Skip to main content

Full text of "Red cross stories for children"

See other formats


Google This is a digital copy of a book that was preserved for generations on Hbrary shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 

to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 

to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other maiginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 

publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we liave taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 
We also ask that you: 

+ Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrain fivm automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht GoogXt "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web 

at |http : //books . google . com/| t Is 
-5 ■» ' ♦ t r s 4 

» •• •I * « f * ♦ 


•f 


* 4 ■ • ^ ■ •« T * r 

IT « ^ » .1 * * 4 . I ^ 


4 
* V * 


» 1^ • * t • ♦ 


1 ft • t * * 


\ )•> / t > • "« ft I i » ♦ U 


« 
I > t » ^ -V > » 

• « 


* 
* V f « \- Sl II » * -. V W>//V^ /00( novoCeskA BIBLIOTHEKA VYDi-VANi. nAkladem musea krAlovstvi 5esk£ho. CiSLO XXV. TOMASE V. BILK A 

DfiJINY KONFISKACf V CECHACH 

PO R. 1618. -asKgob*- V PRAZE. 

V KOMMlSSi U FRANTISKA ftlVNACE. 

1882. fZ* ^ * i Jc: , / ' • ' <,-^ /^ r ( /^ — . <^ DEJINY KONFISKACI V CECHACH PO R. 16d8. DLE PBAMENC SEPSAL TOMAS v. BiLEK, 

vyslooiOy fedltel eft. kr&l. akademick^ho gymnaua Pn2sk6ho. SPIS* MUSEJNlCH eiSLO CLV. VPRAZE. 

V KOMMISSi U FRANTISKA ftlVNACE. 

1882. ,15% Veskeri pr&va vyhrazuje sobe spisovatel. Knihtisk&rna: J. Otto v Praze. 159^9^- S0(, pRedmluva. Hodlaje pokracovati y spisovdnf dijin „Toyary§stva Je- 
zffiova a pftsobeaf jeho v zemich kr&IoYstvf 6esk6ho", jichz 
I. c&st 1. 1873 tiskem jsem vydal, a p&traje po pramenech 
spolehlivych, t^kajfcfch se statkflv, jichz Jesuits po bitvg 
belohorsk6 v Cech&ch nabyli, shledal jsem, ze jsou velmi 
nespravn^ a neaping seznamy statkft konfiskovan^ch, obsa- 
zen^ V ^Eieggers McUeriaUen mr Statistik Bohmens*' (6. Heft, 
Prag 1788, S. 139—156, und 9. Heft S. 3-116, nebst Be- 
richtignngen nnd Zusatzen im 9. Heft S. 302—305, 10. Heft 
S. 295—306, und 12. Heft S. 215—224), kter^z se aiS po- 
sayad pokUdajf za pramen co do konfiskace statkft po bitye 
bilohorsk^, a jichz noy^ otisk, ay§ak yelini nesprdyn;^, yydal 
Ghristian Bitter d'Elvert ye sV^m spisu ,,Weitere BeitrSge 
zur Geschichte der bohmischen L&nder im 17. Jahrhunderte, 
Brann 1868'' (17. Band der Schrifteu der histortBch-stati- 
stischen Sektion der k. k. m. schl. Gesellschaft etc.), ne- 
y&imnay si ani dotden^ch opray a dodatkft Rieggroy^ch. 
NeboC tyto seznamy jsoa pouhy opis seznamu statkft konfi- 
skoyan^ch, kter^i sepsan^ t6i nesprayni a chybne y archiyu 
mfetodri^telsk^m jest ulozen, a jehoz opis jeden se nachdzi 
y cfe. knihoyne uniyersitnf y odd^lenf Eynskych, druh^ pak 
V knihoyni mnsea kr&l. Cesk6ho. Vdech tichto opis& dotce- 
n§ho seznamn uiiyalo se podnes za pramen spolehlir^, tak 
ze nespr&ynosti y nich obsaien6 byly pi^eneseny do spisfiy 
yici t6 jednajfcfch, jako£ i do Sloynfku Naucn^ho, do 
sloyniku topograf.-statistick6ho 6ecb od Ortha a Sl&dka a 
do mnoh^ch spisA jinych. VI Pfddmluva. 

Z pfemnohych nesprdvnosti v seznamech Rieggrovych a 
iVElvertovych vytkneme toliko nSkolih nejhmbSich^ t;^kajicich 
se jak Y^ci, tak i jmen osob a mist. Tak mezi osobami od- 
souzenymi nesprivni uveden jest Hefman Gemin se statkem 
Zleby (falso Schleb); nebot Cernfn nebyl odsouzen a statek 
^leby teprv 1. 1638 po Janovi Rudolfovi Trckovi byl konfi- 
skoY&n. T6z mezi statky konfiskovan^mi nesprdvnfi jest po- 
lozeno, 2e MihuldS z Lobhovic propadl statek Catnmerhaus a 
ze jej koupil za 12.000 kop m. knfze Karel z Lichtensteina ; 
aebot dotieny Cammerhaus byl dftm cfs. dvornf komory 
(kais. Hofkammerhaus), ktery kuize z Lichtensteina 1. 1623 
za 7000 kop m. koupil a naproti tomu dflm po Mikuldsovi 
Popelovi z Lobkovic (jenz nebyl odsouzen), za 12.000 kop m. 
koupen^, pro cis. dvornf komoru cisari postoupil. — Jan 
Froikovsky nepropadl zidny dftm (nebylt odsouzen), n^brz 
koupil d&m po Mikuladovi Sekerkovi konfiskovany. — Statek 
HoStice (Hostic) nebyl konfiskov&n Boubinskym, n^br2 Petrovi 
Pedfkovi z Komarova. — Alexander Eaplii* nepropadl statky 
Stiestnik a Chobietitz (?), nybri Steknik (Steknic, kr. Zatec.) 
a Chobolice hofejsf (Ober-Koblic, kr. Litomif .). — Ves Byko§ 
(okr. Beroun, dom. Suchomasty, a nikoliv na Podibradsku 
(lie d'Elverta) nepropadl Adam BtJcovanskyy nfhti Oldfich 
GerStarf. — Statek Krdsnd nepropadl Jindrich Berka, n^brz 
J. Blekta z Out^chov^c. — Statek Tfebetov nebyl odiiat La- 
itmskimu^ n;^brz Ledianskemu z Popic — Statek Duiniky 
(Rakovn. kr.), ktery propadl Hrzek, nekoupil JiH BedHch 
z Grenachu, n^brz Grenach koupil JDusniky TrhovS (dom. 
PHbram.) statek sirotcf, ktery nebyl konfiskov&n a 1. 1640 
opgt proddn byti mil, ponevadz Grenach summy trhoY6 ne- 
zaplatil. — Yoskobersk;^ nepropadl polovici statku Hostm- 
n£ho (Amau, kr. Jicfn.), nybri ves Hostin (Hostinna, okr. 
Velvary). — Statek Chotamif^ ktery propadl Fridrich z Bfl6, 
jest y kraji Litom6rick6m a nikoU v Klatovsk^m (nyni 
PlzeA.) die d'Elverta, kter&i chyba preila t6z do slovniku 
Orthova. — PH Volfovi Karlovi z Vfesovic nesprdvne uveden 
jest statek Krzemitz (recte Ki^enic, Chfenice) v kraji KouHm- 
8k6m, kdelto b^i m& statek Kfemyi (Eremusch), v kraji 
Zateck6m leztei. — Statek Velii v kraji Jicinsk^m (a nikoli 
V Koufim.) nepropadl Slik, nybrz Thurn. — Adam Linhart Pr-edmluv«. VII 

z Neuenbergu neztratil v pokut6 statek Wlkow (kr. Bechyn.), 
nybrz Vlkava (kr. Boleslav.). — David Boreii ze Lhoty ne- 
byl perdonovan, nybrz odsouzen pStiny jmenf, kterdz kr41. 
fiskn ze statk& (Roztoky a Tatenice) jemu konfiskovauycb 
21.506 zl. ryn. vynasela. — Statky Libo6any (Libecany) a 
SoMsuky^ ktere Doupovcftm byly konfiskovany, jsou v Zatecku 
a nikoli (die d'Elverta) v kraji Chrudimsk6m a Fracbenskem, 
z cehoz poYStala v slovniku Orth. i ta chyba, ze statek Lib- 
6any (okr. Necbanic.) konfiskovan byl Doupovci, kdezto na- 
lezel Nejedl6mu z Vysok6 a nebyl konfiskovan. — Kehlany a 
Smikusy^ kter6 propadl Hrobcicky, nejsou v kraji Budejovi- 
ck6m, nybrz v Zateck6m ; t^z statek Suchamasty nenf na 
Podebradsku, nybrz na Berounskn. — Mezi statky konfisko- 
vanymi uvadf se nesprdvng statek DobrtS^ ktery ndlezel krdl. 
komore ceskS a tedy konfiskovan byti nemobl. — Statek 
Olesnice (Oels) jest dvakrdte vytcen, jednou pod jm6nem 
Oels, podrube Woleschnitz^ jakoby to byly dva statky roz- 
dfln6, Zdenkovi z WaldSteina konfiskovan^ ; takt^z statky 
Oberlischow und Slamhowetz mfsto Li§tna nebo Slavikovec; 
Hradek und Godiasy (?) mlsto Hrddek nad Padousy ; Wostrow 
und Pemikow mfsto Ostrov Perknff&v; pak mezi statky od 
Hamprechta Cemfna konpen^mi uvadejf se statky ChrucHU, 
CzemeiUz und Rruciitz mfsto jedinebo statku Cemcice 
(Tschentschic). — Statek Schatzlar (Saclifov, ^acl6f), pro- 
padl Adam Erdman Trcka a nikoliv Rycbnovsky, kter^z pro- 
padl statek Kocl6fov (Kotzelsdorf). — Statek Ba§{ Veliky 
(Grossbascht) nenalezf mezi statky od knfzete z Eggenberga 
koupen^. — Mezi novymi majiteli statkfi konfiskovan^ch uv&df 
d'Elvert t6z: Brandeis, Herrschaft Kaunitz^ jakoby panstvf 
Brandys bylo majitelem Eounice (!) ; kdezto ma byti, ze pan- 
stvf Kounice, po Marii Majdalene Trckov6 konfisko van6 a 
8 Brandysem spojen^, od cfsare obdrzel syn jebo krdl Fer- 
dinand III. — M^sto Erumlov nekoupilo statek konfiskovan^ 
Jirny ( Gross- CHma), nybri statek ten zastaven byl hrabeti 
Zikmundovi z Wolken§teina a jin^m. — T6z uveden jest Cratz 
Joh. PhU. Freih, v. Scherfenstein, ktery koupil statky Drach- 
kow and Gauth, pak Gratz Philipp^ ktery koupil Gauth und 
Riesenburg, jakozto dv§ osoby rozdfln6; kdezto b^ti mi 
jenom Kratz Joh. Philipp Freih. v. Scharfenstein, kter^ 
koupil statek Kouty a jin6. Vm Predmluva. 

Jm6na osob a mfst jsou t6z z v6t&f cdsti nespr&vnd, ano 
i zpotvorena, jako: Bukawetzky misto Lukaveck^, Veit Holi- 
spar (Holyspar) m. Vincenc Holzsparer, Podenuschin m. Bo- 
denius, Dobier Preis m. Debner Preis, Schrotinin m. Zirotin, 
Giesslerin m. Hieserle a j. v. ; — Ciernikowitz m. Cerekvice, 
Brunnershof u. Morach m. Brunnersdorf u. Mohr (Prun^rov 
a Mory), Brczewes m. Bitozeves, Buzy a Resnowitz (Rezno- 
witz) m. Budce (Wutsch) a Rozn6vice (Roslowic), Sticzery 
m. Stizery, WoUin m. Yeleii, Luciiowan und Laczowan m. 
Encovany, Eolz m. Koletsch (Eolec), Bed^no-Priesen m. 
Brocno (Brotzen), Brzeczitz m. Preznitz (Bfeznice), Brzezno 
m. B^ezina, Cehow a Lehow m. Tehov, Eyzie m. Eyje, Besen 
m. Bisen (Bysen), Dlaziwa m. DIazov (Glosau), Bohanitz m. 
Bohama (BoharynS), Chiestitz und Cztowitz m. Cestice a 
Lgtovice (Eltschowic), Chotitz m. Lhotice, Liebiechow m. 
Ober-Liebich (Libchava), Podlichy m. Podluhy, Zaliczi m. 
Zaluzf (Maltheuer), Marziowitz m. MoSovice, Weyercze m. 
Vyrec, Welemitz m. Wellhenic (Lhenice), Ploskow m. Tloskov, 
coi preslo i do Slovnfku Naucn^ho a j. v. 

Co se tyde 7icuplno$ti dotienych seznami, poznamenati 
dluzno, ze i; nick neni valny paid osob odsouzenych a statkA 
honfiskovanych ; ze pri mnoh^ch statcfch nenf vytceno, komu 
byly odnaty a komu a zac proddny, jako B61& (nesprdvne 
Bielsky), DScany (Jetschan), Erchleby, Eumburk a Oulibice, 
Lhota Ngmecki, Luzany, Nelahozeves (Miihlhausen), .Pfsek, 
Pocernice, Pokratice, Postiizfn, Pfestavlky, RatimSfice (ne- 
sprdvnS Radomierz), Radovesnice, RadeS (Schossendorf), Sil- 
berstein, ^kvorec, Strezetlce (nesprivni Strzetitz), Tedralice, 
Tfebomyslice, THdvory, Lhenice (Wellhenic), Vroutek, Ve- 
8el6 Vysok6, Zdikov Maly a j. v. ZvldStS pak vynechdny 
jsou skoro vsecky statky didictvi vzate a v manstvi pre- 
vedene 112 osob&m, z nichz v dotcenych seznamech toliko 
23 jsou vy teeny. T6z v nich nejsou znaine pohUy na peni- 
zich, pak mnohe statky mist&m odnate, jakoz i domy miSta- 
nAm konfiskovanS atd. 

Velikym mnoistvfm vytcenych nesprdvnostf, vad a ne- 
dostatkft pohnut, odhodlal jsem se sepsati sdm nejenom 
spr&vny a dokonaly seznam osob za pridinou povstanf ie- 
sk6ho odsouzenych a statkft mohovitych i nemohovitych jim Pi^edmluva. IX 

konfiskovan^ch, nybrz i objasniti pirfciny jakoz i zpfisob t6to 
koDfiskace a jejf nasledky, tykajicf se jak jednotlivcA, tak 
i cele zeme. 

K t^to praci sv6 ttSU jsem pramewSi posud od nikoho ne- 
pouSityeh^ totiz: Bohateho materialu v deshdch zemskych se 
nachizejfcfho, ktery jsem vycerpal tak, ze pri vsech statdch 
jsem hledil i kjejich rozsahu tehdejsimu, jejich praY6 cenS 
i k zpfisobu, jakym se jich dostalo osobdm odsouzenym a 
po nich novym jejich drzitelftm, nejvfce cizozemc&m. Jak^ch 
nesnazi jsem mel pH vyhleday^ni mnobych statkfi v deskach, 
posouditi Ize jen tomu, kdo zna nespravnost a neiiplnost 
tamijsich rejstrfk&v. Z t6 pH^iny musil jsem valny pocet 
kvatemfl projfti list za listem.*) Tez nemalou praci zp&so- 
bilo mi zjistovdni jmen mfst, ackoliv mi pri torn Palack6ho 
popis kr&l. Ceskeho velmi byl n&pomocen; piredce vsak jsem 
sbledal v nem mnoh6 nedostatky co do iesk^ch jmen mfst, 
i jin6, a nalezl jsem i mnoho vesnic zaniklych, posud nikde 
nepoznamenanych. 

Aby vsak tento material z desk zemskych vycerpany byl 
oziven, pouzil jsem co do d^jin konfiskace a osudu jedno- 
tlivych osob odsouzenych (k radi velectineho pana archivdre 
a c. t. professora Dra. Josefa Emlera a 8 povolenim Jeho 
ExceUend krdl, mistodreiciho v Cechdch, Filippa sv. pdna 
Wehra e Ebenhofu, udelenym mne od praesidia c. k. mfsto- 
drzitelstvf v Cechdch dne 20. srpna 1876, sub No. 4296) 
vsech spisfi v6ci t^to se tykajfcteh, v archivu krdl. misto- 
driitelstvi pod sig. G. 215 ulozenych v 103 svazcfch, z nichz 
kazd^ na n^kolik set jednotliv;fch rfizn^ch spisflv obsahuje, 
tez piremnoh^ch spisA t^hoz archivu, obsahujlcfch osudy 
jednotlivych mist, jakoz i mnoh6 veci tykajicf se povstanf 
cesk^ho a jeho strasnych nasledk&v. 

Uiasl jsem nad hojuosti materialu, kter^ mi takrka pod 
rakou rostl, tak 2e jsem k sebr&nf a seps&nf jeho pfes osm 
let potiPeboval, jsa celou pracf obmezen jedin6 na skromnou 
sflu 8V0U. dim d61e jsem se obfral pracf ton, tfm vfce jsem 
seznal, jak povrchni, nedbale a lehkovazne seps&na jsou *) Natni jest tobo potiheba, aby piredce jednou spracoy&na bjla 
iMadma registra desk xemskf ch, toboto drab^bo klenota krilovstyi 
Ccik^ho. • X I^edmlaya. 

mnoha dfla o t6ze v6ci jednajfcf. A proto jsem se pficinil, 
dobu V d^jindcb ceskych zajist6 nejosudn^jsf, a skoro po 
cele stoletf trvajici, zevrubnym vypsanim vsech v6ci objasniti 
a verny obraz jejf podati, neprestavaje na pouh6m vypoclta- 
yanf osob odsouzenych a statkft jim odnatych. 

Zdali a vjak6 mffe jsem dost&l likolu sv^mu, zajist6 
vdzn^mu a nikoli snadn^mu^ to ponechdvam na soudu znal- 
cftm laskavym a nestrannym ctenafam. 

Dflo cel6 obsahuje dv6 casti, z nichz v prv6 popisuji 
d§jiny konfiskace vflbec, totiz jakym zpftsobem pfedsevzato 
bylo potrestanf a pokutovanf stavAv odbojnych vfibec a na- 
celnfkfi 2poury zvli§t, kter6 kommisse k tomu licelu od ci- 
sare byly naffzeny, jak statky konfiskovanfi byly odhadovdny 
a prodavany, jak dluhy na nicb v6z(ci placeny, mnoho-li 
statkflv a jm^nl vfibec bylo odnato licastnfkfim povstanf po 
1. 1618 a 1632 a k cemu jm6nf to bylo obraceno. K tomu 
pouzil jsem mimo prameny ji2 vytcen6 t6z obsfrn6ho dila 
„Historie Cesk6" Pavla Skdly ze Zhore, o n6mz jsem nabyl 
pfesvfidcenf, ze jakozto oJity svedek pravdive Mil dobu po- 
vstdnf stavflv evangelick^ch a prvnf jeho nasledky; nekterd 
pak cfs. naffzenf, tykajicf se v6ci te, vyfial jsem z d'Elver- 
tova spisu svrchu dotcen^ho. 

Y druh^ casti podavam dejiny konfiskacf zvlast, toti2 
seznam osob a mest, pro ucastenstvf y povstanf stavd ceskych 
1. 1618 ph kommissi hrdelnf a konfiskacni 1. 1621—1624, pak 
pH kommisslch transactionis et tractationis de pio opere 
1. 1628 — 1630, a po vpddu sask6m 1. 1631 pH kommissi kon- 
fiskacnf Fridlandsk6 1. 1632 — 1634 odsouzen;fch a pokutova- 
nych; t6z poznamen&nf statkftv a pokut za tou pHcinou, jako2 
i po exekuci Fridlandsk6 kr&l. fisku pHpadlych. Tak6 jsem 
se dotkl konfiskace statkA v ff§i N6meck6 1. 1628 od cfsare 
naHzen6 a Albrechtovi z WaldSteina na zapravenf fitrat v4- 
lecnych odevzdan6. dfilezit6jsfch osob&ch, jako o JindH- 
chovi Ottovi z Losu, Budovci, Kasparovi Kaplfri, Bohusla- 
vovi z Michalovic, Joachymovi Ondfeji Slikovi, z Turnu, Smi- 
Wck6m, Svamberkovi, Albrechtovi z Waldsteina, Trckovi, Vil6- 
movi -Vchynsk^m, Schaflfgotschovi a mnohych jinych, podal 
jsem zpravy obsfrn^jgi. Vytkl jsem t6z rozsah statkfi kon- 
fiskovanych jakoi i odhady n^kterych statk&, z cehoz yysvft& Dejiny ionfiskaci v Cechdch po r. ±ei.@. \ ^^^ARV^' Dejiny konfiskaci v Cechach V/>//v^ loOi 4. 


V p % » • 
• I 
I^jPJ '^ 


r. NO VOCES KA BIBLIOTHEKA vydAvanA nAkladem musea krAlovstvI 5esk£ho. 6ISLO XXV. TOMASE V. BILK A 

DfiJINY KONFISKACf V CECHACH 

PO R. 16 1 8. -'fi®(gDb^ V PRAZE. 

V KOMMlSSi U FRANTISKA ftlVNACE. 

1882. yG t' Ck i: , A'> * ? <..^ //x r ^, ^-y DEJINY 

KONFISKACI V CECHACH PO R. 1618. DLE PBAMENC 8EPSAL tomAS v. bIlek, 

vyslouiily feditel cfs. kr&l. akademick^ho gymnatUi Pralskiho. SPISt MUSEJNICH ClSLO CLV. V PBAZE. 

V KOMMISSi u frantiSka RivnACe. 

1882. xvm 

Bavorsky Maximilian vojsko stavovsk^ z jiznicb Cech vytiskli, 
ujata jsoa od nich k nice cfsa^e nejenom mista mocf vzatd 
se statky k nim n^lezejfclmi, jako Pfsek, Prachatice, Tyn nad 
Yltavou, Sob^slav, Rudolfstat, Vodnany a jina vice, n^brz 
i vdecka panstvf hlavnfin rebelliim naleziti, jakoz i statky 
vsecb osob, kter6z k stav&m odbojnym se pHpojily, aneb 
jenom ze strachu pred cfs. vojskem od statkA svych u§ly. 
Byla to zejmSna panstvi Petra ze Svamberka, Nov6 Hrady, 
Rozmberk a Libejovice, nejm^ne za jeden million kop mis. 
stojid, kterd se statky Zumberkem a Gukn§teinem hrab6ti 
Buquoyovi cfs. listem z dne 6. unora 1620 byla darovdna 
(die seznamu pokutovanych strana 651, 163 a 223); t6i 
panstvi Miliifn, Vlckovice, Broumovice a Neustupov, 1. 1620 
zastaveni Donu Baltasarovi de Marradas (str. 237), jemuz jiz 
dHve bylo prislibeno, ze za sluzby yalecn6 s vojskem svym 
bude zaplacen statky, v krajich Bechyiisk^m, Prachensk6m 
a Plzensk^m konfiskovanymi (C. 215, C. Vi); potom panstvi 
Hluboka bratri Malovc& z Malovic a jich statky Steken a Ce- 
henice (349) ; pak statky v kraji Bud^jovick^m lezici, Mezi- 
potoci a Cakov (59), Sv6bohy a Olbramice (164), Koroseky 
(274), Hn6vkovice (175), Habri (226), Chfenovice a Dubn6 
(311), Cejkovice (312), Volesnice a Dvorce (411), Trebin 
(841), Pasovary (876), Poff« (902), Hamr a Plan6 VSzovata 
(919) ; statky v kraji Pfseckim lezici, ^ihobce (48), Brloh 
(63), Dlouhd Ves Stard (64), Bfezf Vlachovo (67), Krsice 
a Nerestce (71), Milenovice (72), Cerhonice (73), Repice 
(149), Drazejovice (273), Bohumilice a Zdikov Maly (354), 
Belec (408), Hradek (449), Cejkov (450), Skocice (452), Dub 
a Zalezly (490), Nemilkov (578), Horazdovice (665); statky 
V kraji Tdborskem lezici, Hlasivo (60), Mezric, Makov a Vy- 
rec (85), Smyslov (89), Vesce (356), Cachofice (363) a Vresna 
(906); t6z muoh6 jin6 statky v krajich dotcenych jakoz 
i V kraji Caslavsk6m lezici. Tyto statky se statky mest vy- 
tcenych, ac na nejvys zpustosen6, bez panstvi Svamberskych 
odhadnuty byly po bitve b61ohorsk6 za 1,673.366 kop mis., 
staly vsak za summu dvojnasobnou ; z cehoz jest patrno, zc 
jiz pfed bitvou belohorskou v jiznich Cechich stavftra od- 
bojnym koniiskovdno bylo statk& za ctyry az p^t million^ 
kop mis. stojicich. XIX Aby vgak statky, od cis. vojevfldcft k ruce dsai'e ujat^, 
ZYlisti y kraji Prachensk^m a Pizensk^m, k dobr^mu jeho 
opati^ny b^i mohly, Yyzvan byl cfs. listem z dne 14. r^na 
1620 Vil6m Slavata z Chlumu a Eosmburku, p&n na Hradci 
Jindriehove a Telci, praesident kr&l. komory cesk6 a nej- 
vyfisf soodce lennf v krdlovstyf 6eskem, na ten ^s y PasoyS 
se zdrzujfcf, aby podal dobr£ zdaof sy6 o torn, jak by tyto 
statky zatim m6Iy byti sprayoy&ny, t&i jak by mfista Praeha- 
tice a Pisek, y nichz po jich mocn6m yzeti obyyatelstyo od- 
bojn6 bylo pobito, zase mela byti yyzdyizena a do pf edesl^ho 
staya priyedena, zyl&stS pak katolickymi duchoynimi opa- 
tirena. Die n&yrhu Slayaty, podaii6ho cfsaH z Pasoya due 
3. listopada 1620, y kazd^m kraji k posladenstyi jiz pri- 
yeden6m m^ly od cisare nairfzeny b^ti ivi osoby za kom- 
misaare, kteH by zatfm neprodleni y ty y^ecky statky po- 
zemsk^ i sosoynf obyyatel& tyrdosijoych a neposlusnych na 
m{st6 a k race cfsate se uy&zali, od poddanych poyinnost 
a poddanost prijfmali, na ka2d6m pak statku rozs&hl6in neb 
na dyou bHzko sebe lezfc!ch osobu spolehliyou a schopnou 
za sprayce nai'fdili a y^ecko, ceho by poti'ebi bylo, pH torn 
k dobremu a uzite£n6mu cisare konali. Spraycoy6 t^chz statk& 
meli cfs. kommissarftm tydne zasylati yykazy dennich pH- 
jmfty a yyddnf, z dflchodft pak m^sfcne odydddti hotoy^ pe- 
nize, z nichz kommissari mimo plat tydnf, jim a dy^ma pfsa- 
Kbn yyk^any, bez zvlastnlbo cfs. rozkazu niceho yydayati 
nem^li. Mimo to meli dotceni kommissari se ujati i y me- 
stech, zejm^na y Susici, Vod&anech a Perkreichensteine do- 
mfty a y&elijak&o jmenf nekterych soused&, kten prye neili 
CIS. armada tam dosla a prye nezli se ta mesta poddala, 
odtnd ujeli a do Prnhy neb do jinych mfst k neposlusnym 
poddanym se piipojili. Naproti tomu nem61i se kommissari 
ujtmati statkft tech obyvatelfty, o nichz se yedSlo, ze yJdycky 
dsari yernymi zftstali, a k nimz die zddni Slayatoya nalezeli 
Adam starsi ze Stemberka, nejyyssl purkrabf kraloystvf Ce- 
skeho, Henrych LibSteinsky a Joachym Novohradsky z Kolo- 
yrat, Jan Kristof Eayka z RiCan y kraji Prachensk6m ; stary 
pan Jan Klenoysky z Klenoveho, zemsk^ pisaf kril. Cesk6ho, 
a jeho syn Vil6m Klenovsky, Karel z Rican, Jenisek z Ujezda, 
nizsi lirednfk zemsky, a jeho bratr Jan Jenfsek v kraji Plzeii- sk6m a mnozi jinf, kteH na dftkaz sve vernosti na zacdtku 
zpoury ze zem^ odesli, zanechavse vesker^ jmeni a statky 
8v6. T6z nemeli kommissai'i na ten cas se uvazovati v statky 
tich obyvateld, kteH stavy povstal6 jenom z pHnucenf pod- 
porovali, ale jak jsou o cfs. vojsku vyrozum^li, hned k nej- 
vydSima nad t^z vojskem naHzenimu se utekli, za milost 
zfidali a ze v^iiif a posluSni poddani cfsare jsou a byti 
cht6ji se ohlasovali a proto na milost prijati byli skrze cfs. 
kommissare a generaly podle patentii jim zjist^ho naiizeni 
dsarsk6ho odveden^ch. (Viz m^sto Susice, str. 1216.) Zd- 
rovefi milo od cfsai^e naHzeno b;^i knfzeti Bavorsk^mu jako 
i polofmu generalu hrab^ti Buquoyovi a Don Baltasarovi 
de Marradas, aby dotcenym kommissar&m jm^na osob, od 
nich tak na milost na mfstS dsare pHjatych, v znamost 
uvedli a jich pti ujfm&ni a spravovdnf statkft ygemozne 
i vojskem podporovali. — Co se pak dotyce mest Prachatic 
a Pfsku, jichz osudu a stavu Slavata niceho neved61, m61i 
t^z dotieni kommissaii neprodlen^ vysetriti, v jakem zpfi- 
sobu t&i mesta na ten cas z&stdvaji, mezi tfm vesnic, k tymz 
m^stflm ndle^ejicfch, k ruce cfsare se ujati, a o torn v§em 
jakoz i uvazovani sv^m v statky rebell&v a o dal§im sv6m 
rfzenf cisari zpr&yu v jazyku n^meck^m davati a ji bud ke 
dvoru aneb k rukdm praesidenta komory cesk6 odsylati, tak 
jak by kommissaH bud na cfsari sam6m bezprostfedne aneb 
na komore cesk6 zaviseli. Sfdlo sy6 m§li kommissari ti mfti 

V kraji Prache&sk^m v Sudici, v kraji Plzefiskem v Klato- 
vech, a m61o jim byti dovoleno, aby za prdci, sluzbu a vy- 
chovdnf sv6 i tak6 na utratu, co by tak vynalozili na cestu 

V poti'ebach t^ch, z d&chod& statkdv ujat;^ch sobe brali kaz- 
d^ho t^dne po 50 neb 40 kopdch mis., jak totiz by byli bucT 
stavu pansk^ho neb rytii'sk^bo ; pisarfim pak svym aby tydne 
po 3 kopach mfS. vydivali. — Die tohoto ndvrhu Slavaty, 
jemuz prilozeny byly t6z formule cis. rozkazu a patentu, veci 
t6 se tykajicf, v jazyku cesk^m sepsan6, m^la kommisse ta 
od cfsare svSrena byti v kraji Prachensk6m Henrychovi Lib- 
steinsk^mu z Kolovrat na Zichovicich a Hradku Starosedl- 
sk6m, CIS. rad6 a komorniku, a Janovi starsfrau Vratislavovi 
z Mitrovic a na ProtivmS ; v kraji pak Plzenskem Vil6movi 
Klenovsk6mu. cis. komorniku a Jenfskovi z Ujezda. (Arcbiv 
mfstodrz. C. 215, C. '%^.) XXI Zabavovin( statkfiv, nah'zeni od stavfiv odbojn]^ch. 

PoneTadz takto valnf pocet statkfi pHvriencfim stavfiv 

odbojnych byl odnat a mimo to od Buquoye, Dampierra 

a Marradasa dobry dil krajfi Bechynsk6ho, Prachensk^ho 

a Yltavsk^ho ohnem a mecem byl zhuben a v pustinu uve- 

den, mesta pak Plsek, Prachatlce, Netolice, Tyn nad Vltavou 

a Rudolfstat v rum a popel byla obracena a obyvatelstvo jich 

strasne povrazdeno (viz mesta dotcena, t^z panstvf Treboii- 

ske sir. 657, pak panstvf Hluboka str. 352) ; z tech pHcin po- 

dan byl od nikterych obyvatelfi kraje Bechynsk^ho a PracheD- 

skeho stavfim odbojnym, na sn^mg dne 29. cervence 1619 

shromazden^m, nivrh, aby statky z prone vefelych synft vlasti 

byly pobrdny k vynahrazenf skod tem, kterf od cfs. vojska 

byli zplundrovdni. Procez stavov6 povstali pfi sn6m6 1619 

usnesli se na torn, ujati se statkfi komornfch a zabaviti 

statky nekterycb katolikftv a hlavnfch protivnfkfiv odboje ze 

zemg nslych, zvla§t6 pak statky duchovni pro neplacenf 

z nich kontribud a prlsp^vkfi na obranu zemskou a vypravu 

valecnou. Byly to zejmena statky nejvy^sfho kancl^i'e Zdenka 

Vojt^cha z Lobkovic, Jaroslava Bority z Martinic, Zdenka 

z Kolovrat, Vaclava z Vfesovic, Albrechta Sebestiana z Le- 

skovce, Jana z Klenov6ho, Pavla Michny z Vacinova, opatfi 

Broumovsk6ho a Strahovsk^ho i arcibiskupa Prazskeho; 

pozd^ji t6z nejvyssiho pnrkrabfho Adama ze Sternberka, 

Vilema Slavaty a mnohych jinych. Na t6mz pak sn6me dne 

3. srpna k zadosti mnohych osob stavu vyssiho (bylof jich 

pres 50, mezi nimi t62 Petr ze Svamberka a bratff Malov- 

cov£ z Malovic) i stavu mestsk^ho, kter6z poplen^nfm jiznich 

Cech, zvla^te kraje Prachensk6ho, els. vojskem prisly o vsecko 

jmeni sv6, tak ze nem61y zhola niceho k zivobyti, zfistano 

od stavfi na torn, aby statek Smecno Jaroslava BoHty z Mar- 

tinic a statky k purkrabstvf Pra2sk6mu ndlezejfcf dotud, 

dokudz by nejvyssi purkrabf zvolen nebyl, do sekvestru byly 

\zaty a z dfichodfi tychz statkfiv aby opatrovnfci jich kazd^ho 

tehodne osob&m zhubenym stavu obojiho jistou summu na 

vyziveni a vychovdvdnl ddvali. 

Potom vgak dne 27. srpna 1619 z jednomysln6ho v§ech 
stavft sneSeni postaveno na torn, aby Petrovi ze Svamberka, xxn jednomu z direktorfi zemsk^ch, jemuz statky jeho vSechny, 
mnoh^m kniietstvfm v Hsi se rovnajfcf, od cfs. vojska do 
gnintu byly poplandrovany a poddani jeho tyransky zbiti 
a ze SY^ta zprovozeni, nahradou na tea cas dva statky, Libo- 
chovice a Budyni, nalezejici Adamovi ze §ternberka, ze 
zem^ 8 Martinicem a Slavatou zb6hl6mu, jakoSto odb^znf 
k uzivdnf postoupeny byly, kdyz nejprve v^ak do sekvestru 
vzaty a zinventovany budou. Postoupeni toto vyi'fzeno bylo 
dekretem stavfl z dne 29. srpna, ackoliv n6kter( ze stavft se 
primlouvali, aby Jan ze §ternberka, Adama syn nejstar&f, 
pri tychz statcich od otce mu postoupen^ch byl zftstaven, 
pon^vadz majestdtem, od cisai^e Rudolfa II. stavfim 1. 1608 
danym, jenz zlatou buUou se jmenuje, o propadenf statkflv 
jist6 vym^reni se cinf; avsak toto zd&ni porazeno bylo tfm, 
ze se ten majestdt vztahuje toliko na krale, od nehoz vy§el, 
aby totiz toliko kral statk& v pokutu nebral, byli-li by jacf 
dedicov^ a synov6 pred rukama, a aby ten, kdoz co provinf, 
brdlo sam propadl, statek pak jeho aby na syny aneb pra- 
tely pfipadl; ale stavov^ ze tu moc maji sob6 pozftstavenou, 
kdyby kdo co proti nim a zemi provinil, takov6mu statek 
vzlti a k dobr^mu zemg obr&titi, neu§ethij(ce v torn ani sy- 
nfiv ani pr&tel. 

Brati'im pak Malovcftm Janu Jetrichovi a V&clavovi n&- 
hradou za ohromn6 skody, jim od cfs. vojska pfi nejmensfm 
na 700.000 kop zdelan6, od stavfl dne 30. srpna 1619 ddno 
bylo k uzfv&n( komornf panstvi M61nick6, avsak na ten zp&- 
sob, aby kral. hejtman kontribuce a bern^, z t6hoz panstvi 
povinn6, zcela a ziiplna odvozoval. Kdyz viak direktorov^ 
zemstf panstvi Melnick^ k dftlezit^ potrebS zemske Vdclavovi 
S(astn6mu PStipesk^mu a Janovi Vtelensk^mu z Vtelna za- 
stavili a potom 1. 1620 kral a stavov^ P6tipesk6mu summu 
zastavni 57.000 kop mi§. na t6mz panstvi pojistili; postou- 
peno bylo bratrim Malovc&m k uzivdni od stav& na snemu 
obecn^m dne 7. kvetna 1620 komorni panstvi Kolinsky, z ne- 
hoz kril. hejtman se vyzdvihl. 

Se strany ostatnich stavft v a obyvatelftv od cis. vojska 
zplundrovan^ch v krajich Bechynsk6m, Prachensk6m a v dile 
Yltavsk4ho stale se na t6n)z sn^mu 1. 1620 sneieni toto: 
Pon^vadz jim na ten (as za §kody jejich slusni nahrada xxm niinena b^ mila, zatfm tedy vMckni tH stavov^ tymi oso- 
bam znazenym k vychovdnf jich odevzdali a skrze jist6 kom- 
missafe postonpiti naffdili k uzfvanf panstvi a statky nfze- 
psan^, totiz: Smecno, Jaroslava z Martinic; Nov6 Hrady 
Trautsonovy (Nov^ Hrad, kr. Chrudim), hrabSte . Pavla Traut- 
8ona ; Brandejs nad Orlicf, Earla z ^erotfna ; Hradec JindH- 
chflv, Bystfici, ^irovnici a Strfz, Vil6ma Slavaty z Chlurau, 
86 vsemi statky jesuitskymi posavad nezastavenymi ; Winter- 
berk a Vopdlka, Joachvma Novohradsk6ho z Kolovrat ; Hrd- 
dek a ^ichovice, Hendricha Libsteinsk^bo z Kolovrat; Volfn, 
DepoIt4i Matouse z Lobkovic, velmistra Mdu melitansk^ho ; 
iinkovy, Roupov, Bfezinu, Zitfn, Nov^ Hrad a Janovice 
(kr. Plzen.), Jaiia z Elenov^ho; Er&snou Horu a Eamenici 
(kr. Tabor, dom. Chlumec), Vil6ma Slavaty ; Police i co vfce 
kldSteru Broumovsk^mu n&lezelo a dosavad ani zastaveno 
ani odprodano nebylo; Tachlovice, Hostivice a Jenec, Flo- 
ryana Jetricha Zdarsk^ho, zet6 Jaroslava z Martinic; tez 
panstvf komomf Dobrfd, na ten cas Yil^mu mladSfmu z Lob- 
kovic zastaven^ ; k tomu jii pf ededle jim postoupen^ statky 
kralovsk^, Eralodvorsk;^, Tofinicky a Zbirovsky, na nichz 
zftstali kr&l. hejtman^, k nimz vgak pro lep§{ bospodarenf 
a sprAvu zplundrovanf z prostredkn sv6ho osoby jist£ za, 
opatrovnfky mohli pHdati. Pro narfzenf pak lepsfho fadu 
a rovnosti pri uzfv&nf t^chz statkftv obrali stavov6 zplundro- 
vanym ctyry kommissaf'e ze stavu panskeho a rytffsk6bo, 
kteH by to vse na mfstfe a konci ndlezitS postaviti a co by 
podle zprdvy skod, od jednoho kajid^ho z nich jim listovne 
pod da§f a v^rou jich odveden^, jist^bo deputatu na vy- 
zivenf kaSd^ho mesfce vyddvati se melo, ustanoviti hled^li. 
V toto opatfen( pojati jsou i mestan6 a sousede mest Pisku, 
Prachatic, Tejna nad Yltavou, Netolic a horniho m^sta Rudolf- 
statu, tak aby depntatfl sv^ch z panstvf Jindfichohradeck^ho 
kazd^ho mesfce dostdvali. (Skala HI, str. 204, 213, 304, 305, 
310; IV, str. 95 & 116.) 

Zabaven^ statky duchovnf, z nichz direktoH zemstf opat- 
stvf Chotesovsk^ na Plzeiisku hrabeti z Mansfeldu ndhradou 
za Skodu dne 22. cervna 1619 k uzfvdnf vykdzali, vedle sne- 
senl stavft k potfebam zemskym 1. 1619 byly davdny v za- 
stavu a V nzfvanf za hotov6 penfze na ne pdjcen^, a potom XXIV 1. 1620 od Dejyyggfch tiirednfkfiv a soudcA zemskych podle 
mod, direktorfim, spravc&m a radd&m zemsk^m snemem 
obecnfm 1. 1619 v pond^li v den pamatny sv. ^imona a Judy 
drzan^m na hrade Prazsk^m ode vsech stavft kral. Cesk6ho 
dan6, na zaplacenf lidu vojensk6ho pro obhajenf vlasti na- 
jat6ho, prodany jsou k dediiin^mu drzenf za summy odhadnf, 
vyna^ejici 513.972 kopy 25 gr. mfs. Na tuto summu od ku- 
pujiclch slozeno bylo hotovych penez 411.509 kop 25 gr.; 
ze zbytku 102.463 kop melo od kupujlcfch teprv od 1. 1621 
pocfnajfc ve Ihfitach placeno byti 64.663 kopy mfs., ostatnf 
pak summa 37.800 kop mfs. na mnohych z techto statkft po- 
nechdna a pojist^na byla, tak ie z ni davati se inel rocnf 
deputat gest kop ze sta tern duchovnfm neb klaster&m, jim2 
statek byl zabaven. Byly to zejm6na statky, nalezejicf arci- 
biskupstvi Prazsk^mu, proboststvf, dekanstvf a kapitole ko- 
stela sv. Vfta a kostela Vsech svat^ch na hrade Prazskem, 
klasterftm u sv. Jiff, na Strahov6 a u sv. Tomdse, pfevorstvf 
fadu Melitanskeho Matky Bozi pod fetezem, spitalu Kfizov- 
nick^mii, kolleji jesuitsk6 Prazsk6, klaster&m sv. Anny, 
sv. ^'avrince, sv. Jana v Skale, sv. Katefiny a KarIovsk6mu 
v Novem meste Prazsk6m ; proboststvi, dekanstvf a kapitole 
Vvsehradsk6, dekanstvf Karlsteinskemu a Staroboleslav- 
sk^mu; klaster&m Broumovsk6mu, Bfeviiovskemu, Zbraslav- 
sk6mu, Melnick^mu, Sedleck^mu, Oseck^mu, Sveteck6mu, 
Tyneck6nm, Doksansk^mu, Zahrazansk6mu sv. Sary pfi meste 
Mostii a sv. Jakuba v Litomeficfch, kterymz pak po bitv6 
belohorske opet byly navraceny (D. Z. 140, 192 & 193).*) *) Ob§irn6 zprivy o torn jaou podAnj pfi pokutovan^^ch, kteH do- 
ivene statkj v ^as zpourj koapili, toti2: AI2bSta Befkovskd (str. 20), 
Anna BoHnovski (30), Otto Boren (34), VAclav z Borovska (86), Anna 
BudovcovA (47), Tiburcl Cejka (62), Anna CerniuovA (66), Prokop Dvo- 
feck;^ (91), Martin Fruwein (111), Fridrich GerStorf (117), Bohuslav Ho- 
dpjovBky' (163), Maximilian HoMilek (170), Jan CharrAt (205), Karel 
Chotek (209), Kadpar Kaplif (236), Anna Sabiua KaplifovA (244), Jo- 
}ianna a KateHna KaplifovA (246), Mat^j Elakovsk;^ (267), EriStof Kobr 
(271), Knnigunda KuneSovA (312), Jan Led^ansk^ (324), VAclav LitomS- 
ricky (329), Vil6m z Lobkovic (331), Bohuslav z Michalovic a jeho man- 
zelka Vorgila (369), MatouS Michal a Matej Mnichovsk^ (371), Jan Myll- 
ner (382), Jan Adam z Noetic (396), Jaroslav Otta z Losu (403), .lin- 
dfich Otta z Losii (407), Eva P^tipeskA (420), VAclav P^tipesk^ (429), 
Vodolan PStipesk^ (431), Jan PetrA^ek (432), Anna PfefferkornovA (438), 
Daniel Roudnick^ (463), Vaclav z Roupova (4"0), Jan Litvin z 6{5an a 
jeho man2elka Dorota (487), Joachym SeltenSlag (504), Mark^ta Sale- 


Ze statkfl pak, osobam svetskym svrchu vytceDym za- 
baveaych, od stavftv odboJDjch prodany byly jenom statky 
tyto: Jana z Klenov6ho dfim pod Yysehradem za 256 kop 
mis. (viz Jesin str. 218); Pa via Micfany zahrada s vinickou 
a domkem za 600 kop mis. (viz Daniel Skreta str. 594) 
I Adama ze Stemberka statek Erupka za 9000 kop mis. 
[m mesto Erupka str. 1116). Avsak i tyto statky po bitve 
belohorske osobam do teeny m jsou navraceny. (D. Z. 140.)*) 

Pfipravy k potrestini povstalcfi po bitvi bilohorski. 

Hned po vit6zstvf belohorskem pfipravovalo se v cfsaf- 
sk^ radi Videnske potrestdni vsech povstalcA ceskych, ac- 
koliv v6voda Bavorsky Maximilian, narizeny cis. kommissar 
V kralovstvf Ceskem, po vzetf mest Praisk^ch jm6nem cisare 
a krale vsechnem obyvatelfim jakoz i mnohym osobam pred- 
Dim z pritomnych stavft vygsfch, kteri za milost ho pozadavse 
dne 10. a 12. listopadu 1620 novou povinnost a slib clove- 
censtvf cfsari jakozto krali a p&nu sv^mu vykonali, beze 
Tsebo rozdilu a vymlnek ochranu a jejich zivota i jmcni 
bezpecnost rukou a slovem prislfbil. Die dobr^ho zdanf rad 
cisarskych meli nejenom p&vodcove povstani pokutovani byti 
na hrdle a statcich svych, nybrz i veskeri ucastnfci zpoury 
8tava vyssiho i mestsk^ho na jmenf svem, kterehoz cisaf 
k zapraveni platu vojsku zadrzaleho jakoz i k odmeneni v6r- 
nych svych uziti mel. mena SUratovA (ol8), ZacharyiS Svgaik (584), Araolf z Sena (586), 

Michtl Sale (641), Balcar Tjlis a Rozina TyzlovA (724), Vil^m Vchynsk^ 

•*68), Jan Vostrovec (898), Ka8par Votava (902), VojtSch z Vfesovic (917), 

M«t«j Zeman (934), Johanna idinkk (942) a Jan Fridrich Djrjnk (1001); 

M»k mesU Praiskii, 8tar6 m^sto (949), Novo raSsto (951) a Mensi mgsto 

^2), tei mSsta Broumov (1047), Hora Kutna (1063), Hrob Klaster 

■m), Krapka(1116), LitomSnce (1117), MMnik (1144) a UahoS< (1245). 

*) Z toho, CO jsme o konfiskaci 8tatk& v das zpoury pov^dgli, vy- 
sviti, jak nepodstatne jest mineni p. Dra. Oindeljho, 2e povstalcfim 
u^Torinfm jicb atatkft bylo jenom oplAceno, co byli sami konali, a ie 
tiij profcestanti nesmSli to ikdwjfm zpflsobera prohlaSovati za bezprAvi 
Deil^cbanl, pakli vit^zi podr&idSni jsouce ntrpenym pHkoi-im, v mstivosti 
(▼fe aa raajetek jejich sihli. T^2 omylnd, jest zprava p. Dra. Gindelyho, 
i« Slavata prmi navrhl potrestAni ySech povstalct^ konfiskov^im jich 
statkft; kdeito Slaratftv nArrb (k nSmui^ p. Gindely s^m poukazaje) hlaviiS 
*«TEtahnja k Qj{mi.iii statkft ji2 zabaven^ch a k jich spr&vS k race cisaire 
*knt kommisaary k tomn nafizen6. XXVI Proto2 cfs. listem, danym ve Vfdni dne 25. listopadu 
1620, praesidentovi kral. komory ceskfi Vil6movi Siavatovi 
bylo oznaineno, ie toho jest nutna potreba, aby statky vsech 
rebellft vftbec k ruce clsaf e byly konfiskovdny a ujaty ; z4- 
rove& poruceno Siavatovi, aby po takov^ch statclcb cfsaH 
pripadlych pilnS se doptdval, t6z za prfcinou r&dn6ho a 
spravneho jich odhadu d&kladnS vygethl, zac predesle takov6 
statky byly koupeny neb prodany a zdali v das zpoury jsou 
poplen^ny ; o torn pak v§em s knfzetem Earlem z Lichten- 
steina, jemni podobny rozkaz od cfsaire byl ddn, zpr&vu 
podal. (C. 215, C. ViO 

Vedle tohoto cfs. porucenf vysldni byli hned od knfzete 
z Lichtensteina (die jeho zpravy dne 9. prosince 1620 dsaH 
ucinen^) do vsech krajd kommissari, aby statky ucastnfkft 
zpoury zvla§t§ ze zeme zbihlych k ruce cisafe ujali, do 
spravy krdl. komory pfevzali, zinventovali a spolehlivym 
osobam k spravS sv6rili. Tak Don Martin de Huerta, ryt- 
mistr, nejvySsf wachtmistr a kommissaf, listem danym v me- 
st6 Susici dne 18. prosince 1620 vsem vftbec znamo ucinil^ 
ze jm^nem a na mfst^ cfsaf'e statky n^kdy nalezejici panu 
Karlovi Oernlnovi Vlachovo Bfexi (viz str. 67), panu Mikula- 
§ovi Budkovsk6mu Budkov a Lhotku (str. 45), panflm Jirf- 
kovi a Zdenkovi Malovcftm dkyni^ pdnflm Petrovi a Jindfi- 
chovi Malovcftm Bohumilice a panu Oldfichovi Malovci Zdi- 
kov (str. 355 & 356) k sprav6 porucil a sv6fil Vftovi Pel- 
hHmovsk6mu, jehoz rychtdfi, kon§el6 a poddanf ve vsech 
vecech poslouchati a jim se ffditi meli. (C. 218, C. Vi-) 
Mimo to podal t6z cis. nejvySsf Don Baltasar de Marradas 
z Budfejovic dne 27. prosince 1620 cfsafi zpravu, ze podle 
CIS. rozkazu a plnomocenstvf mu udSlen^ho vgecky osoby 
stavu vyssfho, kter6 se v cas zpoury pfed bitvou belohorskou 
u neho prihlasily, s jejich veskerym jm^nfm a statky na mi- 
lost pHjal, ostatnS mSsta a m^styse, co se jejich privilegif 
a svobod tyce, na J. M. C. odkazal; naproti tomu v^ak ze 
k ruce cfsai'e ujal statky v§ech t§ch, kteH ani osobne ani 
pisemne u neho se neprihldsili ; z t^chto pak ze mnozi teprve 
po konfiskovanf jejich statkft se hlasili a z&dali, aby jim 
jmenf jejich bylo navrdceno. Ale k tomu cisaf reskriptem 
danym dne 3. a 12. ledna 1621 nesvolil, nybrz Baltasarovi xxvn 

de Marradas narfdil, aby statky takoY;^ch osob na dalsi cfs. 
resolod zabaTeny zfistaly a dobi^e byly sprayovany, uzitek 
piik z Dich veskery k dobr6mu cfsai^e byl zachovdn ; ostatne 
aby Don Baltasar do dalgflio ds. vymgfenf na milost pfi 
jimal t^z ty, kterf jest£ denn^ k poslusenstvi se prihlasuji. 
(D'Elvert 11, str. 9, 10.) 

Zatfm pak po statcich a jistotdch viech rebellA pri dskach 
zeosk^ch a pfi mestech Prazskych i jinych pilne se pdtralo 
a na skladani jistot nal^halo. Mimo to porncil knfze Lichten- 
itein dne 8. prosince 1620 skrze patenty vftbec publikovan6, 
aby jeden kazdy, kdo rebellAm jakymikoliv dluhy povinen 
jest, neb kdo by n6jak6 jejich v6ci, nabytky, klenoty a jin6 
svrsky za sebou m£l, neb o torn, ze by neco toho za nekym 
bylo ukryto, mel vgdomost, ti vsickni aby se pfi nSm ohla- 
sili a torn vsem jema ncinili zprdvn mfstnou, jistou a ko- 
necDoa beze v§eho ostychani', nicehoz nezatajujice. Udavacflm 
takov£ho jmini rebellflm zbehlym ndlezejiciho sliben byl 
z neho tfetf dfl ; tern vsak, kdoz by n^co ukryti a zatajiti 
chttli, hrozilo se trestem a pokutou, vynaSejlci trojndsobne 
tolik, CO by kdo zatajil. (C. 215, C. Vj.) — Potom od knfzete 
z Lichtensteina (die jeho zpravy dne 23. prosince 1620 ci- 
sari zaslan^) naffzeno, aby zadn6 stfibro ze zeme se ne- 
Tvvaielo, nybrz proti slusn^mn zaplacenf se odvadelo do cfs. 
mincoYDy, do kter6z die patentu z dne 5. prosince 1620 tez 
odyfeti se mely ve Ihfttfi tff nedel vsecky druhy penez, za 
kralov&nf Fridricha Falck6ho v kralovstvf Cesk6m a v ze- 
mfch jema pfivt^lenych v cas zpoury razenS, totii^ mince po 
48 krejcafich za 60 kr., 24 krejcary za 30 kr. a 12 krejcary 
za 15 kr.; cena pak 1 dolaru ffSsk^ho, obnd§ejfci posud 
2 zl. 20 kr., zvysena na 2 zl. 30 kr., aby dolary v zemi se 
vdr2ely a vice peniz k potfeb^ a nzitku cfsafe zaopatfiti se 
nohlo. Zaroveii rozkazano bylo, aby se na pomezi zadr^ely 
a Tzaly veci mohovite rebell4 zb^hlych i v zemi jest6 se 
zdrzujfdch, kdyby se pokouSeli o to je ze zeme odvezti. — Tez 
narfzeno bylo nejpfednejsfm prokuratorfim, aby podali kral. 
komofe sprdvne seznamy ysech pfsemnostf, pojist6ni, zastav, 
opsaof a zapisflv rebell&m nalezejicfch, jez by u sebe meli. 
Konecne rozk&zal Lichtenstein zvlastnfm ohlasenfm zidflm, 
aby zevmbni sepsali a kral. komofe vydali vSecky klenoty XXVIII 

a cenn6 veci, kter6 by u nich rebellov6 v zastav6 m61i aneb 
byli uschovali. Kominissi pak prohUzejlci domy a byty oby- 
vatel& Prazskych za priciaou odevzdanl zbrane z^roven bylo 
naHzeno, aby k tomu prihUzela a po torn p&trala, zdali oby- 
vatelftin od rebellft n6jak6 v6ci k uschovdni nebyly odevzdiny. 

Opatfeni a nafizeni tato schvalil clsaf reskripty danyrai 
due 24. a 31. prosince 1620 a zaroven naffdil, aby veSkere 
zdsoby obili po cel^m kralovstvl 6esk6in skrzc zvldstni kom- 
missary byly sepsany za pflcinou dokonalejsiho vypatrdnf 
jminl mohovit^ho rebellftv a ceny statkft pobran^ch; pak 
aby se opatfeni stalo, by ze statkdv a vesker^ho jm6nf po- 
vstalcft budsi smiouvami, budsi jakymkoliv zpftsobem, dskami 
zemskymi neb jinak niceho se nevyd&valo, a konecn6 aby 
ze statkftv a mest k ruce cisafe jiz zabavenych nic nebylo 
odstrandno aneb jinyra pfivlastneno, nybrz vSecky pHjmy 
a veci niohovit6 jenom k uzitku a dobremu cisafe byly za- 
chovdny. — Patenty pak dne 26. prosince 1620 vyslymi vy- 
zdvihly a kassirovaly se vSecky v6ci vselijakych lidskych 
spravedlnostl se dotykajicf, hned od zacatku zpoury bud 
skrze dekrety pod titulem direktorftv aneb pud jm6nem 
Fridricha Falck^ho k pravam a rozdilnym ufad&m zaslane. 
(C. 215, C. V,.) 

I V ffsi Niimecke ucinena jsou podobna opatfenf k vy- 
patrani jra6ni povstalcflra ceskym ndlezejfcfho. Tak ds. 
listem z dne 20. prosince 1620 rade mesta Rezna bylo roz- 
kazano, aby ftezenstf zadn6ho z rebellft ceskych do mesta 
nepfijfmali ani jmenf a statkft jejich nepfechov&vali. K listu 
tomu dne 19. ledna 1621 mestsk6 rade dodan6mu podala 
rada ftezenskd dne 26. ledna cfsafi zpr&vu, ze zadn^mu z re- 
bellft bytu nedali a tez budoucn^ nedaji, a ze jenom nektc- 
rym vdovam a osobam hned na zacdtku zpoury z utrpnosti 
pobytu dopfili, zejmena panf Ludmile Cerninovi s jejf dce- 
rou, panf Salom6ne Kocov6 z Tibora na Bystfici a Ctiborovi 
Pfichovsk6rau z Pfichovic. — Potora cis. listem z dne 16. 
bfezna 1621 vyzvdn byl kurfifst sasky, aby vyddny byly 
vsecky veci mohovit6 zvldste pak penize, v das zpoury z Cech 
do Saska zejm6na do Lipska vyvezen^, tak ze veci ndlezejici 
osobAm cisafi vernym, vykazavsfm se listem od knfzete 
z Lichtensteina danym, mely byti navriceny, v6ci vsak re- XXIX bellftm nalezejicf jakoito v pokutS propadle k ruce cisare 
ujaty. (C. 215, C. ViO '^^^^ knize z LicbtenSteina jmgnem 
cisafe iida listem z dne 2. a 16. dubna 1621 markrab6te 
Jaiui Kristiana z Brandenburka, aby rebelly do zem6 jeho ugl6 
i s manselkami jich a vecmi jim ndlezitymi dal zatknouti a opa- 
thti vazbou, zejm6na hrabite Jana Albina §lika a jeho man* 
ielku, hrab^te Kaspara Slika s jeho manzelkou, Eri§tofa z Hasi- 
stdna a vdovn Anna Maximilianu z ^erotfna. (G. 215, G. Vi*) 
Pfedtim v mesfci breznu 1621 yypraveai byli z Prahy hejtman 
^lif a Abraham Gynci za kommissare do Norimberka, aby die 
ds. rozkazQ poptali se tarn bedliv6, zdali tomu tak, jak vfibec 
torn povtet Y Cech&ch proch&zela, ze by ArnoSt hrab^ z Mans- 
feldu mel mfti v t^mz m^ste u jistych osob znameniioa 
samma peniz hotov^ch a klenotii drah^ch, za mnoho tun 
zlata stojfdGh, jako ze i mnozf ze stavA pod obojf kral. 6e- 
skiho 8t6 nejdrazM ved v t^z misto ustranili ; a pokud by 
bylo CO toho vyhlediso, aby to vse jm6nem dsai^sk^ do- 
statecnS zjistili a obstavili. Ale nenf zn&mo, jak mnoho do- 
ttenf kommissaii vyffdili (Skala V, 53.) Av&ak v rnist^ 
Frankobroda nad Mohanem yypatrany a k ruce dsai'e ujaty 
byly th tAny zlata, obsahujfci 300.000 kusii duk&t&v a mnoho 
skrostft, kter6 si tam Albrecht Jan SmiHcky na poidtku 
zpoury uloal. (Viz SmiHck^, str. 538 & 539.) Zjimini niceinikfi zpoury minul6. 

Mezi tiioito pHprayami ke konfiskovanf statkft ddn by) 
dne 11. a 24. prosince 1620 kaiieti z Lichtensteina t^i roz- 
bu, aby m61 bedliv^ pozor na byval6 nacelnfky zpoury, kteH 
dftvihijice se v slovo jim dan6 od vevody Bavorsk6ho, v Praze 
a V zemi zikstali, a aby je dal zatknouti, kdyby bylo pode- 
zfcni, ze ujfti chtejf ze zem6. Die toho bylo jiz zajato ne- 
kolik osob stavu mestsk6ho, zejm^na dr. Jan Jesensky z Je- 
sen^ho, I^kar a rektor akademie Prazske, doktor pray Easpar 
Luk, Pavel Skreta, dr. Leander Ruppel (Ryppl) z Ruppachu 
a Jiti Haunsild z Furstenfeldu. Edyz v^ak z Yfdn6 na Lichten- 
steina Be nal6halo, aby vsecky predni ucastDiky zpoury ye- 
zemm opatril, otalel knfze tomuto prani vyhoveti, omlouyaje 
se, ze nenf mu k tomu dano od cisafe zadn6ho naHzenf. XXXTT 

torn Fridrich *z Bfl6, na sv^m statku GhotimiH se zdriSajfcf, 
k jehoz zat6en( setnfk Schlief (Slff) byl vysldn ; naposledy 
pak Joachym Ondfej §lik, hrab^ z Basanu a z Lokte, jenz 
zdr^uje se v m^ste Fridlandu u sv^ho dvagra KriStofa z Re- 
dern, tarn k rozkazu kurfirsta Sask^ho dne 18. bfezna byl 
jat, a strdviv pfes devfet nedel v Drd^danech u vSzenf, teprve 
dne 27. kvitna na brad Prazsk^ byl odevzdan. 

Z&roven naiidil Licbtenstein t6ho2 dne 20. tinora rychta- 
Mm cfsaiPsk^ro v§ech tff mSst Prazsk^ch zvldStnfm dekretem, 
aby obeslali osoby stavu niiSifao jim poznamenan6 k tiradu 
purkmistrovsk^mu kazd6ho mSsta a ozndmiv^e jim jm^nem 
a na mfste knizecim vys dotceby rozkaz cfsafsk;^, je vgecky 
horej§{m vezenfm na radnicfch dostatecni opatHti dali. Vedle 
narfzenf toho dostalo se do v^zenf od 20. unora az do 17. 
brezua na radnici Novom^stskou 12 osob, zejm^na Valentin 
Kochan z Prachov6, nikdejSf direktor stavu tfetflio z Nov6bo 
m^sta, radnf Lnkd§ Earban, obecnf starSf dr. Maty&s Bor- 
bonius, n^kdejsf direktor a me§t6n(n Tobid§ §tefek z Kolo- 
dSj, kon§el Elia§ starsf Roz^n z Javornfka; JiHk ilecick^, 
Ondrej Kocour a Simon Yokac, radnf a me§(an6 Novom^^tf; 
rytfr Joachym Babka, Jan Kamaryt, Jan §ultys z Felsdorfu, 
n^kdejdf direktor a primas Eutnohorsky; Jan §vehla, pro- 
kurator pM horejsfch soudech, a jini mnozf mistan^ Novo- 
m^ststf. — Na radnici Starom6st8k6 uvfiznfeny byly mimo me- 
Sfany drive jiz zatcen6 osoby tyto : Martin Pruwein z Podolf, 
hofrycht^ m6st krdlovskych i krdlov6, Jan Theodor Sixt 
z Ottersdorfu, rada nad appellacfmi, obadva na onen cas 
z poctu direktorftv ; Jan PeldHmovsk^ z Vyskoric, sekretif 
komory 6esk£ a potom i v direkci zemsk^ ; dr. Jan Jesse- 
nius, Simon Susicky z Sonnensteina, Abraham Anjel (Engel) 
z Engelsperku, Jan Eutnauer z Sonnensteina, Jiff Zdv^ta ze 
Z4v6tic, Melichar Teyprecht z Prechtynku, Natanael Vodiiansky 
z Urasova, dr. Leander Rftppel, Jiff HaunSild, Pavel Peika 
(Prcka), Vaclav Mastefovsky (Litom6ficky) z Jizbice, Pavel 
Sixt z Ottersdorfu, Jan Moravec, Daniel Stffska, Daniel Sldma, 
Jan Bapt. Earges (Garges), pak sluzebnfci pfi ufad6 purk- 
mistrovsk6m Mikulas Divis a Vaclav Bozecky. S temito me- 
§tany uv6zn6n byl t6z primator mesta Zatce Maximilian Ho- 
stdlek z Janovic. — Na Mal6 Strane opatfeni byli vfizenfm XXXIII 

« 

podobflym : nSkdejsf direktor Kristof stars! Kober z Kobera- 
pierku, priinas Baltasar Globic z Bucina, radni Bonaventura 
John, radnf Jin Neher z Nehrlinku, radnf JiM Apatykaf, 
mistr a chirurgus dvorsky Ondfej Steiman, nfekdejsf fenrich 
Malostransky Franti§ek Plumberger, pfsar pfi dvorsk6m stavi- 
telstvi Jakub Hybel a kostelnik kostela nemeckiho na Mal6 
strane svec Kober. 

Mezi osobami v domich svych na zavazek vzatymi byli : 
Humprecht starsi 6era(n, nSkdejsi direktor, Jih' z Talmberka, 
nejvyssi komoniik kralovstvf (5esk6ho, Stefan Jiff z Stern - 
berka, Karel Mracky z Dub6, Fridrich Svihovsky z Ryzm- 
berka, Jan Rudolf Trcka, Jan starsi z fefcan, Zdenek Malo- 
vec, Bohnslav Vftha, Jan Adam z Ronpova, Benedikt (BeneSV 
Bfezsky z Ploskovic, Jan starsi z Talmberka, Ctibor Vrcho- 
Scky z Loutkova, Jan Litvin z Rican, Jaroslav Otta z Losu, 
Henrich Lorenc hrabe z Guttensteina, Kristof Widersperker 
z Widrsperku, Burkhart Stfela z Rokyc, Ladislav Zeidlic 
z Senfelda, Adam Kristof Sezima z Sezimova Ousti, Jih' 
Udrcky z UdrCe, Divis Lacenbok Slavata, KriStof Kaplif , Jan 
Myllner z Mylhauzu, Jan Jiff z Wartenberka, Jan Peldffraov- 
sky a Jan Chvdtal z Tabora. Mimo tyto osoby mSli domicim 
vezenfm opatfeni byti tez Ladislav Sekerka z Sedcic, Sig- 
mund Svantl ze Stfebska a Jan star§i Bukovsky, kteff vsak 
jiz V cas zpoury zemfeli; pak Kaspar Melichar z Zerotfna. 
jenz die zpravy knfzete z Lichten§teina ponechan byl na 
svobodfe (viz str. 946) ; Jan Myllner z Mylhauzu, ktery v&ak 
ze zem6 use!. Ale mnozf z osob vyt^enych, zvlast6 pani 
z Talmberka, z Sternberka a Trcka, t6z Humprecht starsf 
Cernfn vdzenf toho brzy byli zpro§teni, o cemz v seznamu 
pokntovanych blizsf pod^na jest zpr&va. 

Naproti tomu mamg se obratili direktofi uv^zneni i je- 
jick manzelky na kuriirsta Sask^ho a jeho chof dne 6. a 
26. bfezna 1621 s prosbou snaznou o pffmluvu u cisafe, aby 
jim provinini jejich bylo odpusteno a dalsf uzivanf statk& 
jejich povoleno. NeboC vedle cfs. rozkazu z dne 6. unora dal 
kDiie z Lichteniteina viecky veci mohovit^ osob zatcenycli 
zinventovati a se statky nemobovit^mi do zvlastnfch seznamft 
^psatL Nad atatky rebellA k race cfsafe ujatymi ustanovenl 
byli V kazdim kraji inspektofi hospodafstvf znalf, kteff pfi- 

in XXXIV 

hlfzeti meli k piln^mu a uzitecn^mu hospodarenf ua statcich 
tech, tak ze jim spravcov^ statkft kazdych 14 dnf podavali 
vykazy prijm&v a vydanf, kt&r^i inspektori, prilozivse k nim 
zdani sva o zlepsenf hospod^fstvf, knizeti z Lichtensteina 
predkladati meli. (Skala V, str. 40—42 ; D'Elvert II, 21—25, 
30—34.) . 

Kommisse exekucnf (commis$io executionis) od cisafe zfi- 
zeni k processu hrdeinfmu proti pfednim ucastnikum povst&ni 

6e$keho. 

Pred uveznenim nacelnikfl zpoury knizeti z Lichtensteina, 
CIS. plnomocenstvlm naHzen^mu kommissari v kralovstvi Ce- 
sk6m, CIS. dekretem dne 12. linora 1621 danym rozkazdno 
bylo, aby proti rebellftm a jich osobam, hrdl&m i statk&m 
zvlastm poMd neb spesny a kratky process prava, jakz toho 
jednoho kazd6ho z nich velikost pfecineni, proviueui a urazky 
velebnosti cisare potfebovati a ukazovati bude, co nej drive 
byl narizen i skutecne zacat. Kommissi k vyrizeni processu 
toho hrdelniho vlozil cisar na knizete z LichtenSteina, usta- 
noviv jej za pfedsedu, a pfidelil mu jedenacte osob za kom- 
missary k te inkvisici nafizene, totiz: Adama z Waldsteiua, 
nejvyssiho hofmistra krdl. Cesk6ho, Fridricha z Talmberka, 
praesidenta nad appellacimi na hrad6 Prazsk^m, Kristofa 
Vratislava z Mitrovic, krai. hejtmana Mensiho mesta praz- 
skeho ; Wolfa Vilema Lamingera z Albenreuthu, doktory Ottu 
Melandra a Jana Wenzla, vse risske rady dvorsk6; Meli- 
chara Gnyzena (Gniess) z Kobachu, Vaclara z Flissenpachu 
a Daniele Kapra z Kaprsteina, doktory v prdvich a rady nad 
appellacimi; Kaspara Svaba (Schwab) a Pavla z EIlo, rady 
rakousk^ vlady a doktory prav obojich. (SkAla V, str. 37.) 

Aby vsak se poznalo, sjakou tezkou pokutou cisar na 
sve protivniky nejpfednejsi dokracovati mini, vyhldseny byly 
dne 15. unora 1621 vedle cis. rozkazu a poruceni knizete 
z Lichtensteina re vsech mestech Prazskych a po vsech kra- 
jich V Cechdch klatby (acht) proti kurfirstu Fridrichovi, falc- 
krabfeti pfi Rynu, ktery se neposlusnym a nevernym rebel- 
Iftm ceskym za krale vyzdvihnouti dopustil, a proto cis. li- 
stem z dne 22. ledna 1621 za potupnika i urazitele povyse- 
nosti a velebnosti cisafsk^ a za rusitele pokoje obecn^ho XXXV 

uznin a dne 29. ledna slavnym zpftsobem vyhldsen byl ; pak 
pr&ti Jirfmu stardfmu, markrabi Brandenbursk^mu jinak 
z Eriiova, t6z proti Eristianu knfzeti z Anbaltu a Jitima 
Fridrichu brabeti z HoUachu jinak z Hohenlobe. (Skdla Y, 
9, 30.) 

Lichtenstein pak pfevzal poslu§n6 predsednictvf dotce- 
n6ho sondu hrdelniho, zffzen^ho proti iidn kral. Ceskeho; 
avsak ve sve zpr&vi, cfsaH dne 5. bi'ezna podan^, zmfnil se 
pHpomenntf kommis8ar& 6echft mu pridelenycb, v Praze 
pHtomnych Qimi jiz dekrety byly doruceny), ze J. M. C. 
predkov^ slavn6 pamSti, nekdej§{ krdlov^ v Cechdch, nejenom 
V pffpadech podobnycb, cel^ zem6 se tykajicicb, nybrz i pro 
jednn neb dv6 osoby soukrom^ in crimine laesae Majestatis 
re ylastnf osobe na soudu zasedali ; procez ze tito kommis- 
saH za dobrS uznali, aby cfsaf, moznd-li, s&m nad zlo- 
cinci tak tezkymi soud drzel a provinil^ podle jejicb pre- 
stupkA potrestal, tak ze by vec v^tsf v&znosti nabyla a na 
vecnon painatku se zachovala ; avSak kdyby cfsar za pom£r& 
jestfe nepHznivych do Prahy hned pfijfti nemohl, ze maj( 
receni kommissari za to, aby cfsar, setre obyceje a radu 
kridovstvi Cesk^ho, z mnohych pficin dfilezitych, tykajicich 
se nynejsi i budouci dfislednosti, tento soud nikoliv osobou 
ptedsedy (praesidenta), n^brz osobou k tomu od J. M. G. 
zvlaStnim plnomocenstvim opatfenou, J. M. C. jakozto krale 
Cesk^ho zastupujici, ffditi a vesti dal. Naproti tomu Lichten- 
stein pedal pozdeji dobre zdanf sv6 cfsari v ten smysl, ze 
neuznava tobo nutnou potfebu, aby cisar sam osobne tern 
process hrdelni vedl, nybrz ze se mu zdd byti m nob em d&- 
stojn^jsf a prospedngjgf, aby provinili za nepHtomnosti zem6- 
pana na hrdle byli potrestdni ; ostatn^ ze kommissari k tomu 
processu narizeni, ve vsech pravich zbehli a dilem i veci a 
Hdu kralovstvi Cesk^ho ndlezite znalf, vesker6 skutky re- 
bellft se vsi pilnostl povdzivse to, co v pri kazd6ho podle 
dokladftv a prftvodftv za pravo uznaji a vyfknou, J. M. C. 
k schvalenf neb zmfrneni trestu predlozf. Konecn6 uznaval 
Lichtenstein za dobre, aby exsekuce proti odsouzenym byla 
odloiena na dobu pnzniv^jsf, aspon az bude porovn&ni s kni- 
zaty a stavy slezskymi a kurfirstem Saskym vyjedndno, hrabe 
z Mansfeldu s dobrym dflem vojska sv6ho z Cech vytlacen, a XXXVI 

lid Y 6echdch ponekud upokojen, odvoldvaje se na zkuSenost 
nabytou za cisai'e Zikmunda, ktery Cechy t6z rychlou exe* 
kud proti nikterym rebellftm ve VratislaTi vykonanou k zoufal- 
stvf pHvedl. (D'Elvert H, str. 37 & 46.) Avsak cfsat roz- 
k^al Lichtensteinovi, aby hned zab&jen byl soud hrdelni, 
tak jak od n6ho byl narizen. 

K tomu cili vydal Lichtensteio dne 17. unora otevfeny 
list (patent tisteny), jfmz obsylal nejprve osoby ty ze vsech tti 
stavft kraloYstvf Cesk6ho, kterez hned po bitve b^lohorske 
neb posl^ze ven ze zeme njeli, aby se pfed n(m a kommissi 
dsahtkou v sesti nedelich ke dni jist^mu sami osobn6 po* 
stavili a doslychali toho, oo jim pro jejicb provinenf v cas 
zpoury oznameno a dile vymeleno a pHsouzeno bude. Y pa- 
tentu torn bylo zejm6na uvedeno 30 osob tdchto: Jindrich 
Matyas hrab6 z Turnu, Bohuchval Berka z Dub6, Joacbym 
Ondrej §lik hrab§, Vaclav Vil^m z Roupova, V&clav Berka 
z Dube, Jan Albfn §lik hrabi, Radislav z Vchynic, Adels- 
pach (Aderspach) Berka z Dub^, Adam z Loksan, Smil Hode- 
jovsky z Hodejova, Jan z Bubna, Pavel Kapllr z Sulcvic, Petr 
Myllner z Mylhauzu, Ebrenfrid Berbisdorf, Smil z Michalovic, 
Jan Myllner z Mylbauzu^ Jan Bapt. Eisen^ Jan Orsinovsky 
z Ffirstenfeldu, doktor v privich Fridrich Georg z Olden- 
burku, Benjamin Fruwein, Daniel §kreta, V&clav Pisecky, 
Eliid mladsi Rozyn z Javornika, Jan Stastny Golias, Samnel 
z Veleslavfna, Oldficb Ertl, Pavel Jesfn, Pavel Kutnauer, Jan 
Knot a Jakub Hufnagel. Vsem tSm, jakoz i jin^m, kteH v t6 
zpoure pryc z kralovstvi 6esk6ho ujeli a slibu ilovecenstvi 
nevykonali, tymz listem na v^domf dano, ze k rozkazu cfsare 
proti nim jakoito nevemym rebell&m a poddanym v kriiov- 
stvf Ceskim krdtky process hrdelnf jest narizen a vyilzen 
byti ma, af se obeslanf k nemu dostavi neb nedostavi. Obe- 
slini to nejenom v Praze, nybrz i po krajich kral. Cesk6ho, 
i V domech a phbytcich 03ob jmenovanych nalezite bylo 
oznameno. — Potom zjimdni a uvezn^ni byli nicelnfci zpoury 
V Praze a v zemi pritomni, jak jiz vyse jest poved^no. (Skala V, 
str. 38, 39. — Archiv mfstodrz. C. 215, C. ^%^.) 

Zatim pribyli kommissaH cisarstf Fridrich z Talmberka, 
dr. Otto Melander, dr. Jan Wenzel a Wolf Vilem Laminger 
z VidnS do Praby dne 13. brezna, pHhlasili se hned dne na- xxxvn 

sledujfciho u knfzete z Lichtensteina^ jemuz skrze predsedu 
nad appelladmi Fridricha z Talmberka dsafsk^ plnomocen- 
stvf a dalsf instmkce k tomu soudu byla dorucena. Dne 15. 
bfezDa oznimil Lichtenstein viem kommissarfim cis. plno- 
mocenstvf a instrukci, die kter6 hned prevzali kommissari 
dr. Melander a dr. Eapr sluzbu sekretii^kou v t6 kommissi 
od cisaire na ng viozenou, a od kommisse ustanoveni dva 
pfsafi i zsL dobr^ uzn&no, aby die cis. instrukce zrfzen byl 
k soudu tomu kr&lovsky z&stupce a zalobnik (procurator et 
aecuseUor regfius)^ tento pak, aby poradiv se dHve s cis. fis- 
skymi rady dvornimi, drem. Melandrem a drem. Wenzlem, beze 
vseho dalsfho zamistudnf pravnfho tak jednal, jak v tako- 
vych zfejm^ch piPecininfcb rebellie a pokoj obecny ruslci 
perduellie neb zjevn^ho nepratelstvf a velebuosti cis. a kril. 
urdzky vedle cfs. instrukce ciniti n&lezi. Urad ten sv^iren byl 
koiDmissaH PHblkovi Jenfskovi z Ujezda. Potom vykonali 
Tsickni kommissari prfsahu k te kommissi pi^ed knfzetem 
z Lichtensteina v ten rozum, ze v povinnosti t6 na n6 od 
cfsafe Ferdinanda jakozto krale Cesk^ho vlofen^, neohlMa- 
jfce se na zadnou pffzen neb neprfzen, Idsku neb nenavist 
necf, vemfe a uph'mn^ se chovati a soud spravedliv^ vynASeti 
cht^jf, tak aby i pired Bobem 1 pi^ede vsfm sv^tem v torn 
ostiti a pr&vi byti mohli. Na to slozil pHsahu knfze z Lichten- 
steina y nice Bejvyssiho hofmistra kral. Cesk^ho Adama 
z Waldsteina, pak zHzeny krdl. prokurator a oba pfsari 
zvlastnf prfsahou zavdzini byli od knfzete z Lichtensteina. 
(Die zprivy jeho cfsari dne 7. dubna 1621 ucin6n6. D'Elvert 
H 49, 50. — Sk£la, V, 51.) 

Dne 16. brezna t. r. m61a kommisse cfsarskd na hrad£ 
Praisk^m, kde se die cfs. instrukce soud ten mimorMn^ 
irfeti mil, 8v6 prvnf zasednutf t sini, v kter6 se obyoejni 
nsska rada dvorskd drzfvala, a ustanovila se na torn, ze 
&e}dHve vysl^chati se majf nekdejSf direktorov6 a rady zem- 
8k6, jakozto hlavnf pflvodcov^ on6 zpoury. K tomu konci 
aloieno kommissari Melandrovi, aby die cfs. instrukce co 
do piFecintef direktorft k jidi vysi^cfaanf i odsouzenf sepsal 
jistf artyknle jak z protokolu n^kdejSfho sekretaire v direkci 
iesk6 Beojamina Fruweina z Podolf (kter^ po 8v6m njetf 
T Praby cfs. kommissi domiiti dal, aby sob£ a bratru sv6mu / xxxvm 

Martinovi, jiz vezenfm opatren^mu, pri cishH milost aneb 
polehcenf nejak^ zp&sobil) tak i zjinych listin a spi8& n6- 
kdejsi kancelare Fridricha Falck6ho a direkce cesk6 pH- 
jatych, zvldstg pak z dekretftv a patents od drfvejsi vlady 
rebellsk6 vySlych a vyhldsenych, v nicbz byly doklady pfe- 
cinenf, jichz se direktofi proti cfsari dopustili. — Go se pak 
tklo precineni i obvineni jinych osob ze stavu tretiho, ve- 
zenfm opatrenych po radnicich m^stskycb, v torn uzili kom- 
missari cisarstf prostf edku takoveho : Odeslali dekrety vsech- 
n6m rychtarftm cisafskym v Praze, aby oni, povolajice pfed 
sebe na radnice vsechny mesfany pod jednou (katoliky) kaz- 
d^ho m^sta Prazskeho, pod dobrym svedomim jejich je na- 
pomeuuli, aby, kdokoliv z nich mohl se v cem torn upamato- 
vati, CO kdy v tu celou potrzku ceskou od kobo z dotcenych 
osob m^stskych uv^znenych na lijmu a potupu bud dftstojen- 
stYi cisarsk^ho a kralovsk^ho, bud ndbozenstvf a strany ka- 
tolick6 z ust jich slychali, neohl^dajice se na zadnou jich 
prizen neb dobr6 sousedstvf a pratelstvi, pfed nimi to vse 
seznali; cisafsti rychtafove pak, uvedouce udani jednoho 
kazd^ho v poznamendnf nalezit^, aby je komniissar&m ne- 
prodlen^ odv^sti nepomijeli. 

Dne 27. bfezna podal doktor Melander spis svflj, tyka- 
jfci se direktorfi pfecinini, jez do 135 artikul&v, obsahuji- 
cich 236 dotazek, zavfel, k uvazeni cfs. kommissi, kteraz 
schvdlivsi vsecky ty artikule hned dne 29. bfezna pfistoupila 
k jednanf soudnimu proti uveznenym 17 direktor6m nejenom 
stavu vy§sfho, nybrz i stavu mestsk^ho, ktenzto posledni 
k tomu konci tehoz dne ze vsech radnic mestskych na brad 
Prazsky byli pfivezeni. Byli to zejmena pdni Vilem Popel 
z Lobkovic^ Pavel ss Hidan a Vaclav z Budova ; rytifi Kakpar 
Kaplir ze Sulevic^ Prokop Dvofecky z Olbramovic, Jindrich 
Otta z Losu, Fridrich z BUe, Bohuslav z MicJudovic, Jan 
VostroveCi Vaclav Stastny PHipesky; osoby mSstske Martin 
Fruwein, Theodor Sixt z Ottersdorfu, Maximilian Hostdleky 
Tabids Stefeky Valentin Kochan, Jan Sultys a Kri§tof Kober, 
T^mto direktorftm pfed soud postavenyni oznamil dr. Me- 
lander vjazyku nemeckem pficiny tohoto soudniho jednani, 
kter6z pak dr. Kapr jazykem ceskym opakoval; potom pfe- 
cteno pAvodni plnomocenstvi cisafske k tomu soudu dane L XXXIX 

V jazykn nemeck^m i v prekladu cesk^m od Jana Hegnera 
z Rosselfeldu, cis. rychtare v Mensim meste prazskem, jeni 
k t^ kommissi narizen byl za piisezneho notare verejn^ho 
(ootarios publicus); nacez kral. prokurator zalobu na vsechny 
direktory t dotcenych artikalech slozenou prednesl y jazyku 
nemeck^m i deskem, zMaje, aby cis. kommisse ze sv6ho pro- 
stredku ustanovila osoby, kter6 by podle sepsan^ho obvin^ni 
direktory ustne vyslychaly a jich odpovedi pilne a svedomite 
sepsaly, aby potom ndlez po pravu proti nim mohl byti vy- 
oesen. Kommisse, pfijavsi zalobu krdl. prokuratora, zHdiia 
i prostredku sveho dva odbory k vyslychanf obvinSnych, aby 
:<e V torn rychleji pokracovati mohlo Potom byli direktorov6, 
zalobou kral. prokuratora zdeseui a ztrapenf, ze sinS soudnf 
vyvedeni, a jeden kazdy z nich na hrade v mfstech zvlastnich 
po r&znu, zyMAH na B1I6 vezi, opati'en jest vezenim, v n^niz 
ostatoi cas v samem vyslycbanf az do exekuce stravili. 
iSkala V, 54, 55. — Zpi-dva knizete z Lichtensteina dsari 
•Ine 7. dubna 1621. D'Elvert II, 50, 51.) 

Mezi tim die ds. instrukce vyrizeno bylo od ds. kom- 
misse predevsim soudni jedndni proti rebellum ze zemi zbih- 
l^m a V cas zpoury zemrelym. 

Prvnt rozsudek vynesen hyl na rebelly zhehU^ z nichz 
^dny die patentu vyse uveden^bo v case vyme{'en6m pfed 
cw. kommissi se nepostavil. Z t6 pHciny je cfs. a kral. pro- 
kurator z neposluSnosti obvinil a na jeho vyhled&vani pfi 
cis. kommissi bylo dne 2. dubna jeste jedno provolanf um 
ne ve vsech mestech Prazskych vyhlaseno. Kdyz i potom 
zidny z obeslanych se nedostavil, byla proti nim od proku- 
ratora zaloba v pricine tezk^ho jich provinSni pr&vn6 slozena 
pred ds. kommissi, kter&z beze vseho dalsiho vy^etrov^ni 
privnlho proti nim za pravo vytkla to, co v takovych zfej- 
QTch a vftbec zn&mych pHbezich, pokoj obecny ru§icich, 
omti nalezi. A tak dne 5. dubna skrze herolty vyhlasena 
jest slavoi u pHtomnosti vsech tH rychtdjrft cisarskych vy- 
poved ds. kommisse na rebelly zb6bl6 v znenf takovem : ze 
vsecky v dotcen^m patentu jmenovan6 osoby pro sv6 velik6 
precintei^ sv^tu i celemu kralovstvi znam^, jakoz i zjevn6 
nepfatelstvf a velebnosti dsafske a kralovsk6 urazku hrdla, 
cti i statky sve J. M. C. propadli a do klatby upadli ; procez XL 2e 86 za psance uzn&Yaji a vyhlasujf, na hrdla i zivoty jejicli 
v^echn^m v&bec i jednomu kazd^mu obzvlasti svobodni moc 
se ddva a statky jejich vselijake komore krdl. cesk^ ibned 
skutecne se prisuzuji a privlastnujf. — Mimo to mila kom- 
misse die cfs. instrukce na hlavy rebell& zbehlych jistou 
summu penez (taglia) za odmenu vysaditi, coz se vsak k na- 
vrhu kommisse nestalo, ponevadz tento vlasky zp&sob ani 
V Nemecku ani v Rakousich nebyl zaveden a ve vseobecnych 
prdvlch torn niceho nebylo narizeno. — Po vyhldseni nA- 
lezu cfs. kommisse proti rebellftm zbehlym, cfs. resolucf 
z dne 16. dubna schvalen6ho, vykonala se dne 23. dubna 
exekuce nad dotcenymi 30 osobami, za psance vyhldsenymi 
a V patentu z dne 17. unora jmenovanymi, zpdsobem tfm, 
ie jejich jm6na na sesti tabulkach napsana od mistra po- 
pravnfho na sibenicfch vSech tff mest Prazskych byla pfi- 
bita. (Archiv mfstodrz. C. 215, C. Vi- — Skala V, 63—65. - 
Zprd.va knfzete Lichtensteina z dne 7. a 29. dubna 1621. 
D' Elvert II, 52—57.) 

Druliy ndlez kommisse hrdelni tykal se osob, htefi $e 
pozdvizeni ieskSho ticastnili a v torn zemreli, D^dicove techto 
zemi'elych rebellfi, nfze jmenovanych, byli verejnym listem, 
yii dne 18. bi'ezna 1621 od knfzete z Lichtensteina podle 
usnesenf cfs. kommisse vydanym, obesldni s tfm dolozenfm, 
aby ve ctyrech ned^lich vsickni sami osobne pred kommissf 
cisarskou najfti se dali k spatrenf a doslychj nf, kterak proti 
rebellfim zemrelym process prava zachovan, pam&tka jejich 
zmarena, statky pak jejich komore krdlovsk6 pfisouzeny 
budou. Die toboto obeslanf postavili se d6dicov6 zemrelych 
rebellA po uplynuti Ihflty jim ulozen^ dne 16. dubna pred 
cfs. kommissi, kterez kral. prokurator obsfmou zalobu svou 
summovni proti rebellftm ze sveta seslym predlozil s tou za- 
dostf, aby cfs. kommissari rychiym ortelem tychz osob ze- 
mrelych pro jejich vysokfi provinenf v4bec znam6, jedin^ 
odsouzenf a exekucf hotovou s sebou prindsejfci, vsecku pa- 
indtku zkaziti, statk&v jejich je odsouditi a na to na vsecko 
ndlezitou vypov^d uciniti a vyn^sti nepomQeli. Tato zaloba 
prednesena byla dedic&m k tomu obeslanym, kteffiito podle 
potreby uznale obrany sv6 jak iistn6, tak i v spisfch proti 
t^z zalobe zase jsou pfedklidali. Dne 26. dubna 1621 byla XLI vypoved cfs. kommisse na dotcen6 osoby zemrel6 nejdMTe 
dedic&m jejich v radi kommissarft dsa{%k^ch u pritomnosti 
kraL prokuratora oznamena, potom pak vyblasena v kral. 
bnde a t mestech Prazsk^ch slavn^ skrze herolty v znenf 
takoy6m: ze n^ledujfcfcb osob, jmeuovite Peira e Svam- 
herka, lAnharta Kdana Felzu^ Albreckia Jana Smifickeho^ 
Buddfa z Si%ibenberku, Henricha Buriana z OutenSteina^ 
Oldncha z Vchynie a z Tetava, Oldricha GerStorfa z Gers- 
iorfu a z MtdSvic^ MihddSe Gerstorfa, Albrechta Pfe/fer- 
b>ma z OUopachu a Vdclava z Bubna, pro jicb pretSzk^ a 
vsema svetu, kralovstyf a zemim zndm^ precinenf v pricine 
rebdlie, pokoje obecn6bo zrusenf a velebnosti cisa]^sk6 a kra- 
loTske ur^ky, pamatka vsech spolecne i jednoho kazdeho 
z nich rozdflne na vecn^ easy se moH a za proklatou a ne- 
podi?ou odsuzuje, jakoz i statky jejicb mobovit6 i nemoho- 
vit4 kral. korune k dobr^mu ibned skutecn^ se privlastnuji 
a obraceji ; avsak dotcene tychz osob pamatky prokleti a za- 
menl podle zYlaStni cis. milosti a obdarovanf, v pricine te 
iicioen^ho, dedicfim neb potomk&m jicb k zadn6 dokonce 
oahone a iijm6 cti a jm^na jejich dobr^ho ze slouziti a vzta- 
hoYtti se nemi. — Tato v^poved kommisse hrdelni teprve 
ck resolucf z dne 14. kv6tna 1621 schvalena jest. (Archiv 
mfetodri C. 215, C. Vi- — Skala V, 51, 52, 67, 68.) 

Podobny process zaveden byl i proti ostatnfm osobam 
V tiTal6 zpoure zemrelym, k nimz n&lezeli : Jindrich Slavata 
z CUiunn a Kosumbarka, Blazej Gryspek z Gryspachu, Zde- 
nek Smol{k z Slavic, MikuUs Klusak z Kostelce, Jindrich 
Jiri Zeidlic z ^nfeldu, Bernard Elsnic z Elsnic, Jindrich 
Jtkub TejroYsky z Ensidle, Sigmund Belvic z Nostvic, Jan 
Eristof Myska z Zlunic, Bohusla? Vftha ze Rzaveho, Sebe- 
stiaa Oujezdecky z Cerven^ho Oujezda, Jan starsi Bukovsky 
z Hastiran, Adam Abraham Bohdaneck^ z Hodkova a jeho 
syn Jaroslav (Rohoslav), Vil6m VojtSch Doupovec, Adam 
&picky, Earel Bechyn6, Adam Kokorovec na Pradle, Jin- 
drich Hozlaur, Jan Bezdfikovsky z Rimku, Karel Pfehofov- 
sky a Sigmund ^rkl. Techto dedicove obestani byli jednak 
mand&tem z dne 18. brezna, jednak ediktem z dne ]5. dnbna 
1621 piPed ds. kommissi; av&ak odsonzeni osob recenych 
bylo odlozeno, az by se ze spis& kancel&re n^kdejsf direkce XLII a z vyslechfi jinych nabylo dokladfi, ze se dopustily zlocinu 
urazky velebnosti els. a kralovske (crimen laesae Majestatis 
in prima capite), v kteremzto pHpadfi jedin6 po pravu proti 
zemrelym misto in6lo zmareni jich pamatky a konfiskace 
statkft (contra mortuos condemnatio memoriae et confiscatio 
bonorum), jinak vsak provinSni zemrelych umrtlm pozbyvalo 
mod (reatus morte defunctorum exspirat). Pro to osoby do- 
tcene teprv 1. 1622 byly odsouzeny, o cemz na miste sv6m 
podame zpravu. (Archiv mfstodrz. C. 215, C. Vi- — Skala V, 
67. — Zprava knlzete z Lichtensteina 29. dubna 1621, d' El- 
vert II, str. 56.) 

Po vyhliSeni rozsudku proti rebellflm zbehl^m a zemre- 
lym pfedsevzato bylo hned vedle cfs. poruceni zinventovanf 
vsech svrskft a v§cf mohovitych, pak odhadovinl (oceneni) 
vsechnSch statkfl pozemskych a nemohovitych osob tech, 
kter6z z kral. Cesk6ho ujely a za psance vyhlaseny byly, bud 
pfedtfm ze sveta se§ly aneb na ten cas v6zenim opatreny a 
vyslychany byly. Oceu6nf to vyneslo v jedn6 summe 5,278.996 
kop, aneb jak jinf zaznamenali, 5,374.449 kop m{s. (Skala V, 
r)6.) — Die naseho seznamu vynaSelo veSkere jmeni osobaro 
dotcenym konfiskovan6 (totiz 115 panstvi a statkfi, 93 domy 
a jistiny i hotov6 penize) v jedu6 summS 7,972.329 kop mfs. 
Z toho n&lezelo dotcenym 17 direktor&m uveznenym 32 statkft 
odhadnutych za 967.168 kop, 20 domft s 9 vinicemi za 85.946 
kop a jistin i penez za 321.786 kop; zb^hlym 30 povstal- 
cfim zabaveno bylo 35 statkft za 1,402.674 kopy, 34 domy 
s 3 vinicemi za 96.852 kopy a jistin za 343.205 kop ; zemre- 
lym pak 10 rebellftm konfiskovano bylo 48 statkft za 3,470.920 
kop, 7 domft za 22.072 kopy a jistin i hotovych pen^z za 
1,089.544 kopy; konecne uv6znenym 23 mestanftm Prazskym 
konfiskovany byly 32 domy s 3 dvoiy a 9 vinicemi za 127.055 
kop a jistin za 45.109 kop mik^) *) Porovn&me*U tehdeJMi odhadr tych2 RtatkA k nyn^jSim jich cenam, 
shledAme, i^e statkj dotdeue podle nyii^ji^ich penes inelj hy cenu na 80 
.i2 100 millionA zlat^ch; tak na pr. pandtvi VorlickCf tehdii->. ssa 130.29-4 
kopy mis. odhadbut^, I. 1807 m^lo cenu 1,307.766 zl. ; statek RonSperk, 
tehdj za 30.046 kop miH. odhadnuty, 1. 18G4 odiiadnut bvl za 960.000 xl. — 
Pozoamenati jeStS tfeba, 2« pH sf^toni ceny statkft na ten c'a.s zabave- 
nych polo2eno jest paustvi Tfebonske, kterei s nSkteryini statky §vam- 
bertk;^ini nebylo odhadnuto, jenom za 500.000 kop miS., v kterei siimind 
od cisare pozdSji bylo zastnveno. XLni A ponevadz manzelky dotccD^ch rebellfi, nemdjice niceho, 
z ceho by zivy byly, denn6 u knizete z Lichtensteina se hli- 
sily s prosbon, aby jim ze statkA v plen vzatych vydana byla 
jejich vena a co jim v&bec pred zpourou v dskach zemskych 
bylo zapsano a pojist^no; z&rovefi tez mnoho veritelA tech 
osob, jicbz statky byly konfiskovany, se hldsilo, a jejich po- 
zadavky po pravu (cum fiscus in poendUlms postponatur ere- 
ditoribusj prede vsfm zapraveny byti mfely; uznal knize 
z Lichtensteina ve zpravg sve, cfsari dne 7. dabna 1621 po- 
dan^, tobo potrebn, aby byla zrizena zvlastni kommisse 
k obeslanf veritelfiv a k provozovdnf dluhft v jist^m case 
{commissio ad cUandum credUores per edictum, commissio 
Hquidaiionis). Gis. resolucf z dne 16. dubna 1621 narfzeno 
bylo knizeti, aby zatim prihlasovanf v^ritelA prijfmal a je 
krdl. prokuratorovi odevzddval ; zdroven vyslovil cisar prani, 
aby process proti direktor&m a prednfm rebellflm co nejdrive 
ke kond byl priveden. (Archiv mfstodrz. C. 215, C. V,. — 
D^EWert H, 33, 53, 54.) 

Vyslychdni direktoru pocalo pfed cfs. kommissi dne 
i. dubna 1621 die protokolla o torn sepsan6ho. (Original- 
Verhor, Archiv mfstodrz. sub K. ViasO Z tohoto protokoUu 
zachovaly se jenom vypov§di nemeck6 sesti direktorfi, totiz 
Bohaslava z Michalovic, jenz prvnf vyslych&n byl dne 3. 
dobna, Martina Fruweina, vyslychan^ho dne 6. duboa, Pavla 
z ftican, Kaspara Eaplif e, Henricha Otty z Losu a Stastneho 
Vaclava PStipesk^ho, od dne 14 — 17. dubna vyslychanych. 
Otazky temto direktor&m jakoz i ostatnim predlozen6 a 236 
artikulftv obsahujicf, tykaly se hlavnich pHcin povstani stavfi, 
kter^ jediny Otta z Losu zrejm^ a uprimn6 beze vseho osty- 
chini a stfachu vytkl a ke vsemu sc priznal (viz str. 404 
%405), kdezto ostatnf direktorove jednani sv6 vdelijak omlou- 
Tall Zvlaste pak dotazovani byli direktorove o sjezdu stavAv 
(ivaDgelickych, ktery Turn dne 5 — 11. brezna, pak dne 21. 
kvitoa 1618 v kolleji Karolinsk6 proti cisarsk^ zapov^di za- 
ridil; o vyhozenf krdl. mfstodrzfcich, kter^z die vypovedi 
Froweinovy z n&vodu Turna vedle jeho timluvy s Vaclavem 
Bndovcem, Albrechtem ze Smific, VAclavem Vil6mem z Rou- 
pova, Linhartem Colonou z Felzu a Oldrichem Vchynskyin 
▼ykonali Turn, Smiricky, Vchynsky, Vil6m starSi Popel XLIV z Lobkovic a Ehrenfrid z Berbisdorfu (die vypovMf Bohu- 
slava z Michalovic a Pavla z ftfcan). Jin6 dotazy vztahovaly 
se k zHzeD{ obrany zemsk^ a zvoleni direktorfl, spr&vcflv a 
rad zemskych; k vypovfedenl Jesuitft ze zeme; k vyjedndvanl 
s Fridrichem falckrabfetem, kter6z die v^povedi Pavla z ftlcan 
konano bylo skrze Achace z Donfna v Praze s direktory Ber- 
kou, Roupovoem, Bado?cem, Myllnerem, Martinem Fru- 
weinem, Michalovicem a Joachymem Ondrejem Slikem; 
k obhajovani zeme proti lidu cisafskemu do Cech vpadl^mu, 
k vyjedodvani o pomoc a podporu s knfzaty a stavy Hse N6- 
meck6 a s generalofmi stdty Nizozemskymi ; k najfmani lida 
v41ecn6ho a k vyprave valecn6. PfedmStem mnohych otazek 
bylo zavrfenf krale Ferdinanda 11. a zvoleni Fridricha Fal- 
ck^ho; prodavAni statkft duchovnfch; prodej drahokamftv a 
jinych vec( z kral. komory pokladnf a zmincovanf stfibra, 
z teze komory od stavftv odbojnych vzat6ho; uzavfenl kon- 
federace s jinymi zememi a vyjednavani s Betlenem Gabo- 
rem i s Turkem. T6z dotazovali se cis. kommissari direktorft 
po p&vodcich mnohych spisii, uvefejnSnych od stavftv odboj- 
nych, zvlast6 mandatiiv o vypovizenf Jesuitft, kter6z jakoz 
i apologii prvnf sepsal Martin Fruwein (die sv6 vlastnf vy- 
povedi); apologii pak druhou slozil Joachym Ondrej Slik 
(die vypovidi Fruweina a Michalovice) ; justifikaci a dedukci 
svobodn^ho prava stavA kral. Cesk6ho k voleni sobe kr&le 
sepsali Joachym Ondrej Slik, dr. Eisen, Haunsild, Fruwein, 
a Budovec (die vypovedl Otty z Losu, Petipesk^ho a Rfcan- 
sk6ho). 

Podobnym zpftsobem vyslychdni byli v misici kvetnu 
od kommissar& cisarskych i v6znov6 po radnicfch Prazskych, 
zvlastt dne 6., 7. a 22. kvetna od dril. Vaclava, z Flissen- 
pachu a Jana Kapra na radnici Novom^stske osoby z kon- 
selftv a mestana Nov6ho mesta Prazsk^ho, totiz : Dr. MatyAs 
Borbonius, Elias stars! Rozyn z Javornfka, Lukds Karban 
z Volsan, Ondrej Kocour, Simeon Vokdc, Jifflc ftecicky, Jan 
Svehla a Jan Kamaryt. (Dotdzky na Lukdse Karbana cinin^ 
uvedeny jsou u SkAly V, str. 74 — 78.) XLV Pokuta vzata od nidelnikfiy a pi^ednfch udastnfkfi povstenf 

6esk6bo. 

Prvnf rozsudky ds. kommisse, proti 17 direktor&m a 
6 jinym osobam vynesend, v nich^ die pr&y a iidix kral. 
6esk4ho p^e£indni jednoho kaideho ob^frne a d&kladn6 
podle nilezft, za doby Ferdinanda I. v podobn^m pripad^ 
danych, bylo yytieno, poslal knfze z Lichtensteina doe 17. 
kvetna 1621 skrze cleny kommisse Fridricha Talmberka a 
dra. Pavla z Ello do VldnS k resolaci cisahke a odporucil 
ve zpr&?e sv6 obzyla&tnf milosti cisarske z odsouzenych ze- 
jmtea tyto : Vil6ma starsiho Popela z Lobkoyic, Pavla z Ri- 
cao, Viclava §(astn6ho Pdtipesk^ho z Chys, Jana Theodora 
Sixta z Ottersdorfu, Jana Vostrovce z Eralovic, Jana Sul- 
tyse z Felsdorfu, primasa Kutnohorsk6ho, a Abrahama Anjela 
(£Dgla), mestana Staromestsk6ho, z pHcin pH kaiSdem z nich 
vytcenych. Naproti tomu uvedl LichtenStein ve zprdve sv6, 
ze JiDdrichovi Ottovi z Losu prisnejsi trest prisouzen byl 
hla?ni pro jeho tvrdosqnost a zlomyslnost p!i vyslechu pro- 
jeyenon.*) Poslez ncinil Lichten^tein ndvrh ve zprdve sv6, 
aby k odsouzenym nekatolikfim pfed jich popravou, kdyby 
toho z&dali, pripadtini byli kn^zl a kazatel6 jejich vyzndnf. 

Tyto rozsadky odevzdal dsaf k dobr6mu zdanf, m&-li 
je p^trrditi anebo zmfmiti, zvl&stnf kommissi, k nfz narldil 
neiYyssflio kand^fe kral. Cesk^ho, pana z Lobkovic, praesi- 
denta nad appelladmi pdna z Talmberka, Ottu z Nostic, Fi- 
lipa Fabrida, pak dvomiho radn i-issk^bo Strahlendorfa a 
vfdensk^ho radu appellacnfho dra. Pavla z Ello. V poradach, 
dne 21 — 23. kv6tna konanych o torn, zdali prfsn6 rozsadky 
ds. kommisse majf byti zmimeny a jakym zp&sobem, udnil 
pnesident z Talmberka ndvrh, aby rozsudek, tykajfd se 
Vilema Popela z Lobkovic, zmirnSn byl na konfiskad jeho 
jme&f a na dozivotnf neb docasn^ v6zenf. Ello pristoupil 
k tomoto n&vrhn, Strahlendorf v§ak minil, ze jest potfebf 
dorozumM se nejdHve o jistych z&saddch, nezli se pHstoupf 
k poradim, pokud by se jednotlivc&m pokata zmirniti mohla. 
Dzaival siee, ze vsickni direktori zasluhuji trest smrti, ale 

*) Pi^e2inizu a proTindoi odsoasen^ch vytdena jsou pri ka2d6in 
» nith T seznamu pokatovan^ch. XLVI 

mel za to, ze by odpraveni tolika osob najednou pokladati 
se mohlo v cele Hmsk^ Hsi cisari za prflisnou ukrutnost, 
t6z ze takovft odpravovdni hromadn6 jest nebezpecn6, cfsaf 
pak ze Dem&ze odmftnouti beze vseho ohledu a usettenf pH- 
mluvu krale Dansk6ho za provinil6 direktory. Z tech pricin 
ucinil Strahlendorf D&vrh, aby z odsouzenych k smrti jenom 
devet osob nejvfce provinilych, z kazd^ho stavu totiz tri, na 
hrdle potrestdno bylo, ale beze v&eho mucenl, zvldste bez 
Ctvrcenf odsouzenych za ziva, kter^cto trest byl by strasnou 
ukrutnostf, a jenom na t^lech odpravejij^ch vykonati by se 
mohl ; procez aby i Jesenskfiho a Ottu z Lo,su mirnfejSf trest 
zastihl, totiz aby oba byli jenom obiseni neb stati a potom 
teprve t61a jejich ctvrcena; t6z aby k smrti odso^en^m pred 
popravou poslednl titScha skrze jejich kn^ze bylav ^d^lena ; 
ostatufm vsak odsouzenym aby trest smrti byl protaainut a 
zmfrnfin na vezeni neb na galeje. Proti tomu byl pan z^^ostic 
toho mineuf, aby vse ponechano bylo pfi rozsudcfcnS^fs. 
kommisse Prazsk6, jenom od ctvrcenf odsouzenych za zi^*^ 
aby se upustilo; trest smrti pak aby byl prominut jeno 
Popelovi z Lobkovic a Petipesk6mu. Pan z Talmberka vsak\ 
navrhl, aby t6z nekterym jinym, zvlaste pak Vostrovci'a Six- i» 
tovi z Ottersdorfu zivot byl darovAn, i Kaplftovi ze by pro i 
jeho stari milost udelena byti mohla. Konecn^ podala kom- | 
misse dne 23. kvetna o zmirn^ni trestu cfsari navrh svftj, die \ 
nehoz jenom nekterym odsouzenym prominut byti mel trest 
smrti, totiz Vileraovi Popelovi z Lobkovic, Pavlovi z Rican^ ^ 
Vaclavovi Sfastnemu Petipesk6mu, Janovi Vostrovci a Janovi \ 
Theodorovi Sixtovi z Ottersdorfu, jemuz vsak teprv na po- 
pravisti ud61eni milosti melo byti oznameno; ale jmenf a 
statky techto osob jakoz i vsech ostatnfch melo byti konfis- 
kovano a osoby perdonovan6 ve v6zeni zAstaveny. Rozsudky 
cis. kommisse hrdelni, tykajici se ostatnich osob, zejm^na 
Bohuslava z Michalovic, Jana Sultyse z Felsdorfu, Maxi- 
miliana Hostalka, Tobia^e Stefka, Kristofa Kobra, Simeona 
Susick^ho, Jana Kutnaura, Natanaele Vodnanskeho, Miku- 
lase Divise a Melichara Teyprechta, mely zftstati nezmeneny, 
jenom odsouzenf k smrti, Henrich Otta z Losu, Martin Fru- 
wein a Jan Jesensky nemeli byti ctvrceni za ziva, nybrz 
teprve tSla odpravenych; t6z upustiti se m^lo od ctvrcenf XLVU tel Viclaya Budovce, Fridricha z Bfl6, Prokopa Dvoreck^ho 
a Kaspara Kaplfre ; konecnd Abraham Anjel (Engel) do dal- 
siho ds. naiizenf u v^zeDi pooech&n byti m61. (D'Elvert II, 
65-69. — Archiv Roudnic^, Gindely IV, 53—55.) 

Cfsaf, zmfrniv die tohoto navrhu dne 26. kvitna prvni 
rozsndky ds. kommisse exekucnf, poslal je t^hoz dne nazpet 
knfieti z Lichten^teioa k dalsimu vyHzenf s tfm porucenim, 
ab? podle zdinf otcii duchovnfch (bezpoctayby Jesuitft) ne- 
katoUky k smrti odsouzen^ navstevovaly do v6zen( predevsim 
jeoom rozTunn^ katolick^ osoby svetsk^, kter6 by jim od- 
soQzenf jejich k smrti §etm6 ozn&mily a dfttklive domlou- 
valy, aby na spasenl dual svych pom^sleli ; kdyi by pak n^- 
ktery z odsouzen;^ch i nejmensf n&klonnost k vire katolick^ 
projevil, mil se hned k nimu katolick^ knez poslati ; kdyby 
vsak ktery si pral duchovnfho nekatolick^ho, nemel se k nemu 
pnpustiti duchovnf pikartsky (bratrsky) neb kalvinsky, nybrz 
jenom knez augsbursk^ho vyznani, avi^ak toliko do vezeni, 
ale uikoliv k doprovazenf odsouzenych na popi'aviste. Take 
porucil cisaf, aby exekuce proti odsouzenym odlozena byla 
az po vynesenl rozsudkAv ostatnfch, kter^z vedle zvlastnfho 
naHzeni z dne 26. kv^tna co nejdrive po rychl^m poslu ci- 
sari k potvrzeni zaslany byti mely. 

Zaroven bylo Lichtensteinovi narizeno, aby Martin Fru- 
wein, Vaclav Budovec, Joachym Ondfej Slik, Bohusla\ z Mi- 
chalovic, Leander Riippel, Dr. Kaspar Luk a Dr.Jesensky 
i jini z nikdejsfcb direktorft jesti jednou pilne a prfsne byli 
vTslychani a treba-li i pr&vem utrpnym (pomoci mucidel) 
tizani, jak6 porady m§li jii 1. 1607, 1608 a 1609 stavov6 
:s knfietem Eristianem z Anhaltu, Hsskym hrabetem z Hanau 
a Arnostem z Mansfeldu ; t£z co zl^ho proti domu Rakou- 
!ik6mn a na nejvyge skodliv6ho jiz za doby cfsare Rudolfa u 
Maty&se, na pocatku zpoury stavft 6eskych i v cas t6 zpoury 
brio vyjednavano nejenom s cizfmi zememi, totiz s Francouz- 
:skem, HoUandskem, Savojskem, Tureckem a Bendtkami, 
nybrz i se stavy §tyrskymi, Korutansk^mi a Krajinskymi; 
j pak aby diikladni vy&etreno bylo, co, kde, jak a skrze koho 
jednali stavov^ s falckrabim Fridrichem. Vypov6di Slika, 
Ruppla, Haun^ilda, Budovce a Fridricha Georga z Olden- 
burku, ved tk dne 4 — 7. cervna ucineni. naznaceny jsou I XLVffl 

V spisu d'Elverta II, str. 78, 81 -—85. Martin Fruwein vsak, 
kdyz za tou pricinou dne 7. cervna po fetvrte hodin* odpo- 
ledne pfed cis. kommissi dostaviti se rail, vrhl se (die zpravy 
knizete z LichtensteiDa cisari dne 12. 6ervna podane) ze zou- 
falstvi a strachu s Bfle vize, kde uvcznen byl, do pHkopa 
zameckiho pod mostem pra&nym a tarn mrtev jest nalezen. 
Na mrtvole jeho vykonana byla poprava podle rozsudku na 
osobu zivou jiz Yy§16ho, jak to ve zvlastni poradi cis. koni- 
misse hrdelnf (bezpochyby pricinenfm Jesuitft) bylo ustano- 
veno, dne 9. cervna tak, ze mrtvole, odvleden6 v pytli od 
pacholkfi mistra popravnfho na BIlou horu, nejdrfve odtata 
hlava od t61a, potom tfilo rozsekino na ctyry ctvrti; vnitf- 
nosti pak z neho vyvrzeny a na popravisti hned zakopany 
a tamze taki jedna ctvrt tela na kftl vstrdena, ctvrt dniha 
postavena na silnici za zamkem k Yelvar&m vedoucf, tfeti 
za branou VySebradskou, poslednf pak za branou Horskou 
na rozcesti kiizovem na kfil vztycena; konecni hlava jeho 
a prava ruka na sibenici Novom6stsk6 na Konskim trhu 
zeleznymi pruty pribita a vystavena byla.*) (Skala V, 82, 83.) 
Z toho bylo jiz snadno souditi, co se i s ostatnfmi osobami 
na smrt odsouzenymi v ndsledujfcfch dnech dfti bude. 

Mezitim vyHzeny byly ds. resolucf z dne 3. cervna 1621 
ostatni rozsudky cis. kommisse hrdelnf, ktere knize z Lichten- 
steina dne 29. kv6tna do Vfdn6 poslal, tykajici se 20 osob 
techto: Joachyroa Ondreje Slika, DiviSe Cemina, Kristofa 
Haranta, Vilema Konecchlumsk^ho, Eliase starsiho Rozynu, 
Michala Witraana, Vaclava Ma§tefovsk6ho, Ondreje Kocoura, 
Simona Vokace, Jiriho ftecickiho, Jindricha Kozla, Josefa 
Kubfna, Jana §vehly, Wolfganga Hozlaura, Lukase Karbana, 
Pavla Prcky (Pccky), Jana Kamaryta, Kaspara Uzlara, Ma- 
tyase Borbonia a Jiriho Zavety. — Zaroven rozkizal cfsaf , 
aby exekuce proti odsouzenym bez prodlenf dels! cas pfed 
jeho pHchodem do Prahy, kamz se z Vidn6 s dvorem svym 
dne 5. cervence odebrati odhodlal, byla pfedsevzata a vy- *) PoxnamenAni hodnn jest, id poprava na mrtvole FruwoinovS tj- 
konAna byla prAvS dne 9. dervua, kter^-ito den v dekretu direktorft, pred 
ti^emi lety vydanem, za posledui Ihfltu vjst^hovani se Jesuitft z Cech byl 
vymSren, a kterehoi dne (r. 1618) vydiin a nvefejn^n byl drub^ onen 
mand^t direktorfi, sepsany od t^h<'2 Fruweina, v ndmi se Jesuit^ muu- 
bymi nil'ky t22ce obviuuji. (Jul. Bellns, Lib. V, p. 459.) XLIX konana, a k toma konci potfebn^ opatren{' k pojistenf ve- 
fejn6 bezpecnosti v mestech Pi-azskych ucinena, tak aby 
tam dostatecDy pocet spolehliv^ho vojska bavorsk6ho p6siho 
i jizdn^ho od generala Tyllyho byl poslan. PFedtim Ysak 
m% rozsudky vysl6 vefejn6 byti vyhlaseny odsouzenym, 
k niroz pred popravou zpftsobiH knezf katolicti pripougtdti 
sc meli, aby jich k vfre katolicke ziskali. — Konecne touze 
cfs. resoluci narizeno bylo kn^zeti z Lichtensteina, aby s ostat- 
nfmi konimissary hned v poradu vzal, jak by i proti mestdm 
a obdm pro ucastenstvf jich ve zpoufe process mSl byti za- 
nzen, aby se mesta Prazskd a potom i ostatni obce hned 
obeslati a obzvliste k zruseni privilegii a svobod jejich, jakoz 
i kollatur a sebrani statkft prikrociti mohlo, tak jak se to 
za cfsare a krale Ferdinanda I. stalo. 

Av§ak kni^e z LichtensteiDa ve zprave sv6, dne 12. 
cervna k vlastnim rukoum cfsari podaii^, mel za to, ze by 
obzvl&ste zruseni kollatur, proti nabozenstvf a na zkazu jeho 
se vztahujici, mysli obci je§t6 neupokojene znova poboufiti 
a nov6 nevole a potrzky nejenom v Cechach, nybrz i ve Slez- 
skn zpAsobiti mohlo. Z tech prfcin vedle cis. resoluce z dne 
16. iervna process proti obcim odlozen byl na dobu prizni- 
vejsi, zvl&ste na ten cas, az by se mesta za potvrzeni privi- 
legii svych hlasila. (Archiv mistodrz. C. 215" C. Vs & *%oo-) 

Tak6 od rozkazu svrchu dotcen^ho, aby odsouzen^ na 
popraviste nedoprovdzeli duchovni evangelicti, upustil cisar, 
kdyz npozorn^n byl od knizete z Lichtensteina, ze by i die 
min^nf Jesuits pra2skych v tom processu cel^mn svetu zna- 
m6m takove jednani proti nekatolikfim v&bec a zvld§t6 
augsburskeho vyznani, kter^z az na ten cas v Cecbdch ne- 
bylo zapovezeno, knizata risska a kurfirsty na nejvyse roz- 
horcilo, obzvlastS kdyz az do t^to doby i spatni a sprosti 
ziocinci na popraviste od knezi sveho vyznani doprovazeni 
bvvali. 

Konecne tymz.cis. listem z dne 16. cervna vyrizeny byly 
poslednf rozsudky kommlsse exekucnf, od Lichtensteina dne 
12. cervna cisari zaslan6 se zprdvou, ze opetnym vyslychanim 
direktorftv a osob vyse vytcenych vysetfiti se nedalo nic no- 
veho a malo co z toho, na cem cisan velice zalezelo. Tyto 
rozsudky tykaly se doktorii Leandra Riippela, JiHho Haun- 

IV gilda a Fridricha JiHho z Oldenburka ; pak mi^tand Staro- 
mistsk^ch Vaclava Bflka, Jana PeldHmovsk6ho z V^dkoYic 
a Jana Kaby z Rybnan, kter62 tri Lichten&tein c(s. milosti 
odporucil pro jejich yysok6 stdH, jakoj^ i proto, aby nebylo 
tolik krve prolito, pon6vad2 pH tak velik^m mno^stvl pro- 
yinilcAv i po pr&vu ^ trest mi hfti zm(rn6n, tak aby jenom 
propadli stalky a byli ze zem6 na v66ii6 ^sy vypov6d§ni. 
T4z doktorfty Abrahama Eaula a Ambrose Hadavera (Hada- 
mera), z Misenska do Prahy k soudu dodan^ch, z jejichz vy- 
§etfov&n( bylo shled&no, ze neradili k tomu, aby Luziean6 
hornf siicastnili se povst&nf, nfhri 2e jenom jako sluzebnfci 
vykonati musili to, na cem se ustanovila zem6 a mista Lu- 
zickd, kter&z ostatnS pohnuta byla k povst&ni jenom vyhruS- 
kou, ie dostanou z Cech a Slezska posddkou 10.000 muzft, 
nebudou-li drzeti s ostatnfmi zem6mi. Tito dva doktoH jakoz 
i m^stan Bilek m6Ii die cfs. resoluce z&staveni byti u y6- 
zenf az do daldfho cfs. poraienf, a z&roven narfzeno, aby 
nalez cfs. kommisse, t^kajfcf se Bflka a jeho pi'evelik^ho 
zlocinu, nebyl vyhl^ien, n^bri ze se mi s nfm ve veci tc 
konati dal&f obsfrne a dokonal6 vysetrov&nf, kde, kdy, od 
koho ud&n, s kter^mi osobami o zavraid^nf v&ech katolfkft 
V m^stech Prazsk^ch se radii a usnesl, a jak zlo6in ten pro- 
v6sti chtil. 

Posl^z schvalil cfsar n&vrh knf^ete z Lichtensteina, die 
nSboi exekuce na 21. £ervna byla ustanovena, jakoz i pti- 
pravy k nf konan6, a poruiil, aby knfze ozn&mil ostatnfm 
kommissafAm, ie se brzy po vykonan6 exekuci odebrati maj{ 
na Moravu do Bma, aby tarn vykonali, co jim d&le od cfsai'e 
bude narfzeno. (D'Elvert II, 88.) 

Vykonini exekuce proti niSelnikfim zpoury. 

Knfze z Lichtensteina uciniv potfebna opatrenf k verejnS 
bezpecnosti v mestech Prazskych s Albrechteni z Waldsteina, 
jehoz pluk V Praze leiel, a povolav k tomu konci do Prahy 
dne 17. cervna jeste 7 komet (700 muzft) jfzdectva, pod 
spr&vu knfzete z SasA nalezejfcibo, ustanovil k verejn^mu 
yyhUSenf cfs. rozsudkfl den 19. cervna v sfni soudnf nad 
kancelarf (eskou na hrade Prazsk^m, kamz t6hoz dne tak6 LI 23 v£z&oy6 z radnic Nov6ho a Star6ho mesta po vozfch byli 
dopraveni. KAji vsickni y6znov6 do sini soudni pi^ed kom- 
missi hrdelnf byli predvedeni, skl&dal prokurator kr&lovsk^ 
zaiobu svou proti kazd^mu z nich v jazyku cesk^m a n£- 
meck^m, z^daje na oi proti obzalovan^ n&lezu spravedli- 
T^ho. Po kazd6m obvin^nf dal dr. Otto Melander jm^nem 
kommisse prokuratorovi odpovid, ie vynos na kazdiho z ob- 
Yinenych die priva a spravedlnosti, jak to zddd zachoY&nf 
reputace a yelebnosti J. M. C, jest jii zhotoven a seps&n 
a ihned bade pfecten ; coz po nim opetoval v f e6i cesk6 
dr. Daniel Kapr. Na to pak cetl se jednomu kaidSmu roz- 
sndek nejprve n^mecky od clsai^sk^ho rycht&te Malostran- 
flkeho a pak cesky od jin6 osoby. 

Die tfichto rozsadkfty odsoozeno bylo 45 osob nfze- 
psan^ch hrdla, cti i statkft, z nichi jenom v£na man^elkdm 
jich n&Ieziti byla vymfnina. Avgak nikter^m z nich ucindna 
jest milost vedle cfs. resolud z dne 26. kvitna, 3. a 16. 
cervna zpflsobem tfmto: Vilem star§{ Popel z Lobkovic, 
Pavel z ftican, Jan Vostrovec z Vla6imS, Vdclav Stastny PJti- 
pesky z Chy§ a doktor Matydd Borbonius odsouzeni jsoa 
mfsto ztrestani mecem jenom k prost6mu vezenf do smrti. 
Lnk&§ Karban z Voldan a Wolfgang Hozlaur mfsto vypove- 
d^nf ze zem6 na y6cn6 easy m^li byti dod&ni k vgzeni do- 
zivotnfmu do Rabu, kam2 t^z Melichar Teyprecht na rok do 
yezenf byl odsouzen a potom ze zemS vypoy^zen b^ti m^I. 
Kadpar Uzlar (Hnzlar) m^l byti z okna radnice Noyom6stsk6 
obSsen, ale z milosti zflstayen u yezenf na jisty cas. Jifi 
Z&y6ta ze Zdy^tic, Payel Peika a Jan Kamaryt odsouzeni 
z milosti k yizenf do roka; Jan §yehla a Josef Kubfn, pro- 
karatoii, pak V&clay Bozeck^, odsouzeni k vymrskdni a y^c- 
n^mu ze zem6 yypoy^dSnf. MikulaS Diyis, jemuz die roz- 
sudku kommisse m^l jazyk uiiznut byti, z milosti toliko na 
2 bodiny za jazyk k sibenici pHbit a potom vezenim y Rabu 
:kz do sy6 smrti opatren byti m^l. 

Nasledujfcf osoby, y poctu 28, odsouzeny byly k raeci 
a k jin^m tizk^m pokutam, jmenovite 0e stavu panskeho: 
Jdchym Ondrej hrabS Slik, jemuz mela nejpry prava ruka 
ufata, potom t61o za ziva ctyrceno a na rozcesti rozveseno, 
Waya pak a prayice na bran^ raostu Prazskeho pribita byti, UI podle milosti cisahk^ mSl byti jenom stat, ruka prava dHve 
ufata a s hlavou na dotcen^ vezi s jinymi vystavena. — Vaclav 
Budovec z Budova podobne odsouzen, z milosti vsak toliko 
s£at a hlava na vezi mostu pribita byti m61a. — Kristof 
Harant z PoUic mel byti stat — Ze stavu pah rytifskeko : 
Jindfich Otta z Losu odsouzen jako Budovec, avsak udelena 
mu milost ta, ze mel byti mecem odpraven, telo jeho ctvrceno 
a vefejnfi rozvtseno. — Raspar Kaplif z Sulevic m61 byti 
stat, ctvrcen a sem i tarn rozvesen ; ale z milosti pro seslost 
v6ku (melt pfes 80 let) zflstaveno pfi st6tf a hlavy na v§zi 
postavenf. — Prokop Dvofecky z Olbramovic, Fridrich z Bile 
a Bohurslav z Michalovic podobne odsouzeni a taze milost 
jim udelena, avsak poslednlmu i prava ruka ufata a s blavou 
jeho na v62i vystrcena byti m61a. — DiviS Cernin z Chvdenk 
a Vilem Konecchlumsky z KonecchlUmu m61i byti sCati, ale 
hlavy pfi tele z4staveny, ac prvemu podle rozsudku kom- 
misse mely byti utaty dva prsty u prav6 ruky a hlava na 
pffkopfch hradu Prazsk^ho vystrcena. — Konecne ze stavu 
misiskeho: Valentin Kochan z Prachove, Tobias Stefek z Kolo- 
dij a KriUof starsi Kober z Kobersfeina meli b^ti sCati a 
hlavy jejich na vez mostskou ddny. — Jan SuUys z Felsdorfuy 
primas Kutnohorsky a Maximilian HoStdlek z Javoric^ primas 
Zatecky, t6z stati a hlavy jejich, onoho do Hory Kutny a 
tohoto do ^atce po pacholcich katovych odeslany a tam na 
brdny mestsk6 pf ibity byti mely. — Jan Jesensky z Jeseneho 
(Jessenius de Magna Jessen) odsouzen od kommisse cfsaf- 
sk6, aby za ziva ctvrcen, dffve vsak rau jazyk tylem vytazen 
a ctvrti tela jeho ven za mesto na silnicfch hlavnich roz- 
veseny byly; ale z milosti cfsafsk6 stalo se mu polehcenf 
takov^, ze se mu toliko kus jazyka za ziva ufeze, hlava stne 
a s tim kusem jazyka na vgzi mostsk6 proti kolleji Jesuit- 
8k6 postavf, telo pak ven za Horskou brdnu v pytli vyvezen6 
a tam rozctvrcen6 na koli vstrka a vyzdvihne. — Jan Theodor 
Sixt z OttersdorfUj Vaclav Ma^t&rovsky z Jizbice^ Ondfej Ko- 
cowr, Jirik AeHcky^ Elid§ starsi Bozyn z Javornika^ Michal 
Witman a Simon Vokdc odsouzeni byli k meci. — Jan Kut- 
nauer z SonnenSteina a otclm jeho Simeon Susicky mfeli spolu 
na jednom tximi z okna radnice Staromestsk6 vystrcenem 
byti ob§seni. — Natanael Vodnansky z Urasova ob§sen byti LHI mel obz?l&st6 na Sibenici postaven^ na namestf Starom^st- 
skenL — Jindrich Kozel z PecUnovce mel povesen byti z okna 
radnice Novomestske, ale z milosti cisarsk6 k meci jest od- 
soQzeo. 

Sozsttdky tykajici se Leandra Ruppela^ tajne rady kur- 
firsta Falck^ho, Jirtho Haun§ilda, rady nad appellacfmi, a Fri- 
dricha Jifiho z Oldenburku^ doktora v pravich, nebyly pfi 
a prfleiitosti prohlaseny, ponevadz teprve cis. resolud z dne 
16. cenrna potvrzeny, je§t6 kommissi brdelnf nebyly doddny. 
Teprve nasledujfcf nod uveden v znamost rozsudek Ruppe- 
lovi a Baunstldovi^ ze obadva budou sfati, pfedtim prava 
ruka jim ufata, Riipplova hlava s rukou na pranyH u radnice 
Staromestsk6 pribita, Haunsildovi pak ruka s hiavou na vezi 
mosteck^ vystrcena. — Fridrich Jiri z Oldenburka byl od- 
souzen tak, ze mu mela byti ufata ruka, on pak sfat a hlava 
jeho V Karlovych Varech verejne vystavena ; od ctvrcenf tela 
vsak z ds. milosti bylo upusteno. Ale poprava jeho byla od- 
lozena za pndnou vysetfovdni zaveden6ho s nekterymi pdny 
z Misenska. O^^z seznam pokutovanych str. 399.) Die rozsudkft 
ntcenych odsouzeno bylo k smrti 29 osob, z nichz vsak 
potom obdr^el milost Elias starsf Rozyn a Jan Theodor Sixt 
z Ottersdorfu na zvlastnf pffmluvu jeho ujcfl, bratH Platejsu, 
Uk ze Sixtovi teprve na popraviste vyveden6mu m61o to byti 
oznameno. 

Po vyhlaseni rozsudkftv odvedeni byli odsouzend do 
svycb vezenf, kdez byli navStevovdni od Jesuitft, ktefi je 
k vffe katolick^ pHvesti se snazili. Kdyz vSak vsickni ne- 
katoUd presvftdcenf sv6mu vSrni zftstali, pfipusteni byli 
k nim dne 20. cervna duchovni cestf a nemecti vyznanf 
aogsbursk^ho neb cesk^ho, totiz spravce drkevni u sv. Miku- 
Use v Mensfm m§ste a assessor konsistore pod oboji M. Jan 
Aittadus Horovsky, nemecky kazatel M. David Lippach a by- 
^aly lartf u sv. Mikula§e v Star6m mestS M. Viktoryn Vrben- 
sky, kt^Hz opatrivse je veceH PdnS, s nimi az do odpraveni 
jich na modlitbach setrvali.*) Jenom k viziftm vyznanf bratr- 
skiho, zejm^na k Budovci, Ottovi z Losu, Eochanovi, Kut- •; Tito BprAvcor^ duchovni sepsali obsirne zpravj v5rn6 o pfipra- 
vorini k smrti vSech odsouzeoych jakoi i o exekuci jejich. (Viz Skilla V, 
■tr. W— 142 ) LIV nauroyi, Su&ick6mu a Yodiianskema nebyli jejich duchovnf 
pHpustini. 

Marny byl pokus, zachr&niti zivoty odsouzen^ch, ktery 
jejich manzelky, d6ti a pMtel6 krevnf dne 20. cervna r&no 
pH knf^eti z Lichtensteina ucinili, prosfce ho s vyl6vdnfm 
siz hojn^cb, aby odsouzenym z milosti hrdlo bylo darovano 
aneb aspon pfisnost rozsudkfl zmirndna byla; nebylof to jiz 
y moci knfzete, rozsudky cfsarsk^ y cem nejinensim zmeniti ; 
jedin6 doyoleno bylo manzelkdm, d6tem a pHbuznym odsou- 
zen6 ye y^zeni pred poprayou nayst^yoyati. 

Mezitfm konany byly pnprayy k popraye odsouzenych, 
z nichz ti, kteH byli uyeznini na hrade Prazsk^m, pfeyezeni 
byli dne 20. cervna pred yecerem, nekteti pak z radnice 
Noyom^stske tepry y noci na radnici Staromestskou. U t^to 
radnice postayeno bylo poprayiste, 22 krok& dlouh6 a siroke, 
nad dlazbou 4 lokte yyyysen^, tak ze se na n6 z radnice 
roynou nohou jfti mohlo, cel6 cemym suknem potazen^,'^) 
pri n6mz na altdnS byla sedadla pro liirad StaromSstsky a 
rychUre cisarske ysech trf m^st Prazskych, za jejichz pred- 
sednictyi rafily se vykonati poprayy. 

Y pond61f dne 21. ceryna 1621 rdno o p&t6 hodin^ dino 
bylo znameni ranou z dela na hrad6 Prazsk£m k nast&vajfci *) Die lidtu, sepBanebo od Jana Mjllera, mSSt^nina a pisafe i^fadu 
Xestipanskdho Star^ho m^sta PraSsk^ho, vedle naHzeni cfsarskeho rjch- 
taire t^hoi mSsta na vystavSni popraviStS vjdAno bylo dhrnem 559 kop 
40 gr. 2 den. miS, toti2: za Seat viButych z4nik(i po 5 ortech (1 ort=: 
15 gr.), dAno 7 kop 30 gr. ; za 35 kop bfebikfl (po 1 orthu) 8 kop 45 gr.; 
za 2V, kopj velk^cb hrebikft (po 30 gr.) 1 kopu 15 gr. ; tovary&ftm te- 
salhsk^m, jich2 pracovalo dne 17. Servna 18, dne 18. dervna 22, dne 19. 
dervna den a noc 39, dne 20. Cervna 15 (ka2d6mu po 20 gr.) 44 kopj 
20 gr. ; dvSma mistrftm tesalrsk^^m 6 kop; tovaryiftm tesafskym od roc- 
boFeni leSeni sud bileho piva za 3 kopj 40 gr. ; nAdennikftm od srovnAni 
prken a dHvi i nakUdAni 2 kopy 30 gr. ; za 30 vozA pisku po 18 gr. ; 
za 4 voskov^ svice po ly, zlat. 5 kop 8 gr. 2 den.; za 6 £ern;^ch klo- 
boukft po 30 gr. 3 kopy gr. 3 sesti brobnikAm po 3 ortech 7 kop 30 gr. ; 
za cvo&ky k pHbijeni suken 1 kopn 15 gr.; krejdim za ySecko dflo 7 kop 
80 gr. ; maliH za kHi 18 gr.; kameniku za vylAmAni Hmsy 80gr. ; tfem 
nAdennikftm za 5 dui (po 12 gr.) 3 kopy; zame^nikn za jeho prAci 39 kop 
gr. ; od pHvezeni prken a dHvi a odvezeni t^boi k niilo8rdn;^m 6 kop 
30 g^. ; TojAkftm v radnici na Bpropitn^ 1 kopu 54 gr. 4 den. ; pann 
rycbtiH dano 29 kop; panu rychtifi na vypraveni jak do Kutny Hory 
tak i do 2atce b hlavami odpravenj'ch primaBft, dvdma poBlftm s deUdkon 
niiBtra popravniho 12 kop gr. ; mistrn popravnimu na jeho i^Set 50 kop 
gr. ; sa prkna a dHvi k leSeni 90 kop 15 gr. ; za 44'/, poatavft sukna 
dern^ho (po 4 kopAch) 178 kop gr. ; za tiri postavy sukna (po 14 kopAch) 
42 kopy. (Archiv mfstodri. K. V,gj.) LV exekuci a hned zavi*ely se obS brdny na mostS Prazsk^m. 
Popraviite obklfceno bylo dvSma praporci jizdectva a tfemi 
pnpord pichoty, tak ze k nSmu zadny z lidu pristoupiti 
nemohl. Gisaf&ti rychtaH ozn&mili odsouzenym, ze nastala 
hodina exekucf, protoz aby hotovi byli, as^ budou povoUni 
od rychtdrfl mistskych. 

Prvnf wstoapil z radnice na popravistS hrabe §lik, pro- 
vazen jsa knizem M. Lippachem a sluzebnfkem svym, klekl 
na kolena pfed krucifixem tarn stojfcim a vystal pravo sv^, 
nacez odpraveu^mn mistr popravni die rozsudku utal pravou 
rako, od sluiebnika na spalfk polozenou. T6I0 jeho i s hla- 
▼on a rukon utaton od sesti hrobnik& cern6 odenych za- 
obaleno bylo do sukna, na nemz klecel, a sneseno dolft pod 
le^nf, tak ze popravce rukou se ho ani nedotekl. 

Tymi zpfisobem odpraveni byli mecem die rozsudku 
i ostatnf osoby, totiz: Vaclav z Budova, Kristof Harant, 
Kaspar EapUr, Prokop Dvofecky, Fridrich z Bfl6, Jindfich 
Otta z Losa, Yil^m Eonecchlumsky, Bohuslav z Michalovic, 
jemoz drive prava ruka byla ufata, Divi§ 6ernin z Chudenic, 
Valentin Kochan, Tobias Stefek, Krigtof Kobr, Jan Sultys, 
Maximilian Hodf&lek, Jan Jesensky, jemuz drive jazyk byl 
vrrixnnt, Jirik Haunsild, Leander Kuppel, Vaclav Mast^irov- 
sky, Jindrich Kozel, Ondrej Kocour, Jii^ik llecicky, Michal 
Witman a Simeon Vok&c. 

Toto odpraveni vykonal jeden a tyz mistr popravni skoro 
ve ctyrech hodinach meci ctyfmi; prvnim odpravil 11, dru- 
iifm pet, ostatnimi dv^ma osm odsouzeuych. Mezi tim po 
steti Rappla vykonal exeknci privni provazem na Janovi 
Kutnanrovi, Simeonovi SusickSm a Natanaelovi Vodnansk^m. 
Potom t^lo Jesensk^ho vyvezen^ za brdnu Horskou rozctvrtil 
a na koli vtekl ; hlav pak dvan&cte, totiz §likovu s rukou na 
usta polozenou, Budovcovu, Eaplirovu, Dvofeck^ho, Fridricha 
z fiili, Otty z Losu, Michalovcovu s rukou, Kochanovu, §tef- 
kovu, Koberovu, Jeseniovu s kusem jazyka a Haunsildovu 
s nikon na vezi mostske pruty zeleznymi pribil, tak ze jich 
sest do Star6 Prahy, §est k Male strand hled^lo ; Riipplova 
mk talava na pranyfi Starom6stskem byla phbita. Hlavy 
Hofttilka a ^oltyse odesl&ny byly po pacholcich katovych do 
Zatce a do Hory Kutny, kdez na br&n6 mestsk6 jsou pfi- LVI bity.*) Tela odpravenych, do rakvf k tomu jii pfihotovenycb 
polozena, vyd&na byla manzelk&m, dftkam a pr&telfim krey- 
nfm, od nichz v mf^tech od jednoho kazd6ho k tomu obra- 
Dych t^hoz dne na noc pokojnS a tise byla pohrbena. 

Nasledujfcfho dne v liter^ vykonal raistr popravnf roz- 
sudek na Josefovi Kubinovi, Janovi Svehlovi a Vdclavovi 
Bozeck6m vymrskanim jich metlami od radnice Starom6stsk6 
az za Horskou branu. Mikulas pak Divis pfibit byl za jazyk 
k sibenici na rynku Staromestsk^m a zftstal tarn tak diouho, 
az se mistr popravnf od vymrskani osob prav6 jmenovanych 
uavrdtil; potom odveden od kata opet do vezenf, v nemz 
dosti dlouhy cas byl drzan. (Viz seznam pokutovanych. 
Skdla V, 84—92.)**) 

Hned po vykonan^ exekuci podal knize z Lichtensteina 
tehoz dne kratkou zpravu o nf cfsaH, vytkl zaroven pHcinu, 
pro kterou poprava Fridricha Jifiho z Oldenburku musila 
byti odlozena, a oznamil, ze cfs. kommissafi vedle cfs. po- 
riiceni do Brna se odeberou, jakmile rozsudky proti Bernar- 
dovi Fiinfkircherovi a nekterym jinym uvfeznenym budou vy- 
neseny. (DVElvert II, 89.) 

Dne 17. cervence 1621 poslal knize z Lichtensteina c(- 
safi zaverecni zprAvu o processu hrdelnim, obsahujfcf po- 
sledni vypovedi kommisse exekucnl, tykajici se Jana Ber- *) Hlava §likova s rukou k snaSne prosbS vdovy hrabSnky Slikove 
ze STlAStni milosti cisarskd due 9. kv^taa 1622 8 vdie mostsk^ bjla 
snata, hrabSnce odevzdAna a v kostele nSmeck^m u Salvatora y Star^m 
mestd k telu neboitika do hrobu pod kazatelQou pHlo2ena. (SkAla Y, 
sir. 218.) — HIavj ostatnich zftstalj na vd2i vystaveny po cel^ch deset 
let, a2 teprve na konci mSsice listopadu 1. 1631 po vzdAni se Prahj kiir> 
firStu Sask^mu od pr&tel jejich prvni ned§U adventni k veSeru hjlj snatjr, 
slavn^m prftvodem do kostela T^nskeho od Cesk^ho kazatele evangeli- 
ckiho Samnele Martina z Dra2ova vnesenj a tarn ve syatjni ulo2enj ; 
ale potom pfed odchodem Sasfi z Prabj mimo mSsto tajnd pochoviny 
prj- byly. (Hammerscbmidt prodr. gl. prag. c. 6. p. 177.) Hlava Hostal- 
kova teprv^ 1. 1632 snata byla 8 brAny 2ateck6 od 8yn& HoSfilkov^ch ; 
hlava pak Sultjsova tepry 1. 1724 8 cis. poyolenim 8 briny Kutnohorsk^ 
byla snata. (Viz seznam pokutoyan^ch str. 171 a 643.) 

**) Mistrovi popraynimu y mSstecb Praisk^ch Janoyi MydliUri za 
exekuci nAIeiitS vykonanon dAno bylo vedle narfzeni kniicte s Licbten- 
steina z dne 27. dervence 1621 z dAchodft komory desk^ 634 kopy miS., 
a^koliy sam za prAci syou jenom 600 kop a delAdce ay^ 20 kop, pak 
zylAStS za poprayu na Martinovi FruweinoYi yykonanou 60 kop a na 
deled 4 kopy, tedy y jedne summS 584 kopy miS. iAdal. (Archiy mistodrS. Lvn narda Funfkirchera Fufifkirchu, Kaspara Luka, MikuldSe 
SMce g Gostomky (Simsdorfu), Fridricha Georga e Otdeth- 
hwrhi a Kristofa mladMho Betengla (Wettengel) z Neuev- 
berkcL Tento posiednl cis. milosti byl odporucen, ponevadz 
V mladisty^m v6ku sv6m ani posouditi nemohl, ze by se pro- 
Tinil dod&vdnlm munice stav&m odboJDym; mimo to ze vy- 
drancovanim a spalenfm statku jeho ucinSna mu byla skoda 
na 60.000 kop mfs. Yynd§ejfc(. (Ostatni viz pri kazd^m 
z jmenovanycb v sezuamu pokutovanych.) — Tak6 ucinfin na- 
vrh^ aby doktori Misensti, Abraham Katd a Ambroi Hada- 
mof^ diouhou vazbou skoro cely rok trvajfcf vysileni, na pri- 
mluYy od vdovy kurfirsta Sask6bo a v6vodfl Pomofanskych 
za ni k cfsari ucinen^ z vezenf byli propusteni. — Zdroven 
oznamil Lichten^tein, ze dalsi vysetrovaDf, tykajfci se pro- 
vineni Vaelava Bflka, bude pi-edsevzato : pak ze Jan Peldri- 
mofsky a Jan Eaba z Rybnan^ kteH v Rdbu meli byti uve- 
zneoi) az do dalsf cis. resoluce zflstaveni jsou v dosavadnim 
T^zenf; take ze do vazby vzat jest Makovsky, ktery poklady 
cisare Rudolfa rebellftm vyzradil. Konecne die zpravy knfzete 
ZTBzby propusteni jsou Bonaventura John, Bcdtasar Globid, 
Jifi NehcTy Jifi Apatykar, mistr Ondfej Stejman a Jakub 
B}fbd, mesCane Malostransti, jiz dne 20. linora vezenim opa- 
tfenf, t6z Stefan Illgen a Pavel Skreta^ ponevadz dilem ne- 
vinn SYOu prokazali, zvlaste pak proto, aby rozptylen byl 
strach a hr&za, jez krvavou exekuci napadla vsechny oby- 
vatele, tak ze i mnozi nevinnf ze zeme utikali. Z t£ p!'(ciny 
k nivrhu knfzete z Lichtensteina i ostatnkh cfs. kommissai^^ 
aebyl vybldsen n&lez kommisse hrdelni proti ostatnfm re- 
bellftm zemrelym, n^brz uznano za vec prosp6sn6j§f, aby 
process proti nim upln6 byl zrusen, a jenom jich dedicfim 
podle provinenf a jmenf zemrelych pokuta na pen^zfcb vy- 
merena, a k tomu licelu nova kommisse byla zHzena. (D' El- 
vert n, 99—105.) 

Jeit£ poznamenati dluzno, ze z osob k vezeni dozivot- 
nima odsouzenych odvezeni byli dne 29. dubna 1622 z Praby 
na Zbiroh VUem starSi Lobkovic, Pavel z J^idan, Vaclav 
Stastny Pitipesky^ Jan Vostrovec a Jan Bernard Funf- 
hnher a Funfkirchu^ ktery vedle cis. resoluce z dne 26. cer- 
venoe 1621 trestu na hrdle a cti byl osvobozen a ve vezeni Lvm z&staven. *) Potom doe 7. srpna 1622 Ui na z&mek Zbirovsky 
dod&n byl z vSzenf radnice Staromistsk^ JindHch Vavfinec 
hrabi GidenStdna, pn kommissi hrdelnf vdeho jm^nf a k ve- 
zenf odsouzen^. Z techto v^zM P^tipesk^ a Vostrovec dne 
16. kv^tna 1623 zaUi'e byli zprogteni a na svobodu pro- 
pusttni. (C. 215, G. 10. — Skdla V, 218 a 228.) — Vezenim 
na hradS Krivokl&tsk^m dne 24. srpna 1621 opatfeni byli 
Fridrich Jiri z Oldenburku^ KaSpar Luk a MiJetddS Stole 
z Gostomkyy ktei^i vedle cfe. resoluce z dne 26. cervence 1621 
trestu na hrdle a cti byli osvobozeni a ve vezenf na Bfl6 
vizi z&staveni. Na brad Erivokldt posUn byl vedle ds. reao- 
luce z dne 12. listopadu 1621 tiz Makovsky vyse dotceny, 
a tarn pri skrovn6m zaopatreni ve vazbe driin jest. Ostatn6 
se s tSmito vizni podle v&le cisare a narfzenf kmiSete 
z Licbtengteina m(m6 naklddalo a sludn6ho zaopatrenf se 
jim dosUvalo, jak ze zprivy Stolce sam6ho jest patrno. 
(Viz V seznamu pokutovan]^ch str. 339 a 635.) 

Co se tyce ostatnfch osob, ponechanych u v6zen{ na 
radnicich mist Prazskych, dodati treba, ze doktor Borbonias 
na sna2n6 pMmluvy, od knfzete z LichtenSteina a jinycb 
vzacnych osob za niho cinini, z vazby po p&ldruhim 16t6 
na rukojmi byl propusten. Potom na snaznou a opitovanou 
zadost osvobozeni byli dne 11., 15., 16. a 19. srpna 1622 
z vizenl na rukojmi pod vyminkou tou, aby v domfch jako 
zatcenf zAstavali do dal&fho vrcbnosti vymereni, megtani 
tito : Lukdi Karban VoUan, Kaipar Uelar^ ElidS starSi 
Ro0yn Javomika a Jan Kaba Rybiiian Naviho m^ta ; 
Jan Theodor Sixt Ottersdorfu, Jan PeldHmwsky VySko- 
ric^ Jan ZdvMa^ Melichar Teyprecht, Abraham Anjel Engels-^ 
perkuy MiktddS DiviS a nikten jinf ze Stareho roista praz- 
skiho. Tito vsak vdickni dne 16. kvetna a 7. cervna 1623 
zprostini byli tak6 vizenf domovnfho. (Skala V, 227 a 306.) *) ManSelkj Pavla ftiSansk^bo, Jana Vostroyce a Sfastn^ho P£ti- 
pesk^ho podalj kniieti s Lichtenfiteina dne 25. listopadu 1621 ^Adost, 
aby jejich man2eU s vSzeni y parkrabflk^m domS do pHbytkA sv^ch pro* 
pakt^ni bjli, ohlafinjice, ie za manielj sv^ vSim jmdnim svym pHpovd- 
dgti, a nebjlo-li bj na torn dosti, i podle sebe rukojm$ sastaviti chtSji. 
AvSak k tomu nebjio syoleno; n^bri vedle cfs. naHzenf z due 12. bfesna 
1622 dot^eni rebellov^ a 8 nimi Vil^m Popel s Lobkovic b y§zen£ pur- 
krabsk^ho na ndkterim zimku y Cechich y^zenim opatfeni b^ti mili. 
(C. 215, C. '/,.) LIX K t^to zpr&Yg dod&vime, ze hned po exekud Praisk^ 
dne 28. cervna stalo se verejii6 probldseof, ze statky jak 
osob odpraven^ch, tak i ze zemS uslych, cfsaH k ruce se 
Qjffflaji. Zdroven naHdil knize z Lichten^teina due 26. cervna. 
c(s. rychtdrftm mist Prazskych a perkmistru hor vinicn^ch, 
potom dne 18. zaH 1621 kral. rychtaHim vSech mist, aby 
vsech statkft dotcenym osob&m ndleiejfcfch a v pokutd cisari 
phsouzenycb se ujali, je odbadnouti dali a poznamenanf toha 
knlzeti neprodleni podali. Cena tichto statkft jiz vyse jest 
vytcena. 

Cisai' v&ak odeslal darem do 6(ma koruna zlatou a ka- 
menfm drab^ vys&zenoa, majfcf cenu 10.000 zl. r^n., obi- 
toYay ji panne Marii de la Scala na dokazdnf k nf vdicnosti 
oabozni, ze jest jemu v bitvi pi^ed Prabou i v jinycb mno- 
hych potrebicb a pHpadnostecb jebo veledAlezitycb dobro- 
tiyon a vernou zpomocnicf byvala a prosby jebo vyslycbala. 
Pripojil k tomu taki nikteri praporce, v bitve biloborski^ 
pOYStalc&m vzati, aby v timz kostele zaviseny byly pro bu- 
dond pam&tku tobo vitizstvf sCastnibo. Mikul&s Bellius vgak 
^Tpraviye, ze dsar ucinil obit tu v Mariencelle, putovav tam^ 
sbrttrem svym ardkniiietem Earlem. (Skdla V, 149.) 

Kommisse konfiskaini (eommissio confiscationis) k pokutov&nE 
ostatnfch uiastnfkfi zpoury naKzen&. 

Listem, danym dne 2. cervence 1621, oznamil dsai^ kni- 
zeti z LiditenSteina, ze bledi k velikemu mnozstvf provini- 
tych, z milosti upou§ti od dalsfbo na brdle ztrestanf proti 
ostatnfm Tsedi stav&v osobdm, kteri jsou se v cemkoli pri 
torn pozdvizenf pominulim proti velebnosti ds. a krdlovsk& 
ptofinily a zpoury stavAv licastoi ucinily; avsak ze uznava. 
za dobri a potrebni, aby knlie s ostatnfmi kommissary bez 
prodleni v bedlive uvdzenf je§ti vzal, s jakou pokutou k tim 
provinilcflm prikrodti by se milo, a zdali by se bez pi^ed- 
beznibo jidi obeslinf a vysetrovdnf (kteriz v podobnych pro- 
▼ininfdi zi^ejme zndmycb jest zbytecni) jenom prAkaz trestii 
proti nim Terejnymi patenty oblasiti nemil. Naproti tomu 
podal kD&e s& Licbten§teina ve zprdv&cb svycb dne 14 a 17.. 
cerrence t. r. zd&ni ds. kommissartk, ze by to bylo proti LX pravu, kdyby se provinil^m trest beze vseho vysetfovanf 
ustanovil ; procez radii k tomu, aby proti nim process^ v nemz 
se jenom o pokutovdni jich na statcich ueb penezfch jednati 
bude, za pomerft jestfe neustalenych a pova^livych zfizen ne- 
byl, nybrz takte2 jako process proti obcim zftstaven byl na 
dobu pozd6jsi, az stavov6 a obyvatel6, beztoho stdlymi kon- 
tribucemi a drancovdnim vojenskym pfflis ztryzneni a zne- 
pokojovani, ponekud klidn^jsf mysli nabudou. 

Tedy dsaf , aby dalsftio strachu, brftzy a zoufalstvi oby- 
vatelstvo kral. Ceskeho zbavil, ustanovil se dne 26. cervence 
1621 na torn, vydati jist6 patenty, jimiz knfze z Lichten- 
steina vyhlasiti mel, ze po prisnem na hrdle, cti a statkfl 
potrestanf nejprednejsfch bufictlv a p4vodcft t6 neslechetn6 
rebellie vsechnem a jednorau kazd6mu ze stav&v a obyva- 
telflv t6hoz kralovstvi (vyjfmaje toliko odsouzene jii uprch- 
Ifky a psance, jakoz i ty, kteff v rebellii tvrdosijnS trvajf 
a u nepfdtel a protivnikft J. M. C. se zdrzujf) se udeluje 
generalni perdon, t. j. vefejn6 prominuti vsecbnech prede- 
sl^ch proti cisafi jakozto cesk6mu krali provineni a trest4 
na cti a hrdle. Avsak aby nezflstaly zcela bez trestu osoby, 
kter6 v cas zpoury ufady zemsk4, dvorni, obecni a jine za- 
stivaly aneb v komraissich a ve sluzbe vojensk6 potfebovati 
se daly, konfederaci podepsaly neb na ni prisahaly, schftz- 
kam povstalc4v obcovaly a usneseni jich schvalovaly, jinych 
k zpoufe povzbuzovaly, potupn6 feci proti cfsafi a domu 
rakousk^mu m^ly a jak^chkoli provineni se dopustily, na- 
h'dil cfsaf knlzeti z Lichten§teina, aby vsechny provinilce 
pfed sebe obeslal a je vyzval, by kazdy sdm v spisu provinfini 
svd vyznal a v nem i odhadnutl sv6ho statku vseho a vseli- 
jak^ho jnieni podal, podle cehoz kazd^mu ulozena byti m^Ia 
jista pokuta na statku neb penezfch k splacenf znamenit^ch 
skod a litrat i pfenaramnych dluhft (nesmfrnych vyloh va- 
lecnych), pozdvizenfm stav4 zpftsobenych. Avsak kdyby nS- 
ktery z provinilcA milosti cfsafsk6, gencralnfm perdonem 
ohldden^, uznati necht^l a obeslan pfed mfstodrziciho kra- 
lov8k6ho V sesti nedelich osobne se nedostavil, proti tomu 
aby se ihned pHkrocilo s trestem fadnym pro velezrAdu a 
urazku d&stojnosti kralovsk6. Die t^boz cfs. nafizenf in^lo 
vysetfeno byti t6/. jedne kazd6 obce provinSnf jakoi i jmfenf, LXI aby podle toho jednotlivym obcfm ulozena byla pokuta n&- 
leiiti, avsak mirnd, by tfm snad nSktera obec o svou vyziva 
a spasa nepriSla a nepozbyla v&ech prostfedk& k sv6mu 
zachov&ni. 

Kommisse k Yyrfzeni v£ci t^ vlozena byla cis. resolucf 
z doe 18. ledna 1622 opet na knizete z LicHtenSteina, jeni 
cis. patentem dne 17. ledna t. r. za mlstodrzfcfho kr&lov- 
sk^ho V Cechach byl naHzen, a ptideleni mu za kommis- 
sary: Adam z WaldSteina, cfs. rada, komornik a zemsk^ hof- 
mistr ▼ kral. Ceskem ; Fridricb z Talmberka, c(s. rada, ko- 
mornik a praesident nad appellacimi na hrade Prazsk^m; 
Sezima z Yrtby, cis. rada, komornik a bejtman Nov6ho mista 
prazsk^bo ; Vil^m mladsi z Lobkovic, cfs. rada a komornik ; 
Wolf Ilburk z ViPesovic, cis. rada, komornik a narizen^ nej- 
yy^si; Kristof Yratistev z Mitrovic, cfs. rada a bejtman Men- 
siho mista prazsk6ho; Jan Kauffer, V&clav z Flissenpachu, 
Melichar Eniesar (Gniess) z Eobachu, Jan Daniel Eapr 
z Eaprsteina a Petr Fuchs, obojich pr4v doktofi, radov6 
appellacnf a lenni; Augustin Schmidt z Schmidtbachu, cis. 
rada, a Jan Frobenius, hrabstvi Eladsk^ho tajemnik; k nim 
pak pridan cis. tajemnik Jan Hegner z Rosselfeldu. Zaroven 
narizeno krdl. prokuratorovi PHbikovi Jeniskovi z Ujezda, 
aby vysetfiti dal, kteH ze stavftv, obyvatelftv a obci pozdvi- 
zeni pominul^ho a jak^m zpfisobem licastny se ucinili, a 
kterf V podezreni takov^ho ucastenstvi jsou; pak' aby se- 
znamy t6ch osob a jejich obvinSni podal cfs. kommissi, kteraz 
vysetfivsi bedlivfe provineni kazd6ho, die toho pokutu vy- 
mfii^ovati a rozsudky cisari k schvalenf predkladati mela. 
(Archiv mfstodrz. C. 215, C. Vp) 

Vysetfovanf ve veci t6 zacalo se hned od mesfee unora 
1. 1622. E tomu cfli vychazely z kancelare kralovske knizete 
z Licbtensteina patenty obzvlastni a dod&valy se osobdm 
k obvineni z dotcen^ rebellie obranym jm6nem Adama z Wald- 
steina, cis. kommissare zrizen6ho na ten cas misto knizete 
z Licbtensteina, ve Vidni se zdrzujiciho; v nichz ukladala 
se jim Ih&ta k vyvozovdni se z rebellie pominul6 a narizo- 
valo se jim, aby nevinu svou prokdzali sv6dky bodnovernymi 
a jinymi prftvody podstatnymi. I odesylaly takov6 osoby 
k jistym lidem yyssiho i nizsiho stavu a rddu cedule rezan6 LXII o vydanf jim svidomf (svgdectvO, jak dalece kdo ceho o nich 
byl poY^dom. Jak jsou se kterf z nich z toho u&tkvL vymifo- 
yali a cfm y^rnosti sv6 poddan6 na kr&li Ferdinandovi do- 
licovali, vyrozumiti mfl2ome ze sv^domf od jist^ch osob da- 
n6ho y&clavovi Bore&ovi z Lhoty a V^lavovi Magrle ze So- 
hiiku. (Viz seznam pokutovan^ch str. 35 a 347. — Sk&la Y, 
199—207.) 

Takovd svidectvf anebo poznamen&nf provin^nf sv^ch 
poddvaly osoby ze ygech stavftv i vdecky obce ds. kommissi 
konfigkaSnf.'*') V stavu pak m6stsk6m d&lo se to od m£dtan& 
V jednom ka2d6m m£st6 kr&Iovsk^m pred rychtaH cfsarsk^i, 
pri nichz jeden ksidf m6&fan y^stupek syftj y spisu yyzni- 
yati, za ud^lenf cfs. perdonu a milosti prositi a podle toho 
pro snazsf Tozvritnl a ukl&d&nf na n6 pokut pen^Mt^ch t^i 
odhadnutf statku syeho yseho a y§elijak6ho nemohovit^ho 
dostayiti musil. 

Zatlm kuiie z Lichtendteina, nayr&tiy se dne 23. dubna 
1622 z Vfdng do Prahy k tif'adu sy^ma co noy£ nai'fzeny 
mfstodrzici kriloysk^, pHnesl s sebou od cfsai^e nadepsany 
perdon gencralnf a dal jej po ysech m^stech Prazskych dne 
7. ky^tna t r. jako2 i po ysech krajfch krdl. Ceskiho yy- 
hl&siti a na radnicfch pHy^siti. Patent cfsafsk^, y In&pruku 
•dne 3. linora 1622 dan^, jimi se generalni perdon yybl&sil, 
klademe zde pro dfllezitost jeho y zn^nf dosloyn^m : 

My Ferdinand 11. a t. d. Oznamujeme tfmto listem y§em : 
Jakoz jest plred m&lo lety y kr&loystvi NaSem didicn6m Ce- 
sk^m p&yodem a pricinou nikterych ziych a nepokojnych 
lidf hrozn6 a t6ik€ pozdyii^enf, bonirka a zprotiyeni (jemuz 
royn^ho nikda prye nebylo) proti J. L. cfsaH Matya§oyi 
panu, strejci a otci Na^emu, yzniklo; tak ze rebelloy^ y t^mz 
kr&lovstyf Na§em ukrutn^, y&ak neyinnS J. G. M. n6kter6 
mfstodrifcf a sekret&re yen z okna yyhodili, potomni mnoha 
jina kraloysty{ a zemS po sobe potahli, zbyte£nou vojnu 
zacali, ji proti J. L. ano tak6 po jejf smrti i proti N&m, 
krali a panu svemu pray6mu, poradn^mu, ode ysech tH 
stayfty t6hoz kraloystyf Cesk6ho na oby6ejn§m sn6mu pri- *) Jak mk\o si vfiimala kommisse konfiska^Qi svSdectvi, iAdostem 
sa uddlenl perdonu pnloien^ch, poznati Ize z toho, ze mnohi takova 
BvSdectvf, jeStS nerozpe<5etdna, J8ou v archivu kral. mistodriitelstvl. Lxni jat6mo, koninoYan^inu, pomazan6ma, nad Bohem, prdvem, 
spraYedlnoBtf, pHsahou a povinnostf svou se zapomenuvse, 
a na tak mnoh^ milostiy6 a pr&v6 otcovsk^ napomfn&nf, ani 
Da to, ze jsme Ysecka jejich privilegia, majest&ty a svobody 
pHkladem alavnych predkfiv Nasich, kr&lAv Cesk^ch, po- 
trrditi, a jim takoy6 potvrzenf in original! (jehoito Y§ak 
oni z pouh6 zlosti k sob6 pHjfti nechtSli) odeslati, tolik6z 
i k poroYn&nf a k n&le^it^mu tehdejMcli ne^estf spokojeni 
priatoapiti chtlti r&iSlij Y&ak oni nic se na to neohiedajfce 
nrpatnfi a zatYrzele Yedli: az naposledy sobd mocnS jin^ho 
domnil^ho kr&le nenalezit6 Yolili a kornnoYali; skrze coz 
polom kr&loYstYi cesk6 i jin6 napodobnS zprotiYil6 zem6, 
ktertz predeSIe za sprdYy a kraloY&nf pHdk&Y Nadich slaY- 
n6ho doma Rakoask6ho a Yelik6 s1&y6 a Yz&cnosti kY^tly, 
k znamenit^ Skod&m a z&hnb6 spolu s obyyately pHYedeny 
]8oa a Yelik6, neYinn6 k]^ea(ansk6 krYe proliti se jest stalo. 
Pro^ takd po stastn^m (s obzYl&§tn{ milosti pana Boba 
Ysemohoacflio) obdrzen6m Yftizstyl n6kter6 prednf toho zl^ho 
pdiTody pro pr&chod spraYedlnosti die processu a uznanf 
priTQiho na hrdle jinym kn pi^fkladu zjeynS y roSstech Praz- 
skych ztrestati dati jsme pominouti mod ner&cili. — Ackoliv 
pak ta ohayni rebellie y kraloYstYf Nasem Cesk6m tak hrub^ 
jest Yzesla, ze je§t£ mnozf jaou, kterf ji Yseiijak podle sy^ 
neJYYisf moznosti reef, skutkem i jinak horliYfi fedroYati 
pomabali, a tudy se tak6 mnoh^ch ne§lechetnych skutkftY, 
nemtoi nez jako ti, kterf jiz ztrestani jsou, dopustili; pro 
kter6ito jejicb tak t6£k6 proYin^uf sluing bychom k nim 
nipodobnym trestdnim prikrociti dati mod r&cili: Ysak 
jsonoe z prirozen^ Na§( ds. a kral. dobrotiYosti Ylce k mi- 
iosti nezli k pHsnosId naklonini, s dobr^ rozmyslem, NaSim 
jistym Yidomfm, s raddou Nasich Y^rn^ch milych moci kri- 
lOTskou Y Cech&ch vsem Um ohyvatelum a poddanym Nasim 
se tiech statfAv hrcHavsM Naseho deskeho, hteH se jii minuU 
rebdlie jakymkcUifik zp&sohem na mnoze nebo na male oucastne 
uHmli^ gaslotiiile irestdni na hrdle a cti (Yyjfmajice Ysak ty, 
jenz json z dotcen6ho kraloYstYf Naseho Cesk6ho utekli, a 
na kter§ jii^ yypoYid Yynedend jest, t6z kten jeste y t6z re- 
beUii nrpatnfe tryajf a pfi nepfatelich a protivnldch Nasich 
se zdriuji) mUostwi na jisfy vSaJc sptisob^ jakz od mfsto- LXIV drzfcfho Naseho kniiete Karia Lichtensteinskeho obsfmeji 
vyrozuraSti moci budou, odpoustiti a promijeti, tez jim na to 
timto listem Nasim generiinf perdon ddvati rddtme^ tah ze 
e strany takovSho trestdni na hrdle a cti dokonce osvobozeni 
a bezpedni budou, 

Nez CO se pohuty propadeni statkuv dotySe^ ponevadz 
v§ecek ten nepokoj od nich pbsel a My k valce, pro kterouz 
jsme na lid vojensky velky naklad vesti, paDstvi Nase vlastni 
rozprodati, ano i zeine dedicn^ prozastavovati, diuhy zname- 
uite zd^Iati museli, a jest6 s velikou neprflezitosti a skodou 
Nas{ se dluziti racime : racili jsme J. L. knfzete z Lichten- 
gteina t6z n6kter6 predof raddy a sluzebniky Nase pro spra- 
vedlive toho v§eho opatfeni, jakby takov6 dluhy Nase od 
tech proviD^Iych zaplacen^, jini pak, ktefi nam vernf zftstali, 
usetreni byti mohli, za kommissafe, davse jim k tomu in- 
strukci, milostive naHditi. 

Protoz poroucime v§em svrchu psanym obyvatel4m a 
poddan^m Nasim ze v§ech ^tavA kralovstvi Naseho Cesk^ho 
spolecne i rozdfln^, kdozkoliv se dotcen^ rebellie oucastna 
ucinil a t6to milosti a perdonu Naseho uziti zddostiv bude, 
aby se od datum publikovani tohoto patentu nejd^le v §esti 
nedelfch porad zbehlych pri nadepsan^m mfstodrzfcfm Na§em 
ohlasil: na kter^zto ohiaseni J. L. jednomu kazdemu, ze jest 
tuto milost a perdon Na§ dosahl, jist^ kundsoft v spisu, t6z 
jist^ vymefenf, co by ddle ciniti a jak se chovati m^l, dati 
nepomine. A pokudzby kdo jiz psane milosti Nasi neuzna* 
val a y casu tuto ulozen^m pH J. L. mfstodrzicfm Nasim 
se neohUsil, ten kazdey (lecby to dostatecnS ukazal, ze pro 
jist6 a nevyhnuteln6 pHciny bezelstn6 se ohlasiti nemohl) 
nemd nikdy vfce zadn^ milosti uziti, nybrz ihned jakozto 
zjevny rebel! pokutu urazenf Nasi cfs. a kral. milosti, dft- 
stojnosti a velebnosti na se potahne a bude k n^mu podle 
pr4va 8 exekud prikroceno. Cfmz se jedcn kazdy spraviti 
moci bude. Ddn v m6st6 Na§em Inspruku ve ctvrtek po slav- 
nosti hodii Ocisfovani blahoslavene panny Marie. L6ta Pane 
1622. Ferdinand m. p. — Sdenco Ad. Popl de Lobcovic m. p. 
S. R. Bohemiae Cancellarius. (Archiv mistodrz. C. 215, C. ViO 

Aby tedy pokuta propadenf statkfi, perdonem generalnfm 
od cisare vyslovne vyhrazena, proti provinil^'m co nejdHve LXV byla provedena, povolavala a obesylala ds. kommisse kon- 
fiskacnf hned po uplynutf IhAty sestinedilni v ds. patentu 
Yym^ren^ die obvineni jiz zhotoven^ho od kril. prokuratora 
osoby Tsech stavfi, aby od dodani jim tycbz obeslini y t6mz 
dni pofad zbehlem pi^ed kommissi se postavfce zalobu na 
sebe slozenou presly&ely, a majl-li elm, neyinu svou pro- 
kdzaly. (SkAla V, str. 217, 307.) 

Ma obesl&oi ta postavily se die zpravy knfzete z Lichten- 

steina dsari dne 10. srpna 1622 podane az do toho dne 

pred konfiskacnf kommissi 202 osoby, z nichz kazdy potom 

proti zalobe prokuratora odpov^d svou v spisu predkladal. 

V zalobe sv^ obvinoval kral. prokurator osoby stavu vyisfho 

obycejnS z toho, ze pHstoupily k rebell&m proti dsari y kral. 

Cesk^m pozdyizenym ; ze odvozovaly bern6 a kontribuce od 

neporadnych direktorfty a sprdycft zemskych svoloyan^; ze 

ciDily yypravy yefeju^ i samy osobn6 y nich se siicastnily; ze 

k direktorAm y potrebach syych se utikaly, jim do cis. lidu, 

jmenujfce jej nepritelskym, sob6 skrze supplikad tymz direk- 

tor&m podanou st^i^oyaly a pH nich toho vyhledayaly, aby 

jim nahradon za skody od ds. yojska ucinen^ nektere statky 

komomi k yyziyenf byly postoupeny ; ze pro zayrzenf krale 

Ferdinauda II. a zvoleni Fridricha Falck^ho hlasoyaly, jeho 

za pana sy^ho yyzniyaly, jeiDu valky proti dsari odvozo- 

Tinfm berni a kontribud yesti pomdhaly ; ze k yernosti d- 

sari po cely cas zpoury se neohl^ily, nybrz ve sv^m predse- 

Yzetf az do ptemozeni setrvaly. — Jake pak k takoyemu ob- 

Tineni z oboji straay prftyody a odvody yedeny a ukazoyany 

byly, to y§e a obzyli^tnS jak poyahu obzalovan^ho, tak 

i pHpadaost a yelikost proyineni jeho, majice kommissati 

podle iustrukce sobe dan6 y bedliyem uvazeni, o torn yedle 

pr&va yypoyfdali a yypoy^d syou dsaH k schyaleni pred- 

kUdali. 

Zatim ysak n^kteH z obyinSnych, neocekayajice vymi- 
feui kommisse konfiskacni ye v6d sv6, aniz take yMouce, 
zdaliz y prftyodecb a odyodu neyiny sy6 obstojf, statky sy6 
pozemske, y jichz drienf a uzfyanf posayad beze vsi pre- 
kazky zfist^yali, vdelijak sumoyali, svrsky a nabytky ukry- 
yali a oddzovali, bospodaiPstyi ztencoyali, opousteli, i jine 
skodliv^ ciny neslusue pred sebe brali, a tak tfm sami zjevne 

V LXVI to na sobi zn&ti dali, ie v 8v6domf 8v6m sebou jisti nejsou. 
Z t6 priciny knfze z Lichten&teina patentem dne 12. srpna 
1622 dan^ a dne 10. z&H op^tovan^m pHsni porucil, aby 
i&inf z t^cbz stavft, kdoz by ds. milosti a perdonu uiiti 
cht61, statkft sv^ch, jak pozemskych tak i jinych, i&Anjm 
zpftsobem limysln^ neztencoval, nehubil, neukryval, nepro- 
daval, ani jinak neodcizoval, lidi poddan^ch z poddanosti 
nepropoustil a nic toho, cozby na ztenienf a umensenf 
statkft se vztahovalo, pred sebe nebral, n^bri statky sv£ 
pi'edesl^^m zpftsobem piln6 a dobiPe spravoval a opatroyal, 
vzd6Uval a ktt^itku Y^sti hledil. Pokudzby pak kdo proti 
tomato porucenf jednal a jindce v statku 8v6m se choval, 
ten m^l propadnouti vsecek a v&elijak;^ statek, zbo2{ a jminl 
8v6, byt by v prfiinS jeho obvin^nf vypovSdf kommisse kon- 
fiskaini k ruce cfsare prisouzeno nebylo; i ten, kdoby co 
z takoy;fcb statkft k 8ob6 pHjal a pfechovdval, trojnisobnf 
pokntou, zacby ty v6ci preschovan^ st&ly, beze v6ebo use- 
tfen( ztrestan; tomu pak, jeniKby takov6ho mrhace anebo 
ukryvaie vyjevil a ozn^il, n&leiiti odmina d&na byti m61a. 
(A^rchiv mfstodrz. C. 215, C. V, & C. 123, C. '%,.) 

Pon^vadz pak mnozi z pronev^i'elych rebellftv ani sami 
osobn6 ani jich plnomocnfd ve Ibfttg svrchu polozen6 pl^ed 
ds. kommissf najfti se nedali, sxni dftlezit^ omluvy nedo- 
stavenf se nepodali; proto stali se nehodnymi navzdy ds. 
perdonu, j(mz opovrhli, a odsouzeni jsou rozsudkem ds. 
kommisse vel'ejnS vyhld&enym dne 14. cervence 1622 hrdla. 
cti i statku pro 8v6 zi^ejmi provin^nf v rebellii, obzvl&dte 
pro svou trvalou vzdorovitosf a urputnosC, jfz se ura2enf ds. 
a kral. dftstojnosti a velebnosti dopustili. Byli to mimo 
mnoh6 jin6 zejm6na tito: Bohuslav Boubinsk^ z Ujezda, 
Kristof ryt. z Redem, Ferdinand Svihovsk^ z Ryzmburka a 
Svihova, Adam Vdiynsky sv. pdu z Vchynic a Tetova, Jirf 
KarUk z Nezetic, Jan Zylvar ze Silbersteina a Pilnikova, Jiff 
Smrcka z Mnicbu, Vadav Kosan Malovec z Malovic, Adam 
Jaroslav Sofmau z Hemrlesu, Volf Bedfich a Volf Josef bratH 
Lamiugerov6 z Albenreitu, Sigmund JiH Habsperger z Habs* 
perku, JoSt Adam Sirndingar ze Sirndinku, Kunes Bohuslav 
Dvofecky z Olbramovic, Burian Sekerka z Sedcic, Vil6m 
SCastny KapUr ze Sulevic, Jan Vilem Malovec z Malovic, Lxyn 

Sigmnnd Raasendorfer z §premberka, Jan Ledeck^ z Gra- 
nova a Jan BedHch z Oppersdorfii na Markvartidch. Tento 
rozsadek potvrzen byl ds. resolud z dne 16. z&H 1622, av&ak 
jen CO do konfiskace statkft osob nadepsan^ch. (Archir 
mfstodrl C. 215, C. Vi) 

Dnih^ nilez ds. kommisse konfiskaini t^kal se osob 
V tr?al6 zponre zemM^ch, jejicbJS d£dicov£, byvse na onen 
cas skrze dvoje patenty, od knfiete z LiditenSteina dne 18. 
brezna a potom dne 15. dnbna l^ta minul^ho 1621 yftbec 
vyUi8en6, k dosl^cbini processu pr&ynfho v pHcin6 tfchi 
zemfelycb rebell& pi^ed ds. hrdelnf kommissi obesldni, toho 
tak Qciniti zanedbali, tak ie Ai dosavad z pHcin vySe vytie* 
nych rozsndek tykajld se takovycb zemi^el^cb rebellft jest 
neproseL Byli to zejm^na : Sigmund Belyic z Nostvic, Adam 
Abrabam Bobdaneck^ z Hodkova a jeho syn Jaroslav, Jan 
BezdikoYsk^, Pek z &niku, Viclay Borefi ze Lhoty, Vil6ni 
Vojtedi Doapovec, Bernard z Elsnic, Jan z Gerdtorfu, Albrecht, 
Blazej a YiUda? Gryspekov^ z Gryspachu, JindHcb Janovsk^ 
z JanoTic, Miknlii Klusak z Kostelce, Jan Adam a Jan 3vti 
Eokoh>yec, Jaroslav Libfiteinsky z Eolovrat, Vojtich Eon$- 
jedakj z Eonojed, Zdenik EoiPensky z Teredo va, Bohuslav 
St Malovec z Malovic, JiH Misicek z Vydkova, Jan Sigmund 
a Jindrich MirkOY6 ze Solopisk, Jan Eridtof Mydka ze 2la- 
niC) Alexander Preis z Debnem, Earel Fi^ehofoYsky z Evase- 
joYic, Jan Adam RonpoYec z RoupoYa, Adam Jlepick^ ze 
Sadomflhe, Ladislav Sekerka ze Sediic, Jindfich Slavata 
z Chhunn, Bedfidi a Zden6k SmollkoY6 ze Slavic, Adam a 
Petr 8mr£kov6 z Mnichu, Hynek Statimsky z Lfebgteina, 
Sigmund ^kl, Volf Eristof Sofman z Hemrlesu, V&claY ml. 
Stampacb ze Stampachu, Jindi^ich Jakub Tejrovsky z Ein- 
siedel, Zdenik a Y&dav Trmalovfi z Tou§ic, ^ebestian Uje- 
zdedcy z Cervenfiho I^jezda, Jan JiH Wacbtel z Pantenova, 
Markvart V6zn(k, Bohuslav st. a Yil^m ml. Yithov6 ze Bza- 
vebo, Ctibor Yojfr Sasky z Protivce a Jindrich Jiri Zeidlic 
z Scbonfeldu. 

Protoz knfze z Lichteniteina op6t otevren^m listem a 
editkem tigtin^, vydanym dne 14. cervence 1622, d^dice 
poz&stal6 po tfchi ozndmenych i jinych vSech osobdch, od 
zac&tktt zpoury az do vyhl&seni toho ediktu zemrelych, jakoz Lxvm 

i jednoho kaid^bo toho, kdoi by sobi pr&vo miti poklddal 
k poz&stalosti jejich, obesylal a povoldval, pHsn^ jim pfi- 
kazuje, aby ve dvou ned^Uch poMd zbihlycb (kterdzto Ih&ta 
jim za prvnf, druhou, treU a posledni a koDecni za den 
pr&vni se pokladala) sami osobnS pred c(8. kommissf kon- 
fiskacnf jist6 a konecne najfti se dali k doslychani toho, co 
CIS. prokurator v pHcine dotcenych osob zemrelych Y^sti a 
ukazovati, a jaka na to pravni vypov^d od cfs. kommisse 
vynesena bude. A jestliie by se pak dotcenf d6dicoY6 ne- 
postavili, tebdy nic minS ze pfijde na to, coi pravo a spra- 
vedlnost v takovych zi'ejmych provinSnich v rebellii a ura- 
zenf ds. a kr&l. dfistojnosti a velebnosti s sebou pHnddf. 

Na toto obeslaof postavili se v cas mnozf d§dicov6 pied 
cfs. kommissi a podavali obrany sv^., mSli-li jak6, proti za- 
lobam cis. prokuratora. Nikdo v^ak z nich aoi z d^dicii osob 
ph kommissi hrdelnf jiz odsouzenych Deodvolaval se k privi- 
legium, od krile Rudolfa II. stavdm 6eskym 1. 1608 udile- 
n^mu, die nehoi statky tSch obyvatelft, kterf by pro uraienl 
kr&l. d&stojnosti hrdla i statku byli odsouzeni, po ztrestdnf 
jich na hrdle pripadnouti m^ly jejich nejblizgim pffbuznym 
a d^dicAm, a nikoliv v pokute krdli neb kiil. komore. Jediny 
Albrecht z Walddteina, jakozto porucnfk blb6ho Sroifick^bo 
Jindricha JiHho, dokl&dal se toboto privilegia stavfl Ceskych 
a bled^l t(m prekaziti a zaroeziti konfiskaci v§ecb statkfl Smi- 
Kckych, nalezem kommisse hrdelni z due 26. dubna 1621 jiz 
narizenou. Kdyz vgak kommisse konfiskacni pozorovaia, ze 
by tento odpor Waldsteinflv cfsafi byl na velikou i^mu, 
pon^vadi by die tobo se rozsuzovaly podobn6 pHpady po- 
tomnf ; die dobr6ho zddnf knfiete z Licbten§teina, cis. reso- 
lucf z dne 16. z&tl 1622 scbvdlen^ho, jednano bylo o ustou- 
peni polovice statk& Smirickych k ruce kr&l. fisku s Wald- 
steinem, ktery k tomu pod jistymi podmfnkami svolil a tlm 
konfiskaci statkA v Cechach vAbec moinou ucinil. (Obsfrni 
zpr&va torn podina jest pri Albrechtovi Janovi Smirick^m 
V seznamu pokutovanych, str. 541—548.) 

Prvni rozsudky cis. kommisse konfiskacnf, tykajfcf se 
osob svrchu recenych, jednak t^ch, kter6 opovrhse cis. per- 
donem v urputnosti sv6 setrvaly, jakoz i vsech v cas zpoury 
ze sveta seSlycb a jinych provinilcA, z nich^ n^kterf v^eho LXIX jmenf, nekteH jistych dflft statkfi sv^ch odsouzeni byli, poslal 
vedle cfs. instrukce kniie z Lichtensteina dne 10. srpna 1622 
cisaK k potvrzeni, zadaje za rychl6 vyffzenf v6ci t6, aby 

V cas nastAvajfcfch ini obilf ze statkA konfiskovanych se ne- 
roznaselo a nezavl6kalo, pak aby co mozn& brzy penfze za 
statky konfiskovan^ se sesly. Z&roveii podal knfze cfsari 
zpr&Tu, ze raezi jinymi nejvice provinilymi a prdv6 odsou- 
zen^i vseho jmfinf jsou t6z Jan JiH z Vartenberka, Wolf 
ze SalhauseD a Vaclav ze Stampachu, kteri v prosp6ch svftj 
se odvolavajf na perdon, od kurfirSta Sask6ho jakozto cfs. 
koinmissare v Cecbdch jitn dne 14. listopadu 1620 ud^Ieny, 
c(mz obvinenf a trestu zcela osvobozeni byti se domnfvaji; 
avtok c(s. kommisse ze uznala za dobr6, aby timto hlavnim 
rebellftm, ackoliv se za n§ opH kurfirst Sasky primlouval, 
i&dn6 milosti se nedostalo, by se tak zabr&nilo budoucf dft- 
slednosti velmi skodliv^ a bezpravnfmu odvol&vanf se jinych 
na podobn^ dftkazy domnil^, jakymi (jak se doslychalo) ve- 
likd cast stavtt kraje Litom^rick^ho a Zateck^ho proti za- 
lob^ brdniti se zam^slela. — Mimo to zadal knf^e z Lichten- 
steina cisafe za schvalenf ndvrhii kommisse, aby vdecky 
stalky, kter6 pfed v(t§zstvfm na Bil6 bore vojensk^m b^hem 
od da. lida vtiecn^ho rebellfim byly vzaty, bez dal§{ho prav- 
nibo processu za pr&vne konfiskovan^ pokladany a proto ve 
vsech v^ovedich, na osoby in commissione confiscationis 
vySlych, jakozto jii propaden^ cfsaH vzdy vymSn^ny byly 
a z&dn6mu navrdceny byti nem61y. 

Tyto rozsudky i nAvrhy nadepsan6 schvileny jsou cfs. 
resolucf dne 16. zdH 1622, a zdroven naHzeno cfs. kommis- 
aar&ni, aby budoucni pri rozsudcfch, jimiz by provinilf bud 

Y p&ty dfl neb v 16no odsouzeni b^ti m^li, radeji statky v 16no 
byly zftstaveny, pon^vadz z toho vetsf prospech plyne tfm, 
ze odumrtnfm pr&vem lennfm statky takov^ na cfsafe neb 
jeho n&stupce pHpadnouti mohou, zvldste kdyz bedlivy na 
to zfetel mfti se bude, aby ndpadnf prdvo v lennich tipisech 
pokud moznd bylo obmezeno. Z toho vysv^tliti Ize, proc 
)enom n^kolik provinilych pdt6ho dflu jmenf jest odsouzeno. 
Mimo to cfs. kommissaMm bylo poruceno, aby v ndlezech 
svych ietKli rovnosti prdvnf, tak aby stejn6 provinilym stejnd 
pokata se akl&dala; pak aby pH vyhladov&nf rozsudkft po- LXX tvrzen^ch y&ecky a jednoho kaid^ho, obzvl&dte iiejpi^edaej§f 
provinike, vseho jm6nf odsoazen6, napomfnali a pi^fsne jim 
domlouvali^ by milosf, od cfsare a krdle jim prokdzanou a 
zmimini trestu uznali sludnou poslusnosti a budoucn^ se 
yysttfhali ydech zlycb praktik, jinak ie by je zastibl bez 
prominutf trest zaslouzil;^. 

Podobnym zpftsobem pf'edklddal kulie z Licbtensteina 
y rozdilnych dobach rozsudky, t^kajfcf se vSech ostatnich 
osob obviQ^n^ch, jakmile jich nikolik vynedeno bylo, v od- 
d^lenfch po 20 &i 30, k resoluci cfsahk6 ; dsai^ pak je oby- 
cejng die ndlezu kommisse konfiskacnf potvrzen6 neb zmir- 
nin^ vracel knfzeti k vyhlddenf, a casto kommissarflm na pa- 
met uvddel, ie celou tu vie jim svgfil na jejich pHsahu a 
svedomf, napomfnaje je, aby pHhlfzeli vzdy k spravedliv^ 
rovnosti v rozsudcich sv^cb, a yytykaje nSkdy i jednotliy6 
phpady, y kterych osoby stejnS proyinil6 rozli£n§ pokutoydni 
J80u, jako Petr 6{6ansk^ z &ican a JiH Konrad Suda Lukav- 
vkf z Ikenei, z nichz pnry yseho jminf, druh^ jenom poloyice 
byl odsouzen. 

Byl-li nalez kommisse konfiskacnf taky, 2e blasujicf 
stejnym poctem (pari numero) rozdilnych byli n&bledft co do 
proyininf jednotliycA, y pHpade tak6m cfsar proyinilci udSlil 
milost dokonalou a osyobodil jej od kaidS pokuty ; tak pro- 
minuta byla pokuta Janu a Mikuld§i Salayflm z L(py a mno- 
h^m jinym. I po styrzeuf rozsudkfty a jich yyhl&genf a yy- 
kon&ni zmfrnil neb prominul cfsair pokutu nekterym odsou- 
zenym na jejich snaznou zddost, ackoliy knf2e z Licbtensteina 
ye sy^ch zpr&y&ch, zyladt^ ye zpraye z dne 28. ledna 1623 
pouk&zal k tomu, ze by udilov&nf takoye milosti m61o na- 
sledky §kodn6 a zahubn6, jsouc na lijmu dftstojnosti cfs. 
kommisse, a 2e by tfm konfiskace se minula hlayniho ucinku. 

Eazdy rozsudek kommisse konfiskacnf, y nimi proyinenf 
odsouzeneho jakoz i pokuta krdtce byly yytceny, jakmile od 
cfsai'e byl schydlen, do protokoUu candemnatorum^ pri urade 
kr&L prokuratorstyf se nach&zejfcfho, zaps&n, yerejni yy- 
hliden a opis jeho odsouzen^mu dodan byl s tfm prfsn^m 
napomenutfm, aby on i s rodem syym budoucn6 lep&i pozor 
dal na sebe, na 8y6 syidomf a poyinnost syou, cfsari a de- 
dicAm jeho prayou yirnost, poddanost a posIuSenstvf kaz- LXXI diho tasu zachoval, vsech a vgelijak^ch praktik skodlivych 
se Tystffbal a ve Yfiem vSude dobre, poctivi a dlechetn^ se 
Hdil, vMoace o torn, pokadi by se d&le kdo z nich ceho 
nejmensfho proti dsaH a slavnSmu domu Rakousk6mu do- 
pastil, ie jist6ho skutein^ho ztrestdni s pripomenutfin tohoto 
pro?iDi]i{ jiz prominat^bo konecnS ujfti nemL — Mimo to 
V kazd^m rozsttdku, tykajfcfm se osob, jenom k n6kter6mu 
dfla staticfty a jmenf odsoazen^ch, jakoz i osob perdono- 
vaoych, vymfniny byly vedle dobr6ho zd&nf komory £esk6 
k nice dsare statky, piPed bitvou b^lohorskou od ds. lidu 
v&lecneho vzat4.*) 

Y rozsuddch kommisse, obsabujfcfch tipln^ prominutf 

poknty, dolozeno bylo, zdali obvineny perdonovdn byl s v^- 

minkou neb bez Tyminky (cum neb sine clausula). Yyminka 

tato byla dvojf ; prvnf j^ie perdonovany nevinu svou na dile 

odvecW^ kladia se pri osobdch, kter6 se t6m£r vsecbny pHsa- 

hinfm v zpoare provinili, aby jim tato dausula pro budoucf 

pamatktt takov6ho jich poblouzn^nl a proti tomu milosti od 

cfsare jim prokazand pred ocima zAstivala. Druhd v^minka 

(daosnla) t perdonech znejfcf „vSak na jisty zpAsoh^ tak jaki 

jemu torn skree jiste osohy k tomu nafieene ozndmeno hude^ 

vztabovala se na to, ze jest od dsafe milostivi resoluce 

prosla, aby ty katolick6 osoby stavu pansk^ho a rytli'sk^ho, 

kterez ye zpoure pHsdbaly a proti dsaH se provinily, v§ak 

milostiTiho perdonu uzily, podle nioznosti sy6 jistou summu 

pen^z od sebe odvozovaly na zalozenf a yystayenf collegia 

' nobiUum^ y jximi by mUdei^ stavn pansk^ho a rytffsk^bo, 

dftkladft na stadia nemajfcf, se yychovavati mohia; co2 vsak 

na pozdijsf dobu masilo ponech&no byti a teprv 1. 1628 ai 

1630 pri kommissi tractationis de pio opere yyHzeno bylo, 

poDiradz pred tfm lid^ yelikymi kontribucemi a danemi byli 

*) Rossudek odsoozen^m dodan^ snil takto: Karel etc., narizen^ 

noitodiiici v krAl. Ceskem. Podle mflostive od J. M. C. proSle resoluci 

riS J. M. C. Bemhartovi MikuldH GerSiorfovi s C^eritorfu milost diniti, 

tak jakI jema pH vjneSeni ortele jeho oznAmeno jest, 2e ze vfieho a 

vielljakeho statku a jmSnf jebo, ji2 J. M. C. v pokntS propaden^ho, 

mohnrh^ho i Demohovlteho (viak krom toiho, kteryi by pfed Stastnym 

/. M. C. vUiettvim ffcjensh^ bihem od lidu J. M. (J, vdUiniho vzat 

bylf pii cemi se tak^ tobo zcela a zdploa zaaechAvA) po eaplaceni dluhftv 

jeho, roidClaje tfi statek na tH dilj, J. M. C. jeden dH zftstati, a dot(e- 

nemn Geritorfovi tolik, taS hj dva dilj stilj, z komory J. M. TjdAuo b^ti 

ma. — Aetam t Meniiffi misU praiskim 23. Mnji anno 1623. Karel m. p. Lxxn 

obtfzeni. (Die zpravy komory ceske a dobr^ho zddnf rad 
nad appellacfmi, dne 27. listopada 1626 na zadost Vil6ma 
PMdruha Koce cisaH podan6bo. — Archiv mfstodri. C. 215, 
K. 35.*) 

Pri konfiskaci statkft pokracovdno bylo podle prdya cfsaK 
nalezejfciho, die n^hoz jeden kazdy hned od 6asu pozdvi2en( 
a vyjevenf raysli 8v6 proti krali a pdnu sv6mu v takovd pro- 
viDenf a pokutu upadl, ze z&dn^m statkem, prv jemu ndleie- 
jicfm, vlddnouti, ani takoveho statku zMnfm vymySlenym 
zpftsobera odcizovati nemohl, protoze krdl. fiskus hned od 
casu reatus (provinenf) takoveho statku ipso facto vlastnosti 
nabyl. Mimo to m61 krdl. fiskus i tebdy, kdyz jen dfl i nej- 
mensf n^jak^ho statku fisku nalezel neb v pokut6 pHpadI, 
moc a pravo cely statek vziti a prodati; avdak zaplatiti se 
m^lo toinu, ktery by tak6 nejaky dfl na takov^m statku m^l, 
to CO slu§n6ho by byti mohlo. (D. Z. 299, D. 23.) 

Die toho kazdemu, kdo jenom n^kter^ho dflu jmSnf 
sv6ho byl odsouzen, konfiskovany a prodany byly vsecky 
statky jeho nemohovite i mohovit6, svrsky, ndbytky, klenoty 
a jistiny, a dfl jemu z milosti ponechany vyddn mu byti 
m^l casern ze summy trhov6 po zaplacenf dluhftv jeho bud 
od kupujfciho neb obycejn^ z kv&l komory cesk^. I takov6 
statky, ktere naleiely odsouzen^mu spolecn^ s jinymi, jak 
tomu bylo pK bratrfch nedflnych, od kral. fisku y pokute se 
ujimaly (viz Betengel, Svamberk, Smiricky), ackoliv die fidu 
zemsk^ho bratr nedfln^ nemohl na lijmu a zkdzu druheho 
bratra niceho odcizovati, tim m^ne provin^nfm svym statkft 
pozbyti, tak ze i die dobr^ho zddn( knfzete z Lichtensteina 
nedflnost obou bratH SmiHckych podle prava Cesk6ho od 
Albrechta z Waldsteina pi^ed soudem dostate6n6 mohla b^i 
zastav&na. (Viz SmiHcky str. 543.) *) RoBsndek, jimi perdon byl udilen, zn^l takto: Karel s Boii mi- 
loBti kniie a vlad&i^ doma LichtenSteinsk^ho etc. Podle milosti v6 od 
J. M. C. proSl6 resolaci jakoi jest ViUm PKdriih Koc s DobrSe v jiat^ch 
artjkulich od kril. prokuratora obvindn: vSak pondvadi jest nevinu bvou 
pfed kommissarj k toma uaHien;^mi (na dile) odvedl a J. M. C, v dem 
jest on uk poblondil, rk6i\ jemu to z milosti svi (vSak na jisty «pAw>5, 
tak jaki jemu o torn akrze (Moby k tomu nafUeni oendmeno bude) pro- 
miaouti: protoi takove ialobj osvobosen jest podle prAva. Actum v Men- 
Rim mdstfi PraXsk^m 30. Maji 1623. — Karel m. p. (C. 216, K. 35.) k^ Lxxm 

Ani stalky n&padnf (fideicommissa) die dobr^ho zdinf 
komoTj ceske z dae 18. srpna 1623 nebyly vynaty z konfis- 
kace. Ujfmini takovych statkft k ruce krdl. fisku schvdleno 
a naHzeno bylo da. listem dne 24. dubna 1624 knfzeti 
% Lichteniteina danym, v nimi pouk&zano bylo k tomu, ze 
dsaf die dobr6ho zdanl mnohych Hssk^ch rad sv^ch dvor- 
skych, appellacnfch a tajnych pro velikost a rozsahlost po- 
zdvizeaf, mod vilecnou potlacen6ho, vedle prfkladu dsai^e 
Earla V. Te zpouiPe SpanSlsk^, opravn^n jest ujati se statkA 
dUicoydi a napadnfch (fideicommissa a majoraty), v jichz 
nihim byli rebelloy^, tak ie statky takov^, jako jin6 statky 
zpupiii V pokat6 krdl. fisku pHpadly. Tato cfs. resoluce, 
tykajici se konfiskov&nf statkft ndpadnfch od dsare -Ferdi- 
ninda IL dne 7. dubna 1631 byla obnovena, a od dsai^e 
Ferdinanda UI. zvldstnim zdkonem stvrzena. (Novella lit, 
I-Aa. 24 — Archiv mfstodrz. C. 215, C. %.) — Tak6 die 
tihoi dobreho zA&ni komory cesk6 z dne 18. srpna 1623 ne- 
meiy osoby perdonovan^, byly-li nekatolid, zfistati v drzeni 
^Utkft zmilosti jim ponechanych, nybrz povinny b^i mily 
je ¥ jist^m case prodati osobdm katolickym, aby nezftstala 
vxcmi semena nov^ch nepokoj&v a zpour. (C. 215, C. Vi-) — 
Posl^ poznamenati dluzno, ze i osoby perdonovan^, jakoz 
i isMa, jimz dokonald milost od dsaire byla udelena, po- 
zbyly predce pohledanosti a jistiny sv6, ktere pi^edtfm m^ly 
za krdl. komorou neb na statcich jin^m konfiskovanych. (Die 
zprdTy krdL prokuratora z dne 17. brezna 1648 na kommissi 
revigionia. — Archiv mtetodrz. C. 215, B. 8.) Jistoty pak od- 
soazenym na statcfeh komornfch neb konfiskovanych ndleie- 
jici, jakozto kraL fisku pnpadl6, z desk zemskych byly vy- 
Buodny. Tak uaHzeno bylo od knfzete z LichtenSteina dne 
21 iervna 1624 ui'ednikftm menSim desk zemskych vymazdn( 
z desk summy 26.1(X) kop mf§., kterou Hendrich Mates 
7. Tama, linhart Colona z Felzu, Yil6m z Landsteina, Ondi^ej 
^lik a Mikaldig z Gerstorfu na krdl. panstvi Kralodvorsk6m 
i&ili pojiitiaou. Die extraktu dfadu purkrabsk^ho z dne 28. 
brezna 1621 vyndiely jistiny n^kterym rebell&m ndlezejicf 
172.171 kopu mffi. (C. 215, C. %.) 

Co se ^ee ostatnfch jistin rebeUAm ndlei^ejfcfch, naH- 
zeno bylo pate&iem z dne 5. biPezna 1622, aby kaidy, kdo LXXIV 

rebellflm jak^ikoliv dluhy povinen jest, takov^ dluhy pH 
case SY. JiM aneb dvi nedile potom koneini odvozoval, aneb 
se pred kommissary, k vyupomin^nf takov^ch dlnhfl naHze- 
D^mi, ohltoil a uk&zal pH6iny s1u6d6, proi by placenfm jich 
povinen nebyl Ale pon^vad^ jenom nikteH v torn se po- 
sludni zachovali, vydal knfie z Lichtendteina dne 25. kvitna 

1622 torn pi^fkfejdf nairfzeni vefejn^mi patenty, pKsnd po- 
rouieje, aby kaidy, kter^ pominul dluhft rebellftm povinnjrch 
zapraviti, neb prfciny nezaplaceni oznimiti opominul, takov§ 
dluhy dvojn&sobni do diradu cfs. rentmistrsk^ho koneini Te 
ctyrech nedilich od datum tkhoi patentu sloiiti a odv^sti 
byl povinen. Kdyii v6ak ani tehd&2 dluzn(ci posluSnfi se ne- 
zachovali, opakoval knfze z LichtenSteina novym ediktem 
dne 12. srpna 1622 ptede&li naHzenf ve veci t6, doklidaje, 
ze kazd^, kdo by jak^koliv dluhy, jistoty neb zipisy, kle- 
noty a jin6 vici rebellAm, kteH statkft sv^ch jiz odsouzeni 
jsou neb je§t6 odsouzeni budou, n&lezejicf cht61 zatajiti a 
ukryti, trestin a pokutovdn bude propadenfm trojn&8obn6 
summy, kterou by zatajil ; tomu pak kazd^mu, kdo by takov6 
zatajeni a ukryti ozn&mil a vyjevil, vyd&n byti mb\ bez pro- 
ne§eni osoby jeho tfetf dfl z t^hoi statku zatajen6ho. (C. 215, 
C. %.) 

Odsouzeni k manstvf. 

N6kter6 osoby, kter6 pro svi niendf provininf v £as 
zpoury v pokutu upadly, pH kommissi konfiskainf mfsto 
ztr&ty pit^ho dflu jm6n{ sv^ho odsouzeny byly tak, 2e statky 
jim z didictvf jsou vzaty a pod 16no k manstvf zanechdny. 
Ze pak takov^m osobim k pHjetf manstvf jist^ cas byl jme- 
novdn, pro6ez knfzeti z Lichtenfiteina cis. listem z dne 6. z&fi 

1623 bylo poruieno, aby jednomu ka2d6mu, kter^mui podle 
vypovidi vyneden^ statek jeho pod 16no k manstvf zanechdn 
bude, po vykonan6 povinnosti mansk6 t^z statek z desk zem- 
sk^ch byl vymazin a do desk mansk^ch dvorskych skrze 
lirednf osoby k tomu zr(zen6 vlozen a veps&n na zpAsob a 
artikule tyto: 

1. Jako2 jest jeden kaid^ man pi^edtfm k dftlezit^ po- 
trebd krdle Cesk^ho jisty poiet konf vypraviti do pole po- 
vinen byl, pro£ez na mfsti toho jak on tak i jin( v6idcni LXXV 

badoad dridtel^ statku takov6ho mansk6ho kril&m Oeskym 
bodoucni sty dU U summy^ za kterouS nyni tyi statek jeho 
iacavdn bude^ kaidoroini heee vSech odiladAv a ead/riovdni 
ddvoH a odvoMOviM povinen bude, 

2. Jesiliie by kdo z dotten^ch manAv prostredkem casD6 
5mrti z tohoto svita vykrocil a po sob£ d6dice muzsk^ho 
pohlavf poMdni zplozeii6 zanechal, takov;^ statek mansky 
mi Ba takOT^ dMice jeho muzskiho pohlavi piPipadnouti. 

3. D&le tfmi manflm uiinSna jest ta milost, aby jeden 
kazd^ z nich mohl a tu moc mil na sv6m statku (pokudz by 
jini zddii6 na Umi statku z&vady zdilane uebyly) svou man- 
zelku a dcery y^nem a zapsdnfm do desat^ho dflu, zac by 
ten statek iacovdn byl, nileiiti opatiiti a dskami dvorskymi 
ujistiti, ano i jeden kazd^ man do t6hoz dflu desdt^ho se 
dloziti a* z&vady na nij (vsak vice nic) vzd61&vati. Jestlize 
by pak co takov^ho od kohokoliv mimo toto kr&l. vym^renl 
se stale, to 2&dn6 mod mfti ani z&dn^mu k n6jak6 obranS 
slooiiti nemi. 

4 Ydecky koUatury se vsfm jich prfslusenstvim nic 
OTsem nevymSfiujfc krdlflm Ceskym v mod zanecbdny jsou. 

5. Jestlize by pak kdo z jmenovanych man&v na svem 
statka 8y6 manielce pfed tou rebellif vSno, aneb nad veno 
cokoliv vice bud jf neb komu jin6mu dskami zemskymi po- 
radnfi byl pojistil, to m& v sve podstatg zflstati ; jako i nic 
meni, jestlize kterd manzelka sv^mu manzelu v t^ predesl6 
rebellii Y6no bv6 odevzdala, a on takov6 na hotov^ch pe- 
aizich pHjal a na sv^m statku dskami zemskymi pojistil, 
toho mi uziti a pH torn z&staven byti. 

6. Jestlize by tak£ kdo po vymazani jeho dluhii z desk 
zemskych ke dskim dvorskym pHSel, a to, ze takove za- 
piiaf stari poir&dn6 bylo, dostatecn^ provedl a prokdzal a 
na to nov6ho opati'enf od sv^ho vgritelQ zddal, takov6 za- 
psini ke dsk&m dvorskym m& pHjato a zapsano byti. 

7. Pokttdi by tohoto casu kdo z manftv statky pod leno 
pHjat4 vlastnim jm^nem jmenovati, jako i zac ty pogacov&uy 
byti oiaj{, pH dskich dvorskycb ozndmiti bud z nevedomf 
aoeb ze zapomenutf nemohl, ten aby z desk dvorskych reco- 
Kuci pKjal a pH torn plnou moc jedn6 neb vie osobdm dal, LXXVI 

aby ony na mfste t^hoz mana to zapsati, v maDskou povin- 
nost uv6sti a to vse ve ityfech nedSlfch poi'ad zb^hlych na 
mtsti jeho, tak jako by on tu sam osobn^ prftomen byl, 
Tykonati mohly. — Jestlize by se to pak vyhledalo a na&lo, 
ie by tyz man vice statkft v drzenf a xkHv&ni byl a. v torn 
podle nadepsane recognicf v 4 nedilfch se neohldsil a toho 
ve dni a v roce v zapis neuvedl, na to by Y&ak 16no pHjal ; 
tehdy m& tkhoi mana vdechen statek podle mansk^ho prava 
na krale Cesk^ho zcela a zuplna pHpadnouti. — Pokudi by 
se pak take na nekter^m statku z tycb^ manftv jak^ kov 
ukdzal a vyjevil, to zanechdno a pozflstaveno jest v mod 
kralftm Ceskym se vsfm pravem, i co se pfijim&ni a pro- 
pou§t§nf havirii a jich povinnosti spolu svobodami i se \hlm 
tim, coz k vzd^lanf tych2 kovft pHndleif, nic ovsem nevymi- 
nujfc. (D. dv. kvatern Ivovy II, 68, str. 3. — Archiv mfstodri^. 
•C. 215, C. V,.) 

Potom CIS. resolucf z dne 6. Hjna 1623 ufednfkftm Praz- 
^kym mensfm desk zemskych poraceno bylo, aby osob&m 
k manstvf odsouzen^m statky jich i s dluhy na nich v§zfc(mi 
z dedictvf propou§teIi a toho vdeho vypis hodnov^rn^ od 
desk zemskych k zapsani do desk dvorskych jim vyd&vali. 
<C. 215, C. V,.) 

Ale ponevadz mnozf z driiitel&v statkft k jnanstvf od- 
souzenych statky sv^ pi'ed provininfm sv^m bud v dluzich, 
M ven6, V porucenstvf, t&i v rukojemstvf za statky sirotcf 
pravem zemskym zavadili, i jin6 listovnl dluhy spravedliv^ 
pfed zpourou zd^Iali, t^i mnozi z nich pfthony i pHsudky 
V statcfch sv^ch zastiieni byli ; i aby tu v nidemz proti dsk&m 
zemskym zadn6mu v spravedlnosti jeho ubUzenI se nestalo, 
povolil k tomu cfsaiP relacf 1. 1624 v dubnu yydlou, aby prve 
neili by se statky jejich z desk propustily a do desk dvor- 
-sk^ch pod 16no uvedly, jeden kazd^ z v^Htel&v jich, tki 
manielky pred kommissary, piPedeSle naffzen^mi k vysly^eni 
y^Htel&Y vSech t6ch, jichz statky cfsaH pro provininf pH- 
souzeny jsou, mezi £asem od datum t^to cfs. relace ai do 
svitkA svatodusnich nejprve pff6t(ch provozovali a tfi pr&- 
vod svftj konecne bez vselijak;fch odkladft zavreli. A kdyz 
prAvody ty, od kommissarfl s dobr^m zdanim k cis. resoluci 
pi'edloien^, budou schv&leny, tehdy ty statky vsecky jakozto LXXVII 

jii dsari v pokut^ pHpadle a pnsouzen6 z desk zemsk^ch 
jz dedictYf propustSny a tonto cis. relacf zdvizeny jsou. — 
Ziroveft poruieno Fridrichovi z Talmberka a Hamprechtovi 
Cerninovi z Chudenic, aby k dakim zem^kfm reldtory byli^ 
a Ysecky statky. k maastyf a pod l^no odsouzen^ a od zavad 
oci&teu6 z desk zemskych na into cfs. relaci vymazati a touz 
relacf v dsky dvorsk^ vepsati dalL Proti tomu t^z obyvatel6 
jeden kaid^ statek svftj, nedadouce dni a roku od datum, 
tito cis. relate projfti, ye dsky kr&l. dvorsk6 pod 16no uvesti 
byli poyinni. 

Zatfm Ysak, nez dot£en6 prAvody v6Htel& byly vyHzeny^ 
od Bejyydsiho suditao dyorsk^ho Jindncha Libsteinsk^ho 
z Kolovrat dne 25. ceryna 1624 predne^eno bylo osobdiu 
k manstyf odsouzen^, aby jeden kazdy z nich taxu neb 
odhad statka sy^ho ke dskdm dyorskym yedle dobreho sye- 
domf BY^ho slozil, a pokudz od cisare t6 milosti dalsf uziti 
a statek syftj y dSdictyf sob6 zase uyedeny miti chce, aby 
▼ torn se prohlasil, co by a jakou summu k nyn6jMm dsaire 
potrebam a piloj^m yyd&nfm od sebe ddti a ody^sti chtel. 
Ktomu d^le dolozeno, ie nejyydsf sudf do in^sta Vidne se 
yyprayf a tarn sim toho pri cfsari yyhled^yati chce, aby 
takoy^ statky zase y dedictYi jim uyedeny byly. Toho do- 
slychali a pak se y torn ohi&sili z osob k manstyf odsou- 
zenych tito : Vaclay ze Steruberka, Tobias ^lechta, Petr Lu- 
kavsky, Bohuslay KapUr, Oldrich SkuhroYsky, Albrecht starsi 
Robmbap, Abraham BechynS, Jan Kr&I z Dobr6 Vody, Jan 
KriStof BeWic na mfst6 Kaspara Belyice, Yaclay Koutsky, 
Purkhart Strela (pfsemng), Albrecht Yrazda (pfsemne), Adam 
PFedborsky (pfsemni), Sigmund starsi Robmbap, Humprecht 
Racfn z Racfn, Arnost starsi Robmhap, Adam starsi Kaplif, 
JindHch Matyas Salaya, OldHch Hrobcicky a Jau Ressler. 
(D. dv. 7, pag. 3.) 

AYsak k zadosti dotcenych osob za ponechdni jim statk& 
Y dedictYi nebylo SYoleno, nybrz yedle cis. resoluce z due 
22. ledna 1625 od nejyyssiho sudiho dyorsk^ho Ysem od- 
sonzenym £as k pfijeti 16na byl ustanoyen. A poneyadz ne- 
kteH z nich nemeli statkft pozemskych, naproti tomu dosti 
zna£n6 bylo jmeni jejich na jistinach neb na hotoyych pe- 
nizfch, ucin^n byl od kommisse konfiskacni dne 15. ilnora Lxxvni 

1625 ndvrb, aby osob&m takov^m v pokutg odnat byl p&iy 
dfl jistin jejicb. OstatDfm odsouzenym k manstvf nemilo 
jminf mobovit6 b^ konfiskov&no, ponevad^ die dobr^ho 
zA&ni kommisse revisiODis cia. resolucf z dne 23. ledna 1651 
bylo vyrceno, ie odsouzenf v l^no se vztabuje jenom Da 
statky neinohovitt. (C. 215, C % & B. 8.) 

Kdyz pak z osob k manstvi odsouzen^cb mimo VadaTa 
ze Sternberka i&inf k pHjetf 16na se nepHhl&sil, napominal 
nejvyddf sud( dvorsky vsecky, aby jeden ka2d;f vedle posled- 
nfho c(s. porucenf z dne 6. dubna 1626 neprodleni dne 16. 
cervna 1626 ph dskich dvorsk^cb taxu statku sv^bo sloiil, 
a potom statek SY&j (obldsiv se prve pH dskdcb zemsk^ch 
a propustiv jej z t^cbz desk), ve dsky dvorsk^ vloziU dal, 
V manstvi nvedl, od nejvyd&fho sudiho dvorsk^bo na misti 
J. M. Kralovsk6 na nSj l^no pHjal a povinnost a pHsabu 
nianskou vykonal; jinak ie by v&ecko jmenf sv6 manskS pro 
neprijetf na ni 16na skute^nS v pokutfi propadl. (D. dv. 7, 
pag. 1 & 2.) 

K tomuto napomenntf, ktetii od kn{2ete z LichtenSteiDa 
patentem tidtinym dne 10. ziH 1626 bylo opitovdno, mnob6 
osoby V mesfci cervnu a Hjnu 1626 pHsabu na v^rnost a 
poddanost roanskou ucinily a 16na na statek svflj pHjimaly. 
N6kteH vsak teprv vedle c(s. rozkazu dne 6. listopadu 1627 
opitovan6ho dne 26. t^hoz m6sfce vykonali pH viisAi desk 
dvorskych pHsahu a povinnost manskou. '*') (D. dv. 68, str. 5.— 
C. 215, C. %) *) Z odsousen^ch k manstri prvni pHjal lino Albrecht Vra2da s Kun- 
v&ldu takto: N. N. Prizniil se pf'ed ufednikj dvorsk^mi, 2e jest udiuil 
pHsaha na vSrnost a poddanost manskou NejjasnSjSima a NejnepiFemo- 
zendjiimn, Velikomocnima kni2eti a P&nn, PAna Ferdinandovi II. jakoito 
krili Cesk^mu, dSdic&m a badoucim J. M. so TSlm a vielijak^m statkem 
svym mansk^m jemn pod lino z milosti od J. M. C. ncinini zanecha- 
n^ni, ktery2 jest v samrai 13.494 kop mii. Sacoval, totii: na sidlo a ves 
Nove Martinice i jini v taxe vytdeni vesnice se v$im a vSelijak^m 
k tomu nileSejicim pHsluSenstvim, tak jak2 jest toho sAm a2 posavad 
Y drieni a u2iv4n{ z&stAval, nic odtud nevymSnujic. I piKl^ekl jest svrehu 
psany tou2 vernost a poddanost roanskou zdr2eti a zachovati, jako do- 
brimu a ySrnimu manu pHslaSi, tim vSim zpftsobem, jak{ fkd a prAvo 
manski J. M. KrAl. ukazaje, jsa pH torn povinen tim vSem artikuliim 
a naHzeni v instrukci J. M. KrAl. obsaienym a dolo2en^m zadosti u5initi 
a vedle nich se zacbovati. Kteri^to lino nadepsanj" na misti J. M. Krai. 
pHjal od Hendrycha LibSteinskiho z Kolovrat, nejvySiiho sadiho dvor- 
skiho y krAlovstvi Oeskem, 22. dne mSsice Janii 1626. (D. dv. 68, 
str. 6.) LXXIX 

PNsaha manskd na pfijeti lena vedle stariho gHeeni 
gemsiiho znSla takto: 

PHsahdm pann Bobn, blahoBlaven^ panne Marii, vdein 
svatTm, Nejjasnij&fmu Knfzeti a P&nu Panu Ferdinandovi II., 
volenimu JUmsk^mu cfsafi, Uhersk^mu a Ceskemu kr&li etc., 
panu m6ma NejmilostivSjsfmu a didicn6mu jakozto krdli 
tiesk^mu, dfidicftm a bndondm Jeho Milosti, vernost a pod- 
danost manskou se Tdemi d^inami a zboz(m sv^m mansk^m, 
totii : N. N. A pf irikim tou2 virnost a poddanost manskou 
zdrzeti a zachovati, jako dobr^mu a virn6mu manu pHsluli, 
a kdybycb jak6 manstvf zy6d£l neb 16na proml6en&, tobo ne- 
mim praiidnou vte zatajiti, ne2 v torn ve viem y^rni a pr&vi 
k Jeho Milosli KrAlov8k6, tak jak2 na v£m6ho mana pHsluSi, 
se zacbovati a tobo jinak nediniti ani pro pHzen ani pro 
nepHzeft ani pro kteron jinou y£c. Tak mnS pan Bfth po- 
mabej, blaboslavend panna Maria a vdickni svatf. 

PHsaha manskd vedle obnoveneho 9^izeni gemskeho zn^ia 
takto: 

J& N. N. prisah&m Pinu Bohu vsemohoacfmu, blabo- 
8layen6 pann6 Marii Matce Boii a ydem syatyin, Nejjasn^j- 
sfmo, Nejnepremozen6jMmu, Velikomocn^mu Knizeti a Panp 
Pana Ferdinandoyi n., yolen^mu &msk6mtt cisari, Tiber- 
sk6mu a Cesk6ma Kr&li etc. jakozto Krdii Cesk^mu m6mu 
pray^mn didicn6mu a lennimu P&nu, J. G. M. t6z budoucfm 
J. M. C. z tShoi kriloysk^bo rodu a krye posi^m krdl&m 
a dedic&m krdloystyi toboto, k tomu dskami zemsk^mi zmoc- 
n6nf^ yimost a poddanost zdrzeti a zacboyati, J. M. G. dobr6 
a ii2itecn6 proti ygem lidem fedroyati, ze skod yystribati, 
a jestli ie bych yyrozumil neb pi^ezy^dSl, ze by n^co proti 
J. M. C. osobg a stayu predseyzato bylo aneb sice co se 
traktiroyalo a jednalo, jeito by na panstyfcb aneb statcich 
lennfch J. M. G. na Skodu byti chtilo, tobo nizadnym spfl- 
sobem zatajiti, nybr2 y torn se ye yseni^ jakz na yern^ho 
manna a poddan^ho prislusf, k sy^mu pray^mu a d^dicnemu 
panu, k J. M. G., t62 J. M. G. d^dicfim, budoucfm kral&m 
Ceskym, se ysemi dSdinami a zbozfm syym manskym, totiz : 
N. N. y§mS a prayfi zacboyati, a to jindce neciuiti ani pro 
prized ani pro neprizen ani pro kterou jinou yec. Tak mne LXXX 

Pdn B&h pomahej, blafaioslavend panna Maria matka Bozi 
a vsickni svati. 

PHsabu tuto na vernost a poddanost manskou cioili 
vdickni, kdo:^ leno pfijfmali, jaeyhem (eskymy a tymi jasykem 
prizD^vali se pfed lifedDiky dvorskymi, ze jsou ucinili prf- 
sahunav^rDOst a ze prijali 16no. Teprve za cisafe Leopolda 
r. 1679 jest v dskach dvorskych prvnt phznani take jazykem 
nSmeckym sepsan^, r. 1682 pak ve trech pnpadecb, r. 1684 
y jedDom a r. 1685 t^z v jednoiu pfipad^; 1. 1686 vykonana 
byla prvni prisaba jazykem nemeckym. (D. dv. 68, str. 78, 
8*1, 89.)*) 

Die sezDamu pokutovanycb odsouzeno bylo k manstvi 
112 osob, z nichz vsak 16 nemelo zadnycb statkfi pozem- 
skycb a 10 odsouzenym nebyl ozaamen rozsudek po zruseni 
kommisse konfiskacnf, tak ze jenom 86 odsouzenym 116 
statkfl z dedictvi vzato a pod 16no k manstvf zanechano bylo. 
Z tfecbto statkfl, kter6z za 1,895.135 kop rate, byly odbad- 
nuty, m61a die i6to taxy rocne manska quota (sty penfz) do 
kral. komory byti odvadina v summ6 18.951 kop 35 gr. mfs. 
Ale ponivadz z dotcenycb statk& krdl. komore pripadlo 56 
8tatk&, totiz 29 pro neprijeti lena a 27 lennfm pravem od- 
limrtnim po smrti jich drzitelft, pak ze nekter^ statky lenni 
pHlis zadluzeu^ bud zdarma neb proti zaplacenf jiste summy 
6asem propu&teny byly op6t z manstvf^; proto vyna^ela man- 
ska quota 1. 1627 od 25 man&v uhrnem jenom 1636 kop 
19 gr. 2V2 den., 1. 1628 od 21 manft 1250 kop 23 gr. Va den., 
1. 1629 od 30 man& 2865 kop 55 gr. 6 den., 1. 1630 od 33 
manft 2369 kop 1 gr. 57* den., 1. 1631 od 23 manft 1374 
kop 56 gr. V^ den. a 1. 1632 od 3 manft 1347 zl. 45 kr. 
Od 1. 1632 az do 1. 1639 nebylo na manskou quotu niceho 
odvedeno pro tehdejsf yalecn6 nepokoje a vpddy nepMtel- *) Obuovenym sHzenim Eemsk^m 1. 1637 dAno hvlo jasyka nime- 
ck^mu pfi soudech a liradech zemsk^ch Btejne prkvo jako jasjku ^e- 
sk^mn, jchoi se pfed tim vedlo nsnei^eni sn^moTniho I. 1615 od krAle 
potvrzen^ho ve vSoeh lifadech semsk^ch i dvorskych vyhradnS aiivalo. 
, Die toho podal jeStS 1. 1623 i Albrecht z Waldsteina cisali samemu id' 
dost deskoUf abj statkj, blb6mu SmiHckemu prisoiizene, za sumniu od- 
hadni ma brly prodAnj. (C. 215, S. 2i.) — Ostatni i potnm vyHsovino 
bylo V8ecku, co cte od stran jfeskych ke kril. komofe dvorsk^ neb i k ci- 
R«fi Ji krAH samemu podAvalo, jazykem ?esk^m, jak o tom svgd^i mnoi- 
stvi listin, in origiuali v archivu uaiatodrzitelakim uloien^ch. LXXXI 

skeho Yojska do zem^, jimiz takS statky mansk^ zcela byly 
zpastoseny; teprv od 1.1640 az do 1.1650 seslo se steho pe- 
nize ze vsech statk& lennfch v jedii6 summe jenom 12.629 zl. 
39 kr. Z tech pricin cis. resolucl z dne 12. dubna a 8. kv&tna 
1642 povoleno bylo, aby zadluzen^ statky mansk6 byly pro- 
dany a kapujicfin po zaplacenf smluven^ casti zadrzal6 quoty 
maosk^ a slozenf ji8t6 summy z manstvi propusteny a v de- 
dictvi avedeny, jak to pri mnoh^ch osobach k manstvf o'd- 
sonzenycfa vytceno jest v seznamu pokutovanych. T6z nari- 
zeno bylo vedle cfs. generalm relace z dne 13. unora 1649, 
tby k slozenf ranci svedsk^mu geueralu Konigsmarkovi, 
snim od nekterych ds. rad a kral. ministrft akkordovan^, 
prodany byly dedicne i statky lennf tomu, kdo by vice za 
ne dal. (D. dv. kyatem 7 a 68. — Archiv mfstodrz, C. 215, 
t. /,^ & C. 'Va^.) 

Ze ¥gech statkA n&lezejicfch osobam v 16no odsouzenyin 
a dflem pro Bepf ijeti lena neb odumrtim kral. komore pri- 
padlych ziskala kral. komora vseho vsady v jedne summe 
161.156 kop mis. ; avsak summa tato die zpravy lictarny pri 
kooore ceske z dne 6. brezna 1716 vykazana by la rozdflnym 
osobim k zapravenf darft jim od cisafe udelenych neb jinych 
poMedanosti. (C. 215, C. 7,o.) 

Poaechanf statkfi nikterym rebelifim stavu vy§$iho mine 
provinilym a zru§en[ kommisse konfiskacni. 

Edyz cfsar se dovedel, ze mnozi pani a rytfi*! cesti, 
jiffiz statky v pokute byly konfiskovany, v cizine si stezuji 
a nahkajf, jako by pro nabozenstvi byli pokutovani a statkft 
s^yeh zbayeni, a tak predstirajlce nevina svou mnobych 
kaizat i jinycb osob o jejich provin^ni nev6douc(ch utrpnost 
TzbozDJi a tim je i postiyajf; protoz ustanovil se na torn, 
pooediati statky takovym odsouzenym, ktei*! se hrube ne- 
provinili, a o nichz naditi se dalo, ze se polepif, zvl&§t^ 
pak tim, kteri jenom treti neb mensf dil jmeni sveho v po- 
kute propadnouti meli, aby tim dokazal, ze nikdy timysl 
aemil, ceskou ilechtu ze zeme vypaditi aneb vyhubiti, nybrz 
ze ji chce diraniti a zachovati k zvelebenf kr&lovstyf Ceskeho, 
▼ nimi jenom badouci zpouru a dal§i zahubu a zkazu pte- 

VI Lxxxn 

kaziti obmyglel. K tomu uvaiiv cisair, ze takov6 osoby pM 
statcich sv^ch zAstaven^ k pot!eb&m jeho v^ecnym radiji 
a vice prispivati budou, ne^li ti, jimz by statky jejich byly 
proddny a postoupeny, a ze tim i komoire ce8k6 meoe dluhft 
Yzroate, porudl dne 20. unora 1623 kniieti z Lichtendteina^ 
aby k zamezenf dalSfch ndrkA, stfzDOstf a rozhorienf die toho 
se Hdila kommisse konfiskadni a komora ieski, pri rozsud- 
c(ch ndsledujfcfch. (C. 215, C. %.) 

Proto c(s. resoluci z dne 10. dnora 1623 poruceno bylo 
knfzeti z Lichten&teina, aby nebyly vyhladeny rozsudky, t^ka- 
jici se osob zenskych, kter^ bud samy neb se svymi man- 
zely ze zem6 usly a nepostavivse se pi'ed kommissi, die pa- 
tentft hrdla, cti i statkA byly odsouzeny, zejm^na: Anna 
Maximiliana z Svamberka roz. z Opper§torfu, Mark^ta Salo- 
mena Slavatova roz. z SmiHc, Mandalena Berkovd roz. Sla- 
yatov& z Ghlumu a Ko§mberka, Alena Roupovsk^ z Ryzm- 
burka a z Svihova, Mark^ta Budovcovd roz. z Hodejova, 
Ursula Benigna z Michalovic roz. z Vrtby, KateHna Millerova 
z Wild^teina, Anna manzelka JiHho Bozyna, KateHna man- 
zelka M. Jana Hy ppia, Dorota manzelka Mikula&e Klatovsk6ho, 
Dorota manzelka Ondi^eje Hawerwesla (Hobrvedl), Dorota 
manielka Stefana Bilinsk6ho, Anna manzelka Adama Hamo- 
rynsk^ho, kaplana Betlemsk^ho, Anna manzelka V&clava Sti- 
chia, Judita manzelka Daniel e Skrety, Lidmila manzelka Jana 
OrMnovsk^ho, Lidmila manzelka Benjamina Fruweina a Lid- 
mila manzelka Adama Samuele z Veleslavfna. Ackoliv pak 
die zpr&vy krdl. prokuratora z doe 1. ffjna 1625 z&dn6ho 
phkladu se nenacb4z(, aby kteri iena, kter&z s man^elem 
sv^m ze zem6 odjela, aneb vdova vn6 zftstavajfci spravedl- 
nosti sv^ odercena byla, nybrz pani dotcene, zejm^na Alena 
z Roupova a Ursula z Michalovic spravedlnosti sve napadnf 
provozovaly; predce jm6ni a statky mnobych z nich byly 
konfiskovdny, o cemz pri kazd6 z nich, zvlaste pak o Mar- 
kets Salora6n6 Slavatov6 ze Smific (viz Smificky), v seznamu 
pokutovanych blizsi zprAva jest podana. (C. 215, C '/. & 
S. 24. — Lista condemnat. f. 2.) 

Z pficin vyse vytcenych nepotvrdil cfsaf tak6 rozsudky 
kommisse koniiskacnf, jimi'< odsouzeny byly jm^ni sveho 
mnoh6 vdovy nekatolicke proto, ze v cas zpoury ze statkft Lxxxm 

svych Beb ze staikft zemfelych manzelfl svych na porucenf 
nekdejsich direktorft vypravily lid syflj, nikter^ i syny 8v6 
k Tojska staTOvsk^mu, tfiz ze odv^^ly beni6 a kontribace 
stayftm odbojnym. Byly to zejm6na vdovy a panf tyto: Anna 
Hostatovski, Alzbita Fylniteinovi (snad z Fulsteina), Alibita 
6er8torfov& roz. z Biskupic na Podhoranech, Alena Choto- 
chovski z Hodkova, Anna Kaplfrovi z Hoi^eni Branne, Anna 
Marie Rasfnovi z Vondova na VinaH, Anna Strakovd z Hod- 
koya na §onov§, Anna Dobrenski, Alena Eolchreiterova 
(Kalicbreiter) z Valdu a v RychnAvku, Alena Zlivskd z La- 
boune na Rad^i a Ghomotidch, Alibita Kolchreiterovd, Anna 
Myskova roz. z Hodkova, Anna Hamzova na Morasicfch a 
Nedilistlch, Alena Hirdperkerova z Eoclne, Alzbfita Vfesov- 
€Ova, Agatha §vendova na Sendorfg, Alzb6ta HomutoTa na 
Radonini, Choustnfku a B616, Anna SMlova na Liderov^, 
Anna Marie Doudlebski na D6kov6 Lhotg a Smoletylecb, 
Anna Jensfkovd, A12bita Zapskd ze Slivic a na Pera6i a 
Yraskove, Anna Slovicki na Puclicich, Anna Maria Eolo- 
vratova a na §ipech, Anna Barbora z Felzu a na Najdeku, 
Anna Weispachovd na Volfarticfch, Anna Poustova na Bene- 
80v6 a velk6m Bnkovg, Anna Boi'anovska, Anna Cernfnova, 
Alena Kolovratova a na Svojkove, Alzbfeta Vfesovcova, Anna 
JezoYska na Hojovicich, Anna Chrtova na Voporanech, Anna 
Lidicki, Anna Slivicova, Anna Mirkova, Apolena Kadovska 
na Malych Hosticfch, Alzbeta Langkarnov&, fiohflnka Skal- 
ski, Barbora Dohalska na Jesteticich, Beata Bohdanecka na 
Aderspachu, Bohftuka Lickova na Domoradicicb, Barbora 
Mladotovi na Brezn^, Barbora z Bubna na Brezn^ a Ska- 
sov6, Barbora Gerstorfovd a na Dystfekryjech, Barbora Ca- 
chovska na Veselici, Barbora Vratislavova na Zalsf a Dirn6m, 
Barbora Chuchelska na Maici, Dorota hrabenka z FirSten- 
berka, z Donlna dlectatidny a na Lhotce, Dorota Cernfnova 
ze Skalska, Dorota Cernovicovd z Cernovic a na Libcanech, 
Dorota Vojicki a na Yojicich, Dorota §tampachov& na Ea- 
covfe, Dorota slechtidna Tejfovska, Dorota Votfkova, Doupov- 
cova panna z Libcan, Eliska Myskovd na Sonove, Eva Peti- 
peska na Libochovickdch, Eustachia Eozelkova na Markvar- 
ticfcb, EiiSka Vlkova, Estera Micanova, Eva Cabelicka a na 
PodboH, Estera Mitrovska, Hedvika Linhartova, Hedvika LXXXTV 

Vostromericki, Johanna Gerstorfova, Just^a ^tubenberkovd^ 
Johanka Pruskovskd na Star^ch Hradech a Trevadci, Jo- 
hanka Liticki na Velke Bukovin^, Johanka Mitrovski a na 
Smilove, Katerina Radeckd, Katerina Yeznfkova, KateHna 
Polyxena purkrabinka z Donfna roz. z Hrusova na Sukdole, 
Katerina Lukavecka, Krystyna Yrabska, Katerina KHnecka^ 
Katerina Talackova (Teleckova) na Oufenoviclch, KateiPinu 
Stosova na Hofenovsi, Katefina Hejdovd na Vcelnici, Kry- 
styna Hodackova, Katerina Yencelfkovd, KateHna Ottova 
z Losu na Techobuzi a GhvalkovQ, Katerina Sibylla hrabSnka 
z Guttensteina a na Yogelsangu, Katerina Belvicova na statku 
Dubovskem, Katerina Kaucovd na Dubovidch (Dubicich), 
Krystyna Yfesovcova, Katerina Kozlovska, Katerina Malov- 
cova a na Bezd^dicich, Katerina Sluzska a na Sukdole, Lid- 
mila Babkovd, Lidinila Dohalsk^, Lidmila Yojicka, Lidmila 
Yintfrova na Lomci, Lidmila z j^i^n na Lichov^, Lidmila 
z Kolovrat pani z Luk, Marta Kochankova a na Bernikacb, 
Maniska Hrzanskd (Hrzanov^) a na Kyjech, Maryanna Rou- 
povski, Mandalena Yoderadska, Maryanna Cernfnova a na 
^lebfch, Mandalena Waldsteinova z Sezimova Oustf, Manda- 
lena Waldsteinovd a na Miletine, Mark^ta Zeidlicova, Man- 
dalena Talackova (Teleckova) na PrestAvlcich a Roubovicich 
(Hrubovicich), Mark6ta Bechyftova na Zajezdci a Trojovicfch, 
Mark^ta Stubenbergrova, Mandalena Bzenska, Maria Manda- 
lena Trckova a na Kosti, Markyta Yrchoticka na Zd&te Plu- 
hov^m, Maryanna Yeseckd z Boln6 a v Bolechovicfch, Markyta 
Rechenbergerova a na Markvarticfch, Maruska Dobrenskd 
a na Yale nad Labem, Marie Debnerovd, Marie z Waldsteina, 
Maryanna §tampachova, Mandalena Hlozkovd a na Bzf, Mar- 
kyta z Hrddku, Mafi Majdalena Chuchelskd, Majdalena Dvo* 
recka roz. ze Skuhrova na Naceradci, Nov6m PodoU a Sebi- 
tov^, Marie Talackova (Teleckova), Rozfna Yoracickd z Purk- 
stelu a V Blanici, Steinekerova, ze §vamberka dlechticna^ 
Yirginia Myllnerovi z Levina a na Zvoknovsi, Ur§ule Kys- 
perska z Yresovic na Ghobolicicb, Yeronyka Walddteinova 
roz. Trckova a na Zehusicfch, YorMla Hokova a na Marie- 
Kupferberce, Yeronyka Talackova (TcleckovA), Panny Yojicky, 
Panf Zlivski a Zusana Salavovd na Ghlumu. — Ty to panf zft- 
staveny jsou pH statcfch vytcen;^ch, jenom nekter^ z nich. LXXXV 

j&ko Beat6 Bohdaneck^, Marii Debnerov^, EateHng §tosov6, 
Rozini Vora£ick6, jichz manzel^ pred smrti svou zpoury se 
sacastnili, konfiskovany byly statky po nich pozflstal^. 

Mimo to k navrhu knfzete z Lichtendteina z dne 23. 
srpna 1623 pokatov&ny oebyly osoby zeDsk6 i nikter^ jin6, 
kter^ Y cas zpoury od stavfty odbojnych statky duchovni kou- 
pily a proto die dobr^ho zd&nf komory cesk6 z dne 1. unora 
1623 V pokute propadnouti m^ly nejenom koupen^ statky 
duchoTnf, nybrz i dv6 tfetiny neb ttetinu ostatnfho jmini 
sT^ho die toho, zdali dotcen^ statky sobe vlo^iti daly do 
desk zemskych neb ne. Ostatnim vsak kupcftm takovych 
statkft, kterf se i jinak zpoury sucastnili, die navrhu Lichten- 
steinova pro ujati se statkii duchoTnich trest slu§n6 byl 
zvysen. (C. 215, C. ^y^^.) 

Potom cfs. listem z dne 18. brezna 1623 narfzeno bylo 
knfzeti z Lichtengteina, aby bez prodlenf cfsari poslal seznam 
ostatnfch rebellft pti kommissi konfiskacnf je§te neodsouze- 
nych a prominntf pokuty nehodn^ch, s dobrym zdanfm, jak 
by 86 m^l generalnf perdon udSliti a vyhlasiti, a zdali dalsf 
konfiskace maji byti zast^veny, aby kommisse k tomu na- 
ffzeni mohla brzy byti zruSena. — Nacez dne 15. cervence 
1623 knize z Lichten&teina, posylaje cfsaH k schydlenf roz- 
sudky kommisse, t^kajfcf se nSkterych osob, podal zprdvu, 
ze jest sice pocet obvin^nych jest6 prfli§ veliky, avdak ze 
jsoQ mezi nimi piPemnozf, od nichz kr&l. fisku velmi miUo 
neb zcela niceho nepHpadne; procez ze jest s&m i ostatnf 
kommissari toho mfn^nf, aby se pH Ysech t6chto osob&ch, 
kter6 se tak6 malo cfm neb ni£fm neprovinily, od dal§£ za- 
loby kral. prokuratora upustilo. K zpr&v6 teto pHlozen byl 
ta seznam 108 osob, Yit&im dflem chudych neb nedospd- 
lych, kteri, neproyiniyse se nicfm, pfsemne za udilenf per- 
donn z&daly. 

Konecni kdyz tyto a je§t6 nfikter^ rozsudky kommisse 
konfiskacnf byly yyffzeny, podal knfze z Lichtensteina cfsaM, 
kter^ za poslednf pritomnosti sy6 y Cech^ch opet nal6hal 
na skoncenf processu konfiskacnfho, proti osobam stayn pan- 
sk£ho a rytffsk^ho pfflis dlouho tryajfdho, dne 19. z&ti 1623 
dohri zdinf kr&l. komory £esk6, die n^hoz kommisse kon- 
fiskainf, na jejfi yydr2oy&nf mdsfcn^ 3370 kop mii. se yy- LXXXVI 

naklddalo, mela byti vyzdvizena a zrusena, ponevadz die 
zprdvy kral. prokuratora jmeni ostatnich osob, kter6 posl^z 
byly obzalov&ny neb jeste obialovany byti mely, bylo tak 
nepatrn^, ze by z n6ho, kdyby i vseho statku byly odsou- 
zeny, po zaplacenf dluh& kral. fisku predce nic neb ani tolik 
nepripadlo, co by k zapravenf vyloh kommissDich statilo. 
Aby v^ak osoby je&t6 neodsouzen6 zrusenfm kommisse bez 
trestu nezftstaly, mel die navrhu komory kral. prokurator 
proti Dim zaloby skladati ke knfzeti z Lichtensteina, kteryz 
by, uvdziv je bedliv6 jakoz i obrany obvin§nych spolecne 
s byvaiymi kommissary neb jinymi osobami, rozsudky cisari 
k potvrzenf zasylal a potom v kanceUH ceske vyhlaSoval. 

Cfsar schvaliv tento n&vrh, zrusil dne 3. njna 1623 
kommissi konfiskacnf proti osobam stavu pansk^ho a rytfr- 
sk^ho a potvrdil potom dne 27. njna a 2. prosince poslediii 
rozsudky, jimiz 42 osoby dflem v leno byly odsouzeny, dilem 
pokuty osvobozeny. (C. 215, C. Vi) 

Ale ponevadz po zruseni kommisse konfiskacnf pfes sto 
osob stavu panskeho a rytlfsk^ho pred tfm jiz obzalovanych 
jedtS nebylo odsouzeno, i tak6 jinf mnozi do n^kolika set 
ani nebyli obvin6ni, z t^ch pricin vedle cis. porucenf dekre- 
tern knfzete z Lichtensteina z dne 9. fijna 1624 a 20. kvetna 
1626 obnovena byla kommisse konfiskadni v pricing obvin^ci 
z ucastenstvf rebellskeho osob stavu vyssfbo, kterezto pro 
urnrtf kral. prokuratora Jenfska z Ujezda, jakoz take pro 
pHmefi do casu bylo zastaveno. Teto kommissi, ktera prede- 
slym zpfisobem zase vedena a jest^ pred prfjezdem cfsaire 
do kr&lovstvi Ceskeho zcela a zupina ke konci privedena 
byti mila, bylo t^z poruceno, aby se presv^dcila, zdali vsecky 
osoby, kteri se k perdonu nepfihlasily, pri predesle kom- 
missi vseho jmenl sveho byly odsouzeny; pak aby vysetfila, 
proc nekter^ osoby, pred tim k manstvi odsouzen6, potom 
od kral. prokuratora znova byly obvineny a pri kommissi 
perdonovdny. Mimo to mela kommisse obnovena se pre- 
svidciti, zdali vsecky osoby k manstvi odsouzen6 v case vy- 
m6ren6m o prijetf 16na se prihlasily, aby statky t^ch, kteri 
toho neucinili, v pokut^ byly ujaty. A ponevadz mnoh6 osoby 
stavu vyssiho zamlcely n^ktere statky sv6, jakoi i domy 
V mistech jim nilezejfcf, narfzeno bylo, aby hejtman^ krajSti Lxxxvn 

podali na komoru ceskou seznamy ysech panstvf kaideho 
kraje, a ds. rychtah vsech mest poznamenani tSch domfi, 
kter6 kral. fisku po osob&ch odsouzenych pripadnouti mSly. — 
T6to kommissi konfiskacDi phdelen byl za expeditora tajem- 
nfk dvorskg komory ceske Jan Hegner z Rosselfeldu, jemuz 
ds. rescind z dne 8. cervna 1626 povolen byl zadrzaly plat 
za jeho prad pri predesl6 kommissi konfiskacni od 10. cer- 
vence 1623 az do 10. dubna 1626 mesicng 100 kop mis. 
jakozto mimoradny plat a tak recent adjuta di costa, ktery 
mo byl povolen i na ten cas, pokud expedid obnoven6 kon- 
fiskace vedl. (C. 215, C. '/^ & C. "/40.) 

Jeste dodati treba, ze pri kommissi konfiskainf pokuty 
osvobozeno bylo 518 osob stavu vy§s(ho, zvldstS proto, ze 
SB k n&bozenstvi katolick6mn pHznavaly aneb k nemu pri- 
stoapily. Tito vsak skoro ysickni obeslani byli pozd^ji 
(L 1628 — 1631) pred kommisse transactionis a tractationis 
de pio opere, aby se yyrovnali pokutu pen^zitou za perdon 
jim udSleuy, £emz na mfsti sv^m zpravu podame. — Na- 
proti tomu z&dosti odsouzenych za zmfrn^ni neb prominutf 
pokaty i pres mnoh6 pHmluvy vzacnych osob nemely zadnebo 
udnku, nepristoupil-li odsouzeny k n&boiensM katolick6mu. 
Tak mam^ byly primluvy snazn6, od knfzete z Lichten§teina 
pri cfsari op^tne ucin§n6 za ud61eni perdonu doktorovi Ma- 
ty&sovi Borboniovi a Vojtichovi starsimu Koutskemu, pone- 
vadz tito k yiie katolick6 pHstoupiti nechteli. (Seznam po- 
kutovanych str. 31 a 300.) Proto i praesident komory ceske 
Vil^m Slavata, jehoz zddost za zmim6ni pokuty, bratrovi 
jeho Michalovi stardfmu ulozen^, od cfsare knizeti z Lichten- 
steina k dobr6ma zdani byla odevzddna, od praesidenta kom- 
misse listem z dne 12. cervna 1624, pak t6z skrze Pavla 
Michnu a Filipa Fabrida dftv6m6 byl vyzv4n, aby bratra 
sv^ho na viru katolickou obrdtiti se snazil, pon^vadz by 
jenom potom kommisse Mdost jeho cfsaH odporudti mohla. 
(C. 215, S. 20. — Seznam pokutovanych str. 520.) 

Pri kommissi konfiskacni odsouzeno bylo 680 osob, totiz 
112 k manstvi, 166 vgeho jmSni, 1 p^ti gestin, 1 ctyr p6tin, 

I IH ctvrtin, 45 dvou tretin, 128 polovice, 215 tretiny a 

II osob pitiny jm6ni a statkft, kter62 vsak, jak jsme se 
}ii zminili, viecky byly konfiskovdny 1 t^m, kteM jenom ne- Lxxxvm 

kter^ho dflu byli odsouzeni; dfly pak jim z milosti pone- 
chane n^kterym zaplaceny byly ze suminy trbov^ za statky 
jich prodane, v^tSine v§ak vyk&zdDy byly pH kril. komore 
£esk6, 6einz obsirn^ pojedn&me pH kommissi liquidationis 
et revisionis. Jak& pokuta jednotlivym osobam byla vyme- 
rena a ulozena, a kter6 statky jednotlivci propadli, o torn 
podav&me zvlastDi zpr&vy v seznamu pokutovanych. 

Kommisse nafizeni k vysetfovinf diuhfiv a pohledanosU na 
statcfch konfiskovanych (Commissio liquidationis et revisionis). 

Zmmili jsme se jiz o torn, ze nemaly pocet vdov a si- 
rotkft po povstalcicb odpravenych neb jinak odsoazeDych, 
jakoz i mnoho rozdflnych y^ritelft stavu vyssflio i nizsfho 
ustavicn^ zadali knfzete z Lichtensteina za dopomozenf svych 
spravedlnosti a dluhft, kter^z sobe v statcfch pokutou clsah 
pHpadlych mfti pokladali. Pr&vody na statky osob pH kom- 
missi exekucni odsouzenych vedeny byly v mestech Prazskych 
pi'ed m^stskymi kommissary liquidationis k tomu narfzenymi, 
zvlaste pred cfs. rychtari. Tito kommissaH pfedkladali zdauf 
sva k revidovanf Pavlovi Michnovi z Vacinova, ktery jm6nem 
knizete z Lichtensteina recessy na dluh/ osob m^stskych, 
jakoz i osob panskych a rytfrskych criminaliter odsouzenych 
vynzoval az do konce srpna 1622, kdyz jiz zase byla dosa- 
zena komora ceska, kteraz pak vyrizovdDf veci tech sama 
pfevzala. (C. 215, P. %, ^U & VsO Aby se vSak t6m, kdoz by 
spravedliv^ dluhy ukdzati mohli, z4dn6ho zkracenf nestalo, 
naridil knfze z Lichtensteina patentem dne 30. cervence 1621 
yyslym a dne 26. listopadu 1622 opitovanym, aby kazdy 
pravo a spravedlnosti sv6 v statcich osob odsouzen;fch pi'ed 
zvlastni kommissf k tomu naHzenou v zelen^m pokoji na 
hrade Prazsk6m v sesti nedelfch bud s&m osobn^ neb skrze 
plnomocnfky sv6 ukazal, iistn6 svi potfeby prednesl a cfs. 
resoluci v tom ocekaval; a kdo by k prokazdnf 8v6 spra- 
vedlnosti bud vypis& z desk aneb odjinud z knih mestskych, 
a prava vysadnfho potteboval, jako i t6z sv6dky registry, 
knihami mestskymi anebo listovni zav^sti chtel, ten kazdy 
aby toho beze vseho odporu a p&honu uziti mohl ; pak aby 
kazdy, kdo v t6 pH^ni od v6Htel& k vydani sv6domi po- LXXXK 

zad&n biide, je vydati byl povinen. EteH2 by vSak z v^HtelA 
T case vym6ren6m se neohlasili, ti ze sami svym obmeSkd- 
u(m SYoa spravedlnost se pfipravf. Y t6mz patentu tak6 
y^ickni, kdozkoliv co kter^ma z osob odsouzenych dluzni 
byli aneb yfici od stMbra a zlata, klenoty, jistoty, svrdky 
a n&bytky za sebou mill, opetn6 byli napomin&ni, aby to 
pH dotceii6 kommissi nejd^le v desti nedilfch ozndmili a toho 
se spravili 

E t^to kommissi naf izeni byli za kommissary k suppli- 
Tcadm stavu vysStho: Sezima svob. pan z Vrtby, cfs. rada, 
komomik a hejtman Nov^ho m^sta prazsk^ho, cis. rada Oldrich 
Bef kovsk^ ryt. z Sebffova, mfstokomornik krdl. Cesk6ho Hum- 
precht stars! 6emfn ryt. z Chudenic, mfstopisaf kr&l. C^skeho 
Jirf mladsf Mitrovsk;^ ryt. z Nemysle, Jan Voracicky ryt. z Pa- 
benic, lirednik kralove cesk^ pfi dskdch zemskych, Vaclav 
Vyduna Obytecky z Obytec, liFednfk podkomoffho krdl. Ce- 
skeho pH dskdch zemskych, a Pribfk Jenfsek z Oujezda Men- 
sfho, pisar pri dskdch zemskych; — pak Jc supplikacim stavu 
tfetiho : v Star6m mestS prazsk^m : Jan Eirchmayer z Beich^ 
vie, spoluradnf Ondfej Laynhaus z Bfeviova a pfsaf radnf 
Adam V4clav Andes ; v Nov6m rafeste prazsk6m : primas Jin 
Zygl z Chocenic, spoluradnf Jan Sferyn z Sferynu a pisat radni 
Floryan Libochovsky; v Mensfm meste pra2sk6m: primas 
Baltasar Globic, spoluradnf Jirik Cikota z Perknffova Ostrova 
a pisar radnf Jan Bosatius. 

Tito kommissaH nahlizejfce v spisy a supplikace v6ti- 
telflv a dluznfk&v od knfi^ete z Lichtensteina jim odevzdan6, 
mili pr&vody kazd6ho bedlivS vysly6eti, s pilnosti uvaziti 
a vsem za 8pravedliv6 u£initi, obzvldstne pak na to bedlivy 
pozor ddti, aby v torn k ujm6 spravedlnosti a prosp^chu cfsai'e 
pod nikter^ obmyslem nic nebylo pi^edsevzato. E tomu licelu 
vedle naHzeni knf2ete z LichtenSteina t6mni vysetrovanf pH- 
tomni byli t6i Adam Byzmbersky z Janovic, els. rada a pro- 
karator v krdl. Cesk^m, Frantisek Ostrstok z Astfeldu, cfs. 
rychtarstvf mistodrz(cf v Star^m mest6 a vybercl posndnfho 
V mistech Prazskych, Jan Chrys. ^repl z Sreplsberku, cis. 
dvotenfn a rychtii* v Nov6m meste, a Jan Hegner z Bossel- 
felda, ds. sekretat pH kancel&h cesk6, rycht&i* v Mendfm xc m^stg prazsk^m a lirednik nad soli v mistech Pra2skych. 
(C. 215, C. Vj.) 

Aysak dekretem knizete z Lichtensteina z due 21. srpna 
1623 nadreceni kommissaH z vysdfcfa stavfl, k liquidovaDi 
dluh&, prav a spravcdlnostf zHzenf, z t^to kommisse z jistych 
a obzYla^tDfch pHcin propusteni jsou, zvlastS proto, ze ne- 
dbali rozkazu knizete z Lichtensteina dne 3. prosince 1622 
jim dan^ho, aby totiz kazdodeun^ krome dnf svatecnfch casue 
rano se schazeli a aS do jedendcti hodin strany vyslychali. 
Na mfstS jich za kommissare naffzeni byli: Hiimprecht starsi 
Cernln z Chudenic, purkrabi kraje Hradeck6ho, Vaclav starsi 
Vratislav z Mitrovic a Bohuchval Valkoun z Adlaru, cis. rady 
a lirednfci pH mensfch dskdch zemskych, a naffzeno jim, 
aby pfijavse od dHvejsfch kommissafft vSecky spisy a pr4- 
vody ke dskam zemskym. je bedlive uvazili, kazdeho vferitele 
vyslyseli, pilne kazdeho dne rano v sedm hodin na pAl orloji 
ke dskam zemskym se schazejice zasedali, obzvlaste pak na 
prospech a uzitek cisate pozor dali a o vsem zpravu s dobrym 
zddnfm svym cfsari k dalsi resoluci ucinili. Temto kommis- 
^fflm vykdzan byl plat od 15. srpna 1623, jako pH jinych 
podobnych kommissfch, totiz po 300 kopach mfs. racsfcne. 
(C. 215, C. %) 

Prvni zprdva kommisse liquidationis, tykajici se yen 
a spravedlnostf vdoy a sirotkfi pozfistalych po osobach od- 
prayenych na jejich statcfch, jakoz i pohledanosti na statcfch 
nikterych osob odsouzenych, od knizete z Lichtensteina dne 
3. iervna 1622 cfsafi piPedloiena, cis. resoluci z dne 6. ier- 
vence 1622 schvalena a od cis. rad, pdnfi z Eggenberga, Har- 
racha, Lichtensteina, nejvySdiho kanclere Lobkovice, Strahlen- 
dorfa a Nostice, vyfizena byla s tim dolozenim, aby knize 
dokonale vysetfi), zda-li die prdv a obycejft ceskych uziti 
mohou v6na syeho manzelky tak6 za zivobyti manzelft svych, 
kdyz tito jsou odsouzeni vsech statkft a k v^zeni doziyot- 
nimu. Mimo to byli dotccni cis. radov^ toho minini, aby 
se z jistych pricin pohledanosti hrab^nky z Turnu ua stat- 
cich manzelu jejimu konfiskovanych rad6ji zaprayily peii6zi 
hotovymi, nez aby se ji die n&yrhu kommisse postoupil 
za ne statek Vintirov k ruce kral. fisku jiz ujaty. (C. 215. 

c. ViO xa Potom da. resoluci z dne 28. ledDa 1623 poivrzeny byly 
opit n&kter6 nalezy kommisse liquidationis z strany jistot 
a dluhA zapsanycb na statcich v pokut^ ujat^ch, dne 16. zkri 
a 15. prosince 1622 cisari zaslan6, t6z schvdien by] navrh 
kommisse, die nihoi cUuhy v das gpoury vaesU placeny hyti 
Htm&y. 

Taktdz dne 9. cervna a 8. srpna 1623, pak 12. cervence 
a 28. srpna 1624, posl^z dne 19. Hjna 1626 potvrdil cfsaf 
dobra zdani kommisse liquidationis, tykajfci se mnohych 
pohledanostf a dluhA pojistenych na statcich konfiskovanych, 
s tim dolozenfm, aby po vyhlaSenf jich kazd^mn (pokudz se 
zpoury V nicem ucastna neucinil) bylo zaplaceno vse, co mu 
jest od kommisse prisouzeno, jestlize oprdvnen jest, to pri- 
jati; opet pak poukazdno k tomu, ze dluhy v cas zpoury 
vze^e jsou kassiroviny a za neplatn6 uznany. (C. 215, C. Vi) 

Z t6 pHciny zruseny byly vedle cis. resoluce z dne 20. zan 
1623 yesker6 smlouvy, ksafty, porizenf, postupovanf, z&pisy 
veDDl, diuzni i napadni, t6z nalezy a vypov^di soudu zem- 
<k£bo v^tsiho i mensfbo, vfibec vsecky v^ci za casu povstani 
do desk zemskych vlozene, takze z tycbz desk bylo vymazano 
^kcko, cokoliv se tarn za on6 neporadn6 spravy stavdv od- 
^njch a krale Fridricha vepsalo. Aby se vsak zadn^mu 
jeho prava a spravedlnosti Mdneho skracenf skodliveho tudy 
nestalo, napraveny byly dsky zemsk^ touz^ cis. resoluci a uci- 
neno o torn kral. vymerenf tak, aby jeden kazdy z obyvateld 
kriL Cesk^ho, komu by na kter^koli veci z desk takto vy- 
mazan^ co zaleiielo, tu sobe zase obnoviti a do desk dati 
mohl Yloziti a vepsati s tou vyminkou, ze to vse stati se ma 
bez ajmy prdva a spravedlnosti a pokut kralovskych, pokudzby 
^ pri cem kr&l. interesse dotykalo aneb potom dotykati 
cktelo. (D. Z. Kvatem novy zeleny, Napraveni desk zemskych 
1. 1623, A- 1.) 

Tak6 poznamenati ti*eba, ze rukojmov^ osob odsouze- 
sjch, za kter^z jsou se drive veritelfim jejich v rukojemstvi 
postavili, die narizenf komory cesk^ z dne 20. srpna 1627 
oziti mohti cis. priroci (moratorium) do t6 summy, za kterou 
by statek osoby odsouzene stal a k ruce cisafe prodan byl, 
a ze proti nim zadn& daUi pravni exekuce az do vyjiti cis. 
pHroci pri zidnem prav6 povolovana byti nemela. Nebot xcn i snesenf snimu, za cisafe Maty&Se v Bud^jovicfch drzan^ho, 
V artikuli VIII. to obsahuje: Byl-li by kdo rukojmS za osobu 
odsouzenou a sdm tak6 i^e by statku odsouzen byl a jeho 
nemSl, ze takovy kazd^ pro summu blavni i pro droky ph- 
rocf uziti mftze. Stalo-li by se pak, ie by taz summa dluzni, 
za kterouz by se v rukojemstvf postavili, v^tsf byla nezli 
cena statku k ruce cfsai^e konfiskovan^ho a prodan6bo, tehdy 
tfz rukojmoY^, nebyli-li by tak6 statku sv^ho odsouzeni, 
takoYOu summu platiti jsou povinni a zddn^ho pHrocf cfsar- 
sk6ho uziti nemohou. 

Pfi t6to kommissi liquidationis prisouzeno bylo az do 
r. 1626 rozdflnym osobim pohledanostf a dlubfl na statcich 
konfiskovanych v jedn£ summe 1,813.248 kop 13 gr. mis. 
(neb 2,115.456 zl. 16 kr. ryn.), totiz 1,438.169 kop 34 gr. 
jistin a 375.078 kop 48 gr. lirokft zadrialych. — Tyto diuhy 
a pohledanosti liquidovan^ mely placeny b^i die smluv trho- 
vych od tech osob, kter6 statky konfiskovan6 koupily. Kdyby 
pak na ii6kter6m statku vice dluhft nad vynedenf summy 
trhov6 byJo a na rozvrzenf mezi vefitele pfijfti musilo, tehdy 
kupujkf veritelftm drfve platiti nemil, lee az po rozvrienf, 
CO by na kazd^ho pomirnS se dostalo. Ze zbytku vsak po 
zaplacenf dluhft pozflstal^bo mgl kupujfcf dfl odsouzen^mu 
z milosti ponechany na hotov6 summ6 sloiiti, ostatek pak 
do kral. komory odv6sti byl povinen. Ale ponevadi premnozf 
kupujfcf ze summy trhov6 sob6 porazili penfze, kter6 na 
statky konfiskovan^ k potrebam vdlecnym cisaH pfljcili, jakoz 
i dary, z cfs. milosti jim ud61en6, pak ze i mnoho statkft 
konfiskovanych rozdflnym osob&m duchovnfm i sv^tskym za 
jich v6rn^ sluzby od cfsare bylo darov4no; proto2 musili 
skoro vgickni veHtelov6 s pohledanostmi svymi, od knfiete 
z Lichtendteina zvldstnfmi recessy jim pojidt^n^mi, uk&z&ni 
b^ti na komoru (eskou. Tato v§ak nemSla isiAnfch prostiPedkA 
k jich zaplacenf ; nebof, ackoliv ze summy dluhft, jichz pla- 
cenfm komora ceskd die sne&enf snimu 1. 1615 byla povinna, 
k rozkazu od komory dvornf, knfieti z Lichtensteina dne 
17. kv6tna 1622 dan^mu, summa 1,137.530 zl., osob&m od- 
souzenym nilezejici, jakozto v pokut^ krdl. fisku pripadld^ 
byla z desk vymazana; vzrostly predce dluhy krdl. komory 
cesk4 tfm, ze na ni poukdzdny byly dluhy ze statkfl kon- xcin fiskovanych v suisme 5,002.722 kop 19 gr. 2 den.,*) do roku 
1637 i s uroky zadrzalymi na summu 9,197.888 kop 56 gr. 
4 den. neb na 10,730.670 zl. 26 kr. ryn. (Die summarnlho 
extraktu lictirny komory cesk6 z dne 28. dubna 1637. Archiv 
mfetodrzit. C. 215, C. Vg.) 

Z techto pHdin nemohly byti zaplaceny dluhy a pohle- 
danosti, pfi kommissi liquidationis za spravedlive jiz uznan^ 
a od kuiieie z Lichtensteina recessem pojisten^. Proto domd- 
baU se mnozi svycb spravedlnosti na statcfch konfiskpvanych 
pri soudech zemskych. Avsak vedle cfs. porucenl z dne 9. dubna 
1629, potom dne 10. unora 1642, dne 10. prosince 1650 
a dne 20. zaii 1657 i v letech ndsledujfcfch op^tovan^ho, 
zamezeny a zastaveny byly vsechny a vselijake pravnf pro- 
cessy, po kterych by veritelov6 a rukojmov6 osob odsouzenych 
kraceti a nastupovati chteli ; a nem^ly zadn6 zaloby, obeslanf 
a pfthony jinde pri soudu pfijfmany, vedeny a vyffzeny b^ti, 
jedin6 pred kommissi revisianis et liquidatidnis, ktera cis. 
resoluci z dne 7. prosince 1627 byla zfizena nejenom k dal- 
sfmu vysetroYanf dluh& na statcich konfiskovan^cb, nybrz 
i k prehlizeni vsech pohledanostf pri piPedesl^ kommissi liqui- 
dationis jiz uznanych a od knizete z Lichtensteina pojistenych. 

Kommisse- revisianis mela die instrukce piredevsim vy- 
setriti vena a pozadavky vdov a sirotkfl, jakoz i manzelek 
osob provinilych, a pri tom zvlaste prihlfzeti k tomii, zdali 
v^na jsou spravne dokazana, totiz: An pactum dotcde prae 
fnanibfAS? — An dos dumtaxat per testes probetur? — An dos 
UkUa ? — An Ulatio suffidenter probata ? — An dos in feudo 
constituta? — An quid uxor amoverit? — Mariti confessionem 
de dote numerata non sufficere. — Interesse e dote non statim 
currere. — An in casu donationis mariti uxor adepta sit pos- 
sessionem ; quando enim uxor non fuit in possessionem revocari 
a fisco. — Q^ando crimen commissum sit ? — Item an dam- 
nata sit memoria defuncti; tunc enim revocatur donatio etiam 
uxori facta. — Si mulier aeque ac maritus aufugisset ex regno^ *) K temto dluhftm oileielj: summa 1,813.248 kop 13 gr. pohlnda- 
nosti do 1. 16*26 pri kommissi jii^ liquidovanj'ch a od kni^ete z Lichten- 
iteina pojiit^n^ch; t^£ summa 1,406.898 kop 5 gr., kteri vefiteldm potom 
«i do r. 16$6 od cisalPe byla pojiSt^na; pak snmma 1,782.490 kop 1 gr. 
3 den. pohledanosti, pfi kommissi rerisiouis do 1. 1637 jeStS neyjSetfeni 
a od cisafe nepojiStdni. XCT7 exspectans belli eventum, et jam relms deplorati$ peteret sua 
dehita, — Si mulier dicaty usumfructuum in bcmis sibi relictumy 
et solutioneni petaL — Si mulier dicat, pecunia sua possessio- 
nem emptam. — Si obligationes a mariio sibi facias producai. 

Ostatn6 m^la kommisse revisionis vyjednivati se stra- 
nami, aby z v6n neb pohledanostf jim pirisouzen^cb nico 
slevily bad na summi hlavof pi^es 2000 zl. vynasejfcf, neb 
aspon na urodch zadrzal^ch. Ale pon^Tadz m&lo kter& strana 
k tomu volnou b^i se ukazala, zvlasti pak vdova Mark^ta 
z Kolovrat ze summy hlavni 55.000 kop mii. ani liroky, a 
vdova Anna Barbora z Kolovrat ze summy 6300 kop mfs. 
niieho sleviti nechtely, protoze na tyto summy op6t jenom 
nov6 cfs. poji§t6n{ obdriely a niceho jim na n^ v botovosti 
nebylo zaplaceno ; z t6 priciny k n&vrhu kommisse vedle ds. 
resoluce z dne 15. kvetna 1628 bylo naHzeno, aby se dale 
nejednalo se stranami o sleveuf lirokft zadrzalych, nybrz aby 
jim tyto urotfy beze vseho byly oderceny blavne z dAvodu 
toho, ie dsai* die dobr^ho zdani pr&vnfkfiv a theologfl v tomto 
pfipad6 jest oprdvnen k zapraveni ohromnych v^loh vilec- 
nych, zpourou zpflsobenyeh, n^co na spravedlnostech poraziti 
i osobdm nevinnym, tfm vice tedy osob&m zproneveKlym, 
neb jejich vdov^m, man^elkam a dftkam, jimz pohledanosti 
jejich z pouh§ cis. milosti byly ponech&ny. Avsak v nalezfcb 
a rozsudcfch kommisse nemela u^inena byti z&dna zmfnka 
o povoleni neb porazenf tirokft zadri^alych; a kdyby jich 
nikdo potom pH cfsafi vyhleddval, toho kazd6ho zadost mila 
se odmrstiti s tfm dolozenfm, ze je dsar zftstavuje pH roz- 
sudku vynesen^m a recessu jim dan^m. (C. 215, C. Vi * 
C. 123, C. '«/3p.) 

Pri tito konunissi revisionis et liquidationis vyffzeny 
byly od 1. 1628 az do I. 1631 dluhy a pohledanosti na statdch 
167 osobam konfiskovanych v^zici, kter6 rozdilnym osob&m 
pHsouzeny byly v summe 1,457.689 kop 17 gr., z nichz vSak 
k ruce cfsai'e bylo sleveno na summdch hlavnfch a urocfch 
zadrzal^ch v jedn6 summe 641.415 kop 8 gi\, tak ze dotie- 
nym osobam od kral. komory casern zaplaceno byti m^lo 
816.274 kop 9 gr. mfs. Potom od 1. 1036 az do 1. 1674 vy- 
rfzeny byly pohledanosti 17 osobam ualezejicf v summe 
435.477 kop mis., z nichz 246.734 kopy byly sleveny a xcv 188.743 kopy novg pojisteny. Tedy yyn&gela summa v&ech 
dluhfly a pohledanostf, ph kommissi rensionis do toho casu 
vyMzen^cb, 1,893.166 kop 17 gr. mig., z nichz 888.149 kop 
8 gr. bylo sleveno a 1,005.017 kop 9 gr. novg pojidtino. 
(C. 215, C. Va, C. *V,, & P. V,.) 

Na summy jednotlivym osobdm phsouzen6 a od dsare 
schy&len^ d&vino bylo cfs. pojidtenf s tfm doIo2enim, ie se 
jim platiti m^jf tiroky oby£ejn6 (gest ze sta) pftUetn^, dokud 
pohledanost jim poji&tind nebude zaplacena ze statkft kon- 
fiskovan^ch neb pokut, kontrabantu a jinych podobnycb dfl- 
chodft zatajen^ch, kterych by se osoby, jimi takova pojiitini 
byla d&na, samy uptaly a je komoi^e cesk6 vyjevily. Tak 
Anna Bechyfioya z Dobrde, uptaydi se jist^ summy pen^z 
(asi 8000 kop mfs.), po JiHm Pintoyi z Bukovan dsari y po- 
kute nilezejfci, y§ak od Ydclaya Bukoyansk^ho, bratra od- 
soazen^ho, zatajen^, podala cfsari dne 27. srpna 1631 zadost, 
aby t^to summy prede ydemi jinymi na sr&zku praetense sye, 
cfs. listem z dne 8. prosince 1629 j( pojisten6, uziti mohhi, 
dokl&dajic, 2e prvni to yyjevila, a obavajfc se, aby ji v torn 
nikdo jinsf pfi kr&l. komore nepf'edcil. (Die cis. listu na ko- 
raoru ceskou z dne 9. z&fi 1631. — C. 215, B. 28.) 

Cfs. resoluci z dne 26. dubna 1628 poruceno bylo dalsi 
yysetroyanf dlubft na statcfch konfiskoyanych skrze koromis- 
sai'e k tomu dne 18. dubna noy^ narizen^, Fridricha z Talm- 
berka, hrabSte ml. z Martinic, hrab^te Michnu a Fabricia. 
Takoy6 dluhy pak, od kommisse reyisionis stranam pKsou- 
zen6 a od cfsai'e scbyalen6, i s uroky zadrzalymi m§la pla- 
titi komora ieski ze statkft konfiskoyanych yedle ds. reso- 
luce dne 3. ceryna 1628 yy§16 k nayrhu ds. tajnych dyor- 
sk^di rad Mdsk^ch a rad appellacnfch, Vil6ma Slayaty, Ante- 
nina opata z Eremsmiinstru a praesidenta ds. komory dyor- 
ski, Otty z Nostic, Konrada Hillebranda, Otty Melandra a 
Ondfeje Kotyy. (C. 215, C. % & L. 1.) 

E uspokojenl nejchudsfch y^fitelA kr&l. komory poyolena 
byla od stayfl ^esk^di na sn6mu 1. 1629 summa 60.000 zl., 
z nli yedle ds. narizenf z dne 3. zdH 1629 a 27. ceryna 1630 
zaplaceno bylo 47 stran&m na jednorocnfch urodch od Jiri 
1628 az do Jih 1629 y ]edn6 summg 21.277 zl. a 2 stran&m 
Ba jistiny splaceno 4000 zl. ; pak 29 stranam 5201 zl. iirok& XCVI pAUetnich az do sv. JiH 1629 a 4 strandm 5666 zl. na jisti- 
nach. — Potom vedle ds. resoluce z dne 6. kv6tna 1636 mi\y 
uejchudii v6ritelov6 nouzi trpfcf, zvldSti vdovy a sirotci po- 
dileny byti ze sammy, kterd by z kootribuce, snesenfm sne- 
movnfm t. r. na kazd^ho poddan^ho usedlj6ho po 2 zl. 20 kr. 
ulozene, pres sammu 100.000 zl. prebyvala. T6z cfs. listem 
z dne 1. cervence 1637 narizeno bylo, aby t^mz v6ritelflra 
18.000 zl. z kontribuce t^hoz roku bylo zaplaceno. (C. 215, 
P. V»0 Ostatne neni nikde vytceno, zdali kdy dotcen6 dluhy 
a pohledanosti nove pojist^n6 od kral. komory byly zaplaceny. 

T6to kommissi revisionis a liquidationis, k rozkazu ci- 
sare z dne 15. bi'ezna 1633 obnoven^, a nove jmenovanym 
kommissarftm, Zdenkovi Vratislavovi z Mitrovic, pak appel- 
lacnfm radam, Bernhartovi Hiserlovi z Chodftv, ^fastn^mu 
Vaclavovi Petjpesk6mu z ChySe, Ondfeji Kotvovi z Freifeldu 
a Pavlovi Wenzlovi z Bochova, svei'en^, vedle cfs. resoluci 
z dne 17. brezna a 20. kvetna 1634, dne 26. brezna 1637, 
20. cervence 1638, 6. listopadu 1640 a 16. cervence 1644 
piikdzdna byla tak^ revise vsech rozsudk& pH kommissi 
fridlandsk6 vyslych, t&i fridlandskych len a jich prevedeDi 
v dMictvi, pak dlah&v a pohledanosti na statcfch po exekuci 
fridlandsk^ konfiskovan^ch, jakoz i pohledanosti na statcich 
po emigrantech pozfistalych a od kral. komory ujatych. Potom 
vedle cis. resoluce z dne 5. cervna 1651 k teze kommissi pri- 
k&z&ay byly vsecky osoby, kter6 na zaklade mini Prazskiho 
a Westfalsk^ho z&daly za navrdceni statk&, jim odfiatych pro 
sluzby, ve vojsku sask6m, gv^dskem a francouzsk6m konan^. 
(C. 215, C. Vi- — C. 123, C. 'Va^ & C. ^74,.) Za tuto prAci, 
od 1. 1648 az do 1. 1655 vykonanou, cis. resoluci vedle na- 
vrhu komory cesk6 z dne 10. cervence 1655 povolena byla 
kommissarftm odmena 20.000 zl. ryn. — Koneine vedle cis. 
resoluce z dne 11. linora 1665 mila kommisse revisionis po 
zruseni krAl. komorni kommisse hlavni (Haupt-Einrichtungs- 
Commission) pi^evziti dalsf vysetrovani pr&v a spravedlnosti 
fiskalnich na statcich konfiskovanych, zvlastS pak n&hrad za 
dkody, krdl. fisku prodanim t^chto statk& za lehkS penize 
neb jinak ucin6n6. (C. 215, C. Va & "/40.) 

Ale kommisse revisiovis, zasedajic jenom kazdou sobotu 
B komorou ieskou, ktera pri tom byla stranou i soudcem xcvn 

mtpote hlc parte et judice), protahovala vyietrovdui ve Te- 
cech yytcenych do nekonecna, tak ze Jesti 1. 1690 dne 6. 
njaa nebylo yjHzeno dluhftv a pohtedanostf v summe 756.587 
kop 20 gr. mfi., ii41e2ej(cfch 339 OBob&m, kter6 se ]ii pired 
00 lety V case ▼ymii'eii^m pHhldsily. Mimo to nedostalo se 
$i io tk doby i mnohym osobam odsouzenym neb jejich 
(Mdic&m niceho na dfly z milosti jim ponecban^, jak to pfi 
jednoUivych jest vytceno v seznamu pokutovan^ch. Pro6ez 
Da opitoTaii6 stfznosti mnohycb praetendeiitfi chudych, tfmto 
prouhovinfm do nejvysSf bidy a nooze priveden^ch, ucinen 
byl konecni vedle cfs. porucenf z dne 29. brezna 1689, ope- 
toTaniho dne 22. cervence 1691, od kv&l mistodr^fcich dne 
7. prosince 1691 nivrb, aby kommisse revisionis et liqni- 
datioDis byla zrusena a vesker^ spisy pH nl se nachazejfci 
t dskam zemsk^m byly odevzddny a dotceni praetendenti 
od kral. komory cesk^ byli spokojeni ; ostatnf v§ak praeten- 
denti (Wee nei 300 osob), kteK se s pohledanostmi svynii 
Te Ihftte patenty vymeren^ nepHhUsili, m^li byti navzdy od- 
mrsteoL (C. 215, C. 'A) 

Jak do nekonecna protahovano bylo vysetrovani prae- 
ttuii pfi kommissi revisionis a pri komore cesk6, o torn 
podiny jsou zpravy pfi mnohycb pokutovan^ch, zvlaste pfi 
Smifickem (str. 551 — 555) a Svamberkovi (str. 659—664). 

Die instrakce, kommissi revisionis dan6, mily statky 
^^a^howme navrdceny byti: 1. Kdyz odsouzen^ nevinu svou 
prokazal. (Qoando princeps vel fiscus simplieiter rem alienat 
Qti soam, sdas autem, si adjecta aliqua causa, qaae postea 
detegatur, non esse vera : nam tunc revocata causa revocatur 
lilies rei alienatio.) Tak navracen byl statek Y§ehrdy, se 
^^ Jana Adama z Nostic konfiskovany, manzelce Nosti- 
w^i jii vlastni niUezel (str. 396). Z t6ze prlciny navriceny 
Hyhr statky: Estefe Kelblov6 (str. 261), Mandal6ne Pergla- 
roT6 (str. 422), Salom6n6 Virsperkovfi (str. 875), A14b6te 
(Itttovi (str. 211), Janovi mladslmu Odkolkovi (str. 398), 
Janovi Ondfeji Cemtnovi (str, 67), Hermanovi Kavkovi z fo- 
•3att (Sir. 484), Wolfovi Divisovi Hallerovi z Reichenbacha 
»»tr. 133), vdove po Vincencovi Holcsporerovi (str. 164), 
Vidavovi Kocovi (str. 273), Petrovi Pavlovi Hozlaurovi 

vn xcvm 

(str. 177), Ondreji z Ostedova (str. 403), Bohuslavovi Sob- 
kovi (str. 560), Dorot^ Ottov6 z Losu (str. 404), Bohuslavovi 
Ritterovi (str. 459) a Bohuslavovi Vamberskimu (str. 840). — 
2. Edyz po vlozeni do desk zemsk^ch takovych statkft pro- 
danych je§t6 nevypr&ela Ihftta, v fizenl zemsk^m na tH 16ta 
a 18 nedil yyminni. — 3. Mimo to v&em, jimi od dsafe 
udilena byla milost, proto2e se po vyhlddenf cf& mandatfl 
(publicatis mandatis revocatoriis) v leieni u 6ezna due 
20. iervence 1624 do zemd navr&tiii; jako JiHmu Sigmun- 
dovi z Habsperku (str. 131) a n6kter^m jinym. — 4 Die 
cfs. patentu z dne 19. listopadu 1633 katolick^ pMte- 
lAm krevnfm emigrantftv in descendenti et ascendenti Unea 
simplicUer et in infinHum, coUaterales autem f$8que ad ter- 
Hum gradum inclusive. — 5. Tak6 v§em emigrantftm, kteii 
kurfirdtu Sask^mu budto vojenskou neb jiuou sluibu ko- 
nali, avgak na zikladi miru Pra2sk6ho I. 1635 t6 milosti 
dosahli, ze prdva sv^ho, jako jin£ dMi6nf poddani kurfir&ta, 
dob^ati a vyhleddvati mohli. — 6. Pak tint emigrant&m, 
\xtefl pro Sv^dsko neb Francouzsko proti cfsaH slouiili, ale 
na z&kladi mfru Westfalskiho milost co do osob svych, hrdla 
a cti, obdrieli, mely vyd&ny b^ti jenom statky pro dotcenou 
sluzbu jim odnat6, av&ak beze vsf ndhrady uiitku zadrzal6ho 
ueb Skody zpftsoben6. (Die artic 4. §. 52. mfru Westfalskeho : 
„Illa vera bona, quae ipsis postea earn ob causam, quod pro 
Suecis aut GaUis contra caesarem domumque Austricuutm 
arma sumpsissentf erepta sunt, iisdem qualia nunc sunt, 
absque refusione tamen sumptuum et fructuum perceptorum 
aut damni dati, restituantur.^) Die toho navraceno bylo Pe- 
trovi Kaucovi 3667 kop mlh. vedle ds. resoluce z dne 7. z&H 
1656 (str. 298). 

Mimo to ponecbany byly od cfsare statky i nekterym 
osobdm odsouzenym, kdyz bud samy neb jejich dftky k na- 
bozenstvi katolick^mu pristoupily; jako synovi po Adamovi 
Chobotsk6m (str. 206). — NekteH pak z&staveni byli bez- 
pr&vnS na ujmu kr&l. fisku pri statcich svych od kr&l. m(sto- 
. (Irzicfho kn(2ete z Lichten§teina, pon6vadz si jeho milost roz- 
ddnym zpftsobem ziskali; jako Zdislav Hrzan, ktery timuz 
knizeti statky sv6 Landskron a Landsperk za polovicni jich 
cenu prodal (str. 197 a 198). XCIX Naproti tomu navrdceoy nebyly statky od cfs. vojska 
vzat6 ani osoMm neodsouzenym neb perdonoyanym, zejm6na 
KriStofoyi Yoracick^mu (sir. 891), Mikuladoyi CejkoYsk^mu 
(str. 64), PHbfkovi C&kovci (str. 59), Theobaldovi Hokovi 
(8tr. 163), JiHmu Eabovi z Rybfian (str. 223), V&clavoyi Ota- 
karovi z Perglasu (str. 421), JiHmu Raifnovi (str. 449), Bohu- 
slavoTi starSfmu Ruthovi (str. 476), Hynkovi Vambersk^ma 
<str. 841) a Janovi Vidnovi z \6ttni (str. 876), 

Pokutovinf mist a jejich obyvatolfiv. 

Zmfnili jsme se ji2 o torn, ie process proti obdm mist 
kr&lovsk^ch a vinnych pro tiiastenstvi jich ye zpoui^e na- 
ttzeuf z jist^cfa pHcin k n&yrhu knfiete z LichtenSteina yedle 
CIS. resolttce z dne 16. ceryna 1621 byl odIoJSen oa ten ias, 
a2 by se mista za potyrzeni priyilegif sy^ch hldsila. Ay^ak 
CIS. resolttcf z dne 26. ceryence 1621 bylo naHzeno, aby se 
yysetHlo proyininf jakoz i jmeof jednotliyych obcf, a podle 
tobo jim ulozena byla pokuta naleSiti, ale mivni. by t{m 
mista nepozbyla prostf edkft k zachoydnf syimu. K tomu konci 
statky a dficbody ysech mest, jichz purkmistH, kon&eli a cele 
obce ye zpoute se suiastnili, od kr&l. komory byly ujaty, 
odhadnuty a odeyzd&ny k sprdyi cfs. rychtdffim. Gis. listem 
z dne 22. srpna a 9. zaH lita 1623 poraceno bylo knizeti 
z Licbtensteina, aby y processu proti mistftm naHzenim bez 
prodlenf se pokracoyalo, a co by y nim ji2 bylo yyrlzeno, 
aby hned k cis. schy&Ienf bylo predloieno, by se tymz zpfl- 
sobem i k mist&m y markrabstyi MoraYskim pHkrociti mohlo. 

Jak malo ftetHl knize Lichtendtein cis. rozkazu, die nihoz 
mistflm jenom mini pokuta mila byti ulozena, patrno jest 
ztobo, ze obcim mist Borku, Brodu Ceskiho, Cdslayi, Do- 
raailic, Kiniperku, Kourimi, Loun, Ostroya, Pisku, Pracbatic, 
RakoYnfka, Radolfoya, Slaniho, Slaykova, Stribra, Tachova, 
TjuB, nad Vltayou a Vodnan yeSkeri statky byly odnaty a 
hned zastayeny neb prod&ny, tak ze mista yytcena tfm na 
mizinu byla pHyedena, o cemz pfi jednotliyych mestech 
obifma zpraya jest pod&na. 

Ani statkfl z&dugnlch, mistfim Brodu Ceskemu, KouHmi, 
C^layi, Yodbanftm a j. y. n41ezejfc(cb, nebylo usetreno, nybrz i statky ty proti vsemu prdvu dotcenym mestftm byly od- 
dzeny od knfzete z Lichtensteina, kter^ s4m statky m6st 
Brodu a Eourimi koupil. Marn6 byly zadosti tSchto m^st za 
iiayr&ceni statkd zadusuich (viz str. 1044, 1052, 1115 a 1249), 
Ivter^z i die dobr^ho zdani kral. prokuratora nem^iy byti 
konfiskovany, nybrz obcim navraceny die prav zvl&dte v ^ca- 
fume redintegranda causa 3. q. 1.^ takto vytcenych: f^quae- 
iunqi4e episcopis vel ecclesiis (quarum appellatione in materia 
restiiutionis etiam hospitcdia veniuntj quacuftque conditione 
iemporis^ aut captivitate^ aut dolo, aut violentia majorum, 
aut per quascunque injurias deperdita esse noscuntur^ fundi- 
tus revocanda et redintegranda sunt^. — Tak6 die oboove- 
ueho zHzenf zemskeho nemely statky duchovnf a zadusni 
nijakym zpfisobem byti odcizovany, a kdyby se to nekdy ne- 
pravn6 stalo, m61y statky takov6 op6t k licelfini predeslym 
b;^ti obraceny. Die toho i cisar Ferdinand II. knizeti Maxi- 
inilianoyi z Lichtensteina, bratrovi knfzete Earla a porucniku 
jeho syna, listein danym dne 20. dubna 1628 naHdil, aby 
statky kostelni a spitalsk6 obci Ceskobrodske od d^dice kni- 
zete Karla z Lichtensteina byly navraceny, dokladaje, ze by 
byl nikdy nepotVrdil smlouvy trhove t6ch statkfi se tykajfci, 
kdyby byl upozornen byl, ze se tu jedn4 o statky z&dusni. — 
Konecne die dobr^ho zdanf kral. prokuratora smlouva solni 
(contradum scdis) s papezskou stolici dne 22. brezna 1630 
ucin^ui, die kter^ statky duchovni, osob&m svetskym pre- 
desle postoupene, nemely byti navrdceny, netykala se statk& 
zadusnich po bitve b^loborske nepravne konfiskovanych, kte- 
r^z beze vSf obtize mohly byti obcim navraceny, nybrz vzta- 
hovala se jenom k takovym statkfiin duchovn(m, kteri za 
doby husitsk^ a nasledujici kostel&m byly odnaty a od kralfi 
ceskych z nutn6 potfeby osobam svetskym proddny neb jinak 
postoupeny, tak ze jiz v des&t^ neb dvacdte race se nacha- 
zely, a proto driv^jgim drzitel&m bez velik6ho zmatku (sine 
ifigenti confusione reipuhlicae) navraceny byti nemobly. Z te 
pH6iny cisai* Ferdinand II., jakoz i jeho nastupcov6, ob- 
zvl&itne jest6 Leopold L a Josef I., nal^hali na to, aby kon- 
fiskovan6 statky zadusnf obdm byly navraceny ; predce v&ak 
konecne restituce tycb2 statk& vedle dobr^ho zddni kommisse 
revisionis z dne 3. Hjna 1674 cfs. resolucf z dne 3. srpna CI 1681 na zftladi dotcenS smlouvy solnf za bezprdvnf jest 
Muina. (Archiv mfetodrf. W. •% & •%. — C. 215, C. 10.) 

Hhno mesta vySe yytcend, kterym vsecky statky byly 
odnaty, pozbyla B^kterych statkfl a jmenf t6z mesta Brod 
Nemecky, Hara Kutna, Hradec Kralov^, Loket, Rokycany, 
Tabor a Tratnov. Mnohe T§ak statky timto m6stflm, neustd- 
iym ubytovanfm a yychovavinfm lidu valecn^ho zcbudlym 
a nemfrn^ zadluzenym, z efs. milosti 1. 1628 byly navrdceny. 
Z tfice pffciny yedle cfs. naiPfzeni dekretem kanceldi'e ceske 
z dne 13. dubna 1628 zftstavena byla pfi vsech statcfcb sv^cb 
mesta Praiski, pak m§8ta Beroun, Boleslav Mlada, Bydiov 
NVy, Dyftr Er&lov6, Cheb, Chomutov, Chrudim, Jarom£{', Ji- 
Uavft, Kadai, Klatovy, KoHd, Litom^rice, M61nik, Most, Mfto 
Vyaoki, Nymburk, PelbHmov, Policka, Pffbram, Reichendtein- 
sU Bora (Kasperski Hory), Sobislav, So§ice a Zatec Tyto 
vseeky statky m^stAm nayr&cen^ odbadnuty byly v jedn£ 
sQfflme za 1,061.087 kop mis., v kter6z obsazeny nejsou 
statky meat Praiak^ch, Ui m6sta Berouna, Hory Eutny, 
Riadce Kralov^, Gheba, Nymburka a Rokycan, jichz cena 
iiai Tytcena. 

Naproti tomu propadla i mista, jimi statky byly na- 
vriceny, jako m^sta ostatni t pokute jistiny, kter6 za ko- 
oonm ceskou iii61a. Takovych jistin, v jedn6 summfi 337.463 
i^op m(i vyB&^jfcicb, pozbyla mSsta Boleslav M)ad&, Brod 
t«ky, Hora Kutna, Hradec Kr41ov6, Chrudim, Klatovy, M61- 
nlk, Most, Myto Vysok6, Nymburk, PelbHmov, Pfsek, Ra- 
kovBfk, Slane, Sobeslav, StHbro, SuSice, Tabor, Trntnov, tJstf 
Did Labem, ^tec a Nov6 m§sto Prazsk^. 

PHpocteme-li k t6mto jistinam sammu odbadnf statkft 
mistftm odfiat^ch a jinym osob&m prodanych neb 
I, vyntiejfef 1,602.541 kopu mfs., pak pokuty pe- 
oJiM mMtanftm Prazsk^ ulozeng a jminf n6kterym m^gta- 
fllffl V LitomdHdcb, Klatovecb, Sob^slavi, T&hoH, Tachovi 
« ▼ Usti nad Labem odfiat6, v jedn6 summ^ 310.622 kop, 
koaeiai v^pabit a T^platn6, kterd mSsta Uora Kutna, Hradec 
KiilOT^ Chmdim, Loany, Most, M^to Vysok*, Slavkov, Sobi- 
sUt, Tibor, Tachov, Trutnov a 2atec v jedn6 stimme 153.244 
l^op sloiila; abledime, ie dotdena mista hrdlovskd a vinnd 
bmfiduuA powbffla jmini tlbrnem 2,403.870 kop mis. m Pov&2fme-li pak je^tg, ze mesta Boleslav Mladi, Brod 
Cesky, Domazlice. Hradec Krdlov6, Chrudim, Eadan, ^la- 
tovy, EoUn, Kourim, Loket, Louny, Most, M^to Vysoki, 
Nymburk, Pelhi'imoy, Plzed, Pribram, Rakovnik, Strfbro, 
Tdbor, TachoY, Trutnoy, Ustl nad Labero, Yodnany a 2atec 
Da lid v&lecny jenom za n^kterou dobu valky tncetilet6 
5,377.451 zl. r^D. hotovych peniz vydala, nepocftajfc t to 
jin6 Skody ohromn^ vojakom zp&soben^, ani vyloby m§st 
Pra^skych na vojsko ucinen^ a pi^es dva milliony zlatych 
vyn&Sejicf ; poznati z toho mflieme, jak bidny byl stav mist 
ceskych, o nimi ph ka2d6m z nich obdfmoQ zprdvu nize 
pod&y&me. 

Jests poznamenati treba, 2e mista kr&loYskd a y^nna 
obtizena by la yelik^mi diahy yjedn6 summS 1,961.649 kop 
mfs., y nii ydak pojaty nejsou dluhy mist Praisk^ch 310.550 
kop yyn&sejfcf, aai dluhy neyytcenS mist Berouna, Borku, 
Bydzoya, Dyoru Kriloyi, Chba, Jaromii'e, KinSperku, Plzne, 
Poliiky, Prachatic, Rokycan, Rudolfoya, Stribra a Su&ice. 
A poniyadi mista statkA sy^ch zbayeni iddniho prosti^edku 
nemila k zaplaceof dluhft yytienych, poyoleno jim bylo na- 
i'fzenfm komory ieski z dne 20. srpna 1627 proti yiHtelAm 
pHrocf (morcUorium) aspofi do t6 summy, kterou mila za 
krdl. komorou aneb za kterou stila y rukojemstyl za cfsare 
Rudolfa U. a Matyd&e. Mimo to nekter^m obclm daroy&ny 
byly summy y pokuti na cfsai^e piripadli po yiriteUch od- 
souzen^cb. Potom podle ds. resoluce z due 2. listopadu 1638 
pi^eyzala komora ieska zcela neb castecni zaplacenf dluhft 
porMnj'ch tich obcf, kterym statky jejich bud y^echny neb 
dilem byly konfiskoyany a jinym odeyzdany. Pak cfs. reso- 
lud z dne 16. ceryence 1644 poyoleno bylo, aby kr&l. mista 
LitomiHce, 2atec, Eadad, Ust{ nad Labem, Strakonice, Do- 
mazlice, Klatoyy, Suiice, Rokycany, Beroun, T4bor, Pelhri- 
moy, KoKn, Boleslay a Nymburk die i&dosti syi opit uiiti 
mohla zyl&dtnfho pHroif jgroti yiHtelAm syym, s nimiz tez 
jednano byti milo o sleyenf urokAy i nikteriho dilu jistin. 
Konedni pri kommissi tractationis, na sneme obecnim strany 
dluhfty od obd kril mist poyinn^ch syoleni a od cfsafe lita 
1650 potyrzeni, podle patently od krdl. mistodrifdch dne 
22. Hjna 1654 yydan^cb predseyzato bylo poroyn&nf s yiK- cm teli obd T pricing dlnhflv obecnlch, vedle nihoi mnozi y£- 
ritd^ proUMajfce k nemoinosti obcf jak od tirokfl zadrza- 
lyeh, tak i n^kteH od tfetfho neb od pit^ho dflu summy 
hlsmi dobroTolne jsou npnstili. (C. 215, C. ViO 

Co se tjce pohdovdni osob stavu mistskiho pro jich 

icastenstyf ve zponite, svSfeno bylo yy&eti'ovini jejich pro- 

nntof efs. rychtairftm v mestech Praz8k;fch 1 venkovskych, 

do kter^ch2 vyslini byli k zaHzenf t6 inquisice i zvl&Stni 

kommissaH. Tak vyslan byl od Pavla Michny z Vacinova do 

MflnfluL a Utomdrie jeho bratr JiH Yil^m Michna, ktery 

fjHzenf sv^m v LitomiKdcb dotcen^mu bratm Bv6mn dne 

14 ierrenoe 1623 zpr&vu cini dokl&daje, ze mohoyit^ veci 

miiCanft iacovati nedal, ponSvadi to yic skoro nemozna; 

adiot kdo pry v jich tmhlach sedf, aby to vyzkoumati mohl, 

a nikdo z nich tak6 by se spravedliyg neptiznal, co ma ; 

sstruiy poctftv obecnlch 2e velikou prdci mil, nez je slozili 

i da iycht£K odevzdali; mimo to ze shledal mnoho jin^ch 

BedostiUkfty a nd^4dAv, jako ie Mdn^ch sirotcfch a od- 

inrtnfch register nemili, a ie porniil, aby je ihned zaloiili 

Z eeho purkmistH a radnf m6st Prazskych od c(s. rych- 

tirk byli obyinini, pozn&me ze zaloby, od cfs. rychtafe Men- 

i^o mista Pra28k6ho na p. BaUcisara Olobide, m^stinina 

t^s mteta, niinini dne 3. cervence 1623 pi*ed kommiasf, 

od kaiiete z Lichtensteina k vysl^chdni tretiho stayn na- 

HzeaoQ. Tato zaloba znila takto: 

Vai( milosti etc. Na misti a k race J. M. C. obvi^uji 
pa»a BaUasara Glohiie^ mistinina Mensfho mista Prazskiho, 
z toho: 2e jest se on t6 t£zk£, hrozn6 a prve v kral. ceskim 
wdychani rebellie skntecni ndastna n£inil, ze jsa J. M. C. 
bfli srimn jak podle poddanosti tak i podle uiradu pri- 
Btttorsk^ho a konielsk6ho v Mensim miste od J. M. G. jemu 
teUii gytfen^ho pHsahoa zav&zan, kdy2 jest mezi spolu- 
nuiaimi a starsfmi obecnymi sne&enf zavHno bylo, aby J. M. C. 
paanf, kter^hoz datum jest v ntery po nedMi kvitn6 1. 1618, 
do Vldai odesl&no bylo, k tomu pristoupil, sHbiv t^mz psa- 
qIBi ie se defensorA v kolleji cisare Karla IV, pHdrzovati 
A s mmi sm^ileti proti J. M. C. nechce, nybr£ kazd^ho casu 
▼ini, poslnini a sttle ai do nejvyisfho pi^emozenf pri J. M. C. 
zteiTsti chce. A maje podle takovi sv6 povinnosti primator- CIV ski a kouselske vsem v&bec priklad dobry na sobe dati, dfl- 
stojaosti J. M. G. zastavati, f&du a prava chr&niti a zl6 pfe- 
trhovati, od jest se nad takovou svou pHsahou, povinnosti 
primatorskou a konselskou, i slibem v t6mz psani 8v6m brzy 
a rychle zapomenul, tak ie hned pri poidthu toho pozdviieni, 
J, M, C. krdle a pdna sveho praveho se strhly h doUenym 
defensorim a jinym nejpredn^Hm te rebeUie zlym p&vodim 
beze vsf pficiny dobravolnS pristoupil, s nimi se spolcil, pH- 
sahu jitn uiinil, t^z neporddni direktory za pdny sve a vrch- 
fiost svou neslusnS a nendleHU proii pfisaze sve uzndvaly mel 
a drzel; pri sjezdech, shromazd^nfch, radach a puntovanich 
jejich tejne i zjevu6 pfitomen byval, rozlicn^ jejich a ne- 
slusn6 porucenf rad a ochota^ vykon4val, t6z vselijak6 tezke 
stiznosti proti cis. pan&m mfstodrzidm, nejvyssim liredufkAm 
a soudcAm zemskym, t^z panu hejtmanu tehdejsimu, cis. 
rychtiri, i jinym vfry katolicki osobam, ze jsou tern domn^* 
lym direktor&in v spisu podane i potom na zodkliveni osob 
J. M. C. veiiiych a pro zjitfen( lidu obecniho tistin6 vfibec 
proddvdny byly, k tomu radou i skutkem naponaahal; i^- 
logii, t^z i nepravdivou dedukci rebelskou sob6 oblfbil, de- 
fensi, vefejnou hotovost a vselijak6 proti J. M. C. vojenske 
nastroje, mustrunky, officfry, bewelchshabery (!), psteliinkyi!) 
z ochotnosti nafizovati hotov byl a pom&hal, k dilini sancftv 
vysylati poroucel a povoloval pen6zi obecnymi jakozto pri- 
mator tyz rebelske direktory zakladati, i tak6 ze osady pri 
ineste tonito na duchovnf statky pro posilu te nedlcchetn^ 
vojuy penez pdjcovaly, i vsickni obyvatel6 t^hoz m§sta berne 
a kontribuci davati inuseli, pilne se vynasnazoval, obci, aby 
Y botovosti stali, pfisne poroucel; do direkce, na komoru, 
na Staromestsky rathauz aby jiste osoby vyslany byly, po- 
voloval, s uinii se sn&del a o vsecko, co kdy proti J. M. C. 
narizovano bylo, s jinymi radnimi a stardfmi obecnyini usi- 
luje, tudy J. M. G. a slavn^ dim rakousk;^ potlaciti potvrzoval 
a zavirati pomdhal ; patenty J. M. G. s ndpisem purkmistru 
a konSelAm Mengfho mSsta Praiskiho 1. 1618 misfce Hjna 
z Vidn6 sein do mint Pra^sk^ch pHneden6 a do raddy do- 
(lane, jimii J. M. G. viechn6ch vAbec k poslosenstvi napomi- 
uati a vedle tobo se jim vsf milosti svou c(s. a kral. miio- 
stive a pr&vi otcovsky zakdzati rdcil, kter6i skrze n6ho cv jakofto primatora vii obci v znamost uvedeny milj byti, ty 
jako i jini radnf zatajil, a suede se toliko s n^kterymi rad- 
ndni a starsfmi obecn^mi k toma vedl, ie takovy patent 
X IL G. Urn nepof ada^m rebelsk^m direktorfim po jist^ch 
osobach odeslan byl a na T6lik6 a hrozn6 podredenf t6to 
obce k utatl&nf jest pridel ; naproti pak patenty, psanf a de- 
krely^i od t^ch domnilych direktor& purkmistru a kondelAm 
proii6, se vsi ochotnostf volnd a posla6n6 publikovati nandil 
a dal; peceti mestsk^, kdyz ui^ad purkmistrsky dr2el, zle 
iiifval, jakoz tak6 i k tomu, ze taz peceC mnohym zlym a 
skodlivym vicem, zvldstS pak k instrukci direktorsk6 a koa- 
federaci pHtistena jest, povolil a dopoustSl; sne§en{ strany 
uepnpou&tiaf J. M. C. k regimentu kralovstvf cesk^ho, a aby 
proti toinii Fridrich, jenz se falckrab^tem jmenuje, za krdle 
ceak^ho volen byl, schTalil, jemu pH voleni bias svftj dal, pH 
koranoT&nf mnobo st^sti s jinymi vingoval, a nejsa z prvni 
poTinnosti J. M. G. ii£in6n6 propudten, t6muz n^kdejsimu 
fakkrabiti dobrovoln^ prisahal, jemu se v poddaaost uvedl, 
jej za krile a pina sy6ho uzn&val, vgecky vselijak^ jeho 
rozkazy poslu&ne a t&A voln^ vykonaval, i jia6 sousedy, aby 
to tak6 iinili, pHnutkaval ; t^z i k toma netoliko pHJiinu dal, 
nybrz sam k tomn pomihal, ze jsoa katolicti radnf i jini 
8 iifadft SY^ch svrzeni, a v&bec jak sv^titi tak duchovnf 
k vykoninf poruceof tick rebellfiv, k neobycejn^mu se pod- 
pisoTanf, pHsah&nf, kontribuirovanf, mustrunku neboliito, 
poniYadi se jim v t6 pricing nevirilo, tebdy mfsto osobniho 
k prapord se postayenf, ze json peniiitou pomoci na ver- 
baaky divati moseli, mocn6 a tizkymi pohrftzkami pod stra- 
ccnfm m^itanstvf nuceni a vselijak suiovdni byli; aby ouhlavni 
mpHid Turek do JcrcgA Ceskych povoldn a uveden byl, k tomu 
num ; lid J. &L G. za nepr&telsky poklddal, a Urn vfce armdda 
J. M. C. do krdloYStvf £esk6ho k mistOm Prazskym se pri- 
bJixoyala, tn on tim vfc^i lid obecny, aby se y^ickni proti 
takoT^mn lidn J. M. C. ai do vyliti poslednf krApije krve 
podle pHsiAy a zavazkA - svych brinili, s velikou bedlivostf 
a }ix&JOBti lapominal; i^ kdyz po dtastn^ pordzce direk- 
tori z hradu Prazsk^ho do Startbo mesta Praiski^ho utekli, 
ta soes(otice) se spolu s jin]^mi, aby ihned osoby do Stareho 
mista k offic(r&m vojensk^m o pomoc vyslani byii, radu CVI bral, jak by zase zp&tkem J. M. G. lid obrdtiti mohli; jakoz 
pak sti^elbu, kusy veliki, pred rathouz tahnouti, na buben 
bfti, lermo udeHti rozk^al; a tak on v t6 8v6 urpati- 
losti az do piPemozenf setrval, tou pH6inou k znamenit^m 
J. M. C. Skodam a outratdm a k velik6mu nevinn6 knre 
proliti pHcinu dal, a tak moenost a dAstojnost J. M. C. 
skrze to t6zce urazil, iehoi se on proti 8v6mu svMomf, po- 
vinnosti konselsk^, dhtdu a prdvu dopoudtgti nemel. Procez 
nepirest&vaje na jeho k perdona u£inin6m ohl&ieni, Va&ich 
Milostf jm^nem a na mistS J. M. G. sluzebng zidim, ze jej 
pred sebe obeslati, takov6 jeho zjeyn6 a hrozn^ provinini 

Y sv6 milostiv6 uv&zenf Yzfti, a jaka by ho pokuta (pon6vadz 
J. M. G. z pHrozen^ sv6 ds. a krdl. milostivosti a dobroti- 
Yosti vdem zpronev6i^el;^m OBob&m trestdnf na cti a hrdle 
jest odpnstiti ra£ila), nisledovati mSla, to co v torn spra- 
vedliv^ho jest, vymiriti r&cite. Datum v Men&fm mistk Praz- 
sk6m 3. dne m^sfce Julii, I. P. 1623. —^ VaMm Milostem 
k slaib4m Yoln^ J. M. G. rychtii^ Men^fho mdsta Praisk6ho. — 
Commnnicetur parti. Ex consilio Gommissionis 7. Augasti 
1623. 

Na tuto falobu, od kommisse obYin£n6mu 61obi£oYi do- 
danou, podal tento dne 18. srpna 1623 odpoYM, doklddaje, 
ze na Y&ecky artikule y torn obYin^nf dolozen^, jii na onen 
eas, kdyz z poruienf knizete z Lichtendteina do Yfizenf na 
radnici MenSiho mista Praisk^ho d4n byl a y n6m 17 nedil 
zftst&yal, pfed kommissf executionis dotazoY&n byl a o viem 
zpr&YU 8Y0U s dobr^m SY;^m sY§dom(m u£inil; z kteriito 
patmo, ie z&dn^m pftyodem a pHcinou t6 hrozn6 roztrzitosti 

Y krdloYstYf Cesk6m nebyl, sdm od osoby 8y6 nic pi'ed sebe 
nebral, nicehoi nenarizoYal, zidn6ho k ni£emu nenutil, 24d- 
n6ho bez Yidomi a poruienf k nitomu obsylati nedal, z osob 
katolick^ch i&dn€mu ani jin^m pHkoH z&dn6ho neucinil; 
a kdyz potomn6 direktoroY^ sami se regimentu ujali, osob&m 
ze staYflY YydMch i ni^dich jak n&bozenstYl katolick^ho tak 
i pod oboji CO jsou cht61i rozkazoYali, tu 2e on zftstdYaje 

Y t6 poYinnosti primatorsk^ a kon§elsk6, jako i jini tii ka- 
toliitf, Yedle takOY^ch dekretA direktorii Yde podniknouti 
byl pHnucen, a toma tak6 jakoSto osoba partikul&m( odolati 
s&m nemohl, pon6Yad2 ubozf mi&(an£ proti direktor&m timii cvu ani ceknouti jsou nesmili, le£ by byli eht61i k Enamenit^ma 
neStistf sami sebe priv^sti. Z strany po?oldni Turka do krd- 
lOTBtYi Cesk6ho dolozil, 2e by svgdomf sv^mu ublfziti a proti 
Piiia Bohu 86 postavovati masel, kdyby takov^bo iizni^€bo 
krre ki^estanskfi tyranna za ochranu pozadati aneb tak6 
k tomu raditi mdl (nebo jaki jest spolecnost Krysta s Bellia- 
lem); k tomu ze asi s&m neradil, ale zadn6ho radicfho 
k tomu zd&nf jest neslyiel. Z tech pHcin z&dal kommissi za 
pHmluvu u J. M. C, aby t6z jemn i na statku pokutu a tre- 
8t4n( odpustiti ra£il. 

Na tuto repliku a odpovid Globiie podaua jest probcUio 
▼&ech obyiD^nf i s doklady due 12. z&ti 1623. (C. 215, G. 9.) 

K vykon&ni inquisice nad stavem mestskym narizena 
byla zvl&stnf kommisse (commissio inquisitionis ob rebetUo- 
nem)^ k nlz za kommissare pHdfileni byli : JiH Yil6m Mlchna 
z Yacinova, vrchni hejtman ds. panstvi y kral. Cesk^m a 
hejtmaii kraje Zateck^ho, Jan Wencelius z Kolberku a Ondirej 
Kot?a z Freifeldu, kteri dobra zddni sv& o torn, jak kazdy 
z miifanft proTinilych na statku a jm6ni sv6m pokutovan 
byti mil, cinili na komoru ceskou, kter4z pak rozsudky ci- 
sail k potvTzenf piredkl&dala. Tak cfs. resolud z dne 6. srpna 
1624 potvrzeny byly rozsudky dotcen6 kommisse, jimi^ od- 
Bouzeni byli vieho jmini nikteH mistani Star^ho a Mendiho 
mista Prazskeho, zejmina Sigmund Celest^n (Nebesky), Vrati- 
slay JindHch z Franken^teina, Jindrich Pichelberger, Meli- 
char Haldius, M. Daniel Vratisiay, Jan Kechel, Jiri Neher, 
Jan JiH staril Dyrynk, Jakub ^r&oysk^, Jan Fridrich Dy- 
rjrnk a Bonayentura John; z^royen poruieno bylo, aby roz- 
sudky ty byly yyhl&ieny a statky odsouzenych k ruce kr&l. 
fiftku cgaty. 

Ale yedle ds. resoluce z dne 9. srpna 1624 upustilo se 
od kommisse, k yyhledinf a pl^esouzenf ti^kiho proyininf 
oaob stayu mistskiho naMzen6, i od dalgf exekuce, co se 
propadenf jich statkii dot^ce, tak ze m6§Can6 pH syych stat- 
dch, iiynostech a obchodech mill b^ti zftstayeni a zanech&ni, 
▼iak na ten zpftsob, aby kazdy me&tan, ktery se zpoury 
Aiastna uiinil, mfsto pokuty a potrestanf jiniho slo^l a od- 
▼edl jistou summu peniz z domu sy6ho, tak jak to midta- 
nftm Star^ho mesta Prazsk6bo od knfzete z Lichtensteina cvin dekretem z dne 23. linora 1624 bylo povoleno. (C. 215, C. Vi 
& S. 70.) 

EteH midtanfi pH kommissi dot£en6 jmdni 8v6ho byli 
odsouzeni a kteH pokuty pen62it6 slozili, vytceno jest pfi 
mistech jednotlivych, zvldstd pak ph m^stech Prazskych a 
pri Litom^Hcfch. 

Zastavovanf, rozprodivinf a rozdivinl statkO kanfiskovanych 
na iijmu kril. komory a osob odsouzenych. 

Yedle cfs. listu z dne 16. ledna 1621 mil knfSe z Lichten- 
steina podati zpravu, kdo by na statky rebellftm odiiati nico 
hotovych peniz neb strfbra a klenotfl k potfeb&m vdlecn^m 
chtel zapftjciti, a na kterych statefch kazd^ by si pr&l samrnu 
pAjienou infti pojigtinou. (C. 215, C. ViO Die toboto ds. 
rozkazu, opetovaniho dne 1. linora 1621, uiinil Lichtendtein 
dne 18. unora t. r. dsaH zprdvu, ze k zapravenf vyloh, od 
dne 8. listopadu 1620 az do dne 8. unora 1621 yze&lycb, 
zvldsti k zapraveni platu cfs. armadS za dva misfce zadrza- 
liho, zjednal pftjckou na statky konfiskovani znacnou summu 
pen£z, a ie z nl taki 150.000 zl. ryn. k spokojenf koz&kA 
vynalozil. (G. 215, C. ViO Potom cfs. resolucf z dne 3. bfezna 
1621 op^t poruceno bylo Lichtensteinovi, aby k zaplaoenf 
cfs. Yojska 400.000 dolarfi na statky rebellftm vzate se vy- 
pfljiil bud od mist neb od osob soukrom^ch pomocf Pa?la 
Michny z Vacinova, jenz pomiry zemi a osob dobiPe znal : 
kdyby vdak to hned b^ti nemohlo, aby summu tu ve tfech 
nedilfch sehnal na kral. panstvlcb, jimz by se potom ze statM 
rebellft nahradila. Mimo to mil Lichtendtein pfedloziti po- 
znamenani vsech statkft jiz konfiskovanych ; nebot nabfdnuta 
byla cfsari od n6kter]^ch osob k pot^eb&m valecnym pAjika 
jednoho neb dvou millionft kop mfd. proti pojidt6n( na ni- 
kterych statcfch rebellftm cesk^m od&at;^ch. (G. 215, G. Vi*) 

V takovych pftjikich zastaveny byly mnohi statky jii 
za casu zpoury cfs. vojskem ujati, jako 1. 1619 cfs. hejtmanu 
Kristianovi Hybnerovi statek Land6tein (str. 395), obci mdsta 
Krumlova statek Mezipotoif (str. 59) a 1. 1620 kliiteru Vydo- 
brodskimu statek Cakov (str. 59); pak Donu Baltasarovi de 
Marradas statky Miliifn, Vlckovice, Broumovice a Neustupov CIX (str. 237) a t^muz 1. 1623 statky m^sta Pisku (str. 1181). 
Potom zastaveny byly 1. 1621: cis. plukovnfku Filipovi Kra- 
coy! z Seharfengteina statky Ryzmberk a Kouty (str. 129); 
pliikovDiku Timonovi z Lindelau statek PHmda (str. 328) ; 
plukovniku Janovi Eusebiu Kbanovi sv. panu z Belazy statky 
Smiiricki, ZiuDice, Dymoknry a Ghotglice, pak po Gerdtor- 
fovi statek Chot^Mce (str. 541 a 116); cis. plukovnfku Tbeo- 
dorovi z Heimbausen statek Cbodova Pland (str. 591); 
Albrecbtoiri z Waldsteina panstvf Ji££nsk6, Dubsk6 a Skal- 
ske, po Smirick^m konfiskovan^ (str. 541), tez panstvf Frid- 
land a Liberec (str. 457) a statky Ghocen a Borovnice 
(str. 934) ; Jaroslavovi Borito vi z Martinic panstvf Chomutov- 
ski (str. 1086) a mfsto toho pak panstvf Slanski (str. 1206), 
tez statky Dobricany a Velky Ocechov (str. 184), Ahnikov 
(Str. 621), Prunferov (str. 101), Kralupy (str. 607), Vicice a 
Bolebon (str. 617) a Libocany (str. 86); Volfovi Vil6movi 
z Lamingen statky obce Doma21ick6 (str. 1086) ; Fridrichovi 
z Talmberka, praesidentu nad appellacimi, statky Ylasim, Do- 
ma&in a Viznfky (str. 897); Volfovi Ilburkovi z Vfesovic 
statky Cizkovice (str. 231), Novy Hrad (str. 909) a statky 
Lounske (str. 1140); Polyxene z Lobkovic statky Berkovke 
dolnf, Bechlfn a Pocaply (str. 9), Bysice a Obrfstvi (str. 429), 
Eocovany (str. 931) a jin6 vfce; Eli§ce Zerotfnovi statek 
Malesov (str. 16); Maximilianovi hrab^ti z Trautmansdorfu 
statky Horsfiv Tyn, Cecovice a Mirkov (str. 331); hejtmanu 
Matyasovi Ondireji Portovi statek Cernoc Yelika (str. 166); 
Zozane Cbrtovi statek Zvolinoves (str. 384), Vil6movi z Vfe- 
sovic statky Bila, Nekmft a Podmokly (str. 337) ; Vil6movi 
mladsimu z Lobkovic satky Eisenberk a Hlinany (str. 161) 
a Bvenice (str. 368) ; Janovi Zdenkovi Vratislavovi z Mitrovic 
statky Hostouii a Svrzno (str. 130), t^z Vilemov, Vrani a 
Zefotin (str. 86); Adamovi z Waldsteina, nejvyssfmu hof- 
mistru, statky po Berkovi konfiskovan6 (str. 19); Adamovi 
starsimu ze §temberka statek Horazdovice (str. 666); Vili- 
movi Vratislavovi z Mitrovic statky Volfartice dolejsf a Lib- 
chava hofejsf (str. 345 a 419); kardinilovi knfzeti z Ditrich- 
steiiia panstvf Polni (stn 933); Judith Kolovratove statek 
ftepice a obci mista Strakonic ves Drouzetice (str. 149); 
pak Marii Majdal6n6 Trckovi 1. 1622 statek Zeliv (str. 222) ex 

a 1. 1623 statky mist ^lislavi, Hradce Er&lov6 a Tratnova 
(str. 1051, 1070 a 1238) ; els. nejvyggfmu lieutenantoyi Eri- 
stianovi Illovi z Illaa statky mftsta StHbra na srdzku dtrat 
vdleinych (str. 1212); ds. nejvydsfma Ueateaaata Janovi Fili- 
povi Hausmanovi z Namedy statky m6sta Tachova (str. 1235); 
Gerhardovi sv. p. z Questenberku statek mista Slavkova 
(str. 1208) ; Janovi Kriitofovi Kavkovi z &(can statky Star6 
Sedlisti a C&stkov (str. 264). 

Mimo osoby vytcenS a mnob^ jin6, jim2 statky konfis- 
kovan^ v pAjck&ch byly zastaveny a potom prodiny, skoro 
vsickni, kteH dsaii v isis zpoury virnost zachovali, zvlidti 
pak ti, jimz statky od tehdejdich direktorft byly zabaveny, 
zddali cfsai^e, aby jim n&hradou za dkody, }ei od poystalcft 
utrp^Ii, nikter^ statky konfiskovan6 byly postoupeny. Tak 
se uchazel o statky po Kristofovi Kobrovi pozfistaI6 Jan 
Reinhard Hildprand z Ottenhausen, jemui v cas zpoury d&m 
jeho od Kobra, tehdejsfho kommissafe pH direkci atavAv 
odbojn^ch, byl vzat a prodan. (C. 215, M. 16.) Takt6i^ Mdal 
ViI6ra Elenovsky z Elenov6ho, aby mu ze statkfi, Vil^movi 
starsimu z Lobkovic konfiskovan^cb, nahrazena byla summa 
12.260 kop mid. hotovych peniz a do 80.000 kop m(& na 
zlate a stHbi'e, kterd jeho otci Janovi v cas zpoury od 
tehdejsiho direktora Lobkovice byla vzata a do dradu d&cho- 
densk6ho odevzdana. Ndhradou za tuto skodu povoleno bylo 
Elenovsk^mu k ndvrhu kommisse revisionis jenom 12.260 zl. 
ryn., na kter^z dne 15. bfezna 1631 cfs. pojist£n{ obdriel. 
(G. 215, P. V|.) Arcibiskupstvf Pra2sk6mu postoupen 1. 1621 
statek Trupiice k niUinl az do nahrazenf skody, kl&6tera 
Oseck^mu od Bohnslava z Michalovic a6in6n6 (str. 369). 

Eonecne pod&v&ny byly od rozdfln^ch osob i&dosti za 
postoupenf statkft konfiskovan^ch cfsaH, od nihoz knfieti 
z LichtenSteina a kral. komoi^e £esk6, jakoi i kri\. komoiPe 
dvorsk6 k dobr^mu zd&ni byly zas^l&ny Z 6etn^ch z&dosti 
takovych vytkneme jenom n^ktere. Die cfs. reskriptu z dne 
22. srpna 1621 z&dal^ furir pri cfs. strdzi tilesn^ Michal 
Schwab, aby mu odminou postoupen byl niktery dfim po 
rebellech, JiHra Haunsildovi, Oldfichovi Ertlovi neb Janovi 
Enotovi. — Cfs. reskripty z dne 2. a 11. kvetna 1622 zaslany 
byly kufieti z Lichtensteina zddosti Rudolfa hrabete z Helfen- CXI steina^ cfs. rady a komornfka, a Petra Fuchse, cis. rady appel- 
lacni, znichz prvy si pral koupiti ndkter6 statky konfisko- 
yBJk6 za 300.000 zL, druhy za 40.000 zl. r^n. — Die ds. 
reakripta z due 13. cervna 1622 mel knfze z Lichtendteina 
podati dobr6 zd&nf sv^ o zidosti arcibiskupa Praiskdho Jana 
za postoupenf n^kter^ch 8tatk& cisaH v pokutd pripadl^ch, na 
kteri diichovnf pr&va mfti se domnivali, zejm^na statku T^a 
Hor&OYa k ardbisknpstvi Praisk^mu. — Die cfs. reskriptu 
z dne 25. srpna 1622 iadala 2ofie Albinka z Helfenberku, 
panna kn62na klidtera sv. Jirf na hrad£ Prazsk6m, aby t^muz 
kUsteru za jistou summu op6t postoapeny byly ii6kter6 ves- 
nice, od kltitera dHve zastayeni, totiz Boi'anovice, kterou 
po rebellovi Zdefikovi SmoUkovi jeho dcera Anna Slavatova 
▼ diienf mila, pak Yojkovice, jiz mil Jan David Boryn^, 
a Dolanky, jii drzela Katerina Kvintusovd. — Cfs. reskriptem 
z dne 14. ledna 1623 zasUna byla kniieti z Lichtensteina 
z4dost Vil6ma hrabite YratislaTa z Mitrovic, cfs. rady vojen- 
ak6f aby t€mui nikter^ statek konfiskovany za mirnou cenu 
proddn byl pred mnoh^mi jinymi^ jimsE se iii posavad pfi 
prodavanf statkft prednost divala. — Die cfs. reskriptu z dne 
1. srpna 1623 zddal hrabi z Martinic, aby mu a jeho zeti 
Florianovi JetHchovi ze ^d&ru prod&ny byly statky, jim jiz 
V summi 156.000 zl. zastavene. — Tak6 arciv6voda Rakousky 
Karel, administrator velmistrovstvf Mdu nimeckiho a biskup 
Vratislavsky, pHmlouval se 16ta 1623 pri cfsaH a knfzeti 
z Lichtendteina, aby cis. kommissari v kraji Dolno-Westfal- 
sk6m Janovi Voglerovi prod&ny byly n6kter6 statky v kraji 
Litomirickim konfiskovan6, zejmina Svadov, Drmy (Stolinky) 
a jini. — Konecne z&dal Heralt Y&clav z Kolovrat ve sti^edu 
po novim 16t6 1. 1623 Jaroslava z Martinic a Pavla Michnu, 
aby mu jejich milostf a pomocf bud podle mfm6ho po§aco- 
rini byly proddny neb v jist6 z&stavi zanechany statky, dvflr 
a res Pabinice, rebellovi Petrovi Lukaveck^mu n&iezejfcf, 
a Zhof, rebellovi Hertvfkovi Skalsk6mu konfiskovany. (G. 215, 

C. V5-) 

K proddvdni stcUM kanfiskovanych podle cfs. resoluce 
z dne 29. zaH 1622 dano bylo od cfsai'e jakozto krale Ce- 
akeho kr^ mfstodrzfcfmu Earlovi knfzeti z Lichten§teina 
plnomocenstvf, die nihoi tento v§elijak6 statky za pirfcinou CXIl 

zpoury V krdlovstvf Cesk^m cfsari v pokut^ jiz pnpadl^ a 
pnsouzene, takz i ty, o kterych jeSt§ vypovidi vyneSeny a vy- 
hldseny byti in61y, pro velik6 potireby a zaplaceni lida vojen* 
sk^ho CO nejdrazeji m61 prod&vati, o n6 se smlouvati i trhy 
zavfrati skrze jist6 kommissaire k tomu od neho zrfzen^, na 
dalsf vsak cfs. ratifikaci. Aby pak trhy s strany takoyych 
statkfl prodaa^ch ndlezitym zp&sobem do desk zemskych 
vlozieny, a jeden kazd^ tfm, co by tak strzil, koupil, zi^latil 
anebo na roky a terminy platiti m^l, tgistdn a ubezpecen 
byti mohl, bylo touze ds. resoluci poru6eno a. k tomu po- 
Yoleno, aby Lichtenstein k takov^m vkladftm zatfm nave kva- 
temy pri dskdeh dal scdoiiti. Die toho c(s. porucenf n^Hdil 
kral. mfstodrifci dne 28. listopadu 1622 drednlkfim mendim 
desk zemskych, aby kazd^mu, tak dobi^e cizozemcfim a kten 
jests do zemg pHjati nejsou, do jednoho obzvlastniho kva- 
ternu, jako i obyvatelAm do druhSho kvatemu k tomu za- 
lozenSho trhy dotcenS, od cfsai'e vsak prve schvalen^ a 
stvrzenS, skrze jistS relatory, jm^nem a na mfstS cisarskSm 
k dskam zemskym vypravenS, yloziti dali.*) (C. 215, C. Vi- — 
D. Z. 620, A. 1 & 3.) 

Jiz pfedtim listy kr41. mfstodrzfcfho z dne 9. dubna 
a 13. kvitna 1622 v§em osobdm, jimz nekter^ ze statkd 
konfiskovan^ch byly zastaveny, tak ze jich jm6nem zttladu 
a zastavy uzfvaly, oznamena byla cfs. resoluce, die ktere 
statky takov6 se jim yypovidaly tak, aby je v pftl 16t4 bud 
samy trhem podle taxy odhadnf k pravSmu a dddicn^mu 
jmini dokoupily anebo k nice cisare, kdyz jim summa na 
ni pfljcena bude odvedena a navracena, zase odstoupUy, by 
pak jinym odprodany byti mohly. (G. 215, G. ViO Tyto oaoby 
vsecky koapily dgdiinS potom statky jim zastaven^. 

Die cfs. resoluce z dne 20. prosince 1622 m£la kazda 
smlouva trhovd o statky konfiskovan^ dsafi k schv&leni byti 
predloiena i s taxou odhadn(, do kter6z se pojati mely 
i yfiecky y^ci mohovit6, jako dobytek, obili a j. v., na torn 
kter6m statku se nach&zej(cf. (G. 215, G. ViO *) Z te doby jsou pfi dskAch zemskj'ch dva hwitemy pro cisoBemcet 
toH£ kvHtern „kropen^** od 1. 1622—1626 pod dial. 163 a kvatern „Pro- 
tn^ne barvy" od 1. 1626 pod ^isl. 154, % nichi teprve potom, kdji t^'2 
I'ieoKemc&m d4n byl incolatf smlouvy trbov6, t^kigici se statkftvjim pro- 
dan^ch, do jin^ch kvatomft byly vloSeny. cxra Odhadavdni (taxyravdnt) stathA konfishavanych pi'edse- 
Tzato bylo od zvl&stnfcb kommissarA, od kral. komory iesk6 
k ujfindnf se tychz statkfi naHzenych a z kril. ddtdrny k tomu 
fyslan^ch. Ay^ak nekteiPf kommissaH opominuli odeslati do 
kancelai^e komory £esk6 odhady a inventive tich statkfi, 
▼ kterez se k race cisai'e uvazali. Proto na jevo dala komora 
ceska dne 9. cenrence 1621 Despokojenost svou kommissarftm, 
Yilimovi z Klenov6ho a Janovi Jenfdkovi z Ujezda, Jihmu 
MalovcoYi z ChejnoYa a Markovi Ciokovi, Ottovi z Opperd- 
torfu a Janovi Dobrensk^mu, Vaclavovi starslmu Vratislavoyi 
a Karlovi Vtelensk^mu, Ottovi HeBdrichovi z Wartenberka, 
Jirima §Castii6ma Yancurovi a Adamovi Svarcovi, Mikul&gi 
Elbognerovi a Petrovi Gerstorfovi, jimz zaroven bylo natt- 
zeno, aby dotcen6 odhady neprodlen^ predlozili i se zpravou, 
jak mnoho svrskfl, zvlaste penez a obili, na statcfch zastihli, 
a za kym a jak mnoho toho pozflstavd. (C. 215, C. Vi) 

Ostatn^ stathy konfiskovane odhadnuty hyly obydejnS ne- 
sprdvni a nespravedliv^, jak na skodu kral. fisku tak i osob, 
ienom n^ktereho dflu odsouzenych, a jejich v6fitel&v ; neboC 
vtaxe mnoh6 vSci pri statcfch se nachdzejfcf (jako svrsky, 
Tobota a jin6) dokonce byly vypu§t6ny, jin6 pak velmi skrovne 
oceaeny, tak ze taxy takov6 v&bec ledva tf etinu neb ctvrtinu 
pra^e ceny tychz statku dosahly. torn svedcf premnoh^ 
stiznoati, od osob odsouzenych bud knizeti z Lichtensteina 
neb kommissi revisionis podan^. Tak si st^zoval Divis Mark- 
vart doe L unora 1623 pri knfzeti z Lichtensteina, ze panstvi 
jebo Ma, kterSz die kontrataxy za 411.815 kop mfs. stalo, 
od actirny komory ceski po prv6 jenom za 136.608 kop, po 
druhi za 180.856 kop bylo odhadnuto; nebot pfi t6chto od- 
Wech pocitala uctama jednu kopu platu stdleho (totiz liroky 
n.Jirsk^ a sv.-Havelsk6, pak za roboty, desdtuk a j. v.) po 
30—35 kopach, a jednu kopu platu bezn6ho (jako povame, 
mfta, najemn^ z fek, luk, mlynftv a j. v.) po 15—20 kopach 
mfl, ; kdezto p]^ede§le pfi odhadech statkft v CechAch 1 kopa 
staleho platu obycejng po 50, nfekdy i po 60 kopach (viz 
statek Rozmberk ptt Svamberkovi), v Slezsku pak a v soused- 
nich krajfch ceskych 1 zl. platu stdleho za 100 dukdtft, a 
jedna kopa platu bezn6ho po 25—30 kopdch se pocitala; 
mimo to poiitano bylo v taxe za 1 korec zita toliko 3 kopy, 

vm CXIV psenice 4 kopy, jecmene 3 kopy a ovsa 1 kopa 30 gr., kdezto 
toto obilf za dvojndsobnou cenu tehdy se prod&vaio; lesfi 
vytceno bylo y taxe jenom 95 leci po 60 kop&ch a 155 leci 
po 30 kopach, kdezto jich bylo pres 700 le£i po 150 kopach. 
Podobnou stiznost podal 1. 1629 Moric JiadHch Hartys ke 
kommissi revisionls, ze statek jeho Maltayr die kontrataxy 
za 29.558 kop mis. stojfcf, jenom za summu odhadni 9279 
kop 42 gr. mis. byl prodan. (G. J215, H. 4). 

E dokladu nespravn^ho odbadovani statkA konfiskova- 
n^ch uvedeme z mnohych pfipadd, vytcenych pri jednotlivych 
osob&ch pokutovanych, jeste jenom n6kter6, totiz: statek 
Frimburk byl za 10.562 kopy odhadnut, ackoliv 1. 1617 za 
40.985 kop stal (str. 39) ; statek Lipovice, za 3287 kop od- 
hadnuty, mSl cenu ctyrikrAt vfitsf (st. 37); statky Vosek a 
Kbelnice odhadnuty byly 1. 1623 toliko za 6998 kop, avsak 
1. 1630 shledano bylo od kommisse revisionis, ze stdly za 
36.901 kopu (str. 63) ; statek Drazicky, odhadnuty za 8730 
kop spatnych (dlouhych) penez (kter6z jenom asi lOOO kop 
dobrych pen6z vynasely), stal die kontrataxy za 20.559 kop 
penez dobrych (str. 178); statek Cichalov odhadnut byl 1. 1623 
jenom za 7600 kop, potom vgak 1. 1629 na dolehanf v^HtelA 
za 11.250 kop mfs. (str. 203); statek Ylcf odhadnut jenom za 
4537 kop, ac v podflu bratrskSm ujat byl za 14.5(X) kop a die 
kontrataxy za 15.644 kopy stAl (str. 498); statek Vodolina 
Voda, odhadnuty za 9940 kop, proddn byl Polyxenfe z Lob- 
kovic za 9(XX) zl., ac v bratrsk6m rozdelenf polozen by! za 
36.000 kop m£s. (str. 502); statek Suchy Dftl, jenom za 7645 
kop odhadnuty a prodany, ac na nem bylo vfce svrsk4, nezli 
summa trhovd vynaSela, brzy potom od kupujicf Eateriny 
Vratislavov6 z Mitrovic za 17.8(X) kop byl proddn (str. 438); 
statek Ylkosov odhadnut byl za 26.061 kop, ackoliv die 
kontrataxy za 62.444 kopy stal ; statky po Bernartovi z Elsnic, 
die kontrataxy za 121.634 kopy mis. stojfci, prodany byly 
jenom za 70.519 zl. ryn. (str. 95); dftm Gryspek&v, za 15.000 
kop odhadnuty, koupil Don Martin de Huerta za 9000 zl. 
(str. 126); statky DubecaEyje prodany byly knfzeti Earlovi 
z LichtenSteina za summu odhadnf 34.(X)9 kop m(§., ackoli 
za 150.000 kop staly (str. 922). cxv Ze nespravne a nespravedlive odhadnuta byla vStsina 
statkfi konfiskovanych, patrno jest i z toho, ze n^kterS statkj 
fjako Cejkovy str. 450, Hofovice str. 487 a j. v.) nad summu 
odhadnf byly prodany. Zvldst^ pak to yysvfta ze zadosti Jana 
Kavky z Jlican, za postoupenf panstvl Chomutovsk6ho proti 
pfijcce 220.000 zl. k zaplacenf els. vojska 1. 1623 cisari po- 
dan6, V nfz si st^zuje, ze jiz ptes pfll 16ta marnS se toho 
domahal, aby mu byl prodan nektery ze statkft konfiskova- 
nych, kterfi pry jenom jistym osobam vyvolenym k rozmno- 
zeni jich jm6nf a velmoznosti obycejne za snmmy nepatrn^ 
a prflis n(zk6 se prodavajf. A ponevadz tak^ ty statky, 
k jichz koupi se Kavka prihldsil, od osob k tomu narizeuych 
snad z neznalosti veci neb na z4klade zprav nedostatecnych 
a nespolehlivych neb z jinych pHcln pfilis nizko byly od- 
hadnnty na ujmu a velik^ zkraceni cisafe i tech osob, jimz 
z nich n^kter^ dfly z milosti byly ponechdny; necht^l Kavka 
kfivdou a bezpr&vfm sv^doml 8v6 obtezovati a na ditky sv6 
ni(sto pozehnanf bozfho zloi^ecent uvaliti, nybrz zddal cfsafe, 
aby statky ty skrze kommissare nov6 k tomu narizen6, jimz 
by pridany byly osoby hodnovern6, dflchodft t^chz statkft 
znal^, sv^domitS die urbaffi beze vseho ohledu znova byly 
taxyrovany. (C. 215, K. 27.) 

Za takove odhadni summy nespravne proddval kniSe 
LictUenSteina statky konfiskovane ; mnohe vSaJc statky i pod 
summon odhadni byly prodany. Tak statky Brlozec a Bez- 
vSrov, kter6 die kontrataxy za 103.678 kop staly, byly 
1. 1623 za 46.706 kop odhadnuty a toliko za 31.796 kop 
spatn^ch penez (4650 zl. dobre mincf) proddny praesidentu 
komory iesk6 Vil6mu z Vfesovic, ktery je 1. 1626 vevodovi 
Saskimu Juliovi Hendrychovi za 67.500 zl. dobrych penez 
prodal (str. 450). Statky Hostouti a Svrzno, za 53.121 kop 
odhadnuta, koupil 1. 1622 Zden^k Vratislav z Mitrovic za 
41.000 kop a prodal je 1. 1623 bez svrskfl za 120.000 kop 
(str- 130); atatky Hotovice a Habartice, za 64.354 kopy od- 
hadnuta, prodany byly za 20.000 kop (str. 265). Statky Ryzm- 
berk a Kouty, odhadnuta za 40.921 kop, koupil plukovnfk 
Kraz za 35.000 kop, ackoliv za 89.000 kop staly (str. 129). — 
Jenom v n6kter^ch pHpadech byla summa trhova od cisai'e 
pH schvalenf smlouvy ponSkud zvysena; tak prirai^eno bylo CXVI Albrechtovi z WaldSteina pfi ratifikaci 15 smluv trhov^ch 
y jedn6 suinm6 60.000 zl. r^n., cfmz summy trhov^ za ty 
statky na summy odhadnf byly zvySeny. (D. Z. 194, E. 9.) 

Marn^ domdhaly se tolw nikteri osoby odsouzeni^ ahy 
jim statky od^te »a pravau jich cenu op6t byly postoupeny; 
tak marne nabizela manzelka 6ejkova 150.000 kop mis. za 
statek KacOY, manzelu jejfmu konfiskovany a jenom za 
116.000 zl. odhadnuty (sir. 62); t6z marn6 nabfdl Kristof 
Hrobcick^, ze sdm nazpSt vezme za 78.502 kopy mi§. statky 
jemu odnat6 a Frantiikovi Clary de Riya prodane za summu 
odhadnf, od cfsafe na 34.692 kopy snizenou a lehkymi pe- 
nezi zaplacenou, kter&2 na dobr^ch penSzich toliko 4130 kop 
vyndsela, tak ze zaplaceno nebylo ani svrskfl, die kontrataxy 
za 7312 kop odhadnutych (str. 185). 

Ale nejenom nespr&vnym a pi^flis nfzkym odhadem statkfl 
konfiskovanych zkrdcen byl kral. fiskus a mnob6 z osob od- 
souzenych, nfhvi mnohem \6tii skoda jim byla ucinina pro- 
dejem tychi statkA ga lehke (dlouhe) pen{0e, ktere toho casu 
byly zavedeny a tak spatnou cenu mely, ze jedna kopa mfs. 
penSz dobrych platila pftl 08m6 kopy penSz lehkych (Spat- 
nych), jichz lipadek (calada mince) cfs. resoluci z dne 14. 
prosince 1623 byl naHzen, tak ze se dvouzlatnfky po 2 zl. 
30 kr. jenom za 20 kr. rissk^ mince, zlatnfky po 75 kr. toliko 
za 10 kr. a t. d. pocftaly, cfmz p^edesld cena t^chz miucf na 
13*3 ze sta byla snfzena, tedy ztr&ta 86*7 percent pfedesl^ 
ceny vynasela. (Ob^frnd zprava o lehk6 (dlouh6) mincf po- 
dana jest v dodatcich spisu tohoto pfi Albrechtovi z Wald- 
Rteina na str. 1272—1274.) 

Za dotienou minci dlouhou (§patnou) proddno bylo 
1. 1622 a 1623 mnoho statkft konfiskovanych; jako statky 
Bernharta, Bohuslava a Adama z Hodejova 16ta 1622 za 
212.767 zl. 10 kr., coz cinilo na minci dobrou toliko 28.368 zl. 
57 kr., a tychz Hodijovskych dilm za 13.000 kop mfs., co4 
V dobrych penfezfch jenom 1734 kop 9 gr. 4 den. neb 2023 zl. 
ryn. vynaselo. K tomu povi2iti tfeba, ze v cas t6 koupd 
a placenf spatnymi penizi statky ty jestfe byly v celosti piny 
a nezpustoseny, tak ze na nich bylo vfce ndbytk&v a 8vrik&, 
nezli summy trhov6 za ne vynAsely ; z cehoz patruo, ze kupu- 
jfcf statky takov6 t6m6f darmo obdrzeli. cxvn 

Z pHcin pravfi vytcen^ch c(s. resolud z dne 3. fiervence 
1623 poruceno bylo knizeti z Lichtensteina, aby zcela za- 
stavil dalsf proday&iif v dlouh6 minci statkd nov^ konfisko- 
vanych (mimo ty, ktere jiz pfedtfm byly prislfbeny jistym 
osobdm, tak ze jiz summy trhov6 za n6 dflem neb zcela 
byly slozeny); t£z aby nepostupoval nikomu vice zdstavou 
statkfi, mSstftm od&atycb. Toto porucenf op^tovano bylo od 
dsare dne 29. cervence a 2. listopadu t. r. i pfes vsecky 
dftTody, od kr&l. komory proti tomu uveden6, s tim dolozenfm, 
ze stalky, od 3. cervence t r. prodan6, jenom dobrymi penezi 
maji byti zaplaceny. (C. 215, C. ViO Nicm6n6 vsak i potom 
dne 18. cervence a 13. listopadu 1623 prod&na byla panstvf 
Vorlik, Zvikov a Chynov knfzeti Janovi Oldrichovi z Eggen- 
berga za 307.353 kopy mi§., na kterouz summu Eggenberg 
352.255 zl. diouhycb penez proti dotcene cis. resoluci za- 
platil. Tato summa, vedle cis. resoluce na dobr6 penfze uve- 
dena, vynasela toliko 71.377 zl. 27 kr. ; pfece vsak vseraocny 
kanclii' Eggenberg potom z&dn6 ndhrady kral. fisku neza- 
platil, ackoliv vedle c(s. resoluce z dne 20. ledna 1624, dne 
3. a 30. bfezaa, pak 3. Hjna t. r. op^tovane, knfze z Lichten- 
^teina dne 8. unora 1624 vsem, kteH statky po 3. cervenci 
162.3 koupili, oznamil, ze summy trhove, vynasejici na tri 
millioDy zlatycb, platiti majf jenom penezi dobrymi. (C. 123, 

Proto cis. listem z dne 1. prosince 1623 narizeno bylo 
JanoTi Bapt Webrovi svob. panu z Pisenbergu, ktei'y od 
dsare pro mnoh6 v6ci dftlezit6 z Vidne do Prahy byl poslan, 
*by tajne vysetfil, zdali pravdiva jest zprava, cfsafe z do- 
breho pramene dosla, ze statky v Cechdch az dosavad kon- 
fiskovan^ se prodavaly za pfilid nfzkou cenu, kteraz k tomu 
jeste ipatnymi penezi se platila, cfmz pr^ kral. fiskus o polo- 
rtd, nekdy i o v6tsi cast prav6 ceny statkfi zkracen byl. 
Kdjiby vec tak se mela, poruceno bylo Webrovi, aby se 
* nekterymi urednfky cisaK vernymi pilne o tom poradil, 
zdali by cisar nebyl opr&vn6n nestrann^ odhadovani statkfi 
znova nariditi a die nalezu summy vys§f za ne pozadovati. 
«C. 215, C. 7,.) Avsak toto vysetrovani nemohlo mlti zad- 
n^ho vysledku; nebot Weber sam koupil dne 11. srpna 1623 
statky konfiskovan^ Chroustovice a Zilovice po §t6panovi cxvin 

a Bernardo^i Mikulasi z Gergtorfu, pak Zajecice po Janovi 
Jirim Myskovi, za summu trhovou 65.388 zl. 8 kr., na kterou 
56.413 zl. 39 kr. spatnych pen^z slozil, ackoli die cfs. rati- 
fikace 44.413 zl. 39 kr. dobrych penez odvesti m^l. Pro toto 
zkr&cenf krdl. fisku melo die zpravy lictarny z doe 29. listopadu 
1688 z dotcenych statk& nahrazeno byti na sumrou trhovou 
42.352 zl. 3 kr. a na lirocfch zadrzalych 165.183 zl. 54 kr., 
tedy uhmem 207.535 zl. 57 kr. — Nenf tak6 vytceno, jakou 
zpravu Weber cisafi o veci t6 ucinil. 

Potom podala komora ceskd cfsaH dne 24. kvetna a 
11. cervna 1625 zpravu, ze nikteH ohyvatele duchovni i svdtsti 
se ujali statM, ndUzejidch osohdm, pro uiastenstvi ve gpoufe 
odsouzenym, poklddajice soM k nim, jakoito pdnove gruntH, 
prdvo pokutni, protoze byly na statcfch jejich dedicnych. 
Byli to die seznamu, od komory dne 14. dubna 1627 vedle 
CIS. resoluce z dne 9. kvetna 1626 kral. ceske kancelari 
dvorsk6 pfedlo2en6ho, zvlistS praelati a nejvySsl ufednfci 
tito: ProboSt kostela sv. Vita na hrade Prazsk6m, jenz se 
ujal dvou dvorfi ve vsi Dejvicfch po Michalovi Wittmannovi, 
t6z nekterych vinic a poU po Martinovi a Benjaminovi Fru- 
weinovi, Fridrichovi Dyrynkovi, Elidsi Rozynovi, Jifim Nehe- 
rovi a Janovi Knotovi. — Dekan Vysehradsky ujal se ne- 
kterych vinic a poU po Janovi Ledcanskim z Popic a po 
Tomdsovi Javornick6m. — Opat Strahovsky vzal si o sv6 
lijnie vinice po TobiaSovi Stefkovi, Jih'm Dyrynkovi a Marti- 
novi Fruweinovi. — Abaty§e kWstera sv. Anny v Star6m mest6 
prazsk6m ujfmala se vinice po Janovi LedcanskSm, a chrael- 
nice po JiHm Kosetick6m, od kral. komory jiz prodanych. — 
Opat na Karlove zmocnil se vinice po Benjaminovi Fruwei- 
novi. — Nejvyssf purkrabl Adam ze Stemberka ujal se vinic 
po Michalovi Wittmannovi, TomaSovi Teuflovi a Janovi JiHm 
Dyrynkovi. — Pavel Michna zmocnil se vinic po Janovi Six- 
tovi, Simonovi Susick6m a Janovi Fridrichovi z Franken- 
steina, kter6z mu i vedle porucenf knfzete z LichtenSteina 
a komory ce8k6 byly postoupeny. — Konecne pokutoval o sve 
lijme hrab6 z Martinic, jakozto purkrabf KarlStejnsky, vsecky 
many k panstvf Karlovu Tynu nalezejicf, tak ze od nSho 
lena svA znova vykoupiti musili. (C. 215, C. Vi) cnx To vSecko, co jsme prave vytkli, bylo pHdnou, ie cfsat 
1. 1625 narfdil zvlastnf kommissi k yjietfov&ni 6kody, kral. 
fiska ph prodavani a postupovani statkfi konfiskovanych 
ttcineni. 

IMl. UaTid kommlese komorni (Kdnigrl. bdhmisehe Kammer- 

Eilirichtaiigg-Comiiiission). 

Tato kommisse, narfzena k ochranS prava fiskalniho, 
mnohonisobng zteii5eii6bo skrovnym odhadovanim statkA 
koafiskovanycb, neb zaplacenfm jich lehk^mi penezi v ten 
cfts, Uyi prive minci spadnouti m^lo aneb jiz spadio, m^la 
pHdrzeti k povinn^ma vynahrazenf skody vsecky ty osoby, 
kteri n^jaky statek kral. fisku pfipadly nesprdvn^ koupily^ 
aneb takovych statkfl bezpravni a neslusnd uzivaly. Edoby 
se vgak pri t^to kommissi o jistou n&faradu nenarovnal, neb 
od takovych n&i'kft dostatecnymi pr&vody neosYobodil a ve- 
rejn^ osvobozenf (absolutorium generale) sobi nevyjednal, 
proti tomu m^lo bez usetreni pravne byti postupovano. — 
Ale Tysetrovini t^to kommisse protahovano bylo z mnobych 
pnan, zvliste pak proto, ie se tykalo n^kterych osob vel- 
(Bocaych, a nemSlo skoro zMn6ho vysledku; nebot kazdy 
z obedanych odvolaval se k tomn, s^e statky spr&vne koupil 
A poridne zaplatil peaezi, jakych se prav6 toho casa uzf- 
^alo, a kter6 kazdy v hodnote, cfs. patenty vymefen6, pri- 
jimati musil. Malo ktery narovnal se o nijakou nahradu 
pred kommissf dotcenoa, zejm^na Albrecht z WaldSteina, 
ktery nahradoa za statky, na lehkou minci koupen^, cisaH 
dobrovolne dal 200.000 zl. ryn. dobrych pen^z, tak ze mu 
cCs. listem z dne 25. unora 1625 ostatnf nahrada za takov^ 
st»tky pro jebo obzvlastnf zaslaby byla prominuta. (Archiv 
miitodrz. F. 67— «%■) 

Brzy vsak pro nepokoje valecn6 i pro umrti a§kterych 
kofflmissaHk zastavena byla na cas dotcend kommisse; az 
tepr? od cfsare Ferdinanda III. po roce 1638 opet byla 
obnoTena. K t^to kommissi, i'ecen^ »E6nigliche bohmische 
Kammer-General-Einrichtungs-Gommission", naffzeni byli za 
kommissary Sigmund brabS z Wolken§teina, Jan z Graefen- 
borgiL, Michal Khern a Wolfgang Reischel, jimz za prdci 
jejich ze vsech ndbrad, jimi dosazenych, desaty penfz by I cxx vykaz&n. Vedle t6to kommisse, jejiz rfzenf dsai^ z jist^ch 
a d&lezitych prfcin sob^ sam^mu vyhradil a pozflstavil, na- 
rfzena byla jestfe jini kommisse, nOber'AssistenB-Commission^ 
recend, k nfz naHzeni byli za kommissary nejvys&f ds. bof- 
mistr Jan Wenkhard knfze z Auerspergu, praesldent HSaki 
rady dvorsk6 hrab6 z Ottingu, krdL nejvySsf purkrabf Praisky 
brabS z Martinic a praesident komory dvorsk6 hrabe ze Sinzen- 
dorfu, kteH dotcenou kommissi, jakozto hlavnf (Principal- 
Commission) ve vsech poti^eb&ch sla§n6 podporovati mill 
Temto kommissarftm ulozeno bylo vysetfiti nejenom vsecky 
skody, krdl. fisku prodejem statkfl konfiskovanycb a spatnou 
mind ucin6n6, nybrz i vesker6 dluby komore ceske tfm 
i jinak zpflsobeni, jakoz i nepor&dky ve vecech komornfcb 
Yznikli, zvl&sti nei^esti pH sprdve statkA komornfcb vzesle. 
Tak6 m61i kommissaH patrati pfi soudecb a liradech, zdali 
osoby pH kommissi konfiskacni odsouzen^ pi'ed odsouzenim 
svym nekterycb statkfl neprodaly aneb jistin svych neza- 
mlcely. Nebof kral. prokurator Bobuslav ZnSjovsk^ z Kor- 
kynfe podal krdl. komore 1. 1635 zprdvu, ze podle v^tabu 
ze 8tar6 registratury bernf se vynaslo 67 8tatk& nekonfisko- 
van^cb, kter6 osoby odsouzenfi v cas zpoury drzely a potom 
je pi^fbuznym sv^m, jako jim ndleiejfci, postoupily; pak ze 
se naslo pi'es 120 osob odsouzenych, jimz zadn6 stalky ani 
jistiny nebyly konfiskovdny. — Avgak kommisse tato nemobla 
dostati uloze sv6 rozsabli jednak pro roztrzitosti vdlecni, 
jednak pro mnoistvi prekazek a obtiznosti jl se vsech stran 
V tom konanycb, ackoliv od cfsare pMsni bylo naiizeno, aby 
dot^enym kommissarftm vsecky rozsudky a vedkerd jednanf, 
vecf tech se tykajicf, ze vsech archivft, registratur, reposi- 
torii a kanceldH neprodlene byla vydana, t£z aby se krii, 
prokurator jejich vysetrovanf a jedndui bez jejich vftle ne- 
ucastnil (C. 123, C. ^%^.) 

Teprv po skoncen6 vdlce vedle cfs. listu, daniho dne 
12. kv6tna 1659 kral. mfstodrzicfm, poznovu predsevzata byla 
dotcend kommisse, k jejimuz zastavani cis. radovi Jan Ferdi- 
nand hrabi z Porcia a Brugnera, Jan Adolf hrabe z Schwarzen- 
bergu, Arno&t hrabi z Ottingen, Bernard Igndc Borita hrabi 
z Martinic, Jih Ludvfk hrabe ze Sinzendorfu a Sigmund 
hrabe z Wolkensteina, za hlavnf kommissary byli naiPizeni ; CXXI mizenl pak t4to kommisse op6t svei^eno bylo cfs. raddm 
Sigmundovi hrab^ti z Wolkensteina, Janovi z Graefenburgu, 
Michalovi Kernovi a Wolfgangovi Beischlovi, uj^ednfk&m pH 
ds. dYorsk6 a dolDorakousk6 iictirn& Vedle cis. poruceni 
zdne 16. dabna 1660 m^la kommisse komornf cfsari pred- 
loziti poznamenanf vsech osob, kter^ pi*ed tuto kommissi 
obesMny jsou, a jakou ndhradu, z kterych statkflv a z kterych 
pHdn tjto osoby kr&l. fisku dati majf. K tomu iicelu podi- 
vala uctarna pii kral. komore kommissarfim zpr&vu, jaka 
nahrada za placeni statkii konfiskovanych spatnymi pen^zi 
kraL fisku v jednotlivych prfpadech ndlezl (viz Kfeltf str. 265). 
Potom ds. listem otevf en^m (tist^n^m), danym dne 13. pro- 
since 1661, vyzvdni byli vsickni, kteff statky pfed lety kon- 
fiskovane dxzeli a za pHcinou jich n^jakych fiskalnfch n&tkfi 
se obavali, obzYldstg pak ti, kteH jiz proto obesldni byli 
a UkoT^ niikj sobi propfljcen6 m^li, aby od datum vyhla- 
mi toho listu ve ti-ech m^sfcich, ostatnf pak, kteH by teprv 
obesUni byti m^li, aueb sami od sebe pri svych statcfcb, 
pne fiskalnfcb, neporadnosti nach^eli, od t6hoz datum 
Tjednom roce piPed kommissi dotcenou poMdnost n&lezitou 
^konali, a tak sobe a potomkftm sv^m k dobr^mu jistou 
^yplatoa dobroYolnou zpftsobili bezpecnost ustavicnou. KteH 
bj Tsak y case jim ulozenim o vyplatu se nenarovnali, proti 
teiD pokracoY&no byti m^lo podle \hi pHsnosti prava. Die 
toho fyzvanf jenom n6kteH z obeslanych uvolili se narovnati 
nahradu kral. fisku ndlezejfcf. Tak ds. reskriptem, danym 
doe 2. dubna 1662 kommissi dotcen^, zastaven byl z d&le- 
fitych pHdn pravnf process proti hrab^ti Pavlovi Michnovi, 
pn kral. kanceliri cesk^ narizeny pro §kodu, kral. fisku ne- 
ztplacenfm statkfl konfiskovanych ucinenou, a pHpust^n byl 
jcho dedic Y&clav Michna k narovndnf se pH kommissi ko- 
inoriL (C. 215, C. % & C. 123, C. 'V^,.) 

Ale i pH t^to kommissi nebyla vec ta vyHzena, tak ze 
kooecni vedle cis. resoluce z dne 11. unora 1665 krdl. ko- 
momi kommisse hlavni by la zruSena a dalsi vyseti^ovani 
priv a spravedlnostf fiskalnich na statdch konfiskovanych 
kommissi revisionis bylo odevzdano. A ponSvadz pn techto 
kommissfch mnozi dr2itel6 statkA konfiskovanych narovnati 
^ nechtili, mila kr&l. komora £eska vedle narizenl cis. ko- cxxn 

mory dvorsk^ z dne 31. prosince 1668 proti nim podle pr&va 
pokra£ovati ; neni vsak vytceno, zdali prdvnf exekucf nikteri 
spravedlnosti fiskalnf byly vydobyty; bezpochyby se od nich 
upustilo zvlaste proto, ze mnoh^ statky konfiskovan^ jiz 
V tretf neb ctvrte ruce se nacbazely. Z t€ pHciny aspofi upu- 
stila kr&l. komora od spravedlnosti fiskalni 39.243 zL, ktera 
die uctu z doe 6. srpna 1685 ze statkfi konflskovanych, Wol- 
fe vi Ilburkovi z Vf esovic prodanych, od jeho didicft zapra- 
vena byti mela. (C. 215, W. 34.) 

Zkriceni osob Jenom n^kter^ho dilu jm^ni odsonzen^eh. 

DCly ponechan^ odsouzenym ze statkfi jim konflskova- 
nych m^ly od kupujfcich ze summy trhov6 b^ti zaplaceny 
a vedle cis. narfzenf, dan^ho dne 13. prosince 1622 knizeti 
z Lichtensteina, prede vsemi jinymi vydany obzvlast^ oso- 
b&m, pri polovici neb tfetine jm6nf z&stavenym, kter6 by 
mely dMice katolick6 aneb samy k ndbozenstvi katolick^mu 
byly nakloneny. Avsak jenom m&lo kterym dostalo se ne- 
ceho na dfly jejich ze summ trhovych. Kebot vedle cis. reso- 
luce z dne 21. listopadu 1624 poruceno bylo, aby zbytky 
summy trhov6 za statky konfiskovan^, k zapraveni dotcenych 
dn& odsouzenym ponechanych, jakoz i jinych dluh& za ku- 
pujicfmi poz{kstal6, ihned k dskam zemskym byly odevzdany 
a k potrebam vdlecnym obrdceny. (C. 215, C. */, & V. 1.) 
Osoby pak odsouzeD6, kdyz v case vymeren^m pri kommissi 
revisionis a liquidationis spravedlnosti sv6 prokdzaly a ne- 
jenom od urok& zadrzalych upustily, nybr^ i nejakou cast 
od summy hlavnf slevily, obdrzely na zbytek cfs. pojist^nf 
s tim poznamenanim, ze se jim summa pojisteni, z nii uroky 
(67o) pfllletne mely byti placeny, po pfllletni v^povfedi za- 
plati z komory cesk^, kdyi to die prostfedk& komory bude 
mozni. — Ale dekretem kral. komory ceske z dne 19. srpna 
1659, opetovanym due 26. ledna 1665, narizeno bylo uctarn6, 
aby z takovych dilA, odsouzenym z milosti ponechanych a po- 
jistinych, zddnych urok& nebylo pocftano, nybrz vse co na 
lirocich jim jiz bylo vyplaceno, na summe hlavni bylo po- 
razeno. (G. 215, S. 16.) Die tohoto nafizenf nedostalo se 
mnohym z odsouzenych na summy jim pojist6n6 bud zcela 
niceho nebo casem teprv jejich d6dic&m nepatrny zbytek cxxm 

bjl vyplacen. (Viz v seznamu pokutovanych Jan Sigmucd 
Mird^ Jobst §mohaf, Adam ze Svamberka, Adam Easpar 
Vancara, Jiri Stastny Vancura, JiH z Waldsteina, Sigmund 
Matyaa Venclik, Adam Vchynsky, Martin Widrsperger, Jan 
starsi Vlk, Jan Jiri Vrabsky, Joachym Jindrich a Jan Kri&tof 
ze Stensdorfu a j. v.) — Mnozf z odsouzenych pozbyli i t^chto 
dilfl jim z milosti ponedian^ch, kdyz se v Ih&te vymeiren^ pri 
kommissi liquidationis a revisionis nepfiblasili. (Viz Jan 
Loubsty a j. V.) 

RozddT^iii 8tatkik konfiskoTan^^ch. 

lfnob6 statky postoupeny byly ds. Tojevfldc&m odmenou 
za jich aluzby vojenske. Tak obdrzel Karel Bonaventura 
krabi Buquoy jiz 1. 1620 darem statky ^vamberske, Nove 
Hrady, Rozmberk a Libejovice, tAi statky Zumberk a Cukn- 
steio. — Ihnu Baltasarovi de Marradas postoupeny byly na 
aplaceni jeho sluzby a jeho pluku jfzdeckeho k uziv^ni 
Tkcky statky v krajich Bechyjisk^m, Prachensk^m a Plzen- 
skem od n6ho mod vilecnou yzat6. Tyto statky podrzel 
Mirradaa ve sve sprave a necht^I z nich postoupiti ani 
sUtky, ktere osobdm perdonovanym navraceny byti mely, 
Urn m6a6 pak statky, kter6 z nich nekterym osob&m vedle 
OS. reaoluce byly prodany. Marni byla narizenf knfzete 
z Licktensteina z dne 12. zarf a 4. srpna 1623, aby sprav- 
cove tychz statkft z dfichodfiv a uzitkfiv jich pocty slozili 
a hotov6 penize do uradu rentmistrsk6ho odvedli. (C. 215^ 
C. Vi-) Teprv vedle cfs. resoluce z dne 4. zdfi 1624 ucinen 
byl dne 27. zafi licet vsech pohledanostf, Marradasovi a jeho 
plttktt za sluzby vojenske od 17. cervna 1618 az do 1. 1624 
»drialych, kter6 vyndSely 1,308.206 zL, z nichz po sr^zce 
til.877 zl. 46 kr., az do konce 1. 1623 zaplacenych, jegt6 
zftsUlo 876.328 zl. 14 kr. Z t^to summy slevena byla znacna 
cast od Marradase a jeho plukovnika Dona Martina de 
Biterta pri narovnanf s nimi ucin6n6m zvla§te proto, ze 
z tychz statkft jiz 499.384 zl. kontribuci a proviantu obdrzeli. 
Na srazku zbytku, 493.192 zl. vynasejiciho, ktery pak az do 
L 1627 na summa 814.795 zl. vzrostl, ponechany byly Marra- 
dtaovi a jeho pluku vedle cis. resoluce z dne 17. cervna 
1627 statky za 622.316 zl. odhadnut6, totiz Hlubokd, Vozice CXXIV 

Mlad&, Neustupov, Velhartice, Mokrosuky, Nemilkov, Milicfn, 
Bukova, Cerhonice a Lhota Cerveni, za summu 504.500 zl. 
beze Ysech zavad, tak ze dluhy na nich vizfcf od kr&I. ko- 
mory byly pfevzaty. Na nedoplaceny zbytek 310.295 zl, 
pluku Marradasovu ndlezejfcf, poraieno bylo 33.000 zlatych 
za statek ^ichovice, kter^ Marradas prede§le nejvydsfrou 
lieutenantu Avantagoo postoupil, a 14.000 zl. za statecek 
Vilovice (dom. Ronsperk), t6i 15.000 zl. vojsku }ii zaplace- 
nych; ostatek pak, na 230.000 zl. umluveny, m^l Tojsku za- 
praven byti ze statkA v dot^enych krajfch od Marradase a 
Huerty rozdflnym osobam zastavenych, kter^ potom die na- 
rfzeni komory cesk6 z dne 13. tiaora 1629 k ruce dsai^e byly 
ujaty, odhadnuty a postoupeny Huertovi na dalsf ucet a c(s. 
ratifikaci k drzenf a uzfvanf k ruce plukft nezaplacenych. 
Mimo to poYoleno a vykdzano bylo 1. 1630 od cfsare Marra- 
dasovi odmenou 100.000 dolarfl h'sskych, v kter6z summe 
t^muz vedle cfs. resoluce z dne 18. cervence 1636 nektere 
statky V Slezsku konfiskovan^ mely byti postoupeny. (Archir 
mfstodrz. W. •^s-) — Juliovi Jindrichovi vevodovi Saskemu 
na srazku 600.000 zl., za sluzby vojenskfi mu povinn^ch, 
postoupen byl statek Ostrov za 150.000 zl. r^n. beze v6ech 
zavad; dluhy pak m^sta Ostrova v 230.326 kop mf§. pre- 
vzala krdl. komora (str. 1169); t6muz vevodovi darov&n byl 
statek Stf edokluky (str. 282). — Volfovi Ilburkovi z Vresovic, 
saskemu general-strasmistru, darem ddn byl statek Tmovany 
(str. 469). — Plukovnfk Achilles sv, pan de Soye obdrzel da- 
rem za sluzby sv6 statky TuchoHce a Hetov (str. 231). — 
Volfovi hrab^ti Mansfeldu porazeno bylo ze summy trhov6 
za statek Sluknov 50.000 zl. mu darovanych a 10.750 zl. za 
sluzby vojensk^ (str. 627). — Plukovnfku FUipovi hrabiti ze 
Salmu (Solms) porazeno bylo darem 20.000 zl. ze summy 
trhov6 za statky Heralec a Humpolec (str. 468). — Plukov- 
niku Jandvi Jakubovi z Kalnberga darov&n statek Kamberk 
a k tomu jestS 2000 zl. (str. 341). — Plukovnfku Theodorovi 
z Heimhausen darovdno bylo 25.000 zl. ze summy trhov^ za 
statek Chodovou Planou (str. 591). — VUemovi Vratislavovi 
z Mitrovic, cfs. vAle6ne rad6, porazen byl dar cfsarsky 43.426 
kop m(s. ze summy trhov6 za statky Volfartice a Libchavu, 
a 10.000 zl. za sluzby vojensk6 (str. 346, 419 & 269). — cxxy 

NeJTjisiintt lieutenanta Janovi Rycavi (Ritz) z lAchtenfeldu 
darovino bylo 14.676 kop mis. ze sum my trhov6 za statky 
Dremiice a Tfebivlice (str. 726). — Plukovnfku Kasparovi 
Stadmovi darovano 30.000 zl. (Lib. conf. 2, f. 289). — Plu- 
koYmku Jindrichovi Parctdisovi z Escheaide porazeno bylo 
darem 42.000 zl. ze summy trhov^ za statek Eamenice 
(str. 849). — Plukovnlku Filipovi Adamovi z Kronbergu da- 
rovano bylo 56.543 kopy ze summy trhoy6 za statek Porfci 
(str. 587). 

I jinym osobam darem d&ny byly za jich sluzby y£m6 
od dsare ii6kter6 statky, totiz : Fabianovi Welzlovi z Welzen- 
barku dvftr ve'vsi Dasnech (str. 7), Mikul4sovi Alsterle dvflr 
n Budejovic (str. 226), Matyasovi Helderle statek Dlouha 
vea Stara (str. 64), obci Budejovick6 hornf m^stys Rudolfov 
(str. 1204), Benediktovi Htibneroyi dvfir a 2 domy v Zatci 
(Str. 41), Fridrichovi z Talmberka statek Tatenice (str. 32), 
Linhartovi Helfridovi z Meggau panstvl Rabitein a dflm 
Kolotratsky (str. 288), Vdclavovi Vchynskfimu statek Brezany 
^str. 42), Amodtovi z Feldhauen statky po Samsonovi Schind- 
Urovi (str. 508), Adamovi EI&§tersk6mu z Rosengarten dv&r 
Vqio? (str. 522), Janovi OldHchovi z Eggenberga statek obce 
P^ttick6 (str. 1195). — Mimo to cfs. reskriptem z doe 9. 
brezaa 1622 ponechano bylo knizeti Karlovi z Lichtensteina 
vjecko stHbro falckrab^te Fridricha, kter6 se mu p6 vzetf 
Prahy za kofist dostalo. (C. 215, C. Vt) — Ottovi Nosticovi 
zNostic darovino 25.000 zl. (str. 601); Kristofovi Norbertovi 
Kuontovi 14.000 zl. (Lib. conf. 2, f. 221); Vil6movi Popelovi 
I Lobkovic 20.000 kop (sti-. 369) ; Jindtichovi Libsteinsk6mu 
I Kolovrat 36.000 kop (str. 425 & Lib. conf. 2, f . 230) ; Zde6- 
Iwvi Vratislavovi z Mitrovic 10.000 kop (str. 130) ; Jakubovi 
Bmnovi 15.000 zl. ; Maximilianovi z Lichtensteina 31.667 zl. 
'lib. cont 2, f. 135); Hefmanovi z Questenbergu 12.000 zl. 
itt- ©1). 

Mnoho statkft darovano bylo iii osobdm duchovnim a 
Uiiter&m^ totiz: Arcibiskupovi PraSskemu panstvi a statky 
Tyn Dad Yltavou, Hnevkovice, Eletecna a Zachotin, 6ecice 
Cenreai, Bycbnov Nov^ a Rozmital, v jedn6 summ6 za 
332.930 kop mfs. odhadnut^, bez vgecb zdvad, tak ze dluhy 
aa nich vizfd kral. komora pi'evzala. — Kardinalovi z Dietrich- CXXVI 

« 

steina dAm Minkvicftv (str. 372) a panstvl Polna pod cenou 
odhadnl (str. 933). — Proboststvl a kapitole u vSech Svatych 
statek Chotec (str. 346), — Probostovi Vysehradsk^mu statek 
Zitenice (str. 469). — Probostovi Doksansk6mn dvftr v Brna- 
nech (str. 917). — Klasteru Teplsk^mu statky Budce a Roz- 
n^vice (424). — KUdteru Eladrubsk^mu statky Tisova a 
Trnovd (str. 275), Holostrevy, BeneSov a V^rov (str. 589) 
a za statek Touikov 22.000 zl. ryn. (str. 359). — Kldsteru 
Strahovskemu statky Milevsko a Zeliv (str. 152 & 222). — K14- 
steru Zbraslav8k6mu statek Eomorany (str. 639) a 90.368 zl. 
24 kr. ndhradou za jeho poiadavky na statcich Auspickych 
na Morav^ vedle ds. resoluce z dne 25. srpna 1622 (Lib. 
conf. 2, f. 90). — Kldsteru Plassk^mu statky Kacerov a Kra- 
lovice (str. 128), Ealec (str. 725) a vsi Rybnice, Eazi&6joves, 
Hradistg a ^ichlice (str. 358). — Eldsteru dominikansk^mu 
u sv. MaH Majdaleny y Mensfm m^stS prazsk6m statky Hel- 
vikovsky a Henychovsky (str. 141), BaSt Maly (str. 162) a 
dAm Rygrftv (str. 479). — Elasteru domiDikansk^mu v Budi- 
jovidch statek PoHd (str. 902). — ElAsteru Slovanskemu 

V Emauzfch v Praze darovano 4000 kop mis. ze summy 
trhov6 za statek Myskovice (str. 715). — ElaSteru sv. Jirf 

V Praze vsi Bofefiovice a Sedlec (str. 556). — Kapitole kanav- 
nicks V PassovS statky Hotovice a Habartice (str. 165) a de- 
kanovi t€ie kapitoly statek Eamberk (str. 341). — Elisteru 
Sedleck6inu statek Tffdvory (str. 714). — Eldsteru dsterda- 
nek v Pohled6 statky Raustaio a Termesify (str. 121). — Ela- 
steru Vysebrodsk6mu statky Habii, Olbramy a Sv6boliy 
(str. 164 & 226). — Eldgteru u sv. Jakuba v Praze 2000 kop 
mfi. (Lib. conf. 2, f. 195.) — Kolleji jesuitske v Praze statky 
Sluhy a dv4r v Jenstein^ (str. 11), dvilr v Dechtarech (str. 325), 
Pab^nice (str. 343), statky obce Eutnohorsk6 (str. 1064) ; pan- 
stvf a statky Rochov, TecfnSves, USt, Libisice, Jistirpy, Le- 
vin, Vernefice a Vrbice darovdny v summfe 200.000 zl. ryn. 
na srazku fundace v summ^ 400.000 kop ml§., od dsare tei^e 
kolleji udelen6 (str. 505 & 506); statek Pokratice (str. 254); 
statek Chvaly (str. 918); zbytek summy trbov6 za statek 
TuchomSrice 10.000 kop mis. (str. 523), t6z jistina 6000 kop 
na t£mz statku (str. 425); d&m Langenbrukovsky v Praze 
(str. 321), dftm Rozynflv v Praze (str. 474), diim Svihovsky cxxvn 

se zahradou v Praze (str. 666), vinice s domem Peldfimovsk^m 

V Praze (str. 417), tiskarna v Praze po Henikovi z Waldsteina 

(str. 834); domy v Praze po Jirfm Recick6m (str. 996), po Pe- 

trovi Tabovi (str. 997), po Vdclavovi Kolydiusovi (str. 992), 

po §imoDOvi Vokacovi (str. 889), po Eliasovi atarslm Rozy- 

Dovi (str. 473); i&m po Albrechtovi Kekulovi za 1100 kop 

mil. odhadnaty (pod e) str. 257); dftia po Janovi Yackovi 

ST. p. z Mzeneho, v ulici Pasfrsk6 lezid, za 415 kop odhad- 

nuty (C. 215, P. %); dflm s pivov4rem po Pavlovi Vosklau- 

dovi, Da Kosidch feceny, ▼ Jirchdflch v Nov6in mfeste lezici, 

za 3550 kop odbadnuty (C. 215, P. %); dftm po Janovi 

Stanlikoyi a dAm Smilkovic feceny, na PoHcf lezfcf, za 290 

kop odhadnuty (C. 215, P. %); t6z 29.283 kopy mis. pokut 

z domft po mesfanech Prazskych (str. 969). — Kolleji jesuitskS 

vJiUni statek Cermna (str. 874). — Kolleji jemitske vXJho- 

mutavS statky Brusy (str. 510), Besice, Nov6 Sedlo a ChudeHn 

(str. 574). — KoUeji jesmtskS v Most^ osm vinic po m^sCa- 

nech Mostskych (str. 1151). — Koll^i jesuitske v Kruwlovi 

statek Dlouhi ves Star& (str. 64). 

Takym zpftsobem rozdino bylo ze statkfi po r. 1618 
konfiskovanych v jedne siimmg na 3,334.436 zl. r^n., v kter^i 
vsak pojaty nejsou statky §Yambersk6, Buquoyovi darovan6 
a ptes 1 million yyoasejid, a n£kter6 jin6, jejichz summa 
odhadnf nenf vytcena, tak ze summa vSech dari skoro p& 
miUum& slatych vyndsda, 

ProdeJ 9tatki& konfiskovanych a Jich placeni. 

Nejvfce statkft konfiskovanych prodano bylo Albrechtovi 
t Wald§teina a darovano mu ze summy trhov6 400.000 zl., 
cemi obsirnd zprava na str. 764, 768 — 771 jest poddna. — 
Marie Majdalena Trikovd koupila statkft za 539.664 zl. 
10 kr. a zaplatila za ni dflem pen^zi hotovyroi, dflem nd- 
dobim atffbmym 585.108 zl. 39 kr., tedy vice o 45.444 zl. 
29 kr., kter6 odvedla do dfichodu za kontribuci nezaprave- 
non. — Karlovi knUeti e LichtenSteina postoupeno bylo statkft 
za 310.563 kop 47 gr., z ceho2 mu porazeno 28.532 zl., kter6 
mil za Fruweinem. (Lib. conf. 2, f. 88.) — Mnoho statkft 
konpil t6z Jaroslav Borita hrdbi e Martinie^ v jedn6 summe 
za 537.240 zl., z uii si porazil 200.000 zl. k potiPebim vd- cxxvm 

leinym pfljcenych i uroky 83.000 zl z t6 summy, ackoliv 
za ni 8tatk& zdstavou uzfval; mimo to darovino mu bylo 
58.333 zl. — Pavlovi Miehnovi z Vacinova prodano bylo statkft 
za 395.932 kopy mfi, z kter^z mu bylo srazeno 35.000 zL, 
z ds. milosti mu darovanycb, pak 30.000 zl. za nddobi 
strfbrn^, kterym pMspel 1. 1621 k vyddnfm v^ecn^m; t^z 
36.000 zl. za dodavanf proviantu, 13.990 zl. za svrsky mu 
odJiat6 na statcfch od n^ho koupenych, 21.500 zl. na zapla- 
cenf dlubft, vizfcfch na statcfcb od n^bo koupenycb; neni 
v§ak vykazano, ze dluby ty zaplatil, tak6 vyk&z&no nen(, ze 
zaplatil 76.544 kopy za statek Bfezany, tak ze na dotcenou 
summu nebylo zaplaceno 153.459 kop 54 gr. (Lib. conf. 2, 
f. 84—86.) Mimo to vyplaceno bylo Miehnovi ze statkft kon- 
fiskovanych 901.966 zl. 35 kr. misto 500.000 zl., ktere cisari 
na proviant pftjcil. Pro §kodu, kral. fisku tfm uiininou, obe- 
slan byl 1. 1662 d^dic jeho Vaclav Michna piPed kral. kom- 
missi komorni. — Polyxena kneSna z Lobkovic koupila statkfl 
V summ6 trhov6 za 350.436 zl. 23 kr., z cehoz j£ porazeno 
bylo 128.333 zl. 20 kr. nahradou za n6kter6 statky v Cecbach 
a za statek Rybinek ve Slezsku, jejfmu manzelu Zdedkovi 
VojtSchovi Popelovi z Lobkovic ndlezejfcf a pfi uzavl^enf 
mfru Betlenovi Gaborovi postoupeny; pak jistina od krdle 
Matydse knizeti z Lobkovic darovand, s liroky 59.279 zl. 
27 kr. vyn&sejici. Die uctu*kr&l. komory z dne 5. cervence 
1644 zaplatila kn^zna z Lobkovic za statky dotcene nad 
summu trhovou vice 45.441 zl., na kterouz summu jejfmu 
d^dici dano bylo cfs. pojidt6nf. (Lib. conf. 2, fol. 47. — 
G. 215, P. Vf) — ^0^ Baliasar de Marradas koupil statky 
Hlubokou a Vozici za 273.000 zl., z kter6z summy, na 
200.000 zl. snfzen6, si porazil cfs. dar z milosti 80.000 zl., 
pak 82.800 zl. zadrzal6ho platu za sluzby vojensk6 a 37.200 zl. 
za vydrzovdnf sv6ho pluku, tak ze za statky ty niceho ne* 
slozil. (Lib. conf. 2, f. 252.) — KriStof Simon hrahi z Thunu 
koupil statkft za 208.936 kop 31 gr., z kter^z summy jemu 
z CIS. milosti prominuto bylo 57.000 kop mis. (Lib. couf, 2^ 
f. 133.) — FrantiSek de Couriers koupil statkft za 174.104 zl. 
52 kr., z cehoz mu porazeno bylo 116.068 zl. za sluzby vo- 
jenske. — Volfovi llburkovi z Vresovic prod&no bylo statkfi 
za 148.500 kop m(§., z nichz si porazil dar z cfs. milosti CXXIX 

24286 kop, zbytek pak zaplatil penSzi lehkymi. — Filip 
Fabricius koupil statkfk za 80.908 kop 11 gr. mfs., z cehoz 
ma z CIS. milosti bylo darovano 30,000 zl. — Fridrich z Talm- 
berka koupil statkA za 78.866 zl. 40 kr., z nichz mu z cfs. 
milosti daroy&no 29.166 zl. 40 kr. a porazeno 24.279 zl. 
31 kr. jistot i 8 liroky, kter6z mel na statcich konfiskova- 
Djch; ostatek vSak nezaplatil. — VilSm hrahi z Vresovie 
koupil StatkA za 257.896 zl. 21 kr., z kter^zto summy mu 
odt^cten byl dar z cfs. milosti 20.000 zl. (Lib. conf. 2, f. 27.) — 
Hefmanom Ceminovi prodano bylo statkfl za 601.663 zl., 
z nichz si porazil dar z cfs. milosti 17.500 zl, pak mnoho 
ji^tin, kter^ m61 na statcfch konfiskovan;^ch. — Adam z Wold- 
iieina koupil statkA za 303.303 kopy mfs., z kter6z summy 
mu byl porazen dar z milosti 280.000 zl. — Bonu VilSmovi 
Vfrdugo prod&ny byly statky Doupov a Mastov za 159.909 zl., 
z cehoz mu porazeno bylo 54.833 zl. 20 kr. od cfsaf e mu da- 
rovanych (str. 599 & 615). — Jan Werde sv, pan z Werden- 
^^ergu koupil statek Eacov za 116.000 zl., na kterouz summu 
ma porazen byl cfsarsk^ dar 30.000 zl. (str. 62). — Kapi- 
ta&u Hieronymovi deJla Porta porazena byla summa trhovd 
2*^.000 zL za statky Pursov a U§avu z darovanych mu 
ftlOOO zl. (str. 420). — Petrovi Jindrichovi ee Strahlendorfu 

4 

prodiny byly statky Hotovice, Chlumec a Klfse za 157.167 zl, 
z cehoz mu porazeno bylo 35.000 zl. od cfsaf e mu darova- 
nych a 70.363 zl. 58 kr., je2 mel za cfsaf em (str. 166 <fe 
26*2 K — Adamovi Gottfridovi BerJcovi z Dube porazen byl ze 
^mmy trhov6 za statky Konojedy a Valkefice cfs. dar 
20.000 kop mis. a 12.174 kopy za krdl komorou pojistine 
utr. 291). — Hertvikovi Vratislavovi zMitrovic porazeno bylo 
2e summy trhov^ za statek Lickov 20.000 kop mf§., z cis. 
wiloiti ma darovanych (str. 181). — Vratislavovi z Fursten- 
^ku postoupen byl statek Msec za 198.154 zl, kter6z za 
cisafem mel (str. 616). — KrdL holUgiu appeUadntmu k za- 
placeof 8lttzn6ho zadrzal^ho postoupen byl dAm po Jiffm 
Kosetickim (str. 295). — Vaclav Vchynshy z Vchynic neza- 
platil niceho na summu trhovou, 76.027 zl vyn&Sejfcf, za 
statky Kuncice a Nechanice, Hrddek nad Padousy a Maniice 
«Rtr. 413). — HumprecfU Jan Cemin byl jestS 1. 1652 dluzen 
wmmu trhovou 14.000 zl za statek 5ernoc Velkou (str. 166). — 

IX O A A \ 

* 

• 

Takym a podobn^ zp&sobem placeny byly mnoh6 statky kon- 
fiskovan^, tak ze ze sunim trhorych kupujfcf si porazili ne- 
jenom penfze na poti'eby v&lecn6 pfijcen^, kter62 v jedn^ 
summfi 5,013.622 zl. 18 kr. vynasely, n^br2 i dary z cfs. mi- 
losti jim ud61en6, neb platy jim zadrzsd6 a jak6koli jin£ po- 
hledanosti, kter6 za krdl. komoroa m^li. 

Zabavov&nf statkAv osobAm ze zeme odeilym nileiejfcich. 

Pro velik6 natisky a souiienf vojenskfi jakol i pro nibo- 
zenstvf odesli ze zemg od 1. 1621 — 1630 pfemnoz{ mi&tan^, 
prodavSe neb postoupivde pired tfm jinym osobdm statky S¥6. 
Av&ak kr&l. komora cesk& naHdila dne 24. linora a 2. brezna 
1626 CIS. rychtaHlm m^st Prazsk^ch i ostatnfch mSst kr&lov- 
skych, aby vsechny mistany, kteH k n&bo^enstvf katolick6mu 
pristoupiti necht^jf a statky sv6 pokoutni smlouvami ne- 
pr&vnymi postupujf a potom tajne bez ohUsenf z meat od- 
jii^dSji, po tHkr&te ku pravu obeslati dali, a pokudz se v torn 
case nepostavi, jejich statky, byC byly komukoliv pted tlm 
prodany neb postoupeny, k ruce dsai^e konfiskovali a iaven- 
tdi^e SYrskA na komora ceskou skl&dali. 

Proto st^zovali si nikteh m6§tan4, z mest Mostu, !^atce, 
Eadan6 a Ghomutova do Saska odeSlf, pH knrfirdtu Sask^m, 
ktery pak vici jejich se ujal a v pricing t4 na kral. mfsto- 
drifcf V Cechacb se obr&til. Go2 kdyz cfsai- se dovedgl, yy- 
slovil listem sv^m dne 2. cervna 1626 kril. komof'e £eske 
zaslan^m podiveni sy6, 2e se osob&m, z kr&l. Cesk^ho se 
st^hujfcim, statky zabavuji, a poru^il, aby komora pHsne 
vy&etrila, na cf naHzeni a z kterych pHcin cfs. rycht&H se 
opovazili to uciniti, a zaroveft tymi rychtJMm rozkdzala, by 
dotienym m66(anftm vde, co jim bylo zabaveno a od&ato, 
ihned navr&tili a takovym lidem ubohym budoucne zidn6ho 
pf'fkorf neMnili. Die toho d&no bylo z komory cesk^ dne 
4. cervna 1626 v§em cfs. rycht&fftm narizenf, aby podali 
zpr&va V pH6ing osob pro nabozenstvf zbihlych a vsech 
statkfi jich odbSznych, zvMiXJk pak, jak se jich ujali, kde co 
od nich obr&ceno, jak se v nich hospodarf a kam se uzitek 
z nich obraci, a aby poMdny z toho pocet ucinili. (C. 215, 
C. Vi & E. 4.) CXXXI 

Potom osobam, pro ndboienstvf od mist uslj^m, kter6 9e 
vzemfch kurfir&ta Sask^ho neb jmde na mfstech nepodezi'e- 
Ijch zdrzovaly, listem kr&I. mfstodrzfcfho kafzete z Lichten- 
steina dne 12. srpna 1626 danym povoleno bylo, aby se 
k pnbytk&m a statkfim svym bud samy navratily a je y Ihftti 
rHmte(cnf prodaly, aneb osoby katolick^ za plaomocnfky 
(memdatarios) k opatireni a zpenizenf statkft sv^ch zHdily. 
Zjminf a statkftT jejich m^Ia ae zaplatiti Dejprve pokuta 
pen^ti, kteri by na jednobo kazd6ho pro jeho provinen( 
vzpeofe minfil6 byla nloiena, potomne zadr2al6 kontribuce 
a dzf dlohy od nidi povinn6 ; ostatek, kdyz tofao vybleddvati 
badoa, vdak jestlize mezi tfm nic nepir&telsk^ho proti cfsaH 
pfed se briti nebudou, mel osobam od nicb k tomu 2hzen]^m 
byti vydin a propust^n. 

Ale pon^vadz mnozf z m&6tanfi zbehl;^.eh k statkftm sv^m 
ani sami se nenavratili, ani zadnycb plnomocnjOkA nezKdili, 
aarfzevo bylo od knfzete z Lichtensteina dne 18. ledna 1627 
ds. rychtir&m Yseefa mest (kroxn^ Plzni a Bud^jovic), aby 
TBecek a vselijaky statek t6eh osob zcela a zuplna ihned 
k race cfsai'e konfiskovali, polPidn6 popsali a to s pilnostf 
opatKti hleddli, by odtud a2 do daliiho cKs. naHzeni nebylo 
nic zmrbino ani nepHdlo ke zk4ze, konecni aby pozname- 
nanf osob zbehly^cb i s inventary statkAv jejicb odeslali na 
komoTu £eskon. Tato pak odevzdala statky oAhhin& k spr&ve 
CIS. TychtifAm, 2 nichz vsak n£kteH je k sv^mu dobr^mu 
obraceli, tak ze o torn dosti velk6 stfznosti od obcf a tirad& 
mestskyeh byly pi'edneseny. 

Potom vedle narlzenf kr&L mfstodrzfdch z dne 10. zaH 
1629 ds. rychtari, tki purkmistri a radni ydech mest Praz- 
skjdi i kralovskych (krom6 PlznS a Budejovic) podali kral. 
komote cesk6 poznamenanf vsech sirotkft, kteH ze zeme za 
rodia svymi podtaji proti cfs. z4povedi pryc se vykradli a 
odesii, zanechaYse po sobe dom&v a jinycfa gruntd sv^ch, 
a p^s Tsecko napomfnanf do vlasti a k dedictv(m svym na- 
vrititi se odepfeli ; t6z seznamy jejich jmenf i seznamy osob, 
kter6 je ze zem6 vyloadily. Nebot die vfile dsare meli 
▼Bickni takoYi sirotci ve dvou nedeHch do mist kral. Ceskiho 
byti dopraveni a dostaveni, a dokadz by se to nestalo, dotud 
nemilo se jim od poracnfk&v a opatrovnikii z jmeni a statkfiv CXXXII 

m 

jejich Mdn^ch pen^z ani niceho jin6ho ven ze zemi odes;^- 
lati a dod&vati, nybr^ rodic&m aneb pfdtelflm jich, y Perne 
neb kdekoliv jinde se zdrSujicfm, m61o jest^ jednou b^ti 
oznameno, 2e sirotci ti, Bebudou-li chtfti se navratiti, vgeho 
jmfenf sY6ho budou zbaveni. (C. 215, C. V,.) 

Podle patentii na poru£enf cfsai^k^ od krdl. mfstodrzf- 
dch V Cechdch dne 25. kvetna 1630 vyslych mSly emigrantA 
statky, kterychz oni v Ihfttdch jiin jii nazbyt vymifenych 
bud sami aneb skrze katolick^ plnomocniky sv6 nerozpro- 
dali, bez dalsiho dotazovduf za odb6zD6 (pro re derelicta) 
drz&ny a vedle cfs. resoluce z dne 7. dubna 1631 mest&m 
proddny byti. Av§ak podle cfs. resoluce z dne 19. listopadu 
1633 m^li je§t6 ddle slyS&ni byti ti emigrant!, kteHz by 
V poslednlch roztrzitostech proti cfsaH nic(m se neprovinili, 
a podstatn6 pHciny pfednesli a to v pravde provedli, ze 
domftv a gruntft sv^ch odbyti nemohli ve ityrech m^sfcfch 
k tomu vyro^f'enych. Die t^ze cfs. resoluce tak6 pHpusteni 
b^ti mill k cel6 pozAstalosti emigrantA jejich katolicti ptatel6 
krevnf v zemi poz&staH aneb do zemi se navrdtivsf, totiz ti, 
ktefii se na linii dolA sstupujfcf a nahoru vstupujfcf na- 
ch&zejf, collatorales pak anebo poboini pMtele krevnf az do 
tfetfho stupn^ inclusive, jako bratH a sestry a jejich dftky 
toliko a dale nic. 

Naproti tomu pak ti porucnfci, kterfz netoliko sami 
y sv6 zarputilosti zftstali, ale tak6 i sirotky yen ze zemi 
s sebou yyvezli aneb je pryc odeM6 pri sob§ zdrzeli a zase 
jlch nedostayili, potratili tfm die cfs. patentu, dne 20. kvetna 
1628 vy§16ho, spravedlnost svou v zemi pozfistdvajfcf, kter&z 
k dobr^mu cfsare obr&cena b^ti m^la. Coz v^ak o porucnf- 
cfch toliko a. ne otci a matefi die cfs. resoluce z dne 19. 
listopadu 1633 platnost melo ; nebot rodi£ft spravedlnost jich 
nezletil^m ditk&m k dobr6mu pfijiti mela, s tim pH torn po- 
rucenfm, aby spravedlnosti v§ech sirotkA nezletilych, v cizini 
zfistavaj fetch, az do let jejich dospil^ch do deposicf schov&ny 
a statky jejich skrze cfs. rychtAfe aneb vrchnosti vsude be- 
dlivfe opatrovAny byly. Kdyz by v6ak tize sirotci let svych 
doili, mill obesl&ni b^ti skrze rady mist s tfm oznimenfm, 
aby ve ctyrech misfcfch k 8v;^m statkftm bud sami se na- 
yr&tili a k n&bozenstvf katolick^mu pHstoupili, anebo skrze cxxxin 

ploomocuiky sv6 katolick6 statky sv6 rozprodali; jinak ie 
die patents vyse pripomenutych statky jejich rovn6 jako 
jinych emigrantfi za odb6zn6 budou drzany. (C. 215, C. '/i 
&E.4 & P. V4. — R. *"7i3.) 

Yedle narizeni, dan6ho na hrad6 Prazsk6m dne 12. z&ti 
1643 vsem cfs. rychtafftm, predlozeno bylo poznamenanf vsech 
statkft pri mestech se nachazejidch a od vft^zstvf belohor- 
skeho cisari jakymkoliv pravem pfipadlych; t^z podana 
zprava, kdo a za jaky plat v drzeni a uzivani takovych 
itBikt na ten cas jest, zac by takov6 statky staly, zdaliz 
se k nim jaky kupec nachazf a jakym by zp&sobem platiti 
cht6l 

Hnozf pak vyst^hovalci ce§tf, v zemi kurfirsta Sask^ho 
zfist&Tajfcf, na zaklade mfru Prazskeho 1. 1635 jakoz i na 
caste tihoz kurfirsta primluvy s cfs. povolenfra za ph'cinou 
pohledanostf svych na ten cas jeste nevyrfzenych v Cechach 
casern (1636 — 1646) meskavali; nebof v mfru dne 30. kvetna 
1635 mezi cisarem a kurfirstem Saskym uzavrenem i to opa- 
treno bylo, ze ti emigrant!, kteff jen pro nabozenstvi se vy- 
stehoTali a proti dsari hrub6 se neprovinili, mohli vyhleda- 
vati i uziti toho, cokoliv by jim podle smluv, dedictvi neb 
jinak naieielo. (R. '«» 12) 

Konecni i ti emigrant!, kteri vedle cfs. patentu 1. 1629 
V pricing jistin svych se neohlasili, meli nicm^ne v pohle- 
danostech svych nejenom slysani byti vedle mfru Prazskeho 
a ds. generalDi amnestie, 1. 1641 v &ezn6 dan6, nybrz i kdyz 
do konfiskace Fridlandsk^ byli potazeni, perdonovani a resti- 
tuovioi byti mohli die cis. psani deklaratorniho, ke kurfirstu 
^askteia prosleho, i die mfru Westfalsk^ho. Avsak od kral. 
komoiy cesk^ dne 27. cervna 1651 narfzeno bylo v§era cfs. 
fjcbtariim mist krdlovskych, aby emigrant&m, do kral. Oe- 
akelio se navracujfcfm a restituci statkft se uch&zejfcfm, 
bez vble a naHzeni komory nepropousteli statk&v a spra- 
vedlnosti jejich, v sequestru zftstavajfcfch ; jinak ze by dft- 
choda fiakalnfma, kdyz by se jaka ujma stala, skutecnou 
nihradu utiniti byli povinni. (C. 215, E. 4.) 

Zvlaitai zpr&vy emigrantech a^tatcfch po nich po- 
zftitalych a dflem konfiskovanych podav&me pri mestech CXXXIV 

jednotliy;^ch, zvldstg pak pri mistech Prazskych. *) Zde jesti 
jenom Tytkneme, ze pfi vSech mestech (mimo m^sta Praz- 
skd) se nacbazelo statkft po emigrantech pozftstalych v jedne 
summe za 469.170 kop mis., z kter^zto summy vsak jenom 
nepatrna cist kral. fisku pripadla, ponevadz vetsf dfl tychz 
statkAv emigraDt&m neb jejich dedic&m byl navrdcen. 

Komtnisse narfzeni k porovninf s osobami stavu vyiifho o po- 
kuty peneiiM za udelenf perdonu (commissio transactionis). 

V pHcin6 t6ch obyvatelft krdl. 6esk4ho ze stavu pan- 
sk6ho a rytffskeho, kterfz byvse od kr&l. prokuratora jiz 
1. 1623 z ucastenstvf rebellsk^bo obvin^ni. jest6 rozsoazeni 
a zddnou vypovfedf podfileni nebyli, t6z i v pncin6 jin^ch 
jeSte neobvinSnych osob 1. 1627 od cfsafe pfi jeho pHtom- 
nosti V Praze naffzena i tak6 v m^sfci linoru 1. 1628 za£atA 
byla nova kommisse, ktera vedle ds. naf fzenf, dne 18. cervna 
1628 dan6ho nejvys^fm tifednfkflm a soudcflm zemskym, cfs. 
mfstodrzfcfm v krdl. Cesk^m, ddle yedena a k dokonalemu 
jiz vzdy jednou vyffzenl a skoncenl co nejdHve pHvedena 
byti m^la. E t6to kommissi (ponevadz nSkteff tehdejSf kom- 
missafi po jin^ch svych povinnostech za cisafem jsou odjeli) 
zvolil cfsaf Jiriho Vil6ma Michnu z Vacinova a Jana Weace- 
liusa z Eolsdorfii, cfs. raddy nad appellacfmi na brad6 Praz- 
8k6m, aby pozftstalym kommissaHtm, Yolfovi Vil6movi svob. 
pdnu z Lamingu a Albenreuthu a Ondfejovi Eotvovi z Frei- 
felda za spolukommissafe pfidani byli. Zdroven pomceno 
bylo, aby tajemnfk Jan Hegner kral. komofe cesk6 zpravu 
podal provin^nf osob, kter6 pH kommissi konfiskacnf cum 
clausula reservatoria byly perdonovdny neb odsouzeny, by 86 
die toho kazd6mu pokuta vym^Hti mohla. 

Pfed tuto kommissi obs;fl&ni byli listy ti§t6n;fmi dotienf 
obyyatel6, aby die cfs. naHzenf od nich se vyrozumeti mohlo, 
zdaliz by se cht^li s J. M. cfsafskou per transactionem dobro- 
voln£ pokutu sv^ho provininf umluviti a porovnati, £ili 
rad^ji pofadem pr&va krdceti a v^povMi pravni na sebe 
ocekavati. E takov^mu porovndnf, kter6z potom c(s. resolucf *) Viz t&i spis nAS ^Reformace katolicki y Clech&ch'', Casopis Hos. 
krAl. Cesk. r. 1881. L cxxxv 

z dne 22. unora 1629 kral. komofe cesk6 bylo odevzdano, 
postavili se volne mnozf obyvatel^, kteri se zpoury docioili 
a z toho se a2 posavad nevymerili, a uvolili se z jmeni sv^ho 
rnfroou pokutu penezitoa do kral. komory odv^sti za perdon 
jim T spisa udeleny, jfmz teprv dokonal^ bezpecenstvf stat- 
k&Y a jmeni sv^ho sob^, dedicfim a budoacim sv^m zpfisobili. 
Die zprivy kommisse transactionis c(sari dne 15. kvetna 
1630 podan^ yyiizeno bylo pri t6ze kommissi od 29. listo- 
padu 1627 az do 15. kvetna 1630 porovndnf s 196 stranami, 
z nichz n£kter6 obvin^nf kral. prokuratora od sebe odvedly ; 
innob6 pak, jejicbz provinenf a jmeni bylo nepatrn6, aneb 
kter^ k nabozenstvi katolickemu pHstoupily neb pristoupiti 
slibily, bez pokuty pea6zit6 byly perdonovdny ; ty vdak, kter6 
provinSni sv^ho byly ptekondny, z jm6ni sv6ho sv6domite 
udan^ho jistou summu pen^z za udSleni perdonu pokutou 
sloziti se zavazaly. Mezi temito bylo 36 osob stavu rytir- 
sk6ho z kraje Loketsk^ho, kter^ se v cas zpoury hrube pro- 
vinily tfm, ze se tehdejsim direktor&m pisemn^ zavdzaly, 
zivot s^ftj a statky pro nabozenstvi nasaditi ; t6z ze k obl6- 
hiiii m§Bta Plzn6 bud samy tahly neb lid svflj poslaly; pak 
ze jesti po vitezstvi bilohorsk^m, ac se jiz cisafi poddaly, 
Mansfelda do mdsta Lokte pustily. T6mto rytiMm vsak, 
pooevadz k ochrani pomezi Cesk6ho proti Sasku a Brani- 
borsku slouiili a na zaplaceni cis. pluku ^aumburskSbo jiz 
pres 70.000 kop mis. odvedli, die dobr6ho zdani kommisse 
uloiena byla pokuta penezitd velmi mirnd, pti vsech jenom 
7275 zL vyn&sejici, kterdz pak nekter^m, k nabozenstvi kato- 
lickemu pHstoupivdim, zejm^na Janovi Fabianovi a Janovi 
lAaty&sovi z Perglasu, Eristofovi z Schonau, Wolfovi Kristo- 
fovi Lochnerovi, Sigmundovi z Rebic a j. v. byla prominuta, 
aby se pHkladem jejlch n&bozenstvi katolick6 ujalo v kraji 
Loketskem, v nemz od ddvn^ch let az po ten cas nebylo 
katoUka i&in&ho. — Pokuty pen6zit6, kter6 od 67 osob do 15. 
kvitna 1630 byly porovn&ny, vyndsely v jedn6 summe toliko 
77.505 zl. 36 kr. ryn., z uichz vedle cis. resoluce z dne 10. 
ziH 1629 vydano byti melo 18.320 zl. 16 kr. k zapraveni 
platQ zadrzal^ho b^valym sluiebnik&m dvorskym kr&le Ru- 
doUa, ostatni pak summa cisaH dskami zemskymi pojist6na 
jest — Potom cis. resoluci z dne 12. kv6tna 1631 schvaleoo CXXXVI 

bylo porovnini komory 6e8k6 jest^ s 23 osobami proveden6, 
summa pak pokut techto, 19.039 zl. ryD. vyn&Sejici, sloiiena 
byti m61a k zaplacenf deputatu, rozdilnym duchovnfin za- 
drzal^ho a jim od cisafe pri komofe cesk^ vykazan^ho. Vsem 
t^ni, jichz porovnani pred kommissf dotcenou od cfsafe bylo 
scbvaleno, vyd^n byl od komniisse spis sv^dcfcf o torn, ze 
jsou vseho provin§nf rebellsk6ho navzdy osvobozeni. Ktere 
osoby pri kommissi traDsactionis o perdon se porovnaly a 
kter6 z nich pokuty na penfizich neb jistiuich slozily, vy- 
tceno jest v seznamu pokutovanych. 

Mimo osoby, s nimiz porovaani o pokutu bylo vyKzeno, 
pred kommissi transactionis ode doe 5. linora 1629 obeslino 
bylo 238 osob stavu vyssfho, z nichz vSak n6kteH, die zpravy 
posla komornfho, obeslani prijati nechteli, odvolarajfce se 
k perdonu, jim pri kommissi konfiskacnf ud^Ien6mu; jinf pak 
jiz zemfeli, neb prodavse stalky sve ze zeme se vystfeho- 
vali. — Die n&vrha kommisse transactionis z dne 15. kvetna 
1630 mila pokuta pen^zita ulozena byti tak6 131 vdov&m 
a panfm stavu vyssfbo, jichz odsouzeni pri kommissi kon- 
fiskacnf cfsa!" nepotvrdil, jak o tom jiz pfedesle zprava jest 
pod&na; avgak nenf vytceno, zdali n^jaka pokuta jim byla 
ulozena. — Konecn^ pfed kommissf transactionis o pokutu 
porovnati se mftly 504 osoby stavu vyssfho, totiz: 

Albrecht Eusebius Bei^kovsky z §ebffova, Adam Kristof 
Jiskra, Anna Sabina Kaplifov^ z Bfezna, Anna Budovcova 
z Wartenberka, Albrecht mladsf Robmhap, Antonin z Sol- 
hauzu, Adam mladSi Sudek, Anna Cernfnovd z Chudenic, 
Adam Chanovsky z Dlouh6 vsi, Andreas Radn, Adam Sakh, 
Alzbita Berkovskd, Anezka jlicanska, Albrecht Sigfrfd z Ma- 
lovic, Antonfn z Bryssen, Albrecht Plot z EonaHn, Abraham 
Ychtric, Adam Michael Bfesky z Ploskovic, Adam Havel 
Hrobdcky, Adam z Svamberka, Adam JiH Sekerka, ArnoSt 
z Elsnic, Adam starsf Lochner f, Adam Satanff, Adam N^- 
chodsky z Neudorfu, Adam starsf z Hertenberku, Abraham 
§tampach, Adam T^min, Albrecht Hrob£icky, Augustin Hok, 
Albrecht Stampach, Adam Ondfej z Budova z Hoff (Hory), 
Adam SpulfiP, Adam Pauzar, Adam Sokol, Adam Castolar 
z Dlouhe vsi, Adam Lukavsky, Andreas Brtnick^, Ales Pred- 
borsky, Adam Jetrich Lukavsky, Adam Chobotsky, Adam cxxxvn 

Egnar z Kosmacova, Adam Satner (Satanif), Abraham Chotek, 
Borivoj Zdenek Pesik z Komarova, Bohuslav mladsf Ruth, 
Bohuslav Lukavecky, Bernart Hora, Brikci ^tampach, Bohu- 
slav S(astny Vartovsky, Baltasar Khyn, Burian Nostic, Barto- 
lom^j §eii, Bernart Mitrovsky, Bavor Holub, Baltasar Fri- 
drich z Neudorfu (z Nov6 vsi), Bohuslav Kof ensky, Bohuslav 
a Jan Jiri Strojeticky, Borek Materovsky, Buriau Amcha, 
Borek Dlouhodvorsky, Bohuslav Hozlaur z Hozlau, Bohuslav 
Vartovsky, Beujamio Sluzsky, Burian Chuchelsky, Blazej 
Sobtelavsky, Burian Vlckovsky, Bernart Mokrovansky z Mo- 
krovan, Dorota fiicanska, Dytleb Koc z Dobrse, Daniel Hof- 
fer, David Kekryc (snad Bybryc), David Plot, Divis Markolt 
z Tedrazic, David Ealichreitar, Daniel z Sudet&, David Paust 
(Poust), Eva Petipeska rozena lJdrck4, Elids Blovsky, Fri- 
drich Hru^ka, Fridrich Bechyng z Lazan, Fridrich z Bil6, 
Fridrich Lang, Fridrich Vosecky, Fridrich z Gelhornu, Fabian 
Sebastian Prelhoffer f, Fridrich Vdclav Karaz z Reinharz- 
grynu, Ferdinand Stampach, Ferdinand Reinsperger, Fridrich 
z Vetl6, Fridrich Svab, Frantisek Marganic, Jethch Polzar 
(Polcar), Jiri Odkolek z Oujezdce, Jin Dipolt Eunes z Lu- 
kavec, JiH Myller z Mylhauzu, Jiri starsi Mitrovsky, Jindrich 
VeJemisky, Jifi Lukavecky, Jindrich KapHf, Jindrich Koren- 
sky, Jii'fk Robmhap z Such6, Jindrich Pernklo, Jin Yolf 
Huvar, Jiffk Votlk Bradsky, Jindftch Sluzsky, Jetfich Bora- 
noYsky z Bytidky, Jin Estreych, Jetrich Sekerka, Jindrich 
Vaclav Eunas z Machovic, Jethch Doupovec, Jifi Jan z fU- 
can, Jetfich z Bil6, Jifi z Redern, Jindfich starsi Widrsper- 
kar, Jindrich H&jek, Jifi Eunas, Jifi Stampach, Jifi §mid- 
grabner, Jindfich Odkolek, Gottfried Erumfus, Jindfich Sfi- 
dek, Jifi Lhotka, Jindfich Jendik z Radvanova, Jindfich 
Holub, Jifi Smrcka z Sob^slavic, Jifi Edba z Rybhan, Jin- 
drich Zaborsky, Jifi Parys z Altersdorfu, Jindfich Rosinsky, 
Jindfich Jaronym Hrobcicky, Jifi Sakmiller (Segmiller), 
Jetfich §atay f, Jindfich Adam Lukavecky, Jindfich Dobfi- 
cbovsky, Jifi Lampach, Jif{ Slechtin, Jindfich Haugvic, Jifi 
Sekerka, Jifi Skornice, Jifi Drachovsky (zabit), Jifi Vinaf- 
sky, Hendrich Sefflinger, Hynek Svab, Hendrich Cetlic (Ze- 
dlitz), Hendrich Abraham z Solhauzu, Hendrich Leopold Slik 
hrabi z Holejce, Hendrich z Sladova, Hynek Tluksa z Me- cxxxvm 

ckova, Hendrich Hozlaur z Hozlau, Hendrich Jakub Tejfov- 
sky t? Hendrich Vr§, Hynek mladsi Vambersky, Hynek 
Viclav Boricky, Hendrich Panvic, Hendrich z Bynu na Jilo- 
Y6m, Hendrich Kaplir, Jan Kozelka z Hrivic, Joachim Kristof 
H&bka, Jan Visne, Jan Hagen z §varcbachu, Jan Vaclav 
KapHf, Jan Mirek z Solopisk, Jan Vartovsky, Jan JiH Cejka, 
Jan Albrecht Slavata z Ghlumu a Kosmberka, Joachym 
z Glttksu, Jan Jindrich Koblk z Pofican, Jan Bartolomej 
z Rajtenbachu, Jan JiH Horcice, Jan Jiri Maximilian 2ako- 
vec, Jan Ealenice, Jan Jindrich Hubryk z Hendrsdorfu ve 
vsi Vitkov6, Jan Joachym Ratiborsky, Jan Slansky, Jan 
Eambersky, Jan Kristof Knobloch^ Jan Vil^m §lovicky, Jan 
Oldrich Klnsik, Jan Viclav Ullersdorf, Jan Markvart Koc 
z Dobrde, Jan Kristof Uttenhoffer, Jan Kristof Pemklo 
z Senreuta f, Jan Janovsky, Jan Kunes z Lukovec, Jan 
Ondrej Cernfn z Chudenic, Jaronym Hradeck^, Jan Jindrich 
Smrcka, Jaroslav Sezima Rasfn, Jan Kristof Votik (Otfk) 
Bradsky, Jan Sigmund Sendrazsky, Jan Plot z KonaHn, Jan 
Vil6m Velemisky, Jaroslav Kladensky, Joachym Vlasaty, Jan 
Bohuslav Myska, Jan Sigmund Hozlaur z Hozlan, Jan Yojfr 
Saska, Jan Sigmund Cernfn, Jan Hozlaur z Hozlau, Jan Mi- 
kulad Vojislav z Brani^ova, Jan Mesicek z Vygkova, Jan Ma- 
zan^ z Slav6t(na, Jan Log z Netky, Jan JiH Log z Netky, Jan 
Kristof Boren, Jan Freybruder (snad Freiberger), Jaroslav 
Dobrensky, Joachym Hendrych z Fejlice, Joachym z Visky, 
Jan Patek z Yolene, Jan Holy z Ponatovic, Jan Bohuslav 
Cejka, Joachym SobSticky z Sobetic, Jan Kristof Hozlaur 
z Hozlau, Jan Ludvik Roznhagen z Janovic, Jan Litolt Slach, 
Jan Haugvic z Biskupic, Jan JiH Bosinsky, Jan stars! Libo- 
vicky z Libovice na panstvi Dobn&sk^m, Jan V&dav Lukav- 
sky, Jan Stropfn, Jan Fridrich Hubryk, Jan Smil Lukonos, 
Jakub mladii Kaplanek, Jan Gerstorf f, Jan Albrecht z Glo- 
ben, Jan z §enu, Jaroslav Hoffman z Mynchshoffu, Jan Adun 
Lochner, Jan Stefan Vrabsky, Jaroslav Hozlaur z Hozlau f , 
Jan Hora, Jan Jindrich Koi'ensky, Jan a Vddav bratn Hel- 
v{kov6, Jan Kristof Gevicar (Zedwitz), Jan Sebastian Widr^- 
perger, Jan Vaclav Lukavsky, Jan Benydek z Veverf, Jobat 
Kofensky, Jaroslav Bukovansky (odsouzen polo vice jmSnOi 
Jan Heinrich Teyfovsky, Jaroslav Oujezdecky, Jan Mastov* CXXXIX 

sky z Koloyrat, Joacbym Steinsdorf, Jan Hertenberger, Jan 
Jin Hora^ Jan Eristof z Helbensdorfu, Jan Eristof Boryn^ 
(Boreo), Jan starsf Matyasovsky, Jan Buriau Protivec, Jan 
Bofek Dohalsk^ z Dohalic, Jan Bohdal, Joachym JiH EuQa§, 
Jaros Slechta, Jan mladsf Strupfn z Stropin^ Jan Pfedborsky, 
Jan Chuchelsky, Jan Lukavecky, Jan Earel z Svarova, Jan 
Zarybnicky, Jan Began (Bojan)^ Jan N6mcicky, Joachym 
Oadricky (Udrcky), Jan Dobrensky, Jan Fridrich zOppers- 
dorfu, Jan Hendrich Eauc, Jona§ Poust, Jan Reichart §tam- 
pach, Jan Teofil Mriz, Jan Ropal, Jan Jindi^ich Bosinsky, 
Jib Bofanalav Cejka, Jan Vrabsky, Joaebym Eoseticky, Jakob 
Jenlk z Mezilesic, Jan Myska, Jan Oustajovec, Joachym Jiri 
Kanai, Jan Zummer, Jan Vaclay Saabrer (Zd&rsky), Jan 
Telved^y, Jan Ilvik (snad Helv(k), Jaa Jiri Mraz, Joachym 
Nykareyter, Jares z Jieina, Jan Talacko, EateHna Eapiirovi 
roz. 1 Snlevic, Easpar UUenhoffer, Earel Bybryc, Earel Chval 
X Liporice, Earel Markvart Eof ensk^, Eristof NybMc z Holten- 
dorfa t, Eristof SAdek, Eunigunda Eunsovd, Eaipar Jonata 
Hofitoansky z Eoemacova, Earel Berkovsk^, Easpar Max 
zMaxu, Kristof Maloirec, Eadpar Golona 2 Felzu, Earel 
I KoloTrat, Eristof Potvic z Potvic (snad Eotvic)^ Earel 3yn 
(Sea) z §yna, Eristof Bukovsky z Hustiran, Eristof Matyas 
z Sadett, Earel Y&clav Sedlecky, Eristof Albrecht z Globen, 
Kriitof HeDdrich z Cetvic (Zedwitz), Earel Zaruba z Husti- 
ran, Kristian Ebyn, Eristof EapIiF, Earel Hochhauzar, Earel 
aejaUrif Zaruba z Hnstifan, EaSpar Vancura, Earel Eoren- 
ik^, Krifttof Eelble z Eeisinku, Earel Lukaveck^ (zabit), Jan 
Kaspar Ere£ovsk^, Earel Myska, Eundrat Hornatecky, Eristof 
Bccheaberger, Earel Eaplfi', Yintfr z Bynu, Easpar Mahr 
(Mohr?), Earel Eazel z Bozentalu^ Eunata Horhateck^, Lin- 
kirt Cerer (Zerer), Linhart Skop (snad §kopek), Ladislav 
Widriperger, Ladislav Jindneb 6astolar Dlouhovesk^, Leo- 
pold Castolar Dlonhovesky, Lychtric Bejcek z Nezpecova, 
Udvfk Ulicky, Lychtric Velvetsk^, Linhart Erumfus, Ladi- 
slaf z Donina, Ladislav Eostomlatskj" z Yi^esovic, Maty&d 
Magrle, Miknltt Purkhart Yoddradsky z Yod^rad, Matyag 
Seyfrid z Seyfenova, Matydd mladdi ^mpach, Maty&d §indl, 
Uaty4s Cettieer (Zedlic), Martin Smohaf z Rochova, Myslibor 
Pivel Straka, Mikula& Hlozek, Martin Yoned z SUvikovic, CXL Matyad Kamenicky, Mikulds z Drandvic, Michael Peldrimov- 
sky, Mikulds Lhotka, Mikul&d mladsi Smrcka, Mikulas starSi 
Smrcka, Mikulas Yitha ze Rzav^ho, Matej Strabach (Stro* 
bach), Mat6j Satanii^, Matous Michalftv, Matous Mikulas 
Leysky, Mikulds Zerovsky, Mikulas Lokovnicky, Mikulds Ro- 
dovsky z Hustiran, Melichar Lutic, Maty&s §iska, Mat^j 
Kohiit, Matej Zeinan, Mikulad Mrdzek, Mikulds Vitanovsky, 
Ondrej, Adam a Jan Rudolf bratH Elusakov^, Oudrej Libe- 
naur, Ondrej Oustajovec, Petr Korensky z TereSova na 
OustraSicich, Prech ftiSnicky, Petr Tandl z Pzal, Potenciana 
z Svamberka, Petr Vok Eoirensky, Petr nejstarsf Radkovec, 
Pavel Syglerovsky f (snad Ziegler), Petr mladSf Spulif, Petr 
Malovec z Malovic, Petr Dvofecky z Olbramovic, Pavel Oetefi- 
sky z Cetne, Petr Svatkovsky, Petr z Lidlova, Petr Kyspersky 
z Vfesovic, Purkhart z Vchynic a z Tetova, Pfibik Sekerka, 
Pavel Hamza, Pavel Mireticky, Pfech Svatkovsky, Petr Hola- 
kovsky, Petr Boudek (Boucek), Petr Myslibor Hamza, Purk- 
hart Kordule, Pavel Pohnan, Petr Chotek, Petr Gerstorf, 
Rudolf Wachtel, Rudolf Malovec z Malovic, Rudolf z Bybe- 
rice (Bybryc), Rozina TyzlovA roz. Prolhoflferova, Rudolf Pichl 
z Pichlberku, Racek Hrobcicky, Radslav starsi z Vchynic, 
Sebastian BejSovec, Sebastian Cerer (Zerer), Sebastian Her- 
man Perglar, Simon Divig Vokrouhlicky, Stastny BoSinsky 
z Bozejova, Smil nejstarsf B^sin, Sebastian Oujezdecky, Sa- 
muel Sudek, Sylvestr Oustajovec, Strachota Yostrovec, Samuel 
Matyzyus z Hostinnf, Samuel a Jan bratH Rybnicti, Sedech 
Bukovsky z Hustii'an, Tom4s Elbogner, Vaclav Ladislav Mirek, 
Vaclav, ViUm a Adam Jensfkov6 bratrancov6 z Radvanova, 
Vaclav Vicen, Vaclav Bof ek, Vilim Mikulds MoSaur f, V4clav 
Koc z Dobrde, Vaclav star^f Vrazda, Vilim Razicky z Vchynic, 
ViUm Kaplir ze Sulevic, Volf Ka§par Chrt z Rtina, Vaclav 
l^andovsky z Nedaki'ovic, ViUm St^p&n Janovsky, Vaclav 
Boren, Vaclav Krdl z Dobr6 Vody, Volf Albrecht Kaplif, 
Vdclav Pryk (Pttnk) z Malych Vinafic, VAclav mladsi Chlum- 
cansky, VAclav Redlfestar, VojtSch Kyspersky z Vfesovic, 
Vaclav Sakh, Oldrich Spanovsky f, Vilim Skalicky v PH- 
brami, Vaclav Cejka, Vratislav Boryn ze Lhoty, Vaclav Rozn- 
hagen z Janovic, Vaclav fliha Kunata My§ka ze Zlunic, Vilim 
starsi z Podmokl a z Prostiboi^e, Vaclav Berkovsky z Sebi- CXLI h?a, Viclay Ben^dek z Veveff, Volf Gryzl z Borovska, V4- 
dav Vrabsky Tluksa z Vrabf, Vilfm Varlejch z Bubna, Oldfich 
Kobfk z Ponce, Vaclav OldHch BeSfn, Vaclav Sedleck^, Vi- 
clav Boryi f^ Vdclav Racfn z Racfna, Oldrich Kalenice f, 
Vilfm Karel Slovicky, V4clav Zabusky, Vaclav B6sln, Volf 
Beniart Fictum, Viclav Hozlaur, Vaclav Cerer, Vilfm Raus 
(Kous), Vilfm Zdislav Rycbnovsk^, OldHch Sudkovsk^, Vaclav 
Borkovec, Vdclav Mladek, Vft Dekora, Vincenc Holzsparer, 
Yiclav Zahradecky, Vdclav SeSer (Seser), Vojtgch Vfesovec, 
Vft Hendrich Rabicar, Oldrich Kneysl, Oldrich Klusdk z Ko- 
stelcc, OldHch Zahrddka, OldHch Giglingar, Vdclav Haugvic 
z Bigkapic, Vilfm Udrck^, OldHch Kunata Myska, Vaclav 
Kelbl z Geisinku na Predlicfch, Vaclav Kelbl z Geisinku na 
ChvojnS, Vaclav Henich, Vaclav Helvfk, Volf z BybKc (By- 
bryc), Vaclav Boasek, Zikmund Gelhorn, Zdenfek Kof ensky f, 
Zikmund Dobnchovsky z Malejova, Zikmund Arnost Efeler 
z Saxengr^nu, Zikmund Vojislav z Branisova f, Zikmund 
Matyis ze Sndetfi, Zikmund Roh Sosnovec z Vlkanova, Zik- 
mund Ransendorf, Zdislav Roznovsky, Zdenik Felix Sekerka, 
Kkmund Hlozek, Zden^k Cerkovsky, Zikmund Pacovsk^, 
Zikmund Heralt Robmhap f, Zdenek Tataud, Zikmund Rozn- 
dorfer, Zikmund Licek, Zikmund Robmhap, Zikmund Rotleb 
a Zikmund Vfesovec. 

Avsak premnozf z jmenovanych nem^li zddneho jm^nf, 
moozf bud jiz zemfeli neb pro nabozenstvf ze zem6 odeSli, 
nekterf pak jiz pH koromissi konfiskacnf byli odsouzeni a 
tedy jen omylem opSt obeslani, tak ze od dalSfho jich po- 
kutovinf bylo upusteuo. Predce pak k ndvrhu krdl. prokura- 
tora Rafoela Misovsk^ho ze Sebuzfna cf3. resolucf z dne 
L ledna 1637 bylo naHzeno, aby se jednalo o slozenf po- 
^ i 8 oatatnfmi osobami, kter6 se posavad pred kommissi 
tnusactionis nevyrovnaly, t^z aby kazdy tu summu, kterou 
pred kommissf za provin^nf 8v6 odv6sti se podvolil, vedle 
tcnainn jiz prosl^bo do lifadu rentmistrsk^ho na hotovg 
slozil, jinak ie jeho statek k ruce cfsare bude ujat a dokud 
by ta summa nebyla zaplacena, dotud v sekvestraci zfistane. 
Proto hledfel kazdy, kdo jeSte n^jak^ statefiek mftl, jej sobfe 
& dMicftm svym pojistiti porovn&nfm se o pokutu, aby se mu 
dosuio da. perdono. (C. 215, C. Vi & Vi- — C 123, C. 'V40) CXLH Cominissio tractationis de pio opere. 

Ofloby katolick6, kter6 pH kommissi konfiskainf pokuty 
za provinenf sv^ y cas zpoury, jehoi se zvIaSti pMsahou 
krili Fridrichovi uiin^DOu dopustily, byly osvobozeny bud 
bez yyminky neb s jistou vyminkou (ahsoluti sine v, cum 
dausfda, jak jiz prede§le o torn jest pojedoano), mely vedle 
cfs. naHzenf, dan^ho 1. 1624 kral. mistodrzfcIiDU knfzeti 
z LiGhtendteina, mfsto pokuty za perdon jini udeleny sloiiti 
podle jm^nf sv^ho jistou summu pen^z na cottegium nobi- 
Hum, kter6 cfsar pro studujfcf jinochy stayu Yy§d(ho pri 
koUeji je8uitsk6 v Praze zaloiiti obmyilel. takovou po- 
kutu m^l kral. mfstodrifcf jednati s dotcenymi osobami, tern 
vgak, kteK by dobrovoln^ miim k ticelu vyteen^ma pHspiti 
necht^li, sdm uloziti pokutu pen^iitou, jejich jmini primi- 
fenou. Ale ponivadz vie ta z mooh;fdi pHcin pi^edse vzata 
nebyla, poddno bylo o torn k cfs. rozkazu od krdl. mfsto- 
drzfcfch dne 25. listopadu 1628 krdl. cesk6 kancel&H dvorsk^ 
dobr^ zdanf, die niihoi kazd;f , kdoz bez vyminky (sine clau- 
sula) byl perdonov&n, z kazd6ho poddan6ho sv^ho aspofi p6t 
zlatych, ti vsak, ktei*f s vyminkou (cum clausula) byli per- 
donov&ni, z ka2d6ho poddan6ho p6t kop m(8. ze 8v6ho vlast- 
nfho jminf (beze y§( ndhrady od poddanych), jinf pak, ktefi 
statkft pozemsk^ch nemili, z jistin svycfa po 10 zlatych neb 
kopdch ze sta vjistych IbAUtch pokutou sloziti mikli. 

Ay§ak cfsar, pHhlfzeje k tomu, ze se y^c ta tfki. oby- 
yatel&y katolick^ch, kteff jenom z pHnucenf dotcenou pH- 
sabu kr&li Fridrichoyi yykonali, a beztoho jiz kontribucemi, 
sn^mem prdv^ povolen^mi, pfflis byli obtfzeni, narfdil listem 
dan^m dne 23. ledna 1629 kral. mfstodrzfcfm, aby s nimi 
po dobr6m jednano bylo o pffspevky k licelu yytcen6mu. 
E tomu konci zrfzena byla kommisse tractationis de pio 
operje, jejfmz predstayen^m jmenoyan byl sekretaf Jan Hegner 
z Rosselfeldu, jemuz pfidin za registratora a expeditora 
Mikul&s Vaclay Hdjek, expediter pri komoi'e cesk6, jenz za 
piil tMfho 16ta odmenou za sluzbu tu 600 kop mf^. obdrzel. 
PH t6to kommissi zay&zalo se 187 osob perdonoyanych 
k alumnatu kolleje Ferdinandski (collegium nobilium) y kl4- CXLHI 

Stefe 8v. Jakiiba v Starfm mftste Prazsk6in sloziti z jmini 
sv6ho V jedne 8umm6 78.995 zl. 15 kr. ryn. Na teto summu 
smlnvenon a k zaplaceof v jistych IhfitAch pojistinou bylo 
I 1631 jeSt* 88 osob dluino 24.954 zl 5 kr. die listu da- 
niho na hradi Prazsk^m dne 2. dubna 1631, jimi se tyto 
osoby zejm^na vytcen6 napomfnajf, aby summa od nich po- 
Tinnoa ve dvoa ned^Kch od sv. JiH poMd zbehlych zuplna 
sloiily, jinak ze se pro nezaplacenou quota netoliko k statku, 
Bjbrz i k osob&m jich hled^ti bnde. (C. 215, G. %.) Osoby, 
kteri takov6 pokuty pH kommissi tractationis se smluvily, 
jsou Tytceny y seznamu pokutovan^ch. IL Eonfiskace po valce danskd 1. 1628 a po 
Yp&du sask^m do Cech 1. 1632—1634 mtizemk. 

Vedle cis. lista, dan^ho na bradi Pra2sk6m dne 16. 
teoia 1628, obdleeny byti m§ly k zaplacenf ds. armady, 
Albrechtovi z Wald&teina sviiPen^, ydecky statky v ff§i Ni- 
Beck6 konfiskovane osobam, kter6 se proti cfsaH poti^eboyati 
daly ve v&lce d&nski. teto konfiskaci podana jest zprdya 
pti Albrechtoyi z WaldSteina na str. 734—738. 

Potom kAyi po propadt^nf Wald^teina z yelitelstvi krdl 
^yfdsky Gustav Adolf 1. 1630 y N6mecku y^bojnS vystoupil 
a D^ktera knfiata nimeckd s nlm se spojila, t£z do jeho 
slazby ystonpili mnozi emigrant! a exulanti cestf; narfdil 
chat, aby statky ydecfa, kteri proti n6niu u nepfftele slouj^f, 
ypokntg byly ujaty. E takov^mu pokatov&nf emigrantfi ce- 
skjch byl dsaf oprayn^n podle dobr^ho zddnf, od kr&l. pro- 
knntora Samuele Albina z Weissenblutu dne 4. dubna 1631 
k rozkazu komory ceske z dne 7. tinora t. r. podan^ho ; nebof 
die obnoven^bo Mdu zemsk^ho takoyf lid^, kteH proti dsaf i 
jakozto kr&li Cesk6mu n nepHtele slouzili, skrze patenty 
y cele zemi m61i byti yyhUseni a die snesenf r{§skych snemfl 
y ftezni a ye Vormsu (Reichsabscbied an. 1541 fol. 258 & 
an. 1564 fol. 549) pokutov&ni tak, ie jejich manzelky a dftky 
za nimi poslany a statky jejich konfiskoyany byti mfely (Ejm- CXLIV 

modi mUites habentur pro rebellihus et servatur idem modus 
in confiscatione honorum). (C. 215, C. ViO 

Tato konfiskace statkft v zemfch op§t vydobytych, zvltiste 
pak V Cechach, postoupena byla neobmezene k zapravenf 
y^Ioh vdlecn^ch cis. listem z dne 15. dubna 1632 nejvyssfmu 
cis. vojevftdci Albrechtovi z Waldsteina, knizeti z Fridlandu, 
ktery k tomu ucelu po vypuzenf lidu sask^ho z Cecb zvlaStnf 
kommissi konfiskacnf v Praze a v krajich Chebsk^m a Loket- 
skem rozkazem dan^m dne 13. kvetna a 23. cervence 1632 
narfdil a jiz listem z dne 3. kvStna 1632 skrze Jil'fho Michnu 
krdl. mistodrzfcf z&dal, i^y Sezimu brab^te z Vrtby, jemuz 
ta kommisse byla sv^fena, pH vyhledivanf a ujfmani se statkd 
vsemoinym zpfisobem podporovali. 

Tred tuto kommissi konfiskadni Fridlandskou obeslani 
byli skrze patenty, od knfiete z Fridlandu dne 17. ledna 1633 
Tydan^, vsickni emigrant! a exulanti cestf stavu panskeho, 
rytfrsk^ho a m^stsk^ho, kteff pri yp&du kurfirdta Sask^ho 
do kr&lovstvf Cesk^ho s lidem jeho nepratelskym do zeme 
vpadli, s nepfitelem se spojili a stovarysili, ochrany a vseli- 
jake podpory pfi armdde nepMtelsk^ skutecne uzfvali, mnozf 
z nicb za stavy kral. Cesk^ho se vyd&vali, zapov^d^n^ schAzky 
dri^ivali, stavy a poddan^ cfsaH vern^ znepokojovali a roz- 
pakovali, proti ds.^milosti jim pi^ede^le ud61en4 novych 
licinkft zlych se dopou§t^li a jakozto domneli stavovS desk 
zemskych a jinycb expedid ujfmati se opovazili; t6z v z&roky, 
tvrze, m^sta, m^stecka, domy i jin6 grunty, na onen cas na 
cfsafe V pokute pHpadl6 a potom jinym obyvatelflm kr&K 
Cesk6ho prodan^, tolik^z v stalky duchovni a klasterskS 
i V jin6 rnnoh^, jako i v ty jim na onen cas vlastnS naleze- 
jfci, potom pak od nicb prodan^ aneb jin^m zadan^, mocn6 
se ttv&zali ; proti cfsarl se pozdvihovali, v zemi roztrzitost 
a bourku tropili; ty statky, kter^ch jsou se tak ujali, s&u- 
movali a splundrovali, obilf, vina a jine veci pryc ven ze 
zem£ vyvozeti dali; osob pi^edeSle odpravenycb hlavy, na 
v6zi mostsk6 vystavene, dolA snfmali, a mnozi i potom pfi 
neprfteli v sluzb4ch vojenskych zflstavali. — A ponivadz 
Mdny z obvinin^ch k dot£en6 kommissi v case ulozen6ni 
(y 6esti nedeHcb) se nepostayil a nevinu svou neodvedl, 
z t6 pHfiiny ysickni, kteff se zpftsobem vytfien^m t6to nove CXLV 

zponry acastny acinili, pro provin^ni sv6 vsech Btatkftv a 
jmeni sviho pri kommissi dotcen^ dne 16. a 25. ledna 1634 
bjli odsonzeni. (C. 215, C. V?) 

Jmeni a statky, kter^ pH kommissi konfi&kacni Frid- 
Iandsk6 Waldsteiaovi byly prisouzeny, vyn&gely pi^es tri 
milliony zlatych rynskych, jak o tom jakoz i o osob&cb 
odsouzenych obsfrna zprava pH Albrechtovi z Waldsteina 
(3tr. Sia— 824), pak pri mestech Chebu (str. 1081—1084) a 
Lokti (str. 1137) jest poddna. Av§ak jenom nekter6 z tSchto 
statk&v od Waldsteina byly ujaty, prodany a vedle cfs. ge- 
oeralnf resoluce z dne 14. kvitna 1633 do desk zemskych 
rlozeny. (D. Z. 622, B. 22.) Neb(rf jest^ pred yyhl&senfm 
rozsadkft, kter^ od dotten6 kommisse vedle nai'izenf Wald- 
steina za jeho nepHtomnosti nejvyssfmu purkrabf Prazsk6mu 
k schvilenf byly predkl&d&ny, vykonana byla exekuce proti 
Waldsteinovi ; procei^ die navrbu krdl. prokuratora z dne 
1. brezna 1634 k ruce dsare ujaty byly t6z v§ecky statky 
t spr&vedlnosti, pH kommissi konfiskacnf Fridlandsk^ Wald- 
steinoTi pnsouzen6. K vysetfeni tSchto statkft vedle cfs. re- 
soliue z dne 21. brezna 1634 podali kommissaH, k dotcenS 
kommusi od Waldsteina predesle naKzeni, Sezima brab^ 
z Vrtby, Viclav Vratislav z Mitrovic, Rafael Mnisovsky, Jan 
Reiciuut Schwab, Jan Jezberovsky, Benjamin Fruwein z Po- 
doli a Dr. Rudolf Dodoneus, dne 25. dubna 1634 uplnou 
zpravn o teto konfiskaci kr&l. mfstodrzicfm, jimz cfs. resolucf 
I due 30. kvitna 1634 revise t6ze konfiskace byla odevzddna. 
Tito zpr&v6 pfilozeny byly vykazy vsech statkd konfiskova- 
i^jch a die odhadii jiz prodanych neb jistym osobam po- 
stoupenych ; seznamy domfk, jichz se cfs. rychtari mest Praz- 
skjch na porucenf kommisse ujali ; seznamy dluhftv a spra- 
^edlfiostf vezfcich na statcfch konfiskovanych ; vykazy peniz 
JkOnunissi odvedenych a od nf vynalozenych ; seznamy osob 
pri kommissi obvinen^ch se vsemi doklady jejich viny; ko- 
necni rozsudky proti osob&m obvin^n^m pri kommissi vy- 
oeseni (C. 215, C. ^^/sq-) ^^^ t6chto seznamft odsouzeno bylo 
pri teto kommissi 335 osob, z nichz bylo 16 stavu pansk6ho, 
128 stavn lytirskfiho, 152 mggtanft Prazskych a 39 mestanA 
I Litomefic a z nikter^ch mist jinych. Kter6 osoby potom 
die Divrfau kommisse revisionis konfiskace Fridlandsk6 od 

X CILVI 

cisi^e iiiohy a pokuty byly osvobozeny, jest yytceno v se- 
znamu pokutovan^ch. — Kone^ne c(s. reskriptem z dne 4. 
deryence 1639 naHzeno bylo, aby k ruce kral. fisku ujato 
bylo t6i jminf t£ch osob, kter6 pro provininf sy6 pH vpddu 
saskSm 1. 1631 pi^ed kommissi konfiskacnf Fridlandskou ne- 
byly obvininy; nenf vSak vytceno, kter^m osobam jmSni je- 
jich praevia dedarataria sentewtia bylo konfiskoT&no. (C. 215, 

c. Vi.) m. Eonfiskace po ezekuci proti knizeti Frid- 

landskdmu Albrechtovi z Walddteina a jelio 

pHvrzenoM 1. 1634 vykonand. 

pH£in&ch exekuce proti Albrechtovi z Wald&teina a 
jeho pHvrzeuc&m yykoiian6, jakoz i o konfiskaci jejich ymhni 
a 3tatk& pojednino jest zeyrubnS pri Albrechtoyi z Wald- 
dteina (str. 742—830), pH Adamoyi Erdmanoyi a Janoyi Ru- 
dolfoyi Trckoyi (str. 678—714), pri Vil6moyi Vchynsk^m 
(str. 860—870), pH Kristianoyi Illoyi z Illau (str. 212—214), 
pH Janoyi OldHchoyi z Schaffgotsch (str. 759) a pri Hendry- 
choyi Neumannoyi (str. 393). — Touto konfiskaci ujato bylo 
k ruce cfsai^e jmini a statkA, y jedn6 summi 15,007.703 zl. 
50 kr. r^n. yynd&ejfcich, totiz: po Albrechtoyi z WaldSteina 
y 8umm6 9,285.589 zl. 20 kr., y kterei pojato nenf n^kolik 
millionfii zlat^ch pohledanostf, kter6 Waldstein nahradou za 
y^loby ydle£n6 od cfsare obdrieti m^l (str. 830); po Adamoyi 
Erdmanoyi Trckoyi 8 statkfi y summ6 872.464 zl. ; po Janovi 
Rudolfoyi Trckoyi 26 statkfly a 4 domy y summ6 3,625.842 zl. 
30 kr. a jistin 81.666 zl. 40 kr., tedy lihrnem 3,707.509 zl 
10 kr. ; po Ychynsk^m 5 statkii, 3 domy a 4 yinice y summe 
560.000 zl. a jistin 41.400 zl. 20 kr., tedy lihrnem 601.400 zl. 
20 kr.; po lUoyi 2 statky a 2 domy y summS 105.115 zl. 
a jistin 27.626 zl., tedy lihrnem 132.541 zl.; po Schaffgot- 
schoyi ye Slezsku 1 statek y summe 406.000 zl. ; po Neuman- 
noyi 1 dftm y summg 2200 zl. ryn. — Skoro y^ecky statky, 
touto konfiskaci cfsaK pripadl6, rozddny byly odminou ds. CXLVII 

generalflm, plakovnikftm . a dftstojafkAm neb jm;^m osob&m, 
jak to pti jednotlivych statcich jest vytceno, tak ze z teto 
koDfiskace, jako ze vsech pfedeslych, krdl. fisku velmi malo 
zilstalo. YfkBz jmdni a statki, kr&l fisku konfiskacemi 

pripadiyck. 

Pri kommissi exekucnl a konfiskacnf odsouzeno bylo 
658 osob, jimz konfiskovdno bylo 789 statkfi, 220 domAv a 
41 vinic, coz vse v jedn6 summS za 24,276.885 zl. ryn. bylo 
odhadnnto. Pripocftdme-li k tomu statky 50 mest&m odnat6 
y summe odhadni 3,107.566 zl., pak 116 statkA osobdm v 16qo 
odsouzenym nalezejfcfch v summe odhadnf 2,210.991 zl, vyn&si 
samma odhadnf vSech statkA konfiskovan^ch 29,595.442 zl. 
ryn., vkter6z nenf pojata cena za 53 statky neodhadnut^, 
na dva mlUiony zlatych vyndSejicf. Odecteme-li vsak od toho 
sumrau odhadnf 374.771 zl. za 37 statkA navracenych 30 oso- 
bam, pak summu 1,237.935 zl. za statky m§stAm navracen^, 
tedy V jedn^ summ^ 1,612.706 zl.; shledame, ze konfiskovano 
bylo statkA za 30 millionA zl. odhadnutych, kter^z vsak die 
spravnych odhadA st^ly za 90 — 100 millionA zl. ryn., coz by 
die nynej^fch pomerA, zvl&gtS die nyn6j§fch a tehdejdfch cen 
obilf, dobytka a jin^ch vecf, jak json vytceny pH nekter^ch 
odhadech, ucinilo summu nejm6n6 500 millionA zlatych r. c. 

Tyto statky prodany (dflem darov&ny a zastaveny) byly 
V jedn6 summe za 23,666.237 zl. K tomu v pokut6 ujato bylo 
jistin do 5,146.817 zl. (totiz osobam odsouzenym 4,753.110 zl. 
a mestAm 393.707 zl.); pokuty pak pen^zite, mSstauAm Prai- 
skym a jinym ulozen^, vynd§ely 362.392 zl. ; potom pokuty 
pri kommissi transactionis porovnan^ 96.544 zl. a pokuty 
pH kommissi tractationis de pio opere za perdon dobrovoln^ 
8lozen6 78.995 zl. ryn. — Z t^chto vSech statkAv a pokut, 
uhmem 29,350.985 zlatych vyna§ejicfch, pripadlo kr&l. fisku 
25,468.875 zl. ryn. 

Phdteme-li k tomu jmenf a statky, po vp&du sask^m 
a po exekaci Fridlandsk^ v Cechach konfiskovan^, v summe cxLVin 

13,000.853 zl. ryn., tedy vyndSelo veSkerfi jmenf vSemi kon- 
fiskacemi v CechAch krdl. fisku pfipadl6 38,469.728 zl. ryn., 
kter6z v§ak, jak yy§e povedfno, skoro vsecko na zaplacenf 
cfs. vojska a na obdarovani cis. generalfl, plukoynfkA, d&stoj- 
nfk& a mnohych jinych osob duchovnich i svetskych, zvlasti 
cizozemcfl, bylo vynalozeno, 

Jak velika cast kralovstvi Cesk^ho konfiskad po r. 1618 
byla zaujata, pozname z pfehledu ndsledujicfho, v nemz jest 
vytcen pocet statkA die popisu Palack^ho: 

y Rakoynicku Z 56 itatki iiebjlo koifiikoriio 31), I licki 14 ititeekA 

y Zatecku z 62 „ „ 

y Litomef icku z 62 ^ „ „ 

y Boleslavsku z 57 „ „ „ 

y Bydzoysku z 39 „ „ « 

y Hradecku z 43 , . , 

y Chrudimsku z 27 „ „ „ 

y CdslavBku z 75 „ „ „ 

y Koufirasku z 87 „ ,, „ 

y Berounsku z 74 „ ^ „ 

y Taborsku z 60 „ „ „ 

V Budejovicku z 29 „ „ „ 

y Prachensku z 79 „ „ „ 

y Klatoyskn z 51 „ „ „ 

y Plzensku z 54 „ „ „ 
y Loketsku z 66 fl » 17 


9 


11 


19 


n 


3 


11 


n 


3 


7 


n 


4 


19 


V 


3 


13 


n 


2 


21 


n 


14 


47 


n 


35 


50 


n 


39 


29 


» 


17 


17 


» 


11 


50 


ff 


33 


29 


» 


19 


28 


w 


16 


39 


«« 


29 Uhrnem Z 926 lUtkl ubyli knfiikeTiio 435 i lieki 253 ititcjkft 

Die tohoto yykazu z 926 statkft konfiskoy&no bylo 491, 
kdeito konfiskad nebylo postfzeno 435 statkA, z nichi y§ak 
po sr&zce 253 stateckA nepatrnych, vitsfm dflem jenom 
jednu neb dy6 yesnice obsahujfdch, zbyva toliko 182 ygtsfch 
statkAy a panstyf. 

Mezi statky nekonfiskoyanymi bylo jenom 147 rozs&hlej- 
§(ch panstyi, totiz v Bakovnicku : Kf iyokl&t a Krusoyice (kr&l. 
komor.), Hostiyai^ a j. y. panstyi nejyyssfho purkrabstyf, 
ChHc, Tynec Panensky, Kladno, Bust^hrad, Smecno, Pernc, 
Roudnice, Biskoyice hornf, Veltrusy (cdsf), Tuchomirice (£asf ) 
a Tachloyice (mimo Dusnfky). — V Zatecku: Prfsecnice (krdl. 
komor.) a Citoliby (cast). — V lAtomiHckti: Brozany, Libo- 
choyice, Budyne, Diazkovice, Lovosice (c4st), Bdina, Sy^tec, CXLIX 

Osek, Dttchcov (mimo JiiPetfn a Maltair), Dicio, Palic (cast) 
a BhszDO VeUk6. — V BcHeslavsku : MSlnf k (kr&l. komor,, 
mimo Vtelno Melnick^, Sedlec, Borek, Privory hoiPejsi, Ka- 
mvL^ Byaiee a Cecelice), Birezno, Lysi, Bea&tky Noy6 (kral), 
Kofiatky, Z4kapy a Jablonn^ (cast). — VBydiovahu : Podibrady 
(kril. komor.), Chlumec (mimo nekter^ vsi) a Lomnice. — 
VHradeehu: SmiHce (mimo Hohn6ves, ViPegtov, Zfzeloves 
A vsi Rttsko, Piletice a Skalicku), kter^z panstvf pak konfis- 
kovaoo bylo po Trikovi ; Broumov a Police, Starkov, Rokyt- 
nice, Zamberk, Er&Uky, Kysperk (Supf bora, mimo Orlice 
a Lukavice), Brandys nad Orlicf (mimo Libchava Ceski, 
Olesna a Mostek), Kostelec nad Orlicf (mimo Tukleky a 
Daby) a Castalovice. — V Chrudimsku : Pardubice (krdl ko- 
mor.), Herman&v MSstec, Rosice (mimo Syncany, ^estoky a 
CaakoTice), Chrast, Landskron, Litomysl, Novybrad a Richen- 
borfc — Vddslavsku: ^ebuiice, Nov6 dvory (cast) a Pecky. — 
V Koufimsku: Zismaky (mimo Podevousy a Pu(ery), Rataje 
irnimo Blato Ceni6), Sternberk, Hr&dek komorni, StiHs, Do- 
^tejovice, Kanratice, PrAhonice, Eolfn (kr&I. komor.), Brandys 
a PhroY (kr&l. komor., mimo staiky Dechtary, Df evcice, Jen- 
iteiB, Bndec, Jirice a TireboSnice), Bi'ezany panensk6 (mimo 
statky Odolena voda, DHnov, Sedlec a Boi^anovice). — V Be- 
roimsin: Karl&tein (krilovny), Zbraslav (mimo Komorany, 
Mokropsy, Solopisky, Un^klasy a Tfebotov), MnfSek, Slapy 
a DaTle (mimo Chotilsko a Effsov), Smilkov (c&sf), Chlumec 
(cast), Dobrfd (krdl. komor.), Milln, Jince, Lochovice, Zbiroh 
(krfl. komor.), Todnlk (krdl. komor.), Erfilftv dv4r (kral. 
komor.).— V Tdbarsku: Zelec (idst), BechynS, Nadejkov 
(tSst), Jistebnice (bez Borotfna), Chotoviny (6is(), Pelhnmov, 
Cerdnrice (cast), ^irovnice, Eunzak, BystHce, Hradec Jindri- 
chftT a ^fiice. — V Bud^avichu : Budejovice (mimo Rudol- 
fo?, Yesce, Dubn6, Tfebfn, Brani§ov a Dasny), StrdJ, Chlu- 
mec, VysM Bred (mimo Eondratce), Erumlov (kral. komor., 
mimo Mezipotocf, Pasovary, Uretscblag, Ebenau, Sv^tlfk, 
MfikoTice, Hachoyice, Pl&ne v6zovat&, Hamr, Slavce, Zavraty, 
Koroseky, Eremie, Certyni, Vesce homl a Markvartice). — 
VPnckensku: Drbovle (cdsf), Varvasov (mimo Vadkovice), 
Dnhenice, Blatni, Strakonice, Ln&te (mimo Eadov, Smolinec 
a Bezdikov), Zichovice (cdsf), Susice, Erdlovsky hvozd, Vo- CL lyng (mimo Nfihosovice), Pfeiinov, DobrS a Rohanov; Vim- 
berk, Vlachovo Bfezf (mimo Lipovice, ^arovna a Budkov), 
Netolice (bez statkft Lhenic, Bavorova a Strunkovic), Proti- 
vfn (c4sf).. — V Klatovsku: Planice a Nemcice (mimo Stru- 
hadlo a Klikai^ov), Zelend bora (bez statku Pradla), Nalzovy 
(mimo Cejkov, Krutenice a Zavlekom), Teynec a B6siny 
(mimo Vrhavec, NeznaSov, Lhotku, Radohov a Sobitice), 
Bystrice (mimo Ouborsko, Ondfejovice, NSmcice, Janovice, 
Holikov, PrapoHstS, Robozno, Veself a Dobi^fkov), Mut^nfn, 
Chud^nice (bez statk& M^zholec, Ousilov, Dolan a Svrcevsi), 
Zinkovy. — V PIzefisku: Plzeii (mimo BuSovice), StAhlavy, 
PoHcf spalene (mimo Oujezd zelezny, GhyofD a Borovno), 
Hradist6 (c&sf), Chotisov (mimo Lukavice hoi'ejsf), Kladruby 
(mimo Holostfevy a Benesovice), Bor, Dvory (cast), Plana 
(cast), Svojsjfn (mimo Ninkov a Pytlov), Trpisty a Trebcl, 
Tepl4 (mimo Popovice), Bezdruzice, Plasy (dfl), Luhov (mimo 
Poplovice, Radimovice a Huncice), Kftmice. — V Loketsku : 
Hertenberk (mimo Burgles), Schonbach, Kraslice, Joachims- 
thai (kral. komor.), Hauenstein, Zlutice a As (mimo Reuth 
horni a dolnf). 

Naproti tomu jest mezi 491 statky konfiskovaoymi 275 
rozs&hlych panstvf, kter6z obsahuj( vice nez dve tfetiny ki*d* 
lovstvi Cesk^ho, tak ze skoro tfi ctvrtiny tohoto krdlovstvi 
byly koftfiskavdny. SEZNAM 
osob a mest pokutovanych 

a statkQ jim konflskovanych. Adam z Aichenfelsu, adjupkt komorniho rady u knizete 
z Fridlandu, pri kommissi revisionis konfisk. Fridlandsk6 
1. 1635 odsouzen byl vscho jmeni, protoze dukdty z knfzeci 
komory Jicinsk6 k rozkazu knizete z Fridlandu posledni dni 
pred jeho zavrazd^nfm 1. 1634 yyzdvizen6 ze zeme odvezl 
A potom u neprftele slou2il. Jeho iddost za ud^leni milosti 
od komory cesk6 krdl. prokuratoru k dobr6mu zdanf dne 20. 
^rpna 1638 byla odevzdana; neni y§ak vaktech niceho, zdali 
CIS. milosti dosahl. (C. 215, F. 5. — Viz tez Albrecht z Wald- 
^relna a Jetrich Malovec.) 

Jan Buryan Amcha z Borovnice, odsouzen pM kommissi 
confiscationis vseho jm6n(, z milosti vedle kral. yypov6di 
z dne 18. cervence 1623 pfi dvou tfetinach zftstaveu byl. 
Aie pon^yadz statek jemu v dile tiretfm nalezejfd, Fredbo^ 
(kr. Caslav, okr. Chotfeboh, dom. Malec) — tvrz P. prikopem 
<ibehnaii4 s dvorem popluznim, olejnou a pivovarem, ves P. 
? ml^em a krcmou vysadni, pak ves Blatnice s krcmou, t6z 
ve Tsi Jenikovi chalupa iPeceni „na zadnfch Kopaninach" — 
od n^ho a bratra jeho Yil^ma i na miste syna nezletileho 
po jejich bratra JindHchovi V^clayu jiz 1. 1622 dne 18. rijna 
paai Barbore Chuchdski z Nestajava^ ro0, ze Skuhrova a na 
Mala, za 4500 kop mf§. byl prod&n, a odsouzeny Jan Buryan 
prodej ten na oklamani kral. fisku zamlcel ; pHpadl ten statek 
cely kriL komore (die zpravy kr&l. prokuratora dne 19. srpna 
Uj54) 8 yyhraienim podflA na nem n&lezejfckh bratrfm od- 
Mmzeniho neb jejich dSdic&m. — Mimo to dotcend Chuchelskd 
tdle (fttenta z dne 12. srpna 1. 1622) trojn&sobn6 vjnahrazenf 
toho, oc kr&l. fiskus byl oklam&n, na sebe potahla, protoze 

1 2 Amcha — Balbin. 

v6douc, ze rebellu Janovi Buryanovi jest dluzna, o torn kral. 
fisku oznamiti povinna prdviie byla, avsak to ututlala. Za to to 
pohleddyanf fiskalnf, pro kter6 statek Pfedbofsk^ dne 13. 
ledna 1659 od krdl. komory op^t byl ujat, zavazal se tehdejgi 
jeho drzitel Adam Rudolf Chuchelsky z Nestajova pH kom* 
missi revisionis dne 18. listopadu 1672 sloMti 1400 zl. ryn., 
kterez tak6 odvedl a SQb6 porazil ze zbytku summy trhove 
Amchftm I. 1655 zadrzaleho per 1754 kop mfs., ndle^ejicfch 
synftm Amchovym Buryanovi Heraltovi a Vil6mu JindHchovi. 
(C. 215, A. 5. — D. Z. 145. J. 12; 299, D. 23 & 311, L. 12. — 
Viz t6z Chuchelsky.) 

Vil6m Amcha z Borovnice a ve Zbozf, odsouzen k man- 
stvi pri kommissi confiscationis, pak dne 28. cervna 1623 
osvobozen pokuty pro licastenstvf sv6 ve zpoure, brzy potom 
zemfel, zanechav dv4r pusty, ve vsi Zboii na panstvi Pode- 
bradsk^m lezfcf. Dedicov6 jeho neslozili zadn6 pokuty za 
perdon mu ud61eny pri kommissi transactionis, pfed niz 
Amcha dne 5. linora 1629 byl obeslan. (C. 215, C. V4 & Vs-) 

Jan Konrad z Amstatu, katolik, ppdepsal pHsahu Fridri- 
chovi Falck6mu, vsak pH kommissi confiscationis dne 5. ledna 
1622 osvobozen pokuty, zavdzal se pfed kommissf tractatio- 
nis de pio opere 1. 1629 za udelenf perdonu sloziti 40 zl. 
ryn. k alumnatu klastera sv. Jakuba v Star^m mest6 praz- 
sk6m. (C. 215, C. VsO 

Sigmund Andftl z Ronovce a pii m6st6 Chrudimi, pi-ed 
kommissf confiscationis dne 28. cervna 1623 provineni sveho 
za casu zpoury zprost^n, v brzce potom zemitel, nezanecbav 
zddn^ho jmenf die zprdvy posla komornfho, ktery obesl&ni 
jeho pred kommissi transactionis dne 17. linora 1630 zpat- 
kem pHnesl. (C. 215, C. V4.) 

Joachym ryt. Babka, jeden z relator^ pri sn^mu general- 
nfm 1. 1620, na kter^m falckrabi syn zvolen byl za cekance 
kr&l. Cesk^ho, pti kommissi confiscationis 1. 1622 dne 21. 
rijna odsouzen byl treiiny jmenf sv^bo, kter6 vsak nenf vy- 
tceno. (C. 215, C. ^%^). 

Adam a Jan Balbfnovi z Vorlicni, pti komndssi confis- 
cationis vedle c(s. vypov^di 17. biPezna 1623 odsouzeni byli 
tretiny jmenf sv6ho, ktere v aktech nenf uvedeno. (Oi 215, 
B. 36.) Balbin — Bechjng. 3 

Karel Balbin z VorliSiti, recessem kr&l. mistodrzfcfho 
knizete z Lichtensteina dne 19. ledna 1625 podle kr&l. vy- 
po?€di z dne 27. rfjna 1623 odsouzen k manstvi^ ohl&sil, ie 
nema zadnych statk& d^dicnych, na kter6 by 16na prijati 
mohl; procez vedle kral. vypovfedi pdty dU jmenf sv6ho na 
jistiniLch v pokute do komory £esk6 odv^sti povinen byl. Die 
licta, ktery na porucenf komoiy 6esk6 z dne 9. cervence 1635 
s bnttrem Baibfoovym dne 2. srpna t. r. byl ucin^n, obnaselo 
jmeni Earla Balbina na jistotach die dluznfch listfi i s liroky, 
od 19. ledna 1625 az do 31. cervence 1635 zadrzalymi, 10.036 
kop 39 gr. mis., z cehoz paty dfl kral. fisku n&lezejici 2007 
kop 19 gr. cfs. resoluci z dne 3. prosince 1635 postoupen 
byl Bernartovi Hyzrlovi sv. p. z Chodova na srdzku jeho po- 
hledivanf za komorou ceskou. (C. 215, B. 36. — D. dv. 7, 

m 19.) 

Abrahain Bechyni ryt. z Lazan a na Rosochatci, pri 
kommissi confiscationis dne 9. listopadu 1622 vedle kral. 
vypovedi z dne 21. ffjna t r. odsouzen v manstvi, pfijal leno 
tine 22. Jiervna 1626 na statek, tvrz a ves Eosochatec (kr. 
CasUv., okr. Chotfibor.) s dvorem popL, t6z dvorec ve vsi 
Bfevnid s pivovarem a mlynem, vsi Cechotin (Cachotfn), 
Skvoretin (nynf jen dvftr okr. Chotebof.), Bfevnice a Kyjov 
lokr. Brod Nem.) — coz vse sdm za 19.590 kop mis. odhadl. 
Po smrti jeho (1634) pfijal leno dne 30. cervence 1. 1637 
jeho syn Bohuslav, ktery 1. 1651 z manstvl byl propu§ten 
proti odvedeni zadrzal6 quoty mansk^ (styho penfze) 842 zl. 
a k tomu 1600 zl. za pfevedeni t6hoz statku do d6dictvf. 
<C. 215, B. 4 a C. 7,^. — D. dv. 7, f. 32 & 214; 68. I. f. 60.) 

Fridrich Bechyni ryt. z Laian, katolik, nemaje zddneho 
jnieni, pH kommissi confiscationis dne 3. Hjna 1623 pokuty 
bjl osvobozen. (C. 215, C. Vg.) 

Jaa JIN Bechyni ryt. z Laian, pH kommissi confiscatio- 
nis dne 8. bf ezna 1623 odsouzen vseho statku, av§ak z cfs. 
milosti pH polovici jmini zflstaven byl (protoc. condemnat. 
fol. 391). L. 1624 opit ura^eni J. M. C. obvinin a na BiU 
vizi nviznin, ale brzy z v^zenf od n^kterych rukojmfi pod 
hummik 10.000 kop byl vyruien. Pon6vad2 pak ni£eho na 
nq prov^sti a prokazati se nemohlo, nybrz shleddno, ze po 
*ediii let vidycky na svou poctivost dobry pozor ddval, byli 4 BechjnS z L&^aii. 

propustSni jak dotceni rukojmov^ z t6hoz rukojemstvf, y kte- 
remz se za nej postavili, tak i on sdm ze sv^ho zdvazku 
s tim doloienfm, ze jeho uv^znenl jemu a ditkdm jeho k za- 
. dne ujme poctivosti a dobr6ho jm6na byti nemi (die roz-> 
sudku prokuratora dne 23. ledna 1632). (C. 215, B. 4.) 

Karel Bechynfi ryt. z Laian a na Borovanech, zemi-el 
V trval^ zpoui^e, jii se zucastnil, tak ze patentem z dne 15. 
dubna 1621 odsouzen byl vSeho jm^nf. Av^ak statek po n§ni 
pozftstaly Borovany (kr. T4bor., okr. Bechyn., dom. Opa- 
fany) — tvrz a ves B. s dvorem popluznfm, pivovarem, mly- 
nem a vapenicf, piil mfestecka Bernartic a vsi Rakov, Podoli 
(dfl) s dvorem popl. a Srlfn (dil), s krcmou na Koptfe fece- 
nou, chalupou, ifekou a pHvozem — ponechdn pro dluhy jeho 
synovi Oldrichovi nUadSimu^ ktery jej 1. 1623 koUeji jesuitsk6 
u sv. Klimenta v Star^m raeste prazsk^m za 14.000 kop mf§. 
prodal. (C. 215, B. 4 & C. V,. — D. Z. 141, K. 14.) 

Mikuli§ starSi BechynS ryt. z Laian, pri kommissi con- 
fiscationis vedle kral. vypovedi dne 28. ledna 1623 odsouzen 
polovice jmeni, propadl: a) statek Picm (Picina, okr. Pribram., 
dom. Hlubos) — zaraek a ves s dvorem popl., ovcfnem, pivo- 
varem, mlynem a vsi pust6 Komorsko a Naves (zanikle); 
b) statek Dlouhd Lhota (okr. Dobris.) — tvi-z a ves s dvorem 
popluznfm. Za tyto statky, odhadnut6 za 30.162 kop. m(s., 
podaval komofe cesk6 cfs. nejvyssf strazmistr Simon Appt- 
mann nad taxu vice 20.(XX) kop mis. ; avsak vedle ds. resol. 
16. bi'ezna 1624 ponecMny byly Lazansk^mu za 50.500 kop 
mi§., na kterouz summu tento hned 1(XX) dolai'A hi. slozil. 
Ale 1. 1627 vedle cfs. resol. ve stredu po sv. Trojici udelena 
Lazanskemu dokonala milost, tak ze mu i summa jiz slo- 
zena byla navracena. Bechyue pak 1. 1629 prodal statek Pi- 
cinu za 21.5(X) kop mfs. Vaclavovi Dubskemu z Vitinovsi. 
(C. 215, B. 4. — D. Z. 143, H. 12.) 

MikulAi Sfastny a Fridrich Bechyne ryt. z Laian, katoHci 
uemajice zddn^ho jmenf, pri kommissi confiscationis dne 3. 
rljna vedle krdl. vypovedi 15. z4ff 1623 pokuty osvobozeni, 
nedostavili se na obeslanf 5. unora 1629 pi'ed kommissi trac- 
tationis de pio opere, aby se vyrovnali o pokutu za ud^- 
leny jim perdon. (C. 215, C. y^ & V^.) Bechjug z La2an. 5 

OMHeh starif BechynS ryt. z Laian na Du§nfc(ch Trho- 
vfch a Yeseli, katolfk, jeden z kommissarA pH direkci stavA 
poYstal^ch, hlasoval pro zavrzenf krale Ferdinanda U. a zvo- 
leB( Fridricba Falckrabf za krale, jemuz i pHsdhal a kon- 
federaci podepsal. PH kommissi confiscationis vedle kr41. vy- 
poYidi 28. ledna 1623 odsouzen k manstvt; avsak vedle ds. 
raoL 22. kTetna 1623 milost mu ud^lena, tak ze nepHjal 16na 
na statek avftj BwMky TrhavS (okr. PMbram.) — tvrz a ves 
8 tiremi dvory popl. (z nicbz jeden pH tvrzi a dva ve vsi D., 
recenf ^Kasparovsk^" a „StaH PAni**) a vsi Vobcov (Obcov), 
Liha a dfl vsi Lboty n6meck£. — Statek ten, ndlezejfcf spo- 
lecni Bechynovi a jebo manielce Ann£, roz. z Kokoi^ova, 
pro dluhy k nal6h&nf viHtelfiv 1. 1623 prod&n byl za 40.000 
kop mii dzozemci Janovi KR Werdemannovi, m^dtanu Sta- 
reho mesta prazskfeho. (C. 215, C. Vg & C. 7^^. — D. Z. 153, 
E26.) 

Oldfieh miadif Becbyni ryt. z Laian a na Vlendcb, pH 
kommissi confiscationis dne 10. bi^zna 1623 vedle kr&l. vy^- 
pofedi 10. unora 1623 odsouzen v manstvi^ nepHjal I£na na 
8Utek svftj rience (okr. Beroun.) (C. 215, C. VioO 

TobUi Becbyni ryt. z Laian, pK kommissi confiscationis 
Tedle kriL vypovgdi 9. zaH 1623 odsouzen t^etiho dflu jm^nf; 
amk vedle cfs. v^ov^di 23. z&ti 1624 pokuty byl osvobo* 
zen a pH statku sv^m zftstaven. L. 1629 pri kommissi tracta- 
tioBis de pio opere podvolil se za perdon mu udileny na 
aluDiuit sv. Jakuba v Star^m m6st6 prazsk6m slo^iti 50 zl. 
pokaty, na nii je§t£ 1. 1631 o sv. JiH zbyt«k 12 zl. r^n. m^l 
odv&ti. (C. 215, C. Vg.) 

Vidav niadii Bacbyni ryt. z Laian, pti kommissi con- 
fiscationis 1. 1622 odsouzen vdeho jm^nf a z kr&l. milosti 
pH dToo tfetinicb zftstaven, propadl: a) na jistin&ch 
i 8 oroky 9400 kop mfg. ; b) statek NetJuhy (Pn^tluky, kr. 
Tabor., okr. Neveklov., dom. Jablonn&), tvrz s dvorem po- 
pluiniin a vesnicemi, kter^ odhadnuty za 15.879 kop mfd. 
L 1622 AJbredU $ WaidHeina za 21.181 zl. ryn. (18.155 kop 
mfi.) koapy, a v t^ze sununS 1. 1623 Pavlavi Michnovi e Va- 
cmaoa pt^toupil. (C. 215, B. 4 — Lib. conf. 2, f. 82. — D. Z. 
141, B. 18; 194, C. 25 a D. 7; 620, B. 26.) Z veSker6ho jm6nf 
Bechyftova, 27.565 kop mfg. vyn&gejicfho, po sr&zce vena 6 Bechynfi — Bej^ek. 

7400 kop mfs. jeho sestrdm nalezejiciho a jinych dlutaiiv, 
pHpadlo ki'^l. fisku 4329 kop m(§.; Bechyn6 pak obdrzel na 
dv6 ti^etiny z milosti mu ponechan^ per 8659 kop od Pavla 
Michny 4285 kop, a na zbytek a pohledanost sester svych 
nekter6 jistiny, die uctu komory cesk6 z dne 28. unora 1624. 
(C. 215, P. V«.) 

VAolav starif Bechyni ryt. z Laian, katolik, hlasoval pro 
zavrzeni krale Ferdinanda n. a zvolenf Fridricha Falck^ho, 
jemuz i pris&hal; pi'ece vsak pH kommissi confiscationis dne 
10. bi'ezna 1623 osvobozen byl pokuty bez vyminky (abso- 
lutus sine clausula). (G. 215, G. Vs*) 

Jan Bejdek ryt. z Nespedova, pri kommissi confiscationis 
1. 1623 odsouzen polovice jmenf, propadl statek Cichtice (kr. 
Pfsek, dom. Libejice) — tvrz a ves s dvorem popL, pivo- 
varem, mlyny, pilou, valchou, prachovnoii, lesy a rybnfky, 
t6z dflem vsi Protivec a Truskovice — ktery za 5651 kop 
mis. odhadnuty 1. 1623 dne 15. unora od komory koupil za 
6000 kop mfs. LukdS Ko^enshy z Tereiova, (G. 215, B. 10. — 
Lib. conf. 2, f. 126. — D. Z. 141, E. 3; 194, J. 16; 620, B. 26.) 
Tyz statek prodal 1. 1651 Vaclav Kotensky za 15.250 kop 
mfs. Marii Majdalene hrab^nce z Buquoy. (D. Z. 150, N. 16.) 
Pohledanost Anny Vintirov^ na torn statku per 2000 kop 
mfs. je§t6 1. 1690 pri kommissi revisionis nebyla vyrfzeua. 
(G. 215, G. Vi) 

Jindfich Bej2ek ryt. z Nespecova, jeden z relator& pri 
snemu generalnfm 1. 1620, nemaje zddn^ho jminf, pH kom- 
missi confiscationis dne 3. rfjna 1623 pokuty byl osvobozen. 
(G. 215, B. 10.) 

LytkyF (LichviG) Bejiek Velmetsk]^ ryt. z Nespeiova ode- 
gel pro n&bozenstvi ze zeme, nezanechav zadnych statkAv, 
toliko jistinu 200 kop mfs. za Oldfichem Kostomlatskym 
z Vresovic, kteriz i s uroky zadrzalymi per 54 kop 1. 1630 
pti kommissi transactionis dne 21. Hjna t. r. za perdon Bej- 
ckovi udSleny v pokuty byla lyata. (G. 215, W. 34.) 

Pfibfk Bejiek ryt. z Nespedova vypravil lid k vojsku 
stavovsk6mu ze statku Cklistova (okr. Klatov.), kter^ jakozto 
porucnfk deti po bratru svem Vdclavovi spravoval, a pro 
dluhy s cfs. povolenfm prodal manzelce sv6 Apollonii, roz. 
Kocov^ z Dobrse. Nemaje s&m zddn6ho jm6nf, pokuty za Bejdek — Belvic. 7 

perdon jemu udeleny pri kommissi transactionis dne 18. 
dubna 1629 byl osvobozen. (C. 215, C. V4) 

Sigmund Bejiek ryt. z Nespeiova, nemaje zadnych statkfi, 
pri kommissi confiscationis dne 3. Kjna, vedle els. vypovedi 
dne 15. z4rl 1623 bez pokuty byl perdonovdn. (C. 215, B. 10 
i C. Vg.) 

Jan Bejiovec (Bejiovsk]^) z BejSova, pri kommissi confis- 
cationis nebyl odsoozen ; avsak statek jeho, dvflr ve vsi Das- 
netli (Komfellern, kr. Budejovic, dom. Hluboka) s ^1^ lany 
poU bez poddanych, od ds. vojska zcela zpusto§en^, jiz pred 
Mtvou b^lohorskou k ruce krdl. fisku ujat a vedle cis. resol. 
26. ziH 1620 Fabianovi Wehovi g Welzenburku^ mfestanu Bu- 
dejovick6mu, za jeho sluJby cisafi prokazan6 dne 20. ffjna 
daroYan byl. Na temz dvore m61a manzelka Bejsovce Mar- 
kka, roz. Kunasova z Machovic, vena 1000 kop a jin6 po- 
hledanosti 300 kop mfS., kter6z jf recessem knlzete z Lichten- 
steina 18. tiaora 1623 ze statku toho m61y b^i vyplaceny. 
ATsak jeji dcery Mark6ta Zajfikovd a Anna Marie Kaucova, 
jimz z komory cesk^. toliko 300 zl. na dotcenou pohledanost 
bylo vykazano, domahaly se marn6 ostatni summy je§t6 
1. 1^ pri kommissi revisionis. (C. 215, B. 11 a T. 21.) 

Jan Kristian Belvic ryt. z Nostvic, pri kommissi confis- 
ntionis dne 3. ffjna 1623 pokuty osvobozen, obeslan byl 
pred kommissi transactionis 1. 1629; avsak obeslini dne 17. 
noora 1630 nazpet pfislo s tlm doloienfm, ze Belvic jest pro 
dhihy uY§zn6n a ze nema niceho (C. 215, C. ^/^), nebof sta- 
tek srftj Zajedce prodal 1. 1621 Ladislavovi Jul. Kurzbachovi 
z Trachenburku. (D. Z. 140, J. 22.) Viz Kurzbach. 

Jan Kriitof Belvic ryt. z Nostvic, vedle kral. vypovedi 
dne 13. cervna 1623 pri kommissi confiscationis k manstvi 
odsoozen, t^hoz l^ta ohl&seni ucinil k pHjetl l^na na statky: 
a> Citov (okr. Milnfk.), tvrz, dvflr popl. a ves Cltov s pivo- 
varem'a dvflr Valcovsky s 37 poddanymi, z nichz 21 s po- 
tahy; vinid s lisem, ve vsi 4elizy ml^n a 1 cbalupnfk, a ve 
vsi KfiTenicfch 1 cbalupnfk ; b) KosteUc (kr. Litomfefic, dom. 
Libichov.), tvrz Eostelec na mfste* nynfejsfho Slavfna nad 
Tapadly, ves Tupadly s 10 poddanymi, s dvorem popl. a mly- 
nem, ve« Poceplice s 3 poddan^i, ves Stracf s 21 podda- 
nymi a dv6 vinice. Tyto oba statky cis. recessem z manstvi 8 Belvic z Nostvic. 

op§t vyiiaty a pri pravfi dMicn^m Belvicovi zistaveny; po- 
tom z jistych pHcin odhadnuty za 61.260 kop mfs. po smrti 
Belvice na mfstS jeho syna let nemajicfho od cfe. kommissarft 
vedle c(s. resol. 4. kv^tna 1630 prodany jsou za 58.000 kop 
lufs. JiHmu Malovci g Chejnova a z WifUerberka. Ze summy 
trhOY^ obdrzela vdova po Belvicovi pozflstala Anna Marie, 
roz. z Solhauzu, svou pohledanost 24.000 kop mis., a synovi 
jejimu let nemajicimu Adamovi Vaclavovi po zaplacenf dlu- 
h4v per 10.000 kop zftstalo 17.936 kop mis. — Kdyz tento 
V 9. roce v6ku sv6ho 1. 1632 v Litomificfch zemi^el, pripadl» 
summa jemu pozflstavena kral. fisku ; avsak d&no z t& summy 
vedle CIS. res. 6. srpna 1633 zemrel^ho sestr&m Marii Mag- 
dalene a Dorot6 Esti'e po 1000 kop mil, jimz t^z vedle cis. 
resol. 23. ledna 1651 jistina 6200 kop mis. po otci jejicli 
na statcich odsouzen^ho Vdclava Berky poz&stala, byla pri- 
souzena. (C. 215, C. Vio & N. 8. — Lib. conf. 2, f. 160. — 
D. dv. 7, f. 76 a 180; 53, f. 105; 68. L f. 20. — D. Z. 143, 
L. 27 & 296, P. 7.) 

Jindfich Otto Belvic ryt. z Nostvic, pri kommissi confis- 
cationis odsouzen tfetiho dilu jm^ni sv6bo; avsak vedle kral. 
vypovfcdi 27. cervna 1623 dne 14. srpna t. r. pokuty osvo- 
bozen, podrzel statek svftj Lib6chov (Liboch, kr. Litom6iic«, 
okr. StSti) — tvrz a ves L. s dvorem popluznim, pivovarem, 
mlynem, vinicemi ; vsi Rymany a KHvenice s prisludenstvim. 
(D. Z. 140, G. 6.) Potom pri kommissi tractationis de pio 
opere 1. 1629 uvolil se za provin^ni sv6 zaplatiti 200 zl. na 
alumnat kl&dtera sv. Jakuba v Star^m mh%\Jk prazsk^m. 
(C. 215, C. %) 

KateNna Belvicovi z Nostvic, pro provininf sv6 pri 
vpddu Sask6m 1. 1631 od kommisse confiscationis Fridland- 
ski dne 16. ledna 1634 odsouzena jest pohledanosti sv6, jiz 
mila na statku Bei^kovick^m za kn^znou Polyxenou z Lob- 
kovic. (C. 215, C. Vt & C. 'Vj^.) 

Kaipar Belvic ryt. z Nostvic a na Barchovi Yelik^m, 
bratr Jana Kridtofa, pri kommissi confiscationis vedle kral. 
v;^pov6di dne 18. cervence 1623 odsouzen k mansM^ t^hoz 
16ta ohladeni ucinil v pricing 16na, kter^z 1. 1626 dne 25. 
kv^tna pHjal na statek svfij Barchov VeUcy (okr. Bydzov., 
dom. Sadov&), tvrz a ves s dvorem popluznim, ktery 1. 161 7 Belvic^ z NoBtvic. 9 

od Sinila Vostromirsk^ho za 16.900 kop mis. koupil (D. Z. 
191, 6. 9.), avdak na summu trhovou 9900 kop dluzen zfi- 
8tal. Pro velikost dluh&v (27.294 kop mfi) statek ten vedle 
CIS. resoL 1. 1628 dne 27. kvitna z manstyi propugtSn byl 
Belvicovi, ktery maje pro nabo^enstvf ze zem6 odejiti, jej 
manzelce Vostromii^k^lio, Ev&, roz. z Loutkova, v dluhu 
avrchu dotcen^m dne 3. cervna 1628 postoupil. Na statku 
CftoTe, ktery Belvic pi^edtim bratru sy6mu Janovi Kristofovi 
za 37.600 kop miL prodal, mel jehtH zbytek summy trhov^ 
11.000 kop mfs., z nichz teprv po jeho smrti vedle cis. resol. 
12. list 1. 1638 manzelce jeho Ann6 Marii, roz. Robmhapove, 
jejf vSno 5000 kop mih. zaplaceno, a 6000 kop jeho synovi 
nezletil^mu cfs. listem pojisteno byti melo. (C. 215, C. Vi^ 
& N. 8. — D. dv. 7, t 38 & 107; D. dv. 53, f. 65.) 

Sigmund Belvic ryt. z Nostvic na Berkovicich, BechUn^, 
Pocaplech a Stremdch, zemrel v trval^ zpoui'e, jfz se ticastnil, 
a pri kommissi confiscationis vedle krdl. vypovidi dne 16. 
ziH 1622 vSeho jm^nf byl odsouzen. Statky po n^m pozA- 
8tal6 hned od kral. komory ujaty json, totiz: a) statek Se^- 
kaviee dolni (okr. Melnfk.), z&mek a ves Befkovice s dvorem 
poplu2nfm a vsi Volnoves (Vlinfeves, Weisskirchen) s dvorem 
popluznfm, Podolcf , Bykev, Libkovice ; b) tvrz a ves Bechlin 
(okr. Boudnic, dom. Bei^kovice dolnf) s dvorem popluznfm, 
mlynem, podacim kostelnfm a vinicemi, dfl vsi Libkovic 
a vsi Vehlovice (Velhovice) a Predonfn, jak to Belvic 1. 1597 
od Mikulaie Berkovsk^ho za 5700 kop mfS. koupil (D. Z. 
178, B. 10); c) statek Podaply hami (Podcaply, okr. Roudnic), 
ves 8 dvorem popluinim a vsi Erivenice, Bi^ezinka a ^elizy 
(Zelezy, Schellesen), ktery Belvic od Jana Kridtofa Belvice 
1. 1620 za 16.000 kop mfs. a 100 kusA duk4tftv koupil; 
d) statek Stfemy (okr. Milnfk., dom. Befkovice), tvrz a ves 
St. a ves Lhotka, s dvory popluinfmi. 

Tyto staiky, odhadnut^ za 88.542 kop mfs., syn&m po 
Belvicovi pozftstalym, Janovi a Kaiparavi Mihuldsovi^ z cfs. 
milosti pod leno ponechdny jsou. Avsak kdyz stardf z nich 
Jan 16na nepHjav bez ohld^enf ze zem6 odeSel a u nepMtel 
cisai^e se zdrzoval, pozbyl t6 milosti a statky dot^n^ dne 
18. iervna 1626 znova byly konfiskovdny, kneznfe Polyxeni 
M Lobkome zastaveny a vedle cfs. resol. dne 8. cervna 1627 10 Beneda — Berbisdorf. 

za 76.000 kop mfs. jakozto dSdictvf zpupn£ a svobodn6 pro- 
d&ny. Ze sunomy trhov6 postoupena z ds. milosti polovice 
(38.000 kop mf§.) mladsimu synovi let nemajfcfmu Kasparov! 
Mikulasovi Belvicovi z Nostvic, dmM polovice Janovi Belvi- 
covi nale^ejfcl piipadla v pokutfe do komory ceskfi. Jan Belvic 
pak 1. 1640 jat, po dve 16tave vazbS drzan a vedle cfe. vy- 
povedi 25. cervna 1642 potrestdn petilet^m vizenlm na zdmku 
Zbirovg, kdez na jeho vychovdni rocng 100 kop mis. bylo vy- 
kdzdno, avSak z jeho pohledanostf^ jichz polovice v pokut^ 
kral. fisku pHpadla. K jeho jmenf ndlezely jistiny po otci 
jeho 7100 kop mid., pak jeho dil 38.000 kop mis. na statku 
Bei^kovick^m, a pozftstalost po jeho bratru zemM6m Ka§pa- 
rovi MikulaSovi, totiz dotcenych 38.000 kop miS. a jistina 
10.000 kop za Adamem z Waldsteina, tedy v jedn6 summS 
93. 100 kop mis., z cehoz 46.550 kop kr&l. fisku pripadlo. 
K dosazeni polovice Belvicovi ponechan6 povoleno mu c£s. 
listem 22. z&ri 1645 po tf i m6sice v Cechach meskati ; z ce- 
hoz patrno, ze Belvic ve v6zeni Zbirovsk6m celych pet let 
nezikstal. (C. 215, N. 8 & R. '"7,3. ~ Lib. conf. 2, f. 39. — 
D. dv. 7, f. 24. — D. Z. 142, P. 3 a 294, E. 14.) 

Jindfich Beneda z NeStin v Brtnici, obeslan pred kom- 
missi transactionis dne 5. fiuora 1629, aby se vyrovnal po- 
kutn za perdon mu ud§leny, nedostavil se ; odeSelt die zpr4vy 
posla komorniho pro ndbozenstvi ze zeme, nezanechav 2ad- 
n6ho jm6ni. (C. 215, C. V4.) 

Ehrenfrid Berbisderf ryt. z Berbisdorfu nalej^el s bratry 
svymi mezi prvni povstalce; bylt pfltomen pri vyhozenf cfs. 
mistodriicich Martinice a Slavaty, na n6i i sdm ruku vlozil 
(die v^pov6di Bohusl. z Michalovic), zvld§t6 pak s Albrechtem 
Smifickym vyhodil sekretAre Fabricia (die vypovedi Pavla 
z ftiian — Orig. Verhor, Archiv mistodrz. K. Vt3s)5 potom 
jsa kommissafem pfl direkci stavflv odbojnych, dal se potre- 
bovati V rozliinych kommissich vojenskych, zejm^na k vedenf 
lidu krajsk^ho Hradeck^ho a Ghrudimsk^ho ; mimo to dal 
kostel sv. Vita na hradS Prazsk6m oloupiti a n6kter6 obrazy 
zkaziti. Procez ujel hned po bitv6 bilohorsk^ ze zem6 a ne- 
navr&tiv se podle patentu z dne 17. linora 1621, odsouzen 
byl pH kommissi hrdelni (exsecutionis) dne 5. dubna, vedle 
krdl. vj^povftdi dne 16. dubna t. r. hrdla, cti i statkftv, do Berbisdorf. 11 

Aim a )m^no jeho na sibenici pribito. Jm6ni jeho 
hned od kral. fisku bylo ujato, totiz : a) statek Sluhy (okr. 
Brandys n. L., dom. Ctenice) — tvrz a ves s dvorem popl., 
vlnid, podacfm kostelnim, mlynem a pHslusenstvim, jak to 
Berbisdorf 1. 1617 od Sabiny Finkov^ z Pantenova za 19.000 
kop mis. koupil (D. Z. 192, B. 28) — kter^^ statek yedle cis. 
resolnce 27. btezna 1621 byl darovan v summe 15.000 kop 
mis. ioU^ jesuUske u sv. Klimenta v Star^m mestg praz- 
sk^m. Statek ten jakoi i dinir ve vsi Jensteini^ po Abrahd* 
moYi SixtOYi z Ottersdorfu konfiskovany a zaroven t^ze kol- 
leji V sommi 2000 kop mis. darovan^, prodali Jesuits dne 
23. dabna 1623 za 17.000 kop mis. JiHmu Bened. Benikovi 
I Petersdorfu, (C. 215, B. 7. — D. Z. 141, G. 17; 620, D. 12. — 
Lib. conf, 2, f. 148.) 

b) D&m V Starem m68t§ prazsk^m v Ungelte lezicf, 
dskami zemskymi se Hdici a vysadami opatfeny, ktery Ber- 
bisdorf L 1620 V cas zpoury od Kadpara Kristiana Granov- 
skeho z Granova za 11.000 kop mis. koupil (D. 2. 192, F. 24). 
Domu tohoto zmocnil se po bitve b^lohorsk^ jiz 1. 1620 
PtTel Michoa z Vacinova, jemni prod4n byl od komory 
1. 1623 za 10.000 zl. ryn. a od neho postoupen 1. 1630 Ja- 
Bovi Petr^kovi z Wokounsteina, m^stanu a radnimu Star^ho 
mesta prazskfeho. (D. Z. 144, A. 23 ; 621, N. 7. — Lib. conf. 2, 
t Ml. — C. 215, B. 7 a P. 2.) 

c) Tri honif podfly £ili kukusy na d&le neb b&ni sv. 
TK krti&y v Batibc^cich^ za 600 kop mis. odhadnuty a pro- 
diny byly ViUmovi hrabiti z Vfesovic. (C. 215, G. 8 a H. 21.) 

d) Jistina 3000 kop mis. za Rudolfem Zarubou z Husti- 
ru w Btatka PHmsk^m i s uroky od 1. 1617 az do Jifl 1677 
zidrzalymi, uhrnem 13.800 kop mft. (16.100 zl.), teprv 1. 1677 
\ail komoie phpadla. (C. 215, B. 7.) 

Jifl Viliiii ryt z BerbJMloriu, bratr prede§16ho, lieutenant 
pod setninou Slanskou pri dob;^vanf V(dn6, ujel po bitve 
b^lohorsk^ s kr&lem Fridrichem ze zem6 a brzy potom ze- 
mreL Jmini jeho, kter6z jemu manzelka jeho Estera Bilskd 
ze SkaHsoTa, roz. GreyneroT& z Mysletma, 1. 1619 postou- 
^la, totiz jistina 38.900 kop mis. na statcich Svamberskych, 
pak jistina 31.000 kop mis. s liroky od 1. 1516 az do 1. 1654 
oa swnniu 74.790 kop vzeslymi, tedy summon 105.790 kop 12 Berbiftdorf — Berk a. 

mfs. teprv 1. 1654 od komory ce8k6 bylo ujato. (C. 215, B. 7 ; 

C. V7 a P. Vi.) 

Rudolf ryt. z Berbisdorfu, bratr piredeslych, byl pri dvoi'e 
Fridricha falckrab^te a ujel s nfm po bitve b61ohorsk6 ze 
zem6, potom byl komomfkem u kurfii'sta brandenbursk^ho. 
Jmenf jeho vsecko, totiz jistina na statdch Svamberskych 
42.000 kop mfg. 8 droky od 1 1619 az do 1. 1654 zadrial^ii, 
pak polovice z pohledanosti za komorou £eskou per 25.400 
kop mfs. po jeho sesti^e Kunhut^ Kun§ov6 nan pHpadl&, 
a po t£z sestfe mu odk&zan^ch 29.320 kop m(§., v jedn6 
summ6 jistin 66.020 kop mfs. i s uroky z nich zadiial^mi 
per 138.600 kop, tedy uhmem 204.600 kop mii. vedle cfs. 
resoluce dne 23. Hjna 1652 od komory £esk£ 1. 1654 bylo 
ujato. ^ddost Berbisdorfova za restituci in integrum die vf- 
nosu kommisse revisionis et liquidationis z dne 21. 6eryence 
1654 byla odmrStfena. (C. 215, B. 7; C. ^V^^ a P. V,.) 

Alei Berka 3V. pin z DuM a Liptho, syn Bohuchvalftv, 
pH kommissi confiscationis dne 2. prosince 1622 odsouzen 
poUmce jmeni, propadl statky Loukovec nad Jizerou a Ko- 
stfice (kr. Boleslav., dom. Svijan.) — tvrz a ves Loukovec 
s dvory popluinimi v Mohelnicfch, Chlumu, Kostfidch a So- 
venicfch, vsi Hubalov, Koryto, Sovenice, Mohelnice, Jablonec, 
Prosed, Vokna a VolSina se 105 osedl^mi a 3 ml^ny — kteriz 
za 39.147 kop mil. odhadnut^, od krdl. komory dne 21. ledna 
1623 koupil Alhrecht WaldStHna za 39.147 zl. r^n., k ce- 
muz pri ds. ratifikaci pHraieno bylo 3921 zl. (C. 215, B. 8. — 
Lib. conf. 2, f. 261. — D. Z. 141, B. 29 & 194, E. 9.) Tyto 
statky, za kter^ Walddtein odvedl celou summu trhovou 
43.068 zl. ryn. do komory £esk6 k nice Alese Berky, v \6vlo 
fridlandsk^ pfeyeden6 postoupil pak Walddtein t6muz Ber- 
kovi dne 26. ledna 1624 za 40.655 zl., kterouz summu Berka 
die podminky do jeho knlzecf komory dAchodensk^ odvedl 
a za to od Walddteina dne 14. prosince 1624 zplnomocfiujfof 
list k svobodn^mu odkazu tychz statkftv obdriel. Po smrti 
Walddteinovi ponechdny byly od cfsafe tyze statky Berkovi 
V summ6 34.847 kop mfd., kter&2 mu porazena byla z jeho 
praetensf, do statkAv otce jeho Bohuchvala vzneden^ch, per 
1 10.000 kop mf d., z nichi t6i polovice 55.000 kop v pokut^ 
kr&l. komof e pHpadla. — Pri druh^m vp&du kurfifsta Sask^ho Berka z Dub^. 13 

& SvMAv do zeme Cesk6 L 1634 zmocnil se Aled Berka stat- 
U? BiU a Kofivody, otci jeho pi^edesle konfiskovanych ; 
procez ma opet od&at statek lenni Loukovec, avSak ds. reso- 
lod 13. lislopadu 1636 jemu z milosti k uziv&nf do zivobyti 
jeho byl ponechan. Po smrti Berky statky dotcen^ postou- 
peDj byly dedicne vedle ds. resol. 16. kv6tna a 11. srpna 
1640 T sumrn^ odhadni 35.510 kop mid. ds. polnfmu pod- 
marsalko?! Budolfavi sv. p. e Bredau^ jemuz exspektance na 
ne Yedle ds. resol. 3. ffjna 1638 byla dana, na porazku ds. 
odmeny 80.000 zl., za jeho sluzby vojensk6 mu udelen^, 
a proti zaplaceni dlab&y 8721 kop na statdch tech v^zidch. 
<C.215, B. 8; C. V,o; F. %. ~ D. Z. 147, F. 23.) 

Bertbold Bohobud (Berka) z Lip6ho, dedicny nejyyssi 
marsalek kraloTStvi Ceskeho, u5astnil se zpoury stavAv tftn, 
ze byl mezi relatory pfi sn6m§ generalnfm 1. 1620, na kte*- 
rem falckrabi syn byl zvolen za cekance kral. Cesk^ho, pak 
ze podepsal a zpecetil konfederaci s knfzetem Betl^nem 6a- 
borem a stavy iiherskymi uzavfenou. Pro toto provinfeni sv6 
odsouzen byl pri kommissi exseeutionis Moravske k meci 
a ruky prav^ utetf; vsak ucinena mu od dsare ta mllost, 
aby a Tezeni pozftstal do smrti. Statek pak vsecken dsari 
T pokate propadl, a pozd^ji z v^zeni propu^t^n, vyst^hoval 
se ze zemS do dziny, kdez 1. 1643 zemJel. (C. 215, C. *V4,.) 

B«ktichval Berka sv. pin z Dubi a Up6ho na Bel6, 
Kotfvodedi a Chysi, jeden z hlavnieh pftvodcft povstani 
btavfty a piPedni direktor a sprayce zem6 za casu zpoury, 
zpeeetil a podepsal konfederad, primlouval se zvlaSt^ o za- 
nieoi krale Ferdinanda II. a zvoleni Fridricha Falck6ho, 
A jehoz kralovani byl nejvysdfm purkrabfm Prazskym 
a pri 8n6m£ generalnim dne 27. dubna 1620 ucinil n&vrh, 
aby falckrabi Fridrich Jindrich, nejstarSi syn kr&le Fri- 
dridu, za eekauce krdl. Cesk^ho zvolen byl spolecnym sne- 
senim vtech stavft kral. Ceskgho i zemi k n^mu privt^le- 
nych. Po bitve b^lohorsk6 ujel ze zeme, a podle patentu 
z dne 17. unora 1621 pH kommissi hrdelni (exseeutionis) 
due 5. dubna, vedle kraL yypovMi 16. dubna t. r. odsouzen 
byl hrdla, cti i statkftv, do klatby d&n a jm6no jeho na ii- 
lienid piibito. Jmini pak jeho v&ecko hned od kril. komory 
f pokuig bylo ujato, totii: a) Statek BSld (Weisswasser, kr. 14 Berka z Dab^. 

Boleslav.) — zdinek Bela, kteryi^ nikdy Nove Bezd^tsi sloul, 
s dvorem popluznfm, t6z dvftr popluznf Valovice s piYOvarem 
tudfz, mesto Bel^ a vsi cele Cistd, Plu2n&, Bi'ezinka, Sudo- 
mii (dfl), Btezovice, Vokna (Okny), Eluky a Skramous ; pak 
rybnlky Brehynsky, Havlisovsky, Placek, Konopac, Pstruho- 
vec, Nov^ a Stary rybnfk pod Tom4sovym mlynem, Boucek 
u Vokenskfi rychty, Caperka pod fortnou Bfelskou, Kocourek 
a rybnik pod zamkem B^lskym, sjinym prislusenstvfm, jak 
to Ale§ Berka manzelce sv6 v dluhu 15.500 kop gr. cesk. 
postoupil (D. Z. 91, E. 11); t^z vsi zapisn^ Bokyti, Erupa 
Dolejnf a Hofejnf, Jezva, vsi to duchovnl, n^kdy ke klASteru 
Hradi§fskemu nalezejfci, se vsim pHsludenstvim, jak to 1. 158G 
AleSovi Berkovi za 18.500 kop gr. cesk. od krile Rudolfa II. 
za dMictvi syobodn6 a zpupn^ bylo prodano (D. Z. 68, J. 23). 

b) Statek KuHvody (Hiihnerwasser, kr. Boleslav.) — tvrz 
a m^sto K. s dvorem popluznlm, pivov&rem a podacfm ko- 
stelnim; vsi Zidlov, Ploucnice s mlynem u t6z vsi, KHda, 
Tesiiov a Dechtarov; Cetnov, LesnAvek, Horsko a Louky 
vsi pust6. (D. Z. 88, C. 30.) 

Tyto oba statky, odhadnut^ za 132.899 kop mid., od 
krdl. komory koupil dne 20. srpna 1622 Albrecht e Wold- 
steina se statky Vaclavovi Budovci odfiatymi a za 126.771 
kop odhadnut^mi, toliko za 216.000 zl. ryn. (C. 215, B. 8. — 
Lib. conf. 2, f. 273. — D. Z. 141, A. 11 & 620, A. 15.) 

c) Statek Ghyie (kr. Cheb., okr. Zlutic.) — z&mek a mesto 
s klasterem, mlyny, dvoren\ popl. a pivovdrem; dvory popl. 
Bohuslav (Bouslav) a Struhare (Strhare) s ovcfny; m^stecko 
Lubenec (dfl), vsi cel6 Protivec, CichoHce, PoHci, Dvorec, 
Balkova, Kra6(n, 2ddr, Vitkovice a Podstily, pak ve vsich 
Lubech a Zahorf po jednom dvoi^e kmetcfm s platem i vsim 
pHsluSenstvfm, jaki^ to Kryselda roz. z Lobkovic, nikdy man- 
zelka Adama ze Svamberka, 1. 1587 od Ferdinanda Reinsper- 
gara z Reinspergu za 48.900 kop mis. koupila (D. Z. 23, 
K. 4); t6z vsi VladaHce a Rad^tfn (dfl), tvrz a ves Leiky 
s dvorem poplu^nim a ovcfnem, vsi Malm6Hce (dfl), Hibe- 
nice s podadm kostelnfm a Moukd^ly (Mukodily), se vs(m 
pi*{slusenstvfm, jakz toto cel6 panstvf dotcena Kryselda §vam- 
berkova 1. 1604 synu sv6mu Bohuchvalovi Berkovi odk&zala 
(D. Z. 133, G. 4). — Tento statek jiz 1. 1621 od knfiete Bei^a z Dab^. 15 

z LiehteniteiDa postonpen byl Jirimu Vilemovi Michnovi 
iVadnova^ cfs. radovi nad appellacimi, jemuz pak 1. 1622 
bez odhada prod&n byl za 35.000 zl. r^n. dlouhych (spatnych) 
pen^ tedy na kratk6 (dobr6) minci toliko 4375 zl. ryn. 
(C. 215, B. 8. — Lib. conf. 2, f. 122. — D. Z. 141, D. 11 & 
»)20, A. 29.) 

Mimo tyto statky propadl Berka jistinu 2000 kop mis. 
die extractu purkrab. lii^adu (C. 215, C. V?) ; pak dva domy 
sosoYiif y Star6m m^ste prazsk6m proti mincovn^ lezici, 
i. 1612 za t450 kop mis. koupen£, kter^z die dekretu knf- 
zete z Lichtensteina 21. cervence 1622 postoupeny byly s do- 
mem Krineckym Helena Maiemove^ roz. Lazansk^. Viz Kf-i- 
necki (C. 215, B. 8. — Lib. contract, caerul. 3, f. 86.) 

Konecne pobrdny byly Berkovi vsecky svrSky jak v jeho 
domech, tak i v dom6 purkrabsk^m na Stupnfch, vfibec re- 
cenem SlavatOTsky neb d&m p&nftv z Hradce, hned po bitve 
belohoTsk^ od cis. vojska p!i drancovanf domflv, zvlaStg po- 
vstalc&m Q&lezejlcfch ; ph cem2 v dome purkrabfho vzato nS- 
kolik tun zlata na 70.000 kop mii, kter^z tam Berkova 
ststra Katefina^ manzelka Joachyma Libdteinsk^ho z Kolo- 
^ ?e sklepich mSla ulozene a schovane. (G. 215, B. 8. — 
SkaU IV., 8tr. 347.) Viz t6z Kolovrat. 

Na Btatcfch vytcenych m§l Berkfiv syn Ales pohledanost 
110.000 kop mi§., z nichz t6i polovici v pokute propadl. Viz 
Ales Berka. 

JMfieh VIk Berka sv. pin z Dub6 a Lipibo, katoHk, 
podepaal pfisahn Fridrichu Falck^mu; av§ak ph kommissi 
confiscationis dne 3. listopadu, vedle kr&l. yypov^di 31. Hjna 
1622 pod yyminkou perdonovdn, pH kommissi transactionis 
11629 za udeleni perdonu uvolil se dati 1166 zl. ryn., na 
ktenmz summu 1. 1631 jeStd zbytek 433 zl. na alumnat kU- 
^tera st. Jakaba ▼ Star6m m^sti prazsk^m odv6sti m^l. 
«C. 215, C. Vg.) 

KristiaA Aderspach Berka 8\^. pin z Dubi a Lipeho byl 
nezi plnomocniky kr^L Cesk6ho ke knfieti Uherskemu Bet- 
liao?i Giborovi do Bansk^ Bystrice za pHcinou konfederace 
dae 2. cenma 1620 vyslanymi; ujel hned po bitvg b^lohor- 
aki ze zem^ a odaoozen pri kommissi hrdelni (exsecutionis) 
jako Bohnchval Berka, propadl v pokut6 vSecko jmeni sv6, 16 Berka z Dube. 

kter6z vsak nenf vytceno. Bez pochyby drzel Kristian neb 
Bohuchval Berka zastavou v uzfvani statek komorni MaleSov 
(kr. Caslav., okr. Kutn. Hora) — z&mek a mestecko M. s dvory 
poplu^nimi pri zamku a v Rozt6zi, vsi Albrechtice s dvorem 
pop]., Eosice s podacim kostelnfm, Polanka, T^niStS, Bikan 
(Bijan) s podacim kostelnim, Bilejov (zasla), Lhotka a Tucho- 
tice, t62 mlyny Slamfenny, Dubinsky a pod Lhotkou, s 19 
rybnfky a prislusenstvfm, jak to od komory cesk^ bratffm 
Salavftm z Lfpy bylo zastaveno,*) od nich pak 1. 1577 JiH- 
kovi Voderadskemu z Hru§ova za 15.000 kop 'gr. cesk. po- 
stoupeno (D. Z. 19, H. 19 & 62, S. 31), potom 1. 1581 od 
krdle Rudolfa II. synftm Vod^radsk^ho JindHchovi, V&cla- 
vovi a Bohuslavovi se statkem Sion a vsl Viticf (Yidici) z4- 
stavou ponechano a pak BerkAm postoupeno. — Statek ten 
Imed po bitve b^lohorsk^ od kral. komory op^t ujaty a 1. 1623 
zastavou postoupeny Elisce Zerotfnovi roz. zWaldSteina, za 
55.400 kop mf§. k potfebdm ralecnym pftjcenych, mel daro- 
van byti k rozkazu cfsafe 1. 1627 Jesuitftm k zalozenf kolle- 
gia V Kutne Hore ; avsak k opetu6 zadosti Zerotfnov6, ktera 
z dotcen6 pfljcky 10.000 kop slevila, prodan ji byl dedicne 
beze vsech zavad dne 30. dubna 1631 za 63.500 kop mfi., 
ackoliv 1. 1630 toliko za 42.458 kop byl odhadnut, s ton 
znamenitou vyminkou, ze kupujfcf a budouci drzitelov^ t^hoz 
panstvf, tak jakz pfedesle vzdycky od staroddvna byyalo, 
povinni budou kazd6ho casu pro hory Kutnohorsk^ dostatek 
vody z MaleSovskych rybnfkft propoust6ti i tak6 diM k sta- 
veni a otypek ku potrebdm hutnfm k roztovdnl a jinych 
k tomu potiPebn^ch vicf proti s1usd6 a mfm^ z&plate podle 
potteby dodavati, tak aby v hutech a horach zadn£ho nebylo 
nedostatku. (C. 215, B. 8. — Lib. conf. 2, f. 356. — D. Z. 144, 
E. 16 & 298, D. 13.) 

Viclav starif sv. pin Berka z Dub6 a LipAho na Lou- 
ceni, DesnS, Housce, Yidiml Bezd^zi a Nov^m Bersteine, 
jeden z direktorftv stavu patiskiho, zpecetil a podepsal kon- 
federaci, primlouval se za zvolenf Fridricha Falck6ho, za *) L. 16S5 prodal JiHk HaSa z ^jesda dceH svi MagdaUnd, man- 
ielce Jana Salavy z Lipy, statek Mdlesov, k ndmui tehdj iAi vsi Bfe- 
zovij Bahno, Krasonovi(fky, Rozt^2e a Geminj (dil) uAle^elj, za 5000 
kop gr. fiesk. (D. Z. 42, D. 29.) Berka z Dubc. 17 

jehoz kmlovaDi byl nejvyssfm sudfm zemskym a I. 1620 
V poselstvf vypraven s Fridrichem z Bile a JiHm Haunsil- 
dem ke karfifstu Saskemu za tou prfciuou, aby kurfirst ne- 
pfijal exekuce valecn^ od cisafe proti kral. Cesk^mu nan 
vlozen6, Po bitvfe belohorske ujel hned ze zeme a odsouzen 
pfi kommissi hrdelni (exsecutionis) jako Bohuchval Berka, 
propadl y pokutd vseckojmeni sve, totiz: a) statky BezdM 
a Boksy (kr. Boleslav.), za 117.220 kop mis. odhadnute, 
jejichz rozsah na ten cas neni vytcen, k nimz vsak bezpo- 
chfby ndlezel zimek Bezd^zi (Bosig) s dvorem popluzuini 
a 13 many, mistecko Dohsy (Hirschberg) s dvorem popluz- 
ufm, vsi Obora, Tachov, Zdar, Luky (Kluky), Bezdezice (Bez- 
dedice), ves pod Bezddzim (Bezd^zi), Nosalov, Nova ves fe- 
ceai Star6 Splavy, dflem vsi Zbiny (Zbin6), Kalka (Skalka) 
a Brenna, pftl mestecka Msena a ves Yratno, pak rybniky 
Dokesky, Cerveny, Brodek, Desnik, Habfi Velik6 a Male, 
Stverhovsky a Patiin, se vsfm pHslusenstvlm, jak to 1. 1558 
Katehua Berkovna z HumrgoStu (Ungerstu), manzelka Adama 
Berky z Dab6, od Mikulase Zaj(ce z Hazmburku za 13.800 kop 
sir. ccsk. koupila (D. Z. 53, E. 28), a 1. 1588 kral Rudolf XL 
Jauovi starSima z Waldsteina za 22.000 kop gr. cesk. prodal 
«I). Z. 24, L. 20) ; tez vsi Domasice, Tuhanec^ Tuhan s po- 
dadm kostelnim a Pavlicka se clem, s dvorem popluznim 
Obrok, jak to 1. 1592 Jan z Vartenberka od Joachyma Mal- 
rana sv. p. z Malci za 14.000 kop mlg. koupil (D. Z. 168, 
0.22); pak dil mesteika Msena a ves cela Ledec s prislu- 
>eiistvfm^ jak to 1. 1605 Zikmund z Vartenberka za 7000 kop 
mis. prodal Barbofe Berkov6, roz. z Lobkovic. (D. Z. 185, K. 6.) 
b) Statek BerStein Navy (PerStein, kr. Boleslav.) s me- 
iUm Dubcu^ odhaduuty za 30.816 kop mis., k nemuz nalezel 
zaoiek B. s predhradim, pod nfm pivovar s vodarnou, dvfir 
popl. pri zamko s tremi loukami (zejm^na Dlouha u pivo- 
vara, Kejkl Gregora a louka u Vrabcovsk^ho mlyna), p&l 
ibesta Dube s podacim kostelnim, vsi Yrchovn6 (Vrchov^) 
a Xedam (Nedamov), krcma vysadni recena Cerna, tri ryb- 
niky <pod pivov&rem Ber^teinskym, pod vsi Nedamem a Ko- 
stebif pod m^stem Dubou), se vsfm pfislu^enstvim, jak to 
1. 1618 Jirf Berka za 23.000 kop mis. prodal Vaclavovi star- 
simn Berkovi. (D. Z. 139, G. 11.) 

2 18 Berka z Dub6. 

c) Statek DeSno (Destno, DeStnd, Toschen), za 27.429 
kop mis. odhadnuty, jehoz objem nenl vytcen, obsahoval bez- 
pochyby vsi Destno, Zaksln, Lhotu, Dubovou Horu hornf 
a dolni, Horky, Zatynf, Vosnalice (Osinilice), Bi'ezinku a Bro- 
dek, jakz to vysvfta z rozsahu statkA Dokes, Bezd6zi, Ber- 
steina a De§tu6, uveden^m pri Albrechtovi z Waldsteina. 

d) Statky Fidtm, Kokofin a Strdnka (kr. Boleslav.), za 
73.424 kop mis. odhadnuty, k nimz nalezel zamek Kokorin, 
tvrze Vidimska a KokofinskA s podacim kostelnim pfi Vi- 
dimi, s dvory popluznimi a oviiny pfi tvrzich Vidimsk6 a 
Kokofinsk6, dvftr popluzni pfi pivovaru a dvftr popl. Tuboz- 
sky s ovcinem ; mlyn feceny v Raji, mlyn u sladovny Vidim- 
ska, mlyn Hiucovsky, mlyn pod hradem Kokofinem a mlyn 
pod dvorem Kokofinskym; vsi Vidim, Sitna, Dobrim (Do- 
bfen), JestHbice, Stfezovice (Stfezivojice), Tuboz, Blatecky, 
Ylkov a Olesno, k statku Vidimsk^mu ndlezejici; pak Ko- 
korin, Sedlec (dil) a Bosynfe (dil), nales^ejici k statku Koko- 
rinsk6mu; t^i vsi Strdnka, Tejnd (Tajnd), ^ebice (nyni sa- 
mota), Trnovd, Doubravice a Kadlfn, k statku Strance nd- 
lezejici, se vSim pfislusenstvim, jakz to 1. 1609 od krdle Ru- 
dolfa II. po Oldrichovi Hrza&ovi za 96.000 kop mis. bylo 
koupeno (D. Z. 183, E. 10), a pak Vdclavovi Berkovi dne 10. 
listopadu 1610 za 75.000 kop mi&. proddno. (D. Z. 184, B. 17.) 

e) Statek Hotiska (kr. Boleslav.), odhadnuty za 31.710 
kop mi§., totiz zdmek H. s pfedhradim, stepnicemi, zahra- 
dami, oborou s kostelikem v ni, cihelnou a kovdmou ; pod 
zdmkem pivovdr a dvftr popluzni, te^ dvflr popluzni Rovne 
s chalupou f ecenou Stirkov, dvftr popluiini ve vsi Zdirci : 
louky Rovenskd, Rorejtka, Zdvorka, Pod hrdzi Capatskou, 
u Zdvistnika, Libovickd, Pod Kravihorkou, Pod BeSkovem 
a V Eoreck6m dole; vsi cel6 Houska, Libovice (Liboviz). 
Krouh (Kruh), Korce, Bofejov, Blatce Velik6, Svihov (dil, 
zasla), Chfenov (dil), Dra2ejov, NevSstka (Nedoveska) a Kluk ; 
mlyny §ibeni£ny, Ghf enovsky s pilou a Spdleny pod Tubozi ; 
rybniky pod Libovici, pod Tuboii, Zdvistnik, pod Beskoveni, 
pod Beskftvkem a Strkovem, pod Chfenovem a jin6 vice, se 
vdim pfislu&enstvim, tak jak2 to Vdclav stargi Berka 1. 1615 
od pani Bohunky Senov6 z Geyzinku za 44.5(X) kop miS. 
koupil. (D. Z. 188, D. 24.) BefkoTBkf, 19 

f) Statek Lauded (kr. Boleslav., okr. Nymburk.), odhad- 
nBty za 30.257 kop mf§., totiz tvrz L. s dvorem popluznfm, 
OTcfnem, pivovarem, chmelnicemi, ml^y, vinicl a oborou; 
dvftr poplnzQi Studecky a vsi Loucen s podacfm kostelnim, 
PatHn, Hal6 Studce a Jikev (dfl) se v§fm prfslusenstvim, 
jak to Vaclav starsf Berka 1. 1612 od sestry sv6 Aleny Kolo- 
vratovfe, roz. Berkovny, za 18.000 kop mft. ln§l postoupeno. 
(D. Z. 184, 0. 24) 

Tfto statky Ysechny, odhadnut^ v jedu6 surnm^ za 
310.863 kop m(s., od komory cesk^ dne 6. cervence 1622 
koupil nejvysdf hofmistr kral. Cesk^bo Adam hrabi z Wald- 
sima za 260.000 zl. ryn., na kterouz summu zaplatil toliko 
:i0.000 zL, ostatnfch 240.000 zl. ponechdno mu els. resoluci 
24. fijna 1622 darem z milosti, jemu dHve jiz od cfsafe pK- 
slibenym; pak je vsecky, vyjma statek Louceii, postoupil 
V teze sttmme t6hoz roku sm§nou za jin6 statky Albrechtovi 
I WdditeifM^ kter^z Adamovi k smenfe odevzdal statky Dou- 
brarice, Pecice, Kunstberk jinak Skfinec za summu 203.825 
zl, pak Sem£ice za 17.115 zl., Rozdalovice a Novy Ronov za 
58.333 zL, Detenice za 58.893 zl. a Oujezdec za 20.548 zl., 
^ jedne summfe za 358.715 zl. ryn. (C. 215, B. 8. — Lib. 
cont 2, f. 13. — D. Z. 141, C. 10 & E. 13 ; 620, B. 3.) 

Mimo statky vytcen6 propadl Berka t62 jistinu 1500 
kop mfs. die extractu purkrab. ufadu (C. 215, C. V7) ; pak 
d&m a Zlat6 stiky na Dldzdeuf, v Nov^m mesti prazsk^m 
pfed Novou branou lezfcf, ktery dne 30. srpna 1621 od ko- 
mory byl postoupen k uzfvanf obci m6sta Ceskych Budfijovic 
za jifttou summu pen^z na potreby vdlecn6 pftjcenou, potom 
vlak cfs. resoluci 20. rQna 1623 z milosti za d6di6n^ darovan 
^jBovi po Berhm poz&stal6mu Adamovi Oottfridavi^ jemuz 
tcz vedk ds. resol. 17. dubna 1621 k vyzive z milosti 700 
dolarft bylo darovano. — Vdovfe pak po Berkovi pozflstal6, 
Anne Marii roz. z Oppersdorfu, mfsto jejiho vena 20.000 kop 
mis., na dot£en^ch statcfcb pojigt£n6ho, aikoli s touto pre- 
tensf SYOu pri kommissi revisionis dne 2. srpna 1642 byla 
odmrstina, L 1646 dino bylo cfs. pojiStfenf na 19.000 kop 
ma (C. 215, B. 8.) 

Albrecht BeFkovsk]^ ryt. ze ^ebffova, zjevny odbojnfk, 
riouiil ve vojsku Sv^dskfcm a padl v bitvfe u WittStoku 20 Berkovsk:^. 

1. 1636. Jeho manzelka Marta Magdalena, dcera Jana Vo- 
strovsk^ho z Er41ovic, zfistala pod ochranou nepf&telskou ; 
procez propadla vedle cis. resol. 4 zdH 1637 k ruce krdl. 
fisku pravo sv6 v kral. £!esk6in majici i pozfistalost po ma- 
tei^i na ni prislou, zwl&itk pak veDO matky sv6 Anny, roz. 
z Bruksteina, na statku Ylasiinsk^m pojist£n6 5000 kop mis., 
ktere z desk zemskych bylo vymazdno. (D. Z. 127, D. 4. — 
Viz t6z Vostrovec Jan.) 

Alibita BeFkovski ze Sebffova, roz. z Brizy, ucastnila 
se zpoury tlm, ze od stav& povstalych ze statkft duchov- 
nich, k vydrzovani vojska stavovsk6ho odnatych, 1. 1620 
koupila stateJc JddStera sv, Jirt na hradi PraSskem^ ve vsi 
denitici dva a v BaMjovicich (okr. Jilov.) ctyry osedle ; tei 
statek kldSiera sv. Anny a sv, Vavfince v Star6m mfeste prai^- 
sk6m, ves Vsechromy (okr. fefcan.) s platem, 1 osedl6ho ve 
vsi ZdSbradech a 3 rybnfky, s pffslusenstvfm ; vse za summu 
odhadni 2013 kop 40 gr. mis. zcela zaplacenou mimo 400 
kop rafs., z nich2 deputdtu rocne 24 kop mi§. klasteru sv. 
Anny ddvati m6Ia. (D. Z. 192, M. 24.) Tyto statky po bitvg 
b61ohorsk6 klaSterftm dotcenym od Befkovske beze vsf na- 
hrady byly navraceny. 

Jan Befkovsky ryt. ze §ebffova a na Brandimi, pH kom- 
missi confiscationis vedle krdl. vypovSdi 27. cervna 1623 od- 
souzen tretiny jm^ni, kter6z po jeho smrti za casu zpoury 
na Mikulase Bei'kovskeho ptipadlo a potora t^mui bylo od- 
nato. (C. 215, B. 9.) 

Jindfich Berkovsky ryt. ze §eb(fova teprv po smrti sv^ 
obesldn byl dne 5. linora 1629 pi'ed kommissi transactionis, 
aby se vyrovnal o pokutu za perdon mu udfeleny. (C. 215, 

C. V4.) 

Mikulis Befkovsky ryt. ze Sebifova na Horkdch a Kose* 
ticfch, pri kommissi confiscationis 1. 1623 odsouzen byl tre- 
tiny jm^nL Jeho statek Harecky — dvftr popl. Horka a dvAr 
Novy nad OnSovem (kr. Caslav., okr. Kralovice DolnO, t6z 
vsi Bufenice, Babice, Syrov, Hoiice, Hroznitice, Dekancice, 
Chlovy, Teskovice, Martinice, OnSov s dvorem popl. recenym 
Stary a Chejstovice (Chlistovice), pak mlyn v Onsove a druhy BefkovskJ^. 21 

pod vsi Syrovem*) — odhadnuty za 20.564 kop mis., 1. 1623 
od komory cesk6 koupila Bei^kovsk^ho manzelka Anna Ju- 
liana, roz. z Amstattn a na Koseticfch, za 18.300 kop mis., 
a zaplatila tretinu krdl. fisku nalezejfcf per 6100 kop vedle 
CIS. resol. 20. cervna 1623 dv6ma listy dluznfmi, z nichz 
jeden zn61 na 2000 kop mlS., druhy na 1000 kusft uher- 
skych dukatftv u Karla Jorgera pojisten;fch. Za to podrzela 
statek Kosetiee (kr. Cdslav.) — tvrz a yes s dvorem popluz- 
nim a pivovarem — kter^z ji od manzela jiz pfed zpourou 
dskami zemskymi byl postoupen, a pripojila k nemu statek 
Horky.**) (C. 215, B. 9. — Lib. conf. 2, f. 239 a 320. — 
D. Z. 141, J. 11; 292, C. 19 & 620, D. 2.) — Befkovskemu 
pak, dne 3. rfjna 1623 perdonoYan6mu, ponechan byl statek 
Lojavke (kr. Praz. okr. Jilov.) — tvrz a ves L. s pivovdrem, 
dvorem popl., vsi Moki^any s mlynem, Repcice, Bf esky s dvo- 
rem popl. ("Bfezek), Radijovice (dfl) a Herynk (dfl), Radimo- 
vice (dfl), Strouzice, Kfiva a Klenove — jak to 1. 1622 od 
Alzbety Berkovsk6 mil odkdzano (D. Z. 140, L. 5), kteryzto 
statek 1. 1627 prodal za 21.000 zl. ryn. Kristofovi Vratisla-' 
voTi z Mitrovic (D. Z. 142, P. 29). 

Oldfich BeFkovsky ryi ze Sebifova, katoKk, pri kom- 
missi confiscationis vedle kril. vypovedi 28. ledna 1628 od- 
Rouzen V ?Am>, avsak ds. resol. 22. kvetna 1623 pokuty te 
osvobozen bez vyminky, podrzel v manstvi statek svflj Lhotu 
yhneckou (kr. Tfibor., okr. Pacov., dom. Novy Dvfir) v summfe 
odhadni 1182 kop mis., a uvolil se 1. 1629 pfi kommissi 
tractationis de pio opere za perdon mu udeleny sloziti 100 
il na collegium nobilinm. (C. 215, B. 9 & C. %, — Lib. 
cont 2, f. 346.) 

Rastislav (Radslav) Zden6k Bei'kovsky ze Sebffova a na 
Zdibech, vedle kral. vypovedi 15. srpna 1623 na milost prijat 
a pri kommissi confiscationis 3. ffjna t. r. pokuty osvobozen, •> Dvorr poplnSni nii Horkich a ve vsi VonSovfi a dilem ybI Von- 
•«*T ft mlfuent, Chlovy a TdSkovice s pHsluSenstvim koupil Befkovsk^^ 
1. 160% td seftter Johanny a Annr Drachov8k;^ch z Drachova za 4650 
kop mis. .D. Z. 182, H. 13.) 

••) Tjto statky, KoSetice te(5en^» s vesDicemi vTt?en^mi 26 rybniky 
^ 14 \tH lesft, odhadnnt^ za 35.061 kop min., rozddlily mezi sebou na 
'^}7rr i^\y dne 20. ^^rvence 1689 po smrti Befkov8k6 jeji dcery, AlSbSta 
Irantiika provdani Tenf^naglorkj Johanna Eusebia provdanA CnkrovA, 
;ak pannj Poljxena a Salomena Befkovske. (D. Z. 801, J. 9.) 22 B^Sin — Betengel. 

podrzel statek svdj Zdiby (okr. Karlin) a zavazal se pri 
kommissi tractationis 1. 1629 za perdon mu uddleny ddti 
jistou summu penez, na kterouz 1. 1631 zbytek 30 zl. na 
alumnat u sv. Jakuba v Star6m meste prazsk6m sloziti m61. 
(C. 215, B. 9 & C. %.) 

Sebastian Befkovsk^ ze Sebifova slouzil za casu zpoury 
ve vojsku stavovsk^m ; avsak nemaje zddn^ho jin^nf, pokuty 
za ud^leni perdonu pH kommissi transactionis dne 18. cer- 
vence 1629 byl osvobozen. (C. 215, C. V4.) 

Be$fnov6 z Biiin : Jan JindNch, Jan Linbart, Jifi Zbinek 
a Mstich Milota, katolfci, podepsali prisahu Fridrichovi Fal- 
ckemu; avsak pH kommissi confiscationis dne 19. listopadu 
1622, 3. rfjna 1623 a 9. prosince 1622 pokuty osvobozeni, 
zavdzali se za perdon jim ud61eny pH kommissi tractationis 
de pio opere 1. 1629 k alumnatu kldstera sv. Jakuba v Sta- 
r6m m6st6 prazskem sloziti pokuty, totiz Jan Jindfich 100 
zl., Jifi Zbinek 40 zl. a Mstich 50 zl. (C. 215, C. Vg.) 

Jiff Bi§(n z Bii(n, pH kommissi confiscationis dne 4. 
•listopadu 1623 odsouzen k manstvi^ avsak rozsudek ten pro 
zruseni kommisse nebyl ohlagen ; procez B6sm lena nepHjal. 
(C. 215, C. %o.) 

Viclav Jindfich B6ifn z Biifn a na Hiresililavech, pri 
vzdani se m^sta Susice dne 27. zaH 1620 od generala Dona 
Baltasara de Marradas a vedle kral. resol. 21. kv^tna 1621 
perdonovan; protoz pri kommissi confiscationis 26. cervna 
1623 pokuty osvobozen bez vyminky, podrzel statky sv6 Te- 
reSov^ PtaSivy (nyni PraSny) Oujezd a Lhotku (kr. Praz., 
okr. Zbiroh.), a podvolil se za perdon jemu a zemrel^mu 
jeho bratru Petrovi Levhartovi*) 26. listopadu 1622 ud61eny 
pri kommissi tractationis de pio opere 1. 1629 sloziti 400 zl. 
ryn. k alumnatu klastera sv. Jakuba v Star^m meste pi*az- 
sk6m, kter^z teprve dne 2. dubna 1631 odvedl. (G. 215, 

Kriitof mladif Betengel, jinak Wettengel, z Neuenberka. 

pri kommissi confiscationis obvinen, ze dod&vanf munice od *) Petr LevhaH BiSin m$l statek Svinny (SvinnA, kr. Pra2., dom. 
Liblin) — tvrz a ves S. 8 dvorem popluinim, nil;^nem Vonaskovsk^, vsi 
Lhotka Pi'aSkoTa, MostiStd a LohoviSka s 1 poddan^m v NSm^ovicich — 
na ndmS 1. 1620 manielce sv^ KateHn§, roz. z Klenov^ho a z Janovic, 
v^na 10.000 kop miS. pojistil (D. Z. 140, A. 25). fietengel. 23 

m^sta Norymberka na direktory stav&v povstalych kreditem 
s^jm podporoval, dne 30. kvetna 1623 odsoozen vseho jmSni 
svcho, propadl : a) statek Rychnov (kr. Krai. Hradec) — za- 
mek a mesto R s pivovarem a dvory popluznlmi v Lhotce, 
DobHno?^ a Dubne, vsi Dobffnov, Dubno, DlouhAves, Je- 
dlina^ Lhotka, Lipovka, Lukavice (Lukavec), Habrovd, Mezi- 
Hci, Javornice ; mSsteiko Rychnberk a vsi Hl&ska, Proruba, 
Proronbka (zaftla), Kacerov, Rampusi, Bilej (B61a), Popelov, 
Rybna Nebeska, Souvlastiif a Kuncina (Kuncinaves), s mlyny, 
Talehami, rybniky a lesy, krome lesft na vrchu mezi i^ekami 
Zdobnicf a Orlicf stojicfm, se vsfm pHslusenstvim, jak to 
L 1577 od krale Radolfa 11. Burianovi Trckovi v dluhu 
13.500 kop mfs. dMi6ne bylo postoupeno (D. Z. 89, C. 25) 
a od tehoz Trcky 1. 1587 Kristofovi Betenglovi za 33.750 
kop gr. cesk. (67.500 kop mis.) prodano (D. Z. 68, K. 26) — 
se Ysemi svrsky odhadaut^ za 69.816 kop mfs. 

b) Statek Boruhrddek (Borohradek, kr. Krdl. Hradec, 
okr. Eostelec n. 0.) — tvrz a m6stecko B. s dvory popluz- 
Qimi V Bozetidch (Pozetice), v Sv6tl6 a Chotive s 11 lAny 
roll, pak dvftr v Horej§im Zdaru od dvou lidf kmetcich skou- 
peny, vsi cel6 Zdelov, Sachov, Pozetice (Pocetice), Moravsko, 
CholiT a Zdar Nizsf, mlyn Bor o 3 koL, 6 rybnlkfi na kapry, 
do nichz se sizivalo 280 kop, 8 rybnikd na vytah s nasadou 
144 kop, lesftv 50 lecl po 30 tenatech, jak to 1. 1582 Kristof 
Betengel od Jana Hilbranta Licky z Ryzmburka a, jeho brati^i 
let nemajlcfcta za 12.600 kop gr. cesk. koupil (D. Z. 65, 
S. 8)*) — odhadnuty za 41.880 kop mis. — Tyto oba statky, 
od CIS. generalA moci Yzat6 a zcela zpustoSen^, **) vedle cfs. 
rwoL 31. tervence 1623 koupil cizozemec Vincenc MtASchin- 
9^ $v. pan e Chimpendorfu a na RoJmberce, cis. tejnd rada *) y tichto vesnicich bjlo lidi osedl^ch poddan^ch 65, z nichS 25 
• potahj, osUtni chalapnici a zahradnici, ktefi platili lirokd roj^nd 162 
Kup mii., slepic 101 po 6 ffr.; roboty 2enni 235 dni po 6 gr., se^ni 27 
\vi po 10 ffr., omi 165 dm po 15 gr., hnoje vozeni 155 dni po 15 gr., 
irin Toseal 32 ▼oz& po 5 gr., konopf trhAni 60 s4honA po 1 gr., konopi 
« lira davali 60 obUdftv (2emli) po 1 gr.; z pastev za ka2dy kus bovS- 
»ibo dobrtka po 1 tfm neb 6 gr., cof vvoigelo ro^nfi 170 s^rft; mimo 
to odrid£U oTta 70 korcA po SO gr. a p&sli vrchnosti 136 volfi. 

**) Ve dvoHcb popla2nicb na BorubrAdku bylo p^ed tim 38 koni, 
1«4 kriry a 50 kii8& jaloviho dobytka, z Seboz 1. 1623 zf^stalo toliko 
^ koDi, 14 krav a 1 kna jalov;^. 24 Betengel. 

a dvorsk6 komory direktor, za 105.000 zl. ryn., z nichz Pa- 
vlovi Michnovi z Vacinova 95.000 zl. na proviant bylo za- 
placeiio. (C. 215, W. 11. — Lib, conf. 2, f. 69. — D. Z. 153. 
F. 20.) 

c) Tri domy Wettenglovske v Star6m meste prazskem 
V osad6 sv. Havla, jeden naroznf nad Mflstkem po prav6 nice 
lezfd, odhadnuty za 6425 kop mf §. ; druhy v novfe vystavfeny, 
odhadnuty za 11.539 kop, a tfeti ii Zlate hvezdy teceny, 
vedle rychty lezfd, odhadnuty za 9230 kop, kter6z vedle 
dekretu kommisse confiscationis 17. bfezna 1623 tez dotce- 
n6mu Muschingrovi postoupeny, v§ak die dekretu komorj- 
ceske 19. zaff 1626 za mensf taxu 18.194 kop mis. proddny 
byly Betenglovu bratru Janovi na sr&zku jeho polovice ze 
statkftv otcovskych jemu ndlezejfd. (C. 215, W. 11. — Lib. 
contract, caerul. 3, f. 355.) 

d) Na jistindch 100.000 kop mfs., kterfiz die zpravy 
kral. prokuratora 1. ledna 1637 na cfs. poruconf.dne 12. 
ledna t. r. k ruce kral. fisku ujaty a u komory cesk6 ulo- 
zeny byly. Z techto jistin od cfsafe postoupena byla cAsf, 
zejm^na jistiny WiirtemberskS, Janovi Betenglovi na jeho 
otcovsky podfl. 

e) Vimce s domem a polmi u Prahy leifci, die dekretu 
kommisse confiscationis 17. bfezna 1623 dotcen^mu Muschin- 
gi'ovi postoupeny, avsak vedle ds. resoluce 18. cervence 1624 
Janovi Betenglovi na srdzku jeho otcovsk6ho podflu za 5500 
kop mis. prodany byly. 

Vdova po Betenglovi pozftstala Alzbeta, roz. z Reichwic, 
za pohledanosti sv6 na statcich dotcenych per 30.000 zl. ryn., 
z nichz cast i s liroky zadrzal^i dobrovolne slevila, podrzela 
vedle CIS. resoluce 8. f'fjna 1628 jistiny per 21.166 zl., ktore 
v rukou mela, pak vsecky svrsky sv6 za 2510 zl. odhadnute, 
a mimo to obdrzela cfs. pojistenf na 2000 kop mfs., kterez 
jf z komory ieske casem m^ly byti vydiny. 

Betengl&v pak bratr Jan, cfs. rytmistr, jemuz z dotce- 
nych statkft na jeho podfl otcovsky nalezela polovice, marne 
si stezoval na skrdcenf sveho dflu odhadem tech statk& pfilis 
levnym, doklddaje, ze summon trhovou ani svrsky na tech 
statcfch ponechan6 nebyly zaplaceny; avsak Muschinger rto- 
kizal, ze statky ty pred prodejera byly vydrancovany a zcela Bezensky — Z BiU. 25 

zpustoseny od ds. generalft, kterf se jich mocf ujali. (C. 215, 
W. 11.) 

Jan Bezensky (Bzensky) z PorubS na Bezne a Yselisfch 
Velikych, odesel pro nabozenstvi ze zeme, odevzdav 1. 1628 
>tatck Bezno (okr. Beleslav.) k sprAvS Janovi Purkhartovi 
Kordule ze Sloupna. Pro ucastenstvi sve ve zpoure pred 
kommissi transactionis dne 5. unora 1629 obeslan byl, aby 
se pokutu za perdon vyrovnal. Ale ponfevadz pfedtim jiz 
zemfel, mfsto nSho pani Marketa Gerstorfova z Porub^, 
zdrzujfcf se v Pirnfe, pfed kommissi dotcenou byla obeslana. 
Nenf Tsak v aktech vytceno, zdali se postavila a o pokutu 
vyrovnala. (C. 215, C. V^.) 

Fridrich z BfK na &ehIovicich a ChotomiH, jcden z di- 
rektortv, spravcfiv a rad zemskych ze stavu rytirsk6ho, od 
iitavft vyslaii byl dne 21. zari 1618 s hrabetem Joachymem 
Ondfejem Slikem a Martinem Fruweinem k sjezdu knizat 
a stavfty slezskych, aby s nimi smlouvu o pomoc ucinil, pak 
z teze pHciny ke kurfifstu Sask6mu v mSsfci unoru 1620 
8 doktorem Fridrichem Georgem z Oldenburga ; byl jediny ze 
itovH rtftffskeho, ktery po zavrzenf Ferdlnanda II. pfi volb^ 
novfeho krale bias svflj dal kurfifstu Saskemu^ jehoz povyseni 
na kril. d&stojnost kralovstvi Ce»k6mu a stav&m jeho uzi- 
tecni byti poklddal; zpecetil a podepsal akt konfederacni 
a dal se potrebovati k spisovanf innohych nejd&lezitejsich 
sneseni stavfiv odbojnych, zvlaste pak k prehlfzeni a bedli- 
vemu oprayenf justifikace a dedukce svobodn^ho prava sta- 
vfiv kril. cesk. k voleni sob6 krale. Protoz pfi kommissi 
hrdelni (exsecutionis) vedle kral. vypovedi dne 26. kvetna 
lt)21 hrdla, cti i statk&v odsouzen, dne 21. cervna 1621 sfat 
W a hlava jeho na vez mostskou pfibita. Jmeni jeho hned 
^>d kiil. komory ujato bylo, totiz : a) statek Chotomif (Choti- 
mff, Kottomfr, kr. LitomSfic, dom. Lovosic) — tvrz a ves 
fit 8 dvorem popl. a pivovarem a na dile vsi Hrusovka, 
Kletecna, Zihofice, Zfm, Prackovice, Litechovice a Vlastislav 
^Vastislav) — se vSfm pffslusenstvim, jak to 1. 1588 Kaplif 
Bohuslay od Barbory Panvicov6, roz. z Gerstorfu, za 10.750 
kf>p gr. cesk. koupil (D. Z. 25, E. 14 & 166, 0. 10); nenf 
^iak ye dskach zapsano, jak nabyl toho statku Fridrich z Bile 
pred 1. 1615. Tento statek, za 23.536 kop mfs. odhadnuty, 26 Z Bfl^. 

od komory cesk6 dne 6. cervence 1622 koupil Adam z Wald- 
Steina za 17.142 kopy mi§. (D. Z. 141, C. 11; 194, F. 14 & 
620, B. 3. — Lib. conf. 2, f. 12. — C. 215, B. 14.)*) 

b) Zbytek summy trhov6 per 11.500 kop mfS. za statky 
Uhfice a Libeniee^ kter6z z Bfl6 1. 1617 za 16.325 kop mfs. 
koupil (D. Z. 138, N. 13), pak Petrovi PavloTi Hozlaurovi 
1. 1618 za 16.500 kop m{§. prodal a na tuto summu toliko 
5000 kop obdrzel. (D. Z. 191, G. 29; 192, C. 2.) Viz t6z 
Hozlaur. — c) Jistina 1000 kop mfs. die extract, purkrab. 
liJadu. (C. 215, C. V,.) 

d) Statek Hehlovice (Tschochau, Schaha, okr. T^sti n. L.), 
tvrz a ves R. s dvorem popl. a vsi Brozanky (Prosynky) a 
Zdlezly (ZAles), odhadnuty za 19.311 kop mfs. (Lib. conf. 2. 
f. 407.) — e) DAm v MeD§im m6st6 prazsk^m ve Vlask^ ulici 
naproti domu Henkelovsk6mu lezfcf, „u tff Seker** fefieny, 
odhadnuty za 1500 zl. 

Statek ^feehlovice s domem dotcenym zastaven byl detem 
po BedHchovi z Bfl6 pozflstalym, synovi Bedrichovi a dceri 
EufrosinS^ za jejich podfl po matce Beatrici, pfi kommissi 
liquidationis vedle c(s. resol. 6. cervence 1622 na 40.000 kop 
mf§. jim vykdzany, mfsto n6hoz jim cfs. resol. dne 4. iinora 
1628 statek a dftm dotJeny v summfi odhadnf dftdicnS byly 
postoupeny, tak ze maifce se pro nabozenstvf ze zemS vyst^- 
hovati, prodali statek Kehlovice Ottovi sv. p. z Nostic 1. 1628 
za 18.aX) kop mik (D. Z. 143, B. 29 & 295, D. 14) ; diini 
pak postoupili Baltasarovi Hofmanovi, agentu Slezskimu (lib. 
contract. 7, H. 1.) — C. 215, B. 14. 

Jindfich z Bfli, pH kommissi confiscationis odsouzen 
vseho jmenf, vsak z milosti vedle kral. v^povfedi dne 14. 
siTpna 1623 pfi dvou tretindch zftstaven, propadl: a) jistinu 
i s liroky, 7573 kop mfs. vynasejfcf, z nfz na tfetf dfl do 
kral. komory 2524 kop 20 gr. pHpadlo; b) statek Seeemice 
(Sensomic, okr. a dom. Teplic), ktery vsak jemu proti za- *) Statek Clhotomif prodala vdova po Adamovi z Waldftteina, Jo- 
hanna Emilie roz. z j^irotfna. 1. 1646 za 20.000 zI. r^. Marii- PoljxenS 
hrabince z Waldfiteina, roz. z Hanaaova, kteri t^ statek 1. 1647 t dlaha 
postoupila konventu kl4$tera Velik^ho kH2e v Star^m mSstS praiskem, 
od ndho2 1. 1648 prodAn byl za 18.100 kop miS. Silvii KateHnS hrab^nce 
OerninovA. (D. Z. 149, D. 10, G. 10 & N. 11.) Bilek — Bitovsk^. 27 

pUceni tiretiho dflu kr&l. fisku n^ezejfciho byl ponechan. 
IC. 215, B. 14.) 

Vteiav Bflek, mesCan Star^ho mesta prazskeho, obvinen 
pri kommissi hrdelnf (exsecutionis), ie se uradil o zavrazd^ni 
vsech katolik& v m^stech Praiskych, a vedle zprivy knizete 
z Lichtensteina krali dne 12. cervna 1621 podan6 odsouzen 
byl hrdla, cti a statku. AvSak LichtenStein hlede k jeho vy- 
sokemn staff, jakoz i k mnozstyf tezce provinilych, aby tolik 
kne nebylo prolito, uciaU krdli iiAvrh k zmfrn6ni trestu, 
totiz aby Bilek jenom jmeui sv6 propadl a ze zeme na vecne 
easy vypovedSn byl. Krdl. vypovfedf z dne 16. cervna 1621 
ustanoveno, ze nalez kommisse tykajfci se Bflka a jeho pfe- 
velikeho zlocinu (atrodssimum facinus) nema vyhlasen byti, 
Djbrz Bflek ze se ma zatim u vezenf ponechati a dalsi obsirn6 
a dokoiude vysetf ovanf ve v6ci te s mm konati, zvlaSte : kde^ 
kdy, od koho adan, s kterymi osobami o takov^m zlocinu se 
nulil a usnesl, a kterymi prostfedky jej prov6sti hodlal. 
Avsak vysetfovanim tun Bflek nebyl pfekonan onoho zlo- 
cinu, cemz svedci zprava knfzete z Lichtensteina krdli dne 
30. dnbna 1622 podana, v kter6 mezi jinym uvedl, ze Bflek, 
Q& ten caa jeste na radnici Staromestsk6 uvezneny, nenf od- 
M)a2en, a zadal ve veci jeho za milostivou resoluci. Brzy 
potom vsak Bflek ve vSzeni zemrel, a o dfim jeho, v pokute 
knil. fisku pripadly, uchazel se pfi komofe ceske soused jeho 
Jan Jmigmayr dne 23. cervence 1622, dokladaje, ze od Bflka 
Veliki pfikoH a protimyslnosti snaseti musU, z cehoz Ize sou- 
diti^ ze Jangmayr z dotceneho zlocinu limyslnS Bflka obvinil. 
iC. 215, B. 33 & C. Vi.) Dflm ten v Star6m meste na Mostku 
lezid ponechan byl dceram Bflkovym, kter6 jej 1. 1626 Jung- 
inayrovi za 3500 kop gr. cesk. prodali. (Lib. contrac. caer. 3, 
t 353.) 

Kriitof Bischofwerder z Ebersbachu, jinak Bistwerder 
s Hrabacic^ nem^l zadnebo jmenf; procez pfi kommissi con- 
tucationis dne 3. njna 1623 pokuty byl osvobozen. (C. 215, 

Vielav BHovsky ze Slavfkovic po smrti sve obesldn byl 
V Kouhmsku dne 5. unora 1629 pfed kommisi transactionis za 
pHcinoa pokuty za perdon mu udeleny ; nenf vsak vytceno, 
zdali dedicove jeho nejake pokuty zan slozili. (C. 215, C. V4) 28 Bledina — Bohdanecky. 

Adam Bledina z Fialov6ho Kamene obeslan pfed kom- 
missi transactionis dne 5. linora 1629, aby se porovnal o po- 
kutu za udelenf perdonu, nedostavil se jeste dne 17. unora 
1630; nemfelt niceho die zpravy posla komornfho a zdrzoval 
se ve vsi Branne Doleni na dvou dvorech svobodnych, kter6 
Anna Holovouska z Blanska synu sv6mu Janovi Bledinovi 
z Fialov6ho Kamene 1. 1619 odkdzala. (C. 215, C. V4. — D. Z. 
139, K. 5.) 

JindNch Blekta z Outechovic a na Krasni Vsi, pH kom- 
misi confiscationis odsouzen vseho jm6nf, z milosti pak kril. 
vypovedf z dne 17. bfezna 1623 jenom k manstvi^ ohlasil 
se V pHcine 16na, ale pfed smrtf svou neucinil povinnosti 
mansk6 na statek svftj Krdsnd (Chrastna, Krasa, Kresse, 
kr. Boleslav., okr. Cesk. Dub., dom. Vartenberk.), totiz: tvrz 
% ves Chrastna s dvorem popl. a vesnice NdMov (Nohlau) 
a HoliSky (Hultschken) s tfemi rybnfky (der schwarze Teich, 
Miihlteich und Nieder-Kresseteich), lesy ke Druzovu lezfcfmi, 
s vrchera „Kressenberg" zvanym, kde se tehdy dobyvala ruda 
zeleznd, a hamry. (D. Z. 65, M. 19.) — ProtoJ tento statek 
po smrti Blekty od kral. komory byl ujat a prodan Alhrech- 
tovi eWalditeina 1. 1627 za summu odhadni 10.611 kop mfs., 
z kter6z po zaplacenf dluhfiv per 6450 kop zbytek odveden 
byti mel kapituldrftm 11 kostela hradu Prazsk6ho na srazku 
deputatu jim zadrzaleho. (D. Z. 143, A. 8; 621, D. 30.) Wald- 
stein statek ten v 16no fridlandsk6 pfevedl a dne 6. bfezna 
1628 Wolfovi Ladislavovi sse Schleintc v summ§ 12.380 zl. 
daroval. — Pohledanost Kunhuty Blektov6. per 1000 dolarft 
na temz statku pojistSna, jeste 1. 1690 pfi kommissi ^e^^- 
sionis nebyla vyrfzena. (C. 215, B. 15, C. V4, C. Vio- — Lib. 
conf. 2, f. 262. — D. dv. 7, f. 35.) 

Viclav Heraklius Blfiivsky z BIfiiva, katolfk, pfi kom- 
missi confiscationis dne 9. prosince 1622 pokxity osvobozen, 
hyl pak mfstosudf krdl. Cesk6ho a neslozil zadn6 pokuty pe- 
uezit6 pfi kommissi tractationis de pio opere za perdon jemu 
udeleny, ac mel statek Zvikovec^ ktery po Vaclavovi Varli- 
chovi z Bubna v pokutii propadly za 12.000 ryn. koupil. 
(C. 215, C. Vg.) 

Adam Abraham Bohdanecky ryt. z Hodkova a na Adri- 
pachu zahynul se synem svym Jaroslavem pfi vybuchu prachu BohnS z Ot^Sic. 29 

Da z4mku Jicinskem dne 1. unora 1620 (kde byl pri kom- 
missi k odevzdani statktlv Smihckych Markets SalomeH^ 
Slavatov6, roz. Smirick6), odkazav (die D. Z. 140, B. 3) statek 
svflj synflm svym Adamovi Oldtichovi, Hehnanovi a Bohusla- 
vovi. AvSak pro ucastenstvl sv6 ve zpoute stavftv odsouzen 
bjlposmrti sy6 pri kommissi confiscationis dne 17. listopadu 
1622, TBdle krdl. vypovedi 16. zaff 1622 pdteho dilu jmenf 
sveho. Protoz statek po nem pozftstaly AdrSpach (Aberspach, 
Adrsbach, kr. Hradec.)*) od kraJ. komory ujat a za 27.530 
kop mis. odhadnuty dne 21. ledna 1623 prodan byl za 30.287 
zL ryn. Albrechtovi z WcUdsteina, ktery jej s jinymi statky 
L 1624 smenou za panstyf Kopidlno panf Marii Magdalene 
Trckove, roz. z Lobkovic, postoupil. (Viz Stubenberg a t6z 
Adam Erdman Trdka.) 

Die uctu komory ceskfi dne 22. zaff 1635 vyna§ela 
summa trhova s liroky az do t6hoz roku zadrzalymi 45.692 
kopy mis., z cehoz pripadlo na pity dil do komory ceske 
9138 kop a dedicflm Bohdaneckfeho na ctyry dfly 36.554 kop 

« 

mii; avsak temto teprv 1. 1671 dne 13. linora dano cis. po- 
jUteni toliko na 24.230 zl. summy blavni bez lirokflv, z niz 
polovice spoludedicftm Oktavianovi Ladislavovi a Vil6movi 
Leopoldovi z Waldsteina nalezela, kter6zto pohledanosti jeste 
L 1683 se domahali. (C. 215. B. 17, F. %, T. 13. — Lib. conf. 
2, 1 273. — D. Z. 141, C. 1 a 194. E. 14.) 

Jan Vilem Bohu§ z Otiiic (OttoschQtz) ujel hned po 
bitre belohorsk6 ze zemfe a vedle patentu z dne 17. linora 
1621 odsouzen byl hrdla, cti i statkftv. Statek jeho Prehorov 
tPrehor, kr. Zatec, okr. Jesenic, dom. Petrspurk) — tvrz 
5 drorem popl. a ovcinem — od kral. mistodrziciho knizete 
2 Lichtensteina 1. 1621 na dalSf cis. resoluci postoupen byl 
k sprisi a opatrovanf Janovi Jirfmu PHchovskemu. Avsak 
Bohos prokizav nevinu svou, obdrzel nazpet statek dotceny, 
ktcrf potom 1. 1628 Her manovi Ceminovi z Chudenic za 
»oriO kop mis. prodal. (C. 215, B. 18. — D. Z. 295, F. 29.) •j Die desk zemsk^ch kvatern pam^tny* rfiio^ 1. 1576, M. 22 koii- 
pili bratH Bohdane^ti z Hodkova od Hertvika Zeha§ick6ho z Nesta- 
jova simek past^ Skaltf, zimek past;^^ AdrSpach, vsi AderSpach dolni 
* Will a yen Hodkowce n dvory popl. za 8000 kop gr. desk. (16.000 30 Z Bol — Borbonius. 

Jan Adam z Bol licastnil se vypravy stavovsk^, ale pH- 
hlasil se hned po bitvS belohorsk§ u kurfii'sta Bavorsk^ho 
Maximiliana k poddanosti a pro svou chudobu pri kommissi 
transactionis dne 18. dubna 1629 pokuty za perdon mu udS- 
leny byl osvobozen. (C. 215, C. V4-) 

Anna Bofanovski z Duban a na Drahobuzi iKastnila se 
zpoury tim, ze od stavftv povstalych 1. 1620 statek duchovnf 
dekanstvf a kapitoly Hory kostela sv. Stepdna na Nov6m 
m6st6 V LitomSficich, ves NSmecky Tynec s pfisluSenstvfm, 
za summu odhadnf 1520 kop mis. zcela zaplacenou koupila 
(D. Z. 193, D. 15). Statek ten- po bitve b61oborsk6 musila 
navratiti dekanstvi dotcenemu. 

Maty&i Borbonius, vytecny doktor v lekahtvf a filosofii, 
mestan Nov^ho mesta prazsk^ho, za casu zpoury obecni 
starsi, pro sv6 provin6nl s prednfmi pftvodci povstdnf dne 
20. linora 1621 na radnici Novomestsk6 uveznSn, pK kom- 
missi hrdelni (exsecutionis) dne 19. kvetna 1621 hrdla, cti 
i statku odsouzen, v§ak podle kral. vypovedi z dne 2. cervna 
1621 misto ztrestanf mecem z milosti zanechan jest u ve- 
zenf, z kter^hoz po pfildruhem 16te, nemod a v6kem sesly, 
na snazn^ pfimluvy, od vzacnych osob za n^ho cin6n6, na 
rukojmg byl propusten. Hned potom od lidu vojensk^ho 
hrozne zbit byl, tak ze nemalych bolestf po celem tile vy- 
trpel a po mnoha 16ta zotaviti se nemohl. — Jm6nf jeho po 
vyhldsenf rozsudku k ruce kral. fisku bylo ujato, totii : a) na 
jistindch 13.000 kop mfs., zejmina u mest Rakovnfka 4000, 
Klatov 2000, KadanS 2000, Mostu 1000, Boleslava Mladeho 
nad Jizerou 1000 a Melnfka 3000 kop mf§. 

b) DAm V Nov4m misti prazsk6m na Konskim trhu 
lezfcf, u T&nskych zvany, kter^z v summe odhadnf 6600 kop 
mfs. vedle narizenf knfzete z Lichten^teina dne 7. z&H 1621 
k dr^enf a uziv&ni obdrzel Jan Cbrysost. §repl z Sreplsbergu, 
cfs. dvoi'enin a rychtdr Nov6bo mista prazskiho, jemuz vedle 
cfs. resol. 22. dubna 1628 dedicni postoupen byl proti slo- 
zen( 1000 zl., zbytek pak summy trhovi mu darov&n. (Lib. 
contrac. virid. 12, f. 274.) 

Z toboto jmini, kter6z Borboniovi a jeho manMce Anne 
spoleine nalezelo, m61a polovice per 9800 kop mfS. dotcene Borbonios. 31 

m&nielce vedle oaHzeni knf^ete z Lichten§teiiia dne 3. pro- 
since 1622 vydana hfH. 

Mimo dotcelk^ jm^nf vsecky klenoty, hotov^ penfze a n6- 
ktert SYrtky a nabytky hned po bitvfe b61ohorsk6 pri vy- 
drancovani domu od cfs. lidu vojensk^ho Borboniovi a jeho 
manielce pobrany byly; potom pak i ostatni vSecky svrSky 
a nibytky (kromS jistot a klenotftv, pokudz se jedt£ jak6 
oachazely, t^z Idkarny a knih, kral. fisku propaden]^ch), cfs. 
registratorove a koncipist6 ph kanceldi^i cesk^ dvorsk^ a ko- 
moh cesk^, Otto Popp, Jan Rasper a Easpar Cyrus, majfce 
je sob£ od knfzete z Licbtensteina dekretem 23. zaH 1621 
d&roTan^, na ctyrecb vozfch z domu Borbonia odvezli a sob^ 
pobrafi. 

L. 1624 z4dal Borbonius za zruseni rozsudku pH kom- 
missi hrdeluf nan yznegen6ho. Zddost jeho na cisai^e dne 4. 
prosince t r. podanou knfze z Licbtensteina vsemozn6 pod- 
poroTal^ dokl&daje, ie Borbonius, jehoz odsouzeni za on6 
prrnf nihlosti, pHsnosti a krutosti (in illo primo impetu et 
rigore) se stalo, hoden jest dokonal6ho odpuStfini sv6ho pro- 
noinf, kter^hoz se do^inil ne ze zlosti aneb jak6 ygetecnosti, 
nybrf z pouh^ho strachu pred tehdejsl vzteklostf a ukrut- 
nosti direktorAv, jfz jedin^ pHnucen byl jakozto starsf obecni 
vykonati to, co mu z rady Nov6ho mfesta prazsk^ho bylo po- 
raccno. Av§ak cfs. reskriptem dne 25. ledna 1625 na knfzete 
z Lichtendteina uk&zano k tomu, ze Borbonius dokonal6 mi- 
losti dosfci mftze jen pod tou vyminkou, kdyz od bludu pfed- 
kiv srych ye yife, ktery2 hlavnf pffcinou minul6 zpoury byl, 
upnstf a k n^bo2enstyf katolickemu samospasitelnSmu pri- 
stottpL Cehoz kdyz Borbonius uciniti nechtfel, i pres opetnou 
pHmhiyu knlzete z Licbtensteina dne 7. zari 1626 k cfsari 
aciA^u, aby tento yytecny mu2 jiz staiick;^ , y um^nf sv6m 
nad jjmi zbihl^ a zkusily, kter^i pi^emnoh^ osob&m yza- 
cta^ a y^m^m cis. sluiebnfkftm zdrayf a ziyot zachoyal, 
pro obecii6 dobro v zemi zfistayen byl, prece yedle cfs. resol. 
I. fQna 1626 ze zemi byl yypoyedin. I jeho manzelce dne 
^. ztff 1627 od kommisaf&y k reformacf n&bozenstyf y krd- 
loTstvf Ceskim narfzenycb uloieno bylo, aby se za manze- 
lem «yym z kriloystyf Cesk^ho dne 25. z&ti 1627 do zdpadu 
slance prji, odebrala a yystiboyala. A poneyadz jf dotcen& 32 Boren z Lhoty. 

polovice jejfho statku nebyla jestS vykazdna a odvedena, 
s prazdnyma rukama pryc odejiti prinucena jsouc, pred od- 
jezdeni svym pfi prave Noveho mesta prazskfiho tfi mSsfauy 
za plnomocuiky k tomu zridila, aby na mistS jejim v opa- 
treni 8v^ prijali spravedlnost jejf vsecku, svrcbu dotcenym 
recessem knizete z Lichtensteina j( prisouzenou a ndleMtou. 
Vsak i zadost techto plnomocnikfi, ve v^ci t6 na komoru 
ceskou dne 8. listopadu 1627 podana, nebyla yyslysena a 
nenf v aktech vytceno, zdali kdy Borboniov6 dfl jeji byl vy- 
kazan. Borbonius pak dne 16. prosince 1629 zemfel v To- 
runi. (C. 215, B. 34.) 

David Boren (BofeA, Boryne) ryt. z Lhoty, syn Yaclavdv, 
odsouzen vedle kral. vypovedi z dne 12. bfezna 1625 pdteho 
dilu jm6nf sv6ho, propadl: a statek Roztoky*) (okr. Sm(- 
chov.) — tvrz a ves s dvorem popl., pivovarem, mlynem, vi- 
nicf; a vsi KMany^ Klecanky, Hostice (okr. KarHn.) a Li- 
chocov (Lichocoves, Lichceves, Lichtendorf, okr. Smlchov.) 
s dvorem popl. a druhyin pustym Jindrovskyra — kteryzto 
statek, odhadnuty za 33.335 kop mfs., Boreii jiz 1. 1623 
kral. mistodrzfcimu knfzeti Karlovi z Lichtensteina za 70.000 
zl. ryn. prodal s tfm vyhrazenfm, ze ze summy trhov6 za- 
placen byti ma dfl kral. komofe v pokutu nAlezejlcf. (C. 215, 
B. 19. — D. Z. 141, L. 20.) Na t6mz statku zapsal Boren 
1. 1622 manzelce sv6 Veronice, roz. z Gryspachu, 17.500 kop 
mis.; avsak zdpis ten, od Borene za casu jeho obvineni do 
desk vlozen^, za neplatny byl uznan a vymazan. (D. Z. 140, 
L. 9.) 

b) statek Tatenice (Statenice, Stativnice, okr. Smfchov.), 
ves s dvorem popl., v kteryz po smrti Bofene 1, 1625 jeho 
bratH Jan a Yil^m jakoitto jeho napadnici se uvedli. Avsak 
1. 1627 z naHzeni komory cesk^ statek ten dotcenym bratrfm 
z rukou vynat a v summe odhadnf 13.000 kop mis. darovan 
a postoupen byl Bedrichovi sv. p, z Talmberga^ n^dejsfmu 
purkrabf Karlstejnsk6mu, presidentu nad appellacimi a nej- 
vygsimu sudfmu krdl. Ceskeho mfsto vynahrazenf obiU a ji- 
n^ch svrska, kterez pri odstupovdnf panstvf Karl§tejn8k6ho 

*) Roztoky — tvrz a ves s dvorem popl. a vsi zApisne Hradec 
(Levy), Husinec a fteXi — koupil 1. 1665 David Boreii za 7000 kop ini5. 
(D. Z. 67, D. 24.) Boreii z LHotj. 33 

kral. komofe zanechal. (C. 215, B. 19. — D. Z. 142, K. 18 ; 
146, C. 14 a 623, C. 5.) navraceni toho statku dotcenl 
bratff Boreiov6 1. 1630 marn6 se uchAzeli. Teprv 1. 1637 
dne 20. cervna d&no jest VUemovi Boreiiovi els. pojist6n( na 
jeho pohledanost 6560 kop mis. (C. 215, B. 19.) 

ian David Boren rytff z Lhoty, bratr Davidfiv, vedle 
kria. vypovedi 12. brezna 1625 odsouzen pStiny jmenf sv6ho, 
propadi: a) staiky MSeni (Mseno, kr. LitomSfic, okr. Libo- 
choric, dom. Zlonice), 'zamek a ves Mseii6 s dvorem popluz- 
nim a yes PodoU; tvrz a ves ^SedhoH vdiky (kr. Litomefic, 
iiom. Doksany) s dvorem popluznfm ; tvrz a ves Martinives 
(kr. Litomeric, dom. Zlonic.) s dvorem popluznfm a vsi Po- 
hofice Velik6, Charvatce a Vrbice; tvrz a ves Podbradec 
ikr. Litomiric, dom. Budyni) s dvorem popluznfm a ves Jeco- 
nce (dom. Vrani), coz vse odhadnuto za. 66.246 kop mis, — 
b) Statek ' ARiowce (Minkovic, okr. Velvar., dom. Zvoleiio- 
Tes.) — tvrz a ves s dvorem popluznim — jenz vsak Bore- 
oori jiz 1. 1621 k sprdv^ a opatrovani od komory byl pone- 
chin. — c) B&m Sosovni, Mrenkovsky f edeny, v Starem meste 
pmskim na n&mesti v osade sv. Mikulase lezicf, za 2000 
kop mfi. odhadnuty, ktery Boren 1. 1609 za 1900 kop gi\ 
cesk. koupil. (Lib. contrac. caerul. 2, f. 505.) — Tyto statky 
i s domem 1. 1628 ponechany byly v drzeni a uzivdnf Borenovi 
po zaplaceni pat^ho dflu krdl. komofe v pokut6 ndlezejfciho. 

Ale statek Krasov (okr. Kralovice, kr. Plzen.) — zamek 
Knisov (nyni samota u Zboh) s pf edhradfm, pivovdrem, mlyiiy 
achalupami, dvory popluznf Rohy a Borek, mSstecko Kozo- 
iedy 8 podacfm kostelnim sv. MikulaSe a Idzni, 1. 1649 do- 
kooce paste a spalene, vsi Tfimany, Rohy (Bohy) a Rako- 
Ittsy, s pHsiusenstvim, jakz to 1. 1616 Helena Regina Pfi- 
cbovska, roz. Ulicka z Plesnic, od Jana Vil6ma Hrobcick6ho 
za a4.000 kop mft. koupila (D. Z. 191, G. 20 & 139, C. 8.) — 
1. 1630 k 8prav6 odevzdan byl od komory cesk6 Jauovi Bo- 
sofi z Ebreusteina, cfs. rad6 nad pocty, pak 1. 1649 proddn 
•JanoYi Greefovi z Oreefenburgu^ cfs. rade nad appelladmi, a 
Frantiskovi Mizeronovi z Lissonu^ vrchnfmu pfsaii pM kral. 
^iradfc bemicn^m, spolecn^ za 18.866 zl., kterazto summa 
celi 1. 1651 byla obrapena k zapravenf vefitelftv Boreiiovych. 
^C. 215, B. 19. — D. Z. 305, L. 26.) 

3 B4 Boreii z Lhot^. 

Otta Boren ryt. z Lhoty, pH kommissi confiscationis 
vedle krdl. vypovidi z dne 28. ledna 1623 odsouzen tfetiny 
jm^Df, propadl statek Bfezno Male (Klein-Priesen, kr. 2atec, 
dom. Eisenberk.) — dv4r popluznf ve vsi M. Brezn^, s lidmi 
poddanymi tudi2, s podadm kostelnfm a pHsludenstvfm — 
ktery za 4018 kop mfg. odhadnut^ 1. 1623 od kral. komory 
koupila vdova Magdalena BoreHovd za 7118 kop mfs. (C. 
215, B. 19. — Lib. conf. 2, f. 95. — D. Z. 142, J. 6 & 293, M. 
15.) Mimo to propadl Boren ves BfeSno Hof^H^ statek du- 
chovnf kidstera sv. Sary, jinak Zahra^aDsk^ho pii mh^ik Mostu, 
kter;f Boren 1. 1620 od stavftv odbojnych koupil za 2200 
kop mfs. zcela zaplacenycb, az na 500 kop, z nichz deputatu 
t^muz kUsteru rocnd 30 kop davati m^l (D. Z. 192, M. 29.). 
Statek ten navr&cen byl kl&gteru dotcen6mu, a Bore&ova po- 
hledanost na n^m jest^ 1. 1690 pH kommissi revisionis ne- 
byla vyHzena. (C. 215, C. V4.) 

Petr BoreA ryt. z Lhoty, emigrant, navratil se pH vp&du 
sask^m 1. 1631 z Misn6, kde za pf icinou ndboienstvf zftstAval, 
do m^sta Louna a n^pomocen byl pH yybfranf kontribucf 
kommissari lidu nepr&telsk^ho Janovi Ubnrkovi Kyspersk6mu 
z Viresovic; procez pri kommissi confiscationis Fridlandsk6 
dne 25. ledna 1634 odsouzen byl v§eho jmenf, kter6z vsak 
nenl vyt^eno. (C. 215, C. V?.) 

Violav BoreA ryt. z Lhoty zemi'el v case zpoury, j(2 se 
podle obvinSnf kral. prokuratora pH kommissi confiscationis 
ucastnil tfm, ze lid svfij k vojsku stavovsk^mu vypravil 
a syna sv^ho Vil6ma i k obl6h&nf Plzni poslal, pak ze di- 
rektorflm na lid valecny 4000 kop mfs. zapAjcil. Statek po 
nem pozftstaly Vilimov (kr. Cdslav., okr. Habry) — tvrz cili 
sfdlo, klaster zboi-eny Yilimovsky, s dvorem popluinim, pivo- 
vdrem, mlynem pri vsi Pah'zov^ ; dftm v mestedku Vil6mov^ 
nove vystavSn;^, Novolovsky f edeny, s hospodami tudii ; dvftr 
popluznf ve vsi Hermanicfch; vsi VrtSsice, Nasavrky, Zhoh 

V 

Jakubovice, Hostovlicky, Zdanice, Hermanice a Bucovice, 
se vsfm prfslugenstvfm, jak to Bore& I. 1604 od Jana 
Benedy z Neitfna za 82.900 kop mfs. koupil (D. Z. 180, M, 
6.) — od krdl. komory ujat, avsak navracen byl synftm Bo- 
reiiovym Janovi a Vilemovi. Nebof tito dok&zali s bratreui 
svym Davidem nevinu otce sv6ho sv6domfm mnoh^ch osob Borefi 8 Lhoty. 35 

▼zacnjch, zvUst6 pak sy^dectvfm Vladislava Hozlaura 
zHozlaa. Die vypov^di tohoto Vaclav Boren nebyl zddnym 
defensorem, ani do koleje velik^ Earla IV. na obesl&n^ stav&v 
najiti se nedal, nybrz jako clov^k prosty a upHmny vsemu 
toma se vyh;^bal a sv^ho hospodii^stvi si hledel. T6z nebyl 
V mestech Prazskych, kdyz jsou n6ktef{ z stavfiv na cis. 
mistodizfcf mod s&hli, nybrz zftstaval za pi^fcinou zdravf 
8v6ho V mistk Hb6 (Chebu). Odkudz kdyz se do Prahy na- 
vritil^ obeslan byl od tehdejdich direktorfiv a sprdvcft zem- 
skych a od nich s n(m jedndno o p&j£ku nemal6 summy 
pen^ a kdyz se vymlouval, hrozeno mu a namluveno, ze 
ODi niceho proti . c(saH a kr&li pi'ed se brdti nechteji, tak 
ze jim 4000 kop mfS. k potreb^ zemsk^ zapAjciti musil. Tak 
m po drub^ dne 29. ziii 1618 zadali pfsemne direktoH, 
Aby jim vice p&jcil na rydviovixii yojska stavovsk^ho k ruce 
Ysi zem£ proti pojisteni 30.000 kop mis.; on vsak toho 
aciniti necht^l. Protoz po jeho smrti dne 14. zarf 1619 hned 
na rino direktoH do obou domft jebo v Nov6m a Star^m 
mi^i prazsk^m musket^ odeslali, aby tarn straz drzeli, 
az vyslanf od tychz direktorftv pirijeli, totiz Yil^m z Lobkovic, 
JiBdnch Ota z Losu a Jan Tbeodor Sixt a jinf innozf. Tito 
pak hned v obou domech vseho se ujali, sklepy a truhly 
zimecofkem zodmykati dali, a pobravse vse, co na hotovych 
penizich ve dvon zeleznycb truhiach bylo, je na zamku pri 
bemi dali vycf tati summon 1 7.000 kop mis., v kter^z bylo 
4700 kusft duk&t&v. I na torn jest6 neprestali direktofi, 
nybrz i sluzebnika neboztfka Borene do vezeni dali a mnoho 
dai jej ve vazbe drzeli, chtfce na n^m vice prezv^deti, i katem 
na hrozili, aby o pen^zich v domech pana sv6ho ukrytych 
poTedil, kter6z hledajice vuiom6 na n&mesti Staromistsk^m 
i T sklep£ kopati dali. Ac tomu vsemu dotcenf bratri Bore- 
&o?i zbranovali, nemohli nikterak ubrdniti Vil^mu z Lobkovic 
a Ottovi z Losu, kteri jim slibovali velice, ze ani o penfz 
pHjfti nemajf, nybrz ze nalezit^ spokojeni a i s urokem za- 
placeni bndou na summu jim od uradu berni£n6ho dne 21. 
zaH 1619 pojistenou. — Na ziklad6 tohoto svfidectvi, jemuz 
dotceni listy a naMzeni direktorftv jsou prilozeny, synove 
Borenovi Jan a Vil^m pokuty byli osvobozeni a za perdon 
jim due 20. prosince 1623 ud^leny zavazali 'se pri kommissi m BoHckf — Boubinsk:^. 

transactionis dae 15. kvgtna 1630 sloziti do komory cesk^ 
7500 kop mis. z jistin 45.000 kop po otci zded^nych. (C. 
215, B. 19, C. V4 & C Vs.) 

Petr Viciav BoiHcky z N., pri kommissi confiscatiouis 
3. rfjna 1623 pro svou chudobu pokuty osvobozen, zav&zal 
se pri kommissi tractationis de pio opere 1. 1629 za perdon 
mu ud^Ieny sloziti 30 zl. ryn. na aliimoat u sv. Jakuba v Sta- 
rem mest6 prazsk^m, tak ze die listu teze kommisse 2. dubna 
1631 dotienou summu sv. JiH t. r. ziiplna zaplatiti mil. 
(C. 215, C. Vs.) 

Viclav Matyij z Borovska na BukoH vypravil lidi sve 
s koni k vojskii stavovsk6mu, a koupil 1. 1620 za 100 kop 
mfs. od stav&v povstalych statek duchovnf — jednoho podda- 
neho ve vsi BukoH — ke klasteru sv. Jif i na hrad6 Prazsk6m 
nalezity (D. Z. 193, E.-ll), ktery po bitv§ belohorsk^ dotte- 
u^mu klddteru musil navratiti. Pri kommissi transactionis 
dne 18. dubna 1629 pokuty za perdon mu udeleny byl osvo- 
bozen, protoze statek jeho Bukoli (okr. Velvar.) od vojska 
byl vypdlen^ a pusty. (C. 215, C. V4.) 

Jan Divii a Viclav Boiinstf z Boiejova a na Mezilesi- 
cich, po smrti sv6 obeslani byli 5. linora 1629 pfed kommissi 
transactionis za pricinou pokuty za perdon jim udeleny ; neni 
vsak vytceno, zdali d6dicov6 jejich nejak6 pokuty slozili. 
(C. 215, C. V4.) 

Bohuslav Boubinsky ryt. z Ujezda a na Kraselov^ ujel po 
bitve belohoi*8ke ze zeme a nepostaviv se pfed kommissi 
hrdelni (exsecutionis) odsouzen byl dne 14. cervence hrdia, 
cti i statku; avsak tento rozsudek kral. vj^povedi z dne 
16. zarf 1622 jenom co do konfiskace vseho jmfini jeho byl 
potvrzen. Statky jeho a) Kraselov (Krasilau kr. Pfsek, okr. 
Volyn.), tvrz a ves s dvorem popl. ; b) ves Lhota Pechlatova 
(nynf Lh. sv. Anny, okr. Volyn.), s jednfm osedlyra, 2 chalu- 
pami a dv6ma dvory, Peckovskym a Pechlatovskym, s pfislu- 
senstvfm, jak to Boubinsky 1. 1616 od Jana fiepickeho ze 
Sudomere za 3600 kop mis. koupil (D. Z. 192, 0. 11), k ruce 
krdl. fisku ujaty a za 9105 kop mis. odhadnut^ prodany byly 
od komory cesk6 dne 16. unora 1623 za 8500 kop mis. Vac- 
Juvu Koutkovi Ne6anskemu z Minic^ jemuz za sluzby vojen- 
8k6 od cfsafe ze summy trhov6 6000 kop bylo darovano. BoubiDskj- z Ajezda. 37 

(C. 21 J, B. 2. — Lib. conf. 2, f. 294. — D. Z. 141, K. 24; 292, 
K.18; 620, F. 6.) 

Bohusiav mladif Boubinsky ryt z Ujezda pri kommissi 
c4)iifiscatioiiis cine 3. rijna 1623 pokuty byl osvobozen, pro- 
toze. nem^l jmenf zadn^ho. (C. 215, C. Vg) 

DivH Boubinsky ryt. z Ujezda zajat byl 1. 1620 pri vzeti 
mesta Pisku, kdez nemocen lezel, od Dona Martina de Hoeff- 
Haerta, kteryi Tykupn6 zan na 500 zl. ustanovil. Kdyz pak 
po brzke smrti Boubinsk^ho bratr jeho a dedic Petr dotcen6 
TjkupDe cht61 zaplatiti, zpecoval se Don Huerta te summy 
pHjati, zidaje na Petrovi mimo to jestS 400 Hs. dolarft, 
ktere pry na statek Divisftv Lipovice cisaH zapfljcil. A po- 
nevadz Petr nemohl bned sloziti summy dotcen^, ucinil Huei-ta 
^ Janem Castolarem Dlouhoveskym z Dlouh6 vsi knizeti 
z Lichtensteina zprdvu nedfivodnou, ze by Divid Boubinsky 
pro ucastenstvf ve zpoure odsouzen byti m61 vseho statku. 
Ackoliv pak Petr Boubinsky od bratra sv6ho Divise dosta- 
tecne odyedl, v cem tento od kral. prokuratora pri kommissi 
confisc. byl obvinen, tak ze DiviS vedle kr^l. vj^pov6di dne 
22. listopadn 1622 2aloby byl osvobozen a statek po n6m 
pozftstaly, kteryby pred bitvou b^lohorskou bShem vojenskym 
od ds. lidu y&lecn^ho nebyl vzat, dedici jeho z&stati a za- 
Dechaa byti mel; pfedce k stal6mu nal6hdni Dona Huerty 
IHrii Boubinsky vedle els. vypov6di dne 28. ledna 1623 od- 
souzen byl polovice jm^nf, kter^z vsecko od krdl. komory 
Wo njato, totii: a) Statek Lipovice (kr. Pfsek, dom. Vlach. 
Bfezf) — tvrz a ves s dvorem pustym a ves ^arovna — ktery 
jii dne 21. ledna 1623 od komory 6esk6 postoupen byl Ja- 
noTi starsfmu Gastolarovi Dlouhoveskimu a DhuhSvsi za 
^nmmxL odhadnf 3287 kop mfs., ackoliv mel cenu itvernd- 
80hn6 vyssi. (C. 215, B. 2. — Lib. conf. 2, f. 331. — D. Z. 
141, F. 1; 194, L. 28 & 620, C. 9.) — b) Jistina 7100 kop 
inii na statka Sti'el^, z n(z polovice 3550 kop krdl. fisku 
pKpadla. 

K opet4>van6 l&dosti Petra Boubinsk6ho o navrdcenf statku 
Lipovice pri kommissi revisionis vedle cfs. resol. 8. rfjna 1630 
ustaooveno, ze Boubinsky pM timz statku vedle pr&va niceho 
acmi vyhledavati, nybr2 ie statek ten vdovfe Kateftne po 
nionhovesk^m poz&stal6 vlastne a bezpecnS md zftstati, jxo- 38 Bonbinsk^ — Braiick;^. 

D^vadz k summg trhov^ jest^ dva listy dluznf na 2800 kop 
mf§. a na tirocich z nich 1776 kop, tedy vjednfi samme 
4576 kop mii. dobrovolni pHdala. Naproti tomu odvolal se 
Boubinsky, a ds. resol. 7. linora 1637 ucinSna jemu ta milost, 
ze mu od komory m61o vyddno byti ze v§eho statka a jmenf 
po jeho bratrovi pozftstal^ho tolik, za£ by poiovice jeho sUla. 
(C. 215, C. V7 & B. 2.) 

Pavel a PNbfk bratN BoubinM ryt. z Ujezda, pri kom- 
missi confiscationis odsoazeni vdeho jm£n(, v^ak vedle kral. 
vypovSdi doe 30. kv^tna 1623 z milosti jim pod I4no zane- 
cMn byl statek jcjich Sti^ela (Strahl, kr. Pfsek, okr. Strako- 
nic.) — z&mek Stfela s dvorem popluznfm, ovcfnem, pivov4- 
rem, mlyny a rybnfky, mftstecko Eatovice s podacfm kostelnfm, 
ves Drazejov, tvrz pust4 a ves Kladruby (dfl) s dvima ryb- 
nfky, jak to od stryce sv^ho Ladislava Boubiosk^ho 1. 1614 
mi\\ odk&z&no (D. Z. 136, Q. 20.). — Boubinstf ohUsili se 
V prf£in6 16na, ale nikdy ho nepi'ijali, tak ze statek dot£en^ 
od komory £esk6 v pokatu ujat a za 24.315 kop mfi. od- 
hadnut^ proddn byl se statkem Hostickym, Petrovi Pesfkovi 
z Komirova konfiskovanyra, dne 31. Hjna 1623 JindHchavi 
Libiteinskimu z Kolavrat, nejvygsfmu sudfmu dvorsk^mu kr&l. 
6esk6ho, za 48.000 kop mfs., z kter^z summy jemu darovano 
od dsafe 23.333 zl. ryn. (C. 215, B. 2 & C. Vio- — Lib- conl 
2, f. 228. — D. Z. 141, F. 13; 194, N. 1; 620, C. 18.) 

Petr mladif Boubinsk]^ ryt. z Ojezda, pH kommissi con- 
fiscationis yedle krdl. v^povidi dne 27. iervna 1623 odsou- 
zen k manstvi^ prijal 16no dne 26. cervna 1626 na ti'etf dfl 
statku Tfebomyslice (kr. Pisek, dom. Horaidovic.) — tvrz a ves 
Trebomyslice (dfl), vsi cel£ Vlkonice, Louiova a Lhotka, df- 
lem vsi Svgtld (Sv6t) a Oujezdec Yelik^ — ktery sam za 
4580 kop mffi. odhadl. Dva dfly t6ho2 statku, kter^2 cely za 
13.740 kop mis. odhadnut byl, nilezely dv£ma nezletilym 
bi'atHm Boubinskiho, a t^muz po jejich smrti pripadly. Dfli 
pak jeho 1. 1650 proti odvedenf zadrzal6 quoty manski (st^ho 
penfze) per 1269 zl. r^n. a slozeni 1600 zl. ryn. za plrevedenf 
do dSdictvf z manstvf propuiitSn byl. (C. 215, B. 2 & C. Vio- — 
D. dv. 7, pag. 20 & 35; 68, dfl II, f. 6.) 

Petr Braiiok]^ z N., piPi kommissi confiscationis 3. i^jna 
1623 2aloby osvobozen, uvolil se pH kommissi tractationis Bradsky — Brani&ovsky^. 39 

de pio opere 1. 1629 za perdon mu udileny odv^sti 7 zl. 
k alamnattt kU^tera sy. Jakuba v Star^m m^sti prazsk^m* 
(C. 215, C. 7^.) 

Fridrieh Otik Bradsky obeslan 5. linora 1629 pi^ed kom- 
missi transactioms, aby se vyrovnal o pokatu za udelenf 
I^erdona, nedostavil se; nebot jiz 1. 1628 odesel ze zeme 
pro nabozenstyf, nezanechav jm^nf z&dn6ho. Jeho manzelka 
driela statek Keblany^ dvftr popl. u Zderaz na Zatecku ; neni 
fsak vytieno, zdali za manzela SY^ho slozila nejakou po- 
knto. (C. 215, C. V4.) 

JiN Brandl z Waldenrichu, nejsa prekon&n tezkych pro- 
menf, jickz se za casu zpoury die obvin^ni prokuratora do- 
pustil, ph kommissi transactionis dne 18. dubna 1629 po- 
kuty za perdon mu ud61eny byl osvobozen, protoze nemel 
jmtol zidn^ho. (C. 215, C. V4.) 

JiH Wolf Brandner hrabft z Brandu odesel ze zern^ a po 
smrti 8y6 od iiAsL Lazara Arena zlomyslne ud&n, ze u ne- 
pHtde Ye Yojska slouzil, pri kommissi reYisionis fridlandsk^ 
odsoozen byl Y&eho jmeni. Statek jeho lennf Seeberg (okr. 
Cheb.) od krdl. komory ujaty prodan byl neJYys^fmu str&z- 
mistni MelchioroYi AdamoYi Moseravi ss Ottingen 1. 1635 za 
6000 zL, z kteriz sammy tretina udaYaci £idoYi, dYe ti^etiny 
pak na opraYU hradu Pra2sk6ho byly diny. (C. 215, B. 20.) 

Ju Vojialav Braniiovsk]^ ryt. z Branisova, aji s bratrem 
STTiB ZdeMem pri YzdinC se mesta Sugice dne 27. zdH 1620 
od generala Dona Baltazara de Marradas a Yedle kral. resol. 
21. kY§taa 1621 perdonoY&n a na milost prijat, predce pri 
kommissi confisc Yedle kral. YypoY^di dne 27. cerYna 1623 
odsoozen byl pdieho dUu jmenf SY^ho. Statek jeho Frimburk 
<kr. Pfsek, okr. Sudice), zamek spdleny a YydrancoYany a Yes 
s dforem popl., pak Ysi Sobiiice s dYorem poplaznim a Bok, 
od kriL komory njat a za 10.562 kop mii. odhadnut (a£ko- 
^ L 1617 Frimbnrk za 23.600 kop a dv&r Sobidick^ za 
17.385 kop byly odhadnuty), 1. 1623 AlSbiti Kdovrat, roz. 
z LobkoYic, prodin byl za 10.500 kop mis., z cehoz po za- 
place&f dhihft (6300 kop) na pat^ dll kr&l. fisku phpadl^ 
rtstftio 840 kop a na V5 didicflm BranidoYsk^m 3360 kop 
die ttta komory cesk^ teprY 1. 1668 ucin6n6ho. (G. 215, 
a 21.- Ub. coBl 2, f, 214. — D. Z. 141, f. 24; 194, N. 3; 620, 40 BraniSovsky — Brauni. 

C. 19.) Mimo to propadl Branisovsk^ pity dfl jistiny per 
2000 kop mfs. na statcich Svamberskych. (C. 215, S. 83.) 
Zdislav Vojislav Branisovsky ryt. z Braniiova, zemi-el 

V trvale zpoufe, jfz se ticastnil. Jeho bratrf Jan a Zden^k, 
zd6divse po nfim statek Vojnice (kr. Pfsek, okr. Strakonic:), 
uvolili se za perdon jemu udeleny pfi kommissi transactio- 
nis dne 15. kvfetna 1630 odv6sti jistinu 1400 kop mis., s uroky 
zadrzalymi 2907 zl. vynasejicf. — C. 215, C. Vi- — Mimo to 
Zdenek za perdon jemu pri kommissi confisc. 21. srpna 1623 
udeleny pfi kommissi tractationis de pio opere 1. 1629 slo- 
zil 50 zl. ryn. na alumnat u sv. Jakuba. (C. 215, C. Vs) 

Ferdinand Branovsky z Branova nedostavil se die obe- 
slani 5. tinora 1629 pfed kommissi transactionis ; nebot jiz 
predtfm zemi^el, nezanechav zAdn^ho jmeni. Tez bratr jeho 
Kaspar nemel nifieho die zpravy-posla komomfho. (C. 215, 

C. V4.) 

Ivan Braum z Mifetic licastnil se vypravy stavovsk^ s je- 
dnim kon^m, avsak maje statecek svfij vypileny, pri kom- 
missi transactionis dne 18. dubna 1629 pokuty za udelenf 
perdonu byl osvobozen. (C. 215, C. V4) 

Mikui&§ Braum z Mifetic a na Lipng, maje ze zem6 pro 
nabozenstvf odejfti, postoupil statek svflj Lipno (kr. Plzeh.), 

V polovici odhadnuty za 4000 kop m(s., synu sv6mu Vdcln- 
vovi, kteryz k vlfe katolick^ pfistoupil, a uvolil se, aby nui 
jej pojistil, pri kommissi transactionis dne 18. dubna 162>< 
za perdon sobfe a synovi udeleny sloziti 500 zl., ktere jeho 
syu teprv 1. 1643 na komoru ceskou odvedl. (C. 225. B. 32. b. 
& C. V4.) 

Viclav starif Braum z Mifetic podepsal 1. 1619 prisahu 
krili Fridrichovi, falckrab6ti, procez pfi kommissi confisca- 
tionis obvinin licastenstvi ve zpoufe, vsak jsa katolfkem 
dne 22. listopadu 1. 1622 trestu osvobozen, podriel jmenf 
sv6, totiz polovici statku Lipna (kr. Plzeii.), kterou sv6inu 
synovi nezletil6mu odkdzal, naffdiv za jeho porucnika bra- 
tra sv^ho Ivana, Ten to pak 1. 1629 zav&zal se pfi kommissi 
tractationis de pio opere za perdon bratru jeho udeleny za- 
platiti 50 zl. na alumnat u sv. Jakuba. (C. 215, C. Vs-) 

Viltm Braum z Mifetic a na Dolanech, 1. 1622 od Adama 
Chlumcanskeho zavrazd^n, obeslan byl dne 5. tinora 1629 Braun — IStezBkf, 41 

1 red kommissi transactionis za pHcinou pokuty za perdon m\x 
udrteny; nenf vsak vytceno, zdali d6dicov6 jeho o pokutu 
dotccnou se vyrovnali. (C, 215, C. %) 

Jan Braun z Braun pro sv6 ucastenstvf ve zpoufe teprv 
po smrti sve die rozsudku krdl. appellaci 18. kv^tna 1628 
odsoozen byl tretiny jmenf, kterez v jistinach per 7050 kop 
mfi. zanechal. Z tSchto jistin, u komory cesk^ ulozenych, 
vcdle CIS. resoluce z dne 15. z^ri 1628 vydany byly i\\ lipisy 
diuini na 4050 kop mis. dMicAm Braunovym, KriHofovi 
zHoikwic a Amo§tovi Sicovi Drahenic; ostatnf pak dve 
lisiiay dloznf na 3000 kop mfs. pfipadly kr&l. komofe v po- 
kute za tfetinu ji ndlezejfcf. (C. 215, B. 32. a. & P. V,.) 

Benai Bfezsky z Ploskovic pfi kommissi coniiscatiouis 
doc 9, listopadu 1622 odsouzcn byl vseho jminl sv§ho. Sta- 
ttik jeho Bohdanec (okr. a dom. Ledec., kr. Caslav.) — tvrz 
a ves B. s dvorem popl., dvftr popl., feceny Dvorec, pak vsi 
Trcbettn s dYorem popl., Vickovice, Replice, Ves Prostredni, 
Mkhalovice a Kotoucov — od komory cesk6 1. 1623 koupila 
za Sttounu odbadnf 22.542 kop mis. Maria Majdalena Trdkovd^ 
roz. z Lobkovic, po jejii smrti statek ten op^t kral. fisku 
▼pokute pnpadl. (C. 215, B. 23. — D. Z. 143, A. 16; 294, 
K. 10; 621, E. 9. Viz t^z Jan Rudolf Trcka.) 

Pohledanost Jana Mirka z Solopisk per 4600 kop mis., 
na doteenem statku pojisteni, jeste 1. 1642 jeho dedicftm 
a syn&m z bratra jeho, Bohuslavovi .a JindHchovi Svato- 
mfroTi, z komory cesk6 vyplacena nebyla. (C. 215. M. 10.) 

Jan Bfezsky z Plaskovic a pri m6st6 Zatci zemtel v trval^ 
zpoore, jii se Acastnil. Statky jeho, dvtir popluznf na pi^ed- 
me8t{ ^teck^m a dva domy v t^mz m^ste, kter6z Brezsky 
kxtepseni obce Zateck6 odevzdal, od kral. komory ujaty 
a vedle ds. resoL 27. dubna 1628 cfs. mincmistru Benedik- 
tm Bubnerofri mfsto daru z milosti per 5000 zl. ryn. za jeho 
T^rn^ sloiby postoupeny jsou. (C. 215. B. 23. — Viz t6z ^^atec.) 

Jm Bivii Bfezsky z Pioskovlc, kommissaf pH direkci 
Hav&Y odbojn^ch, die protoc. condemnat. f. 445 pri kommissi 
confiflcationis dne 14. cervna 1623 odsouzen vseho statku, 
^iak cfs. milosti pri dvou tj^etin&ch jmeni sv6ho byl zdsta- 
vea. Statky jeho od kral. komory byly ujaty a za sammu 
odbadni 29.940 kop mis. 1 1623 EliSce Zerotinshe, roz. z Wald- 42 Bfezsk^ e Ploskoyic. 

steina, prodany, totiz: a) statek Ostrov PerknifAv (kr. Ca- 
slavBky, okr. Kralovice doluQ — tvrz a ves 0. 8 dvorem po- 
pluznfm a vsi Slavosov s podadm kostelnfm, Hranice, OutS- 
senovice, v Radvaniicfch dvfir popluinf a dfl Pi'ostfednf Vsi. 
(D. Z. 69, B. 27.) — b) Statek HocOtov (kr. Caslav.) — z&mek 
pusty H. s dvorem popluznim, mlynem a celou vsi H. 8 po- 
dacim kostelnim a vsim pnsluseustvfm, jak to 1. 1601 Y&clav 
Bi'ezsky po Sinilovi Hruskovi za 4200 kop mfs. koupil. (D. Z. 
175, 6. 27.) — Mauzelka Brezsk6ho Johanna, roz. z Evetnic, 
rnarne se dom&hala vina sv^ho na statku Hodkovi L 1616 
jf pojistSn^ko. T6z dve tt^etiny Brezsk^mu z milosti ponechan£ 
per 19.960 kop mis. jest^ 1. 1690 pri kommissi revisionia 
nebyly vykiziny jeho dedictkm. (C. 215, B. 23. & C. V^. — 
Lib. conf. 2, f. 357. — D. Z. 142, C. 18 ; 293, D. 24 & 620, J. 26.) 
JindNch Bfezsky z PI08kovic propadl statecek Bfeiany 
(okr. KouHm.), ktery 1. 1622 od krdl. mistodrzfdho knf^ete 
z Lichten§teina Vdclavavi Vchynskemu byl postoupen, ay6ak 

1. 1623 k c(s. rozkazu kral. fisku op^t navracen a 1. 1630 
postoupen sirotk&m po Janovi Diviiovi Bfesshem^ jimz tki 
statecky Brezovd^ Krechof a Opatavice (okr. KoHn.), pak dva 
domy v Kutn6 Hoi^e, po Benediktovi Bi^ezskim jim pKpadl6, 
byly ponechAny. (C. 215, C. V5. — B. 77. sub n. 2 & 5.) 

VAclav Bfez8ky rytif z Ploskovic byl s bratrem svym 
Oldiichem mezi osobami stavu pansk^ho a rytffsk^ho, jimz 
hr. Baltasar de Marradas pH vzdini se mista Su6ice 1. 1620 
dne 27. zaH die jist^ smlouvy jm^nem cfsafe milost ud61il 
tfm sp&sobem, ze pn svych statcicb pokojni z&staveni byti 
m^li. OldHch pak pH kommissi confiscationis 21. srpna 1623 
pokuty byl osvobozen, ale bratr jeho Vaclav vedle kral. vy- 
povedi dne 18. iervence 1623 tfet{ko dilu jmdnf 8v6ho od- 
souzen, propadl statek Bilemce (kr. Pfsek, okr. Suiice), ktery 
za 8452 kopy mH. odhadnuty 1. 1623 Don Martinovi de Hoeff- 
Huerta za 50(X) zl. byl postoupen. Biezskimu viak, kdyz 
k nabozenstvf katolick^mu pHstoupil, k op^tn6 iidosti vedle 
ds. resol. 1. 1627 mil navricen byti statek jeho protii slo- 
zenf titetiny summy odhadn(, ale cfs. resolud 2. ziH 1629 
povolena mu nihrada v summi 8452 kop mit, na kterouz 
jemu dino ds. poji§t6nf. (C. 215, B. 23 & C. Vs — Lib. cont 

2, f. 110 & 362.) Brfknar — z Bnbna. 48 

Jiff Albrecht Bryknar z Bruk§teina neprihUsil se pH 
kommissi confiscationis pfed svoa smrtf k perdonu. Protoz 
statky jeho Mohropsy ho^^H (Mokropec) a Vonohlasy (Un^- 
klasy, kr. Prazsky, dom. Zbraslav.) — vsi s dvory popl. a ves- 
Dice Solopisky a RobHn, jak to Bryknar 1. 1620 od Fridricha 
Smolika ze Slavic za 33.000 kop mis. koupil a 1. 1622 sv^mu 
nejbmsfma pHbuznemu VUemovi Vfesovci hrabiti e Vfesovic 
odkazal — od komory £esk6 v pokutu byly ujaty a za 23.104 
kopy mfg. odhadnaty. Avsak vedle cis. resol. 18. pros. 1624 
opct navriceny jsou Vfesovci, jenz uevinu Bryknarovu pro- 
kazal, tak ze t6mii2 ds. v^pov^df 2. kvStna 1625 pokuta 
zcelft byla prominuta. Yi^esoyec pak dotcene statky 1. 1636 
prodal JakuboYi Jindhchovi Paradiesovi sv. p. z Eachaide za 
25.000 zL r^n. (C. 215, B. 22. — Lib. conf. 2, f. 266.. — 
D. Z. 140, G. 27 & 145, F. 3.) 

Jaa ttarif Varieych ryt. z Bubna, pH kommissi confisca- 
tionis 1. 1623 odsouzen tfetiho dflu jmfinf sv^ho, propadl 
^^k Libehiwu ieskon (Bohmisch-Libchau, kr. Gbrudim, okr. 
Ustf n. Orl., dom. Brandys) — tvrz s vesnicemi a dvory po- 
plnznfmi — kteryz od kr&l. komory za 9855 kop mi§. odhad- 
naty dne 21. ledna 1623 AlbrecM z WaldSteina za 10.842 zl. 
ryn. koapil, pak 1. 1624 s jinymi statky Trckov6 vyminou za 
statek Kopidlno postoupil. (C. 215. B. 25. — Lib. conf. 2, 
t 262. — D. Z. 141, C. 5; 194, E. 28.) Pohledanosti Anny 
ffl&Qzdky Jana z Bubna na tkmi statku per 5000 kop mfd., 
jakoz i dvon tiPetin Bubnovi ponechan^ch domihala se vnncka 
jejich EateHna Dohalski, kteryz teprv vedle cfs. resol. 8. Hjna 
1667 za vsecku tu poz&stalost toliko 6570 zl. bez tirokft bylo 
pojistino ; avsak jedti 1. 1690 pti kommissi revisionis \ic ta 
ncbyU vyHzena. (C. 215. C. V4.) 

Jm mladSf Varleycb z Bubna a na Zdvrdi, jeden z nej- 
pMnijifch povstalcft ceskych, nejvysdf polnf general-strdz- 
nustr vojska stavov8k6ho, bojoval ndatni na Bil6 Hofe, od- 
P<mvav nileiiti s hrabitem mlad&fm z Tumu s jfzdou svou 
a moravskoa prvnfmu titoka jfzdy cisai«k6, tak ie z 1000 
jeho konf jenom 350 jezdc& a na 300 pidfch z regimentu 
bnbtte z Tumu na ziv6 zftstalo. Po bitvi b^lohorsk^ ujel 
Babna a krilem Fridrichem ze • zemi, a pro provinSnf sv6 
ptt kommissi exsecutionis dne 5. dubna, vedle krdl. vypov§di 44 V«rleych z Bitbna. 

due 16. dubna 1621, hrdla, cti i statku byl odsouzen, do 
klatby dan a jm^no jeho ua sibenici pHbito. — Statek jeho 
Zdvrsi (kr. Kralohrad., okr. Kostelec n. Orl.) — tvrz a dv4r 
popL Zdvrsf u Borovnice, kdez nekdy ves fecend ^Driel*' 
stdla, s krcmou vysadnf a d^dinami, vsi Cuclav s podacfm 
kostelnim, Skrovnice Velikd a Maid s prfslusenstvfm, jak to 
z Bubna 1. 1608 od Jana Kapouna ze Svojkova za 4500 kop 
gr. c. koupil (D. Z. 181, M. 18) — od komory cesk6 prodan 
byl se statkem Borovuickym, po Rudolfovi Zeidlicovi kon- 
fiskovanym, Albrechtovi z WaldSteina^ kter^ jej Mudingerovi 
postoupil (viz Zeidlic). — D&m Jana z Bubny v Hradci Kra- 
lov6, 1. 1605 od Budolfa z Stubenbergu za 1600 kop mis. 
koupeny, od cfe. vojska vydrancovdn a pobofen byl, tak ze 
1. 1636 toliko za 200 kop mfs. odhadnut a teprv 1. 1643 od 
komory cesk6 prodan byl za 100 zl. ryn. hrab. Janu Kristo- 
fovi z Waldsteina, jehoz stavenf sousednfmu hrozil zdhubou. 
(C. 215. B. 25.) 

JindKch Markvart a Kriitof JiridKch Varleych z Bubna. 
katolfci, prvnf pfi kommissi confiscationis 3. Hjna 1623, druhy 
pak pri kommissi transactionis due 18. dubna 1629 pokuty 
za ud^leni perdonu pro chudobu svou byli osvobozeni. (C. 
215, C. V4.) 

MikulAS stars! Varleych ryt. z Bubna odesel pro nabozen- 
stvf ze zeme. Jeho Mm ^osovnf, v Starem meste prazsk^iu 
lezid, vedle ndvrhu kral. prokuratora due 5. ffjna 1629 od 
cfs. rychtdfe v pokutS ujat byl. (C. 215. P. 74 •) 

Viclav Varleych ryt. z Bubna a na Zvikovci, zemfel 

V trvale zpoure, jfz se licastnil; pfi kommissi hrdelnf (exse- 
cutionis) due 26. dubna 1621 odsouzen v§eho jmini a pa- 
matka jeho za proklatou a nepoctivou vyhldsena jest. Jeho 
statek Zvikovec (kr. Praz., okr. Zbirob.) — tvrz a mistedko 
Z. s dvorem popluznfm a pivovdrem, ves Chlum^ 1 poddany 

V Hlin6i a poustka v PraSiv6m Oujezdfi, jak to Bubna 1. 1601 
od Kristofa z Kokofova za 14.200 kop mih. koupil (D. Z. 
191, N. 23) — za 17.682 kop mft. odhadnut^, prodfin byl za 
12.000 zl. ryn, od komory cesk6 1. 1624 Vdclavu Herakliovi 
BUzivshemu ryt, z Bliziva, mistosudfmu kral. Cesk^ho. (C. 215, 
B. 25. — D. Z. 194, K. 16; 620, B. 28.) — Se statkem Zvfkov- 
cem konfiskovAn byl omylem t^z cfvUr BoriikovsTcy a dva Budkovsk^ — Badovec. 45 

granty v mestecku Zvfkovci lezici, kter6 Vaclav z Bubna die 
desk (kvatern trhovy novy cerveny lit. B. 5.) manzelce sve 
Helena, roz. z Bukova, a v prfpade jejiho limrtf synftm svym 
1. 16U odkazal. (C. 215. B. 25.) — Jeho syn Hefman^ ktery 
se misto otce 8v6ho vypravy stayovsk6 licastnil, pfi kommissi 
transactionis dne 18. dubna 1629 pokuty za perdon mu ude* 
leny byl osvobozen, pon^vadz mimo dvorec sedlsky niceho 
wsnel. (C. 215, C. V4.) 

Mikul&i Budkovsky z Budkova, jeden z relator^ pri snSmu 
geDeralnim L 1620, pri kommissi confiscationis 1. 1622 od- 
^ouzeo ireiiho dilu jm6n{, propadl statek Budkov a Lhoiku 
(Lhota Ghocholata, kr. Pisek, okr. Prachatic), ktery ji2 due 
l'^. prosince 1620 od nejvygsibo straimistra a cis. kommis- 
^e Dona Martina de Huerta k ruce kral. fisku byl vzat a 
Vftovi PeUiHmovsk6mu k sprive sv6ren, potom za 6265 kop 
inii odkadnut a 1. 1622 za 6200 zl. Ann6 Maximilian^ Ka- 
trine Hysrhve e Chodova^ roz. z Sanova, prodan. (C. 215, 
B. 26. — Lib. conf. 2, f. 30 a 123. — D. Z. 141, E. 19; 194, 
K. 23 & 620, C. 1.) 

Viclav Budkovsky z Budkova pri kommissi confiscationis 
«lae 4. listopadu 1623 vedle krdl. vypovedi dne 9. zan t. r. 
odsouzen k mansM^ pHhlasil se 18. cervna 1626, ze pro ne- 
fiostatek zdravf postaviti se nemflze k prijeti lena na statek 
^vij Nimciee (kr. Bud^jov., dom. Trebon.) — dvftr popl. pusty 
^ vypaleny a ves N. (nynf jen dvftr popl.), pak ves Listnice 
'Ustnice), odhadnuty za 500 kop m(s. Teprv po jeho smrti 
jmeaem jeho synii Jindricha Mikulase a Jiriho 1. 1627 dne 
'^). lisstopadu prijal 16no poru6nik jejich Mikula^ Budkovsky 
wa tyi statek, kteryz pak synu JiHmu 1. 1642 (1652) vedle 
CK. resoluce propudten byl z manstvf bez odvedenf zadrzale 
qooty manske. (C. 215, B. 26 a C. Vi^,. — D. dv. 7, pag. 18 
V 08; 68. IL, f. 17.) 

Vielav Budovec sv. pin z Budova na Hradisti, Kldstere, 
Zasadee a Kocnovicich, vyslovil se jiz l§ta 1617 na sn6mu 
proti pKjetl a vyhlasenf arciknizete Ferdinanda (II.) za krdle 
ceskeho, c(m2 sobe jeho nemilost zpfisol^il; potom od 1. 1618 
oalezel mezi nacelnfky zpoury, jsa jednfm z direktorftv stavu 
panskeho, zpecetil a podepsal konfederaci, hlasoval pro za- 
vrzeni krale Ferdinanda 11. a zvolenf Fridricha Falck6ho, za 46 Budovec z Badova. 

jeho2 panovanf byl presidentem nad appellacimi. Proto£ doe 
20. unora 1621 s ostatnfmi direktory uvezn^n a pri kommissi 
hrdelnf (exsecutionis) odsouzen statk&v, cti i hrdla, tak ie 
mu ruka pravi mila byti utata, potom telo za ziva ctvrceno, 
£tvrti na silnici sem a tarn rozv6§eny, hlava pak s pravicf 
na brdnS mostu Prazsk6ho pribita. Ale vedle krdl. vypovddi 
dne 26. kv^tna 1621 prok&z&na mu ta milost, ze dne 21. cer- 
vence t. r. toliko byl stat a hlava jeho na v6zi mostek^ vy- 
stavena. 

Jm§ni pak jeho vegker^ hned bylo konfiskov&no, totiz: 

a) statek KldSter HradiStg (Klasterec, Kloster, kr. Bole- 
slaysk;f) nad Jizerou, odhadnttt;^ za 64.599 kop mi§., k n6muz 
n&lezel zaniek Kl. Hr. s pivov&rem, dvorem popluznfm, ovcf- 
nem a cihelnou, dvory popluin( Pachouhsky a Bukovinsky, 
mlyny KUstersky a Borovicky s pilaroi, dfim v mistJk Hra* 
di§ti s rolemi a lukami, pak vsi Kla§ter s podacfm kostelnim, 
Jivina, Bukovina, Kozmice, Neveklovice, Borovice, Yicmanov 
(dfl), Mukafov a Hlavice s podacfmi kostelnfmi, Dolni Mohel- 
nice (dfl), Zddr, Habr (dfl) a ves Pod Bukovinou (Bukovioa 
dolnf), se ys£m pHslu§enstvfm, jak to Vaclav Budovec I. 1612 
od sester z Laboune, Magdaleny Mladotov6 a Kunky Ylkov^, 
za 81.000 kop mis. koupil. (D. Z. 185, A. 24 & 136, B. 16.) 

b) Statek HradiitS Mnichove (Miinchengratz, kr. Boleslav. ), 
odhadnuty za 28762 kopy mfs., k nimuz ndlezelo mgsto Hra- 
di^tg s dvory kmetcimi, klister pusty a oboi^eny Hradiste 
s dvorem popl. pH n^m, s mlynem pod kla^terem, rekou Jize- 
rou, pak 12 luk, 15 lesA 73 le£e obsahujfdch, 6 rybnflcA, ze- 
jm6na Pekarsky, Bukovsky, Prevor, Pencfn, v Habru a Bade- 
Mcky, jak to 1. 1556 od krdle Ferdinanda L, jemuii to po 
Adamovi z Vartenberka 1. 1547 v pokute pripadio, za 55(X) ko]i 
gr. cesk. bylo prodano JiHmu z Laboune a Jindrichovi Zibri- 
dovi z Velechova, a od tohoto 1. 1598 na Budovce pi'eslo 
(D. Z. 52, G. 7); pak vsi Dobrdvoda s dvorem popluinim 
a Dneboh (Nednebohy), kter6 Kristof Budovec 1. 1592 od 
sirotkA po Bernardovi hrab^ti z Hardeku za 1650 kop gi\ 
cesk. koupil. (D. Z. 168, N. 20.) 

c) Statek Zdsadka (kr. Bolesl., dom. Mnich. Hrad.), za 
27.010 kop mfi odhadnuty, k nemuz n&lezel z&mek Z. s pivo- 
vdrem, dvorem popluznfm a ovcfnem, dvory poplu2ni Hn^vo- Badovec z Bndova. 47 

sick^ 8 mlynem a Kacovsk;^, vsi Zdsadka, Rostkov, Kadovec 
(u&U), Podol, Doleni Mohelnice s podacfm kostelnim, Ptibi- 
slavice, HoSkoyiee, Pfestavlky (zadla) a Dnebob (Nednebohy, 
dfl), se Tsfm prfslusenstvfm, jakz to Vaclav Budovec 1. 1604 
od Kateiiiiy l^fcansk^, roz. ze Smific, za 37.300 kop mii, 
toupfl. (D. Z. 132. K..22 & 178, M. 21.) 

d) Statek KocAovice (Kosnovice, Chocnejovice, kr. Bo* 
Iesl.\ odhadnal^ za 6.405 kop mfd., totiz tvrz a ves E. s dvo- 
rem poplaznfm, podacfm kostelnim, mlynem s pilou, vsi Bo- 
nmsko, Maliice, Nesvacily, Oaif (Ouc) a ChUstov s pHslu- 
aenstvlm, jak to Anna Budovcova, roz. z Yartenberka, a syn 
je]{ Adam z Budova od bratH Jana Ydclava, Zikmanda, 
Kaspani a Fridricha Rozenhajnft z Janovic 1. 1603 za 5000 
kop gr. cesk. (10.000 kop mf§.) koupila a 1. 1612 Vaclavovi 
Bndovd postoupila. (D. Z. 131, N. 19.) 

Tjrto statky vdecky, v jedn6 summ^ odhadnut^ za 126.771 
kop XD&^ koupil od kr&l. komory dne 20. srpna 1622 se statky 
Beli a Kuffvody, po Bohachvalovi Berkovi konfiskovanymi 
a za 132.899 kop mi&. odhadnutymi, Albrecht a WaldUeina za 
216.000 zL ryn., piPenesl je 1. 1624 v 16no a z nich pak Kid- 
iterw a HradiitS Mnichovo jako^o 16na fridlandski Maximi- 
lianovi z Wald&teina dne 9. listopadu 1624 postoupil, Zd- 
iodku a KaeiUmce jako 16no d6dicn6 Janovi Lndvikovi 
z laolani dne 6. cervna 1627 za 62.771 zl. prodal. (C. 215, 
B. 27. - Lib. conf. 2, f. 274. — D. Z. 141, A. 11 & 194. 
A 17.) 

Mimo statky dotcen^ konfiskovdn byl Xki Budovc&v dim 
^ Startm mest6 prazsk^m proti kostelu Tynsk^mu vedle 
domu u Cern6ho Jelena lezfci, ktery y§ak manzelce Budov- 
cove Mark^ti byl ponech&n, ponSvadz jej sama od doktora 
Jakaba Layina za 5000 kop mis. koupila a na summu tu 
toliko 700 kop slozila. (C. 215, P. 2. — Lib. contiac. caeruL 
3, 1 211.) 

Anaa Budovcovd, roz. z Wartenberka, m^la na statku 
Hndi8(sk6m poji§tSno 20.000 kop m(§., pH nichz vedle cis. 
nesoluce z dne 6. iervence 1622 byla zftstavena. AvSak na- 
vrititi musila statek dncbovni dekanstvl Star6 Boleslavi — 
ves Popopiee a 2 chalupnfky v Star6 Boleslavi s pflslusen- 
stvfm — kter^ koupila za casu zpoury 1. 1620 od stav4v 48 Bakovansky z Biikovan. 

odbojnych za summu odhadnf 1325 kop mis. zaplacenou az 
na 500 kop, z nichz deputat rocn6 30 kop dotcen6mu dikan- 
stvl m61a ddvati. (D. Z. 193, C. 1.) — 8yn Budovc&v BedHch 
Ludvik dom&hal se vedle cis. resol. 4 Hjna 1652 ph kotii- 
missi revisionis poz&stalosti po matce sv^ Mark6t^, na stat- 
cich Zasadce, KocAovicich a jinych jemu ndlezejfcf; neuf 
vsak vytceno, zdali niceho dosahL (G. 215, B. 27.) 

Adam Bukovansky Pinta z Bukovan a na Sachomastech 
pro uca8ten8tv{ sv6 ve vzpoui'e pH kommissi confiscationis 
dne 29. rfjna 1622 odsouzen vSeho jm^ni, propadl statek 
Suchomasty (kr. Praz. okr. Beroun.), k n6maz nalezely tvrz 
a ves Suchomasty s dvorem popluznfm, pivovdrem, podacfm 
kostelnfm, 2 mlyny, ves Svinare (dfl) a ve vsfch Hodyni 
a Lukdch po 1 osedl^m, jak to Bukovansky 1. 1610 od Karla 
Plota z Konaffn za 18.000 kop mis. koupil. (D. Z. 135, C. 22.) 
Statek ten od kral. komory za summu odhadnf 12.798 kop 
raft. 1. 1623 postoupen byl DoroU Aicanske, roz. Kaplfi'ove 
ze Sulevic, na srdzku jejf pohledanosti za komorou ceskoii 
(viz Jan Litvin z focan. — C. 215, B. 28. — Lib. conf. 2, f. 
96. — D. Z. 141, G. 19; 292, D. 27; 620, D. 19.) — Mimo to 
navratiti musil Bukovansky kapitole kostela hradu Praisk^ho 
statek duchovni, ves RadouS (kr. Praz., okr. Horovic.) s pHslu- 
senstvfm, ktery za casu vzpoury 1. 1620 koupil od stav&v 
odbojnych za 4050 kop mis. liplne zaplaceuych. (D. Z. 140, 
C. 19.) 

Jan Bukovansky Pinta z Bukovan, na Bukovauech a Kraso- 
vicich, mfstopfsaf kral. Ceskiho, zenirel v trval6 zpoure, a pri 
kommissi confiscationis dne 10. rljna 1623 pokuty byl osvo- 
bozen, tak ze manzelka jeho Alzbeta, roz. z Mnichu, podi*zela 
statek Bukovany (kr. Pisek, dom. Vorlfk), tvrze Bukovany, 
Rech (ftec, fletec) a Zahradku s dvory popluznfmi, pivova- 
rem, vesnicemi a pHslusenstvini, jak j( to Bukovansky 1. 1619 
odkazal. (C. 215, C. Vs.— D. Z. 139, J. 25.) — T6ze ponechin 
byl d&m v Star6m meste prazskem v osadg Betlemske mezi 
kollejemi Apostolskou a Nazaretskou lezfci, ktery Bukovan- 
sky 1. 1613 od Ruprechta Mesfcka z Vyskova za 11(X) kop 
gr. cesk. koupil. (Lib. contrac. caerul. 3, f. 157.) 

Jaroslav Bukovansky Pinta z Bukovan odsouzen vieho 
jmenf, propadl statek ^ihohce (Zihobec, Schobic, kr. Plsek, Bakoransk^ z Bakoyan. 49 

okr. SnMce) — tvrz s dvorem popL a pivovArem, 2 mlyny, Lo- 
mecky a y NapajedUch iecen€, vsi Zihobice s podaefm kost,, 
Vettfno, Bozsedli^ Straieng (Strasfn) s podacfm kost, pak 
na dfle Tsi Malei, Nezdice, Ostruzno, ^danov, Simanov a Ka- 
cice (Eadcice), se vSim prfslusenstvfm, jak to Bukovansky 
L 1616 od Lidmily Lokianove, roz. Cernfnove z Chudenic, za 
40.000 kop mf§. koupil. (D. Z. 191, B. 4) Statek ten obdrzel 
konpi nejdHve 1. 1623 Filip de Straycre^a Javantanio, cfs. 
BaHzeny nejvyisi nad jfzdectvem, za 20.000 kop mis., z kte- 
lez sommy odrazeno mu bylo 800 rfssk^ch dolar&v in specie 
(1 dolar po 3 kop. 51 gr. 3 penfze mii.) cili 3085 kop mii. 
42 gr. 6 pen., pak 10.000 zl. ryn. cili 8571 kop 25 gr. 5 pen. 
mis., na vychoy^nf cfs. lidu vojensk6ho od niho jiz drive pftj- 
cen^ch a na t^mz statku zapsanych a pojidtenych. Avsak cfs. 
resoL 17. cervna 1627 prodan byl statek ten nejvys§fmu Donn 
Martinovi de Hoeff-Huerta za 33.000 zl., na kterouz summu 
jema porazeno 19.500 zl. ryn. na jednu kvitanci dvorsk^ho 
Typhtniho tiradu vojensk^ho de dato 30. zan 1624 per 
501197 zl. ryn. znejfci. Po smrti Huertove 1. 1638 tyz statek 
opet byl konfiskovan a prodan od cfsare skrze generala Dona 
BalUsara de Marradas na spokojeni star^ho regimentu Don 
B&itazarovsk^ho za 33.000 zl. Antoninovi Lopezovi de Chradin, 
cis. myrizen^mu nejvysMmu, ktery statek ten odkdzal man- 
idee sve Barbofe Gradinov^ 1. 1630 (D. Z. 144, A. 12.), jiz 
teprr L 1634 do desk byl vlozen. (C. 215, B. 28 ; Lib. conf. 
2, 1 489. — D. Z. 145, A. 10 a 298, 0. 23.) 

Jiff Bukovansky Pinta z Bukovan, die udauf Auny Bechy- 
no?4 z Dobrse z dne 27. srpna 1631 a cis. psani ke komofe 
cesk6 z dne 9. zaff t r. ucinil se licastnym zpoury slouziv ve 
vojsku stavovsk^m. Z jeho pozfistalosti, obnaSejfcf do 8000 
lop mfs., m^l podle obeslanl komory cesk6 prdv byti jeho 
bratr Vaclav^ jeni tu pozflstalost zatajil a na sebe pfevedl. 
<C. 215, B. 28.) 

Vfelav Bukovansky Pinta z Bukovan, katolik, podepsal 
pMsahu Fridrichovi Falck^mu; avSak pii kommissi confisca- 
lionis dne 5. listopadu 1622 pokuty osvobozen, zavazal se 
pH kommissi transactionis 1. 1629 za perdon mu udeleny 
iloziti 600 zl. ryn. (G 215, C. %) 50 Bukovsky s Hustii^an. 

Jan starii Bukovsky ryt. z Hustifan, nekdejsi kommissai^ 
pri direkci stavfLv povstal^ch, dal se potfebovati I. 1619 pH 
vyprave lidu j(zdn6ho i p^sfho z krajfty Boleslavsk^ho, Hra- 
deck^ho a Kourimsk^ho, zemirel v trval^ zpouire a pri kom- 
missi hrdelnf (exsecutionis) die patentu 18. brezna 1621 od- 
souzen byl vseho jmini. Ale vedle kril. vypovfidi z dne 
10. unora 1623 jeho d6dicov6 zanech&ni jsoa pH polovici 
statkfiv, kter^z od kral. komory ujaty byly, totiz : tvrz Mife- 
jov a tvrz Sedlec (kr. Jicfn. okr. Horic.) s vesnicemi a dvory 
popluznfmL Statky ty, za 12.188 kop mis. odhadnut^, koupil 
1. 1623 dne 30. kvetna za 14.219 zl. r^n. Albreckl Watd- 
steina^ ktery je dne 28. listopadu 1624 v d6dicn6 ISno prodal 
Anjdini Zdrubove 4 Hustii^an s Policany bflymi a jinymi sta- 
tecky za 26.000 zl. ryn. (C. 215, B. 29. — Lib. conf. 2, £ 
264. — D. Z. 141, G. 27 a 292, E. 21. — Viz t6z Albrecht 
z Waldsteina, statky lennf.) Ydov^ po Bukovsk6m poz&8tal6 
Ann6 Johanng mfsto Jejiho y^na a jistin per 3395 kop mis. 
pri kommissi reyisionis 1. 1628 pHsouzeno bylo toliko 2600 
kop mid., na kter62 ji dano cis. pojigtSni dne 15. ky^tna 1628. 
(C. 215, C. V4.) 

Jan OUk Bukovsky ryL z Hustifan ucastnil se yyprayy 
stayoysk^ s&m s dyema ko&mi a peti pacholky ; ph kommissi 
transactionis dne 21. ceryence 1629 za perdon jemu ad6Ieny 
z jistiny sy6 2000 kop mig. slozil 1000 kop pokuty. (C. 215, 
C. %.) 

Jarolfm Bukovsk]^ ryt. z HustiFan, ph kommissi confisca- 
tionis dne 3. rijna 1623 pokuty osyobozen, koupil dne 29. 
ledna 1624 za 24.500 zl. ryn. od Albrechta z Waldsteina 
statek lenni TfebnouSeves (Tirebouceyes), kter^ po jeho smrti 
jakozto 16no Fridlandske op£t Wald§teinoyi pHpadl. (C. 215, 
C. %. — D. dy. 7, f. 145.) Viz t6z Waldstein, statky lenni. 

Karel Bukovsky ryt. z Hustifan, pri kommissi confisca- 
tionis yedle kral. y;fpoy6di z dne 1. ceryna 1623 odsouzen 
tretiho dilu jmini sy6ho, propadl : a) Statek Vel^rddek (Vele- 
brad, kr. Kril.-Hrad., okr. Kril. Dy&r, dom. Policany) — tyrz 
(brad) Velehridek s dyorem popl. a yesnice Lan2oy, Z&biPezi, 
Dehtoy dolejni, Zdlesi a Doubrayice (Gross-Doubrawic) — 
y summ6 odhadni 13.084 kop m., za kterou jej dne 16. Hjna 
1623 od kral. komory koupil Albrecht e WaldStema^ a y l^no Bukovsk^ z HustllFan. ' 51 

Fridkndsk^ preneseny dne 27. unora 1624 JiHmu Sddov- 
skem za 13.475 zl. ryn. postoupil. (C. 215, B. 29. — Lib. 
cont 2, f. 281. — D. Z. 141, M. 11 ; 292, M. 27 ; 620, F. 21.) — 
Tiz lez lena Fridlandska. 

b) Tretinn z jistiii 10.110 kop mis., kter6 teprv dne 6. 
QDora 1672 pH kommissi liquidat Bukovsk^ho d^tem, Kri- 
iU{<m Ptivlavij M^tildsovi^ Janovi Karlovi^ AlihiU a Ann^^ 
bcz urokftT byly pHsouzeny. Na dve tfetiny techto jistin per 
6740 kop, jakc2 i na dva dily z milosti jejich otci ze statku 
Veiehridku ponechan^ per 8722 kop mil. t6z bez urokftv 
dino didicftm dottenym 1. 1672 els. pojisttnf. (C. 215, R Vi.) 

WkfMA Bukovsky ryt z Hustifan na Hod^cine a Svini- 
^nech, kdez zabit byl, kdyz falckrab^ Fridrich ze zem6 
uj(ideL PH kommissi confiscationis yedle kr&l. vypov^di 23. 
cervna 1623 odsouzen byl tfetiho dflu statku Hadidina (Ho- 
detfn, kr. Erdl. Hrad., okr. Eostelec nad OrlicOi kteryz y§ak 
odhadn. za 4769 kop mfi vedle cfs. resol. 18. cervence 1623 
jeho ditem jest ponechfo proti zaplaceni dluhfty a tretiny 
WL fisku pHpadl6 per 300 zl. r^n. (C. 215, B. 29. — Lib. 
cont 2, f. 259.) — Statek pak pusty Hodiiin^ tvrz a ves s dvo- 
rem popL a dfl vsi Jeakovice, 1. 1636 koupila od sirotkft po 
Bokovgkim poz&stal^ch jejich sestra Johanna Strakovd^ roz. 
2 Hostiran, za 3100 kop mis. (D. Z. 299, P. 22.), kterd jej 
L 1642 za touze summu prodala Yilemovi Bukoysk6mu z Hu- 
stirwL (D. Z. 312, F. 28.) — Statek ndpadn^ (fideicommiss.) 
SviniHany pripadl po smrti Bukovsk^ho stryci jeho Vdcla- 
^ovi Zdrubovi g Hustifan. (Viz Ydclav Z4ruba.) 

Ladislav Bukovskjf ryt. z Hustifan a z Vosece, zahynul 
dne 1. tinora 1620 pri yybnchu prachu na zdmku Jicinsk6m, 
kdez melkal jako kommissar za pHcinou odevzddni statkftv 
Smihckych k race Mark6ty Salomeny Slavatov^, roz. Smiricke. 
Pro Acastenstvi jeho ve zpoure obesl&ni byli dne 5. tinora 
1629 dMicove jeho pred kommissi transactionis ; neni vsak 
vytceno, zdali n^jakou pokutu zan slozili. (C. 215, C. Vs) 

VMislav Bukovsky ryt. z Hustifan a na Zampachu po 
smrti 9v£ obesUn byl pred kommissi transactionis dne 
5. oBora 1629 ; avdak posel^ komomi prinesl zpravu, 2e obe- 
Jilany zemM, a ie statek Zampach drzi Fridrich z Oppers- 
dorfd. (C. 215, C. Vg.) 52 BukovBk^ — Z B^tt. 

Vinik (Viclav) Bukovsk]^ z Hustii'an po smrti sy4 pH 
kommissi confiscationis vedle kral. vypov^di dne 28. ledna 
1623 odsouzen vieho jmini^ kter6z od krdl. komory bylo 
ujato, totiz: a) Jistina 2216 kop mis. na domech Mikuldse 
Hangbursk^ho v mistS Ben4tk&ch (C. 215, B. 29). — b) Statek 
Poliiany dervene (kr. Hradec. Kral., okr. Krdl. Dvftr.), tvrz 
8 dvorem popluznfm, kteryz za summu odhadnf 5531 kop 
mfs. dne 30. kv^tna 1623 Albrecht e WaldSteina koupil a due 
18. bfezna 1624 JiHmu SddovsUmu za 6608^ zl vl^no Ah- 
dicne prodal. Avdak kdyz Sidovsky pro n&boienstvi ze zeme 
ode§el, ujal se Walditein opet statk&v jeho, a Polidany 
Cerven6 s VelehrAdkem Janovi Pironi v 16no daroval. (Viz 
statky lenni fridlansk6 & Jiff Sddovsky.) — (C. 215, B. 29. 
& F. %. — Lib. coof. 2, f. 265. — D. Z. 141, G. 19; 292, 
E. 16 a 620, D. 19. — D. dv. 71, fol. 146.) 

Karel z Bybry5, jinak z BybryS a jeho syu OldHch pH- 
dali se 1. 1639 k Svedftm, v jich2 vojsku stdle slouzili; procez 
k ndvrhii kr&l. prokuratora dne 23. dervence 1643 odsouzenl 
byli hrdla, cti i statkfiv, kter6z vsak nejsou vyt6eny. (C. 215^ 
B. 12.) 

Jindfich starii ryt. z B^nu (v. Bunau) a na Jilov^m pri 
kommissi confiscationis vedle kral. vypovedi z dne 17. bfezna 
1623 na pHmluvu kurfifsta Sask^ho odsonzen jenom k man- 
stvi. Po jeho smrti pHhlasila se manzelka jeho Dorota, roz. 
z Engelburku, na miste sirotkftv svych dne 10. cervna 1626 
k pfijetf 16na na statek sirotcf JilovS (Eulau, kr. Litomef., 
dom. Dfecfn.), totiz tvrz J. s dvorem poplu^nfm, pivovarem 
a hamrem zeleznym, ves Jilov6 Hofejsf a DoIejSi s podacfin 
kostelnfm a ves Rykrsdorf (Riegersdorf) s dvorem popluznim. 
jak to Jindfich zBynu po Rudolfovi z Bynu 1. 1617 za 21.000 
kop mfs. konpil. (D. Z. 190, L. 12.) Statek ten nad summu 
odhadnf zadluiteny vedle cis. resoluce 16. z&H 1628 op6t 
z manstvf byl propu&ten a vdovg Dorot^ z Bynu za vlastuf 
a d^dicny zanechdn. Tato vsak nemoh§i jakozto osoba ne- 
katolicka statek dotceny za dediiny si vlo2iti do desk zem- 
skycb^ prodala jej L 1629 za 36.000 zl. Kriitofovi Simonavi 
sv, p. Tktmu. Kdyz pak Thun ani jeho Aid\c summy trhove 
jest^ 1. 1645 nezaplatil, obr&til se Jindrich mlad&i e Bynu^ 
syn nadepsan^ho Jindhcha, sask^ man a lytmistr, 1. 1645 Z B^nn. 53 

pToattediiictyfm kurfirsta Sask6ho k cfeaH s £&dostf, aby mu 
zidriaU sumina trhovi byla vyplacena. T6z pohledanost 
Doroty z Bynu na statku Jilov^m per 3000 kop mii. jeStS 
1. 1690 pH kommissi revisionis nebyla vyHzena. (C. 215, 
B. 30; C. V* & Vio- — D- dv. 7, f. 13 & 38; 53, f. 65. — D. 
Z. 297, N. 17.) 

Rudolf starif z Bi^nu (BOnau) na Dicfn^, pH kommissi 

confiscatioiiis odsouzen pdt£ho dibu ymhvA sv^ho, viak doe 

14. srpna vedle kr^. yypov6di dne 27. £ervna 1623 pokuty 

osTobozen, vystihoval se pro nibozenstvi 1. 1628 ze zem£ 

do Saska, proday predtfm dne 2. srpna t. r. EriStofovi 3imo- 

noTi sv. p^u e Thunu za 160.000 zl. ryn. statek svAj DSdin 

(Tetsdien, kr. Litom^Hc), totiz zamek D. s m£stem a p{*ed- 

m^sttn, dyory poplaznf Podmokly a Liebwerda a vesnice 

LttdYikoyice (Losdorf), HofejSf a DolejSf Falknov, Gumplice 

(Knmpoltice) obojf, Bfeziny (Bfezf), Bechlejovice (Bochli- 

Bovice), Star6 Mftsto, Boletice, KteSice, Hostice, Cheraz 

(Y&eraz), Ejroiice (Eroglic), Rozbelice, Krochvice, Cbmelnice, 

Senbom, Wilsdorf, Maldovice^ Bohyn§, Roztoky, JavoH (Ja- 

vory), Prosetin (Prosseln), Eartice (Chorotice), Borek, Skfitfn, 

IJlgerBdorf, B^ld, Malic, Zelenice, Chlumec (Kolmen), Li- 

boodiec, Elend (Biland); zdmek pust^ Sperlingstein, jinak 

VrtMnec, vsi Tfechlovice s dvorem pop!., HlinSni, Prirava 

(Pfidnra), Lhotka pfednf a zadnf, Nabozady (Nabocady, Ne- 

dchwic) Harta, Eunnersdorf, Humprasky, Rytifov, Babitfn; 

Bosegrftndel, Ealbeswiese (Ealmswiese), Weyher a Grund; 

s pivoviry, mlyny, Uznimi, clem u De£ina a u Techlovic, 

le«y, rybniky, vinicemi u Litomiric a jin^ pHsIudenstvfm, 

jak to 1. 1564 na dfl GiLnthera z Bynu a na Weisensteini 

Pfipadlo. (D. Z. 51, A. 19 & 174, L. 30.) — Na dotfienou 

snmma trbovou obdriel z Bynu pH postonpeni t^hoi statku 

jeaom 60.000 zl., zbytek pak 100.000 zl. m61 mu zaplacen 

byti T Ihfltikh od 1. 1629 pocfnajfc kazd^ho roku dvakr&te 

po 7500 zl., tedy ro6n6 po 16.000 zl. — AvSak z B^nu na- 

▼ratiy ae pri vp&du Sask^m 1. 1631 s nepHtelem do zemg, 

ojal se pro nezaplacenf lh6t vytcen^cb statku D6£fnsk6ho 

a ilf?al tihoi ni do vyhn&nf nepHtele ze zem6. Protoz pH 

kommissi confiscatlonis Fridlandsk6 dne 25. ledna 1634 od- 

Mmzen byl vteho jminf, zvl&gt§ dotSen^ho zbytku summy 54 Z B^Tiu. 

trhov^, ktery v pokuti Albrechtovi z Waldsteina, knizeti Frid- 
landsk^mu, mel pripadnoati. Ackoliv pak zByna yypovMi 
t^to po smrti Fridlanda od cfsafe byl zprost^n, prece pro- 
padl zadrzaly zbytek per 6000 zl. ze summy trhov6 za statek 
Trmice Dolni (Unter-Turmic, okr. Ustf n. L.), kter^ 1. 1629 
za 30.000 zl. r^. prodal Lorencovi Majdrlovi z Mansberga 
(D. Z. 143, E. 16), jemuz zbytek dotceny 1. 1636 od cfsare 
byl darovan. — Naproti tomu obdrzel syn jediny Rudolfa 
z Bynu a d^dic Jindrich z Bynu a z Herbergen zadrzalou 
sumrnu 100.000 zl. za statek DScfnsky die jeho pHznanf 
1. 1661 az na 14,000 zl., kter64 mu teprv 1. 1671 i s liroky 
od d«dic4v Thuaov;^ch byly zaplaceny. (C. 215, B. 30 & C- 
Vt. — D. Z. 298, N. 26; 145, B. 10 & 622, G. 14.) 

Poendmka. PK mSstS Dedin^ odsouzen bjl t^2 mSSfan Jtfi Beutely 
protoie die zprAvy Jana Sigmunda brabSte z Thonu na komoru Seskon 
20. zdH 1630 a(EinSn6 d^lostrelectvu nepMtelsk^mu koule dod^val a sjny 
Bv^ pod krAle Sv^dsk^bo k slnibd vojensk^ dobfe ozbrojen^ yjpravil. 
Die rozsudku 26. zkH 1635 propadl vSecko jmSni sv6, toti2: dftm v md8ti& 
Dd^inS 8 pozemky, odbadnuty za 2426 kop miS. ; pak na jistin&cb 1655 
zl. za poddan^mi panstvi Dedinsk^bo, a jistinu pH mSstS Mostu — £eho2 
v^eho se komora desk^ 1. 1636 iJ^ala. (C. 216, B. 37.) 

Vinti? ryt. z Bynu (Giiiither von Bunau) z domu Dedina 
a na Plankea§tein6, maje pro n&bozenstvi ze zem6 odejfti, 
prodal 1. 1628 dne 2. srpna Erigtofovi ^imonovi svob. piuu 
z Thanu za 66.000 zl. r^n. statek svAj PlankenStein (Blansko, 
BlankeDStein, kr. Litomiric, okr. Ustf n. L.) totiz: z&mek 
P. 8 dvory popl. v Bi'eznici a Mozeh, vsi Mirkov, Lysa, Roa- 
dorfel (Neudorfel), Solovusky (Sovolusky), Eomoua, Cermna, 
Lopov (snad Laube), Breznice, Nest6nice, Ryjice, Mozef, Ve- 
sell, NeStidice, Eakuce (dil) a Povrly se clem na Labi, ml^ny, 
lesy, se Yiim prfslusenstvfm, jak to 1. 1554 na dil Jindhcha 
z Bynu pripadlo (D. Z. 51, A. 19), i se viemi svrsky a na- 
bytky. Na summu trhovou obdrzel Yintfr z Bfwi toliko 
30.000 zl., zbytek pak m^l ma v Ihflt^ch hfti zaplacen o 8V. 
JiH, totiz 16.000 zl. L 1629,. 10.000 zl. 1. 1630, 2000 1. 1631 
a 8000 zL i s tiroky pozAstdvajfcimi 1. 1632. Avsak Vintff 
z Bynu navritil se ph vpadu Saskem 1. 1631 s nepritelem do 
zem^, ujal se mocni statku Plankendteina a na nejv^de jej 
zloupil, pon^vadz mu terminy v £as nebyly zaplaceny. Pro 
toto proYin^nf pH kommissi coufisc. Fridlandsk6 dne 25. ledna 
1634 odsouzen byl vdeho jmenf, zvl&sti zbytku summy trhov6 Z B^nu — Celar. 55 

za statek Plankenstein, kteryi y pokute Albrechtovi z Wald- 
steina kni^eti Fridlandsk^mu v summ6 36.000 zl. pripadnouti 
mel. Ale Vintfr t^ vypovedi od cisafe zprosten, obdrzel 
i zbytek dotcen6 summy trhoy6 dne 28. ledna 1642. (G. 215, 
C. % — D. Z. 298, N. 29.) 

Vintfr atariif a Rudolf mladif, bratri z B]^nu, na ^en^tein^ 
a Btinenbarku, pH kommissi confiscationis 30. kv^tna 1623 
poknty osvobozeni, majfce odejiti pro nabozenstvf ze zem^, 
due 14. srpna 1628 statky sv6, z&mky Senitein (Schonstein) 
a BuneniurJc (Btinaburg) s dvory popluinimi a vesnicemi 
k nim nflezejfcfmi prodali Eridtofovi Simonovi sv. p. e Thunu 
za 73.000 zl. ryn., tak ze hned jim odvedeuo 31.000 zl., 
zbytek pak 42.000 zL m61 byti zaplacen v Ihfttach, totiz 
1. 1628 na Havla 4000 zl., 1. 1629 o Jirf 8000 zl. a tak bu- 
doacne kazd^bo rokn po 8000 zl. i s urokem ; kdyzby vsak 
Ihftty tyto drzany nebyly, mohli se dotcenf bratri v statky 
ty opet uvazati. — Pfi vp&du Sask6m 1. 1631 navratili se 
bratri z Bynu s nepritelem do zem^ a zmocnili se statkflv 
jim nedoplacenych ; procei pH kommissi Fridlandske, jako 
jejich stryc Vintif z Bynu, byli odsoiizeni, potom v§ak po 
smrti Waldsteina vypovedi t6 zproStfeni, tak ze jejich dedi- 
coy6 1. 1655 posledni zbytek summy trhov6 za statky dotcen6 
obdrtcli. (C. 215, C. % — D. Z. 298, O. 2.) 

Jan, Karel a Viciav Byiiitf z Byiic, katolici, prisahali 
krali Fridrichovi falckrab^ti ; pri kommissi confiscationis dne 
*^ a 17. listopadu 1622, pak vedle ds. resol. 5. prosince 1624 
poknty osvobozeni, podvolili se pfi kommissi tractationis 
de pio opere na alumnat klistera sv. Jakuba sloziti pokuty 
za perdon jisi ud61eny, totiz Jan 116 zl. 40 kr., Karel 100 zl. 
a na misti V^lava Oldhch By§ick^ 400 zl., na kterouz summu 
Oldricb vedle listu upominaciho t6ze kommisse dne 2. dubna 
1631 jestji 50 zL o sv. JiH t r. odv6sti mel. (C. 215, C. %) 

Karel starii Byiicky z Byiic, pri kommissi confiscationis 
dne 14 iervna 1623 odsouzen k manstvi^ ohl&sil, ie nemd 
zidnydi statk&v dMicnycb, na kter6 by 16na prijati mohl. 
iC. 215, C. V,r — D. dv. 7, f. 19.) 

Ju a Kai|iar Celarofi (Zeller) ryt. z Rosenthalu, bratri 
a katoUd, pHsihali Fridrichovi Falck^mu ; pfi kommissi con- 
tiacatioms vedle kril. v^ovedi z dne 22. listopadu 1622 po- 56 Z CeltenSlak — Cil. 

# 

kuty osvobozeni, zavdzali se pri kommissi tractationis de pio 
opere 1. 1629 za perdon jim udSleny ua alumnat kl&dlera 
sv. Jakuba dati pokaty, totiz Jan 700 zL a Kadpar>933 zl. 
20 kr. — E t^muz ucelu odvedla Anna Celarova, roz. Koi'en- 
sk&, 200 zl. ryn. na mfst^ manzela sy6ho z Yrabf. (C. 215, 

c. V8.) 

Joachym z Celtenilak (Zeltenschlag), v kraji Kourim- 
skem se zdrzujicf, obesl&n pfed kommissi transactionis dne 
5. linora 1629, aby se vyrovnal o pokutu za perdon mn ude* 
leny, nepostavil se jeStS 17. tinora 1630. (C. 215, C. V4«) 

Arnoit (Ondfej) Cettelberger (Zettelberger) z Cettelberku 
a V Cernfku na obesldn{ kommisse transactionis dne 5. tinora 
1629 nepostavil se k sloienf pokuty za ud^lenf perdonu ; ne- 
bot die zpravy posla komornfho 17. unora 1630 prodal 1. 1628 
statek svflj Cemfk (Cermfky, okr. Chomiitov.) mesCanu Ka- 
dansk^mu Matyasi Troberovi a odesel pro ndbozenstvf ze 
zem6. (C. 215, C. V4.) 

Martin CikAn z termni a pH m^st6 kral. Dvoru nad 
Labem, kdez byval c(s. rychtdfem, zemfel pfed vyrovnAnfm 
se perdon pH kommissi transactionis, pi^ed kterou dne 
5. linora 1629 byl obeslin. (C. 215, C. V4.) 

Hefman Cil (Cyl) ze Svojiic Hcastnil se ve vyprave sta- 
v&v povstalych, jsa k tomu pfinucen; protoz pri kommissi 
confiscationis odsouzen k manstvf, dne 10. rijna 1623 pokuty 
byl osvobozen. AvSak statek jeho KruSec dolni (Unter-Korn- 
salz, kr, Pisek, okr. Susie), dvftr popl. a ves, hned po vzeti 
mesta Susice pred bitvou bilohorskou od Dona Baltasara 
de Marradas lidem vdlecnym vzat a Donu Martinovi de Hoeff- 
Huerta postoupen, pak 1. 1623 za 5757 kop mis. odhadnuty 
se statkem B61ec (viz Oudra^sk^) za 8000 kop m(s. prod&n 
byl Johanna Malovcave, roz. z Bukovan. Cfl pak marnd se 
uchazel navrdceni toho statku; k op^tii^ jebo z&dosti m61o 
mu vyk&z&no byti vedle navrhu kr&l. mfstodrzfcfch 1. 1630 
z els. milosti 400 kop mfs. (C. 215, C. 18. — Lib. conf, 2, 
f. 34. — D. Z. 141, F. 16.) 

Jan JindMch Cil ze Svojiic, katolik, podepsal pHsabu 
krili Fridrichovi falckrabiti, v&ak pri kommissi confiscationis 
dne 5. prosince 1622 pokuty osvobozen, zavdzai se pri kom- 
missi tractationis de pio opere 1. 1629 za perdon mu ud*- Cf I — Cabelick^. 57 

leoy sloziti 80 zl. 30 kr. na alumnat kladtera sv. Jakuba 

V Starem mistfe prazsk^m. (6. 215, C. Vs-) 

Sigmund Albrecht Cil ze Svojiic, pH kommissi confisca- 
tionis dne 10. iijna 1623 za nevinna uznao, osvobozen byl 
pokuty. (C. 215, C. %.) 

Jan Jindfich Cttkr (Zucker) z Tamfeldu a na VeseH, pH 

kommissi confiscatiouis dne 26. kv^tna 1623 odsouzen dvou 
trdin ]m6nf, propadl statek VeseU (Veself Hrddek,*kr. Plzen.), 
tYR a ves 8 dvorem popL, za 7041 kop mfs. odhadnuty, 
ktery od krdl. komory 1. 1623 za 7750 kop ml§. Susaftna 
Wolfmgerovd z Wolfspachu koupila, a jejf syn Wolf Rudolf 
1. 1651 do desk vloJil. Cakrovi na tretinu z milosti mu po- 
nechanon a na pohledanost jeho manzelky, v jedn^ summe 
4944 kop, ddno 1. 1631 cfs. poji§t6n(. (C. 215, C. Va a C. 16. — 
Lib. conf. 2, f. 475 & 498. — D. Z. 150, N. 26.) 

Adam a Karel Bohuslav 6abelicti ze Soutic, odsouzeni 
pro provinenf sve zvlaste pri vpadu Sask6m 1. 1631 pfi kom- 
missi confiscationis Fridlandskc vseho jmeni, propadli podfly 
st4 po otci Earlovi nejst. na statku ^imuntickem jim nale- 
zejfd per 7000 kop mfs., a brzy potom zemfeli. Avsak dily 
ty kril. komore pfipadle i s liioky zadrzalymi vedle els. re- 
soL 29. rfjna 1635 darovany byly jejich bratrovi Vdclavavi, 
nejvysSfmu lieutenantu, za jeho sluzby vojensk6, jemuz i po- 
kuta, otd jeho ulozena per 7819 kop mis., vedle cis. resol. 
5.1edna 1648 byla prominuta. (C. 215, C. 8.) 

Jan (abelicky ze Soutic, katolik, pri kommissi confisca- 
tionis Yedle krAl. vypovedi z dne 17. brezna 1623 odsouzen 

V leiH>, ohlasil, ze nema zadnych statk& d6dicnych ; procez 
vedle cfs. resoluce 22. kvetna 1623 pokuty osvobozen, pfi 
kommissi txactationis 1. 1629 se uvolil mfsto pokuty za pro- 
menf sv£ d&ti 100 zl. na alumnat kla&tera sv. Jakuba v Sta- 
rtm mestg prazsk^m. (C. 215, C. Vs.) 

Karal nejtlartf 6abelicky rytlf ze Squtic a na Zimunti- 
cich pH kommissi confiscationis dne 7. dubna, vedle kr&l. 
v^vMi dne 17. brezna 1623 odsouzen dvou tfetin jm^nf, 
^e die cis. resol. 21. srpna t. r. propadl toliko tfeti dU statku 
svelio iimutiee (Zimontice, kr. Bud6jovic., dom. Tfebon.) — 
tvrz a ves s dvorem popl. a vsi Knfzeklady hornf a dolnf, 58 (^abelick^ ze Soutic. 

Becice, Krakovcice, Hrusov, Cenkov, Hartmanice, Donbi (Du- 
bov6, Dubov^ mlyn, Eichmtihle), Bukovsko, Eor&kov (nynf 
dvftr popl. u HruSova), Poftzany a Tuchonice — kteryz za 
23.457 kop mis. odhaduuty, jemu dne 15. zarf 1623 proti 
zaplaceni tretiny ze summy odhadnf per 7819 kop mfs. byl 
zanechan. Tato tr^tina vedle cis. resol. 13. rijna 1628 pora- 
zena byla k zadosti 11 ditek (8 synA a 5 deer) poz&stalych 
po Cabelick6ra na jeho jistinach Svamberskych per 11.000 
kop mfs. — Mimo to propadl Cabelicky tretinu summy trhov6 
zastatek Tomice — sidlo, dv4r a dfl vsi T., pak Novy Dvfir 
s prisluseustvlm, jak to 1. 1618 od Zuzanny Amstatov6 za 
3900 kop mis. koupil (D. Z. 139, R 29) — ktery 1. 1622 za 
3250 kop. mis. s povolenim kmzete z Lichtensteina prodal 
Albrechtovi Vrazdovi z Kunwaldu. (C. 215, W. 45.) Statek ^ 
mutice prodal syn Cabelick6ho Vaclav 1. 1630 spanel. plukov- 
nfkovi Janovi Filipovi Krazovi za 30.600 kop mfs., na kte- 
rouz summu niceho neobdrzel. Protoz statek ten, ktery pak 
pro provinenf Kraze 1. 1632 od Albrechta z Waldsteina ujat 
a Simonovi hrabeti Thunovi postoupen byl, vedle rozsudku 
dne 19. ^ervence 1642 Vaclavovi Cabelick6mu sv. pdnu ze 
Soutic V summ6 odhadnf 32.000 kop mfs. opet byl navr&cen. 
(C. 215, C. 8. — Lib. conf. 2, f. 486. — Viz t6z Kraz.) 

Kriitof 6abelicky ze Soutic pro sva provinenf, jichz se 
pri vpadu Sask6m 1. 1631 do migst Prazskych dopustil, zvldste 
ze povstale sedlaky k nepHteli vedl, dne 15. dubna 1632 
v ra^ste Mni^ku jat, do Homfch Budejovic doddn, z nailzenf 
krdl. mfstodrzfcfch tehd^z tam meskajfcfch vy^etrovdn a dne 
4. kvetna 1632 hrdla^ cti i statku odsoueen a stat byl. Jmenf 
jeho za 1500 zl. odhadnut^ pfipadlo v pokutu Albrechtovi 
Waldsteinovi, po jehoz smrti vedle cfs. resol. 28. linora 1635 
prokttratorovi komory £esk6 za sluing zadrzal6 bylo ode- 
vzddno. tuto pozftstalost mam6 se uchazel bratr Cabell- 
ck6ho Vratislav. (C. 215, C. 8 a T. 1.) 

VAclav fiabelicky ze Soutic, pri kommissi confiscationis 
dne 13. £ervna 1623 odsouzen h manstvi^ ohlisil, ze nema 
zidnych statkftv dMicn:^ch. (C. 215, C. Vio- — D- dv. 7, f. 83.) 

lifl a Prokop fiabeliok]^ ze Soutic nem^li i&isiiho jmini 
a pri kommissi confiscationis dne 3. Hjna a 7. dubna 16S3 
pokuty byli osvobozeni. (C. 2lb, C. %.) Mm eabuzsky z PrMtiho pro chadoba svou pn kom- 
fflissi confisc&tionis dne 3. Hjna 1623 pokuty byl zprostSn. 
<C. 215, C. %.) 

Vielav fiaobovsky ze Sviroyslie, jinak Cachrovsky z 6a- 
chrova a pri mestS Jaromefi, ujel 8 man^elkou svou pro a&- 
bozenstvi ze zeme, zanechav bez spravce dvAr, na Klouzkov^ 
receny a knihaini m^stskymi se Hdfci (nyni Gihelna, Ziegel- 
scblag), tez ndyn^ v Doldch zvany, ph m6ste Jaromen le- 
zici. Statecky ty od komory eesk6 dne 18. listopadu 1628 
byly ojaty, ale 1. 1629 postoupeny manzelce Cachovsk6ho Do- 
rote, kter&z navratiysl se do zem6 k ylre katolick^ pristou- 
pila, (C. 215, C. 22.) 

Pctr 6ikovec z Bohuitc bned z poedtku zpoury meakaje 
Q neprftele od cfs. generala hrabete Bouquoie zajat byl. Statek 
jeho ve ysi MeeipotoH (Nespoding, kr. Bud^jovick^, dom. 
KromloT) — tri poddan^, z nich£ jeden sedlak a dva chalup- 
aid — ktery Cakovec svagru svimu za 400 kop mf s. prodal, 
od kraL komory 1. 1619 obci m^sta KrumUva byl postoupen 
a vedle cfs. resoL 13. Hjna 1631 za summu odhadni 715 kop 
mfs. dedicni ponech&n. (G. 215, C. 9.) 

PKbfk 5ikovec z Behuiic a na ^akovci, katolfk, jeden 
z relatorft na sn^mn generalnim 1. 1620, podepsal tSz prf- 
^u Fridricha Falck6mu, pri kommissi confiscationis 3. listo- 
pada 1622 pokuty osvobozen byl. Avdak statek jeho Cdkov 
iCikoYice, Uakovjec Mal^, Elein-Cekau, kr. BudSjovic, dom. 
Konudrice), ves C. s tvrzf pustou a dvorem popluznfm, 
L 1620 lidem y&lecn^ mu odnaty, opatu kUstera Vysebrod- 
skiho T somme 7197 zl., k potreb6 vojenske pftjcenych, za- 
sta?en a Tedle cis. resoluce z dne 5. pVosince 1620 postou- 
pen, ale L 1623 opit 6&kovci za jistou ndhradu nikladu, od 
<iMtU na tyz statek uiinto6ho, navracen a po smrti 6ikovce 
(1629) od vdoTy po nim pozftstal^ Ludmily, roz. z Rohatec, 
jmteem synAv, JiHho Jana, Karla Premysla, Jana Eristofa 
a Baltasara, L 1630 za 7000 kop mfs. prodan byl t6mu2 
opatu Yytebrodsk6mu, jen2 jej k statku Koma!ick6mu pfi- 
PojU. (C. 215, C "/4, a C. 9. — D. Z. 143, M. 21.) 

H|iMk 6isiav ryt. z Podoli a na Hlasiv^, jeden z relatorft 
na SBftni generalnfm L 1620, pH kommissi confiscationis 
L 1623 odfloozen pdUho dflU jmSnf sv^ho, propadl patina €0 Castolar — Cejka. 

jistiny 8v6 na statcfch Rozmbersk^cb per 1600 kop mid., 
jejfz zbytek jemu z komory cesk£ dne 10. Hjna 1631 byl vy- 
placen. Mimo to statek jeho Hlasivo (kr. Tabor, dom. Chy- 
nov) — tvrz pusta a ves H. s dvorem poploznfm, ves Petrovice 
8 dvorem popluznim a jeden poddany ve vsi Ghodce oad 
Petrovicemi, s horami sthbrn^mi, jak to bratrf Jan a Petr 
Ca8l$yov6 z Podoli Janovi Malovcovi na Eamenici a Chynovi 
V diuhu 5250 kop gr. cesk. 1. 1586 zapsali (D. Z. 90, H. 
19) — jiz prededle od kr&l. komory ujat^ dne 10. listopadu 
1621 cis. kommi88a)ri JiHmu Yrdovd ze Sadlna k spravS byl 
odevzd&n a bezpochyby s panstvim Chynovsk^m, po Zikmun- 
dovi Matydsi Vencelikovi z Yrchovi§f konfiskovan^, 1. 1623 
cizozemci knf zeti Janovi Oldrichovi z Eggenberga postoupen ; 
nebof od te doby se iiv&df statek ten ve dskich zemsk^ch 
jakozto k Chynovu nAlezejfcf. (C. 215, C. '/^ & S. 83.) 

Castolar ryt. Dlouhovesk]^ z DIouhivsi Alexander, Fridrich 
Ignac, Jan, Jan Albrecht, Jaroslav, JindHch, KriStof, Leo-' 
pold, VUem a Znejboh, katolici, a£ podepsali prfsahu krili 
Fridrichovi falckrabeti, pfi kommlssi confiscationis dne 3., 
9., 16., 29. listopadu 1622, due 7. unora a 10. rfjna 1623, 
poslednf pak dne 23. Hjna 1624 pokuty byli osvobozeni. 
Potom pri kommissi tractationis de pio opere 1. 1629 pod- 
volili se za perdon jim udeleny zaplatiti na alumnat kladtera 
8V. Jakuba pokuty, totiz Alexander 100 zl., Jan Albrecht 
40 zl., Jindrich 116 zl. 40 kr., Leopold 30 zl. a Znejboh 40 zl. 
ryn. (C. 215, C. Vg.) 

Jan Cech z Hradce teprv po smrti sv6 pred kommissi 
transactionis dne 5. unora 1629 byl obeslan; nenf v§ak vy- 
tceno, zdali dedicov^ jeho o pokutu za ud^lenf perdonu se 
vyrovnali. (C. 215, C. V4.) 

Adam Markvart 6ejka ryl. z Olbramovic, pH kommissi 
confiscationis dne 21. iervence 1623 za nevinn^ho vyhl&den, 
uvolil se pri kommissi tractationis de pio opere 1. 1629 
k alumnatu kUstera sv. Jakuba sloziti 50 zl., kter^z die listu 
upominacfho z dne 2. dubna 1631 sv. JiH t. r. m61 zapla- 
titi. (C. 215, C. ig.) 

Jan Adam 6ejka ryt. z Olbramovic, katolfk, podepsal 
pHsahu Fridrichovi Falck^mu, avdak ph kommissi confisca- 
tionis dne 12. listopadu 1622 pokuty osvobozen bez vyminky GejkA z OlbramoTic. 61 

(absolutos sine dausola), zavazal se pri kommissi tractationis 
L 1629 k alumnatu u sv. Jakuba odv6sti 2000 zl. ryn., kter6 
die lista t626 kommisse z dne 2. dubna 1631 o sv. JiH 1 1\ 
ma sloiiti. (C. 215, C. Vg.) 

Jao Joachym 6ejka ryt z Olbramovic pH vzddni se mi- 
sta Sasice dne 27. z&H 1620 od generala Dona Baltasara de 
Xarradas, tki vedle cte. resoluce z dne 21. kvitna 1621 byl 
perdonovan a na milost prijat (G. 215, S. 79.) 

Karal stariU fiejka ryt. z Olbramovic pH kommissi con- 
fiscationis vedle kril. vypovidi dne 20. ledna 1623 odsouzeu 
polomce jminl^ kter^i v§ak z t6 pH^iny vdecko od krdl. ko- 
mory bylo njato, totiz: statek Kdcav (v deskdch zemskycb 
pozdiji nSmecky t^ Kaisenhofen i'eien^, kr. Caslav. okr. 
Uhlfi. Janovice), k nemuz ndlezela tvrz a mistecko K^cov 
s dvorem popluznfm a pivovireni, dv&r poplnznf (^abelicky 
sovcfiiem, vsi Zlivd (Zliv), Holsice (Holusice) a Brandejs^ 
Cteov, Polipsy, Zbizuby (Bizuby) a dv4r popluznl Veseck^ 
sov^em, Vlkova a Hroznice, Kobl&sko, Vranice (dil), Lo- 
siny 8 tvrzf a dvorem popluznim, Petrovice, Zderadiny, Ce« 
novice, Kneze (Knez) s dvorem popluzoim fecenym Vfska^ 
Samechov s dvorem popluznfm, flendov, Jircice (Jirice), Psary 
(Psare) s dvorem popluznfm a ovcinem; t6z mistecko Zdi- 
slaviee s podaefm kostelnfm a dvorem popluznfm, vsi Bataje 
Ovesni, Ghlum a Javomik, kter6z Jan Cejka ]. 1550 od Petra 
z Oujezda za 2600 kop mf s. koupil (D. Z. 49, C. 24) ; t6z dil 
vsi Attnavic (dom. Jenikov. Golc.), ktery Jan Cejka 1. 1550 
«<l bratii Veseckych z Vesec Jana a Vdclava za 125 kop miL 
koupU (D. Z. 48, F. 5.) ; pak dll vsi Sedmpdnftv (Sedmipdny)^ 
smlyny najemnymi i poplatnymi, rybnfky, lesy a v§(m pri- 
^Ittsenstvim. *) — Tento statek od kril. komory za 116.046 *) Zimek a m^ate^ko Kdeov b dvorem popluinim, pivov^eiDf 13> 
l^n? le«&r, pHvosejn a mostu a clem z mosta, mlyn Chobot a vsi Zliv, 
Zd^rsdinj Dolejii a Vranice b pHslaSenstvim drSeli 1. 1544 bratfi Lev 
« Friarich Tetaw z Tetova (D. Z. 6. J. 7) a po nicb 1. 1655 Jan d^ka 
'0\}/ram<mc (D. Z. 12, A. 16), kterj- k tomu mimo jin6 statky pfipojil 
>* Rtihiiiee — tvr» H. s dvorem popluinim, 2 dvory kmetci puste v Ho- 
WiAicieh a 8 dvory kmetci pu8t4 8 dedinami ve vsi puBt6 Brandejaich — 
]*-t 1. 1549 sa 302 kop gr. ^esk. od V^clava HlavASe % Vojenic konpil 
^' Z. 4S, B. 1); pak pKpojen k tomn statek Samechov — ves S. s dvo- 
'f" poploinim, pH te£ vsi tvrs pustii, Hovidliny fe£en&, a vsi cele 
•'enovice a JiHc« — kterj^ Karel Cejka 1 1614 od Albrechta Bavora z Ka- 
If^Qie ta 11.100 kop mii. konpil. (D. Z. 188, D. 7.) 62 Cejka z Olbramovic. « 

kop m(s. odhadnut^ koupil 1. 1623 cizozemec Jan KR Werde 
$v. pan e Werdenhergu za 116.000 zl. ryn., na kteroui sammu 
jemu porazeno bylo 30.000 zl. vedle cfs. resol. 14 Hjna 1622 
jemu z milosti darovanych. — Manzelka Cejkova Johanna, 
roz. HrzafLOva z Harasova, m^la na tkmi statka, za ndjz sama 
pH kommissi 150.000 kop mik marnS nabizela, pohledanost 
166.589 kop mfg., jfz se jestS 1. 1634 marng domahala. (C. 
215, C. 13. — Lib. conf. 2, t 306. — D. Z. 153, F. 7.) — 
Werde pak 1. 1626 prodal statek Kdcov za 135.000 zl. ryn. 
Janovi Octavianoyi Vchynskemu Vchynic (D. Z. 143, B. 1. 
& 296, F. 3.), kteryi dfl t6hoz statku, totiz mistys Zdisla' 
vice s dvorem popluznfm a vsi Rataje Ovesnf, Chlum, Javor- 
nik, Sedmip&ny a Rfmovice, za 22.500 kop mid. Fridrichovi 
z Talniberka na Yladimi postoupil (D. Z. 143, B. 12), statek 
pak Kacov dne 3. dubna 1628 prodal za 56.000 zl. r^. Ja- 
novi de Vitte z LUienthdlu (D. Z. 143, H. 24 & 295, K. 2), 
po jehoz smrti od jeho man^elky Anny, roz. z Glauchova, 
statek EacoY se statkem Rataje Hraien6 pro dluhy prod&n 
byl 1. 1635 za 119.000 zl. r^n. Benign^ Katerini z Lohkomc 
na Byline a Ronovi. (D. Z. 145, C. 17.J 

Karel mladif, Jiff, Petr a Viclav Cejkovi ryt. z Olbra- 
movie nem^li z&dn^ho jm^ni, tak ze pH kommissi confisca- 
tionis dne 3. rf jna 1623 a 3. prosince 1622, pak ds, vypov6df 
1. bl^ezna 1628 pokuty byli zprodtini. Z nich pak jenom Ka- 
rel mladsf pri kommissi tractationis de pio opere 1. 1629 se 
zavdzal slozitl 20 zl. r^. na alumnat klastera sv. Jakuba 
V Star6m mgst^ prazsk^m. (C. 215, C. VsO 

Tiburc( fiejka ryt. z Olbramovic, katolfk, ucastnil se zpoury 
tfm^ ze od stav&v povstalych koupil statek duchovni kapitoly 
Praz8k6 sv. Vfta — vsi Ptice HofejH a DolejSi s pHsln^en- 
stvfm, s pivov^em v mSstysi OunhoSH s rybnfkem a prfslu- 
denstvim — za summu odhadnf 1781 kop mf§., zaplacenon 
az na 1000 kop, z nich2 deputatu rocnS 60 kop kapitole 
Pra2sk6 m61 odvdd^ti. Statek ten po bitv6 bilohorski dey 
kovi byl od&at a kapitole Pra2sk6 navr&cen. Cejka pak jsa 
1. 1628 hejtmanem komor. panstvf Krivokldtsk6ho, pri kom- 
missi transactionis dne 4. bi^ezna 1628 pokuty byl osvobozen ; 
avsak vedle cfs. vypovedi mel sloziti ad pium opus 583 zl. 
20 kr. ze sv6ho dvorce, ac zadluzen^ho. (C. 215, C. V4 & C. '/s-) , £lejka z Olbsamovic. 63 

Viliin 6ejka z Olbramovic zahynul pri vzeti mesta Pfsku 
ck YOjskeuL Jeho statek Brioh (kr. Pfsek, dom. Drhovie), 
tvrz a ves s dvorem popL a 9 osedlymi, dil vsi Petrovic 
s tfemi osedlymi, pak mlyn na tiri kola sKorecnik^ receny, 
tri rybnfky a lesy — od kral. komory v pokutS vzat a za 
5475 kop m(l odhadnuty 1. 1622 prodan byl Albrechtovi Be- 
nedavi ryt. g Nedtfn za 5000 zl. ; avsak pri cf s. ratifikaci 
smloayy pfira^eno k sumin6 trhov^ 1400 zl., tak ze Beneda 
za ten statek 6400 zl. zaplatil. (G. 215, C. 13. — Lib. conf. 2, 
f. 30. — D. Z. 141, G. 14; 292, D. 13.) 

Zden&k Cejka z Olbramovic ptt komiDissi confiscationis 
byl obTin^D, ze k vilce stavoYsk6 kontribuci d^val, t6z direk- 
torAm psal, ze ochoten jest lid syfij ozbrojiti a s nim syna 
sveho k vojsku 8taY0V8k6mu odeslati, coz i ucinil ; pak ze 
jeste po Yitizstvl bdlohorskem s rebelly ve Zvikoyi si dopi- 
soval a jim zasoby dodaval, t^se jicb, ze se jim pomoci od 
Mansfelda dostane. Protoz rozsudkem due 26. kvetna 1623 
odsoQzen vSeho jmini^ propadl statky sv6, tvrz a ves Voaeh 
iOsek) a tvrz a ves Khdmce *) (kr. -Pisek, okr. Strakonic.) 
s drory popluznimi, vsi Jemnice a Petrovice, dv&r popl. Bel- 
niceroT&ky, pak lesft 6 le£i na 36 tenat, 7 rybn(£k& a 1 mlyn. 
Tyto statJcy L 1623 koupil za summu odhadnf 6998 kop mf§. 
kcaL miatodrzfef Kard hniie a LichienSieina^ kteryz je t^boz 
roku za 15.000 kop. mii Ferdinandovi Rudolfavi LaSan- 
skemu postoupil. Ale pon^yadi na tecb statcfch mimo yeno 
manzelky Cejkoy^ per 3820 kop rozdilni y6riteloy6 18.000 
kop mfi. meli poji6t6no, k nal^hdni vehtelfiv (die zpr^yy 
kommisse reyisionis cisari dne 21. prosince 1630 podan6) 
statky ony znova byly odhadnuty a shledano, ze za 36.901 
kop mik stdly. Procez zidal Cejka, aby po zaplaceni dluh&y, 
pro ktere sim i vezenlm stfhdn byl, ptebytek z t6to summy 
odhadni jeho manzelce Hel^n^, roz. z By sic, a dStem jeho 
zcela neb z cast! z milosti byl daroyin. A^koliy i kommisse 
reyisionis nznala, ze d6dicoy6 knlzete z Lichten§teina poyinni 
json nahraditi fisku, oc pH prodeji statkli tech zkracen byl ; *) Ttts ft ves Kbelidci a dvorem popl., dil vsi Jemnice, dv&r Kar- 
bonkovsk^ s didinami Kehebkou a pod Ostrym vrchem fe^n^mi koupil 
L 1596 aa 7600 kop mit. otec Gejkj Vaclav od Sebestiana Chvala 
fieinckilu). (D. Z. kvat. trhovj^, rud^, M. 14.) 64 6ejkov8k^ — (!Sern£n. . 

pfedce nideho nebylo nahrazeno, a pohledanosti manzelky Cej- 
kov6 a jinych vSHtelft pri kommissi revisionis jedte L 1690 
zfistaly nevyfizeny. (C. 215, C. Vi a C. 13. — Lib. cont 2» 
f. 88. — D. Z. 141, M. 2 & 292, M. 9.) 

MikulM Cejkovsk]^ z 6ejkova zpoury v nicem tifiastna se 
neu^inil, tak ie pH kommissi confiscationis nebyl odsoozen. 
Avdak statek jeho Dlouhd Ves Stard (Alt-Langendorf, kra} 
Pisek, okr. Susice), za £asu zpoury od hrab^te Boaquoie 
vojskem vzaty, odevzd&n byl primasovi Erumlovsk^mu Ma- 
tydsovi HeldrU z Schattenbergu^ jemuz 1. 1620 yedle cis. po- 
rucenf pro jeho v6rn6 sluSby byl daroY&n, a po jeho smrti 
V 8umm6 4000 kop mid., kter&i Heldrle na chudy dAm kol- 
leji jesuitske v Krumlovi odk^al, t6ze koUeji z naHzenf knf- 
zete z Lichtenfiteina dne 19. kv^tna 1624 postx)upen. — Cej- 
kovsky dokdzav nevinu svou, marii6 se uchdzel o to, aby 
mu statek jeho, proti vsemu pravu odnaty, od Jesuitftv byl 
navracen; t6z marna byla jeho zddost opetovand 1. 1632, aby 
aspoii jeho dceri Alzb^tS dfl matky jeji na torn stitku poji- 
st^ny per 3900 kop mfg. byl zaplaceu; nebot dcera jeho 
jest6 1. 1644 marn6 vyhleddvala pr&va sveho pH kommissi 
revisionis. Prfcinou toho byli Jesuit6, kteHz na zakladg ja- 
kehosi poznamen&ni a ohldsenf 6ejkovsk6ko — jez se po 
smrti Heldrlov^ mezi v^cmi jeho naslo a kter6z Jesuits „Zi- 
helium famosum'^ proti sobe jmenovali — ticastenstvi Cejkov- 
sk^ho ve zpouire a provinSni jeho dokazovali, ackoliv na to 
i die zprdvy kr&l. prokuratora Jenfska z dne 29. brezna 1629 
zadnych sv^dkfl, mimo dotcen^ poznamen&nf, nebylo. (C. 215, 
C. 14. — D. Z. 142, E. 4.^ 

Bohuslav 6er, jinak Cerv z Boietina, svobodnik na dvore 
svobodn6m v Bo2etfn£, vedie kral. vypovidi dne 2. prosince 
1623 pokuty byl osvobozen. (C. 215, C. %,) 

Toma§ Cerkovsky ze Zahr&dky, katoUk, pH kommissi 
transactionis dne 18. dubna 1629 pokuty za perdon mu ude- 
leny byl zprost^n, protoze nem61 jm^nf zadn6ho. (C. 215, 

C. V4.) ^ 

Adam Cernin ryt. z Chudenic, katoUk, ucinil se ucastna 
zpoury tim, ze podepsal pHsahu stavftv odbojnych, byl rela- 
torem pfi snemu generalnim 1. 1620, zpecetil konfederaci 
a hlasoval pro zavrzenf krdle Ferdinanda II. a zvolenf falc- Cernin z Chudenic. 65 

kraMte Fridricha. Pfes vSecka tato provin^nf pri kommissi 
confiscationis dne 16. listopadu 1622 zaloby zproSten byl, 
pon^yadz vinu svou na dfle odvedl, tak ze jemu po smrti 
jeho vedle krdl. resolnce 28. ledna 1623 milost byla udelena. 
(C. 215, C, Vs & C. 'V4,.) 

Bohuslav 6ernin ryt. z Chudenic ph kommissi coufisca- 
tiouis odsouzen k manstvi^ vedle cis. vypovedi ze dne 2. fijna 
16*23 pokuty byl osvobozen. (C. 215, C. V,.) 

Divii 6emfn ryt. z Chudenic a na Nedrahovicich, hejt- 
man hradu Prazskfiho, katolfk, licastnil se zpoury stavftv 
cvaugelickych, dada se potfebovati v kommissfch, a proviniv 
se hlavne tfm, ze stavy ozbrojene do hradu pustil, coz vsak 
na porucenf nejvyssfho purkrabf Adama ze Sternberka ucinil. 
Za kralovanf Fridricha Falck6ho bvl kral. radon, komornf- 
kem a dvoru kral. hofmistrem. Po bitve belohorsk6 pro pro- 
vinenf sv6 dne 20. unora 1621 ajinymi na hradfe Praiskem 
uveznSn a pK kommissi hrdelni (exsecutionis) vedle kral. 
vypovedi dne 3. cei-vna 1621 hrdla^ cti a v§eho jm^ni od- 
souzen, dne 21. cervna 1621 na namesti Staromestskim me- 
cem byl odpraven. Jm6nf pak jeho vSecko hned od kral. 
komory v pokntu bylo vzato, totiz: a) statck Nedrahovice 
tkr. Tabor, okr. Sedlcan. dom. Chluraec.) — tvrz a ves Ne- 
drahovice 8 dvory popluznlmi, pak vsi Jeseuice, Doublovice 
jDublovice, Doudlebiee), Radec (Rac), Bor, Ouklad (Ouklid), 
Martinice, Stepanov a Boudy — ktery za 16711 kop mfs. od- 
badnnt^ 1. 1623 koupila knfeina Folyxena Lobkovic^ roz. 
z Pemsteina, za 16.000 zl. r^., z kter6z summy vdovS Ann6 
femfnovi jejf pohledanost 13.845 zl. byla zaplacena. b) Dum 
momi V Star^m mSste praiskem, proti Malemu sv. Kfizi 
V osadd sv. §t£p&na Malabo mezi domy Jana Vratislava z Mi- 
trovic a Matoa^ Helta pekafe lezfcf, kter^ Cernln s man- 
7elkoa svou Annou 1. 1619 za 1200 kop gr. iesk. od Jana 
Daniela Kapra z Eaprdteina konpil (lib. contract, caeiiil. 3, 
f. ^6)^ ponechin recessem knfiete z Lichten§teina dne 23. 
cervence 1622 v polovici vdovft Cemfnovfi, kterdi 1. 1629 za 
doprodinf a ponechdnf drtth6 polovice zddala. Po jejf smrti 
1. 1630 dftm ten cely za 15.000 kop mfs. byl odhadnut, a polo- 
vice jeho od kril, komory ujata. — c) Na jistindch do 30.000 

5 66 Cernfn z Chadenic. 

kop mft. (C. 215, C. 11 a S. 83. — Lib. conf. 2, f. 44. — 
D. Z. 141, G. 1 & 292, B. 25.). 

Manielka Ceminova Anna navratiti musila \&i stieitky 
duchovnf, kter6 v case zpoury od stavftv odbojnych 1. 1620 
koupila za summu odhadnf 3015 kop rail, zaplacenou a2 na 
1200 kop, z nichz deputatu rocn6 48 kop kapitole Prazsk6, 
a 24 kopy abatySi kldstera sv. Jiff ddvati povinna byla; totiz: 
stateh kapitoly sv. Vita na hradS PraSskem, ves Priiovy Luhy 
s krcmou vysadni ; pak stateh kldStera sv. JiH na hraM PraS- 
skem^ ves HoUnu se vsfm pHslusenstvfm. (D. Z. 192, 0. 9.) 

Drslav a Jiff CernfnovA ryi z Chudenic, bratH, katoKci, 
ticastniU se zpoury tak jako Adam Cernfu, dokazali Y§ak pfed 
kommissi confisc nevinu svou, tak ze vedle kral. resol. dne 
28. ledna 1623 a 29* listopadu 1622 pokuty byli osvobozeni. 
Za perdon jim ud^leny zavazali se pH kommissi tractationis 
de pio opere 1. 1629 k alumnatu klastera u sv. Jakuba v Sta- 
r6m mestfe praisk6m odv6sti pokuty, totiz JiH 150 zl. a 
BrsUv 50 zl. (C. 215, C. V^ & C. "V^^.) 

Humprecht starii Cernfn ryt. z Chudenic, mfstokomornfk 
kralovstvf Cesk^ho, due 25. kv^tna 1618 od stavA mezi di- 
rektory^ spravce a rady zemsk6 ze stavu rytifsk^ho uaffzen 
a zvolen, dal se toliko pfi dskdch zemskych potfebovati, 
ostatne vsak zpoury se nezii^astuil, dostav od stavftv dovo- 
leuou, tak ze ani uepffsahal, aui konfederace nepodepsal, 
uybrz hued z poc&tku pH kurfifstovi Sask6m s&m se pHhl&sil 
a cfsaii v6rnym zftstal; t6z po vit^zstvf na Bfl6 hofe skrze 
bratra 8v6bo Hefmana Cemina pH v6vodovi bavorsk6m Ma- 
ximilianovi o perdon se ohldsil, a s&m Prazany Starom^stskd 
a Novom6stsk6, jakoz i osoby stavu vysSfho tehd&z v Praze 
meskajfcf ke vzddnf se dsaH zfskal. Z t6chto pHcin nebyl die 
zprdvy knfiete z Lichtensteina dne 23. dnora 1621 s ostatnfmi 
direktory zatcen, ani pted kommissi hrdelni (exsecutionis) 
postaven, nybrz teprv dne 14. linora 1622 pfed kommissi con- 
fiscationis obesl&n, a dok&zav nevinu svou dne 29. fijna 1622 
i s bratrem svym Janem iaioby a n&fku rebella byl zpro- 
stin. — Potom pH kommissi tractationis de pio opere dne 
3. dubna 1629 zav^al se za perdon mu ud^leny k alumnatu 
kidgtera sv. Jakuba vStar6m mi^XJk prazsk^m d&ti 1500 zl., 
na kterouit summu 1475 zl. sloi^il, zbytek pak 25 zl. po jeho Cernin z Cbudenic. 67 

Bmrti vedle naHzenf teze kommisse dne 2. dubna 1631 o sv. 
JiH t r. zapraviti mil bratr jeho Jan, ktery za sebe pH t6z 
kommissi 50 zl. k timuz alnmnatu odvedl. (C. 215, G. y^ 
& C. 11.) 

Humprecht mladif a Jan Adam Cernin ryt. z Chudenic 
podepsali pHsahu Fridrichovi falckimu ; avsak jsouce kato- 
lid pri kommissi confiscationis dne 29. listopadu 1622 a 14. 
cervna 1623 pokuty byli osvobozeni. (C. 215, C. Vs-) 

Jan Hehnan Cernfn ryt z Chudenic, pri kommissi con- 
fiscationis vedle kr&l. vypovedi z dne 28. ledna 1623 odsou- 
zen polavice jmenf, propadl statek PrivStice (kr. Plzen, okr. 
Rokycan, dom. Radnice) — tvrz a ves P. s dvorem popluz- 
nim, pak pfil mesta Badnice a vsi Stupno, Ki^fse a Chomie — 
kteryz od krdl. komory za summu odhadni 21.502 kop mis. 
1. 1623 koupil nejvy§8i pisai^ zemsk;f Jan e Klenoveho a Ja- 
novie, a 1. 1626 pfevzal Ctibor Prichovsky g Prichovie. Ves 
pak Skomdno^ k timui statku nalezejfcf a za 1409 kop mis. 
odbadnuti, v smlouvi trhov6 od cisare byla vyminina a k pan- 
&tY{ SAirovskimu pripojena, ale potom (die desk zemskych 
kvatern 144, E. 27) detem Cernfnovym ponechana na srdzku 
poloYice ze statku PHvetick6ho jim ndlezejfci. (C. 215, C. 11. — 
Ub. cent 2, f. 382, — D. Z. 141, H. 12 & 292, F. 30.) 

Jan Ondfej 6ern[n z Cbudenic na Listanech a Ylacho- 
vem Bfezf, neticastnil se zpoury a nebyl odsouzen pri kom- 
missi confiscationis. Piredce Y§ak statek jeho Bi^ezi Vlachavo 
(Walliscbbirken, kr. Pfsek, okr. Prachatic.) moci vojenskou 
?zsty, (die listn Dona Martina de Huerta, nejyygsfho straz- 
mistra a cis. kommissare, dan^ho v Sugici dne 18. prosince 
1620) 8 jinymi statky konfiskovanymi 8v6i^en byl k sprave 
VftoTi Pelhrimovsk^mu. (C. 215, C. Vj.) — Statek ten, k nemuz 
nilezela tvrz pohot'eli s dvorem poplaznfm a mSstecko Brezi, 
pak Ysi Cblumena (Chlumany), Horouty, Picnovo, Uhrice, 
(AoHc), Dottbrava, Horej&f Kozly a cAst vsi Nakvasovic — 
potom Ceminovi navracen a od jeho syna Jana Earla 1. 1628 
prodin za 39.000 kop mis. Jindfichovi ^dkovci ze Z4kov6 a 
na flradiiti. (D. Z. 142, Q. 14.) 

Ju Petr Cernin ryt z Chudenic pti kommissi £onfisca- 
tioDis L 1623 odsouzen ti^etiny jm^nf, propadl statek demin 
(kr. Jiciiif okr. HoHc, dom. B61ohrad), tvrz a ves s dvorem 68 Pernio — Z Cernhauzu. 

popluinftn, mlynem a jinym pHsluSenstvf m ; nenf vsak vy- 
tceno, zdali a komu statek ten od krAl. komory byl prod^n. 
(C. 215, lib. couf. 2, f. 174.) 

Jindfich 6ernin ryt. z Chudenic, katolik, kommissar pri 
(lirekci stavftv odbojnych, pHsahal krali Fridrichovi Falckemu ; 
pfi koramissi confiscationis dne 17. listopadu 1622 pokuty 
osYobozen bez vyminky (absolutus sine clausula), zavazal se 
pred kommissf tractationis de pio opere 1. 1629 za perdou 
uiu udeleny k alumnatu klastera sv. Jakuba sloziti 1500 zL, 
kterou2 summu die listu upommadho z dne 2. dubna 1631 

sv. JiH t. r. m61 zaplatiti. (C. 215, C. Vs) 

David JindNch Cernous (6ernhauz, Tschernhaus), sv. p6n 
z Cernhauzu a Polkenheimu na Mittelwaldu a Schonfeldu, 
pro sv6 licasteustvf ve zpoufe s bratrem svym Janem vedle 
recessu kr&l. mistodrziciho knizete z Lichtensteina z dne 1. 
njna 1624 pokuty osvobozen, odesel L 1628 pro nabozen- 
stvi ze zem6 ; povolal pak k sobe katolick^ho syna po bratru 
Janovi pozflstal6ho, jehoz porucnfkem byl, a zdediv po nem 
^tatky Liben a dilem Grabstein, pH vpadu saskem 1. 1631 
Ao Cech se navrdtil. Protoz pfi kommissi confiscationis Frid- 
landske obvin^n, ze sv6fence SY6ho katolfka ze zeme od- 
vedl, statky po n6m zdfedenfe v case urcit6m neprodal, z nich 
vSci a penize ze zem6 vynaseti dal a k nepriteli se pKpojil ; 
rozsudkem t^ze kommisse dne 16. ledna 1634 odsouzen byl 
vseho jminf, kter6z k ruce Albrechta z WaldSteina bylo 
ujato, totii: 

a) Statek LibeA (L. Stard, okr. Karlfn.) — tvrz L. nad 
Vltavou s dvorem popl. a pivovdrem, ves L. s mlynem, pllou^ 
2 papfrnami, 2 prachovnami a hamrem m^inym, s i-ekou 
Vltavou 1 spravedlnosti k pHvozu u Holej§ovic, s 3 ostrovy, 
stipnicemi, vinicf h\ii LibnS a cihelnou; tki dvftr Stfiikov 
8 hajkem a pHsIusenstvim ; ve vsi Vysoianech 7 dvorftv 

1 s chalupami a krcmou svobodnou ; v Hde^iovidck Yelik^ch 
7 osedlych; pak vsi cel6 Bolejsovice Mal6, Kobylisyy Chabry 
DolejSi s podadm kostelnfm, farou, dvoHstim a roUmi ; tvrz 
pustd Podvini s prachovnou; tvrz, dv&r popl. a ves cel& 
dimice s bdjem tecen^m TenetiSti i s jin^mi hdjky, rybnfky, 
potokem Hloup6tinsk^m, platy z vinic a vd(m pHsladenstvfm, 
jak to 1. 1595 Eliska Hoflfcnannova, roz. purkrabinka z Do- Cernous z Ceruhaasn. 69 

iiiD&, od Jiiika Bryknara z Bruksteina za 52.000 kop mis 
koapila (D. Z. 170, L. 15), a 1. 1620 drab^mu maozelu 
sv^mu FridrichoTi z Cernous venem pi^inesla. — Statek ten 
po smrti Wald^teina vedle cis. resoluce 12. kvitna 1636 
poneeh&n byl Maxmilianovi hrabSti z Trautmansdoffu^ jemuz 
jej WaMstein postoupil, na sr&zku 100.000 zl. jemu od ci- 
safe darovanych. (C. 215, K. -%, & T. ""%) 

b) Panstvf Grabitein (Grafenstein, kr. Bolealav.) — za- 

mek Grabstein, z^ek pusty Reimund, s vinid, pivovarem 

a dvory popluinfmi pod zdmkem Grabdteinem, v Hradku, 

T Machendorfu, y ^pitlgrundu, v ^imbacbu, v Dolej§im Pertls- 

torfu (Berzdorf), ve Wetzwaldu, v Hoi^ejsf Chrastav6, v Suche 

a Hennersdorfg ; s hamrem zeleznym s rudami a ml;f ny ; me- 

stecka Chrastava (Kratzau) a Erota jinak Hradek (Grottau, 

St Grofental), borni mestecka Frauenberg, Engelsberg a 

Neastadtl; vsi Gerstorf, I)ehnis, Neudorf, Spitlgrund, Eotov 

(Ketten), Pankrac jinak Jitrava, §imbach (Schonbach) Ho- 

rejaf a Dolejni, Henderstorf (Hennersdorf) jinak Weisskirch, 

Wetzwald, Dolej&f a Horejsf Chrastava (Kratzau), Hundorf 

iHohendorf), Machendorf, Ekersdorf (Eckersbach), ves v Ho- 

logmndu, Ullersdorf a Sacha ; s manstvfmi zejm^na Wolfers- 

dorf, Macheiidorf a Pullendorf (BuUendorf) a y^fm prfslu- 

senatrfm, jak to Eliska Hoffmanovi, roz. purkrabinka z Do- 

nfna^ 1. 1606 smSnou za statek syflj SkaSov od man^ela sv^bo 

Ferdinanda Hoffmana z Grynpihlu a Strechoya mila postou- 

peno, a L 1620 dnib^mu manzelu sy^mu Fridrichoyi z Cem- 

hauzQ yJnem pnnesla (D. Z. 133, F. 13; 150, 0. 29 & 180. 

A. 23). ~ Toto panstvi od Albreehta z Waldsteina 1. 163] 

koniiskoyan^ a tkmui od cisai^e 15. dubna 1632 na litraty 

val«en6 odeyzdan^, postoupil Walditein dne 18. kyetna 1633 

s d%. poTolenfm 9. ceryence 1633 nejyys^sfmu stolboyi Maxi- 

mUanovi hrdb&i z Waiditema y summe odhadnf 117.277 zl. 

rn>- na sraiku jeho pohledanostf a proti zaplaceni dluh&y 

A* tind panstyf vizfcfcb. (D. Z. 622, E. 12.) 

c) Dva demy Cernhauzoysk6 pod kral. hradem lezfci 
▼ MeBtim fludstd pra28k6m, z nichz jeden za 30.000 zl. od- 
badnaty hrabeti Sigmundovi z Thunu, druhy pak Mat. Ar- 
^^Mi Hartmannovi z KlarSteitM od Albreehta z Waldsteina 
bjl poatonpcn. (C. 215, C. Vt & F. %) 70 Z Cemovic — Cetensk^. 

Avgak oba tyto domy 1 statky Liben a GrabStein na- 
vrAceny byly vedle cfs. resoluce 7. prosince 1637 demhan- 
0ovi^ kterf ds. v^povfidl 16. kvStna 1637 za nevinneho byl 
uzn&Q. Hrabiti pak Trautmansdorfovi nahradou za statek 
Libefi na srdiku cfs. daru 100.000 zl. postoupeno bylo 40.000 
zL, od bratH ze ^irotfna v pokut^ slozen^ch. Hrab£ Maxi- 
milian z Waldsteina obdrzel ndhradou za panstvf Grab&tein 
statek MUotice na Morav^ po Zampachovi z Poten§tein& 
V summg 47.000 zl. a mimo to cfs. pojistenf na 70.277 zh 
a na srdzku t^to summy postoupen mu byl pal&c po Al> 
brechtovi z WaldSteina v summfe 50.000 zl. (C. 215, T. 18 
& F. 5. Viz t6z Albrecht z WaldSteina.) — Prdvo na dotcen6 
domy, kter6 vedle cfs. resol. 17. srpna 1644 a 6. linora 1645 
Waltrovi hrabSti z Leslie v summg 10.000 zl. od komory de- 
sk6 byly odevzddny (D. Z. 305, P. 30), postoupeno bylo od 
JiHho z Cernhauzu Janovi Hertvfkovi hrabiti z Nostic, jemuz 
Leslie 1. 1652 vytcenou siunmu zaplatil. (D. Z. 151, J. 4.) 

Maximilian z 6ernoviC podepsal prfsabu stavftv odbojnych : 
av§ak jsa katolfk pH kommissi confiscationis dne 10. brezna 
1623 zaloby zprostSn bez r^minky (absolutus sine clausula), 
UYolil se pi^ed kommissf tractationis de pio opere 1. 1629 za 
perdon mu ud^leny sloziti 500 zl., z nichz die listu upomf- 
nacfho 2. dubna 1631 jestS 250 zl. k alumnatu kl&stera sv. 
Jakuba o sv. Jiff t r. odvesti m^l. (C. 215, C. Vg a C. ^Vii-) 

Viciav 6etejl8k^ z 6etnt, pri kommissi confiscationis 
vedle kr&l. v^povgdi z dne 17. bfezna 1623 odsouzen polo- 
vice jm6nf, propadl statky: a) Ledce (Ledec, kr. Jicfn, okr. 
Liban, dom. Dobrovice), tvrz a ves s dvorem popl., odhadnuty 
za 19.140 kop. mfs.; b) VinaHce*) (kr. Boleslav., dom. Do- 
brovice) — tvrz a ves s dvorem popl., a vsi Ghloumek, Ne- 
pfevazky (NepHvazeves) a Libichov, pak tti rybnfky (Velky 
Svarovsk^, Prostf ednf a Losky) — za 24.356 kop mf&. odhad- 
nuty. Tyto statky koupil od krdl. komory 1. 1623 za summy 
odhadnf Adam WaldSt^ina^ bofmistr kr&lovstvf Ceskiho. — 
Polovice z milosti Cetensk6mu ponechana die vypoitu uit&my 
komory £esk6 dne 30. kvitna 1673 vyn&dela 18.372 zl. 40 kr!. *) Sidio VinaHce mdlo se k cis. rozkasa 1. 1626 bndoucnS jmeno- 
vati „Navy Walditein*", Debner — Deym. 71 

na kterouz snmma bez lirokfl vedle cis. resol. 10. listopadu 
1674 ddno bylo ds. pojidtSni Fridriehavi Amoitovi Ceten- 
skemu^ synu po V4clavovi 6. pozftstal^mu. (C. 215, C. 1 2. — 
Lib. conf. 2, f. 13. — D. Z. 141, K. 30 a L. 1 & 292, L. 12 
a 14.) 

Alexander Debner (jinak Preis) z Debneru a na Rovni, 
zemrel v trval6 zpoui^ a pri kommissi confiscationis vedle 
kral. yypoY^di z dne 16. zari 1622 vseho jminf byl odsouzen. 
Statek jeho RoveA (kr. Boleslav, okr. Sobotka, ,dom. Mlad6> 
joy) — tvrz 8 dvorem poplaznim a ves Rovefi s ovcinem, pak 
ves Bacov a dfl vsi Malechovic, t€z dvftr kmetcf i^eceny na 
Tf ech Zubfch (Tfizuby) a 2 dvory kmetci nad Nemeck^mi Doly, 
(jak to 1. 1609 JindHch Mates hrab6 z Turnu od hrabenky 
Anny Kateriny §likov6, roz. ze Smiric za 4600 kop mfs. 
koupil die D. Z. 182, 0. 27.) — od kral. komory za summu 
odhadnf 3276 kop inik dne 13. bi^ezna 1623 prod&n byl 
AlbrecfUovi z Walisieina, od nHhoi 1. 1624 v l^no pi'enesen 
a Junavi Jlbreektovi a Wald^teina do smrti jeho k uiivani 
postoupen byl. (C. 215, D. 15. — Lib. conf. 2, f. 267. — D. Z. 
141, E. 16; 260, B. 27 & 194, L. 10) — Viz t6z statky lenni 
Fridland8k6. 

Adam, Arnoiit, Mikulii, Vaolav a Vilim Deymovi ryt. ze 
Stnteie, pri kommissi confiscationis dne 3. Hjna 1623 za- 
loby a pokuty byli osvobozeni. (C. 215, C. V^O Adam 
a Vddav odesli potom pro nabo^enstvi ze zeme, a navra- 
tivse se pri vpadu Sask^m 1. 1631 s nepHtelem do zeme, 
odsonzeni byli pii kommissi confiscationis Fridlandsk^ dne 
25. ledna 1634 vdeho jmeni, kter^i vsak nenf vytceno. (C. 
215, C. %.) 

Jan starif Deym ryt. ze Sth'teie byl mezi relatory pH 
snemn generalnim 1. 1620, pri kter^mz falckrabf syn zvolen 
byl za cekance kr&l. 6esk6ho ; pro kter6z provinenf pri kom- 
missi confiscationis vedle krdl. v^povedi z dne 17. bfezna 
1623 odsouzen pohvice jmeni sv6ho, propadl statek Krsice 
jioak Nefestce (kr. Pisek, dom. Cimelice), sidlo a ves Krsice 
s dvorem popluznfm, ves a dvftr popluznf Nefestce s mlynem 
iakovskym a v4penid, t^z dfl vsi PohoH, jak to 1. 1617 
Deym po Jindhchovi Deymovi za 14.000 kop mis. koupil. 
(D. Z. 139, A. 23.) AvSak statek ten zcela vypalen^ a pusty 72 Deym z StHteie. 

bez obyvatelftv I 1623 navrdcen byl Deyinovym d^tem, Ja- 
novi, Petrovi, Adamovi, Barbofe a Anne, ponevadz byl vlast- 
nim majetkem jejich matky Markety, roz. z Gerstorfu, a od 
nich prodan KateHne Deymov6, stryni Deyma, za 7500 kop 
ni. — .Deym pak dne 10. brezna 1630 pred kommissi trans- 
actionis obesl&n byl, aby se porovnal o dfl krdl. komo^e 
pnpadly. (C. 215. D, 3. — Lib. conf. 2, f. 310. — D. Z. 145, 
F. 25; 299, M. 6.) 

Jan mlad$( Deym ryt. ze Stnteie na Cizove, od cisafe 
na milost pHjat byl bez vyminky (absolutus sine clausula) 
dne 4. listopadu 1623, protoze k nabozenstvi katolick^mu 
pristoupil. Za perdon jemu udeleny zavazal se pri kommissi 
tract^tionis de pio opere 1. 1629 na alumnat kldstera sv. Ja- 
kuba sloziti 500 zl., kterez die listu upominacfho 2. dubna 
1631 sv. JiH t. r. zaplatiti mel. (C. 215, C. Vs.) 

Jindfioh nejstarSf Deym ryt. ze StNteie provinil se jako 
Jan stai*§f Deym a pri kommissi confiscationis vedle kral. 
vypovedi z dne 10. linora 1623 odsouzen byl polovice jmenf 
sveho. Statek jeho MileHovice (kr. Pfsek, okr. Vodnan, dom. 
Protivln), tvrz a ves s dvorem popl. a pivovarem, odhadnuty 
za H780 kop m(s., od koraory ceske 1. 1623 postoupen byl 
Volfovi Ilburgovi Vfesovci z Vfesavic za 10.000 kop mfs., 
ackoliv die contrataxy od Deyma 1. 1628 na kommissi revi- 
sionis podan^ za 16.395 kop mis. stal a Deym jej za tu 
summu sam pfevzfti chtel. Vresovec, ktery ten statek jiz 
14. zari 1623 Ferdind. Rudolfovi Lazansk^mu za 8780 kop 
m. prodal, zaplatil na summu trbovou 1. 1623 toliko 596H 
kop, zbytek pak 4037 kop i s uroky jeho dedic die rozsudku 
fiskalnlho z dne 24. cervna 1636 zapraviti m61. (C. 215, 
D. 3. — Lib. conf. 2, f. 143. — D. Z. 141, K. 20 & 292, 
K. 12.) 

Deymftv syn a d6dic Vaclav Jindrich^ hejtman na cfs. 
panstvi Brandejsk^m, dom^hal se 1. 1637 dHu otci jeho 
z milosti ponechan6ho, kter^hoz vsak Lazansky zapraviti ne- 
chtel, tak ze Deym po op6tovan6 zddosti teprv 1. 1652 els. 
pojist^nf na 3844 kop obdr^el Timui Deymovi prisouzeny 
jsou dekretem kommisse revisionis 26. brezna 1652 tri dvory 
kmetc( ve vsi MileAovicfch, od jeho matky 1. 1618 za 670 
kop koupen6. (C. 215. D. 3.) DejiD z StHteie. 73 

Mikuiii Deym ryt. z Stfiteie, pH kommissi confiscationis 
vedle kral. vypovedi z dne 30. ledna 1623 polavice jm6nf 
%\iiho odsouzen, propadl statek Cerhonice (Grhonice, kr. 
Pfsek, okr. Mirovic) — tvrz C. s dvorem popluznfm, ovclnem 
a pivovarem, vsi cel6 Cerhonice a Vostrovce (Ostrovce) 
s mlynem, ves pustou Ldny s prfslugenstyim. Statek ten, je- 
hoz se jiz pfed tfm Don Baltazar de Marradas zniocnil, od 
kral. komory vedle ds. resol. 15. kvfetna 1625 koupil Vaclav 
mladii Vraiislav z MUravic za siimmu odhadof 15.309 kop 
mfi., Ba kterou 10.000 kop mf§. jiz 1. 1623 zaplatil. (Lib. 
conl 2, f. 499.) Avsak Marradas nechtel statku toho postou- 
piti^ tak ze vedle c(s. resol. 17. cervna 1627 dotceny statek 
pluku jeho za 17.000 zl. ryn. ponech&n, a v t6ze summ6 
L 1628 proddn jest Anni Susanni Pfichovsie^ roz. z Pisnice, 
kteri do kral. komor}' 3583 zl. a zbytek k ruce Donna Bal- 
tasara pro jeho pluk zaplatila. (C. 215. D. 3. — Lib. conf. 
2, 1 137. — D. Z. 143, C. 30 a 295, D. 11.)*) 

Die licta pH komore cesk6 dne 10. kv6tna 1641 ucine- 
Q^ho ziistalo z jmini Deymova po zaplaceni dliih& k roz- 
deleni 12.846 zl. a urokft z t6 summy od 1. 1623—1641 
zadrzalych 17.339 zl., tedy 30.186 zl., z cehoz na polovici 
Deymovi z milosti zanechanou pfipadlo 15.093 zl., avsak po 
srazoe urokAv, kter6 se mu pocftati nemely, toliko 6423 zl. — 
Tato Deymova pohledanost pH kommissi revisionis jeste 
L 1690 nebyla vyrfzena. (C 215, C. Vi a D. 3.) 

Petr Deym z StMeie, pri kommissi confiscationis dne 
^. bfezna 1623 vedle krdl. vypovedi z dne 21. Hjna 1622 
odsouzen k manstvi, pfijal leno dne 26. cervna 1626 a 1. 1638 
dne 9. srpna zase povinnost manskou obnovil na statek svflj, 
sttlo 8 dvorem popl. a ves Bakavice a dfl vsi Sehytu (zasld, 
kr. Pfeek, okr. Mirovic, dom. Cimelic), za 5500 kop mfs. 
odhadnuty, kteryz 1. 1647 proti odvedenf zadrzal6 quoty 
mansk^ (st^ho penize) per 600 zl. r^n. a slozenf 1100 kop 
iDii za prevedenf do dMictvf, z manstvf propusten byl. *) FfichovskA postoupila pak 1. 1629 t^i statek za 18.500 si. ry^n. 
Jaaori VilimoTi Oeminovi z Chadenic, po jehoi smrti pro dluhy prodAn 
^yi 1. 1635 Tdov^ po nJm pozftstal^, Elze roz. z Mitrovic, za 17.000 zl. 
rfa. (D. Z. 800, N. 6 & HOI, B. 28.) 74 Deym — DWiS. 

(C. 215, C. 7,0 & D. 3. — D. dv. 7, f. 35; 68. Dfl II. f. 16 
a 53, f. 136.) 

ViUm Deym ze StNteie na Cimelidch, pri kommissi con- 
fiscationis dne 17. cervna 1623 odsouzen kmanstvi, prijal 
leno 23. cervna 1626 na statek svflj Cimdice (kr. Pfsek, 
okr. Mirovic.) — tvrz a ves C. s dvorem popluznim, pivovarem, 
inlynem, lesy a rybniky, ves Lhota (dfl), s podacfm kostelnfm 
a pWslusenstvIm — odhadnuty za 8076 kop mis., kteryz po 
smrti jeho 1. 1629 na krdl. komoru pHpadl a vedle cfs. resol. 
11. Hjna 1629 Michalovi Adolfovi hrab^ti z Althamu (Alt- 
heimu) dddicni postoupen byl za summu odhadnf 15.999 kop 
mfs. na srdzku jeho pohledanosti za komorou ceskou. Altbam 
pak statek ten 1. 1630 prodal Evfe Plotove, roz. Deymov6, 
za d^dictvf zpupne ; avsak teprv 1. 1663 tyz statek na 2&dost 
Vdclava hrab^te z Althamu, syna dot(^en6ho Michala, z len- 
nfch desk vymazin a do krdl. desk zemskych vlozen byl. 
Pohledanost vsak dcery Deymov6 per 1000 kop. m. na t6mze 
statku v6zfcf jeste 1. 1690 pH kommissi revisionis vyHzena 
nebyla. (C. 215, C. V, & V^o; D. 3. — Lib. conf. 2, f.496.— 
D. Z. 152, T. 11. — D. dv. 7, f. 34.) 

Jiff Diblik z Vot(na pri kommissi confiscationis vedle 
krai. v^povedi z dne 28. ledna 1623 odsouzen byl pohvice 
jm^ni, kteryz v&ak ncni vytceno. — Jeho bratr Jan^ odsouzen 
k manstvf, nemel 2adn6ho jm^ni, tak ze pH kommissi con- 
fiscationis dne 3. Hjna 1623 pokuty byl osvobozen. (C. 215, 

C. Vt & Vs.) 

Mikulij Divii z Doubravina, mestan a sluzebnflc prednf 
pri urad6 purkmistrsk^m Star6ho m^sta prazsk6ho, pro ti^- 
stenstvf 8v6 v zpoui^e pH kommissi hrdelnf (executionis) od- 
souzen byl tak, ze se mu jazyk mil uHznouti; ale vedle 
kril v^pov6di z dne 3. cervna 1621 ucinina mu ta milost, 
ze dne 21. cervna t. r. na 2 hodiny za jazyk k §ibenici byl 
pHbit Mimo to vizenfm v Rdbu az do smrti mel byti opa- 
tiPen; avgak zAstaven jest u Vizenf na radnici Starom6stsk6, 
z nihoz dne 19. srpna 1622 byl propustin. Dva domy jeho 

V Star6m mesti prazskim, jemu a maniiolce jeho Johann6 
spolecni nalezejfcf (Lib. contract, caerul. 3, f. 163), pripadly 

V pokuti krdl. komofe, ale pozfistalost na nich dStem Divi- 
sov^m po dMu jejich ndlezejfcf byla ponechAna. (C. 215, P. V4.) Dobranovsk^ — Dobfensk^. 75 Albreeht Dobranovsky ryt. z Dobranova pH kommissi confis- 
catioDis vedle kral. TfpovMi z dne 10. dnora 1623 odsouzen 
byl tretiho dilu jmini. Proto2 statek jeho Bldto 6em6 (kr. 
CaslaY., okr. Uhlfh Janovice, dom. Rataje), ves s dvorem po- 
ploiofin, od kral. komory 1. 1623 prod&n byl MarJeeti e Talm- 
herga^ roz. Trckovni z Lipy, za summa odhadnf 3916 kop mfS., 
zktar6 BarboiPe DobranoYsk6 poji§t6no bylo 2610 kop mig.; 
amk teprv yedle ds. resol. 30. irijna 1658 obdrzela Dorota 
Dobranovskd cfs. pojist^nf na summu dotienou. (G. 215, D. 6. 
a H- a — Lib. conf. 2, f. 130. — D. Z. 141, G. 15 a 292, 
D. 17.) 

Arnait Dobranavsky ryt. z Dobranova odedel pro nibo- 
zenstvi ze zem6 a navrdtiy se pri vpadu Sask6m I. 1631, od- 
souzen byl pri kommissi confiscatiouis Fridlandsk6 25. ledna 
1634 vdeho jm^nf, kter6z vsak nenf vytieno. (G. 215, G. V7.) 
BedNcb Dobranovsky ryt. z Dobranova, hejtman u knf- 
zete Fridlandsk^ho na panstvf Vartenbersk6m, licastnil se 
predtfm yypravy stavovske; av§ak nemaje zddn^bo jmenf 
a phslfbiv piistoupiti k viie katolick^, osvobozen byl po- 
kuty za perdon mu udSleny pri kommissi transactionis dne 
24. tervence 1629. (G. 215, G. V4-) 

Vielav atarif Dobranovsk]^ ryt. z Dobranova njel ze zeme, 
zanechav dvftr v NovS Vsi (kr. Boleslav.), ktery po nfem driel 
Albrecht g WaMiieina. Pro tidastenstvf sv6 ve zpoure pred 
kommissi transactionis dne 5. unora 1629 obesldn, nepostavil 
se jesti 17. unora 1630, aby se pokutu za perdon vyrovnal. 
PK vpidtt Sask^m 1. 1631 navratil se do Prahy s hrab^tem 
z Torou, u n^boz byl za hofmistra, tak ze skrze n^ho t^muz 
luftbiti Y^ecky vSci byly dod&v&ny a pi'ednageny. Protoz pH 
kommissi confiscatiouis Fridlandsk^ dne 25. ledna 1634 od- 
souzen byl vseho jm^ni, kter^z vsak neni vytceno. (G. 215, 

f- V4 & 'A.) 

Jaa ttariM Dobfensk^ ryt. z DobFenic, odsouzen pH kom- 
uiissi confiscationis dne 21. ledna 1622 vdeho jmeni, av§ak 
2 fflilosti pH polovici z&staven, propadl statky : a) Dobrenice 
'kr. Hiadec Kr^., okr. Kecbanice), tvrz a ves s dvorem popM- 
nim, kteryito statek za 16.696 kop mis. odhadnut^, od kr&l 
komoTy prodin byl dne 13. ledna 1623 za 16.000 kop mid. 
AnredUmri $ Walditema^ a od niho v t^ie summS 1. 1623 76 Dobrensk^ z Dobi^euic. 

AUhit6 Vchynske z Vchynic postoupen. (C. 215, D. 7. — Lib. 
conf. 2, f. 277. — D. Z. 141, B. 9 & G. 18 ; 194, C, 10.) — 
b) MiskoUzy (Mfzkolezy, kr. Kralohrad., okr. JaromSh, dom. 
Nachod.) dvftr popluzni a ves. M. s dveina sedMky a niko- 
lika zahradniky, pak ves Oujezd s 2 sedldky a 4 zahrad- 
nfky — za 6443 kop mfs. odhadnuty a dne 21. ledna 1623 
za 7088 zl. ryn. prodany Albrechtavi z Waiditeina^ ktery je 
1. 1624 postoupil sm^uou za jin^ statky Marii Majdaleae 
hrabSnce Trckov6, roz. z Lobkovic. (C. 215, D. 7. — Lib. 
conf. 2, f. 264. —. D. Z. 141, C. 2 & 194, E. 17. — Viz XH 
Adam Erdman Trcka.) Na statku Miskolezfch m^ly dcery 
Dobrensk^ho po matce sve pojidt6nou pozftstalost po 2000 
kop mis., kteraz dceri Katefini pri kommissi liquidationis 
dne 16. kvetna 1638 byla prisouzena, tak ze c(s. pojist^nf 
toliko na 2000 zl. ryn. obdrzela ; druha vsak dcera Johanna^ 
provdana Lukavecka, dflu sv6ho pri kommissi confiscationis 
Fridlandsk^ dne 16. ledna 1634 pro provinenf sv6 pii vp&du 
saskem byla odsouzena. (C. 215, D. 7 & T. '^/g.) 

Jan mladii Dobfensky ryt. z Dobfenic a jeho bratr Mi- 
kulds Zdfslav^ ph kommissi confiscationis dne 26. Hjna 1623 
vedle kral. vypovedi dne 9. zaH t. r. odsouzeui byli tretfho 
dilu jmenf sv^ho. Protoz od kral. komory v pokute ujat byl 
statek Kratonohy (Kratenau, kr. Kralohrad., okr. Necha- 
nice) — ves s podacim kostelnfm a mlynem, .t6z dfl vsi Obft- 
dovic, jak to 1. 1550 Zdislav starsi Dobrensky od Vil^ma 
Dobfensk^ho za 1800 kop gr. cesk. koupil (D. Z. 9, H. 4) ; 
pak dvftr popluzni v Kratonozkh, Trmalovsky receny, se sf- 
diem, ktery koupil MikuMs Dobrensky od Jana Trmala z Tou- 
sic — odsouzenym Dobfenskym a bratfim jejich Vaclavovi 
a Jaroslavovi spolecne n&lezejicf, a jiz dne 23. cervence 1622 
od kral. mfstodrzfcfho knfzete z Lichtensteina postoupea byl 
s jinymi statky Vaclavovi Vchynskemu z Vchynic smenou za 
statek Kolin. Ale pon^vadz Mikulas Zdislav s bratrem V&- 
clavem vedle ds. resoluce 23. srpna 1623 pokuty byl osvq- 
bozen, statek Kratonohy bratrfm Dobirenskym byl navrdcen 
a od nich 1. 1623 za 20.800 kop mfs. prod^n Alzb^t^ z Vchy- 
nic, roz. Krajftce z Krajku. Z dilft summy trhov6 n&leiejfcfch 
bratrfm Janovi mladsimu a Mikulaaovi Zdislavovi pri kom- 
missi revisionis dne 10. brezna 1630 prisouzeno bylo kr&l. / DobiPensk^ z DoWenic. 77 

komore pokuty 4666 kop mfs. i s uroky per 1450 kop mfS., 
ktertz Sammy obe Janovi de Vitte na srdzku jeho pohle- 
(bnosti za komorou ceskou byly postoupeny. (C. 215, C. 
Vs & V?, D. ^' — D. Z. 141, H. 5.) 

Jan MareS Dobi^nskj ryt. z Dobfenic tahl sam osobne 
k mustrunku do Hradce Kralov6, za kter^z provineni pH 
kommissi transactionls dne 21. cervence 1629 se uvolil za- 
platiti 233 zl. pokuty. (C. 215, C. V4.) 

Jan Petr DobFenskj ryt. z Dobi^enic a na Tunechodech, 
pfi kommissi confiscationis vedle kr41. vypovedi dne 27. fiervna 
1623 odsouzen polovice jmeni, avsak zflstaven jest pH stat- 
cich svych, Teplicich hofej&ich (Ober-Weckelsdorf, kr. Kralo- 
hrad., okr. Police) a dvoru v TunSchodech (kr. Chrudim., dom. 
Pardubic), ponevadz nad cenu jejich zadluzen byl, proti slo- 
zeni pokuty 100 kop mfs. pri kommissi transactionls mu 
alozen^. Potom 1. 1629 vystehoval se pro nabozenstvi s ro- 
dinou SYOu do Slezska, zanechav nejstarsf deem svou Kate- 
rinu po prvni manzelce sv6 Alzb^te, roz. Bohdaneck6 z Hod- 
koTa, u sestry sv6, provdane za Vaclava nejstars. Vratislava 
z Mitrovic, jehoz za porucnfka a spravce statkftv ]i nalezejf- 
cich, Teplice a dvoru v Tunechodech, ustanovil. PozdSji se 
navritil k dceii sv6, aby nebyl od neph'tele pHnucen proti 
cisari sluzby konati. Avsak 1. 1632 na porucenf hejtmana 
panstvf Pardubick^ho zatcen a na n^jaky cas v Pardubidch 
uveznin byl na pouh6 domneni, ze by neprfteli obili dovdzel 
a lid6 jeho stado koiftv, knizeti z Fridlandu v Pardubicich 
Dalezejfcf, nepHt^li vyjeviti cht§li. Dv^r pak jeho ve vsi 
Tmichodech (1. 1576 za 2400 kop mis. koupeny) se vsfm 
obiMm a dobytkem od kr^l. komory jemu odnat a k panstvf 
Pardnbickimu pridelen jest. MarnS se uchazel Dobrensky 
lULvrAceni toho statku; \Ai jeho poz&stala manMka Leo- 
nora Marie, roz. z N&choda, dom&hajic se t6hoz statku 1. 1650 
sdospilymi syny, nedosdhla niceho; nebot je§t6 1. 1669 z4- 
dort jejl vyrlzena nebyla. (C. 215, D. 7. — "Lib. confis. 2, 
t 458.) 

JiodKch Kunala DobFensk^ ryt. z Dobfenic, na Libani- 
cfch, ffistoapil ke kotefederaci stavftv odbojn^ch s jin;ymi 
zemtai afin6n6, \J& k sne&enf stavftv a zavrieni krale Fer- 
diaands IL a zvolenf Fridricha Falck6ho. Pro tato provineni 78 DoWensk;^ — DobHkovsk^. 

pri kommissi confiscationis dne 7. unora 1623 odsouzenpo- 
lovice jmkni sveho, propadl statek Libanice (kr. Ghrudim, 
dom. Nasevrky), sfdlo a ves Libanice s dvorem popluinim 
a pffsluSenstvim, ktery 1. 1613 po Mikuldsovi Getlebovi Li- 
ckovi z Rysmburku za 5300 kop. mfs. koupil. (D. Z. 186, A. 10.) 
Avsak statek ten odhadnuty za 8000 kop m(d., byl od ds. 
vojska na nejvys zpustodeny a vydrancovany, tak ze ho nikdo 
necht^l koupiti, a proto od komory ponech&n Dobjrensk^mu, 
ktery maje na n6m 4000 kop dluhftv, pH kommissi trans- 
actionis dne 7. listopadu 1629 se zavazal zaplatiti 525 kop 
mii. pokuty za perdbn mu ud^len^. I tato pokuta vedle cfs. 
resol. 5. srpna 1630 prominuta DobtenskSmu, ponfivadz byl 
katolfkem a hned po bitvg b61ohorsk6 do cfs. sluiby Taj en- 
sk6 vstoupil. (C. 215, C. V41 I>- 7.) 

JiH Dobfensk]^ ryt. z Dobi^enic na Bra£ic(ch, pH kom- 
missi confiscationis vedle kral. vypovedi 10. unora 1623 od- 
souzen tfetiho dflu jmenf sv6ho, stal se katollkem a zAstaven 
proto 1. 1623 pH statku sv6m Bradice (kr. Cdslav., dom. 
^leby) — tvrzi a vsi s dvorem popl. — za 14.235 kop mfs. 
odhadnut^m a zcela zadluzen6m, proti zaplaceni vdech dluhAv 
a slozeni pokuty 500 kop mfs. do kral. komory. (C. 215, D. 
7. — Lib. conf. 2, f. 94.) 

Zdisiav Dobfensky ryt. z Dobfenic na Popovicfch, pred 
kommissi transactionis dne 6. linora 1629 byl obesUn, aby 
se vyrovnal pokutu za udelenf perdonu ; avsak die zpravy 
posla komornfho 17. unora 1630 Dobi'ensky jiz pi^edtfm ze- 
mi'el a manzelka jeho majfc toliko chatmy dvorec, nebyla 
s to n^jak^ pokuty zaii zaplatiti. (G. 215, G. y^.) 

Vii6m Dobfikovsky ryt. z Malejova a Dobffkova, pH kom- 
missi confiscationis dne 26. listopadu 1622 odsouzen dvou 
tfetin jm6nf 8v6ho, propadl statek Dobfikcv (kr. Ghrudim., 
okr. Vysok^ Myto, dom. Zdmrsk.), tvrz a ves Dobrikov s dvo- 
rem popluznfm, ves Malejov s dvorem popluznfm. vsi cel6 
Vinary, Janovi£ky a dfl vsi Sruby, jak to DobHkovdtf po 
sbotenf desk sobe sami znova do desk 1. 1561 vloMli. (D. Z. 
251, B. 9.) Statek ten odhadnut;^ za 29.177 kop. m., od ko- 
mory koupil 1. 1623 dne 7. ledna AJbrecJd WcUdiUma za 
31.603 zl. ryn., a tShoi roku jej Vinceneovi MuBckimgeravi 
d6di6n6 prodal. (G. 215, D. 8. — Lib. conf. 2, f. 277. — D. Dobfikovak^ — DohaUkJ^. 79 

Z. 141, B. 2 & 4 ; 153, D. 13 & 194, B. 26.) Dobfikovskfiho 
syn Jindrich yystehoval se do Polska, kdez zemM, a pozft- 
staii po n^m vdova uchazela se jm^nem dvou synft svych 
nezletilych teprv 1. 1652 o tretf dfl, manzelu jejfmu z milosti 
ponechan^ ; neni vgak v aktecta niceho, zdali pozAstalosti t^to 
se domohla. (C. 215, D. 8.) 

Zikmund DobNkovsk]^ ryt. z DobHkova yystghoval se pro 
nabozenstvf ze zem6 a navrativ se pti vpadu sask6m 1. 1631, 
njal se mocne dvoru Veletovsk^ho nad PodviDem; protoz 
liH kommissi confiscationis fridlandsk^ dne 25. ledna 1634 
odsoazen vseho jm^nf, kter6 vSak nenf vytceno. (C. 215, C. y^.) 

Adam nejstarSi BoFek Dohalsky ryt. z Dohalic, katolfk, 
]»K kommissi confiscationis dne 3. rijna 1623 zaloby zpro- 
sten, t^z pri kommissi transactionis dne 21. cervence 1629 
za nevinna uznan, poknty byl osvobozen, tak ze vedle cis. 
resoluce m£l odv^sti na alumnat klddtera sv." Jakuba v Sta- 
rem miste prazsk^m jenom 20 zl. ryn., kterych vsak je§te 
dne 2. dubna 1. 1631 nezaplatil. (C. 215, C. V* a V,.) 

BedNch starif BoPek Dohalsk]^ ryt. z Dohalic, pri kom- 
missi confiscationis odsouzen vgeho statku, avsak vedle kr^l. 
vypoT^di z dne 10. linora 1623 rozsudkem t€ie kommisse 
dne 8. bi^ezna toliko tfetiho dflu jminl sv^ho, propadl statek 
MUii&ves (Miiceves, Milioves, kr. Ji6fn.) — tvrz a ves s dvo- 
rem popl. a vsi Vrbice a Hrobidany s dvorem popl. — kteryz 
za 26.627 kop mfs. odhadnuty, od kr^I. komory dne 30. 
kTitna 1623 Jlbrecht eWaldsteina za 26.513 kop mis. koupil 
a dne 16. Hjna 1624 k zsAoieni koUegia jesnitsk^ho v Jicfn^ 
postoapiL Dohalsky pak pro nabozenstvf ze zemS odesel a na 
omylnon zprivn, ie pH ypadu sask^m 1. 1631 s nepr&telsk^m 
lidem do Cech a do Prahy se navrdtil, pH kommissi confis- 
cationis Fridlandsk6 due 25. ledna 1634 odsouzen byl i dvou 
thtin, jemu piPedeile z milosti zanechan^cb, kter62 v pokut^ 
knfieti z Fridlanda pMpadly. Av^k jeho syn Jan Bafeh 
miadH pH kommissi revisionis confiscationis Fridlandsk^ ne- 
vinu otce 8v6ho svSdomfm vice osob 1. 1638 dokizal a pH 
dotcen^ pobledanosti zftstaven, teprv 1. 1662 na dot£en6 dv6 
tretiny per 20.621 zL bez drokft cis. pojidtini obdriel. (G. 
215, D. 9 A F. "/.e- — »• Z- 141, G. 26; a 292, E. 21.) 80 Dohalskj^ z Dohalic. 

Se statkem Milicevskym konfiskovdn byl omylem t£z 
statek Zb§r (kr. Jicfn., okr. Nov. Bydzov., dom. Milceves) — 
tvrz a ves s dvorem popl., dvflr Stffbrnice feceny a vsi Se- 
redice (nyni Zeretice), Vilhost (Vlhosf ) a HradiStko (Hradisko) 
Hornl a Dolni (okr. Jicfn.) — ktery Dohalsky jenora v opa- 
trovdnf m61 k nice d6t( po bratrovi Vaclavovi (f 1. 1614) 
pozftstalych, VAclava, Hynka, Pavla a Anny, jichz porufinf- 
kem byl. Protoz statek ten dotcenym sirotkftm byl navrdcen 
a od nich pak 1. 1628 Albrechfovi z Walditeina za 35.000 
kop mis. proddn, tak ze toliko 6000 kop hotovych penez a 
na zbytek 29.000 kop rozdflna pojisteni obdrzeli. (C. 215. 
D. 9. — D. Z. 142, Q. 15.) Viz tez Vaclav a Pavel Dohalsky, 
pak Albrecht Waldstein. 

Jan Bedfich nejstarSf Bofek Dohalsk]^ ryt. z Dohalic, pri 
kommissi confiscationis vedle kril. v^povedi dne 10. linora 
1623 odsouzen polovice jmfini, propadl polovici sest6ho dflu 
sveho na statku VeseU Vysoke (kr. Jicin, okr. Bydzov.), kte- 
ryz jm6nem bratff svych az do 1. 1627 ve sprav6 podrzel. 
Potom tento statek, k nemuz zamek a uiestecko VeseU Vy- 
soke s 34 sousedy osedlymi, s dvorem popluznim, pak ves 
Lhota (Veselska) s dvorem popluznim a 10 osedlymi, a ves 
Velezice s 6 osedlymi ndlezely, od komory ceske za 57.852 
kop mi§. odhadnuty 1. 1627 dne 22. prosince proddn byl 
Anrechtovi z Wald§teina za 30.000 kop mfs., z kter6i summy 
Waldstein zaplatiti mil z dflu Jana BedHcba per 4450 kop 
polovici jemu a druhou polovici 2250 kop m. do komory 
ceske ; ostatnfm pak bratf (m Dohalskym, Vdclavovi, Bofkovi, 
Bohuchvalovi, Adamovi Stanislavovi a Bernartovi podily je- 
jich po 4450 kop. ajejich dvema sestram po 1100 kop. mis- 
(C. 215, D. 9. — Lib. conf. 2, f. 475. — D: Z. 143, A. 6.) — 
Avsak die zprdvy komory 6esk6 21. cervence 1625 ze summy 
trhovi od Wald§teina zcela do komory sio2en6 nebylo Do- 
halskym zaplaceno niceho na summu hiavnf 28.063 zl^ ani 
na drocfch az do 1. 1633 per 2801 zl zadrialych. A ponivadz 
cfs. plukovnfk MikulM Herman Nidrum (jemui po smrti 
Waldgteina od cfsai^e statek Vesel6 se statkem ZbiH 1. 163& 
byl postoupen a vedle ds. resol. 1. prosince 1637 v 8umm6 
54.138 zl. ryn. jemu darovan6 proti zaplacenf vdech dluh&v 
didicni odevzd&n), summy dot£en6 Dobalsk^m nezaplatil. Dobalsk j' z Dobalic. 81 

uTedeni byli tito vedle ds. resol. 15. hjna 1644 do statku 
Veseli, tak 2e jim listem obrannym az do nahrazenf pokle- 
danosti jejich per 27.941 zl. k wbi^&ai byl ponechan. (C. 215, 
D, 9- — D. Z. 147, E. 17.) 

Stenislav Bofek Dobalsky ryt. z Dohalic pH kommissi 
confisGationis dne 8. brezna 1623 odsouzen byl ti^tiho dflu 
jmenf, v kter^m^ od kral. komory ujat byl statek jeho Sob- 
Oct (kr. Jicln, dom. Badim.) — tvrz a ves S. s oborou, dvo- 
rem popluznim, podadm kostelnfm a mlynem, pak dfl vsi 
Oajezda Podhorn(ho & Hofejdiho, jak to Jan starsf Borek 
Dohalsky 1. 1585 od Anny Hasisteinsk^ z Lobkovic, roz. 
z Redern, za 8500 kop. gr. desk. (17.000 kop mfs.) koupil 
(D. Z. 23, G. 2). — Ale statek ten ponech&n byl z cfs. mi- 
losli Dobalsk^mu a jebo bratirfm Janovi, JiHmu a Sigmun- 
don, kteH jej L 1624 prodali Albrechtovi z Waldgteina za 
24000 kop mi§. Wald§tein zaplativ na summu trhovou to- 
liko 1750 zl. ryn., tyz statek v 16no pi^enedeny dotcen^m bra- 
trim Dohalsk^m k ozivtof opet postoupil, vzav pfed tfm n6- 
kolik Ink od n^ho k hf ebdinci Smrkovick^mu. Dobalsky pak 
pro st6 a bratH svych provinenf pH kommissi tractationis 
dne 21. iervence 1629 zavizal se diti poknty 600 kop mi§., 
a nechteje pHstoupiti k n&bozenstvf katolick^mu ze zeme 
odeiel, zanechav statek Sobcice brathm svym, kteH jej i po 
smrti WaldSteinovfe podrzeU. (C. 215, C. V4, D. 9 & R % — 
D. Z. 142, P. 21.) Viz t6z Albrecht z Waldsteina, statky lenni 
Fridlandak^. 

Vieiav Bof ek Dohalsky ryt. z Dohalic a bratr jeho Pavel 
pri kommissi confiscationis dne 26. kv^tna 1623 pokuty bez 
vyminky osvobozeni, odesli 1. 1628 pro naboienstvi ze zem6 
a TStoopili I. 1630 do sluzby svgdsk^, v nfz Pavel 1. 1638 
zemfel. Vaclav pak pri vp&du saskim 1. 1631 phjel s ne- 
I«Hielem do Prah^, kdez m^iCanftm, u nichz se ubytoval, 
ti&£ protivenstvi a sonzeni cini). Protoz pri kommissi con- 
fiacationis FridUndsk6 dne 25. ledna 1634 oba Dohalstf od- 
soozeni vsebo jmini, propadli dfly sv6 per 14.000 kop mi6. po- 
VHOsii na staiku ZUH, ktery 1. 1628 Albrechtovi z Wald- 
steina za 35.000 kop mid. prodali. (Viz Bedfich starsi Borek 
Dohalsky.) Die rozsudkn kommisse revision. Fridlandsk^ 19. 
ledna 1636 pHpadly dfly vytcen^ Y&clava a Pavia Dohalsk6ho 

6 82 Dohalsk^ — Donin. 

do kr&l. komory, dfl pak bratni Hynkovi ndle^ejfci per 7000 
kop mid. temuz ponechdn byti mil, dokize-li, ze pK vpadu 
3ask6m nov6 zpoury se neucastnil. Avsak Viclav Dohalsky 
po vyhla&enf cis. avokace (mandata avocatorialia cum resti- 
t»tm^ famae et banorum) vstoupil do cfs. sluiby vojenske 
a.vedle cis. resol. 31. Hjna 1637 liplnd perdonovan, iidal 
za adelenf pohledanosti sy6 na statku Zbirskim, ktery po 
smrti Albcechta z Waldsteina se statkem Yesel6 Vysoki cfs. 
plukovnfkii MikuldSovi Hermamm Nidrumovi od cfsaf e 1. 1635 
byl postoupen a cfs. resol. 1. prosince 1638 v summi 54.138 zl. 
ryn. z cis. mildsti mu darovanycb dedicni odevzdiu proti za- 
praveiif vdech z&vad a dluhAv na timz statku vizfcfch. (D. Z. 
147, E. 17.) Pfes to- vsecko Vaclav Dohalsky, vyslouiily cfs. 
podplttkoimfk, mami se dom^hal je§te 1. 1652 pohledanosti 
st6 3ia Etetkn ZbeJsk^m. (C. 215, C. '/g & D. 9.) 

Zdenfik fiotek Dohalsky ryt. z Dohalic 1. 1629 obesl&n 
byl pred. kommissi tran^actionis, aby se porovnal o pokutu 
za udilenf perdonu ;\aTd&k die zprdvy posla komomfho z dne 
17. unora. 1680 zemi'el Dolnalsky jiz pi'ed tfm, a dvftr po n6m 
pozflistaly koapil Jirf Vostrovec od jeho syna, ktery potoni 
ze zeinfe ujel. (C. 216, C. V^.) 

Frtdrich Doitiousicky zHaraaova, na obesl&nf kommisse 

transactionis dne 5. uitora 1629 nepoBtavil se k slo2enf po- 

kuty za udileni perdduu ; nebot die zprdvy posla komomfho 

dne 17. dnora 1630 odedel ze zem£ pro n&bozenstvf, za- 

nechav manzelku svou na dvore svim v Kvasin&ch. (C. 215, 

C. V4O ■ ' 

Konfad Oonfn purkraU ar. plln z Donfna (Dohna) pfi 
kommissi confiscationis qdsonzen v^ho jm4nf, ale vedle krdl. 
vypoTedi zdne 17. bi-ezna 1623 z milosti zanechaa byl pri 
poloyid statk&v, kter6 z t6 pffiiny v6ecky od kr&l komory 
byly njaty, totiz: a) Statek MlaA^ov (kr. Boleslav, okr. So- 
botka) --^ tvxz a ves M. s.dvorem poploznfm, podacfm kosteK 
nfm, 2 mlyny a vsi Patizek a Love£ s 26 osedl^mi, jak to L 1611 
Barbora pnrkrabilkka z Donfna od Hynka Kozlovsk^ho z Ko- 
zlova^^za 4775 kop gf. oesk. (9550 kop mis.) koupila (D. Z. 184, 
J. 9) a L 16 IS bratru ^y^iUtt Kristofovi z Donfna odk&aala 
(D. Z. 139, E. 11) ^ odtaadnat^ za 9425 kop mf6.; b) statek 
Fo^tifUH; (Qrofls^Waltea^ kr. Boleslav, okr. a dom. Jablonn^) ~ Donia 2 Donina. 83 

Xm V. & dvorem popluinim a vsi Valtinov (dil), Brnist^ (dfl). 
RosendoTf (Rosenthal), Gaenshals (Hnsf Krk) a PostHlnd, jak 
to L 1608 Kristof z Donina od str^ce Jana z Donfna za 21.500 
kop mi^. koupil (D. Z. 182, G. 11); ~ t&z statek Tlustec (Tol- 
zdsdiHrf, kr. Boleslav, dom. Jablonn6) — tvrz a ves T. s dvo- 
nm popl. a dflem vsi PostHln^ §eibendorf, BrnistS s dvo- 
rem popL a podacfm kostelnfm, tak jakz to Kristof z Do- 
niaa 1. 1609 od Kristofa Nybgice z Holtendorfu za 17.750 kop 
mfl. koupil (D. Z. 182, M. 9); — pak ves Novy Tolcbach (kr. 
Boleslay, dom. Jablonn6). Na statdch Valtinov^, Tlustci a No- 
vem Tolcbachu, kter6 Eonrad Donin po strict svem KriSto- 
forovi Donina 1. 1618 zdidil (D. Z. 139, F. 17), a kter6 byly 
odhadnuty za 40.026 kop mis., bylo 88 osedlych, 3 mlyny a 
24 rybniky, mezi nimi zejm6na §iroky, Dlouhy, Zamecnicky, 
Latovsky, Horenf Cihelnicky, Rosendorfsky dolejdi a horejsi. 
SilnlcDy, Novy, Pofeiny, Horecky horejSi, prostiredni a dolejsi, 
Cerny, Tolcbachsk^ a Hlemyzdsky. 

Tyto vsecky statky koupil od komory cesk6 I. 1623 AU 
WedU g WaldSteina za summy odhadni 49.452 kop mis. a 
prenesl je 1. 1624 v 16na Fridlandskd, z nichz pak statek Mia- 
^^jov dne 30. brezna 1627 Janovi Albrechtovi Slavatovi za 
9922 zl., ostatni statky dne 13. zari 1625 MatydSovi z Wach- 
kfuhmku za 37.000 zl. v 16no postoupil. (C 215, D. 10 & F. % — 
Lib. conf. 2, f. 263. — D. Z. 141, G. 24 & 292, E. 14) Viz t^z 
Albrecht z WaldSteina, statky lenni MladSjov a Valtinov. 

Mimo statky vytcen6 propadl Donin t6z polovici jistiny 
4570 kop mi§., jiz m^l za Janem Berkou z Dub6 na 3tatku 
Jablonnim. p. Z. 620, B. 10.) 

Z tohoto vseho jm6ni polovice purkrabimu z Donina po- 
aechani a pH kommissi liquidationis 1. 1629 jebo dedici a sy- 
^n JmdHehovi^ cis. plukovnftu pfisouzend, vynasela 27.011 
kop xDfs., vsak tiroky z nich zadrzal6 10.089 kop jemu po- 
voleny nebyly. Naproti tomu postoupena byla t6muz Jindri- 
chovi z Donina pohledanost Bedricha z Vlkanova per 17.664 
kop Hdis. na statku lennim Solnidc^^ tak ze v jedne summ6 
44675 kop z kral. komory obdrzeti mel. Na tuto summu po- 
stmipen mu byl d6dicn6 ti^eti dfl lennibo statku Sohice^ po 
Beojaminovi z Vlkanova konfiakovan^, v summ6 odhadni 1 1.000 
kop mH.^ a zbytek 33.675 kop pojidt^n mu byl od komory 84 Douin % Doninii. 

£esk6 dne 4. Hjna 1629. Av§ak jeho dedicftm ze statkA Kon- 
rada z t)eii{na L 1650 toliko 24726 kop mi& bylo pHsou- 
zetto. (C. 215, D. 10.) Viz \kl Vlkanova. 

DoniMYi purkrabf sv. p. z Daahia, bratiri Otta a Vladislav, 
pH kommisBi confiscationis odsouzeni byli tak, ze OtUi rez- 
sudkem dne 3. listopadu 1622 propadi dvi tretiny, Vladislav 
rozsudkem 18. linora 1623 polovici jmini sv^ho. Proto£ kon- 
fiskovin byl statek jejich Lemberk (kr. Boleslav, okr. Ja- 
blonne), totiz zdmek L. s dvorem popluznim, dvfir popluini 
Kunwald i'eieny, dvftr popluzni ve vsi ZibHdidch, vsi Mar- 
kTartice (dfl) s pilou, Maly Herrnsdorf (Knezice M.), Nova ii- 
device, Eunowald (Kunwalden), Reynfihon (Rinoltice, Ringela- 
hain), Cern6 Louze, nove vystavena ves Novi Starost (Neu- 
sorge), Jonsdorf, ZibHdice (Seifersdorf) s podacim kostelnim, 
Krynsdorf (Kfiiany, Kriesdorf), Neuland (novfi vystavena), 
UdoU gruntft sv. Kri§to£a (Christofisgrund, nove vystavead) 
s podadm kostelnfm, hamrein a pilou, se vdim pHslosenstvfm, 
jak to Yratislav purkrabi z Donfna 1. 1599 od JindHcha Berky 
z Dub6 za 38.000 kop mis. koupil. (D. Z. 173, N. 3) — Av6ak 
statek ten zcela zadluzeny mel zdstavou k u^fvanf Uenik 
z Waldsteina v summi 23.000 kop mis. na n6m pojistin6 ; 
ale i toto pr^vo pro provinSni a odsouzenf Henflca z W&ld* 
steina v pokuti pHpadlo kril. komore a postoupeno bylo 
Albrechtovi g WcddSteinOy kteryz dotieny statek od komory 
1. 1623 za 58.683 zL koupil. (D. Z. 141, F. 22.) Viz t6z Albrecht 
z Waldsteina, lennf statek Lemberk. — Z tohoto statku do- 
tcenym bratiim z Donina recessem. knifete z Lichtensteina 
3. cervna 1626 bylo pHsouzeno 9500 kop m(§., z nichz pH- 
padlo kral. fisku z dflu Ottova 3166 kop a z dflu Vladisla- 
vova 2375 kop miS. (C. 215, P. V^.) Avsak i zbytek z obou 
dn& potom od kr&l. komory ujat byl, jednak proto, ze Otta 
pH vp&du sask^nr 1. 1631 do zeme se navritil a z t6 pHciny 
pH kommissi konfiskainf Fridlandsk6 dae 25. ledna 1634 od- 
souzen byl v^eho jmini. Mimo to oba bratH z Donina po 
odsouzeni sv^m zamldeli dim svAj v Nov6m m^st^ praiakSm 
mezi domy Jana T&borskdho^ a Doroty Koutkov^ lezfci, ktery 
predeSle za 1900 kop mid. koupiU a pri odchodu sv6m ze 
zeme I. 1628 dne 10. kvetna bratru sv6rau BedNchavi po^ 
stoupili (Lib. contrac. virid. 12, f. 318), tak ze dftm ten pi^es Z Doraheimn — Doapovec. 85 

60 let V nikou nepoiPidnych driitelft z&st&val, a teprv dne 
14 fQna 1687, jiz zeela zpuBtly, od cis. rydkt&te Novom^Bt- 
fkiho k race kril. fiskn beze vdi ndhrady ujat byl. (C. 215, 
D. 10.) — Marnfi se domdhali d6dieov6 > dotcen^ch bratf i 
pdzAstalosti jejich jegt£ 1. 1690 pH kommissi revisionis. 
(C. 215, C. Vi.) 

Ilelchior z Dorriheimu slouzil hned pM poiAtkn vzpoury 
a jeStt 1. 1629 u nepfitele; pro6e4 propadl v pokut6 500 
kop mfs., od bratra jemu odkazanych. (C. 215, D. 12.) 

Jan BedKch Doudlebsky z Doudleb uSastnil se sdm osobne 
s dvema koni vei-ejn^ vypravy do Moravy a Rakous od di- 
rektor&v 1. 1618 a 1619 narizen^, a utekl se pak do Ta- 
bora. Protoz bez odsouzeni jeho statky, ves Mezfid^ ves 
llakw a ves Vyree (kr. Tabor., dom. Jistebnice) s dvor}' 
popl. od kral. komory v pokute ujaty, za 7596 kop mfs. od- 
hadnuty a 1. 1623 za 7000 zl. ryn. prodany jsou hniini Po- 
Iffxeni Lobkovicove, roe. e Pernsteina^ kteraz je 1. 1630 Josue 
Korensk^mu z Teresova postoupila. 

Doudlebsky zadal 1. 1628 za udelenf perdonu a odkazan 
jest na kommissi transactionis. Po jeho smrti (f 1630) do- 
mihala se manzelka jeho Afra, roz. Malovka (Malovcova) 
z Chynova a Wioterberga, 1. 1635 vena sv6ho 2000 kop. mis. 
na statku Mezfici pojisteneho ; avsak byla pri kommissi re- 
visionis I. 1639 odmrstena, pon^vadz se o pohledanost svoii 
V case urcenem neprihlasila. (C. 215, D. 1. — Lib. conf. 2. 
i 44. — D. Z. 141, G. 5; 292, C. 4.) 

Badfich Doup^vec z Doupova, bratr Vilema Yojt6cha, pri 
kommissi confiscationis dne 26. Hjna 1623 pokuty byl osvo- 
»Hi»t (C. 215, C. Vg.) 

VHto ftarif DMpovec z Dovpova, pH kommissi confis- 
(Ationis vedle kral. v^povMi z dne 10. unora 1623 od^ouzen 
bfi treUko dflu jmiiki sv^ho; pro(ez statek jeho Sobisuky 
<Sabtek, okr. Zatec), tvrz a ves s dvorem pop!., od kral. 
komorjr v pokuti ujat a za summu odhadnf 7200 kop mii. 
Piodin byl 1623 dzozemei Augustinavi Schmidovi ee Schmid- 
^00^. jemuz vedle cis. resol. 16. cervna 1623 darem z mi- 
losti 6000 zl. ze snmmy trhov^ bylo pora^eno. (C. 215, D. 2. — 
I>. Z, 188, C. 3.) 86 Donpovec e Donpova. 

Na dva dily Doupovci z milosti ponechanS postoupeu 
jemu by] od Schmida dftm a statek losovnf pH miM ^atci^ 
kferyzto dflm, kdyz Doupovec 1. 1626 ze zem£ pro n&bo- 
zenstvf odeiel, piK m6st« pusty zftstal. (S. ^^/^^ & G. 215. 
S. 1. — Viz t62 misto Zatec) 

Vil6m mladif Doupovec z Doupova, pri kommissi confis- 
cationis vedle kr^. y^pov^di 10. unora 1623 odsouzen tfetiho 
dflu jmini sv6ho, propadl statek Libodany (Libeiany, okr. 
Zatec.) — tvrz a ves s dvorein popL, a dvftr pust^ v Hruso- 
vanech — ktery od kral. komory Jaroslav Borita brab6 z Mar- 
tinic z&stavou nSjak^ cas v uzfvdnf m^l a potom 1. 1623 
jebo zef Florian Jetrich i&dr$ky ee idbiru se svrsky za 
summu odhadnf 11.821 kop miS. koupil. (C. 215, D. 2. — 
Lib. conf. 2, f. 77. — D. Z. 141, K. 17 & 292, K. 6.) 

Vil6m Vojtich Doupovec z Doupova (v. Duppau), na Vi> 
Ifrnov^, Yranfm a Zirotin^, byl pritomen vyhozenf kr^. mfsto- 
dr^fcfch a zajeti Fabia Pouzona v kUstei^e kapucfnsk6in, dal 
se potrebovati za kommissaire a slouzil ve vojsku stavov- 
sk^m. Protoz po sv6 smrti I. 1621 odsouzen byl pfi kom- 
missi confiscationis dne 22. listop. vedle kr&l. vypovSdi 16. 
zdH 1622 tretiho dflu jm^nf sv^ho, kter^z pro to vSecko hned 
po smrti jeho od kral. fisku v pokuti bylo ujato, toti2: 

a) Statek VUemov (ViUmov, Vil6mice, Willomic, kr. I^atec, 
okr. KadaA., dom. MasCov.), odbadnuty za 45.836 kop. mffi., 
k nimuz n&leiely tvrz a mistecko Yil6mov s podacfm ko- 
stelnfm, pivovarem a domem I'ecen^ ^d&rsk^m, s hradein 
pustym Kreiovem a dvorem popluznfm, vsi cel6 Topolany 
(za&ld, nynf dvftr Teplitzhof), Podlesice 8 podadm kost, Ti^eb- 
cice 8 dvorem pop!., Ka§tice (dfl) s dvorem pop!., Rohoika 
s dvorem popl., Eanice (Eunice), Cetlice (Sedlec) a Jetin^ 
(D^taA, Godesin) s poddanymi zejm6na uveden;^mi; mlyn 
pansky ve Yilfmovg o 4 kol&ch s pilou, hdje dubov6 k m6- 
stecku ViUmovu a lesy n&le^ejfci k Roho2ce zejm6na v I>o* 
lejiteh, na Dlouh^m Dole, v BairkovS a v Star6 Hoi'e recent, 
lesy u Kanic fecen6 Ratberg a u Cetlic rec. Velk^ a Maly 
Dub ; 8 rybnikfl, z nichz ^d&rsky s dv§ma hrazemi, 2 u Vi- 
Hmova, 1 u Roho2ky rec. Kfecovsky, 3 rybnfcky pod hra- 
dem pustym Ki'eiovem, a 1 rybnfcek k Nepomydli leifcf; se 
vsfm pHslusenstvfm, tak jak to Doupovec po otci sv6m DoupoTee z Doupova. 87 

Bediichovi s bratarem s^fm Bediichem zdedil. (D. Z. 181, 
a 16. — J. 6.) — b) Statek Vrani (Vran^, Wranay, okr. 
Slan.), brad a mestys Yrani s dvorem popluznfm a pHslu- 
senstvliii; pak statek Koiamce^*) tvrz a yes s dvorem popl. 
a 1 osedlym v Klobucicb, oba odhadnut6 za 39.122 kop. 
mfi — c) Statek ierotin (^irotfn, kr. !^atec, okr. Loun.), 
hnd a ves Zerotfn s^lvorem popluznfm a dflem Ysi Donfn 
a ^ichoyice (Zichovec) s dvorem popL pust^m Pochvalovem 
(D. Z. 181, C. 7.), odhadnuty za 29.000 kop mfs. — Tyto 
statky ygecky od komory cesk6 koupil 1. 1623 Jan Zdenik 
Vrotislav krabi e Mitrome za summu odhadni 113.959 kop 
mii, na kterouz summu 48.170 kop mi§. jest6 1. 1659 za- 
placeno nebylo. Po srizce dluhftv, kterei mel Vratislav za- 
platiti, zAstalo na dv6 tf etiny d£die&m Doupovce z milosti 
ponechan6 46.287 kop mfs. (G. 215, D. 2. — Lib. confis. 2, 
f. 224. — D. Z. 194, L. 22 & 141, E. 27.) 

d) D&m Doupovshy^ kter^ otec Doupovce Bedfich 1. 1592 
od Bebeky ViPesovcov6 roz. z Bensperku za 625 kop gr. 
cesk. koupil (D. Z. 26, H. 11). Ten to dftm, v Star6m meste 
praisk^ na EaprovS ulid mezi domy pekare Plzdka a ko- 
cQio Kurfiista lezfd, 1. 1625 koupil od komory cesk6 Fridrick 
s TaUkberga, ds. rada, komomik a praesident nad appella- 
Cimi, za '4000 kop mid., avdak nieebo nezaplatil, tak ze teprv 
jeho synftm die lictu komory cesk6 z dne 15. linora 1666 
summa trhovi poraiena byla na sluzn^m, otd jejich zadrza- 
1cm. (C. 215, D. 2 & W. 8. — D. Z. 142, N. 2; 294, A. 28.) 

Mimo to nalezel Doupovd paty dfl statku LihSdice (Lie- 
botic, kr. 2atec, okr. Kadad., dom. Masfov.), tvrz a ves s dvo- 
rem popL, ktery^ Doupovec se sestrami svymi po matce sv6 
Otiilii roz. ze id&m zdedil, tak jak jej tato Ottilie 1. 1607 
za 16.000 kop mis. koupila (D. Z. 180, D. 12) a jeji dcery, 
L1628 pro ndbozenstvi ze zem6 vyS16, az do 1. 1633 v uzfvdni 
m^ly. Tento statek, pro zatajeni dflu Doupovcova sestram 
jeho jakozto emigrovanym od knfztte z Fridlaudu konfisko- 
vaay, dne 14. bfezna 1633 obdrzel M. Dor, Justus Strope- ^) fltatek Kokoviee koupila matka Doupovcova Barbora. potom pr<i- 
▼daa4 GcTlU>rlbv4, roa. PetipeskA, J. 160S k rukoum sv^ch s^nA BedHcha 
« Vil^ma Vojt§cha aa 17.0U0 kop m«. od Katefiny V6inikove. (1). Z. 88 Drachovsk^ — Dvo^eckJ^. 

rius z Mai'sfelda za pohledanost svou u komory iesk^ (plat 
mu zadrzaly) y summe odhadni 13.955 kop mfs.; avdak sta- 
tek ten teprv vedle ds. resoluce z dne 25. birezna 1641 
ydov6 Stroperiov^ Marii Zuzanni, opit provdan6 Smislovsk£, 
d^dien^ postoupen a L 1645 do desk vlozen byl. (C. 215, 
D. 2. — Lib. couf. 2, f, 347. — D. Z. 148, 0. 9 & 625, A. 3.) 
Sestry Doupovce marn^ iddaly za navr&cenf tohoto statku, 
jakoz i za dvi tfetiny bratra jejich ponechan^ a na ni po 
smrti jeho pHpadl6 ; konecni vedle cf s. resoluce z dne 20. 
listopadu 1642 navzdy odmrsteny jsou. (C. 215, D. 2.) 

Ikidfich Dracbovsk]^ z Drachova ucastnil se ve zpoafe 
stav&v, a zemrel I. 1621 bez d^dicilv, nebyl vsak pri kom- 
missi confiscationis odsouzen. Jeho statku &bfidovic (kr. 
Odslav., dom. Kralovice Doinf), vsi s dvorem popl., pak ji- 
stiny 500 kop mfg. ujala se jeho sestra Magdalena Angelina. 
Edyz pak dot6enou jistiuu dluinfk Ydclav Vra^da do komory 
£esk6 1. 1628 zaplatil, pon^vadz Drachovsk^ in reatu zemrel, 
domahala se jf Dracho?sk6ho sestra, hledfc nevinu bratni 
sy6ho dok&zati; potoni jejf sestra Alena z Syarova, na niz 
statek 2ibHdoYicky pMpadl po jejim otci Karlovi BoHyojI Dra* 
chovskem. Tato prodala tyz statek 1. 1629 za 1125 kop mis. 
pani Kunhut^ Strakove^ roz. ze Saratic. (D. Z. 297, E. 6 ) 
Avsak DrachoYsky 1. 1658 rozsudkem soudu zemsk^.ho za 
rebella uzn&n, a jm6ui jeho kral. komoi^ pHsouzeno bylo, 
tak ze za jeho restituci DrachoYski je§t6 1. 1674 marn^ se 
uchdzela. (C. 215, D. 13.) 

Jan Erasmus Quintus z Dromsdorfu, jehoz matka lid svftj 
z prinuceni k Yyprave stavovsk^ poslala, z&staven byl, jsa 
biby, pri statku SY^ni, i pH kommissi transactionis dne 21. 
£erYence 1629 pokutY za perdou osYobozen jest. (C. 215, 
C. %.) 

Martin Duhansky z Branie za iasu zpourv poslal syiia 
sviho ViI6ma k Yojsku stavovekemu ; protoz pri kommissi 
transactionis dne 21. cerYence 1629 za ud^lenf perdonu 
116 zl. 40 kr. ryn. pokuty slo^ti se UYolil. (C. 215, C. V4> 

Bedfich Dvofecky ryt. z Olbramovic, pri kommissi con* 
fiscationis od kral. prokuratora obYin^n, ze bern6 a kontri- 
buce od direktorftY sYoloYan^ odYOzoval, Yyprayy Yefejn6 
cinil, i sam pred mesto BudejoYice nepHtelsky tahl; pfes VvoHckf s OlbramoTic. 89 

Ysecku obranu svdu, gvUectvim nikolika osob odfivodn^nou, 
odsouzen dne 12. ledna 1623 Yseho jm6ni sv^ho, z ds. milosti 
pH Aiwi tfetinich zfistaven jest. DvAr jeho lenni ve vsi 
(hbinictch (kr. Praisk^), ke komornfmu panstyf Dobf Ask^mti 
naleiejfcf^ kter^ 1. 1618 s manzelkou svou PrudencU, roz. 
z Hyrsova, od Martina Yonse z Hostivic za 1700 kop mih. 
konpil, za 1400 kop mfd. odhadnut^ od kr&L komory v po- 
kiitd ujat, ay§ak vedle naHzenf kommisse confiscationis 13. 
bfezna 1623 dot£en6 manzelce Dvofeck^ho ponech&n jest za 
slozeni ti'etfho dfla, vpokutS propadl6ho. (C. 215, D. 11.) 

Ferdinand Dvofeok]^ ryt. z Otbramovic zemi^el ve Vrati- 
slaTi, kamz pro nibo^enstvf ze zeme odesel. Po smrti sve 
obvinin byl licastenstvf ve vzpoure; v§ak die dopisA dvomf 
komory ke komoi^ cesk6 ddto. 21. cervence a 14. srpna 
1640 nebylo dokdz&no, zdali a jak byl odsouzen. (C. 215, 
D. 11.) 

Jindi^icb Petr Dvofeok]^ ryt. z Olbramovic, pro sv^ u6a- 
stenstvl ve vzpoui'e piPed kommissi transactionis 1. 1629 obe- 
slan, die zpr&yy posla komomfho 17. unora 1630 nikde 

V kmjfch vypdtran byti nemohl. (C. 215, C. V4) 

Kunei Behiishnr Dvofeoky ryt. z Olbramovic nezMal za 
perdon, a pro stou tvrdoMjnost pH kommissi confiscationis 
dne 14 cervence 1622 odsouzen hrdla, cti i statkAv, kteryiS 
rozsndek kril. vypov^ z dne 16. zifi 1622 jenom co do kon- 
fiakace yseho jeho jmini byl potvrzen. Statek jeho Smyshv 
(kr. T&bor., dom. Gh^ov.), tvrz a ves s dv^ma dvory pop!., od- 
hadnnt^ za 6235 kop mfs., Janovi OlAHchm kntieti z Eggm- 
l^erga postonpen a dne 15. brezna 1630 sjinym dvoreni, 

V ta vsi leifdm a po Jindfichovi Sddlovi z Vrazn^ho kon- 
fiskovanym, za 3000 kop mfd. proddn byl, tak 2e snmma 
trhova manielce Dvofeck^ho Benign^ za jejf pohledanost 
per 3600 kop mfi. cfs. re^ol. 26. £ervna 1628 vyplacena 
byti mila. (C. 215, D. 11. — Lib. conf. 2, f. 100. — D. Z. 144, 
F. 3.) Pohledanosti mSsta Tabora per 2600 kop mfd., pak 
Anefky Dvoi^eck^ per 1600 kop ces. (3200 kop mi§.) na 
$(latka dotcenim poji^B6, jeiite 1. 1690 pri kommissi revi- 
stonig iiebyly vyHzeny. (C. 215, C. ViO Mimo statek Smyslov 
ujat byl od kraL komory t6z Mm v m§8t£ Hradisti Hory 
Tabor (Tibof«), ktery v6ak dotcen^ manzelce Dvoreck^ho, 90 Dvofeck^ z OlbramoTic. 

j(z vlastnS ndlezel, byl navr&cen a od n( 1. 1623 za 600 kop 
mid. Maximilianu Pechlerovi z Meningu prod^. (C. 215, D. 11.) 

MikulU mladii Dvofeck]^ ryt. z Olbramovic pri kommissi 
confiscationis odsouzen viebo statku, vsak yedle kril. v^o- 
vedi z dne 26. z6xl 1623 rozsudkem dne 4 listopadu t r» 
ohlddenym zAstaven pri poloviei jm^nf, jez mil jenom na 
jistinAch per 4500 kop mi§., z nich2 mu po zaplacenf dluhAv 
toliko 408 kop mis. z&stalo. Protoz 1. 1631 z ds. milostl 
prominuta jemu byla pokuta pH kommissi transactionis na 
1000 kop mis. vym^fena. 

Statky Myikovice a Boudni (kr. Tabor., okr. SobSslav.), 
ktere omylem od kral. komory ujaty a vedle naHzenf kr^. 
mfstodrzfcfho knizete z Lichtensteina dne 18. srpna 1622 
mestu Sobeslavi zastavou k uzfv&nf d4ny byly, navr&ceny 
jsou manzelce Dvoreck^ho Anysce, roz. z Hodic, jfz vlastng 
nalezely. Nebof tato koupila statek Myskovice — tvrz a yes 
M. s pivovarem, dvorem popluznfm, ovcfnem, ves Sedlecko 
s dvorcem a mlynem pod nf, t^z dfl ysi Roudn^ho — od 
manzela sv^ho 1. 1613 za 12.000 kop mis. (D. Z. 186, N. 
27) ; a statek R(mdne — sidlo Roudn6 se stavenim, dvorem 
popluznim, ostrovy, mlynem, jezem, i'ekou, pivov&rem a di- 
lem ves Roudn6 — od Mark^ty ili£ansk4 Kavkov6 roz. z Rtina 
1. 1617 za 6600 kop miS. (D. Z. 139, C. 17.— C. 215, D. 11.) 

Prokop Dvofeck]^ ryt. z Olbramovic, na Kysti^e a Vrso- 
vicich, jeden z direktorA, zpe^etil a podepsal konfederaci, 
hlasoval pro zavrzeni krdle Ferdinanda II. a zvoleni kurfiN 
sta falck6ho, za jehoJi kralovani byl kr&l. radon, nejvyd&iin 
bernikem a podkomoHm kr&l. 6esk6ho. Aikoliv hned po bitv§ 
b^lohorsk^ cisaH na milost se dal, pirece pri kommissi hrdelni 
(exsecutionis) odsouzen cti, statku i hrdla, tak ze mil byti 
sCat, ctvrcen a sem i tarn rozvgden; aviak vedle krdl. v^po* 
v6di z dne 26. kvetna 1621 udilena mu ta milost, ze dne 
21. cervna 1621 byl toliko stat a hlava jeho na Y62i mo- 
steck6 postavena. Jmeni pak po nim pozftstal6 v&ecko k'rti. 
fisku V pokute pKpadlo, totiz: 

a) Statky Kystra (kr. Zatec., okr. Loun., dom. Yr&ovice) — 
tvrz a ves Kystra s dvorem popluznim a ves Poiedilice 
s dvorem popluinim, s mlynem, vinici a phsludenstvim ; pak 
Vrsovice (kr. 2atec.) — tvrz a ves V. s dvorem popluznim, VvoHekf z Olbrnmovic. 91 

m];^eiii a vinid ; Yes ChodioT s podacfm kostelnim, dvorem 
popluinfm, rybliflrf, vinicf a pMslttdenstvf m ; ves Trtino 
(KH^no) 8 dyorem popluznfm a prfslusenstyfin, jak to 1. 1615 
Dvoltecky od Bohuslava Zdko8telsk6ho z Bilejova za 81.000 
kop m. koupil. (D. Z. 188, P. 20.)*) — Tyto statky, za 59.765 
kop m. odhadnut^, kril. komora prodala Volfovi Ilburkovi 
hrab&i e Vresavic^ cfs. rsM a kurfifsta Sask^ho generalu 
striimiatni, 1. 1622 za 50.000 kop m., tak ze z t6to summy 
jema poraien dar zmilosU 24285 kop vedle ds. resol. 14. 
prosince 1622 za jeho yern6 slozby ma udelenj". (C. 215, 
C. V,, & D. 11. — Lib. conf. 2, f. 139. — D. Z. 620, A. 18; 
141, A. 12 & 194, A. 24.) 

b) Dtim Sasavni i^hacovsky receny, v Star^m miste praz- 
sk£m na namistf v osadS sv. Mikul&se mezi domy u ZIat6 
troaby a Zlat^ hvSzdy lezfcf, 1. 1612 za 4750 kop m. kou- 
peD^, kter^ od komory odhadn. za 10.984 kop koupil vedle 
dekreta knfiete z Lichtensteina z dne 20. Hjna 1. 1621 Adam 
starsf Vraiislav z Mitrovie za 5000 zl. ryn. (C. 215, D. 11 
& P. 2. — Lib. contract, caerul. 3, f. 293.) 

c) Jistioy 4200 kop m. die extractu purkrab. uradu 
(C. Vt) ; a 4000 kop mfg., zbytek to summy trhoy6 za statek 
Bukov^ kteirf Dvorecky v case zpoury Vaclavovi Stampachovi 
prodal. — Viz Stampacb. 

d) Mohovit^ jmenf (svrSky), n^kdy pri m6st6 Vratislavi 
uloseni, m^la komora Slezski je&t6 1. 1669 vysetHti, avsak 
jii nicehoz tarn nebylo. (G. 215, D. 11.) 

Mimo to od kr&l. fisku ujaty byly statky ducbovni, totiz 
statek Hdsiera Oseckeho^ ves cel& Cerfwchav a J^imce (dfl) 
9 podacfm kostelnim, mlyny a prislusenstvim, coz tu arci- 
biskupu Prazakemu nale^elo; dil vsi Donina^ prelatfim hradu 
Pra&kfiho nale£ejicf ; ves Vorasiee cela, dikanu hory kostela 
sv. ^pina V Nov6m Mistd LitamSHdck nalezejici, s podacfm 
kostelirfm a pMslu&enstvfm ; ve vsi Podseticich dva poddane 
osedli k dSkanstvi LUominekimu na proboststvi n^ezejicf; 
ntetys T^ebenice s dvSma mlyny, podacfm kostelnfm, vini- *) Statek Kjstra koapil Bohustav Z&knsteUk^ 1. 1612 sea .^5.000 
kop mid o4 J Ana Ilburka Vost^trak^ho a jeho manielk^ 2oiie z Vfeno- 
Tic (D. Z- 189. J. 18); statek VrSovice zdi^dil 1. 1597 pu d€du «v^m Ja- 
knbovi ZAkoattflak^ra % Bilejora. 92 Dvofeck;^ z OlbrAmovlc. 

ceiui, domem pustym ^KonvAlPovsk^'' reitnfm s dddinami, vini- 
cemi, platy a des&tky z vinic, vsi ChodovUce s ml^em a 
kromou, Kololec^ Mradiee s krcmou, mlynem a dvorem Kali- 
novskym, Vrhno (dfl) s podacdn kostelniin a krcmou, VeU- 
nin (dfl) s podacfm kostelnfm, krcmou a mlynem^ se vsim 
pffslu^nstyfm, jakz to JUdSteru 8V. JiH na hroAi PraisMm 
naleielo ; — kter^z za casu zpoury od direktorftv Dvoreck^mu 
byly zastaveny a 1. 1620 dne 11. iervence prodiny od stavftv 
odbojnych za summa odhadnf 33.000 kop mfs. zcela zapla- 
cenou. — Tyto v§ccky statky byly pak navraceny dotienym 
duchovenstvfm. (D. Z. 140, E. 7 & 193, A. 13.) 

Vdov6 Ann6 Dvo]^eck6 podle n&vrhu knfzete z Lichten- 
steina 3. cervna 1622 cfs. resol. 6. cervence t r. z milosti 
jeji pohledanost per 1598 kop prok&zand na 3000 kop byla 
zvySena. — Vdova po synovi Dvof eck6m Vdclavovi Stefanovi 
KatcHna Lidmila, roz. Slikova hrab^nka z Pasaunu, vybledi- 
vala marn6 pri kommissi revisionis jistiny 4100 kop in., kter^ 
jf Prokop Dvofecky na mfstS vena jejflio per 10.000 kop po- 
jist6n6ho na statcfch svych byl postoupil. (C. 215, P. %.) Po- 
hledanost pak EateHuy Zdkostelske z Bflejova, roz. z Micba- 
lovic, na statku VrSovick6m per 5000 kop mfs. jeste 1. 1690 
^Y\ kommissi liquidationis vyHzena nebyla. (C. 215, C. Vi 

V&clav Dvofecky ryt. z Olbramovic zemM v trval6 zpoure, 
jiz se dcastnil t(m, ze byl mezi rdatory pfi sn^mu general- 
nfni 1. 1620, pH kter6m falckrabf syn zvolen byl za £ekance 
kral. Cesk^ho ; procez vsecko jm^nf jeho kral. komoi'e v po- 
kut£ pHpadIo, totiz: 

a) DAm v Nov^m mSste prazsk^m na Dobyt6(m trbu 
vedle Mediolanfty lezfci, od Alony Matemov6, roz. Lazansk^ 
1. 1619 za 1115 kop gr. cesk. (2230 kop m.) koupeny, kter^z 
1. 1622 za 1150 kop m(s. odhadnuty od komory £esk6 Anna 
Rosina, vdova po doktoru Strohmayerovi 1. 1623 za 650 kop 
mis. koupila. (C. 215, D. 11.) 

b) DAm 17 misU Tdbc^e koupil 1. 1635 za summu od- 
hadnl 450 kop mii. Jan starH Vratislav » Mitravie na 
srazku sv6 pohledanosti za koinorou ceskou. (C. 215, D. 11 
& T. 1.) 

Viliffl Dvofecky ryt. z Olbramovic vypravil lid svAj vedle 
vetejn^ hotovosti na porucenf direktor&v, podepsal konfede- jyihiLnovekf — Eisen. 93 

rad a zemrel ▼ trval6 zpoure 1. 1620 ; nebyl vsak pH kom- 
misai confiscationis odsouzen. Statky jeho : a) Naderadec (kr. 
T&bor^ okr. Yla&im.) — tvrz N. s dvorem popluznfm, pivo^ 
virem a chmelnid, p&l mtete&a N., totiz hofejdi stranu 
spodadm koatelnfm, ipitilem, mlynam a clem: dvory po- 
plttinl KiiDfn a Zilesf, pak dvikr ve vsi Castrovicick (zasla) 
smlynem; vsi Yolesni, Vratickovice (dil), Stojislavice (dfl) 
a yes pastoa ZahoH, se vsfm pHsluSenstvim, jakz to Vil^m 
Droi^ky L 1&18 po Markvartovi Yokovi Dvoi^eck^in od jeho 
syna Markyarta MikuUse za 23.000 kop mfs. koupil (D. Z. 
192, L. 3) ; — b) Podoli — tvrz (uyni samota) u Naceradce 
8 pKalo&enatvfm, podrzela vdova po nim pozflstald Magdalena, 
roz. se Skohrova, kteri na statku Podoli^ za 18.000 kop mis. 
odbadiiutin, 11.000 kop mis. pojidt^no m^a, k rukoum syuA 
svych Jindrieha a V&clava. Za to pH kommissi transactionis 
zavazala se dne 18. dubna 1629 a 31. ledna 1630 za perdon 
manzelu jejimu udelen^ zaplatiti pokuty 1200 zl. r^n. (C. 215, 
C. V4 & D. 11.) 

Vilini DihiMvsky ze Dibinova, ucastenstvf ve zpoure 
pH kommissi confiscationis obvinen, v&ak dne 3. rQna 1623 
pro chudobu svoa pokuty byl osvobozen. (G. 215, G. V^.) 

Jan KH. Eisen z Lehrbergu, doktor prav, n^kdej§f c(s. 
lennf rada nad appellacfmi, dal se potrebovati od stavftv po- 
VBtalych V mnobych kommissfcb, ujel hned po bitv6 bSlohor- 
8k6 ze zem6; procez patentem z dne 17. dnora 1621, pak 
pri kommissi hrdelni (exsecutionis) dne 5. dubna vedle kriil. 
vypovidi z dne 16. dubna t r. odsouzen byl hrdla^ cti i stat- 
Uv, do klatby dAa a jm^no jeho na Sibenici pHbito. Jmenf 
pak jeho vsecko hned od krdl. fisku ujato bylo, totiz : a) ji- 
stiaa 9700 zl. za mtetem Ostrovem ; b) znamenita knihovna ; 
€) iAm se zahcadei^ v Star6m mSsti prazsk^m proti kram&ni 
numym a kolleji Earla IV. mezi domy Jana Strejcka a 
Hajkovym lezfef, ktery Eisen od Joachyma Ondi^eje §lika 
L 1612 za 3500 kop mid. koupil (Lib. contract, caerul. 3, 
1 90), k rozkazQ knfiete z Lichteniteina due 27. dubna 1621 
Huiprechtovi Ceminavi Chudenic za 1000 kop mid. k po- 
tieM vale£ii6 na ni) pftjienych zdstavou postoupen a vedle 
ns. leaoluce z due 26. Hjna 1628 za 3449 kop. mis. prodan 
bjl, a£koU L 1625 za 4436 kop byl odhadnut. — Man2elka 94 Elpaknar — ElsDic 

Eisenova a jeho dftky, jimz ten dftm a jistiny dot5eii6 v6tr 
Sim dflem nalezely, marnS se ucb&zely o jich restituci. 
(C. 215, E. 6 & P. 2. — Lib. contract, caerul. 3, f. 404.) 

Mikulfti a VAclav rft. Elpaknarov6 z Dolnfho Seirfeldu 
(Elbogner von Unter-Schfinfeld) podepsali pHsahu stavAv 
odbojnycb, avsak jsouce katoUci ph kommissi confiscationis 
dne 12. a 17. listopadu 1622 osvobozeni byli Moby i po- 
kuty. (C. 215, C. '/g & C. 'V4,.) 

Volf Arnoft a Jan Adam bratN ryt. Elpaknarovi z Dol- 
niho Senfeldu, emigrant!, navratili se pri vp&du sask^m 1. 1631 
do zemS s lidem sv^dskym, v jeboz sluiSbS Volf Arno&t ze- 
mi'el. Pro toto licastenstvi v tloy6 zpoufQ pti kommissi con- 
fiscationis Fridlandsk6, v kraji Chebsk6m naHzen^, dne 18. 
brezna 1633 odsouzeni byli vseho jm§nf, kter^i k nice 
Albrechta z Wald§teina knizete z Fridlandu bylo njato, totiz 
poz&stalost Yolfa Amosta 6000 zl. r^n. na statku Kindperku 
pojiSt^na. (C. 215, E. 2.) 

Bernard starif Elsnic ryt. z Elsnic, kommissar ph di- 
rekci stavAv povstalych, zemi'el v trval6 zpoui^e a odsouzen 
byl pri kommissi confiscationis vedle kril. vypovMi z dne 
18. srpna 1623 tfetiny jm^nf, v kter6z v§ecko od kr&l. ko- 
mory bylo ujato, toti2: 

a) Statek Brnikov (st. Pernikov, Brnkau, kr. LitomeHc, 
okr. Libochov., dom. Budyni), ves s dv^ma dvory popluznfmi, 
ktery 1. 1623 Adam ee Sternherga za summu odhadni 5698 
kop mf§. koupil, jezto taxa od d^dicAv Elsnicov^ch u6iu6na 
bez svrskA a obilf 6107 kop mfs. yyna§ela, mimo obili za 
2118 kop odhadnut^. (C. 215, E. 3. — Lib. conf. 2, fol. 55. — 
D. Z. 468, D. 7—22.) 

b) Statek Kobylniky (kr. Praz., okr. SIan6, dom. Vran6) — 
tvrz a ves K. s dvorem popl., ves 6eradice s dvorem »Mu- 
raA** f ecenym a ves Palecek (Paliek, Klein-Palei) — odhad- 
nuty za 40.815 kop v taxe v£t§f ; pak c) ves Bade^ (Rado* 
sfn, kr. Litom^h, okr. Libochov., dom. Zlonice) s dvorem po- 
pluznfm a vinicf, odhadnuty za 8179 kop. — Tyto oba statky 
se vdemi svrsky a nabytky, obiHm a dobytkem 1. 1623 kou* 
pil cfs. vojensky sekret&f Karel Bedfich PJatefs a PkUten^ 
steina za 27.250 zl. ryn. (ackoliv die kontrataxy od Elsnic&v 
ucinen6 za 56.392 zl. staly), z kter^z summy didicflm Elani- fUsnic z EUnic. 95 

€Ovym dvi tretiny per 18.166 zl. leht^i pen^zi zaplatil. 
(C. 215, E. 3. — Lib. conf. 2, f. 292. — D. Z. 141, E. 20.) 
d) Statek B&ichov (Bilichov, kr. Praz^ okr. Stradec, 
dom. Zlonice), ves a dvAr, ktery 1. 1623 koupil cizozemec 
CIS. rada Bohudivci Walkaun z AdUxru za 18.750 zL, jezto 
taxa od Elsmcfty ufin^n^ vyn&sela 29.919 kop mii. (C. 215, 
E. 3. — Lib. conf. 2, f. 35. — D. Z. 141, E. 10.) 

e) Statek Stradonice (kr. Praz., okr. Slan^, dom. Zlo- 
nice), pftl vsi St 8 dvorem popluznfm, od Elsnicftv za 5989 
kop mii. odhadnut^, koupil od komory 1. 1622 cizozemec 
Alexander Begniers ryt. g Bleileben za 1324 zl. (C. 215, E. 
3. — Lib. cont 2, f. 411. — D. Z. 153, A. 19.) 

f) Statek PcOokryje (Patogro, kr. 2atec., okr. a dom. 
Bflina) — tvrz pusta a ves P. s dvorem popl. zpustl^m, ves 
Zlatnfky (Zlatnice, Bobm. Schladnig) a dfl vsi Dobrcic (Dob- 
schic) — ktery 1. 1623 proddn byl nejvySSlmu komomlku 
kr&lovstvf 6esk6ho VUemovi mlad. svob. p. z Lohkovic za 
snmmu odhadnf 12.891 kop mi§., ackoliv jej Bernard Elsnic 
1. 1613 za 27.000 kop m. koupil a manzelce sv6 k uzfvdnf 
az do jejf smrti odkdzal. (C. 215, E. 3. — Lib. conf. 2, 
f. 243. — D. Z. 141, D. 13 a 194, G. 29.) 

g) D&m Elsnicavsky v Geletn6 ulici Star6ho m6sta pra2- 
sk6ho vedle domu Funkovic lezfcl, odhadnut^ za 1507 kop 
mis^ ktery die dekretu komory £eske z dne 27. linora 1641 
postoupen by! nejmladsfmu synovi Bemardovi, po Elsnici 
pozftstal^mu. (Lib. contract, caerul. 4, fol. 76. — C. 215, E. 3.) 

Ackoliv statky vytcen^ m61y cenu 121.634 kopy mfs., 

i die zpr&vy cfs. kommissarfiv summa odhadn( za n^ cinila 

77.364 kopy mii. a za obili pH dvoHcli 25.677 kop, tedy 

uhmem 103.041 kop ; pfedce vsecky skoro za polovicni cenu 

<70l519 zl.) byly proddny, tak ie die uctu kr41. komory ceske 

2 dne 1. ziH 1643 cel6 jmSnf Elsnicovo, mimo statek Pato- 

kryje, vyniselo toliko 55.480 zl., z 6ehoz dv6 tiretiny per 

36.987 zL ctyrem synflm a didicftm Elsnicov^m Janu Jindri- 

ckavi^ Buryanavi^ Bohuslavovi a Bemardovi pHpadly, tedy 

kicdton z nich 9246 zl. — Av§ak ponivadz prvnf tii z jme- 

Dova&ydi btatK pod nepHtelem je6t6 1. 1643 slou^li, a jiz 

dae 16. ledna 1684 pH kommissi confiscationis Fridlandsk6 

tMio jminf byli odBoaseni; ptipadly i jejich dfly, summon 96 Elftiiic K Elsnic. 

27.740 zl. kr&L komofe, tak ze z cel^ho tobo jminl kraL 
fiskus 46.233 zl. obdrzel. Jenom nejmladsfmu synu Bernar* 
dovi, jenz pH Fridlandske kommissi t6z odsouzen, ale vedle 
ds. resoluce z dQe 14. zari 1040 za nevinn^ho uzn&n byi, 
ponech&n jeho dfl per 9246 zL 46 kr., na kterouz summu 
postoupen byl mu Mm svrchu jmenovaD^ v summi odhadni, 
a na zbytek jeho dHu, totiz 7990 zl. 39 kr. dano mu cfs. po- 
jisttni. (C. 215, E. 3.) 

Jan Arnoit Elsnic ryt. z Elsnic pri vp&du sask^m 1. 1631 
do kr&lovstvi Cesk6ho dal se potrebovati za kommissare 
tAmwi lidu nepMtelsk6mu a pomahal mu sam osobni lid 
cfsarsky v m6ste Kamenid z&stdvajfd valecne vypuzovati; 
mimo to se zmocnil dobytka hrabite z Kolovrat, jej sobe 
privlastnil a odehnati dal na statek ^andov, kter^ mu od 
jeho nevlastniho syna Albrechta Pencfka z Pendku k sprav6 
byl postoupen. Procez ph kommissi confiscatioms Fridlandske 
odsouzen die zpravy komory ceske dne 11. listopadu 1636, 
prupadl V pokutS jmeuf sv6, kterez vytceno nen(; av&ak 
omylem uvedeno, ze t^mui Elsnicovi n&lezel statek 2andov. 
(C. 215, E. 3. — Viz t6z Albrecht Pendk.) 

Jan JindKch, Buryan a Bokuslav bratH Elsnicov6 z Elsnic, 
synov6 Bernarda stardflio, odsouzeni pfi kommissi confis- 
cationis Fridlandske. (Viz Bernard z Elsnic.) 

VAclav Konrad a Melichar bratH Elsnicovi ryt. z Elsnic pri 
kommissi confiscationis vedle kral. vypov^di z dne 15. zaf i 
a 27. cervna 1623 odsouzeni tfetiny jmdni, propadli statek 
Evan (Eywan, kr. LitomSric, okr. a dom. Libochovic.) — 
tvrz a ves s dvorem popL — ktery jii 1. 1619 za casu zpoury 
pani Johance Sternberkov^, roz. z Hartenberka, za 12.000 
kop mis.. byU prodali. (D. Z. 193, F. 14.) Ale prodej ten, 
jakozto;ii!^ne.por&dni, zrusen, statek v pokutd od kriL ko- 
mory i}^ij» liiiXSliT P^^i Marii Maximilian^ g SUrnberka^ 
roz. fi^sigdk^^ Qi^M (HohenzoUern) za 10.000 kop prodan 
bylb4^tP«(9a>Tb]Mt^o£lfMt(oM^ vse, co za tyz statek od Johanky 
S^:nl(<^tko(I^({lo$tolJtfs^a^&ai^elaH 6esk6 sloziti musili, a dfly 
jiiiiripinH#ztjivi)ifqfiSJk«ftfo(pQixil^ cesk^ vyhlediyati po- 

^ni l^iO^difenik^u krflj^obusMora z dne 20. Hjna 162& — 
BdiiI6]ia6to'Ik0jfiol]k:fitftt^ 4£iilMiiild. z4H 1636 m61o se Els- 
nicftiiiiiJia ,i<ificlif :ilt»| ti^«l$ib^ Ji<)st^tftdt^i». titoky do 1. 1636 eel- Colona z Felzu. 91 

kem 10.200 kop mis,; avsak o tuto summu Vdclav Konrad, 
ktcry i s bratrem svym pH kommissi confiscationis Fndland- 
ski byl odsouzen, jest4 1. 1640 mame sc uchdzel. (C. 215, 
E. 3, — lib. conf. 2, f. 58. — Viz t6z Vaclav ze Sternberka.) 
Colona 8V. p. z Feizu Jan Jifl, Vilim a Volf Linhart, sy- 
novfi po Fridrichovi z Feku, bratrii Linharta, majice se vy- 
stehovati ze zemS pro ndbojieiistyf, s povolenfm bratra sv^ho 
Kaspara dne 14. srpna 1628 postoupili statky sv6 Neydek 
a JoMKfH svagrovi svemu Janovi Filippovi Kraeovi hrabSti 
£ Scharfensteina za 130000 zl. r^n. Ale ponSvadz Kraz statky 
ty neplatil, zru§ena smlouva, a bratHm z Felzu vedle cis. 
r^ol. 2. Hjna 1629 a 19. ledna 1630 povoleno na statcfch 
SYfch za pH£inoa jich prod&nf n^jaky cas jestS se zdrzo- 
vatL L. 1633 pH kommissi confiscationis Fridlandsk6 z do- 
^ tcen;^ch bratH obvineni byli Jan Jiri a Volf Linhart, ze pri 
▼pidu saskem 1. 1631 v nepMtelsk6m vojsku Sv^dsk^m sluzby 
konali; procei Albrecht z Waldsteina, knfze z Fridlaudu, 
statkAv dotcenych v pokutS se ujal. 

Statek Neydek (Neudek, kr. Cheb.) — zdmek Neydek s me- 

stysem, dv£ma mlyny, pivovarem, dvorem popl. fee. Mittler- 

hof a ovcfnem; Tsi Glashfitten, Paulusberg, Ulrichslohe, Hohen- 

stollen, VoithsgrCln (Voigtsgriin), Tirbach (Dtlrrbach) s dvorem 

popL, Oed, Tiefenlohe (pf edeSle zvlastni statek) s dvorem popl. 

a OTcfnem^ Hocbofen a Hammer (Neubammer), s lesy, doly 

stHbmymi, m§d£nymi, cfnovymi a zeleznymi s hut^mi a hamry, 

5 rybnfky a vifm pHsIusenstvfm, tak jakz to Fridrich z Felzu 

L 1602 od hrab^te §t6pdna Slika za 69.000 kop mfs. kou- 

pil (D. Z. 177, A. 13) — proddn byl 1. 1633 Hefmanovi hra- 

hai deminovi e Chudenic za 73.000 kop m., z nicM knfzeti 

z Fridlandu dva dily Jana JlHho a Volfa Linharta z Felzu 

per 48.666 kop m. byly zaplaceny, tireti pak dfl per 24.333 

kop bratm jejich ViI6movi ponedi&n b;^ti m61, kdyi by do- 

kizal, ze v nov6 zpouf e £adn6ho ucastenstvf nem^l. Summa 

trhovi porazena byla Ceminovi za pohledanost jeho 100.000 

kop m., ji2 mil po 8v6 mani^elce Anni Salom6n6 Harantov6 

ze SQmmy trhoY6 za statek Pecky (viz Kristof Harant) za 

knlzetem z Fridlandu. Zaplacenl diuh&v a jin^ch zdvad, na 

tom statkn vizfcfch, ptevzala komora ceskd. (C. 215, C. 7. — 

D. Z. 150, J. 10.) 

7 98 Colona z Felzu. 

Statek Javofi (Gabhorn, kr. Cheb., okr. Becov.) — ves 
J. s dvorem popluznfm, ysi Lamice (Lomitz, Lomnice), To- 
nabice (Donavitz, Stanovice), Drosav (Trossau) a Funken- 
dtein, jak to 1. 1570 se statkem And^lskou Horou Ka§par 
z Felzu koupil (viz Linhart z Felzu) — prodan byl t6z k ruce 
knizete z Fridlandu jiz 1. 1632 cfs. dvornf rade vojen8k6 
Gerhartovi sv. p. e Questenbergu, jemuz po smrti Wald- 
steina vedle cfs. resol. 7. kvfetna 1636 dfedicne byl postou- 
pen proti zaplacenf ydech dluhft na n^m Yezidch, a k statku 
Becovu pripojen. (C. 215, C. 7; C. Vio & C. '%s' — D- Z. 145, 
E. 19 & 622, K. 10.) 

Po smrti bratH z Felzu (z nichz Vil6m zastfelen byl od 
Svedftv, kteH due 6. dubna 1648 dftm v Eoutech sestry jeho 
Anny Alzbety Krazov6 z Scharfensteina pfepadli), dom&hala 
se dot£en& jich sestra od 1. 1649 na zakladi m{ru Westfal- 
sk^ho statkfl bratHm odnatych, podporovdna jsouc od kur- 
fifsta Sask6ho, a ackoli vedle cfs. resol. 28. listopadu 1649 
cfs. mfstodrzfcf o v6ci t6 cfsari zpr&vu podati m^li, pfece 
teprv due 13. prosince 1. 1659 kral. prokurator na kommissi 
revisionis zdanf sv6 podal, ze Krazov^ nalezf ndhrada od 
komory ceske za statky bratrfim jejfm odiat^, ponevadz 
z rozsudku kommisse Fridlandske nebylo patrno, ze bratH 
jejf vpddu sask^ho 1. 1631 se licastnili. Av^ak nenf v aktech 
niceho, zdali se Krazove ndhrady Bgjak6 dostalo. (G. 215, 
C. Vio a C. 7.) 

Linhart Colona sv. pin z Felzu na Andelsk6 Hoi^e a Bo- 
chove, jiz 1. 1617 na snemu byl proti prijetf a vyhlisenf 
arciknizete Ferdinanda (II.) za kvile Cesk^ho, cfmz 8ob6 
jeho nemilost zp&sobil; potom n&lezel od 1. 1618 mezi nd- 
ielufky zpoury, zvolen jsa od stav&v odbojnych za nejvys- 
dfho generala-mar&alka polnfho vojska stavovskebo, vykoual 
dne 16. cervna 1618 poselstvf pH kurfii'stu Sask6m, tak ie 
tyz kurfirst obzvl&dtnf pomocf stavflm se zak&zal; pH sjezdu 
stavfty dne 19. srpna 1619 ucinil nivrh na zavrienf a za- 
puzenf kr&le Ferdinanda U. a pHmlouval se za zvolenf kur- 
fihta Sask^ho na kr&lovstvf 6e8k6, dada tAmni prvy bias 
svflj ze vgech osob stavu pansk^bo; potom. ranin smrtelni 
V bitvg u Sinzendorfu, jiz negfastng dne 13. dubna 1620 
svedl s Buquoiem, zemfel po nikolika dnech v t&bore. — Colona z Felzu. 99 

Pro vytfiena provin^ni pfi kommissi hrdelnf (exsecutionis) dne 
26. dabna 1621 odsouzen byl vseho jm^ni a pam&tka jeho 
na v6cn6 easy se umoHla a za proklatoa a nepoctivou vy- 
hlasila. Statky pak jeho vSecky od kral. komory hned byly 
ujaty^ totiz: a) AndSlskd Hora (Engelsburg, Engelhaus) a Gys- 
hybel (Giesshiibel, kr. Cheb., okr. Karlovar.) — zamek a me- 
stecko Andelska Hora, Ysi Espenthor, Semnice (Semic), Hart- 
mansgrun, Altdorf, Cetva (Cvetva, Zwetbau), Pfhfifengnin, 
Raicengriin (Ranzengrtin), Satteles, Lamice (Lomnice) hoi'ejsf 
a dolejsf, Rugesgrtin (Rudigersgriin), Milderfles (Miihldorf- 
les), Rodisfort, SonoY (Schonau), Hoffen (Hofen, Hradi§t6), 
Pirk, LaDgengrun a Solms (Solmus, Zalmanov) s rybniky, 
ml^Qj a lesy, jak to n^kdy se statkem Javornim (Javorfm, 
Gabhom — viz bratri Colona z Felzu) od Mikulase Hasi§tein- 
sk^ho z Lobkovic JetHchoyi z Fictum a od porucmk&v detf 
po Fictumovi 1. 1570 Kasparov! sv. panu z Felzu za 32.500 
kop mfs. bylo prodano. (D. Z. 17, B. 10 & 59, M. 19.) 

b) HartenStein a Bochov (Buchau, kr. Cheb., dom. Kyshy- 
bel) — zamek Hartenstein, dva domy v mfiste Bochove, drdr 
popl. Stanhof a dvftr Novy s dvSma ovcfny ; mSsto Bochov 
s 90 osedlymi a 18 neosedlymi, s pfedm^stfm s 12 osedlymi, 
pivovarem, clem, podaclm kostelnfm, s platem rocnfm 150 
kop mis. od osedl^ch v m6st6 a predmestf; vsi T^setice 
8 20 osedlymi, Tasvice s 10 osedlymi; mlyn pod m§stem 
3 kol4ch moucnfch a 2 stupdcb s dvorem a dSdinami, ml^n 
Bartlovsky, mlyn Tafivick^ a ml^n Romanftv pod Teseticf 
spilou; lesfl 2374 *^»^ ^ dSdin pti nich 9 lint a 77 pro- 
Tazc&v, se y^fm jinym pHslusenstvfm, tak jakz to 1. 1608 
postoapeno bylo od Ferdinanda Buriana Hrobcick^ho v dluhu 
tiOOO kop mfs. Marianne ^ernfnov^, roz. ze Sv&rova, kterdz 
pravo sve 1. 1609 postoupila Vil6movi starsfmu z Lobkovic 
a tento t r. Linhartovi z Felzu. (D. Z. 134, N. 22 & 94, A. 11.) 

c) Cinov (Cinov, Cenov, Sejnov, Schinau, kr. Zatec, 
dom. Milceves) *) — tvrz a ves Cinov s ml^nem a ves *) K statka dncvu (kter^ pfedeSle r manstvi dr2eli Adam a Jin- 
^Kch Krajff, dSd a otec Joachyma Krajf^e 2 Erajku, jemni tf^^ statek 
L I(M)0 od krile Radolfa za 5000 kop mfg. d^di^ng bjl prod&n) n&leiely 
Uhdki Tst Cinov, Ceradice (dil), YStroiice, MilSoves (dil), Preskoie a 
SoWsuky (D. Z. 129, P. 20). 100 Colona s Felzu. 

Tfeska6i (Pfeskoce, Pf eskaky) s dvorem popluMm, ovcfnem, 
podacfm kostelnfm a ylim phsluienstyfrn, jak to Linhart 
z Felzu I. 1618 manzelce 8v6 Alzb6t6, roz. zLobkovic, vjej( 
pohledanosti k uzivdnf az do vd&nf neb do smrtf jejf od- 
k&zal, ostatnf pak statky syn&m svj^m nezletil^m Jawm 
a Adamovi zanechal, vykdzav na nich y^na dcer&m sv^m 
Marii a KateHnS. (D. Z. 137, D. 25.) 

Tyto statky vdecky, pozd6ji v jedno panstvi Gyshybel- 
sk6*) spojen6, od komory 5esk6 1. 1622 koupil za summu od- 
hadni 97.992 kop mfs. (114.324 zl. ryn.) Herman hrabi Cer- 
nin z Chudenic, cfs. hejtman Star^ho m^sta prazsk^ho, a na 
sr&jiku summy trhovS dsari postoupil panstvf sv6 ild>y, 
1. 1615 za 120.000 kop m. koupen6, kter62 od komory ieskd 
1. 1622 vlaskym dobrodruhflm brati^im e Magni za 116.666 
zl. ryn. bylo proddno. (C. 215, C. 7. — Lib. conf. 2, f. 1. — 
D. Z. 141, J. 15 & 292, H. 11. — Viz t6z Chotouchovsky 
Vaclav.) 

d) Statek WcUdheim (kr. Cheb., okr. Tachov.) — zdmek 
Waldheim s pivov&rem, mlynem a pilou, ves Grdnwald s 31 
poddanymi roini cinze 101 zl. platfcfmi, skleni hut a les 
na pomezi cesk^m pH silnici Schdnwaldsk6 lezicf a 16.213 
provazcft m(ry zem8k6 drzfcf, ktery 1. 1609 krAl Rudolf H. 
od panstvf Tachovsk^ho prodal za 4053 kop mfs. Pavlovi So- 
rerovi z Waldheimu, hutmistru huti sklent ve §vanenprykli 
(D. Z. 134, 0. 14), se vsfm jinym pHslusenstvfm, jakz to 
1. 1617 Linhart Colona z Felzu od dotcen^ho ^urera za 12.200 
kop mfs. koupil. (D. Z. 138, L. 12.) — Statek ten, kter^ po 
n^jaky cas falctf 61echticov6 Jiff Kri§tof BedHch ze Satzen- 
hofen a Jan Kristof z Greifenreith v drzenf a uifv&nf m61i 
na lijmu kral. fisku, teprv 1. 1650 od komory cesk^ ujat a po- 
stoupen byl Anni MagdcdenS a Bukvic (jinak BokoY6), roz. 
Kfelffov^ z Sachsengrttnu, za 25.000 zl. na srdiku jejf po- 
hledanosti 85.000 zl, kter^i^ za kr&l. komorou mela, ackoliv 
jf tyz statek do desk toliko v 6000 zl. byl vlozen. (C. 215, 
C. 7. — D. Z. 152, M. 9.) *) Panstvi Gyshyhel 1. 1734 dne 6. kv^tna prodAiio bjlo s pan- 
It vim Neydekem pro dlahy po FrantiSkovi Joaefovi hrabSti Cerninovi 
t Chudenic za 462.000 zl. r^. hrabSti Ladvikovi Joaefovi s Hariigt^ 
(D. Z. 604, H. 19.) Fictam z Fictuiu. 101 

e) IMm Felst&v v MenSfm mhsMk prazskem u Pfseck£ 
br&ny (Sandtbor) leifcf, ktery od komory cesk^ 1. 1623 Yil^m 
Ilburg B Vfesovic a Doubravsk6 Hory za 3000 zl. ryn. koupil 
a 1. 1624 Volfovi Vil^movi z Lamingen za 2850 dolarft HS. 
(1 dol. = 8 zl.) neb 22.800 zL op6t prodal. (C. 215. C. 7. — 
Lib. conl 2, f. 20. — D. Z. 621, E. 18.) 

Vesker6 jmfini Colony z Felzu vynaselo tedy v jedn6 
snmme 142.324 zl.; nenf vsak vytceno, zdali manzelce jeho 
a jejfm synftm neceho se dostalo. Na statcfch vytcenych m^la 
Alzbeta z Felzu, manzelka Jana JiHbo z Svamberka, pojistino 
6000 kop mis., pak na domS 3000 kop mfd., kteraz pohle- 
danost pHsouzena byla jejimu synovi Adamovi ze Svamberka. 
(C. 215, S. 83.) — Viz Petr Svamberk. 

Bohuslav Sfastn]^ Fictum ryt. z Fictum (Yictum = Vice- 
dominns) a z Nov^ho §umburku, na Brunnersdorfu, vedle 
kr&l. vypovMi z dne 28. ledna 1623 pri kommissi confisca- 
tionis dne 30. ledna t. r. odsouzen byl tfetiny jmdni, kter6 
y§ak Ysecko za ton pHiinou od kral. komory bylo ujato, to- 
tii : statek Brunnersdorf (Prun6rov, kr. Zatec.), k nemuz nd- 
lezel zamek a dvAr popluzni Brunnersdorf, tvrz a dvfir po- 
pluznf Btigelhof (Pichelhof), pak dvory popluinf v Morech *) 
a V MaJkovS, s 16 lany polf, 1460 provazci lesftv a 16 ryb- 
nfky na 425 kop n&sady kapr&; vsi Brunnersdorf, Malkov, 
Mory (Mohr) s podacfm kostelnfm a ml^nem, Griin, Quon 
(Chbany), Presau (Pfeskaky) a Warta s 146 poddanymi ose- 
dlymi (z nichz 50 s potahy), kteri rocne platili 178 kop m. 
urokft stil^ch a 37 kop za robotu, pak rocn6 odvadeli pse- 
nice 56 korcA 8tar4 mfry Eadafisk^ neb 75 kor. mfry Praz- 
ske po 1 kop. 15 gr., zita 109 korcft Kad. neb 146 kor. Praz. 
po 1 kop. m., jeimene 108 kor. Ead. neb 144 kor. Praz. po 
45 gr. m., ovsa 76 kor. Prai. po 30 gr. m., 14 ber&nkfl po 
30 gr., 14 husf po 20 gr., 10 kapounft po 12 gr., 240 kurat 
po 8 gr. a 47 kop vajec po 16 gr. ; roboty pak konali 28 
dni omf po 30 gr., 261 dnf zennf po 6 gr. a 140 dnf rucnf 
po 6 gr. — Tento statek od komory odbadnuty bez svrskft 
za 47.938 kop m. (ac die kontrataxy dedic&v Fictumovych *) StAtek Mory, ves s droretn popl., podaclm kostelnim a ml^nem, 
koupil Fictam 1. 1605 za 23.000 kop miS. od bratH Adama a Joaclijma 
B Stansdorfa (Steinsdorf). D. Z. 182, G. 13. 102 Fictum z Fictum. 

za 80.304 kopy stal), se svi-sky za 2136 kop odhadnutymi 
prodan byl dedicne 1. 1623 za 57.203 kopy mis. Jaroslavovi 
Boritovi hraMti z Martinic^ tak ze jemu i dily t6hoz statku 
pfedesle pod leno nileiejid, totiz vsi Malkov a Grun, t6z 
polovice vsf Chban a Brunnersdorfu, za zpupn6 d^dictvl byly 
postoupeny.*) (C. 215, V. 1. — Lib. codAs. 2, f. 185. — D. Z. 
141, K. 15. & 292, K. 2. — D. dv. 53, f. 53.) 

Die lictu komory cesk6 z dne 6. ffjna 1668 a 4. listo- 
padu 1675 pripadlo po srdzce dluhft na dv6 tfetiny Fictu- 
movi ponechaii6 18.919 zl., kter^z mu z komory cesk6 mely 
byti vydany. Na tuto summu dano po smrti Fictuma jeho 
dStem, Jaaovi JiHmu, Mikula§ovl, Anii6 Marii a Benigne, 

V nouzi zijlcim na vyzivu 9000 zl. die porucenf knfzete z Lich- 
tensteina z dne 26. cervna 1623, pak dotcenym dceram mfsto 
vena jejich 4000 zl. die povolenf komory cesk6 z dne 17. fijna 
1628; zbytek pak 5919 zl., o jehoz vydanf 1. 1668 zddal syn 
Fictum&v MikulAs, els. rytmistr v pluku Hol§tynskem, a dcera 
po jeho bratrovi Janu Jiffm, Anna AlzbSta, provdanA Jen- 
cova, vykazan byl teprv 1. 1675 dotfcen6 Jencov6 polovicf, 
a druhou polovici d^tem po dotcenym Mikulasovi pozilsta- 
lym, Janovi Kristofovi, Anne Alzbete, Ann6 Mark6te, Kate- 
nn6 Alzbet6 a Ann6 Zofii. (C. 215, V. 1.) 

Hynek Fictum ryt. z Fictum a z Nov6ho ^umburku byl 

V cas zpoury rytmistrem jfzdectva krajskiho pod Mansfeldem 
pri obl6hanf PlznS. PH kommissi confiscationis dne 23. kve- 
tna 1623 odsouzen k manstvi, ohlasil, 2e nema zadnych stat- 
kftv dedicnych, na ktere by 16no pfijati mohl. (C. 215, CVi©-) 

JetKch Fictum ryt. z Fictum a z Egerbergu, pri kommissi 
confiscationis vedle kral. vypovedi z dne 26. zafi 1623 od- 
souzen tretiny jm6nf, propadl statek Podbofany (Podersam, 
kr. Zatec), k nemuz nalezel mSstys Podbof any s dvorem po - *) SiirnmA trhovA za statek Brunnersdorf ^KVoi. i xa Htatky Hagens^ 
dorf (viz Linhart ^tampach) a Krdlupy (viz Smohaf ) od hrabete z M ar- 
tinic konpeii^; pak za statky Vicice a Grottersdorf (viz Jan Jindnch 
Stampach), Hruiorany (viz Jan Mikulaii Hochhauser) a Lihocany s Vt^l- 
nem (viz Vil^m ml. Doupovcc), te^. Martinicovi a jeho zeti Florianod 
Jetficliovi 8V. p. ze ^dru po«toupene» v jedn^ snmmS .388.000 zl. vy- 
naMcjici, poraiena bjla ze summj 316.000 zl. (mezi nimii bylo 60(>O 
kusft uherskych dukAtft po 10 zl.), kteron Martinic cfsari pAj^il na po« 
tfeby vAle^ne. pH (emi mu dot£en6 dukAty po 17 zl. byly po<5itA.ny 
(C. 216, S. S3.) Fictum z Fictum. 103 

pltiznim a roM, recene pustiny Valovsk6, jak to 1. 1586 Ki-i- 
stof Fictum od Kristofa §lika za 23.600 kop mfs. koupil. 
(D. Z. 67, Q. 7.) Avsak statek ten vedle dotien^ kral. vy- 
povedi vdove Fictumove Helen^ KatefinS, roz. z Steinsdorfu, 
potom opet provdaii6 Mangoltov^, za summu odhadnf 40.192 
kopy mis. byl ponechdn, pon6vadz jsouc katolicka, slfbila 
i deti 8v6 v tfimz nabozenstvi vychovati. Tato pak dne 3. cer- 
vence 1626 prodala tyz statek pro dluhy za 37.000 kop mis. 
Juliovi Jindrichovi Tmiieti SasJcemu vedle cis. ratifikace z dne 
20. kvetna 1631. (C. 215, V. 1. — Lib. conf. 2, f. 285. — D. Z. 
300, A. 25.) 

Die uctu komory cesk6 z dne 14. listopadu 1637 pfi- 
padlo po srazce dluhfl na tretinu kral. fisku nalezejici 3137 
kop, a na dv6 tfetiny Fictumov^ a jejfm detem ponechani§ 
6273 kopy mis.: mimo to vykazano bylo Fictumove za jeji 
Y^no a jine pohledanosti na t^mi statku 9030 kop mis., tak 
ze tato z cele summy per 15304 kop. m. ji ndlezejici po 
srazce castky ji vydan6 jeste 5268 kop za komorou ceskou 
mela. (C. 215, V. 1.) 

Jiff Fictum ryt. z Fictum a z Egerbergu, bratr Jetfichftv, 
vedle kral. vypovedi z dne 17. bfezna 1623 pK kommissi 
confiscationis odsouzen tfetiny jmeni, propadl zbytek sveho 
podilu na statku Podboransk^m pojisten6ho per 10.000 kop 
mis , z nichz vedle cis. resoluce z dne 30. zari 1628 manzelce 
jeho Johanne, roz. Schonov6, veno jeji 2400 kop vydano, ze 
zbytku pak tfetina kral. iisku vyplacena byti mela. (C. 215, 
C. V3 & V. 1.) 

Kriitof Fictum ryt. z Fictum na Novem §umburce a Kla- 
sterol, muz vzactny, prozfetedlny a v putovani svSta hrube 
zbehly, cis. rada, za casu zpoury jeden z direktorflv, sprav- 
ciiv a rad zemskych stavu rytifsk6ho, sepsal s Janem Myll- 
nerem druhon apologii. stavftv odbojnych, pak s mnohymi 
jinymi justifikaci neb dedukci prava stavftv kr41. Cesk6ho 
k voleni sobe krale a k zavrzeni krale Ferdinanda II., brzy 
potom zemfel v zpoure trval6. Pro provineni sve pri kom- 
missi brdelni (exsecutionis) dne 26. dubna 1621 odsouzen 
byl vieho jm&ni a pam&tka jeho za proklatou a nepoctivou 
yyhlasena. Statky po nem pozftstale jiz predtim od kral. ko- 
mory Y pokutd byly ujaty, totii : KldSterec (Klosterle) a Novy 104 Fictum 2 Fictum. 

Sumburk (Neu-Schonburg, kr. Zatec, okr. Kadan.), k nimz 
ndle2el: a) hrad Novy Sumburk s dvorem popluznfm, me- 
stecko Eldgterec, vsi Prun6fov, Nikelsdorf (Niklasdorf), M6- 
retice, Cemic, Hondorf, Kleinthal, Hals, Eunov, Petlery, Je- 
seii, Podemles (Podmylesy) a Tomacfn (Domasfn), s ml^ny 
a hamry; dv&r popluzuf Pichelberg se vsf pustou Keslem, 
horami a doly ; pusty zimek Pirsenstein (Pirstein) s pHslu- 
senstvfm, jak to 1. 1512 od krdle Yladislava Oplovi z Fictum 
z manstvf bylo propust^no (D. Z. 6, D. 23) ; b) dva dfly zamku 
NoY^ho Sumburku s tvrzf a dvorem popluznfm, z&mek pu- 
sty Pirstein s mlynem, pilou a krcmou, dflem vsi Kleinthal, 
Rejn (Rajov, Reihen), Jesen (Geslau), Hondorf a Kunov, jak 
to Kristof Fictum 1. 1607 od Mark6ty Huvarov6 za 14.000 
kop mis. koupil (D. Z. 182, A. 6); c) z&mek Himmel Stein 
s dvorem popluznfm a vsi Hole (Peklo, Holle), Endersgrftn, 
Weikensdorf (dfl), Mulndorf (Mvihlendorf), Voc s podacfm ko- 
stelnfm a Boksgnin, s mlynem a prfslusenstvim, jak to Si- 
mon Ungnad sv. pan ze Suneku od Fridricba §lika 1. 1587 
za 15.500 kop m. koupil (D. Z. 69, B. 1) a v t^ze summd 
Kristofovi z Fictum 1. 1592 postoupil (D. Z. 167, B. 18) ; 
d) tvrz 6emy§ (Cemic, Cernoc, Tschirnic) s dvorem popluz- 
nfm a vsi hornf Okunov (Okenau), Hora (Horn), Telcov 
(Toltsch) a Tunkov (Tunkau), kter6 Fictum 1. 1604 od An- 
selma z Steinsdorfu za 10.750 kop mfs. koupil, k tomu pak 
1. 1607 ve vsi Cernoci. 12 dvor4 kmetdch za 3900 kop m. 
pftkoupil (D. Z. 182, A. 3); t6z dtly statku demy§€, kou- 
pen6 od KateHny z Fictum 1. 1596 za 2300 kop m. (D. Z. 
175, A. 20), a od Estery z Fictum 1. 1598 za 2700 kop mfs. 
(C. 215, V. 1.) 

Tyto statky vsecky od komory cesk^ za 67.951 kop m. 
odhadnut^ koupil 1. 1623 za 71.040 kop m. cizozemec JTrt- 
Stof Simon sv. p. z Thunu, kommendator Mdu rytfK sv. Jana« 
jemuz vedle cfs. resol. 16. dubna 1627 do desk zemskych 
jsou vlozeny. (C. 215, V. 1. — Lib. confis. 2, f. 133. — D. Z- 
153, E. 8.) 

Man^eika Fictumova VorMla, roz. hrabinka Slikova, kte- 
tH Fictum 1. 1616 statek CemyS ve v6n6 jejfm per 400O 
kop mid. postoupil, marni se uch&zela navdicenf tShoi 
statku ; t6z jejf dcery, Al£b6ta provdani ze Zd&ru, Eleonora Frankengriiner — Fremnt. 105 

proTdana Yi^esoYcoyd, Mark6ta a Hippolyta, kter6 po smrti 
matky 8v6 (f 1624) o navrdcenf t^hoz statka od 1. 1652 az 
1670 zadaly, odmrst^ny byly od komory cesk6 dne 21. dubna 
1663, konecng pak od kommisse reyisionis dne 17. prosince 
1670, protoze nemohly dok&zati, ze jejich matka nSjak^ veno 
maozeltt 8v6mu priuesla. Naproti tomu pHsouzena jim byla 
jistina 3540 kop mid., od matky jejich jim zanechana, re- 
cessem knfzete z Lichtensteina 20. zairf 1624 ; avsak jeste 
L 1652 nebyla jim vydina. (C. 215, V. 1.) 

JiN Sigmund FrankengrOner z Kainspergu, pfi kommissi 
transactioDis dokazav neyinu svou, dne 18. dubna 1629 po- 
kuty byl osvobozen. (C. 215, C. V4.) 

JindHoh Freiberger z Freibergu a y m^stS 6ene§oye, pri 
kommissi confiscationis dne 23. kv^tna 1623 ialoby a po- 
kuty osYobozen, odesel "^otom pro ndbozenstvf ze zem§, za- 
necha? dftm syikj y Benesovg k sprayS panu Dubskemu. 
L 1629 dne 5. unora pfed kommissi transaclionis obeslan, 
Bcpostavil se, aby se yyrovnal pokutu za perdon mu ude- 
Icny. (C. 215, C. V4.) 

kn Fremdar z Pruku (Prugg) pfi kommissi transactio- 
nis dne 21. cenrence 1629 pokutu 150 zl. ryn. za perdon mu 
udeleny odv6sti se podyolil. (C. 215, C. V4.) Statek svftj Rti- 
iatice (kr. Praz., okr. Pffbram.) — tvrz a ves s dyorem po- 
pluznfm a pivovirem, 2 mlyny pod rybnfky Kocifem a Ko- 
tolcovskym a dfl ysi Solenice (zasla, neb nynej§( Smolotely) 
8 krcmou vysadnf — prodal Fremdar 1. 1629 za 7500 kop 
mfs. Jindnchoyi Hlaydcoyi z Vojenic. (D. Z. 296, H. 15.) 

Benei Fremut (Freimut) z Tropfiic, pri kommissi confis- 
cationis dne 4. listopadu 1623 pokuty osvobozen, uvolil se 
pH kommissi tractationis de pio opere I. 1629 za perdon 
nm ndeleny sloziti 3000 zl. k alumnatu kUgtera sy. Jakuba 
V Starem mfetg prazsk6m. (C. 215, G. Vs-) 

Sezinw Fremut stariif z Tropiic, katolfk, dcastnil se yy- 
pravy v&lecn6 atayfty poystal^cb, byy k tomu pHnucen, vy- 
konal t§z pHsahu podle snedeni tychi stayftv zavr^eni krdle 
Ferdinanda IL a zvolenf Fridricha Falck^ho, ale yyhradil 
8obe, CO by bylo proti nabozenstyi katolick^mu. Pri kom- 
missi transactionis dne 18. dubna 1629 osvobozen pokuty za 106 Fremut — Fniwein. 

perdon jemu udeleny, podrzel statek svflj LipnS, za 5000 
kop mis. odhadnut^. (C. 215, C. Vi & C. ^74,.) 

Viclav Fremut z Trophic a ze 2elezne, katolik, pristou- 
pil teprv V mesici cervenci 1. 1620 ke konfederaci stavftv 
odbojnych s jinymi zememi uciii6n6, jakoz i k pfedeslemu 
sneseni tychz stavftv o zavrzeni krdle Ferdinanda 11. ; avsak 
pri kommissi confiscationis dne 7. dubna 1623 pokuty za 
provineni sve byl osvobozen. Misto neho zavazal se Sezima i 

Fremut pfi kommissi tractationis 1. 1629 ddti ad pium opus 
20 zL, ktere die listu upomfnaciho z dne 2. dubna 1631 sv. 
JiH k alumnatu klastera sv. Jakuba m^l ody6sti. (C. 215, 

c. Vs& c. ^v„.) j 

Johana Funkovi z Proiovic provinila se tim, ze za casu 
zpoury 1. 1620 od stavtiv odbojnych koupila za 200 kop m. j 

zcela zaplacenych duchovnf plat staiy 1 kop. 28 gr. mfs., ze | 

zabrady a domu na §pitalsku k arcibiskupstvf Prazsk^mu 
vychazejicf. Smlouva tato po vitezstvf belohorskem byla zru- 
sena a z desk zemskych vymazana. (D. Z. 140, C. 15.) 

Benjamin Fruwein ryt. z Podolf, roz. z Falcu hofejsiho, 
nekdejsf prokurator, pak krdl. rada nad appellacimi na hrade 
Prazskem, rada a sekretar v direkci ceske, povysen za Fri- 
dricha knile do stavu rytifskeho se synem svym Adamem 
SCastnym na snerau obecnem 1. 1619 (D. Z. 139. 0. 11.) ujel 
ze zem6 po bitve belohorsk6. Pro provineni sve pfi kom- I 

missi exsecutionis hrdla, cti a statMv odsouzen dne 5. dubna 
vedle knil. vypovedi 16. dubna 1621, do klatby dan a jmeno 
jeho na sibenici pfibito bylo. Jmeni pak jeho kral. komore | 

pfipadlo, totiz: a) statek Mezne (kr. Tabor, okr. Sobeslav., 
dom. Dime) — ves a dvflr popl. s pivovarem a 2 mlyny, jak | 

to Fruweinovi r. 1619 Ladislav Vitha z Rzav^ho za jeho vernfi 
sluzby odkAzal (D. Z. 139, J. 19) — ktery odhadnut^ za 52G5 j 

kop 10 gr., V meusi taxe za 2392 kop 20 gr. mfs., od komory \ 

koupil dne 3. ledna 1623 Jan Hepicky ryt s SudomSre se 
statkem Dvorce a Kvasejovice (viz Jan Kaba) za 14.000 zl. I 

ryn. (Lib. conf. 2, f. 182. — C. 215, F. 1. — D. Z. 141, A. 27 I 

& 194, B. 8.) 

b) Dva dvory ve vsi Vyso6anech (okr. Karlin ), kter6 | 

Fruwein 1. 1619 Janovi Zikmundovi Knoblochovi k ruce man- I 

zelky jeho prodal za 5000 kop mfS. na statku Benatsk^m Fruwein z Podolf. 107 

pojistenych ; avsak smlouva ta, pon^vadz se stala za casu 

zpouTY, za neplatnou uznana, a manzelka Enoblochova Regiua. 

roz. z Lidlova, zadajfd za uzitf t6 sumy 1. 1622, byla od- 

mrstena. Teprv vedle c(s. resoluce z dne 17. unora 1651 

kopetn6 z&dosti jejfch dedicft, bratfi Rudolfa, Vil6ma a Ji- 

hlio z Lidlova, intercessi kurfirsta Sask6ho summa ona jim 

byla postoupena. — Dvorfl tech po bitvfe belohorske do za- 

kladft vypalenych ujali se 1. 1621 pfedstavenf Spitalft Praz- 

skych, sv. Pavla a sv. Bartolomeje, jimz ves Vysocauy na- 

leiela, pro nezaplacenl z nich platua desatku. (C. 215, F. 1.) 

c) Dvi vinice nod vsi Vysocany lezfcf, jichz cis. perkmistr 

hor vinicnych Michal Vaclav Pidek Smrzicky z Radostec 

k nice kral. fisku 1. 1621 se ujal, prodany jsou cis. resolucf 

z due 30. cervence 1624 perkmistru Samuelovi FruSkovi z Prus- 

iova jenom za 500 kop mis., ackoliv 1. 1623, kterehoz vdova 

po perkmistru Pfckovi pozftstala vinic tech uzivala, cisty 

nzitek z nich 717 kop obnasel; neboC bylo na nich vina 

roku toho, ac pro velik6 skody od vojakflv ucinen6 pred 

ca«^m sebraneho a kysel6ho, tfi sudy, drzfcf 20 veder a 20 

pinet, vedro po 45 kopach mis., tedy za.928 kop, kdezto na- 

klad cinfl 211 kop. (C. 215, F. 1.) 

d) TH vinice u Litomefic, dskami zemskymi se fidici, 
z nichz d?e ve vsi Podvini a jedna pod Karhankem lezici, 
odhadnat^ za 1350 kop mis., koupil knfze Karel z Lichten- 
steioa sctyfmi vinicemi Martina Fruweina. (C. 215, F. 1. — 
D. Z. 142, J. 13.) Viz Martin Fruwein. 

e) Dvi vinice, ktere Fruwein od Jana JiHho Zitavskeho 
z Dormsdorfu za 900 kop mfs. koupil ; neni vsak vytceno, 
komu a zac od kral. komory byly prodany. (C. 215, F. 1.) 

f) Dvi vinice v Sdrkdch (pri nich tez 21 zahonft pole 
a haji, z nichz jednu Fruwein od Simeona Fidlera za 2300 
kop m., druhou od Vaclava LitomeHckeho za 800 kop mis. 
byl koupil. Obou techto vinic s polem a hijem ujal se o sv6 
ojm^ probosi kostela hradu Prazskfeho, pfedstfraje, ze na 
jeho gruntech lezf, ac jednu z nich od cis. mistodrzfciho 
Karla knizete z Lichtensteina Jakub Zastupa Krizkovic, 
feoiych pod plukem Montecuculi, za vici jemu od t^hoz 
fVaweina pobran^, za 1300 kop postoupenou byl obdrzel. 
(C. 215, E, 4, F. 1 & P. %) 108 Fruwein z Podoli. 

g) Vinici pod Karlovem v Slupech pH hradb&ch mest 
Prazskych lezfci s domem, zahradou a stSpnicf, kter^ se ujal 
sv6 ujme opat na Karlove. (C. 215, F. 1.) 

h) Ddm ^Kometkovshy^ receny, pH vchodu do Dloub6 
tridy Stareho m^sta prazsk6ho naproti domu „u Zlat6 Husy" 
recen^mu lezfcf, ktery Fruwein 1. 1615 od Joachyina Ondreje 
§Iika za 5000 kop gr. ^esk. koupil (Lib. contract, caeruleus 
3, f. 184) a 1. 1619 Zdislavavi Hrzanovi z Harasova za 13.000 
kop mis. a 100 dukatAv prodal. Smlouva ta v cas zpoury 
ucin6na byla zrusena, ale cis. resol. 13. brezna 1624 d&m 
ten ponechan Hrzanovi na milost prijat6mu, summa pak 
trhova Fruweinovi poji§ten& kral. komore pHpadla. (C. 215, 
F. 1. — Lib. contrac. caerul. 3. f. 264 & 357.) 

i) Dum y Star^m m^sti pra£sk6m za klasterem sv. Ja- 
Icuba mezi domy Jana Housete a u Jerdbflv lezfcf, ktery 
Fruwein 1. 1610 od Vdclava Litomerick6ho z Jizbice za 700 
kop gr. cesk. koupil. (Lib. contract, caeruleus 3, f. 183.) Nenf 
vsak vytceno, komu byl prodan. 

k) DAm u Zlati Bv6zdy^ na ndmestf v Star6m m^stS 
praisk^m lezfcf, kter^ Fruwein 1. 1618 od d^dlcA po Janovi 
Nerhofovi z Haltenperku za 45(X) kop mis. koupil a na tu 
summu 2385 kop. dlu^en z&stal. Smlouva ta t6z zrusena 
a d&m dotceny PHhikovi JeniSkovi z tfjezda 1. 1621 proddn 
byl za 1900 kop m(s., na kterouiS summu Jenfdek jen 1250 zL 
do d&chodu olvedl, zbytek pak 966 zl. 40 kr. c(s. resol. 
16. cervence 1631 jemu byl darovdn. DidicAm Nerhofovym 
dotceny zbytek summy trhov^ z kr&l. komory byl zaplacen. 
(C. 215, F. 1.) 

1) Jistiny 63.090 kop mfs., z nichz 17.540 kop manielce 
Fruweinovg n&lezelo. Seznam jistot tich Fruwein teprv dne 
31. srpna 1630, kdyz ji2 d&vno predtfm milost mu ud^lena 
byla, podal na komoru (eskou, z&daje cfsare, aby pri tomto 
jmenf se svymi ditky byl zAstaven. (C. 215, F. 1.) 

Pozdiji byl Benjamin Fruwein od cfsare na milost pri- 
jat, protoze protokol a acta kancelai^e nekdejsfch direktoiiiv 
i kancelai^e Fridricha falck^ho v6vodovi Maximilianu Bavor- 
skemu hned po bitvi belohorsk6 a pak kn(2eti z Lichtensteina 
vydal. Potom k n&vrhu nejvyddfho lennfho a dvomfho soudce 
JindHcha z Kolovrat z dne 14. listopadu 1626 mel zastdvati Fniwein 2 Podoli. 109 

prokuratora komory cesk6 pH kral. dvorni komoi'e. L. 1638 
byl Fniwein cis. radon a mfstosndfm kr&I. cesk^ho a po- 
stonpeny jemn byly na sr&£kn jistin z cis. milosti mu po- 
nechan^ch per 26.000 kop mfs. statky LibUn a ^ikov. (Viz 
V4dav Gryspek. — C. 215, G. 9.) 

Martin Fniwein ryt z Podolf, roz. z Falcn hoi^ej^fho, 
bratr starSf Benjaminfiy, znamenity prdvnfk a prokurator 
y Star6m mSste prazsk^m, jeden z defensor&v a direktorfi 
stayn mtetsk6ho, za Fridricha krale na snemu obecn^m 1. 1619 
dne 28. iijna se synem syym Eli&sem do stayn rytffsk^ho 
pHjat (D. Z. 139, 0. 11) aza dyornfho rychtafe mfest kra- 
loyskych i kraloy6 nstanoyen, jiz pH sjezdu stayft dne 
22. ky^tna 1618 na jich porncenf ozndmil pi^iciny toho shro- 
mizdeni, potom po yyhozenf kril. mfstodrzfcfch nayrhl stayftm, 
k zarizenf direkce dne 25. ky§tna 1618 shromdzdinym, tist^ny 
formular tykajfci se direkce z 1. 1609, zhotoyil pro direktory 
yzorec prisahy, jakoz i ysecky nejdftlezitSjgf spisy, zylaste 
oba mandaty direktor&y yypoy^zenf jesuitfi, prynf apologii, 
jnstifikaci a dednkci syobodneho priya stayfly k yoleni so be 
krile; podepsal a zpecetil konfederaci, hlasoval pro zayrzeni 
krdle Ferdinanda II. a zyolenf Fridricha falckrab^te. Pro tato 
proyin^ni byl hned po bity^ bSiohorsk^ ye sy^m dome od 
cfs. yojdkfl (hrabete ze Sulcn) jat, ukrutni zbit a mu£en, tak 
ze mn i cel6 lAno pochodn^mi bylo yypaleno ; potom dne 
20. tinora 1621 uy^zn^n, ph kommissi hrdelnf (exsecutionis) 
dne 6. dnbna yysl^chan a yedle kr^ yypoyedi z dne 26. ky^tna 
hrdla^ cti i statku odsonzen tak, ze mn mila byti pray& mka 
nfata, hlaya stata, telo ctyrceno a na cestdch rozy^seno. 
Avsak Fniwein pi^ed poprayou spadl neb shozen byl dne 
7. ceryna s Bfl6 y^ze, kde byl uy^znSn, do prlkopa z4me- 
ck^ho, tak ze se zabil ; nicm6n6 die nsne^enf kommisse hrdelnf 
popraya na mrtyole jeho yykon&na byla katem dne 9. ceryna t. r. 
na Bfl6 hofe podle rozsudku naii yyS16ho. (C. 215, F. 1. — 
Original- Verhor, Archiy mfstodrzit. ^' ^/im.) 

Fmweinoyo pak jmenf y^ecko od kr&l. komory hned 
bylo ujato, totiz: a) Dva domy yjedno spojene, y Dlonhe 
tHdi y Star6m mgstd prazsk^m lezfcf, z nichz jeden „§tyery- 
novaky* fefeny ndroznf Fmweinoyi 1. 1612 od Jana z Warten- 
berga byl postoupen (lib. confract caerul. 3, f. 61), driihy 110 Fruwein z Podoli. 

pak vedle neho lezfcl Fruwein L 1615 od Severina Lo§ti- 
ckeho z Libanft za 1150 kop. gi*. cesk. koupil (lib. contract, 
caerul 3, f. 172), a manzelce sv6 postoupil. Tyto domy od 
krdl. komory postoupeny byly cis. plukovniku Alexandrovi 
svob. pdnu Grotte za pfljcenych clsafi 2000 zL, a po jeho 
smrti mestanu a spoUiradnimu v Starem m^ste prazsk6m 
Ondfeji Leynhausovi e BfevAova za 5200 zl. ryn. vedle de- 
kretu knizete z Lichtensteina z dne 22. cervna 1622 prodany die 
smlouvy trhov6 cis. resolucf z dne 5. kvetna 1625 potvrzen6. 
(C. 215, F. 1 a P. 2. — Lib. contract, caerul. 3, f. 306.) 

b) Bum V Dlouhe trfd6 v osade Tynsk6 vedle slachty 
(jatek) a domu Dvorskych lezfci, ktery 1. 1612 Fruwein od 
Jirika Hejmona reznika za 1000 kop gr. ces. koupil. (Lib. 
contract, caerul. 3, f. 57.) Tento d&ra prodan vedle dekretu 
kral. mfstodrzicfho knizete z Lichtensteina z dne 18. listo- 
padu 1622 za 1100 kop mis. Janovi Frodlovi z Tatenic k ruce 
sirotka Ludmily dcery po Danielovi Praidkovi z Jindic^ kter6 
ze summy trhov6 porazeno bylo 500 kop. m. na t6mz dome 
jf od Fruweina pojistfin^ch. (Lib. contract, caei-ul. 3, fol 312.) 

c) Bum V osade sv. Jindricha v Nov6m m6st6 prazsk^m 
lezfcf, pfedesle od Fruweina za 800 kop mft. koupeny, od- 
hadnut za 1750 kop. mf§. a na poruceni knizete z Lichten- 
steina vedle dekretu komory cesk6 dne 7. prosince 1622 po- 
stoupen dcerdm po Frutoeinovi pozfistalym, MandcUend Orsi- 
nove a EvS^ na misti vsechn6 spravedlnosti, kterou sobS po 
dedu a babe v statku otce sv^ho miti poklddaly. (G. 215, 
P. '% — Lib. contract 12, f. 85 & 223.) 

d) Ctyry vinice u Litom&ric^ z nichaS prvi „Na Pisku^ 
fecena, rocne do 20 sudfl vina vynasejici, za 1200 kop. m. 
odhadnutd, s lisem velikym, stavenim a sklepem, za 4000 kop 
odhadnutymi; druha „Pod Hdjkem^^ za 115 kop odhadnutd : 
treti „Jenikovskd^ s lisem, za 500 kop odhadnutd; ctvrta 
y^Tod Sladkym"^ za 400 kop odhadnuta. Tyto vinice s treiiii 
jinymi, Fruweinovu bratru Benjaminovi odnatymi, dohro* 
mady za 7565 kop mid. odhadnuta, koupil od komory 1. 1628 
Karel kniie Lichtensteina za 7550 kop mis., kteraito summa 
jemu poraiena byla z 11.885 kop, jez mu dluzni byli oba 
Fruweinov6. (C. 215, F. 1. — D. Z. 142, J. 13 & 293, N. 5 
a 15.) Fiinfkircher z Funfkirchu. Ill 

e) Vinice j,Bosenbergova^ u sv. Mattje za zamkem Praz- 
skym lezid, kterez se ujal o sv6 ujmfe proboSt hradu Pra2- 
skeho a daroval ji Severinovi Tahlovi^ od nehoz ji koupil za 
1600 kop. mi§. Marco Chioca^ m^stan Malostransky. (C. 215, 
E. 4 & P. 73.) 

f) Vinice se gahradou u sv. MarJcety (u Btevnova), jichi 
86 zmocnil sy6 ujm6 opat Strabovsky, ktery dv6 z nich 
prodal hrabeti Vrtby za 1400 kop. mis. ; z jedii6 z nich od- 
vadel se plat uroini opatu klastera Strahovskeho, z druhe 
abatysi klastera u sv. Jiff. (C. 215, E. 4 & P. %.) 

g) Jistiny 6364 kop m. die extractu purkrab. ufada. 
(C. 215, C. VtO — Mimo to navracen byl statek k dekanstvi 
a proboststvf LitomeHck^mu, totiz vinice na Polabf pfi meste 
Litomiricfch. tiz ve vsi Mdlidi 4.osedl6 s platy a vinicf pustou, 
ktery koapil Fruwein 1. 1620 dne 30. cervna od stavft po- 
YStalych za sammu odhadnl 900 mik zcela zaplacenou. (D. 
Z. 193, B. 23.) 

Manzelka Fruweinova Johanna, roz. z Bfle Hory, z&sta- 
vena byla toliko pri ven6 sv6m 500 kop mis., pak pH vsech 
klenotech zlatych a stfibrnych, od Fruweina pfed zpourou 
jf pfipsanych. (C. 215, F. %.) 

Jan Bernard FOnfkircber sv. p&n z Fflnfkirchu, pdu Ra- 
kouskf na Steinbruku a Kinsperku, jat a uveznen na hrad6 
Prazsk^m (die zprdvy knlzete z Lichtensteina 29. dubna 
1621), a ackoliv jiz v arciv6vodstvi Rakousk6m byl odsou- 
zen hrdla, cti i statkflv, pfedce vedle cfs. poruceni dne 14. 
kvetna 1621 pn kommissi hrdelni v Praze op6t vyslychdn, 
protoze byl pri vyhozeni kral. mfstodrzicich, ze nal6hal na 
propusteni uv^zn^nych m^sCanfi BriimoYskych, t6z ie m^l 
potapn^ feci proti ^panilsku a domu Rakousk6ma a ze byl 
mezi relatory pfi snemu generalnfm 1. 1620, pfi kter6m falc- 
krabf syn byl zvolen za cekance krdl. 6esk^ho. Pro tato pro- 
Tininf i pfi t6to kommissi dne 17. cervence 1621 odsouzen 
vidu} jmini jakoz i cti a hrdla^ ale poprava jeho mecem 
k dalsf cfs. resolnci odiozena ai do ukoncenf kommisse 
▼ markrabstvf Moravsk^m, ponevadz Fiinfkircher i tarn mno- 
hych t&ikfdi provinSnf se dopustil. AvSak vedle cis. reso- 
luce ze dne 26. cervence 1621 trestu na hrdle a cti osvo- 
bozen, z&staven byl ve vezenf na hrade Prazsk^m, z nehoz 112 Funfkircher z Fnnfkirchu. 

na cis. porucenf dne 29. dubna 1622 do vazby na Zbiroh 
byl odveden. Jeho jm^nf vsecko jiz piPedtim od krdl. komory 
V pokuti bylo ujato, totii^ : a) Panstvf Nova (Mladd) Voiice 
(kr. Tabor.) — zimek Y. s meste£kem, domem hostinskym 
y nem a prachovnoa pH n6m, dvorem poplaSnfm a mlynem ; 
pak vsi Janov s podacim kostelnfm, Pojbuky, Braddcov (dfl) 
s krcmou, Rodni, Radostovice, Zhoi*, OldHchov (dfl) s po- 
dacim kostelnfm, Noskov, B€le5, Lbancice (Elbancice), 
Bzovi s dvorem popluznim, Stanimirice s krimou ve vsi 
ZahoH, Homf a Dolnf Kouty, Lhota, j^emicov (6evmcoY), 
Lhotka, Bakovi, ve vsi KH^novicfch krima v^sadnf, ves 
Mutice (dfl) s krcmou, Novd ves (dfl) a StHtez (dil), mlyn 
Zaborni a brad Semberk (§enberk, §ellenberk) s dvorem po- 
pluznim a mlynem s pilou, t6z dv&r popl. Nov^, jak to 

1. 1603 Ftinfkirchnerovi prodal Joachym mladsi Spanovsky 
z Lisova za 80.0(K) kop mIS. (D. Z. 177, H. 8.) — Toto pan- 
stvi, odhadnut6 za 58.996 kop mi§. (68.829 zL), koupil od 
komory dne 10. linora 1628 cizozemec Don Bcdtasar de 
Marradas^ polni general-lieutenant krale spanilsk^ho, za 
73.(XX) zl., z kter6z summy sobS odietl 50.900 zl. na sr&zku 
pen^z, jez sob6 pokl&dal za vychovdni lidu v&lecn^ho. Tyz 
statek prodal Marradas 1. 1630 za 65.000 zl. Yeronice Pfe- 
horovsk^, roz. Castolarce z Dlouh6 vsi. (C. 215, C. V4 & F. 

2. — D. Z. 142, G. 19; 145, D. 23; 296, O. 8 & 294, H. 5.) 

b) Dil statku Hostinne (Amau, kr. Jicin) — p&l z&mku 
a m6sta H., tvrz a ves Hermezeif (Sejfy HeiPnuinovy, Her- 
mannseifen) s 89 lidmi osedlymi (z nichz 40 s ko&mi) a dvo- 
rem popluznim, ves Arnultovice (Amsdorf) a ves Polkendorf 
(Pulkendorf) s 49 osedlymi (z nich 23 s potahy) a dvory po- 
pluzni — kter^ Funfkircher 1. 1616 od Hanibaia » WddSteina 
a jeho manzelky Katefiny, roz. Berkov6 z Dub6, zdstavou 
obdrzel v summ6 5122 kop mid. (D. Z. kvat 189, M. 27.) 
Dfl ten odhadnuty za 23.568 kop mis. od komory koupil 
1. 1628 AWrecht e Walditeina za 29.382 kop mis., na kter^z 
summ6 si poraziti mil 18.533 kop, ostatek pak odv6sti do- 
tieni Katerini Waldsteinov6 neb jejim viHtelftm. *) *) Druhi polovice t^ho2 8t«tku, totii pftl sAmku a mista Ho«tin< 
neho i pfedmdsti s dvorem popl., ves Prose^nn (Prosedn^, Proschwic), tei 
tvrz A veB Forst (okr. Vrchlabi) s dvorem popl., ves Laaterwasser (Li* Geisler — GerStorf. 113 

Mimo stalky vytcen6 propadl Ftinfkircher : c) Dva domy 
stdhodne^ v jeden spojen6, v Menslm mestS prazsk^ra pod 
valy hradu Prazsk^ho nejvyse lezfcf, predtim „Hofifmannov- 
sW* recent, kter6 Ftinfkircher od Jana Fridricha Hoffmanna 
8v. p. z Grtinpichlu 1. 1611 za 3000 kop mfS. koupil. (D. Z. 
135, P. 7.) T^to domy, odhadnut6 za 3000 kop, I. 1626 po- 
stoupeny byly za 2500 zl. ryn. nejvysSimu hofmistru krdl. 
Ceskeho a stolmistru Janii Jakubovi Infeldovi z Infeldu. 
(C. 215, F. 2 a P. 2. — D. Z. 142, J. 25.) Z techto doma pro- 
<lal lufeld jeden 1. 1628 Anne Arnoldinov6 roz. z Hyrsova 
za 1800 zl. ryn. (D. Z. 143, C. 4) ; druhy pak proddn byl 
od jeho d^tf, Jana Matyase Infelda a sestry jeho 1. 1654 za 
1000 kop mi§. Albrechtovi Benedovi z Nectln (D. Z. 151, 
X. 30). — d) DUm v Star6m mestfe prazsk6n), ktery Ftinfkir- 
cher V cas zpoury dne 10. zarl 1620 prodal penSznfkovi zi- 
dOTl Mojzf§i za 4000 kop mi§., na kterouz summu toliko 
300 kop mis. obdrzel. Ostatek summy trhov6 3700 kop mil. 
pnpadl kral. komore, do kterS jej dotceny zid cis. rychta- 
fftm po 300 kop mis. rocn6 od 1.1621—1631 skladal. (C. 215, 
F. 2.) — e) Jistiny 4966 kop mis. die extractu purkrab. 
uradn. (C. 215, C. V^) 

Ve8ker6 jm6nl Funfkirchera, v Cechach konfiskovan^, 
vynaseJo 91.585 zl. ryn. 

Oavhl Geisler, pri m6ste Trutnove, vypravil lid k ve- 
fejne hotOTOsti, od stavftv povstalych naflzene; avsak po 
smrti s?6 (f 1621) pri komraissi transactionis dne 21. cer- 
vence 1629 pokuty za ud61enl perdonu byl zbaven. (C. 215, 
C. V4.) Nebot zadluzen byl statek jeho, dvflr popluznl, fe- 
ceny Neuhof^ na pfedmestl Trutnovsk6m lezlcl, ktery' Geisler 
L 1620 ve zpoufe od Jana Amosta z Ullei*storfu za 3000 kop 
mis. koupil. (D. Z. 140, C. 3.) 

Abraham Geritorf ryt. z Geriitorfu a z Malivic, podle 
zprivy prokaratora Obiteck6ho cisaK dne 13. kv6tna 1625 tiv^e), ret Javomik (Mohren) s dvorem popl., ves Helfendorf (njni sa- 
Dioto a Jaromiku^y ves MalA Borovnice (Borovui^ka, Klcin-Borowic) s dvo- 
rem popl. a ves CermnA s dvorem popl. — statek to a dedictvi n^kdy 
Jnna KriHofa z WdldSteinay kierfi pro dluhy zdrikn b^ti nemoh1,f jiz 
1. 1622 k CIS. roskaxQ AlhreiiiUm z WaldSteina za 89.000 kop. mil. byl 
prodin. (D. Z. 141, M. 13 & 194, A. 9.) — Viz t^2 Albrecht z WaldSteina, 
*Utky lenni Fridlandsk^. 

8 114 Gergtorf z Gerftorfu. 

ucin6n6, hned pft za£atku zpoury k buKcflm se ptipojil, pri 
shozenf kral. mfstodrzfcich s kanceldre pHtomen byl, hrab^ti 
z Turnu v poselstvf potfebovoti se dal, k volenf direktorftv 
se podepsal i tak6 1. 1619 za kommissare kraje Boleslav^ 
sk6ho poti'eboyati dal; k tomu ke vsemu, co pfi sjezdfch 
a obzvUstD^ pH sjezdu generalnfm 1. 1619 drzan^m zaviino 
bylo, se pHznal; ke konfederadm s jin^i zemimi, jako 
i k nepripougt^nf Ferdinanda II. k spr&vi, t^z k volenf Frid- 
richa falckrabfite pHstoupil a to prizn&nf vlastnf rukou svou 
podepsal, a tak se t€ zpoury oucastna ucinil, k ceiDu2 se ph 
ohldsenf sv^m za perdon tkmii ke vdemu pHznal. (C. 215, 
C. ^741 & G. 1.) Potom pro n&bo2enstvf ze zein6 se vystt- 
hovav, pH kommissi transactionis dne 21. cervence a 10. f jjna 
1629 skrze plnomocnfka sv6ho za obdri^enf perdonu o pokutu 
se urovnal tak, ze sloiiti m§l polovici vSeho jmini sv£ho, 
toti^: 7750 kop mi§. rozdfln^ch jistin a 9250 kop, kterSmu 
dluina z&stala Barbora Berkovd z Dub£, roz. z §umburka, za 
statek jeho Samiinu^ kter^ jiz 1. 1620 od niho za 11.250 kop 
koupila a za tu£e summu 1. 1628 knfieti z Fridlandu prodala. 
Av§ak ze v&ech t^ch pohledanostf jeho prisouzeno bylo Gers- 
torfovi pH kommissi revisioiiis dne 15. zdH 1629 jenom 
5125 kop mf§., na kter^i dne 15. kv6tna 1630 cfs. poji§t6uf 
obdrzel. (C. 215, G. 1. — Lib. relat 140, fol. 587.) — Statek 
SamHna (kr. Boleslav., dom. YellS.), tvrz a ves s dvorem 
popl., teprv 1. 1638 Barbofe Berkovi do desk vloien byl, 
ponSvadz prodej jeho 1. 1620 a 1628 za neplatn;^ byl uzn&n. 
(D. Z. 146, J. 28; 300, L. 22.) 

Bernard Mikulii Geritorf ryt. z GeriKorfu a z Malivio, 

yedle krdl. vypovedi 17. brezna 1623 pH kommissi confia. 
23. kv6t t. r. odsouzen tfetiho dflu jm§nf sy6ho, propadl 
stalky : a) Sviniany (kr. Chrudim., dom. Gholtic) *), s dvorem 
popl. a vesnicemi, odhadnut§ za 31.904 kop. 20 gr., kter6 
koupil vedle cfs. res. 21. srpna 1623 cizozemec KriStof Si- 
mon sv. p. e Thunu za 23.320 kop. 45 gr. (Lib. conf. 2, f. 
134. — C. 215, G. 1. — D. Z. 144, L. 12 & 298, 0. 5.) *) Dil vBi Svindan (5 osedl^ch) koupil 1. 1541 Jili z GerStorfu se 
statkem Choltick^ ; pak druh^ dil S. s podacim kostelniin a lesj te2 
1 osedleho ve vsi HoSfalovicich 1. 1541 od oboe Chrudimsk^ za 800 kop 
ffr. fesk. (D. Z. 1, A. 28.) GerStorf i Qeritorfa. 115 

b) iUoviee (kr. Gbrudim., dom. Ghra&f), tvrz a ves s dvo- 
rem popl. (nyni samota u Lhoty Chroustovsk^), kter^ odhad- 
nuty za 13.855 kop 2 gr., koapil vedle cfs. resol. 11. srpna 
1623 dzozemec Jan Bapt. Weber sv. p. g Pisenbergu za 
13.^ zL r^. (Lib.conf. 2, £131. — C. 215, G. 1. — D.Z. 
153, D. 16 & 25.) 

c) Zestcky (6estoky, kr. Ghrudim., dom. Bosic.), tvrz 
a ves s dirory popluznfmi a Yesnicemi, koupil 1. 1623 Lev 
Bwrian hrahi Berka e DubS za sumu odhadnf 18.656 kop 
mfs., na nii jen 6000 kop mfs. slozil a zbytek 12.656 kop 
dobrymi penizi zaplatiti m£I, kter^z teprv 1. 1630 vdova po 
nem poz&stali zaplatila tak, ze j{ uroky z t6 summy per 
4000 kop mfS. prominuty byly. 

Na statofch t^chto, dohromady za 64.415 kop odhad- 

nutych, bylo dluhflT 36.000 kop, tak 2e z&stalo cist6 summy 

28.415 kop mfi., z cehoz tf etf dfl do krdl. komory cinil 

9471 kop 40 gr., a Gerstorfovi na jeho dva dlly pozAstalo 

za komorou ceskou k zaplacenf 18.943 kop 20 gr. mfs. — 

Mimo tyto statky m£l tyz Gerdtorf jeden diim v Nov^m 

mesti praisk^m lezfcf, a zddal dne 25. kvitna 1628 za po- 

Yolem', aby nemaje odkud k spravovinf jeho naklddati (po- 

D^vadz na jeho dva dfly ze statkA prodan^ch z komory az 

dosud nic yyd&no nebylo) dftm ten mohl prodati, a na sr^ku 

sy6 pohledanosti za komorou ceskou podrzeti tolik, coz by 

ti^tfho dfla z t€ summy kral. fisku ndlezelo. (C. 215, G. 1.) 

MikoMi Gerittorf ryt. z GerAorfu a z Maiivic, na Veli- 
k^ch Hor&ch, feepfni, Chot^sicfch a CetnS, bratr Abrahama, 
bejtmaa hrabstvf Gladsk^ho a general-proviantmistr kralov- 
9tvf Cesk^ho za iasu zpoury, byl t6i jeden z reIator& pH 
saimQ generalnfm 1. 1620, pH kter6mz falckrabf syn zvolen 
^7^ za cekance kr&l. Cesk^ho. Pro tato provingnf po smrti 
ST§ ph kommissi hrdelnf (exsecutionis) dne 26. dubna 1621 
odsoozen viehojnUni i pam&tka jeho na v^cn^ easy potupena 
a zahlazena byla. Jmini jeho Y§ecko — kter6 Gerdtorf I. 1619 
synu sY6mn Fridrichovi 16ta majicfmu a nezletilym synflm 
Volfovi Bemartovi, Janu Vil6movi a OldrichoYi, pak manzelce 
SY* Alen6, roz. z Cemhauzu, odkdzal (D. Z. 139, N. 10.) — 
od krdL komory Ypokut^ hned jest ujato, totii: a) Jistiny 116 Gerfitorf z Ger8torfa. 

36.590 kop mis. s droky 9879 kop, kter6 za krdl. komorou 
m61. (C. 215, P. VaO 

b) Statek Chotisice (kr. Jicfn., dom. Dymokur.), — tvrz Ch. 
a pivov&rem a dvorem popluznim, vsi Ghotesice Veliki s po- 
dacfm kostelnfm, Chotesicky, Bacalky, Bucoves (dfl), Novi- 
ves, Zdhornice s dvorem popluznim a podacim kostelnfm, 
Nouzov, Chalupy na PouSti u sv. Jakuba novfe vystaven6 
a dvfir popluzni Slavfkov s podacfm kosteluim, jak to Gers- 
torf 1. 1617 od Henika z Waldsteina za 56.500 kop mis. 
koupil. (D. Z. 191, A. 12.) — Statek ten od komory zastaven 
byl na porucenf knfzete z Lichtensteina dne 20. cervence 1621 
se statky SmiHck^mi, Zlunicf, Dymokury a Chotelicemi, Janu 
Eusebiu Khanovi sv. p. ss Belazy^ za 139.466 zl. k potrebam 
vdlecnym pftjcen^ch; potom vsak 1. 1622 ^rodikn Albrechtovi 
IS Waldsteina^ od n6ho2 t r. op&t dotcen^mu Khanovi byl 
postoupen. (Viz Albrecht Jan SmiHcky.) Die lictu komory 
(esk6 ddto. 22. z&H 1622 prodan byl predtlm statek Chote- 
§ice za 69.326 kop mfg. Marii Magdaleng Trckoy6, kterait 
bezpochyby od n6ho npustila. (C. 215, 6. 1 & P. V«- — 
D. Z. 153, B. 15.) 

c) Statek JfUptn (kr. Praz., okr. M61nfk) — tvrz a ves 
ft. 8 dvorem popluznim a vSfra pttslusenstvlm, jak to 1. 1574 
JindHch Abraham Solhauz od Benese Vrse ze Sadlna za 
7000 kop. gr. cesk. koupil (D. Z. 61, N. 23) a 1. 1615 Gers- 
torfovi prodal. (D. Z. 191, N. 15.) — Statek ten odhadnuty 
za 24.255 kop mf§. od komoiy koupil za 20.000 zl. ryn. 
1. 1622 Filip Fabricius z Rosenfeldu (potom z Hdhenfallu 
fee.), cfs. sekretdf cesk6 kancelafe dvorsk6. (C. 215, G. 1. — 
Lib. conf. 2, f. 329. — D. Z. 141, A. 4 & 299, B. 25.) 

d) Statek Velikd Horka (Horky V., kr. Boleslav., okr. 
Zelezny Brod, dom. Bezno) — zamck H. s dvorem popluz- 
nfm a mfestecko Strenice (Strejnice, nynf ves) s pivovArem, 
jak to Gerfitorf 1. 1600 od VojtScha VAclava KapUfe za 8000 
kop. gr. cesk. koupil (D. Z. 173, N. 12); pak statek Ceten- 
sky — tvrz a ves Cetno s dvorem popluznfm, vsi Mal6 Cetno,. 
Mal6 Horky, Rokytovec a dva osedH ve vsi P^tikozlfch. Tyto 
oba statky, za 27.385 kop mli. odhadnuty, od komory cesk6 
1. 1621 koupil cizozemec Jifi Benedikt Benik Petersdarfu 
za 20.500 kop mfi, kterouz summu dloubymi (Ichkymi) pe- GerStorf s GerStorfa. 117 

nizi zaplatil, tak ze i ua poslednf Ihfttu, kterou teprv 1. 1 624 
kr&tkymi penezi (dobrou mincf) platiti mSl, jiz 1. 1623 spat- 
njch penez 2883 kop m\L odvedl, ctmi kral. fiskus o 2498 
kop mfs. byl zkr&cen. (C. 215, G. 1. — Lib. conf. 2, f. 145. — 
D. Z. 153, A. 5.) 

c) Statek OtsStS (U§t6, Ustfek, Auscha) — tfi df ly z^mku 
Oaste s dvorem popluznfm pH mSsti na predm^stf N6me- 
ckem, mesto Oust s piredm68t(m Ceskym a NSmeckym, me- 
stecko Levin a vesnice Zimoi* (Simmern), HabHna (Habern), 
Vysokd (Vy8ok6, Wessig), Muckov (Mutzke), KosteUk (Weiss- 
kirchen), Lnkov (Lucke) a Vostrej (Ostr6, Neuland) — kter^ 
Gerstorf 1. 1617 po f Apollonii ze Sternberka, roz. z Wald- 
steina, od jeji sester Marie Slavatove a Elisky ^irotinsk^ za 
32.000 kop. m. koupil a na tu summu toliko 7000 kop za- 
platil Statek ten od komory 1. 1622 za 19.155 kop m. od- 
hadnuty prod&n byl za 22.000 kop mfs. nejvysgfmu lieute- 
nantu Janovi hrabiti e Merode. (C. 215, G. 1. — Lib. conf. 
2, f. 6.) 

f) Dva domyy jeden velik^ a druhy maly se zahradou, 
V Menslm meste prazsk^m v ulid k bran6 Pisecke (Sandthor) 
po levfe strani leifcf mezi domy Davida sv. p. z Logu a Obers- 
torfu, ktere od komory koupil 1. 1623 za 5000 kop m. vedle 
CIS. resol. 13. brezna 1625 president komory ceskfi a nejvyssf 
miDcmistr kral. Cesk6ho Vilim llhurg z Vfesovic. (G. 215, 
G. 1 & P. 7^. — Knihy Mensfho mfesta prazsk6ho, lib. con- 
tract 7, fol. G. 13. — Lib. conf. 2, f. 29.) 

Mimo to navratiti musill synove Gerstorfovi d^kanstvf 
StaroboIeslaTsk^niu statek duchovnf, ves Si^no (kr. Boleslav.) 
s jednfm poddanym ve vsi Sedld a jinym prislugenstvfm, 
ktery Fridrich GerStorf nejstarsf syn Mikulasftv s bratry sv^mi 
let nemajfcimi 1. 1620 za summu odhadnf 3169 kop. mis. 
aplni zaplacenou od stavftv odbojn^ch koupil. (D. Z. 140, 
D. 24. & 192, 0. 23.) 

Die ti£tu komory cesk6 z dne 22. zdrf 1622 vyndsela 
cel4 pozftstaiost Gerstorfova 197.295 kop m., z n(z po srazce 
dluhft kr4L komofe zftstalo 118.849 kop. (0. 215, P. V^.) 
Syn&m pak Geritorfovym^ Janovi Vilemovi a Volfovi Ber- 
nartovi z cfs. milosti postoupeny byti m§ly od komory 5esk6 
nekter6 statky konfiskovan6 v summ6 40.000 kop mfS. jim 118 GerStorf z GerStorfa. 

darovan6. Na sr^ka t^to summy obdrzeli dot£enf synov^ 
vedle ds. resoL 24. ledna 1628 domy a dvory v m6st£ Lou- 
nech, po miStanech Viclavu Uiidilovi a Jauovi Vavrovic kon- 
fiskovan^, v summS 14420 kop. mfs. ; aysak statky ty byly 
tak zpusto§en6, ie je bratH Ger§torfov6 1. 1634 toliko za 
3000 kop. m. CIS. plukoynfku Amoitovi z Fddhoffen prodali. 
Proto jim od cfsafe postoupeny byly d6di£n6 statky lennf 
Cdkavke a Snidovicey na kter6 jejich svagr Jan Albrecht Vlk 
z Kvitkova 16na neprijal. (C. 215, G. 1. Viz t6i Louny a Vlk 
z Evftkova.) 

OidNch startf Gerittorf ryt. z 6er§torfu a z MaMvic, jeden 
z defensord, direktorA a spravcft zemskych v ^as zpoury, vy- 
konal dne 16. fiervna 1618 s Eolonem z Felsu a Kristofem 
Eoberem poselstvf pH kurfii'stu Saskem (viz z Felsu), dal se 
poti^ebovati i y jin;^ch kommissich a zemi^el v trval6 zpoure. 
Pro provininf sv6 pH kommissi hrdelnf (exsecutionis) dne 
26. dubna 1621 odsouzen byl vieho jmini a pamatka jeho za 
proklatou a nepoctivou na v££n6 5asy se vyhldsila. JmSnf po 
n6m poz&stal6 od kr&l. komory hned bylo v pokut6 ujato, 
totiz: 

a) Statek Vosov Vdiky (Osov, kr. Prai., okr. Hofovic), 
odhadnuty za 8346 kop. m., a Osavec (Osov Maly), odhadnut^ 
za 3206 kop. m., kter6z oba od kr&L komory dne 18. unora 
1623 koupila vdova po Gerstorfovi pozAstald Salomena^ pro- 
vdand potom Bordo^vd g Be^bic^ za 9857 kop mf§., na kte- 
rouz summu jf porazena jeji pohledanost 6825 kop, jakoi 
i 4862 kopy mis. vedle ds. resol. 12. Hjna 1622 j( darovan6, 
tak 2e se ]( jedti 1820 kop z komory £esk6 doplatiti m^lo. 
(C. 216, G. 1. — Lib. conf. 2, f. 463. — D. Z. 142, D. 5 
& 293, F. 4) 

b) Statek Skfipel (SkHple, okr. Horovic), odhadnuty za 
11.704 kop. mfi, koupil od kr&l. komory dne 14. iervence 
1623 Jan Walter Bordogni de Taxis, ds. setnfk, za 7242 
kop. m., na kterooi summu jemu porazeno 2629 kop m. po- 
hledanosti, pri kommissi liquidationis uznanfi a pojidt6n£ panf 
Salomeng Bordogng z Rejbic. (C. 215, G. 1. — Lib. conf. 2, 
1 421. — D. Z. 144, E. 11 & 304, J. 22.) 

c) Ves BykoS (kr. Praz., dom. Suchomasty) postoupena 
byla vedle ds. resol. z dne 5. cervna 1623 v summi odhad&( ^tf :j ^> 


.'I ^ • t. ^;' Gerfitorf z GerStorfu. 119 

4502 kop mis. Doroii Aiianske^ roz. KapUfovS z Sulevic^ na 
smkn jeji pohiedanosti, kterou za kral. komorou mela. (Viz 
Jan Litvln z focan. — C. 215, B. 28 & G. 1. — D. Z. 141, 

G. 19.) *) 

Peir Geriitorf ryt. z Geritorfu pri kommissi confiscationis 

iredle kral. vjpovidi z dne 9. ziii 1623 odsouzen tMiho dflu 

jmeni sy^ho ; avsak rozsndek ten po zruBeni kommisse confis. 

nebyl ohla&en, tak ze z&staven byl Gerstorf pii statku sv^m. 

(C. 215, C. V^.) 

Sigmund Gerttorf ryt. z Ger§torfu a z Gerligheimu, 1. 1629 
dne 5. tinora pred kommissi transactionis byl obeslau, aby 
se vyrovnal o pokutu za udelenf perdonu ; avsak die zpravy 
posla komornfho 17. linora 1630 jiz predtfm zemM ajeho 
statek Chyjice (kr. Jicfn, dom. Veils.) drzel na ten cas Al- 
brecM s Waldsteina. (C. 215, C. V^.) 

itipin Geriitorf ryt. z GeriKorfu a z MalSvic na Cholti- 
dch, Svojsicich, a Chroustovicfch, byl v cas zpoury mezi re- 
latory pH snimu generalnfm 1620, pii kter6m falckrabf syn 
ZToIen byl za cekance kr&le cesk6ho, procez pri kommissi 
confiscationis odsouzen vSeho jm6ni^ avsak kral. vypovSdi 28. 
ledna 1623 (publik. dne 21. linora t. r.) pH jedn6 tfeting 
z mQosti byl zflstaven. Y t§to pokutu od kral. komory ujaty 
byly vsecky statky jeho, totiz : 

a) Statek Chroustovke (kr. Chrudim., okr. Vysoke Myto), 
k nimoz nilezela tvrz Chromtomce s dvorem popl, t^z dvory 
poplnz. iUovsky a RadhoStsky, tvrz pusta Jestribec se zahra- 
doQ, rolemi a lukami, m^ste£ko Chroustovice s podacfm ko- 
stehifm, mlynem a pivovarem, vsi M^stec, Ostrov, Opocen, 
Stradoun (dfl), Radhosf s podacfm kost., Zika, Bfekoly (za§la), 
Lhota, Tynigtko s mlynem a vsfm prfslusenstvim, jak to 
L 1612 JiH GerStorf od Jana Divise ze Zerotlna za 65.000 
kop mfi. koupil. (D. Z. 186, B. 25 & 136, J. 29.) Statek ten. *) Tvrz Vasov s dvorem poplainim a mlynem, t^2 dvftr popluftni 
^ vtfs pastoa Vizini (Viiina); tvrz Skfipel s dv^ma dvory poplu2iiimi 
r'leden zpojen^mif 8 pivovirj, 2 ovdiny, rjbnikj a lesj; vsi Vosov, Bd- if&A Vratislava z Mitrovic za 30.000 kop niiS. bjlj prodany. (D. Z. 
l». Ut %L 176, N. 10.) 120 GerStorf z GerStorfu. 

odhadnuty za 39.555 kop 34 gr. mfs., postoupen byl cis. resol. 
1 1. srpna 1623 z milosti za 39.555 zl. ryn. cizozemci Janovi 
Bapt Webrovi sv. p. z Pisenbergu. (C. 215, G. 1. — Lib. conf. 
2, f. 131. — D. Z. 153, D. 16 a 23.) 

b) Statky ChoUice a SvojHce (kr. ChrUdira., okr. Ptelouc.), 
odhadnut6 za 54.827 kop 40 gr.., za kterouz summu vedle 
c(s. resol. 31. srpna 1623 prodany byly cizozemci Kri^tofoii 
Simonovi sv, p. z Thunu (C. 215, G. 1. — Lib. conf. 2, f. 133 — 
D. Z, 153, E. 7.) 

K Clioltickimu panstvl Baleiel zdmek Cboltice s pi^ed- 
hradfm, dvorem popluznim, mlynem, pivovarem, oborou, ovcf- 
nem Radostickym a vinicf na Mej§Ieiisk6 hoire; mlyn „Me- 
denice" fecen^, dvory popliiznf Ninkovicky a BeneSovicky; 
mSstecko Cboltice a vesnice cele Luhy, Chrtniky, Lipoltice, 
Pobezovice, Urbanice, Tupesy s mlynem, LodSnice, Benesovice ; 
ve vsi Odranem VeseU dva a ve vsi Niukovicich tri poddani; 
39 rybnikft, zejm6na Medenice, Chrtuicky, Tftindcek, Pod 
cervenou Jablonf, Pinc&sek, Pod Nenkovicf, Pocdtek, Novy, 
Lodefisky, Benesovsky, Litvin, Urbansky, Nedbal, Podzamecky, 
Lazsky, Pobfzovsky, Necas, Tfesnovec, Rohlfcek, Navesnlk, 
Zdhumenec, Janovsky, Komarovsky, Ciblovka, Stirek, PospfSil, 
Rosol, Podlazuf, Rasovsky, Tupesky, Noveska, Prehlfd, Ho- 
reeky, Cap, Veseli, Vrazedln^, Ceperka a dva v Hapcin&cb ; 
les&v 45 le£( zajecfch. (Die cedulf dilcfch pri rozd^lenf statkftv 
po Jiffkovi Gerstorfovi mezi jeho syny, Bemharta, Mikuldde, 
§tepdna a Jindricha 1. 1614 v patek po sv. trech krdUch.) 

K statku Svojiickimu^ ktery Stftpdnovi Gerstorfovi matka 
jeho Johanna, roz. zRokyc, vdova po Jiffkovi Gerstorfovi 
I. 1615 odkazala, ndlezely: tvrz Svojsice s dvorem popluznfm, 
ovcfnem, mlynem, pivovdrem a vinicf, pak vsi Svojsice, Stojice 
s podacfm kostclnfm a dvorem popl, Holotfn, Ledec, Vico- 
malice hornf (dfl), s platem ze vsi Hostalovic a rybnfky, jak 
to dotcena Johanna Gerstorfovi 1. 1599 od Kateriny Mlado- 
tov6, dcery po Jiffkovi Gerstorfovi za 17.000 kop m. koupila. 
(D. Z. 173, J. 30 & 140, A. 11.) 

Mimo statky vytcen6 propadl Gerstorf pen6z pojistenych 
10.394 kop 29 gr. mfs. (C. 215, G. 1.) 

Die zpravy kommisse revisionis a trausactionis dne 10. 
listop. 1629 cfsafi ucinen^ zndal Stepaii Gerstorf za navraceni Giglingar z KneislSteina. 121 

statku Choltickeho^ ktery jenom jakozto porucnfk (tutoiio 
nomine) nezletileho bratra sv^ho JindHcha 1. 1621 zemrel6ho 
Tdrzenf mel; aneb aby inu za nej nahrazeno bylo 90.000 
kop mis. (prava to cena odhadnf) i s p6tiletymi liroky per 
27.000 kop mis. Z ostatufch dvou statk&, Chroustovic a Svojsic, 
jez sam za 96.000 kop mis. odhadl, z&dal po srazce pohle- 
danosti manzelky sy6 per 8700 kop a ostatnich dluh&v per 
21.912 kop na tretinu z milosti mu ponechauou 21.795 kop 
41 gr. a z nich tirokft petiletych 6538 kop 45 gr. Naproti 
toma oznala kommisse revisiouis die navrhu krdl. prokura- 
tora, ze statek Choltice §t6panovi Gerdtorfovi, jemuz po 
smrti bratrove d^dicn^ pripadl, po pravu vzat byl, a ze 
jemu ze vsech t^ch statk& jenom tfeti dil totiz 33.042 kop 
m&, nalezi, na kteryz dil se mu veskerS jeho jistiny per 
10.394 kop 29 gr. i s tiroky per 6035 kop ponechati a po- 
raziti mfly. (C. 215, G. 1.)*) 

Albrecht a OldHcb GiglingarovA Kneislovi z Kneisliteina, 
znichz Albrecht pri kommissi confiscationis vedle kral. vy- 
poTedi z dne 18. srpna 1623 odsouzen k manstvi, ohWsil se 
y ptfcine 16na na statek svf^j, dv&r popluzny Rauitain (Rauch- 
steitt, kr. Cdslay. okr. Nem. Brod.) s p6ti poddanymi (dvof dky), 
za 4013 kop mis. odhadnuty, avsak nikdy lena neprijal. 
Oldrich pak (f 1621) odsouzen vieho jm§ni^ propadl statek 
Termesify (Termeshof, kr. Caslav. okr. Nem. Brod., dom. Po- 
hled) — tvi-z Termesif a dva dvory popluzni, jeden pf i tATzi, 
druhy pusty nedaleko od ni, f eceny Eerlyf (Rylhyf), s deviti 
poddanymi, kteri se za dvoMky, t. j. majitele dvorft nerobot- 
Bych poklidali — za 4267 kop 4 gi-. mi§. odhadnuty. **) Po *) StAtek Choltice^ totii poloviei zimku a m^ste^ka Ch. s dvorein 
popl., vsi Luhr, Chrtniky a Ledec (dfl) s pHsluSenstvim koupil Jiri 
t Geritorfa 1. 1541 od DiviSe Boubiu8k6ho z Ujezda za 1500 kop gr. cesk. 
<!)• Z. 1, A :S7.) — Druliou pak polovici sAmku Choltick^ho se StSpnici 
Q Oboltic fe^enou Ratnjskou a loukou Henfkj'T'ovskou, 8 platem v Choi- 
tidrh, pak rsi Tapesy a PobSXovice s tvrzi pustou a dvorem popl., v Svin- 
^Bech .> osedl^cii, ves puatou Radofltice s dvorem popl. a dv^&r Lod6- 
nick^ paiitf s drory kmetcimi, d^dinami a pHsluSeiistvim koupil t^2 GerS- 
tArf 1. 1542 sa 2550 kop $rr. 5esk. nd bratfi Jiriho a MikaUie Roho- 
vUdilv z B^le (D. Z. 1, K. 3 & 41, H. 15). 

**) Statecek ten koupil Jan starSi Giglingar z KneisUteina od Jana 
Rndolfa Tr£ky z Lipv 1. 1598, kterehoi ^asu k n^mu i ves SueJid a dvory 
feit»iii ^SpAlenj* nile*ely, sa 6500 kop miS., avsik dotdenon ves a dvory 
Spaleny Oigliugar odprodal za 1500 kop miS. Pavlovi Pohnanovi z Po- 
hnkaL 122 Z Olaachova — Globner. 

smrti Albrecbta pripadly oba tyto statky krdl komofe, a ds. 
res. 4. prosince 1627 postoupcny jsou darem klddteru cister- 
cianek „Udolf panny Marie*^ (Yallis st. Mariae) v PohledS 
(Frauenthal) k vystavini kostela a nov6mu zaHzenf klaStera, 
proti zaplaceni dluhft, zvUste pak 3000 kop v6na vdovS 
Magdalen^ po Albrechtovi Giglingarovi pozfistal^. (C. 215, 
C. Vio & G. 4 — Lib. conf. 2, f. 461.) 

Jan Matyii z Glauchova (Glauchau), pH kommissi confis- 
cationis dne 29. Hjna 1622 pokuty osvobozen, podvolil se pfi 
kommissi tractationis de pio opere 1. 1629 za perdon mu 
ud^leny sloziti 500 zl ryn., kter^z die listu upominadho 
z dne 2. dubna 1631 k alumnatu kl&^tera u sv. Jakaba od- 
v6sti m61. (C. 215, C. Vs) 

Albrecbt a Joft Kriitof bratff Globnerovi ryt z Globna 
(v. Globen), drzeli statek Milkav (Milikau, okr. Bezdruzic) 
a provinivse se pfi vpddu sask6m 1. 1631 podporov&uim ne- 
pf itele, pH kommissi confiscationis Fridlandsk^ 1. 1633 v kraji 
LoketskSm naMzen6 k pokut6 po 400 zl. byli odsouzeni. 
(C. 215, E. 1.) 

Hanrieh ^tipin a Sebastian Lazar Globnerovi ryt. z Globna, 
pfed kommissi transactionis dne 9 ^ervna 1628 obesldni 
byli, aby se o pokutu za udSleni perdonu narovnali; aviak 
jenom Henrieh podvolil se odv^sti do kr&L komory 300 zl. 
ryn. z jmenf sv^ho na 3000 zl. odhadnut^bo. Sebesiian ne- 
maje zidn6bo jm^ni pokuty byl osvobozen. (G. 215, C. V4-) 

Jan Albreolit Giobner ryt. z Globna padl v bitve na BM 
Hofe ve vojsku stavovsk6m (podle listu jeho matky Euphemie 
Hozlaurov6 roz. Winklerov6 z dne 1. unora 1622). Jmtoi pak 
jebo vsecko v pokut6 krdl. fisku pHpadlo, totiz: statek Poch- 
lovke (kr. Loket., okr. Falknov., dom. Katzengrtin) — tvrz 
a ves Pocblovice s dvorem popluznfm a ves Kaltenbrunn (za- 
nikla) — ktery odhadnut za 8689 kop mfs. a zastaven Janovi 
Wemerovi, potom vedle ds. resol. 16. ziri 1626 postoupen 
byl bez zdvad ds. radovi pH appelladch Antonio de Landi 
na sr^ku udSlenych mu z ds. milosti 11.000 zl. Kdyz vtok 
tento statku toho prijati necbt^l, koupil jej vedle ds. resol. 
15. listopadu 1627 a 30. bfezna 1628 vladyka Pavd Erhart 
z Endem za 9300 zl. ryn. (C. 215, G. 6. — D. Z. 144, E. 
14 & 298, D. 8.) — Vdov6 AnnS Marii Wernerov6 za jeji Globner — Graf. 123 

IK)hledanost na statku dot£en6m per 6724 kop. mik. vedle 
CIS. resol. 7. kv^tna 1627 postoupen byl statek Komofanky 
beze Ysech zivad v surnm^ odhadnf 6347 kop. mid. (G. 215, 
G. 6.) 

NikulU Globner ryt. z Globna, n6kdej§f sudf zemsky 
y Loketsku, pfi kommissi confiscationis dne 13. cervna 1623 
pokttty byl osvobozen. Maje pak odejfti pro ndbozenstvl 
ze zemi I. 1628 prodal statek svftj Krottensee (kr. Cheb., 
okr. Kynzvart.) str^ci 8v6ma Jostovi Kristofovi z Globna za 
12.000 zl. ryn., na kterouz summu toliko 5735 zl. obdrzel. 
Navrativ ge pH vp&du sask^m 1. 1631 do zemS, dal se po- 
trebovati u nepHtele za kommissafe v kraji Ghebsk^m a Lo- 
ketsk6m ; pro£e2 ph kommissi confis. Fridlandski v kraji Gheb- 
sk^m naHzene 1. 1633 dne 18. brezna odsouzen vieho jm^i^ 
propadl Y pokutg zbytek dotcen6 summy trhov^ per 6265 zl 
(C. 215, E. 1, & G. 6.) 

Jan Sfutn]^ GolMUi, jemuz od stavfiv odbojnych sv^rena 
byla deposice, z nii z&klady a penfze pKjat6 vzal a hoed po 
bit?6 bilohorsk^ ze zemS uSel, nenavr&tiv se podle patentu 
17. Anora 1621 odsouzen byl pri kommissi exsecutionis dne 
5. dubna 1621 a vedle krdl. vypovidi z dne 16. dubna t. r. 
Afdb, eti istatkA^ do klatby A&a a jm^no jeho na sibenici 
pfibito. Jmini jeho hned od kral. komory bylo konfiskovano, 
totij: a) DAm v Star6m mest^ prazsk^m, u ^elezn^ch dveH 
receny, v osade sv. Jiljf lezfcf, kter^ 1. 1622 ds. rychtaf 
a mistan LitomiHcky MikuldS Mrdg za 2000 kop m(i kou- 
pil. — b) Dvi vinice v Libni leiici ; neni vsak vytceno, komu 
a zac od kriLl. komory byly prodAny. (G. 215, G. 12.) 

Oolidiova deera^ kterd s otcem t^z ze zem§ utekla, pro- 
padla pohledanost svou na dom6 dotcen^m 500 kop mi§., 
kterou vedle ds. naHzenf komora cesk& Michalovi Bohusla- 
pow Zn^ovskimu g Korkyni na srdzku ds. daru jemu pfi 
komoiPe vykizan^ho dne 13. srpna 1631 postoupila s tfm do- 
loienim, aby aa to postoupeni panu praesidentovi komory de- 
9U nikdik piknych melounA odeslal (G. 215, G. 12 & P. ^U. — 
C. 123, W. »*/^,. — Lib. contrac- caerul. 3, f. 371.) 

Mtrtin Graf z Emfeldu dal se poti^ebovati pri vpadu sa- 
sk^m L 1631 n neph'tele v rozlicn^ch kommissich a sluzbdch 
(die listu kr&l. mistodrzidch na hejtmany kraje Krdl.-Hrade- 124 Graefinger — Grjspek. 

ck6ho z dne 2. rijna 1635) a zanechal po smrti 876 dvir 
svobodny v MUovicich (kr. Jicm., okr. Horice), ktery pfedesle 
za 1516 kop mfs. koupil. Nenf vsak vytceno, kdy dv4r ten 
od kral. komory byl ujat a komu postoupeu. (C. 215, G. 18.) 
Karel GrsBfinger z S&dku pri kommissi confiscationis 
vedle kral. vypov6di z dne 31. srpna 1623 odsouzen byl tre- 
tiho dilu jmenf sv^hO; ale rozsudek ten pro znisen( kommisse 
uebyl ohlasen, tak ze Graefinger pri statku svem Ceradice 
(kr. ^atec.) z&staven jest. Dne 5. unora 1629 pi'ed kommissi 
transactionis obeslan, aby se vyrovnal o pokutu za ud61enf 
perdonu, nedostavil se jeste dne 17. linora 1630. (C. 215. 

C. V4.) 

Kaspar Kristian Granovsk]^ z Granova, pri kommissi con- 
fiscationis dne 4. listopadu 1623 odsouzen tretiny jm^nf, 
propadi ddm dskami zemskymi se Hdfci, proti sv. Jakubu 
V Star6m meste prazsk6m lezfcf, ktery 1. 1620 v sumra6 
2000 kop mis. smenou za svflj dftm v UngeltS leifci od 
Ehrenfrida z Berbisdorfu prevzal. DAm ten tepiT 1. 1629 
k ndvrhu kral. prokuratora dne 5. rljna t. r. od kral. ko- 
mory byl ujat. (C. 215, G. 17. & P. %. — Viz Berbisdorf.) 

Adam Grysel z Gryslava, pri kommissi confiscationis vedle 
krdl. vypov6di z dne 18. cervence 1623 odsouzen byl tfetiho 
dilu jmenf sv6ho, av^ak pro zrusenf kommisse rozsudek ten 
nebyl ohlasen a Grysel pri statku 8v6m zfistaven. (C. 215, 

C. V4.) 

Blaiej Gryspek ryt. z Gryspachu (Griesbek z Griesbachu), 
zemrel v trvale zpoure, jiz se zucastnil; procez ph kommissi 
confiscationis vedle kral. vypov^di z dne 16. zan 1622 od- 
souzen byl vieho jmenf, kter^z bned od kral. komory bylo 
ujato, totiz: a) Statek Nelahoseves (Nalezoves, NalJtoves, 
Muhlbausen, kr. Prazsk^, okr. Yelvai7), k n^muz ndlezel zd- 
mek Nelahozeves s knihovnou a zbrojnou komorou v Ka£e- 
rov6, dv&r popluinf pri zamku, pak vsi Nelahozeves, Pod- 
hofauy, Podhoranky, Mifovice (Mirejovice, dfl), Lobedko, 
Minice, Holubice a Libelee s vinicemi, mlynem pod zimkem 
pH rece Yltave a ovcfnem za vinicf Nelahozevskou ; iki vsi 
zapisn£ a vyplatne v summ6 5000 kop mfd., Lesany a Debrno 
s vinicf u Minic. — Statek ten odhadnuty za 60.481 kop m. 
ponechdn byl z cfs. milosti vdove Crryspekov6 iofce, roz. Oryspek z Grjspacbu. 125 

z Bubn^, za jeji pobledanost 20.000 kop mis. a proti zapla- 
ceni (Uuhft na temz statku v^zfofch; avSak pro velikost dluhfl 
vedle CIS. resoluce z dne 23. cervna 1623 prod&n byl od 
dcery Gryspekov6, Vcroniky Borenov6, za 40.031 kop mfs. 
kneine Pclyxeni Lobkovie^ roz. z PerSteina. (C. 215, G. 9. — 
D. Z. 142, L. 17 & 292, A. 26.) 

b) Hary olovSni pH mesteiku hornfm Bleistadtii, totiz 
64 homl podfly £. kukusy s ti^emi domy bdnskymi, tavfrnou, 
2 puch^nami (stoupami) a jin;^ pHslusenstvfm, ktere Grys- 
pek od bratroYcA sv^cb, Floriana a Jana Jaroslava, dne 22. 
dnbna 1620 pi'evzal a dotien6 manzelce sv6 a dceri postoupil. 
Avsak postoupenf to, kter^ se stalo v case zpoury, uzDano 
za neplatn6, a dotcen6 podfly bornf vedle cis. resoluce z dne 
21. listopadu 1626 darem obdrzel borni bejtman v Joacbims- 
thala Eristof Gradl b Griinenbergu za 8v6 v6rn6 sluzby proti 
odvidinf ctvrtebo dflu uzitku do krdl. komory. navracenl 
jich mami se ncbdzela nadtecend Yeronika Borenova, op6t 
provdana za JetHcba Malovce, je^te 1. 1644 pri kommissi 
reTisionis. (0. 215, G. 9.) 

Bohuslav Gryspek ryt. z Gryspachu, pri kommissi confis- 

cationis dne 6. unora 1623 vedle krdl. vypovedi 28. ledna t. r. 

odsouzen byl pdavice jmfinf, kter6z z t6 pHciny vSecko od 

kral. komory bylo konfiskovano, totiz: a) Statek Nedtiny 

(PreitensteiD, kr. Plzeii., okr. Man^tfn.), k n^muz ndlezel zd- 

mek Nectiny s dvSma mestecky pod nfm lezicimi, s dvorem 

popiuznfm, podacfm kostelnlm, 4 ml^ny, t6z vsi BHno (Br2(n, 

Werscbin) a Liesovice, pak plat, jenz se od staroddvna zkla- 

stera Plassk^bo do zamku d&val, jakz to 1. 1557 Florian 

Gryspek od komory cesk6 po KaSparovi Pflugovi za 4000 

kop gr. eesk^cb koupil. (D. Z. 14, D. 26.) — Tento statek 

od komory za 26.948 kop. mfs. odbadnuty konpil dne 27. 

unora 1623 GoUfried Hertel Leitersdorfu za 25.448 zl. 55 kr. 

lyn., na kterouz sammu porazena mu byla pobledanost jebo 

6180 zL na statcfcb Loketskycb. Ye smlouve trbov6 vyminen 

byl k nice krdl. komory dotceny plat komomi, dr^itelftm 

statku Neitinsk£ho totai po 50 kop mii. z d&cbodft kl&gtera 

Plassk^ho yychizejicf, a proddn 1. 1627 tdmni kld§teru za 

1000 kop mft. (C. 215, G. 9. — Lib. conf. 2, f. 367. — D. 

Z. 141, D. 19 & 194, H. 20.) 126 Grjspek z Grjspachu. 

b) D&m Grryspekavshy^ dskami zemskymi se Hdfd, na 
IJjezd^ pii Mendun mestS praz8k6m mezi domy k zidu&f sv. 
VavHDce n&lezitymi a zahradou „Skalov8kou*' obce Malo- 
stransk^ lezfcf, jehoz polovice Gryspekovi Bohaslayovi, druhd 
pak polovice str^c&m jeho Janovi a Florianovi, bratHm Grys> 
pekAm, n&Iezela. Dfim ten od kr&l. komory 1. 1622 za 15.000 
kop mis. odhadnut^, dne 15. dubna 1624 prod&n byl beze 
v^ech zdvad d^dicnd ds. nejvy§sfmu Don Murtinovi de Hoeff- 
Huerta za 9000 zl. r^n., kter6z sob6 porazil Huerta ze summy 
61.669 zl. na lid v&lecn^ pflj£en6. Potom dftm ten (nynijsf 
gymnasium Malostransk^) Huerta daroval kl&dteru Eanneli- 
tdnsk^mu. Jedte 1. 1630 vyhled^val toho Gryspek pH kom- 
missi liquidationis, aby jemu dil jeho ze summy trhov^ za 
t^i dfim od komory pesk6 byl vydin. (C. 215, G. 9.) 

c) Jistina 2000 kop mfs. na statku Rozmitalsk^m, z xdi 
polovice kr&l. komore pHpadla. 

Z tohoto vgeho jm6nf zfistalo po sr&ice dluh& na po- 
lovici Gryspekovi n^ezejfcf 9000 kop mfd., na lAi t^muz 
dne 29. srpna 1630 d&no bylo cfs. pojistfinf, tak ze mu ca- 
sem z komory cesk^ suma dotcena i s uroky mila byli vy- 
d&na; nenf vsak vytceno, zdali Gryspek aneb jeho didicov^ 
n«co obdrzeli. (C. 215, G. 9.) 

Florian Gryspek ryt. z Gryspachu, str^c Bohuslava G., 
zemM V trval^ zpoui^e, jfz se zucastnil, tak ze pH kommissi 
confiscationis vedle kr&l. vypovMi 16. zdH 1622 odsouzen 
byl vieho jmini^ kter6z v pokute kral. komore pripadlo, totiz : 
a) Statek Boimitdl (Rosenthal, kr. Pfsek, okr. Breznice), 
k n6muz naleiel zamek s dvorem popl. a m6ste£ko Roimital, 
pak vsi Roimital stary, Vi^fn. Bukova, Sedlice, Vodomysl, 
Vmnovice, Lesetice, Nesvacily, Skuhrov, Pinovice, BezdSkov, 
VoltuSe, Chynfn, Oujezd (zelezny), Borovno, Trokavec, Mi- 
roSov, Skorice, Kolvin a dflem vsi Laz a Hu^ice. (Die desk 
z. kvat. 12, A. 9 & kvat. 86, L. 8, 1. 1556.) — Statek ten 
jiz dne 3. listopadu 1621 postoupen byl od komory iesk^ 
k sprdve Kridtofovi Krasn6mu, pak odhadnut za 63.111 kop 
mii. vedle naf (zenf kril. mistodrifcfho Karla knfzete z Lichteu- 
steina dne 8. cervence 1623 jm^nem cfsare darovdn a ode- 
vzd&n jest beze vsech z&vad se statky ^cici dervenou a No- 
vym Rychnovem arcibiskupstvi Praiskemu^ resp. kardindlavi Grjspek s Gryspacha. 127 

Harraekovi; avsak nebyl ylozen do desk zemskych, v nichz 
toKko jest poznamen&no, ze se nevi, jak^m zpftsobem se do- 
stal dotcen^mu ardbiskupstvf. (C. 215, C. V5, E. '745, G. 9. — 
Lib. confis. 2, f. 405.) 

b) dvrrtf dfl damu Gryspekavskeho^ v Mengfm m^sti 
prazsk^m na UjezdS lez(cfho a 1. 1622 za 15.000 kop. mfs. 
odhadnut^ho. (Viz Bobuslav Gryspek.) 

Vdova po Gryspekovi poz&stala, Johanna roz. Malovcova, 
domihala se 1. 1623—1629 spravedlnosti sv6 28.000 kop m., 
na dotcen^m statku poji&t6n6; ay&ak teprv 1. 1660 dne 22. 
prosince prisouzeno j( pH kommissi revisiouis toliko vino 
jeji 5000 kop. m., na kter6i dceH jeji Helena Sabini cfs. 
pojisUnf bylo d&no. (C. 215, G. 9.) 

Viclav Gryspek z Gryspachu uiastnil se zpoury, v nii 

zemfel; pH kommissi confiscationis vedle kr41. vypov6di dne 

16. zaH 1622 odsoozen byl vi^ jmini^ kteri ji2 pi'edtfm 

od kr&L komory v pokut6 ujato bylo, totiz statky : a) Stryikav 

(b. P(sek, okr. Breznice, dom. Hr&dek), ves a dvftr popluznt 

Stryckov, pak vsi VSevily, Proievily, Hlubiny (Hlubfn) a Cisti 

V8( Modrejovic a Stfebska; b) LAUn (kr. Plzeii.. okr. Era- 

loTic), dvftr past;^ Libltn s tvrzf, z&mek pust^ LibSiein^ pak 

vsi Bojesily, Kladruby, Vqjenice (okr. Zbiroh.) s popluzfm, 

Hostile (okr. Rokycan.) a popluzf na Chockovi se vdfm pH- 

slosenstvlm, jak to 1. 1599 Anna Gryspekovi, roz. z Dra- 

beoic, od Jana Kridtofa Mysky za 3500 kop gr. £esk. kou- 

pila (D. Z. 175, J. 9.) ; c) Mav (u 01eSn6, kr. Plzen., dom. 

LibbnX & dvorem popluznfm a vsi Yran&vkov (Vranov) s dvo- 

rem pustym, Oujezd (Svate Kiiie\ Kamenec, Olednd, Rob- 

cice (Hrobcice), Civice (Cijevice) a Nimcovice. 

Tyto statky, po V&clavovi Gryspekovi pozflstali, mill 
obdrzeti nipadem Florian a Jan bratH Gryspekovi (synovi 
po Janovi JiHm, bratru Bla2eje z Gryspachu) die smlouvy 
se str^cem Blaiejem 1. 1620 v case zpoury ucinini, kterouz 
se zavizali, stryci Blaieji za postoupeni jeho spravedlnosti 
na statcfch Libdteinskim a Liblfnskim zaplatiti 20.000 kop 
mfi. — Avsak srolouva ta byla za neplatnou uzn&na a zru- 
iena (D. Z. 192, H. 15), a statky vytceni na poruceni nej- 
vysgflio hofmistra kril. Ceskeho Adama z Wald^teina dne 12. 
brezna 1622 jminem cisafe postoupeny byly k uzfvdnf JudiU 128 Gryspek z Gryspachu. 

vdovi po Gryspekovi poz&stale mfsto urokAv ze summy 24.000 
kop mfs., jiz na statcteh dotcenych poji^tenou m^la. Tato 
provdavsi se brzy potom za Petra Jiriho Prichovskeho a ne- 
jsouc n&bozenstvf katolick6bo, postoupila mauzelu sv6mu tSch 
statk&v uzfvdof, vnem^ on zfistdval az do 1. 1638, kter^hoz 
l^ta opSt od komory ieske ujaty a prodany byly, totiz: 
a) statek Strydkov^ odhadnuty za 17.378 zL, koupil vedle 
CIS. resoluce z dne 17. dubna 1638 Jindfich LtbSteinsky 
hroM z Kolovrat za 12.000 zl., kterez porazeny jemu z els. 
darft per 20.000 zl. 1. 1623 a 16.000 kop inis. 1. 1638 za jeho 
v6rn6 sluzby mu udilen^ch. (C. 215, G. 9. — Lib. conf. 2, 
f. 228. — D. Z. 300, J. 7 & 301, C. 12.) 

b) Stalky Liblin a ^ikov koupil vedle cis. resoluce z due 
17. dubna 1638 Benjamin Fruwein^ cfs. rada a mistosudf kr&l. 
6esk6ho, bez vSech zavad za 27.000 kop. mis., z kter6zto 
summy jemu porazeno 26.000 kop mfs. jistin, v pokutfi od 
neho propadlych, avsak z milosti mu ponechanych. (C. 215, 
G. 9. — Lib." confis. 2, f. 344. — D. Z. 301, C. 30.) 

Dedicov6 Judity Gryspekov6, potom Prichovsk^, dom&- 
bali se jeste 1. 1673 dotcen^ pobledanosti 24.000 kop mis., 
kteraz na ten cas pri kommissi liquidationis jeste vyrizena 
nebyla. (C. 215, G. 9.) 

Vaclav a Albrecht Ferdinand, bratff GryspekovA z Grys- 
pachu, zemreli vtrval^ zpoure, jiz se zdcastniii; procez pH 
kommissi confiscationis vedle krAl. vypovedi z dne 16. z&H 
1622 odsouzeni byli vSeho jtnini sv^ho, kterez kral. komoi'e 
V pokute propadlo, totiz : Statky Kaderov (Kacef ov), zdmek 
a ves Kacerov s dvorem popl. a m^stecko Kralovice Cinadrovy 
(kr. Plzei.), kterez od cfsaf e Ferdinanda I. 1. 1542 zastaveny 
byly od st^tk& kldstera Plassk^ho Florianovi Gryspekovi do 
vyjitf ctyr iivotftv, a jich2 se za tou pHcinou po smrti V&clava 
a Albrechta ujali bratH Florian a Jan Jaroslav Gryspekove. 
Statky ty k zddosti opata a konventu klastera Plassk^ho vedle 
naHzenf krdl. mfstodrzfciho Karla knfzete z Lichtensteina dne 
26. listopadu 1622 jm6nem cfsare tkmni klasteini darem po- 
stoupeny, amansk6 vesnice pfi tech statcich, zejm6na ves 
pustd Ilrddkov^ 1. 1624 z manstvf propu^teny jsou. (C. 215, 
C. % & G. 9. — D. dv. 53, f. 58.) Z Gateniteina. 129 

iindNcb Burian hrabe z GutenSteina na Ryzmberce a Kou- 
tech, dal se poti^ebovati za kommissaite od stayAv odbojnych 
a zemiel y trval6 zpoure. Pro provinini sv6 pH kommissi 
exsectttioniB dne 26. dubna 1621 odsoazen byl vSeko jmini 
a pamAtku jeho za proklatou a nepoctivou na ve£ii6 easy 
vyhUsena. Statky po n^m pozftstal6 hned od kr&l. komory 
byl; ajaty, toti^ : panstvi Byzmberk (Risenberk, Riesenberg, 
far. Plzen.), zdmek pomezni Ryzmberk 3 dvema dvory popluz- 
nimi, Star^, f edeDym Modlickym, a Novym dvorem ; pak 
slatek jKwi/y (Kauth, kr. Plzefi.), tvrz a ves Kouty s dvorem 
poplaznim, spojeny s panstvlm Ryzmberskym, k nemuz na- 
lezelo piil mestecka Kdyn^ (Neugedein) s 83 chalupniky, 
a V8i Brnirov fPremirschen), Hlubok6, Nov4 ves, Hyrsov 
(Hirsava), ^pringenberg, a tri sedldci ve vsi Smrzovicfch, 
Tesmes s 62 poddan^mi sedlaky, 13 rybnfkfi, 3 ml:^ny, 22 
lece lesft (zejm^na les Paseka pod zamkem, les Vostroznice, 
iBsy uerni Hory nad Starou Kdyni, les u Hyrsova a u Springen- 
•jcrgu). Statky ty Qd komory ceske odhadjiut6 za 40.921 
kop mis. koupil 1. 1622 cis. plukovn^k Jan Filip Kraz ryt. 
' Sckarfensteina za 35.000 kop m(S., ackoliv panstvi Ryzm- 
berk samo Gutenstein za 80.470 kop m. byl odhadl, a tvrz 
a ves Kouty jeho otec Jindfich za 9000 kop m. koupil. Kraz 
apJatil na srmmu trhovou toliko 9000 zl.; nebof zbytek 
jemu porazen byl na jeho daru, z milosti vedle cis. resol. 
26. ledna 1623 jemu za vern6 sluzby udfelen^ho. (C. 215, 
G. 10. - Lib. conf. 2, I 205. — D. Z. 153, A. 8 & 9.) 

Dftm v rn^st^ Nov6m Kdyne, receny Prachensky, pak 
dvftr Staro-Kdynsky a mlyn Vachalovsk^, ponechany byly 
vdov6 po Gutensteinovi poziistal6, Katefine Sibylle, roz. 
z§vamberka, jiz vlastne nalezely. (C. 215, G. 10.)*) 

Jindfich Vavfinec hrabi z Guteniteina, na Hostouni a 
Svrznfi, za casu zpoury kommissaf pri direkci stavftv, brzy 
po bitve belohorsk6 opatiren byl v^zenfm domacfm a odsouzen 
pri kommissi hrdelnf 1. 1621 vSeho jmSni, jakoz i k vfeenf, *) Paostri Risenberk a Kouty postoiipila Eleonora Barbora Maria 
hrab^ka se Salms, dcera a d^di^a Annj A\ih6tj hrab$nky Kracov6 
z SeharfeaSteinA, roz. z Felsu, se statky Zahofany a domem v MeuUm 
mknxA praSskem 1. 1670 JiHma Vaclavovi Cerninovi sv. p. z Chudenic 
fD. Z. 466, G. 18 ) 9 


130 Z Gaten^teina. 

do nihoz na z&mek Zbirovsky dne 7. srpna 1622 z vezeni 
radaice Star^ho mdsta prazsk^ho odvezen byl, a v o6mz je§t^ i 
1. 1624 zftstivaL K z&dosti jeho manzelky Sibylly, roz. Sli- ' 

kove, povoleno mu od kril. mfstodrzicfho Earla knizete 
z Lichtensteina dne 8. dubna 1623 ke kazdemu ob6da zej- 
dlik vina. 

Jm^nf jeho Tdecko hned od kral. komory bylo konfisko- 
vano, totiz: a) Statek Rostofwh (Hostau, kr. PlzeL), tvrz a 
in^sto Hostoun s podacim kostelnfm, 3 domy v mtoti, s dvo* 
rem poplo^nfm a 14 veBDicemi, v nichz bylo 237 osedlych^ 
zejm^na vsi Cecfn, Doubravka, Cerna hora, Holubec, Pres 
(Pses), Mirkovice, Yftanf, Stftary s podacim kost., Kramolin, 
Bezverov, ^idlakov, Horousany, Sedlec a Kal. (D. Z. 310, 
M. 22.) — b) Statek Svrino (Zwirschen, kr. Plzen, dom. Hors&v 
T^.)» tvrz a ves Svrzno s dvorem popluznim, dvftr Hasotice 
(snad Nasetice u Krebran) a vesnice Bezdikov a Tiremesaa, 
; od JiHho z Gutensteina prikoupene. — Tyto statky se vs{in 

pffsluSenstYfm, jak to Jindrlch z Grutensteina po stryci sy^m 
' JiHm 1. 1598 zd6dil (D. Z. 128, L. 30.), odhadnut^ za 53.121 

kop mfs., 1. 1622 koupil Zdenik Vratislav Mitravic za 

41.000 kop mis., na kterouil summu jemu porazeno 10.000 

4 kop, vedle ds. resoluce 22. prosince 1622 jemu daroranych. 

(C. 215, G. 10. — Lib. conf. 2, f. 223. — D. Z. 141, A. 28 
a 620, A. 24.)*) 
s c) Jistina 2000 kop mfs. — d) DAm v Star^m m6st6 

\ prazsk6m za Tynem proti kAru klastera sv. Jakuba leifci, 

I u Tfi Kuchyd f eceny, vedle narfzenf knf2ete z Lichtensteina 

^ dne 20. cervna 1621 postoupen byl k d^dicn^mu uifvini 

Pavlovi Kantorovi, pernikaH v Mensfm m^sti pra^sk^m, na- 
< hradou za dflm jeho, v prosp6ch klastera sv. MaH Magdaleny *) Vratislav z Mitrovie prodal tyto statkv 1. 162.S za 124 683 kop 
miS. tolarft Sirokych Kristinfi Kordule 'Ceminovls z Chudfnic, roe. z HeU 
inaA:M^(Heleneku) (D. Z. 292, C,n\ kterA k iiim 1. 1630 od VAcUva Di- 
vide Ceriifna z Chudenic plikoupila statek Slatinu — tvrz a ves s dv«)- 
rem popl. a pivovArem, tei dily vs£ Sedlec s dvorem popl. a HorouSe 
(HorouSauy) s ml^uein Mostick^-m — za 14.000 kop miS. (D. Z. 144, A. 
22). — L. 16j6 dotfien^ statky Hostoun, Svrj^no a Slatina se statkem 
M^Inice (tvrz a ves)» pHkoupeD^m 1.1653, prodala Maria Anna brabcnka 
ze Stahrembergu, roz. Cerniuova, a mangel jcji Jan Ludvik z Stahrem- 
bergru Adam(»vi MatyaSovi hrab^ti z Trautmansdorfii za 130.000 sK ri-u. 
(1). Z. 310, M. 22). Habsperger z Habsperkn. * 181 

zbotent- Tyz dftm 1. 1622 dne 17. £ervna odevzd&n Jihltovi 
gererovi platoyti k proYOzovini jeho ^emesla, pak 1. 1633 
vedle ds. resol. 12. cervence postoupen k uzfvani bratrsiva 
.Omimim fiddium defunctorum*^ u sv. Ducha v Star6m m£st6 
praisk^, a konecni dne 26. ledaa 1639 navr&cen Jindfichovi 
Petravi hrabiti z Gutensteina proti zaplacenl 500 zl. bratrstva 
dotcen^mu na torn dom6 pojigten^ch. (C. 215, G. 10 & P. 2.) 

Manzelka Gutensteinova, dotcend Sibylla, st^zovala si 
1. 1628 pH cfsaH, ze prodejem statkftv svrchu vytcenych za 
tak levnott summu velnii zkracena byla, o £eiDz svedcf odhad 
tychi statkft 1. 1628 per 196.385 kop mfS., jakoz i to, 2e 
Vratislav je 1. 1623 bez svrskftv za 120.000 kop m. prodal. 
(C. 215, G. 10.) 

Jiff Sigmund Habsperger z Habsperku, ujel po bitve 
b^loborske ze zem6, procei propadl hrdlo, cest i statky; 
avsak po Tyhladenf ^mandata revocatoria^ dne 3. linora 1622 
navrativ se Tstoupil do ds. sluzby vojensk^, cfmz co do 
hrdla a cti, ale nikoliv co do statkft byl restituovdn. Nic- 
mine statek jeho Langendorflas (kr. Gheb., dom. Tachov.) 
nebyl konfiskov&n, nybri po smrti Habspergra drzela jej 
pozftstala po n^m vdova Barbora, roz. z Donina, v pohleda- 
nosti 8ve per 12.800 kop mis. jf prisouzen^, kterdz jej 1. 1628 
svagrovi svemu KriStofavi Rudolfovi z Habsperku prodala. 
Ale 1. 1630 udal pH komore cesk6 ds. plukovnfk Jan Filip 
Husman zNamedi, ze statek ten vlastne kral. fisku nalezi; 
procez Habspergerovi odnat a Husmanovi za odm^nu k spravi5 
odevzddn byl. Eonecne po dlouh6m domahdnf se prdva sv^ho 
pri dsari sam^m dosdhl tofao Eristof Rudolf Habsperger, 
jeni V ds. vojsku podplukovnfkem byl, ze ds. resolud 11. 
rijoa 1642 pH statku torn beze vsi nahrady fiskalnich po- 
hledanostf z milosti z&staren jest, ackoliv sam pfi kommissi 
konfis. polovice jmeni sv^ho byl odsouzen, a vedle zdanf 
kral. prokuratora nejenom tento statek pro provin^nf Jiriho 
Zikmunda, nybrz i jin6 dva statky, Gehay a Schonbrunn^ 
nalezejfd ostatnfm jeho bratrim jiz zemtelym, z nichz Kaspar 
Amoit polovice, a Jobst Adam dvou tretin pfi kommissi 
confiscationis odsouzeni byli, krdl. komofe pf ipadnouti m^ly. 
(C. 215, H. 38.) >« 132 * Had z Prosede. 

Tomai Had z Proseie a na Jirn&ch, pH konimissi confis- 
cationis due 13. linora 1623 odsouzen Tc mansM, protoze 
sam osobne do Moravy a Rakonska t&hl a za vlady Fridricha 
falckrabite pti souda purkrabsk6m za pHsedfcfho potrebovati 
se dal ; avSak v^po v^d ta k ratifikaci kr&l. nebyla odesl&na, 
tak 2e Had podriel v didictvf statek svftj Jirny velik6 (kr. 
Praz., okr. Brandos n. L.) kter^i po jeho smrti 1. 1624 jeho 
sestry Anna Marie Skalska, Lidmila Eoi^enska a Prudencf, 
vedle kgaftu od otce jejich Jana 1. 1611 u£inen6ho pravem 
n&padnfm drzely. Avsak tymz sestrim 1. 1625 od krdl. ko- 
iDory statek ten i se svrsky byl od&at a za 26.020 kop 51 
gr. mis. odhadnuty postoupen zastavou vedle cis. resoluce 
z dne 23. kv6tna 1625 Sigmundovi sv. p. z Wolkensteina, potom 
l Janovi Sigmundovi hraMti z Thunu^ kter^z jej Ondreji F*/e- 

movi sv. p. z Brandejsa za 16.000 zl., jez mu dluzen byl^ 
in solutum odevzdal. 

Ackollv se dotcen6 sestry z Prosece, kterfi mezi tlra pro 
nabozenstvi ze zeme odejfti musily, brzy vsak pfistoupivSe 
k vife katolick6 se navrdtily, nejednou od 1. 1628 — 1658 
prava sveho pfi komofe cesk6 i pfi cfsafi domfihaly, tak 
2e vedle zdanf kr&l. prokuratora z dne 7. ffjna 1658 statek 
ten jim navracen byti m^l; pfece statek jejich vedle ds. 
resoluce 18. zaf f 1656 synovi dotcen6ho sv. pina z Brandejsa^ 
Janovi Jakuhovi za summu odhadni dedicn^ zdstaven od a 
jeho dSdicftv pdnovi z Grdfenhurgu proddn byl. 

Konecne uchdzel se o polovici statku toho 1. 1667 Tobids 
Gebler, rektor koUeje jesuitsk6 v Nov6m mest6 prazsk6m, 
dokladaje, ze Lidmila z Prosece pnivo a spravedlnost svou 
na polovici statku Jirn6 (ponfivadz jejf sestra Prudencia bez 
dedicflv zemfela a po druh6 sestfe Ann6 pozflstali dcera 
na druhou polovici pravo mela), pfed smrtl svou 1. 1662 
rektorovi t6ze koUeje, P. Krnovsk6mu, k vystavSnf kostela 
odkdzala a postoupila. Avsak kral. prokurator Knaut ve 
zprive sv6 dne 26. ledna 1669 o veci t6 kommissi revisionis 
ucinen6 dok^lzal, 2e postoupenf t^to spravedlnosti nebylo 
prav6, ani diikazy vedle fadu zemsk6ho potfebn^mi opatfen6, 
obzvlAStS ze podpis postupujfcf Lidmily za pravy uzn&n 
byti nemohl. (C. 215, H. 27. — Lib. conf. 2, f. 222. — D. Z. 
152, L. 19.) 


Hajek -- Haller. 133 

Zarove& se stati^em Jiraami od kril. k/omory i^ata byla 
t6z viniee, Velkg a Maly raj recend, s lisem 2a Oujezdeckou 
branou lezici, kterou Tomas Had z ProseSe manzelce 8v6 
Mark^ roz. z Dubu, v sumin6 7000 kop mii na sraiku jejiho 
vena 11.000 kop mis., na statku Jirenskem pojisten^ho, jiz 
1. 1614 odevzdal (die lib. contract. 19, f. 477, lit ff. 4 dne 
28.aDora 1624). Ale cfs. resolucf zdne 5. kvetaa 1626 Marketa 
Piusejova pfi zdpisu 8v6m na dotienou vinici zftatavena jest, 
ostatek pak summy v6nne per 4000 kop mil, jakoz i 500 
kop mis., jez na pohiP^b manzela svebo vynalpzila, i s uroky 
od 1.1624 ze statku Jirensk6ho ji zaplacen byti mk\; nic- 
mine pobledanost tato je8t6 1. 1690 pH kommissi revisionis 
vyrizena nebyla- (C. 215, C. V^ & H, 27.) 

Jakub a Jan JindKoh HAjek z Robiic, prvy na Bernarti- 
dch, druhy ve vsi Tvrdoslavi na Prachensku, obeslani dne 
5. uDora 1629 pred kommissi transactionis, aby se narovnali 

pokutQ za udeleni perdonu, nepostavili se jest^ dne 17. 
iinora 1630; odesliC oba die zpr&vy posla komorniho jiz 

1 1628 pro nabozenstvi ze zeme. (C. 215, G. V4-) 

Sebastian Jindfioh Hijek z Robiio ucastuil se vypravy 
vilecn6 stavftv odbojnych s bratrem svym Janem Vddavem, 
avsak nemaje z&dniho jmeni, pti kommissi confiscationis dne 
10, rijna 1623 pokuty osvobozen, odesel 1. 1628 ze zeme pro 
ndbozenstvi. (C. 215, C. Vs*) — Bratr jeho, Jan Vaclav, 
katoUk, pri kommissi transactionis dne 15. dubna 1629 po- 
knty za perdon jemu ud^leny zbayen, podrzel statek 6v4j 
Bemartice (kr. Elatov.) za 6000 kop mis. odhadnuty a na 
3500 kop zadluzeny. (C. 215, C. V4.) 

VoH Divil Haller z ReicheDbaobu, falcky urednik, byl 
ttd&n, ze pred vitezstvim bgloborskym cosk6 prftsmyky na 
pomezi osadil lidem vojenskym, pak v kral. lesich na tisice 
kmenft ze dal poraziti a z nich dva sruby vystaveti, t6£ ze 
po tH nedele zle i-adil v okoli Tacbovskim. Procez jistina 
jeho 10.000 zL ryn., jiz mil za m^stem Ghebem, k race kral. 
fiaka byla zadrzina podle rozkazu cis. mistodrziciho knizete 
z Uchteniteina dne 28. Hjna 1622 a 8. dubna 1623. Avsak 
HaUerAv syn Jan Kriitof dokdzal, ie jeho otec bez priciny 
byl obvinfin, tak ze vedle cis. resoluee z dne 27. cervna 1654 
dotcena jistina ma byla navracena. (C. 215, H. 1.) ^11 Wt |: 


134 Hamza ze Z^b^dovic. 

Adam aKarel Bol^k Hamzovi ze Zibfidovic pH kom- 
missi confiscationis dne 23. kv^tna a 3. Hjua 1623 pokuty byli 
osvobozeni. (C. 215, C. Vg.) 

Bofek Hamza ze ZibMovic a na Teplicich, odsouzen pri 
kommissi confiscationis vseho jm^nf, v^ak kr&l. vypov^df 
z dne 26. cervna 1623 z milosti zilstaven byl pri dvou tfe- 
tinach, kter6z mu po zaplacenf dltthftv z kr&l. komory vyd&ny 
byti mely. AvSak statek jeho Teplice dolejii (Unter-Weckels- 
dorf (kr. Krdl.-Hradec, okr. Police), ves s dvorem popluznim, 
nebyl konfiskovdn za ton prfcinou, ze Hamza ohlasil, jakoby 
tyz statek po manJelce jeho (f 1617) synovi KunSovi Miku* 
lasi liplnft ndleiel. Teprv kdyz pri kommissi revisionis 1. 1630 
zdpisem desk zemskych bylo dokazino, ze Hamza statek 
Teplice za £asu zpoury 1. 1619 t^mui synovi odkazal, a ze 
jej potom bez ygdomf kral. komory Sigmundovi z Schmiden 
prodal a na summu trhovou jiz 19.000 zl. obdrzel ; musil 
Hamza dotcenou summu do kr&l. komory odevzdati, statek 
pak Teplice od kral. komory byl ujat, za 9159 zl. 47 kr. 
odhadnut a dotcen6mu Sigmundovi Schmidovi z Schmiden^ cfs. 
polnfmu hejtmanu, dne 23. listopadu 1644 za 8000 zl. pro- 
dan. Z t6to summy pHpadlo po zaplacenf dluhftv na t^etinu 
krdl. fisku vpokutd n&le£ejicf 1486 zl. 38 kr., pak uroky 
II z nf od 1. 1618—1644 zadrzai^ 2318 zl. 7 kr., kter62 Hamza 

z dflu sv6ho zaplatitl musil die uctu komory ceske z dne 
22. fljna 1647. (C. 215, H. 2. — Lib. conf. 2, f. 457 & 286. — 
D. Z. 148, P. 30; 304, B. 14 & 625, B. 5.) 

Druhy dfl statku Teplick^ho, totiz ves Janoviee (Jobns- 
dorf) s dvorem panskym, ZaboH recenym, kterdz prvotne 
k statku Teplick^mu naleiela, s 26 sedliky a 15 chalupnfky, 
postoupil Hamza i na mfstS syna 8v6ho 1. 1627 panf Anni 
Strakove $ Nedabylic^ roz. Bohdaneck6 z Hodkova, sesti'e 
manzelky sv6, v summg dluhu 7350 kop mih, z&stavou k uzf- 
\ ykni na rofste urokft az do vyjiti 20 let, tak 2e v pHpadi 

jejf smrti i manzel jejf Petr Straka k t6muz statku m^l 

^I ■ prAvo. — Ale ponivadz toto porovnanf pokoutni se stale na 

;•' . ujmu kr4I. fisku, i tento dfl statku Teplick6ho (ktery die 

...J,^; I udinf arcibiskupa Prazsk^ho dotieny Petr Straka z Nedabylic, 

V !Hi ^^ Francouzsku zftstavajfcf, jeStS nepoMdn^ m£l v njifvanf ) 

^^i? -' vedle rozkazu komory cesk6 dne 19. ledna 1674 od kril. Hamza — Handl. 185 

prokuratora byl ujat a Straka se svou pohledanostf na kom- 
missi revisionis poukaz&n. (C. 215, H. 2.) 

Karel Jaroslav Bofek Hamza ze Zabidovic a na Sv^tf, 
obeslan byl due 5. linora 1629 pred kommissi transactionis, 
aby se naroynal o pokutu za udelenf perdonu ; av^ak die 
zpra?y posla komorniho z doe 17. unora 1630 jiz predtlm 
zemtcl. fC. 215, C. V^.) 

Pavel Bofek Hamza ze ZAbftdovic, syn Myslibora (f 1617), 
dal se potj'ebovati v slui^bach vojensk^ch za fendrycha pod 
kurfihtem sask^m 1. 1631 a tarn zemrel. Piocez pri kommissi 
confis. Fridlandsk6 1. 1634 odsouzen byl v&eho jm^nl, tak 
ze statek jeho NediliHe (kr. Xril.-Hradec.), tvrz a ves N. 
s podacim kostelnim, dvorem poplu^nim a mlynem, Albrech- 
tm z WMsieina^ knfzeti Fridlandsk^mu, v pokutu m^l pH- 
padnoQti. Avsak po zavrazd^ni Waldsteina statek ten, jehoz 
se sestra Hamzova, Johanna Anna Hubrykova, ujala, za 12.000 
kop mli odhadnuty, ponechan byl synovi po Hamzovi po- 
zftstaUmu Adamovi, po jehoz smrti vypov^df sondu phpadl 
jeho matce Dorote Barbore roz. HniSkove z Bfezna, potom 
opit provdan^ Pisingerov*. (C. 215, H. 2. — D. Z. 112, 
A. 4.) 

Petr Befek Hamza ze Z&bidovic obeslin byl dne 5. linora 
1629 pred kommissi transactionis strany pokuty za udelenf 
perdODu; avdak die zprivy posla komornfho nebyl Hamza 
d6ma a manzelka jeho nechtela obeslani prijati, tak ze posel 
je tarn na stole nechal a na znamenf toho trlsku ze dveri 
pnnesl. (C. 215, C. V4.) 

Matyii Handl, hofmistr rytmistra Betengla, slouzil za 
casu zpoury direktor&m a ponSvadz po vitezstvi belohorsk^m 
iadn^ho perdonu nezidal, pripadlo v pokutS kral. fisku vsecko 
jmini jeho, kter^z, aikoliv vse pani Regine Bar8teynkov6, 
m^stce Nov^ho m^sta prazsk^ho, vedle ksaftu z dne 9. dubna 
1628 odk&zal, od cis. rychtdfe Novom6stsk6ho Micbala Rit- 
teriice 1. 1629 bylo ujato, totiz 112 kusfi dukatftv, satstvo 
a dva zlat^ i^etizky se dvdma groSy rynsk6ho z]ata a dvema 
perlami okrouhlymi, y&iid 38 dukdtftv. PozAstalosti t^to 
marn^ se domahala dotceni mestka, dokladajfc, ie Haudla 
nejenom v nemoci opatrovala, nybr^ i na pohreb jeho 293 zl. 
30 kr. nalozila. (C. 215, H. 43.) 136 Hanibal — Harant. 

Ondfej Hanibal, pri kommissi confiscationis odsouzen 
k manstvi, avsak vedle kral. vypovedi z dne 3. iijna 1G23 
pokuty osvobozen, brzy potom zemtel, zanechav syna ne- 
zletil6ho Jana Amoita, jehoz porucnici Jan Fridrich Vchyn- 
sky z Vchynic a Jiri Mitrovsky z Neinysle pri kommissi trac- 
tationis de pio opere 1. 1629 se zavazali za perdon Ondfeji 
Hanibalovi udeleny sloiiti 500 zl. ryn. k alumnatu klastera 
sv. Jakuba v Star6m meste praz8k6m. (C. 215, C. Vt & C. Vs-) 

Jan Harant sv. pin z Poliic, katolik, podepsal prisahu 
stavftv odbojnych dne 1. ffjna 1619; avsak pfi kommissi 
confiscationis dne 3. prosince 1622 pokuty byl osvobozeo. 
Po jeho smrti obeslAna byla jeho manzelka Eva, roz. z Ko- 
lovrat, pfed kommissi tractationis 1. 1630, aby se vyrovnala 
pokutu za perdon manzelu jejimu udeleny. (G. 215, C. Vs 

& C. 'V41.) 

Jan Jifi starif Harant sv. pin z Poliic, pri kommissi con- 
fiscationis dne 26. cervua 1623 odsouzen polovice joiQui, pro- 
padl V pokute polovici jistiny 2000 kop m(s. (C. 215, H. 3.) 

Jan Jiri mladii Harant sv. pin z Pol2ic pHstoupil ke 
konfederaci stavfli povstalych s jinymi zem6mi ucin6n6, t6z 
k jich sneseni zavrzenf krale Ferdinanda II. a zvolenf 
Fridricha falckrabete. Pro kterei provin^ui pri kommissi con- 
fiscationis vedle kral. vypovedi z dne 15. zAri 1623 odsouzen 
k manstvi, prijal 16no dne 22. cervna 1626 a obnovil pHsahu 
manskou I. 1638 na statek Klenave (kr. Elatov.) — polovici 
z&mku a mestecka (nyni vsi) KIenov6bo s dvorem popluznfm, 
polovici vesnic pustych Loucany (Lautschan), Krepice (Cbi-e- 
pice, Kuhberg) a Nemcice — v summe odhadni 5000 kop 
mis. Po jeho smrti 1. 1637 statek ten pr&vem odumrtu£m 
lennfm pripadl cfsari, a die exspektance na n^j udelen6 po- 
stoupen vedle cis. resol. 13. ledna 1637 Jifimu Adamovi 
Bofitovi hrabUi Martinic^ jemuz 1. 1646 z manstvl byl pro- 
pusten. (C. 215, C. V,„ & H. 3. — D. dv. 7, f. 33 & 235; 
68 I., f. 54; 53, f. 122.) 

Kriitof Harant sv. pin z Polilc a Bezdruiio a na Pecce, 
dvorsky rada cis. Matydse, pfestoupiv na po6atku zpoury od 
katolictvl k podobojim a na sjezde stavdv odbojnych due 23. 
bi^zna 1619 nanzen za kommissare nad lidem vojenskym 
yH vypravS z krajflv Slanskeho, Litomerick6ho, 2ateckeho Harant a Pol£ic. 137 

a Rako?Dick4ho, dal se potrebovati v kommisBfch rozdilnych 
V zemi i iniino zeiii» zvlisite pti odMddm' statk&v duchovnfm 
odnafcjch; tahl tez s Matyisem z Turnu k Yidni, kdez veie 
ilelostrelbe atiileti dal i do hradu clsarskeho; hlasoval pro 
zivrzenf krile Ferdinanda II. a zvolenf Fridiicha Falck^ho, 
za jehoz kralovanf byl jeho radou a komornikem, jakoz 
1 presidentem komory cesk6; byl t&z mezi relatory pri snemu 
geueralufm I. 1620, pri kter^mz falckrabi syn byl zvolen za 
cekance kral. Cesk^ho. Pro tato provinSni byl po bitve belo- 
horsk4 k rozkazu knizete z Lichtensteina dne 23. unora 1621 
od ds. uejvyssiho Albrechta z Waldsteina jat, pocatkem 
brezna t r. z Jicfna do Prahy dodan a ua brad6 Prazskem 
uveznen; potom pri koinraissi hrdelui (exsecutionis) vedle 
kral. vypovedi z dne 2. cervna 1621 odsouzen hrcUa, cti 
istathuv^ dne 21. cervna t r. mecem byl odpraven. 

Jmeni pak jefao vsecko hned od kral. komory bylo ujato, 
totiz: a) Polovice statku Pecky (kr. Jicfn., okr. Nova Paka), 
k nlz nalezelo pftl zaniku Pecky s dvoreni popluzniin, Novym 
recenym, mlyny v Nov6vsi (Jechovsky a Fantovsky s pilou), 
pM mesteeka Pecky, vsi cel6 Stupne, Uhlife, Stikov, Vide- 
choY, Yidechovec, Nedarice (dil s 1 osedlym) a Novaves (dil) 
se V8UD pHslusenstvim, jak to 1. 1604 druha manzelka Ha- 
rantOYa Barbora, roz. Mifkovska z Tropiic, jakozto dfl po 
pnrem manzelu sv6m Karlovi Skopkovi z Bilych Otradovic 
pozdstaly, za 29.000 kop mis. koupila (D. Z. 179, A. 18.) 
a Harantovi odk&zala. Statek ten prodan byl od komory cesk6 
1. 1622 vdove po Harantovi pozftstal6 Anni Salomene^ roz. 
Hradist8k6 z Hoi^ovic, za summu odhadnf 42.579 kop mis., 
na kterottz ji porazena byla pohledanost jeji na t6mz statku 
V summe 36.600 kop mis. Tuto polovici statku Pecky, jakoz 
i druhy dll t6hoz statku, ktery Harantovi 1. 1612 dne 19. 
Ustopadu od Adama §kopka za 36.000 kop mfs. koupila, 1 se 
sUteckcm od Jana Zylvara 1. 1611 za 3900 kop mi§. pri- 
koupenym, prodala vdova Harantova 1. 1624 Alhrechtovi 
^ ^MiUinfi za 130.000 kop mis., na kterouz summu nad 
mfrtt vysokott toliko 30.000 kop mis. obdrzela. Zbytek summy 
trho?6 100.000 kop mis. i s uroky zadrzal^mi jejimu drub^mu 
manzelii a dedici Hefnumovi Ceminovi hrabiti $ Chudenic vedle 
CIS. resol IK brezna 1636 byl postoupen, a na tuto i jin6 138 Harti^ z Hart£e. 

pohledanosti, kter62 Cernfn za kraL komorou mil, t^muz 
poraieny byly summy trhov6 per 172.637 zl. za statek Ney- 
dek (viz Golouna z Felsu) a za panstvi Schmidberg ve Slezsku. 
(C. 215, C. V5. F. Ve & H. 3. — Lib. conf. 2, f. 377. — 
D. Z. 141, E. 5; 142, B. 16 & 194, L. 20.) — Viz t64 Al- 
brecht z Wald^teina. 

b) Dum V Men§fm mesti prazsk^m v ulici na Oujezd 
vedoucf, na rohu po prav6 nice lezicf, ktery od komory 
1. 1626 koupil Sezima hrahi ss Vrthy za 4500 kop mis. (D. Z. 
142, K. 17. — Lib. conf. 2, f. 68.) 

MikuliS Harti6 sv. pan z HartSe (Hartwig z Hartice), pH 
kommissi confiscationis 1. 1623 odsouzen tretiny jmfenf, pro- 
padl statek rytffsky Janov (Janovice, Johnsdorf, kr. ^atec, 
okr. Most.) — sldlo a ves Janov s dvorem popluinfm a ves 
Kolozmhj (Kolosonik, Koselruk, Kosloruk) s dvorem popluz- 
nfm — ktery od kral. komory za summu odhadnf 20.805 
kop mis. bez vsech zdvad d^dicnS koupil dne 12. zdff 1623 
cizozemec Jahub Bruno ^ krale §pan61sk6ho rada a tajny se- 
kretar, jemuz vedle cfs. resoluce z dne 12. srpna 1624 ze 
summy trhov6 pora^en byl dar z milosti 15.000 zl. ryn. — 
Tento prodal statek Janov se statkem Zaluz((Maltayr) 1. 1627 
Janovi Jakubovi Brunovi^ kommissari cla pohranicnfho, za 
34.740 zl. ryn. (C. 215, C. V3 & H. 4. — Lib. conf. 2, 
f. 287. — D. Z. 154, C. 27 & 28.) 

Hartic vsak neobdrzev niceho na dv6 tretiny jemu po- 
nechane, odesel za pHcinou nabozenstvf do Saska, kdez 
1. 1627 ve Freiberku zemfel. Teprv 1. 1631 jeho d6dici 
a bratrovi Janovi Jetrichovi^ na Precendorfu v Misensku zft- 
stavajkfmu, *) jenz z dotcene pohledanosti 868 kop mis, 
a uroky sedmilete per 5460 kop k ruce J. M, C. slevil, na pH- 
mluvu kurfifsta saskeho dano bylo cis. pojisteni na 13.000 
kop mis., jichz zaplaceni jeste 1. 1661 se uchazeli jeho sy- 
nov6. (C. 215, H. 4.) *) Bratri % Hartice didili po otoi sv^m Adolfovi statky po n^m po- 
zf^stale tak, ie ze 8tatk& v Cechach lc£icich Janov a Kolozriiky obdriel 
MikulaX, a Zal%iii (Maltajr) bratr jeho Moric Jindfirh; ze statkA pak 
lennich v Saskii jgoucicb pHpadl Predendorf (Pretschendorf 1 Janovi Je- 
tKchovi, Weissehborn a Colmic jeho bratru nevlastnimii Jifirau Adolfovi. 
(C 216, H. 4.) HartiS — Haugvic. 139 

Moric JindNch Hai1i$ sv. p. z Hart5e, bratr MikuU§&y, 
pK kommissi confiscationis 1. 1623 odsouzen tretiny jminU 
propadi statek rytffsky Zdhtii (Ma]tayr, Maltheuem, kr. Zatec. 
okr. Most) — sfdlo a yes ZiXvdi s dvorem popluinim a ves 
Hamr jinak Kammern zvanou, — kteryz od kral. komory za 
summa odhadni 8.973 kop mis. prod&n byl cizozemci Jahubom 
Bruncvi, (C. 215, C. Vi & H. 4. — Lib. conf. 2, f. 288. - D. 
Z. 154, C. 27 & 28.) 

Mimo to propadi Hartic t^z jistinu 2000 kop mis., a 
odted pro nabo^enstvf ze zeme, stezoval si 1. 1629 pM kom- 
missi revisionis, ze statek jeho na lijmu kral. fisku i jeho 
vlastnf 20.000 kop lacinfiji byl prodan, nez jeho pravA 
cena die kontrataxy per 29.588 kop vyn4§ela. Av§ak nepo- 
rfdil niceho a jeho pohledanost z dotien^ho jmini jeho jest6 
1 1690 nebyla vyfizena pri kommissi revisionis. (C. 215, C. Vi •) 

Jakob nejstarii Hartmann z Harteniteina provinil se za 
casu zpoury tfm, ze syna sv^ho Jana Jakuba 1. 1619 konmo 
s jedmm pesim k mustrunku poslal. Dotceny syn uvolil se 
po smrti otce sv^ho pri kommissi transactionis dne 18. dubna 
1628 za perdon mu udftleny do kral. komory sloziti pokutu 
400 zl. ze summy trhov6 za statek 2ddr (kr. Jicfn., dom. 
Jilemnice), kter^ s bratry svyrai t6hoi roku Albrecktovi 
sWald§ieina za 7583 zl. ryn. prodal. (C. 215, C. V^.— Viz 
tei Albrecht z Waldgteina.) 

Vielav Has z Hasenthalu pri kommissi confiscationis dne 
21. srpna 1623 ialoby kr41. prokuratora byl osvobozen a ne- 
maje i^dneho jminf nesIoSil Hdne pokuty za perdon mu 
udeleny pH kommissi tractationis de pio opere. (C. 215, C. %:) 

Jakub Hasik z Lomni a pH m6ste Ghlumci, obesldn byl 
dne 5. unora 1629 pi^ed kommissi transactionis, aby se na- 
rovnal o pokutu za ud^lenf perdonu; avSak die zpravy posla 
komomfho zemfel ji^ 1. 1626, zanechav dvflr Lomn6. (C. 
215, C. V4.) 

Hyuek Haugvic ryt. z Biskupic, pri kommissi confiscationis 
dne 3. Hjna 1623 pokuty byl osvobozen. ponevad2 nemfel 
iadneho jmini. (G. 215, C. Vs) 

Jan Adam Haugvic ryL z Biskupic odeSel pro n&bozenstvf 
a zem* a navrAtiv se pH vpadu saskem 1. 1631 byl ryt- 
aistrem u vojska nepHtelsk^ho ; pro6ez pri kommissi confis. 140 Hjiagvic — Hauniild. 

Fridlandsk^ dne 25. ledna 1634 odsoazen byl vsebo jmini, 
kteriz vsak nenf vytceno. (C. 215, C. V^.) 

Jan Arnoit Haugvic ryt. zBiskupie obeslan byl due 5. 
unora 1629 pred kommissi transactionis, aby 8e vyrovnal 
pokutu za udelenf perdonu; aysak die zpravy posla ko- 
mornfho ujel jiz predtim ze zeme pro nabozenstvi do Luzice. 
(C. 215, C. V4.) 

Karel Haugvic ryt. z Biskupic, pri kommissi confiscationis 
vedlekrdL vypovedi z dne 17. brezna 1623 odsouzen kmanstvt^ 
Uboz roku za podan{ iena se ohiasil. Po jeho smrti (1626) 
Da mist£ synft po nem poz&stalych prijal leno jich porucuik 
Jan Odkolek dne 6. kvetna 1628, potom L 1636 k ruce syna 
nezletil^ho Karla Stctstneko Haugvice jeho porucnik Jaroslav 
Krdl na statek Malobratrice dolni (kr. Boleslav., dom. Mnich. 
Hradist^), tvrz a ves s dvorem popluznim a sesti chalupami, 
V summe odhadni 2000 kop mis. Dotceny pak syn dosed let 
svych 1. 1651 16no obnovil a z manstvi byl propusten. (D. dv. 
7, f. 90; 68 I., f. 43; 6 relat, f. 8 p. 1.) 

Vil6m Haugvic ryt. z Biskupic, katolik, yypravil za casu 
zpoury jednoho jezdce k vojsku stavovskemu; byl vsak pri 
kommissi transactionis dne 21. cervence 1629 osvobozen po- 
kuty za perdon mu udfileny, protoze mimo spatny dvftr sedlsky 
neniel jmenf zAdneho. (C. 215, C. V*.) 

Jiff Hauniild (Hauenschild) z FUrstenfeldu, obojich prav 
doktor, kral. rada nad appellacimi a m6s(an Starom^stsky, 
f dal sc od stavfty odbojn^ch potrebovati y kommissfch i mimo 

zemi, zvlastS 1. 1620 v poselstvf vypraven byl s Vaclavem 
I Berkou z Dube a Fridrichem z B1I6 ke kurfifstu Sask6mu (viz 

Berka). Procez odsouzen pri kommissi hrdelni yedle kral. yy- 
pov6di dne 16. cervna 1621 hrdla^ cti i statku^ dne 21. cervua 
t r. byl stat a jeho hlava s rukou na y^zi mostske yystrccna. 
Jmini po n^m poz&stal6, totiz dt<m y Starem m6st6 prazsk^m 
lezfd 1. 1610 mezi hutf Pavla Hada z Prose^e a domem Ci- 
priana Bilka, se ysemi syrsky, zejm^na ghamenitim hnihavnou^ 
hned od kral. komory byl ujat. Aysak dftm dotceny, ktery 
Haunsild spolecn^ s manzelkou syou Katerinou roz. z Prosece 
1. 1610 za 23(X) kop m. od Zachariase Pecolda koupil, po- 
nechan dotcen6 manielce ye y6n6 jejim per 1300 kop mis. 
a y jistiui 6CK) kop m., pri cemz s ditkami syymi zAstayena Helvik — Hennewald. 141 

byla. Enihovna pak k z4dosti kardinala z Ditrichsteina, bi- 
sknpa Olomuck^ho, postoupena byla 1. 1623 k potrebe dftek 
po Hannsildovi poz&staiych, jich2 se ujal bratr jeho man- 
zelky Magnus Braendl z Brandenfelsu cis. rychtai* v Olomddi. 
(C. 215, H. 35 & P. 7^. — Lib. contract caerul.S, f. 18.) 

itn Helvik z Felzova, medCan Litom^Hcky^, provinil se 
jedin^ tim, ze pHjal od krile Fridricha falck^ho roocn^ list; 
procez ph kommissi inquisitionis ob rebellionem 1. 1626 
polomcejmSrU odsonzen byl. Statek jeho recen^ y^Helvikovsky'^ 
Te Tsi Pokratidch u Litom6fic lezfcf a dskami zemsk^mi se 
rfdici, k n6mui naleielo 9 poddanych v 5 vesnicfch (totiii 
V Pokratidch 4, v Hlin6 2, v Kundratci 1, v Cefenisti (Tscher- 
sing) 1, Y Babin6 IdbSsick^ 1), tri vinice, ua nichz byvalo 
ro&i6 Yina 20 sadAv sedmivedernich po 25 kop., ovocni ko- 
paniny a 6 kosiiv lesa — jii 1. 1622 od kral. komory byl ujat 
a za 8225 kop odbadnnty postoupen konventu kldstera sv, 
Mttfi Magdaleny rddb sv, Dominika v Meniim misti prai- 
skim na sr&zku zadrzal6ho deputatu. Ackoliv die zpravy ko- 
mory dTorsk6 z dne 6. kv^tna 1627 cfsai* rozk^zal, aby statek 
ten HelvIkoTi aneb jeho d6dic&m byl navracen, piPedce domi* 
nikinikm ponechan a 1. 1641 a 1650 do desk zemskych vlozen 
jest. (C. 215, H. 25. — D. Z. 150, K. 8.) Toliko konventu kld- 
stera dekretem komory cesk^ z dne 5. bfezna 1629 narfzeno, 
aby Prokopovi Tendlerovi z Baldova, ds. sluzebniku, z toho 
statku 500 zl. r^. zaplatil j^kozto odminy, jemu slfben^ za 
pHiinoa vyjeyenf, ze tyz statek v pokut6 kr&I. fisku ndlezf. 

Grunttf Sosovni, po HelvfkOTi pozAstale, pH mestd a okolo 
mesta LitomeHc lezfcf, totiz: dva domy v mistg za 1400 
kop, ifi vinice za 700 kop, d6dina u Pokratic za 400 kop, 
tedy V jedn^ summe za 2500 kop odhadnut^, obci LitomeHck^ 
▼ perdonu per 1250 kop vedle ds. resoluce 22. dubna 1628 
01 uplacenf dlnhflv jsou zftstaveny a zanechiny (C. 215, L. 7). 

OiidFej Hennewald ryt. z Ekersdorfu na PHchovicfcb, ka- 
^Uk, pKstonpil dne 1. Hjna 1619 ke konfederaci stavA po- 
^^lyeh 8 jin;^i zemimi u£in£n6, t£z k jich sneseni o za- 
^en( krale Ferdinanda 11. a zvolenf Fridricha Falck6ho ; ale 
ponivadz nebyl pH t6m4 sjezdu stavAv, pokuty pH kommissi 
^Wifiscationis vedle krdl. v^povfedi z dne 28. ledna 1623 byl 
^proittn. (C. 215, C. "/4i) 142 Honych — Henjkar. 

Mistr Viclav Henyoh (Henfk) Kamejk z Pokratic, mestan 
Litomehcky, pH kommissi inquisitionis ob rebellionem v Li- 
tomiricich narizen^ 1. 1626 p&i dilAv jm6iif sv^ho byi od- 
souzeu. Statek jeho, Henychovsky iPeceny, ve vsi Pokraticfch 
bHz mista Litom^Hc lezicf a dskami zemskymi se Hdicf, 
k nemuz nalezel dv&r s 10 poddanymi, mlyn, 4 vinice a 7 kusfl 
hajftv, od krdl. komory jiz 1. 1622 byl ujat a za 4457 kop 
odhadnuty se statkem Helvikovsk^ postoupen od dsare 
k d^dicn^mu jm6nf konventu kldMera sv. MaH Magdaleny 
fddu sv. Dominika v MenSfm m6st6 prazsk^m v summS 10.000 
kop m. na porazka zadrzal^ho deputata rocnich 3000 kop 
mfS. (C. 215, H. 25 & 40. — D. Z. 150, K. 8.) Dominikini 
prodali 1. 1655 stalky i^ecen^ koUeji jesuitsk^ sv. Elimenta 

V Star^m m^ste prazskem za 10.000 kop mih. (C. 215, L. 7.) 

Grunty pah iosavnt HeDychovi ndleiejlci, pH miste 
a okolo m^sta Litom^Hc lezicf, totii: diim He^yehovaky 

V Dlouh^ ulici, odhadnuty za 400 kop*; cbalupa v Zisadf za 
50 kop; d^dina za Yoldanem se stodolou na Voldani za 
310 kop ; dedina u Pokratic za 300 kop ; sedm vinic, z nichz 
tfi na Mostsk^ hore s lisem, za 1350 kop, tedy v jedne 
summ6 za 2410 kop mfs. byly odhadnuty. Tichto gruntiiv, 
kterych Henych odchdzeje ven ze zemi pro n&boienstvi 
1. 1624 zanecbal, ujala se obec Litomericki a c&at jicb roz- 
li6nym osob&m prodala. — Avsak dcera po Henychovi v mSste 
Pernd 1. 1630 zemrel6m pozftstald Kateiina, provdani Ne- 
zbedovi, do zem6 se navrativsi prijala nabozenstvl katolick^ 
a uk&zavsi, ze dedictvi otce jejfho, jenz v listing odsouzenych 
ani se nenach&zel, toliko omylem v pokute vzato bylo, ob- 
drzela od obce Litomerick6 n&hradou za pozAstalost svou 
1000 kop mis. vedle cfs. resoluce z dne 12. srpua 1676. 
(C. 215, L. 7.) 

Adam, Jan Vil6in a Viclav Henykarovi (Henaiger) z Eberka, 
katoHci, vykonali dne 1. Hjna 1619 pHsahu podle snesenf 
stavft povstalych o zavrzen( krAle Ferdinanda IL, avsak vy- 
hradili sob6, co by bylo proti n&bozenstvi katolick^mu. Pri 
kommissi confiscationis dne 17. listopadu 1622 osvobozeni 
pokuty bez vyminky (absoluti sine clausula), zavdzali se pri 
kommissi tractationis de pio opere 1. 1629 za perdon jim 
udeleny k alumnatu kldstera sv. Jakuba v Star^m mSste Herfart — Hertenber^r. 143 

praiskiin sloiiti jistou summu peniz, totii Adam 200 zL, 
Jan VUem 300 zL a Vaclav 500 zl. ryn., na kter6z summy 
die listu upominaciho t^ze kommisse z due 2. dubna 1631 
jestt zbytek doplatiti m61i o sv. JiH t. r., totiz syn Adama 
zcmfel6ho Jan Viclav 100 zl. a Vaclav 80 zl. (C. 215, C. Vs 
* C. "/^j.) — Mimo to Vddav Henyhar pro provineni sve 
pri vp&du saskSm 1. 1631 odsouzen byl od kommisse confis. 
Fridlandsk^ due 16. ledna 1634 pohledanosti sve na statcfch 
Sobochlebech, Stradomefch a Nasavrcich, pf edesle Albrechtovi 
Kekiilovi konfiskovanych. (C. 215, C. ^%^.) 

Abraham Herfurt z Frankenbergu, katolik, pri kommissi 
confiscationis dne 10. Kjna 1623 vedle kr&l. vypov^di z dne 
27. cervna odsouzen k mansM^ nem^l zadnycb statktiv d£* 
dicnych. (C. 215, C. Vio) 

Gattbied Hertel z Leutersdoriu, katolik, vykonal teprv 
dne 1. Hjna 1619 prisaliu podle snesenl stav&v odbojnych 
zavizenf krale Ferdinanda II. a z?olenf Fridricha Falck^ho, 
vyhnuliv viak sobe, co by bylo proti nabozenstvf katoli- 
cktett. Ph kommissi confiscationis dne 31. Hjna 1622 po- 
katy za provineni sve ^svobozen, uvolil se za perdon mu 
udeleny pii kommissi tractationis de pio opere sloziti 500 zl. 
ryn. k alomnatu kolleje jesuitsk6 u sv. Klimenta v Praze. 
(C. 215, C. Ve & C. »V4i.) 

Adam miadif a Filip bratf i Hertenbergerovi (Hartenberger) 
z Harlenbergn pri kommissi confiscationis dne 26. kvetna 1623 
odsonzeni byli tfetiho dUu jminf, v kter^mz statek jejich 
PiAdberg (kr. Cheb., okr. Falknov.), tvrz a ves s dvorem 
popluMm 8 43 poddan^mi, 1. 1624 od kr&l. komory byl ujat 
a za 12.536 kop mfs. odhadnut, av§ak dotienym bratrfm proti 
ztplacenf pokuty 1000 zl. a dlahftv per 16.000 zl 1. 1625 
navricen byl. (C. 215, C. % & H. 7.) 

Pair Ifortenberger z Hertenbergu pH kommissi confis- 
e&tionis vedle kral. v^povedi z dne 18. srpna 1623 odsouzen 
byl ^re^tfiy jmenf ; procez statek jeho Kostriany (okr. Zlutic.) — 
tvrz a ves Kostrcany s dvorem popluinim a ves Mokra 
(Mokri) — od kral. komory v pokute ujat a 1. 1623 za 
sanmm odhadnf 13.378 kop mfs. prodan byl cizozemci Janu 
Hegnerwi g Beeelfeldu (Rosselfeld), sekretaii pri kancelafi 
ceske dvorske a cis. rychtaH Nov^ho mesta prazskeho. Her- 44 Hertenbei^er — HirSper^r. 

eDbergeroTi pak vyplaceny byly dv6 tfetiny, 8918 kop mfs. 
jmfisejfcf, z dflchodd kr&l. komory vedle naHzenf due 15. 
iroaiDce 1623. (C, 215, H. 7. — Lib. confis. 2, f. 309. — 
). Z. 153, H. 14.) 

Volf Joit Hertenberger z Hertenbergu pti komiuisBl tr&ns- 
ictioais due 9. cerma 1628 pokiity za perdon mu ud^leoy 
lyl osvobozeo, protoie jiz pfedtfm plistoupil k Daboienstvl 
latolick^mu. (C. 215, C. y^.) 

Jan Baitazar a Erasmus bratfi Hiri|Mrgerov6 z Hirtperku 
t z Kynygshaynu (KSnigsheimu), pristoupili ke koofedaraci 
tavftv odbojnych sjinymi zem^ini uCiDfeni, t&i k jich sue- 
enf zavrzeof krile Ferdinanda XL a zvolenf Fridricha FaJ- 
k^ho. Pro tato provin^nf Jan Ballasar tfeUny, Erasmus 
folovice jni6n( sv^bo pH kommissi confiscatioois 1. 1622 byli 
idBouzeni a propadii v pokut£ atatek Yartet^xrk (kr. Bolesl., 
<kr. Mimofi.), k n£muz nalezel zimek a in^stecko Varten- 
lerk s dvory popluinfmi a vBi Noviny (Neuland), Luhov 
Lube), Dubnice (Henneradorf), Btezina, Brniste (Brnia, Brims), 
imrdflkov (Smrdak) a Vranov (Rabeodorf). Tento statek koupil 
. 1023 od komory ceski za aumrau odbadui 83.116 kop 
iik. Albreeht n Walditeina, ktarf jej 1. 1624 v leno preuesL 
C. 215, H. 8 & F. % — Lib. confis. 2, f. 280. ~ D. Z. 
41, C. 30. — Viz t6iS Waldstein, statky lennf.) 

Mimo to propadl Erasmus Hiriperger jiatinu 3000 kop 
lie., protoie ji pH konfiskaci jm^iif sv^ho zaml^l. Na po- 
Qvici pak z milosti inu ponechaaou po sraice dluhAv ua 
eho dllu v^zicich pHpadlo 18.421 kop mfs., na n^ obdriel 
la hotovg 3421 kop a Da zbytuk l.o.OOO kop dino mu bylo 
Ine 18. kv^tna 1628 ciB. pojiitini. Naprati tomu ne8ta£ily 
v6 ifetiuy bratru jeho Saitasarovi z jefao dOu ponechan6 
ni k zaplaceni dluhflv 50.000 kop na timi dflu v6z(cfch; 
irotoz vedle dotcen6 cfa. resoluce dine mu z milosti 3000 zl. 
potom vedle cfs. resol. 9 lioora 1G33 a 7. cerrence !(>.% 
milosti jedt6 1000 kop mis. nfihradou za skodit a ubUienf, 
terei se mu stalo pHlis nfzk^m odhadera statku Varten- 
lersk^ho. (C. 21o, H. 8.) 

Nad to pozbyli bratrf Hirspei-gerovfi vai Outickovice 
\udi6horii) a BfevniSti (Merzdorf, kr. Boleslav., okr. Mi' 
lOft.) s dvory popluinfmi hofejsfm a dolej^fm a pHsluden- BtrSperger — Hlo2ek. 145 

stvfm, jak je 1. 1611 za 10.000 kop mis. prodali HelenS 
Hiripergerove roz. Skopkov6 z Kocnfe (D. Z. 184, E. 29), 
kteria je opfit L 1619 tymz tijcftm svym odkizala (D. Z» 140, 
G. 30). Avsak po smrti Hirspergerov6 1. 1621 ujali se bratH 
jejf Kriiicf a lAnhart Skapkove vsi datcenych a prodali je 
KriBtiaiiovi WeigeUm g Weigelsfdsu, ktery je 1. 1628 Albrech- 
tm g WaJditeina dobrovolne postoupil a od t^hoz op6t v 16no 
pHjaL Ale ponSvadz Helena Hiripergerovd pfi Jcotnmissi con- 
fiscaHmis odsaugena byla vSeho jmSni^ ujal se 1. 1658 krdl. 
prokaritor dotcenych vesnic, kter6z za 15.692 zl. odhadnute, 
dedicni prodany byly za 7500 zl. ryii. radovi koraory dvor- 
Ak Janavi Tuigovi g Adlersthumu. (G. 215, H. 8. — D. Z. 
152, O. 9. — Viz t6z Albrecht z WaldSteina statky lennf.) 

Rarel ViMm Hiriperger (Hainc) z Hiriperku, katolik, vy- 
konal tepnr 1. 1620 v misfei ^ervnu pHsahu podle pi^edesl^ho 
sneieni stavflv odbojn^ch o zavrzenf krale Ferdinanda II., 
ale Tyhradil sobi, co by bylo proti nabozenstvi katolickemu. 
FH kommiftsi confiscationis dne 7. dubna 1623 pokuty osvo- 
bozen, zayizal se 1. 1629 pH kommissi tractationis de pio 
opere za perdon ma addleny odv^sti 100 zl. ryn. k alumnatu 
kolleje jesaitske a by. Klimenta v Praze. (G. 215, G. Vs 

Jindfich HIaviS z Vojenie, pri kommissi confiscationis 
1. 1623 odsouzen poUmce jmini, propadl statek Cerhenhy 
Male (okr. Koutim.), tvrz a ves s dvorem popluiinim, kter^ 
I- 1623 od kr&l. komory koupil za summu odhadnf 5533 
kop mil kral. mfstodrzfd Karel hniie g LichtenSteina. (G. 215, 
tt 9. — Lib. cont 2, f. 88. — D. Z. 141, M. 2 «fc 292, M. 9.) - 
Vbno statek dotcen^ od kr&l. komory ujat byl t6z Hlavdiuv 
dim Y NoT^m m6st6 prazsk^m ye ctvrti sv. Petra \ezki na 
porocenf komory ce8k6 dne 9. z&ti 1643. (G. 215, P. %.) 

HlaTicovi, jeni prislfbil stdti se katolikem, vedle cfs. 
re8<4ace z dne 18. dubna 1628 z milosti postoupeny byly 
statky zemMiho jeho bratra Karla, za jehoz provinini v cas 
zpoury se uvolil 1. 1629 pri kommissi tractationis de pio 
opere sloiiti pokuty 58 zl. 20 kr. na collegium nobilium. 
(C. 215, C. Vs & H. 9.) y 

AlbrecM Hiaiek ryt. ze 2ampachu byl mezi reiatory pri 
sfiimii genenUnfm 1. 1620, pri kter^m falckrabl syn zvolen 

10 ■l 

I r 

', » 
lit r* 


r' I I 146 Hloiek ze 2ampacba. byl za £ekance krdl. Cesk^ho. Pro toto provininf pri kom- 
missi confiscationis 1. 1622 odsouzen tfetiny jminf propadl 
statek Sestajovice (kr. Prazsk;^, okr. Brandys n. L.) — tvrz 
pustou a yes s dvorem popluznfm — ktery postoupen byl 
jeho synovi Karlovi, po jehoi smrti 1. 1638 byl prodan pro 
dluhy jeho bratrovi MikfddSi Bohtislavovi za 9500 zl. ryn. 
(C. 215, C. »V4p — Lib. conf. 2, f. 437. — D. Z. 301, N. 25.) 
Karei Hloiek ryt. ze 2ampacbu, syn Albrechtftv, katolfk, 
yypravil lid svAj k vefejn^ hotoyosti za ^su zpoury a pH- 
stoupil dne 1. Hjna 1619 k sneSenf stayfty odbojn^ch o za- 
yrzenf kr&le Ferdinanda n. a zyoleni Fridricha Falck6ho. Za 
proyin^ni sy6 podyolil se pH kommissi transactionis dne 
18. dubna 1629 sloziti pokutu 150 zl. r^. (C. 215, C. V* 
& C. »V4,) 

Mikul&i Bohuslav Hloiek ryt. ze 2ampachu, syn Al- 
brechtfly, katolfk, pH kommissi confiscationis dne 17. listo- 
padu 1622 osyobozen pokuty pro proyininf sy6, ie pKstoupil 

I ^11 k sneSenf stayAy poystalych o zayrienf kr&le Ferdinanda 11. 

I f I I a zyolenf Fridricha Falck6ho ; za perdon mu ud61en^ zav&zal 

se pH kommissi tractationis de pio opere 1. 1629 sloiiti [t • I 400 zl. na collegium nobilium. (C. 215, C. %-) — Statek 

' syflj B0i (kr. BudSjoyic, dom. Tfeboi), kte^ 1. 1623 od 

matky sy6 Magdaleny roz. z Tetoya za 18.000 kop mfd. kou- 
pil (D. Z. 304, L. 19), prodal 1. 1651 Karloyi Adamoyi 
z 6(can. (D. Z. 150, M. 19.) — Statky pak Sestajovice a Ho- 
sposAn^ t6i dflm y Noy^m misti pra2sk6m na Pi^fkopech proti 
kostelu sy. StSpdna Mal6ho lezfcf, a yinici postoupil 1. 1656 
synu 8y6mu Janoyi Karloyi. p. Z. 152, L. 1.) 
i| ^ Sigmund Hlo2ek ze 2ampachu, pH kommissi confisc. 

I*i yedle krAl. y^povSdi z dne 28. ledna 1623 odsouzen dwm tfe- 

{^ tin jminf, propadl statek Skoupy (kr. T&bor., okr. Sedlcan.) — 

^^t tyrz di^ey^nou a yes Skoupy s dyorem popL, ysi Hostomice, 

:) \ Vletice (Veletice), Plefiisti a Tisomnice — kter^i za 11.120 

i^. : kop mfd. odhadnuty koupila dne 26. bi^ezna 1623 za 11.000 

I zl. kndina Folyxena z Lobkovic^ roz. z Pemsteina. (G. 215, 

% j H. 10. — Lib. conf. 2, f. 45. — D. Z. 141, F. 30 & 292, 

B. 23.) Pohledanost Anny Magdaleny Hloikoyi na timi 
statku per 5000 kop mfd. jestd 1. 1690 pK kommissi reyisionis 
nebyla yyHzena. (C. 215, C. Vi) ^: Hoberveil — Hodljovslr^. 147 

Ondfej Hoberveil z Hobrfeldu, v umenf 16kai^sk6m doktor, 
odsoozen vseho jm^i I.* 1622 pri kommissi confiscationis, 
propadl ddm pansky v Nov6m m6st5 prazsk^m v ulici Silin- 
koYic, mezi domy nekdy Jana Hronka a Daniele Prunara le- 
zid, redeDy „«i Talavc^kA'' se sladovnou i jinym prfslusen- 
stvfm, ktery (die libro contractuum virid. 11, fol. 101) 1. 1615 
ff. 5. post Sanct. Magisiti Joannis Hus et Magistri Jeronymi 
Ttogensis^ Martyrum Boemorum za 1200 kop mis. odsirotkfl 
po Janu SfastBem Golia&ovi pozAstalych koupil sobe a Man- 
dalend SkaloYe ze Zhoire manzelce sv^. Dftiu ten za 1900 
kop mfs. odhadnuty prodan byl Amoldovi z Perglasu^ cfs. 
rade pH appellacich, vedle dekretu kral. komory z dne 19. 
srpna 1622 na Ihftty za 1000 kop mii, z kter^z summy si 
kupujfd porazil 1. 1627 slui^n^ho zadrzal6ho 500 kop mi§. 
(C. 215, H. 28 & P. Vj. — Lib. conf. 2, f. 488. — Lib. 
contract virid. 12, I 59.) 

Adam Hodijovsky sv. pin z Hodijova, bratr Bernarda 
mladslho, Bohuslava a Jihlio, ''') navrativ se do vlasti ze 
sluzby krale Francoozsk^ho asi ctyry mesice pred zpourou, 
rioual ve vojska stayoYsk6m az do bitvy belohorsk6. Procez 
pH kommissi confiscationis dne 3. listopadu 1622 odsouzen 
v^€ko jmini^ propadl staiek Tynec nad Sdmvau (kr. Tabor., 
okr. Neveklov.), totiz : zamek Tynec nad Sazavou s ohradou, 
pivoyarem, dvorem popluznim, chmelnicemi, kostelem bliz 
ziimka s podacim kostelnim a mlynem pod zdmkem ; mestecko 
Tynec s dvorem popluznfm Novym^ vesnice cel6 Bukovany, 
Charovice, Ledce (zadla) s dvorem popluznim, mlynem a po- 
dacfm kostelnim, Malensko (zasld), pak na dile vsi Chleby, 
Podiv^y, Nespeky a Hvozdec, tez na Pozarfch dvfir poplatny 
slesy, rybniky i jin^m prislusenstvfm, tak jakz to Dorota 
Hodejovska, roz. Hrzanka z Harasova, od Jaroslava Yele- 
mjUskeho z Velemyslovsi 1. 1607 za 29.500 kop mfs. kou- 
pilt. (D. Z. 181, H. 14.) — Tento statek s dflem mesta Be- *) Tito bralH HodSjovSti ssd^dili po otci sv^m Prechovi statkj Mi- 
Imko, Cefitice & L^ovice, pak 1. 1610 po matce sve Dorotfi, roz. Hrza- *»nechal ajna 8miia, jeiiiu2 pHpadlj statky Tloskov, MarSovice a Vlk- 
««. (D. Z. J28, B. 16 & G. 17; 136, O. 11.) HodSjov^kf E HodSjova. 

ova ]iro(lan byi od komory ces^S dne 18. prosince 1622 
irechtovi z WatdSleina za 21.000 zl.; aveak pH schvaleni' 
louvy od cfsate dne 6. unora 1623 pHrazeno 10.500 zl,, 

ze summa trhova na 37.500 zl. ryo. (32142 kop mfs.) 
a zvy&tna. Z t6to summy, za niz Waldstein stateb ten 
vlovi Michnovi z Vadnova 1. I(i2;t postoupil, po srizce 
hftv per 6084 kop rafS. pfipadlo do krdl. komory 26.058 
) mfs. die lictu komory Ceskfi z dne 24, ffjna 1623. (C. 
i, H. 12 & P. %. — Lib. conf. 2, f. 83. — D. Z. 141, 
17; 194, D. 4 & 620, A. 27.) 

Mimo to propadl Hod^ijovsky tez dily sv6 na statcfch 
oickem, Cestkkem a Liovickem. — (Viz Hodejovsky Bcr- 
d starst a Jan JiH.) — Taktfl zbaven vSeho jm^ni sv^ho, 
izf pfinucen byl slouziti pod Mansfeldem, potom krali 
nek^mu Kristianovi IV. az do bitvy u Luttera, kdei dne 

srpna 1626 zajat, konucnd dne 14. diibna 1629 zadost 
lu za ud^lenf milosti a pHjctf do ci's. sluzby vojenski Al- 
ichtovi z Waldsteina podal; nen( vsak vytCeno, zdali k za- 
tti jeho bylo svoleno. (F. 67— 'Ys) 

Bernard nejstar£f Hodijovsky rytfi' z Hodijava, zemfel 
1622, nejsa pri kominiasi confiscationis odsouzcn, a£koliv 
lury ucasten byl. Jeho dSdicov6 Jifi a Smil bratfi Hodc- 
.*// z Hodejova, synov6 ryt, Oldricha z Rod^ova a na Mark- 
tci vMoravg,*) ji'raz Bernard stryc jejich vSelijak6 jistoty 
I, vjedn6 summ6 (nepocftajfc urokfiv) 29.200 kop mfs. 
liisejfcf, 1. 1620 na rovny dil odkAzal (D. Z. 140, H. \4), 
ejfce takoveho odkazu bezpccn^ ui^iti, umluvili a porovnali 
pri konimissi transactionis dne 14. linora 1631 o pokutu 
provinenf dotcen^ho Bemarda tak, ze z ii summy dluznf, 
ira by jim pH komniiasi rcvisionis pfisouzena byla, 44K»0 
p mi's. kral. komof'e postoupili. Avsak dffve neiS tato 
iluva od cfsafo schvalena a jim dokonaly perdon na do- 
nebo Bemarda vyddn byl, zemteli oba dva bez dfitf v c£s. 
zbe vojeiisk^. Jejich dedicove, d^ti po jejich sestfe Eve 

') Otdrich ryl. z Hod/jova bjl ti-i oAu-mcn Soslinj jmSnf av*li.. 
komnii»«i (••'H'r^lii! "» Mi.rnvi:; HvKitk zflnov.'ii byl |iH xtatku avem 
rkrartei (Mnrkvnri'c, kr. Jihiav.), m -Ji.iiOO tl. odhaJntit^m, poiifvnd/, 
SO.000 eI. dluhA' iia a£m m^l a ))H>il!bil sUti bs kalolikem i a lUtmi 
rat, lit sloiiti pnkul} 56!>6 kop miii., z aithl 1666 ko|i na jisliuavh 
■eai. (C. 216. H. la.) HodSjovsk^ z Hodgjova. 149 

Vencelikov6 (Jan Konrad Vencelik z Sarabic a sestry jeho 
Katerina Albertina Hloikovd a Anna Sidonie Venceltkovd)^ na 
klerez jure successionis vy§ dotcen6 jistiny pripadly, uchazeli 
se n6 po mnoha let pfi kommissi revisionis a teprv vedle 
navrhu kral. prokuratora z dne 13. cervence 1658 zftstaveni 
jsou toliko pfi jistot^ch per 12 500 kop mis. pfed zpourou 
vzdelanych proti zaplacenf perdonu dotcenych 4000 kop mis. 
{C. 215, H. 12. — Viz tez HodSjovstl bratM.) 

Bernard starif HodSjovsky ryt. z Hodijova a na Bepici, 
zemtel v trvale zpoufe, jfz se ziicastnil, tak ze pH kommissi 
confiscationis dne 3. listopadu 1622 odsouzen hyl vseho jm^i, 
Statek jeho Hepice (kr. Pfsek, okr. Strakonic.) — zdmek od 
CIS. vojska do zdkladft spaleny a ves feepice s dvorem po- 
pluznfm, pivovarem a podacira kostelnim, pak vsi Cemikov, 
Domanice a Drou^etice s dvorem popluznfm — v zdstav6 
drzel stryc jeho Bernard nejstarH z Hod^jova^ kteryz summu 
^yplatnf na temz statku 1. 1620 odkazal stryc4m sv^m, bra- 
tHni Hod^ovskym Adamovi, Bemardovi mladSimu a Bohusla- 
^ooti. Ale ponevadz tito t6z se zucastnili ve zpoufe, statek 
Repice, jiz 1. 1620 od Don Martina de Huerta v pokute ujaty, 
I. 1621 od Don Baltasara de Marradas JudiU Kolovratove 
Toz. ze Stemberka za 1000 dolarft sirokych (po 5 zl. ryn. 
1 dolar pocftajfc), na cis. lid valecny od nf pfljcen^ch, za- 
staven byl, mimo ves DrouBetice s dvorem popluznfm, kteraz 
od Martina de Huerta m^tu Strdkonic&m ve 2000 zl. byla 
zastavena. Potom 1. 1623 celj^ statek Repicky, za 13.450 kop 
mis. odhadnuty, t6ze Kolovratov6 od komory cesk6 prodan 
byl za 10.977 zi. ryn., z kter6z summy sob6 porazila 2000 zl., 
megta Strakonic&m za Drouzetice pfedesle jiz zaplacenych. *) 
(C. 215, H. 12. — Lib. confis. 2, f. 402. - D. Z. 297, 
0. 24) 

Od staUcu j^pic obrAceny jsou tehdy k statku Kestran- 
dsemu v summ^ odhadnf 3832 kop mis. vesnice TrepJcov, Bo- *} Tsrz pnstou a dvhr popluSni ve vsi DrouXeticich koupila iki 
MovratovA za 1200 kop miS. dne 13. prosinco 1622 od OldHcha z Ho- 
'H^**. na neho2 pHpadIa po atr^ci jeho Bernardovi nejstarsim z Hodfi- 
i-va. (C. 215, H. 12,) — Statek :6epice po Judite Koloyratov6 pozfistal^ 
» udloien^ prodin byl 1.1630 za 21.000 zl. r^n. Hendrychovi LibStein- 
*«iiii X Kolovrat na fcchovicich, StJrele, Frymburi^e a HrAdku Staro- 
•ttiUkiin, (D. Z. 298, A. 29.) ModSjovBk^ E IIod«JDva. 

a Drkovle s 3 dvory v Drhovli, Titepkovfi a Drhovli 
§f. (C. 215, H. 12.) 

lernard mladSi HodSjovsky sv. pin z Hodijova, na Kodo- 
a kU^teru Milevsk4m, bratr Adama, Bohuslava a Jana 
I, dal se pottebovati ve zpoufe pod Oldfichem Vchyn- 

za kommissai^, aby vypOjcoval penSz k vilce odbojn£ ; 
konfederaci podepsal a zpe^til, Fridricha falckrab^te 
■alovstvf Cesk6 a jeho syna za cekaoce volit a byl re- 
in ke dak^m t t£ pfi£in§, t£i koinmiBsafeni vojensk^m 
strmistrera. Pro tato provin6n( pfi kommissi confisca- 

dne 3. listopadu 1622 odsouzen dvou tfetin jmirti 
, propadl V pokutS : 

i) Statek KonopiSU (nemecky tehdfii ^Hanfstengel", 
ibor., okr. BeneSov.) s dv^ma dfly mSsta Bene^va, kteryz 
: odta&dniity za 55.234 kop mfS. od komory cesk^ 1. 1623 
i Albrecht z WaldSteina za 65.600 zl. ryn., v kterfii 
i6 jej t6hoz roku postoupil Pavlovi Michnovi t Vacinova. 
15, H. 12. — Lib. conf. 2, f. 81.— D. Z. 141, B. 16 
)*) — Statek KoDopiSt^ obsahaval tehd&£ z&mek Kono- 
s ohradou, t^z zamek pusty Kostelee nad Sizavou le- 
z&iuek pusty Koeli, s pivov&rem a dvorem popluiDfm 
imku Konopisti; pak dvory popluSnf Poin^nice s ovcf- 

Vondfejovice (nyn( Marianovice) s ovcinem, Radiko- 
a ChvoJDo; mlyny, z nichz jeden pod z&mkem 3 pUou 
)jem vodufm h ohzvldstndn kolem, jfra^ se voda nahoru 
imku p^hy hnala, pak mlyDy Hanzlovsky 8 oleJDicf, 
ivslty, Brodeckj pn Sazav6, mlyn slartovy pod mestem 
ioyein se sidkaiui, mlyn v Nenp^k^ch pfi Sdzav^ s pilou ; 
' Bene^ov cel^ s kostelem, kollaturou a podac(mi kostet- ') Pjitiatvl Konopiiti « mSstefkem Bniipilovetn a se nUtkj Eunice 
ec pHpudlo po Patlovi Michnon na jeho nyiia Vdclnra. kt«ryi jp 
il I. 1661 sv^iDu itiyci Stgmundovi Norbertovi B;nu pn Vilimori 
avi (D. Z. 303, N. in), po jehoi ■mrti pnnMvi to n> jeho Deileli- 
yiiK JiHho Karla Vdclava pKpRdIo, jehoS malka » porufnicc 
Allbitn, poUim op£t provdiini hral>. i Vrilovip, ros. LalnDski 
avi, pnnstvi to spravovalii, ai prn iIlnhT do Bt'onentrii viato a 

iH 16r,.f)00 il, rjn. prodAno lijlo JiHviu IjudrUiovi hraMi -c 
dorfu (D. /,. Seo, J. 14). Sinxenrlorfflv sjii Kilip Ladvik proilal 
iiU 1. 17III ra S3I.000 il. FrantiilkaTi Ksriovi hrabiti Pfdtofor- 
se. p. e Kvaa^orie na Duljfojovivfch, Knmenici ■ Snlici, po aimt 

pro diuh; od aondu prodino bjlo ca S31.000 il. ifa, Jamovi 
n ItriAiti I Vrt&y na Nuilicb (D. Z. 493, N. SI). HodSjovBk^ z Hoddjoya. 151 

ndni; Tsi Eozmice spodac. kost, a dvorem Y&esvaky (zanikl), 
VlkoY, Lhota Kaikoya (dfl), Petrouplm (dfl), Sebradce, Bedrc 
(dil), ^iiiaiiy (dfl), Jirovice, Semovice (dfl) a dvfbr Hftrka, 
Jarkovice, Tozice (dfl), PodMji (dfl), Myslfi (dfl), Chvojno 
s podacfm kost, s mlyn&i^ein pod Tismem, dvftr KozU, ves 
Vatekov, PKbySice (dfl), Tisem, dvftr Doloplazy, ves Ne- 
stftice, Chvojenec (dfl) s podacfm kostelufm; Cernfkovice 
i s mlynaiPem, Frosecnice, Podivtisy (dfl) s mlyn&f em, ml;^n 
YazoTnice, ves Ghrast s podacfm kost, TSptfn, PohoH, Cako- 
vice 8 mlyn&i-em, Ladvec (dfl), Nespfiky (dfl), j^henice^ (dfl), 
Mestecko (dfl), Porfcf (dfl), Pecirady (Pferady), Brodce, Hru- 
sice, ErasTiiany s 2 mlyn&ri, Ourocnice, Zboznice, ^abovl'esky, 
Lhota Bokovski, Ghlfstov, YaclaYice s podacfm kost. a mly- 
nai^em ; s f ekou Sazavou s obema bi^ehy zacfnajfc od Ledec 
gruntfty Tejneck^ch az nad jez mlyna Tejiieck6bo a v§fm 
jin^ prfsludenstyfm, tak jak to nikdy panf Alibita ze 
Sternberka pana Arklebovi z Eunovic manzelu sy6mu a d^tem 
svym odk&zala, a tento 1. 1603 (die desk z. kyat 178, N. 14) 
od osoby sy6 i na mfst6 synft sv^fch Jana a Jetricha a deer 
Bokunky 2erotinsk6, roz. z Eanovic, a Marie Magdaleny, 
prodal panf Doroti HodijavsM^ roz. Hrzai&koy6 z Harasoya, 
za 110.000 kop mf§. s tou v^minkou^ aby obec mgsta Benegova 
pH obdaroy^f na piya varenf a na odoumrt, t6z na §enk 
vinny, zftstavena byla, pak aby Sebestianovi Betkoysk^mu 
z ^bffoya a jeho manzelce Magdalen^, roz. z Milhostic a 
z Vojkoya, a jejich ditkam yyhost na dftm ieL Hlasovsk^ 
8 polmi a Inkami ponechin byl. (D. Z. 132, E. 24.) 

b) Statek MUevsko (Mahlhausen, kr. T&bor.) — b^yal^ 
Uaiter praemon8trat& s kostelem a koUaturou, pak s ko- 
8t«lem famfm s podacfm kostelnfm, s piyoy&rem, ml^nem 
a dyorem poploznfm, t€i dyftr popluznf Jeni&oysk^ pri kl&- 
itere s dvima oy£fny, m6ste£ko Milfysko a ysi Stankoy, 
Liinice, Okroiihli, Zbelitoy, Pfeborov, Skoronfn (nynf dvflr 
popL) N^oyice, Bfezf, Ninkoyice, Zbislay, Dmejstice, Blehoy, 
Voaletfn (Osletin) s mlyn&ri a Tejnec ; t6z dfl ysi Pregtinice 
8 platem z jiter na Sob6noyi, yes Sepekoy s podacfm kostel- 
i^m a platem k t6mui z4duiif n&leiejfcfm na ysfch Mlckoyu, 
Kidihodti a Popoyd, ye ysi Zaldf 2 iloy^ky, t&i mlyn&ri pod 
Sepekoyem; ves Bozetice s platem z jiter na Becov^m a lume i TSfm pffaluSenstvfm, jak to Bernard atarSf z Ho- 
ova I. 1581 od Eristofa ze Svamberka za 22.125 kop gr. 
k. koupil (D. Z. 65, H. 23) — kteryito statek, za 40.000 
p mis. odhadnut^, vedle c(8. listu z dne 23. Itidna a 19. 
vna 1623 (teprv dne 20. btezna 1684 do desk zem8k;^ch 
£en4ho) f^du praemonstratav, jemui 1. 1545 od komory 
k6 byl odftat a KriStofovi ze §Tamberka prodfin, •) k ni- 
iin Ka§para Questenl>erka, opata kl&Stera na bote Ston 
rabov) Z milosti byl darov^u a op^t postoupen. (G. 315, 
12. — Lib. conf. 2, f. 363, — D. Z. 467, C. 24) 

c) Polovici domu „Hodejovskych'^,aa'aiiaiBtlSttaomist- 
\m bl(2 Tyna vedle nZvonn" leifcfho, kter^z ceiy za 13.000 
> mih. odhadnnty v Mto Bumm6 HodSjoTOk6mu a jeho bra- 
vi Bohuslavovi, jemuz dnibi polovice tihoz domu byla 
^ata, vedle cfa. resoluce z dne 14 prosinc« 1627 na ar&iku 
^ jim 7. milosti ponechanych op^t byl postoupen. (C. 215, 
12.) 

d) Jistinn 2000 kop mis., jif. mdl Hod^jovsk^ za Adamem 
V^aldSteina (C. 215, P. 7,); pak dil na statcfcb Cestickim 
liovick^i, tei na atatku Hepickem. (Viz Hod^jovsk;^ Jan 
( a Bernard starSf.) 

VeSkerfi jm6n( Hod^jovsk^ho vyniSelo die fiftu komory 
ke z dne 24 Hjna 1623 v jedn^ Bumm6 119.850 zl. 30 kr. 
I., z cehoi po sr4ic« dluhftv per 70.719 zl. 40 kr. zftstalo 
130 zl. 49 kr., z nicbii pfipadio na dva dily kril. komoi-e 
753 zl. 53 kr. a na jeden dil Hod^jovsk^mu z milosti po- 
:bany 16.376 zl. — Hod6jovsky pak pted odejitfm svjm 
zem^ za pHcinou nabo^enstvf 1 1628 postonpil 5300 kop 
I., na jeho dfl od kril. komory mu ieitA nezaplacenych, 
lovi stardtmu z Talmberka, kteryz se jich jegt£ 1. 1655 
rn6 domihal. (C. 215, C. "/,, ; H. 12 & P. '/,.) 

Bohuslav Hodijovsky sv. pin z HodijovA na Uenicfch 
[edv£z(, bmtr Adama a Bemarda mladsfho, pfi kommissi 
ifiscationis dne 3. listopada 1622 odsouzen tfeliho dilu 
Snl 3v6ho, propadi : a) Statek B^nice (Benice, kr. T4bor, 
'. Neveklov., dom. Konopl^t.), k n^muz n&leiela tvrz a ves 

■l Btntek MilevAy konpil Kriitof i Svamberka didifini od kHtlc 
limiliina II. s panstvim Zvlkorem 1. UT6 h 4T.S93 kop p. prai. 
i. [D. Z. 18, O. 16.) — Til STamberk. HoddjoYsk;^ zHoddjova. 153 

B^ice s dvorem pop!., podadm kostelnlm, pivovarem, mlfny, 
lesy, rybnfky a vesnice Sobisovice, Radikovice, TuchynS, 
Lhota a Dunavice (die D. Z. 1, K. 9), se vsdn pHsluden- 
stvfm, jak to matka Hodejovsk^ho Dorota L 1597 od Jaro- 
slava Velemyslsk6ho z YelemySlovsi koupila (D. Z. 19, H. 
8 & 136, O. 11); t^z ves Jestribice^ kterou tki Hod^jovska 
koupila 1. 1602 dne 24. ledna od obce mista Tyna nad Vlta- 
You; pak ves Eostelec, krcma ve vsi Pohcf, rnlyn na Sazav^, 
rcieny y Pinkovech, coz yse t4z Hod^jovskd 1. 1606 od Ve- 
lemyMskeho sm^nou za kus lesft blfz zamku T^nce lezfciho 
adya 08edl6 v Podftviisfch obdrzela. (D. Z. 181, H. 11.) 

b) Statek Nedvizi (kr. TAbor, okr. Neveklov, dom. Le- 
sany), k ntaiuiS naleiela tvrz a ves Nedvezf s dvorem po- 
pluznfm, piYoyarem, 2 mlyny, 7 rybnfky, ostrovem ve Vltave, 
a vsi Maskovice a Kr&any cel6, pak diiem vsi Oujezd (Vy- 
&ok^) s podacfm kostelnfm, PohoH, Teletfn, Lhota a LoutS, 
tez dfl m^stecka NetvoHc a dvftr poplatnf na Stromci, jak 
to Dorota HodSjovski 1. 1609 od bratH Ghobotskych z Ostiredka 
za 10.000 kop mis. koupila. (D. Z. 134, M. 23.) 

Tyto statky s dv^ma dfly mesta Benesova od komory 
ieak6 1. 1623 koupil AJhrecht z WdldSteina za 63.000 zl. 
ryu, y kter^z summS je tehoz roku postoupil Pavlovi Mich- 
fmi M Vadnova. (C. 215, H. 12. — Lib. conf. 2, f. 82. — 
D. Z. 141, B. 14 & 194, 0. 24.) 

c) Pohvici domu Hod^ovshych (Viz Bernard mladsf Ho- 
d^joYsky); pak d) Dtt na statcich Cestickem a Ldovickem^ 
jakoz i na statku Aepickim. (Viz Hodejovsky Jan JiH a Ber- 
nard starM.) 

Mimo to propadl HodSjovsk;^ t6z ves Host^adice se 
4 dvory kmetcfmi a pHvozem na f ece S&zavi, kterou jakozto 
ststek kapitoly hrada Prazsk^ho 1. 1620 od stavAv odboj- 
nydi za summa odhadni 3500 kop mis. koupil a a£ na 1982 
kop zapladL Statek ten navrdcen byl dotcen^ kapitole. (D. Z. 
193, F. 9.) 

Z toboto jm6ni vleho, vynisejicfho 70.583 zl. 20 kr., 
pHpadlo po srdzee dluhftv per 30.034 zl. 25 kr. na dfl v po- 
kute krdl. komore propadly 12.849 zl. 38 kr., a na dve tre- 
% Hod^OYsk^mu ponechan6 25.699 zl. 16 kr., kter6£ od 
komory ce8k6 obdrzel ai na 5651 kop 44 gr. mfs., jez pi^ed Hodijavak^ e HodfijoTB. 

odejiUm ze zemg 1. 1628 tcbinovi Bv6ntu Janovi star- 
z Talmberka postoupil, ay^ak jich pro sv6 nov6 pro- 
pri vpidu sask^m 1. 1631 vedle rozsudku kommiaBe 
Fridland3k6 dne 35. ledaa 1634 odsouzen byl. (Die 
:omory £esk6 z dne 9. dnora 1651.) 
[anzelce Hodijovsk^ho Kegin^, roz. z Talmberka, z jejf 
anosti per 6000 kop mih. toliko vino jejf 2000 kop, 
tku Bynick6m pojiStfinfi, vedle recessu dne 11. brezna 
pHBouzeno bylo; avsak o zaplacenf t^to summy je^ti 
5 marnS se uch^zel jejf otec, jemui ji dcera jeho 
i postoupila. {C. 215, H. 12 & P. '/,.) 
in JiN Hodfijovsky sv. pin z Hodijova, bratr Adama, 
'da ml. a Bohuslava, zemltel t trvaI6 zpoufe, jfii se 
oil, tak ie pH kommissl exsecutionis odsouzen byl 
jm^nf. Statky po n^m pozflstal6, kter6£ po jeho smrti 

bratry pHpadly, od kril. komory byly ujaty, totiz: 
! a Llovke (LsCovice, Eltschowic, kr. Pfsek, okr. Vo- 

- tvrz a ves CeStice b dvorem popluinfm; tvrz a yea 
e 8 dvorem popluiEnfm a dvllr poplninf v Strafiovicfch, 
ie do z&kladu bylo sp&leno, vsi Malenice, Ouleltle, 
vice (Set^chovice), Bolikovice, Radostice (Radohostlce), 
iM, Stftkov, Smrtni, Spule (Spuly), Nahofany a Zle- 

1 nicki bylo 90 dvorftv kmetcfch vyhofel^ch, a lesy, 
y a pffslusenatvfm. — Tyto statky, odhadnut£ 2a 
' kop mf§., koupil od kr&L komory dne 6. prosince 
JindHch MichtU Hy»rle (Hieaerle) sv. piin e ChodiSv za 
I kop mf§., z kter^ito summy po Brtlice dluhfl kr;ll. 
pHpadIo 15.830 kop die dctu komory cesk6 z dne 24. 
1623.*) (C. 215, H. 12 & P. %. — Lib. confis. 2, f. 

- D. Z. 141, E. 18 & 194, K. 20.) 

IdNoh Hodijovsky sv. pin z Hodijova, pH kommisai 
Ationis odsouzen byl k numatvt, avdak nem^l i&dnych 
, tak ie dne 3. i^ae. 1623 pokuty byl osvobozen. (C. 
), V,.) 

mil Hodejovsky sv. pin z Hodijova, stryc dotcenycb 
z Hod^jova, byl mezi relatory pti Bn6mu generalnfm 

I BUtek lAovice b ivaxy popluinimi i 
1. leai ■« 16.000 ■!. r^D. manielce 
iti (D. Z. ISO, N. 14.) HodSjoYsk;^ z HodSjova. 155 

1. 1620, pM kter^m falckrabf syn byl zvolen za ^ekance krdl. 
Cesk^ho; nachazel se t^z mezi plnomocnfky krdlovstvf Ce- 
skfho, ke kn(2eti uhersk^mu Betlenovi Gdborovi za pflcinou 
konfederace do Bdiisk^ Bystrice dne 2. cervna 1620 vysla- 
nymi ; ujel pak hned po bitvg b^lohorsk^ ze zem6 s Fridri- 
chem Falckym, jehoi komornikem byl. Pro fato provinenf 
pK kommissi hrdeluf dne 5. dubna 1621 odsouzen byl hrdla^ 
ctiist(UMv^ do klatby ddn ajm^nojebo na Sibenici pHbito. 

Statky jeho od krdl. fisku hned byly ujaty, totiz : a) Statek 
Tloskav (kr. T4bor., okr. Neveklov.) — tvrz Tloskov s dvo - 
rem poplui^nfm, dvflr popluznf Heroutice, m^stecko Neveklov 
spodacfm kostelnim, dvAr Lbotka, vsi Brevnice a SpAIy 
(Spole), dvftr Zdluzl, vsi Hflrka u Neveklova, Strazovice, 
Vlkonice, Kfecovice s podaclm kostelnim, Zhomey, Skrejsov ; 
dv4r Lhotka Vozerovskd, vsi Blazenice, Dubovka, ZajeSi, 
Mstttice; pak na dfle vsi Strann6, feehovice, Skrchleby, 
Loute, Nahoruby, Brdecn6, Polidany, Radslavice, Mlikovice, 
DloahaLhota; dvftr Ratimice, dvftr Sobiskftv a dfl vsi Oudtic 
(Oustetic); zamek pusty VosiromeS (Ostromefi), dvftr Hrad- 
nice, dviir ^Ifbek, mlyn Borakft, dvftr OusU, dvftr Klouby, 
ves iifhosf s obou stran Vltavy; mlyn u Tloskova; lesy 
a rybnfky s jinym vsim pf islusenstvlm, jak to jiz 1. 1578 
k statku Tloskovu nalezelo. (D. Z. 69, D. 30.) 

b) Statek MarSovice^ k nemui^ nalezel zamek a ves (m^- 
stecko) Marsovice s dvorem popluznfm, a vsi Strnadice, Za- 
lesf, ftehovice, pak dvftr popluznf pusty Tykovice (D. Z. 12, 
B. 11), jak to predesle za 23.000 kop mfs. bylo koupeno. 

c) Statek Vlksiee^ k nemuz ndlezely tvrz a ves Ylksice 
8 dvorem popluznfm, a vsi Dobtemerice, Maly Kvastov, Rft- 
fcni, Vodirady (dil), Lhota, Vratisov, V6trov, Klokocov a dfl 
Ci«o?ice (die D. Z. 128, C. 21 & 23; F. 30), jak to 1. 1599 
Prech z Hod6jova od Jana Micana z Klinsteina a z Roztok 
a 14000 kop koupU. (D. Z. 174, A. 28.) 

Tyto statky vSecky, majfce cenu pr'es 100.000 kop mfs., 
bez poHldn6ho odhadu od komory cesk6 prod&ny byly dne 
19. dubna 1622 za 50.000 zl. ryn. Pavlovi Michnovi z Vad- 
»»«». (C. 215, H. 12. — Lib. confis. 2, f. 81. — D. Z. 141, 
A. 3 & 194, A. 4.) HolfiTiiiiin c Miniclibofen. 

Jaroslav Hoffmann z Miniclihofen ((NOnchhofen) oa Stein- 
, pro sv6 licastenstvf ve zpoure ujel ze zcme bned po 
b61ohorslt6 a jelio veskere Jmint v pokut^ od kral. ko- 
' bylo koufiskov^no, totiz: a) Jistina 5800 kop in. ?.& 
nem z Waldsteina. (C. 215, P. '/,.) 

b) Statky Steinkof a ErainJ^f (kr. Cheb., okr. Falknov.), 
Dz u&lezely tvrze a Ysi Steinbof a Krainhof s dvory po- 
ifmi, a vesnice Ebersfeld, Myalen (Mtilln, Mulleu), Schoii- 
n, Libava (Liebau) a Schonficht (okr. KinzvarL). Tyto 
:y od cfa. mfstodrzfci'ho knfzete z Lichtcnstcina I. 16a;t 
dny byly za 10.000 kop ni(s. J. Hussmanuovi, kteryz 

jicb nezaplatil. Procez od kral. komory opet ujaty byly 
[fi30 koupiti je cizozenici bratff a Metternich, Jan Heift- 

probogt V Mohuci a kanovafk v Divine, Karel, knnovnik 
gsbui^H, Ftucrich, kaDovnfk v Trieru a Paderbornu, )'»- 
a Lotharinsen radov^ kui-firata Trii'-rsk^ho, za 40.000 zl. 

se statkuin Kinsperhem (Konigsberg), obci inesta Kins- 
u koiifiskovauyin. (C. 215, H. 37. — Lib. confis. 2, f. 

— D. Z. 143, M. 17 & 297, B. 20.) 

c) Bum Hofmannovsky, v Mensfm mestfi prazsk^m Ic- 
ktory teprv 1. 1G44 za summu odbadnf 1000 kop mis. 

postoupen MatyASovi Arnaldini Harlmanovi z Klarkteina. 

J15, H. 37.) 

HofTmann pak slouiil u nepfitule, s nfniz se do zemi; 

itil pH vpddu saskein; protoz opet odsouzen by] pri 

missi confis. Fridlandskfi 1. 1833 v Loketskii uaHzen6. 

J 15, E. 1.) 

Kriilof Hoffmann z Minichhofen, bratr predesI4bo, necht^l 

boienstvf katolick^mu pfistoupitt, a maje ze zeme ode- 

pH kommissi tr&nsactlonis dne 0. cervna 1(J2K pro sv§ 
tenstvi ve zpoure predesl^ za udelenf perdonu toliko 
zl. ryn. pokuty zaplatiti se uvolil, pon^vadz mil z jeho 
;u Mostova (Mostau, kr. Cheb,)*) zcela zadluzeo^ho je- 

2000 zl. ryn. zftatalo. (C. 215, C. V,.) •) Mi}atov — tvn n vea M. s dvorpm jinpl., vex fitnohnf (Slcinhnfi 
irein jiopluiiiftn a dedmnmi hefeti^mi rm Klingpru (KliiieOD), ti-i 
Ciilxnin, DrobrMseD (DubroKcn), Ebemfeld, Uiillen, Si'lmiibnin n 
lenbach, t£i tik ilile vhi Knmov, RolenfiigTiin, Libava, SrMVnfivhl, 
pre;t (1 oaeilf) a MUhlbach — konpil 1. 1606 JiH Aruoll IIoffmaDii HoffmanQ — Z Hohenlohe. 157 

Mikulii Hoffmann z Senhofu odsouzen byl pH kommissi 
transactionis 1. 1629 k pokut6 600 kop rafS., pro kterou 
1. 1633 jeho diim v Star6m m^stfi praisk^m v ^elezn6 ulici 
nU Kamenniho ptdka^, odhadnuty za 1335 kop mf§., k ruce 
kral. fisku od cfs. rychtife byl ujat. — O ten d4in ucbdzela 
se katolicka dcera po Hoifmannovi pozftstala Zuzanna, pone- 
vadz jejf matce Zuzannfe, roz. Krezlov6, dftm ten spolecnfe 
s Hoffinannem nalezel. (C. 215, P. '/^ a »/4- — Lib. contract, 
caerul. 3, f. 17.) 

Simeon Hoffmann z Kolince slouMl pH vpadu kurfirsta 
Saskeho do Cech 1. 1631 v jeho armdde zaleytnanta; procez 
propadl statek svfij, totiz: a) d^m jemu od Anny Housen- 
kov6 odkAzany, v Starem mSstS prazsk^m v KoneSovic (nynf 
Sirkovfi) ulici vedle dorau Ottmarovsk6ho a Norhofskeho le- 
zfci, teceny u Housenkft, kteryi 1. 1632 od cfs. rychtdfe 
k race knfzete z tYidlandu ujat a 1. 1637 za 1089 kop nifs. 
odhadnut byl. (Lib. contract, caerul. 3, f. 467.) 

b) Finid, lezfcf pted Novou branou pod Sibeuicf, kter&z 
vedle zprdvy komory cesk6 z dne 14. Hjna 1637 fiskalnimu 
adjunktu Rudolfovi Dodonaeusovi byla postoupena. 

Aysak cfs. resolucf z dne 20. cervence 1637 na pHmluvu 
karfifsta Sask6ho Hoflfmannovi milost udfelena jest a statecky 
dotcen6 jemu navraceny byti m61y. (C. 215, H. 41.) 

JiH Fridrich hrabi z Hohenlohe (jinak z HoUacbu), pan 
Da Langenbruku, Boleslavi, Kosmonosich a Krulichu, pfed 
zpourou valecn4 rada a nejvysSf cfsafsky, prijal i pfes napo- 
menut( cisafe, zvlastnfm listem dne 20. cervence 1618 k nemu 
ucinene, od direktorftv a sprivcftv zemskych na pocatku 
zpoury nejvysSf sprdvu vojenskou nad lidem valecnym, zvolen 
jsa podle brab^te Henricha Matese z Turnu za general-lieu- 
tenauta. K jeho a hrabete z Turnu pffmluvdm 8tavov6 pod 
oboji na obecnem sjezdu dne 29. srpna 1618 snesli se na 
torn, aby lidu cfsafsk6mu do zeme vpadl6mu dostatecne bylo 
odpfrAno vyzdvizenim a vypravenfm pdt6ho clov^ka k vojsku 
stavovskemu. Od zacatku 1. 1619 stdl Hohenlohe s vojskem 
stavovBkyro proti Bukvojovi v hlavnfm leienf u BudSjovic, "^ Kaftptn itarS. Belvice z Nostvic (D. Z. 187, E. 7), kteif ifi statek 
M ximkem a m^tftem KinSperkem 1. 1600 od krdle Budolfa II. za 38.000 
«i'»p m». konpll (D. Z. 129, M, 14). ) Z Hohenlohe. 

irii m^sto do gesti m^sfcft mara^ obl^hal, a nevyHdiv ni- 
10 nesludnS odtud odtahl, neposl&v v cas ani pomoci bra- 
ti z Mansfeldu, kdyi tento 3 Bukvojeta u Z&blatt sved) 
vu neitastnou. Potom byl v poselstvf ke kurfiFstu Hetdel- 
rsk^mu falckrab^ti Fridrichovi, tki ke knfzeti z Anhalta. 

kralovdnf Fridricha Falck6ho byl Hohenlohe radou va- 
;dou a neJTyggfm lieutenantem kr&l. (^esk^fao a ke kooci 
1619 vypraven byl jakozto legat krfilovaky v poseletvi 
ivfly ceskych do PreSpurka ke kofzeti Sedmihradsk6mu 
[ Btavlim uherskym k zavfenf e Dimi nove konfederace. Byl 
i mezi relatory pri snemu generalnfm I. 1620, na kter^m 
ckrabl syn byl zvolen za cekance kral. Ceek^ho. Avsak 
obdniev od stsvAv Cleskjch na sjezdu due 9. kv^tua 1620 
Jan6 nahrady za dar jemu pifed zpoarou od cfsafe na 
.000 kop m(s. zak&zany, ani pojUtinf za hrabstvf bt£ 
^si N6meck£ lezfcl, prozrazoval pr^ kofieti Bavorsk^mu 
iximilianovi a Bukvojovi tajn6 rady u kr^e Fridricha 
itoku Da nepfftele drzan^, tak ze zradou jeho nepodarilo 

priipadeDl a zajeM knKete BavorskSho, ve vsi Liticfch 
Plzng leiElcfho. I v bitv£ na Bil6 boi'e navedl pry Hoheo- 
le jfzdu nidrlandskou. pod regiment jeho naleiejicl, aby 
dorazila na kyrasiry cfsaHk^, nybr^ jiin obnazila lebk^ 
dectvo uhersk6, kter^z pak nemohouc litoku kyrasofkA 
olati, na litgk se dalo, tak ze touto zradou bitva v pfo- 
Sch cfsatskych byla rozhodnuta. (SkAIa, IV. 323, 34;t 
t66.) — Po bitv6 b^lohorske ujel Hohenlohe s kriilein 
idrichem ze zem§ do Vratislave, odkudiE byl od krdle 
idricha vysl&n ke kurfifstu Sask^mu dne 21. ledna 1621 
iado8t[ podporovaof v^ci jeho, ale niceho nepoHdil. 

2at(ni Hohenlohe jakoito pfedoi pflvodce a strfijce vy- 
ivy valecn^ stavflv ceskych proti Ferdinandovi II. do cis, 
Uby dan byl dae 29. ledna 1621 8polc£n6 s JiHm stardfni 
irkrabfin Brandenburskym (jinak z Kartava) a Kristianein 
irsfni knfzetem z Anhaltu, kterazto klatba dne 13. unora t. r, 
i6 vevsech ttech mfestech Prazskych byla vyhlASena. Av^ak 
ab^ti z Hohenlohe dostalo se 1. 1622 od cfsafe dokonal^ho 
puSt^nf T^eho jeho provin^nf pfedesl^ho, tak ie na vzaca^ 
fmluvy od dsa^e due 19. zdH 1623 ve zvlidtnf audienci 
I pHjat a potom i za tajnou radu dvorskou vybliften. Z Hohenlohe. 159 

(SUla, X. str. 1210). Z tobo souditi Ize, ie nebyla nepod- 
statni poY^st zrddg Hohenlohov6 svrchu dotcend. 

Statky hrab^ti z Hohenlohe a manzelce jeho Ey6, roz. 
zWaidsteina, nalezejfcf, od komory cesk6 dne 18. iervna 
1621 konfiskoyan6, totiz : panstvi BoleslavBk^, statky Kosmo- 
nosy a Kriliky (Krulich), t£z dftm na Hradcanech ; pak hamry 
zelezn^ y Schmideberga (kr. ^atec.) akukusy (llViu & V44 
dllft odhadout^ch za 2304 kop 32 gr. mfg.) na dolech ka- 
meocoyych u Ghom^toya, yedle cis. resoluce z dne 22. ky^tna 
1628 nayr&ceny byly dotcen6 manzelce hrabite z Hohenlohe. 
(C. 215, C. '%, a»V4,; H. 14.) 

Tato prodala 1. 1628 ze statkft j( nayr&cen^ch: a) Pan- 
stvf BcieslavsM a statek Kosmonosy — z&mek Mlady Bole- 
slay a tyrz Kosmonosy s yesnicemi a dyory popL, jak to 1. 
1588 Jiff star^f z LobkoYic od sester Eri^ffoyych z Krajku, 
Markety §yihoysk6 a Barbery Erajifoy6 za 50.000 kop gr. cesk. 
koopil (D. Z. 166, G. 28) ; t6z dfl statku Kosmonoysk^ho, ktery 
I 1583 Adam Erajlf z Krajku manzelce sy6 Marte, roz. 
z VeseUce, za 7500 kop gr. cesk. prodal (D. Z. 66, J. 29) 
a tato 1. 1588 JiHmu z Lobkoyic za pMtelstyl ji y sirob^ 
a Tdovstyf prok&zan6 odkiizala (D. Z. 24, F. 23 & N. 6), 
totiz TBS Kosmonosy s dyorem popluznfm, domem noye vy- 
stayinym, podacim kostelnim, s yinicemi na Vol Soy ce a lesy, 
▼as Hnllofezy s lesy Hoi a KedliSt£ fei, yes Debrs (Debf) 
8 podadm kostelnfm, ml^nem a lesem Mnidek fee. ; ysi Ob- 
ruby Velk6 (dil), Bechoyi s ml^em a rybnlkem, Skysice se 
4 rybniky; yes Obrubde s domem novym, dyorem popluznfm, 
8 lesem Hijecko fee., s oborou, y nfz 6 rybnfckfty a pf i nf 
dvory s rybnfky (zejm^na Drazicn^, Fardfsk;^, Natyrznf, Pod- 
tvrzDf, Halamka, P6knfk, Ghyistonoysk^, Zdeinkoysky, Suchy 
Velky a Maly) a 13 rybnicky; ysi Martinice (Martinoyice) 
s ml^em, Lidkoyice (Lytkoyice, dfl) s rybnikem a 5 rybnicky, 
tti kostelik na VSebof6t6 — jak ji to ySecko 1. 1605 od je- 
jflio pfedesl^ho maniela Bohnslaya Joachyma z Lobkovic bylo 
odkizino (D. Z. 132, R. 23), za 116.666 tolarft fisskych 
hrabiti Grottfridovi Hendrichavi a Pappenheitnu, (D. Z. 295, 
A. 5.) 

b) Statek Krdiiky (Krulich, Grulich, kr. Kral.-Hradec.) — 
mteto Krulich s podacim kostelnim, ysi cel6 Heydis (Hedec, HochauMT ■ Hocbantn. 

:), Levka dolenf, Levka prosttednf, Levka hoitenf, Hef- 
lice, Morava, Cerveny Potok, BoHkovice, Lichkov a Pe- 
ice N^meckig; m^stecko Mladkov b podacfm koBtelafm 
jftn, mlyneni nachlebnfm, pilou a clem, se vstm pMalu- 
itvfm, jak to brab§nka z Hohentohe 1. 1604 od pfede- 
lo manJela sv^ho Bobuslava Joachyma Hasi^teinsk^bo 
>bkoTic V dluha 10.000 kop gr. £esk. m^la postoupeno 
Z. 93, a. «) — prodala tAi brab^ti Gottfridovi Henri- 
n s Pappenheimu za 60.000 kop mih. neb 46.666 tolarft 
k^ch. (D. Z. 295, B. 24-.) 

c) D&m na Hradianech, mezi domem Lobkovickym (po- 
Eggenbersk^m) a domem vedle kostela sv. Beoedikta 
il, ktery Eva z Hohenlohe Wz od prvnfejifho maoiela 
10 I 1606 zd^dila, prodala 1. 1638 Jindfichovi Sitkovi 
)^ti z Pasaonu a z Lokte za 6000 tolarfl Sirok^ch in specie. 
Z. 294, M. 30) 

Jan MikulU Hochauzar z Hoohauzu (Hochhauser z Hoch- 
3u) na VelemyMoTsi, HruSoyanech, Eisenberku a Hliilia- 
I, pH kommissi coufiitratioiiiB vedle krtil. vypOT^di z dne 
ledna 1623 odBouzen byl tfetiho dilu jmini, v kter^mi 
irat. komory ujaty byly v§ecky statky jeho, totii: a) Statek 
^mySloves (Welmschloss, kr, Zatec) — tvrz a vea Vele- 
loves B dvorem popluznftn, ves Tnisenice (Druzenc, Trn- 
i) 8 dvorem popluitofm, pak dva OBedlf ve vsi Denpticfch 
letic) a jeden osedly ve vai VyBocanech, a pHsladenstvfm — 
^i od komory za 25.675 kop mifi. odhadnuty, dne 19. 
;na 1623 koupil Uumprecht staril Oemfn e Chudentc, eft). 
I a purkrab6 kraje Hradeck^hO, za 25.700 kop m(6., za 
oai summa jej pak koDeji jesuitsk^ v Chomiitov£ po- 
pil. (C. 215, H. 11. — Lib. confis. 2, f. 312. — D. Z. 141, 
0. & 21.) 

b) Statek HruSovant/ (kr. Zatec.) — tvrz a ves H. s dvorem 
luznfm pustym — ktery dne 30. cervna 1623 za summu 
idni 8548 kop 4^) gr. mis. koupil Florian Ditfich tddr- 

ee tMru. (C. 215, H. U. — Lib. confiscationiB 2, f. 77. — 
;. 141, K. 17.) 

c) Statek Eisenherk (kr. 2atec.), k d^diuz ndlezel zimek 
mberk s dvorem popluinfm a vinicf, vbI Albrechticc 
>erdtorf, Olberdtorf) pod z&mkem lesSfcf b podacfm koatel- Hochausar % Hocliaiizu. 161 

n(m, Hofejsi a DolejSi Jifetfn (Ober- a Nieder-Jernthal, 
Georgenthal) a Vierzehnhof, s pHslusenstvim, jak to Sigmund 
SmoUk ze Slayic 1. 1544 sv^mu svagru Mikul&si Hochauzarovi 
odkizal (D. Z. 2, J. 22), pak 1. 1565 bratrf JiHk a Petr Hochau- 
zarovi mezisebe rozdfelili (D. Z. 57, C. 4) a 1. 1597 Vaclav 
m1ad§{ Hocbauzar polovici tihoz statku Jirfkovi Hochauzarovi 
za 12.000 kop mfs. prodal. (D. Z. 128, 0. 29.) — d) Statek 
Hlwany (Hlinai, kr. Litom^fic, okr. Ust( n. L.), k nemuz 
nalezela tvrz a ves HUAany s dvorem popluznlm, mlynem, 
rybnlky, vinicemi a 20 osedlymi, jakz Hocbauzar tehoz statku 
polovici L 1607 za 22.000 kop mis., a druhou polovici 1. 1619 
tez za 22.000 kop mfs. koupil od Kateriny Kaplfrovi z Su- 
levic (D. Z. 182, J. 9 & 139, 0. 2). — Tyto oba statky Eisen- 
beric a Hlinany koupil od komory 1. 1623 za summu odhadni 
67.956 kop mf S. VUem mladH Popel is Lobkovic^ ktery tf etinu 
kral. fisku nale^ejfcf per 22.652 kop do polovice lehkymi 
pen&i zaplatil, ackoliv ji teprv 1. 1624 platiti m^l penezi 
dobrymi; ostatnf pak dve tiretiny povinen byl sam Hochau- 
zarovi odvesti V summfi 45.000 kop mf§. (C. 215, H. 11. — 
Lib. conf. 2, f. 241. — D. Z. 141, D. 12 & 194, H. 2.) Na tuto 
summn 1. 1626 pronajal a pustil Lobkovic Hochauzarovi 
k uifvanf na tH 16ta statek Hlinany, kter^ pak po smrti 
Hochauzara 1. 1629 op6t ujal a d^tem Hochauzarovym, Jirfmu^ 
Bemardcvi^ Janu, MiktddSi^ Anni a Evi, poz&stavajfcf summu 
4o.000 kop 1. 1629 pojistil a jim die rozdelenl dily jejich 
na jiste Ihilty platiti se zavdzal. (D. Z. 296, J. 30.) 

e) Konecnl dim Hochauearuv^ v Nov6m mest6 prazsk6m 
na Pasi1Fsk6 ulici lezfcf, vedle cis. resolucc z dne 17. Hjna 
1625 postoupen byl za summu odhadnf 1200 kop miL Jaku- 
hovi Herfurtovi Frankenhergu, jemuz tfetina ze summy 
trhovi kral. fisku nalezejfcf byla darovana. (C. 215, P. 75.) 

Synovi nejstaiif Hochauzarovi Jift a Bernard vystfiho- 
vali 86 ze zemfi do Pirny za ph'cinou reformace, a navrativSe 
se pH vpadn saskim 1. 1631 s nepritelem, ujali se mocnS 
sUtku Eisenberku, na n^m2 pohledanost svou meli pojistSnou, 
* na nqvySe jej vydrancovali. Protoz pfi kommissi konfis. 
Fridlandski dne 16. ledna 1634 odsouzeni, propadli v pokute 
1 1636 ddy vf6 na statdch Eisenberku a Hlinanech pojisteni 

11 Uuchanisr t Hochauzti. 

18 kop m(s. vyu&dejfcf, pak jistiuu 9450 kop mii. po 
jim zftuechanou. {C. 215, C. >/, ; C. '"/j^ & H. 11.) 
Ostatnl d6ti Hochanzara obdriel; 1. 1629 jenom cfe. po- 
ll Da 22.832 kop mfg., a je&t6 I. 1657 marnd se domihali 
1 d6dicov6, Jan Petr Hochauzar a sestxj jeho Katefina, 
noa, Anna KateHna a Eva Benigna pozflatalosti svrcba 
in6. (C. 215, H. 11& P. V,.) 

Ian Viclav Hoohauzar z Hoohauzu (Hochhaaser z Hoch- 
u) sIquzU ye vojsku BtavoTsk^m a njel po bitvi b61o- 
i€ ze zemg, pak se k Maaafeldovi pHpojU a a nepi'ftele 
el; procez pti kommissi confiscationis odsouzen byl 
I jmSni. Jeho statek Bc^i maly (Ba^tSk, okr. KarHn., 
Pakomdfice) — tvrz a ves Bast s dvorem poplu^fm — 
' jeho otec Bernart (f 1611) jemu a dv^ma aezletilym 
brati'dn Jiadfichovi a Stepinovi Jitfmn i dv^ma jejich 
am Mandaleni a Lidmile zanechal, a na n^inz matka 
1 Anna Marie 5000 kop mfd. v^na sv&ho poji&t6no m61a, 
! naHzeni kril. mfstodrzfcfho knfiete Earla z Lichten- 
a z dne 26. cervna 1622 kU^teru sv. M^ Magdaleny 
sv. Dominika v Mensfm mggtg praisk^m poatoupea 
8978 kop 20 gr. odhadnuty vedle cfa. resoluce z dne 22. 
nee 1638 k d^diCn^mu jm^nf v 8umni6 7356 kop 40 gr. 
na sra^ku zadrlal^ho deputatu odevzd^n jest (O. Z. 
K. 8. — 0. 215, H. 11.) Bra^ HocbauzaroTl marng 
zeli se o pozflstalost svou na t^mi statku je^td 1. 1637 
IcommiBsi revisionis. 

Druhy statek po Hochauzarovi poz&stal^, totiz polovlce 
Jofan (Hareth, kr. 2atec) s dvorem poplnznfm, ponech&D 
vedle cfs. resoluce z dne 27. (iervence a z dne 6. zAfi 
jeho dedic&ra k manstvl a pHpadl stryni jeho KateHng 
lauzaroT^, kterii se ohUsila v pK^in^ l^na, avSak fao ne> 
vM statek ten prodala 1. 1624 za 5500 kop mfg. Jirfkovi 
novi Schoneku, cis. rycht^ri mgsta Mostu, jemuz matka 
lauzarova druhou polovici t6hoz statku jf nileiEejfcf 
tfm byla prodala.*) Schon pitijal lino dne 20. (ervna 
, avBak po smrti jeho ptipadl ten statek kr&li, pon6vad£ 

*j Vea Hofany a dvorem popluinim konpiU Markits Hoctutuia- 
roi. le SoUmiiiii, i u* mfsti ejuh Bviho Jana V^cIbtk 1. 1600 sa 
t kop mil. od obce mJisU Uostu (D. Z. 189, P. 8S). Hok — Holcar. 163 

SchoDOvi di(licov6 16na na nej neprijali. (C. 215, C. Vto 
aH, 11. — D. dv. 7, f. 31 a 93; 68, f. 13.) 

Theobald (Tbeodor) Hok ze Svaropachu a Zweibruku, na 
Chvalkoy^, n&kdejdf sekret&r a dvorenin Rozmbersky, nebyl 
odsouzen; nicm^n^ jeho statek llumherh (Sonnberg, kr. 6u- 
dejovic, dom. Nov6 Hrady) jiz pred bitvou bfelohorskou cis. 
vojskem ujaty, s panstvim Novymi Hrady po Svamberkovi 
konfiskovanym brabeti Karhvi Bonavent Bukvojovi 1. 1620 
darem byl postoupen. (C. 215, C. V3 & H. '^V^. — D. Z. 
153, J. 30 & K. 1. — Viz t6z Svamberk.) 

K statku tomu nilezela tvrz Zumberk s pivoyarem a dvo- 
rem popluznim, tvrz Chvalkov s dvorem popluznim, tvrz 
Michmee s dyorem popluznim, pak ysi Zumberk a Michnice, 
ikz dflem vsi Eondratce, Klenna (Kleni), Veska (Vesce), Pe- 
an (P6sfn), LnlBte, Borsikov a Oteyik, jak to Petr Vok 
z Rozmberka L 1602 od £lastalara Dlouhoyesk^ho z Dloub^vsi 
a na Chlumu za 23.000 kop mis. koupfl (D. Z. 184, J. 19), 
a potom 1. 1610 s yesnicemi Zdar (Zar, Sohof) a Bukova 
(Bukvice), ale bez statku Michnice (tvrze a ysi s dyorem 
popl.) Theobaldoyi a Janoyi strycflm Hokfim ze Zweibruku 
za 1000 kop gr. cesk. prodal. (D. Z. 183, J. 21.) *) 

Matka Hokoya Mark^ta, kter6z jejf manzel Jan Hok 
1 1614 statek Chyalkoy s yesnicemi Zdar, Bukyice a P^sfn 
V sommi 15.000 kop mfg. daroyal, 1. 1628 marn^ se doma- 
hala toho, aby ji statek ten byl nayracen a liroky z dotcen6 
sommy zadrzal^ z komory cesk6 byly zaplaceny. (C. 215, 

H. "•%.) 

^bastian JindPich Hok z Zweibruku, pti kommissi con- 
fiscationis dne 3. rjjna 1623 pokuty byl osyobozen, pon^yadz 
nemel jmfeni iidn6ho. (C. 215, C. %) 

Jiljf Holcar (Htlzar) z Holic ye ysi Zernoye (kr. Jicin, 
okr. Lomnicky), obesldn byl dne 5. linora 1629 pred kom- 
missi transactionis za pficinou yyroynanf se pokutu za *) Prodej ten pr^yS pfed zpoarou 1. 1618 z desk zemsk;^ch bjl vj- 
Buzia, ponSrad^ Tneobcdd Hok nilezem soudu zemskSho nebjl ani do 
zemS ani do stava rjtirsk^ho pFijat, t^2 pro neSlechetnost a podvod, je- 
hoi pr^ M die ndkai doktora Fabiasa PanzotM poraSenim kSaftu Petra 
Voka z Roiraberka k prospSchu Petra z §vamberka dopustil, hrdla od- 
voQzen, avKak za sprAvj direktor&v pomoci Petra z §vamberka 1. 1619 
XTHeni propaStSn. (D. Z. 136, D. 27. — Viz tH S^amberk.) HolcKpoTcr — Homiit. 

enf perdonu ; av^ak posel komornf nemohl se bo nikde 
ati. (C. 215, C. V«.) 

Vinoenc Holcjporer (Holzsparer) z HochJteina, 1. 1619 
lemocen pro strach UhrAv odebral se ze statkn svSho 
lovych Hrada, rebellori Petrovi z Svamberka Ddle2ejf- 

kdei zajat byl od brabete Bukvoje, od n^boz po sh]e- 

neviny perdonu dos^l a brzy potom zemfel. A£ nebyl 
17 liiasten, ani jm6at odsouzen, predce jebo statky, 
ohy (Svibohy, ZweieodorO, tvrz s dvor; popluiD&ni a 
iceini, pak dvfir popluzuf Olbramy (Obravy, Wolferadorf, 
Budejvic, okr. Nov6 Hrady), od cfs. vojska pfed bitvou 
horskon v plen vzate, od kti\. komory za summu od- 
\i 5000 kop rait 1. 1622 Gangolfovt opata klditera Vy- 
tdskeho prodany byly. Avsak ydova 2ofka HolcSporerovA 
dosti st6 za Davrdcenf tech statkfl obdriela od knfzete 
^ten^teina dne 25. z&H 1623 recess, podle n%bo2 se 
isterem Vysebrodsk^m vyjednavalo, aby od statkA tgcb, 
m omylem koDfiskovaoycb, upustil, coz teprv po mnoho- 
n vyjednavinf vedle cis. resoluce z doe 3. dubna 1628 
. unora 1632 se stalo, tak ze stateiky ty vdovS proti 
icenf dluhd na nicb vezfcfch navriceny a postoupeoy 
Kldsteru pak n&hradou za Bummu trhovou poroleno 
I kop mis., je2 z koutribuce zemsk^ kaMoroin^ sobe po* 
ti m61. (C. 215, H. 16. ~ Lib. conf. 2, f, 249. — D. Z. 

J. 19 & 622, B. 23. — Viz Uii Kalcbreiter.) 

Zachaf Ottmar z Holohlav a ve Srolf na Chnidimsku, 

Ian byl dne 5. liDora 1629 pited kommissl transactionis, 

se narovnal pokutu za ud^lenf perdonu ; ale posd ko- 

if nemohl se bo nikde doptati. (C. 215, C. V^.) 

Jan mladif a Otfk sUrii Holovouilf z Holovous obesUoi 

dnc b. unora 1629 pi'ed kommisai transactionis, aby se 
vnali pokutu za udSlenf jim perdonu; avgak die zpr&vy 
I komornflio Jan zemfel jii ptedUm, zanecbav d^tem 
I dAm poplatny t Chlumci ; Otfk pak byl v sluibg u pana 
ara na VrchlaM. (C. 215, C. V*-) 
OldCich Homul ryt. z Harasova na Radonicfch prodal 1. 1628 
ik svOj Radonice (kr. Bud^jovic., okr. Lomnic.) Frantidkovi 
rstokovi z Astfeldu a ode^el pro niboienstvf ze zeind ; 
^til se vsak pH vpadu sask^m 1. 1631 jsa hofmistrem Homut — Hrra. 165 

u nejvyssfho z Hofkirchu, s nfmz pr^ lid suzoval a trdpil. 
Protoz pH kommissi confis. Fridlandsk6 dne 25. ledna 1634 
odsottzen byl vseho jm6nf, kter^z nenf vytceno. (C. 215, 

c. V4 & Vt.) 

Viclav starif Homut ryt. z Harasova licastnil se zpoury 
tim, ze syna sy^ho JindKcha ^fastneho vypravil k hotovosti 
vefejn^ a2e skrze t6hoz syna od stavftv odbojnych 1. 1620 
koapil statky duchovnf, kter6 vSak potom navratil, totii: 
a) statek hapUoly kostda sv. Vita na hradS Praiskem^ vsi 
Zelezni (kr. Praz., okr. Unhost) s podacim kostelnfm, VH- 
lepy, a dflem vsi Eozolupy, Nenacovice a ChraSf any ; b) statek 
Udiiera svateho Jana v Skdle^ vsi Bobovice, Hostfn, Sedlec, 
aKozolupy (dfl); c) statek kldStera sv, TomdSe^ ves LuSce 
s dvorem pust^m, DobHzskym tecenym. (D. Z. 140, F. 4.) — 
Homut pak prijav vim katolickou, za provin^ni sv6 zavazal 
se pri komissi transactionis dne 18. dubna 1629 sloziti po- 
kuttt 1796 zl. 40 kr. ze statkfi sv^ch Petrovic a Psd^ (kr. 
Praz., okr. focan a JilovS), za 10.000 kop mid. odhadnutych 
a na 5000 kop zadluienych. (C. 215, C. V^.) 

Vaclav mladif Homut ryt. z Harasova, pfi kommissi con* 
fiscationis dne 3. Hjna 1623 pokuty osvobozen, odedel za 
pHcinou n&bozenstvi 1. 1628 ze zemfe do Pirny. (C. 215, 

C. Vs.) 

ViMm Homut ryt. z Harasova, na Petroyicfch v Kourfm- 
ska, obesldn byl dne 5. linora 1629 pi^ed kommissi transactio- 
nis k vyrovnani se pokutu za udilenf perdonu; avsak 
posel komomi nemohl se ho nikde doptati. (C. 215, C. V4O 

BodHch Hora z Ooelovic na Hotovicfch, pti kommissi 
ooB&scationis odsouzen vSeho jtnini, ay dak vedle kral. v^po- 
vUi z doe 10. dnora 1623 pri dvou tretindch zfistaven, pro- 
padl statek Hotovice (Otovice, kr. Litomer., okr. Chabai^ov), 
k nimoz ndle2ela tvrz Hotovice s chalnpami pH ni a vsi 
ViUice, Lochoace (Lochtschic), Habtf (Haberic) a Habartice 
(.Ebersdorf), ♦) s ftyhni dvory popluznfmi. Statek ten za 
W.354 kop 37 gr. m(5. odhadnuty, cizozemci Petrovi Jindri- 
choYi sv. p. g StrcMendorfu^ cfs. tajn6mu radovi a mlsto- 

*) Vet Habartice s podacim kostelnfm, dvorem poplainim, mlynenif 
l«»7 t jinfm pHslaSeiutvim, koapil Hora 1. 1613 od Jana Albrechta 
^«»Bp«clia sa 0600 kop mi5. (D. Z. IDO, K. 28.) Hora % Ooelovic. 

leH H§sk6mu. 1. 1623 k uzfvini postoupen a 1. 1629 
dn byl za 20.000 kop miS., aCkoliv 1. 1624 Ferdinand 
)lf Laiansky jej za 47.139 kop 48 gr. m. koupiti cht§l. 
gumma trhova postoiipena byla c(s. resolucf z dae 24. 
euce 1629 kapitole kanovnicke katedrilofho chr&mu 
issot6 za pretensi, jiz za cfsa^em mSla; avsak a£ od 
llendorfa a jeho dfidicfl v tifech IhftWich po lO.OOO zl. 
1629—1639 zaplacena byla, p[«dce statek ten t6ie kapi- 
za onu pretensi cfs. resolucf z dne 24. Cervence 1692 
postoupen. (D. Z. 151, 0. 10.) 

Pon^vadz dotien^ statek jenom za tfetinu summy od- 
if byl prodin a t{m d6dicov6 po Horovi pozdstalf, vdova 
m malych dftek, ptOis zkraceni byli a nedostavde po 
\\k 16ta na dva dfly otci jejich ponecban^ niceho, t nej- 
\ bfrl§ a nouzi zili, zAdali opetn^, avdak marne za na- 
enf statku od Strahlendorfa jim nezaplacen6ho. Nebot ai- 
' c(s. resolucf 1. 1639 kr^l. komote bylo nahzeno, aby 
am po Horovi pozAstalym, Alibet^, Ev6, Marii a Ann^ 
ifine, statek proti zaplacenf tretiny kr&l. fisku phpadle 
uavraceu, predce se to nestalo, iiybr£ vedle n&vrhu ko- 
^ z dne 8. linora 1653 cfs. resolucf z dne 3. Hjna 1653 
cflm Horovym jenom dotcen^ drg tfetiny pi*! komore 
6 byly vykAzany. (C. 215, H. 17. — Lib. conf. 2, f. 375.1 
Joaohym mlad$i Hora z Ocelovio na Velik6 Oemoci, pH 
inissi confiscationis vedle kril. vypov6di z dne 10. uuora 
\ odsouzen tfdiho dilu jnienf sv6ho, propadl Btatek Ccr- 
Velikoii (kr. Zntec, okr, Podbofan.), tvrz a vcs s dvorein 
uznfm, s podacfm kostelnim, mlyny a vifm pffsluseoRtvfm, 
to Hora 1. 1604 od Jindricha Berkovsk^ho ze SeMrova 
3,650 kop miS. koupil. (D. Z. 179, G. 2.) — Statek ten 
rve za 26,636 kop rafS., pozd^ji za 22.570 kop 40 gr. 
idnutf, 1. 1623 hejtmanu Matyasovi Ondfeji Portovi za 
enycli na n^j komore teik6 17.000 zl. lehkych pen£z 
oupen a t6muz vedle cfs. resoluce z dne 17. z&H 1624 
[in byl za ao,700 kop rafa, dobrych pen6z. Avfiak Port 
uto Bummu mimo dotcenou pfijcku niceho nezaptatil : 
«z po jeho smrti I. 1625 statek ten postoupen byti m6l 
ivi dffvSjsfho majit«le, Adamovi Kridtofovi Horovi, za 
36 kop mfi., z nicliz po zaplacenf dluhQ na jeho dv^ Hora — HorJice. 167 

t^etm7 5125 kop a na tfetl dil krdl. fisku nalezejicf 2562 
kop ptipadnouti melo. Ale Hora, maje i dedicftm Portovym 
sammu on^cb 17.000 zL, na 10.000 kop snfzenou zapraviti, 
nechtil se ujaii statku toho, kter^ konecne 1. 1629 prod&n 
byl Humprechtotn Janovi Ceminovi hrabSti z Ghxidenic za 
14000 zL, z nichi^ Horovi na jeho dv6 tiPetiny jenom 1944 zl. 
26 kr. pnpadlo. Avsak i tato summa od Cernina jegt6 1. 1652 
nebfia zaplacena, ac t6maz komora ceska exekucf hrozila. — 
Vdova Anna Horova obdrzela za pohledanost svou per 9500 
kop mf§. cis. pojiSt^ni jenom na 7000 kop mf§., kterdz 
samma ji jest£ 1. 1651 od komory cesk^ nebyla vyplacena. 
(C. 215, H. 17, & P. Vp — Lib. conf. 2, f. 164. — D. Z. 299, 
P. 9 & 145, L. 2.) 

jMehyoi starii Hora z Ocelovic, pH kommissi confis- 
cationis doe 21. srpna 1623 pokuty osvobozen, vyst^hoval 
se ze zeme, nechtd prijati v(ru katolickou. (C. 215, C. Vs) 

Adam a ViWm Smil Hor5icov6 z ProsMho, katolici, pH 
kommissi confiscationis dne 3. Hjna a 4. listopadu 1623 po- 
kuty byli osvobozeni; VHem pak kommissi tractationis de 
pio opere 1. 1629 sloitil za perdon mu udelen;^ pokutu 100 
zlatych r^. na collegium nobilium. (C. 215, C. Vg.) 

JiHk a Moric JindKch Hor5icov6 z ProsMho pH kom- 
missi confiscationis vedle kral. yypov6di z dne 28. ledna a 
27. £enrna 1623 odsouzeni byli tfetfho dtlu jm^ni sv6bo, 
kter6 Ysak zamlj^eli, totiz 27.000 kop mii. penez ndpadnicb, 
jei m§li na statku Bratronicich za Salomenou Vratislavovou 
zMitrovic, dcerou po Janovi nejstarMm Hor£icovi. 

Mimo to zamlcel JiHk Hordice statek svfij dekanice (kr. 
Ksek, okr. Blatna) — tvrz a ves Cekanice s dvorem poplu2- 
nim ? RoMcfch (nyn( samota), mlynem a pHslu^enstvfm — 
ktcry L 1616 od Sfastnfiho Vratislava z Mitrovic za 13.500 
kop mik koupil a zbytek summy trhov6 4000 kop teprv 
1. 1624 zaplatil. (D. Z. 192, L. 5 & 292, H. 14.) Statek ten 
postonpil pak Jirik Linhartovi Svarcbartovi ze Svarcbachu, 
ktery jej I. 1628 prodal za 11.200 kop mfs. Janovi Bossau 
z PaUesann a na Ff'eifni, kurfifsta bavorsk6ho nejvydsimu 
tteateaanta, tak ie tento povinen byl ze summy trhov6 za- 
Plititi Janovi JiHmu Horcicovi z Prost6ho a v mestysi Mi- » llorCitfo — HorBateck^ 

>ticich 4000 kop a Vil6inovi Smilori Horcicovi 3000 kop 
ii6. (D. Z, 298, 0. 14 & 145, D. 4.) 

PoQ^vadz Jirfk a Moric Jiodrich Horcicovi je^t^ 1. 1630 
di'ly kral. fisku v pokutc propadl6 pH kommissi transactio- 
is 86 neuarovcali, dne 10. bfeznu 1630 op6t obesWiii byli 
red kommissi a oaffzCQO jim, aby tfetf dfl z dotcen^ho 
aiai Bv^bo ke krfil. komofe odvedli. (C. 215, C. '/,o & H.4&.) 

VojUch Hor£ioe z Prosttho (Horiicity z Horfiice a na 
lAni) pii komiuissi confiscation is vedle kral. vypovMi 
dne 18. si-pna 1623 odsouzen k manslvi, nepfijal l^na na 
Atek svflj, dvAr we vsi Ptdni (Plan^, kr. Pfsek, dom. Orlfk) 
oblisil teprv dne 21. srpna 1630 pri kommissi, ze statek 
m zamlcel a bez povoleni stryni sve Folyxeni Zahrddkovi 
Vlci hory, roz. Horcick6, za 2100 kop mid., prodal. Proce2 
a jeho smiti 1621 statek ten od kr&l. komory ujat a 1. 1638 
otcene Zahradkov^ d§dicne prodan byl za 500 kop mfs., 
tei'Mto suinma Ferdinaudovl Rudolfovi Laiansk^mu hrabeti 
Biikove na srazku jeho poliledanosti za komorou byla od- 
sdena. — Mimo to pHpadlo po Hori^ick^m kral. fisku 3000 
op mis. ndpadofch pcn6/, kter^z m61 Horcicky na Bratro- 
icich poji8ten6. (C. 21.o, C. '/,o a H. 45. — D. dv. 7, f. 165.) 

JindKch HorAatecky z Dobro5ovic provinil se hrube ilca- 
;enstviin svym ve zpoufe, a obcslan pred kommissi trana- 
:tioms 1. 1629, aby sc porovnal o pokutu za nd^lent per- 
Quii, nepostavil se a die zpr4vy posla komorniho sloziti 
Hchtel zadiid pokuty, doklidaje, ze pH kommissi cootis- 
itionis dne 2. fijna 1G23 obvinenf ze zpoury byl zprosteu 
pokuty osvobozcn. (C. 215, C. '/i-) 

Kunata HorAatecky z Dobro6ovic, pH kommissi coniis- 
itionis I. 1623 odsouzen k manstvi, nem^l zadn^ho statku 
gdicnclio, tak ze pokuty byl zprosten. (C. 215, C, '/^.) 

Mikul&i HorAatecky z Dobroiovic, bi-atr Ondfejfiv, zem^ul 
tfval6 zpoure a pri kommissi coufiscationis dne 2. i'ijun 
[>23 za uevinnebo uznan i pokuty osvobozen byl. (C. 215, 

Ondfej HorAatecky z OobroJSovic, bratr Mikulasflv, na 
bruslavicich, Dobi-eni a RadboH, byl mezi relatory ua sn^mu 
eniTiilnfm 1. H>20, pti kterem^ syn krale Fridricha Falckfho Hornateck^ z Dobro^ovic. 169 

byl zvoleu za cekance kral. 6csk6ho. Pro toto proviiienf pri 
kommissi confiscationis dne 21. Hjna 1622 odsouzen byl 
tfetiho dUu jmeni sveho, v kter6mz od kr^l. komory vsecky 
statity jeho byly konfiskovany, totiz : a) Statek Zbraslavice 
(kr. Caslav., okr. Kutn. Hora), k n^muz (die desk zem. kvat. 
1, £. 25) 1. 1542 nalezel zamek a mestecko Zbraslavice s dvo- 
rem popluznfm a podacfm kostelnfm, vsi cele ^tipoklasy, 
Hetlin a Raposov, pak dilem vsi Ostrov, Machovice, Milano- 
vice; t6z v Poruiideh (zaSly) 1 dvftr kmetci, pustotiny v Cer- 
ninach, mlyny, lesy a rybniky s jinym prialusenstvim, jakz 
to 1. 1597 Yenek Malovec z Malovic postoupil v dluhu 100 
kop gr. cesk. Oadrejovi Hornateck6mu (D. Z. Men§f z&pisn^, 
kyat 236, F. 17). 

b) Statek DcbfeU (kr. fiaslav., okr. Kut. Hora), k n6muz 
ualezely sidlo a tvrz Dobfen s dvorem popluznfra, pivovarem, 
mlynern a rybnikem fefienym Matousovskym, vsi cel6 Dobfen 
s pod&cfm kostelniiD, Solopisky s podacim kostelnfm, Male- 
ftovice s rybniky, lesy a vsfm prisluSenstvim, tak jakz to 
manzelka Hornateck6ho KateHna, roz. Vod^racka z Hnisova, 
od sestry 8v6 Lidmily §anovcov6, kterd ty^z statek po otci 
svem Vaclavovi Voderadskem 1. 1606 zdedila (D. Z. 133, C. 
27), L 1610 za 25.500 kop mfs. koupila. (D. Z. 183, N. 5.) 

c) Statek Ratibor (Radibof, Radbof, Ratbof, kr. Caslav, 
okr. Kolin) — tvrz a ves Radbof- s dvorem popluznfm a ves 
Korenice s pHslusenstvfm, jak tyz statek Hornateckemu 
1. 1608 od Anny Doroty Voderadsk6, potom opSt provdan6 
2a Petra z Libenthalu, roz. Kamejtsk6 ze Lstiboi'e, matky 
Katenny Hornateck6, roz. Voderadske z HruSova, v summfe 
i)000 kop mis. listem obraanym byl postoupen. (D. Z. 26, 
D. 30 & 140, B. 28.) 

Tyto statky yedle cis. resoluce z dne 2. kvitna 1626 za 
samma odbadnf 69.145 kop mfs. ponechany byly UarMte- 
ckmu proti slozenf tretiny 23.048 kop 36 gr. mfs. do kral. 
komory. Na tuto ti^etlnu porazeno bylo Hornateckemu cfs. 
i^^solad z dne 21. listopadu 1626 z pohledanosti jeho man- 
zelky Katehny, na statku Touzetini per 30.000 kop mfs. po- 
Mui, iSJSSi kop 56 gr. a 1700 kop lirokft zadrzalych, tak 
7*" Horfaatecky na dotcenou tretinu jenom 4666 kop 40 gr. HorXlck^ — HoMilek, 

;il. (C. 215. H. 18. — Lib. conf. 2, f. 422. — D. Z. 142, 

& 293, P. 9.) 
an (Hynek) Horiickj z Horiic, pfi kommissi confisca- 

vedle kr&l. vypov^di z dne 27. rfjna 1623 polovice 

odsouzen, propadl atatek svflj Horiice (Horsice, kr. 
, okr. Prestic), pfll- dvoru popluznfho, tvrze a vsi se 
osedlymi a tfetinou koHatury — za 3094 kop id(S. ed- 
it^, ktery jemu pak z milosti dne 30. prosince 1623 
id6 3834 kop mfS. v Uno byl postoupen. Horsicky pH- 
DO dne 22. £ervna 1626 a jeho eyn MikuUs Vil^m ob- 
pHsahu manakon 1. 1638 Da t^z statek, kteryz mu po- 
. 1652 proti zaplacenl zadr2al6ho st^bo penfze lennfho 
00 zl. (snfzen^ho na 300 zl.) z inanstvi byl propudtSn. 
5, H. 19. — Lib. conf. 2, f. 259. - D. dv. 7, f. 32 & 
68, L, f. 59.) 
an Horsky ryt. z GrOnfeldu pHstoupil ke konfederaci 

£eskych s jinyini zem^mi ucin^n^, t^z k anesenf sta- 
)dboJDych o zavrzenf krile Ferdinanda U. a zvolenf 
sta Fridricba falckrab^te; pfedcu v§ak, jsa katolfk, po 

sv6 pri kommissi confiscationis dne 29. rfjna 1622 
y za provin^Di sv6 byl osvobozen. (C. 215, C. '/, & 
.1.) 

laximJlian HoiHIek z Janovic (z JavoMc), primator u)6ata 
, byl ji^ I. 1617 na sn§niu dne 8. £ervua proti pHjetf 
){zete Ferdinanda (II) za krdle Cesk^ho, iimi sob6 ne- 
b jeho zpfisobil, tak ie hned potom primatorstvf by] 
n; nahradou za tuto potupu od stavflv odbojnych do 

direktorfl stavu m^stsk^ho pojat, licastail se povatanf 
i t[m, ze zpecetil a podepsal konfederaci, pak ie Fri- 
L Falckiho za kr&le volil, t^z pH jebo pHjezdu do kr&- 
[ Ceskiho V 2atci dne 27. hjna 1619 slavn^ avftal a 
yi ST^m ubytova). Mimo to koupil 1. 1020 od atavfl 
: duchovnf abatyse a konvcntu kUstera Tyneck^ho, 
1(1 Tsi HfUkova (okr. Loun.) s pf-fslugenstvfm, za summu 
nf 1865 kop infd., zaplacen^cb A.i na 400 kop, z nich£ 
atu roiai 24 kopy dotienimu kl&steru d&vati m§l. 
. 192, M. 26.) — Pro tato provin^nf pH kommissi fardeloi 

kr&l. T^povMi z doe 26. kv6tna 1621 odsouzen Ardia, 

atatku, dne 21. 6ervna t. r. byl stat a hinva jeho do HoSttlek — Houflka. 171 

Zatce po pacholcich katovych odesldna a tarn na braue m^st- 
sk6 pribita.*) 

Jmfinf HostAlkovo, mimo dnkdty a skvosty zlat6, kter6 
pn zatcenf jeho cfs. rytmistr Grad^n si mocnS vzal, od krdl. 
komory hned bylo konfiskovdno, totiz: a) Drtlr ve Velichovd 
("ffekhau, okr. 2atec.) s dflem vsi HriSkova (R(Skov, okr. 
Loon.), odhadnut^ za 2100 kop mis.; pak dv^r poplumi 
V iiielicieh (SchiesseKc, okr. Zatec), odhadnuty za 1725 kop 
mfi., kter6z dvory od komoi7 1. 1623 koupili za 3600 kop 
mfs. m^stan^ v Most6, Jan Muk z Muhenthalu a JiH Schon 
z Sehoneku, (C. 215, H. 20. — Lib. conf. 2, f. 464) — 1)11 vsi 
HHskova svrchu vytceny navrAcen byl kldsteru T^neck6mu. — 
b) IMar s dvSma 0ahradami v ^atci^ odhadnuty za 2020 kop 
mis., proddn byl od komory cesk6 za 980 kop mfS. els. 
lychtari JindHchovi Gergovi; avSak vedle cfe. resol. 8. listo- 
pada 1630 a 1. dubna 1631 sirotkftm Hostalkovym, Janovi 
ZikmnndoY] a jeho bratHm, navr&cen jest proti zapraveuf 
cast! 400 kop mis., od dotcen^ho Gerga ji^ zaplacen^. (C. 
215, H. 20.) 

Ydove po HoSfillkovi poz&stal6 Doroti pHsouzeno bylo 
z vim 1896 kop toliko 1661 kop miS., pri kter6z pohleda- 
nosti jakoz i pH dom6 sv6m, pak dvora pust^m s 111 korc. 
roli dne 21. dubna 1627 byla zflstavena, coz v§e pfi od- 
chodu 8v6m ze zeme pro ndbozenstvi str^ci sv6mu k opatro- 
vinf zanechala. (C. 215, P. ^/lO Ale ponfevadz jeji synov6 a 
dMicove pri ypadu saskem 1. 1632 do m^sta se navrdtili, 
Tsecko jmini po ni poz{kstal6 od kral. fisku bylo ujato. 

Jan House z Krisni Hory (Hause von Zierberg) ode§el 
ze zemi za pHcinou reformace, a navrdtiv se pft vpadu sa- 
skiml. 1631, odsouzen byl pH kommissi confiscationis Frid- 
landski doe 16. Icdna 1634 vsebo jmeni, tak ze propadl po- 
Wedanost svou za knfzetem Vil6mera z Lobkovic na statku 
Jedibabech pojiStenou. (G. 215, C. V, & '%^.) 

Jan Houska ryt. ze Zahridky, pri kommissi confiscation 
nis Yedle kril. vypovedi z dne 30. kv6tna 1623 odsouzen 
i mamtvl, nepHjal 16na na statky sv6, tvrz a ves Posna a •) Tepnr 1. 18S2, kdyi m6nU> od lidu Sask^ho mocnS bylo vzato, 
« 1 lidem nepHulBkfm IH synovi Hosf Alkovi Ciprjan a Maximilian se 
w^ritili, hiava olce jejich s briny snata jest. 172 HazUuer ^ Hozlav. 

'esnice Prosei, Zahrddka a Vysokd Lhota (kr. Tiboi", okr. 
i*acov) s dvory popluznfiui. Po smrti jeho tyto statky od 
ir&i. komoiy ujaty, za 12.345 kop m. odhadnuty a 1. 1627 
irodany byly za 14104 kop mih. cizozemci MaximUianovi 
Pechlarovi ryt. e MemitOai, jemuz summa trhovi za sluSbu 
fojenskou porazena a statky dotceo^ cfs. resolucf dne 9. zih' 
. 1628 z manstvf byly propu&Wny. (D. dv. 7, f. 222 ; 53, 
\ 114; 68, I., f. 52.) 

Vdov6 po Houskovi poz&stale, MandaUnS, rot. Kapou- 
love z Svojkova, veoo jej( per 6250 kop m. na statku onom 
>ojiSteD6 nebylo od komory desk6 vyplaceno; protoz ae o n4 
ichizel Sendrych nejsfarSi Kapoun ee Svojkova, c(3. ryt- 
nistr, 1. 1648 i na mfst^ dvou bratfj a strjcfl svych ja- 
loiXa d^dicA po stryni 8v6 Mandal^D^ (sestfe d^da jeho), 
einuz teprv 1. 1652 pH kommissi revisionis poz&iitaloat 
lotieni bez iirok& byla priaouzetia. (C. 215, G. '/m ^ H- 
i. — Lib. conf. 2, f. 251. — D. Z. 154, B. 30.) 

Adam slorii Hozlaur ryt. z Hozlav (Hazlovsk^ z Haz- 
,ova, jiuak Haslauer), pri kommiasi coiifidcatioais odsouzen 
rseho jm^nf, avsak vedle kral. vypovMi z dne 5. listopadu 
L622 piti polovici zanechfin, propadl polovict jistin, 1G.800 
cop mtd. vyna6ejfcfcb, z nich^ vsak 8000 kop k race man- 
£e)ky sv6 Alzb^ty, roz. z Vcbynic, 1. 1616 pojistil na statku 
}v6m HradiSti nad \'ltavou a S&zavou (Hradi^Cko, kr. Praz- 
iky, okr. Jilov.), k n^mu^ n&lezela tvrz a vea Hradi^te s dvo- 
rem popluznfm a pivovarem, vsi BranSov (Brunsov) s pf-f- 
(ozem, Pikovice, Mfichenice a dfl raesteCka St^chovic — 
Statekten, kterj Hozlauer 1. J617 za 14.300 kop wik. Mari- 
inn6 MorakBOve, roz. Novohradskfe z Kolovrat, prodal (D. 
Z. 139, B. 25), pro jistinn dotcenou od kral. komory byl ujat. 

Z jistin vytcenych ptipadlo kral. komo^e 4000 kop mfs., 
\ druhi polovice Hozlaurovi priaouzena byla jistym recesuem 
lir^l. mfstodrifcfch a komory (esk^; ale aiii jemu nebyla po- 
ii&tgna, ani jeho dcer&tn zaplacena. NeboC Hozlaur obviui^n 
Dpit dne 5. ledna 1633 od kral. prokuratora z velezrady, 
\ii prj se dopustil pHstoupenfin k nepHteli pH vp^u sa- 
9k6ni 1. 1631, proto ph kommiasi confiscationis Fridland- 
3k6 dne 2. ziii 1633 odsouzen byl vseho jmfeiif. Ackoliv pak 
[10 smrti jeho nejstarSf dcera VorSila zalobu prokuratora Hoslauer z Hozlav. 173 

Tyvrdtila, pfedce marnS se domahala jeste 1. 1638 dotcen6 
jistiny 4000 kop mfs., ji a sestrdm jejim nezletilym pfi kom- 
missi revisionis op^t prisouzen^, jako2 i domu otcovsk^ho, 

V NoY^m mSst^ prazsk6ra na Spdlen6 iilici v rohu vedle To- 
mise Hor&6ka leifciho, jehoz se ujal ds. rychtdf dne 2. 
cervna 1632 k race Albrechta z Waldsteina, po jehoz smrti 
kria. fisku pHpadl. (C. 215 H. 5 & P. %) 

Adam mladii Hozlaur z Hozlav, pri kommissi confiscatio- 
nis obvinSn, ze podporoval zpouru stavft placenim kontri- 
bucf a postavenfm lidu jizdeckeho i pesfho, ac aebyl od- 
souzen, pfedce statek jeho Olsi (dora. Milevsko, kr. Tabor.) — 
trrz a ves Olsf s dvorem popluznim a ves Nov6 Dvory, tak 
jak to Hozlauer 1. 1618 od otce sv^ho Jindficha za 8000 
kop mfs. koupU (D. Z. 139, C. 30.) — od kral. komory ujat 
a za 10.096 kop mi§. odhadnut byl. Ale pon^vadz na t^m^ 
staiku sedm bratH Hozlaurovych podfly sv6 otcovsk6 meli 

V sume 5100 kop mis., k zddosti 8v6 dne 8. kv6tna 1623 
Jindfich mladftf, Vaclav a Jiff i na mfste bratfi svych ne- 
zletilych zAstaveni byli proti zaplacenf dluhft pfi statku 
dottcnfem, z nehoz Adamovi jenom 1000 kop nalezelo. Tento 
P&k pfi kommissi transactionis dne 18. dubna 1628 osvo- 
bozcn byl i pokuty za perdon mu udfeleny, ponevad2 na dil 
8v4j dottenych 1000 kop dluzen byl 900 kop. (C. 215, C. 'U 
& E 5. - Lib. conf. 2, f. 474.) 

Hezlaurovi z Hozlav Albrecht starSi, Jiff a Vladislav, pfi 
kommissi confiscationis dne 3. ffjna a 12. listopadu 1623 
pokuty osvobozeni, nepostavili se 1. 1629 pfed kommissi 
tractationis de pio opere, aby se o pokutu za perdon jim 
wdJlen^ smluvili; nebof Jifi byl zajat v Turecku, ostatnf 
pak pro nabozenstvi 1. 1628 ze zeme odesli. (C. 215, C. Vg.) 

Takt^z 86 nedostavili pfed kommissi transactionis die 
obcslinf z dne 5. unora 1629 Gabriel Hoelaur^ hejtman pan- 
strf vBoztok^b u knizete z Lichtensteina, ktery se pro- 
vinil V cas vzpoury pfistoupenfm k zavrzenf krdle Ferdi- 
nanda IL; Jan Hozlaur^ ktery zemfel, nezanechav niceho, 
» Vddav Hozlauer na Prostaji v Moravfi, ktery pry^ pokutu 
na Morave kardindlovi Dietrich steinovi slozil. (C. 215, C. 'U 
* C. 'V41.) Hozlauer z HoslaT. 

Bohuslav Nester Hozlaur z Hozlav a na Voltynfch, roz- 
iv se s bratry svymi Jindrichem starafm a mladsfm, Ja- 
1 Jiritn, Vil^mem a Jaroslavem o stalky po otci Eri^to- 
i nejstaraim pozflstal^ 1. 1619, tdhl s mnohymi jiaytni po- 
Eilci do markrabstTf Moravsk^ho i do arciknfzectvi Ra- 
i3k6ho, a oa Bvflj vlastnf niklad po deset ned^l valecoe 
f'ebovati se dal AvSak na iadost svou, v nfz dok&zal, ze 
om t^zkymi pobrflJkami k tomu tazeni by! pfiveden, od 
ife zase na milost prijat a pH Jmeni a statecku sv^m 
'tynich (oWr. Tibor) zauechAn jest vedlecfs. resoluce I. 1620 
ctvrtek po pamdtce Pocetf Paany Marie. Z te pri'ciny 
obozeo byl i pokuty za perdon mu ud^leuy dne 21. cer- 
ce 1629 pri kommissi tranaactionia. (C. 215, C.V4'^H.5.) 

Jan JiH Hozlaur z Hozlav pH kommissi confiscationis 
: 9. listopadu 1622 odsouzea tfcHho dilu jmenf, propadl 
ek Dobronice*) (kr. T4bor, okr. Bechyn.) — tvrz a ves 
'orem popl. a ves Star6 Sedlo (Altsattel) — ktery od komory 
mmmu odbadof 5192 kop mfg. I. 1623 jeho bratr Bohu- 
• Nester koupil. (C. 215, H. 5. — Lib. conf. 2, f. 197. — 
Z. 142, Q. 3.) — Ale ponfevadz Bohuslav Nester ua 
iinu trhovou za t^z atatek jakoz i zs statek Srlin (viz 
jslav Hozlauer) i s liroky 5101 kop m(§. vya4sejicfmi nic 
iplatil, oba statky op^t 1. 1636 od kril. komory ujaty a 
dinatidovi Frvggerovi z Griinburgu, nejvyslfmu po^tmistru 
I. Cesk^ho, za 15.600 kop mfs. postoupeny byly. (D. Z. 
, E. 22.) 

Jan Sjgmund Hozlaur z Hozlav pH kommissi confiscationis 
krdl. prokuratora 1. 1623 obviuin byl, ze se k rebellftm 
tojit, direktorA pi-edsevzetf schvaloval a h^jiti sHbil, kon- 
uce k v&lce rebellsk^ platil a s&m osobni vo vojsku sta- 
sk^m na Moravu a pfed Vfdeit t&bl i lid svflj k ta^euf 
lal. Avsak sialoba ta zftstala DevyHzena, pon6vadi koni- 
se t^boi £asu byla zrudeoa. Hozlaur pak cht^je v staH 
n pro n&boienstvf ze zemS odejfti, zavfizal ae pH kom- •) SUtek Dobroniee — limek D. i dvorem popluinim, lesj ■ rybnlky, 
Dobroaice, Kstiije, Star* Sodlo, Bfliice, Slapy, VoHrni, Nov* Dvory, 
1 a Slarfiovice, pak t» li^taTD^ Brliii a Bojeiiice — po JindKchori 
anrovi posfiitKlj'. ro>id«Hli na 6 dllfl 1. t&T2 jeho synovi a d«dicovv 
Kriltaf, Jelhch, Adam a Jiftk. (D. Z. 66, G. IS.) Hozlauer z Hozlav. 175 

missi transactionis due 9. cervna 1628 za udelenf perdonu 
sloziti pokuta 75 zl. ryn. z domu sv6ho v Hrozn^tini (Lichten- 
stadt (C. 215, C. V4 & H. 5.) 

taroslav Hozlaur z Hozlav v trval^ zpoui^e 1. 1619 jeda 
zm^sta Yodnan domft na cestg od lidu ohersk^ho zabit, 
a pro ucastenstvf sy6 ve zpoufe pri kommissi confiscationis 
due 9. listopadu 1622 tfetiho dilu ymini odsouzen byl. Statek 
jeho Srifn (kr. Tibor, okr. Bechyfi.), ves s dvorem popluz- 
nim a p&l Ysi ZhiHce, od kr&l. komory v pokute ujat a za 
summu odhadni 3548 kop mil, 1. 1623 proddn hratru jeho 
Bohmlavovi Nesterovi^ jemaz ze summy trhoy6 dil Jarosla- 
vovi zmilosti ponechany per 1745 kop mfs. byl poraien. 
(C. 215, H. 5. — Lib. conf. 2, f. 198. — D. Z. 142, Q. 4. — 
Viz t^z Jan JiH Hozlaur.) 

Joronym Hozlaur z Hozlav, pri kommissi confiscationis 
doe 9. listopadu 1622 pdteho dilu jmini odsouzen, propadl 
statek Hnevkovke (kr. Budejov., dom. Vltav. Tyn.), tvrz a ves 
s dvorem poploinfm, ktery jiz pi^ed vitSzstvim ua Bfl6 hoi^e 
od ds. lidu vilecQ^bo mod byl vzat a Janovi dastolarovi 
V Bumiae 1000 zl. ryn., k poti^ebd.m valecnym piijcen^, k uzi- 
vanf postoupen ; potom za 10.958 kop mil, odhadnuty, vedlc 
oahzenf kral. mistodrziciho knlzete z Lichtensteina dne 14. 
prosince 1621 darem odevzd&n byl arcibiskupovi Prazsk6mu 
proti zaplacenf dotcen^ch 1000 zl. Castolarovi na n^m po- 
jist^Dych. 

Dedicftm Ilozlaura m61o vydino byti z komory cesk6 po 
zaplaceni dlub& tolik, zac by stily ostatni ctyry dHy Hozlau- 
rovi poiieclian& Avsak marn6 se domdhala Anna Hozlau- 
fwa^ vdova po jeho bratrovi Vil6movi, zase provdana Tur- 
Aovska, pohledanosti per 4000 kop mil. k nice dcery po Yi- 
Umovi zftatal^; nebot tato pohledanost, jakoz i dil Ann6 
Marii, nuuiielce Gabriele Hozlavsk6ho per 1000 kop mfs. 
nilezejfcf, jeste 1. 1690 pri kommissi revisionis nebyly vy- 
Hzcny. (C. 215, H. 5. — Lib. conf. 2, f. 257.) 

JiadNcli starii Hozlaur z Hozlav zem^el v mist6 Tabore 
proti cfs. vojsku uzavi'en^m v trval6 zpouire a pro proviu^nf 
8v^ pH kommissi confiscationis dne 9. listopadu 1622 od- 
souzen byl tfetiho dilu jmini. Procez statek jeho Branlin 
(BrandUn, okr. Sobfeslav.), tvrz a ves s dvorem popluznim, Uozlauer t Hozlar. 

iril. kouiory ujat a odbadnut^ za 10.060 kop 10 gr. mis. 
)23 za 10.000 zl. Janovi starSimu (ieminovi e Chudenic 
oupen by). Poii6vad£ ale vdova pozflstali po Hozlanrovi 
, roz. z Reizensteina, pro syou pohledanost per 9000 kop 
statka tofao vzd&ti se nechtSla, t^l statek teprv 1. 162() 
l&n byl za summu odhadni St^dnovi Drago Draghi, ryt. 
ab6ti z Palatinu, rytmistru pluku Dona Baltasara de 
radas, tak ie vdov^ Uozlaurov^ pohledanost jejf ze summy 
v6 zaplacena bjti mfila. (C. 215, H. 5. — Lib. conf. 2, 
11. — D. Z. 145, N. 23; 299, R. 15.) — Avsak vdova 
laurovi, potom zase provdani za Sindela ee Stiki'e, pfi 
missi confis. FridlandekS dotcen^ pohledanoBti sv£ byla 
tuzena, proto ie piti vp&du sask^m 1. 1631 nepfftele pod- 
ivala, katolick^ch osob&ch spatng a hanliv6 reci m^la 
itkn Eyrberku (Kircbenbii^), krajsk^mu hejtmanu Hert- 
nAlezejfcfbo, se ujala. Ale ponSvadi! z jm^nf jejfho po 
ce dluhfl toliko 1000 zl. zflstalo, poknta jf ulozeoi na 
zl. r^n. byla anfJEena. (C. 215, E. 1 & H. 5.) 
Jindhch mladif a Jan, bratff Hozlaurovi z Hozlav, pH 
missi confiscationis dne 9. listopadu 1622 odsouzeni tfe- 
dila jmiai sv^ho, propadli statek Bataje (kr. Tabor, 
Bechyfi.) — aidlo a ves Rataje s dvorem popluiSndn 
£ma sedl&ky a 2 cbalupami,*) pak tH poddan£ ve vsi 
ini — ktery odhadnuty za 5117 kop 39 gr. mfs. od 
, komory koupil 1. 1623 za 6000 kop mfs. Adam atarii 
emberka, jemai snmma trhovi poraiena byla na jeho 
ensi za komoron fieskou. (C. 215, H. 5. — Lib. conf. 2, 
>. — a Z. 468, D. 7 & 13.) 

JiN Arnsit Hozlaur z Hozlav, emigrant, oavrAtil se pH 
lu sask^m 1. 1631 do zem4 s kommisaarem saskym Janeni 
n z Felzu, u n^hoi byl ve slu^be ; protoi pri kommissi 
is. Fridlandski 1. 1633 odsouzen byl vsebo jm^nf, avsak 
i61 niieho. (C. 215, E. 1.) 

Oidfich Hozlaur z Hozlav, pH kommissi confiscationis 
9. listopadu 1622 odsouzen tfetiho d^ jmkni, propadl: *) Statek Ratajt a vea ZbSiice ae T sodlAk? pro<1ali br*lN HoiUu- 
Jindfiob mladii, Jan ml., Adam ml., JiH a VAcUt 1. 1618 bratni 
a OldHchovi la 5000 kop mIS.; alo prudej tan v i!aii.> ipourj uti- 
bjl trltien. [D. Z. 139, G. S.) Hozlaur z Hoslav. 177 

a) Statecek Zbe§ic€ (B6sice, kr. Tabor, okr. Bechyn.) — p41 
m zpustl6 a vypalen6 — ktery 1. 1623 za summu odhadni 
959 kop mis. koupil jeho bratrovec Bohuslav Nester Hozlaur. 

b) Dum V Novem m^ste prazsk^m ve ctvrti Zderazsk^ lezicf, 
kt«ry teprv na poruceni komory ceske z dne 9. zaff 1643 
k ruce kral. fisku ujat byl. (C. 215, P. %.) Pohledanosti 
bratH Hozlaurovych Vaclava a Adama mladsfho per 1000 
kop, a Evy Barbery Hozlaurove per 1750 kop mis. jeste 
I. 1690 pH kommissi revisionis nebyly vyHzeny. (C. 215, 
H. 5. — Lib- conf. 2, f. 199. — D. Z. 142, Q. 5.) 

Petr Pavel Hozlaur z Hozlay po vit^zstvf b^lohorskem 
pro nedostatek zdravi do Tdbora se odebral, odkudz odejiti 
nemohl, pon^vadz Taborstf, nechtice se poddati, vsem oby- 
tatelftm toho pod trestem na hrdle a statku zapoved^li; 
mimo to jsa V podezf eni, ze k dsaH se klonf, byl tarn uyeznen 
a 1. 1621 zemrel. Nicm^n^ od krdl. prokuratora pH kommissi 
hrdelnf byl obvinen a jeho statky hned od kral. komory 
ujaty jsou, totiz : tvrz a ves Uhfice (kr. Tibor, okr. Sedlec, 
rtom, Prcia) s dvorem popluznfm, pivovarem a mlynem ; tvrz 
a ves Ubmice s dvorem popluznfm, pak dflem vsi BoleSnfk 
(Bolesin) s 2 osedlymi, Zdhorf a Monfn po 1 osedl^m, Bozetfn 
s krcmou, Hatov s 3 osedlymi, Poradkov (Boratkov) s 2 osed- 
lymi, Dobrejov Hofejsf a Dolej^i po 1 osedl^m, Zdbehlice 
s 2 osedlymi a Dvorce s 4 osedlymi a krcmou, jak to Hozlaur 
smanielkou svou Veronikou 1. 1618 od Fridricha z Bile 
koupil za 16.500 kop mis., na kterouz summu toliko 5000 
kop manzelka Hozlaurova odvedla. (D. Z. 191, G. 29 & 192, 
C. 2.) Viz Fridrich z Bfl6. 

Ackoliv pak Hozlaur vedle kral. vypov6di z dne 12. li- 
^opada 1622 pri kommissi confiscationis dne 9. prosince t. r. 
xaloby byl osvobozen, pfece statky jeho, v iase zpoury kou- 
P^i, od kommisse confis. 1. 1623 prodany byly za summu 
odhadni 10.572 kop mis. Zdenkovi Jjvavi LibSteinskemu z Kolo- 
^rot, kierf je vsak vedle naHzeni komory cesk6 z dne 12. 
kvetaa 1623 vdov6 HozlaurovS m^l postoupiti, ale nedbaje 
^oho L 1629 je prodal se statky Kasejovicemi a Dobro§ovi- 
femi za 20.000 kop mis. Barbofe Seitlerove, m6Stance Men- 
^0 mesta prazsk^ho, tak ze teprv na op6tn6 naffzeni kral. 
komory z dne 30. dubna 1630 Hozlat^ove byly navrdceny. 

12 HoeUot k Hoil&r. 

!15, H. 5. — Lib. conf. 2, f. 163 & 463. — D. Z. 144, 

& 3; 297, H. 25.) 

Vil^m starsi Hozlaur z Hozlav na Slapecli a Drazickach. 
kommissi confiscationis dne 17. cervDa 1623 odsouzen 
ho dila jm^nf, pi'opadl statky DraHdky*) (Drazicka) a 
y (kr. Tiibor, doni. Zelec.) — tvrz a ves Drazicky s dvo- 

popluznfm, vsi Slapy s dvorem popl. a Lbotku Hnoj- 
I — ktere odhadnut^ za 8730 kop mfg., od koiuory ce- 

koupUa I. 1623 lAdmUa Pecklerovd, roz. Novohradska 
lovrat, za 9600 kop mfs. — L. 1629 domahal se toho 
aur pri komniisBi revi^ionis, aby mu ua jeho dva dily 
6400 kop nits, aspon n^jaka cast vyplacena byla, do- 
aje, ze statek jeho k velik6mu jeho zkricenf a skode 
h levn6 a k tomu jeste na dloubou (spatnou) minci pro- 

byl, kdezto stal die contrataxy za 20.559 kop mfs. 
ych penez. AvSak nedostalo sc Hozlatirovi niceho z do- 
§ summy; teprv d^di(ka jeho VorUla Pavlovskd, roz. 
aurova, obdrzela na pozflatalost bvou dne 2. j-(jna 1666 
[)0ji8t6nf. Tato jsouc nevidom4 a zcela zchudlA, od sluzky 

po 19 let podporovana, pK kommissi revisionis vyhle- 
Ja toho, aby pojiSteDi dotcen^ nekomu jiii^uiu prodnti 
I postoupjti mohla; ale vec ta jeste I. 1690 nebyla vy- 
la. (C. 215, H. 5. — Lib. conf. 2, f. 204. — D. Z. 141. 

Volf Hozlaur z Hozlav pro ucastenstvi sv6 v kommissfch 
italcft pri koinniiaiii exsecutionis odsouzen k vypov^zeni 
^^cuost 7. kralovstvi Oesk^ho, avsak vedle kral. vypovedi 
e 2. cervna 1621 z inDosti v poutech do Rabu dodaii 
rak\; co^ jest se nestalo, tak ze toliko u vi^zenf v Sta- 
nieste prazsk^m jedeD rok sedel. Kdyz pak k nice t^ho/. 
laura I. 1620 jisbi suinma penez za jeho statek na Ja- 
JetHchovi Berkovi z Dub6 a Lipp6ho pii soudu nejvys- 
purkrabstvf pnizsk6ho pHsouzena byla, ucinil na ni 
>vM kral. prokurator dokladaje, ze Hozlanr ji v pokiite 
ladl. Ale pon§vadz Hozlai'r vedle dotcen6ho rozsudku •) Statek Draiiikff ~- Ivrz « ves s dvorpm |Mipliiiiifiii ■ pIsovAmi 
I Lhutku Hiiojiiovii s pHsliitir'niitvIm — koupjl HoElaucr I. 1618 i 

Ejiourr zn 7TU0 kop m!!!. .id Msrio % M^aluvskH, ruE. E Olbramovii 
I. 193,' B. £3.) HrabAiid — Z HrAdku. 179 

ani statkliv a jmenf sv6ho ani prav a spravedlnosti svych od- 
soiizen nebyl, zftstaven jest k zadosti dcery sv6 Aleny Stem- 
berkove pfi t6to summd peniz die vypovedi komory cesk6 
z dne 5. bfezna 1629. (C. 215, H. 5.) 

Jarosiav Hrabane z Pi'erubenic nemaje z&dn^ho jmeni, 
pti kommissi confiscationis dne 3. Hjna 1623 pokuty byl 
osTobozen. (C. 215, C. Vg.) 

JindNcb Bofek Hradecky z Bukovna s Vdclavem Zdenkem 
Hradeckym pii kommissi confiscationis dne 3. irijna 1623 ob- 
nuini ze zpoury zprosten, podrzel statek Bitovany (kr. 
Chrndim, dom. Nasevrky), tvrz.s dvorem popluznim a pri- 
slosenstvfm, ktery otec jeho Viktoryn 1. 1618 od Vdclava 
Vostromirsk^lio z Rokytnika za 6500 kop mid. koupil (D. Z. 
140, B. 12); potom pro nabozenstvi ze zeme se vyst^hoval. 
(C. 215, C. Vg.) 

Adam z Hradeiffia zemiPel y trvale zpouire, jiz se zucastnil, 
tak ze pri kommissi confiscationis odsouzen byl polovice 
jminf, V kter6z vsecko od kral. komory bylo ujato, totiz: 
a) Ddm v Nov6m meste prazskem na PHkopech, proti sv. 
Benedikto podle domu Petra Josefa lezfcf, ktery 1. 1624 
koupil kapitan Fdix Frey ryt, 9 Pambergu za 3500 kop. 
mfi. ; ze summy trhov6 polovice dana Janu DiviSovi e Hror 
deiina^ synovi pb Adamovi pozftstalemu. (C. 215, D. 16. — 
Lib. contract viridis 12, f. 178.) — b) Jistina 1000 kop 
mii.^ od obce Nov6ho mSsta prazskfiho Hradesfnovi po- 
vinna, z nfz propadlou polovici 500 kop obec tato do lii'adu 
rentmistrsk^ho odv6sti mela. K zadosti pak obce za osvobo- 
zenf takovych . dluhftv, povinnycb osob&m pro vzpouru od- 
souzen^, poYoleno jf od komory ceske dne 24. bfezna 
1624 proti Y^HtelAm svym vyhledavati ph'rocf do summy 
16^2 kop 49 gr., jez za komorou dluhu sp'ravedliy^ho 
mfla. (C. 215, D. 16.) 

Jan a Sigmund Bohucbvaiov6 z Hridku pri kommissi 
cosfiscationis vedle kral. vypovedi dne 18. cervence a 15. 
zari 1623 odsouzeni byli tMiho dUu jmeni; avsak rozsudek 
ten pro zmsenf kommisse nebyl vyblasen, tak ze zflstaveni 
byli pri jmeni SY^m. Teprv 1. 1629 obesldni byli pifed kom- 
missi tnuisactionis za phcinou vyrovn&nf se o pokutu d6di- 
coy6 Jana Bohachvala, syn Viktoryn Bohuchval Hrddku a HrobiSick^ s HrobiTic. 

& jeho Anezka; ale posel komornf nemobl ee jich do>- 

na Plzefisku, kde Viktoryn po otci sv^id pfede^le drzel 
k dackrov — tvrz starou na Cachrov^, pri n( stflveni 

8 dvorem poplu^nfm, pivovarem a mlynem; meste^ko 
roTO 3 podacfm kostelnftn dTojfm, ves Jesenf b mlynem 
of a 8 krcmou ve vsi Nov^m (Onotn) Svet6, jak to l&ta 
za 5000 kop mis. prodal manzelce sv6 Katerin§, roz. 
>vic, a tato 1. 1614 opet jemu odkazala. (D. Z. 187, 
10, 137, E. 11.) Statek ten poBtoupil Viktoryn l 1628 
i Slovick^mu ze Slovic a bez pochyby z pHciny refor- 
s ze zeme odesel. (C. 215, C. '/*■) 
Adam Daniel HrobJSiok^ ryt. z Hrobiic pH komrnissi 
scationis dne 2. Hjna lf)23 vedle kral. vypovMi z due 
iervna odsouzen byl tfetHto dUu jmenf sv^ho, v kter^mz 

od komory ujaty byly vSecky statky, kter6 Hrobcicky 
Ltrem svym Janem Jifim etar^im po otci svfim Rackovi 
lislavovi) byl zdMil, totiz: a) Budenice (Budynice, kraj 
., okr. Slan., dom. Zlonice), — tvrz a ves Budenice 
orein poplu^nfm, mlynem, pivov&rem a viaicf, vsi Jar- 
, Bakov s mlynem a rybnlkem, t&i ves pusti Budenicky, 

to 1. 1550 Adam Hrob^ick^ od Petra Chotka z Vojnfna 
000 kop m(B. koupil (D. Z. 48, F. 21); — b) Kamenny 
t (Kamenoinost, kr. Pra£., okr. Velvar., dom. Nelahoiic- 
, ves s dvorem poplu£n(m a jedufm osedlym ve vsi 
ne. — Tyto oba statky, znichi prvy za 11.730 kop, 
ly za 8077 kop m(s. byl odhadnut, od kr&l. komory dne 
prosince 1623 prod&ny byly nejvysSlmn hofmistru kral. 
;ibo Adamovi e WaldSteina za snmmu .odhadni lO.SUi 

mfs. (C. 215, H. 21. — Lib. conf. 2, f. 12 a 13. — D. Z. 

B. 13 a 14; 203, B. 7 a 9.) 

Podle sectenf komory cesk6 z dne 8. Hjna 1652 q&Ic- 
jedna polovice z dotcen^ summy trhov6 Janovi JlHniu 
ifmu Hrobfick^mu, bratrovi odsouzen^ho Adama Daniela : 
k tento jest^ 1. 1658 domahiil se pH komrnissi revisionis 

pojiSt^nf na tuto svou poblcdanost i s liroky v tak 
hych letech vze&lymi. Dvou ttetin pak per 6602 kop 
, z druU6 pobvice Adamovi Danielovi nAlezejfcfch, 
\i vyhled^vali jeho synov6, Jan JiM mladS(, Albrecht a 
,stav, jestg I. 1660 pH komrnissi revisionis et' restitutionis. Hrob^ick^ z Hrob^ie. 181 

Nebot otec jejich t^z pri kommissi confiscationis Fridlandsk^ 
dne 25. ledna 1634 vseho jm^ni byl odsouzen, ponevadz zft- 
stmje pro n&bozenstvf v cizin6, ve dy6dsk6m vojsku slouzil, 
s nepfftelem 1. 1631 do zem6 prijel a v ^atci jat byl. 
Protoz i jeho Mm v Navem mSsti praiskem na Zderaze lezfcf 
na porucenf komory cesk6 due 9. zaM 1643 v pokute byl 
ujat (C. 215, H. 21 & P. 7^.) 

Bobosiav starif Hrobiicky ryt. z Hrobcic na Lickov^ 
aZelci, pH kommissi confiscationis odsouzen vieho jmini^ 
arsak kr41. vypoyfidf z dne 28. ledna 1623 pri dvou dflech 
zftstaven, propadl : a) Statek Liikov (Litschkau, kr. Zatec), *) 
k nimttz n&lezel zamek Lickov s pi'edhradfm, s dvory popluz- 
nimi Licko?skym, Zeleisk^m, Drabomyslskym, Tireskonickym 
a Necemickym, pak dvorcem pustym v Mal6m Ocichov6 ; ves- 
nice Lickov, Tfeskonice, Neiemice (Necenice), **) ^ehd 
(Seltsch),***) Male Vocicbovice (Ofiihovec, Klein-Otschehaii), 
TTnovany, Drahomysl, LibSsice (LibiSice) a Klucek (Klutsch- 
kau). Tento statek podle cfs. resoluce z dne 12. kv^tna 1623 
a Booimu odhadni 55.660 kop mi§. prodan byl Hertvikovi 
YraiisiQioim Mitravic^ jemu2 ze snmmy trhov6 porazeno 
20.000 kop mfd., kter^z mu cis. resolucl z dne 19. ledna 1623 
7. milosti byly povoleny nabradou za jeho ntrpenf a verne 
sluiby V case zpoury. Takt^z nezaplatil Vratislav, ani d6di- 
co?e jeho sumroy 5044 kop mis., pHrazen6 pri ratifikaci 
smlouvy trhov6. (C. 215, H. 21. — Lib. conf. 2, f. 333. — 
D. Z. 141, E. 22 & 194, K. 28.) 

b) DAm Y Mensfm m6st6 prazsk^m v osade sv. Jana 
V Oboi^e na Hlubok6 cestg lezfcf, 1. 1614 za 1312 kop mis. 
koupeny, ktery vsak ponech&n byl Hrobcick6mu a jeho man- •) Panstvi Liikov — simek L. s plFedhradfm, oborou, peel vilpennoa, 
lesem; dvorj poplnitii Lidkovsk^, Ne^enick j" a Dobfi^ansk^ ; vsi Lifikov, 
K«{«iuce 8 podacim kostelnim, 'fteskonice, LibiSice s podacim kostelnini, 
Klndek m ml^em, DrahomjSl, Dubt^anj, DobH(Sany a podacim kostelnini, 
» mljnem a Traovany s pHnlaSenstvim koupil 1. 1694 DiviS Hrobficky od 
J.M.C. sa 60.448 kop mil. (D. Z. 170, A. 30.) 

**) Dfl Tsi Neieme (Nedimic) s podacim kostelnim koupil Hrob- 
fickf I 1620 ve zpoafe za 3686 kop miS. od Vilima HruSkj z Bi^ezna. 
(D. Z. 140, B. 29.) 

***) Trrz a yes Zeld 8 dvorem popla2nim, podacim kostelnim a 
pHttuJIeniitvini konpil 1.1675 DiviS Hrobi^ick^ od Vilema Vostrovce z Kra- 
l-'w la 7460 kop miS. (D. Z. 62, B. 26.) L82 Hrobfiick^ ■ Hrobf ic. 

ielee Barbofe, roz. z Oberudorfu, }iz vlastnfi ii:ilezel, proti 
saplacenf t^etiny per 130 kop, kril, koniofe propadl^. 

Hrobcicky marn^ zadal dne 1. cervence 1623, aby mu 
^tatek Liikov, die kontrataxy za 97.165 kop odhadnuty, z&su 
l^dicni postoupen byl. Potom pro nabozeDstvf ze zeme se 
/yst^bovav, pfi vp&du sask^m I. 1631 s nepHtelem do ^atce 
irijel, statku Vroutku, Hefmanovi Cernfnovi nA!ezej(c(ho. 
)iocn6 se ujal a jcj vySumoval ; pro(e£ pfi kommissi konfis. 
FridlandskS dne 25. ledna 1634 op6t odsouzen, propadl tii. 
)v6 tfetiny (37.106 kop m.) za statek LiCkoY pfedesie mu 
lonechan^. — Jeho man^elka dom^hala se I. 1629 i za let 
laslednjfclch toho, aby jf byla pHsouzena pohledaaost jej), 
m Btatku Lidkovg per 11.700 kop m. pojisttnA; avSak neiii 
' aktech vytceno, zdali toho dosihla. (C. 215, H. 21 & P. ■/,.} 
Jan Hrobiickj ryt. z Hrobiic zemtel v trral^ zpoure, jiz 
« zucastnil, tak ze pH kommissi confiscationis dne 10. Hjna 
623 tfetiko dflu jmiai sv6ho byl odsouzen. Statek jeho 
iiansky Pftiina (kr. PraiS., okr. RakovnCk, dom. KoleSovicel, 
lozflBtalym syuflm jeho JiMmu Havlovi, Rudolfovi, Ladisla- 
ovi a Janovi BoHvoji jiz 1. 1621 byl odfiat, avdak zasc jim 
lavr&cen a k uiiy&nl postoupen. (C. 215, H, 21.) — Mimo 
dtim ^Culehnerovic" {Culehnera Jiffka) v Star6m mfiste 
iraiskfim blli kostela sy. Ondfeje vedle hrbitova leifcf, ktery 
Irob6icky driSel v summ6 nan pfljcenfi 1868 kop 30 gr. mfs., 
edle dekretu komory Ceski 10. cervence 1629 od cfs. 
ychtfire byl njat, ale t. r. postonpen synftm Hrobcickfeho za 
ummu odhadn( 2100 kop mR, tak ie jim tfetina, kr&l. 
omof-e z n^bo nilezejlcf, per 700 kop mis. na jejich dvoa 
(lech ze statku Petrovic jim ponechanych byla porazena. 
C. 215, H. 21. — Lib. contract caerul. 3, f. 411.) — Viz 
iH Havel Hrobcicky. 

Jan Vilim Hrobiick]^ ryt 2 Hrobfiic zemfel v trval^ zpouf e. 
vsak pfi kommissi confiscatiouis dne 3 fijna 1623 pokiity 
yl osvoboeen, tak ze jeho dSdicove podrzeli statek Chodov 
3kr. Karl(n) — tvrz a vea s dvorem popluznfm, pivovAreui, 

ves Litochleby — ktery Hrobcicky 1. 1616 za 18.000 kop in. 

100 dukatfl od Benjamina Fraweina koupil. (D. Z. UK>. 
. 20. — C. 215, C. '/,..) HroWick^ z HroWic. 183 

Jifi HrobSicky ryt. z Hrobiic, pH kommissi confiscationis 
dne 4 anora 1623 odsouzen polovice jmenf sveho, propadl : 
a) Statek CdeSice (nynf dvur popl. u Jarpic) a Paled Veliky 
ikr. Praz., okr. Slan., dom. Vranf), ktery dne 16. kvfetna 1623 
nejvyssimu hofmistru kr&l. Cesk^ho Adamovi z WaldSteina 
V spr&ve a opatrov&nf postoupen, potom dne 5. prosince t. r. 
prod4n dzozemci AmoUovi hrabiti de Monte-Cuculi za summu 
odhadnl 38.573 kop m. (45.001 zL), na kterou t6muz po- 
razeno za slu2by vojensk^ 39.861 zl. a zbytek darovdn vedle 
c(8. resol. 27. unora 1625, 4. kv6tna 1627 a 2. listop. 1630. 
Monte-Cucali pak prodal statek ten za touze summu Matydsovi 
AmMynu e Rla/rHeina. (C. 215, H. 21. — Lib. conf. 2, f. 11, 
D. Z. 154, C. 19—26.) 

b) Ih&r ve vsi Slapcmieich^ na statku Udesick6m lezicf, 
byl tci V pokute ujat; avsak nalezel manzelce Hrobcick6bo, 
Marii, roz. z Pa§e&ova, ktera jej od manzela sv6ho 1. 1608 
za 2000 kop m. koupila a synu sv6mu Adamovi Stastnemu 
dedicn^ odkazala. Procez t^muz 1. 1623 na zadost otce od 
komory cesk6 byl ponech&n a potora 1. 1633 jeho stryci Mat. 
Arnold, z Elarsteina y dluhu 200 dolarft k uzfvanf postoupen. 
(C. 215, H. 21.) 

c) Ves Kmetinoves (kr. Prai., okr. Velvar.), kterou Hrob- 
cicky od Ladislava Abdona Ludvfkovsk6ho Bezdruzick6ho 
z Kolovrat 1. 1620 v case zpoury za 12.000 kop mfs. koupil 
^D. Z. 193, G. 21.) a a2 na 7000 kop mf§. zaplatil; avsak 
ves tu z4dal 1. 1623 nazpet probost klastera Doksansk6ho, 
jemnz od starodavna nalezela. (C. 215, H. 21.) 

d) Dum v.Nov6m mSste prazskfem ve ctvrti sv. Jindficha 
leHd, „ti Emhu^ f eceny, jehoz polovice manzelce Hrobcick6ho 
nalezela a od n( synovi byla odkazdna, s jednou vinici 
a Prahy, odevzdan ku sprav6 a opatrovdni Adamovi z Wald- 
^teina, potom Hrobcick6mu ponechan, avsak pro jeho pro- 
vinini pri vpadu sask6ra 1. 1631 na poruceni koraory cesk6 
dne 9. z&fi 1643 opet v pokutfe ujat byl. (C. 215, H. 21 
k P. %.) 

e) Jistiny na 10.000 kop mfs. vynastyicf. (C. 215, H. 21.) 

Hrobcicky na polovici z milosti mu ponechanou per 
19.286 kop ni. neobdrzel niceho, a ponevadz potom pfi kom- nrobCiekf s Hrobcic 

il Fridlandsk^ dne 25. ledoa 1634 opet byl odsouzen. 
ho syii Adam Stastny marnS se domahal toho, aby mu 
eDa polovice a jistiny, po otci a matce jetao na statcfch 
iskovanycb per 15.987 kop m. pojistea^, od komory ceske 
vydjny. Po jeho smrti (1642) dom&hali se jeho stry- 
: Jan Jirf star^f a mladsi a Albrecht Ladielav Hrobcicky 
! 1. 1666 t^to pozQstalosti na n^ pHpadl^, ale pro vy- 
nf Ihflty (propter lapsa fatalia) byli odmrst^ni. (C. 215. 

JiCi Havel Hrobiick;^ ryt. z Hrobiic, syn Jana f, t^ od- 
en^ho, pH kommiBsi confiscationis 21. srpna 1623 vedle 

vypovedi z dne 27. £ervna odsouzen tfetiko dUu jmeaf, 
adl statek Petrovice (kr. Pralsky, okr. Hakovnfk), k nSmuz 
sely tvrz a ves Petrovice s dvorem popluznfiu, ovcfnem, 
virem, 2 osedlymi ve vsi Ptiiiai a tMm ptfslu&enstvfui, 
to vSe ke pravu mansk^mu k hradu KHvoklatu nalezejfci 
i89 Havel Hrobcieky od Ferdinanda Renspergera z Reos- 
a ■/.& 7500 kop gr. cesk. koupii, a k tomu t6i ves Satwv 
iacfm kostelnda, 3 chalupaini nad Senomaty, vsi Oujezdec. 
t Nouzov, Vaclavy s dvorem popluznfm, IteHhy a Hosto- 
1 8 pHslQsenstvfm od tfihoz RenSpergera za 11.500 kop 
6e3k. ptikoupil (D. Z. 167, E. 29.) — Statek ten zn 
nu odhaduf 25.932 kop 50 gr. mis. od komory prodan 
dne 4. Hjna 1623 c(s. radovi a hejtmacu panstvf Bran- 
i[6ho Janovi Zellerovi e Rosenthalu, kteryz jej zcela za- 
1. — Ze summy trhov6 pripadlo kr^l. fisku na tfetiou 
: kop 16 gr. ; Hrobdicky pak obdriEel od komory na po- 
u dvou dfia per 17.288 kop 33 gr, jemu a jebo nezle- 
1 bratrfm ponechaoych, dne 13. Hjna 1623 ddst 12.6H5 
m(s. (C. 215, H. 21. — Lib. conf. 2, f. 304. — D. 'I. 

B. 30 & 293, D. 6.) 

Krijiof Hrobiicky ryt. z Hrobiic na Velkera Oiechove 
bricanecb, ph kommissi confiscationis odsouzen vdeho 
i, avsak krAl. vypovedi z dne 28. ledna 1623 (publ. 30. 
v) pri poUmci zAstaven, propadl statky: a) Bobfiiany 
ritschan, kr. 2atec), tvn a sfdlo rytf^k^ novg postaveu^, 
20 od lidu vojensk^ho vypi1en6, s dvorem popluiEniiii 
snicemi; b) tvrz a sfdio rytffskfi ve VeUcem Voieehovf 
lov, Gro88-Otschehau, kr. 2atec, okr. Podbofany) s dvo- Hrob^ick^ z Hrob^ic. 185 

rem popluzniin a vsi Velk;^ a Maly Ocihov ; *) c) dvftr po- 
pluznf Y Dubianeck — T^to statky od komory iesk6 za 
40.155 kop 47 gr., t£z svrsky za 1148 kop 36 gr. odhadnut^ 
zastaveny byiy Jaroslavovi BoHtovi hrabiti z Martinic v jiste 
SQfflmi k Y^lecnym vydanfm pfijcene ; pak 1. 1623 proddny 
cizozemci Franti§kovi Clary de Riva za summu odhadni, 
kteriz cfs. resolucf 22. srpna 1623 ph ratifikaci smlouvy 
jesti na 34.692 kop 34 gr. byla snizena. (D. Z. 153, F. 3.) 

Procez Hrobcicky dne 31. srpna 1628 podal ke kom- 
Dussi liqnidatioiiis et revisionis stiinost, v nfz dok&zal, jaka 
krivda, &koda a zkriceni pH odhadu a prodeji jeho statkftv 
ma byla ucin^na. Nebot Hrobcicky statky ty pri bratrskim 
dSmi prija] za 86.000 kop mis. a pHkoupil k nim poll a luk, 
tak ze by je byl pi^ed jich konfiskaci ani za 96.000 kop m. 
Deprodal; i die kontrataxy vyndsela cena t^ch statkA jiz 
zpastoseuych 1. 1628 je§t6 73.898 kop, kdezto Clary zaplativ 
je lehk^mi penizi, za nS dal na dobr^ch pen^zfch toliko 
4130 kop mf§., tak ze nezaplatil ani svr^kft die kontrataxy 
za 7312 kop miL odhadnutych ; mimo to odprodal Clary od 
t^clito statkft 1. 1626 Veliky Oiechov c(s. podplukovnikoYi 
8v. panu Strassoldam za 30.000 zl. dobr^ch pen6z. — Ackoli 
Hrobcicky pH kommissi revisionis se nabfdl, ze ty statky 
za 78.502 kop sdm nazpet vezme, a ze summy t6 po sr&zce 
polovice jemu ponecban6 per 20.652 kop a po zaplacenf 
dlnhft kr&l. komoi^e 29.000 kop odvede, aneb mfsto t^to 
summy statek svftj Hfebeiniky postoupf; pfedce Clary de 
Riva pH statcfch t^ch byl zftstaven. 

Hrobcicky obdrzel na polovici jemu z milosti ponechanou 
(kterai die sectenf pri uctdrnS komory cesk6 z dne 7. cervna 
1674 toliko 14.302 kop vyna§ela) 1. 1623 jenom 2562 kop 
mfs.; zbyvajfcf pak cdst 11.740 kop jeho dedicftm jestg 1. 1690 
pri kommissi revisionis vykdz&na nebyla. Tez pohledanost 
jebo manielky Markety (Maruse), roz. z Roupova, na do- 
tcenych statcfch per 10.000 kop pojist^na, zflstala nevyHzena, 
tak ze ani jej{ syn a d§dic Jih' Ka&par Hrobcicky, ani jeho 
manzelka a po n6m pozfistald vdova Susanna, napotom opet *) Statek Voietkfyo^ tvns pnstou a ves s pHslafienstTfm, koupil 1. 1544 
«* l&OO kop gr. £c8k. Jeronyni HroWick^ od Jana mladS. Krakovflk^ho 
* Kolovrat (D. Z. 46, C. 29.) Hrobfick^ i Hrobaic. 

dana BS§[nov&, kterd^ od n§ho 1. 1655 pohtedanosti ty 
poatoupeny, nicebo neobdrsEela- Teprv jejf dcery, Beoigna 
ita Schaeflingerovi a Anna Emilia Freudenbergerova (n«- 
n( dcery Ji^iho Easpara Hrobcick6ho), vedle da. reso- 
z doe 25. zaitf 1675 obdriely na mislk ongch 10.000 kop 
chii ode vsech lirokA ai do 1. 1675 zadrzalych upustiti 
istiny jeStg paty dfl sleviti musily) cfe. pojist^nf toliko 
000 kop s uroky od 1. 1675 pocfnajic {C. 215, H. 21. — 
conf. 2, f. 200. — D. Z. 153, F. 3.) 
Ladislav Hrobiickj rytfr z Hrob£ic pnstoupil ke kon- 
aci stavft povstalych s jinymi zem^ini ucin^ne, jako/ 
medenf tychi stavQv o zavrienf kr&le Ferdinanda II. 
lenl kurfifsta Fridricha Falck^ho. Pro tato provingui ))ri 
nissi conliscatioiiis odsouzen byl vseho statku, avSak 

vypov^di z doe 10. linora (publik. 8. bfezna) 1C23 
oati pfi dvou dHech zAstaven. Pod tfm tfetim diletn po- 

vdechno jm^nf jeho vzato a od km), koinory prodino 

totiz : 
a) Statek Oestin Kostel (Cestin, kr. Caalav., okr. Jano- 

za 18.075 kop mis. odhadnuty, k nimai nalc^el zamek 
)ste1 a dvorem popluznlm, pivov&reio, pak dvorem pop! 
skym, jinak Podolskym, meatcSko C. Kostel s dvory 

a podaclm kostelnfm, vsi Zichovice {nyni jen dTflr), 
Dice, Tiuceft (dfl), Milotice, Bostice a Neapefice se 17 
Ity (zejm^na Mlynsky u dvora M., Novy nad pazderoQu. 
micek, Mahtvka, Kaaansky, Zichovsky, Musil, Jelfnek, 
zn^ a jin6), a va(in prfsluSenstvfm, jak to Ladialav Hrob- 

1. 1616 od Karia Mazance z Frymburku za 21.000 kop 
oupil. (D. Z. 138, D. 9 & 189, J. 6.) 
]) Dv&r popluzni ve vsi Miloticieh, ac nalezel se vsi 
Srobcick^ho manzelcc Polyxen^, roz. z Kaleoic, ktcM 
navriiceDl marn^ se uchizela. 

;) Statek PfUokt/ (okr. Kutoi Hora), zamek Pfi'toky 
ry popluznfmi a vesnicemi, pak vcs Bylany, odbadnut^ 
).049 kop 20 gr., na kteryito statek, od Adama starsflio 
rny z Kvetnic 1. 1622 za 15.200 kop mis. koupeny, Hrob- 

jenom 3000 kop zaplatil a 12.fMX) kop dtuien zflsUl. 
ryto statky, na nichz bylo dluhfi poji8t6n:^ch 18.900 kop 

koupila 1. 1023 od komory vi-ille taxy /a 28.125 kop Hrobdick^ z Hrob^ic. 187 

8 gr. Johanna Kuna z Kunovw (Kaunic), roz. z Dub6 a Lip- 
peho, kterd na summu trhovou jenom 4000 zl. lehkych pen^z 
slozila. (D. Z. 141, G. 14 & 296, P. 17.) Po jeji smrti ujal 
se tychz statkft jeji bratr Volf Berka hrabS Dube a po jebo 
ttmrU Marketa Talmberkavd^ roz. Trckovna z Lfpy, kter^z, 
protoie az do t6 doby zaplaceny nebyly, od komory cesk^ 
opet byly odnaty, a jsouce od lidu valein^ho nejvyse zpu- 
stoseny, 1. 1627 znova odhadnuty jenom za 18.530 kop 30 
gr. mii. a kontrataxou toliko za 12.715 kop. kral. mistodrzf- 
cimu Karlovi kniieti e LkhienSteina na srdzku jebo pobleda- 
Dosti per 63.000 zl. na statcicb konfiskovanycb y summ6 
2().000 zl. r^n. 1. 1628 postoupeny a konecne v t6ze summS 
prodany 1. 1630 Albrechtavi LibiteinskSmu Kolovraty jenz 
si na sonune trhov6 17.625 zl., k v^lecnym potfebdm pfljce- 
nych, porazil a jiz 1. 1631 statek Cestfn za 13.000 zl. Joa- 
chimovi Rungenovi z Rungen prodal. (C. 215, H. 21. — Lib. 
conf. 2, f. 129. — D. Z. 143, L. 7.) 

d) D&m V Star6m mSstg prazsk^m na Freymarce v osad6 
ST. Havla mezi domy „u Zlat^bo Kola" a ^u Zlat^bo Okouna" 
lezici, ,u Tadk& neb Tasek" teceny, prdvem fideicommissi 
oaleiejicf rodin6 Hrobcickych, odhadnuty za 2545 kop mis., 
zaoechan byl 1. 1629 KriStofovi Hrobdickemu^ na n^hoz po 
smrti Ladislaya a OldHcha napadem prisel, proti zaplaceni 
tretiny summy odhadni do kral. komory s tim opatfenim, ze 
jeho dedicftm n&sledujki n&padnici zase tento tretf dil, totiz 
^ kop 20 gr. za postoupenf domu toho navratiti povinni 
budou. (C. 215, H. 21.) 

c) Dum V Nov6m mfesti pra2sk6m ve ctvrti sv. Stepana 
It'zid, teprv na porucenf komory cesk6 dne 9. zari 1643 
vpoknte byl ujat (C. 215, P. V^.) 

f) Jistoty 7650 kop mft., kter6z s tiroky az do 1. 1630 
vynasely summu 14.314 kop 30 gr. 

Veskerd jm^nf Ladislava Hrobcickeho vyndselo mimo 
«i6m dotceny 42.439 kop 38 gr., z nSboz po srdzce dluhilv 
per 18.900 kop zftstalo 23.539 kop 38 gr. Na dva dfly z t6to 
$ammy Hrobcick^mu z milosti zanecban6 nedostal ani on za 
wvobytf ST^bo ani jebo d^dicov^ nicebo az do 1. 1629. Procez 
j<*ho nejstaraf syn Jeronym Jindfich 1. 1629 a po jebo smrti 
1. 1631 bratr jeho Vdcla/v KriStof i na m(st6 ostatnfch bratH Hrobfick^ n Hrobfic. 

lester svych vyhledaval toho pH komo^e cesk^, aby vetile 
, porudenf opetovan^bo dne 25. kvetna 1630 strany t^ch 
)U dilt sectenf podle taxy prvDf pur 28.125 kop mfs. pri 
Ami 8e udinilo, co£ se vsak teprv 1. 1656 podle poslednf 
y per 20.000 zl. atalo, tak ze dgdicfim jejich na ony dva 
f jenoin 6991 zl. 20 kr. vykiizdno bylo. AvSak v^c ta jeste 
L66L pH kommissi revisionis vyHzeoa nebyla, tak ie ani 
ikov6 Ladtslaya Hrobcick^ho po eastern a mnohem tobo 
iledav&nf spravedlnostl sv6 d£dick£ nemohli se dovolati. 
215, H. 12.) 

OldCich HrobJSicky ryt. z Hrobiic na P^tipsech a Vroutku, 
kommissi confiscationis odsouzen vsebo jm^D(, avimk 
lilosti kral. vypovMf z dne27. bfezna 1623 jenom k man- 
[, pHjal povionost manskou dne 29. srpna 1626 na statky 
, kter^z sdm na 53,000 kop m. odhadl, totiz: a) tvrz 
n&tedko Vroutek (Rudig, kr. viatec, okr. Podbofan.), od 
1 vile6n6ho na polo vyp41en6 a zpusto§en6, 8 dvorem po- 
zn(m, jak to HrobCicky Vladislav 1. 1589 od Radslava 
lynskfiho za 12.125 kop cesk. koupil (D. Z. 166, D. 3); 
ves Keblany fzaniklA, nyn( jen dvflr popluznl u Zderaze, 
■. Jesenice, dom. Petrovic.) a pHaluSenstvfm, jak to Vladi- 
V Hrobdicky 1. 1595 od Jana Kristofa Mysky za 3560 ko|» 
Cesk. koupil (D. Z. 170, G. 6), pak ves Smihtstf (Snii- 
isy, zaaikli, nynf jen dvfir popluinf u Horovic, okr. Je- 
ic.) Be sfdlem a dvorem popluinfm; c) PStipsy (FQnf- 
iden, okr. Kada^.), tvrz a ves s dvorem popluinfm, pak 
nice od lidu vojensk^ho zpleoen^ a dflem vyp^enS, totiz : 
^tice (Rajetice, Racetice, RadCedice, Ratachitz), Klicin, 
vives (Neudorf, Neudorfel)*) a LibMice (Libotic) s dvory 
)lu2ntmi. (D. dv. 7, f. 46 & 91; 68, I., f. 28.) 

Mimo to m61 HrobcickJ dvfir ve vsi SlatiAanech (Sla- 
1, okr. Kadafi., ves zanikli), ktery s povolenfm knfzetc 
lichtcnsteina doe 16. kvetna 1623 prodal za 2500 kop ni- 
mnni Chrtove e Obemauchingu kc vsi Slating jf n&lczeji'ci. 
Ir ten Cbrtovd c(a. resolucf z dne 22. cervence 1623 proti *) Novou CM K drorctn popluinlin, mlynem nn OhK, » pHsluXpii- 
. koupil I. 161-2 OIJHch Hrobfick^ nd lirAtH KriitnfN A Jai-h;iiiH 
vcfi xn 1)109 kop mis. {P. Z. IS.l, C. SS.) Hrobttck^ » Hrob«c. 189 

odvedeuf pateho dflu summy trhov6 z raanstvi byl propusten 
a dediCD^ postoupen. (D. Z. 141, G. 30.) 

Po smrti Hrobcick6ho 1. 1629 statky jeho, die prdva 
mansk6ho krali pripadle, prodany byly od komory cesk^, 
totii: a) statek Vrouteh^ za 36.843 kop m. odhadnuty, vedle 
ds. resoluce z dne 11. fijna 1630 Hermanovi derninovi hra- 
Uti 2 Chudenic za 30.000 zl. ryn., kter6z obdrzel cis. po6t- 
mistr Jan Eristof z Paaru, jakozto summu kral komoi^e na 
tyz statek pftjcenou (D. Z. 298, G. 27) ; b) statek Pitipsy 
prodan byl Kristofavi Simonovi hraMti z Thunu^ nejvy§6frau 
hofinistni krale Ferdinanda III., 1. 1630 dne 15. ccrvna za 
25.266 zl. V pravu dedick^m, a Guibaldovi hrabeti / Thunu 
I. 1652 z manstvi propusten (D. Z. 144, N. 13 & 298, 0. 9, 
desky dvor. 68, I., fol. 28); c) statek Kehlany a Smikttsy, 
za 9444 kop mis. odhadnuty, cis. nejvyssimu dodavateli pro- 
fiantu Janu Hubryhovi (Hochherger) z Hendersdorfu c(s. reso- 
luci dne 23. dubna 1631 za 3000 zl. dedicng postoupen 
a samma ta z pen^z kral. komoi^e pfijcenych jemu porazena 
byla. (C. 215, H. 21. — Lib. conf. 2, f. 448.) 

Mimo to pripadlo po Hrobcick6ni kral. koinofe 2000 
kop mis., kter6z mSl Hrobcicky na statclch Kamejskych po- 
jiiten6, tak ze summu tu i s uroky zadrzalymi m^l odv^sti 
ke komore Vil6m hrab6 Vfesovec Tez satstvo a pradlo po 
Hrobcick^m pozftstale a za 1316 zl. odhadnuty prodano za 
051 zl. a gumma ta dana byla n^kterym utednikflm kancelafe 
kral. komory cesk6 a radam uctdrny na porazku sluzn6ho 
jim zadrzal^ho. — Naproti tomu bylo na statcich vytcenych 
lUtthfl 7708 kop m. ; z t6ch nalezelo vdove Helenfe Sekerkove 
I Sedcic 1400 kop m., na nez 1. 1630 cis. pojist6n( obdrzela, 
avsak teprv L 1677 jeji dcefi Magdalene i s liroky za 47 
let zadrzalymi vykazdno bylo od komory 5760 zl. (C. 215, 
H.21.~ Lib. conf. 2, f. 136. a 328.) 

Zdislav Havel Hrob£icky z Hrobdic na Kolesovicich a Ho- 
roscdlfch zemfel v trval^ zpoure, jiz se zticastnil ; procez 
pn kommissi confiscationis vedle kral. vypovSdi z dne 27. 
cervna 1623 odsouzen byl tfetiho dUu jm6ni, kterez vsecko 
Tdove po nem poz&stale Markets Ludmile, roz. z Bubna, 
a nezletil^mu synu Vaclavu Havlovi odnato a 1. 1623 od 
kral. komory prodano bylo, totiz: tvrz a ves KoleSovice ) HniKka i Bfezniu 

dvorem poplii^nfm,*) pak vai Hofesedly (Horosedly, krjij 
tec., okr. Jegenic.) a Vjeedec (jinak Nouzov), za summu 
hadnf 17.682 kop mfs. postoupeuy byly cizozemci Janovi 
unichovi e Areberiju, cfs. dvorn. sluhovi. (C. 215, H. 21. — 
b. conf. 2, f. 298. — D. Z. 153, B. 29.) 

Adam Hruika ryt. z Bfezna, pfi kommissi confiscatioiiis 
e 24. dubna 1623 odaouzen Ifeiiho dila jmfini, propadl: 

Statek Sanenkovke (kr. ^atec, okr. Poatoloprty), tvrz 
ves s dvorem popluzni'm, odhadnuty za 11.281 kop 45 gr., 

kteroui summu jej dne 26. cervna 1623 koupil cizozemec 
lam hrahS z Herbersdorfu, cfs. radda a komomfk. fC. 21.^, 

22. — Lib. conf. 2, f. 104. — D. Z. 153, H. 28.) — b) Z>iiM 
'uskiiv §osovnf v Star6m niestS prazskem, teprv 1. 1629 
die nftvrhu krAI, prokuratora z dnc 5. Hjna 1629 v pokuW 
it byi. (C. 215, P. 7..) 

Adam Jrndfich Hruika ryt. z BFezna, pfi kommissi coti- 
Eationis vedle kral. v^pov^di z dne 17. bfezna 1623 (publik. 
c 24. dubna) odsouzen tfetiko dilu jmenf, propadl : a) Statek 
'mice (kr. ^atec, okr. Loun., dom. Lipno), k nemuz aali^- 
!a tvrz Seimice s dvorem popluznfin (nynf jen myslivna 
Zbradfna), VBi ZbraSin s tvrzf pustou a pf'fslusenstvfm, 
iraiiy, Li^tany a Hfivice (dfl, 2 osedU), 2 miyny, lesy iSit 
ifl), 9rybnfk& a pHsludeostvf, jak to 1. 1573 Adam Hruska 

sester z Gitova, Mandaleny Prokov^ a Lidmily Hochau- 
■ov6, za 8250 kop gr. cesk. koupil. (D. Z. G1,E. 10.) Teuto 
itek za summu odhadnf 50.889 kop m. prodan byl 1. 162:t 
lamovi hrabiti z Ilerhersdorfu. jemuz summa trhova za 
ito statek i ostatnf stAtky Hruskftm konfiskovan^ a jcmu 
)dane poraiiena byla na 134.000 zl. k potfebiira valecnyui 
jcenych. (C. 215, H, 22. — Lib. conf. 2, f. 105. — D. Z. 
3, H. 28.) 

b) IMm v Starem m^ste prazskem vudle Krilova dvora 
Sinrckovsk^ho domu bifz Novo brAny (nyni Prasn^ vezoi 
proti Minci lezfcf, receny gHruskovsky", jinak nPltuticky 
iir," t6z „Hrachovic dtim", ac zabradou i s druhym doiii- 
m obnovenym, t^z pavlacf pfea ulici k veii star^ i s teuii 

*) Voa Koleiovice koupil 1. 1541 JemiiMii llrnWiirk^ od Jaiin mU'U. 
»kov8k*hn E Kulovrnt la 1780 kop gr. i-Wk. (I), Z, 41, A. 1.1 HruSka e BlPeznA. 191 

pokoji a kramy, v nichz f emeslnfci v n&jmu byli ; kteryzto 
dum Jan Hruska, otec Adama Jindricha, od Jana Hracha 
iHrocha) zMezilesic 1. 1604 za 6000 kop mis. koupil (D. Z. 
132, J. 13), za kterouz summu od komory prodan byl 1. 1623 
dne 18. prosince Polt/xenS kniSni sf Lobkovic^ od jejihoz 
syna Yadava 1. 1646 prod&n ad pios usus kardindlovi Har- 
rackovi^ arcibiskupovi Prazsk6ma, s dvorem Kralovym za 
15,428 kop mis. (C. 215, H. 22. — D. Z. 151, K. 25 & 
W. 25.) 

c) Lauky tH v LuSehradech pfi Lounech (nyni Bustihrad, 
samota pri vsi „Necichy"), pod sos mfesta Lflna nalezejici, 
vjich drzeni a uzfvanf byla Barbora Hruskovd po Adaraovi 
JindHchovi poz&stola vdova, teprv 1. 1631 od krdl. komory 
ujaty a prodany jsou AUbiti Volfomini ^Mrske^ roz. Ber- 
kov6 z Dub6 a Lippeho, za summu odhadnf 1000 kop m(s. 
hotoyych penez, kter6z vedle cfs. resoluce z dne 5. listopadu 
1631 tajemnik dvorsk6 komory Fridrich Plunis z Adlers- 
werfhu na porazku svych pohledanosti obdrzel. (C. 215, 
H. 22.) 

Dluhy na statcfcb vytcenych yezicf per 22.100 kop, jakoz 
i dva dily Hrugkovi z milosti zanechan^, m^Iy byti zapla- 
ceny z komory cesk6. AvSak teprv dcerdm, po Hruskovi po- 
z&stalym, Dorote Barbore Bisingerovfi, Anne Alzb6t6 Rausen- 
dorfovi, Bohunce Sidonii a Polyxene Sabine Hruskovi, dano 
bylo I 1639 cis. pojistenf na 23.192 kop 54 gr. summy 
hiavnf, kteraz na dva dily jejich ze statku Selmic a domu 
vedle secteni komory cesk6 z dne 11. prosince 1637 ph- 
padla, kdezto od urok& z t€ summy od I. 1624—1637, tedy 
za ISy^ L, vyndsejfcfch 18.437 kop 45 gi\, upustiti musily. 
Na tfeti d(l kral. fisku nale^^fcf pHpadlo (mimo dotcene 
Qroky) 11.596 kop 27 gr. (C. 215, H. 22.) 

Sc statky Adama Jindficba Hrusky konfiskov^no bylo 
i>niylem t^z jm^ni nezletiI6ho Jaim Adama Hru^ky^ syna 
poz&staliho po Karlovi Hruskovi pfed zpourou zemfelem, 
kterfcz Adam Jindrich jakozto porucnik jeho v opatrovinf 
m61, totiz: a) Statek Gitoliby (kr. Zatec, okr. Loun) — tvrz 
a VC8 s dvorem poplui^nfm, 2 rybnfky, pivovarem, podacfm 
ko8teln{m a vSfm pi^islusenstvfm, jak to 1. 1569 Adam HruSka 
od Vadara Kanese z Lukovec za 4141 kop mfs. koupil ;. 60, A. 6), odhadnuty za 71.753 kop mis. — b) Dum 
r^m meste prozsk^m vedte domu „u Smrti" {%ceiiem 
. — Avsak tyto statky, 1. 1623 t^z Adamovi hrabeti 
rbersdorfu postoupen6, navraceny byly vedle rozkazu 

koiDory cesk^ z dne 24. zari 1630 dotceti6mu Jnnovj 
lovi Hruskovi, jenz neviou svou dokazal. (G. 215, H. 22.) 
lakub a Tobiii Hruikovi ryt z Bfezna, odsouzeai pri kom- 

confiscationis vedle kral. vypovedi z dee 28. ledna 
ik. 10. linora) a 17. bfezna 1623 tfetfho d'tlu jmeni. 
idli statek Bitoaeves (Wittosess, kr. ^atec, okr. Postolo- 
, k nemuz uale^ely tvrz a ves Bitozeves s dvoreiii po- 
iin, podaclm kostelufm, 6 osedlych v Semenkoviclcb 
nem a pffslugenstTfm, jak to 1. 1506 Jaa Hruska od 
unda z N^micevsi za 2500 kop gr. t. koupi) (D. Z. 2. 
')) ; pak vsi Selebica s vinici a Hradiste s podaci'm 
lufm a dv§ma lonkami, t^z dil vsi Tvraic, 3 rybniky 

reky Ohte, jak to se vs( Ziluzici (viz Jih' HruSka} 
4 Karel Hruska od kral. pnnstvf Lickovsk^ho za 13.000 
mfa. odkoupil. (D. Z. 170, A. 12.) — Statek ten ?.a 
m odhadiii 31.131 kop 22 gr. in(s. dne 23. cervna 1623 
ril. kumory koupil cizozemec Adam hrabS e Herbers- 
:. Z polovice statku tohoto, Jakubovi nilezW, se svrSky 
iejfcf 15.941 kop 51 kr., pfipadlo vedle seclcnf koraory 
: z dne 10. btezna 1651 po srazce dluhfl na dd kral. 

nalezej(c( 1997 kop 17 gr. a na dv^ tfetiny Jakuhovi 
kovi z milosti zanechanfi 3994 kop 34 gr., kterez jemu, 

i man^elce jeho Magdalen^, roz. z Sulevic, jejf pohle- 
it per 4000 kop mfS., z komory cesk^ vyplaceny byti 

(C. 215, H. 22. — Lib. conf. 2, f. 104. — D. Z. 153, 
?■) 

lakub Hruska odsonzen t6z pipi hommissi confis. Fritl- 
ke dne 25. ledna 1634, z milosti zflstaven hyl pH po- 
nosti 3v6 na statku Bitozeveskeni. (C. 215, C. '/j) 
\\f\ Hruika ryt. z Bfezna, odsouzen pH koniniissi con- 
ionis dne 13. cervna 1623 tfHiho dila jmdnf, propadl 
i Liiang (kr. Zatec, okr. Postoloprty) — tvrz a ves Li- 
s dvorein popluznfni a vsi Zaluxicu (Saluschitz), H&rky 
ikU a Vidovle (VidouU, Wiedoboli — kteryi odhadnuty 
>.967 kop 31 gr., od kril. koniory koupil vedle pfs. iv HraSka z Brezna. 193 • 

solace 2 (ine 4. bf ezna 1625 cizozemec Seyfrid Kristof Breu- 
ner sv. pan ze Sidrz za 15.000 kop mis., tak ze jemu summa 
trhov4 porazena byla z 20.000 zl., jez in61 za obili za ko- 
moron ceskou. *) 

Avsak dvftr a ves Vidovle s tvrzl obofenou omylem kon- 
fiskovan^ dekretem knfzete z Lichtensteina z dne 14. ledna 
1625 zftstaveny byly Ev6 HruSkove^ roz. KelbIov6 z Geysinku, 
manielce JiHho, kter6z od manzela jejfho pred zpourou 
L 1618 V dlahu 3250 kop byly postoupeny. 

Die se£tenf ph komoiIPe ceske z dne 16. srpna 1659 pH- 
padlo na dve ti^etiny zauechan6 Hru§kov^m syn&m a dedi- 
cftm, JiHmu a Vaclavovi, 8555 zl. 33 kr., z cehoz jim po- 
razeno 1398 zl. za uzivanf t6ho2 statku od dne odsouzenf 
jejich otce a2 do prodeje statku 1. 1625, pak 1253 zl. jim 
jiz 1. 1651 na ty dfly z komory vyplacen6, a na zbytek dano 
jim ds. pojidt^nf ; pozAstalost pak matky jejich na Yidovli 
per 3250 kop vykdz&na jim po dlouhem processu, avsak bez 
Ysech nrokft pH komofe fiesk* teprv 1. 1673. (C. 215, H. 22.— 
Lib. conf. 2, f. 343. — D. Z. 154, B. 26.) 

liH Fridrich Hruika ryt. z Bfezna, odsouzen pri kom- 
missi confiscationis 1. 1623 tfetiho dUu jmeni, propadl: a) Sta- 
tek Tauiettn (kr. 2atec, okr. Loun.), k nemuz nalezely zamek 
a ves Touzetfn s dvorem popluznim, 3 sedlaci ve vsi Donin^^ 
ves Smcinice (dfl) s podacfm kostelnfm, dvftr popluznf Bfezi 
a ves Novdves s piislusenstvfm, jak to Jan Hru§ka od Petra 
z Libenthalu za 43.000 kop mf§. 1. 1606 koupil. (D. Z. 180, 
A. 28.) Statek ten za summu odhadni 34.261 kop mis. po- 
stoupen byl 1. 1623 cizozemci Adamovi HrahSti z Herbers- 
i^>rfu^ tak ze zaplacenf pohledanostf na torn statku prevzala 
kral komora. Procei ddno jest 1. 1629 cfs. pojiStSnf nejenom 
vdove Ursule, po Hruskovi pozflstal6, na 3000 kop mfs. 
z vena jejfbo, z n6boz 500 kop i s tiroky per 1600 kop sle- 
vila; nybrz i Eateiin6 Horfiateck6, dceft Petra z Libenthalu 
dano \ki ds. pojist^nf na zbytek summy trhov6 per 11.623 
kop, z kter£z 1623 kop i s liroky slevila. 

b) Jistinu 1000 kop mis., o nfz se jeho syn Rudolf 1. 1660 
acliazel; avSak tato pHpadla zcela kr41. fisku vedle zdanf *} Bretiner prodal LiSanj se statkem Tatinnou hrabSti Adamovi 
i Herbersdorfo. — Via ViUm HraSka. 13 .94 Hruika — Hraa£. 

[Omory cesk6 z duo 19. cervna 1660, ponev&dsi na lijmu jeho 
lamlcena a zatajena byla v aectenf pH komofe ceske due 
>. srpna 1651, vedle n^hoz Rudolf na dve tretiny jemu za- 
iechan6 per 12.040 zl. 34 kr. els. pojUt6B( obdrzol. (C. 215, 
i. 22. — Lib. conf. 2, f. 104. — D. Z. 153, H. 27.) 

Vilim Hruika ryt. z Bi^zna na Tatiunein a Tvrsici'ch, od- 
louzen pri koramissi confiscatioais 1. 162S tfetiho (JiVujmeni, 
)ropadl statek Tatinnd (Tatinn^, kr. 2atec, okr. Postoloprty),*) 
res a tvrz pustou Tatian^ s dveuia dvory popluznlinl a ves 
rvrsice — odhadnuty za 16.937 kop 47 gr. mis., jenz due 30. 
(joa 1623 ud koinory postoupen byl MarkeU Popelove s Lob- 
wvic za. 16.402 kop., ua kterouz isummu hned k potfebain 
'dlecnym proti Betlen. Gaborovi 16,000 zl. slozila, tak ze 
1 zbytek summy trhov6 jakoz i 335 kop mis. za svrsky cis. 
'esolucf z dne 3. linora 1. 1626 bylo prominuto. Lobkovicova 
jostoupila statek ten Seyfridovi KriStufovi Breunerovi sv. p. 
: Starg, od n6hoz se statkem Lisany 1. 1628 za 38.000 zL 
irodan byl Adamovi hrabSti g Herbersdorfu (D. Z. 296, F. 
J7), a od tohoto hrab^ti Pavlovi Mkhnovi. **) — Vedlc se- 
■teof pri komofe cesk6 z dne 10. brezna 1651 pfipadlo z to- 
loto statku kral. fisku 5210 kop 14 gr. a dedici Adamovi 
Tindfichovi HruSkovi na jeho dva dlly 10.421 kop 20 gr., 
;a jejichz pojistSni zAdal. (C. 215, H. 22. — D. Z. 142, 0. 
i & 293, K. 1.) 

Albrecht Hruiovslcy ryt. z Hruiova, po smrti sv^ pfi 
tommissi confiscatiouis dne 14. cerveuce 1623 za nevinufiho 
iznin a pokuty osvobozen byl. (C. 215, C. -VgO 

Adam HrzaA (HfaA) sv. pin z Harasova na Skalce, 
^andskrone, Landsperku, Oerveu6m Hradku, Platn^, Eydli- 
:ich, Stolinkach a RonoviJ, katoKk, licastnil se zpoury se 
ivymi syny Zdislavcm, Junein a Vilimem Jifim hlavue tim, 
!e direktor&m a spravcQm zemskym I. 1618 k vedenf. vAlky 
)dbojn6 pfljcll 303.600 kop in(s.; dotceni pak syoovl po 

*) Stdtek Tatinnd, tvri s vca b dvarem pnpluziilm a |iKslu ions t vim, 
ioupil I. 1533 MikuMii Hru!ikii od JindKchft BePkovsk^ho se ^ebi^ovH 
ift 1600 kop gr. ieak. (D. Z. ^, L. I.) 

••) StBikj TstinaJi, LiUtij, Touietiii, Bitozuvrs, SelmJce, Soioen- 
invire, kter^it Hebersilorf v jcdn^ siimmi M 18T.tJd!l il. konpil, prodMU 
eho mftoielka hrabinka ■ Hcberadorfu I. I6ilO Pavlovi Michnovi i' 
rfi-WO il. i^n. (D. Z. S88, t\ 13.) i Hrzan z Harasova. 195 

jeho smrti 1. 1619 podepsali konfederaci a hlasovali pro za- 
vracnf krale Ferdinanda II. a zvolenf Fridricha Falck^ho vy- 
koninim prfsahy podle sneseni stavftv odbojnych. Procez 
vsickni pH kommissi confiscationis od krdl. prokuratora 
ucastenstvf ve zpoure byli obvineni a statky jejich v pokutfe 
mely byti ujaty, totiz: a) Panstvf derveny Hrddek (Rothen- 
haiis, kr. Zatec, okr. Borek.), k D^muz n&lezel zamek C 
Hradek nad m^stem Borkem lezfci, s dvorem popl., mesto 
Borek (GSrkau) s podacfm kostelnfm a platy, vsi Utvice 
(OtTice) 8 podadm kostelnim a dvorem popluznfm, Pesvice 
s dvorem popluznfm, Drmaly (Dyrmaul), Stolzenhan (Stolzen- 
heim) a Radelsdorf ; m^Htecko homi sv. EateMna a vsi Ka> 
lick (Ealch) s podacfm kostelnfm a mlynem, Kleinhan, Bran- 
doT g podacfm kostelnfm, dvorem popluznim a mlynem, Grrun- 
thai cesky ; mestecko Eydlice (Udlice) s tvrzf, podacfm ko- 
stelnfm, dvorem popluznfm, pivovarem a mlynem, vsi Pfi- 
caply (Prytsapl) s mlynem, Nembihlice s tvrzf a dvorem po- 
pluznim, Trouskovice (Drouzkovice) s podacfm kostelnfm a 
dvorem popluznfm, Sesl (Vsestudy) s podacfm kostelnfm a 
dvorem popluznfm; 7 rybnfkftv a 11 lesftv o 25.031 provaz- 
cfch po 25 lokt zdelf. 

b) Panstvf Elatno (Platten, kr. ^atec, okr. Borek.), k ne- 
mui nalezel zamek Blatno s dvorem popluznfm, vsi Blatno 
(Platna) s podacfm kostelnfm, Becov (Pets), Sperbersdorf, 
Cercha (Serchov), Quina (Kvinov) s podacfm kostelnfm, Rade- 
nov (Rodenau), Bfezenec (Pirken) s podacfm kostelnfm, Ober- 
dorf a Sporice '^ podacfmi kostclnfmi a dvory popluznf mi ; 
3 ml^y, 3 rybnlky a lesft 27.929 provazcfiv. 

c) Panstvf Landskron a LandSperk (kr. Ghrudim.), k nimz 
nalezel ziLmek LandSkron s podacfm kostelnfm, dvorem po- 
ploinfm pod zamkem, dvAr popluznf na Kofen^ i'eceny, mesto 
l^mdShron s piPedm^stfm, vsi Tfehomce^ Damnikavtfj Lukava 
a Buiddtice^ vse s pedacfmi kostelnfmi ; Homf a Dolnf Tf es- 
novec, Albrechtice, Sazava, ^Uink (Zichlfnek) s dvorem po- 
plttinfm, Herbortice, Kozfnoha (Ziegenfuss) a Trpfk, Bysire 
s dvorem poplu2nf m ; — t6z z4mek LandSperk pusty, s dvo- 
rem popluznfm pod nfm a ves Boudy (zasla), m6sto OusU 
nad (Mid a pfedm^Btfm a podacfm kostelnfm, mfesto Ti^e- 
^i 6e»kd s piredmistfm a podacfm kostelnfm, mestecko Hrcaii t RKrtiBova. 

ilonne s podacfm kOBtelnfm, vai Helvfkov, Kunlwald s po- 
(m kostelnfm, Skuhrov, Rybnft, Zhof, Vlckov (dfl), Par- 
8 dvorem popluznfm, Lhota, Dlouhd Ffebovd s dvorem 
iluznim, Velika Retoyi s podacfm kostelnfm, Mali ^etova, 
'hartice (dfl), Hylvaty ; d«Ir popluSnl Voldfiehovsky s cha- 
ami, Tsi Knspoyec s podacfm kostelaim, Bli^sf a Dals{ 
lioves (Horn( a DolnQ, Cernovyr, Ddni Dobroud s dvo- 
I popluznfm Seyvskym a podacfm kostelnfm, Homi Do- 
ui s podacfm kostelnfm a farou, Jamni, Vejprachtiee s dvo- 
I popluzafm, podacfm kostelnfm a farou, Cenikoyice s po- 
fm kostelnfm, Doinf a Hornf HermaDice a podaci'm ko- 
n(m a farou, Jakubovice, Cennni s podacfm kostelnfm 
arou, Vostrov s podacfm kostelnfm a Vorlicka, se vafm 
ilusenstvfm. (D. Z. 193, K. 21.) 

d) Paostvf Skalka (dom. DIazkovice, okr. Lovosic, kr. 
om^Hc.) — k nSmuz naleiel zamek Skalka s dvorem po- 
2nfm, pivovdrem, oborou, podacfm kostelnfm; dvflr po- 
znf ve vsi Vatialavi, vrch pusty Zimek, feceny Star^ Ko- 
lov a pod nfm dvbr popluznf Mlady Ko^talov, t&i dvAr 
iicky pod KoStalovem s ovcfnem, dvflr Radesinsky pri 

cizi Radesfng lezfcf a dvftr Loukof ansky ; vsi Vatislav 
), Cbrastna (dfl), Sutom, TeplA, DHnek, Mrsklesy (dfl), 
6 (dfl) 8 podacfm kostelnfm, Lhota, Kostdlov (d(l), Jen- 
1 (dfl), Loukofany (dfl), Sepetely (dfl), Podsetice (dfl), 
etice, Sobodruhy (SobSdruhy). B6hanka a Foysdorf (Voits- 
{) s pffslusenstvfm. (D. Z. 193, K. 25.) 

e) Statek Stolinky (Drmy, Drum), k oSmuz nalezel za- 
{ pasty Ronov, pod nfm tvrz Stolinky s dvorem popluz- 
1, ovcfnem a pivov&rem, dvflr popluznf Stron (Stran) 
vcfaem, m^stecko Stolinky s podacfm kostelnfm, mSstecko 
EOvedly s podacfm kostelnfm, vsi cetd Sezemice (Sezimka), 
ice, Lobentanz, Petrovice (Petersdorf), dfl vsi Boru (RAj 
Heyda) ; mgstecko Radousov (Grabern) s podacfm kostel- 
L a pivovarem, kteryz m€^tan4 za ro^nf plat 100 kop mii. 

klastera Doksanakiho az do vflle vrchnosti drzeli, vsi 
ka, Jonsdorf, Jobern, Krosaendorf, s platem lirocnfm t nie- 
ika Hostky (Gastdorf) z kramA masoych {8 kanienCk loje) 

domem v timi m^stedku, se vsfm piislusenstvfm, j&k to HrsaJi z Hai'asova. 197 

1. 1608 Adam Hrzai od Jana z Yartenberka za 51.428 kop 
mfi. koupil. (D. Z. 183, F. 4.) 

Ay§ak konfiakovdny nebyly statky vytcen6, kter64 po 
smrti Adama Hrzana a jeho syua Yil^ma Jifflio na ostatnf 
dva syny Jana a Zdislava pHpadly, tak ze p!i rozdilenf jich 
L 1619 Jan obdrzel panstvf Cerveny Hrddek a Blatno, jez 
Adam Hrzan 1. 1606 od kr41e Rudolfa za 250.000 zl. ryn. 
koapil fD. Z. 133, L. 4), Zdislav pak y^ecky ostatnf statky 
na dfl svftj dostal. (D. Z. 193, H. 28.) Nebof Zdislav HreaA 
ziskal si milost kn(2ete Karla z Lichtendteina, kr&l. misto- 
drzicfho a predsedy kommisse konfiskacnf t(m, ze t^muz 
knizeti statky 8v6 LandShran a Landsperh^ kter6i za 300.000 
kop mii stAly, dne 7. cervence 1622 za 183.000 kop mf§. 
prodal. (D. Z. 140, L. 29 & 193, K. 21.) Odmfenou za to «a- 
loby osYobozen byl pH kommissi confiscationis nejenom Zdi- 
shv Hrian dne 29. listopadu 1622, n^brz i bratrl jeho, ze- 
mfely VUim JiH dne 10. bfezna 1623 a Jan due 26. kvfetna 
1623, tak ze pri vSech statcich sv;^ch byli zfistaveni. 

Zdislav pak, jemui na z&klad6 dotcen^ho perdonu vedle 
cis. resoluce z dne 13. brezna 1624 ponechdn byl t6z dum 
^ Startm mistfe pra4sk6m, v Dlouh6 tMdS naproti domu 
u Zlatt Husy lezfcf, Kometkovsk;^ fefien^, v case zpoury 
1. 1619 od Benjamina Pruweina za 13.000 kop mf§. a 100 
basft dukitftv koupen^*) — prodal man^elce sv6 Alzbet6, 
roz. Haagvicov6 z Biskupic, 1. 1622 panstvf SkalTcu za 110.000 
kop mft. (D. Z. 193, K. 25), pak 1. 1623 statek Stolmky za 
74000 kop mfS. (D. Z. 141, J. 29.) 

Kdyz vSak 1. 1628 Zdislav s bratrem Janem pH kom- 
missi revisionis z4dal za nahrazenf svrchu dotcen^ch 303.600 
kop mfi., dokladaje, 2e jeho otci od direktorfiv k vdlecn^m 
potfebam mocf byly odfiaty ; **) dokdzal krfil. prokurator, ze 
jejich otec pj^emlnven od syna Zdislava direktorftm penlze 
ty proti dostatein^mn pojiStfenf a proti lirokftm 67o dobro- 
volni pl^ai, pak ie z tSch pen6z Zdislav 20.000 kop, jeho *) Bftm ten prodal Hrzan p^ed odejitim 8v;^m ze zemS Knisiianw 
^' p. 9 lUo sa 10.000 zl. (Vis Illo.) 

•*) Die Skilj II. »tr. 406 byla tato snmma penSz vyzdviiena Hrza- 
*«»i, kteryi, a£ nad jin6 bohatfi{, k potfeb4m zemskj^m nic propftjCovati 
n««kai, na jeho zAmcfch Cerven^m Hrddku, Skalce a LandSkronS skrze 
zvUilirf kommissal'e, od direktorft tarn s vojenskou assistencl vypraven6. Hrzsn z Hnrasova. 

i Vil6m 5000 kop a brutr Jan 3000 kop jiz od di- 
obdrzeli, a vsickoi tH bratff z t€ summy aa uro- 
jmrU otce sv^ho 1. 1619 ai do 93.000 zl. z dftchoil- 
du dflem na pen^zfch, dflem aa poraiku koatribuci 
i. tak nejenom jejich otec, D^brf i vsickni jeho By> 
ury se stall licastoi. Pro^z die zddaf kommiHse 
I vedle cfs. resolnce z doe 15. dubna 1628 Zdislav 
leho Jan s iadostf svou byli odmr8t6ni s tim dolo- 
: i dot£enych 93.000 zl. do dflchod& komory cesk^ 

jsou pOTinni; kter&zto fiskalnf pohledanost vedle 
lice z dne 21. ledna 1643 postoupena byla cfs. plu- 
Zikmundovi MyslHtovi z Hyr&ova na srazku jeho 
za slu^by vojensk^. — Mimo to oba bratff Hrza- 
kr&l. prokuratora licastenstvf ve zponre znova ob- 
avizali se pH komniissi traDSactionis I. 1628 za 
im ud^leoy sloziti pokuty, totU Zdislav 4000 zl. 
[)0 zl. rjn. 
m ode^el Zdislav pro n&bo^enstvf ze zem£, a ua- 

s lidem saskym 1. 1631, zmocnil se statku Skalky, 
nanzclky jiz prodan^ho ; protoz ph kommtssi con- 

FridlandsM dne 16. ledna 1634 odsoueen byl vieho 
c 2e i Btatek Stolinky, jebo mauielce n^leJejfcf, od 

z Waldsteina v pokutS byl ujat a za 36.000 kop 
idnuty, postoupen WaldSteinovi, po jehoi zavra- 
60.000 zl. odhadnut a vedle cfs. resoluce z dne 30. 
5 odevzdan k spravfi cfs. generalu Seinhartovi sv. 
lerode; avdak vedle cfs. resoluce z dne 11. ilaora 
r^en byl manzelce Zdislava Hrzafia, jemui die 
al. kanceldfe dvorsk^ dne 16. cervencc 16.^ milost 
;na. — Pi«dce vSak je5t6 1. 1656 nal6hal kril. pro- 
au hrab£ z Graefenburgu na to, aby kral. fiakiis 
atk& Landlkrona a Landsperka, knfieti z Lichten- 

Zdislava Hrzana 1. 1622 na fijmu fisku prodanych 
, pon^vftdz Hrzafi tehdy byl jedt§ v stavu obvinSnf 
ozd6ji od knfiete z LicbtenSteina zpro8t§n iEaloby, 
m pod z&myslem, ie provin^nf jeho od cfsai^e bylo 
I. Pres to v^ecko zflstali d^dicov^ knfzete z Lichtea- 
rienf statkft dotcenych. (C. 215, B. 19; C. '/»; E. 

& 5; H. 23.) HrzaJS z Harasova. 199 

Adam Tohtii HrzaA (HfoA) sv. pin z Harasova, katolfk, 
pnstoupil dne 1. ffjna 1619 k sneseni stavft povstalych 
zavrzenf kr&Ie Ferdinanda 11. a zvolenf Fridricha Falck^ho 
vykoninfm pHsahy, avSak vyhradil sobfe, co by bylo proti 
nabozenstri katolick^mu ; proce2 pri kommissi confiscationis 
doe 3. Hjna 1623 obvinfinf ze zpoury byl zprostfin.a pokuty 
osYobozen. (C. 215, C. V^ & C. ^y^j.) 

Viclav HrzaA (HfaA) sv. pin z Harasova byl mezi re- 
latoiy pri sn6ma generalnfm 1. 1620, pH kter6m2 falckrabi 
syn byl zvolen za cekance kral. Cesk^ho ; protoz odsouzen 
pri kommissi confiscationis dne 29. iNjna 1622 polovice jmeni, 
propadl statky : a) LibeA Vysokd (kr. Praz., okr. Melnfk, dom. 
Repm) — tvrz a ves Liben s dvorem popluznfm a vsi 2ivo- 
nin, Kanina (dfl) a Sedlec (1 poddany) s dvory popluznlmi, 
ves pasta Kerbartice, s podacim kostelnfm na HradstS (Hraz- 
sko) a Ysfm prfslusenstvim, jak to 1. 1594 Tobids Hrzan od 
Zikmunda Earlfka z Nezetic za 36.500 kop mii. koupil. (D. Z. 
170, C. 1.) — b) VnUke (pozdfiji Kropacova fecena, kr. Bo- 
leslav, okr. Ben&tky), tvrz a ves Vrutice s dvorem popluz- 
nim a pivovarem, vesnice Radoun s podacfm kostelnfm, Za- 
hijf, Krpy s podacim kostelnim, Susno a Katusice, jak to 
L 1543 Jan Hrzan od JiHka, Y&clava, ViUma a Oldficha 
WalkounA z Adlaru koupil za 800 kop cesk. (D. Z. 43, J. 22 
& 91, M. 10.) — Tyto . dva statky, odhadnut6 za 59.905 kop 
20 gr., koupil od komory Filip Fahricius Flatter Rosen- 
feldu (napotom z Hohenfallu i^eceny) 1. 1622 za 55.765 kop 
20 gr. mis., na kterouz summu si porazil 25.714 kop 17 gr., 
jemn od cisai^e dne 21. prosince 1622 z milosti darovanych, 
a vyplatil hned manzelce Hrzanov6 Alibite, roz. z Dub6, jejl 
v^no na statcich tgch poji&t6n6 13.500 kop a dceri jeji 6000 
kop, pak za fet^z zlat;^, 300 dukdtft tfizky, 3000 zl (D. Z. 
141, F. 10 & 194, M. 28.) 

c) Statek Sofnnky (kr. Boleslav.), odhadnut^ za 17.100 
kop, toti2 meste£ko Sovinky s pHslusenstvfm, jak to 1. 1549 
ToVUA Hrzan od JindHcha purkrabf z Donfna za 849 kop 
cesk. koupil (D. Z. 8, P. 23) ; pak statek Krdmd (Krasno- 
m, okr. B6U), odhadnut^ za 10.600 kop 40 gr., kter6z oba 
koupil L 1623 cizozemec Petr Fuchs z Wramhohu^ c£s. rada Hriek — Hub 17k. 

ppellaclmi, za 21.820 kop 10 gr., ua nii sob6 porazil 
ho zadrzal^ho 2280 zl. 33 kr. (D. Z. 153, J. 6.) 
B vgech t6chto statk& pHpadIo Da polovici Hrzaoovi 
>8ti zanechanou die sectenf kral. komory z dne 13. 

1640, po ar^^ce preteusf manielce a dceH juho z&- 
6, jenom 27.757 kop 17 gr., z nichi jestg 13.000 kop 

V dase zpoury u^in^nych se platiti in^lo ; na teoto dil 
Jdrzel Hrzaa 1.1623 jenoin 1000 kop. (C. 215, H. 23.— 
onf. 2, I 328.) 

Ibrecht Hrzek ryt. ze Miena HrAdku, pH kommissi 
ationis vedle krfil v^pov^di z dDe 27. £ervna 1623 

Hjna t. r. odsouzen tfetfho dUu jm^nf sv6ho, propadi 

DvSniky (kr. Fra2., okr. Unbolt., dom. Chraitan.), 
i drzenf a uifvAnf Pfech Mitrovsk^ e NemySle, ze( 
r, T suinm6 1000 kop mli. v6oa maniEelky av6 a£ do 
1 zfistival. T6boz roku z&dal syn Hrzkflv JiHk, aby 
en byl pH statku dotcenfim od lidu vojensk^ho vy- 
vaolm, od komory cesk^ toliko za 3311 kop mii, od- 
^m a dluhy na 4910 kop obtfien^m, pak aby pokuty 
iaku ntileiejicf zprosUn byl Neuf v^k y aktech vy- 

zdali k i&dosti jebo bylo svoleno. (C. 215, H. 24. — 
jnf. 2, f. 210.) 

arkvart JiN Hrzek ryt ze Miena Hridku, purkrabl na 
I Kosteleck^m, obesl&n dne 5. unora 1629 pted kom- 
ransactionis, aby se porovnal o pokutu za udSleni 
lU, nepostavil se jestfi dne 17. linora 1630; die zprAvy 
komornfho mil jenom dva domy ve vai Skvorci pod 
cem (okr. Cesk. Brod.). (C. 215, C. '/,.) 
■idrich Hubryk z Hendersdarfu uiastnil se v^pravy ve 
r £ase zpoury, avSak nemaje jm6ti{ i'.^dn^ho, pH koni- 
transactlonis dne 15. dubna 1629 pokuty za perdon 
61eny byl osvobozen. (C. 215, C. 7^.) 
n Hubryk z Hendersdorfu a na Jedling, pfi kommissi 
atioDis dne 26. r(jna 1623 pokuty osvobozen, aepo- 
se die obesUnl p^ed kommisai tractationis dne 17- 
1630, aby se vyrovnal o pokutu za perdon mu ud^- 
>roto2 jebo pohledanost 1500 kop mid. na statku Ko- 
Q, Janovi Starapacbovi konfiskovan^m, jedte 1. 1690 pri 
ssi revisionis uebyla vyHzena. (C. 215, C. '/, ; '/* & '/■■) Hubrjk — Huerta. 201 

Jan, Petr a Viclav, bratff Hubrykove z Hendersdorfu pH 

kommissi confiscationis dne 4. listopadu 1623 pokuty byli 
osvobozeni. (C. 215, C. Vg.) 

Jan Jindfich Hubryk z Hendersdorfu ve vsi Vftkov^, obe- 
slin pfed kommissi tractationis dne 5. unora 1629, neposta- 
vil se jeste 17. unora 1630, aby se vyrovnal o pokutu za 
perdon mu udeleny. (C. 215, C. V4-) 

Karel Hubryk z Hendersdorfu, pri kommissi confiscatio- 
nis vedle kral. yypovedi z dne 26. Hjna 1623 odsouzen 
k mansM^ ohlasil dne 16. cervna 1626, ze Md^ych statk& 
dedicnych nem&, krom^ dvorce sedlsk^ho ve vsi Eluku na 
panstvi Pod6bradsk6m. Statek predesle jemu nalezej(c( drzela 
Johana Haugwicovi, roz. z Hendersdorfu. (C, 215, C. y^^j. — 
D. dv. 7, f. 19.) 

Kriitof Karel Hubryk z Hendersdorfu, urednfk na Dolej- 
sich Berkovidcta, nevyrovnal se o pokutu za perdon mu ude- 
leny pM kommissi tractationis jest6 dne 17. linora 1630, 
ackoUv jiz dne 5. linora 1629 byl obeslan. (C. 215, C. V4.) 

Oldfich Hubryk z Hendersdorfu na Betlesdorfu (Berz- 
dorfa) Typravil s Jarolimem z Nostic a Adaroem z Penciku 
y case zpoury k vef ejne hotovosti jednoho pSSfho ; pro kte- 
rez proyin6n{ pH kommissi transactionis dne 21. 6ervence 
1629 slofil pokutu 100 zl ryn. (C. 215, C. V4.) 

Don Martin de Hoeff-Huerta na Hvozd^, Mokrosukdch, 
Velhartidch, Pfsku, Neustupove a Mili£in6, c(s. plukovnfk a 
^bec znamy tryznitel a suzovatel lidu v Cecb&ch, odkazal 
dotien^ statky 1. 1638 dne 7. ledna dcefi sv6 adoptovan^, 
slechUcng panni Anni Marii vejvodovnS a Moldavp, kterou 
za universalni n&padnici y^eho statku sv^ho naHdil. (D. Z. 
146, C. 17.) Avsak po smrti sv6 od knSze Leonharta della 
(j^ratia pro rozIi&i6 zlociny proti cisari sp4chan6 (kter6z vy- 
^ny nejsou) byl udan, tak ze vedle els. naHzeni 6. srpna 
1638 pozftstalost jeho vsecka do sequestru byla vzata, zvlaste 
jeho teiky vftz s penezi ve Vfdni tajnou inkvisicf k ruce 
cisafe njat, didicce pak jeho zatim toliko statek Yelhartice 
k vychovani jejfmu ponecb&n byl. (Archiv komory dvorsk6.) 
Ale vedle ds. narfzenf z dne 1. a 18. zaff 1638 vyjednAval 
nqTyisf mincmiatr kr&l. Cedk^ho Vil6m Popel z Lobkovic 
dftvemi a tajn6 s dotcenou dSdiJkou Huertovou, vejvodov- Hafnagel — Huvar. 

[oldavy, o postoupenf m^sta a panstvf Pfsku Huer- 
leSle V sumin^ UO.OOO zl. zastaTen^ho, a podle po- 
s nf dne 12. Hjoa ucin^ndbo a due 16. Hjna 1638 
I schvilea^ho ponechany jf byly statky Velhartice, 
IV a MUicfn proti poatoupenf pansM P(seck6ho 
ril, fisku. — Mimo to z pozflstalosti Huertovy vy- 
)ylo odm^DOU Lobkovicovi 12.000 zl., t6z koezi a 
LeonhartOYi delk Gratia jistit odmena byla povolena, 

Lobkovicovi 2000 zl. a della Gratia 203 zl. z pan- 
:k6lio byly od m^sta Pfsku zaplaceny. (Viz tH Pf- 
Jonecnfi statek 2ihobce, Huertovi pfedeSle v sumni^ 
. vedle cfs. reaol. 27. Cervna 1627 za 33.000 zl. po- 

prodin byl na spokojenf pluku Dona Baltasara dn 

za 33,000 zl. cfs. plukovnfkovi Antonfnovi de Ora- 

Jaroslav Bukovansky.) 

Ii Hufnagel, inaHf- dvornk^ a mMtan Malostransky, 
bitvg b^lohorsk^ ze zem^, a odsouzen brdla, cti 

patentem z dne 17. tinora 1621, propadl Mm 
: mgst^ prazsk^m na l^jezdg leifcf „u Zlateho Med- 
£eD^, Hdfcf se majestatem, *) od cfsafe Rudolfa 
rop&jcen^m JindHchovi z Pisnice a pa n^m Jindri- 
Bray, od nghoi jej Hufoagel 1. 1616 za 3500 kop 
)il. Dftm ten se vSemi privy a svobodami postou- 
)d krlil. komory 1. 1621 Hufnagla svagrovi Janovi 
e Zkofe za 2500 kop mf§., kteriz summa cfs. reso- 

3. birezna 1623 na 4000 kop zvySena, avsak opet 
I. reaoliice z dne 26. liatopado 1627 na dHvfejSf 
nfiena byla k iE^dosti SkUly za jeho eluiby ve vy- 

statkflv, rebeliam nAle^ejfrfch. (C. 216, H. 33.) 
ik Humpoleck]/ z Rybenska a pH mestS Chrudimi, 
Hradci KriilovA, obesUn pfed kommissi transactio- 
9. aby se porovnal o pokutu za ud§lenf perdonu. 
1 se; nemohlt se ho posel komomf nikde doptati. 

c. v..) 

ard a Jiff Kriitof bretH Huvarovti (Hofer) z Loben- 

eli 1. 1620 ze zem6 a slouiili u nepHtele. Jejich 

\m tmyeitiUem se fidM bjl svobodnf n gpapa^ ilitteh, boi 
idfliil, obj^BJne se xrobodii^ni pnulejiMii (Sonkein) vitel^Mkili'i 
Ut i>iv veiikovHk^cIi i PrnSik^rh. Huvar z Loben$teina. 203 

statek Zdhori (Series, kr. Cheb.) — tvrzka zpustld', ves a 
(iyftr popluznf t&z zpustly, s 4 poddanymi a jeden poddany ve 
vsi Vitkovicich — tepr? 1. 1628 k nice kral. fisku od Zate- 
ckiho ds. rychtare ujat, za 2796 kop 32 gr. odhadnut a 16ta 
1629 Vdfavi e Endem za 2800 zl. prod&n byl. Tento vsak 
jenom 300 zl. na summu trhovou zaplatil, tak ze po jeho 
smrti 1. 1635 statek ten sesti^e odsouzeuych Huvarfiv Barbofe 
na porazku jeji pretense per 1000 kop mis. postoupen a 
vedle cfs. resoluce z dne 21. dnora 1639 za 2794 zl. 10 kr. 
ryiL ponech4n jest. (C. 215, H. 13. — D. Z. 301, M. 20; 
147, J. 8.) 

Jan Kriitof Huvar (Hofer) z Lebeniteina vedle kr&l. reso- 
luce dne 4. listopadu 1624 poknty osvobozen (absolatas sine 
clausula), podvoUt se pH kommissi tractationis de pio opere 
1 1629 dati 60 zl. k alumnatn klistera sv. Jakuba v Star6m 
mfcte praz8k6m. (C. 215, C. V^O 

JiH Fridrich Huvar (Hofer) z LobenMeina pH kommissi 
confiscationis dne 3. rijna 1. 1623 obvineni ze zpoury spro- 
sten, maje pro n&bozenstvf ze zeme odejiti, obesl&n byl pfed 
kommissi transactionis dne 9. cervna 1628; av§ak nemaje 
zadneho jmSni, pokuty za perdon ma uddleny byl osvobozen. 
(C. 215, C. V4-) 

Julius Huvar (Hofer) z LobenStelna pH kommissi confis- 
cationis 1. 1623 odsouzen byl tfetiny jmSni sy6ho. Statek 
jeho Ciehaiov (Cicholov, Sichalov, Sichelau, kr. Cheb., okr. 
ZluticX odb&dnuty P^*^^ ^a 7600 kop mf§., potom za 11.250 
kop k nal^hdnf yetitel& pro dluhy y summ6 14.033 kop 
na nem y6z(c(, 1. 1629 postoupen byl jeho synoyi Janovi 
KriiUfim za poslednf summu odhadnf, z n{z zaprayiti m61 
filahy na 10.893 kop od yehtelfl snf^ene, pak 1000 zl. po- 
kuty m{8to tiPetiny kr&l fisku n&leiejfci. Avdak Jan KriStof 
Buvwr pro proviu^nf syS pH yp&du sask^m 1. 1631 op6t 
propadl statek doti^ny, kter^ od Albrechta WaldSteina^ knf- 
2etc z Fridlandu, v pokuti ujat a 1. 1632 postoupen byl Oer- 
hariavi z Questenbergu^ jemuz po smrti Waldsteina yedle cfs. 
resoluce z dne 7. ky^tna 1636 dedi£n6 byl ponechdn proti 
uplacenf dluhftv na n£m y^zfckh, k nimz n&lezela pohle- 
daaost 3000 kop mfg. matky Jana Kridtofa Huyara, Marie 
roz. z Globen, pak pohledanost jeho manielky 4250 kop. 204 Hyzrie — ChanoTskj^. 1 t k- 

> ^ i' kter^z se tyto po mnohi I6ta maru6 uchazely, az konecne 
dotceny statek po smrti Questenberga 1. 1655 od porucnfk&v 
jeho diti pro velik^ dluhy kral. komore byl navricen a za 
summu odhadnf 11.250 kop mfs. postoupen vdovg po Ja- 
novi KriStofovi Huvarovi, Anne Marii SalomenS roz. z Steias- 
dorfu. (C. 215, H. 13. — Lib. conf. 2, f. 485. — D. Z. 145, 
E. 19 & 152, J. 17.) 

Bernard Hyzrie (Hiserle) ryt. z Chodova, katolik, vyko- 
nal pffsahu dne 1. Hjna 1. 1619 podle snesenf stavftv odboj- 
nych zavr2enf kr41e Ferdinanda 11. a zvolenf Fridricha 
Falck6ho, ale vyhradil sob6, co by bylo proti ndbozenstvi 
katolick^mu. PH kommissi confiscationis dne 22. kv^tna 1623 
pokuty osvobozeh, podrzel statky sv6, todz Zdlezly (kr. P(- 
sek, okr. Volyii), odhadnut^ za 3646 kop mfi., a ielibofice 
(okr. Volyft), odhadnuty za 3921 kop mil*) Za perdon mu 
udeleny uvolil se pri kommissi tractationis de pio opere 
1. 1629 zaplatiti 600 zl. ryn. k alamnatu kolleje jesuitsk^ 
u sv. Klimenta v Praze. (C. 215, C. 7^ & C. ^ViiO 

JiHk Chanovsky Dlouhovesk]^ z DIouhi vsi, pH kommissi 
confiscationis dne 21. srpna 1623 vedle krdl. vypoT^di z dne 
27. cervna odsouzen h mamtvi, prijal I^no dne 22. iervna 
1626 na dva dfly statku Zavlekova (Zavlekom, Zamlekov, kr. 
PIze&, okr. Planice), tvrz a ves s 22 osedlymi a dvorem po- 
pluznfm, za 8400 kop mi§. odhadnuty. (D. dv. 7, f. 28 & 68 
dfl I. f. 14.) — Statek ten, na ktery Chanovsk6ho syn JiH 
Mikulds dne 2. cervence 1637 16no obnoyil (D. dv. 7, f. 217), 
z manstvf propust6n byl vedle cfs. resoluce 1. 1640 proti 
odvedenf zadrzal6 quoty mansk6 (c. st^ho penize) per 980 
zlat^ch a proti slozeni 1000 zl. ryn. za jeho pfevedenf do 
dfidictvi 1. 1650. (C. 215, C. V,o, C 24.) 

Chanovitf DIouhoveitf z DIouhi vsi Aiei, Bohusiav, Jan 
Jindfich a Kriitof,**) katoKci, podepsali pHsahu stavfiv odboj- 
nych, tykajfcf se konfederace s jin^i zem6mi, jakoi^ i za- 
vrzenf kr&le Ferdinanda II* a zvolenf Fridricha Falck^ho, *) Statek ielxboHce — tm a dfl vsi 2. s dvorem poplaSnfm, dvAr 
poplu2nl J^abrakoT, vsi Buianovice, Dolejii NekvaSovice (dil), Ot^eEdec 
(dil) a KonopiStS ~ prudal 1. 1661 Ferdinand ArnoSt Hyzrie za 16.500 
zl. i^n. Divifiovi Lvovi 2&kovci ze ^Akavy (1). Z. 313, E. 16.) 

**) KriStof Chanovflk^ driel na ten cSaa statkj Chanovico, Sviratici- 
a Oujezdec (kr. Pisek, dom. Horaicfovic. — D. Z. 139, O. 12). Charvat — Chlum^nsk^. 205 

avsak vyhradili si, co by bylo proti nabo2enstv£ katolickerau. 
Pri kominissi confiscationis dne 22. listopadu a 3. prosince 
1622 pokuty osvobozeni, podvolili se pri kommissi tracta- 
tionis de pio opere 1. 1629 za perdon jim ud61eny k alum- 
natu klastera sy. Jakuba v Starem mestS prazskem odv6sti 
pokuty, totiz AleS 600 zl., Bohuslav 500 zl., Jan Jindrich 
500 zl. a KriStof 200 zl. ryn., kter62to summy tak6 slo^ili ; 
jenom Jan JindKch mH doplatiti na svfij dil dne 2. dubna 
1631 jeSU 200 zl. (C. 215, C. %-) 

Jan Cbarvat z Bemiiteina na 661oMclch, pH kommissi 
confiscationis dne 26. ky^tna 1623 pokuty osvobozen, po- 
drzel statek svftj Bfilosice (B61u§ice), t6z vsi Cerveny Oujezd 
(okr. Bflin., dom. Svfitec), Dobrcice (dil) a Radovesice (dfl) 
s dv§ma Mji (Panenski bora a pod Vostr^m), kter^z vsi 
I. 1620 od Karla Chotka za 100 kop gr. fiesk. koupil. (D. Z. 
193, E. 20.) 

AYsak navrdtiti musil kapitole sv. Vfta na hradfe Praz- 
skem statek dnchoTnf, ves Koely s dv^ma krcmami vysad- 
nfmi a pHslnsenstvlm, ktery koupil za £asu zpoury 1. 1620 
odstavftv odbojnych zasummu odhadnf 3715 kop mf§. zcela 
zaplacenon. (D. Z. 140, D. 23 & 192, N. 6.) Mimo to zavd- 
zal se pri kommissi tractationis de pio opere skrze Karla 
Lhotu z Lhotky 1. 1629 za perdon jemu ud61en;^ sloziti 
400 zL k alumnatu ti sv. Jakuba v Starem mest6 prazskem. 
(C. 215, a VsO 

Adam, David, Jan Jindfich, Jiff a Sigmund Chlumcanitf 
z Pfestavtk a z ChlumSan, katolici, podepsali pMsahu stavAv 
odbojnych, tykajfci se konfederace sjinymi zem6mi ucin6n6 
a zavrzenf -kr&le Ferdinanda XL, ale vyhradili sob6, co by 
bylo proti n&boienstvf katolick6mu. PM kommissi confisc^itio- 
m dne 19. listopadu 1622, 23. kv^na a 3. iijna 1623 osvo- 
bozeni pokuty, uvolili se pri kommissi tractationis de pio 
opere 1. 1629 za perdon jim ud6len^ zaplatiti na collegium 
woWmm pokuty, toti2 Adam 20 zl., Jan Jindrich 20 zl. a 
Sigmund 60 zl. ryn. (C. 215, C. V«.) 

Mimo to David Chlumdansky, ktery pH vpadu sask^m 
1. 1631 poYstal^ sedlaky vedl k nepriteli, jako Kri^tof 6abe- 
lick^, propadl pobledanost svou na statku Vaclava Prichov- 
skao pojistinou. (C. 215, C. "/^i & C. 15.) Chltimeaask^ — ChoboMkf. 

lindflch, VAclav a Sigmund bralfi Chlumianitf z Ptasta- 
B z Chlurnian podepsali konfederaci stavft povsUlych 
istoili se vypravy zemske; avsak pHstoupme k Dabo- 
.vf katolick^mu , pH komiDisai transKCtionis dne 18. 
a 1629 pokuty za perdon jim udeleuy byli osvobowiii 
drzeli statecky sv€, Bukovd a LouHm (okr. KdyD6), ih 

kop mfs. odhadnut^. (C. 215, C. '/j) 
Oldfioh Chlurn6ansky z Pfestavlk a Chlumian licastnil 
bratrem svym Vaclavem zpoury Um, ze bratra sv6ho 
iofa s dvema koni a jednfin pcsfm k vojsku »Uvov- 
,u vypravil. Pro toto provineni pfi komuiissi coafisca- 
i vedle kral. vypov^di z dne 31. ledna 1623 odsouzen 
y&eko jmini, kter^z vsak nenf vytceno. — Bratr jeho Kri- 
pri kommissi traiiBactionis dne IK. dubna 1629 pokuty 
erdoQ mu udeleny by) osvobozen jednak pro bvoq chu- 
. zvlaste pak ze pHjal vi'ru katolickou. (C. 215, G. Vi 

15.) 

Vftclav starii Chlum£anskj z Pfeitavik a Chtumian vy- 
1 V case zpoury k hotovosti vefejii6 bratra sv^ho Vladi- 
.; protu^ pH kommissi confiscatioiiis vedle kr&). v^po- 
z dne 31. ledna 1623 odsouzen polovice jmenf, propadl 
k mansky Stokov (kr. Cheb, okr. PlaoA), nekdy k pan- 
Tacbovsk^mu D&leiejfcf, s kusem Icsa od Tachova pH- 
enym. Statek ten od kr&l. komory 1. 1623 za summu 
dnf 8534 kop mis. koupila Chlura^nsk^ho manzelka 
nena, roz. Hradistska z Hotovic. Ze summy trbov^ po 
.cenf dluhfl pnpadjo kr&l fisku 2500 zl. ryn. die lictn 
)ry kmV.t z I. 1672. (C. 215, C. 15. — D. Z. 142, A. 18 
12, Q. 17.) 

Adam Chobotsky ryt. z Ost^dka zemtel v trvalS zpoure. 
3 zudastnil ; proce^ odsouzen by) pri kommissi conlisca- 
s vSeho jmini, kterdi od kral. komory bylo ujato, totii 
k Nespery (Nespef, kr. Tabor., okr. Vlasim.) — tvrz a 
^espery s dvorem popluznlm ve Lhot^ (Ncspersk^) — 
dnuty za 23.104 kop mf6. Avsak statek ten z cfs. mi- 

I. 1623 jeho ne/letil^mu synovi Vil^movi ponecban byl 

jist^mu zarucenf porucnfka jebo, stryce Jana Chobot- 
a, jemai rozkazino, aby sv^reuce sv^ho na uceni do 
jezuitskych odevzdal. Chobotsk^ z OstiredkA. 207 

Tento VUem Chohotshy potom pH kommissi confiscatio- 
nis Fridlandsk^ byl obvinen, ze pri vpadu sask^m 1. 1631 
8 nepHtelem do Prahy pfisel a rebellovi Oldrichovi z Rican 
se phpojil; protoz od knizete z Fridlandu jeho statek Ne- 
spery v pokute ujat a cis. plukovnfkovi Markavi Corpusovi 
oa srazku jeho pohledanosti za najfrnanf lidu vojenskeho 
per 13.000 dolarft ceskych postoupen byl. Kdyz ale Vil6m 
Chobotsky z obTinenf toho pfi kommissi Fridlandsk6 revi- 
sionis 1. 1635 se ocistil, od zaloby dotcen6 dokonale osvo- 
bozen a statek jeho vedle cis. resoluce z dne 3. brezna 1636 
jema opet navracen byl. (C. 215, C. 2. — Lib. confis. 2, 
f. 372. — D. Z. 620, A. 19.) 

Jan Chobotsky ryt z Ostfedka pn kommissi confiscation 
nis odsouzen 1. 1623 vseho jmeni, v^ak z cis. milosti pri 
dvou tfetin&ch z&staven byl. Statek jeho Bedrichmce (kraj 
Tabor., okr. Yotic, dom. Jankov) od kral. komory v pokut6 
ujat a za summu odhadni 10.568 kop mis. Janovi mladS. 
z TcHmberka. cfs. hejtmana kraje Kouiimsk^ho 1. 1623 po- 
stoupen, avsak do desk zemskych vlozen nebyl. (C. 215, 
C. 2. — Lib. cont 2, f. 1 14.) Po smrti Talmberka pripadl sta- 
tek Bedrichovice s panstvfm Jankovem d^dicne Rudolfovi 
Frantiskovi z Talmberka (D. Z. 73, L. 24), kteryz statek 
Jankov se vsi Bednchovicemi prodal 1. 1702 Janovi Antonf- 
novi KoFensk6mu sv. p. z Teresova, jemuz teprv ves Bedri- 
chovice do desk byla vlozena. (D. Z. 468, K. 1.) 

Manzelka Ghobotsk6ho Anna, roz. Vitova ze Rzaveho, 
postoupila v£no sve 2500 kop mis. na BedHchovicich poji- 
st^n^ dceh sy6 Ludmile, jfz 1. 1630 cfs. pojist^ni toliko na 
2500 zl. dano bylo. (C. 215, C. 2) — Naproti tomu pohle- 
•lanost Vil^ma Chobotskeho na temz statku per 6380 kop 
mii je^t§ I. 1690 pri kommissi revisionis vyKzena nebyla. 
<C. 215, a V,.) ' 

Viclav Chobotsky ryt. z Ostfedka, pri kommissi confis- 
cationis 1. 1623 odsouzen tfeiiny jm^i^ propadl statek Tehov 
tkr. Tabor., okr. VlaSim.), k n6muz nalezelj tvrz a ves Tehov 
zcela spalend, v n£z by valo 19 osedlych (15 s potahy a 4 chalup- 
uici), s dvorem popluznfm, 6 rybnfkftv a 3 lece lesft na 24 
^^oat Statek ten za 5338 kop mid. odhadnuty od komory 
koupil dne 25. cervna 1627 president nad appellacfmi Fnd- 208 Choiek z Chockova. 

rich e Talmberka za 4200 zl. ryn. spatnych peti^z, jii dne 12. 
prosince 1623 do koiiiory stozen^ch ; Tehov pak k panstvf 
Vta^imsk^mu byl pKpojen. Die I'lctu komory cesk£ z dne 15. 
linora 1666 vynASela tato summa na dobrych pen^zfch to- 
liko 553 zl., tak ie synovfi Taimberkovi jeStfe 3877 zl, 
i s liroky doplatiti majice, je sobfe poranili na aluzn^m otci 
jejich zadrzal6m. (C. 215, C. 2 & W. 8. — Lib. confis. 2, 
F. 176. — D. Z. 294, A. 30.) 

Abraham Chotek ryt. z Chockova (Chotkova), pH kom- 
miBsi tranaactionis dne 9. 6ervna 1628 osvobozeD byl po- 
kuty za perdon mu ud61eiiy, protoze nemel jmSnf z&dn6ho ii 
pfislibil pfijati vfni katolickou. (C, 215, C. V*-) 

tin Chotek ryt. z Chockova a na ^ihli, zemtel za casn 
zpoury, jii se zucastnil. Die vypovgdi kommiBBe confiscatjo- 
nis due 12. liatopadu 1622 vSecko jmini jeho od kral. ko- 
mory bylo ujato, totiii statek Zifde (Scheles, kr. ^atec., okr. 
Je»enic., dom. Petrspurk.), k nemui D&lezeta tvrz ^ifale s me- 
steckem, s dvory popluinfnii v 2lbli, Pohvizdech a Malmefi- 
cich, vsi Blatnii (Blatno, Pladen), VeleCfn, Malmefice (Albe- 
ritz), Pastouchovice, iiix (Saar) a PodboHnky (Poderaanka). 
jak to 1. 1600 V&clav Chotek od MikuU^e Libsteiosk^ho 
z Kolovrat za 53.500 kop m(s. koupil. (D. Z. 129, M. 13.) 
Tento statek za 46.457 kop mfs. odbadnuty, I. 1622 od kr^l. 
komory za 48.000 zl. ryn. koupil Hefman Cernin t Chudenic 
na Petrgpurce, hejtman Star4ho m^sta praisk^ho, jemuz cfs. 
resoluct z dne 6. btezna 1623 ze aummy trhOT^ sleveno bylo 
15.000 kop mfS. (C. 215, C. 4. — Lib. conf. 2, f. 2. - 
D. Z. 141, J. 17 & 292, H. 8.) 

Marn6 zidali bratH Chotkov4, aby jim statek 2ili]e, na 
wkmi 47.553 zl. dluhfl bylo pojiStSno, za 100.000 zl. po- 
stoupen byl. — V6no manzelce Chotkov6 Rozyn6, roz. z Bens- 
perku a Drzkovic, 1. 1619 na vai ^dAru, na dvoni popluz- 
nfm Nov£in, fecen. Ghvojovskem t^hoz atatku od ChotJca po- 
ji8t6n6 per 20.000 kop mfs. (D. Z. 139, 0. 12), teprv vedle 
ds. resoluce z dne 28. listopadu 1663 jf pHaoiizeno bylo. 
tak ze pojistenl na 20.000 zl. obdrzela. Fohledanosti p»k 
Alzbcty Chotkov6 per 4500 kop mis , a Marusky Cbotkovi- 
per 1500 kop mfs. jedtS 1. 1690 pH kommisai reviaionis ne- 
byly vyffzeny. (C. 215, C. '/, & C. 4.) Chotek z Chockova. 209 

Himo statek dotceny zanechal Chotek dUm gosoynf v Sta- 
rim m^ste prazsk^m, ktery vedle n&vrhu krdl. prokuratora 
doe 5. rfjna 1629 od kral. komory byl ujat (C. 215, P. %) 

Karel Chotek ryt. z Chockova, pfi kommissi confiscatio- 
nis dne 3. lijna 1623 pokuty osvobozen, zav&zal se pH kom- 
missi tractationis de pio opere 1. 1629 za perdon mu ude- 
len^ sloziti 160 zi. na collegium nobilium. (C. 215, C. %) 

Karel Chotek ryt. z Chockova, bratr Jiffk&v, pri kom- 
missi confiscationis dne 12. listopadu 1622 odsouzen vseho 
jmenf, avsak z cis. milosti pti iietim dfla zanech&n, propadl : 
a) 17.187 kop mfs., jakozto dv6 tiretiny kral. komoi^e y po- 
kute nale^ejfd, z jistiny 25.780 kop mfs., kterou mil na 
statka Zihelsk6m bratra sviho Jirflio, jemni Ail sv&j na timz 
statku 1. 1617 za 38.000 kop mf§. prodal. 

b) DvHr ve Tsi IManech (kr. PraJ., okr. Rakovnfk), ktery 
Chotek V Jase zpoury 1. 1619 od Jiff ho Zikmunda Frankry- 
nara za 2000 kop koupil, teprv 1. 1628 v pokut6 byl ujat 
a k ds. panstyf Elivoklatsk6mu pripojen. Pon6vadz Chotek 
na dotcenou summu trhovou jenom 500 kop mii, slozil, mila 
bjti zaplacena ostatnf summa Frankr^narovi z komory 6eski ; 
avsak tji dluh jakozto y casu zpoury yzedly die n&lezu kom- 
misse reyisionis od kral. komory placen byti nem§l. (C. 215, 
C. 4) 

Mimo to Chotek naYratiti musil statky duchoynf : a) kid- 
iteru sv. Sary a spitdlu sv. Vdclava u mista Mostu^ Ysi &- 
dovice a Koiav s podacfm kostelnfm, dYorem popluznfm, 2 
krcmami, ml^nem a pHsludenstYfm, jak to s manzelkou syou 
Alibetou, roz. z Barendteina, 1. 1620 od staYfty odbojnych 
koupil za summu odhadnf 5894 kop mf&. zcela zaplacenou, 
mimo 500 kop, z nichz deputatu rocni 30 kop kladteru do- 
tcenimu dAyati m«. (D. Z. 192, 0. 14.) — b) KldSteru Svite- 
ckemu ysi Badavesice^ Cerven^ Oujezdec a Dopfice (DobHce) 
s ptislusenstyfm a s h&ji, Panenskou horou a pod Ostroyem 
recen^i, jak to Chotek koupil 1. 1620 od stayfl za summu 
odhadni 6728 kop mf§., na kterouz si porazil 1200 kop hned 
pn zdstayg t^hoz statku od n6ho sloienych. (D. Z. 192, 
0.6.) 

Ctiotek pak 1. 1631 pH yp&du sask^m dal se potfebo- 
^ati nepHteli za kommissafe krajskeho ; pro kterez provi- 

14 110 CbotonchorEk^ — ChHpick^. 

lint fitatek jefao dvflr popluznf ve vsi Pavlitni (Povlcfm, 
)kr. Bakovnfk.), pak vsi Povlcfm (dfl), Veclov b podacfm ko- 
itelnfm a Svojetfn a pffslusenatvdn, ktery 1. 1630 od liH- 
«IQ bratff Reiodpergerflv Jana Adama, Jana Fenlinanda 
I Veapaaiana za 20.000 kop mfs. koupil (D. Z. 299, N. 25), 
I Ba tnto Bunimu toliko 800P kop odvedl, 1. 1632 od kom- 
nisse Fridlaodsk^ konfiskoTin k nice Alhrechta e Walditeina 
I od t^hoz polsk^mu plukovnfku Tobidiovi Minorom k az(- 
i&ai byl postoupen. Die zpr&vj komory fiesk^ z doe 15. z&H 
t638 t^z statek po Karlovi Chotkovi zcela zpustodeny po 
imrti Waldgteioovg od koramissaHiv soudu zemsk^bo doe 
16. bi-ezna 1638 za 10.000 zl. prod^ byl MUeuidiovi Be- 
'hyUovi t Laian. (D. Z. 300, F. 4.) Synov^ Chotkovi Jan 
i^iclay a JiHk, jakoz i dotcenf bratff z Reiosperku s oatat- 
ifmi T^Hteli marne se domihali pohledanoBtf svych na t^mze 
itatku; nebot jestS 1. 1690 vie ta pH kommissi revisionia 
lebyla vjMzena. (C. 215, C. »/, & C. 4.) 

ManiSelce Chotkovi Alsib^tS, roz. Cbarvatce z Baeren- 
iteina, pon'ech&D byl statek B^ttSice (kr. Litom^Hc), jf n&- 
eiity. (C. 215, C. 4.) 

Violav Chotouohovsky z Nebovid, nejvyssf spr&vce Hor 
iCutenakycb a utadu mincmistrsk^fao, zemi'el v m^sfci z&tt 
1618 V trvali zpoufe, j£z se zdCastml, odkizav d&m avflj, 
Uradek nad Pachem feceny, a pHslusenatvfm a rfvdr PHbi- 
iovsk^ se zahradou v predmSatf Cechovsk^m na Uordch Kut- 
tdch manzelce 8t6 Alend, roz. z Hodkova. (D. Z. 139, H. 29.) 
f^ kommiasi confiacattonis jakoito hlavaf rebel ud&n, av&ak 
lezanechav iAdn^ho jni6nf, nebyl odsouzen. (C. 215, C. 19.) 
*Iebo( Chotoucbovsky statek svftj ^leb^ prodal jii 1. 1615 «a 
120.000 kop mfs. Hefmanovi Ceminovi t Ckudmie (D. Z. 192, 
3.4), kteryz statek tea 1. 1623 na apUtku trhov^ summy za 
lakoupen^ statky konfiBkovan^ cfaaH sni6non postonpil. (Viz 
jinbart Colona z Felzu.) Tyi statek prodala komora £esk& 
. 1623 vlaskym dobrodrub&m pinftm z Magni za 116.660 zl., 
id aicbi jej 1. 1629 koupil Jan Rudolf Trcka, po jehol amrti 
. 1635 opet statek ten byl konfiskovAn. (Viz Trcka. — D. Z. 
14ft, J. 24 & L. 17; 297, E. 7.) 

Adam Chtapioh]^ ryt. z Modliikovie piPl vzdanf ae m£sta 
Susice dne 27. t&H 1620 od Dona Baltaaara de Marradas Chrt — Chuchelflk^. 211 

a vedle cfs. resolace 21. kvetna 1621 perdonovdn a na mi- 
lost pKjat byl. (C. 215, S. 79.) 

Kaipar Chrt ze Rtfna nepravinil se nicfm v case zpoury ; 
nicm^Qg statek jeho manzelky Alzb^ty, roz. z Drahenic, totiz 
tvrz a ves Suchd s dvorem popluinim (nyni toliko dvflr po- 
plQznf u Pistfna okr. Hluboki), pak ves Tupesy — jiz pred 
bitvou biloborskou od dfs. vojska vzat, dokonce zpustosen 
a ves Sacha spdlena byla. Statek ten postoupen byl hned 
1. 1620 opatu JddHera VysebrodskSho^ ktery na nij a na 
statek Cikoyec, t6z od Yojska ujat^, 7197 zl. k poti^ebe vo- 
jensk^ pftjcil; v&ak k rozkazu kr&l. mfstodrifcfho kniiete 
z liiditensteina dne 18. srpna 1622 byl navr&cen mani^elce 
ChrtOYe, ktera jej 1. 1635 Dona Baltasarovi de Marradas za 
10.000 zl. ryn. prodala. (C. 215, C. 5. — D. Z. 144, Q. 8.) 

Biiryan Chuoholsk^ ryt. z Nestajova na Malci a Predbori, 
syn Jana 8tar§ibo Gh., ucastnil se v^pravy 8tavovsk6 yysla- 
nfm lido sv6ho s bratry svymi Hertvikem a Ferdmandem^ 
pHzaal se t6z k snedenf stav&v odbojnych o zavrzeni krale 
Ferdinanda IL a zvoleni Fridricha Falck^ho^ a byl t^z rela- 
torem na sn£mu generalnfm 1. 1620. Avdak pon^vadz cis. 
vojsko na statdch svych s Janem Budolfem Trckou vse- 
mozni za casu zpoury podporoval, pH kommissi confiscatio- 
nis due 3. Hjna 1623 s bratry svymi pokuty osvobozen po- 
drzcl statky sv^ Mcdei a Pfedbof (okr, Chotibot.). Potom 
urovnal se pti kommissi transactionis dne 15. kvitna 1630 
pokota 100 kop mfd. za ud61eni perdonu, kterai vsak 
jemu vedle cfe. v^povidi z dne 5. srpna 1630 byla promi- 
nata za vydatnou jeho sluzbu v case zpoury a po bitv6 b^lo- 
horekfc cfsaH prokizanou. (C. 215, C. V^; C. ^V^^ & C. 21.) 

Jan Kriitof Chuchelsky ryt. z NeMajova, bratr Buryan&v, 
Qjel po bitv6 b61obor8k6 ze zeme s nepHtelem, s nimi se 
V Glacku dal zavHti, potom mnozstvf let pH nepMtelfch 
^tiTal, lid proti cisaH najfmal, ano i sam za fendricha 
pofrebovati se dal. Pro tato provineni propadl otcovsky svQj 
dil na statku Malii bratra sv^ho Boryana, v ktery se 1. 1630 
listein obranoym uv&zal ; za tou pHiinou tyz statek k na- 
fizenf ds. mistodriSfdch 22. srpna 1630 do sequestru vzat, 
aviak Yedle cfs. resoluce Buryanovi Ghuchelsk^mu op^t byl 
postoapen. Jan Ghucfaelsky pak pfi vp&du saskem 1. 1631 Be pKdrJel hrablte z Thurau, u nihoz casto bjval, a v Praze 
drahn^ cas se zdrzoval, tak ze i pri kommissl coaJiscatiODis 
Fridlandaki dne 25. ledna 1634 odsouzen byl vSeho jmiDi'; 
avSak nem61 nifieho, ponfivadz jii dHve pro zpiTroost a ne- 
posluSnost od otce Bv6ho Buryana byl Tyd6dSn. (C. 215, C. '/, 
& C. 21. — D. Z. 144, E. 17.) 

Krislian sv. pdn z lllau (lllo), cfs. polnf podtnard&lek, 
byl V fiele dftstojolkfl vySSlch, kteH se Albrechtovi z Wald- 
steina knfzeti Fridlandsk^mu dne 12. ledna 1634 zvMUbI li- 
stinou V Plzni ct( a zivotem zavizali, ie ph n^m setrvajf, 
pokud V cf3a!^k6 slu^be zflstane; mimo to vyjednival po 
avefejn^nf cfs. patentu z doe 18. unora 1634, kter^m Wald- 
stein byl sesazen, jm^nem WaldSteina 6 vfldcem SvSdskym 
Bernardem z Welmaru o spojent se s nfm. Protoz s ostatnfmi 
blavnfmi pHvrzend Watddteinovymi pH exsekuci Fridlandsk^ 
V ChebS dne 25. unora 1634 byl zavraJd^n a statky jeho 
v^ecky k ruce cfsate byly vzaty, totisi: a) M^to Stfibro 
(Mies, kr. Plzeii.) s yesnicemi, dvory popluiEnfmi a yhim ph- 
sludenstTfm, jak to I. 1623 lUovi z&stavou k drzenf a nif- 
vAn( bylo postoupeno v 8umm6 70.000 zl. na srA^ku jebo 
utrat vilefinych per 50.000 zl., kter62 sobJ za komorou £e- 
skou mfti pokl&dal. Z t6to zjistavy propugtSno bylo m^sto 
Stfibro po smrti IllovS vedle cfs. resoluce z dne 27. iervna 
1634 proti zaplacenf summy z&Btavnf 30.000 zl. do komory 
ceskfi V 15 letech. (Viz Stflbro. — C. 215, J. 6.) 

b) Statek Fopovice (kr. T&bor., okr. Benedov.), k nSmuz 
n&lezely tvrz a m^stejiko Popovice s dvorem popluinfm, dvory 
popluinf ve vsfcb Vozlicfch (zanikla) a Mladovicfch, pak vsi 
Mladovice, Kondratice (Kundratice), Vojslavice (Vojislavice), 
Lhota Kamenn^, V^inHiy, HIivfn (dfl) a Dlouh^pole (dfl), 
jak to lllo 1. 1630 za 19.500 kop mfg. konpil od Mark6ty 
z tWfian, roz. Vrchoticki z Loutkova. (D. Z. 144, F.23 & 298, 
B. 3.) — Tento statek vedle eta. resoluce z dne 9. bfezna 
1639 poatoupen byl vdovi po lUovi pozflstal*, Anni Alher- 
tini, opit provdan^ Briaumonte, roz. brabgnce z Fflrsten- 
bergu, proti zaplacenl vgecb dlnhfi 19.506 kop mik AvSak 
pro tyto dluhy dne 20. ledna 1654 prod&n byl dotceny statek 
rbez vsi Hlivfna, kter^ pfi kridS t&tioi Btatku Zdlslav£ hra- 
bfince z Wald&teina k nice jejtrau sirotku byla pfivl88tn§nAt Illo z Illau. 213 

za 19.000 kop mfs. Jiffmu Stastnemu Jaroslavovi VUhovi ze 
Zergaveko, jemaz jiz vedle cfs. resoluce z dne 3. rfjaa 1642 
V dluhu 10.000 kop k drzenf byl postoupen. Vftha pak hned 
dne 22. ledna t r. prodal tfi statek za 24.000 kop m. pani 
Anni Cdarove, roz. Koirensk6 z Terefiova. (C. 216, J. 6. — 
D. Z. 308, W. 18 & 23.) 

c) Dtim, Kifmetkavshy ieieny^ v Star6m mistS pralsk^iu 
vDlouh^ tfidi naproti domu u Zlat6 busy lezicf, kter^ Illo 
od Zdislava Hrzane z Harasova 1. 1628 za 10.000 zl. koupil 
(Lib. contract caerul. 3, f. 370), vedle cfs. resoluce z due 
30. cervence 1640 postoupen byl dotcen^ vdov^ niov6 v summ£ 
10.000 zl. na 8r^.ku jejf pohledanosti 30.000 kop mi§. na 
statcfeb Dlovych jl prisouzen^. (C, 215, J. 6. — Lib. contrac. 
caeruL 5, 1 68.) 

d) Damy a grunty v mgstS StHbi'e, kter6 Illo od ta- 
mijsich sousedAv za 3465 zl. 49 kr. koupil a dflem nedo- 
platil, vedle cfs. resoluce z dne 28. zHi 1640 postoupeny 
byly obci mgsta Strfbra proti zaplacenf nedoplacen6 summy 
trhove per 1100 zl. n&hradou za dkody m6stu od Illova na 
zdich mistskych a na masnych kr&mech u&in6n6. (Viz Sti^fbro.) 

e) Jistina 12.000 zl. na statku Stolinkdch, kter^ k ruce 
cisafe byla ujata. (C. 215, F. %) 

{) Zbytek stfibra 146 bHven (v cen6 3000 zl.), kter6 
lUo L 1633 ulozil u zlatnfka Filippa Junkera, m^stana Novo- 
meatskiho, v summS 180 bHven, z nichz spoti^eboval 34 
hrivny na zhotovenf dvou velik^ch umyvadel a dvou konvic, 
fflovi pfedeSle jiz odveden^cb. (C. 215, J. 6.) 

Mimo jm6nf vytcen6 konfiskovany byly t6z statky Illavy 
na Mcravi v kraji Znojemsk^m lezfci, totiz statek Budkov^ 
zamek a ves Budkov, vsi Lomy a OpomeMce; pak statek 
MladoAovice (Lado&ovice), tvrz a ves Mladonovice a vsi Sla- 
vfkovice, Trpicovice a Lhotice, jak je Illo od ZdeAka sv. p. 
» Bewj^a koupil. Tyto statky vedle cfs. resoluce z dne 10. 
ledna a 2. srpna 1635 op6t postoupeny byly dot£en6mu 
Bonpovd proti odvedenf 12.626 zl., od Illova na summu 
trhovon pi^edesle zaplacenycb, pak vsech z&sob obilf, coz vse 
Tedle cfs. Ustu z dne 14. bfezna 1635 na knfzete Dietrich- 
steina p. Eggsteinovi k zasobenf ubersk6ho pomezf do pro- 
vianta odeyzd&no b^ ni61o. Avsak Roupovec, nejsa katolfk, 214 JanoTsk^ z Janovic. byl povinen dotcen£ statky za p&l leta katolick^ osob^ pro- 
dati. (C. 215, J. 6.) 

Naproti tomu vedle c(s. resoluce z doe 2. prosince 1634 
ponechdny byly vSecky svrSky Illovy v ZnojmS zabaven6 di- 
tem po jeho tchinovi, plukovnika Vraiislavovi hrabiti e Fur- 
stenhergu 1. 1631 zemfel6m, poz&stalym, totiz dotcen6 vdov6 
Illov6 a jejl sestfe, pak jejfm bratHm Vratislavovi a Frid- 
richovi z Ftirstenbergu, zvlastfe vSecko stHbro se znaky Stern- 
bergfiv a Fiirstenbergftv ; ostatnf pak svrsky bratroyi jejich 
Vratislavovi z Ftirstenbergu, kter^ se za to vsech svych po- 
hledanostf m61 vzditi. (C. 215, J. 6.) — Konecni vyk&zano 
bylo vdov6 Illov6 na dotcenou pohledanost jejf per 30.000 
kop mfs. (35.000 zl.), mimo d&m Kometkovsky per 10.000 zl, 
ostatnich 25.000 zl. pH mistS Stribre, tak ze se jf z dotcen^ 
zastavy 30.000 zl. po Ihfttdch rodnfch per 2000 zl. m61o vy- 
pldceti. (C. 215, J. 6.) 

Adam Janovsky z Janovic vykonal dne 1. hjna 1619 pH- 
sahu podle snedenf stavA povstalych o zavrzenf krale Fer- 
dinanda II. a zvoleni Fridricha Falck^ho; avsak jsa katolfk 
pfi kommissi confiscationis dne 22. kv^tna 1623 pokuty byl 
osvobozen. Po jeho smrti zavdzal se Jan JiH e Janovic pri 
kommissi tractationis de pio opere 1. 1629 za perdon Ada- 
mo vi udilen^ sloziti 126 zl. r;^n. k alumnatu kla§tera u sv. 
Jakuba v Star6m m£st6 prazsk6m. (C. 215, C. Vs & C. *V4i-^ 

Divii a Drslav Janovitf z Janovic, ac pH kommissi con- 
fiscationis dne 22. kvStna 1623 obvininf ze zpoury zprost6ni, 
pi^ece obesldni byli dne 5. linora 1629 pi'ed kommissi trans- 
actionis, aby se porovnali o pokutu za ud^lenf perdonu; 
avsak die zpr&vy posla komomfho DiviS jiz predtfm zemfely 
nezanechal i&dn&io jmSnf, Drslav pak ve Yididch (okr. 
PHmd.) bydlfcf nechtel ui&eho dati, odvolavaje se na sv6 
osvobozeni pH kommissi konfiskacnf. (G. 215, G. V4O 

Heralt Janovsky z Janovic pH kommissi confiscationis 
vedle krdl. vypov^di z dne 28. ledna 1623 odsouzen byl dvou 
tretin jm^nf, kter6 vsak vytceno neni. (C. 215, J. 1.) 

Herman Janovsky z Janovic u£astnil se v^pravy v^ecn6 
stav&v odbojn;^ch a hlasoval pro zvolenf Fridricha Falck6ho. 
Po jeho smrti manzelka jeho Anna, roz. PHchovskd, obe- 
sl&na pired kommissi transactionis a nemajfc zidn&io jmini JaDovsk;^' z Janovic. 215 

s tremi sdrotky, dne 18. dubna 1629 pokuty za perdon man- 
zelu udeleny byla osvobozena. (C. 215, C. V4.) 

Jindfich Janovsk]^ z Janovic zemM v trval6 zpoure, jii 
8e sucastnil, a pH kommissi confiscationis vedle kr&l. vy- 
povMi z dne 16. zdH 1622 odsouzen byl vSeho jmSni Jeho 
d&m y Star6m m6sti prazsk6m pi'ed Tynsk^m kostelem vedle 
TrckA a domem farnfm leifci, Pikartflv ieienf^ od krdl. ko- 
mory njat a 1. 1623 za summu odhadnf 4887 kop mii. Marti- 
novi Tejneckemu prod&n byl. (Lib. contract, caeral. 3, f. 151. — 
C. 215, J. 1.) 

JindKch Janovskj z Janovic licastnil se osobn6 rfpravy 
Yalecn6 za casu zpoury a zemrel, nezanechav niceho. Procez 
vdova po nem pozflstaU Lidmila, roz. Widerspergova, se 
ctyhni sirotky pri kommissi transactionis dne 18. dubna 1629 
pokuty za perdon manzelu udSleny byla osvobozena. (C. 215, 
C. V4.) 

JiH iMOWkj z Janovic, odsouzen pH kommissi confis- 
catioms dne 8. brezna vedle kral. v^povSdi z dne 10. linora 
1623 kmanstvi^ bned za pod&nf 16na se ohUsil. Po jeho 
smrti (t 1623) jeho syn Jan Jindfich dne 22. tervna 1626 
prijal 16no na statek Janovice (kr. Klatov.), tvrz s dvorem 
poploinfm a m^stecko Janovice, t6z vsi Rohozno, Ondfejo- 
vice a Yespnli (snad Veseli, dfl), v nichz bylo 39 poddanych 
8 potahy a 28 chalupnikfl, v summ§ odhadnf 19.648 kop 
mii. — Po smrti Jana Jind^icha 1. 1634 pHjal 16no to Vil6m 
z Klenoviho a z Janovic jm6nem poz&stalych sirotkA, pak 
JiH Crotthart dosed let sv^ch prdvnfch i na mistS a k nice 
bratra sv^ho mladsiho ddficha Vilema 1. 1638 vykonal pH- 
sahu lenn( (homagium) na t^z statek, kter^z 1. 1649 za pri- 
cinou propnst^nf z manstvf za 25.045 kop mii. k didicnosti 
odhadnat, avsak dluby per 22.850 kop byl obtizen, tak ie 
poUedanosti v6htel&v jegtS 1. 1666 pH kommissi revisionis 
nebyly vyfizeny. (C. 215, C. V,o & J. 1. — D. dvor. 7, f. 
31, 73, 191 a 196; 68. I. i 49.) Procez vedle cfs. resol. 6. 
2^ 1670 statek ten na Mdost porudnika Jana Vil6ma Cha- 
DOTskibo z Dlotthevsi pro dluhy z maDStvf a 16na vynat a 
utibiskapovi Prazsk6mu k zhzenf biskupstvf Elatovsk^ho 
L 1675 prodAn byl. (D. Z. 630, M. 6 & 466, 0. 7.) Jnnorak^ — Z Javornika. 

\H Fridrioh Janovsky z Janovtc zav^al se pri kommissi 
tioDis de pio opere 1. 1629 za perdon mu ud^len^ slo- 

000 z1. Tjn. k alumnatu sv. Jakuba v Star6m m^ste 
i^m. (C. 215, C. Vg.) 

[ri§tof Janovsky z Janovio, pri kommisHi coofiscatioDis 
3 odsouzen pdovice jin^Df, propadl statek Sehostov (So- 
t, kr. Plzeft, okr, Kdyfi.) — tvrz a ves Sehostov s dvo- 
loplu^nfm a ves Struhadlo — za 7983 kop mfg. odhad- 
ktery od komory koupil 1. 1627 Zdibor Pfiehovsky 
'Jtovic a Da Petrovicfch nad Ouhlavou za 10.500 kop 
— Die sectenf komory ceskfi 1. 1C29 pripadlo po za- 
li dluh& na dfl kril. komoi'e nalezejfcf 3200 kop mfs.; 
m Jaoovskfiho ponechino po jejich matce v6no per 2700 
n. (C. 215, J. 1. — Lib. conf. 2, f. 383. — D. Z. 143, 

iigmund Janovsky z Janovio, katolfk, p&jcil v case zpoury 
itky duchovnf n^co pen6z stavfim odbojn^m; avaak maje 

1 dvQr od vojska vypdleny, pH kommisai trausactionis 
8. dubna 1629 s bratrem sv^ Smilem starsdn pokuty 
avobozen. (C. 215, C. »/,.) 

an Javornicky z Javornfka a v Bel6 na Cbrudimska, 
in byl due 5. liaora 1629 pifed kommissi tranaactionis 
ovn&nf se o pokutu za udglenf perdonu; avSak zemrcl 
^dtfm die zprivy posla komomfbo. (C. 215, C. y4.) 
romdi Javornicky z Javornfka odesel bezpocliyby ze zenii, 
hav vinici iPecenou Struisfovskou, ktur^ se o sv^ lijm^ 
l^kaa Vy^ehradsk^ pod z&miukou, ze se mu z t6 vinice 
ivzdavala cioze, kteri vsak die kaih ufadu hor vinif- 
Praiskjcb uendleJela kapitole Vygehradsk6, nybii k spi- 
IV. Barboiy. Vinice tato p6tom recessem knfzete z Licfaten- 
i a komory <iesk£ z dne 15. ledna 1625 d^kanstvi Vyse- 
ik6mu byla ponechina. (C. 215, E. 4 & P. 7j.) 
Ian Martin z Javornfka, mggtan Star^ho m^sta praigsk6ho, 
odchodem svym ze zem6 pro n&boienstvf prodal dikm 
V Starim mi&ik leiicf za hotovych 2700 zl. r^. Bar- 
Sleioicov^. V ^s vpfldu sask6ho 1. 1631 navr&til se 
ibergu, kde se usadil, bez povolenf do Prahy, pro kter6i 
akvti pH kommissi confis. Fridlandskg dne 25. ledua 
odsouzen byi vdebo jm^nf ; avsak prok&zav nevlnu stou. JeniSek — Jeaensk^, 217 

na primluvu kurfii^ta Sask£ho cfs. resoluci z dne 18. srpna 
1644 z obYinSni propusten, pohledanosti svych v Cech&ch 
mohl u^iti. (C. 215, M. 20 & P. %.) 

Buryan Jeniiek z Ujezda, katolik, podepsal dne 1. rfjna 
1619 pHsaha stavftv odbojnych, tykajfd se koDfederace s ji- 
nymi zememi, jakoz i zavrzenf krale Ferdinanda II. a zyo- 
leaf karfirsta Falck6ho Fridricha, avsak yyhradil si, co by 
bylo proti n&bozenatvi katolick^mu. Na pffmluvu kr41. pro- 
kuratora PHbfka Jeniska z IJjezda pri kommissi confiscatio- 
ni8 proYin^nf sy6ho dne 17. listopadu 1622 zpro§t£n, podvolil 
se pH kommissi tractationis de pio opere 1. 1629 za perdon 
mu udeleny ddti 100 zl. ryn. na collegium nobilium. (G. 215, 
C. Vg & C. 'V41.) 

Jan Jesensky z Jeseniho neb z Jessenu (Jessenius de 
Magna Jessen), z rodu rytirsk^ho v Uhrach poch&zejici, 
vnmtof 16kafsk6m doktor a rektor akademie Prazsk6, byl 
od evangel, stav&v a direktorft dne 21-. cervna 1618 posl&n 
do Predparka k stavflm uherskym, aby s nimi smiouvu k spo- 
lecnimu jedn&nf s Cecby ucinil, avsak v Pre§purka na poru- 
ceni krdle Ferdinanda 11. jat, do Yidne odvezen a tarn skoro 
p^t mesicft stizen v6zenim, z n6hoz na primluvu nejvyssiho 
bofinistra kral. Cesk. Adama z Wald^teina teprv dne 6. pro- 
since byl propust^n naproti tomu, ze stavov6 cesti cisari 
vydali D. Ponzona a Jakuba z Tepence, hejtmana Melni- 
ek^ho, jez u v6zeni drzeli. Potom 1. 1620 byl Jessenius mezi 
plnomocniky krdl. 6esk6ho ke knffeti uhersk6mu a sedmi- 
hradsk^mu Betlenovi G&borovi do Bafisk6 (Nov6) Bystrice 
za pffcinou konfederace dne 2. cervna vyslanymi. Pro tato 
provinini pH kommissi hrdelnf odsotizen byl statku^ cti 
*' hrdla tak, ie za ziva m§l b^ti ctvrcen, drive vsak mu 
jazyk tylem vytazen, a pak ctvrti t^la jeho ven za m6stem 
na silnicfch blavnfcb rozvSseny ; ale vedle kral vypovidi 
z dne 26. kv^tna 1621 z milosti dne 21. Cervna t. r. byl od- 
praven tak, ze se mu za ziva toliko kus jazyka uHzl, hlava 
stala a s tim kusem jazyka na v6zi mostske pribila, t^lo 
pak za Horskou hr&nu v pytli vyvezen6 a tam rozctvrcen6 
Ba koU vstrk&no a vyzdvizeno bylo. 

Poz&stalost Jesensk6ho, totii^ tfi zlat6 fetizy, 200 
dnkitft, 200 dirok^ch tolarfl, 150 kus6 star^ch dvandcti- 18 Jeifn — JestfibBk^. 

Tejcarfi, nikolik zlat^ch prstenQ, pak fipis na 2000 kop mfs., 
:ter6 za paoem Betenglem na iiroc(ch m^l, nebylo Ize na- 
tzti; oebot vSeckj v^ci ty Jessenius pl-ed svym uvdzn^Dfm 
bytu sy^ho v Eaprov6 ulici sam vjnesl a kdesi sctaovati 
al. Die ilomn§n( sluzebnfka jeho, scholastika V^ava 
>prymka Lounsk^ho, spolu s ufm v ialfiH zaviten£ho, v^ci 
ytcen^ ulozeoy byly k ruce JesBenia nemanzelBkd p6tilet£ 
cerusky Julie u magistra Davida Lipacha, kazatele nSme- 
k^ho a diakona pH kostele Salvatora t Star6tn in£st£ praii- 
k^m, ktery se tohoto opusUn^ho dit£te ujal a je k Bob£ 
zal, ale t§ch \ici vedle sv^ vypOT^di od Jeaaenia Depr^al. 

C. 216, J. 3.) 

Pavel Je§(n z Bezdizf, pfsai- niisl v Nov^m m£st6 praz- 
kem, potom za Fridricha Falck^bo rada pH appellacfch, d&l 
e potfebovati od stav&v odboja;^ch v rozUcnycb kommissfch, 
vl&st^ byl koncem 1. 1619 Bekretdfem pri brab6ti z Hallacbu 
Hohenlohe) a jinych- vyslan^ch z Cech k Betl6novi Giborovi 
Frespurka za prf^inou uzavitenf konfederace. Protoi bned 
bitvg b^lohorsk^ ujel ze zemg a podle patentu z due 17. 
nora 1621 pH kommissi exsecutionis dne 5. dubna vedle 
r&l. vjpovMi dae 16. dubna 1621 odsouzen hrdla, cH 
statku, do klatby din a jm^no jeho na 6ibenici pHbito. 
m^nf pak jeho Tsecko bned od krJil. fisku bylo ujato, ze- 
u^na dilm, i'eieny Eolouaovsk^, jinak Kafihovaky, v Nov^m 
leat^ praiak£m pod VySehradem proti Hrobci nad potokem 
lotf^em \eilciy ktery od els. vojiikft zcela rozbofBny, dae 
0. 6ervna 1622 navriceu byl Janovi e Klmov&w a g Jano- 
ic, jemui v iase zpoury pro jeho odjetE ze zem6 od direk- 
■>tt byl od&at a JeSfnovi 1. 1620 prodJln za 256 kop mfs. 
cela zaplacenych. (D. Z. 140, F. 1 & 193, B. 26.) Jan z Kle- 
ov^bo postoupll prdvo av6 na \Ami domd 1. 1622 PHbfkovi 
enKkovi a tento op^t 1. 1624 Janori Kriatofovi z tiiixa. 

D. Z. 138, K. 4. — C. 215, G. 15 & P. %.) 

Albreeht JostFibskj ryt. z Ryzmburka (Riaenburk) na 
[omill a Puhlovicfch, pti kommiasi confiscationis vedle kr&l. 
ypovidi z dne 26. Pfjna 1623 odeouzen tfetiny jntitU, prodal 
ti due 23. arpna t. r. statek svfij PuMovice (kr. Kr^.-Hra- 
ec., okr. Nechanic.) , tvrz a vea Puhlovice b dvorem po- 
lulnfm a vea Homile, pan( AUhiU Vchinski a Vck^tmc, roz. JeatHbsk^ z Risenbnrka. 219 

Krajffee z Krajku, za 16.500 kop mii. podte recessu kniiete 
z Lichtensteina z due 14. unora 1623 s cis. povolenfm a s tfm 
vfhrazenfm, ie ze summy trhov6 po zaplacenf dluhflv per 
11.380 kop mfs. tfetina kril. komore nalezejicf se m& za- 
platitL Avdak Ychynska statek ten op6t postoupila JestHb* 
sk^mu, kteryz pH kommissi transactionis 1. 1631 se uvolil 
mfeto tretiny ke kral. fisku 3000 zl. pokuty odevzdati; ale 
tato pokuta jeste 1. 1677 nebyla zaplacena. (C. 215, F. 5 a 
G. 2. — Lib. conl 2, f. 399. — D. Z. 292, M. 2 ; 316, A. 13 
& 317, E. 3. — Lib. transactionis f. 41, Nro. 203.) 

Jan Bernard JestKbskj z Risenburka na ZvikovS obeslan 
byl 1. 1629 pf ed kommissi transactionis, aby se co do pokuty 
za proYin§ni sv^, y cas zpoury spachanS, yyrovnal ; avsak 
posel pfinesl obesl&nf dne 17. linora 1630 nazpet, doklddaje, 
ie JestHbsk^ jiz zemre], a ie Albrecht JestHbsky porucnfk 
jeho Aiti spravuje statky jeho Zvf&ov a Syrovdtku (okr. Ne- 
chanic) — tvrz a ves Syrovdtku s dvorem popluznfm, kter^ 
Jestribsky L 1608 od Jana Kri§tofa z Waldsteina za 6100 
kop mfi. konpil. (D. Z. 186, A. 12.) — Nenl vsak v aktech 
niceho, zdali nSjaka pokuta za n6ho byla slozena. (C. 215, 

Karel Jestfibsk]^ ryt. z Risenburka pH kommissi confisca- 
tionis yedle krdl. v^povedi z dne 18. 5ervence 1623 odsou- 
zen byl dvcu tfetin jmini, tak ze statek jeho Boharyni (Bo- 
hama, kr. kr&l. Hradec, okr. Nechanic.) v pokuta ujat a 
T aummi odhadnf 26.976 kop mii od krdl. mfstodrzfcfho 
Karla knfzete z LichtenSteina postoupen byl 1. 1622 s ji- 
nymi statky na smenu panstvf KoUnsMho Vdclavovi Vchyn- 
siflme e Vychmc.*) — Po srdzce dluhftv na krdl. komoru 
preneienych vyndsela ti^etina JestHbsk^mu z milosti pone- 
chau4 8601 kop mf&., na kterouz summu obdrileli teprv jeho 
Sfnoyfi a dedicoy6 Jetfich Bernard a Jan yedle cfs. resoluce *) Vchynsk^ obdriSel smSnou za panstvi KolinsMy kr41. komofo 
pofttoapen^, mimo BoharjnS teS statkj konfiskoyan6 SlUxmce a VyJdehy 
po SUboTikto, Beruniihy po Kapounovi Karlovi, HlttSce po Kapounovi 
Kiiitofori a Obidtwice po Rlas^kovi^ v jedn6 sammd sa 194.176 kop od- 
^dnat^. Jeho sjn odvedl I. 1628 jeStS n&hradon za dotSeud statky, otci 
BJBto paattri KoUask^ho postoupen^, kr&L komoiFe 83.000 zl., do kter^ch 
pojato bylo iki 2000 kop miS., za statek Hrddek nedodan^ch. (D. Z. 
1«, a 1.) ) Jes^bslt^ — Jeibera. 

Ine 15. btezua 1659 cfs. poji§t6n[ s liroky od 1. 1658 po- 
i^fc. (C. 215, F. 5 a G. 2. — Lib. conf. 2, f. 113. - 
Z. 143, D. 1.) 

Druby stfttek JestHbsk^bo, Okrouhltf (Wokraullk, kraj 
;(n, okr. Nov4 Paka) — dvftr popluiSnf a ves Okroubly, ves 
delec (HMdelee) s kollaturou a dfl vbI Oujezda sv.-Jan- 
Sbo — ponechan byl jeho mani^elce Mariann^, roz. Ku1otd6 
[)hote6e, kteri jej knfieti z Fridlandu Albrechioii e Wald- 
•.ina dne 16. dnora 1628 prodala za 8250 kop miS. (9625 
Ltych), na kterouz summu WaidStein 6000 kop m£S. Je- 
-ibsk£ dluzen zflstal, tak ie d6dicov6 jejf jelt^ 1. 1686 pH 
mniissi liquidationis mara^ se o nS acbdzeli. WaldStein 
k 1. 1629 Btatek Okroubly v maDStvf pi-eneSeny postoupil 
iem^ ZUvarovi k Btatku B^lebradu za jejf pobledacost na 
itku Vrchlab8k6in. (C. 215, F. »/.• — D- Z- 142. Q. 26 & 
5, K. 17. — Viz t^ Btatky lenni Fridlandskfe.) 

Y\\6va Jestfibsky z Risenburka pH komraissi coDlisca- 
mis vedle kral. vypovedi z dne 27. Cervna 1623 odsouzcn 
1 tfetinj/ jminl sv^ho, kterti vSak nen( vytieno. Potora 
eSel pro nAbozenstvf ze zem6 a navrAtiv se pti vpidu sa- 
6m I. 1631 byl pfi hrab6ti z Thurnu a mnoho zl6ho tro- 
I. Procei pH kommissi confiscatiouis Fridlandsk^ dne 25. 
!na 1634 op6t odsouzen byl v^eho jmenl; avSak neza- 
chal V CechAch nicebo. (C. 215, C. '/,.) 

Jan Jezbera z Kolivtihory (Jezberovskj z Olivi Hory, 
Olivenberg), pH kommissi coufiscationis z udastenstvf ve 
oute 1. 1623 obvin^n, z tobo dostatei^n6 se vyvedl, a sed- 
srym svgdomfni vz&cn^ch osob to prokazal, ze, ackoliv od 
'ektor& V n^kter^ch v^cech a zvtaste za hejtmana ua<l 
em vojenskym Star6bo m^ata prazskSho se jest potrebo- 
ti dal, v§ak ite to na oko (simulative) pfed rebelly s dobrym 
iomfm, vftlf a radou nejvySSfho hofmistra kralovstvf Ce- 
6ho i jinjcb pinft, vernych cfsafi a krali, pod dobrym 
>zum^n[m od n^bo se stalo, aby tfm snadn^ji lidu ci's. 
jenskSmu v cas p^flezitosti spomoieno a obce m^st Praz- 
fch zfskiny bjti mohly. Z t6ch pfidin od zaloby proku- 
Mra osvobozen a na pHmluvu knfzete z Licbtendtflina od 
&H dokonale perdonoviin jest (C. 215, B. 34.) Jeiovskf — JoTger, 221 

Potom ?§ak pri kommissi confiscationis Fridlandsk6 byl 
obTinen, ie s emigranty a exulanty si dopisoval a tajne 
schftze 8 nimi m61, zvldste s Erdmanem Trckou. Proto jeho 
imini 1. 1636 bylo zabaveno, ale k jeho ^adosti dne 17. cer- 
vence 1638 opet jemu vyd&no a cfs. resolucf z dne 19. cervence 
L r. naHzeno, aby Jezberovsky za zruseDf fiskalniho processu 
a ndelenf perdonu 10.000' tolarfi HSsk^ch v pokutg slozil a 
tyto penize Frantidkovi hrahiti Picolotnini a Arragona na po- 
razku odminy z milosti t6moz povolen6 per 25.000 zl. r^n. 
byly vykaz&ny a postoupeny. (C. 215, G. 14.) 

Bfenftk (Zdenek) Jeiovsky ryt. z Lub pH vzd&ni se mista 
Susice dne 27. zaH 1620 od generala Dona Baltasara de 
Marradas a vedle ds. resoluce z dne 21. kvetna 1621 per- 
doDOvdn a na milost phjat, podrzel statek sv&j Kcdenice 
(kr. Pfsek, okr. Horazdovic.) — tvrz pustou a ves Kalenice 
s dYorem poplu^nfm a dflem vsi Eejnic — ktery 1. 1601 od 
bratH Boabinsk:fch za 9200 kop mid. koupil. (C. 215, 
S. 79. - D. Z. 176, E. 16.) 

Ian Mowkj ryt. Lub na Malych Out^choviclch, pfi 
kommissi transactionis dne 18. dubna 1628 pokuty byl osvo- 
bozen, protoze jenom z pHnucenf v^ravy stavovsk6 v cas 
zpoury 86 ziiSastnil, a statek jeho Male OutSchovice (kr. Ta- 
bor., okr. Pacov.), ktery 1. 1620 ve zpoute od AlibSty Ber- 
kovski z BHzy za 5500 kop miS. koupil (D. Z. 140, B. 21), 
nad cenu svou byl zadluzen. (C. 215, C. V4.) 

Viclav Jeiovsk]^ ryt. z Lub pHstonpil ke konfederaci 
star&v odbojn^ch, t6z k jich snedenf zavrzenf krdle Ferdi- 
n&nda IL a zvolenf kurfirsta Fridricha Falck6ho. Pro toto 
proYinini odsouzen byl pri kommissi confiscationis 1. 1623 
poloviee jmenf, kter6z vSak nen£ vytceno. (C. 215, C. ^V4i) 

Zdetiik leiowkj ryt z Lub pH kommissi confiscationis 
due 21. srpna 1623 pokuty osvobozen, zav&zal se pH kom- 
missi tractationis de pio opere 1. 1629 za perdon mu ud£- 
leny k alumnatu kldstera sv. Jakuba v Praze dati 400 zl. 
ryiL, kter^z die listu upomfnaciho z dne 2. dubna 1631 
sv. JiH t r. m« sloiiti. (C. 215, C. Vg.) 

Karel JSrger sv. p. z Tolletu, pro sy6 iiSastenstvi ve 
zpoa(e pri kommissi confiscationis 1. 1622 odsouzen vSeho 
Jfi^im^ propadl statek jtdiv (Selau, kr. Caslav., okr. Humpo- 232 Jorger i Tolleto. 

lec), k nemui nalezel kliSter Zeliv s pivovirem a dvorem 
popluzDfin ; vsi cele 2eliv (jinak Ce6etice) s podacfm kostelnfm, 
Temechov (16ta 1664 jiz jen dvQr pansk^ nedaleko klidtera), 
Tukleky s mlyDem pod vs£, PoHfi, Bolechov, BrtnA (dfl); 
m^stecko Senoiatny (Senozaty) s podacfm koetelnfm, vsi cel^ 
Cihovice, Necice, VteBnik, Liakovice, Z^hoH, Sedlice (Se- 
dlec) se \si puatou Strejskovicemi, BHSte Meen^ (Mlade) 
s podacfm koBtelnfm, Smrdov (I. 1664 jiz jen dvAr pansky), 
KletecD& (dd), Petrovlce, Jifice s podacfm kostelnfm, Stare 
BHsti i 8 platem z pust^ vsi ViUmkova, Eomorovice, Vy- 
strkov, Bystre, Krasofiov, Vojialavice fdfl) s mlynem a po- 
dacfm kostelnfm, Ttebellre (Sthibetice, nyof samota), Kobe- 
rovice, Podolf (nynf samota), Lisky (Lisk£), Beli 8 mlyDem 
pod vgf (1. 1664 jiJE jen dvlkr pansky, nynf samota), Hojano- 
vice (dfl), Lohenice, Holusice (dfl), se vsfm pHslusenstrfm, 
jak to koupil 1. 1601 od Prokopa Dvofeck6ho z Olbramovic*) 
za 82.500 kop mfi. Jan Fridrich Hoffman st. p..na Giiin- 
pichlu a Sttechov* (D. Z. 175, C. 2; ta 130, G. 0), a od 
tohoto 1. 1615 jebo svagr Karel Jorger z Tolletu za 90.(XX) 
kop mfS. (D. Z. 190, L. 16.) — Tento statek obdrzela l^ta 
1622 Maria Majdalena Trdkovd B lApp, roz. z Lobkovic, od 
komory iesk^ postoupenfm v summ6 20.000 kop ml6. na 
tiraiku penSz k poti-eb&m valecn^m pAjcenych. Ale vedle cfs. 
resoluce z dne 19. cervence 1623 statek ten, pted mnoba 
lety Hdu praemonstrat. n^lezejfcf, opet postoupen a darovan 
byl ktdsteru Strahovskemu za 10.(KX) zl. ryn., je^ opat Kas- 
par Questenberg k zapravenf pohledanosti Marie Trfikove 
dobrovolng nihradou dal. 

Na t6mie statku vyhledAvala vdova po Jorgoi-ovi pozflstala 
25.0(X) kop. mfs., dokladajfc, ze je od bratra sv^ho Hofimana 
isvrchu dotcen6bo ze summy ti'hovd darem obdrzela a od 
inanzela sv^ho na t^mze statku pojist^n^ m^la. Avsak poble- 
danost tato, kterouz dceH sv^ Ev^ Regin^, provdan6 z Kreils- 
heimu, postoupila, pH kommissi revisionis vedle cfs. vypo- 
v6dl z dne 8. brezna 1G46 uznina byla za nepodstatnoa a 
ucpravou. — Statek pak ^elivsky teprv 1. 1687 opat klMtera 

*) DToNck^ obdrlel lUtek ^liv 1 1600 od .Unx Rudolfa Trfkr 
BiDJnou la aUlck Konice n k tomu jeitS ■» botuYvi-li 16 000 kop irr. 
(Mkjch. (D. Z. 171, F. 8.) Uba % Rybnan. 223 

do desk soM s4m vloziti dal. (C. 215, D. V^ ; E. ^^U^ & 
J. 5. — D. Z. 252, E. 25.) 

Jan Ktba ryt. z RybAan, meSfan Novom§stsky, byl jednfm 
z relatorfl na sn^mu geueralnim 1. 1620, pH kter^m falckrabi 
syn zTolen byl za £ekance kraL Cesk^ho. Pro toto provindnf 
odsonzen byl pH kommissi exsecationis hrdla^ cti i siatku^ 
aviak k n&vrhu knfzete z Lichten&teina yedle kral. vypov^di 
z dne 16. eervna 1621 z milosti jenom k vizenf do Rdbu od- 
sonzen, zftstal ve y^zeni na radnid Novomistsk^ ai do 19. 
srpna 1622, kter^hoz dne na rukojmS propu6t£n pod vyminkon 
ton, aby v dom£ sv^m jako zatcen^ zAst&val. Trestu toho teprv 
dne 16. kvitna 1623 zprostdn, propadl statky sv^ : tyrz a ves 
Dvaree (Dyorce) s dyorem poplo^nfm, piyoydrem a 2 ml^ny, 
ktery 14ta 1601 od sirotka Petra po Btetislayoyi Dvofeck^m 
z Olbramoyic za 5500 kop mik koupil (D. Z. 176, J.3) ; pak yes 
Kvasyavice (kr. Tdbor., okr. Sobislay, dom. Branlin), s dyo- 
rem popL, sfdlem a pHslusenstyfm, jak to Eaba 1. 1599 od 
Bretidaya Dyo^eck6ho za 5800 kop mfg. koupil. (D. Z. 173, 
H. 26.) — Tyto statky, odhadnute za 9157 kop mid., dne 3. 
ledna 1623 koupil Jan ^Repieky ryt a Sudom^e se statkem 
Mezn^ (yiz Benjamin Fruwein) za 14.000 zl. r^., do dft- 
choda zcela odyedeny^ch, tak ze y£Htel6 na komoru ce- 
skou byli ukdzdni. (C. 215, K. 2. — Lib. conf. 2, f. 182. — 
D. Z. 141, A. 27 & 194, B. 8.) 

iiff Kiba ryt. z RybAan, kmet osmdesatilet^, odjel hned 
pfi zacatku pozdyizenf stavft pfed ukrutnostf yojenskou ze 
statkn sy^ho s manzelkou a sedmi ditkami nedosp^lymi do 
me«ta a peynosti Tfebone, kdez s manzelkou 1. 1620 zemf el. 
Aekofiy Kdba y Tfeboni, die sySdectyf purkmistra a rady 
toho mista, jenom pro bezpe£nost a obhdjenf hrdal zavffti 
se dal, tarn v i&An^m toyarySstyu an! y raddch proti cfsafi 
sTojensk^i dftstojnfky toho casu neb^val a nicfm se ne- 
pro?inil; pfedce jeho statek CuknStein (Zuckenstein, kraj 
Bndijovic), tyrz a ves (nynl jen dvflr popluznf u Stropnice) 
s dflem Stropnice a BeneSoya, od els. yojska ySecek yyp4- 
leny a zplundroyan^, mod v^lecnou yzat a dzozemd Ear- 
hvi Bonaventurovi hrabiti Bukvojovi die c(s. listu dan6ho ye 
Vfdnf ve ctyrtek den sy. Doroty 1. 1620 darem postoupen a 
k panstyf Novohradsk^mu pKpojen byl 221 KibK — Z KAdova. 

Syn po Kibovi pozftstal^ Pavel i na mfste bratfi a sester 
svych nezletilych, Vil^ma, Zikmunda, Krystofa, Zacharyase 
Majdaleny, Kateriny a Marie, vyhledaval toho pH komofe, 
cesk£ a pH kommissi revisionis, aby jim litatek Cukostein 
zase postoupeti anob surnma jistinna, 7,&c by prodao byti 
moh), dana byla. Fon^vadz ale ten statck, jakozto p^ed vi- 
tgzstvfm mocf vdlecnou vzaty, navracen byti oemobl Cbylyt 
Tsecky statky takovS k nice ci'sate vymfn^ny a zadnStnu z nich 
niceho navrdtiti be nem^lo), sirotkflm dotcenym toliko z jistin, 
po rodicfch jejich pozflstalych a 11,655 kop m(S. vynfisejf- 
cfcb, 10000 kop avgak bez ilrokltv die navrhu kommisse 
liquidatioDis dne 21. proslnce 1630 z milosti od cfsai'e bylo 
poatoupeno. {C. 215, K. 2. — D. Z. 153, J. 30 & K. 1. — 
Viz t^z Svambei'k.) 

Petr Kiba ryt. z Rybfian pti vzddn( se m^sta Suiice dse 
27. z&H 1620 od Dona Baltasara de Marradas na milost pH- 
jat a pH kommissi confiscationis dne 10. HJDa 1623 pokuty 
osvobozen, zavfizal se pH kommissi transactionis de pio 
opertj i. 1629 za perdon mu udSlen^ sloziti 120 zl. ryn. 
k alumnatu kMstera Sv. Jakuba t Star6m ni6st6 prafskSiu. 
(C. 215. C. Vb & S. 79.) 

Wim KAba ryl. z RybAan, odsouzen pH kommissi confis- 
cationis (. 1622 vseho jmini, propadl jistinu 1000 kop, m(s., 
kter£ dlu2nice vdova Anna Kabova pH urade dflchodensk^m 
dne 10. prosince 1622 slozila. (C. 215, K. 2.) 

Zacharyii Kiba ryl. z RybAan, katolfk, pHstoupil dne 
1. rijna 1619 k snesenl stavdv povstalych o zavriienf krale 
Ferdinanda II. a zvoleof Fridricha Fakk^ho, vykonav ph'- 
aahu, aViak vyhradiv sob6, co by bylo proti niboienstvf 
katolick^mu. Toto provin^nf jebo pH kommissi confiscationis 
dne 10. Hjna 1623 bylo jemu prominuto, tak ze byl i po- 
kuty zprostfin. (C. 215, C. ', & C. "/«i) 

MJkulAi a Seziffla ry.t z Kidova, katolfci, podcpsali pH- 
sahu stavAv odbojnycb, tykajfcf se konfedcrace s jinymi ze- 
m^mi a zavrzenf krdle Ferdinanda II., av^ak vybradili liobe, 
CO by bylo proti nibo^enatvl katolick^mu; pH kommissi 
confiscationis dne 3. listopadu 1622 pokuty byli zprost^ni. 
Sezima pak I. 1629 pH kommissi tractationis de pio opere Z KAdova — Kalichreiter. 225 

slofil 60 zl. pokuty na collegium nobilium. (C. 215, C Vs 
& C. "/4,.) 

Sigmund ryt. z Kidova ticastnil se v cas zpoury vf- 
pravy vetejne, ale pfijav vfru katolickou osvobozen byl po- 
kuty pro provinSnf sv6 pri kommissi transactionis dne 18. 
dubna 1629. (C. 216, C. V*.) 

Atbrecht Bavor Kalenice (Kalenioky) ryt. z Kalenic od- 
soozen pH kommissi confiscationis vedle kral. vypovedi 
zdne 10. UDora 1623 t^etiho dilu jmeni, propadl: a) Stcatek 
Zrule (kr. Cdslav., okr. Kralovic), k n£mu2 ndlezel zdmek 
Zrace nad Sazavou s mfesteckem, dvorem popluznim, pivo- 
varem, mlynem, pilou a vsim pHslusenstvfm, pak vsi Sa- 
mechov, Jifice, Pohled a Lipina, jak to 1. 1560 Adam Ka- 
lenice za 3050 kop gr. cesk. prodal Janovi starsimu Kale- 
nicovi. (D. Z. 13, L. 13.) — Tento statek od komory cesk6 
za smnmu odbadnf 19.793 kop mis. proddn byl 1. 1623 cizo- 
zemd Amoldavi Perglerovi e Perglasu^ cfs. radovi pfi appel- 
ladch, jemuz ze summy trhov6 cis. resolucl z dne 3. dubna 
1623 porazen byl dar z milosti 8000 zl. (C. 215, B. 3. — 
Lib. coaf. 2, f. 487. — D. Z. 153, B. 1.) 

b) DAm V Nov6m mfiste prazsk6m na feeznick6 ulici blfz 
radnicc lezfci, odhadnut^ za 900 kop mis., ktery Kalenick^ 
jii pfed tim KriStofovi VambersMmu z Rohatec za 400 kop 
mfi. prodal a na tu sammu jenom 100 kop obdrzel. Zbytek 
sommy trhove 300 kop jakozto propadly dfl tfetf mSl kupu- 
jici yedle rozkazu komory cesk6 1. 1627 do krdl. ufadu 
rentmistrskeho sloziti, kdez mu poraien byl na tirocfch za- 
drzalych ze summy 7700 kop, jiz za komorou mel. (C. 215, 
B. 3.) 

Manzelka Kalenicova Anna Marie, roz. Reichlarovna z 6f- 
zenska, mela na statku Zrucsk^m od raanzela sv6ho 1. 1616 
pojiit^n6 vino sv6 10.000 kop mis. (D. Z. 138, E. 7) ; nem* 
^sak vytceno, zdali jf a jejfmu manzelu na pohledanosti je- 
jiih neco bylo zaplaceno. 

Kaipar Kalichreiter (Kolchreiter, Kalkreiter) z Kalicli- 
'^•fta a Y Rychnfivku, obesldn pfed kommissi transactionis 
dne 5. anora 1629 k porovnanl se o pokutu za udfelenl per- 
doaa, nepostavil se, ponevadz posel komorni doptati se ho 
nemohl. (C. 215, C. V4.) 

15 226 KKliihreiter — Z KultenSteiDa. 

Melichar Kalichrettar z Kalichreitu pristoupil ke konfede- 
raci stavfi povstal^ch s jinymi zein^mi uiinin^, t&i k jich 
8nesen{ o zavrzenf krale Ferdinauda U. a zvoleaf Fridricha 
Falck6ho. Pro tato provin^ni ph kommissi con&scationis l^ta 
1623 odsouzen byl polovice jmini, kter6z vgecko jl^ pfed bit- 
vou b^lohorskou cfs. vojskem bylo ujato, totii: a) Statek 
Hahfl (kr, BudSjovic.) — tvrz a ves s dvorem poplu^ofm — 
ktery od kriil. komory 1. 1620 zastaven byl v summ^ 1500 zl 
ryn. m^StaDa Bud6jovick6mu Mikul&^vi Sancovi ; potom I4ta 
1623 za 8150 kop mfs. odhadnuty, postoupen konveDtu kla- 
Stera Vysebrodsk^bo se statkem Svibohy za 15.000 kop rail. 
(C. 215, K. 3. - Lib. couf. 2, f. 248. — D. Z. 141, J. 19 
& 292, H. 22); avsak vklad ten do desk na oba statky 16ta 
1633 byl vymazin, pon^vadz konvent klastera od nich upu- 
8til. (D. Z. 622, B. 23. — Viz tdz Vine. Holcsporer.t Zdaii 
pak statek Habh Kalkreitrovi neb jeho dedicflm na sr^zku 
polovice mu ponecbanfe byl navracea, nenf vytceno. 

b) Dv&r umSsfa Bud^jovic s I'/i l^nu roU bez pod- 
danych, zcela vydrancovauy, kter^ jiz vedle cfs. resolnce z dne 
26. z^f 1620 darovan byl dne 20. Hjna 1620 MikuidSovi 
Alsterle, in6§(anu Budejovick^mu, za jeho sluiby cisaK pro- 
kdzani. (C. 215, T. 21.) 

Arnoit z Katteniteina na Mal6 Bukovin^, pf-i kommissi 
conftscationis 1. 1623 odsouzen polovice jmfnf, kter^i za ton 
pffdinou vsecko v pokut^ bylo ujato, totii: a) Jistina 500 
kop mfs. — b) Statek Bukovina Maid (Bukovinka, kr. Kralo- 
hradec, doin. N&chod.), k nfiinui nalezela tvrz a ves Buko- 
vinka s dvorem popltiiufm, mlynem ['e6enym Knezskym a pri- 
sluseiistvfm, jakz U> 1. 1617 KaltenStein od bratH Bukov- 
sk^ch z HustiFau Melchisedecha, Karla a Kristofa za 6300 kop 
mf^. koupil. (D. Z. 192, A. 19.) Tento statek vedlo cis. 
resolute z dne 2. zah' 1624 t6niuz KaltenSteinovi za suuiuiu 
odhadnf 5267 kop mis. byl postoupen, ale po smrti jeho ab 
intestato 1. 1635 op^t ku koinore potaien a za 3142 kop 
mfs. odhadnuty, vedle cis. resoluce z dne 7. kvetna 1636 pro- 
dan se statkem Stfezomifice za 8682 zt. 50 kr. Stiomenc 
Varleichovi e Bubna, roz. Ostrom6rsk^ z Bokytnika, a Bef- 
manovi Bukovskimu. (C. 215, K. 4 & P. 26. — Lib. coufis. 
2, f. 106. — 0. Z. 14">. G. 2 & 297, F. 12.) Kamaiyt — Kamejck^. 227 

Manzelka Kalten^teinova dom^hala se po dels! cas po- 
hledanosti sve 3200 kop mih., na statku BukoYiiisk6m poji- 
siJbnL T6i dcera z jeho sestry Anna Helena Badvanovskd^ 
roz. Langova, pravem d^dicn^m uchdzela se o tyz statek, a 
vedle c(s. resoluce z dne 8. i^fjna 1655 dano ji cis. pojigt^ni 
na polovicnf summu, za kterou dotceny statek predesle byl 
prodan. (C. 215, K. 4.) 

Jan Kamaryt z Rovin, mesfan Nov6ho m^sta prazsk^ho, 
lid obecny proti cfsaH poboufil prohIa§ov&nim snesenf di- 
rektorft na radnici Novom6stsk6, t6z po cas zpoury v povin- 
nostech proti cisari potfebovati se dal; proce^ ph kommissi 
exsecutionis odsouzen hrdla^ cti i stath&v^ ale cis. resoluci 
z dne 2. cervna 1621 z milosti pri hrdle zachovdn a toliko 
k vezenf do roka odsouzen byl. DAm jeho, na Ko&sk6m trhu 
V Novem meste lezid, 1611 za 11.500 kop mfs. od niho a 
manzelky jeho koupeny a na 800 kop miL zadluzeny, k tomu 
od cfe. vojakd zcela vytluceny a vydrancovany, 1. 1622 od 
kr&L komory byl ujat a toliko za 500 kop mfs. odhadnuty, 
z milosti Kamarytovi a manzelce jeho zanech^n. (C. 215, 
K. 45.) 

Jan Kambersky z Kamberka, pH kommissi confiscationis 
dne 10. unora 1623 vedle krdl. vypovedi 28. ledna t. r. od- 
souzen dvou tfetin jm^ni, propadl statek Nemojav (kr. Ca- 
slav, dom. ChotSboir.), kteryz od lidu vojenskeho zcela za- 
hubeny, za summu odhadnf 2195 kop mis. ponechan byl dne 
3. njna 1623 t^muz Kambersk6mu proti zaplaceni dluh&v 
1660 kop, a tfetiny kral. komofe nalezejicf 893 kop mfs. 
(C- 215, K. 5. — Lib. confis. 2, f. 371.) 

Jan Jifi Kamejcky ryt. ze Lstibore odesel 1. 1628 pro 
D&bozenstvf ze zemS, prodav pi^ed tfm t. r. statek svfij Ka- 
mejk (kr. Litom^i^.) — zamek Kamejk, pod nfm tvrz Kamejk, 
pivovar, ovifn, dvikr popluznf, vsi cel6 Kamejk, Mifevice, 
;&epnice a na dfle vsi Malic, Sebuzfn, Babiny, Hlinn& se 
vsfm prislusenstvfm — Hefmanovi Cerninovi e Chudenic za 
29.000 kop mid., na kterouz summu jen 10.000 kop obdrzel. 
(D. Z. 295, L. 23.) — PH vpadu sask^m 1. 1631 navrdtil se 
Kamejcky do Cech a ujal se mocnS statku Kamejku ; procez 
pri kommissi confiscationis Fridlandsk6 dne 16. ledna 1634 
odsouzen vseho jmini^ propadl zbytek summy trhov6 za sta- 238 Katnejck^ le LgtiboH. 

tek Eamejsky 19.000 kop, ktn&i Cernfn zaplatiti necfatel, 
dokladaje, ie ma Eamejck^ z toko statku na 300 sudfl vina 
a 4000 korcft obilf odiial. T6to suminy domAhali se strycovfi 
Kaniejck6ho, Vaclav a Jifi, kteH pfi kommiasi confiacationis 
dne 3. HJDa 1623 pokuty byli osvobozeai; avSak cfe. reso- 
lud z dne 4. ledna 1668 odmrBWoi jsou. (C. 215, C. '/, 
& K. 6. — Viz Wz bratft Kamejctt.) 

Kamejitr ze Lstibo^, bratN Jan Vhbor, KrHtof MIkulAS, 
VAclav a Jifik, z nichz odsonzen by) pfi kommissi confisca- 
tiouis nalezem dne 11. liBtopadu 1622 KriStof Miku/ds, jeui 

V sluzbe stavflv odbojn^ch 1. 1620 zemfel, tfetiny ST^ho jm^nf, 
a Jan Viebor n&Iezem dne 21. cervence 1623 k manstvi 
na statky, kter^ jakoito nejstar^f i na mfst^ bratH svych 
po zemrel6m otci evfiin Vil6movi Eamejck^m driel, totiz; 
a) Statek Libochovany (kr. Litom^hc), k n^muz n^le^ely tvrz 
a ves Libochovany a ves Prackovice, a dvory popla^nfmi, 
vinicemi a des^tkem vinni'm, na 150 sndfl vfna od m^sta 
Litom§Hc povinn^, jak to 1. 1596 Vil4m Kauiejcky na Ve- 
likych Zernosek&ch od Jana St^pina z Roupova za 17.500 
kop mfs. konpil. (D. Z. 171, E. 17.) — b) Statek ^emoseky 
Velike (GrosB-CernoBek, kraj Litom^Hc), k n^muz n&lezely 
tvrz a ves Zernoseky & dvorem poplnzndn, podacfm kostel- 
nfm, Heaa Tioicemi, iafranicemi, mlynem, bijem i^c. Stri- 
zist^, platy z vinic a vsfm pffBlusenstTlm, jak to Earaejcti 
■)\i pted 1. 1541 drzelL (D. Z. 1, B. 8 & 26, D. 28.) — 
c) Vinici, ,Sudiiinka" recenou, od mfista LitomftHc za 600 
kop koupenou a po matce jejich na ni pHpadlon. 

Po snirti Jana V^ebora, ktery na statky vyti^n^ I^oa 
nepfijal, dbv^^iije ae, ie jemu a bratHm jeho oeproTiQilyra 

V d^dictvl zanech&ny bndou, I. 1625 vyzvini jsou pozftatali 
bratH Vdclav a Jifi od praesidenta komory 6esk6 Vilfima 
7. Vf ti ovic, bUzk^bo pf fbuznibo sT^ho krevnfho, aby, cht§}(-li 
statky ty podrieti, k n^bozenatvf katolickgmu pHstoupili. 
Coz Myi uiiniti necht^li, statky jejich doe 15. ledoa 1626, 
ftc patenty tykajfci se nAboJenatvf jeStfe vyhlA6eny nebyly, 
jedin^ na porntenl ki^l. komory v pokut^ njaty a darem po- 
»toupeny Janovi Baptist, sv. pdtm Webrovi, ktery vdak jich 
se vzdal, vida, is Kamejck^m veliki kUvda se iinf. A^koliv 
pak bratjff Kamejckych ifidost za navr^nf statkO t^ch cfa. Knmenick^ — Kanickj'. 229 

reskriptem z dne 23. bi^ezna 1626 kr&l. mfstodrzfcfm k pri- 
zniv^mu vyrfzenf byla odevzddna, predce statky jejich, zatfm 
skrze uctarnu komory cesk6 za 116.976 kop odhadnut6, 
postoupeny byly nadfecen6mu hrahiH Vilemovi z Vresovic 
za nepatmou suramu 65.397 kop 37 gr. mis., z kter^z pri- 
padlo kral. fisku v pokutS za bratry Kristofa Mikul&se a 
Jana VSebora 20.947 kop 34 gr. a na poz&stal6 bratry Va- 
clava a Jifiho po 16.458 kop 48 gr. A.vgak jeiiv^m JiHmu 
jeho dfl od Vresovce zcela vyplacen, Vdclavovi pak na jeho 
dfl toliko 4371 kop 30 gr. dano a ostatnf summa pojistSna 
byla. 

Ze Vdclav Kamejcky ze statkftv otcovskych die dilcfho 
vykazu d^dictvi pf edeSle za 150.000 kop odhadnutych, z nichz 
mu po pr&vu polo vice n&lezela, jenom tak nepatrny dil ob- 
drzel, tim oa nejvyse rozhoi^cen a k zoufalstvi takirka prive- 
den, odesel 1. 1628 ze zem6 k uepHteli, kdez ai do uzavrenf 
mini Westfalsk^ho v sluibS vojensk^ zfistaval, a mezi tim 
1. 1631 do Cecil se navrativ s lidem nep^telskym, statkft 
mu odnatycb zase se ujal. Procez pH kommissi Fridlandsk^ 
i 8 bratrem Jiffm dne 16. ledna 1634 odsouzen vseho jmenf, 
propadl pobledanost svou za Vil6mem z Vresovic, kter^muz 
cfs. resolucf z dne 6. listopadu 1635 za jeho verne a platn6 
sluzby byla darovdna. Eonecne zadali oba nadfeceni bratri 
Kamejcti 1. 1650 na zaklade mfru Westfalskeho za restituci 
pohledanostf svych, avgak vedle cfs. resoluce z dne 4 ledna 
1668 od kommissi revisionis t6to milosti nehodnymi uznani 
a na vzdy odmrSteni byli. (C. 215, K. 6. — Lib. conl 2, 
t 20. — D. Z. 142, K. 26 & 293, P. 16.) 

JinilHcb Kamenicky z Vitinivsi, po smrti sv^ od kral. 
prokaratora obvin6n tiiastenstvf ve zpoufe, pri kommissi 
transactionis dne 21. cervence 1629 za nevinn6ho nzndn byl. 
Vdova po n^m pozAstali, majfc pro ndbozensvi ze zem6 ode- 
jiti, nesmeia s sebon vziti dftky sv6. (C. 215, C. V4O 

Jan Kanicky, z fiaohrova a na Vlifm ucastoil se v cas 
zpoury se synem svym Jindfichem vypravy vAlefin6 stavflv 
odbojn^ch. Avgak statek jeho VIH (kr. Plzefi., okr. Ptestice), 
od ds. vojska zcela vypdleny a toliko za 3000 kop. m{g. od- 
Jwwlnoty, pro dluhy 5000 kop vyndSejfci ponechan byl jeho 
KjnoYi JiHmu star&fmu, kter^z pri kommissi transactionis 230 Kanick^ — KapHK dne 18. dubna 1629 osvobozen byl i pokuty za perdon jeho 
otci a bratru po jich smrti udfilenj'. (C. 215, C. V*-) 

Jan Jiff Kanicky z Cachrova pHstoupil k snesenf stav&v 
odbojn^cb zavrzenf krdle Ferdinanda II., t6z k jich koDfe- 
deraci s jin^i zem6mi ucin^n^; pro kter^z provinenf pH 
kommissi confiscationis dne 4. listopadu 1623 odsouzen byl 
tretiho dUu jmeni sv^ho. Ale rozsudek ten pro zru§eni kom- 
misse dotcen6 nebyl vyblaSen, tak ze Kanicky zflstal v nU' 
y&ni jin6ni sv6ho. Teprv dne 10. bi'ezna 1630 pfed kom- 
missi transactionis obeslan, uvolil se dne 18. dubna t r. 
tretinu v pokut^ kral. fisku nale2ejic( zaplatiti ze statku 
8v6ho die odhadu jeho, jakoz i z jistiny 2700 kop mfS., kte- 
rou m61 za Vil6mem starsim z Lobkovic. (C. 215, C. 'V4, 
& K. 59.) 

Sigmund Kanick]^ z 6achrova vypravil syna svebo Jifiho 
k vojsku stavoYsk^mu, mesto Plzeii oblehajfcfmii, a podpo- 
roval zpouru stavfl placendn kontribuce. Po jeho smrti 
(t 1618) i dotceny syn jeho Jiri vykonal pHsahu podle sne- 
senf 8tav4v odbojnych zavrzeni krale Ferdinanda IL a zvo- 
lenf Fridricha Falck6ho; avgak po bitve bdlohorski priston- 
pil k ndbozenstyf katolick^mu a pri kommissi confiscationis 
dne 19. listopadu 1622 pokuty osvobozen, podrzel statek 
svflj za 10.000 kop mis. odhadnuty a na 11.000 kop za- 
dluzeny. Za perdon jemu a jeho otci pH kommissi trans- 
actionis dne 18. dubna 1629 ud^leny zavdzal se Jirfk sloziti 
150 zl. ryn. ke collegium nobilium. (C. 215. C. V41 C. Vg 

Vil6m Kanicky z Cachrova a na Kanicfch, obesUn pred 
kommissi transactionis dne 5. linora 1629, aby se vyrovnnl 
pokutu za ud^lenf perdonu, nepostavil se jest^ dne 17. 
linora 1630 pfed kommissi dotcenou. (C. 215, C. V4) 

Adam starif KaplfF ryt. ze Sulevic, pfi kommissi confisca- 
tionis odsouzen byl vseho jmfenf, avsak vedle krAl. vypov§di 
z dne 27. £ervna 1623 z milosti pod Uno zanechdny statky 
jeho: a) TuchoHce (kr. 2atec., dom. DobHcany), tvrz (zdmek) 
a ves Tuchorice s dvorem popluznfm a 24 poddanymi, od- 
hadnuty za 14.059 kop 42 gr. ; b) ves Hetov (kr. I^atec.) 
8 dvorem popluznfm, odhadnutd za 4198 kop 45 gr. — Na 
tyto statky prijal 16no Kaplff dne 22. cervna 1626, a maje Kaplir ze Sulevic. 231 

za pficinon Qibozenstvi ze zeme se odebrati, postoupil je 
k opatrov^ni 1. 1628 zeti sv^mu Sigmundovi Vil6mu Lickovi 
zRysmburka. Po smrti EapHi'Ovg pripadly statky dotcen6 
kral. komore a postoupeny byti m^ly Janovi sv. p. z AU 
dringm vedle cfs. resoluce 6. biPezna 1629; avsak cfs. resol. 
31. brezna 1635 a 30. cervna 1637 obdrzel je darem za 
zpapD6 dSdictvf cfs. plukovnfk AchilUs sv, p. de Soye nahra- 
dou za sluzby 8v6 v§rn6 a platn6. (C. 215, K. 8. — D. dv. 7, 
t 32 & 115: 68, f. 21 & 53, f. 128. — D. Z. 146, H. 25.) 

Dcera Kaplfi'ova Lidmila Lickov4, kterd pro naboienstvi 
ze zeme odesla a pi'es 22 16ta v Sasku hidnH zila, vyhled^- 
vala toho 1. 1651 pfi kommissi revisionis, aby ji od komory 
ccske vyplaceny byly jistiny po otci zd6den6 12.500 kop mis., 
jakoz i desaty dfl z lennfch statkA TuchoHce a Hetova per 
1800 kop, t^z pohledanost na tfcM statcfch pojist^na matce 
jeji Anne per 8500 kop, pak jistiny po matce na statcfch 
koofiskovanych 7000 kop vynasejicf; avSak s zadostl svou 
pro vyprseni Ihftty (ob delapsa fatalia) dne 30. ledna 1 1659 
b;la odmrstSna. Pi*es to vsecko k opetn6 z&dosti vedle cfs. 
resoluce dne 18. srpna 1663 pHsouzeno ji bylo z cel6 jejf 
pohledanosti, 29.800 kop mf§. vynASejfcf, 20.000 kop bez 
tirokft zadrzalych, na kterouz summu potom na zlat^ ryn. 
snizenou dne 27. zan 1664 cis. pojiSt^nf obdrzela. (C. 215, 
H. 8 & P. %.) 

Adam KapliF Vostersk]^ ryt. ze Sulevic, bratr Kristofa, 
jeden z relatorfl pri snemu generalnfm 1. 1620, odsouzen pri 
kommissi confiscationis dne 31. ledna vedle kral. vypovedi 
zdne 28. ledna 1623 pohvice jmeni sv^ho, propadl: a) Sta- 
lek Ciikovice (kr. Litomeric, okr. Lovosic), totiz ves Cfzko- 
vice 8 dvorem popluznim a tvrzf Dolejsf, \jki druhou tvrz nad 
vsf, fecenou Hofejsf, s dvorem popluznfm, 28 poddanymi 
(z nichz 12 s potahem a 16 chalupnfkA) a 17 vinicemi, pfes 
100 sudft vina dobr6ho rocni nesoucfmi. Statek ten, odhad- 
Qutf za 34235 kop 48 gr. mfsi. od krdl. komory koupil 
hrabi Volf Bburg Vresavec z Vfesovic^ cis. rada, komomik 
a kurfirsta Saskeho general - strazmistr, dne 15. listopadu 
I. 1623 za 25.500 kop mi§., kterouzto summu jenom dlou- 
bymi (spatn^mi) pen£zi 1. 1623 zaplatil, ackoliv ji v dobr^ch 
peaizich sloziti m^l. Vi'esovec postoupil pak statek ten Marii SSi KapliF za Sulevic. 

Magdalen^ Trckovi. (C. 215, K. 8. — Lib. conas. 2, f. 138. — 
P. Z. 141. L. 5 & 292, L. 18.) 

b) Dim KapKfftv v Nov^m mfist^ praiS., ve ctvrti sv. Petra 
lezfci, ktery tsprv na poruienf komory ceskfi 9. zih' 1643 

V pokut« ujat byl. (C. 215, P. 7a.) 

polovici z soinmy trhoTfi za statek Cfzkovicc Kapli- 
fovi z miloBti zaneclianou a po zaplacenf dluhft jeoom 525U 
kop vyn^ejicf, jakoz i veno jebo manzelky Alzb^ty, rozen^ 
z Udrce, per 15.000 kop na Cizkovicfch pojiSt^n^, ucbizela 
se KapUfova dcera, Anna AlzbSta VHnikovd, i na mfst^ 
bratra sv61io Jifika Fridricka (ktery 1. 1628 jsa pachole od 
stryce svfibo Pavla ze zem6 pro nabozenstv{ vyveden byl), a 
sester svych PoJyxeny a Estery 1. 1629 pri kommissi revi- 
sionis; avsak jestg 1. 1641) vec ta vyHzeoa nebyla. |C. 215, 
K. 8.) 

Albrechl KapHi' Vosterskj ryt. ze Sulavio pro sv^ pro- 
vin^ui pH vpadu sask^ni ). 1631 odsouzen byl pri kommissi 
confis. Fridlandske doe 16. ledna 1634 vseho jmenf. Statek 
jeho Lhota Jeniihova (kr. Tabor.), tvrz a ves s dvorem po- 
ptuzuini, od Albrecbta z Watdsteina knfzete z Fiidlandu v po- 
kute ujaty, skrze hrabete Micbnu zVacinova 1.1632 postoupen 
byl cfs. plukovuikovi Markovi sv. pdnu de Corpus na sr&zku 
pen^z, od n§ho na najimaaf vojska vynaloienycb, jemui po 
snirti Waldsteinove byl ponech^n od cfsafe za jebo T^rn^ 
sliiiby vojensk^. Od dedicAv Corpusovych tyz statek proddn 
byl plukovnfkovi Nikolao Frduari, a od tohoto 1. 1643 gene- 
ralovi Sigtnundovi Myslikovi sv. pdnu e Ht/rSova, jemui teprva 
I. 1648 do desk byl vloieo. (D. Z. 149, N. 3.) 

Kaplffav otc(m, KaSpar Meld ae StemSteina (jeni od 
1. Iti24 — 1629 na vyzdvizen( t^hoz statku, pf'edeile ci's. voj- 
skein pfed Tfiborem lezfcfm vydrancovan^ho a vyp^leneho, 
2458 kop mis. vynalozil, a jehoz mauielka Salomena, vdova 
po Adamovi KapUfovi, roz. z Vtelna, na t6mz statku 15(X) 
kop vena pojidt^no m^la), niarni se ucbizel t. 1633 o po- 
stoupeuf toho Btatku neb zaplacenf dotcenS pobledanosti per 
3458 kop. Teprv jeho dcera Barbora Lieglerova, m^sfanka 

V Ti-eboni, za tuto pobledaaost sralouvou z dne 9. dubna 1654 
obdriela od Sigmunda MysKka toUko 1100 kop miS. (C. 21.5, 
H. 8.) Kaplir ze Sulevic. 233 

Albrecht Sfastny KaplfF ryt. ze Sulevic provinil se pla- 
cenfm kontribuci stav&m povstalym a u£asteDstvfm ve vy- 
prave do Caslavi 1. 1618, zemrel v trval6 zpoure 1. 1619, za- 
nechav statek svflj Chcebuey (Zebus, kr. Litomeric, okr. §teti), 
odhaduuty za 30.000 kop in£s., avSak dluhy 20.000 kop ob- 
tizeny, svemu stryci OldHchovi Vosterskemu KapHH z Su- 
lerie^ jemuz postoupen byl vedle cis. resoluce z dne 23. bi'ezna 
1628 proti zaplacenf 4000 kop mis. pokuty, kterou pred 
kommissi transactioiiis dne 4. bfezna 1628 za perdon stryci 
Albrechtovi udeleny odv^sti se podvolil. (C. 215, K. 8 & 
C. V^. — Viz Oldrich Kaplff.) 

Alexander Kaplff ryt. z Sulevic na Hoi^ejsich Ghobolicich 
a Velk6m LipnS, odsouzen pri kommissi exsecutionis vseho 
jmenf, avsak cis. vypovfedf 17. bfezna 1623 (publik. 23. 
kv^tna), pri dvou tfetindch zftstaven, propadl statky 8v6, 
tvrz a ves Lipno vdke (Gross-Lippen, kr. Zatec, okr. Po- 
sioloprty) a tvrz a ves Stekntk (Steklnik, Steknic, okr. Zatec), 
kterez odhadnut^ za 27.443 kop m., od kral. komory koupil nej- 
vyssi hofmistr zemsky ^{2am Waldsteina ; avsak cis. resol. dne 
30. 7iK postoupeny jsou v t6ze summe cizozemci Janovi sv. p, 
sAldrwgen^ cis. rade vojenske a nejvyssimu leytnantu, je- 
muz ze summy trhov6 bylo porazeno 20.000 kop mis. za 
sluzbu vojenskou, a 7443 kop m. cis. resoluci z dne 6. fijna 
1(523 daro?4no. (C. 215, K. 8. — D. Z. 153, F. 16 & 18.) 

Kaplir pak odeSel se syny svymi 1. 1628 za piicinou 

nabozenstvi ze zeme do Misenska, odkudz pri vpadu saskem 

1. 1631 s neprftelem se navrativ, mocue se ujal statkft pre- 

desle mu konfiskovanych i statku Elomina, tez potfebovati 

se dal za kommissare v kraji Litomerickem k vybirani kon- 

tribaci a berni k rukdm nepfitele. Procez pH kommissi confis. 

FridlandskS dne 25. ledna 1634 odsouzen op6t vseho jmeni, 

propadl nejen dve ti^etiny z milosti mu ponechan^, nybrz 

i statek Chobolice hofejH (Ober-Koblic, kr. Litomefic, okr. 

t«t, dom. Ploskovic.) s mSsteckem Vemefice (Wemstadtl), 

ktery od kril. komory Jindrichovi hrabiti Shkovi postoupen 

^yL Avsak statek ten nenileiel Kaplifi, nybrz jeho manzelce 

Doroti, rog. Kysperske z Vfesovic] ktera jej pred svou smrti 

I* 1626 synftm svym nezletil^m MatydSovi Gerunkovi a Ji- 

^Mu Krihtofoti odkazala, tak 2e k jich dobremu otec jejich 2S4 KaplCt te Sulevic 

Alexanilei' KapUr jej spravoval &i do sv^fao ze zemS vyst6- 
hov&nf. Pi'oto po smrti otcove baba Jejich, vdova Katefina 
Kapllfovd ze Sulevic, domihala se n^kolikrttt a posl^ze pred 
8V0U smrti 1. 1637 toho, aby vnukflm jejfm nadfecenyra, ve- 
likou nouzi a bfdu trpfcfm, statek dotceny byl navricen. 
Cehoz kdyz se nestalo, sirotci ti nouzf pfinuceni sluzby vo- 
jensk^ konali, starat Maty&S pri vojsku cfsarsk^m, Svedsk6m 
a span^lsk^m, mladaf Jir( pak dostal se az do Z&padnC Indie, 
kdez ve valce hollaodsk^ u vrchu Quadraxapez I. 1649 pad!. 
L. 1651 iichizel se Matydi Gerunk KapUf, tehdy rytmistr 
span6lsky, pH kommissi revisionis o restituci statkii Chobo- 
lick^ho. ktery po jeho smrti (f 27. bfezna 16f)8 ve VidDi) 
teprv vedle c(s. resol. 24. kv^taa 1661 jeho pribuzn^mu cfs. 
generalu, polnfmu podmargalkovi Kasparovi ZdeAkovi KapliH 
opH dedicae m6i byti postoupen. (C. 215, K. 8. — D. Z. 
113, M. 28.) 

Bohuslav KapMI' ryt. ze Sulevic a na Milesovi, pK kom- 
missi coufiscatioiiiB due 23. cervna 1623 odsouzen A' manstvi, 
doe 22. cervDa 1626 pfijal l^no na statek Mileiov (kr. Lito- 
inetic, okr. Lovosic), k n^muz nilezely z&inek a m^stecko 
Mile^ov a dvorem popluznfm, mlynem a pivovarem, vsi Mley- 
nice (Mlynec), Lit^cbovice (d(l), Ceniice s dvorem popl., Pa- 
lec, Kocoiirov, Vrbiiany (dfl) a dvorem popl., s vinicemi, chiuel- 
Dicenii a jinyiii prislusenstvfm ; t6iS tvrz Nedv^dice (Medvft- 
dicel s dvorem popl., vsi Nedv6dice s podacfm kostelofm, 
Mrsklesy (dfl), Dh'nek (dd), se vSfm ph'sluSenstvfm, jak to 
1. 1603 Kaplff- po JiHkovi Kamarytovi KapUH za 46.500 kop 
mfs. koupil. (D. Z. 178, D. 16.) — Tento statek Kaplff sAm 
za 35.000 kop mfs. odbadl, avsak jenom z 12.000 kop sCy 
dil maasky platiti byl poviaen. Jeho syn Vddav obnovil 
pffsahii mauskou dae 9. srpna 1638 na mfstfe otce sv^ho ne- 
mocn6ho, po jehoz smrti 1. 1639 zanechAny byly pod 16no 
statky dotcen^ jeho vnukovi Karlovi Kaiparovi KapliH^ jeho^ 
otec Vilita v Nizozemsku i\\ a tam zemfel. Tento obnoviv 
1650 povinnost manskou, vedle cfs. resuluce 9. listopadu 1656 
obvin^af z licastenstvf ve zpoufe zcela zprost^n, a 1. 16t>4 
proti zaplacenf quoty mansk^ 2688 zl. ryn. z manstvf prO' 
puSten byl. (C. 215, K. 8. — D. dv. 7, 28 & 239; 68, f. 8 
& 5.% f. 211.) Kapl£e Ke Salevic 235 

ian Buryan Kaplif ryt. ze Suievic hned s pocdtku zpoury 
pod hraMtem z Tama za rytmistra poti^ebovati se dal a pri 
vzett mistecka Sv6tl6 (Zwetlu) dne 26. listopadu 1618 byl 
zastiPelen. Yedle patentu z dne 18. bf-ezna 1621 vsecken jeho 
statek y pokut^ ujat byti m6I. Av§ak teprv I. 1629 dov6d£l 
se kr&l. prokurator, ze tfi EapUi^ mil ves Slemeno (kr. KraL- 
Hradec., dom. Rychnov.) s mlynem Jenikovsk^m a pHslusen- 
stvfm, pfedtfm k statku Yamberskimu n&lezejfci, kterou 1. 1612 
od V&daya Mikuldde Pecingara z Bydzina za 4000 kop mfg. 
koupil (D. Z. 185, G. 3) a k panstvl Potensteinskimu, man- 
zelce jeho nalezejfcfmu, pripojil, potom 1. 1617 na tez vsi 
Adamovi Vratislavovi stersimu z Mitrovic 1000 kop gr. ce- 
skych pojistil. Po smrti Kaplfre tfi Vratislav 1. 1620 listem 
obrannfm od desk zemskyeb vyzddanym v dotcenou ves se 
avizal, a pozflstali po n^ax vdova SalomeBa, roz. z Prostiho, 
privo na Ui vsi ve 2000 kop mf§. a 600 kop lirokfi zadrza- 
lych L 1625 postoupila cis. nejvygMmu Kasparov! Grambovi, 
po jehoz smrti kgaftem na jeho s^stru Francelinu Dusikovou 
Toz. Grambovou pteSlo. Ale kral. prokurator ono uvazani 
V8tatek dotceny za &tsu neporddni spr&vy, jakoz i dal^f 
jeho postrannf postoupenf jakozto bez jistiho krdl. povolenf 
za neplatn6 uznal, tak ie t&z ves od kral. komory ujata 
a prodana byti mela. Ale dotcena sestra Grambova od statku 
toho npastiti nechtela, nybri j^iti 1. 1640 pri nim proti do- 
placenf odhadnf summy 3228 kop mii. zAstavena byti zadala. 
(C. 215, K. 8.) 

Jan Albrecht Kaplif ryt. ze Suievic, pri kommissi kon- 
fiskacni vedle krdl. vypovedi dne 18. cervence 1623 odsouzeu 
byl ifetiny jmenf sv6ho, kter6 v§ak neni vytceno. (C. 215, 
K. 8.) 

Jindfich Kaplii^ ryt. ze Suievic, nemaje zadn6ho jmgnf, 
pH kommissi konfiska£ni dne 3. njna 1623 pokuty byl zpro- 
sten. (C. 218, C. Vs) 

liN Fridrich Kaplil^ ryt. Vostersky ze Suievic, syn Ada- 
mftv, 1. 1628 jsa jeiitg pachole od strj'ce sv^ho Pavla Kaplfre 
pro nfibozenstvf ze zemi vyvezen, obvinin byl pri kommissi 
konfig. Fridlandski na zlou a nepravdivou zprdvu, ze 1. 1631 
a 1634 s lidem nepirdtelskym do Cech vpad ucinil a ve sluzb^ 
QepMtelske potrebovati se dal. Proiez statek jeho TfehiUice S36 Kapiif le Salevic. 

hofejni (Tfebivlice, Ober-H-iblic, kr, Litom^Hc, okr. Lovo- 
sic) — tvrz a ves s dvorem poplu^nfm — ktery po matce 
ave AlzbSt^ roz. z Udrce zd^dil, od Albrechta z Wald&teioa 
k[)fzete z Fridlandu 1. 1632 ujat a oilhadnuty za 17.000 kop 
mfs. postoupen byl Melicharovi Wahlovi, radovi pti komo^e 
cesk6, na sr^ku jeho pohledanosti. Ale po smrti Kaplfre, 
jeboz neviaa potom byta dok&z&na, vedle da. resol. 21. )i- 
stopadu 1645 tyz atatek, v^eckeii vSak vyp&leny a puaty, 
navrdcen byl jeho sestratn, Ann^ Alzb^tfi V§znikov6 a Estete 
Kaplffov^, kterfi oa d^to 4000 kop mis. mfeiy pojiSt§no. 
(C. 215, E. 3 & K. 8. — Viz t€i Adam Kaplff) 

KaSpar KapliF ryt. ze Sulevic na Neustupovg a Milcfa^, 
n^kdy cis. rada a komorofk, purkrabS Karlsteinsky, potom 
jeden z direktor£tv a hiavafch pflvodcA povstanf. vyslovjl se 
jiz na su6mu 1. 1617 dne 8. cervna proti pi^eti a Tybl&eenf 
arcikui'iete Ferdinaoda (11.) za kr&le Oeskiho, cfmz sob# nu- 
milost jeho zpftsobil; pak zpecetil a podepsal akt konferte- 
racDf a primlouval se pfi aJGzdu gtavQ dne 19. srpna 1619 
zavrzeni krale Ferdinanda II. a zvolenf kurfifsta Falckeho, 
zajehoz kralovant byl nejvy^sfm pfsafem zemskym. Pro pro- 
virieni tato pri kommissi exsecntionis dne 15. dubna 1621 
vyalych&n (Original-Verhor, Archiv mfstodrzitel. K. '/,,g) a od- 
souzen hrdla, eU t statkn, m^l byU stat, ctvrcen a sem i tara 
rozvgsen, ale z milosti pro aeslost vSku (melt pf'ea 80 let) 
vedle kral. vypovedi z dne 26. kv^tna 1621 elistaveno pH 
jelio st6ti a hlavy na vezi tnostsk^ vyatavenf. 

Jm^nf po n^m pozfistal^ bned od kr&l. komory bylo kon- 
fiskov&no, totlit: a) Statky duchovnf, ves ceU OupolUav [Upo- 
hlavy, kr. Litom6hc, dom. Cf^kovice) s krcniou vyaadnl a df- 
lem vai Sirovic, kldSteru sv. Jifi na hrad6 Prazsk6m nile- 
zejfc(; pak dll vsi Luiovce a vinicemi, dikansM LitomiH- 
ckemu nalezit^, kter^z Kaplil v cas zponry 1. 1620 od stavQv 
odbojnych koupil za aummu odbadnl 6500 kop vaik. zapla- 
cenou »i na 1500 kop, z nkbi depntatu ro£n£ 90 kop kla- 
stcru sv. Jirf davati m^l. Tyto atatky dotcenym duchoven- 
stvim byly navrficeny. (D. Z. 140, E. 5; 193, A. 1.) — 
b) Zbytek summy trhov^ per 18(X) kop mid. za dAm v Sta- 
r^m m^stg prazsk^m, v oaad£ av. Jllji, vedle domn u TH 
Knlichft na rohu Xeiici, ktery Kaplfr dne 14. arpna 1620 za Kaplir ze Sulevic. 237 

3900 kop mfS. prodal Jetfichovi Spetlovi z Janovic. (Lib. 
contract, caeml. 3, f. 270.) — c) Jistina 2000 kop mis. die 
extractu purkrab. 6iradu. (C. 215, C. V^.) — d) Jistina 3000 
kop mfs. ze sammy 12.000 kop, jemu cis. resolucf 10. kv6tna 
1611 zmilosti ud^lenS, z nf z KapHf manzelce sv6 Eve 6000 
kop a synu svemu Albrechtovi 3000 kop postoupil. — e) Ji- 
stina 15.000 kop mid. na statdch Milicfnsk^m a Neustupov- 
skem, Vlckovick6m a Broumovick^m, ndlezejlcfch jeho man- 
zelce Eve, roz. Radimske ze Slavkova. 

Avsak i statky MUiiih, VUkovice^ Broumovice a Ne- 
ustupov^ kter6 manzelka Kaplfrova 1. 1616 odkazala vnukflm 
svym Kasparavi Zdenkovi a Oldf'ichovi^ dfetem pozftstalym 
P« jejto synovi Albreehtovi jiz 1. 1615 zemfelem (D. Z. 139^ 
£• 26), a kter6 jej( manzel k rukam jejich spravoval a opa- 
troval, maje z nich az do smrti sv6 toliko uzitek vymfnSny, 
jiz 1. 1620 v&lecnou mod od els. vojska vzaty a Donu Bal- 
tasorovi de Maradas na zaplacenf jeho pluku zastaveny byly. 
Prijmy z tfech statkft 1. 1621 vyndSely 10.161 kop m(§. — 
Po odpravenf Kadpara Kaplflre, dSda tychi sirotkftv, uehd- 
zela ae o statky ty av§ak marnS matka jejich Mandalena 
Kapltrcm roe. e tldrie^ zftstavajlc s nimi u velik6 nouzi 
achndobe; bylat jii nikolikrate od vojakftv ze vseho ob- 
loupena a v cas drancovdni Prahy o vsechno jm6n( sv6 pHsla, 
tak ze ani sebe ani dftky sv6 cfm pHodfti nem^la a ikmhf 
mezi dobr^i lidmi iebrotou ziviti se musila. Nebot Kaplf- 
rova 8 pohledanostf svou, jako ostatnf v^ritel^, na komoru 
ceskoa uk&zana, a statky dotcen6 vedle cfs. resol. 17. cervna 
1627 postonpeny byly pluku Dona Baltasara a pak 1. 1630 
dMicnS prod&ny Donu Martmovi de Hoeff-Huerta^ totiz statek 
^Hiein se statky VUkavichym a Broumovickym^ po prv6 za 
56.186 kop, po druh^ za 69.280 kop mfs. odhadnut;^ , v summe 
"fOXlOO zL ryn. ; statek pak Neustupov s dvory popluznlmi 
▼ Meastapove, Pechov6m Z4hof i a Novym Dvorem, za 37.675 
kop mii odhadnut^, v summg 38.000 zl. ryn. 

K skUku MUiHnu (kr. Tdbor.) u61eMo m^sto Milicfn 
8 panskym sfdlem, s kostelem, farou a podacfm kostelnlm, 
pivovirem a domy genkovnfmi; vsi cel6 N6meck6 ZahoH, 
^kzini, Zibkov, Lazany, Borek hoi-ejgf s ml^nem pod nf 
Hospodskym recen., Nov6 Dvory (nynf samota), 'Retuiel 288 Kaplif ze Sulevie. f. ■I 

s 

I: r » I- 


\ I, s dvorem poplainfm, Zaskali s jednfm osedl^m (zasli), Y^trov 
(dil), Borek dolcjsf, Malovice (dfl), a JeSetice^^Vy^etice, dflj, 
se v§(m pHslusenstvim, jak to Michal Spanovsky z Lisova 
1. 1593 od Petra Voka z Rozmberka za 50.720 kop mis. 
koupil (D. Z. 168, 6. 5), a bratH Mikuldg a Joachym mladsf 
Spanovstf panf Ev6 Kaplirov^, roz. z Slavkova, 1. 1600 za 
41.000 kop rafS. prodali. (D. Z. 175, B. 2.) 

K statkflm Vldkovickemu a Braumovickemv nalezela tvrz 
Vlckovice s dvorem popluznim, ovcmem a pivoY&rem, lesy 
6V2 lanu a 9V4 provazce (neb 1257 V4 provazce), rybnfkft 
8 v6tsfch all mendich ; vsi Broumavice s ml^nem, Svojsice 
(Vojesice), Slavm (dfl), Otradovice (dfl), Hory s dvema grunty 
pustymi, a dvflr popluzni ve vsi Nosdkove. (D. Z. 166yE. 25; 
152, C. 3 & 399, D. 16.) 

K statku Neustupovu (kr. Tdbor.) nalezela tvrz a ves 
(1. 1676 jiz m6stys) Neustupov s podadm kostelnfm a dvo- 
rem popluznfm ; vsi cel6 Zdhorf Pechov6 (Yysok^) s dvorem 
popl., Podlesi, Z&lesf, Boretice, t^z na dfle vsi OldHcbovice 
s podadm kostelnim, Buchova, V^trov, Otradovice, Lhotka, 
Zinice, Jiretice, Haj, Rambouzy, Hojsin, Chlistov, Nos&kov, 
Zaflci a Hory (Vrchy) ; Dv4r Novy s popluzim (pozd^ji pusty 
a zboireny, jakoz i mnoh6 z vesnic dotcenych); lesy 2292% 
provazc& neb 11^4 lanu, rybnfls:y 43 vetsfm dflem male 
a pust6, 4 mlyny, sjinym vdim prfslu§enstvfm. (Die D. Z. 
509, E. 8 & 392, P. 6.) 

Tyto statky odkdzal (die D. Z. 146, C. 17) Don Martin 
de Huerta 1. 1638 dne 7. ledna dceri sv§ adoptovan^, &lech- 
ticn^ paun6 AnnS Marii vojvodovne z Moldavy, kter6 jakozto 
unlversalnf napadnici vseho statku jeho vedle cis. resol. 5. 
brezna 1639 za jejf pohledanost d6di£n6 byly odevzdany, tak 
ze vSecky zdvady (145.000 zL), na tychz statdch od prvni 
konfiskace pochazejfd, kral. komora na sebe pfevzala a na 
kommissi revisionis uk&zala, ph kter^z s v^fiteli sleveni 
iasti z jistin jejich bylo jedn&no. (Viz Huerta.) *) *) Dotj^eni vojvodovna b MoldiivT-, prv Huertovi, potom DoniuovA 
a poslednS FareuspachovA, postoupila pro dluhj statek Milic^in I. 1645 
FrantiSkovi Eusebia hrabdti s Pottingu, jcho2 d^dic Jan Sebeatian x P. 
jej 1. 1681 prodal sa 50.000 eI. kanovnikoW Solnohradsk^mn FrantiSkdvi 
Ferdinand, hrab^ti s Khuenburgfu (D. Z. 895, K. 6), kterf koupil te2 
Vlikovice a Broumovice I. 1686 (D. Z. 399, D. 16) se statkeui ZahoHin Kapliie ze Suleric. 239 

Pohledanost KaSpara Zdenka Kaplife a jeho bratra 
Oldficha^ kterf a nepHtele slouzili, od kr&l. komory byla 
Qjata; avsak vedle cis. resol. 22. listopadu 1653 dfl Easpara 
Zdenka Kaplire, na ten cas spanelsk^ho plukovnika, jemuS 
i dfl po jeho bratrovi Oldrichovi v sluzbe nepr&telsk^ ze- 
mteUm pripadl, na dotcenych statcich jakoz i na statku Voti- 
ck6m (viz Pavel Eaplir) pti komore ceske secteny, vyn^sel 
162.510 zl. jmenf, z n6hoz jemu po srdzce vsech dluh& a po- 
kuty, za provininf jeho deda kral. fisku nalezejicf, zAstalo 
15.828 zl. 43 kr., za jejichz pojisteni jest6 1. 1656 zadal. 
(C. 215, K. 8. — Lib. conf. 2, f. 359 & 361.) 

Kriitof Kaplff ryt. ze Sulevic a na Sedcieich, v cas zpoury 
hejtman hradu Prazsk6ho, provinil se t6z tfm, 2e byl mezi 
relatory pH snemu generalnfro, pri kter6m Falckrabi syn byl 
zvolen za cekance kral. Cesk^ho; protoz pH kommissi con- 
fiscationis vedle kral. vypovMi z dne 28. ledna 1623 odsouzen 
byl vieho jnUni^ kter6 vsak nenf vytceno. (C. 215, K. 8.) — 
Bezpochyby nemel zddnych statkft; nebot statek Buhovice 
(dom. Kostomlaty) — tvrz a ves B. s dvorem popluznfm a 
pivovarem, vsi Ljmce (Hlinfie) a Mosnov — ktery Kristof 
Kaplfir a bratr jeho Adam po otci sv6m JiHkovi zd^dili, jiz 
L 1609 od nich proddn byl za 14.090 kop mfs. Anne Yre- 
sovGove z Miliny a na Efemuzi. p. Z. 182, K. 8.) 

Mikulii Kapiif ryt. ze Sulevic, pH kommissi confiscatio- 
nis 3. rfjna 1623 pokuty osvobozen, obesl4n byl 1. 1629 pted 
kommissi tractationis de pio opere, aby se vyrovnal o po- 
kutu za perdon mu ud^Ieny; av§ak jiz pi^edtim zemrel, 
a statek po nem zflstaveny drzel nejvyssf purkrabi Prazsky. 
(C. 215, C. Vs) 

Oidrich Kaplif Vostersky ze Sulevic die vypov^di pH 
kommissi exsecutionis na n6j vynesen6 propadl v pokut6 
vieehen statek svftj, tak ze mu hned 1. 1621 konfiskovano 
bylo klenot& a hotovych pen^z za 20.000 kop mfs. (die jeho N^meck^m sa 47.000 2I. od Jana Maximiliana e Talmbergaf jeho£ otci 
Vil^movi y^clarovi Frantukovi z Talmberga statek Vl^kovice s Broumo- 
▼icemi 1. 1652 dotdeni vojvodovna z Moldavj v dluhn 8000 kop miS. za 
sammn odhadni 9623 kop postoupila (O. Z. 152, C. 3). Statek pak ^e- 
uttupcfv driel (extra tabulas) v dluha Bernard de Areyzaga (1. 1650), 
jebo2 dgdic Jan de Areyzaga jej I. 1676 prodal za 40.300 zl. r^n. plu- 
koynikovi Karlovi Araoltovi sv. p. z Biesingen (D. Z. 392, P. 6). 240 Kaplif ze Sulevic. 

zpravy na komoru ceskou dne 2. kv^tDa 1628 ucin^n6). Avsak 
podle CIS. vypovfedi z dne 14. cervna 1623 toliko z dMictvf 
vynat a. v manstvi ftveden jeat statek jeho BadouA (Radujen, 
Radujno, kr. LitomSfic, okr. St^tf), totii tvrz s dvorem po- 
pluzDfm a pfll vsi Radouni, pak dflem vesnice Poceplice, 
Jesovice, Medonosy (Medenost), Scebuz (Chcebuz) s polovici 
pivoviru a Bylochov (Boloebov), s 23 osedljmi, z nicfaz 8 
s potahem, 13 chaEupnfk&v a dva gntnty pustg; coi vge od- 
hadnuto 7.& 13.150 kop 31 gr. m(S. — Statek ten, na d6jz 
Eaplir dne 5. brezna 1627 l^no pHjal, po jeho smrti 1. 1628 
pravem odumrtnfm pHpadI krali, od aiiioi postoupen za 
p^tinu ceny odhadnf k manstvf Fridlandsk^mu Albrechtovi 
z WaUUteina, ktery jej 1. 1629 Adamovt e WaldSteina prodal. 
(D. dv. 7, f. 51; 68, I, fol. 34. — Lib. conf. 2, f. 267 & 270. — 
C. 215, C. V,oi & K. 8. — D. Z. 142, Q. 22 & 143, K. 17.) 

Statek Chcebuz (Scebuz, Zebus), ktery na OldKcha Ka- 
plffe po Albrechtovi Sfnatnim Kapliti stryci jeho pfiSel, 
a jeinu proti slozenf 4000 kop laih. manstvi osvobozen byl, 
jakoz i polovici statku Brocna, odkazal Oldnch Svagrovi 
sv^mu Kasparov! Mlkulisoyi Belvicovi z Noslvic AvSak statek 
Brocensky — d(l ni6steck% Brocn^ a vsi Hubenova — ktery 
KapKfova manzelka LidiAila, roz. z Nostvic, od Oldf-icha 
Viiclava KapHfe 1. 1617 za 9000 kop m(a. koupila (D. Z. 
139, C. 20) a manielu svgmn 1. 1621 odk^zala, tak ie teprv 
po jeji smrtj, 1. 1627 na n^ho pfi^el, po smrti KaplKovg od 
krill kontory.ujat jest, protoze Kaplff na n^j 16na jddati 
opominiil. — A tak toliko statek Chcebuz postoupen byl Bel- 
vicovi, ktery jej prodluzil tak, ze pro diuhy byl prod&n ,7a- 
hibovi Knohlocl{ovi, a ponfevadz tento summy trhovi oeza- 
platil, 1. 165 ) postoupen DoroU KutiiovS roz. Vosterske 
Kaplit-ovS ze Sulevic za 26.000 zl. rjn. (D. Z. 305, K. 17.) 

Na statku Chcebuzsk^m m61y pojigt^no od Oldncha 
Kaplffe 1. 1624 sestry jeho, EateHna provdani za cfs. set- 
nlka Vil^ma z Carem, Dorota a Johanna, pak atryn^ jeho 
Anna Salomena po 5000 kop, lihmem 20.000 kop mlS. (D. Z. 
kvatc-rn novy zelen^, lit. B. 12 — 15.), jichi se pH kommissi 
revisionis po mnohi l£ta dom&haly, tak ie £&st t6 pohleda- 
nosti per 1700 kop jest£ 1. 1690 vytizena nebyla. (C. 215, 
C. V, & K. 8.) Kap]if ze Salevic. 241 

Pavel KapKf Vostersk]^ ryt. ze Sulevic, nejyy§si general- 
k?artinnista* vojska stavovsk^ho, koncem 1. 1619 s hrabgtem 
z Hollachu (Hohenlohe) a Pavlem Je^fnem k zavi^eni kon- 
federace 8 knfzetem Betlenem Gaborem do Prespurku za 
kommissare od stavft cesk^ch byl vysl&n, potom hned po 
bitvi bilohor8k6 ze zeme ujel. Pro kter62to provin^nf pri kom- 
missi exsecatioiiis due 5. dubna, vedle kr&I. vypov^di z dne 
16. dabna 1621 odsouzen byl hrdla, cti i stcUku^ do klatby 
din a jm6no jeho na sibenici pribito. 

Jm^nf jeho hned k race krdl. fisku bylo ujato, totiz: 
a) Vsi Braniiovice^ Hnivanice a Zdluii (kr. Tdbor., okr. Mi- 
lersko), pak mlyn Hromadovsky s tif'emi rybnfky u Braniso- 
vie a lesem Hotovec recenym, jak to Eaplir 1. 1613 po Jin- 
drichovi Doudlebskfim z Doudleb zdedil (D. Z. 137, B. 18) — 
kteryito statek za summu odhadnf 2230 kop m. od komory 
koupil 1. 1623 Pavel Michna e Vacinova. (C. 215, K. 8. — 
Idb. conf. 2, f. 80. — D. Z. 141, M. 12 & 292, M. 22.) 

b) Statek Votice (Oticc, kr. TAbor.) — tvrz a mestecko 
V. se sfdlem a dvorem popl., vsi l^lladougov, Kochanov, My- 
sletice, Hory, Zdeboi^, HostidoY s dvorem popl., Jestfebice, 
Nazdice (dH), StJelftov (dil), Lys4, Ceiovice, KaliSte a Bu- 
deofii, s dvorem popluznfm Janersk^m, jak to 1. 1600 Johanka 
flrza&ova ze Salevic od Stip&na Jirfho ze Stemberka za 
33.000 kop mis. koupila (D. Z. 174, N. 14) — ktery2 dne 
1. cervna 1621 od kral. komory postoupen byl za 18.000 zl. 
Seeim&vi e Vrthy^ cis. radovi a komornfku, hejtmanu Nov^ho 
mesta prazsk6ho. (D. Z. 141, A. 2.) Avsak statek^otice ne- 
nilezel Pavlovi Kaplffovi, nybri d^dicftm a vnukflm po Evi 
Kaplitovi, EaSparovi Zdenkovi a OldKchovi, synftm po Al- 
brechtovi Kaplfi'ovi (D. Z. 139, E. 26), k jichz nikdm jej 
Pavel Bpravoval (viz Ka^par KapUf). Protoz vytcend summa 
trhovi nabrazena byla Kasparovi Zdenkovi Kaplitovi, SpanSl- 
skemu plokovnlka, vedle cfs. resol. dne 18. kvetna 1. 1656. 
<C. 215, K. 8.) 

c) Jistiny 29.500 kop m(d. die extraktu purkrab. uradu, 
znichz poji6t£no bylo 20.000 kop na statcfch ^varnberkovych. 
(C. 215, C. V, & S. 83.) 

d) Dim V Nov6m m^ste prazskem na Dobytcfm trhu 
proti koateltt Boifho Tela lezfcf, od cis. vojska vydrancovan^, 

16 242 Kaplif ze Sulevic. bez dvefi a bez oken, pusty, postoupen byl 1. 1621 dne 7. 
Hjna Y summ6 odhadnf 700 kop mii. k drzenf a uzfvanf Se- 
eimovi e Vrtby. (C. 215, K. 8 & P. %) 

e) Dtim KapWovsTcy v misti Tdbof e na n&roestf u ko 
stela lezlcf, jehoi se vSemi svrSky a nabytky pri vzdanf se 
t6hoz m^sta 1. 1621 general Don Balthasar hrabe de Mar- 
radas se ujal, pak jej Donu KaSparovi de Huerta v drzenf 
odevzdal, avsak zase sob6 osobil, az konecn^ dAm ten ujat 
byl skrze kommissi do m^sta Tdbora dne 12. dubna 1629 
nafizenou v pWcin6 vyhleddnf nfekterych domft v pokut^ krdl. 
komore pMpadlych. DAm tento od dotcene konimise 1. 1629 
za 1500 kop mis. a 15 duk&tA (po6kop 25gi\), pak 1.1638 
toliko za 1200 kop mfs. odhadnuty, koupil Josue Korensky 
ryt, z TereSova, dne 24. list. 1. 1638 za 1000 zl. ryn., kterazto 
summa jemu byla porazena na jeho pretensi 2100 kop mfs., 
od cfsafe jemu s urokem dne 9. prosince 1637 poji6t6n^ch. 
Bern6 a kontribuce na tom dome zadrzali prevedeny byly 
na domy Samuele Slovddka a Nathanyele Kynyka^ v t6mz 
mest6 na krdl. komoru v pokut6 pfipadl6. (C. 215, K. 8.) 

Sigmund Albrecht a Jan Bohuslav Kaplffov6 Voster§tf ryt. 
26 Sulevic, synov6 po Adamovi a Vil6movi Vostersk6m, pro 
sv6 provinSnf, ze jsou se v Saskych vojenskych sluzbach 
1. 1631 potfebovati dali, pri Tcommissi confis, Fridlandske 
vedle vypov^di dne 16. ledua 1634 vseho jminf a statku od- 
souzeni jsou. Pro6e2 zbytek jejich podflA, ksaftem OldHcha 
Vostersk^ho Kaplife na statku Chcebuzsk^mjim 1. 1628 po 6000 
kop pojistenych, 7000 kop m. vyndSejfcf, v pokut6 vzat a nej- 
prve vedle cfs. resol. 1. 1636 dne 14. cervence postoupen 
dedicAm Jana de Vitte na srd^ku jejich Fridlandskych po- 
hledanostf za J. M. C. per 222.400 zl; potom ale, kdyz tito 
jinde spokojeni byli, odevzddn byl drziteli statku Chcebuz- 
skeho Kasparovi Mikuld§ovi Behicovi z Nostvic ds. resol. dne 
23. cervence a 5. list. 1637 na srdiku jeho vojenskych po- 
hledanostf. 

L. 1669 sestry Vostersk6 Kaplffky ze Sulevic, Zofie 
Dlouhoveskd a Anna Magdalena Brochynovd, jakoito nej- 
blizsi krevni pffbuzn^ vyhledavaly toho, aby vedle generalni 
amnestie dotcen6ho didictvf u2iti mohly, avsak Mdost jejich 
pHlis opozdild (jezto Kaplffovi odsouzeni na obesldnf se ne- * Kapl^ ze Salevic. 243 

dostavili a v urputnosti sv6 setrvali) a neopriyD^ni pf i kom- 
missi reyisionis dne 26. ziil 1671 zcela jest odmrSt^na. (C. 215, 
K. 8; C. V, & '7„0 

Snil KapHF Vostersk]^ ryt ze Sulevic, pro ucastenstvi 8v6 
Ye zpottiPe pri kommissi confiscationis dne 23. brezna 1623 
odsoazea pehvice jm6nf, propadl statek TrebuS{n (Utebusna, 
TlrebasoY, Triebsch, kr. Litom^Hc) — tvrzku, dvftr popluznf 
a Tes Tfebuiia, pak dvflr popluznf a ves Vrbiiany*) — 
odhadnut^ za 20.264 kop mis., za kterou summu jej koupil 
1. 1623 od komory ceske cizozemec Pavel Wencelius (Wend) 
g Bochova^ . doktor v privich a rada pti appellacich, sloziv 
jii 1. 1622 k potfebdm vdlecnym 300 duk&tfLv po 10 zl. 

Die uctu ucinSn^ho dne 23. zari 1646 pH komore cesk^ 
s YdoYOu Katerinou KapUrovou, roz. Hru^koYOU z Birezna, 
i Da misti deer jejf, Eyj a Johanny Polyxeny, poz&stalyeh 
po SmiloYi Eaplii^i, piipadlo po sr&zce jejich pohledanostf 
per 3400 kop mis., jim jiz 1. 1631 od cfsare pojist^nych, 
a jinych dluhfi na poloYici jim z milosti ponecbanou 4497 
kop a tirokft z nicb ode dne odsouzeni poiitanych 6123 kop, 
kteri Ysak jim pojiStiny nebyly. (C. 215, K. 8. — Lib. conf. 
2, t 451. — D. Z. 153, B. 25.) 

ifastny Castoveo (Felix Hospitius) Kaplif ryt. ze Sule- 
Yic ucastnil se zpoory tfm, ze byl mezi relatory na snemu 
generalnim 1. 1620, pH kter^m falckrabi syn zYolen byl za 
cekance kraL Cesk^ho; protoz pri kommissi confiscationis 
dne 8. unora 1623 Yedle krdl. yypovgdi z dne 28. ledna od- 
souzen pciovice ymini^ y kter^z od kr41. komory vzaty byly 
Ysecky stalky jebo, totiz: a) Vtdno (kr. Zatec, dom. Skrle), 
ves s dYorem popluznfm, koupeny 1. 1616 od Doroty Hru- 
l\mk za 16.000 kop mfs., ktery za summu odhadni 11.363 
kop od komory 1. 1623 prodan byl Floriamm Ditrichovi sv. 
pom zeiddru. (C. 215, C. *V4, & K. 8. — Lib. conf. 2, f. 
11. — D. Z. 141, K. 17 & 292, K. 6.) — b) ^elechovice 
(Schelechowic, okr. LoYosic, dom. Teplic.) ; avsak statek tento 
ponedi&n VUemovi Vchynskemu e Vchynic^ ktery k naf izeni 
komory ce8k6 dne 18. cervence 1630 dokazal, ze Eaplfi* •) Tiiku Vrbicany n dvorem popla^nim koupil 1. 1604 Jaroslav 
KapUir od BohosUva Kaplfire za SOOO kop miS. (D. Z. 178, H. H. 24.) 2H Knplif le Snlevic. 

sUtek ten pfed zpourou 1. 1617 za 21.000 kop mii. prodal 
Radslavovi starli'mu z Vctaynic. — Proto z tohoto etatku kr&l. 
fisku Die nepnpadlo. (C. 315, E. 8. — Lib^ coof. 2, f. 488.) 

Maniulka KapHfov^, Anna Sabina, roz. Hrufikeva z Bf ezna, 
inosila Davr&titi kldSteru Oseckemu statek duchOTnf, res celoii 
Obemici (Obornici, kr. 2ate&, dom. Osek), kt«rou koupila 
V cas zpoury 1. 1620 od stavflv odbojnych za snmmu odhadnf 
H90 kop mis., zaplaceoou ai na 250 kop, z nichz deputato 
vocai 15 kop kl^teru dotcen£mn d&vati m^la. (D. Z. 140, 
E. 6 ; 193, A. 6.) — Potom odesla s nianzelem svym pro 
nabozenstvi ze zem6 a uch&zela se 1. 1629 o pohledanost 
sTou per 12.600 kop mis. ua statkn Vteln^ poji&t6noo. Po 
jeji smrS domfihali se jej( dfeti a dfidicovfe, Adam a Barbora 
Magdalena 1. 1655 pfi kommisBi reviaionia t^to pozftatalosti, 
kter& teprv vedle zis. resol. dne 21. prosince 1. 1667 dcefi 
Barbof'e Magdalen^ Davr&tivdf se 1. 1662 ze Saska do Cecfa 
a pristoupiv^f k n&bozenstvf katolick^mu byla piisouzena, 
avsak na zlat^ r^o. snfjena, tak ie dotceni dcera doe 14. 
dubna 1668 toliko na 12.500 zl. ryn. cfs. pojigtinf obdriela. 
(C. 215, K. 8 & P. '/,.) 

Viclav Kaplff ryl. ze Sulevic byl t&i mezi relatory pH 
sn^mu generalnfm 1. 1620, timi se zponry lidastna acinil, 
tak ie pH kommisBi confiscationia odsouzen byl vteho jminf ; 
avBak Tedle kril. v^pov^di z dne 18. ledna 1623 (publ. dno 
18. dnora) z milosti pH polovici z&staven, propadl statek 
Brodce (Brodec, kr Bolealav., okr. Ben4tky), k n^muz ni- 
lefel zimek a m^stecko Brodce a podacfm kostelnfm a pivo- 
v&rem, \Ai vsi Horka (Horky) a Pisek (zanikli) s dvory po- 
pluzoftni, ml^ny a vinicemi, ves Radinnce a dfl vsi Striihif 
(dom. Loa^eii.) a dvorem popluJEnim, jak to Kapliif 1. 1612 
od Vojt^ha Viclava Kapltt^ za 55.000 kop mfd. koupil. 
(D. Z. 136, F. 22.) Teoto atatek, odhadnuty za 53.403 kopy 
infa., od komory prod&n byl 1. 1623 za 50.000 zl. rya. cizo- 
zemci Matydit Amoldini Hartmanovi t Klaritema, cfs. dTor- 
8k6 rad£ m%U. 

Die fiitn pfi komote ieskd dne 4. kT^tna 1638 ncini- 
n£bo pHpadlo ze atatka Brodce Kaplfh>vi na poloyici z mi- 
losti mu zanecbanou, po sri^ce dluhA, toliko 8888 zl. 20 kr. 
a manielce jeho A12b£t6 roz. z Bfl6 z pohledanosti jejf per Kapliie ze Salevic. 245 

20.000 kop mf8.<, z nfz 1000 kop slevila, i s uroky v jedn^ 
samme 27.060 zL; na tyto summy dano jim bylo ji2 1. 1623 
I komory ce&k6 21.600 zl. — Mimo to EapUi'Ovi, jen2 ze 
zeme pro n&bozenstTf usel, avdak 1. 1629 navr&titi se a k nd- 
boieostvi katolick^mu pristoupiti sHbil, pohledanost jeho na 
atatku Yotlck^m per 1000 kop mfd. z ds. milosti byla za- 
aechana. (C. 215, C. "/4, & K. 8. — Lib. couf. 2, f. 60. — 
D. Z. 153, E. 14) 

Viclav Burian Kaplfj^ ryt. ze Sulevic pro licastenstvf sv6 
ve zpoufe pri kommissi canfiscationis vedle kral. vypovedi 
z dne 18. srpna 1623 odsouzen byl pohvice jm^nf, kter^ ygak 
nenf vytceno. (C. 215, K, 8.) 

ViMin Sfastny Kaplii^ Vostersk]^ ryt ze Sulevic pro tica- 
stenstvi 8t6 ve zpoare ph kommissi confiscationis odsouzen 
byl Tseho jmenf ; avsak podle cfs. resoluce z doe 18. srpna 
1623 toliko V tnanstvi uveden statek jeho ZdhoH pod Mili- 
Mnem, jinak Nimecke (kr. Tdbor., okr. Vozice), tvrz a ves 
Zahorf s dvorem popl., pivovarem a mlynem Lepafiovskym, 
^si ^vec (zadl4) a Moravcf s dvorem popluznim. Ydova po 
uim pozflstala Ludmila, roz. z Bese, ohlisila se 1. 1623 
k pHjetf 16na k ruce sv6ho syna nezletil^ho ; ale statek jejf, 
za 5389 kop mfs. odhadnuty, jii dne 7. iervence 1. 1621 od 
Dona Baltbasara de Marradas zastaven byl ds. leytuantu 
Kaiparovi MeHclMnyvi ryt. Winkdhoferovi v summS 800 si- 
rokych tolarftv in spede (po 27^ zl. r^n.) t 2000 zl. ryn., 
Ba vyzivenf lidu v&lecn6ho pftjcen^ch. Proti zaplacenf t^to 
summy jest navr&cen tyi statek vdovd dotceni podle cfs. 
resol. 6. listopadu 1628 a L 1631 do dgdictvf preveden t^ze 
Kaplfrov6, kterd jej 1. 1644 za 7000 kop mfs. prodala Vile- 
mm Vithavi tt RzavSho, (C. 215, K. 8. — Lib. conf. 2, f. 
492. — D. dv. 7, f. 22 & 53, I 93. — D. Z. 144, D. 21 
4 148, M. 18-) 

Naproti tomu dUm^ tdmuz Eaplfiri ndlezejfd, na ulid 
Mikolandovic v Nov6m misti prazskSm lezicf, v pokut6 ujat 
a odhadnnty za 700 kop mfi. 1. 1621 postoupen byl Pfibi- 
hvi JetriOcovi 8 tfjcBda v summi 1500 kop mid. z ds. milosti 
uiito nibrady za dkody v ias zpoory jemu ucin6n6, kteryi 
i«] L 1630 HyuAcvi iidrskemu za 500 kop mis. prodal. 
(C. 215, K. 8.) 246 KapliF — Kapoan. Johanna KapHfovA ze Sulevic, roz. z ^ebifova, provinila 
se V cas zpoury tim, ze od stavAv odbojnych 1. 1620 koupila 
statek duchovnf kldStera sv. Anny a sv, VavHnce v Star6m 
meste praisk^m, ves Oujezdec s pHslufienstvfm, za summu 
odhadnf 690 kop mi§., zaplacenou az na 250 kop mis., 
z nichi deputatu 15 kop roini dot£en6mu k1d§tera m^la 
davati. Po bitvi b^lohorsk^ musila Kaplfrovd statek ten beze 
Ysf nahrady navratiti duch ovens tvi dotcen^mu. (D. Z. 140, 
E. 17 & 193, A. 4.) 

Kateh'na Kaplffovi ze Sulevic, roz. ze Sulevic, na Sed6i- 
dch a VitniMcfch, provinila se ve zpoure tfm, ze statek 
duchovnf — ves celou Piov (Schaab, kr. 2atec) s podacfm 
kostelnim a pf fslusenstvfm , t6z d(l vsi Kasice (Ka§tice) 
s tfemi osedl^i — od stavAv odbojnych spitalu kfiiovnfkft 
pro neplacenl kontribucf odfiaty, 1. 1620 koupila za summu 
odhadnf 6000 kop mfs. zcela zaplacenou. Po bitve belohor8k6 
statek ten Eaplft'ovi dotcen^mu Spitalu musila navrdtiti beze 
vsf nahrady. (D. Z. 140, G. 3 & 193, E. 12.) 

Za to ponechdny jf byly statky jeji: a) Vitrosice (V6- 
tru§ice, kr. Zatec), ves s dvorem popluznfm, ktery KapUh)y& 
' V cas zpoury 1. 1620 od VAclava Strojetick6ho z Strojetic za 
7750 kop mfS. koupila (D. Z. 140, B. 11), tak ze jf 1. 1626 
nove do desk byl vlozen. (D. Z. 254, D. 26.) — b) SecUice 
(ki*. Zatec.) — tvrz a ves Sedcice s pivovirem a dvorem po- 
pluznfm, a dflem vsi Sobokliky (Zabokliky) s dvorem popluz- 
nfm a podacfm kostelnfm, VotruSice (VStruSice) s dvorem 
popluznfm a Cejkovice — ktery KaplfiPovA od Asmana star- 
Sfho ^tampacha ze Stampachu koupila a 1. 1628 Ann6 Salo- 
m6n§ hrab^nce Cernfnov6 z Chudenic za 41.000 kop m. pro- 
dala. (D. Z. 295, N. 30.) 

Fridrich Kapoun ryt. ze Svojkova, pro sv^ ucastenstvf ve 
zpoure pri kommissi confiscationis nebyl odsouzen; avsak 
pri kommissi transactionis 1. 1629 uloieno jemu pokuty za 
perdon 1500 zl., kter^2 jeho sestra za n^j zaplatila. (C. 215, 

C. 'V4,.) 

Jindfioh Jan Kapoun ryt. ze Svojkova a na Yaleiovg 
provinil se tfm, ie pristoupil i na mfst6 bratH svych Kri- 
dtofa a Karla k snedenf stav&v odbojnych zavrZenf krale 
Ferdinanda II. a zvolenf kurfifsta Falck6ho za krdle; procei Kapoan se Svojkova, 247 

pH kommissi confiscationis dne 10. listopadu 1622 odsouzen 
tfetiko dUu jmini sv^ho, propadl: a) Pohledanost syou na 
statku VaUiovi (viz Kristof Kapoun), totiz ti^etinu ze summy 
trhoT^, yyodsejici 12.676 zl. 20 kr., z kter6z po zaplaeenf 
dlnhfl na '/s jemu zanechan6 d6dici jebo, bratrovi Albrech- 
tm, 4710 zl. 43 kr. a na dll kr&l. fisku n&lezejfd 2355 zl. 
24 kr. phpadlo die tictu komory cesk6 dne 28. unora 1643. 
(C. 215, K 7.) 

b) Statek Popovice (kr. Eralohrad., okr. Necbanic.) — 
tvrz a ves Popovice s dvema dvory popl., ves Lbotu pod 
Stncovem lezfd, b 11 poddan^mi — ktery Kapoun od Kri- 
stofa Vaclava Plesa Hefmanskeho ze Slaupna za 12.0(X) kop 
mi8. koupil a toliko 1(KK) kop zaii zavdal. Statek ten 
1. 1623 od komory za 10.014 kop odbadnut^, postoupen 
VUemovi b Vinare, pak 1.' 1627 jiz tak zpustl^, ze toliko 
dva poddanf na n^m zftstali, proddn byl Oldrichovi Linhar- 
tm B Vmofe 1. 1644 za 4376 kop mfs. — V6Htel6 uk4- 
zaoi jsou na komoru ceskou, avgak je&te 1. 1659 pobleda- 
iu»ti 8v6 marni se dom^ali d6dicov6 Plesa Hehnansk^bo, 
z nichz Helena Marie Scbmidlovd, roz. Vostrovski, na vino 
matky sv6, na temz statku per 250 kop pojigtini, teprve 
I 1666 ds. pojistinf obdrzela (C. 215, C. ^V^, & K. 7. — 
Lib. conf. 2, f. 394. — D. Z. 148, J. 20 & 303, C. 26.) 

Karel Kapoun ryt. ze Svojkova a na Beronickacb, bratr 
KrUtofa, pro ucastenstvi sv6 ve zpoure pH kommissi confisca- 
tioois dne 12. listopadu 1623 odsouzen byl polovice jmeni, 
kterdz z te pnciny vsecko od kral. fisku bylo ujato, totiz: 
a) statek Binmiiky (Klein-Bironic, kr. Jicin.) — tvrz a ves 
8 dvorem popluznfm a prislu^enstvfm, jak to jiz 1. 1557 
Jindfich Kapoun drzel (D. Z. 13, M. 21) — kteryz statek 
odhadnuty za 22.006 kop se svr^ky per 1330 kop, v summ6 
odhadnf od kral. komory postoupen byl Vdclavu VchynsMrnu 
^ ViAynie smenou za panstvi KoUn. (D. Z. 143, D. 1. — 
Ub. conf. 2, f. 236. — C. 215, K. 7.) — Viz tez Jesttibsky 
KareL 

b) Statek Zdmrsk (kr. Cbrudim.), k nemuz nalezela tvrz 
& ves Zdmrsk s podacfm kostelnim, dvorem popluznim a ves- 
nice cele Jaroslav s dvorem popl. a Vysok6, s mlynem, pi- 
lou, rybnfky (zejm6na Drazdnfk, Netfeba, Karhanec, Meti- 248 Kkpoun te Svojkorit. 

chflv, 2idkfi, Kubikfl, Podvesni, VaSkft, Nechvfle, Padousek, 
Yolsimsk^, Marek, Ryplflt, ftedicky, Kachynsky, Norat, Pod- 
straDSky, Doinf, Krykov a Jaroslavsky) a vSfm pHsluseu- 
Btvim, jak to 1. 1613 Kapoun od hratH LukaTak^ch z Lnka- 
vice Ladislava, Jindficha, Beneee, Albrechta Felixa a Jaro- 
slava za 35.000 kop mis. koupil. (D. Z. 136, G. 15 & D. Z. 
187, B. 7.) — Tento statek, odhadnuty za 25.321 kop 2 gr. 
miL, l^ta 1623 dne 7. ledna od kr&lovsk^ komory koupil 
AlhrecJd z WaMSteina za 24.000 kop mfS. (28.000 zl.) a pro- 
dal jej t^hoJroku Vincencovi Muschingerovi. (C. 215, K. 7. — 
Lib. conf. 2, f. 281. — D. Z. 141, B. 5; 153, D. 13 a 194, 
B. 29.) 

c) Jistiny 4300 kop mii. i s liroky zadiialymi. (C. 215, 
K. 7.) 

Die liCtu komory Ceske z dne 26. iervna 1637 pHpadlo 
ze vgeho jm6n( i s 6roky po Briice dluhft per 23.306 kop 
na polovici Kapounovi zanechauou 24.914 kop 55 gr., kte- 
razto summa die sedteuf komory z dne 27. kritna 1648 bez 
lirokfl jcnom 13.837 kop 10 gr. vyn&6ela a jeho dMicam a 
synflni, Jindfkhovi nejatar^fmu, AlbreeMori Vinhort a Jaro- 
slarovi teprv 1. 1653 die uctn komory 3. dnbua byla poji- 
stena. (C. 215, K. 7.) 

KriStof nefstarii Kapoun sv. pin ze Svojkova pro u£a- 
stenstvf sv6 ve zpoure odsouzen byl pH kommissi confiaca- 
tionis dne 10. listopadu 1622 tfetiho dtlu jmihi, kterii z td 
pnciiiy vSecko bylo konfiskovano, totii: 

a) Statek n&padnf, rodu Kapounft n^leJiejfcf, HltiHce 
(Hluscc, kr. Jicfn okr. Bydznov), k D^niuiE Dileielytvrz a dvflr 
poplui^nf Hlu^ce, vesnice Hlu^ce Veliki a Mal£, *) Jaaovice 
s dvorein popluznfm a dvilr Novy, pak dfly vBf Stary Bydzov 
a OleSnice proaltednf; t^i dflm svobodny u br&ny m§sta 
Hostinn^ho se zahradou a dvorem popluinfm ,Skfenifsky'* 
i'ecenyin. Tento statek od cisate l£ta 1623 postoupen byl 
V summi odhadnf 58.231 kop 16 gr. mid. s jinymi stalky 
smSnou za panstvf Kotin Vddavori Vchj/nskimu t Vchynit 
(viz Kare] JestMbak^), jehoi d^dic Jan Octavian Vchynsky 

*•) V«i HIttlw Vtlii a Mali konplli I. 1549 br»tH Kapounove. 
Allirccht, .liiidFkh » Jitn od Anioltn Bruknara c Brukiteinn la J8!& hop 

ft. inkisXi. (D. Z. 48, A. 4.) Kapoun se Srojkova. 249 

jej prodal 16ta 1630 za 33.500 zl. ryn. cis. kapitanu IvotI 
z Blanschartu na Michaloviclch. (D. Z. 297, P. 25.) — Marn^ 
toho vyhledival Kapoun sam i jeho bratf i a sestry po mnoha 
let, aby pti t6mz statka napadnim byli z&staveni; nebof 
koneeoe Jindi^icb nejstarsf Kapoun i na mfste bratri a 
strycfi sYych Yedle ds. resoluce z dne 29. dubna 1649 
navidy byl odmrsWn. (C. 215, C. V? & K. 7. — Lib. confis. 
2, f. 236 — D. Z. 143, D. 1.) 

b) Statek Valedov (kr. Boleslav., okr. Mnich. Hradiste), 
kn^mni nalezel zimek Valecov s dvorem popluznim a tri 
mlyny, mestefko KniSni Most (Kn^zmost, Fiirstenbruck) s dvo- 
rem poplnznfm, ysi Vepfko (dfl), Zdjezd (dfl), Koprnik, Bosen 
s podacim kostehifm, Pfsek, Zasadka (Mala), Muzsk6 a Za- 
pudoY, jak to 1. 1602 bratH Jindrich a Kristof Kapounov^ 
od Vojtecha V4clava Kaplire z Sulevic za 40.000 kop mfs. 
koupili (D. Z. 176, J. 22) ; pak vesnice cel6 BranSei a Za- 
hupand s rybnfky ^idakem, Martinkem, Drlinskym, Zluusk^m, 
Sueh;^, KomaroYskym Yelkym a malj^m, s lesy a jinym pH- 
slasenstYfm, jak to Kristof Viclav Kapoun 1. 1604 od Jana 
mladiiho Odkolka z Oujezdce za 11.750 kop mis. koupil 
(D. Z. 178, L. 4)*) — Cely tento statek s 97 poddanymi 
(z nichz 34 s potahy a 45 chalupnikfi), za 38.020 kop 20 gr. 
mfs. odhadnut^, od kral. komory proddn byl 1. 1623 Albrech- 
tovi g Walditeina^ ktery jej dne 16. cerYence 1625 postoupil 
V leno Friedlandsk6 za 30.000 zl. Gerhardovi z Taxis, vy- 
mfniv si vesnice Koprnik, Pfsek, Vepfko a Zapudov. (C. 215, 
K. 7. — Lib- conf. 2, f. 272. — D. Z. 141, B. 28 & 194, 
E. 5.) 

c) D6m Kapoun&v ndpadni v Starem meste prazsk^m, 
od cfs. rychtare I. 1623 k race kral. fisku ujaty, proti za- 
placeni tretiny v poknte z n^bo ndlezejicf zanech&n byti me I 
vedle dekreta kril. prokuratora z dne 5. unora 1630 Jindfi- 
cboYi starsfmn, bratrovi Kri§tofa Kapouna. (G. 215, K. 7.) 

Die ddtu komory cesk6 z dne 27. ^ervna 1642 pripadlo 
ze statka Vale^ova po zaplacenf diuhft didicfim KriStofa 
Eaponna na dv^ tretiny jemu zanechan^ 8609 zl. 15 kr., a *) Tretinu statka Vale^ova koupil KriStof Kapoun v das zponry 
I- 1620 o4 strj'ce aveho JindHcha Jana Kapouna sa 17.000 kop nii^.f 
kteri TJak dlnien zftatal. — Viz JindHch Jan Kapoun. 360 Sapuiiii — KarbniL 

na tfetiau kral. flsku nilezejfcf 4304 zl. 37 kr. ryn. ; pak 
dte aita z dne 20. srpoa 1653 pHpadlo z obou statkft Hlu- 
glce a Valecova po sr&zce dluhA per 30.731 kop rafs. na 
dil d^dicli Kapounovych 42.241 kop mih., kter^ die ilita 
I. 1673 Kristofovi Fridrichovi Eapouoovi z kr&l. komory 
liplnS byly zaplaceny. {C. 215, F. V. & K. 7.) 

Petr KriMof Kapoun ryt. ze Svojkova na pocitku zpoury 
sloiizil sam za ffndricha, 1. 1619 vypravil jednoho jezdce 
a dva p^3( k vojsku stavovsk^mu a 1. 1620 u6a8tnil se vy- 
pravy vdlecD^ s dvema koni a dvema piifmi; avsak pro tato 
provinenf nebyl odsouzcn pri konunissi confiscationis. Vdova 
po n^m pozfistaU, op^t provdand za Ladislava Lukavskebo 
z Liikavice, majfc statky Zajefice a Holej^ovice (kr. Cbni- 
dim.), obesUna pfed kommiasi transactionis doe 21. iervence 
1629, aby se porovnala o pokutu za perdon Kapounovi ud£- 
leny, oecbt^la niceho zaplatiti. (C. 315, C. V4-) 

Albrecht a Jan Kapffkovi Losenifitf z Losanic slouiili 
ve vojsku stavfiv odbojnych; avsak po bitvfi b6lohorsk6 pH- 
stoupivse k viite katolick^, pri kommissi traosactioDis dne 
21. cervence 1629 oavobozeni byli pokuty za perdon jim 
udeleny, tak ze Jan Kapffk podriel dvftr svflj poplntny, za 
700 kop ma odhadnuty. (C. 215, C. V4.) 

LukAS Karban z VoMan, mistan a radnf Nov^ho mSsta 
prazsk6ho, jsa v cas zpoury purkmistrem podepaal konfede- 
raci stavAv odbojnych sjinymi zem^mi uciniaou, pak pre- 
blfzel a opravil s jiDymi povstalci I. 1620 jiistifikaci a de- 
dukci svobodn6ho pr&va stavfl kr^l. Cesk^ho k volen( sob6 
krale. Pro tato provin^nf pri kommissi e^isecutionis od- 
souzeo byl dne 14. kvetiia 1621 hrdla, cti i statku, avsak 
vedle kral. vypovedi z dne 2. cervna 1621 z milosti m{sto 
ztrestAnf mecem do smrti uv^zneo a do Rabu v poutech do- 
dau byti m61; ale i tento trest potom byl zmfm^n, tak ze 
jenom na ins pooechin byl na radnitu Novomestsk^ ve v^- 
zenf, z n^hoz dne 11. srpoa 1622 na rukojmS propu§t6n a 
dne 7. cervence 1623 i vezenf domovnlho zprost^n byl. 

Jin§nf vsak jeho vSecko hned v pokutu bylo ujato, to- 
tiz: a) D&m, od starodavna teceny Karbanovsky, na Kofisk^m 
trbn mezi domy Svikovskym a Madovskyni v oaad^ sv. ^t&- 
pdna Vdikeho v Nov^m m6st6 pra2sk6m leztcf, ktery od ko- Karban z VolSan. 251 

moiy 2e8k6 za summu odhadnf 5000 zL prod&n byl vedle 
dekreta knf^ete Licbtendteiaa z dne 16. cervna 1622 Janu 
Karhvi Kynygavi z Kynygsfddu (Konig v. Eonigsfeld), byva- 
llma cfs. komornfmu slnhovi cfs. Matya&e, na sraiku 4000 zl. 
jemu od cisare darovanych. D&m tento pak prodal Kynyk 
(Konig) 1. 1627 za 6000 zl. ryn. Stefanovi Benfkovi z Peters- 
dorfu. (Lib. contract, virid. 12, f . 50 & 227.) 

b) Dim Kapovsky recen^, v Nov6m m6st6 prazsk^m na 
roha proti kldsteru Slovansk6mu nad ouvozem lezfcf a dskami 
zemsk^mi se Hdfci, s dvema jinymi domy sosovnfmi k n^mu 
pHpojenymi, se vsfm jeho pHslusenstvfm, obradou a vini- 
ckou— kter^ Karbanftv otec Martin od Joachyma Oldricha 
zHradce 1. 1599 koupil, a Karban 1. 1615 manzelce a de- 
tem svym postoupil, avsak 1. 1617 IsaidSovi Stdlerovi, me- 
s(anu Novom6stsk6ma, za 1500 kop mis. prodal — byl teprv 
vappellad dne 30. dubna 1637 kral. fisku pHsouzen, pro- 
toze §nlIerovi a od tohoto 1. 1629 pted jeho emigraci obci 
Novom^tske za 4400 kop mfs., pak od t6to obce 1. 1629 
opet dsaf. rychtafi Novomestskfimu Michalovi Bitter sicovi 
i Hittersfeldu za touze summu postoupen byl toliko knihami 
mestskymi bez vyhrady desk zemskych. Za tou pffcinou 
vfiecky tyto trhy kral. prokuratorem jiz 1. 1634 byly zruseny 
a po dlouh6 pft dftm dotceny, 1. 1635 za 1970 kop mfi od- 
hadnuty, vedle cfs. resoluce 26. cervna 1637 postoupen byl 
dcerim po Vojtichovi KontJcovi Necanskem z Mink na sraiku 
jejich pohledanosti 6000 kop mfg., jiz za kral. komorou 
ni61y, ve dvou tretinach per 1532 zl., a dSdicum Rittersicovym 
V jedni tretini per 766 zl, kterou jim d^dicove Koutkovsti 
zaplatily. (C. 215, K. 9. — D. Z. 146, H. 3.) 

Manidce KarbanovS DorotS^ roz. Kohoutove z Lichten- 
feldu, mila se postoupiti a vydati polovice vseho jmenf 
oiohoYit^ho i nemohovit^ho, po jejim manzelu pozfistalcho a 
}i L 1615 od manzela zapsan^bo (Lib. contract, virid. 11, 
f- 84), vedle cfs. resol. 6. cervence 1622, a za tuto polovici 
ponechiba j( byla vinice na Bohddl6i le^fcf a 14 korc& miry 
diTici, pak damdek na iSiroke vlici^ coz X&i. manzelu jejfmu 
oileielo a ji i se svr§ky z domu na Ko6sk£m trhu jiz de- 
brtftem 11. Hjna 1621 od knf^ete z Lichtensteina bylo pro- 
Puittno. Po smrti jeji i dcery Anny pripadly tyto statecky 352 Kiir«l le SvirorA. 

s jinymi pobledanOBtmi maD^elu jejfmu Lukaaovi Earbanovi, 
kter^z nejsa Dapadftv odsouzen, onu vinicl 3 lidem nove ^7- 
Btavenym sob6 a druh£ manzelce sv6 Johanne z Hdllendteinu 
1. 1625 ujal (Lib. contract 20, f- 70); pak pro nibo^enstTf 
ze zeme vyded v saskem rnSst^ Freibergu se usadil a 16ta 
1630 dotdeoou vinici Bkrze plnomocnfka sv^bo Janovi Mi- 
nickovi z Areperku za 4000 zl. prodaL {Lib. contract. 20, 
f. 218.) 

Ostatofch vSak pohledanostf sv^cb byl Karban op§t od- 
souzen pri hommissi konfis. Fridlandshi dne 35. ledna 1634, 
protoze pfi vpadu sask^m 1. 1631 do Prahy se navritil; 
ale na pHmluvy kurfifsta Sask^ho vedle cfs. resol. 11. ledna 
1644 netoliko vypov^di Fridlandsk^ kommisse byl osvobozen 
a perdonovin, nybri i na pohledanost stou. die aecteul 
lictirny krdl. komory 1649 zl. vyndsejfcf, I. 1653 cis. po- 
jist6n( obdriel, a co do jistin po scstte sv6 Dorot^, nekdy 
manzelce VAclava Borka z Horoic, zdedfin^ch per 3250 kop 
mis. na kommissi revisionis byl nk^z&n. Avdak tuto po- 
hledanost jeho dMicov6 jeste 1. 1660 marn^ se uch&zeli. 
(C. 215, K. 9.) 

Jan TJburcf ryt. Karel ze Svirova, k&tolfk, bratr Karla 
a Eristofa, zemrel v cas zpoury, }ii se ziicastnil, tak ze od- 
souzen byl tfetiny jm^nf )iri kommisBi confiscationis ; avsnk 
dne 23. arpna 1623 pokuty byl osvobozen. Procei statek po 
nem pozftstaly THovice (kr. PIzen., okr. Blovic), ktery v po- 
kuty jiz byl ujat a die rozkazu knfzete z Licbtenstuina 
sprdvc&in statkA koofiskovanycb doe 13. zafl 1623 odevzdan, 
detem po Karlovi pozflstalym byl navracen, a6koliv po- 
stoupeni jeho Adam star§f Yratislav 7. Mitrovic 1. 1623 dne 
15. btezna zidal nabfzeje komore za nej a vesnice Roky- 
cansk^ jemu zastaveu^ smenou statek svfij Mirosov k forstu 
paastvf Zbirovskeho. (C. 215, C. 1 a V^ & S. 54.) 

Karal ryL Karel ze Svireva, katoKk, podepsal pHsahu 
a konfederaci stavftv odboju^ch sjinymi zem^ml uiioSnou, 
pfistoupil \Az k snesenf stavfiv ozavrsieof kr&le Ferdinanda 11. 
a zvolenf Fridricba falckrab6te za krile \ avsak pn kommissi 
confiscatioiiis 19. listopadu 1622 pokuty osvobozua, zav&zal 
se pri kommissi tractationis de pio opere 1. 1629 za per- Karel se SvArovA. 253 

don mu udSlen^ sloziti 600 zl. ryn na collegium nobilium. 
(C. 215, C. Vs & C. 'V41) 

Kriitof ryt. Karel ze Svirova Suchomastsky, na Hamru 
Ostrove a Valu, bratr Jana Tiburciho, oblfbil si sneseni stavftv 
odbojnych zavrzenf krile Ferdinanda IL a zvoleni Fridricha 
falckrab^te za kr&le. Pro toto provineni ph kommissi confis- 
cadonis dne 23. cervna 1623 odsouzen byl tretiny jmM^ 
kterez v teto pokut^ vsecko od kralov. komory bylo ujato, 
totiz: a) Jistiny 17.553 k. mfs.; b) ctvrty dil statku recen^ho 
Hamr Ostrov (Hammer auf der Insel, dom. Trebon.) — tvrz 
a ves Hamr s dvorem popluznfm a vsi Val a Vlkov s 28 se- 
dliky a 13 chalupniky, 8 rybnfky (zejmfena Vlkovsk^, Hlu- 
boky, Erajina, Novy, Vi&novsk^, Stipov, HIadov a Hamrsky) 
a 7 rybnfky pustymi — kteryito statek cely za summu od- 
hadm' 21.011 kop mid. od komory koupil 1. 1623 jeho syn 
Vddav Albreeht Ze ctvrt6ho dflu summy trhov6 per 5252 
kop pripadlo na tretina kral. fiska ndlezejfci 1 750 kop mf§. ; 
pak tretf dil z jistin dotcenych, vyn&sejici 5850 kop summy 
MaYii{, mimo liroky z ni za 15 let zadrzal6, tak ze Karel na 
mistt tech jistin toliko obycejne pojistfenf na 10.000 kop 
mis. pH kommissi revisionis dne 28. listopadu 1635 obdrzel. 
(C. 215, S. 54. — Lib. conf. 2, £ 248. — D. Z. 143, N. 3 ; 
297, R 18.) 

Petr Tobiti ryt. Karel ze Svirova podepsal konfede- 
nci stavft povstalych s jinymi zem^mi, pristoupil t6z k za- 
^rzeoi krdle Ferdinanda n. a k zvoleni Fridricha Falck^ho. 
^ jeho smrti statek jeho HradiSti {^ddrovo, kr. Plzefi., okr. 
BloYic) — tvrz HradiSti s pivovArem, dvorem popluznfm, mly- 
Mm, 3 rybniky (BiPeh, Vlcick^ a Popluzsky) a lesy, mSstecko 
Blovice a vsi Hradist^, Vlcice, Stitovo, Struhafe, Nechanice 
& Oujezdec s pHslnsenstvfm, jak to Earlovi 1. 1618 jeho man- 
^«Ika Harketa, roz. Hradisfski z Hotovic, postoupila (D. Z. 139, 
J. 13.) ^ k rozkazu knizete z Lichtensteina dne 12. z&H 1623 
spiveAm statkft konfiskovan^ch odevzdan, avsak brzy potom 
i^nken byl Janovi Vdclavavi^ synovi poz&stal6mu po Kar- 
tovi, kter^ pH kommissi confiscationis dne 26. cervna 1623 
bez Tfminky pokaty byl osvobozen. Tento zavdzal se pH 
konmii^ tmnsactionis dne 18. dubna 1628 sloziti jistinu 1100 kop mi&. do kril. komory za perdou jemu addleay. 
{C. 215, C. V, ; C. V4 & C. Vs-) 

JiN Karlfk z Heietjc a na Slatihanech ujel po bitv6 b^lo- 
horsk^ ze zem6 a nedostaviv se pi'ed kommissi exsecutionis 
odsouzeu rozsudkem dne 14. cervence 1622 hrdla, dH stat&u 
vSeho, propadi: a) Statek Slatinany (kr. Chrudim), k n^oiuz 
adle^ely tvrz a ves Slatifiany s podacfm kostelnim, plvov&rem 
a dvorem popl., zamek RabSteinek pusty s dvorem pop)., vsi 
ceU, Skrovada, Kochanovice, TrpiSov, Tynec, Lhota, Lipiny, 
(Lipina), a Sob^tuchy (dfl), jak to 1. 1619 Karlik manielce 
8v^ Aung roz. z Gerstorfu ve vene 7500 kop mis. zapsal. 
(D. Z. 139, K. 12.) Tento statek odhadnut^ v taxe vy^si za 
51.617 kop, V nizsf za 35.604 kop, od kr&l komory prodan 
byi 1. 1623 Lvovi Burianovi Berkovi e DuU za 28.165 kop 
42 gr. mis. (die smlouvy trhov^ jenom za 24.000 kop, ale pri 
c(b. ratitikaci pHrazeno 4165 kop). (G. 215. K. 10. — Lib. 
couf. 2, f.4I3. — D. Z. 620. A. 30; 141, B.21; 194, D. 14.) 

b) Dum sosovnf „» KometH'^ feceoy, ua Konsk^m trhu 
V Praze lezfcf, ktery od komory koupil 1. 1623 dne 17. f-fjna 
SlSpdn Benik z Tftersdorfu za 1700 kop mis. (C. 215, K. 10. 
& P. 7s — Lib. confis. 2, f. 157. Lib. contract, virid. 12. 
f. 161.) 

Adam Keohel (Kfiohel) z Hollen§teina obesl&n byl 1. 1629 
pfed kommissi transactioois k vyrovn^i se pokutu za 
udelenf perdonu; avsak die zpravy posla komornfho zeinfel 
jii I. 1619 V Tibofe, kdez pfedesle bydlel. (C. 215, C. V*-) 

Jan Kechel (Kfichel) z Hoilenitfljna, m^stan a v 6a3 zpoury 
L 1620 spoluradni Mensfho meata prazskSho, pro provin^ni 
av£ (viz Jahn) pH konmiissi confiscatioDis odsouzeo byl 
vsebo jmenf, avsak z milosti vedle kral. resoluce z dne 6. 
srpna 1624 (publik. 14. zai^ t. r.) z&etaveu ptl p&t^m dflu, 
ktery mu z komory ceskfe vydin byti mil. JmenI jeho vSechoo 
jiiE pfedtfm bylo konfiakov^no, totii: 

a) Statek Pokratice (kr. Litom6Hc.), k n6muz n&leiela 
tvrz ve Tsi Pokraticich s 15 poddan^mi p!'i rozdflnycb ves- 
nicfch cizfcb; 6 viaic do 20 korcb miry praiak^ majfcfcb, 
z nicfai jedna fecenli Hortovski; 83 provazce lesAv a po- 
rostlin, 80 zihonfl roll; mimo to desatek od 18 drtitelft 
vinic hi 10 sedmivfidernich suda vina ro(5ii4 vynASejfcx. Tento Kechel z HollenSteina. 255 

« 

statek za 11.988 kop mf§. odhadnuty postoupen byl cfs. re- 
solucf z dne 25. dubna 1630 za 13.721 kop 55 gr. mid. 
koUeji jesuitsk^ a sv. Klimenta v Praze na srizku 50.000 zl. 
ryn., od ui k potirebam valecnym 1. 1623 pfljceD^ch. Tyz 
statek postonpili Jesuit6 v summS 10.000 kop die vyrovnani 
z dne 17. cervence 1648 k fundaci klastera Domiuikan&v 
tt sv. MaH Majdaleny y Mensfin m^ste prazsk6m, od nShoz 
L 1652 opet Jesuit&m u sv. Klimenta byl prodan. (C. 215, 
K. 13. — Lib. conf. ?, f. 401. — D. Z. 143, N. 2; 297, F. 
28 & 662, H. 1 a 3.) 

b) Dviir KecJdiv v Pfednfm Ovenci (Bubenci) u Prahy 
lezicf, ktery vedle cfs. resoL 28. listopadu 1624, 24. ledna 
1625 a 8. listopadu 1627 za summu odhadni 2638 kop 16 
gr. miS. prodan byl Tomdsovi Markovi z Markfeldu, cis. dvo- 
renfnn a komornfku, jemuz k tomu cis. resol. 26. dubna 1628 
jesti kousek louky u Obory na rece lezfcf k uzfvanf na cas 
zivota byl postoupen. (D. Z. 142, Q. 27 & 294, N. 1.) 

c) I>va domy v jedno spojen^, v Mensim meste praz- 
sk6m Da ndmestf vedle radnice lezicf, u Plavfna (u SplavfnA) 
recent, kter6 vedle cfs. resol. 28. listopadu 1624 a 24. ledna 
1625 koupil za summu odbadnf 12.025 kop mfs. tyz TomdS 
Marek (Marcus) z Marhfddu^ jemuz polovice suinmy trhovfe 
byla darovana, druha pak porazena ze summy 12.000 zl., 
jez Markus na statky konfiskovan6 k potrebam valecnym 
pftjcil. (C. 215, K. 13 & P. 2. - Lib. conf. 2, f. 314. — 
Index 3, f. 202.) 

d) Zahrada reiend Flavinovskd s velikou it^pnicf a do- 
mem V Mensfm miste prazsk^m vedle domu Adama z Wald- 
steina za kl&sterem sv. Tom&de le^cf a dskami zemsk^mi 
se h'dfcf, za 500 kop gr. cesk^ch (1000 kop mfS.) odhadnuta, 
kterou Adam z WcddSteina^ nejvyiisf hofmistr kral. Cesk^ho 
koupil za 4000 kop mis., na kterouz summu 428 kop 34 gr. 
zaplatil a zbytek summy trhov^ od cfsai'e darem obdrzel. 
(C. 215, K. 13. — D. Z. 142, D. 8.) 

e) Vmiee na str&ni Podbabsk6 u Prahy lezici, kter^ se 
Qjal nejvysii pnrkrabi Adam ze Stemberka pod ton zaminkou, 
ie lezda na gmntech purkrabsk^ch. Po jeho smrti vedle 
dekreta komory cesk6 z dne 10. brezna 1625 postoupen byl 
dfl tito yinice Marii Maximilian^ Sternberkov6, druhy pak 256 Kek — Kekule. 

dil kliSteru Matky Bozi nad Lonif v Prsze. — Potom pro- 
diny byly oba dfly Jaroslavovi Sofitovi hrabSti a Minnie 
za 2228 kop 24 gr. ma (C. 215, E. 4; K. 13 & P. %.) 

Die dtitu 8 Eectalem ph komofe cesk£ dnc 26. dnora 
1630 ncinen^ho vyndSela summa za vsechny statky jeho 
31.042 kop 20 gr. mli, z kter6z pfipadlo na Ctyry p§tiny 
kral. fisku v pokut6 nAlezejfcf 24.833 kop 52 gr., a na p6- 
tinu Kechlovi z milosti zanechanou 6208 kop 28 gr. m. Na 
tento patj dO, jakoz i na v^no jeho manzelky Anny per 
4000 kop mf6. vydino bylo Kechlovi vedle da. resol. 13. 
Hjna 1631 cfs. pojist^nf. Kechel pak jsa pro u&bozeQstvi 
8 man^elkou a dUkami sv^mi v Sasku usazen, domabal se 
1. 1635 a 1638 toho, aby jemu a jeho manielce sammy do- 
tcen6, aneb aspo6 uroky z nich zadrzal^, z komory deske 
byly vydany. Ale nedostal nifieho, aoi d6d!Cov6 jeho, kteH 
se 1. 1643 jakozto poddanf kurfifsta Sask^ho na jeho pH- 
mluvu pozdstalost onu uch^zeli; nebot Kechel pro oa- 
vr&cenf sv£ do Cech pH vpadu sask^m 1. 1632 XAi pn kom- 
tnissi confis. Fridlandsk^ 1. 1634 vgeho statku sv^ho odsouzen, 
nezadal za reviai vypov^ai nad vyneSeni. (C. 215, K. 13.| 

Ondfej Kek z Schwarzbachu, ph kommiaai confisc. od- 
souzen k manstvi, avsak dne 26. listopadu 1622 pokuty byl 
zprostSn. (C. 215, C. '/,.) 

Albrecht Kekule ryt. ze Stradonic na Sobochlebfch, 
Kysperce, Stradonicfch a Nasavrclch, zemtel dne 21. srpna 
1622, ustanoviv 1. 1620 za dftdice stryce 3v6ho Vildna Di- 
vise Kekule, nezletil^ho syna Vildna Kekule, a oaipfdiv za 
porucuicL jeho manzelku svou Lidmilu, roz. Sekerkovu z Sed- 
cic. (D. Z. 140, K. 14.) Avsak pro licaatenstvi bv6 re zpoui'e 
pH kommissi confiscationis dne 31. hjna 1622 odsouzen byl 
Kekule pohvice jmiai, tak ze v t^to pokute vgecky statky po 
n^m pozAstal6 od kr41. komory byly ujaty, totii: 

a) Statek Nasavrky (Nassaberg, kr. Chnidim), k nfimui 
niilezel zAmek pusty Stradov, tvrz a mfistys Nasavrky a ves- 
nice Vocboz s dvorem poplulnfm, OboHce, DrahotJce, Vej- 
soDfn (V^Bonln), Javorn6 a Peklo. Tento statek, bez sTrSkfl 
za 26.534 kopy mfa. odhadnuty, koupil I. 1623 od kril. ko- 
mory cizozemec Frantiiek de Couriers^ cfs. plukovnfk, se Kektile ze Stradonic. 257 

Fvrsky za 28.078 kop 34 gr. mis. (C. 215, K. 14. — Lib. 
conf. 2, f. 153. — D. Z. 153, H. 24.) 

b) Statek SobocJdeby (Sobechleby, Sobechlapy, Sobo- 
chleben, kr. LitomfiHc, okr. Chabarovic), za 24.240 kop m. 
odbadnuty, k nimuz n&lezela tvrz Sobochleby s piyovarem, 
dvorem poplui^nfm, ml^nem, oboroa, 3 bazantnicemi, 4500 
provazci lesft, 4 rybnfky ; pak vsi Sobochleby s 16 poddanymi, 
MarsoY (Marschen) s 12 poddan^mi, §ejiioy (Bohusudov, 
Mariaschein) s dvorem poplu^nfm, Modlany ' s dvorem popluz- 
Qim a 21 poddanymi, Uncfn (HuotscheD, Hundstein, Hain- 
stein, Hohenstein) s 24 poddanymi a pustym z&mkem Ky§' 
perkem. 

c) Polovice statku Siradonice (okr. Slan6, dom. Zlonic), 
totii dvftr popluznf a pftl vsi Stradonice s ctyfmi cbalupniky, 
mlynem a dv6ma rybniky, za 4054 kopy m. odhadnuta. 

Stalky Sobochleby a Stradonice vedle cfs. resoluce z dne 
*n. ledna 1623 prodany byly za 32.335 zL r;^n. cizozemci 
Alezandravi liegniers sv, pdnu z pieUeben^ cfs. nejvyssfmu 
licutenantu a strazmistru, ktery \ summe trhov6 2000 zl. 
riobrovolne dati se podvolil, kdyz vdova Kekulovd na zkrdcenf 
H steiovala, dokazavsi, ze statek Sobochleby pi^flis nfzko od 
komory byl odhadnut, jezto die contrataxy jeho cena 82.210 
kop mis. vyndsela. (C. 215, K. 14. — Lib. conf. 2, f. 411. — 
I>. Z. 153, A. 19.) 

d) Jistinp 20.000 kop m{§., z nichz Kekule jiz pred 
/ponroa 10.000 kop manzelce sv6 Lid mile byl postoupil, tak 
ie tato na statcfch dotcenych v&bec pohled&vala 33.950 zl. 
Vvsak mfsto t^to pohledanosti vyjednano s n( pri kommissi 
leTOionis toliko na 7000 kop mis. (8166 zl. 40 kr. ryn.), na 
kteroui snmmu ji od Regniersa 2000 zl. vyplaceno, na zbytek 
pak 6166 zl. 1. 1638 dne 13. kv^tna nov6 cis. poji^t^nf ddno 
tiyb, tak ze z t^to pohledanosti jejf kr&l. komore 25.783 zl. 
kdobrfcmn pnpadlo. (C. 215, C. Va & K. 14. — Lib. conf. 
2, f. 412.) 

e) Dim Kekul&vsky na Kofisk^m trhu v Nov^m m^st^ 
praiak^m leifcf a vyhoirel^, jehoz podle odkaza Albrechta 
Keknle iifiti iddal 1. 1623 Samuel Mathisaeus de Hostinna, 
koQdpista pti kancelafi £esk^. (C. 215, K. 14.) 

17 f) DUm Eekulovsky v Star^ m^stS prHzsk6m vedle 
domu Viclava Fialy a proti lazni Tocenici na rohu lezfci, 
ktery od krdl. komorj vedle dekretu knizete z Lichtea^teina 
(Ine 26. bfezna 1623 koupil za IfiOO zl. rju. Eaipar Celler 
(Zeller) e Eosenthalu, els. hejtmaD panstvf Pardubick^ho. 
(C. 215, K. 14. — Lib. contract, caenil. 3, f. 318.) 

Die uctu pri komofe cesk^ doe 4. brezna 163S ucine- 
n^bo s Purkhartem KekuU, syaem svrchu dotcen^ho Vilfm& 
Divide, strjce a d^dice po zemfelem Albrechtovi, pfipadlo 
na polovici t^mui Purktaartovi a jeho bratru ViKmovi DivU 
sovi z milosti zanechanou 32.546 zl. Ale pon6vadi VUetn 
DiviS Kektile po vp&du sask^m 1. 1631 s nepHtelem ze zem^ 
vyjel a t sluzb§ jebo zflstal, tak ze pH kommissi confis. 
Fridlandsk6 odsouzen byl vdeho jm^nf ; prlpadla jeho polo- 
vice z dotcenycb 32.546 zl. t6z kral. fisku. — I dil Purk- 
hartftv die lictu komory ceskfi z dne 9. dabna 1650 snizen 
byl na 11.160 zl. 50 kr., na kteroui^ Buoimu teprv 1. 16i>5 
jeho synfim Vil^movi, Albrechtovi a Janovi KaSparovi cis. 
pojiSt^nf bylo dano. Tak se dostalo kr^l. fisku z poz&stalosti 
po Albrechtovi Eekulovi gummou 76.102 zl. r^o., ininio uroky 
Purkhartovi a jebo dedic&m z dflu jeho za 43 16ta zadiiale. — 
K tomu pohledanost vdovy Majdaleoy Kekulov^ na statku 
Sob6chleby per 3000 kop miS. jest^ 1. 1690 pri kommissi 
revisionis nebyla vyffzena. (C. 215, C. '/, & K. 14.) 

Mikulii Kekule ryt. ze Stradonic (Zebrovic, 2irovicl 
sucaatDil se oaobne vypravy vilecn^ stavb povstalych a za- 
vazal se pH kommissi transacUonis dne 21. cervence 1620 
za proviu^nf sv6 sloziti pokutu 600 zl. ryn.; avSak oddal se 
1. 1631 pfi vp&du sask^m pod kurflrsta Sask^ho k slu£b§ vo- 
jensk^ a zemi-el brzy potom v Feme, neobdriev fAdn4ho 
perdonu. Froto odsouzen byl pfi kommissi confis. Fridlantl- 
ski dae 16. ledna 1634 vgeho jm6nf. Jeho dviir „7i^tovsfcs' 
feCeny, ve vsi Bfeiiiorsi (Brezinivsi, okr. KarUn.) s krtraou 
fedenou BHou, lezfcf na gruntech kUstera MelitenskSho Matky 
Boii pod ^etSzem v Men^fm misUi prazskim (kter^i dvAr 
Kekule 1. 1630 od m6§fana Starom^stsk^ho Jana atari. Pe- 
trackft z Vokouodteina 3ob6 a manielce 8v6 Mark6t£ Alene. 
roz. Voatrovcov* z Kralovic, byl koupil), z polovice i^at byl 
k ruce knttete z Fridlandu, kdezto pH druhfi polovici vdova Kekule — Kelbl. 259 

Kekulova az do smrti sy6 byla zanechana. Ale po smrti kn(- 
2ete z Fridlandu ujal se Vilem Vratislav hrahi e Mitrovic, 
Telkopi^evor HAn MelitenskSho, dotcen6ho dvoru zcela a 
zuplna, ackoliv polovice na sestru zemrel^ ydovy Kekulov^ 
Annu Marii VostroYskou pr&vem n&padnfm prijfti mela. Avdak 
tato marnS se domahala 1. 1636 prava sv^ho, ani jejf d^di- 
cot6 nepoHdili niiehoz; nebot priorat Mdu dotcen^ho byl 
V drzeni t^hoz dyora jestfe 1. 1691, kter^hoz 16ta velkopfevor 
Tjzvin byl od komory cesk^, aby se s ni strany toho majetku 
porovnal. (C. 215, C. 'U & Vi ; K. 14.) 

ViMm Divii Kekule ryt. ze Stradonic docinil se zpoury 
I. 1632 Y cas vpadu kurfirsta Sask^ho do m^st Pra^skych, 
dada se potrebovati pod armddu t6hoz kurfirsta ; pro kter^z 
proyininf odsouzen pH kommissi Fridlandsk^ dne 16. ledna 
1634 Ysebo statku sy^ho, propadi : a) DU svikj per 3000 hyp 
mf^., od stryce jeho Vdclaya Kekule odkdzany a pojisteny 
na statku JPravonini (kr. Cdslav., okr. Kraloyic. Dolnl), v jehoz 
drzenf a uzfydnf jeho starSf bratr Purkhart byl. Tato summa 
od cisafe 1. 1636 postoupena byla Oldrichovi Skuhrovsk6mu 
na porazku 3500 kop ml§. od krdl. komory jemu poyinni. 
(C. 215, C. 'A ; C. '%8 & K. 14.) b) DU svAj 16.273 zl, 
kter^z po f Albrechtovi Kekuloyi nafi pripadl. (C. 215, K. 14. — 
Viz Albrecht Kekule.) 

Jan Kelbich z Ostrychu 1. 1629 dne 5. unora pi^ed kom- 
missi transactionis obesldn, aby se naroynal o pokutu za 
ndilenf perdonu, nepostayil se jeSte dne 17. unora 1630; 
nebot die zprayy posla komornfho, kter^ obeslanf jeho na 
statku Lihmci (okr. JiHn.) odeyzdal, Kelbich za pHcinou 
reformace jiz piredtfm ze zeme ujel. (C. 215, C. V4.) 

Adam Kelbl ryt. z Geisingu (Keysinku) odsouzen pri 
kommissi confiscationis dne 23. ceryna 1623 tfetiho dUu jm6n( 
sy^ho, propadi statek Netluhy (Pn6tluky, Mn^tluky, kr. Lito- 
miric, okr. LoYOsic), tyrz a yes s dyorem popluznfm a 8 
poddan^i ye dyou yesnidch, kter^ predtfm za 8250 kop 
mfs. byl koupil a k nemu2 n&le^el t62 dfl statku Predlick^ho. 
Statek ten odhadnut^ za 4582 kop, prod&n jest od komory 
£esk6 cizozemci Frantiihovi ryt de Couriers za 4654 kop 
mfl. (C. 215, K. 15. — Lib. conf. 2, f. 251. — D. Z. 153, 
H. 18.) 260 Kelbl z Geisiiigu. 

Kelbl, m&je se pro n&boienstvf ze zem6 vystghovati, 
vyhled&val toho pH dsaii, aby jeho manielce Eve rozen^ 
Hi'udkov6 veno jeji 3000 kop mis., na dot^n^m statku 
poji§t£ii6, jakoi i jemu dv^ tiretiny z milosti zanecfaan6 
podl« Bummy trhov^, za kterouz on statek ten byl koupil, 
vyplaceny byly, st^suje si, ^e beztoho velmi byl zkr&cen tfm, 
ze statek jebo pr&ve v cas znf mu odnat a za n^kotik Uslc 
kop obiU hned potom od Couriersa bylo prod&no. Avsak ne- 
dostalo se nicehoz ani jemu, ani jeho manzelce, kter^z pited 
Dim I. 1657 zemrek. Jest^ 1. 1673 dcery po nich pozflatal^, 
Anna Alzb^ta z Griinthalu, Hagdalena a Eva Polyxena, sprn- 
Tedtnosti 6v6 marn^ se domihaly; uebot od kommisse re- 
visionis dne 18. linora 1673 co do v6na matky sv* odmrSWny 
byly za ton pficinou, ie otec ji prczU; co do oatatnl po- 
bledanosti ukiz&ny byly na komoru ceskou. (G. 215, K. 15.) 

Bernard Kelbl ryt. z Geisingu a na Hrbovicfcb, pK kotn- 
missi confiscationis vedle ki'al. vypovMi z dne 17. brczna 
1623 odsouzen k manstvi. Jeho syn Adam na mfst^ otce oe- 
mocn^ho pHjal l^no dne 2. rfjna 1626 na statek Brbovice 
(Herbitz, kr. Litom^Hc., okr, Chabarovic., dom, Chlumec) — 
tvrz Hrbovice s dvorem popluinim a dfly vsf Hrbovice, StHio- 
vice, N^meckA ves, D61ous a Kamenice — za 8714 kop m. 
odhadnuty, ktery 1. 1628 s kril. povolenfm pro dluhy (11.001 
kop m,) Petrovi Jindfichovi ze Stralendorfu za 6200 kop m. 
prod^D a 1. 1652 z manstvi propust^n byl YiUmu AUtredUovi 
z Kolovrat k ruce jeho ditek, n^padnikfl Stralendorfovskjrcfa. 
(C. 215, C. V,o- — D. dv. 7, f. 23, 38 & 47 ; 68, I., f. 63.) 

Druh^ syn Eelblfiv Vaclav mladii prijal na miaki otce 
dne 22. 6ervna 1626 Uno na polovici statku Pfedlice (Ober- 
Piodlitz, kr. Litom^Hc., okr. U8ti n. L.) — tvrz a ves Ked- 
lice (d(l) s dvorem popluznfm hofejgfm a ddy vsf Hrbovice, 
Stffzovice, N^mecki Novaves, D^louS a Kamenice (D. Z. 185, 
C. 30, E. 23 & M. 20 & 22) — za 7450 kop mtt. odhad- 
nutou, a roaje odejfti ze zemi pro nAboiEenstvI, 1. 1638 pro- 
dal jej s krdl. povolenfm z dne 30. Hjna 1629 za 4800 kop 
m& Salomounovi Freudenbergerovi ji Havelsbergu, da. rychttii 
T tJstf n. L., jenz na sammu Crhovou 3000 kop dluien xQ- 
stal. V cas vp^u saskibo I. 1631 navrdtil se Vddav XetU 
do zem6 s nepHtelem ; proCei pfi kommissi eonfis. Fridland- Kelbl z Geisingn. 261 

she 25. ledna 1634 odsouzen vsebo jm^uf, propadl dotcenou 
summn 3000 kop mis. i s uroky, od Freudenbergera mu za- 
drzalou, kter^z se 1. 1638 marue domdhal, zadaje cisare, aby 
mu provinini jeho v cas vpddu sask^ho bylo prominuto. — 
Statek pak P^edlice^ na ktery 1. 1659 Ferdinand ArnoSt a Jan 
Jiri, bratri Freudenbergerov^ z Havelsbergu, l^no prijali, 1. 1694 
hrabiti b ScMnfeldu z manstvi propusten byl proti odvedenf 
2000 zl. n&hrady za quota manskou az na ten cas zadrzalou. 
(C. 215, C. 7,0. — D. dv. 7, f. 31 & 172; 68, II. f. 34.) 

Jan Herman Kelbl ryt. z Geisingu zemrel v cas zpoury, 
jiz se ziicastnil tfm, ze piistoupil k snesenf stavfiv odboj- 
nyeh o zavrzeni krale Ferdinanda 11. a zvoleni Fridricha 
Falck^bo; procez pri kommissi confis. 23. cervna 1623 od- 
souzen byl tretiny jm§nf. Jeho statek Habrovice (Jonsdorf, 
kr. Litomeric, okr. Ghabarov., dom. Breznice), dvAr popluzni 
a vcs Habrovice s vesnicemi Bohna a Delous (Tillisch), v po- 
kuti ujat a za 5214 kop mis. odhadnuty vedle cfs. resoluce 
3. unora 1624 postoupen byl cizozemci Janovi Kasparovi 
z Kerbic (Ktirbitz), hofmistru kurfifsta Sask^ho, pro jeho 
v6mi sluzby za 6714 kop m(s., ackoliv Couriers zan o 2000 
kop mfs. vice podaval. (C. 215, K. 15. — Lib. conf. 2, f. 
249. - D. Z. 153, G. 21.) 

Naproti tomu statek Vieborice (Schobritz)*) — tvrz 
a ves Vsebonce s dvorem popluznim, pivovdrem, ovcinem, 
vinid a chmelnicf, vsi Nemecka Novaves (dil), DSlous (dil), 
Kamenice (Kemnice, jinak Benei^ov, dil), Telnice s mlynem, 
pilou a papirnon, Strickenwald s dvorem popluznfm, Zddr 
s dvorem popluznfm a 2 mlyny, Gukmandl (Zuckmantel), 
Drozkov (Strazky, Troschig) s miynem a BoStitice (Bo^ti- 
sice, Postitz) s dvorem popluznfm a 2 mlyny ; — t^z statek 
ydUcjf Chuderav (Gross-Eaudern, okr. tJsti n. L.) — tvrz 
a ves Ch. V. 8 dvorem popl. a pivovarem, vsi Mal^ Chude- 
rov, Neznabohy, dv4r popl. Eoikov s vinicf a ves Lovosov — 
l^t^ omyiem byly konfiskovdny, navraceny jsou manielce *) Statek VkiboHce — tvrs a ves s dvorem popluSnim, vsi NimeckA 
^OYives (cUl), DilouS (I osedl^), Kamenice (1 osedl^}, StrAiky a tdir 
• dTorem popluSnim koapil 1. 1681 Yolf 2oldan Stampach od Jana Lun- 
l^ytt* s Lnnkric gmSnoa za statek svij ves ielesmou s dvorem popluS- 
itun, al^em a pooatkou ve vri MScholnpech, a nad to za 3550 kop gr. 
««k- (D. Z. e4, Q. 1».) 2G2 Kelbl ■ Geiiiopo. 

Kdblove Estfe, napotom RadfnoT^ (Resov^), roz. §tampa- 
chov£, iteraz je co d^dictvf zpupn6 po otci srSm Janu Al- 
brechtovi ze Stampachu I. 1628 prodala za 40.000 zl. ryn. 
Alexandrovi Regniersovi. (D. Z. .143, A. 20.) 

dT^ tretiDy Kelblovi z milosti zanechan^ uch^ela se 
po jeho smrti 1. 1624 vdova po nem pozftstali, dotceni 
Estera; aviak 1. 1630 t£to pohledauosti k nice cfsafe se 
Yzdala proti toinu, ie pti v£ii§ sT^in 3750 kop na statku 
Habrovick^m byla zflstavena. (C. 215, E. 15.) 

Petr Kelbl ryt. z Geisingu zemi'el v cas zpoury 1. 1620, 
zanecbav statkj s\€ Chlumec a KUSe synflm svym Ottovi, 
Rudolfovi, Jindnchovi, Petrovi a JaDOvi Viclavovi, z nichiS 
nejstarfiiho Otta ksaftem svym 1. 1617 ustanovi! za ponic- 
Dika bratrilv jeho let nemajfcich, Petra a Jana Viclava, dfl- 
vgruje se, ie on bratry sv^ k ucenf Hternfmu, obzvUst^ pak 
k zvjfkdni jazyhi ieskemu, v6sti a drzeti bude. Avsak Petr 
Kelbl s&m i jeho synovfi Olta a Rudolf pro 8v6 provincDt 
T cas zpoury pH kommissi confiscationis vseho jm^nf od- 
souzeni, potom z inilosti vedle krdl. vypovedi z dnc 28. ledna 
J623 Otla pH dvou tfetinich a Rwlolf pri polovici podflfl 
sv^ch ponechani, ostatnf pak jicb bratff vypov£d( dne 6. 
doora 1623 zQstaveni byli pH celych podilecb svych na Btat> 
cich dotcenych, kter6 jiz pf edtfm v pokutfi byly ujaty. 

Oba pak statky a) Cklumec (Chlum, Kulm, kr. Lito- 
in^Hc, okr. Chabai-ovic.) — tvrz a ves Chlumec s podacfm 
kostelnim, dvorem popluznim, dv^ma miyny, viuicemi, lesy 
ft \him phslusenstvfm, jak to Otta Kelbl po otci sv^m Pe- 
ti-ovi zd^dil a 1. 1584 podle snimu obecnfbo 1. 1549 do desk 
zemskych znova i&m vlozil (D. Z. 251, D. 25) — odbadnuty 
za 109.920 kop miS.; b) Klise (Kleische) — tvrz a ves 
8 dvorem popl., 2 viaice ieienA MikuUsovic a Liohartovic, 
a ves Levfoi — odbadnuty za 21.142 kop mfs., tedy oba 
statky Tjedn£ summe za 131.062 kop neb 152.906 zl. ryn., 
vedle cffl. resol. 14. Hjna 1623 post«apeny byly za 127.167 
zl. ryo. cizozemci HSsk^mu vicekancl^H Petrovi Jindfickovi 
sv. pdnu ee Strahlendorfu tak, ze mu ze summy trhovA po- 
vaieao bylo 35.000 zl. z cfs. milosU mu darovan^ch, pak 
70.363 zl. 58 kr., jH mil za cfsafem, zbytek pak 21.637 zl. Kelbl % Geisin^. 263 

Yedle efs. resol. 29. prosince 1623 zaplacen byti mil Hi* 
skymi dolary (1 dolar po 8 zl. pocftajfc). 

Dotcen^m bratrfm Eelblovym, z nichz JindHch zemrel, 
dfly jich yykazany byly pH komore cesk6, tak ze po zapla- 
ceni dlahfty ze summy pozfl8tal6 per 111.804 zl. pripadlo na 
dfly Petra a Jana Yaclava po 27.951 zl., na dil Otty po 
sr42ce tretiny v pokuti propadl^ toliko 18.634 zl, a na dfl 
Rodolfliv po sr&zce polo vice krdl. fisku y pokat^ n&lezejicf 
jenom 13.975 zl.; na kter^zto dfly kazd^mu z nich dne 30. 
bfezna 1630 cis. pojistenf bylo dano. Z t^chto bratrf, ze zem6 
pro nabozenstvf odesl^ch a v Sasku usedl^ch, navratili se 
pri yp&da gy^dsk^m 1. 1639 Radolf a Petr, a ujali se statku 
Chlumn, kter^ podrzeli az do vyhn&ni Sy^dfty z Cech, s nimiz 
opet ze zem6 yyUhli. Aysak nemohlo se na ne nicehoz do- 
kizati, tak ze synoyi po Petroyi poziistalem, Karloyi Kel- 
blovi, ds. pojistenf 1. 1666 opet bylo nayriceno. (C. 215, 
C. V, & K. 15. - Lib. conf. 2, f. 149. — D.Z.141, M. 20 
^ 292, N. 29.) 

Mimo to zanechali bratH Kelblov6 dUm syflj v Souke- 
Qick6 alid na Noy^m rnist^ prazsk^m lezfcf, k drzenf a uzi- 
vanf SY^mn prokuratoru Karloyi Libeck6mu, ktery se o n§j 
1. 1643 poroynal s Vil6mem Mincenbergerem, expeditorem 
komory ceskfi. Dflm ten byl 1. 1638 za 600 kop m. odhad- 
nut. (C. 215, K. 15.) 

Viclav atarii Kelbl ryt. z Geisingu pro sy6 licastenstvf 
Ye zpoure pri kommissi confiscationis yedle krdl. y^poy^di 
'•^8. ledna 1623 odsouzen byl tretiny jmSni, y kter^z pokute 
byly konfiskoy&ny ysecky stalky jeho, totiz : a) Chvojno 6eshe 
iBohm.-Eahn, kr. LitomSric, okr. Chabafoy.) — tyrz a yes 
ChYojno Cesk6, pak tyrzka a yes Chyojno mal6, jak to po 
Rudolfovi Kelbloyi na Vddaya starSfho pripadlo — kter6z 
za somma odhadnf 6836 kop mis. od kral. komory koupil 
1. 1623 cizozemec FrantiSek de Couriers. (C. 215, K. 15. — 
Ub. conf. 2, f. 151. — D. Z. 153, H. 18.) 

b) DOany (Jetschan, kr. Litom^Hc, okr. Loyosic.) — dyftr 
poplozni a yes Ddcany, pak dyAr Semed (Semcice, Semtsch), 
jak to Kelbloyi Jan ^tampach od panstyf Kodtick6ho za 
n.000 kop mfs. odprodal — kteryz statek za summu odha- 
dnf 39Q7 kop mfs. Kelbloyi 1. 1628 na srdzku jebo dyou 261 Kelbl — KMii. 

tfetin ponech&n, a od neho I. 1628 za touze suminu Janovi 
Tretscherovi ze Steinbachu (jioak ze Steinberga) prodin 
byl. (C. 215, K. 15. — Lib. couf. 2, f. 223. — D. Z. 143, 
C. 19.) 

Die dctu komory cesk£ z dne 15. unora 1622 z vc§ke- 
i-6bo jm§Df Kelbla, vynJiSejfcflio 10.743 kop, pHpadlo po 
sMzce dluhfl per 3700 kop kral. fisku 2347 kop 40 gr., a 
ua dve tretiny Kelblovi ponechan^ 4695 kop 20 kr., z oichz 
mu porazena aumma trhovi za statky Decany a Semec, na 
zbytek pak 788 kop dim cfB. pojistenf. (C. 215, K. 15.) 

VilAm Kelbl ryt. z Geisingu, syn Bernardftv, pfi kommissi 
confiscationis vedle kral. vypov^di z dne 17. bfezna 1623 od- 
souzen tfetiny jmgof, propadl statek Pfedlice (Prodlitz, kraj 
Litom^Hc, okr. Vsti n. L.), totiii: dfl vsi Predlic 8 14 pod- 
danymi, z nichz 2 s potahy, ve vsi Hrbovicfch 2 cbalupnfky, 
ve vsi Vinn6 (Weindorf, nynf Winney, okr. Litom^ric.) 2 
osedl6, ve vsi Bodne (Roudn^) 1 sedlaka, ve vsi Tynisti 
(Tunscht) 2 sedlAky s 2 chatupnfky, ve vsi Kamenici (Ka- 
mitz) 1 chalupnfka. Tento statek koupil od kral. komory zn 
summu odhadnf 5158 kop mis. 1. 1623 cizozemec FratH. ryt. 
de Cmriers. (C. 215, K. 15. — Lib. conf. 2, f. 251. — D. Z. 
153, H. 18.) 

Jan Vilfm Kfallf ze Zakiova, jinak z Saxova (Kfeller, 
Gfeller vou Sacbseogriln), po svS smrti pH kommissi confisc. 
vedle kral. vypovedi dne 18. cervence 1623 odaouzen by! 
tfetiho dilu jm^nf, kter^z za tou pHcinou vSecko od kral. 
komory bylo ujato, totii statky Siare SedliSti a Castkov 
(Icr. Clieb, okr. Tachov), k nimz n&lezely tvrz a ves Odstkov 
(Schosseoreith) *), tvnc a ves Pemolec (Bernetzreith, star. 
Berartskleyt), tvrz a ves Ttidvory, jinak Dreihiifen (u Vo- 
kova, Wogau, okr. Cbeb), tvrze pohoi'el6 v Star^m Sedlisti 

*) Sutek Gdstkov — tvra a ves Ointkov s dTortm poploEnlm, iul;>-- 
nem a dil vsi Poraolcc — koapil I. 1591 KfellF od VJIema Hohuie e Ot'e- 
Sic (K 7160 kop mU. (D. Z. 1G7, O. 11.) — K tomu pHkoupil 1. 1606 oct 
komorolkfL pamtvi Tachovskibo la lO.lio kop tnU. vaj Morienk«ten cc- 
lou, ve vsi BemjgBrejtii jrcniolci) 10 oiedlycb, ve vsi Sosenrejtu (Ciiil- 
kovi) 3 oaedli, vti vsi V^likem Gropicre^tu (Kapotin^) S osedU a I nlv- 
ntio; dvAr poplaiDi TKdvor? (DreihQftoD) b rybali^kr, tH S kopjr Hi ^. 
m[f. platu BUllJbo a m«ite£ka Starffao SedlUlS; dva kuaj les&v {^en^ch 
Cejtiberf • Schwano Lake a XS9 prorasci dMvl a jin^ni pHBluieDitrfm. 
(D. Z. 13S, D. Si.) Khjn — Kirchmajer. 265 

(Al(-Zetlisch) a pri dvofe popluznim Lukavice, vSe s dvory 
popIuzDfmi a vesnicemi Maschakoten (Morgenkoten, star. 
Marsekuden), Rapotin Velky (Krapotin, Gross-Gropitzreith) 
a Innichen (Imcben, star. Incha), pak rafistecko Star£ Sed- 
liite s piislusenstvim. Tyto statky, za 76.881 kop inf§. od- 
badnat^, dne 30. Icdna 1624 od komory cesk6 koupil Jan 
KrUiaf Kavka iOansky sv, pan z Hiian za 110.000 kop 
mfi, do kral. dftchodfl jiz ke konci 1. 1623 v lehk6 minci 
odveden^ch (totiz 6000 kusd dukatft po 16 zl. = 96.000 zl., 
ackoliv t6 doby statky konfiskovan^ jiz jen dobrymi penezi 
placeny byti mely, tak ie dukat toliko za 2 zl. 20 kr. mel 
se poiitati), cfmz krdl. fiskus 84.000 zl. ztraty utrp^l — die 
zpravy uctiLmy komory cesk6 z dne 27. listopadu 1650. 
(C. 215, G. 3. — D. Z. 142, E. 16 & 293, G. 6.) 

Na dve tretiny Kfelirovi z milosti ponecban^, po srazce 
dluhfl per 9800 kop m{§., m£Io jebo dedicAm z komory cesk6 
Yjdino b^i 73.500 kop mis., o n6z se Kfelffovi synov6, Vilim 
a Joachim Vilim^ ph kommissi confiscationis dne 4. listopadu 
1623 pokuty osvobozeni, 1. 1636 mam^ uchazeli ; nenf v§ak 
vytceno, zdali pozdiji n6£ebo dosabli na tuto pohledanost 
svou. (C. 215, C. % & G. 3.) 

Kaipar Khyn z Kbynu (KhOn) pro provin^nf sy6 v cas 
zpoary pri kommissi reyisionis 1. 1630 odsouzen byl v$eho 
jmid, totiz jistiny 1000 kop mfs. i s liroky desftiletymi per 
600 kop mfl, jiz mil na statka ^Studenka** po Jirfm §tast- 
nem Vancurovi z Bebnic konfiskovan^m. (C. 215, C. Vs-) 

Maximilian Khyn z Kbynu, pri kommissi confiscationis 
<ine 3. ffjna 1623 pokuty osvobozen, zavazal se za perdon 
ma ndelen^ pH commissi tractationis de pio opere 1. 1629 
diti 30 zl. ryn., kterez die listu upomfnacfbo z dne 2. dubna 
1631 k alnmnatu kl&itera u sv. Jakuba v Praze o sv. Jiri 
t. r. odY^sti mel. (C. 215, C. Vg.) 

Jan Kirehmayer vladyica z Reichwio, v cas zpoary 1. 1620 
primis Star^bo mSsta praisk^bo, byl mezi osobami stavu 
n^tskiho pri snimu generalnim 1. 1620 zvolen^mi k stvr- 
*cnf konfederace stavflv odbojn^cb s Ubry v Prespurce dne 
15. lediia 1620 zavi^en^. Pro kterez provininf odsouzen byl 
L 1624 k penizit^ pokttt6 za perdon jemu udileny. Potom 
^ se potfebovati u nepHtele pri vpddu sask§m 1. 1632 a 266 Kirchmo/cr — ElBdenaky. 

od cfs. lidu by) z^at; procez pH kommissi confiBcattonis 
Fridlandsk^ dne 25. ledna 1634 odsouzen byl v§eho jmSni 
sv^ho, kter^l pozd^ji k nice kril. fisku bylo uj&to, totii : 
a) Jistiay na 40.000 kop mik, jei Eirchmayer ddem s4m 
za rozlidn^mi m^sty a osobami v CechJich m^l a dflem po 
inatce sv^ Aneice a sestrjich sv^ch teprv po Fridlandsk^ kon- 
fiskaci 1. 1638 zd§dil. — b) Jistiny na 20.000 zl. za kurfir- 
stem Saskym i vsecko jebo jm^af mohovit^ v Dr&idanech. — 
c) Zahrada pusta, na Smeck&ch v Novim mist^ praisk^m 
u briny Svi&sk6 le^fcf, kter^ 1. 1645 od komory cesk^ po- 
stoupena byla za Bummu odhadnf 100 zl. Danielovi Pachtovi 
z Rajova, sekret^i pri komofe ceskd na srizku platu zadrza- 
liho jebo tchAoovi, Rafaelovi Mnisovsk^mu ze Sebuzyna. 

Teto pozilstalosti po Kirehmayerovi, jenz 1. 1640 dne 
24. srpna v fteznfi bez posledni vflle zemrel, vyhledivali 
marn^ od 1. 1657 nS. do 1. 1678 jebo d^dicove a strycov^, 
zcjm£na Jan Karel Eircfamayer z Reichwic, doktor v 16kaHtv( 
a zeinsky fysikus v kralovstvf (!^esk^m, a jebo bratr Albrecht, 
a Jobunna Eirchmayerova, provdanA za Gyrilla Agrikolu, t6i 
V Cechfich iSijicf; pak v Sasku. Earel Kirchmayer z Reichwic 
a jebo sestra Alzb^ta, provdani za Jana Jakuba Heiden, ja- 
koi i Dorota Teuflova, proTdani za Jana Bernhflrda z Zeil- 
bergu. Nebot a^koliv tito dSdtcov6 dok^ali, ze stryc jejich 
publicatis revocatoriis nic^eho proti J. M. C. sa nedocinil, 
alebrz je^t^ v ds. vojsku sluzbu leytnanta konal a tak v6r- 
nost J. M. C. zachoval; predce ai do 1. 1678 nicebo z po> 
zAstalosti jebo v Oechtich uedostali. (C. 215, E. 19.) 

Valentin (Faltyn) Kirchmayer vladyka z fieichwic, otec 
Janftv, byl v das zpoury 1. 1619 a 1620 primaa Star6ho 
in^ata praiisk^ho, v jeboi dom6 po bitvS bdlohorskfi kril 
Fridrich i s krdlovnou pred odjetfrn sr^m ze zeme pi-enoco- 
val. Ale ponevadz nilezel k strand mfrn^cb utrakvistflv, ktera 
atavflm odboJEym odporovala, a po bitv* bSlohorskfi se do- 
m&hal pH cfs^i satn^m odpust^nl provindnf Bv6bo, po smrti 
3t£ (f 6. cervence 1622) pokuty 666 kop 40 gr. mih., jemu 
1. 1624 za perdon ulofend, podle cfs. oaHzeaf osvobozen byl. 
(C. 215, P. %■ — SkAIa IV. str. 382.) 

Jaroslav Kladensk^ z Kladna nepostavil se 1. 1G29 na 
obeslinf pfed kommissi transactionis, aby se vyrovnal o po- Klenovsk;^ — Klu8ik. 267 

kuta za nd^leni perdonu ; nebot die zprivy posla komorofho 
odcsel pro n&bojenstvi ze zemg, prodav predtfm dvftr svAj 
podplatny ve vsi Cernikach (kr. Praz., dom. Kounice.) — 
(C. 215, C. V4.) 

Jan mladii a Vilim mladii Klenoviti z Klenov6ho a z Ja- 
novic na Klenov^m podepsali due 1. Hjna 1619 prfsahu sta- 
vilY odboJDych, tykajicf se zavrzenf kr&le Ferdinanda 11. a 
zvoleni kurfirsta Falck^ho za krale; avsak jsouce katolfci, 
pri kommissi confiscationis dne 26. listopadu 1622 pokuty 
M\ osvobozeni, tak ze Jan podrzel statek svftj ves Kotavice 
'kr. Plzen., dom. Chotesov.). — L. 1629 Jan Klenovsky i ua 
iniste zemfel6ho bratra sveho Vdclava Klenoveho na Klou- 
sove a Blatolci, obeslan pred kommissi transactionis, uvolil 
se za perdon mu udeleny za sebe sameho dati 100 zl. ryn. 
k alumDatu klastera sv. Jakuba v Star6m meste prazskem. 
Naproti tomu dokdzal, ze bratr jeho Vaclav v cas zpoury od 
Mansfelda byl zajat a v Plzni uveznfin, protoze stavy odbojne 
podporovati se zpecoval. (C. 215, C. V4, Vs & "Aii K. 62.) 

Matij Klukovsk]^, mestan Noveho mesta prazskeho, ucast- 
"il se zpoury tim, ze 1. 1620 od stavfiv odbojnych koupil 
^obe a Marianne manzelce sv6 statek duchovnf spitdla Kfl- 
^ovnikuv^ ves Holyn (kr. Prazsky, dom. Slivenec.) s pMslu- 
^en^tvl^^ za summu odhadni 2250 kop mis. zcela zaplace- 
noiL Po bitve bfelohorske musil Klukovsky tyz statek dotce- 
neiiiu spitilu bez vsf nahrady navratiti. (D. Z. 140, F. 18 
^ li«3, D. 6.) 

Albrecht mladif KlusAk ryt. z Kosteice, katolik, podepsal 
irisahu stav&v odbojnych a byl mezi relatory na snemu 
i^eneralm'm 1. 1620, pri kterem falckrabi syn zvolen byl za 
kance krdl. Cesk^ho. Pro toto provinenf pri kommissi 
mfiscatiouis odsouzen k manstvi^ avsak nemaje statku dedi* 
' neho, dne 26. listopadu 1622 pokuty byl zprosten. (C. 215, 

Jan OldKch, MikulU a Viclav KlusAkovi ryt. z Kosteice, 

1 i^ed kommissi transactionis dne 5. unora 1629 obesl&ni za 
incinoa pokuty za udelenf perdonu, nepostavili se; nebot 
i'osel komomf nemohl se jich nikde doptati. (C. 215, C. V4.) 
JiH Albrecht (Albrecht Jiff nejstarii) Klusik z Kosteice 
; ri<toapil ke konfederaci i k sneseni stavAv odbojnych za- 1 1' vrzenf krale Ferdinanda II. a zvolenf Fridricha Falclc^bo, bjrt 
t£z mezi relatory na sn^mu generalntm 1. 1620; procez pH 
kommissi confiscationis vedle kral vypovedi z dne 21. Hjna 
1622 odsouzen byl tft 6tvrtin jm^Df, ktcrS vsak nenf vytceno. 
(C. 215, C. "/4,.) 

MikufiS Klusik z Kostelce, bejtman na Pod^bradech, je- 
den z relatorb na sneniu generalnfm 1. 1620, pri kter£iD &lc- 
krabi syn byl zvolen za cekance kral. Ceskeho, zemrel v tr- 
val£ zpoure. Pro provinenf sv6 pH kommissi confiscationis 
vedle kral. vypovedi 2 dne 16. zaH 1622 odsouzen byl vieho 
jmini, avgak jebo d6dicov6 cfs. resol. 22. listopada 1622 z mi- 
losti pfi polovici t6hoz jm6nf byli zftstaveni. Procez pozAstaly 
po nem statek Obddovice (kr. Hrad. Kral., okr. Necbanic) — 
dve tvrze a dva dvory popluznl se vsf Obftdovicf a vsim 
pHslu^cnstvfm, jak to Ktus&k I. 1612 od Jana Kristofa 
z Waldsteina za 21.200 kop mi'g. koupil (D. Z. 185, H. 2) — 
V pokutg ujat a za 33.126 kop mi^. odhadnaty postoupen 
byl Vdclavovi Vehynskimu z Vchynic a z Tetova sminou za 
panstvf KoKn dne 10. prosince 1622. (C. 215, K. 21. — 
D. Z. 143, D. 1.) — Viz ia Jestribaky Karel. 

Mimo to pripadia kr&l. fisku polovice zbytku ze sumniy 
trtaov^ za statek Radovesnice (kr. Jicin, okr. Ghlumec.) — 
tvrz a ves s dvoren) popluznfm a ves Domanice — ktery 
Klusdk I. 1607 krAlt Rudolfovi II. za 23.000 kop mfs. pro- 
dal (D. Z. 184, A. 24), a na summu trhovou toUko 10.000 
kop obdrzel. 

Stjn KlnsdMv Ondfej Adam zidal I. 1622 jni6nein svyra 
i matky a bratff nezletilych, aby jiin dfl aunimy trhov^ po< 
jistSn6 per 13.000 kop mis. za statek Radovesnice, neb n6- 
kteri jistina od diuf nflcft k zivobytl byla vydilna; nedosahl 
vSak nideho. ^idost tu, jakoi i za pojiSt^nf polovice z mi- 
losti jim ponecban^, op^toval I 1IJ56 druhy syn Jaroslav, 
avsak op6t marn^ ; nebot pohledanost tato jegt6 1. 1690 pH 
kommissi revisionis nebyla vyffzena — Tki mam6 pohleda- 
vali diuhu sviho 1500 kop mis. na statku Ob6dovick6m Ak- 
dicov^ Zde&ka Adama Ml&doty jedt^ 1. 1656 pri kommissi 
liquidationis. (C. 215, C. '/i ^ K. 21.) 

Baltastr Knoblooh z Warnsdorfu, pri kommissi confisca- 
tionis dne 13. £ervna 1623 odsouzen k manslvi, prijal dne Knobloch z Warnsdorfu. 269 

22. cervna 1626 leno na statek Markvartice Horejsi (Ober- 
Markersdorf, kr. LitomiHc, okr. Eamettic), dvfir popluznf a 
ves s pivovArem, mlynem a pilou, kter^z jsa 9500 kop mfs. 
odhadnuty s ds. povolenfm 24. Hjna 1626 prodal za 8000 
kop mis. Janovi starSimu Odkolkovi z Vjezdce, jenz dne 10. 
kvetna 1627 16no prijal, 1. 1638 povinnost manskou na tyz 
statek obnovil a 1. 1668 proti slozenf 300 zl. z manstvf byl 
propustSn. (C. 215, C. Vio & K. 22. — D. dv. 7, f. 31 & 52; 
«i8, I. f. 9.) 

Mimo to propadl Enobloch statek dediiny zpupny, Struz- 
nice (Strouznice, Straussnic, okr. Cesk. Llpa) — tn*z vrchni 
Stndnice nove vystavend, avsak nedostav6nd, s dvorem po- 
pluznim a ovcfnem ; tvrz prostfedni Struinice^ od lidu vojen- 
skeho zplundrovan^, s dvorem popluiSnfm zpustoSen^in, a 
(lokonce vydrancovanym ; ves Strouznice s mlynem, fecenym 
Drevenym, a dfl mfestecka Jezve (Jizve) s podacim kostelnfm, 
> platy ve vsi Dolejsim Lib6chov6 (Libchave) a vsim pHslu- 
senstvim, s 76 poddan^mi, z nichz bylo 25 s potahy a 51 
'ahradnik4v a chalupnfkft — jehoz polovici Knobloch 1. 1570 
I'o otci sv6m Janovi zdedil (D. Z. 17, C. 14), a druhou po- 
iovici 1. 1602 za 16.000 kop mis. od Jana Hovory Berky 
koupil. (D. Z. 178, K. h. 16.)*). — Nebot Knobloch prodal 
(lotceny statek v cas zpoury dne 22. kvetna 1620 pro velik6 
'lluhy Jindfichovi Solliauzovi ze Solhauzu za 34.250 kop mis., 
na kterouz summu kupujicf Enoblochovi 9300 kop mi§. a 
veritelilm jeho 10.000 kop slozil. (D. Z. 193, K. 2.) Avsak 
I rodej ten v cas zpoury uzavreny za neplatny uznan a v nic 
obracen, statek pak dotceny od komory ceske 1. 1628 za 
•^0.274 kop mis. odhadnuty, vedle cis. resoluce z dne 21. 
I'rezna 1629 prod&n byl d6dicn6 Vilemovi Vratislavovi hra- 
^^'^ii 2 Martinic^ marsalkovi dvoru krdl. Cesk6ho, za 25.500 
^latych, na kterouz summu kupujicimu porazeno bylo 10.000 
/latych za sluiby vojensk^ jemu vykazanych. Ze zbytku 
summy trhov^ vyk&z&no bylo Knoblochovi z milosti 2000 zl., 
^vsak tato pohledanost jedtS 1. 1690 p(i kommissi revisionis 
nebyla vyrizena; pak vdovi ApoUonii Solhauzov^, kteraz na *) Berka koajiil t^£ ftatek 1. 1600 od JindHoha Peniika z PenSiku 
jemaz je} 1. 1664 Kelbl prodal, D. Z. 15, £. 30) sa 8526 kop gr. JSesk. 
•17.060 kop mfi.) D. Z. 129, G. 18 & 174, A. 1. 870 Kuoblouh — Kober. 

tkmi statku 13.000 kop mis. pojiSt^no m^la a ze summy 
Wto 3000 kop slevila, vedle c(s. resol. 16. Ustopadu 1629 
d&DO bylo c(s. pojiStfenf na 10.000 kop, kUrH jf Vratislav 
z Mitrovic ze summy trhov6 zaplatiti m§l. (G. 215, G. Va & 
K. 22. — Lib. confisc. 2, f. 337. — D. Z. 143, F. 15 A 295. 
P. 8.) 

Jan KriStof Knoblooh z Warnsdorfu, pri komroissi confls- 
catioais vedle kra). vypov^di z doe 27. cerrna 1623 odsouzeo 
byl tfetiho dUu jm^ni; avSak nenf vytceno, zdali a ktere 
statky propadl. (C. 215, K. 22.^ 

Jan Knot, vojenskf sekreUti' Maty&ge z Turau, die kra). 
rozkazu dne 7. ledna 1621 knfieti z Lichten^teiDa dan^mu 
jat a uvlzn^n byti infil; avdak ujel hned po bitvfe b^lohorak^ 
ze zemfi a nepostaviv se pfed kommissi hrdelnf podle pa- 
tentu z dne 17. linora 1621 pH t^ie kommissi dne 5. duboa 
vedle kral. vypov^di z dne 16. dubna t. r. odsouzen byl hrdla, 
cti i statM, do klatby din a jmino jeho na dibenici pribito. 
Jm^nipakjeho vSeckood kr&l.komory bylo ujato,toti2: a) Dea 
domy T Star6m mestu pra^sk^m na ryne£ku vedle sebe le- 
iicl, z Dichz na jedcu Knot jenom z&vdavek dal, postoupeny 
byly vedle dekretu knfiete z Lichtensteina z dne 8. iervnn 
1622 slechticn^ Er4 Svikovske e liySmherka a e Svihova. (C. 
215, K. 23 it P. 2. — Lib. contract, caevul. 3, f. 301.) — 
b) Vitiice, na gruntech probosta kostela bradu Praiiskiho 
letici, kteri^z se proto o sv^ ujm6 ujal tfi proboSt, od n^- 
hosS ji mefitan Staromftstsky Matpdi Goldschlaeger za 8(X) 
kop mfs. koupil. (C. 215, E. 4 & P. '/;,.) 

KriJtof starif Kober z Kobersperku, m^Stau pra^sky Malo- 
stranaky.jeden z nekdejSfch direktorftv, vykonal poBelstvf pH 
kur&I^t. Sask^m (viz Golona z Felzu), zpecetil a podepsal 
konfederaci. Pro toto lidastenstvf ve zpoure pH koinmissi 
exsecutionis odeoazen hrdla, cti i statM vedle kr&l. resoluce 
z dne 26. kvetna 1621 byl slat dne 31. fervna t. r. a htava 
jeho na v6ii mosteck^ pfibita. D&in jeho, v Men^fm m^sti 
prazsk^m v ulici k mostu jdouct rai*A domy Feranta Castelly 
a Kateriny Trojanov^ leifcf, nu kter^m^ Kober uianielce sv^ 
pfed zpourou 5000 kop a dftkAm svym, Adamovi, Krifitofovi, 
Janovi a Pnidencii 4805 kop mfs. pojistil, zaoechin byl z te 
pMciny vilnvg po ngm pozftstaU Ane^ce, roz. z Rottenfeldu. Kobik — Koc. 271 

Tato, majic pro nabozenstvi yen ze zem^ se odebrati, prodala 
jej dne 27. z&ti 1. 1627 Janovi Grafovi^ mestanu a spolu- 
radnimu Malostransk^mu, za 8000 kop mi§. hotovych pe- 
nez. (C. 215, K. 47.) 

K nice kral. fisku pripadla toliko jistina 200 kop mis. 
die extractu purkrabsk6ho ufadu (G. 215, C. V7), pak jistina 
1000 kop mfs., kterou Jan Spones ze zemi usly na dome 
KobroY6 mel; t6z 382 kopy mi§., totiz polovice summy od- 
hadni za ifi vinice^ kter6 Kobrovi spolecng s jeho manzelkou 
nalezely. (C. 215, P. 2.) 

Pri ostatnfm jm^nf, vyn&Sejfcfm 5800 kop mis., z&sta- 
vena jest dot^eni vdova, pon^vad^ ji vlastnS ndlezelo. (C. 
215, P. 2.) Av^k navrdtiti musila statky duchovnf, ktere 
V cas zpoury 1. 1620 s manzelem svym od stavftv odbojnych 
konpila za sammn odhadnf 4820 kop mik zaplacenou az na 
1000 kop m., z nichz deputatu do kl&stera StrahoYsk6ho rocne 
60 kop, a 150 kop mfs., z nichi deputatat rocnf 9 kop pro- 
bostu kostela hradu Prazsk6bo davati mela ; totiz : a) statek 
kldstera Strahavskeho, dv&r popluini pH t4mz klastefe \eiici 
s vinici a pustou st^pnicf, s nadvoHm, 2 stodolami, mlynem 
samoticnfm, pivovarem, dedinami a vsfm prislusenstvim, tez 

4 chalupniky ve vsi Tresovidch s pfisluSenstvim, k t6muz 
klasteru ndlezejfcim ; — b) Kus dMiny ve dvojich honech za 

5 kop z&honfiv a 52 zahony, lezfd po ley6 ruce vedle stezky 
jdouc od kldstera Brevnovsk^ho, kter6z doktor Ydclav z Fli- 
senpachu drzel ; iii krcmu vysadnf, mlyn a 3 chalupniky Pod 
Balou^ tez krcmu a mlyn v Sdrce pod kostelikem sv. Matfeje 
s pHslusenstvim, jakz to vse k proboststvi kostela hradu 
Pi*azsk6ho a kl&steru Bi^evnovsk6mu nalezelo (krome luk a 
pole, kterg Baltasar Tylis, m^stan Mensiho mesta prazsk6ho, 
od dotcen^ho duchovenstvi koupil). (D. Z. 145, E. 16 & 193, 
A. 24.) 

Jan OldKch Kobfk z Pofiian pri kommissi confiscationis 
vedle kriL vypovfidi • z dne 18. cervence 1623 odsouzen byl 
tfetiho ddu jminf, kte -4 vSak neni vytceno. (C. 215, C. Vi) 

Mam Havel a JindNch Kocov6 ryt. z Dobrie, katolici, vy- 
konali dne 1. Hjna 1619 prisahu podle sneseni stav& po- 
vstalych o zayrienf krdle Ferdinanda 11. a zvoleni Fridricha 
Falck6ho, ale vyhradili sobe, co by bylo proti nabozenstvi 273 Koc E Dobrie. 

katolickimu. Pri kommissi confiscatioois dne 22. listopadu 
1622 provin^nf 3v4bo zprost§ni, podvolili ae 1. 1629 pri kom- 
missi tractationis de pio opere z& perdon jim udeleoy od- 
v6sti pokuty, totiz Adam Havel 900 zl. a JiiidHch 1000 zl. 
ryn., k alumnatu kl&stera sv. Jakuba v Star^m m^ste prait- 
sk6m. (C. 215, C. '/g & C. "/„■) 

Bohuslav Koc ryt. z Dobrie, pri kommissi contiscationis 
vedle cfs. resoluce z dne 28. ledna 1623 odsouzen polovicr- 
jm6n(, propadl dfl statku DlaSova (Glosau, kr. PIzen., okres 
Kdyu.), toti^ vsi Dlazov (DlaJdov), Lipkov a chalupu ve vsi 
Struhadlech, kterfiJ od kril. kgmory dne 10. fijna 1623 kou- 
pil jeho stryc Divi§ Koc za summu odhadnf 2298 kop mis. 
(C. 215, K. 35. — Lib. conf. 2, f. 10. — D. Z. 143, C. 12 
& 295, F. 23.) 

Mimo to mel Koc t£z statek a ves Rohanov (kr. Pi'sek, 
okr. Volyn.), kterouz od komory Jan KiiStof ^(cauaky Kavkn 
7. fticau a na DobrM 1. 1623 koupiti a na ni taned 150 zl. 
i-jn. sloziti cbtel. Av^k statek ten Kocovi na sr^ku jeho 
polovice ponecban a 1. 1644 od Regtny Kocove, roz. z Klcno- 
v6Iio a Janovic, za 1600 kop mis. prod&n by! Alibitl Malov- 
cov6, roz. z Branisova. (D. Z. 149, B. 19. — C. 215, K. 35. t 

Bohusoud Koc'ryt. z Dobiio, pri kommissi contiscationis 
dne 17. cervna 1C23 odsouzen k mansivi, pfijal dne 22. (iervu:i 
1626 16no na statek svflj Milftke fokr. Kdyn^, kr. PIzefi.) — 
tvrz a ves Miletice (dil) a ves Libkov (dlt) — za 85U kop 
mfs. odbadnuty, kter^z pak 1. 1029, kdyz pro nfkbozeastvi 
ze zemS se odebrati cbt^l, za odbaduf summu prodal Vili- 
movi Pekovi z Himku, jemui vedle ci's. resoluce z dne 30. 
kvetna 1646 z manstvi v d^dictvf byl pfeveden. (C. 215, 
P. 6. — Lib. couf. 2, t. 2f4. — D. dv. 7, f. 32; 53, f. 92.) — 
Die desk zem. kvaL 152, L. 24 statek m&naky Miletice na 
i^idost Divise Albrechta Koce hrabete z Dobrse dne 9. srpnii 
1656 od dsaie z 16na propu^t^n byl proti odvedenf zadrialA 
i|UOty (st^ho penfze) a slozenf 600 zl. za prevedenf t^boz 
statku do d^dictvf. 

DivJi Koc ryt. z Dobrie na Bistif-iu nad Ouhlavou a Vo- 
bicfcb, katolfk, pfistoupil ke konfederaci stav&v odbojoych 
s jinymi zem^mi ucin6u^, tAi k sneieni BtavAv o sarrieni 
krile Ferdinanda II. a zvolenf kurfitsta Falckiho Fridricha Koc B DobrSe. 273 

za krale. Fti kommissi eonfiscationis dne 20. ledna 1623 
provineni sv^ho osvobozen s v^minkou (absolutus cum clau- 
sula), zav&zal se pH kommissi tractationis de pio opere I^ta 
1G29 za perdon mu ud^leny sloziti k alumQatu kl&gtera 
u sv. Jakuba y Star^m m£st6 prazsk^m 3700 zl. ryn., na 
kterouz summu die listu upomfnacfho z dne 2. dubna 1631 
jeste 1850 zl. o sv. Jirf t r. odv6sti byl povinen. (C. 215, 

c. Vs & c. "A,.) 

Kriitof Koo ryt. z Dobrie, bratr Bobuslava a Yil^ma 
Ph'druba, ackoliv die smlouvy s hrabitem Don Baltasarem 
(le Marradas pri odevzddni mesta Sudice dne 27. ziri 1620 
ncinen6 a els. resol. 21. kvStna 1621 8chv41en6 byl perdo- 
iiovan, predce pri kommissi eonfiscationis vedle cfs. resoluce 
z dne 18. cervence 1623 odsouzen ifetiho dilu jmdnf, pro- 
jiadl statek Ouborsky^ ves Ouborsko (Uborsko, kr. Plzei., 
okr. Nyr.) a dilem ves B&iafov (Wihofau, okr. Kdyn.), *) 
ktery dne 10. Hjna 1623 koupil od krdl. komory jeho stryc 
Divis Koc za summu odhadni 5350 kop mis., se statkem 
DhMovskym^ Bohuslavovi Kocovi konfiskovan^m, za 7688 kop 
.^0 gr. (C. 215, K. 35 a S. 79. — Lib. conf. 2, f. 9. — D. Z. 
143, C. 12 & 295, F. 23.) Pohledanost manzelky Kocov6 
Kateriny, roz. z Bubna, per 4000 kop mis., o niz se jiz l^ta 
1023 uch&zela, jest£ I. 1690 pri kommissi revisionis nebyla 
vyfizena. (C. 215, C. »/,.) 

Viclav Koc ryt. z Dobrie na Yolsovech a Hlavnovicich, 

s bratry svymi Detlebem, Milotou, Markvartem a Bohu- 

?oudem, pak se stry-cem svym Detlebem, pri odevzdani mSsta Jetl 

>usice dne 27. zari 1620 od Dona Baltasara de Marradas ^^ 

a vedle cis. resol. 21. kvetna 1621 perdonovan byl; procez 

iitdtek jeho DraSejovice (Drazovice, okres Susie), od cis. 

vojska pred bitvou belohorskou moci ujaty a za 11.875 kop 

'His, odhadnuty, Kocovi navracen byl. Po jeho smrti statek 

ten pfipadl dedicnfe jeho dcefi AnnS Veronice, napotom pro- 

"d.ine za hrabete z Turnu, ktera jej 1. 1636 Bohuslavovi 

nrimu Ki-akovsk^mu z Kolovrat za 16.000 kop mis. prodala \ 

«C. 21.0, S. 79. — Lib. conf. 2, f. 209.) 

\ 

*j TvT% a ves B6hiurov s dvorem popluSnim a ml^nem Kohontov- 
•kym nileiela Ann6 Mesi^koT^, roe. s Ottersfeldu, ktera ji od Evy M6- 
■'i'.koTe, ro». % Udr«e, za 8400 kop mlS. 1. 1609 koupila. (D. Z. 188, A. 21.) 

18 « *< I 274 Koc — Kocour, 

Vildm PHdruh Koc ryt. z Dobrle jako bratr jeho Kridtof 
pn odevziUuti m^sta Susice hj\ perdonov^n, pak vedle kril. 
vypovfedi dne 30. kyetna 1623 zaloby Tail, prokuratora osvo- 
bozen. PFedce vgak Da omylnou a nepravdivou zpr&vu m^- 
iiaxtt Bud^jOTSkycb statek jeho Koraseky (okr. Bud^jovic., 
dom. KrumloT.) — tvrz a ves Eoroseky s pivov&rem a dvo- 
rem poplui^BfiD, ves Zfivrata (Zavraty) 3 ovcfnem, poddan6 
ve vsi Slavci, Certyoi a v miatyai Kfemii s mlynem, leay a 
jiDym phsluBenstvfm, jak to Eoc 1. 1611 po JiodHchon 
Castolarovi z Dlouhfi vsi za 12.800 kop inf§. koupil (D. Z. 
184, J. 27) — ktery Koc dne 4. dervence 1623 jisi opatu 
kl&dtera Vysebrodsk^bo za 11.200 kop mfs. prodal, hned 
potom jemu byl odMt, za 9493 kop odbadnut a mestu bor- 
nfmu Budijovic6m Ceskym za 10.000 kop mfs. prodin, pak 

1. 1636 od obce Budejovicki knt^eti Jana AiUoninw e Eggen- 
bergu za 10.700 zl. r^n. postoupen a k paoBUf Kramlovskimu ' 
p^ipojen. 

Mimo to tiz KocHo dvSr popluiSnf s krcmou ve vai ^^• 
tyni bUz Krumlova k statku Korosecklmu n^lezejfcf k nice 
kr&l. fisku MJat a Pavlovi Rykovi, sousbdu in§8ta KrumlOTa, 

V aumme 200 zl- ryn. na vojako piljcenych za»tavou k uzi- 
v&nf poHtoupen, pak I. 1629 Kocovinajeho zadost proti za- 
placenf onS sumray oavracen byl. Ale statek Koroseky pres 
Ysecku stffnost na bezpravf Kocovi uiin6n£ ponechan byl 
m^stu Bud^jovicflm, Kocovi pak, jenz pH komaiissi tracta- 
tionis de pio opere I. 1629 za perdon mii ud^leny se task- 
zal sloziti 100 zl. ryn. na alumnat kUstera sv, Jakuba 

V Praze, vedle cfs. resol. 7. liatopadu 1630 n&hradou d&no 
bylo c(a. pojifitinf oa 9000 kop mfd. — Avgak ani Koc ani 
jeho d§dicov6 na aummu vytcenou niceho neobdrJeli; teprv 
jeho bratrovci Adamovi Humpreclitovi Fortunatovi, syoovl 
Jana Markvarta Koce, dne 25. dubna 1698 d&no bylo nove 
poji^tinf na summu 9000 kop mfg. a na droky z d1 ai do Uta 
1696 zadrzal6 per 41.259 zl., kter^z se mu z komory ceske 
spliceti m61y. (C. 215, C. '/,; K. 35 & S. 79. — Lib. conf. 

2, f. 194. — D. Z. 141, F. 21; 292, A. 21 & 305, O. 20.) 

Ondfej Kocour zVoHna, iaiAi«a a radni Nov4bo m^aU 
prazsk^ho, pH kotmnissi exsecutiouia vedle kral. v^ov^di 
zdne 2. Cervna 1621 odsouzen hrdla, cH i slathS, dne 21. 
(Servna t. r. byl sfat. KoSoTsk^ s Ko^ova. 275 

Jroinf jeho vSecko od krdl. komoiy hned bylo konfisko- 
vano, totii : a) DAm Kocauravsky re5eii^, y Nov6m mist^ 
prazsk^m v rohu na PHkopech lezfd, kterjr na porucenf knf- 
zete z Lichten^teina dne 23; cerviia.1621 za 2500 kop mli. 
prodan byl Janovi Hegnenm e Beeelsfeldu^ cfs. sekret&H a 
TTchtiri y Men&im m6st6 prazsk^m. — Na domi tomto m^l 
bratr Eocoura, Jan, pojistino 1333 zl. r^. (G. 215, K. 47 
4 P. % — Lib. contract, yirid. 12, fol 14) 

b) DUm u ZvonaHk (Zyonaroysk^) reieny na Noy^m ni6st£ 
prazsk6m na Sirok6 nlici (nynf cfslo d. 747) lezfcf, ktery yedle 
dekretu knfzete z Licbten^teina 25. f fjna 1623^ dne 15. listo- 
padu 1. 1623 TomdS Maus, n^kdejsf dyorsky slnha cfs. Ma- 
tyase, za summu odbadni 2500 zl. r^n. koupil a potom od- 
kazal probostoyi hradu Praisk^ho Simonoyi Brosiusoyi z Hor- 
steina, od nShoz kl&§teru sy. Frantidka u matk^ Bozf Sn^zn^ 
1. 1626 postoapen byl. (C. 215, K. 49. — Lib. contract, yirid. 
12, fol. 163 & 221.) 

c) Dim y Mendfm m6std prazsk6m lezfcf; nenf y§ak 
^ytceno, komu a zac byl prodan. (C. 215, K. 49.) 

d) Vinice, Zvonarka i'ecend, kter& postoupena byla na 
porucenf knfzete z Lichtensteina dne 18. ziH 1621 JUDru. 
Rnfadom MniSovi^ cfs. radoyi za jistou summu k potfeb&m 
valecu^m pfljcenou. (C. 215, K. 49.) 

DUm Zvonafwshy a mnice m61y yedle zddnf kommisse 
liquidationis dne 3. £eryna 1622 a cfs. resol. 6. ceryence 
t. r. pripadnouti na syna Jana po Kocouroyi pozfistal6ho, 
ponevadz jeho matce Anne, dceii Brykdho Zvonare e dm- 
herku^ ylastn^ a d^diinfi n&lezely; nenf y§ak yytceno, zdali 
a }ak£ nihrady se dostalo Janoyi Kocouroyi. (G. 215, P. ^/^.) 

Jan Viclav Koiovsky z Ko6ova (Kei z Ke6oYa, Eotscher 
von K5tschau, Gotschau), zemM y cas tnraW zpoury, jfz se 
zucastnil. Pro proyin^nf sy^ odsouzen pH kommissi con'fisca- 
tionis ysebo statku a jminf, ale d6dicoy6 jeho z milosti pH 
tfetim dflu zAstayeni byli die cfs. yypoyfidi z dne 30. kyStna 
1623, tak ie jim tolik, za£ by tento ttetf dfl stal, z komory V 

cesk6 mfilo byti yyd&no. Statky Kecoyy, Tisovd (Tissa), tvi-z 
a ves s dyorem popluznfm, a Trnovd (Tirna, kr. Gheb., okr. ^ 

Tachoy), tvrz a yes s dyorem popl, odhadnut^ za 16.026 kop 40 
^. m., jeito podle kontrataxy od Ke6e pi^edlo2cn6 za 21.414 kop 7£ Knlovikf — Sohoal. 

sUtly, daroviny bylj cfs. resol. 20. z&ti 1624 opatovi kldStera 
Kladrubskiho, Fridrichovi Viktorynovi z Falkenberga, nihra- 
dou zft n^kolik vesnic, od gi-untft t^lioit kl&dtera hraMti 
Maximiliaoovi z Trautmansdorfu k panstvf Cecovick^mu po- 
stoupen^th. (C. 215, K. 16. — Lib. conf. 2, f. 456. — D. Z. 
153, J. 24 * 27.) 

Vdora Anna Harie Eecov^, roz. SirntingarOTa, dom&hala 
tie pohledanosti sv^ na t^ch statcfch pojiitdn^ per 6200 kop 
iDfli., pak 10.000 kop mis. 1. 1616 od maniela jf odkdzaaych, 
jakoz i t^etiny z cfs. milosti jf zanechan^; avfiak ani jeji 
dcera a dedicka Maria Amalia, provdani Perglarovi z Per- 
glasti, niceho nedostala. Tepvv synovi Perglarov6, Vlk Ar- 
uogt, Kaspar Ferdinand, Jaroslav a BedHch Rudolf, dora&ha* 
j(ce se pozflstalosti t6to od 1. 1656 pfi kommisai i-evisionis, 
dos^hli toho 1. 1677, ze jim jeoom na pozftstalost po jejicli 
t>&b£ per 6200 kop, avEiak po slevenf vgech lirokfl toliko ua 
6000 zl. due 16. ledna 1677 els. pojistiuf bylo vydano, 
kdeito s ostatnf pozflstalosti odmr^teui byli z t6 ph'61uy, ia 
diuby ua statcfch dotcenych sumrau odhadnf zua£n£ pfevyso- 
valy. {C. 215, K. 16.) 

Jiff Ko(ovsk^ (Kee.) z Ko2ova ua Vostraifni (OsTra^fn) 
A CbotinQ^ii v PIzefisku, obesliu byl due 5. ilnoi-a 1629 pred 
kommissi trauBactioais, aby se porovnal o pokutu za ud^lent 
perdonu; avgak die zpravy posia komomfho jiiE I. 1621 ze- 
mrel. (C. 215, C. V,.) 

Simeon Kohout z LichtenfeMu dal se pottebovati I. 1620 
se svym lijcem Samaelem Jesfnem a s jlnymi v legaci do 
Turek a na cestd tarn zemfel. Pro toto proviDeuf odsouzen 
byl pti kommissi exsecutioniB 1. 1622 vselio jmiiai a jeho 
diim „» Podu§kii'^ neb ^Poduikovk" feiettf, v Nov^m m^ste 
pra^sk^m ua Dobyt^fm trhu a na Ps{ ulici lezfcf, r pi?0Tdrcra 
V pokutu ujat a za5800 kop mfg. odh&dnuty I. 1622 prod&n 
panf Doroli Magovd (Makove neb de Magnis c. de Magno), 
roz. z Trautenherka za 4400 kop mii., kter4i summa jf po- 
razena byla ze summy trhov6 za statek N^nikovice (nyof Je- 
nikovice, okr. Preloud.), jej2 soi^nou za ten dflm kr&l. ko- 
moftf V summS odhadnf 6232 kop m. prodala. 

Marni se domihali doma toho Daniel Kohont a Doi-ota 
Karbonovi, bratr a sestra Simeoua Kohouta, i ua rnfst^ Jana Kochaii z Prachov^. 277 

Maximiliana, bratra sv^ho nezletil^ho, doklddajice, ze bratr 
jejich Simeon jakoito clovik mlad^ a k spravovani sebe roz- 
umem svym jeste nedosp^ly s tijcem svym Samuelem Jesi- 
nem, maje jej sobi predstaven^ho za praeceptora, na onen 
cas po litemim umini do cizich zemi vysldn hyl; a kdyz po- 
tom tyz Jesfn 1. 1620 podle jinych Jcommissariiv do Turek 
i^opujciti i&a se inusil, ze bratra jejich jakozto schovance 
sveho bez vMomi a povolenf jejich s sebou vzaL (C. 215, 
K. 44.) 

M. Valentin Kochan z Prachovi, mestan, pisar a predni 
radni Nov^ho mesta prazsk^ho, jeden z nekdejsich defen- 
sor&v a direktorft stavu mestsk^ho, byl jiz na sn6mu 1. 1617 
doe 8. cervna proti prijeti a vyhUsenf arciknizete Ferdi- 
naoda (II.) za krale Cesk6ho, cfmz sob6 nemilost jeho zpfi- 
sobil, tak ze hned potom z radnfho pfsarstvf slozen byl ; na- 
hradou za into potupu od stavfi do poctu direktorftv pojat, 
ucastnil se zpoury. Procez odsouzen byl pH kommissi exse- 
CQtionis vedle kr&l. vypov^di z dne 26. kv^tna 1621 hrdla^ 
fti a statku^ dne 21. iervna t. r. sfat a hlava jeho na yii 
moi^Ukou pribita. Statek vsechen po nem poz&stal^ hned 
V pokut^ byl Yzat, totiz : a) dUtn v NoY^m m^stS praSsk^m 
aa DIazdenf lezid, od cis. Yojdk&v po ctyrykrate Yydranco- 
van; ; b) gahrddka hiii SYinske brany za m^stskou zii lezfci, 
od obce NoYom6stsk6 konpen^ predesle za 50 kop mfd.; 
c) jistoty ctyry na 3600 kop mis. 

Vedle Yymifenf knizete z Lichtensteina z dne 12. srpna 
1622 jm6nf yytcen6 na dYa dfly rozdileno bylo, tak ze jedna 
I>olovice Yedle zadanf manzelsk^ho 1. 1613 Yykonan6ho Ydov6 
Katerine a 7 jejfffl dftk&m po temi KochanOYi pozfistalym 
zaDechana a na nf recess vyd&n jest, drnh& pak polOYice 
KochaaoYi nilezejfci y poknte krdl. komol'e pripadla. Na 
dii vdoYy Kateriny Yedle pomcenf knfzete z Lichtensteina 
z dne 6. dubna 1623 zanechan dftm se zahr&dkou SYrchu do- 
teeny, jakoz i jistota od obce Brodu Cesk^ho na 1500 kop 
mii. sy^dcfcL Co klenotik, zlata, strflDra a jinych n&bytkftY 
a Hvnkft Y domi torn z&stalo, to xie pri jeho YydrancoYdnf 
od cis. Yojikft hned po bitYe bSlohorsk^ pobr&no bylo. 
■C. 215, K. 48 A P. \. — Ub. contract Yirid. 12, f. 119.) — 
^im dotceny po odejitf KateHny Kochanovi ze zemi opet 


278 Kocliinek — Kokorovec. 1. 1630 od krdl. komory ujat a Janovi Cdbovi za 600 kop 
mis. prodan byl. (C. 215, P. %.) 

Jobiii KochAnek z N. (z Prachovi?), nemaje zidn^ho 
jmeni, pri koinmissi confiscationis doe 3. Hjna 1623 pokuty 
byl osvobozen a podvolil se 1. 1629 pH kommissi tractationis 
de pio opere za udileni perdonu ddti 10 zl. 20 kr. ryn. na 
alumnat kolleje Ferdinandsk6 v klastei'e u sv. Jakuba v Praze. 
(C. 215, C. Vs.) 

Adam JiN Kokofovec ryt. z Kokofova na Zluticfch a Hridku 
Prohorskdm ti^astnil sezponry tfm, ie podepsal konfederaci 
a hlasoval pro zavrzeni krdle Ferdinanda 11. i zvolenf Frid- 
licha Falck^bo ; avgak jsa katolfk, pri kommissi confiscatio- 
nis dne 20. ledna 1623 pokuty byl osvobozen a podrzel pan- 
stvi sv6 ilutice (Luditz, kr. Cheb.), k nimuz nilezely : z&mky 
Nevdek, Mazanec a Zluticky s dvory popluinimi, m^sto Zlu- 
tice 8 podacfm kostelnfm, clem, pivovdrem a mlynem ; vsi 
Verugice s podacim kostel, Dol&nky, Borek, Kobyla s poda- 
cim kostel, SkHpovi se clem a ZdhoH (dfl); t6z spravedl- 
nost k \jkm\xi panstvi 1. 1572 od Mikul&se Hasidteinsk^ho 
z Lobkovic koupena, totiz : tvrz Hrddek s dvorem poploinfm 
Prohot fecenym, lesy (zejm6na M^stecko, Kamenny hij, Po- 
zporno, ^t^drsk^ h&j) a vsi Prohot, Braslav (Zbraslav), Stidri, 
Lazany, Smiles (Smilov), Prest&nf, Komdrov, Luzetfn, Kra- 
SOY, Potok, Kamenni Hora, Doubravice^ Mezfn (Mez(), Ci- 
stitfn a Brzfn ; jakz to Y§e ded Kokorovce JiH z Kokorova 
1. 1575 od Jana stardibo z Lobkovic za 33.000 kop gr. desk. 
koupil (D. Z. 18, 0. 1), a Adam JiH Kokorovec na dfl svAj 
dostal po otci sv6m Petrovi, ktery k tomu t6z ves Psovo 
8 dvorem popluznim, ves Vojtisino s lesy a ves Kole^ov od 
panstvi Rabsteinsk^ho phkoupil. (D. Z. 192, D. 9.) 

Kokorovec pak pH kommissi transactionis de pio opere 
zav4zal se 1. 1629 za perdon mu udeleny sloziti pokutn 
3500 zL ryn. ke koUeji Ferdinandsk6 a sv. Jakuba v Praze. 
(C. 215, C. Vs.) 

Jan Adam Kokofovec ryt. z Kokofova zemf el v ias zpoury, 
ji2 se zucastnil tfm, ze pHstoupil ke konfederaci stavAv od- 
bojn^ch s jinymi zemimi ucin6n6, i k snedeni stavAv o za- 
vrzeni krdle Ferdinanda U. a zvoleni kurfihta Faickiho za 
krale. Pro toto provin6ni ph kommissi confiscationis dne Kokolrovec z Kokofova. 279 

i 
I 

26. listopadu 1622 vedle krdl. vypovedi z dne 16. zafl t. r. 

odsouzen byl kmanstvi. Jm6nem d^tf po nfim pozfistal^ch, 

(Petra Jii'iho, Jana Vil6ma, Eleny a Kateriny) uginil jejich 

porucnfk a stryc Jan Yil^m Kokorovec 1. 1622 ohlasenf za 

prijeti lina na statek Prddlo (okr. Nepomuk) — tvrz a ves 

Pradio s podacim kostelnfm, dvorem popluznfm, ovcfBem 

a pivovarem, dvftr popluznf Dnbec (pusty), vsi MJcholupy, 

Nevotinky (Nevotniky), Nova Ves a Klikarovo — kter^ vsak 

nad summn odhadnf zadluzen byl. Proce^ k zadosti poruc- , C 

niia dotcenym sirotk&m Jirfmu Petrovi a Janu Vil6mu vedle b 

CIS. resol. 14. rfjna 1623 z manstvf zdarma byl prOpuSt^n «. 

a od nich 1. 1629 Jindrichovi Lapdikovi fse Bzaveho a na C3 

Mnichu za 24.000 kop mft. prodAn. (C. 215, K. 68. — D. dv. fil 

53, f. 51. — D. Z. 296, K. 7.) — Za perdon Janu Adamovi 

Kokofovci udfeleny uvolil se jeho bratr Kiistof 1. 1629 pfi 

kommissi tractationis de pio opere na mfste dotcenych si- C 

rotkfi zaplatiti pokutu 300 zl. ryn. na collegium nobilium 

u SY. Jakuba v Praze. (C. 215, C. Vg.) ^ 

Jan Jiff Kokofovec ryt. z KokoFova zemrel v cas zpoury, 
jii se ucastnil; ale ponSvadz byl katolfkem, vedle krdl. vy- 
povedi z dne 26. z&ri 1623 pH kommissi confiscatiouis dne ^t ic:.. J. listopadu t r. pokuty byl osvobozen. Za perdon jemu ud6- >- 

leny uvolila se vdova po n^m poz&stal& Anna pri kommissi ITI 

tractationis de pio opere zaplatiti 60 zl. na collegium nobi- T ^ 

linm u sv. Jakuba v Praze. (C. 215, C. V^.) ) :^ 

Jan Vil6m Kokofovec ryt. z Kokofova, katolik, podepsal 
konfederaci a hlasoval pro zavrzenf krdle Ferdinanda 11. 
i zvoleni Fridricha Falck^ho ; avsak pfi kommissi confis- 

cationis dne 10. brezna 1623 pokuty osvobozen byl bez v^- ^^ 

luinky (absolutus sine clausula). (C. 215, C. Vs) ^^ 

Jifi Petr a Kriitof Karel bratff Kokofovci ryt. z Koko- 
fova provinili se ve zpoufe tfm, ze hlasovali pro zavrzeni 
krale Ferdinanda XL a zvolenf Fridricha Falck6ho, jemuz 
i pHsahali. Ale ponivadz byli katolfci, pri kommissi confis- 
cationis dne 27. Icdna a 7. dubna 1623 pokuty byli zpro- ^ 

5>teni, tak i% podrieli panstvl StdMavy — tvrz Sf4hlavy 
5: mlyncm, lesy a rybniky, ves NezbavStice s pHslusenstvlm, 
plat na lidech ve vsi Sedlci, ve vsi Lhotfi S% lanu s dfedi- 
nami a lukami, v Mal^ch StAhlavicfch plat rocnl na 3 lidech, \ 280 KokoFovec — Kolovrat. zamek pusty Lopata s lesy a pHsluseQstvfin a vsi puste Ne- 
stani (Nestivy) Horejsi a DolejSi s pHslusenstvim, jak to vse 
Jirf yladyka Kokorovec z Kokorova a na Yserubech 1. 1539 
od bratM a strycfi DoupovcA za 6600 kop mis. koupil (D. 
Z. 44, H. 6) ; t6z vsi Zakava s dvorem popluznfm, Nezv^stice 
s dvorem popluznim, Yolesna, Mal6 §(ihlavce, MiUnovo, Kor- 
natice, Rakova s dvorem popluznfm, Nevido (Nevidy) a Me6n6 
(Me§no, dfl), kter6 otec Kokofovcii Karel od Eristofa star- 
sfho z Roupova k t6muz panstvf pHkoiipil ; i t^z ves Domy- 
slice (dfl), kterou Karel Kokoh>vec od Jana Loubsk^ho kou- 
pil ; k tomu dvfir popluznf v Malych ^(dhlavcich, ktery bra- 
tirfm KokorovcAm daroval jejich stryc Adam JiH z Kokorova 
1. 1619 pri postoupenf panstvi Stihlavsk^ho, po jich otci 
Karlovi jim n&lezejfcfho. (D. Z. 192, D. 26.) — Za perdon 
jim udeleny zavdzali se bratrf Kokorovci 1. 1629 pfi kom- 
missi tractationis de pio opere odv6sti na collegium nobi- 
lium u sv. Jakuba v Pi-aze pokuty, totiz JiH Petr 1166 zl. 
40 kr. a Kristof Karel 700 zl. ryn. (C. 215, C. \^.) 

KrUtof nejstarif Kokofovec ryt. z Kokofova, bratr Jana 
Adama, katolik, ucastnil se zpoury hlasovdnfm pro zavrzeni 
krale Ferdinanda II. i zvolenf Fridricha Falck^ho, podepsal 
t€z konfederaci a byl mezi relatory na snemu generalnfm 
1. 1620. Pro kter^z provin^ni pfi kommissi confiscationis od- 
souzen byl k manstvi^ avsak vedle kral. vypovidi z dne 22. 
kvetna 1623 pokuty bez v^minky osvobozeu (absolutus sine 
clausula), podrzel v dedictvf statek svfij Kocenice (Chocenice. 
kr. Plzen., okr. Blovic.) — tvrz Kocenice s dvorem popluz- 
nfm, ovcinem a. pivovarem, dv&r popluznl Bsii^ vesnice Ko- 
cenice, Jarovo (Rijov), Zhufe, Kotousov, Lhotka a Komorno 
se vsim pfisluSenstvfm — kter^ pak 1. 1624 prodal manzelce 
sv6 Katerini, roz. z Svarova, za 27.000 kop mid., na t6mz 
statku jf pojiStfinych. (C- 215, K. 68. — D. Z. 294, B. 20. » 

Ludvfk Bezdruiioky z Kolovrat, odsouzen pH kommissi 
confiscationis dne 13. cervna 1623 k manstvi ohlasii, ze zad- 
n^ch statk&v d^dicnych nemi, na kter6 by 16no pfijati mohl. 
Nebot statek svflj d£di(ny HrochAv Tynec (Hracbow-Teinic, 
kr. Chrudim.) — tvrz H. Tynec s dvorem popluznfm, mi- 
stecko H. Tynec s dvorem popl., dva dvory popl. ve vsi Tro- 
jovidcb, tvrz a ves Besfd^kov s dvorem popl. a vesnice Can- Kolovrat Bezdrasicky. 281 

kovice (dfl), Sth'tez, Hlubokd (dil), Libecfaa, feepnfky, Tfe- 

domosice (Stireino§ice) a Zddolf, s pffslusenstvfm, jak se to 

die ceduli dilcich na dfl jeho dostalo — prodal jiz pfedtim 

vposte 1. 1623 cis. hejtmanu panstvi Pardubsk6ho Kaspa- 

rm Celeravi BosmthcUu za - 26.500 kop mfs., z kter6z 

sammy kapujfd 22.656 kop mfs. dlubft zapraviti a zbytek 

Kolovratovi odv^sti mel. — Ponevadz smlouva trhova od 

kral. mi&toAriiciho Karla knfzete z Lichtensteina schvalena 

a do desk zemskych viozena byla, Kaspar Celer pri statkii 

torn proti slozenf 5000 kop mis. ds. resol. 26. srpna 162G 

zustaven a statek ten z manstvi mu propusten jest. (C. 215, * 

C. V,o & K. «% — Lib.conf. 2, f. 457. — D. Z. 141, D. 17 

a 194, G. 26. — D. dv. 7, f. 56; 53, f. 66.) 

Vilim Jindficb Bezdruiicky z Kolovrat, pri kommissi con- 
fiscationis vedle krdl. vypovMi dne 17. brezna 1623 odsouzeu 
idovkejmini, propadl: a) Jistiny 101.713 zl. ryn. — b) Statek 
Bystre (kr. Chradim., okr. Poli5ka), k nemuz ndlezel zamek 
Bystr6 s peti dvory popluznfmi a 13 vesnicemi (pri nichz 
bylo 130 osedlych s pot^hy a 169 zahradnik&v), totiz me- 
^tecko Bystr6 s dvorem popluznlm, vsi Jedlova (Schonbrunn) 
s dvorem popluznfm, Limberk (Laubendorf) s dvorem popl, 
Bam'n (Bohnau) s dvorem popl., Trpin (TfeplB) s dvorem 
popl , Eorouhev (Kurau, Kuhra), Lacnov, Starsov (Stasov, 

Dittersbach), Ctyry Dvory (Vierhofen), Katefina (Katerinky), j '5 

Dela Nova, DlouhA (Bohm. Wiesen), Hl&snice (Wachtendorf), 
Ilartmanice a Hamry (Hammergrund), se sedmi mlyny a ji- 

Bym pffslaienstvfm, jak to Jan Bezdruzicky z Kolovrat po ££ 

sve manzelce Bohunce, roz. Zarubov6 z Hustiran, zdedil (D, ^^ 

Z. 21, E. 21 & 66, J. 16) a 1. 1603 synftm svym Ludvfkovi ^ 

a Vilemovi Jindfichovi odkazal. (D. Z. 132, D. 5.) — Tento ^-T 

statek, od kril. komory za 77.414 zl. (66.354 kop mis.) od- ,- - 

hadnaty, Kolovratovi vedle cis. resoluce z dne 8. listopadu ^' 

1^>24 za summu odhadnf byl ponechdn.*) 

Vesker6 jm6n( Kolovratovo vynaselo 179.127 zl., z cehoz 
po srazce dluhfl per 129.193 zl. zbylo jmSnf toliko 49.934 zl, \ 

tak zc polovice kr41. fisku pripadajfci vynasela 24.967 zl. — 


*) Statek Bystri odUsala Lacie Ottilie LibSteinski z Kolovrat roz. 
l^ab^nka s Martinic 1. 1651 JiHnrn Adamovi hrabSti a Martinic. (D. Z. 
\^i, L. 6 * 414, L.17.) 282 Kolovrst Betdraiick^. 

Avsak mezi jistinami ooymi mil Kolovrat za kral. komorou 
77.031 zl., tak ze tato jemu po srAzce dotcen6 polovice jest* 
dlafna zflstala 52.064 zl., jichz v^k Kolovrat i d6dicor6 jeho 
1. 1636 pH kommissi reviaionis se vzdali. (Die zprivy lictirny 
komory ie&U dne 27. cervila 1628. — C. 215, K. "•/.- — 
Lib. eonf. 2, f. 159.) 

Vladislav Abdon Ludvfkovsky Bezdruilokj z Kolovrat a na 
Sttedoklucicb, zemifel 1. 1623, pro sv6 lifiastenatvf ve zpoufc 
jsa odsouzen pfi kommissi confiscationis vedle krtU. v^pov6di 
z dne 28. ledna 1623 vSeko jmSni, propadl statek Stfedolduky 
(kr. Prazsky, okr. Smfchov.), k nfimuz nileiely tvrz a ves 
Stredokluky s dvorem pop!., pivovirem a mlynem ; tsI Bfi- 
loky. Dobrovice (Dobroviz), Kozinec b dvorem popl., Kmeti- 
nfyies, Chynov a dfl vsi VeliJU Kniievsi (Gross-Henndorf, 
okr. Velvar.) s 11 poddanymi, z nichi 8 s potahy, t£2 dvflr 
popluznf Zdjezd, jak to Kolovrat ). 1613 manzelce sv^ Si- 
donii, roz. Kaplfh>v£ z Sulevic, ve Yini 6000 kop mfs. !&• 
stavou postoupil. (D. Z, 136, 0.2.)*) — Statek ten, odhad- 
D»ty za 77.436 kop mis., vedle cis. resoluce z dne 14. kv^tna 
1623 obdriel darem Julitis Jindfich vevoda Satky, tak ie 
i dluhy na aim vgzfct od komory cesk^ zaplaceny b^ti m^ly. 

Vdova Kolovratovd Eva Magdalena, aapotom provdani 
za Jana Albrechta sv. p. z Schdnkirchen, na pohledauost 
svou 7000 kop mfs., z nfz vdak 2000 kop i 8 droky pH kom- 
miBsi liquidationis slevila, tedy toliko na 5000 kop mf§. ob- 
dniela dne 17. zkH 1629 cfs. pojigtinf. Taktiz pojistgno bylo 
cis. resol. 23. ledna a 25. dubna 1630 sestr&m Kolovrato- 
v;^m, Jobanni Magdalen^ a Marii AneSce z pobledanosti je- 
jicb, 36.000 kop jistin a 41.864 drok&v Tyni^jicl, toliko 

■) Ke vsi Kmetinivai, kteroa Kolovrftt I. 1620 u 1S.0OO kop mii. 
JiHkovi MrMickimu prodnl (D. Z. 1S3, Q. 81) a jii tobo U»a Q«JT7Ui 
hofmistr krAI. (^eak^ho jako leiiueBtrator v iiieai mil. piivo n tpr*- 
vedlaoBt miti »e pravil proboKt DoksAnsk^. — Vcb Kniievta, kteron 
telidiii porainici lirotkAr po AdAmuvi la Sternberka pro jistoD aninmu 
penfi V u£iv^[ milt, nivojoTAla sobi knSina abatjie kliilera a sv. 
JiH. — Dt^r poplutni ve vti Rniinii niiletel E*i, manielce Abnuda 
iKotovTAt. — Vex Chymw 1.1619 odprodal KoloTrat is 3U0 kop mli. 
Vilimnvi BMrffmu E Lobkovic, ktei^i Eaplativ toliko 400 kop na iimiiiia 
trboTuu, ji pfipojil ke vii Ttirsku, od direbtorflT konvsntn ipitilu KH- 
loTDickJho vPriue 1. 1619 odiUli a Fridricbor) > Bll£, pak dotJeD^mii 
LobkoTicoTi na porn^enj i^chi direktorfir pDltiD^. (Via ViUn itaHU 
E Lobkovic.J Kolovrat Krakovsk^ — LibSteinsk;^. 283 

30.000 kop miS. z diichodft komory cesk6. (C. 215, K. ^%. — 
Lib. conf. 2, f. 388. — D. Z. 153, D. 21.)*) 

Jarosiav Kriitof Krakovsk]^ z Kolovrat a na §ipech, pH 
kommissi confiscationis 26. rfjna 1623 pokuty byl osvobozen, 
avsak rozsudek ten nebyl vyhMsen; procez Kolovrat do- 
mnivaje se, ze byl k manstvi odsouzen, pfijal dne 20. cervna 
1. 1626 omylem 16no na polovici Btatku sv6ho Sipy (Schippen, 
kr. Plzen.) v samni^ odhadni 3500 kop mis,, jak t^z statek 

po otci sY6m Abundovi zd^dil s bratrem JiHm Albrechtem, C 

ktery dil svfkj 1. 1624 za 3500 kop mfS. bratru sv^mu po- t 

stoupil. (D. Z. 298, J. 24.) L. 1652 vedle cfs. povolenf Kolo- ^ ^ 

vrat opet pK predeslem prdvu dedick^m byl zfistaven. (C. 215, C 

C. %. — D. dv. 7, f. 27 & 68, f. 7.) B 

Maximilian Krakovsky z Kolovrat dal se potf ebovati v cas ^ 

zpoury za kommissafe vojensk6ho. Za udelenf perdonu pod- ^^ 

^olil se pfed kommissi transactlonis dne 12. unora 1628 CI 

odvesti pokuty 6000 kop mis. ve tfech Ihfltdch pftUetnfch 
po 2000 kopacb a tak pfi statcfch svych zfistaven jest 
iC. 215, C. V4 & Z. 13.) — Vedle dekretu komory cesk6 
z dne 7. dubna 1628 odvedl Krakovsky summu dotienou 
kapitole chramu sv. Vfta na hradS Praz8k6m, kter6z na srazku 
deputatu zadrzal^ho od komoi7 byla vykazana. (C. 215, 

Ferdinand Libiteinsk]^ sv. pin z Kolovrat, na Hokove, 
^'I'atr Jaroslava Julia, katolik, cis. resoluci z dne 8. linora 
1^>23 na milost pHjat byl, a prominuto mu poblouznSnf jeho 
" cas zpoury, totiz ze byl mezi relatory pfi snemu general- 
nim 1. 1620, pri kter^m falckrabf syn zvolen byl za cekance 
kral. (5esk6ho. (C. 215, C. ^V4i & K. «%.) 

Heralt Viclav Ubiteinsk]^ sv. p&n z Kolovrat, katolfk, 
[lodepsal teprv 1. 1620 v mesid cervnu pffsahu stavftv odboj- 
»ych, tykajicl se konfederace b jinymi zememi ucin6n6, vy- 
hradiv sobi, co by bylo proti niboi^enstvi katolick6mu. Za 
I'lrdon mu udeleny pri kommissi tractationis de pio opere 
! 1629 podvolil se dAti 100 zl. ryn. pokuty na collegium 

*) Sutek StFedokluky koupiU 1. 16H0 Johanna MandcUena Bez- 
dru:ickd z Kolovrat od Julia JindHcba kniiete Sosk^ho za 63.000 zl. 
7n. (D. Z. 298, M. «1.) ■ •« « 
I ^ SM Kotovrat LibSleiniky. 

nobilium Ferdinanrtsk^ u av. Jakuba v Praze. (C. 215, C. '/g 

& C. "/4.-) 

Jaroslav Libiteinsky s«. pin z Kolovrat zemfet 1. 1619 
V trval^ zpoufe, jfz se zilcastnil, tak ze pH kommissi coafis. 
vedli! krAl. vypovedi z doe 16. zari 1622 odsouzen byl ^rou 
tfetin jm§n(, kter^i vfiecko v pokute bylo konfiskovdno, totii: 
a) Panstvi Petr&purk (Petersburg, kr. Zatec.), k n^muz na- 
lezel zamek Petrspurk od vojska vyplundrovany s dvorem 
popluznfm, tM d(iy m^stecka Jeseoice (Jehuitz) a 8 vesnic 
86 141 osedl^mi, zejm^na Chlumcaay (Klumtscban), Cerocice 
(Cencice, Tschentschitz) 3 dvorem pop!., Bflence (WUleuz) 
8 dvorem popl., Chot§£ov (Koteschau), Krty (Gerten), Dra- 
hous (Drahuscheti), Bukov (Muckhof) a Vrbice (Furwitz). Toto 
panstvf odhadnuto bylo od komory cesk^ za 55.955 kop mis., 
ackoliv je Jaroslav Kolovrat dostal v dflci ceduli za 80.000 
kop mis. za dfl svCij pH rozdeleaf pozftstalosti po sv^m otci 
Jaroslavovi uejstarsi'm mezi p6t synfl jeho Mikuld^e, Beue^e, 
Joachyma, Karia a Jaroslav.t tehdaz let netnajfcfho. 

b) Statek SoscA (Sosseu) — z&mek (tvrz) Soseii i s dvo- 
rem popluzDfm zcela shofely, 8 pivovarera, 2 ovcfoy; dvilr 
popluznf Plavec, ctvrty dil inestecka Jesenice s rybnfkem 
a vsi Sosed, Kosobody (Gossawoda) s mlyoem pode vsf i'e^e- 
nyiii Spalenym, Bedoo (Bedluo, Wedel), Klefeta^ (Klet3che- 
diog) a Ghmele^tny (Chinelistn^, Chmelescben) s podacim 
koatelnfm, s 80 osedlymi z nich -35 pohotelych, iH ralyn po- 
platnj s pilou Da Smrku, f eceny Kre£kov8k^, s prisluSeiistvfni, 
jak to KolovratOv otec Jaroslav 1. 1612 od Vil^ma z Land- 
steina za 38.500 kop mfs. koupil (D. Z. 136, G. 1 & 185, 
L. 16) — odhadDut byl od komory za 23.985 kop mfd. 

c) Statek Piovlky (Pschoblik) ~ tvrz PSovlky od vojikft 
vydrancovanfi s dvorem popluznfm, ovifoem a pivovirem. 
mlyneiii nachlebnfm, 3 rybni'ky velkymi a itynni mea^fmi; 
vsi Psovlky a Svihov (Schmihof), a dvorem poptuinfm, a pH- 
Blusenstvfm a 40 osedlymi, z nichz 7 pohotelych — kt«ry 
Jaroslavlv otec 1. 1612 od Johanny Koiovratov6, roz. zHocb- 
faauzu, za 30.000 kop mii. koupil (D. Z. 186, G. 30), odhadnut 
od komory za 18.082 kop mis. 

Tyto tH statky, za 98.004 kop mfs. odhadout^, koupil 
od komory (esk^ 1. 1622 due 6. f'Qna hejtman Star^ho m^sta a i Kolovrat LibSteinsky. 285 

prazskcho Herman Cernin Chudenic za 76.000 zl. ryn., 1 

I ktcr^z 8uinmy jenitt cfs. resolucf 6. brezna 1623 z milosti 

prominuto bylo 17.500 zl. — Kdyz pak 1. 1628 dcera po 

Eolovratovi pozAstali Anna Sidonie, provdand Golonova 

zFelzu, jm^nem svym i nezletil^ sestry 8v6 Markety Kate- 

riny pri dsari si stezovala, ze pHlis nfzkym odhadem a pro- 

dejem statkft otcov^ch, kterez die kontrataxy mSly cenu 

160.073 kop m. dobrych pen6z, za nepatrnou summu 76.000 zl. 

V (ilouhe (lehk6) minci ndramni byla zkracena a za tou pf 1- Cj 

cinoa za navr&cenf dotcenych statkfl zadala; UTolil se Cernin 

aad summu trhovou dobrovoln^ na zaplacenf dluhA pridati 

^^300 kop mfs. (C. 215, K. ««/,. - Lib. conf. 2, f. 1. — D. 

Z. 141, J. 16; 292, H. 5.) 

Mimo statky vytcen6 v pokutfe ujata byla tez jistina 
4900 kop mis., kterou mh\ Kolovrat na statcich Svamber- 
skych (C. 215, S. 83) ; pak dum KdlovraUiv v Mensim meste C3 

prazskim na Vlassk6 (jinak Noy6) ulici, proti Zlat^ma Stroma ZXTI 

^m domy Kanrada Kyliana a Bonaventury Johna lezfcf, ^^ 

ktery dne 9. prosince 1622 od komory 6esk6 proddn byl cis. 
niriovi Gottfrklovi Hertlovi ryL z Leitersdorfu za 2500 kop 
iHis., z kterez summy po zaplaceni dluhfi kral. komof e 1200 
kop mis. pripadlo. (C. 215,^ P. %. — Lib. contract. 7, fol. ?^ 

E. 2aj ^ ^~ 

Vdova po Kolovratovi pozftstala obdrzela teprv 1. 1628 
lie navrhu kommisse revisionis dne 10. cervna t. r. na veno I .^ 

^ve per 25.000 kop mfs., pak na pohledanost per 30.000 
kop mis., z niz vsak liroky zadrzal^ v summ§ 26.000 kop 
^levila, toliko 6000 kop hotovych penez a na zbytek ddno 

ji cis. pojistenf. — Po srazce t^to pohledanosti per 64.166 zl. jK 

^!ustalo ze summy trhov6 za statky Cerninovi prodan6 toliko 
n.^32 zl. a na tuto summu ddno bylo 1. 1628 cfs. pojisteni 
loerara po Kolovratovi pozfkstalym za jejich pohledanost na 
lotcenych statcfch jim nalezejfcf. Dfl vSak tfetf, z dotcenych 
-tatkti dedicfim Kolovratovi ndlezejfcf, jeSte 1. 1690 pH 
kommissi revisionis nebyl vyffzen. (C. 215, C. ViO 

Jarosiav Julius Libsteinsky sv. pin z Kolovrat, odsouzen 
1 ri kommissi confiscationis die krdl. vypov^di z dne 8. linora 
1**'23 tfttiho dUu jmini sv^ho, propadl statek Kolesov veliky 
^•ross-Gollischau, kr. 2atec., okr. Podbofan.), totiz: tvrz 4 -* «c:Z. I 286 KoIoTrftt LiblteJQtkf. 

A ves Eoledov a ttvorena popluzofm, jak to EolovratAv otec 
Bened 1. 1606 od Volftt Berkovsk^ho za 11.000 kop mih, 
koapil (D. Z. 133, E. 23) ; pak ragstys Kr^ry (Kriegern), *) 
ves Bisno (Wieasen) s dvorem popluiEiifm a dfl Tsi SobieM^ 
(Oberklee) s 71 poddaD^mi, z nichz 48 s potahy. Statek ten, 
kterf Jaroslar po otci 8v6m BeneSovi v ddu bratrskim 

V 70662 kop mfs. dostal, od komory cesk^ totiko za 50.2!^ 
kop odhadnut a za tuto summu proil&n jest 1. 1623 cizo- 
zemci Befmanovi e Quesienberga. 

Aikoliv Kolovrat pri kommissi revisionis 1. 1628 soM 
stdzova), ze pitiliS nfzkou taxon statku jeho velmi by! zkrkeD, 
kdeito tfi statek die kontrataxy za 87.480 kop mfS. stal; 
pfedce jeniu dvS tfetiny z milostl ponechanfe die pflvodof 
taxy vym^feny jsou, tak ze po sr&zce dluhfl per 17.029 kop 
na ndho 22.167 kop mlg. pfipadlo, a tato samma jemu od 
komory iesk^ 1. 1628 pojilt6aa byla. Na srazku t^to poble- 
daaosti postoupen ma byl t summ^ 4000 zl. 1. 1648 vedle 
cfs- resol. 22. Hjna 1647 statek mansky Charvatce (okr. Li- 
bochovic.) po Janovi Resslerovi konfiskovany a ta. 4776 kop 
mis. odhftdnuty, kteryz inu z maDstvf byl propuStfin. (D. dv. 
68. I. f. 26.) — Na pobledanost roatky jeho Aony Barbery 
per 6300 kop mf^., a sestry jeho Lidmily per 8000 kop m. 
vydiDO jim 1. 1628 cis. pojiStfini. (C. 215, K. "A- — Lib. 
conf. 2, f. 301. — D. Z. 153, F. 24.) 

Joaohym Libitaintky sv. pin z Kolovrat na Rabitein^, 
Libkovic(ch, Oudriii a Marticfch, pro Avi dfastenatvf ve 
zpoute odsouzen byl pti kominissi coofiscatioDis vedle kr&l. 
v^ov6di z dne 31. ffjna 1622 tfetiho diln jm^nf sv6ho. 

V t^to pokntS m^ly Kolovratovi konfiakov&ny b^ti Tsecky 
statky, totif panstvf Babsteln, statky Udrc, Ratiboif a Mbt- 
tiie, za 92.000 kop mik. odhadnut^. Ale pouivadi manzelka 
Kolovratova KateHna, roz. Berkova z Dub^ byla sama kato- 

*) MiBtji Kryry ■ podaclm koaUlnim a vlim pfUlulenitTim koupil 
1. 1680 JaroaUr Libtteiiisky i Koluvrat >A 13.000 kap mia. ad (Vrdi- 
nanda i Keniperku. (D. Z. 6S, G. 9.) Statek Bimo obaahoval (diu rm- 
delenl lUtkfi po JaroaUvovi atariim LibfiCfinik^m i Kolovrat meai jpho 
ajnj Mikuliio, BeiisSe, JoHthjma K»r!a a Jaroalava 1. 169.>) mSatj. 
Krrry a VI |indd,inymi, ves SoMchlehr a 20 poddanymi, vss BSsno » H 
poddan^mi. tm Zderat idrm. Kolefionce) a Ifi poddao^mi, vca Voraior 
a 36 poddari^mi, vea Kriy a ii poddaiijmJ, a i dvorj popluiiidni pH vsi 
B^mie a v-i Zderazi, 8 rybiiikj, lesy a pfi»lu!iensivim. {D. Z. 171, J. 81 Kolovrat LibSteinsky. 287 

licka, i dcery sv6 Zbinku a Johanna Helena v ndbozenstvf 
katolick^m vychovavala, nad to pak, ze po bitve b^lohorsk^ 
vsecko jmen( jejf, n^kolik tan zlata 70.000 kop mf§. obsabu- 
jici, kter6z v dom6 bratra SY6ho nejyy^siho parkrabi Boha- 
chvala Berky m^la schovan6, pri drancov&nf t^hoz domu od 
CIS. vojska bjlo pobr&no (viz Bohachval Berka) ; z t^ch prf- 
cin vedle cfs. resolace z dne 3. linora 1623 ponecb&no bylo 
Kolovratovi panstvf Rabstein na srazku dvoa ti^etin z milosti- 

mu povolenych. Naproti tomu pf evzal Kolovrat 10.000 dlahfi t 

r ostatnfch statkft, kter6 mfsto tretiny propadl6 vedle cfs. \ b 

resoluce z dne 13. kv^tna 1623 v pokute kral. fiska odstoii- ^ 

pil totiz: a) Statek tJdri (Oadrc, Udritsch, kr. Gheb, okres ' C] 

Zluticc), k n^maz n41ezel z&mek (tvrz) s dvorem poplaznfm, jS 

pivovarem, 2 ml^y a dfl vsi Udrce s 14 poddan^mi a po- 
(lacim kostelnfm, ves Polomy (Pohlem) celoa s 13 osedlymi 
a dvorem popla2nim, lesy, rybnfky a prfslasenstvfm, jak to ^^ 

I 1613 KoIoYrat od ^tSpana glika za 17.000 kop mi§. kou- 
pil fD. Z. 186, Q. 20); pak statky KnShnice (Knenice) a 
Vohanei (Vahanec, Bohentsch) — tvrz a ves En^hnice s pivo- 
virem a dvorem poplaznim, tvrz a ves Vohanec (dfl) s dvo- 
rem popluznfm a rybnfky, s jednim osedlym ve vsi Dfivfnove 
iHfivinov, Makowic), s rybnfl^em Romano vsky fecenym. se 
T osedlymi ve vsi Skoka, 2 lukami pod Skokem a jinym 
pnslusenstvim, jak to l^ta 1613 Kolovrat od Kristofa Zumra 

z Herstosic za 18.500 kop mlsenskych koapll. (D. Z. 186, i i 

Q. 8); t6z dvftr poplazni s 1 osedlym ve vsi Vahanii, ktery 
Kolovrat od Davida Havara z Lobensteina 16ta 1617 za 
2300 kop mis. k toma pHkoapil p. Z. 192, A. 17); pak 
rybnik od Jana Joachyma Ratiboi^sk6bo za 1900 kop Kolo- 
vratovi postoupeny. — b) Statek Ratibor, tvrz a ves Ratibof 
fe dvorem popluznfm, mlynem a 1 osedlym ve vsi Veselove, { 

jak to Kolovrat I. 1617 od Jana Joachyma Ratibofskeho 
z Cbcebuze za 20.000 kop mfs. dobrych stHbrnych raza praz- » 

skeho koupil. (D. Z. 192, A. 14) — c) Statek Mariide (Maro- 
ditz), tvrz a ves Martice s dvorem popluznfm a sesti podda- Ir 

nymi, pak dfl vsi Skoku (Skoky, Maria-Stock) s 5 poddan;^mi ; 
VPS Linec (Hlinec, Lintsch) s dvorem popluznfm a 5 osedlymi, 
jak to Kolovrat od Miknlase Ratiborsk^bo 1. 1616 za 14.000 
kop miS. koupil (D. Z. 138, D. 8.) — Tyto statky od Kolo- a « ^ 


r 
288 KolovrAt LibSteinsk^. vrata za 73.700 kop m(s. pfedeSIe koupen6, od kral. komorv 
toliko za 25.422 kop mis. odhadnut^, proddny byly 1. 1623 
sekretari komory cesk6 Severynovi Tahlavi z Horsteina za 
24.512 kop mis., kterazto summa od cfsare koUeji je8uitsk6 
u sv. Klimenta y Praze na fundaci byla postoupena. (C. 215. 
K. «%. — Lib. conf. 2, f. 7. — D. Z. 141, E. 5 & 195, K. 4.)-) 

Avsak Kolovrat ucastnil se nov6 zpoury pri vpadu sa- 
sk^m 1. 1631 zvldst^ tfm, ze se ujal statku Jesenick^ho a 
lid poddany v Manitfne proti poradn^ vrchnosti pozdvihoval 
;i bouril, tez ze rebella Jana z Roupova za poMdnou vrch- 
iiost vyhUsil, jeho se ujfmal a u sebe na Rabsteine precbo- 
vdval i lid nepfdtelsky podporoval. Pro tato provininf pfi 
kommissi Jconfisc, FridUindske dne 11. unora 1634 odsouzen, 
V pokutu upadl se vsfm statkem sv^m, kter^z pak k rua^ 
Albrechta z WaId§teiDa, knfiete Fiidlandsk^ho, byl konfisko- 
van a po jeho zavraJd^nf die rozsudku kommisse revisionis 
16ta 1635 kral. fisku pripadl, toti2: 

a) Panstvi BaMtein (Rabenstein, kr. Plzefi, okr. Manetfn), 
k neniu2 ndlezely zamek a m^stys Rabstein (v Jiimi pi^ede- 
sle byli 32 osedU, z nichi na ten 6as jenom 17 z&stalo), tcz 
vesnice Kotanec (Kotantschen), Vysocany, Stvoly (Stvolna, 
ZwoUen), Vodlezla (Odlezly), Mocidlice (Modschidl, dora. 
Ch^se), Tis (Tyss, dom. Chyse) s podacfm kostelnfm, Chra- 
stovicc (Krastovice, Krasclitowic), Hlubok6 (Hlubokd), Hra- 
dek (Ratka), a dflem vsi Novosedly (Nobosedl, dom. Chyse), 
Luby (dom. Chyse), a Potvorov, v nichz pfedesle byvalo 12s 
osedlych a 27 chalupnfkA, z nichz na ten cas toliko 87 osc- 
dlych a 23 chalupnfkft zflstalo; pak dvory popluznf Stvolen- 
sky, Hradecky, Vranov, Jablonna (dom. ChySe nedaleko vsi 
Lub), Tisovsky a Novy dvftr (Neuhof, dom. ChySe). — Toto 
panstvf odhadnut6 prve za 155.750 zl. ryn., potom jenom za 
110.879 zl, vfedle c(s. resoluce z dne 14. cervence postou 
peno bylo dSdiini nejvys§imu hofmistru hrab^ti Leonhartovi 
Helfridovi z Meggau ndhradou za ds. dar 100.000 zl., jemu ♦) Tvto statky, k nim* Tahlo pfipojil v«i Jesiukii a Sovolusj, po 
Abrabamovi ^tensdorfovi koupen^, prodai Tahlo sjiiivmi Rtatkjr, kter^it 
vjedrie Buinmg za 50.000 kop mvk. obdriel, 1. 16.S0 za 114.000 b1. rfn, 
knizeti Sask^mu Juliovi Henrychovi, ftindaci pak JesaitAm na tfehi, 
atatcich pojiAt>^nou per 60.000 kop miS. pfenesl na statek sviy Stfodo- 
kluky. (D. Z. 802, L. (J.) Kolovrat LibSteinsk^. 289 

za Yern^ sluzby ud6Ieny, avsak proti zaplaceni dluhil 16.332 
zlatych na temz statku vfezfcfch. (C. 215, K. «%. — Lib. 
coat 2, f. 406. — D. Z. 147, Q. 27. — Cfs. dar. list z dne 
12. linora 1642.) 

b) DAm Kolovratsky^ v Mensfm meste prazsk^m v ulici 
pod Yaly hradu Prazsk6ho mezi domy Kiistofa Haranta z Pol- 
iic a Helichara Pellera krejciho proti kostelu sy. Martina 
leiicf a pravem mestsk^m se Hdfci, ktery Kolovrat od fiohu- 
slava Jifiho Krakovsk^ho z Kolovrat za 1800 kop mii. kou- 
pil (Lib. contrac. 6, fol. Q. 29), darovan byl 1. 1636 t6z 
hraheti » Meggau. (C. 215, K. ««/,.) 

Dcerdm po Kolovratovi pozfistalym Zbince z Waldsteina 
a Johannfi Helene vydany byly die dekretu komory ceske 
I dne 30. dubna 1635 svrsky na Rabsteine koiifiskovan6 
i hotov6 penfze k zapravenf utrat na pohreb rodic& jejich 
L 1635 zemrelych; k tomu vykazano jim bylo na Rabsteine 
vedle cfs. resoluce z dne 14. cervence 1635 v6no od otce 
jich po 10.000 kopach jim odkazan^, jakoz i jm^nf po matce 
jejich na Rabsteini pozfistal6. — Mimo to ponecbal cisaf 
z milosti VHemovi Stossovi z Kounic^ synovi ze sestry Kolo- 
▼ratovy, summy pen6z jemu od Kolovrata pfed smrtf daro- 
vane. totiz 3000 ffs. tolarfl a na 300 dukitft hotovych penfez 
a my) kop mis. jistin. (C. 215, K. *%.) 

Pozndmka. Joachym Novohradshy z KolovrcU omylem mezi od- 
*• iizfnymi pro zpouru Be ny^di; nebof statek jeho Drslavice, kterf 
1- l»>):^# Volf Novohraduk^ z Kolovrat od Petra Voka z Roi^mberka za Jl,^ 

^*» '» kop mi«. koupil (D. Z. 131, K. 8), pak statky Winterberk a JTuni- Jf;j; 

'"irt prodaiiy byly pro dluhy 1. 1639 za 60.000 zl. r^n. knizeti z Eggen- y^ 

^f^rqa. Tei dva domy Kolovratovy v MenSim mSstd praiskem pnSly na 
J'Via de Vitte z Lilienthalu. (C. 215, K. •"/.• — D. Z. 621, H. 27.) . ' ' Vilini Fridrioh LiUtoinsk]^ sv. pin z Kolovrat na Libori- 
ciVh, jemui uiastenstvf jeho ve zponfe vedle cfs. resoluce 
f' <iDe 23. kvetna 1623 bez vyminky bylo prominuto (abso- 
lutQs sine claasnla), uvolil se pri kommissi tractationis de 
pio opere 1. 1629 za perdon mu nd^leny k alumnatu klastera 
^v. Jakuba d&ti 150 zl. ryn., kter6 die listu upomlnacfho 
z dne 2. dubna 1631 o sv- JiM t. r. m61 sloiiti. (C. 215, C. V^.) 

Potom pH kommiasi konfis. Fridlandske z ucastenstvi p!i 
n>ada sask^m 1. 1631 byl obvinSn a odsouzen, tak ze jeho 
^tatek UhoHce (Liberie, kr. 2atec.) — tvrz (zAmek) a ves Li- 

19 SE: # f 290 Kolovrat — KooBrovsk;^. 

borice s dvorein popluJnfm, ves MaU Cernoc s dTorem po- 
pluznfii), vsi cel6 ^elezna b dvorem popluinfm, Syfem a 
S4rka (C&rka), s lesy, rybnfky a jin^m pffaluienstvfm, jak to 
1. 1601 otec Eolovratflv Karel manielce 8v£ Julian^ roz. 
glikovn6 ve v6n« 15.000 kop mfi. zapsal (D. Z. 130, E. 1) 
a 1. 1606 synu Vilimovi Fridrichovl odkizal (D. Z. 133, 
F. 17.) — od knfiete Fridlandsk^ho Albrechta z Waldsteina 
ujat a 1. 1632 darem poBtoupen byl generalovi FrantiSkovi 
hraMti MUestmo, jemuz za jeho sluzby vojenskfi vedle cfs. 
reaol. 27. srpna 1633 ponech&n jest proti zaplacenf dluhftv 
na ii6m y^zfcfcti. 

Kdyi, v^ak Eolovrat pH kommissi revisioais Fridland- 
sk6 neviuu svou dokdzal, dotceny statek vedle cfs. resol. 
4. listopadu a 23. prosince 1637 op§t niu byl navrAcen. Tez 
jeho manzelce Ann6 Marii, roz. Colonovfi z Felzu, vedle cfs. 
resol. 2. bt'ezna 1638 op6t postoupena byla ves 2eteznd, 
kteri jf byla odnata bezprsvn^ a omyleni se statkem Libo- 
fickym, na D^mz 50.000 kop isfS. pojiSt^oo m§Ia. (C. 215. 
K. «%. - D. Z. 144, N. 4.) 

Zbynik Novohradsky z Kolovral na Bust4hrad§, Eosat- 
kach a Zakupech, vykooal dne 1. !'^na 1619 pHsahu podle 
snesenf stavflv povstalych o zavr^enf kr&le Ferdinftoda II. a 
- zvoleni Fridricha Falckeho; avsak jsa katolikem, ph kum- 
missi contiscatioais doe 10. ffjna 1623 pokuty pro provineof 
sv6 osvobozeu, podrzel statky sv6 a zavizal se za perdou 
jemu ud^leny pri koiumisai tractationis de pio opere 1. IG29 
sloiiti 500 zl. ryn. na alumnat kUstera u sv. Jakuba t Praze. 
(C. 215, C. Vs & C. "/„.) 

Jan Konar«V8kj z Libanic (Libenio) pH kommiBsi con- 
fiscationis dne 3. rfjna 1623 pro cfaudobu svou pokuty 
za provin^nf sv^ v cas zpoury osvobozen, zav&zal se za 
ud61en( perdonu pM kommisai tractationis de pio opere l£ta 
1629 aloiiiti 30 zl. ryn. na alnronat kolleje Ferdinandske 
u Bv. Jakuba v Praze. (C. 215, C. '/s-l 

Jaroslav Konarovsky z Libanio li^astnil se vypravy i&- 
\eiJi€ stavfiv odbojnych; avgak pH kommissi transactionis 
dne 21. (ervence 1629 bez pokuty byl perdonov&n, protoie 
k nibojtenstvt katolick^mu pHstoupil. (C. 215, C. '/i-) KoQecchlannBk^ — Konojedsk^. 291 

Viiiffi startf Konecchlumsky z Konecchlumf licastnil se 
zpoury tim, ze byl kommissai'em 1. 1619 pri yyprav^ lidu 
valecneho z krajft Ghrudimsk^ho a Caslavsk^ho, t^z kommis- 
safem pri direkci stavfiy odbojnych, pak ze zpecetil a po- 
depsal konfederaci. Pro tato provin^ui pri kommissi exsecu- 
tioDis dne 19. cervna 1621 yedle kr&lovsk6 vypov^di z dne 
3. cervna t r. odsouzen hrila^ cti i statku^ dne 21. cervna 
s ostatniroi nacelnfky zpoury byl stat a jm^ni jeho od kral. 
komory hned ujato, totiz: jistina 763 kop 32 gr. die extractu 
purkrab. liradu. (C. 215, C. '/? & K. 56.) — Manzelka Konec- 
clilumskeho Anna, roz. z Remeru, mela veno sv6 2500 kop 
mis. pojisten6 na statku Spitick6m, kter^ manzel jeji 16ta 
h)l6 Hertvlkovi Myskovi prodal, a postoupila je Jakubovi 
Vilerau Aichlerovi z Aichelberga. (C. 215, M. 11. — Viz 
Mvska.) 

Aibrecht Konojedsk]^ (Kuneck]^) z Konojeda a z Pojetic na 
Konojedech a Velkoricich, zemfel v trvale zpoure, jiz se 
ucastuil^ tak ze byl odsouzen pri kommissi confiscationis 
vedle kral. v^pov6di z dne 16. zarf 1622 tretiho dilu jm6n( 
sveho, v kteremz od kral. komory ujaty byly vsecky statky 
jeho. totii: a) Konojedy (kr. Litomfefic, okr. Ust.) — sidlo, 
t\Tz a vea Konojedy s dvorem popluznim a vsi Dubicina 
horni a dolnl (Ober- and Unter-Eicht, Eiche), Petrovice 
Stolinskfi, Mukai^ov (Munkern), Caslav (nynf Case, Tschia- 
'chel) a Merboltice (Mentendorf) s 151 poddanymi (z nichz 
T2 s koni, 39 zahradnikfl a 40 domkafA); pak tvrz a dvAr 
p<^>pluzD{ Sachov Maly (Tscboka, nyn{ Klein Schokau, okres 
Iknesov); b) tvrz a ves Valkerice (VelkoKce, Erkefice, Hel- 
kerice, Algersdorf, dom. Konojedy) 8 dvorem popluznfm a 63 
I'oddan^i (z nichz 35 s koni, 10 zahradnik&v a 18 dom- 
k.irl) 

Tyto statky, odhadnut^ i se svrsky a n&bytky za 45.783 
kop mfs., proddny byly dne 6. kv6tna 1623 hejtmanu zem- 
^kerau hrabstvf 61ack6ho, Adamovi Gottfridovi Berkovi z JDube 
za 5-3.783 kop mf§., z kter6z summy t^mnz poraieno 20.000 
kop mi6., jemu za v6m^ sluzby vedle cfs. resoluce 8. Hjna 
l'>22 darovanych, jako2 i 1014Va dukatu in specie (poci- 
taj(c kaM^ po 14 zL), kter^ za kralovskon komorou poji- 
sten6 mk\ v summi 12.174 kop mte.4 pak 4000 kop m(s. do ^ i N 
I 293 Eopidlanak^ — Kordule. 

dfadu rentmiatrskfiho na hotovfe odvedenych. Ostatnfcb 17.609 
kop zaplatil Berka na tti Ihftty Te dvou letech vdov^ Marii 
Eonojedsk^, roz. z Solhauzu, a dceritm jejfm Maadal^od, 
Lidmile a Ann^ Eusebii, po Konojedsk^m pozflstaljni, na 
dv^ tfetiny z milosti jim zanecfaan^. Tiie pak vdova st6zo- 
vala si pH kommissi revlsionis, ie pH konfiskaci statku 
Konojedsk^ho die ptedloienych invent&i'fl i jejf vlastnf sTrskv 
a Dabytky, kter4 v doin^ svSm v Bene^ovg (Beusen) ni61a, 
T summe 3050 kop mocf od&aty byly, jakoi i ^e pHli& nfzkon 
taxou t^hoi statku velikou dkothi a zkr&cenf se sirotky 
avymi utrpila; nebot statky nadfecen* die kontrataxy za 
82.674 kop a svrsky s nibytkem ea 3657 kop st^ly. Avgak 
nepoHdila nicefao; toliko na v6no jejf, na statkn timi po- 
ji^tSn^, per 10.000 kop mii., d&no jf dne 5. linora 1629 ci's. 
pojiatenf. (C. 215, K. 30. — Li&. conf. 2, f. 297. — D. Z. 141, 
D. 27 & 194, J. 20.) 

Jan Kopidlansky z Kopidlna, ph kommissi coofiscationis 
dne 3. Hjna 1623 pokuty osvobozen, ode^l pro n^boienstTf 
ze zemfi, postoapiv pfedtfm dvflr svftj lennl v Pod^bradech 
krill. komofe. (C. 215, C. Vs.) 

Jan Purkhart Kerdule ryl. ze Sloupna pro sv6 t^ik^ pro- 
viD^ni V cas zponry odsonzen pfi kommissi confis. vedle cfs. 
resoluce z dne 10. ilnora 1623 toliko polovice jm^nf ST^bo, 
proto^e jiz k vfte katolick^ ptestoupil. Statek jeho Hofetio- 
v€s (Hofinfeves, okr. Jarom^i*.) — fvrz a ves s podacitn ko- 
stelnfm, dvorem popl. s 19 poddanymi, lesy a rybniky, jak 
to Kordule 1. 1622 od sester Salomeny Lok^noTi a panny 
Kat«riny Stosoven z Kountc za 16.800 kop m. koupi) a na 
suminu trbOTon toliko 5942 kop odvedl (D. Z. 292, H. 15) — 
od komory ieskk za 13.4(5 kop m. odhadnuty, prod&n byl 
dne 13. £ervna 1. 1624 za 13.000 zl. Albrechtovi z Wald- 
steina, ktery jej t r. postoapil pan( Marii MagdaUni Trikori 
8m6nou za jin6 stalky (viz Stubenberg, itl Jan Rudolf Tr£ka 
pH panstvi SmiHce). (C. 215, K. 32. — Lib. conf. 2, f. 280. — 
D. Z. 293, A. 22; 141, B. 7 & 292, H. 15.) 

Drab^ statek Kordulori odfiat^ Soti^v (okr. ClAalaT., 
dom. Krchleby) — sfdio s dvorem popluinfm a ml^era — 
na kter£mz Kordule manielce sv£ Veronice roz. K^pOQnoT^ 
z Svojkova 5000 kop v«noTal, a 2000 kop dluha mdl, pcK Kordale — Kofenflk^. 293 c c: stoupen byl t^ze Veronice k v^nuf zastave v summe odhadni 
7339 kop mik (C. 215, K. 32. — Lib. conf. 2, f. 447.) 

Podle uctu 8 Kordulem pH komore cesk6 dne 24. fijna 
1624 ncineu^ho mel Kordule na oboa statcich toliko 6281 
kop mfi, od kter^zto suminy jedna polovice v pokuti jest 
vzata, a druhd jemu zanechana. (C. 215, K. 32.) 

Jan ArnoSt a Adam Mikula§ Stosove z Kounic, domahali 
se marne otcovsk6ho statku HofenSvsi, ktery sestram jejich 
doplacen nebyl. (C. 215, S. 42.) 

Sigmund Jindfich Kordule ze Sloupna slouzil v cas zpoury h 

za fendrycha pri vojsku stavovsk6m jsa k tomu pfinucen. ^ ^ 

Pro toto provin^nf pfi kommissi confiscationis odsouzen fl 

i munstvi vedle kral. v^povedi z dne 10. unora (publik. dne fi 

lo. bfezna) 1623, t6hoz roku a potom dne 16. Cervna 1626 ~ 

olilasil se v pHcine pfijetf 16na na statek svflj VfeStov ^ 

^I^iirglitz, domin. Hofenfeves, okr. JaroraSf.) — zamek a me- 
stecko Vte&tov s dvorem popluznlm a pivovarem — odhad- 
nuty za 19.638 kop mf§., avsak pro velik6 dluhy nikdy na ^3 

Df-j lena nepfijal. Statek ten, zadluzeny na 12.953 kop, cis. 
resolucf z dne 24. cervence 1631 z manstvf Kordulovi pro- 
pu<ten, i zadrzal^ na n6m st^ dfl jemu prominut byl. (C. 215, 
C. ' ,0 & K. 32. — D. dv. 7, f. 22 & 169 — D. Z. 622, A. 27.) 
^edle poracenf komory cesk6 dne27. zaH 1638, obnoveneho 
tine 12.1edna 1643, tyz statek dStem po Kordulovi pozflsta- ; ? 

I}ni odnat a ujat byti m61 od krdl. komory pro d)uh 5200 j M 

kop ra., j(mz Kordule sestfe sve Katefin^ Mark6t6, provdan6 £^ 

za Jindricha Straku z Nedabylic, povinen byl, a kterouz 
summu tato jeho sestra v pokut^ pro provineni sve propad- 
nouti raela. (C. 215, S. 44. — Viz Straka Jindfich.) 

Bohumil Kefonsky ryt. zTereSova a syn jeho Zdenek 
zeiureli v trvale zpoute; pri kommissi confiscationis byli od- 
i^onzeni vseho jmenl, avSak cfs. resoL 31. rijna 1622 zaloby 
o>vobozeni. Protoz statek Zde&kftv NeznaSov (Nezdasov, okr. 
Wiiiw Tyn.) — tvrz a ves NeznaSov s dvorem popl. a ves 
Tciuelin — odhadnuty za 13.000 kop m. sirotkftm po Zden- 
ki^vi pozftstal^ni ponechin a k ruce jejich prodan byl hrab6ti 
^'nimovi e Vrtbp 1. 1622 za 8000 kop m., na kterouz sumrau 
^ Vrtby toliko 3000 kop m. vena vdov6 Barbore Kofensk6, 
roz. z Bohatec, L 1622 zaplatil. Synov6 a d6dicov6 Zdeiikovi ^ . 294 Kofenik^ — KoBteleck^. 

i!ad&li op§tn6 za to, aby jim zbytek summy trhov^, per 5000 
kop nezaplaceny i s uroky zadrzal^mi per 18.000 zl., pri 
kommissi liquidationis jim pHsouzeny, bad od d^dicft z Vrtby 
byl zaplacec aneb statek savrices; avSak jeSt^ 1. 1692 v6c 
ta vyHzena nebyla. (C. 215, C. '/,(, & K. 33. — Lib. conf. 2, 
f. 69. — D. Z. 139, B. 20; 141, D. 17.) 

Karel Markvart Kol^nsk;^ ryt. z Teraiova, ac nebyl od- 
souzen, predce statek po n§in pozQstal^, Sedlo a Slradov 
(kr. BudSjovic, okr. Svin. Trh., dom. Komahce) z poruceni 
kril. prokuratora dne 4. bf'ezna 1629 k nice J. M. C. vzat 
a inventovin jest die zprivy Jana Jirfho Vrabsk^ho Tluksy 
z Vrabi, jenz za Kof ensk^ho v rukojemstv( se postavil. (C. 215, 

c. V,.) 

Petr Vok Kofensky ryt. z TereSova propadl jistotu 900 
kop mii. die extractu purkrabsk^ho ufadu; avsak pri kom- 
missi transactionis dokflzav nevinu svou, dne 21. cerveiice 
1629 pokuty za udeleof perdODU byl Kbaven. [C. 215, C. '/, 
& C. V,.) 

KoFen$tf ryt z Tereiova : Gtibor, JiH starii a jeho otec 
Karel na Komihcich a Zborove, Jif'i mladsi, Josue a Lttkas, 
katoHci, pfistoupili vsickni ke koofederaci stavCk povstalych 
B jinymi zem^mi uciDecf, jakoz i k snesenf tychz stavflv o za- 
vrzenf krile Ferdinanda 11. a zvolenf Fridricha Falck^ho. 
avSak vyhradili 8ob6 pfi tom, co by bylo proti nAbozeustvi 
katolick^mu. Ale ponSvadi pri tAmi soekeai stavA prftoniDi 
Debyli, pH kommissi coDfiscationis dne 26. a 29. listopadu 
1622, due 14. cerveuce 1623, pak kral. vypovMf dne 12. 
listopadu 1622 a poslednl LukAs due 20. ledua 1(>23 pokuty 
byli osvobozeni. Z uich pak 1. 1629 pH kommissi transactio- 
uis de pio opere uvolili se za perdon jim ud^leny zapIatiU 
pokuty na collegium oobilium u 8v. Jakuba v Star^oi mestt' 
praisk^m, totiz Jifi ndadii 80 zl., Josue 80 zl. 40 kr. a Lukds 
150 zl. 30 kr. ryu. (C. 215, C. '/g &. "/41.) 

Jan nejstaril Kosttlecky ze Slidova (Sidlova), neinaje 
z^dn^cb BtatkQ, pri kommissi confiscationis dne 3. Hjoa 1 623 
pokuty byl osvobozen a zavdzal se 1. 1629 za perdon mu 
ud^leny pri kommissi tractationis de pio opere diti k alum- 
natu kolleje Fcrdinandski u sv. Jakuba v Starem mest* praz- KoSetick^ z Horek. 295 skem 30 zl. ryn., ktere die listu upomfnaciho z dne 2. dubna 
1<)31 sv. Jiri t. r. zaplatiti mel. (C. 215, C. Vg.) 

JiN Kofoticky z Horek, ingrossator vetsich desk zemskych 
a mestenin Noveho m^sta prazsk^ho, pro ucasteustvi sv^ ve 
zpoufe k nai'fzeDf knizete z Lichtensteiua 1. 1621 uveznen 
a proti slozeni 1500 zl. z v^zeni propusten, zemrel 1. 1 624 
drive, nez pokuta 2500 kop mis. za perdon jemu ulozena 
byla. Teprv dne 7. fijna 1627 ohlaseno odsouzenl jeho kpo- 
kvici vseho jmini po nem pozftstaleho, kter6z jiz 1. 1625 od 
kral. komory bylo ujato, totiz: a) dum na Prikopich^ mezi 
domy Jana Hegnera z Rezelfeldu a JindHcha Hornateckeho 
z Dobrojovic (jehoz dftm „u Kolafft" slove) oboustranne lezici, 
se zahradou i s druhym domeckem k nemu n&lezejicim, od- 
hadnut 1. 1627 za 13.450 kop mis., vedle cis. resoluce z dne 
1'). kvetna 1629 kral. kollegiu appellacnimu k zaplaceni sluz- 
neho zadrzaleho postoupen a Pavlovi Wenceliusovi z Bochova 
a na Tfebusni, cis. raddS nad appellacfmi za 8500 zl. ryn. 
beze vsech dluhflv a jakychkoliv zavad prodan jest. (C. 215, 
C. '/a; K. 34 & P. %. — Lib. contract, virid. 13, f. 30.) 

b) Druhy dum maly v Nekazan^ ulici (nyni Nekazanka) 
vviile domfi Pavla Mejsnara a Maryanny Mfenove v osad6 sv. 
Jiuilficha lezfcf, prodal Kosetick^ jiz predesle Estere Fialove, 
ktenlz na summu trhovou 400 kop mis. nedoplatila. Z teto 
>ummy Fialove 100 kop prominuto a ostatn( 300 kop dcefi 
po Kosetickem pozfistale Alzbete, provdan6 Kurzbachov6 
z Trachuiburku, na srdzku jejf otcovsk^ pohledanosti postou- 
peny byly vedle cfs. resoluce 19. brezna 1636. (C. 215, K. 34.) 

c) Vinice nade vsl Vrsovicemi lezlcl na gi-untech Marie 
Majdaleny Trckov6, kteraz ji Kosetick6mu od uroku po osmi 
kopacli i desdtku 1. 1623 osvobodila; tato odhadnuta za 700 
kop postoupena byla 1. 1627 dotcen6 dceH Kosetick6ho tez 
na srazku ponecban^ ji z inilosti polo vice. (C. 215, K. 34.) 

d) Chmelnice fia Vinecku u RculUc s louckou, kter6 se 
bned po smrti Kosetick6ho panna Anna Vorsila Kovanka 
z Bugery, prevorka klastera sv. Anny a sv. Vavrince v Sta- 
reiQ mesti pr<izsk6m, ujala, jakoby pravem odumrtnfm na 
ten klaster byla pripadla, pak ji 1. 1625 Linhartovi Korkovi 
Ch(»lovskemu z Korkyne a z Cholovic, mesfanu Staromest- 
^kemu, za 224 kopy mfs. prodala. Tato summa pripadla jed- 
296 Koaeiicfc^ — Rone. 

nou polovicf komofe a druhou polovid I. 1637 tii dotCen^ 
dceri Kosetick^ho, s ali jakoz i s komorou ceshou se d^di- 
cov£ Korkytovi umluvili, naproti pak tomu regres svftj ke 
kUSteru dotcen^mu vzfti m^li (die dekretu komory i. 15. 
kvetna 1637). (C. 215, E. 4 & P %.) 

e) Jistintf 6700 kop mih., i nichz 1000 kop dotfienfi 
dcefi KoSetick^ho ^ki oa por(izku jejf polovice 1. 1630, jakoz 
1 vsacky svrsky a nabytky, odhadn. za 3972 kop m., po- 
stoupeny jsou. (C. 215, K. 34.) 

Viclav Ksietick]^ z Horek pro ilcastenstvf sv^ ve zpoufe 
pri kommisiji confiscationis vedle krfU. vypov^di z dne 9. z&H 
1623 odsouzen by) tfti'my jm^nf sv^ho; av^ak rozsudek ten 
pro zniSent kommisse nebyl vyhlasen, tak ie Koleticky' po- 
drzel statek svQj. Po bratru svim Joachymovl zd^dil 1. 1644 
atatek ViMantiee a Petrovsko (kr. Tfibor, okr. Pacov.) vsi 
s dvory popiuznfmi, ktery jeho ayn VAclav Ferdinand 1. 1671 
za 4175 zl. ryo. prodal Hendrychovi Ferdinaudovi Perkovi 
(Pergovi) z Reinfeldu. (D. Z. 389, F. 13.) 

Jan Kostnar z N., obesUn dne 5. linora 1629 pfed koro- 
missi transactionis, aby se vyrovnal o pokutu za udeleni 
perdonu, nepostavil se jestS dne 17. tinora 1630; nebof posel 
komorni neinohl se ho nikde doptati. (C. 215, C. V*-) 

Ka$par Kriitof Kolvice z Kolvic, pro licastenstvf st6 ve 
zpoufe odsouzen pri komniissi confiscationis tfetiho dUu jntini 
sv^ho vedlu kral. vypovedi z dne 26. z4fi 1623, propadl 
statek Wamsdorf stary (kr. Litom^fic, doin. Rurobnrk), t\Ti 
s vesnicemi a dvory popluzafmi, kteryz odhadnuty za 18.661 
kop m., postoupeo byl vedle els. resoluce z dne 18. Hjua 
16:j4 Juliovi JindHchovi vevodovi SashSmu za 20.000 zl. oa 
srazku summy jemu za sluzby vojeosk^ povinn^. (C. 21'), 
K. ;16. — Lib. conf. 2, f. 389. — D. Z. 147, H. 1 & 153. 
M. 26.) — Kotvice mam^ se domHhal pH kril. komore dvou 
tfetin z niilosti mu ponechanych, na nii nifeho neobdrzol. 
Protoz 1. 1650 z&dala manielka Kotvicova KateHna, roz. 
z Nostic, za navr&ceaf dotceu^ho statku. avsak nepofidila ni- 
celio. (Arch. m(st K. 'V*) 

Jan Oldfjeh Kou( ryt. z Kouis (Kane, Kautz), pro pro- 
vin^nf sv6 t cas zpoury pH koinmissi confiscationis vvdle 
ktiil. vypovMi z due 17. bfezna 1623 odsouzen tfOiko dilu Koa$ z Konde. 297 jmeni sv^ho, propadi statek Domausnice (kr. Boleslav., okr. 
Sobotka), tvrz a ves Domousnice a vsi Rabakov a Cizovice 
(nyni Cfzovka) s 14 poddan^roi, dv6ma dvory popl., 1 vi- 
nici, 32 rybnfky a 70 lecf lesfi. Tento statek od kral. komory 
prodan byl 1. 1623 dne 27. zaH za summu odhadnf 46.862 
kop 40 gr. m. panf PolyxenS kndini Popelovi s LobJcovic. Ze 
suramy trhov6 pHpadnouti mel kral. fisku tf etf dil per 15.620 
kop. ostatni dva dily Koudovi a jeho bratirim let nemajfcfm. 
Avsak statek Domousnice nebyl nikdy kneznS Lobkovicov^ 
postoupen; neboC jej drzel az do 1. 1629 Petr KouH, ktery 
tehoz roku. v Dr&^danech v emigi'aci zemtel. Po jeho smrti 
dedili jej jeho synov^ Jan Oldfich, Karel a Jetrich, kter^z 
poslednf 1. 1630 statek ten v drzenf a uzMnf mel (die desk 
zem. kvatern. 75, J. 3); pak vdova po nim pozftstala Anna, 
opet provdani Rasinova, jest6 1. 1643, tak ze t6hoz roku dne 
2S. ledna od komory cesk6 vyzvana byla, aby dokazala, 
jakym pravem ten statek drzi. Cehoz kdyz prokazati ne- 
niohla, statek ten dne 21. kvfitna 1643 od komory cesk6 
knizeti z Lobkovic proti zaplacenf vsech zavad odevzddn byti 
ma (C. 215, K. 12 & R. 15. — Lib. conf. 2, f. 42. — D. Z. 
143, K 18.) 

Jan JindNch, Adam a Petr, bratN Kou5ov6 ryt. z Kou6e, 

znichz Jan pH kommissi exsecutionis dne 24. dubna 1623 
ifptiho dUu jmenf odsouzen, avsak z cis. milosti perdonovan, 
sbratry svymi za pffcinou nabozenstvf 1. 1628 do Saska se 
vystehoval. Potom 1. 1631 Adam do sluzby 8vedsk6 vstoupiv 
padl u Magdeburku; ostatni dva bratff navrativse se pri 
vpadu sask^m 1. 1630 do zeme, vydrancovali statky Horni 
Trmice a Dubice (tvrz a ves s dvorem popl. v kr. Litomef.) 
predtim jim nalezejid, ackoliv 1. 1629 prvy statek Vavfinci 
Majdrlovi z Mansberga, cfs. radovi a urednfku pohranicniho 
da V Praze, za 34.104 kop mffi., druhy^ pak Marii Dresrove, 
potom provdan^ de Boisov6, roz. ReiSlov6, byli prodali. 
I'rocei kral. fisku propadii zbytek z summy trhove na statku 
Trmickem per 5963 zl. pozflstaly, kteryz Majdrlovi od cfsafe 
I' 1636 z milosti n&hradoa za jeho vem6 sluzby byl darovan 
tak, ie z nfeho cis. radovi a starostovi pH dskach zemskych 
Jauu Bonaventnrovi Papazoni na sr&zku jeho pohledanosti 
za koroorou ieakou 2522 zl, vydati m61. Naproti torau na- ES 
c5 
f= J " 

I .i 298 Rout> — Koiuek. 

vracen jest Petroci Koufiovi, jenz bratry svi pJeckal, zbytek 
summy trhove na stAtku Dubick^m vezfd per 3667 kop m. 
vedle cis. resoluce z doe 7. z&H 1655 na z&klad§ generalnf 
amnestic. {C. 215, K. 12. — Lib. conf. 2, f. 455 & 456. — 
D. Z, 143, K. 16 & 145, B. 10.) 

OldNch Koui ryt. z Kouie obesUn dne 5. dnora 1629 
pfed koiumissi transactionis, aby se vyrovnal o pokutu za 
ud^leni perdonu, nepostavil se jest6 dne 17. linora 1630; 
neboC die zpr&vy posla komorniho pro naboienstrf ze zeme 
ujel. (C. 215, C. V4-) 

Daniel Kousek ze SoUtiiek, pH kommissi confiscationis 
dne 3. tfjna 1623 pokuty oBvobozen, proyinil se pti vplidu 
sask^m 1. 1631, tak ze pn kommissi confis. Fridlandskd dne 
16. ledna 1634 odsouzes vseho jm^nf, propadl pobledanost 
svou, jiz mel za Janeni nejstarsfm z Widriperku, jakoz i ji- 
stinu 1000 kop m. za Adameni z Waldsteina. (C. 215, C. '/^ 

& '"/ns-) 

Jakub Kousek za Sobitiiek a ve Vrhavd, pH kommissi 
confiscationis 1. 1623 odsouzen k manstvi, neprijnl Ijna na 
statecek svGj. Obeslan pak p^ed kommisBi transactionis, dne 
4. bfezna 1628 pokuty za ud^lenf perdonu osvobozen byl, 
ponevadz jeho statecek nepatmy zcela byl zadluien^. (C. 215, 
C. '/,.) 

JJndHch Kousek ze Sobitiiek po smrti sv^ (f 1. 1621) 
od kral. prokaratora z ucastenstvf ve zpoufe obvin^n, a vedle 
kral. vypovedi z dne IS. srpaa 1623 zaioby osvobozeu byl, 
ponevadz bratrf jeho Vilem a Daniel nevinu jeho na dfle 
odvedli. Nicm^n6 vedle vypovedi kommisse confiscationis doe 
3. fijna 1623 statek dotcenym bratrQm n&lezejfcf z d^dictvf 
vyiiat a v mwistvi uveden byl. Protoz prijali bratH Vil6m 
a Daniel dne 23. dervna 1626 l^no na polovici statku Lhotky 
(Ober-Lhota, okr. Klatov.), totiz tvrz a vea Lhotka b dvoreiu 
popluinfm a vsi Neznasov, Vrhavec a Radofiov (Radimov, 
Rndinait)) v summe odhadnf 3654 kop mfs. Avsak vedle na- 
ri'zeni komory desk^ z dne 15. ledna 1630 m^Ii bratri Kou- 
sk