perfon.i tuam minime effingam.Equi ^^- a^^wL, yuZ μ^-ηι 'όμοιοί uk iijiv. o/.tu>( Si sW ^' nu 

dem fi pifcis ille (iupidiis iple alios r.:ddit iliipu1os,ei lum per- ^_ ■j^,^ ^ συ^.-^^'ί,ν ^t^ £?,. μ e.K=<.^ 7;'/« 7£^π.ν {«τλ^/γ, 

iimilisjfecusautem minime.Nequcenjtnexpeditusiple,C!ete- <!• \ - ^ * ν r ^ " -^' ™~ ' '' > "^ 

rostitubar^compelIo,redmaxinK-om.m,mdubnansego,du F <^2«''-f«7..,T«7.,o^.o,^7.^,«ei^c,77o^^;^;o.;^ .^^^^^^ 

bitarc alios quoque facio. Etenim i,> pr.rfenna quid v.rtus fic, ^^'^^'^r^p<< 5 «. » Ki^ ονμ^Κ,^οην^,, «^,^r ._,^« 0, 

haud certc noui,tu camen forti priufqua mihi occurreres,no- ■" '^'^ f^\° '^ f ''^'^. ' ^,^•'^'^^»"'' ""!' 'f'"^^^ ';^>'-"'' "^^^^;- 

ueras,nunc verbi^J-noiantimihi Ilmilisciiuiilli. Verutitamen νων. ofxi ηιχ,ν ας iet^irly κόγ>ν y^Trcycii ; a>f «^. Λζμ 't^ ^^i^ly cu- 

vnatecum redifcuterehaiicinititui,quidvefit virtus inuefti- ^ωττω oCji^ οιΛν,οΰτι μίιοιΑν. οί/τι ja-p αι γ•- ο ctA ζηττίί• {oiJ\. 

gare.v E.At quo tramite id inueftigabis ό Socrates,quod qui- ya^' y^ eCiiy Al τύγ. τνιοΰτω ζΗ-ήσ^ας) ouTt cuvoiS^y. βι/'Λ^ίίρ 

dem omnino quid fitignoras? Qualeenim tibi proponens,id αιΑν'ό-,-π ζ^-πισΐΐ.ΟίΜουι^^.κωί ini ,Ροκϋ κΙγ-.^κ,Ό κόγ>! ί^τ,ωΐί,- 

quud ignoi as inquireres? Aut etiam fi i;i iilud iiicidas.quonam ^^^^ z^.Ow. itunyi. μ ί.Ε')^.ΐ( Kiy.iy lir^; sn. B'5<i.>'..«z^W 

ilg;-.oidquodignoraue,as,eireilludagnolces? soc.lntclli- ^^s.Zynyj^yv^<umyo^<f7^^.^^'>^^iyu^-m. me.t/- 

lioquid ve isoMeno. At tuanimaduerulne, quamluigiolam ' , ' / ,• a~ ϊ . w,~ ' .' 

ariiurnentationeminmcdium.idduxiltirquodvide!icethomo , Λ- ' , , , , ^ ^- ?' ' - ' w,. 

ncqae q,:od nouit,ncque quod iL..norat,poteft inquirere.Na Γι G T/m «7.y ; k^ τ,νί. o< A.;..m ; r .. κ ρ. Oi /.> Ae;.mf t,-;; ^ 

nofclt,nulla inquifuiorie opus eil.Sed neque quod nefcit iiiue 'V"»- τϊ ■m^i^»''^. οατ,/ί ^i.aiAm ^«c ^usTTi^/e/^^i-Taj, ao- 

ln.'abit;no enim nouit quid quxrat.M ε .Nonne rcdte induci ύ yy οίοι; τ' ε^ ΛΛ/λι. asj*./ </ί Kio Π/ι-Λ^ίί- κω αλλο/ί otaAo; o^ 

Socrates hanc rationem exiilimasr s ο c R.Nequaquam.ME n. wi/iir^, tm ^m tMny . λ d^ Kiy>i.ai-i tojjti cg\y. at^Acy.iTniti σνι 

1'otiS dicere cur tibi noi placeat?s ο c i-, .Po(Tnm.id enim a vi- JbKoZiny αΆ»θί) A5)«/i'. (ραοιγίρ τίυυ -^^^χί/Μη αν^ωτπ,υ tiycu αΆα- 

ris & mulieribus diuinaru rerum pcritis quandoquepcrcepi. ^^^^. ^m^jl-nKtii-ayloJ^i^dv^cnieiv i^KoZm) -nt-n Λ -m^tv 

MEN.Q^usillorumfei-.vio-r soc.Veius,vcmihividetUL-,atque -,;,,,^,^^ • ^AAwStu <Λ' c-J/i^THTS. /i/V Λ) Sf^Tay-m ώ ^«τατΛ 

prxclarus. μ ε N.Quis inqua iftcV &; quinam telhntur? s ο .qu, 'jv ^^^^^ „γ ^,„,_,ΐ^ > ^; φ.ρ^^φ,'ν^^ ^mi «Α«.οί TTiVOio. Λ'- 

hocallcruncfanai vinrunt,acfan«3eetiam mulieres quibul- •'^ • \ « <v. " ' ' ' y .,'f\A' I., ' ', 

cunquecuraextitit, vt eotum qu.tprohtt;iitui-i'3iionem red- ?\, ^. C ^ ^, / ^ - t t„ ^ 

dere poirent. Tradu prxtcrca rindarus , & cxten quicunqae -'^™" ^""^'^ «J-;-' % ^'f y-f-^^^'^^<f[<^ -^ f^V^• ^^^^ο^- 

Poctaiumdiuinifunt.talia qiiidam ; qux idue.te quxlojnum %orvu:ii ■■^ Tx>y Konny -^o-m >,^ωα ϋ.γοι .waf <i<'<i?a7my i&^^ioj^-nu. 
vera tibi videantiir. Ferunt enim hominis aiiimum iinmorta- 
Itni circ,ei'imque tum decedcre,qiiod qnidc mori vocantjtum 

jttiumrcdirciiucriieverbnunquam. Quam ob caulam vitam quam fanaifllmc agere monent. Quicunque enim pos- 
nasa;uiq'icmifcii.r,riOferpinxiamdcderunt, iisilU ad rupernum folem nono .iniiu luilus animam reddic , quoufqaein 
rcucs ' loiia, ragaciutc, rapitini.ique piKlhntes euadant. Keii^uum aiitem tempus fanai heroesintci homines vocaiuur- Μ Ε Ν ο. Ι? ν Ύ'ΐ < '. ' '_■»_. i ^ ν ,' ,„ „,■;-; ;.,^^„~^ i Α Cum ergoanimus jmmortalisiitjacfeiiliisinhancvitamre dieric, vidtritquc perGEpt; & quxin hac, Sc quxinalia vita 
funcomniaque percepent,nihi! vtique re(lat,quin ipfe didi- 
ceiic. Quam ob rem nihii mirum eft, fieorum quajad virtil- 
rem & ad alia pertinentjreminifci pofllcquippe tum olim il- 
la cognouerit.Cilm enim tota natura cognata ilt , ac iibimec 
confoiia, &aniinuscundla didiceiic , nihilpiohibet homine 
vnius cuuifdam rem!nifceiuem,quam difciplinaiii vocant,rc 
liqiia omniarecuperare.ii quisaduo conihns fit , vt quxren- 
dominimc faiigetur, Qujcrereigitur acdifcere,rem)llifceπ- 
■ ■ ' v, 'L'• 'γλ'" ( ■ ^'λ Λ.\ίΛ,-,^„„,ί ^ » ' R tiaeil.Qiiapropterluiniorjeilli arsumcntacioninequaquam 
^ - . , credere decet, pigrosenimnos quodammodoredderet. Ea •7H cv -^Λ /β1 ΤΟ όν a/iu, Κ5" '"t» τα •^■■ΐΛτ&.^ί^. ίτιι '^,τι ου μίαα.5η 

■πίτΛς irA-fiJW ouT»(,>y 4iiv^3iixt)ct{ -ί νΙλ/ζ^)!• α,,ταηα, otyjiv Κύίλια 
iv uivov aliauviK^vm (ο Λ uaJi>imv >(^λ.ϋΐπν lUjfa-mi,) ταλλα ■wa»- 
TS Αυτί!» dicoP~Vt ΐ'Μ Πί A^Jfitos ti, fj/l M.H i~n>yj.uit ζκφ.τζι yif ζ>ι- 

TilY Aci •/Jl 7S |U<t)(.Vl'i:il' , lUl>.l/.tA7l{ 6A5|i ό'ϊΐΐ'. OUXlOLUi Jil ΤΤΙ/θί -tU 

•Λυτω τω ieiiJy.tf Koytf. cea ιβρ yif a.;• yiuas ofyn^ τη/χτι/ί )(#ι =57 tnTHVMif ■micl. ω ίγύ τπζΐυων αλϋθ" φ<'' ΛΚω μ^ mo ζ«ταν ofi 

■η 0,77 £2ΐ. Μ i.i<lcU,SsalifoLnf.<i>^' ΛΤΠΜί λΐ}^ί TVVyOV 0V μον- 

Sl /ά,ζαι Μ ovTuc t^i ; tsiKP.ViaJi^n ίΐ.-^ιν,ω Μίνων,Ότι TrzuoJp- 
yf siVj" y"^ ipaicii ti i^ Ti SiJt/.^ai• 'uf oC Ιραμ} JtJk^Ui i^/) αλλ' 
ιΰίίυ.•/)ΐσιι/ ' ίγ</. J» di-^i ίΐ(ίΐνα\/-ίΛί oj-itx f •<Λΐ/τω -ηίΟϋΐνΛ κι -yjiy, 
κ Ε. Ou •Μ TCK Δ/«, S^ay^oLTti-, oJ iboV «75 ίλίψχί ίΖττον, λμ' 
•ώϊΐΐ τί £•3ϊιί. λμ' ίΐτπύί μυαι "iyin ώ'Λ/ςα Λα t-n \yit ωαχηρ κίγ.ι•;, 
tyfii^cu. Σ Λ κ ρ. Αλ?• ί,τ //V «y ρ«Λοιι, oufflf Λ δ'θΐλω «ΐ£?θν/!Λ«- 
biujaji, ffvJ ivii{g.. αλλά ^αο/ Όζβίν^καηψ 'Γ^Ττια^^ων Λκολου^αν νιυ- 
•mvi T^J awjTS ίνα,ιγνν^ ?''jv> i' iv- '^v ττυττ^ϊ atii ohjiicauat. μ ε. 
Vld.vii }i' <f~.(Jej> 'SrCSJlA^. Σ Λ κ. Ε λλί/Λ aSo oCi,:c='•' l/ibjJiZf^; Μ ε. 
ΠΛί'ΐ' /- arf.liSfv^UM-f/Jrif. ς λ κ ρ α τ.Π£9ι7ϊ;^ /ι• tcV xouT, οτπτίρ 
αν m fcuviiTta,» lUAUiuviKr/suifjo;,» /Mni^jaymif iuDCj. ΜΕ.Αλ- 
λα -πιϋίί'ςίΜ. ε λ κ.ί,.τη 4» μοι, ω τα/, -lyvoij/.cis ■nria.-^uvoy •)^- 
CLO, ΟΤΙ ToioJnv ος>) π. t -^ύγ.. ς λ K.h ■,Ίν oujj ■n-.fc/.yiiyov yati-m-, 
'ί:η; i^i/ -mi ■)(^Λαμαζ TMiizif ■7iuja.<,7iTlcifdii βϋπ»; π. Ώιίΐιυ γ^. 
Σ Λ. Ou iW" TauTKuv ΤΚ5 t^? «s^u οςι/ /sHi 6;^v; π.Νάί. ςλκρ. 
Otxet/ju e/t» ΑΙ» niiojTxv '),0)H'jY vJx μ-'ζ'* Κί" ^λατίον ; π. Πάνυ )'.. 
5 Λ κ ρ Α τ. Ε< otu' 6/" ajuTM κ jT^ijipa Λο;? ττοΛ/ν,/^ Λϋτι» Jlioiv' τϊϊ- 

iitu. Σ Λ κ.Έ.7Λ:^ν j\ Λο/ι» TnJciy κίμ τίΟ-τ^,α/λο ν n J)i Λο/ν j/- 
-ySTju; π.Γ/α<'57ΐο. ssi.Auoiv afa,<iii yyvt-mtTiOjbsY. n.N<u. ς λ. 

χρΛΤίί. ΣΛ.Οΐ/Κοια/ 7!«ο/τ iLvmi -ηυ ΤΗ ■)(Cjexov ίτ^(_ιν dtTifci.cicv y 
τΐίοατ^ν Λ; /oaf 5;^1'•!7ασαί• τα; jfc.^.ot{ii.a7rcp τκτι; n.Noi. Γ λ. 
ni3i'f owii ss«/ 7Π> /«!' j Π. Ο /.τα. Σ Λ. Φίρ6 J^,7n!p<t μα ιιτηιν τιη- . 
λ/ΧΛ 73ί ίϊ«/ l*.iivov Μ χα«(ί/.« eyjtfi). » /^-V ^φ τϊΛ, Λοϋΐ τπΛ,'ν" 77 
Ji ιΐ όαίίΐΌΐ/ τί iA^a57'cw ; π. Διιλον ^Μ,ώΣω/^ατίί,'^τ? ΛττΛαιπα. *-■ 
Σ Λ κ Ρ. OpJc, « iViivoic, αιί• fj4) TtUTwi' ovjky JiJk,no> , αλλ ίρωτω 
7ra»7a ; ^ju ^υΐ» ώτ s/stsu «ιΛκιω 07Π>;α Spi') α? »f ττ> oy.-mn^iw ')^- 
eiov 'jl/j-iJiToi. it '>ν cfb/.naT)i i ui.huaiyi, ςλκρ.Ο/Λι' ctuj j μ e. 
Ou t/W7tt. Σ Λ K. On-rtu <A ^ί,ώίτ 7?f ΐΜ.ασιας ; n e,Na<. ς λ κ p. 
©5ω c/h ojuTii' cua^u^UJHXouiiOy «ί^Ι^ιί ωί Jl4 ΰυταμιμν^αν.ίίάΟΛ. ου 
Λ uc/ λ5^} ^-70 Tjtf αΐ7Γ/^α(τ.α ■^Λ,'.ψ.Λ! ^>'ί το d^Trt.tttndy ■)iaexiv ;<- 

ΤΜίην,ΊΛ, ;iS', aajiif ττνν ά)τ!ΚΛΠΐν ds 7TVTCU, οκτοίτϊω'. άλλα ogjf 

ί< 'c77 £75/ ώτ) 77)ί Jl7J7.citn<t4 Λκ'<1 5£Γϊ Λ«. H. Ε Οίΐγί, Σ Λ K.Ol/^iW/ 

Jl-!^.n<nci.aj.mt>ximfyy/cTU,<iii tTifcumazwTiwsi^e&wj.^u^v- 
Λ; n.riiUu j<. Σ Λ k.Atis Tcumii Ιιι,φ«{ ,ίςτχ^ τό οκτισπιαυ ^city 
βι Tiva^ii "nayjJnwf/javTxu; u. Ναί. r λ κ. Α xajf αψιιΜίΰα /Μ 
ίί.τ ewn< i<mi Tmufcii. Λλλοτ; χ 7tu77 (ty tm ο ?««■ τΐ οκτυηπυΜ n - 
ycu; π. Uiiivyt. ZaK.Oi,MuM ^v (Wrui t>ii 7tW77 τίτκ^α^ων t/^<^}i 
t^f TOVToi οςι TziTiTsii.TniJ) i 'Nou. i-siK.nimY oiw γνίτιυ-,ουτί- 
•/icuu! Ίΐαηντίν ; π. Π«ί cA ci/ ; ς λ κ. Διπλασιον oux, eit τι τΐΤί α- 
x/iTssiuTtr ; n.Ou ii</ Δ/α. Σ λ κ. Αλλα τπαατί^Λΐηαν ; n.Tilfa.- 
m^ciinoy. ΧΛΚ.Λ•7η τΧί Ji'!rAe.<na4 Of», ω-ζαχ , ct/ σ/'^'λαίτο)', *λ- 
λα.7ΐ<'ϊα•2Γλαί/(ΐ' ,ι^νίτΛΐ ;><iieioi'. π.ΑΛΛθ» λί)*'?. ς λ κ.Τί7?«<^ωΐ' quoque mollionbus hominibus mirificc placet.Ratio autem 
nollra folertesreium inuelligatorescfficit ,qua ipfe vtpote 
verafietus, vna tccumquidlit virtus perfccutari defidero. 
Μ fi . Imb ό Socrates , fcd noii abfolute id afTeris, nos mininric 
difcerc? quam verb difciplinam vocamus,eam rcminilcen• 
tiam efle^pocefnehoc ica elTe medocere? so.In fuperioribus 
quoque ό Meno te callidum efle Jixi,& nunc rogas vtrum do 
cere ce poiSm.cum antc nullam eiTt.• difciplinanijfed reminif• 
centiain aiTeruerim, vteueftigio mihi ipfi repugnare videar. 
C ME.PeiIoue,o Socratcs,no hoc inftituebamjfedconfuetudi- 
nc potiusquadam italocutasfum Quod fi qua raiione illud 
inihi oftendere poces , oftende obfecro. s o.Haudquaqua fa- 
cile elljtui tamen gratia conabor.Veium huc ad me viium a- 
liquem qucm voles exmultis qui te fequuntur jaccerfe, vtin 
eo demollrationt: hac experiamur.ME.Libenter.heus tu, huc 
ades.s o.Griecufne ellf&Gr^ceIoquitui?MB.Et Gi^cus eitjSc 
in domo meageniius atq.educatus.so. Attende igiturnum 
illi in meinoriam reduca, an docea. μ ε .Attendim certc.so•. 
Dic age ό puer, cognofcifne hoc tale Ipatifi quadragulu eile? 
ρ 1' V. Equide. so. Habetne quadrangukishas onines quatuor 
lineasjcqualesjp v.Habec. so. An noii &iltas qur per medifi 
protrahuntur,sequaleshabet?p v.Etilias.so.Nonne &: maior 
& miiior edepoieli? p.Potelt. so.Si ergo iuhoclatusduoiu 
pedum , & iilud qiioque duorum , quot pedum totum ipluin 
eriifSic autem colidera;fi latus hoc duoi um eflc pedumjillud 
verb vnius , effetne plufquam femel duorum pedura hoc fpa- 
tiunV^p V .Semel. s ο .Quoniam veib aheru quoque latus duo- 
rum pedum ell,nurn aliud quam bisduoiupedum fitfp v.Ift- 
hucipfum. s ο c.Duorum ert.O bispedum ediccur. pv.lta. 
so.Quotnam func bis duo pedes^computa. ρ v.Quatuoi. so, 
Aii non fieii potelifpaiium aliud adhoc duplum j habens Π- 
militcr omncs aequaleslmeasquemadmodum iitud habere 
vides?p v.Ptorfus.so.Quot peduin eritrp v.Odo. soc.Age 
iam conare miliidicere,qualis ell quflibtt illius linca ; huius 
fiquiJem duorum pedum.linea veib illius dupb, qualis? ρ v. 
Patetjo Socrates,elleduplam.so c.Cernis,oMeiio, me nihil 
ex his docere,fed fingula potius intei rogarerEt nunc lile nof 
fe fc put3t,qualis ea iit a qua fpatium odto pcduin conficitiir. 
An non tibi videturi• μεν o.Mihi quidein. s ο c r α T.Nouit 
igitur ΜΕΝ o.Minimc. socr α T.Putatauttni adupla. me. 
Ita. so cR.Afpictdeincepshuncper oidinem vt oporcet re- 
minilceiuem. Tum autem dicamabo,adupla lineaduplum 
fpaiium nafci faterisHaleprofedtbdico jquod nonhaclon- 
gum ,illa breue,ieda?quale vndique querriadmodun) i(tud: 
duplum veib ilhus, οέΐο pedum. ledinfpice an tibiadhuci 
duplafieri videtur. ρ v.Mihiplane. soc. Nonne huiusdupla 
hic fitjfialiam xqualem huic adiiciamusrp v.Prorlus.socn. 
Ab hac fore dicis oifco pedum fpatium, fiquidc qiiatuor huic 
aqualcsefficiantur? pv.Aio. s o.Defcribamusitcrum igiiur 
ab hac i-quales quatuorjaliiidne quam quod οΛο peduin vo- 
caSjluborictui ? ρ v.Hcc iplum. s ο c.Nonne in iplo funt harc 
quatuor,quoruiTi quodlibet ifti quadiupedali squalc cil? ρ ν. 
Ccrte. soc Qu.antunutuque fit?an non quaicr tancunii ρ v. 
Quidni-socR.Num duplum eil id quodquatcr tantum? pv. y3fTi7tiin:{,'iitvixyjj<l'!K3:0v^; τι. Ναι. ςγ. κρ. ΟκτΗϊπω/ <A q Νοη per louem. so.At quotuplum?p v.quadruplum.s ο cr Α 

»' _.^ .. " - ' *-_^ a.^ _ ./— _. / ._ -. ' Ai 1.^ Λϊ-ι..__ j I r.j j_..^i..— ,/*—«.;..._ Σ Λ κ PAT. Τίταρτϊν Ji Μϊ Ttif κμιοΐίιχ ταυ-ησι ττνν, πα. Ναι. 
S Λ κ ρ Α Ί . hity. 71 Λ ^κτα•>τΐυίί,ι>υ T»J'i y.^ iirrhcicTiy ^, τιοτου 
Ji, ιιμιηι ; π. Παΐ'ΐ; ji. Σ Δ κ ρ Α τ. Ονχ ώπ) μίμ μαζονιΟ- isw^ χ 
ττστυ.νΐ! ^ξΛμμικ,'ΐιη iKn.T]oyoi ^HTxrufJi; χ ον; π. ίμοιγ^ Λ- 
TUi οΐ/τα. Σ Λ κ ρ.ΚλΜκ. τν γψ σνι Λχοω/, totb ^ίΤϋκεϋΌ!/" yju μοι 
λί)* ■ η^ iiSi 'λ'ψ , Λβ// TroJiiv LiM , » ji, -nTiafuiy ; π. Νοί. ς λ. 
Δίί ttfct τίαι Τ6 !,y.-jzi-irodc( ;^e'.sv j^ax^.iai μιιζω ij^ 7t) τϋίΑ ηί 
ΛτΓοΛί,ί'λατϊω Λ 7?f 7ϊ•7ί«•^βΛ!•. π.Δίί. ς α κ.Τϊίιρω J^i Mykiv Α dupla ergo, ο Puer,non duplum fed quadruplum rpatiuin 
procreatur. ρ ver. Veraloqueris. s o.Quaterenim quatuor 
iex& dectm compIet,nonnefP v.Sic elt.so. Odto pedum au- 
tem ipatium a qua lineafnonneabhac quadiupluni V ρ ver. 
Eateor. so cr α τ. Quartum verbhocab hacdimidiaj pv. 
Ita. s ο c R Α τ . Age igitur odto pedum nonne huius duplum 
elljillius veib dimidium ? ρ v.lmb.soc R.An noneritergo 
a maiorilineaquamhiCtant3j&a mjnoriquam illatanta ? 
ρ v.Mihiquideni videtur. soc R.Sic vtique reite loquens, 
quod eniiii tibi videtur, idrefponde, ac mihidicaSjhscne τΛ\ΓΛΰΜνγΛφ»{ tWTOjjei). ii.Tei-rriJhi,. % siK.OCyjjuZ tuTnf'^!- „ duorum pediim > illa quatuor "; pvtp.Ita. socrat.O• 
•raif «,70 Η/ωαν TuUJTVf Φϋίλ«4ί}«5α,^ isw/ 7e*Votfi Λ'ο i4u >iy> portecitaqueofto pedum fpatij lineam maiorem eiie linca 

ipatijbipcdalis, ininorem vetb quadrupedalis linea. Ρ ν. 

Opottec. sec R Α τ. Atinitere vc nobis qualis fit dicas, 
» V Ε R. Tripedalis.s ο c r Ατ.Νόηηε fi tripedalis cil .diiridium huius aifumemus , eiicquc tripedalisfDuo nanque 

Β iij ι8 Ρ L Α Τ Ο Ν ι S 

iis.is autem vnus '< & hinc eodem modo , duo quidem ifti,sfte Α β/Λ• Ι Si,Z(. ^^ ht^irJi aaaii-mu Sia i^/iA' ό Jii,eTr. k5"VV^- 
autem vnus •. fitquc hoc quod ais fpatium• r ν .Ita.s ο c.Non- rpu «το το ;;(<iieIor ο φ>ΐί. π. Ναι. ε ϋ K.oJ>u>tu> iw » TH/6,7?ii»c,<3a 
ne filuc trium eft , &: illa trium j totum vtique fpatium ter τϊΛτβ'ώΐ'τόολι);' ^^aeiiifjTf/f^FTyifTKJifoi-jij^Tai. -a. ΦοΛγί-τοΛ• 
triumpcdumconficitur?pvER..Apparet. socR AT.Ter ve- χ si.Tfe^! JiTtii-rnavii^ajTiiA!; n.EW*. χ a. κ.'^Αί ji η /i- 
xh tres,quot pedes funt? r v.Nouem. s ο c κ . Duplum autem ^,_,;„o^ ^jo^ f^) loJS' i π.ο'κ™. ς ϋ κ p,Ou>.' «λ ώπί τ5<• φηη- 
quotpedumeffea.praopomiit? ρν.ΟΛο. socK.None^^o ^^ ^ „^ — ^^ ^^,, ,; _ n.oJjS•»'. χ^κ.Λίλ&ά 
atripedalifpatiumoflopedumcxontur. PV. Nonproteito. , „,^ '„~ j„„/»~ . ^- ^β ' ' α. - ■ > > fv- 
socRAT. AqualiiPicur conaie nobisliqiiidocxpnmere•. ν ^ ' ,. , ^ Λ ^ .• '>1> 7 , -.■ . 
quodniit numerare veiis,laUem aquiUoemonitra. pv.ier ^, ^ ^ ^ , ?• y .,, J^. ~ i• ' , ^ 
loueni ο Socratts haud noui. s ο c. Aduertis iteium,o Meno, ^vvo-^f <^f Uimv.ov oitv>^ βαδίζων βΛ to a^xaw.n^-^i^r, ολ- 
qub fit leminifcendo iam progreiTus. Namab ipfoprinci- το a^ ;lcβ■t^y,\>^'l^^'>''>ι'"^^''^'^^'''^^>'■^'^'f>'^^:i^e^''^7^'-i'ψ■iti 
piodifputandi nequaquam nouerac quaeficodopedum fpa- _ ciiizrif oCji νυΖ vm <>Lhv. &>^ ουΖ ι>!ί•η ττ^/τίω tot^ eij\y(fj,y^ dah- 
tij linea , quemadmodum nec in prxfentia nouif.verum tunc ΐΛλία; a.7riXfivi-n>,(of iiJa^,nffi ουχ^ ιι;',ΐτο '^nfuv' pujj Ji κγΰ -nu λ- 
fe nofie illam opinabatur , & audafter nimium quafi fciens ^^^^^ »Λ,;«ΰ f?raT?.f ί/. ollJiv-, ovJ\' οίετω «Jtvcu. ji γ. ν. aVhS» ?J.. 
refpondebat , nec deeffe fibi quicquam putabat: nunc autem ^^^^_ ^sik.oCkouZ vuZ βίκνον ϊ-^ι .φ) το v^yLw. c Kt nd\i -, μ ε. 
cirere fe iam exiftimat . &Γ vt isjnorat , fic fe iiinovare ratetur. „ \ ~ r - λ ~ '^ ' ~ ' > 
MS.Veradicis. so CR.Nonne rcaiusnuncad id quodigno- „ , •, . .^^ , , ^. - „ - 
rat atfeaus eft > μ β .Hoc quoque arbitvor. s ο-ΟαπΙ ergo1.m. ^-^» " '«^"W^ ^^^l^f ' .^'• -«- ^-Rt j-• „^ ^'^ '"• 
bigere)pfu,Ticompulerim,&pifcisilliusmoreftupidumfc- Πζ.^Ρ^.. ;.- 77_^v:.o,>^.^^ ^ s.m) ^.toc^^^^^^^ 
cerim , num aliquid obfuit ? μ ε . Νοη,νι mihi videtur. s ο c. i"^ aV o» Ks" («ττιοί'ίν Λ*•«Λ<•.ς,!ίκ «Λ-ί •το7-_Λ pa/M.f <iy -^η ο^? 
Oper£epretiumitaquevtvidetur,fecimusad vericatem inue- ττολλ-^ιί κ5"7ΐολλα;κί- άτ' iu- c-u Aijyvafe.• τ« <Λπ? αίνου ρ^είο!/, «<■ 
niendam .•ηϋηςεπίΓηνιροιεί§ηοι•3ηιί3ΕΓα3ε confciusliben- ^] ,^nrf-a.<na.v'TUuy^i.i^.bZi-^<tt μ.ν)•λ.α. μτ.Υ^οιυλυ. xa.OiitouZ 
ter & fpontc perquirerec.at tuncfinecontrouerfia,&rspe5& dxtuniv <!soTit'^ ih^icDiam ζ>ι-ηϊν « μανΆΛΐ/Ην τατο ο ψίτη elJii/M 
aduerfus quam plurlmos loqui fe redc aibitrabatur, dum 'iKelJUi,'7sfr^ MimziiU' ■/j.Ti7r.!7iv,u-)waiyi/jof uie^Jίvcu,■/^ϊ'm- 
ίfΆZ^inm duplum,duplam longitudine lineam habere oporce- ^^ ^ ^^^^ . „ ^ „ q» ^^ Λ«;,« Sw^«r.s•. s^ κ.Ω'Ί'^τί a/* 
re profitcrccur. ME.Videtur soc. Num cenfes ipfum vn- ,^^_ men.Ao>u/>/. χ ^.Σ.ίέ La «Γ») c» 7«:;;7«. τΪγ ά7.£;« ?- 
QUamdediircopcram, vcidvelinuennet, veldrceiecqaoa > ■/ s' *(> •' r ' r^ ' ,'*■ ~ . ρ \ ι 
cdmignorarct,nolierebatur,priufquaminhanc ambiguita- ^, '^ Λ ^ ... » ■> „ . - ^V' - 
tetnincideretjqua&Uiam igiioraiuiadeprenendit,oi icien- ρ . ν , ν . •, , Γ , , -^ , , , ν 
liam appeterc roepitiM ε .Nequiquam,o Socrates.s o.Profuit 'τι.Ι,Λλλ^^ a^ jo; τούτοι/ Λς« a*ifa>7^,7U. ?.iyi j^ uoi συ. ου t>jjSh 
igiturfibiftuporeiiirmodi. ME.Videtur.soc.Confideraita- τιτΐάτηιχυητοι,μ,ν^ίιψίΐον,μαι,^γοκί η.-^^ωγ.. χλκ.ε'τϊ- 
queex hacambi^uitate ,quod ille via m rum inueltigans q ^cv Si amw 'τ^ζβ^Ι^ e.v τοντϊΊατν ; η.^ιύ. xsi.KojTfnvyTij^l. 
nihil me docente , fed potiusintevrogaiite reperiet.Obferua σΌνΐκ3•τίρω Ήηητον; π. Νω. ς α..Οΐ/χχ>υΖ ■a^^mntL-ji^afoicc/ju.i^^ ajf 
obfecrodnigenter,nuhuncdocereaiiceidemonftrarequic- 70 ό* τιΓ yawic πΛ; n.ridVw^i. ΧΛ.Α'>λ'07;οίΛ2^•)^ο/τ MTi-fof». 
quam videar potius quam ciuCmodi opiniones per fingula e- j^ ^^^ ^'j^ , ^^j^^^ ^ ^^^^^ ^^J. .^, «^^^, ^j^ τπσαπκάίτογ nA 

licere. Tu enim dic= hocne fpatium qiiad.upedale eR? Intel-. _^^ . „ -r='S«W<77o.. ς.ε"Λ/ Ji .P>7^.J.ccv ««7, ^«lo^c&r.»* ου' /Α- 

Iextin'?pvER.Equidem; soc. Num Srhac aliud aequaleiiti ' λ . ~v ί. -' . ^ 

apponerclicet> PVER.L>cet.socRAT.Eneitiu,niilud /^v»^i η•Π*'"^-;,-.0"«- =^v^^™ ??*'¥''- -^r^.''^,^^ 7^^'^ 

vuique iftorum xquale ? ρ ν ε β . Et iftud. s ο c κ λ τ .Nonne '"* γ.μν^οα<^ί^ ,^^ντ^ν^ν τ ■^e^e.y 5 η.Ν«^ ε.Ουχο^. τ,Λ• 

hocquod in angulo eftcomplerelic• t. ρ v.Prorfus.Joc r. P-=«• *^J >'r-OO??*w^'«'f",'=^^^f"^;'"^''^''^i^e"''; π-ΓΟ""!-!)• 

Hsc inde Equalia fpatia quatuor nafcerentu r V ρ ν . Ita. s ο c . ε. X'.imi =«' « ,7hA(mi' Tjh'b η-ητν ^^e.oy.n. oJ «wWi•'. x. OC^ 

Totum igiciir hocqiiotuplum adilludefiicitur?p v. Quadru- -ητίοψνν ονταν ηνταν,,ιμιου iy^sv,vp^ii-)^AU^.n'im-iVT^MMfhi' 

plum. soc. Opoitebac autem duplum iiobis contingere, g 70,-; « ou ; n. Ν<«. ς η x. ΧΙοαΆοΐ)Μ•π]κι/^Ζτα.\,ί/ ■ηυτνίγί',τ, nt 

numrecordaris"; pv.M.iximi;. s ο c.No^mehrclinea ab an- rifldLfa. ς .1 κ. noaa /έ i* τωΛ ; π. Δ^'ο.ς λ.Τλ J^ 7ϊτ7<ψα,το7ι> 

gulo aiigulum aliquem ponefta.in diio vtruque rpaclur; di- j^,^„ ^^.^. „,^,^J,„^..s: ακ.Ύο^^οαΣτπσ^ταυϋ^^'ψίτηύη.Ο'κ- 

uidit-rPVER.lta.soc.Ergoqu:=.tuorhjfclin.-viquakshunt, ^,;r>aJ..xaΛ^7lo,ct(^Λ'uμ:r,n.A^lzwlr,,.xs.κ. Α'ττ^-^.λκ 

idfpaciuin comprehendentesiP v.Fiunt s ο c.Conhdera ica- , ' ~ _„ ' <- v, ' „. f λ' 

quequaleeilidfpatmm.pvER.H.nidintelligo. s oc.Nonne / ', w' 'C ■ / «.. ,,» τ w ,- ~ 

ciim harcquatuoi iint,dimidiuincniurque,IineaquiEquele- ^^ rr ,, , , ν ^ ~ , , . * ,' > •^"' "'» 

cat intrinfecus>p v.Qii.tuor.s ο c r.(>ioc igitiir tanta in hoc J&'^ib'J <^, '•>( ^ pr,^cojMxUm-m(, >ο*ο'τ <im to Λ^>«!7,ο,^. 

funtiPVER.Quatuor.s ©c.QuotiuteiTiini'i(o?pv.Duo.soc. eioi•. π Πλ»!; υ^ουΖ,ω-Σ.αγα.-η(. ςλ. Τι avt Jhx.(j, α, Μίνων ; ί^τ/ 

At quatuoradduoquotuplarum? ρ v.Dupl.i.s oc.Hoc ica ΐΛ>τινοί/6ζΛΐ>ο\}•)^αυη•:'<^Λ7ηκζιγαττ^Μ ί-Ν.Οίκ'ί/^' ΐαχιτβ. ς λ κ.' 

que quot pedum fit ? ρ v.Ofto. s ο c. Α qiia potifli'>ium linea? Kxi uUu v< ίΐ f^ί^ yuc-x ;3itv.V oAiyiv r?^9.'i!ioy.- 11 e. A\ii$i^ Mynf. 

ρ vER.Abhac.s oc.Ab eane,qus quutuor ptduiyi e(t, aban- ςλ.ε »y^i'ji-n οΜτψ -jZ-nu ίΛίίζΛΐ• *οΰ; μ e.Nsm, ςλκ. T''wi 

guloprotrait3inanguIum?i'v,lca. s ο cH.mQ^-erb diame- ^j^„ a/^:?eiwdi -.λ» hV" fi/«ff7c «λ« "it κ /βξα/ τβίτου'-τ^ν^» 

trum fophiilx nuncupant : &: Ci huic nomen eft diamecrus , a ^j^_ ^_ ^_ ^ j_,^^ ^ ^_ j^ j ^^ ,^^ ^^ ^.^ ^.j^P - ^-^ ^ .^^_ 

diametro,vt ipfe ais, ο Puer Mcnon,s,dupIum fpatium nalce- ^,^^^^ ^ ^^_ ^. ^^ ^^^ ^^ ,^^ ^^^,^^ ^ ^ 

retur. pv.ProrfusjoSocrates.s oc.QiiKi tibiMcno viaetur? , .^ ' r c ,„ » «>i. '^ 'τ > «~ v^ 

refpoditnehicvnquamex altenuiquafnmnpluisopinione? , , '^ ν , ^ , / ,>, 

MEN.Nunquam,fedexproprurcmper. s oc. Veruntanien ΐ^ι^.-τίχγε*τονη>ν. « ε.Εο^^κ.ς λ k.O^jco,-^ οιΛνο? A/arrtt^wr, 

haud nouit , vt paulo ante confeiTi fumus. μεν. Veraloque- Α^' ίρωη^ικ,όΙ^ςί,τίΊνι, Μ'αλαζο,ν^ βχ>ν>ίΙξ aim. τίυ> UzςiμL•JJi 

ris. s oc.Inerant igitur hiiic opinioaes hiiiufmodi. μεν ο. με. Nc(i. ςλν. Το Λ Λν^λβ'/ί xt -(ΐ/ β-οτοι/ c,> ο^τμ ^^ςτί^ί'//, ίκ λ- 

Inerant.s ο c.Huic igitur ignoraini opinionesde iis qui ig- y!tM:iTi\j-/.iSK,'£bi ΜΕ.Π'ΐ'υι,ί. sji.Ap ouZ ov 'ώΖΡ;π<τ^μίΐίίίΙΖγΖψ 

norat vcrxiiifunt.ME.Appjiet. s ο c R.Nuncigiturhuicopi- q cf^Ti^nl-nAKiCk-Tm-n^titiU'^. ; u h.'Siu.xii.oCyj.uZ h/^m) 

niones tales quafi pt r fomnium fufcitati funt,qiiod fi quis in- c'^-^,,^^^ .,,^ ΐΖ'^^ημαιν f' Λ' ίκν,ζί 7η-η,ί< oj/ "iv γ. irJ yjZ β,,.- η- 

rerroget hunc talia qiiidam f.epe & multa , certb fcies hunc ^;^^>^ ^._. f,j^jij^'^, ^„„ ^„„^,-^,-,. ,ξ^^ ^,,^, ^^^,π,? 

iila,fiquis alius nouicperteftc cogniturum μ ε V.detur. s o. ^^^,^^ ^^ ^^ ^ .^^v ,^ v^^, ,,^^,,^;,,,, ^',^,',,,,. |^, 

Noiineiiiitur (lemincprorlus docente, ledratenOitaiirepo- ' ^„ ^ , , , » s• r' ν ' 

tiusifta rcietexU-iplofcientiamadre leuocans; MEN.Sic cii. , „ ., , < , - '" . . - « « 

socR.Recuperareverbfcicntiam i.i ΓεΙρΓο , an ncremini- e^;J>, WT).<r« ο/κ/?. 7^;wi'2 Κί" 7ϊ3ρ«^^. «γν. ΛΜ ο/Λί.«> ο» 

fci dicitiir? μεν .Prorfus.s ο c r . At vei b fcientiam quam hic «f^/c ttotibts έΛ'-/^^5ΐ.. s λ k.^ txe<J\ ruji-m? τα? Λξώί.» iv;^; ; 

nunchabet, autaccepitaliquando, autremperhabuit . μεν. μ εν. A'y!iyiit\yCu1aiipci7^<,9!uvi7tu.x λκ.Ει Ji litiiy tJvuZ βί») 

Verfi. s ο .Et h haauit Γι. m^cr,''cics se ler e>.titit>iin quandoq. Asfai/ a< jt/t/ τίτο , </»aov otj c* Λλλι^) 77v/ ;v^''i'ii' «<;*< κ.*-' ί'.Μί'Χίθκ'- 

percepitjhaciii vicanequaquam.iiemoenim huncgtioinetii- ;,£,. μ ε n. Φαίνε τω. ςλκρ. O-jyjoiiZoZjify.eifo^-fiy-i ',^-^κ 

cadocuit.cilminca;terisomnibusqu.rcunq•, veladgeome- ^ ///Ttf.?;pi07n!f ; μ β n. Ναι', ς λ κ ρ. Έ^ουΖοταΑ'«;;^ονορ)',^ί,α^ 

triam.vel ad alias difciplinas pe, tinenc, h.rc .adem Γκ {αάχχ. ^^\ J^w^,^ IvlflovTUi «//:-:i aA«.?i?r Λςα/ , « ί^τκ^Ηί em- 

lus. Eftnealiquisaquo hic iliaomiiiadidicentrVennmileell • ~ ό- ^ ' '^' '^ „' .,, ^ ^i. «. ~ 

teulum cogno ceie,prafrertim citm penestc&natus&nu- ' ' ' ■ _ -^ 
tiitusfueiif. M£.Egoveiocevtusrum,quodhuncqiiit!emnemodocuitvnquam. socR HafneopinioneshabeciME.Neccf- 

fanu,o Socratcsjid apparet, s ο .Sin aiic vipote in preremi vita minimc adeptus,haud nonit , pjtet efi alio quoila in teporc ha- 

builfe,atq.dJQici(ic.ME.Appaiet. s ο.Απηό tcpus ia fiiiCjCum noduhomohic ctji> mr.IIIIuk ipfum. s o.Eigc i: quado tepus 
fic in quo homo ηό fitjinet fit tamc ipfi opinioncs ver^ , quje lcilcicado expergcfaift^ , lcieci^ riuCjCeiu pei- oranc cenipus hxc Μ Ε Ν ό. 19 

6,-κ/ ίί 4ι/;ΐ(» ΛίΛ^ ; JwAoi' γ) m ην ■7ml'm-^m\/i'^v κν,ΐύΛ'^ωτπιί. Α homiiiis animusfcier.nam otTinepertempus,auteilj aut ηοα 
μΈ ν <baiv-jrti. ΐ η,κν. oCiiouZ ά Λ^ χ' Λλ«θ«^ ««Τι/ ly) ^ι-^ι- £?;> eft homo. Μ Ε . Videtur. s ο c .Nonne igitur fi femper rerum o- 
«, T« J..>;?, ciV;=£7.i ^%' .φ'^λ? ""i ^^7. 5«p,-cu;:r« ^:; S ^.v^ t^,- <»"!"•" veritas in aniaio eft,immorta!is exticit? Quamobrem 
/ ' V, / , ~/ f n'•.-^ " ' ' , ^ i..>. ~->' audaaer&maffnanduciaoporteCjquxiiiprarientiaminime 
'^, , , , ^^ ν ■ •™ . ■»Γ•' ^ fcisjhocell miiiimcrecordarisdareoperam vcinquiras,& 
TO. K^ c«.«w^.«<^:'=-d«. Μ Ε N.E. ^; Λ..ίκ K-.yc.y , « Σ«^ρ«7ϊ., recorderis. μ ε Bene mihi nefcio quo modo.O Socrates, loqui 
ϊκο/<Λ o^jf. X Λ κ. Koi^ ί^ώί^/,ω Uivav,yj(i -ταφμγ. «.Mair^ videris. s ο c.Mihi quoquco Mino. atque cxtcra non admo- 
tff 77i«'t/ v^ tS ^opiu /ί<-^ί<!7αί////// • «77 jV o/o/Vo/ /ί/ΐΊ^»7ΐ/ΐ| Λ Jup^ coiitendoiquod aucetn qui qux nerciunt inquirenda pu- 
μ» τΐί ΰΐΑ, /ΒίλττΌ^ Λ* ("ιιιμ'ψ ^gl aiSffMiTie" '-3' ίΆΐ" α^γιι , » « tant.meliores aireftiorcfquej&pigri ad veftigandum minus 
eUu(,^.,a fj-ii ό^ιςά.Μ-'ία, μ^Η JOjjAiiv ιΤ) ^}>:<ι ■> μ•ΐΛ^ Jily ζνιτΰ•/' unt,quam qui qiix nefciunr,etiam non quxripoffe putanr, i- 
infeiTDVTii/ Tmv wi JiAua^iuljj,u oiUn "ij"-, -'3^ Aoj-w y^ Ecj-frf. fthuc verb & verbis,& (\ qucam,re ipfa contendam.M e.Hoc 
»^F.^'.Ksw7!;J7^l'/^^>«Λw/ί■«5/<>vλ^V./^&Σay^Λ7ΐr.SΛK.βo^/'- Β quoquc reftedicere videris^oSocrates. s ο c. Vis ne igitut 
ΛΗ o<J,i77i//>)o«wocJ;«^ ?77>.τ7,7Ϊο)' ^^ί α^'ττΓ ο/Λΐ!,^;:(ί/ρ;- polfquam contefll fumus ignoca perfcrutari licere, quid vir- 
, ^s, '- . ' '.-v^; ' , , „ rr^«'„ „3,\ .'^«,;,.J.'^, tiis iit,conimuniter veltigemuSiM Ε Ν o.Qiiam maximciera- 
^r '.., -^«<;. -. ./, - X t!us tamen mihi ellet coniiderare & aiidire pnus,quodin 
«_»/.pa/«s5«^ ; ; , • r. Λ ~ ■' ' 'Τ^-'ι principio difputation]Sinterrogaui,quomodo viituti incum- 
^λ4<«'μ//λ^ Κί" ccwyj«u/,7iT,7te'v «f ΛΛκτΛ. .χτί ojmc Λ/ ^w^i/- bendum fit,velut ci qu!e doftrina percipiatur,vel qu.r natura 
^{n,l ώί <tvrth« aimi ■m-nTt<-ji^> ^-^>(5.i/oy.V«!• τικ Μψωτπ,ΐί potius infit, vel qua? alio quopiam pado homiiiibus paratur. 
7*fcy'r7ii•. ΣΛκ. Α'λλ'ί/ .'.^!|J ί'^ώ) i<'o;;;ji'j<i) Msfiiii', ^,n tuvov iuMjnJ so(-_ AtquiritibijoMenojquemadmodumtnihiipfiimpeii- 
Λλλβί niUCTJjix Λ? eciii 4*05.5« cnyTsesfSiTS J'iJk.y.7T,y απ rxj J'i- rem , haud priusvtrum doceatur ticcne virtus perfcriitare- 
cOwcTiV ίΐφ-ηι,'αφιν'ό,ν Dii,r^Tiy αυτΏΪζι\τϊισα.μ^, ίτηΐιΡιιΛη mur,qua™ quid ipfa fit indagaflermis.Poftquam veibnectu- 
σϋΜττόμ^ οϋΑ' 'ihx-if^^! <4?ί'ν-> '^λ J« έ'λίλ'θΐ^ίί• ir^e.W ji ih- te tibi dominari contedis vt liber viuas, ac Tnihi quoque do- 
yin^^cnafyiiy ic^afVif.ivWin)'^ avi. li -y> V.I τπ,η^ ■ iwjiv ^ minari v;s, atq; adeb dominaris^affentiav ego tibi. quid enini 
■^ j' -~¥i„-'' _-^;.,* .:.-r, '•^,;.'l ^-ί^,, ,:.,,:^^ "^ «, faceremvVideturigiturconfiderandumeflejqualeiit quod 
, , , ~ .~ ί . » Γ ' 'Κ ' α» nondiim qiiideltcognouimus. AttamenpauIIfperaρropoH- 
, V '^ Ι•*^• . .7 '^ ■' • ~ ' Γ- ",'c < totuodecIina,idqueex fuppoiitione conlideraiepermitte> 
«*7.«c,775..3«i,emJ>A^7.;.c?,v,£mo;7»«i/^.A£5«^ π^:^^- ^^ξ^,,^ι^^^ analio pado virtuspoflldeatur. Exconceiilone 
θ^π«ί•»Λ.ωί;77ίί 01 γ.ω'ΜτίοΛ'^η.,^κ,ίίη'.οτιίαυτνί, ιτηι.^ν Tisi- ^^^^^ ς^^ dico, quemadmodum geometrx fipe difcutiunt 
tn-mouTis^y^iay 'iiti.')^>o.'sVii\om-nii Tiyh tiV κΰχλοί" τϊ/ί td ;^- poftquam illos quis interroeauit:veluti de fpatio, vt poflltne 

I ,.,~./ va^ "λ"*' f- r -i•!- ιΓ• ι-ι•/-•ι• 

eioi'7!f/5w>i(!i'c.>'7«.rauflii5BW5/iti'77f077 ot/TTw aida. C'iec7 TociTo TO/oci- in hoccirculo triquetrum hoc Ipatium expandr.vbniquisdi- 
ηγ•ί/^1 tiTii» IJ^Tty^-^siTKrtm >:!!ti^^y>^ <)/««/ £;);c)ii «nfji- 70 ®g^- Xerit,nodum fe ηοίΓε an hoc huiufmodi fit,permifllonem ar- 
yuua. tniwih ' η 'λ^ c?i τ^^τϊ tb y^smy nioZ-ny, rm^l Tbjj Jbb{imt<, bitroi talem conducere.Si enim eft hoc fpatium talejvr quod 
i,,w vα««^><) 'ϊ^τϊί/Λΐ'τα , sVmW t^/oJtw vygiV,. cw «ίί/^π ^ ad pofitam eiuslineam protendisab eo tantofpaciodeficiat, 
7i ^b^7^'7a..Vc. .T, «^λ<; 77 ^.</.U«^ .c./ Λ«; , wJ «^Mo cJ- ii *. ^"""'""1 ipf"""! ^/ protenfum,aliud qmddam euenturum pu 
., y .^ ~ ' . - . ^' 3 ' ■'• ' ', ' - > to:&aliuditeiTijUtaliaqiia:dan!patinequeat. Expermiinone 
Χ ν~, ,~,•, , '. ,, J •, jgiturdifputare decreuideiis quiecoiuingunt circa expan- 
C^yoy^m ov7«^«r «ctv... t.. y^..A,|-,em «/.^«τ,κ. «7._ f.... ^°^.,^^ ;,{;^^ j^ circulum,an fieri poflk necne. Sic & nos de 
«wTw Λ /^«/ ^ cyiTKi- «οίκ , ewi/c/« ^!« ιψίν cij^ 0,77 £hy ου» ο- YJrtute, quoniam ncc quid , nec quale fit nouifrius , permiflb 
τπΐονν, <sm^:^oi cum, cr/.o-ji»ij%j tiTS JiJir/KTny , fi-n ου ΛΛκτιΐί hoc,vtiu\Ti doceri poHlt in hiinc modum qurramus.Si virtus 
ϊ^ι-,άΛ Κίγ>ντΐί ' Η cnmioy 77 SJj ί^^^ίτίω-ψ;;!^^'// oy-my α^ίτϋ,Λ- elt aliquid eoruin qu^ circa animum verfanturjdoceri poteft, 
/ακτϊΐ'Λ» tiii,» ϋ'ΛΑκττίί. '3iC«7ii*','>'-V)f'SS7i' Αλλοιο/ n oiov r^inaw, an non"'Principio fi aliud eft quani fcientia,num doceripote- 
«gif J)Jhiy.7iy,» οϊ!; « (ο /υχΓ,Λ; ihiyiyh') a^^uviiiiy ; ^zifisjw Si rit an non ? vel potius , vt inodo diximus, memoria reuocari? 
fmAyvfiyoT^OTkfo^M^Tanowm-^^aiii^-Mhlz^^oUM^aon^n- c "'^'' ''efcrat apudnos vtro nomine vtamurjfed andoceri 
T^ >i ^Ti Sxoy ''L• c4V Uo Λ^/,ίτ*. aiVwei 5 ^gii«Z«,; pottrit ? an id omnibus manifeftum, qubd pister fcienni ni- 
ji r - Γ (^' '-T^ 'o. ' ' '^.' ' c, ' hilhomodocetur? μ E.Mihifanc videtur. soc.Sinautem 
.„ , «^ „~ Ο «ί τ ' a'" '' fcientiaquxdam vlrtuselt,doαlΊnapercIp!tur.MEϊo.Quld- 
^ , ' y /- >^ , Γ '^, w'^ ηι? S Ο c.Hocergolbtim cxpedlUIπnus•.narnfltallsIIt,doςe- 
^?λα>.«5Λ«, OT 7ΐ,«ί)Λ ,aVoms-,jAAK7it;, μ^•ρ>,οι,ΑΆ,ου. μ ε. ^^^..j^ ^^^ talis,neqiiaquam. μ E.Prerfus. s ο c.Polthac inuc- 
noMvyi. Σ Λ κ.Το Λ,'4'3"''^^« αί'ίοι-Μ, cOs/ «.ί-ψχ.-ίω, ττιτί^ίΐ- ;??ιν rtjgindum cenfeo vtrum viitus fcientia, aut aliud quidda fit. 
6ln7iimnafi7ii,Hd^}.ory»hgviai<i-:METj.iuci)'-.JbKur>i7O up Tti- ^ Ε Ν. Mihi quoque idem quaerendum effe videtur. soc.An 
70. σ-Λίτϋ'.ον fy). ■zp.K.Ttii />!; scV.o 77 « a.)a,$x>y αϊιτο ipa.;J^ 'φ τώο virtutcm aliud quam bonum efle dicimus?S; ha?c nobis ροίϊ- 
cysτάϋ;y^^ωwίΐ^kΓBΪΐ^7f ,'/Vf<'',"'>'>«V-^''*"^f2'• 'MEN.riitw tio ihbilis permanetjvirtutem fcilicetefTe bonum. μ ε. Val- 
/j^ ουν.τ ji K.Oi/V^t /Γ e\ ,ji/^ V obv a.ya.^v Jt, ίL•λo,■;^t>'(ό.My th- de. s ο c. Si quidem eft aliquod feorfum a fcientia bonu,non- 
^u,!, T^y iti a« ; ,ψ7ί, ^ 6-ibn;^i 77f • u Λ «.«Λ'ν^-?,. «j*.^ S έκ ^ ne virtus foriitan fcientia r.ulla erit?lm autem nullum bonum 

i-, ■ ^' y^ I " • < -j^ ' ' ' η ■ iT ' eftquin fcicntia comprehendatur,fcientiam efie virtuterri 

fk<;vιιx*'Φε^iy■u,fhrA^ΛιJJ aiiTty ^sm-jfiSjoy-rf (iu7oii),oi-lui\s!m- t." ^juin itii..n α v, κ . ' 

ο/ , '" ^tf • ~ ,, ^ ( V ■ ~ ' 0' ' a_' fuip;cantes,reaevt)que!iilpicabimur? ΜΕΝ. buntnscvera. 

'^', - λχ . a κ - ' "^ ^ ■.{ , , ■;, soc.Quinetiam virtutebomfumus? Μ E.Sumus. s ο c.Ecli 

»,EN. Ni«. £Λ.E,Λ«J«.θ.^6.9eλ//.o/.^v7«>^^7«.J*θ««f^λ/- boni,vtiles?omnia quippe bona.vtilia.MS.Siceft. s ο c.Ergo 

^. ou;^'i Μ ΕΝ.Νί«. Σ Λ κ. Κω >iaps7nJViiyi8A/,'^o/S5i. Μ ΕΝ•Α-^ &• viitus vtilequiddam.ME.Exiisqux confeifi fumus, necef- 

Ya.yyM,lii'P^'fii4ohoyt\tj)j!iay. ςλκρ, ΐΛί-φ'^μίθα JV), ;(ί(,θ' s/^jir farib fequitiu•. s ο c. Confideremus rurfusin fingulis qualia 

αϊ'ΛΚΛμζΜονη^ί'^ΐίίοί'ν * «««f ω?ίλί(. v;/Htt, tta.u^,yj/j '%/f>i; fint qux nobjs prorunf.fanitafne & robur forrnaque atque di- 

ngj^hoijYsfJ τι^-οΐ/ηί Ji>'TwJ7v. ^i^yip y^ -m ττΐϋΖτα ώφίλι ua..ov^•, uitiK,ciEteraque hiiiurmodi confcrre dicuntur ? μ ε . Ita. s ο c. 

- «Ev. Ναί. ΣΛΚ. ΤίωτπΛιτίωταφκ'/ί^ι) w/oTiitwiAtiTSeiv.i ffv Eadem haec aliqu.mdo noeerefatemur. Antualiter fentis? 

αλλωί-φ^νίοίτ^ίί >. ε ν. OuV*VciW. ςλκ. Σωττ?/ /ηΪτ»/ ^ με N.Siccerte fentio. so c.Vide itaquequo duce ha^cobfinr, 

'• ' ' ' ^ • ,,~• ~ > "_ ^ /5, '^ '''• , " quove profint ,nonneciim realus vruspvseelt, iuuant, contra 

.\..\ ~ • ~ " iv" > Λ _3 . ^ ' vero nocent? Μ E.Prorrus.soc.Przterea quxciicaanimum 

^, ^ ^ v^ ,vi / V I ' „ ', I verrantuiconfideremus. Tempcraiuiamahquid vocas.&riu- 

2. κ.έ777.,..^ ,* 7«K? 7ώ.4<>Α;^^»-/-4<''«•^.,^•?£ί^ί'^^ V ftijj^„,^ 8e fortirud.nem,dociIit:uέmque, & memoriam ,ma- 

,^hM,yju Sty^jjoTiwbyju a.yJ):,M,yjMX,u^.c,M,y^juy»^^^ gnilieentiaiii,& huiufmodi reliqua omnia? ME.Equidem.s o. 

jaAo^sm/ai', iwu^TOfTttTB.TB/djJTajMEN•. Ε;ώ5•4. Σ λ ic^ 2w775/ Aduerte qusfo , quicunque exiis fcientix nequaquam effe 

jMTouTWfaTiaOT/i/iwi α«ίΪ70)μ.ΐ) ί^,^ί-ν) «Mo ίΐΙΐζΚ,ΜΛί-.Η,χ'ρΛ :ot- vid&tur,fed aliud quiddam preterfcier.tiam,nonneinterdum 

Ti ,uV βλα'τίίι, ττττϊ Λ αφζλιΊ ; oky ciiJfici,» μ» 657 ipgjyiiajfii αϊ- iuuant.interdum laedunt, veluti fortitudo remota prudeiuia? 

cfyc/M , οίλλ' ο'οΐ' -ϊαρροί 77. oi/;>; 'oTiy ιΛμ cadj yoj .^λ'^ο» αίίρωτπΐ, num fortitudo aliud eil quam audacia quxdam : cumque ra- 

βλΛ-^ί-ηυ,'ό-ταν Si tujj rVfSAi~7tu j μ ε n. Nai. Σ λ κ p. Οϋ'κίί/Γ ''"^πε quirquam aiidet, iuuaturxiim abfque ratione , kdicur? 

X3Li^f£c^«;.a,ru;7T«s-,Kpi^««S;*,^S^V;vJ.^M*.-.5wiv.il(/« η " E-Sicelt. soc.Temperanciaquoquedoc.luaseodenimo. 

y^ H#«^r.o'vJ^«t,^?sA,«*,.tr^ Uyoi,^7.^Qi.i ; μ ε ν. n^^.oBc'- '^«'^"'^ ""°"^ l""'^"^ P""P" ^tque coriditu emolumen- 

, ' ^' ~ , Vff ' ' ~' I ~ i-, ' toiunr,coiuraautemdetr!mento? Μ E.Quam maxime. soc. 

'^, , , ., ., , - ., „ , Vtergolunimatimdicam,omiies3nimjEimpetus, acqueom- 

Κ5Μχ^ρ7ΐρ>..««7«,«;ΐί«/Λ'«ί μ^^ίοηηαί^,αί <iJiuuoy,a^^7i,.^. ^^j aeclinationes duce.ite prudentia ad beatitudincm ten- 

Ti!,rt?e;nu/>if_J\,s}f Tsi/i-iiratn^Ui Ε N._^E οαί)-. Σ ΛΚ-Ε/ aejra/;- dunt,imprudentia verb ad coiuraiium. μ E.Videtur. s ο c. 

""ij^^y 4vX»''fi^,y^dA'^y/^jiyMrm eizihiuK(t>,foviimhjJTi Quaproptcr fi virtus ali^uid eit eorum qus coniiiluiuin a- 

Ju ^yh^iiwno Wtk τν-'/τ^ Tiw-i^^jj^w-m ij^ y^»' swtb oCn ninio neceflajioque vtilis eit , priidenciam hanc effe oporcet:' 

Β iiij io •* PLATONIS 

quippe cum omnia qus funt circa atiimumjipfa quidenn fecu- Α άφίλίμα «τΐ βκΛζί^Λ iiii,a(sf'^'^''y^''^ ^t ρζβνχτίωί » apQ>mjj>i<-i 

dum fcipfa,nec commoda,nec incommoda finf. adiunda ve- βλαζίρά-η ■^az.iKifjM.yiynTtu.Kp JnmTnv ■n•^ Κ'ίγν,ω^-κιμ»^ yc 

rbprudentia.velimprudentiajftatimaut vti!i3,aut noxiafiat. oZawi -τίΜο.η-ώχι,ζξίνϊ,οιν ΛΓ-π/ίί).» εν. iHujoiy.Jtiua. sakp. 

Hac itaque ratione virtutem cu.n maximc omnium coferat, j^^^ ^yVcTM/jii TiiaW.a α vuZjv ίκίγυ^^ , τι^.οΖήγ -n^-m v>ta7>. 

prudentiam quandam effe conftat μ ε N.M:hi fane v.detur. ^^^^ ,^^« ^_^^^^^ ^^ ^ ^^ ^^^^^ ,^^ ., ^^^ . ^- ^.^^^ ^.^^ 

s ο c. Quinetiam in al,is qux- rr^orio a,cebarT,us, «pulenmm ,^^^^ . ^ ^^ άνίκ,^^-^ϋ,Λ,.γ. i^i., .i J^^ ^«0.'«, 

atque iimiliatumvtiliaeire,tumnoxia: nonne quemadmo- •ί• I^, » '^4 ^ Τ .. ..7^'" > ,. >. ,' 

duniprudentiaceterisanimiviribus iSCottienspraElidesvtilia '^ , / , ~ ,, ~ .», - - '^^ , ''^ ' 

reddicimprudentia verb contraria/ic & illis animus refte v- v^fi^^'!-^- '>^j^ ■^'"^f^^ ^fS^f Ji,βM.ζψΛi-^ μ ε ν. Πλιί/ j*. ς λ. 

tens atque ducens bona efficit,n*n reftc autcm malai μεν. Ο'ρθ^!• Jt γ--χ 'tuzfaii^KyTtTU , χιϋ^τνμ^αί^ <Λ' » <??/>i»C} w ε ν. eV 

Prorfus.s ο c.B.edteautemducitanimiispiudens,imprndens τιΖ-τα. ε .'i. Oι/MUJucL•7Ii) J« κΤ^ττιατ^κ Είττΐ?!» ό'ςτ,τηίήΐί.ίττωχωτα 

vetoabducit. Μ E.Sunth?ec vera. s ο c.Quamobrem omni- Β /λ^* «Ιλ?.* ^τωτα W7iu)4w;t''-^*''"P'''^>'^ =^^ '''''■ 4";!?^ 

no airerendum ell > csetera quidem humana omnia referri ad (pgiv«<nrtt ^c-Mh aja-Sa 1?). x^ tbJtii) -τΐί Kiyt,' pe_iv«s7f 


animum:quaE veroinanimo fuiu,adpiudentiam,fi modobo- ^^,'^,^^^. pa„ji;^-'r£u)ajis7^«>8VMoi'12) j μ ε n. now.j^i. ςλ. 

nafiKura iunt • εάρΐ)*• ratione prudentiaipfutn vtile eritj vir- ^ ' " - ο *..'_/ 't>^" ϊ' __ * ' λ 

tutein verbvtiletn eiiedudumdiximus. Μ E.Omnino. soc. „ :~ ,'' .^„ "'-^ ' _ ', 'o r^ • ~ > 

Ereoprudeiuiavirtuseft,aiitvniuerfa,autpars3liquavirtu- Γ 7 „ ^ , \ -, \ '' ^ ^• ^ ~ 

tis Μ E.Reaemihihicomnia dici videniur. s ο cNonnefi 7Β/;7«ο.7τ.Γ5;^β,>«.κ' c,=.^u^/., ct^5t,; μελ-. O: μα /ουμ. 

hxcitafehabentjhauJnatnra bonihomineserunt? me n. xr..Kcu-^^,u7i:,UK!^TzAli^-ufv<re,oiAy>.!^nyymTr>,^>^aa.9^^^ 

Haud mihi videntur. s ο c .Id prarterea contingeretjfi natura t" "l•"' '' 6;<;ί'ωία6ΐ' ^/ yiai- tkm α.γί%ΐί τ-ύ <ρύηΐί' cif ημίκ ομ 

bonifiercntiadefient profeftb nobis qui filiosnofttosnatura ι&^.Καζανης,ζΛϋνω^'ύπρνινιΐύ/ταν, ifj?\a.Tloijifjiii Λ-ζ^οττάλα, y^- 

bonosdignofcerent ,eofque nosiUorum indiciis feledlos in τα.<ηιχήνβ.ιΛ(/οΐ7η'κ\ι im»^ov ktt) ■^ijtk•/' hi μ'^ΑΊί omtcij Snz^- 

arcequadamconferuaremus,multoniagisquamaurumcu- ^ fiy,jff^ Ϊ7ηί,ί^α.ιρΊκ£ΐγη όίτώιίλ/κίίΐν , -^ξίιτιμχιιγγοινητΖαή- 

ilodito5,ne quis con upat, mox vbi adoleuerint, vtiles effent ^^„^_ ^ ^^ ^j^^ ■^■ηι,ω-Ζωκγα.τα. s -i. A^f oi/Js7^/Jv)oJ φύη: 

Reipublicx ciues. μ ε . Confentancum hoc,<. Socrates. s ο c . ^. ^-^%},^^s^, ^ym-m^m μΜ,^σ» ; μ ε ν. Δο/^Ι^ο/ Un Λ^'^ν- 

Ciim verb naturaboni minimenat,num torlican dnciplina? - ^^. \ ,~. ■5• ■ ή.^ > •_5ΐ- ^ -α- "tj 

Μ Ε Ν ο. NecciTanumidapparet. Acfecundumfententiam . > ■- Τ. -i ,•/^ ν. . , .- 

noftramlequitur, vtli viitus eltlcientia,doctrinapercipia- Τ,, -,ν'λ' ,ν" -/. 

tur. 50CR.FortairisHercle,vereortamenneidtemerecon- ι^ί^K-yy«^!J^μ•,yi^^.Kγμ^JiIcyM μ^^οίη-,^Κωί Kpi^ru. sa, 

feffi fuerimus.M Ε ν .lu ruperioribus planc id rede dici vifum aW fA« m iv ttJ ε^ττ .««vw <Αη ojjto /ow/c <^λ«ί•λ5>ί^5αί , αλλΛ 

efl•. so c E.At non in prfftcritofolumjfedin pracfcntietiaai X5tic*itrj yiuixsu ο)'τώί'ΧΗ«,£/ «5/Ah π <ατ«ι/^εί f/;. men.T* 

Scfuturo temporetalc videri debec,iiquidin eo fynceri fu- oiw Ju •,<!!()( ν fi^i7mv,Jii^pcuvti{ ojjto , ,(^ Λ-πιςΐΙί μν m ^ςτ^μ.^ 

turum clt.M ε .Quidnam igitur eft quod cum fpecSaSjtibi dif- ; ,; ψτίι-, ζ λ. eVJ σοι ΰω,ω Μίνων, -ή ijif, γ) Λ/χκ-ηγ ojjto fi),H- 

plicet,ac djfiidis,ne viitus fcientia non Cn- s ο c.Dicain tibi,o D ^_^, ^igytu.vi 'i^v , Jvt Μα.τι^^μ^χ ^iJf ο-^,^κως /Jyidru. h fmUr 

Meno, virtutem quidem doceri pofle , ii quidem fcienti» eil, |3,j^<^,^^,J ψ„ l^^, Λκ^ίΙωτζ.? Λ^ηΓι-. τίΛ W μοι em\ ΰί^ 

nequaquam reiicio quad m/nus rea. fu diftum : quod vero ^^^^^^ .^^^~ .^y.^^ai u^vov ψ^, k ^ayyjl.v '^ ^^ /,Jk. 

fciennarit,videaRnonmentodiff.dam.Age,idmjnite(pon- , » ^.% • «^ , ' , .. , 

de. Si qujddocen po:eft,nonde viitutelolu,leddequolibet , ■' ^ "^ , "^ ;.-" ^ r~ / ^^ - *, , , 

alio loquor,an non illius pu^ceptores , difcipulofque elfe ali- "'"' «^» '"',^•" ΛΛ^,ί^ο/ u»^ ^.ώθχτω ώ/ , ;(^λώ•ί an βυγ ijizs- 

qiios neceffe elt ? μ ε ν ο. Mihi quidem videtur. s ο c r. {'>ντίί,ιιν^ψ;^Η' μΜ tiiJky.nyTj) ; μ ε ν. ts7 ττωτκ.*^' ofi-mJ^- 

At contra,caius nec doftores extant , nec audicores,fi id do- JxT/.a?.oi oJ JhxuJa^ σοι'ίΐ); ς λ κ ρ. ΠοΛί.ακίί• yiujj ζχτ^ n -ηνίς 

ceri ηοπ polTe conficiamus , nonneprobabiliterconieftabi- αχι-πΐί fiiv Ji/a.na^^oi,7wiTa7^iZy οΰ Aiyct.uM cvptiy. >^^m μ^ 7m\ 

mus? Μ Ε N.Siceft.fediium virtutis prsctptoresnullos euc ^ωνγ.ζητΖ,γ^Λ'ηυττύν αάλΐ'^οίαί/; ύ οιω'^βΛ 1μ7η.ΐζ}-τά'ηι;77)τι>ί 

cenfes? s ο c r Sxpsnumercfi qui liuius inagiftri effent omni ^yM-n;. yj^ J\) ^ yuZ, ω Μίνων, ui y^hov «μιν ajj-ns 'iSi waps- 

ltudioinueftigaui,necvnquamiBueni,etfivnacum cartcris Ε ,^'^Ρ^^^,^^^^£>„ί^.^;ζ„τ{,^,ο>,. ί.πίτωί Α' αΣ μίτ,^/ίΊμϋί^ J. 

cluribus, atqueiis , vt videbatur jhuius racultatispentis ία • ci«ft. ~ az-L .^*_i ' ~ Γλ•!^' 

quxfiui. EtnuncuUidemopportuncuMinOjntenobisalie- ■> „' , ■ . , > ~' ■ • r' r' ' w 

ditjquemdifputanornshuiusparticipemraciamus. Acmeri- , , -^, > , , , , ■ ^~ C 

to ad id focium adhibebimus. Ε'Λ enim diuite primiim & fa- '/"^^ «Ί^^τ £^λ«ίί.ί τ» Π.λ.χ^ =i7.^;>^»«ctTU , Ισμ^Μ,^ οΘχζα,,ή 

piente patre Anthemione natus,qui profeao ηό cafu quoda, "W^» τ" «^fe <^?'f xjiiaa.y-Vir Κί" ί>"ίλ«α. ewi/TW yju η aMce, 

autmunenbusopuletuseuaiicquemadmodfinupcr Theba- eu;t'^W'"'°«' '^'"^''® '^'''™*''°"''^'V''^''^s'''^«" 5W;^«V,'ii4- 

nusIfmeniasPolycratispecunias naflus, fedprudentia vigi- κλ κόσμιος -fgj ^sa.K«f avff ντηιτη την ού i^t->\i ν^μ ίτωΛνσί^, 

lantiaque fua rem auxit. Prieteiea nec fuperbiisciuis,neqne ώί Jhy.u A.'^vcuavTi^-!^»^ . αΐζίυΖται ^uZ αϋττν ϋτ• -η} μζγ- 

inflatus aut difficilis, veruin mo«leftus,&: frugi , hcilifquc vir ^^^ ^^^^ J^n^oy J^ μ^ -ηιαύτωγ ζχ-τΰν ψ.ηί τήεχ ΛΛίκαλοΐί, 

excirit.Deinde hunc bene educauic crudiuitque, cmus rei te- ,Vs<w,H7i u.i• K3I oivvif. ίύ ou2«/^y,S Κ'νυη,αυζί-η,σνν ΙμοΊ τ? 

ftiseil omnis Athenienfis populus,qui ad futniiios hunc ele- τ- r ρ - ».' - r, _£.'_' „f ' " ' 

citmaaillratus.Namcum vinshuiulmodnintne virtutisma- i ^ ^ , ' r ,v' ' 1 . ■ ^, • ^ .,'' • « 

Ciftrialiqui, &quilint,inueitigaiem.iximcdecec.trgoage, ^ . „' > ■ *• > < , r „ ' 

δ Anytcquxrc mecum viiaque cii hofpue tuo Menone , qui- "O^^y^nov if.,.^ , ;7Κ£?,77.« ^α^-πν νημ-πϋ,μίρ ΛΛαν.«Λ^ι 

namhuiusreipraecepioresrincSiiahuncn.odum coniide- ''? c"^ ^ -^ "^iSif ; antt. Udfvyi. ^ ςλκρ. Τι /l e/ 37.U- 

ratfi velleinus Menonem hunc optimum fierimedicum,ad ni^iuiv a.yi^v βοϋλο,μί,'ίο.-^,υί.^, αρ' ο J 7m,y<. tsv α-/.υττ-ήμΛίί•, 

quospotiflimudoaoresperduceremi!S?nonne admedicos? antt. Να/, γλχρ at. ΚΛίτκΜαοιιτ&ί• ; antt. Πϋίΐ/)*. 

Α s Y.Prorfus. s o.Et ficerionem optimum fieii cuperemus, il/t Jvuei πά^^ιν /at) '^ifcw^' ίΐτή' τταζβ-τϋ'^ laisii , ςαα^, wsu- 

annon adcerdones? ANv.lta. soc.Etiii aliiseodem modo? ττο'Τΐί-τόχΛ, χ^λωί otieTrsa^.wV' , βον?.ό'Αυοι ιατ^ον -^υί^Λ; αρ 

ANY.Omnino. s ο cSiciterum de nicdicis mibidicas:cu di- Iray 'κη λί-)αμ!ψ , t^J\ a^'j.^ ,'ίν tw^^ ηΰττιΐί mumvTi! lui- 

ximus miuendum hunc efle ad medicos,fi medicum fore ve- ^^^ ^^£,,,„4, ^ , ^ ^vtvo.owMoi, ti iZ^ -ύχν-., μ2».ον , ί 

limus,an ηοη idfentiebamuSjVt tifh dcbeatapud eos dunta- , / , > .v -, . ■ ..■-/,/ 

xat,qui 3rtemjl!amprohtentur,acmercedem proeopaiam ^ , 'J^ , '^ , ^ \< ' < ' v• , 

abauditoribuscapmnt.hocipfo fe efie qui volentes docete ''^f J)Jkr.cc^ot,'no βονΑομ^^,^ον .iycuj^. ks^ μ..,^η.ν ; ^^ ρ cv 

poflmtoftedentes.nonnehuiusratiuhabendaeft.rimodoil- oejr ττωτβ^βλφι-τΐί,^ίίλωί «w^ui!i/aV ; an ττ. Ν«/.ς ^i- 

luinpiudenterlocstuiifimus^ ANY.Sicell. s cc.Et de tibia- kpat. Oayj>uZ κ5" ofei (wA>tina( y^ -τ^' iM-cy τα. αατα. τοΣ-τλ i 

rumcantu,acc»terisomnibuslimilitei-iudicandri. Nequce- 7F)M« avc/a eji , βουκομ^οΐί ajJKmiw TivdTnitxnu ,ττα^ μ^-κ\3 

nimmediocrisinfcitiaeffet,dum iluderemiisquempia tibici- ■vz^ι■χι/ou'J^o^4 <^J'(iii'v ■ώντΐ'χνΐιχι, y^J μι^ην ταζ^τίοι^οις , μΜί- 

nem fisri,commendare iis nolle qui taciilt.utm hanc poUict- ^Ac^y τήμττ^.ιν , Λλλ5/>- Λ' τττ/ τιτί^^μΛ-η ^ο-χίΐν, ζχτίυΖτΛ μα»- 

tur,mercedemquereport.ir,redhoconusillisimponerc,qui ^οι- -τ^-πν^» ο; αιίτΐ i!uf^'»<^w ^ι/άσ-κβ^οι Syiu, uJit 

neque fe magiftiosproficctur,neqiie habent vllum in lucar- .^^ ,nrVuu^w^ ^.«Λ/γ ηίτ^ν μΛ^u^n, tiuu, ili.L•^. uw,^ 

ted.lcipu!l•quamftru,hύcquemmurHnus,defideran.us.A,^ ^,.;,, ■■,^,v3.:u*^'u;:7...V. ο.'^Μ;^;Λ«;^λ,^ cT,^.; 

non irthuc tibi valdeablurdum videtiiriA Ν y.Perlouem non u ' ' , , ^• ^ . .1 

modoabfurdum,verum etiam infcuiaquasdam. s ο c.Pro- ^ •, '^^' • \^, ' ,; . - , 

be loqneris. Nunc itaque licet tibi communiter vna mecum K«.\w Αψχ . w^ -ηιιω. c^s?r m^ μη iu^o Kcm β^νλ^ι^ 

dehochofpitetuo Menonedeliberare rhicenim ,ό Anyte, 'ae^ -nJ ξίγου ■η-.ηνϊ Uiyayof ^i mmi -jOf , ω Kvu-n , -^Aat 

iampndcinmihidixirjrehanclapietuiam virtutcmqueappe- λί;*/ ιαζβι μ* ov Ά^μ*ΐ Twvif vif σηφία^γ^ ψ.τκ » cl (u. Μ Ε Ν ά ζι 

Src^-mt -τκ»' 7ΐ ο]κιαζ x^j W τπλβί ]{^λ.ω{ aiotjuxJirj y^ 7KU jf- Α tere,qua ciuitates &domiisrefte gubernanturj liberi quam 

Hdi -nsx) οΜτίϋ ::ίΐζ^τΧοκη ,γβΐ7πιλ.ητΐί -(οΐξίνο!.! ■imA^ci.?ia!i7i optime educantur , ciues & hofpites cum adinittuntur, tum 

xsJ &tWu-4ai iiia.vw , α'ζίωί aiSfl, a>..»J • tvJjtUu ov2 -ώΰ dimiituncur,rdce,& vt bono viro dignum eft. Meditare igi- 

. ,^ '' w ^., ,, -,ϋ-τΓ-'.,^ι,-η^Λΐί^ν Λ<^τ";^-™.,,™,,..5. *jr' tur ad quem potifllmum huius cotnparanda; viitutis grada 

~ ,x ^ , .; . 'f < / \ < ' 3) > - nunc mitteredeccat.An exhisqux mododlXlmus,patcc,co- 
_'Λ st" V «*,•,'' IV mittendum hiseile.qui fedodturos talia polUcencur : fcquc 
/,A.|>.*Aoci.^,^^.^?..*.7x..«/-7..,xo.r.^-r/;EMW..-m^ paldm cuique Grsccorum difcere volenti femper exponunt, 
λί!/Λ« Aw-SrtVBK ; /^f^v τκι-'πϋ TTi^a/y.Voti τΐ >ku ^3ye«A«Vot?; huius difciplinje prsrcriptum pretium capienres ? α ν γ τ . At 
Α Ν. Κα) TiVdi λί/ί'ί TsKTDif, ωΐώ'/^ατίί j ς λ κ. 0/=5α Λτπι/ /^i quos dicis , ό Socrates V s ο c. Nofti credo & ipfe hos efle qui 
ffv "77 si/TD/ i/w oioiioi οΛ'-^ρωτπιι y^^mcn (Γοφιςα,ί. λ κ.Ηρακλοί-, publice fophifii vocantur. Α Ν Y.o Heixules,bona verba quf- 
^<ίφ-/ιμα, Z:iu/fa.Tii. uniivei Tffirvf^f/jSy , uun oiyj-.iav , μντί ?/- ίο,ό Socrates. Abfit ν t quifquam vel cegnatorum, vel fami- 
λ^κ,^αΐτί a.^Sv,yJ7i ζίναν,ττΊΟΜνι μα.ηα κίζοι, «ί, te ττυψβ. τηνττ.ι.ζ β l"f "'"" > vel amicorum , vel ciuium, vel hofpitum in taiuatn 
ίλθυι-τΛ 7.ωζ>^^ίΛ. Ιτη'ι <Z-n,i γ. (paj/iU 'ζςι huC« τί yig^ ΛαζΆζιρα infaniam incidat , vt iftis adhaerens , perdi fe patiatur : eorum 
^cvhnyoui^c^y. =: ^ κ. ΤΙ^'^ κίγ.,,,Ζ f^wn ; o.V/:?^ /^c, ^^' ^"ΦΡ^ confuetudo certa illorum qui feaantur,pelHs eft. s o. 
" ,\ , .^ ^ , , ~ -. «p, •',, k ' Cur Jtadicis Anyte? num nfoliexomni hominiigenerecum 
"^',, ', , , , ~ α ,» « .1 , :~' prodefiehominibusprolitcatur,adeocaEterisdetenoresfuntj 
ci,,c^.y o-o f^m>^ m^^Mvmy, f^iTnp 0, ctMi/, 0,77 ^ m mji^''^- vt non modo non iuuent, qucmadmodum alij, quod ipfis tra- 
ί5(/Λ. , *M* κί/77) oyAf77oi' ΛΛ?θΐ/ε»^] 1-^^ •""'Ti^f f *^=P«s- ;^»- aitum fitjverum contra corrumpant , atque hu.us gratia vul- 
ματίί α^ίοόσι 3η£5'-7?2.θι« ; i^ijhj ουΖ κκ i,a οτπύί στιι '-ns^uczi. oiJk go meicedem exigant?Equidem non video qua ratione fidetn 
γ: (XxSfa. 'iydi. ΊΛίωττί^βραν ■^.fi« y^ua.-n ζησαμ^^ον ara τοϋτΛί -ί tibi adhibeam.Noui enim virum viium Piotagoram, qui piu- 
(ηρύ;,»ΦΗ^ίΜ}ί/ο( οίΐ7α'Β^ιφΛνωί--/^λϋ.ίργι<:'ρ-)αζίττι,χφία.λ.- resobhanc fapientiam pecUnias cumulauit , quamaucPhi- 
Aoti <Hhu. ■T^cuiJfiii.vviimiZy. yjivit -At-iA Aeji/ijf^ o< fjh' τα vsro//)- dias ille,cuius tam confpicua pulchraque opera extant,aut de- 
ϋΛτι Ifyt.hji/jo, m -m.KaA.y^i -ττί iM.T.n. ;^it;tcJ/^W,ouV. e^ ih- C cem alij fculptorcs- ^tqui abfurdum fit,fi qui calceos vete 
, i-" ^ J, „=t-\;,,i»w- ,-ΛΛ <^=ί-™„Λ, \-.^JSJV'.,^^i™,»i>^ res confuuntjveftefque refarciunt,latere non poliunt dies tii- 
, ν, / > . γ• . '.,• • ~ - ' * f Einta, 11 veltescalceolverelhtuantdeterioresredditosuedu 
' „ , ; V rf •> , . \ . „ '^ / ' lalia racerentjbreui rameperuenc. Protagorasaucemannos 
A/f/t,.. Δ/11 '.ja.i'""!' »r / /"^ ν ■ Λ ' ' * pluiquamquadraginta cum idnemoin Gixcia vnluerla3n^- 
^^?.^ΐ/p«v7!ίyΛΓ;ίJ!■o/ΛVoιf, y.«^jt«;^«607i;5W madueiterccfamiliaresruosperuertitdeteriorcfquequamac 
κάμζ,Λη , πλίον « T:T^a.fa.Kcvm tvi. oiuax y5 Λϋτΐΐ' ώϋθϊίΐίίΐι/ iiyjf ciperet reddidic • Nam leor illum vita deceiriire,natmn annos 
efJiaiwvTTtsTKjijiiOTtt, -nilcitaLyjiyTn. <hly T,}T-cyji} Oym.y^h/ pene feptuagiiua:quadraginta verbin hacarte verfatum. ac 
armvn -ηβ ^oya ηΰτωί-π e':{ τύΜΐιμίρΜ' TV/jraiiyoLJbyji^fifw^y peromneilludtempus yfquein hanc diem darus exticit. ne- 
ττιπαυτΜ. κ?^ ου um</ ΠρίΒΤΛ;>ρρΛ{ , aMct Κ-« αΜο/ (τκατίΒλλο/,ο/ que Protagoras tantum,fcd alij quoque permulti,partim prio 
l^^y-s^-ne}' -i-cyrnii '^v.iiyov , ύ ^fi, xgl yvZiv tyrnATit^y J;! res iUo.partim etiam nunc vitam agentes. Vtrum enira lux- 
•* - j η „\.™„ >/.-,. .;λ'™, i,„T.r';'?-or«.T;;„ .-' ι.,ί'?^,,, D tafententiamtuam dicemuseos fcientes prudentcΓquedeci- 
ι /' « ., \ ■ ί > '( ' ^ V ' 9 pere,&laedere iuuenesconari:an leiplos quoqueralluntj&in 
, '^w . / ' ' -->, _v Γ λ' lanireiUosexeo dicemus, quia nonnulli iun:qui iapientilii- 
7..7.^,«.i ../o/f cc:;, ^?«7v.7.ci *..V.:7^. ij; Λ... rlcUocJ >i Λ«^ ^^5 ^^^ ^jj-^ mortalium dicunt? α ν γ . Longe abeft vt iiifani^ 
fMjyi;>u,o,-S.wjl<L-ni•^ «^λα τπλυ α^.λλοι/ c< τυι/τι/ί cA/omc «tpyj- ye dicantur ό Socrates:fed muko magis iuuenes qui iUis arge- 
ej.iV^yiai>i''n'i'myS( vn μΛ^λoy,'■.ί^ιιu^tlί■^^7ξi■?n;^τίf,o^ ijgfTw- („„1 cradunt.Atque hisetiam dcteriores funt, fi qui illos quo- 
yj)VTi(' Ίτχ,κύ Siuei.Aiio. Twnay cu 7Γ0λ«ί,δωίπ« ύχίνιΐί eim.<piyvciatu rum ad fe cura pertiiiet,iis committant.Omnium poltremo in 
r^j v/J^ihoxivoujax, ti-n vi tiyoi ύτη-^.ιρΐΐνΐίοόττν ττ τπ/ίϊ/, ΐΊΐ α.- faniiTiir.x func ciuicates quiillos recipiuiit , nequeexpellunt, 
^ς.τ. Λ KXliiriiiv Si,Z /^rJTi,«S)yMYl Tti ά-^Ιστφιςω ■■,*/, Tj oiW ieu aduena, feu ciuis talem rem conetur. soc. Num ali= 
w7T:7i >«λ«77ίί tTi AN. 0«'Λ" «ί Δίϊ Uc.<yicviyi-pyA τπ^τητί c)Mf}f S"'S te fophiaarum , ό Anyte,iniuria viiquam afFecit?vel quid 
.CMf,>ύ^'o.yL•.oy e:ca«<.«< .^ij^VovSiycL. r λ κ. AV/£if «"ρ ^ '"'' *" fuccenfes? α ν υ .Nulla mihi vnquam cum aliquo illorU 
/ v„ > - ^ ./ ^- ν .' Τ ^ 'Ε coniuetudotuit,nequemeorumaliqucm liiis vtipermittere. 
, ,., _i ί '- 'Γ « ' . „ -« , < ρ soc.Nunquam ergoillorum mores expeituses. ANY.Vti- 
V - ' / j/ •? , , '^ , '^ nam veroneexpenar. soc.Qiianam ratioiie odiuinev:rdi- 
eire <p^0jJt<v,o-j ^fTKv^iry a7n/£5f e«f j α n.P aJ>«f. τϊ^τϊΐί ;iiyj. gnofces bonumne an inalum ficcums nuUum fecilU pericu- 
clJh. oi ί W,5/Ti)ux' «7ΓΗ£ί5• ojj^ ϋμι,ύτί Μ. Σ Λ Κ Ρ Α Τ. McW77,,- lum ? Α Ν Υ Τ .Liqujdb jftos noui quales funf.fiue expertus .m, 
6i ι^ί•>ω ^yvTi. ίτηι o/Twr >ΐ *Maf ο/Έθα τνυταν Tnet cJ^ άν cwni fiue non. s ο c. Vaces forfitan es,o Anyte.hoc eniin te aliara- 
/iyniiiwJun^niJi djy. Λί^αγίον TnuTZLi ΐζϋΤΊχίμ^ -nyii ίΐσι ,-ηρ tione ηοϋίίΓε,εχ iis qu^ modbdixilii , mirum fic. Veiumnoti 
tif OM Mivay β4ΐ>ύυϊίροζ,μοχίηΐζ)ί 'j{uom. οΓτϋ/ μ^^-^ , β συ βοΰ- quales fint jj.ad quos profeflus Meno fceleracus euadacqu^- 
AfVTOJW• 0/ ηφιταΐ. aMa J\]'<Mimif HTTiif^Y • y^. liy -τατί'/Μΐ' ''^''^ ^ ^τ nanque Γι vis fophifts lint. Sed opem pacrio feras 
7^.cfi';7rSeiv<*€P>t7»<7.Mf*W^^:7«e?!77v«ot9/w'aW,^T.- amico : oftendafquc cuinam adhxrens eorum qui tam am- 

' /, _r V ' _, > ( Λ " Λ ' ^ f~,o_ Λΐ ' « •;>- ' plam vibem coliint ,eam quam narrauimus vircutem adipif- 

sz>jjT« inix-iyTWj afi-riw UJJ yujj dv t-M dttiK^y y/jon lU α,ζ,'Λί M- ' _.-.',. , , '■ 

_., .- ..j ' .'.ΐΛ•ν«, F catur.AN Y.Curiple non indicas> socR.At quos egonoium 

^ , , '«T^ .V ^ V Γ ' > \ / ί . tnagiftros exilrirmueram , m tnediuin lam produxi : verum 

Λ=&ί-/.*λο<ί τ,υ -jj^y φ «775^,«^.* 7vJ;^« 01/Λ^ λβ^οψ,ί» ov ?«f; ^^χ^^ fententiam tuam nihil omnino proteci. α ν υ. Fortc ve- 

A^^KωiJ^.)s■77λ^)■i/s■.Σnκp. Α?λ«.Λ/Λο)/τώα5ρΗ fljmfi iiTrt ra loqueris. s ο c R.lcaque tii quoque lam parcem ruam huius 

αΗ£ί'.77!'β;ίλ9;ι Α'θ^α^ων. e!moi/jt/ii c7ϊι;/2oι.'λc^. αν. ΤιΛίνοί muneris exple. Oltende ad quem Achemenfium proficifca- 

av^ω7ι^υov(3uΛJ'ύάyJυιnu•,rJ^uγi<uίy^l)■)(;ΛPί<JiuιlMuV^^){g.κay tur. profer cuiufcunque vis iiomen. α ν γ τ ν s.Quido- 

■/.α.γίΑ-,οϋΑ'ί! Γςιν *; ου βίΚτίω αΰτοΐί νπ,ι^σ^ι « ο'κηφιςοΛ , iali -π^ pus eil hominis viiius noinen audire? quencunqiie Athenien- 

ί.ϊίΛ«7Γίί^,θαι.ε ΛΚ.πότ5ζίκ^/^(;υ7ΐι;ο»^^λοίκ£ί;Λ.%ίώΓΒτ^ο- lium nadus fuerhex bonisclarifque hominibus, melior il- 

7sc«i7tv lilnyio i^ioZ-nii^vraf o^^vh '^(.^ms-,o>^? /^.5^7»; «Moti !■"« familiaritate,^ modo paruerit,euadet,quain cofuetudine 

r\\' ^ _v _~ « ' ' " o. f ' ' ■' ioO\\'AdiX\im.so^Jtxum\<itoho\xc\s,xihon\ii\xe.\iuz'i(.^tiO- 

J;J46!r/.cii' 0/5/ 7ΐ ocTSiTotuTa otooiTO; y,:e',iit3ii'; Α N. KcuTiUTSii s- _' ' " 1 rr J -r ' \ r 

'v- ~ - ci>o / c, ~ " ~ ■ -~ * ' r, i!snulloinllituente,taleseiTedtilunt,eaq.doccicceteiospol• 

' i , ^-^ , ί . . ( ' ~Λ ' ' •! G funtjipii licetanullodidicennti Α Ν Y.Abantiquienbus vins 
>.^^.c^^,^...^^,,,.^.«3.^^;5.^v^κ^c.τ,,Λτ.,^Λc.<^^^^^ " pr^clarisatque bonispcrcepifle arbkror. An non tibi vi- 
Ε«ί/^ί,ωΑκι>:π,χ^^φΛ)ω;/^Μ.3ΛΛα;«.5ΐ9/7ϊ7ίΐΛ/^^^^ denturin hac ciuitate multi infignes & optimihominesex-- 
;ίv^vίU5πn'.^ «Ai- »«2). α'λλα ^/x^J ΛΛΪΛαλο/ Λ;Λθτ/ ^TcV*- , titilTe? s ο cR a T.Mihi quidem,o Anytejeffehic virosciuilis 
στΐνς ojir^l ofi-m -,τοό-η jiy Ri nfe^ ou ο λορί? «/Jfii 7vi;^«i'« aV ' »i, adminiftrationis peritos, nec paucioresoUm fuifle videtur. 
eiiiiny a.yjJhi « μνι, ojiSfii-, ΜθαΛ, ονίΐ iiY.yiya,my oy τώ •ίΓ£?<θϊΐ/• Sed πύ prsceptores idonei virtutisillius fus fuere?hocenim 
rtVe/ cftJiiy.TiVSSiiiiViTj), miAai»-,ti!7nicJ!'4(;, r«7s /ί οχοπϊυΤτίί•, eft de quo nunc difleritur , ηδ vtrum iint aucfuerint hicviri 
7ΪΛ <ao7Kc/aV , <?e« <"■ *V5d/ <«'j>sf K5ii -ν,υΐν^ ^I ^TiCfy, boni.fed vrrum virciis doceri pcfllc:& ob hoc ytium viri bo- 

ni fiue veteresillijfiuequi nunc viuunt,virtuteeam qua prae- 
diti quique funt,ipfi tradeie alteri noriiit: an forte, nec crad. 
alteri,nec recipi viitus poflk.Id inquam eft,quod dudum egc 
. ~ „ , = , ,'. Γ « , , , ' acMenoinquirimus. Sicautemex lpfatuaorationereconl^ 
o■Λί^iJra^τ« κογ,υ- Θίμι?ϋχΛία.>!γ.^^^^ναν$^υ:,<α}>!^Λγ,^,γίνο^; derato.NumThemilloclcm virum bonum fuiiTefateris? a n. 
Α M.Ejjejj^: TTOiTwy^i iMi?.isa^^a.Kp.Ouyj}iaJKplJ)Ja.:^.oi\Qyaya- Maxime omnium. so.Et prxceptorein virtutisfuaebonum,fi 
•Ssi', eimp 775• αλλοί Tii! ΟΜ-Λ ofivK liJitirAAhoi bZ ,χα.ία'ίγον'ίΐ); quis omnino virtutis magiiter fuit,Themilloclem extitiffe?• 
*>•■. Oi>.(tui-^uy.^tim!iiSoUAiTi~/i. Σακΐ. ΑΊ\λ' οΐίΐ,'ίχ ttJy iCcv- λ Ν υ .Reorequideriijdummodo voluiiietso ς r A.Num cen- li ρ L Α τ ο Ν Ι S fes ipfum noluiffe alios quoque bones fieii? filium fuum prr- Α λ«θ« «λλοΐί τι vvaf ν^Μίί Υ'Ιγ-'-'^'-ΐ '■^•■ιί^^-,^ά,κΐ'^ Λ' ττοι/ -nr t/iii fertim?3n putas inaidilTe filio,S: deinduftria virtutem pactam 
ir.inime communicaffe? Audi[tin'qub.i Themiftoclesfiliuni 
Cleophaniuni in equeftri f^cultatc ftreiuium reddidit,adeb vt 
eqiiis ille reifcus inr.iueret,reili'irque ex equo iacularetur, cste 
raque permulca ftupenda fjceret,in quibus illum diligcter pa- 
rens erudiuic, fnpietiremque iniingulisquse prarceptoribus 
pnrcipua fint.reddiditVan non hacc a maioribvis natu acccpirii!• 
ANY.Acccpi. s ο c.Nemoigitur naturam filij.vtpotemalam 
culpauerit. λ ν γ .Nemo arbicror. s ο c .Quid verb ad hoc?au- 
diftine ab aliquo feniore aut iuniore, Cleophantiim Thcmiilo 
cus filium,bonum ac fapientem in quibus parcr fuerat,extitif- 
fe? AN Y. Nunquam. so c.Num Themiiloclem arbitramur a- 
lienis artibusimbuere filium voluiiTejpaterna verb virtute ni- 
hilo vicinis fuis prarftantiorem reddere curauiflc,iiquidem do 
ceri virtus vllopaftopoiTet? an Y.FortaiTis per loucm mini- 
me.so c.Talisigiturhic virtutis magiiler tuit, quemipfe ν:ιύ 
ex antiquis optimum afleris.Confideremus iam & alium,Ari- 
llidem Lyfimachi filium.nonne hunc quoque bonii fuiffe cen- 
fes? Α Ν Y.Er Biaxime quidem. s ο c. An non & ifte filiiim fuum 
Lyiimachum in omnibus quat a prsceptoribusprascipiuntur, 
opcime A.thenieniium omnium erudituiT! euadere ci\m voluif 
fet,num quoquam alio melioremfecit?hunc etenim allocutus 
es,& qaalis fit eptime nofii. Prxfsrea fi vis Periclem viium 
magnopere fapietem,confidera:duos hic.quod te miiiime prx 
terit,filios educauit,Paralum &: Xanthippum. α ν υ .Noui equi 
dem.s ο c.HosjVt nofti,tum aite equeiiri,&mu(ica,tutT) etiam 
atliletice pri csteris Athenieniibus inftruxit. Ac denique in 
nullo corum qua» arte petcipiun[ur,inferiores ahis effe voluit. 
boni autem vc euaderent,an cupiebatiCupiuiiTe quidem exiiti 
mn,red id doceri miiiime poLuifle.Ne aute paucosputei quof- 
dam igiiobiuirimorquc Athenienfium id afrequi non potuilTe, 
Thucydidein videiduoshicfiHosMeleuam atque Stephaiium TUu ojiTiuJ, hjJ hxnit Λραθυ; ^-υ ; « κκ ri:/.:</j,-jx ct7 &ιμι<τ,>^ί Κλίο- 
(fioU'71.1' w ijo/ iVttss 'j^ Ι^Ίί/αξ^ττι Λ-αϋν; ivAuan ^uxi&?n ^fjh^ 

rju ΜΜΜίςα. tnyif^-n , α ίΜ.ί•}ΐος twvrn iynuj dj-TttTo , yjj -τηιατι ιπ- 

τ^ρων; Α ν.|α'χ,»/^λ. ς ,ι.Οι/κ Μ α,ς^ ti/jj 5,4 fvjj)/ cS 4207 cu/tS «77- 
Λβατ dJVVii/) y^yMjJ. Α Ν, IffBf κομ,Ζγ.κ ρ.Τί'ο τό/ί-,ω? Κλίό- 

T«,«Jin m-j 'X/.w.o^ii» naTtt''•! >' '!if=-'TiiiJTiiiv y α .v. 0\ij,i-n..z .i-s. 
Α ρ outJ Txwm /jSp howAa βουλί&Οί aJJiiv tcV auiia μίν -vu^JUswl-, 
XI d\ αυτί! στφίΛ^ iJ-i' στίφος jo-jjiy 'Tioyimvuv βίλνω τιχίΐήιτα , -ιτηι 
hjjy. iiJctK-ny» α.μτκ; \T^.\im{ μα Λί αΐί.Σ sik ρ.Ο^τιγ μψ J« czi 
Ti/ouTSi ii<^a,T/.rLK'ii aeiVif ,oyy^ συ cuof^oyuf i* 7ii7f αεί'^κ τ^ 

τατον ου^ ομοκαγας a.yj.~}i'i y-.-ytnioJ. ; y\ ν. E ^ω^ί,τταντωί- iv-mv. 
Σ Λ κ p. OvYjiujj y^j. «vr Ttii ij'!' ■Π!^ '^JtS Kxxnyju^y , ora υ!>ύ JiJi^ 
βν.α.?.ων ί/;^7Ό,/^ί..ν./5α Α ^Ujucuwy iiaiJ Ατνι-, ajiJjpa Sl β-.λτία Λ- 
y.4/ στ/ otououju wiTit/xjterstijfnjTM jap τπκ ;i. (π) itvj Γίίρνίί,/^ιι ■■'rjii,- 
oiof cjii'. «/ Λ /iouAa, ΠίίίκλΕΛ, ouTiu ui^aKormfi-rS; σοφοί• dj)J)ai, 
ciSr on Soo ^e^ίί^fi■^\ιί,Ua,ζ^Kof >y αϋί^ττιον. a N.nieJj^.s n κ. 
Τοι-'ττ^ί /^V 7T/(<vf olSm, ngi αϋ) l-^iskm uif, (JiJa^.y oujivii y^i^sii 
Α ^ι/αΑωγ•){^ μ^υσικί/^ :tj αγονιοΜ yju τκΑ>,α ϊ'τ^Ί,ί'^.σιν,^σατί^νκί 
i^Tdt , mSivoi -^ξΐξβυ;• dytJhLi Ji cLfJj^d; Ιζβ κ-< sioi/V.STS ΤΓΟ/η,Λω; 
Λκω y.V, iCovKiTO. Λλ> Λ αϊ) ϋχ Μ (ΛΛύΗΤΌ)'. /Va <Γϊ ί/.ι) Ihiyiii oin, Χ- 
ττα φαχιλ.οτυ.τΌίί Α .jifjjiuo)•/ , cLJ\jvi,-Ki.i y.yiyv/iumO td nt^ctyuu, 
Μ.^ανθΜΤ/ 077 Qi-jyjjJ)S\ii αί Λο qiif iSpj-^i , M£Ai'C7i,c ;yii Stv 
(pcurnv > yjfJTtUTtLi 6!7α//<ίί.£Γ5 vaTSttW.cc dL, ;(sii έτ^λΑΐτβΐ' yj.i^i9i educauicquos & cstera diligeter cdocuit,& pakftram in pri- Ό Jb'/^^ ^"^^, ,^y,,^ ^,,=««.. .' oC uiuy„^i α ^. Η%...ι.,Ό:ν^:. 
mis,vt m ea Athen.enfes rel>quos faclc fuperarent vnum qui ^ , ^ ρ , ,. qCkouZ JSa,, ?„ ^ k Jt^^^ov /.V eVc. Λ^,<.'. 
dem Aiiitniac,buoaoroalrerumcommedai;s:atquehiquidem a f..' ~ * -' r' ■^ ". '' - r Γ .~ » , , tquehiq 
palEftia carteris omnibus illis temporibus pratcellere puiaba- 
tur.nonne mem':nifti?A ν Y.Audiui equidem. s ο c.Neque ve- 
rb ifte quum quae fumptu maximo di'"cebantur , filios callere 
voluen: , virtute folam quam abfque pecuniis tradere potuic, 
fi modo doccri pociiiffetjdoceri noluifle putandus. An forte 
Thucydides ignobilis vir erat, nec amicos plurimos tam ciues 
quamcommilitonesSi focios habebat? Imb &:ampla familia 
ortus,& iumma: cuiufdam autoritatis tum apud conciues fuos Λν iJ\i αΜΛΚωτοΛ'τΛιΛγιΆον; (aJfai τπΰίστα, iwiinL -Pi w. e'J)'/a?e(i, 
Η J)JkKnv hjj. <*λλΛ yi lanf ό ©iuw/J/JVif φαΖκος l/Z , y^j cuK «iray 
a/yni Tiki -ίζΌΐ φιΑοι Αθίω-ΚΛίΓ jyu τ/ΐηιμμί-^γ. /yu οικιοί μίγίκιις 
^■'Ji>ij iJOua.TT) μι^α oy τ» rmAi Ksa i»' τΐ/,-'ί αΜο/ί Ε"λλ»57ΐ'. ωίτί, e- 
771? Uu toJtb J)Jh.y.-!vy , 'J^-vpciy <u oivi ίμί/λίν ΰχ-τπ tkw ι^ϊΊ; α,^β.^ 
^if ττΌΐΜίηιν,» T^ih^eMov ν i\ τί/ζίνων,ΰ mj -πί «η δ^'λ^ζί, JJ^ 
■riuj TUi τηκίας ίΆιμίΚΗΟΜ .<M\a. γ>,ά ί -rZci Α'Ί'^τϊ,αι) ϊζ » JiJiy.Tiy tum etiam apudomnesciteros Gixcoserat. Ideoquefiper ρ „;-™ ^ », n"^.'. „, ^- Κ . rv ~ ~ ' ■, 

dodtrinam compararibonitaspouiiiret,iiiueni(rtfakem vcl ; o^ '^ " /- f - ν • ^. , .. 

ciuem ahquem vel peregrinum, qui filios eiu:. bonos eflfe- /~. • , o^'^. ν '. ,,,,'"!',' cifTerjfi ipfiad id docenduma reipublicae negociisotium de- 
fuifret.Sed vide,o amiceAnyte,ne forte virtus doceri nequeac 
ANYT.O Socratesliberiusquani decor,homines mihi vitupe 
rare videris.Icaque cibi confulo,(i modo parere visjvt cibi ca- 
ueas:fortc enim aliain vrbeleueeft>vcliniuria, vel beneficio 
ciiies afficere,in hac autcm graue nimium ac periculofum.ne- 
que id te fugere arbitror.s ο c.O Meno,Aiiytus hic fuccenfe- 
re mihi videtur,neque idmiror.primum quiahos tne viros vi 
niperarecer)fc:t,deinde fe vnum ex iisarbitratur. Vcmm hic 
fi qujndo didicerit quid iit hominibus detrahere, haud vlte- 
riusfuccenfebicin prxfenna vcrb ignorat.At iplemihidicas 
vtnirn apudBosclari,3c boni viri iint. me n.Suik certs.s oc. 
Vohintne ifti iuuenibus feipfos prsccptores exponere,atque 
id piofiteii, vel virtutem doceri pofle fitentui ? μ ε ν ο , Non 
ρει• louem b Socrates,fed nonc ab illis doceri pofle virtutem, 
nunc noii polTe audies.Anhos dicimus huiusiei magiftros, 
inter quos nondum id conuenit?M ε N.Nequaquarn mihi vidc 
tur,b Socrares. s ο c R.Qnid veib.nuin fophiltas/i quidem ij 
foli )d prEdicant, magiftros virtutis exiftsmas ? μεν. Gor- 
giam in hoc vehementeradmiroi- & amo, qubd nunquam il- 
]um hoc poUicentem aiidias.lmb & alios ridet,quocies polli- 
ceri fent!t:piit3t autem hoc duntaxit promittendum elTe,elo- 
qjentes pofle fcilicethoinines leddi. so cR.Non ergo fophi ζιι Jtu. ως 'ίσζΰί /j^ ycu cj/ αλλ)ΐ ττβΛη ίά,ίϊον 'iht y^yja; τπιΐΐν iidpa- 

τπ,ΐί,ιι Jj,cvT«<h <h yjj αα»κ. oliMiSinyjl eUJiiy tijiycu. ςλκι». 

Ω Mivay, Κνυτη? ij$/j μοι Λχίί ^hiTOUVHv ' lyu oCjiy ^Hvuata, 

ohizu ytf μί ιτζβνιν ySjj y^i^ytfiiiv 71J71W T<S\s iJl<S)ojt; ίτηΐτα iyii- 

τΆΐ \aj ajJTH! i/J ίΐί Toinay. α?λ onr ij!*fj nvi τπι-η γ.ω ciiy Sh 75 Va.- 

•ΛΧύ( Xiyciy, vnuaiTtu ■^KiTraj.yay • yuZ Si clyvoii. m fi μοι ιΐ-τΑ , oJ 

y^ naf tifZy ti<n ng.ht>i y.a.yt?n) cuSfti ; μ e. Ucuru >«, ς λ k.T; oujIT; 

i-HXouny ούτοι ςτζιμ^ιν αυτοίί JiJimtKOLi nir νίοί^,χβΐ ijuohoyjv 

Λ/α,ίχαΛΟί 7ϊ °f7),^ i)Jky.Tov a^i-nujy μ ε. oJ μλ -ny Δ/λ, ω'Σ.ω/^Λ- 

τΐί ' Λλλα το τί μ'ίμ α.} cwf^ άκουσνχί ώί J)Jkx.Tiy , <η-η Si , άί οί. 

Σ Λ κ ρ. Φωμ^Ιρ 01W τουτοΐΛ S)JkT/.ciLKov; 1ι) τούτου 7« <sst?-y ^■'Τ^!^ 

οίί υλίΐ'ί αυτά ητχ> ομα^οιατυ; nn. OL μαι Jix.ii,i' Σωκρατϊί.Σ λ. 

Τ/ Λ Λ; ο/ αοφις -eu σοι ουτοι,οιιηρ μονοί k^Tayyi>MvTai,<hx.o\iin j>- 

Λι.σγ.α.Κοι ί'Γ) ajtTlt; ; μ ε. Κα/ Τοργου juaKi^a., eoXaunTif , ToZ-jzt 
" η > ν , ~ » , , , , / , , , 

o.yLuaj, 07J 0U/ ΛΐΊΤΐτϊ axm Τάτο ΛκουτΜί υτποχνουίίψου ' stMet ναί 

τρ Λίλων yjt-rajiAa, OTVLy ayxVT,\ υτηγγουιβραν. a.Mrt Kiyjy o/f 701 

/wc -TUjitiy JityoLi. Σ siKp. OuA' αζβ erci JOmOojv oi σοφις -cu JjJil. 

αλακοι φ. Μ Ε Ν. Οι?κ ί^ι^ύ• Xiy<cif,a 'S.ay^a.-nt. y^yiiwTOf Ίίτηρ ot 

τπλλοι TTirny:^, TOTi μ%^ μη JhMJuijTTiTiJiiv. ςλκρ. Ojjia cfi 

077 ου μχινον σοι-τι yju τοις α'/0\οΐ{ τοις Τζοκινκοί! Τ>Ιτο doKU tsts μ^ 

u) JiJkKT0v,T07i <Α' oW άλλΛ y^ ®kyi/iy liy -ηΛίΛτίω όι&' 'ότι ταο- 
ve ciuibus euenit, vt iiuerdu doceri virtutc credatis , interdu 

Theo^nidis '''"° "^q^^'5 ' verum etia poetj; Theo-2;nidi,eadcm enim om- 

I>rxccv?iaai- "'"" dicit.M Ε N.Quibufnam carminibus? s ο cElegisin hunc 

jnacognitu. molu: Hos prope bibe &: coniedcjcum iis vna fedeco, iis ob- 

ftqueie,quoru inagna poteftas; a bonis cnim bona perdifces Η μιγνί, &5λίί- •<α/ Txiy 55/711 yoov. oJ<&'9T7 cv τούτοις μ άί <hJkyia 
ci/VTii• 7Ji>- OfHTHi Ai-)ir, Μ Ε. Φαο-ίτωρί. s λκρ. Ec a.h)^ii ίίγ/ο- 
Kiyoy Μταζαζ,Ει Α ΙΖ ■7niiiToy^i(»m'\y^j iv^tTvy wSfi yiiiua, ijyit 
7ms oTi ΠοΛλοΐί cw «/,θιιΐί xj« μί}ά.Κον;ίφίξ^}^ ο/ Shyav^oi τοότα 
■miny. χιμ, Ουττοτ ΛνΙ'ξ ΛγιΆοϋ miTtof 6•)ίϋτΐ y^.wV , Π^θόί^^οΓ Qubd Γι malis adhxferis , qua habes meiuc proculdubio per- 

ries. Videsnqubdmiisitabquitu,,quar.virtusdifcipoflu?ME.Apparet.so.Al,bipaulu!u^^^^^^ 

hcnini :rad. polf.t, mul ram fan. magn amque mercedc qu. id cfficeret, reportare.ufneque bono ex patre filius malus efl-ec Μ Ε Ν ο. ϋ 

μϋ^ΐίη aufj^t-m•^ Λ^,α ίι<Λίτ/.ων οίτπιτϊ ^;»^'*' -m HS-m Jjf Α prudentibus monitis imbutus: verum docendo nunquam ex 
a.yxbiv. Έ.'ννι^ί αν hjiii ϋΜτύ-παΚίν 'Wtt Τ ojj^ -η-ΐωπΐα. λίγί/; malo bonum hominerr> facies.Cernis hunc circa eadcm con- 
M Ε N. Φζύνί-ται. £ΛΚ. \1/ζίί ouZ ίΐτηΐν ο:>λ(,υ ο r.vouZ τίτςβ.γματ:!!, traiia fibiipfi llatuere? μ E.Videtur.s ο ο.ΡοΓεβίιζίΐϋΓΪΓκΙίςα- 
ίίίοί ij^ φά.σ-κοντίί'ίί/'ΛΤ,.^οι fD,i)y;^;07raf όί?^ων /i/a^Jjo/ όΐΜ- ^e mihi remjquaiicunque tajidem , cuius qui fe doftores fcri- 
ΜγιυΖ-Μΐ,β.»: oviVtmvii ^Ώΐία,θτ^, in.l iv.np-.t fi) .sfei β/^ττί τϊ- bunt,haiid aliarum tamen doaoies eire,auc eam rem tenere, 
V. 7Ϊ srei;,'-^,» J>«^~ Λ/ά«7.ί5ο/ ©; ,; Λ' ^-^λ^^.'.Λ^,/ i.7.; ,:.- '""'^ f ""°' nuUofque in co cuius profeirores fuiit , effe fe fa- 

Λο/χ^,α.5.ί,7.7ί vA; f*«7. οα.'7ΪΛΑχην ?£^' 7..^ Λ\.^ TKU Ji- '""^"y «"^ " i^ fateantur elie prxlhiues,rem tamen e.i per- 

' ,•■ ~ ' * ^ • .. , --,• cipipolienuncquidemafhiment,nuncnegent:antuquiqua- 

MEN.MctA, »ί5Α74.£Λκ.Ο.««^«<Λ.,7ϊο<<;.?/Γ«.,.α..πο«ί^- Μ E.Miuimi. s ο c.ErgorinequefophiilscnequebonicIari- 

m -^λοι κΛγ/.^ι ci'7Sf,o/>/ciJ7'.aAi/ nri ns i?e?-?-'-^'7)f, </κλοιι 077 κκ que viii huius rei doftores ruiit,mulco fninus cxtcri erunt. 
Φa.>X(ilγ-..^iίl•ι.O'ύμΰιJ'ΰ>ui.■tsικ..Έ.:'■^γ.ιMιJlJΛ7κ^<>ι,oΰSi " ME.Certc.s ο c. Si tion funtprarcepcores,neque difcipiili e- 

μα^ι-ηύ. si v.Aciui μοι t;^iv ^ λΐγικ. Σ si, Ω. μαΚ(ΐ-)νγ^μ)ρ ii yi, tiam.ME.Sicut ais,mihi videcur.so c.An non coiifefli fumus 

rsr^a.yiMVis tZ υ,ίτ: MisfJi<^ii iMTi ua.b-A-nu c)iy, rk-n <hJk>iiiy μί 'Hud cuius nec magiftri neque diTcipuli funt , doceri minime 

VJ); Μ f. N. a\MAoy'i(^fjip. ς λ κ. oCkouZ φτί; ooA.ucJ fittiVocTW P°^'^ • " ^ •ConieiTi fumus. s ο c .Et virtuti nurquam orxce- 

Λ/α^.:«λο/. Μ Ε Ν. E-^jTzJ;^. ςρ-κ. Ε. Ay^ ui^ Siky^cLKoi,ovli P'°'" reperiunturf ME.Nufquam. s ο cSinon praeceptores, 

.' ^ I Ί λ' ' " ' * r^ η ' neque difcipuli etiam.ME N.Siapparet. soc ViitusoriTorln 

^ . ./ , ^. . . . , . ' , " , ,;, ., cenneqtiit.M Ε Ν Sicvidetur,liquideninosre(ii:ediiudicaui- 

^ , ;' ν •„•'' >\_ «Γ ' ' *> ι mus. Qu.imobremvehemenceradmiroioSocracesjbonos 

c2«^otm,7i.7ieiv^7t_c!/=il f.wa;^V'"'i^5^,''77r<wi/«^Te.- vllosinter homines reperiri, &qu.c fic ratio qua bonifiunt 

•ms T^; ^Jinai T^'u.-4t'ba>y ^y-iu^x^v. Σ λ K.K//'/t/j.,i!)^o/^V,«M£- ambigo. s ο c.Videmur,o Meno ego fimul & tu mali efle. vi- 

vmti-ja 7Ϊ καΐ n,if'xu?.oi -πνα ψ itvJfii ,n:u<nTi i οργά; ουχ lyj.. detur Gorgias quoque te,ac mc"-"PiOdicus haud fatis erudiif- '"''"^''es pre- 

fZf TiTnuJiwJviu, KfU luiTl:}itx.o!.TmMni uii^oY ow^ 'sr^jiy.Tiov fe.Itaque maximc omiiiiiin ieuocandanob:s mens eftnoilra, ιΓ/"' Socrj•. 

':τvvoυZyι;JUvι)JJ^τh■,■^!/lζ:ι^}|n(ilf.Uv{ Μ<Μ!ηιγίτιύ1^-•^α βίλ^^rJ^ί qua:ic,Hiulque aliquis qui hoc vnomodo meliores nos effi- 

7re/;!:ri/.Ai;fflcrt7ao7«,S3:ii/£4*f«^s''^'«?"C*'^"''* ώιί'^ί e- ciat.H^c aiuem dicoad liiperiorem inquifitionem refpicies. 

λίίθΐ x^7..3tAi/W =77 oJ uivoy ^atn-V-^c i,;iw..V..' , cpS^r τΐ'κα; oC N"™ ii^huc perridiculc a nohis prsteritum eil, qubd non fo- 

V ' 'n ' ' ' ., > V ■ ^ \ • lU'" rcientiaducejrefta neffotu hominibus Diocediinr nimH 

.'%-,' ',, ' - "-, ' ^ ^ ^ IV y ■ ~ 1 quidemniliconcedatur,euefcilicetpra;terillamaliud quid- 

B.^^o.o.^ArHf.^.,«>A^ ^ ...Λ0. w=r, /^0«:. J^i^j./. ..^r 7. d,„,,fo, caffe nulla excet ratio,qua νίΓι boni fiant. μ ε χ Ouo 

;*..,-^ 7,.* ^7.Te.^. ;.>*o.™ 0, ^j^S,; a.^t<. Μ η ν.Π«γ TdT. p,^„ ;., ^j,^^ Socrates ? s ο e.Sic.quod quidem bonos viris 

λίγΗί,ώ-^α/ψΛΤί(;ΖΛ κ ρ. ί2 ^.c77 τίοί -xWy^-So^i cLi'J)>ai ^u «- vtilcs effe oporteat , probe coiifefll fumus , cilm nunquam fc 

tfi^iuots YJ) ,ipbw{ ίΐ:μολογικ^:^?ρ η-ήγο,'ϋ-πν,ι ύ ίκ^.ωίί^ι.» res aliter habcat,nonne"- μ ε ν. Ita. s ο c r. Ecqubdvtiles 

y^; »1 Ε N. Nai. Ϊ Λ K. Kaio77>4 ωι^ίλ/.«ί/ 5j5i'7iti,£i>'of θτ-ΛΛ^Λΐ/Λ- futiiri iint,ii refle agedis rebus pr.Tiintjetiaprobe internos 

n&T«'i7/3t^j/v^7ra)',!(5(/ τίτϊτπΐ' )(^λω5-ίΐ>,6ίΓλι;;ΐίΐ//Λ^3 »1 E. Nc6<. ^ conuenii? me n.Piobe. s ο c κ α τ. Qubd verb nullus re- 

Σ η k.qItj «Λ' XX ΐί7ΐί ο'ρθΒί• nV^^Jnijiiiy ,a.ti φ^.γιμοί t, nm 'iuoioi l- Sil prsefle poific , nifi ίϊ: prudens , liaud fatis lede ab vtro- 

puiV Sii «Vsiir Λ'νολο><.«ί7. Μ Ε Ν. Π«ί /« ο>θί;>- uyi^i ; s λ κ. Ε- 1"'' aiTeueratum effe coniht.M ε .Quomodo reite dicis.s ο c. 

^kZ. hW HJi.V 7ώ<] X -ώίά, him^v, « ?:75/ /3.w.f< A>..^,=; Dica.n.quuter vel LanfiTam.vel al.b quouis nouit & eb veli- 

i. fiy • ί ",, • ~ ■'. . ' < ' -~ « (■?•., , picproncilcatur,vel aljosducatjiionne redcacque beneoer- 

^ -r λ• - ' cc- o'^-> " •τΓ••λ» ■ ■ «uceUME.Prorlus.soc.Quidverofiquisreacopinaturque 

/. V .,,^ <, '^ ,;,<,< Λ^ . , viatera:Laijllam,nunquain tamenprofedusiit, nequefci- 

$^f^.a«,,..H^6^5^v,Vof,ou|;5(.^pra-i.of.^.^-«;...7s; Μ Ε n. Πί«Ί/ uerit,nonne ifte quoque redc duceret ? Μ E.Valde. s ο c R.Et 

ji. s Λ. Kcu is's- j. ctc OT!/ -.ρθύΛ ΛζΛΐ' 5;^:- sfei fti/ 5 iTifif <^7ίΐ)«Η/, donec reaam de iifdem rebus opinionem habet , de quibus 
|sic)f ί)υ'Λν;^/ρ«ΐ' «'jiftwi' fffViiriai. KiJ τ^τόο^ιν ofiu/JiJCTtceA-;- ^ certc.s ο c.Vera ergoopinioad rcoleage 

W!iM!l(/ if τη -afei τϊ,- af2w> a?,iii/,i7wiiv η i)^• i.i^n-.i 077 ?e^i"'w 'i""^'" prudentia valet. Atque id eft quod in confideradone 

fmov «}4/w TC o>C-5f δτ£9ί7?ί.ι.. 7ϊ^ Λ' ^a. KsJ Λξ« i'-? «λΗθ«ν. Μ Ε. V'rtutii in fuperioribus prstcrmiiimus , dum folam prudcn- 

■cy /λ'γ' ■' *'5 '»,\ -T. • o^ r'" ■i- ' nam reaea<rendiducem afli;rerennis,hccautem eratODinio 

_ ' ■^v ' ' " ' οΟ*•-^ ' / •' ■ 1 * ν, Γ vera.ME.Vjdetur.soc.Naijiicurnjhilominus ■••rciflaopinio η»Λ,»»•„•« 

, ..•.<' ν. Jv.J ,,,*.„' '^ ' , „, ν qu-mfcientiacontert? Μ E.hocvtiquemjnusconferr,oSo-&fciwia, 

;^_ν,/ oi,7{^.f^!^Jh:;'j,,r.7^,^^,Tnv^y:^,o.,7.T'.J\ ον.^α.^ ciares , qubd quicunque fcienciam habet, feaiper aiTequitur: 

nu>,-Xiyti{;!>Aeii-^iv cpSivj Λςοκ',κ: a.e: 7vy;,fzyn, ,ίωίττιρΜ opSu qui veib redram opinionem", iinerdum quidem confequirur, 

«fe^a^o/ ; Μ Ε Ν.Αν*>.χ.«.ίωί pxivi-mi. αςί ίτα.υΐΜ.ζΛ), α χά/ψΛτίί, nonnuiiqin.iTi verb fallitur.s ο cQiiid ais?qiii reda opinione 

•Ti^TcyouTMi έ;^ν7ϊ5•, οτ? «Aittots OTAi^ τιμιωτίΐΛ «ΆςημΛΐ τίΐίόρ- incedit , noniie quandiuopinaturredtc, lemper voticompos 

SSf /of'-«J Λ077 70 /λ5|0, sVtesi',75 Λ\ 27iptVo^)', ouJi^. Σ. Οίοϊα efiicitur'M Ε .Neceflarium apparet.Quam ob rem miror,qua- 

euZ ίιόνίΜυιΑζαί;ΜΪγ1ι<πιύ7Γω;'Μΐ.ΐί. Vicwuy άττί.χ ά.Ο'τι F ''^ ci'im ka ficfcientia tamcn longe admodum priftatior ha- 

'7c?s- AcuJUKw iyii..uam oi -ζ^ή'-^^^ί.τ^ν vouZ • ',:mf ji οκ'^ΐ'ίίϊ j^''''"/ 'J"\'" '''^'^^ °P'"'" " ^' ^^'^ vtraque illarum aliud quid- 

' ' ~ η " rf r.^ ^ . ' ^ ^ - • > dam (itjdubito. s ο c.Noftin'quam ob caufam id mirprkJ an - 

0' 'r.^o'."^.• Γ/' ' _Λ • > Λ. r r η ' iple v!s cibj dicatniM Ε .Dic prorfiis.s Ο c. Quia D«da!i ftatuas 

.' ^: ^r' T-- ' ' ,' "unquam coniideraftijtorti; veibnequeapud vos exMnt. 

αμ^ Μ Ε κ. Τ/ 0»^ Λ; Σ;;=. κ.Τ<.. .K^,yr.v^7n>:,uo.7u>y,KeA,,^^o, Μ E.Quorfum h^c.s ο C. Quoniam hx nifi ligentur.difcedunt 

,^V=.«7»jui,5i/7TCW.»c77w«5/cyc?i77ii«f,<y^77ip J>ii77i atqiic aufugiuiu.Iignt^ penTianent. μ E.Quidtum? s ο c.Ex 

mr (οιί γύ 'S^iSii) Ao%'Sov cTi, TroMoJaH/oii. Wi^-/3 α^^ΚΛ τ» eius operibus quod folutum eil, haud magni fic,initarfugiti- 

epya.'£ii.'u^{ 77 oujj Jii Kiyj wJinv. ; ιτίξ^ζ -mi Jh^-.if TUi ''.λΐί^ίϊ; .x^ ui ho;r(inis: neque enim permanet:iigacum verb admiratione 

y^cuJi^ae <u iKtitnii ■, οίτον iji/j om ^ivoy rJj^,j^^cuoi , yg,Kov 70^^- dignum;pulchci lima enim opcra funt. Cuius hxc "ratia di- 

μα,χ^τΐίά-ηι ■mya.ba. ίρ-μ-ζον-ηχ• -τπ,καυ ji^i^oyov κκ i^iKoun 5?'^- ^^ ■ Verarum opinionum gratia-.hi quippe quoufque fhbiles 

//νΉ?,*>λα<^α77ί7ΐύ5ΐ.5ΐ>'Ιΐ'.7Ϊίί \:-)^,i fu M^dmv wnoCinh- Q PSff^^ueracpulchri quEdam operafunt,omniaqiie bona per- 

Xoό^^^^v,'L,,ύvί^^7w;^^ ca-,i.x κογ-τμΖ. nu Jl' i,U ficiunt.Auanien diu confillerc nolunt.fed ex homims animo 

•., ' , ; ~, ^,•' - ■ ~ /r, ' ~ . ■ / ■ coiueliim autugiuncquapiopter noi) mu!tipretiiiunr,dcnec 

r>i,W^-• '~ -^'^ ~ , ^ '^ . , quisiliasratiociiiationeacaiiiisduftaligec. hxcverbamice 

jv• ~ .■ , ■ y, . ' ■■ r-l ' ;-^•"'""^'"• «'■' Μεπο •ieminircttjaeft>vtruprainternoscouenit.Po(iquam Reaaoplme 

'^* T"^ J.._77.«...76e«^ iibiiiu,. ';pcr>,r Λς«Γ 0^•^ K?. c%ti5pH Λ- veib ligaw funt , primo quidem fcientir fiunc.deinde perfc- «!* feminiicen-; 

W 6%5ΐιρ) ορθί,ί Λξί,ί. Μ Ε Ν. Ν» nvAif,a:ltuiifaLT:f,ioiM -πι- ueraiues , proptereaque fcicntia reda opinione prxlhntior "'* 

ο^τω Tiy'i. Σ ΛΚΡ.Κα}μΰΜκ^ΐ•^ω, άκίκ. i^JUc λίγ>, «Μα «χ^ι^ω. e(l,ab eaque vinculo quodam difcrepat., Μ ε ν Perlouem.o 

(■η Aoiiv ιί>.λοην cpS-ii Λ,'α /j/^ ΛςιιαΜ, oi/' ττανυ ο:ο} Jiyjo ήτο (ί- Sociates,congrua comp.iiatio.s ο c.Quinetiam ipfe ηοη tan- 

yj.(civ• α>λ timp ν Ά>^ο ■?m'mj αί aj^vau (i?.iya Α' αί φίάΰ^ ) ty Α' quam fcienSjfed vt conicitas ita loqiior. Qiibd verbertaliud 

9u2k», nvi οΆπνων ^'ihjjtuiZyitJii. μ ε ν. YL-jj-L•^; γ, ω\ω - q"iddam veia opiiiio qu.iiii fcicntia , haiid omniiioplane mi- 

■^^u.-n,,Kiy»i. Σ. ri ik τ^Λ h. o>SSf; Ότι οΛ:,^, k^^ i.pvoi^^ li ^ '^' coniicere videor.Scd ccf! quicquam aliud me fcire faterer, 

?f;.vt.i^.^^:;,,.,.J^V^^c,v.:,7.p;^t3vii^^'^;„.KiJ¥- ^"^l^-^^fu^i^iJt.vnumhcciisquxicio.adnumereni.ME. 

v.Λ>..κ^.,„•Λ>,o^,Λ.VH^./oJΛVc=?«o>ώ?<.^.^;,^,Wp,. ^i' c,"'^''h"''"•. ^. ° " '^•Qu"|yero?n.onnehoc 

. . . • /'^''='»,ac,,7,i)wvf;j*(pv quoquere!ite,quodver3opinioopiisqiiodlibecducens,!iihi- 

JopausquamfcientiaiUudaiTequitut? μ ε N.Hicquo^uc vejum. s ο c n.Nihjligitui veuopjiiioquimfciemiadetenor. i4 PLATONIS 

necminus adaClionesvtilis eft, vtneque vit veramopinio- Α evjiti-iloy α>φίλΊ(Μίζα^ ^f 'mfzatfi^eif' ε•.'Λίί•»ρο i^y '-p^OjjJO- 

nem habens quam fcicntiapridicus.ME.Ita eft.so cr. Qiiin ^hmJ ο ό^ςίιμίίυ. μ ίκ.^ϋτυΖτα. ζ ^iK.Kal μΙιι)'ί•)Ί ίγ/.!^χΐ! α.- 

erjam virum bonum vdlem elfe conueniebat. μ ε .Conuenrt. ,^ρ, ωφίλίμο: ήμ,ν auo^o-vj^ ij). mln. NoJ. a η k.eWcT» ti/- 

s ο c R Α τ . Si igitur homines non per ipfam fcientiam folum ^^^ „j ^^^^ j^' vj,^^,^ -^, ^j-^, J ^^5^^^ αφίλ,μ»ι w( ot- 

boni atoue vtiles ciuitatibusenent. Γι modb inueniientur, ^„,λ•,^,,Τ.,λ Jii j > λ' 'j ' rv'- ._ ' , ^'„,;^;^»,„;,,'^/ 

lcdetiamper opinionem redtam:horui-n veroncutrum natu- ^v - -, < ■' -o / 1 „'>■ ■ „' ■< - -' 

rahominibus melt.neque fcientia,neque veraopinio,neque •?•,- » . ~Γ-.<^^ ,^ 

etiam aduentitia hic func : num v.detur iftoruni aliquod na- » ^^T,' ί"^^' om-nt^,ou^^ ^ro» Ϊ?) ; μ ek.O.h 5/«/j*. _ς λ«- 

tura ineiTe ? μ ε ν o.Mihi nequaquam s ο c α α τ .Nonne poft- Owuj. i7nij\i^u (pi.ni,cvJici aya^i ψνατι «le/ λ»-. « ε. Οι- Λτβ. Duo rt&e quam natura non infurit,nequc boni etiam viri natuia erunt? ε .i. Ε TniJ•^! Ji γ- oj φΰ(ηι, iV/.oWy.V ''^i^^ n-o, «i Λ/ακτυκ α 

MEN.Non faiie. so c r. α τ. Quuniam veibnequaquam natu- « E.Noi. ε r^ k.oCmuZ ai:iai'.Tiv iif6^iYfi),n <ft'nm( tiafim; u e. 

ra,vtru!ndo(itrinaconfiderabamus? MEW.Ita. socrat.Ec g Nai. χ ji κ.Κα/ i};4 ΛΛκτ^ι/ ώι, i)e'"""f '"'«1'; « ε «. Πϋΐ'ν ji. 

doariiucomparabilisvifa εΙΙ,Γι lit prudentia virtus? meno. ϊ άκρ. Kau η /j}}!>y: ί>/ά.ηαλοι Stf, ^Jky.Tiv α^ΐί) ; y.i^ivTar Ji, 

Eli. socR AT.Et fi comparabilisper doarinam prudentia «J^ji,;,^j ME.oiW. ^siKP.A'}^ci μL•^ύμoA<,y^y^/yίfι^i'Φ 

quoque vifa eft? μ ε N.Prorfus. so cr AT.Acupra:ceptores ' " i\ η ^ ' τ-•* ~ ^• , ' -* ' 

eiler.t doceripolie:n non , minirne? Μ E.Siceit.so cR Α 1 .Ec ,, , . > - / .-.^ _ / .-,, ν ,> 

prsceptoreseiuseliecoinmuni conlenlunegauimus. μεν. . , ν . f , τ , . ' „- > 

Negauimus.s ο c r α τ .Conclufimus itaque, neque doceri il- *Λ^' 5? -"^" 4,.«o^o;u;ciy.V f-ca^. « β.Νο.. ς -i.ii ^'Jj^v Λ /.ax 

lam , nequeprudentiam effe? me N.Conclurimus.s ο c r α τ . «J*'^;; ψ '" "f^' η-μχ,^Αο,. μ E.n^w^ji. x.a.OfdU( Aj^ »y.i-- 

Piietere:» boniim ipfam effe concefllmus. MEN.ConceiTimus. S}'M.S'jo'i]nm<w-m. ^yc, Λξαν τΐ aAwdiyjw ο^ηί^χ;• λ i;^c ω-- 

s ο c R Α T.Bonum autem & vtile efle quod redteducic. μεν. ^ω^nί,όf^ί)ιγίl■ΓU,^ϋ.■^af'i!l!l■nι■χι}<y<γ'■!J^ιί.,VAcυ/^ω7π<^i^ νγ.μο' 

ducunt, veta Maximt:. s Ο c R Α Τ .Rede detiique duciinr duo hsEc foU, vcra (^ κ/α >/>*ε7αινΓ /tViSjfWTrei «^iOfflV ojii' iiii ri opSeiijcfJo Τέΐίτΰ,/ο?^ 

opin,o,jt<iue opinio3rquefciencia,quibushemopra:ditusduxeirealiisve aA),^))V /^ <59ι?τί(αΜ. μ ε.Δοκ*/ ^ω/ οίτωί•. ς λ κ ρ α τ. OJxcuT ί- 

c.ent.». ^j potert.Qua: enini fortuna cominguncimperio homini ne- ^,^ „j ΛΛκτι'/ Skii, oCJ\' 'ί)ηςίμη <Λ) JiWjowTtt/. « (yim μ b.Ow 

quaquam fiunt: quibusautemhomoad iciiliun duxcft ,duo , ', ^ ν . ' ■^l- ' •« , ' „* «*?^^, 

na:cluntopmio vera atquelcicntia. ME.Idem mihi videtur. ., ' , - i ., , ~ <^ ,_ / • / 

so.Igituicum virtusdodtnnapercipinequeat, nequaquam ^ ,^^ , ». , \ rfv - ./ . •> ν 

fcientia eft.M ε .Non apparet. s ο c r .Ci\m ergo duo fint bona ^" ^f '^i^"• ^^•?•"' 'V'^ f "f ">" ""^^^ f ?" ='^^«• J^'"^' '^- 

atque vtilia,alteruin illorutn rciicitur,rcieiuiafcilicet, neque ^e^ «^'ω-τι TOs-T^Aew »/ α/χ?/ ΘίμιςϋκΚία. τί κί»^ eti ψτ/ Α ciyTii 

illa in adione ciuili piincipatum tenet. μεν .Noa,vt mihi vi- °'^ ίλίγ.. J)o -^^^ oC^ cki τι αλλοκ Tra/tic τΛ/ουτβΐί οίο/ iwn.'i ihw , 

detur. s oc.Non ergo fapientia quadam , neque vtfapientes etnov Λ' ^ςίιμίίυοντίί i^ioJn/. ΜΈ.,'ΕονλΛν πυτταί cytn , ωΐω- 

ciuiles ifti homines rempublicam 3dmini(lranc>vt Themifto- D •Afa. -ηί,ΰί κίγίΐί. s si.O\,MuZ, « μΛΐ Άιςτιμκ, '<5ίΛς;α Jii τί λο/ττίκ 

cles,& quos paulb ante Anytus retulit. Vade nec cxteros ta- jiyrc-rat, « o/ τπλίνχΰ'ι ύΛψ.ς ^ωμ^οι , to; τηλαί ορθικί^τ^• mSiv 

lcs quales ipC funt reddere poffunc, quippe qui fcientia nulla Jfy.^i^}yTu>! t^^y-nc ^^ ^i φ^,γπν,^ ο! ^^,,σμωίύϊ -η i^ ο/ 5to,««- 

huiurinodifint prjediti. με ν. Ita vcaiseire videtur, oSocia- ^ » f .' o* •, ci^ * ,< » ' r' ' r.^ * . ' 

tes.so c.S) non kieiitia,reltat vt opinione redtavtentesciui- „ λ r « •' /^ ■ " •^..' ■'*- 

lesvinciuitatesgubeinent, achaudlecus a-lprudentiam le ^, ,. „ , « . '^ ,; ~ v,; . \ 

habeantquam vates diuinoque furore correpti. Etenim hi ''■'^wSi/oci ,^λη, jf^dKJ>«, c/77rK /ou...<^.;tfmr, r:iM««" 

vera quam plurima nunciant,nihil tatnen eorum quae loquun ^>"'^* yj-'nf^<i'^y '■>* waf'='<" m λε;οι^. « β ν. Πίνο- >«. 

turintcUigunt. MENo.Siceffe videtur. s ο c.Nonneigicur,o sa kp AT.OpSSe «υ-^^ΑλοΓ-Λν θΐ/οΐί τΐ οιί fai^ J^ ελε;^//^ ;^,»- 

Menojdiuinoshuiufmodi viros appellaredecet ,qui mentc σμ(ίΐΛίς jyu ,οΛίιτι/ί, Κ5" τνν 'ΐ^/ΐ'πχο «λ•:7ιμτιμ• Κ5" tsw τπλ/τϊω:^ 

nequaquam vtentcs,multa tamen ac magna faciunt, & agen- oi/;^ »Λ/5α ττϋττύγ (^aj.ij%j ai ^t/oti τΐ fHO/ •<5« οι/θυοΛα^πχ , έϊτ- 

do&dicendodifponunt? με ν Prorfus. sec Quamobrem Ε -TnoiiovTOiJicilii^Ti^/j^oLi c/AnJ^oJ, "τλ^ημ-•^?^^ ^ijffTie 

meritodiiiinosvocabimus,quosmodbpraidiximusvatesfu- ^^^^ k^ ^iyLAa.TBti/.yua-m, tMSiy ^ΐίτα ^y xiyun. μεν. 

rentefque ac poeticos homines vniuerfos , ciuilfefque homi- ^^^ ^ ^^ j ^^^^ ^,^^^ jj^^^„^ ^ ^^ ^y^,^ ^_ 

iieinoii minusquam reliquosdiuinosexiinmabimusdiuino λ. a_ , f . ^ •»' ■' * ; y 

Λ^, / ^ . 1 -, <i>tt{,5t/oii M.A3cJ(77 <io oi AiwsKSf, oTcu'771'it e>κΔιt(/Λ(i'ίilOT)'eι3Λ- 
atos numincdeoque penitus occupatos»quandoquidem »> ./λ ^- •ν > -;-= „ > '5-1 / 

rempublicamdingunt ,multam3Ximaquedicentesjquxne- , „ ', / '^ < .> .; - ^ i 
quaquam intelligunt. μεν. Maxime .s ο cMulieres quoque, «pp«r As>«//.<su7ii in:!ArJ'^s οΛ <;y/ u^y^i-m Kiy>yv. s α•.ΟυΛ|. 
oMeno,bonos viiosdiuinosnuncupant.EtLaconiciquoties μίλ«6^/>«. τιυτω /^V,aMiKi7, !^ο•^£ωθΐί <^λ(^ξοα5ία•ί!Λ vou 
bonum quendatn virum commendare volunt , Diuinus hic ^μ^ΙίΙν-τΜίτι -ni λ.ιίγωroCτ(ύyJ.λ.ω{ tζ>ι^iισκ/.^τi>^cμίλiylμ^,Λ- 
viί aiunt. ME N. Et reilc quidem loqui videntur joSocrateS} μηΜί'ΐκοίΙτ^φιτίΐ, οίτΐ ΛΛκτΕ»" λλΚλ θϊ/α μοίρα, ι^^γγίίμί- 
quanquam Anycus hic tibi forte talia loquenti fuccenfet. s o. ρ y>i,(iidt ysJ, οκ dJ «i^^jijpwTa/. ei ^! 77f ί/χ νο/ο^πί- ry^ τηΧινχ,αν 
Haudquaquammihi cuiicftxum hoc enim, ό Meno, rurfus <ιΙ•ί),Ζγ,ά',ος'-^^1ί>ΚογτηΓ^<!«ιτηκιν>άγ. i^jiii«,<^Ay αίν^κί- 
diiTcremus. Si autem nos in omni hac difputatione rede per- ^, J„, i,,„;, ^«^y,oio^ ??« oV.e^f ^* τοκτΛί^ί;, 7irT<- 
fcrutatirumuSjvirtusvtique necdoftrinanequenaturano- ' ■5• ' <• ' ' ~ " ^'>- ' rspi" i';v 1 _• lO 

vnaeaaiitvir bis aderit,venim diuiiia forte abfque mentcin eam qui illam > ■.. \ • > ,^> ^; r - ν -" . . 

fortitus fuerit, infiuet: nifi forte quis ex ciuilibus talis exiftat, "■'"". α,^^^^^ν α. y^ ^.%. cxr to/oJt,., u>arip ^ «/«,cc. 

Qj vta!iumquoqi.eciuil£efficerepoir.t.Quodriextiterit, talis λ«θί<- ^'<i>^'^?-^i'" ^? «^e^. «E.KitM/stc^wif ^/ λ^ί>4/κ, 

hicinterviuenteserit,qualemHomeriis ait Tiicfiam inter <" Σωκρατΐί•. ςλκρ at. Εκ/Λ/π/^^ ττϋτου-ηί Aci><irW, ήΊνΙί- 

moituos eiTejiic dicensjlnter eosquiapudinferosfuntfolus ϊων,^ιφμαϊρα»μίν<ραΛηιηί''$^γγι^μ^>ι»(4ίτ*ιόϊ; 'ί^γγ/ί'^. 

fapit , cajteri verb vmbraE volitant. Similiter & ciuishic ada- ■ηίίααφίί φΐω^τν tmui^ -ή-η-,ΙτΛΐ/ τι^ιν ti> mt Tt^-Tra τοί; oa- 

Jiostanquam ad vmbras fe haberet. Vera enim res, fi virtu- q ^ύ7ηΐ(•^ξ^•μγ/ίτϋ>\ιψ-ηί,•ττς^τί^ν ih^ifyimy^ axni lig.^' twii 

tem fpeaes.eiTet.M.Optime mihi dicere videris, ό Socrates. ^»to>77 τιοτ" o^y ψή. ymZA' Ιμα μ^Ιζ^-π^ι dycu. nJirdZ-n 

s ο c.Ex hac itaque ratione,o Meno, diuina forte virtus adcf- '^^ -^V 77Ϊ^/ο«.,7»%?θί y^) liy ^lyoy liyA Jiyvz^y:iya. ■■ατζ^.ί-ηαί 

le,cuicuiiquc adiit,apparet. Veritatem tamendehocpeifpi- '? ■ . ν ~ ■< ./ ^ «'oj ' * '_ 
cuamtumcleniquecoinprehendemusjCiim antequam quo 

pafto virtus adfit quasra tur , quid ipfa fecundum fcipfam fit , inueiligare tentemus. Nunc autcm hora iam eft, vt hinc alio 
abeain.Ipfe verb quod tibi perfuafum eft , Anyto huic hofpiti tuo viciflitn perfuade quo mitior fit. Nam fi ei hoc perfua- 
feris, Athcnienfes quoque iuuabis. ALCIBIADES Ρ R Ϊ Μ V S, ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΡΡίΙΤΟΣ, 

SIVEDENATVRA Η, ΠΕΡΙ ΦΤΧΕΠΧ Η ν ΜΑ H Α. αί^ατηυ. Obiletricius. Μ.αΑΐίτιιώ(. 

SvMMA DiAl.OGI. Ir» l>'rfona AUibUiisJhumontnatHTt ■vitt(t,toTUm<lutTtmeaij pTofonit fhilofiphHi.yitio.ilU f^^ 
mrantia, & anngantia. Remfaiu -uerh^ oir.t iwjhi (irprU cogmtio. Cura ncfiriiierfatMr in co -vt maximam aiUgentUm adhibeamui in nobu excoUndu, 
(iil e/t , anhuo noflro , ^utm -vere ims ij>fii ceitf.r€ f/tie/««») non 'utrl/ \t inuhUm o^tram ia nims aiienn itnpendamiu: ψιχ cjl [τίξο^αα diliTentia,c0riOris 

'videliiet Α L C Ι Β Ι Α D Ι. ■uiUlic^t ι& eorr.m fit .id coi-jioru cult.im psttinmt, qn,( ψι,ίΐύΐη luiifimt nos ipfs:ijittim corpmfit mflrumcntiim iimmijd ffl , r.on ipfc homo,fed U qno homo 
rjt.:t!ir.res antem i>Uy'X .ii c->rt<tipi'rtinent,-ud:iurohur (<r 'liu:tU, f^c. fiiit pUrti- cxtra hominem. Sena'verOni>finco^m'ctaeaJ]iei'7.ifvtt>ii<leatiioSitr- 
Yo^a)ilUnuf!r£,qiimiir)Miifin:4i,fi bene iios norimm: nim -ut ab tjho Deopeniieamiis.quififvcriim^filiiinmfelidtatii noJlr.tfirmJmei:tHm,^UUpromde 
urnciltariddatin hjmmibHitpjicacU. l'ietas igitnr in primis commendatur,-vt qi4.t lionefl.t ac beut.t: vi!.<:,fiiie in ^rm.ttis perfoHisfiue In rejjitb.catiut exiftat. Ω Κ Ρ Λ Τ Η 2, Α Λ Κ Ι Β Ι Α ό Η S. 

Π ΑΙ Κλβνίου, οϊ/ίΜ <η ^αν^αζαν οη jj^iii s- 
gjrrds' OTU ■^uoij.\vo{,TfJ ci/J^.ay Tn-Trcixijj^ay, μονοί 

■ffjryni tpii ^Ι^Κίγιιβμοι , ΐ'^ω i\ ττατυτζύΫ tTJfSoi/- 

^ω-πνοί, α.) Μ- 77 iajL^oviti οΛΟΜΉωυΛ , ου τυ τα/υ 

•3t,-JiA)!Ay5a. cosAwrs• /ί ««ί rjuin^oiTny fMhji.yTja!JiiMjL αλίτη. 

,^ ν t * ι * ΐ" ' 'η ' ^ ^ 
SOCKATES, ALCIBIADES. 

^^„^^^^1^3 F I r I CIini3eadmiiariteaibicror,<jubcIcuin 

^^'^Yf^V^ primiisipreomniinn aiiiarete cocperim,C2te- 

■^ riViiC'^^ \ "^'^ al'enatis,folus in irta beneuoieiuia pci feue 

V>0.T^y^ '^'" rcumque amici reliqui frcquentiori con- 

^^Si^J?'•'^ ructudiiietibi ailidut moleft; e/rent , ego tot 

^^s w ''-^v^^w aiinis iie compellarim quidem. Huius autem 

rei cju^i non humanum quippiam: fed vis ds.noiiij repugnas 

qusdam iuit,cuiiispoteiuiam in feqiientibusaudies.Nunc ve- 

B ro cu noi vlcra repiignet,hiic ita profedlus fum. Spero autetn ££.«5Ώ.ί sjjjr. τΓοΜ'αίΐ' ~fi i^iou^av y^i u'-itt.h':pt^v:uv , ouAii o; oit^f^ ^^^^ -j, „o(terufn nobis aduerfaturum.Fert autem toto hoc te- 

.» r- ^, _.c^: Γ - '. ' I f — ' .^ y », — ^.. rJ ΐ I -Τ.'-ί: .-t 1 ti_ : ^_ _.__ <pf~yy,^^f, ίθίλδ) Λ;λ-ϊΐ(Ί'. ovJiyof ?;!«• Λ'/ίρω-οιν cy/siif ?/) fir οϋ- 

^■■■^ivjn) iTii-ru, νίΜί/.ωταίΤΌυ ■^,οοις cii τ« criajJTci TnfM, ου^ιιμί- 
yTiir^^if^ljjuiJiiiv. ia!/ov7aju3tt.'sn£?f ■s-tt/foi 7ΐ «77/ ?/λοίί xju ιπ>ρ/- 

■)15'J£<i Τϊλ^ϊΙ^ί fi) <(#' afi^ii,o'l Si77 Λϋ/ •aiDlfeTll/il' ΛΙί Οι/" 7Ι1/7Ζ«1Ι jj 

75Λι•5ίε?? uyTi f, 01/ Jt ^'t^ti ο'^ο' ίλατ /oif. ζυμτηί-ΐζύν Jiay tiTny 

Thp οτη^τπν ν^τίΚιτη σνι -η yji-t ■m ι).ό\κφο>' οί κ μόνον w τ»ιΛ 7 η 
ΤίΒλΗ οΓν>Λτϊ« αιξ^•?,ί>ν ο,Ώ cu ί2ιιιλΐί-Γϋ , α!•λ ΐ,νπΛσ/ι ΤΗ ΕΜαΛ, 

^fi -T^ounay' /;κ.«/ί Λ .ttai e^i touto /ΐ;α^ μίγχί-ηΐ^νίΛν. x^ TW.iia 
J)fi TOjjTt av Ti μίγ>.καχι•/>υυί^οί ΧΑ/^α.η•/^{ τ^ίί^ςαν, onnyoi τι 
V3n:J"t:9E£:/ov7Sf iWiCTySsfjTU'. ■.'jij.^\tajn ovKt\t\^v. οθΐ/Λου 
niJtL-iii M\JW).Coii ^ Ti ίΐ^νοουμ.ψοί mn '<κ Λτα>λα.7ΐομΜΤό ίρω- 
7ϊί ■ ;(ju ^Λ77ΐ' ί;^!» tK-TnJk varov-VgjiK^ αΜων 7ϋρώ)ΐηζι)ν. α λ κ. 
Ksu .■^TO? 5-.,ω i.fflZ^«Tir, »■< o;e7 077 σμ:/^ίν Ui tsdnf. ί-ι&ι γαρ ττ: cv 

-ν 'Ι - y 1 ~ • . „ . / Λ ' D 

|/«e^;^l'ίΰr£ί7ίfcί•c^!/ ισζ^7ί:.-Λιν jaJJra τΜιτ ipi.^jm 77 τΐϋτϊ μου- 
λΗ,κ<»ϊ fiV 77|ict 6λ^/Λ β/^ίΐτων αο^^ί^ί μί, απ οηζ,ν Λν ω , &)αμϋΚί- 
SstTu wapw. TW οννγψ -J £/jij ϋΛζί» 0,77 Τίΐτ 6ς! 7t (Τϋΐ' Ώϋ^-^μα , Kic< 
»Λγ stf 7nibi>iubjLi. Σ .1 κ ρ. Α «υίΐι yJV ίψ* ι"''^ {as τχι £!«i)^o- 
.θυΜώ$•,ίί!7ί/),£ι)ί 5 «(•, li^^vui/f iiJiyiU /^i a.yjcicjcui τι S1a.yrjo<lijjtx-, ας 
AY.VJmij^t;' Ϋ^χ nitJi^iJOUiJ-n }Λ-\θί. α λ. Πω'ι/,ν,ν οωί. ocW.a λ5- 
;;. ϊΛΚΡ. Ο^Λάν.(Λ>γ)^'η(ίίΚ(ΐν-^Λ\)•ια.:.ν,<ή,ωί7ηγμαγίϊ\γ- 
ξ'/,αί'Λ,ίΐ'τειΐ ,«o;'s' <αι ■7Γ£'Λ>3•α//>(>χ/. α λ. Ω ;Λ3ΐλ:^•ί. ΛκχιυστιίΛΛΑ 

jiy. ςλκρ. hiy.i\^.y !U im.-)^7\i-rnv iJipouuru!^js (l.<.dftι.o\^^)(^vι^\o- 
^ '^ ι ^ ^ t^ ti ■ ^ I I ' f ^ ' ί \ 

νιίί(α,ςων iif^cpifc^jwi. EfarM" οί^ωί Jt ηλανηον φραοχα tujj ίμυ^ 
JfyvoiOM. 610) γ-,ω Α i^iuQioJn , n «.V Λ ίωρωι/ ώ Vujj asi thtih^-jj^ ' 
Λ)α.7ΐΐίνττι., yju or -μ'ψ',ν Jav ov ττ,υτοκ y^-miiavuu, ^raAou AV ctwjtA- 
Aaj JU.W Td sfiBTif j<i)f j/c JM iiJuujTv/ 7ni-iu viw di infa. au y^-my>- 
p/Tii iJg.yoima.-m oid.sr©? αυτόν si κ yjx yaa» '.Tt ^3^τί;^•ν yt σνι 
'nvvouijiJ^TVPihi/ji.. Jcy.'^ii γ^μοι-, ύ ιΐί cmiinmi^cuv, ii Αλχ,ΐ' 
€MjSf,-mTi(jv βουλί) ζ^•ιν i;(av α vun i>f' f j n cwny.g. nivAVcUyei μή- 
mi o^ssd:/ αν.ψι κνίσα Jtu ; Λκ«ί αν μαι ικιϊτοχ Ti^vavau . αλλ* 
vujj οτηυνι α II τπτΐ ιΚτηϋ Q^!,i^ φρί,πύ. »yii,iav <ηιίον cii τιιΆ - 
Hnycuay J «ucf OTtc ίλθίΐί (mo-K \<njox '.mKci. «Μρων ολ'ηων)7ταρίλ. 
θβν Λ όίΛ/ξ^άω Α Snciiio/s• 077 οίζίοί ύτΐλα.\.Ύίί ώς ου-η ΧΙ-ίΐ- ρο!2 conf.derabarn quo padto erga tuosamicostegerercs. 
Qui fiuamuis ιηιιΐη atque fuperbi erant, nemo tamen illoruin 
fait,qiiiii fa!hi abs te fuperatus abiret. Quam vei b ob cauram 
ilioscOntcmpferis, explicabo. Aisenim teιluIlalllrehomi- 
nibusaliis indigerPjquippe qua: tibi infunc , ita efle prxclara, 
vt necad corpoiisjtiec adaniinibona cuiufquam egeas. E- 
xillimas te in piimis proceroatque decoro corporishabitu 
pkiiiniiim exc(.llere.Ec fane cuiuis peifpicuum elt,te miiiime 
mciitiri. Stienuifllino priEterea gei.eie ortum te prsdieas 
C in hac ciuitate Giarcaium amplifllma : cxpateino quidem ge- 
nereamicos atquecognatos elie quam plurimoi &optimos 
viros, qiii tibi omnia ciim opus tuerit, fubminilirarepof- 
fiiu.M-ucriios quoque nec his jiiferiores,i)equc etiam paucio- 
res. Sed ir.ulto maioiemiisomnibusaiitorintem alferreti- 
biad resagcnd.isPericlem Xanthippi filiumj quem quidem 
pater tuus tutoiem tibi fratriqne reliquir,qui non in hac ciui- 
tatc 'blum, qLixcunqiie vult potert,fed in omniGraecia, &in 
multis etiam ac magnis barbaroi iim gentibus.Adderem quo- 
qiie aropliffimas tuorum diiiitias, nili te fcirem iniis mini- 
mcoiiinium gIorian:horumomnium caufafartu elatus , ami- 
cos otnnes tuos edomuifti. Atque ίρίΐ vtpote inferioies tibi 
ccflerunt. Neque veibifta te latuerc.Quamobrem fatisfcio 
admirari te, quo animo in beneuolentia tua perfeuerarim, 
qiiamue fpem de te coiiceperi.n, qui cxteris fugientibus ego 
umniumfolusperlliti. α l c i n. At iftudfortenefcis, So- 
cratesjtt' nunc mc paulo pi«uenifle.Vencrat enim in animum 
mihi, vt teprioradorcus hxc ejidemre rogarem. Quidnam 
vis"'Qiij tandem fpe mihi molcftus es, qiii femperA'bicunque 
fumjaccuratiiTimcadesiReueracniin quod lit confilium tuum 
adniiror,il!udquelibcntcvaudircm. s ο c R. Audies igitur 
hoc a me vt dtcet quain primiiin, iiquide vt ais iiofie & audi- 
re dcfideras quid cogitcm. ego enim tanquam cxpeitanti& 
aufcultaturoid refctam. al c ι E.Et maximc quidemdicas 
inodo. s ο c R Α τ. Videitaqiie,neque enim miiumvideri 
debet , 11 quemadmodum vix incepi , ita vix definain. 
Α L c 1 Ε . Age.dic modbj audiam enim. socr#t .Dicendum 
ei'c piofedo. Difficile qiiidem efl,cui-n eo qui amicorum niilli 
demittat !e,coiifuecudinem inire. Audendum tamen fentetia- 
que mea exprinieda.Equidem,o Alcibiades fi te cognouiirerrt 
iis rebusquas rupranarraisimus eile contentum , vitamqueiti 
illis tuam cran(igere,dudiim beniuoleiitiam erga te meam(fic 
eiiinn mihi perri;3deo;dcporiiiirem. Niinc aut^m alias quafda 
duas de teipfo cogitationes indicabo tibi,vt inrtrlligas ex quo κΛΛί ,οϊτϊΛΜοί- oifi\)s ■T^ ■mmn-fpoij^av. κ^τϊι-ΰΐνίαζ,ίαί- F feaiel tibi meiueadhibui,qu3iTi nunquam deiliterim. Videris mihi Γ".; ιέ iiquisdaisdixeri:, ό Alcibiades, Nuiiquid viucre 
vis ea fola ponidens qu.c nunc habes?an ftatim obire nifipra;- 
ftantioia quxdam aficqui licf at?inortem potius videris eledlu 
rus.At veib qua iinnc fpe vitatn agas aperiam , putas enim ii 
mox in Athenienfis populi coiicionem afcenderis, quod qui- 
de paiicospoftdiesfutiu-u exirtinias, Atheniefibusdcmuitra- 
turum te m-;ioii dignii effe lionore, quam autPericles (it, aiit 
alius quiTquam fuerit eoium , qui fuperioribusfeculisflorue- 
runt:qiiod 'ii olu'nderis,niaxima tc apud ciues tuos autoritate 
afiecuturuPi.Aiqninpuninuini haciii vibepoffi^jomniu quo 
ίίτϋί- ouZ av ίΐτηΐί,'χ-η ύί'ωί '^ji αΛ»θίί A5jaj,T/d"« ουν ωΧω/φΛ'ηί, G ^"'' ^ xcoi um,aLque ctia Baibaioru quicunqiie candc quam 

&Gi«ci iiicolunt regione,chr;fl'nnus fis: &liDfus idem im- 
pei iuin Eiiropaf coceiTerjt,tianfiie cartien in Aiia,&: ilUiic im- 
ρειίά affcCtare vctuerit, no.idum eleiturus mihi videriscum 
hisfolis vitam de^cre.iii.l nomen tuuiTiatque potcntiam , VE T>ti a>}^i>ii' yax ου yxiyay ov i: ^λικην, ciAkti ygj <iy τχιις liafCctfo/s,oaOi 
cv T<) £U)T« ιιμιν oiKoomv ιιταιροι. /ju Η ajj σΌΐ ίΐτη: ο aoTOs• ώλτ 3ΐ»? 
077 ίατκσϊΛ/ J'yΛ/ot9Έl«:^^' Ο)» Tii Έχ^ρα-π-Λ' ■ '■; ftxicu •Γί η? τίω Α- 
CIJJI ϋκ ci^esK/ <pit, oi/h ih'^ 5cu τοί! Lkh ssf:gy!-M.(ny κκ an ai Jh- 
X.iif utji i^KQVi c:/sfi 6^ Tovnii αονοις '(ϊ\ν' α iut iuTd^^aeti toJ 
δ^ύ tiVijjiTii yjijL 7IK THf a^ujjdniiai -τηνι-^ίί,Οι; tTi^; fiTTS/fjCWi^FiaTTJci. 
y^ffi oiuaj, η t^Ijj Kuf.ti y^ Η;,:ζ i/ »;i/ )αι αϋΛνα α,ζΐιν Ac-yiv γ.- 
γννια/.. 577 ij>f)Oujj ταυ aw τίίυ ίλτπ /χ, ίχας, cu οι/χ, -.'^jiix π;(ά/ω. cTii ■jvi γ, ίρα,ω zif.i ■jrca Kf.ciyiov >^ji\'.^vouay,ii. Tivmy yoif cni </, 
■ψα -my τ^υ cf/ifi;» ua.TZov T5A of iraTiSriiyM ancL, ίμοό α/υΑ^ατοι/" το 
i^WjTiw i-^oi ciu^ Λνα.μίΐν ly-^iy uf -m σα. js^^y αβ.-τα. -^jtif σι. J; Α perfoni du 

cciitii. diiKj-;u.f.cu οιχΜμΛ-ην^^ΐ'.νίι: ί-ιν Si:i>.iyii^ai σηι,ον £na ■ίυι-υ>μ•ν ica dicam , per omr.ia hoininiim gciierapropai;:uis? Teque 
arbitror priter Cyiuin acXerxeni, neminern memoria di- 
gnumexidimare. Quod igitur huiufmodirpe nutriiJs,noii coniefto Lquidcm/ey ceiio fcies.Dices iOrttjVtpoteconfciusnie 
vcra dixiife. Qu.id haec , ύ Socrates,ad eam rationem qiiam aiTigiiaie volebas, ob quam ine nondum deferuifti>Dicani,o a- 
r.v.ccCliniz&uiiiomaches fi'!:h s coy:itaiionestuns ad nptanimfiiiem pcidiicerejabfqiis me minimc potes :,vfque adebin 
tc ac tuanegotiamepulle cOuiido.Qu.spropter Defi ipfu;i) ccnft',) ηό pcr-nififlV oliit me ttcudiiieic.'e:atque ego expeftaiii 

C ^6 PLATONIS 

* donecillepermitteret.Vtenimtu rperasciuitatituaroftende- Α 'ΐ7ηνϊ)ΐ^ΐΛ.ηι. ωαηργίβύ th^^Jkt ίχΜίν-η'τηρ^ΐΛ li/Jii^A^o. 

re poffe omni te apud eani hoiiore dignum efle, atque his de- 77 Όυτϊίι Ttwnii αζ,ιοι ii, \niS\i^ii^o{ Ji ov > ούΧιψ β,τί ov^afcwV' 

monilratis nihil adib magnum rc liare,quud non Ibtim confi- ^ Sujjinimt• οϋτα κάγΛ ττη^α σνι ΐλτπζω μ'.γςζ^ Λν^θα* , h- 

cere pollis:fic & ipfe plunmum apud te ροίΓε confido , quum ^^Ι^,^^ο, ό'τ» ^iif «Sw.o^ ίξ,ό,- ζ^α,,ν^ ouV ί^'&τ^τ,ί,οίτΐ «τι ν.' 

piimumo(K-derocun(ftismediiinioremcfle:nectutoreir.,iie- „0,,,, „,"^ Λι,^λ,;λ,^ ;.,-„' fs ' η, ^ _/ ' ρ ' '^ ?ο_ο 

queconnatum,neQuealiiiqutmpiampr.tter vnicumme Ueo . ,,, » , / ^ , ,, ^„ ' , , 

fauentl, tib, eam potcfam quam defideras.traditurum.Quan- ^'■' ', ^''f '^^ 'f ^'^'^ ^ynrnc^^.^ ou. c.77 ^,, -^ ^;. 

diu igitur eras iunior , necdu.n in fpem tantam vencras , mea ^f"',™^ '^^'^' >^."^'•'' <«^ '.",",' f'-"' «i"* ' '^^^ <%:λ5;'..θ«., ;,-* 

quidetn fententin,Deus tecum difputare prohibui:, ne fruftra /^" :«^•^ it«.Kiy>tim,• vauAifnyj. vvj.')afa.f/M<ja.Mvm(. α λ. 

conteiiderem.Nunc verb iinpulit.nunc igitur ne audies? α l c. UoKj ji ί/5/,ώ Σω/^ατΐί-,ναυ ct7STWT5£ii ζω/)) irrc-iJ^nt^^a fAyeiy, 

Longemihi nunc mirabilior videriSjO Socrates,poilquam lo- β >ioTic^y<>v ί'ιτη,υ. Ks^Tt/ i^scc/Vi jiiliia}/s7i» y^ tststd/sJtds•. s/ 

qiii meciim C()epifti,quam du tacitus me fequebans: quaquam μ^ t><sZ ίρω τμ-πχ Sioj/oaZaiu, .t μ,ν-, ωςίοΐΥΛ, Siiyay^i' »^J icu> μα 

etiam tunc afpeftu talis maxime videbare.vtrii igitur ego hxc (fa,r.vjiv ω>ιίςτ(ΐ ■jT^.iov aai t^ ταιΆπν σι. ΈΪ=ν. ο Jid» ovuJ.Aiix 

mcnte verfarem necae.ita vc videtur pernoailti, vt fi eciam ne ^-^ J/g^nyonu^^, j^ m <^<i «" is«/ , yJ *'^ W» α? ^)?.;»^, 

eem,nihiltamen vlcerkisproficiam fuadendo : elto. Veium u 1' ,; 4•^ • ' ~ ■ .^ . ~ < 1 

hscipfamaxime intedo,quonammodoperteconlcqLiar,nec ^ ... , ,^ '■ ,_ ' ~ v"• . . .i „ .. \ 

lineteiftaperficienturrpotcfnedicerei soc.Interrogifneau , . , ? .,, . /", « ~ .,' ., , ,^ - 

prolixumfermoneminceptuiusfim.quslesaudirefolkuscsV l^o^hc^^ ^yv.<^,oi^!T ^/j^bjjmiw^-mcv-m.i^i.iaM ty u^of 

Nequeveibidmeimonseft.Imbdemonftraretibipoirum.vc {mi t^.Ktfv^i ^fa.YJ <^ψ-πηΜ. α λ. Αλλ uyc J»mm ;^AS7nif 77 

arbitror,haecitalchabere,modoinhoc vnodutaxat mihipau /e;fi«-7i-v23)ip57J/y^, ί>ϊλω, ςλκ. Έ.ι ^αλίτην Jcki^I 'ΤΌά:π)-ψνΛ- 

lifperobfequi velis.AL.Nifi durum obfequium ertivolo.s ο c. C ίΐΌχταίίωταμίμα; α. Oi/;(^Ae7n!V. χλκρ. Α'τπκ^/ιιου tTii. α, 

Num diificile tibi videturadinterrogatarefpondereV Ai.Ne- Ε'ρωτκ. ςλκρ. O-JmcU; ωί^ια.ν,!>ουΐ)?ΐ^ουηυτυΣ-τζίΙ:.ωτΖ,ί.<(•,;μΛ 

quaqiiam. s oc.Refponde igitur. α L.lnterroga. soc.Ance σ^ SiavoriSim. a. Ε''?&>"/2•>ν'λ£ΐ,ο^'τ^ί• iVapiit, t-Vi' ό',ττχ^ i>e7i-. 

interrogemtanquameaqu5cogitaretedixi,deliber.uetr.fAt, ^.^^^^ φ^^^^,',^ j^^^j ^3(«.6^φ««ν) ^e/ii-sii (π//χ^αι>λ<ί<;:.»ι- 

Efto flplacet, vttandem quidteiaSjvideam.so c.Ageitaque, a'a„„«\,^i, ',„,^v>. f ,; • '^ ',, ' ' ' ^α! » 

intendis enim,vciupradixi, breuiadire AthenietJlem popu- .- « . , ■5'?. ^ '^ - r> c ' ,>, ~ 

lum, aliquaderemoniturus. Si tibiigitur adconcionem 1- w ~ Γ r c^ ■ /^ r ■?■• > . τ 

turo ego obuius,o Alcib.adcs.dicam , poftquam Athenienfes •ί^;'''^™^ ,ί^.λ,ίί^ί,^ , msaom Φ.μζ,ν?.ώ^, ; «ρ m//«^< «, 

deliberare conftituerunt,& tu deliberatuvus furrexiiti de eo- "^ '^^^™ €iAvov „ c,u-ni ; 77 λ*» ά7Εζ^/νίΜο;^Α.^ E/tid/u Λί-οΤίιττι-ν, 

dem-.vcrum deiisqustunieliusquamillicalles>quidrefpon- ':k} ων oi J'x foiAnov « outvi . ςλκρ. n=e< λ)- ά'ρ' ηΛ»γ r^ j.;|<cv«r, 

deresadhxcV α l. Refponderemfantde iis qu.? melius no- ctya.^< ryuCcuAoi ei. A.Uwyinl; ϊλκρ. ΟυκαυΖ τυΖτα μά- 

uiego quam illi.soc. Qujeigitur no(ti,deiisquoque tscon- ^ νο,ο/,θαά wao' αίΛω!» "/χαθΐί-, »iijOTcVd|c'jpif ; λ. Π-.ίΛ^αΜα; 

fiilcorbonus? ALC.Quidni? sbcR.Noiine hiec lolacogno- ewkp. E'Wou2~i-W<i*' :n;7ii'<^5sf 77,il|ci;pss-,y,ii7fi«H'-WfiK 

t)uobusmo iVis.quxabaliisdidicifti.velipfeperteinuenifti? AL.Quare- ί,::^Λ4,ν,«,.•7?^π,- ^τΐ/ν; α. Οι/-;??,, ϊλκρ. Τ/Λ'; ^θΐ/^,^^Γ 

iis cognofii- n:ma!iai s ο c. ΕΙΙ nealiquidquoddidiceiis , velinucicris *■, -_ * , ■• ■:x,™ „ " /-, ' Λ ,•?••* 

"""• lam quondamquum inueniie veldicere noUes? AL.Nonelt. - 1 -^ ' « , » ' " • • r •„■ .τ 
' .. , j 1 •Λ• • Γ j• i'aiv7!/>>avH<'6*(;au.v/o<-,i/.A'X!iiOf 07ΐ0ΐ/>«2ΐϋΗίΑΐΊ«; Α. AχeιJ- 
sor. Nunquidvoluilti vnquam inquirereliuedicere qujE te - /''C- , j, « '^ "^/ X ■ V V , 

fcire purabas? α i. c .Nunquam. s ο c .Q,ue nunc fcis, fuic quan - ''-"• ^/^ •= -• Α Mc6 /^ =c >« ae ..«&«<? r , ^.Λχ 77 y^a^ ψ ο/Λ. s; Λ 

doque cempus quando te ignorare putabas? α l .Necefle elh "" ^^>'« '^-';'; ^^ «''"• δαώθΐί jO uv >4,)(jVvH/^iu/ s^^^, >f £ί,ιγ/.Λ7ϋ, 

s ο c R A τ . Atqui qu.T didiciili, fermc & ipfe cogiioui ; qubd Γι Κί" χ<θ«£ΐ( <v,;tgj ■uaxo/wot ^ /i ajJMtyy. nbiKis μα^Ιγ. ταϋτ 

quid me iugerit,dicas. Didicilti enim,vt memini, liceras, Ci- οςιι/ α. m 6ΐπςα.τΛί,α μν tpsu ν yay^yrdy eta λίλ>ιθιίί•. ci'MuJi,cvTi 

tharam pulfare,palxftram : nam inflarc tibias noluifti. Hsc Ε yiiiijK7aD,ou-nmi' «uiistMyj^iaiyivJhyiv. .^ . A'Wv' 01/ ττ»? oi77<y^ tiV 

fiint quorum tu icientia habes: nifi forte aliquid me infcio di- a /λων » tiJtwc. r λ. ΐΙ-.-πζβν oau, ότ»!- φ%ί ρ^Λω^.ατ&ι/ A'3ni/sioi 

diceris. puco autem nec noftu , neque diu exiHc te domo me βου\£ί.^?τυ,7ΐΖ! μ opMi -^ί^οΐί-,,τίη ΜΛς^σ» 'αχ>ττ>1ί cuuCqvkX- 

infcio. ALciBi.Nullosprxterquamhorum tiium prseccp- ^,„ . . iviJ λ, i„ ?,- ,^ r- δ\•>'λ'_„ ^;„„. , .'.^ ■ ,' 

torcsaudiui. so cr. An quoties Athenienles deliteriscon- . _ . . ~ n'td i^ •ί^ ^> ' •' 

luUabunt,quopaitolcribidebeant,adcoiitiIium accedes^AL. „ .,,',,. ^• 1' « ■» - < 

Isou peilouem.so C R.At quuni delyrapuliandaf al.NuIio "^. , , " • ., '^^, , ^ '"■' ""^ "^ " 

modo. s ο c Β .Neque de palseftris etiam in coiicione difcepta- '"^ βου^ω,-η^-,^ ου jd/. ττίυ o-wy j4 ^ oixccnM.ai. a. Ou </i.7«. r. 

reconfLieueruntVA L.Minime.s ο CR.Qusndo igitur,& qua de OiyjiJiuoij^ TwJjayi smJ ^t\my twy.CovKJ^m ; a- Nai. r iu icp. 

leconfultabimusinonenim quum deidificiis?AL.Noncerte. Ouh μΑυ όταν '^^ yimvy.iii βΰυλ.,^,ωνηι ; a. Oi/. ςλκρ. McWTTf 

s ο CR.iEdificator enimmeliusquam cucoluiet. α L.lra. s ο c. γ> αοτοΖ'ΐΛα.μίΐνον^η. α, Ncu. χ Λ.Έ^Λνηγίσμικροί h μίγαίΐί, 

Nequctamenqunm de vaticinio dirceocabunt. AL.Nequa- eiui τϊ <9,λοί•, ί iu^oV • ?77 rSj •)W'"««'> « '<'')W<'• a. Πωί-^ϊοί; s* 

quam.>,ocR.Fatidicusenimhxcmelitisqiumtu. al.McIius. ^ EJiT,,^ ^(ohMu) aίύίyJ^υ«(wμavκ»yy^JoC■π^m■π>uJ:τof. a. 

so c.Seu paruus,feu magnus,feu formofusjfcu deforinis , vel Π/";^ -^ «," • ^„,ra i\\' ί^,Ι,,^^,,ί^..^ i^L^ ^J„.,'S'. —, 

nobiliSjvelignobilis liCAL.Certt. soc.Scientisea.m edear- ~ ■ /ί λ aX» ' " - ' vr ~ ' λ i' 

buror nondiuitiSjde vnoquoqueconlulere.At c.Quidni?so. - < . , , . ^, . , ,-.^ > / . 

Atqueideoleud)uesiit,nuepauperiIlequimoiiet,nihilincer , ' ^,, f ^' -' / ^. 

ericapudAihenienfes.quando ddiberabunc qua rationeci- ^'yj,-m,^yi. ςλκρατ, OTcu-^^iui.^siy 77W «o^^Tai, τϊτϊ <n;oi- 

ues reitc habeant , fcd qusrent duntaxat vc medicus fit coa- η<Ρί-<Αυ•ίς ας ημζιυκώ^»,ο(ί£.ς ίΐναπ<σ«| α. oVdi^^fei T^-Ja/y- 

iukor. Α LC.Ec merito. s ο CR.Quando igitur, & in qua '^\to'S.ay^(ii\iy3rc?y'MTav. xsiKt. Χων ■at*v<wm-)'i!i4?^iyeti; 

deliberatiGneidoneusconfultor eris? α lci. Quandodene- οττϋ/Λί TiYai-^iicwTi<\jTw;voLCivaxi7myu.^•, a. Oj/A-^ay.Ztii- 

gotiisfuisdeliberabunt. soc r. An quum de re iiauali qjaf- /Cf ατίΛ ς λ κ p. Να/;™}'.;^ ^o ( 0/'^/ ) MdJwisactu. τϊτ' «ύττοι-, ί 

ient,qualesoportetnauesfabricare? α L.Non, ο Socrates. λ}Μ-π ; α. θί/.• aW ι5τϊ. ςλκρατ. Aw.awy 7τ>',ωντ}α. 

■ SOCR Nauesenim,opinor,ard»ficarenelc.s. Ellneh^ccau- ^^'λ^'^^,^ ■s^«>ait7a,voT*vfiwAoiW-ru; α. CTa^^-OTAe- 

fa,aa al,ud qu-ddamV α l . Nil aliud. s ο . Ac yero d, quibus ^ -v,^,^^^,;,; ^> ^pW,, i^ «Vc. 70. r'^ 7^, ^'λ^^, ,^. 

eoriim negotiisdicebas? α l c. Qiiumdebello , υ Socrates, / ^■^ ' " r » > - < • 

, ,„!„,, . ,. 1 „ ■ ■ ■ ■ -vT j ■ yui,TZi)y, xsiK. Αρα ^iyetf oTtui βουλ.ά^ωνίΜ Ofii τίνα; ye» ti- 

velpace,autal)o quopiamciuitatis negotio. s ο c-Num duis %, ^ ν / ~ Γ / 7'^ 

qaumdifputabuntquibufcumpaxretraaandafic&aduerfus pi^^^^^™'"f~i /^«ττ^τπ,Λίαί,/,κ^^τ?;'^^?.^^; α. N<«. ςρ.κ. 

quosbcllumgeiendum, Srquopaftoi α ι ciBi.Profe^b. Xpn -Α ois• /ίίλττοί' ; α, Ναί. ςλκ ρ. Κα/^τϊο^τπτϊ ίΣΞλττο»- ; α. 

ΛΟο.Οροηει autem quibusoperxpretium efthicindiceix•• Ucivuyi. ςλκρ. ΚΛ(7χισΐϋ7Β)';^ςοΐΌΐ' οιτει- otue/iOir; α. Να<. ς«κ. 

Α L C Ι Β Ι. His ipiis. s ο c R.Et tunc folum quando melius? El ouj^CouAXciyn A^yaAiiv<n'^>i'-ii!^j!i7raAcueiy, y^n<ny a.y.£^~ 

A t c I Β I A .Omnino. s ο c r A.Acque taiidiu quandiu piae- ;^ΐίίζί θαι,κίο ma Tfo-ny, σιι ααίΐνογ cu συμζουκ^ίοΐί « Ό TTwJbTfi-, 

ilat? Α L c I Β I A D. Certe. s ο c R.Siergo quircrent A- £•„,-■ a. O' TwJbTel^xf Si-:nv. ς. E";^/i- οω^Ηττι/)- «t-jVtj ]3λί':7&» 

ihenienfes aduerfus quos palf ftra vcl fummis djgitis reliquo ί ^.x^r?/f«f cvuCcvAXj^^iy olf ^u .T^f-Tv^hcacy, yj^ nU m; ,^ 

corporeintactOj&quemadinodum ceicandum fit,ecouidipre ' '_ ^"_ ' ' r. > ' r . ■* ' iv~ 

jneliusquam "vmnafi)mag!lierconiuleresiAL.Gvmnaliima- ,^/ ^ ^ ■ , .■v.~«v 

•,i _ |- ^' ,-, j• / , • π J iTOAoUfllOlf jiiSA770V)» 0:/. A. NiU. ΣΛ. Α Pst » 70(710170 05α a«5/l'51'; 

gilkrmehus.so.Potesdicere quonam refpiciens, illeadmo- u ^ . ~ . , « ,/ '^ , ' . > 

M.li>Hvno- ncatquibuicumludbndumfitpala-lira,veli,on,&:qua,.do,& a. Tociu^7.£. ς. Ο.Μΐ/^^-^τίΡτΐοτϊαα^.ν; α.Πλ^ι/ ys. ςλ. AMct 

«jaoquc (lua.o quo pi^oVSic dico.nonne cuni iis ccrcandu,quibufcri optix. f^ 'i) «Λ)'7α Λ/ */.3asi;^t,/ ott^ .ίτϋ*• ^ '■Λΐ' χ, .Soicwv. α.Δρ ja^. 

itihuicaehj- prc" elt.Ai.Vtique.so.btqiiantuprsltat-AL.Etquaiuuprxltat.so.Ettuncqiiummelius? α i.Prorliis.s o.Qu:netiacanto- 

bet. rem oportct pulfate citharaiT)j& faltare ad cantilenam? α l .Oportet. s ο c R.Nonnc tunc quum eft meliui? α ι c i.Tunc certc. σα'ύ ALCIBIADESI. zy 

1 K.oJwui^ TsVi, cOTTi ΐδδ'λττοΐί ; λ A.Nai. ςλκ Κα^ποζάΙτΗ.?- Α s ο c R. Et tantum quantum melius? α l c.Confireor. socr. 

.j,SsA77oy ; Λ Λ. Φ,,«ι'. χ Λ κ.Τ< Ο Jj m/d» ί .'λτιοι- /κ^ aovi^^ei Qui^^ ergo poftquam melius quiddam in vtrifque aixifti,& in 

, ' , - ν', Γ ,~^ , 'y. ,. " ' '■ Γοηο meliusf Nam esio quidcm ιη palxltra gvinnafficum vo- 
Λα»ι K, » ^ _^ , r^ , ,>^ , 1 ' '< , co.Tuautem quidKALci.Haudintelljgo. so .Sed conareme 
toS νταλο^Ηΐ' ^.κω yju.msim• σν Λ <>^.ίι.'; 7τ<?.λί^ί ; α Λ.Ουκ ον- jn„tari.Equidem mclius ipfum vocem ego , id quod per om- 
nZ. Σ.ικρ. Αλλα7η/ρ«6,αίί«</^/^. ί--^ωγιγ-τπυ oc77s;te<vaa//^ nia reitc fe habcc. Redtc verb fe habec, quod lecundiim ar- 
•n^l^ -πιάτα lfiiil-^1. o^bi{ Ji J)!i τπ,υ i;>fi -n xj' τίΜτ^χνί'-υ ;<- te fii?nonnc. A.Idipsii.s.Nonnears gymiialticar α i.QuidniVs. 
■)v!.fjafyoy' ii οϊΐ i ΛΛ.Νίύ. Σίΐκ.Η JiTiXfn^y^^yfJt-tvii^y-x^-^; λλ. c.ldfant quodmtlius in palillra , vocauigyir.n.iiHcum. At. 
ΠϋίΛοι/; χακρ.Έ.-)ωΑ'ίί-τκν-ηΙ^'ηύ-ρχλΜίΐνβίλ.7;'>ν,-)νμνα.- Vocarti quidcin. s Ο c. An non redu? α l. Mihi videtur. so. 
ς}Κί.ν. AA.L/OTfW. ΣΛΚΡ.Ο^κίΐύί/^λωί-; ΑΛΚ. Ε",ΐ£ο<>ΐΛκ.6/. Age igmu &ru . dccet enim te quoquc ledtcdjirerere. Dic 
■ΤΛΚΡ ''aiyJcui'n,f':r:>iiafMm-j yjic^t -ηνα.κΖ( η^,κίγ.ίΐηχ) g pninum qu:jars eft ,ad quam pertiiiet rciit canerc , fonare, 
Ji^vi id^w T^i « T^wJr T^ .^..WC«^ /^ T» ά'Λ/. .^ T^ iv.f=t..c.. laltaie.V.uuerfa hxc ars quomodo Riincupacu,=nondum po- 
, ^ , . ~ „ '. / . - , n," jC_ tts expriniere? a I. c.Nondum. s ocr a r. Vetum fic enitercj 
r•^ * , ,^ ' ^"^^ , ,, ,r , , _ V., ' •! quinamhuiusarnsde.T?AL.Mu(afne5oSocratcs,ais?socR Α. 
sr. κ. ΛΛΛ wdt //s/r-". i'c" ί" --_ ' ^' ■< ' _ , Equidtrm. videiam quodnam ab his cognonientum arsilla 
2«ν7ΐί, λί>/ί ; -^ -α κ. L• ;«>■;. o£5! d>r w-x ttvr cu>^ e;TOi^y.u<itv ^ ^._^,^^^_ ^ ^^ .Mu ficam dicere videris. s ο .Dico vtiqus.Quid igi- 
)i Ti^vn tx-i ; Α Λ K.Motw-^-t-iii)/ /i«K Ae;':/!'. Σ ii K.Aiy.) jiy. π j,,!. grt^quod fecundum hanc rede fit ? quemadmodum modb 
ouZ ii y(p ττίύ-ώυ ofjaf γγαυ^ον 'obv -,ωατϊί^ cif.niyj> m ι -η ,iij,-n>. in ilh iam aite ego tibi , quod fecundum artem reftc fieret, 
τίω Ts;^ ί/Λ ϊλί^ον of-dZi, -duj yjy.fciST/.i-u. m/j η JyouC ουτωί r^v- gymnallicum vocaui.Tu quoque iii hac codcm modo inelius 
'TuZ.yA-npifiTrZi-yyjiSjtu; Α .\Moupmf,uoi Jhui. ΣΛκ.Ευλί- quid vocas,8i: quomodo fiti α L.Muficum niihi videtur,&:mu 
>'/s•. jSr ,/»,)-^ Tiof πίπιΚίμί?!' [iv.mv.yjil lili/ lul afbJjljjja.yjv, q 'icc.s ο c.Bene dicis.age ia , bello melius & pace raelius quid 
^Sts 75 /55λ77,/, τί i.o,.^:6'f ; «<n^=P ^f-'~ 5^; ^4rf 'λί>4ί -i^ «ftsi- ^oc"? quemadmodum fupevius dixifti , in vnoquoque quid 
' « . \ •^■' ( „ •' , „^^„,' ^,„._,, meliiiseffet>oitendi(ti•. in hoc quidem quod muiicum magis, 
\^ V T. ^ , . ^/ ,,./,/ in illo vero quodmaiiisiiymiialticuni. Coiiarein iisnmiliter 
pro Ο" '^^^/>^.«, , , ,. ^ ^ ^ ^ qiiid nicIiusproiiuncjarf.Ai.c.Non habeoquiddicam.so C. 
Σ Γ. κ ρ Λ τ. Α λΛΛ -y-VT»/ i«xe?i' >« , i' μ^ τχ <^ ^^7^'-^ Kff^ <^y- Ac verb turpe fit , fiquis te de cibis anirentem , meliorem 
ίο^λ^Όκτα -ffa (πνων,^,-π '^ixmv τυΛ τ»Λ, κί" i-w^ <5" ττ>σνύτ>ν , j,^^^ jn^ είΊε,&: quando , & quuntiis, mox Γι quis iOgei,quid 
ΐτηιτα ί^ωτϋτίϋ, τητια.ιαινον ?Λγ.ΐί , κ Α Aa.iSiciJ'» i ifei /-iV Tot;- nieliiis ίρΓυιη,ό Alcjbiades, vocis?nihil habere quod refpon- 
vai/ 5;(i;v ί'ιτηϊν m li ύγανίτ^βί^, fji-ni ου 'snyfTii/M γ•- Ίατββί ci- dcas,videlicet quod falubrius , quanuis tc medicum eife non 
ΐ'ο^'ϋίεί J>;ou •sTeff^'" 'ί"••?τ''ωΐ"'^•''=" j -^ίμημζουλΖί^! ανίζύμι- proficeaiis iii illo verbcuius te peritiim eue gIoriaris,&tan- 
m,a( ΰίως,τχ.ύν.υ Ji,a{ 'ious-i, τη-ίχϊίω-η^ΐί,ΐινί iM ίχκί (ΐτηΐν, Ό Ι"-"" ci-uclitns confultiim fiirg!S,deeHe quod refpondeas in- 
i-.^.v-x.'.iiiciuWi'K'S'^; AAKMuJuy.. xsiK.^yJ,7niJ-:i, tcrrogatus. Nonne inquam tu.pe hoc eii^ α i ci E.Turpiin. 
- - r . <!■ V / > [,'/,,'/. ^ i',,,„^,„„,„„ mum. soc.Confidcraic.que & conarenobisoftendeiequor 
^v r' 'r , r „ - ,' ' V ~ ' Λ ' ' sumrcndit melius in pace qmbulcum opoitet inltituenda, 
•^ ■ , , ο , ,v . ' « , -. & belloetiamcoiuiaquosoportecr• ALCIB.Etllquίro,ne- 
,.o;,^. Σ.η.κ.Ο.Λ c,cW7r./^'^_^Aif..v7iu/^af>/,o_,77i5..^Ao..- queotameninucnire.soc RAT.Ani.nadueicifti,quumbel. 
7ΐί•αΜ«λί)/ίί7αθ-•ι,«Λ,έ/>;^αίθαί>'^75 7!ίλ9,α^; >icu ο ,η <wii> oyo- j^,,^ serimus , quid fic quodinter nos accuiances adSellutn 
μαζοντίί ify^uiba. ; Λ λ, Ε γχγ.,οτι J^ctmtTzo.aVc/ 77,» !6ia(p;j>,uoi, proficifciiTiur , & quomodo id cuius gratia fulcipitur bellutn 
>t&!>cciiJ/y>o/. X Λ K. e' ;^• ττά^ί i^-^iaTcuTwvOTt^i-TSf ; m/fiy£/- vocemus? α L.Animaduerti equidem adarma nosprouocari, 
TTih 77 (^xztptni ω J'i» aji. α α. Ει το ZJ\. ?dynf, ω'Σ.ωκρΛτι^,τΌ qiium vel decepcijVel coafti,vel aliqua re rpoliatiiumus. so, 
^i/juaf » itJUas i ΣΛΚ.ΑντίτϊτΒ. Αλ.Α'>λύ μίΑ/'^ήτηγί^ΐαφί- Age,dicasquo ditfertpati illa hoc velillo modo' ALC.Quum 
pc^Aov 7ΐ /^ 97aJ•. Σ ii κ Ρ Α τ.Τ; ou^; AVWo/f cn) ί,^ίί- TniT^ew Ε d.cis hoc vfl illo modb , idemne fignificas ac li diceres , luite 
cι,uζ..κX^^,■7:.?.^μi■^y■,7>^ccJΊy^uZ7^U*^^-^J'>i^'^^■i^^^- veliniuilc' soc.Idipfum Ai.Omn.no quidem &hoc to- 
1 ~ . . -■ V ry ■ / ■. Λ." ' tum dittert. s ο c r α τ. Aduerlus quos vt oellum ineanc A- 
/ , , ^' ^ ■ ,' Τ « , , , thenieiiieshorcabeusiAduerlus iniuiiolncan luitosi Α t C. 
'**" ^ '^ „ ,^ , \, ' „ ' / ' , ,, Duium eftidquodinterrogas;nam& (iquis rogjtet bellum 
jii()rv^<acv7^5,it^icoij.iv. ΑΛΚ.ΰ!.^ι>7«•^ο:.Λ>ί:;'^λοΐ'Λ«;Μ- ajuerfus eos gerendum, qui iullitiam colunt, nonhoctibi 
you. Σ Λ. Hc^f TuijT ϋ^Λ y^^ Λ Ti< Jiyjwiii τίΛϊ λο;ρΐί 77ο/»σΛ ; Α λ κ. coiificebitur.s ο c κ.Νό enim kgitimum hoc,vt vidctur. al. 
AVtij/.n. -i. ii>i^o-n ουΖΌνΐίυ<1'Λ'-')ώ;κωττύί [έίΚΎΐοναςβ! ψι'^?Λ- MinimCjncc honeuiim quidem apparet hoc. Hicigitur tu de 
fw/v KS" ιαμ, y^oi; Sii 7Λ1 ols an, iii" oicOTiys^ vm, » -η ii^aimi^oi iuilo veibafacies α ι c.Necefle clt.so.Aliiidneigitur vcmo» 
Ti/j-ve.cciovjSo"; Α Λ.Φαίΐ'ίτιύ ji. Σ λκ ρ.Πίί, ωφ/λδ AA^if/ct- do quxrebam,in bello gerendo aut non,& quibuicum opor- 
Λ ; ^7ϊ6«ν iJiy^w λίλί..3ϊίί ό'77 xvi Sbwirai «ττ; J s.Mi Ιλα-^ί ^i-- ρ tet vel non,& quando oportet,vel non , melius eil quicquara 
Saw Kii.'?»'^^--^ Λ/«^-/-'4'λο^/,όν^•/;Αί-..ί J)^,</^xw7iJ>- quamidquodelliuftummagis. a l c ι E.Hocmeliusvide- 
' ' τ 'α, ί-;ί », ,'™„ -^ί,,Λ, V,w t"''• iocR Α τ. Vnum iiiituioamice Alcibiadcsjtepracterit 
v^ Λ " ^ , , ^ 'j f ^ ■ quod nocienoras:vcl ii ir.einicioadprxceptoreinpiOtectus 
■ ; , ' , , > „ . -.1 • * .^ ι . • es,vnciediiudicaicdidicci]squidiulnus,Scquidiniulhus, a- 
M=t 7._/ ?;λ/ο. τ,ν ί,οί/ 7ί <ί^ .W, .._ i^v<»j ΦΙ £h^.y^7^iu.^a.}>. ^^ ^ mihiillum olkndc.vt ei me difcipulum atque hofpitem 
iimp ixcif^,ii7rcvic'h. aa. TtA a; ^.n s;^, 1« coOje. f« α?Λω$- facias. al c.Cauillaris,u Socrates.s ο c.Non perdeum mihi 
si Ji;'flu ifex ■:?S/ J/xcuai/ i(<ii aJi»i7 ; ς λ κ p. Να/, «<>'- οι/^ί/ί•. αλ. & tibi amicuiTi,qutmiurciura.ido minime fallerem:fed fi ha- 
A'?A'ixiti<iCf5?i'/Li6»VJi Σίΐχ.Κίΰ|ΜΛλ*}*.,ε/^«•™πωί. Α Λ.ΕίτΛ bcSjdic quis cll. Α 1 c i.Q_uid fi ποπ habcani ? πόππε putas ali- ^i,„o(c\faal 
ζιίτντΛΐ VK Μ o](i ui ; Σ .-iK p. Ε'^λ;*" Ηο/κθϊίίΐί• j« ^M e//t(icM. ΑΛ. ter me iuila atquc iniurtadignoicere polfe? s oc.Imb fi qui- inueni• inue- 
Εί'τϋΐ-,ί/'/ίΌτϊ Jy. ί/χ^ι• οί/α; ΣΛΚρ.Κίλω» Ae;*-ii•. ί;^ί/ί οω^' e/- ^ dem inueneiis. α ι ci ε. An non cenfesinuenurc mei socr. nit quiquetft, 
mh nnr w ;te;i'=i' ό'τΐ w. «ci; fiXa< w. </ίκ?^Λ χ*! -^ ά'Λ;(?; ?5>, Ec maximc quidcm.modb qusllueris. α ι . Deinde non credis ^j"%"ig'oou" 
m::^y^'C^■n>(7i^,lί,^κv'^Λycaitι%v■,κ0'.^?.«b;;^ψyw,,vΛ ""^ qusidle ? s ο c κ Α τ . Credo equidem, modo teignorare re. 

■ , . r•• ■ λ\%• '' I 'γ' ^ „ putaueris.AL.Anruit tempusjcum iic menon habtiem? s ο, 

'^ r ι,\^ \ , ^ \ ι η . " _ν Btne diciSjlcd putesalii^rnare nobjsidtempus, quando ηοη 

.V y , "^ ,. ~ ^ ^ , ^ , rebans te lultoium atqueiniuliorum cognitionem habere? 

, Σ^.κΡΑτ.Α.λλΛ^.; 7.J4 .s^oTtd ja.f«^. «^i Α α K.N«i. ageaniioruperiuriquxfilti h^c fcire necner&exiltimabas te 

s.-iK pAT. ιο7ϊ/Λν.7ϊ;ι-ω.οο oaa.ov ωου c^Jiyax. AAK.Uafcv^ fcjre nccnerAc verb refponde , ne fiulhadifpucatio inlhtua- 

ti&o.; ΣΛΚΡ.ΠολΛκ;:*? Ww• J//a5>.ttAi.)v»«i/(ii'f75>c/if οι/τΐί, xiij tur. Α LCi Β i α D.Putabam fcire. s ο c R α T.Tertio verbaii- 

Λίλίθϊ, /jnoT^OTi iii.cjja)^? ιζί,.ί, χ cL^loj ■nya.Tnuiia.v Trcu^iit-, ιΐιχ no antc id ttmpus,&: qiiarto, & quinto, nonneeodem padroi 

eJi• \73£;ui7ii- sfe) fi^VotiUivi' yjl aJiiUiiy, ii».a. μάκα. yf.ya v^ ba.'f- alc Eodtm. socRAT.Aiqui antt ha?c tempora etaspuer, 

jaAiws• f-lyivTii 'zk.vnv τίχ,ίί '^ viuM -,αί τπνϋ/.ίτί-^ a.J)- nunquid; Α Lci B. Eram.socRA τ .Scio equidcin te tunc nof- 

yj>i t"';.,^ ar ^^Λ^;. «' Sx c('/ ;.θί λ ίγ^ ; α λ.Α» λ ν ίυΑ»Λΐ τη,αν, ί« putaujre. α l C.Qiiomodo fcis^S ο c r . Sjpenumeru te pue- 

^ X^y,^,,^i 77. f.= αΛ;:./; ς η κ. 2. /.' s, r.>/f V>«. IW^ "^""^ ^"'*'"' ^^"^ -",Ρ"^^ m ■,-.!(■ os , & alibi in cakulomm ladu 

jr - ./ > ■ , / . „ X* ' Λ • ',,• • citeir.que piierilibusiiudiiscxercereris,tanquam de lultis 

• ί .ί . , '^-, , , '^^ , ,' , artqueiniuliisminimt dubitaiuei-n;venim audacter loquen- 

■.γοοο^ζγ.γ.,^η.^ auZM iyy^o-y.m 017 ,jιy^υμL•^. ς^κρατ. ^,π. de quocunque pueio Itm.o incidiiret.qubd malus &.n- 

iulltiseiiet.Sciuiuiic ageret.Num vera loquor? alcibiad. 
Qiiidmeopoitebat facere,ci"lm quisiniuria meafficerct ? s ο c r α i.Tu verb Γι iguorans elles,riue iniuriainferaturi 
iiuenonjturaquidtefaccreopoiteacquxras? al c i8.Peiloue!iinonigiior„baiB eg'i,!fidplaiaiatelligt;baminiuriam mihi 

C i) ϊϋΐ. ιό? 18 PLATONIS 

fieri. s ο c R Α T.ErgoputabasetiamdumeiTespuer, iufta, Α fiov c&ct. HniecSim ngj craii- ay (^ω'ίίοιζί)^ Jiiiaj* yj/x τιΑ 

&iniuftaiii^nofcere.ALCi.Ecfcisbaincquidem. socR.Quo αΛκα. α λ. t";^}*• ^^ΰ MOTwuiu/ >:. ςλκρ. Εν οτπ'ιω ^^om 

in tempore inueneras? Non enim in illo cum tc fcire credc- 'JξJ,f,:,, '■ oJ γ} λ! ttou iv Ζ γ. kcv nSivcu. λ λ κ r b. O J J»7W. 

bas.ALCiB.Nequ.iqiiam.socR.Quando i5r:tur ha:c JHnorarc , „ „ ri»-,- , τ . ^ . ,, 1 , > , , 

pucabas?Confideia,non enim id tempiisiiiuenies. ALci.Ver - ■>,**• -!•-'• .^ .1 - 

Iouem,o Socrate5,quoddicam ηοη habeo.socR. Nonergo '^; . ^ , .- , , ^ , Λ Γ . ν ν 

per inuentioncm iltaconuoiciSiAi ci.Non vKteor soc.Sed (-^^τ-'^'τ ^ ^ , ' *' , ^ ^. ■"■ -^. ^^ f/\y- /λιμ 

paulu antc ncque pei dlrciplinam etiam pei cepiffe dicebas. "T^ >; <""^ ■"^^'' ^?'"^ ε'Λνω. »/ it ι^-ηζΖμς^, f^-n it/^.5«r, 

qubdfi necinueniftinequedidiciili, quonam pado,& vnde ttos- oitSa, ^iii τπ/θΐν ; α. Α?λ /aai τϋπ σι/κκ opSas-aWeu-tt/^iL•^, 

tuncs? ΑΙ ciB.Fortc haud redc refpondi, cilm (ciremepfi• ιηι^Μ'ΜΐΐΑνΜ,αχι-ηί'^ζ^μύν. £λκ. Το Λ ττκί- e;i<y ; α. Ε'Ί:ϋ- 
inuentionem alleiui.s oc.Id verb quo padto habet>A ι c-Didi- β ίπι- ( ο/ν,^ω-) jtsa ί^ώΐ, ω'ίΐσΐο γ^Ιοί Λ^λο/. s^kp. nA/iifis- τογ iu- 

eiipfequoque vt arbicror,quemadmodum«:en. soc.Rur- 'iiv",yj3ij^ λάγιν.τπι^.Ί^ό ; zca'Q. -/.άί^οΊ. λ λ. Π^ρα τ/ζ'^λ- 

fusinidemrclabimuridicmibicnimaquodidicilH.ALCiE.A ^~^_ j^^p^ oJ^ nr OTct/J^oiWji Λ/α««'λο^?κ,^-«?^,>ί, ώ 

vulijo.soc.NonadprobatosrefugisprrceptoreSjCumad vul ^v,.>., ^,;,»-. . „ -r r.' '„ • r λ >- ' 

guste refi-rs. ai cib An non (umciunt ad docendum enam „ •■ η 1 1 ι ν . / > 

hi-'s ο c R.Neea qu.dcm quuetala.em ludum attinent, aut non ^^f^ "• «^"-«-«T^^^i-pxf >^, ^ ^f^- «"τ./?«..λ07.ρ« ,^- 

atcinent::triviliotahxcfiint,quamiufta. An non ilctu quo- ■^■^>'^r^<!"^^r,y ο,^,^.•π ^^,ηο,χ ουτζ^ίοιπ; α. Να., ς r.. 

queputas? Α l c.Piito. s ο c r α T.Ergomaioradocerepof-. E/TaTO/^ViiwAoTspaovvji/o/ ΛΛΐίΧΗΐ',ταΛ azroi;/«o7?pc. ; 

funtjviliora non poiiiint? a l. Aibitror cquidem. Enimuerb a. Oiuuxiyj-}ii. a}^A^ouM7mi-)yii oton hji J^Jeccnieiv tmouSiuOTi- 

multa docere poffunt mclioraludotalari. so c. Qvixnami- ρΛΐζότη-ϋάίαν. ςλκρ. Πο/αταϊτ»; α. Οιο) γ^τΙΐ})•ΜχιΊ- 
Jta? Α 1. Vc eil Graeccloqui. Abiisenim didici, necprxce- C ^eiy7m(^viv-mYiY,YAijUL^'r yj}vAaJit-^iui ίμαντοόίι'ΤΓίΙν St- 

ptorcm vllum h.ibui prscer iftos,quos tii magiftros haud fa- .^i^j/.aAci' , αλ^,' έ,ί 7»>j ii^Ttv Λ'Λίξ'ρω , oCi αυ <tk cJ πττ'.ϋ/αΐίΐί (t 

tis probatos elTr dicebas. so.O gcnerore, huius quidem ycu J)Jk'j-J.Ao^. ς i. κ. AVa^.J^.viVTi. ,/iW«>%' Λ/'*^;•-*- ' 

rei vultrares hominesidonci prxceptores funt, &r mentoid •>„,„;_,ιι„, j-> ' ; * ■ jcf r λ 

hac dodtnna laudantur. a l. Cur? so. Quoniam nabent ., 7 „ - \ ' ^ ■< \ ν > ^ \ λ . 

quodbonosdecetprxceptoreslubeve. α l c. Qn.d hoc?s o. ^^; ^'^"' ^^^*• 0,7 :-;^^π*.^ «>7«*;>^«7m.«,^.%:. J>/« 

Nonnefcisoporte>eeosquialiqu;ddoauriu,n:,pnu.qiiam ^''«^λο^^ ^λ?"• *; Τ< -πί-,-.^Λί,.^Γ ;^ < λ κ ρ. 0.x ο/.:; 077;^« 

doceant, intelligeiei nunqnid? al. Q^idni? so.Ecciiin Tis^^ui^t^ovjni Afa.m»vmoujj,cfUT<s^ i<i^yt,J\vcu-, nol ■, α λ. 

intelligant, coiifentire iibi nequcdiflldcre? Α L.Ita. soc. ria-jiyoi/; s λ κ. Οί/κΰοκτχλί'ί/Λτκ; o«rA'>i/i' τϊλΜιλο/ϊ- yju 

In quibus verb jjiiiir durentiaiit, ea fcireillosdicarnus? Α L. μ.νι %^-;ίμ 'jxii ; α. Νλ/. 2λκ. eV οκ cA'cii' J^iipuiiT^xi, ττωτΛ 

Alinime. so.Honim ergoquomodobnni eiTent magiftii. ΑΙ.. ^«Vfii 6//iV*i iuTjfu ; a. oJ ^ίϊ-τν.. ς λ. Tout&k ouiT ///«3^«- 
Nullomodo. so Videiui-nenbidillentiremultitudo.riquan- D ao; ^τΐίτ ctJ tTii/ ; a. oJ^i/ilf. ςλκ. T/o.J; /oy^cfCTtro/ dr^,?2- 

do interrogaur qui^d Upis,S: qui d Iigtuim ? a.. non idetn t"a- ^,^^^ „; ^^,,,^^/,,ί,^Λ/.θΒί ί Ηι-'λον; jic^i-T;^* 5ρ«7«,αρ'οι/ w.u- 

tenturjnideiiiqaetcruntufoinnesjcuml pnum voluntautla ^;„,,„„'' ^i^:^,, ,; - ■' λ .' ' ' , /■~ « 

pidcm capere?atque eodem pacto 111 cunctishuiulinodi? In- . , / '^ < > /, » ' - , / , , 

telbgo enim ferm^ per Gr rcC- fcire , hoc te llgnificailV, πόα- ". '^'''''J '"^f ^"^ "-^ί* '^'^ '^f^ ""^^ ' 5^=^°" W^' '■''«'•^"• ^ 

ne? ί i.S.gnificauiequidem. so.Atqucidcircoin .isnon- ''λί-^;ζΗ>^.^ία .^.™τ«τ. Aej.w. «,t;; a. Su. ^ s..^0.yu^;^ 

ae conueniunt,vt diximus,&.' priuatira & publicc ciuitates in- ^'^"-^ ;"^^ (ω^τπ^ . „-ro v.V) ■J.H.ff^oicp o^^Kc^fL• yjj aunt ojj- 

tiicerrijneque dubicant, hsquidem hoc , hs verb aliud quid- ''^'f 't^a , y^ ύνυι,σιφ χι -mhtias^e ύ/ι-λαλοί νία,μίρκτβιιτικπι, αϊ 

damvocantcs? α l.Noh dubitanr. s o.Meritoergoiftorum /λ^ τΛΟτα,ω ιΛ άλλαΐαίΤΑΟι/Γω; α. oJjdp. s λ κ. ΐ,κοτΐ,ΐ! cu 

idonei pixceptorcs eflcnt. AL.N-.mpe. so.ltaquc iiqui- «^«ττντ&ν /jj ΛΛί.τ-.αλο/ε'ΕνΛ^αθυί. α. NiJ. ςλκ. Οι/«α2ί/ 
riemin his vellcmus eruditumeuadere,refte hiinc in doftri- £ ^'pfiouKciu'J'tu-nVi'^j%imA'z'fJiwfySiii^va^,of.<!Z, Μαΰηνττί'/.- 

nammulutudinismi.teremus. α l c. Ptorius. so.Siaucem 7re/,'y.ilu «V ΛΑί7.«λ/Λΐ' t^Utov -^/ττίΜω). ; α. ΠΛ<;•.;>ί. s λ κ. Τί 

nofie velkmiis ηοη modbqui hominesSc qui equi funt, ve- ji' λ^,,» -ν, ,3, ,' ', ,; ,',^- •'- ™ ■• * - > 
rumetiam quiexiiiis maximecuriu valean.jtx qui ηοη, nun- ■ * > ' -ϊρ-λ - . > •?- ./ , 

quid vulgus crudirc poterit ? α l . Neq.iaquam. s ο c r. Suf- f "*^-*;^,^ ^'^^ "^'X' ft^"-^' ^ '<i'i ''V Τ ''" " ^,''"' .Γ? 

ficienshxctibicon.eauracrit.qubdncclcianc vulg.resom- ''^"'ΛΑξ^^; α. Ο. Λτ». ςγ.. ly^cyJ^,^'-n-f^^z^oyc-n-^ 

nes.ncqiie apti horum piicepiores lint , quoniam de iis inter t>'h^vrtu,ouii y^«/j!ii Jij-:i,-jx.a> oi^ n^ -π-ντων, ?-^£,Λ οΐ/ΛιΤοαβλο- 

fe iisquaquamconueiiiunt. α l. Videtur. s o. Si nollc cu- j;>r^ajy i-^jjnii 'α'ίύ iw-oo i a. τί'μοιγ,. ς. Ύι Α' t'i βou?.>ιrJίι„,J^lfJ 

piatTinon tantum qiii fint homines, fedqui valeant,quia:gro- etJivcu uv μανον ■miii μ ψωΊηι tunv-,&>K οταϊοι υγανοι^ϋ voT^Jni-, 

tentinuaqaid iiiuUitudo docebit? al-Nod. so. Mulcitudi- a.^-xiicf.>ju cu «αιν^ι-ην <ί)ΛίΛα.κοΐ'>ΐ7η>}.οί•, a. oJj^TTt. s. H% 

neinh.ecdacuienoiipoiTt; facilc adu-Ttes, fi dircordes opi- A' a!!: aiii τ^^Μ•ια'ν''τι :M'^i>cit i]<7i niTwv^S^iysxcihoi^u i(lfiu;ajj- 

iiionesconiideraueris. α l- Sane. s ο cDe iuliis autem homi tW d^csco v.i^;,^ ; α ^Mn/i. Λκ.Τ, fUiyuZ ^l'^J)y^Ja» 

nibus arquc rcbus, multitudo fccum ipfa iibi confentit? α l. ^.y^^^,, ,,J ^^,y.,J,^, 4 ^^ ,; Sty,,'^ σ., UKoyHv ^τν, L 
Minimeperlouem.oSocratcs. soc. Atiniismanfaoperedil- - * \- ' τ," * » '^ ' ^' ^ \ 

crepatf α ι. Summopere. so c. Arbitror nec vidille tevn- ■ , ,. 'ο»,>λ^ < , ' ν ^ , 

quam , nccaudiiie homines de fauis&Kgrotisinterlcadco '^, , , ^ , -r , '^ . , „ ' . v^ <«'"*'■'< -«m ^ 

riiilcitircvtobirrabellumgcrerencfiqucinuicemincerime- 5Τ6.^^7ϊ ίΠ /^/mi;J\ i£/..t;.T« ο^ϋΖ/^οντ» JV5'.?£e.-uVw ttcS^siTnif 

lent. Ali c. Niifiqium. s ο c. ΟΐίειιίΓη de iuftis atquc iniultis «fe' υγαιναν,ν^ αν, e„<;\ •^cf. r-jZ-m ua.y^&al-n yj^'imiy.mvuJ.aji αλ- 

quam acriterdiifentiant,Si fiipfcvtarbitror.non Vfdjfti :ai!- λίΐλοΐί. α. OydnTW.Sfl. Ah>ii Tftl 'Ρ^'Λκ^Ιαν v^ddiyuDvt-^a- 

diiti tamen cum ex alijs niL)kis,tum etiam cx Hotnerornain O- jt otA otj y^ tt uw ϊ'Λζ;//^ί-, aV,Hxis£tf ynu, αλ)<'.α>ν ts τπλλ&ΐ' /.*; o'- 

dyire.-matquelli3daaudiuiiti. Ai..Oiiin!no,oSocrates.so c. iM<c'v.yjtlo'j\josiii;yt^ ys^l\i^Jlit/ztiKom. a. riii/Vs- /ιίτηυ, 

N^nncigiturhaecomnia poemata funt de mftiatque inmll: S%ay^&-nf. ςλκ. OJx.ou^T^Z-m-m.iiu^mrgi^rk^J^a.r^fcSJi- 

dilcnminc-rAL.Sunt s ο c. Pugr.squc S: iiuentusob candem ^^^,^ ^ ^ ^j^^^^ . ^ ^ ^ , ,_ ^^^ ^ ^ ,^ p_ K^tT^; ««> 
prciedodillentioneminter AcliiuosTroiano vefucrnnt,ca- . . / „> ' , _/ * μ - λ- ~ \ 

dcmque r<itioneiiuerprocusPeiielopes&: Vlyljcm. A. Vera *J ' . „ ^ κ •„' , 'r '^ .. , ~^, ^, 

rerers.soc.Kcorque&ititei Aihcnieuies, Lacedjemonas,at- , , ,•" , „ . 

qiie BoOdos , qiii piius 111 Tanagra , ddnde in Coronia ^^ . /jw -n;^ t) Λατε,. α λ κ i β. Α a«3>, λίρ-οΓ . ςλκρατ. 

perier;int , vbi ctiam pater tuiis Cli:.ias oppetiit, nullaa- 0/«« -Si/j/j ηιςίν Tcway;* AybjjM-iv τϊ y^ Λακ^ΧίΛίμι/νιωγ 

iia de re quaiii de iufti , iniuitive diifcrencia pugnam iU >g" Biiia'T^'^nSrtivJi!i , k^j ττι'ϊίΐςζζ^.γο.νΚιιρί.-ηία ( ovrhy^lo' 

lani atefbiflmiam extitilVe. Ai.Vera loqueris. soc. Eos ιης τα.τηρ Κλίΐν,αζ ΐ-ηκΑπνην ) cv /ί 'sfe» svof «Vou Sf^pr^Yo} » 

jtaque dicemus illa fciuifledequibustam acriter conceita- 'B^v>όJi/^ov7ΐ){ιμefJrM■J,^^^.'i^vΛrτ^fy^j■mίuc';)^ς7n7tΌl>ι- 

riint.vtdeiufto&iiiiiilioaitercaiuesonuiiacxtiemafiibiia? y.tViu.•?;^^';• α α ;- i b. AAaS-JASjw ς a κ p. TooWotJ 

Α L .Non videtur.s ο c.Eigo ad eos p.iccptores te rcfers.qiios ^-,^^ ί^^..^ ^ l, ,Ζ-πο ο^-'Λλ 4fy<pit vm , ίίτ. *ν.?/αΑ,- 

ipierBet iirnoraie coiifeiitis' a L.Videor.so c Quonain padto _ ~ \ '■ ν ~' > v• ly A.' f 

' ■ ^ η ■ Λ ο ■ ,1 ,- -^ — ι / ι Τ!ϊϋχ/71?«λλ»λΟί<• , Τ»3"Λ7« £TOa;i'jU7«\i55Ji/f 01/77«; AA.^JuZcti- 

tonueniens elt cc iiilta & iniulti cOfrnuicerc, in quiDus lic ab- , v; > ~ ■ \ ' ,- „ ' 

en:is,ivtc didiolic ab aliqiio videns, nequc ptrtectiam 111- , "^ * , , ,,,,., ^ - ^- , , 

ucniilev Α L. Ex iis qux tu d!cis,non eil coientancum.s ο c.Vi Η φμ',-οΐίοι:ολο^.,ί <ww α^ί^Λ^ ; a^ ^ο/^ι,. s^ Πν? οί,/ oxcf 

dcs itei um Alcibiadci hoc te ηό i-efti dixiHe? * l .Q^id.s ο c. <^- f^fai τ« dixaxu y^ -m aJ),^ , -sfei w oUto ^i.eu/f , /*.' οίτΐ ««- 

Qiibdmeaicbas ha;cdicere. a'-. Qilidinon tudicii meiutii -WipaiCH mo ovJv/c(,oun λοτό•: zj^Mfav i a. Έζ u^uy mkiyn; 

&uuiiiliigiiatum c(ie?so c. Neqiiaquam. α L.Egoneigitur? kxe/jmV. ς. 0'cJ>- aJ ί2θ'ώ<- eJ/jtAw fTmf , & Αλκ/ί/ίΰΛ. α. 
Tc TjCi^i; ; ς. Ottsom ifiii tiwtu Atj iii'. Λ. T.' Λ; κ Λ Asje<; *s• 6j« «Λΐ' eOTSa^ttfx lifei τΡ' Si ,(^^(iiv KffJ aJlKwt• ; ϊλ. Oi μ^ττι. s,A'?a' ίγ,'•^ ALCIBIADES Ι. ^9 s^k.-Nai. ΑΛ.Π«ί-<Λη s^K.rf^s/V... sW js έρ«/^, T^ iV /jJ Α s ο cr α t.Tu inquam.Ai.Quonam modo?s ο. Sicimelliges, 7Λ 5 Α Λ 
ΪΛΚ Ρ τβ Λ'ο , τιότίρΛ ^λίίω δϊ» J ipHffcir 077 τβ Λο. Α α. Ε γαγ.. ε λ κ ρ. 

Π^ω; Α Λ. Εν/. Σ Λ. ΠίΤϊ^ίί οιω »,Μίυ ο λί^ωΐ! 077 7« duo Τβίνοί 
6κ; τ^ι^ω ; Α λ. Ε•)λ. χ λ. Owjiujj i^a /j.i/j α^ω-ηον,ϋΐ) t/s e.7ny^tv.v ; 
Α Λ. Nai. Σ Λ κ ρ. TliC <!« "nt^Twy /j^Siyi pcuyoiMU κζ-^αν,ο ίρωτ/Ι, 
ti τύ ο inoKeivoiji^ti ; α λ. Εγΐ. -ς λκρ, Τι Ά' cw ϊ-^ω ,v,V ep ωτω itso 
TD/cc ■^Λ'ψατα. 'Σ.ωνΜ-ηΐζ, η> Siii-Trni, τητίί'^ ο λί^•ν ; α λ. Ε - 
1«. ϊ η κ ρ Α τ. ί'θ» J», «Κ/ λογφ ί-ιτη' ο-ιαν ίρωηστ; τί y^ 'ύπΛίΐ- 
ας yyjx-nu, τή-η^'^ '- ^'•y•"' ' " '■f"^^'' > " " ^y-exn/J^of ; α α. Ο 
•im-'i{!iyiu^o{, tuo/yc Λμι, ω Σϋζ/ιατΐΓ. s λ κ ρ. Ουκβω- ofv ija.- 
TTwnii ίψ wV ''-" ο ίρωτωι/ ; α λ. Nai. ε λ κ. Συ /s ό ^rexe'v^w.5- 
vos•; α Λ. nrtw >«. 5Λ. T/oiJ; -m ?Λ•)^ίνΊυ. -mTit^i Kf2tfS αο-Λ- 

Α τ. Οι/'ζΐΐω ihi-)^« 077 -siiy Ίΐγ^ων χιμ etJ^xay Α λκ^ί/ΛΛί 
» ν^λοΓο'Κλίπν/ον χκ ίϊΐίΚ/το,οΊο/τι. tTt, ouiiiW^o/ «f cx.xA)ii!7ctV ίλ- 
θ^Βΐ/ ημζιν\Χπιν ASmvoMK -afei <i'C ouJiei' ο/Λι/ ; oi/' τΐάίτ' //λ ; 
Α Α. ΦαίμίτΛί. S Λ ic ρ Α τ. Το τ« EieiOTcfti/ ofu avuStx/vu ,ώΑλ- 
KiCia.J'»' από -π/Λ i<JvJ'auXni,a.>x' χχ ϊμβ'],ά./.ΐιΐϋοίνΜ• ουΑ' ϊγύ ί\- 
μι ο ταΖτΛ λ,ίγύγ , dxhOL αυ• iut ii<u-na.iMirrOjj. α α. KMi/i^JTvi 
<yuX'.yei!. Σ Λ κ ρ. McUiiun/ γ) οι νω t)f(ii ύ^ιχΰριιμα. ihxtifttVy 
S^i\v?i,J'iJ^r/.»Y α. ϊκ οΙάα,Λμΐ.κύστίί fua^^wtciv. Α λ. ΟιμΜ ιΔρ, 
α'Σ.ωκριί.ης, Α'θΙ /juouow <;λ/>άκ<ί (SoiyAdlirjttii/^iU Tiru Λ/λίΐί Ε λλ»- 

να ττΐτί^» Λ<ΛίΟτίΡΛ it 4ei))iffl7tP0t. 7« i-tJ^ ■)*! ΤΟ/ΛΛ-ΤΛ viy>UJJ-nU Λ- 

λ« 6?)• 6ϊ^7τ«'7ϊ<' OUJU -οϋ axJT^fS , (TM-mSmv οττοτίρ* ηυυοκηι τΒ^ί,Λ- 
στν. IV -jdf TOJjra oiuai τν η Jiyjja κ« vtt ημφίξΐιπΛ ' αΛλ* τΐϊλ- 
λο/!• ϊΓι» ΕλκπτϊΑ.Λσϊΐ' αΛκ.ιιοΗ07 μ•ί-)αλα Λί!)•Μ'Χΰ.τ«. y )(^ji7t^ci{,oi- 
iMu.iimin ίρ\ασα.υ^οΐί,ον PujjluiiyKi. ςλκ. Τ/ οι«ί; ΗοποίίΛ/- 
5α 67ΐρ* uV 7« <Λκ3"<' '^λλ^''" """^» -"^Ρ" "^' "" fvuf ipoCTrt , ουτ? 
■π,υηι αυ o/n τοίπα (ήίν/αχ α. βΐ'μφιρα τοκ cu^-ip^rmii ; ii^j όΐΐ,τι ■■, 
Α A.T/-yD κύ)λυ« , ω Σωχίατϊί• if* ΐΜ^μζαιι ϊμσ« 7ΐαρ\τιυ'.'Μ^ν, 

ί 0'-,7WS• iuW CK£^il'. Σ Λ κ ρ Α τ. Οίομ 7«7Β ΤΙΌ/ίιί * 8/77 (Uil 'jpdaf λ5- 

ji/> , Τι/>;(-άΐ'Η Ji JujjA-nv 'im>J\ilit( Λ' οι/ττίρ ι^ρι τον Tii^Ti^cv λο- 
νν,οίΪΗ cA)Ki«;'et ατ?»-. cTi/V «('κίοΉι/, ώϊοΓ^ξβί τϊ S7ip«• aV -^ό^- 

^, , , , / ν > ι , » ( - > ■ 

τϊΡίΜΐ' οίον oxiAsteifi»' ){3.τΛΤίΤ€ΐμμ-ίνων' κ?-" ci/K,tT ow πι ίωτβ α//- 
OTj^/o , e/ ,αΗ77!•ίπι/ Τϊκα.ιυίΟΐ' ;(ίΐ3«ί.ν /tsu «,;;^itCT!i|< ο/!Γ5/. Eyo Jt 
■yumv ϋοΆί TOi σαί ra^jtffcnMf τη λο^υ^η-Ιϊν'κνον ί^κτΌμαχοΤΐΌ- 
3ti' 6ω•3&ν, οΟ'τηαΐ'ΐΛ^ί^.ΐ'τί ί""5*οτί' J KS^ iTii αςιάϊάα.ο-Λ.α.Κΐί κί" 
"OTMTK =•»~ΐ'Λ'7«'ϊ'ε?τξ^ίΐ' ί^ω-τωμχα, ίρωησπ . iM-.i.yjf JtiKov ω{ 
ΰ{ TOJUTOv vi^nf , Κ9^ ou;^ ο,ζπί ίιπΏίΡαζΜ liii ω< J^difav olSra, τγ* 
σναΐίξ^ντο.,ο'ύ^' ω! μα<Λ>ν. tTHiiiVth τξυφα.ί, Κ9^ ν/.ίΐ α» nSieni τα 
ίιλτ» yiu<mti> Κο^υ,Άιτ μ^ ίω yapeiy, it-n oiaa. , ύτί μν, τϋ. Α Sw- 
νχιοίί αυμΖίζ^νη' 'm-ng}V Ja ταχιτΛόςι βι^αιβ. "η tju <rJμ^^ξiy■τ«., 
* i -ης^, τι «5: ΛτήΛίζΟί i H y-V |Soi;AH,ipwr;''' Ui,atnnp iyj, 7Ϊ S; Λ 
)(9J ouj-ref J^ jau7t)cfAoj/(>) «Λς-ξίλθί. Α λ. Α ?λ κ•< 0ί/α6/ οίοίτ Αν 
6///>ο, alayjiemf, arfx ί'ϊ Λίλ-ίΐ!!», Σ λ κ ». Ahh ω ya^ iUi c//.- 
χΚίΐσΐΜ νομισην χ^ύκμον κ?-' '^''■^ "^' "^ <)ί•'σΐίϋ'Λ ΐ/^ζ^ν THt^ny. 
Μ γύ>; ' Α Λ. Νού. Σ Λ κ ρ. Ouzeiw τα cwrn ίνα η οίον 7ΐφ>(Ρ uo- 
yaiTni^v y^j ξυμτιηλί^οίί,'&εΛ ων ctv nJ 11 , ωατίρ ο ■)ξαμματις}Κ ivn 
Τί TTiiSw TTC-j tifet ρξΛΐί/κ.ατωΐ' Κ5" *°^"ί• * λ• Ncm. ς η κ. Α ρ 
οιω <«) ■5%< Λ£ίθ,6ίθ(/ ο ayjTOi• ictt Τϊ nst^ OTiMot? ττΐ/σ?/ ; Α α. Νί«. 
Σ Λ Κ. Οι/τι.5•<Λ esK/ ό 6/<Λ»> οφ^μ.«νκο{ ; α λ. ΓίοΜυγί. ς λ κ ρ. 
Oi-lwuZ <?^ ffu ΛΤΤίρ lau ■OTW.otf οίοίτΐ ττί/θΏ/ ί/, Ttwra χβί ίνα ; 
Α Α. E;>iif J«. s Λ κ ρ. Ε ί7 Λ TWj-n Λλ ονοτ? * ο/ίθα ; Α α. ΝίΜ. 
S η κ ρ Λ,τ. Α'Λλό 77 OUJJ « Τϊίτ^ίτω ,«ο;'ζ.ι J^?5pH τ« c|/ τω Λ/>(6ΐ ριι- 
ϊΒ£;ί ό ο(ΐ τΐϊ 7ϊ/αΛ ξ(/χΌΚ77ύ{ , 077 ο y^fj , ίΐΆροοις TTiiSm ταυτΛ, ο Λ 
yj^^ ίνα; Α A.KivJuMi^n. %r^KP.l^<hiyiw-,i7riiJ'«'T>sauni?aj- 
ν-τϋ τπλλοΐί 7ΐ Κί" -ν* πΐ;θ«ί , c* S/ito/ iau.i>A-ntP>v /ju ο*7;;^/ρϋσχιΐί 
thSuhu ωί 7B Jt/^^cv iyioTi ου ^u«?spn. a a. Y έΈ<?ΐ)ί• 6/,«5 ΊακρΛ- 
Tif . siw.Niu^ jiui» f? iiGpiai aeV.» irg ττι/θΗν 7t<i'af77fl6 ο/ί ou ^ui 1« 
ίίΐλίιί . Α Λ. Asj* Λ. Σ Ji. Α TTOxflv.v μο'.'ον ra ίραττιΐμ.^Λ. λ. Μη" ίϊ teinterrogem vtrum vnum autdi'.o plura iint, refponJe- 
bifnediio? al.Duosoc. Quanto? AL.Vno.so c.Vcerigitur 
noitriim eft, qui dicit duo viioplura quam vnum J α l c.Ego. 
so.Ego igiturinterrogabam ,tu refpondtbas? A.lta.s.Deiis 
ergo vter nolhiiin dicere videtur, iium ego interrogans , an 
tu refpondens? AL.Ego. s ο c.Quid autcm fi quxraquot func 
iii Socrateliteroe, tu verb refpondeas , vter iiolhumerit qui 
dicetf Α L.Egc.s ο c.Agc dic vno verbo) quoties iiuenogatio 
fit atquere"rponfio,vtereitquidicit-iiitenoganfnean relpoii 
dens? ALCiB.Refpondens,mihi vidctur,o Socrates. so cr. 
Β Egoinruperioiilnisfemperinterrogaui.AiLciB.SeiTiper.so. 
Tu vei b refpondilii ? α ic.Refpondi. s ο c r .Qux igitui άιΆι 
funt h.Tilenus,vtcT noihiini dixit>A i .Ex iis quc concefla funt 
ego dixiffe videoi•. s ο cNonne didtum ei\ , qubd Alobiades 
pulchcr Clini^ filius iuftoruni atque iniullorum infcius,(c fci- 
re putabat , etatque concionem Athenienfium aggreiruius, 
ea conrulturusquxnefciretrSunthajcvera? AL.Sunt. s oc R• 
Euripidis illiid nunc nobis ο Alcibiades occurricAbs te quip 
pe ilh videris audifiie iion a me.Ncque ego hxcjfed tu dixilli: 
meautemiiullraaccuias. α i.Et profeilo benedicis. s ock. 
Furiofum enim quiddam aggredi , ό vir optime , ftatuifti,do- 
C fturusillaqusnecfciasnequedifcerecures. ALCii.Reor, 
ο Sociates, Athenienfes & alios Grarcos raro qiiasnain iulHo- 
1 a,quaeve iniuftioi a fint , qusrere. talia enitn putent effe per- 
fpicua.hisigituromiflls.quas condiicanc agentibus , inqui- 
runt.Neque enim eadem elTe iulb & vtilia puto, quin niultis 
iniuite agentibus iniuftitia profuit:alios contra iulle agentes 
nil ipfaiuftitiaiuuit.soc R.Quid igitui fi vel maxime diuer- 
fa,alia quidein iuftafunt, alia veib vtilia, an tu rurfumfcire 
tcputasquK vtiliafinthominibus,&: quamobcaufam ? At. 
Et quid prohibet Socrates ? niii rurfiis exqiiiras a quo didice- 
rim ,autquomodo jpfeinuencrim. socR.Vide quid agas, 
D quodnon reitediciSjCiUTipoillt id oftendi pcreandemra- 
tionemqua fupenora , ipfe tanien nom qusEdam exiilimes 
audiendajnouafque deinoiilhationes iii medium adducendas 
quali priores fint inftar apparatuum atque veftium quibus in 
lcena vtuntur contrJC3e,quibi)s quidem tu non amplius indua 
ris,niri quis aliudquiddam puium immaculatiimque afterat. 
Ego aute miffa facies fernionis tui pr^ludia.nihilominus inter 
rogabojvnde vtilia h^c effe didiceris,& quis magiiier fuenr» 
&'reliqua cuda qux prius vn» interrogatione lequita.Veru- 
tamen eodem,vtarbitror,reuoIueris,neque ollepderepote- 
ris vtiliajdifciplinane an inuentioiie cogiieueris.Quando ve- 
E rb adeb delicatus es , vt non libeiuer fermonem eundem gu- 
ihturus videare:hoc quidem mittOjnoiifne an non.quid vti- 
le,quidve inutile Athenienfibus fit. Vtrum autem eadem 
fint iiilh & vtilia,an diuerfa,cur non demonfti as,aut ipfe mc 
intcrrogans,vt ego te.aut fi ita placet, oratione perpetua ν • 
tcnsi AiciB.Haudfcio,c)Socrates,anadueirus te difputare 
vaicam,ntcne. s ο c r. At ό bone vir,concionem me in prar- 
fenna,popu!umveefl"eputa : nonneillite vnicuique perfua- 
dere oportebit? al c i B.Oporttbic. soc R.Nonne eiufdem 
ertpofle&viiifeorfumaliquid, tfimuhis fimul eorum qux 
nouicdcmonftrarei Sicut grammaticus vnum pariter in lite- 
ris ac multos erudit. alcib.EIL s oc R.Et in numeris 
eodem modo quis poterit vni ac multis oftendcie ? α ι c i β . 
Certe. s ο c.Hicautem elUrithmeticus. ALCiB.Elt. socRi 
Ec tuer>O quxpluribus,eadem vniperfuaderepotcs. α l C. 
Confentaneum elt. socr. Siinc autem hxc videlicet quxco- 
gnofcis. Α L .Profeftb. s ο c r- Hoc veib duntaxac difteit rhe- 
torqui apudpopuluii\ loqiiitur,ab eo quiin huiufmodicon- 
greliu •. qubd ille iimu! vniuerfis, hic feorfum fingulis petfua- 
det. Α t.Vidctur.s ο c R.Age cum eiuldem elle appareat mul- 
tis atque vni oltendei e.meditaie nunc corani me, atque eni- 
tere , vt ollendas mihi quod iuftum ell , aliqOando non pro- 
deiie. Α 1 ci B.Contumeliofus es, ό Socrates. s oc.Nuiic per Λ>λίΛ m oirnf κίγ.. ς η. Τ/ Λ; ούχ mMKi^j. ^'λΚ(λ ττα^να/ ; Α. G contumeliam demonihatui us lum cibi contraiia eorum qua» ΠΛντ&'ίιΓΗΤΓΟιι. s Λ. OuxiiuM it AEjt/f 077 oJiia ουτωί ip^e/, /ua>i7 
tiv ίιχς ττ.-τπΛσμίνκ. α λ. t μοιγι JiYM. ς. Α "iTZiy^iyru JVy^ Λ/ ομ 
ejJTK η cawnt Λκοννί '^v -iv.J)yjixa ανμΖί£^:ν'η. οςιν,Α^ω Kiiovnun 
■πιςιχιίΚ. Α. Ον τυ/'αλλ imyjiTioy.x^ -p ouJ\v oioutu βλαζ>ιηύ-:α. 
Σ i•- Μαντικοί yi fi. Ksu μύΐ Asjt" •ι^! έ'ία^μων ?««■ \νΐΛ ιΛμ σΐ/μφΐραν, 
fvia.<S^'ov; α λ. Νοί. TsiK. Ύ'ι Si; τί ij^,y^>.<iiT)-,<!JJT^,-m.Si 
βΰ ; Α. Πω? ΤΆτο ifajcti ; Σ λ κ ρ. Έιν; /ιΛ σνι iJO^,iv fJ -'Λθ- μ, 
Jly^aliyisi^^Tletv. α. Ouy.iuciyi. ΣΛ,ΑίΑκ ττζατατκΛι^^ίί, i^ 
vjtAei; Α Λ. Ναι. Σ Λ Κ. Τ/Λ axi-ni )ί^λα; ττίτΐροι/ τικντβ a;aVo 
« το ί^.ν,τβ dl οι.; ^.OιιMii■^ω■)l<■-,ω2.ωy^v.τ^<,ivιa.ryl^g,?^avy^,yJί 
tt). Ση. η' y^gl αί^α.,ϊ.-^α^ ; Α α. Ναι. Σ. Α'ρα λ«';ί/Γ τΛ τυ/αΛ ; tu mihi iion vis.A l r ι B.Dic.s o.Re'poiide modointertogan 
ti. Α L .Miiiimc,fed tu ipie dicas. s ο c.Nonne vis quaiii maxi- 
me peifuaderr; α l .Prorfus. so c.Si dixeiis hic ita le habere, 
an nonerisniaximipcrrualus? α L.Mihi quidem videtur. s o, 
Refpondeigitur.• nam nili a teipfo audiensiuilaomnia vtilia 
clie.alteridicentineciedas.AL.NoncitdamifediamrcfpoR 
dendutn ell : nihil enim periciili elfe exillimo. s ο c R.Vates 
profedlo cs,veruni diclulloi um alia coferre afferis, quedam 
minimeV al. Aifcro. s ο CR.Qiiid autem horum paitim cfle 
pulchra,partim conti a• α l . Qyomodo hoc intcrrogas > s ο . 
Vtrum quifpiam tibi aliquando vilus fit turpia quidem face- 
ie,fedtameniufta? AL.Mihi nunquam.s oc R.Omniaitaque iu(hftiampulchra .Al c.Ita.so c.Rurfus pukhra vtntm omnia bona,an partim bona,paitim mala? al. Atbitior equidi.m 
ciSocrates,nonnuUaexpulchrismalaeire. socR.Etturpia qiixdam bonaV α ι c Ceitt. s oc.Nutiquid t?le quiddaiii dicjs 

C ji^ 50 Ρ L Α Τ Ο Ν 1 S 

perinde ac fi nonnulli-du in prxlio amico vel propinquo cui- Α onc, ttomo) l* τπλί,ι/» βοκ^^α^τκ eTsipt•, -< οΜίφ,τξΛυ.'Μ-τΛ. «λ*- 
dam opem ferre vellenc , vulnerati peiierint qui verbauxi- foy y^ Λ-τη^πΜο^ " άΑ'ου βοη^'ττν/τα ^ Siov , ^γ'( «^τΜ/θυ/. α a^ 
lium ciim dcbuiflent, non tuleruncjincolumes dirceuer.nt? T\a.i\i (ΔμουΖ. ς Λκ.Οΐ/'κοι/ίτίωτϊ/οιύτώϋΐδίΛθΜΛί',ΐ'^λί'^^,^λί'- 
Α l.Ec maxime quidem. s o.Nonne auxilium huiuf.nodi pul- ^^^^^ ^ ^^ ^^ip^mv <ri n>cmt oj tAi. ητο (Λ'^^ιι- ouiJ^ia, * o^j 
chrum appelhs , vbi quis feruare conatur quos oporcebat? ^λ-Ν*!. ΐ.-.κ.KΛy.L•JiIlyi,χrι■7is^Sr^ιi^J,^t Tim-7^h.y.i,.«-/4i 
caque fo, titudo eft? α l c.Profeab. s ock Malum vero vocas ^ ^^ ^^,_ ^ ^ ^ ^^y ^^,^ .^^ ^,V« αν'Λί»., ^^Mo Ji ο ^a.7., j 

ob interitus ac vulnera , nunqu>d> α l c ^«/"-^^ "^^^ "^" ^' λ λ.Π*.'. ^. ί . k.oJ. «^-« x? ^^, γ. Ώ, .^W .^ ^-^, ^ n7. 

aliudfonitudo.aliudmorsf ALC.aliud. soc.Nonergolecun- , / r, • 7 ' ^ -^" :> 

dum idem pulchrum fimnl acmalum eUj.imicisopemrcrre. y^_ , „ , ~ ~, , < λ > < , ' , ^ 

Α LC. Non vidctnr. s oc.Vide itaque vtrum qua ratione pul- KS" ο.γ^^ν,ωσττ-ο o*jtM..3«. Kj'^-rf^i«'d>/i«' j*p ?=><^λ,)4κ χ^λλορ h- 
chrum,etiam bonum ft : quemadmodum in iis. quiaenim β ν<" riu) /29»'θ«Α!^ '«τ ouJ ΐωτΒ jx.oot/ τώί) Λ^4/4^*>αθϊ)',» ,(3^ 

forttconcedis pluchrum eHeauxilium ferre.Ipfaautem for- UJi Ji r^.imr η ■τήτι^Λ iw ^ίξ^ίο σνι φ; a-)a-ie.,n y^y^; \ λ.Α'^λ• 

titudoboniimneanmaluiTif Sic veteconfiderajVtraeligeres y^^ Σηκρ,Οι/ωαΖ ts ^«5/5«; aa. ΜΛλ/9α. ϊλκρ. Καϊ «/./;« 

adeiie tibi,bona an mala? α ι Bona. s o.Nonne maxima bona , ^^^^J^j^^ ^^ξα,, ^ ^>c3tu ; α α. Πί? γψοϋ; tsiKP. n«s: 0«^ 

maximi opuresi α icMaxime. s oc.Ac minime omnium his ^,^^^^ ^ ^.^.^^^, . ^χ ^^^_^ ^ ^^ ^y^^^ ^-^^ j^ . ^ ^ ^j^» v~^ 

nrimri vellf••;' α t c Ouidnr s oc.Quid de tortitudine diciSi •>> iv '< λ. ,*■'_„ i?' „ " •- > '•->λ λ - • 

auantoiIlamprttiocemmutaics?AL.Neviuerequidemvel- . ' x^ ^κ \ ^ ■ ■"• ^ 

lemjfitimiduseiTem. socExcremiimnemalumtibivictetur , ^~»' >fC,' ' ρνν. 

effetimiditasi AL.M:hi vero.soc.A.qucac morijvcapparci. r ^ ^v » n> ' « - ' ■ Λ^ « 

Α L.^quc.s ο c.Morti atque timiditan vita & foi titudo con- ^/a ; α λ. n^u. ςλκ.Κο, ra/4" ^λ/9α ,δονΛί/οαι,/,τβ Λ,^Λ^^α. 
traiiarunt>AL.Sunc.so.Eth3Ecquidemmaximcoptaresadef- C aa.Nsu. ςλκ.Α'ρ'Οτ/τη aV,aei5ati>.a, -7κ=/ΐ,/ακ<?α; α λ. Πλιχι 

fc tibi:illa minimc? α l .Certt.s oc.An non ex eo qubd hoec o- yt. ς λ k.To ofa βοοθΐΓ? ΙντΐοΜμω τν'κ φίλιη, « /j.ip y^^ov,y^T ά.- 

ptima,illa pefl"ima effecenfes? Ai.Ptorfus.so.Igiturauxiliu γ^^ύ ιζί^^ιν Tiw τκ MJ^pidiijy^Klvejj-n 'ΰ^ηϊπα.ς. α α.ΦμροοοΙ 

ierieamicisinpixlio.pukhriim qiiidem vocabasfecundum ^^_ s λ κ.ΚατΛ Λ' >« y^W zsti;'!' τώύ 7« θΛί/Ατο^,ί^,κοι-. aa.NoJ. 

boni,idert,fortitudinisaftionem. Ai.Videor fane. soc.Se- j ^ κ ρ α τ. oJw ^ ^Λ </><i«5V 'Siura;iif ίί,Έ.». e ,^^γ^λ 7^ βς^ίξίων ; 

, cundum verbaftionem maluid dt,nn>rt>s,malum. ^'^c.Mihi ,-, % ^κovipy:ζiyu^,y^y.L•^>&Aύrκ,r. <ly,^,,d^,a%^ y^^ri^^ 

auidevidct.s.Annoncongiuueft/ic vnaqiunqueadtionem ' Ζ^-» .'*•■ ? ^ ■ ο , . ♦• λ> 

denominaitiii.n.eaproutmalufe tmala ;.ppellaS;Cotra^pvt . / ' , ' τ;'"' t ,; " ' /-"^ 

o„, ,uM fert bona,bonavoca,edecct> A.V.d tu. .Nonneem qua -χ6'.^ α λ.ν^. £.κ.Τ.^«ί««^^Λ^.,^κ ^-λ^^^^ 

bo^um .^hk bon«m,pu!chrun,:quimalum,turpc>AL.Max.ni. so.Cuer- /e^^.^^A^^/^V fi), .^κ^^=^^,ο«Λ.'^?^ίΤ^^^^^ ^ 

pukhrum,qua ιτο dicis auxilium ferre amicisin bello.piiicliiiim elicfedtr.a 7n< ουτίΜ,ΛγΛ^ΛΜ υ^^,ι&χοχιΑ. α Λ.Αλχθ») ,α^/Λ^ίί λί^ί/ι-, ω 

malum , h.ic fy^.pofjp^^g gft ^ς (] (iicas,ip''um bo '.um quidcm , malum ta- *-* ■S.axfarK. ^aKOvJivafci-^'J'it0-^Zv,yj.boavvyj.>.cv,y.iuy• ου^ίτ^ 

men.A L.Veramihidxere videris,o Sociaces. socR.Nihili- cu^m,y^^n\i cu^ecv, dya^y. ςάκρ at.Ou falitTtn. α a.E*?! 

girurpulchrumquatenusPakhiu;-nmalumeli,iiequccutpe ^,yuij )^ZSi i,-J \aj..'^.sT>i y^rZi -mt^-?,i^,ov-)^ y^cS sr^i-.-iiti-, aa. 

quicquamqu3tenusTiirpebonum.AL.Nonvid--tur.so.Pi?- ^^_ ^^^ q•^ cv ^ϋοντα,ίχ ZSttluoyii ; AAK.natytfcii 

teieahuncinmodumconlldera,quirquspuktiieagK,non- ^^_oCy^uZXSh>Jiuovi^ <^' d^<i':^v κτ^οιν ; λ ^κ.Μοίκ,^. ς^κ. 

fcuioneni ces? Α L.Quidiiiis ο.Απ non t^lices propter bonoru poliellio- , •_^ «■ - , r. • ~ ' 'v 

nem?Ai..maximc.so.Acqu.runtdUtcn5C txeo quoap.iicnrc , ^ , ,•,,,», "^, 

acbeneagunfrAL.Certt.so.lgiturbeneagerebonum.ALC. ~7!!&γα.; aa.Scu. ss,K.r<,jj-r.yaf^(pi^'y,utv^K,y<v,^.Myn 

QuidniVs o.Nonne pulcbrjm adio bona? α t Certc.s o.ldem yj} tf.ja.V. α A.4.aii.«-TU. ς λ κ. Ο, -ndvitfu e^fcuuyj y^\ar -η Κ5" 

itaquerurfusappaiet nobispukhrumac bonum. ΑΙ. Appa- Ε αγι.^ν,£(•η(ΧΌ;Δί^ ίν.γί-π,υττυ Τ6 ί^<>-μυ. ^^.kvίyyM. raicp.Tt 

ret.so.cyiicquidigitur inueniemuspukhrum eireiidem quo- j^j •„, j{'j<t5a συμφίρίί,» ου ; α α.Σι/,μ^'ρο.ς. Μψ;ιμον£^ς βιαίι^τ 

queboiuim cxilkie hac ratioiie reperiemus AL.Necclic ert. Jiy^^v ττΰ^ί ΰμαλ'-.γ^σζιμ^; α \.Oi'-uu }i-ns\i Jly^a τίτζ^,τΐίντυίί <ί- 

s ο Bona autcm conferunt necne?A i.Conferunt, s o.Mrmi- ^^, ^oyT/) y^^a. arei^nr ς. Οι-'κΐοϋί τκνίτ» /^λϊί,Λ^Λθβ'; α,Νο/'. 

nilli quid fupra de iuftis confcffi fimusVA i. Rt or iu(b agentes ^^ ^^ ^ < ■ "^^ ^^^^^^^_ ^_ ^^^' ^ Τ:,' Λ^^,α ^,,,^ Α A;;.f/ctX 

necpflarium eirenukhrafacere. s ο c.Pukhra veio aecntes, / ._/ ,μ — f ~ > \. . '^ . » 

nonneetiambona-AL.It3.so.Etbonaprodcile?AL.Penitu5. .ν-'ν» ' ' „v , , ι;- ■v .' ' ^* 

τ ,1 • ■ Λ1 u- j ,:i:,(^,,,, Λ , ^ . « V rlpMir <h e iKorp ; λ Λ.ΦΜνοηαχ,αί toiy^. ς λ κ.Ε/οω/πί ^u'/5tt7ωffι.u- 
so. lulb iE!tur,o Akibjades , vtilia lunt. α l c i ii.V,detur. '"' „ αί '1 ' > 

s ο c R Α τ. H.fC nonne ip'e dixilti , ego autem intertogaui? GovU^v '.ij,^K^<u^i<, ut^ Π6™ρ«θτ,/ί, o,e-..Vof jrj.fi^Ty.f., τ- 
α L c.Apparet..s ο c R α τ .Si quis igitui iu.gat Atheiiieniibus Ju^^ κλ> -π α/ίχ^7,?«αΐ/ Λ ««/sfai τβ cij<5uajy.y^cyo7i, *Mc π » 
velPeparethiisconfuUurus putansiulta le &:iniu'tadignof- iig.Tuy.^o>)i! <u Ίατκ ; iTniJiimf ■wyy^mt t^ αυ κιψρ'(.-η TOJJia 
cerejdicatque fcire fe iulbincerdum eflemala , p.o.ineiplum '^Ά/^Α τ. yju ξυιχφί(^:ντα ; α α. Α Μα ua T>f\j ^οκ,ω 'Σ.ω/φΛτίί 
irridertSiCum tu aircraseadem iulla &r vtilia eile? ai ci.Per ^ oiJkl-xofiio-jA o, τ/λί^ω, dhh αηχιω;ίιΐίΐ!ΐ. άτότταςί^^νν.ττ- 
deos Socrates,quid dicam nekio.rtd abfurd. quodam mo- ^ ,^5^ ^^ ^, ^'^p^ Λω/,στί/δρίίτίΐ'τι,Γ,τττΐ /i Λ^λα. ς λ κ. Είτα 
do habere me videor.Nam & alia yidentur inihi intei .o^an- ^^^ ^ ς,λί,«>ίί τί^'θ^-^ π £?, ; α λ. Πλ'. >*. ς λκ. 0;c< d5 
te te,& nuncalia so c R.IirnoraSjO amice, quaenam nafcatTe- 7 , . > r,' ■ ^ , *„,- '' > λ' - • ' 
(iiiofu? Ai clgnoro. soc K.Siquisteintenogaiiet dtioi.ie „ ' * / , ' «>,, ' , j ■/ *,, ^ > .» 
an tres oculos habcas,mamirve duasanquatiior, autaliud t^ „ , , , , , ,. ,« ./ , ?^. . i ^ 
\ quiddam huiufmodi.putas illi te nunc hoc,nunc il,ud,an i- «λλα; » *e/ τ^^-^^τ^- 5 α A.^iJim /ή>ζγγ .I^^^St.cuat^n.cu^ 
dem lemper refponfuium fuifl"t> α l c.E. ii de mc ιρ'ο iam ve- ί-'^ττ' to o-^™• ^^ f κ. ρι^κί y^ or; βί.τα,'Ρίτ sutjo^ ; α a. Oium i- 
ieor,putotameneademierpon(uium soc r α τ.Αη iion hu- γψ.. -ίΐιΧΙ-.ϊΧων ifcLa.yMv τα «iWTys &3Z£/i'ii,d>'Aii' -77 ijfe/ tiJ- 
Tgnor.mtU jus caufa eft,quia cognaiJcis'A L . Arbitror. 5 Ο c R A Τ .De qui- τ&νκκοίιθα. αλ.Ε;/^$•>4. ς λ κ p.Ot/wuT j^ /^ -sfei j^ Λχ^'ωΐί ;t) 
pcndendiva- bus igitur iiiuitus coutrariaTefpondes , conltat illa te igno- α j i/j->y -ly^' ^^,χων yjl αχ^-^ω^ ,xaj y^Y.~y r^ άγί?/^,ν,α1 <r^u<pt(^^^^ 
ria&non ea- rare. Α L .Confentaneum eft.s Ο c.Noriiie cii ca iulh & 1 iiulh, ^(^Vh, &i>;e^i'o'>i.V!'i-, «>'« i^iwiifo!. £ίτΒ ou J^^Aev ?77 cf^ τιμ» £1- 
dein. pukhra&turpia,bon3&:mala,vtilia&inutiliardponden- ^ /,V«,^^i„i^y^7«;iTO:^4vS; AA.tVi'}^. ςλκρ at.aVoJ 
do te erraffc hterisid.inde noane nianireitiim eit j ex eo cr- « « > r '_ > * λ:: ^,! ~ _s.*_' 
rauiiie, quod ii:norau(ris.Ai..Vidt;tur. soc.Nuita resleha- ^ ,, ,' „~ c * _ ■5- .. » 
bet,vtfiquisig,.orcr,ill;usanimumc>rcaiderraienecefleiit? -^«τί'^>3:ί'^;/ λ.Π.γ >. =.i ς^ κ ρ at.T, o^, ,/^ο,τ,.* 
ΑΙ c.Quidn,>soc.Scirnequopaotoi„ coelum afVendaL.A lc. t-t^. «'«έ«σ. nr t.. «u^f^VTi aak.M* Δ/ c.;t .^«j,.. ςγ.κρ. 
MminicperIuue;r..soc.Aberiatcitcahxcopiniotua. alc. H «" ^«waTiu otc/ » /c;=t -sfe^ tcwt» ; α ak. Oi.d)i7«. ςλκρ^ 
Noncenc.so.Scisaiitem huiuscauraiu,an mediceie maiiis? Ύ'}Α'αιν νοιύα; χ '.γ^ς^ΛΤί-, λ. λκ. ΦαΛσνν. ΣωκΡΑτ,θ77,ώ 
Λ LC.Dic. S ο C R. Quoniatn cum nekias ηοη pucas te lcire. ς,'ιλί , liy. otn ainoe•^•^'.^^^, o-^y. ^ςα.;Δμος. α α κ. Π«5- λο τϊτο 
» L C ΐΕΐ Α D. Qiiomodo ο aniice, ruifus id aiS ? socR-Co- Aiji/rj ς ϋ'κ ρ α i . Ο f λ y^' «υ κί'•/" . st tm ^ξκ^οί , jijiiua-xHf J^i 
gita tu quoque mccum.Qua: ncfcis,cognofcifque teea neki- ''„ ^j^ ί%5π,(π« , 57? df? -^' -tw Ts/caTs ; ά'ίζττίρ-ϊί&ίίψι/ίκβί,απ'ίΐί, 
rcnun, millislabeiisquemadmodum dc parandisobfoniis „7,;^ /m τηι; Ϊ77 β κ oik ; αλΚιειαδ. Π^/ν ji. ς^'κρατ. 

h.-copinarisquomodopaiareconucniacaiquecrras ? aii " ~ « r, , , ,^ < ^" _« ^ 

putiuslcienti concediSfALC iB.HocpaCto.soc RA τ. Qiiid , . ' - - - "■,■ .,y « ' \ ν . 

1i nauigares,nunquid opinaieiis gubemaculum nunc ad in- ^' f^ «' ^J.' ^^"f '/f« ^i<cK ^• ντ^τΐ^ν ^js"^^»' «""ί» ί<- 

teriora,nuncadextcriorafledteiu!uin,acnefcius€rrares„an cm iyay ,λ Ιξα^^ v^ λτ\ ci^y. uSbi , τήα,νωο gj/ \j)-ni, ■^lC^»- 

potiusgubernatoiiconceden«,quiefccres? AL.Gubernatori. τ•> iTmti-i/t! lu• αη^ίαν ayiii ; α λ κι bi α λ. T^yjjCmttin. Α L C Ι Β Ι Α D Ε S Ι. 3ΐ 

S Λ Κ. Oxiy.a^ '!^ i "•>' "ί^ τι^,Μα,οί -m^ tlJ »$■ 577 «χ ?;<3α ; α λ. Α s ο c κ . Νοη igitur erras ίη lis qu^ nefcis, ίι nefcire te noue- 

0^'zro/<*. ΧΛΚ. eVko^V 00:5' ίττ Kju -w ΛΜΛρτΒΜΛτα ivT? s^tJ'?" '■'s-A "^ c.Non vicietur. s ο c.Cernis errorcs iri aflionibus efle 

=5$7aJ7at;7^avwi.K?i,7^75u«<;ATuo,L.-«.«/iV«.. ΑΛΚ. obhancignorantiam.qubdquineraticireiepLuat? α ι c. 

'-V -!- I -r' ; '-^ fa 'j " Quopailoidais? s ο c. Tuncap;ereaegremmiir,cum nolle 

\,. ., -, , ^, ' > ,' putamusquodagimus. ALc.ltaeit. i ο c.Conna,qHjigno- 
„«μ.5« e /Λ.:^ 0,7, ^i^ouW,^ Λ Ν:.. . Λ κ.Ο «ν Λ j* τ;.. 77- ^"^^^.^ f Jconfcn fibi funt^aliis fe committuoR. α l c .Qu.dni^ 
vec ^ wiJi-TtaH/s^-a/.a/Ao/f .^ΛΛ«5; ; α α. n«cJl 0;/ j Σ λ κ. ^ ο c. Quapropier ex ignorantibus hi Γ0Ι1 lineculpa vicam a- 
0-jxouZci n/oJni i^iiMuSi-my , a.fauaf.nn/ i^m, Sfy 71) ΛλλΜί gunt.ex eo qubd aliorum curi fe credunt. α L.Protedb. s ο c, 
i^^cwriJ tTnfSiTTiiv; Α α. Να/, t α κ.Τινα luZ cl auaf-nivovns; Quinam peccant?non enim fcicntes. α l c.Non certc. s ο c. 
oujii^Tniy u ymJiTif. i. \. Ού /»τΏί. ς λ kp. Ε'ττϊίΛ/ΐοίν oici- Pollquain neque fcientes,neque ex ignorantibusij quiigno- 
/:.7if, οώ d T^ umuJItcu* iiJimflTj ούκ Ίσψπν, « Λλλοί heimvnx rsntis fuie confcij libi lunt errant.quinam alij rellent,quam ij 
^ol w« ^Λ-η^,ο,Ι,^μΐι Λ' «Λ^•, Α Λ.Ο:.;< vW -.Ιπι. % άκ. Α-"- ® qui cum ni:rciant,fcire fe putant ί α lc.Sou. s ο c.Ha:c igitur 
77; *V « <ί:3'/ί/=ί,7^>.Λί£^ι•^77ί,κί« .! i^ye^,^^ «'.<«oi=t. Α λ. Ncii. ignorancia malorum caufa eft, & vituperanda inrdtia. α l c. 
^ -« > -> ^ I ' \ ■ ' Nemue.soc.Et quaιldocircaι■naximaeu,tuncdeterrimaat- 
, ^ '^ ■' ; r, ' quetuipiflima. Ai.Maxime-soc.Num nabesquicquam ma- 
AA.n.M>.j....KP.T,ocu.;s;^/.f<..i;^,.cft.5"«.7i<^.^- >, „^ί; juftu^^bonum.vtile? α t.Nequaquam. s ο c.Non- 
λατ,.^. *;^^a-^,^j5!;,«iifcc,7^i',iAA.0.^7s. ςλκρ. 0.«^^ ne circa hiec erraiie teairehs?A L.Aifero. s ο cQuod Γ. erras, 
-sSy τιωτα TO?»s-j*«J'*.^cu; Α A, Neu.sjiK p. Έ-ιΛτ^^άνα:, af iiu nonne ex fupcrioribus perrpicuum elt , quod noii modb m 
JW ov ly. •^'ί«τ£«Λν rni ου μΛΐΊΊ ayy^ni tr a5;(ja , ttMa και ο•./;£ maximis rebus infcius es , veturnetiam cum Cs ignariis , fciie 
ΐ'ίωί om Tmi-nLeiS^-.vaj:; Α \.Ki'.'J'ujjAj(i. t. λκ ν.^Λζ'Μαζα,αι Α λ- teputas>A i.Videor.s Ο ο.Ραρϊ,ό Alcibiades,quo preiTus es 
>iiCiij^,r:'ioii rn%! τινηι^Λί' S £j^i)iO'-i&'^ci/ /A" c.ii-a, Ϊ4<4)ί /t, e- morborhunc eqiiidem nominare horiefco. Veruntamc cuin 
77ϊ/Λ <Μνωίψ.ί}..\.«-ήον. ά.'Μ^•ιχ γ: ζυΜ0ΐ-/Λ.7^ S βί^νςι T?ai^VH, C foli fimus,dicendum eft. ITI turpifilmananqueinfcitia, opti- 
mo?'oy„ m^ Ηίΐ.τ.,ρ(ΰ, yJaC <mJioJ.di', ij λΑ,γ 4^ mat «^- «"^ vir , verfaris , id quod ipie oratione tua facis declaras : qui 
r -■~ ' ^ iv' f ' > •,,>■>• oriiis te ad ciuilia conters.quam ns subernandi peritus. Ne- 
^„ •; > ~ Λ ~ ' ^f>• '• quete folum morbus hic temutjvcrurnetiamomnes quinac 
^M,. r^^.7io:.™,7» 7..Λ 7.< 7r.Ae«r,^.t. r^n^, -n .^.^. ^{empublicam adminilharunt , pr^etcr admodum paucos , ac 
«^Ji^7?.^.me<KAe,w. ΑΛΚ. Λ.;«78.?*,<.Σ^χρ*7ΐΓ,«.^ fortaffcp^ter tutorem tuumPericIem. α l c.Fertur,OSo- 
-wjm.^^-nv OT>?o(• ;'.;u>v=i'a/,*W,c6 wBMo/f !(io ot?ok iivJ5-i;iii'SVia, x^ crates,non cafii quodam fapiens euafiile Pericles , fed multis 
ΠνθοκλΗ/ί», /jtl AVa^apica;• -yu i/t/i/ νι^.ικύόνΐί ων, Λαμανί ζυχ,ί- ^c Ijpientibus viris familiariter vfus cum fit, Pythoclide in 
srvajjTH •ηυττ>υ if(i(g.. τακ p.TiouZ, »cAi jiydL ιϊΛί στ^ον οηοαΜ,Λ- primis 8ί Anaxagora : nuncetiam tam grandis nacu,fapien- 
/1^*7^0*17« «i/HiTOj ά'λλοί' (Τϊ^ο/ Λττίρ βα/7ϊ,- ; «ufTTsp of crs «Λ/χξί tia? gratia Damone vtitur. s ο c r. Num quem vidifti fa- 
^ξΛΜμ*-η, οίπός 71 //^(Tsf of , vju 5Έ ί'τϊ/χϊΐ, ^^"τΐ αΜΛΐ/ owvst ='- D pie-ntemjqui in ea re in qua ipfe rapit,alium fapientem etfice- 
ζουλί-π>.«-)<4; ΛΛ.Να/',ΣΛΚΡ. oJyujJ;/^' ffOii W<^«W «Λ- ^ε ηοπ poffet? veluti qui te in literis erudiuit,ipfe quidem e- 
>J,...V.y cT-;. 7. r^.i Α ..NCU.Z ^ κ P.Kcd i >u^eA»^ Ji .^ ; 7^- "t rapiens,t6que pariter reddid.t fap.entem: & eodem paao 
r r ■ η ■ V .' < i\'™ f queinuisaliumpoterat.At.Protedto.soc.httuquoqueeru- 
1 .^,,^ ,. • ~% ,„, . / , . V r. duusabillo,aliuminftruerepoceris.Ai.c.Potero.s ο c R.Si- 
y.u.e,cy .... .^9a./W .77oa.,.77_r^,'=.7«.,^77./X« κ?^ :.Λλ,. c,j, 7ί ^^^,;^^^ cicharoedus & masifter gymnaf.i. α l c.Penitus. s o. 
c.m^jjoJ<:ila.<j~rr,iit>^^',v. A .v.t uor,i JiYM. % λ κ. Τ/ oux. i epji/f ., Qptima igitur Hkc conieftura ell,quofdam effe , qui cum i- Optlma conj 
^T^Tv r!i-iiKh7ii 77 ;citmi>,(ri !7T)<por,^ r}j φωγ ^'^Λμ^ιοί i Λ Α. Τ/ pfi fciant.ollendere quoi docueiunt poflunt. α i c.Mihi qui- '*'^"'**'* '^''* 
<A' f) 7a Π5ε<κλίοΐί t;s6 «λ/θϊω ί'β/ΑύΰΜ,ω SwV^aTifi £ λ κ. Α λ>,Λ Jefjj videtur. s ο c R α τ . Habes quem dicere poifis a Pericle 
Κλανϊοβ,ιίν civ ΐίο.^'ΐν. Α Λ. Τ; J\'tiii cwKAe^vmv ^ijpif ,μαινά- fapienteiTi faftum,a filiis incipiensV α l c.QijidfiPericlis filij 
/jiiuriv tuipamvi^ ακ.Έ,'ται^^ Tv'iV'jjjK\»v't(H /λΪ urtivs-nu , Tzii c /ί £ ftolidi funt? s ο c.At verb fratiem tuum Cliniam? α l c.Quid 
Ώίεικλί-Λ, ι,'ί'ί, «λ/-3ίΜ ί•)?οί5ί/^ , cm, 77'νΛ ο^τΙμ ΛΤαν-^^ο Λ377 (Τϊ Cliniam commemoras hominem infanum ? s ο c.Poftquatn 

■/ -. r . c• ^ " ■' ' _* " Clinia^ Qiiidem fuerit ,filii verb Periclis ftolidi nati funt, tibi 

.\. «jpp•',,' A'aj ' « «r•-' r Γ, * \ j'^ quam C3ufamadrc)ibemus,piOpter quam te cuTi tausilS,ne- 
, >« ./ ^ r^- ^ 't, ' ' ' glieac? AI.c.E^olpfe,vtarblcror,HlCuIpaΓιlm,cumIlllmen- 
. ,v ',.„>, V , . ,, '^ Λ temnonadhibuerim. soc.VerumexAthenleniIbusholpltI- 
;^ίv^.«., r^mp ..^ ,^^ c^i c.-m,y , J^ τώ^Ζ Wof , Π.^Λ.£«•' ^ι- bdfque citeris,dic quem vel fei uum, vel liberum fapientio- 
1<ηΚο~^υ , Y^ ΚΛ>λΐΜ 7ivKaW./«Jiu. mtyj.-nef{ ZW/ ty^Tiy ^^^^ f^^ confuetudinf feterit , ficuti ego tibi olfendere pof- 
/^v<5 7ίλί5Ηί•", ffBjcf Ti Kaj 1>λ^.γμ({ jiyivni. Α λ. Α'λλα^Λ/'έκ fum propter Zenonis familiaritatcm Pythodorum Ifolochi 
e^iu. ΣΛΚ. Eiiy. -n ouj^ ■ifayof.-wutawnrx^-^.TiiTt^cy Iav ώ( ytiui- &Cal!iam Calliads filios faftos efle dignosfapientefque vi- 
yris^e'ihuAKciMvya.'mi(^J!m-,\s.Kiiytf^'6iS\,Z'l(LxfATii.Y^-ni roSj^iiorum vterque centum miius ZeiionnradidK. a t c i. 
lr /ηω cvv tt-jiym κί" V^yT^iJ?^. JiyjoJaj -jiif uoi ol -m -ns τπλίωί ^ Per louem non habeo quem dicam. s ο c R.Efto.Quidergo 
t:,e9ii''mf/^-TcV ί>:,γ,^ν, ^TTcahvT,, 77). τ .α κ. εΓτβ ν Si τ,ϋ-η; <ie te ipfo cogiras? num qualis nunc es,matureicis, an aliquid 
Α A.Ei V.V' ^. «'7«.77.-r../5..AO/ , ?Λ/ <lI 7.V Sh^.t^^T^i ^Ί, ^«"^Γί potius > Α 1 c i.Commun. confilio opus eft,o Socrates. 
Λ- cJ ■' ' '' < • ' fl. '. ~ Etenimtuadiaaintelligo,cirqueairenuoi•. NamquiKempu- 
.,, ' ,^ ν f ,, -.; ■ , ._, ^ ~ blicamadminirtrant>prxteradmodumpaucos, ιηεΓϋίΙιηιτιι- 
, _, . , \, , , -^ , ^ . ν r. •5• ^- « ηι quoque videntur.so C R, Quidtum? α l c.sipenci eiient, 
77 ^fe; «ΐίκ«μ yj/A ,w.3^:w7n^ Γ?,^«>'Λί7« ί;ι^/ν ; i -ω ^ "'^«'=^^»J' oporteret eum qui cum illis dccertaturus ell , poftquam ean. 
7ui/7TO/Tn jiii/o-HOTwyTTiA.y^ot^iTT^iu. s.iKP.Bcticu, οίοι', i<ja- demartem didiciliet ,acfeiprum cxeicuilTct :tunc demfitan- 
c^ifi, TbT «cf,;ats• • aj• αΐΛζίον -m Ίίίος , Κ5" ryS ίϋ.ων ψ^ <pii ν-πα^- quam ad athletas iifc;nunc autem poftquam & iiU imperiti ad 
'^v-mv. ^ \.'Xii:i> f^^vJjiTSfji ν TorJTO ^i-yw, aSay^niTii; t λ. rempub.acceffeiunt , quid (.xcrcitationeopus eft milii ? quid 
A'γt^ay.7a^a^'7iτitπιr!y^nίuorJίpω^^f. A.i.TiJ^ii Σ λ κ. Ε/ _ difciplinx ltudio> Noui enim qubd naturx dotibus longc hos 
iζtωσ^<liyi■^ZyΛσ^)^'T)^(7iΛ;l,^Ji<tί^ω7:r,κ.'^AK. aW fuperabo. soc.Pap:r,quidnam optime vir dixill;? quam indi- 

^r 77W ^; i Σ .α κ. α";.'». 7.J7. .^: r:£ .>«. =1?/..». ο^,'ν.ν.ΐ' ««>.- g^""l '"^^°'^ '"^''^'^ ^'^'Ή"'* ''-'^ ^"'^ '^""''"J.• ^ •- c-Quorfum 
>;^^,.- -r^ . n' ' • ' ■ . ' ,ϊ hjccoSocrates? socRAT.Dolecenimmihitumpropterte, 
*.'.,.' ~ /^ ,' ., ^ tumob mutuamnoftrambeneuolentiam. Α ι c. Quidnam <■- 
■y, „„ 5>, > X. , * ~ '^ rf < - s o. Qnodputaucnsaduerlusnomlnes,qulnlclunt,:ιϋlcer- 
-,^ .-w.yf,Mr^ βίκντο' ψ -w xu£io„r!yjf.i^ « ■jzw-m u^j^mv M/Aty tamen.fGre. α l .Aducrfiis quos igitur» s ο c. Decetne, vt lA 
•lysiyiiy, aTTif^eTJic/i w 7>λϊ ω'ί £iA«d&.- Λ^τκ^ωχ/ΐαί•, etV/cJ^ quxrat vir quitantile facit> α ι . Quid ais> nonne aduetfus i- 
Λ'ίΐ'ϋχ, HfTuTj irjjyay.i'/vai j ων /fi τπυ •z?ei')'Jt/s.3tu ίΤΐΛ/τοίτιχ/τυν, ftosmihicertamen s ο c.Si pu^naturam triremem guberna- 
cifTTun σΐίΜΜ'ΐαγ^Γ.ΊζίΑζα, ci'?>*;y,7»(f£:w'5ii'7w awji.yjsvihS: tu re ftatuas.fatifne tibi ptues,niis te conautis gubernando prae- 
ίτιζ-δπ;?? τίΛι'ττ^λίαίΟίίϊπνΜ-,η,ί cm jit χ^λο/ τ? ίρ;!ίΐ' aWu^rtSoi u ftareran cum hoc ica efle oportereintelligas, in llrenuosad- 
^foij/^oxtti/ii/iWJTiJTi ί-βντϊ,' 7γτ'λ56-γ. aa. Aw.*/^V>i=ri«- uerfarios potius,nonvt nuncfacis,in propugnatores tuos 
v.or/,^ ,.. Σ Λ. n^t^. «ί« ^; «"ς/,^ οί^,.τί. γ! r^; οα77«τΤ ,ίίλ- refpicis,quibus te tanum. oportet excellere , non qui contia 
•ηΌ„.ί Jvv'„;:~,\;, .~,''o°/ ^,; , • ' ^. /. ' • - illosquidempuiinaodumexiliimes, fedpaiuiponuspencles, 
;x^V„./i.. '0' ~ > . ' ~ V , ' reiiminiftrisaduerfus holtcsvti, liquidfmreucraegtegium 
.' a ' Γ ,^ , " , . . :^„ ; aliquod tacinus ederc velisteacrepub.tuadignum? Α L.At 
Λ.-,^.<ίΛ77,Λί7τ.7.ι,^«Σ«>'^«7ί.;^α.Ουκο,.5,ι>,«?^7^ ττίΛ/ι- id quidem cogito. s oc. An dccet igitur.vt fansputcs/i tuo- 
Ai.YA^utymfnyji-YU «5)Λλ'ο,δ«ί7?.« TwAs/iociTTw ί<ί<η7ΐ; a λ. ,^,,ι miucum prxftantiiTimus tufcis , non autem lelpiciasad 
nortium duccs,qun ratione ulis potiiis excellr.s, in hos intentus femper,& contra eos te miiiiiens V α ι ci β . Quos dicis,o So- 
ci-3tes> s ο c κ . Noiliii' vrbem nolbam cum Laceda:n/oniis,ac inagnoPeifatum,regc v.idiquc bellmn gerere?i ι c.Vera 

C ijij 32- ρ L Α τ ο Ν Ι S dicis.s ο c.Nonne,cum in animo fithuiusciuitatis ciuxfieri, Α Α'κχΐηί λίγ.ΐί. t. siK.Ovyx\jZ,iimi'lv vr ι-^ις iiy.u^vVPi TricSi-nii Parosmia. lefte facus , Γι putes aduerfus Lacedaemoniorum ΡεΓΓαΓάιη- 
queKegescerEainen tc fubiturum? α l c.VL-ra eiicere vide- 
ris. s ο c'.Non,6 Done vir :fed in MidiaiTi coturnicum nutri-' 
tcirem tedecetintentum e(Te,&alioshuiurmodi, qui(l(unon- 
dum cajiirtos,qaos ferui alebantjanimo(quemadmoduht mu-' 
lierculx vulgbUicuiit ) pra? imperitiaabraferint , rem pubti- 
cam tamen traftaic aggrediunuirjadhuc barbariem redote- 
tes: atqiie ita affeftiprodeunt aduhturiciuitati , non auterh 
jtTiperacuri. In iftos,inquam , intuentem tejnum de t'eipfo fe- 
curum eiie decet , neque difcere quicunque ad eiuditionenti 
peiiinent,ci1in fistantum cercame aditurus, neque in quibiis 
oportet exerceri, & qus funt prarparanda parare, vt ita infH- 
tiitus ciuilem tandem adminiftrationem capeflas? α l c.O So- 
crates, vera mihi dicere videris. Arbitror enim Laccdaemo- 
niorum duces regemquePcrfarum nihilo ab aliisdifcrepare. 
s ο c. AtjO vii' optime,animaducrte quaefo,qualis haec iit opi- 
nio tua. α l c.Qiiaiii re>s ο c R.Num ceexiftimas diligentius 
teipfum curaturum , fi illos tanquam potentiffimos eifc cre- 
denSjformid s,an Γι minimceostimeas? α l c.Sipotentes il- 
los cxiftimauero. so c.An cenfes curam,quam tutede teha- 
bes,alicubi tibi poffc nocere ? α t .Niillo modo:atcontra,nia- 
■xiincprodeiTe. 's ο c R.Vnum quidem hoc inpriinistantum 
malumifta tuaopiniohabet. α ι c i. Veradicis. so c.Sccun- 
dum vero,qubd falfafir,quod itatibiprobabileefficitur. α ι. 
cofentaneum QMomodo ? s 6 c R. Vtrum " conrentaneum elljmelioics 
eft m geiiere elle naturas nobili in Eenercquam iyriiobili ? α lc. Manite- 
gnobiliin-e- itum quod in nobili. s ο c.Nonncbenenatijfibeneetiam e- 
mnnieliotain diicantur,ita deinuiTi ad virtutem perut niunt ί α l c.Neceire 
^'''^• eft. s ο c.Conlideremusitaqueillis noltia comparantes:pri- 

mum quidem j vtrum Laccdsmoniorum Peifarumque reges 
ignobilioii,quam nosgenercorti videantur. An ignoramus 
illos quidem ab Hercule,hos autem ab Achemene genus du 
cereVHeiculis autem,& Achemenis origo ad Perfem louis fi- 
luim refertur. α l.Ec noftium quidem,oSocΓates,inEulyfa- 
cem,EuryΓacis in louem. s ο c r. Atquinoilrum, ogeneiofe 
Alcibiades,in Dafdalum etiam , Di-dalus autem in Vulcanum 
louis filium. Venim iftorummaioiesab iis incipientes reges 
funtexiegibus vfqueadlouem. lUi quidcm Argiuorum & 
Sparti.Hi verb Pcrfidis femperjirpe euaTn,vt & nunc, Afiac. 
Nosautem maiorifquenoftri priuati. Qubdiite oporterct 
progenitores ac pati iam Euryfacis oltendere Salaminam,vel 
jtaci etiam prioris /Eginam Artaxerxi Xerxis filio. quo te ri- 
fu exceptiim iri putas '< Sed vide,ne & generis dign]tate,& e- 
ducntione prsterea ,illis infetiores fimus. Nunquidaudifti 
quanta fit Lacedsinoniorum regum dignitas ? quorum vxo- 
respiiblice obieruantur ab Ephoris, vt quod fieti pottlt, rtx 
rerrjrumre- noti ex alio, qiiam Heiaclidaium generelatenter oriatui. 
gumeducatio. •Perfariim veib rex adeb excellit,vt nemofufpicetur regem 
ex3!io,quam exip''ogenitum en"e:qiiamobrem rcg.s vxor ηό 
ab alio,quam metu cuiloditur. Poltquam verb natus elt pri- 
Tnogenitus,quifucceditin regno,piinio quidem eum diem, 
omncsqui fubregnofunt celebrant jatqiie itajn poik-rum 
quot.innisnatalem regisdiem Cacris ac fcftis omnis Alia co- 
Jit.Cum veib apud nos quis nalciuur,ne vicini quidcm, vt ait 
CoiTioeduSifentiuntjo Alcibiades Deinceps nutiitUi pucr,n5 
Amulierenutriceparum honorilica, verum ab eunuchis, qui 
reliquoriim circa regem optimi videatursquibus & alia, qua» 
fpedtantad ciiratn puersdemandaiur,acpr3ccipuc,vt na:um 
quam pulcherrimum reddant , componentes menibra eius 
atque dirigentes.Atqae ha:c facientes magno in honore ha- 
bentur. Cum auccm pueri fepumum setatis annum impleue- 
rut,ad equelhis artis magiltros proficircuntur, deinde iii ve- 
nationem tendunt. Anno vero quavtodecimo pueru ΓυΙςίρίϊΐΕ 
hi.quos legios psedagogos appellant. Sunt i) protcdto ex om- 
nibus Perfis ea aetate eledH praccipiiique quatuor , fapicntiiil- 7ΐ5λ66)•Γ, as Όζ^ί 7if>j S.a:/jiiaj.ui!nav βΛίπΜ'ίί nou viivy Tiifm:^ -ην 
β,γίΊΟ. (πΊ vyiufj^nf φ , ορθ^ί lU 'i\y)h -, α λ . K:tJ'ujyiil(^{ αλ»θ« 
λίγαν. Ε. Ουκ,ω γί,^ ■ α,^Κα Ό^ί ΜβΛοΜ» σί Λ/ ττ)/ ο'ρτνίίτ^'- 
φοκ άΐΒ^λίτη/ν , \Φ. α.1^α\ί το/οι/τϊιί, οΊ τ» τϋ(• ττολίω? ΐ3^7?«ν th' 

Tit £h Tii '^•■iX», vai ' duoLonti, nal αίτηι ίαπζίζλχκΰτΐί , £77 Ji βαγ~ 

-ιη»?? ττνττίί σΐ Jii ηΐίτηρ Μ.-^ω \^Κίτπ<ΐ'τα.^σα)ΐη Λ auiKcnr ναι tuu 
Ti lUwSwM'/ Οίτα ΐΛΛ^σιωί ερζίττϋ,αίΛλοντ» ττισ^ότογ arvaty. α,γύή- 

(c/i(rf.iiia.m.i^iJijV , oinwf nrau fkr -τη• τϊί -TmKiat. Α λ . A';aV « Σ«- 
κρατΐί) JtiVM< idti itxii Λλ»θΜ κιγ^ιν ' oiutu /Α/^τνί tipj t\ Λακ^/οί- 
ywv ζρα.τι^γιις yj/ji τ^ΤΙίοττ^ν ^Λσιλία. ov<hv 'ifa.fifny ■^ a.hhav. 
Σ, Α λλ ,fc> αίί^Ε,τώϋ ciDCTi' wu-riui ο•/.(,7ϋΐ i/tii ί;^«'<•. α λ . TocJ τη- 
ej. ; s. YlfcoTx:•/ (Λμ,τπτζ^ας cw eiei ovjjt μαΜογ 'έhμiKn^JJJaJ■, φο- 
ζουιΑ^/Οί 71 KS" oiOfJ^ot S\lvoii ku-nsvei), » av ; α λ . Ακλονό-π yal 
ei Siivov; oioialijj. s. Mav iuJ^ oitt ν βκါ!η cte<,6^,wA/i5t/<- <rajj~ 
T6; Α Λ . ODjkyM!' Λλλα. -n^j. μΐγιΚϋανί,ηίΐαί. Σ. ΟύκΛυΖ (y «if) 
•KTD TtiffT» Jto y^y.iv i^i » oinvji αΐτιι. Α α .Α'λ;ιθ5 κίγ,ΐί. ς λ κ ρ. 
Q Το SihTi^iy ■viyujj 077 y^ •4*"''''^*"' ^Vy =* ^ tiyjnav <η.ί-^Λ. Α λ . 
ΙΙωί Λ ; Σ Λ Κ. ΤΙοτίζβΥ κκοί αμύνοΐί γγί^ταχ φκίτιΐί οίΐ 'j^jytwilf 
•^iffjy ,« μλ\ ; Α /ίΚ,ΑχΚονοτί ον•π)ΐ{ '^fjvautii. Σ λκ ρ α τ.Ουκίω» 
τίΛϊ CV 9ai/7ai,eac κιμ ου τξαφωσιν,αντω τΕλίοΐί >(),ι/ίθα/ ΐΰτζβί Ofi- 
τίω; Α Α. AycLyy^vi. Σ λκ. Σ/ν«•ψΜί«.5α</ίί>7τι/$• οΛπνων ταχαίΤίρΛ 
HMTm^VT^fyiiiC^nOy /j^,c-i Jbnovm φαχιλοτΐρωγ '^av etvau ciAa.yji- 
J)MiMviay τ^Φιΐϊίοτκν βασιΚίΐί. nixiff/j^ Ui ο! y^,H ^sy.f^ioLfyot '^ 

Α -^XiJ^OLi tK^DVOIi 7» Si ' HpciHAJOii Ti 'β,ΟΟί y^l 71 Α'-νωΜ^ίοΐί ilt 

Ώί^ηα. 7ty Aiof ο-ναφίρίται. λ λ . Κα/ j^y τη «uiTifVj » 'S.ayjdi- 
Tif, c^ί■ Euf L/ijacM" td J^ Eupt/aawiijfV Δ /a. Σ η κ ρ Α τ. Κα] Τίω τ» 
J) >iujiTi(jiv-,a> •ffjycui Α f.K4£iciJ\i,tii ΔΛίϊΛζ,λον' ο Λ AcuJii^of, η<• Η - 
ifauzDv, -ny Aiot. αΜβ. τα yV τϊΐ^τΛν,ιίτΓ ojjt^ ιυ^•).μ.νια. , βαστλίϊΐ 
timy Mt £ίί<πΚΐωγ,μί')(βΛ Δνίί • οι w.Vi Α ρ jaw τε )(αι Aayjiitiuuoyiii' ο« 
J\j ΤΠ! Htpmtfbf Tvcuii • τπ,λ^,α.κΐί Λ y^ τϋί Α σίΛζ,αιπκρ x^j yuZ. »- 
μ(ϊ( cft , wjToi τε tS\unr)i yju ci OTtTsper . έ; Λ ;(ί« Ttrvf 'o^ipivoif στ 
<Λο/ ;(αι τ/ω riWTfii^ii Eufuaaxaii 'fkiS\tc,(U ΣοίλΛ,αι^, « τώώ AiaxiJ 
Tii ί77 ■■srC^T.^tv ΑιγνΜ, Α ρταξίρξ» ^ ίρξοι; τιτκην αν Ε/χ ^ίλωτβ 
οι^λίΐν ; λΜ' ορα αιι tot5 '^β/^οΐί ΌγΚί^ ίλΛτ1(ι>μίζτΛτ^ ilt'J)>ay, yju τί 
ctAAn &?Μ. « XX iiiSwjiu 7!)7f 7ΐ AajtsJiuMiWfiii' ζασιλουσιν αί μί^α,- 
λα 7Β \aJ<if^VTa ; &ΐ' ou j-uivcuwf Jtiucina, (^υκα-τίογταί \ssm r^i^ 

Η pay.AeiJtxiy. ο Ji Tlipizoy ττσνι^ττγ "u^CitMt ι, ωί ΤΕ oinfiii \san-^icil> 
sp^/ ίί)ί ci^ a./j.ov Qumkiif i» y^onn « c /ς cams.dlt ot/ f£,:up£i-7cu » Tsy 
ζα.!πΜως yjjjvi , αλλ » vzji ^oCoy. €77i;JVii Λ 'fpx-mt ο τοί!• c .ι^-'ί- 
σβιηατΌί, οι-ττιρ « a^;y», ■3τ£?)7Τ)ΐ' /^V» ίορτοζΌατ? TratTSf οι cj< τ» ζαστ- 
λίώΐί ,«^ cti af^i<,inv. iif i^y α.?λον Xgj^y^y tcwtk tji «.««ρα ΐΛσιλίω^ 
'^i^Aia vraatt -'luti y^ tofra^ti » Λ !ϊ7Λ' tifjS^' J\ "^νω/Λμων, •η τιΰ 
>Ui>/j.(,>Jb7!Oiov,oii<f\ 01 yciTTivif o^cJJraTC/ cuSm.yovTU.,Cu ΑλΛί^/αΛ. 
,κ.;, τϋτο τξίφίται ο ■πολζ,ουχ vjot yujja/x.o( ζ^φον (,t~i^v αζ;α;,αλλ 
νετ <<£.i'!ii;;^|ij ο/ αν Λκωσι ■r^ -sSii Za.mK'cti ae>sii φ' ois τάη λλΑλ 
F 'CHfjifTi-TaitTai 'fkuihtt-jTU th φιγωμ^^υ , ycn οττζι^ί νπ^^,'ΧΚι^ί iiuf 
^j^fiy^y (i.awL-^ αχα.•πΚα.'τ\'•γτνυ; τα τ5 ,κίλ)» Τ& τπυ^^Ός )yu )(α.7χρ.5ΐω^7α$•. 
x^j τοΜ-τα Jyarrii. ον μ(γίλ.ήΤΐμΗ Hmy, iTniitU' <h i^':7W •ffiay- 
TOJ. 01 TcuJii , £hiv\j ιΤΓΤΐΌΐι; rju ί•Τη tv^ viVTwy ΛΛίκαλοΐί ?o/- 
T&ffj • )au έ•ϊι τ«ί θχραί of^VTU nytu. Su iTrli Ji -^ομί^ων ίτων y 
TzyTrcuJU. ':^^Καμ£αΛΐοί<πν οι'ς lni-ivoi βα^^ίίοις TWjJkyiiyeK oyo- 
μαζοίΰΐν. ίισι J\'Jζ(1My■μί/J!>ι ΠίραηψοΊ α,εΐΐΐι Jit^dJ /τ.ί ίν ίκικίΛ 
TfTlafii Oj r? mia-rzfTOf, y^ ti όίχρΑΐταττί, xcu ο πύφζίνΐΐάττί y/j/j ο M.ig:caZoto3 Quonipnmusmagica ZoroalciiOicmanlijhlijdocetieltau- " , ^^ - ,, , «<>„.„- ,-/ . ,•. ^,. .. J^ > , «■"= muSjiulHfllmus, teperatiflnnus, atque fortifllmusaliquis vir lilcotucul te illadeorum cultus:atque idem tiaditinliicuta regia.Stcun- 
'*"■ diisadmonet, vtin omni vita fit veiax. Tertiusne vlla cupi- 

ditate luperetur,vt Iiber viuere conriiefcat,ac reuei a γρχ,ιιτι- 
perasiisante omni3,quar in ipfo runt,nec vlli feruiens.Quar- 
tus deniqueiPTipauidrnliumj&iiitiepidum reddit, nequando 
quippi.i metiieiis feruus fiat. Tibi autem, b Alcibiades , Pcri- 
clesadiuxitpi-dagoguni Zopyrum Thracemomnium feruo- 
rumfuoifi pTieferno inutiliflliTiuiTi. Narrarem pntereatibi 
rtUquam educatioaem,& difciplinam aduerr.iriorfi tuorum, 
nili loiigum fit. lam verb fatis li.vcclara fuiu ad citera qua: Η 
hinc fequuntur oftendenda. Tuk verb aliorumue Athenien- 
fium generationis,educationis &: difcipliiia» nulli, vt ita dica, 
piopinquoruiT» cuia eft, nifi forte amjtores idcurent. lam Cci.!rjAlii,af^y :ίζβ'-πί ■f^ c-y αϊι-τψ,Λλλα. /u-ii Jcuhd/av) ό ji d^JtnO- 
TttTnfja^ciOcyjiu αΛα •ι»ίξα.ΐλ.ΑΛζίΗ, OTd* Λ /ffJt, ΛίΆοι/ oVtk, στϊ 
<Λ ,&) Α AKiGia.J'», Πίρ/χλΜί ίτηςασΐ TnuJkye^iv rfo cty.irf) Toy avf» yiy 'jjj y.ojt a.ua τιμτλ lyju-ii J^if.ec <mt Kat Tih^.c/. 53 ηντοΐί ey.o- Aou^ct.VK 3 cnii-^jjiT^aifa Α'λκ^'ί/αΛ,ί^ T£.;?Hf xai 77VjJ^iiii,>, "Ja- 
λον OTmio-jjj Α ^iijuaui>y,{a)i stts? tnnh)oC<hy) Uih^^n μ» ύτκ Ιοας{ί vcrb diaiti:is,delicias,vcftium ΙιιχαιίϋΓαω oinacuni , vngusntoriim odores , miiiiihorum fequcntium fjrbam, rcliquamque ALCIBIADES Ι. 3) ^ί':ηβαυ-πίι-,ιΰ5ήι/^μ<ίί <,<nv iU'T^''i>}^ti'7rii{. ίιό\ <wi^f.>i<reif ii{ Α Pcrfanim mo!Iiti:m,fi conilderare volcs , pudebit te tui. }^7^VidSl 1 KiU φιλογακίΛν, y^ φικοτιμιαζ /C A^χi.Jiuμ£vιωv,'7ΓcuJk 
tU tryviinuo anij 7t/ τιο,σι τνιί ττιονηΐί. ci J\ ojjtt y^ πλουτω 'TgjJi- 
^</ί• , !(|tl yj' TOcJtd C/f-l 77 Cflia/ , tMlJl£ 70070 dl/ ilUIV ff.pfHTVV ecsijEcU' 

ίΛίιι, yya>7ii vn τπλΟ 7af3a/i rflftMd Μ.ιιτηι. yhxi yijj yj Ισιοι ;- 
■^«uπ7ίίs• θ' ί'α/^τ^'' )C?J MsOTi)'»i',oi''tA"£ti' ui- aufi^nwTin ι^τ'ϊίΛ 
iT>,;iSw oJ /ί ofnZjnA' <w axJfD.'^Pj>v κνιττι, i^J' τί αλ^,ων /^ τ /J 
T.t\avyJmi,oCcfi ulw 'iT-Tmv ■}<'.,iuj\' Όσ Λ>λα βοοχΗΜ-Μ v(p Meffn- 

."^cA' ")^'>6!<5ΗΓϊΐ>Ρ(ί7« yV flWTSf L/5 aTmtTwr ''ίγΐ'ϊί>\1υυωγ , 7π}}\ακιί 
ji yju (Sii^ iafo<v-ii^ioyf7!U Λ ουΛαοίϊ'ίϊ/λ' ίτιγνας, kJ* τϊΐ' Α/τκ- 
τπν itiSisi') «Ι" « αλωτΜ^ '5'ε?? '"'Ι' λίοιιτα ίιττΐ, y^ «re c -ΐί KMUiSiuuo- 
ya. νοιχιη'-ΛΊζί ίίτΐ'/γτΌί ij^ τα lyvvi ταοκ^τϊ Ti'T^a.u.;xtVui dwKa^ 
c'^iaf τπί J'i,oCJkuv dv 77f /Λ/. arTi t^a' ;;^'' iiJivcu '-77 ^joi ^υσψ iij 
OfvJfK o! c/»P ii^otCT&iTitTt/ ei'c7 η^' Ε ^λί'.οαγ,χ^ mit^ oK.fifay t ^ttr 
fjKUi. 'ίι'.τίγ> ΐΓ^τνιοΰταν μίγςνι Κχ-^ΐί lyu «^.es^ 6/57 τυϊς βα.- 
fjhcviny. 677 cfs yju ό βασικικο^ ?o£,•*' ^-^ όλ/^Γ γγΊ-ται , ny τίΚοόσιν 
e/ KAimiiuiAtioi ττ'ΐί jSciCTAsJW. yju τη yJW ΛΛ^Λκ,Μίχ/ων,ώ «£?$■ 

Ε'λλΖ/Λ/λΟΙί f/.V ■3λ•;ΐίτ!11ί,««>ΛλΛ• ή'ν </ΐ ®ϋί 71« ΠίΡιΓΓ^Οί , ι^α/ Tocf 

ίκ(ΐνα>ν βα<ηλίωί•)θϊι^\γ. ΐτηι vtst eja »κοι/3α axSfOi α,ζιιτττιςιιι r^ 
,AVif£iC«Ko'n>y yra^S• |3ί«ί7λίΛ, n; ίφιι -τΛηκ^τΰ/ ^fnai Tmiu T^ndiJj Kj 
J..ya^bJj,i^yvi mifiioidM oJiy • ioj )(^λί~ιι TSV ο37Τ^είον ^«fiiii 'f jSec- 
.#7.>:'i.•,' yvjjcu/ji. f^) cAc* lyu ί/^ίΜ-,Ι/Λ ojj /^ιλ^ζ&ζ n3,Kij7iifiLV' t3J- οΛ- 
Λοίί WiMoti TCWBti ;(^λοΐί icr-u tfja^sw Hf τοι» M-qx^,i J^iip>i/Xk";Li -ny 
TK yivcuMS ' ns" οΊ'ί,ΜΛτκ 5;K7I' sV^^ti '^■ηττί'ΐν άτο sjgijto ■j^ κο- 
Cwa/. 6)f75 c;'-ii« 6^ii), fiT?? Ειτπ/ τ>ι \ίβ.7ΐΚίθ)ί μντξι , , 

Α — r\ .,, — .-, J,,™, — .^^ .4^^^ y iAE-tf (. 

ywf ί('ίΊ>' t'^ κίΐ^ί t^w! i^icf μναν 57ϊι'ττ);μ!'7«, η τταΐΊί τΓϊίΆοΓΓτω 

WJTt ^5^ΐ''ωΐ' Μ' yp £ vf/ ΓΛτ 9 Α ΚΜζίίίί^'ς τ&) Α ρτβξίρ ξ;; ^.yin- 

aiiic oh')iitf^T^l'-" ΆιμίΚιίχ 7% yjiu tnif /Λ. ττωτα ^ .MiCct αξ/Λ λο- 
■>ρυ tv Ε >}.»σιγ. ίτηι H γ•, -τ-ν-π/το ωιτ Α hKiQtaJVi οητ, ■^τϋ^ττΐ' ,aV 
S7» «77W j/i^iiOii• cz-idfd. οικοσιν , ίττίίτΆ -72tV7a;raCTi' a.TctJdivnXsO^f 
Si ■ηνηΐί,ηϊζιι'.ΐΌί} eu /τω hiyirns otJ^'' 'S^f'7vy μα^ιπΛ Xj iTrr- 
liiArtStVTtt ajLn,yju a.cy.ximvw.,'jVTw; iiyaji J)e.yiyio\>;j>p<iv βα,ίπλίΐ, 
v/. eJiAHj ΛίλΛ fi)J7i' 'j^afYJ-iv yj« «γ i^/,oiufA aji -Sauutfnu te kcu 
«ρί;θαι,77 oiu/WOTi οέι>•βτ&) •:7;?ΐΐΐΗ7ΐ μίΐρα,/αον,ιι o\u, Κΐγαυ^ρ ov 

t' λ? ίΐ'^ί•}*! A\yjCixJ'tf,ua/vi.^nxtj cn«<• τα στίία c^ /571' &5iX£4*- 
«K TTWiTi -ηιαχι-η. uumu Ji-y.civ Λα,Μ^Λ), τώϋ A-.an^Jhy /j^.^j- 
yLTiPa-, KpyiJbLtMV Si yuiiajyj,y\ ylii Si w.iiT5g«, ot ■mLVTtf βαχπ- 
λ«<• 5«;ίίναί7,•3ώΐ/,Μώτ!Μ Λΐ' yji TWiriw, «r τα.ττνίξ^σψι^γ ντταρ^ντΛ 

κω(• «iy.V''!'• κα^'π/ Jz £««<'ν JhyM ζ) , η ai i^/ τπλίμιωγ yatjouyjt^ 
^iA7JocJ)AVootu.7v:i 'actnfj^ , iiois^ii OYTUi σψιην iltf^.iptiy, n >i- V bi inteluges quantum ab iliis relii>quare.Coiiti a fi coifide- Lacfdcmonio 
rarc Lacedsmonioium teinperantiam , modeltiam, faciliu- lumlaudes. 
tem,'nanfuetudinem,magnanimitaijm,mod(-r;!rionem>co!n 
polkioncm,foititudinem,co!illantiam,tolerj;!tiaiTi,vi(iioris 
cupidicatem,&: amorem glori.r,velis:puerum te iis omiiibus 
iii rcbiisiudicabis.Si i]uid lurfus opuleiuij; tribuis,8c hic ali- 
qiiisclTe putaSjtieque hxc a nobis filcntio prxtercatuur. 
Modb fentias vbinam Πε ,& Lacedxmoniorum diiiitias in- 
tueaiis , cognofces profeftb iios ab illis longc admodum 
fuperari. Quicqiiid eniin , aut fui agri,aut MelTanienfis 
pofnde(U,ncnio vtique dubitet,quin amplicudine &: vbeita- 
teac fciuorum,tam alioiuiTi , quauiElotiruin frt.quentia , &: 
equorum prafterea,aliorumquepecorum-qu2r fen M-iTania, 
copia noftios fiiperct• Cxteru harc omnia iii prafintia omit- 
to.Auri veio & argenti npud Lacedxmonascopin tatajquan 
tam nc vniueria quidcm reliqua Gi.i?cia poflldec.Mulra enim 
lam fecula iiifertur quidcm iiluc ex viiiuerl j GiA.cia,rspe e- 
tiam exBaibaria,etifcituraucem nufqiiam.Sed nuera queni- 
admodum iii ΛΐΓορί fabula vulpesleonidixit dc feraiu vefti- 
giis.lk&niinimoium veftigia ingredientium Lacedxiuo- 
nem tiitaquidem in puluere videntur , egredieiuium verb 
nufquam apparcin.Vnde conitdare bcc: Laced.rmonios au- 
ri atqueargeini Gr.rcoium omniu cffcditJirimos.Q^iiictiam 
rtxillorum pcciiiiiuliirimus. Exiis eniii maxima paisadip- 
fum peruenit. Tiibutum pnttrtarcgi pergraiideimpendi- 
tiir. Et rcs qiiidem Laceda?nionioium quo -id reliquos Grae- 
cos,ampla:: quo ad veroPcrfas regeiquf Perfaium , anguilje. 
Kctiilit qiiippe nobis vir qiiidam grauis > vnuseorum qui ad 
Peifarum regem proFedli crant, fe quandoque intcgium pe- 
ncdicm , latam acfertilemperagrane prouinciam, qiiamin• 
col.r vxoris regi.E Zonam appellareiit: effe quoque alum no- 
mineCalyptraiTi,atqueitamultasaIiasregionespulchras ac αίρζον Jiyo- 
fsjyj, Α'μ,άςριΑ^ν h y^i^^t σνό ttJ' ί,'ί? *^'777«V€ 3αί ο AHvcud- "Ο fertiles ad omatum regina; folius pertinere , nomin aque fin- riOUinct^ip. 
peiUtxab or- 
namentU i^ 
gms. gulislocisa iingulisornameiitisiinpoiita eflc.Quam obrem, 
opinor , fi quis Amaftridi Xerxis quidem vxori , legis autem 
matridicat, Dinomaches filium in aiiiiTio haberc, cuni ipfius 
filio pugiiare,cum Dinomacha: mundusad fummii quinqua- 
ginta iOrtaffe fit miparrijfilio verb agri plechra in Erchiafis 
miinis.quam trecenta,ea admiraturam qua re fretus Alcibia- 
des audcat cu Artaxeixe pugnare. Reoique illam arbicratu- 
ram hunc virum in iiullaalia re, niildiligentia fapientiaque 
rofirum idaggredi:ha;c quippefola apud Grxcosseitimatio- 
ne digna cffe.Quod fi iiitelligat alicunde , Alcibiade ilh'i cer- 
£ tamen tantuinirejprimo quidem nondum vigintiannospror 
fus naium,deinde oinnino iiidodlu, ncc amico fuo obedieii- 
tc tnoncnti,prius difcat curamque adhibeat,fefcqut- exerceat 
quar.i tantii regem inuadat> ac diccntem fatis commndc rem 
vti nunceft fe habere, arbitror illam admirano.ie co.icicam 
interregaturam, quidnam iit qiio adolertens iite cotidat. Cui 
fi refponderemuSjpulchritudi .e,proctri:ate,nobilitate,diui- 
tiisJanimGce fidcre,nos, ο Alcibiadc s ,i;ifanireputaret arbi- 
troi',!iKC apiid fiios omnij potiora iciCs.Eodemq•) modo Lani 
pidonein Leotychidi filiam,Atchitlami veio vxbre , Agidis 
aute iiiaticm.quiomnesregcs extitere,miraturam .cunoric 
- ^\• aop., «;n j^i' j> „ '„,1""^,<^,,5.,Λ, -,„;^ ;^Γ;„ V qualiacircirefunt, teram raalesnlliudufilio fuo πondubi- 
' ..„.....•. tarc belum mouere. Atqiii nonne turpe videcui• j 11 holtium C^Kfiti •)ξί.αυ.ΛΤΐ,Τ νλΘι ςαττον,077 outt/ χμιγ ασιν Λ»• 
si-miK')!, Λ>\ ΰϋ^ οιί συ oiet * αν α/λω fj^ ουΑ ΜΙ tvi tkjff/Jw.i^, 
•/ α«Λα=λ«α Ti<U'y^j-!V^yif, ων m ί-ι^ΠΌΚαψ^7>^ , yj/j ΤΛ oyoua- 
jif 'L•iάaJl,'iJπλCΊf^ιισ>\,hι Ε Mhi!7 τί !(su ^ctfCci£:ii'ci μαι JiKiif t- 
γα,ν,ωί ci/j^i! afXoi α>λου. α α. Τι nAoujj^iiTtMi binuif.niv/ ^ ω 
t.άy^Λm{,^mίt^l•uJ., iyf.K 'c^HyH(mSru ; -TTWivii yi ue.hhr,v toif^i a- 
finCJt ittxyji-n. ε -1 κ p. >^αΛ. α>λΛ γΐ noiyx .SoyAii ωνν TfoTco λι> ίτι 

Stwatijirti ϊμιΐ(! Λ ον. οΰ γ) ίΑ' οτο^ οόΟ Λαρίρω, ττλί'-ΐ' ;•6 iyu Α α. 
Τ/1'/; Σ ϋ κ. ο' oh^imt ο ΐμοί βιΚτίαν '£ςι yju <η>ΐωη^(( , » Tliei- 
χ?.»^,•) C3f. Λ Λ. T/f Γ6-.Τ, α Έω•,'^ΛΤίί ; Σ λ κ. ΘίοΓ,αΆ Xyi£/(/.J)i' 
csTTip !Γ5/ ί« ϋν :y/ot 3£? 7»ίΛ τ)ΐ{ «uipc'.5 JiaJ.iy^OjJcu. ο> iij τϋςίυων, 
Κίγο 077 ίΆφαν^Λ Λ ου'Λνοί• aW.sy <m e^ « J) iunu. α α. Xlcu- 
ζίιί,ω ΣΛ'ϋ^ΛΤΕ.'. Σ -1 κ ρ. Γ3Τ/)ί-. Mja .v.Vts/ aAnSi) 077 ^iXititOi 
ί'ίουΛ?ηί' μα>λον //V τπί^τίί ΟΛ'^ωτπι,α.ταρ νο} j% yj)^ !jui.ha. σ^ϊ/^οί. 

Α >. θ77/Λ^£^ΛΛθ'-ίΛ1,(!ϋ λ^ΐζ/ΐΐ.ϊ Λ.Ο^'Λ,ΙίΖίΛΙ UTt J* ί^Λ). Α Α.Τ/ 

Οίΐχ/ di' ?Tti/o///V j - Λ K.Oiix^iTuxiiiiTToiijOv/t /χ«λ.55'.)ΐ/5ΐο;', ω ί -mipi. 
Α. ΟυΤΌ/ Λ'ΟΤ'ίττί/ 5*,ώ2:«κ^*τ5ί•. 2 λ κ ρ. Ou -^af «.Μα. tr/.f7fii''y 
ω/ιΐΛ. xsWjMi/ λ£)4. οαμ.ψ -ρ ωί αγΐζΌΐ βονλ.ί Μΐ yftt^ji. ιι jap; α. 
Nsu. ςλκ ρ. T/i'tfcy=7iu;; \. ΔΗλοχο77 Ιυ^τηρ ',Ι d)/J}cf ιΐ etjii.^/. 
ε Λ κ. Οι 77 ajitSu/ ; λ. Avi.oy^Ti οί ζζ^τίαν τα Tirfst.yxa.Ta. ζ η. miilieres rcdius iudiccncquam normetipii,quemadmodum 
contra illosaccingidebeamiisrCTterum ο beatemihiparens 
& illi,quod iii Delphis eft , cpigramati obtcperans,Nofce tei- 
pfum:quoiiia ij funt aduerfai ij nolhi , Jion quos ipfe rebaris, 
quos quidem nullare alia,nifiindufl:ria,8<:arce fupeiarelicet. 
Quibusprofeftb iiinferiorfueris , gloiia quoqueapud Grx- 
cos^Sc Baibarostibideerit: quam fic ardenter viderisappe- 
tere, vc netno viiquam aliqiiid ardentius concupiucrit. alc. 
Qiiamigiturcuram adhibend.im cenfes, ό Socrates? Anpo- 

P tes oilendere-Mihienim fupraquam dicipofllc j veradixilfe 
videris.s oc.PoiTuin quidem,veiumcommuni confilioopus 
eft ,quaratione quamopiimi cfFiciarnur. Ego enim nonte 
tantum,verum etiam meiprum difciplina indigeredico.N..ni 
vnumrolumeiljquoatediifeio. α LcQuid? s. ocr. Curator 
nieiismelioreft,8cfapieiuior,quarn cuus Pt.iicles. α ι. c Qiiis 
hicjC) Socrates ? s oc.Deus.u Alcibiades.qiu me vetuic aiite 
liunc diem tecuni diflererejcui crede is, allero tepfer nulluin 
a'ium,qu3mperii)eclaiitatemcon'ecutuium. α l clocaris, 
ό Socrates. s ο c. Forritan,vera tamen loqiior,qiibd vterque 

Η ciiratione indigemus , imo homiiies vniuerfi jCxrtiu:!! nos 
qu,\mp!utimum.Ai..Quod quidem egoindigeam ,baudqua- 
qii.im talleris. soc.Neque etiam qui.d cgo ipfe. α l c.Qiiid 
i^^itur ai;endum";s ο c.Nec ha:litanclum,neque eciam mollitiaj jndulgendum eft,o amice. α t.Non decet.o Socrates.s o.Mon cetttjfedin communc conriderandiim.Vei ύ dic mihi, an opti 
mielic volumusrAL.Ceiti.so.In quafacult3te?AL.Qi;a vidwlicec vifi buiii.so.Q^aaam in rc boni al.Iii lebusagendis. s ο 34 Ρ L Α Τ Ο Ν 1 S 

1η quibus?num in reequeftrif AL.Non.s ο c. Ad equites enim Α Ο τγβΪλ «^;7β iVwita- j Α.θύ/5τϋ.. ς λ κ ρ.ΓΓΛρα τίΛί ι-τττακοΐί^ 

iremus. Α L.Profeifto.s ο c.Nunquiil in naiiis gubernationc ttv ri/j^, a. Nau. ς λ κ p. Α'μλ Tai/ttony^Xeji/f; a, θύ'.2ΛΚ. 

(liccb.is' Α L.Nequ.iquam.s ο c.Ad nautas enini itetnus.AL. ΤΙλ^λ-λ^ ycwvKcif-^djiti/jSjj. a. Ncw. ςλ, A'.W7re?a; ctws? 

Iremus.s ο c.ln quo ergo negotio, ?^ quoruw hominum ot- ^ijcujiy; a. Α'τηρ A.y^jca^y oi ^^.o, xaja-W. ςλκρ.Κλ- 

ficio? Α L.ln iis qna:elan bonique Athenienfuiin vina^imt. ^n,)y^-,^'^,\i-^Ai(ix\i^^=«',,„„r ' ^^' '\ ' , -r " « • 

socR Claiosac bonos,prudentelne,animprudentesappel- ^• ~<i" ' < ^, ^, , 

Iiiquoquif- las": Α I . Prudcntes. s ο c. "Ιη ouo vnufquilque prudeiis,in eo- ' Vj, .< .i - ^τ~ ^i '•' a?a^«>^ft. i>i£"• ^^ λ. 

quampu^es. <ϊεπι boiius? Α I. .Ce. tc.s ο c.lmprudensautemmalus? α l c. ° Λ «fpw, ™^>.e»ri A.n<.f^,« s^KP.Ap οω. <, ίτ/.υπτ.^^^, 

.ncodcboniis, ^^^^j^^^ ^ ^ c .Calceorum futor prudcns ad cakeorum opus' ' <Pe--i","<'f ««• <xsvJ)i,M-mY i!.yu.cna.v ; a. niivuj*. ς,^κ. A^abj 

Α L .Proifus. s ο c .Bonus ergo ad hxO α l . Bonus. s ο c .Qijid g ^^^ " «■ tcu/tw. a. A yj.^i. s .i κ.Τ/ Λ; ά ifMvrov 1-.γ.ι^^ι λ λ- 

verb veitibus conficiendis,r)onnecerdohiciiT)pru«tcns. Α l. φρων ο ΟΛ.υτπ'πμα ; α. Νλι. ς λ κ. Keiy.ss• agj; «V tStv. α. Nai. 

Ita.s ο c.Malusergo 3dhxc?AL.lt3.s oc.Idem itaquefecu- ssL.OajJ7ifafu,7T>uruy'.rifikiyu),yj.yJif7^rjJa.yj.-iii. a. Φα!, 

dumhancrationemetiamboriusacqiiemaluseiit. AL.Vide- ,,5,73^. j. Η^οι^Λί/,/ί ,7»v α^αθ^ίΐίαΐ'^-α;, s^ jtoJ^-A^a?; a. O» 

tur.s oc.Andicisviiosbonosm.-<.losetiameire?Ai.Nequa. Jliva. s. A'/A*w«7n)7i 78\^«;«WAi>f ; a. roiiMctSoii 

quam.s ο c.Quostandem bonos vocasV α l.Eos qu. m cuu- ■' ^ j^ ^--^^^,^ ^_ Oj ^, ^^ .^^^ ^_ ^^ ^™ 

tatepr^eflepoflunc.s ο c.Non tamenequis' Α L.Noncerci;. .V . , , , -. ' „ 

s oc.Athominibus' AL.HomimbLis. s ο c. Num hominibus , , , "^ \, , S " ■ ' , / j • . w^. _. 

xgrocantibus?AL.Non.s ο cAn fortii nauigantibus? al.Noh ^'^='■ f ^*'^''' ', ^• ^" 9«^'• " ^'λ:. 3tc<oy7^v ■, a.O.. ^ 

iisdico. s oc. Metentibufne? AL.Nequehis.soc.Aliquidne A>Aj>-jfiv7r.nujJ7Zjv, nvTntwjj-mj ; a. Πο/οϋΛ-ταΐ' Ag/j, ς. T;i 

vel nihil facientibus? α l .Facientibus. s ο c.Quid tandem fa- τηι^ω y^j i,t«i/ Jwmtm. a. Oumujj ^yS yj/i ημζαί^^^ντωγ ioxn-oii, 

cientibus>id mihi declara. Α L.Commerciainqaam agitami- C γ^ί^(ύΐ^?ί^ωνα.λλ>>Κοΐ{;ωί7ηριίι^'1ςζωι^^ιτ7!ίκίσ]ν. ζ.οΰ/.ουΖ 

bus,atquemutuaoperavtentibus quemadmodum inciuica- αν^ωπωγ λίγ^ΐί aj>/<i''•' eJ>''ifo<^'! ^ζ,αμ^^ων; α. Ναί. ς. α'^: 

tibusxtatemagimus. soc. Nunquidimperareeosdicisho- χΛΚίυςαν ^ω(^ίί^ων ψτοίί}, .\. Οΰ J\na. ς. Κυζ-ψη-πγ.ϋ,ς ^ aJ!>iy 

rninibus,quihominibusvtuntur? At.Aio.soc.An giiberna- γ,^,^_ ^. Ν^ί. :,. A)^' ,Μ^ω-,ττ,>ν κίγ.α 4y^,vhjjK«^\^^a^ 

toiibusqui rftniiiibus vtunturiAL.Non.soc. Hasceuim ffu- ™,, ' „,,„5„,„, ,;j~ „ ,i„,„„3,' ,, - ^^1"• -^ 

bernatorixfacultatis virraselhAL.Ett. soc.Forcalteimpera- r. ^ ο « Λ\ '^' .- ^ ' / 

redicebas tibicinibus,qui canentibuspr£eliint,choieilque V- , , ' , < , ,, ,ί^ ^ '. /t^;x<» 

tuiuur. Ai.Nequchis.soc.Hocnanqueadfacultatemchori ^«/^■^"■"'^S?^•'^•' *f3r«™/f ^"^τ fJ)a/.;^,._; a. Koncoyou^7z.y 

magiih-ain peitinet. α L.Omnino. s ο c.Quid dsnique vocat '2'^'>* '■'=>" τιπλ/τΐ/αί, ν^μσυμζΛ>^'.,^ταν:!ψςΛ»^«κοΐί, τοϊηκγ of. 

imperarepoirehominibus.qui vtunturhominibusf AL.Pras- Ρ(ί/ν ■ίκ^ oc τη ttoaci. ς. Τις ouZ aij-n, η-ήχν» ,cl>(7iif μ tt <nt^pU 

effe hoininibuscommimicantibus iiiuicem in Reipub.admi- γ^ μΰΜ tmkiv τανυΜ J^i,Koi]iojyouu,7tt>v νολίνλΐ'^ ί^'τπςα'ίτα of-^ni τις 

niitracione acqiie commerciis.soc.Quxnam hxcats ellrquc- -λχ-ι-ι -ηχνιι ; a. K-jdfvtivy.ii. ς. Κοινα'ν'ί^νττύν Si (}Si [ώς vuj^ J^ 

admodumritciteiumrogein,qiiifacultasefficic,v:pr.ELflc Ικίγι-η)τίί ^^μ^τηι^ 4}ί'ν; f^.t^vvnf συ α/νίκψ.ς,ίι ^ζβ^ 

nauigandocommunicannbusfciamusfAL.Uubernatona.so. λα,,.^λ^.ς. T/^j^Am/^ >c«i.«^iuV7^/ 77W. .Λλ5;> l^«Vwi 

Commiinicantibusautemincantu, vt pauloantedicebatur, α . ρ,Χ•,χ,-„Ϊ, ,« ,?v/,„^^, ^ τ κ' ~ ν , r ~ 

qiir rcientiapixefredocet:• Α L.Qiiam cunuperaiebasjChon ■'λ ■ γ^ ^ ~ ,-ν ■ ,~• .> >.,, j 

dirciplina.s ο C R.I.iRepubl. verocommunicantibus,quam Ο ν ^ , β^Λ<α,ΛΛ.Ε- 

rcientiamvocas?AL.Bonumconfilium>oSocrates.soc.Nu.n ^■^0^=^ί''te^ί.f j^ 75^ζί.^.;,λ£οΐ'7«ί. ςλ κ^ρ.Κ«λ<.ί λ;;^^^^ 

ribi videtur gubernatomm ars carcix confilio 5 α l .Minimc. ''•^ J^ ''■*'^';«' '<^ί''-"λ/ί«',Η<• 77 g?7i>,A a.Ek -it) αμί/νει- τώ/^^ιόλ/ι- Λο/- 

■* soc.Eft ipfa quoquebonum confilium. Α l. Mihifane vide- Miv,v^(^<'^iSK,.t Ά.Κμ-.ινον Ati'iiiy.u'jru yju σύζί^,-ηνος ,^ξ^,-μ- 

tui". s ο c R. Ad naiiigantium falutem. α l. Redtc loqueris. γ'ου^>ο^,><^η}ΐγ/ου^ΐ•,ωί7η^ίΐ!ΐΐιμΑί^ίΐο,ίμίΐϊ<,γΙΐοΐΥΜ-τυ:ί!πίιαΛ 

c R.Q2,od veib botuim confihum vocas,qub rpe£lat?A l. n^i rJ(i-ru,moi ■^'^,ιγ',μ^'ί » ά-π);(Γ)Ό</.ν'» ; uimtu. mt 077 Cyadf s Ί Ad meliorem ciuitatis inftitutionem falutemqiie. s ο c .Qua- ^ jij' .si^a^ij-iOy.Viiijycirau 3 -ύτο^ψομ^/,κ.ού /Jl a^ oin oS-m; A.Noi. 
r.amrepixrenti,velabfentemelius difponitur acquc ferua- xsiKP.Kca .luio^ y.o.vr^ Λ^£α'<νο^ίαΜατ^;ώι<^7ζ,( ι)'. 
tur. Ceu r.ipfe me roges,quopraefente,aut abfent.benefe ^ ^,ο"77?Λμ«ί /.V^V?0^=MV'«^,7!.fXc7;mr</^&.j,;r,..W. 
habcnccorpoia:iefponderem vnquelanuateprxlentejmor- ^ ■v r- ■ 3 > , ,ι , , .,,, '•' •; 
bo verb remoto.Idem & tu exilhraas ? α t.Idem.s ο c. Qubd "'^' "'^ S,,mfo^ra>,^^ μ^ i.7.;o../A.r,^.^>,. Α i\^y..W , β'.^- 
i]idemqu:crasdeoculis,eademrationererpodebo,piil(acs- ■"^riγyy^7za,yJ^aμυm^&^<ii7^. α Λ.Ορθ^.. ςλκ. Τ/Λ 
C!tate,quum adell vilus.Et aures Curari fugata fufditace, cum ''" ^^'f/' ■"'"'«■ ■=>'b';'>';''.«'V<'" ^ks" an.;(j,>a^Viv, βΐΚ-ύαντί γίνί-^ 
adtft audiciis. Α L.Refte. s oc. Ciuitasautem quoremotoj τΜ'^^'-ίμ.ίΐνον rrιζ!^^ίL•i■τ^uχcμJ)oι■,ιiΐ■7M■, α Α.Έ,'μο} μ^Λν^Τ ,ω 
quoveadliibito meliorficacmelius inlticuitur ί α i.Mihi vi- Έω/φΛΤίί,ο'ην φίΑιχ μ^> "'Jrolf yiyynToi 'ΰτζβί aV.nAoii , το J^ μ4- 
detur, oSocrates,quando amicitia edinter ciues:odia verb σνγ τίκψίο.'^άζαγ 'kn>-iiyywru. ς λ κ. Ay ou2 φ/λίαν λ.ίγίί{ όμά- 
&feditionesab;ui)t. s ο c. Amiciuam vocas conreniienem yoitw,'^ Λ-_^ιο,μ; α \.0 μΌ/οΐΜ. ζί'.κρ.Δ.'•ί•ήναίυΜ7ΐχνΙ:ΜΟ/Μΐ- 
andinenfionemiA L.Confenfionem. soc. Perquam artem y,',J<πycfu7dκι„.■skJ:af!Qμo^iAA.AlΛJϋM,USμm>ιL•A ςλκρ. 
ciuitaces.circaiiumcrosconfentiunt? Α L.Perarithmeticam. ^ r, ιί•„: ,ji^,^, ^,, t/^Jf„\'.,.^„'.- «. . -ktJ. ^ ., ». ' ' -ν ' 
soc.Pnuati veiO,an ηοπ proptereandem? Α L.Nempe. so. , ,0./ , ^ > ' ^• ' . ' 
Et viiufquifqiie ftcum ipler α l. Certc. s ο c. Per quam arte ^ n,, . ~ 'v ~ , , , ^ ,^ , 
quifque lecum ipfe confentit de palmo, & cubito vter maior '^' '"' Τ "'-^''' '^'"•'"' '*" '^'•^'■''" '^ ^λ^,'-^ ^^^^^T^ef. u,^ζor,o^ 
Γη ?no:ine permeticndi peritiam ? α l c. Quidni?s ο c r. '%'7i^f«'-f«wK α Λ.Τ/,αΖα- ;ς λ κ ρ.ΟυΛ^ί/^/^^ΙΛ^τα/λ^^ 
NonaefcilicetpriiKitim &:publice. A.Imb. soc.Ecde pon- λ»λο/ί,/^ι«Λ(^Λοΐί;Α Λ.Ναί.ΣΛΚ p.T/cTi ^ei^8MίJΐ(;J;^.afαu- 
deribuscodtτn padto. Α L. Affentior. so c.Confeiifusigitur "Tar; α λ.Φ«^(. ςλκ p.hV J^ cAiffv Aejt/f o«c'iio'itf,77s• i^, y^-jSti 
quem dicebas, quifnam clhdrca quidiquxarseum pixdat? η-,-Α^Ιπί ojjtUu τ^χιιιι /^^τ/.,ίά,ζζΛ ^ yji i^j/lThf τήκα, hi-n/Ji. 
Etenim ifle confenfiis faliscll) vt infit reipub. & priuatov- /=i>OTii,fi^ T^^fiuiTtVjyucTejf αλλοκ Jaa κ. E/wV>%7i/. ςλ. 
nicuique ad feipfum.Sd ad alios. α L.Confeiuaiieum. s ο c r. T/s- ουΖί^,Μ /^//ff aTs^tefi-o-^of.rtMctV^^^^wio iW^. α α. E- 
Q^:s.giturea?nepigearrelpondere,acpromptedic. α ι c. y), μ^^t.Juu^.κιφ/l^κ^ywy,y■^μcyo<ax^^'ΰ.'n^τi,o■τ^^oy<,,κ'^ 
Ktorequidem eiieamicuiam , occonfennonem qua pacer,ac Ci ' ^ - ■ \ •„ ^ ■/>, ~ < ^' > cv Z- • 
/-,• ο i- r ο ^ τ ' \j ouoynr.i/jfj μννιρ,ν^μΛύίλφοί a,Jiλφo<,χa:JyυJuιl•twdU.ΣΛK.Omaιι 
maternliuin, &:trateitratrem ,& vxor virum amantes con- ν ν ^, ,•, ^ ^ > ~^ ' α / 
ren:iunt. s ο c.Putifi,e,6 Alcibiades,virum cum vxore circa ou^,ωAAM^,,<uJ^o.yu^cu>u ^ ^K^^,ov?jm/,w:,^ ouc- 
ianificiumcoiuieniicimpeiitumciimperita? α l c. Neqiia- miy-rvy :χ«^6Τπζα.μ^ον,τι^ ohsauh-fi α ak.Ov j\,-m.zs,κ.Όΰ- 
qvιam. s ο c R,Ncqueoporcetqiiidem:muliebriFenimhxc Λ' 5^*Λ/ oJ^j;. jv^aiy^w jd tjJto /^3>ι«λ. α a. Νχί. r λκ. Τί,Λί•, 
difciplina eft. α L.Profedlb.s ο c. Qiiid verb mulier cum vi- '/jy»d.yJ^i rSa. ΐ7ί^{'ηι.•Λί S^mjajn iw ομογοί-ιγ, of μ^Άούσα ; α λ. oJ 
rocirca opus militare conuenieccuni id haudquaquam didi- <ίΜτα..ζ α κ.Α'γιΓ^ί^ογ yi τα^τζ,^Λ-^ί ψααΐί anu). α h.^ycyi. ς λ. 
cerit?A i-c.Minimt.s ο c κ. Virile enim idruifuseire dice- '£!9lyί.ίΛ'τaυiμ^yui.cuv^i^c^,■τa<h,!ίi<ΓfCιaμ&^!ι>M'τa,κp■nymv 
res. Α I. .Equidem. s ο c .Sunf ergo difciplinx quxdam mulie- xiy,y, λ λ. ΙϊΖί Ά' cS; ς .-ι κ ρ. Οόκ iW ey γ. -nimf o'2iV ΌμαγοίΛ 
rum,quxdamvirorum,iuxtahancrentCciamtuam.A ιΛ^υκί- y^ya^h ^.< eUpci. α λ. Οί. zs.k. oJ^' ίβ' ^/α/λ • Γ /mp « ?/- 

iii?s 0C. Iniis iraqucmulicriiHiSjCUinvirisconfenfuseit nul- - ; ' ; ■? „•, ' rv τ.•^ >' ■ ~ - •<»ο 

, », Μ >τ ,- • 1 A/Kiwovo/ot ίαι. Λ Λ, Ow βα/ιΐί 1. Σ λ κ. Η λρλ cu yuxicuyu^ tu αυτά/ 

lus. Α L c.Nullus. soc.NequeamiciCia i<Titur:liquidem ami- ,. /^ > ~ ■ , > «.» >.~ „> ν 

ciuaconlenlioquxdam clt. α t.Non vuktur. s ο c.likOqne ^ ,v ■ J , ^^ ^ '^?- , ,„, ζ^^••. j. Ji λ r. 

quatcinismulkres officiafuacxerccnt , nou nmaiitur a viris. 0^=a αρα 0/ at-J^ei: %^ ^10 yjva.Ha-)', « -rt «ωΐ^Ρ. a^^k. Oi. s^k. 

Ai .Nonapparet. s ο c κ.Νι -que viii etiam a nuilieribus,duin ^'^^ αΰα,ζ^ Tm)7i\(iiyMZ-puaJ7mh^(,a-jn.y -τα eijnyJ%)f^?:,if!B^a,T- 

viiiua traihnt. α i ci b. Non.s ο c u.Non ergo tunc optime i^mv. λ λ. ϋ'ιμοΜγύγ.-ί ω'Σ.ω/^Λτ^.ί. ς λ. ΐϊ(ύ{ λίγίίί,φι^ιαζμν 
ciuitatcs infticuuntur , cilm finguli operibus fuis incumbunc. α l c.Ego tamen id/j Sociares,arbitiOr. s ο c R.Quomodo hoc ALCIBIADES 35 (piK'iii( ni OTif/tiirnf; i'S E^rtvV iyiiyrsu^nrycv oinjd^iu TOf τήλαί, Α ais, amicitia fublaca? qua pra»rente confeffi fumus bene con- 
i>haifiai; \χ.λ^}^Λ uc,i <S>y/.ily^K^ nv>'<ujTr>if (fiKtAiy}'iyvi- Itituiciuitites, alicer verb contra. α l c.Atquimihi videtur 
2!Μ,2ντίιώ^ί4-ηΕί'^τί<"^ν. xsiK.OuKasjiyi.v.jZSiTiZi ob hoc inter homines confiltere amkitiain , quud qmfque 
--■ ' ■ ... =,-,,r.,.„5,;,r »,x,- t,.,J,„i~,. 2, „',.-..;„»„.,-„ fuum ofliciumexequatur. s ο c.Atquialiudpaulbanced;ce- 
. , ' . I ''■'!- • n' " ,'-r ' basMiuncaucemquo pacto rurlusaisconlenlione adhibitaa- 
' ' ■^ , , ,_ *,;. ,1 , .^,„ ^ miCitiamnerijanpotelt circaharccolenlusexiltere, quorum 
εΛ.Δ//^.<ί Λ^.77ο;^.,Η*Λ.^,οτ<ι.7««/.7ί^ί/^5ϊ/•=^^^^^ ij quidem periti,i) verb nnpcriti funt > α l c i. Fieri Γ,οη po- 
t^s.Aim^.TTUi^fovi ΣΛΚΡ.ΤαΛ/^«οω,3τ£?Λκ7»ι.γτ» tgj^ 5 ο ^ R.Iullaneaniniuftafaciunccumfinguliqusadre 
7Γί\«τ^''7Π)λ/ίί/',?'λ/ΛΛ<ί>;(;ΐ'έ7τ" weff Λ^αιλο:? ; AA.Ai;ttj.y.j( attinent,exequiintur ? al c.Iulb profedb.s o.luitc igi:ur a- 
aS (ΜΐίΐΥΛίίι), ωΤωχ^Λτα. r λ. ΎιγΛουΖ-ΊΟτίλΛγ-.κ ■nwqiiKia.v gentibus ciiubus.in ciuitace noii clt amicitia.AL ci. Nccefla- 
Kiuovoidv,mA«{ SiΊiμΛ(<''r°•^7iφι(J^cLCr,ύί^oιf,hΛΛγL•'iΌιcu- riumhocitidem vidctur,oSocrates. s ο c r. Quamitaque 
cf-rf αυί/^; 51/' -υ cfu^cL'Mu μα^'ιν οΰ^'η-πί,οϋτ ί> cU vtnv.vni μ^ dicis amiciiiam fiue ςοπΓεηΓιοηεηι,οίι ca quam nos fapieiucs, 
'lΔlv'nΐfiJJ■πΊίφ'^uve^^ulvoJσa, τν-η Α oi' clsic-A τ^σ^χ! κί-μυ. & confukores elie oportec, vt boiii virilimus? N. que enim 
Γλ aW u^ v^»ioii,S 24.V.T5r,oJcn• iwii, oiJk. ό',τ, AeV.x.y- percipere poiTum quxna fit , aut quibus in rcbus cxilbt. cuin 
,, ., s , ^' • tf Ϊ .•.' ■ \ exoiationetuainterdum in eildem inclle, nonnunquam ab 
T,~ , ?i Μ - <«„ \v ^- ^ ^ , , ί•-^ν eildemabefle videatur. α l c. PeiDeos.oSociates , η ipfe 
'*"rr'• -^2 - - . , Λ .; . . 'i X . f - quidemquiddicani.intelht;o:videorquciamdiumeipUim te- 
ev.Shuf.h^^jcuavjJTM.yu^^S^^yj^^ i-^.iixMyMv.ajjnobv^':.^ Λ; fell]ire,cam turpiffimi habeam- so c r α τ. Confidere decer. 
lu-n Ma^iSw. ax.tI ouiJ-r>y «χίώκ-ΐΌ/Λ/ο»• l^^ ίπ/ικ-, ω Ifjxpe- ivja,^, ,- ί,^^. demum animaducrciires,annos quinquaginca na- 
■n! ; Σ ΛΚ.Α-^'ψνίάαχ ra ίρωταμ^α,ω Αλωί/οίΛ. jcju scU"re7o ti!S,nrduiim faiic foret teipfum curare: nuiic veib iii ea es2E- 
•nii~f(-,ciM ^oi έθϊλ« [imScsyjtJT^iuri ,awT5/ci :τ»9Έΐ/Ην) Λ τδ κα^ω tate,in qua idaduerteredecet.AL.Quidigitur hocaduerten- 
βί?,νογ ^cny^. Α Λ .^i^ -rWTVytny^yi η ϊμί^ψη^τ^. ς α. teni facereoportet ? so c. Refpondead ea quf interrogabo 
Φ5?ί J^,v'eit■nΐaJJ■τiί'hμi\?iάwι■, (w TToMaW λα'Λ-/4« «Ί-'λ»'- ^ tc,Alcibiades.Qubd ίΐ feceris, ac Deus volueiit, fi qua modo 
f^ m,tV ihuiAou;j^oi , o/cy.Vc/ Λ') <su' ^TS a/'^ σε/Η iwrij- ^'^« nieJs eft vaciciniisadhibenda,tu fimul,& ego melius ha- 
Cr '^ " jpr '™;a.„>~_ ^_ V -.C » . -ε' i bebimus. α i c. Ita cric quod ad merefpondentem attinet. ,, ,,. 
' ~„ . _ „/ r" "^ ' --CL . ~ * " s oc R. Aiie, quideltleip(umcurare,iie(oepenolipiosrall3- ^ί^ <.„,„. 
-^ ~ ' ^, ^ . / ~ mus,nonciirantes nolineciplosjcuin belk-curarcputemus. 
Trtc cKi-^fflt. o^.ai/HTW cc .p T/; ttcA./ ;^a λ .0. «*i..2w«.^r ^ κ p. g^ ^^^^ j^ id homo facit.noii quoties fuorum,toties & fui CU 
ΚΛΚΗί<Τ»τ)^ιψ,οιον Jky.nhicY, if,, οπι/ ac ctW.ou r^^ra tudpu- ^^^^ habet ? α L.Mihi quidem videtui. s ο c.Qiiid = num pe- 
τηυ φαύιΐί h JiiKrjKov ; ΑΛ.ΟυΛτβ. s. Oummi y^-ntSbi \ssiiSm- dtfs tunc qiiis curat,cum ea qua? pedum funt curat ? α L.Noa 
ρια,ττν tWTzv Tej^'Mv ; aa.Nc£^, ς. Ap ouSoTdv \iuniJ»ua.-my ί- intelligo.s ο c-Dicifneeife aliquid ipfius tiianus,quemadmo- 
'τπαίλώμ'.ζηί,ιζτί'ηνίΖν ohutAoiwibo.; Α a.Ok τπνιυ ^Μ^ι'^νω, ω dum annuluselirNum aherius nieiribri,quam digitiannulum 
ΣδίχίίΤίί•. ί Λ K.T/cTi, ω Αλκ/ί/αΛ, όρθίίίΜ,αίλΗ.θαί/^λΡί τι effe ccnfes?A l c.Minimc.s ο c.Ec pediscalceum eodem mo- 
-,-r>-jO',Z :3(.^.γυΛττ,; αλ.Ε>5«. Σ^κ.ίί'^ ουΖΙτοΜΠί vCiAvoy ϊ^ ^Ι"' '^ ΐ-•!". s o.Cilm calceorum curam gerimus.niim & pe- 
~ ' ' ^ ^ ^/,,,.i3,„.»^wu. . . xi-i ^ „ rr T,, „.T.^^^,„ dumcura ert?A L c. Haud multuinintellit:o,oSocrates.soc. 
■' ( ^^ . ~ _ ' _ r. ^ , Quid vero,o Alcibiades, vocalnealIquldrccramallcUlusc^- 
, \ , , •¥ . . ^.« , ra£ionem?AL c.Voco.s Ο c.An ηοη cum quidmeliusnt,tunc 
^^,-^ν^λοί^."*-^.. γ.Χα/. Σ..Κ.Η χ^^^ί^,ο:υτ,κ^. ■«,- reft^.curatum dicis'A l c.Dico.so c.Qu* ars calccos melio- 
,Η«^Λί/!ίλ77οΐί^/οο/Λν; AA.Uuivy. Γ ϋ K.BsATOti Λ -^,Λί• rcs elficit> Α L c.Cerdonica. s ο c R.Cerdonicaig.turcalceo- 
«J;^. nTTio <5a 7« α?λο 7&,«λ; ΑΛ.Ε'αί/>« c*cjce/. ΣΛΚ.Αι/τχαΛ oi/ /j- rum curam habemusf α L.Hacipfa. s ο c. Nunquid&pedes 
f(iias7x.H •, Α Λ. Μαλ /sa. ε λ κ. \-juva.<^y.y\ ■λ'ψ ί^ mdii Λαβλοι/- etiam cerdonica ? vel ipfa potius qua pedes leddimus melio- 
^i'iayay.vvKi'h,T^'K'mJis. α Α.ν-ίαί/υγι, Σα.Καί }\ιμνΛςι/ϋ ιΛμ, resiA i.llla.s ο c.Pedesautem rneliores,nonne qua& leli- 
yiifZr /ky.m^ioyfvzk Jiyrfj' n( >:/i,V. Α λ K.Noi. Σ λ κ p.Kou quuin corpus>A L.Videtur. so c. Haec nonnegymnaftica? α l. 
γ;ανΛΐίΜ 'S, 7t:,ucf.iT>(• vj,ajvvy::i Ji,Hplwi Λ>λαχ<,•ί^ li n^-M. Maxime. s ο c.Ergogyinnarticapedescuramus,cerdonici 
^r. Α A.n^Tri^m. Σ^κ.Κ:>}.«μ^4Α7ΐχν«<^^•»^^ν^- EVfrbillaqu.rpedum funt. * l Prorfus. s ο c.Et gymnaftica 
^.a,J«Wm«^. r%«^^. ΑΛ.Φ«;,,^. Σ^.κ.0..4Α,'ίτ^, quoquemanus,anulana veroilla,qu3efuntmanuum. al.S.c 
%.,-.'■-. ~ ,- ~ ^ r - -. ■ eit. s Ο c.EteymnalticacorpuSjtextonaautemSdaliis tacul- 
•^'^ ° , r; ■• „ „ ■. . , -•■»,— ■ tatibus,ea qur corponsfunt. Α i.Omntr.o. s ο c. Aliaigitur 
*WTO 7ϊΑ:ν«,ί.ί ί,γ.,«τ,(<υ>αητ>ίη^μίΑο,τ, y^i i^ αυη. λ. Ου ^^^^ vniimquodque:alia qux iUius lunt,curamus. α L.Vidctur. 
ψaύ^ί'ΐ).Σ.ΦipίJKτ^lΛ7π>τ aM«iJ^cujr Άιμ(?^ιι^ι>ιμ^ ; a. oJx j q ^ R.Non ergo cdm iua quis,tuiicetiam fe curat.Ai.Nul- 
ί-^κίγ.ιι. Σ!ί.Α?ί.α.'πΐίπΐ']-ηνα}'(.ώΜΚ<ιγΛ-τΜ-,ο-η•Λχ>} (Lvt^ h- lo paito.s ο CR.Non enim eadem ais.vt videtui , quxnos,&: 
μνήμων ■κ^/^ο-ηουΖ^ίλ-ποντπιωμ^^-,'λ'ι-ΧΛ Λ» ^Λ{ !HJTTi\s. Α, Αλ/»θ» quae nolha curat. Α t.Non apparet. s ο c r. Ageitaque qua- 
t.iyw. Σο-κ.η DuZiya'!^ w/mTi-ni τίχνα \gin<P«ua βίλτιον nam arce noliproscurarepoliumiis? α l. Non habeo quid di- 
KB/«,«.i! 'cJO-nf -άπΛ^Λ ; α . Α'/ω/'ατΐ^. ς ακ.Ου'Λ' ^,,^ί- τϊ;^^^» cain.s ο c.Ac hoc tamen inter nos conuenicqubd ηό qua no- 
JiLKTt^^U CiKjioc,- ^.uyayoo^-n; Jhy.iiAio,. a. a\>,^. ς. t', ftrorum aliquid melius efScimus , nos curamus : veram qua 
«' ■ ' /■'„"■'•*■' "__ • 1 • ~_ Ρ nofipkjsadineuorcm rruifmcorriCTimus.A LC.Veranarras. 
, /, .» ., / „- *' -^ , ,, so c Β Α Τ. Nolieiie viiquatn licet,qu£ars meliorem raciat 
' ', ^ . , , ,ν ~ . - , ν . calceum.niiicalceumipluin Mouenmus.A L.Fierinequic.so. 
jn/j-^o/ 7D p<^yju iMV>v ; Kiu 77? Uu ^cw?.-,i ο ητοΜα^κ hc τον j^^^^^ ^^j^,^ ^^^^ anulum efficic meliorem, ignorantes anu- 
wn-jinJvi&;yi»^>:i-^-vv,y^ov-j^7!zunr,!; A.iuoi υΙι,,υ'Σ.α. \^^ ^ i_ c. Verum.s ο c R.Sciemufne vnquam qua arteme- 
ΐφΛΤΤ:?, •OTW.otxif u^'tJ^^t TrwiTV! ^vai, -ΜηΛΚΑί ii-,ija.y^KtTn>y. lioreseuadamus,quandiu nofipfos ignoramus?Ai..Nunquam. 
X. Α?λ α A'?,)uCi!iJ^i,i'i7ifaJtcviiTi uMBhv,''/Mii< y.nMv «Λ 6- socR Vtrum facile quiddam fic feipfum cognofcerc,ac ridi- 
^f γ'ονίΜ yU' αχιτο,τίχ^ Μ γίοΊμίμ -riw ohuih-^ajf iifj^ajj ?j• α- culus fuerit , qui templo Apollinis id infcripiit, an pocius ar- 
yofiuZ-Tii Siyiy. *J/ -ίπ-η. α. ε"?} τυΖτα. ς. Φί?ι J^,m a^Tc^it duum quippum,neccuiuruishominis elViA L.Mihi quidem,6 
<£pi^',, Μν,το,ντ^ ; oStzo ai/i γγ τ^,χ ^ cCtu.uif. li W i<r.ji^ Socrates.aliquando vifum eft tacile,& cumfuis είΓε, nonnun- 
ij.7.,• ττ,ύτ.ν ^i in tvTo, l; iy.i^. dJ^^^^riv ^u. A. 0'p^ ύ- Ψ^"^ vcb omnium chfficil.mum s ο c.Sed fiue facile hoc fit, 
^rf ■^ ^ . f r./ ' « ~ rf *■ , - Ο Alcibiades, iiucdifficile,nobisiancncIe liabetjVtnocin- 
' , '^ . .^ , , ■"' ' , ; „ , , telliiientes,eti.im quarationecuiandifumus, inteUigamusti- 
A.Ncu. Σ. Oi/Mao/^sy»^;; _a. Na«. Σ. Σ«ψ»ΐ7,.ί «f * S?7/ ο gnorantes vcrbcontra. α L.Eft vi dicis. s oc Agcquomodo 
J]k\iyp;jh"><. A. Ucu/v y.. ς. A Ay.,Ci:iM Λ ο α«ϋαψ. Α. Na/. iHnd ipfum inueniemus , ik enim fortaflls quid Timus ipfi in- 
s. οϋκαΐΜκόγω if^hiy.TH ο Ι'ύ/^χτκ ; A.Tt >Au; s ToSiSfy:- ueiiirepoterimus.At hoc ig lorantes nunquam.A L.Heftc lo- 
λί^ί^,χ) tJ ^ ''; « ρ^ί,"<θζ,7Εωπΐ' ^t> <3,λς-<ί•; Α. TXnjvyc. ς. O' j\ quetis. s ο c.Attende ergo perDeum,cum alione,quJm me- 
^ay-^ofij t'• y(/i^,ii α.}λο ; α. Πωί \iynfi ε. ΐίί-τηρσλυτιτίμοί cum tudifputas? Α L-Tecuffi.s ο c.Ecego nonnetecum? αι• 
7i,w« τπι/ 7ΐ/χ~ ί, ο•^(λιι κ, Λ^λο;!• oVjafo/s•. α. Ναί. ς. Ουκοΐί^ΛΜο Et tu mecum. s ο c. Soeiatcs igitur elt,qui difpucat. α l .Eft. 
1^07ίμνωνί^ο^(^ώ..ίροί,'ί^οΛη{ότίαΓ-ον-)^Λ,Α.ηΖί-^οΖ-, s ο c.AIcibiades veib qui audit.A L.Ita ell. so c.Nonne rauo- 
■y. «i• </ ^^ ^ • «^ ' ο '>• ' ^" ' ' f \ ", neSocraies diloutatVA L.OuidniVsoc.Dirputarc autem δίτα- 
«V ., ' -^ _ r •' . ' "^ .' ' 1 / V ^Η tionevC),Klem quodammodo vocas?AL.Idem.soc.Vtensau- 
'^I'"' *;^«^\^ W7.7o,v..=y,7«r>,P«7^v.«^o^^v.W7.x,« ^^,^ &quovtinn.r,nonnealiud> α ι. Quomodo dkis.soc. 
;y^»7Tii,»£: JlyM 'cTS?.. fi). A. Δ,/^,. Σ. Τ; <w Φωμ^ τ ο>Μτ^τομον; Qycmadmodum cerdo incidit quidem circulari, & femicir 
culatiotgano,atquealiisinftrumentis. α t.Etvtdicis.s ο cr. Nonnealiudquiddam eft quidiuidic, & quodiuiditur quic- ^i,^jj(^j|j 
qiiam•• Α i.Qiiidni; s ο c.Item aliud citharocdus, aliud qun citharam pulfa: > α L.Aliud.s ο c r.Hoc paulb ante interrogabam, ^^^^ vtituc.is 
an \ tens & quo vtiturjfemper aliud efle vidcatur. λ l. Videtur.s ;; c K.Cetdonem incidere dkimus inlhumemis tantura , an qus vtitut. 36 ρ L Α τ ο Ν Ι S an etiam manibus?Ai.Et manibus.s.Et iis ergo vcitur. .i.Vci- Α t^uvhv ιργαοΐΐ μβνογ,ηκίμ^^σιν•, A.Ksup^ttT, t siK.Xpyirnu a^f. Hnmo aliud 
q-i.iin cotpas 
ruuni. Hnminem ηό 
aliiidelle qua 
niiiniam. ttir. so. Aii non&ocuIisvtenscoiiaiiiciLlui A.Proifus. s .V- 
tenteni verb aliud qniddam ab iis quibiis vcitur, effe concef- 
ftmus. Α L.Conceillirius. soc. Ceidoigicur & citharu?dus 
aliud quiddim func,quam ocul.&manus quibus vtuiuar. 
Α Lc Apparer. s ο c κ α T.Nonneioto coipore liomo v:itui? 
ALC.Penitus. socr at. Aliiid vcique vtens ,&quo vtitur. 
Α t c. Sic eit. s ο c R Α τ . Homo ergo a fuo corp ore aliud elt. 
ALCiE.Videtm•. socR.Qijrdeftigitur hoiT.o? ALC.lgaoro. 
s ο c R Α T.Scis effs , quodcorpore vtirur. α l c i b. Scio. 
s ο c R Α τ .Aliudiie vtitur iplO,qiiam anima? α lcib.NU aliud. 
so.An non impcrans?A L.Impcrans.s o.Quinetiamneminem Β 
hoc alicer ^llitnatunim piuo. α l .Quidnam? s ο . Quin ex tri- 
buSjvnum aliquidhomofit.AL.Ex quibus? s oc.Autanimam 
videlicet , aut corpus, aut totum ip'"um cx vtrifque compofi- 
tum.ALC.QLiidni:• so.Veruntamen idquodimperatcorpori, 
hominem efie contelll furnas. α l. Confefll fumus. s o.Quid 
ii;icui-homo? Niim libiipficorpusiinperat? al.NuUo niodo. 
s o.Subiici cnim iUud diximus. α l . Cercti. s ο . Non ell igitur 
hocqiiod quxnmus.A L.Non vt videtur. s o.At vtruiique il- 
mulforfican corpori dominacur, atqueidhomo eft. AL.For- 
te.s o.ImbrniniiTicomnium:nam alteroilloru nen doininan- 
te,nulla conicdhira eft,vt fimul vtiunqae dominetur. α L.Re- *- 
ilcloqueiis.so c.Cum vero nec corpiis, nec fimiil vcrunque 
fic hoiTio,rell:ac vt arbittOr,aut nihil onip.iiio hominem efTe, 
aur iiqiiideil,nihilal!ud,quam animam elTe. A.Prorfus. soc. 
Adhucaeliquidius monilrnri tibi oportetjanimam eiie homi 
ne? A.Non per Ioue:h£ec.n.fufiicerc milii videtur. s . E: ii non 
jn integrfi hsec difculTa runt,mediocritcr tamc induila in pra» 
fentia fufficiunt.Na tunc demfi penituscoprchendenuis,ciitn 
inueneiitnus quodniinc, cj,a ampliove indagationc rcquire- 
bat,pr£termifimus.A.Quiti j!i:ud>s .Pauloaiue fic eft diihim, ^ 
c[) piius conrideraudu fit ipsu idem, nuc vetb £ eo qiiod cj,dt 
eft ipsuide,cofideraiiimus ipfutn vnuquodq.quid elL Idque 
forte furficiet.Nihil enim iii nobis ipfis efie maius, quam ani- 
mam dicerepolTemus.A.Non certc.so.Nonne ficpiuandum 
cft, '.Tie icilicet ac tcconfpirare inuice anima ad animam fer- 
moiie vtentesVA.Etmaximequide.s o. Hoc itaque erat quod 
paulb antc dicebamus , qubd Socrates cum Alcibiade difpu- 
tatioratione vtens non ad perfonam tuain,vc appavet, fed ad 
Alcibiadem vcrba dirigsns.hoc autem anima elt. A.Mihi fane 
videtur. s o.Animam igitiir noffe iubet,qui praicipit, Nofce 
teipfuiTi.A.Videtur.s.Quicunqueigitur corpus cognoiciCjiua 
quidem που feipfum nouit. A.Sicelt.s.Atque ideo nulliis me- 
dic" vt eft mediciiSjiieq.gymnaiHc' vc gymnafticus fefe nouit. 
A.No vtvidetur.s.Multo miiius agricolse aliiq.opifices feco- 
giiofcunt : ncque enim fe, neque fua, fed remotioia quxdam 
artium fuaium expendunt : iis enim intenti funt, quibus cor- 
puscuratur. α l c.Verananas. s ο c. Qnare 11 prudentiaeit 
ieipfum noile, nullus iftorum fecundum iLiam artem tll pru- 
dens.A 1 ciE.Non vt videtur.s ο c κ α r.Ob hoc mechanica: 
artesiftx,noiiautem boni viiidifciplin^ videntur.A.Proifus. 
socR. Nonne ruifusquicunque coiporis curam habet, fua 
quidem non feiprum curat-AL.Apparet.s ο c.At vcrb cuipe- 
cuniaj cuia runt,tiecfe,nec fua,fed quar pioculafuis funtjCU- 
rai. Α 1 ciE.Videcui. s o. Non ergn fuis lebus itudecqui pe- 
cunias cumulac.A l ri E.Reite.s ο c R.Quifquis etiam corpus 
Alcibiadisamauit vnquam, non Alcibiadetn ipfum jfed qu* 
Alcibiadiseirentjamauit. α l c. Veraloqueris. s oc r. Qui 
verote amat,amacanimum.ALC.NerelTarib fequi exratione 
tua videtur. soc. Noiiiie tui corporisamatoi•, tum piimum 
ipecies deflorefcicabieiis deferit? α l .Apparec. s ο c r .At ve- 
10 quianimum tuutn diligiij nunqtiam dererii,doiiec ad me- 
liorem friigem peruenias.A tci B.Confentaneum.s ocR.Hac 
egoob cauram cetninimcdeferoj venimin amicitiaperfeue- 
10 , reliquis fenefcente corpore abeuntibus. α l c. Ο quam 
beiie tacis,miSocrates, nt; inpoitL:iiim me deferas obfecm. 
so CR.Atenicercvt quampulchefiimus fias. α lcib.Co- 
nabor. soc R-Sic fe tuares habet : nec fuit vnquaiTij nec clt 
vtopinor , AlcibiadisClinislilij ainator vUus prx:er vnum . 
Sc illiim quidem amabilem Socracein Soplironifci & Phina- 
reri• filiiim. AL.Veradicis.soc r. Nonnedixiltiii!ea1iqiian- 
tulum prxueniiTe, ciim te falutJtum veiiifleni ? Nam rta- 
tuifle te qui prior meipfuiii cor.ueiiires , interrogaiefque 
quamobrein fplus egotenon rsliquerim. α i. ci s.Sic erat. 
s ο c R Α r .Ha;c proculdubio c.iula, quuiiiam amator tui lolus 
eram,cxteri verbtuorum.Tua rant:iabiintui:eiTipoie,tuau- 
tem nunc piimum florefcis:ac deinceps quidem iiiii ab A:hc 
nieiiii populo coirumparis, ac tiiipior cuadas, imnquani tc 
defcrani.ldeniin vehenictcr timeo, iic amitor popiili tadus. rj2 TOUTWif. A.Nai. χ.ΐί" /,^/ίι rrOlf cifia?.uol> ^f^ayi/joi η,υηττμί?•, 
Λ. Νού. Σ ΛΚ. Tw Ji^aiJ$^uv, vjl oh Χ"!?") iT^&t ομαΚ'ίγιύιΛμ. 
A. Ncu. Σ .0. κ p.tTT^iy lUrj.n.vnTiutHtvjiJ: Ki-ya.e^T^fj^ipay y^ o- 
φθτ/.λ,ω^οίί• ίϋγ/.ζοντυι. α ΛΚ. Φα/','57Η/. ■& λ K.OiiyjOUJj yj/x twvt? 
τχύ σο>μα.τι "/ξντη αί-ίραττο! ; λ λ κ.ΧΙανν γ•., t sik ν.ϊ. 'npjv J)i vi, 
Ti "^'o^ijii-^ -/^ i',} X«7zM' Λ. i-icu. X η K.E -n^cy af'j. ο ολ'^ρωτπί ί~ 
57 τα irjjJTS σαματυΐ, λ, Ε οιχλ, ς η. κ. Τ/ τπ,τ oujj ο a\'~ifo)Tm{ ; α. 
ΟυΛ. tyu Κί)^.ΐ). Σ Λ κ ΐ'.Ε ^Ιί (Λμ oujj ο,τι j« το τμ πύμΛτι •^(ύΐι.ι- 
Vjv; Α.Ναί. Σ Λ κ. κ' οωΤαίλο' 77;^» 7ϊϋ «ίΛΐ» »-4 ''Ρίΐ; Α.Οι/ζ.ώλ- 
λο. ζ α.ΟϋϋύυΖ α(.•)ζυσα.•, Α.Νω. % a.Kcu μί/ΜΤΌ^ί•)/• oiutuouj^- 
νχ ta ΙιϊΧωζ rim'nfjuiai. Α. Το τ^Οίοι» ; Σ -τ. κ ρ. Μη «υ τζιαν οι γ•, τι φ 
ττν cu/upaTWv. Α λ .Ύινιον ; tsi κ.Ψυ^ί'-ί'ιΐι ffawu,» ^e/j ςμ^/Λω^οτ»- 
£cv,T> ίλον Τϋτϊ. Λ. Τ; μΐω ; ς λ κ. Λ λ/.λ ^iijj ojjto yi ττ, ts 'Twcw.-• 
τοί cLjipfCv ωμοΚογισχι^ίμ Ανίρω-π^ν φ ; Α.Ω. Uijh<iy,]7sy.\ij, ε .ι κ ρ. 
iif oujj Ο di/^oymi ; αρ oujj σαμβ. αχι-η ajJTS of^i \ κ Λ.Οι;/α^ΑΜ$•. 
Σ Λ κ. Α (,-^ίται ■^αρϊαιτΌ ίίτπ/Λ^. Α.Ναί. ς λ ΐί.Οι/κ Λν Λ τβτι γι 
£/« ο ζιιταυ^. Α A.oC/. h/ziv. ς λ. Αλλ'α^Λ 7B|tu/a/.'.so7i£.'y tbc/ 
σζύμα,ηί Afi^i, igj. ΐςι ητο γ•. Μ'^ωτπιί ; a.Itojs• Jhtw. ς ji κ.Πλι'- 
'Twy J4 iiyjga,. μ.« γψ ouu Of^vvi! Τ6 ί-η^ι,υ,ιΐίύίμΐΛ την μν-)^)/» ts 
ζυλία,μφίίτίζ^ν ιψ^ιγ. A.Opjzai, ε λ.Εττι/Λ ΛοΜΤΐ το 3^),««, ο^τϊ 

e/OTp 77 ϊ^,,αιιΛ)' ά,^λο riy ίύίρατπν n>uCsuvtiv « 4«;^^'''• α.Κο^ιΛι 
/J-V oujj. Σ Λ κ.^ 77 ouZ οα? ί5Έ0ΐ' A7'imJ'ii^l'-ucj σοι 077 » -^υ•^ ί~ 
ίΐν avjpaTms ; λ.Μλ Αια'ο.)•λ!ί(Ηα^ύ; μοι Λύμ ^χ.ί]'. ςλκ.Ε/Λ 
γί WM Λκείέ'&ί,αλλα. yjj μίτ^ιωί, ίΐζίψΜΐ ι^μΐί- cty.exCaf //^ ji^ τϊτϊ 
c-mM%i,0TcW oiipay^ h γαν <Αί ιτκριιλθΒ,ί/.ν?'^ Τ" ΐίλλκί- A/cu ffzs- 
■44^$•. Λ Λ. Τ/ TKTo ; r Λ K.d' Dfn curco τπ^ί Sf^pnSiijOT? /,^ζ^τιν <r/.i' 

(fwjwiy.V' η τώυ ■\^^χL•JJ. Α λ.Οι/ Ji'7it. Σ λ k.Ojx.oujj yjiKcoi ί^ι ou- 
7!» νόμιζαν, :.«4 ΚΜ <η iSifjOTM/At-.;' αλλίΐλο/ί•, τταί }•.''γΐί ■^ω υ^,ι,οΐί 
Ti) ■\'J')(}i ^9ί riuj ■^yAiJu. α. TIclvv ιΑμ ouu. ς λ κ. TocIt αψο. I/jj ο 

ΚΟί οΚιγ>ν ίμΐί^^ν ύτΐΏμ^, ο77 'Say^ciTJi; Α kkiSio.S'» Sf^Kiy.^u. 

ι ' ό . ' ^ * ' ' " . ',, ^ ^ > 

Knyw pjgayjiuof οΐ/ (Οζ^; τν σον .sQjaTro/ , ΐιΚ toiy^v ΛΜα ■ΰτζβί ττν 

Α KMCK/Jbjj τηιουμ^μο^ τ^ν Κο-ρις, ςϊτο /ι 'όςιν λ -ifJ^f. a.L• μβΐγ^ 

JiyJi. Σ Λ κ ν,-ψυ^^Μ OfA i>ua{ yaK^jh γ^ωεισαι οίίι-ΐΛτ1α?ν γ/ωίοι 

ίΰυταν. ΑΛΚ.'έοιχ.ίν. Σ si κ. Ο ίτ7ί ofA '?^'' η σαματοί γνωσ/.ϋ)τα 

Ε iiiJTo α>λ cC^cwnviyvay^iv. α A.OyTwr. ς ίΐκ.ΟυΑκ Of λ '^ιλ- 

Τξαν idJJTiv }tvaay.ci,y^.H «σον Ία.τςβί' c-jli '^Ί TmJiTeJLCav ,y^^ Όσον 

7TVJdO7flSil(. Α Λ. Οΐ/'κ ίο/κ.6. Σ Λ κ.Πολλί cl afiJ^mujiv οί yiapyii ij 

ο/ c/JXoi J)ιμιoυpl!>ι γνίύσ/.αν ioJJTii\i. ou^i'}af τΛ iajJTfS ούτοι j^j ώί• 

io/xf ν,αλλ' 877 τη'ρ^ωτίρω τ^" i'jx>^\yd.-ra γ. τκ; 75;^;»^; « e;;jCtCT.7a 

γΐί> η στΰμ/ι,ΉΚ γγνωσΛΟίσΐϊ ο'ις τατο θΐ^ίίττίυί-πϋ. Α λ. Αλ»5» λ£- 

y.ti. Σ Λ κ ρ. Ε/ cyy. ίτυφ^ίπλϋ/ΐ ajj τΐ sautii' γγ/ωαγ.αν, ουίίΐί του- 

Twi/ τάφρων y^ τίίΐί Ti^vbjj. α a.Ou ^mo/ Jbyj.!. Σ λ κ. Δ/α twjth Λ 

Kiu βοΜΜίσοί aUTtu eu Tt^yax JiMUinv Φ^ϋ^ vi Φΐ'ί ς^ί Λ•)α,%(ί uu- 

θ)ίΜί£7Κ. Α A.UdrJ lJ>p Otui. Σ Λ K.Ol/ZX)tii< TiaA/C if77S• CUJ Taua^i- 
£«77ίΙΙΗ,75£ία7Κ aM Ol/^^; ίβ'Χ'ΤΙΙ' θΐρΛΤΤΐΙιίΙ. A.KlV-^UJ-idiH. Σ Λ Κ Ρ. 

ο S-77S• Λ)ΐ ΤΗ ;:^H(>!«T«>ow ecu/Tiy,ouTi ΤΜ ecWTS* α>λ £77•:7ΐ;ρρω- 
T5f a i^' Εολ/τκ. Α. Ε itioij* Jbx^l. ς -η κ. Ow το cujtu λρλ £77 'Τΐίξν.τΙα Ό 
•^,tiJLCl.Vm. ΑΛ.Ορθωί. ΣΛ.Ε/£^!ί77<•><:τίΙ'£)' £ρο(?>ΐί•ΤΒ Αλκίέ'/Λ- 
(ϋυ στυματοί, va Α KKiCiaJiu cifd. «ρΛιθϊΐ,Λλλα 77cif iyj Α KKiGnijhv, 
Α ΛΚ. AVnSwAeji/s•. Σ £..θ'ί77ί• JViraci-wf 4'^5*> ί'ρ?! A.AVaj -κ,ι» 
9 ω;ΐ:7*!,«* Ttc/ Aopjju. ς Λ.Οι^κοιαι ο /yjyi τυο ^τ<ιαΛ7χΐί• στν ιρίύν,ίτηι- 
cfVi λ»;*/ iW%iuI, α^ττώ/ ot-^TOi ; Α.ΦίΚ>'£τ«ζ. ς. Ο Λ Ji της -^κί-^ίς 
ipay,Vj( ci77iiinv-,io>i dLV 6irr-io β-λτιον nts. \Λ.Εικο<γ,. Σ. Ουκουχιί- 
ηω £ι'^ ό «κ Λτπαν-) ΛλλΛ ^^.•■^'■'■ν,Κϊ'γιν'ηί τ« σζ^μΛΤΟζ, r}J ά/^ων 

«ΤΤίλΗλν.^Τδ'ν. Α,ΕΐΙ ;ί ΚΒ/ωΐ»,® Σω/φΛΤΪί ■ <5(i W-H/e ΛΤΤίλ-ϊΐΙΓ. ΣΛ. 
Π^,ίθν,ΙίΟΐ/ TlivuJJ ivyS-f^liO! 'φ. Α. Α λλΛ ■Ι3£ί•ϊν,/•ΛΚσΒ.'Λ«. Σ. Ω ί 

01/7W J4 <<ϊ/ ί;);£>" ούτ ^■fpiio (i»f Ιο/μι/) Α λκιζια.Χιι τω Κλειι/ίοϋ Ε- 
C/JMi' /Ci" ΦΛ<ΐ'αρ£7ΐ;ί•. Α. Αλ/)3ίϊ. ς. Oukoujj ίίιιώζ. μκζ_^ν φΆί/Μχί 
μί 'Χΐ^σιλ^ντΛ σοι' Ιτκι Όζβτϊ^ί <1)/ μα ι?£?σ5λθΐίι/, βουΚϋμ^Ο^ 
■7n/i-i'^ji <}Ί<ιή aayoiix ατΑρ^ΆΜ. Α.Η'νγιψουτζι). ς. Τοοτβ τί/- 
VuJJ clfnzy,67l μα/^ί ίρΛ7Α( bxi ot>-,o/ <Λ a.rXoi,'?^mv' ΤΗ Λ σα Anj^/ 
&>ρ!ί<,ίπ> J\ i/^;^()irt"3t/c.i) ct/jL/ jt ί.ν μ^ JfaLφ^apt\ s \szoT>i Α ^ΰΜΜων 
ii)iuou,'^i eu^ay ■f/j;iyOV «,η σι ^ιιολίιττζΰ.ητο yj Λ 'Μ/.λι?α. iyj> if )- 
Co (//.<<//, /ΛΗ JjKtipctr.li' •fjJ^ij^ni κμίν -%if.5ap« i.rzof^oi yi «/ii y.i-^a- 

.%/ ίΜ)τΟ 774T!O|'.5a07»' Α •'j£yji/>i«>i.<<i'SIg?'^l'?7'ii' ■)? TC UiyaKXTO^Ci </•)- 

^f Epi^io-if'<i?^' iimJliv-iu ^n iJJiov θϊασκ.θαι-. 'd/KACod oau t!uj 
1<ί.λΛ(Γί(Λΐ' Ζ/Λ Ε^ω λδ j«. Α Λ Κ. Τ/να ; z.T^y-vmmi -νζ^τον,ω μα^_φ- Η noblsconumparis.Mulcis eniin &: ingcnuisquidcm apiid Athenienlesid vfu venit. Nam beneperfonatus ellmagnanimi E- 
teciuheipopulu5:fedillumiiudacucoiituefiopoitet.Adhibc igitur haiic quamdicoca«tiouem.A.Qium?s.Exueillum piiirs ALCIBIADESII. 37 

e>.'.,yji^ μα,^ΐ α. S\i ;Mi^i-m.'iivaj. oh-mTVfmMaftOaTiifv^iuM' Α ο beate.ac difce quxcunque fcienda funt antcquam tradctur 

/vit αλ&/ξ/? £</•-ω<ίΐ ί^ί^Ί' i>'f><i" iMtJi]/ Tia^iK Jniiy. aa.eJ^/ Ji- ciuilia,aut rempublicam. adcasjferens tecum alexipharmacu» 

vMf^iyw, Sla/.foiT^.f' c!;/.ct ττϊ/ρί 'i^H}'i7'jvu''ivTjvitTC''!^vi'h^i- "^ 1"''^ adueifi patiaris. α l c.Bene mihi dicere videiis Socra- 

Λ«θϊ7'/5ρ «u^''JJJr7j: s ii K.OJwLJTitnirJiof ,λ^ »J>. e/c t^ ce=<&Ei' tcs^veium conare iam nobis expoiieie , qua ratione nofmeri- 

7n7^f<u'-m. tyafi^!^,^e.£( c.ucK.y.-m.^<^,Uy^^ Ji μ., τ..'- Ρ'"' '"''Τ^'' ' Γ ■^"""' ''"'' "'" ^ "°''" '" i"uperionb„s de- 
' , '- . ' > •α_ , •„' ■ ' Ψ, tiniiuni eli'Quid en]miimus,communiconrenludcfiniuimns. 
^ ^ '■ „ ^ -. ~ γΛ' γ ~ ^- ■^^ , Tinn.bamubfn]mneinhocdeccpti nofipfos (οΓίϊιβη^ΙΙεΓε- 
ΑΛκ.Είίτι^κ,. s.'.K.K«..«.«7.^w4'.>«.<r^«5A«7i.^.j.. nn.s,aliam.saltsrius,nonnofhicuramhabentes.ALCi.Eftvt 
e;r7^T./5Ae7riw. Α Λ.Δ«Λον. Σ.ακ.Σ^.α^τ».' Λ κ^τ^ ;^^««^.™, dicis.s o.Dcinde conccirum ert,animccuramhabcndam,Γem- 
■7ώί'37.u5AClΛr imnii «^αΛτ-ίΟΐ-. Α Λ.Τ /^iiAj ςλκ.Τ/ιγ ooJ ct} pcrquc ad ipfnm refpicienduni.A L.Manifeftum eft. s ο c.Cor- 
τξίτιον ymituiv !)"-nt h^afy.ia.-m ; i7n'cf)f τ«ττ yyoy7i(,u{ ioi)u,y^' porum veio peciiniarilmque curam aliis relinquendam. α l c. 
iiMiiaxj-Kv yamat.ici,. <tf Λ ire^V ^ο:ϋ cv ?Jy>yTi>{ ου J^ yup i/y.yt'- Quidni? s o.Qiionam igitur padlo irta perfpicuenorceremus, 
^mtr « AiAi.iiu><i' ■x^f.t/^AT3{ oJ ζύ,ισμίν ; α λ. Το τηίαν,τί Sfg^- iiquidem iioc intelledo nos quoque ipfos intelligimus?an for E^pl'ca«io D*l 
ν=^ύμ»οί λίγα( , Ζχά-^<ι-ηί ; ς α. Ε> <ηι ψ(ί^ Ιγ. <smM:^ ^^' P^' J^°^ Delphicam illam infcriptionem tt^l• monentem, Ρ'"" f^'^^^ 
f.huvK^ ^νμζ'ΜκΙι^ν xu,y τΖτ^τΙ^,.^αΛ .. yM-JuM^u yicuii ^"''Jf-up••' nicntioneinfecimus,nondum intellcximus ? α l c. tcpfum. 
fV r '•">., -ri _y " " I ' Τ-Γ- Q^ ''lem- Qina πβΓΠ cogKas.quum fic loqueris,'~) Socrate•,' s Ο 
'ί- '' ν '. . ' :^ρ rrf ■ « ,. , Uicam tibi quid tulpicerhancinfcriptionemnobiscoiilulere. 

> C >' ^ ,- ' - « , ' Τ, η ν ~ nequevctopaflimeiusexemplar, fedmvifurri roluminucniii 
^^..,4!/,uf<,i;A<ii.«y,5mv,;/s ^π/,77»ί^ ^6. -^ίλ^ί•..-» 77 ^fa...i/; poffe videtur. α ι .Quomodo id ais?s o.Confidera tu quoque 
<Va «;y «V tSto ^Ki-miv.Hi ο βκιτΐαν^ of>Sa.\uo> ^y^M^y cuiiivuhiy. Γι oculo nollro qucmadmodum homini confuluiiTet, Vide te 
Α Λ. Δ^ΐλ:;». ε λ κ. Ε i7oa.y> ^»βί 77 βληπντκ τγΐ oymy ,-Λαγα τΐ ipfumjquomodo id admonuure putemusinonne vt in illud in- 
i^ifyh' Λ,ΜΛοΜΊ(6κ»•-!«ί twK^i. Α λ.ΔβΛοι' J''<,ei>^ctKfaTi(,f,v s^( yj,- Ipicerec oculus,ex cuiusintuicufeipfilm vifurus effpt?A l.Co- 
7r73c* 7Ϊ <5ii 71« τκ/Λϋτο. % ίΐκ f.O αΪΛΐί Kiyiif. OuKowjrj/l τΐίι l- itat.s ο c.Conlideremus itaque in quidpotiffimum intuentes, 
φ^λ'Μο « 5f«,'/.V. iv tb r^" ti/sJto;'. α α.Π4•Ί/ ;«. ς λ k.eV;/sio'«- *- ^''""-^ ^'"^'"^ ^^ nofipfos videiemus. α t .Sine dubio,Socrates, Iti 
^, oJin η 'iuSKirmyjv! c.V liy if:MhfAy T.^jt.-^zy iu^auyi-ru '>""'.''' ^ '""''^ huiufmodi. s ο c R. Rede loqueris : fed oculo 
* ~ * •' I " ■ ' J . ' r.> ' ' ) ^ quo vineiTius,an iioninelthuiufmodi quiddam "' Ai. ci.Valde. 

,• /T , ~.^. λ•, t^- ' ^^' ζ soc.Num aduertiitiquodfacicshominisinoculiinnntuentis 

νΤ. . 'ι '' ρΐ . - « ^/ , "Voppo''ti vilurelucetvelut infpeciilo, qualummavocamus 

.«οί <ψ|/.οφ.ϊ«λ^«τ .Jia.v.V.cf,;^'- saaiT-^r e-f 71.71 οτηο ^iKv^j ,w- pupi!lam,!lmulacrum infpicientis exjftens? al c i β i /> D.Ad- 

■nf, •^a^ ^ όρα,οιι -ruJi *)- «ωττΜΛ/. Α Α.Φ <^)-5Ttu. ς λ.Ε/ Λ>6 f.V *λ- ucrti.s ο c η A.Oculis igitur ita demum feipfum cernic,cum iti 

λ5 -ί^'τκ ιΰΖράταυ ^λίτπ;,» 77 r^ οΐ'τ&ΐ',ττλ^-ί^ irif οκονο « jSth ti/j-- oculuni infpicic,in idque prieteiea iiuendit quod oculi optimu 

;ι^^/cιΊμcιcy,Mo^i^:lx intjniy. Α λ. A"a;iSJ Aeji/i-, ΐ. ακ.Ο'φ.ίν.λ- ^^^ίδ^ quo oculus iple videt. Α L.Apparet. s ο c R A.Si autem in 

^y !^Λ«,ί4«Μ£ΐ/Λ«έα;ΐ/7ον,ίΐ<• cf3aAtwraiCTdiAs;is5^V<£u« oa- aliudquoddam hominis membrum refpexcritj vclin quoduis 

μΰ.ιτ,( c'( lit~,yr,v -riy τϋτπκ Iv KTjy^^v.i ot.hi\'M>J ofm ί^}ψαμί- ^^'"'^' prarterquam id cuius hoc eft fimile , haudquaquam fei- 

ν«.ί57/ί«75πίυϊψί. ΑΛΚ.οίτ^Λ z.iK.A\,wlc:<BiM\\yj. D ρΓαπι percipiet. Α i.Verum. s o.Oculus ergo cilm fcipfum vi- 

^«Χκί^Ψ^;^; ^μί^^.^ν^^^ "-ώ,.^-ν 4'^A;i'-^^TH/?Ae;;?.c,; '"'"' "^;'" °'" "'" "^P•"'-^ debet, atque in eum oci.li locfi, 

^ , .'■ - . ' V ' . •; . - '^ . . 1 , ,' i"iq"ovirtuselloculi. Isautem vifusatquepupilbacicseft. 

> ν . „ » ~ , •, ν' ^ '^.^, ν *ι•^'ί e"•socR.L•odempacto &:anima,()amice Alcibiadfs, 
^?;c6, <5^ £-.< ccMo ^ η -m Tvj-si';^^ '."»";>' «"i Α A^.S-.^./j* =ft;ce, ,_« β (-^,-ρ,-^,^ ,,^,-^,,^ ^^,^^,, ^^j^^^^ intueatur,in eiimque prxci 

ΣωκρΛΤΐί•^. Σ n.E;,? v.5/y 01/^ ftwiii' 0,77 £b vi^^-^u^i θ«07ΐ£.')^» τ»- puc lociim animaf,in quo ineft virms anim«,(apientia. & in a- 

•n^zkione^JivcuTiy^Qt^viiv; Αακ.Ουκί^υ.^. ς iiK.Tw.Jiw liudcuiushocert fimile.A i.Mihiqiiidem videtur, Socraces- τ 

aJjaTKTD ίοίΧλν twvii' y^ Tif «f «τι βλίττωι/,^ίϋ W τϊ ^hyytioii, s ο c r α. Num repcrire polTumus quippiam in aiiima diuinius ; 

θΐόι/ 7Ϊ K^ <p(^tyimy-<i'!nw lyu ίΛΑίττΐ! a^ γιοι» μακι•^. α k.^niyi-ru. ϋ'ο circa quod intelligeiitia fapientiaque verfacur? α l .Nequa- 

Σ -i.To cfi ^ynojxuv (ώτον,οΜΚογιόμϊμ mp^iyuMbjj ίΐ). Α Α.Πω'ι; qunm. s ΰ . Id igitur animx diuini rimili οίΐ, in quod fane quis 

^i. 1.!^.{^fo^£wiγγL•.oy■n;ί■M!hJ7^,μMSiσύφeβy^ί tyn;, intuens.&omnediuinum, Deum fcilicet & fapiaiamcernes, 

r ' - 'iv' ^ ' ' vf ' I' ,' „\ F ua &leiprum aunofcet. a i c i ε i α d. ADnaret. socRA.Sei- 

- »~ (, s^' .•, < ' pitirn verocognolcercprudcntiamefleconcedimus. ALCiB. 

' ,, , ;, ' λ' ,» a " rioilus. so.Siautemnecnosiplosco"nofceremus,necpr«- 

^ ;,>.««o.7« Α K^CiccJ Um, τα Α ,.>uCiccJhv y<yo,r..ay ov^ Α ^ya- aeiues eff.inus^pofl-emufne noilra , feu mala, feu bona nolTe? 

Cid^cvihy. Α AK.A cTtu-ctw y.VT^/,v»A/i£. ΣΛ,0^<Λ cyy. 7««,ί«7^- ^ L ci B.Quomodo poffec fieri oSocrates? s ο c.Irppoffibilcti 

fci,^v niinfci,ci atn Si »(.ίΛί cui7iru ; αλ-Πλ? >ap; Σ λ K.E( J\' λ^λ bi fonc videtur qucnquam qui noii noiic Alcibiadem, tamen 

T» »«7ϊρΛ, ouJ^-raT^^WTspfflf. Α a. OC (tcuyiTat. ε :ίκ.θϋ:ι α^α qur Alcibiadisfunt,qubd fint Alcibiadis nolTe? Α L Impofllbi- 

mvjv opjSf ϋμοκοριίμ'φ,όυχλο^ιιυ^τζί ofv 7{)mciiot iaxmiv ,'j^ ^c pci loucin.s ο c.Necnoftra qubd noftra ilnt,niii piius noii- 

01/ -jiya'ji,ouJi,-m Λ' icw^/j". ttW.a oJjt la <r^ ϊαυ^. έο /jte y. ττα.'τα pios?i L .Nullo modo. t ο c r .Si noilra ignoienius,nec ea qus 

Tt^TU ii)y^-nN,y iyif 7Ϊ /ja>£57^A:>'»i,cu;7cV,-7«'cu;TO,Ta -i;'=W noitrorum funt,intelligimus?A L.Non,vcvidetur.s ο c.Non i- 

•A. Α A.K,yJ^.UH. Σ ^.dV77. /i 7»: «^T^ *yoi,,/^^ -7«^ JTm^/ ^""' ''"'"'."° confenfimus, cdm fupra quofdam effe aiTerere. 

*' -- ' . τ .,' , p,> ~ ■ ^ wf " , nius,quileignoiantesj(ua tamendignofcerenc. Atquinecea 

V »/ / ^ . - ,. , ^' 1 Γ,, ' etiamqusluorum. hxceiiimcuiKiladienofcerejvnnisatque 

. ,, ' . „^ , , Γ . , ■^ eiuldeiTiartisorticiumelie videiur,leiplamlcilicet, &quxfua 

7:./t.d7i.f£0'>.pOTA/77wr. AA.OvJxja. τ si^.Ov ^.bjj ο'.Ά οίΜνομ,- ρ funt.&quxfuoium Oint noflc. AL.Videtur.s ο c.At qui fua'!- 

xff>4. aa.Ou/htu. ς /λ.Ου/ί ;< 5ί757Ηί c,77 •3•£5ί7?Η. AA.Oi/jop gnorat,ignorat icidem & alicna. Α Ι. c .Quid ita? s Ο c .Num ϊ- 

«(«;. % ΐί.Ο S\ μ.•Α 'aJios ίύχΜ^ρ-Ώοητυ. ; AA.xituvy.. ς Λ.ΕςΛ- gitur rialiena,etiam qua: rcipublicie funt,ignorabit?A L.Necef 

μ!^>τάνων ji, ou /^κωί a^a^tiitPia,Tiy^j<ii\u!sia.•, α Α.Πωί</ΐ' ου; ie ^ft.s ο c.Nunquam ergo'viriltiulmodi ciuilis fit.A l c. Non 

^ Λ,ΚΜίί'ί Ji ΐίρν.των,κ< α^ΐλίοί ; AA.Sifojfny.. xsi.TiJ\'ch certe. s ο c RAx.Nec o?conoir.icus etiam. alcieiad. 

mr ^^eί•ίt^;A.^.Kω■iJ■7τ,/. Σα. OCy. afdoiiy τί,ία^ί μύ-πί mff0y Nequc hoc.s ο c R.Ncc quodagic, intdliget? ALC.Min:me. 

y^a. aya^f ly^do^auoyo. 7l). α .v. οΐχ my τί. Σ .-.. Ο.' ώα <α«; r^ ' ° "= -Ignorans autem.nonne errabit> α l .Maxime.s ο .Qu, ab- 

'.-X. "- . ^ r i-> ' « λ'•' errat j an non malcaeet 3 & priuatiin & publice' alcib 

v\ • ,, 'j \v" . ' *' ^' Qilidni!• soc.Maleagens,noniiemjfci> AL.Et maximequi- 

«c..A,07,,m=t^M«-is7v..«Mo^ie~. ΛΛ.Φα<.£-7^.Σ..Ο.« dem. s Ο c R . Απ vero & ij quibc.s cum h^c agic > α ι. c.Echi 

of^ η-^.,ο.Λ ,.ϊ.«ρ.„,,.Λ w«d.<«. .\oyuu cu -^,κ^^,ο. Α Α...^,^.- q^oque. s ο c.Nen.o itaque felix elTe poteft.nifi fapiens bon uf ϊ,,„,„ f.iix nU 

Λ,c^αs-λo^OT^'.i.;V.α4l«,crϊ;v,oI/Λ;7^,»θ^i,^sI/Λα5J«.θ5ιί,d.κdia^?- que fit. Ai.Nemo. s ο c.Sequitur, vt mali homines miferi fiiap.ens. 

■nc. Α \.oi μ^ι'-ττι. Σ Λ.Εί d'» ,ΐ'ί?λ«!- το τϊί 7Πίλ:«ί• Βΐβ-ζαγ ορθωί (int. Α L C. Apprime. S ο cNoa ergo qui diues fit fed qui pru- ^^■'.'' '""' ""'* 

;'j/i<aAfufjt<^im7i/i«7acft7i'.i'™«-7rt,A/7t'.!i. AA.rifflry; oji Σα. dens, miferia vitat. A.Videtur. s.Quamobre nec mcenibus, *^"' 

Λια/α.ίΤΒ<Λ nM vf uiraSiJhycu '. uMiyu; AA.Kai τίυΐί ; Σ. Ai-nasa. necnauibiis,triremibiirque,acque naualibuSjOAlcibiadfSjnec 

avt 'Styny KTim'y,::krJJu,yj>l ί>λο),ο{ ui^c^ uiw^ct 'Miyov (ώ-,6 t- mulntudine,nec amplitudme abfque vii tute ciuicas ad felici- 

4, rTra/iw <vHei/ ν^,'<ΡιημίΚ^>:η--ιτη,^-,>.ί -^hiaf ya\ τ^^ τϊί TniAEws•' "^^'^ °P^'^ '^^^"• '' '" ■'^"" proieilb.s ο c.Si τεΛΟ &r priEclaro 

aa.Aa«5?asj«k. Σ.0ώtc<,^=(;.2c^'^.α,/ ou^V..>iJ^^5-e-.^*l ciii;tatem gubcrnaturus es,virtuteimbuendi funtciues.A l c. " 

<7-'λ„ .„.■.„ (™ "• ° ^c ', ' 'Λ' ~ '-', ,•. '. Quidnj^ so c R.Numdarequispotcllaliis,quodiprcnonha 

> , I, . ',,>,",- tiC'' Α L.Qui poiiit? s ο c R. hriio virtutc priusornatusiple 
/^^ -f ci^^^o;. Α Λ. Φ...3.«.. Σ . κ.Δ;.««Γ ,'Λ J.•: ^^TTom. dcbct efTe , quicunque nou fibi cantu.n ac fuis , fed reipu- 
.,.•-• ™?eK^f »;, Ts Kc,. «7n;wf,.>eo?.v.«i sre^iSTi. α AK.E/j-^r ;^. bijcs etum & ns qu3C ad cam Ipcftanc, impciaturus εΠ'Α l. 
Vciadicis.so c.NecigKurpniicipatus.neque liccntia quodlibet taciendi auttibi, aiu reipuWioi , vefilm iuliitiapotius & 
prudeHacoparanda.A.Apparet.5o.:ullcemmacpiudeter.ngC:csA-tiUlpvaI&tuarcrpu.ucogiatuopu5taciecis. AL.Decet. 

D 5S Ρ L Α Τ Ο Ν Ι S S ο C .Et fic quemadmodum rupra diximus , in diuinum fplen- Α s λ. Καί,οτ/ΐρ γ. hi -nti ^Sni ίκί)ίΐΜ»ί t^ ^'ι°ν ^^ ΚΛμ'ίτζβ* ί- dorem intuentes agetis. α L.Videtur.s ο c .Qiiinetiam illuc re- 
fpicientes vofmecipfos vefrraque bona perfpicue dilceinetis. 
Α ι .Cei tc. s ο .Nonnc ΙΪ retfte.atqu e bene agetis ? α l . Agemus. 
s ο c.Enimueib fiie iubere paratiis fu»n,vos,(i ita vixeritis,fe- 
licesfore.AL.Locuplc»certefideiuiror.soc.Contra,riiniufte 
vixeritis.intuentcsjntenebrasdiuinitatisexpeitesjconfimilia 
.tenebris opera,quemadmodum necefle eft , facietis ,νοΓιρΓοϊ 
pcnitus i^norantes. α ι. .Videtur. s ο c.Cui εηίπι,ό amice Alci- 
biades,poteftas adeft.quodcunque libucrit faciendi,niente ve 
ro captus eftjquidnam putas illi cocingetifiue priuatus ille qui v.uas τί axiTV^ γ^μ τα ΰμίτίζ^ ay.^. )(3.ΤΒ•\ί^ τί Κ3" γ.'άσι^, α λ. 
Ναι. Σ ΐί.ΟΰΐίουΖ ofdS>i 7ΐ n^l ζ.ύ ι^ζ^.^ίτί'ι αα,Νο/. Σ.ΑλλΛ^ιώκ 

α λ. λτψΛλίίί γψ il iyyumjif. ς ά. A/.ottyf Ji γ, ΖΒζ^τίον-ηί,ΰί τϊ 
etJtoi' )au οκοτί/νοι» βκίτηιτα, α: τα Ηχχ)τα,<ίμύΐα τνυτοΐί w^jf-^iriy 
dyvoiJuZTif ΰααί auiv^. α. t ο/χί/. 2 λ. Ω -^,ω ρ/λε Α λ>υζια<Ριι, 
'J^Dicioi ιΔμ » τηιίϊν 9 βουλ.ί-ττα,νυχι Λ ,141) ί^'^,τι το ί'ΐΜί (RiuCaJD/iyt dcm,fiue refpublica fitiVeluti fi xgrotanti cuidam libera lice- g γουΖίατεΛκον m-h i^^yVjTufHJ/vcnwv <h,ai μνιΧί ό'^ιτιληοι vf ajjni. Α\>ί^ hiyiif. ΧΛΚ.Τ/ Λ' ο* vιι^,li^ψ'Jζoι<n!ιί iin-mieiv ο JhyM,yJ 

Hs" τοκ ^t/jj/auTiuf ; κ,ί-^ωγ,-,οτι y.>i!n>?'.oiv'v>7!zvi-n{ α.ν. sa.Ou- 
Koujj KiojiTOii αν 7Π)λ£( 7ΐ>/ϋ« tL-na^Pui ο/";^» ^νΐ" dZ/,uj\cui ίαπΑιιτνο- 
lj}fjcUi cifiT}ti,'i7n-mtTDy^)ias τΒ^^.ϋοίΐ. Α. Α vaj^Jcn. s.Ovxafsr^- 
pilWiVk, >f Η,ω αε^ϊϊ ΑΆκιζια,<Ι\ί-,^^^ξ0,!Γχ.ΛιΛζί θι« ουτϊ ίΟΜ-τψ, ou-n 
τίϊτπίλΗ, ei ^A')<hi-nu"djS)uui>vi'iv, !ΐ»\ tifi-djJJ. αλ.Α λ»θ»7Α6}',/ί•. 

obis aut reip.parandaeft> fed virtus, fiquidem re- ς- ^τί(ψ^ιν,α.ί'<ί)>'ί, οΰ μβνονττίΜίΙ. ΑΛΚ.ΦαινΕτω. ς &.oCyjauJj -ή ■jt 
umus. Α L.Vcra dicis.s o.Cxteriim antequam vir- auiifov,/^ ν^.λΜον ; a. Ναί. ε η.Τό />6 yJ.tXioy,'mfi7ru>ji<^.p}r, α. 

π2$•./\'ου; %si,Ufi7!iiiifa.'Tiiy^K(}Jiu\oiHy.au,iivo7-)af. A.Nca. 
Σ. AcuAo«i/»iW£y* Μ yj(x<ct. α. Φαίΐ'ίττΜ. ς ίί.Έ. K<£^^'af>i7rtf ji 
ϊΐ ctf iw. A.Ncu. s.Oi'Xot/ji<f<il'j^<i' p^ujK δταιρί,τώϋ c/buAo^iwi/cU'; 
Λ. Μαλ/5α ),4,Λΐ Σω/^ΛΤίΓ. Σ.Α/ίθαιίΗ c)\ cf^ 7m{ i^ii ; ί\ΑιΆ%ςβ- 
«i)»i77W$•, » ou ; κ \.A(iyjii μβι yj/ji ρΜΚΛ sfoJfci euamyic^. Σ.Ο(<θα 
οω> /τίΐί• άπ>ιΙ<5ί/ξ)) TOTO 7t liSy <7ϊ ι^υϋ i ;v« ,«.« ινοαβ!ζ<ϋυ%) οχιτη 'fki 
y^KK nJiSft. A Λ.Ε n«}<. I Λ κ ρ.Πωί• ; α λ κ. Ε iic [in-nKyi τυ,ω 2a- 
κ^ατίί•. ΣΛΚ.0ι><3^λωί Aejt/f, ώ ΑλκίΟ*/>). α Λ.ΑλλΛ /τω? ^ι} tia fit rationem medici nuUam habendi,fed tanquam tyranni 
dem exercendi ficvt nemo hominem abfterrere valeat , quid 
illi euenrutum putas? Nonne veriiimileeft ςοΓραβίΓίοοΓΓϋρ- 
ΐυιπ ? ALciB. Vera loqueris. so c. Quid verbfiin nauiapud 
quempiuomnislicentia fit,qaodcunque videaturagendi,me- 
te tamen &gubernandiperitiacareat, numcernis qureiSc 
fociis euentura fintV AL.Opinor equidemillum&feipfum & 
vna focios perditurum.s ο c. Nonne igitur omni reipublicx o• 
itinique imperio 8f dominationi vbi viitus abeft,contingit, vr 
malcagatiAL.NecelTeeft.so.Non ergotyrannisjoptime Alci 
biades,autno 
lices effe vol 

tus adlit,coducit νίιο,ηοη foltim puero,regi a meliore, quam 
regere. α i.Appaiet.s ο c.Nonne qiiod melius eft.idem & pul 
chriusiAi-.Sic eft. so cR.QuodpulchriHsdecctius? Ai.Quid- 
ni?socR.Decetitaquemalumferuire:!neliusenimeIl. α l c. 
Dciet. s ο c R Α τ .Seruilis ergo prauicas. α l c i β . Apparet. 
s ο c R Α τ .Liberalis autem virtus. α l .Ita eft. s ο c R . Νόηηε,ο 
amice,fcrui:usfugicnda"i α ι. c.Maximequidem,uSoctate^». 
s ο c . Adueriis quomodo te nunc habeas>vttum libercjan co- 
tra;Et maxime quidcm,vc mihi videor,hoc fentio.s ο c.Nofti- ne quopailoidquodnuncteoccupatjfugarequeas? nolime- £) ^siw; ΣΛκ.ο'ττίΐίθίον ίθΈλΜ. λ Ακ.Αί-^ω J)i• xc/j^j^fnv-nif nim iftud in claro homine nominare. α l c i β .Noui equidem 
s ο c R.Qnomodo igituiV α l c .Si ipfe volueris,o Socrates. s o. 
Haud re£tc loqueris, Alcibiades. α l . At quomodo dicendum 
cft's ο c R.Si Deus volueric. α L.Dico cquidem,atque hoc infu- 
per addo,periculuni οίίε,ηε figuras inuicem mutemus,tua qui 
dem ego induens,ta autem meam.fieri enim non poteft, quin 
cgo te dejnceps ducam,tu autem a me ducaris.s o.O genero- 
fe,nihilo igitui meus in te amor a ciconia differt, fi pofteaqua 
propete velutin nido amorem alatum foueric,ab illo iierum 7i(y7O /jifjjOy}tyi),m dimilMy. <jv ■jof oity οτηΐί ou ττΜ^α,'^ωγ,ιη) at 
Tnhapyo ofo. οϊμοί ifat exnhv J)oijii,n τηΐζΐ/- <ni ^.ηιοτ^^σαί isu-m 

\!δ7Τ)77Ι8£5|',\ίδΠ)7ΐΙ.ΤΓυν7αλ/)' -it£5!77tU£TlU. ΑΛ.Αλλ Wnif i-^lyt^ 

(ψζοααΛ)^ οντΐοθίΐ' τκ Sl/j)j.<inw/ii ihiMKibru.. ςλ κ ρ. 'ΒουλοιμΙΐΜ 
ai m K0J JYgi-nAiinu' oiaciJhi Λ, 01/77 τη 9•)' φνατι ϋ,τηζαν^ ΛλλΛ τώο 
7>tf TcaKiaf ofac ρωμυχ) , μΜ ίμαΟ Τί <iW στο y^ei.n^i/.. nutriatur.ALc.Piofeaoficrereshabet,& incipiamhinciam , , rr 

iuftitiam m editari. s ο c . Ο quam te perfeuerare velim.Timeo autcm naturae mx diflridens,huiiifque cimtatis vim intelligcns, 

ne ea me fimuljac te vincat. ALC IBIADES 

SECVNDVS, SIVE, 
Deprecatioiie. Α ΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΔΕΤΤΕΡΟΣ, H, SvMMA DiALOGi. ^lcibiadem adCicfificium proficifcentem, ^ cu^itahHndum,q»iUmenfuArum cogίtat^onumcaufammtnl•mept>jJ'ettx- 
plie.ire,montt SocraCes quam clifficilefit,^fericulofH»>,Deumprecari,qmmfepe homines dum arbitraturfe bina α Deofetere, mata [>ctanc , quiafdlicet i- 
gnor.ti:teaq:i£noJje &it^'ce^'*riumcjl (i^ -utile.Mmus ignarantUquiidamprtfertremedia, non-vtdi)ce*t qutfit Ugitima frecatie [fatetur eiiimji ignora- 
te)J'ed -ut miims alifurdc, minoxtquesum fmculo homiiief Deum Yrecsntur. SOCRATES, AtCIEIADES. 
Ε V Μ Ν Ε ,' δ Alcibiades, prccacurusaccedis? 
/> L.Etmaximequidem,o Socrates. soc.Tri- 
ftitiam quadam prae te fcrre videris , &r oculos 
in tenam figere, tanquam aliquid ipfe tecum 
cogitans. alc. At quidcogitem,oSocrates? 

so cR. Maxima, vt miliividetur : nam dicper 

loiiem obfecro, nonne putas deos eoru,quE vel priuatim, vel 
publiccprecamur,noni)unquam concederepartim,partim ne 
garejitque id his quidem annuere,illis vero minime? α l.OΓll- 
ninoquidem.so.Nόnneigiturtibi videtur magna prouiden- 
tiaopus elle,nequisfeipfumf3llat,dum magna petitmala,cre 
deiis bonafe petere-.Deoritm autein hicfichabitus, eaquc ra- 
tio j vc largiantiir , quje quis poftulat ? quemadmodum Oedi- 
piiiT) ferunt obfecralie Deum , dc legno pateino.vt filij feiro 
decerneret. Cfiquc ci licuiiret praefeiuiu ΐίι maloru auerfione 
pofcere,a!ia infiip imprecabat. Vnde ad efi cuetu ifla vencrfit 
atque ex iis alia multa Su grauia,qu.r rcferre fiiigula nequaqiu 
opus elt.AL.A: tufurentem quidem hominciucxepluadduxi 
ili;nam qnem putas fanx mentis homiiic audere talia petere? 
s o. lafaniie nonne contiarium cll ci quod eft prudenu είΓο 
ΣΩΚΡΑΤΗ 2, ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ ϊ. 

<iS'j^ Α Λ Κ Ι Β Ι Α Δ Η, a^« >4 -3!^? τον 3tiV Όζ^ίιί- 
vj ζ'/ΛΌί TZipiiii ; Α ii.TliWv ;j^ Oiw, ω Xuyjiefnf, 
κ Σ Λ κ Ρ. Φαίνίΐ >ί 71 iii-/iu^pfi'?tay,iycu τϊ yffl (ΐ{ yLtZ 
^KiTniy , α( τΐί οκα/ιόοιι/λ^ο^. α a.KsU τι <ΰΙ vr 
nwyoonJi, ω laHfdTl! ; Σ λ κ ρ. Τίοί ^jiyi;hij^ ω 
Α KKiQicLaw, twjyoKU yosf yk. μα Jiiyjti. ίτηι, <ptfi 
isQi Διοί, Ki o/f( 7»\3 ^sotfja Tny^yt/jSi' 'di^fUiyot y^ iJ)a. y^ JSi- 
μο<πα.,Ινιο-η ηντωγ τη o^ <il<fty<Li,TU Λ ou i lyu iiiy ek /Jp Aug% 

i^J<ho'lfev; AAK.riaWl/ y-V etUi. ΣΛΚΡ.Οΐ/Χίω/Λ-ΜΓοΒ/ΤΓΟλλΜ? 

■Jir0u«vi/rt{ γ-, ΊΤζβίίΰ'^ΓΟλ, oTTnif w^ AtiffH Ti{ tumy <ii';^fi5c©- μί- 
>Λλα y^y^ Λκωι» Sk a.ya^ j oi ii θΐ•ί 'n/-^ny w touth ον-ης τμ s- 
ξει όιι >i J)Jbamv uurot a. Vf d/^uiyof τυγ^να; amtf Tvy Οι/ίτπαυ 
auvyg. f*fiy ουζά,&τα ^tMci S)ihiSK Wv Hiif 7« vaTfva' 'J^iy ajJ- 
TUi T/J 7Mt,'yni'y yji,iLCay ο3Π!Τ£ίχω/ ννα ονςαΐίαί,ίτΐρΛ raesi •ηΐ{ υ- 
■zaoyoLin i(^THf2n. m-^aoauM τια/τβ τι ο^ετίλΕιθ;), yJμ c•» tjJ- 
ταν άλλΛ 7ΓΒ?λ* 1(5« <hiy^ • rt 77 Λ? y^i ίκ^ία λί•}^η i α λ κ. 
Α ΧΚα, αν μ.^ , ω Σώοί^ΛΤί? , i.(tuvoy^ov λ('3;5λ'?π)ι' iipny^f, ΐ~ 
775/ !}( gjy ati doy.il τολαπιαι i/ycuycny ιΐιίαχιτ «-νςΛΛΤαι j ε λ κρ. ALCIBIADES Π. 39 Α. naty.aV "-J-• ■s.a..{i'^t^ni Sir^iipt^viuoi^wxiIinvtu^aTmtYi) Α λ t ci E.Prorfus. s ο cr α r. Num ex hominibrs, alijpru.-ien- t\m vvii i Α Λ . E;57i'. ϊ η.ΟυχΛυχι y^i cti&EfoiwTif 67ϊ£«' ; λ.Πλ- 
rJ γ.. Σ. Οι/κβυ* oi/;^- :ί βχιτΌΐ. Λ.Ου ■jof. ς λ. Α ρ οω/ ;yu e7t£-'/ 77- 
vif ί'ι^ν οι y.;iJ\ 67^''« txiUttdv Ίϋτπιν^'.σΐΊ •, α. Ou J,ija. ς. Afaj/- 
κ,Μ τΛΐ pjii' Λ^Β^αιττί)» o^Ta Ι'ίβί'ΐ"' .'-^f >'<^'ϊ"'• α λ.Ε ,cm/J4 Λχ6/. ς λ. 
Τ/ Α; -sfe.- ^e-•'"'^*'*' ij Λ^ί'^"^ <¥* ;'- ''^ ότ/ίτ/ω i;)^/f γιώμL•Jl•, 
α λ. Πωίλήΐ/ί j ΣΛΚ.Δ'ΐκ.ίίίΤϊ/ οΓ/ΐ-τί .'/) « ?£.i'/«cv,ii k^efva.; » 
ίίϊ 77 ■%■• iiiiOTU τείτϊΐ" πκΛί- Ο 5/ΐϊ/Μ Τ'.;• mi-Tfa^Tmv μ-ντί φ^•νιμον, 
μντ^αΐ^-,νΛ-, AA.0uJ"7a. ςλΚ.Αχλ;/)Μ) Uf•» ofi ττ ίτίρον ττύ- 
ταν τητην^νο^. α Α.Έ,^Μΐιγί Jcmi. ΣΛΚ.ΟυκοιχυμίμνκσαχομοΚο- 
j'y7a{ -ύαΤίνα-ννον ίί) ΙΧΛ;Ίιίν φ^οναΐΐ! ; AAK.E^iaJ*. X.IK.OwZOux» 

/MV iMiTi ίΐΡ^ναΛΐ) ; α ak. ilt^Aojoaa >αρ, ς ΆΚ.Κίύμίίυι^ογί 
νσίΓΛΡΤϊΛ 2Γί !c?£,«j-v-<t77 ττιοί'αί'ί.'ίΐ ; α A.Uu../a.«&i•. ςλ κ.Α jfoiTi/- 
fi) (tfaK^j uv -νΐΛ y.jyd'uviiiiH TtwTiv ifj. α λ-Φομι/ϊ-τη/. Σηκ.ΙΐΛΐ'τα; 
cujj ΦΙ fcWT^f, ei Α KKiCt3.S«y tKVJ• Λ^ρι/ΰί «iucii&tu,' ορθό? dc Jcu;( 
//V• ΑΛ. Να/. % a...K'JVf!!^-,-?fi' ^-^'vx^Du^iiTiJiivniTjy^vounv Λ' teseiie,alij iiripriidcntes videntur> a L.Vicittur fane. so.Age 
itaqiie conHderemus quinam ifti fint. Eiie eniin al'os qtiideai 
impiudentes , alios vcri) prudenteSj nonniillos infanos. iam 
conucnit. a ι .Conuenit. s ο c.Priterei bene valentes aliqui 
func.A L.Simt.s o.jT.grotantes alij.A L.Omnino .s. Non erjjo 
iidcm runt.Ai.c.Non certe.s o.Simtnealij quidam qui ncutru 
illorum patiannirf α L.Nequaqtiam.s o.Necelfe e(i eniin ho- 
rniiiem velsgrotare,vel non a?grotare. α L.Videtur. soc.De 
pni ientia vei b & imprudcntia idem iudicas ? α l .Qiiomodo 
dicisrs.Hornineaut prudcte,aucjmpiudctt,auttertiuprxter 
' ea \cUit mediu quidda effe oporreie puta5:quo necpiudens, 
ntc impuideiis fit? α L.Nihil profeito.s oc.Neccire igitural- 
terumiltorum pati. al. Apparet. s ocr. Recordaris concef- 
liflt.'te infaniam prudentiie contraiiam eiieJA L.Eqiiidims o. 
Et medium nullam rem effe tertiain qui honiincm ncc pru- 
deinem,neciniprudentem efiiciat?AL.Confenfi quidcin. so. 
Q^unetiam duo efie eideiii contiaria qiiopafto poffunt ? \ t. 
KLillo.so.Imprudentiaigituratqueinraniaidem elTevideii- 
tur. Α L . Videiitur. s ο -Si ergo omnes imprudentes infanire di- 
xerimusjredlcdicemus. Ai.Sane. so c. Et extuis^qualibusj 
necnon a;tate maioribus ii qui func imprudeiites (vti re vera Negat Γ1.1 to 
cllt mcdiim 
inter lanum 
& xgrotuiTi. Interpruden- 

lom & impru- 
deiitim. Vni nonpofTe 
cHc: duo con- 
craria.fctl ii 
coiit[acia,duO 
funt. !(fr,'fist)/T^(,am7i'.i^!n,yjlT^'Iiv-3fio^.uTif!'>v.iTni:^i-Awa<^''-'(i C ^unt ) infanos eflc. Nonneputjs perpaiicos efle in hac vrbe 

OTjMoti ; οΐί /i) αν /χϋΜΌυίψοα yj,Kiii ; Α λ.Ε y.i}4. Σ .ι,Ο/ίΐ iw oujj 
■yau:ovmi i"M{ "ιΤ) i<J' toti^Jtuv /^.αινο'^^/,ων τηλίτινομ^ιαι^^ kcu ουκ 
αϊ OTMoy.Voi^5>t5" iSotMoy.Voti, /jj ατηρ πωΜ-τιν οι iMUVOy.^oi J/^- 

■ 1 ' λ' f r Λ ' ^ Ί *¥ I \ • rl 

ίϋ^αττί ^κ/,ίτοΛΛί diy.Ujj liJtiy^yiUia./}. ορα,ω μα/^&ιί /miou;^^ αυτω 
τοΛίτ ί'Λΐ. Α. Πβί dy ίου ttct iy^i ω Zwuf λτϊγ; kivJ ujj&,h γ} ov•^ 
οΰτωί ίχ.ιν oxmic: un^jj. s. ΟυΆ iuoi /oKn.tfff^a τιιΛ τηι Λθ^Γχτΐ^ι-. 
Α Λ .Πΐι 5ΤΒΤ5 / iyiif } z.hyj Ju ίΠΙ Ji ί(ω. V-SroActyfcilOMV Ji τνΛ> 
f^ yoTiuxiio.f' « w ■) Α.Πϋ'ν aV 0«^• Σ. Α f oiu; /t)if/ (75/ iU'ayv^j.of y^ itnJtV Tii/Twv wi7Jt/vduB>-, ίτΐρίΧ*• ΙΌ 3^/1/ ΐ'οατ»'; TrtiH.eu yuf Jii πχιυ y. 
£iS7,iyJ oC^ αύται μονοΛ. A.E μοιγ-. ιίόχχ,όσιν. Σ -τ. κ. Ο ^θαλ/χΐΛ ou;^ 
<Γ5/ Λίΐί?) ^"(7« vsOTf 1-ii'st/ ; A.Nst/. ΣΛΚ.Αρ ouJ i(5« τα^α ιό<π:,',ο- 
(^ίαλμια ; Α. OJ </V)7« Ιμοιγί' ύτορω y^-ni}': τποί >.ίγ>. Σ λ. Α ?λ 
Ιαχ iuoiyi 'ΰ'^πχ^! τον νουα , suo τΐ Λο σ•Αί•;τίομ^ίύ, <^jiv dicxn- 
μ^. Α .Α'μ* '?Ei;?ri;j<ii/<) Sfi'Xf ΛΤΐΓ? er ί'υχΌίμιν τίω 6|U^J. ς λ κ. 
Ο J;{iui/ &«ij;.cy.i3i( «/-«;' cj.jo «(« «,Ίο ^τααα,νοστί η ΐΌ^,ΐΌίΓί- μ%ιτιι 
έ>: ι.ΐΌ/ ■πίτα,^Ζ^.λμια \ Α. Ω tiOA5j.(i&i). Σ λ. Κα/ ορ d&r J4 ^«5; Λ- 

κί/ ό,ΟΛλΟρΛ 5ί(Λ/£«. ;(α/ y; C/ ΤΤΤ/ρίτ/οΐ'Τίί' W!u'71i'V0OTUiJ71',Ol/ Ιίίΐ/ΤΌ/ ο/ prudtntes,iiiipnidentespliinifios, quosinfanosappellasrA l. 
Equidem.so.Ancenfes nos tutosincer hos infanosita verfa- 
ri,quin ab eis percutiamur,ac verberemur,&: qu^cunq.furio- 
fifjcereconrueucrepanentes ,i3nidudum posnas non fuiiTe 
daturosiSed vide,o be3te,ne aliter fe res habcat. a . Qap pa- 
do (e habetjO SocratesiApparet enim rion ita cfle, vt putare. 
s .Non certe,vc mihi videtur, fed hoc forrafle pafto co^itan- 
diim eft. A.Qnonani?s.Dicain tibi.Ponimus aliquos a?"rot3n- 
tesefle,neci)e '< A.Omnino quidem. s. Nunquid iiecefTarium 
opinaris otnnem aegrotum criiciari duiuaxat podagra,vel fe- 
brijvel lippinidine?An etiam li nihil iftiufmodi patiatur,polfc 
tameiialiis morbisafiici ,cutrr multaf fint morbomm fpecies 
pr.-cter iltas? A.Sic mihi videtur. s. Omiiis lippitudo morbus 
tibi vidtturiA.Mihi certe. s.Et omnis moibusetiam lippitu- 
dof A.Non rriihi quidemjnefcio tamen qiiid aireiani. s. Si di- 
cencimihi mentein adhibeas, Scambo (iniul inuelligemus, 
feieqiiod volumusconfequemur.A.Adliibeo,quam maximc 
poflum. s.Nonneconiienitinter noslippitudinem onineeiie 
moibu,nori omnem tamen moibri lippitudincm eflc>A.Con- 
uenit. s.Et redtc quidein ςοπΓεηίίίΓε videmui-. Etenim febri- 
citantes asgrotant cmnes,non tamen quicunqueivgrotantet- V0T>UJj7^i TltU l-n; τηρίϋοια,ν, οϋΛ Tc^Jif^iaoiv, oC Α γ.^φ^λμ,Ζ- Ε '^^^ febricitant, vel podagra aiit lippitudine afficiuntur. Sed 

o-r.ne quidem huiufmodi commiiiiicer morbus ε11:3ΐ ii quos 
Medicos appellamus,difFeire dicunt illoriim ciirationem: ηό 
enim onines.aut iiiiiiles funri aiit (imiliter peitraitantur, ve- 
tfi fecundtim vim propnam iinguli,nioibi tame fuiuomnes. 
Qiicmadnioduopificesaliquos tile ponimιιs,πόnne?A.PιΌl■- 
fus.s.Et ceidoneSj&fabroSjfculptorerq &:quapIuiiir.os alios, 
quos referre fingulos nihil opiis eft, quive partes opificij dif- 
crctashabent:acomnesquidem opifices ΓαπΓ,ηοπ tamen fa- 
bi i umnes,ncqii£ coriarij, neque fculptores , at cunfti gene- 
tatim opificrs.A.Sic e(Ls.Eadem quoque rationeimpruden- 
ti..ni inter If piiirimi partiuntur, & qiii maioiem fortiuntur 
inipriidentixpaitem,infanifurcntel'q.vocantur:qui verbali- 
quanto minoiem fto!idi,atque attoniti.Qy' autem honeltio- 
rib.vocabulis eadcm iJgnificare volunt , partim quidem ma- 
giianimos appellancpnrtim ineptos : quida non ma!os,inno- 
cuos,&inexpertos,,&r itupidos.iiiuenics quoq alia miilta no- 
mina.quib.omnibus inipiiidentia figniiicatur.Difcrcpat afic, 
vtin (uperioribusdirciepareapparuitjarsabaite,&amorbo 
morbus.Tibi veroquidvjdetiii?A.Idipsu. s.Sed vtredeamiis 
vndedigieffi rumus,propofirum fiiitiii difpucationisexordio 
qiiipiiidentcs,quiue inipiudciitcs cfitnt diiudicare. Conuc- 
-'nimusauteni talcsaliquos e(Tc,nonLie? A.Conueninius. so c. 
prudcntesexiftimas quicunquc agenda dicendaque cognof- 
• cutiA.Equidem.s.Imprudcntts eos qui neutra vident? α Eos 
ipfos.s.Nonne qui vtraque harc ignorantjfeipfos latent, &: a- 
gcntes&loquentesquajnon oportecrA.Apparct.s.Ex his ho 
minibus vnuni,o AlcibiadcSjOedipum efiedicebn. Rcperies 
quoquenclliistemporibuspluiimos ηδ ira concitos , vt jllt•, 
nec qui niala h,\\-d bona pciius exoptaie putt nt. Illt• liquidc 
vtnon optabatjita nec piitabat.Sunt vero nonnulli,qui horu 
contraria patiuntur.Reor cquide te pn"mum,ii forre Deus il- 
lc ad queexoradu accedis,fireoculis offercs.tepriusq, aliq,d 
obl'ecrares,inteirogaret, fatilne tibi fit Atlicnicliudominatu 
potiri : cj> fi hoc vik & exigufi quidda ilHmares , adderet & 
Grxcorii οίύ,&: ίϊ viderit te iicq.iihs etia acquicfcerc, nifi to- 
ti" ctia Einopcadiiciatjncq.id ta:uadiicerer,fed quficuperes 
vt vno eode'']•, die setivet ocs AJcibiadc Clini^ fi.Iiu dnm efle. siv, o7'-u>j. Λ,ν>α νοσζ; /j^j ■mvi -n> Tnifionv 'ibi-^f^-ii^nv J« ipe.mv otf 

οί•η ομοιαί J^5rgj(7j οΐίττω, λλ^-λ yj' tL•» atrnr ^αυαμιν i>{g?i^' νό- 
στι μ^νηι τητοΛ nciv.aajip d nuir,uiy>i, τιναχ \ssr>Kttij.iai"iijStj' κου ; 
A. Xlafj μ.ψ oiuj. Σ -1 K.OuyjiuM tsaj <wu7iTi),uflt?,i'ju τίχηΐΌί,ιυ av- 
cTcidtiTncOioHjH^tTipoii 'rau.7i^it^<s0iiV Ai yc)A iy^ga. λίγ-.ιν,ί- 

v?co7 <Λ liuu d/fiA«;oT5S' J><u4ovp}<a; «5f«5 yju τπα ης (,ίιηι ασι Jit- 

. < ' ^ ' ' ' ' 'ιν' ' ' r^- ' /• 

μιουρριι cu u-.vm HfJ Ίΐκηνίί γ-.,ουη αιοηττομο/ , ouJi iiJt/eu-TS- 

^ίοί' c/ mu-TOJ/Tif ii<n Αιμι^υργιι. Α. On Λτ». Σ. Οί/7ω /^ ουχί 

■γΛι TijJi *f f OTLwi/i/ hnKv^CTif it tn' y^j Taw /y.V τ^ί^'^ν Uipoi αυτϋ< F 

' foii, y^ uvioii. (ijfvTW Α ^ STtpa τιεΜα Λΐ'ΛζΊιι^ΌΐίΟ^Λτα.τζα»- 
■m ji Tmi-n azfOTVjjn c^i' J^fifCi Α,ωαπιο τΐ^ν» τ^^ν«ί nuiv y^- 
ΤΐΛαιίνί'-ιν,κ• lioffjf iii-jsy. » Tjwf tni doY.Hi A. L Mi μ'ψ ονττύ. Σ, 0'J- 

(TAf^iov ίΤ) 7«Vj aZfCVdi 7ΐ i{ai feoyiuiii,V\iii τοιτ ίίΐΐν. άμολό-)κτ> 
■jiOfiiiiUT/lOti » ;Λρ oi/j A. Niu auOA.cjii-Ttu, Σ.Αρ ovjj τχ,ντηνς (ffiyi- 
μου; νΕΠ!λβ(,(/?ο!/ΐ cii 0/ as ζι^ωσιν α7?α Αΐτοζ^ϋ^) kju Κίγ.ΐ]/ ; α λ . 
'^yjiy.. Σ. Α ifovctj Λ ■Tm-niOLit, ofa j4 τίΛτ «-ncA «TEpa toCtuv uJo- 
■m; ; A. Ύουτι,ίς, Σ. O^yjsuu οιγ. uii ίΐ/οτίί uvA ST^pst τουτ&ι/,λιι- 
(TBtiTJl' otxiTSiV )ζα. KiytTVj; rj/i sigaTjovTOf «(.Tiot μν Λ/ ; Α. Φα/ΐ'ίτω. 
i. Τοι/τϋψ uirni iKiyty, α Α Ky.iCi<tj\<, ^oi τ.ν O/J/V.thau VI) τρ a^- 
ΰ^ωτωμ.Λρίΐυϊ/ί Js y^ •φ vum tv 7Πι>λοΐί «κ opjii •ΛΛ^αμ'φοις,ωατηρ 
<:-y.uvov,r)iiA οιου.ίΐιαί yjiy^a^iiyiv cv^ijiu,a.h>, α^ΛΪι/,'ΐκίΐΐΌί μβρ, 

" ' η' »' * η' ^ " fv' 'l , ■> ' ' ι 

Aumif 0l,d\ HK;^TI>,CDdl «£75 e7i£>"/ di TJIiS ίΙίΠν 01 TZlvaVTJa TOlilOiy 

7!ir^v-jac7v. ί•^ω μ.ψ jap otuiu η,ίι asi ίμφαιαί y,'JC'j.yjO{ ο -τΐΐί 
«nfif 011 Ti/y^fti! Tit ('<ί!/ομ^ο< ,ipaTTi(nii,<r!fiv onouL ovt-iSj-oji cn, ti 
ι.ΐζαρχ.ί<ηι miiusatvov ■^iSn^ ί Α ^jjnuav ttd; ίοκ'ίΐ ji mo φαΖλ'.ν Η 
iiji)jzuOjj{e(i μ» ufja, v,<!!f£ccyiin,y^j Ίηνταν τ /j Ε >ίΜανΊ^ dS <n esw» 
577 ίλΛΤΤον dhMnyvi, ί-)^ιν,(ΐ wt• >L} ■Wjni'E-jfioi^,\i -ύαης-αχή (πι-,ί^ τ« 
7E μνμοι/οίΐ \ίΣθΐ(ύ)ΐ,ιμ>^^μί^)ν coj βαλ^ομίνου άί :τύντζί; ούί^ξ/ί otj Plura gfnfra 
imprudentii• Pcudintesqa) Agitur de C]«S 
litate logatio- 
nis. 40 Ρ L Α Τ Ο Ν 1 S 

atque ideo lixc tibi conceileret omnia : reoi iiiquam ab eo te Α Kh/.iCiaSns i K?.iiv/'cy τΙ^Λ^ν-ί cctr '"axiiT.y οιάμ μ cz !/.-ηί;•Μ τη- 
ingeiui ciim lctitn rediturum,ac fi maxima bona efles fcliciccr ei;^«ei -pli/yi/^cy, ΰ; rV uiymv lyalt^i yji-/juf„y.lnv.. α λ, E^ v^ 
confcciitus. . i. . Aibitror , ό Socr.ues, &: ciuencunquc almm, οΊα,^,Ζ^ω-^^,,.-η,, yJ., ά';λο/ iymov2, ύτη? τν,,Ζτα ci.uCal» ',^ΐ.. 
qu,lqu,sc;andem lortem anequeretur. socka Vicam vero ^\^^ AMci /.«^το, .i^ >. τΪγ ^:!. 4υ>ί. cJ^'^V^J:^^™, Ε^λη- 
tiKimjan ciim Gixcoriimoinniiim,atqiie etiam barbarorLi re- ν ^. ' ' ν "„ « ,' „ '^ 
gionctciiomiiiatucoinmiitaresf α l. Non vt opinor,quippc . Τ "w' " '^ ο ^ ' s - / , '' ^ 
cilin nullo modo vfurus ellem. s ο c r α r . Qiiid li vfurus qui- O./.o/o,^^ 5;;«-.. ;π.ί yi αι•; w.>=;/ ;'. τι υΛ>ί.α>, ejj-n.j ^«,•:-τ«. ■.. 
dem fis,malctamcn,&: cum nocumento' Nequefic quidem. Τ ι J^ i' ,ui^^WK0-xZiji y^ p.af;i«i• ;νζ;..^; ουΆ' oj^ciTtos , α λ. 
Koneile tutu AL.Non profefto.s ο c.Ceinis ersio tucum ποη elic , aiit qua: Oj Jina. s siK.OpAf ου^ωί i/.uaipaKii cu■n■7aJ),fί;JS^^/aΰ■/.7ιJί- 
icceptate on-eruntur,temere acceptarc,aut optare,nquis propterea in- ^o7cu cn,oJTi ojjtov i^\j-^c^ru'-^'Jii^ ny-Vi i?.i.';rii-.jMui;).ci 
coinmodalubitiirusfitjvel vitam protinus amiiiuriis. Multos cj^. twJtv., -,> ιχίτπι^.-ιυ.^ τίι ,β.ου ά.ψαλλΛ-^'^νΜ.7π>^.οι} Λ' a.viyir/!vj 
aucem refcne poircimis,qui cu tyrannidem affeitalTenr,dum- Β ^^~^ ;'^, 7vo<tcWcfci δ^χ/αν'.-^τΐί- »Λ, y^) (αου=Τά.ση.ν-ης tSt au- 
que iUa potircntui- ardenti ftudio contendillent, vtpote bonu ' „;, .^^^^^Λ^τ,,,ώί Λ;«.ν ττ ^i%,yni,-^ -rlu) τυ,Λν. ;/« *-37C«- 
aliqii!dadcptiiri,proptertyraiinidem circunuentiinfidiisperi , ,/ ^ „ - λ ■ /^ • r' ' •' •:•.,," c 
re.Puco etiam^ud:uiliete iionnuluheri ac nudiultertius^e- j^ / i .■,.\ ,,., », , , ■,, ' /- 
Cr.teuam In- jv.^cum Archclaum Micedonum tvrannutn tyvannidis aman- ^* ^Λ"' '^^f >^2;">.aW οτϊ Α .;f^=t,. τ..^ M«j.5/.k.., r.f^r- 
""'S"• tem delicias^uliquis huiufcemodi delicias,tion tninus quam il- *"=" ™ f"^'^-*' «f'"^''^ ™^^ 7i/«OT;/i.r c.^sx «τ /ci. «j7i,= -.^.cvo- .r^- 
le ficicns.intertecicvt tyi-annus mox beatiirque futurus. Ciim rwihmv^tTn.y.-rim tw =--^ct?-,ii', &ί w^ii-yoi τΐ />y:i 'όΆαΛ,,ΜΛΨΛρ iai- 
verbtriduum, auc quacriduum tyrannidepotituseiret, rurfus !J^'>s. y^-Tzti^iv Α -Tf ι li yi τίτί afu.i i\a'.2ai TOjiTu-.a.vviiia,-MKiYauTii 
ab aliis ex infidiis & ipfe opprelfus periic.Vc aucem reteramiis ohCo-jf.oi/^ii υρ 57?:«y vyay ϊτικ^τικην. opis- jv.y^l T^uiiui-n-^af 
quc iion exauilitu percepnnus, fed ιρίϊ nos pr:efences infpcxi- ■7π?.ΐ'^[ττύίτΛγ3 iy. eM.ay ακΗ^^α/ζ^,α/λ iuTs/ oagiVTi; m-fa.ijS•}^) 
mus, vides infuper ex nortris ciuibus quicuque pnfeaura ex- l^, ς^Λ,τη-μβχ, ίΤητ^,χ^ι^ντ^ί U« , yj/liv^yni amHs, c/ vJ^J, Ίη yj,l 
crcitus aftc-aates nafti illam luiu, pavtim etiam his t£pori_bus C ^^~ ^^.^^^^-^^ ^.^^ ^^ ^.^ .^_^^ ^j^^^ ,. ^. ^^ ^^^^^ Ιη>Ζτ^>^,• ,\ fi 
exulesobcrrare,partim inorted.im:iacos elle. Etli qui torliraii ■' ,™ jv., "^, ,'ft J-3 Jy■„-^~ r ' .'- aj > 
excrein!spcnculiS;& tiraoribusaditis Itrenucri m Eellille vj- i^ , / , / ^ /.>.>., ν - <io. ~ 
ulunc,aon modoiniploexcrcitu, venun et:am poftquamin L ' • *f ^'r. '■, j . . , 'i \i 
fuas ledcs redicre, non minoiibus a lycophancis & calutnnia- ^'^-^-^ ^ ovKo?tivii. 7nK,cpyj>'.'y.yjo, ■yr.A/op/of o-.Jiy iKri -ίίω m- 
totibus inlidiis ορριείΓι rant.quiin ab infis hollibus, vc plcri- -ύ^τ^τηΜμιων SlinKimj/• a^t Imti mit^ o^jy^.hax d^pctinymif 
quc illoruiTi optaueriiic denique fe priiiacos νίχίΐΓβ potius, ^iJ '-^-^^'«f χ iipcinr)W~iycj. f /j3fj cujj »imiOi KivJujJcn^ r^Trjvo/ 
quam cuin imperio. Qubd i\ pericula & laborcs htiiuimodi, f t£,5)'T5f tn ΐύφίλΗΟ,ν , ti;^v λι» τνι-α Af^c• yu7j Js ν^ίΐπκντχ,υΐαι/- 
aliquam iiobis vcilitatem afterrent,prok(itb hoclhidiuiTi noii toi'. cijpi'ji/f </V <pu "aSy tskvwi/ttjV αΰ/ιίι» TfoTrci', dt^s/yVo'? tjw 
nihil i-atioiiis haberet. Nunc verb loiigc con.tri rcs fe habec. «Λ 'jjA:iwi,y^'j^i'i,jU'C'>y i\f ζυ^ρο^αί -η υ:ι1 auW -nil αίγςαί y^- 
Inuunicsprxterea eodem pado noanullos homines,qiu hlios rj^dy-m;. ol v.V γ% «ii;^„=S.=r^7iAoi,-oV7^v τν^ηκγων , iKov-rir 
votis exoptant :at ciiiw filios adeptiliiiu, in calamitates do- D α,^., ^,,-^,'. ο ..j-.' '' -„ ^ ^' , „~ ο ' ο s ' 
lorciqtie inaximosinodunt. Nam pleriqueCLim liberi oer o- ^λ λ « „- Λ^ / . .Λ ■ . , , τ "^ ^, 
miieni xtatemimprobi perkuere:, vniueriam vitam in rnue- 'ΐ' ■ , „ - «, „/ .. „ 
rore conficiuiu. Qui vcib probos filios nadi aduerfo quo- '^^fi yj-^^x.o7u, «77%? o^nrot,- •<ί. ,5ουλο/Λοι,- λ*' ct:>jo«7a uuk~ 

dam cafu iUis orbannir, nihilo miiius quam fuperiores illi mi- '"' ^^ ", *"- "^• "'^ '^:^'' '"''^'' "^ <^ ^^/'«f '"'^;",;; ομο'οτίό- 

fcri luncvt piOrfus pisoprarent nunquam fe filios i^enuilTe.Et '^™•' ■^'>'"'«' ou-m ffoJfa. yj,-nJi<.\ay ty-my, ajyiwioy cvpety ocn; λ?5 

quatnuis hscatque alia mulcahuiufmodi manifella fint, ratb SiJb;j^ay^yoi-n, n «ίλλων Λ\^;/.;γ T5t^;='3tu, «sra/JixuTe Αν ui;><j- 

tamen inueniretur,qui vel adatisabftinerct:veiri orandf im- .'4'^ο<•. αίΛτη^λα οίτί cuii/p-jj /νι^ος J'iJhiji/!ini ΐπΰ-χ^ιγτν om , οίτί 

pecraturusellct , votum omictcrcr. Permulu etiam,neque a ςρΛτηγίζ,οΰΑ' ίτΐρων 7πι:•0.ων ,av!af}y-nt βλΛ-;?,α /^λλοι» « cJ^iAs?• 

quxruatyrannidc, neqiiea parta prrcura , nequeab aljis la- aj?.ai yj.y ο-ίξ^ν-η) ύ} ^οί -<u,{au> m •na.Ay^^T^yyam. ο'λ/^Λ' 

numc-ns, quxcilmpoindentiii-, Irduiu potius, quim pro- i^W7Tr,c.;,75™Am.>/.J-^.,ctii^v,i.,;i'7?'.i;7. .(s^y.^c.y. 

Juitjdilcedertnt, quinputiusorarenclibiilli concedi, liqiiaQ- Ε > s .y "• , '-\ - -r-' ', ^ ^ '\ ' " 

donouadliiu. liicfrdum breue polt tempus prxterita vota .i/ 1. \ >>,,„(, '^ 

damiiaiu, ad concraiui reciirrentts. Quamobrem vereore- , ' ' ' , , y > \, ^ ,J 

qiiidcm , n<i homiiies temere deos incufent, quafi mala ab iis '*TO.JaA/a/57,',im^ii2)£t..i«>«.f ,•>« » cjtp./v , -^^ .w^i. i^ji s^^c^tj. 

inieraiuui•:!; vtruftuproteiuitatequadamfiueinripientia Γι- '^ivfvi-A.ay a.^ &i Af.yuCiaAi ,φ^ίνι^χβς -πι φ i-Auyo^ o-^nnvfy 

Prob.ipotti biipiis dolores morteacriorts iiariuiu. Qiiarc prudeiis mi- osiJhyM uoi) φικηι; a.vo>i-mi! v<n ^άσα,ιι^οί ,ορ:ον αΐηί^ y^ znfj.-• 

ni vuietur poecaiile qui amicisinnpittibus V iis,dum eos vi- 'nm-miy^i ίΙ'^')>μα\.ζ ατηρ t^j (ΐ-ΚΊΤιν Lun ycy.i-iyoif SndoyM .,μιυλ 

deict&aj^^tntes&orantes, qilic illiS imninic conducebaiu, -^j A7ru)-r^y Λυτ^Ι"^ίχ^Μ7ΤΌΐΜ:τα2ιαί. ?Aya ΐίτηο! ώ/ι, Ιί(ίβα.!π- 

Oiya:-x. dvn tameii eis vtili.i videreiuur,pro omnibiis fic aic : luppucr f,tJ,T^yi^ ΐ^λα [ψΗοί] )t«ci.;^/^':.'i ^yj d^i,',:?!/!- K'uui cf/Vcy, 

rex.optima quidtm nobis & vouennbiis , &: non vouennbus ^ j^^ /,,,^ ,J iv>«//VW λ^α^.. /.ίΑώ.. £««; .^ou^yrt- 

tnDuc.Malaautem polcenribus quoqueabcfle iube.Reitei- , - n. - > '_ ,''~ ,; '„ ' . ' λ- ■ ' - •' "■^ 

£ritiu-&:cautcloquipoetamihi videtiir, :u vero hquidhabes ,- - \ ■ ' > -„ ' ^< . , , 

■ 1 j Γ 1 Γ η τ^•,ι• 1 η t τιωττί,ί/ΐ) ί7ίΐ)ν7τϊ. -\ Λ Κ. XΛλ.ί7ny,!ύΣωysa.Ti<■,oay Μτιλίν.ΐΫ rofge 

iiianiniOjquodadueiiush^cproteias.nerilito.A.Difticilcefl•, , -,,.,- . ^ ~ « ; -,^ »» '/^ι/ΐ'^ΐ^ϋ*^ 

<".Socracts,iinisqucbt.-iK;diaafu,u,cucrad,cerc.lIludaruco- w <,«•>.«? "=;".ί^*•^ ^^/-^fo^^A οί/^ο,^,ί», o^^y y^tc., 0.77« η λ^.ο/λ 

•-icojquantorfi maloru c.iufa fic homii)ibiis igaoratia-.quaudo- ■"',*■ <*''>-"™'^' '^τΐ, w V'/w.>iAHV'/V _"'>:«? β»ΐϋτ^%. ttwtIuj 

quj.iC- jppcei- hac nos I.uet.cCi male quid aijimus , & qi deterri >'-*' ^^ΛΛ/τΐΓ,/ω,π)*. ί^ττϋ/, l•^;^../^")/ «/.ί•!- ■jjJ-nlcTO./J.yj^a.. ο- 

infi eltjobea peiTima iiobis quadoque pvccaiiiur , qiiod quidc "^''f '"^ί^Λ/ί οΐ)ΐΟΐ;>ί,αλλα t»tii}« τΛί dj/ οηιτν iy^avoi eiyiu, auJTC{ 

iiemo pmaret.Sed illiid quilibet opiiiaretur,poire videbcet te axi-ru-m βίκν^α. ci^(ii.'itu , οίλλ'οο -Tttyjjuiii. tStd ij^) -^of ωί a.Krf- 

iibiipri ηΓ) penl•na,fcd optima petcit.-hoc enim reiieia execra -V:;,- <.α,τΛα τ/ι-/ λμ' J^ Ivyi• "cMr.y m-iiA. s λκρ. AW/jac, Ζ 

tionis cuiui;ia nc. voti limilc cll"et...At tortc.o optime,dicerec /7,V,„„, 'φ^„ ^; ^, ^i)^ (, l,,,J^ ,^^]^όσ,ρί-:^^.( mrj-^-^ni, 

qa.lpi.i te fimul ac me (.p,C-t,o.-,haudjatis .εά.• nos !oq...i, dfi j^ -,5^^ — ^ A.V./viW i-xn J.Vm. «V'^* « ' X- ^---i^^^t;- 

iicteinereijjnoiMtia vitujcramus.iuli h.xcadncianiBS, qiixna 3 j••' »■ -ί \.i -. .« . ' ^v » 

i.c ΐςΓ.οΓΛπ,ίχ &:qiiorrugno,atia fic.Q,,ibufda naq.certo modo afteftisboni. ^T ^•^''". "' ^ ^^Γ^^^'^•"^ -^l '"ff ^'^ Γ'' ''Ρ^'^'^:^^'"? 

h..niut..,& n>a fovtc dt ignoraiuia,qucadmodu aliis malQ. α .. .Quid ais-Ellne ^ ^"1?" '-'T' '^' ^"''T' \ "^ ^ '^"^ J^^>-.'^ otc^J.ottu,- 

'■ quicqu.i,quod alicui qLiociiodocunque le habai igiiorarc ali- ""^ 5)^''",*"«'»'°'' "λ"»"" »3 '!'«=■''•"'' i ς -"-■ Ε^,«β/>« Λκ;/• ct/ J\ ot^j 

quaiulo pr.rll:ec, qua cot;Nolctre'rs .Mihi lanc vidttur, nfiquid -^- 0",'-'-V'iT:/ '-«λ Δ /oc. ς. Α'μλ «ώ/ oJ:A"c»nv!>OT(Jyji7a;;'(a3T!^tw/, 

& cibi- Α.Νό pci" louC-.s.Eiumueib necillud ceadiiciTus matic ί^ι^.αγ nv tn <ac'^ rUinaxins wi.-scs Jfai7n!s(tt^iU'X7rtpO'pii}ty (pu 

patTullc vnqua velle itidicabo, qit OielR-, &: Alcm.rona,&ii- ciiyu τίν A'Ky.itaJiavei•, yal ιΐ <fimvtf'i'ff^oi '^y.ttyoif TiiyyavHmTWJ-A 

quiralestaere,coniiiilVe feruiit. A.Bene ominareper loiiein.b ^Tnatt^i-yoSpoi. λ. Έύτίυ.α.τΐΐ}( \iif,ar(!>ys!t7i!, ς. oi-nniy 

Socrates. s.Non decet.o Alcibiades,euir. ςι•ί i^iqiwt.te nollc i- Ai>^7«,* Αλ^-^ί/^Λ,^ •2>; ^* ίθΐΑ.,ί σ^, toJto ^.ϊ,^*>^λ'==ι.ι«- 

Ira ieciiie, iubere vt bciic ominccur/ed potius fiquis cotraria .. - ^--_ , ^' .ν ^ ~, , > " ^' ' ,"' .• 
.. ,, ,, . . , ''"-M ''"^" 1" i v-"i.i'"ij. f/.5/i' Λ/ crswAtiitii-jaW.tf, ysi^Aei''niAus; ^7ί••7Bcra.f77ecλ£^ί!/•s77ϊ/- 
"!lccrct. lOitquam tacinu.s tam huncndiim tibi \'idenii• , Yt f>" ,v ~ ' - λ ^ --λ ^ ~r " ■ ■ λ' ■ ' '^ " 
iiepronunciaiiqiiKii-m tacilcdebcatj piuasOieltem,(ipni- η '~γ - „• * ,> ./ .• - ■ •> ν . •/ , 
dcnst\nn;c,&:qLiidbo,uimilbinouiiiet,lcclustan:um.nilu- "^-»•'^^^>',^=^^*<'•^Ορ=^,Γ.=7^>^._£ ?p..,«of ..ν,.^<«ί.Λ^^ 
rum hiilic? Α Ι. .Νοπ ccrtc. s ο c κ λ τ .Nequt alium vt arbicror ""^^ ^-^ «^^ Tsrtsijiciv, -n? υΜσυχ ύ,ν -π ■nv-my Jf^^ ΐΒςβςα.τκ/ , α α. 
(^i.T i-inoran- vlluni.A L c m. Nulkim.s ο c n .Maium igitiu• vc vidctur igno- 0-^Jht«. s-i. Οι^Λ)ί^ά;λ!ν oivaxoxihyit. a. O-j /j.^toi. x.K^/.l,/ 
»u nijfa. rancia optimi , & qiiod optinnirn eit ignoraie . al c.Mihifanc "f"• (&>«■ ^«"ui') οςτχ λ τ» .S3A77jiu ajiO/st, y/jj τι» a.-)iiie~y το βίλνςΐν. 
vidcciir. s υ .Noiine Sc illi,8c c^tciis oinnibus' λ i .l•aceol■. s ο t . a. Η .«e/ji Λκί?. r. oCkcuZ yjj c-k«/w ^, td/V *V,«/i «.toct; λ.Φ))«ι, Α L C Ι Β Ι Α D Ε S II. 4^ 

sjiK. £''77 tt./Vuju Ks" τϊΛ ^«64Λ.£«λ«•5<(;ϊ/ω;7;<ίΐ«ίίλι*ι^^- Α ConfiJeremuspritetea &hoc, (Tin mentem tibi melius eiTe 
ς-Λΐίΐ, οίΐι'Ηνν βίΜ^ον 'φ, Π:£ί^λΕΛ, jiv ncwvi 'firi^iiiv 75 Κι" f /- putatijfubitb veniac , Periclem tucorem atqiic amicura tuum 
^o/, sV^i'^'''^'''''^''^'''''^ ' ^'■^■^'-"^ '^'^ ■^' ■-'■"W> ''^''' "'e>'=''i' oitj interiicere , ac rumpto gladio ad foi es iilius properans iiitcr- 
β^Μ-χίμον ^y.-niicu hiJTiv οαΓ,νον,Μ^.ν Ji μ^^Λνα.• ci Ji foisi/ l•- rog"-es num inttis fit.volens illum duntaxacncc alium quen- 

vv « '^- ', r' f - '^', "V '■^"t• Nequedico te quicquam huiuimodi coiiarijledan VI- 

l' > ^ „ :,~ v'//' ,,( -^ν, deaturtibi, quodquideni nihilprohibecignorant; quidfit 

^w^ joTi Jo^<U' c.,-nc>.^j.c,j^;^T= yjMs^, ^7ΐ iiATTsr. φ. « •<« optinnim.addfe poffe incerdum opin.onem, vt iiidiccs quod 

dcJbxi• STD/ ; Α Λ. ΠίΜΊ; !jh">u^. ΣΛ. Ε/^οω. ^fsA^ai' e;jii^, >l^j^v cf pcfllmum,nonnunquam optimum efle. An non tibi vide- 

hJ^lv'^■•f.^■v'^•,<ίγ^mσ^s'n•'L•|Oιιι^ttιs eiJff^'ivtiveu-nvt».,a.f -tv clv om- tuii α l. Omnino quidem. s ο c n α r. ErdO ίϊ domum ingref- 

liv -nhuMTiui imy.-nheu ; Α.Οί'μύ,ην ΑίΛχχαΐ'μύίΛχύ). r. Ou R ruSjvidcnfque illuin,non tamen agnofcas, fed opinerisalium 

■Ti jH7n,v'izvivTvyivTa,iN^' Μ)τ:ν c.Kivovov H^vKov.n-jafi λ a. Niu. efle,nuin ;p.'um perimeres ? α i.Non pcrloucmj vt mihi vi- 

Σ ji. OuiuuZHt/j tiTniMoiwf iy%jfili.,auii Si ΛγοΐΊς τζγ Πίακλία, deor. s ο c R Α τ .Non enim queni lois oftenet, fed quem lla- 

βτ^τΐ «ίλλ«ί «70 5re«-^w,ou7n!7^ it/i*.3B/o ium>;. Α A. Oi/' ./^ϊτα, tueras,nonne?Aic.Profeab. s ο c R.Num& fi frequenter 

- Γ κ. Τ/ Λ; w 0>/cv Λκ:;^ d? TTO^ τί ^M7e< **>5^cdm,s/ >^. iilr- f^cinus aggtediare , fempet autem ignora.es Periclem eire, 

/ „ " ,, _ r» ' (\'„ Ά ~ vnqiiam in eumirrueiesrAL.Nunquam. so c. Orclfem verb 

, ' ρ -. .f\_, ■ - ' Λ • putas vnquam manusillJturum tuiilematri,ii eam non co-• 

y^.-duj^^TV^rUy y^ycuy^.,ovJi τώ^»7..ο.^ ^.«Τϊρ* ^S.oem «- ^,,,^^,;,,,;'^ ^ ^^ ^ j^„„ ^^,,j„„^. , ,, ^ j^.Nequc cnim iUe qux. 
vrs;;>i,^<i.,*^,^7&.iW7T>.«u;T«.AA.^ts7 7Ti^7«. siiK.A:),m/^«i- ^^,,^^,^. occurreret mulier.nec qiiancunque n.atremjuam 

pet m -μ -ηιαΖτν. βίλ,νον -ηκ ot/Tw Sfaxi^x^joi; ,xsa ■ntjWTm Jb^j duntaxat necare decreuerat. α l . Sunc hxc vera.s ο c .Itaque 
t^un. KA.^Mvi-m. sr.K.Opa(o:ijlcvrils]vayy.ayoix,iyut- C homiiiibus lic atfe(5tjs,&in iirdem opinionibus inuoluts, i- 

ΐΐν oh,^^ c^oaj 7ΐτι>;,α.}α^ν-,Λ^λ oii -/^Μν,κίτηρ apv ni ίΛκίΐ; gnoraie talia prafftat. α l ciB.Videtur. soc.Vidts iam qubd 

ΑΛ. TcOiKiv, Σ^Λ. 1^77 ToivjM e^ βο}^^^(η 10 υ^ ητΌ i'ii'jy.'j7niv,OL7u7ny ignorantiaquaidam hominibus certo quodam mododifpoii- 

ty,iJT^f (umi Jiiti-.y ?/). a. T/ aa.hi'^,Z^ay.fa-Tif, £ λ. ό'ν,ώίί- ''» boiium quodJam eftjion autem,vt tibi vidcbatur , malQ? 
■m(e^m,v,yjvMdiii-7iYcriJ%^a ihcrt,u)iiJ'>inM,iayvf<tUix:<S " ^ ^ ^ B.Apparct.so. Prf terca fi voluensquod deincepsin " 

„ ' a ' '^ ', ' o^ '«.,,... fli^J, .. λ; ;_>, ; mcdium afferetur mirabilcdi(Su,dilcutere, forteprobabile „ j.„,-,.. 

,, , , ' I .V. "! , > ~ . .,„s ο ' tibi vidcbitur. ai c.Quid iitud,o Socrates ? socs.Videtur dam. 
e;^.7« «;.7«. .«^,Λ..Λ•=.ρ .r. *> «j >(-«. ow Jl-^u^,o.^y -n !UK ^^^^^ cxterarum omn,m;, fc.entia.um ροΙΙείΤ.ο,ηίΓι qu,s fciea 
Aay-V «Ti/ .are»^Y λ-/.,ο/;,θι.κ«. ^u. •<-£9>7.ν «^f e /Λ.α.,» ttJ ^j.,,,, ^^^^^^ ^^^^^ fuerit,raib quidem prodefle , obelie ple- 
• cvritiSiv<un-T^(>iJ/-mo^/iiprif<i>iu^>^a!^pTt>,hiyHy^»:^^.-ii runqiie liL• qui fit huiufmoai lc;entiis pr;sditus. Sic auceiti 
ΑΛ. 'i^ixoiyiJhKii. t. Oiyjiui. Ά ΟΜημς Ojjvy^^«ij>i uJiTis ημζου- coniidera ,Nonnc neceiiniium tibi videtur ,cum al.quidfa- ^*'!:'"'*""'» 
^AiavjHoin^vTKeifyvcu , ίυμίου^.ώ'ω^ν ψη• i>(!).<zTi βί wVj-aitJ ''^ cturijVel dictiui iumus,oportere iios pnus quidcin,vel pura- cuaabfquee- 
OTAs'<4iu 7Ϊ Kpii «Ρ^ΛΗί , oi ίί,ηήΛΤϋ'^νοΐΜ^ομίΛζ,^γ^λΐι^ρων re cognolcere , vcl verc cognorcere quod promptius agere ?«'>"' cogni- 
y^-Tar/.cstflf. m AKOyv ,''.σ•χ^'•!\7ΐχ>-η >fnlhi< srtiT^fi 'aa^ a?Kuxj & loqiii debemus ? Α L.Mihi plane videtur.s ο c R Α τ .An non """^• 
7siAiy,i aZ-^,yu.is ojJiijji, Ι-ιΙ-Λί f^ixiifoy σι,αζ-υκκτπνί-η γγί- rhetoresftatim cu vel fciuiu conlulercvslfaltem fcire fe pu- 
W5A. AA»^iA£}*/f. xn.O>.7,/.a.v^V.iii7.«7.K,ciP^.».ii;. tant,confulu.u nobis ρ,η.,ν, ,,) qu.dem de bello & pacc,illi 
~ 4! r, 1 .i ,x ^ ~ vetodemoenibuscoiiltruendis, velde por:ubuSpl3Ep3ran- 
^ , ,r V / ' „• ' ^i dismunicndiiqiiej&,vt lummatim iiicam, quιcquldlpfaclUl- 
, ' V, >' rf '^ x"^irr ' . >> ^, ^ ; tas agitadueilusaliamciuitatem , vellecum ipla,rhetoruin 
Oo-Muj. -zjuf 77ώ7Γθ,57Γ>^ΐ',«'/ί"Τ56^ίί j Α Λ. Niu. Ε Λ. Α p^ οω- w confiho peificit? Α L .Vtra narras.s Ο . Vidc &: qux fcquuntur, 
ητιουη σνμζουκ^αν «Λτα, ;^_Λε~ί• 7ii 7ΐϊ7ί£,<ν βίλτ/οι- , <5« οτϊ β^A- fi fieii pocelt. Vocas auquos prudentes, irnpiudcntes alios? 
•πι)y,φρvιμcyys.>^tιί ; Α a.Ou Jtnm.tn, OvJ>:yi,oiuu*,o{V! τττη- Ε aicib.Voco. s ο c r• Et multos qiiidtm imprudcntesjpru- 
MuuY amo ciJ\,-;:fieii rd mm-n βίΚνον,κ^ τησ^ό-ην ■^ovoy osx>\> βικ- deritts vcrb paucos ? α i..Profe(5ib. so.Noniicad aliquid re- 
rtiv. «ytf ; Α Α. Nai. r. Ou^xuZywJiimi mai^Kvyytwou oiJ\:v, ipjciens,vtrolque nuncupas' a^. Imo.An eum qui ilL confu- 
ivji^HM-mcupMf^^^MA, Ksa ipvyiUkTniiifjiiTniT&iJhfy^eifn lere nont.niii fciat doceie vtrum melius,& quid melius,pru- 
όιίηβίλνον,ν^'όνν^ΛβίΛνον. ΑΛΚ. Ot/WW Σ^κ. 0%77ί dentem dicesi Α 1 .Ncqiiaquam. s Ο .Nequc vt arbui ΟΙ quicfi- 
'/ 'w, ' ■-• (> ; ,! 3* _. ™fl . ' '-α. ; . quepiignare noiit , )i!uoiet:amenquando,& quantum me- 
" Λ'/•*' ■ » Λ ' ' ~ - ■? ' -..τ ' lius.A L.sic elt.s.Neq.nquisqueinpiam ρεηηιεΓεΙςΜΕ,&ρε- 
, , , , , , "^ ν , - „, '^ ν f cuniis !poliare,:HC txulcm a pacnaiaccie,nililciacetiaquan- 
*ew^K >i «x-TD. f«a.aV, it^^-^T^^^fTyt ξ<^μίονΑο> ,^u, ωτην oj^tU do & quem niel.us ht. α .Minimc. so. Quicunque igicur horu 
K^i T11 TnjA.a- τΐΐ- Λ tw τπ/οι.κ-πί,ττοΛ'τ?* 7i;U7t<.i/. η ^rror Λκα i A a. aliqiud nouerit , niodb adiit etiam fcientia optimi,qux qui- 
Ε'αί/ /^V ί'ί'τ™. ΣΛ. Τ/ ■S\ ΰ 77S• /τίΤΕ^ειν » Tt^<(jeiy oiJiy -,» twvm- dem eadem 8i vt ilis fciencia citjiunc forte prudentem voca- 
λaJcιv,n?wy.^ilJe^v■,» τι ηί !ί.λλΐί<αγ,^ΐ!ΐζ,)ΐ /^μΛλ^<.οτι T^mr.uTay biS.AL.Huncip<uni.s ο Pnjdeiueinqueipfum dicemusfuffi- 
c'πt7ΐ;^^';ιcϊ/α'4l^ i 77 ;(itAc^f όί Μ liJ if ττ kJ^ tuJtwj τίαΐτίχνίΜ r cientcm effe libi Sf patriie coiirultorem ,impiudentem verb 
β^νον yyvl/j.^ov i ap ov liv^f^ -ώ-ί ΙτιπΜν, hTn/Jv ; Α. H-^ayi. contra:quidna!n tibi vidctur? Α i.lde. so.Quid aute fi quis e- 
£ Λ. Τίμ /ί >4 (o?/^4<) xji riw TTvKvyMjj, ;n/X7>«V• τιν Λ' η^-τ ω^λ»- quitare,aut iagittace fciat, vel palxlham, vel pugillariam.vel 
■ηκΐ2 , ^^«77.=. ; K.«) ^*T «i;^A« Jx' mv ^^Ko..y -,.υν,,,, J ^-.^.f.v ^*''"^ quoddam certamen exercere , aut aliud aliquid eorum 

^•'.\ > *. . - ■» , ~ .. X quxcunque perartem nouimus,qiio iiomine appc-llas eum 
77af ; Α Α K. uw «M ίΐιτω. t !lK. £i^%ti oiuj στι ίl)^a.\yJL•oy iij-ny ' . ,i . ' . , . i • .- ^ '^, 
^v . ί v, ' - .1 V .< . ' -f, . ρ qui inttJliguquidinarte melIushat•■annonίecuπdumequc- 
. ' f ,/ , ' '^ ,5.•-^' "leni arteequitc,lccuiidupug!llariampugilem,tibicinariam 
(pmo;j»tj^hir,A.nj>\^ui,^i^i,y»hiA.-i.Uowouj.9ii-^^^ tibicinem,.cque iii aliis codein modo?aii fecus^A.Sic certc.s. 
it) ττζο^'-η «ja^^i' xj tfJJA»i^.;t77 Λ' Λ. αΒ>•>,τ^'-η Λ- τ^"Λ«5ωΐί 7ΐ- Num tibi vidttur , qui honim aliquid intelliiiit , vir prudens ?"'' V'"^'"* 
;^;i'/r]l;.!tccia5^Q-'^Yv«i/ci\ o^ Toionxiif oti afv ir,p»y^y>f/ , Τ -n ajjTv appellandiis?an longeadhuc abeile?A. Loiigt per louem.so. dus. 
75 7ΐϊΛ5α«;ι/ οΛτω;» ;yu ouJ7n7oaraK77vvui/iu;'snys• JlSjKSi/ lU/JfZyTn}- Quale igitur ciuitatem eam putabis,qui ex peritisfagittariis 
xtTiiuuv,m\ivKc,v φι^ιη/Μ, ^,νττίντων,ατταίτων <h -ηχίτων ίγτων nidi f ^ tibiciiiib.athletirque,3C Cirteris .rtificibus conltet, fint iti- 
■nii τ βί?.τΙςιυ 'ftnziij.vi,-^ τ c-Jc-mi οτιί-ηβίκτιον ivt iyJ.ςu ηντων ^"?" ^'^ *l^o* diximus admilli militarem callentes artem, & 
;^^^,yJ>l'π^ί^ίy*■,^.ΦaJίλL•M^■.^yi,S■Σ.'^κfa.^if.z.Φa^„,■^cu■, ^"' ad interiinendum piompti^netnon inflatiob citiilium re- 
" _j 'ία,! ,/ ', 1 ' \ > ru adminiihationes : delit autc optimi rcientia, & qui norit 
oί>Mv.,07πny'.!lωι,ίt^^a.iy^ςt^clM^^'fiιMvμoυμ1f.o■/τi,y^Vίuiv^a. i « j - ι -ui uj^ii in.,tiiua , « <^uj nurit 
> ,~ - ' ' . >' . \ • ^ r-^ qiiando, «ad que viioquoq.illoru vti preilat ? A.luiiobilco 
70 ^...^. m^,;m/« 7..-n>; ,α.ρ,., 1 , «^T.. oj.v. i,y^y. y^,.r,- Soc.at.s.s Maxime hoc vt arbiu or diceres.f. quando cerne- 
^r <vf .νΛ65^ Λ 7. <:χτ =ω7ώ. y^^T^.;^•"'^ ^i^-n^y γγομ^,γ)τ6-^ ^es vnun.qui-nqi.e illorum ambitiolumA' plunmas f.bi reip. 
τ>ΐ7τολ^7ΐ^^ ajJTT.v ajJTT^tKvT.yiTti m-m}^M Ji»uM-nwTV., λ- paitfsin hof occupantG , vt continub iplusfefuperet,&plu- 
7τ,ri«Λ/,<uMί νοί/Λ4)ΐ77«577ίϊυίΜ7«.ο^τ(Μί/'67ΐΐ/τωΜ;:^ΐ'τωι/ ,if-M riinuni valeat, pKirimuininquaniin illa quidcm dominandi 
6J,' '■:.'^^ λίγιΐ μ^,Ζ'ΜΤίζ 'jniAiiif ■ra.t.Aytt! -n iij Μομιοζ mgw liJTWJ aite, ineo verb qiiod /ibi &r reipublicjEoprinium eftj crebro 
ψιΐΛϋτίιυ TnihiT-.fxv; Α λ. Ορΐίΐί• //ί^τι/, )'» Δ;ο;. ϊλκρ. OnxiuZ b.illucinaiuC-,quippt• qui opinioiii fine mece credideiit-Cuin 
tuciyyjlcv Uiy.i, iiuiv ?J) , oixUJjcu Ji7v ^Υ'ττν n Mi itSiyaj-,^ T&5 *5"^ '"'**^ '" ''^ hjbeiet, uonne rcftt- dicctemus hanc rempu- 
iynf\livcu τϊτοίαίο^'λ^'εωίταίΜ^'/νί^Λ'Μ'λ'-.πμ; Α κ bl ca tumultusquaplunmi iiiiquitatirq.plenillima? A.Reflcp 
eVO«/. r .^ κ p. O J««:,m. vV sre?;^-. i' 77. o.J.v,'. ^oL• ,.Jivu., " ^ ^'"^- ^ ■ An πό n.cellaiiu nobis visu iu,t, p. im ύ qu.de putare 
w='"re-™. j -ύ^,',,,ί, ', , ' " "- • ~ ' '■•"scognoictre, vel reuern cciinolceie noc quodprompte 
^,.^τ«.Λ7ογ>.^..^,^„Λ.,^,,,,,^,^5,,,^^,^. fadluMd,ituriverumus>A.V,rumeU.s.Nonnefiqu.sagicqui. 
.oy^u.^^y^^, ΛΛΚ. n.-=r_;^cui r ...κ. Ε^.Λ;„ο,..«, de quod nou,r,a„tnoflc cx,l!i.,at , addi: auum (cientiani o- 
7uyM7i*rovr^v,,-^nT«7r,M-„cvTWTzvoJ.TT^; αλκ. oJdi-ra. ptimi , feqmnn vt vtiliter agar, &: (ibi, &.reipub.?A ι c i B. 

Quidnirsoc.Contraveionccreipub.nec fibi>A c iB.ltaeit- 

Ρ ii) 41 PLATONIS 

socR.Quidautcminunctibiitavidetur.analiter? AL. Non Α ^ ^. χ/ j^. ,^ ?„ ^^'^^ ^; ,V^7^ ; ^-^^,,^, -^,, . ^ ,'οί,.• J?.\' 
aliter. s . DixiiH vocare te plures imprudentes.prudctes pu- ^,,^^_ ^ ^^^y ^^.., .^ ^ ^^ ^>Ao^',c??e«W,W JC =- 
ciores?A.F.quideni.s.DiC]murnG)tenipluresabeoquodelt , ,' ^ , '^ 'Γ ~ r,^ ' > 
optinuim,aberrare,vtpote quiopinjoniaDlque mente,vtpm ν . «; ' - „ ' . > » ,- χ ., , , , 
rimum confenferint? α l c Diximus pbni. s ο c. Prodeil igi- ^ocf Λ>,^:^7>,•«ν<« -η* ,S=A7.s...^^f -m tz^/Acc ;*. (o,.<«.) =t.i. voJji. 
turmultis,nequenoirequicquam,nequeput:irefenofcere: ξ« ^τη-ττ,ζ^υκοτζίί . ΑΛ.Φα,ιΑγψ. ΣΛΚ.Λ^ι<7;πλ« (ψί-πΐί otWck 
fiquidem proptiores eriuu ad illa efficienda, qus vel nofcunt /μιπ njivoi «.μΛ/, «λιιτϊ ο/ίθα* eiAvaj• ιΐτηρ γ. μ^}Μν ιζα^ί^-ιυΜ- 
velcognofcere opinantur. Agentes autem fibi nocebuiitcre m^TJU ι^ϊί nsfj.Tiwi •πι^τη.ΛτΆ d} eiJb^v,» oni^sjy eljiycu' s!^y.i:ov~ 
brius,qu3mconferent. α l c.Veriirimaloqueris. soc.Cum 'j^f ji, βλά.ττίί,^τ^ τλ τ^ίίω /Μ^,ιν n a^i^tic^ ; λ α. Α'λ/ΐθί'ίίχτΛ 
ergo dicebam reliquas omnes rcientias, ii abGt fcientia opti- Aijui•• s ^.oVar ouJ,??^ j.'eiiZ/ji>,;'.iy/tu.ii'H 7i'>4 ■^Λ>λωγ ihr.r 
nii,obefle i:rpius, quam prodeiTe illas habenti, num reft^ lo- ^^^,^,^^^.'^ „, ^;'^ ^, - β,χ^^^^, ^„^,^,^^ κ,κνιμίροί Ι^,,-^ά- 
quitunc tibi videbar? Λ L c.Etu tunc minimf,nuncfalcem,o " • ,\ . - . /-j ,>;_;„■ ^ ■/ ' • τ. . ν r^ 
Socrates.soc.Oportetit3queciuitatem&:animatn,qu3E re- ,^ , , , ....,, '^ , ~ ' .%^-, 
ac viaura fit,hancproculdubio compledi fcientiam-.quem- ^^^^ ^^'".^"i^ Λ^^.η a. ^=«.- Μ."^7..ν^ο,.ν_..,«ο//.«;,α,Σ«.^Λ 
admodumquixgrotat,medicuin&qiiifinepericulonauiga- w. x.A=/c<^=cx^ 7z,a/.>c, 4<^3:^^7.'«'^^<'^"'''^ο^^^^^^^ 
re velit , gubernarorem. Nam quo maiora animiis fine hac Τ ^sk/ahs• 4c Ji^SK, Λ-ηχγωί,απτί(. a.^vnuj.m i&tiv,-,, vv.i yjj&a 
fcicntia circa diuicias,vel corporis robur,aut aliud tale cona- wtcu τ α,αψΛΚως μί}},οντα. ■7i}:iiv.''at.>7nf φι u.» mtS'^^* ίτπυασκ η 
bitur,co maiora ex iispeccatacommittineceiTeeft. Qai ve- ί ■\\)-)^ς.ιΰάιγ>'ηιητ,{.^,"ύίϊ•)^ΛσΛ-ηιν y.-nnuv,» αύμ^.τΐίίωμίω,κ 
ΙΌ multis ac variisarcibus, & fcientiisornatuseft,fitauteni χ^α>^.όν•-?ί^"τΌΐοί^των,7τ(Π)ύτωμ^ζα A/MjimuaTuaTr' Μτίυ'ιΐναγ- 
expers ilHiisfcienti^jduftus a fingulis aliis,nonne merito mul ^,'^ -^y^a^ ϊοιζί,γγ/ί'^οΛ.όΐί^Ητίυ^ ysKcvyjt^Oj, mKj,jAsreia.i τη 
ta tempeftate iaaabitur ? quippe cum abfque gubeinatore ^ τηκυτ^-χχηωι yMv,,Sof,opfAm Λ l, zvM-ni -ϋ,; i-nfn/^if.a/^- 
oberret in pelago breuitemporeperiturusiHiiic certccon- _ j ro '_J; ~; ' jpi ",, ; . . rw . , ' , 
uenue videturilludpoetecarmen,quoquendam vituperans ^- - , „■ , ' / /> ' w 
Homtrus in inquit,Mult3 quidcm noueraf.fed male nouerac omnia. Α ι c. ■^ 'Γ '?' .' ~ \ ^ J, j^": 'y'^a-,-', 
Margicc. ^^^^^-^ j^ p^btx diftum quorrum attinet? mihi certe nihil ψ'" ^^^^>'-^y i^w .5i«.. «^τϊ ςι/^.ίΓ<«ν«|. ,αβ; /i;u/ ;t, ο,πω,3α_^το 
videtur piopofito noiho congruere.s ο clmb quadrat peni- '^'^ '^'"^ '» ^«>*' '»™;ίί?<^»' τι^υ -ηνοί,ωί λ^λτι^μλ /^.V rasaTs s/)- 
tuSjVerum perxnigmata & hic & cxteri ferme omnes poe- ^Λ,^^,-^ωί Λ (jbctv) «τηςα-νι τταντα. α. Κλι π Λ τΐδτϊ ζυμζοΛγα τί 
trloquuntur. Eftenimipfanatura vniuerfa poefis xnigma- τ 7ni)iTi,a^.aKpajii-,iuoi ijhjyitiuS^' ότιΖν <^οιυΰ /ri^s M-pv uf«yil- 
rocfisenigma ttum plena,nec quiuis eam dignofcic. Ad haiic illiusnaturam yaa. ^n.K^u ■jAKa.yiisa<>^°yii'' όί>λ ιΰνιτΙί-Γΐί,ωβ'-κτιςί,γ^^^ 
lumplcna. accedic, qiiod fi quando infitin homineinuido, nolente fua i(ciltl a^i.oi Si7miHW'^JivT} ■miT^uiii τίφΐηι ίιχ,ι>>τιμι ήαΰμ. 
fcnfa citeris hominibus reuelaie , mirum ell , quam difficile ^^ α^ν/ί-'^χτί^Λί•, y^ ο"' ci ■an2ff7i/;;(oi/n.ir Λ^'Λοί• j.i/aeijiu 'τ7 Si 
cognitu (l:,quod poetafenferit.Nequeen.m Homerum dun- ^^ ^^J„,„,^^'^ ζ), o'T^A.c'f«n« a^^t'^ ^.VaeJTi .«ii^J 
niillmum fapientiiTimiimque poetam ignoialle puces, quod λ , i ' ~ ■ rv \ v- 'J - ■ ^ '" • ~ 
fciremaleimpoflibilefif.ipfeenimertqui inquit.Margicera D "^ T. '- ^^ ' ~ • r' ' " ^*, "7'" 
nuiltaquidemfcire,maleautem fciieomnia. fed :Enigmate <^9i^,y^^'^'^^''-^ '^><'^^^ ^'^^yco,c,ja.vt-nu,o,7,^T^ 
fenfumoccultat,vtarbitror,maleproma!umponens,fcitau- ίη^-'Λί wrA '^^ }<4 '^•■^J^ Ο me^v ^',,Ί-^ν ηφω-τα-ην -n y^Ssuj^- 
tem pro fcire:vnde compoiitio qusdam excia carminis men- "^ν '^'» ώ'^αρ^'^ί-'ΐ' Λ>«κ ov ou^^ οΊονη Ij-o ό^,-αΛκ ^uaf.cKrtcoi• 
furam conficitur:quod verb fenntjhoc elt, multJ quidem fci- j<<f 'ihf ^ '7-JV tci' Maf}nau τίολλα /^V β»τ5Β.<3αί, y^jtSs• ji (jxff?) 
uitjfedmalum fibifuit hafcomnia fcire. Patet igicur qubd fi ■7πυίΎαίΤπία.^τα.ιϊ,>λ β1νιτ1ί-νυ,ο7ί<Μ,7Γα^^ωγ τι! i^xJif 'j.^.omtj τϊ 
eratilliinnlu miilca fciie, ipfequoque inalus erat,ilqua fides ^KoJ-n/i >ΐ7ήίχτ<,,όυίΉ η o^niajm.yiynjvj: ouZ :π^υ:^η^/^ξω α^ί 
fupiadiaisfermonibusadhibendaelKAL.Mihicertevidetur η fii^u^tij J)! ο,ν β^ύλί-^,^ί -riu^^^ /J^ >,:,i,-v.-r> if,y,,>(s.Mv Α L•^ 
OSocrates. Qnibus enim verb,screde.em vnquam,n.riii<: ^^^-^^^ ταίΙτ»^™. Jwao. «^ 077 £mo /:^" «^ ,Wy τί 
credatn? so.Etredte quidcmtibi videturMedageperlouem, . ,» ^ ~ ' * : ' . • - ' ,' - . 
videfneqiiantaqualifque ficuihoc ambiguit3S>in hac ipie . , ,..^'^..■5-1« " 
veifatuseiTevideris:furfumenimdeoifumquc iadtatusnuf- Ε ■i^c,p«,^o/r λο^.-^ α λ.Α ;A £«./>. Λ,ti/,.,^«.^ίί7ϊf .» ;^^λ£77^ί 
■ quan.r3ncconnnis,fedqundolimaireuerabas,nuncdamnas. > <i**W.w π.^ -τ/δΐυ^^,α. λο;^/(•,£/7Γ4ρ α,ι,Λ wutxi/s•. ς .a.K«i ορ- 
ίϊ fortc Deus quetn oraturus accedisjoculis fele tuis obiiciens ■S^ >*' <^' J^>^'• '='^« f ^fi '=0«• Δ/οί . ipas yi Λ ττιυ τώ ^meicuioim 
anrequam voueas,ita roget,an tibi aliquid ex iis qui in piin- 7t yju ο/α" TtWTHi Λ αο; <Λκ.{ί$• kju σι; yΛ!■Ulιyύ}f)r/Jiycu^μf■τv.£Λ}λόuί- 
cipio didta func , habeie 'atis fit , vel tibi licentiam prrfter> yoi yi m αβω yju /jj.tu oi/cA οτϊοιλκ ττα.ί-Α-,ά.ιΚ οτηρ α,ν /Μλιςα στι Jo- 
quod libcat polblandi,quidnam tibi opportunum fore puca- ξιι,'κη x^hiAMjivajt eS, v^i/rn «cretuW JhYMv.ti ouZa^iyi -n 
> rcsivelaccept3re,qu£Deusoffenet,velporcere>A 1 c.Per ^ννΖψι^Μ^ί^μουΙμ>,ς o:bik,'!!^ςtv^υy:>(άvίiί'lr>μ,o,J}^μ'>ς,ifa- 
άtos:o Socraces , quid refpondeam non habeo : fed infanum ^^,,,^,, ίr,o^cόξaάcάσ^,cVJζaf>,i^, „; c^c.yo,v τί^-ρΐΆ^,- 

ouiddammihi videtur,temereD£um piecari ,acailigentei• „ \. ^> -.\',„ •_ «'.„■' ■'. '1 «ί- ^ ' • 

conriderandumnequisfeipfumfallacmalapetensdumbona /, , J;'^.. , . ,, ,, ., .Γ « ,X i>' 

leputatoiarejacpaulopolt, vt tudicebas.adcontraria vota , - ρ ~ V , \ , », , Τ , . «t 

fe transferat.s ο c R.NOnne prudeiuior nobis po^ta, cuiusin γ v^.^^w^t^a τυ^,, ; α Λ.Αλλα,.^* τ^- ^οι,,ί'^ω ^h^ ovS^y λ;, t-. 

principiodifpucationisiTientionemfecimus,quiprecabatur ^ιμι^<ηιά7ΐ^ν,ω•ίω/.ζμ-η^Λ}^ΛμΜ)ίΥτΐ!Μΐ^νΜ7^,)^ 

mala etiam ab orantibus nbefle V α l . Mihi videtur. s o.Lace- A«Sa,- ττολλ»? φυλΛΥ.ακ,οτηοί uu λ«3•>ι 77r «ωτο'ν cL^^jjipof u^ ^^i^^ , 

dxmonij qiioque, AlcibiadeSj fiue hunc poecam imitantes, Jina;' Λ α^Λθκ'ϊττΐ/τ ολι^ν 'ahc^y^^^.TTip /ju αυ ίΑίγίί)'ταΑΐνο)Χ^^ 

feu ex fcipfis animaduertences, idcm votum , tam priuatim, (ijiJj-)^u^ot ατΙα. τϊ ττ^.ρτϊ)' ουςοτια. r. Α^ρ' nuSou-^ uJUi ή ■nKHor 

quampubliceferuaiKjorantesdeoSjpulchiacumbonisribi iy^ i 7roi>,Tyis,oZ yj^lv ι^χ^ η Ka-pvimw«S!ljj,TU J^iy^ ys^'Z- 

tribuei-e,ncc phira iUos precari quis audiret. Neque tamen j^^,^ i.^Ko%i^y ΙγΙκΛ^υ^γ ; α Λ.Ε>ί yV^/ JOm. ς SL.ToL•r 

ad ha;c vfque tempoia niiiius, qiiam cxteri homines telices 0' f λ\ ^ ' r\ α iv ' > >> ? ' 

lunc.Siquidautemillis vnquam mniusprolpeiclucceflic, no ,. >, , r, , , • , , > / ^, , 

eicoratioillcrutnin cau(a,quaiidoqiiiacmin dnseit,vtarbi- „ ' ; , ,v ν 7 '.^ „', . ,' >^7'* 

tmr.quie precamur^tribuere, vel contra. Volo niiuper aliud ■'^^«'^«^ .^.;^ί'^ον;^5ν7«^,^ -^h^it^ tj;>- «^aW TSy .3ί,ι,-Λ- 

quiddam tibi referre , quod aliquandoa fenioribus qiiibuf- ^ Jt>v<u χοΜγτίί aZ νφκπν^οΜ-π,ις. -n^Moy J\^ 6ΐ/Λκαν oinVft.y ii|«- 

darn accepi. Dicebant enim femper ciiiitati nolh -χ accidiire, itWi' awf oi/e. rOi-jofOiw n( η πα.Μ>αγ τα ^-.νου y^ obJiyay n-jfoy 

vt quoticfcunqiie bellum Athcnienfes cum Lacedxmoniis UiTii^li ticjy ludpu-jci.c-tA' ο^λχ^ ι^μζίζ-,κίγ ajjnti αίτι μΜτηα- 

gcrerenc,noltri tum teria , tum maiiiiifortunati eflenr, nec tu diii>'^li,a>>^ ou J^ τίω ojcnVi'»' '^6;^'"'" i^ 7s;V ^toZf /' oJrV» 

vidtores vnquam redirent. Qiia le indignatos Athenienfes, o7.<.-u , ωίτϊ lyii ^Jiyaua.i'^ ai v( ώ^^υ^ο; ■juyya.yn, y^-nydinja, 

ca.n non habe.ent qu.7 arte tantam calaniitatem virarent, ^,'^,_ ^ovK^u^Si o^, y^'Uel'y 77 Λ«,^^^ , ' 2 ^o•,^ ϊ«.« 

decreuiflc Ammoneni conruleie,qiiam obcaufamdi) Lace- .^ ' ~.' il^ ' 'a r ' jv ~n 

dacmoniispotins,qu3m Athenienlibus vidtoriam lariiiictur, „, ,. , .. , . ,-„ « ', ^ i~ < _ - 

cu;n jpii tamen facrificia tumplura,tumdecentioia,qu;iin ' J^ ,' , , , ■ 'ΖΓ , Λ "^ -γ^ν•^"'^'• 

i-eliqiii Grxcorum otfsrrent , fimulacris donilque tcmpla fic "^*•'' "^"'','^ '^"λ? ^^"","» Λίτν;^^/^ κί« f«..J\^07t <Γ<«.«Λϋ y-esc- 

oniantes,vtnullialij,pomparquequotannisru<nptuolil]lm3S Η τϊ""• txw οι/λ A^cuoiia.;arAKToujjTaf'ni!^9yMi7i,y^\n,- 

& vfiiuiiinlm.TScelebrarentj&omDifumptu, qui ad ixm di- ^-'^α'^ου; τίγι ^n μΛ\•^νίϊ ■ijf mueivmy yjLiiZy amTi_<-!rl'Jj Xftit 

uiiia fpedlatjCundijs Gr«cis magnificentiores txiiieient,cum βουλ<:ίίομ^ιοΐ{ au-mi Jh-zj-.iy y.;-ci.v?Ov 'φ,τημ-^νττίί citss Α!'μμωνα., 
c-Kciyoy ίτηρωτΣγ'ίν 3 iSO^ Tct/Ti/f νπΑ,Κ} Λ»'3 οτι,υ ΙΤΌΠ Aci-/iaajuoyioi( ci .5ϊο/ ua?^'jV viy.bjj J)>iiaciv » σψισιγ ΰ.•ιηις' οΊ ■7u.ii7X.{[(ptucu)ti 3v 
cij.; y^ γ^>λις!ΐί τ Et^MmiIV a.yi •Ji^jydit/.'^ μασι Τί ΥΛΜσιχνγ^μ?ρ -m ι'ίρΛ αυτ^,αί ουΑνα α./},αι'•ητ>μηα.{ τϊτηλυτίλίίατϊί; Jt, ίημγοτά -mi ijb- ALCIBIADES II. 45 ττύη>ν•ίΜ^ au-mf i?j-)apa( <i/^n'^'aas κ\3^^οί^>ω{τίκ^ Α Lacedimoniis nulla efTec ifto unicura:adtbcircadiuinuni 

iini<nylii!)SiTi,'L• /</Wja ww TH XX όλ/ίωί inJ^iiipaiVf/XDtny ιιτηρ H|Ui/V, cultum parcis,vtanir (tdV ^ θίοΥ χκ iic JhAcvot?) /^AiiWTW Λ «aitbi', A ^jjiaMH^i^iJiM, 
τζίΛ Aij4/ A. μμων ' φηοιν (ΰ (Lovhiiawi ewm τίω Auyjiifiiuuaviav 
'oLfM/MAH fp Lia.}Xov ,Μτα svu-raina. ■r^L• >}JjJjat Ufix.. •nmjna. u- 
τηιν, oCy.iTj TnfcUTt^u.Tiw leau tdj^n/MtUi' χκ α^λί/χι tjva μοι Jh>tu λί 

VII ττωτα, (ΰα• τί aya.^ioUi Τϊ <^icgi. Ιίλ.Λσφ»μταυτΐιΐν oujj aurp λ- 

ϋυσιαί, αλλΛ JbMi uoi τπιλλΗί• jt/AttJCMr <Λ?.θ^ >l*' ο.ίνΙίωΓ,ο,ττττυτΐ 
cinior oil jyu /χιί. Xpnnif <Ρί Κ3^ '"^? Ο Μ«|>ω 6Τί/>Λ ^^:7λ»ί7Λ τοο- 

ΤϋΙί ίϊριιμ^Λ. φιισι γ>ΤΚυ Tfcidf iirWKiV T^liVjifJCii ,EpJ\iy ά.}α- 
ramicj τ^Καίο^α,ί ty^Tvy.Ccti' τίυΰ Λ y.victiny οκ τ» TnJicj τα\ϊ ma- 
μικ φίοαν —eufM^ey tiTzi-, ΗΛιμΊ») >fi οΐ/π θίβ£<• ,αα<5ΐρο£{ /a- 

TiiSnUy ΟΰΆ' i^ACiV, ΛίώλΛ ^ (Τρ/)» Λ•!Γ,Ι^Ήτ^ ι λ/05• ί'ρίΙ , KiU 

neio!,afr,n5tlA*oV i\t(/!/.5A;a Πς/Λοί/ο. «Vts oi^'^V αΰνΐίί -τίζ^υρ-ρυ q ad coeluni vfque venris extolli : \tA bedtos Deos illo minimc malia mutilata pafllm maftaret,&in aliis 
omn^bus ceremoaiis loge admodu parci>ribus, quam Athe- 
nienres,cutn tamtropum magnitudinc a nobis πό ruperetur. 
Polteaquam hxc dixifift nunciis,interroiias i]ur> paito u prje- 
fenticalamitate liberari poilent , ηό mufta ad hdfc rtfpodiiTe 
piophctam:Dcum enim ηό permirteretdCCer !to veib Athe- 
nierifiumlegato in hunc modum fuifle locutum. Haec dicit 
Arnmo,p!acere magis Laced^moniorfi iibi acclam.uionem, 
quam rdiquorum Gi-xcorumfacraomnia:nec plura iis re- 
rpondifle. Acclamationem vero iiu!l3m prorfus , aliam Deus 
mih;dixiiTevidctur,quam illoiOm prcces:etenim reuera pcr- 
mulcum illa? aca?tcnsdifferunt. Reliqui nanque Giseclpar- 
timauratiscornibus boues facrificantes,partim donanise- 
gregiis templa ornanres , quscunquc eccurrunc, feu bo- 
na, (iue mala , a Diis petunc. Dij vern cilrrt' illos imprecantes 
audiunt.ditiifimasillorum poinpas,& facrificia non acccptar. 
Quamobrem diligenter coniidferandu.n mihi videtur, quid 
diceiidum ficqiiidvc non dicendum. Inuenies quoqueapud 
Homeium alia horum 'imiua.Inquit enim Troianos , cfi fub- ^''*^ 
urbanuardificiummolirentur,dicaiediisimmort^libuspre- 
tiofa facrificia cctum boum : nidoiem yerb ex litorc rujuem, •mvny oJt 71 '^^ϋύί,ωίτί ■ώπ) Ιαρων ττϋζαγίι^,οΊον y^yjiy τνκιςνν. 
ei>^a,y^ «μίίί'όί«^ Ko-^st hiyiijifj, Λζίοορτίί Λay.iJhuuoytωy jwu- 

ChiTnuny ii^^i/ θΐοί,ίϊλλΛ ^M ■aejf τώϋ 4'j;^;i'^,ctc 77«• ooof ^9« Λ- 
y^of ΛΚ Tnfya/ii.TTOf^.^/Mii^oy, oiuat, ti ιζζοί ταζ ■mKvTtKm twj- 
TOf τπμττας τϊ /^ ^σίΛζ'ϋ ci^Ay yjnKijn 7Π)λλίΐ. y,V βί θΐοΐί , τπλ- 
λ*£Α etf αχ^ο-την; iiiAO-ny.o-ms -,ν^ iaiiuTWj yjjiTmKiy,'c-^iv ay irj.- 
Srii ίτ@-τίλ£-ι|'. oi<fi,ATc uvJii^.joyjoiovT^i, ys-i^ipf^'^^^ Λτηιί verci,quippe qiiibus Ilion , & Priamus, & Pi iami populiis o- ' 

dioelTet. Itaqueni! Troianis pfodcrat , cilm aduerfos deos 

habcrent,facia acmuneratemereulisofFerre.Neque enim e- 

iufmodi ell• dei natura,vt ducatur muncrib. quemadmodum 

improbus foenerator. Sed nos nirriium deliiamus, (iquando 

nos Lacedimoniis proptcr munera acci-ptiores Deo effe du- 

cimus. Etenim graue eiTet , Γι Deus ad donaria , & facnficia 

no(tra lerpicerec potius.quam ad aniinum , vtium iurtus fan- Apuddeos& 

diiiquefit. Ad queni equidem Deum arbitror multo magis apud homines 

attendere, quam ad multifumptus pompjs atque facra , q j£e j"^'^'^^^^ * ?'"■ 

Tcoy ΎΏνταν,ως φκσιγ o^K,y^^a> ιτ^βΐΛΤίκ. K4vJ'ijjjXci ^uZ yjl j) nihil piohibet eiim , qui multa i'i Deum homincfque pecca- jjri. 

■7ni(f'yiilsyj/j-m.f ΛνΙγώτηΐί τνϊί yiulii^^unSl^ffjiomjjii-n )tj f £,'- uent, feu p'iuatus (it, (iue refpiib. fingjusannis perficere. 

Deus autem vtpore a muneiibiis incorruptus, fpernit hsec o- cijtv » T^ (iJnTay k Λ/ sr^jfiinv y^jl 'Aiy.iy, γ^^ας^ί ^oti yju ti^i 
αν^ατπ,ΐί, βουΚοιμΙιι Α αν xjfj ατό ττνθΐ-.ΛΟ! ο,τ/ ττοτΐΜ' νφ i'^'f 
<!ίζ}ί TWJTa. Α Α. Α Λλ ίμΛΐ v.Vj ω Σωζ^ατΈί• , wt α?λ« τη Λκ(ΐ » «- 
mp σοι 7ΐ /^ τΐιΐ θϊΓΊ.ο uVs )ϊ> ο^ «κοί «« aiv-^^iy iui τύ θΐζ•' ;'>ys- 
iiWL.x Λ. Ouxutu, uiu/«5iu ς* Τϊΐίλλ.) !ii»e<a (faoy.eiv φ,οτπύί μν κο.~ 
β)ΐί ffiOUTii' <ίι•)Λ'βμ^ς iiS-KS•' <^yj^V <h α^αθα > Α α. L• 5<<.'>ί. S λ κ Ρ. 
0/)af οω/ sif χκ αιτψαΚίί <ηι oity δλθϊ/ιι ■ait,«$• TJf θ{οι« ^ό/ξο'/.^ζ.ι,/ΐ'Λ 
^ΜιΛ ow οντζι) TTjyj^ βκααψϊΐμχιυί,-ηί crou Λκοι/ωι/ , ουίτν &ι<Ας«τω ■ί j 
.juff7a{ TauTTff. 7!/;^/ J6 ^ίοί ίτίζ,^ν τι (Βΐ^οΛ-τηκαχιανς . ΐμοι yjf^ ουχ, 
Jhy.u y^ATJSOy 7Τ) ntwyinM i^H'. τ>! y.V" y' t\.a.iLtSiu^Qy'iu>y <<i;t>'5 ^ii? 
T^ («ΐ^αλοφυ^Λ*' (τΐ Jti y5 y^>hi^ny Τ όι/ Λφζ^σιαινι γ: oyouaTav ) χχ. 
Λ' ο/'Λ«σΕί5Ελοΐ';^ΗΓΛΐί. cway^joy aujj ?2ι 'jife^xV'"»' «'»«■ c-vvf 
/μλΘ)! (Bf Λ? «?£?«■ 3ΐοΐ5 lyo «jDgjr Λΐ/^ωττοίς Jiuxjci 3tt<. Α Λ.ΠότΕ ouJ 
7Γα/ΐ65ϊ£/ο;:^οΐ'@-(?ϊ,ωΣ«κ/;ατ5ί•;κ9'*'"ί '^τοίΛΐΌΤϋ/ ; iicAsayi Λν 
/ui/ ΛκΛ ;<Λ;ΐ' Ttcmv T^y (ίΐ/?κωτην v( 'iiiy.t λκ. Οΐ/τυ? ο^ιμ ά μί- 
λα ύί.ι στ J. Λ>λΛ Λκί/ οί/, ω,-ττίρ ίμ ΛιοίΛΤ-Ρα φκιπ τίω PibUuaJy 
Ο uM^si^im τ^αφ^^^^^αίφίΚ^ν τύι) a^Kujj, Oep άι γγιωσχοι i- 
[J%tj Jio/ «cft yj/l luSfi , o^TW c^ <To6ii;y ώιι 731; ί«;^ί" „-!i:07cy a'- F 

pep βκ cf; ων αίλλοί j-fiuTiiJiu «y.V <stw)' »Λ y^ itJAoi». ιί/λ //S^ yj 
W. m/ μοί (PiiKWi ί'υχιχ'Μίλιαχ. Α λ. Afct/ptiTiy, cits βοολίτοί, τίω tt- 
■ ^Ai/jUjeTi αΛλ0 77.ώ)5• ijacrapisxdLajxtcu onJiv οι* ;<ii/j«iv τ5</\23• ί- 
Μίνιν ΊΖζ^ίίτατΙοιΛι^ων,οζΉί ττοτ SJji' « ΟΛ'^ρωτπκ' ίΐγ. μίλ^ οιμ» βίλ- 
Tiay 'f^i&m. ςλκρ. Α ^λα μΐίυ κλυμυο^ θαϋοίΛϊΉν ο?"Λΐ' ■ife/ οΐ 
Όζ^'^μΛΟ* i'^1. Α. £/$■ τιτί Tt/voLi yju τώλί θναΛν αναζοίλλίάνχ 
y^f.vs^y φ μχ,ι JbKu. ε λ κ ρ. Kru opSwi }« tni/ ΛκΛ/. α^φαλί^ϊ^ί/ 
■^Ofoiiyii '!^^^yjy/ujj<£ciVTX>mJT!iy x^yftuioy. Α λ κ. Α'Μοίττκί,ι? 
'S.uy^a.nt 3 χω ^λι 7τιΐ7ΐΐ|ί/ τ sif «κΌμ, £77ϊ/<Λ) /ω/ Λ)ο«κ• )(3.λ«ί• iv^- G 
€iCouKVJKivai,<7Oi •afe/Sxra)' Tt/s• -iss/s• Λ κ, fteiw'o«: lyu tv/^.h, Trtu- 
■τα 7W νομιζομ^Λ TOTi Jum(J)p , o-my c'A.tiyLuu τώΰ iiuipoji/ iA^Jawi 
i /ω. ir?t(cA oCSJcf.uay^orSy-nyTii)y^hliyTay, ςλκρ. Α'λλαΛ'ρ^ο- 
/tiiu iyu TijTTji, rtW.i 3 Λ? 77 7/."-7a£ji OT J Λ 5ϊν7&'ν ιίΛ<»Γ /Λ/Μ< Λ- 

fesrai' /Λ/μ s;^i/-7tt -m ςιφκ,Κ) awt/TOs- ijTP r τπΜμιωγ a.7rapyt.< mj- 
Τϊν ciMiipiyeu, J}^ τώί) te;^;)/^x/ , 0/£i)i/oV ίθΐ'/^ί/^, p)^,i(g.>}.iviy^ ςΐ- 
f Λ. c* yi KhvStjyi cf>£>!«i,as.3a , Js-mp ο?οία π! • ο^τω <Γί κα^ω ■ττηξά 
οζν τώλ/ ift^^aw TWJ71W λΙλ.ιιλη -ττ'ν,.^. Λ.,ΐ: ν' — .'.. ι...'. '^_ . ο/ϋΐΌχ 77θϊαΛί. Jbm Α μύΐκκ ον ίλοίτ/οι// mnia, vtipfeeiulqucpropheta pridixic. Vndeperfpicuutn 
eft,&rapudDeum,8f apudhominesfan3Ementis,iuftitiam,&: ^ . 
prudentiam praecipue honorari. Prudentes au:em iuftique ^τύαίβή""' 
funtjqui fciuiitjqua; erga deum,& homines agereatque dice- 
redeceat. Cupio tamen ex te audire,quid in iisipferentias. 
Α L c Mihi verb.o Socrates,haud fecus, quam tibi ac Deo vi- 
detur:nequeenim faseHetaDeo medili"ent:re.s oc.Recor- 
darisdixiήetein plurima dubitatione difcrimineque verfari, 
ne teipfum falleres,cum mala qiiandoque pro bonis oprares? 
Α Lc.Mimini. soc An vides iion fatis turum tibiefle ad o- 
randum perget e,nequando te Dius audicns imprecantem i- 
fta tua facrificii renuat.aliud veib quiddam fortiiitum repor- 
tesrMihi ergo videtur opeiiEpretium efle quietem agerernam 
oratione Lacedxmoniorum propter magnanimitatetn , id e- M'gnan!mitat 
nimnomcnhoneftiirimumeilomnium quibusinfipientia fi- "Τ^-""^'"" 
gnihcatiir,non exiitimo vti ce velle. Qiurc nectiTc• ell expe- imipicntu 
(Sare,denec dilcatur quemadmodum ad Deum,arqut: ad ho- 
mines liabere Te deceat. α L.Quando erit,o Socrates, & qiiis 
prsceptor? lucundiifim^ enini hunc hominem, qmrquis erit, 
agnofcam. s ο c. Hic ertcui tii cuix es. Verilin mihi vide- 
tur, quemadmodutD DiomediMineruam inqu:t Hotnerusab 
oculis pcbulnm abltuliiTe , vt difcernerct Deum ab homine, 
iic&rabaniino tuopiius oportere caliginem , qua nuncof- 
fu'iditur auferre: deiiirle illa propius admouere , per quje feu 
bonum quid fit,fiue malum,dignofcas:nunc enim impos eiie 
videris.A l cAuferat feu nehulam ille velic, iiue quodcfique 
aliud.EtenimparatusfumnihilpenituspraEterniitterej quod 
ille prsECppeiit.quirquis denique (It , modo ipfe fim melior e- 
uafurus.s ό c.Atquiillemirum in tnodum tibi prouider. α l. 
In illud itaque tempus hoc facnficium differre optimum fo- 
re cenfeo. s ο c r .Et refte quideinttutius enim eft.quam tan- 
to periculo Te fubiicere. α l .Sic eft,o Socraces.Intet ea tainea 
quoniam mihi boni οοιιΓυΙυίίΤε videris, hanc tibi corona im- 
ponam. Diis autem & coronas, & teliqua omnia qusecunque 
dccet,tunc demum offeremus,cilm diem illam aduentafle co- 
gnouero. Aduentabit aiuem qudmpnmum, diis volentibus. 
s ο c R. Accipio&hoc, Scquodcunqiiedatum abs temihi 
prarterea fueiic libenter video, οΓιιη abs te accepi. Quemad- 
modiim verb Crcon apud Euripidem videns Tircfiam coro- 
natiim, Siaudiens piimitias coronam propter artem i militi- 
bus acccpifle,ait,Augunum eflc ducebam tiiuinphalss coro- xλJJbv/7ι:JKi:='ί;.7Sfζ),'a"J3''!^λ=^«:wΛ^.^Λ^λίNxosr -^ί^ ff: u ""''" ^^'^P^'^*^^ ^""^ verfamur,vt ipfe ,io(l):fic &ego hanc 
η,νΐρΛςΖν. abstecoronationeinauguriumeiieduco.yideoraiuenn mi- 

hi non minorijquam Ci eon tempelbte iadlari, ftudeoque 0- n.y »f as»!'. mnium amicorumujoriim vi(^orabiie. lilj 44 Ρ L Α Τ Ο Ν Ι S Μ Ι Ν Ο S , S 

D Ε L Ε G Ε. Ι V Ε Μ Ι Ν Ω Σ, Η, ΠΕΡΙ 

Ν ο Μ Ο Τ. Quumintec- 
logamur fim 
plicicerinoii 
rede dubitari 
dcco quod eft 
pars. SvMMA DIALOOI. DtUgt, quU (>t,<jui eiiu oriiv,quis ■vfm ^ finn,l>aucii iijferitnr: -vt hic dUlogns velut Introduilio in libros de Refub. α 
PUtoiie inflit<i'.t0 fiii^e viieatut. tdeo Autem Minon nomine infcriptM eft^-vt augu^i memoria inUctreturgrauijiimi legiflatorii: quein lictt iffurn hic η on in- 
ducat l(iquentemphilofuphitf,f:d cognomincm qitenda,n:foia tamen mmmu appeliatione vslmtparare aMoritMm fanaifimt ΗοίΙύηΛ rudimentii. 

SOCRATES, MINOS. 

V 1 D Ν Α Mlexapudnosell: μ i.De qualege 

interrogas? s ο c.Ertne aliquid quolex alege 

fccundum quod lex eit,diH"ert"i Aduertf plane 

quid quaram.Sic enim interrogo,ac ii dicam, 
'^^^^^^ quid eil aurum : & fi tu eodein modo , de quo 
&i?~3i^ '«^^ gy^Q quxram roges , haud refte te peicontari CoUigitur ae- 
iinitio atcai<r- 
lationc. cenferem.Neque enim auiucn ab auio,qua aurum , iieque la- 
pis,qua lapi5,a lapide quicquam differt : iodcmque modo lex 
alegenildifcrepacfedomnesidefunt. Etenim lex vnaqu:e- 
que illarum (imiliter cft,nec vna magis & alia minus. Dc hoc 
ipfoigiturvniuerfcqvidlexeft, generaiim interrogo ,quod 
(i in prompiu nunc habes,explica. μ i ν . Ei quid aliud lex, ο 
SocrateSjelTet,quamlege recepta&approbataV soc R.An 
l"er(no tibi videtur eaeffe quxfermoncdicutur,vei vifiisqua: 
videntur , vel auditus qus audiuntur ? aut uliiid fernio, aliud 
pronunciata,aliud vilus, aliud vila, & auditus rimilicer atque 
audita,nccnon!exaliud,aliudlege recepta"rSiciie,an alicer ti- 
bi videtufiMi.Sic vtique. s ο c.Non ergo lex eft,qux legc re- 
cepta. Mi.Non videtur.soc. Quiditaque fulex,i,. huncmo- 
dum confideiemus S' quisde iis quae modi) dixi;'ius,pcrcon- 
tetur dicens,poitquarr. vifu alieritis qua: videtur percipijquid 
niam. Aliafjtfadefi- 
rifio ^egis Ϊ & 
eonfucacio. ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ΜΙΝΩΣ. 

Ν Ο Μ Ο S >if.ur ν '^v J μ ι.Ο'ττοΓίΐ' ligj Ι^ωτφί 
Tif νομον i ί Λ κ.ΎΪ Α ΐ>'?ιΐ' 0,77 Jfy.^ipti yousi yi- 
• μου y^ tojjti ήττ,•^ ri ν'ουυις 7/)^ ιχ/.οτηι γ: J^S 
'wyyo.ia ifar/J σι. ίρωτω yjf, aaji-ji el α.η^'μΐ'-^ 
τι 'Sb /^'^^ί} ii ι"ί OisWiTwf ύϋξίυ oimoy y^Ki- 
-yj ')ξ^^'»-, oh-uu η L• OM ipdilf ίρίΜΛ. ovSiv γψ 
τπ,υ ο^,^'ρΗ ohTi^^"^^ ';^^^'Jy ''^nhtbix Ktbou, y^.iayi τα κΊ%ί 

φι W-' KJ^ ■" Τξ}"'"^• ""■'^ "^ ^■'''f* ViWf nCl/ VO,«Cll Ol/cTiV <%t?2'f « , 

Λ».ί rmtVii i''(n tiujt-v. ΊομΛί γι.ρ sn^jif eujT^<j"£^y ομοιωί ' aC^ ό 
^t> «ΛΜοι/,ό A'»t]ov. Τάττι Λ αϋτί ifUTW το Trat 77 ch νΐμοί-,ΰ ouS 
σνι ιίίςβ^ΐζίν tiTnty. μ i.T/ oujj ct?Ao yo^o! hh (U/,a Xay^ttrif-, «λλ 
« 7« νομιζομ^Λ i Σ n.H' y^J Mpi Vni Λκίί Ι^* 'τα hiyiijhO.:, » οψί, 
-ΤΗ ορύμίρα; « ctxfii),7« ctxouo.aVc-i « α?λο «V λό^ί,α,λλα Ji, ία λί- 
yiuiva ; i(cu άλλο μ^ οψ? , άλλα Λ. τα ορωμίρα ; yjij «tMo μ^ Λκοΐι, 
αλ/.Λ Ji τα ακονο/-(.ν«> Hs" *'■'" t^** •''Α"*'• «λλα Ji τκ νιμιζρι^α ; 
eifaf,)! 7Πι>( σνι JhKii ; μ. Αλλ ομοιοννυχι tiptuiti, s λκρ. Οί,κο^Λ 
rouo! 'έίι τ» γομιζόμ'^α. μ ι. Ου μοι JImi. ς λ. Τι J>i7 α,ν ϋ» yo- 
μcs,ίhίl/.i-j^μi^tί αχ/Ύο αΑ. ίί ΤΙ! «μας τα vux, Jn /,iy(Jpa αλόί- 
eil vifus quo illa percipiuntur : reiponderemui vtique elfc q τΌ,ϊτηιΑιΌ^ι ^AjtTa (^'ωμί^Λοραι^αχ, vvi cvtj τα^Ί^ι opoi-rtui ei- 

'arat:&deau- ίπκε^μΛμί'ί di ^u/7w,ί77 ίΰίθ>ιΐ7{/ττωτ»7« JJ^■;^j'o^,3tiλ^^c/'»λoLί- 
σκ tlUIV TV ;^ί<«Λ.7».. £^ JiCtJJjl! CLVnpiTB, TJVl OVV ΎΛ ciKori τα. ακοΌο- 

f«va α.Μυίται ; a.Tny.eMitt.u.ii cu axrm , otj aiS^i^m τ« Sf^ ^ cnav 
eAiAoi/»ii HU4V ιΐί! teuyo;. οντω iDiyujj ngj. d OMi^tm κμαί,ίτηιά)! yc- 
μΐύ τα νΓιμιζομ'^α. «ομΛίζται•)Τ)νι oyv νομα νομιζίται; ττοτί^ίγ αΑ&ν\~ 
(ΠΙ νη-,κ ^-'λ&•!7ΐ ; ftarsp το μΛΐι^α-ν.μίνα. μαν^ητ^ cfiiAoi/Vit ΤΜί- 
OTsi')//». « ώρίσιι τινι ; ώσταρ τα άειη,ομίνα <iei<jy-tTut ' οίογ,τα. /y.^ 
t/;<£ii'a i(su 7» ιό:''/»', /ciTeoii'* β. Α οι θίο/ ■Sfy.ycoiwTai, tai /paaiy ο» 

μΟΛ-ηΐ;., μΛννΧ.» . /Λ^ιΤ711Μ >αρ ■OTI/ TE;);;1'« HjUJC,CUf 5<77ί cjj T^ •5Τί>•>- 

iWtf.7z<jy. κ jep; n.ricU'!';';. ς si.T ι oujj iw ττυττ,ν \κΒτ?^β.ζ'-^ιμ(ν μΛ- 
λ/?α 7Ϊ»' ΐ'ό,οον £/) ; ΤΗ Ji-> '-ω•.τ« ταύτα, ygj ■ψΛ^ιαμα.τα ; «. Ε ,00/^4 
ίΛχίΛ τι y: ίΰ ά'λ? ο ttV ι?ω» νι^ίΚ ί^ί; '"ί'Τ5 KivJujj<sLu,o οϋ ίρωτα.!, 
7ϊ 0/01» ηττ,νομί'ί Jt•) ματηλίίύί fi>. Σ λ κ. ΔοζΛΐ',ωί £ο/)«, λίγίκ 
"τηκΛίκΙυίΐτΐνναμΛν. m.Ej^J*. ^ sit^ax fmi χ^Κως ΧίγίΚ' Taya.'•^ 
αμίΐ/ον Hcvuf^cnA. hi}»ti!7iyd;azfnLfi Μ.Έ,γ^γί. ΣΛ.ΟυΜυΖοί 
σνφοι, εισ] στ^ια. <ηφοι ; μ ι. Νω. s ,α.Τί Λ i ο/ ίΐν^οι•, ώ/^μοηυύιι 
Jiy^oi; Μ.Πανυγι. ΣΛ.ΟυχΛοιυ/^χοίϊίμιμοι,γύμωνί'μιμοι; Μ. 
Νού. Σ α.Οΐ Αα»/ό/Μμα,ΛΪ'ομι<*ίαΌμιμί.ι j m.Ncu. Σιι.Οί J^yo- D lenfum huiurmodi qoi per oculos colorcsdtcla 

dituinterrogatijfenrum quiperaures vocem haurit. EoJim- 

quepadte fi roget,voi:qualegelcgitimacoi)ilituuntui, qiiid 

cftlexquarecepta tecipratur,vtrum ienfusaliquis,vt!decla- 

ratio,queadmodum quae dilcuntur, declarante fcientia com- 

prehendutur, & inueniuntur inuentione monllrante: qvK-rn- 

admodum falubria & noxia medicina monllrantur-.quae vei b 

dij cogitant , vt vates ferunt , diuinandi facultate noieiiinur. 

Vaticinium nanque rerum talium inueiuio eil•. an noii? min. 

Prorfus. soc. Quid horu piaecipuelegem eirepictfumimus? 

inftitutaiie iila atque decieta? Mi.Mihi quidem vidttm .Qi;;d 

enim aliud quifpiam legem elie dixenti Ex quo apparec id to- 

tnm quod rogibaSjlegem ciuitatis inltuuuim eile. so c.Opi- 

nionemne ciuitatis legem vocasrMi ν .Equidcm. s ο c.Et tor- 

te rede loqueris: forlitan veib in hunc modu meliusintelli- 

i;emus. Aliquos fapientes νοεαβ'ί μ i ν . Voco. s ο c.Nonne fa- 

pientesfapiencia inpieiues funt? μ i ν Ita. s ο c.Ec iuili iuilitia 

iulti>MiN.Prorfiis.socR.Ergo&legitimilegelegitimi?MiN. 

Nempe.s ο c.lniqui autem iniquitate iniqui;M i N.Certe.s ο c. 

Legitimi verb iiilH? MiN.Ita. socR.Iniqui autem iniullirMi. 

Iniulli.soc An non pulchcrrimum qiiiddS kx atque iuliitia; ^ μιμcί^Jιy^oι ; M.t>lau. ς λ K.Oi Α a^^(>μιμ3ι,a.J>κoιi n.jCjiyjn. s. Lei: opinio Mi.Siceli s oc. Turpifllmum verbiniullitiaatqueiiiiquitas? 
MiN.Tutpiffimuni. s ο cEc illud quidem ciuita:es,ac reiiqua 
omniaferuachocautem perueicit.aique corrumpit ? Mi.Ita. 
s ο c.ErgolegeoporcetjVtpukhrum aiiquidcogitarc&vt 
bonii qua:rere. mi• Qiiidiiif s ο c.An iion intlitutuin ciuitatis 
legem efle diximusr μ ι ν .Diximus. s ο c .Noniic decreta qu.r- 
dam bona,nonnu!laetiimmala funt? MiN.Suatceirc. s ο c. 
Lex tamen mala non emt.Mi n.Noii certe. s ο c. Non igitur 
ita fimpliciter afferendum ert,legem ciuitatis iniHcuuim elie. 
MiN Ncquaquammihi videtur. s ο cNequeeniin congruit 
iniquamconllitutionelegern effe. min. Non.so c.Vcruiua- 
men opinio quicdam lcx mihi quoque videuii:ci'imqiie praiia 
opinio minimc fit, an non perrpicufi eil,fi quidem elt opinio, 
probaopinione eireiMi.Conlht.s o.Proba verb ορίηίο,ηόα- 
iie vera opinio eft?Mi.Ell.so.Atopinio vera vericatisinutn- 
tio. MiN.Ceite. so κ. Lex itaque veritatisinuenrio elic vult. 
Mi.At quomodojO Socrates, lilex veiitatisinuetio εΐΐ,ηό iif- 
defcmpet legibusciica eade vtimur , cum reiu veritasinue- 
ta lit?s o.Nihilominus Icx vcritatijnueiuio elle vult.Qubd ii 
n6iirde,vt videtui-,legibus homines vtuntui-jiion fempcr ve• Oiijiauu }{t).hi,i<^y » Anffjona/n Tliyu ο ναμΰ! ; Μ.ΟυτίιΧ. Σ.Α.ΐ'^^γ 
Si « β.έ)κια. yjl ΟΜομίΛ ; μ. Ναι. ϊΛ.Κα/ 7ϊ ,ΐΛ^υ α^ζπ τα.1 τηκαί ;yu 
ταη.α, OTt*Ta,To Α ί.τν?λ^η και αχα,τξίτηι ; μ. Ναι. Σ. Ο,ς •afe) j(^- 
K'i(lafj. '/IoV ovvi Αι Tt ρομιν (ifavotTAu, yj/^ u>i etjitSiif twn tii- 
Tiiy, M.n&f al ri.; Σ.^J^.Mtuιc!oyueι.iφΛμtvl// τηλ,ίωί iny youoy i 
II. tSaw.y j«p. Σ.Τ; otwj L• ίςι τα /jif,^iii^ ^ΌγυΜ.τα.,τα Λ,τπο;- 
ροί; Μ Έ ,] iJ\•'^ oujj. Σ.K<uμL•■'Vcμo(γ■.wL•J^7llvιli^ f. α.ΟΰγΙρ.Σ. 
Ουκοψα. ορ&ω» ίχιΐ'ίη :fiyi\K^ oin/f Λτι^ωί,οτι ν^-μί! ορ /oyua τή- 
λίω?. Μ.Ουχ ίμΛίγ. dt>y.(i. Σ.Ουκ afaofuavtl rtC τι -πνα^ίγ <ίίγμα 
vouofit)• '' Ον JHTtt. ς.Α^'ααο. μIJJJcft>ζ^a.}'c.^7{ y^ axiTL μβι Jt^Tu..• 
(fJjyiTOi ο γιμΛ! φ,ί'ττί/ί/ΐι Λ ου^ « τηγΗρα, Λζα,α^α ax hj>' ητο j^- 
TuAiKoy αίίι•^ιιή;(ί•7Τίρ<ίίζα.νομΛ{'έςΐΐ μ. Ναι. Σ.Λο^α. Α^ιιςϋ 
Ίΐ{ 'ihv, "ΰχ y αλ«θ)»ί ; M.Noi. Σ.ΟυΜαΐι « ι/Κχ^ς Jhtfl. , η cyTof 
SJiV Ιΐζάίρίσκ ; Μ. t 57 ■}αρ. ϊ.Ο γομΰ; cujJ, ns oyTxii oiiy d^dipimf. 
Μ.Πωί oujj ,ύ) 2'(S)Zf ατίί,ρ ο Ϋομβί ns oyns ob* J^<ifiJj(,iii oiii ixTif 
(WToii νίμαΐί ^auf.ht ^&u i^ <W7^",ii th οΐίτβ γ. νιμίν οζύίριηαί; r. 
Εοΐ/λδττΜ ij^ osAy »τΙον ο youof c^vtu nt oyTOf cvpnm " oiJVa^a. μΜ 
τΓιί ουτηΐί ία ναμαΐί χ;ώα.'.νι>ι Λν^ρωτπιί,άί c/!>xocff«c,i)( a'e/ iiyiiu- ritate,quaU"X expetit,reperire pofiunt.Sedage videaiTius,an G Tai'J>Ajet(rMiy ο βούκίτΜ α νομο( -καν. ΐτηι φιρί ΊΑ>μ(ν ία) ίρα. 
hincnobisliquidiuspateatjfiueiitdem femper, iiuealiasaliis ιιμίν It^yA yj).TaJ«hzy •f/j.\Tai imnU αϋτΌΪί iu vOimi; ^ώμi~ 
viuamuslegibuS)& num cundi homincs eifdem,aut aliisalij 
MiN. Veium nequeidcognitu difficilielt, ο Sociates , qubj Apud rjriha• 
jiiiieiifes legi 
tliTium filiot 
liure. :queidcognnu aitnciie eit, ο sociates , quoj 
neqiieiidem femper eildem, nec ali) femperaljis legibus vi- 
uunc. Neque enim lcges noitras lioilia humanafacrificare 
permittut,fednetariumeft.apiidCaithaginien!es auteiniu- 
ihinirandumquehabetur, adtb vt coiuin noniiulli S.ituino 
filios litcn:, quod ipfe forfit.in audiuilU. Nec modb Barbaii θκ , »1 α λλιτΐ αλλο/ί• ' y,ajti ατοϋτν Tiit ojjtvk , « α λλο/ * λΛο/?. 
Μ r Ν. Α λλο. τατ^ γι, ω 2.ωκρΛΤί{ , ου ^λίτιυν γ/ωναι , ct/ wn ti 
ωτηι α,ίΐ τοις αυτοί! youcn ■χοω ντηι , fi Τΐ α, λ/.ο; jt α, λλοκ. ίτηι 
ojJTiy^ ι•μϊν (j% ου yo μα! obv 4f-3^ii> 57ϊΐί ^av, αλλ ewo tnoy' Kas^i- 
Λ; /οί Αι b-jouny, Ο! ο σιον oy yjfj yo μίμο? auron ' yjpt ταύτα, t yioi V"! Μ Ι Ν ο S. 45 αίΤΛΐ: yj/l mM οίΐτίΐ.ί oiJyJ, τηυ yjx Μΐτ>ί iy.ovav, οΐ'^ΐί r.uois ί•^(<>- 
Γ ~ -■ ρ ν > ' ' ' 3 ' ■ Λ" ''■ ' 

"difu;:><wf<a; ττί; άιο/5;ζ5«<•, άι οίη auiJt iiutv αυταί ά.α Kp -m ojj-m. 
ηαΊζ•:,υ.^,οίη <ίΜΗλο/ί• α'ι/ί'ιρωτπι. ς -ι κ. OCjiv ν ^Λνμϋ.'^ν Γζ^γ g 
ω ii^. -πΐΐ-, ύ η //.5^) !;θ»/ λί-)αί,ίαί Si τ>'!η λ£λίΐ•3ΐΐ'. Λ/λ' swr αϊ- 

w!\mTi ?.-JuCZy.^,af ίγ^γ oli.inj.• iiV Si yjoiriv Ti^ii '•"- α-/Λμμ.Λ,τ)- 
■yL i* c'«5;.5)ii jiuy.^^.i/ 1'"^ ''uu .5o J;.«, τπ/θίν.νιίί• w OTto' s,m«J, ym- 
y7t μίτ ίμύόοΰτη! ' cii:' aS β'.•^Κα,'^/.εχν^^^ο(. μ ι ν.Α'μλ ί'•?ΐ- 
λΛ', ω If.V^OtTis-jareKfViatti 0,77 α!- .SrJA;t. ϊ λ λ. Φ:?£ J». <rj ttots- 
£.-|/ yc '^ί^πί -τα Λ'καίΛ,άΛ/^ fi), κ?•" ""» «Λ/^Λ, , JΊyJμΛ i >ι τ« >J^ Λ- 
rjfjiji/jfji , κν-' ^- ίΛ<α, αΛ/^31.; >> ■ ν. F,'yj :j^,'mTiSiy.^xi.ji- 
yjij.t.•,•/^)! ιί αΛ<?, αΛ<*. •μ ι ;<. Οΰκο'Μ Κ5" 77α;•> '^:™?'!' ο^τ^Γ ώί 
"h-^Si •,ΌΜζίτιίΐ. »: Ι Ν.Ναί. ε λ κ ρ. OJ/ota« <ίΐι/ tf Πίρτα^ί; μ ι ν. 
KiJivnjpriuf. Ε Ji κ. Α'/λ' ΛΗ ιΓ>ί:πν ; μ ι ν.Α'ρ. ς λ κ. ΠοτΕί«/ 
<7a ;7?.HCi>eC h,yj>VTti, fiofJTifa. γομιζίτν^Ινίαΐί, τη h ;λατ7ο)' , /.6Κ- 
_^07ifa; ίί TBuJ^iWTJoi'; μ ι -ν. Οί/.* <ϊ>λ< τα ώ?.£ι:/λ ΐί,ΥΛν-η,^^υ-η- 
ctC τα Sih.ATj'>v,y.ou7iT^fa. r λ κ ρ. Οι/ζοι/Γ κ^^ν Xof^tJciti y^i Ιν 
ΚυκίΛ ; Μ Ι N.Noi. ϊ λ. Τα /λ^' )^.λΛ,ώ ?5/>u, -^TwnycJ νομιζί-τϋ 

yi. Μ Ι .ν.οίττ»!•. ι: γ- κ ι•. OyV.';i/* 'MixJ' im!i-T0.ii7ihh-, τα.ον-τΛ\ο- 


ίί" Λυκία ou- Α hominesdiuerfas acnos leges fequuntur, verumetiam qui 
Lvciam incoliint:ilIi Athamaiuis fucceiTorcs quai,'a 'acra of- 
feruncquum tameii Gixci flnt f Nos quoqiie auJiuifti quales 
quondam leges citcainferi3sferuaUi.'rimus, hoftias lUgulan- 
tcs antequam efTcrreCiir cadauenpnsficarque accerfences. Ec cettmoma: 
qui jisantiquiorcs , dctLiniros etiam doini Ipeliebantj quoiu ^,,,.^ dcfun- 
noshis tempotibus ndiil omnino feruamus. Innumerabilia aoi, 
pixrerea huiiifmodi excmpla refevre poflemus. Latifllmus 
eiiim demonllraiuli campus cll, qubd nec nos iifdem lemper 
nobilcuiTijiiec homincsinuicem legibus vicam agunt. soc. 
Nil mirum ciljo vir optimejfi tu rcdtc loqucris,mc vcib id la- 
tiiit.Vciumdonec ipfi; per tejpfum quac tibi videncur jproli- 
xa oracione nairabis,egoque ruifus idem taciainjnCiquamjVC 
aibitrorjConfeiniemus.At li communis dilccpcatio propona- 
tur,furl!tan congruemus;icaque h id vis,iiuctrogans ipfe me 
coinunicer vna mccum confidera: linautem refpondere ma- 
uis.refponde. min.VoIo equidtiTi,o Socrates,adquodciique 
libueiit relponderc. so c R. Ageigi:ur ,num iutlaputasin'• 
iiilb , iiiiurtaque iufta eiTe? An iufta potius iiifta) iniuila ve- 
ri) duntaxat imulh? μ i ν . Equidem qiije iuita fuiu,iufta;nec- 
C non iniulta,qLi3ecunque iniuliafu:::. soc. Aii non qiiumad- 
modum hic,fic &: vbiquegeinium exillimatur? Mi.lca.so.Et 
apud Pcifas nonneV μ i.Ec apud Perfas. s oc.An noa & fem- 
per"r• Mi N.Et femper.s ο c.Vcrum qua? plus trahuntjgrauiora 
hic cciirentui:qu£ minus,leuiora:vel huiusoppofitum r min. 
Noii , imb pius trahencia grauiora , minus trahentia leuiora. 
suCK.Niim &inLycia,&:C3rth.-.gine idein"'Mi N.Idem.s oc. 
Pulchra quippe v: videtur , vbique pulchra putantuc ■. turpia 
cornia,turpi3:non autem pulchia turpia, vgI turpia pulchra. φ 
I N.Ita elh s ο . Nonne per omiiia generatim qua; vera funtj Μ iN. tfiiir'./cx-;?. Σι. 6\ MaiAiicvTHi c/.uafTn,'Tivouiuc-j γ) eireccnfentur inor. autem quc miiii ac vera,:uni apud nos> 
. . ' - . tum.Tpud homines vniuerfoifMi N.Vide:ur. soc.ErgoquiΓ- 
quisa vero aberrat, alegitimo quoque aberrat. min. Se- <iijjp-rJ.ici. Μ I N. OuTO y>,a £«κτΛΤί5•,»ί ^m ?Λγ.ΐ{, Ttwja. ifatvi- 
nru. ttnuuM /j/1 ΐιαίν a.c) /jij- tbiV hhoii. ίτηι^α-ν dl 'cnm-m ov ου -hv 
ca-Juiixt αίιο) /J.7zu Μϊταττθΐν.'/ν;; 75fij νομοις,ου i-jva.ujtu. -Tr.iSrtvai. 
ε Λ κ p. l"ra>- y;• 'i/. c.)7uiif, to/jtc. ΐίνρΐ.ττιΤί^^ΊίΛμο. , 077 roi/Ta b^/. 
α;λ' &Λ wa iuoJ αΰτα ίί-τρα, »/>' τΐΐτϊ Ινίηχ.! σνίρξα,Λ^,ατ? 'Srti 
νγίΐΛ; rfJ yj.uyoymv ; μ ι :<• tofflj'.. s .-.. OicTo. ouj^ τινοί τίχνιί 
■ηύ-η 'fit το trJipf λμ/;/.»; μ ι ->•. OiJa. οη ιατξικίΐί. ε λ κ. Οι/ωω/ ια- 
%;η; yj,Ktt(TiS\J ίτπΤιίμονίί! 'sf&i nvTwy; Μ ι ν. Φαμι. Σ λ κ, Π3Τ5£''/ 

Tii-VTBi ;αί';ί SoyjiOTi. s Λ.η^τΕ^,ίν ο/ Ε >\ljji( uovot τνα Ε λλίΐ^ΐ', 
>* <^ΐ ο' ^cifCafoi ojjToli 7ϊ xj" ί^/ν Ε Μ«57 , -Λ' ώι• α.ν α^ωσι , τοϋτα Ε 
\r;ui''^'iLcn ; « ι ν. Trw-m J;nryj 7;ι>λ» Λΐ'α>κ.» όςι τίΛΤ Εΐ/ιτα; coiTit; 
«tU7B;V <7u/>vsu(^n/ Ki" t fkLiJja; /^ βαρζψ^ις. χ λ κ. KciAiyf J4 λ- 
'Wiiiewia.suicot/A' κ*ί ΛΠ i 11 ' ^. NiU jy^ otcj. Σ λ κ. υυκοω/ ;y" '"-" 
??ί #νίρ|οί?0[<77 'sfei ϊ>';ί£ί« aw?:: Κι" ν^μιζοίΐην it) ; μ ι ν.Τ; a^/> ; Σ. 
l'a.7tiyj, Λζ^ y^ Ίατξΐ-Μ! vouei , τοΛίτα τα ηιί'^α.μμΛτα. ο?» τβ ■^^ 
Λ'.'Τίωΐ'. Μ Ι ->■• IsfTf/^ay.ViTi' Σ• Α ρ okj^ yju τπ JtwusTf/y^ ovjp^jtv. 
^^ίαια,γ^ωμίτξ iy.oi ν^,μχιι ι,λοτ, μ ι ν. Ncu. ς λ κ ρ. Ύί•/ωι aujj ί?ι τυ 
mtx a^Tmt ifya,cia{ ηϊγςΛαμΛτα. /^ νομιαα ; μ ι ν, Kirmiiftov. Σ λ. 

Κ«7ΤΪΚβ<Μ' Stfa «( ΙΊ)'^/ {ΙίΤ)• ούτι/. Μ 1 Ν. NsU. Σ Λ Κ Ρ. Ι <C\I ΟΤΠζΟ,- 

<ϋ,ν«|/ χ-γιττοιν <4'/'ΐι ; Μ Ι Ν. ΠΐΒί ιΑ' 0U ; Σ .1. Ε ττι^γ-τιο Λ ο< y.nTrey- 

«:/. Μ. Νλι.ς Λ.Τ/1'ωΐ' Js TaiEie^o^Lof i>.(s^aff7*< η]•)ζα.μμΛ-τΆ•η y^ t 

ι ' ' ϊ/ ?■ ' ' »# 

ί'5«ιΐί«ρι.Μα;ί/ρί<Ί'.Σ xi.Mij-i/tiz•* (ifa.o-jviiviujoi ηπ. μ ι.Μα- 

'- _~"^ λ' Ί Ί ι J ' ' 

^'■-lety.ii. Σ Λ κ ρ. Tavcimsa,uS)jav, ci< ίοιΥΛν,•ί-\ου ιΤΑΧαπα; Ofi^iy. 

' • ■ ' Λ - ^ ' ' τ-' ' 

Μ 1 Ν. ΝίΜ. Σ Λ. 'E.-TnsnLVTiu <Α ωί ΖΛΐην-,οι (/^.;4/£c/ ; Σ λκ ρ. h ^* 
ζα/ται Ίώΐ. Σ .1 κ, Είίν. Tlvwf Λ /« το 'liny ττΌλίωί <ίιοι/,<ι•σ^α,{ evy- 
-siuui.-n)i 7ί yji rjuiuci. obvi αρ οϋ τ^/" ί^ζο,ι/^ων af/iif -τπκίων, 
W Ι Ν. F. uoQi dy/.ii. Σ Λ κ. Ε -ηζο-ν-πα <Ρ- ot ■χ».οι ννα <ι οι ττ,/.'τ;- 
y.ci yjil ot βΛ<π/.ι/^ι ; Μ Ι ν. Ούτοι ijhj oum ς λ κ. Πολ;77/^ afn τα 
rjf}(;iiuf.ATU. τπϋτκ οςιιι,Λ ο/ cU^a-mi y^^oJiTi β^σιΚιων τι )«iiu eU'- 
«ΓεΛ/ Λ/αθΞΐ' (Γ>Γρζ4«/Λ«7«. Μ Ι Ν. Α λ«3ΐι Kiy.ii. ς η. Α λλο τ7 οιικ cundum rationem tuam , ο Socrates, eadem legitima femper 

& inter nos,& inrer cxteios effe videiuur.At cfi nos animad 

uerto abfque fine quotidie legcs lurfum dcorfumque mutan- 

teS , fidem tibi habere noii ροίΓαιη. s ο c.Fortc .loii perc ipis, 

quod hxc tranrpolita eadem perfcueiant.Carcerfi fic ipfa me- 

cumintueredibiumnevnquam dc cuiatione morborum ali- 

quem nadtusesr MiN.Equidem.so c.Noltin'cuiusartisliber 

illefitJMiN.Nouiquud medicinse.s o.Medicos vocasqui hic 

i'ciunt?Mi.Voco.soc.Qui fciaiueadem deeifdem,an diuerll 

diuerraconllitiuiiu? MiN.Eadem. so.Vtrum GrEci foli cum 

Grxcii,autetiam Baibari, Scftcum Sccum GisECisdeiisqui 

fciuntjCCXiueniLintfMiN.NecelTeelt Qmniiioeadem deiisquf 

fciuiii GrxcoiBatbatoiquecenfere. s o.Probexcipodiiti,led 

no:ine & femper? mis.Ec femper. so. Nonne medici circa 

valecudinem confcribuncqus efieccnfeiitr MiN.Imb.s oc. 

Scripta igitur mt-dicorum legcs midicoruin funtV MiN.Sunt. 

soc.Er t^eonietiicafcriptD gcometrariim legesV MiN.Ceittt. Omnej prace 

s ο ο-ΟιΓοΓϋπ! Γαιη lciipu conOituuoncfqMede cuku horto- pfoi.es att.a 

nimVMi HoiucuUorum.so.Hxij^iLUi leges horticultoiijesiic ^^^ 

Mi.lia.so.EoiumquihoitisprxelVefciuiuiMi Qiiidnr-soc. 

Sciunt aucem hoinculiores. MiN.Nempe. soc. At quorum 

func decondimentij oblonioruin fcripta atque inltituta ? mi. 

Coquorum .so t.Coquoium igiturhi legcsiunt. Mi.Sunt.s. 

Eorum vidtlicet,qui pi cpara.idisoblbniis pr^efie fciunt.r.u. 

ProcukUibio. s ο c. Scuuu hxcvt aiunt.coqui. MiN.Sciunt. 

s ο c. Age igitur , dic quorum funt cotifcripta, & inlhtuta dc 

ciuitatis guberiiatioiie. Annon eorum qui adminiltrandse 

reipubli.p-ri:i fuiUfimN.Appatec.soc.Nuinalijquidam prx 

ter ciuilcs atque regios hornines id nouerunt "? v. i κ. liii foli. 

s ο c κ .Ciuilia ergo cofcripta hxc funt , qua; homines regum 

bonoriinique viroruni dccvetanoaiinant. MiN.Vera narras. 

so c R. Quifciunt, haiidaliasahuddeiifdcmrebusrtatuunt. 

liaacqiiealia le ' ' :. ,/ , , , •,/' 'v " Γ ' ',-'».' vn" , G tiiN Noncerte.soc.Nonisituraliaacqiiealialegitima 'unt. 

«; y, tln^M•,-^ ^MOT. .>>ci ^ijfi^o:^^-^ rp c^Fpi-j^e^ v^ ^ ^^ ^ .Nequaquam. s ο c R .si quos difTentientes mutaiudque 
ί7ΐ£5? vw^; Μ r N.Ov Jmtu. Σ.ΈΛνο,^οραμ^ m<tiir,OTfmiov>, vidc?imus,uum fcire iUos.an ignoraie dicemusi Mi.Ndare. T^iji^Ti©? φνσνμψ έτπςτιμοναί li) η Μ'ί•:7ΐς•ήμογαζ TSU τυοτο ■πια 

Τ« ■■> •Ι Ι Ν. Λ Vi^^THUiVit;. Σ Λ κ ρ. OujCOl/ii CJU ο /J^ OJ/ OC^hv Η , |Ό- 

μιμον duTO (fiisvijify 5y^r';> ίΐ)', » τϊ (ctTf ί;ων,« 75 uayneiyjiV, » το y.tt- 
'inviiyjiv i Μ Ι Ν.Ναί. Σ. Ο Ά α.'.' wt ορθοί» «,οΐ/κίττ f^nra/^t^ τούτο νο- 
μιμον fi)i Μ ! Ν. Οι/κί77. ς. Α voucy cifei γγίτνχ. μ ι ν. Α vctj v.n.s, 
Oi;^i[/j, -/jiji cy τοις cn/fj^a.ufy.o!57 Toii 'Otx ■^yjJtyjjai/ y^ Ahyjuy, y_cu. s Ο c. Aii non.quod m fingulis leitum elt , id in iingulis Itgi- 
timum nuncupandumrVtpoce quod iecundum rationem me- 
dici fit,velcoqui,vel horticuitoris,idin eislegitimum": min. 
Abfi^ue dubio.s ο c.Corma verb.quod minime redtumjhaud 
ampIiuslcgitimumappclhndurn.MiN.Hauiamplius.so c r. 
llkgitimum itaque lit. MiN.Nccefl.irium cft. soc. Quamob- 
remin conlbtuaoaibus de iuitis atque iniulbs ,& vnmerfc 
de ciuicatis oidinc tc iiubernaiidi iatio'ie tr.iflantibus Qiiiil legta τ^μ^^,^,,^Ιμ^^Γ^^^^ΚΓ^^^^ nuodcunque redum elt rregulcxcxillit: non redann vcro, ^' 

,ΐα^>.,^ο, mi .a« c,i^v^^-> ^..■c.w. >, . .v. Nc.. ς. Ο p.>., «^^c «- Η ^^^^^^^^^ ,^χ vegu,quia rcie.uia dcelt.eiTe videtur,quippe 
μor^yj^^^μk^γ^μxiY(1)rio,τo!c■Jμm.»ι.Φmi^^u. ς. Ε 77 Λκ?^ cum iUegitimum Ik . μ ι M.Siceil. so c R.Probc igitur con- ^..^n-vetha 
ToSi<^v αιπψ^Λη>ΐΜ<ύΛ' τις ΙΤπήμύιγ if^vi-i'MtTA y^\ τα απί^αΛ- feiFi lurous 'ic"^em effe veritatis inuentionem. Min.Apparct. «uinuentio. 
Tv. •,.Μ ι.Τία^γ>ί.^. Ουτΐ? Js tw άς(Λ szrspt/aTO :V^c)i j ~ //οί.!/;',!-:/; s Ο c R.Prartcrea & hoc ad idem conlidereinus:quis fpargen- 
doiUininterramfeminunipcnuiseil-MiN. A^ticola.ioc R.Hic vtique conutiutnria iemina vnicuique ielo diltiibuic. 4^ L Α Τ Ο Ν 1 S ΜΙ Ν. Sanc. S ο C R 
eiulque leges Sc ad AcTricohi^ituriniislegiflatorbonuseft, Α μ. κ. Nai. χ. θ'γ:ώ?^ΐ^.ζ^,νομίιίΛγι.^}ηύτζον•^^1οΙ•:ι-^-ην 

ifta(^iftributionesie<fla:.Mi.Veium.soc. yiuci ,yji ^ΐα.'.'ομΜ'οΤητυΖ'τα,όο^ίύίαη. MiN.Noi. s.iK.T/i• Λ 

Qiiis in ipfis avl hannoniam pulfacionibus bunus legis condi- y^'M;juL'm'/ οΊπ τλ μίλ» iyj^ii vouiii,-/^! ιό. ίι.ζΐΛ vZ{jm •, y^ ίΐ τιηί 

tovcft,acprodignitateJmpertic,&:cuii'-slcgesTeftaEi μ ι.Τι- ^/'ΐΜίη^ι^σιν; υ ι. Οι'τ» ou>A«-r.J vsi ttrn /^.^.αζζϋ. ε λ κ ρ. 

bicen & cichariilahic agunt. s ο cr. Qvii ergo iii ns rnaxime q- γ,^μ^-^,^^^τ^ζ (jsa.aii TJiivii!,cs.r αχΐ/.>ινκύ>τατοΐ, wi. Nsm. sn. κ. 

legitimuseft,ismaximctibicen.MiN.It3. s n'c R.Quisopti- T^,;j,)^]'l,tbhT:i'rOT%''aj!l^:c:>7mvd>MTaJ)d.vi^fM^.i&t<7.r,y.x 

ml• corporibus alimenta accommodare poceft,nonne cjui co- „ ^j-',^^. „ ,,n=!^. j ^ κ.Α< τυν-πν a^ct J)u.i'ou<fj yj ci ^o>i 

ίτηη riilriip adhibere nouiti Mi Ν .Is ipfe. s ο c.Huiuspaiti- r ^,^ ^\ ~ _ \ \ί 

tiones inftiuitionefoueopnmx-.&qwcunqueciicahxclegi- i^-A^fcw^ja $"> s- 

timusmaximi,iskc;isconditoroptimus.MiN.l'rorrus. soc. u*ij,.. - -k.^w * ^ ^> ^ n• 

QuisiftCMi.Pxdomba.s ο c R.Ishumanicorporisgregem 77%,*v=,.y:Ato« Jv^^^rvius/i/y^ctTyfcr; μ ..Ntf^. ς.ίκρ.Τ,γΛ 

paTcereoptiinenouit.MiN.Sane.s ο cEi veibquipecadum g ί ,ώ^ΐίϋέΛτκναρίλί^κίαττίτΓ vi,«s/r,77oi'o,u^ 

grcrem pafcere nouit,quodnomeneftrMiN.Paftor.soc.Pa- ^J. s λ κ. oi ή-τπιυ^^οί af^vouci ήΐ',τιηΌ^ τοϋαττι;. μ ι ν. 

ilonsitaquelegesouibusoptimae. μι. Optimx. s ο c.Etbn- NcJ. ς λκ. Ο/ Js τϊ .δο^ωλου τϊ?»- ^r.tci. »ι ι. Nai. ς .ικρ. Οι Λ 

bulcibobus. Μ Ι N.Etiam.s ο c R.At cuius potiiTnnum leges ι^τί^χνί^'Μΐ,ψΐζ,ΠΜ^ ■J^'j-j,aii T^JtufjpaTrcov ; ov^ 'τ^ βαίττλίαί; 

Re?;s leges i• animis hominuni optimf lunt?an non regisV μ ι N.Kegis.s ο c. ^ -^^^ ^^ ^ ^^^j j.'^_ ^ „_ κ.Καλωί- tsiviw Kiy.is. 'ίγιΐί w.OuZuTtCiy-, 

nmm homini Bcne dicis : Ted num refene potes , quis e pnlcis hominibus ^, -^^;,^~,^- ,>i, ,,' ^, l, Wr ϊι«λ.7;/.<)7ί i-.Wf κοίίίθϊ^; 

optimi. iei.nimcircatibianim inflacionem conditoroptimus cxtititi , , , λ. / , , >ί^, \, - π ' s' "^ 

MarfyaiPrU forte ηοπ tenes.vifne tibi memorem? ΜΙ N.Valdcs ο cMai- , / • , , • ,. 

mus tibiisle- fyas,8rqueillemaximeamauit01)mpusrnrygius.MVVeia '^ f , ^T ' _ , .^ > Χ. / V • '^-Γ 

geinnpofuit. loqueris/s oc R.Horum fane tibkines harmoiiisE diuinifllmsE μ i. Α a„Sw A=5%/f. sn. Τοντ^Λ χ^τ««Λ,λ.ι/^7«,5ΐ/3τϊ7« ίϊτ^^ 

iunr,& folx concitant audientfs , qui potiirimum deos qui v- q κί" f^va. xit'ei,-^j iy.jMvc-i τίΛτ r?/.5i6))' if ^S,"^ '"'^* ''-* '" ^ ""^ 

fuifant,oilendunt,ac folsinhunc vfquediem vtpote diuiiiae μίνχ λΜ-πά'ε^ΐ',ώί 'ma.iy-rtt. μ ι. t"?r τοοτκ.ε λκ ρ. Tjf ίί^λί;-*^ 

Λ ■ :„:ι- nerititerunt.Mi.Verahaecfunc.s ο c.Quisautem ex antiquis ^",^^αιων βα-ι^^ίων α.Λα^ί νομύ^-ηΐί γί^ίήνΛ/,οί'ίτι yjlvau τύ 

gu7n condito- regibus lcgis conditor optimus hiilie rei tur,cuius adnac tan- f^,ua /Δμίΐ ας θΐΤκ ly-m; μ ι. Ou/. tv /οω. ε ΛΚ.Ο^κ ο/ώα Wcs• ^t- 

tcsapudGiar- quam djuinar Jnftitutioiies extent ? mi N.Nequaquam teneo. ^αΜτότη,ς v'cux>i! ■^7ov'mJ.'r^'^»^yj^a>v-,ui. f^^a. ^β.ΥΛί^αμίη^υ; 

""• s ο c R . Au nercis,qu.^ Gra^corum gentes antiquiflinus legi- , . aJw»j./ ^v νο^^^θΐνώ;; ^ .. κ. Ι^η^ί τνΖ^.-)'^ ούΗ τιυ, 

busvtantur' MiN.Forit-Lacedaemonios&Lvcureum Lace- „ •^ „ , '^*, , ' , ^ • ,, • ' y? ' 

ΪΓγπο io?umle,umlatoremdicis. s ο c r. Arhlc inftituta /-.^7«^......,» =λ<^. -....^,....^* J^ 

• nond.m torteneceaios annos,vel paulb pluresimpleucrut. ^-ί^Λ^^τ^θ.. .yM^.^^^u.^^p m. Kp>,™r. r .κ. Ou^^ 

fed lc^Lim eariim prrcipux vndc veneruat.noll!? mi.Ex Cre- outo/ ^Ai«07«7:>/_f ;^W7« i^E λλί/α/κΐ' ; μ ι. Ν-α. s λ κρ. 0/»5α 

taftrunt. s ο cR.llUitaqueexGra:cis omiiihusantiquiflnnis D οω'ττί'ίί 7xiJTOvtfySt).Sct77\eii-);TOi'iM/!y<)f τϊ/^^ΡΛΛοίαΐ'δΐί•, ο» 

lcTJbus viuunt.MiN.Venim.s ο c R.Scisqui apudeospr.x- ^il;-/^'i\t^m7!Yti-7riuSii,muh^m'>\nui>i. μ i. P^Acutc^v ;4 

ftnntiflrTii regesex;it:erint;Minos videucec &rRhadamanthus ifcti^r\J2«/.p«7if, ///(ί-ίοι» jtrJJc*• τΒΐίΛΜ/ι/ω,Λρ^/ον -ηνΛ-/^^•)^- 

iho &'Min™e! 1""'S ''-' Eiiropa; filij^quorum hx Icges func. μ ι ν Khadaman- Λί^ν,κί"" «Λκί)-• ς '^ κ• Α'•ί?/ω)', ίΙ,ίίλ779ί,λί;4/ί /^ί-Λ.ΐ' y^ ;f λ;<- 

' thumquidem,oSocrates,ia!lumviiul:ui(ictraduiu,Minoein ^j^ Μΐ.Ου ■mUTaii-nKiryt-m-ati.uUa; % a.K.oiyxiuj^sm-n 

autem ag.eft;m,durum atque iniulhim. s ο c . AtticaiTi,o vir ^.^, j ^.^^^_^. _,^^^ ^.^^,^,^,^»/ ..'c^V l ^μ-ην,τ,, ol f,i- 

oi)time,actra<^icamrabulam reters. MiN.NonnenaecneMi- '^ ■? ν / ~ ' a\, ^ ' o> ' \^^ 

noecircunfeiuntur? s ο c. Noncamen Homerus,aut Helio- ^• , , , , ί ^ , s κ •, α 

dusiftatelhntur,quanquam locupletioresadmodum teltes , j: ,'^, ^,„ ', .,, ,.„',.,« s ^ 

funt, quam cunfti tragici, quorum teftimonio talia loqueris. Ku,ΛnC^Λ^> ρ t^^ ο,-π ττ-υτοι; <tcr,Ct9iav,.w,ouJ\ ov-m^« /^λ- 

Mi Ν .Ec qiiid iili de Minoe tradiint? s ο c r .DiCam,ne tu,vt x- Ao/XA*fi~.ja/.,^i'>(5 hV 3-soti niti λ'^-ς» Κ5" «>-';'' οξΛ/^φτηΐ'ίιΐ^-Λι;- 

liimulti,impialoquaris. Nihil enim hocmagis impiuin efl•. Ε 7i'='-c c/V,Hf 7K\j θΐ/οΐί Μ^ρωτπΐί. ά>λα^ twu 'τπ.τί,Ι^ -^ν /STyati- 

Etenim primo cauendum elt,ne quici in Ueiimjauc veibejau: Smtwmni.iaji <).•.Λ,ί>τΛν μί>}^κί α-νόρΛ-ψ^αχ-ή e:TO/csinu, μνα ψ-^ας 

ft&tnXMim- operejaliquandopeccemusjdeindenequidaduerfus Jiuinos H,ri)C. toJttiu /jm Ίη»^ ^« uav^w J/a.^yvanHV ;νξ»5ϊ« xjwot- 

do.&inaccu homines.Qiiin diligentei-caueredecet,qiioties virum alique y^^;^^ cuJjidi. r^i(ray>l ^ho-jay ni 4^>i τ^ν Lw-n^luoioyJ L 

fando. laudnturus.aut vituperatuvus cs,ne aberres. Atquc hmus gra ^^^~ ^^ Ja^Triiiwwr ?>o^7«. ^st Λ' ίίϊ ί d^,a^,. μί γψ ■m J., 

tiain primisturadiitneftjVt bonosac maloshornines digiio- -^ i , ^s./'■ \./ '"*,... ,,,;•*,/^ - li 

fcamus. Deusquippenimiura ip.diiinatur, quotiesqinlpiam , , ■ V , - ?^ ,i. - zl . ^ ■ 

, , ili;usr.mileminiprobac,autprobatd.fllmilem.Deiverbfimi- c.7X:^^^^vr.o.o^^y.^,a.yyp^-r.,^,a^^, y^ μ,ψ,^-^ν,..^. 

Ι'ή,Χ' lisellvirbonus. Neque lapidesacligna , au6fque atquefer- .■«.i^r.»J^.ou^<i,..^M,.«or,^^7., Ο ^«^>,e=f τ. κ?. H_W..iW- 

pentes T.icra exiftimes.homines verb neqiiaquam. Imb facra- /««^oun. πυττίί <Λ e)|:<3, ^Λστο,,^ΛυΜω/^α>τηίων^αι>^>ωτη\ί^ ίΐς 

Vir bonus fa- f|β-;„^^p omniuTn cll virbonus, piophaiuiTimuH) contravir ρ ψα \ι1ς ^y λόρ-ω l/l^wi^Tai-iif. Ο «,«£««■ ■>ϊ> «Sy Κ:«•ηί>- λί^ωκ , οτζ 

malus. Etnunciam quemadmodum Homerus Htiiodufquc otv.o; £tv3joi»OT/ cie7>'ti' Λύ7ΐ^ΐίί"Μΐ'5ν««ΐ'7«7Π!λ«£ί•, ΤοίιττϊΓί ((pK- 

Minoem ipfum extollunt, hac de caufa refeiam , ne amphus ci-/fin Κγωσίί,μΐγίλιι τάλκ,ίνϋΛ 7t Μινωί ίηίαζρς βασίκόίί,Αηί 

homo ipfe ex honiine natus.aduerfus heroa louis filium per- f..;j^^,y οαειςνί: ^ςιν ουΣτί-η Oatiecu iko>u,ov u( Uim ^^βρΑ- 

cte,anon,"ir> peram obloquaris. NamHomcrusvbidcCretamentionem ^^f^.„a:oy,oloyo^i^\\, 'iy^^'«f^m e^/«^^ oV^ci^.oT/ //.V 

,a v.bmm." faceret, quod cifet ndmodu ροραΙ^Γα & ,„ ea nonag.nta vr- ^ 'ζ,^^^,^;, -^,,^ ,;^;^,,„ .,Ϊ^^Γ,^λ,,'. o2,, ^M«;tfc;i,<i'A. 

bes,interillas,inquit, εΛΟηοΓο' .placiuitas,!n quaMinos •' ^; • . , , ,, ~Λ ' ο ■ ,, „ 'Cl ' ' 

reinauu , noueni a.nos magnr Oue collocutus. Tanta ^^«5, <Α.λο.,^,»ρ .^ ..7«/.ϊ«. λ.>., y> ^^M.•.. ^5.,^.=^ cr«^^ 

efthsc in Minoem Homeri ' is verbis cxplicita , vt ί^τ^ΪΔ/Ι-ον Λ.^/.^,.^ίο/τ«,. :7«.Λ.θ«^.'Λ^ c,^-^ ^iW 

nunquamparilaudationeheroumquenquamextulerit.qubd οντ^ί τϊ Λ/κ. οττ^οω. TiJw tb ;*?«>«< e?7v ctm *ot)'£^/^.V O p,e,cs• 

f,,»;,. i-^^v,; enim lupitei-rophirtaelheaqucarsprsctannlma, quumalibi /-; 7γ/«οι»ωΐ'',•ώί7οΔ/5ν5Λ77Η/Λ£/<&Τ,ά'λλ6•>ι t«>w,7iJT £?;)/ e;7tuwi• .Sau- 

fta, fxpenumei-Ojtum hocin lcco,vel maximc pateracit.NamMi- ,αα^ί. ψ> ΟΛμϊ/λϊ οι» vcZi(a, ^//^οχτ* ■^hjoujj <r/.»T7l£;vt^'rt 

noem annos noueni cum loue colloquuttiin inquit , ad euni- τη^ιΊίίγ^ίτ^ν ivlii»'iii.oii 711» Va.^iauav^y Acut ίνταυ.'ίΛ':η7ΓοΊ>ιχ.ί J)- 

que difcipliriE gratiaproficifci folitum , quafi lupiter fophi- yJ.ycY-n,ovTi''(nj%iyOAiJoy τύ ί^ι'ί oi^i.uo<!Jf^TOZ-n<{«u ija,Ui- 

fla fir. Qubd autem tanto niunere , hoc e(t ab loue eruditu.n ,^^^^, J,^,^ '^ ο'μ,^ο ίί,ιτ^μ,άζί.^. li j^ ,' A/<jV h-rt 

eire , aiium heroa nulhun Ho.nerus afficit, mn-a ^u^dam laus ^ j^ ;;^ ^^ ^, ^, ^.^.Λ,ί5α<,^. ?;^/ ■J^&Ai'-. sV J,...rJ- 

exiftimandaeft.QninetiaminOdyflea vbitunusdelcribitur, ο - ^" > τ-• ' υ ^.<fr ^;,,„ \ X 

Minoem mortuonim animas iiidicantem,aureumfceptnini ^ , ^ . ν '^ ' , , - , ^ „ ' 1 /, ,, ,* 

tenentem induxit. Khadamathum verb neque hic nequc ali- ^o^o-^r η Δ/ογ φ TT>m,vm.oi ^ ο^α',Μ^ι ^c,- y^o^ex9y>^, 

biiudicantein,auccumlbuecolloquentcmindu<:it. Q.uam. ^ <!ΐχη'ΐι<ηα.ςν{'ίΙινγΚο^;)!,,ς. itona oa^ It <.ycfnviTxiLit,f τί^ηΑιοί 

obretn ab Honiero piae csteris omnibus Minoem lioiiora- Λν'^ν όίΑιναί,τΛυ^ tiaSnroV-Viii') 7« ΛίίτϋΛ/ζϋν.νοί-, ατΛ ®e?- 

tum aiTero.Etenim cilm louis iit filius , qubd ab iI!o diiritaxat -τίρα. iyyiaTtitt-n tiwj- ts Aiif. tiin Λ οι vzmArtufittotCT r οαεΐζ}^ψ} 

fit erudituSj non habet magnam I.uidem. hoc neinpe carmcn nruTrlriw iiaj βύμττιίΛς'υ^ι u) th Δ/ο/. Λλλα ττ^Λ όΰ/'-πί -ηκμΫΐείω 
illud lignificatjMinos regnauit nouem aniios,magno cuni To-' ^^j^ J'.„ jjj^\, ^J^^^y iji οίταί, \!mKaaCa«oyirif. τΐϊλλίΐ' ^ ίνττίν 

uc collOqui Iblitus. Minoeoi vidclicct cum loue aiinos no.ic ^ί,^^^/,^,Ένλ^Λ^ Κί"' ^fd/^i^.i^^sw «'^^ίε? ^ι-τ^^ fft-f^- 

in fcrmoiiibuscogreliuni.^acnamquercimoneslimtjcaeipK •.' .... . : . •'Γ,''\' 

aiitem elHn rermonibiis cogiediens.Minos itaqiie annosiio- λ^! . •■ . ■ ' 
uemlouisantrumerudiend^us acceHlt. Vnde &didicit , δ: docuit indecxteros , qui"abIoue iipucm annis acccperat. Nec 
tamen defunt qui casi5»v alirer cxponant, compntatorem , comeiTatoi emqug i & S-0.11ulbrem_ louis. Veriim ex hoc maximc 

iltosnoii reaeexponereconiicerepoflumusjqubdnullivel Gra:ci, velBarbari A-mpofiiSjid ell compotationibusjatque ALCIBIADES 11. 47 τππΜΐί y^TWJTVi nfTTtuJiii co i^jf o/Vuf, aMo/ « ΚίΛΤΐ!• ΐ(#ΐ AdXA- Α eiu'niodi ludis abftinent prarter CretenfeSjatque LaceJjetiio- 
JViuiW, Λι/'τΐ£--/ '^KSOi/-i-77'<^eKfx7T</'. 'cvKpnTif Λί% ου•ή{ oii nioSjqui a Cretenfibusdidicerunt. In Creta piiterea intcr i(ginl S\\Ktii 077 Λ ί,νομιζί -^λΛ φ,τυχιη νομι λβ. 6θΐ)Χ.ί <5« to/c c/jU- 

μ^\η^^ y ίτπι ici (ha.SKnira? α,<^ιιομίζίν' λ^Λ Lm ajj-rn » si^^ounct 
αίτη•., λί'ϊω,ίίϋ- ^tyjiv 'oh:rajihia.ii! ttfirUu. ι>ει• /i) γ^Τίν vo Λοίί 
■τζυτϊίί iS»iU Tiif Λυ7« ■mKrnus , Jl oos λ τΐ Κ «τα ην τπα-η ρ^ο- 

""Κ. λ' >>*-•/« ' Λ. %» 

γον cvAuuovc, y^ ^AX.iJtuuaiv, Λ1 ου χίζ^-η τίΐιηκ ^» ^τα , ατϊ 
θί/ο•'ί• 0VO7. ρ a/aviw^f Λ, α;Λ5Β> //Ίο Ο-ο d.>.'Hf' tTnToxAi/n yt^ 
vsri η M/Va" iTnwsuJivn •■^τ>ι o-u^ ολ//Λ τώι/ !id.<!iMKljJj -η vny, 

jyu cft<^T.!<• ΛγΛ^ί; iKi^n fvau. lOiuif ολΛΛί jaf Λ(Λϊι) 5;^>ΐ7ΐ ο Μ;'- 

Te<V af&iiiE) j T» v.ioijri /^ nt? ;<» -;a<• , φι/λα .'/ωΐ' 7j<\y lOctoti ον ajj- 

Ttui-, 0)/ ■)^Kyj>l( ')ζ*(ψο• ^i'"^ *,{?"' }'•-^!ί<ψ-ΐΐΐ'>ίί 7Siv> ifiiiiuvc οθΐΐ» 

ναλκίί?οκλι'θΐ(. E/inw Λ /,?^ Hrto/cf αΛλ? α Tti-vmi' sif Tt/M/'- 
'^ , ■* «^ > ' * ' *' /ή 

)/ί•.ι. ΐλνχάΐΐί WcaTtf 'Τ» νο'/Μττί,γιισιν ω< βΛσι^ d /ΤΛτνΐ 'jpoiTi Οιή- 

^βαίίτιΚιιωΐ' ' Κχ'ττλίΐςανιΐίΛΛίΐ -^κ^ίκνοναν cw^ivTmi/, ΖΙ/μο! i- 

^V Τ/Μ7?Ιζ}1 , ΊΜ /^W ■^λδίίΐν /2sti7^ «iJe . -^ί/Λ /ίτ Λ ij/i/ 70 ΤΤί ΔίΟί• 

τώί/. ΜΙ. ΔίΛ 77 ouu ττΌτΐ, ω iaxf etTtf , ιωτ» » ? «jCtti •^•naxiJa.iOj 
η< M/vai (»«■ *7raUt)iU7^t; πΐΌΓ ι-^;^λί7π)ϋ ',ι>7ΐι<-; ςλκρ. Διο i[cu 

βύ *.2£λ779Ε.ί ί.ι' ^Λί^,ί!»"?, If AcifnC ί/ϋί-, '^ αλλί? ΤΓίΙί ctWip 0Τ6) «ί- 

S^\'i. οίγίύτη,ιιηαΐ ui^aJ^ujJcu/Tai c -ΐί ^οζαΛ' , ίφ o-mnp nvTn/a-ajy 
β MoiiBf , τΐΌΜανσαί τΤιΛ τ» ττολΗ , όν )ΐ αΜ« Τΐ τηλλ)• mpioL ob Κίβ 

' , , , β, / \ > \ / 

σϊ/ί «ν τ?ί(Λ τ?> OTAeaf ct/po'xx. 5ίτ Λ τιΐί ττΐ/ητΈω?- Λ,αο7ϊ|5•^5α- 
W 75 Κί" -^υ^ΛγύγκωτΛΊπν « T^ii.ytfiid.' hii\ J)i y^ Ό/τίΐνοντί! χ- 
ufii wM/Vii) 77/,tii)£iUM53ol iW^ ωΐ" «ιχαί- ljja.y/^a\ t»j JkrfjLiv; τΐ- 

ϊΓμ Λ S ίρωτ2ί,<^«Λξ*'7ΐ£,•«' >*>9i'2|'• i77i; 077 )Λ ayjL^i Lui /^yo- 
μιαοί,οτηρ i* TDiV ■ΰΐ£?<&ϊΐ' 5λίρί,Ά'>ΐ"'«ί'ί *>a3Tf, τ«7ΐ αίγζ^ν ta- 
μί/οιι,ο77 Λκινκτνι axrm οι VjUoi eitnv ατΐ ΤΒ οι»?!.? τίΓε/ τπιΚίω! or/.x- 
eta< 'Ji^ ζίνττίί ou τίυ» aA»;Sti£tc. μ ι ν. Λο'/.ίκ μοι, ω Σαι/^ατί!•} 
i/JiiTct τίν λοίίΐΙ' suf/i^ifi". Σ Ji κ ρ. Ouwui/je/ ί τώ aA»5n hiyi'.,Jh' 
Χί,όιπσοι Txthcur:-iuTOiS ! pnTHci Miyaof ycu Ρ ΛΛι,'/αιι.Λοί τχιλΓτω 
vccuif χ» jiu i ίΐ Ι >Γ. Φίΐίΐ'εΐ'τίϊΑ Χ .'; κ Ρ. Ουττι ■x^rt. ■^'ηζίλαΛωι/ 
ιιίιςζιΐ touo^-mi}ipva(n , iiouiii 7i y^TT^iyi^ii dJlSj.w\•' ωίπιρ/^μ 
0"μΜ'-:{ίφιι•ϊπιυ.^:α?\αων φττ:ν αγί^ν^ραταρν. μι. ΠίΟΊ/ vV 
βωΤ, £ΛΚΡ. Φειε Jnijeif Δ/ε$•;ίλ/57 ,£}77<• H'^5..f :^; ίΤΒ" -raJ ra<- 

/ua77 VOjMiStTTff tf.^'%f T5 κ?' V0fi5tf , 77 c?7 TWJTa C, .'/ctlie^V lijb 70 

jiI'.<a,|StA77oi' iuTo 7ΐϊ/Η' ίΐτηιμ%/ iiV,y^Xuf τί )(ί« =%: βράχων ύη- 
xfivtiy?jJoi, CT7 ϋί^-^τί Ksu 7roi/5ii• τ« '/Vji"'^'>'V) ττκ J\, ^υ/ζι/α^ωι' 
jyii ηωΐίΟ,ίΤΌστύμα OJJ'^', μ ι ν. Ο ρθω? ^4. Ε λ Κ Ρ Ε; oujj J» u^ 
iSto egi/70 ιΐ'.4Λί, 77 Λ «Λ» ττΒΤϊ w.tifa SJi)' α ' «jaSor νομΛ-Ήτίΐί /jj 
voutti , J^viuav ah τίαι -^^tjjj βίκνω eJJ iia> Tniti ; Tt lU ^'^i- 
vc!.y?fj»i v/. cui ii^f&ijy.V' Ksu "e^ ϊΐίϋί^αυτ^, <^ -c^ 7?? χκικιοζ auj- 
r^fi Μ t. OwATTTtiT ί)^ίΐ7ηΐν. r.iKP. ΑλλΛμ?ρτΌΐ xia^cyyi 
τίϊ'-4υ;(;ί) j)«3^c?>v S/cst7i£iu, 7« y.V Scu/Tcur ©sunsSoi μλ H/tja;, oc carteras Minois ipfius leges hxc excat, Ne inuii cm compoie• 
tisad ebrietatein.Conlht autem eum ijux honrfh cenfcbat, 
ciuibiis fuisobfcruanda mandaffe.NequeMinoa improbi lio- 
niiiiis initar; alia ipfe fccifict, alia facicnda maudjirtt. Carte- 
rum erat coiifuctudo illa, vc dixi, difciplinx gratia verborum 
coIlacio,piOptercaquelcges liuiufmodiciuibus fuisinilituit, 
quai iim obferuatione Creta per omnc tempus elt fd x,ac e- 
tiam Lacedjemon,ex quo iis kijibus , vtpote diuinis , vti ctt•- 
pic.Rhadamanthus autcm vir quidem boiius extitit, a Minoe 
/iqaidem mitructus crai. iiectamen rcgi.iin difciplinani om- 
nem/cdre^icantrim miniftrare in iudiciisdidcitivndeiudex 
boiiusappcll.'tusell:. Eo planc veluti legum cultodeper vr- 
bem vfus eft Miiios , ad reliquam vcrb Cretani cuftode Talo. 
Talosenimtei• qiiotannis pagos omnesluftrabai , leirt s eo- 
rum obferuaturus, tabulis iereis leges iiifculptas circiuifcrcs•. 
vnde sereus iiominatus elt.Hefiodus prsterca fiinilia qiied.un 
in ipiuiii Minoem intulit. Nam cuiii nominis illiiis metioiitivi 
ftciiret,inqiiit:Qiii mortalibus regibus prsliitit, pluribu!que 
geinibusjnipeiauit, louis fceptrum habens quo ciuicates re- 
gebat.Hic item fcepcrum louis nihil aliud vocat, quam louis 

*- do(ilrinam,qua Cietam omnem moderabatur. MiN Qnarni- 
giturobcaufaino Socrates, fama harc iiuei hominesdifFnfa 
elhMinoemipfum rudciii,durumque hominem extitiffcis o. 
Ob quam & lu 3 ό viroptime, & vnufquifque alius cui boiia 
exiltimatio cuxx eil,fi modb fapitis, diligcter cauere debetis, 
nepoeticuhomineinfcnruin aliqiie liabeatis. Poeticquippe 
vim niaximam in vtranque pai tem , &: ad laudandum , & ad 
vitiipei-andum habeiK. Quain re protcdb Μ nosdeliquic, 
C1.I1TI luic vrbibtllum indicerer,qu.t ciim cajcerisfapientibus 
pluvimisj tum vel inaximepoetis omnisgeneris ,ac cragicis 
prcEfertim referta clt.Tragoedia verb hic elt antiquiiTima.nec 

Ο vtpleiique putanta Thefpide,aiit a Phiynicho fumpfitini- 
tium : fed fi pcrftiutari voluei is , repcri s tragoediam lonue 
antiquiushiiius ciuitatis iniientum. Harc auiem ex vniueiia 
poefipopuluin vehemeflteroblcdtacatqueallicit auditores, 
qua nusMinoafenciues,vltifumus:rcd & huius iiraiia tribu- 
la illa pendere nos coeg.t. In hoc igi;ur deliquit^^Minos, cum 
nos lacelTei etjex quo eucnit quod ipfe quiEris, vt infamis eua- 
deret.Qi^ioniam quod vir bonus,atque legitiinus.vt fupra di- 
ximus,& excellens paftoi popuL fuei ic , legcs eiiis arguinen- 
to funt , qu3E inimutabiles peifeuerant , vtpote vera ciuicatis 
gubernauoiierepcrta. Μ i N.Verifimilem rationem,o Socra- 

£ ces,!nutnifle videiis. s ο c.Noine igitur,fi vera loquur,vi. 
dentur tibi Crcteiifes MinoisRhadainanthique ciues anti- 
qiiiirimisl gibus vti"r μ i N.Videinur fanc.s ο cr α T.Utiergo 
pnrcorum ominumlegumlatoresexcellenciinini fueruncho- 
mnuinqu. paliores quemadmodiim & Homeius bonum ex- 
ercitus ducem palloiem populi nuncupat. μ i.Proilus. s ο c 
Ageitaqueper loiiem amicabilem , Γι quis bonus legjflator 
& hominumpailor vos roget,circa corporis valetudinera, 
quid corpori adhibec vt bonam valetudinem tueatur?reipon 
dciemus vtique redtcac breuiter,qubd nutrimetum & exer- 
citiuiiijtum iniendensjtum iemittens,atqueita corpuscom- 

f poiiens. MiN.Piobe. s ο c Si pollhaciterum idem legiflater 
bonus, & hominum paftor ex nobis quarrat, quidnam aniina: 
adhibens atque impeitiensmeliorem efficit V quid noshuic 
potiiTimum rtipondebimus,vt tninus de nobis iplis deque x- 
tatenoltracrubefcamus? min Quid dicam ηεΓα'ο. s ο c. Ac 
turpe nimium vtriufque noltium animis cft,fi qux fibiipfis 
bona , malave funt ignoiare , quas verb ad corpus, & adalia 
per:inenCjCogeiofcere videantur. Rha.iamachus 
iud?!! pcftus, 

ditor. Tr.igoedii A• 
tlienarum an• 
ti.iinlfimunj 
inueiuiim. ΕΤΘΤΦΡΩΝ, H, PEPI EVTHYPHRO, VEL, ο 11 ΟΥ. 

ΤΙαζ^ςιχοί. DE SANCTITATE. 
Exploiandi caufa inilicutus. SvMMA Di Λ L OG I. DiJ}utMϊodeSann!tatefeul^eli^Unel•^chβίtutaφ,nβntamvtί]uίnamverafιtdoceΛtur,quΛmvtfalfareft^tβtιtr. 
Fdfui enimfMrum hominum ea de re opmhiies & φη & τφίαι S''lrates,qm tamsn VioUu reUgioiM α ccufahauir: qiwm interea tpfe reUgionem ^Mueui 
verumjOlUumqui iff ijmiierfi -jiti & focietatis humjnafu dameiilum-.tantum oficnderet,Ethmcon,m reli^ionemM (β,Λοηιη) de cuhu dtmnoofinitHei, η'α 
φ veram ijr prmanam rcUgiontm.fed ridicnUm impiaatcn α Dei natmapmfiu αΙίίΐΐΛΐη. £JI igitHrfllfr relinonu TefnUtu adiierfm omaesJubeTfiititf 
βι,ίχ Etlmict huminu ore,fii tamcn (^ ipfe ver*m reltgimem irnoratUt. 48 Ρ L ΑΤ Ο Ν 1 S evthvphro S ο C R Α τ Ε S. ^^^^>Ji_i;^^;g ν Ι D noui ό Socrates accidic , qubd reliftis 
^' '■^'I^^W^^^ exercitationibiis Lycii,nunc ciica regis porti- 
4 ki-^^^j^^^^s^ cnmhic verfaris?Nequeenim caufa nunctibi 
Μ 3! ii^'i^VW^ vlladlad re so CR.Non 

"i^^^JlJiJ^^' caufam hanc Euthyphro, fed accufationem 
fe(i2i!3siS^^ Athenienfesvocant. ε vr. Quidais? numte 
aliquisaccufauit ?Nonenim te aliumaccuraireputarem. so. 
Non fanc.E ν T.At verbte alius? s ο c r A.Prorfus.E ν r.Quis 
ilte ? so CR AT. Nccipfequidem ό Euthyphro virumhunc 
fatisagnofco. luuenisenim quidem &ignotus eiTevidecur: 
vocmt autem illum vc puto Melitum ex Pittheopopulo,ii β 
quem tu Pittheum Melitum nofcis pvolixis deHuxifqiie capil- 
lis,aqiiilino & gibbofo nafo jbaibaque rara. ε vτ.Haudre- 
col•dor,o SocrateSjfed cuius te reum fecitVs ο c.CuiusVea pro 
£cd:o qaae mihi neque ignaua neque ab humili aut οΓπίίΤο a- 
nimGprofefta videitur. Nam iuuenem hominem rem tan- . 
taiTi nouifle, non vilequiddam ell. llleiiquidem,vtait,quo- 
modo iuueiies corrumpantur,& qui eos corrumpant, intelli- 
git:ac fapiens quidam videtur, meamque iiifcitiam confpica- 
lus quafi fuos atqualcs peruertam,ad pacriam ine veliuad 
macreni accufaturusconfugit ,adebvtmihi folus ipfe reilc C 
piaeeffe rebus ciuilibus videatur. Nam in piimis iuuenum cu 
la fufcipienda ctt., vt quam optimi viri fiant :quemadmodum 
bonum agricultoremtencriores primum plancascurarede- 
cet , ac deinceps aliis prouidere. Ecenim & Melitus fortaiTe 
primiim nos putgat,iuueiiiim,vt ait,germina corrumpentes, 
pofthacfenioribusquoquecuramadhibens plurimorum in- 
gentiumque bonorum ciuitati caufa erit,vt confentancum 
elleumi:'acere,qui piincipiuin huiufmodidtdic.E ν T.Vellem 
equidcm ό Sociates, fed vereor ne contra contingat. Nam 
piorfus abipfaVcfta mihividecur huic vrbi nocere ve!Ie, ^ 
qui iniiuia ce afficere tentar. Ec mihi dicas , quid te agentem 
luuentutcm inficere praedic3t?s ο cR.Ablurda qusdam aydi- 
tu ό vir mirifice.Iiiquit enim coiifictorern me cfl"edeorum,&: 
vt nouos induccnteni deos , prifcos veib negantem , tnc , vc 
ait, hisde caufis iniudicium vocauit. ε v t. Intelligoiam 6 
SocrateSjqubdipfedaEmoniumtibi paillmadelTe piofiteris. 
Vnde aduerfus te tanquam diuinas res jnnouantem , accufa- 
tionetn hancinfcripfic , &iniudiciuin te caiumniatunis ad- 
uentat,qiiippe cum nouerit ifta facilc vulgo calumniam fub- 
irepofie. Meqnoque cum dediuinisin concionepertfadlo, 
futura prasnuncians , tanqua infaniente rident, licet nihil vn- ^ 
quamnifi veium pixdixerim. Nobis enimcajterifque huius 
gencrisomnibusinuident : nihilautem deiiscurandum, fed 
iineriineadeiii lationepergendum. socr. Ο amiceEuthy- 
phro jiiridenfortaflis nilrefert. Athenicniibus nempe,vt 
, mihividetur,non admodumcurx eft, iiquem dodtrina&eru 
ditione pr£eftare putentjmodb ne fua perdoceat aliosQuem 
verb perjiia propiia citeros imbuentem fentiunt, indignan- 
tiir,iiue id liuore quodam, vc afTeris, coiiciti, (iue alia de cau- 
fa.E V τ .Equide ifthuc,quo tandem modo erga nie affefti Ciwt 
haudadnKidiiexperiri cupio. s o. Fottceriim tu rarb tcipsu F 
aliis exhibere videiis, tuamquc nollc fapientiam pi opagare. 
Egoautem vereor ne ου humaiiitatem , qiiaeriia morr.iIes 
omnesfum,paflim &:effusenimis vnicuique meprcbere viro 
ipiis vidcar , non fiiic meicsde duntaxat , veriimetiani vltro 
me meaque offerre lolitus,fiquis audire modb veUt.Si me i<^i- 
tur,vt nunc dicebam,derifuri eifent,quem3dmoduiT) tu deri- 
deri te dicis , nihil fant moleihim foret a iocar.tibus ridenti- 
biifquc iniudiciunuiahi. Sin iithuc ferib contendunt, qiib 
tandem res euadat,prKterquam vobis vaticinantibusincer- 
tum cft.E V 1 .Nihi! torte iiegotij ο Socrates ericiquin tu qui- G 
dem , pro mentis viiibusin cuufa tuaccitabis ,egoaucem vi 
aibittor in me.i.s ο c.Num aliqua etiam tibi caufii ell ? reus a- 
geiis,anacciifas?E VT.Accufo. soc. Qucm? ε ν T.Qii^em dfi 
pei requorjinfanire videor. s ο c .Qii.idivolantem forcc qiiciri - 
piaiT) perlequeris?L• ν r.Procul admodiim abclf vt volec, qui 
iam graiidis eil natu.s ο c.Quis il>c. ε ν τ .Pater meus.s ο c r . 
, Tuulheo viroptime?E ν r.Prorfiim inquam. s ο c.Quod cri 
ΕΥΘΤΦΡΩΝ, ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

1 νιωτ^ξ^νω 'Σωκράτης y.^viv , av ίΐ/ τοί ον Αν- 

-sfei τώϋ η βο.ώκίωί jcou' j ου γψ τηυ γ^ί σνι Jiy^t 
ns ουσκ Tjyy^vtt ηζ^ς τον βααιλ.ίΛ , ααχηρ ί;Μ)ΐ, 
Σ Λ κ ρ. Our.7 Λϊ Al^vitioi γ•., α Ei''.5-J?if.;c,/iW 
αυτίίΐ) !(£(,λο£/57ΐ',άλλΛ ναφί-ΰ. ετ. Τ/ (ftic, ,jf λ j))V 

σιτκ,ίύί ΐοιΚί,γί-^ξατηΜ. tiifyifmu iy.iivi γ. χα.-ηγ/ωστμχυ-,κί συ γι. 

tTiCfV . S Λ. Oy yi cuju. nr. Α λλα St aMos- ; ε η. TImu γ-, r.r. Tlf 

■)ίψ τΐί μοί ^OJViTWi y^2 n.yico;. t>y<>ue.Cpi.<n ιχψττι οχιτην,ίω; ίγ.ύ^/Μ.) 

hUhnrt/. έΠ Λ T5y JwiiOJ/ Π/τθΐ1?• £/77!' Iv 1/« iVfir ΠίΤθϊΛ Μί'- 

λιτον,οιιν -ητανοτίί^ i x^ ου 'τπίγυ iij'fiJt\(ii ,δτηγνιη)/ S^. Er.C» 
ίνΐίοω ω Σω;φα7ΐ5•. Λν|α Ji) τι^α. ■^a.-^.bA 75 γ.γ^^-πία^ ; χ. Η'νηνα i ac 
A-f,uv>i,i;M!}i Joy^ii. ψ> γ3, Yioy iy τν.,τηιττιΖτζν Tsst^yyM ly^aylvM-, ου 
(fajjkov iitv.iKiivoi γ:,ωί ί^ιιιπν,οΊί*. τ^ατζοτην ο/ v^uJf^.φbίι^3v'^, 
y^ ννις οΐ J^ip3i;£;c7ir ctUTKli. jyu KivJhy<£ti mx^U τις 'φ• χ, τί/Μ 
ίμίω α^.θϊίΜ' ^iitTTifoc, af Jfajs^i^fYTZi 7i<\j νκικιάταί αχίΤΗ,ν^γΆ 
>&,Tii)ifit7Zi>y μΰυ,ωίτχηρ isjgjf μ«τζρα,>!^ί tujj iroKiy .κ^ (CcuviTOjL μΛΐ 
•r§J τΐΌΜπιιων μονός αρ^^ίιρ^Ζύί. ic^i ytf Sit τ}Ινίί•>ν !3£?7ic oiri- 

ων. yj/j dn y^ <i^tfKoi'a(y>Toy'£huiK«VjMM,y^^SiTdv>Y^'?'iiJa.>>.i 
yiihtm ιτας tvs^jfmy y.V «'Μί zv.y^^iufCH, tom rfJ νΟΰν τοί βλα,ςαί 
Jfyp^i^yiui , (S/s- φιισιν' ί-ττατΛ (/ζ) tStb ^\ιλ.ονί•π τ^/Ι 'Οί'ίφντίρωγ 
ύ^ΐϋλιι^ΐί,•π)ίΗςαγ y^ Uiy?ayoi-)n^niv Μτιοί τλ τιϊλ { 'f/Ji\n-nu.ai<^ 
77) inKDi (rjuCiiyau,OK TviiWTn^ af^( af^^ij!>p6). et. ΒουλαίμΙω et* ω 
loiy^ATii' Λ>λ o^^aJh) fjiM nuydil/voy -^β,'Μ-ηυί. ΛΤίχνωί γψ uoi Ji- 
γ.ίΐ Λφ ifioi cif)^Snu. y^yjiupyciy tIw τήκιν , oh^ipe^-y dcfiKuy (n. yj-• 
μοι λ5;ΐ 77 nffi-mioujj-n). η φχσι S^jp^iunv ns\s ycoii. χ ΐί./ΐ'ττιτια α 
Mv Ακσΐί , ας outs) y dxovinu, φ«σ] y) tto/htlw itvcu Ui ^ay' y^j ας 
y^voif ττοιοαυτα θΐοίί , 7K\j Λ' afyaj.iii; ου νομίζιντα, ΐ^ξά.-\α.τΌ •ηύ~ 
τζιΐν OJJT^ mys•:,'•)! ?»Λ. ίχΜαΜ^η',ω^άχιΐΛ'ης, ον cfi) m li Jkt- 
μινιόν φ>:ς σοΜτιύ i>igMiTi yy/ci.im• ας oiuj ){3χνοττ:μοαίιτι>ς m\j iSv. 
ία θΐ/Λ , γ:•)ςα.•^α•ι ταυτίαι tLu ^ΛφΰΜ' yj/l ως <ify,G3^ay /» tp^TU 
ε/ί 75 Ji-^gyieioy , ^^Sh)ς ο77 ίυ^Ί^-ζοΚα. τ* tdiOL-w. «igjf Tior τπΜοΐί. 
Jt^ tu^J ytfjOiy CTay 77 Αί-^ω ο; τΛ^κκΚχσια 'sfeJi^.Stifflv, ιχς^λί- 
■^uy axmii τκ uihkoyTa^y^TaryiKcnnv ας μβίνομ^αυ. /^ττι cujiy Lji 
«< αλκ-τίί tipx^gt ωι» '3>£;ci7nj/'£t?A όμως φ^ν^υσινίίμιν -πασι ττις τόι- 
οΐ/Τοις.Λλλ oC Αν iVJ^I ^11 φ(!ντ}ζ(Ίν.,Λ^λ' όμΰ7ΐιίν!υ, χω., sf ψΊ- 
λ5 Ei/iyegiiijrtM* ts/aV χ9-τΛ-'^<ίΚΛ5Γηναι,\σας o-jAy iiBf^yua.Pi^- 
ναιοις γΐγ το/ [ως ϊμαι JiKti ) οΰσφοι/ρα μί\» di tiva Aiyiy omvtu 
ί/),ΐΜ >/ίρτΌΐ jiJkoiLi^^iMy ίΤι; iwns aTftat' Όν /l' a.v lyJ ΛλΚοίς oiay- 
Tiu -ni.y Ίί,ίΛνηι,ς^μα :h-pu' ht ouZ φΆιινΜ,ως βυ Kiyc-ii , «75 St 
«/•/.0 77. Kr. ΐοηττιυαιίλιΤΓΚΛ-,οτπύς ^m^^'S!^ςiu.^^^L<71y ,ηυ Tmyv 
Λν^υμχύ 7nipa.^ycii, Σ λ κ ρ.' 1 σζ^ς -β συ μ%ι JtyJJς ajTiuiiiy noxmv 
•mtci^iv^y^ JiJcijKt-iy fflt ί^λιιν τίω aicWT6 σηιρΊα»' ϊ'\ω j φοζουοαζ 
μίΛ -ώτΐ φιλΜ^ωτηας Jh/ja αυταΐς ο^τι τηρ iyo inyAyj/j^af τηατι 
mJ)3i Α'.γιη,ού μόνο.' aiiAj ^<SoJ, αλλ* k, Ό^ς-π^ις ιΰ «ί{ας ytmi 
μοίΐ ί^κΐί a.Kc-wiV. ΰ /j^ qux, (ο yiw J\i ihi^jy ) ui^oriy μίυ χίτα- 
yiA'XV,!ueajic> σχχρνις aWjTlS,f)Ujiv αν οι» Λ»ί\ς ΐΓΟΛΟινηια y^ γ-Λαγττίί 
ly τ&) tPt/^iyid.(:• SJ^yLyity' ίι Λ cmiiUcfiiaTiyTat, ητ «Λ ατη ώΐϊίιίίΐ- 
Ttu *J ιιλοΐ',τιλί'Λ r//x4y 7xi;V μαυιηβιγ. Er. Α'λλ' iJ/ti' "ιτας tsttf aSa- 
γ^;α.-ης ^(^-ιγΜ, α'/Ο,α. mmy^ yruu Λ•)ωνι7' τίιυ cftV.n)/ , οΊμοιί Ji Κ5" 
ίμί -duj '.μΐίλι. ςλ. t sT Λ Λ σοι & Εν 'λ/? e^.-i' 77V ;ί c/>/,m ; ιρ&γ.ις βΰ- 
τώϋ,χ Λίί))ί«ί• ; Er. Δ/«κώ). % ΛΧ.'ΧινΛ-, ετ. dy J)a>{/<>ViwJhyM 
μιαγί'ΐκί. Ση.Τ/ Λ^ τητΊμ^ην τίνα. ίΐω/.ας ; r.r.noA\ocrji S^lm- 
"η ^ΟΑ,ος y^ JvRiy^vH αν iu ιΜίλα'ϋ^ίσβυ-πις. ςλ. T/Vc?£r; Er. 
Ο ιμϊς Tia-mp. ς.Ο σνς,α βίκνζΐ; ετ. Πιίνν f^-p ουΖ. Σ. E*'s7 SiH-n 
■η iyy.A>iuci,y^j τίνος n ίΐ/Μ ; ετ. Φoι'OUJωΣί«XJ3cl7ΐ<■. Σ si.HfJ.K\M(. 
«πνν,ω Ευ ju9^fc,.i j|ic£;72U -ism "P^" ■TmhXay o.tw τι^τΐ ορατός evij.oo -^ 
01 uoi }*. Td bhw^rnf ίί) ορ^^ς hjti ιαζνζίίΐ, ά>Κα. ττορίω την ί/ί» 
σιιΖίΛζ ικαχινοντος. ετ. Πόρρω //^ττι/ y« Λ/-,« ΣίίυφΛΤί!•. Σ. e"s7 J\ 
•T^oiYMu^y ης c τΐθ-ι^ϋώ ws? iTseJ^rrapos-;» ιΑΐλα/ίί. ίγ> wv-imj \^ 
)i Α^ο ji/K ίτπς/Κίθα. τύ rraifi φανό ffJLrra. ζγ.Τί\οΐον, α" Ίαχρατίς,οτί merqua; caufaVE ν T.Homicidij,Socrates.s ο c. Pib Hercules, οίβ W ^oipc^y U71 'ί^τ^ςύτ. ο^ΜοςΌ-η.^γ^άς•ί^ι{οΰ η-ημία- 
ηηηπΛΓ,η ο Euthyphro jgnoratur vulgb quo pafto hoc redtc Η yoy Λ^ί.λ*7?π^ είτ. Ι. Λ„ Ι,-τ^νιγ oy.W.ya,, ύ-ημί' ^ά /j^ h 

ΛκΜ,ίΐνο^ u.vi,i7n^^!iy!u-iiM Tnp o^KTeiya; nu/l9iof σι» λίΟοοίατΤι- 
ζο< ΐι.)σνν ■'^ 7Ό μΙατμΛ^'η'ί'^,ίβν ζ(ίίι«ς Tt^ τΌΐουτω ^υΜα,ΐύς, ίο, μν 
Λΐοσιοις aiaiJ-ny Tc y^ cκ.ί^l'(llΊT)l i\y.y\ ίΊηζ,ικγ.ΐτηι cji 'ίπτ^ανων,τϋ- 
Κα.τιις νς ny ίμος'κ^ας :γαρΐκο>μ cv /;ιΝας«,8θ«7ΐιΐ:ΐ' o«fi vrup «uiy. 
τΓ/φοινασας ny r^ OijitS^if r o:y,ir^Jmi Τ χμίτιρων, "ϊίΓοσφα-βα ainiy. 

obllMuandumeire,vtrumiiKeoccldoric,quifqLnsocndit,nkne.Qiiodfiiure,dimictendum-.finauteniiniuria, perfequen- 
dum: prcsrercim fi qui peieniJt , dome.bcus conui£toiqiK' iit. /Equc ctiim inquinarcmiir fi fcelcris coiifcij a<quiefceremus, 
ru-c 1, um atque noliplosuiuicio cxpiaremus: quanquam quiperiir.cliensatquc miniftermeus erat,qui ciim in Naxo in 
a- licultuia incubereiuusjnobis mcrcede fcruiuit. cGminelu igitur &: ira in donicfticii qucda nolhii cocitus,eu cotinub ia- 

β OW !7a77/p hat.Neque enim,puto,cuiufuisopus eft, refte ha?c agere , fed 
.ilicuiiis fapientialongcproueili.E V τ. Longt pei ioiicm. s. 
An domellicorum qiii'piaiTi i patic peremptus eif? num fci- 
iicctrNonenim ob cxtrai)c,;i;i ahquem homicidij p;itrciTi 
accufares- t v. Ridiculiim eft ΰ Socrates,ii quid inteielieceti 
!es,domellicurne an excr.meus !k occifns , ncqiic id duiuax.K Ε ν τ Η γ ρ Η R ο. 4ί> 

ο «ν τΛνΐ!ΐ,πΜ^•^^ί 75Λί Tiijkf ί) -m; -^Ίρ-ίζ «α-τ», ν^.τ«ζί*,(1ν c^s -ή- Α gii!auit. Vncie pater obligatis manibus ac pedibusin foueaui 
^-. 77να,•^'Χ7ΐ« Jivp-A^a 'Μνσί/^β/ί,ον TJ^fiynn n,v ;^(,« τπ,ηΐν. coiecit: atquc huc miiit hominc qui iuris inteipre>em quid a- 

h Ji7vj,u>'-n^ -A,iyro ¥ ΛΛΛ'« «λη^^ τϊ x^] Η«^λ«,«. *^d>,?5- gi;"cium ellft interrogarcc. Inteiea vi-iftiim lUum vt iiomi- 

'•f'•' ~r • \ ^' ." '^ ''—ri, '-r^^.,..,f cidam ncglexic , quafi iiiliil omninorcfeiret,n foitemoiere- 
T^ ^ '^ ^ - < ^ • , > « »r >'«-'/K ^ ' nii:quod&:accidit:nam pnufquamab iini.rpiete nunti.sipfc 
.. f,y,„>y,r S^n^ccv ^.W;W,-^;/ τ .^W^^ rJ^.y.r. *?/ redirct,fame,frigore,vinct.Iis periit. Hac de caufa p,tcr c^te- 
«=Λ«.7α(/7« ^» w ^J α;Λ•ώ;'.7ΐ/ο,•7ϊ^τ,.5 χ,. ./<λν)ο/ ί/κ«ο/, οττ eja riquepropinqui grauitei fei unt,quod proptcr hoinicid.r mor 
•i^ τ iu^^-cao;•» Tft) '..-a^/ ^Ji-fju £775ς5£ρ(β*«'νί7ίάΓ5Χ7ί/ΐ'Λ)'ΐ7(&>ί• ?ct tem.patrem reum necis pijragam,qui,vt ipii aiunt,minimc in- 
m ίκίϊνοι)κτ\^ "an ue.f^iT a.-7rx-TKViy,M'f'fofv/(i\jY. 'orne η are.Stt terfecit , vel fi etiam intei cminVt , de homicida? inteiitu ni- 
vtivvi-,^ ^ih ΐpcy■πζ^y -j!^T TTi!sTOu.aiii<>ioy pVi) τι qoy πα'^Ί φόνου hil effe cuiandiim. Impium eiiiin cfic fctuiu fiuiim patridie!n 
im^iivau.f^-ul•^ i\jlijif^2lKKfii>lti,-n, θΐΓοι/ ώ< tyj, τ όσί•6 τΐ tAcik^ Β «^icce > male diiudicantes, υ Sociates, quomodo diuiiuim nu- 
¥ Jrm Σ^ΐυ Ji Λ) -uieyi• Δ/οί- ωΗυ.>ι^?ρον, oJv&si av^/iwf o/^ 6ot- "t-" circa faiiitum prophaniim ve fe habcat. :. ο c r .Ti'nie per 
^.SK rj^ Τ :^',m l-m ix^, i τ cai^-v -n κ, ο.ησ,α.ν,!^^ ^i-r.y οντζ. i""'^'" '\ EuthypKro (lc te fy ncerc diuina,fanfta , &r ptophana 
^«Ιΰ/Λ'. a^ci^^i^, i fcC;^,^(Uy.o, T?^p, o"^,f^ «.' I';»'"»'^" i:= habcant,rare prxfunm,vt ns luperafl.s, quem- 
p^y _^ r ' 'T ^'λ' l• 1 ^ <!• admodununquii, haudtormides ncpntrcm reum ncclsaccu- 
(TO J.HCTOV sjc- ; -c« /i/j^K , ■^t:. , > ^ /^ -ΓΓ' ' ^ fanspiophanumaliqiiidaggredians-E vT.Nihilmihiiludium 
^c,:<f<i/^(U»,aUφa^:yyiψ,hvi^,ff^.^vr^7m».ror^c>M^^ - mefi piodeffet ύ Socrates.nec ratione vllaEuthyphro tot mor 
m-ToiiwTa -twtv. α,-ψζως ii<hivv• ^• A> ^v μΰ/,ω5αυμα.<η'.Έ.υ~Λ.. talibiis piitftarec, niil talia qusdam planc dignux.rem. s ο c. 
f:<}y,Kfa,Tj-7'» ^h οωθΊτ? fftf^JiSK^, i; ■jJiy 7)if ?!«?"«■ wj-^iys• Mi- Ο admiiade Euthyphro,nil potius ell quamvr difcipulus tiius 
Ki%vlwTV. ταΐτΛ 'ϋίε;ί(ί(.λΗΐθξ axiTJv λ s^ivaO 77 ί^Λΐίί κ^ίν τιύ iu- fiam :&in contentionc qna; niihi cum Melito til,in primis jfta 
'βζο^ν ^w^Tii ^^oL^zkimf},^ ϊτηιούανν ι^Λϊα^'>ΐ)νυΖ,ί7η:ΐί•>\ fjA C cbiiciam,qiibd fcilicct antehac diuir.orum cognitiontm ma- 
Ιν.Γιηί'ίυΊοοχ.'ί^ζονΙα. cf>i<n i, ■,ι^ο7οι/!ΐν7Λ^τ^ύ:ύν'ύζ<ιία!ρτά.- ^ίι«" quidem fccerim:nuc aiitem poilqiiam me propria vana- 
Yiv,^Mi^ni γ.γ,νασ^ί.-Α^α pjMlAihi^alw at>)-E<)S^ffomiucho q"copinionc &trrorc nouos (icosconfingere dixeiit,difcipu 
' •;Λ7^™.^Γ~ V Λ'Λν~,^„.„Λ„•ν ί„-',..Λ,ΐ i „J J^.vJr,.,• luiTmiunneflcfaiSum.SierEo,uMclitc,dicjm.Euthyphronein 
Λ ,< 1 . f f, . "^' , '■ ri _^' * •' . ' ^ iniis reaeicntireputas,mcquoqueexiltmia, neque damnes. 

^ , „ • ■ io 1 „ -o^ "' • -:cN ΛΛ' i>in i:iir.us,priceprorem jUiim priusqiiaiiimeiniud ciumac- 
-^i^v-/-=f ou- S/af:iu:,vv =.« /s /^ r «/.r ■^n^^-zu^ ,m Mu.T,.oy-^ ^ ..^(;,„^ (-^^^^ homines corriipenteiT,, n.e fcuicet atque ρ .cre, 
τί,ακΗ^οΐ'ίθϊΤίΐ/^πκίοίΜλαζονπ. yji^Siti^^wi^^ nie quidem docentenn,illum verbcorrigehtem & piinieucm. 
άφιΐΛ-η(^'νΜ(-,>\Μτ ίμού-χΛφκτνιη,'^Ια.ταΰ-η. λίί^ν cv ττ/Λχ^ Qubdfimihi non obfequatur,neque remittatiudicium,ncquc 
5T)e<6) α.ιΐ!ζ$ΰί{α.Μ\ι<χ*ν "twny.r. 'Nau vx/. ΑίΛ,ωΙωκ^α/ίί,ί] afa.tui pro niete accufeceadtn) illa in iudicio tu dic( s, quse e.;o ob- 
^^;;^^p«crE/e j|*(;!£^,t-Je://-<" tt^(aro/^«i«)53Jtcrc9'5f cjj /ju^ Kci ? EVTH.Itaper louem, ο Socrates: nani fi irreaccufare 
a,u7;' ee^Tif sy ■rot) oKiiVii Ao^e i/join Iv -ηύ Jl,^sT»e<w a 'zjti e,6ioti. , ^ tentauerit,reperiam vt opinor, vbi ille debilis infirinufque fir, 
Σ. Ka)eV Vc/,<B9/A5 ewci.TtoDTri ^ο^ών^)., w^TWi^ 'i^^jji-j/ji ^^ "■'"'t" ΡΓ'"« 'ί'•" ϋ^ quam de ire iudic.o difceptabitur. s ο . 
tm air ά^<ο, on mim', ^v τί., ^iuL.v>, ^, ai -ii ^Λ Jly.u ^',•?"' ^δ« " c^ulcis amice ha-c confiderans djfcipulus tuus eiTe 
. - . ,.,ν " .-' • ~ • . ,' -Γ. " ' ' ^ ' > veliiTijCumnorim quod &alius roitafle quidam, &MelltllSl- 
'^' ' ^ ^^ , ■^x / '' ,, ~ „ ,., ... , Itetequidem ne vidille quidem videtiir , me vero lic acute 
55*^.7.. Hu^ouj. ^.Aw M^.«./ o.o^ ^φ«ί «Λ,-α. Λ^,εΛ. prorfus.racil^que perfpexit.vc i.npietatis hic .iccufauerit.NQc 
j«• WKi- Λ 77^75 ^a^Cii <P'As φ -Hyn ασίξϋ^^^ -sfe/ ?»,,,; ^ ^ r grgo per louem mihi dicas quod pla 'c poiTe aiTeueraiH, quid 
"ίΝ^ωΆ « Tzwilv 'bi\y <^ τ^-α» ^ats.^i-vfomoyouTatMvk/^ 7s ta'.<niy pium,quidve impium efle velis,&.' in necc, &: in cxteris onini- 
cM,T μ im -Ίΐίΐιτίί if(UiTJov,a>jn Λ αύτώομοιον, i(c^'i^y μίαιτ vyi bus.An nonidem eltin fingulis ailionibusiprum fibi fanftum 
icTicii' Kp tUji ctiWoTOTo,'^» 0ι77 77tp ttc uA}Xot Μοίπί,ν 'φ. Ε. Xidi- & prophanum nirfus omrte fanito cohtrariumjipium veib d- 
■jus J>'i7r.u,aScOKfcin{.x.Aiyc j«-n φϊίί ίΤ) toost-.v yj/l ii ro Himoy. Ε 1^"Ρ'ϊ coniimile,vnumque fecundum quod piophanum cft , \- 
E. Λ3"ω ΤΙ/ΙΌ/, ό'τι 7^ /Λ^ ?575V i^i' ο":7ϊρ 65« i/oJ^TTO/a, Tri dStMuZn, *^«^'" habet,quodciinqiic prophanum ene dtbec - ε v .Omiii- 
tl^Uvo^, >> '^ '>«>' ^^0^^ "77^0 rVT./.VT^i' l-f«4>7«V<;m, "° " Socrates. s ο c κ α τ . Dic ergo quid faaoluiii ,_quid pto- 
. v/ . • ■ < . • /■(■./,< pnanum vocas; ε v. Saiiaum quidi voco.quod ipie nunc ra- 
ir7i''iiycu iiy Tirnnf ων Tvyyavn, idU' η PWTtip, ta 7iMo( Οίτις. '. , . . . „^ . , . ■^ ■ , V- . ■ i i• i 
-" V „, >. ^, ' .1 '^,' v^ ' / . / cio:eiiquiiniulteatiit velrncacxdes, vellacnleuia,velahud 

,~ Γ V' / i « ./ rt 7 .; - « - nmusgcneris,in]udic)iitrahere,ieupater,iiiiemateriiuequi- 

ip^-7izw.e<o;"re .O.6WI. ^π «τα•? «^f >' •cf «'^"|; »/" «'f >-. "" «x,- „ ,-^ ^ijyj ddiquerit.ac nO perrequi,prophanu. Quin vide qux- 
ia cp-%>s df s/ii uTO yiyiiiij/jtt, u.ii i^Tf stthi/ tiJ anCouuv , .tWcA' d* fo ό SocratCE qu.lm validfi tibi leeis coiiiefluram refera,quod 
cf77ff5rAU7i'>;v<i/;iai'. ojJTvi yz 01 οΜίφατηι T^y-^vounviaiCpvTii -ηιι ita lit quemadmodii aliisquoque narraui, dicens tum demum 
Δ/Λ ^^'diiiiiiap/sivicoa Ji;(^o-m7Ov. y^i n-ny ΌμιικογιόστιΙν axmd reftc agi, ciim nulli pioiius peccati quifquis ille ricpaicimus . 
■m-afd. c/IiffBi , 077 7B\j tjw ;(^7iOTcey mc cf Λ'κΗ• niM c.K£hi")V ji οω ToV Nam hi homines credunt louem ipfum deorum omnium op- 
ύίτΛ rmiocL ΙκτΜίΙν J>' mp* τ^/ί/ΐτκ-ΕΜί/ j ;;;fa/.iTcuvounv ov-nS timuni atque ίϋίίίίΤιπιΓι effejquem tamc patiem fuum ligauiile 
w5; £V,4;vi«« «./(«.Γ;/• χ, «τ^γ '^jto, iojJlo], W ImvT?'* Λί'- ρ fat£tur,qubd n.uos abfquc lure deuoiauiflec IIlu pviterea pa- 
^i vf, - > c \; r i'^ ' , ''c Λ.', _r ■.o^ f tremcaltrauiileobtalia quidani aflerunt. Mini vero fucccn- 
ίΤ ,N 1' 1 \ ~ ■ Γ / , «c., ~ ' lent quod pareiuem iniuititiae obnoxium perltquor.Atque ι- 

^/s ;; ' , ,, , , V I , ^ .f/ , ta homjnesiltilibiiplistadediis, quam de me coiuranafen- 

JVf;.:«.^f Tii^i γ,ί\'^Μ, Λ ct /«, .^ i«/«, 9>,σ» 7,f μΑ 6γ.υ^γ,^ tjunt. ^ „ . Atqui hanc ob caufam ο Euthyphro accufor , neque 
yi;i.v>Mhiii y^^mi τηυ-η tTw^^zti-ncC e-iJhv -sfei τ^ττιχ/ων,Λί'αί- qujd refpondeam fatis habeo.Nam quoties de diis talia quarda 
■Α,>\Ι•.>,'•ΐί ioiiu,iinuiv ξ,υΓ^ρπν.ν γ) ifa.^ovyl^^yiSi κ, ώ>7ο/ ό.αολο quis diceretjmoleile iereba,qua de caufa vc vidctur , pcccate 
ii/ji/j '^ii au lyj υ.νιΑν ilSiycu; i/f^a μοι ίΐτη ^sn^s^o^tx, σύ ώΐ αλ«- me ferut. Nuc autc (ϊ tibi hajcita videcur haiu icrfi peiilo,ne- 
Suf tiy~ TM/la γ.γήναχ Τίως ; ε. Και ΙνγιηίΊων ^αυ-Μοηώτζρα,ω ceflc eft iios etia cofentirc.quid eniin aliud diceremiisrquippe 
:iaxfciIi{J.oi7iO>^ci » Ίσασι. Σ.ΚαΙ-τήλαμίν af'iiy«<ni'ii)l-^'iyni.y "ί"' "'^ίΐ de iis intelugere prxdicemus.Cxtenlm per louc ami 
toV Saois• ^f^HAw,ij 8;^p« /^.-«ί, ««>af,x. ν^^'^^τ^πολ «^^'^''f' mjhidicas.an ipfe fic iita reuera cucnifle putes. ε v. Ec 
Λ^,οΙ* Λί>.η .ττΐ τ ^;«r.. ;c. ν;:. V clfa^v pV?t«. ,^t,^Jm« r=.«^ ^ mirabibora infuper ο Socraccs,qu| multis occulta funt.s .Bcl- 
'- 7 ■ Ν ,ι"' - Ι „ . Ι ' , " lum igiturinterdeosajricaninuicf arbitiaris J inimicitialque 

^ »; -^ , -^ , , „' , ,;. , , ... graues&rpugn3SaIiaq.permul!a,quxapoetis,& pentisfcnp- 

^'^'JJ'^',^ y^,""^r.^'^''f' y-3 "^7r-f7^:''-.r'^/'~- tonbus memorannu? Vnde & alia nobis facra huiufmodi va- 
S,,9ft-;AV/fi),ic.Eur.?fOH;E.M«^/^i'«;i,ia2ay^^^^^ rietate funt plena,&in n-iagnis?an.iihenxispeplU iftarum va- 

•η,ν,ίρΑψ mi ίγϋ τιοηΛ-,ΐΜτηρ βχλϋ, ϊ%/ τ ^ΐΐων ίΐΛ-^ιιιηυχυ: ά. η rietatfi plenQ in arce iufei tur. Aii ha:c vera ό Euthyphro cfle 
βΜ^ι'ων <^-j οι<ϊί OTJ ^.-π^αγίισΐ}. Σ. Ouy. Μ'ί^υααζοιμι, άλλα τώλτλ fatebimurVE.NohKcfola o,Socrates,fed quod paulb antedixe 
/j^ μοι tf7ajj?nsbh oakIis Sinyj^i'' wvi ■ί'ίΌτηρα^τισι^ρ^μ,νν-,τίψα r5,ab'a quoqiie miilta,ii vc!;s,de diuinis exponaiquaccii audiue 
οΐί^Ιςιρον ντΛίν. χ' "lesft ui,et ΐ -mp:, ■n^jrtmfiV iy^cii ίΛ'-/αί<';,5ρω, risjfat fcio obiiupcfciS.s.N(.quaqua mirarer:veru ilLi deiceps 
7ΐίτϊ;,7Λ-/^?570)'°77 7ΐΌ7ΐί;«•αλλά.'Λΐ/£^77ϊ!• "oTiTii, ■wy^vluovlv iTJaiori cil otio refercs, iii prsrfentia veio quod modb quxfiui 
ί ^ v<IL^u,i,UT, Ιφί,ν ^i-^Tfi B. KcJ *; «^ j^ hty,v, ωΊ.ω- "pbcaie planius nitere.Neque eiiim principio fuflicienter a- 
vn«7i, ^ i" ^^ '^ '■r•''.. ' '.^ ^ , ^ ' ^" miccme docuiitijcfi quiafanaum ciietinttrrOiiare:fedidfan 

^.r, V ' ' '^ \.• r» . - < „ . / ,r crumeileGiXiib, quod tumicaffercsjdum necisreumpaciem 

, " ν , ,„ ^,, - .1 , , ■"^"•■'-'^^' ^ tuuaccufas.E.Etveraminini oSociatesdiXi.s.Forcc.ledniia- 

fMa>,'.v^-n»Juo^JiJci.tcurp τη^.α,ν οσ,ωι- a.}}.U»vo csj-n τϊ lia multa oEuthyphro fanaa nUcupasV E.Etalia. s.Record.;rc 
«Λί-,'ί) -πνιτβ. 7•α-.57!ί, o<n<L isvi/. 6e»<Sa >!^ -πχ (Ma.aia.mri λι'ο'- igjtur gj noii te hottabar, \ t vnfi me aut duo ex multis fanais, 
tnt/.,!i:i'^aia.u)-/si t-j οηα,ι',τΛ . * ονμρι/Μνιί^ς ; tr. "^γγ.. % r.. fed illani ipfaai fpecie, qua cunila fandiajfunt fanilajdoceres. 

Dixifti cnjm vnaidea oniniasada,saft3 eire,atque vnaiterum 
qu^ funt prophana,prophana.An nc msminifti?E ν τ .Equidcir.. s ο c .Quariarn fit igifvir ea ipfa idea inihi demolha,Yt ad illan) 

Ε 50 PLATONIS 

refpiciens,eaque tanquam exemplari aliquo vtens, quodcun- Α Τιωτίω -nmu ua Μΐ-ήυ) jij'alovJr'iji(U v( τη-τίΐίίτ'^α «f Miewr 

quetujvelaliusquiuistalefacitis.fanftum eHedicamiquod au ^ζ^ίτπαν,χ^ ^ay^of βΜτΐ•'τ»ι^ΡίΊ•^μα.ν,ο ι^ρ tu wwny ν,ύ/ψ 

, , r ■ tcm difllpnilejiiegem. ε ν τ n.Si ita viso Socrates,itadicam. ,^^σΰ«ί}>.ι>ί•πί'τφ<ίτί«,ψωΙ(ηο'/7ι)• ο S^ <fJ/ {J^-nio^-KViyM^a, 

ύ" ranfti' 'cd- s ο c. Imb volo. Ε V τ .Quod quidem dileftum diis,fan(5tri eih ^ ^'^' ^; ^ύ'^^, |3ουλει,£/Σ<»>φατ5ί•,^. ού'τω οόι ipAm>. ϊ. Αλλα ^ 

dita. quod veronon dileauni,prophanum. s ο c.Quampulchcrri- βoC^oμ<ύyi. Ε.-^ςι mtviw li μ^^ηΐί ^οϊί 'ao^''^ify'^'''ov'Ti J^ fjiM 

me ο Euthyphrcvtquete refpodere vokbam.l.c nunc rcfpo- _,;,>,^^•^^,,. t.U..yyJ.κc.f,JΈC^φfcy,L•ώ,iγ2ίζί^vaJ.^. 

neverahxccffenobis oftendes. ε ν τ hy. Omnmoqiudem. ί'^'»'»»^'" <^>° ™;' _ f . ^^ •, ^ « ' „' 

s ο c K. Agcitaqueiddequodicimus, conllderemus. Deo Λ.*Μ«^Λλο,ο^ί^.ΛΛ.ξ«.<.. ^.-,.*λη^.λ.>.κ. β.Π*.•. 

dilcaumopus,fanftum,acviiDeodileaus,fanaus:opusau- g ί* ο^-.Σ.Φ^^ρί Λ,^7χ.φ,«6^}*77λ.;ϊί'*. τ^ MV3i=f/wr 7ΐ«"β 

tem inimicum Deo,prophanuin , & vii' Deo inimicus , pro- ^οφικν; Μ^ωττος,ο<πος'-π> Λ -JtoMmV -ij ο .5io,cuj>ii-,ci(O^5f .« ττω- 

phanus dicitur.Sanilum verb & prophanum non eadem funt, 7^11 tA' Ϊςιν,</.»^Λ ττ <:.«dj/vura-ny li oinav tm «woarw.oJ^ οΐ/τκ? ; r.r. 

fed omnino contraiia.nonne ? ε ν τ η υ . Sic e(t. s ο c r. Nuin ού'τω ιΔ{) ouZ. t.Kcu cj j* (pMn-nu (\(n^zu. E.AoxZyfS Sax^ctTsr.ti- 

probcdidlahiceiTc videntur? ε ν τ h. Sic exiftimo, didta e- .^.^^ ■μρ.ζ.οΰκουΖί'^Γότ] ςα,αΐΛζοίων ot ^oi y^ Jfa^^ifiyTot οϊλλ»- 

iiim fiint. s ο . Nonne didlum eft deos inuicem diflidere.atque ^^^^^j Εΰ^ίί^ι-,χ^^ V^fa Siiy oy mWis ό^^ α.κκίιλου: ,υ^/Ι tStti «- 

pugnare.inimicitiafque incer eos effe V hocne eciam diaum' ^^y - ς.ε";^»*^. Λ y^ i^lrj ψΐ^, ^ -^tl mc^y Jfg:- 

E VTH.Diftumprofeiilo.so.Inimicitiasautcm&iraSjOopci- > "^ / -^V/O " ■^ * ■ jy , ' tL_ ; '— >«>„. 

©Jfrenfio ae me.diiTenfiode quibufdam giiinit.Hoc itaconhderemusmun- f"/'^ ',", , Τ ,\ , "Τ χ . . <*.- 

'^f"''.V"*quidfiego&tudenumerodhientiremus,vcrafmtplurad.f- a<V'}<^J,o^nf^^^^^,>,^'^^7..7r.ySfypo?..,^t'^^^^^ 

'"'""" cutientes, diiTenfio huiufmodi nos inimicos faceret, & iracU- Ksu op^(ijzu *m«ao/s- ; » om κογσμ^^ ίκ^ντ^ί ^y.rVivi^-ji.y, 

diam concitaretian potius ad computandi ratione confugien. C -jay^ cw α.•πΛ>^Λγ:Ί»ι^•, E.ncwu j*. ς. Ovxauu Kst» ■afe* τί ί^/ξΌνοί- X; 

tes,mox ab hac diiTenfione ceiTareinusiE ν τ H.Prorfus. s ο c. «re ihiiTJoyoiu J^?c£,5/'ai3«joib το uiTfeiv Ιλ^ντκ, TU^/j^aijffcu- 

Et fide inaioriacminoridiflentitemus, nonnead meiifuram μί^' αί τκί JieiZofaii E.finrwTe,. n.Kcu ίΊη γί τν l^^vou tf.^vT^f, 

recurrentes,lbtim controuei fiam foluetemusVE ν τ .Vera h^c ^^ iyuiMu, 'sfei η βα^υτί^ντΐϊτ^Μυ'ρο-ήζίυ JimKfi^i«;j.%j <"'; ε. 

fuiu.soc.Ac fi adponderandum libradumquetendamus, con nZc^cily ε.Πίβί wor J^s JV) J)iyi^vTt(, y^ έ*ί w« y^/WK JV- 

trouerfiam circa grauius,& leuiusdiiroluemus? ε v τ H.Quid- ^^^^^^^ α9/«.-τα,ίνθ£;/ 7t λ?*Μ»λο/γ h«//V .i^J c>p<o'«5W^f 

ni"'ioc. Oua• funtiiiitureadtequibusqiiumdiUentimus, ricc ,' , , .^ , ,, . . , . - „■ .^ / rf 

iudicaiefacilepoffutwus,inimiciethciiTiui-,&irarcimuiiForri- .-^,.,. , ,' >Λ ν > ^- s . ν, , ~ 

lufta.&miufta tanin promptunon habes. Veriim tgodicam, tu conlidu- ^, -^ ^ , ,• ' λΤ > ■ λ ' ο -α: " / ■ ' JfT 

Fulchr,i.&tut- ra vtrum ifta lint, iuftum,&iniullum -.pukhrum ,S:turpe•. ',ut^n'^uviliyφγ^iί,y^o^^J\.γcι.[J^o,6hty^bJ^ψσlya^^^ 

Fia, bona, & boniimque &:malum.nuquid haec fiiiit dc quibus cuni dilfcn- d έλθΐ/ι-,ίρ^ρο/ */j>iW ><^ofti.&a,eT«x )/jiaMi5«,/^ 

mi£ qui n5pof tHTius , ncc poflumus ad fufficiens horum ludicium perueni- "ii^ot tu^a-mt TMns; π.Α'λλ' t^iy twvi>iJffpofA,SSii>Kf<iTifyii}':^ 

funt iudicare, re, holtesefficimur quoties efficimur,& ego & tu , ac de- ηύταγ.χ.Τί Si,oi ^οι,ω Ev°tv^£_:y,v/.,iimpn Άοίίρί^^γται,^ι oJi- 

Jiafcumur. inum homines vniuerfi? ε ν τ η y. Hxcipfa certediirenfioelt ^ά 70*^7« ί%ι?££?/^τ' d"; ετ.ΠοΜ^ iWaj/X.ti. x.K^t^ ^ωνα(Λ,(Λ 

ό Socrates,8i qu? circa ifta verfatur.s ocR.Et dij b Euthyphro ^^^^,^-^ EU^iifet^V' °'''^'' Λ'κ«/αΗ;ΐίί;ΐ-7αχ,).τ<7ϊ;' <;5V Ao';y).-ji, ;(^. 

ii de aliquo diflentiant.de his certS dilTentient^E ν τ η Necd- ^,^^,^ J ^,,^j ^ 3^ ,j;,^,^. ,J ^^^'^, ,'^^^'^^», ^μ^αο/γ, « 

feeftomnino. soc.Exdiis itaqueoeeneiofe Eu[hyphro,ali) - ^» ? rs ' -5• r.' ^•" ..' l n\ ~ "^ 

alia lufta putant fecundum oracionem tuam , 8c pulcnra,8c ^^ , , ^ « ν . „ ^ > rt ' > r .5 

tuipia , bonaque & mala. Nunquam enim inuicem decerta- y^>^<^ y--;r,^ ^'^^' y^^^^-V^^ y^.hy^<c, 7«x,ja =«u ?/λο J<^, τ» Λ 

rent.nifi de his diirenferint.an lon? ε v τ η Y.Reac loqueris. ον^^τνατ..™.,^ μ,ονυα,ν^Ε ΠοΜνρ. ζ.ΎαητΛΑγ.,ωί^φ^ί,η 

s ο c R A.Nonne qux pukhra (ingulipucant, bonaque & iurta, tJ^ Si>(gAa«^uZ-ni,oiJiiJ)Kg.''m^ a>C5" Λ,ί/.?ι/573«7Όα<.7ΐ<•,5α<77Λζΐί- 

hscamant";quaccontraria,prorfusoderunt?E VT HY.Omnino. aiTi y^-mh.iamm'in\)\hoi! .a.f ου•)ζ_ου-πας:, e.Outi». s.TcijJTvafA, 
iiiimica.E V Τ Η Y.Vidctut.s Ο c.rijc ratione Ο Eutnypriro,ea- ν ■, λ „■ *„ ' ''• ^ cl. ' -t. ' ί " '*τ- • 

demfan(itaerunt,riinulatqueprophana. BVTH.App.<ret.so. ";7 ^ ν - ~ < ' 'ν '^> a_ ν , - 

Νοη ergo quod qu^fuieram b vir admirab.lis,re(pond,l^i.noa .%9«^o »^ .'-_7r,;..r.7.v .7=.T.f α «Λ<<.ν , ο.Λ. .W^f.^ e, «7, 

enim id volcbam , qubd & fanftum & piophanum fimul eiTc '^«''>7l'l ^ Δ-Γ^^,λ^γ^/^κ,-π^ Λ Κ^./.. -pjaOx^p^tfi-^e^y 

contingit.-quod verb Deo amicum ell,Deo quoque inimicum v^ y ,«V Η i?ius-« 9'λοΐ', τ« Λ Η ρ? ί-)^φ•ν^μ αγ; <Αν^ο<• .5?«/ ίτΐ- 

ciTe videtur. quamobrem b Euthyphro , quod nunc agis pa- pof ST^pc;' ιΡιαφψ'^ ijrei 'cums,y^ l)4nyo/s• jt^ ττωτο. ε. Α λλ οϊμοί,α 

rcntem punies, nihilmirutn effet, fidum hoc3gis,reni ageres Sanfn-nf, i^yklcUTtivr ,Ήων oCjiyaiTifov ίτ^ω ■^φψ§!ί^,άχί 

qux loui probaretur: Sacurno autem , & Cselo inimicum : 8c j^] ///.οι» ΛΛ'ί/ί'-ί '^-tivoy ος cu Λ<!ίκωί τινΛ^/.πΊνίΐ.χ.Ύι Λ-,Λΐ/^ά- 

Vukano quidem gratum, lunoni mokiium,&: Γι quis deorum ρ 7my,ZE.-j^!.(ff!>y^>J\r mli ίχΛυσα(Λα(ριφ-ηυΖ-π>ςως τ <Uix^f &b- 

alius de ipfo ab alu> diffidet. circa illos enim fimilitev eueni- ^^^^^^^ * ^'^, ^j^',^, ττο/οαΖτβ'όττοα^-,οι; Λ? M!>ycfj J>W ; Er. 

ret. Ε V τ HY. AtopinoroSocrateSjinhocdeoriimnullumab , > .<> ■? < i> ~_ > ....^ „ "^, ^ί,ν,α, λ :„ ^-, jv 

aliodikrepare,mquiiiiiui:cquenquam peremit,poenaspen- '>^~ο!'' ' ^,/-^ .. 

dere non dcbeat s ο . Nutn homincm aliquem ο Euchyphro, ;ί^^β^«..«Λ«,^^7^.';> ^u^^ct^-^^Tr.r.v^ >y κ^^αη,φ^.^γ^. 

dehocaliquando dubitantemaudifti,qubdhominemimuftc Tif r cDx.w. ϊ. H K)ψ^κoJβvm,ωE<.%φp',y,af,^i,r,>^oμc^c^u^• 

occidentem, aucaliquidaliudagentetn iniufte , poenasdare τΐ^,ο^ί ουΛ/ι^φ^Λ 09« <A/ova*</>/.w; b.OuA,««£ ττο ji.s.Oujt 

nondeceat"; s ν τ η ν• Nuiiquamde iisdifceptare,cuiT)alibi ο^Λ7πΰί}*^τηιοΖσΐ)^\ί)ΐ>ί<η.τά•πγί,'>ΐμα^>οντηκμωί!ΐλίγ€ΐγ οκ<Λ 

tum etiam in iudiciis ceiTant.qui cnim pcccarunt,cunila dice- tiuifi<^,miv,(iii<x,u7n(> etJ^KcJtn γί,Ληιν Ji/-m'a.>x\oi'M>i)i>v ιρα- 

re &r ageie expeiiuiicur, quibus poenain deuitent. s ο c r. An σινύί<}ίΥΜν.»•)ίί}-> Ε.Α'λ»3Ϊλ£>'ίΐΓ. ϊ. Ουχ. ofn Ιν,&ίνΐ} γ-, α.μρισβν^- 

iniuftcagereconfitenturiacfimulaiuntpcenaspcndcre ηοη ^^^^;^ αύτα,ΛΜυΖτΛ Jil Μόν^ι ^fiy.w. Α>λ!ΐκ^γοΐ7α{ άμφισβή- 

decere•' ε ν τ .Id nuUo modo. s ο c r . Non ergo cunfta dicunc q ^^^^^ ^^ ,^^ • ^^^,^^ „' ^ ~,^λ ^^_ ^,^Άχ^ ^iyif.t.oJx- 

faciantQUe : hoc enim . vt arbitroidicere , aut ambiiiere ne- ^ ~ / ν \ .. ν . „ -' 'ρ '_ -'a 

qu.iqiumaudt:nt,quoddeiniultis(uppliciumluniendumnon , ,•' , ..,,_, • < ο' 'λ - •,, ' 

fif.fedaiuiupotuls nonmiultckcille.annoaiE V τ H.veralo- '•^ _ >^_, J , , .- / r ^i ?« ' 'λ.^ " ^~ i 

qiieris. s ο c R.Haud igitur de hoc ,>mbigunt, vtrum iniuftum ^ocf,». 3 o^ p,L<nyj.-m, oy.^yo Jc Λχ«,<.9«;/.ία^=.«Λ/Γ «TiW«7i 
puiiiriopoiteat:veiumdehocpotius inierfedifceptantjquis caypu-^wy ηκυχ;.λί\{γ,α{>ίγίίγ.α.ΛγΜτΐ'ί^τίογ e)v.ify^ 
iniufttfecitj&quidagendoj&rquando. ε ντ HY.Veranatras. 'i^^)ι'^ςκίyi{yω^Σ.ώxfcLliί,■ή■}'iyuφi^iίUoy.t..PL>^ iy^^zy yi,oiuM,m 
s ο c .Nonne eadem ha?c diis accidiiin , Γι de iuftis atque iniu- EJdi/'?p«:', τ .ταξΐ/.•;ι^ΐντ(ύν ά.μφι<τβιιη<^γ oi α.μ'ριαβιι-τιιαυη; y^i tui- 
lHsjVtoratiocua tcrtaturjdillentiuin? Atqucij qiiidem iniurte ^ροιτπι iL• ^ο/'/ίτηρ α.μφίιφΗτίσι^ίο) •5τ^?ξίω<• ττιό? mfi Sfy.ipi^i- 
faceie aifcruncalij negant,portquam illud ο vir mirabilis nul- ^^^,, j,^J „■ -^ Ji^yJaf aacjy ajJ-dMTmetix^a/yolSiaJiiwf Sf κχ^ 
lus hominum , νεί deoi un> diccre audc: , Iniuftum videlicec ;γ^^. ^^^J^ ,,_^_ ί'θι ^w^ « φ'ικί EU^^oc, ΛΆςοι- ^^*) e>i, W 
pocnas nequaquamdarcdcbere.E ν •,■ η γ .• η κ o.Iu.vera Η ',,^,,^,^^^,^,,,^i^,i,'foy<l;^T.;^o,^y-^y'^ly.r.yn 
cnim ruramanm dicis , ο Socrates. s ο c r α r. De vno ,L ^ / , λ • - 7 r > λ ■ γ ' ο 5: r-ci. '—V 
qiioque vt puto,eorU'n qus radtatunt ,dircept.into Euthy- . » >i f > y r 1 3>, 

phro , quicunque ambigunt, iiue homiiics,fiuedij•. Γι mudodij ambigunt,dum deatiqua adione diiTentiunt, partim quj- 
dem iiiiiani, partim verb iiiiiiitani ruilTe dicentes. An non illo modo? ε ν τ κ υ ρ n.Omnino. so c r α τ. Age igituc ami-, 
ceEutliyphiOjincquoque vtrapienciorfiam,ducejquaconicdura potiffimum aiTeris quod dij cunftiillum iniufte peretn 
ptuexiltimeiitjquimeiccdeminiitranshomkidafaftusab interfedi domino vinotus, vinculJsantcperiit,^U3quiligaueratj ; Ε ν τ Η γ ρ Η R Ο. 5^ 

/ecwc/k TairOc'.vi;ii7(!5-,?.%'!f;i/iAdi,7j)ira;<- Λλ τλ J\^p2yisfiy τ ην^ή Α a luris interprete qiiid agencium cognofceretiatqueob hoc 

ca.."7ct TTo^ r t/^iijd? lifei Λΐ/«<•^^θί<&ζ 77 j^H ■miti)/,Aj -i^ τ τηιοίΐχ reitiim effe vt filius patrem iii capitis difcrimen inducatrAge 

Jii opSiZs: i'^1 i-Tnliivcu i^j thay.n^^iSn, eofi•. τ ψ>-/ ττί νατεί. /-Si, -sfei' obfecro , <1e iis auquid milii cla ri dcmonilrare coiieris, qubd 

TtJTa.fTTi/pci.Tj «i/iraf =V ονΛ/ξ^,θζ, i TTwiil! 'M».oy Tmlm ^oi "'"ni••» *i') omiies ve! maximeaationem hanc redam cxiiH- 

■ r~/T\ > , ~ •/ '_/ ^> ^" " • - > „/i- >r fineiutquoa Π fiifiicicnter oftendiris < nunau.im laDJLTitir rii>» 

/^•^ .^> " .^' ' «',,'•' . ^' v'^ laiidesprardjcaredefiftani. Ev r. Atfortcnoiipanuimopus 

S f^, •, , .„ ^ ., , ^ , -^ '^ eiihocoSocrates.namollenJere quidemplane admodum 

, „ '^ ~„ -.' ; ?τκ . ^- / r . ^ tioipouem. s Ο c R . liitelligo latTi , quod sd ptTCip enduin 

iwtfCTT crsi Λκώ>τ Λ.«(?»κ Jlf>w-^fipof i/).:-TOMie.vo/s• Jsjc^/4»i tardjor quam iudices elfe tibi videor , quippe cum iliis liqui- 

cTn; 5!":77 ώ< αΛ<Λ -A c?»,<.*v οίθΐο/5τω7ΐ<-7«7Τί/«^7«,ια!7ϊΰί77ΐ'. Ε. domonliraturus iis hic efleiniulhi ,oiiincfque taliadeoso- 

Πλι'ι;)* <7ap'vr,®"2a;if^.Tif"£a*7np ctwi/f.iffTji /-<iiAc;;ii'7Tir. Σ.Α'λλ' dilTe.E ν τ H.PeiTpicuc nimiuni ο Socrates ir.odo me dicen- 

ο'.ΐϋύσνν'^,ϊα.ίτη.ΐ! eSJoKiii λδΙϊιν.τιΛ /iwy liniOiDi^i-xz hiUvroi Β teni ai)d'ant.s ο c u.Atqui audient,fi beiie dicsre illis videbe 

Κ^'πζ}; iijMiT moTmuVl^ yM-hιςά. μ•ίϋ:r!/^fcύv JiJa^eiiv a^ ''^; liludaucem loquente tc cogito , & meipfurn obieruo, 

i77wιτifr^^!^v.v^vd.■nv«^.v^ίSyMvlΐ),■!iul•^.oy ί-^Δμ^μ^^»^ Τ^'^^ί ''cer vel maximc Euthyphro mcdoceat , deos omnes 

>x-'a' ' ''/τ^ >" ' _ ^ _J( " !v- ' -o cj 'X. hanc mottem iniuira diicere , qui mai'is inde ab Fiithvnlirn 

.« r ■ ■' - ■' ^ ' ^ ' ' ;,.' -Ϊ ■ - >« ried!dicero,qiiidianitum,quidue prophanum fitiDeo quide 

, " 'ο, ',. Λ' , .•, </ ^T ^.ν'.. , % iiiimiciiopushoceirec:attamen abhoc paulo antediffreta 

x^ ,^.«.7. ;^ ^ομ,ο^ι oy,yj,. ^ψ>.γ,φα,>,.<^ rvj. μ. ^φ,,μ, σ,, ω h.Tc cffe minimc vifa funt , fandum fcilicet , & non lana>im; 

Ei,oyc;fo/-j(i,y,n ί•«ΛΗ,^^!• w^ «li^.^m. Stc/ acT/w^•^ TO*7if ijaod enim Deo aiT.icum,Deo etiam inimicu apparuit.Qu.im 

μισκντίύγ^ύι^ ufa. τ-πι vujj iTOVip.%v/!5,3tt οι- ■n.S Aofc,',»!• 'p: «jitwji- obrem hoc tibi dimittaiTi Eiithyphro;& fi vis,dj) omnts in- 

Tif 0/ crso; />u3affji',eOOi7joii cf;i''<j :/\'cii' piAa7]y-,o(novO A' oM ci 'fi ifi- iuflum puteiit,& oderint.Veiuiuame hoc iam in fermone fic 

λ&ίπν,ο/ Si μι^ιπν,ηι,^'ί-ης^,η u.y.^'jT:fi..aa οιττύβ-ηλ^κμίν atiSx emendemus,vt quod dij omncsoderint,prouharifi:quod con 

ivLUufeiT^cTwi; 7? *t'057ci/; E.T/•^ κβλυη,:?1«κρα7ίί•; s.OJjiV ^ traomnesament/aiKfl-um fit.Qii^ verb alij qiiide amenc, alij 

ίμΐ }t,ωECy!,φ£cv.a>λΛ m Jh li mv ο.ίτηι,^'τ-π) vjOT5iy-Vo5-,ciTO J'^'^° oderint , neutra fiiu , vel fimiil ambo. Num ica vis nunc 

■^' ' , ~ . >> / ' ♦ ' , ν ~ w crates..proh:bet?so.NihiladmeoF.uthyphro,redtUQUodad 
^> ~ ,^ '^ -. , -^ ^„, r_.,i . ~ , ^ ,',~ , teattineccogjtavtrum Jftaponens,ficnlcfacllequodpolli- 
« .«,».";./„> «,».', • - , ' χ! ^ 'J t":_"scs,aoceas.E VI .hquidcm!anihiquodd]]onincsament Teriijdcfirl- 
»T<«OK.w -η <wr\-roi^:^ui:^. ^ rf.^^v,i^y im^, φπν, τ, ψ, efle fatcrer:prophanQ contra , quod omnes odermt.s ο c.An Uo. 

ϊ7&,ξι/Γ;^•ρκΓ7ΐί• ίχ.ιψ-, ν ΐ.-.ΐΎήΐ'-.ν 77 Aejfi ί>λ£ρωΓ;^Ε.Σκί77?έίΐ-.(ΐ/ί<ίω hoc itemn-. dircuticiidum,vtiuin redc dicatur necnervel po- 

//V7c/iiwy< τττί'Μν/χαλΛί λ?^ί.δ^;. t.Ti^'/v'j«3if;AT7oyii5ii,Ur.3«. tius otnjrtendum , atqueita &: ll(^bJsipt:s & aliis indulgere 

cfiO «OTi» ■)?> 7Ϊ ■niviiva.-ft). τίοσι-ν,ον '.norobsPi^^TrifismT ^Z/' debemuSjVC quicquid diilum fiieric,.idniittamusran quod di- 

iov (pi^eiTWit"<nU obr, E.OuV. 0?/ o,v^iyiif,alaxfa7if. S.aVa' ''^"™ examinandumfE v.DircutiendUm,quanquam hoc aunc 
V .' ,1 ' V,• - ' " > , ~ T-r" ϋ "i .' i>" 1 "'-—'" -"*.'.>i'..3. su. Apertius expbcare cona- 

^; , , -^, , ,, , τ^ ' • i..,' , ^0'-'-"cimusquiddamlatum &:terens,duaum &ducenS)Vi- 

Λ «ί/,ΓΤ5•7ΐρο_κ ^ ?££:v.v^^..>7, s=«J'f fc"-«ii"; ^'^M Λ fi; "iE. fum & videns,atque huiufmodi αηηΆι-.ηατη hic diuerfa effe 

0-jy.,rm.a. '^ τττ. Σ.Κίί/ ττ» Α-ίν^^-,ΐ' Λ,</>')7/ «ji^•)^ τϊ οί^/Λνοι-, & qua diuerfa funt intelbgis?E v.Intelligere mihi videor. s ο . 

//υ77 ofi-nttiE.TiMu [i.z.oCx afaJiav i/W -^Όί ob,ifa.T'n> ο'ρα- Nonnc & amatum ab'quid eft , Se aliud piiftct hoc amans? e. 

•TBiV/A* •niJi'dJi-n'>\i-,i)'jTi rtii.TU,'^^ TT) iipa;jc{k,oy. xJiJiOTj a-Jui- Quidniis ο c.Dic obfecro '.1311101 quia fcrtufjlatiim eti, an ob 

fcy Ι^ι,Άα. 'f% aTsJ-.^a Λοτ? SJi%J)i ?7o «^^^^'.KVi ^nvp.fo aliquid aliudlE v.Nequaqu3m,imb ob hoc ipfiim.s ο c.Et du* 

μ\ροΗν"ί'^•ί»<ϋ Λ'η <fht^y2itL.^cr.<4ct /ctWpAov, JeJ.%;o,/, *^l,'"^ iimiliter quia ducitur,& vifum quia vidctur? ε v .Maxi- 

<.'"/2ο«'λ5ν.Λ.λί>4/ν;/3«'λ<,««Λ 7ΪΛ,ό'77<;77;,ν5^,«%}π τ^^./τ^'.'ν Ε ""''' ' " ^-^"Ι ^'g" <1"''^ V''""> eil videtur,fedcontra, quia 

' ' -L• ' -Λ.•,,•" ' Ώ ' ''ν-, •„■«- ' videtur.eltvisunecquiaduau.ducitiir/edqiiiaducitjduftu•. 

y-' ' ,Λ'" ' . ' .ο' V.> Γ '- " ' / τ,τ^,χγ necquialatufeitiir,redquiafertur,eitlatu.Nonntpfpiruueil 

^^.^Xi^^^ 0T,^.Xi,^-Xy ,^y.>,.^j^fu,.-n.r, ..i^^y..^.Ou. ,', Euthyphro.qu.d inferre velim ■ Vo ο autem hocTlfquid fit, 

y^uj.-^ji ί/λκαί^,» ryouivoy^Tjiby,« ^^yjn ■^^'κ-,^ΧΙ^^υγ.. aut patitur aliquid, non quia fadum elf fic/cd quia firpotius, 

s.Koi -T^ afiMmiipf.arip-miitjTipa.isx οτιφικ^ιανό:' ?ίΐ,ί/λ;/ taifliHTi.nec etiani qiiia patiensell patitur, fed quia parjuir pa 

•7αίν3Γ5α7 9/Λ5?3'"'^'ο''^?'λί'359'λο^ν:;'!)ν; T..Av'J.yM. s.T; /■) tieiis.Admittis liafc?E ν .Admitto equidem. s ο c.Nonne &r a- 

eou Ai^uiiiiifei τ ο^Β,ωΕΐι'>^ι?/:εν;«λ?.'ο''77β/λΕί3•ώϊΓο r θϊί)> toi»- matum aut faftiim aliquid eft, aut aiiquid ab aliquo patiens? 

■my,a;o'mi >oy(; f.No!. ς.α*£•χ°^ ttt ot7 "ffjtV Κοιι,ΪΛ'αλλί 77; ^ v.Pioifus. so c. Hoc jgitur todem modo qiio fiiperierafe 

E.OiW^AiJviriTt. i.A/''77^'cicWri;?7,i/Aow-«M'ot>>?77?/- ^"''errnonquiaamatuineft^amaturaqiiibLisamatur/edquia 

> " ' .^ -s•^ v' 'Λ.» >• . V - \ ; . , c 'lo t"2ti.ltaruiri v.lri:o.soc.Nunqiiid ob hocqubdiancliim 

|ρ/λ3.'^.,.β,ν,.. Ε..:η,ο£:.,ο.^7,.^,..^..ίΜίΓ,..._^.λφ/.•«Μ - eft,a,>obaliudquiddam? ε vr.Obhocipmm s oc R.Ereo 

mi.7 T7. Tt.T.i>. f .n«r J>,^jv.« 1««_«7ΐί; S.077 ο«ί^λο;ϊ.Μ> 'Λ quoniam fanilum eft ,amatur, non quoniam aniarur eilfan- 

μ a^r,^ dfcf.Tt7r, φ^ι^,ο'ξτ^,Ίττ cmvrg,v-'i/^, cJj/yoT? f/AcT^,?^»)' fJ). βυιτι.Ε ν T.Videtur. soc.Veruntamenquoniamadiisatna- 

»yfi E.Noi. %.T!>Jiyc3tizi>A{cv<fi!:ilJ)\^r -^ZyyffjumTti^a tur,amatiim elt,atque diisamicum. ε v T.QLijd prohibetr s o. 

'mf'^i?S^,^oti>.U7/)'oi'fX«^'OTj^iiiKif,:S/a'reT!)ti?,'.!:jtu. K. Nonergf>Deoaniicum,far.dluin elloEuihyphiO, iiequefaii- 

Α'λί,^λίγ,κ. Σ.Α'λ>." iiyi Tvjjnv α ι^αιΐΣίί?τ!)Ζζ^--ν -η St-p/Asr κ, ""^"'^ aitiicum Deo , vr tu ais , fed hoc aliud eil quam iHuii. 

■τiL•'>v,c^u^ S;^Titinr.''^,k'>^im-n>cmv-i,^.7i^oz,Ki(^ ε vjQuanam rationeb Socrates? soc. Quoiuam confitennu• 

ί?/λ .% ^ 7i ^c^a(r.a -i ^ -^ ^ z^K».^ v-:. ^Zy Ά ^οφ„ L• ^.0 Γ ?""" , '^ •'niari,quia fanftum eft : r.on quia amatur, die 

•,,,νΤ,, ' ••' * f/ ■• '■,^Ί t f ■■ r~> • " « • """""■'•Γ' -onne? E v.Certe. s.Amatfi aiitea Deo,eo ioib auo 

^'„.:'..^ V ... V Λ , <<,vy« ■ ~ . "'"^'"r-^Deo.Deoamatum eiicnonquiaamatum aDeo,a* 

v..^.^-.y,.r ^T.^., e^p« .y7.y^a^.^j, ^,,77 ^,Ac.-™.,.- ^ari.E v.Vera loqucris. s ο .Vcrdm fi ο amice Euthyphro idc 

w ucy ?/^^^;-7. <Λ 0-Π ihycir.y ?'/j--^,f ' ττ. «/Α.,^.ν^^. χ„- elTet Dco amatum atque rancfrum, tunc aut quia ΓαηΏύ ci;, a- 

J-ujK^c.y.-.iY^Z!>cv, ifUToi.jip,.- -n. 'σΐ'.ν, r„-n TTOTtSJi, ^ 5 mcie.it maretur qiiod eft raniiium,atque ita quia Deo 3ΐτιη•:ϋπι..3^Λα- 

μοι α^-κ >s^'i'^iS>(J"Kaam,mSnf /(77 ®ε) ^ajmi >Ay.iy,o,-n-nim.y- G retur ,ΐ Dto qjiod Deo amatum elt. Aut quia amaretur a Dco 

θί jTt 7B oCTOfji/AiicCTu jTTOiiTaiTKirr θϊω)ΐ•ό',77 SilyJ.TmuTHi. ii quod amatum Deoelt,Deo amatum cfler, atqueica quod fan 

•■' (73/ βίλοι-, |tii)' ui arazfu4'' ' «'^* w^'!" ίί^".5 4%'^) 77 ^v? 'i- *^"'" ε'^'^'•''' f "^ qubd amarctur effc: fandutn. Nunc ciit vidi-S 

7τ:όίΓ7',ΐ',ί'?-τ0,Λί7τ,'/ν'πϊ'Γθΐ&ν, ί''75β77=Γ.)τ«';/Η.ο!;;^Φε;7ΐι;; υ quod oppofito [uodo fc habcnt , vtpott qiur intcrfe diucria 

Λο/<7Ϊαί.5«ν o^ '7^=:^f,Mi 77' Ώτ τΐ,τΐ ί'<7ον x,j *;c'57„. E.Aw '(/ [."'^t.hoc c.iim , fcilicet amatum Deo , quia amaLur tale ert vt 

c'JJ7n>W.V.,;.,.^^5.A^xV<v;V,.=t.^'4..'.:-iL'.T./C ,"^^^""'^^^""^"'"'^'^-y-i'^."'qi;eoEuthyphroquumquid 

TO.i3,^.-,ivx^F;V, ^ -«-Λ Λ' V , s ~ Γ ν '^'iit''-'^finnterrogatiisfucns,ellentiamdliusortendtreno!u 

ToS Γν;!^'^'''?•-'"' ^^Δ<^</..Λ«^ vp .. A.^^.. .,. iile.fed pnffionO quap.da an^,;n=uiHe , qua hoc fanftr. fufcc nit. 

oSf nefS W v>;,; V ^-"^«''i--"••^" f'"- Φ -a c.^ito.expri.,n,no inuenio. Sipcr.Lnobis qucd propofui.^us 

oberrat.neq. conallue vulc,vb, riaiir.us.s ο c.Piogerwtuu. noiUiD.rdali Eu:hvphro cpera cffe qu^ dixilu, vidstur.CHlbd 

J5 ij - 52. PLATONIS 

fi e^o ilh dixiiTem atque poruiirem,fortc me rilliTes(ioco quo Α f «;«' γ ?^.j.y i, iv^μL•J,Uf aS μ, ίτΑ^^.^^^ ώ 4^ i,^o] 

damobiici«)quodoiationismejearnficia(ecudumilliusco- xjir Mi«rouivr)i«H<tvvao» ττ,,γ λο;|ί/ί ifj*^Trd)=^_a^^^^^ 

«Miationemdifl-Uiiunt.nequepermanerevolunt, vbiquisilla /^VW οτπι/ cu victUTa^7ryu2A{'7MYi\gSO^TiiiH!ny)MiOuJ'iiv- 

locauic.Nunc autem cum tur fuppofuiones iltae (inr, alia qua- ^oi Λ1 σχχοαμΛτοί.^ γ> iyihoun cn: //.ν•|ΐ',ωί- κ?•' ^-τω <r>i /bw/. ε. 

ilani opus eft i.licacitite : neque eniin tibi permanere volunt, Ε',ί/ο/ <Γ& <Λκ.ί7 ή^^ίν π « άί/7« οΑ,ά-ψΛτ^ί-,ο ItuMATis^-hlSK^T-iX:- 

vctibi quoque videtur. ε ^ τ H.lmo tnihi videturo Socrates, •.'s.jijjci.ii yi -iSdmiu auvil; τίη,κ, ω! yV^i/ cy τκώτιί,ϊκ e^i^tfi- 

qiia: difta abs ce lunc , eadem pent- dicacicate ioc6que notati ^^ 'oowSiiiVM* η μοι J'cyMii-A^^Jk\^{.imi ίμο(!-.ί iV=/A ί'ν.^ίκ 

iUaiTianrilTent. s oc.Videoritrituro amice,coinhacartequa ' •^ '^, , . , •^, , ~ / . » v. v' ' ^Λ 

ille prxilantior,quo ille fua folum inftabilia fabricabat,ego au l^oj-m-^-j^ ή,^α^ τ^κ ^μc<^ («r e./«j .^7« α/λοτ?/... ^. J.^ 
teiTi,pr£ter niea.vt apparet,etiam aliena.Idque mihi eft in ar- "" ητ^ μο' -η: -ηχη^ i>b «.οίψτιίττ.ηοττ ^mv »μί_ σνφοί^ιζ.υκομΐ^.)^ 

te pulcheriimum, qubd inuirus fum fapiens. Malim nanqiie ct? mi λλ) κΌγ,ΐζ υ^αν,κ^ ά,Λΐηιηΐί ί/^ι/ιδζ,ν^Λλ5κ » ct£?,- τ;ι Δία- 

raiioiiesniihi manere,immobilefque coniiftere, quamfupra Μκΐ,υ σοφ'ια. τα Ύυ,ν τάκου ■^«■j.aiTi ■pi'iiu.>i)'n>t>7u>y u^ipaJltjj.B- 

DdTuali rapientiam,Tatali quoquediuitias allequi.Atque hxc 7n.iJ«Si μοι Λ-λ,ίϊί m τ^υρΛν,αΰττ,ί σαι ξι;α5τ£?θι/α.•^^'^« Λίξίω ό- 

quidcm fatis.Pollquani verb taquam deIica:ior,!aborcm fub- -πας m/ μί MaZ,i<i -άύ « όοτοι/,ι^ ,ι/.ιί '3!£?Λ7π;κ»"ΐ;ί.}Λ^ύ s/ ϊκ λ^λΓ 

terfugere mihi videris,ego vna tecu declaraie cotend.i,vc ir.e ^-^^ ^^ ΛυμΜ-,μ^ 12) Wii 'ocrov. E.^'t«/j4. s.aV oiJjuu' W 

circa ipfam fanaum erudins , nec in medio fermone dehcias. _^ j;,^,,,^^,,,, * -d vj^ 'i^cy Tr^Jy^m-ji Ji Si^uoy, cJ ^'i^ov, 

Vide naquenumtibinecefl.iriu videaturomne fanaii elleiu- , n" > ,,. - » ,,.1 « r^ '. " "-^ 

Ituin.E v.Mihi vero.s o.Nuquidiiiitur&oinneiultuianaumi , ■ ' . , κ -i , ,. \τν , ,i ^ *., 

autpotiusomneranctiiiuluii Iiilhimvero nonomnequidem ^,,λ- - , . ~ , ,,-.■, 
fanau,fed pavtim ranftum,pjrtim almd quiddam> ε v .E-o ve q ?»TipD>r• «M ,o λίη^,.,τί:/? sr <^ τιλουν,ν w i;^!?^.*^^ «>^<ί.ί:ί 

ro ifta vcrba tua haud conlequor. s o.Veruntamen iunior me ξαοττ/ΐ'ί σζωττν.-^^ -^ iii -j^Ki-TiOy n^Tuymmj.o Αίγ^Λίγι fj J>' τι 

rihilo ininus quim fapietior es, redjVtdixi delicatior es ob fa- μλι»??!)/)' o-mitnns imiimy-,'J7miY\^i!,lbjj<tSiTiiy^ ί^'^Λΐην.-,/^ οί• 

picntis copiam.At ο beate,virestuas excit3,enitere. Nihil e- -τκΛ ■Wr ίΐυτίΚίϊν,Οι/κ s->eA£<f eiTTiZ/./iOcyJ J'ici-,;ii.3w)uucMc/iys-. 

nim arduuiii ei't quod dicebam comprehendcre.Contra enim e^^ υΖττϋτω J)cipif,!3uM tJ !7ΐ/))τϊϊ. ύτη) <mi οτπι; E.ritcw ;ί. ς.Ο J 

ftatuo.quam Poeca qiiidicit: Jl■/MμΛlu) haMoi,iv^t'.)ya}Ji^!.7^>^ci'jaf iu)i J>,Koc!(n,K,i'i(ni;>i. 

Scribete cur metii.m, qmmfcnbo dt louefmma; ^^^-^ > Ι,^^^^-,-^^ ^^,^^ ΛΛΟτϊγ,Λ j;fViu uS^^aliXiSK Si uv- 

Carjiiturid.v- Ejq .uittm aPoec» hoc dilcrer>o:vi5 quo di(crepo,tibidica? λ• ■' « - r' *i^ ■ ν " -λ' ^ ' -■ s . / 

bi ti.,or.ib.& ^ ^ .f'rodus.s o.Non videtur m.lii vbicunque timor ell, ibi e- '^'''•'^ 'i' ^" ''?•"^' ;?;' °^''^'"=^=;if '^ " ^*>'-^ ^=» -"^-^; 

^"'^'"" tiam piidor exiilere. Nam muln mihi vider.tur paupevtatem ''^J'^'^ ?^f "?"? j^ '^^,""' *"" -^*'f Ύ"""^' ^-^"^,'^-Ι {f^ 

ac inorbos cxternque huiufmodi metuentes, timere quidem, owj. -Σ.Ουκα^Λ of^^ iyii Κιγ.ιν,ι^Λ ^ΰ Λοί,ίν.τα κ^^ίω^• λΜ ,tm 

nequc tame pudois vllo in iis aftici qux timetuibiverb nonne /* ί"•Λ)ί,=νθΛ χ, Jio^.i υ^ηιγ^ ινα,γ. Jio{,7mMT^x^euJh><.ai77Aicv 

jde videtur.E v.Ec mihi.s o.At vbicunqivepudor.ibi &c timor. γ> oi'Muho( ajJbij;.uoi/.ov φ <hKscuJwi,aairif afιQμoJ,■^ί&t^lόy.άί^^ 

An quifqua eft qui pudore afficitur,atque erubeicic, opinione i;^ 'ινΛτηρ α^:^'Μίϊίν!^Λ)ί) ιίΐΑτϊον.ινΛ 3 'siuTlovyiyitt i, ufSuii.iwf 

prauitatisnoformidas? ε v.formidatceite. s.Haudigitur re- γψτϋυνιΖ-^Ί; τ.ΜαΜύγ.. ς.Το tvi^tov Tviyuxj ϊ^'οιιόϊ At-^ayMfxoTwy, 

aedicitur,vbitimor,ibipudor,fed vbipudor,ibi &timor:ne ^^ly^. fr^.y,'^^-}^. ,^,ϊ^πον» /V<* ^λ^ ό'ί7ο J.,3,. i, JiyJoyUy^o Ji- 

que tame vice verfalvbicunque tinior,ibi etiampudor. Am- • η ~•ι ' v•^- ^ ' _!" "' .~ ο "■'. 

pliorenim;Vtarbitror,eittimorquampudor,liquidempirsti λ - /->■'.', "' ' ' ' α.~ , 'η ^" r^ \ ,% 

monseitpudoijqnemadmodum numenparseltimpar.Ideo- ~ . , / ..( ■• . ' ^- ,^' • " ■ " ••, , ~ ν 

quer.onvbicunquenaineius,ibiimpar;vbitamen:mpar, & ι > . /^ !» „ ^ ,„- •■?•/./ '' '■•''«'f""'' '• 

niiincius eihnOiie nunc aiTcqueHsVE v.Maxime. s o.De hoc i- '^""' "fi""" "f ^" ^ ^<s««jb ojvj»,-. e/ f.; ^y η wi «pa>7Kfj7 τ νω. Λ, 
giiui-infupt.nor:biispercontabar:vtrumvbiiuftri, ibi&fan- ρ wv,7m]^^^uiw'oiiv^^:^u'^ τί^ον, κ^τις av^TvJ-i^vi 

cti!m:a:i vbi faniliJm,ibi iulKim : vbicamer/ iulh'i,ii5 seper & i^^f ΛνΌνοί ijr αϋ•::3ι^ΐίνΐ{ -^,^τ^ ιστυ/.ίλ>ΐί.>ι idOiiMmr, ε.ε"μ«/^4. 

fandiu•. pars quippe iulii (andlu eft.Itaneit;itur,an aliter dice- s.n^pii tix ly m ΪΜ^Τω ΛόύζΜ το τπΓοίί ftipof τΛ^ί"» οβιοιι o?ik"/Vc£ 

imis-E v.Sic vtique.probt dici videtur.s o.Vide vero qiiodfe- i, Μίλιΐωλίϊωμ^ 'xwJ9' » .λ? otcOmi' , miJ' α,σιβίϊαί ^ά,φΐ^^ί^ 

qiii:ur:ii enim fanaum ;ufti pars eft,oportet nos , vt apparet, ',,„_,^^ ''/>, ,^ρ^ ^^ uvM^Komi τλ τ^'^,σιζ'ϋ 1^ OW, >i^ τλ μν. et. 

cinufaiodi iuili pars ranoh.m ik,inuenire.Si tu ergo me modb τ~„ ^„,,„^ i',,,,;-^ jj,,,,^ ^ΪΣ^^ψΛ^τ..^». ? Λχ^αι« Ιϊ) ^^^^γτϊ 

aiiqUidprxd!aoruininterroiarcs,vtputap3r,cuiulmodipars ^ " > - > •>•^ s; ^l, - •ι- _ . '-^-i^us: 'i. ' ' > 

iuiineri,ocqiiisniimcrus lit:ieipondercprotccto,qu) non late ί^,^τ. r ' ' „ - ~ r «i-r- ■- ■ ■ > \ 

runioran;unii!i3iqu,dium,(edfqualiumduoru:Tiiu.An noni- -^ ρ „ . . . .Ί « 1 ^s' ^ '^κ- 

dsmtibividetur>EV.Mihicert^.so.Conarei<riturtuquoque ίί^'ί^'^ 77^677 ο;-Λ«ίΗ«/• τώ/.^3ίρ*7ΐί;*.,..τ^^ 

meicadocere,ciiiufmodiiui[ipars fandiime!}, vt&Melito ciiowi/^w. οι- j^^TiPuAejwr.o/iUTTipXjiU.afeiTB Α,,αθίρ*^^^ 

confdlb'iTi obiiciam,nevlteriusiniuiHtii nos S(:inipietatisac- T^tai-nw >ί)'!^^οΐί.λί)ίΐ'ί•ίμ-)αί>τυιι•(ΐΊίνφαμ%ι,ι-7Γ7π'ί4κ'^< έτη- 
i, ^ . . , cufetjqiiippe cum abs tf quf piajqu.Tfaiiila, α xiie contraria F ϊατο'δΐραττνυΗΐ','^ΜΌ /Vttms-. η ιλϊ; e. ITiiyui-i. ς. U ιαίτπιι Ιτ- 

ai incipit ap- lu"C qiianm latis elt aidicerimus.E v.Iuiti igitur parcem ο So- ■T7y.»,iT7my θϊρα•^/*; Er.Noi. s. Ο1/Λ >ί «Ji-iii Tccf jU/srtTju .fe*- 

faietL-. crates saaum &: piam efTe reor.qui fcilicec circa deor Jtn cu- 7;^ Jhv,*^' ί wyvnj^.Tj.cdi•. Ε.οίίτ». s.H^ap τιον !;χ,τΗ>477κ,(!,)'^ι/ώΐ' !!h- 

ram verfatur. E.-m verb qu^ ad hominum ciiram pertinet,re- ^^_^,^. e^.n^. . .h»/, /2™λΛ77)Μ;,3'ί.; ε. nJ.; y.. s. hVs J.5 

liquam efleiuftiticp.irtem.so.Probto Euthvphrodiceremihi ' ' ^ ν ν λ-~ "^ε'^.'. " , -■' 

videns,ledpaulumquidpraitereareqimO.Curam enini quam ^- ~, • - ^ ^ '-^λ ■■■ ' «'• > 

voces,nonduiTi iiuelligo. Neque toitc dicis hanc curam qux - „ ^ , , ~ ,/ ,,'^ ,^ .y„ ., •^ 

3d Deos Ipeftat tnle eire,quaies cin-a: funt quc ad aliafpedant. ^'",""!:' '.^ ii^^^^c* 7τ< Si.oa^r.yo.aV^. ^«tts; op=/.f Λ.577 0, /^^/ 

vt ecce cum dximus:Non quiuis eques curaVe noiiit , fcd,Q- "^ ^^^^ t^T,/.«f "ΗρΛτηυομί^οι (^iKoujJTm iy β-λ-ηοΐί yyvovru. η 

qufiler.an nonV ε v.Prorfus.s o.Eqaeilris nanque faculras e- iJhiiaZsi m; e.E μύΐγ:. s Kiu 0/ yj;f es- ;« 7Π/ΐ;,νπ« τϊ? Μ,νχγ.νν.'^ί,ϊ^ 

quorumcura eft ε ν x.Vtique.so c.Et venatoria canum,8c bti ο/έΌϊί-,νϋπηϊίίοΛλΛττ/.Η,-,ρί, τα>•λα. ttwtsi. ωσνΜτζοί.ιι cln βκύ£;) i)'!:} 
coIicabouni.E v.Omnino.s ο t.Sanifiitas autem ac piecascu- G 'κΆίρατϋυου^ρίτίυ^ ito<s.7nidvVT); r. Μ/Δ;"^ ;^-.v;«. s.aVa'^^' 

. ra deonimtSicne ο Euthyphro aflcris- ε v .Aflcro. s o. An non ί,^ίλώ; ε. Πίίί- <Λ' ίί; s. η'Ό; J /ju oiiows- δΐρΛ^τί/'α ?Λί ^ayjpi- 

tcx.!,-,'v "ο- ^:"" o'n"'siJem intendit , vt hoc Iniiufmodi bono & vtditati Af -'=£ 7^ oV-tH»v, i, ί2ίλ7^ο:ί i^Sto-J :λ,.";; α! ^' τι,? ξι/,Γ^,ρ,^ λ? 

η.,,η ;■. v.iic .i i.t ei q.iod curaturvvt equ, ab equelhi djligentia iuuantur, ac ^,. ;^^ r„' „ ?„;, ^,;?f,&A7i« T^y^ r^Zy ^.y^>, ^M^ Δ; ' i. 

(i-j-i ctatur inelioreseiiadunt.An noniicvidenturPEv.Mihiplane.so.Ec « ^^ ti < ' ' ■^r- '^' ■?■ ' -χ. ' ^ ~. w 

"•^^••'^^• canes a venatoram pfrina,& i bucolica boi.es, ac reliqua cu- V%•^-^'^ '^ ep^,«E.>..»,..,, v^ %"^/'-?-••''• '^',';« i;/'f • 

da limditer. Aut verb m damnum eius quod curatur, curam ''t^^'"? ^'f-^^'^'>]<'^'^^'' Tiya.^T^K^S{^ T-^.^-m,<u τ5ί.ν,χ> 

rendere putas ? ε ^' τ .Non per lout-m.s o.Ad vtilicatcui veib? »>^'h^oi ηΙοΐΜν,•/λί]^ν. i.K^oo^w γ.^'^^α-Α^Λης.^ >ΰ75/ίω7)ψ 

Ev r Quiclni? so.Suiitirasquoqiiecurn deonim cura ficjdiif- λί-;*. s. Είίμ. Λ-^ώτ;? J^i-JtSi-.SttsiTTi/a («1 ctVHcsrii-ws•; e.hVjrp J 

ne prodcrt?ac meliores efficit^ac ciir iion koc tu quidcm coa- Σω/.οΛΤϊί• si /κλο< ■ni\j JiaroTtti ^ίρατηυοισι. ^ΜΜ-ϊάνα.ι,τημτι- 

cedsrcSj νΐ cuiTi fa idtum quippiam peragas,dcoiuni aliquem κμ'ττγ ίΐί,ωί• iO/xiiijSi)! θΐΐκ. f..X\<u-J^ οιχΖ. χ. tl-^ii ύΰ/ oujj tiTniy η 

oEi!thyphroidtediceiearbkror:lugc-enim a ηιι,-ίιιΓρίιιο li.rc abeihpioArea te rogaui qiMlcmnan curam deoium diccres, 
non «xiliimaiis huiulniodi quannam ti.• ditcre.n ν t.Ec redtc quidem ο5οςι\ηε5,ιιοη"εηιιη tnlcm aifeio. s o.Eiio,fed qiixnam 
tandcm dvorii cura raniljtas κη\\ΐ. v.Qni b Socrares ferui dominos ciirant. s o.I:uelli lo-.miniftra qiirdam deoiu,vt videtur, 
cura hxc crit. t ν τ H.ProiUis. s ο c κ A.Potcfneigicur dicere,aJ quid luppedicct mediciscura medicoiiim minillfa?nonne ad EVTHYPHRO. 5> 

.y.li;ktU ΰγιΐοίζ-, <i<« ; ε r. Βγ•<γί. s λ.Τ/ Λ',η viwmjfilf >^ψ.ν- Α fanitateni > ε ν τ .Ad hanc ipfam. s ο c. Miniftia verb facultas 

//s;Vwof?3«i/^77i3j*Wcu'vsi«fS77)i,.;o?T; Ε τ.Δ«λ5^'77 &'' Σ»;ψΛ eoiumquinauesconitiuuncadquidillis minilhat? Ev.Ni- 

^.,,;,Aoicl. ^.'..Kai«o,.^/O^Kj.V„.,«; ,/*;«; Er.N^.rr.. mirum,o Socrates > ad nauis fabricam. s ο c.Etquxdomoru 

Em J^; ^«iV « Λ^5.ώ v^«fiw-^ H. wcr?p;..«,«p,.^:«' J^- =r^clificaronb,>s,nunne ad domus conftrudhonem V ε v τ .Cer- 

. *y ^- wi V i^, . n^ . „- . tf.soc.Dicitaquemihi viroptime,ciiraillaniiniltradi.Oriij 

p=77y.H cu- e/« ; Λλο. yjf ov cv o/^,eWHmp -7«;. .^s/=i .^M/?a ? .•. ^j ^^.^^ operis cffedtionem diis obfequitur ^ perfpicunm elt 

fUimdv!^cc7mv. τ.-τ.Κ=ααλ>,^^^γ,Κίγ,,ω1ωψΛηί. Σ η κ.Ε,τη enim te fcire, cum diuina te nolTe prxcsteris omnibusaffir• 

/i) we?i• Δ /cV 77 τπιτ' ^V wct-.iO 70 !myKg.\cv ipyiv ο oi -Ήοι Λτηργχ.- maris.E ν τ H.Et vera loquor ο Socrates. s ο c r.Dic ei"0 per 

ζΌΐ'ττί/,»'-«ΐ' u^iiTUii- ^ww-Vs/. κ τ.Πολ^,α y^ai ;(ίΐΛΛ,ί» 2«xf ΛΤΐί•. louem", quid elt mirificum hoc opns , quod dij nobis mini- 

Σ Λ.Κ» y;• oi ςρΛΤί'^ι,ω (fihVMOfMif 7v x.i;,a?.aiof axi-^' faJiac firaiitibus faciunt-E.Multa piofeiito ac pulchra ο Socratcs . s . 

iv/ ίΐτπκ,'όν ν'ικίΜ Ό/ττ^τπίλίμγ Λ7η^}άζιντΆΐ. » οί ; ε τ. Uu>; <Λ' Exercitus quoque duces(multa &: pulchia efiiciunt)o amice: 

si; r.sι^^'>^>.άy^(iΊurι^^).yίyiy^oiγ■.afy>ι^e.■fK'ίμω{■nγ.iZ<ί- Β veiunt.itr.cn facilc piicipuuiTi diceiesopus illoium eflcin prarcipuura 

λοί^ον^'τ^Τατ^ί =;wipj.»<^rtMliC7i:.j;/&7«. T.r.nM'vy.. xs.. pnvlio fuperare,an non? ε ν τ. Quidni? s ο c.Multa pmevea du.om opus. 

^' Λ^ r.' vp_ > ~ ' ,".. "λ." ^-; J™,„ ,Λ„^, J,.^^,-,J arqpiilchiM, vt arbirroriaiJiicuhorcs Miimma tamenilloruni 

~ . . „ ■ ? -- t^ ' elhexterraaL-mentacoUiiiere. Ε V T. Protliis. so.Miiltoriini Hicjpuumo- 

■π'Λ νλ^τι; OT/ α•^.«(• λ65«,'>•/7 iM y^ ■ii:^am'jH^vj fh^yi^j ■mi pj,^,.,•^ ^^-^ ^^^ ^„^„^_^ perfeftc coprehendere. Sic auti πύο 

θΐοκ As>w 7Έ /ju isfs-'^i\y^ijyc;jh-'^s -n rjj ^^ων,τηΖτ iSJ τκ οοτλ* ^ j\,j fii-nplicitcr dico , quod fi quis grata diis loqui &r agetc no 

Yju ^ζατα 'ηιαΰ-τατκ^ Τ5 ΊΆοί; nacii /^j ταχοιγα '?^ -τΐΌΑίων' τλ iur,Y0Uen5,atqiie facrificans, hscfandla Γϋικ: atquehxcoffi- 

cA' «ανπΛίϊ^ Ki>«e<ff/4^i''i'> «ίτϊέη, α Λ:({ί^ (WaTifeTTi/ctTvitvTy. ^ cia, tiim domos pioprias , tum ciuitotes confeiuant. Con- 

imiOMoi. s Λ.Η~ηολιί uoi ^/α β/ιν^^ντίρων, ωΈ,υ^ύΐ^ίν, ΗίξΓ.υλου, traiia vero lis qux Diis grata iuntjimpia fiint, & vniuerfa per 

ίΊτπί ovTiMfAKejiov Zv if(iymyj.>>a. ^ sjV oJ 'οό^μΛί tJtA^JiJi>.- ^ uertunt ac perdunt. s ο c.Paucioribus admodri ό Euthyphro 

i^ J7,M, ih^ ^ vu^iT^a^i hr-^u^ ^^,ίτη^^,-ηυυ• Se ^^^ά- <> voluiffes.fummam eorum qus rogaba.n explicuiHes/ed fa 

* ^\ \ f ,1 / . .' " i\ / ■' tissuparet ,quam nonpromptus& libcns admedoccndum 

,' , , ^ ,. . n' • „ -■ " «• ~ , Ν ■ accedas : etenim tiun cumin hoc eiles,relilitbas: quod li re- 

^i, ^ , \„ ' L• \ \, , '^. , - ' ipondiileSjtortafiisdudumianititateniabstedidicilienT.iuic 

Λί/; λ5>ίκτο c^oi-fS iMUTio- oOT77,7«; »:.;)(< i^f)if/i'^_^77yat 7«. %<i- ^^^^^ ^ ,^g^^,^-^ ^jj ^,^j^^ intenognntem jnterrogatum fequi 

7Ϊ <iu oup^cjcui Ε r. ^56'>i. Σ n.OuncuM 70 dun^Jaif«^'ttu 6^' 7s/r qnacunqne ducit)qiiid tandem dlcis fandtum efk, atqile fan- 
θίοίί'τίίΛ' είρ^ώοί,ίο'τκντίίυ• -^oi». κ,τ.Κα^ «λ.λλ, « Σωχ^ατίί•. (5litatc?nonne lciciitia quanda voiK'ndi,atque facrificandirE. Dcfinitio slia 

r .1. E't!9jJm,h afa aiuirias• ^ Jinai Srioi^ « iisvoTTjs- al• ί/ϋ,όκ ict/- Equidc. s. Nonnefacrificare ell muncra diis oaeire": Voucie Γ^""'• 

■ηνήΜγ.υ. ir.Uilv y^.>^2{,ω'1ωy4:ct.■nί,ζυM.t^! ό iiTSOv. Σΐί.ΐ.- „ aut£,a diis petere ? E.Etmaxime quidc ο Socrates. s.Scientia ^^^^^β'^^Ί!" ' 
Tn^fxvnii -ofivxi (7:i?i-nh- αΐι; σναιαζ,ν^αΐ 'ο^'.τί-^ w ι^οω^ώ/τ». ergo δί diis dandi,& ab iis pctendi hoc quidem paflo fanai- cjuia. 

■;,^' „„• ' > 7^„;^ ό',77 Λ ■ ί',ττίΛ-. «W.</ μο, Αφν πΓ ««w « .- '^* "'^,- « ■ Perpulchrc u Socrates quod dicebam intellexilH. 

ί ,J:i - ^ - ' ^ ' • _ ' ' r ' ■ ' s. Aindusfum ό amiceiapientie tu.r , mcntemuue adhibeo, 

iTwpSOTrt όρ7ΐι/ί θΐϋ/Γ. α<7ΐ/1'7ΐ?ί'!•ίω7ί!νκ.οΜ didtViti c^i-ico/f ; Ε r. ., ' . ρ*• ,i ' « i j- 

,, ,,, V , ,„,,,-,.■?./ ^ . ί nec excidcrcquicquampatiar trullra.At niihidicasoiO,que- __ 

E^.<.;.^i , r _/ ^^ ί ■5- 1 / . nam hxcelt riiiiijltranoeigadeos? Anelledicisabuspetere 

νι,ν,τ^τη. aj.T^ ω^ν; ε r. Α W.o 77 ; ε ρ,κ.Κο/ .u. τ. ΛΛι-α. sp- aliquid,Sc iis dareVE.Certe-so.Keae abil!ispetere,nonneeil 

θ^ίΆ 'ay.tmirjy^voiaiMyh^')! -τηρ y>f^,-rM-nt Uemii cw M- ^^ petereqiiibus esemus ? Ε ν T.Quid ereo. s o.Heaiautem 

T/ttopticI-^; ου -^cu) OTu T!;,'<;v-'wi' > cti' s/» Si>>i;Z':f--iv didcvM-^r•} ttw/- darc,ea qiiibiis indigent illis oftcrie? Nequc enim fcitum ef- 

laZv oijfiv SiiToi. Ετ.Α'λίΐθΐ! Aijo./f fd Σωζ^ατΐί•. χ α.Έ. μτπί'.ν,•,' fet ea alicui quibus ηοη indigct elargiri. ε ν τ. Vera narraso 

• iifo. vsniiiii,- 6>'Έΰ^φ£^:ν, -ήχνχ » 'em-mi θΐοκ y^ Μ'^ωτηκ -rap Socrates. s o.Mercatiita igitur ■> Eiithyphro inter deos & lio- 

Λ-λ>,ίίλ&.ι;. Ε T.EMOTeiOjS/ oCTOi• »Jiov mi ovo.uJ.(c^v. X ji.AmOu- E "^'"f 5 nnitua quxdam fanftitas eiit.E ν τ .Mercatura,li (ic no 

^:!J)o, iMiyJ iM TiyyJLv^ J.K„Ui η.φρ^σνν J>, μοι lii ^ iiifeAn* "^'π-^" lubet.s ο c. Ac nihi] rnihi placet,nifi fit verum. Dic er- 

- ^ -' '? ,. '\ <vp (v' ''' '' οορ, /»,,' >> > t; r\ <io,qti?enaiTi diis ex miineribus noftris vtilitas. Nam qui' ipii 
,; > ,~ ..1 / .^ . ~ . ^ '/ ,v ,. ~ '- dentjnemo elt qiuiiinorct.Nihil eiiim nobiselt bonum qiun 
* > . ' oco ,= ' r . ' ~ < η . ν„ ilhprjbeanf. qiut veroanobisaccipiunt, quidillisconfeniti 
, Λ ^P «^^;.«.i/fovoun, 77 «?=Aou.-7«;; >, t.<j^Utov oxj^ -n^.i-.n- ^,^ ^^^^^ ;^,(^3 i,^ hac mercatura prxltamus , vt cum nos (^m- 
γ.τ<.ΰΐΧ<ΗνΤ}τίχ^ίμ-^ίΐΜ/ίίτ\7ΐα.•ιη:^.γ.ϋ:',α.^^^Ρ βι^^γί Ka.uCiut-^ ^P,^ ^^ ϋ]|5 ^^,,^ fufcjpiamus , ipfi nihil a r.obis boiii repor- 
^.V,o«c7i/5/ /6 -παρ vi^^ov-hv ; ε t.A m' o;£( «' te^y.ptL-ni τκυ θΐΐ/ίί tent? ε ν τ .Niim opinaris ό Sociates deos iis,qux a nobis acci 
<»?ίλ£Ϊιθξάπΐ7ΐιΐ7ΐι)ν*5^'ρ»/^λαί/.ί'ίίΐ'οίοι-, ΣΛ.Α'λ>νΛ77 ΛτΓοτ λΙ' piunt,aliqua cx parte iuuari. soc.Atquid tandeni eruntha»c 
e/H 7mJTO,<»'Eu.>>l!f£,c);,7w TOp' r.fjffS&pa. τίκ -θΐο/Γ ; ε t.T/ S^ oici nolha dona diis oblata ? ε ν τ . Qy,id piitas aliLid quam hpno- 
iMo,i7rm!7ica]><icci?,-<si]Jwi5 5-«4'77sA?;ii)r,;^iyf; Σ λ.Κ=;^- re,veneiatioiie,&: vt modo dixeram,grati.V;s.Elt igitur ο Eu- 
eiffwiW'^.' «Λ εέ;ι•,'7Ευ'θ^?6•>•,75 οίτ,οι-,Λλλ' J;y^ άφΐκ,μ^ον,'^ύί^ ?;λον ^ thyphro gratiorum di is ranaum , non aiit vtilc, auc amicum? 

- ο ' ' r>.' '' ' . ', _«, T- ]" ■' ' E.Keorequidcm maxitnCOmniuni atnicinn.s.Iizitur fanohim 
,_- <•<,' ν Λ "' ' - , - ' ,, 1UUUS vt v!deturelr,quod lit diisamicumrE Maxime. so.An 

> ^ '„ , , , .' , ,' eft mirum Jgirurcum nxcdicas, quod ranonts tibinequa- 

&n^JM^^,u^ 7B/.7a AS5^^ ^Av^c;,, c.^Acp;,/ ^α/^^τω μ« /-'•Vi'7^*;, quan^ confiltcre , fed vaollare potius videntur , ac me veluti 
dff,a.^,ciJ>(omi,>tjtuicuw.!r«Ti,v A^Jk^oy,2aJ>(cvmiamii\j7n.,nv Dxdjliim culpas,qubd eas nutaie compcl!am>cum tamen ip- 
(ίϋτΌί αν wsAL• -ηχνιΚΛ-η^^ί tS AcuJiihov,>ij ΥΜΖΜύ τ^'ϊ'.ντα.; -msZv fe long^ admodiim ariificiofior lis quam Dadalus , du ipfe fa- 
w <u^j.vi\ oTi /.oy>f ><μιν 'T^aih'j^v,7ra.?iiv ci! ταυττν ΐΎΜΐ,μίμν^σα/. cis vt lcimones iii circulum reuoluantur. Α η ηοη fentis ora- 
yap -ϋΐυ 'ίτι όι/ -n^ iBO^v -nij-nlcnov >L li ^ορΑίίούττυ/ττνχμίν i- tionein ruilusin ijtm rcHuere ?Meminillieniiri in fupcrjori- 
<tiu'ii,a-ti^i-np(i.a.n.ii).a>rtinS\uiuvti'mt•, ir.^-^ayc. s.NuToujT _ bus faniliim &di!titu Deo haud eade!Ti,fed diueifa ir.uiccm 
ix w«/V Ί-η -ji v>lf .5i=K ϋίκ,ν,ζ-Ι^,ΐσ,ον ύ); Τ6-η ί%,,Ό-π » -^o?/- apparuifle.an ηοη mcminiitifE ν τ .Memini. s .Nunc verb ne- 
>■",,;»_..*,.".. rr-,;..„ ^ r>.., ΓΪ-^^λ,' \7,. J,,,.^^ quaquam anjmadueiris te far.ituni deo aiTucum dicere : hoc 
!■ , ■> , ί ~ -- < ^- ,' . ^■' ^><- > autfmnihil aiiudelt quam dcodilectum. An Γ'ΟΠί Ε V T.Oin- 

J5l),!Au,)) i/ 7Ι7Ϊ /Λ,λήχ-,ΙΊλΐ/ 5« ϋΟ-ϊκί 77 3«a«.5a. Ε Τ. Ε ΟΙΧί. Σ. Ε ί; W- τ- f, - ,-- ,- n^ 

%, tf , », J, , ι .!- α '. . ν ^ * fl . ν 7», πιηο. S oc.Eigoauttunc ηοη recU- coi-;cefiinius:aut !ι recic 
ί ^ ■ , , > , , , ,' 5•^^"^"- i ' «^/ -^ tunc,mudo ηοη rectcjudicaremus. Ε. Videtur. SO c.lgituva 

»! &D^/A/rt5i,..aW.« ^v^.tts aTjuc'aM,Jfi,o.^7!zc,v τί^-ττιο ^i-;)^v tck principio lurrus quid landum fit, examinandum eft. Ν am e- 
νοι»,57>•«ί!λ/<Η. i>u2 «-'ττί τώ] αλ»θκ£ΐΐ'. οΤά* Y:,ump vi av.of i^- «o antequam diicam , lubenti animo adllaie non recufabo. 
cra-bf Xj KicafeTSof «οΐίΐΗί-,ωατίρ ο upaniij-Tdfiv dx ατη^ς.ίΐγ^ α•,) bed ne me contcmnas , iino nuntem penitus adhibensquam 
ϊί^ι^σα,^ωί •η,-η'^σιον lyr-^ 'jjf^siny^if. Ιςινοτπιΐί di τπ,τί ίτη^ϊρ»- niaximL' nunc exprime vtiitatem. Noft; ennn fi qiiis hominu ■ 
aai-^tu'J'e,-{^Tiid'J'fu-:zf'zafii^T{w'7m-TipaJ'myJjitiv φίη'ϊι^α alius.Nequedimittendiis cs,quemadmodum PiOt£.us jprivif- 
x^-ns\^ iioi^dI>Uii^u{-?^-^yM'^ujMv{>^-^ i^^cp^! ϋΜτχ>•:π>ι^η>ήκ^ qiiam dixcris. Nam ni!i liqindo fanaum & piophanum no- 
T<s^; ,>j,Zpa-7mv; iynl^,^^ ^cZ oiJk ov ou^Z, o)i ^iivcu τΐ,-τ, lcov "'"" ' "»"'l"^m merccnari j cuiurdam graiia , virun. fenem 
V . , i,. ^T-,/ ., / 1 ( ,, w • \ ' - w cz p.urem vt reurn nioitis perfequi ilatujlies, led deos ti- 

• _ ^^ ^^1 " . , ,'„ ' •' ' mudris.nefoitcniiniis id ieae3iz<iredeieris,atq. nomines 

^ „, ^ , Γ7 , ι s ' veTitiisclies. Nuncautcm nouiquod ■andtum&pvophanum 

*^£vai. £ Λ κ.Ο/Λ OT/eif »^^ps ; Λ^ ίλ•^Λί• μί ;^,7«&λωι. ,«5-^ ri^fi•^. p,,,^;;. opinnris.Dic igituv optimf Eiithyphio,neque nos 
•a>M a.7ntyj^ , bL ίΐχ,νάχ ■^. <n(5 μα^ν -ήπ 'οσίΛ y^2 μν, yjj. ctks qiiKi iplum eilc piuc5 .E .Ahas 6Soc:ates,nunc enim alib 
7ΐ)ί tuTt?{ Μίλ/τϊν y/j-t:<i c/.—LiXii^oijju , ofcfi/^siy.'^©- 'z^:ci\'n 07/ propero:?v' hora efi Yt abeam. s ο c. Quid agis aniice-Matma 
de fpe me nunt abiens deiccifti,qua fperaba abs te quid Γ. n(ili'i,quid non fanilu dirceie,atque ica Meliti accufatione eusdere, α 54 Ρ L Α Τ Ο Ν Ι S ollendensilliquudab Euthyphrone diuinorum fapientiam Α ,π,φ oV »Λ iwp' EJsuf £,vif τΛ^ΊΛ-μ-μνα' mov ϊκίτϊ-ύσ λ^ο/λτ 
adeptu5fucrim,neque vlteriusex mea rudique fencctiano- iu7i5^c%i^(D, s Jj^ lauKOTSjua «fei Λΐι-τιί• x^ Sii x^ ■nt Λ>λ<:γ βίον cn 
uumaliquiddc(iiuinisinJuaurusfim,fed teliquum omne ^'^^^ον iS/owiui'^. 
tempus teftius lim viiituius. PARMENIDES, SIVE, ΠΑΡΜΕΝΙΔΗΣ, D Ε I D Ε I S, 
Id ert,rerum fotmis fiue fpeciebus. H, ΠΕΡΙ S V Μ Μ Α 

j»o EleMes. 
Γ(ψκ:τι•>ιΙιι, Β Ι Α L Ο G Ι. pi,lli}fol>hifcol)Usefl,ParmenidisceleberrimiphilofiphiPylhagorei-deJdenfententiamexpliiare. PriminnigitHfZe- 
, Parmtmdti diCcibulM , vnum effe infaifibtlibtu jjrobat, oftendeni quodfi hic multa ej'fnt, nnllo mtdo unm> natMr.tpamci^anttu, erroresplunmi 
r.Dt-indi SacrateiyZ^siioiunmrebwrn.tns qnidem,fed enm altitti cleuans, ad coiiftderationem -vnitti ^ ■uiiitatHmquitin rebtu intelli^ibiliiiKiin- 
'jtm!,pcrducit,neinhaciinci qn-idftHJibtiibM hieft, inoretur. £x Ijocigitiir ad IdtM inucfti^,tndM perncniunt, inquibm rsrmn ■vniutei confjimic. lOftrem» 
Parmenhles ipfe jhtior,ha^dqi4Aqmm Sacraticomradtccns ,fed inchoaUm cantempUtiontm etm abfolueni, tntegvem Idearurti explictt rauonem. Kbiqua- 
tuorde/denqi4sfli<»tesindi4Cie.Prim},-utri4mfi'U:fecimdo.qiioritmfi!ic,^ qnoriim minime:tenio,quales ftm,qu,tmve i,im hubeant:qHarto,qunmodo ab iu qiu 
infrai:if.ufimt,participe>ntir. Hinc iainad -νη/ιη» quod fiper intdlii^ibUia (tr I de,u exlflit,afcenditiffe, muemqnedeiUofuppojiliunesadUHiit,quinquefi 
■vnMmfitMuatiiorft iionfit vninn^n^ixrens qind ■vtrinquefequ.itm. Intendit atttcnt Ρ .irmeindis generatim hac ufjerirc , quad vmim omiiiumpriiicipiumfit, eo. 
que poftto,ponantur omnU,fubUto autem interimantur. lUud infuper adaertaidum φ , quo d i?> hoc dialogo cu m dicitiir -unum , Ρ jtharoreorum more quieque 
fubft.iiitu Λ m.tterUbeiiituf abfeUta β miftcnri potefiiTjt Dem,mens,animi.Cum verb dicimr aliud ^ jlia, tam m.Uertam,qu'.un iiU ^it.c m m.itcrU fuiit, 
inttllizere Licct. Cnteriirnefl Λύτν!?^ηηης hk fernto:necloquitur Socrates,fed auditor e7i,(jj!' res iam pridcm aclac«mmemorat;tr: iit non tdrn fnam quam 
alienainfeiUentUm Pl.ito vl•deacι^r ναΐαφ cormnnnfli-are, quanquam k Parinenide non oinnino diffenferit . Fmt autem Parmemdcs Socrati ήγ^αια .Mnm 
tnimfciiem vuUffefe Mt,q»iim adliiic inHcitii ejjet. C S Ρ Η ALVS,ADIMANTVSj ANTIP 
CLAVCOjPV r HODO RVS, Η Oj S Ο CRATES,ZE 
PARMENIDES, Ν Ο 
Octafio dia R^^ --«si-^^ea^ V Μ domo c Clazomenis AthenasprofeiVi 
logi. ΐϋ^'/ί^Ι^Μ*! clllmusjuxtaforum Adimantum ,& G!au- 

, coiiem ofFcndimiis.Et manp.m meam prehen 
I dens Adiinantus , Salue,inqu.t, ό Cephale,&: 
li quo indiges quod nollra: ticultatis lit , dic. 
i° At ego inquam , ad id vcni,quia velha opL-ra 
indigebo.Expone,inquit,quid fit quo mdiges. Tum ego, Fra- 
tri velho gerinauo quod nomen erat?iion enini memini.Erat 
enim fermc piier,quando primum huc c Clazomenis acceifi. 
longum verb interccirit temporis interuallum. P.itri tamen 
eiusPyrilampes nomen fuilTe arbitror. Pror'us, inquitiipli 
vcrb,nomc Atitipho.fed quidpotiifimum quairis?Hi,i;iquam, 
conciucs mei ardentes fuiu fapieiuix amatorcs , audieruntqi 
huc Aiuiphonemdiu Pythodoro Zenonis focio faniiliaruer 
vfum,rationes quas quondam Socrates , Zeiio, atqtie Pai -.ne- 
nidesinuicem pertradarunt , ciim a Pythodoro frequentius 
KF. ΦΛΛΟΣ, ΑΔΕΙΜΑΝΤ02, ΑΝΤΙΦΏΝ, 
ΓΛΑϊΚηΝ, ΠΤΘ0ΔΩΡ02, Σβ. 
ΚΡΑΤΗ 2, ΖΗΝΩΝ, ΠΑΡ- 
ΜΕΝΙΔΗ 2. 

Π Ε Ι Δ Η Α'^Μίαζί ο/ωθΐΐ' Ικ. Κ^αζοα^^ωγ 

Hffji Γλαυκ&νι' )(5U μ^υ ?•.Λζομγιθ{ ινς χας^'ί " Α- 
J\iuainni,Xiup, ;?«, ωΚίφαλί' xsilii TnvSiif?^ 
7«J'i,6>v «uiis Jl να.ττι,φρϋζί. Αλλοί ijp cAi (έϊ- 
ΤΓΒι/ ί-^ύ, ) -παρίίμι )ί ί-τΓ αυτό mn , S'iiimi£iJOi C- 
C f^\ As^/jwtv (e'f «) τώρ Λ>ΐί77)ΐ. Καχϊγύείπογ,Ύω άΛ^φωύ/ί^ 
τύ -jrMiJ.viT&iif> 77 bM oyo χα. i οΰγψ μίμν-Λμαι' 'παις ji τπυ bjj οτ\ τό- 
ΌξίΤίξ^Ύ iTTiJiiunau Jir]Qi cit Κλαζιμ^ων. τπλί! ji »/η ^ oVor 'JB 
oMivou. τω '^ "^αρ 'τατίΐ , JbKa, ΐϊνα^κάμτηί ηνουα. ΤΙαι/υ y.-^if»' 
cOTO Λ jt,A cTjifac. λ'μλτ? μαΚίςα-ττυν^Λί/η ; ΟίΑ',Ητπν iyiy-m- 
λι -mt 77 μοι £167, ..(Λλ* φιλοστφοι^α,ΚΜΜΛσ} τι cti cSt ο Α'ντ::ρ!ύν Πι/- 
^OJiopi.i τινι Zbjjcjvti ίττωρ''' ttoMcc οντίτ^^ιζί ' ^^u 75Λτ λ.ότρίί ois 
TTori 'Σ,αχρΛτνί /^ ZLuuav ,^ risy v.V/^f ant i-^wrax^ τπιΆακις a.- 
χχ,υσαί τα Vlu^A>^;u, i^rBUfnucvJ^tt. Α <\?.S» (eif λ) λίγας, ToJ- acceDiirecmemoria retinere. Vera,iiiquit,d:cis. Hasic.ique /-5 -, , - , r .. > . ^ .i , 

auduedefideramus. Hauddirhcileeltiinqujt. namdumeilet D , , \ ,• ' , , , ~ ^ • ' \ adolefcentulus,e3S diligentei: medicabatur.Niinc apud auum 
cui idem cft nonien , circa rem equclhem vt plurimum ver- 
fa:ur.Carteiiim,liopuseft,adeumpro!icife«mur.nio,,bcnim 
hinc donnini ahiit. habitat autem propc in Melita. Cum hxc 
didi fuiirencacceflimus , domique inuenimus Antiphoiiem 
frxnum quoddam aptandum tubio tiadencem.Pollquam ve- 
jb ab illo difceflu,&: fratres adLiCtus noitri cauram retulerQc: 
agnoiiit me qubd piiusillucacccflillem , & complexum iiie 
falutauit.Nobis amum oianiibus , vt ciirput.ujonem illam re- 
feriet , primoquidi;m i£Curabat:eflet enim operx non me- £ 
diocris deinde tamen expoluit. Dicebac ergo Aiuipho, Py- 
thodoru nartalff ,Zinonem atque Parmenidem venilfe quon 
dam ad magnotiim PanatheiKtorum celtbritatem, &Pjnnc 
nidem iam fenem atque caiium jafpeitu decorum tuiife, an- 
nos fermc quinoue &: rexaginta xutis agcntem ; Zcnonem 
verb annospene quadraginta natum,procciO infuper,&• gra 
to corporis habitti ; dicebatur auteni in deliciis Parmeaidi 
efle. Diuertilfe verb apiidPythodorum excra mcenia, in Ce- 
ramii.o,ac eodem aducntaile Sociatem, aliofque cuin Socia- 
teplinimoSjfcripta Zenonisaiidirecupiciitcs; cunc enim pii- 
mum ab illisaduedi.i.Socratcni veibeo teinpore admodum F 
iuueiiem cxtitilVclegiile autem jliis Zsnonem iprum.Parme- 
nidem eiiim fbrtc extra domum tuille. Ac paium fupertuiiie 
legeiidum Pythodorus aiebat,cum intraflet domum ipfe vna γ! ων ojjTSij c/u Aiiha. JiiUiAiTna'iy. ιτηι ■/■ji, γ<. \p τίγ τηττπιγ rs >Ji 
οΐΜϋτομιον Otif ιττ-ϋΐκ» τητιβΜλ »'_^Tiufi!'aM ίι ^ίΐ,'ιαμίμ -τηρ oit- 
ττν. a^Tijap -νθίιΆ ',i:ij.J\ oiytTtu' o.yjihh iyyji i* Μ:Λ./7)ΐ. Ύοί- 
τα,ίιΤίΌνηί , ί,δαΛζο/Λ^' <5U y^TiAetfoy.V Τ'.γ ΑνηφΖντα ο'ΐίωι,^α- 
λίνον ννα >αλκί/ ^«ΛΛντα ay.tiajat, tTniJ^iJ^ oatvs!/ a.7m>}.a.yn, 
01 Τί a.Jif.foi ■Kijfiv cum) !ύγ ivn^ •παρϋ>\υ!ψ , ayiyv atiJt τί μί <μ 

7S\j Αο^ΐί,ΤΌ μί(ί ^''-ny anyn' (τηλν γψ ίφκ ipyy ejJjiTHiTa /jS/j- 
■mi Λ«/./7Τ). sf n Ji Λ Α v77Zu.y Aiyjy Ttiy Τίι^α^ίύζΐη Ότι άφιχίντΌ 
TCDT^. ec nstcadiw/aict τα αίρΛλα T.hu:^y τϊ /ai Tlafo)/jiJ)ii- . τ μ. «V. 

y^j a.-)a-jr>y tjjj t-^•,• -,ό^^^ ίΤϋ υΜ.Κιςα. τηνπ ysf ^^ζκκοϊτΛ' ZuMa^tt Ji, 
ίγ•)υ{ i'?^TiT^ap άκοντα, τϋτί φ j JjUi>y.»i Λ, y^j ^e^VTa, ij\iy• yfc/l 
λ/;^ jui axmv -mjJhsj τ>υ Uafy.i/^iJtu y^viycu. r^raXvfty Si ew^ 
K\i iJii rTTigi? TW Tlu-'yoJhi>(Lf, cktiV t5/;^w > ic Kii^^utin'}' oi J»y^ 
dfiyji θοί 7IV 7t Say^cLn, y^ a.>},oii.T7yai μίτ atms TreW.o^, 'ih^- 
μΰυχιίτίί ακοότΜ T/f Τϋ ZbjJnyof ^α^αμ,ά,ττϋν . ttts j<m) ou>tw 'SJC«7B|f 
■ώτ <:,νΛΐίων MμtSibJJeu. 'S.ay^.fa.rti Λ (ΐ) τοτί ^ψ'^ί^α. viny. avctyya- 
ty/.tvi rjuZ αχιτύζ Toy Zbjnaiye. oxmiy' -ny J^ TlofidfjiJbjj iiiyiiy 'J^a 
iVTt,v^ji φ ττοΛ υ j2f 3'pji ί77 Koiimy r^^ rtyjy ii a.yy(i^/.(iu^uiy Jji.i-/^ 
οχιτας Τί e77l/irsA-5i/i' 5^« ΐΙυ^Αιζ^ς ϋ'ςω^γ, -^gj ττ,ν ΐΙα[ΐΛμι<ίΊυίΐ 
μίΤ ca,7J(,)(5U Α ei?lTi?^ii,7iy '^flflAiuVTa φ/ομ^^ογ'γ^μ σμιν^ ο,τΙλ eum Parnicnide & Ari(lotele,qui de triginta viris vnustuic.l- ετ? -:r^yj,J^zu ^P^■)ςc^μuctτay.cC μbJJ gjJTXis yt «/λα yju 'SitSTiCiy d- 
taqiie pauca qu.T legenda reltabaiHjjudille.Veruiuaraeii a Zo y.»KciyM ii ZbjJayof. 
none pviusomnia p.icepiHe. 

socsATEM igiturjCUm ea audilTetipriiTiam primi Γοητιο- 
nis hvpothefim relegere iuillfffiac ea leCla,lic ir.tuliHe.Quo- 
modoiddicis, ό Ζεπο,Γι miilta luiit qu.c fuiu.oporteie ea )i- 
milia, atq.diirimilia elieicll.n.impoiribile.Ncq.n.vel diflimilia 
fimiU-ijVtl fiinilia diflimilia elTi.- poliut.None lic dicis? Sic ccr- 
te,rerpudiffc Zcnone.Nonc Γι impoinbile eltjdiflimilia finjilia. ΤΟΝ oujj ΣωζίατΤ) α.ΧΛνστιΐ'τα.,τπιΚιγ Τΐ vjtKcMjTu τώυ ''ϋζ^τίιυ 
•vmviv^y η •υ^ς^ηυ χι^υ ΛΐΐΛγιαγαί ' κα-' iiva.yja!^iTtti, ΤΐΖί,ΐΛ- 
ycLt-, ω Zbjjay, t«tc Aiy:/f i « TTOhXei. ί?ι το. οντά, (ύ{ ιΰα J\l swra. ο- 
μο/α, ■Tiu} Κλ ΛΐΌ«ί/Λ;τΒ7ΐ cft cittuiiciTvy.oSn-^ τα Μ'οαοΐΛ,οαοΐΛ, 
CUTI τα <iucici,d.icuuia. cfjvn ίι). ου^ οο m λί}*/?; Οι-τα, <tiveu7if 
ΖίχιαγΛ.ΟιΚΒΜ^,α AJ υΜΛΤι,ν τα.7\<Χ»ιιμχϊΐ!ί ομαΐΛί^), χ^χτάοΐΜία, PARMENIDE S. 55 yi^iat Trapi TivJnv. τα ?,i)fivSfJC,a> oi/ TfoWitt o^; lyu touthi «//t» (J/« 

•2mfi^iioi,c!rov; ττιρ λόρίΐί /,^ξα?α{, iyc χκ 6S7 7π^^.a ; •;^τι«ί• Κίγίϋ, 
i irav/. όρθί)? ί^,τΜΜΛί'θϋΐ'ί»; 0^/c• ΛλλΛ ( etUOi τιν ZljJaya ) yg.fM( 
otMmtS-f ίλο/ τί ^ξΛίψ.α'ο βουΜτΜ. MiivSnuno {(λτρ-ιϋ -ηνΙω/φΛ- 
Tiw) 2riaf;J^'i<}«, ον ΖΐΙωι οΛ i ucvoy τ» α?λ» ατόφ/λιχ βοιλί^) 
6)«;ω.'»ι, α^λα/>5^τ65ίΓ;/ί>{Λα//=ί77. ττωτ^ι» y: jipfxji τίοττοι- 771-* 

συ υ^ y iv -νΤίί τηΐϊΐμαιην 'ν φ«{ Φ τι ττη», jt»^ 7βι'7&κ Tixttne^ct 

iwTif OTM^Mrt )t5() Ta/>i^.i>iB« ■nv.fcyi-m.T^ cuv tcV /Λ'ι^ΐ;' ftww, 

piy.iViU cfty.e/c^^V 73 hiyiyiai ττωτη,ώ^ ««irts- 7!Λϊ ctMotf φίωΐ'ί- 
τω il.aif τη c''f«y!^a. tipiw. Ν^(?Λΐ'£α τϊ)- Ζΐ^Μωνα ) « Ιων^Λ-ηί. Α aut fimilia diiTimilia eflejimpoiTibile eft etia multa efle ? Nam 
fi multa tfient, impoiHbile tjtiidda eis accidat. Num lioc fer- 
mones tiii volut?nequc aliud quicquani intendunt,quani per 
oninia aflereie ηό elTc niulca , huiufque jpfius vnamquanque 
rationem coii!ed>uiam efie putas,ac totidem coniedturas at- 
tulifle te cenfcs , quot rationes attulilli, qubd mulca non fint? 
Sicne dicis"' An iple aon redc percipio •■ Ισιο refpondifle Ze- 
nonem,optimC' quid hsc fcripta fentiant, intfllexilii. Intelli- 
go dixiflc Socratem , ό Parmeiiides, qiibd Zcno hic noii ami- 
citia folilm coiifpirare vult ceciim , fed iis ctiam qua; compo- 
fuic.Idem enim quodammodo quod&tu,fciiprit:veriim per- 

B mutatione quadam nosdeciptre tentat , qiiaii aliud qiiain tu 
dicat. NaiTi tu in poematibus vnum vis elVe hot totum quod 
elt, atque huius argumenta quam pulcheriima exhibes. Hic 
vcro multa effe negat, coiiicfturas &ίρΓε permultasac vali- 
das prxbens. Dum ergo altei viium dicit,altc'r non multa, & 
eum in modum vcerque loquitur, vc noii videantur idem in- 
ferre,CLim tamen eadem fermt; dicant,videntur nobis ilta Γυ- 
ρτά nos dici.Ita elh" SocrateSjdixiffe Zenonem. non omniiio «fTTtp γ. cu Aiy^yout (τ/.ύκα,Μί , ου αίταθΐίί- η r^i^yXaf -m λί- tamen rem tenes.quamuis ceu canes Lac^na? bene infequeris 
'^ίΐίτΰ.ΛΛΛΛ ζΐτζβιν^ν ij^ <η•η.ιίτη κα,νί^ίια ■,''^ -n aC τηυ/τή-παιην outw & veftigas difta. Primum cniin hoc te fallit > qubd fetollant φν idciico fciipta, vt fi,quod tu putas,citeri confequi nonpof- 
fiiit,maginun quiddam fit nobis confeftum. Sed quod qusii- 
tuin tu putas, vltio Ikeuenit.Suntenimhxc reuera confcri- 
ptaiii (ufFragiumParmtnidiSjaduerfus eos qui illum c»rpere 
nicuntui-,dicentes,fi qnidem vnum fit omne,ridicula plurima 
huic opinioni , ac etiaiii fibi pcnitus repugnantia euentura. 
OppUi;nat igitur eos fcriptum hoc qiii multa eiTe vnlunt , ac 
plura viciflim obiicit,vt p.uc.it muko abfui diora ex opinione 
illoiuin fequi,qubd fcilicet multa fint,quim ex opinioiiePar- 
ntenidis qubd iic νηυπτ,Γι quis diligenter examinarit.Ob hac 
,i'-jtvKi iiMO t%i^>',ysj' Tif au-n 'khi^i ^ξΛΐίν.ωίΤΐούΛίμίβ^ q itaque cont.entionem iri ip(a iuuentutt librum compofui,que 

,,-α^ττίΛτ^φίΓ,Ητϊοιί. TaJriiii.J' furripiens qaifpiam edidit amequam confultare mihi liceret, 

an edendus effet in luceiTijnecne.ld ergo te fugit,o Socratcs, 
quod exilUmas non iuucnili contentione, fed fenili ambitio- 
ne fcriptum fuiire.VeruntamenjVt dixi>non inepte coniecirti. 
Accipio, inquic Socrates, & puto (ic fe,vc dicis, habere. Sed oiuvuj^iTnj. 7t ^auuaJnTt aTnf ιύκίγ.κ SttWMbiv ^eKpLi^aj, 7«v ^ 
rti/3pffl7n)w Ji ihy^virio;j.^cv , ΰ{ 77 «eja Siit-mty.Tloijifjoy • «ϊλλΛ /ji/j 

^Tjif ^ gXjtjiC-X»yj>Tluy 77, i'j7 /δΤΒ J.4 Λλκθΐί, /2θϋθΐ(Λ 77f TWTtt τ» 

^ίμυΛτΛ -τά riaf;j.'ifjiSc,u λό^.ω,•3Γζ?ί• TSfu cih^iiftw-m^ oxnny κω- 
tAaS^iv.af « eV ob ■7nn.a.,yJiY.Koia. ημζώίΐ -m^iy -ui ^'^V > Χί" 
c»£tc77ct ewm.avTJ^i-}ii d\t lao -nUTH το χΛ/^α ιτ^ς ΤίΛττκ πϊλλα 
λήίΐ'^?> y^ili'^'^^'*^"^ τοΖύο. yju τ^.ίιω ' Ίπϋτν ^oOKo/jifjfiy J\u 

■,ν ονττίΐμοό 6;){« ?")<?■' ■"<■ "-^' 

φΖΛΐ,α}^' VOT 'rsfia^v-rit-v fiKovuiaf. ίτη'ι οτηρ y ητιι/ , οι/ y^rjaf 
M.77iiya.<m{. A'»!'hvAyo>MitUiil'M Tiy'S.ayJiciTiw)y^ji<yJua/ άς tLTHly^.imf. }.J.yjsi;;^,v.TiSi Ji μοι^ί^•^- ^γ';Μζ£^{ϊί)Μη y^-d' ojjii cT/sVtt hocmihirefpondcpiitafneeireper fefpeciem quandam fi- 
cuuionTi>f,y^'ni7i>imTe:>aJLia>^ivivtU7jov,c,tiiy Λνομοιογί-ηυ- μ:... J:_!-^ β.ι...!__ι: 1 :. — j;/r:_.;i.v.. J: ψ>ιν Si JvoJv oyT0iy,yjil eui yju £rs,/^«m α>λΛ α </)i τη».* /^λο Jy.V> 
uiTahuy.Ca.mv•, yjJT^ v.V tjis• ομοιονιτο! (■i.i-nKa.ij.Ciiyoym -,ομοΐΛ 
■ύχνί^αχταύτγ 'Π Κ9" xj^ -ηηύ-πιν ocrev Μ ΐλΐηνίλΛμ£<ύοι•, τα Α τικ 
Μοαοΐϋ-πηνί,Ανόμοια ; ταΛ' a.u^o-nfay,!).y.^o-ng^ ; i'iSi ^ιμ otw't? 
wcumavoyTwv at/.foTSs&iv μίΤΛΚαμζΜα , xjj Ιςι , τύ μίτί-^ιν άμ.- 
φο7ν 'Iwia 7ϊ yj (ύομχι,Λ oxi-ra αχητιΐί, 77 .^ώνωΛίϊΐί \ a «.V yi aJJTX. 
ΆηΐΜΐύ.τΐί Λτη^ΟΑΠν AVouo/rtjfjyov.Vo» •7α tVlifwta. ομοια,τϊρα; 
m/ oiutu, Ι-υ' f Λ Trt TOI/7W1' ai\f^V7a aufoTipaiy , α,μφοτίζο! iOT- 
CcJcft 'Tjvmy^TdLjoihy iv.aiy-.-,a Ιϋχιων, amny Jcy^n ' ονΛ γι tity 
tL'-ra.nct'iiTsfciUYiiTJ{,-mUin^civ τκ ίνο(, y.^jTzuna ταύτα, 7[O>i.ef.y 
lii TtfJi^if αΜμίτίχο-ιν'α.^λ' ίΐ Ό ohy iV,hjJ7i TsJVi ττολλ* ώπΛίξΗ, 
jyu οωτατπΜΛ J'iiJ.v,T.rSTX> ^ί.'';ι -iuvMiajiuai. y^ /sfei r^' a,»,ay Λ- 
CTUTwv άίά/ητύί ' e /Δμ αυτά τη ^^ο») 7ΐ κ^ t:J'n ct cWToii 'inajjuyoi 
TaycUVci.TauTctntKfi πα.ο^γτΛ,α.Ζ,ΐ'ίν iavjM.Qiy cn ίίμΑ lyTti ijm- 
J\i'n ovTdL yju ^πλλΛ,ν 5a'JUcii^]f, Ki-^av.,o-m;' ij^ ζ^λαττατπ,/^.α 
'^feuy»v,a( Ιτίζ^: /^V τη kh Λξ/α μου 'bhv, STSf^ Λ τκ 4Τ ψς^- 
fO.' KiU £T5f α ^V -7« <a^^y , i-nf<t Λ τη οτηϊκν • y^i lua ν^μ n^TTu 
umiT^Di' (5;?.)v5uK-y5,o?,ciai,i'.57i;g5')cTAC cN ίν,ΐ(.Γ< άν ΐτϋα «uytJcv- 
lav Z( Ι^ώ πμι ίΐν^ωτπΐί^ μίΤί^ν y^ Ti iv^f . ωίτί «λϋθτ) ^^cu- 
νο/ υ,μΖοτ^ςα, idf oujj τΐί ττ/οϋτα ofi^.iptf τϊόζ-αλ y^i iy TWna isni- 
fiuiiHiijAi-^iwy^j ξΐ'ΛΛ, i'^'7n 7T)/£uJT£t • φηαομ^ atnvv woMAy^ militudinis? & huic alinm quaiidaiTi contraiiam diiTirriilitudi- 
nis fpeciemiin quibus duabiis & ego & tu participemus,&r a- 
lia qiia: vtique multa vocamusVatque ea quscunquein fimili- 
tudine pai ticipant.iiinilia fieri eatenus,quatenus participant? 
Ε qun' vf rbdiiHniilitudinedifllmilia, & qiix vtrifqiie vtraque ? 
Qubdii omnia vtrifque contraiiisexilientihus participant, 
ineoqtiod vtroque particip;nt , iimilia& diiTimilia iiner fe 
funcquid •ηίιυηι"-5ι quis επ'ΐη ipfa fimilia diiTimilia eiTedice- 
ret,vel diiTimiliaipfa iimilia,nioiiihum quoddatn,vtaibitror, 
dictret Sin autem participantia in viriTque quifpiam vtraqiie 
pati afl'ercret,nihil iTiihi,o Zeno,niirandu eflc videietur.Neq•, 
etia id mirarer,!! quisciidlavnu djceret ex eo qubd invno paj 
ticipat, atqihasceadc luruismulta ,quiamultitudine quoque 
paiticipat.At ii quod ipfum νηύ elt,hoc ipfiim multa elfe oile 
derit, & ipfa jmilta vnu,ia fummopere admirabor.Ac de cste 
riSomnibus eodemodo.Na (Ϊ genera ipfa & fpecies in leipfis 
ifta cotraria reciperc dicJt, admiiatione profeftb dignCi erit• 
Etenim (i quis me νηύ ac multa efle dcmonlhe:, iiihil miru. II 
quidevoles multameairerere,dixt iit alia elTe dextera mea, 
finiltra ali.i, alia a.itci lot a, alia polleriora , & i"uperiora deni- , 
queac infeiiora firniliter: multitudinis quippe, vtarbitror, 
paiticeps ip!efuin:vnuiTi verb me olt ndcre vole']S, dixcric, 
quodc nolMsqui fepcem fumusjcgo vnus homo Γπτι , vnius 
particepSjiimiiirer nihil mii um. Quamobretn vera vtraque ίν^-η,Ι^κνω^Μ,,ηΊίίντη^λα,ονίί-ητηί'λοίϊν-οΰΐίν.ίζ^.ν-Μΐΐίν q affirmantur. Si ergo quifpiam talia conetur , vnum & tnulta 
^m'v,«Wa'^p:t; W7.f rWoy:v.V. 5^/^77^:. yuZ Jiiy.t eaden, demonlbatclapides vid.hcet.ac ligna, & id>qua hu- 
' -. <.- r •• ' \ • . . , . ^,, ί . / iufcemodi, νηιΐΦ &multa iplum oltei'.diiie taccbimui , tion /s->ji'>5Tei*'"'•' μ ^cWfliTtu ■)ύ)ίΐ< Λυτή ί^-θ ίΐΑΐτη τΗίΐ/κ,οΐοΐί ζμχιιο- 
vtTTtTiK^ Λΐιο'ΜίοτντΛ nsu Ώ7.«^ί κ?« 7ΐ :y,yju ΐο,σιγ y^ ιυνχσιν,φΐ 
TTttCT* τη ΊζίΛυτα.'ίιΤβ. ον iajjTOK τιωτα S ujj-J-v^a <7Vj.>t6pitH'U ^ 
jyu Sf^y^wiSiui &if cuv», !λ^αι.μΙίΐι Λ» ίγγ , s^") ^ο.νμϋ.ςΐύ( , ω Ζ«- 
νων.τοΜΤΛ Ji dvJf>tia{ μ^ mwiv 'νιγοιμαχ -Tmn^ySiJUiTiuSs^iaiKx. .aV 
τ' tix &'Λ ua>}.'iy at >Λ•^ω a.-)a&iiujj ,tivif)^i liw nxi ibjj ττωτώϋ 
&5e<£US=•)' OJJTiK Tvli iiS^.m TniVToJhiTTZiK ^.tiuiy^ijbii , ωίτηρ c* Τίΐί 
Ι^ΐΛίΔμοΚ ΛίίλθΐΤτ,ΓΟΤΒ Xj oy τχίις \ογσμθ' Κί.μζύ.νΛμ%ι^( 'ahSCt- 
^oj. AEiiVTCf S» ;?« Πι/θυ/ω^-'ί 7J! 'S.ay.pcf.TZK 7W>Tci , αίπτί u}p 
cisin/ if iy^fiu χ;^θΐ i^u ττιν 75 Xlafy^tj bjj \aj toc Ίλιχιωνα. ' τίΛι• 

Tttf ^s/diav , «<• t).■)a.μ^^J'>Lςτιv2.ω^cι.'τOxι.17n'fOuxι y^x wawTav.Suicj 
βατκ Είτπιΐ' τό» Tldiy^iJ bjj, ω Scuy^a.TifjipiWou, αί αζ/οί μ αγί^αχ 
7)Ι>• cpy.if 77(>- 6τπ7!Λί /.OJitf. >y7 ^/ £)77i,iU>7ti• Λι OliTWf Jl^fMStU ω{ 

fpicientes fubrifilTe, quaii Socratem admirantes. Vnde cum luicemocli , vniirn ix muita ipi 

taroc vnuni multa,iieque miilta vnum, neque mirabile qiiip- 
p:am dixiire,fcd quod omnes confiteieinur. Ac fi quiseoium 
qu^paulb antedixi,primum fptcies ipfas fecundum feipfas 
ieorrtimdiftingiiertt,veluti fimilitudincmjdiiTimilitudinem, 
multitudinein, vnuni, it.itiim, motum,C2Eteraquehuiultr.odii 
deinde infeipfis ilt.i comaiifcc;i '"eccriiique poflc aflcreret, 
obrtupefceiem equideni,o Zenon.Et fi ea qus fcriphiH,vt vi- 
rum fbitemdecet, pcrtraitacaeliercor , multo tamen magis 
mirarer.atque Istarcrjii quis ρο(Γει hanc eadem qu.iilionein 
Η inipfisfpeciebuspenitus implicitam, quemadmodurn in re- 
busquae videntur,cxpon:u-Ti eii,ita & in iis qu^ratioaecom- 
prehenduiuur, clanusexplicare.Dum hjec Socratfsdicerer, 
aiebatPythodoius if puialle Pannenidem & Zenone in ίϊιι- 
elVe adueiiiis Socratern indignatos , eos .lutem fuinma quadasn atteiuioiie auicultafie, ac frequcnter alteruttum ve- 

finem Socratesloquendi feciffet,dixirieParmenidcm,0 So- 

tratei,qiumdi^nusesadniiratione proptciimpctum illum dL'pu:andi. Veruin mihi dicas oro, Tu ita, vt dicis,feoifurn 

Ε iiij 56 ρ L Α τ ο Ν 1 S . 

quidem ipfas fpecics difcreuifti , feorrum etia fpeciebus par- Α κίγ.ΐ! ; ;^etV i-J^ Ht/V liJTa λτΙλ, ;^βκ /t τατιότ»/ αΖμί-η^ι^ντ^ί^ 

ticipantia, videtiuqtie tibi quiddam efle ipfa reorfum iiinili- χ^ν σηι Λκ,εί 17) ajj-ii ομοιόηΐί ^αίί,Ίη '•'J^lf ^μοιοτ^τοί i-^y.^, iy 

tudoicuius δί nospartjcipes lumus,Sc quiddam teotliin νηύ, ^j, Jh,/^ τηίλύ. ; yju τπωτ» 'saatTiiifux' Ζίί-ύων^ί «wusi i Έ.μΛΐγί,ΖΛ~ 

quiddam feorlim mu'c3,& omnia quscunque nuper a Zeiio- ^^ ^γ -Σ^ωκρΑτί^. ΐ^,^-η ττιάΛ (cmlv liv Hcif uW^)') ow Jl- 

ne audiuifti.Mihi quidem videtur,Socratem refpodiire.Num ^j^^ ^ ^^^^ j^^ ^^^^ ^^• . ^j ,^Ι^ά yA-}c.b^u ^ vj/l-mi-^, oZ τ'ρ 

talia quxdam inquis, ro^aiTe Parmenidem , ceu mft. fpec.c-n ^^^ ,^^ n«;,?=c;^. Ti <η',^ί:7>«^υ ^ΪΛ. ^el^ ;^^ yj ί^οΐο, 

quandam ipfam, &:pu chii,&boni,atqueomniumaenique , , , ^ , , , -?, ν ' «'^ \ * ν » . 

talium>Prorfus. NLinquidfpeciemhominisleorfumanobis, «f"»^ ^i>* i- ^^ λ > _ c- , ^ 

& Citeris eiufdem generis , & ignis etiam & aqu* fpeciem > ^"^f ? (? =^''f ) ^Mcxk />-,« Πψ.ν.^/= », Φε. «χ^Γ^ί.^^Λ.^^ν*, ^τ^.ζ^ 

Saepenumero, inquit Sociates,in hac fum ambiguitate verfa- ;^» 2a.vcu aany ^i -^.fixwyi «/Aas-.^H «« 's«^ '^ΐ'Λ,^ « Σ^'^--'•- 

tuSjVCrumdeiisperinde vtde fuperioribusdicendumfit, an Β τίί,α /ju }*λοΓα /s^eisy ow ί^), οίοι» 3;>/ς, y^7nK<ii,r^\v7ni,na.}iy!i 

fecus. Vtium deiisetiam dubitifti, ο Socrates, qur ridicula τι ά-ημάτατόνη xjii ίί/Λλίΐτχίττ/,ώιιρίίί ίϊτΐ ;>^« 9^!'«« ^uuTBUT&f s- 

forte quis puterjficut de pilis liuo ve,5i macula, & aliis igno- y^csv h/cs• fi) ;»<s)eti, ov iW.o axi-rfJ): άν iiji4?r fii7a;:^«ei^'.fii ϊα,ίΐτϊ 

bilifluiaisrebusatqueviliirimis?numambigisvtrumponen- ^i,^j Ο Jc/itttSs• (saiiai w Σκ^κπ^ττίω) ctV,* τζω-τα;* ά'ττϊοόιω- 

da fic horum cuiufque feparata fpecies.aliudquiddam ab illis ^,?^^^^^''^^. Sjh.Arj aZrVoh,^ycuΐί),μ,: K.ai- Ίϊνι^Ϋ. t 

exillens,qui nos pertrailamiis, an non ? NuUo paito, inqu.t ^^^ ^^ ^^ ν .^^ ^^, ^.^ ^^^ ^j-riyhrH^ 'i^, 

SocratesMedqaxvidemuSjhaEC&func-.fpecieiii veroquaii- , ^ ,- , ^^ „, ' '_ - •' ^.. 

damillorumelTepu:are,tortenimlsndiculumellet. Ahqua- ', ,Z' ~ - - n- "' '. > " V' -•' . 

dotamenh.-Ecmecogitauopercurbauit, nequKl tortt atiii . _ ' /^v^ ^ *- • -;;;^ , ^,./, 

omnibus idem : fed vbi paiilifper inlliti , inde rurfus difceffi, sf^ ex^^-nfei ^«η^λ we9'.;.,««7ii>o//Vw'i/?^'5«;Ni5>' y) «ίπί?*- 

metuensne io nui;as nullis vnquam verbisexplicandas mer- C )/£ατΠ£ψ/Λ',υίΛ(']ω1ω;ψα7ΐΓ•ί^(>ύ ^TOOTJ^m/AH^ricy φιλοη^ΐΛ, 

fus penrem. Vnde reuerfus ad ea qux fpecies habere prsdi- ώ? e^ Λντνλ» ji^ '(ί'•'^ ίμίΜ^ιΊαν, o-n ovjiv cwrfJ i-niJM.7w. vi>Z Α 

xi.nuSjCirca illa iam verfor.luuenis adhuc es,o Soci atesjnec- ^j, q^V αν^ψώτπιΐγ im^Ki-^tK Λ'ζα; , ij^ tbJj vihi>mu•. ToJi οω> «β; 

.duni te Fhilofophiacomr.lexa elt. Ampledetur aute>yc mea c^tA^Shym ανι,ώί zic, ^S»'!{)aTla,SvT^fi-r^\auiTnhiuCd.VuVTa 

£<.ct opinicquando nihii illorum neglexeris.nuac vero ad o- ^ e^^^^V ^^^^'/jctfVi οΙον,^,ο^ο/ότΜπί• /y.S(J μίτηλΛ^,τα,οαοΐΛ. 

oiiiion'-shominum obxtatcm refpicis. Hoc igitur mihi dic. ,, .v , . '., (\> ' _r ', j-; '„ ' , « 

VideutiiriU tibi,vtaK'iijs,ipec)esqu«damexiltere,ocea qua: "^,' ^ „ / ' ^ ^ ' , ^ ' ~" " ~ - «v 

ilhsparciciuant, illarumcocrnomeiuatoitirii velunliinuitu- ',' , „ (' ^' , - « ., , ,i 

dine pavtiapantia r,milia, ;na^nitudine,„.agna,pulchritudi- « ««ρο'ί «<*?«' τ. ^.7«^«y.i:<^ov ί..η«λ=.α£=«Ή; ,. *M>, ττί^^α- f.57«- 

ne a:queiiirtitia, pulchra &:iuaa vocari? &: nK'Ximc quidem, λ»-^< ^Ui ■η'^ -mt -i^omiKcu -mi a.'; ei'^..no7ifovoiwJiiu, mt 

inquit Socrates.Nonne quodcunque fpecici partiteps fit, vel όλο/ τοίΓΛ? hi irs-7(j f/) τ^! ■7m»M\i^cy οι-; » -Tiwr, Ύι γϋ κώ)λυΗ(?Λ- 

tocam fpecicm vel partem paiticipat.?An ellalius piaeter illos vauTiiY Ίωκρατίαι) euTlafu^iS" iy φ; Evc^aov y^ ταυπί» ττολ- 

pavticipandi inodos?Et quis aliusr Socratcs aic. Vtrum vide- f.oh iy^^ejii οι!<πγ,ολθ]> a.uct tv 'ίί^'ίί) oC Tac αυιτ αχιτί ^ejif iw αχ. 

tur tibi tota fpecies iti vnoquoque multorutn elTe vna exi- Qi/V. J ■f).,<pd)idLi. oiijy,ei>iuifa.i'.>i uAAyJiwcw-nioZm., πτλλΛ^^όΛ- 

ftenvan alice.iQnid prohibet effa vnam-Vaum ergo & idem ^^ f^^.J.o^Siv π <J;Aii- hjncvn^ χ^α; 'Oir o^-Twy^l^<^, ^ 

in multis feorrum pofit.s, totum fimi.l vnum enc , atque ,ta i- ^^^ .^ ^^ ^^^ ^,,^ ^^^ ^^^_ ^^^^ ^^^^ ^ Ssdy^cT,^, h 

prumafeipfofcoihm exiltet.Nequaqua.MiquitSociates. ve- „„ . , , ,' _„ - _,, • ■- ' 

rum ricutdiesvnusdeniq-,vb]quelemeladelt,neciplecamen , ,^v '^ - =^ « * , ν ~ .- . * '^ , 

a feipfo iecernitur, in nilprohibet quamHbet fpeciem vnam ^c,,?=««.^^l, τπ,.λοκ f^ ολοχ. « o. 7.^7P/c««.«>«Ae>w;l^.r,p*- 

& eandetn fimul mukis adefle,nec tam£ a feipfa fecerni. Βεΐ- ν<". Η ου^ -.λο^ 6? iy^i-^ -"^^τοι- ο. Λν,.- uifoi- «/r« Λ?λο ί^^ c/.V.a; 

leoSocrates vnum idem fimul in mulcisoH:endis,ac fimul- Mi^Jί.^lietςi!ίjΛ{φMaχ)ωSay^cL^i(,iίJv M-mTzi ^^^^-^^,^ταμί- 

tos homiaes velo tesienSjdicas vnum in multistoium ellc. Ε 7i%o/7tt!tu;W,«ifotf *'' wi75>?'> 'cs"'^»''' '*^'i*^i'°'^'''j'''^*itS2?f 

iionne tale qiiiddain dicisVForlican. An ergo totum velamea ί^^,ς^υ αν ivim. Φ:/αγι-Μΐ ηυ-παγ.. Η oiui ιΉκ»(ηις αΐωγ^β,-ηί <fa- 

fingulis,vel uarseiusalia alteriaderit?Pars.Diaifibi'iesigitur, yaut-ni'h Sjtnmiy τ^ίΛλιιΉι/ίμαίζί^ίυϋΐ-,ν^μίτιίνίςχ^ ■,Οϋ/αμΜ^, 

inquit,o Socrates/pecies etunc, & qua? illis participaiu, par- ^^^-^_ q"^^ -.t^.ijiiiaj^^ ^ώ-η-άμΑγΆοί u&ti^^i^yjl ί/^ςίν ^ ot)A- 

tem capient , nec amplius i.i quolibet tota, fed pars cuiufque ^ -^ ui^>.c,y,u-:yi%^ uioc^ qxry^o-A?^ «λ^ tS μiyί%,, , μί^,α. t^, 

vnumerit-Sic appaiet. Qiiidigiciir,nU!iquiddiccs vnam ipe- ,,, ,; " -n ' " τ- t' ^- ' « 

ciemr;uera&diiiidi,&:vaamelle?Niillomodo.coniiderai- \ '^, ■ ^^ ,. , ' „ , - ^ , »„ ^^, *:, 

taque,ii ipfam magnitudinem partiaris , & vP.nq.odque p!u- ''-f '>' ^'r.κc^&y^,-Jζc-i ^ eWo,; ο,τ, ..7« ,« ^«^^t.^ J^,e^^ /<"► τ« .- 

num magnorum parte magmtudinis minore quam ipla lit , ^n Λ /m,«7... Α >X<,^ ^at;o μ,ψν,^ «^l^ ^ς..• τ,.τ,νΛ 

magnfiencnonneprocularanone videbitur^ PiOrlus.Qaid w.tk το ίv/κ<■>^uί^ζoι/2^, rtTiasewa^reoi-wi•. ν^οί/τωΛ ■- owm verb, ipiius aequalis parte vnumquodque parum particip.nis, τι ψ,ικ^ν miQoy 5?α/. ««> Jl oiy .Tsiyi-Ti-J" το ο,φαιμ-ίίν,τιηΌ <7T.uy^o~ 
habebioquo minorcexiftente quara ipfiimT£quale>id quod 7^551, ί^χχ^,Λ^ ou μί,ζο]• «■^fty. Ovy.av^fjoini^ipcueu) τ6-ήγ.. Tiyu 
habeciquale alicui fit ? Impofiibile. 5ed Sc aliquis m)ftuim i- ρ ουΖτ^^'^ν ( ^'^iv ) ωΐώ/^απί ,iV"<l^y <^' -raW μίτι.Κ»ΛίτΜ, 
pfius pai ui parte habebicqua ipfum pariium maius elt,quip- ^^ ^^ ^^^'^^, ^ ^κ^^^τΐ ο'λλ ,«5τιίλοίί<έ'Λΐ'£ΐΐ' /ω^ανν. 5 OJ «α 7tV 
pe CL\m C3 pai s ipHus exiltac , atque ita iplum paruum mauis ^,^u^^^ οί uo, Jhy^ ^{IkoAcv 12) ji ν,ιοΖττ,ν oUolu^, JUei<ncS>r. 
erit.Idautccuiabl.ua paisadiicitur,iTiinus eric>&nihiloiT)a- _ Λ, > ' ^. ~ ■< τ'™" <λ" '_ - ~ ~ %. 
iusqu.\m anteafuent.ltludinqiiuherinonpoiic.Qio igitur ,, „ v. — -.,."" ',,• "1 -, r- v^ ' 
modo,uSocrates,aic,ca:terafpeciebuspaiticipabut,cumnec -' -''^■"y ., ' -* ,^> . „■ i. λ " . ■ -W, 
fecundum totas, neque fecundum partes participare queant? ■"' '^'^ ^'^' 'Λ<ί «α>7« φ oin ^^Wo.tt, ο-^;^ ^.y^7,>μiy^,y. φ. 
Per louem non leue quiddam hoc ad deteiminandum mihi Α'λ)ΐθίίλ5>Η!Γ, ι^ολμ. T< J\ <ωπ •7ο μ«?λ , |(<« τβΜα τβ ^5;Λλ«, 
quidem videtur.Ad illud autem quid ais? Quodr.amf Keor te ϊαν vmij-mi τ7< ^νχ^^ ohvRa-mlfnf , ον^-.νπ ojj μί)α (pAm-rM, 
idcirco quamlibet fpeciSputare vnam, quia cum pluvaqux- « W-rt ^tw *!'«>•■'-'' '-"J'*'^* ?^''-"^ ' Ho/Jtsv. Α >J^o c^a nJOf 
dam magnaabs te videntur, vna qurdatn forlanidea tibi vi- μί^ί^ις 0Μ^φΜΗσΐταΛ•!Λρ' αυτο-ηττ μίγ.^ί ycysyoi y^ Άμίτί- 
detur omnia perrpicienti,vnde ipfum magnum vnum effe pu ^y^ '^^^. .,^];,-^ -η,ότνίί a^TOw meti' > ? Wts τ^τημι^^ίλα. 
tas.Vera dicis.Qtiid Γι ipfum magnum atque alia qua; magna .>^^^. ,^-,,i„>;2^ ν^^^^,, <^, ^^,]jZy ?5«,, ^m' αχΗίατΐ„λ«θίί•. 
rnnt animo.eodern modo conftdeiesperomnia,nonne vnum ., ν ς•_ ι r > .^. < 'jf,''fr " ' 
ouiddatn maiinum iteiumappaiebit,quo hscomniamagna •, V ^ .„ r• - ' ■ ' a. •'., «i. * ' 1 
;.deri necefl-e ea^Apparet.ldc.rco al.a iam magnuudiim ipe Τ Υ""- ' .^^ -^-cJ-;- ae._^K>, .^j<....V. .,>.»S,_^ «_c. >- 
cies prxteripfam magnitudine , &: participantia m.gnitudi- A:"• °-^™ ^ f^ ^y^ij^-y^^v «^ «" »-. «.-.^ττ ^χ/ « ... .,,ίλ^,.τ.. 
ne,iterum elucebit,& in iis omnibus alia rurfuSjqua vniuerfa ΤΊ o"-^ i C?*^'") ^-f ψ^' ■ih^-r^Yo„fM-r^v,vo«y^^J^.,j>:Jiyoi- -,ΑλΚ 
fint magna,nec anipliusvnaquxquefpecics vnaeiit , fednu- ά,^νυΙ,Λην,ίΊτηΐν. A'Mct77vof; Νω. Ο'ι-τΐί , « «ν. oi-tds• ; OyTos•. 
mero potius infiiiitx.At forfitajinquit Soctates, quxlibe: ha- Ov^ ϊνό{ Ήνοί, ί oh -ivmy Όκίΐνο τα yiniMiiTiiy yoei, μιαν τιυλ ou<m> 
rum fpecieium notio quadam ell , nec alibi efle quam in ani- Ί/ίαν ; Nai. E?7a ix. i^-Jif 'ί,•^ ητο τό ycouuSfioy \i φ , αβ s/ τί 
niispoteft.iicenimvnaqusquevnaenr,neccontingenc qux , ^i/jTOi^ww; tCiiyy.* aZicuyi-nx. Τ 1 jilH ; (ΰτηΐν ήν Πάρ- 
ια dicebas. Qnid ergo ? iiiqiuc.qu.tl!bet notio vna e!!? notio „^,j,„) ^^ ^^,,^^, „' ■r^jj.ct 9;^ ^«jCir ί^ίτΐ^ΐ/»- , « Jwmy cr.i la 
-iiirem luiUiusnotib? Achoc impoiHbile.Sed cuiufdam ? Cu- ' 1 « ->,λ - ■ ~ * ■ _ ^• _ ^,;,' _ '^ 

iiifdam lane. Exiftentis, vel non cxiitcntis i^Exiltcntis.Num Η 

vniuscuiurdaiTijquod notio illa in omnibns lcquens intcl- 

li"ic,ideani vnam ? Prorfus. Prxteiea iioniie fpecics r;rit ,hoc quod intelligitui• vnum eife, fcmper in omnibuseadem? 

Neceilarium hoc quoque vidctur. Qiiid veib? inquit Paimenides,an non ncctlieeil ,cam c.rtera ipeciebus particjpent, 

ex notionibus viuimquodque conlbrcSi: intelligere lingula^ vel ci\m iint notionesj nihil camer. intelligere? ^cd nse,- PARME NIDES. 57 a'??^' ύΰΛ'η(!η(<}ίίίαι)ί;)^ι Koyy.d}^ aUdfijSf/tJ^, μά^ΐζο,ίμοι- Α id,inquit, rationem habet . veru quam maxime ficiftamihi ίΤ) τω 111(0.^)171, yj.^Tsv ajjra αι^ωμοιω^ ; ο o?i TJf tt»(;^i'« , το o- 
^/01' |(/i.ii ομοίω it) ομοιον; Ow. ifi.ToJi ομοΐ'•ν τΔ cm«;w ctp' ou «.«- fe habeie videntur, has quidem fpecies tanquam exemplaria 
in natura confilierccitera verb iis (imiliafieri, atqueeflefi- 
mu!acra,necaliterifta ("peciebusparticipare, quair qubdil- 
]is iiniilia fiunt. Siquid igitur , vtais, Γρυοΐεί fimilc ellvtrutn 
podibile cll Iptcicm ipfam non efie limilem eius quod ipfi fi- 
milefaftum cft, quateiius ipii faftii eft fiinilc?An cogitari pot 
fimile ηό eflcfimili fimile>No certt Sirnileafit nonne i.iuide 
fpeciei neceflario particeps ert.cu)" & illud cui fimile (it? Ne- (MiA utA^4ym, Ό'ΜΐΛ «,ί/. ο«ί7κ. t9«i ojjn li tiJci ; UMTami<n p^ „ ccfle eft. At quo fiipilia participatia fimilia fiut,nonr'illud ipfa i4C ;yu Tu ί-ιΛί 1« icwmi uiTi'^rn ομοιον γγχτίϋ. Α λΛνίίατα Ae- 
ΐΐ/ί. Ουκ c(g« ο uainvi-n TaW.a r/J S(J«i' fii7a/a'-!t*!'fi α?λα τ? αλ- 

toV 07J) t>iiv Η ώπεία, ti ίΐ• «Λί sy^iiv tJj όντων <Δίΐ 77 Α^οαζομ^^^/οί fpccitserit ? Omnino.Noigiturpotelt quicqiiafpcciei fimde 
efie;necrpcciesalteri.Nam prstetipfam rpccien-.,(pecies.ilia 
femper enieriieiet •qubd fi illa cuiauam iit ilmilis,alia ruriiis: 
ntc vnqιla^progreflbsilfeceίiatit.q,n■nouafpeciesseperoc- 
curret ii fptcies participati finiilis fit.Veiiinina loqueris Non 
crgo per fimilitudinc cxtera fpeciebus participat,fi d ahus q,- 
da piiterea qii^redusert parcicipadi modus.Appant.Ccriiis, 
ό Sociatcs,quaca fcquitur ambiguitas,fi quis fpccies,qux fpe 
cits funtjipras lecuudum fe diftinguat?Ec maximc inquit.Sci- 
to ir.fiiper te nondum.vc ita dixerim,comprehrnderc,quan- ^Jiif. Πωί Λ; i^TR/V. ΠοΜα i/,^ lya izMa,(?£tiOw) ^pifcc 3 τϊΛ* C ta fic difliculcas h vnamquanque rerum fpeciem fegiegatam 
t-TJi φα^ιι mJ^ ^rony-iiv M7'jiyy^an.i'jtu,cvT<t7TiigjJToi, οία ea- ab aliis ponas. Quomodoid,inquit iMult;. quidem alia (unt: 
//V Λ /cfi) τκίίΛ , τω Tnora KiyiVTJ vt. ctv i^i -ης ίιι J^i^^..-jvu oTt ίθϊλο/ 3 τηυιυ ττεΜα χ^ίτερρωθίΐ' -s^fuaTVJo/j^-e. τ <ίν-Ι\ι•/.νυυ^ια- 
7^.θ^■c^v^' £ίτ:7.ϊαΐ'ίΐ!• βλ' ί :» ό aj cnJia tw-w !imf>(3/av ί^ί.Π« /»),ίΰ ITcy 

?ις kuviv WAng.^ aur αχΛ ί/^ς->ί•ΐί<^αΜ τΪ5ΐ^ί£),(ιμύλο-)«7αί tw, ^£y> 
71/ pC μΛ^ΑμίΛ'/ OJJT ί/) c* χμιν.ΐΐωί yi tw ewn <5t-j' cwT £77 tiojfa- fed hoc eft maximum ; quia (i quis illas.nc-qtie nofci oporterc 
contendacctim llnt tales qiules cife debere fpeciesdicinus, 
eiim fanc qui illa dicat 3 nemo pofllt rcdjiguere , nifi multa- 
rum reium perirus &:ingeniofus (!t,qu; ilthuc comendatjpa- 
ranilque prxterea fequi demoni}faiut,&r plurima longa am- 
bageinferentem;peifuaderi autemnon poteiit, qungnotas 
illas ςίΓε cotedat.Cur ό ParmenideSiai: SocratesQuonia ό So 
ciates, & te arbitrorj& qiienis aliu quicuq eirentia quada ip- iaji7-~v'tvy^a.riiXa.Ka; ^':-)ut,a7riiv.0i>yj:iujjy^lf.imi.'T'iAav'ao> γ) fam fecunduin fe exillentemponit,eam in nobisefic non fo- Λ?}^«λα; eisjv cu iiajVi αχ/ται ii^stWTUS tCuj ουσίΛ" iyfiunv•, αλλ ου 
«nyf TH TTif )ψιν nTi ομοιωματν,ΐιτι οτηι d » 77f Λϋτκ ττθίτΗ/, ων «- 
fi.iii UiTiycvTis, φ ί/^ςα. ίΐΐχ/νοίΑαζομί.^α.-τΛ Λ ίτβρ ιιμιν πωτα , c- 
μωνίκχΛοντΛ oy.civo/fjCjUTM α/^ 'S!C^fcijJ-ni eov, Λ?>. ου wgjf τκ tfdiij 
Kffi 'ctUjTp, αλλ 1« iyM^UiV osa au ι/ο'-ζί/ίτω οντά. ITas• AE^/iif ct- 
«Oi ΤΌΐ" Σ«κρ*τώιι. Οίοι-, {^ajiOj. ν.ν'ΐΐΛ^ i^iJiSbjj) ttVi nixf/S Ίου J\- 
axTCVli Η JiuKif ciiv 5 χκ λοτκ J^xurmu J» τπυ ο oji J\iWVTVi > οκπ/οι/ 
eTsJAai £<)/• 011Λ 007« ΙουΚου,Ί ίςι ifa''hif,Sicmxi-ni; J^ammif' α'λλ' 
«tf jjfaTtss• ωΐί dVgjO&iTret/ αμφοη^ζα tujj-tb οςιν-αχιτ» Js c' ίΟϋο-πια., <w- «77! re concellurum.Quo enim paito, inquit Sociat' s,ipfa fecun- 

dum rejpfam elTetiRefte loqueiis.Nonne igitur quotcunqne 

cxidcisinuicem refpiciunt quc funtjipflradfeipraseirentiam 

habent,non aute ad ea quae ciica nos funt fiue (itr.ulacra,fiue 

quomodocunque illa quifpiam noiniiiet , quibus nos partici- 

panfes (ingula efredcnoininamuiiQuac veibcirca noefuntil- 

Iis«quiuocj,ipfa fimiliterad ΓείρΓβ non adfpccies funCj&fui 

ipfoium non illaruiv quascunque rutlus limiliter nficupatur. 

QuomododicJs?inqu'cSocrates. Veluti (ΐ quisnoftruTi alicu 

iusdominusaut feiuus rtt, non ipfiusdominj qiiod dominus 

cii,f(ftiiusexillic:nequeipiius feiui quod feiuuse'! ,dominus 

oTitof. <ίλ>' o-J Tulv>u~v'^fiziivATiiMJoV3.uivi)fi,oujiiy.(7- ρ cicqiii dominusdicitur :fed hic vtraque e(t canquam homo. 

■:u:af ψΛζ-Μ,'ο λίγχ• , ojJT^ oj^WKgi ri^f oj.-ri-..^'. va.7i6'b, Ipfa veib dominatio finuitutis ipfius exillit idquodeft,8e 

..... . ipfaitetumferuituseodtm modo!pίΐusdoιllinationiselί:fcr- χ5a TB -«p yiuiy aawjTWi Ό^ί icwra. n ov uaySaj/fif λί^ω ; Πα- 
fv y [ΐι•Μίν 'ην Suy^a.T}i ) ucw^ta. Oiko.jm όλ '^!πςνανι ( ^ixaji) 
etOT» '/γ/ βζΐν οτπςτί'Χίΐ , 7))<• c ccri' o.hi:^(i.,twm; αν cy.ir ViK ι ■<! ί>^- 
SK.U.M ; ΐΐανυ γ., Ε ;aLc» Λ ou τ^ί/ ^hgn/LOSfn ό^ν, ίγ^ςτυ τ^ οντζ^ν, 

'#.^ >Ι * '^ ■ * »' vr ττ' -^ ' • "* ^^ ' ί- 

α cii;',H/f α* iiwrifMn,» ιι/; Νω.Η 3 ιτκο «αιν oincjiu «,ου 7Χ> OTtp η- 

ΐω/ dC Λλίΐθΐία{ jDi; ^«ο «Λΐ f/^etsTf «■^αρ ««ίΐί ώ^τ^ΜαΜ , r^" ίτκρ n^uy 

όιιτω/ i;(st :υ αϊ» ij3j5l<«.*i muCcuyoi fT)i Α i/a'j-x.-n. .Α'λλα /t^u <suJ-7a J4 

»7« Mc/Mjay ίμο^ο^ίιί,ιυη ip^y.^y/, 01/ Τΐ 'τκρ ;<^ίμ o/ci/ τΐ f/y. Οι» |^ 

eiiiv.Tiyvasr/A-ru Jiyir:zv\g:T ojjm τ>ι uJiL; Ts THi ί>τιςΜ(Μ! iUJ-ra 

la φ»ι Λ Ώίιΐί 5/^szi i NiU. Ο y. nuiii i/. ίχΐ'/^. Ου yif. Ουκ Λζβ ρ 

\!^!!Όy<c.>ι.tJ^■}^y/ωτΛ^^aιτβJ''c'ί^A/v st.J^v • ίττί/Λ βΛ7»ί i?OTi"i)M.Mf β J 

μίτΐ^υίίρ. Ουκίοι/,ίν, Ayyej^iv α.ζ^ χμιν ¥ii hoj αι/7ϊ το /^λοι/ » 

¥i:l,y.;u 7ϋ tt;a-5ii'' /jij ττζι,ι/ τν. α, J» ως 'iS\ai αιιτας ουσαί \:!mKttu€i.- 

yo/j.^. KivJvjJojci. Ofa J\i ίτι •ηυτ>υ Jhvoti(;^:v nJi. Τοττίκι/; 

ΦοίΜί IW Τπυ,ίΙΤηο oilV *U7I77 ')^0f ϊ?37ίΤ»ΙΜ4ί , 7Γ0λ1> dX/TC azaif:9E- 
ίί/ itj ii 7ίω 'ταο (ΐ^ί)' etlς}fμlιJJi IW" ίΚίλλΟΓ, .ία/ ττοίτα το '.'./λ« eu- 
•ζα ; Ναι. Οιικοω/, ίιττίρτ? αΜο αι/τοί ihTn'-'Mi UA ,ύ)(.ι •, ϊκ <u τι• α 
μα>λ(ΐν /Ι θϊον ?α<«Γ ί^ιν τώϋ aV.e/fisaTltirnijsn.aZui; Α caj-in. ^ />' 
οω/ ο/•;? 7ϊ ακ ί>«/ 5 Λοί τα Γταο nu/i' ;/y<<'57.Hi', outujj btjrvuujj i- 
^jif, Ύι yi ot/; Ο 77 (sf/i c na^ij^/jiJff) (d^aojhtoi «αίΐ/ , t Σ-ι•/.ί «- 
Τϊ!•, ;/.ι•τ c/KHca τ« 8/Λ larg^s• τ« wap >ιμιν riw J^iwtiiuv ■.■/■av Ijj s- 
^i, Μ-ΗΤί τα Trap «Uiii , «uj^f cKf ica' αλλ ajj-m ΌΤίς axrrv. i/J,-nfa. 
£1 /.iOAojnTui ■)iif. Ot/zoui/ ii ;ττί£^ τύ -iia ujjtv οζχν » a.KeiCi<a-ni J%,- 
emvnia, yju OJJTH » αχζ.ίζί•^τ^ (Ρ!πς•,\υΛ , cut Of « Λαττοτϊ/α λ &«fi- 
vav j yifj^S-m-n αχ SiamTii^v, οϋτ αν » e7br<iun » v.iTs• j,io/h, οϋΛ 77 
άλλο r/v mtp ι^μιν' Λ>}.ν. ομοίως «μυς ΙκίΗνων χ/, dfycu^j τΐίίταρ' ίί- 
«ιι• a^J:'')''"^;^'''''"''-'^'-'•^ τ«5ΐίθ!; ουΛν,τί! «'«ίΤΕρα 6^r>)/-i" " οκΠ- 
νοί 7ΐ αΛ χ7ΐ 75^ αλιτρ)/ Λ^;ί|ί (,υτί SiamTU ΐ'μ^^ίΐιιν,ουτγ -,γώτ/Λ- 
07 τκ αν^ωτπγα 73(^)ua-m,iioi ύν-ης.Α'ίλα. ixvihiw/ {ΐφχ) ^^υυΛ- 
5ϊί ο Kcy>;,tnj; -ην 3ΐ5 c &ϊ9Ε5ϋ!Τίΐ 7« iijiytu S ΎαΜτα. μ^'-ηι,αίω Η 
«f ατΕί, (:? « ο Τ1αρμίμι<ί«ς ) ;{_cu 177 α?λα ®i£j5• -ην-ηα τπνίυ OT /λα 
αΐ'αίκαιοί' rjji;;, ^ ίϊΛ,ί/ «!77V ιώτα/ α< /Λαζ τ οΐίτων" Λ; ieid-wj. -πί 
ΰυ-η 77 iy^si;; cijlf. ωίτΐ iiO-.~v -η -ην ayjoCrjvn, yjf)^uf!ffi3ii-n7v U!tus:necea qus nobis iiifunt ad i!lj,nec etiam qur illicfunr, 
ad nos referfitur:fed,vt dixijipfa fui ipforutn &: ad (eipfi funt, 
t^• quv hic futu fimiliter ad feipfa refpiciut. Intelligirn.e quod 
dicorProiTusintelligo. Nonne &rcientia ipfa quod fcientia 
eftiilliusipiiusquodeit veritasjfcictia eft? Omnino quidem. 
Quslibet rurfus fcientiarum qiiseft quodeft, alicuiusexi- 
ftentium ert fcientia,an non ? Profedb.Scientia veib noflra, 
nonne veritatis qusc circa nos/cientia ent";Et rurfuSjvnaqu^- 
qiie Doilrafcientia, vniufcuiufqiie eorum quseciica nos funt 
fcientia? NeceiTeeft. Veruntamen iprasfpecies neque nos 
habere,nequecircanoseirepolfe affentiris? Non profeCtb. 
Nunquid icientije fpecie genera fingula nofcuntur ? CtTtc. 
Qiiam fptcicnoshaudhabemus.Noncertc.NulIn igiturfpe- 
cies a nobis cogiiofcituri clIiti ipfius fcietise participes miiii- 
mcfimus. Nonapparec. Ignotumitaquc nobis ιρΓατη pu! Ipfutnpulchru 
chrum &iprumbonum en^j&omnia denique qux vtideai fi,nl'noiJisi-' 
elTc- fiippoiiiiTius. Videtur. Confidera &: hoc etiani giauius. gnotum. 
Quidnam? Num fatcris, ii eft ipfum qiiiddam fcientiiF genus, 
mu'to id prxihntius funirum hacnoftra fcientia, &ip<am 
pulcliritudi.ieac reliquameodem paftor Imo.Nonnefiquid 
Q aliudeitipdusrcieiitia? particcps, niillum nifideum dice-s Γα- 
premani haberc fcientiam ? Nectfle efl. Niim poteiiiDcus 
cuin ipfam fcientiam fit amplexus ,ίικο noflr^ digiiofc-rti 
Cur noiiiQaoiijamJnquitParmenides, confeifi fumus, oSo- 
crates, nequelpecies illas adnoltra vim habeicquam habtt» 
neque noftra etiain ad fupeina , veiuin vtraque ad iiipla re- 
ferri.Confeniimus planc. Eri;o Γι apud deum iuprema ipfa do 
minacio elt,3tque ipTa fuprema fcientia,nu'iquam aut domi- 
natif) ipfa nobis dominabicur , autipfi fcientia nos , velal;ud 
noftioruin quicquam cognafcet :fed & nosiimibt. r diis mi- 
nime impeiabimus imperio rsoftro, neque diuinu qiixquana 
fcientia noltra percipiemus. Ecilliicem eadem rationcnec 
nollri crfit dortiinij neque reshumanascum dij iint,a:iimad- 
uerteiit. Ac nonue valde muabilis, inquitjhic <"ermo videbi- 
tur,ti quisdeain cognicione priuaueiit?Hxcquidim,oSocra- 
tes,niquic rjrmeiiidts , ali.ique prscerh^c mu!ta necelTe tft Jpeciebus coiuingete.fi quidS hx leru idei Γιηί,δί aliquid vnaqu.iq; haru.cum ex le fit.ab alijs ieparecVnde vaciilat quifquis 5δ Ρ L Α Τ ο Ν 1 S 
tcpatebat, tnirum Κ inciedibils- videri:oi viriadmodu'Ti ιη- ^."ΐ: ^r „ q' ^' " η' ν ■ \ ■'• .» 

geniollefre.percipeve polfe quodnam itipfum per fe cu- 9^»f ' '^•^^T^^^" ^-^"/"^ ^?*'/ ^ e.^^.. , -«r. =.«7« «^^ 

iuaiuc genus , & ΓρΓα (Vcu ndum ie elienua cuiulque , nec- '^'^ """f' ''" . ^"^'^'^Τ^'Ι'^ ^f«^V7.r,c« cc /λο, /«^«cr^^e- 

non tnirabilioris viri officium eife , hxc poftc|uani inuenciir, >"" ΛΑςα/ OTti-w 7ΐωτ« /Kj^i-f.f it.ly.nv^<;u.;j^,j.-^x,y^^(^aT„,i- 

aliosdoceiepolTc,luHicienteromiiiadifcernetem. Aiieiuior <^^i^'^<^fhjii>'-,<i^a^'jmi.yntiv-^a^ μx,y:c}^r,uZ)^ίγJ^Xγy2 ,j^, 

ό Parinenides , inquiL Socraces•. gux eriim dicis , menti mex 75/(5i77i/>o ΠΛί,ν.ν'/Λί• ) εί /" ϊ'-ττγ, c^ Sri.VcctTis-joJ/itii ίαίΤϊ/ ηΛι 

mirificc coriiOiiant. Veruntamen, inquit ParmenideSjii quis ψΡ ογττον ({), ck τιζιλ τα li ithuZ vjj α,ίί^α τχιια.ότι'ίίπιζκίΛα.ί, at;- 

praediflis latjonibus motus fpecies rerum exiftentium aufe- ji όβιί^τΜ ε7Λγ Ινοί iVs^Wj B-JsVom.' 7ίί-\.:ί -ώιι <%iyo/uv ίξπ, ix^ 

rat.neqiie fpeciem ipD.m vaiufcuiu fqiie diftitiguat.haud rani Β jV^, ,/^'^, ^^ %,τ,^,.ι i.^^^.j ^Om oI^m it, 7ζ) ' K^c-jtzo τώ ^ S)c/^ 

reperiet, quocomurtatinte!!ipentiani , cum nonpennifeiit yL^ ~, i, ,,',,„„ ~„„^-^„ j\^^^..7 ~ ' ^ '^ λ 

. ideam vniulcuiulquererumexiltencium eandem femperexi- - > -,, 'cCi_ λ', ar ' ' ^-' ■v ,' 
ltcre,&inhunc modumdiilcrencli enamfacultatemfuiidi- ' , ;, . . , , , ' '; , uj^ ..<^i»j.ii yi 
lus !-ubueaei.Talem quandan^ rationem tu quoque praecipue ^°"!^'.f '"^'j ^' ^Φ•.*?'''»';.'^^ ^υ™,;0. wt/ ««/ Λ;ώ ,^- 
fen!;i.e mihi videris. Vera dicjs. Quid itaquc de phiiofophia ^f^^, y >'^'™_^i?i'"^rif'»'^y5 (sm//) i:,»/^ y^u./c£.&«ya/,ii2^zfs- 
faciesiqub his igiioracis ic vertes ? Hp.udquaquam dircerneie '^^' ίβ^ζΈ^Λα bhy^ipit! /^K^y -nvnglji/^nt, /ju Λ;α•5Βΐ/ , ^^ Ί/ L• 
id in prsfiiitu \idcoi•. Prinrqoam tt exeicitaris, ό Socrates, Κίί-'^ν ΐγΐ ίΐ^ων.ον•νο„ααγ) /^ s^^I/ju gvj Λ/.οίων i/a.?.iyij.^w &»- 
dcfinire aggredcris^qujd pukhrum,iullum, bonu, & aliarum -ϊάΛ Α'ε<5Γ7ΐλΗ ττ^Λ. y^Ail oii/j »um y^ diioi, cSiSn,» ooaii i-jop- 
quxlibeirpicicriim,hocer)im piidem jnimaduerti,hic teau- μα,ί hTn Tis\^ λ'ογας • '^>υ.ίην Λ imjJTivxffl γύμνασαν μ2κΑον Μ η( 
dicns vr.a cum hoc Aiiaotek- d:fpuuntem, Pulcher fanc ac Λ^^ττ,γ «ρ^ς,,'ίτι; ^ ,^ Hy.hw,j^>„ -vW τ^τπι^λί^ JjhAirjZ tc^i 
cuediuiiuis, mihi crede,impetus iltetuus,qui adrationesfe /-^ '',,', ,7..'' j•; ,,,; ^^j\^. /;.„,• j,^ _. v, /• , , 
te;c.C:?teiiim coliige teipium.diligennufqueteincafaculta- ^'^ττ ο κ ~ ' ^'" ' " " ,< 
teexerce-qu.iruuiliSFlle vidctur multis,&:qu;¥dam gjrtuli- ,\ 7, } / , r ■ ' ■ ' « 
tas nunciip.tur, dum luuenis es , alioquin tc veritas fSgiet. f ^'^ •='^^ ji^^tJ <^ ^r ηό-π> ,^^^^y, .,ττι,π. c77 >« uaf U τ>ΐί 
Qiiis eil igitur txirciuiionis huiufcc modus.Parmenides ? I- ψν^γ^'^ "«Ί^ '^^ w-w τώ; TAivLuj ύ^ηατταν^ΛΜαΊ^α^,κ^γΛ 
itt-jinquir, quem a Zenoaeaudifti. Sed etiam illud tuum ad- ΛοαΚί'^τΐί af λόγω xaCoi, ■/jm,J\i ctv nynmmiTi). ΑιχΛίγύμοι 
uerfushunc diflummiratusfumjCLlin diccresnon in iis quaf i^<P") ττΜτ,ιγ. avjiv ^^ίτην φ,)^ ouciii){ffj αημοια, yjua,?}^oo- 
ocuuspercipiuntur, eoruinque errore cogitationem Jiiieie Tt:iw ταον-πίτταχ^ντΛ'ΐιπιραΙνίΐν. Kcu y^\ai y\ipi,^>i Jix^TtA 
oporcere,red ad ea confcendere, qiiarquis maxime ratione ST/iseji- 751/70 τπκί)- -/λμ μόνον eihy'i>iu.itv ■<imn.'iiy.^oir , m^-Tnh 
compiehcndercacvercetreputaie:. Quia ruihi videtur, in- 'jimu.C<j^yoY'n^^;i-^,<sm-iinws,iKt.:lyJau.^ ό^τί o^TiitL• 
qi>.t,nou effe a rduum,hoc ρίβο i>mil,a videlicet^atque diil•.- ^^j, 5^• ^ ^,,\„ ^^„, κα.^,θϊ.,χ.. ni.A.j..r; «^t^^.. oTo, 
mili3:Cxteravfcqusrebusexj(teotibuscompetunt,exp icare. r, /"» ^- \ -s,' .'' ~ < ^' r ■'-,ί ' ■ ', 
L•tploUequldemdIXllb.Elίautem ptiter lioc,illudeiia ob- -.Λ. ' > /■ ' > - - -Λ '=;"""''=' '"'^ 
feruandutTi,vtnonmodo fieftaliquid fupponas ,acdeinde ^cc_^^'^ λ|« ^.«^f''">'K^^'^^'"='f ^?^o;r^r^«,w^^^ 
quaepioueniuntex (υρροϋηοπε confideies : veruiTieti,:m fi '^^''■^<3^'^ ί^> "^t n<>^^'B!^i -ητηκκΛ- kJcw,άμ■i\■i^7π,κ- 
nc>ΐ\ fitjfupponas,!: modb reflc exercicari vclis.Quo pactto id λΛ,τταλ/ΐ' ο-,.βτπιυ τι βυμζχαηαι itaJ tJ cV/ yjo τϊ/ί τϊΌλλοΓί,ν^ο.τΒζ^'ί 
ais?Verbieaura,fi veliscircaiftamruppofitionem quam Zeno aumyj/i 'sof aM.nf.oi.y^ «ϋθί>- λο,ελι' -ώϋϊβίί, η s'?;» όμοήνι^, «e/ 
inuexit,fimukafunt, quideuencurum ctlipiis multisadlei- μνοζι,τΐ ίφ ίι&τ^ριϋ'ί-ύίη^ΐττωί ανμζίιη^κ^τΰί avmi -ναντί- 
pfa & ad viium,&: vni ad feipfum δζ ad multa. Ac rurCus fi ηό ^ισιΐι -η,^ ikhw.i^ ragji• Λύ-η Hj ■■βο; αλλκλα.ί^ -sfei rtvW:!; ά 
funt muka , itirum confiderandum quid accidat vni atque «,'7,;^ λό;»,?, ,t, <:&i x.p;ir.«f,;<j ^i ζ^.σ-.ω;,-^ '^k^i^jioM; i ^.%. 
mult:s,tum ad U;ipra,tum inuicem.Et ruiTus 11 fuppofuerit ef- Λ^'ί ν ,^,' L.~i TiS > ϊ J ϊίΤι V , '" * >>; n- 
ic 'imi!iiudiaein,velnoneiie,quid pociflimuniex vtraque './-' s,y .. -v, , / ,^ . , » 
fuppolitionecontir.gatjtamiisqu^ruppolitafuiit, quamcse- „ /= • ^ ■ v-^ ν .« «„, ^ '« -/"'"■^αι/α 
t£ir.so.nnib„sadfeipfapariter,atquemu,cem. Eadem quo- ^ ^^f^-^^^/^^ 'Jf ^'^^<f ^^ '^ «'λ«. ,^c,77ct.-^aA«, x^ 
que de diffimilitudine ratio cft , de rooru, ftatu,- generatior.e, •^^^^f^"^ '^' '^y ^'"f^^'^ eojwj-ms-y^jTaa αλ ^J, .srejf αι,,»' 
corriiptioiie.eilejatque non efie,&vt vtio vei bo compleftar, "p ^°" ''f"^" «λλο 0,77 λ^λγ» .ζΐζβΜρΛ-'.ιυ/ -η ωίον -ώϋΐβΗ ο J57%77o-{ji, 
de i]uocur;queluppiiriitur auc eiTe.aut nou οίΓε, fiue qujmiiis -*'' '^ ''^ "■" "'' " unKKiii-, Tihiai ■)vuva.m.ij}pti; , «/£)(!){• J/o-vji^ttt 
aliam pairionem fufcipiieicoririderanda fuat qiir ex Ιιιρ•,<οΓί- 'Τ' αλίΐθΐί. Aun';^^)^^ j- ,s;»,Acji/s-,rJncyv,V'cr" srejiltiuTiiitfij * 
tioTC proueaianc ad ΙοιρΓυιτι , & ud qiioo.libet ^liorum quod- σψ^^Λ aav~rlya>. άλΚοίμοι ν ou Λίλθΐί,αυ'τοί -im^u^is 77, /V* 
cunqiie ekgsris , & ad plura , & ad vniiierfa rimiliter , & alia μΖκκο, ^-TztJ^i Πολύ ipp>y{9!Ua<)S-S.ay.^ATi{,<s;c='-^-^^'^ <aV 
rurrus ad feipia atque ad aliud quodcunque a.Tumpferr. , nuc ^Λ,χνΛ. Α'λΛ=ί'<Η^ liy ^^y^Jv,) Ιΐ^ν, ν oJ/i^A.Jir L•• 
vtexiltens,liue vtnon exiitensipum pofueris, fimodoab- ,, ' - ,(.' ■' ' . r -ϊ „ ' „ - ' 
fo!u.-exe.citatU5venrnte:Bfispcn.irusinrPefturus.Ariur.. ^.. 7.. Z^...«e.« ,,Λ.-.-™ ,.•:., Α.τ.;/.^ 
inquit,opu5;:arras,necteomaiaoHKel!igo. Quin tu.plon- ^ ^'^^"^'•^ y^""?'"!^'; ^ 'Τ:!: ""ΤΨ '^V^fV^ ^^-^ 
fers a!iquid,illo ipfo modo percurrens, vt claviiis mt.. lligam? ^™''"''' '' * ""^ '^^'■'°'* ''^f^^'"-^'' ^--i"" ^^ Λ'--»*• ^^^i^ ν'έ τ» 
Grande,()Sociates,onusfeniimponis.TuncSocraics, curno T^i^u-w.-mti.c^v ζ^ωηϊιγ Κίγ.ιγ^^.κλαί -n κΛίτχλ/Μ^'τΜ. aj/iOocJai 
ipfcoZenOjhancrem d fcurr;s?Cui Zeno fubridens relpon- "f- ^'τ^λλ!:! -iv amv twiihs τκ J^ τπαταν Sn^cJhuTi κ*ΐ ^ιλΛί/^ί• 
dit,Iprum,o Socrates,oremus Paimenidem,neque enim kiie dJ^uMArvv «τι/ρ^όι-ττί TtS-x^nicJyVouZ ^}^ΐ'.'.ί-^ω μ'>ρ quS, aUafyjlpi- 
quiddam di, quod air. An non vides qiiantuin llt negotium, jM,2-.i;'paVci !yMjU'iiu,iva ^.αύτΌί a.MVT^> SJ^ ^iiwv. ΤαΊτα/ι) 
quod iubes ? Qijbd fi pluies eflenius , haud Γαηύ id poltulare HTJcVTtf τί ZU-.^of, s^» Α ντ??^!' iiictti -ην Uv^A^ijv , oiiiv -η 
deceret. Indecorum naque hm-ufinodi qu^idam in confpeftu χ,^ ^ Π.φ..^^ ;<> τ.. Α'ε<ί.7ϊλΖ,.ο ;c, τίη^ h.Kov; , U^fi.^jr 
mukorum tradtare, atqueid lenipriciput•. lunorancenim ">' , - ", , - τ-' '^t-. - rr .• ' '' ^ 
multiquod abtque hocper omnia vcliit difcurlu&r en-ore ,Γ ■ « - ^ - '.= κ^Λ,η,ν•*.», 
impoffibik fit mentis veriiati coniundlar compoctr. fien. E- ^'^^■^^:^' ^'^^ί^' ^ f 1 ^''."f;-; '^^•<^^^^^9^.^ • .: om- 
goigitur,'")Parmenides, vnacum S• cratepreco,, vtmihie- ^"'-'-^^^γ^ «»''"«" γίφ-ονψ:' ,νφ α^:Μ>.-π imamvti «;«m/<3w, 
tiamliceat tanto tempore tranfaito hrcaiidire. Cum verb ^ ''-*' °" -.'^^'e""' η'-μ^νν 7jV«aaoc, ««ωτιι/ β.-7ηιν^^ζωγ , a:wy 
IrA-cintuIiiret Zeno , aiebat AntiphodixiiTcPythodorum, fe ^?" ''-ί'^ αι^τη? , ονν^ lafia^-j-nft α,ν, e/s-tcV ^ρωτα a}<i.yy^.'ini 
quoqiie,&: Ariltctekm,ac leliquos omnesobfeciauilTc• Par- '«''=" • '^i')^ .««' ^jw μψ.\<Ημ^οί μΑκΛ φοζιΐίην. ττωί χ;) -η,κι- 
inenidem,vtquoddixerat, deinonftraret.nequealitcrl-ace- κ/ι-Λ ο/τα ΛΛΐΌΪσιυ τϊ/ο JtsV τϊ y^i τόσο Jtdi' ^λϊθΐί• κί-^Λίγ. ouas 
let.Tunc demun•. Parinenidts.nccclie eft.inquit.obiempera- JiJaji ^c'(c 'jy^, i-mij» ysAxlyJjw Abjv. c/ <ώηι 'nap ίσ,,.ίμ 
tqcnslbycias. ^/="<> ^'h' vidcor in id quod pafius cit Ibyaus equus , inci- ^'5,, ouJ />i a/?,''.iba ; y^^ 77' -.^ίτ./ ■Ur,,5,.^ui3« ; ί ;?»,>£- 
dere.Cui&achU-tscScMeniori , ciinuuinlubicuroceriameii, λ. ;™,j„ --„ λ-,^; .^- .-, ' λ ^ * •;> > ■' r 
OLpropteiexpencntiam euentiimexcimelceiuijlbvcusipfe "> - ■ {,' ,• ,.,■>■ - - 
fe conferens,inu.tus, ir.quic , & ip!e iam fenex ad amo, es re- '^'''''" Τ ™^ ^."«■^^^^^^5^^«^ . ^ «^'"'f «^^ v^5.«5- 
giedicogor. Eadein ratiorie egomihi admodum trtpidaie ''f' ='7^ ί»- "«'*'. «^^τΐ^»- s^77^;5«av,ufiuy£,^ ; Π^^^/Λ^ί^^',^Λ^ία 
videor,tilmcogi:oquopa(ftoia"m grandis natu :am piotuii- w Z^-^^w-Tk θϋ/.(6/•^.//),<«ί ώτκείΐτίΓτια 5 « ό ysffiTaTis• •, »x/sa ^ 
dum dilTtrendi pel.igus tranfnatarc queani. Obrequtndiim ^ o-v 'm}^Jτsζ^yμoVι■< ,yjuh.on-nu ujgj^i? Φΐ'ί^γ.αηιττι' y^ja.ua.iuJH 
tamtn,cun;&Zenoiprerogct:iidcmenim(umus. Vnde i^Titiu- incipiemus? qiiidve primuin ponemusi An vukis portquam 
negntiofu.n ludum ingrcfll iumus , 3 nieipfo incaquc poiitione in pnmis cxoidKU , deipfo vno , inquam , fiue vnuni fit fiue 
iion,qoidaicidacrProrlusjm^uitZeao. Quis igitur mihirefpondebk? Aniuiiior-nnnus enim negotij pribebk •& quoe ρ Α R Μ Ε Ν Ι D Ε S. 59 

ΑνάτηυΜΛίϋ)! »' 1•Λ('•νοιι 'iiny.eiTK. ε'τι/^γ <πί/,»*Πί(/'/4«ίίΛ'.(ι?α- Α ipfc ren:it,maxime refpondebic, vr eius refponfio minils me 

νω7»7Βΐ'^Α^7ϊλώ)6ν4;Λρλδν./$•,τίΐ'ν6ίϊ'7«7Τ!νλί5ωΐ'.ίάλ'£- defatfgct. raiatusfum,oParinenidts,Ariftotelesinquit.nie 

P^T^c^, ^,t»<r...V™ Α E/^V f ?*.'«.) Η aV r^, ίϊΛ^ο.χ ^Psi» naque fignificas.dum iuniorem relpur.dere lubes Sed age,vc 

' V v- _~ ' ■' rt" ^» ■ ~ « <r . V f ~«>i lubet,interroPame,tanquamliL>enciflimt:r.!poniururn. A^e Pcima fuppo- 

' , , '. '" , « Τ,' /^ „( \« . V ■!- * , iii!Curnvnutneli,nonvtiquefnulta eritipium vnum. Quiiit ■J"'•'"""™ 

"•"'' '° •, ^ „ ',,,7 , / ir- ~ enim? NequeiiTitui- partem efleilliusaliquain,nc4uetotum „^ni^Je(^ι-, ^. 

poi• αιιΛι- a7r:vAoc Λί•ί_(« ; Uiiv ■}<:. AuzoT^fUi w>ci^7r>jy οκ «ipfflf jpf,,^ j.j^re oportet.CumamrPars vtiqtie toiius pais ell. Quid η .m.N,.m v<c 

(1* ί/Μ,ό'λο/ 7Ϊ όι- Kj uicM i^v. aWj κ,Η. Αμΐο-ηρωί tui ofa ουται τα iv verbrNonne totum elljCui nulla par•, deelHProi fus.Vmoquc ''1"" tft.,ippo- 

■?!:ι^^λ)»,α?^' ονχϊν.Α'^>>?Μ. Aei li}i α<ι•7πι^}.αΛ}•λ' iv cuin Aycu. jgitur ipfum vnum ex partibus eflet , totiimque exilitns , ac "aOoni""^ °" 

ΔΗ.οίτ diA^Aovi^rxiiVTi μί?>ι"φι,ΰ'.ν ΟΛ/ -η tv.OC ■jOf.oCxouZ paices habi;ns.Necefleeil. Vuinque rurfus jplum viiuinmul- ! ίλϊΐΛν t^i /κί£3θΆ' afX^^^y °"^ ττλΑτίΜ οντί μίσνν t-^i. μίμ Β ta potius,quam vnum eflet. Verum.Opoi tct aucem non mul 

W Λ?«Λ 'ajj^-mnia^Tt». u«. Of iw. Κα/ ^ τΐΑ^ίήγ, «J a/pji, ",lcd vnum ipfum exilk-rc. Oportci lune. Itaque nec totutr. 

^f « eW^.. nSr A\S; A"^/e<. «fW T^ ?., ^ μίτ^ of^bj^ ^.i-n 7i- en^nesue partes habcbit , fi vnum iucr.t .pfum vnum. Kon 

Arl^ir-'- A''^'£'^ K« cci^ ^'-^7.. 4<^. oi-j, ^p cti ^.^yixo. "■ '^• S' """^•" '_!^^" P-^"^"^' "^^ pnncpmm ctiam , neque 

r^ , V^ c Λ. ,-T ^'^r ^ ς '/., fiiiem,nequemeduim habebit.paitesenimipfiushxccfient. 

iu7i«/-Ji3i«-/.^'• ""'>>^'w.' /^ ' ,>ί ι ~ <!- , Piobe.Qii,inetiamprincipium &hnis,teiininicuiunibetfunr. 

7rtwv'r«;ti5OTTa.«sciii/iw*77i3:». Ναί.Κί«^ώ/.ΧΛ>ί, oj λι^ π Quidnivliifinitum igicunplum vnuiti.cilm principio fintque 

/ttew Λκιρο?/ nlv i^viiv ih-nres-Sttv «. OuTOf. Ovkoujj μίρι, αν ίχ,ι cai eat.lnfinitum. Ergo & abfqu fitvura:neque enim rotuiuii, 

•niv^ij-Tiiw^ av itn,tW'4j^o{ ^ua.-n! im'jkAitit''^ uiTi^i^i.Ua.- nequt eredi particeps elKCuriRotundum poiibidciUcuiiis 

jru tt^ouiT. ΟιίτΐίψΛ'^ίθΰοίτΐί^'ΐίίρίί SJii'' «TiiTTipoJ/tfisp)! e;)^/. extrema vndiqiie a medio xquedift.mc. Iciiiempe. Redum 
o'B^f.Keu μίw7J>ιo<!^iv yity,oϋJkμt!(I Mih.oi-n γΐΐν a)^o> ουτί C verb cuius niedium excremjs vtrilque e regioneell:. Siceft. 

Iv itwr^ih. nif J^i; Έ,'ν ίκκω μ^^ ?)-, y.uy.Ka^ mv μ Φ^ί'^ι-η <iiir' Nonne partes haberec ipfum vnum, multaque effet , fi reftx 

<«^,ο^ί,ί;4;ί;«,/^«ίΜ*^Λί^*^α/•π.7Π)Μο,>•« J^sw velcirculansfigurxeiTetparticeps? Omnino quidem. Idcir- R«lones quj: 

V' '~ > ' ' _; _ ' r ' ™,-, .~ ' , " co, iicqiie reftum elt , neque rotundum,cum partes etiam ■'"s ρ^".""' '- 

V^ Λ , . V ,v. ' . • f>N * • i- nullasnabeat. Redtc. Quinetiamcum tale fit , nulquam eft. 
'^, ft^ .V. ' - ^Γ. f '• 'r • ' =>> V namnequeinahojnequonltiproeHcpoteit. Qujmobrem? 
C/6;^ov,c/«xaMo « wjtd • e/mpxju μ• ίΛχ^ιτ^ί,Η. ei-Twj^pT???) ,^μ Si in alio eflet , ciiculo quodam abeoin quoelfet, conclu- 
«fe<£;^<>v77 Λ/ιωατιΐ'. Α'/ω-'απί' ;«f . Οκ'κοω- iTifsr //Vai-TyeiH w- deretur, paflniique abillo, ac multis partibus tangeietur. 
ΤΒ<5τε/£'ρ^ν,57^ονΛ',7ΐΐ'3ίε<ί;»<ΐΛ^οΐ'. owyi οκον γι. Αμιρω ταυται a.ua At curn vnum iiripartibilefit,& lotunditacis expeιs,impoίIi- 
W5/ίr5^ιu )(5U tto/hW' itsu ούτω το ef sx «ν £i« st? cc, αλλΛ Λο. OJ j«p bileeft miiltitariain ciiculo tangi. Impiillbile. Sin in feipfo 
βιω. Oi/JtiaafcJiTrcv ttoIV, «.μ'τέ Iv ΐοληύ u-i^n <:.v οί>λω moV. Oi/V. eflet,iplum fcipfum compIe(fteretur,non aliudquidda quam 
hv OV JV, otW sjii- , f< 5/om bfrV ^w ί ;w£~:tT«. T/ Λ >ί2ρ ^ JpfuiTime: exillens:fi qu.dem in femctipfo ht.nor; enim poteft 
bi; o"77;c.vow..VoV 7ϊ, « ί/ρ^τ. .**w.o/om cti. «Ττω j«o ^,« ;-^,,'- quicquam in aliquo elle,quin ab iUo etiam comprehendacur. 
«,r. Nai.A'M,/o>;..V.. /i -i ?, ..^ri,.:/«^«;.V vr. ^/ίτ, ττ.. f^). 1>"P«'1' ^'1^ certe^n non aluid quiddam efle; .pf um vt com- 
, ^> •'■ ■•, - r^ λ\,•^ prehendens,aliud vccompreheniuniinunqiiam eiiimidem 
Λίαϋατοΐ'.υ^/Λίγ^•.;^. / ,^ „ , f .- * iprumtotumvtraque hdEcfimulpateretui &ageret. quofit, 
fcι.1^iφψ.άv^i ΐν-^ί.ΚοΑμΙ^,ί^ φψΜγ, iy,m, o^ τιύ cumo αν m- ^^ ■^^^^^^ vnum ηό vnU vkerius,fed duo Γη. Eit vc dicis. Nuf- 
Eifepo/TB κχι-Λλο-,ϋ ^ταλλΛ7?ο/ ;^ρίΜ' £-π?ί« c /ξ ijsprti. Α Ksi>z,M.Ou- qujn, ,gitur eft ipium vnum,quandoquidein nec in alio , nec 
KxiuZ, yjjy.Ao' μ!^ oAt^tCJ^^^v : ^ u.iazij βίζ«νΛναι <uia.yyM, )tsμ τα in lemctlplbcft. Nufquam. Conridera,qu2Efo,num qiiodhu- 
<sfe4 7i(CtiiT>f 9S£iuW, α,/^,Λ w!f»'f)fity icumi' ω J\ 'jMnuitmj μ-ητί iufmodiclUaucitarcaut moueripoiTit. QuidnipoiTit? Quo- 
μίγωνιζ}ςβ<Γίίγ^ίΐ,-π( ΐΜ•)^νίτ6'η ΥΜκλίύΤΐ^,Λύπιτ^ uiavjz,n-)^hZcu-, niam quod mouccur, vel fertur , vel alteratur , hi quippeloli iitiO&altira- 
oJc/^oist. AMa Jii ;^p!tf άααζ^ν,^.ο- i'w.o3j /'jfsttu, y.al o-oTto Ε func motns. Elto. Si ipfum vnum cx eo quod e!l alteretur,im - tio m.tus foU 
wrsrwiEmp V, cA;. O.w^ ©/J^^i/r. 77f,i..T,a<A«^a7ti' ?>*- Ρ««>^ϋε efti.i elTe vnum.lmpoiTibile.ldcirco fecundum alce- ί^''^• 
^, ' λ•^ ■"' . ./ . , ' _ - ■/ ,_ ./ rationein non mouetur.NonjVtapp ret. Nunquidfecundum 

V , "^ , -,,., I . - piOgieiiionenvFortaflis.Atqui Inplumvnunitci-atur.ve in 

T^ 7,_^^j..T«.,-<« ay.yy^ a.n^^^ ...y. .^,.77 .^/>"-•^"^>-'- eodc.n mo:u fphinco c:rcunfe, tur , vel locum alium ex alio 

',^vJζωc^^m.^■^^y^l,^iγ^f^J^^ynn^■Λy'>.y^^^^'^ niucat. Necdle. Noj.ne quodcirculo ckcunfertur.in mcdio Qu,d circulo 

αη.07!^(ητνΜ,Τύη c,v.im^^()^ μονον^-τα•^! i:^^^^. Ti ij^-fi ΛΛΐ Ti^ confifteieoporcecatquealiasfui partes quscirca medium mouetur.in 

LiOT, «Λ ^ ^κείνζώ,τϊ Λ '!^|ω £/« α«ώ.7Β /ΐ tu<' »;^v i«p»j oC^r/toyri voluaiitur,habcre"iCui verb nec !nedium,ncque pars vlla co- λ"^'° ""^* 

•m•Jίςt^lτt'^rύ cujivio^oy ciua mn '^t-mt nycUTjy'.t,tj.*-n ύςω.Α- uenic,qaomoUo mcogicarj potelt in cuculuni circa incdium 

λϋθίί. οΖίίμ'ΐ'-η μίριι i^m,wi-n '--Aoy τνγ^νιιον,ηΰ 7π?^νίν aJu- volui "^ NuUo pafto.Aa locum trantiens, aliasalibi fit,atqiiei- 

fcnr^Tt^y iy}'tyviaal την; im-n ii^-m uifti^iMm όλοι- lyyyt^^Jpor, ^^ mouetur ? borrc. Num elle ipfum in aliquo, vc impolfibile 

ibwirax. 0'W4A'm,mt9^hT<^yyv'oui^,y,-J,,ij,,..A'^c^,oiT '^^ rcdargucumell? Elt. An non n.ultb magisimpoifibilei- 

Γ ~ - - ' 3 "_ '■> '. /-.'''' L•- > *•_ pfuniinaliquoheri; Non intellioo latis. Si in aljquo aliQuid 

./ '( ' va . ■ .• / -■ . ■ f - ^ •5• ' ^"> "C.necefleelt nondunuiiillopeniciiseflchquidcmadhucia 

«,=. w«<^/ 7. e.. «.:..«T»K. Α ;α„«7.. A^^^ ^; .,«. ..«. j.^»,^' e, ^j,^ ^^^^^^^^^ . ^^^^ ^^^ ^^_^_^ ^»;^^^ .|j^^ J^^^ excare/.qui- 

T?"*f"^*"'r*''-''^^ii'•?''^?''''^''' -."^''^•^'^ demH.eo>amfiuc. Necelieelt. Si ergoahud quicquam hoc Patlpecpaitei. 
77«W c* οκ,Ηΐ-ω s/« M- Λ. T^ '■'^'fh^ nacy /V mu-^ Α/λ ouTt patuur,idrolum patuur, cuius partes aliqux lu it , parcim e- 
h iaj/roi olrt hi αλλ&ι oiovts !^Z eofm ty ^cu. Ού γυ> ouh. Ouit^re nim m illo iain eit, quod patitur, parnm interim excra. quod 
cya 'bi^'n\y<^ τ&ι exnui. ΟυκίοηΛν.Α>ΑΛμΙυυ7ίι-)'ί ίΛκΛ'ττΐτί οντΜ aucem nuUispartibus conllat,nuiiquam inaliquo totum elTej 
lumrii cy,rju7i iiv^iu 'ty-.i, αυτί 'iiiirjiy. Ου jap vovrt, Toiv a^«,«f ac tocum iiimil abelle poceric.Veia. Quod vetb neque partes 
ΐΌ/^ι-,οίτί iWf,o i-V: Λίζ-τ^. Ouyjouj^ J)i'' iialyi-rayi. oCii ubu habct vllas, neque cotum clt, multo magis etiam impoflibile 
•jrwn,yy,ov7i ίτ^ρω ovTc iou^ ΐίκ,,ούΑ' eZ"-nooy 0^75 «ωτϊ, οϊτί elt,iiue fecundum partes , Hue iecundum totum alicubi fif ri. 
iri^o^^i,,. Πί Λ'; il-nay μ^ τπν i<uj-f6 ty.iyi, tr.foy J t.x, K*i Appaiec.Ergo nec aliquapergens,necalicubi ingrediCiis lo- 
i ^i, :' 4\ αΤ• ir ' ; ' ' ■ ' « - - Λ . \ cum mucacjiiequein eodem reuolucum, nequeetiamakeι•a- 
.. , * , « „. • " .' V - ./ I " tum. Nonvuietur. Sccundum quemliDet ii/iturmotumim- 
Λ .vx ^. ««. <..T£ 0.Λ <«. o.T<.r £;. o^p .=,•,, ,y, «m £τ£ρ.. _£.o.. ^^b,le elhpium vnum. Lnmob.le. Prsterea .pfum vnum in 
Oy y^f ouAj. rojj^y /4- <v« i-nfy, >• £7i^cov eiu/TO oux esrz,. Oi/>ap. nuHo eile poiie affeuerauimus. Aireuerauimus.Haud igitur a- 
inrifr.vSi γ. iTipcvouy. ίςκ/ , lai oji η iy. oJ jitp sV/ ιτϋσΛ/Μ/ liquando in eodem ell.Quamobrem>Quoniam jam iiiillo ef- 
ίτΐρηι 77iOi• Hvcu , ΛΚΚα. μανίύ ίτίρη ETioou , αλλω Λ oujfi//. fet,iii quo eodem elt.Prorlus. At verb nec in feipfo, nequeiti 
OpSsi•. Τω μίμ ίψα. iv aveu , evK i?«t't7ifiiv. » oki j OuV»- alio iplum vnum eiie poterac. Non certc. Nuiiquain igitur i- 
7«. Αλλα ί/,ί/^ο , a ^' TsuVw , ίΐί';^; £<u/tJ £5«^. £; Λ' m«' iwTtS, pium vnum in eodem exirti:.Nunqiiam,vt videtur.Qubd ve- 
iuJi οΖ-ά. ojjTi Ji tinAai Iv tTim, ου'Αν'ος ίςν, mpoi/. o'f ■'^V. ^'^ ""11"^™ '" eodem exiihr,neque quietem agic,ncque ibt, 
O-Jji μίΖ ^^, ,^^ l^, n^r Si ct/; 0.•ν ί'^ρ tiJ iw ^^1"^ ^"'"^ pofllbile dL Idcuco iplum vnum nec Ihre, ne- 
βι/ίπί Χμ.τ,; j\.' -^ ' r r T- -^' Av • ■ Λ' quemoueri videtur.Non appare:.^temnecakeriJllequefibl- 
' ipfietiamidemcitjrurfuiqiienec afcipro,necab ahoquo- 
oamakerum. Quidita?Sia feipfoakerum lit,ab vnoakerumeffet ,neceirec vniim. Vcra. Et fialteriidcm fuent,illud qui- 
oemeiicneciprum quod eli quapropter nec vkerius erii jplum quod viuim,fed aliudquiddam priter vnum.Siceft.Ideo i- 
aem akeri vela femetipfo akeium dici nunquam debet.Nunquam planc.Sed neque akcrum ab alio efle poceft,donec vnutn 
c •■nequeeiiim vnicongruit, vtabaliquoakerum fit.fed foU eiquodakerum ellab alio.Akeriautem nuUiconuenit.Probe. 
Ex eo igitur qu> d vnuni eli,non erit akerum. An putas ? Nequaquam. Qubd nifi hoc, iioii reipfo:fi non feipfo,neque ipfum. ^„"0"^ "^^ 
ip.um vero nuUo tnedo akeium exiftens a niiUo akcrum elt.Recte.Ncqus ΓώϋρίΙ idcm crit. Cur ooniNon ea ell ipiius vnius liuVdiui,'' ρ L Α τ ο Ν Ι S 

rinr.nin^ipniiseiurdera natura eft. Quart^ Qiiianondum Α -ηυ-ην φίΛ-πατίύτι,ίν ^y\icTyi.A.'fi^!/.v μ^ΐί},'ΐ'^ΐ!τη))\οΐ! fitaliqiTidalicui j vnum efficitur. Qua ds caufa? 
Qv.no m.iitisidemfit,tr.ulta, non vnuni fieri necefle εΙί.νε- 
χαιιι.ΑιίϋρΓίϋη viuuT) aiqueipfumidem , nihil difcreparenc, 
quoties qi'i .i ideiii ficret, viuMiquodque femper efficeretur: 
qaotie <-1•ΐ'- vnuni,feinper& idcin.Et ttiaximc quidem. Qiia- 
propter fi ipfum viium fibirnetidfm fuerit , non vniim iibi 
exiiler : atqueira vnimi exiftens, non vnuineric. Impofllbile 
irl qiiideni.l'nporribileigituripfiim vnuni, aut alterum ab a- 
lio , rut libiipri idc-m eile.IiiipoiTibile. Hac icaque ratione v- 
num,;iecidem , nec alterum , aut libijaut alteii effepoteric 
NofT profeftb.Scd iieque fimile,nequc diflimile cuipiain,aut 
iib!,aui: altcri. Qnari) ob caufain ? Quia fimile cftjCuiidem 
quiddamaccidit. Nempe. Ipfum tamen idemab vnonacura 
fecerp.icxantedidlisappaiuit. Apparuit certe. Veruntameii 
fi qiiid pritei id quod ert vnum είΓο, ipfum vnum rtcipit, pa- 
titur iam pUna effc quam vnum.ld auteni impofllbileeit.Ita. 
Ob har.c caufam nuaquam ipfum vnum , idem efle , vel fibi, 
vei alteii pacitur. Nonvidetur. Ergo aec iimileaut fibimct, 
aut alterieffepoteft.Sic apparet.Nihilb tamen maglselVeal- 
terism rullinet-.etenim plura quam vnum elfe cotingeiet.Pla- 
ra fani.Q^iod alteium vela fcjvel ab alio fic,diirimiTe quoquc 
auc llbiipri.uitaltericuidamefiicitur.quippecumilludctiam q iy, ού'τϊ iJi>i' ouVs ^t-W ssk/, οί'τϊ scai-n>Joma».«. Π»/ϊί; ίσν)/ ■ny "^ψίμονίΤη^λΛ aia.y.i» -/yyi!bwi, etWi ow^ ιγ. Αλ«5ί<. Α /λ 6/ 
70 ίΐ/ ν^Λ 75 TOJJTOV w/iAlijjIi cf^^5pHj 07^75 τί TWJ-nv ίγγνζττ,Λίι ΛΤ 

7Ϊ J/t a.itWi.TTiV. Α d UJJCI.TT1V nf-J. ngi TM ίνί,ίι 5Τί£.•υ iTifl' ίί/*)» iH-U- 

c , . • f ' ^ '' r^ '' ' • ~ ^ \ •< .( I . < 

TT') Ttu/Ti);'. Α J vjJUTOf. Oii-m Jji erii,.)' J^ « ταυτνγ π ίι» cvT Λ* ωι- 

ΤΜ oiV Λ? έΤΐρΐ» έ/Μ. Ο J Jiip OUjJ. Οΐζ/έ,/./.ί'Λ Ομΰην 7JVI iJKy 6ΐί<Λ Λ- 

lioitio/siijou^• ica/rco οϊίΆ ίτΐρι». Τ/ cTf ; Ο77 τβ tvjjtov τπυ τητιον^Ός ^ 
ομοιον. Nsu. Ύο'ί ■ί'ί y.ivoi ■^tif ί^ΟΜιίτίίυΦΜΐπν τν TWJny.'Bpa.- 
1Ή }ίίρ. Α?^α. uujxim τητπ,ν^ί, ^e.t( ts ί> ίί), τϊ ίν,-τ^^αω αν c-ivcu 
τητπινΆΌΐ, κ t\r. tstti Λ a.JOjjo.ny, Niu, OvJkf.wi t^v dfct twjtxit 
. wiwov-jus• ii) Tviv ουτί clKm ovTi icwrcii. Ou if iuf e-w. Ο JjV ouohv 
lifA ιί'ίίίΐατον Mni φ ούτΐ ά/λζ.', οί/Τΐ ΐαυτα. Οΐ/κ 5Γ//«1'- OJ/i (/.W 

« / ί „ '5• \ rt ' \ V '/ , Ι * ;;,'!•'« 

ί75£ίΙ' >*- ΤϊΐίΤΒΙ'.ϊίΙ/ t<vcu 70 ίν. Κ!μ "jdf οιιτω W.tii» Λ» ΤΛΤαι^ι pc/ai η 

IV, ΠλΗή) ;λ(). Το γι μυχι ιτα^^ι ττ-.τιννστκ ο ίονη, μ α^,ου,ΟΜομο/οίΐ 

tf,c si« )ΐ itwm ί) c. λλζο ■ s/7rep 70 Ta/JTo τηνην-η^, ο/Μΐιον. Ο ρ ia;. Το 

Λ ρ•4 si', «f toiKJiV, ο\)^^μω> iTifov κητην^ί 5 ον/χμωί Λνομοην oiiy 

οι/τίίΛΛ/τω 01/7Ϊ ίτΐρω. Oi/j^peui'. Ou7i ί','''αο_ιω/ο)',κ7ΐ;ίΜΊΐ^/οοΐ' qnod idem eifc recipitjfimile fiat. Piobc. Vnde ipfijm vniim 
cum niiUo mot1o fufceperitalteium, nunquam quoque difli- 
milefiuc fibimecjiuie akerifiet. Nunquam piofedlb. Quam- 
obrem iiec fimilejiiequediffiiTiile vnquam aut fibi,au: alteri, 
ipfum vnum eft. Non,vt videtur. Praterea ciim huiufinodi 
iit,iuc arquale etiam , nec inxquale cuiquam vel fibijvcl alte- 
jErjualciiuid. ri Quid ita?Q<i.od .?qaale e(l:,earunde meiifurarum elt, qiia- 
rum fvrilludcuiirqualedicitur. Sic clt. Quod maius eiivel 
miniis ,qiio ad illa quibus commenfuiabiie eft , minoiibus 
quiJem plures menrarashabec, maioribusaucem paucioies, 
Ccrtc.(iuibiis aucein incommenfurabilcjqiio ad hxc quidem 
minoi uin,quo ad illa veib niaiorum meiifurarum erit.Quid- 
ni ? Nonne impofllbile eft , qubd nuUo modo ipfius eiuldem 
eft particeps , aut menfuras eafdem , aut aliud quoduis idem 
fortiri? Impoifibile. Itaque necfibi> necalteri ericoequale. 
quippe ciim mcnfuiis sifdem non vtatur.Minime,vt apparet. 
qiiiactiam ii pluribus auc paucioribus meiifuris citcuufcri- 
betiir,totidem partibus quot & menfuris conltabif.rurfiifque 
non ampuiis vnum erit, ied totpotius, qiiot & tnenfura;in- 
funt.Kefte.Quod fi vnius menfurx (ic,squale vtique ipii men 
fiir.T fieret. Veruntamen impoifibile efle apparuit ipfum vnfi 
jEquale cuiquam eile. Appatuit ceite. Quod igitur nec vnius 
menfiue eft particeps,neqiie multaruin : neque etiam pauca- 
rum,ncc vUo modoipfius eiufdem,nunquam (ibiipfijVt vide- 
tiir, eiit aiquale, nec etiam alteri, nec maius prxterea aut mi- 
nus,veireiTietipro,vel alio.Sicprorfus ft; habet. Aii foitt an- 
tiquius,autiiiniusaliquo, veletiam cosetaneum ipfum vnum 
apparet"• Qiiid piohibet? Id fane.Quoniam li eandem a:tate\Ti 
Tel feciim vel cuin alio quopiatn aget, «qualitate & iimilitu- 
ne tempoi is participabit.olienfum elt tamen,ncc xquautact', 
nec (imilitiidinem ίρβ vni vUani adclle polTe. ΟΙϊεηΓαιη 
profedb.Nonne hoc quoqiie diximiis , nec inxqualitatis ne- 
que diinmilitudinis compos exiilereiQ^am maximc.Qiio igi 
tiii• padto quod hiiiufmodi eft , fcnius aut iuniiis aliqiio vel as- 
tate par vlli efle poteiit?Nullo inodo. Ergoipfur.i vnum iion 
iiiniiis, non fenius ,"hon cetate par au: ad leipfum atit ad aliud 
critrNonapparet. Itcm nec iii tempore etiam vllopaftoip- 
fum vnum cum tale iit,erit vnquamEtenim necelfe ti\ quic- 
quideftin reiTipore,feipfofemperfeiiius fieri. Necefie. Ec 
qiiod feniusjfempeiiuniori fenius. Curnou? lcaquequod 
ieipfo fit reiiiiiSifeipfo etinm fimuliuniusfic : fiquidem aliquo 
Itniiis efle debet.Quomodo dicisrHocmodojdiuerfum alte- 
riim akeri nihil iierioportet, diuerfuni quiimiam fit,fediana 
exirteinisiam eiie,prxtcriti prxteriiire;fururifore:eius veib lAjj ov , 'PStjkuTiU' μίτ^αγ eso/ Mtfffa ω ai/ imv κ. ticu, Me;^oi» Λ 
TTOU » ίΚΛτΐον Όν, oti ij^ Φ) σύμι/.ίτξίΐ ίί, '^ uhi ίΛώτ?^!'©!" τίΚύωμί- 
τξα."^ζ,ί-ι, r^Si μαζινων, ΐλατίω. Ναί. Ο'ΐί Α' α» μνίι (ηαμίζ^ν,•?^ 
(jSfjjffUiKfOTipav,'^ J'i>!liιζoyωv μi7tc■lr i^. Πω? jti? 01. ; Ovkouu 
a.S'ujja.TT>y 70 μΐίΐ μιτί^ν τ« ϊυυη , » μίτξων 'f^ exi^ tiva^ , « α.λλωγ 
aymavaujj <?}f hxJr^; AViai/cctox: imv μ^ Ofdi out dv icjxnt^ αυτί 
ΛΜω iiUy μη τ§! (Wr}I μίτίωγ ογ. Oiyjoujj φα^νίτΜ γ.. Α λλΛ μΐ-υ 
■ήΚϋογων γ, μΛ-Γξων '.γ « ι'^ϋ.Τιογωγ^^'^γ τπρ μίτξαγ, ττσνυτζύγ κ^μ μί- 

μίτξα.. Ο'ρθοί. "EtSiy. ίγΐί μΛτξου tm , Ίσνν Ο-ΐ ■)<yei>m τω μίτξα. 
ΤάΤΌ Λ a.sS^ujja.TxiY ίφα.ν>ι,'υην τΐ;' ομιό ΐΤ). Έ,φαχχγιρ. Ουτί ofoLi- 
νοί μ.ίτξ'ίυ UiTi^v , <"> 7ΐ τη'ιΟ.αγ οι• τί οΜγύΥ, oi/Ti νι^τοξ^,τπνι τ></ 
α.υη/ μ^τί^ν , οΐ/'τί iOJJiw τιότέ, «γ i o/ltev 3 ί s^t/ Ίιπιϊ, οΐ/ τί Λ λλω* 
ουΆ' cuj μίίζογ ohSl ίλα.τΙον,οι>ταίυ^ηι ούτι ίΤίρου.ΤίΛΥτϋπΛσι ij}^ 
ουΣαύτω.Ύι Ji; .τφισβίιτίρογ, η νίωηρογ,» τώυ cW-dui yt^iiudvi^tY 
70 ίν Jhyjii τω ^ΊΐΜΛττγ cucu; Τ/ d )) ;αρ οκ ; Ο 77 την «AixjAV μ^ τώκ 
tWTM) iyflv « iaxmii n α, Κλοι , κηπχτπί χζ^ν''^ Κ!β ομοιο-ηηνί fίί^ίϊ- 
ζίί ■ ων iKiy>ij>{j ου μί^iιyou τψ ίγι , οι/ Τ5 ομαιοτιινίί ου τί ιστιΤΗΤΟί. 
L• λί Τί yy/j jap oujj. Kcu μυχ) v^ οτι Μ'ομοί', ττιτογ Tiy^u Mtavnmt 
Ρ ου μίτι^ι , lyu ίπίτο tKiy>>j^j. Πλι'ι; //^ oujj. Πκί oun οιοι/τί i^ztf 
■πγος 11 <ΐ!φί<φι-ηρον μ γίω-ηρογ «£),« tUu tu^-dw uKiyjd»/ e^iv t^Jjto/- 
oJtov avy Οϋ^'^μως. Ουκ a.f αν un γίάτί(_:γ γί ovj\ /τ^ίζφντιρον,ί- 

«\ , ^ ) , \ ' / J/ \ '\ >ί t C 1/ •/ ^^ ' ' 

</i Tiw ajiTiuj «kiKicw i^VTo ivouTi cUJTViovTi α\λ(;\Ου φοίγί-ττιι. 
Α ρ οαυ βι/Λ C* χζίγω τιτηι^ττιν/ J ujjmt ομ (ivou 70 ic, e/ τοιοο-η-ν 

, >, , > , ,~ r ' <5• , ι , Ν > » • >- J.I ι 

ίΐ«; 11 ϊΛί cuia.yyMyiiiJY ν ΐ} ^ν χ^.να,αα αυτό αυτα ■τί^ίσρυτίρογ yyvi- 
Sm; Α fstj.ji.M. Οι/κοαυ 7δ)-4 ijnsiaTSuTipoCjCS/ cSftiTspii/ ■τιφίιφυ-ίΐρον ; 
Τ/ μΐχ) ; Το 'οφίφυ-ηρογ αρΛ ίοχιτν yyDOjj^ioy, y^ nc^TifCY tdLUTiS 
aua. yiyviTOi ' HTTef) μίΚΚα i)^.ir OTtiu 'τα^ίφυτιρον yyyiTtu. Ha^ 
Aiyw; ίί Λ <ify.popov ίπρογ ΐτίρου ου Αν Λ? ^yvcSmi iijln Όγτοί Sfa- 
ρ φίρου' οίλλΛ tS y-V «Λ c'i'7t)f, «/ii 3), Ts ji )4^ΐΌ70ί•, j-i;;)CiVsa'75 
cTs μ.ίλ!\ονηί, μί^λαγ-'ϋ Λ yyvoi^ijov, ου -η -γί,γινίγΜ,οΰ -η μίλ- 
λαν-, ουτί t-Yia ttw το c))^f ορον'*λλΛ yyviSrJJt, /.aj λ >-Κω! ^m ^ycu, 
Kva.yy.w γι.ρ. Αλλα μ.ί'Λΐ ιογι irsfta^v ηρογ Jfaipo^iTiii γίωτίρου οςι, 
i(c/J οΰ ίίγΌζ α. λλον. Εί7 γι-ρ. Το α^α. 'αρίσβυ ηρογ ■cejjn γyγoμ^oγy 

' ' ^ ; ' </ ■ ~ ι ςι_ τ-" α', , * / " > 

dcaj-w) i(3U γιατίρογ αμα ieuiTs yi/yviiitu. Έ,οιγ,ίγ. Αλλα, μία/ xjjl 
μ'Λί τΑίΐω ίαυτά ^(jiyoY -jiyviJai , μ^Ύ ίλη-ηω άλλα τογ ισογ 
Xt-vov yj/i ■yiyyijat ίοχττψ yju tiiiiti, yjj y.jfiViYou, yj/j μίλλι^ν i os- 
iJttt. AVitj')!,*! jap ouA> i-ju TOUTa. Acaj-z.M £^'λο?ιι', (»$■ so/y^c,osa 

J'- '^" XC-y'i' '^ > K«^ (^75;^' 7« 70/CLl TCUj Sy^FCI' OJi•^ τίίυ OJJtOjJ 7Ϊ cAiiiciiiis jain ciit;,pr2tcrin prxceiuiiC; rucuniore;cms veio , , , ~ . , „ - > ./ / .^ « ( / 

qiiod nt,nccprxtenilie,necrore, necclle,diuerrum clt : fed "^ ' ,/ . \ , \ r • ^ v« ' / - 

fieri : nec alicei• είΓο. NecelTe elh At verb ienius oppof.tum yy^'^• K/;/W«. Α λ>.α ^^ir^ >i sw ^το/ου τ^ι- r^^u^- VtrhiiiTiEil, 
ript.ftc.cou 
fignificani 
tcmpus. quiddatn cft ;iiniori,nec alteri penitus vlli.Eft.QiJod crgo fci 
pfofit lenius,neceflec(i fimiil quoqiie ΓείρΓο'ίαηίιιβ fieri. Vi- 
dctiii-.Qiiinctiam nec longiorifeipfo teiiipore,nequebreuio 
ri fierijfedperxqualefempertempusiccum ipfolieri,&effe, 
&: tuifle , futurum cffcac iore. NecelTaria quoque \\xc funt. 
NeccHai-ium ergo videtur,quodIibet corum qus in tempoie 
,funt,atque hoc tali particip,int,ea;ideui lecum ipfo irtatcm 3- 
gere,ac fenius ΓείρΓο fimul & iunius uer' •Twt ου J\y «ίτώϋ. Ou ;λ: μίτίυυ, OvJOifa χς^ου αι/Τ'ύ μίτίςι/ » 
ου Α ί;7γ ίγτινι ^- -ΐ'(>'• Ου kcujj Λ , ωί γ,ο λο•^ζ ίρα. Ύι οαυ ; το 
^-0, KjyTO γ:•ργί,ν^μ ΤΌ iytYiro,r>u ^ζΐνου μ.ί^ζΐν Jiy.ii tTyiutuynvTiS 
πιτ5 ji-\i(/070fj Κοί μΛλα. Ύι Λ; 7oefo;/,iyu -Tt -β/υί^•τ7ΐι,)(βί τηγί- 
YiibtiTiTVJ,cu τα ί τϋιτν.,τιι μίλλοντοί; Na/. Το Λ Λ 5 iJyX^ το y'i- 
■)viT7U, ου'τνό γυΖ ■^agcyTo^; ΓίΛ^υ υ^ουΖ. Ε/ ιΐρ λτό ty avjbbixv μν- 
ΛΐΌ«•α5Τ6,:|^£ΐ;(^,2ίΐΊί3θΐ;τΕ 77076 γ.y)Y^y■iOυ^ ^y!y]'ί^τ,oυτ υ-ο τητι^ 

ν ' -ν ' / »/ r ν » ,0 ^ ν ϊ y η ' Τι " 

ουτίγίλο y.^)'iy,oυτ^yιl^i^VJ)Oυτ ύζΐΥρουτ i7mT7ty/j><jij, "ΐιΤί ΆΊ. App.iret. Ipiivcro 
viii nulla proifiis ex iis painonibus accidit. Null.i. Nullius er- 
gotemporis parciceps,necin aliquotempore. Non ianevc Η 

raiiodidat.Quidigiturfipfum erat,fuit, ficbat, nonne parcicipationcm teinporis quandoq\iepriteiiti iignificare videntur? 
Qniniiiio.At verb eritjfietjfaifcum fucritjan non hituriiin nobis defignant?riKuriiin.EU autcm & tit, piarfeiuis lunt temporis 
noijc.uainino qUidem.Si ergo ϊρΓαιη vnum nuUo piOifus participac tempore,nec luit vnqua,nec ntjneque eft,nequefieCjne- / PARMENIDES. ύι •^^<;;i3>f!^7su,<!UT'esK/. Αλ«θϊ5ατ».. L• ίτν 'tw ΰυσια{ oymf eu τι μί- Α que faftum erit,iicque erit. Veriflmia hxc funt.Num potelt 
τίνι ^M ω! yi )(p τρίτων η ; Ouy.tsii. OuJΛμώs αφΛ-η ίΐ cujjct{ μι- quicquam eiTentia aliterqufim recfulum iltorum alicjuod pai- 
Τΐ;^/. OuKio/y.iv. Οΰ/α,μωί ctfA'git7i>h. Οϋ φαύνί-πα. OnA' ιΐ{Λ ticipareiNonaliter.NiiUo igitur ιπΰϊίοείΙιρΓιιηι vnuni.Haud- e"t i7pus°& Ίγ- 

quaquam viUetur.No itaque ica ell vc lic vnum.ciVet Γ ■ ΜΙΧ,ί, TXi iV, Ol/Ti iV COV, OUTi bflV, Ci dil TTt) TZiifdi AOJ-li) 7ΠΐΐΙ/0Ίν. 

KivJ^uiJi^tt. ο Λ 1«.« '.,Ί,τ.υτψτΤί) μ,η ονν ίί>\ βΛ τι,» njjra ^ η ajjn; 
Και τπΛζ ; Οι/^ α^α. ovojm oity currV} ου-Ιί λορίί, oiiji τι; ότης>ιμ.«, 

htyiiai, cCji Λ^Λζζται , oi/Ji γ-^νωο/Λται ' ouji τι τ/] Όντων αι/ικ 
tUAivi-nu. Οϊκ ίΐιναν. η' Siwarnv bum ιίέι -η h τυΖτα wm{ t- m.cnetenimiam lentia. 
ens & ciTentiK particeps : imb v: videcur ipfuin vnfi neque v- 
num ell.iieque cit , llquid luiic rationi credcndum. Apparet. 
Ei verb quod non ell , niim eil vel ipli vcl iplius aliquid ? Ac 
quomodoi Noii icaque nomcn illi eft , non fermo , non fcieii- 
tiaqiixd.'.m,non(enru3,non opinio. Nonvidttur. Quaprop- 
tcr iiec i)omiiiatur,iiec dicicur , nec ηιιηίοηε cogitatur > nec 
gpgnorcitU!-,neque ab aliquo cx iis qiia; funt , fencicur. Haud ygiy i Ot}ioiwi,uci•)^ •foy-^-i- B'.>J\uouji ΰτπ-ιίίϋ'ύΰπΤτίπγττάλίν'αίζ ^ fanc videtur. An pofiibilc eiliiia ciica ipfum vniim ficfe ha- 
)^,{i7rwilK^ij^ ,ΐ^'η-ήΐ^Ϋ ίτταιιούΐΐν a'fi.o]ov<fa.iny, Ucuv μ}ρ bere? Non vc milii vidcnur. Vifne igituiadipfius pofitio- 
,T/3nJ>ai«.. Οκ'κοκί;, ivtih, ΦΛ>/!ύ.-τΛΛαζαύ•/οντΛ^'αΜ- nis principium rcdcamus^confidcrantcs ίϊ quid fortc redeun- 

tibusnobisaliterlchabcre vidcatur? Volo equidem. Νόη- 
nc .l'p(uin vnum eiljconfeirifumus qu«circa illudeueniunt «i/jj βουλομοί. Ovkcvjj , tvtHrtt fsz-i-Vj τ* siiuQcuycyTzt la&i au- 
7C) Tittit. riOTi ■jvyytfii οντΛ, <})ομο\'ίγ>\71Λ TzWTt; oii^ ct/ τω ; Ναι. 

, , ' -, I ^ • ~ \ t ■ / ' > i .- i. . 

UiT^yitV i 0<jy oioy τί. ϋΐ/χίω/ κα^ κ ο'^ΐΐα, Τϋ ivos titi α.ν, ου τυΜ- 

\ ^ Γ • ' » * - ' ; ''■• ' ' ' . ' λ' ' ' ~ 

'ην Ob οα τω ίνι. ου "^Of ίΐ octi;'» yjj ^Kc-ivm ουΐΐΛ OLdl ac «tfii/o τό 
,1 , ( ' - ,• " * • -y ι « -^H, \ Λ >/ 

e/ c-Kfiwif μίηΐ)(ίν' Λ/λ ο'μιίυ α.' Uu ^iyiiv ir τΐ ίί), γ^χ ίγ,^ν. viw 
Si wy auTA tjjri' λ νιυ^ϊίτί ^tiivn ;><« mij£(miv/ 1 α?Λ ά s/ ίί!!". cuiurniodi efle oporceat?Piofedb . Meditare icerum a piiiici 
pio-.vniim li eft,nunquid poiribile eft ipfum effe, eiToiuia vc tb 
nequaquamparticipare<lmpofl'ibile. Efleiitiam atitem vnius, 
r.on idem quod ipfum Vnnm eiit.alioquin ίϊ idem, iion vtique 
iHinseiTcria eiretjnequeipfiini vnumilla parucipalTetjfedquo 
tics profcrretur vnum elit;,limile quiddam figiiificaretur,ac fi AV4>-iut. i^f puZa.}i^.on'i , -n oxiinai ftsTsj^/ 7i rc, «τΛΐ-• £;;i τϊ C vnuni diceremus.Nunc aiiteiii non eti: huiufmodi poiitiono 

itra,fcilicet fi vnum,quidnam euenturum iit , fed Γι vnutn eiij 
nonne itarProrfus fic eihNoniie ita dicitur , canqiiam aliud il- 
gniticeciplulnell•Jaliudipfιιm viuim V Nccclie.Nunquid it;itur 
cum vnum eiTe conipendio dicimusjaliud ea oratio ll gnificat, 
quam vnam effentiam comniunicare? Omnino. Rurfusi- 
taque dicamus.-vnum li ert,quidnam contingat.Age id aduer- 
te.An iion neceflehanc fiippolltioncm ipfum vnuin eiufcemo 
dipi-ardic:irequafipartesh.ibeat;-Quonam modCrHoc pailoi 
Si effc de vno ente dicitur;6c ipium vnum de ente vno, elt au- 
tem idem ciTentia & vniin),eodem exiftente vno quod fuppo- 

v,i. Xla.',"jy.. Ticiwi ril ucd^cv i-y&Tic-y ■ηύ-ταν τά iyoi ον-ιτ; 'li, ■Q i'Jiiniis,nO!)ne necefle eft totum quidcm vnum eiis ipfum efie -V , ,1 . » I y^l ' S-. ' ' / 

dii f.iyiy.yj t s/s/ssJ, η nu(=»Jnat. σ/.βτηι oujj -m nvci.yy.n ταυ- 
•duu-jiw \ssiyiinv ηιοιίτον '■■ι τί tv nutuvciv, oiov μ(ριι i^iv j TlaCj 
ilJi. itiiist-noivii ofTz; Κ^γ.γχι-, y^miv η '.yns iyis' ίςι Si 
eu 7« oU/TO « 7i αυαίί. yi^i η -y, τ« m/k dt w.fvou cy \Λ2Γί.ίΐ(ΐίί,3« tucI 
tvos oym' 0.00. v/. (imyi« ίϊ ,uV oAov, jy oy s/^ ολτ»; tbvttu Js ji^/iis- 
^So» αίιβίΆ 7*) 75 iV iiyj 70 c^veu ; aV*j-Z.h. Τΐοη^ίνοιχρ iy^ji^sv r^ •j\ty ι(^ΤΒ oy, ύψΛ 'imAiiTnSny, η ii ΐν^ ηΌ'νΉΐί φ uhnr.y,» τβ '^ν,η 
iyof fAtioy ; Ο'οΚΛΠρι. Tlj.hiy α^Λ /ji t^ yjie^ojy -/^/.τίζίν -η, t^ 
ty i^u Ηίμ τδ ov, y^A γγ/ίτιι •η ίλΛ^ιςζιν ο» Suoiv au^v.aiy το μι»- 

6151» * Ι'^Ι.ί χ7 7Χ)' αϋΤτίι AOJiV itTUf αϊ/ , C , 77 775ρ otC (JUtWV yfiilTU. } 

>jci^7a τϋ) /iof ;(i) α:/ 1<^• Τ", 7ί ja^ ίΐ', τι; οι» as/ ι^^; , y^ τα c|• το ί)>• 
ά'ίΤϊ ai'j.yyjii J^' eai γ-)•/ο;/^ον , αιιΛτϊΤΐ h ■.iycu. Ild.vnt7rast /y-V 
0UO. Ouzou;u ti77%/£iv ίΐΐ' ΤΊ t^.m-jtjs (.υτω τϊ iy '>y itn ; 1 0/x.e jt. 1 57 
J>! iyLi 7~Λ 677. lii?; Ουιηαί :^uij^ μίΤΐχίΐν To iv , tho eitv 'oy ; 
Nai. Κα< <ft« τϋΖτα Jn m iy oy τηΐλα. tifcvjn. Ou?». T/ Λ ; a'j eiurqiie partes cam vnum quam elfe exiftere ? NeceiTu. Vtrum 
veib vtiJqueharum parcium parceduntaxjrappeliamus? Λη ^tldetl• *"'' 
partcjtocius parte predicare oporcct' Totius. Tocfi igitur eft, 
qiiod vnumertjacpartem habet. Peiiitus. Quidautemjiium 
h<;part£5 vnius enris,fcilicec vnum & ens,!':a le inuicem defi- 
lucjVtipfi enti νηΓι,& ipfi vni ens dcljt?Wo certe Igitur vrraq. 
pais & vnum fimul & ens compleflitui :adeb vt pats quxlibet 
cxdu.ibiis faltem parriciilis cofticuatur: X' rccundurn candem 
rationem quEOi'tque paiti•, uia oxui rir, v;tiaqiie femper in ea 
claudntiir.ereiim vnum fcnpci ens , &C ens vnum mutuis nc- vsTB ΐν,^<!^ιφΛώμοϋοίΛ;μΐτί-^ί\ν, Ια,ναχι.ίτΛ Λολίοια. /Miyoy /^^' Ε xibusampie.?j,ii:ur. VndcquCi vbiquein quauis i:^3rcicula duo "iTH.Tgant, [lece^Ve ell iiinquam vnuinexiltere. Οιηηίϋο. 
fonnehacrationevnumex.Sj iiifinii.aniuItitudo erit> Vide- Qupdvnnjn 
iur.AgefjU3efo,&:hacpeige. Qna? Dicimus vnam eflTentia ciiUeaentiani 
participareinquantumell.-Diximus. Ethancob ciufam v- *"ΐ'""'"'*''• 
num eiii liiulti elTe apjia tibc ? Sic eft.Quid aatem , fi ipfum v- 
num quod eflciuix patticeps effc diximus , ipftim fecundum 
feipfum folum intelligi.ntia cogitemus, fi.oruim ab illoquo 
parcicipsrc prasdiximus?nunquid vnum folum appircbit ? vel 
etiam mukahoc 'ipfuin ? Vnum folum puto. Coniideremus 
iam Sc aliud quiddain.alLCrum quiddam είΓε necefle cft ipf us 
eilt;iuiairi,alteiuni verbipfuni. fiquidein non fiTcntia ipfuin 

F vnuiTijfcd vc vnii tlientia panicipat. Nectfie eft.Q^ad fi atte- 
rum eiTeatia,alteium vnum , ij)fuiT> vnum iion ex eo quod v- 
numjabeiTentiaakerumeiiinequeeflentia inquantiim eiren- 
tia,ab vno efcultera : fcdperid quodeftiprum per fealieru,& 
ipfum per fe aliudjaltera fuiu inuiccm.Prorrus. Quan.:obrem 
ipiuin alteru iiec vni neceilentixidc eii. VerQ. Quid ergo ?il 
ex liHs elegerimus fiue effentiam & alteiumjfeu erfentiamj & 
vnuin, i.iie vnum 8>ra!teiumj nonnein qiialibct aflumptio- 
ne elicienius aliqiia qus iure ambo appellai i poterUTic ? Quo- 
modo? Hocniodoinquam.Iicetneelientiamdicere; Licct. 
Kuriufque dicere vnumiEc ilUid.Nonne vtrunque illoium di- 
itum eit '■: Didum vcrunque.Qiioties eflentiam & vnum di- 

y- co,an ηό ambo dico? Dicis. Er 11 elkntiam atque alterum,iiue 
alteiuni atque vnuiTij nonne in iis fingulis ambo dico > Pror- 
fus. Quse verb ambo redc appellata funt,nunquid pofiunc am 
boelTe,nequetaiT!eneflcduo> Nequaquam.At quxduofunr, 
co'J!;itarine itapiinuntiVt noiullorum \ truiique vnum fit? Mi- 
niinc.Quoniam jgitur iila iimul duo funcjidcirco vnumquod- 
que viium cxirtit. Vidctiir. Si vnuniquodlibet eoium eit;& v- 
tiunque vnum •.■iiuiiioquodum coniugio iiiuiccm cflconne* euiinKnCaiJfj, ax'<L• ηυτιυ ου φα,υίρ uin^eiy, ofc/. j-t ly μόνον jac/i- 
ciTUii li X.• OTVvii 70 cLtm TBTB ; Έ.ν,'ΐ^.Μ i-^ayi. 1 J'ci)'y^j Λ αιΆο 
77. tTii}v iJ>iJ ewa.yy.w τίω ovsjcu Mms iriycu,i7t^(v Ji au-n ατηρ μΛΐ 
cvnaciiiVy Λ>ύ\' ωί iyos οϋπΛ Ui -ίγίν. Avay /.ίΐ. Oii/suZ , n t τ^- 
f:y /jifp η ουσία., t Tii}y άίτνίν, oun τωίν,τχαν νι( ουττας i τί^ν, 
(.υη-τΐΛ ουαηα.ίλναΛ,Λ οΜίπΆ 'V6 ίν'ί 'J.u.o ΛίλΛ τιώ t τί'^α τί y^ α.\- 
/.(ύ ίτιρα. ά.>Χΐ'λϋΐν. ΙΐΛίυ fj^ Ο'Μΐ. Ω.ίταυ' Twmyoiiv οίηττύ 
ίγΐουητ" οΰηατίίΠΐ^ν. Πωίγιρ; ΎιουΖΐα>/'!!τξ}-:ΚωμΛ''Μ,αΰ~ 
ί^'έ'/7EiSo^λ£^ ΤΜι ovGiiLV yjuTTii ηζ~ν j ατΐ riiu ουηαΜ v^To-.y y 
t:Ti 70 iv /^i 70 s Τίζ^ν > af '£/■ ϊ-ΐ" s ί-^Γ" 7<i -srjya^f e nt 'σ^α,-.ρουυΑ- 
Ju 77115* ω cf θ5ί \χα •.[^Kiibw. Λμροτιρω j Πωί• i Ω Λ. e S7i> ovcnttv 
ίιτηιν i ΐΓί7, Kau ujjSk ciTnr,' ί V i Kyj ΤΛΤΌ, Ap oujjou^iy^Tifoy 
ejjniy iipimuj Ncu. ΎιΆ όταν inm ουσί'χ-η ^gj iy,a^ty.-xi. a.u.- 
^νήξίύ ; Πλ! y γ.. Ovyjnui, γ^μίοι/ ουσία. Tiy^t -npov, u ί -nt^v τι 
•jiSiiV .^ Y^o'JTw,7nsTa.-^f ιφ ί y^y^y a.ufa λί-ιω; Nau. Ci Α a.y 
αμ^ω opcois 'Sc_f3P.y>:6uiii>joy, Ofa. oi-tvn αμ.}ω //.> cUJ-ioi ttvcu, ί'^ίΟ Js 
μ»\ Ou^i/cvTi. i2 i w/djonTtv, ίςιτίί u.v^M.v» μνι ου^ί/^τί- 
^iv auTXiiyiytiicu-, Όυόίμια.. ι ου των Of α. ίτκ,ιτηρ συυυ d\JO iy^^a. 
ουμζαινζϋΐνοΛ,ί^μίν a.yti»iy^$iv. QiojtyiTJi. Έι di ι ν tvs-^^v <ui- 
•p}fbii,naniCiyu{ ίνο! οτη/ουοίίΜ myiouM σνζυ-ΐΛ,ου τ^ιαγγίτα 
•;a τταντα ; Noi. Tsiot Λ , ου ■■ύέχτία. ; ΐ(αί Jio, Ofna. ; Πω? J οι/ ; 
Ι / Λ i Λο/|ΐ 5 ντΐ/ΐί, ϊχ itVaj-;'.M f /; yju dtr, y^ τξιων ο ντων, Ty/f; tl- 

^e: U?7ap;^;H 7&^T5 d^O TOd/i• e VjyjZi TTf) pioL,-iO7i//-il'; Α ΜΡ'-'.Μ.Δνί/Ι' 

oto ντο// /^diiyey. a.v a.yy.vi d\iO Jis Η,α/\ itsfi Τξιων ■/.c)iTiti,viLa.y}.y- 
, y.H «ω Tiia T^tf iiycu ; n«f J' cu i T< Λ ; Tf /ίν ό ντων <ίύ </5f ονται/ 
Hju Λο;!» ο vTiiy y^ Tjif ο ντο/;» , va aLva.yy.vi τ(ΐα τΐ Jii ftvaj ^^j J/j• 
vy<ct; Πο?Λ;ι;4. Α pva.Tiafa.apTjay.iidM iiii,y^j'Dbi'il-J.'ahTia.- 
ίκ» > Ksu α,ρηα. ■ae/r; </./.(,' , •<<« ■■at/Tia. apiia.yji. Ε ?7v oi;7<ar, 

xum,noniie tria vaiuei fa refiilranti Maxime. Tria verb nonne impaiia, duo autem paria ? Quidni* Et cum duo fint, iionne 
neccffe cft etiam bis adeife : & cum tria,tei V fiquidem duobus ineit bis vnum, tiibus verb tev ynuni. NeceiTt;. Duobus de- 
niquc cxiftentibiisac bis , neceffe eftduo bis elle : &: tribus exillencibus atqut: ter,nonne neceffe eit nufustnater ef- 
.ic ■■ Quidni ί Ql•.id verb ; tribus exifteiuibiis atquc bis, ί< duobus atque ref exilkntibuSj necefle eil tria bis dTcac bis tiia? 
NeccHeeft omnino. Eriiiitigicurpariter pajia, imparitcique inipariajiiecngnimpariapariteij&irtiparitet paiia. Certe». 

Ϊ it PLATONIS 

Si hrc ita fe habent,nuin putas vllum numeriim relinqui , qui Α Ε/ οιαϊ toJStu οΰταίίχ.ι,οία τίΐ'α ίν^^Λΐ -ί^ϊΐϊλΕίΤΓίίϊτ^ oc isx etyctj-n*) 

ηοη neceiTaribilliciniifi Νυϋοηι.Ι^ςίιχοΓι eftvnurn.neceiTe fj); OvJit(xZ{y.. iiafcf.i<T/tv,(iiva.yyM\(si^afi^fMytJvcu. A\a.yYjn. 

ell & uumerum cfie.Procultlubio.ltem fi iiuir.erus ell , mulca A}^i^Lj)iej&M<Sy."yni, tisV αί sw, !<ί» tjA^W Λτπίζ^ντΡΙον- 

vtique funr,&:i.)finita entium multitud.^nut non infinitui na ^^^ • i.,„^^,e,.f de^^^, ^.i^ ,ul u.,-Ay^v cJ^'« jk.ewi KaJ 

iTierus mulcituciine, etiain oarcicfps cllentir nc? Maxime. .,0 ^ ' ^ji ' ^ > ■ ■ " ν / « 

uodn totus jple numerus elrellentixp3rnc'"pSjViiaqusque ~ >> r ' * = -^ ' , ,,> ν < < ν ^ . 
etiainp.ii-ticu!anutiientlientia parcicipabit.Proifiis.Perom- , ,' , ^ ^ ν ~^.j \, '" , 
nia eroo qus muka iunt,elientia diftribuitur , nec ab aliquo '^^"« vmu^^,>(^cymf M-n, ^. «^ττ^^ουτΐ « ί«,<£=τ«πι;, 
eoium qus fuiu , abeft , feu minimum hoc (it,(iue maximum. "''•^ '^ f«;<fcv. nyi-n i^iJA\oy,y ψ&κι; ttos- ja^cty^ Jh cuWa ja.j^' 
Atque id dubitare abfurdum eft , quo modo enim effentia ab cvT^iy τικ arssKTO?; OuMfW!. Ka7«y.ytif /^tT/sw/ ώα ώ ο/ό^τΈ σμι~ 
aliquocoruni,qu3efunt iabeflcpoteftVNullo.Diuifa eft igitur κζ^ττιτΛ ?3Ϊμν,ι<:;υ./^).7πΜ'τΛ•)^ί ο/τχι, γ^μ fti"5e45w/'^;wi'i'i«i''A/- 
qiioadfieiipoteftjin minima&iiiaxima, atquein omnia gux Β ^u, υ^?,ί μί^κ άτήρΜία ηί ovaiai. ε";;^/ ουτζ». Πλ=/5» tya SJj τα 
quomodocunque funt maxitr.eque omnium Jilhibuta, &infi- μί.„ iu-^f^ . OAe/w v.^ot/. T/c J; ?>7 77 iw^sg/, i' g^ ^.9^' «i^ij- 7•^^ 
nuifuiKeirentiipartesSiclereshabet.Flurimsigicurillius ,Coia;, oCS» ^^ί^ττ. μί^^ί ; Kc^ttZ^ α^ί' τ,, ητζ^,οο,τ,-, aW/s- 
, paitesfunt.PIurims cerce.Quid verbr eftne quicquain exiftis _' ' » •r^^ •' •>.•'_*•?•<(/ ?^ 
• j j Λ- ■ r Γ 1 OTi7ri5>i,o/«it<, oiTKj sUOtvy.viiU/TTi Λί/, εωί-,ττΐίΑ'/ίΐ,ίΐ'Τί 77f/)•M.H- 
qιlod quidem pais eneiiticfitjnontamen pais ipla vnum quid .V ,Λ . . ■; .. / „ V ο -j . , (.„,■, 

damliti Arqiiopactoidneiet? Verum poltquam , vt arbi- , , ^Λ ~ ^ ' '„ 

ri or,eft,ncccfie elt iplam femper quandii. eft , vnum aliquid -"f ' ^^f sij' '-"> ^; άτιλ^,τπ v.Vs^ ο>>η fl-//,^£i75eii> ονη f«<ovoi 

eire,nihi! autem effe impofilbile elt. Abfque diibio. Non fo- μίββ'^,οί-η αΜοι; οϋΛι/οί. Ot-jas•.^ A>. oc2 tvoy, mrXa^o ΙμΛ 

lumcrgo vniueilxeirentia? , fed illius eciamfingulispartibus caoc SJi; tots aSfci. Α Μ aJbpa- v^ ο'^ωοτι eJ uj^cnz,y. Miaieicui- 

vnuni adeftjpartem nullam dcferens , fiue maioi illa qiiidem, vn< οία,ε/^πο αοολοΐ'*αλΛβί ^ap πιυοι.Ά^Γ aoactOTisj ti/V wfcJ- 

feumiiioriiciiuequomodocunquefehabeac.Sic elt.Nunquid ^ CTctf uepsOT 9^p:'sk,,h aifcsewv.V'»!'. Na<. Kcu μ^χ• τίγ. uiei^iv τλκ 

cuiii fit vnum,vbique iimul cft totum?Diligenter id confideia. λ» οϊιίγΜ ?^m -π,σνΖτυι. Ισί τη^ uifi,. Α yayM. Ουκ eya αλ«θί β^'τ» 

Conlidero.atque hoc eiTe impofllbile video.Diuifum itaque, hi^,.^, ^i^.j., ^V ^el^ αίρ„ « οο'^ϊ'α ymu'^>^S^, el». oJj^ .«^ 

ni!itotum. Nequeenirnaliter vniuerfis nmul eflentix parti- ,, j-; < . .' •,,••' • 1 ■ '- ν \i -- 
, V ,. .^ 1 • ,-■ 1 ,-, 1 1 ί Λ1 ί^.ί/ωτΒεΐ'οη'ίί'ίαΜτΐϋϊΛλλ iJtt, <i)f 5θ/«,-πι) e/i. !i!/7ΐ•W75(i^'τ»e- 
Dαs5qua:n d;u)iuiTi adent.Sicc!t. C.Fterum quodpanibileelt, « i.i ~v , >,*.' ,„ ./V 

neceffarib toc;dem funt,quot func pa.tes.N.ceiiarro. Hac de '"f ^'^^^'^■'^'^^γ^ ^ ^" f «"^^ '^'λ c|,..cJc3.. Λο »m «./ ^, 

caufa,kaudreaepaulb3nuidicebamuseircntiainpartesplu- f--^'^•^ Πα.τ«^^ ou^ ^^n-m^. To iv «fcc ^7^ y.,KApuav- 

rimas diftriburim : quippe cum non in pliires, qiiam ipfum v- '^■'■'•^°'' '^'^ ^*" '''""*^' w;M*7s •<£" «'τί/;*. ts iv χ^ίί-ςζ. Φι^νίτΜ. 

niimjfedpaies difcreu lit Neque etiiin ens v;ij,neque vnu en- '^^ t-^i^'^ «f* ■" ''^ -> ^ι^λλ* οί!!», αλλ* iisu cu/77 τι s/, van tdc; ocvti- 

ti deeiljledduo harc potius per omnia penitus co^quantur. ^/α^νίν-μΛίυ^ον , τπιλλΛ Λ^α^ιΐΗ «Vo". riiU/TasTaOT «V oum. Kai 

Ornniiio iic apparet.Ipfumitaque vnuiTi ab eiTentia dillribu- £> μΙ^,Ίτϊ y.thovm uoent, «ts/a, ττί-τίρβίσ'Λ^οΐ' αν tm y^-ro. ii'\zv 

tum,infinitamuIcitudoeft.Patet. Nontnodoigiturvnumens Hiy «cu -^^τυ-ί^ττ,,] όλον τα. μοίΐα.; f^yiyM, a'm*V-^•^ 

multa eit,fed & ipfum vnum ab efieniia d.ft. ibutum multa ef- ^y, ,^i^^ ^ ^^^ ^ ,)„^ Π«ί <Λ" oJ ; τί, %y ofo. l, ■> iv -n '6^ 

feoporcet. Opoitetfanc. Qujnetiaexeoqubdomnei partes, ^., »„.iJ .'?,,. ' ',,^ ~^„ 0' > " 

totius partes lunt, tcrminatiini lecundumtotum vnumcnt. sV * ' «• ' ^' • • 1' \ >' 

Annoncomprehcndunturoinnesatotoparticulxf Compre- ., . / , . « . \ . Λ «Γ ' "^^xr^ 

henduntu.-.Quodautemcomprehendicterminusell.EiKPro- '^• -^''' ^^'^'\ Tj^ e/ οΛ.ν ,^ 0« >ca, «p 3.^^ ,«, e;^j, , ^^^. 

VnumeireS: pterea viiua» eiis , vnum quodatnmodo cft , & multa , totum- ^i' >Ci" τξλ^ί,τώί; s » o/jim 77 oac/ t^i^ai Λΐ•^^7ίΤ;ωΐ'7Βΐ/7&>ΐ';>!αν τοι/ 

vn m&mui- que & partes,necnon finitum,& multicudineiniir.itum. Appa ivcnouZcuJT^^hOi^iT», iiK^xs^n ν oKoy (^.yaj ; O-jyJ^A^jn.Kuu 

t?.&totum fc ict.Nonnccum terminatumficexcrcmaquoquehabet? Ne- Ofyj^-^J^^ > <»f io'« , yjj -ηκΛηίΜ yja μΛστν'ί^ι a.y lity. l^^i. 

©'oneto^uha cellarium eil.Pr^cerea ficotum elljprincipium mediumque & Α^ΚαμΙι.ϋ-ΐΌγ.αίσον, )nv i^' i'^'my ίτΑχα. οΰ yif αί α.}}^ως μΐ- 

bctprincipiura fiiiem habebit? Kum totum aliquidabfque iistnbusrepfriri Ε myim. Ο^^άο. KM^iuanf jiinvofjai ίοιχ.ί,τΐίου'ηνογμίτί'^ι 

ni^cd.um& ii poteft-rEt fi quid ipiorU ab eo quod vnum diibi,totumne vUe J^i 'ly i„, -j^^io^^ f^c^yjK^iJvvoi ααν>όΙ% du?o7y. Mm> 

ruis eiitrMimn-,e. Quamobrem principium mediumque & fi- »^ ^.li^,u2mi^, %'^y-e, Iwii -n h Imni t^ «, i* <?m«; m~f j 

ne vnum habet.Haoet.Medju verosrquo i;i:erualloabextre- τ-- •" _ " ' Γ", -/^^ "• ^ ti • ■ - " ' -« 

. '•.. ■ - mis vndjquediltatjnoncnimaluerellet medium. Non cerce. „ 1 „.»<,< i» , - ., < „ ,^ / ' 

f . .• Prstereaquum tale hcvnum j ht^uixcuiuidameltparticeps, , ^ , -. , « , v. / '^ / ν » λ^' /«λ»* 

feureaifiuerotundx^iiuealteriu!, cx vtriufque compofitce. τ^'^^γ» w «/7i_i/ 7i'.,gp-/j>; 01-7^77 ^.w, ο;-τίΕλαίοι.,>,^7«. 

Paiticepsproculdubio.Qiiinetiaui Γι huiufmodi eft.iprumin Oi/ jap; Οϋκοιω j^^u 71 ολει; -η ί^δ^ι; nas-<A οϋ'; Ε/ a^ α TTtw-TW τ» 

feipfo & in alio erit.Quonam pafto?quxlibet p;'.rs in toto elf, f^-P '=-'' '^^^V rjy^^vH cyn,iit Λ τκ τΐ watTa το iy,)icu <wto td όλοι», 

nec extratoturn penitus vlla.Erto. Singulxneparteslub toto ';it^i-)(irmi h -ύζητιυ oaduiu -τηιν-τν.,-ύιιπ ή iyo{ α» 'r^i')iom liiy• 

■ claudunturrlra. At vnutn cunftaEfua; partesexiftic,nec quid ρ y^oiTOf λΡηΛτ^ ί^,ΛϋτϊΜΪοϋτέίί». Φαίητω. Α W.a/iii^JTTi/Tc}* 

Qupmodo in- pl"^ miniifve quam vniuerfif.Sic eft. Noniie & totum vr.um ϊλοι-α/Τίκ b τ^κ moim ό'^ν,οίτΕ ly ιΖιην,^.ί-η Xy τ,νι.αγ: iy otw, 

teiiigatut .b y eft-QuidnivSi omnes partes toto clauduntur, cftque omnia v- ^,,^'^,,.,, .,^ i, sV/. ?, 77^/ j«V «>/ u^ ίι/, i>: J- m ττ.υ /6a;<x.7t ^^ v. *'- 

■'•°°'. Ή'""• iium & ipfum totumjcontinenturauiemfub toto fingula, ab ϊ»ί. ■ r^^„ _S jprJ—' ;J *fO'\ ' ' » 

vno vtique vnum continebitur,atqueita vnuipfum in (emet- ■ ~./« ,'„*> „«~ „•^» ,ν^ ' μ» 

jplo lam enc. Videtar. Veruntamen totum iii partjbus rnitii- \ , , w , , , «, r. ^, </ V 

roi eft,ncqueinomnibus,neque inaliqua. fieniminomni- ^5P^;!^iO'=f''^,<^"^^,'^i'«=J'^f '■«■«■^ i^a7)ws/«-o cjrv*- 

biii, neceiTe cl\ & in vna : & l! in vna quadam non fit , in cun- ^'"^''■"v. Α /ι/.*,Λπ^ jap. Μι, oy Α c^ τ^Μη,α^Α ay iy],Mf^ ly λ- 

«fiis efle non potci ir. Si r.utem hoc quidem vnum cundis co- ™^ "^^^ "Ψ-^ ■" ολοι-,ϊκ λι'*; jtn ic «7^3« 77w f|),H uMJkujZi-n ά- 

Ihtj&in eo cotum,iio;i vno , quo pafto ampliusiu omnibus vm; Avayx.». Oyx£ujj u«Jkucu iji/^ oy,nCSiy αΐι itHs c^oy Λίν,ϊτηι- 

eiicvnutir: NuUo.Scd nihilo magisinparcibus qiiiburda.Nam q J»l::iy aUTi^iiiy,M'!iyyMly Af^ui7)iUdjyv}i.}f a^tfi άοΛΤΌίγ,ο- 

ii quibufda totfi iarit.maius in minori eric Id aut£ impoiTibile. aoc li• άλλί.- ί^ν' « Λ'τι) τιίντάμψ, cVto Tyy;^yci, M-nly iaxmi. 

CHiod nufuui linpoiTibile. Cum igicur totfi nec iii pluribus.nec in vna.neq. ^^,] ^,^^ 71 iV tiiyvM βΰτΐ-η h icwj Sycu .j/J h• ίτ'ρω. Kylyv.su 

eft.nihilpeni-etiamcundlisinpaitibusiitj'!! t^onnecefieellipfum, velelTe r\:• κϊ.^,.,, ',^i„ ?„ ' ^,;j, .,_ ' "„, ^;o_ -; '' ττ- ε" 

jn alioquodam , vel nulqiiam exilieie? Neceile. Nonnefi a- - . ,, ' r,_ , ν ■ •λ ν- , , 

nulquam i:tjnihjlpenituserit?& tanien ciiai toium (itjneque ^ ,' i, „ < , ,- , ,; « / , , , c 

fit in feipfo.reftat vt εοηΐΊΛ3Γ iu alio > Penitus. Qmu i-itur v- ^^^^^;;^^l '4 «fV <"';'«, =•" ^"^^ ^ "• Ε ■^y^?• To Λ >^ c τζΛ 

nuin totutn eft:in a!io eft : qua veib oninia partes tiusYunr, &: '^ "'-', ""^ ^^*" -^^" *''='-j.x.m w/ fj. Πα;χ;>4. Τ/Λ' ; το μ ετερζ.) 

ipfumcun(flxpartes, cft ίρΓιΐΓΠ in feipfo. ideoque necefle efl a■ϊi''Vi'lΰ,^ίytυι^ίm,aiίyvMμ.■ΛSiΊιι•Ί'ΛV';Uamχΰ7lj■,μ«ί^^ 

. . vnum 5 tum io fcipfojtum ctiam in alio tfle. Pioculdubio.Ec oycii-niMm>,v,ttJ\iiaycu;v.i\igai^,>uyt7.imiOl7a{.A'yayKMa- 

mum ftac & ciiin talis lit vnius natura,3n ηοπ necelianoiequuur , vtilet pan iy,ajJ70Tii» iajjrr-)ciii oy xjc^ cT^!ia,aiiKivci^cu7i>i)iia.yeu. 

jnouetut. atqde etiam moueatiirr Curnam"; Stat quippejfiquidem ipfum Φ-«••;^). KaluL•JtJ TWJTtv y. j\7s£j ajmtiW'ni,iL• ίτϊ^.τ ίιατ».)^ τνΐί 

_in ΓαρΓό confiilit.Eteiiim inh.-Eiens vni,nec cx co digrediens, j^ χ.„^ ft,3m;W ταυτί)- τϊ'ί^ tnpoy ?/), ιιτηρ Ύ^ r^ ^rsa^y t^ttov^. 

it. eodC- cll in femetipfo. Ell proiefto. Vciiun quod ni codcn. πί,-,Π*ϊ ^« .^if iWrt:'\ ^ν^-,Ι ^rWTiv Γς,.,ί Ιτϊρο, •;,£*. ^^7«« 

fcmper eltjitare femperoportet. Oportet. At quod in alio ■ '• r•» • * ■ ηΤ . ί- .; * . , / 

^ f^ , ir ,1 • j r r - '">' " ""=' iTSPOfraiPOf itc 6i» /«7IU i?iyf BTWf s>fi,« ως Of^i μ.ίΡ'{ 

icmperjcoiurancceileelt nunquam 111 eodem eiie: 11 nuqiiam r ^ 1 ^ λ > >_ r- 1, 

in c<idem,nunquam priterea ft.iie:quod veio non Ihr , moueii opoitet.Sic ert. Neceffe eft igitur vnum, cum in feipfo fem- 
per&inaliorUjfemperquoquoilarcatqiiemoueri.Vidctur.Qiiineciam idcm oportetipCum fibiipii efle, &.'a ΓείρΓο alterum, 
Scqiioadalia firailiter idem &altcrum,li laodoqux fiipiadifila runtjillicompetunt. Qua rationei Sic enim vnumquidquead 
quodlibec hubet, vt vd idc cu eo litjvd diuciffi : li nec ide,ncc ^iud,pars Ttiq.eiic eius erga quod ita fe habetjveluc ad partc. PARMENIDES. 65 

όλίγ oM iiii. Φα^ν-.-η/. Af ciuj-niy,ajJTi iu>n,iMe^t'£byiOv/a.- Α eritque totum.Patct.Kunquidipfum vnum uiiipfius parsifl? 
μαί. ΟΐΆ'ήΐΛ ά: «η^ί «*£,;?, cu/tb tturi ολοΐί eu/ ίΐκ,'Τΐ^ί ίαυ-ημί- Nequnquam.No igitur quo adreipfum torum erit, quafipars 

(((%. Οϋ -^of eiov TL•. A'»! dftii-nt^vbitv ws lity; oJjJTtb. iui fit.Ncquecnimponibile.An fortc alcerum eft vnum ab v- 

Ow off• '■-^■-^ y- ^■"e"' "^ "'•• ο J ijH--nt. E/ ouZ^ji'-n i-nfy, μ^- no:minimt.Non itaquc a feipfo alterum. Non certi.Si nec al- 

7^ -ίκοη m-n yaes^ 'αυτ, ^h i^-ri ^^>, oCk d.'Ao «Λ ttw^, u- .^.«^' ""^ ''«^ 'ο'""^' "e^ue pars quo ad feipfum eit,quid iam a- 

' ' • - Λ ' Τ•' r' - ■ ' c, « ' '' ~' t liuu reitat,qiiam vnderibiiiffllthucipfum. Quid vercOuod 

. ~j .-,',, ,,, ~„ ^ „ >. / alioieit, quamiplummetineodem exiftensin remetipfo.non 

^- ,- Λ -^" ,-. ' - " '' ' necogituralterumaleipioherijfiquidemalibi.quamipfum- 

(a^,^^-,h,uo>y. /cw,. 0■.7z.μa^^fc^^„ v^y γ iy , cv7r> -n ^y met exiftat?Mihi quidem videtur.Huiufmodi planf patuit ef. 

ea^TTJ -iya.^ mv^^ ck mpff), Η f ai'» jiy. t ;π:£.->' iyct [as ίοικνή u» fe vnum,in feipfo fcilicet, & in alio eiTe. Patuit profedb. Ex 

rtu/V» oui iiOTW π sV. eWs. T/ oi^jf I TtwT/ iTie-V Ri>')5i';:t ^P°" ''- hocigitur coftat vnum eiTea feipfo alterum. Vidcrur. Si quid 

Tnr iTifof sroT/i aWj-/-»). OvVjuh «to tAti tveijfia-TstvS STspstT» ίΐΐ'/ί'ί τ. veioab aliqiio alterum eil,noniie abalccio aIterum?Neceifci 

/ou 70 «ν,τ^'ί** iVi ΧΙω; A' ι-Λ], '^T^.foy ai itiiofciii ty i^ ΛΜύΐ/,Ε- Quarcunque vnum minimc func,nuin ab vnoaltera, & vnum 

7if>y.d'fcLji-iWTi-n τυΜ-πνκ^τίί-η^ον,Λ/,ΌύκΙναΜτίΛα}^^- alterum abiis qui non vnum?Quidni? Ideo vnum ab aliiso- 

!,u(i nZ: A\i; Η',^ί^λίσι, in^iiv ly -irJmp,»* tnpoy h -mi^ mnihus alterum apparebit. Alterum. Afpice praterea ,num 

ttJ Tru-A rtj , O-J.. ίν.Λ«ν.;. Ει ^c, τί Ί -nmly τ^/π^ ο^Λ'τγ^τ. t ='^'^'■"7 !? ""^ ' ^ 'Ρ*"""! "'^'" ^f ""^"^ ,'""'"•" fint• Cur 

• λ' .^ 00. ■» , i^ ^ . •/ / .,/• ... non? Voletne vnquamidem inaltero.velalterumincodem 

^...hy .,. r^ ^^ycy,. cT,-r. ^^f.y χζ^,.γ cvAy^c. . yof oyn- ^„„^;(^^^^ , ^^ •;^._ ,j ^^ ^,^^^^^ .^ ^^^^^^^ ^ J» 

.oa^ ..M,/ ™, =,...v.. *.7..^e'.o. c^7j«;t^ n» 7. mi... c^yv- ,„|^,i ,jt ^^ jj^ ^„^(-„„^ ^^?^ ^^^ p^^ ^j.^^^^ tempusipfum al- 

my, Οοτζ,ί.Έ TniJ» Ά ,ι-Λτπιτΐ ^J^ ^ ^'^^ > o^^hn^TMyvn tcrum fit.Nam fi per aliquod tempus fit in aliquo.per id tem- 

'Ρ^Ίνττύν iu'u>i 7t e-Afoi'. \λ»?ϋ. Qjrdfe. hi-n~tf μν tv, οίτΈ wtJ pus in eode ipfum alteru eric. Aii non> Certc. Portquam vcrb 

eV/ eIh cU' TsiTipev. Ou >ep ouu. Oi-V. u^a τ&) eVsc&) j-' ctc £/» τό ty,•?^" nunquam in eodem coni}at,nunquam profeifco in aliquo eo- 

μν ty, f)vJi -m 'j.i tv, 7? iyoi ίτίρα. Ou γυα. Ox)<S\ μίυ) ίαχπτιΊί }i ί- ^ rum quje Γϋΐκ,ϊρΓϋΓΠ alteium erir. Vera dicis. Idcirco ncc in 

nf at ih <ih).fi\Nv, μίί μίτί'^ντα τϊίτϊίοι/. U-of }ay, Έ.] Η μήτί "s 1"^ ποη funt vnum,nec ίπ νηο erir altcrum. Nonfane.Sc- 

iiJJTri! iTifi TSb , ui-n-n-l '.-ηρω, oJ Vtt» d??/» '-:-n?oy,i 70 We- quitur,vt vnum ab iis quae non vnum,& quar noti vnuln ab v. 

■npu 7ΐ) ί^Μ-ίλω/. EV.cdi,';^/. aW ^ oJ./^ tS eVoV >t fM7^>4/ ττί "° P" '?/""" ='''^'"'" altera eiTe .nequeant. Sequitur planc. 

1•' . > « \* ,ν .., ' <.i , ΐ• .., „~ r^>n'^* ' Qll°d nidparticipentipfoaltero, altera fecundum ΓείρΓαΐη- 
• . . .. τ ν >« ..ν Ν * " ,Λ ,^ / > uicemelienonpoterunt. Quoenim pado? Atqui ΠηεεΓειρ- 
/ /^ ~ . . ■» - Λ ' 1 \ί f • \ •5• / ' "Sjnecipio aiteroalcera lunt, akeraelie inuicem nullopafto 
e^^ucyyij^jTa. O.j^pou;.. Τ/Λ; Ta.tuf iv, Wiyor a^a^c* poiruncNullo.Pmerca qu:e νηύ non func, vno minimapar- 
Viiviify.aiOUTwf^iTii^-niiivci-vfxMiy; Μ=7ΐΓ><». EiofiTizuni ticipant,neque enim eirentnon vnum , fed quodammodov- 
liuyj, iy c0 , Tv. -fi , μηίγ, oht nv u^zioy τ'^'μιι -JfTt iy {ι,ι,οϋηη num.Verum.Haticob caurarn qus non funt vnutn, nequeet- 
oMv ά{ uoziiy' oli-n aS -m υ.•Λ iyTO'Jiy(,i μοιίΛ, οϋτί^λι^άί μοβ^ο) D latn numerus funt. Alioquin non penitus vnius eflentexper- 
tJ ty'i. OJ ;ΐΛ!. a'?> α uI^m l'fc/.;J/j,Ta mm μίεια,μΙιτϊίλΛ,μήη 'ί- ^'^'^ S"^ numeru habeant.Non ccrre. An verb qua; non funt 
τίρΛαλλ-Ιλω/,τιί iuTii mS^ ΛΛ^^λο/ί•. ^^iav.V w- Φ^/λ'^ a?ct xpu vnum,partes vnius Γυιη? An fic fortc vno parciciparent , qui 
■d ti^if TaV.' ?. οίτ^Γ r;^v, Tiic^T.^ f?) ί-;;7ΐκ;Φ«^.^.Το iyci- "°" funt vnum^Participarenc Si itaque hoc quidemomnino 
.^, ^r ?=/w. , ?7.p^;/ 7. r^^V'^^. Γί,' ..«: .•.^T.c/, yj ^^y '^ύ- ^"""^ ""''"" ^"'^ """ vnum nec pars vnum eric corum quat 
"^ ' ' f \λ Λ r - " f ' Λ-ϊ•• '^ nonvnum,nequetotumadilla,quaiiipfa(intpartes; nequc 

,„ , ; ,/ ■ Γ , - i^ '^ / „, ruriusquxnon vnum,vniusparticu!3ejneqiieetiatota5quafi 

"^!^'"'^"-?^ i.'=.u./=i,£ca>iT.i7i<iU7=,.<,,UoK; 1,-7^. Em /Λ, vnum parsexiftat.Noprofeftb.Cxteium aiTeruimus, quene- 

^r '^C"' " *'''-'"';^-?*'''''ϊ; '"'«^f 'J" -';/' f "'"'"Ι' ''j•• Ti A^. que tota.neque partes funt,neque inuicem altera , eadem in- 

0-jyxuZfnfiy^f!!i.>Kmyiaanft^Txt».a.^v.i<y'.u; Kff^ ov Ti μάλλον uicem elfedebere. AlTeruimus. Fatemurne igitur νπύ, cilin 

ti^Tixvovi Τί;<ψ; E} ί^-χμϋ-ημΖλλον μΜ7\«τίογ, ίμοΊαί. Ncw, ita ad ea quae non vnum fe habeatjillisidem eile'Fatemur.Er 

Oi/xiuT « ir:c-v ^i) ''Τϊ'τπΐ'•^ i:?' tt,V>ai' , luu TBVict oKEiVoy ^'(TiuJTWf, Ε go vnum,vt videtur, alceium quiddam eft ab aliis &3 feipfo, 

toJtii TvujTiviu/TmnyaxniLSiv• -/^-ή,τι'.ν τοΙς aMo/s• , ί-^τάλΛ rurfufque fibi &illisidem.Sic ratio perfuadet.Nunquid fimi- 

iJiV/. Χ\ω( κίγ.ΐί ; ίίΛ. Wi-ri^ wyi7i.f ίχ i^vyi ,(^λ(~ο le quoq.&difllmile fibiipH ac ciceris'Fortc.Poftquam alteru 

τ-•* 1- τ .' \•' ■' * » ' • « i. ^v abaliis eflepatuitjalia quooueab illoaltera erunt Ouid Dre- 

'rr' •ν . V ,>»_»•• • ~ r ■^ ' V- hibetiAn nonitaabaliisalterum,vtabillo&ali3,necmae:is 
,.. Π=7.ε;>' 0-, .::. .^ .«.: e-;^«r,^o..,. ,.^^^;.,a«. «.^ρΓ^, ^^^^^^^^ „^^^^ minus>Quidn,.Si nec magis nec minus , fe- 
T.vyo>^.j -.^ J.^>>...>u.,^ ^im ; x,-.^ 7.:.^ς '.c,y-n «^λλακ.. ft,, ^, fimiliter.Similitcr^orrb fi vni οοηΓίη^,Γ, ν: alteru fit 
70 d^Tz» 0^0««^ φ3ΐ>ς.ι , ^w... Λ•=ί:^χ.Η £Γ5 7= rt/;7o y^ AiyeiyaH ; T, ab aljisjCode modo quo ab illo alia,ex hoc fequitui-,vt eadem 
μΐίΐ.^ Ouwt/^ /^ -nii-nt-y '1'»«^ Cqiy'£hvyi; UiJiu γ.. Ο -my efo. conditio quxdam,tam viii, quam aliis competat. Ifthuc quo- 
iihii ?θΐί; !t,s4C7» ί.τίοξ-,ίάΜ Ti-m>Xa.Ki<^vf. sV α/λω iS\.infi ν oVe modo dicis";Sic. Vnumquodq.nomen nonnefufi habct fitriift 
μνζαί n s>ci/vo oi» rnp hZ 'ryoijM.. AVaj-x.H. Ο τα? οΛ» λί-^ωμίμ ori t- catum?Habet.lde veib notnen , vel fa?pius vel femel pronun- 
•na-• y^ τί'ίλΛ Ttw irV, Ι'τΐς''' J^ τί ει» r^ahhcuy , Jie 7ϊ me^•' «'- cias.Equidem.Vtrum quando femel profers.illud appellas cu 
-tiyTif, oCJ-iy-n /^Moi- eV αλ>>Η αλλ* Ϊύ <M(iy;, τ« φύοτι au-n ius eft nomen-.quando verbfa;pius,non illud? Απ potiusfiue 
*£i λίΛ^'-ν ^i^» ύ^'τ^ίκο.^. U,.iv ^ jr. E/ «i* W'y 'Λ- ί"'="?^1'^'=" """ ireruque nomen idem pronuncies.necefTe eli 
'* ^ ",, Γ''> -1 <" ^ . V,, telemper ideminnucreildemfemper.Nonne&ipfumalterii 
. , .. ί * aj - »^ - V , ,/ , nomeneltadpropriualjquidfiiinificanduimpofitfiPEft-.Ouo 
^ « • ' vr ' „■ r ^" " V' - ' r^ "cs igitur ποπιεπ lioc ρ ΓΟ tcrs , iiuc femel,fiuc fepiuSjnon ad 
■χον^ι,^μ^ηκ^ο^^-, N«. Η />.7.e. m£;.^ «^α,.^:7..θίχ aliud refers, neque aliudquicquam nominas ,quim id, cuius 
ϊΐ),/^Λτ «^JTo «7s -tTov rtOTw o/^/oi- a.vM.a.^y ^ a.7rwnwy t-n- hoc nomen eft.Necefle.Quando itaque dicimus alcerum eiTe 
eiVt^i'. Ε";:•«ν. Α'λλ' bZ vf^iluaicy-^a.vouoUfl.yaj/vav ; N<u. vnum ab aliis,&illaab vno altera,bis nomen hoc βίΓεΓύρΓΟ- 
Οΐ/ν^ω^ xju 7a f 7t£cy t^) τιωτώ αστω ; ΚλίΪττ!. Αλλα /*Zu) )(5u nunciantcs, nunquam adaliudquiddam fignificandfiinducl- 
η-ή γ tpi/M)!, ώίΐΐία.'πι*• ττίς Λλί.οα τιμ/ττιγ Tt y^iTiefy- eVsw»! nius.quam naturam cuiusproprium nomen eft.Omnino qui- 
ji/. Toui;itf77'c;' A-}'i τν'θπ!• δςί π hw τί iuyi τζίκ ΛΛλο /f, tJ £71- G '^^'"•^' ^''6° ^"""1 alterum eii ab iis,&: alia ab vno altera,pa- 
icyc^iycu ^"i?}.,,y. Uiyvy.. H^yi μ1ν)'ίτ^ε,^ν,'Ιμο^^<ιη. Nai. tiensiUudide alteruquod iii aliis elt, fecundum illud.non fe- 
H"a^« 7^7^., ciiiuonv i^, kti To^ct^TvW W.^f tJoV^o/ouTt, W- ^""^"'" ^liud quiddam,alterum elb ab aliis ynum: quodcun- 

^ • . Λ' ■ \« ΧΓ ' Λ- ' •' ' > ' *. queveioidetnpatitur,rimileeit,annon?Imo.Secunduquod 

3r<. β,ίίβ/οϋ Λ Trai/ TD STSf ;» i Νω. Α)ίοαί/4)!7ΐ/αρΛ7θ7αϋ7ΐ)'• « «χ ,,„<.„„„„„ u,u^. r., u r- i r . ,"H""" 

V „ f. , >' ,, ., ",, ^ ,, autem vnum hab€t,v:iitabaliisalcerum,lecundumhocide 

c*^77ov£i«, τώ mp'^. to'«/. O^;o. c^* ,iatf.o.i.,o. e^ Toi. quodlibet cuihbetfimile eft: quodlibeteniin eft^ quoJibetal 

Τικ aM5/r• y „!^ina:r,o'M,ioy ,. Λ 7ux>w, ΑΐΌ.αβ /oy. E;^H >ou>. terum.Videtur.Ellne fimile difllmilibus contrarium?Eft fane. 

Α «ί-εο/^.ί,^^τί/οΐ^τϊΐ'λορίμ. KcuyifTiyJii^i. TiW; if-Twu- Noiine & ipium alteium ipfi eidemi^Et illud.Veruncame hoc 

Tt•,• τπτηνΉ , μ.•/ι Λ>ί.ο7ον ^7nτπv'hycu• μΛ>Λ?^η7ον Λτη-^ν^ί, pia- etiam patiiit, qubdipfum vnuin aliis &idem & alcerum iit. 

ημοιον μΜ 'Μ'ίμοιο:• Λ,Ιμΰ.'ον u). η <Λ' άλλο mmy^y, ΐ).>λο7ον αλ- Patuit plane. Contraria veib paiTio cft eHe aliis idem 3c efle 

i'Wo ty^<ii{uoioy7i).A.'Aii^ Kifii.Tajjiiy -n 4* <'y'ntv ■nls\oi{, ^^ '^^'* alteriimiPiorfus.Qiia tamen alcerura,iimile apparuit, 

Ethoc. Quaigituridem.diirimileeritfeciinduinpainoneni 
contrariampaiTionisilliusqux iimilefecerac. Simile autem noniie faciebatipfum alteium ? Prorfus. Ipfum ergoidcm 
diflimilereddectalioquinipfiusaltenuscontrariumminimcerit. Apparet. Exijsconcluditur vnum iimile atquediirimile 
alui elle:qu.i fj)iL aluTii',Ti,rimile:qua verb ibidem,diirunile.Talem,vt videtur , rationem habec. Et fant; hanc habet. Quam? 
V t quaidein pniium ell , non alienum (it paiTum : fi non alienum p.iifum fuerit.ntque difl-imile etiam r fi non diiriinile,rcllatj 

YClini;Ie:iinautein aUudfulceperit, & ali«num ; fialienum , etiam daiimile fit. Veiidicis. Vnum ergo &quiacietensjdem Η Ρ L Α Τ Ο Ν 1 S XOU Λ»0«ί(0/ 75/!• α,/λΟί!. ΤΐΛ.ήι γ-.. OujMtu. /JM ίΛίίΤα UaUUTWS ,i- 

, ■„ , ... ν , . Γ • ' . . / > 

■τηιτηρ fno^ τΐ ίοχιτό y^ -nwnY iaxi-m tfivn > κϋ-Τ au^OTifa k^u 

νατα Wt^C'•'' 'ο."*"•' 7ΐ Κ£« Μομαον φΜπσι-ηι ; Αΐ'Λ^-ί',ιι. Το Λ Λ 

τηαί i'yii (ΓΛΟτη/. Iy.otw. Αι/τϊ 'Μ τηυ c* ίοΜ-πύ• ο? ω τυ ί»ι eyii»'» 
«V. 0'p-^f. OvMuu v^i ^l τικ ttMo/i• το £1- ; Nsu. Η [jh' "f* & quia akerumj recundum ambo hsc & fecundum horum v- Α 
triiquerimueatquediflimiieaWiserit.Maximc. Nonne &:ribi- 
jp!i eodem modo, fiquideaialterum a feiplo &hbiiprndem 
3ppaiuit,fecandumambo atque vtiunque fimile puricer at- 
que diflimile apparebitfNcceire elt. Coniidcra pr.rt£rea quae- 
ro,quona!n pafto vnum ad tangendiim , vel non tangendum 
fcipriim,&3liafere habeat.Conhdeio equidein. Ipfum vnum 
in feipfo toto είΓε conftitit.Probe. An non & in aliis vnumV Ec 

iii aIiis.Quatt:nusigicutiiialiis>aliatangit,quatenusinfeipfo, _ ^ , ^ , ,_„ „ , , 

tangerc quidcinaljaimpeditui-,feipiuin veib tangic, quum in g (j^ i,w.av Ιτ^^γα-η ά'τίί.θαι, ΐ/Λ/ττ) /ϊ οΰϋ ο,-Ά^^ι-η cu ^hj {μ- 
feipVo iit. Apparet.Hac vtique ratione vnum δί fe , & aha tan- ^j j'^_ Φα^νιττχι. oJto /^V <Λι Λτίο/τη ctJ τϊ tV αΐ>η -η -^^ '^■j 

ίη.ων, Χ'/ίη/νο. Τ/ Λ τηΛ j a.f oi -τπΰ το iieMoy άψ ^tu 77- 

£//:6ΐ(' Ji^Tt;^!' ? C-? ,<^τ" lnt-yhjj Η eiZ/ct ή tti κ,ίκτοί cr.-jrii-mt ; Α- 
Vrt'v/.n. Kai 7Β ίΐ/ ϋ^Λ , « μίτ^.ίΐ αυτΌ αυτί αττίί^η* , ΐ'ρύζ,ηί Ju 

)Ί αχ)ΤΌ Άι. Αίΐ γι» οαυ. Oi/xoou it/o /-φ ny το iy , ■minjinv α» 

' ι H ■ C » V. *= d » » 

■πώτα, m ί -y Λοίν 'yu^cuy a.wl ■j.wfn ; iui Jl α-ί ν iy , ηυχ t- 
α,ττίίΆβχ tJJiiauTi. Η'ίΐΰτΛ. Α'}•λ.' ouji uIijj P^ α>λων A^^-nU. T/ 
ο? |1«Μη Λ77?έ,5Λΐ• τϊ/ηΐ! ii<WT^hi μααΐύ ^*ιΛ/ wa/. Αλ«3τ(.^ι/β 

tyji hl , Τ5 0\ΐγΐΌν , ^ΙΆί , Μ iCteMH ώψί UVM. Αίΐ. Έ'μ λ TSIf 

Λο/ΐί ο^:/!" Td/Ti)• ■αςβί'^ί^ητα c/|^r , «οτο y.V» τε^α 55«/" <" Λ λ- 
•44Κ, J^i. NsM. Ktw υύ'τϋΐ cTh Λίί tn; O^ffyyto/j^m , μίΛ a.-\i( git.Tangit.Quid vcrb ad hxc? Nonne quodcunque taolurutn 
aliq^uid eit,prope illud quod taiturum ert,iacere opoitet , at- 
quc eam fedem occuparc, quse ft quitur illius fede,in qua ciini 
pritnum fuent,tanget> Neceirarium hoc eft.Ideo vnumquod- 
que (i fe tangere dtbet,continub poft feipfum extare oportet, 
ptoximam loco iii quo ipfiini ell,fede occupans. Oportet om- 
iiino. Nonne vnum Γι duo eflet,hxc efficeret,& duobus !imul 
in locis exifteret : donec veib vnuni εΛ,πιίηίηιε? Eft vt dicis. 
Eadem eigo neceiruas effici:,vt vnum nec duo (it , neque fefc 
tangat.Eadem. At nih;ib magis alia tanget.Qiiamobrcm?Quo 
niam diximus quod taflurum aliquid clt.reorium pofiium pro 
ximumilliquodtangendumefl:,c(reoportere, teriiuiK vcrb 
prxter hjee intermedium nuUum. Vera. Quapropter duo 
fahem adeiTe oportecquoties futurus eft taiitus Oporcec.Sin- 
aute prxter tcrminosduos tertium quiddammed^^minter- 
ιιenerit,tl■iα quidcm pcr oidiasm lubrequennirj caftus autem gemini.Produs.Atque ita femper vno q odam adiefto , vnus ^st^iyyvi-m , m nuCeuvHmi α.•^ΐί iv ■αλη^ηίί τ /J a.tiV^-fJ fua. 
quoquetactus adiicitur.Ex quoconiingicipfos cartus a numc ίκάτΙοις c^vcu. S yif -ri •.■nt^-m cAio %7&Λγ-<.χ.-ηιη ^ α^ίΛΊ- , hV το 
roriirn multitudine vno exuperari:qaancoenim prima duo ta- t^uco ^ιλιτοι) aei-iwoi'» τκί a-4i/f > τψΊσα ηυτω /ju ίτηι-πι α- (Susipfos exuperarrit>ita vt pluranumero,quam tadtuielTetitj D ej^ujK mif •πΛοζύν f/f A^iay τι^ΐοναηιΊ. SA> yj,f •η?•.οηπν άμα ty •η ΐΛΧ,ο deinceps vniuerius numeius vniueifos tadusexcedit.Et- 
enim in poileiu νηύ limul addit numero, & vnus taitus tafti- 
busipfisopponitur.Redc.QLiOtigiceaquefuntjnumeiofunt, 
totidem femper & tadus.voo duntaxat excepto. Veia loque- 
ris.ltaque fi vnum effet folum,nec vfquam duo.taftus qtioque 
nullus eiret.Qii.ona modo"' Diximus qui a!ia funt ab viio,nec 
cfle vnum,ncc vno etiam paiticiparcdonec alia fint.Diximus. 
ExiiscoiificiturjVtnon fitiaaliis niimerus v.iui ,qu;ppe cumi 
vnum illis minime adiit. Enimueioquo puotoid fienpoUet? 
Vnde alia nec funt vouin.nec duo,nec alio quouis numere de 
lignata. Non fane. Ipium igitui vnum rolumtnodo vnum elt, 
duoautemnonfunt. Non,vt appiret.Ec fiduo η<»ηΓαηι, ta- £ 
dus quoque nuUus erit.NuUus crgo nec vnum alia taii§it,nec 
illa vnum nullo exiftente taftu. Non prorfus. Oninibus lis de 
caofis,vnuni fe & alia tangitpariter & non tangit.Sic videtnr. 
An eftpracterea asquale pariter & inajquale , tum fibi , tum e- 
tiam c;rtens? Quo veib iii paftofSi maius eflet , vel minus v 
num.quam alia,aut alia lurfus maiora iiue miiioia,qjam illud, 
an nen vnum cx eo quod vnuni,& alia ex io quod alia , quam 
vnuin,aiu maioraj3ut minora inuicem exipfis fuis eiTcntiis ef- 
fenc i verum ii praeter lationes has vtraque xqualitatem infu- 
per haberent , squalia inuicem exifteient: iu\ hasc quide ma- 
gnitudinemjilla paruitatem , aut ipfum vnum m3giiitudinem, 
alia paruitatem habereni,cuicunque fpeciei magnitudo adef- ρ 
fet, maiorexifteret•. cuicunquc paruitas, miaor. NecefTc. 
Nonne funtduie quardam huiufmodi Ipccies , magnicudo & 
paniitas? Etenim nillcirenc,iuinquam contrarijeiiiuiceme- 
xifterentacrebusipfisineffent. Eft vtdicis. Igitur fi vnipar- 
uicasacceditjveltoti vni,vel parti cuipiam inlidec. NecelTa- 
rium. Si toti infederit velasqua cxtStione per integium vnum 
intusibit, velexternislimitibuscopledtetur. Plaat. Exajquo 
vni infufa paruitas «qualisproculdubio viii erit:compleitens 
autcmjmaior. QuidniV Num potiseltparuitasxqualiscui- ττύβ.Ζί^ί'Μ'τιζβίγη-ηχ rjtJ μίΛΛ^ί ταί( ci\iisjy. Op-Saf. ΟσαΛ- 
Poc oji τα οΐ'τ« riy aftbuoy, άΰ μ*ί ού α^ίιί ίλατ?£ΐίί iit^y αΰ- 
T/f. Α'λ«θΉ. Έ.] Siyity iMvoy e?7, Shoi Α μΜ \ΐΐν , Λ-\λ< ουκ 
ΰ,ν ii». ΠωιΓΤΛΡ; ΟυαοιαιφΛυίψ, -πι λμλ Τ« iyoiyou-n ίνοςιΐ 
οϋ'τΐ uiTi^i ώ,τϊ , emp λ Mot ohy- Ou yLei. Ου•/. ofa. sy chy 
Dfi^wx c# 7S/f rt λλο/ί , hos tJM tv-ni Iv <W75iV. UZf yl;i ; Ουτ 
Ofa h 'cb Ttt Λ λλ* , ουτΐ Λο , οϋ'τΐ ά Mou dijBucJ i^yn oyoun 
ον'Λ/. Ου. Το ty ίϊ(Λ fM/oy 'bbv hii.oi •hioi οιικ lUi (in, Ou fcuyiTtu. 
K'-4a{ cuiai»Li^J,Jiioiy uviVToiy. OuKi^iy. 0\ir of α.-ηίΫτ^'α.λ,- 
λ.αν α t/stsu , oun τα^λα τα ivof ίτηιτη^ Λψί isx tstv. Ou -^Of oujj. 
OuTw cTi) xj^ 'TTaita tuZtu to j/ rfJ α.λΚωι> nju ίοχιτϋ a.7nfnu Tt KiU 

J> ά'?3ί7«ί. L•oιitiy. Α ρ otw yju luvy 'ab kj" £"* '<^v oWJra 7ϊ K9J' ti(V 
j"^ ~ -., „ ^<l « s' ♦ »' -1 * r » , " ' 

afhoic-j Tlt„( i E/ μαζον ioi TOty » Ta>ha.,ii ίλώτίβ)', β <u> -mMa m- 

yl{ UAtTa * 5λα•7?<ιι,Λρ Λ-ίκίυ/'τα uijj -.y φ η ίν, rsi ταΜΛ> α Mct ΤΛ 

tyo(,oUTi τι ΐΜίζα ev'ri-n ΙκΛτΙω e.y itn ^Η>\ων cUJTcui y. TruiTtus 

τβΛί υΰσια/(; λλ\' fi M^ αε?? τΜ ηιαΖτα ίΤ) iyJ.Tiftt /σίτ» m iy^nv, 

"Ισα. oji ίΐϊΐ <σζβί ϊ λλ«λα ; £i Λ το /-ι^, μαγ^ί,το Ιί,σμιν.ροτατα , Ι 

Hgx αί)4θοί μ!^ 7Β ty, ffw>ifioTH7a Si 7«Mct>enDTSpw «V τψ ί''^" ,"*- 

yJh)! rti^fnm ,μΰζον ΟΜ ίΐΉ,φ j'i αμι>ί{ΐοΐ}ΐ>, ίκιάίον ; Ay(i.ytJn.Oxiy.- 

ouZ t^OV γι TJvi τοί/'τω ί/Λ ττ,τΐ utyi^! ysJ^ » σμιΚζβΤΗί ; mytfoj/ 

Tnv,iw ο /7ΐ 5•4, α,νιίΐινω τι ΛΜχλο/ΐί «τίυυ,/^/ ο* ηιί οι/ην tyyyioi- 

SmY. n.vr yif ΛΐΙ ; Ε/ α^ο. λ> τιΐ ίή βμίκ-ζ^τκ: iyyyviTru. , « ττι/ ly 

«λζ-ι ttf « iv "«'ρΜ ίοτΒ ο*£/«. AVoi^X-^. Τι α ίΐ !ίνοΚα>ίγγγ/ο/- 

71 , otv * οζ Ίανυ djyaliii Λ' ολον α;(,7Κ τίτα,μ^» ίι•,ι , » 'afeii/fi/ow 

OJJtI ; Δηλον cA) J ΑρίκοΙζ )sw /xV οί,σα κ σν.ιΚ(/Τ7Ι^ Ίψ ίνι , ίΐΓΜ 

Μ oJirm ίΐη ; 'Z^i^utm ^ί,μίΐζων ; ΠίιΐΓ cA ew ; Δα>ΐ/ΐΐττ|ί ouo σμι9 

κ^'τχτβ /7>ιν τω ttyM , μ ΐιυαζω ννοί ; yjj stJ.rc-iy γ, τλ μίγ^%ι; τί 

tji ]αττή•η>ί, Λλλοί ijun τα iiwiK ; Α'/ («.'«τον. Ε ν ,υ)ροΚ(ύ αζ^ τφ 

iyi -Μ eu/il» σμικ^τνί ' λ», ΰτηρ. Ι* μ^». Ί^Ιαί. Οι/τ»)* Ιν ^ταττ» 

c/jj 7Τ«ί .α«ρΕ<. Η Λ '<ΐ),τπϋτα•7Π).-ΐ)7ϊ.' αΐΐρ νζίί το όλον /ίΐ) ί^> η tt?/- quanieffcjvelamulioiieifedtufque magnitudinis &.iqualita- ,, ■ ,', , ?. , ,,,^ , , ., / j , » 

tisinalioexercere,niripoiTecinrtjpfam;Noiipoteltproculdu G ^ -'.,, "^ ■ / »., '^,,>« ο' • 

bio. Vnde concluditur in toto vno paiuitatcm cffe non poile. s«/ '* ""'^'' ^"^/^^^ ,^u.tj.v «6ρ.^«.«τ or^A.. sp^/jvomV..• o«- 

Kcftstforluanjvcluiii partc. ReiL>t. Noacainenin totapar- " ' ~ ' "^ 

re.eadcm enim efficcrer adueilus partem,quj; & aduerlus to- 
tum eflecerat.quippc ve! asqualis eii:,vtl niaior lUa ipfa parte 
fempei,cuiciinqa. iiili:. Necelliriblequitur. Nulliigiturvn- 
quam rei pai uitas inh.Trebit,quum nequc parti,neque toti in- 
hsEreat. ex quotir vt nihil futui uin fu- paruum jpraster ipfam- 
metparuitatein. Videtur. Scd nequc etiam tnagiiitudoine- 
rit. quippcaliudquicquampiiEreripr.immct magnitudinem maiiis elTctjVtputa id cui inirit magnitudo. Vcrumtatnen ni- St Tj iiztj σμίΥ.Ρίν "τ^^ ewvifn; σμαι^ίνιτζί. Ov/. μιν,νι, 
Οι/'Λ' agjf uvy^ti c*e'sw/ &v oirm , uitl^iy γ^ ώι τι ί(« α λλο , y^x 
■TftJjJJtw-nt] μΐ!)'Άηιι; ^ Mtfivo ον w τΐ .ίί«>4•5οΓ &*£/»• ν^αι^Μτη,^σμι- 
■/.(^:<1 αυτΌΟ οικ ο yiof ' ου tuidyyM '\^iyjiy edt τ^ρ » ^.•)λ.Τ87ϊ J» 
i.iuLn.-my , ΙττηΛ' σμιχ^ίνκ oCjkuM sv/. Α λ«θ>/. Α >λ* ,wiu/ iW- 
τΐ α?;'-θϊί•, ουκ α λλον αίΓ^ον nkiivx σμιιΐ(^<:ητ^ί' cvSi σμιιΐβτιΐΐ 
λ'μχ iAa.jl'jy ί Λ</7« μΛγΛοΐί. Oii-^af.Oi.n α*Λ ταλΚα μαζω η iycff 

ο J/i £λΛ•ί4',<ΑΗ7ΐ ίΜί';•4-5θί• Ι/.^Τί OUly^OTltTa ί^νΤΛ. KTi iuJTUTOVTV hildlparuum, quodqu.dem fuperaii oponec a ma^no, fi Η ^=^τ. 5vi;^To.7^;/u^«.«,v τώ.« ^^ί;^:^/ t.;c, ^i;K^,Avj=t 

qiiid magnuna iit.Etenim quo pailo pavuum aliquod reperies 

quumparuitasin nuUoreridtatiVcraloqueiis. Quinecia ma- 

giiitudo ipfa nullo crit alio maior,quani paruiiate,(neque paniitas ipra,alio quopiaTn,qunm ipfa magnitudine minor. Nullo. 

Quamobrem cxtera prxter vnum ,ncquc maiora,neque minora 3 quam vnum erunt, quum magnitudinis paruitatifque 

cxpeitia Jinc. Neque habebunt hcec duo adueifus ipluiu vnum vim aliquam , qua vel excedanc, vel exccdan,tur , fed' ρ Α R Μ Ε Ν Ι D Ε S. 65 

ηίζβί ttWv»; W. wTt iwiiiv ToiJmy ou<fi '^a.^ay μ€ί'ζον ai oJ<A' e- Α inter feipfa id efflcient.Neqile etiam ipfum νηύ,αυι hifce duo 
λατ?ο/ ei)», uvTi uiyt.%i μχιτί σμικζίνηα Ί^ν. oCx.c,uZ φαίγι-ηύ γ.. bus,aiit aliis quibuilibet maius vd minus erit,vtpote quod r:i 
aV ο<ω , β fjJm α{ίΙ'Μ απ'τϊ ?λΛ•ί,ν π eV r^ αλλί)!-, £!(■«>/-*' *^το majrnitudiiiis,qU3m paruitatis eft expers.Sic vtique appaier. 
. ,' ' ' , /λ..„ ,,.,τ- ,v„ ,£.,, i„ δ' ' ίΛ,„ "-^',^ Ideoque ciim necmaius nec minusfit νηύ, quam ca;tera,nec 
, , /< , "^ ι , , • •ί' '-^.ί-- luperabitalianequeaDahisiuperabitur.Abrquedubio.Non- 
^\/' ^^ - , .„^ ,v > < ,1 V « neqiiod ΓlecΓllperat,nc■cfuperatur,neceίΓarlbfequItur,vt^E- 
Λ oy,,^^j liJ. m',yj,cv; Kca ^lw y^ <w^ :^. ^^ ,v ^r a^To ου- ^^^.^^ habcafr&fi 3equc,vt ^quale fit?Imo.Sed hoc pado, v- 
miMi-^crj^\friu^.^f<^y'-Mrr.]fjM7^ffur/.^m iw iium ip[um ad fefe habet , expersfcilicet & magnitudinis & 
\φί-^ΐτο hCt <ii <imiH;^i isj.Ttt• ahX ^Γζ ΐίτ -j or ,)n</ Λίΐ iin mjj- puiuitatis vt η ec exuperet feipfum, nec a feipfo exuperetur, 
•;J. Τία,ίυ i^ οοΣ. ToiycifaiaLTZfi -n f^ mii α.η^οις\σην aJ/im. Π,ηΙ .equc fe habens |quale femper fibifit.Et maximc quidem. 
iiuVsTUi. Kx< «Z«i iuTu' >4 c*SiWTttli)i',)(oJ.t:fe/esu>7iJit?ei»'c'5ii»3ti'• Itaquc vnutn fibicaeterifque sequ.de. Videtur. Veruntamen 
tjl 'stik^.y υ.ί^,ΐ'Μζον cu iaJJTi inr ■Tsci-^u.if.oy •ί'ί,ίκΛτ',ον. yjl oS- Β cOm vnum in ΓείρΓο iic , extrinfeciis lefe circuit , atque ica fe 
τω μύζη <u yj ΙλαΛ/ e/» <uni iaun -ji ly. E/s y^ m. ΟυΜυΖ compleitcns ΓοιρΓο amplius extat : ciimque etiam compre- 
K^ 7i ^ccv^H, w^Siv i2) 1«ϊ^ν w eVoV 7Ϊ y^ * «Μ^,ν^ nilf yy οί; hcndatur , angultiiis eft , quo fi: vt vnum tum maius, tura et- 
A M<2 ,^ .^ rr,«;^. Am ;. 0'. «.:;.N^'. oJ^coui t^j. r. ™?k>. "■" ""7^ϊ'P/" '''• f " ^"^"^• No""e hoc quoque neceffa- 
^ '^ ^; , ., ,,'...,, . - •' ~ λ I numelt, nihilfcihcetpritervnLini&aliareperiri? Necefla- 
^ > .V ^ " ■'■'^^ <,.n./ v~.x „-^^,.'^v niim. Itemquicquidell,annonfeniperalicubi elTeoportet? 
Ewi /Λ Λ ο,Λν eTie'" ^i" ?(?eii rl^ ο^λ^ν k?j τη mf , AiA <wnt^ Oportet.Infuper quod in aliquo elt , nonnefemperin maio- 
e/ Tc.. ίν),•Λ! cM'a>Jwi)./x ac Λλλ«λο/(• ^f^), τχ< Τι aMctM' ttJ ei-zjiyu td ri miiiusiNeque enim alicer aliud eflet in alio.Eft quod dicis. 
ty h nii aM.ctisi >' ^m\uoJ i/j ; (IfcuyiTtu. Ο'τ? ^,V c^a ro iv Iv 7i/> Poilquam verb nihil eft praeter vnutn & alia,opor:etqiie illa 
Λΐ'λοκ ίν:77,μ^ιζα ανύ» τΛίλοίΤό iv.iiiStti^vTa <w7ii'ToJiiy,i- in aliqiio elTe, nonncin feinuictm hsc viciflim cflenecefre 
λατίοντ^αίλων, tSu.iy^^J^uiv . tTi Si-ni.».a.'^y 'ςά'ίη,-ηΧντ^ί L•.- eftjalia fcilicet iii vnO;&in aliisviium , aut nufquam prorfus 
Aw/ x^ -ny (wtIv ;.o;jjv ui/^oi/ (J ώι • τβ' /ε λμ« τί sVof , ίλατ?™. cxiftereiConftat.Quia eigo vnuin eft in aliis,idcirco alia «la- 
t"Wi. Ti iy 4α i<^y -ηχ^Ζ μαζον y^ 'ίλα-ί^ογ Γςιι- <<j!r7i τΐ cuirS xj^ '"''=' fHnt,qHam vnum,vtpote qus vnum continerit,vnum au 

V ",, Λ, ΙΛ ' / ' ,•. ..,"y ^• '■', J " tem aliis minus exeo quod continetur: quia verb alia in vno 

*. _ v^ ' ^ \ j' - r V - -,, .• luncvnum aiiis obeandem rationem maiuseit,! la vero mi- 

,, „> , , ^ Jv „ ,-„, .,' Τ , , , nora.Vidctur.Vnurnitaqueaequalemaiufque&minusfeipfo 

</;,Λ αίττω^,κ?. μ=ρ^7. n«r Jl 0. , 1^1- u^u u,7t^y ov.y^._^^a.yc,y g, ^jji^ eil.Apparet.Atqui f, mnius & minus &a:qualc ,a;qua- 

«ti ίλαΐΌ/ωι-, ι^ψ^Μο ίκα-η^^ν<ίΐ -«u 7;λ£<ϋ/ 5<« <«/7s τϊ^ωτΐ! ^ ■j^/ lium eric nienfurnriiro pluriiimque & p.niciorum quo ad fei- 

iri.aiy,-^^)<nytWTti-nr^ ^if (tn.oii yj.m ττωτά. Ua! ; dym? pfum acque ad aiiar&ii mcnfuraru,partium etiam.Quid pro-' 

μΰζόν οξτ, ηί-Μνων τπυ /,ολ a;7i<i>y AV ii» αχ>τ/ί. αταν Λ μΐτξων,ν^ΐ hibetiEafderri ergo menfuras plurefque & pauciores habens 

μίρωγ, K?lav7nf.ifa-iioy ,ώίτΜταί• yc/j o)r'i<nir,]<^7Vjjiti. οίτδ'ί. τ-ν nurnero quoqiie plus atque minus erit &ad feipfum&ad 

oCxcuZ iwns μίϊζογ k^ ίκα,τίογ ov, y^ Ίην,ιααί <um μίηωγ, yjx caftera,necno ajquale fibi atque aliis ob eafdem caufas. Quo- 

iT^.e.ww ya: h.aijiyay M-m\; i-n-M Si ιΛτ^,.,γ , yj>} μίοωγ ; Π<3γ Λ' "^*" pafto>Qiiibus maius e(t,plures,quam illa , menfuras ha- 

«0'; fV^. «.V <!?« μψ.y tv ^^l,Uy <,: ri ^Zbr>, oZJurT ■^c.iym ^'' ' '^"«tque menru.-as , totidem & partes: & quibus tninus 

Λ- _^ ' . • j rv ■', j' ^ Λ ' ' ~ Α '' ^ ~ elteodemmodo,quiburvexquau,fimiliter. Sic eih Nonne 

, ν .■ , , ,,^ ,„ , ' , , , , cum leiplomaiusminulq.lit,&xquaIe,a;qualnimenrurarum 

Ki^ ^f -mM« <«<;=^τ^. f^-^^;;;;" f^ ?«<'" ^^]ΐ<^ητα,,.-^ pluriumque & pauciorum quo ad feiprum eft particsps , Sc 

y*>-XH 7*501/ f3 ^ίψ/θ/^ί!' wr'ih 077 Λ ί^ω>;£.7'^«ΐ')5λαΑν; 077 Λ polfquam menfurarum, etiam partium ? Quidni ? Habenfque 

ΐ'τϊΐ' ί<5>ί'θΗ, ίπν <?.< ΤΙ w> λ5λ! οναι 70/? ΛΜ5/ί• ; aW>)cm. oJto Jv) partes (ibiipfi a:quales,multitudine etiam iquale fibi erit.plu 

tui, jif ii3;«,7ii -.»',<«uiffi;', yj(u Ti^.icy y^ ■c^r/.rloy -ny cwi.yuoy tu-To t£ res vero plusjpauciores deniq. rfinuis numero femetipfo? Vi- 

gxjTisiia/ )i5U'!^j'aMiMi'. £'51?/. Α ρ ouij yjl ^ζίνον uiri^niiy; y^ deiur.An non ad alia fimiluerfe vr.rihabebitrQuia maiusiUis 

oaT=m-/<y/iTru viU7if'.y re ysJ. 'πψίσβίτί^-ν tum-n cum(Syj,i<^ Ε sppsretjnecefle eilplus,quam illa numero eflV.quia verb mi 

i'Mav; Kiu oixs c=aT=£ci; =ίτ£ 'sfi^^ney out. iajjn oSrt '^ ίκ- ""^ magnitudine^etiam nuniero minus:quia denique xquale 

λα.^, Xtiy^v μ, -n^y; ΧΙω,; ilyoA „^ ^v 'αχπ^ <^ui^,,ump h !" magnuiidine,numero quoquc pnr elle.Neceflario fic. Hac 

■c^.Nc^.rUi ΐΐ) i>X->v-iay «α^?ϊδ..,.W;.«τ^J,ei,o.7.JL- T'T "^'«"^vnum,par,plus,minU5,fecundumnumerum 

/ '/ « ,"'. . ί ■ ^r V V \» , r lejplo erit,acca?tens. Erit ianc. Nuiiquid &:tempore vnum 

"^ , "^ . . •■ ^ , ,, , , , ^'7'^ •^ particjpat, eitqiie&nnuniusacrcnius leiplo iimul &aliis? 

λοννοί;ο^5,«{6Ϊι w/!/«vw; E^_>a/> Ucr^y^.iyi^ α,^ς,χ^.'νου,ΰ- & rurfus contra nec iunius neque fenius ΓείρΓο,νεΙ aliis dum 

OTo Kiu 70 ϋφ. Uiuv yc. OJziL/j 7njerii,(jv.W tc J;^e.«>''y ; Niu. ΑΈί parcicipat cempore?At quomodo id fieri poteit?ElTe profeab q„;<i vj,t,„n 

afA'!3fi'7fifni.v-jiyvi-T^utcwTv,-:t7nfs^ili^)(i^j)(p2^iv(ir. A'vay- illicompetit,fiquidem vnum e!l•.Compt■tic.Ipfun1 efleauteni eilc. 

y.M. A'p οοομίμνιμ'!^ οτιηατίζΐν γ^νου^μου li ■!Γ(ιίσζΰτΐ£_ίγ τμ- quid aliudellquam e.nfentix ciim prxfenti tempore partici- 

aCl-nt'i vyn-m; Μί/^7»α«.3α. OuV.ou2,:'m/crMTP£(7iJ7te«i' eaoTxiJ ^ patio,quemadmodum ipfum erat cuin prxrerito , & ipfutri e- 

yin'j«xTi.\y,yiaTk.'-.viyyyy'>.jlp-.via)j^'^K<!CiTi--.y-\yyim- K- "^ ^^""^ fucuro elfentix ipfius communicacio? lahucipfum. 

viyy.^. TiyviT^u v^^ J^!, ν^ύτ^^ίγ « x^ ^τρίσβι^τΖ,ν '^v>J cU. ^'^° ^* 'P'° ^*^"' participat , neceffe c<t temporis quoque efle 

X.T-; τ/'^Λ^.-;^;;,;^^, '^'''. "• -η ~ " s• / particeps.Nimirum.Nonnenuenristempons? Ccrte.Semper 

vi 'r,,'^ ,^ '^ , Ύ .-^, , ■'^^• ~ ergofeniusreiproficjfiquidemfecuiidumcempuspercurnt. 

ν . >,. " ,--■ 7 „ ■Τ , ~, , ^ ν ν Necelle. Kecordamurnc quod leiHUS remper η: fenius eo 

:π75 f .f 7D i77i/7« c5i»C.^7»^ 71, ,/.^. Ou jcy. Α ρ οω. i•. έ^^, τιτί quod iunius fic ? Recordamur. Nonne igitur poltquam vnum 

^τt■υypvίMΛ■τfίσβι^i|^ίv,^ml^M■n^ yuZ ίνηχ^; ),j,} ου yiyvi-ru fcipfofic fenius , feipfo duiniunius fit,fit &feniu5? Neceffa- 

ακ\ =?ΐ7ϊτ HjVt^rpii/Si/Tepo/j-sgjicii' 5ίωκχίί);'ί7οτίλ)ΐ3θΐ/;,•ώ<7Β7ΐύ' rium eft. Fit er;io per hiir.c inodum iunius feipfo ac fenius. 

ΐ'ω^.τΌ^ΛΟ'δΐ^ίίοΐ', ovTiaf ί;ί-« ^5£«207ϊ,ρ£ί)ΐ'5;4:7/£θαι,7ΐιΐ/τ5 cui xj '^'■^• jeniusautem nonne tuncelr , quando prifensiatncem- 

■nviTni-m• tiJ' uV C"^ a.piy^oy,-n\/ j^ ίτηηα 'ίτηλ.Λμ^(ϋ/ο(^ριν ' r• P"^ attingi:,quod medium eft iplius erat & eritriSreque enim 

μίτβξι] άμφοτίρωτ γγΑυίμον,ττΰ τι stts/tw y^ 7Bu~»iui;.A'AHaw. Ε/ currens ex pr^cedente in polkrum , prjefens ίρΓϋΐη fuper- 

Jiy^<Lviyy.^^^^,iK^ly'j^vuZ7m;ivyyiuipoyA7ri,SiLiya^-T,:. gf^Jitur. Non cmC-._ Au non definit tunc ficri fenius, cilin 

-71=1 i^«' Jc,.7r-7.;,„-%„-..w;ir,^V. ~ " " ' ' pnmtimprifenstangitjnectumfit, fedeftiamrenius? Pro- 

„,., rt,„'. „ V ' >' " " /• ■ ■. ' ' ' ρ ccdensenimabiploprxlenn nequaquam compiehenditur. 

''i;*^r'^^-.'^'""^''V*>"'t'^'r^"'f'\>'>''^''^^''r^^^-™ Quodnanqueprocedi:,ficfehabet,vtvc.unqJr:efensfcili- 

vuu, 5^^, 71^ p,/^,£ .-^ , y^ 3,-7 70Ti τρ£«•/2ι,τ£ρ,^. Π*^ί; y.^ ο,,Α cct futunimque attingat.prrfens qiiidem relinquens, futuru 

OhVMjj mrrt-fj. yiyyiro TrpsfffvTSfsi/ ; τηυηυ Kiti ΐςιν ; iylyvi-n ji appiehendens , inter vcrunque medium prxfens futurumve 

^' ' - - « - ■' j^^ cadens.Vcra-Si verb necelTeeft quodcunquefir, ipfumprar- . 

fens minimctranfgredi , cum priimiBi illud naftum eft, fieri 
deiinitjeilquetunc iam illudquod liebat. Apparet. Vnum 
TSWTDi• ■n^tiViu. ίΐΐ yi? au voZ"OTdv 7np».UZ( ytf, ou; Au ofaSiiTi yal ^δ"""" quandoreniusfaohim ipfum pr.iefcns airequitur ,de^i- 
>Ov^-τω ^:=cri-^T=po^ ί'α^^τ^;•,^»; «r^i,,, „\V h",,^^ Π;'ίίω}έ ftitfien,eflqueiamrenius. Omnino. An non illo feniuseit, 
'AOnyaZ-ii^r„^T^.,t. "^• -.-* •' * *, ' ■ Η quo fitbat feniusitiebat aiitcm feipfo.Ita. Sciiius vcib iuniori 

/S''f'>y<"'T^'-aj-^o0y>,yiyn'Tai-,iiTOyi(nv;Toyiir:iv.A>l».,J/jjTcvv, r ■ -ta i • r- r η λ r ■ 

"/-™„ ^. ;..... ♦ 'i ** ,v .,., „ J' ' r ieniusf tit. luniiiseriioreip ο tunce t vnum.quandofenius ^^ ρ L Α τ ο Ν 1 S 

Quapiopter vnum^ciim squaletempusadreiprum & fit & Α r^h 4^7i,)o^f χeίml•^^liJM4^^/}*''y^'^ ^ 
- - ' 4"' . . . - ... , - 

vncfiqiudem altera funt,non altenim,plura lunt quatn vnu. ^^ -^^,^ |>^, ^ '^. |^^^ ji^ J^^^ ^,;^ ^^,;^ gj,^ ^,^' -t^^Sbs• a* ί;ΐ[«'."Ε-^ 

Nam fi alterum.vnfi elTe.u. Altera vcrb cum ΓπΗ plura quam > ^j^ j^^-^^^ j^ Sy^i^i j,W ^τλ^ονοί- α? ί/ίτϊρ^/ ΐ -re ei-oir.nii• 

vnum funt,& multitiulinem habenc Habcnt prorfus. Muki- ^. ^., ^. ^^._ J_ei^^J φ^^,^^ ^ ^^ .;.,^^^ ^ ,^ j.W,<« 

tadoautrm maioremnuinerum ,quain VDum nabet. Certe. * ,, ^ ^ ^ • -7 -p> •, ■ " - ~ n• 

fitr. aut fafta fu.lTe d>cemus>num qu!e plura (unt, an qux pau ej, ^ -.■.« j^s N=«. ri*v7.. cy* ^ ev ,^κν j.;.r= ^.e.->«o. .- 

Qiodpauclf- ciora?Qu*pauciora.Quodergopauciir.mum,primum.Idau- ;^/v^<,._. ί;^/Λ k^ 7«Λλ<ί ^-mceAw, e/^P ctM«tKi« ^,•. «v.o 
tl^um pi.ma temell viiuni.an non?Ii-no. Vnum ergoprimum ίαΛύ elto- Β b^/.E^/yy. Πρωπν =f6>i, oy.ti;/,>i;u>vor,'BuTi£'^i';i;si'S--ra /» 

& vnum. miiium,qu3E liumerum capiunt:habcnt autem caitera omnia <Ϊμλ, 'usteJf• "^ '^ "W* i':?'»'^-» , ΐ'ίίύτΐρ'/ tS tira-n^ov y.yvonf. 

numerum:liquidem alia funtjnon aliud.Habet profedto. Pri- γ^οϋτζΛί αίί'ΐϋ-τΛΛ^λιΐ nanfat. η iyos' li Jitr , 'Hf-.^fii-ri^cv ■^' 

nio autem f.iftum,pnus t'Liir,alia veib pofterius:pofterius au- ά'^^ωι». Ε/» yaa ιΰι. Τ< c/s τϊΛ; λο β,ν si» τβ 'γ -τοξ^ ζίτιν -Ηα) aJrniS 

tem faaa,iunioia funt.quam quod ante faftum. Ideoque alia ,, '.^ ^ ii^Jj^w ; iCSJj^Toy. Α'λλ^ uVjj «5», -/, ί^ν s>'Xi'« t^ 

hoc pafto iuiiiora,quam vnum funt,vnumque illis annquius. i, ^ ^ , ■ ,^ ^^ γ^λ^τώ^ ^muia^y. N^. O-Jy^uZ W- 

Certe Ouidautemadhoc?Num vnumefhciprxter naturam Γ'^ ' . 7"^ ,, ~ - . . ' ^. ■ ^, < > 

fuampoteft:velidponus)mpoflibileiImpoflibile. Verunta- '"" c^ _'"f/c//_ > ■(.. ^ j^ ^ ^, ^ ^ 

meiiparteshabere vnumapparuit.quodlipartes,principium f^y- > ύ^ , „ .^. . • i'-' ~ ., \ , , , ,\ 

irimo om- quoque mcdiiimque & finem. Plane. Nonne omnium prnno μ^εΛΛ γ. φ^τ^φ ttwt φ ^7« τ«.ν,Λ « ολο:; τί >c«. £Wf ' «ωπ Λ 

Bium princi- principium fic,Sc vnius,&: reliquorum cuiufqucac poit ρππ- cmvo ctu»T^Ti^d,T«y.pivtv<uivTiy^of.ov. Φ;ΐίτ'.;^)αί. Τίλ^- 
.jRiamfit. cipium Citera vfquead fiiiemomnia ? Quidiii ? Fatennune *- T)fjijo,o7uwi,u'^v)yyyvi'!Wi.7viUTwAa'JMmiy7rtfw.i}i-}nSmt. 

hsc reliqua omiiia partes totius atque vnius cfle? & illud ip-- fjc/ jjT^^p i4i/ctj.K.w cwto ιττ iy μ,νι ττνίζ^• ipvaiy γγη'^ττυ., lyM. τίΑι£τη 

fum viiacum fine vnum totumque fadumiuifle ^Fateraur. (Myi^voi, i)<^Tx>y lu --p e.ri^ay τηφνκοί (in yyvtjyxu. 'bxtyiTTU. 

linis tandem,vt arbitror , poftrenio fit.ciimquc hoc fimul v- Νέωτΐρο- ^λ 4j *'m«k π ty βι , τ» <Λ' λ Μα tS iVoV ^ίφύτί^α.. 

numfecundumluinaturamcompletur Quam ob rem li ne- o•:!,^^.- ^%.o/i^e™. Ύ, SiSi-.^^^Ji ,ΐ, ^n.ouif&^om^Z τ^ό 

cefTeell viium haud prarter natui-am fuam eftici,cum nneli- , « >/ , ~ ' ' ^ '' \, ' > .' ■ ; 

J Uo feal . poli emum oninium natur^ fu^ .ure perfi. ^^^, -/Ao. »...^„ μ^^ψ ^^^f - -f-.,- ^«>^». 

.itur. Apparet.luniusitaquealiisvnumcMiiquevnoan. «-v Φ, W»^ J^^^i A,<.>x.«. 0„.^^ 7, e, c.,a^ ,. ^ .«C^^ ^, 

tiquiora. Sickcrumniihi videcur. Quid .uuem?principium yjou^u γ-^νοη a.y,-^ λ ua ■rxJi <hu7^o(y y^a^ ου J\vci\^Aiimw -ψ 

auc aliqua alia parsfiue vniusjfiue cuiuslibet alcerius.fi modb λΜ^ι/ yyitiij^ai^ i, ν -τϊρ λ? iirejajjjwiTaz βτωοο^, eW £tf ΐ3£?ί 

pais non paires fit , nonne vnum eiti fi qi:idem pars exitlit. 70 ΐ' jja,75ii J;ea-3di' , λοι/ si» -jSiUHTiu ' ον'τϊ,'-ίεσΒϋ,.ουτΐ ej^jtTOi/, ov- 

Ntceffarium iftud eft. Ex hoc fequitur vnuin (imul cum pri- 71 ^,χ^ττυ , ού'η ΐίλκου oCSwi -ίτπκαφ^ν i•» τίϊ -jjjim. Αλχθίί. 

fiio effeftofieri, fimulquceiiam cumfecutido, acetiam reli- Παίττΐ' a /ι'α to/V λ λλο/? τώϋ ϊωτώϋ .iA/xiiW /^(t' ■" ίΐ". (ΐίτ e; /αη 

quoium quscunque fiunt.nuUi vnquam decire,donec ad ex- ^ ^j^^ ^^^,^^^, ^^\ „ |^ ^ ^j-^ ciimpoi' βϋ'τΐ ιΐ'ίϊρο»- ^ 

iremum viquc pcicuiitiij viiui j t- άλλων >4viOf «u' ei» , αλλ Λ'/λ. χ^κ xj' n-ny -ny Kti-^py τη 6i/ 

nonTmedio,nonabvltimo,nonabalio prorius vUoin ge- , ' *^ „ , ^ 1 * Λ ■/ 

Scra ione exclafum. Verum. Eandem ergo vnum quam & f ,.M.. ο.τ. .^^α^^τ^ε^ν o.n y.m.e,» c. .. , ..Λ .«M. 

exceiaomniai^tatem agit. quapiopter finon prster natu- «m.vj' Λ ro. ^^., .t=r.^.7.£^ 7.<^__r.«n='v>«" ^^^^ 

ram fuam natum eftipfum vnuni, nequeprius nequcpofte- ov.<^yo\j ω^ -mu Πανν //Vou.>. L• 57 -/ϋ^ Λ oi/rac c;^i- τϊ y^ >4>)- 

> rius quani cxter3,ted fimul pocius faaum ell.Ideoquc fccun- foV. Λλλ* ττ (J-sfei i-a ji^-^/e j^u αχ,-η^ίφυηρίν τϊ Xj »'Si»TEe-i"^ 

ilum hanc racioiiem vnum neque fenius tiequeiuniusaliis, g aMwi/jjtj 7«Μα 7^ ifO)-,^^ //-οτΐ ΐ'ίωτί^ίΐ' μΐ'τΐ Φ^^ίίΤΤδΐ/Τϊρονρ^^νΕίζ; 

neque aiia viio: fecundum verb tationemfuperioiem vnum cTpctaiairsp j?£iw'f£),oi/7w >;ω ήΓι^τκ }iyiQ(^i;^i•,» ίτΐαάχ-,Οϋχί;;:^ 

Sclcnius rimul&iuniasciEteris cmnibuS) atque e tonuerfo A?>-iii'. Αλλ i-^anmJiy-cJni e^Kj"iJ Ofiy^uTtiOvhtefy ΐη^ρν,γ- 

reliqua cunda vno. Omnino fic eiTcc• Hoc eigo modo fe ha- ,^^^^ ^^ ^^ >iivei>7iu7ie--i' j'?' > « ««■ τ^βη- Swc rft^ti^ •)li/jov.V<!i' 

bet , & talc efteffeaum. Verum quidnam renns de eo quod ^^j^ , ^^ ^^«λ/ώ, έ•.:ί.Ί'77 cTu^a.-/.• ot^' «ϋτΐ^,^τϊ^;/ *oy , ί^τ, 

Γΐ•ΓίίϋΓ fieiivnum !cnius,atqueiumusalns,aliaque vno,ac e- , / _ ' . >, . < . ' κ .< 

fehabe?cnca,pfumficn,quacircaipfumfehaberepraed,x.- ^^^J^^^-; '^-^ ^'" =%..=?«. »ch c.^^^.p ^ τ.^^... ^..ej.^.^ 

mus,an alitevVQuid dicam ignoro.Ego autem tantum dicam, Πωfγtfc^ , Om α,ζ^ y^ oy τ,ό ew ο,πί j<jwt d^ ^τί^^φιφν-^ 

qubdfiquid cft antiquius alio , anciquius quo adilluddein- τΐε,ίν,οίτΐ vswTseii'» «'■^P"^i^=!}S'?¥f;^ *«•^_''λ/κ/ίΚ/• αλλ t?t i^ 

de fierijquamanteaftcundumxtatisinteruallumfuiiret, mi- ■}i.y>yi's^'.a^\>-nt'f.,-mS^., viOT^e/y' ΉΤ^^τ^ "^' »"• Α'λ»θί). Καίτϊ 

nimepotell ;neq.etia quodiuniuseH,inpollerumiuniusfie- i" l^ afii.ly,•?^/! irXavtyTwy οΰ-η ιιφιφύηίΐν τητί , o\JTivia>Tit^y yt- 

vi.Namsqualiainarqualibusaddita, feu tcnipovi fiuecuilibec ^^7«. oCyjfoiw. o' pjl Si i] -iiii 'ofia^i-nes''- rs' ηά-ηζ^ γ- 

alteri eodem inteniallo dilUre quo Sc antea,illa femper ' .^^ mSi; \i Ά,-πίν^ ΛΚκων^*ίί»'^'.φύη'''ν,9^^'τ^' 

effidunt.Nihilproh.bet.Nonigituridqiiodelt,illoquodv- ^^^-^^ τ;,,^. oV. τί -f/ ^ αΜ<.. ^£^ JTtd'•- ", ^f^'» 

num elhaut antiquius, autiuniusheripotelt•. qiiandoquidem , •, * •' , ντ ' rr ', i\>' ■ . ' ^_λ ' ' ', ' 

eademfemperdilbntiaxtatiSinceicidit:led&elt,&ruichoc /ΰ»'"/;-^ c^~ a > . -^ :• ' r. 

quidemfenius,illudautemiunius,htverominime. Eltvtdi- ""i" ^ ΐ. S τ * , ■^ ^ ' "- , ' ^■.' ., „ « 

tis.Ita id quod vnum ell, czteiis qiiaccunqiie funt , nunquam ■" ^s^v '^ ίλ*τίο^οί,« iji/xf mpa. i S.Mvy^ οτΐ^δ-. Οΐ/κ a^atsK, 0,7» 

vel iunius,vel fenws efiicitur. Nunquam. Sed aTpice pollhac mp Ttjtr^)- ίω -sioi TOλ^Λ «λ/κία J^peeo' 75if,7ii7D <α. w tb s - 

vtrum alia quadam latione & luiiiora hxc& fenioiafiant. ^(ηπι,α.?λα.)σιιγ ActuCaiioy^cyoyTot{a.>^oti,i^.iTloycueiTn>i\i>i4oc 

Quanam ? Hacinquam. Vnumneaiuiquiusaliisj & alja vno " J'iot<ni kuri^J * ατζβ-η^^ν. ■'οΐ! ifOaii. ΟνΆουΖ TiyJAailoyJ^^i^r 

elie conftititi Quid tum? Quandoquidem vnuinfenius ei\ ί,^,ιύα ':^i v*• ■■st97ip'^v>yi"T^t'' '/ψ^'τ tu' η h -π,^ <:ίζβι^ν,>ττ^( 

quamc.Ttera.longiusquamillacempiisextKit.Quinimb.Ad- l,,-y'^ ^^ S.hZ ^ίφύτι^'ν "^ιότα^ν > Ι^'-ά-η^ν. iiJi^^y» 

uerreiteru.riquandolongiori&breuion tempori partem- ^^^, J.,:^~,^ ^^^W.«^r τΐΐν .ν^^.'τίρα J ^7.£iv ; 

pusadiiciamus.vtiumiquapau.culaddcicpabitlong.usa „:».,. T. a^ .a^7V^<^ ώ'. 5.;..<ir, ^t.fu7.p.v,<>7^ ^ί.τί 

bieuion,ai)minoce> Minore. Vnumigiturnontantoaftatis ''»;".-'. -r•• '«^ <■ , / , '^ r f ^^ ο 

interuanoaliadeincepsexcedet,quantopnusexcenerat,(ed ^Tx.e^^y-;./». τ. >(i«^iaC.7.£^v=v. .57Λο.Λ^,. ^e.^vT.- 

par te«ipus ac cxtua lonitum, minus lemper quam prius ab £«v,rfM* -/j-tw α.» okhx™ ^i=i<^i,-npoy.z^c^ofjf, ■^i-hir: γιω. 

illis.«tatedilbbic. An nonrProfcao.Nonne qiiod minus cx- -ni^cv ihJ)Jbiin,-niA Άι -ητ^^ίφυτ^ίον.-ια Α <w y:iafiu7ipcy -πΟ 

cedit aliquid xtaie quam piius,iunius fit quam piius , qiio ad νία'7ΐζ_^υ yiuTlfoy yymtu :,>σζά>7Ζϋ(τ. ίοντίγ>Μ-ιω Ηί τό &ccu'770|',7B 

illa quibuseiacaiuiquius V luniusproculdubio. Si illud iu- ΙιίΑν-πογα.^λίι^ίαιγγγ.'ί^κ^'-ηι.^νίωτίρβ'', '!!!ί>((φ'^τίρ<:ν'ηί'α^(!7ζυ- 

nius , an non illa , 11 cum vno conleras/cniora quam prius e- τ^οκ'τί 'j .τ^ιαπβύηρον^νίώτϊρίΐν τ via-Apv.i^ASi^^ 3 «κ α? ο/'ω7ϊ »tt)|'. 

runtiPenitus.Quodcrgo iunius aiuC• fitbat.fcnius iit ad illiid ^ e:,'s.[iy„y]o,i, ^ΐν jiycn^i,'^^^ c7iy aH/.yiy 3 -JymTu ■ταρίσ^ύτί 

quod antc ficbacei atque a.niquius ell au:e nf.qua aiuiquu.s, r,^ . y^d-no^.-ji py,T\coy y,^-nfcy γγ<^ 'τ^^φύ-η- 

vfinm iUo femDer antiquiiis nc,illiid pono iiiuciulci:, noc r , i^ ^ 1 ' > λ^ ",, " ■ ^ λ• 

coiurafenclcit.quodruffusantiqiuus,iunioriiuniuslimiliter ^.ν ^i-^r//^ /.^-ι 
«flicitur.Nam cum illa in contrariuni tcndanccontraria inuitem fiuiit.Iunius quidem feiiioi i fenius, fenius contra iiiniusiu- 
nioii.Faaa veibfuilie nequeunt.Nam Γι faitatuiireiicnon ampliusiierent,fcd ia cirent.Nunc veib&: iuiiiora,&feniora inui- 
cc efficiuntui-.Vnu quide cxcAis iuiiius lit:ex eo qubd fenius elie apparuit & piius cffeitux^teia verb lenior2,qua vnfi fiunt. PARMENIDES. ^l 077 tiWii Y-yiii• y^ ^ '^^ ou-nv My>y lyu τίίλλα TiJxfj ®eii tc ty Α ex eo quodpofteriora fafta fuerint.Et fecundum eandem ra 7» iv ■τί^'α.^λα» -wftaCiTif^v -,'ιγ/οιτ ctv, οΐ/'Λ Vi<i'7i£--c , (ϋ/τΐ -τοΜλ 

Ttca.TcrjX' νί(ύτ\ζβ ^>}j}>Mv y-)si<3tu ταη ah^.cfns icos-jiyu td s/ τ 
α/}.ων, ΤΙίύιι y^-' ου2. Kei.-m J ντπύτα ττΰι-η. το h άυτβ τί ajJno yjtx 
^Λί^ων 'sfitjfit^Tiefv yj^ vianav '^ "^ <5" }'iyr=TW.,>Lj ούτι sys- 
σβίηψ^ν οίτί ηώ -npjv ουτ ίςιν ουτί γ-)ν=τΛΐ ουτί αΰτνύ οΰτί -^ 
iriMV. ΠΛί'Τίλωί fJ^ ou2. Έ τηι Jl> <Α ^όνου μίτί^^ί -η £y , y^vio 

μίπ^ιν,ϋαΐ τόίτηιτα, ){Μ'τί vuJ^, iiTnp^cyou μζτ-χ.ι ; Α'νΑγκή, 

T/ uLjj; Kcu ciii (Ά Tt iKWU «"' iy.wov, ksu i>-u y^ iiJ y.gl sj^, Π<1ιυ 
ji.Koi Άι<ΡΛα,•Ί cf>i ii'» tJi tujrv yj/J Λς* ns/-' «"^ίΐί' j H'^-? K^ vujj h- 
jLt«f 'Sti eaw TmvTv. TwJ-nt tsstsiTioyHfj. 0'p-5»f Asji/s•. Κα/ ονοα:/, 
«α! >ί« λ'όίί oiiv <ijJTu,yJJi cvo '-'.ai^iTat yju >Λγ.ταχ'ν3ί οσα τηρ k, -ι^ι tioncni citcra quoque fimjliter ad vnum fe habent : quippe 
cum antiquieia & piiora illo fadafuiireappariierint. Idem 
mihi quoqiie videtur. An non qua racione neutrum illorum 
alteio vel lunius fit vel fenius , iecundum quod pari nurr.ero 
inuicem difFerunt,neque vnum aliisantiquius, ant iunius fie- 
ret,neqiie alia vnoVQua vero rationc altera fempcr parce dif- 
ftrre nccsire efl pi iora pofteiioribus & pofteriora prioribus, 
cx hoc ncccire ell fenioia,&iuniora inuicem fieri, tum cxte- 
ra viiOjtiiiTi Cieteris vnum? Et maximi- quidcm. Omnibus igi- 
turhisdecaufisvnum exreipfo.&aliis fenius ac iunius ei\ & 
fit,ruifu!qucneque iunius nequc fenius feipfo velcsterisaut 
eltjaut vnquam eificitui.PiOvius.lOllquam vero vnum tem- 
poiis eii paiticepSjfeniufque & iunius lieri potclhnonnepr^- 
tevea ncteiVe ellprxteritijpraEfentis atquc futuii eflTeparti- 
cepSiCuin participettemporei Neceiraribfequitur. Eratigi- 
tui vnum&:eft, & erit:fieb3tque& fit,& fiec QuidnirF.flet 
quoque illi aliquid & illius,eratqut & cl1: & erit.Maxime. Id- 
coquc fcientia de illoeifetjopinioqueac fenfus.quippe ciim 
& nosiiiprxfentiahaecdeillo vniuerfa traftemus. Refteais. 
Nomen item ac fermo ipfi adeit,nomiiiaturque & dicitur. Et 'ju>^ci-^''TOiovmvni^.'.'!.i''^VTayyj>l'rtJ-TiiY'ch. UdVTihciipC cw q quotcunque huiufmodi circa alia reperiuntur, circa vnum 

'■■'■' ^ quoque exiftunt. Omnino quidem iic fe reshabet. Verilm, 

tertio iam iteium diireramiis, num vnutn fit quemadmodum 
fupra diximus : nunquid igitur ncccffe eft ipium ctim iit vnii, 
& multa,acquciterum,neque vnum, neque multa,& partici- 
pans tempore,quia vnuin eft, eflentia participare aliquando; 
quia veronon crt,non participare aliquando? NecelTariutn 
hoc eft.Num poflibile eft cum participac,tunc niinimc parti- 
cipareivel ciim non parcicipacparticipare? ImpoiTibile. Iii a- 
lio itaque tempore particeps , in alio veib ell expers , hoc e- uhi,tj.Y i/. cura.yy.>\ Μίττ,ίν τι ει» Κί" OT»>a , ksm μιτί ιν ιμπι 7ΤΒλ?.2/, 

, , ι ν . , .^ Λ ^ ι ι « η' ' " 

γαΐ ufiTvyiv xoi/Gw,o77 iJH' "bv ίϊ)θυσια; μίτί^ν τητΐ-,ον <ί\ κκ t$7, 

μ',1 μίτΐ/ϋν eju 7Π>τί ουσιάζ'ί Α yetyKM. Α ρ oujj οτι μίτΐ /fi) ciov -η ε- 

ςκί TVTi υ.ν μΐήχ.ιν ; ϋ, ό'τί μν μζ-ή^^ι,μίτί^^-ΐν 5 Ot/';|i οίον 75. eV 

Λ>λθ! αρΛ^όνω μ(7(^ι, yjjiy αλλ» ου μίη^ι. ουτζο yi rtc μΰvec'^ 

•nt 'oumi μϋΤί•/>ι Ti yjf^ o" f<=7^;^/. Op^f.OuKoiu/ ίζΐ yj/i csvr p^ci/tr 

07ί α'.τν.?αμζΛνα 'm φ ,yju oTi Λ^ταλλατ/ετ* otTO ; « 77Tc)f 6/^j' ts 

i^-n.-n υΗ/ίχ-ΐν Ticuj-ni-mi Si μν'Ι^ιν; i(ii miVjiiyJtKo.uQa.- D nim modo diintaxat fieii poteit , vtparticeps atque expcrs 

f« )uni y^-i αφικ; Ou/a^r. To ^Ίιουσια; μΛτν.λααζανίΊν , apct γ. vj 

3<j.|i£ 5ui ΐ(<ιλί"ί ς\'έ'^ωγί. Το Λ amiMaT^ei&tti oueia;, α.ζ^ οιικ ^τιλ- 

M^vu; Καί τπνίυ yt. Το tv cAi (άί ίοΐΜ ) KcLuCaJ/ov Τί ^ Λφΐίν ού- 

ίίίίν , ><J-V27tu )(.ou &3W.t/7TU. A'iia-y/Jt. Ε' χ Λ itai •OTW.rt ον,χ^ γ- 

yvo;j!lp':v KS" ώτϋλλί/,'/^ο)', αρ ουχοτ»)' ,Ά* ^iJ-CHTa/ ίΐ'ϊΤΐι τηλλΛ 'φ 

^-liv.UTttijOTav oPt TCt,n^a.,TTi tv f{) ώζιλλυταί ; Πομί/ yi.Ev Ji yyv^- 

(jS^jov /,ίμ•ηχ)λλα., αο'ϊζ cuaj-n.ii Jfy.xeiH.2'cu τί yjij<n/fy.etvi^a-i; Πολ 

λι! Ji. Κϋί /ϋώ/0 MOuoiiv γ. y^ 'yMiov Όταν yiJyiiTU, ομΰΐαύίίαι τί i(ai 

ttic^/ocLjui •, Nai. Kcu OTay ααζον yjt* ίλατίοι/ y^ /at)' , tw|dC50jiM 

•75 i,9-5irciv,y^'}cTcr.3wx i OUtos•. Οτκ!» cAVjiOUiiV'!' t5 /ςτίτω, E 

;yu 07 Λ^ ϊζΐύ{ bh 70 «(CiiSTK U57wf*M;i , cfi/ Λ TTSt/ ΛΙΙ7Ϊ) J« /LiHtA 

oii eV/ κόΐΊΐι Ι|). Πω? <Λ!; E'iwV τε oeyrcg.-iiji/fseiv χ/νί^θα*• κ^ <siy- 
75£fy x<)OV«-V^i',i/iif -■)' swfiw. iwA /y.V Ttt (U^7αbct?Ac^)' ol•;)- oKf 75 
ifay τοΐίτα cTO^/i". Πλι$• jajP; X(_ivo{ Jiy.cx/J^i^ 'oitv '^f o-TiohvTi 

Λμβ. μ'^Ίί Κΐνί-^Ατυ,(ΛΜΎίίζα.1'Μ. Ov^OftliJU. Αλλ οι/Λ ;Ci^Ufi57tt- 

€ιί>λΗ ύΛ'•^1 'Κ μίτ^^Λ'ΰ^αν. Ουχίΐκοί. Ποτ ou;i/ MiTafi^W.f); ο^τί 
^ Ιζαί αν 0UT5 κινοιιμ'ίρογ μΐΤΰ.€Λ}\οΐ;θν7ΐ cy ^ομαι ο]!. Ou -jo οιω. 
Αρ oou ίςΐΊΌ Λτητην τοοίτΐ ττ ••-ΐ' « τοτ ctf t'» οτ6 ,iC5Tdfc!/:>/\ci ; Το 
πι/ο/ eT»; Tc ύζΛΐίνικ. 70 y ύζα/^νιιί ττ/οοίτοι» τ? eo/jti (ΓΗ'/Λ^μ'.ιΐΊωΓ ρ 
ί)ξ iyMvou μί7αζΛλ>ον £ΐί 5;(i£7i£.;)'. ci/ ybiKy.TH i^vcu ίςω rtf ίτ? 
μίΤΛζίίί-λα^'ίΐΆ tM Tn: luyymui ιυνουμ^ιιί stt ui-7V.£a.i^/.ti' a/ λα.ι\ 
ei^aosviif c'ji'771 ί uiTrf, ατοτΣίί 77f sj,;(£W»Ttu , UA-myj τ»; κιννισίοα rt 
y^ <pxffVi>i, oc ;>^w&> οιζ/ίΐ/ oiazi.y^j Cri{ tnmiuj Λα, :-« ττυατικ τε,τΐ 
rjvovfjfjjov μίταζαίΚΚα ότητι i<a.vaji., JtjTOEczai• c^ ic κ^νοπκ. Κ/ι»- 

^'uJjAiCI. KoU TO 61/ c/ll, £/•^ρ 55ϊΙ>ίΑΤ5 Xj ;C<Vi175U s «fTafctAAO/ iW =9 

€;(ίίΤ5ρίΐ. |Μο;ίωί jB λι/ ουτωί αμφοηρΛ 7is/o/. μΐΊα€Λ^}.ι>ν <Λ' jfoi- 

f VBf ,Mi7otfa.W-£l' X^ CTS ΟίΤΛ^αλλίΙ,όν cu/i)// ρΚ,'Ι'/ύ sW ΐΓΐ»*'•.1/Λ Λ«- fjiio, hoc elt,fi 
^ijum confi- 
j^catur fub ςΓ- 

fe• iufdem fit.Piobe.Nunquid ell id tempus quando accipit effcj 
& quando elle amittit ? aut quo pa<5lo elTc poteft , vt aliquan- 
do idem habeat>aliquando veibnon habeat,nifialias idca- 
piat,ali.\s autem amitca:<Non aliter. Acciperc eirentiam,non- 
ne fieri appellasrEquide.Eirentia verb priuari,nonne deilrui? 
Ecmaximt.Vnum igitur,vt viderurjaifumensatque depcnes 
eflentianijfit & interit.NecelTarium. Cumque vnum & multa 
ficfiuccum fitjfiue cum interit,nonnt" quandofic vnmn,defi- 
nit effe malta,quando verb multajdefinit efle vnum? Valde. 
Et ciim fiat vnum & muka ,annon difgregariSi congregari 
oportetrOportet.Quinetiam quoties difllmile limileque efE- 
citar, nonne airimilari , & vc ita dicam diiTimilari oportet ? I- 
mb.Etquando maius &: minusatqueaequaleicrefeerc,decre- 
fcere, atque xquari ? Sic eft. At quotit s ex motu in quietem, 
vel ex quiete in mocu tranfic,oportet hoc non vno in tempo- 
re eire.Qiiana ratioiieiCum fcilicet prius ftarct,moueri poft- 
ea iciimqiieantea moueretur,deindecofillere. Eteniin abf- 
que tianfnnitaciorie ha?cpatinequit. Nequit. Teinpusverb 
nullum ell:, in quo quippiam fic habere fc poflk, vt iimiil ne- 
que iltt,nequeetiam moueatur.Nullum.Veruntamen neque 
tranic abfque tranfmutatione. Haud confentaneum effet. 
Quando ergo tranfit?nequeenimdum lUt,nequedum mo- 
uetur tra!it,neque dum in tempore elt.Non certe. An eft hoc 
mirabile quiddam,in qiio tutic cft cum tranfitrQuidnamrMo 
mentiim indiuiduiim inquam.Hoc enim momencum certum 
quiddam iiii,iiificai,ex quo in vtrunque trafitur. Neque enim 
exlbtUjdum llat,nequeex motu,dum mouetur , adhuctran- 
fit.Verilm momentanea ipfa natura atque mirada,media ino- 
lui quietique intcrponitur, ac nulloprorfus in tempore eft, 
neciion \n hanc atque ex hac , quod motum elt, tranfit in ila Inucnitut mo- 
mcmum&in- 
ftans. 

Momcntum 
medium mo- 
tuij& quiefs• ΗηΊΐ!ττσί,ι:ϋ<{[' ai ToJn. Οχι -^of. ^ ρ wZ oItw yij <asai τ^ ίϊΧιυζ Q tum:& qiiod quieuit,in mocum.Apparet.Vrium icaque,fi qui- ματα&ιΚΛί 't^a; orciv oti. τ? ίί) fif τι ώπιλλι/ιθια μαα^αΚη , « c// tS 
jU,ii fi)£if 705(;:':ΛΤαί,κ57«ξυ77ν<ίψ7Τ)7ΐ JO-viTKJ/c/i/iijtai/TS lyi stt- 
σϊων ; Κί" ούτι sjj 70Τ5» οκτί <α ίςιιι ουη γγίτα-ί ουτ6 iiroW.UTsu; 
h αιΤΛ γυΜ. Κοίτα d « Ttc οΐί/ττι/ λ ctj;/ yai dz, ivoi οτπτπΜα /οι», yjj οΆ 

mu yj>j ^ζ '•■μοΐ' /J ί-τπ ou/o«i/oi/,niii ο, Ο-νομοιου bin το ομοιον /οι/,οΐ/Τί 
'/ >/ ' >/ )/' t ' . ' .f > '/ . \ , 

oucicYyOUTi iLVOusny οΐ/Τί otio/cw/Vl'» ""^ΤΙ όΛΌμΰΐ',υμ^ον. y^ c.» 

Γ MS ' • » •^ • • ' ν . ' • / , > rf ' ν ,; / 

μιζ^',ϋ οΐπ ui-)a.,v^ c-n ιατν y^ c ■; τανα.ννα. /οι/,κτϊ τμι/^ον, οΐ/τι «ί- 
3«., »76 κην , 0!/τ5 oa/|(wo /Λνοι/,οΐ/τε ?θι|/οι/ , οι/τί /σοι/ /VoJ' > f '« Λ''• 
h '-ιυλΛ OJj-m Jh-m ■.^^^ua-m ■^ταντ Λΐ/ττα•^/ το Εΐ/,ίΐ 857.Πίί<• Αον; dem itat arque mouettir.in vtraque proculdubio tranfit.Solo 
enim hoc modo vtraqiie facit-Tranfiens autem,momento in. 
diuiduo tranfit.Ciirnque triigrat,nullo in temporeeft, neque 
ftat tunc,neque mouctur. Mmime. Nunquid eodem modo ad 
cafteras mucationes fefe habet ? quando *x ίρΓο effe in inceri- 
tum niigracvel exnon efle inipfumfieri,mediutunc ficquo- 
ruiidam motuum ac itacuum,nec elt tunc nequc non ei\ , ne- 
que fit etiamjiieque interit? Vjdetur. Eadem quoque ratione 
ex vnomitiransin multa, ikimultisin vnum,nec vnum eft, 
neque niulca,nec congregatur,neque dirgregacur;& ex fimi- 
li in diifimilejrurfufque ex diflimili in fimile migrans , nec fi- T, r^m, ί,κοη ^mu» cL^ ^^yin,h u htv,4^ o.V/.sTieonSy^- Η "^''e^neque difllmile.neque afllmilatum,neque vt ita dicam, 
'■' ' - - •' ..... <i;.. . . . . diffimilatiim , Scexpariioinmagnum,&inipruma;qU3le, CC 

contraria cranfiens,non paruuin,non magnum,non crefcens, 
non decrefcensjnon adsqu.itis.Non videtur. Harc igitur vni- 
uerfa vnumfiei>,patitur. Qijidni? An noii confiderandum 
prxterea alia quid patiantur,)i vnum eltiConfiderandum.Di- 
camus igitur vnum li eftjnlia ab vno quidnam pati opoitet>D!camu<;.Nonne quia alia ruiu,quaiTi vnum,non vnum funt? alio- 
quin aliaqu.\:u vnumnon efTent. Probe. Non tamenpcnitus vno pnuata runtjfedquodammodo vno participaiit. Qua 

F iiij Oyy.ouM,i7r=:i7np άλλα τ iycf ΊΓαν-,ουη triivbh τα>λοί,;κ yiic ίλλα r 
iyc: ^'^■'•Ορ^ζ,ΟνΑμίυΊ<^.μ'ττύγ. τπυπΰ'ΤΓασι η mi τκλλα,οίΜΛ Quattifurpo^ 
fuio. , 68 PLATONIS 

ratione ? Quoniam alia ab vno,ex eo qubd partibus comlant, Α ψίτνκΚ ^i. lii <Ai i OV otw 7BW.a?'ey?i yJi!;i i;^.• τβ,ίΜΛ Siic. fn' 

aliafuncquam vnunr.nifienim partes habeient , vnuni peni- ^ μΛίΐΛ μΜΐ-)Λ(, τπαττΚακ aj/\iiiri. θ'ρ•3ΐί•. MOeitt^j-t (ί*ν^') 

cus efrent.Keiti.Patcesautemiciiis quod totum crtjpartes eC- ψίυΊΐ>υ'£ςιν c λμ of^ov y^.ibAij^ yif. Κ'η,α. μίΐΜ τίγ-Λκα^^ίν οκττοΛλωΐρ 

feaireruimus.Alferuimusplaiie.Atqui tocum ipCum vnum t% Λΐ-α^ϋΛί^),'" isw/^oe!*TO,ttoairt. '^^<,ζν γ> τί^Ζ/^είω^, oJ TToMay 

multiselTeopoitet.cuiusparcesfunt.quxpaitesappellantur, _ΛΜ£ίο^ ;;j^); φ,άν.α ο°λοι;. Πϊί τϊτυ. Ε) τττιι^.ώ^ ^£«5Ci"/;,,l)• cTi 

qurlibec enim partium non multerum pais.led totius exittit. ^> i^7iii«,ea/;w τ5 /)ί τζ^υ 'xi:ioy ί^ Ci ^y oi/uJanx) χ^^/ίΛ, 

At auomodo i(tud"-Si ouidmukorumpars tlictjQuious jpiuni , r^; ■ ' ' -_ * ' ■ ν >* , , \ 'r 

ineliec&luiipliusqiiodaminodociletparSsquodeltlmpolli- „„ , ν . . « .y - . ', „ ', ,* , , 

PKsno^cH biie,&:aliorumcuiurque:fiquidemomnium. Vniusenimnoa '^'^.f',^'^«,_e^y ,(^..7z..^evc^. ..^ji. •^. s 5^ .u.e.o^^« „ •, ,^. 

muUorum.ied ^^.,,^^^^ pjvs.vno exceptoaliorum omnium ciit : atque ita v- ^",';;%^^> ουΛνο^ ^τπΜ^ν sr-i/ ' ^^hJ^yc.^ = ..,^^ντ^, τ^,τ^,. 

niufcuiufqiie pars non erit. Non exiftens verb pars cuiurque, ■" f£),<»i' ουΛίΌί ινΛ)» giiXiW i«ee<!i' /ju λ?Αο owctu., et/uJ-tTC)' >/). 

nulliusex makiserit. Et, fi nullius eil.efle qiiicquam iltorum g Φα/^ίτω ji Λ. Ovy.afa.n^-J ■mn'a'i,(.\ih'7mTay-i-n uj^zf.-it^uczmt 

omiium,quorum nuHius vel pafs,vel aliud quicquam eftjim- «λλ^ί^Λίτζ/οί iJii«;,y^i)/3',-77)/of,!r y^^.dJy.V ^λο)', 'c'| α Wtwi' eif 

pofl'ibileeric.Appaietquidem Non ergo multoruni, necorn- τΐλ^οκ j^^ioV, τΐΐίνιι/ μαζινι Λν'τΌμβεζ«ν iin.Ua.VTamtin /j^ oum. 

nium pais eil quxcunque fit paTS,fed viiius cuiufdam ides, &: e/ ο^λ τί/Λα «oeict /j);m, καν ιί οκου -η -/Ji ίνοί w.-n-^i. UclIv }i. 

vnius cuiufdam quod totum vocamus , faftum ex cunais y- g',, ^'^ oVovto,.,o^ JetJxv,^>'^yyj^ 7f) τ^λλ « eVoV. AVa>.H. 

numatqueperreitum. Huiusinquamparseit,quzcunqueiic ^„) /,,' > ^;^' ' ., ; ' " > ' \o / . 

pars.Oiiinmoquidem.Siei£oaliapartesnabent, totoatque - , ^;* ^. > «,„ / Γ,^ . ^ ,-,. 

vno participat Maxime. Vnde vnum totum peifedtum partes Γ^ ^'^^'"' " '''''" >/''-*";^*.."»^^'' ^^' ^ ?* ψ:^' 'D> 

cocinens,alia ipfa ab vno elfc neceflfe eft.Neceire.Quinetiam t" '^""," '^.'-""''"^''i^-e^^/^-W^^.V ^^«^«r,.^^ <«.τοΛ .^^, £,:τ5^ 

de vp.aquaque parte eadem ratio eft.Etenim huius vnius par- ^'■S-'^^ i^.Oj^;. mri^i^ j\-)<, m τα tm, JiiAmv «^Ao ovm h. 

ticipe efle opoitet.Nam fi fingulajillaium parscrt,hocipfuni ""yi ti>i iKmiyiv ^h)^ ixciifcWTo^r.viwSiivi ιΜΐί),•7;).ί'.ο nxrroi -ηί 

quoddicituriin^ul^,vnBm quodamodo fignificat,diitinftutn ^ ivhdJujjcL-nyTnxj. pCSOLdL-ny. ΜιτίχΗνίίγ-η w; a.ia.yy.vi-T^ri 

enini quiddamab aliis,&fecundu reiplum cxillensfignificat, ca^ ν^τι^μοείω.το υίρ-ρ ΐν,Ικογ ίίο^,οΖ μίίιΛ -η ίώαα,'-η Α' aS 

iiinodbringuUrur.t.Reae.Eiicautevniusparticeps,riahud t,&.mj\> f^itornoAcu,* μ« μΙ>αον'ίκου.Ό^τζ>ΐί. ΌύκονΖ Ι-ηζ^ 

quiddi quam vnum fuerif.alioqum haudquaquam parncipa- -,^^^ £.oV,f.e5i'i« ■Αμαί^ντ^ i^; XlZ, J\' ot; T^, Ά' 'Uf^ η 

retjfediplum vnuetac. Acvcro vnum ellealiquid, praeteijp- ;„^^ -„iv J^ , ;/•'<' " • \ ^ , . „ ' ^ , 

fum vnuin nihilpoteft. Nihil. Particip3reautt.m vnoneceile > το " .^ • > '^ ■ „' / • - ,^ / ~,, 

eli:,&totum rimul&partem. Ipfum nanque vnum totuent, , , »,, Λ, , f ,, ' ° , %ζ: 

cuius partcs funt parces fmgub': finguli vef ο partium , pars .^ε^'-^.Χΐ" ™ ^» «(-«^ "Aot/ μί7ϊ;^>'7Β.,^ι« MayMj\<u.^ipA ,^.»θ« φ 

tonus.quxcunque pars totiusexilht.Sic elt. No.irieigicur au-raji c^Hja-7«,u57aAauf£i*'oi/7« TiiiVoV; nis•; Ω Λ «^5^/.^. V 

quum aliafincquam vnurr. , vno participant omniaqux par- ^"'^ o^X^y oyrHyObJi μίτί^ντν. τ ίνοί,τηη cTt μίιν.\αμ£ιύ/ϋαΜί!, 

ticipant~-QuidnirAlia verb quam vnum muUa quodammodo D μίτΛλαμζίΜΐ^.ΑηΚΑ^ΐΛ.ΟίΜυΖτ^Μ^ι oy-Ta^zvaisiiiviKtyi;TlKi- 

iUnt. Nam rialiaprxtervnum, nec vnuiT) tamen , nec plura θΊ .'4"π/. τ/ ouJ j η ϊ^ΛΟΐμ^ τ» Jfgiyoia. '^ •ηιού7αν αζικηυ ώ{ 

νηο eiiencpenitus nihil eflent. Nihil fanu. Portquam autem οίο; τι iS'j)fj 'ότι iM^^r.y, j^ Wjicn /.i<i /s afcua^y lM~<vo,U7nf -mo 

plura vno mnt.qu.e vniuspartis, vniusiotius parncipiafunt, iy,, μ^μ^■Λ;^<,Φ.■i^,'i^,^o■:χty■. AWyv^. OC^uZ oStz., atl 

nonneneceiie elt multitudine inhnitaelle ipiapartitipantia ^,_ -■„!../< fi• '_ί>_ί' • ' ' '- • rL « «> 

uonam pattOiHocplane. Aliudquddani quam vnum - .\ ~ , « „ , „ » > ■? \ \ . 

ifta funt,neque aiam vnopartic.panttuiiccam pnunltn vno '^> "" W_;W"P«'; * ^«/-'^«^«i Π.«7«»<^ t^ ou.. K>u^I^,. 

participanc. Certe. NonnemultKudinesrunt.in quibusiion '^"^iyyiiyi>&?^vf^e^''yp>,w,^'7npai>,J^ e^;C««nyf «M>,Aci,/ju 

ineftvnumrMultitudinesccrtc.Qubdli velimusintelligentia '!^!^^of^oγ,^γo^ov'at}ί■τauJ)^iΛ.K■>μιJ7,μ^cu^.τolfΛ^ί.oιf 

ipraexiisaliquid,quarn minimum txcerpere,an non neceife '^"'^ efof ffi/ufa/c«, ott /λ^/^ re sycr γ^μο%ίαυτίΙ>ιοιγων>ι^νττ>>ν ,ae 

criciiludextradum , vtpotequod vnuiseft cxpeis , multitu- toix.%y, eTit-VT/jfjvsjiu i* <wnj{, ο ^«τΓχαΛζ-τταμ^ίΐΐςβί α.>Χ»)\α.' 

dinem elTejnonvnum? Necelie. Noiinetibificlemperconll- Ε λ :iiaur^' (^ύσΐί y^^ t!wm,:LTnti.iui.^iusi-nu. OuTa /Μ-ταΜατίί 

deranti ipfam fecundum feipfam alteram Ipeciei natutam, fVoV.Kiu^oAa rij^ ^ -n μάίΐ!ί,ίτΓαρίτί•ί^ιν^1•77ίΒί.ττ>ί μi^iχίi.uL 

quantumcunque illius infpexens.infin.tum muliuudine fem- ^^ j^. q^,^^ ,^„) ^^/a' ^ , J ^i^,^ i>}.l,Ko,s -n -^^ icwi^h; T\% 

peroccurie;?Ecmaximcquidem.Veruntamenpoiiquainvna ju. u^,,o,'™.„ i^, .^ !t,„ti _y V vi•^ ' ■ ^ 

Qua;libecpaisefteoraelt,tern!inumiain partesinuictni,&ad cj ♦ » . _ „ ,xr .. 

totum habent:necno ad partes totum.Valde quidem.itaque χ , , , * ' ' , ' .^ , . ^. ,' -<• » 

aliis,qiiamvniconungu,exipfovno,&exreipfis iaminvno "^««^"^^ *. £;«7a^7..^7r...W n«f J\ ο.^Η Λ>.^.^. 

communicancibus , alterum quiddam in ipfis fieri: quod qui- /'«"^'^-W^Ti £// it, *5Γ«ρ« w;7™vSiy,cw77* 7^θ« Λ/λ«λί/!Γον7Η,7αί;- 

dem terminum inuicem prjebuit.natwra auteni illoium fecfi- "^ τχ'.τα.^κττδ .-οι-'τί. Na<.Tct^'o*cu'T7a>'., af oicy -η ίίίομοιόταττί. 

dum feipfum iiifiiiitatcin.Manifeltum elhln huncitaquemo- Ti μΙιυ-,Κατα μ. ofciiy^Tifoy τττηϋΏί'ομΰ/α Λνιαιαιι-πίτί twtale 

dum alia quam vnum tum tota > tum ttiam fecundum parti- Xj 'jfi^xAoirx^ J^ ay^cmfa, άμφνη^ωί ΙναΛ'νάτατΛ -η y^ iLvaueii- 

culas,&infinita lunt , & termino quodam participant. Pror- 'Pi-m.XivJ'uj.<iti.Ou-n,j»-mW^A, TW-m -n aJmlr v^ (iMnW?- 
fus. An.iorugitur iimiliad.fllmiliaque jnuicem & hbuphs ? F μcιiτiyJμoioμ,ιo.im^^.Qi1^. Κα^τοϋτ» /«,κί^ίτϊρ* »iA>.M<i.c, 

Qiiamobrem- Qii3quidemirifin:taluntfeciindumip(orum- „ .,,,,,/,α,^ i .^^_ •.„,„' V ,^.~^ '^ >; , - ' 

met naturam,omnjaidtm quodanimodoexhoc iiiuicem pa- - η »_ " , w•/ • - ^ ~ , '^, „, 

tiuntur. Patiuntur. Item quacunfopurncpantte.m.norex Ρ"'-^^'^^»'^'^'λ<.τίν...^^^?χ^7«*.τ«ί^^^ 

hoc quoque idem omnia panuntur. Qi>,d;.> > Qua tamcn illis "^Ι^ /^f ^'>"^; Ox^^vu^ -mv-rv. uV «Λ ί«-Λ^ ^r φ,ιηρα.^.γ^.ο 

conucnitjvtfinitaruu ΓΐΓηυ1& iiifi,m.> , qa.s funt contrarir ■^'/■'hlJ'im^iHivtii^yafyju^^^jj-ju,;.XH':^}^a.Tty^;,^j,u^ 

pafl"iones,quam maximc heri poteftjdiffimiiia funt.Nimirum. •"" ^j/oc; Ucwv ν^οω/. hi-^auif.^^ 'j| af-;^iy iy n 557,77 ;^ιί thW.* 

Ergo fecundum alteiutrain rationem ipfa libimet,&inuicem τ svoi• TTSOTji-Stvcw.Ai ja/yV yif.iCf oiw^fii μ τΐίν'τ ifi^ay,^ci( 

llmilia eruiu , fccundum vtianque verb vtrinqut, quam ma- Λ^-ηαΜα τ eVc^V; Ti </>'i ό'τττιιυ νΛ<;ηπ^αΊ axi-m STifoi', S 'JWjO μίν 

xinic contraiia atque diflimilia.Conftat.Sic igitur alia eadeni eji τ «VoV,ilv)o Si ■^^lsftfiiv.vmi-m y^ iif>fi),'i-mv ριιθ^ ττ',τ? ty yjt ιί\ 

llbiipfis & iiuncem,iimiliaque & d.irimilia eruat. Erunt. Ac a*. ΠΛκ7α j^p .OuV. ίψΛ iV ο-^μ mpci-yoi/T^^, w J> τι, ?£ ΐ f <ιί 2'/« iij 

iurfuseadeni&akera,a£ritataque& llantia,c«teralquecon- λ/,τΓ, , ., ~ i\ - r>,' J» r>,'A,^''. wi!..;„~..^frT .'"' ' ".^ ' 

trarjasrat)oiicsluic]pic-ntia,cxteraquaraccidunthis,quoEa- r• ^ • " ,, > " ^, ' ^ • Λ^ ,v ' / . ,» \ • 

haiunt quam vnumjracik reperiemus,poltquam hic lam . ^ - » ~ , ., , „ « '. * ν a 'τ . Τ 

^o"" •Ρ°- nobisconlbnt. Reftcdicis. Quidigitur ?nonh.rc tanquam "^Λ^-ν"• ^Ζ^^' ^"^ "^^Τ' '""'.'" -" w™' f^'": 

perfpicua piaeteimktemus.diipiciemuique lurfum , Γι qui- ''»τ^ f^ei^.<^'T^,^:^ex{T^^-^yS i,^y x^ οο^ιλ μν,ίψηως ■^^^ 

dem vnum eit, cxcera qus vnum non funt , num nonillopa- O-^Avi df^a/c^Ta μΰί^ι ai τνη.α.τ lyii, μΜτί y^ μόεύγ tj 'aj.n, 

(ftohabcnt,ai)irtofo!umfProrrus.Pr]ncipio igitur videannis, μχτίκ^ολον μίτ-^γτα. Ο^κίοιχ.». OfAiuueycteV-TaMctofiV, 

vnuin fieft,CiEterisquideiienire neceirefit.Vjdeamus.Anno oJcA' s';^^^ h/iojJTvlf iyovJiy, ούγψοα^. OJ<A' <*'esf ττΒΛλα 

fcorrumquidem vnuniabaliiSjieorfumaliaerutabvno-Cur- £5» -τβ^λα. %γψΜ ΐΣ %^ςτνΜ-ί^ uoeiov τ^ό'όλυυ ,^-^π^.Λΐ'Ζ. 
lum } Quia nihil ell prxter ilb , quodaliud qiiidem lit, quain vnum, aliudquc quam alia vniuerfa quippe comprehenfa func, 
cum vnum &aliadi(ftum eih Vniuerfa.Q_uarc iiihilpia-ierhaEC reltat, in quo velur cadcin in fede & vnum &:alin confideant. 
Nihilproifus.Nunquarnigituiinideni vnurnaliaquetoi)currunt.NunquaiTi.Seorfumeigo-St;orrum.DiautnpiiEtereafuiti- 
pfiitn leueravnumpaites nullashabere. Qnoinodo cnim habeicpoffet^Neque totum igiturvnum aliis incrk, nequeeius 
parcicular/i quidem feorfum cft ab aliis.nullifque pai ticulis coaltiruicur.Ica ell.NuHo itaqiniodo alia vno participabunccum 
neque totum ipfum,neque partc eius capiat.NuUo vt vidctur.Acque idcirco alia nullo paito νπΓι fuiu, neque in fcipfis νηύ a- 
liquod habent.Minimv.Vnde nec niulta func alia.Etenira ίΐ muka eflent vnu^uodque illoruni,vtpote pars totios vnum eflet. ρ Α R Μ Ε Ν Ι D Ε S. 69 φΛίΰτ^», οϊτϊτπι^λ*, ηυτί ολο/, ονη u!aet<i.egi τί^ί,Λ η iv^.c Α Nunc autem ηοπ vnum,non muIta,non totum,nen partes a- 
r^,Si,■,^oυJ^^^cάμ^■Ayii. Ορ^,.ΟνΑ'ί.ζ^,/'^οίτιτξία,οί- lia funt,poftquam nihilo vnius pafticip.int.l'robi. Quapro- 

"• ■ pter iiec duojiiec triafuncnec vnitm illis ineUjfiquidem vno 

prorlus orbantur.Sic cft.Itaque nec fimilia, iicque diffimiliaj ίτΛίϋι 

7t τα hj-re. '£b τα S.Kha.•,''^-^ h 'obv Iv αΰη7{, fimp τα ivk r^wjzt- 
yH fEiSTtu. oJV&K•. OuJi 'όμοΐΛ tya vji Α^ο,αο/* , cuTS ■ηυ>τύ ib ™ 
hi τα'ίΜ^α., ί-Λ tn^v i-y iwToif ομοιόνΐί Xj ΜομοιανίΜ y) ouaia )C, 
ίΐνόιιοΐΛ αΰτα έί»,(ΐ ΐ^.ι ^v icu/To/f oixoioTtiTt («u ανομοιο-ηΐΊα , Λο 

ffo/, Οίτ «ftt ο«ο/Λ οντ ίΐίί,,Μΐιαο^ιν,ουτ αμφότερα, τΛλλα.ο/ΜΐΛ 
ty-miS^Joh mrh^vvoiv.TTM-m JiAJ^vjjaTvy ifdfii. Αλ«θί). θύ<Λ' 

tt/J inf r^ ^'•''^'1 'νί'•^^ '^■"^'' '-ί" '°^'^'"^ yj^ "f"'"^ μί^ξα ' άν iwroli 
aSivd-nv ifiu'» ft^75;!(«/^ r ίν'οί γ. ττια'νι Trwi-mi 5T£,;y.Vi>'f. Α'λ«- 
θί5α•7τί. OuTTii /» h ti ί',Ί>7πά'πί nk 'ib "n iV,Ki" «i^i^ifi si' ρ?» Κίβ "^€9^ 
■ iaM-ji yjtj OtSi TufXa a-mij-mi. nsiCTSAws• /4" "ωί. E/'e)'. « J)t Λ w 
gji 71 ii», 77' ;^H ro/^fitiVH»'} «/>' ou' (Γ/ΛτϊίΙον ,«J' τΈί/το ; Σκ,ίτ^ίΟΐ' jcy.^ 
Ύΐί <u ί'Ίή ftUTT) » \imiiini, h sV /λμ Ϊ S7C j cccct 77 t^-f spn τϊίΛ, ti uh 
iytiti iS7"> Aiai^ifei μύρτοι. ΑίΛφίρα mvov ;>iy^ji7!W/ Tinwcuvoyt• 
SJV e^mh, ii μ» sf «" e^j ^> '«>' ι"•** ^ί' » Παί 'nuj^dvvoy. Τ/ .Λ s/775• 
f.iy>i,u μίγί^( μ-ν SS7V,« ^Κξβτικ μ.Μ i'PV, « Λλ?.ο 77 1^ ταιονταν, 
lea Im ixcicBi/ cwJltKil 077 JTtfil' 77 AeV-' τϊ Μ» c;-; Πα!'!/ >4. J/.iiiur Β f(iU vuZ Ji<h'HCV ίτ^ζ,'ν Ae}4/ rpffoLhhav το un of, οτκ;" 6/7γμ , ec η w-h 
657; KS^j /ΕΤΛίΐ' S κίγ.Γ,'ί'σμ^ι. rif ωτΌΐ- /y.V ά'^,ί- >i'i<)<ni' 77 λΕ>ί/• twi/- 
•τβ ί•ηξ(ν 7^ aV,(i'Vj OTitC c-irti ίΐΊ 6/75 TS fi) eu /τω ϋζζβ^ΐ! ,{t-n-n 
μ« ί{). ovSiy γί "ιιτιον γγνάτ,ατΜ ii li htyjh^oy uil iij, y^\ 077 c^- 
<!!£«V 9^" aV.ay. » oii AVrtj -κ,ιι. Ω Λ t/f j( λΕκ';-^)' c/> af~%( , ic t! «» 

/ " .„ ' . « , \'" ' ' ' -i. '■ \ Μ a ■ \ 

Λί,τΒ (i^c-^ut^•)! /«.ηΛ ",77 λ;;-;7ω p(jv&'<?-/c-..ii",i)Ti'i' τ/ί . ,τιι ε)/ γ• ^n 

S 57r. Α λιιθ-•;. OtZOUAi Κί" τ«ν>Λ £7ϊ£« £« ■"" «^ > " ,"''''^ ι^κε^^Ό iTit^V 

fTjtun.oii )S τώϋ φ α.?ί.ων ίτι^ίίοττιιτα ^.ίγα,^ταν -η iy,tn(j.y φ λΛ- 
Kicy λίγ-,ι,ίΟ'λΛ τίιυ c,KtiiOi/. ΦοΛΫίτΟί. Kou μΙΐΜ τ γ. οΚίίνου,χξμ'π'Ι 
Ττνοί,γ^ 7iv7Ty,-<5" tbJtWj/jw τηυτι^ΐί,ΐΜΐ/ Trwnav fff τιιηνπύν ustj- 
Λί/τϋν•" '■''• <^">^ ''^ ■" ^'' '"''-/■''^''''''^ df r<i 2v^'f ίτιρΛ, oud'! oc.ei- 
SadJlvt'^,''-^J^' tui ti βλί347ΐ, β y.i)T6 15 77voi a/JTw ί«7ΐ!ω , μϊ\τί -^ 
«?Μα>ν TiiiTTOi'. 0'pSai. E/i'iw /λ^' tAiit-S £1'' ev;i; οί'ΐ' T^ , emp )ΐ i(/)i 
i'f7* ut7i'^'v th πτλλωΐ' οκΛί' jroiAuH. ctw.et c^oi sti/aj y.n > Ε/ττϊρ to ji 
Irlf.^o Kou ,(/>! αλλί /[/«iilli.fi μ^'^'μ^Τί το evj μ^τχ4ΐ.(ΐί">,μκτ t'- 
Εκ/,Λλλα -sfei αΛλοΰτου ό λο'τίί, ονΛ ^θΐί^ΐθοί Λί ονΛΐ' • η Λ το 
«ΐί c/CfiX!) ?^ un Λλλο varey.5/Tiu ω» ίί),<β•' '7« -;it vou "λ Ί.}λων τηλ. 
Λω/ ou'itvx.ii cu/TW μίτΓίΐ'ίΟ. Κω ■jrati; j-i. KiU cUiowjiOTr; a^:/. αχττω 
«S7'S>e?<"7«W.<i. ταγ>άλλΛ,τ iyoi ίτίριίοντα.,ίΤίί^αΛ ly uh tw.Ncu. 
Ta, A' ίΎί^~ΐΛ , h. Λλλο/α ; ΠωΓ lA ci; ; Τα (Λ ϋ.ΚλοΐΛ,Μ cwouoia; 
Λ'νόμοια μ}^ ουί. Ovkouju uvnf ru ίνι itnuo'rl 'ib , Jxhoy c-n «ιι/ο- 
tMio' Ttt>'- dMO.uoia. αϋοΐΜΐΛ cLv iin. AnKoy. E;» <A ctc /^j τω ivi tivo- 
fuiivn, ■©£?*■ ''-'•' τΏλλίί αχομοια, ι/Μτψ 'Shv• ί oiMy. Ε; Λ Λ τ αλ- 

r- ", ί , . / ^, f < > »/ ^ *^ / ' / 

ΤΙω; ; Ε; er^f αιιοΐίαονί οα tw £)'' , κχ tt'' •ϊ^'-' 'Siy 7« TB/oi/reu t λο- 

nif eitijo/cy 7i< tiOf • 01/1Λ Λί» « νδπθΐττί• =;« <!<%< Si^^f , Λλλα Sti Λλ- 

Λοι;ί sV':'?. ΠΛί'υ j':. ΟυΛ7ί/ΐ >4. OJJVt». Δ« α,;* cuoir-nna ηύ 

iy) £«<» scwtJ ί^*• ^"• '^'" μΙίΐ}οϋΑ' cwimv y 'Sb t^h «λλο /f. η 

^ £;'» /συν,ίϊ» TS tf* «Jw ij iuom d.v iin αυτνίί x^ riw ](7<j-m -nt.TOU- 

ra J\' auiirifn tiJ^^yUTniiiT^p μ.» -.iiv':v. Α Λ/ατα. Εττϊ/ΛΛϊίκ 

'^57 70?f ά'λ; o/r )<mi,afci ίκ Miyy.« /j^ τκλλβ oKt.fW </« .'βα f/) ; Α - 

yrtj./-». Τλ /ί «w /οα,χχ dWOTt; Nai. Tet c/^ ΛΪ/σν, οι/ Tzi αν:σο> dJli- 

ea;n«f «Α'οί'; Kai ttyi<mVTo( Jyi WiTi^i η ίν,Ό^ί ^'■'J τάλλα axrm 

%'iiy αχ/σκ; ΜίΤ5>ί/. Α'λΛ ά /^Vto/ β^ισητνίΐτ,ς ύςι μΐγ^^ί τι Kj αμι- 

Κζβίνί. Ι-ζίγψ. Ε'';7ι' ofciyjx uiyi^<Tt Xj <ry.iy.f'Ttii τύ τΐίαίτψ ncc eadcm Γιιία alia vni,ncqiie illis fiiBilitudo ac difllmilitudo 
iiieft.Sienim (Imilia atqiic diifitnilia ipfa eflltUjexeo quodin 
feipiis iimilicudineiri diiTimilitudinemque habtrenr,duas vti- 
quecontrariasinuicem rpeciestam ipla alia j quam vnum in 
feipris comprehenderent. Appa et.Ac fieri 116 poteft,vt qus 
millo paiticipant,participeiit duobus.Non ceitc.Neque ergo 
fimilia,neque difllmiliafunt,neq.ambo,qu3?cur.qu(. ab vno a- 
lia.etcnim li fimi!ia,veldiflliiiilia iinrjvna quadam alteia fpe- 
cieparticipaient :&ii ambc),duabus quibufdam contrariis 
fptciebiis.h.Tc autem impoiTibilia efle patuit. Vera dicis.Non 
igitur eadem,non alcera,non agitaca , neii quieta,non orien- 
iia,non pereuntia,non iTiaiora,non minora,non a!qua,non de 
niqiieallud quicquamhuiusgent-risaccider. Nam fiquid ta- 
lc (lifceperintjvnoquoque 8c duobiis,&r tribus,parique & im 
pari pariiciparent : quod elfe impoflibile vidimus , cum vno 
per omnia finc deiHtuta.VeriiHma hapc funt.His eigo de cau- 
Hsjvnurn (i eil,omniacft vnumj8i:nihileit,& ad feipfum Jat- 
queadalia eodem modo Omnino (icfereshabet. Ac veib ^"" "'ΡΡ°"ί 
j'_ C /i vnum non fit, quid contingat nonne porthac confideran- Ncgatiiuei 
duiT) efVrConfideraduniQuaiiiam hsec fuppoiltio eft, ii vnum fnbicct» infi- 
noneftrNum aliquo differt ab iila,Sinon vnum noncll?Dif- ""°. ''* ""1" 
terclanc.NumlolummododitTeiti vcl etiamomnii.ocontra- uxcx fiuico 
ria elthasCjSinon vnum non eft,illiiis,Si vnum non eilr Con- lubiefto. 
traria omnino.Quid aurem"•• fi quifpiam dixeiit,fi magnitudo 
nonciljvelparuitasroncftj vcl aliud qiiicquam huiufmodi, 
nonnc in fingulis innuit quod aliud quiddam dicat ipfiim ηό 
ensrOmnino.Nonne igitui nunc dcclara: , quod alcerii quid- 
dam pr£Eter alia ipfum no ens dicic,quando dicitjvnum Γι non 
elt,intelligimus qiii.. quiddicat?IntelIigimui.Prirnum igitur 
•0 aliquid quod cogiiofci pote(^,e^:primiς;deillde alterum quain 
alia,caaic vnum, fiue cireilliadiiciens, iiue non efle.nihilo- 
jiiinus cognoicitut quid non efTe dicatui' qiiodque diifeiens 
quiddam eftabaliis.aii nen? NeceiTc. Inhiincitaquemodum 
a prir.cipio dicendum , vnum fi non eii , quideifeoportec^ 
In piiniis itaque ipfi hocoportct accidere j vc.videtui,efle 
VJiielicet quandam eius fcientiam , auc nihil intelligerc 
nosquid di(.amus , quando vnum fi non ell, proteriinus. 
Veid loqucris. Ar, non & alia alteia elfe , quam ;llud, vel 
nequc illudalterum quani aliapra?dicarifM.ixime. Ergodi- 
ueiiitas quoque praeter fcientiam illi adell; nequeenim aljo- 
£ rum diueriltaten: dicit,quando vium alterunijquam alia vo- 
catikd fuiipiius diiierwtatem. Appaiet. Quinttiam ipfius il- 
lius Sc .•ilicuius.& huius,& huicSc horuiTi,atque oinnium ha- 
iufrnodi particcps ip;um on ensdicitut. Neque enim vnum 
niceretur,neq.ab vno alia , iicc illi quicquam είΓετ, nec illius 
quicquam:neq.;;'iquidappellaretui•, nifi particepscuiuid^m, 
auc quoiundam huiufmodi (it. Kefte. Eirecamcn vtiumi 
ni(j exillatjiniponTibilc eft : participare vero multiSjnihil pro• 
hiber. Sed &: nct ■ iie eft , fiquidem ipium νηύ illud duntaxat, 
nec aliud non cl!-,qubd fi riec vnuni ίρΓϋιτι,ηι C illud,non crit> 
fed dtalio quooa fermo hacetur , nuulptonuiiciarioportet• 
finaute vnum illu.l duntaxaijnon aliuo pr* f jpponicur ho tffei 
ρ &riprius illiiis, & alioium multorupaiiiceps efie Jicendueft. 
Et mnximequidc.QuaniobiedifGinilitudoillJ clt ad alia: natn 
cilmaliaaltcrarintjquim vr!U,extranea elTeoportet.Oporcet. 
Extranea verb nonne alienaiQuidniiAlitJia autC nonne di/ll- 
milia fuiit? Diiiimilia plane. Atqui fi vni diflimilia iunt, diifi- 
milidliTimilia erunt.Plane.Adentitaque & vni diilunilitudoj 
fecundiim quam alia ipfi diirimlia funt.Vidctur.Ecll jllidiifi- 
militudo ad alia Gompetit,iioane ad ftipluin limilitudo con- 
uenietrOuonam raodoj Si vni infit diilnnilitudo ad vnil,haud 
fanede huiufmodi quodam vi de vno Γ^ηηο habeiciur, tieq. 
fuppofitio de vnojfedde alioquopia fitiet.PiOifus.At ifthuc 
iion decct. Non certc. Ob hanc caufam oportet vnj fimilitu- eV/^K/r/i/j^iici. Μί}«θοί^^ϋ;ί;£ΐ7Λίκ£.όττί!•«"«'-3ί5α7οΐ'αλλ«λ')/ι». G lijnem ad fcipfum adeire. Opoitec Itein iiecapquale aliis «■ϋί?/ /Οίταξυ <wniy κ /ottjitw ; Ουκ' αλλ* τιοτο. Ο τ(,ι αρΛ ο^ιΙμΛ- 
γt5^lfyJβ αμιχζ-τιν,ίςι yJμ ισννίί tWTa, μίτνζυ nvniy tijim.. Φαι- 
Κίται. Ύίο^^'ίημχ'ονπ,ωίΙοιΧΛ,Η^'ΐίη-ηςα.νμίΎΗΜίίτϋ μιψ.%ΐί>ί^ 
στλίκς^ης. Ε'ι/κί. Kcu μίιν evtTjai yc Λι αυττι μίτίχ.ιν τηι. Tle<ii 
Λ; Ερ(ί/)' oU>7i Λ/ oinas αί Κίγιμ^. f y3 U)\ oinui ίχα,ίι αν Λλ«_ eit. Etenim fi iquale cflet, iam protcitb etiam fimileillisre- 
cundum iqu.ilitatc exifteret. Vtrique verb hacc impoflibilia, 
cfi vnii niinime (it. lmpoffii>ilia. lollqua veib cartcrisf quale 
nonell,ponne & alia ntceiTe eft iUia;qualia nequaquam tfle? 
NeceiTe. Qus auci; iion aEqualiajiniqualu funt.lnaqualia.In- 
icqualia verbioa-qunli tuipiam injequalia funt? Certc. Vnde 
&:ina?qualitatis particcps vnum apparet ,fecundum quara cafteraipiiina»qiialiafunt.Particepsprofe<ftb. Cajtenim ad iiiaequaliiatem magnitudo ac paiuitas -ttinet. Attinet. Et mag 
nitudo eigo & paruitas tali vni conuenic. Videtur.Magnitudo rui fus Si paruitas fcmper iniiicem dilbncDilbiu.Ideoque me- 
dium quiddaro femprr interuenit. Sane. Num repevis mediu aliud iiuer haec pritcr a:qiialitatem? Nullum aliud. Cuicunque 
igiturmagnitudo &pariiitasacciditjaccidit quoqiie iqualitas horum obtinens nicdium. Coiiftac. Vniigitur dum non 
ell•,a^qualitas,magnitudo,&:parultasaccιdere videntur. Videntur. Prxterca & cflentia participare quodanimodo ipfum 
pportet. At quomodo ? Habere feipfum oportet eo modo quo diximus : nifi enim iic lclV habcret , haiid quaquam vera 70 Ρ L Α Τ Ο Ν 1 S S\ tet fit, & o- 
catio cx ca vc 
ta c!l, (ioi^tio 
es ref.ift.i ve- 
ra fit.ac rcive- 
ta. dicerenruSjdum vnum non ePfe fatemur.Sinautem vera, ma- Α θϊ λί^ιιμίί/χμ^ί,Κΐ^γτί^ιτίνμιΐί?)' ί/ΑΛλ^ιθ^, /^\οψ ατι'Ινη nifeftued , qubd ea qux funt;proferimus.nonne?Sic eft.Cilm 
verb nos vera pr^dicare dixevimus,neceire eft,vt ca qu^ func, 
affererenosprofiteatnur. Neeefle. Eftergo vnum,vt vidc- 
tui-,non ens. rienimnonfitnoncnsjfed aliquid ipfius effe 
jcmittatadhoc,vtnonfic,ftatim erit ens. Omninoquidem. 
Opoitet igitur vt non enSjeiTe non cns , velut vinculum 
jplius non effe habeat, Γι debet non c(Te: quernadmodum 
contra ens ipfius effendi vinculum habet ipfum non elTe 
nonenSjVtperfediie rurfus efie liceat. Ita enim ipfum ens 
maximcerit,8i ipfutn non ens maxime non erit,ll ipfum 
ens quidem participct eflentia effendi ens , non autem cflcn- 
tia eflendi non ens,iiomninociredebcat?ipfum verbnon 
«ns non participet effentia non eflendi non ens , itA effentia 
non effendi enSe iiquidem non ens penitus videri debeat.Ve- 
riiTima haec funt. Noiinc igitur poftquam cns non' eiTendi 
particeps eftjSi non ens ipfius eflendi particeps , vnum quo- 
que cilm non fit , ipfo cffe participarc necefle eft ad hoc , vt 
verenon iic ? Nccefle. Eflentia igitur adeffe videtuv vni fi 
non fit.Videtur. Atqui non eflentia rurfus, fi quidem minime 
iit.Quidni?Num poteft aliquidjqubd certo quodam modo af- Sm M}'ciY,ci.ya.yxM νιμιγ φανΛΐ Κ) ovra Aeji/v. Α'νάγχ,ιι. £ΐΐγ αρα, «{• 
io/jci, το ίγ ϊχ 011. ti ^ (λ;ι esa/ ff.i Ιγ,ίϊί,ί vrii/) njiiim Ός^ι τϊ μ.« 
t>),'di^( SSK/ 011. Τίιίΐ/τα.ττασι /j^ oujJ. Ae7 αζαι awri ά^σμίν tyilr 'tS 
fjM fi/jTH il) (/.</! 6/jfrf μί?λ(• μ» ij)• ouotat aimf 73 cXjTi μ.ν oc ί•)Λΐν 
UMi^,iVs 7ϊλίίι)ί AUf^y.ouTaf -J^ Μ li/noy μΑλιτ dJi un , yjjiT^ 
μνι oy w df ίΐκ'μίτί^ντα,νι ^.V 'Ύ,'ΐύπίίί ή 'φ ονμν odna^ Jl, -ηό 
'^,μ.ν 01»•«' iiiW.H Τίλίίύί ΤΤ). TJJ\μM oy, uii oCcja; fj^irvuK 7t) μ^ 
ον,ονσίοζ iinVf) uM ov' Η KiU 7Ό /XK oc iLU -ηκιως \<^. Αλίΐθΐ'ίατπ. 

τύ er/jiTTi/cfVi yx SS7,7« ίΤ) tti/a.yv.vi μ-τίΐναΑ, nf το μα φ . Α i-aj-jcH. 

(ιΐηρμ»ίζΐ. ΙΪΛΧ d\ cu-, Οιονηη oum, τι i^y τττιίς,μχ i^e^y i-jTa'; μη 
μίτ).ζΛ>Κογ c•» τΛυ'ττίί T?r ο/ξίω? ; oJ;^; οΊίντί. XJsw afo. -η τοιοότοΫ 
μ5ΐΒεολ"λ' OTi^tia/ilieiji! Λν ο^τΐϋ τϊ γ^μ μ-ηουτζύΐί^ιι, ΤΙωίΛ οιι; Ms- 
ταζολ» AyKiynajc, λ ή ΐξ,Υΐατιμ^; Kiyncrjc ΟνκουΖιν ίν,ογ τϊ y^l »< oy 
ifdVH -,ΉΛί. Ουτζύί α^ΛΫ^ ανχ^οχ,ΊΓω: i^y (fauyi-nu, Loix.t.Kcuxi^ feftumjfichaberefediciturjnonficrehaberccumnondum ^^ ί%77ίμίι'ίι)ϊ^ν. KiyJwXd. Α'λλα ^], ei (α«Λαίοί j< S^i τ iy- ex huiufmodi haWitu tranfmutatum fitv Non potcft.QuodcQi• 
queigiturficfc,&non ficfe habet>mutationem quandam 
patitur. Patitur.Mutatione vcrb motumve,an aliud quiddam 
efle diccmus ? Motum. Vnum autem nonne & ens & non ens 
apparuitrApparuit.Ergo & fic,& non fic fe habens. Videtur. 
Vnnm ergo nonens moueiividetur, liquidemmutationcm 
ex ipfo efle in non efle recipit.Patec.Enimuero fi nufquam ia 
natura rerum adeft, cum non fit, non vtique aliunde alib mi- 
grarepoceft. Quopadloenimpoffct? Nonergo mouecur ex •ηιν,ω! κκ ίζίν,ατη^ μ» i?iy, oudi αν μί^ίο^τχ) im-i^r τνι/. Πί</<- ^αβ^ 
Οΐ/Κ etf ίί τω J4 ,αΐτκίίΧίκί'ΐ' yjyoiT cui.OUyaf. OuSi um\ ivn^ewnS 
dvgpiipoiTo.TajjTvoyi ouc/kjUco a.mTm.. oy γψ'έςιτ^το^τ^ν-τνο μ-ΐί 
oy^iy TU) rM ovTwi' ad ui^aTvy it), Α j\,vtfTny γψ. Ουκ apet π ί^/,α» oy, 
gjiyEtSitt ctc J)jycum cy tyMyti) tv « (/» epc. Ο J -^ ciu/. OvSiuLuJ 
aMoiooTTU τηυ 7t sy iof Τϊΰ,οι/τί τϊ ογ,οντί το μα oc.k jo ae iui ολβ- 
jps' iTJ -δίέ/ Τΐί £ΐΌί•, 6/7Τ5ρ ίίλλο/οοπ auTD ίοχιττ,ύ , αΜίί 'sfei ctMou τ;- 
cis•. Ο'ίθκτ. Ε/ Λ (/.«τ Λ,λλο/ο Jtju, i'.«re οι- τολίτφ ΐρΐφί-ττα , μίιτΛ eoqubdtranfeat. Minimc. Nequetamenineodem verfetur. ο μίταζ^ύνα, Sf Λντη^ίν κινοΊτν j,na<i J)i;Tiyi μΐυυ ayjv>my Afa.y- Etenim ipfiim idcm nufquam attingit,ens natnque cnsipfum 
idem,non ens autem in aliquo eorum qu» funt , effe impolTi- 
bile eft.Impoiribile certe. Non ergo vnum cum non fit,in eo 
vcrfari in quo minimc eft,vnquam poffet. Nunquam. Ncque 
etiamalceraturvnumabfeipfo,nequeens, neque nonensj 
haud enim fermo de vno vlterius haberetur , iiquidem afei- 
pfo alteratum fuiilec , verum de alioquodamproetervnum. 
Probe.Si neque alteratur, neque in eodem reuoluitur,neque 
progreditur,quonam paftomouebitur? NuUo. Quodveio 
moueri nequit , quietem agere necefle ell , & quod quiefcit χ,Μ «av^AC a/y:iy,T> Λ )ίη-)ιΛζργ,ίςα.γαί, Α yci.yYJn. Τί ty afa,ae tei- 

γίλίΐ cLDayy.» cuma αλλο /od^. oTmyi omti yjym,i,>(p Tim<my oiiyLii 
a^WTti)! t-^i ωί u^y , Λλλ ίΤί^ωζ. Οκτώ. ϊίινοίμ^ον Si το tviiisfl 

VI. O^ jiy. Η (J^ Ufdi KiyiiiTit τυ 'm oy iy, α?^οιο(Ιτυίΐ' η Λ'/^« kivh- 
τ^,'ίκ ΛΚΑοιούτΟΜ. Ουγψ.Ύ th Λ^Λ μη oy ΛΚΜιοόταΙτί yJHn. ΛΚ- 
Μιοάται. ΦΜΥίτΛί.ΎοΑ α,}λοιοιμ^ον α.ρ ovKiWctyy.n ■^iyyiautLL• 
iTifjJv Η (:»iy 75e''f >^λλυ.θτα Λ οκ. m- Όίζ^τίρΛ; t^ear; Το Ji μ>ιί^^- confiltere.Neceire.Igitur vnumfino eft,ftatatque mouetur.e Mίι>vυ^oy,μ>mJ',yvί.^μή^^.■i-li^λvrJm■,A'ycίy■.',«. Κα^τϋγίρΛ, Sfotinia fup- 
pcfitio. >Jon CBs. Kon fns (im- 
plicitcr ffle 
jionpoteft.iie- 
que eftccitiam 
ittingere. Videtur.Quinetiam fimouetur,necefleeft proculdubioalte- 
rari: quatenus cnim quid mouetur , eatenus non eodem mo• 
do quo prius,fed alio fefe habet.Plane. Ergo vnum dum mo- 
uetur,etiam alteratur.Profeftb. Verfitamen nuUo modo mo- 
tum,nullo modo alteratur.NuUo penitus. Quamobre vnum 
quod non eft , qua quidem inouetur,abfque dubio alteratur, 
quaverbnonmouetur, minimcalteratur. Minimc. Ideoque 
vnum fi non fitjalteratur-.atque etiam minimc alteratur.Con- 
ftar.At quod akeraturjan non alterum, quam antea fieri, pri- 
ftinumquehabitum exuercoportet? quodverb nonaltera- 
tur, neque fieri , neque etiam interire ? NeceiTarib fequitur. 
Vnde vnum quod ηό eftjquia aIteratur,efEcicur ac perif.quia 
veibnon alterat,necfit,necinterit. Atqueita&fitpariter 
atque interitirurfufque neque fit,neque interit.Sic eft.Rurfus 
iam ad principium redeamus , liquidb inrpeduri vtrutn harc 
deinceps,quemadmodum hadlenus,aii aliter efle videantur. 
Opeiaepretium hoc eit.Nonnc iam diircruimus quid circa v- 
num accidat/i ipfum minime iit? Diliei uimiis. At quoties ηό 
ens pioferimus,nihil aliud nobis figiiificat,quain effentijE ab- 
fentiam ab illo quod quidem non effe pionunciamus. Nila- 
liud.Vtrum quando dicimus non eife aliquid, aliqiio modo i- 
pfum non effe intelligimus,aliquo modo efle ? An potius hoc 
ipfum,non eftjquoties piOnunciatur, fimpliciterlignificat 
quod nullo prorfus modo vfquam eft:& cum non Γη, nulla ex 
parte eft elTentix capax ? Abfolutc id Hgnificat. Neqiie ergo 
effeipfum nonenspoterit,nequealio quoquam modoelTen- 
ciamattingere. Minimc. Fieriautem& interirc vnum .iliud 
eftjquam illud quidem eiTentiam accipeie , hoc autcm amic- 
tere? Nilaliud. Ergocui nullahnius parsconuenirepotclt, 
nunquam 3utaccipicipfam,auc amittit. Nunquam. Vniergo μΛΊ ογ,Λ^λοιουμ^ον ^^,-,iyi-nu τϊ vjjjl ώϊλ^.'^ταί " μη e.KKQim ιΛμ^^ 
<Si,ouTi yiyvlTOtiOUTl >i7rsA^VTzu.>{pi οντω -η, ty, μ» cy, yyvinrwt Tt Kt 
&ολλυτΓω"!(3ϋ ούτι -/yyiiaijOUT ώολλυται. oJ γψ. Α?θ«Γ cAi ίί?τ ■? 
af)(l'jj Ίωμ^ ττακιν , οψ,ν.^0/ α τηοιη «uiy ipduytTmi ατη» yjM yujiJi 
δτΐρΛ. Α Μλ ^χ. Όιικοιχί^,ΐγ Η μα es7, ίφα.μ:ψ υ ^» /jyiy (uim ηιμ~ 
Ccuyciy j Να<. Το Λ fi» s^ii ιην Κί•^ωμίμ, apa μ>ι αΜο 77 οΉμμυιι η 
ovciaf "incijnM τϊ^τλ» Ό di φωμ^ μ» Ίί); OUJiy άλλο. Πβ7ΐ£<κ οαί^ 
οτη;» fd),</.V i"" (^ν"^ T7,7TW$• ax f/) φα.;^ iwiv, τηοι Si^it);» toJto li 
μη \ςί,Κίγΐ:ϊ'ριγ,αΦ.α>ί aTiuaty^,ov αύ<!^.μωί MJkun ο^ϊ,ο^ίίτη μί- 
•n^i οΰσια{,ηγι μηογ,Α 7!)^ουςα.•7α μ3{ϊ ουχί. OuTt af<t JOpcuto 'ίί) 
eui η u,i αν,ίτί «λλ«ί ovJk/uai ουσία μίτ^^ιγ, OJt^>.To q jiyn- 
Ciw. nju TB ϋ^λλν.-Λυ,/Λ) 77 άλλο 11, « Τϊ !J>ii ovatof μίτηλΛμζαναγ^ 
Τ) <Λ ^λλω/Λ* ουίπαΜ; Οΐ/Λν Λλλβ. ί1 Λ )^μ)ΐΛν 7Τ(/ϊΐθ Mi7SS7l'» 
ουτ dv Kclu.Qmoi οΐ/Τ έ5χιιλλΐ/ο/ αυτό. Πωί• ytf ; Τω ^yι nfdL , ίττίΐά» 
ου Jh,uv irj))', ονη εκτίοΐ'ϊ outs osnKhAxmoy, ουτί μίτΛλαήϋογ ον- 
ΟΊΛζ α•^<ίΛμω{. ΈιΧΛί. Οκτϊ ctf Λ ώτϊλλιτίΐί Τΐ μ>\ oy iy, αυτί Jiyvi^t 
fWiiTTspouAu» |itiT£;^/oi;<;7S{. Ot) ifiiUi'iTtti. Ου<Λ ap αΚί^οιοίίτιι 
ου/αμ«. «Λ yj οίν )tyyoi70 τί jcjii ώιλλυο/το tsJtb na^yy, ΑΆχ^. 
hiJi una,^oicOTWi,VKAya,yyM iJ,t\Sixji'oi^vu; Avayy.n. OUJi μΧυα 
iiayou (ρηατί'Δμ τό «ΛίΛαοίΙ ov. ro j^ eizyfj&s' tw αντω vn in SiiTt) 
"τψαυττύ. llω!yioυ■, Odtw JyiauTo μηογ ,μητί'τπτί (ςχναχματί 
>uyei Jax Κΐγύ/ίμ-Μη γ> oiw. Α λλα juAat ου/Ι £J7 j-i su/tid 77 ■3^όι•- 
•Tay. 'nj\t ji ttf 7ici70fMTe;^v οκτοί, οΰποζμίτί^ι. AnAoy. Οιίτί ά- 
ρα U}}i%f,0^7i ψ.!Άζ(!7>Ιί,θυΤί IffOTHi ΟΜΠύ ojjli. Oi/ yif. Oiiji μΐίίΐ 
OiMilCTHS >4,«Λ' = 7ΐζ.9/θ'7»ί, «Τί «Tlfyf ΟΙΚΤΟ «Tc «η^Γ Ttt.^(t si'« ilf CU/- 

ttJ. O:; (pa/yiTTU. T/ Λ j τιίλλΛ ίι&' ο;π<)ί• βΐί si» iorw, c< f^ti/tV wr^ 
«ΓίΓίΐΐΌί ; OvK Ιςιν, 0\j~i Ofo. oMia,, ουη Μ'ομοΐΛ ,ίτί τιωτκ. pol^quam nullo modo eftjneque nancifci,neque abiicere,iie 
que alio pafto eiTentiam caperc conuenit.Decens eil.Non itaque interit ipfum vnum cum non fic,neque ficvtpote quod nul- 
h ex parte cll effentiac capax. Non videtui . Ncque rurfiis aliquo pado alteratur.Iam enim & fieretj&r periret,fi hoc pati pof- 
fct.Vcrum.Si minimc akeratur,an iion etiam neceffe ell nequaquani moueri ; Necf fie.Ncque tamen ftare alicubi quod nuUo 
modo eftjafleremus ; quod enim ftat, in aliquo eodem femper elTe oportet. Qiudni ? Sic plane ipfum non ens, nunquam auc 
ihre,aut inoueri fatebimurNunquam. Prs-terea nihil ex iis qua: ΓυπΓ,ίΙΙί adelt. lam cnitn elfentia participaret, vtpote quod 
auciiius exiitentis cfict particeps. Manifeftum eft.Non magnitudo iginir ίΐϋ,ηοη paruitas, non ajqualicas accidic. Non profe- 
clo. Sedr.ihilomagisiimilitudo.autdiueriitasillijveladaliajveladfeipfumadcrit. Neqiiaqua videtur. Num&alia vllo mo- 
do illi eiit poterunt quum nihil prorfus ipfi cfle queat?Haud licet.Qijapropter alia non firailiailli,non difllmiliajnon eadera. ρ Α R Μ Ε Ν Ι D Ε S. ηι 

c\!-n''i-ne^°a> "J^'^"'^^•"- Oujap. Τ<Λ;7βΙ««ι•οι;, HToc.«n'- Α noii altera fiint. Nonfanc. An vero ipfum quod lilius, vel 
(ΐΜ,ί 7S7/j« 70t5to, /f 70 Tou-nuyii et λλον, Λ ά^λω'Λ 7Τ57Ϊ, ίΐ 6 97Η7η,» jpfum quod illi j velqtiid , vel hoc vel huiusjvel alterius, vel 
i-air•» ι?57Γ^'«.Ν>ι^ ΛζΛ, « αί^Λτίί,ίΐ Kiyi,Hive.ua, ti' Λ?λο OtjcuZ rfJ alceri jsut quondam , aut dcinceps, auc nuiicfcu fcientia, 
eyTOV -sfa το* μί cy i 5^/; Ο'^λ sW . O^to Jh iv w ty 'm i-^< Tmi ού- ^"^ opinio,ilue fenfus, an fermo, an nomen , an aliud quod- 
.\a^ oJwuT/.. io^ya y, ovix•/^ ίχα,. f ττ Λ AeW^, ?. η u« U "!* " "' ^ * ibnt^circa ipfum quod minime dl, exilla ? Mi- 
rf . > n,' ,; ' i", j ~ r -'• "• "i"T--nisigiturrationibusvfHiin fi nonell, V ορίΌΓΓαϊΐηο- 
:J ,ο ί» . .^> . Λ'Γ.ν,ν,ίΤ, / ^', ^, αο aucvlquamielehabet. Non fanc videtur vllo modu , aut 
^ (<ί, . , ' rf ./ /.^ ., rTv f- ~ - vlquam lclehabete. EitneiteruiTidirputandum,vnum linon suppofitio *. 
Jiiie^J- ΑΑ«νοΜ;}ρί,7^^.αΛλ«5π,'Λο^;'.Η;τχίτ7-;χ^«Λ^;(#λ£^ eft,quianliispr.rter vnum euenire oporteat? Difpucandiirr.. ^'"*• 
Ti,Tii^XorJlntT^.c.ov-,i^''jU}i.^iTtfovSi}'ivnvpayS^,T^iTipoyi^ Piin:um igitur iiia alia jaliquid efle oportet.niii enim alia 
hit^v^rJji-nhi.oSYi^yKc ίϊ) άλλον i Noi. ΚαίτιΖί ttMo/fcip'et ,£/ iiiit,haud un.e de ipfis aliis diflereretur. Sic eit. Etfidealiis 
μί».•:! S.»s3. TT},'iiJ 77 o?"vvji£ 6 sw/. aV£<'j-;'.h. T; cTh cu>J a? ci« ; Tc J ^ fcrmo Cn, alia profedtb altera funt.an no» idem tu aliud & alr 
«V γ> iV'Ji v/. ?9xi "if^a.,yM ^ντΌί }i. O- ^. A'm«/.wi' ιψαϊςί. tS- tenim vocasfHquidem.AIteium nonne r.b altero alteium , & 
-70 ^D hjmf tv λείτΓϊ-τω,ί ί/ΛΛνοί- f^ ΛΜο/ί. 0>θ2ί. K«W 57λ«'θχ ='''"'^ ^b alio aliud effe dicimus? Vtique.Eigo ipfis aliis fi mo- 
«φ'α ^WctMMAfo^ Λ^/λ* οίί. κ? ίΐ' ^ ίκ«ι?οί* 7ί =}«, a>i ί'ντο. £- j^ ^\'^ ^"'"" '""^' ^'^"'^ «''Sui'^ » quo aha eiunt. NeceiTc. 
vi,- *V: 'W^ . '^ ίο'^ν. '" =>«^ i^-v/i^i.-'. ib ^«θ«• ;-.«. τί QiJ-'^";'": id ponflimuni enf.Ab vno qu.dem alia non erimt, 
„ -.-^ ,. , « .i , « , .'^ , cumjlluQrniuimefit. Noiicertc. Inmcein itauuealiaiunt,id 
^^,.., .y TA ■ V . .7 ■/ , cnini lohimreltat,alioquina nulloaliafuturafunt. Refti.Id- 
f W4«'7, svof /o^it^Tof φ τΓίλλΛ , <«. iw ί?*/.ψο7«7.:/™ί«/*5>..3ΐΓ ^.i^co fecundum multitudiiies fingula inuicem alia funt. Ete- 
«T^f 7««:ud77^v^V:i4.aw.Ofco,jt7a.To;'.^ nim lecunduiri vniim nequeunt , non exillenre vno. Verum 
hni ατί.ίιΜύνίΐ» dP Tsa/Acij Η ir.f «.Μί^ίτοΓ Λ?λαο?ι. Κιμιβμ uy. qui!ibet,vt videturaceruusilIoium,multitudine infinitus exi 
oC/jauZ -rnyAOi cy)ccii<r)yTWy:is i/ji.?Os <^αΐΊ''υ^ΐζ-,'ΐι /ί οιι,ί'/ττϊίίΐ' Itit. Et fi quod iiiiiiiinum apparet, quifpiam fnmpferit, velut 
μΙί^ίΐΐρ,θί-7Χύ.Υ^αΛΛ(ΐΑ;Αί iiii)'oxj-^/iio-:^ii-,iim.-^ t}ii)fcf.^Ov,7!0^- C in Γοιηηο repeiuc pio eo quod vnum vifum fuerat, multitu- 
liay ανιΐύ\ι. XiaJiy γ.. Και -η tJ^ J», afTja, -ra Ji, .afe<7?a iv iuTtic '^" occui rit:&: pro eo quod minimum apparuerat , quam ma- 
ί,τ>i,L•L•„b^!<(^H■p>J,u7nfhμi^ζ^. OJ~;OoJ. Ka/^yjJ ximum i:.m fiadilladiireftaconferas.apparet.Reaifr.me. Ta- 
' ' ' r'>" ' ~ "^ ' rO ~ ,, ' ^ libus , inquam , aceruis diiierfjinuicem auaDrarer vnuiii e- 
/ . " «r >- • ~ "i r,- n• " -• ^ ruat,li noncxiltente vno,3lialunt.Quaminaxime.At ηόρ u- 
Γ' Λ "^- ■* , V '• -• ^,, -^ , L . rCbaceruieruntjquorumquilibet vnusp:lm.1fiontevldeb^- 
icr5r ^ Tuf τιο/Λ.ο/. x^. a^.^=r ^/.ictr oy^, S,t,^.^'.^.'wx φ. oo tur,„uiius tamen vnus eiiccam ipfum vnum m.nime fuiCer- 
-^ ώ| αίτί^ΛΗ-ΐ' cK uii^om »! chcnfov^ <p<uvo,,?ij(s , ^,y «5• 70 μί- te.Numerus item iUoi um aliquis cffe vidcbitur : d quidem & 
■je|a /t^HS/ e/.-Sw. ηττ Δ'ίΐ»αΜ φα'/ιησ'Μί ιήτα-ηί. E/wV. vnum quodlibet,cum tameii uuiltafunt.Valdi.• quidcm.Paria 
0]^KouJj /^ ■sti! ^■f>^'^v oyMv-Tiipjii i -^^ύν, οχιτος 'Π ■s:^9i αΰτον-,οΰ - priteiea & imparia falfo videbuntur , vno prorfus abfence? 
'naf^jii,i^iTi'7a^i,<i'jTia.is^)/i-)^Y; niiefii; (Sn ax-taur^fjo-mv Falli>. Quodinfuper exigiium in illis primo videbitutj vtdi- 
7»r τίλ^ί^ιτΗ ^i-oWjfflV τττούτωι-!!/, ι?£?7ϊτΐί !y;yV,'^!i afJ foi- D ftumelljC veftigio quam maxima j&quam plurimaquo ad 
>i7*t of-J,- w=-^-n tLj^ -ηκ,Ι-ώΖ , i-nca ■ώτολί.ττο/Λν.'χ TiKdLn• ty i>ngula parua, quae etiam multa uint, fe nobis oftenrat Quid 
-n -^μίσο,,χ'}•}.'^ uc^:J,npoL Τ6 μίσ^ν. auiy^i-ne^ JiJ/g. li ^i Λ- P^hiba r Quinetiam acei uus quifque squalis muhis paruif- 
-" 'v'' tip• • , /•-.«'■" " ■ ' λ• ^' queacexuisclle videbitur. Namhaudliquidoexmaioriinmi 
,- ,Λ -. ' ,, , ./ ^ .* „ , nus tranhlie v)deretiir,nil!priusinmediumperueiime vilus 
5=7«. Q^v^i^S^iu^u, κ,^μ^νζ,ή,,^ muyy.. ^ 70 cy, , ^ 77. eiret,hoc aute;n phantafma quoddam iequaliiaris eric. Verifi- 
^a|H-r...<%cy!>/<i. oyy^iyifTroviv={cLi'<l?.y€ii<,mav.n,im μ}μ mileelh Nonneadalium aceruum terminum habens, ipfum 
euJ. Ον/ΜΖτζγί 7ο/οΓ.-ο•/ τπρ'^ω^ίν '/.V ^«».77, )(ifi a/-cfAu>:y?<uVs- ad feipfiim neque principium , neque medium , neque finem 
«θοΜ taayiiifiyyj^v ■h,Ysn όξυ νοιυΖν,τιΚιιίΐΐί «(.xtieci/ev sy^iri' φ* habec ? Qiia de caufa ? Quia fempercum quis horum aliquid 
yl/jJcUyiiTnii 'Tiyc-mi -ρανα Μ<οντοί ; Α vcj /jwotktoi' //γι ow. Ou- incelligeiitia contuetur,ante principium iemper aliudcccur- 
•τϋΐ Si<aTc-ipaT^>i) Tri^gii ΐ^οντι.,ν^ι % x^ 7Π!?λΛ,£<Λ5α τκα λλα Κι fit principium : & poll finem alter fenipei- finis fubfequkur; 
^α/'η^αι,ξ/ ί\μν ί^•Ά}>Λ /6« iVoV. ΔεΪ-λ^. Ο i/V^uIiy^ ?««/<* -7% Ε necnon in medio,ali3 feniper ir.tetiora.quam medium , fem- 
K5i;ct.'oMO/a /.4« ;/) ; n« Λ'; Ow lya-j.-)^^<a«:jh^A , ά705^^/77 yV\ •'"'1"^ "''"°" ' ^*" ί"^,^"'^ nequit vnuni aliquid in his acci- 
■> ' . ' - _, J. ,_, .^_ „_, ^'.^. '" -^^ π ' pijCilm vnum minime fit. Vcriffimaloqueris. Difcerpideni- 

„ ,ν' γ' ν v« \ γ '. ; / que neceHanoarbitror,vcdiipeiluiTi, quodcunqueintelliEe-» 

νυ-ϊΊ. Πώ;αϊλθΒΐ/775/«^<,77ΐ.λλ6ΐκί"ί7ίΡΛ, KSfiM TBers/iueiWTo- • ir c ■ r « ■ ■ • 

' ,- ^ \ >/ < - >/ ;. / , ', , tiaqujsaliuniplerit, lemper enim aceiuns vniusexpeisacci- 

*Γ.«Λ77, ίτΐ^./Λ K5./^cs,«o/:i iiu;T0K. 0.7Ϊ.. K^o.ao/ot, Λ .^ dvo- pitur.Protuldubio. Noiinc hoc tale eminus & obtulc propi- 

«iw 7«vr ο-,/^ι,- cWTSfw 7ΐ ec//-70i,- iH"7j.o ^<un-:^/3J- αΆ^κοις. ,-■ [ ynun^ apparet •ίΝϊοεΐΓε.€οηιίηϋ5 3υϋ£ Scacute intelli- 

ΠίΚΊ; ((φ ctu/. Oiy.oux. tgj. r<iu iu^TKVj /^^ i7i£iii a.y>.yiKu)y , xc/j α,τήο- genti vnumquodque multitudine iiifinituiri>llquidem ab vno 

(j%iiiq yju y^ui tajj'^J , yjuxjvw;j^oii ■ηασν.ί κιν«πΐί , i&iii^Tw; non exiftente deferitur. Piae Cietcris necellaiium hoc elh In 

^TXHTi^f yjij γγ^ιμ^'^ΐί /^ίύη/λν^^ηΐί , yj/u /ΜτΧίτιρΛ , /^τταντα hunc itaque modum infinita, & finem habentia, & vnum, & 

mv ■7zimaZ-7^iJ:<hili}.^i}v <i7n7i( ίιμΊν iij^ii^Hiyof f^i o>TOf τπίλ- muka quslibetaua appaicre oporcet , ίϊ non vnum,redalia 

Λα'Γί,ν. Αλ«.θϊ*:»7«ν>ο.^Γ. E"vJ)>inuξJκ^iv■nf■^λιy^■ώJi pmer νηααι funt.Oportei vtique An non ilm.Iia quoqUL & 
4^y,ύ7muh,hc\μ,^^,,■^,.,.oLJi^ivi,, τίχ^ί^. ΈΊττ^^,ϊ^ ^ difl.milia vidcbuntur^ At quomodoiNam cum velut adiib.a- 

ν s• _■ ~Λ ,y, •/ V „ - / ^.,1 ,\ ' , ta eminusprolpicienti vnuiTi) appareantomnia, in todt ali- 

' , ο , ',- . >• \<i . •, ;J Tj. ν\Γ^« quo coiTimunicare,iiinihaque eiie vidchuiitur. Piorius. At 

y.. c. -> ^TDAAc.v o.w 8,« Λ/Κ5,. iv. e. ^ μ,Λν ax^rt> ibv iy,^7^-ja ^^^-^ p^^pj^^ accedeiui, multa &,a!tera , atque iplo diuerfi- 
ϋυί^Γςιν.ί^ουΆ dii-m7.Ka.im. Αλ«θ». M« cw7i?^w«-cy tatisphantafmatealterallbiiphs & dlίrImilla.Sicaccld;t.S:mi- 
•7o/f αλλο /s•, ιι/'τΐτη^.α, ουτ^ίΐ/ϊ^ί-τύ/λοτ. Oiy^. Qi\,hy. φΜ- les iteacque diilimiles ipfos aceiuos,tum fibimet,tum inuice 
viTMiy,'yvA-:nAXa. T/ JmjOt? τακλ,α.'^^ί μα cyTay ox/Jiyi ουΛ,μϊί appareie iieceireert.Et maxime quidem. Nonneetia eoidein 
ou/a^u^f ουΑμΑΜ ΜίνωνίΛν i^.r οΰΐί π τ^μί dymv τπίζβ -τ^λκ- & altcros inuicej& cotiguos libi , & reoifurn a feipilsj omui- 
Kayru RiV. o-jj-iy -^ μί^α ϊςττοΓ<• m vjoiy. Αλίΐθί^. Ot/<A' α^'βι Λ'- bufque mocibus agitatos, & vndique permanentes , or ences 
ξα t5 w! oy-TZirr^. 7o,V 'avjck S5,V , ον/ί 77 ίί/τιισ'^• cC^i Jh'rl.- & occidentes,ac neutia, omniaque huiufmodi , qax quidem 
^57«/ «uVaaJo jA«iV -ri ai ty vsri τ^Α^^η Ο J S, „ J. e^ i^t percun ere facile nobis effet, fi vno non exilience multa tue- 

' Λ κ >- / »,, .' Λ -ί; ..< , '^ c> ■ <" rint? VeiifliiTiaiunas.Kedeiintesiam iteium adprincipium, Nona famofi» 

%.v/ -Λ ' ., / / Λ ./ . \ ./ declaiemusjvniimiinonelr, quidnaraaliis prstervnume- "ο• 

„ 7 „ „ , „ ' /γ• i-i^y"• >^«•>- 'b'j ueiiturum lit. Dedaremus.Pniicipioi^iturvnmnauanon e- 

-«ΛλΛουτΐ a S7V^ τΐΛς-^.ζίτωίΐ' ουτϊ OTAAci. Oi;x£o/Kij..Ouci\ runt.Quomodo enim 5 Neque tatneii multa. In iis enim quar 
€ί©!ο/Λ)/Λ,ονΛ«οίί«/α. Ούγ^. O-jSi μ1/^ -η Μΐή-μ, ονΑ'ίτί- multa l'unt,iuelt & vnum.Etenim Γι nullum illorum εΐΐ vnum, 
gef' ουΧί a.77ioyH/ja, c-jj\^e'f oJN λ\κλ οσα cy 7t;s• ©©«3ϊι/ J>- cfiita nihil funt,quapioptenieque inulca.VLTaloqiieris.Cum 
ίίλθον.ν , as fauvcySpu αΖτα , ττ^ταγουτίτι ί'ΐΐν , oC η (pajyiToi itaque vnum haud idiit a!iis,nec mulca, nec vnum lunc. Non 

phne. Neque etiam appaient vnuiii jaucmulta. Cuinara? 
Qnoniam alia cum iis^qux non funt , nuUum prorfus commercium habent , neque quicquam ex iis qus miniinc fiint, ad ali- 
quid alioruni attinet : nam nulla pai s iis qua; non luiic,ade{l. Veium. Neque igitur opinio de eo quod minime eft , nec phan- 
tafma cxteris ineil, nequc vllo modo id quod non ell,ab aliis opinione concipitiir.Nou cei tc. Quapropter fi vnum non ei\, 
nihil aliorum opinions concipitur,aut vnum,aiit multa eircNam al->fquc vno mulca opinari pv-njtui impoflibile. Impcfllbile 
iiunmm.Ergui; vnnm non eft,alia nequeiunt,ricqueopiaione ctiain cogitancuc vnuiDjaut muhaelf•.•. Non vidcncur. Vnde 
neque iimilia, neque etinm diffimilia.Non.Neque etiam eadein , aut altera , neque contigua , neque feiunfta, neque reliqua 
quoccuuqui; in iupi:rionbus tanquam que ad ipla alia fpeCtaie videicntur,enariaiiiraus,nt;que funt alia,n£C effe alia viduut. 72- ρ L Α τ ο Ν Ι S vnumfinon eft.Vera. Nonne,vt futnmatiin!oquar,fidixeri- Α -τίί^ΛΛ,ίΐΓ s/ ^λΛ ssrif. {Chyi^.O-JXAu^yJjnrjrAnCiuf {Ίί^ιτηιιΑμ, ty ί] 
inussvnum ίϊ non elt,nihil eft,rcile rficemus? Et maximc qui- ^S i-^y^ oJ/sV 'Cbvy όρθ^.- oj/ ίΙτπιιΔίί ; UcwniTnsiiJ (/^ ouZ. Έι^κ^ 
dem. Hocitaque aittum anobis fit , acque illud prxterea, ^znujjnnTi, r^rin, a^ioriiv/iy ίίτΊίΐνίΙη fJini9iv-,ajJTi-nKii 
quod vt viflctur,vnum fiue fit,l;iie non Cu, tum ipkuTijtum e- 
tiam aliaadfefcjatqueHiuicem oinnia omnino funt acque 
non funt , apparentque inlupei', & non apparenc. VeriiTima 
quidem haec lunt. ei7,<su ifuuyiTU• TiKS^ov ttcunivji, Α λιιθΐ^τπ. PHILEBVS, VEL, DE 

SVMMO BONO• ΦΙΛΗΒΟΣ, H, ΠΕΡΙ 

ΗΔΟΝΗΣ. SvnMA DiALOCl. Dcfummo hominii hono ita aglt in hac dij^utAtiont rhilo^ofhm , vt dnahiu rehm propofcii , Volnptate 'videliat 

atqucSatiUntii!, in quibtu hommes -ναύί collocam felUiUtem, doceatinne»tra,^iiTfe(s'[cor^im,fiimmwnbmmncon[ifiere,[catatioq»adatnopm(jje:cu^ 
»?M fommumont ilU ■vtdes adfeiicitatem hominihM ejje poffmt,ijiiittcnm ciim illo conhmgantur.Tenmm atitcm illiid tjerc (i^ fumme bonum efl Deui: quem 
Phto hii nomimhuf defiziiitt,qm<7nvocat Μ^τνΛνί^ν,αυ'τΌΪ»,αΰ'ταρκΑ!,^ζ. £x hmus i^itiir fummi abfolutique boni luimua. cmncsres,qiijcamque taa. 
demfint bo)Ut,boniii ^ cffc ^ dici .ul.illiiifque Ci)mmimio)iii quinque gradni dediick : tta tamen -vt in illis bonii rebtti qii.e in ■vitAtn humanam cad.int,mA- 
ximamfdicitatu partem tribuat Sapientix utquc intelligentU: alccram ,^"elnptatt: iilarum autem duarum commixtione^Bonmn cmflitui diiccat.ltdquefnn- 
fle.x diJputatioiiKfcopui ^ thefis cfl, l)ehHina»AfelicitaCe ,qu,t qmdem ita defimt»r : In nbm hiimunisperfe ^feorfim nullo modo iinflfelidtai ,fed quati- 
niif ciirn tertio quodam,id eflfummo bono,Deo ■videlicct,commiintcant:atque adee humana fdicitM in V^olupt.aii qt- SapientU mixlione verfitur^quutmiit 
άΐί£ ilU cumfmnmo iilo bono communicMit. IntroduSHo ai dialogmn eiufmodi efl: Ciim midtA defunnno bono -ultro citroqne Socrates PhiUbiifque contuUj]ent, 
atqiie efjn Phiiebui iatn dijpiiUndo d(.feifM,Protarcho naper tidamimtl• grattd-atHi efl , amiuitqiie -ut promncUm in difpiitandofuamfifcipcret.Protarchui, 
•vlpote adoL•fcens,β^bίtό φ uffenfM. J^Td 5»?»» conuerfiti SocraCen dMogum aggreditur, monetquc Protarchum, -ut diilgentn conftderct qiiam pT04imciam 
fi4fcifUt,neqHe temere ad difputaUonem properet. SOCRATES , PROTARCHVS, 
PHILEBVS. 

^^^sg|g^^.l D Ε juPiOtaiche, quem nunc a Philebo g 

i\';^p^fererinonem accepturus iis, & contri quem 

Jlij.iT^Mnoftcum potius , ricubjparum tibi arrideat, 

^O^^pugnaturus. Vifne vtranque fenteiniamin 

pjf|V\,w[i^frummain redigamus? pr.VoIo equidem.s o. 

SWjW-^.^^i^iA^^Ph quideminquitjanirr.antibuscmni- 

busbonum eflel3Etitiam,voluptatein,deleft3Uonem, catera- 
que huius generis omnia.Nolha autem aduerfus illum difce- 
ptatio eft,vt non ifta quideiHjied lapere,intel!igere,meminif- 
fe,& qux hifce cognata,opinio re(ii:a,veiique rationisdifcur- 
fus,mtliora&potiora fint,quam voluptasomnibusquxcuii- 
quehorumcapaciafunt,eon'iinque adeptio maximcomniu 
vtilis iit,& pr5fennbus,& futuris. An non hccc vtiiufque fen- 
tentiaPhilebefuitiPHiL.Ecmaxiinequidemo Socrates. s o. 
An fuicipiSjO Procaiche , eam quae tibi nunc oblata eft difpu- 
tationemip r ο i .Necefle eft me illam fuicipere , qiiandoqui- 
dem Philebus pulchei• ille defeifus el>• s ο c r .Oporcet equi- 
dem quidin iis verfiim fitjomniltudiodefiiiire. ρ r ο τ O- 
portetfane- socr α T.Ageigitur,prxcer harc jd infiiper afle- 
Ueremiis-PRo T.Quidnanifs ο c.Qii.od Vicrque nolttum ha- 
bitum quendam & aiteftionem aniini j qiiae cundis honiini- 
bus vitam exhibeie beatam poflic, demonitrare conecur. 
Nonnc? pro T.Certe. so ca a.Ec vosqaidem habitum affe- 
dlionemquelxtandi, nosautemfapiendi. pro τ. Sice(t. so. 
Si quis verb habicus pra:ftantior vcioque horiiin videatur, 
■ •■ :ftak '• 
2ΩΚΡΑΤΗ2, nPntAPXOr, 
φ I Λ Η Β Ο Σ. 

Ρ Α cAi TipicTcio^ TiyciKzyiv μ.<ί».*\ί τκΐζ^- Φ/λιί- 
Cw Sv^Sm. )iuu , Y^ <α!ζβί τίνα. -^τηρ naiy άμφι- 
(φϋτΐιν,ιϋ/ μ» (πι xj• rouu η ΚίγιιΛμ^ς. έοι,'λΗ co/f- 
ί κ,ίίΛλΛίω jztfii V iYS-Tci^y ; π ρ .1. Παι'ι; ijii^ ϋυΣ. 
Σ Λ κ. ΦιΚ>ιζο{ (diJ Ίΐΐνιαι Λ^α&ομ ίΤ) φκιητΌ γη- 
fiiy 57057' ζώηΐί,χ^ Tii/j vStylijj /^ τίρψΐί,/^οι υοκ r 

'τα,α^λΛΤ^ φρονί^ν,Κίβ τ?) yoay, y^ μψ,νη Λα, i-cu twtbut&i' au ζνγ- 
■fiU>},Jo^aM 7ί ufHui, Kou α,Κκ^ι; Κογτρ.οκ,Τ)!! J-t HJhy»i AUjiiya y^ 
λ'ώί» '}iyi'i Jtti. ςΐ'ί^'ταπιι οοατηρ mi?0 ^Μΐ<ί.ίηίμΛΊαλα£!τ\ν'ί'υχιΛΤτ>Ιί 
Jt μ.ίτΛ'νιΐν uir^iKt (JMTf.Tay a.TmJiTwy ti) , Troun ττις ονσι Τί rj/u imwe- 
yoif.fj^^fov^ οΐ/τω 77Z»! λί)Α'>.^^,ωΦιλ>ι^,ί/^τΐ£«ι; Φ ι λ, ΤΪΜτων 
lj%j ot /ϋ 4ί<4λ(5α,ώ 'ί,ωκρα.τΐί. £ λ κ. Δ5;^ιι Λ tVToy tov γυΖΛ^ίμί- 
yoy α Πρ'ν7«ρ;^ΐ ho^y ; π ρ λ. Α vAyx.» Αχ^αχ. Φ/λχέο? yi Μμίν ό 
y^Koi ΛΤΐιριιΜ. S Λ. Δίΐ J» ■skx iwf^J τζ^ττω ttwitj ταλΜ^ίί mi τη- 
ρ^ιΙ/θτΙωΛί. π ρ. Δη y) o'jlJ. s λ r. ΙθϊΛ, 'Βζ^ί ηντοκ JioμΛ\o■)M- 
cwuA^ y^ Tith. π ρ. Tc τηιον ; S Λ κ. ii f vujj auT^ ί>(^τίζ^ί JPiy 
4u/Jii <eu ^^i^V 'ijOpcijtyiiy vydi. iin^c^\<7ci , Titxi i uuA^iibjj cw- 
^ωτπΐί ra.7jTJ)v fiicy JjSojtuovav^ipi^c-iy, Λρ ou^ouia ι π ρ. Oy- 
la yjlfj 0'w. s Λ r P. Ουωαυ vμiiί μ\/ τώΰ η yaifny, Μμ /iis cA οϋΰ 
τίΜΤόφ^ναν. ην. Ες7ττυ/τα, % slk.Ti iS\ α.•,' α.}λ•η rti κ^πτίαν jdemque voluptati cognatior lic, ac ftabilimentuiii vits pr.«- D ^i^ ,j^ iuiflmcf' ■« ■nw-m iy^yvx ζίζαύω; ζίου, xpcLTiiJio-ni itet^iionne vtrique fuperabimui• aos,volupras aucem fapicn- 
tiam fuperabitVp r . Profedb. s ο c .Sinauti; fapientia: fit is pro 
pinquior.viiicft vtique Inpieiitia volupcatcm, volupcas con- 
tr.ifuccumbet.Niim ilbconceditisaut quomodoPp ro.MiIu 
quidsmconcedenda videntur.s oc.Phueboautem quidiiam 
videtur?quiddicisr ρ i.iL.Mihi fanc volupiaspritbre vide. 
tur 5 fempcrque videbitur.Ipfe autem videris•, ο Protaiche. 
ρ R o.CuiTiiara nobisPhilcbeconct■lTei•isdilρutavionisoH^- 
ciύm , haud amplius tibi affentiendi Socrati > vcl diffentiendi 
poteflaseiit. phil. Veradicis. Ego vero iecufo,deamqiie 
nuiictellificoi•. prot. Et nosquoqueteftes erimus , teilb 
qii:E dicis dixiire. Verum nos deinceps,o Socrates, vel voleiite 
Philebo , vel qiiomodocuiique vis,ablolueie conemur 1 em. 
s ο c κ . Conemur ab ipfa dca exordieiues , quam hic Vcne- 
rem nuncupari quideni , fed verinimum ei nomen elle voki- 
ptatiSjiiiquic. pr ο x.Keftc ianc. s oc r α ί . Heuerentia veib 
mihifempereigadconim numina eft,non huraana quaedam, 
fed maximum qiicnque timorem cxuperaris.E: nunc quidem 
Venerem,quemadmodum ipli gratiiin ert eam appello;volu- 
pcatein yerb rem efle variam fcio . Sed ab ea, vt dixi , princi- 
piutn facieiucs,quam habcac nacuramjinueiligaredcbemus. 
Rcm vnam quidernaudinuis:formas cameii vaiias admodiim 
&iiiiiicem quodaiTimodo dillmiiles habec Vide enimjdele- 
«ilarj dicimiis internperantein hominem : fed &C temperantia 
temperantem deleftari, iiifipif lueni iiiiipieiuibus opinioiii- 
hus,ac vana rpeplenum : fcdSi fapienti.! fapieiuem. quas xJhyiK 711/ THi <ραον»7ΐ^•){; n.Nsy. Σ. Av J^y. ijpoi'«cr«, νιΚΛ μ^ φζ^- 
νησίί liuj «Jbyhxi, « S\ «ίατω ; tojj^ ouT&if ομακογ>\;ο)μιί φαα ; η 
7πί>ί ; II. β' f^oiy (ψΖ JhvM. ς. Τ/ Λ ΦιΜιζφ -,τιψι•! ; Φι. E*Ma; μ3ί» 
'TTWfTjni yiy.S.y «Jbv» Jby.ti χβ^ Λζΐη' σιι J\ ω VlfaTO.p^ , tWTHi γ,•ωσ», 
π. ΥΙαρο-Λις-, ω ψιλη U , «μιν τχιν Koyiy, loc αν =77 yjJUoi ί/»? ικ ΐΐξας- 
"Σ-ω/^ΑΤϋ ομολογαι,^η <iw nuuMvoy. φ ι. Α λίΐθίΐ f^iym. aW.a-t) d- 
φοστ>ί]ΐ4Μ,\ί^ί μψτιι^μΜ vau cwtO/j τΟμ ?Kiy. π. Kat ημΛίί σοι του- 
•τζύν ojjryi avij^OfTjpii d.v ίίμψ, tof ταυ τΛ ίΚΐγ-ί β, /\iyn(, αΜΛ &η 
τυ. μΡ ττίΜ-τΛ ^'ζηί,ώ "ϊ.ωΛρΛΤίί,ομαα /^j. y^ Φο^ζγ. iyj>yn(,M ojmf 
ai'iyiAii,TCi0i)Ui.'^7nptuyay. s. ΠίΐεατΕοί', λτ cUJThi Jii νκ ΆΐΟίΙ, 
hJj aSi Α φξ(^Ί•Ηιω u^ κζγι. toj. ύασι, ιό iS\ αΚΗ^ζαηγ auns lyoua, 
iiJhy'jjj ίΤ). π, Ορθυτβτα. ε. Το Λ tusv ίίο;, ωΤΙρίιτΛρ•^, α,α ιαςβί 
-τα •τ^Ι'ααν cyouATU, an s 57 y^T Λν^ωτπγ, ύ.}λΛ wipa τϊ; μίγςον φο~ 
C'yj. /jfj vujj τίω ιΛμ Α (ρξί^Ι-ώυ, ο^ cv.tty^ φ'ικογ, ταύτώο 'ταζ^σ^γ)- 
ρό^α tLw Ji >iaOylJJU οι Jit ως ίς] 7miiu\oV γ^Λ,οτηρ i-emy, ύ.-ττ c/y.nyni 
Muai ap^ ijijjav; oy.juusi itu S\tyjiJi cr/.imiv bj-vyn t(\j<nv ip^iri. Ιϊ7 yO 
άκουαν μ^ ουτταί Λτι^ωί ίγ 77, uap-StiiJi J)fmu Trw/Tviu; £/λ))?Ε j y^u 
771»:/. τξύτπν avotMioii αλλ)ίλ4ΐΓ. /Λ ja/»' «Λθκ/ aV" iJamV* t^y liy-c- 
^rj.-yiuvivna cLf ^γωτταν' )ΐό\ jruji yjj -ηγ σιοφ^ίγοίοιτΛ, ojjm τώ ro/- 
(ρς^ΥϋΥ' «JiMA Α iuJyjuTvt cLViyntuyoymiyjfx dxwTuy Jh^Zy y^ ϊκ- 
mmv μίςζγ hJs jwx d\ eijj y^ T>y p^youjj-ja , ojjra m φζ^ναγ' rs> 
TTiVTwy T^I iiJbyav ΐγ^•ης^! 7iii>; αν τις ο/χχι'ίαζ α.>Χ»Καίς ^ycuKiycy, 
ί>:α.ΥοΠΌς'φαχγοιτο i.fStKaf;n.£t7rijifjjucL'7r McU>Vii)V)al,a/fi/.Tii, quidem voluptates i: quis iimiles inuiccm eifc dicat,infipiens meritb vidqacur.p :•. ο τ α i^ c n. Hx tpidem , ό Sociates,cxcon- 


ρ Η ί ι £ Β ν S. auTtu ■tBt^yua'7ay,oC μΐυί οατα J-t ci>t,vKtus hiaJnieu.Tms γι xJhyM 
■yi nAn UM mx ouoioiunv an im; ιντ» «juti iojjmy ■πάντηιν ;^««λ- 
των i Σ Λ κ ρ.Κοί jaf ^ωμα, ω ^Λίμονίί,^ωιχαν -φ-τν γ. αυ-η τότ 

Τΐί yryvair/^iJ^ w «ϊ£?ί τω ^fy4o^:v Φ,<μ ^ύυννωταττν oy Tiiy^- 

l'c-i.Kaj<}^iK!>J'^t'Mt^'yM-nKp TOjjTzy φΐί-ι ί/!φ cii τηυι ti/,-mJ^uif»i 
ητιΐ! u-pii7r ffjyrn, -m 'y.V, α'ΛννωτΛτΛ α^λκλοΐί, τα Ji .,'.••.? 0£..'77)Τ« 

ίύίτι 7ίΐ)τω yi TW Mya |t/,H τπζίΐΐί, ■m>'7mji'ni. tw ci'tfC77ia7a7a έι» τπ!/- 
ouZv.ipoC'Muat J\ «.ti TJVtti >i</5i'i*f «Jivaui aifwmij^, ^vcuvui. π ρ λ. 
ι""?!.)!•. ciMct 77 Τΐ9 mZv Cha^i τίν Κηγιν ; Xhk.Ov -sr^cmyipiicti 
ύχιτά αίομαα OctWj ίτίρω jnifov.V 'ονόματι. Κΐγ<ΐί γψ aja-Sa Tiwntt, 

ΐί) 73 « /ίΛ. 7S /6».^ OUJ" llil' <"';t "Λοί ί5 το ηΛλ, λΟ^ί CuJiif Λμ^ί- 

<τβ,ιΤίι. KS-ye• Λ Όντν ajjr^-m ττολλΛ , jcoi α>αθα Λ , ωί »(«;«■ ,ρα- 

^ycu τω λον^,ε/τ?? σί 'S^imftiyy^oi. ν οω> Λ ταυττν oy τοί? ;(5t- 

Jijtii• βμοιωί H£U ο.» eiyviais όνοι» , Tmm.! ndoyiii β-^α-^Όν < .iiiti Όζβσα- 

yifujii; ; π ρ γ- τ. Πωί Λ8)ί/ί ω ^af^^-nf i '/η Jiy 77;'α irjj-;^iUf»- 

^tjtu, Άίυ^ον tijcyiju ίΐ) '.vyibiy, ίΐτα Mi^i&cu ατυ λί^ντοί•, τκί 

/Μ)^ι) fi) TJiicti «Λν«, aya.ya.f, τα? J^ 77vcti STE|0« <«<r^% χ^;(ί(ί• ; Σ λ. 

Α /λ 0UA1 aJ/ouoioii y. ^ρϊΐτίΐ^'Λυταί αλλιιλα^< tivou , κ.»ι vyai cvitc- 

77ci{. π ρ Λ τ. Οι/77. y^^avy γ. n/ivcu. Σ λ κ ρ. Παλ// e^r toc «ωτιΐί 

^t^j^Uida h'j}i>y , ω Ώμύταρ^, ουΆ' ιψα. Ksfbvn' «<fbyi'{ J/cf.<fo^:y^ah- 

λα •ίϊΐ»ί7Ηί OLaioi tiyaA φκσομ^. ν^μ -m ■w^^Siiy(M.-vL «μαι J» -τη 

ViLu Ki'Ai)-racvj'iy VTiamci. ττι/ρασΐ','-ίθα Λ i(crj ef ίο,ν.^ αττιρ οϊ 
' ν , " -τ- * - Λ* 

ί70.)'7&)|' ?ΛΙ/λ37ΚΤΐ< 7ΐ -Ιίϋ '5>6< λ^^Ιί a^-<r'• yS'5'. Π Ρ Λ Τ. i Λ 7Π!/Λ d» 

Μγίΐ{ ; Σ Λ κ ρ.Ο 77 siuifMUijitjoi iyj> <α/ ώ/ζαι^ο/Λ^ @- ίβ» ΐΏλμω 
My.iy ο>ί 7C ώ'.'ομοιοηητυν cii τ&) ανομοιοΊα','ο' TWiTXtiv oiJjno-mmv , 
ς/ξω νπ ^1^7« ίπ/ Asj^t/v" Ksii φΜ'ονμί.'ία γ-, νιωτί^α τα Jiovns , y^ ο 
Λβνί ακ.•7!αηίν νμιγ ηι^ίτ-ται. -wt^iy ουχί «οίτοΐί ΟϋΛΛραυοιμΛ^α ' y^ 

II Ρ Λ Τ. Acjt 7ms. Σ Λ κ. Ε, «5 -λγ νζΓϊ σοο πϋλ/ι/ ίρωτωμ.^ον , <» 
Πρβίτα^;^. π ρ Λ τ. Το tre/o!' </« ; Σ -ί κ.Φί^ίΐι;)!?;? Τ5 Κ5" ο^?>ΐ|«Λ nju 
►οίί) ;ciu τιανά'ονπιιη J)' α^Ύ nf^i ejw^e.f.V©-- it^ny «jada^Jiepfii- 
lOii^os 0, 77 τπτί e?t τκ^θοί" ,Λρου •KUJToy τηισννπί Τότν οττιρ ο 
»!(• λο «Γ ; n ρ Λ τ. Π«ί• i ς λ κ.Πο}}^λι ts «u ςω^Λίτητιω 6775»'-ίί« 

ίίόζΟίσΐν tifcu , ;«ϋ οϋίμΛΙ'ίΊ Ίΐνίί ajJ^ ctWnXa/S•. έ/ Λ Κΐ" t^l ΛΙ'Τ!ί« 

mi }iyvovTvu vyis, ofm. c>.z.<os cui hIim τα Jja.Ki-^iSwx ywj, n iefjfdt/r 
»«70 mni, μ.•,φμια.ν tu> cll/c/Mloy (pajbjj ύ^ις^μΰχι οτης^μ» jfjvj.jtu, 
xiTni^' ttfJuy cot ο h':y>i , ωατηρ ,tw.^f j ^hoij^o! οι^ιτό' ομττ^ι Λ 
β7ΐι^ΐ!</Κ€θα 'fuTiyoi <tf ο^^οζ.Λί^' ον μίζ-ο TtSTH <SU ^ninuy -Tftbjj nj 
eTkiklijJcu. 70 ji ui-u ,tcc/ /σον Td croJ Τΐ Mu ^μούκ<^-^υ OfiOi.ci' ■mrKau 
(jS/JK-fiysu vj/j njviuoiot γγ'ίΆα:' , τπ,λλαχ iioh^pnuM. -^gj c^jpo^;/, 
οώϊ) τΐ/ΐΊχι/ ί/^φο^νητα. > f" ϊϊοωτίψ^, rts aya^to iv τ ίμοο ■ ju vto 
ffoo, uv iimxfi/Triouiyoi , )'^7ατ7•5ίΐ'7'ίί• J'; tif 7o wiiroi', Tii?K^u-juiy a» 
'mihiy^u.iytii μΰΜνττ.σΐι-τπ-ηζ/ν «Λι'/'λ Tojit^o^ Ji/ ?^-y.iv,>i ;t^Vii- 
eiy, II 77 TfiToi' άλλο f/)• yiu/ )i(f• w <i« τπ,υ Όζ}! y't αχ/το Tero c <(,i^o- 
vnyjsuaiv, 0/7&ii α ^λ -n^jiuax , ■nun isv^ τα νοίΜΎΟ, , χ tw^ α. 
«ν. 7Μ /ι 6ίλ;ι355ί•,Τί>ι cft; iitu ΐΆιμ^-''1•)(Λ\ n^M.! αμ^ω. Γ ρ Λ τ. Δδ/ 
ytfOiUJ. Σ Λ ΚΡ AT.TooJtv Το/νιω TO/ACTOiieT/ οΛ-'-λο)! Λ oyjjho-jiai 
i2ef<w<y3Zi'(L«.Sa. π ρ Λ.Τον ',ιο/ον cfn ; s λ κ.Τοι' ι/α?? !7θρί;^ντ«ί dV- 
^άτπΐί Όί^^μα-ΎΟ. ίχχ,ϋίπ 7ΐ )(ί« a.tct^T»' iytoiii(gjt ό*/07ϊ. η. Asj* 
ewfiii£j:v.z,Tcy ίυίι ύη^ίτ'ζβ.τησιΐ',Ία, λίγύ,φι/σιι ττζλ! τηφυΜί α -sajj 
(Miiny. iy ')(φ Λ -το 7re/v>tt iljifjji το si/ 7niMa,-3tti/</t«5"i'i' AEj^ev > ygj. 
i^loY eur α,μρσβκτίίται tw toJtsjv 07m-nc?voiw n^iJ^a. n. Aji' 
tiui htycK-, o7d.i/ 77f ιμί ;» Πρωτα,ορ^ίι• tfa γίγινκτα. φίιτιι > otMs« 
tffai" Tiahiy τίΛί ί',αί κ?-' Wdti73(ili ctW.»Ao/f ft»; ";< jyu (PJ.ty.£sy 77θΐα*- 
|Ol»>It)^6U/l(SU wcJ^o/ TOV ΟΜ/Πμ, y^tl»^A μυβλΛ; Σ Λ. S'J ,v.V> <■<> 
Π;«7£</!;^ , (ifity^i τα ίι^^^μΐυιΔμα f%"^-J'jxi.9iy 'ΤΧΛ 7ο ev Xj τΛλ- 
Λα , <rjyy^)^p»ij^ct </ΐ («ί ίττοί tiTTiiyj -ύ^το ττίΐντων «Λ j μκ Λ/ι> 
vifmovTay <iT?iSmii'7miJkeiaj)n ngj '{fxifg.-) γ^ (T^sJ)* to/V Κογιΐί 
^jxTnJfyL xsz^hauCtwoyTav yiyvtawi. ίτηι μ.ι)Λ tb 70/51Λ 3 orcii tis 
i^yftt/ -ra itiA« 7ΐ κί" "''-Λ "fp'' 'iiiKm TTO hnycu, τταντα. TOUTa 70 ei» 
c*filO iiycu diotiiA'5><i5Ktiil'(g»-, 5? :> ;^;^t y^rayi^m CTV TipcLTO. dlM- 
V<tyy^9xi (ΡΛΐΌ/'το,τΐ iciiijreWctcJi χ^ αττϊ/ρα, ιι^υ ταττολ/νοί, ω? 
*ν ^vo)!. π. Συ Jt d >< 7n,/e: 67ϊρΛ & Χ&'χ^ΛΤ^ί λί/ί/ί•, α u4i;to o^/j.- 
xt^fii y>i^!t JiiKijLivnJ- "sfei ΤΙ!» oUJTi.i' ΤϋτΈΐ» λ'.γιν ; ς η κ. Ο "raTclf, 
Ρ τοί, 70 6V ρϊ ■;^'';(j,-/o/y.V'iai' 7ϊ ;yu ίτπλΚυυίραν ίΪ< ττθΐϋ rtu, /Λ.3α- 
^iif HfTJaf Μμίκ ίΐτιχιμ^ν, ΜΤΗΛίθο/ ,uV >*ρ /'Jf τϊ το/οοτο/ ίιι,οτΊρ £(- 
i^f«v VUX1 /μ, nyxf^nTWi J 7ϊ «.υ Λ/ι/ i^iyyfiy. ^Ttju' Si vi \ya. 
OJ/hfc.>-nx,y £hyfip;\ -n^Ssnx , -/^1 βουΖ ha., yai li yjf.Kay ly, yjjl tj- 
^Sw iy,i:SuTXi\j-m!y •^iyaSiiiy yj/2 -pfiS τνιούταν « τιολλ» -TTivJvi, μζ^ 
ii<u(tnas Λ,«φ/η3ιΪ7»07Γ jijiinu. π. Πω?) ς λκβΙ ΓΪρωτϊ!' mV ,1* 75 

Α tiariisrebusproueniuntjnonfuntcamenipnecontraris. Qui 
eiiim voluptas volupti*ti reru omnium maxitnc fimilis non Γιγ, 
cum iit i.ademiprafibi? s ο c n.EniBiiierb,o beate,neque co- 
loi a colore,ex eo qubd color viiufquifque ciljJiliei t , ac vtrb 
nigrum albo proetei- quain qubd diticrtjetiaiii maxinie contra- 
riutn eiTe nouimus omnes. Quiiictiam figuia iigiua: eadein 
genere ipfo in vnitierrum cri:parces auteir, gsneris tiiis,aut \n 
iminenfum inter fe diifeiunt,juc contraria: lunt etiam , cxtt- 
raque h.uiurmodi miilta repenemus. Quam ob rem noli luiic 

Β lauoLii, quimaxitnCiContrariaomniavnunj tffitit, credeie. 
Veieor enimnefoite voluptates quafdam inter fe contia- 
nas-jperiamus. pr ο τ. Fonc, fcd quidhoc lationem 110- 
ftram Ixdet ? s ο c κ α i . Id certt liedct,i-iubd tu hic diilimiha 
tum iint,aIio(iicdicamus)nomine vocas:aisenimtuaιliaoιn- 
nia bona cire:ruauia vcibjquin fuauia finc , nuila prohibet ra- 
tio. Cumautem cxiisinulta mala finc, niidtactiam, vt nos 
quidem dicimus,bona,tu tamen omnia bona vocaSjCtiam dil- 
iimilia inuicem confelTurus,fi quis coegericQuid ergo in cuii 
ftis voluptatibus j tam malis , quam bonisjidcmne quidduiK 
communiter iniieniturjCuius gratia bonas omnes vocasVp ro. 

^• QuidaiSjoSocrates? An putasquempiam, cumpoluerit vo- 
kiptatem bonum cfle , inde tibi conccHuruin ac toleraturum 
te,diccntem quafdam bonas, quafdam malas efle ? s ο c . Ve- 
runtamen diillmiles effc inu!tas,plerafque etiam iiiter fe con- 
trariasconfitcbeiis.pR oi.Haiui fanein quaiuum voluptatts 
funt.s ο c.Ruifusin jdem relabimur,c)Protarche-,dicemufque 
voluptatem voluptate nihil differre,fed omnes confimiles ef- 
ferSe exempla in mediiim paulb antc induils nihil mouebunt, 
aciniiai eoium quiinepti & rudesdifputatiinum funtjcon- 
tendemus. PR ο T.Qui ifta dicis? soc. Quia Π ipfe te imi- 

D tansego , repellcnfqucdicerenon veiear,quoddill'imilimum 
omniLm diHnTiilimo iiniilimum fl:ieadem,qua: & tu dicere po 
tero.Itaque rudioies,quam par fit,apparebimus.Ec oiatio no- 
bisexcidc:rit,peradaqueiamfit ; ruifum igitui eam exordia- 
iTiui:fortaireenirn akiusprogrefii iii eaiidemfententiaiTi con- 
cedemus. pro •;. . Dic quomodo? soc.Poneme vicifllm in- 
terrogatum abste,Prouirche. ρ κ ο T.Quidnain ? soc.Sa- 
pientia,fcientia,mens, &: quiccunqiie ego a piincipio rogatus 
quid ipfum bonr.m (it,bona vocabam.nonne idc quod &r fer- 
nio tuus.patientur ? pr ο r. Qua ratione V so c.Cui.ftjr nan- 
que fcientije mult£E videbuntur,eari'imquc noniiullae difllmiles 
inuicem.qubd fiquaeetiam contrariacfint, nunquid prxfenti 

Ε difpututione dignus fuero, η hoc ίρΓαιη rerit«!s,nullain fcien- 
tiam fcientiiE diirimilem djxeiiiirr Sic tandcm fermo nofter 
tanquam fabula euanefceiet,nos autem riidit.uc quadam de- 
tineiemur. Atfic fieriminimedecet, quin potiuslalutis ratio 
habenda eft.Mihi igitui & in tua , & jn mea oratione exxquo 
id pLcetivt multa? vidclicet vokiptatcs ac difllmiles fint, m u!- 
ts prxcerca differenttsque fcientiar. DifFereiiiiam itaque mei 
ac tui boni,o Protarchejminime abfcondentes , lcd in lucem 
poiius educences,feiainus,r! qui examinantes iiiquiranc,volu- 
ptaicmne an fapientiam, aut tertium pixter iila quiddam bo- 
nurr. vocarefasfit. Nunc enim nequaquam iltudconttMidere 
debemus.vt qua; ipfe pono,aut qua; tu,vincant,fed ei quod ve 

F riflimuni eft,faueamus.PRO.Sic opoitcr. soc.Hoc 'tem mul- 
to magis muiua coiiftirioneftabiliamiis.PRo.Quidnatn.soc. 
Quod omnibushoininibusmolelium efl, & voltiuibusSirin- 
iiuisetiam interdum quibuldam. ρ r o.Dicplanius. soc.Ser- 
motiem qui!Tioxincidejinquam,na:uia mirabilcm. Multa v- 
num efle,& vnum multa,inirabile didu.In quc facile eft vna- 
cunque partem defendas,dubiL'imoD.cie. ρ r o.Nunquid hoc 
ais,cum quifpiam me verbi caufa Protarchu vniim natura ge- 
nivuin aflcrir.cundern rurfui multosdicarrnurus qui me&in- 
ter fe contrarios,graiicm,kuem,magnam,paruum ponant, ii- 
di.!n eundem viiumque homiiiem ponant, & raultahuius ue- 

G ncnsr soc. Tu qi;id£m,o Pro:arche , circa vnum acmulia, 
qus mira videri defierunt,inducis,& quar vt ita dicam,omnes 
confentiunt minimc ttiitanda ciTcjCUm puetilia fint qu.Tdam , 
& facilia tognitti, ac niaxiiiic feiijionibus obfiitn,ra,fi quis ad- 
mittat : nec mirabilia ceiifcnda > fi qms rucmbi a alicuius par- 
teique jatione diuidcDS vniueifas cas,illud vnum eifc confef- 
funij moxicielldt, deiidt.hque, quafi monftrafateri coa- 
(il:um,vnum muka (cilicct infinitaque tiTc, multa verb vnumi 
ρ R ΰ τ Α R c. Tu veib quxnani alia dicis , ο SocrateSj 
qiir nondum conci ila circa fcrmoncm euiidem diuulgara 
fint "i s ο c R Α 1 .(^andoquifpiaiTi,o puerjiprum vnum ni- 

H hil ex iis quacoiiiintur, 2; occidua:,ponit jVtpaulo aiuc nos 
dixir.)us,tunc talevnuiu haudquaquani icfelli debere con- 
ccflum eft. At quum vr.um liominem afurmare conatur, 
boutm vnum , pulchiur.i vnum , vDUmque bofiunj:, nunc 
fanc iii iis eiufmocliquc viuraiibus, aniiuui iludium , ac ctjaei 
ciiuifio ambiguilti. pu c i.Q£o padu; > ο cR.rrinsbquidfcWi 74 'PLATONIS 

vtrum admittendum iitjeiufcemodi quafdam vnitates vercef- Α iim<u ίΰ -ηια/ηΐαΊΤ) μΛVΛcfkί\ί:m\u|/.CM'cιy,a^n^{ oiauf. ί/τ» 

fe.Deindequomodo qaamlibet earum vnamfeinpet eandcm- ττω? αύττω-η; ,[MiJiifj.7hjj, αυι^Ϋ άίΐ τώϋ αοτώϋ, jtju fJ-K7i "^ίαΐΐ 

que eiTe put5diim,nec generationem,nec jnteritum fufcipien- («.ητϊ oAeSjPoi' <sre?>Ap^vilfji/^, o^j• 'φ &iCcuo-nna μιαν τζαηίω.(Α^ 

tcin,fiKique in vnitate iirmifluuam.Portremo nuquid in rebus j^ ^/^ ^, „;^ γ^η^^ης aS «'^ ci7nk-'( «m <ί)lcwτίσu^L•M, κ^Ι 

y gt;nitis,& infiii.tis quxque ponenda ficfiue dirperfa,multaque ^^^ ;^^ θΐΤΐ^Μ'^' Ϊλ^/^ ί^^τώ/; ««^irif Wr-2 Λ Wtok *- 

X cx νηα iam ta(ita,iiue tota ipfa ab feipfa feoiiimjquod maxime . < ' ' ' „,, ' M'. « - -■ - *™,% ~ ' 

omniumirnpoflibile videacur,vnuidemquennnulin vnomul- , ~,,, \ ,> ν ~ << > , , , , . ~ ^. 

tifque fieri.Non illa igitur,o Protarche, fed illa funt qux circa 5«-t"• ^\ ''' ^ ^ Γ Τ^^'^ν'" '^,™'^"• *^, '^" =■^';7-' " 

νηύ & multa, & malc conceffa omnis difficu!tatis defeftufque Πρ,.τ^^;^, cc^^f ώ5£«« α«7Λ,^ .^.λα,ί^ί^_λ»>Ηθΐ»7«,^ di,?;^. 

funtcaufa.beneaucem examinata.facilitatis. pro x.Oportec e^cii di «ω y^/.w. πΡΛ.Ονκοω.;^)ΐ7πι/«-^^)>,«ί'ί•,<ΒΣ«;φΛ7ΐί•,οί. 

nos,oSocrates,hocprimumin prsfentiadifcuterc. s ο c.Sic 'τάννΖτι^ην ff^mmy%^<ii. ϊΛκ.Ωί- ji/iu/ ί^ω^κω/ωαν. π ρ λ. 

cgo qiiidem iudicarim. pr o.Hos igitur omnes concedere " }ί:α7ΐΜττίζ iiiiyjjjiuAS •\S!ffvK<iCi<Riy';t^f^Y mi τ^ΐί^ί'τα.τιιιαΖτν,• 

Milum bene h^c tibi exiftima.forte verb nunc praelbt Philebum,quafi ma- φΊκ^ξον <Λ' 'ίταί χ^άνζ^ν =•ν Txd /υΐ EwtpaTii/TS /λ»! Λίνΐιν μ/ x.e/fts- 

moue"" "" ''»'^(vtdicitur)quodbenciacet,rogandononmouere. soc. ^,^_ SAKP.E^i^.TroJtMu^ Λ?77ί TiWTOs-^i^TxUOTiMw οίίΤΛί• ;(=« 

Elio. At vnde potiffimum exordiemur , cum mulra &c varia in ^^;^ ^ ^ ^αρ,σβ,-π,ύ,,)^,^ ,Αγ^ί ; α?" ί^θΐ^Λ ν π ρ ^. ni- 

hisdubitationibuspugnainfit^hincnef PR o.Vndenam? s ο c. „ . \i^ „,.Λ ί. '"^viJ,'^ »;„,,„„ - s - 

vnuin ac niukarauonibusidem taaa,omnem vbiuueoratio- ^ , / , « .^p i' ■ > ' ^ " 

nem &quondain ofnuncperuagan,quod vtnunquam tutu- , ~ '^ „ ν / ' ^ ./ „ ~ , ν > , 

ruta non eft.ita nunc primum haud coepit , fed , vt mihi qui- >«" τ^τ^^οι-π .wn ^u^t^ ^τϊ, οντί χρζΛτο w^ ■ *?A ί,τ ττ Ti/oc/- 

dem videtur,in hoc difputationum geneie Protarche,immor -^Λο! iixoi^ φΜνίτηι)'^ ^ογ,ν ojj^aSmA-ny τι f^ αγΛ(ων ^jrabxit 

talis qu.cdam & nuiiquam fenefcens infita nobis ratio. Eain μ >ιμΙν. ό Λ ■β£?>7ΐΐ' μ/ρ/ γίυσα./^^οί trj^-n τ^Ινίωγ, κ^ΐί w νΥΛ 

cum primum adolefcens aliquis gurtauit j fecum ipfe congra- ση^ΐΛί ώριικω,- ^7ajj(j.v,ii^ )ΐΛν>ΐ{Ιί%ί<πΛ -η /^x itwnxi. yjvci κογψ 

tulitur,qu3ii queiidim rhefaujum fapieiuias naiSus,& volup- C as'j!i)jt>s ' vt-A t^ Oln .JaTif cc yjjK\Zy , y^l ηαφυ^ων oc t> , τΐΤί Ji 

tate plenus exultat ac furit, omnemque difputationemli- w\i> djie\iTio>v κβ^'ί^'^ΐ^ζωγ• ^(■imeiMiwm /^'O^e^m ί,μά-. 

I ben:erteiuat,tumquideminahcratnpar:em refleaens,&m Λ;5α,«^τ«?4Μω/, Λυ'π-^,, =Λ'ώ} ττί^ l;^aW, ιΐί-ηνιύ-ηα^,ο/ 

vnumcommircensjtuin verbexplic3nsiterum,&inmultadi- _ , ^' ,^••,^'' s* „ J .,, κ s „,„,"™_„^„;, .";_ 

ltribiiens:vbiceiteindub)tationemdimcultatemqueleipluin ; ^ y «, . / '^, ' ■ ■ ,\ > ο<;ρ >/ 

iirimoac pra:cipuo deiic;t:deinde pioximum quemque liue C , / «p . - • „ ^ >λ ^ * ' 

Junior/iuefe,dor,i;uexqualisrit.aecpatri,necmacri,iiecau- ζ<^<-^^,^ο'^ μomrγ<>J>^co7π.v. ιm,βufCψ^vyi ovj^yo,- ^,^φ^,σ^,τ,, 

dieiniumcuiquamparcens, fermc eciam necaliis animanti- ttTn? ipfxL/jta μονογτη'^ν i-^i. ιΐΡαΛι^,ωΙωβίΛηί,ονχορΛί u- 

bus,nedum hominibus,quaDdoquidem & barbarorum nemi- ^"π ^Λίϊθιΐί,οττ νέο/ ίτα/τϊ»- t^/j^ ; K5u ^u ?3ί" μ* ffs/ ,«J•' Φ/λ^έΌκ 

ni parcar,inodbin:erpretein alicundenancifcatur. pr ο τ.Αη ξα/>ε^θ»ι«.5α,ίΛΐ' »;/Λί ί^οι^^^ηί-,ομα; A(^;j.cu/^yo;j^fj γ>ί htyus) 

ηό videSjO Socrates,qui artamus,omiies iuueiies nos effe? tum {i-jt; τ^ίττΐ? ο?ι ι^!/ /Μίχανίί, τίιυ w.V ττιίαύτΐίυ ■n.fni^^l'^ «'/-Jy 'ίξω τ5 

ηοη mecujfne vna cuin Philebo, Γι nos contumelia afttceris.in Q ^i^^ 'Jj,jh>ai -mi i-mK^iy-fiily Ji -nya )^,Μ/ω tcwtos- dot tiV λο, 

te impctum faciamus? veruntamen, (intelligimus enim quod ^^^-^ ^ ^ ^ βη^,%Λ«ϋ''75•π,, ,^ y,u.w <^<lmk^v•^^,^ ώ 

dicis, ) (iqiiismoduseft,fiquodmachitiameiuum auopertur- . - -o „„,';_„.,; ' , ?,^',^^^, ^ r>,•. ' "» 

batiohfc benigncediipucationereiJci,3C viaquxdamadler -5- ~„ « ■ ~ ^' ^ U • ί'ο - 

moiiem comodiorrepenripojlitj&ipie meditare)&: nospro , , » , ?- , , "^ i ,, , .\ ' ^' κ „ 

viribus tefeclemur:neque enim parua difputatio pr^feiis elt.o °^^' '""^ '^p>om• »^^^r ^f^^^!^ ^μ' o.c., 7:cM=c;«f Λ ^m «Λ 

Socraccs. s ο c. Non cert^,apueri,fic eiiim Philebus vosap- ^Z^)J>u<m,if«uoy)igi^a.-rmpjy,^Tv^n. ιιρλτ.Τκ cW77/;As>t,5ai 

pellauit.NuUatamceft vi3pu!chrior,nequeeirepoteft, quarn μόνον, ί ΛΚ.Η'Ί'Λ'λωσ» ij%j οαΖ-ηάνν^^Κίτώ/.,-^^^^Μίί'παγ;)^. 

illa quam fempcr ego dilexi. At illa ine fa:pe fugienSjdefertumL Mmy. ■mym yt^ ίσα. τίχγικ 4;^y.V* *f dicsdn τττατίοτΐ , c^ τπλιτ»? 

inopemquedeltituit. pr ο τ. Qii.xnam ifta? dic modb.s ο c. fiiyij>ciy.yyi. avjrmi Λ //-ολε^Λ. π ρ λ. Λϊ^λ ίίίνοί'. ς a..<S)iay φ•μ 

Quam olieiidere haud ita difficile eft , perfcqui vei b difficili- fjV nj^:^a-,niii Jitn; , cU γ. ^iai^cuyi-nj., ΐμοι -τη^ν Iv. ^Zy ijfifa 

mum.Quxcunque enim per arteadi.iuenca funchac in lucem £ j;/^vvo{ n^c^t^a^ ί'Μ<ρα.νατατο> vyiTrvei v^loi ,,ίμ. mKcuo) y 

homin.bus prodieru.u via. Aairruduette qu^fo , quam di- .^^^.^ ■ ^^ ^j . >. ^^-^ ^i^^,-^,, ^^ ^,;^ {, 

co. PRo 1 . Dicniodo.s ο c.Donumproieitodeorumadho- i . ;, . , v__^,~ ■/ wf ■/ , ο '-«s ' 

mjnes, vrinihivid<:tur,perPiometheum quendam vnacutn , , , ^, , •, ,^, ' , , .-' >. ,•^ / 

quodam lucidiinmo igne defceudit. Erenim prifci nobis prs- ^„ <«" ''^■'^"^ "- '«^^'^ p-T'"' 'Λ""^'• ^"\T ,*"^'» "Τ" 

''rxftl*'' "°''& ftaatiores.diifque propinquiorcs , hxc nobis oracula tradide- """^ J/^y^w7*»yW , <"S' .^«λ*- (Λίί^' .ζΛ< v7«*-n>f s/^^te •ϊϊ/4ϋ=ΐί 

aiu ρ'ιορίη'ιαί rurit,qubd cum ex vno , & multis conllenc vniuerfa quE fera- C"^'',• <^f«nivyjlyoJ^.idvoiJ ■,^τακα.ζω'^^ρ, u^' μ,^ν Jho,u- 

ores. perefTL: dituiitur>tennini'imque & infiiiitum iiinatum habeJt, vmi eiin,ir/.-7nir ei Ji wn,7fHf, « ττναώλλοί' α^ι^μον /^μ-^ίγ Iv.et- 

'^' ..'""•" '1"';• opoi ter nos his ita ordiiiatis, vnam lemper ideam in vno quo- γων ί/Λζνν πακιγ ωσοΜτωί. μι-'Λίτηρ α.ν το /λττ ofya.i ly u.vi •)η'χ.ν μι 

lH.McpoH'.t,C(l ,.f . . ο ■ r ■ \ \ u ι > • \ > < ■ Γι/-./ 

pn^^Jtui f.ieii- liuetgeniiatimponentesinquirere, &:eaminiU3minuentu- 7Π)ΜΛ.•;?.ια774/^οί.Γς7,.ΐίίνον(=Γ)ΐ77ί-, Λλλακί" οτπίτα. iku i\ Τ6 α-τλι- 

tum eirevirtu ros elTe: quam fi comprehedamus,poit vnam duas,!! fint, per- ^^„ ^j^^ ^^ το^ί,ηθχΐί• «,ι! agjff^sfHi', .,η/^ίΐ/ ωιτίί -ny ψί(Δν Iwt^ 

"'Τ£"Τ, iti-utari:h niinus id pateat, tres, auc alium numerum qua;rere, ^;^ ^^^^^^ „γ ,,.^ξ^ ^ ^^_,^_,„ „ .^^ ^ i^,', • τι,'π Λ' «i» τί tcnuod fcien- ^quodhbet eorum qus ijitvnumjrurluseodem pacto diui- ^ <i « *i• ' • i >/ ^' ~ < . \ <? 

ii.iiit ttiani rn dcre , quoulque iplum pnncipio vnum,nonmoJo quod v- „ /■' ν ^ « ' ~ ^ - " \ ' ' ' i ^ 

M..vi,n,n..aio „^,^^ muitaque , & i.ifinita fit , venlm edain qubd fit , aliquis ^,°' ("'^? "^'') °"™: >ιμ._γ^μΛ^ ^.o^.v,m l-^^f--'^^-\^ Λ- 

m tnVa,&m nofcat : infiniti autem ideam non.prius ad multitudinem ad- ^"f ' "'^«ao^^.o, Jy.^ ^ ac^^^.c^iw i^ y.<v ο:^γ ^. 7t.;^<y^• 

i'"ii"in. hibere quani quis numerum omnem inter infinitum , & v- OT,/^TTOM*^5aAv.«uipacA^T6e--vOT)/od^'7«J>toi'7ii-,^^J\7>)si-,s*- 

num mediumcadentempereepitjtum demumvnum quod- OT/pct'<siiuf*7a Λ,αβσαϊωτίΛί ^κ3<<ί/)^/.οίί =)/^!csvt<Bei,x[/ τβ,τϊ <Λλ- 

libec omnium abeunciiim in infinitum dimittere. Dij ergo> ΚίκνχΖίτΛΚίγν^ 'ηΐιιςι/.ω; M-MiTmiti.riura^jii Λ^λ>\?ΛίίΤ)!κίΚ(>. 

vc dixiinusjiic nobis iniieltigare , difcere , & mutuum docere γ,-,^. π ρ.Τλ ν.'/ :7Wf ,ω Σωχ.|) ατΐΓ,Λ/.ί jbu «Λ('θΛ)'βν•7«£Γ6,677Λ'9- 

dcderunt. Qui verb nunc extaut ex hominibus fapientcs, μαχ (m^^i-^Ptv λ hiyuf amOjm. t:o.XaLr-i μ^Ιι,ωΧΙρωη^^ί/ί^ψ 

vnumqnidem ac multa vtcunque contingit, vdociusatque ^το], y^Ca^tmv.t Αί-^ω- y^ ^.άμζ^ihJ^ihι^^i^:>,ίoU■?Γipi.7n. 

taidiLis,quamdecer,inducuiu,&pollvnuminfinitacontinubj /λ ' rr~ * " s '~.-^-r., ' J^/^^J. 

iTicaju vcio illos eiiuaiiin:. Qmbusdnputandi miuua inter , r ^ " ν u ■ ' ^< , ' _,- , ί 

nosratio,tumdialedhca,tuiTi enam litigioladifcretaelt.PR o. G ^ > . . . / / . ,Τ ν j « χ w 

H.c «tJone Qus modbdixifti,6 Socraus, partim inielligcre mihi videor, =^ -α κ.^(ί,ομΛ/^7ϊρ«.}« To^TOt-i^j.yJ^^- tto c^fo/,ouin 

f/sm d^cem"' Ρ»"!^ darius audire defidciO. s ο c . Perfpiciie hoc conltat e^^" «"^^ /«^/Λ,ο^π ο'τ? tj. ic^ λΜ ov -τηη. τϊ c?j χί»^ οτιτ/^,-^τ l> 

ieneracofjit. inliteris,o PiOtarche,quod diximus.' Itaqueiti his quasdidi- 'n-^^Aup.AVMYHts.s^Ymnouiixf^. n. Α λί).3ΐ5α7α. ΣβΚ.Καΐ^ί'Λ 

cirtijidaccipe.PR.QnoiiampaoloVs o.Vox,inquam εχοΓε,ηο- κ^τίγ uounMYony^^n-miouZjTiiT i?i TWjToy. r.TlZi; ς. Φ»)»» 

bis erumpens vna elt,uC iii.^iiiica? rurfus votes numero,& cun- /^V -mu vju το y^r -^κύνίχι τώί 7ΐ;:^νί'χ« l'?v μίΛ h αυτΐ). π ρ.Πω? J^' 

dorump3riter,&■cuiuΓque.l•κ.Ciufdili? s o.Neutro tamcii ho o^. x.A:^oIi:^;JtJ-,3afVK)i^u,Kj-iimyiulmyov.^7mi; n.oS-mf. 

i-um dofti cfficimur, nec qubd eius infinitu, nec itcrum, qubd ^Λ'^Όντ^, ω>^ο{α.νύ>,{ -ών μοι^,Μ/ιίύ; τω^η μί,γΛ' «.li 5,<&V, 

eiiis vnum cOinoicimiis , ied quia&.'quoc, & quulcs liint, .^ _" '"„ -_'• > _-■_ ,• ,, > ί^,^,ί^ ri,' 'λ ** \\^' 

tenemus. hbceniin vnumqnemque noitnim grammaticum ^ . < 
reddit. pr ο τ. VcriifimaloqQciis.' s ο c κ A.ldem quoque 

miiilcunihomitiem facit. pr o.Qua i.ujone? s ο c.Vna quodammodo & in hac arte vox eft. ρ ro. Quidni? s ο cr a.Duo 
iremponendafuntjgraue&racutumA' tcTcium toiiusmedius:nonneita?p r o.Ita.socRA.Vcruntamen nondum docl•usmu- 
ficc chsjfi hstc fola cogiioueiis>& iih i|jnoianj,vc ita lo£][uarjnuIlius eri* in mufica prctij.p R.Nullius. s ο c R.Sed pollquain. ρ Η Ι L Ε Β ν S. 75 αφ'ιλί, ewi/.W λα'.δίΐί• 7V ί^Γ.ί.νίίίτβ 07Τ03α ε?» τϊ!» Λ^/θ^ωο)/ TWf ?(■<)- Α oamice, acceperis quot interualla vocisnumero funtcirca 

ίθϊΐ', "ΓαρίΛία!' »"'1' τ^'ί ίτπιυ,^οΐί oCEii/o/f, ;(£^λι•ΐ' ojjiu αρμονιϋ,'ίν 

rAOTniv) oravyu tom m η λα6:'ί• ίυττα,ν>τί i'^VJ:u£7Tf!>f ctcU' Jt άλ- 
λο TpliToiv ovouZ TVJurri 'j;.ti-mv;j!>/JOf ίλ>;(, ι,υταί iutpfut «jifei ψότο graue atque acutura & qualia, nccno interiiallorum termini, 
& quoccurique ex his compoiitioiies proueniunt. Qua; maio- 
res nollri confpicientes nobis eorum fedlatoribus , vt huiuf- 
modi quardam harmonias appellaremus, tradiileiunt.In mo- 
tibusprxterea geftibufque corporisalia quydam talia iiielfe 
monlharunt,qua; numeris denienfa,rhythmosatque πιεπΓιι- 
ras vocari iuffere: cogitare prxterea qiibd eadem ratione de 
vnoquoque quod vnum,& multa efl , confiderare debcmus. 
Nam quando irta fic accipis , fapicns tunc euadis. Cilm verb ^'"^*'"'"''* 
γ,γνιϋ.-ηί^' iTr>it'ytnl^3^;;tive^<^i''d'^'f vj^Sl^i, a-jnt^iv L•^- r &:aliudqu;cquamica comprehenJis, fapiens rurfuscirca il- pjcnul eft!** 

IlkI efficieris.Infinita autem fingiilorum &: in fingullis multi- ciici infinita 
tudojvagum teinccrtumquc,& rationis ac niimeii reddit ex """«ff ■''"«'• ςΐΤζ Tixiiit Τά φς^ιίΐν, yj-i •<« ίΜοί/.ωίΐ», oi/di «aei.j «οι» ατ κκ ίΐί α. 
ttCuof βι/Λχα cc oi/Jti'/ τηίη^Τί cf^n/iivTa. π ρ λ. ΚΛλίν/ίΠ-,&ι Φ/λκ- 
έ':^ eMff/jt 7« vujt^ Kiy>:jifj<t. cip«x,ey6U ifojn-nu lay^tn.nf. φ i α h. 

KsU Sitii ταΰτΚ Ji ΛΜΤΙΙ. «tW.ct 7J /η 77Ϊ71 <!?£?!• ΜΜΛί• ChOy>; cjxt VuAi 

iif>mu; <3<i 77 ■^τϊ ^:vK'jy^iJOi ; Σ λ κ. Ο f θαί /Α/τί TiiSr «ίχαί. ω 
Τ1ρω7αρ}((, χρωη-κ,ί Φ;Λιι&ί . π ρ λ. Πιϋ'υ //^ olu/ ' )yii 'imy.piv^u yc. 
axiTK, X ji K. Λ^απ» TsouTttj disA Λν σμ,ιχζίν -τι ■sz) ου Tzny -ηλπίύν. 

Jilfvsjy βλί7ηΐγ'<ί^ο>, Λ}λ oh tiva αρώμον' ούτω yjjj nuxtdWTJoy , 
Όταν TJS 7τ> χ7Πιΐ£;ν αΐ'ίγ/ΛΆ» -Ίτ^ην Κύ-μζ^ιην, ijm Λ τα ίν ϋί^ίνί 
Λλλ ίτ Ofifiuov eu. Tira ^/.iiJBf ί/^ζΌν ί^ι'τα 77 y^Tttyoiiy,TiKobTa.ii 
•7» cft 7TOi'"wi' fif iv. ■TjaMy Ji Q-y τηκ •^i.ijjj.Aai Tt yujj λί^ί/χγ/'Ι' Aci- 
f(a//.V. π ρ .ι,Π.'ΐ>• ; Σ Λ. Εττΐ/Λφω/ί'-οατΓί/ροιι,'^ΤΕΐ/^/ΐπΐ'ί/Τΐ 77«• 
Siof,s;7i iy" θί'3ί itv-J;!»;»?™?,»!? κογκ^ζιι Αΐ'^υ^<),Θονθ 77)'λ ιϊτιΐί 
■)ξ<;ί;α(/5ηΛΐ', οί• stf^TSf τβ SiiiwiiiTit 011 τύ Λταιιω >{g.'nv'»itny^oii^ 
£> 0^7«, Λλλα ^c/ffl' >jiu -αλ/ΐ' ίΤίρα., φωα\! μψ ου, q,^yyiv Jt fts- 

uajay άΐ-.ςΤί^σα.τη,τν yuM \iy>iJ>iJ<itifava.tiutv m /Λζ, Ttvi JUpn τα 
Τ5α?•Λ5-;Λ •<αι αζωνα, ^iyi^is ίνοί ί/^ζζυ,>^μ -ταίωνί'ίντα-, lyu -m 
M5oa,)(J^ is» coUTii' T^:-ny' ίαί ΟΜτίιΙ Of.^uoy λάζων, ivt Ti iyj.i-a K&t 
ίυμιτατι -ρ^ι-^^ν ίτττονο'χατϊ. /j.^pay Ji ωί oiiJ\i{ ii/i^ ουΑ lU' iy 
aini y^9 aiJTz, an'uii ttw/ttuv ol^J' μΛ^ι , Τίπνγ Toy Siauoy aSi Koyi- 

awmii i:( ουστυ; ^aufJ.iTiy.y.o Ti^vuju ίτηφ^γζατ) ■■SjOa^iTmy. Φι, 
ToUJT 877 i!(^S9ts»l' οκοΌΐΐ' oUiTK T5 ■snfjf α.)ληΑ<ί,ω 1 ιρωταρ^,ίμΛ- 
θϊ!»• 7ϊ J^ ««/ΤΟ lici/ 7« /CTiL• liuiy 7ί yj/j σμικ^-ν ίμ^ο^ν ihhinn- 
ttu. ε Λ K.Mi•!/ ω ΦΜίΐίε ■; j, 77 'ΰτε^ί ί^ί cuj tcuit oJj ; φ ι Λ.ΝΛί. 
«τ im οτιακαχ ζ>ιτν/Α^ ί^ω τι jyt' ΤΙρωταρ^ί. ς λ κ.Η' αώ-υ ίτ' 
ftfT» )^ ίΐΛ yiy>yani, ίζιιτίιη, ω{ φ-^ί,^αλΜ ; φ ι. Π.λ- ; s λ. Α'ρ 
01/ 'sSy <ppoynjia>i ίιχι yjj nJcyui χμιν J^ "ψ/^ΐί ο )Λγ:ί, ατίΌΤίρον ojjnly 
ωρίτΐον ; Φι.Πίί- j^y ot/i %Λ.KcuμίιJJiyγiίy^^iρnaJJ^n'ϊvφφΛ- 
l^. * iXl-uv fj%> ουΖ. ΣΛΚ.ΤϋΟΤ ojJTOTiiiyujjiwMi 'j ταςβ^ν Kc- 
ps Λτϊ^τίΐ, 7rT'jf ep/ iy ly τη>λα. cwryj i){tj.-np'^y y.gj mis u-n Λτηιρα 
tiii-^if) άλλα 77V5t 7Π37Ϊ ttfi^My i^gmp^^y iuitsfc^y ιακνηΜ,'ϋ Λτηι- 
frt οχΐΓ/!; ejj^sa jijifii'*!; ; π. Οιικ ας φοΜΜν γι ίρωυιμα, ωΦιλιιζί, 
•gy. oiA cvTjya. i^yimy yjjy.?.o> τπος •^fe/ajajwi' ημλ; ■μζ-!ίΑ>ι}ΐί lay^A 
m. y^ π.077ΐ/ cfi) Ti^TipQ^ t^fj^ 'ijrOyfivii''nu το κω- ίροηωυ^ι^ον. /- pertcm,vtpote in nullum cuiufquc teimiiuim rcfpicientem. 
ρ R υ 1 . 1'rKclarc hacc , ό Philebc, Sociatcs n)ihi dixjiTe vide- 
tur.PHiL.Mihiqiioque,fedquidad reni hic fermo-quidue fi- 
bi vult^s ο c .Redc id,o Pro[arche,Phi'ebus ifte qu^iiuit.p r . 
Proifus.Refponde igicur. s ο c r. Faciam quod vultis,vbi dc 
his iirdem paulirper eciam difputauero. Vt enini Γι quis viniin 
aliquodaccipit,is vtdiximus, haud niox in infiniti naturam, 

C fed aliqiiem numeruin defcendere debet : ita vicifllm,ii quis 
infinitutn primo fumere cogiturjnequaquam in vnum conti- 
πΛ, fed in numeium quendam qui muititudinem aliqua ha- 
beatjdebet intendere, exoinnibiVque tandem in vnum dcfi- 
nere. Qnod vob niic dixiiTiiis , rurfus in literis coniedari li- 
cet. ρ K.Quomodois o.Pollquam iiifinjtam vocem cogitauir, 
fiue Deus aliquis , fiue homo diiiinus , qu.ilis apud ^gyptios 
Theiith quidam ίαίίΓε fertur,qui primas in ipfa vocis infinita- 
te vocalesliteias confiderauicqus non vna,red pliiresfunt, 
riufiifque aliasqu» non vociSjfedfoni participesenent , atq•, 
haruai nuineriim certuin ilmiliter definiuittertia deindc fpe 

'-' ciC-literaiu diftiiixit, earum qiias nuiic miitas vocamus,po- 
lirenio foniexpcrtes miu.ifque difcreuit vfqiie fingula qui'- 
da,voca!eique & medias eode modo , doncc earQ numero iti 
fiiiguus fpeciebus,& in vniuerlis icperto , elementa vocauit. 
Cumq.videretneminenoftri!m,horu qiiicquafeorfini perce- 
pturii,niil vniuerrapercepifl'et,hoc veluc vinculu, νηύ quid- 
da exiitens, &iii νηύ difperfa redigensmeditatns, quam vna 
in his eircartem gramaticeanimaduertit, eo nomine appel- 
lauit.p H.HjEc planius, quam fuperioia videlicet ipfainuicem 
comparata,;) Protarche,copiehL'di.lde tamcn &: nunc, &: fu- 

E periiis in hac difputatione defidero.s.Nurrijo Philebe,rcqui- 
ris,quid videlicet adfermone nolhnin iliaconferant? ph. Id 
fcihcet quod duduego & vna Piotarchus requirebamus• s. 
Nunquidhoc afrecutijvequiiitis tamen i3nipridem,vt inquis? 
ρ H.Qiionam padto?s.An non de fapiencia & voluptate nobis 
ab ipfo principio difceptatio fuits vtrum ex iis intelligcdum? 
PK.Imo.s.Etenim vnfi efiV vtriinquc horum diximus.p rot. 
Diximusprofedb.s.Hocipruin prior fcrmo rcquiric,quome- 
do vjiuni,& multa vtrunq.lioi ύ iit , quove pado non infinit.i 
continubjfedccrtuin vtrfique horiim numeru accepit prius, 
quam iii infininiiTi porrigatiir. ρ R. Haud fane iii leuem nos 
quacilioiiem.nefcio quo modo Socrates,o Philebe circundii- li u¥i >ίωί,ί.ΜΛτί yiw ϊρωη^ν ^y^iviiStux,!^! τήκιν 'Κτη risfoi-m- r xit-Quare age,coniidera vter ηοΛιΓιιτι adpixfentcm interro- 
7?«v • yi\t.'y.~zf'.y Ji cluM τηλι -ri ί/,κΛ'τ^ρίΐ- ^iuW JOZoiSm. ay.i- gatioiiem refpondcat.Fortc tamen ridiculum ei>,me difputa- >7iH J» -Π ifa.7oij^. s.Jn ysf uoi Joxjti yuxi ipiiira.y >iJcv«< « Μίς 1a- 
Xfcivi{,i:T ep^v,e/τ5 μι» y^ OTjtjja 057 y^ οτπίΛ ης τ cuj (ρρονησιως 
57i£i y^ τα oii-m aawjTWi. s λ κ. Α λίΐθΐϊατα >Λγ.ις ω τται Καλ- 
Λ/οι/, μνγιρ ό ujjc.'j>f.oi ΤΒΤχι y^ '-ηιυηης ινος yj/j ομαιοιι i(c/j ταΜττυ 
<S}ay, /^ΤΔ ζ,ίιυινιυ,ω! ο τΛρίΚ-^τΰν Κογις ίμ1υ^υτΐί-,'>υίίις Μ nvj\y 
ovSiyoi α,ν y/J^ ουΛ'τπτί •fiioiTO αζίος. π. X^cJhy ίΐΓ/Λν ουττος ω 
iffl/^eCTif ί'/ξ'Ί• Λ/•λΛ y^Kiy μίρ τν ζυμτταντα γγωαν.^ιν τω σζι,φρονι 
/ίϋ7ϊ£?ί <Λ ίΐ) τ^,οΐί JovM, ΐΜι KiU^uyiiv αΰτίν aiiviy. 77 iv μχιΐ τν- 

^ * ι ι \,if« ,\ , '5.' 

7Β iipit-mjt layuJj, iysi στ>ι f f*;». αυ tmjJ\ ιιμιν tu/' αυωαωιΐιι,ω ίω- ~ 
y^ctTif, ιτηίτύ/^ς ηα,σι, -fji ua/JHi', -T£;f 75 ΛΕλίθα/ 77 τ}/ ολί^ωτπ- 
νων ymuaTav ati^iy. Φ/λ>ιίοι; rap ίΐ-τπιννίς «Λΐ'ί'Λ >^ τίρ-\\ν y^j 
^pAy, ν^μ Tiwii 077I3U το/οϋτα ΐζΐ , m ττ^^ς αιιτα Μηιτης , ως ου 
τβΛίτβ,αλλ c»:i|(a ο^ν α. 7ΐΒλλΛχ/ί»«Λί• ai/jiSKS αι:Λμιμννιο/.<ίυ%> iyjiy- 
■ns' '^Ρ'λι! J^ByTis, iv Ιι μνί-,μ,ι ■■i^^^y,il'A'Jci t/^Ttg^ ^οίίαίι'Λιται. 
φκ Α ωίίοι/.•:, συ το -ιεζβζρ-,ύτήπμ^ον '■ρ^ς^αΜανϋν nJbynf γ. ά- 
}αθιιι» {^,|ΐοαι>, 'bh^-/iiAijj, jujjiaiy, ■n^vbjj, y^ τπυηα αυ τα. ττυταν 
ζυγ-β^^Μ κναθαι Λ?, Λλλ οΰ^ οκ^ινα. τηυτων J\> αίτ άμ.φιτβιινί- 
«Τϊων ty^Tipay λί'^ινταν,κη'ί:,- πι μίτα 7πχλΙ)'Μ «τΓί/λΛίτκ ν.5/^,4)ί• ιΰκ 
ΛΖϋιημψ of/^Jin, mfty Μ'Ίτ-^ταν rjfJ hojay τήρα; t:{g.viy •^{υιΐ'ηά 
TJ cJioiicSxyT&Jii• m Si ηωί-^ρι\σ-χς vjl s/fa/^f e<V τυΖ^' yiuiy (rrj-ny. Η 
»fiii? Λ S\\ ύγ,'βρ , ya.bd7t\p 01 ΤΜ^ς , ov 7*i' op<iZ; J'j'iiy-my a- 
ifatpisis ow.isi, ■7mo:;TU <Λ) liy τζ,ίτπιν «μίν ά~τζα•^ Tony bin τλ Tlieuth. tionis totius ruccclTorem,ex eo qiiod refpondere ad id modb 
nequeamjruilus hoc ίρΓιιιτι tibi imperaie. Atridiculu multo 
magis efret,neutrum iiollrum id pofle. Medicare itaque quid 
agamus.fpecies enim voluptatis a nobis exigere Socrates vel 
lc videtur,finr,necne,quoiq.prrcerea,qualefve fint, &: de fa- 
pientia eadetn fimiliter peicotaii.s ο c.Vera !oqueris,o Cal- 
li3E fili.Niii enim id circa quodlibct vnum,iimi!e,idc, & con- 
traiium,quem3dmoduni oratio praccedeiis oilenditjobferua 
requeamus,nu!lus vnqua nollriim vllius eritadaliquid pre- 
tij.p R SicfcrmejoSocractSjfe reshabere videtur.AcpiaecIa 
la quidem lespiudenti viio omnia nofle.Secunda vcrbnaui- 
gatio,proximaq.videntiir ab eOjfeipfum minimc latere.quor- 
funi autem illa nuncdixerim,declaiabo.Ipre nobis, ο Socra- 
tesjdifputationis huius autor ex£itifti,teque ipfum nd inueili- 
gandum quid exhumatiis lebiis opcimum (it,pixbuilH. Nam 
cQ Philebus voluptateiT) , deledtationem, Isetitiam, & leliqua 
huiusgenerishominibus optim