Skip to main content

Full text of "Dokladny slownik polsko-angielski i angielsko-polski"

See other formats


Google This is a digital copy of a book that was prcscrvod for gcncrations on library shclvcs bcforc it was carcfully scannod by Google as pari of a projcct 

to make the world's books discoverablc online. 

It has survived long enough for the Copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 

to Copyright or whose legal Copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, cultuie and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other maiginalia present in the original volume will appear in this flle - a reminder of this book's long journcy from the 

publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken Steps to 
prcvcnt abuse by commercial parties, including placing lechnical restrictions on automated querying. 
We also ask that you: 

+ Make non-commercial use ofthefiles We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrain fivm automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's System: If you are conducting research on machinc 
translation, optical character recognition or other areas where access to a laige amount of text is helpful, please contact us. We encouragc the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht GoogXt "watermark" you see on each flle is essential for informingpcoplcabout this projcct and hclping them lind 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are lesponsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in Copyright varies from country to country, and we can'l offer guidance on whether any speciflc use of 
any speciflc book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search mcans it can bc used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite severe. 

Äbout Google Book Search 

Google's mission is to organizc the world's Information and to make it univcrsally accessible and uscful. Google Book Search hclps rcadcrs 
discover the world's books while hclping authors and publishers rcach ncw audicnccs. You can search through the füll icxi of ihis book on the web 

at |http: //books. google .com/l Google Jest to cyirowa wersja ksi^ki, ktöra przez pokolenia przechowywana byla na bibliotecznydi pölkach, zanim zostala troskliwie zeska^ 

nowana przez Google w ramach projektu swiatowej biblioteki sieciowej. 

Prawa autorskie do niej zd^yly juz wygasn^ i ksi^ka stala si^ cz^äci^ powszechnego dziedzictwa. Ksi^ka nalez^ca do powszechnogo 

dziedzictwa to ksiqzka nigdy nie obj^ta prawami autorskimi lub do ktörej prawa te wygasly. Zaliczenie ksi^ki do powszechnego 

dziedzictwa zalezy od kraju. Ksiqzki nalezqce do powszechnego dziedzictwa to nasze wrota do przeszlosci. Stanowi^ nieoceniony 

dorobek historyczny i kulturowy oraz zrödio cennej wiedzy. 

Uwagi, notatki i inne zapisy na marginesach, obecne w oryginalnym wolunicnic, znajdujii si^ röwnicz w tyrn pliku - przyporninajf^c 

dlugii podröz tej ksiqzki od wydawcy do biblioteki, a wreszcie do Ciebie. 

Zasady uzytkowEinia 

Google szczyci si^ wspölprac^ z bibliotekami w ramach projektu digitalizacji materialow b^d^ych pows:^echnym dziedzictwem oraz ich 
upubliczniania. Ksiqzki b^dqce takim dziedzictwem stanowi^ wlasnosc publiczn^, a my po prostu staramy si^ je zachowac dla przyszlych 
pokolen. Niemniej jednak, prEice takie sq kosztowne. W zwiqzku z tym, aby nadal möc dostEirczac te materialy, podj^lismy srodki, 
takie jak np. ograniczenia techniczne zapobiegaj^ce automatyzacji zapytaü po to, aby zapobiegaC naduzycioin ze strony podmiotöw 
komorcyjnych. 
Prosimy röwiiiez o; 

• Wykorzystywanie tych phköw jedynie w celach niekomercyjnych 

Google Book Search to usluga przeznaczona dla osöb prywatnych, prosimy o korzystaiiic z tych pliköw jcdynic w niekomercyjnych 
celach prywatnych. 

• Nieautomatyzowanie zapytan 

Prosimy o niewysylanie zautomatyzowanych zapytan jakiegokolwiek rodzajii do systemu Google. W przypadku prowadzenia 
badan nad tlmnaczeniEimi maszynowymi, optycznym rozpoznawaniem znaköw lub innymi dziedzinami, w ktörych przydatny jest 
dost^ do duzych iloSci tekstu, prosimy o kontakt z nami. Zach^camy do korzyatania z materialow b^^ych powszechnym 
dziedzictwem do takich cel6w. Mozemy byö w tym pomocni. 

• Zachowywanie przypisafl 

Znak wodny"Google w kaädym pliku jest niczb<;dny do informowania o tym projckcic i ulatwiaiiia ziiajdowania dodatkowych 
materialow za posrednictwem Google Book Search. Prosimy go nie usuwac. Hganie prawa 

W ksizdym przypadku uzytkownik ponosi odpowiedzialnosc za zgodnosc swoich dzialan z prawem. Nie wolno przyjmowac, ze 
skoro dana ksi^ka zostala uznana za cz^c powszechnego dziedzictwa w Stanach Zjednoczonych, to dzielo to jest w ten sam 
sposöb traktowane w innych krajach. Ochrona praw autorskich do danej kai^ki zalezy od przepiaöw poszczegölnych krajöw, a 
my nie mozemy r^zyC, czy dany sposöb uzytkowania ktörejkolwiek ksi^ki jest dozwolony. Prosimy nie przyjmowad, ze dost^pnoäß 
jakiejkolwiek ksi^ki w Google Book Search oznacza, ze mozna jej uzjTvac w dowolny sposöb, w kazdym miejscu swiata. Kary za 
naruszenie praw autorskich mogq byc bardzo dotkliwe. 

Informacje o usludze Google Book Search 

Misj^ Google jest uporz^dkowanie swiatowych zasoböw informacji, aby staly si^ powszechnie dost^pne i uzyteczne, Google Book 
Search ulatwia czytelnikora znajdowanie ksiqzek z calego swiata, a autorom i w^'dawcom dotarcie do nowych czytelniköw. Caly tekst 
tej ksi^ki mozna przeszukiwac w internecie pod adresem [http : //books . google . comT] 


\RY 
^r^rrf-t /■"'■,/ tV/^ A CO» RY '^ 

QjW^A4jUAß«2S^fe/. tf,A<C^ Jl 
POLSKO-ANGIELSKI_ ^ 

ANGIELSKO-POLSKI, 

CZERPANT Z NAJLEPSZTCH ZÜÖD^ KRAJOWYCH 1 OBCTCH; 

A MIAKOWICIE, 
ZK SLOWNIKÖW POLSKICH: 

LINDEGO, MRONGOVIUSA^ ROPELEWSKIEGO; 

* z angielskich: 

JOHNSON, WEBSTER, WALKER, FLEMING-TIBBINS, 

1 INNTCH. 

TEM TOM POLSKfl-AIVClIELSKI 

GLÖWmX PRZBZNACZONY DLA POMOCT POLAKÖW 

ZAaTNAJ\CTCH PISAÖ I MÖWIÖ 

FO ANGULSKU, ZAWIBRA POD Ka2DTM WTRAZBIi PRZYKLABY JEGO U^TDA 

1 ZWROTT J^TKA POWSZBCHNIB PRZYJ^TB TAK W Pl^MIENNICTWIB 

JAK I W POTOGZNtJ ROZMOWIE 
OBU NARODÖW. BERLIN 

W KSIIgGARNI B. BEBRA. BARTHES AND LOWELL, 

4l,€r«itlaliMmfk8tnet. PAMTZ 

COMPTOIR DES IMPRIMEURS-UNIS, i851. 


1 aj 
'11 ^1 


t. 
1 ^ * * S1.0WNIK POLSKO-ANGIELSKI. 


ADA i, inUrj. Ah ! 2) A, dlsjunct par- 
Et>, ud, and yeu Mi^zy mlotem 
ita€iuilem^ between tbe hammer 
KUTii. Tylu znajomych a tak 
üb frzyjaciöi^ so many acquain- 
■cps and so few friends. Stary a 
Afi, old and yet a fool. 3) It ts »o- 
■äBo used as an inl^rog. parL A 
sitd czego ? and why so? A ty tu 
*nkritz ? Pray« what are yoo doing 
tar*? 4) A, is used in tbe meaning 
'oadnuity : Deszcz leje a lejeM 
Bcsaes raining , tbe ndn conti- 
BB. Rzeka piynie a piynie^ tbe 
>9 fi(ms ineessantly. 

ABO) kACYA • Ti, s.f. abdicition. 

^BOIIlO W AG , UJQ « V. vu to ab- (BECADLO, 1.A, s.n. aipbabet. 

AE£LU>LOWY^,E,alpbabeÜcal. 

ÜELEK, LKA, 8. m. calff lea- 
dcr. 

IAO. ABOWIEM, See ALBO. 

iBRYS , u , «. m. tbe draugbt of 
Iteküng. 

iSüOLUCYA, Ti,s.f. absoloüon. 

A£äOLLTNI£ , adv. absolately, 
riröarily. 

i&OLUTXY, ik, E, adj. abfiobi- 

k. zrbflrary- 
V£äOLUTYZM,ü,«.m. absolute 

AfiSZ\CH , u , «. fn. or SZACH, 
^L Dac abszach , to cbeck y to 
:<•! iBio check. Szah mat \ cbeck- 

ABSZYT, u, «. m. discbarge from 
t jurv ser*lce. 

\BSZYTOWA<5, W15, «• a. to 
^=<har^e from milltaiy aeirfce. 

ABY, AZEBY, conj, that, in order 
IL, but tbat. Abym unedziaU tbat 
niay know. Ahyscie nie biegali 
) u/ic/ir/i^thatyou maynotrun up 
d down tbe streets. Nie wqtpi^ 
V nie przyszediy I make no 
übt but be will come. Nieehcieli' 

my alnf czytelniqfnasisqdzili 

we would not bave our readers 

ne that... Aby m> , lest. A6y« 

^lilai ze z tobq zarlujf^ lest 

tpuld imagiDe I am uifUng 

, A, See WACAN. 

i tntery.ab! alasj 

cEL, TLA, s. m* eigbt partb AKG 

ADAMASZEK , szitj, «. m. da- 
mask, linen or silkwoven in flo- 
wers. 

ADAMASZKOWY, A« B, of da- 
mask, damaskined. 

ADJUTANT, A, x.m. aid-de-camp. 

ADMINISTHACYA, Yi, 8. f. ad- 
ministration, inanagenient, gcstion. 

ADMINISTRATOR, A, «. m. ad- 
ministrator^ managcr; — ka, bis 
wife. 

ADMINISTR0WA(5, UJ?, v.imp. 
to manage, to conduct. — intercsa 
krajowe , to ba\e tbe management 
of public aflairs. . 

ADMIRAL, A, s. m, adniiral. 

APMIRALICYA, YI, 8. f. admi- 
ralty, navy-orflcc. 

ADMIR.\LOWA, WEJ, 8. f. Tbe 
wifeofanadmiral. 

ADMIRALSKI, A, e, of an admi- 
ral; — i okr^t^ 0ag sblp, guard- 
sblp. 

ADMTRALSTWO, WA, 8. n. ad- 
miralship. 

ADORATOR , A , ^. tn. worship- 
per, See WIELBICIEL. 

ADRES, u, 8. m. address, dlrec- 
tlon,superscription^ specch. 

ADRESOWAC^, suj^, V. a. To 
address , to dircct. 

ADRYATYCKI , A , re, adriatic. 

ADWENT , u , 8, m. advent , or 
four weeks beforc Giristmas. 

ADWOK AT , A , s. m. advocate , 
banister, a pleader. 

ADZIAMSKI, A,iE, of Persia, per- 
sian. — /:o6ter:;ec,a pcrsian carpet. 
— Iron, ^ pcrsian borse. 

AFISZ, A, 8, m. playbill, posting 
bill 

AFRYICA,i,S./:Africa. 

AFRYKANIN, A, 8. m. African. 

AFRYKANKA, Kl, s.m, a woman 
native of Africa. 

AFRYKAISSKI, A, IE, African. 

AGAT, u , s. m. agate, (mtner.)* 

AGITACYA, YI, exercisc, moüon. 

AGREST, n, s, m. gooseberry. 

AHA , interj, aba ! 

AJENT, A, agent, a man of busi- 
ness. 

AJER,u,«e0TATARAK, {bot,) 

AKACYA, YI, 8. f. akada. 

AKADEMIA, ii, s. f. acadcmy. 

AKADEMICKI = AKADEMICZ- 
NY, A, E, academical. 

AKADEMIK,A,«.m. a coUcglan, 
an academ/clao. ^ ^^^JÜV^w^^ . / ^^^^^r. V, s. m. accenl, strcss 
^ *il££f ^^[^' «w> /öZ-rAe vo/ce,pronunciatlon. Trudno protcineyonalnefio a-lco?iilkiXüi«a? ALE 

kcentü , It Is difficult to get rld oft 
tbe national acccnt. 

AKCES, u, 8, m. acccssion. Akees 
kröla Stanislauxi do Konfedera* 
cyiy accession of thc king Stanislas 
to tbe Confedcratlon. 

AKG YA, YI, 8, f. sbare, a part , a 
dividend. 

AKG YONARYUSZ, A, s.m. sbare- 
bolder, actionist. 

AKCYDENSA, 8öw,p/. perqulal- 
tes, by-profits. 

AKGYZA, T, s.m. cxcisc,taz. 
Yflasnosc wolna od akcyzy^ a 
frcebold propcrty. 

AKGYZNIK,A, s.m. exciseman.' 

AKORD, u, s.m. accord, bar« 
mony, concord, tunc, strain. 

AKSAMIT, VyS.m. velvet. 

AKSAMITKA, i.s.f. {bot.), a llo«» 
wer, kind ofpink. 

AKT, ü, s.m. act or part of a 
play. — weselny^ marriagc ceremo- 
ny — skruchy^ pokory, act of con- 
tritlon, bumility. 

AKTA, Töw, pl. records, arcblves, 

AKTOR, A, s.m. actor, stage« 
player. 2) manager, promoter. 

AKTORKA, KI, 8. f. aclress* 

AKTUALNIE, adv. actually, re- 
ally, at this very time. 

AKTü ALNOÖC ,1,8. f. actuallty, 
reality, certainty. 

AKTUALNY, A, E, actual, real. 

AKCRATME, adv. accurately, 
cxactly, nicely, melbodically. 

AKURATNO^O ,\,8.f. accuracy, 
exactness, punctuallty. 

AKURATNY, a, e, accurate, 
exact. Niejestes dosyc akuratny^ 
you are not surficlontly exact, puno- 
tual. To cziowiek — t^ pelnietUu 
swoich obowiqzköwy bc is a man 
very strict in the Performance of 
bis duties, see DOKLADNY. 

AKUSZER, A, «. m. man-midwife. 

AKUSZERKA,xi, s.f. midwife. 

AKWEDÜKT, ü, s.m. aqueducL 

AKWISGRAN, u, S.m. Aix-Uh 
Gbapcilc. 

ALABASTER, TRü,<.m.alabaster. 

ALABASTROWY, A, e, made of 
alabaster. 

ALBA, Y, s.f. albe, a surplice. 

ALBO, C07JJ. or. ALBO-ALBO, 
citbcr-or. Albo pij^ alba pöjdz 
prccz , eitlier driiik or eise be gone« 
vVnid5,albo sawka^ dT:i\JW>^aag 
\n, c\sc\ w\\Vs\\v\VV\\^ Oiwst. h\Äai.> 
inter. pat\. Alboicm c\ lo tue wb- 
tüil? d\d 1 uo\. U\\ ^^>3^ Wi*^ ^*^ S AHA' 

ALBOWIEM, conj. for, because. 

ALCHEMJA, I, s.f. alchymy. 

ALCHEMIK, A, 8.m. alcliyniist. 

ALE, conj. but ALE, ALE! 
interj. sow l think of it! Jeieli 
mif zacxepi^ pokaif mu moje ale^ 
If he attacks me, hc shaU see what 
I can do. Ktoz bez alc? thcrc are 
always some buts. 

ALEA, I, 8,f, alley, a sliady walk. 

ALEGAT, u, «.m. a docunicnt 
annexed to anothcr, an annex. 

ALEMBIK,A, «.in.alcnibic, lim- 
hcc & still 

ALEXANDRYN, u, s. m. alcxau- 
drinc (vers.). 

ALFABET, ü, S.m. alpliabct. 

ALFABETYCZNY, a,e, alphabc- 
tlcal. Spi» ^^y alphabciical index. 

ALGIEBRA, ry, s,f. algebra. 

ALGIEBRAICZN Y , A , E , algc- 
braical, rclaling to algebra. 

ALGIER, u, s,vu Algiers. 

ALGIERCZYK, a, 8, m. algerlnc. 

ALIÖ, ALläCI, interj. lo! bo- 
holdl Ali8ci wiosna nadch<ulziy 
lo , thc spring conics ! 

ALIANS, u, 8. m, alllancc. 

ALIANT, A, 8* m. ally, kinsman, 
akln. 

ALKA, I, «./Iplnguln. 

ALKAD, A, owi, 8. nu alcald, 
fpanlsh Judge. 

ALKALI, 1, 8,m. alkall. 

ALKALICZNY, A, e, alkalinc. 

ALKERMESi u, «. m. kcrmcs 
IzooL). 

ALKIERZ, A, «. m. closeU 

ALKOWA, wr, s. f. nlcovc, ca- 
blnet, a reeeas to lic or slt in. 

ALKOHOL, u, s. m. alcohol. 

ALLARM, ü, 8.m, alarm, lamm, 
888 POPLOCH. 

ALLARMOWAO iiuiii, t7. imp. 
to alarm , to disturb. 

ALLEGORYA, avi, 8. f. allcgory. 

ALLEGORYCZME, adv. allego- 
ricilly« 

ALLEGORYCZNY, a, e, allcgo- 
rical, figuratlve not litcral. 

ALLELUJA, indeci. allclujali. 

ALLUZYA,Ti, 8. f. ailasion, liint. 

ALMANACH, u, 8.m. almanark. 

ALOES, n, «.ffi. alocs. 

ALOESOWY, A, E, aloclical. 

ALPEJCZYK , A , «. m. an Inha- 
bitant of the Alps. 

ALPEJSKI, A, E, alpine. 
, ALPY,p,p/. -the Alps. 

ALSZTUK, A, 8.m, stock, closc 
Dcckloth. 

ALT, u, 8, m. couiitcr-tenor. 

ALTANA , HY , 8, f. ALTA^KA , 
KI, dim. arbour, bower. 

ALTARZYSTA, Y,«. m. chaplain. 

ALTEMOAS, u, 8.m. broeadr. 

ALTERACYA, Ti, 8. f. troublc, 
afliction , sorrow. 

ALTERNATA, y' 8. f. alternative 
choicc, by tums. 

ALTEROWAi. SI^, Win 8IP,, 
v.imp. to tnuble one's seif, to 
grle%-e, to be afDIctcd. 

ALTOWKA, I, 8. f. tenor vioUn. 
.Ai^VJfjjf, 9.fn, aliim. ANO 

AMALGAMACYA, Tt, 8.f, amal- 
gamalion. 

AMALGAMOWA(i,uuj^, v.tmp. 
to aiualgamato, to mix. 

AMAUA, 1, 8. f. enamel. 

AUALIOWA(^, Liuj^, Db a. to 
enamel, to Taricgate wilh colours. 

AMANT, A, 5.WI. lover, swcct- 
heart, paramour, gallanU 

AMAiNTKA, Kl, 8, [. mislress, 
sweethrart, lovc. 

AM ARAiNT, ii,s. m. (flowcr) ama- 
ranlh. 

AMARAMO\VY,A,E,amaranth, 
amarnntbino. 

AMATOR, A, 8,m* amalour, lo- 
ver, In lovawilh. 

AMATORKA, u, 8. f. a female 
amatcur. 

AMAZONKA, Kl, «./'. amazon, a 
riding habit. 

AMOARAS, u, 8,m. ombarras- 
sment, troublc, puzzlc, pcrplcxity. 

AMBARASOWAC^, suj^, t. a. to 
embarrass, to troublc, to pussle, to 
perplex. 

AMBARGO, «.n. indecU embar- 
go. Polozyc—y to lay an ambargo. 
Znicic — , to takc off an ambargo. 

AMBASSADA, dy, 8.f, cmbassy. 

AMBASSADOR, A, s.m. ambas- 
sador. — owa, 8,J. his wife. 

AMBASSADORSKI, A, B« ofan 
ambassador. 

AMBASSADORSTWO, WA,«, fl. 
thc digiiily of an ambassador. 

AMBICYA, Yi, 8. f. ambltion, 
pride , desirc of grccdy honours. 

AMBITNY, A, £, ambitious. 

AMBONA, Y,s. f. pulpit. Grzmiec 
z ambony^ to thunder from a pul- 
pit, rt2. to preach wlth violence. 

AMBROZYA, yi, s. f. ambroKia. 

AMBROZYOWY, a,e, ambro- 
sial , delictous. 

AMEN, indeci. amen. Pewnojak 
amen wpacierzu^ most certainly, 
therc Is no doubt, as truc as thc 
Bible. 

AMERYKA, Ki, 8. f, America. 

AMERYKAl^CZYK, AMERYKA- 
NIN, A, 8. m. American. 

AMERYKANKA, ki, 8. f. an Ame- 
rican woman. 

AMKRYKA^SKI,A,E, american. 

AMETYST, u, s. m. amcthyst. 
{miner.). 

AMFITEATR, u, 8.m. amplii- 
thcatrc a bullding In an oval form, 
having Its arena onconipasscd witli 
rows of scals one abo\e anothcr. 

AMINEK, KKU, S.77). annni (bot. 
pharn}.). 

AMMiSTYA, YI, 8. f. amncsly. 

AMOMEK , MKA, 8. m. ainomum 
{bot.). 

AMOMAK, u, 8. m. ammoniac. 

AMPLLKA, KI, 8. f. phial, vial. 

AM IXET, u, 8. m. aoiulet. 

AMUMCYA, Yi,ff. f. ammunition. 

ANANAS, A, s.m. pincapplc.. 

ANATOMIA, i, 8. f. anatoniy. 

ANATOMICZNY,A,E,anatomlcal. 

ANATOMIK, A, s.m, anatomisL 

ANATOMIZOWAO, züjij, v.imp, 
to anatnmlzc^ to disscct. 

ANDRO^iY, ifüW.p/, Wie talk, a APA 

talcof a tub, small talk am 
flattcrics. 

ANDRZEJ, A^8. m. Andre 

ANEGDOTA, rv, 8% f. AN£ 
TICA, KI, dim, anccdote, 

ANGARYA, Yi, 8. f. soccag 
presslon (inrn.). 

ANGIELKA, Kl, 8, f. an E 
woman. 

ANGIELSKI, A, E, cnglish 

ANGIELSZCZYZNA, y, 
english languagc and inannci 

ANGLEZ , A , s.m. an ( 
dance. Tancowac —ii , to d 
hom-pipe, scotch reo!. 

ANGLIA, I, «./*. England. 

ANGLIK,A,«,in. EnKlisli 

ANGLIZOWAC, zujp;, r. i 
dock a horse. 

ANI, conj. not so much a 
even. Animyili o iym^ he d( 
so much as thInk of lt. Ar 
tivoje widzieciq b^dzie^ yo 
not so much aslook on her. i 
den, not one, none. Ani iyu 
8zy nie byio toidae , not a 
soul was Seen ; 3) neither, nc 
je iniadania, ani uHeczen 
cats no breakfeast, nor does 
any supper. AM-ANI, neit 
nor : An\ie8i 8kqpy anirozr. 
he is neither covotous nor 
gal. Ani mniij ani wiec^ , i 
more nor less. Ani jeden ai 
giy neither of them. 

ANIELSKI, A, E, angelic, 
cal. Pozdrowienie anieleki 
angelic salutation. 

ANIMELA,!, 8. f. calfsk 
isßins. 

ANIMUSZ, u, 8. m. heart, 
spirit. Cziowiek toielkiego ( 
8zu^ a magnanimous man. 
niaiy aninwaz^ a high mlnde 
liberal. Wielki animu8Z a i 
mala^ a great heart, but a 11 
comc , honest but poor. 

ANINGA, I, 8. f. {zool). 
bird. 

ANIOL, A, 8. m. angel. — 
guardian angeU 2-^mors^*t ( 
angol shark. 

ANlOtEK , AMOLECZEI 
8. m. djm. a littlc angel. 

ANIZELI ,, conj, tlijin , 
than , see Mi, 

ANKRA, Y, 8. f, crampoo! 

ANKROWAC, wb, owal, 
to crampoon, to Join, sre Sl 

ANNA, NY,«. m. ANUS 
dim. Ann. 

ANSA, Y, 8. f, rancour. 

ANTABA, DY, 8. f. Iiandl 

ANrAL,i',jf.m.ANTALt 
dim. butt, barrel. 

ANTAhOWICZ, A, 8. m. ( 
drunkard, {veryvulg.) 

ANTENAT, A, 8. m. anc« 

ANTONI, ECO, 8, m. Anjf 

ANTYDOT, u, *. m. anT 

ANTYK, A, 8. m. aniiran- 

ANTVKVVARYÜSZ, / 
llquar>', --: ANTYKW>gOaf, 

ANT VLOPA, T, 8. f 
antilopo. ^ny^ 

^^T\MON^«^t.l 

\ ^pliuvin.V ABC 

PAST^o, «•■•. (Cook«), a ABK 

ARCIIITEKTUAAi IT, t. f. ar- 

ckiteclur. 

ARCHIWUH, WA« p/, arcblves, 
records. 

AUCY« ^art. cbief, principal; 
2} arrant. 

ARCYBISKUPf A, s.mf vcbbi- 
ibop. 

AUCYBISKUPl, A, E, archiepi- 
scopal. 

ARCYBISKÜPSTWO, WA, *.m. 
archbiüliopric. 

AHCVDZIKLO, LA, m. mastcr- 
plccc. Ta pwknoac jest arcy dzic- 
/em prjyroay, t hat beauty is acbuf 
ü'oeuvre , a masicr picce of naliirc. 

ARCYFILLT, i, 8.m. au arraot 
knave. 

ARCYKANCLERZ, A, t. m. arch- 
cbanccUor. 

ARCYKAPtAN, a, «.m. bigb- 
prieftL 

ARCYKAPLANSTWO, WA, m. 
bigh-prieitbood. 

ARGYXIiVZl^, i^A, 5.fR. arcb- 
dukc, 

ARCYKSI^ZISCY, A, e, arcb- 
ducal. 

ARCYKSIISSTWO, WA, m. arcb- 
dukodom. 

ARCYKSl^ZNA, NEj, «.m. arcb- 
ducbcss. 

ARCYKSI^ZNICZK A , Kl, 8. f. 
Ibe daughler of an arcbdukc 

ARCYLADACO, indecl. good for 
nolbing, arrant. 

ARCYSZELMA, MT. f. m. an ar- 
rant rascal. 

ARCYZLODZIEJ, A, f.m. an 
arrant thicf. 

ARJgDA, ARENDA,DT,«./; Icase, 
teoor , farm. Dac w ar^df , to Ict 
on a Icasc. Zei^vac ar^d^^ to can- 
ccl a loasc 

AR^DARZ, A, f. m. a rctailer of 
liquors in an inn takcn on Icase. 

ARI^DOWAC, dujp,, v.mp. to 
farm, to take on leasc. 

AREOPAG, u, 8,m. areopagus. 

ARESZT, u, «. m. arresU — za 
dlugi^ — for dcbt. Wztqsc pod — , 
to put undcr — ,icisly — strict con- 
tinenicnt 

ARESZTANT, A, 8.nu one undcr 
arrcst, prisoner. 

ARESZT0VVA6, TüJ«, v.imp. 
to arrcst, to apprchend, to tako into 
custody. — dobra czyje^ to attacb, 
to distrain bis goods. 

ARFA. Y, 8. f. harp ; 2) a Und of 
Swing sievc, for sifting corn. 

ARFOWaO, owal, ujb, V. iiwp. 
to kic\e, tosift« 

ARGUMENT, u, 8. m, argumcnl. 

ARGlJMENTOWA(i,TUii{,o.t»np. 
to arguc, to dispute. 

ARKA, KI, «. /. ark. — przymie' 
ria , tbe ark oi tlic covcnaiiL 

ARKADA, DV, 8, f* arcadc, arch. 

ARKAN, u, 8, m. a baller witJi a 

noose. Prowadzic konia na arka- 

nie , to lead a borsc witb or by a 

balter. 

_ ARKUSZ,A, 8,m, (paplcra). a 

IDYA&ON, k.9,fiu arcb' sbeet ofpaper, 

/ ^^*^???Ovvy, A, B, M largo ATE S POD, A, s. nu aatipodca. 
^ V, JL mi aniu, 
JlOWY, ANYZOWY, a, 

OWKA, I, $.f. aniseed. 

4TYCKI, A,ii, hanaeatic« 
AT, u, «. fn. apparatus. 
TAMENT, ü, 1. in. apar- 
- M msblami albo bez me- 
\ajfcia^ fumlsbed or uu- 
1 apartnients , to let 
« c , s.m, call or l>eat of 
) roll-call. 

LACYA, Ti, ^f. appeal. 
M saiozyi^ to log« au«— 
linnfjny^ court of. — 
LOWAC, LUJii, «. imp. to 

TURA, ET, f./. ctutery, 
Ttat ioT ibe discbarge of 

YT,ü, «• fM. appeüte. Zoo- 
-,to whet, to sbarpen one's 
Nc*-, to lose one'»--. WH' 
iyi^ caniDe, ravcnous— •• 
»-U, I wLsb you a good-^ 
LACYA, TI, «./: appHca- 
lustry. 

LOW AG SlJg, im« ti«, V. 
apply one*s lelf. 
LKXYA, TI, 8.f, apopleiT. 
L£I^TYCZKY,A,B, apo- 

TATA, TT, i. f. aposute. 
r AZYA, VI, 8. f. apoitacy. 
rOL, A, 8. m. apostJc. 
rOL.SKI, A, E, apostoUcal 
jpo8tt}i8ki^ apoatollc crecd. 
TOLSTWO,WA, 8.m. apo- 

TROF, u, 8.m. (gram.), 
be. 

CZNY, A, K, belongiog to 
ecary's sbop. 

KA, KI, 8. f. APTECZKA, 
an apothccary's sbep. 
K.ARkA, KI, 8. f, an apo- 
> wife. 
KARSJU, A, E, of an apo- 

fC ARSTWO, WA, 8. m. an 

iry*.s trade. 

K ARZ^ A, «. m. apothcca- 

rnlst. APTEKARCZYK, a 

1 cbenii&t. 

ILARZt^TA, KZAT, p/. an 

try*s sbildrim. 

, ARABCZYK, A, «.f». 

abiao* 

fA, I, 8, f. Arabia. 

ILA, Kl, 8,f, an Arabian 

SKI, A, B, arabic. UMby 
' figures. 

!« u, f. m. arrack, rack. 
rER, TBA, 8. m. arbitrator. 
TRALME, afiv. arbitrarily. 
Zv A, «. m. gourd. 
AiMELSU, A, £, arcban- AKIOt, A, 8* fik arcbangel. 
IDYA&ON, A. A ms. arcb-. ARLERIN, A, s.m, barlequin, 
jack-jMidding, puncb. 

ARMATA, TY, 8, /*. cannon, giin. 

ARMATNY, A, e, of a cannon, 
Kuln armatnia^ bullet. 

ARM JA ,!,£./'. army. 1 

ARMISTYG YUM , indecl truce, 
susponsion of anns. 

AUBENAL, u, s.m, arsenal. ^ 

ARSZEMK, A, », m. arscnick. 

ARSZYN, A, 8.m. nissian yard 
(ineasuro). .' 

AUTERYA, Yi,«./". artcry, '- 

ARTYKUL, u, s.m. arücle. Glö^ 
U'Hf/ — , loading — . 

ARTYLERYA, yi, s.f. artillery. 
-^ci^zka^ bcavy— . Lekka — . light 
— . Morska — , marine — • Obtfzni' 
cza — , batlering — . Polotva — , 
ficld — . Konna — , horso — . PiC" 
sza — , foot— . 

ARTYLERZYSTA. TY, #.m. ar^ 
tillcry-nian. 

ARTYSTA, TY, 8. m. arllst. 

ARYA, YI, fi,f. air, tunc, song. 

ARYERGARDA, Y, f. f. aee 
ODWOD. 

ARYNGA, Gl, 8. f, formula, for* 
mulc. 

ARYTMETYCZNY, A, K, arltb- 
mctical. 

ARYTMETYK,A, S.m. aritbme- 
tician. 

ARYTMETYKA, Kl, 8. f. aritb- 
metick. 

AS, A, s. m. acc, at cards. 

ASPIRANT, A, 8.nu claimant, 
coinpetitor. 

ASSEKURACYA, YI, s.f. ensu- 
rancc. 

ASSEKÜROWA(^. , v. imp. to 
cnsurc. — okr^'t kupiccki^ to insurc 
a nicrchnnt-uian, tu undcr writo. 

ASSESSOR, A, 8. m. assistant, a 
judgR Intoral. 

ASSYGNACYA, yi, s. f. assigna- 
Uon, assignnienl, cbock, bill (com). 

ASSYGNAT, T. pl. s. m. bank- 
tolcs of Russin. 

ASSYGNG WAO, nhi- , v. imp. to 
assign , to allot , to make over , to 
draw on. 

ASSYSTENCYA, yi, s.f. atten- 
dancT, rclcmio, irain. 

ASSYSTENT, A, S.m. altcndant, 
followcr. 

ASSYSTOWA(':, TUJi;, v.imp. to 
altcnd, to accoinpany. 

ASTKR, TRA,s.?Ä. Starwort (bot.). ; 

AS'I'i^OLOG, A, s.m. astrologcr. 

ASTIIOLOGIA, i, 8. f. astrology. \ 

ASTROLOGICZNY, A, K» aatro-^ } 
logical. , • 

ASTRONOM, A, 8. m. astrono« j-i 
mcr, • *"• 

ASTROXOMIA , i, ä./*. astronomy. 

ASTRONOxMlCZNY, a, e, astro- 
noniical. 

AT, inicrj. At sobie kobieta^ It 
is a wouian (ikc niany others. 

ATAK, u, s. m. aitack, cbarge, 
assauU, see NA PÄD. 

ATAKOWAC, k\!W,^ ^.\tw^* \Ä 

l A'VAMK^^ K^ s.m. awKsaasÄw 


4 AWA 

ATEl^CZYK, A, 8. nu Atbenlaa. 

ATENSKI, A, E, attic 

ATENY, H, p^ Athens. 

ATEUSZ, A, s. m. atheist« 

ATLAS, u, 8. m. alias. 

ATLAS, D, 8. m. salin. JSi skö- 
ra gictdka jak => , her skin is soft 

as salin. 

ATLASOWT, A, E, of salin, sa- 
lin like. 

ATMOSFERA, iT, 8. f. atmos- 
phere. 

ATO, 8ee OTO. 

ATOLI, am;, ycl, howevcr, ne- 
Terlheiess. 

ATOM, ü, 8. m. atom. 

ATRAKCYA, Ti, 8. f. attraclion. 

ATRAMET, u. 8. m. ink. 

AUDYTOR, A, 8. m, hearer, 2) 
auditor (adm.), 3) auditor (eccl.). 

AUDYENCYA, Yi, 8. f. audience. 
^POSLUCHANIE. Poxelmialpo- 
sluchalnq — q^ ihc anil)asRador nas 
bad his audience of leave. Kröl dal 
^-a, the klng gave audience. 

AUDYENCYONALNY, a, e, of 
audience. Sala mtdyencyonalna y 
the hall of audience. 

AUGUST, A, 8, m, Augustus. 

AUGUSTYANIN, a, s. fTi. a friar 
of 'die Order of St-Ausdn. 

AUKCYA , TI , <. m. aucllon. 
'/rzedaz z — t , salc by — . wy8ta' 
toic na—^y to put up for, lo — , 

AUSTER YA,Ti, 8. f. hostclry, 
Ion. 

AUSTRYA, TI, 8. f. Austria. 

AUSTRYACKI, a, e, austrian. 

AUSTRYAK, a, 8. tu. Austrian. 

AUSZPURSKI, A, E. Wyznanie 
au8zpur8kie^ confcssion of augs- 
burg. 

AüSTÜK» ♦ D, «.«!• 8ee WY- 
Cli^G. 

AUTENTYCHME,adv. aulhen- 
Ücaliy. 

AUTENTYCZNOÖCi, I, 8. f. au- 
tcnlicily. 

AU TENTYCZN Y, A, E, authcntic, 
•ulhenlical. 

AUTEiNTYK,A,«.m. an aulhen- 
lic docnment. 

AUTOMAT, ü, 8. m. 8ee SAMO- 
RUCH. 

AUTOR, A, 8. m. author. 

AUTORAMENT, u, 8. m. IcTylng 
of soldicrs. * 

AUTORKA, EI, 8. f. authorcss. 

AUTORSTWO, WA, 8. n, aulhor- 
thip. 

/ AWANGARDA » DT , ». f. van , 
▼an-guard. 

AWANS, ü, 8fm advancemenl, 
prefermcnt, promotion ; 2) a sum 
of moncy paid in advance, /(o6id— , 
to makc — . 

AWASOWACi, siTju, r. tmp. to 
advance, to profer ; 9) to come, to 
prefermcnt ; 3) to pay in advance, 
or bcfore band. Atoansotoali 90, 
he has been promoled. Atoan80^ 
icai mn trzymie8ifcznq p/arf , bc 
bas advanccd bim three months 
wages. 
AfVAJ%^TA&f i7f s.m. advsmtage. BAB 

SsuHmmS auHxrldtr« to aeek adven- 
tures. 

AWANTURNICA, CT, 8. f. a fe- 
male adventurer. 

A WANTURNIK, A, 8. nu adTen- 
lurer. 

AXAMIT, 8ee AKSAMIT. 

AZ =B AZ DO , prcp. as far as. 
Wyszii ai do mo8tu na na8ze 
Spot kante y they came to mcet usas 
far as tlie bridge. Zajechal ai do 
Paryin , bc wcnt as far as Paris. 
Ai po kolana , up to the knces, 
down to the knees. 9) AZ PÖKI , 
AZ DO, tili, until. UmysM go «zti- 
kac , ai pöki go nieznajdzie^ he 
determined to go In qucst of hlm , 
until he should find him. Nigdy 
nie poimujemy ivla8n€go dobra , 
ai pöki go nie stracimy^ wc never 
unclerstand our own good , tili we 
have lost whal we bad. Ai pöki 80» 
bie nie wypowiedzq icojny , tili 
one should dedare war agalnst the 
other. Ai do skohczenia 8wiata , 
cven lo tlie world's end. jtyl ai do 
poznij 8taro8ci^ he llved to a 
great age. Ai do dziewtqUj^ tili 
nine o'clock. Ai do imierei , tili 
death. Ai do tego cza8u , tili now 
or hiiher to. Az do owego cjoni, 
tili ihen, tili that tlme. Ai po sa- 
placeniu rachunku^ tili after the 
payment, of the reckoning. Nie 
wprzöd ai , aigdy, not until. 

AZALI » AI^.ALIZ , ♦ an Inter. 
particle. 8ee CZY. Aiali tvam nie 
möwil^ did he not teil you p 

AZEBY, 8ee ARY. 

AZYA, YI, 8. f. Asliu 

AZYATYCKI, A, E, aslatic 

AZYATYK, AZYANIN, A, f. m. 
Asiaiic. 

B 

BA , ad«, and. interj. yes, but 
yct, even. 

BABA , Bv, 8. f, an old woman ; 
2) midwife : 3) a kind of cake. 

ßABCZANY,if, p/. (a plant), leo- 
pard*s bane. 

ßABCZYN,A,E. belonglng to a 
grandmotbcr. 

BABEL , BLA , 8, m, bubble ; 9) 
Bahka z inydto, soap-bubbie ; 3) a 
sweiling of the ikin . tumor. eee 
PRYSZCZ. 

B.\BELISTY, A, E, like a bubble. 

BABI, A, R, old womanisb. BABI- 
MUR and BABINOG , a kind of 
plant (bot). 

BABIARZ, A, 8. m. a man wbo 
dotes upon women. 

BABlti, BIP, r. tmp. to deliver a 
woman , to do Uie offlce of a mid- 
wife. 

BABIEä, BiEJir, r. ti. lo tum an 
old woman , to be like an old wo- 
man. 

BABIEME, A, «. n. midwifery. 

BABIMEC, 1«CA, 8.m. ciiurch- 
porch , whcre old poor women use 
to tako their seats. 

BABINKA, KI, 8, f. dinu a Utile BAJ I L 2) grandmolber ; 3) (a plant), greaU 
waler-platain. Ciuciu babka^ bUwJt 
man*s buff. ^ 

BABRAä, aAM, «.fmp. to dahble^ 
*— <t^ U) öloct'f, to flounder in tbcj 
mud. ^winia biabra ei^ w bioew^^ 
the pig wallows in the ml re. .^ 

BABSKI, A, E, old womanisb ; ^ 
belonglng to an old woman. r^ 

BABSKO, EA, «. n. an ugly, M^ 
woman, a crone. ^ 

BABUNIA, BABULA, BABÜ-, 
LENKA , BABUSIA , BABUSIE^^ 
KA, 8. f, dim. an amlable, old wo^'^^ 
man; S) kind-^iearted grandnKh, 
ther. :, 

BAGSUg, BOi« sii$, v.tmp. tc. 
fear, to be afraid. A'te 60) «tf, d'nl'" 
fear. '' 

BACHMAT, A, «. m. a poncy. , . 

BACHMISTRZ, A, «. m. an ott. 
cer of salt-mlnes. ..' 

BACHUR, A, 8. m, a Jew*s chUd^' 
80 cailod, in contcmpt 

BACIK, A, f. m. dim. a Uülc 
boat, a canoe. 

BACZENIE, lA, m. attentloD«' 
hecdfulucss, mlndfulness^care.lfiat' 
na CO baczenie , to mind a tbbq^ _ 
Mie6 na niq pilne baczenie^ k«q^. - 
a careful eye upon her. 

BAGZNOi^C, 1, 8, f. eee BAGZ&^ 
NIE. bacznoic 1 do your duty 1 9^ 
word of military com. ^ 

BACZNY, A« E, attenllve, mlod'^ 
ful, heedful. '^ 

BACZ Yti, CZ9, V, imp, to be at^ ^ 
tentive, tp mind, to takc beed. !^ 

BADAC, DAM, V. imp, to inqulra,^ 
to searcb, to scrutinize. 

BADACZ, A. 8. m. inqulrer, eia-"£ 
miner. — przyrodzenia^ a natural 
philosopher« — 8taroiytno8ciy aii;( 
antiquary. *l 

BADANIE, lA, 8.n. inqulry,j^^ 
searcb, scruliny, examlnalion. < 

BADATLIWY, A, E, inquisiUve.^ 

BADAWU, 1, 8. f. a kind of racoMi 
borse. '; 

BADYL, A, «. fii. slalk, stem. k. 

B4D^, imperatif of the verb BYC. 

BAGATELA, Li, 8. f. Iriflc. L 

BAGATELNY, a, e, irifling. L 

BAGAZ, u, <. m. baggage, lug« l, 
gage. ^s 

BAGIENKO, KA, 8, fi. (a plant), ^ 
marsb andromeda, wild rosmary. 

BAGIENNY, EGO, a, e, niarsby. ;. 

BAGNET, r, 8. m. bayonct. 

BAGNIOWKA, ki, 8. f. (a plant), d 
bbck crow-bcrry. <j 

BAGNISTY, A, E, marshy, swam* 
py, boggy. ,. 

BAGNO , IIA , BAGNISKO , KA« 
8. n, marsb, swamp, bog, fen. k 

BAJ, A, eee BAJARZ. 1^ 

BAJA, 1 , 8, f. an old woman't k 
tale, an idie silly story ; 9) balsc. 

BAJAC, JAM, r. imp. to teil adl- 4 
]y story, to fable. 

BAJARZ, A, 8. m. a teller of kUo M 
stories. fem. BAJARKA. 

BAJDLIRZYO, see BAJAd % 

BAJKCZNOSC,i,«.A fabulobtf. \ 

BAJECZNY, A, B, fabulous. ^7ff^MJvrrrnA old woman. ' ' BAJKA.u/bAJECZKI, 11, t-f. ^ 

^^Ji/HA, Mr, A/r adreotun. / BABKA, «, #. m. an old woman ; \ dim. YiaMte^iiTOcn >JÄit\t\%Vft. -?} MAL 

Z, BAJK0PI8, it «. «k 

s» m. (a bird), bittern ; 
% ox-fly <M- breese; 3) 
^g ; a iDTBUficitioD. Pti- 
to mystify, to lie. A^' 
4> be idle , to trifle tlme 

Nily Qsed in this expre»- 
kormt Mcieeic, to fawn 
;o wlieedle, to flauer. 
KAM, r. imjp. to bu2x, to 
» gabble, to speak Indi- 
i fHfkiiqi^ be did not so 
athc, he dared not speak. 
I po miescie^ there is 
bcMit it tn the town. 
AZ, A, a. m. scbool-oia- 

, adv, a maiuier of wea- 
ap or bat , on ooe slde 
. On zcnMse nosi cza- 
rier, he always weara bis 
sidc of bis bead. 
\ r, «. fn. larboard. 
, «. m. a large plece of 
lAL, c, ball , a dandng 
^nt. 

JCld, Ci^, V. imp. to talk 
ie , to raTe , to talk at 
• kobietf^ toendeavour 
a womao. — czas^ to 
iway. 

JCTWq, WAf #. fi. Idle 
>ery, slufT. 

JT, A, s, m. an Idle tal- 
eedler, seducer. 
JTNY,A,E,foolisb,idle, 

OWAÖ, süJi^i V. imp, lo 

., c, 1. m. bailast. 
RZ, A, «. m. barber. 
211 IN, u, 8. m. canopy. 
»ZEK, siEA, (bot), um- 

iZKOWATY= BALDA- 
. A, E, urobelliferous. 
AN, c, s. m, (an berb), 

iIK, A, 8. m. BALETRI- 
8. f» ballct-dancer. 
I, 5. /!. washing-tub. 
.\ M. m. (Um, of BAL. 
BELKA, II, 8. f. rafter, 

^, c, 8. m. balcony. 
. u , «. m. baloon. 
A(i, Li'jQ, r. imp. to Visit 
tertainuients , to iead a 

Y, A, E. Ströj ftoiotry, 

s. 

f , v, 8. m, t)aloi. 

UCZISY,A,E, baloiy. 

ilNA, NT, 5. /. (a plant), 

fORODNY, A, E, produ- 

10WAti,irojiS, ü-tn^. 

io\VY, A, E, balsamic 
1IADA,DT, 8. f. bala- BRZ, A • f. m. a lurAer. / 
!f,j|y J!,ML klol; 2)^1 i bead, loggerbead. dnn, BALWi^ 
NEK. 

BALWANOWATY, A, l« «w- 
kward, clumsy, beavy. 

BALWOCHWALGA , CT , <. m. 
idoiater. 

BALWOCHWALCZY, BALWO 
CHWALSKI, A, E, idolatrous. 

BALWOGHWALNIA, i, 8. f. ido- 
lataous temple. 

BALVVOCUWALSTWO , WA, 
8. n. idolatry. 

BANALUKA, ii, 8. f. flddle-fad- 
le, foolish trifles. 

BANDA, DT, 8. f. gang, troop. 

BANDERA, BT, 8. f. flag. 

BANDEROLA, u, a. f, streamer. 

B AM DOS, KA, «.m. a harvest man 
or woman reaping for hire. 

BANDÜRA, KT, 8. f. a stringed 
instrumcnt or music chiefly in use 
among the Cossacks. 

BANDYCYA, BANICYA, Ti, 8. f. 
banishment, outlawry. 

BANDYT,A, a.in. bighwayman. 
robber. 

BANIA, I, 8, f. gourd ; 3) a large 
big-bellied bottle ; 3) dorne, cupola. 

BANiT, A, a. m. outlaw, exile. 

B.\NK, D, f. flu bank, banking- 
bouse. 

BANKA, KI, 8. f. BANIECZKA, 
KI, dtm. phial, vial. — o/ttoy, a vial 
of oil ; 3) a cupping-glass ; 3) ^ Yia 
tcodsie^ a bubble. 

BANKIER, A, 8,tn. banker. 

BANKIERSKI, A, E, belonging to 
a banker. 

BANKIET, n, f. m. banquet 

BANKIETNY, BANKIETOWY, 
A, E, banqueting. 

BANKIETOWAÖ, TüJis, V.imp. 
to banquet, to feast. 

BANKOWY, A, E, of a bank.— 
oasygTuzq/a, bank-bilL 

BANKRÜCTWO, WA, 8. n. bank- 
niptqr, ruin. 

BANKRUT, A, «.m.— KA,i, 8. f. 
bankrupt« 

BANKRUTOWAC, TüJif, V. imp. 
to become a bankrupt, to fall. Zban^ 
krutowalj he turned bankrupt. 

BARAKAN, u, 5.m. (a sort of 
coarsc camlet), barracan. 

BARAN, a, 8. m. ram ; 3) theep- 
skin, für. Na barana wziq8c kogo^ 
to take one upon the back. }V8iq8c 
komu na barana^ to climb or get 
upon one*s back. 

BAR.ANEK, KA, 5. m, dim, lamb; 
S) — Bozy , the Saviour of the 
World; Z) ^wielkanocny^ Passo- 
ver, paschal lamb; 4) Baranki^ 
lamb-skin, für. 

BARANI, A, E, of a ram. — g/o- 
toa, shccp*s head, tnickskull, block- 
head. — vieczenia^ roast mutton« 

BAR ANINA, NT, 8. f. mutton. 

BARASZKI, 0/. trifles, puns. 

BARASZKOWAO, khj^, v.imp. 
to faddic , to trifle time away, to 
stand talking or prating. 

BARBARZYNIEC, nca, «. m. bar- 
barian. 

BABBARZYNSKI, A , B , barba- BAT 5 

BARBARZYNSTWO, WA, «.ii. 
barbarity; 2} a horde of barbarian«. 

BARÖ, 1 , 8. f. wooden bee-hiva 
eicavatcd in a tree. 

BARCZY(2, v.imp. to clog, to 
put a bürden upon one*s Shoulders. 

BARCZYSTY,A, E, broad-«houl- 
dered. 

BARD, A, 8. m. bard, poet. 

BARDZO, adv. very, much. Nie* 
bardzo^ not so mucb. Bardzo go 
ukarano^ be was punished too 
severly. 

BARKAfKi,«./; bark. 

BARKI , lEK , pL Shoulders. $ee 
PLECY. 

BARLOG , u, a.m. litter or tho 
straw laid undcr animals; 3) fllth, 
dirt. 

BAROMETR, u, 8. m. barometer. 

BARON, A, 8. m. baron. 

BARONOWA, WEj, 8. f. baroness, 
BARONOWNA, her daughter. 

BARONOWST\VO,WA, «.n. ba- 
rony ; 2) tlie baron and his lady. 

BARSZCZ, u, a. m. (a plant), 
cow-parsnep , hog-weed ; 2) a aour 
polish soup. 

BARSZCZYK, A, 8.m. (a plant), 
welled thistle;3)dmi.o^BARSZCZ. 

BARTA, T, 8. f. pickax. 

BARTLOMIEJ, A, a.m. Bartbo- 
lomew. 

BARTNIK, A, 8. m. wooden bee- 
blTc keeper; 2) a bear of the 
smaller kind ; 3) (a kind of butter- 
fly), plialaena melonella. 

BAR WA, WT, 8. f. colour, bue; 
2) livery ; 3) palliatlonv appearance, 

Srctext, nadac czemu pi^knq 
arwft to set a fine gloss upon 
a thing; 4) — na suknie^ badr, 
grain. 

BARWIG, wii;, V. imp, to die, to 
colour I 2) to palliate. 

BARWIGZKA, Kl, 8. f. a Und of 
wadding. 

BARWINEK,NKA,a.m. (a plant), 
periwinkle. 

BARYLA,LT, BARYLKA, ki, 8. f. 
dim. barrel , cask ; 2) a fat man. 
jak baryia^ as fat as a pig, as a 
muUet. 

BAS, A, a.m. base-Toice; 2) the 
string that gives a base soond ; 3) 
base-Tiol or bass-viol ; 4) bat, whip, 
lash. 

BASALYK, A, «. m. a plump 
awkward feliow; 2) a kind of whip, 
a lash. 

BASETLA, LI, 8. f. bass-viol. 

BASETLISTA , ty , 9. m. a per- 
former upon a bass-vioL 

BASISTA , TT , 8.m, a person 
singing in base voice. 

BASN, Ni, 8. f. fable, fiction, tale« 

BASOWAC^, suji;, r. imp. to sing 
the base-voice ; 2} to flattcr. 

BASTA, ade. that's cnougb, nv 
morc,' stop ! (card play). 

BASTYON, u, 8. m. bastlon» 

BASZA, szT, 8. m bashaw. 

BAS2n*A, TT, 8. f. baslm. 

lash. l rouf. Po barbariymku^ barba-l BATMAK,\, s.(.\ÄV\\ft. • BBC 

BATEHYA, Yi, s.f, (.irtll.), bal- 
tery* 

BAWARCZYK, i, «.m. Dava- 
rian. 

BAWARYA, Ti, 8, f. Bavaria. 

BAWELNA, HT, Ä. r. cotloii trec 
und cotton. Obwfjac prawdg 
ta hawehic^ lo conccal Ihc tnilli. 

BAWEtNIANY, a, E, ofcollon. 
^ BAWIALNY, A, E, (liokoj), dra- 
wing-room, parluur. 

BAWIÖ, wiij, V. imp. lo aniuso, 
to ciilortain; ?) lo slay, to rcmaln. 
— si{\ to aiiiuso Ol" ciUortain onc's 
ßclf; 3) to larry, to liiiRor. Ihiwisz 
81 f plotlx'iiini^ Vüu likc lu ßossip. 

BWVmELKO, KA, «.»I. toy, 
play-lhiii;^. 

BAM IKNIE, xr\, s, n. staying, 
dwcllir.g, rcinaiiiiiig. — si^^ amu- 
scnicnt, ontcrtaimc'iit, play. 

BAW'OL, A, s,m. biiffalo. 

BA\VOLIGA,CY, 8. f. ashcbuf- 
falo. 

BAZALT, i', 8, m. baialin. 

BAZA-NOWIEC , wca, s.nu (a 
plant) , ycllonr loose-elrifr. 

BAZAJN'CICA, CT, s,f. Iicii-phca- 
«aiit. 

BAZANT, A, «. m. cock-phoasant. 

BAÄA.VrAUMA, Ni, ä./" plica- 
nniry, phi>asauls* warrcn. 

BAZiVB, u, s,m, (a Pcrsian word), 
bazar. 

BAZGRACÜ, GRzi-;, r.imp. to 
smear, to dniib, to blnr; 2) tosc- 
rawl,toscribblc. ^'ie pisse alcba- 
zgruy li(^ does not writc,besrrawls, 
he scribblcs. 

BAZGHACZ, A, 8,m. scratrlcr; 
8crlbl)1or, (piack, a pallry writcr 
or palnipr, papor-bliirrcr. 

BAZGBAMNAy NT, s,f» scraw- 
llng, scribliiiK. iS'ie mozna pojffc 
jego hazfjniiiimj , onn can make 
liolhini; Ol' bis rigmarolo. 

BAZYLEA. £j, s.(. (a town In 
SwlUcrlaiidJ, Basil. 

BAZYLI, 1.LGÜ, s.m, Bx^il. 

BAZVLIA, I, 8.(. BAZYUK, a, 
iifn. (a plant), basil. 

BAZYLI AN , A , X. m. a monk of 
tbc ordor oI' St-Dasil. 

BAZVLIANKA,Ki, 8, f. abasilan 
nun. 

BAZYLIKA,Ki, 8.{. acalhcdral 
churcb. 

BAZYLISZEK, szEA, ff. m, basi- 
ick. 
, B AZYLISZKOWY, A , E , of Ihc 
basilisk. 

BEBECIIY, cn(3w, jiL gutfl, bo« 
^ weis, ßarbagc, 2) bedding. 

BF;BEL,jfe0 B:\BEL. 

B^BEN, DNA, J,m. drum. Bit 
to b^bnij^ lo bcal tlic drum. I) K(> 
50nefci(;ti(7iw,iyinpai)uin; 3) alittic 
thrimp. Poilbüm h^beuka^ hf got 
her with child. Mtec brzuch jah--y 
to havc onc*s belly as tiglil as a 
drum. 

B^?nc, !vii?, v,imp, todnim. 
Wyuczyl ffi'c bfbnic^ he Icarned to 
beat the ilr:!:n. 
BSCf/rAÖ, czr;, t\ rmp. to cxtUe u BES 

i^i;, v.tttfft. to baa, to blcal; 2) to 
bawl, to bcllow; 3) Deczcö 899 
SZLOCHA(^,lobIubbcr. 

B^CZECÜ, czi;, V. imp* to hum, to 
buzi. 

BECZENIE, NIA, ff.n. bleating. 

ßlgCZENIE, KU, ff.n. humming, 
buzzing. 

BRCZK A, VI, ff. f, tun, cask. 

BECZIJLKA, — LECZKA, w^^.f. 
dim. flrkin, cag, kcg. 

B^DN ARKA , Kl , ff. /*• a coopers 
wlfp. 

Bl^DNARSKI, A, E, of a cooper. 
— robotn^ coopcragc. 

B^DiN ARSTWO, WA, ff. «. a coo- 
pcr's trade, cooi)oragc. 

BEDNARZ, A, 8.m, cooner. 

BKK, r, ff. ni. bleat Bek owiec^ 
bleallng ofslionp. 

BI^K, u, buti, hum. 

BFjKARCI, A, E, bastardly. 

BI^KART, A, ff. m. basurd byc- 
blow. 

BEK\S, A, ff.m. snipc. 

BEKASl, A, E, of Ihc snlpc. 

BEKIESZA, 8ZT« ff. f, a largc coat 
llncd Willi für. 

BEKSA, V, ff.m. awecpingchlld, 
who cries too mucb {fam,). 

BELA, KI, ff. f, balc, pack. — pa- 
ptViti, a balc of papor. 

RELKA, ffftf BALKA. 

BELK A(!, LCii{, v.imp, tojumble, 
lo stir about. 

BELKOT,A, ff.m. fflammerer, 
stuttorcr. 

BELKOTAä, KOCi;, v.f'mp. to 
slainmor, lo stuttcr. 

BEhKOTLlWY, A, B, slammc- 
ring, sliittcring. 

BELT, u, ff. m. a narrow paaa or 
frith. straits, 2) sound, 3) an arrow. 

BENKÜYKT, a, 8,m. Benedict. 

BENEDYKT, A, ff. m. (an herb), 
bennct. 

BER, r, ff.m. panirk-grass. 

BERA, RY, ff.^. butlor-prar. 

BERHERYS, c, ff.m. barbcrry. 

BERDO, DA, ff. II. a wcaYcr*s 
comb, Maie. 

BERDYSZ, A. ff.m. battle-axe. 

BERGAMOTA, TY, BERGAMO- 
TKA, KI. H,f, bei-gamot, burgamee. 

BERLACZ, A, ff.m. fur-booU 

BERLi.N, A, ff.ABcriiu. 

BERLINCZYK, A, ff.m. an Inba- 
bitantof Berlin. 

BERLINKA, El, 'ff. f. a kind of 
boaU 

BERtO, E.A, ff.n. srcptcr; f ) a 
liawk's pole, bis resling place {fal- 
concni). 

BEHNARDYN, A, ff.m. bemar- 
dinc monk. 

BERNARDYNEK, iffKA, ff.m. a 
kind of tiiistlo. 

BERNAROYNKA.Ki, ff./: ber- 
nardin nun. 

BERTIUM, A, ff.m. (a plant), 
bariram. 

RESTYA, Yi, ff. f. beast, bmlp. 

BESTYALNY, A, F, boaslly, bc- 
Slial, bnilisl), rvviral. 

ni;STYALST^\0,WA, ff.fU Sea- BfiZ I > ctf-, t\ ttffp. üEKN/iC, l BLtyhAC, T.iM*, r. tmp. tO Ucal VvoTvi^^^'^ft« onc Hke a beast, to rcbukfi to 
abuse, lo rcvilc. = ZBESZTAC. (3^ 
ciec jq xbesztal, the faUicr re-i 
primanded her loundly, (tm/o,). . 
BETY, öw, p/. fcathcrbed. 
BEZ, Bzc^ «.m. cldor, clder^tnt» 
BHZ, prep. wlth llie genit naej 
without. Bez rozkazukröla^ wh 
thout the king's ordcr. Bez iartu^ 
without Jcsting. iViV mofjf^ iyc big 
zony^ I cannot live without a wif«^ 
Bezmaia, 8ee MEMAL, almoat^ 
nearly, about. 

BEZB02NIK, A, ff.m. agodiMü,' 
Impiou» man. 

BEZB02\0äÖ, I, ff. f, ungodll>~- 
ness, impioty, wickcdnef«. I 

BEZBO^NY, A, B, godlea, tan. 
pious, wickcd. 

BEZBRODY, ff.m. bcardlcas,Btri%. 
pling. 

BEZBRONNIE, adv, wltbou^ 
amu. -« 

BEZBRONNOää, i, ff./; a defan.* 
cclew State. 

BEZBRONNY, A, E, unarmed'* 
weaponless. 

BEZGEM, ZABEZGEN, adv. d«|^ 
cbeap. f- 

BEZCENNY,A,B, (prifaleis),Ten: 
dear. 

BEZCHMURNY, A, b, eloudletiv 
BEZCIELES.N Y, BEZCIELN Y, A^ 

B, bodilcss, incorporal, Immatcrlal^ 
BEZGZELMif, adv, impudently ■ 

shamelesfily. 

BEzczELNoää , i, t./; impu;- 

dence, shamelessness. '*- 

BEZCZEL.NY,A,E, brazen-Aced| 
Impudeiit, shamcless. ^' 

BEZCZESti, I, 8. f. infamy, dl»' 
honour. *^ 

BEZGZESCiä, a«, v.imp. tr 
dislionour, lo disgrace. *" 

BEZCZYNNOSC, i, 8, f. inacüvl^- 
ly, idieness. Wy wiese kogo z gra^^ 
chii bezrzynuosci, to sbri^-e one o^ 
the sin of Idulncss, to spur bim tc> 
actlon. — ma sicoje przujanno^-^ 
8ci^ Indolencc, or Ihc umieiM#|^ 
has ils cliarms. V 

BEZCZYNNY, At B, InacUTCi 
Idle. « 

BEZCZYNME , ade. Idly. 

BEZDEiNNOSO, i, ff./; Imiiicn«^ 
surable deiiih, abyss. 

BEZDEN.NY, A, L, bottnmtess, k. 

BEZDEN, M, ff. /, 8ce 01X:HL.\:*X 

BEZDROZE, tA, ff. n, a pathlcsi^ 
track. vi 

BEZDROZNY, a, E, pathleaa, 
unpassable. % 

BEZDUSZ.NY, A, E« inanhnate,^' 
lifeless. 2; 

BEZDZIETME, adv. wilhoid > 
children , chiiiilossly. \l 

BEZDZIE TXOSC , Cl, 8. f. bcll«»- 

wltliont children. *T 

BEZDZIETNY,A, E, chlldleas. ^i 
BEZECH Y, A, E, without echr. i 
BEZE(:MÖ,NiH,r. imp. to dofile,«. 

to pollute, to cdiitaminnale ; 2) toii- 

dislionour, to disgraco. 
BEZEC.ME, (uU\ foully, aboinl«7 

nal)ly. .r 

BEZECNOäC^, US, f. fo Jbirfis, ■4 NY, A^ I, r<ml| aboml- RWI, «. nu bloodle«. 
OW Y, A, ■, steady. 
iTlAZDY, ▲, E, starless. 
night wiüioat bchcded. 
IKIlNiE f aäv. aoony^ 

[EBiNY, A« E, naxodeas, 

FERESSOWNOdC:, i, s.f. 

tednesB. 

rER£SSOWNY,A,E, dis- 

• 

ilNIE , adv, without pu- 

, uupunisbed. 

R>*OSC, I, «./". impunity; 

r disciplfue. 

J\>SY, A, E, unpunisbed. 

>RZYSTiNY,A,E, unpro- 

»STNY, A, B, bondeBs. 
LÖLEWIE, u, «.n. inter- 

(^lAT, u, «.m. (a plant), 
>ri. 

SNY, A, E, without trees, 
BEZLESIE, acountry 
Brests. 

>T, u<» <• fR. horse-tail, 
&5 (bot.). 

DNO^, I, $,f, want of 
ts, scanty populatlon 
DNY« A, E, waste, deso* 

TL 

ILA, adv, See OMAL. 
^ZNA y 8. f. see MEZÄ- 

AN, u, s.m. sieelyard. 
^GI, A, E, feeiless. 
KRONN Y, A, E, dcfcnccloss. 
lR, u, s.nu (a solid con- 
)rincd in tlic stomachs of 
juadrupcds, and wbich 
erly coniiidcred as a most 
antidotc), bezoar. 
iOXIVY, A, E, taiiless. 
kl, A, e, eyeless. 

:OL1CZ1SY,a,e', (gram.), 
Tryb bezokoliczny^ in- 
ood, 
K)Bl6CIE, adr, Impcrso- 

iOBISTY, A, E, Imperso- 

;tOCZNY,A,E, cloudless. 
*^OCNY, A, E, fruiücss, 

k-ss. 

iLCY, A, E, without fln- 

kMJJgTNY, AfE^AfeZA- 
ALY. 

iSZY, A, E, a iMd paslure- 

rviihoiit food for calllc. 

ECZENSTWO.Wa, 8.11. 

safcly. 

ECZNIE, adv. safely. 

ECZN Y, A, E, safc, securc. 

EMI^ZiSy, A, E, nioncy- 

[lyU'Ss. 

ORY, A, E, callow, uti- 

«ATNIR, adv. gratis, 
ATN V, A, E, not pald for, 
i nuUiing. 
jaOWY, A, s, baving BEZPLODNY, a, e, Bteril , bare. 

BEZPOCHYBNIE, adv. without 
fall , infallibly. 

BEZPOCHYBNY,A,E, lofalllblc. 

BKZPOKOK"., n;, %\ imp. to 
diaturbc, to dlsquiet, toalarm.— 
porzqdek publiczny , to trouble, 
to disturb the public ordcr. 

BEZPOMOCNY,A,E, hclple«. 

BEZPOäREDNI, a, e, bnmediate, 
dlrect« 

BEZPOäREDNIE, adv. Imme- 
diatcly, dirccilv. 

BfcZPOSREDNOäÖ, i,s.f. Im- 
mediatencss. 

BEZPOTOMNY, A , E , wllhoul 
Issuc, cliildicss. 

BEZPOTHZEBME, adv. without 
neccssity, uiincc<*ssarily. 

BEZPOTRZEBN Y,A,E, necdlcM, 
unncc(!ssary, usclcss. 

BEZPRAWIE, iA,Ä.ji. lawlcs». 
ncss, anarcby ; 3) wroug, injusticc. 
Dopuscic 9i^ ~a, to comniit au in- 
justicc, 

BEZPRAWNIE, adv. lawlcsslyi 
3) unjuatly. 

BEZPRAWNY,-A, E, lawlcss, 
anarchlctl,; }) unlawful, uojust 
BEZPRAWNIK. 

BEZPRZESTANNIE, adv. Inccs- 
santly, continually. 

BEZPRZESTANNY, A, E, ioccs- 
sant, unintermllted, continual. 

BEZPRZYKt ADNY, A, E, unpa- 
rallelcd, unprcrcdcnted. 

BEZPBZYTOMNY, A, E.abscnt. 
sce NIEPRZYTOMNY. 

BEZR]';Kr,A,£,liandles8. 

BEZROZUM, u, ».m. want of 
raason, Irrationaliiyt 2} abMirüity, 

BEZROZUMMY, A, E, irraUonal, 
unroaso nable, 

BEZRZi\D, TT, «.m. anarchy. 

BEZRZ40NY, A, E, anarciiical. 

BEZS^DNIE, adv. without court 
of justice, unlawfully. 

BEZSGNNOSO, i, s.f. slccplcss- 
ness 

BEZSENNY, A, E, slccplcss, 

BEZSERCY, A, E, hcarllcsa. 

BEZSILME, adv. impotcntly. 

BEZSILNOSti, I, s.f. impotonco, 
weaknesa. 

BEZSILNY, A, E, impotent, po- 

BEZSKRZYDLY, A, E, wiogicss, 
aptcrous. 

BEZSKUTECZNIE, adv. incffl- 
caciously, 

BEZ^LUBNY, A, e, unmarricd. 
— c dzieci^ tlic cliildrcn of unmar- 
ried parents, the bastards, 

BEZSRAM, u, s.m. see BEZ- 
WSTYD, 

BEZSTRONNIE, adv. impaf- 
tially. 

BEZSTRONNOäC, i, 8. f. Impai^ 
tiality. 

BEZSTRONNY, A, E, impartial. 

BEZSÜMIENNY , A , E , without 
consciencc, unlioncst. 

BEZUSTANNIE, adv. BEZU- 
STX^SWadj.scr CFZPRZESTAN- BIA T 

BEZWLADN Y , A , 1 1 weak, Im- 
potent, scnscicss, 

BEZWtOSY,A,E,halrlcas, 

BEZWODNY, A, E, waterless, 
dcscrt. 

BEZWSTYD, u, «.m.BE2WSTY- 
DNOSc, I, s. f. shamclc980css, im« 
pudence. 

BEZWSTYDNICA, CY, s.f. a 
shamcless impudcnt woman. 

BEZWSTYDME, adv. sbamo« 
Icssly, impudently. 

BEZWSTYDMK , A, «.m. t 
shanieless impudcnt fellow, 

BEZWSTYDNY,A,E, sbamele«, 
impudcnt 

BEZWZGL^DNIE, adv. absoliw 
tely, indcpendcntly. 

BEZWZGLIgDiNOää, I, 8. f. ab« 
solutncss, regardicssness. 

BEZWZGL^DNY,A,E, abeolutei 
rcgardicas. 

BEZi^^DLY, A, E« atinglcau. 

BEZZAKONNOäC, i, 8. f. • Irre- 
llgiousness. 

BEZZASADNIE, adv. ground- 
Icssly. 

BEZZASADNOäC, i, 8. f. groud* 
lessness. 

BEZZASADNY, a,e, groundle«. 

BEZZBROJNY. a, e, unarmed. 

BEZZ^ßNY, A, E, toothlesf. 

BEZZENIEC, NCA« 8. m. bache- 
lor, a Single man. 

BEZSENNY, A, B, (Said of • man), 
unmarricd. 

BEZ:^EI^STWO,wA, «.n, bachc« 
lorship , Single life, cellbacy. 

BEZ^YLNY, A, E, without vcins. 

BEZZYSKOWNOSC, i, 8. f. un« 
profitabicncss, gainlessncss. 

BEZZYSKOWNY, A, B, unprofl* 
table, gainicss, 

BIADA, tnter;, woc ! 

BIADANIE, A, «. n. a complatnt. 

BIALAWIEC, wCA,«.m, (a plant), 
sllvcr-weed, wild tansy. 

BIALAWY, A, E, whltish. 

BIALEK, LKA, s.m. tho white of 
an egg. — oka, the white of the eye. 

BIALKOWATY, a, E, ablumi« 
nous, belonglng to the white of an 

BIALO, adv, white. 

BIALOBRODY, a, e, with airhtta 
beard. 

BIALODRZEW, WA, «.m, abel- 
trec. 

BIAtOGtOWA, WY, s. f. woman« 

BIALOGLOWSKI, a, e, woinan- 
ly, cffcminalc. 

BIAfcOGLOWY, A, E, white- 
hcad(*d. 

BIALOKRUSZ, A, s. m. lithargc, 
oxyd of lead. yvino falszowane 
bialokruszem^ jest bardzo nie- 
zdrowe , wlne Into which iitharge 
has been put Is very unwholesome« 

BIALOiNOGI, A, E, whitc-lcgged. 

BIALOOKI, A, E, white-cyed. 

BIALOPIORY, A, E, white-feat« 
hcrcd. 

BIOtOPSTRY, BIALONAKRA- 

8pcck\ov.\. • Jue55, iuipoiency. ^ lün|5» 8 BIG BIALORZJSSY, 1, E, wilh white 
eyelashes. 

BIALO^ti, I, s. f, whitcness. 

BIALOSKORNIK, A, 8. m. tanner 
or dresser of whilc loather. 

BIALOSKRZYDLY, A, E, with 
white wlnf{S. 

BIALOSMUKLY,A,E, an elegant 
and bandsomc person. 

BIALOWLOSY^ A, E, white-hai- 
red, hoary. 

Bf ALOZOR, A, 8. m. ger-falcon, 
buzzard. 

BIALY, A, E, white. —cMeb^ 
whilc bread. — hlec, the fair sex. 

— djic« , broaa day-lighL — mo- 
netär silvcr-money. — upiawu^ the 
whites. Oni tak niepodobni ao 8i€' 
hie jak biale do czarnego^ the 
onc is as dlfTcrcnt from the other 
as white is Troni biaclc. Miec czar^ 
no na bialim^ to havc a wrilten 
documenL Biaia niedziela^ low 
Sunday. 

BIBLIA, M/./: bible. 

BIDLIJNY, A, E, biblicaL 

BIDLIOTECZ.'^Y, A, E, of a 11- 
brary. 

BIBLIOTEKA, ii, 8. f. BIBUO- 
TECZICA, KI, (lim. library. 

BIBLIOTEKARSTWO, WA, «.«. 
he ofGcc of a lil)rana n. 

BIBLIOTEKARZ, a, s. m. libra- 
rian. 

BIBOSZ, A , s. m« drunkard , to- 
per, tippler. 

BIBULA, LT, 8. f. blottlng-paper. 

BlO, JE« V. imp. to beat. — 
to dzwony , to riug tlie bclls. — 
U) b^bny^ w koUy^ to beat tlic 
drum, the kettlc-drum. — pieniq- 
dze^ to coin or mint money. — ja- 
ja , to beat up cggs. — pale , to 
drivc piles. — (jwozdzie to scian^^ 
to drlve a nail into ihc waJl. — ro' 
iiTy, to dig a ditch. — bydio^ to 
slaugliter or kill cattlc. — z dziai^ 
to fire or dischargc the cannon. — 
W8zy^ to crack lice. — czolem^ to 

E rostrate one*s seif. — kolanem , to 
eod the knee , to cast one*s seif at 
one's fect. Pionmy biiq^ it tliun- 
ders, the thunder strikes. Zegar 
bije^ the clock strikcs. Poty na 
mnie bijq^ I sweat all over,'l am 
all in a Perspiration. Krcio bijemu 
dogiowy^ the blood bcgins to flush 
up into bis face. yVinko bije mu 
ao giowy^ the winc flies up into 
his face. 7a 8trze\ba bije o 8lo 
kroköWy thls gun carrics a hundred 
paces. BIG SlI^, to flght, to combat. 

— Äip napaUiszCn na pisloiety^ 
to fight with swords, with pistois. 
»- 8ig na kulaki^ to flght, to box. 

BICIE, lA, 8, 71. bcating. — 8erca, 
the palpitation of iho hcart. — put- 
«u, pulsation. — bydloy the slaugh- 
tering of cattlc. — z dzial , the 
dlscharge of cannon. W'8zy8qf na 
nicgo bijq , cvery one accuses him. 
BICZ , A , ». m BICZ YK , a , dim. 
whip. Coly jak bicz , poor as Job. 
Biez z piaskit krfcic (prov.), to 
lose one s labour, in ondeavouring 
i? ^-^^^^^-^ ^mcihing Jmpossi-i 
'^- s/a^.sr^/c^a, cxtempore, wi-l l Alm BIE 

thout premeditation , od a suddcn. 

BICZOWAÖ, czuji;, v. imp. to 
whip , to scourge , to lash. 

BICZOWANIE, lA, 8. n. Oagella- 
tion. 

BICZOWISKO, KA, 8. n. the 
stick to which the whip-cord is fa- 
stcned. 

BIEC,«(;0BIEGAd 

BIEDA, DT, 8. f. misery, wretchc- 
dness. liiedg klevac , to live poorly 
but honestly. ^arobic bicdy ^ to 
puzzle. A to bieda . that*s unhappy. 
Z nim to najwi^cij bicdy mtafem, 
roy greatcst tonnen ts and sorrows 
havc been occasioned by him. Od 
biedy möglbym to srobic^ In case 
of urgency 1 could do iL 

BIEDACTWO , WA , 8, n, poor 
people ; 2) want, poverty. 

BIEDACZKA, Kl,«. /*. a poor wo- 
man. 

BIEDAK, A, «. m a poor starving 
wretch. 

BIEDNIE , adv, poorly , miscra- 
bly, piüfully. 

BIEDNY, A, E, poor, miserable, 
pitiful.* 

BIEDOWA(^, 886 HOROWAd 

BIEDRZEMEC, tiCA, 8.m. (a 
plant), pimpcrnel. 

BIEDZIÖ Silg, dz; siq, r. imp. 
to take a great deal of pains , to 
utone*ssclf totrouble. Ülwjotrze- 

a 8if biedzic pöki zbierzesz 
z czego zyc niezalezme^ what a 
deal of troublc in scraping togcther 
a dccent competence. 

BIEG , u , 5. m. course , race. — 
ij/cia, the course of iife. — cza8u^ 
the course of time. — 8prawy, tlie 
course of a business. — 8mata, the 
course oftheworld. Bietfi konskie^ 
horse-race. Cofnqc koma to btegu, 
to stop a horse in his speed. Doko- 
nal 8wego btegu , he has nin his 
raco. 

BIEGAC, V. freq. gah. BIEG, bie- 
g;, bie2;, V. imp. to nin. — SI^, to 
go to heat. Suka biega «ff, a bitch 
that gocs to heat or a prüde biich. 
Krowa biega si^ , a cow ready to 
to take the bull. 

BIEGAGZ, A« «. m. runner. = 
BIEGUS. 

BIEGAME, A, 8. n. actlonof nin- 
niiig. 

BIEGLE, adt\ skilfully, deverly. 

B1EGL0S(2, 1, 8. f. skiU, abiUty, 
proficicncy, cxpcrtncss. 

BIEGLY, A, E, skilful, able. 

BlEGUiN, A, 8.m. runner.; 2) 
race-horse, courser; 3) hinge; 4) 
axie-trce of iron ; 6) pole, the ex- 
trcmity of the axis of the onrth. 

*BIEGUNKA,Ki, 8. f. flux,loo- 
sesncss. Krwawa hiegunka , diar- 
rhaea, dyseniory, bloody flux. 

BIEGL)>OW Y, A, E, of the pole. 
Kola biegunowe , polar circles. 
Gwiazda biegunowa^ polar star, 
load-star. 

BIEGUS , A , 8.m. runner , racer 
(of a horse). 

BIEL, I, 8. f. white colour. A'o- 
^/>//7 w hielt ^ a woman clad in a 
nhUe dress. BIK 

BIELA, I, 8. f. dim. lA« fM PO- 
PIELICA, flying squirrel. 

BIEL AK, A, 8.m. white hare; S) 
a sort of mushroom. 

BIELEC"., see BIEUti SI^ 

BIELlC, Li;, v.imp. to whlten, 
to white wash. — plötno^ to bleach 
lincncloth. — cytiq^ to do ovcr with 
tin , to tin. — 8rebrem , to silver. 
— SI^, to whiten or to grow whitet 
S) to appear as something white. 
Ocet bicli tMto, the ^inegarblan- 
chcs the Ups, makes them look pale, 
white 

BIELICA, BYLICA, er, 8. f. muB-, 
wort, artcmisia, {bot.). 

BIELIDLO, LA, 8. Tl. a cosmctlc 
used by woman for the skin.^BIE- 
LIGZKA. 

BIELIZNA, NT, 8. f. Ihien. — 8t<h 
lowa^ table doth. 

BIELMO, HA, 8.n. wall-eye, 
amaurosis, glaucoma. Zdjqc biet' 
mo , to couch an eye , to take of the 
cataract; 2) to unveiU 

BIELMOOKI, A, E, wall-cyed. 

BlELMk, A, 8.m. washing hotiie, 
laundry. 

BIELUCUNY, BIELUCZKI, BIE- 
LUSIENKI, BIELUTKI, A,E« as 
white as snow. 

BIELUN, 8ee BLEKOT. 

BIERA, T, BIERKA, dim. a man 
at back gammon or draughts; S) 
dicc. — pädia ^ the dice is thrown. 

BIERKOWIEC, A, 8. f. a welght, 
of 400 russian pounds. 

BIERME, adv. passively. 

BIERMOSC, 1, 8. f. passivlty, et- 
pacity. 

BIERNY A, E, passive. 

BIERZMOWAME, MA,5.n. (one 
ofthe scven sacramcnts), confir- 
mation. 

BIES, A, 8. m. fiend , defil. 
Bie8 z tobqi bc confounded , da- 
mned! 

Bl ESI ADA, DT, 8. f. hanquct, en- 
terlainmenL 

BIESIADNIK , A , «. m. hanquct- 
ter, feaster, rcveller. 

BIEbl ADN Y, BIESLADNICZY, a , 
B, of a banquct. i^ptet^ — , festival 
song. 

BIESIADOWAOm du^, v.imp» 
to banquia, to feast, to rcvcl. 

BIESiC Sllg, V. pr. to bc furious, 
to enrage. 

BI£SOSTWO,WA, «.n. devili- 
shnrss. 

9IEZi\GZKA, BIEGAGZKA, 8ee 
BIEGLNKA. 

BIGOS, u, 8.m. a dish of hashcd 
meat and cabbage. 

BIGOT, A,«.m. bigoL 

BIGOTERYA, rti, 8. f. bigolry, 
cant. 

BIGOTKA , KI , 9. /: a fcmalc de< 
volcc. 

BIJA(^., frequ. BIO. 

BIMCY, 8€e mC 

BIJAK, A, 8.m. the other half 
of a flail , viz. that which beats 
the grain. 

BIJATYKA, Kl, 8. f. battery, 
scuflle. I mg 

idBy ibout« to play tbe' 

&/: bilUard-bilL 

. u, #.fii, bftlance, ba- 

oL 

:, .9. m. bllUards. Kij &i- 

ilUard's cue. 

ü« «. m. BILECIK, A, 

lett«r, DOte. Miiosny bi- 

s4etter. Bilet bankowy^ 

— do teatru^ ticket 

see BIELMO. 

DT, s, /. Alkt, Bcarf. Na 

k^ no6ic^ to carry one's 

ring. 

, EA, «• n. haanch, thigh, 

•WY, A, E, of thc thIgh. 

■ stawach biodrowych^ 

ciaüca. 

F, Aj s.nu biographer. 

FIA , I , «. /*. biograpliy. 

KA , 3, n. Office; 9) wri- 

3) coimting-room, coun- 

:hest of drawers, scru- 

• 

T, A, 8.m. aloosedlsor- 

r, a rake. 

TO VVA(i , TüJ? , f>. tmp. 

Mse disorderly life. 

L', X. m. priest-cap, black 

Jotie of a priest 

\ A, 5. fiv. golden cagle. 

y c, s.m, a rieh stuff, 

, A« s^tn, bishop. 
I, A, E, episcopal. 
ST WO, WA, «.w. bisho- 
lignity episcopal, episco- 

[AN, BISURMANnV,A, 
NIEC, AcA, s, m. Mussul- 

IANi(^ SI^, m^ si^, V, 
m mussulman. 
IANI>Y,N, «.n. thcee- 
performcd in order to 
?gaf]o. 

lANSTWO, WA, 8,n. the 
fai'th; 2) mussulman 

)KT, u, s.m, BISZKO- 
itm. biscuit. 
)C, I, s.f. valour, brafc- 
;e. 

, A,B, warlikc, valiant, 
narödy a waclike nation. 
, WT, s. f. ballle, fight 
ilica, a pitched battlc. 
b Jitoczyc bitwf^ to givc 
t engage or join battle. 
bittc^^ to lose battle or 
2 day. Wygrac bitw^^ to 
e , to win Ihe day or to 
rtory. » BOJ, BOJKA, 
A, 

i , E , beated , 2) coined. 
i^ thc unfortunate is al- 
rrong. Bity gosciniec, a 
»ad. Talary bite^ cash. 
ley paid in german talars. 
D, s, m, see POPIERSIE. 
T, u, s. m. bismutb. 
, A, s, m, wbip, lasb, 
Goiy ]ak bizwi,pooras tin plate , white IroD plate. — na 
piertti^ cuira». — na nogt , coish , 
cuisses. — narfce^ bracelets, a 
vanlMracc. (wlfe. 

BLACHARKA, Kl, s.f. tinman^s 

BLACHARSTWO , WA , «. n. a 
tinman's trade 

BLACHARZ, a, «.m. tinman. 

BLi^D , i^u , 8, m, error , fault , 
mistake. W blqd tcprowadzic , to 
Icad Into error. Ato cif io biqd 
ten wprawil , who has prcvatied 
upon you to do that? Trwac w ble- 
dzie^ persbt in error. Blqd popel^ 
nie , to commit an error. — niewa- 
sny^ asiight fault, atrifllng mis- 
take. — gramatyczny, falsc gram- 
mar. — wymawiania^ wrong spei* 

BLADAWOSG , i , «. /*. pakness, 
wanness. 

BL ADAWY, A, B, somewhat pale, 
wan. 

BLADN^ä, BLEDN^C^, BLE- 
DNIEÖ, NiEJQ, V. imp, to grow pale, 
toturn pale. 2)BLEDN1E(^^PL0^ 
WIEÖ , to lose its colour, to fade. 

BLADO, adv. palely, wanly. — 
loyglqdnc^ to look pale. 

BLAD0BLJ6K1TNY, a, E, faint 
bluc. 

BLADOSC, I, 8, f. paleness, wan- 
ness. Btadoic smierci malotoaia 
si^ na jego Iwarzy^ thc pallness 
or wanness of deatb #as depicted 
on his Yisage. 

BLADY, A, E, pale, wan. 

BL^DZIÖ , Dzi{ , V, imp, to err, 
to mistake, to commit a fault; 2) to 
go astray, to lose the way, to wan- 
der or ramble abont. 

BLAGAO, gam, V. tmp. to Implo- 
re, to beseecfa, to Mppiicate. 

BLAGACZ, Af «.m. implorer, 
supplicante. 

BLAGALNIA, !,«./*. propitiato- 
ry sacrifice , temple. 

BLAGALNY, a, e, propitiatory, 
expiatory. Ofiara — a, sin or tres- 
passoffering. •* 

BLAGANIE, lA, «.n. sappUca- 
tion, entreaty. 

BLAHO, adv. frivolously. Blaho 
möwily he spoke paltry, wortbless 
words. 

BLAHOSC,!, s. f. Insignificance, 
fulüitv. 

BLAHY, A, E, trifling, Insignifl- 
cant, frivolous. 

BL.\J\VAS, See BLEJWAS. 

BL^KA(^SI^, KAMsii;, t7.tmp. 
to wander or ramble about, to 
stroll , to ränge, to rove. 

BLAKOWA(i, lUfi?, t?.imp. to 
lose its colour, to fade, see PLO- 
WIEC, PELZNi^ti. 

BLAKOWNY, a, e, easUy losing 
its colour. 

BLAM , V, s.m. a piece of für» 
BLAMOWAd to linc with für. 

BLANKIET, u. s. m. blank. 

BLANKO WAC, owal, üj^, v, 
imp. to palisade, toenclose with 
crenels (fortif.), 

BLASK, rr, s. m. britghness. VLk 9 Ap mWf ^/C iraopb^ asj BLASK, v, 8. m. brltghness, \ azur«. - 
llastre. —jianca^ the brightness of l gömy^ of th6 atan. ^ jego exyn&w^ the 
splendor of bis acbieirementa. Tm- 
ano zniesc blask slonca^ there b 
no bearing the glare of the sun. To 
rzucilo blask na jego rodzin^^ 
that shed, reflected great lustre on 
his family. Blasku wystawy nie 
/übt, he does not like magnlflcence. 

BLASZANY, A, E, made of tin or 
of white iron. 

BLASZKA, BLASZEGZKA, n, 
s.f. a small piece of tin plate, a 
spangle. 

BLASZKOWATY,A,B,laminated. 

BLAT, u, s. m. plate, tablei)latc. 
— u pi7y, the blade of a saw, — kU' 
chenny^ a dish for roast meat 

BLAWAT, u, s.m. (aflower), 
com blue-bottle ; 2) silk-stufT. 

BLAWATEK, A, 8.m. blue-botp 
tie (bot). 

BLAWATNIK, A, «.m. sUk-mer- 
cer, dealer in silks. 

Bt AWATN Y , A , E , Silken. — 
sklep.^ silk trade, mercery. 

BcAZEN, ZNA, 8. m. buffon, wag, 
jcstcr, droll. — nadioomUy king*8 
jester, king*s fool. Grac wolaznaj 
to play the buffon , to droit Bydz 
czyim biazncm^ to be the lau^hlng 
stock of others. Jest to zhsliwa 
blaznica^ she is a comical llttle 
monkey. Wy5(rycAnad kogo na 
blazna^ to makc a fool of one. To 
blazen / he is a scoundrel, a varlet, 
sncaking fellow. Miec kogo za Mo* 
zna^ to make light of , to süght 

BLAZENSKI, a, e, foolish, was- 

fish , droll , farcical. Biazenski 
aptur^ a fooPs bauble. 

BtAZEI^STWO, WA,«, n. bufTo- 
nery, foolery, waggery, droUcry. 

BLAZGOI^, A, «.m. a man who 
talks bawdy, who holds bawdy dia- 
courses. 

BLAZGONlä , NiQ , V. imp. to 
talk bawdy, to talk smuttily. 

BiiAZNOWAÖ, ivuj^, V. imp. to 
play the fool, to crack Jokes. 

BLECH , BUCH , u, 9. m. blea* 
ching-ground. 

BLECH ARKA, n, «./l • blea- 
cher*s wlfe. 

BLECHARZ,A, 8. m. blcacher. 

BLECHOWAti, CHüJi;, V. imp. to 
bleach. 

BL^DNIE , adv. erroneously, 
wrongly, amlss. 

BLEDiNIEÖ, ZBLEDNIEti, v. 
imp. to grow or turn pale. Jego 
gwiazda blednieje^ his star is on 
the vanc. 

BLJgDNIGAtT,«./: i^isfatuua, 
blue fire. 

BLEDNIK,A, 8.m. labyrlntb, 
maze. h 

BL^DNY, A, B, erroneous. wrong; [^ 
2) led-astray, misled , wandering. 
— gtoiazdia , planet , wandering. 
myina droga, wrong road. — iy- 
cie , a wandering or vagrant life. 

BLEJWAS , u , 5. m. white lead« 
ceruse. 

BL^Ktl ^ \s ^ s.m. YA»!t «(^>n ^ 
— niebio«^ \2tÄ \Ä»fc Ä;:i. — 10 BLO B&BUTNAWY, A, w, bluisb. 

BLJgiüTNOGRZniET, a , «• m. 
(• Mrd), rock tlirusli. 

BiiigKITNOPIERS , lA, «.m. (a 
bird), bliic-throated warblcr. 

Bti^KITNY, A, E, bitte. Drzßioo 
blpkiine^kampesz^ log-wood. 

BLEKOT, u, B. m. LULEK PO- 
6P0L1TY (a plant), henbanc, mad- 
Wort. 

BLEKOTEK9 nA, f.m. (plant), 
cbcnll. 

BLICFT. ifee BLECH. 

BUCHTRY, pL falsa appearan- 
cea, mysüficaüon. 

BLTZIÜCHIVO , BLIZIUTKO , 
BLIZIüTEIVKO, acv. vcry near, 
Jiard liy, close to, at band. 

BUZIÜHNY, BLIZIUTKI, BLI- 
ZIUTENkI, a, I« adi\ Tery near, 
near at band. 

BUZKI, A, E, near, nlgh.— fcre- 
umy, next of kin, near relatlon. 
Blizkie niebcspieczenstiwi ^ — t 
upadek^ imminent danger , loipen- 
ding min , d)sgrace. 

BLIZKOt adv, near, neariy >■ 
BLIZKA. 

BLIZKOt, I, «• /; nearnesi, pro- 
sinlty. 

BUZKOWID, A, t,m. ashort- 
■Igbtod man, mycwi. 

DUZK0ZNA021NY, A, I, ayno- 
nymoi». 

BLIZN A, RT, i, /L scar, cicatrice. 
Rana Sff zgoi bliznasi^ xostanie^ 
tbewound ii healcd up, thcscar 
remalni for cver, prov. » an aCTront 
can be fogriven, but nevcr for- 
gottcn. 

BLI^NI , Boo , «• m. fellow-crea- 
turc, TrIIow man. 

BLI^MACZKA, Kl, twin-alster. 

BLI^MAK,A,a.m. twin-brolber. 

BLI^iMI^TA, i\T, p/. twiiis; 2) 
gpmlnl , one of thc 12 signa uf tbe 
zodiac. 

BLl2SZ0äti, 1, f. f, grcator nrar- 
oess ; S) prior right, nearer clalm. 

BLIZSZY, A, K« Icas distant, 
nearer. 

BLOCIC, IQ, o.tfmp. to co\-er 
witb mud, to dlrt. 

BtOCKO , KA , «• n. mud , dlrt , 
Biirc, puddle* 

BLOGI , A , E , bllssrul ; 2) Bweet, 
graceful, lovely. 

BhOGO, adv. ameüy, lovely, 
comfortaMy. 

BLOGOSti, I, f./: bUat, blcncd- 
neax. 

BLOGOSLAWK^, wii;, v.mp, 
to Messt 9) to praiac, to sloriiy, 
to' wisli well. Uiogostatoic Boqii 
to iwiflifch Jego , Gud is glorifird 
wltii honorliig His saints. Bog mu 
biogoslam^ przgjmie go pomi^ 
dzy biogt)siawioHych ^ God will 

Sorify bim , will admit hioi among 
IC mcmbers of tbe blcised. Ul<h 
got9aw Uoze^ God Mess you ! 

BLOGOSLAWIENSTWO» WA, 
$,n. biossing, benodiciion. 

BtOGOSLAWIOMV, A, E, blos- 
Ä«i ^/o^asiatvion^ nie jcszizc 


BLT 

BLÖK, 0, »• m. aee KLOC 

BLOKADA, DT, s.f, blockade. 

BLOKOWAG, KUJj;, t?. imp. to 
block ndc. 

BLOKUZ, ü, «.tn. block-Iiouae. 
• BLONA,KY. 8. f. BLONKA, BLO- 
NKCZKA, KI, dim. pelliclc, niem- 
brane^ Ahn. — trzewo okrywajq- 
m, Peritoneum. — poprzeczna 
lub podluzna^ diaphragm, mldriff. 

— kiszkowa^ mesontcry. — to ktö' 
rej Alf dzieci rodzf^^ iozysko^ 
arierbirlh, sccundlnc. — mözgowa^ 
luenlnges. — twarda , duraraatcr. 

— paj{'czynotoa^ plamater. — rO' 
gowa^ borny tunicle. -^ aiatkotva^ 
rclina. 

BLONDYN, A, «.m. allght-hai- 
red or falr-complcxloncd man. 

BLOi\DYNA, NY, BLONDYNKA, 
Kl ^s,f, a riglit-haircd or lair-com- 
plcxioned woman. 

BtOTMASTY, A, F, mcmbra- 
nacooiis. — wqi^ anipbisbaena. 

BLO^'IE, lA, 8.n, grccn mcadow, 
paslurc; 2) an extensive piain, a 
llat open country interscctcd witb 
meadows. 

BLONKA, 8ee BLONA. 

BLONKOWATY, A, B, füll of 
pellicles. 

BLOXOWY, A, E, membranoiis. 

BLOTKO, KA, <.n. dtin. a small 
marsh. 

BLOTNIAK, A, 8.m. (a bb-d), 
mnor-lm/zard, circus. 

BLOTMCA,cy, 8, f. marsb ar- 
row-graw. 

BLOTNiCZKA, 11, (a bird) , 
marsli hiimouso. 

BLOT.MSTY, BIX)TNY, A, e, 
maraby, boggy, swampy ; 2} muddy, 
dirty. — e rov/^ir/, planLs growing 
in marsbcs. Klotue ptastwo^ birds 
li\ing in marsho.s. 

BLOTO, TA, ^.fi. marsb, bog, 
swamp; 2) nmd, dirt. liydz oAtm- 
tym — , lobe diriy allo\er. bohyaz 
kogo z *—, to raisc onc from adiin- 
ghill. Zatopiouy to — zepsulego 
Miviata^ plunged in tbe fiith ofa 
corrii|)lcd n urbl. 

BLU<^, pi;, v. imp* to apcw, to 
voinil, 10 puko. 

BLUSZCZ, r, «. m. Iv}'. — oirc 
/i'tfctr, \\y leavcs. 

^ BLUSZCZOPERZ, ü, 8.m. gra» 
of parnassiM. 

BLüZMO, mj;, V. imp. to blas- 
pbomc. 

BL(JZM£RCA,GT,«.m. blasphc- 
mcr. 

BLU^NlEnSKI,A,E, blaqtbe- 
moirab 

BLUZMERSTWO, WA, s.n. blas- 
pbomy. -= BLUiXIKME. 

BLWA(^, f«-c BLUO. 

BLWOCi.NV, pL \omit. 

BtYSK,u, 8.m, flasb, glcani, 
glimpsc. » I'OLYSK. W dzieU' 
trm 8f} gdzieniegdzie blyski rzc^ 
trlnfgt)tfciiiusz'it^ In tlial work, 
tbrrc are some flaslics of a true ge- 
niiis. 

IJi.VSKAC, KAit, r. imp. BtY- 
.S'Vjc, M^, f% iii.'.t. to flosli, tn BOG 

east fortb rays, to beam. Prx$M ea 
Iq noc blykalo^ it did notoeM 
liglitoning all tbe night 

BLYSKAWICA, CT, 8. f. V^l 
ning. 

BLYSKOTKA,ii, 8.m. «litte 
ring triflo, tlnscL=:BLYSKAWKA 

BLYSKOTNY, a, B, flaablng 
gliltcrlng. 

BLY^NIENIE, u, s.ti. a suddM 
flash of llghtning. 

BLVSZCZADtO, A, 8. n. agUttfi 

ring, showy thlng. 

BLYSZCZAK,A, «.m. »6. JAA 
SKI ROBACZFK, glow-worm. 

BL YSZCZE(2 Sil;;, czi; siB, cfinp 
tp glittcr , to gihnnier , to glisten 
Kola üczy blynzczq w pociemku 
cal's cycs shiuc in tbe dark. 

BO, BOWIEM, eonj. for, be 
cause. 

BÖB, u, 8.m. bean. KOZI BO 
BEK^ 5ihccp'sstcrcus. 

BOBAK, A, «.m. mannot. 

BOBCZYO, czE, v.f'mp. (saidc 
shcon, niice and bares), to duog. ' 

BOBEK , BKA , s. m. laurcl, bay 
trec. BOBKI, bay-trees ; 2) - 
owcze , trcdlc or slicep's düng. -> 
mysze, mice-turds. -^ zaj^ige' 
tracks harc. 

BOBIASTY, BOBOWATY, A, t 
rcscmbling thc bcans. 

BOBKOW Y, A, E, of bay-trce.- 
Usn(\ laurel loaves. 

BOBOWNICA,cT,«./: (aplantl' 
common brook weed, watcr pim 
penncl. 

BOBOWNICZIvK, GZKA, t. fü! 
(a p/n«/), water specdwcll. 

BOBOVVKIK, A, 8.m. (aplant} 
brookliroe. 

BÖBR, A, 8.m. beavcr. Plaka^ 
;a/t '/;6/'r, to weep billcrly. 

BOBREK , RKA , 8. m. {ja p/anO 
buckboan. 

BOBROSZCZLR, A, 8.m. mus: 
sliri'w 

BOBROWAO, rcji;, v.imp. t. 
wadc through ihe wator like a be» 
vor ; 2) to search, to ferrct. • 

BOBROWY, A, n, of tbe bcavcL 
— kapelusz , beavcr-bat« — atr&jt 
castoreum. j 

ßOC H EN , CB5A ,8.m. BOCHEi 
NEK, hKA, dim. loaf of bread. 

BOHENKOWA'TY, a, e, reaem, 
blinga loaf of bread. 

BüCUMA, 1, 8./. a town In Po 
land. 

BOCIAN, A, 9. m. stork. Dziwtu 
poicirsci bajq o bocianachy won 
derlul storirs are told of siorks. 

BOCIAM, BOCIANOWY, a, b. 
of tbe ßtork. — gniazdo , stork*: 
nest. ~ noski (an herb), storksbUl 

BOCIAMi^, i;aA, 8.11. p/. ^TA 
SBT ßO(IIA\EK,NKA, a young sCork^ 

IK)CIA.\OWATY, A, E, stork- 
like. 

BOCIEM , nbr. heut, for BO G 
JESTKM, tl.at I am forycu. 

BOGJK, A, 8. m, dim, a nicc Uttk 
boot. 

BOGISKO, KA, $.ru8L largc uifif 
boot. Mi; 

2X101, odOi lidAwafii ri^ ) BOCINI, m, 9. f. pMm» 

BOGOBOJCA, Y, tf.m. dddde, 
nurderer of Jesus Christ 

BOGODOJME:, ad^. wlthfearof 
God, plously, religioualy. 

BOGODOJNOäd, I, 8.{. ttaefear 
of God, piety, 

BOGOBOJNY, A, B, God^earing, 
plous, rcUgions* 

BOGODUCUY, A, «.m. a man 
inspired by God. Bo^dusza^ a 
butnblc, and innocent man. 

KI an inicrjecuon, signi* DOGOStAWlC^, iL, o.imp. to 
not do« or say, so as you spcak orGod. 

BOGOWLAOiNV» A, i, theocra- OWr, A, r, lateral. 
nrd, stt ZB0C2YÖI 
AJ, 9ee BCM;dAJ. 

e,«e«BOsö. 

KK« a, «. fik tbistle» 
D£C, DzcA, t.m. Koad, stl- 
(tiiauiatlon. Uodacbodiea^ 
dJte, to cncourage. 
, A t ^* m. God. Bogowie 
ey« täe hcathen Gods. i^ö; 
/ an intcrJecUon, signl* 
not do« or say, so as you 
1 yitrh ci^ Bog blogostor 
i biess you. Niech si^ dzie- 
Boza /God's will be donc. 
9 Dötj^ God graut it, woutd 
li wrr« so, God send it may 
Da} hozc szczfscie^ God 
ni. Chwaia Boyu , God be 

blickt Bogn^ tbank God« 
kHjiem , iiiVcA dp Bog pro- 

tnc lurd of heavens go witb 

begoiie , a-Ood*8 namc. 
k>ie, itchowaj Boie^ God 
bog swiadkiem^ Biig wie 
j^y, I call God to wi'tness, 
oi^s, npon niy soul. Takmi 
Hozc dopomoz , so help me 
>/a Boga =» pnebm^ for 
akc. Isc z Pancm Bogiem 
'cgo , to carry the host to a 
von.Jak trwoga to do BO' 
or.;s tlangcr and fear awa- 

sense of religion. Brzuch 
Hji'em , he mokes a God of 
lly. Ta malka ub<i$ttpia 
syna , this mother loves her 
idolatry, sbe makes htm her 
oicisz jest ojcem Bogöw^ 

is ilic falber of the gods. 
lou'iek Boyu ditsz^winicn^ 
piain , bannless man. 
ACIC, ci;, V, imp^ to enrich. 
. 10 Rrc»H- rieh. 
ACT WO, WA, ». n. riches, 
, opulcMcc. — j{fzyka , tho 
uio.ss of a laiiguagc. — kraju^ 
Durccs of a counlry. 
ACZ, A, i,nu • rieb or 
f man. 

ACZKA, Kit t^A ^ rieh or 
f woman. 

ABODZICVfCT, 8. f, the mo- 
r our Lord; 3) a war>bymn 
the ^oles used formerly tp 
•forc going to fight. 
ATO, adv, richly, 
ATY, A,E, rieh, wealihy, 
iy, precious, splendid. Boga- 

syd , he is rieb as a Jcw. ^ 
, a great niatch , a great for^ 
ito nie dhiiuy ten bogaty^ 
ich who owos nolhing.'5/f//, 
— , a copioiis langiiage. 
iD.U, B0GDAJ2K, DAJ 
, inierj. would to God. Bo- 

skonal jezcli to nie pra- 
«oulil I niighl ncvcr live, if 
t spcak the truth. Bodtjj 
oja noyn niepoHtdla^ woiiUl 
: liaJ »i't rny foot thcro. Bog- 
*pr zjfj ' / z ie , I liopc he will Ücal. 

BOGOWLADZTWO.WA, «.m. 
theocracv. 

ßOGCMIh, A, «.m. Thcophilus. 

BOGLiSIILA,LT, i.f. (a bird), 
yellow bunting. 

BOHATYR, A,«. s.m. hero. 

BOHATYRKA , 11 , «. f. he- 
roine. 

BOKUTYRSKI, A, i, heroic, he- 
roical. — wiersz , an epic or he- 
roic poem. Po bohatyrsku^ hcroi- 
caily. To mi bohatcri that's wbat 
I call a hero 1 

BOHATYRSTWO, WA,«.fl. he- 
roisni. 

BÖJ, IT, 8.m. Ilght, battle. 

BOJAR, A, 8. tiu a russian noble 
of Ihn oqu(>slrian ordcr (pid), 

ROJAZLIWIß, adv. witb fear « 
Uuiorouslv. 

BOJA^LIWOSC, I, s. f. fearful- 
ness, timidity, faint hcartcdncsa. 

ROJ.A^LIWY, A, E, fearful, Ü- 
mid, faint-hcartcd. 

B0JA2&N, I, «.r. fear. 

BOJKA, KI, 8,f, battery, scuffle, 

UÖJOWISKO«A, 8. tu Held of 

batillo. 

ßOJOWY, A, I, ofa fight. Ssyk 
hojowy , balUc-anny , ordcr of 
liattic. 

BOISKO, A , 9. n. threshing floor, 
bani noor. = TOK. 

BOK , u , 5. m. BOCZEK , czka , 
dim, side, flank. — okrfftu^ the 
sidc of ship. — trojUqln , tho side 
of an angle. Bolenie boköu\ a pain 
In the sidc. Boktem^ z bok», side- 
ways , a looKside , asidc. Pod bo- 
kiem=bardzo blisko^ hard by, 
closcto. iVa bok! zdrogi! stand 
back, stand out of the way/ On 
jeat zatvaze przy motm bokuy hc 
is always at my ril)ow, Wziqic si^f 
pod boki^ to stand wilh onc's amis 
alcinibo. Boki rwac ze smicchu^ to 
split or shakc onc^s sidcs with laug- 
hier. }\zit{i go na bok^ hc touk 
Iiiui in a by-placc. Idzic bokieni^ 
lic walks sideways. Obröc 8if tra- 
chte na bok^ you inust turn a liltlc 
morc aside. Patrzec bokiem^ ze 
sio^nq, to look askance. 

BÖL, u, s. m. ache, pain. — gio- 
«•!/, bead-achp. — z^böw^ tootli- 
acho. — (jardla^ a sorc throat. 

UOL.-^CY, A, L, ollinp:, acliing. Ü04jii*ijl"f r-'jfjicJ CmOü bloss 1 sorc. W boUfcr triific kogo iniq- 

fou arc guitc au origiiud 9 alsci', tn toiich a iorc place.' 

ißkt oHgiaaL / BOL\CZKA, 11, 8. f. am« aba- 11 

ecM, ulcer« »^ nwrovoa^ plague* 
•ore.carbuncle. 

BOLEli , LEJ^ , «. tmp. to all , to 
ache, to smart) S) to grleve, to be 
sorry. Otoioa mnt> bo/i, I have t 
head-ache. Serce mni9 boK, I am 
sick at beart. Bolejf^moctio ia* 
iujf^ I grleve oxcoedingly. I am ve- 
ry sorry. Bolalem niezmiernie nad 
jeijo imierciq , I liavc becn exire- 
mely .grievcd for bis death. Boli 
mie ten toypadek^ I am very grie« 
Ted at that ovont. 

BOLKSC, I, 8, f. pahi, illment, 
ache ; 2) grief, sorrow, woe. 

BOLEäME, adv. sorely, pain« 

BOLBSNY, A, E, palnful, sore, 
smarting; 2) sorrowful, woeful. 

BOMBA, DY, 8, m, bomb. — p^ 
khi w powietrzu^ the bombnas 
burst in the air. 

BOMBARDOW(^, DüJi(, V, imp. 
to bombard. 

BOMBARDY£R,A, f.m. bom- 
bardier. 

BOMFIKACYA, 11, 8. f. Indem- 
nifiration, compcnsation. 

BONIFIKOWAO, kdjh, V. imp. 
Co indoninify, to make good a lost. 

BO^O^CZYK, a. t.m. Bolo- 
gncso { 2) a kind of little dog. 

BONONIA. 1, 8. f. Bologna. 

BONOWAä, NUJ^, V. t'fiip. to 
lead a merry life ; 2) to rove, to rann 
bie about. 

BÖR, u, 8.m. pino-forest 

BORG, u, 8, m, Üek, tnist, cre- 
dit.. Na — datcdc, to glve on cre- 
dit. 

BORGOWAC, GOi^« v.imp. to 
glvc on tick or trust. BoMJu8Z9ni 
Zülnierse nta borgowali ob/fio- 
;tym, ow8zem fcptcn ich wyci^h\ 
the exas|ierated soldlcrs gave no 
quarter, but put to the «dge of the 
sword all the bcsicgod. 

BOROWIK, A, s. m. a specles of 
eatablc mushrom, thcbolctus cervi» 

BOROWKA, KI, 8, f. whortle- 
berry. =^ czcrnica , black whortie« 
berry or bilberry; 2) buglehom, 
used ooly whiie bunting in pine- 
torcsts. 

BOROWY, A, B, of a pbie-foreaU 
Szy8zka boraiva^ pine-nut, plne* 
top. 

BOROWY, WEGO, 8.m. wood- 
wanl, woop-kcepr. =LE.SMCZY. 

BORSÜK, A, d. m. badger. 

BORtJTA , Y , $. m. naoic of a 
demon iSlav, myth,). 

BORYSZ,u,f.m. bargain-cup, 
earncst-iuoncy. 

BOS AK , A , 9. m. a bare-footod 
man; 2) a crooked Instrument uscb 
in puUing down buming bouscs. 
Drapnqi bosaka^ ho fled darc<* 
iouted. BOSAKI , used only in pU 
a kInd of carriagc. 

BO^ti, BODij , V, inp. BODN4O' 
ÜBODL, ?(i;, V. inst, to push witb» 
lionis ; 2) lo goad , ot sümulate« -^ 
konia ORlrogawi , \a ^>w ^<^>Äss«fc 

otconscVciice^öimvk i»»»^^x\^ 
GonacHnce* 12 BRA BRA BOSINY, 11, p/. the act of wM-| you tak« me forP Puiscxa goiei' klDg bare-footed; 2) a moumingcc- 
remony among thc Jews of Poland, 
consisting in sitting bare-footed 
upon the ground, for some days 
aller the death of thelr near rela- 
tion. 

BOSKI, At K, godlike, di\1iie; 
S) excellent 

BOSKO,=== PO BOSKU, adv. di- 
linely; 2) excellently. 

BOSKOä(^, I, 5. f. divlneness. 

BÖSTWO, WA, 8.n. Delty, god- 
head, divinity. 

BOSY, A« E, BOSO, adv. bare- 
footed. 

BOT, A,8,m. boot. Böty kofmi 
wsyc (fig»)^ to do onc a bad piecc 
of Service. Przynzyc ftöfy, to new- 
foot boots. Trzeba podszyc pode- 
»zuyy do — , thcsc boots oiust be 
new-soled. 

BOTAiMCZNY, a, e, botanicaU 

BOTANIK, A, s,m. botanisL 

BOTANIKA, Kl, s, f. btttany. 

BOTFORTY, s,m, pL jack-boots. 

BOTWIALOäti , See ZBUTWIA- 
LO^d 

BÖTWIEC^, wie;«, V. imp. to 
mould, to bccome musty. 

BOWIEM , 966 BO. 

B02£K, 2ka, 8.m, a heathen 
God. — miiosci , tlie god of love« 

BO^ICA, CT. synagogue. 

BO^Y, A. E, of God. Syn Dozy^ 
thcSon of God. Boze narodzenie^ 
Christmas. )Vt7ta Bozeao naro- 
d^fnia, Christmas-cve. Boze da' 
io , Corpus Christi day. Caiy Bozy 
dzien^ the wholc livelong day. 
Boze drzewko (a plant.) , field 
southom wood. 

BOtYC SI^, t^ SIC, v.imp. to 
8Wf ar by God. 

BO^YSZCZE, CZA, «.fi. Idol. 

BRAO, BiORi;, r.tmp. BIERAC, 
BAU, v.frea, \VZI.^ä(^, iiH, v,imp, 
to take. — fekarslwo^ lo lake phy- 
alc — tufdq rt/^y, to fish with a 
line. — na tortury^ to put to the 
rack. — na Air/, to take thc bit 
between the tecth. — slub^ to 
marry, lo get marricd. — rozwöd, 
to divorce one's wifc , to put her 
away. Te brzytiay nie biorq, these 
razors shavc not well. ^ (jör^ 
nad kim^ to gain thc asct^ndcncy 
o\er onc, to get the l>elter of htm , 
to have thc advantagc of hini. — za 
zle ^io take Ul or amiss. — cc so- 
bie zaobowiqzek^ to consider it 
as onc*s duty. — co , koyo w podej- 
rzenie^ to cntertaui a suspicion. 
— Aapttir, to put on thc cowl, to 
bccome a moak. — ia/o6^, togo 
in 10 mouming. — na sif , or po- 
dejmowac si^ czego , to take upon 
onc*s seif, to uncJcrUke. — co do 
serea^ to take a thihg lo hoarl. — 
na uwag^ , to take iuto considcra- 
tion. — przed «if, or przcdsi^ 
brac^ to dcsigii , to purposc, to rc- 
lolve upon a ihing. Wicie bierzcsz 
na dzien? how much do you get or 
earu a-ihy? Mdlosc po bierze •» hc 
^sw'ijgtoswooaorfaiat away. Za niec bity^ a bierze sie to pratoo , 
he leaves the high road , and turns 
to the right liand. Bierzcie sif 
t/) prawq^ w lewq^ tum or take to 
the rlght, to the lefL Bibula bie- 
rze to siebie wod^ , blotting pa]>er 
soaks water. Lilosc mnie nad nim 
bierze , I pity htm. Brac sif do 
broniy to take up arms, to run to 
am». Zlesif bierze do Uj robotu^ 
he goes the wrong way to worL 
Bierze si^ ku nocy , it begins to 
grow dark. Brac sif za giow^^ to 
be entanglcdfto be embarrassed, to 
bc at a loss what is to bc done. Brac 
si^ w kup^ , or im paziinj do cze- 
go ^ to l)c$tow all power upon a 
thing, to usc one*s best endea- 
\our8. Brac 81^ na toszystkie xpo- 
soby^ to usc all means, to leave no 
stooe unturaed. ile bierzcsz moje 
uyyrazy^ you mistake or you mis- 
conslrue my words. Wziqsc co za 
zarty to take a tliing in Jest Brai 
w czem udziat^ hc had his share 
of iL Garonna bierze zrödio w Py- 
reneach^ the Garonnc takcs it rise 
in the Pyrenees. Za uiele rzeczy 
bierze na siebie^ hc takes too 
much business upon himscif. 

BRACIC^, cq, v.f'mp. — ZBRA- 
CIÖ , to unite , to fratcraizc. 

BRACISZKK, szka, 8.m, little 
brothcr; 2) lay brothcr. 

BRACTW0,wa, 5.71. brother- 
hood, fratcrnily. 

BRAHA, I, 8, f. drcgs brandy- 
grounds. 

BRAK, u, «, fii. want, lack, scar- 
city; 2) rcfuse. Brak mu czegos 
w giowie , he is not quite right in 
hIs hcad. 

BRAKOWAC, kij?, r.imp. to 
be wanting; 3) to pick out, topick 
and ch(»osR , to garble. 

BRAM, u, 8, m. bordurc, brlm. 

BRAM \, my, s, f. galo. — tryum" 
faliia , triumphal arch. 

ßRA.MNE, Gu, 8. n. gatc-tax, 
passagc toll. 

BRAMOWANIE, A, «. fi. embroi- 
dcring. 

BR ANIE , A , s.n, the action of 
taking. Branie rekrutöu\ a forrcd 
enrolment, üsiing, prcss. \yino- 
branie^ vintage. 

BRAME(^ ScA, 8,m. prisoncr 
ofwar, captive. 

BRANKA, KI, 8, f. a woman madc 
prisoncr in war. 

BRANSOLETKA, Kl, 8. f. bra- 
cclot. 

BRA^TKA, KI, s.f. (artiL), 
match. 

BRANTKÜLA, LUS.f. fircball. 

BRAT, A, 8, m. — CIA, p/. broth- 
cr. — rodzony ^ füll brothor. — 
przyrodny , haif-brother. — stry- 
jcrzJiy^ thc son of th» falhcr*s 
brother. — ciotecznyy thc son of 
thc mothcr's brothcr. Za panic 
bracie, check byjolc. Bral z sio- 
htrq {apItiuD^ pansy violrt or. 
heart*s casc. Bracin franciszka- 
»/e, fraciscnn friars. — A/oniUMa- ^^jgwiVioswooiiorfaiat away. Zalnic^ fraciscnn friars. — Morawia- 
rifi^/ifm/itedüfrz^szp whom doj^nie^ Moravisui brethren. Wasyacv BRO 

hdxie sq öra^i w ChrysUuie^ 
all men are brethren in Jesus Chrtat 
Co brat (o&fa{,a brother la alwiyi 
brother viz. you can ncTer destro) 
the intimacy proceeding from rala* 
tionship. (pror.) Koehajmy sifjak 
bracia , rachujmy «tf jak iydgi . 
Short reckonings make long frfendlf^ 
BRAT PSI, see PSUBRAT. 

BRATA Sl^, TAM si^, v.1mp, 
(z kirn), to enter tnto »brotherfaood 
with onc, to grow Intimate wlth 
him, to live together like brotberii 

BRATANEK, nka, s^m, nepbew« 
= SYNOWIEC. 

BRATERSTWO, WA,«.n.brolli' 
erhood; 2) thc brother and his wlfe. 

BRATNAL, A, a.m. a large nalL 

BRATNI, BRATERSKI, a. E 
brotherly, fraiemal. Milosc brO' 
terska^ brotherly lovo. Po brater- 
ekti , so as becomcs a brother. 

BRATOBOJCA, CT, f. m. thc 
murdercr of a brother. 

BR ATOBOJCZY, A , E , . relathie 
to tlic murdcror of a brother. 

BRATOBOJSTWO, WA, s. n. thi 
murder of a brother, fratrlclde. 

BRATOWA, w£j, 8. f. a brother^ 
wifc. 

BRATOWIZNA, 1,8. f. Inherl- 
tance from a brother. 

BRAUSZTYN, u, «.in. mangi- 
nese. 

BRAWO, A, s.n. rlapplng ol 
hands, anplausc, public pralae. 
Nie wart braioa , he dcscncs noi 
applausc. Znaypali mötvcf brof 
fcami , his discoursc was followed 
by a thousand bravos. 

BRAWÜRA, KY, 8,f, bravery, 
couragc; 2) buUy, swaggercr. 

BREDNIA, I, s.f. nonsense^ 
trasli, stuff. 

BREDZlC,Dzi;^ v.nmp. totaU 
nonsense. 

BRETNAL, A, .f.m. nail. 

BREW , DRWi , 8. f. cye-brow. 
W brew — bez ogrodki , dowright, 
in piain terms. W brcw praiou^ 
contrary to law. Idzie to Iprewswe' 
mu sumicniu^ hc docs qiiilo con- 
trary to thc dictatcs of his consci- 
cncc. ^\' brew co komn powie- 
dziec^ to say a thliig to onc's face, 

BREWERYA, yi, s.f. brawl, 
riot. Yfyrabiac brewcnje^ to brawl 
and rioL 

BREWIARZ, A, 8. brevlar^'. 

BRLOK, A, 8.m. squint-oyrd. 

BRN/\C, Hij, r. imp. to wado, tn 
ford. — tv nrzrchy^ to fall Inio a 
sin. — to dmgi , to run into dcbt. 

BROCZYÖ, cz;, i.tmp. to im- 
bruo. 

BRÖD, u, s.m. ford. VV 6rod 
rzt'k^ przebyc , to ford a rivcr , tc 
wadc througli a rivor. 2) WBROD^ 
adv. ropiously, picnty. Jadfa i iia- 
po;fi byh tvbrod , wc have caten 
and drunken copiously. 

BRODA , nv, s. f. ])eard ; 2) chln. 

ZapHsric brodf^ to Ict, to allow 

one's bcard to grow. Piosic dhtq^ 

— f , to wear a long beard. (^ftc 

i konui — (^u> sliavc or trim oni*.Cy- 

^rultk goU co tanek fÄ aaxea^w «Ü 

brod^ the barber 
ming ten or twelvt 
: sobrie golic — f, to 

Kozia — a,goat*s 
rody^ miokos y a 

a stripling. 
, «. m. a man with 
BRODAL. 
, E, bearded. 
iTY, A, E, warty. 
, KI, BRODAWE- 
üm, wart. Broda* 
»ap, nipple, teaL 
L,A,5.fiu(aptonOt 

ODECZKA,«,«./: 

fl. Kozia brödkOy 
afl^),goat'sbeard. 
, 9. f, n kind of net 
lODZlEN. 

«. n. an ugly, Af E, fordable. 
tu. Stack , rick. — 
ick , bay-ridü =: 

r. imp. to do niis- 
ratc. Märze broi , 
great ravagcs, ship- 
roiiy w okolicach^ 
oiade great bavoc 

iy s.m, mischief- 

1. small shoU 
. weapon, arms,— 
IS. — zaczcpna i 
Vivc and defensive 
sz broniy compa- 
iwieszenie bronij 
:essation of arms. 
take up arms. ZUh 
:)wn anns. nosic — 
jskowo , to bear 
soldicr. Zostawad 
coiitinuc in arms. 
n! slioulder your 
f/i broni rcsl your 
nista^ fire arms. 
IC stnj/fc pod bro- 
I undcr arms. 
, s.f» harrow; 2) 
A. 

r. imp, to defond, 
forbid, to prohibit, 
:zyjej sprattn/, to 
sc. — komu przy- 
)nc admittance. — 
, to dcfcnd one*s 
' tili oncof the figh« 
nietoiadoniosciq, , 
ice. — »?f od cze^ 
linst a thing. 
, KCJQt v.tmp. to 

m. bronze, brass. 
, A, E, brazen. 
«.171. brewtiouse« 
, 9. /". furrow. 
>r^ , t?. imp. to fur- 
le with ollicr pco- 
to crofis or thwart 
I to embroil. hröi- 
)M spoil, destroy my BRY 

BRÜDAS, A, «.m. «= BRUDNY 

(/(im.). 

BRUDNO, adv. dirtily, nastily.— 
kaaztanoufaiy ^ dark chesnut co- 
lour {horse). 

BRUDNÖ^ti, ly s,{. dirtiness, 
nastiness. 

BRUDN Y,A,E, dirty, nasty, flithy. 

BRUDZlti, Dzis,v.tmp, todirty, 
to soil. 

BRUK, u, 8. m. pavement. Z6t- 
jac bniki , to saunter. 

BRUKAC, see BRUDZiti. Brti- 
cze y he soils. Zbrukaly he has soi- 
led. 

BRUKARZ , A , 8.m. paver , pa- 
Vlcr. 

BRÜKIEW, iwi, «.f. tumip. 
BRUKOWA(^,KDJQ,t;.fmp. topave. 

BRUKOWE , EGO, 8. n. passage- 
toH , road-money. 

BRUKOWIEC , wcA , s. m. pavc- 
ment-beater, street-walkcr. 

BRÜKOWY, A, E, of pavcmont; 
2) YUlgar, trivial. Kärnten bruko- 
ivy , paving-stonc. Wiadomosci 
brukowcy ncws pickcd up in the 
strcou. 

BRUNAClä = BRUNATNIEC , 
RiEJ^, i\ imp, to become brown. 

BRÜNATNOCZERWONY, a, k, 
brown-red, reddish-brown. 

BRÜNATNY,A,E, brown. 

BRUNECIK, A, s.m, dim. of 
BRÜNET. 

BRUNET, A, «.nu a dark-com- 
plcxioned man. 

BRUNETKA, ii, s.f. a dark- 
complrxioned woman. 

BRCS, A, s, m. whct-slone, grin- 
ding stonc; 2) a grcat piccc of tim- 
bcr. 

BRUSMK, A, s. m. grinder, 
whetler. 

BRUSZMCA, T, S.f. akindof 
bcrry (bot.), 

BRUTAL, A, «• Y7I. a nide ill-brcd 
man. 

BRUTALNY, A, E, brutal, nide. 
BRUTALSKI. 

BRÜTALSTWO, A, 8,n. bniU- 
lity, rudcness of manners. 

BRWISTY, A, E, havlng thick 
shaggy oyc-brows. 

BRYCZKA, KI, 8. f. atravelllng 
carriagc. 

BRYFTREGIER, A, S.m. post- 
man. 

BRYG, u, s.m, brlg (marin,), 

BRYGADA, dt, 8. f. brigadc. 

BRYGADIER, A, s.m. brigadler- 
gcncral. 

BRYKA, KI, s. f. Waggon. 

BRYKAO , KAM , V. im. (uscd 
chiofly in speaking of animaJs at 
play), to frisk, to prance; 2} to 
4>lay wild pranks; 3) to nin lose 
from rostratnt, to bc refractory. 

BRYKLA, I, s. f. busk. — s'talo- 
fva , a stecl-busk. — rogowa , a 
wlialc-bonc busk. 

BRYKLIWOSci, I, s.f. friski- 
ncss, frolicksomeness. BRYKLnVY, A,E, frlsky, fro- 
il it Snio confusion. I llcks^me y playsome; 2) refractory, 
b Mä, dtru BRÜ' I lAtruly, 7./ 


IS 

dvnu lampf dod of eartb. -^ lod»^ 
Ice^hoal. 

BRYLANT, a, 8.m. briniaoti 
Jewel , diamond. 

BRYLANTOWY, a« B| of dli« 

mond. 

BRYLASTY, kyty 11k« • Inntpi 
füll of lumps. 

BRYLOWAÖ, lüiij, ^.imp. to 
sbine, to glitter, to sparkle. 

BRYNDZA,DZT, 8, f. aklodof 
whey cheese« 

BRY^, lA, 8, m. a dog* 

BRYT, D, «.m. breadth. 

BRYTAN , A I «. m. bulkbg, 
mastiff. 

BRYTANIA, i, *. m. (WJclka) , 
Grcat Britaln. 

BRYJ;, A, 8.m. BRY^, pl a 
Shirt frill; 2) the trimmlng of a 
robe with embroidery. 

BRYZGAC, GAU, v.tmp. to spat« 
tcr. OBRYZGAC, ZABRYZGAC. 

BRZ^K^C, KAM, V. imp. BRZJg« 
KN^(^, Ni;, r. tn5f. to clink, to jin« 
gle. See BRZAKA(^. 

BRZ4KADL0, A, seemZ^Kk' 
DLO. 

BRZANKA, n, 8. f. cat's-tail- 
grass {bot.). 

BRZASK, r, 8.m. day-break. 

BRZDAKAC , kam , v. imp. 
BRZD4KN4C, miyV.insU tothrunL 
—nagitarxey to thrum upon a 
guitar. — pod nosem^ to mutter 
bctwixt one's teeth. 

BRZDEK, interj. signlfynig the 
noisc raadc by a hea^7-faU. 

BRZECHWA, T. «./: anarrow 
without it\s iron licad, the shafL 

BRZ^CZEC^, czQ, V. imp. to hum, 
to buzz. Muchüy pszczoiOy komar 
brz^zjf kolo uszUy the fly, the 
bce,the gnat bums about one's ear; 
2) to clink , to chlnk. Brzfczqea 
moneta , ready money, cash. 

BRZECZKA , I , s.f. = ZACIER. 
*BRZEG,u, s.m. verge, edge, 
brink ; 2) coast, shorc, beach,bank* 

— 8totUy the edge of a table, — 
kapelusza , the brink of a bat — 
przepascij the brink of a pred-« 
picc. — ksiazkiy the margin of a 
book. — sukniy the skirt of a gar- 
mcnt — morzüy sea-side or shore. 

— rzekiy the bank of a river. — 
lasuy the sklrts of a wood. — stro- 
my, a high or stecp bcach or bank 
of a river, bold shore. Wylaö 
z brzegöWy to ovcrflow, to run 
over. 

BRZEGOWKA, Ki, 8. f. (a &trd}, 
sand martin. 

• BRZEGOWY, A, E, of a coast^ 
of a bank, shore. := NABRZE^N Y. 
Mieszkaniec nabrzezny, onc who 
lives on the banks of a river. 

BRZ^K,u, s.m. clasb, cUnk« 
Jingie. 

BRZEKAti, see BRZ^KAÖ. 

BRZ^KADLO, LA, 9.91. Jingie, 
rattlc. 

BRZIJKUWY > K, U^ ö\tJß»%^ 
lingWng. 

BRZRMl^nT.«\k^ s,^. YwK^tk^ 
load. Zastqptc brscmieweiiw^ %% BRYLAthJ^s^f. BnYLKA,iiylbeo(iaiepTe«Qaia.-«-^i>rno\a^^^ "♦— »~" -"y ■ ♦ . i, ■. V.":; 14 BRI BUD 

bürden of Uie womb. Slawa ojcdw 1 BRZYDAL , a > «. m. an ugly ba- 
test ciQZkiöm brzemieniem dla boon , «in ii^Iy cur. BUN dsieci^ tlie glory of tbc falben is 
• bcavy bürden for thelr cblldren. 

BRZEMIENNOäO; i , «. /. prc- 
-gnancy. 

BRZEMIENNY« A, s, pregnant, 
big with chlld ; 2) tecmlng witli. 

BRZESZCZOT, ü|<.fn. bladc; 
3) sword. 

BRZEZINA, VT, i, f. blrcb, blrch- 
trce , birch wood. see BRZOZA. 

BUZEZYCAfCT,«./: {aplant.), 
sborc-wccd 

BIlZMlEä, UQ, V. tmp. to sound, 
to ring. Chrzqszcz brzmi^ a may- 
bug buzzes or huros. Brzmiq trq- 
6y,the trumpcls souncL Caly swiat 
brzmi iego pochwalami , all tlic 
World rlngs/igaln wlth or rrsounds 
witli tlic rcport of bis praisc. Ten 
list brzmi nast^nie^ this lettcr 
nins Üius or to thc followlng cffcct. 
Gios jego brzmial po sklepie- 
niach , liis voice resoondcd through 
tbc vault«. 

BRZMIENIE, lA, t.fl. sound; 2) 
aense containcd, tchor, Import. 

BRZOSKIEW, KWi, BRZOSK- 
WIMA, Ni, a. f, peacbf poacb 
Ircc 

BRZOSKWIMOWY, a, E, of 
peach, peacb-colourcd. — kwiat^ 
peacb-bloom. — ziarko^ peacb- 
kernel. 

BRZOST, c, s,m, elm, elm-irce. 

BRZOSTOVVINA , ry, a. f. elm- 
wood. 

BRZOSTOWY, A, E, of dm. 

BRZOZA, ZT, «./: BRZOZiCA,Er, 
dim, birch. 

BRZOZOWY, A, E, birclicn. — 
aoJtr, bircli sap. 

BRZUCn , A , a.w. bclly. — f/o/- 
ny, Iowcr belly. Böl brzucha , bcl- 
ly-acbc, pain tn tlic bowcls. I)o gö- 
ry brzuchem Iczec^ to licsupino 
or with thc face upward; 2) to idlc^ 
lo bc a lazy boncs. Docfcidzac brzu- 
chotvi, topampcr onc's seif. Urzuch 
tlusly leb pusty^ birge bclly, rnipty 
akull. Miei toolnosc brzucha , to 
be loosc. Hozwplnie — , is said of a 
purgativc that^ccps one's body opcn 
or tooBC. Bydz oddanym brzitüiO' 
U7t, to be givcn to onc's bclly, to 
beagrccdy-guL Vböslwiac brzuch^ 
to makc a god of ouc*s bclly. 

BRZtCUACIEti, UEJ«, t\imp. 
to gct a largc bclly. 

BnZUCHACZ,A,a.m. aman with 
a big paunch. 

BRZliCHACZRA, ki, s,f. a wo- 
man with a big bnllv. 

BRZUCUATOSC;i, s.f. corpu- 
Icncy. 

BKZUCHATY, a, e, big-bcllicd, 
gorbcllicd; 2) prpgnaiit, 

BRZUCHOMOWCA , er, a. m. 
Tenlriloquist. 

BRZUC!IOWY=BRZüSZN Y, a, 
B, of thc bclly. 

BRZUSZEC, szcA, a. m. protubc- 
rance, Jutting of a..., projccture. 
MZIXSZEK^ szMÄ^ s.m, dim, a ÜRZYDKI, A, E, Ugly. Sirtuwxe 
— , horribly ugly. Csaa—, naaty 
wcaihcr. l'oitfpek — , a mean, 
base condnct. 

nnZYDKO, adv. uglllyt 3} bad- 
ly, aboniliiably. 

BHZYDKOSÖ,!, BRZYOOTA, 
TT, Ä. /". n^Iincss. 

BRZYDi\i\ti,Ni;, t).tmp. to bc- 
coine iiRly. ^=ZBRZYDN4(1=.P0- 
BKZVD^^\Ö. 

BHZYDZIC^, Dzi;, r.imp. to dia- 
giisl, to rendcr loalhsomc. — «tp, 
10 loalhe, to abhor, to abominato. 
lirzydzi sohw zyciem, hc is dl»- 
gusicd with lifc, it bas lost iLs 
rcllsh for htm. Zaczqlcm brzydzic 
sif tym pokarmcm inapojem^l 
bcgan to loathe thal foo<l, that 
drink. Drzydzisi^ domem 8U?oim^ 
hcs has lost conceit of his hoiisc. 

BHZYTWA, WT, s.m, BRZY- 
TEWKA , El , dim, ruor. Tonqcy 
brzytwy sig chwyta^ {proi\), a 
drowning man catches at a straw. 
Sinpac jak po brzytwach , to walk 
nic'ely, to mince. 

BUCH et BUBUCH! adv. onom, 
plump! bang! hollow sound pro- 
duccd by tbe falüng of a body in 
the watcr. 

BLCHAO, CHAM, v.imp. BUCH- 
N^O , Mi; , V. insu, (said or smokc 
and firc), to break forih (out.), to 
gush, to spout out , to spurt out, 
to glvc a puff whcn smoking to- 
bacco; 2) to thump; 3) cat with thc 
voracity of a gluttou. 

BUCIIALTER, A, a. m. book- 
kccpcr. 

BCCHALTERYA, yi, i.f. book- 
kccping. 

BUCIIAMECnca, a.m. fisty- 
cuff. srr SZTUUCIIAMEC. 

BÜCIIASTY, A , E, Wide, amplc. 

BUCIITA, TY, s,f. bay, cm-k. 
Buchty oArf/i/, thc ril» of a ship. 

BUC.lrt SIE, v.imp, to boasu 
«etfCIlELPlCSI?. 

ßlCZ.MEC, V. tmp. to iwdl. 
ftee NAD.\C. 

BUCZVNA, NT, Ä. f, bccch-wood, 
bccch-trcc. == BUK. 

BUDA, DY, s.f, bnoth, shcd. 

BUDiMlv,A, s. rn. bonlh-ilwcl- 
Icr, a kind of polirc-man in Russia, 
guard , watchman. 

BUÜOWA,WY, a./:.cdirice, fa- 
bric, building. 

BUDOWaO, mj5, v.imp. to 
build; 2) to cdify or Instruct. — 
zamki 7ia ludzic^ to build casllcs 
in thc air. 

BlIDOWCA,CT, a.m. buildcr.= 
BUDOWMK. 

BUDOVVLA, I, a./. «= BUDO- 
WA. 

BUDOWNICTWO, WA, a. n. ar- 
chil^cluro. 

BUDOW.MCZY, CZECO, 8.m. ar- 
chitpct. 

BlIDOWNY, A, E, wcll-built. 

BL'DULEC, LOA, s.m. timbcr. ^£S^&VAur^ nfmbcr'XYood. « DRZEWO BÜDO- BUDYiNEK, KKA, a.D). buildinfl 
atnicluro. ^ ZABUDOWAKIE. 

BCDZIC, Dzi(, V. imp. to awakc 
to broak onc*i selep.— ai^« to awa 
kc , to ccasc to, alecp. $ee ZBU 
DZit , OBUDZlti. 

BÜUZICIEL, A, H.m, awtkenti 
{em : ßUOZICIELKA. 

BUFET, u, s.m, side-board. 

BÜFON,A, a.m. buffoou. 

BUFONADA, DT, 8. f. iHifTonory 

BUFO.\OVVAC,Küjij,v.tmp, U 
erat k low jckls. 

BUG, u, a. w. a riTcr in Polaod 

BUH AJ , A , a. m. bull. BÜHA 
JEK,JEA, dim. bullock.HiBUJAK 
a man fond of women. 

BUJACi, JAM, V. imp. to buoy, t 
soar, to towcr ; 2) to rove unboun 
ded , to rango ; 3) to grow cxubc 
rantjy. — po üwiccic , to ränge tb 
World. Pozwolic btijac sw^j ima 
(jinacyij to givc onc'iBfancy IIa IJre, 
ränge. Bvja za nadlo ioyaokOy h 
soars up a llttle iou high. Bujajqc^ 
imaginacya^ a soaring Imagut' 
tion. 

BUJME, adv. soarlngly; 2) czi 
bcrantly, abiiudauilv. =i BUJNO. 

BUJ.NOS(i,i, «./.'soar, toworla'* 
fliglit; 2) rankuess, cxubcrance 
luxuriancc. 

BUJiNY, A, K, snaring, towerlng- 

2) rank, cxubcranl, liixurlant. 
BUK, u, s.m. bccrli-trcp. 
BUKIET, u, 8.m. BUKIECIK,jr' 

dim. noscgay. 

BUK I KW, KWi, 8. f. bccch-masi^ 

BUKLAK,c, s.m. Icathcr bottlc 
bag or skin. 

BUKOWINA, NY, 8. f. bcccfc' 
wood. 

BUKOWY, A, E, bcccbcn. 

BIjKSA, Y, s,f. hoop, a burr-' 
fcrrulc or vcn-cl (a liltlc iron rin 
placcd at thc rnd of a bolt to rT- 
vct it). = SKÖWKA. i 

BUkSZPA.X, u, s.m. l)ox-lreo.-i 

BUKSZPANOWY, A, e, boxen. 

BUKWlCiV,CY, 8. f. {aplant.^ 
bctnny. i 

BcLa or BULLA, LI, 8,f. a pfr^ 
pal bull. i\ 

BULAN Y, A,E,salIow, pale ycllow., 

BULAT, A, 8. m. a turkish sabrc^ 

BULAWA, WY, s,f. staff of com 
maudcnionl, trunchcon. 

BIJLION, ü, a. m. broth. i 

BULKA, KI,«./: bubblc. 

BULKA,-Ki,a./. BUL[:CZKA,e(; 
(/im> aloafofbrcad. dim. o/ llUbA. 

BULKOTAC, or nuuioTAC 
to ninkc a noisc , to sing as a tui^;, 
kcy-cock. 

BUN'CZUCZNY, nfco, S.m. bor*^ 
tail bcaror. : 

BUSCZUCZXY, A, E, swellcd Ol 
cintcd with pridc, pufTod up, pufl^ f 

3) Iho rossnck'ä stand urd-bcarcr» v 
BUSCZUK,A, «.m. horsc's taA^ 

Turkish Standard. { 

BUNT, u, a. m. ^seditionf i» 

bcilion. 
BUNTOWAC!, TiTJj;, t^fmn. U 

stir up, tnrobrUion. — atf,torcbiiii 
BUNTOWME, adp. &«dlUoual|^ 
VfcbcWitytt^^. BC7R 

PTOCZY, A,i, sediüoutt 

ETNIK« A, i.ni. rebeL 
\ «./: BURKA,ii, r/tm. 
n-cloak made of feit; 2) 
oor, rebuke^repriiiiand. 
i^ s.m, bcet, bect-root. 
r, J. frc dcstroyer. Uscd 
mpound nouns. vt:;; 
IRCA, destroyer ofthc 
SCRZYQEL. 
t « czi^ , V. tmp. DUR- 
t?. insU to niinblc , to 
to reproTc, lo rebukc, 
d« JDitrczy mu w brzu- 
LS rumble. Durczcc «o- 
^em^ to f^nimble, to 
lething belween one's 
xz€C kogo^ to repri- MCCHAfCHT, «./L quar- 

DT, ^» 01. bliisterer, 
roister; 2) dt, «.m. 
iwl , scuffle , rioL 
, r, 5. m. bawdy-houM. 
BIA, Bf, or BiEGo, M.m, 
iURGRABICZ^hisson, 
>A, bis wir«; 2) Stü- 

*<»<? BURA. 

TRZ, A, 8. m. burgoma- 

TRZOSTWO, wi,*.n. 
.1 buTKomaster. 
rRZOW\,owü,»./;thc 

■RZOWAd, iizcj^, r. 
l tbc ufUcc of a burgo- 

:7^', r, Ä. m, am bor. 
;N0WY, a, e, maüc of 

T, s» f, border, galoon, 
RTY, fifj, livcry. 

E, dark grey. 
ZY, 8. f. slorm,tempc5t; 

troubk'S in a slatc. — 
?at« boislerous Storni. 
Ihc storm rages. Mija 
DQ is just over. Pozwol 
zy^ Ict the storm blow 
niftnosd, the tnnpest 
ons. Okr^t kohtany 
lip tosscd by teuipci>t, 
I hbip. 

i\ X, m. grass-plot. 
L, !<ciA, .s'.n. af;itation, 
i; 2) debtroyiiigurpul- 

irlE« adü, boUtcrou&Iy, 

/lEC, wcA, .9. m. agiia- 
lejit follow, a fircbrand 
w nURZYCIEL. 
/OäC, I, 8. f. boistc- 
rbulnice; 2) violence, 
— mfodcfjo wieku^ the 
impctuobity of youth. 
^Y, A, E, stormy, tcui* 
olsterous; 2) vlolent, 
= BURZYSTY, 
, Mzj;, v.imp. to fcr- 
r up , to rcbel ; 2) to 

namti, to 
* tQfßgCf 
BYC 

fury. Bnrz\ic ludy to stlrup, to 
collect pcoplc, to gatlicr and sct 
tliem against sonic body or somc 
thing, to raisc a mob. 

BURZYCIEL, A, 8.nu agiUtor« 
per iirhatori 2) dcstroyer. 

BUSSOLA, Li| 8.f, a marlocr*8 
conipass. 

BllTA, T, 8. f. pridc, scom. 

BLTEL, TU, «.flu « largo vessel 
of glasft. 

BITELKA, BUTELECZKA, ii, 
8. f. äim, bottlr. Jiiifeika lejdej8ka^ 
Icydoii vial. ^ BÜTLA. 

BLTELKOWAd, KiiJ^, «.inip. 
to hotiic or put in botllc^ 

BUTELKOWY == BÜTELCZA- 
NV, A, F, ofa botllc. — epiu*o,l)eer 
kcpt In bottlcs. —y przyjaciel^ a 
drinking coiiipanion. 

BUTiNY, A, K, haughty, arrogant 
ßutne (jör tvierzcholki , the lofty 
crests of ninuntains. 

BUTUIECi, .see BÖTWIEÖ. 

BUZDYGAN, a, 8.m. hurlbtt, 
whirlbat. 

BUZIA, 1, 8. f. BUZIAK:=BUZIA- 
CZEK, KA, 8, m. (lim. (a term of en* 
dcarinont), niouth, lips; 2) akVss. 
Daj mi bnzi^ give me a kiss. ta* 
dny buziaczeky preuy girl. Möj 
ty Ouzinczku! iny darling^ oiy 
mtlcdarling! 

BLZOWaC, iüjp,, t?. tmp. to 
snub , to robuke , tu repriinaud. 

BY ~ AB Y , conj, wlilcli is uscd 
with the Optative and subjunctivo BYT ts Nk'ch i tak hedzie^ well , Ict It be 
so , so be it Nie h^dq na zcbrof 
niu^ I shall not go to or be at the 
assembly. Bc^ds co bqdz^ be the 
issuc wliat it will or iet it turn out 
as it niay. 

BVCIE, !A,8.ii.beiiig,existence. 
= BYTNOäC. 

BYCZAK, A, BYKOWIEC, WCA, 
«• m. a buU's pizzlc. 

BVGZKK, CZKA, 8.m. bullock. 

BVCZY, A,K, ofa bull, mado of 
a buU's hidc. Mina bycsa^ bull* 
faccd , a stout fcllow. 

BYCZYNA, NT, «. f. bull meat 

BYDELKO, 8ee BYDLO. (word 
of rnclearinent) , catlle. 

BYDLARZ, A, «.m. hcrdman. 

BYDLATKO, KA, 8.U. mooQ- 
calf. 

BYDLJg, OA« «.n. brüte; 2} oi 
or cow. 

BYDL^CIEti, CIUK, v^imp. to 
becomc brullsb. 

BYDL^CY, A,E, brutisb, bestlat 

BYDLlO Sl$, v.imp. isiaid of 
a cow rcady to takc bull. 

BYDbO,i.A, BYD£LK0,IA, «.fi. 
dim. black cattlc. 

BYK, A, «.m. bull; 3) a stout 
man. 

BYKOWIEC, See BYCZAK. 

BYKOWINA, Y, 8. f. 888 BY- 
CZYNA. 

BYLE = BYLE TYLKO, conj. 

providcd that, but a, assoon as, so. 

Ihjlc cn^ whatcver, anv thing what- 

moods. Co chcc8Z bym uczynil? ! cw.t, Przyjdz byle idedy^ conic 

what woi^lil you havc nie do? Chciai- whencvcr you like. liobic bylejak^ 

'""" ' ' ' ' ' ' to do things pcrfunclorily, negli- 

gcntly, or uicrcly für fashion's sake. bym byn 8i§ Icptej spraivotoal ^ I 
wuuld havc you bchavc betlcr. 
Slrzei 8iq ahyi nie upadi , take 
hooü lost you should fall. Powiü' 
dum ri to byi wiedzial jak 8obic 
po$t(}pk^ I teil it you, that you 
may know what you have to do. 

2) BY, Is uscd to form the condi- 
tional tciisps. Pisaibym do niego 
(jdybym mial wi^cej csaw, I would 
uTito to hini, if I had more time. 
liylbym szczfsliwszy gdubym 
ftiial tvifci'j przyjaciul^ 1 should 
be happicr \f I had more frlcnds. 
Hardzohy mi bylo przykro, gdy" 
hym mnsial z nim 8ig rozlqczy<\ 
I should l>c vcry sorry, if Iwere 
obii^cd Lo part with him. 

3) 'i bis particic is often afiixed 
to the \erb, but it may also be 
(Jisjoinod from it, and put wlth 
tiic personal verbal tcrniinatlon at 
the cnd of somc preceding word, 
acrording as the harmony and per- 
spiruily of spccch requirc. W«5jy- 
«/A'o uczynUbym dla przymciC' 
la =5 v\izystknbym uczynil dla 
przyjariclli — dla nrzujacielabym 
wszystko nczynii ^ I would do 
evcry thing for iny friend. 

B\C , JESTEM, V. auxil. preL by- 
LEU , fuL BFtüv, , to be. Dyc u siC" 
bie , to be at hoine. /ii/c z kirn do- 
brze^ «; laskach u koyo^ to bc In 
favour with one, — to przyiaini , 
to hc fricnds^ to bo oii goüiu terms BYLICA, cy, 8. f. {aplant.)^ 
mugwort, artemisla. -* pio^, 
common, wormwood. 

BYLY, a,e, particlple past of 
the verb BYC , bccn ; 2} late, for- 
mer. 

BYNA JMNlE J , adv. not In the 
least , not at all , by no means. 

BYSTRO or BYSTRZE, adv. 
swiftly,rapldly; 2) sharply, kcenly, 
aculoly. — pojmowad^ to havc a 
quick or acute pcrccptlon. Rzeka 
byatro plynqca , a rapid strcani. 

BYSTROLOTNY, A, E, swlft- 
flying, flcot 

BYSTRONGI, A, B, swift-footed. 
= R^CZY. 

B YSTHOOKI,A,E, quick-sightcd. 

BYSTRO^, 1, 8. f. swiflncss, 
quickncss, vclociiy, rapidity. — po- 
jfcia^ quick comprchcnsion, acu- 
teness. — oka^ quicksightedncss. 

— konia , the mettle of a horse.«*— 
rzeki^ the rapidity of river. 

BYSTRY, A, E, swlft, quick, ra- 
pid; 2) wild, brisk, mettlcsome; 
3) sly, artful, quick-sighted, acute. 

— kuii , a mettlcsome horse. -^po- 
/oA', a rapid streara. — • Ufsrok^ a 
Sharp or keen look. 

BYT,(i, s.m, existence^ State« 
Dobrx} liul ,wc\UTe^ vnns^tWi. 
BYTNOst, \^ s.(. «UY^V)\QiüXtL. 
BYTNY, K, t, see Q^EJCl^X. QMttolHiMtoüator 9^i varUiice.lt9eiüai^v»))e, u ir/iA. Ifi/d s kirn zle^ to bc out wlUi l BYtOW Xd ^ q^ jo. ^iiÄ \ ^ i^«^- 16 CIO, 

BYWAd, WMi, V, freq. xa tue ta 

Ktoaplacc, lofrrqucnt, lohaunt, 
boo *ii DTiyimujß obt/ezuje i 
nalogi 0»6o tiHtörych lywaaiy, 
WC coDlraa tiaHj Uic laannerg, ibe 
biUt« oT the Company we tn- 
qaeuLBywiKW»:pilataeh,wlfa- 
tneh.napvbtiesuijrh prsrchndz- 
' — *■ vilotearsyiUeiebidzirsri- 
'S, U» frequent Ihe busiriULs, jndiwdh,u . . tciity of mi 

worth. On nie esfsto byioa ' 
ieiel», he li no ptu. {ttqucnter or 
churthes. 

BYWALEC, LU, j.m. an 
«bo has mvelled i grcat deal. 
BYWALY. 

ByWAtOtOdc. roniKr)y,lD foi^ 
DKrUmca, 

BYWALOäC, I, K.r. iflion of 
hailnsbeen; 3) »pcritncc. (u<o/ii 

SfUMiloÄ! IC inlercuach, your ha 
Dg be«n In Ibe alTilis, viz. youi 
experlcDce 1d the mwugcincnl of 
afraJn. 
BYWALY, A, ■, ■ nun oT eipc- 

BZDDRA.iT, S,f. slufTtlragb, 
BddlF-raddle. 

BZDl'RNY, 1, E, IdlG, non: 
Ol. IrilllnK. 

BZDCnZYdi;. v.tmp. loiilk 
tunucDK, lo lalk Idiy, to btlillc. 

BZDYK, k,i.m. (sury), an old 

BZDZEEC, di^, r. r'mp. to fiizlc. 

BZDZIOCH, A, t.m, Rulcr, 
itlnlurd; 2) camrd, poLlron. 

8Z1K, A, t.m. adiormaünM». 
mite bsika iv glowie, lo be a liitlc 
crackrd, to be crack-hninFd. 

BZIKAC, kAy, T.imp. BZIK^^C, 
Mf, r.init. lo huni, tu buu. 

BZOWY, A, E, or Pider, niaile of 
clder-tm. — ysok, Pldcr^ulcc. — i 
iagodut elder-benrics. CABAN.A, f.tn. utCAP. akitid 
of largc sherp. 

C^BER.HA.i.ni. butiock-pieee, 
rump; 3] {aplanl.), peppcr-worL 

CACA, CY, «. /'. a wurd of i-ndtar- 
meal ukü lo i{teaklng to Utlls diil- 
drcn, wben ibowing llicni aplay- 

CACAC SIC, CAH, CACKAi^SI^. 
KAM u«, v.imp. to tondlc, lo 

CACO.CA, CACKO.KA.*./: toy, 
pUyihIng, gewgaw, biwblc. 

CAL, A,M.m. Inch. 

CALE=°WCALE. adv. ([uilc, 
utlerty. 

CALEC, LCA, I. m. soll, grouud ; 
3) (ouDdatton, cucDCP. 

CAUCimOCAUC 

CALKI, A, E, wbole, entlre. 

CALKIKM --= CALKOWICIE, 
(ute. wholly, entln-ly, qulle. 

CALKOWITOSC, I, t.f, Ibe 
«I0a«r, tolaHt): lus. 

CALO, adi-. rntlrely, tafcly 
wholly. PouTöciJento, faeliretui 
ncd sarc aud nound. H'yfcr^il «i 
ta\a, lifgot off *ery well. 

CALOUZlCh'MB, (ide. duilD 
the wholp day. all day long. 

CALODZIKNNY -^ CAtODNIO 
WY, A, ü, luling the whalR day. 

CALONOCNt.A.E, lulblglb 
whnlc night. 

CAb01>ALeME, lA, ». n. a bum 
sarririec, ImlorausL 

CALOnOCZNY, A, s, luilDg tb 
wboiR year. 

CALO^, I, «./llhc whDic, tota 
Uly; 3) safply. 

CAtün'A<:,wit,r.iinp.toklss 
\\ iiula , ([• iic-nrs , lo klu, to sa 
hite on« on ib* Ups, Ihc checks. Ih 
forrhrad. —rfre, to ki» a lady' 
liajid^ Ciiltijf ttözki, 1 ani ynii 
nbi-di^ntsrrv.inL Sfc liCALOWAC 
POCAtOWA«:, WICALOWAC. 

CAU>\VA.ME, A. s. n. a klss. 

CALÖWKA, tu s. f. an Ineb bi| 
cabiG ; 31 an iiicli big jilanlL 

(Mf.OWtADNOSrt,i, t.f. «I 
WSZKCHWLAUNOSC. 

C \LO\VY, A, E, an Incb long 0\ 
thlck. 

CALIIX, A, s. m. pall, shroud. 

C.VLUS, A, ».m, » loud klis 
buss, «nark. 

CALl.'Sli:\KI=CALUTEEliKI, a 
F, lnli'n.slvc, (irfj. dcrlvcd from CA 
LY, nhnlc, colirc. — dstcn, Uli 
llvriong diy. 

CALY.A.E, whDlc,all,cnUre. 
total j S) safc, out of danger, 

CAP ! tnfrr;. tiguUylng an cagei 
grasping at any tbiug. 

CAP, A, K.ni. a hp-goat wlih i 
Ifpard, liul nitbuul boroi;! lubbcrl] 

CAHAC, »aw, f.inip. CAPIV.^O, 
^ , V. ilisl. to calrb vagcriy. «i 
gripe. lo gra^ => ZACAP>.^<1, 
CAPX\C Ivulil.). 

CAI-STIIZYK, A, t.f. tatloo, 
Irum-bcaL 
CAIt, A. j>. m. cur. Itialy—, ihr 
ibllc ciar ris. tbe priiice of white 
- Ruiwia or Mmcotia. 
CAItEW1CZ,A,K.in. sonoflbc 

CÄnoCROD, V, t.m. CoDitan- 

CAIISKI.A, 1, tiarisb, royal. 
Cankie icrofM, ucrcdgatc iotbe 
grvfk chiirchcs. 

CAR/.VK, A, *.m. Ilttle king 
(Jrm.J.urtarehlpf. 

Ca2k1. Cgiil, pt. nee OBC^CI. 

CI'BKII, ma, «.m. CEBtlZYK, 
, tlim. i>M, bücket. 

CEBIXA, LI, A./. Union, halb. 

CLBLLAIIZ, A, >.m. aikatcrin 

CtimiL^STY, A, e, bullMHU, 

iilbai-i'oiis. 

t:Ki«L.sY ^cf.bi:lowy,»,e, 

r Ollion, madi- of onion. 
CKCH, V, t.m. guiid.coipora- 
tioit. Ceeh mieiiCiamki y rat- tue (raup s Company, miII 
pany and wootlcii,or dni 
paiiy. 

CECHA.cHT. ».f. ma 
stamp, lolcen, citaractcr. 

CECBMISTR2, A, At 
of a rorporaiinn, rhicf, « 

CECHMISTRZOSTWO 
Ihc ofRce of tbe nuster Ol 

CECHOWA(;,ciii.ji!, ( 
sctastiDip, a) lobrand 
wilb an Iroii-brand. 

CECHOWANY . * , r, 
stamppdi 3} lioted (in an I 

CECIIOWY, A, E, of a 
Corporation. 

CEDH. !■. *.ni. cedar. 

r.KDnüWY, A, E.ufcp 

CEUCiA.iT.,.^. CEI 
w.ihm. notp, hill, ticket. 

C1-UZE.ME, lA, ».n. n 

CIiDzi\IEC„iSti, ».n 
filier. 

CEOZ[(^,Me,f.,mp. 10 
strain. — /;i/, to EhpJlfir 
icnyirifssfh,, w^al; 
Olle K li'i-iri, lu drawl une': 

CKDZIDtO, LA, t.n ■ 
clotlt. 

r.EDZIXY. CEDZIX, i 

CElilELMA. i,j[. Lrirk. 

ce(;iei,.\ik,a,*.bi.(:ki 

A, brickniaker. 
CECIE;\Y,A.E,ofalir 

r.«;LA,iT,«./:cEc;iEi 


[Jim. brlck. 

CWJLANY, t 

CEüLARKA, 
ker-j wif.-. 

CKr.l,ARSTWO, WA, 
brickniakpr'a IradP. 

(:K*;LASTY,A,E,brlck-c( 

CEKJIAUZ.i-, i,.m.»ee 
SAL.ZBHOJOW.MA. 

CBKLAIIZ, A, A.m. arrb. 

CEL,i', t.m. alm, sci>]k<, 
>nd. IIP*, objrct; 3) thn i 
vbich a niLstilc weanon Isdi 
— poimitivitka, a laughlnf 
^Irzclar.ilo iflu, insbnol 
dank or mark. Brac nn . 
ake alm. Tnifü rfo retu , 
lic or (o slrikp ihe mark. 
lo diu, lo Dilss Ibe mark. 
■flu, lomissonc'salm, lo ^ 
y. ZamUrsoni/ cet oxiqgn 
laln or olitain one's pinpo! 
ylkn tirnje eelr na u-ikot 
lu ttothlng but Mir-inlri 
iew. Mh-c to nn cflu , lo 
iiiiig In View. IV fym ff« 
lii.4 \ie». Jrtliiiiiim feint 
•■il byr n iiiyin-zmjm, I b 
ilipr objpct, purpose, vie* 
ij be iisefnl to von. Tiikit 
'•»ranir rznilktiihubinwli 
rondnri «-Idoni faiTsofsurt 
CELA.Li, s.f CKLKA.Kt 
i^tl. üxiflza mnitzki.kiml 
-, Ihc ri'lt of a moiik, ofa 
{ a cudii^ iturtag ^conda CEP 

EBRAüT, A, «.m. a priest 

EBROWAti, irjis, tvimp. 
bnte or ktep a TeasL — 
nciftq , to celebrate ar say 

^ilE^ adv* emioenüy, exccl- 
— ff rsWa, he isprimesbot. nK , A , 9. m. toU-gathcrer, 
•fcoose ofliccr. 
^0S(2, I, «. /*• enünence, 
L Ctlnoii tego umysiu , the 
xe of that miad. Celnosc 
rsahi^ be alms withgreat 

KL 

^, A, E, hitting the mark. 
«iec , shaip-sbooter « marks- 
!) reliüiig to custom-house 
Komora eelna^ custom« 
I) eminent, excellent; 4) 
»Sgsiemat cefrty,the cellu- 3WA<S« Lüi^, v.tmp. to 
• take aim ; 2) — kogo lub 
ygo^ to ezcell or surpass 
) — siec , to stieb up or 
I fehing net. Jezeli ranil 
prs^fpadkiem , nie celowai 
f}^ nie bra4 go na tel ^ If 
Founded such a one, It is me- 
chanee ; hc was not ainiing 
Celuj to $erce! aim at the 
Oa cehije w ujeidianiu 
tr p/yu<aniu, fecktachy 
B excells in driving a horse, 
ag, fendng. Cemoacnad 
, to excel otbers. Celouxic 
Lo fit up , to set in order the 
tpleces ofafur. 
WOW aO , and OCEMBRO- 
j^ , V« «mp. to corer witb 

3R0WINA,T, <•/: board, 
ümbcr. 

k, 5T, 9. /• price. Zbozejest 
I, ihe com is dear. Kiejest 
\ is cheap. Osnaczyc ce- 
price , to set a price upon. 
wieUeiej ceny^ a thing of 
rice or very dear. Sqdzqc 
«, hcöj barakanik droz- 
meqo akaamitu^ according 
alue of things, your drug- 
dearer than my velvcc. 
«Tif przyjaini ttcojäj^ do- 
tnfjmnie wyiwiadczeniem 
fSiwfi , I know all the vaiue 
k oryour friendship by the 
f DU have done me. 
C, 519, V. imp. to prise, to 
lo estlmate} 2) to esteem; 
ka price. 

nr« iGO, <• m. of high price 
iGL *^ 

TAUR, A, «.m. Gentaur. 
rURYA, Yi, 9. f. (ap/onOf Sbß, 2) A, «.m. censor; 
or booits and Journals. 
ajRA, ar, s,f, oensure, 
aqwrsion; 2) censorsbip 
ks and Journals. 
EÜRAI^T, A, «.m. a censo- CHK 

GENZÜROWAO, ruj^, V. imp, to 
censure, to tax« 

CEP, A, 8. m. flail. = CEPISKO. 

CEPAK, A, 8.m. CEPISKO, ea, 
8,n. flailstaTT. 

CEPOWY, A, E, of a Oail. 

CEIIA, RY, 8, f. complexion. 

CERATA, TT, 8,f, wax-cloth, 
cercciotli. 

CEREGIELE, low, p/. unneccs- 
sary cumpliincnü», ccrenioiiiou^ 
ness, much ado. Czlounek bez ce- 
regielöwy a man witliout ceremo- 
ny, piain man, wbo has a free 
way witb bim. 

CEREMOMA, i, 8. f. ceremony. 

CEREMOiNIALMY, 1, s, ccrc- 
monious. 

CEREMONIANT, a, 8. tu. a man 
that makes many ceremonies. 

C£REMOMANTKA,Ki, s.f. awo- 
man tbat roakcs many ceremonies. 

CERKIEW, KWi, 8. f. a greek 
church. 

CEROWAti, RUJi;, v.imp. to 
dam. «feCYROWAd 

CERTOWAÖ SI]^, TUJi;s^, v. 
imp, tocontcnd, (o dispute, to vie. 
8ee SPIERAä SlJg. 

CESARSKI, A, E, imperiaU 

CESARSTWO, WA, 8. n. empire; 
2) the cmpcror and bis consort; 3J 
imperial dignily. 

CESARZ, A, 8. m. emperor. 

CESARZOWA, W£J, 8. f. cmpc- 
rcss. 

CESARZOWNA , m&j , «• /: tbc 
cmperor's daughter. 

CESSYA, Ti, 8. f. cesslon. 

CJgTICA, KI, 8. f. Clgl ECZKA, Kl, 
dtm. dot, mole spot, spcckle. Ona 
ma czarnq c^tt^ na jagodach, 
shc bas a black mole upon the 
clieek. C^tki na grono8taju ^ the 
Spotting of crmine or crmine spot. 
l{ys ma cftki po calij 8k6rze^ the 
lynx bas spots , or is specklcd all 
over. 

C?TK0WA(5, KUJ^, t?.f mp. to 
spot, to speckle. — NAKRAPLAti. 

CETNAR=CENTNAR, A, 8.m, 
a bundrt'd-weighL 

CETNO, A, s, n. an cvcn numbcr. 
Grac w cetno czy licho , to play at 
cvcn or odd. Trafic w 8ame cen- 
tno , to bic tbc nall on tbc bcad 
(adv.), 

CEWA, T, 8.f. CEWKA, ki, 
dtm. bobbin, quill to wind silk, 
or thread; canula, pipe, a cow*s 
dugs or teals. 8ee CYVVKA. Na- 
wiiai cewk^ , to wind on a bobbin. 

CHABER, BRc, 8.m. (a plant) ^ 
knapwced , star-tliistle. — oUiwa- 
tek , blue com bottlc. — ie/aint- 
ca , grealer knapweed. — tqkowy^ 
brown radiant knapweed. 

CHACHA, or CHICHI, onomat. 
burst of great laughtcr. 

CH ACISKO , KA , 5. n. hovcl. 

CHAJ A ,!,«./*. a squall , a vio- 
Icnt storm but of sliort duralion. 

CHAtASTRA,aY,5./'. mob,rab- 
blc, crew. CRC IT WJMinX4,M^A^ aeeB- / CHALUPA . PF, s. f. CHALÜPKA 
J==CHAIUPECZKA, ki, ditti. a 
ipeasuii'a cotUge, CHAIÜPINA, KT, «.f. a poor 
littlc cottaRe , but. 

CHAtüPISKO = CHAfcUPSKO, 
ka, 8. n. an ugly miserable cottage« 

CHALUPMK, A, 8,m. cottager. 

CHAM, A, 8, m. (terni of con- 
tempt., clown, clodiioppcr, pea- 
sant ; 2) a man of low blrtb. Pojds 
tu chamiel come ncar, villain! Po 
cham8kii poslqpii^ he behaved 
likc a pcrrcct clown on tbat occa- 
slon. 

CIIAMELEON, A, 8.m. chame» 
leon. 

CHAOS, ü, 8. m. Chaos« 

CHAP,«feCAP. 

CHAPAä, Piif, t?.tmp. CHAP- 
Ni\C , Ni; , V. inst, to grasp , to 
gripc, to snap. ^CAPAÖ {fam,), 

CUAPANDiA, ¥,«./*. grasping, 
snapping. 

CHARAKTER, u, 8.m. mark, 
sign ; 2) band-wriüng; 3) character, 
tcniper , disposition. 

CHARAKTERYSTYCZNY, A, B, 
cbaracliTistic. 

CHARAKTERYSTYKA, Kl, S.f. 
characLeristic. {art,), 

charakteryzowaC , zun, 

V. inw. to charatcterizc. 

CllARCI , A , E , of a grovhound. 

CHARCICA, CY, »./. CilARCI- 
CZKA,ki, dim. a greytiound-))itch. 

CHARCIQ , CIA , 8. fi. CHARCI4- 
TKO , KA , dmi. tbc wbelp of a 
greybound. 

CHARCIK, A, «.in. a nicc little 
greybound. 

CHARC1SK0,KA, 8.1h an ugly 
old greybound. 

CHARKA(^, KAM, r. imp. to hawk 
and spit. =- (:HARRi\i\(^. 

CHARLAK, A, 5.7/1. a poor star^ 
ving wrelch. 

CHARLACKI, or CUARfcACZY, 
A, B, of a poor wrelch. 

CHARMUT, A, 5. m. cutllo-nsh. 

CHART, A, 8.m. greyhuund. 
Smycz chnrtöu\ a loash of grey- 
liounds. Puszczac charty^ to slip 
tho groyhounds. 

CHARTOWATY, A,E, resem- 
bllng a greybound. 

CHATA, Y, 8, f. CHATKA,KI, 
.dtm. cottagc, but, pca^anfs liuvel. 

CHCEJNIE, lA, 8.n. volition, 
inind , inciinalion , desire. Jak od 
nicckcenia, carelcssly, ncgllgoiitly, 
listlessly. Jukies chcenic i nicckce' 
nic, the State of an irresolutc nilnd, 
tlic positive and negative aspira- 
tions of a will. 

CHC]E(^, CHC^, v.tmp. to be 
willing, to have a mind, dcslrc or 
inciinalion , lo want, to dcslrc , to 
Iry, tocndeavour, to attonipt, to 
choosc, to pioasf* or ho ploascd. 
CAcf aby tak bylo, I will have it 
so. IJczyni^ to jok mi si^ bfäzie 
chcialo^ 1 will do it whcn I plnase 
or whcn I have a mind lo iL Chce 
mu 8if 6fc, hc bas a mind to lighU 
Cheyo chce8z ? what would ^oa 
liave? Sum nie tcie v^ci\o mu %\^ 

mind or wV\ä\. \\«i \no>3\v\ \wie. 
Chcialbam byc jeijo s\j\wiw^ i 


18 CHE wish I were bis sau. Gdy ikoiicSyi 
list^ chcial mu go przeczytac^ 
when hc had flnished thc Ictlcr, hc 
wanted to read it to hlm. Chce 
mnie sabid^ he wants to murder 
ne. Sfidzf ie wiedziala o tym 
urifc^j nizeli chciala poioieäzta^^ 
I belfeve che knew inorc aboiit it , 
Uian she chose to say. Möwila zo 
niechce iic za mqi^ shc said shc 
d!d not choose to marry. Chcicli 
semknqcy ale ich zatrzymano ^ 
they altcmptcd to run away, but 
wercstoppcd. Chcialem si{' przeidc 

fopokoju^ alemi sil zabrakh^ 
tricd or cndeavourcd to walk 
through the room, but my strcngth 
fallcd me. Chce mi sif jcsc^ I ain 
hungry. Chee mi si^ pi'c, I aui 
thirety. Chcialj^j^ ale ona nie^ 
chciala j hc Intcnded to marry her, 
but shc refusod. Cheiaibym gdyby 
moina, I would tf 1 could. (Jhcesz 
abym ci odkryl przuczyny Ujch 
nieporzqdkolo? Shall I lay before 
you thc occasion of all thesc dlsor- 
ders? Trzcba tylko chciec szczc' 
rze^ a b^dziesz cnotHwym^ to 
beoome vlrtuous rcqulrcs only a 
siocere deslre of beingso. BardzOy 
hardzo chce mi sig widzied jf^^ 
I long mightily or I die with impa- 
tionce to sce her. Chcialo tnu $\q 
jeehac do Hzymu^ a dzii juz si^ 
niechce^ thc fancy or huinour took 
bim to go to Roinc, but now bis 
Umging is over« 

CHGIWIE, adv. cagcrly, grec- 
dily. 

CHCIWIEG, WCA, s.m. agrccdy 
covetous man. 

CHClWO^ti, i, 8.f. cagcrncss, 
mediness , covctousncs , avidity.— 
ladzka nigdy nie syta^ the cupl- 
dity of men is Insaliaulc« 

GHCIWY» 1, 6, cager, grccdy, 
covetous. 

CQEBD, u, f. m. dwarf clder, da- 
sewort (6o(.). 

GHJgC, I, 8.f, will, wish, mind, 
desire. Vmieram z ch^ciwidzenia 

?0y I die with Impaticnre to src 
im. Zdjqla no cn^ pojerhac do 
Aiymu, theiancy took hini togo 
to Romc. Nigdy m nie mial wiel- 
kiSj checi do tegoy Inevcrhada 
great mind to iL 

GHEGUOT, 1, f.m. tittcrcr, 
glBRlcr. 

GHEGHOTAC SI^, TAMSi^, v. 
Imp. to titter, to giggle. 

tlHI^DOGI , A , E , clcan , ncat. 

CH]gDOGO,ar/r. cicanly, ncatly. 
Choc ubogo tecz chfdogi , poorly 
but cleaniy. 

GH^DOGObG, 1, 8. f. cleanlincss, 
oeatncss. 

GH^DOZYGi i^i V, imp, to clcan, 
to scour. 

GHELBAC, bah, V. imp. to move, 
to shakc , to stir. — 8if , to iicavc , 
tofiuctuatc. Lodz chelba sie ^ thc 
boat heaves and sets. Cheiba si^ 
morze , the sea is hcavcd and tos- 

^££Pl{^s/^, PiE stss, r, imp. 
a» ^aut, toifng. CAefpisif se 


CHL 

ftiT^' wjxki^ he boasts of bis lear- 
ning. CzlowickdobrzcwychotoO' 
ny nigdif 8ig nie chclpi^ ani sif 
lez 0(int, a well-brcd man ncrcr 
brags nor disparages bimsclf. 
CIIELPICIEL, Aj 8.m. boaster, 
braggart. 

GHEbPIGIELKA, ii, M.f. a 
boastful womaii. 

GHELPLIWIE, adt?. boastinglv. 
CHELPLIWOSG, I, 8. f. passlön 
of l)o.-isting. 

GHELPLIWY, A, E, boastful, 

CHELZNAC^, KAy, r.vmp. to 
bridie , t» put on thc bridlc. ^ 
KIELZ.VAd 

CUKMiA, T, $,f. chymistry. 

CIIKMICZME, adi\ chvmically. 

GHKMICZMY, A, e, chy'mical. 

CIIEMIK , A , 5. ni. chymist. 

ClIEUA, Y, «./'. snow-storiu f 
snow-drift {liule uscd). 

GHEHLAC^, LAU, r.<mp. to )a- 
bour undcr somn gricvous dlstcm- 
pcr , to have indiflcrcnt healtb , to 
bc sickly, to peak. 

GliEHLAK, A,s.m. valetudina- 
rian, Invalid, sickly person. 

CHERUB, A, s.m* clicrub. 

Clll^'i KA, KI, 8. f. velicity, fancy, 
mind. 

CII^TNIE, adu. willingly, fain. 

Glll-^TNY, A,E, wiliing, fain, 
rcadv 

GHEZA , T , «. f. a Jade (vulg.). 

CniMERA,RT, 8,f, (afabulous 
monstcr), chimera; 2) cliimcra, 
wliim , frcak , caprice, maggot Nie 
radzi «if rozsqdku lecz chimery, 
hc is morc guidod by caprice , by 
wliim than by reason. 

GHIMEROWAti, iuji(, v.imp. 
to have slarLs of fancy, to be wliim- 
sical. ^ CHIMERYGZEC. 

CHIMERVCZKA, ii, 8. f. a 
whinisical , capricious woman. 

GHIMERYCZNOSC , i, 8. f, 
whinisov, odd fancy. 

GHIMERYGZNY, A, R, wliimsi- 
cal, capricious, magotly. A'OH Chi» 
nien/csny, a rcstiff horsc. 

GillMERYK, A, a.m. awhimsl- 
cal , capricious man. 

GHINA, NT, 8,f, pcruvian bark, 
Jesuits powdor. 

GHINGZYK, A, 8.m. ChlnesG. 

GIIINKA, Kl, s,f. a Ghincsc wo- 
man. 

GHIN'SKI,A,E, dilnese. C7im- 
szczifznay articies of China. 

GHINY, N.p/. (.iiina. 

GHLASTAC,TAM, r. imp. CHLA- 
SN^C,N9, v.insl, tothwack, to 
hang. Chlasnqc kngo w pynk ^ to 
gl VC onn a box on the car. Powi' 
nienvii byl chlasnnr. w pysk tcgo 
blnzna , you nhould givc that ras- 
cal a snnnd drubhing. 

GH LEO , A , «. m. bread. -^ ra- 
sou\i/, brown bread, houschuld 
brcail. — jMScnny, white brrad. — 
z maslcm , buttcr and brcad. — M- 
skuwyy Pension. On nieuxirt chlc- 
ba , lie is not worth tlio hroad hc 
cats. U'o/f f/nm tcnzic niz «/f y)0- 
(tobnym sposobnn dorahiiic cA/c- 
^a, / /iad rmiher pick a dunghUl (or I CHL 

my bread, than work on thosa' 
terms. Skörka chleba^ ernst of 
bread. Zarabiad na chlcb ^ toeam' 
one's bread or üTelihood. Kf a chle- 
ba i awoboda I a crust of brcad aod' 
liberty! 

GHLEBNY, B, E, abounding with' 
bread. AVa) chhhny^ a countrf: 
producing a grcat deal of com. 

GHLEBOVVY, A, e, of brcad.^ 
Kosz chlcbowy^ bread-baskcL Piec 
chlcbowy, l)akcr's ovcn. Chlcbotoe 
drzcwo^ bread-fruil In^c. 

CHLEPTACtam, V. imp. CIILE- 
PN^G , Mi , V. inst, to lap. a 
GHLAPAO. 

GHLEW, A, 8,m. pig-sty. 

GHLIPAti, PAM, vJtnp, GHU- 
PN.^Ci, Nij, v.in8tm to quaff; 2) ic^ 
wbimpcr. 

GHLOD, ü, 8.m. GIltODEK., 
DKA, dhn, coolness, frcshncss. 

CIIL0DN^(5, NK, r. imp. togron ' 
cool. ^ OGHtOUiN.\ti. 

GHL0DN1K,A, a.m. arbour. 
bowcr; 2) (in glas.v-huuses), cooliof 
pan; 3) any couling drink. 

CHLODNO, adv. rathcr cold. ;: 

GHLOÜNV, A, E, cool, fresh."- 
Przyjazii jeijo codzien chiodniej . 
aaa, his fricniUbip gcts cooleiT 
every day. 

GHLOOZIÖ, Dz^, r. fmp. to cool ' 
— «/(? , to refresii onc's seif. ^ 

GULODN.^ti, Ni$, V. imp. to groi^ 
cool. '^ 

CHLOP , A, tf. m. peasant , coun 
tryman. Zoinierz chlop w chlopay- 
the choice men of an army, compa;; 
ny of pirkcd men. - 

CHtOPAGZEK,czi[A, GHtOP - 
GZYK, YiA, CHhOPCZYNA, wy;' 
s,m. (lim, a prcltv litilt> buy. =«*'- 
CHLOPl.VfKO , GHLOPie. 

GHJLOPAK , A , «. m. lad, strip-. 
iiug. 

CIILOPGZYSKO, KA, 8*n. aL' 
uglv urrhin. i 

GHLOPEK, PIA, 8.m. a pooi ■ 
worth V poasant. j 

CHLÜIMKG, PCA, tf.m. boy. 

CnL()l»ll;:(:Y, A, b, ImiMi. ^,1 

GHLOPISKO, KA, s,h. boor 
churlfClüHu. < 

GIILOPKA, Kl, s,f. countryv 
woman. 

CIILOPSKI , A , R , of a poasant 
2) ruslic, churiish, cUmnisli. i 

GlILüPSTUO, WA, 5./». po.i-k 
santrv; 2) rusticity, c-liuriishiii'ss. 

CHLOSTA , TY , 's. f. H hippiiiR . \z 
flogging, stripcs, baslinado. f/o-:> 
dzivn rhlostyy hc desirves toix ' 
bastin adcfl. .;. 

CIILOSTAC, tam, v.imp. to. 
whip, to floc, to iasli. — dziecko.^' 
to whip. to flog a cliild. ^ 

CIILI BA , nv , s. [, lionour, ere-^i 
dit. -= CHELPA (old.). /h/r chltf 
bff Sicego fcivku^krnju^ nx/smy,^ 
to do hönour or tu !>«• ilip prido olu 
one*s ogft, cnunlry, faniily. Z fA/i#*iH 
btf^ with linnoiir, roputahly. Mi§6-^ 
CO .sohir zu chlub{\ to lako pride j 
in a lliing, toglory in ii. l'mrsti _ 
z chlidiq or chluühit* . to die he-. •■j «I- 

I CHA 

esemchluby^ toglorf, 
le's seif on a ttaln^. IVy- 
tr^ chluba^ zaszczyt^ 
i€ % dktoala niBkicdy 
t samo , tbe words ho- 
', credit , repate and rc« 
\ aomiaeclnies synonj- 

C sog, M0 CBBLPIä 

QE , adcL honoorably, 

nr, A, X, honourabte, 

.TV, A,E, imKOSMA- 

AC, tax, V. imp. CRLU- 

, V. irizL to splasb , to 

ouse. 

iC , FAV « t». n. — oczo' 

k, totwinUe.M0HRU- 

'ACXtaII, V. ^mp. CHLY- 
S, t7*tfu(. toqoair, to 

EK, TKA, #.fn. a beard- 
i wonj rcilow, a poor 

., ü, «.m. bop. Wf^ 
ladlocAmiefu« Ibe beer 
b boppcd. 

IN A , KT, «. /: tbe branch 
>f bops. 

M]C«A,«.iii. CHMIE- 
. , «. n. bop-lleld. 
uNY, A, I, brewed witb 
niELOWY. 
k or CUMARA . bt, U. 
niesnaska f>ula tylko 
ckimirq^ tbeir qnarrel 
ranslent cloud. 
VY, A , I » cloady, gloo- 

^WLABGA, T, «.«. the 

be clouds {Jove), 

ZYG, BZ«, r.fmp. to 

5»^ , to grow cloudy. 

itf« tbe weather begins 

asc 

k» ZT« #.m, a wortblcss 

'• 

%dv. at laasL CAod 2ro- 

o nttle. 

CHOCIA2, con;. tbough , 

^ by nawct^ evcn 

sctun/ cAoc bt«(l}iy, al- 

b a poor maiit be U bo- 

o« A.m. walk, galt.— 
t trim of a sbip. Znam 
zie^ I koofi hiiD by hU 
ua, pace. j^eKROK. 
L, Aftf.m. CHODACZEK, 
. sboe made of tbe bark 
of a bog*s skin, clog. 
3UE, UA« a. 71. walktng, 

C, DZ^, v.fre^, to uae, 
go. — do Koscioia , to 

cfaurcb. — fUchoiq^ 
HL — zakim^ tofoRow 

1 francuzfsu^ to drcss 
•encb fasbioQ. — z kirn 
tOTiCy cope or eoaiend 
To dSiecJto nie umieje' 
'99^9 tM» ebttd eaaaot GHO 

ehodzic^ the cblldrcn havc no cIo- 
thes to put oiLChodzic za kirn krok 
tjokrok^ to tread on one*9 beeb. 
Chodzil po pokom^ be walked up 
and down tne Chamber. Mqdrxe 
chodzi za Iqspratvq^ he has car- 
ricd on tbe anaJr witb a high band. 
Chodzic za interesami^ to be bu'* 
sy, to be upon busineas. Po o&/e- 
asie poszliimy chadziö^ aftcrdio- 
ner we went out to takeawalk. 
Ocotu chodzi? wbat Is the matter 
In quesüonP Nie chodzi omatq 
rzecz^ it is not a trifling concern or 
of amall moment Chodziö z dziC" 
ckiem , to be pregnant. 

CHOmA, VT, S.f. CHOINKA, 
KI, dtriu Dine-tree; 2) pine-forest. 

CHOLfiBAC, aee KOLEBaC, 
KOtYSAd 

CHOLEWA, WT, S.f. CHOLG- 
WKA, Kl, dim, tbe les of a boot. 
G^ba jak eholetoa^ lils moutb is 
lilce tbe leg of a boot== bis conver- 
satlon is olMcene and scufrilous. 
Cholewki smaliö do dziewczyny^ 
to pay om'b addresses to a girl, 
to court or woo her, to talk amo« 
rous nonsense. 

CHOMAT, CHOBfATO,A, f.m. 
borse's collar. 

CHQMIK , A , «. m« bamster rat. 

CHOR,ü,cboir,quire. 

GHORAGIEW, gwi, 8. f. Stan- 
dard, enslgn, flag, banner. 

CHORAGIEWICA, Kl, i.f. pen- 
non, strcamer. — na dachu^ vane, 
weather<ock. — na okr^cie^ tbe 
vane of a sbip j a weatlicr flag. On^ 
ona obraca sif za kaidym wia' 
trem jak chorqgiewka ^ tbat man, 
tbat woman is a mere weatber-cock. 

CHOR^GIEWNY, A, e, of a bannereL SzlachciC'^^ a baronet. , CHOWAMEC, a, s.m. sce WY< d/i 

7 

tnfi CHORAii, u, «.m. cburcb mu 
sie , piain chant. 

CHOR^STU'O, WA, 8.n. tbe 
ofilce of standard-bcarer; 3) tbe 
standard-bearer and bis wlfe. 
CHORil^ANKA, Kl, s. f. the daugb- 
ter ofa standard-bearer. 

CHOR.\ZY, 2e«o, a.m. stan- 
dard-lMiarer. 

CHORAZYNA, KT, «./". tbe wife 
of a standard-bearer. 

CHORN Y = CHOROWY, A , E , 
Choral. = CHORALPTY. 

CHORO , adv. in bad bealth. 

CHOROBA, BT, 8. f. lUncss, 
sickness , distemper , disordcr • 
coroplaint, disease. dziedzicsna 
— -, beredltary complafnt, disease. 
Wstydliwa — , shamefui disease. 
Namiftnoici 8q chorobami dwzy, 
tbe passtons are thcmaladiesof tbu 
soul. — ci^zka^ a grievous dis- 
temper. — morska^ sea-sickncss. 
— 5. WaUntego , folling sickness , 
epitepsy. Bodaigo choroba! plague 
upon him! Idz do choroby! go 
and be banged f 

CHOROBLIWOä(S , a, 8.m, 
sickly disposiüon. — umysh^ tue 
inßrm tomperofmind^ wcakly mind. CHR 19 

GHOROWAC, buj^, t7.tmp.td 
labour ander a complalnL -* na 
tebrq , to be sick of a fever. — na 
ocsy^ to bave lorc eyes. — na gio' 
tc^, to havc tbe bcad-acbe.— na 
Sf 6y, to have tbe tooth-acbe. ChO' 
ruie z t^sknoty {za krajem) , he 
is iiome sick, hc piiiea for bomc. 
Choruje na obrazy wloskic^ he is 
picturc-mad , hc is cxcesslvciy fond 
of tbe italian piclureS| tbat is bis 
foiblc. 

CHORO WITY, A, E, Sickly, 
Infinn. 

CHORY,A,E, ilUsick. 

CHORY,BXGo, 8. m. aslck body« 
a paiicnt. 

CHORZYSTA, TT, 8.nL cbori* 
ster. 

CHOW, ü, 5. wi. iludla)^ bree- 
ding or rearing of cauTc. 

CIIOWAC, wam, v.imp, to 
brccd or rear ) i!) tu kocp or prc- 
scrve; H) to keop or obscno; /j) to 
lüde or conccal; S) to bury or 
Inlcr. — bydio , to brced caitlc. — 
pieniqdzc do kiCMZcni^ to put 
money inio Uic pockct. —rntVc:; do 
pochwyy to sbcailic tiic sword or 
return the sword into the scabbard. 
Chowaj iwqradf na czas Icpszy, 
keep your counscla for a fiUcr op- 
portunlty. —tofiam^^i, to kecp 
in mind. Chowaj Bozel God for- 
bld I Dzied im 8io nie cIiowaj(} 
(hodujq)^ Iheir chiidrcn die wlicii 
young. — przykaznnia Uonki>\ 
to kcep or obscrvc tbe conunaiid- 
mcnts of God. — tnjemnic^^ to 
kecp a sccrct. — umurlcgo^ to 
bury a dead body. — 6iV, to hido. 
or conccal one's seif, to absconUi 
2) to play at seek and hidc. CHOWANIEC. 

CHOWANY, A,F, brrcl; 2) lamc, 
doniestic. see DOMOW V. 

CHUAB.^szcZvVffCiiuz \szrz. 

CHUAMACi, MAM, v.iinp, tu 
limp, Ig hall, in hobbic. 

CHRAP,CHRA1»Y, pl. noslrils 
of a borse. 

CHRAP, u, s.m. CIIRAPK \, vu 
s.f, grudgc, spilo, raiicüur, iit 
will. Aliec chrapk^ na kotjo^ in 
bcar onc a gruUgc , to owc ' biui a 
grudgc or spitc. 

CHKAPA(':,PiP,, wimp. CHRA- 
P?ii\(i, Ni;, v.inst. to snorc, to 
snort. Chrapieaz s/f iciany trz^'* 
sq^ hc snorcs cnoiigb to makc 
cvcry tliing trcmblc. Kon chrapii*^ 
the liorsc snorts. 

CHRAPAK, A, «.m. sleep. dal 
chrapaka <^\lc feil aslccp souudly. 
(fam.), 

CHRAPALA, Y,^. m. a snorcr. 
(fam.), 

CHRAPANIE, lA, 8. ti. snoro. 
— imicrtelne^ a rattling in the 
throat. CHRAPIAK^A, a.tm Q]bbiTd.V 
barb\can. 

„., .«. , CHH\P\^t, eAK> a.tiu ^ xDaflR^n 

CHORÖBUWY, A, E, onc who 1 utound co\wcA wWVi YwaYw^. 
easiiy subjcct to diseases, wboj CUHM>U\N^,K^^^^\»tfÄ\;^«»^ MM'MTMif^ Uf ezäm loiltü feelB bimaeli imlisposetf. [ bwwe. 20 GHR CHROBOTAä, TAH, c^, «.ti« 
Co grate , to jar , to rattle. 

CHBOMAti, See CURAMAC, 
KULAÖ. 

CHROMO9 adv. lamcly, hobb- 

CHROMOSCfi, s.f, lamencss. 
«CHROMOTA, CHROMAME, 
hobbltiK , halting. 

CHHOMY, A, E, lame, chrome 
dowody^ iiisufficicnt proofs. 

CHRONlti , Ni^ , x\ imp. to sbcl- 
tcr, to scrccn. — si^^ to take 
shdtcr , to fly for refuge. — si^ 
czego^ to beware, to guard agatnst. 
^ ÜCHROMC SI^, SCIlROMd 

CHRONICZNY, a,e. cbronical. 

CHRONOLOGIA, i, /.«. chro- 
nology. 

CHRONOljOGIC;ZNIE»adv.cbro- 
nologlcally. 

CHRONOLOGICZNY , A, B, 
cbronologlcal. 

CHROPAWO = CHROPOWA- 
TO, adi\ rougbly, ruggrdly. 

CIIROPAWO^ti = CUROPO- 
WAT0§(1, i^8.f, roughness, rüg* 
geddnoss. 

CHROPAWY = cnnopowA- 

TY, A, E, rougb , nigged , knoity, 
knobbcd. — «fy/, unevcu, a rug- 
gcd style, unpolished. Deski — , 
rough planks. 

eil ROPO WACIEC, cieji;, v. imp. 
to beconie rougli. 

CHROPOWAaZNA, T, s.f. a 
rugged siirfacc. 

CHR02»CIANY,A»B, ofbnish- 
wood. 

CHROäCIASTY, A, E» over- 
grown with brushwood. 

CHRÖ^IEL, A, 8.m. (a bird.), 
land-rail. 

CHRO^CINA, NT, 8, f. shnib, 
bush,Juugle, acovcrt.=^CHRUST- 
NIAK. 

CHRÖST,ü, A. t/1, brushwood, 
undcmood. = CIIRUST. 

CfIRL'P! 0710/11. crack! 

CIIRÜPACÜ, PAM, t\mp. to 
crauiich or crackJc, bclwevii thc 
teeth. 

CHRUäCiti, szczjf, icic^i\imp. 
to put up tnigs. 

CHRYPIKO, piq, v.n. to havc 
a boarso tliroat. 

CIIRYPKA, KI, 8, f. hoarsc 
tbroaL Üvstac chnjpki^ to grow 
boarsc, to get a hoarsc thmat. 

CHRYPUWY, see CURAPU- 
WY. 

CHRYSTÜS, A, 8.m, Christ, 
Messiah. — Pan^ Lord Jesus. 
CHRYSTE! voc. for CHRYSTÜ- 
SIE! o Christ! uscd in prayer 
books 

CIIRYSTÜSOWY, A, E, of Christ. 

CHRZ^KAti or KKZ\KAC, kam, 
V. imp, to gnint, to forcc up phlcgm 
with a noise. 

CHRZAN , u , 9. f?i. horse radish. 

CHRZ^STKA, KI, 8. f. carülage, 
fistle. 
r//üZ4srKOlVATY, A, F, cor- ■ CHU 

CHRZClä , CHRzci; , cbezgzis t ^* 
imp. to baptize, to Christen, to 
give one a nick-name. 

CHRZCfCIEL, A, «.m. baptist. 

CURZCIELNICA, CT, «./*. bapü- 
ster)', fönt. 

CHRZCfNY,5, p/. theceremo- 
ny or baplism , christening. 

CHRZCZOiNY, A, E, baptlsed. 

CIIRZE^IAMN,A, 8.m. nib, 
pl. Christian. 

CHRZESCIANKA, Kl, «./: a 
Christian woman. 

CHRZESCIAASKI, a, b, Chri- 
stian. 

CHRZESCIAI^STWO , WA , 9. m. 
christianlly ; 2) christendom. 

CHRZESTNY, a, B, baptlsmal. 
— o;ci>c, god-father. — matka^ 
godmother. — ^n, godsoo.— c(^ 
xa, god-daughter. — -tmie, Chri- 
stian name. — tooda, luiptismal 
fonts, water. 

CHRZEST, CHRZTü, 8.m. bap- 
tisni. Trzymac dzieci^ do chrztu^ 
tu stand god-father or god-mother 
to a cbild. — knci^ the baptlsm of 
blond. 

CHRZJgST, D, 8.m. RatUe, 
datier. 

CHRZlgSTAC = CHRZ^STAd , 
TAH , szczB, V.U. to rattle, to dat- 
ier, to clash. 

CHRZYPAÖ, «feCHRYPIEd 

CHRYZMO, A, #.n. cbrism, 
holy oil. 

CHU(2, I, 5. /*. lust, coDcupIs- 
cence. 

CHUCHAÖ, CHAM, v.n. CHU- 
CHMi\(^, Ki;, v.in8t. to breaihe, to 
blow. — wpalcfy to blow one*s 
fingors. Chuchnqc warcaba^ to 
liulf a man al draughts. Chuchl 
I blow you ! Chnchac nad kirn , to 
fondle , to make inucli of. Ta ma- 
tk(i chucha nad swojq cörAv/, that 
mother takes great care of her 
daußhter. 

CHCCHRAK,A, 8,nu agaunt, 
emaciatrd man. 

CHUCHRO, lA, 8.n. üic gubi 
of fish , niilt, the soft roe of a flsh. 

CHUDAK,A,9.fn. CHUDACZEK. 
czKA , dim. a Ican, meagrc fellow, 
poor wrctch. 

CIIUDERLAWY, a, e, somcwhat 
lean. 

CHUDEUSZ, A, 8. m. poor devil, 
poor body. ^ CHUDAK. 

CHüDN.\(^, NQ, v.n. to grow 
Ican. 0/1 codzien chudnie^ he 
grows ihinner every day. 

CHUDO, adv. leanly ; 2] poorly, 
meanly, miserably. 

CHUDOBA, T, 8. f. a modcst for* 
tune , small property. 

CHUDY, A, E, lean, meagre, lank, 
gaunt; 2) poor, indigent. — iki- 
cholek^ a poor wrelched fellow. 
Z chudq twarzq^ meagrc, lean 
faced. — jlakszczep^ jak deska^ 
jak Hedz , as lean as a church 
mousc, as a whlpplog post. — 
ruf f so , lean meat, — styl , meagrc 
stylr , jejune discourse. 
CHÜDZIÖ, ozji;, v. imp, to make CHW 

the use of some kiods of food n 
kes one fall away. 

CHÜOZIUCHNY « CHCDZr 
TE\KI, A, very lean, ha^lngm 
hing but skin and bones. 

CHÜSTA, TY, «./. a piece 
llnen, aklerchlef. CHUSTY, t. j 
linen. Zbladl jak chusla , he gn 
pale as death. 

CHCSTA(^,TAM, v.imp. to wb 
round in the air , to swing , to sc 
saw. — «if , to Swing one*s seif. 1 
HOJDAti SIl^. 

CHUSTAWKA, Kl, s.f. seesi 
= HOJDAW KA. 

CHUSTKA, KI, s.f. CHUST 
CZKA , KI , dim. handkerchlef. 
na <«ffjf,neckdoth, cravat. dofi 
<a, pocket or snuff-handkerchl« 
— &ta/a, kolorowa^ a white, 
coloured handkerchlef. 

CHWALA, LT, 8. f. praise , lau 
2) glory, renowu, 3) adoratloi 
worship. — Boza , the worship 
God. bogu chwaiUyGod l)e praise 
Oddac chwal^y to bestow prais 
— pröina, valn glory, ostcntatio 
conceit. Dac — prawdzie^ to gl 
or render glory to truth. Szuh 
z czego — y, to glory In a thini 
to take pride In a thing, to vali 
one*s seif upon it. 

CHWAIXA, CT, s.m. paneg 
rist, encomiasL Jurgicltowy — 
a hireling pralscr. 

CIIWALEBME adv. laudably. 

CHWALEBNOäC, i, »./. prais 
worthiness, laudableness. 

CUWALEBNY, A, e, praiscwo 
thy, laudable. 

CHWALI(^, L^, v.imp. to pra 

sc , to coiiimend. — Boga , to ado; 

or worship God. — 5tf, to con 

mend or praise one* seif; 2) 1 

boast , to glory. — sif ze sn'yt 

boyactu\ to buast of one*s rieh« 

to glory in tliem. Za mtdto ^ 

rhwalicie, you cry up that ma 

greatiy. iVic chwalqc si^^ lepifj { 

umiem od cicbie^ without vanll; 

vanily apart, I known morc aboi 

that subjcct thau you. Zrohil n 

t/</(iyf , ale si^ zbytuie chwah 

he has rendered me a scrvlcc bi 

he hoasts too luuch of it. 

CHWASCISTY, A, E, wocdy. 

CHWAST, r, s.m. wocd. 

CHWIAC , wiEJu , r. imp. to ms 

kc to reel, to shake. Chwicje si^ 

tylko CO nie pad/ii>, ho staggprs 

he Is on the poInt , of falling. - 

gloioq , to nod or shake the hcac 

— Alf, towa^-cr, to totter. — si 

w swych przedsifwzifcinch ^ t 

be waverlng or irresolute in one' 

imdertakings. Chtcirjc si{' ip-wj/r 

odpowiedziach , he faltrrs In hl 

auswers, he conlradicts or dls 

agreos with himself. 

CHWILA, u, s.f. CHtllLKA 
KI , dim. a whilc , a momeni. C< 
cimrila^ every moment. Zachwi 
/f , in a moment« 

CHWOSTAC, OSTAL, OSZCZB, V 

tmp. lo wlup<t to flog, to lash. 
C.HViOSXC2£> K, a.i\« \Koitw ' ""'^^'^' htm. Aickiörü pokarmy c/iudxq, \ \A\, ääwv» *ol.\ CHT 

GnroszczAKEA.u^.^. bane- 

CHlVlTAt rAii,v.imp.CHWY. 

}-. ci, r.j'rf. ii> Uj or eaieh 

td.Ugr3»p. toRripe. ChKtjrH 
• AI miKif , be biil holdor 
±1 hohl of niy arni. 6'An'trcouo 
m'di. cti«y amirchended tlie 

.L \'\f» ch'vut'tf yo ;u nogff 

' . bf tiid hulil of or faslcnril oii 
:Mr. Cliwycic »if ( ibim za 
rf:, w f[rai>rle or dow wilb 
•. ULifv' m' CO ledrti pried <fni- 
.-■.*. 'icomble (oralhing, CAirif- 
•iiiffjiiHtiiLa, he betook hliu- awVTSY, *. 1. ealching, 

■Lpnbeniül« tail. 
JIBA, ron/. exKpl, onless. 
^<t}gf Uqo sTobic, thyha ie 
tp-mosetz, I caanoi da liunleta 

OTBA,r, «./■. «cCCEYBIE- 

OTR.«; SI5— Cm^BOTACsiE, 

»IC SI^ , »e sie , r. inst, in rci^l 
■ ül bt>, to swiuB or waieto 

'JIB.VXIE. A, «.n. swlnging, 
■flu. — potcOwU, Ihe Ewinging 
-lurrliBe. — <oil^i, tbc rackiug 

'.SmAti.iiAii. v.unp. CIIY- 
'.tzc, v.prf. lo mlu, tn bil. 
»: {flu, U> mlu ilie mark in 
yfiaf, Chfcalitif, zenapif' 
'uMi itrsalach, aiti rasu nie 
ifM, be boasls Hut ho sliot 
fjni ilmes wllhnut a niiss. — 
;MMn«, U> Tail in vne'i wonl or 
naae. Cxlovoitcsa rzets jcst 
S^ioc, all mcn irc subjKt lo 
i.3t*> — »u-ego obowiifsku, (n 
fi in oae's duty, — rirmiHit or 
WUaiCTC s>f fiacEdi, ta brrak 
~ ippoinUuenL Chsbiia go nu- 
v-.-n , tuf bas bccn <liMr>pninicd 
kts cipcciailan. thgbilii uro- 

ai , thn crops failcd itr inisrar 
.ViL- chuhi tit izuhiaiirii, 
^||■ irllt be nangi^d «itbniit fail. 
-jri-HiniV DIU rlnjhiUit yuuhavc 
u>nxl lilm a grleti>us uCTRiire. 

CU YBKO . CUnKI , lee äZYB- 
U.S2)BKL 

CHyB.NOS(:, 1, >.f. liaUeoc» 
bliil or idIeü. 

CHYB-NY, *, 1, fnluiag, ralllng; 
Iidiuppalotiiig, baTOlng. — atrsal, 
ihM »hoL 

CBYC! onom. hop! Chifcprzfj 
W.twlandcd on ibeoUier sidc 
Kib^ (litcb ai a luap. 

MVCH.ü,«.m. mwr.gigRlp, 
ti«(siM; (II nuaJ ckychfi, you'll 
tt !■ DO Iiumour far liugbing. Tc 
•if rAyrAy, tbat i» no outler fol 
billilBg, tbat Is HO trUUag biuloem 

CHVCHOTAC. «W checho- CU 

CHYCflOTRA,!,*./'. 1augbt«r, 
9 laugliiiig «Toman, ]cercr, meiry 

CIIVL. i' , I. ni. cfivic (pliyiioK); 
3)cininciiipta»,liii].äMtiiui7i!fI[i, 

posi'll ti> 1I1U tfjei uf all, hc (Cn- 
turpd hii lifc and fcirtuiii. 

CHYLlti L«, r. (Flip, tn beiHl, In 
bOK. — ji'f , üi Iwnd, 10 »Uiup; 3) 
tn be nn tbe d«cliiic, to deeaf. ^ 

zxiäyC. 

CinLKIEU. a'fr. In a siwaklng 
mannrr. Wi/mkniic sif ch'ßkiem. CEIVTHEK. RIA, CIIYTnZEC, 

Pi7f:*, J.m. a cunninft lilade. To 
chutn-k iiirludti,\fisasl\ rogup. 

ClirrUO - CHlinZE, adv. 
cuniiiiiglv, cranil)-. 

CIIVTROÖC,!,» 
crariiiiKsa , idiiicss. 

CHYTllY,A,i, cuunli^.craTiy, 
ily. 

CriYTRZEä, RZEit, v.imp. lo 
grn» niiinliig. 

CinzO, .i((f. swiftly, ninihly. 

CllVgOSi;, I, *./. swifuiias, 
nini)ilpni"is, OcelilC&s, vrlocily. 

CIIVZY, A, E, swin, uiinblc, 

IlerL 

Cl ,nbr.^ TOBIE, for you. ditl. 
of TY. 

i^\\C, TKi;, iM'mp. to hR«, to 
fmllc, lo slrlko. — (t> kiiivtily, 
lo ciit in picccs. — koga prsi 

Ihp face.— rfrscuN), to feil or c 
down trers. — komu pniiwff , 
teil nnc tbe piain trulli. C't'/f iiiii 
K' ijloKf , hc MuniR or siriick i: 
on ihe hcad. Tnie m'isiirn, hc 
daiim ltM> manirki. Taif kirtich 
po kiflirhu, bcijuans, be lo»rs 
»n aianv glaucs ofllquor, hc gulps 
Ihrm ilown (fnm.). 

('Al[(i,v,i.in, draughl;!)rourac 
or H)ac<! nf llmr , inliTvaL W ciif- 
jfu (/diu , In Ihü cnurae of ihc day. 
— »iVlIni, draugbl of air. ('.inij 
czyli przclntiju-tinir. plnknic, ilio 
passagc nr iiilKratinn (ifliltda. bal- 
iz'j ciqti, rnjitiiiuation , wi|iii' 
JrilnijM ciqgieni , at onn sli'uLi: < 
da>b. 

C1A0IEM=^ CIICLE, ade. co 
Um I all}', 

rMCtX^.,1, :<./'. dilaübilliy, 
durlility, rilitasibiliiy. 

Cl.\til.Y, A, i, oiiitinual , lnr»r> 
conslant CIE 31 ni.\til.Y, A, i, oiiitinu 
«. f:iti0in ((ose, lYijf.j, 
il aiisliruMiii ibltor. CI.l(iN.\('., n, i: ipmf. mdraw, 
in |iitl] 1 ;) (n duale , to rxlrnd. 
koga Sa pln$zri tiib zu rt/kn 
lo pull onn by tlic cloak or liy 
»lecvt. — koijozaiiizy, lopiill on* 
by the cars. — tcodf , to draw wa 
tcr, — lolenji], %•> draw a Inten-, 
— korzijsc. In dt'rivc a bcni-Dl. 
tn reap an advaiiUigc. Kniiit c( 
1CÖ3 eiqgnif, boH«s Ihatdrawi 
cart. lV(i;»*-ü ciijijiifto w Iq »Irojif 
tbe army ni.irclii'd ur nenl toward 
lucfi t place. CIACOWY, tee POaAjGOWY, 
CIGOWY. 

CIALO, LA, it.n. body, llesb. 
Boic Cinto, Cnrpus-ChrUM-day. 
Ziiwiie idsie zu citQUi jnk eien 
sa ciiilfm, rnvy Is inM'parable 
froni vlrluc as kliaduw U from bo- 
dy. Mn ktzlnittie riatn. Im ha 
wril shappil uiati. (.'iiifii itiebie- 
"■;rf , cclciitlal bodk's, »tars. 

CUI'A, PT, s. m. drUcUtr, mllk- 
sop, huindruii). 

ClAl^vä.rAii, e.iinp. lo tfrike 
9]owly,H'ltb aiiajip. Ciaim grorh 
dapu kaputlu , a pcrsnn whu nn- 
vcr tbitiks for blniwlf, bnt alirays 
adopts tbe opinions of lliose prc- 
-nl ;pr,ir.). 

ClARKA ,1,1. f. Chili , 5huddcr. 
Az nuf aiirki przicliodsff , il ma- 
kcü my äkln rrurp. 

tIAIlLATA\. A, «,m, niounte> 
bank , qiiark, rharlat:in. — piilUu' 
t'siiy. apvlitical quack. tce SZ.V11- 
BIKKZ. 

ClAtiMNA , KT, «. /: stralt,frilh. 

riASNO,ntit-. slraillyiiarroKly, 
llghUy. 

c:iASXOSC, I, s.f. sir^inws. tliickkknlled fi'lloir. Ziipftlsic ko- 
l„ w ii.n/iy ki/l tiih III kiisi rtfl , 
leavp iinc no bulc tu crivp out 
lt. — dliiii, a i'lusr-nsdid man. 
'.'iDKiio IN», he tx plndiud, rcdu- 
»d to Ktraits. 

CIASTECZKO = ÜASTKO, ka, 
i.M. ifim. cakr, iiastr)'. 

CI VSTO, TA, «. II. dough, past«. 

Cl\7. 'CflZ.\, iv, t.f. prcgnaiH 
cj. ii'iia jrija w riifiu SMtaif, 
hLs «ifir <% blR «IIb rhllil Ol- üi tbi^ 
family way. Ziift'iiiiln liib Siuzla 
iviiiiif ml tr^erb ininirey, »liu 
Ik giiiii^ llirpc montlis wllh chlliL 
Zfwsf.i II' li'iif ml »iego, lic bas 
gut her wllh cliild. 

rM:H>ir:/A:v,,idv. sitiMiiiy, 1» 

Moalib. Zrohil lo — lic dld it im- 
diThaiiil. MMeiif o (i-tn — il is bot 
whlspi^ml alMitiL 

ClCnO - I'ÜCICHU, ailP. älim- 
lly, <iiii.'lly; I) in n low vnicp. 
Z lieh'! i>i;k, a üissi'mbliiis kiiavu, 

CICIIOCHOD,*.*.!«. slulh. 

CICIIO^C, i,s.f. stillness , si- 

(;u';iircii\Y -■- ciaiiiTKi ■-= 

CICiUTRVKI ^T f.ir.HlHIE.SKI, 
A, E!.<|iiiiP!,till.&liicksliII. 
CICHY, A, E, sllll , qnlM. 

,;iF, s\, V. imp. lo run ur Icak, 
Cii^zumu z nosa, ha aoüc rtii» 
ur dropik l.'kize = diichu. Ihn 
i^vM drop. Urezkn dekgca, a 
luakv cask, 

ClE,CIEniE,sfaTY'. 

CII-jClE.iA, g.n. cut, slroko. 
bhm. 

ClliCIORKA.i,«./'. hcnofihe 
bcalli-rnck. 

\ citclc. 22 CIB GIECZ, T, $.f. fluid, fluldity. 

GIEGZENIEfiA, <.fi, runnlog, 
droplnf;. 

CIECZKA , Kl I <. f. the season of 
rutUns;. 

CI^A, Gl, stripc, lasb. Dastal 
ci^giy {fam,)y he has bcoa trounccd, 
toundly horsewbipped , severcly 
punished. 

GIEK,<mCIEGZENIE. 

GIEKAÖ SIIS« KAMsii;, v,imp. 
(said of wolvcs and dogs), to go 
proud. Suka cieka «if , a proutl 
bitch or a buch Uiat gocs to bcat. 

CIEK^CZKA« I, s.f. See DIE- 
GUNKA. 

CIEKAWIE, adt% curioiisly, In- 
qulsitivnly. 

CIEKAWOäCi, 1,5./". curlosUy, 
inquisitivoncss. 

CIKKAWY, A, E, ciirious, in- 
quisitivc. Za nadto ciekawiu ovci^ 
curloiis. 7(1 ksiqzka jest oanizo 
ciekawa^ this book is vcry inte- 
resting. Pokaz^ ciekawy jestem 
ioidziec co zrobiM^ sbowme what 
tbou hast done , for I long to mc lt. 
Pan — , an in(|iiisitivc rellow. Pani 
— a, an inauisiüvo woman, « busy- 
body (fam.). 

GIEKLO!>ti, 1, 8. f. fluldncss. 

GIEKLY, A, E, fluid. 

CIELAK, A, GIOLEK, tiA, 8.nu 
bull-calf. 

CIEL/\TKO, KA, «.II. dim, a 
litlle calf; 2) a moon-calf , a ninny. 

CIKLI^ , KCiA , $, n, ];ta , pL cair. 
Becsec jak — , to cry like a 
sucking calf, albo Hke a church 
spoui. 

CU:LEC,lca, s.nL üiemoltcn 
cair. 

CIEL^CINA, NT, 8. f. GIEL^ 
GINKA, Kl, dim. vcal. 

GIELl^CY, A, E, ofacair. Pic 
czcnia cielfcn^ roast vfal. Sköra 
— , cairs Icatbcr« Nogi cicl^co^ 
calvps* fcrt. 

CIELESME, adu. bodlly, corpo- 
rally ; 2) carnaliy, scnsually. 

CIELESiNOI^, 1^8, f. carnaUty, 
Bcnsuatiiy, lust. 

GIl:LKS^Y, A, E, bodlly, corpo- 
ral ; 2) cimal , sensual, lustful. 

GlELlO Sllg, LQSii, v^imp. to 
calv6. 

GIELIC A ,€¥,«./: CIEUGZKA , 
KI, dim, hei for. 

CIELISTOSCiiS./: corpulence; 
3) fleshcolour« 

GIELISTY.A, E, fleabyiplnmp ; 
3) fl<'shcolourcd. 

GIELN Y, A, E, big with calf. 

ClEMI]^, EMA, s.n, thccrown 
or top of ilie licad. Nie w eiemic 
bity, hc is not casy to bc dcceived 
or impoüpd upoo. 

CIEMIl^r.A, Gl, 8.VU a tlre- 
fomCi dull ffilow. 

CIEMIK.M(JCHA,cnY, s.f. thc 
fcurf or i^cab oii chUdren's bead, 
crusl , rsriiar. 

ClL.Mn:itZYCA, CT, s.f. helle- 
bore , snrpz<'Würt. 

CIEMII-ZCA, CT, CIEMIl^Y- CIB 

woe to the oppreflsora! 

GIEMNAWÖ, adt7. dosklly. 

CIEMNAWY, A, E, duflkish. 

CIEMMA, I, 8* f. darkneu, 
obscurity {poeL). 

QEMNICA, CT, 8. f. a dark 
prison. 

CIEMNIEC,iriJQ, v.n« togrow 
dark; 2) totarnUh, to growduU; 
3) to grow blind , to lose the slghL 
Ciemnieje^ it bcgins to grow dark, 
il draws towards night. Kiedy ro- 
zum ciemnieje^ when the reasoo 
is darkcnod. 

CIEMMUCHNY = CIEMNIÜ- 
TKl ^- CIKMMUTEXKI « CIKM- 
MMLSIESKI— CIEMNIUSIENIE- 
CZKI, E, intensive, quite dark, 
dark as night. 

CIEMXO, adv. darkly, dlmly, 
obscurely. Tu ciemnoiak w fcomt- 
nt0, it is as dark as pftch hcre. 

GIEMNOBLl^KITNY, A, I, dnt» 
ky-bluc , dark blue. 

CIEMNOGZERWONY , a, B, 
dusky-rcd. , ^ 

CIEMNOSti, I, GI£MNOTA,TT, 
«./*. darkuefls, obscurity. — oczu^ 
blindness. — pici , darkness of com* 
ploxion. Ciemnota% ignorancc. 

CIEMNOZIELONY, A, B, dork- 
grccn , sea-grrcn. 

CIEMN02ÖtTY« A. B, dark- 
ycUow, filomoL 

CiEMNY,A, E, dark, dhn, ob- 
scurc; 3) blind; 3) IgnoranL Prth 
roctwa^ujyracznie sawsze byly 
ciemne^ the prophedes, thc oracies 
wcro alwaytdark. TenpiaarZ'^^ 
thisauthor isobscure, affects ob- 
scurity. 

CIEN, lA, 8.m. shade, sbadow; 
3)CIENIE,iöw,p/. 8pirit,gbost, 
Dianes; 3) protection, shclter; A] 
a stufTed bird by mcans of whicli 
other brids arc decoyed. Drzewa 
dajq cieri mily^ the trees afford a 
plcaking shade. tycie jak den mi- 
ja , lifc passes awäy like a shadow. 
Ledwie den z nteao zostaU he Is 
but the sliadow of iiimsclf , of what 
he was, Cieii tego czem byiem nie' 
üdySj the goast of what f was. L^ 
(a'c «tV ti;/aAne0O denia^ to be 
afrald of onc'a own shadow. Pod 
deniem tak votfznego pana^ un- 
der the shadow of so powerful a 
mastor. Majq, tylko den tvolnosd^ 
they have nothing but the ahadow 
of liberly. 

ClEN10WA(^,NiuiQ, r.tmp. to 
shade, to blow diffcrcnt coloura. 

CIEMOWAME, IA,5. n. sbadow- 
ing. 

GIEXIONVY, A, B, of the shade. 

r.IEMSTOäC^, 1^8. f. shadiucss. 

GIENISTY, A , E , shady, sha- 
dowy. 

CiE\IlJGHNY=« GIENR'SIENKl 
= CIEMÜTKI = C1EMÜTENKI= 
GIEMUTFMEGZKI^A, v., inten- 
sive, vcry ihin, tcnuous. 

GIKNMK , u , £. 7/1. a shady ^t 

CIE.\KI,A, K, thin. 

GIKNKO,(](/t\ thinly. r^/::t/i^^yd, if« , /'. tMp. iocp-l UEyKO^sOGl, a, b, thlihtegicd. CIB 

GIBNKOÖ£, u «• A thlnnen. 

GIENKUSZ, A, «.m. ümU beer« 
table beer. 

GIEPbAWOSä, I» 8. f. luka- 
wanness, tcpfdity. 

GIEPLAWY, A« B, lukewam, 
tepid« 

GIEPLEu, LBiB, tMU to grow 
warm. 

GIEPUGE, puc, f. A hotbathi. 
868 LAZIENKI. 

GIEPLIK, A, «.m. caloric 

GIEPtO, adv, warmly, warn. 
TrzynuU si^ deplo^ to kecp onc*« 
seif warm. 

CIEPi.0, LA, GIEPLOää, I , f n, 
warmth. 

GIEP&OMIERZ, A, #.tn, tbeiw 
mometer. 

CIEPLORODNY, A, b, calorific. 

GrEPLUCHiNY==Gl£PLUTKI^ 
aEPLLSIENKI,A, B| intensive I 
vcry warm. 

CIEPtY, A, B, warm. Trafid na 
deple noiki^ to findany one In 
bis bed. 

CIERLIGA,CT, 8. f. flax-brake. 

GIERN, lA, s,m. Ihom. GIER« 
NIE, nimpL thom*bush, brambles, 
brlcr. Zaklol sobie valcc der» 
niem^ bohaa had athora In hli 
flnger. 

CIERNIC, RiQ, V. imp, to enclose 
wlth a thorn-hcdge. 

GIERNIK, A, s.m, thomback 
{afish.). 

CIERNIOROG,A, f.m. bortt- 
back (a fish.). 

CIERNISTYorCIERNIOWY, A, 
B, thorny. Korona derniowa^ the 
crown of thoms. Jest to przed* 
miot ciernisty^ it Is a thorny polnt 
a ticklish case 

GlERPIEti/pn;, v.imp. to suffer, 
to bear, to cndure. Cterpiec 6öi, 
to suffer, to endure pain, to be füll 
of pain. — biedf^ to be in mlscry. 
— oöl ghunß Inbnoqi^ to fecl a 
pain In one*8 head or foot. Dia nte- 
dowozu zywnosd u^ojsko wiele 
nderpialo pndczaspochodUy the 
army suffcred a great dcai on lis 
inarch for want of pro^isions. 
Cierpiec^ wyderpiec obl^zenie^ 
atak^ to stand a siege, to slaiul an 
assault. CiVrpif , loidzqc debie 
w tem pohieniu^ It gricves mc to 
sce you in tliat Situation. Zhozc 
ucierpialo (oddeszczu) bardzo^ 
thc corn has suffcred groatly or is 
vcry much daniaged. Nie mog^ 
derpi8cgo^ Iran not abide, or 
cndure Uiat man. see ZNOSIC, 
ZNIE^CSCIKRPIEti. 

CIERPIEMK, lA, s.n. snffcrlng. 

CiEBPIF^TLiWO^d, I, s.f. long- 
sufferance. 

GIERPKAWY, A, B, somcwhat 
crlbbcd. 

GlERPkl, A, E, crabbcd, sour, 
tart; 2) pccvish, surly. Ten es/o- 
wirk jest — , Ulis man is vory nn- 
trarLihio. 

CIERPKO, adv. ciabl)Pdly, 
srnirly, tartlv; 2) pcevisliiy, sur- 
Uly. 

QEPIkOSC^i, 5./. craljbcdneas. too 
am, saU«iiiieas of temper. ^ o- 
m, Urtness ef fMt» 

OERPLIWIE, odo. piUently. 
htit fny^odf cierpUtcie^ to 
»ca e's misfortune paticntly« 

(BXPlIWOäC^ I, «. /: patience, CRN 

aertamif} S}U0mi, that lies heafy apoB ny CERPLIWY« A, Et patienL 

OEIiPN^ti« 2«^, o.fi. to grow 
XL .Vogi mi eierpnq, my legs 
KMlfLMtfDRCTWIEd 

OEBAIi» CIOSAC« 8z«, V. fmp. 
zkeir, to Square« 

QESIELCZYK, A, f.fn. Jour- 
tpia , carpenter« 

OEglfXSKI , A t B, of a carpcn- 
b— ro6o(ci, earpcntcr's work. 
-pmoenile, carpeDter's mate. — 
mvhotniey^ carpcnter's crew. 

OESIELSTWO , WA , «. t). QE- 
SUlA « KI , tf . /*. carpenlry. 

OE&LA, LI, «.m. carpenter; 2) 
feittwet}, eerambyx. 

GFSI.ARKA , Kl« «•/'. a carpen- 

OE^, 1, «. f. stralt, narrow pass, 
• ifirBlty, «tralla. 

OES.VINA, See OAäNINA. — 
f^ilarfto, ttae stralts of Gibral- 

ÜBSZYC , sz^ 9 V. tmp. to cnm- 
iT!. to coDSole. — $if , to bc glad, 
»ffjoice, to deUght. Ciessycsi^ 
y^^jjacioimi , to enjoy one^s seif 
^ one'» friends. — fvczesnU\ 
Laricipate plcasure, to promisc 
v'i telf pleasure. 
OESZYCIEL« A, M^nu secVO* 
ZSZYCIEL. 

QETRZEW, lA, #.m. black 
r <y^ h eaih cock. 
Ct^, See Cli^d CtVry ;wt, 
V is lipsy, a little flustcred* 
CI^A « »«e CI^^A. 
CI^2AR, üf «.fn. wHght, bur- 
«, k»a<i. 

a^ARNOt^, <e0 GI4ZA. 
O^ARNY, A, E, pregnant, big 
»Uhrhjid. 
Cng^Eä, tefQ, V.TI, to grow U^kKi^ A, K, welßlity, l)ca%7, 
FttWous; 3)bard, difllciilt; 3) 
; p^Toii9. — ff pracOj a hard wnrk, 
ipafnfal labnur.— t oboiciqzak ^ 
iioii&oDie, laboiious study, task. 
-»if csoAy, difTicult, hard, bad 
liBcs. — t c9U)tciek , a harsh , un- 
ktürm man. — «fy/, a niggcd style. 

CIJ^KO , adv. bcavHy. — nam , 
•e are in a criiical Situation. 

Ci^iKOBOERZ, A, f.m. baro- 
•^trr. 

CI^ZKOSC, I, «. A wcfght, hra- 
Tiaett, graii&ty; 2) hardnpss , dini- 
CBlty;* 3) doluess, unwieldincs5. 

CIJ^YC , iK • V. 71. to wcigh , to 
* or lle hea\y, to hang licavy. To 
mi n^zy na »emin na «mn/V/im, 
i*. U^s lr<*a%y iipnn iiif heart, lipon 
rot foii'^ci-iicf*. JniIUni{*zii nn ;»»- 
h'iht^ ihnt moat lies Iioä^y upoii 

Ihr Momacli. Sekret mu oV/rj/, a > , 

vrrci is loo bca*y k>r him, isalluHcr. O'^oznu-n — ,' black-güard 
^HS^i ^fpoo ^^' To mi cifsy na l tbc stragglcrs of an amiy. hearL VVi/sf fpeJIp— na glotcio zbro* 
dniarza^ the crime bears heavy on 
tbc hearl of thccriminal. 

CIOLEK , 8ce CIELAK. 

CIOS, u, 8.m, stroke, blow; 2) 
misfortune, calamlty; 3) freesto- 
ne. Zadac — , to dcal a blow, to 
IcTel a blow. 

CIOS Aä , See QESAO. 

CIOSOWY, A , E , hewn. — Jko- 
mief'i , hnwn stonc , frco-stone. 

CIOTECZNY, A, E, of ihp aunt. 

CIOTKA, Kl, Ä. /. CIOCIA = 
CIOTüLA = CIOTüMA, i, dim. 
aunt 

eis, r, «.w, ycw, ycw-trec. 

CISAWY, A, E, of a chcsnut co- 
lour (horsc), 

CISKAC, ka, v.frcq. CISN/\C, 
Nf; , V. iusl, to throw , to cast , tu 
ding, to liurL — kamicnic, to 
throw stoncs. — pocisk^ to cast, 
fling nr hurl a dart. -^promienit?^ 
to cast bcaiiis. — 6/asK, to cast a 
lustrc. — pieniqdze^ to throw or 
fling away onc's nioncy. Ciskac sig 
zc zlosci^ to frct, to fly in tu a 
passlon. — sig na ogich iciröd 
nicprzyjaciöl ^ to nin hcadlong 
among thc cncmy. Cianqc si^ na 
koijo , tu fall foul upon onc. — sIq 
komu da «ögf, to cast ortlirow 
onc's seif at anothor's fcct. Morzc 
ciskah nami przcz Irzy dni i no- 
f?/ bcztislnnht^ wc wcre tossod 
on ihc sca for thrcc days and thrcc 
night« running. 

CISN^O, NQ, r.fmp. to press, 
to sqppzc, to pincli. Trzcwiki 
mnie ci.wq^ niy slious pinch mc. 
Cistufv ko(jo zu r{'kfi^ tu s<|u«o zr 
onc's hand , to shake hands wiih 
hini. — da piersij tu clasp to onc's 
breast. Cisnie «/(• w dobrc totca' 
rzystwo^ hc insinuatcs himsolf 
into thc best conipanics, or hc 
thrusts himself in cvcry whcrc. 
Cisiiq nns podatki ^ wc arc ovcr- 
whrlmcd with taxcs. Cisnqc biq do 
czetjf)^ to flock, throng or crowd 
to, 'irifz^dzie sif cisnie^ hc intru- 
dcsorcrcrps in crcry whcrp. Itoznc 
mysli cisn^'hj mu si^ do yloicy^ a 
thousand tlioughts rushed upon his 
mind. 

CISOTITT, A, F, of thc ycw- 
trpp ; 2; likc Ihc colour of that trrc, 

CISZA, szY, .9. f, stlUncss, calni- 
npss; 2) qiiictiiess, trauqullllty. — 
morsku , a calm at soa. 

CISZKIEM, adv. sllcnüy, by 
stoallh. 

CILCIA , I , s.m. a word of cn- 
dcannrMit in spraklng tu littlc dugs. 

(:nXirBABKA,Ki, 8.f. blind- 
man*$ buff. 

CIL'LAC, lam , i'. imp, lo scrape 
up , lo savc or lay up. ^iijn z (cyo 
CO uciula, hc Hves lipon iiis saun{i[S. 

CirPA, PY, s.f. a lUdo paliry 
nuMii; 'J, iirjson-ruoui; 3) iiliy man, 
a i««; il.'ir honhy, 

CIUIA, iiY, s.w. ((tbsolclo) , a 
retnlii'T lo ihn r:iin\} or camp lol- 1 CO SS 

CIURCZEC, «9, v.n« toguab 

or nin in a conUnuous stream. 

CIURKIEM , adv. in a strcanu 
CIZBA , BY, 8, f, throng, crowd« 

CIZMY, tEM , pl. balf-boots. 

CKLIWIE, adv. nauseoiialyi 
squeamishly. 

CKLtWOäC,!, 8. f. nauscoiia- 
ncss, s(iucamishnc8s, qualm. Ai 
mif ckliwosc bierze 8hiehajqc de» 
bie^ thc hcraing of your words 
makcs my slomach rise« that kt 
disagreeable, nauseous. 

CKLIWY,A, E, nauseous, squea» 
mish , fulsomc. 

CKN.\ÜSI15 or CKNIÖ Sllg, fh 
imp. tu havc a squeamish stomach. 

CLO, CLA, s. 71. toll, custom« 
hoiisc, duty. Ptocic — to pay the 
custom. 

CMA , CHT, 8. f. darknes; 3) {an 
inst'ci) , moth. — ludu , a swarm of 
peoplc. W crnach noct/, through the 
gloom , ohscurity of the night. 

CMKIVTARZ, A, 5.771. church- 
yard , burial-!(round , ccmctcry. 

(^.MlO, CM 11;, tMTTip. to dafkcn, 
to diin, to obscurc; 2) to dazzle.-^ 
8if , to grow dim or ovcrcast. Cmi 
inu si^ w orzach^ hc is dim-sighted. 
Cmi mu sig iv f/^otoie, bis Ideas 
arp not quitc clcar. 

CMOKAti, KAM, V.u. CMOK- 
N.\(! üii;, v,7n5r. to smack wltb 
the Ups. 

CNOTA,TT, 8. f. virtuc. Jeslto 
cnota 7ind cnotnmi trzymacjfzyk 
za zfbami (prr>t>), thc grcatest 
\irliic is to hold ouc's tongiic« — 
w koniu, to p5/V, tlic (lualities of 
a horsc, of a dog. Z koiiwcznoid 
rohic cnotQy to niakc a ^iMuc of 
nccPsMiy. 

CNOTLIWIE, adv. vlrtuoiwly. 

CNOTLIWOS6, 1, s.f. virtuo« 
lifo , In VC of virtuc. 

C.NOTLIWY, M, E, \irluous. 
CNV, A, E, upright, worthy, bo« 
noiirablc. 

CO, fjen. czEGO, dat. czemü, 
acc. CO, instr. cztm, hc. w czm. 

1) Hclat. pronoun. what. Zicai 
CO ci 77iöit'if , mlnd what I say to 
you. }Vcz CO ci s/f podoba , tako 
what yon please. Ate wicsz na 
rzvm zalczy praiodziica przy* 
jtizh^ yon do not know whercm 
(ruo friondship lies or in wliat it 
consists. 

2) Inst. pron. Coo/iTnöioi? what 
docs hc say? Co to za czhwick? 
what man is thi:>? Czcgo chccsz? 
what would you havc , or what do 
you want? Co ci do tego? what is 
that to you? 

3( It Is uscd instead of thc re« 
lative pronoun KTÖRY, A, e, and 
is rcndcred into cnglish by : tliat 
^\ho,which,wbat,andsonictlmes Is 
not iranslated at all. Cziowiek CO* 
arir r/o tcidzidi^ the man that or 
wli'tiii yuu sriw. Knhicta CO jq ko» 
«7jr/T?i, tlin n«»m:in I 1o\p. Mirjsce 
t'ojr.sl 7iicz>lniuu\ tlio vlaco wlvlc^ 
\:i vu\w\\vAo.suwo, \\.,^\uti\;a o^i; mV 
»biciuit , V\\c U^vAv \N\\\t\\ "»iwv V^Qc 24 GOG CUD GWA 1 ei posylam^ pray accept of tbe 
prescnt I send you. 

4) CO TYLKO==TYLKO CO, 

flcarcply, hardly, no sooncr. Just. 
Co tyUio icymdidl te sloita , tlipsc 
words wcre scarcc out orhis mouth. 
Tytko CO shiicc zaszlo^ ruszyli^ 
imy wdalnzq drog^^ no sooner 
did the sun rise than wc sct out to 
procecd on cur Jourucy. Tfjlko ro" 
imy przyszli^ wc arc Just come 
In. Tylkdco iMfi^/i , thcy ha vc Just 
fallen asieep. Tylko co z nim mö- 
tn'/tfm , I sf)oke Just nnw with him. 

5) TYLKO CO, ncarly, well nigh. 
Tyiko CO si^ nie zabU^ he was 
near or well nigh be ing killed. 
Tylko CO »ff niepoczubili^ they 
had Hkc to havc gonc by thc cars 
togetlier. Tylko co no nie totdac, 
fae will come by and oy. 

6) CO — TO , stand for IM — 
T£M. Co Stars zc wino to lejisze^ 
tbe oldor wlne is, the bctlcr It is. 

7) CO— TO, is somctimes ren- 
dered by : Instead of. Cohf miai 
jtracoivac to si^ bawi^ instrad of 
working hc piays. Coby mialmi 
daö zhta to mi dal srrbra , in- 
atead of gold hc gavc me silvcr. 

8) CX), Stands for : ILE TYLKO, 
ILE JE NO. Ucieka co mu sil sta- 
j0, he nuis a.s fast as his Icgs can 
carry him. Bil co sil^ hc stroke 
wlth all his mighL 

9) CO, bcforc a Substantive de* 
noting a certain pcrlod of time is 
used instead of KAZDY, A , e. Co 
dzten, cvery day. Co drwji dzicn^ 
every otlier day. Co ktcadrans^ 
efery quartcr of an hour. Co pöi 
godziny^ cvery half an hour. Co 
toieczor^ evcry cvening. Co noc^ 
every nighL Co miesiqc^ cvery 
month. Co rok^ cvery ycar. Co 
aloiva to rozum^ c«cry head has 
Its own undcrstanding. Co siff sta- 
io to sie stalOj wliat is done, is 
done. Bffdz co bqdz^ whatever 
evcnts inay happcn , bc as it can. 

10) CO INNEGO , somcthing 
eise. Möwmy o czem innem^ let 
US spcak of somcthing eise. To tvca» 
le CO innegoy tiiat is.(juilc anotiicr 
case. Co najrychlej^ as soon as 
possihlo. 

CODZIEI^=CODZIENNIE, adv. 
evcry day. 

CODZIEXNY, A, E, of cvery day. 

COFACi, FAM, r.mip. COI-Tf^C, 
ir^, V. inst, to withdraw, to rctire. 
— sloti)o , to call in or call back 
onc's word. — co »ip powiedziulo^ 
to rctract what one has said , to rc- 
tract an opinion, to rccanL Cofnql 
füojsko^ lic withdrrw his forccs. 
Cofnij powöz^ put back your 
coach. — «iV, to withdraw, to fall 
or draw back , to shrink or start 
back. Cofnij «if, stand back or 
draw back. Lmysl nasz cofa sig 
na mysl o smierci^ our spirits are 
apt to shrink at thc thought of 
death. Jhz si^ stalo^ nie mozna 
sifcofnqc^ the business 
iJbeiv is ßo going batk. L_ amanwho won't go back, what-| GÜDOPRETY, b60, «.in. (ep|. , nie mozna 
less is done,l 
k. Ten czXch] ever proposal you ofTer. 

COFNIENIE , lA , ». n. retract. 

COGODZINA, adv. hourly, every 
honr. 

COKOLWIEK, indef, pron. a 
Utile, bul litllc,cver5o littlc,2) any 
thing, whatever, whatsocver. Cdy- 
bym Ityl mial cx)kolwiek czasu^ 
had I had but ever so litlic time. Je- 
zcli w czemkolwiek uchybisz , if 
you fail evcrsollltle. Dujmi cokol- 
irifik chU'ba^gi\e nie a suiail bit of 
bread. Cokolwiek nastqpi^ what- 
ever evcnts or whatsoever may 
happen. Cokolwiek bqdz kottztO' 
tcac bgdzie^ whatever it may cost. 
Z(fodzg sig na tvszystko cokol- 
wiek postanouHsz ^ fwill comply 
with whatever you resolve upon. 

COMIESI^C, adv. o-ery month. 

CONOC, cvery night. 

CORA, RT, s.f. (used only in 
pnetry and elevated style) , daugh- 
ler. = CÖRKA. 

CORAZ, (chicOy bcforc thc com- 
parativc), always, still, more and 
more. Coraz robi sif pifknicjsza^ 
bhc grows prettier cvrry day. Coraz 
Icpifjy better and beitcr. Coraz 
yorzej^ worse and worsc. Zdrowie 
jnjo coraz sig pogorszn^ bis 
health grows worsc cvery dav. 

CÖRKA, Kl, «.A CÖRECZKA, 
CÖRUiNIA, Ri, df'm. daughtcr. 

COROCZNIE = COROK, adv. 
every year, annually. 

COROCZNY, A, E, of evcry year, 

COS, indef. pron. somcthing. 

cot? inter. empbatical particlc, 
what? 

CUCHorCÜCHN^C, n?, r.n. 
to stink. Cuchnie mu z g^by, hebas 
a stinking or strong breath. To 
mifso trochg cuchnie^ thal mcat is 
a littie tnuched. 

CIJCHMEME, iA^8.n. sünk. 

CUCICÜ, Bi;, v.imp. to rccovcr 
from a swoon. see BLDZld 

CUD , u , 5. m. rolracle , wondcr. 
Böguczynil te wszystkic cudn^ 
God has wrought all thesc mirarics. 
Obrnz cudami slynqcy^ an Image 
famous for thc miracles it has 
wrougiiU Czynic cttda^ to pcrfurui 
or to do wonders. 7o nid pigkno» 
sei ta kobifita^ this woman is a 
marvellous beauty. 

CUDACKI,A» E, odd, quccr, 
fantastical. 

CUDACTWO,WA, s.n. oddness, 
fantastical humour, cxcentriciiy. 

CL'DACZKA, KI, s.f. an odd 
whimsical woman. 

CUDACZME-- PO CUDACKÜ, 
adv. oddly, fantastlcally. 

CCDACZYä, czij, r.n. to do 
extravagant things. Coraz bar- 
dzicj vudaczeje, every day bc 
grows more extravagant. 

CUDAK, A, s, m. an odd whimsi- 
cal man. 

CUDNIE, adv. wonderfully, mar« 
vcllously, aduürably. 

CL'DNY, A, E, wonderful, mar- 
vellous, admirablc. 
CUüOg DAt s, n, porieot, prodigy. tbet of Mose) , with maglc wand. 

CUDOTWORCA,cT,«.m. per- 

former of miracles. 

CUDOTWORCZY = CDDO- 
TWORNY, A, E, mirade-working, 
wond<T-working. 

CUDOTWORNO^, ci, the po- 
wer or gifi of working miracles. 

CUDOWAf^ , sce CUÜACZYÖ. 

CUDOWiNIE, adi?. mlracu- 
louslv. 

ClJDOW.XOSä,!, «./. mtracu- 
lousness; 2) thc marvellous of an 
cpic poem. 

CL'DOWNY,A,B,miracuk)us. — 
obraz , a mirade-working iroagL 

CUDZIC, z^, v.n. to curry a 
horse. — nieprzyjaciol ^ \o thraah 
thc enemies, to tatber tbem. 
. CUOZOLO:^CA , CY, CüDZOLO- 
ZNIK , A , «. m. adultcrcr. 

CL'DZOtOZMCA, cy, s.f. aduU 
tcress. 

CUDZOLOÄNICZY = CLDZO- 
tOZNY, A, K, adulterous. 

CLDZOtÖZTWO, WA, «.n. 
adultrr\'. 

(".UDZOLOil'C, 1?, r. n. to 

commit adullrry. 

CUDZOZIEMCZ YZNA , NT, s.f. 
foreign nianners and fashion. 

CUDZOZIEMIEC, iica, «.m. fo- 
rcigiior, stranger. 

CCDZOZIEMKA , Kl, s.f. a 
foreign woman. 

CUDZOZIEMSKI, a, e, foreign. 

CUDZY, A, E, othor's, other 
peoplc's. Sie nalezy pozqdac cm- 
doeyo dobra , wc mu»t not covet 
thc goods of others. smncic si^ 
z cudzcgo nieszczfscia^ to ha 
sorry for other pcople*s or oiher 
men's trouble. Cudze kraje^ fo- 
reign countries. 2) CFDZE, isof- 
ten cnipioycd substantiveiy. Piie 
pozqday cudzcgo , dont co«ct ao 
ot]ier*s propcrtv. 

CUDZYSLÖVV, r, s. m. inverted 
commas in tJic margin of a book , 
quolalion. 

CÜG, u, s.m. draught of air; 3) 

— A'oni, a set of coach-horses ; 3) 

— to szachach lub w arcabach , 
a move at chess or draught& 

CrfilEL, GLA, s.m. rein. 
CUGOWY, A, E, of a set of 
horses. 

CUKIER, Kar, s.m. sogar. Oh- 
wacitkru^ a loaf ofsugar. — i;*- 
czmienny^ barley-sugar. — lodtH 
tcaty, sugar-candy. Fabryka cu- 
A'ru, sugar-house. 

CUKIEREK , RKA, s. m. comfit. 

CUKIERMA , I , «. /l a confeclio- 
ncr's Shop. 

CCKIER\ICA,CY,«./: Cl'KIER. 
MCZKA , Kl, dim. sugar-l)o\. CV^ 
KIEMCZKA , a confeciioncVs nifo. 

CUKIERMCTWO,WA, s.u. a 
confecÜf)ncr*s trade. 

CUKIERNIK, A, «.m. coafectio- 
ner. 

CUKROWAä, aoj«, v.imp. to 
sweeton with sugar. 

CLKROWACIEÖ , ciuc , V. ii. to 
becoQie swcel as su^. 6TB 

lar. 

WT, A, B, of sugar.— 
agar-cane. — groch^^ su- 
• smak , sugaMaste. 
u6w,p/. comüts^sweat- 

» V » #• m. basis of a pe- 

irr, s./*. halter, arope 

y thing fast. . 

'Ati, Mciil, v.tmp. to 

>S, ▲, «.iMu adogwith «eeCZWAL. 

TKA, KI, «./. qnarter 

part« — baraniny^ a 

ButtOD. — papieiUt the 

of a aiieet of paper. tee 

;?fIE , lA^s.n. exerclse; 
ioo ; 3) chastisemeiu, 

— naukowe^ Utcrary 
- duchowne^ spirltual 
■actice of virtue, charity. 
(^ , cziS , V. imp, to exer- 
ia tip , to instnict; 2) to 
3 flog. — ciaU) , to exer- 

body. — pamifc^ to 

pracüse one's memory. 
rs , to train up youth. 

to flog cbUdren. — si^ 
o «xerdse or practise a 
ainiersy^ to drill, to 
irs. 

s,m, tack, , A , «• m. oaiL Ifa 
he b a little crackcd, 
red. Tu jest 6wiek , that 
:. Siedzi w domu cwie- 
tepa dose at bome , as if 
Ued to bis chair. 
UINIA, I, s.f. nail- 

LRZ , I , «.m« nait<40iith, 

^, I, «./". quartcr or 

L Pufc cwierci iokcia^ 

a cniarter. 

:iOWY, A,E,conUining 

part. 

:R0CZNIE, adv, see 

JSIE. 

ZT.ECn AI, f'ntr. imp. 

.0 , CIERKAC, to chirp, 

C or (2 WIERKANIE,ü, 

rOWAG, TüiQ, r.tmp. 
or eilt into four parts. 
rOWAIflE, u, s.n. 
. 5^EraLsano oo na cwier^ 
be was coQcieiimed to bc 

i, «.nt. a half castrated 
y to cwik^ be is an old 
igae; S) a game at cards. 
A, LT, «./L beei-root sa- 
tIeaTes. 

SL, ILA, 8.nL goar, 
oiD , we<^ see KLIN. 
, «. m. uaed on]y In phir. 
^etfWsach^ to walk on ■/ CTN 

CTBOnniM, indecL pyx,' a box 
in whidi tbe catbolic pHests keep 
the host. 

CYBDCH , A , «. m. CYBUSZEK, 
szKA, dim. tbe sbank of a tobacco- 
pipe. 

CYBULA, seeCEBCLk, 

CYC, u, s.m. Chintz, cotton- 
stuff; 2) g. CYCA, p/. CYCE, teat, 
dug,nlpplc,pap. 

CYCAL, A, s.m. a suckling 
baby. 

C YCASTY=CYCATY, A, E, fuU- 
breasted. 

CYCEK, CKA, «.m. CYCKI, p/. 
teat, dug, nipple. 

CYCKOWY, 1, E, mammiUary. 

CYCOWATY, A, E, maniiniform. 

CYCOWY, A, E, made of cbintj. 

CYFERBLAT, u, «. fyi. dial- 
plate. 

CYFRA, IT, 8. f. (arith,) , num- 
ber; 2) cipber, nought; 3) dpber 
or flourish of letters; 4i) secret 
writinp;. 

C YGAN, A, s. m. gipsy ; 2) cbeat, 
bamboozler. Banda cygan6u\ a 
gang of gipsies. C^arny;a^ ci/aaii, 
of a swarthy complexion, likc a 
gipsY. Swiadczy st^ cygan swojc- 
mi dziecmiy it is a Company of shar- 
pers wbo voucb for one anotber*s 
bonesty. 

CYGANEK, HXA, «.m. dasp 
knlfc. 

CYGANlä , ifi^ , t7. mp. to cbeat, 
to quill , to banil>oozle. 

CYGANKA, Kl, «./. a female 
gipsy. 

CYGANSKI, A, E, of agips)'. 
tyje po cygoMku^ he livcslikea 
gipsy, he Is a vagabond. 

CYGAJ^STWO, WA, s. ru gipsies; 
2) cheal, bnposture. 

CYGARO, RA, 8,n. dgar. 

CYKLOPEJSia, A, IE, cydopic, 
cydopean. 

CYKORYA, Ti, 8, f. succory (a 
plant). 

CYKCTA, TT, s.f, hemloc (a 
p^anO* Sokrates i Focion skazani 
oyli na otrucie ofkutq^ Socrates 
and Phocion were condemncd to 
drink hemloc. 

CYLINDER, DBA, 8. m. cylinder. 

CYMBAL, u, 8.m, cymbal; 2) 
bum, bultocks. Dac komu w cym- 
bal^ to whip one*s arsc; 3) — la, 
a dull hcavy fellow, a booby. 

CYMBALISTA, iv, 5. m. one that 
plays upon the cymbaL 

CYNA, NT,«./, ün. 

CYNADRY, DRöw,<.p/. kidneys, 
see NERKI. 

GYNAMON, u, s.m. dnnamon. 

CYNAMONOWY, A, E, adj. of 
dnnamon, dnnamon-colourcd. — a 
laseczka^ stick of cinnamoo. 

CYNGIEL, GLA, s.m, trigger. 
Nie ruszaj qjngla^ do not touch 
the trigger. Cyngiel tej strzelby 
trudno spuszczä^ the trigger of 
this gun is very stiff. 

CYNK, u, 8. m. zink, spelter. 

CrmOWY, A, B, adj. madc of 
ziDk. 

cmOBRf ü^g.m, ciimahar« CZA! 25 GYNOWY,A,i, a<li.ortla.— e 
Mocsyma, pewter. — a lEopolma» 
tin mine. 

CYPEL, FLA, a.m. cape, pro- 
montory ; 2) flap ; 3) peak. 

CYPRYS, A, 8. m. cypress-tree. 

CYPRYSOWY, A, E, adj. of cy- 
press, made of cypress. 

CYRANKA, KI, 8. f. (a water 
fowl) teaL 

CYRK, u, 8. m. drcus. 

CYRKIEL, KLA, 8. m. compass, a 
pair of compasses. Kreslic koio 
cyrklem , to descrilie a drcle witli 
the compasses. Robic wszystko 
pod cyrme/, to do every tbing by 
rule and compass. Stolarski — , 
bow compass. 

CYRKUL, u, 8.m. district, pro- 
vtacc. 

CYRKULACYA, Ti, 8.f. drcula« 
tion. 

CYRKDLARZ, A, «.m. drcult- 
tory letters. 

CYRKULOWAä, ldii{, v. n. to 
drculate. see KR^ZYC 

CYROGRAF, u, s.m. one*8 0wn 
bandwriting; bond, note, Chiro- 
graph. 

CYROWAC, KüJQ, v.imp. to 
dam. — poficzocAy, to dam or 
mend stock! ngs. 

CYRÜL1CKI = CYRÜLICZY, A, 
E, adj. betonging to a l>arber-sur- 
geoo*s trade. 

CYRULICTWO, WA, «.n. a bar- 
ber-surgeon's trade. 

CYRULICZEK, czka, 8. m. Jour- 
ncyman barber. 

CYRULICZKA, KI,«./: a barber- 
surgcon's wife. 

CYRÜUK, A, s.m. barber-fur- 
geon. 

CYT, fn£erj. blst,hushl 

CYTACYA, TI, 8. f. dution, Quo- 
tation, summons. 

CYTADELA, Li, 8. f. dUdeL 

CYTOWAti, TUJ^,v. imp. to cite, 
to quote. 

CYTRA, CYTABA, »t, s.f. d- 
thara. 

CYTRYNA, KT, s.f. dtron, Ic- 
mon. 

CYTRYNOWY, A, E, of lemoo. 

CYTWAR, ü, s.m. zcdoary. Cy- 
tioarowe nosteme, worm-seed. 

CYWIUZACYA, TI, «. /: dvilUa- 
tion, refinemcnt. 

CYWILIZOWAÖ, zuJi;, V. tmp. 
to civilize, to refine. 

CY WILNIE, adv. in a dvil cause. 

C\'W1LNY, A, E, dvil. Pratco 
qiwilne^ dvil or. common law. 
Isnsic ubior cywilny ^io be dressed 
likc a private gentleman. 

CY WILNY, NBGO, 8. m. dvillan, 
not roilitaryman. 

CYWKA, KI, «./".CYWECZKA, 
KI, dim. spool, bobbin ; 2) cock or 
spout; 3) spindle; h) wire ror bares. 
= CEWKA. 

CZ^BER, V, 8. m. see C^BEB. 

CZAD, u, sm. the gas whicb 
exbales from buTüXtv^ ^vtn^iSk GZA 

^ 1) in iitned boat fiMinerly In 
use among tlie GoiBackf of the 
Dnieper. 

GZAL, ü, «. m. the rear. Wpadl 
X czalu na nieprsyjaeiela^ be feil 
vpon the ennerny*! rear. 

CZAMARA, BT, 8. f. CZAMAR- 
KA, Kl, ditn. B kind of coat with 
•trings instead of buttons. 

GZANKA, KI« s.f. tho branches 
of a bridle. 

CZAPGZYNA, HT, S.f. BBhabby 
cap. 

CZAPGZYSKO, lA« «.fi. a large 
ttgly cap. 

CZAPECZKA, Kl, 8, f. dim. a nicc 
Utile cap. 

CZAPECZ7nK,4,s.m.cap-maker. 

CZAPKA, Ki,a./. cap. 

CZAPKOWAC,icj^,o.n. (przed 
km)^ to Bland bcfore one cBp4n- 
band. 

CZAPKOWANIE« A» 8.n. crin- 
glng,bowing. 

CZAPLA, LI,!./', heron. 

CZAPLI, A, E, of a heron. 

€ZAPLOWATY,A,B,Uke a heron. 

CZAPMK, A, «.in. hosier,one 
who soUs hoslery. 

GZAPRAK, A, 8. m. saddlc-clolh. 

CZARA, BT, $,f» cup, bowl, go- 
biet 

CZARCI, A, E, devlltsli, dlaboli- 
cal. Cxarde 4ajno^ assa faelida.-^« 
jagody^ bella dona, great night 
Bbade. 

CZARNIAWY, A, E, blackish. 

CZARNIUCHNY » CZARMU- 
TKI ^ CZARNIUSIENKI =» CZAR- 
NIUTEI^IU, A, E, Intenaive adj. ve- 
ry black, Jet black. 

GZARNO, adv. in black, blackly. 
Czamo na biaietrij undcr black 
and white. 

GZARNOBREWKA, Kl, 8. f. = 
CZARNOBRYWA, w^^ a woman 
with black cye-browB« 

CZARNOBRYWY, A, B, having 
black cye-brows. 

CZARNOBYL, A, 8. m. (a plant). 
common wolPs banc or monk's 
hood. . 

CZARNOGtOW, D,*.Tn. (6o0, 
plmpernel, burnet. 

CZARNOKSIJSZia, A, B, of a nc- 
cromancer. 

CZABNOKSIQZNICA, CT, a. f, 
wilch, sorcorcss. 

CZARNOKSI^NIK, A, 8. m, ne- 
cromanccr, magldan. 

CZARNOKSIJgZTWO, WA, 8. n. 
necromancy. 

CZARNOKWIT, v, «. m.enchan- 
tcr'.vnightshade (a plant), 

CZARNOMORSKI, a, k, dwcUlng 
ncar ihc coasi of ibc Black sca. = 
CZARNOMORZEC. 

CZARNOOKI, A, E, black-cycd. 

CZARISOdC, t, H.f, blackness. 

CZARNOWLOSY, A, E, black- 
bair(>rl. 

OZARM'(:HA,cev, *.f. (ij/f MtVi), 
corn-cnrklo. 

CZARNY, A, E, bhck. — chhh^ 

black or brown bread. — przerzu' 

^, my^//g ghHHny forclHHlwgSt GZA CZC I CZARODZIEJ, A« «.nkeMhan«] 
tcr, sorcerer, wtsard. 

CZARODZIEJKA, Kl, 8, f. cn- 
chantcresft ; 2 a bewitchlng woman, 
cbarnier. 

CZARODZIEJSKI, A, E, endian- 
tinR, linwitching. 

CZAr.ODZlFJSTWO, WA, 8.n. 
cnchauünciu, witchcraft 

CZAROWAC, ruju, r.imp. lo 
enchant, to bcwilch ; 2} to charm, 
to ploasc, to dcIi^ht. 

CZAROWNICA, CT, $.{. wltch, 
hag. 

CZAROWNIGZY, A, 8, bewitch- 
lng, cnchanting. 

CZAROWKIK, 889 GZARO- 
DZIIÜJ. 

CZART, A,«.m.dcTll, flcnd, old 
Nick. jY/ccA cii^ czart porwie^ Uic 
dciirc or dc\ll takc you. Zawarl 
przymierzo z czartem^ he had 
entcred into a pact wiUi the devil. 

CZARTOSTWO, WA, 8, n. devi- 
lislmcss, dovilish trlck. 

CZARTOWSKI -= CZARTOWY, 
A, E, devilish, diabollcal. Czarto^ 
WC mieko (a planL)^ spurgc. 

CZARY, Böw, pL charm, spcll; 

2) phiitcr, love-potion. 
GZ AS, u,9.m. timc; 3) wcalhcr; 

3) igram.)^ tcnsc. Trawic czas na 
naurc^ to spcnd onc*s timc in stu- 
dy. Tracic rsaa, to lose or wastc 
onc's tiiiic. Powröcic w sam cza8^ 
lo comc back ju:>t in timc or In the 
vcry nick of Üuic. Wolny czas^ Id- 
aurc. Teraz jesi ivlainie cza» po 
(t'mif, tiiis is a favuurablc op|>ortu- 
nity. Jcszczo nie czaajigom^ the 
timc of figs Ls not yet. Za czasöw 
Ahrahama^ in tho tlmo of Abra- 
ham. Za oivych csa^öw^ in thosc 
timcs, in tliosc days. Za daumych 
rzaaöw^ lu uldcn timns. In times of 
old. In limcsof yore. Ott mepafnif- 
tnych rzasöv\ in times out of 
mind. ^V swoim czMie^ In proper 
time and plarc. Wszystko dobre 
w 9ivoim czasie^M is in gnod timp. 
Cifzkie C7CMI/, iroubicsomc, diffi- 
culuhard tlmrä. Pi^kny lub brzyd' 
ki (-2(1 s, it is flne or fair, It is iino 
or bad wcalhcr. Od czqml dn cza* 
au, from timc to Urne, now and 
th<*n.Ti/mcz(i«cm,mcantlmo, mcan- 
whilo. \Vöivcza8hib podOwczas, 
at lliat timo, thcn. Od owegn cza^ 
9(1, tlicncoforiii. Od tego tzasu na 
da/, hcnccforth, hcnccforward. Az 
do Icgo czostf, liitherlo. Do lych 
czas^ Uli nnw. Nie to czas^ out of 
timc. Üobrze czyj czas urzqdzic^ 
to 1)0 a good husband of one*s timc. 
Byly to 8ZCZQ9liwe csa^i/, tliose 
w'crc happy days. Za dawnyeh cza- 
86u\ in times of yore, in old cn 
times. Onego cznnn , a grcat white 
ago, 'lisa grcat while sincc. Po uic- 
ja kirn czasie^sanv*. tinie aflrr. L7r- 
gnci znsniri^ tovlcld tu llic times. 
In compiy wMli llu* lini«'S, to h»» a 
tiinp-wT^'-r. /'«»«/ihr, Imlir wsiim 
<';ri«. In n\rk t\w lUih\ \\szitfHkif 
utare cznify S(f r/ofTf, "all ii.n«'S 

/ ^arcgooi] u'}j('])()l'l lUji'on),^ ('<'?/- 
* by^mnie czasem or cficuami po« irz9boiwai^ If you Chance to mmi 

me. 
CZASEM,^ adt7. sometlmet. t» 
.GZASOBÖJ, OJA or CZAS(Vi 
BOJCA , T , a. m. prodigal of OM*f 
time. .E 

GZ ASOPIS =* GZASOPISARZ« A. 
8, m. clironologcr. ; 

GZASOPIS.\RSKI, A, B, chrUMi 

logical. 

GZ ASOPISARSTWO ^ CZA80- 
PISMO, A, a.n. chronology. 

GZASOWA(Ü, SCJQ, «. imp» 
(j/rani.), to conjugatc. To atotoc- 
tak 8ip csofifle, tbia Terb ls coi^ii-i 
gatcd tims. 

GZASOWANIE, U, a. fl. COBjii- 
galiun. 

GZASOWOÖä, I, f.r. 8ee Da 
GZESNOSC '. 

G2AS0WY, A, E, temporary. , 

GZ/\STKA ■-= CZASTEGZKA, u.. 
8.f. dim. partde, quota,contlngcnt ! 
dividend. 

CZ4STK0W0, adv. partly. 

GZi^STKOWY, A, E, partial. 

GZASZA, szv, a.^GZASZKA.' 
Kl, dtm. a drinking cup. 

GZASZKA, KI, a. f. skull. — ^ 
iant()U?a, tho ball or whirlbono o. 
the kncc. 

GZATOWAÖ, TUJQ, V. imp. tO Ik 
in wait, to waylay, to lurk. 

GZATY, tOw, pl. outguard, oul 
posu Stac na czalach, to kccp r 
look-out, to stand scolry. Hos8tar', 
tciv czaty^ to set a guard or Beo-' 
tinel. 

GZCKi, czczi;, V. f mp. to worshlp, 
to adorc, to houour, to revnrence. 

GZGICIEL, A, a.m. wurshippcr^ 
TOtary. Mah jesl czcicicli w du*' 
chu i prawdzic^ thero arc fcw ado-" 
rcrs in spirlt and trutb. 

CZCICIELKA, Ki,a.^. votaresB,- 

GZClGODxNO^, I, a./*. respec- 
Ubility. 

CZGIGODNY, A, E, rcspectable, 
worslüpful. 

GZCZO^ NACZCZOfddr. wlth- 
out having catcn any thing, b' 
fasllng. linic leknrstico na czrzo^ 
to iRkti pliysick fasling. Czczo mi 
10 znlqdku^ I havc an empty sto- 
mach, I am hungr^'. J est cm dzis 
na czczo ^ I havc not breakfasted 
yet. 

GZGZOäti, I, 8. f. omptlncf», 
void, vacuily; 2^ vanity. Vilozofo» 
wie jenzcze hadajq, czy jest 
czczosr w przyrodzie^ *tis a qurry 
aniong phtlosophers, wliether thrrc 
bc a vacuum in nature. Poznai 
rzrzosc icszystkick uielkonci lu- 
dzkich^ he knnw the cmpUnrss of 
all human grcatness. 

CZGZY, A,E, empty, vacnous; 2) 
vain. — nadzieja^ an empty or valn 
hope. Czcze rosknsze tcgo siria" 
/a, tlie empty pleasurcs of thia 
World. Czczit rozmntra ^ a dis- 
eonr««' \oii| ofsnusr. f^Z'zr / •)/.•, a 
l)arn'ii ^cotuid. Mit /i/ViOrr» ri/ / /- 
l'it krohu l»e lias l)Ut tlio empty 
title nfa l^ing. 

f'.^CZVüA, I, s.m. 8C0 GKLI- cns« A« «.m. «I laUbitant of CZECIIT« CHÖw, pl, Bohemla. 
CSCHCZERY, A6ir,pl. Spalter^ 
M^ gaiiers. 
SECZOTILA, n, «.A llonct, 

.ZECZCGA, Gl, #./; (a kindof 
Bfna), Sterlet. 

i2£GÜ, </t-n. or CO, (used as an 
■f. paiiiele), «hereforc, wliy. 
'2'^jG tu stoisz ? whcreforc arc you 
■iäag htm? Do czego tyU cerc- 
vüi? vby do you makc so many 
RMajesF Od csego nie pr^e- 
u:? uoder what price will you 
nity? Czego go bijetz? wby do 
qfifat bim? 

WLKC^ KkMm «.imp. to wait 
ir,toeipecU — kogo lub na ko- 
r. M May or wait for one. Dia 
tm baiesz na siebte cselcac lak 
Ap?wtiy do you make pcoplc 
Si^r wait so long for you?— A'o- 
^vobiad^ to expect onc to diii- 
a— wi dogodmf pojy^ towalch 
itevnble opportunity. üto jest 
a to nas czeka^ thls is thc fatc 
pBiRd for US. kaziictfO smierc 
ofiB, every one inust die. Nie 
uiLij ynif jutro^ dont expect mc •^KlAX, a, «.m. flageict. 

CZE&CLADA« DT, 8. f. chocolatc 
hsankfi — i/, a cup o( cliocolatr. 
'j^iad^ Uiszptinie przywiezU 
litiyku do Europy, cliocolatc 
« ^ought from Mexico into Ku- 
lte by tbc Spaniarda. 

CZEKULAÜNICZKA, ii, t. f. 
äxable-pot. 

CZEKULADXIK, *, f.in. cboco- LZEkt'LADOWY, A, i, cboco- 
a-oDloured. 

CZELADMK, A, «.fik Journry- 
aaL — kratoiecki^ Joariieyoian- 

CZELADNY, A, e, relating to ser- 

iti. Izba ezeiadna^ scrvants hall. 
ii^kb ex^iadny^ houschold brrad. 
^ CZELADZ« 1,«./; CZELAOKA, 
!c. äimm nervantSv aomesttcs. 

CZELCäÜ, 1««./. themoutbof 
I jBmace. 

tZEMU, (the daÜTe of the pro- 
BQua CO« uied bi the interrogative 
a-ases), why, whercforc. Czemu 
m? wby not? Czemnibifm nie 

ai tego uczynic? whyMiouId I 

t do It ? Po ezemu tprzedajc si^ 
iboie? how does corn seil? Po 
csemu 8i^ to ttt przedajc? what 
priccdoes It bear or fctch herc? 
Cz^mn wy nie pracujecie? why 
ÖMtyou work? 

CZEPEK, PKA, /r. fn.== CZRPIEC, 
Ka, eaol« cap. W czepku si^ uro- 
dzif^ he was born with a caui upoii 
kts b4tad; 2) (thc intcgumcnt in 
«hkh tbe Ruts are inclosod) , raul ; 
Ji tb«" Kcond Moiiiarh of rimiinant 
aninwU; U) CZEPIEC (a plant.), 
but>wf>ed. 

CZf:PIAÖ, puu, V. imp. to hang CZE 

tzepiq $f^ do sukni jij^ h^r gown 
Is cauglit bv the bricr». Czepic «tV 
do bogatych panöu\ to bang on a 
grcat man. 

CZEPIGA, r.i, s.f. ploughUil, an 
african bird {Zooi), 

CZKUAK, A, 8»in, ab6C€5s, bile, 
angry suoiling. 

CZEREDA, DT, 8. f. a gang of 
pcopic. 

CZEREMCUA, CHT, s.f. bird- 
chorry, 

CZEREP, A, 8.m. pol-shcrd; 2) 
skull. Spojenia or sziry czcnfpa, 
the suturcs of tlic craniiini {anal.), 

CZKP»EPI(:A,cy,j»./. üle, 

CZEni:SMA, 1, 5./. cbciry-trcc, 
ch(;rr\\ m'dzrATii. 

CZEKKAS^-^ CZERKIES, A, s. 
m. Circassian. 

CZERKASY, sAw, pL Circassia. 

CZEIiN, I, .«./. black colour. 
W ezerni chodzk\ to drrss om:'s 
seif In black; 2) mob, rabblr. 

CZERNIÖ, sir;, v. tm/i. to bin- 
ckeii ; 2) lo hlackcn or cast a hlc- 
mish upon onc's character. — ^ /{' , 
to appcar hlack. Czerni .Si^ fo'i 
zdalekü, Ihcrc appcars soineihing 
black al a dislancc. 

CZHRMCA, CT, s.f, bilborry, 
whnrücbrrry ; 2) a nun, a rcciuso. 

CZKRMCIEL, A, s, m. slanücrcr, 
disparaKor, abuscr, 

CZLUMCILLKA, KI, 8, f. a slan- 
dcrous wonian. 

CZKRMDLO, LA, 8. n. black die, 
printcr's ink; 2) biur, aspcrsiun, 
slandcr. 

CZERMEC, INGA, 8, m. a monk 
in (ho grr.ck cliurcb. 

CZERET, u, s,m. 8ec OCZE- 
RET. 

CZKRPaC, PAii,r.imp. CZER- 
P.\.\(1l , sv,^v,inst. lo draw out, to 
fctcli out ; 2) to dorivc. — tcüdf ze 
stndni^ to liraw watt-r out or a well. 
— z jakietjü rrufoni, lo borrow or 
takc out öf an autlior. — ze zrö' 
dln^ to go lo the fountain liead, to 
consult thc original autluirs. Mnijffc 
czcrpac ze zrüdloy nie cz^rpuf 
w strumieniu^you sliouUI n(»t(lraw 
from thc slroain whcn you can go 
to the fountain hoad. Ten pisarz 
czerpn zewszqd, h« is an author 
whn borrows fnini all quartcrs. 

CZERSTWIEO, wiEji},r.n. said 
of brrad, to grow slalü; 2) to grow 
hale, sound and hoarty. 

CZERST\VO,a(/»;. in good hcalth 
and spirits. — ic]pihjdac, lo havc 
an licaliliful countmancc. 

CZERSTWOSC, F, s. f, btalcncss; 
2) good hoalth aiid liigli spirits. 

CZERSTWY, A, F., Male; 2) hale, 
hralthy. — r /t/fb, stalc bicad. Ityc 
czrrslirefjo rozsfpllm^ to huvc a 
sound and powcrful judgmcnt. 

CZEHVV, u, v. m. grub, uiaggoi. 

CZERWCOWY, A, E, of the 
Ulnnlti Ol' Jiinr. 

(.ZKIlWir.C, wc\,Ä. w. Juno; 2. 
(au iitscrt lnun«! nn Um roots nf iIk; 
plant caUcd sclnmnlnis pcrciiuis , upoD., 10 hasp, tobooL-^s/f, to cnch'nwHl corciis o{ Polaiid; 3) [a 
hang OB, to stick or cUng, Ciernic l piant,) knawcl. GZERWIEI^, I, «.Abearts.at 
Cards ; 3) scarict, crimson colour. 
Chodzic w rzerwicuit to walk la 
a drcss of rriuisoncd stuff. 

CZERWIEISKÜ, m, v,imp. to 
makc red. — «/^ , lo grow red, to 
blush. 

CZERWON.AK, A or CZERWO- 
NO(j, s. m. flamingo {Zooi.)» 

CZERWONAU V, a, e, rcddlsh. 

CZERWOiMliClINY «= CZEU- 
WOMUTKI -= CZERWOiMlJTEiS- 
KI -. CZEUWO.NILSlENKf, A, I, 
intunsi\e ai^. quitc red. 

CZER\\ ONO, adv. in red. 

CZERWO.NOGARDL, A,«.m.(a 
bird.)^ redbreast, robin. 

CZERW üxNüüLOVV Y, A, B, red- 
hcadod. 

CZERWOXOGON, A, «.TO. (a 
bird.)^ rcd-tail warblor. 

CZERW O.NOS(:, 1, 8.f, redness. 

CZERWOiNOWLOSY, A, E, red- 
hairrd. 

CZERWONY, A, E, red,— y zlo- 
fi/, dutch dural. — a niemoc or 
C5('n(>o/i^/,bluody0ux,dy8scutcry. 

CZt^AC , szi;, V, imp. to comb. 

— Ä/'f, to comi) onc*s own hcad.— - 
!(•«?/«{?, lo comb or to rard wool. — 
pü'iiAc, to hacklc or hatchcl hcmp. 

— musztowt} /f/<(?, to worm a slay. 
CZLSti, czci, s.f» wordiip, lio- 

nour. üddac — iioiju, to rcndcr ho- 
nour to God. Lzesci nalcznöj 
tulko liofjxi nie oddawajmy tur 
(fsiom, wo must not rcndcr to 
nicn lliose honours that bciong only 
to God. Ze czci ff przyjrtl i podrj»' 
nwwaf tjüHci, ho rccuivcd and en» 
lortaiiKMl the gucsts. 

CZ^S(^, I, s. f. part, sliare. Cz^ 
sei ciala htdzkieyo, thc parlsof 
the human hody. — ^r rodne^ genital 
parts. — roku^ tlic four scabons of 
Ihr yrar. 

CZIiSCI.^, adü, parlly. Po naj- 
wi{'kszej cz{'sci^ for the grcalcst 
part, niostly. 

CZKSkl, A, IE, bohcmlan. 

CZI-;STO, (i'/r.oftcn, frctpienlly. 

— kruc^ oflcntimcs. — tj^sto^ vcry 
oftrn. 

CZ5ST0KR0TNY,A, E,happcn. 
ing vory oft<»n, 

CZ^^STOSÖ, i, s.f. frcqucncy. 
Cz^stosc wizyt przykrzy mi «tf , 
so many Visits arc troublcsome to 
mc. 

CZI^.STOTUWY, A, E, {(jram.), 
frcqucntativp. 

CZ^- ST0\VA(5 , TUJ?, r. imp. lo 
Ireat, lo onlortain. 

CZ^STY, A, K, frcquent. 

CZItiSZKiV, El, s.f, a bohcmlan 
wouian. 

(:ZRA<^, AL,r.tn;r. lo havo tlic 
hiccough. 

CZKAWKA, Kl, s.f. bircough, 
hicrup. l/d'c czkawk^^ tohavc ihe 
liicrMiisrh. 

CZl.KCZF.K, C7K4, s. m. dim. a 

lilti«' iii.in, a slirirn|i. 

CZIJ.CZY, coiur. from CLLO« 
W IVX.7A , \\u\uaii\. 

C.7A.V.W, c\>wMdcVft<\ ^twsiCaX*^ 98 CZO CZEONBK, iriA, «.m. p^GZLON- 
KOWIE, the member of a sodetY; 
3) /)/. CZLONKI, limb. —ciaia 
hiozkieao^ tbe Umbs of the hu- 
man body. -* czosnku^ a dovc of 
garllc. 

CZbONO« NA« «. n. pith. skifT, a 
mall feiry boat^CZOLNO. 

CZLOWIEGZEIC , see GZLO- 
WIEK. 

CZLOWIECZENSTWO, WA, 8, 
n. the nature of man; 2) human- 
Und. Siaboiei czlaioieczehstwa^ 
the weakness of humanity or hiH 
man nature. Wypiacac dtug czlo^ 
wieczenstUM^ to pay tribute to na- 
tnre, see LUDZKOSG. 

CZLOWIECZY, A, I, human. 

CZLOWIEK, A, s.nL man, f)L 
LUDZIE. Bog sttvorzyl czlowie" 
ka na sux>je podobienatux)^ God 
created man alter his own Image. 
Zatrzymaj tego czlowieka^ stop 
that man. — dowcipny^ rozsqdny^ 
■ man of wit, of good sense. — mo- 
dfiy, äwiatowy^ a man of fashion, 
of the worid, a fashionablc man. — 
do wazystkiego^ da czego chc^sz^ 
he Is ready to undcrtake any lliing, 
he is a man of all work, Jack of all 
trades. Kazdy cziowiekjesl kiam- 
ca, all men arc liars. nyztic sif 
Mtarego cziowieka^ to put ofi the 
old man. — zawsze zamyslony^ 
he is a man of a very thöughtlul 
turn. Dobry^ zacny — , a good man, 
• worlhy man. — jak u ludzi haba^ 
he ii not a man, a weak laiy 
wretch. Czlowiek möj^ my servanl, 

af footman, Ludzie mowiq^ it Is 
d. Polak ma w aobie wifc^j 
cziowieka niz jakikolwiek inny 
Poröd^ the Poles scem to mc to 
have more of the man (to be more 
human) in them, than any people 
In the World. 

CZMER, u, «. m. a slight intoxi- 
cation, half drunk. 

CZMIEL, See TRZMIEL. 

CZOCHRA(^, KAM, V. imp. to 
hatchcl flax or hrmp ; 2) to touse, 
to pull ; 3) to dishevcl. Czochrac 
sif z kinij to take one anothcr by 
the hair. 

GZOLGAä SIQ , GAM SIC, V* tmp. 
to creep, to crawl ; 2) to crouch, to 
cringe, to grovel. Czolgajqc sig i 
plaszczqc przed nimi, afior ha- 
vlng crlngea and crouchcd beforc 
hlm. 

GZOLGIEM, adv. crecpiugly. 

CZOLKO, EA, «.n. frontict, head- 
bandi 

CZOLNEK, NiA,a.m.dtm. a lltUe 
hoat; 3) weaver*s Shuttle. 

CZOLNO, NA, 8. n. boat, canoe. 

CZOLO, LA,«, n. forehead, brow; 
9) cholce or the best part of any 
thing. Na czele vooi^ka^ ai the 
head of an army. Siawic czolo^ to 
make head, to roake a sUnd. bic 
frxed kirn czoiem^ to throw or 
prostrate one*sself atanother*s feet. 
iVi/«oÄR>, otwarte czoio, a high 
cpcn, mi^estic forehead. U'ypogo- 
^ni^ — , iosmooib^ ioc)e9ruponez GZU CZW 

pek no8i na czole^ he has gullt In T I am cheated. Czuiem na txSffi bis face, bis gullt appears in his 
countenance. Z jaktSm czolem 
imicsz mi to möwic^ and have you 
the impudence to teil me so? Mie^ 
dzmue — , a brazen face. 

CZOLOBITNO^(i, 1, «./: grovc- 
ling Submission. 

CZOLOBITNY, A, s, groveling, 
cringing. 
CZOLOWY, A, E, fronUl. 
CZOP, A, 8.m, bung, spigot; 2) 
an awkward booby. 
CZOPEK, PKA, 8, m. suppository. 
CZOPOWE, GO, 8, n. tunnage or 
tax laid on a tun. 

CZOSNAK, A, 8. m. (a plant.)^ 
germander. 
CZOSNEK, NKD, «.m. garlic 
CZTEHDZIEäCr, std, forty. 
CZTERDZIESTOLETiNl, a, e, 
forty years old. 
CZTERDZIESTY, A, e, fortleth. 
CZTERXAf>CIE , sTü, fourtcen. 
CZTERXASTOLETNI, A, E, four- 
teen years old. 
CZTERiNASTV, A, E, fourteenth. 
CZTERODMOWY ^ CZTERO- 
DZiENNY, A, E, lastlng four days. 
CZTEROFüNTOWY, A, E, con- 
taining four pounds. 

CZTEROLETNI, A, E, four years 
old. 

CZTEROPI^TROWY, A, E, four 
stories high. 

CZTEROWIERSZ, A, *.m. a 
stanza of four vcrses, quatraiu. 

CZTERY, RECH, four. ^kroc^ 
four timcs. 

CZTERYSETNY, A, E, four- 
hundrcdth. 

CZTERYSTA, 8TU, fourhun- 
dred. 

CZUB , A , «. m. CZUBEK , bka , 
dim. tuft or crest on the head of 
somc birds; 2) the hair growingon 
the top of the head; 3) Cziibki^ 
scuffle, battery. Czuba podNo«tc, 
to lift up onc's head, to carry it 
high, ^alac 8obic roczubck^ to 
gel a little tipsy. Kazdy dudek ma 
8WÖJ czubek (pror.), cvcry man 
lias liis hobby-horse or whlnu Znnc 
dudka z czubka (pror.) , ont; niay 
know a fool by liis cap. Miara 
z czubcm, heaped mea&ure. Przy- 
8z{o do czuböw<t they wrangicci , 
or they made a great uproar, rout, 
squahhio.. 

CZIBATKA, Kl, 5./:-- SIKOR- 
KA , crcslod tilmousc. 
CZÜBATY, A, E, cposled, tuffted. 
CZUßiÖ, Biif, v.imp. to adorn 
with a tufl; 2) to tcar or pull one 
by the hair; 3} — sig , to fall toge- 
ther by the earcs. Czubil^ u>i/- 
czubil go^ hepullcd, and tugged 
him. 

CZUti , 3^ , r. tmp. to feel , to be 
sensible of. — 8ie lub poczmoac 
sif do czego , to be conscious nf a 
thing. Czu6 böl glmoy^ to feel a 
pain in one*s head. Sie czuje znie- 
t6'a</(, he docs not rcscnt afrontSw 
Goncze czujq zajqca^ the bounds 
scent the bare. Czitj^ bardzo zem Li > aae!r Uce, On naoj u^f^ I oszuAany^ 1 am rery sensible that 8konczy<^ I saw what he wouki beal. ^i 
I percieved. ' 

CZUCIE, ik^8.n, feeling, 
Sensation. 

CZUGUN , ü, 8, m. cast iron. 

CZCJA, I, 8. f. CZUJKA u ; 
dim. a kliid of coat. 

CZUJME , adv. watchfuUy, vi;, 
gilanlly. 

CZüJXOäti,!, 8.f, watcbfulDeat. , 
\igilanco. 

CZLJNY«A,s, watchful« ¥igl v 
lanL 

CZULE , adv, tenderly, fondly. ^ 

CZULEK,LKA, 8.m. sensitiTr- 
plant {bot.). 

CZULOSti, I, 8. f. sensIblUtj-' 
tendcrness, fondness. 

CZULOSTKA, 1^8. f. sentlmeii- 
talism, mawkish, senslbillty. Äo' 
man8 len peien brzmiqcej gada^' 
nipy i czmo8tek , that romance b^ 
a merc rant and sentimentaUsD^ 
(ironif.), 

CZULY,A, E, sensible, teadcr,- 
fond. 

CZÜPRY\A,NT, 8. f. tuft of half- 
on the head. Tylko czupryna ^o- 
8tala na glowie , he has but a tuft 
of hair on his forehead. 

CZUPURME, adv. pcrüy,bri-«- 
skly. 

CZUPURNOäÖ, 1^8. f. pertness,' 
smartnoss. 

CZUPURNY, A, B, pert, smart,' 
brisk, flaunting.. 

CZÜTKI, A, IE, CZÜTUWr,. 
vigilant, sensible, see CZUtY. 

CZVWAC, wam, v.n. to wakc, : 
not to sieep ; 2) to watch or keep : 
an eye upon a thing. Czuu^fi c 
przez znacznq czfsc nocy^ they ^ 
Sit up part of the night — przy • 
chorym , to sit up wiih a sick per- . 
son« Czutoac nad bezpicczen- ? 
8ttoem krajUyio watch for tliesafc- -. 
ty, the welfare or the presona- : 
tion of the State. — nadjakq spro' ■• 
wq^ to niind a business, to takc 
care of iL Opatrznosc Doza rsu- • 
tiHi nad iV'Szyslkiemi ludzmi , - 
God's provideiice walchcs all men - 
or has a watchful eye upon all ;• 
men. 

CZU WAME , lA , 9. n. waking ; 
2) kceping a watchful eye on a 
thing. 

CZWAL, u, X. m. füll frallop. , 
Pfdzic czioaiem . to run füll gal- 
lop, sweeping gailop. W'ypusci6 
konia w czwal^ to let one's horsc 
try his mettle, to give him the reins. 
CZWALOWAd, LW?, t?.M. to 
gailop. 

CZWARTEK, TEU, 8.m. thurs- 
day. H'tV/A*i — , maunday thursday. 
— zapu8tny^ sbrove thursday. 
CZWARTY, A, E, fourth. 
CZWARZYCi Sie, r.proM. to 
make ceremonies , to make uiouths 
atone; 2) to quarreL 8ee SWA« 

rzyC sie. 

CZWORAKI, A, IE, fourfold 
quadruple. ' i 

CZWOR.AKO, adv. In four diff f 
reut manufics« | rÖRKA« Kl, «.f. a four at 

, a team of Tour horses. 

VÖR> ASOB, adr. four Ümes 

eh. 

VORO, BGA, (used only in 

ag of little cbildreii and of 

aog of aiiimals} , four. 

VOnOBOCZNY , A , E, qua- 

raL 

rOROBOK or CZWOROG, 

I. quadrate , Square. 

^OROK^T, A, 5.m. qua- 

ft. 

V0ROK.\TNYy A, Ef qua- 
i2ar. 

rORONOG, A, f.m. four 
. a quadruped. Czworonogi 
^pyta , racice i iajpy^ tnc 
ipeils are solipeda orwbolc 
, or dosen footed and 
or difciutcd. 

'OROR^KI , A , E , quadni- 
16 tbe ape , Üie squirrel etc. 
= CZYLI-=CZYÄ, inter. 
, Czy icidsiaies qo kiedy? 
te^ersee him? Czijjqznasz? 
know her? Czyz moze byc 
'•e od teyo nieszcz^scie? 
l>ere oer bc a grcatcr 
une than ibat; 2) whethcr, 
hacs ^ prosz^^ czyti jest 
u ? pray see wbetiier be be 
e? C«i/.... c-y, whethcr.... 
y mam odeiaCn czy tu zo- 
vbcter I sball come or stay 
^^y cÄri'W, r;^ nie chciatj 
r he would or not. 
RXC <! BAU , r. imp. to lle in 
:. Pajqk czy ha na mnchf^ 
der lies in wait for a fly. — 
je zycie , to attcmpt a man's 
n kot czyha na mysz^ this 
m the watcii for a mouse. 
na swego wierzyciela , he 
ts creditor to ask for money. 
J, A, E, wbose. Czyjto ka- 
? whosc bat is that? Czyja 
zka? whose boolc is this? 
opiöro? wbose pcn istliat? 
Li, see CZY ; 2) conj, (to be 
i^tweca two synonymous 
, or. Jeografia czyli opisn- 
fmij geography or tbe de- 
in of the earth. 
M or CZ£;M, (the inslr. 
Ihc pronoun CO , uscd be- 
te comparativc). Czem prf- 
tcm lepi^i , the sooner tlic 
Czem wifcej or czem 
i^j,,„ lern wi^ej or tym 
117, the more.... the more. 
icifc^'.... t^ mniejy the 
... tbe Icss. Im tcifcej icJi 
r, tÄn mniSj nieprzyjacioi ^ 
»re they die, tbe fewer ennc- 
re shall haTc. 

'5, u, 5.111. act, deed, ex- 
achievement. 

mC, 5115, r.imp. to act, to 
tsyncie drugim cobyicie 
'. aoy warn ezyniono , do by 
as you would be done by. 
6 ftf miodszym^ bogatszym 
sie jest w islocie^ to pass 
go 1 or youngcr and wcalüilcr 
f one reaJIy is, 
SJEKIEf u, s»fk Mag. aS3 
JcrJ 

1/ czv 

deallng, businesa. A'i> mam z nim 
nie do czynieniay I bave nothing 
to do with him or I havc no dea- 
lings with him. On ma zawsze cos 
do czynienia , he is always ^bout 
somp busiiiess or othcr. 

CZYNME,odr. actlvely. 

CZVNNOSC^, ci, s,f. activity; 
2) business, eniploynicnt, affair. 

CZ YNNY, A , B, actiTc , busy. — 
chtopak^ an activc, slirring man. 
— aziewczyna^ a bnstiing giri. 
CZYNNIEJSZY , NAJCZYNNIEJ- 
SZY. Ze fcszystkich zywioiöw 
oyiefi jest najczynniejszy^ flrc is 
the most activc of tlie Clements. 
Czynne siowa rzadzq czwartym 
przypndkiem , active verbs govern 
tbe acciisative casc. 

CZYNSZ, r, s. m. rcnt. Ten ma- 
jqtek piaci tijU' czynszu^ this ma- 
nor pays so rfiuch quirent. 

CZYNSZOWNIK,A, «.m. rcn- 
tcr , tenant. 

CZYNSZOWY,A,E, paylngrent. 

CZYPEK , see CZEPEK. 

CZYREK,RKA, s.m, furuncle, 
boll. see PRYSZCZ. 

CZYSCiCi, szczij, t\ imp, to clean, 
to clpanse, to purgc, to purify. 

CZYSCiECi , CA , s. wi. purgatory. 

CZYSCOWY, A, E, purgaturial. 

CZYSTO, adr. cleanly; 2) pu- 
rcly, chastpjy. Nosi S}q zawsze 
czysto , he always goes very neat , 
tidy. Zanadio juz czysto^ hc is 
Gleanly to a nicoty. Czy sie ume^ 
blowanie^ ncat, gciuil furnituro. 

CZYSTO^(^, CI, cleaniiness; 2) 
purity, chastitv. 

CZYSTY, a,'e, clf>an, ncat; 2) 
Störung, pure; 3) chastr. Mtccczy- 
ste sumienie^ to havc a clear con« 
science. Na czystem pohi , in an 
opcn fleld. Czyste zlotn^ pure 
gold. Czysty zysk^ net proül. 
liozmöivic sif z knn na czysto ^ 
to State a fact clcarly, to spcak 
franlcly, froeiy. 

CZYTACi , TA Ji , r. imp, to read. 
Nie umiec czytacani pisac^ not 
Icnow how to read or wnte. — gio- 
sno^ cichOj to read low, witn a 
loud voice. — iv oczach , w my- 
slach^ to read in the cycs, in the 
thoughts. Przyjemnie si^ czyta^ 
the reading of it is engaging. — mu- 
zykf, 710/1/, to read niusic. 

CZYTAME, lA, s.n. reading, 
perusal. liyc przy czytanin sztu- 
ATf , to assist at iho reading of a 
piece. Byc uczonym przez rzyla- 
nie, oczytnnym, to bc wcll-read. 

CZYTELNIA, i, 8,f. reading- 
room. 

CZYTELMCA , CT, CZYTELNI- 
CZK A , Kl , 9. /". a shc readcr. 

CZYTELNICWO , WA, a,n. rca- 
ding, study. 

CZYTELNIK, A, «.m. rcader. 

CZ YTELN Y, A , E, legible. — a rf- 
ka. legible writing; nie czylelna, 
iiirgibic. 

CZYTYWaC, TCJ^, v.freq. to 
use to read. 
CZYi.seeCZY. 
CZYif AfS.nk green finch. DAL S9 D.\B, D^Bu, s.m. oak. Dfhem 
mu tvhsy stan^iy^ bis hair stood 
on cnd. Koti stnnql deba, the 
horse rcared on his bind feet CAto- 
pyjak debile tall and robust men. 

Di\BROWA, WY, s.f. grove of 
oaks. 

DAti, r. imp. fut: dam, DAWAÖ, 
IQ , V. freq. to give , to bestow. — 
jaimuzn^ , to give alms. — konm 
toiarf^ to give one credit — komu 
pozwolenie , to give one leave. — 
przyklad, to set an cxample. — do 
zrozumienia, to give to under- 
stand. — pieridzieci^n^ togive 
suck. — oanta , to fire or disrharg« 
a gun. — Karty, to deal the cards» 
— na stol, to serve up or to lay 
moat on the table. — zadatek^ to 
give an earuesU — fia pofy, to 
cause or promotc swcat. Daj mi 
poköj, leave or Ict me alone. — d<h 
kladne wyobrazenie, to convey 
an accuratc idea. Üajmy na to 
supposc or put tlic case. Kto prf- 
dko daje^dwa razy daje^ hewho 
I givcs freely givcs twicc. Dac si§ 
I uprosic^ to comply with one's re- 
j qupsL Dac komu pierscionek^ to 
present a person with a ring. Ta- 
nit^j dac ich nie moyf , I cannot let 
them for less. Dawojcie jesd , give 
US to eat. Komu dawac karty? 
who is to deal? whose deal isitP 
Tobie daicac, you are to deal. 

D\t , DMi; , r, imp, to blow. Dq6 
w fujarkf {yrac) , to blow, to play 
on the pipe. Dqc wnoSy toswell 
with pride , to be puffed up wHh 
pride {/am.), 

DACH, r, s.m. roof. 

DACHOWKA,Ki,«.r. tlle. 

DACHÖ\VKARZ,A, S.m. tllcr. 

D.\G A , I , s. /. slave. 

DAKTYL,A, s.m. date, date- 
tree. 

DAKTYLOWY, a, b, the 
date-tree. 

DAL, ZDALA, at a distance. yVa- 
dal , henceforward, thenceforward« 
Hfdziesz nodal oslrozniejszy ^ 
hereafter you will be more cau- 
tious. 

DALECE , TAK DALECE ZE , so 
that. 

DALlvJ, compar. of DALEKO, 
fariher. — na przöd^ on , forward. 

DALEKI, A, E, far, distant, 
rcmote. — podröi, a long joumey. 
Dalecy kreumi, distant relatlona. 
Sq to Krewni choc bardzo dalecy^ 
they are relatlons but far removed. 

DALEKO , adr. far , far ofT. Jak 
daleko? how far is it ofTP Bardto 
dnleko , a long way off. Z daleka^ 
from afar, at agreat distance. i)a» 
leko pi^kniejssa , sbe Is handso« 
mer by far. On jest daleko azybssy 
w biegu^ he is far the b^vtftt ^^ 
runT\\ng. Sprscdal ddU\u^ U»i\^^ 
hc so\d tot ^^x \«a. Idt^t vwooU^ 
sajd5ic85 daleko , la!« aa^ *njWP an DAR JIro , lie will make bis way/ he will 
push liis fortunc. Nie pocU^nie 
dalcko , hc cannot live long. 

DALEROä(^,ci« s.f. distancc, 
remotcnc«. 

DALSZOä£, a, «.f. agreater 
dlsUnce. 

DALSZY« A, I, furtber, farthcr. 

DAM A, MT, s. f, lady. Do kadry 
ta braklo nam jednej damy, wc 
wantcd a lady to makc up the 

Suadrillc. — arcabna , a oian at 
raugbta.— pt/cotiHi, qucen of s{)a- 
da. 

DAI^, Kl, ff./*, tribote. Zndunaj- 
aeu Siawianie placq daii Turknm 
iAustryi^ the transdanubian Sla- 
▼es pay tribute to tbc Turks and 
Austria. Szacunek jestto dannu- 
lezna cnocie i zasludze , rospcct 
is a tribute due to vlrtiic and nicrit. 

DANIE, lÄ^s.n. giving, besto- 
wing ; 3) a set of dislics sct on ihc 
table. Picrtvsze danie^ drugie 
danie^ the flrst coursc , tlic second 
course. Obiad na pigc dü/i, an 
cntertainemcnt consisüng of flvc 
counies. 

DANIEL« A, 8,m. fallow dccr. 

DAMEUCA.CT,«./'. duc 

DANK,u, f.m. prize (o/d.). 
Dank odniei^^ to carry off a prlzc. 
— otrsymoc, tvziqscy to oblain 
tbe preicrencc, to win. 

DANNICTWO,WA, 9.n. tribu- 
tary State. 

DANMCZY,A,E, feudal, per- 
taining to fccs or tenures. Prawo, 
docfiody dannicze, a fec, a rcnt, 
by which lands are licld of a supc- 
lior lord. 

DANNIKfA, s.m. tribuUry, 

TBSSal. 

DAR , D , «. m. gift , prcsent. Da- 
ry przyrodzenia , natural gifts, 
part, endownients, advantagcs. 
Ma darpodobania si^ trszystkim^ 
he lias the knack of plcasiiig every 
body. 

DARCA, T, 8. m. bestowcr, givcr. 

DARCIE, A, a. n. tcaring. see 
DRZF.ti. Diircie sukien bylo u 
iydöw znakiem bolesci bih 
oburzenia^ the rcnding the gar- 
ments was with the Jcws a mark of 
grief and Indignation. Varcie pior, 
picking, Stripping of fcathors. 

DAREMME=::=DARMO« adü. in 
Tain , vainly. 

DAREMNOSC^,«,«./: incfOcac)'. 

DAREHNY, A, E, vain, fruiücss, 
Ineffectual. 

DAR MO, adv. In valn; 2) gratis. 

DARMODAJKA, El, orDARMO- 
CHA , T, a woman of loose morals 
and bestowlng her favours for plc»- 
8ure*s sakc. 

DA RMOJ AD , A , a. m. spungcr, 
ahark, smcll-feast, trciicherfriend, 
a hanger-on. 

DARM0JEDZTW0,A,5.fi. spun- 
gliig, sharking. Tylko darmoje» 
dstwem 8if trudni , bc lives only 
bf spunging. 
ÄUffMOLBGr d» Am. 9Aug- DAT 

DARMOPLOCH , a , «. m. a cow- 
ard , an alarmist. 

DARMOSILNY, A, E, who makcs 
uselcss cndoavourSf cfTons. 

DARMOSTOJ, A, 5. m. an usloss 
attt'ndaiil; p/. DARMOSTOJE, la- 
zy footnien, a crowd of uselcss scr- 
vants. 

DARMOZWAD, A, «.m. a quar- 
rclsomc man, a man who picks 
up a quarrel wiihout reason. 

DARN,M, DARiNJiNA , NY, s,f, 
turf, sdd. 

DARMOW Y, A, E, of turf. Dzic- 
dzinicc darniowy^ a grccn ]>lat, a 
grass plat bofore houscs. Ktina' 
pa daniiowa^ a bauk ofturf, a 
grassy bank. 

DARMSTY,A,E,lurfy. 

DARNOWIEC, WCA, 8.f/u i 
largo aiit. 

DAROWAti, RUJi;, v.imp. to 
makc a prcsent; 3) — a^ifi^, to 
forgive , to pardon. — zifcie , to 
spare or givc one's lifc. kazdemu 
z nich darowal po zegarkn^ hc 
madc cach of tbcm a prcsent of a 

«&■ 1 ff p li 

ÜAROWANY, A, E, givcn, ofTc- 
rcd as a gift. Darowunemu ko^ 
iiiowi w z^by nie patrzq^ you 
niust not look a gift horso iu tlic 
moulh. 

DARO\VIZNA«iir»«./:donaüon, 
donativp. 

DARZYC , Rzij , w tmp. to pre- 
sent with, to bcstow upon. Üarzyc 
czemUn tu bicss, lu wish well. 
A'/cf/i Bog darzy Hi pracy or irh 

pratY, ^"^ *'''^^ ***^*'" ^^^i^ ' ^^'^- 
no cer^ darzy^ wiiic colours 
thechccks. (in'p/i/i, darzy kogo 
mu $ig podobfi , hc is nuiNlcr and 
rcqiiitos wlioinsorvcr hc picasus 
DARZVä, is ofion usvd for 
ZDAUZYC, ri).\(l SIF^, to succccd, 
to pro^pcr. Loicy mi ä/V nie da- 
rzq, I havc no liick in huntini^. 
Wszystko inu .s'*V darzy^ c.yvry 
tbing hc underlakcs Ihrives witli 
iiim. Oicocowe drzewa darzq si{' 
na tyvli miejscach , fruit trrt^s 
thrive well in this soll. Ten dorn , 
trn shtzffnj mi s/V nie darzy ^ this 
scrvant don't ploast; me, tiiis'bouse 
would noi s«'r\c niy turn. 

Di\SA(': SIF^ , SAM su; , r. tmp. to 
pout, to he inapi:t, to grow angr>* 
and ncevish, to be liasty. Lada Z(t 
CO dqsa «i^, tlic slightcst (hing 
nrttles hiiu, 

Di\SY, söw, pL pouting, wry 
faccs. 

DASZKK , szKA , s, 7)1. (/im, a 
littlc roof. 

DATA, TV, 8, f. dntp. Pnbtzyr 
dntq^ to datp. Z jakirj ysl daty 
ien tist? what dntc dors this Icltcr 
bcar? Nasza przyjazn starcj da- 
ty, our fricndship daios fruin old. 
7'cn list dalowany z Witna 5 czer- 
ivca^ tliat lottpr is datcd Wiliia Juno 
the fifth. Swiczcj daty, of rcGcnt 
date. 

DATEK, TEL', 8, m. gift ; 2) bribc. DRG I Äxmjf^cfL^i,^ A, Am. 9 atug'] VATY.K^ TEU, 8, m. gilt ; 2} orioc. 

Si^^^^dgrmoi^,t9pl9S9l DATOWACf tvjk, v.imp. to DAW AC , 8ec DA(i. 
DAWCA , CT, «. i?u DAWGZYia« . 
a. f. givrr , donor. 

DAWlti , wiij, r. tmp. to cboka« 
to siraoglc. to throttle, >= DLA-' 
\VI(1 

DAWICIEL, A, a.m. cbokcr«: 
strangler. 

DAW.NO, adv. longago, long' 
sincc. Zdawna lub oddawna^ in 
timos of yorc. Oddawna umart^ 
he is dcad long sincc. Jak dawno? 
how long is il hincc? Do^yc da» 
wno, a good while ago. iVtedo- 
tvno , of late , not long ago. 

DAWMßJ « fonncrly , bcforc , 
hcretoforc. 

DAWNOS0,a, «./: timcspast 
by, the long duralion of a thing. 
DawnoHi' tq tvojuy^ tbat laslins 
and permanent war. Daivnosc ro- 
du, famHii^ tlicancicntcssoran-- 
cicntry of a family. 

DAWNY, A, E,' formcr, old« an- 
clent. Po dawnemu^ as it was of 
yorc. 

Di\2£ME , lA , a. n. DA^NOäC, 
CT,a. /*. tendcnce, drifl. ikfznoHC 
data do ärodka , Ihe tcndcncy of 
bodies towards a contre. Czbnciek 
ma natura luf} dffznos^ do samo- 
lubstwa, man has a natural tan- 
dcncy.tn pgotism. 

D.^ZYC, zF,, r.n. to makc to- 
wards a pluco ; 3) to tend to any 
cod orpurposc. 

DDA(^ , Asj , r. n. to mind , care 
or ho'd. Tylc dhnm o tu jak pics 
o ptffttf fiiig{''* 1 <'«irc not a straw, 
a rush or a pin\s hcad for it. On 
nie dba o n/r, lic cnn.^s for uoiliing, 
for no body. iMcdbam o niq^ na 
CO mi nua uotrzcbna? whul do I 
caro about licr, do I stand in necd 
of hcT? 

im\L0^(:,a^8.f. mindfnincss, 
carpfülnrss , hcedfuincs. 

DBALYfA, E, luiiulful, careful, 
hcndfiil. 

Dl^IiCZAK, A| «.m. a yoiing 
oak rr>rcst. 

Dlg^LNA, NY, 8. f. a forest of 
oaks. 

I)P;R0WY, a, e, oakcn. 

DKCKS, IT, A. m. niislako, mis- 
counl. U' ravhnnka ticuivi jcat 
dert's , thcrc is a mistakc , an error 
in ynur ralculalion. 

DECH , s. m, TCHU , breath. Po- 
ki tchn stauie, tili the last brcatli. 
if f>i// CO tchu , he ran as fast as bis 
legs coiild carry hini. Bez tchu, 
breatliU'ss , dead. Jednym tchem , 
of a Stretch , without iulcrmi^on. 
= ODÜKCir. 

DI^CIR,iA,5.n. blowing,pu(ring. 
Df^ic wialrötc, blowing, blast of 
wind. D{'cic szkla , ihc art uf blo- 
wing ßlass, ihc blowing it. 

DE(:YD0UA(^,iJFj,0WAL,r. ubs. 
imp. -= STANOWIC, t«» rcsolvc 
upon , to d^'trrmint' , to agrcc. DE- 
CYDOWAC Sit; , r. pr. to comc to 
a dclcrminalion. Möj los uiebo" 
iccm zdecydujt! 8i^ , niy faie will 
soon \^c a^ävXf^L «ce WIXYDO DKP 

kf'A, Ti« <./. decislon. 
OK, Starcic si^ o deof" 
' for,to call for a decbion. 
CYA , xec WYWOD. 
OWA(^ owu., v.(i. (Jto- 
» dedieate , to conMcra- 
zypisaC, PO^WI^a(^. 
LA , Kl , «• /. defalcatioii , 
of a sum. 

COWAti, xüJi;, o.imp. 
e or abate. 
r, q , «. fn. diaease , dis- 

rOWY, A, I, Ubourlng 
e distemper. 
3WAC, x\a, to dclerw 
appoint, to dcscrlbe 
in conversaüon). 
I , «. /l a brulM « a mark 
ilue. See PR^GA. 
KI, s,f, coverict; 2) 
u Deka piersiowa^ bris- 
um (anal.). Skrzypcy^ 
, tbe sound board of a 
a bass yIoI. 

ALNY, A,E, belonging 
ry. «e^DZIEKANSKl. 
. , KL A , «. m. a Cover for 
a gun. 

MACYA, I, «.f. an of 
l'miec dobrse aeklama- 
r well veniod in tlic art of 
Jesito ialowa tleklaftia' 
a wrctcncd dcclamatlon, 
fu&tjoD. 
«ACYA,Ti, s.f. deden- 

LT , ü , «. m. decoction. 
T , D , «. m. dccree , scn- 

;towac , luj^ ,17-11.10 

oce. 

'ORfA, f.m. Informcr, 

AT , A , or DELEGOWA* 
5. m. delcgate. 
TACYA, Yi, s.f. delocU- 

'^UaC si?, ™, .„, 

I deligbt in a thing; 2) to 
ondle , to carcss. 
V, A, s,nL delphin; 2) 
soo of ibc former kings of 

a largc doak 

tender- ,1, 9. f. 
slecTCs. ACIK, A, «.m. 

ELIKATN1& 

ATNIE, adü. dellcately, 

ATN06C,a,«./: deltca- ATlfY, A, delleate, nice. 
RA , see DELf A. 
IZ, A, «.m. and dlni. DE- 
,1, damaskin sabrc. De» 
lany noi^ r^kojesö^ klin- 
imaskcd knlfe, bilt of a 
lade. 

%£K<=DYNAREK,HA, 
vlng pan wltli tbree feet 
j , VKk y 8. n. dim* dcrived 
iO« bottom of a aaulJ niu Od 
Ion DIA 

trcad upon. — no^omi , to ti«ad or 
trample undcr fooL Depcze hoga* 
ctuiü iucsticia honoru^ ho tram- 
ples upon richrs and aentiments of 
bonour. I)eptaci63ko{seeG^VE&C}^ 
to prcss down bed. 

DEPTACZ, A, «.m. he that 
tramplcs the grapcs, or treads tbe 
wine prcss. 

DEPTAK,A, s.m. treadmIII. 

DEPUTAT f A , «. tn. deputy, de- 
legate. 

DEPlJTO\VA(;,TüH, r.tmp. to 
dcputc , to dolrgate. 

DCKA^ RY, «. /l horsc-cloth. 

DEREN , u , 8, m, wild comel- 
tre<* , dog-wood. 

DEREiS'lAK, u« «.m. comellan- 
wino. 

DERESZ, A , i(. m. a roan borse. 

DERESZOWATY, A, E, roan, 
rublcaii. 

DERKACZ, A, ü.m. laml-rall (a 
birrl.). = CüRL^JEL. 

DERL'S, A,.v.m. ne«*ccr,flaypr, an 
avarlrious mcrcbant , who sgUs too 
dear (drrived froni ORZRCÜ). [mlg.) 

DERWISZ, A,5.m. dor\is. 

DESEN , see WZOREK. 

DESKA , Kl , 8»f, plank , board. 
Przeczytae od desti do deski^ 
to read from the flrsl to the last 
pagc. Przujacicl wierny do aro^ 
howej [de8Ki^ a fricnd (aitbful tili 
death. 

DESPERT, u, (o/J.) UBU2E- 
NIE, UCHYBIEME. 

DESPER\rKJ,A, E, dwperatc. 

DESI'ERACKO -PO DESPERA- 
CKU , itdv, (Icsperaiely. 

DESPERAT, A, 5.m. desperado. 
DESPOTA, TT, 8. TO. dcspol. 

Dl'ISPOTYCZNY, A, E, dcspotlc, 

DESPOTYZM« u, 5.m. despo- 
tlsm. 

DESTYLOWAC, 896 DYSTYLO- 
WAÖ. 

DESZCZ, VyS.m. rain. Deszcs 
pada , it ralns. Z dcszczit pod ry- 
np iprov.) , out of the frylng pan 
into ihe firc. Drohny deszcz ytuUi^ 
il drizzles. Po deszczu pogoda^ 
cloudy momings may turn to clear 
evenings, or after clouds fair wca- 
ther,or aftc/ a storm comcs a calni. 
Z deszczczu do rzeki {prov,) , to 
takc rcfugc from the rain in tbe 
river. 

DESZGZKA,«(?e DESKA. 

DESZCZOWY, A, E, of the rain. 

DESZCZtLKA = DESZCZL'LE- 
CZKA , Kl, 8, f. dim. a liitlc plank. 

DESZCZYK, A, ff.m. (iim, a 
small rain , driziv. 

D^KA,i,rals('!prarI.sr(* BAI^'KA. 

D^TY,A, E, blown, Imllow. D^ 
te in8trmnenta , wind Instruments. 

DEWOCYA,Ti, *.^ devoUon, 
picty. 

DE WOT, A, «. fii. detotee, bigot 

DEWOTK A , KI « «. A a fcmale 
devoteo. 

DEZERTER, A, 8.m. deserter. 

DIABEL, BLA, 5.711. diVil. Dia' 
bei nie spi , ihe devil ncvor slccps 
"-never //esdradiii a ditch. Sic- 

pod figurq^ a ma diah\a sa DLÜ St skdrq (proe.) « tha devll tkulks be- 
bind the cros& I w Btarym piecu 
czfisem diabel pa/i, old peoplc 
sonictimes fall in \o\t,Diabel zoixq 
bij^ y the de Vit scolds bis wifo , it Is 
Said of a rainy day : to make both 
rain and unshinc. Nie tak iest 
diabei straszny jak go mahi^q 
(prot.) , tbe vcry dovn is not so 
black as he is palntcd. Co nagle lo 

Eo diable^ wbatls done in a nurry 
; good for no thing. 8ee DYASEfc. 

DIABELEK, A, a. m. dim. a tltüe 
devil , an imp. 

DIABELME = DIABELSKO — 
PO DIABELSKU , adv. deriJisbly. 

DIABELNY,A,B, defiliab, dia- 
boUcal. 

DIABELSTWO, WA» «.«. devU- 
ishnoss, devilish triclc 

DIABLICA, CT, a.f. a she^Tll. 

DI AK, A, 8ee DZIAK. 

DIALEKT, u, 8. m. dialect. 

DIAMENT, u, a.m. dlamond. 

DLA, prej). (wiih the genitive 
casc), for, fur-sakc, from, to, to- 
wards. Dia csego? why? where» 
forc? Z>/a (e(;o , thcrcfore. Niemo^ 

?f^ mönfic dla in/tr, I cannot speak 
or grief. Dia braku ptenifdzy^ tot 
want of money. Nie mozna podrö' 
zoioac dla rozböjniköw^ liiere to 
no travelUog upon the road for 
robbing. Dla miioäci Boga^ for 
God's sake. Vczyn to dla moj^ 
przyjozniy do it for my friend- 
ship*s sake. Kraj prawie nie mir- 
8zkalny dla srogoeci simna^ a 
country alniost unhabitable from 
the cxtrcmity of the cold. To toezy* 
8tko jedno dla mnie , it is all oue 
tu me. On je8t dla mnie bcardzo 
grzeczny^ he is vcry kind to me« 
Milosierny dla u2K>4;irA,charitable 
towards tbe poor. To jeet dla mnie 
Btracone , that is lost to me. 

DLABIC or DLAWlti,wi«, O. 
f mp, to strangle, to choke, to crush« 
see DUSld. 

DLAWIGAD,Av «.fR. tantalus. 
(a birdX 

DLAWniUSZKA,Kl, 8. f. fly- 
catclier (a 6ird.}. scnsiÜTO (a 
plant). 

DtOI^, if I, 8. f. the pafan of one's 
band. Cwizdac w d/oh, to A*u- 
iak^ to whlstie in the fist. Dlonic^ 
w dlon bilij they shake band In a 
friendly manncr. Jasno jak na 
d/ont, It is cicar and evident « 
piain trutb. 

DLO.\L\STY, A , B, resembling 
X\\c palni of the band. 

DLONIOWY, A, B, of the pahn 
of the band. 

DLÖTO, TA, f. n. DLÖTKO, Kl, 
dim. rhisel. 

IH.ÖTOWAti, TUJ^, v.mp, to 
chiscl. 

DLUBAä , an; , V. tmp. to teoops 
2) to fumble. — to czem . to rum- 
magc , see SEPERAÖ. Co tarn eie 
dlubieszy why üo you loliet \bftt^t 
— iü 3f bdcK , lo \i\ÖL ot«?* UsAck. 
Nie (jrsec^na ^csl OAubai %^S^ 
10 kompanii , W \a uxiv^ViXft >»'Ö» DO 

MiüBANTNA, NT, «.f. amy te- 
dious, longsome work. 

DLUG,u, 8.m, dcbU 

DLUGI, A, E, long. 

DLUGO, adv, loog. Za -^ , too 
long. 

DLUGOLETNI, a, e, of many 
years. 

DLUGOLETNO^, a^s.f. space 
of tlme , many years. 

DtUGOMOWIEC, CA, 8.m. a 
talkative man, babblcr, chattcrer. 

DLUGOMYäLN Y , A , e , long- 
BufTeriDg, forbearing, slow to pu- 
nisb. 

DtUGONOGI, A, E, long-legged. 

M.UGONOSY, A, E, long-nosed. 

DLUGOR]^, A, E, iong-handcd, 
longimanous. 

DLUGO^ti,ci, «./l Icngtb. 

DtUGOSZYI, A, E, Inng-necked. 

DLUGOWiECZNOä(: , ci, 8. f. 
longevity. 

DbUGOWLOSY, a« e, long- 
balred. 

DLDGOWY, A , E, of a debt. —a 
ksiqzka^ debt-book, a book of 
accounts, 

DLU^, WZDbU2, adv. long- 
ways, longwise. 

DLU2EK, iKU, 8. m. dim. a utile 
debl, . 

DLUZEN, mA , 8. m. or DLUZ- 
NIA , I ,<. r. an oblong piecc of tim- 
ber covenng a hive. 

DLU^NICZKAfKi,«./: afcmale 
debtor. 

DLDZNIK, A, 8,m. debtor. 

DLU2NY or DLUZEN, tvk^ im, 
owing, indebtcd. 

DLU^Yä, iQ, V, imp, to prolong, 
to put off, to lengthen. 

DMUCH, r, s,m, blow, puff. = 
DMUCHNimE. 

DMUCIIAC, CHAM, v.imp. DMU- 
CHN^(^,NQ, v.insL to blow, to 
puff. — w palce^ to blow on«'s fin- 
gen, — ogien , to blow the Are. 
Kto 8if na gorqc^j tcodzie 8parzy, 
ten i na zimiiq dmucha {prov,) , 
a burnt child drcads the firc. 

DMLCHAME , A , «. n. pudflog , 
blowing. 

DMEti, 17. n. imper8. to dawn. 
DNIEJE, U dawns, the day begins 
to break. 

DNIENIE, lA. f.n. dawn, day- 
break. = ÖWITAME. 

D.MOWKA, I, 8. f, a day*s suy. 
Mielismy tarn dniowkf, we halted 
tbere one day. 

DMOWÖ, A, E, of the day. 

DNO, NA, 8,n, bottom. 

DO , prep. (with the geniL case), 
to, at. Isc do 8zkolii^ to go to 
school. Idf do zegarmtstrza , I am 
going to the watchaniaker*s Z reki 
do rf Än\ from band to band. Miec 
pratüo do czego, to bave a title to 
a thing. }V8tan rano do roboty, 
rise early to your work. Przegralem 
doniego wiclcpieni^dzy^ flost to 
hlm a great deal of moncy at piay. 
Dozyl do pözncj 8taro8ci^ he IKcd 
to a irreat ago. (kljechal do Puri/- 
^/r, Ae/s/fonc to Paris. Prj^ybui DOB 

Vtzyhyl do Franqfuht arrlved In 
France. Do czego zmierza8z? wh»i 
wouid you be at? Do 8zcz^tu^ down 
to the ground. Pol do czwartSj^ 
half past four. Jak do roku , accor- 
ding to the ycar, to season. Cz/o- 
wiek idorady idopaia8za^ he 
Is a man fit für business and tbc 
sword. Tlnmaczyc sloivo do sto* 
wa^ to translatc litcraUy. tyzc- 
czkadokawy^ tea-spoon. Datiodo 
8toiUy the dinner or supper is 
upon the table. Kai dawaö do 
stolu! send in dinner or suppcr! 
Bylo ich do pi^C(bt>stfctii , they 
were about fifty persons. Haz do 
rokuy once a year. Ta 8uknia fo- 
bie do twarzy, tbat robe sults you 
very well. 

DOBA, BT, s. A the space of time 
of 2/i hours. od doby do doby, In 
the course of 2^ hours. 

DOBACZYC SI^, v,perf. to In- 
fer, to draw Inference or conse- 
quence (oW.). 

DOB'VD.VCSIl^, oAxsi^, v,perf. 
üOB.XDYWkC Sllg , DUJK siF, , r. 
freq. to disco^er by inquirlug, to 
found out. 

DOBICÜ, JF„ v.pcrf. to glve the 
blow which the cxccuüoner glves, 
to dispalch a victim , to glv« tlic 
last blow. To to na8 nte^jrsf- 
suych dobilOy that gave the finl- 
shiiig blow to our misfortuncs. — 
do IqdUy to gct asliorc, to land. — 
Uirgu^ tu closc or strikc a bargaln. 
DoSijuc sif do czego , to slrive or 
grasp at a thing, to scramblc for it. 

— sie urzqd^ to sue or stand for 
an oificc, to seck for prcfcrrocnL — 
pkrwszemlwQ , to run or con- 
tend for mastcry. Ostalki wojska 
nieprzyjaciehkiego dobili , they 
buldipred the remnants of the 
encmv's troops. Po dlugich obja' 
zdach dobifismy 8if nareszcie^ 
aftcr many round about ways , we 
arrived at last. Dobii ao, niech 8if 
niemfczy^ dispatch hini, let hini 
not suffrr morc. 

.DOBIEDZ = DOBIEZEti, gni;, 
r. pref, DOBlEGAä , gam , v. imp. 
to run to, to reach the goal by run- 
nlng. 

DOBIERAG, KAM, r.freq. DO- 
BltAÖ, DOBIOBQ, r. tmp. to Lake 
morc in Order, to make up whal 
was wanting. — do panj , to match. 

— 8i^ , to suit one anothcr , to look 
for onc's own match. — «i(? do cze- 
go, to get to a place or at a thing. 
Dobrai miarki grzcchöio 8W0' 
ich , he fillcd up or completcd the 
measiire of his sins. Dobrac 8if 
do kobiety^ do kieski, do kieszeni, 
to seduce a woman, to steal onc*s 
nurse, to pick one*s pockct Ikh- 
hrzes 8obic dobrai te trznnki, 
thesc shoes fit you extremcly well. 
Dobrai reszty pienifdzy siooich, 
hc took what remained of his mo- 
nry, hr sprnt his last. 

DOßlERACZ, A, 8. m. a man 
that matclips or suito well. jra.ire/s^onc io Paris. Przybyi] DODIJAC SIE ^ frcquent, frolD 
^ ^a^^a, iie anivcU at Paris, jDOBlC. DOB 

DOBITKA , KI , 8, f. last Mow« 
finishing sirokc. Na dobitk^ mego 
nieszczficia , to completc my ob-' 
fortune. 

DOBiTiME , adv. eogenüy, for« 
ciblv, piihily. 

D0BITN0S(5,cf, 8. f. cogencjt 
plthiness, cncrgy. 

DOBITNY, A , E , cogcnt, pithy» 
forcibio. — fvyrasy , expressiv«: 
language. 

DOBÖR, u, 8. m. chnlee, selefr 
tlon. Dobör tych mebli zrobionm 
z rzetelnym gustem, this forni- 
ture harmonlzcs well togetlier, or 
is in the vory best taste. 

DOBOnXY, A, B, choice, choaen, 
sclect. 

DOBOäÖ, DOBOD^, v.prf, to 
thrusi a victim tili it dies. se€ 
BOSO , KhÖC. 

DOBOSZ, A, 8,m, drummer. 

DOBRA, R« p/. cstaie, liebes, 
fortune. 

DOBRAä, 8ee DOBTERAC. 

DOBRAiM Y, A, E, matchcd. iVie- 
zmiernie dobrze dobrany, extre- 
mcly weil matchrd ; 2) choscn, ex- 
quisite. Dziwnie dohranc motzen' 
stwo, dzieurzyna i5 letnia ze 
starcvm 50 letnim^ a girl of flfleen 
wiiii an Olli ftrllow of four-score, 
is an odd match. Möicisz dobre 
rzeczy zlc dobranemi iryraza' 
mi , you say good things with III 
chnsrii tnrins. 

DOBHN\(i, N?, t\ pr. to reach 
a p\m'.p. i)y wading. 

DOBRO, RA, 8.n. good, wrifare, 
wcal, bonofit. 

DOBROti , ci f 8, f. goodness , 
klndnrss. 

DOBROCZYSCA, CT, 8. m, be- 
nefarlor. 

DOBROCZYNNIE, adv. with be- 
npficfnce. 

DOBROCZNNOg(^, ci, 8. (, bene- 
faclion, bcnrficencc. 

DOBROCZYNN Y , A , E, bencfl- 
cent. 

DOBRODÜSZ\0<>(i , CI, 8. f. 
kindnoss , simplirity, plainness. = 
I>ROSTOT\, t.AGODNOSC. 

DOBRODUSZNY, a, e, good- 
naturcd, kind-liparted. JeH to czlo» 
ioiek dobroduszny i wierzqcy 
ivszustkiermi co raczyaz mn po^ 
xoicazioc , hp Is a simple good na- 
turcd sort of man , who bclieves 
any iliing von like to teil him. 

D0BR0'DZI£J , A , a.m. bene» 
faclor. 

D0BR0DZ1EJKA, Kl, 8. f. bene- 
factress. 

DOBROZTEJSTWO, WA, 8.n. 
benpfit. 

DOBROTLIWOSä , CI , 8. f. 
goodncss, kindness, bcnevolcnce« 

DOBROTTJWY, A, E, good, 
kiml, bcnevolenL 

DOBROWOLME, arfr. ofone's 
free will, frpely, spontancously. 

DOBROWOLNOSC, a, 8. f. freo 
will, spontaiieily. 

DOBROWOLNY, A, E, free, vo- 
luntary, spontaneous. »nogoiML Wdobrymila- 
kL — Mioi, good chMr. On 
y, be li so kind u> all. 7n- 
., such a kind, chirluMe 
'aey dobrzy, Ukt irc flne 
rct io dobry, bez taykrf- 
rirk, he U a pUIn, honest 
. meani no han». Dobra 
i «rbokaame food. Ua ÖO' 
f , be taas I good htad- 
Mitcajysifc(i(io6re, he)s 
IIb cTery tblng. To ciJrJt 
MJ-y, be trutU U> cTcry 

X. adv. welL 

IOWAC, DU«, cinp. to 

Iding ; 3) to rrcct a buil- 

ihe sidc of aootber. i« 

ROWAd 

IZiC Sl^, im SDf , r. imp. 

Lo awake ooe «lUi tomc laceruin Üme, 3)e.(i. 
1, to take a town by 
) to draw OT pull out. — 
to dn« Um snord. — 
S Icüazcm, ta pull the 
hier out of iJie pockEL 
• 7 unffienia, lo break 
iDemenl. — n; s tfiif^ouj, 
ine's BcK rroui rhalns. 
UE. A, DOBYWAMIC, l, 
JK, cipture, conquest; I) 
m* ptiUloB out. «B« ZDO- :OD!nr, *. e, profiuUe. 
\aiqttk doehodna, y, lanil 
rs or ylelds good cropi, an 
lat brlogs « good deil ol 

lODZlC , DZ^ , c. ttnp. 

l>f, c.pr/. 10 draw neai 
«a [ooLj; s; IO laquire, lo 
ite, to scruUnlic. Jui do- 

do miatta ydi/.,, hc wa: 
hlDg i''" town >hL'n.., Jnz 
iochodsi, li Is nurly ilirce 

Laty CO dsU dotxlu, ilic 
ui came In to ilay. iliusf 
■aurd]/ Jak tif to Mialo, 1 
[(tdre inb) IL« trulh of Ihc 
■^odsie cxtgo itfdouniit. «igalfon, scrutiny. — prtt 
elBTealltalloaoftlietnitli. 
D praumn, i legal prose- 
«fllered iqMn In Order to 
•'s owB rlglil. 
IOWAC. wi«, V. imp. DO 
HVAC, WIU4, v.frcq. tc 
> «bierte ; 3) to mr , U 
bring iip> — ivmii un'ary. 
Üib to one. — lainaniaj. 
■cU a aecrct DocAoivuJfn 
• ionia od iraibifcia, 1 DOC 

DOCRRAPAÖSI^, M^lt^; V. 
per(. IO stramble up ; >) to obtaln 
■ thing wUh much Irouble and dlf- 
fioilty; 3] to eome to prerrrmenL 
Guialtem rhce a^ inacxmia dif- 
dtrapae, he i* dJtlcrmlnPd to rlse 
in thr world nhatever be the con- 

DOCHWYClO, m, v-iiiV- to 
■elir, catch, lo overtake. 

DOCIj^O, TN^, v.itnp. DOCI- 
NAti.MAH, v.freq. to tfniih cul- 
ting or hevlnH; 3) — ktmai, to hit 
or sirlke on« booie. (vulo.). 

DOCI^GAt^, um, v.imp. DO- 
CI^CNi^C, SU, v.prf. todrawa» 
faraiorpulllo. Daeiqgnqlwdstii 
da Parysa, hc drcw toe cartas 
rar as Paris. Dociqgac hika, arba- 
letu, to Ughlen , to string a bow, 
a crois-bow whlcli vas alackened. 
n'tftpif eiy thory dodqgnir do 
julra , I doubt whether the patlent 
can Uie IUI to marrow. 

DOCIEC, n, V. prf. OOCIF- 
Kn\C,^L, der. in.tr. DOCIEKA(^, 
IAH, t^. imp. (sald ofllquids), to 
run or flow to the vnd ; 3] «. a. to 
Dnd Dul ordlscorer by Inresllgatlon. 

— praicd]/, to comc at the truth. 
Cdy legar iycia ducieta, »hen the 
hourglas* of liri! is at 1U rnd. viz. 
«hen oiir last hour Is anived. bog 
dodtka najikryUziich myili , 
God penetrates Inln Die mosi störet 
tboMghu, Godiearchethlbehearts. 

DOCIECZEME,iji, ».n. DOCIE- 
KANIK, (rtq. research , Inquiry, 
iDVFstIgatInn. 

DOriEHAC, kk, v.imp, DO- 
TBZEC, R?, r, pr^ to rub or 
gr\ad lo the end. Dorieram tii 
[arbii, I am aboul to finish grinif 
lii|; the colour. Uolari ftirliy, he 
has done grinding Ihe colour. 3] 

— d'ikifd. In draw near a place. 
Kiedysmy pii dnriernli itu nbozii 
iiirprzyjaciehkiego, as we werc 
gptling 10 or drawing ncar Ihc 
camp of the enemy. liotrzec tpra- 
iiry jaki/j, lo bring a buslne» to a 
conclusion. 

DOCIERANIR,*, «.n. (liomu^ 
Ihe endeavours done lo vlew lo 
drfy, to find fault with , to scnill- 
nlie liito ibe v«ry bottom or a bual 

DOCIEBPIEä, lAL, v.imp. to 
sulTer, to endurc palns lo a cor 
laln dcgree or perlod. A'i«cA dO' 
cirrpifdo kanca, Ict mesufferil 
10 Ihc last. W csyam oitatka do- 
cierplei mamy. In purgatory we 
Ehall linlsh whai rpmalns yet to bc 
sulTcred for our trrspasses. 

DOCINAfi,*wDOCIJ\C. 

DOCIiVEK,»*, i.m. taunt.i 
Jecr, a «Ipe, a Joke, a seolT. Sypalt 
na niif docinkami , they besto<rc<l 
upon ber a tbousand uunt«. 

DOCINKOWICZ,*, ».m. PMi 
DOCINKOWICZ, a Cracker ofj» 
kes {[.im.). 

DOCIOSAC, AL, v.a.def. u 
Chip od Ific^groswrii^trlsorablllc 
lo ihtead, toplaat. DOD SS 

I>DCISE,iT,«.m.ca«Tng, tbrow 
Ing; 1) opprpsslon. seeLT.ISK. 

DOCISKAC, iah, v.imp. DOCt- 
5S.^C, m, r. prf. 10 ibrow or cast 
:ot 3] to prrss Or welgti domi, lo 
nipress past boaring. DocUnqi nif 
io r::eyo, to reach or atlaln a thIng 
ifler gelilng throuBh a crowd or 
ifter overcouiing many dltOcultlcs. 
Vi'b moglem riocitnqctif domini- 
ilra, at ihc ralnlsler's dnor Ihe 
;rowd was so great ihat I coutd not 

DOCWICZyC, Tfc, V. a. dtf. ■(*()- 
70), to llnish scniding irlth rodi, 
10 whip , 10 cheal \ 3) 10 UoJdi the 
Hlucatlnn a( a rhild. 

DOCZEKAC SI^, iah si;, V. 
orf. to wall fiir one tili he comes 
ür Tor a ihlnt; Uli it cntac 10 pass ; 
I) to llTe lo sce. Czekalcm na nie- 
jo,alem lie ijo nii doczrkal, I 
iralied for liiin, hui hc did nol 
:ame. Ktüihy byl xrfdsil iibyimy 
Mp doezekalt tej ilrtiaznrj rewo- 
iticyif who H'ould have Uioughl 
Ihat we should live to aee this 
ilreadrul rrvolution? Dotztkal sif 
pötnt] ilaruici, be llved lo ■ 
jreat old agc. 

DOCZEHMC, KU, V. prf. DO- 
CZERNIA(^,inut,t>.imp. toflnlsh 
blackenlng , In blaeken cumplelely. 

DOCZESAC, V. n. DOCZESY- 
WAI^. inihf. to fliilsh camblni, 
trzebadoczi'iac pienkf, you must 
Dnish to harkllng tlic homp. 

DOCZES»0äd,ci, i.f. tempo- 
ral lifc. 

DOCZESXY, jt,ii, temporal. 0dl 
doczenny, transilnry paln or grief. 
Vfiefhy teyo iicinla mf doezttn«, 
tho pleasures of the world are tran- 

DOCZyniENlE.iA, *.n. boal- 
nn», dcallniE. 

DOCZVSr.lC, «?, c. prf. DO- 
C?.tSZCZA(^, CIA», f>. imp. to 
tinhh rleanlng, td riean cnmplclely, 
Cheialem nie atii wez nicmotjUm 
Jip dorzyxric Irgo izkia , bow 
drslrous soevcr I wat of cleanlng 
Ihat glass ] could by no neant 
effffl IL 

DOCZYTAC, TA*,fT. prf, DO- 
CZYTYWAÖ, iui(, r.imp. to read 
to the end. — « jf czrga , lo dltco- 
ver nr learn by readiDg. 

UODAli, ii«N, V. prf. DODA- 
WA(S, It, V. imp. lo add ; 3) to cast 
up a sum ; 3) to stipply, lo furnlsh. 
— »frca , 10 «beer up , to encou- 
rage. to inspirll, to animale. 

DODATCK.Tir, «.m. addItloD; 
3) Supplement or appendlx to a 

IlÖDATKOWY, *, E, addltlonal, 
nupplcmcnlary. 

DODATNY, Jt. e, addltJonaL 
Dtugi dodatne i odjemne , the 
aclliT and passive dcbls. 

DODAWAME, u, f. it. frrquent 
Biipplylngorrumiihlng; 3] (.arith.^^ 
addilinn. 

DODLUB.'it, «.a. det. Vcieqii^» 
10 riiilsli c\ca\at.\n4 , \»i cwm^sä» » 
lonB and tettova «otV. 14 DOG 

DODOl£, o.« V. a. def. to fiirisb I 
mllklng, to chcat te noc nadcko- 
dziianiemogli dodoic kr6Wy tboy 
could not finisb to milk tlic cows 
because It wai quite dark. Zaroztt- 
mialy eziowiek fest dojnq kro' 
%cq^ latwo da »tf dodoic, a self- 
concelted man Is a good milk cow, 
which eaaily parts wbUli its storo. 

DODRAPA(i, v.a. def, toflnlah 
wratching. DODRAPAC SlJg, v. 
prf. flcratdi blmself to blood { 3) to 
OYercome, to get over the diffi- 
ciUtles after many pains. dodrapal 
fif urxfdtt^ hc ariivcd or came at 
last to 9 place, or dlgnity. Nigäy^ 
by sie nie dodrapal na wierzch 
tej qöry, be could never come to , 
reacb or get at tbe top of tbat moun- 
tain. 

DODRUKOWAä, küji;, v.prf. 
to flniftb prlntlng, to annesu 

DODRZEä« RQ« v.prf. DO- 
DZIERAd, RAH, v.imp. to tear 
completelyi 2) to wear out by use. 
Dal mi dodrze6 iUHijc stare odzie- 
nie i par^ trzewikow swoieh^ be 
gave me to wear out a ault of bis 
old clotbet and a pair of bia worn 
aboes 

DODUSlä^tz«, v.prr. DOOU- 
8ZAC,azAii, r.imp. toflnish stran- 
Bulatlon or to throtllc to deatb ; 2) 
udtüie dodusil kieliaska, he could 
bardly drink bis last bumpor. 

DODZIENN Y, a , b , cphnmeral. 
Ktviaty, utwonj, poxoodzenie si^, 
— , ephemcral flowers , sliort-Hvcd 
works, ephemoral succe&s. 

DODZIERZEO, i^, r. prf, to 
bold out tili a certain pcriod. 

DODZWONlC SIg, v.prf. (ko- 
00), to ring üic bell Uli th« call be 
obeyed. A'ie moy^ sif nikugo do^ 
dzwonicl I ring and and ring, no- 
aody comes! 

DOGADA(i Sllg, DAMST^, v.prf. 
löget a tbing by talkhig. Dogu' 
4aMZ ftf fy jakiej hi^dy, you talk 
io mucb tbat you will bring your- 
aelf into a acrape. Me mogp si§ 
% ni'm dogadac, I cannot gucss 
wbat hc rrally means. 

DOGADZAC^, DZAH, r. imp. DO- 
GODZiti, Dzc, v.prf. toaccomo- 
date, to comply wiih onc's wishes, 
to gratify or huoiour lilm. Co do- 
gadza tcyobrazni i zmyshm, 
tbat flattera tbe Imagination , tbc 
tensca. 

DOGANIAC!, iee D0GNA(1 

DOGASlC, szit, r. prf. to 
qucnch or exUnguish enlirely. 

DOGL^DAC, DAM, r.imp. to 
OTcrBoe, to superintend ; 2) — cho' 
regOy to tend or nursc a aick 
person. 

DOGL^DANIR, lA, s. n. inspcc- 
tton, Buperintcndi-ncR. 

DOGN AÖ ^ DOGONiC , gom^ , 
v.prf. DOGANIAÖ, kuh, v.imp. 
to overtake. 

DOGMC, NU«, v.prf. to rot 
completely. 

DOGTilE&C, W0T?,t.pr/: DO- 
OJV/ATAC, rdM, V. tmp. to finlsh j 
-*owöZt7^/ 2J loptach^ tooppresa. I DOI 

DOGNOIC, m , V. prf. to flnisli 
dungiiig , to nianure complelcly, to 
fatteu with düng. 

DOGODME, ado. convenlenüy, 
commodiously. 

DOÜODNOS(1 , ci , s.f. eonve- 
nience , accommodatlon. see WY* 
CODA. 

DOGODNY,At B, convenlent, 
coiiiniodiüus. 

DOGODZlO., See DOGADZAä. 

DOGOid SIJ^ , JB siF, , r. prf. to 
clcatrUe, to scar. Ha na ai{' aogoi 
niehawem^ ihat woimd will soon 
bc closed or is cicalrizing , la do- 
slng. 

DOGOLlO, L^, v. prf. to Bniah 
sbavhiK. 

DOGOM(!, See DOGNA(i. 

DOGORZE0,rk , v.prf. DOGO- 
RYWACS, WAu, v.imp. to burn 
out, to ccasQ burning. i)fi dognry^ 
wa, iic brcathes bis last, aee GA- 

DOGOTOWAÖ , an; , v.pr^ to 
flnlsh cooking. 

DOGRAä,RAii, v.prf. DOGRY- 
W\C , WAM , V. imp. to finisb 
playing. 

DO(;RYäti, »;, v.prj. DOGRY- 
ZAÖ , ZAM , V. imp. to nnbli gnaw- 
ing; 9) — koma , lo trase or tor- 
nient one. Zawsze dogryzajrp »o» 
bie , tlicy are always tcasing one 
another. Ten emutny ttjypadek go 
dogryzl , hc was sad alwaya, tnit 
Ihls nnw sorrow kllled him. 

D0GRZA£, V. n. de f. and DO- 
GRZEWAC, v.indff. to finish 
beatin g, to warm. Te przeäcieru' 
dlajeazcze niedosyc sq ciepie, 
dogrzejcie! tlieae sheels arc not 
warm yet , you muat air tbcm by 
tlic fire. 

DOGRZEBAC SI^, Biq sif$, v. 
prf. {czego)^ to get a thing by 
digging; 2) to obtain with mucii 
labour. 

DÖJ, u, «. m. DOJENIE, lA, f. ». 
milking. 

DOJARMA,in,<.Adairy. 

DOI(Ü, j^, r. imp. to milk cows, 
shcop, — krouy^ oicce^ etc. 

nOJECILVti, JADif, v.prf. DO- 
JEZDixCy dUm, v.imp. to arrive at 
a place (on horsoback or in a car- 
riaRe). l>ojechaics ma, be was 
stiing lo thc quick. 

DOJE$(^, JEM, v.prf. DOJA- 
DA(^ UAM, v.imp. to nnish cating. 
^ DOGRVJ^d. 

DOJEJtüZACZ, A, s.m. a horse- 
man, who has the maiiagemcnt of a 
pack of liounds. 

DÖJKA, KI, «./'. daury-maid. 

DOJMOWAä uviK, P- imp. [ko- 
Diu), lo toazc, lormcnt or vcx one. 
To mnie doj^fo do zywego , that 
stung mc to the quick orto tbc 
very hrart. 

DOJMCA , CT, <./: milkpan. «= 
SKOI>KK. 

DOJNY , A , B , gf\ing milk. ^ 
krowa^ a milkcow. 

DOJRZALE , adv. ripely, matu- 
relv. 

DOJRZALOiCjaj 9. f. ripcnesB, DOK 

maturlty.—- fim;/afti, rosioagi, m 
turity of mind, malureness uf refl 
ciion. — wrzodu , the ripeness 
an absccss. 

DOJRZALY, i, E, ripe, raatur 
M^azczyzna-^y^ a nature, 5ta 
man. Panna — <i , a ripc nialdci 
a marriagcable giri. Ta rzecz n 
dojrzala^ tbat affair is not y 
ripc. 

DOJRZE(^, RZEJ«, v.prf. DO 
RZE VVAO, wam, V. imp. to rlpe 
to come to matuiity. 

DOJRZEC^, azi;, v.prf, DOZI 
RAÖ,RAM, r. imp, lo look af tcr, 
ovcrscc, to sec a tlijng donc; 2) 
get or calch a slgbt, to pcrcdve, 

DOJSG, DQ, v.prf. to get tc 
place (on foot) ; 2} tu find out ; 
invesligalion. — do lat, to come 
agc. (idym dotzedi do poinh 
drogi<t whon I got hälfway tlillhc 
List twöj nigdy rqk moicfi nie C 
szedl, your ledcr never came 
my hands. Zwtjdujemy to w d 
wiiych pismach ktöre tias doszi 
WC flnd it in the ancicnt writing 
which came down to us. Doszlo 
do US zu jegn , it rcachcd his a 
Zhoze juz doszlo, the grain is 
a State of maturity, Is perfec 
ripp. Sikt go nie doszedf, therc 
nobody thal can ho um in com| 
ütinii with him. Üojsr kogo to cn 
tnch, pifknosei, tnleutaeh^ to 
ont^'s equal in worlh , l)f aiity, 
lonts. Trraz doszetUcm tosz 
stkifgo^ now I know all. 

DOJSCfE^u, s.n. arrival ( 
fooi ■ ; 2) a discovery made by 
vestigation. 

DOJLTREK, RA, s.m. passir 
Ludzic sff d^ijutrkami na zieh 
mankind are only passengers 
earth; 2) haggier, boggirr, bablei 

DOK.^D, adv. wiüüitT. — A< 
i/.'i>A", wliltliorsorver. Mozrsz p6^ 
dokffdkohriek ei si^ poduba , y 
mav go whithersoevcr you likc. 

DOKARMI^: , IL , r. a. def. 
finish nursing. Prawdziwa mtit 
mnsi Santa dokannii' dzifei^ri 
a tnic niotiicr oiighl to suckle I 
child to thc cnd. Dokarmiac I 
(/^^ pUistico, to fini>li fattcni 
catilc , fowis. to cram pouliry. 

DOKAZAC, ii{, V. prf. loc! 
cute, lo bring al>out, to conipa 
to provc. — swrgo, to cumpass 
accomplifth one's dcsigii, c;irn' I 
pnint or bring itabout. Oiaaihy 
abys si^ staral tcgo dnkazac . 
would ha^'c you stuily huw lo bri 
It abouL Sie dokazac sirrgo , 
come or fall short of onc's desl; 
Dokazytoac nad kirn, io tyrann 
ovcr one. Co ty tez dnkazujcs 
whal an rxlravagant mau arc yc 

nOKISN.^Ö , Ati «^ n. der. 
finish fermcntation , Ten chUb n 
dnkisnqi, that hroad is not n 
leavened. liylo zimnn i mlcko i 
dokisn^do , Ü\e wcathcr was © 
and Ihr milk did not suur ndl. 

DOK LA DAG , pah , r. tmp. B 
I \SA\t , tv» , V. prf. lo yui !o , Ml 

'^süiraHia, cobcslow paini, 
« QBc*» bsst cDdeafours.^-«!^ 
;^90, to roDtribute lo a tliing. 
)kL.\X)M£i aäo* accuralely, 

CK. 

)iJLADNOää, Ol i.^ accura- 

>U.AD.\ V, A 9 B , accuratc , 
{ ;io pulish doklaäuy is uscü 
sp'Aking of Uiingsj. 
)UJ:JL, V, a, de], {czego^ cu)^ 
nsh pa&ting, to |^ue. 
)^U:i'Ati, 41., v.(Ldef. tu 
I hdiurnering; 3) to flnish a 
; cjrplctfly and occasioiiolly. 
iis/ro doklepai pacierza , as 
ci hi< nraycr was done« 
!kU)C , uf. , V. (J. tief, to kill 
nidi ««ith a spear, to give tlu! 
u» »ith a pike. 
tkOLA , odr. all around , 

• 

ikoNA^, KAM, v.prf. DO- 
\\\\C , WAV , v,imp. to ac- 
«bh, to biiog to aconcliulon, 

ikOMANlE, lA, s,n, accom- 
WDt , complption , executiun. 
AONANY, A, B, coDipli'ted, 
led. 1*509 — , thc preter-tciisp. 
■nrsvssiy dokonany^ pretcr- 
ct. Kietiokonany^ preter-iiii- 
cL Dsielo äokonane | a dcud 
tfDied. 
NlüS'CZENIE, ia, $,fL termi- 

4. 

)kONCZY<i , ci« , V. pr/: to 

L U) tTinlnate. 

kOPAC^ , r. a. to finish dig- 

r^" breaking the ground. 
^ jak chcesz glfboko nie (iu- 
ris si^ wody, you niay dig as 

as you will, yuu will not lind 
ftter. 

)K0S1G , V. a. DOKASZA(^ , 
üsk harrest to finish mowing. 
)kTOn , A , «. m. doctur, phy. 

)KTOROWA, w£j, «./*. a pby- 

i'si wife, 

JKTOROWAC, KCJij, v,n, to 

isf physlck. 

)kTOP.SKI , A, IB, of a pby- 

1 , doctoral. 

>KTOIlST\VO, VA, 8.n. doc- 

)iCCCZAC, CZAU, v.imp. DO- 
ZYC, czif, r.pr/*. to vex, tu 
, to aDDOT, to pestcr. Dokti- 
/ nam okropnie ruje koina- 
, WC wcre linnibly %cxcd by 
vanns of fpials. 
HIUCZLIWY, A, E, vexing, 
lg , aoDoylng. • 

IKCMENT, u, 8. m. docunicnt. 
MLCPIC; , piif , t\ pr/: DOKU- 
fhC^ pvj«, 17. tinpp to buy mo- 
1) buy %ery dear. 
tt., D, «. m. pit , bottom. NA 
^ DO DOLU » \V DÖL , 
iwvds. A'a <fo<«, down, be« 
Z dotu^ from beneatb. Ur. 
M, to descend. Daniel hui 
■rony do Iwtego dolu^ Duwi 
brown Into the'llon'ff den. Oczy na do/c, lic dweUs on thc ground- 
floor. 

DOLA,u, 8. f. luck, lot,fatc. 
Dobra — ,luck, goodfortunc. — zlu 
— , 111 forlunr, cvil de5llny.=^L0S, 
PRZKZ.NACZE.ME. 

I)OLA(^, LEJi;, v.prf. DOLFI- 
WA(^i , WAsi, v. imp. to puiir tu, to 
fiil up. Doli'j kiclkha , All Wie glass 
lo thc brliii. 

DOt.V^iZEME. u, «.n. anncxa- 
tlon , adjuiiction. 

DOLACZY(!,cze, v.prf, DO- 
L.'\CZ.\C , CZAM, V. imp. to aoncx , 
tu subjoin. 

DOLAMA(^,r. n. inttcf. tofiuish 
breaking, to break cntircly. 

DOLATACi, r.d. indif, lo finish 
night , to conie flying , to rcarh. 
Hicdyodglon naszyck wyslrzaloH." 
düleci az do tcas^ when the raltle 
of our Diuskrtry reaches your i>ar. 

DOt AU] AÖ SIl^ , V. pr. is Said 
whcn thc grcyhoiMKls prick a bare, 
fux ffr. and bcgln lo yclp. 

DOtAZIC^, r. iitdef, UOLKät, 
r. ff. de f. to finish clioihing , to 
scramblc up. hohtzi na nivrzch 
masztu knkimsliiego^ he clinibrd 
up lo thc ton of ilit! mal de cocüKn«.'. 

DOLKCIEC , cu , r. pr/. DOLA- 
TYWAf:, Tijii, iMNip. to rcach a 
place fl^lng, to fly to. 

DOLfcc:ZV(i, v.a.dcf. (knao), 
to flnisli hcaling , to eure, seo WY- 
LECZYC. 

DOLKGACi, v.imp. impers, to 
all, to cause, pain. ^oga mnie do- 
/(f(/(i, I ha\e a pain in niy leg. Z(/h 
tnni« do/cf/fi, J havo a slight toulh- 
achr. Caa^' dolegn? whalails youi' 
In ihe nieaning of llip \crb DOLE- 
(iA(^, tluTt' is a lesscT d(;grce ol 
pain , thun in that of thc \L'rb ÜO- 
h¥.C.\ \iz. gloica mig dolega^ I 
fcrl a pain in iny hoad. Giowa mig 
buli , my hcad aches. 

DOLEGLIWIE, adv. sorcly, 
pain füll y. 

DÜLEGLI \VOi^(i , ci , *. f. sorc , 
paiiuailmrnt; 2) affliction, troublc. 

D0LEGL1\VY,A,E, ailing, pain- 
ful , K^lling. 

DOhEk, LK.4, DOLECZEK^CZKA, 
5. m. dim. a liillc pit or hole. — 
oczwj^ socki:L — ivpiersiach^ iUo. 
pit of the lieart. — w ticarzy^ 
diniplc. Kto pod kirn dolki kopie , 
sam w nie wpada (prot>.), hIio 
diggcth a pit undcr other pcopie's 
fei't, shall fall ihn min. 

DOLliKA, DOfcfJGA, i, 8. f. 
stn^ngth, forcc (liillc uscd). 

DOLKSC , lazf; , v.prf, to gel at 
a place by crrcping of cllmbing. 

DOLEWAÖ, 8ee DOLAC, r. 
freq. to Till up. 

DOLEWEK, D, «.m, DOLEW- 
KA, KI, s.f. thc filling up of a winc 
vcsspI, or thc winc,with which il is 
filled up. 

DOLEZEf^, LEiii, v.perf. to lic 
tili a certain timc. 

DOlJCZ^C.MCz?, v.prf. DO- 
LICZAC.c/AMf i\imp, (oaddwliat DOM 35 i 9puidiia rvmiemi^csif^ she was wanting, to makc up thc suin. 

f^a/At^ doiiczyiem sig^ 1 ba^c uot ItgiudiogUd äowA Miesaka. my number, or I fiad somethlng 

wanüng in the sum. 
DOUNA,NY, «./; Valley, dale, 

glon. 
DOLISTOS(^.,ci.^./; bnllowness, 

conca^liy. -. DüLKOWATOSd 
ÜOLNY, A, E, lower, nethrr, 
DOLOT , i< , jT. m. oue flighl ac« 

complishrd. \hd(dy pottvarzy^ thc » 

assuulis ot raliunny. | 

DOLOZ\ {) , 8CV DOKhADAä. ' 
DOM, i:, s,m. housc, homc. — 

gosriinty^ inn , public housc. — pri- 

{tnnvy ^ lliu houstf of corrcction, 
jridowcli. — tvnryatoWf niadhon- 
sc, l)odlam. ■-- uierz(fdnit\ stcws, 
hawdy house. — podrzidköto ^ 
foundling hospital. — znhhu^ the 
liouho of nmurninK« Isc dodomu^ 
lo go huuic. Sit'dziec t/u/omu, to 
ki'ep or stay at lionic. Wszcdzie 
dohrze a ivdomn najlepi(^u lionic 
Is honie, Ict It bc ever so bomely* 
l>om ptiuski^ nianbion, manor- 
housc. — wytjodmj, n ronvcnicnl , 
aroomyhousi*. — iednu^ diüU'pitf- 
iruivy^ u house of on<* slory, of sc- 
\cral storii's. — mifjski^ lown-hou- 
sc. — On z dnbrego domn^ hc Is 
of gfiod cxtraction or dosrent. Ihnn 
Augshuraki^ Augdjurg house. üna 
z tliinm Kttsriuüzkotcna^ shc Is 
Ko^iuszko's dauKlUcr. 

DOMACACl SIE, CAM siij, v.nrf. 
to find oul by ToVlin;; ar gropuig; 
2) to discnvcr by inquiring inio. 
Ledwie dommultim sig koiica 
tu tej riemnej sprawie^ wilh niuch 
ado, and groping along In thc dark 
of the busincss , I brought It lo an 
issiii*. 

DOMXCALNY, A, E, palpablc. 

DO.MAGAOSIh;, gamsik;, vJmp. 
to dtinund , lu claini or lay a claini. 

DOMATOH, A, s.m. a honio- 
bivd man. ^ DOMAk, DOMQ- 
WMK. 

nOMAWIAC, wiAM, r. imp. DO- 
M()\M(^ , ^ n; , i'. prf. tu b«» goinj; 
lo liiiisli s|)«'ak.iiig,to lca\c off spca- 
kin«. 

DOMl^CZY^^ , cz?, l\prf. to 
torlun* lo d(Mlli. 

DOMKK, MKC, s.m, dim, 3 
Miiall house. =^ DOMIk, 1)0ME- 
CZEK. 

DOMIAR, r. ä.w. füll moasurn. 
.Y(( diimitir mcijo nicszczgsciu^ lo 
compli'lc niv nusfortnne. 

DOMIAIikOWAt'; SIF:, kl-H} Sil-, 
V. prf. lo guoss. lo conjeclure. 

bOMIKIlZYC, RZ5 , i'. prf. DO- 
MIKIIZAC, nzAii, r. imj). to fill up 
Uu! UH'asui-i-, lo Icavc off nicasurin!;. 

l)()Mli:S(:iC, i:zi-, v.prl. Dü- 
MIESZCZAC, CZAM, c. imp. to add 
o/'Jolii to. 

DOMlESZAti, SZAM, V.prf. to 
adniix. 

DOMMEMAf^ SI^, MAU 61«« 
DOMMEMYWAÖ Sl^, wam siü, 
to^iH'vs, tri surniisc, tocoojcctu- 
rc.8ee7Ä,\\)\.\C. 

misc , coi\)cc.iuTC. 
I red , iiuyUc^ S6 DOO DOMÖWIBNIE, u, 8fu pero- 
ratioii. 

DOMOWNIK , A , 9. m. inmite , 
lodgcr. 

DOMOWY, A, E, domoslic. 
^yojna domowa^ civil war. Sukno 
domow(^j roboty, homc-spun cinth. 

DOMVSL, r, s.m, gucss, coii- 
Jeclurc, siirmise. 

DOMY^LAC': SI^, LAM sii;, r. 
imp. to gucss, to conjnclure, to 
surmise. «e« PaZECZU\VA(^, ZGA- 
DNAd 

DOMYSLNOSC, ci, 8. f. thegifi 
of giiossing right. — serca^ heart's 
facuily of having presentinients , 
tbe gii^ ofsccond-^iew. 

DOMYf^LNY, A, E, gucssing, 
riglit, sagacious, sbrcwd. Czlo- 
tciek domyslnu luh niedonvßlny,, 
a man of quick, acute understan- 
ding , quick sighted uian or a man 
of obtusc , dull scnsG. 

DONATYWA, WY, 8. f. dona- 
tivc. 

DONDER , DIA , 8. m. tbc deuce. 
AiecA go donder porwiCy llie 
deucc takß the fool ! (/am.) 

DOMCA, Y, 8,m, DOMCZKA, 
KI, dinu a sinall carth^n vcssci. — 
do rqk^ a wasbbasin. ^ MIGDM- 
CA. — do kwifitöWy flower-poi. 

DOMKC, i&CA, 8. m. a cossac 
of tbo Don. 

DOMEäC, Kiosij, V. prf. DO- 
KOSlCi , Nünz^ , r. im/), lo carry lo; 
2) to rcach ; 3} to W.t know, to in- 
forin , to send word. Sic uwzystkie 
strzaly armatnie donoszq^ all 
thc caiinon-shots do not carry bo- 
me. Dochöd nie donosi toydu- 
tkom^ tlie expcnse falls sbortoftbc 
inconic. Doniesc o czcin komu, to 
give a rcport or an account. — fai- 
szywiCy to givo a falsp, an incxact 
account. Donioslemjemn l^ icicsCy 
I wrotc bim tbat nf^ws. Doniosio 
si^ to do krölUy it rcacbcd thc 
ears of tbc king. 

DOMESIEME, ia, s.w. Infor- 
mation , intelligcncc; 2) denuncla- 
tion. 

nONIOStOSC, 8CC DONO- 
SNOSO.. 

DOMSZCZYC, r.M.ff. tofinish 
annibilating, todestroy utteriy wbat 
was but balf ruincd bcfore. 

DONOS, u, s.m. dclation, accu- 
sation. 

DONOSICIEL, A, s.w. Infor- 
mer, d<Miuncintor; 2} tale-bcarfr. 

DONOSICIELK A , K\,8,f. a fc- 
majp informor ; a .sbe talr-b<*arer. 

DONOSNOä(l = DOMOStOäC". , 
ci, 8. f. rangp, compass, rcach. 
Ka dnn wx lose strza In a rmatnie' 
ao, witbin cannon-sboL 

DONOSNY-- DO.MOSLY,A, E, 
carn'in^ or reacbing lo. Strzelba 
doiiosna , a fowling picce tbat car- 
ries far or shoots well. Ghs dono^ 
iiiy^ a loud voice. 

DOORA(^, r. n. a. to finish 
plouf^bing. 

DOOSrnZYt., v, a. dfif. to finish DOP 

not being enough kcen , he set an 
edge on it. 

DOP ADAC, DAM, v.tmp. DO- 
PA Öä , DX15 , V. prf. to conic up 
running; 2) to seize, to catch , to 
ovoriake. Dopasc konia , to tbrow 
ono*s seif on borsoback. Pozwöl 
dopasc do wiOf(ki\ let me reacb 
tbo villagc. Juz nieprzyjaciel zbli' 
zal sie ku Miemnowi^ gdif Polacy 
dopaali , tbe enemy was just galn- 
ing tbc shoros ol the Memen, wbcn 
the Poles arrived. Ha 1 teraz ciebie 
dopadiem^ nieyodziwcze ! ha, 
now I hold tbee fast, you roguc! 
Jak dopadl butetki^ to am od 
ni^j odenvacy be clung so firmfy 
to tbo boltle that tbev could not 
pull bim away. ==^ DORWAä SI?. 

DOPALAC^, V. a. to finish bur- 
ning. Trzeba dolor lampy^ dopa' 
la s/p, tbc lamp mnst be replcnisb- 
cd, its firc is nearly out. 

DOPADAO, se(> DOPADAt 

DOPATRY^VAC , twal, ije, r. 
act. ind. to keep a watchful eye 
upon a thing, to look to it, to 
mind it. 

DOPATRZYC!, TL, v.a.def. 
(czeqo), to seo, to discem, to find 
out. Iva jpierwszeivejrzffiic nie nie 
xndzialy az nareszcie dopalrzui^ 
at the flrst glance lie did not notJce 
any tbing , but looking more allen- 
tively he saw it. 

DOPEDZAÖ, DZAM, v.mp. DO- 
PJgDZIC , PZ9, V, prf. to gain fast 
on , to ovcrlake. 

DOPELMAC, mam, v.tmp. DO- 
PELM6,iciq, v.prf. tofillfull; 
2) to fulfil , to accnroplish. — po- 
wimwsciy to fulfil, perform or 
<liscbargc a duty. — miark^ ni>- 
prawosci^ to niakc up tbc mca- 
surc of iniquity. — wszelkich for- 
mnlnosciy to go through all thc 
formalitirs. Dutelkajuz wnölowic^ 
trzeba dopctnic^ thc bottlc Is 
only balf füll , you must fill it up. 
Pismo to jeszcze nieznpcinic 
skonczone , dopelnij go , tiial wri- 
ting is not complete, fill it up. Ta 
ostatnia biliva dopetnila peryo~ 
du trzydziestu latKampaniiy this 
last battle closed up tbc pcriod of 
tbirty ycars' campaign. Dopctnil 
sweno przeznaczcnia , he lias ful- 
filled bis destiny. 

DOPFl.MCIEL, A, 8. m. — LKA, 
KI, 8. f. wiio fulfils, who acronipli- 
shes; 2) a continuator , orapcr- 
.son who fills tbo blancs of an un- 
finishcd or posthumous work. = 
DOPEtMACZ. 

DOPELNIENIR or DOPELMA- 
NIE, IA, s.n. filling up; 2) fulfil- 
rocnt, acromplishment. 

DOPELZ.\Ö, DOPELZN.\(^., {do- 
kqd)y to rcach creeping, to crawl, 
to a place. 

DOPI4Ö, PNI?, v.prf. DOPI- 
NAC, NAM, v.imp. to gain, to 
obtain or atiain. — swcgo zamia- 
ni , to obtain or attain onc's pur- 
posc. Sie dopiffc swegn znmiara^ 
to Ml Short of onc^s dosign. 
DüPiC, IL, V. a. de f. DOPIJAC^ DOP 

freq^ to finish drinking.— &ufe^ 
szkiankiy to makc a bottle empl 
a glass. Nie dopil^ he has not fi 
shed bis glass , lic dId not dri 
sufficicntiy. Dopil 5t^, he klU 
bimself with drinking, is doad 
intoxication. Na dnic kielicha^ö 
pil si^ smicrciy he found liis dea 
at the bottom of bis last glass. 

DOPIEC, PiEKL, v.a. def, 
finish roasting. Za maio oqn 
al^y sie mifso dopicklo^ the 
is not Are enough to do iliat mei 
Caia sztuka kucharza na th 
azeby umial dopiec , thc sk 
of a cook consists in drcssing mc 
propcrly. 

DOPIEC, PiEK^, v.prf. D< 
PIEK AÖ , KAM , r. imp. to bakc > 
roast sufficicntiy ; S) — komu, 
teazc , vex or nottle onc. Kiei 
shnce dopieka^ h^dzie deszc. 
wben the sun burns , it will rain. 

DOPI^CIE,A, s.n. (celit^z 
fn/arri), thc action of attainii 
onc's pnrpose ; succcss , issuc. 

D0PIERA(5,r.ff. DOVWmC 
PRZYPIERAO, !VAPIERA(! SU 
2) 10 finish washing =^ D0PR2E 
A'iV mogf «if doprac tej plamy 
cannot wash out this stain. 

DOPIERO, adv, just now, fc 
now, thc more so. Dopiero sk 
nal^ hc has just expircd. ikßpie 
CO przybyl, hc is but just m 
come. Üopierom go icidzial^ I si 
him Just now. Df)piero ictencza 
not tili then. A cöz dopiero g^ 
etc. , so mucb thc more so whcn ci 

DOPILNOWAO, fivsn, v.prf. 
sec a thing donc, to look alter, 
lakc carc of it. Douilnnj^jn ciet 
kicdys na uczynku , I will cai 
you somc day carrying corn to o 
mill. Dopilnowac chorego , lo . 
up willi a sick porson. Üopilnuj ty 
robotniköw , kecp an eye up« 
Ibese workmon. Lmie doiplnou\ 
si^ w interesitch , hc minds w« 
bis business , he takes carc of it. 

DOPIfcOWACi, owAL, v-a.di 
(czeyo) , to finish sawing (komu 
to teazc, toYcx, to tornient on 
Dopiiotvali mti do zywego , lie 
vexcd by them or stung, or ueltl« 
to tili* quirk. 

DOPINACi , See DOPI^d. 

DOPISAC, sz?, v.prf. DOP 
SYWAC, scj?, V. imp. to ac 
writing ; 2) to finish writing ; 3) 
succecd weil, to be succcssfi 
Szczescie mu dopisalo \ce wsz\ 
stkich ivgo zamyslach , ho h 
bccn sftcessful in all his dosign 
Szczescie mu nie dopisato , lie b. 
failcd of succcss. Karin mnie n 
dopisala , I havc a bad gaiue ( 
Cards). 

DOPISEK, 8CU, s.m. addition 
notp , PostScript. 

DOPLAClC, ci;, v.prf. DC 
Ph\C\C,cAy, v.imp. to pay 1 
or make up a sum by pay ing mor 

DOPLATA,TY, 8. f. iwidiilon 
pavmonl. -= DOPt.\CAME, DC 
Pt\CEME. ^ DOP DOR 

>IJ^Ta£ Slg,«. prf. def.to^przqdz dtüöch jeszcze^ teil the 
cnungUi^^ to UDraYel , to coacnmao to put two horsca more. 

DOVTiZ\SC^ \Dt, v.a.def. to 
^ see ROZPLATAG, ROZ- 

?IEC^ or DOPIELAä, v. 
10 fioiib weediogitoboe the PtX>KAä,r.a.d0/l tofinish 
{. Nie mogiem $ii doplökac 
iUlki^ it was impotsible to 
:hi3 boltle. 
PLUN^C, R]$f v,p€rf. tospit PtYN.\C, 515» t?.pr/: DO- 
\'aC^ wax, v, imperf, to 
a pbcc by swimming or sail- 
') lo fltiw to. 

POK.\D=^ DOPÖKI , adv, as 
k Üopöki iy/f • as long as I 
Dopoki dapelniac bfdzie 
poicinnosci^ dopöty bfdf 
zjwm dla nieao^ as long as 
s his duty, I shall be kind to 

POMAGAC, GAU, 9. f mp. 
UräDZ, G9« v.perf. to help, 
A. — M}bie nawzajem^ to 
Be aDOtfaer. 

^MMüÖ SI^, 5i( sii;, V. 
DOPOMINAC Sljg, VAM Mi;, 
. to clajoi or lay a Claim. — 
'91 ksiqzki^ ziemi etc, to 
Ige, to Claim , or demand a 
cround etc. 

K)HM£.M£ , 1, «.ti. acüon 
lait of a Claim. — Dopomnie' 
icdziedzictiuOj the claim- 
ihe demand , or the claim to 
eritaiicc^^ UPOBUNEK. 
POMÖDZ, MOGL, t\ a. de f. 
I do csegoU to assist, to hclp, 
cur. Dopomoglei mi do wy- 
a t«> sprawy^ you have con- 
I witJi me« or contributed 
■e to tbe success of tbat af- 
Twoja tnetoda dopomaga 
d, your method hclps the mo- 
Tak mi ßoze dophmoi I so 
leGod! Dopomagacbiedwjm 
ticzfseiu^ to relleve the poor 
;r distress. 

PÖTY, ad%\ to tnis place ; 2) 
V, tili then. {Dopöty is cor- 
« of dopöfci and ever foUows 
Un), 

?0}MADAC^ DAM« t7.imp. 
IWIEZIEC, wiEM, v,prf. to 
anarratlon. 

PRASZACSHE, szavsiq, V. 
to rntreat , to sue for. DO- 
tt SIE &£« 81«, to obuin by 
lks. xJ DOPBOSlä SI^. 
PR.\in)Y, odr. camestly, niOWADZAä, ozm, t;.ii7ip. 
iOWADZiä, Dzis, r. prA 
lor coaduct to a place,— do 
I, to bring to an end. — do 
I, to carr^ lato effecL To 
mrowadzt do tsubienicg^ 
in bring bim to the gallows. 
ntZ\DZi AG>^ V. o. def, Du- 
SGA£v v.o. tnd. to asctof 
i]Qia some fresb ones. Wiele 
usprzqgUi doJtocsaP how . to 
finish spiDiiing. Parka doprzqdia 
dnijego^ the falal sister hascut 
tbe ihread of bis life (lilcrally : has 
iinished to spin the thread of his 
days). 

DOPUSCld, cz?, v.prf. DOPÜ- 
SZCZAÖ , CZAM , t\ imp. to admit ; 
2] (CO na kogo) , to Visit with or 
inflicl upon. Jezeli Bog dopusci na 
nas chorobf^ if God shuuld visit 
US with any diseasc. — si^czego^ 
to cominit or perpetratc. — si^ 
arzechuy bl^du, to comiuit a sin, a 
fault. Biednych nie dopuszczajq 
do drzwi bogacza , the poor are 
not adniittod to tlic doors of the 
wealtliy. Bog dopwicU , it has plca- 
scd God, it was God's will tbat. 
Bog doptiszcza zienut görowac , 
God oiteu permits tlio wickcd to 

Srosper. see POZWOLiC, DO- 
WÖUC Grzechy ktörych «t> 
dopuicü i codziennie dopuszcza, 
the sins he lias couimitled and daily 
commits. Bog dopuszcza zyc 
grzesznikom uzeby doswiadczyc 
cnotliwych^ God lets the viicked 
live to try tbe virluc of the good. 
Dopuszczac si^ okrudensiw^ to 
exerdsc the act of cruclty. 

DUPUSZCZKME,iA, 9.n. ad- 
mission. — Boskie^ God's Visitation 
or Visitation. — si^ czego , commis- 
sion , pcrpctratlon. 

DOPYTYWAC SI^, tüjf, SI15, 
r.tmp. to cndcavour to discover 
by asking or inquiring. DOPYTAC 
Sllg, TAM si^, v,prf. to find out 
by inquiring. 

DORABIA(^, BiAM, v.imp. DO- 
ROBIC , BiQ , to niakc up wliat was 
wanling, to finish working, to get 
rcady. — sie czedo , to get or carn 
by labour. borobil si^ znacznego 
majqlku , hc acquired a largc for- 
tunc. — isif pient^dzju he got a 
great deal of money. Dorobic mu- 
zykf do spiewu^ to set a soog to 
music. 

DORACHOWAC, v.o. def. to 
finish an account. Natychmiast po 
twojem wyjmn dorachowal tej 
summy^ immcdiatclly afler your 
departure hc finishcd to rcckon 
that sum. Nie mng^ sif dorai'hü- 
icac pi^nifdzy nwich , 1 have iiut 
my numl>er , or I find some thing 
wanting yet in ihis sum. 

DORADA, DY, 8. f. advice, coun- 
sei. = PORADA , RADA. 

DOIIADCZY, A, E, giving advice. 
Glos doradrzy^ consultativc voico. 

DORADCZYM , vu s. f. a shc< 
adviser , shcHX>unscller. Namie- 
tnosc zia doradczyni^ passion is 
an ill adviser. 

DORADNY, A, c, capablc of gi- 
ving advice. 

DORADZA(^, DZAX, r.tmp. DO- 
RADZlti, Dzi;« v.prf. to give 
advice. 

DOHADZCA,CY, s.m. adviser, e»'iafe jvußwi to my 1 eounscllor. DOR 37 

DOR AST Aä, TAH, v.imp. DO- 
ROSN^Xi'fiSi v.prf. togrowup, 
to a man's estatc or to come of 
age. 

DORAZAti, V. a. ind. DOR AZIÖ, 
to strike, to smitc, to give the last 
blow. 

DORAZLIWY, A,E, offensive, 
Piercing, penctrating. Jaki chlöd 
— , it is i)icrcing cold , tlic cold is 
keen. SUnva^ post^pek — , offen- 
sive, abusivc words, procecding. 

DORDZEWIEC, v.n.def. to 
gruw ru.sly, to lusL 

DORI^CZ , NA DOR^CZÜ , NA 
PODR^CZU, NA D0RJSDZlU,ad«. 
ncar at liand. 

DOR^CZYC, cz?, v.perf. to 
deliver inlo onc*s liand. 

DOItOBEK, u, s.m. act of 
acquiring by labour, arquest, acqui- 
sition. Najlaliviejssym dorobkiem 
jcstpodarunek^Si ^\h is the eosicst 
purcbasc, no nurcha.sc likc a gIfL 
Nauka jest dorobkiem dlugiSj 
pran/^ learning is not to be attaiii- 
ed wlthout great pains. Bydz na 
— ti, to work with the view of 
getting a furtunc. Wohio inu roz^ 
porzifdzic dorobkiem^ he cau dia- 
posc of his acquest. 

DOROBlO , scfi DORABIAti. 

DOROBKOWY,A, e, got or 
acquired by lal>our. — c dobra^ the 
acquisls. 

DOROCZNY, A,E, annual. see 
COROCZNY. 

DORODNY, A, E, full-grow, Uli, 
statelv. 

DOliODNOI^ti,ci, s.f. the hu« 
man boautv, a finc stature , talU 
see URODA. 

DORO^C or DOROSN^Ö , do- 
RosL , fiit. nuao^ME , r. a. def. see 
DORASTACi. 

DOROSLY, A, E, grown up; 2) 
come to man's estatc, marria- 
geable. 

DOROSTEK , see WYROSTEK, 
MEDOROSTEK. 

DORÖWNAä, NAM, v.prf. DO- 
RÖWNYWAÖ, WAM, v.imp. 10 
be adequateor equal. Nicdoroumy' 
wac komu or czemu , to fall short 
of one or of a thing. Cokohviek 
mog§ powiedziec ua twojq pO" 
chwai^^ nie doröwna twej zaslu' 
dze whatever I can say in your 
favour, will fall short of yourme- 
riU -= SPROSTAd 

DOROZKA, KI, s.f. hackney- 
coach. 

DOROZKARZ, a, s. m. backncy- 
coachnian. 

DOROZL'MTE^SI^, miem sii;, v. 
prf. DOROZUMIEWAC Sl^ , wam 
siF^v.i'mp. to ffiioss, to conjecturc. 

DOROZUMIEWANIE , a, s,w. 
act of making a conjccture, 
wbcn a pcrsun bits acddcntally 
upon a thing. 

DORWA(^,wis, r.prf. DOWC- 
W AC , ^' am . V. imp. Vo u\\\s\i Vw^x- 
ing , to lear Vo p\ctts. — s\<j t:;c- 
go , lo cavcb , sviit uv^ti or ^t^s^ 
at a lh\ng. Doncol sie nopo^ji- äs DOS supreme jpower. Dortcaö iif do 
wziftoin^ do urz^du^ to opcn 
one^s srif a way to a dignity or 
eDiploymcnt. 

D0IIY\VCZ0= DORYWKIEM, 
adv. Inahurry, hastily; 2) ucca- 
sioiially« 

DOKnVCZY,A,B, donc In a 
hurriüü manner; 2) occasional. 
liron^-a^ an unilRr-liand wcapon, 
the ffrst arm you can nnd at yoiir 
rpacb. Dziecko — e, a natural sun, 
a hasiard. 

DOKYSOWAC, V. a. to finlsh 
drawing, to contlnuc drawin^ lo 
a certain period of tiuip. sce 11 Y- 

bowaC:, 

DOIIYWEK, g. m. employcd 
oniy in thcsc cxpressions : iXJIiY- 
WKIEM, or In pliiral DORYWKA- 
MI , in a liurry, posl-liasio. Kto sif 
zeni donjwkwni^ bi^dzie trgo za- 
iowalrozwaznif, mnrry in haste, 
andrcpcnt atloisure. Rnhic co unj- 
tvkaini , to do a liiing by snatchcs, 
or by flts and siarts. 

DüRZEGZiME, adv. reasonably, 
scnsihly. 

DonzECZXOSÖ, a, ».r. «ee 

ST()SO\VNOS(^. 

DOi;ZECZNY, A, E, rcasonablc, 
sensible ; 2} proper , sul table , 
decpnl. 

DOnZEZVCorDORZN^C, K15, 
V.pn'l, DOHZYNACi, .nah, v.imp. 
lo df^spalch by cutting thc ihroai. 

DOIIZICJC, CF,, v.prf. DO- 
RZl ■(' aC, CASf , r. imp. to throw to. 

D()i;Z> NAä, «wDORZNAl.. 

DORZYNKi, wcDOiYNKI, p/. 
Iiar\<'M-liümp. 

IK)S(: - IJOSYä, ndv. cnongh. 

D()SCl!N.\n,M{. wprf. DOSY- 
CIIA(^ CHAM, V, imp, to bccoinc 
quito liry. 

DOSCIG, ü, .t.m. or DOSCI- 
GMENIE, llic an ofattainlng, thc 
act or power of reaching, fctch. 
Prozno sig kiisic doscignicnie 
r^ktf luh rozwnnm liozych ttije- 
mnic^ It Is in valn wc strivc to 
reach with our liand or reason thc 
myslnrU^s of hf^avcn. 

D0i^ClG\;\C5,!«?, v.prf. DO- 
SCIGAO, r..\M, v.imp, to overiakc. 

DOSIADAC -: DÖSIADYWAti, 
Di'j?, V. mi/i. D0SIEDZIEC,D2ij, 
V.prf. tosit to thc cnd. 

DOSIi\J^C = DOSIESÖ , siADij, 
V. prf, {konia) , to throw onc's 
splfon horscback. 

DOSIECZNA,!fT,«.f. (mfl£Ä.), 
cosocant. 

DOSI^r,A(5,orDOSl\DZ, gam, 
V.imp, DOSI^GNACm;, v.perf. 
to reach, In lay hohl of. Sqdzi ze 
sadiie prawn nie mozc go cfostV- 
I qnffc^ he thinks no law can lay 
hold of hlm. 

DOSIEC, v.a. D0S1EKA(^, to 
(inish to tut down. See DOKOSlä, 

/?0.*;jJ:m)Kn, MJit, V. Fl. dcf. 
fr. //f„\/, s/itinff, to Sit tili an an- DOS 

withjumptng or leapIng,toJuinp w 
l«ap to. Przifspieszijwszy kroku 
doskoczylismg nieprsyjaciela^ we 
canic up wltli the eneiny, by a 
rapid march. Chart niemögi dosko^ 
czyc zttjqrn^ the grey hound could- 
not catch thc harc. Doskoczylismy 
im na pomoc^ wc arrivcd rapidly tb 
hclp them. 

DOSKOK , tT,ff. m. a leap, a Jump. 

DOSKONALE, adv. pcrfectly. 

DOSKONALENIE, a, prrfcction, 
Improvemcnt. See UOOSKONA^ 
LENIE. (iramalyczne rosprawy 
pomayayp doskonaleniu /f^i/A'a, 
gramiualical discussions contribute 
to thc improvemcnt, or to thc 
peifecllon »f a langnage. — SI^ 
or WYDOSKONALEiXlE Sl^, the 
act of bccoming perfcct , the studv. 
Ten rzemicslnik zrobiljuz wieie 
tui drndze u:ydo8konalenia «1^, 
that workman has or Is grcatly Im- 
pro\ed in bis arL 

DOSKON ALlti, u;, v.imp. to 
pcrfect , to improve. 

DOSKOXALE, ndv. pcrfectly. 

DOSKON ALNY , A , E , capable of 
belog improTcd. Cziowiek z nn- 
lury swojrj jest istolq --7, man 
i9 by naturc a pcrfcctible creatiire. 

DOSKOXALOSC, ci, s.f. pcrfec- 
tlon , proßcicnry. 

DOSKÜNALY, a, E, perfcct, 
proflcleiit. Bog tylko jeden dosko' 
«fi/j/, Zddcn rzloinek nie jest ^ -, 
(iod alone is perfcct ; no man is per- 
fcct. — Ihixtrak^ a pcrfect, accoui- 
plisiied , a thorough courtler. 

DOSKROBAC, V. ü, lo ßnlsh scra- 
plng ~ Slh; vzeifo^ to obtain by 
scraping (//»/.). doskrobal sif mri- 
jntku , hc has got a forlunc by dint 
Ol stinglness. 

DOSKWARZYC, v.a.def. to 
flnish broiling. (rooÄr.) 

DOSKWIERAC^, al, {komu) r. n. 
lo torincnt, to vcx, to tcazc one. 
yvierzyriele jemu doskwierajq cn- 
dzien^ hc Is dnnncd c\ery day by 
bis crcdltOrs. Proces tou = , hl? 
lawsuit is vciinghim or is iroubling 
hlm(/rim.). 

DOSLAO, Lif, v.perf. DOSY- 
LAG, LA», v.imp. to send or for- 
ward to. 

DOSLEDZIC, Dir,, v.prf. DO- 
SLEDZAti, DZAM, r.imp. to flnd 
out by thc track, lo discovcr by In- 
fesligalion, to explore. 

DOSLONECZMK, a, «. »1. and 
DOStONECZNY PUNKT, pcrlhc- 
liuni {(isiron.). 

DOShOWNIE, «ffr. lilerally. 

DOSfcOWNY, A, E, lilcral. Sens 
^,llloral sens. Tfnmnczntie ~-^c, 
Ilteral translation, Version. On He- 
rze rzeczy za nmlfu duslownir^ 
he takcs tliings niuch In a literal 
scnse. 

DOSLl^CHAC,riiAy,r.prr/: lo 
hear lo the end, to hear ont. 

DOSIJtVIWAC, fiiJF;, v.imp. 
DOSH /.\(\ /(•:, v.pcr/. in ser\e 
to thc rijf/, fr» so:\r one's l'ime. I)i»- DOS 

DOSLYSZKC^ si^, V.pi^ff 
hear right, to Undorstand right. 
doshjssee, tö be dull of heariii 

DÜSMAÄYO, v.a. {czcM 
flnish cooking orfrylng, nienos 
zylcs tei ryby^ you did not 
cnou^h that lish. 

DOSOLlC, LU, v.perf. to 
what Mit was wantlng. 

DOSPAti, PI?, v.iwrf. DO 
PIAC^, PiAM, v.impnrf. to » 
one'fl tlnie. Zazwyrzoj .^pi{' x/i 
goiizin^ dzis trzcih iticanspni 
hiy usual slecp is uf so^cn liour 
night 1 have siept only funr. 

üOSPIAO., PiEJü, v.perf. 
SP1E\VA(*mWaji, v.imp. lo g 
quite ripe , to conie to nialiiritjf 
toarrivc in time. 

1X)SPI ALOSC , CI , «. A a pci 
niatiiritf . rl|)<Miess. 

DOSPIAME , A , Ä. «. act or 1 
of malnrity. Zu dospianiem U 
whcn thc summer canic, in llic k 
mcr s«*asoii. 

DOSPIEWaC, V. n. to flnish r 
ning, 2) to finish a song, to singo 

DÜSRUBOU A(i , !'. rt, to i\ 
ficrewlng, lo finish wiih a screi 

DOSTaC, tojk,, r. perf. lo I 
or coniinuc sianding tili a cei 
period , 2) to stand or kceu 
ground. h'iedostali navi kn 
thcv Hed beforc iis. 

1)0STA(', üf;, v.perf. to read 
to gel, ac(|nlre or oblain. l\'ien 
tego dostac^ ho jest za tri/.ii 
1 cannot reach it, lor it is lou h 
Üostac. febry^ to gel an agnc 
podagry, lo gel the gout — de 
miejsce^ to gel a good place 
employnient. Jake.i togo üosi 
how did you come by It? Ifostni 
dnkffd^ lo gel lo a ))larr. Do. 
lismy sig na sam tcirrzchoiek 
görka , we got to llie rery Ut 
the hin. Dostac si{' tr mtziale 
coinc to one*s sliarr. Ihistnv si{ 
rqk czyich, lo fall Inlo one*s har 
3). Dostau^n\ to bc sufOci 
Medostawtic^ to bc wantlng. C 
dnstal wskorf l hc has becn sou 
Iv horse whlpjied! 
* DOSTALOSÖ, Ci, s.f.^n 
KZALOSO, ripeness, maturlty. 

rX)STAI,Y , A, B, ripc. 

DOST/\Pl(i, nij, v.perf. 1 
STl^PO WA(', PUJK, , r. imp. To ? 
near, to galn admlltancc ; ü) to t;. 
lo altain, to obtain, «cc DOPI 

DOSTARCZYC ,C7.Fj, V. per f. 1 
STARCZAO, czam, v.tmn. lo | 
viele, lo supply or funihli wilh 
aflord. — u:oj.sku zyirnosci^ 
supply thc army with pro\i9k 
hostarczysz materyatöu\ you • 
flnd the maierials. Jego ksirti 
dostarczyia mi rnznyrh urly 
Mtr, his book supplied nie ^ 
se>eral arliries. 

DOSTARZEC SI?, r. n. to fir 
growing nid , to renrh old a 
Ihe exlreniitv ofold ;iye. 

DDSTATEr.ZMK, mft\ si '^^'^f^^f i'fm/j.to reach UtUiHQbyscrsuvi. Vütiteut^. tos 

tl(Xt\TECZSY,i,t,adi.l 
m, compcieni, adequile. 9DSTATNI,A, e,an]iitnt,o| 
■ :1 ample, long chdurIi. 
DOST AimO, ddp. «re DOüTJ 

^x 

BüSTAWA , wT, *. f. ddivpn 

■ lofA J 

»fiHWlC. irm.v. rert.D 
^IHIAL. wUM,r.iFn;i. II) in 
1-^ ^^ the aide ol «nMli«r ; i) 

casT^p.\oä£ , a , t. f- >» *< 

HST^PNV, A, E, •mulblct 
«»»bto. On — flla u-tzyiHkii 
fi trcMSible to citrytKxlr, lic 
VW tomi: al. 
JOST^POWAä, fH DOGT 

_^!flSTOJFS'STWO, HS , ». fl. 
li«I<M\OSä, ci. i.{. (Iknl 
^.-iiik, hlitli o'Acr.~J'''y9fc 
>k>linosi. i1fö»'r'',(l;iVlfar, 5 <] 
tjnttimn. In sprak, tn Mt, 
Dau^ witb dfRiiiiy. Unpiqc a 

.h Mialn, lo ntlpifaitiriil d 

Bn, to I 

■GOIMG 

IflSTOJEX , oc DOSTOINV, 

.nliusl, risbt iionuuratiic,) 

KMTROlä, r. o. rfcf. D08TR 
JH^. r. o, inrf. (i^t, Jtmp)), to flnl 
-Fiig IQ liMirumfni , tn itii 
nc Ondrord mun«: tTiv/xtri 
«. jnitfj'v bourfnn nietf<l: 
~- — pr*y >ii^' ipitica^t jp 
" your Tiitlln, nthiririi) ik , icioinn i, 
ganlerMr don'bnl (jcr 
1 of ■ dowcr ganlen , *i 
^ifuinttRnishM tn adnmit (ilcc 
"«ih Uowns ind vrrdure). 
DOSTRZEGAC, m, «AL,r.n, 
imlre, (o dliCD»r, (o dEKf 
hHrifgf r«gQ Itfctrnp» «ikA« 
b priTFired , or dtKiind Um ini 
k *M lookinfl fbr. Srtht tnnui 
irKOJP ÖMtnt^mn Raftteh 
mm iheie p)cinrei I pnlnied o 
MMHiptaari'«. 
tOSntZCGACZ.c», i.m. o 
fcw. nV*rny sakonu Bviegi 
' Uikrnl abtprter ot Ihe law 
»1 — d'tnfg^ ufalcn , n laillil 
>sfn.r of li'i wunt ur pmniisc, 
DbSTRXtGAKEE. A. x.». jic 
pen ■ DOS 

009TnzE2RME.m,o.n. ob- 

Scrvatinn, rrmart. 

DOSTYCZXA, Kt, t.{. coün- 
ftfiil,(r,i(irA.)- 

D0STYGAC.D05TTC,i-.n. to 
llnisli makiiig cool, to cunt com 
piet.-rr. 

DQSUN.lC,!«?, v.jt(T{. D08U WAC, 


OÖBLSZyfl , HE, r. wrf. nOSL'- 
SZ K. , f:Ttu, In dry jumrii-iitly. 

DOSWlAUCZVfi. CZA«, f. (11.1). 
D0SWI\I)CZYC. «k, v.uM- w> 
try, to pin lo llie trstj 5)1« c^\w- 
rifjicp.— SlIJ. ("• csm) lo Iry (iiip's 
i>trtii|[ili or alililiy, la make at- 
K'inpLs, Ihixwiurlrsaliii wwiili»-- 
»Iwie, IV nisiiiikii, v> phiininiii, 
lielrlcillilü.ibiillldlnpaintlng.dra- 
iiln|;,bc Diadc attcmpls it iwjjii- 
mint 

UüäWIADCULNY, A, E, cxpc- 
riitipninl. 

UOSWIADCZAME. I«, v.n. 
trial, t<-Kt, rcnpati^ nncrinwml. 

OUSVVIADCZt:XIE, I* , s. n. n- 
perlriicc, — a rhilniczac, cüprri- 
riipnts 1)1 clicml^iry. IViVm lo z ilo- 
iiwiiidc:eniu,l kiui* tlial rrom, liy 
cxptritncp, — smvtue titiui'zyh) 
uiix ic, korrowrui cxperlencelaiiKlil 
ustliat. iVn riluijnlettiiii — .liulias 
RmKti oid iD tliB Irade, hu a hiiig 

"KjsWIADCZONY, A,E,lricd, 

Icsliil , apiirovi'di 2) c<ipcrl''nri'd. 

ÜOSVVl[;(:\C,p.rt. «n: i>nzY- 

swikcaC, i^wiKcir., lo niiiiK: iii: 

a ccilai) prrind of ttiiti'. Jvtrzeiikü 

iiciefi nz rfu UTHrAwfll »toiirii, llic: 

niornlnn Ktar shlnc» Uli IhcMiiirlsc 

DOSYC ■»■ DOäC , Mifr. rdoukIi 

— u^ic/ifi, — iM>T( — dliifli . larui 
c^nriuüh, BOOd<:iiuii(th,lniiHenniiitTi. 

— znMlei , you iiav« doiie prioiiuli, 

— iieriiiiilcn , ynu bave sutTrrcd 
i'noHBh. — i)u Hftnriinn , " " ' 
ticvti sunicil'nlly piinlshcd. ralhiT lianilsninr. niiKTJiiM mu 'l>J- 
itfi; mnfrj, hc Im llllli^ wll rnnuBli, 
ir litllc cii(>u)-1i wll. .1i linrflo ~ , 
:-iiou|{h lud iriurc Ibaii cnough. No, 
Im^c JHZ, cnoucli, Ibal n-lll du. 
— «/wrotv, kUik, «iioiigh Ol dls- 
:iu5lun, mimikIi orworils, Jui tcijii 
~ ze (iloznl, hin bciriii a lililliKo- 
ihcr U cnuuRh , Is prrlly KiiDlcIriil. 
Kloma — , Hilf ictsu^lkn , Iip has 
;nciui!li, who lian noIlilnR innre to 
Itairc.—mi itiffudobii, 1 Ilkc It 
vrll rnouRli. 

nOSYCAfi, r. n. lo flnlsli MiU- 
iiiR. — brswha, to cat ono's beUv 
Uli, inriut nnc'sM-ir. 

nOSYhA(;,w.fI)OSLAC. 

miSVI'Aft, ME, r.iH-rf. DOSV- 
'YW\C, tviK, (»ai-l nilly of dry 
.>j|)M..iir,'., stirb as nim, f,::iil, 
iiciiiny , i'lc.;, lo p'iiir l'i, to |>iil 
lorr in nnlfr tu iiiaka up lln' DOÜYPKA , ItiP lifaplii^ a uiiiaarv. hvrzec s dosyj.ljf , DOT 89 

1 binhfl hcappd. itiara S —q, 
tlic iiipisurn ts füll und beipnd. 

DOSYT, r, s.m, sattcly. Aicirny 
iiicsiiit dosylii, poor pcoplcdont 
rat )iair ilidr füll, dont gctlialfi 
brily-ruri. 

DWZCZ^TU, (idr. doini in ib« 
Broimd, utlrrJv , rompIctelT. 

DUSZCZm£, v.a. to nnhh 
graflloB, lo fraft. 

DOSZLY. LEGO, «.m. ripc, ■* 
IXIJItZALY. 

DOSZI'KaC SI^ [rsego], to IIihI 
a lliliiR afirr many rcscarcbcj, to 
iiirrnnl In i ticarrh. 

DUSZYä. r.a. DOSZYWAä, 
iiiilfl, Lulinish scwlng, to lUlch or 
sevi lu, I'i pairli lo. 

DUTAL), ailv. to Ihls place; S] 
Uli now. 

nOTABriR, A, «. n. siTB DOCIE- 
mMi;,l)(iTARr,ZKA, 

Dül.WKiinVAO,, auKi !■■ pef^. 
to clow a liar{{aiii. 

ÜOTKAt'.r.d.toSnIshwMvInff, 
3) lulitilsri sii)p]iigabole,to cork 
tcril <-! ])nttl<>. 

DOTKLIWIE, adv. prfnfullj, 

DdTKLIWOää, U, i.f. palnfiit 
Impreuiun, erk-f, lofruw, aflll^ 
tluit. 

DOTKLIVVY, A, E, pal»rul,aRIIf 

DpTKX^O., N«, v.perf. DOTY- 
KAC, KAU, r.inip. 10 touch, to 
fu(-lt2) to tiitllct;3) lo hint, lo 
inRntion, in allud>'. ~-lii>tq(fl rami, 
in lay uiia's liaiiü unon ilic sore 
])]arp. — s Irkka jakirga pfzed' 
miiilH, tu tuiirli llghtlv a subjcct, 
tu glancc al il. üiciMykaj Ifgo, ilo 
nuttoucb that, dnn'i mcddlBwUb 
thai. Jfgi) ''um dalyka mrtjego, lili 
house U IMXI 10 mlop, Joli» cn* Inil- 
rhcimb)». firtg dntknql »en irh, 
Üud liaa IoucIimI iheir hcarU. An* 
ftte\ ihtkngl Injo malmnMIa, that 
piflur« WM iniichrd bV ilapliad Ot 
he lud a band in it. Z Ickkn dol- 
kiiql Uijo jirscdmiulii, bc hai liut 
llRliiiy loucbed on that pnini. Tn 
- nie jttpiiii? dofjf CSD, that doo not 

DOTKM I^TY, A, e, louched , mo- 
!il, Struck. 

DOTKNlENIEorDOTKKI^CrE, 
, i'. II. Ioueliin(t, feclinu ; 3) Inlllf- 

tlon;3) hini, nicnilnii. Ten piani~ 

»la tan dobre dulkniffiif, iliit 

pianisl bis a llno or dcUcaic flo- 

BPr. . 

DOTLEC , LEJK , r. perf, lo ccaM 
iiiiiiiiTinir , to he PMtlngid&hcd, 
DOTLEC, r.li.lobccxlioguisbcd 
^nlv. Oyieii äotUwa,\\ie Are Ii 

goiiiE out. 
DOTI.in,r.ii.ioünish buraing. 
DUTtOGZVC, f.a. icino.ja- 

gnily,U) linlahliiesqucciingtHgra- 

pes, brrrii»«. 
I)OTU'(,:,Ki;,r.prrf. lo IlnidL 

mvi uc.7.\ C. . f.«.., , Wi ( sei At. , 

KAa.v.imp. Vt ;A\vo,1 VüiwJn 
turuliiB on .i\i>Vic-,S\ Wli»« «« 
UqWR uulol &\>;«W'L 40 hOVt. DOTR.\BIti , V. o. to fiolsb soun* 
ding the trumpet. 

DOTRAWIC , V. a. to flnish di- 
gesting, to digcsl well. — zajqca^ 
to takc a hare wlth grey hounds. 

DOTRWACi, WAM, v.perf, lo 
persevere to the cnd , to hold out 
to the last. Dotrwai w slowic raz 
powiedzianem^ he perscveres, pcr- 
sisls in maintaining what he has 
once advanccd. —tu zamiarze^ 
U) wierze^ to persevere in a dcsign, 
to, to stand fast in the falth. 

DOTRWAME , a, s, ?i. lo praqf, 
10 dobr^^w zlSm^ perseverancc 
In labour, in good, in evll, see 
WYTRWALOäO. 

D0TRZE(5, see DOCIERAC. 

DOTRZEPAC, v.u. (czego) to 
finish beating a carpet or cTothes. 

DOTRZE:^ VVKi , wi^ , V. perf. to 
wicceed in rccovcring one out of 
a swoon. 

DOTRZYMAC, mam, v.perl. 

DOTRZYMYWAC, Müll?,!', imp. 
to hold or kecp to the end. — taje- 
inmci/, to kecp a secret. — slowa , 
to kecp onc's word. — pola^ lo kecp 
one'sground. Niemozc dotrzymac 
jezyka , he cannot rostrain his ton- 
guc, see WSTRZYMACi. Dotrzy- 
mac do ostalkay to be faithrui to 
the last. 

DOTRZYMANIE see DOTRWA- 
ME. 

DOTYCHCZAS or DOTYCH- 
HIAST, adv. Uli now, tili the prc- 
sent day. 

DOTYCZY, CO SI? DOTYCZY. 
as for, touchlng, conccming« wilh 
respect or rrgard to. 

DOTYKAC, see DOTKNAC. 

DOTYKALME, adv. palpably. 

DOTYKALNOSC, cijS.f. palpa- 
bility, tangibility. 

DOTYKALNY, A, E> palpablc, 
tangiblc. 

DOTYKANIE , u , v. n. the scnse 
of feeling, touch. 

DOTYKACi or TYKAÖ , v. a. to 
thou , to thee and thou , to Incur 
the anger of sonic body by dealing 
with hiin too faniiliarly. Te dwie 
osobu dopöty si^ lykahj^ az sif 
dotyialy pojedynku^ thosc two 
persons so long thee and thou'd 
each other, or have bcen on the 
most familiär terms wilh each othcr, 
tliat tliey concluded by a ducl. 

DOüCZYC, czu, v.perf. DOU- 
CZAO , czAH , V. imp. to finish tca- 
ching, — sify to Icam what was 
wanting. 

DOWALAC = DOBRUDZAÖ, 
DOBRUKACi. 

DOW AR , u, or DOWAREK, lu, 
8. m. a perfoct cooking. 

DOWARZYC, see DOGOTO- 
WAC. ^ ^ 

DOWAZ AC, t^. a. to finish welhg- 
!ng, to add somcthing to a wcighu 
Do tego funta pieprzu dowaz 
pol funta^ to that pound of peppcr, 
add yet a half pound. Jutro aowa- DOW 

to weigh orpoDder attentively oiie*s 
words. NiedouHiiyles ^ tbat's not 
my weight, that's too llghL 

DOWCIP, u,«.m. wit, humoor. 
Vprawiac doivcip , to improve or 
culUvate the mind, Czloiciekz — 
cnty a man of parts, a man of genius. 
Ci{'zki — , duU, hcavy understan- 
ding. Bystry — , a wii, a genius. 
Jusnosc — u, cleamess, elevation 
of tlie mind. Ma wielc dowcipu ale 
malo rozsqdkuy he has a great deal 
of ready wlt , but be has no jud- 
gmcnU Miec bystry^ swietny^ plo- 
diiy — , to have a sprightly, brillant, 
fertile wit Ma — w palcach^ he 
has a very dcxterous band. Nie ma 
dowciou kto si§ tvdaje w dlugie 
(/atcfay, one sign of a deficiency of 
Sense is to be always telUng stoiies. 
Francuz gwaUem chce itchodzic 
za majqcec^o dowcip^ the predo- 
minant passion of most frenchmen 
is lo be thougt wiis. Czlotciekz — m 
umie przyhrac na siebie jakq 
chcesz postac^ a man of wit can I qucstiou if it be possible to write 
letters with morc wit In them than 
VoUairc's. Jesttodowcip zlosliwy^ 
he is made up of chlcancrv. 

DOWQPEK, u, diminut. of DO- 
WCIP. 

DOWCIPKOWAÖ, V. a. to en- 
deavour to say wittlly ingenlous 
things , to make puns. 

DOWCIPKOWAXIE , A,«. n. the 
profcssion of punster, mania for 
making puns. 

DOWCIPNIE, adv. wittlngly. 

DOWCIPM^, lA, t?. fi. wiülng. 

DOVVCIPNOSC, cu s.f. wiü- 
ncss wita 

DÖWCIPNY, a» b , witty, ingc- 
niou«. 

D0WEC0WA(5,r. a. to finish 
selling an cdge on, to whet well. 

DOWIAti, V. a. to finish blow- 
Ing, to rcach a place by dint of 
blüwing. Ten paröw tak zapadly^ 
ze tciatr tarn nie dotviewa , that 
Valley Is so decply depresscd, that 
thcrc is not the least breath of 
wind in It 

DOWIAD, see DOWIEDZENIE 
SI^. 

DOWIADAC Sie or DOWIADY- 
V/aC SI^ , DCJi; sm^v, imp. to ask, 
to Inquire. DOWIEDZIEC". SlJg, 
WiEX siQ, V.perf. to gel informa- 
tion, to learn,to undersland, lo 
know. ^ 

DOWIADOWANIE , a, s. n. in 
quost, rcsearchcs = DOWIEDZE- 
NIE SlJg. 

DOWI^ZACv.a. to finish bind- 
ing , lo fasten , to attach a Üiing to 
another. 

DOWlä, v.a. to finish winding, 
or reeling 2) — SI^ , to conlrive to 
dear up a plot , both in material 
and moral acccptions. 
D02 

DOWIEl^CZYä, «.o. to floish 
crowning. 

DOWIERGAC, v.a. or DO- 
WIERCK^, to finish boring, to 
to perforale see WIERGld 

DOWIER?JOS(i ,a,s.f. see DO- 
WIERZAME,UFNOS(i. 

DOWIERZAC, riam, v.imp. to 
trust , to cunfide. 

DOWIERZANIE , u« s. fi. trast, 
confidencc. 

DOW IEÖC, wiod?, v.perf. DO- 
WODZIC , wooz« , t\ imp. to lead 
or conduct to ; 2) to pro\-c , to de* 
monstrate. 

D0WIEWA(5 or DOWIONAd 
see DOWIAd 

DOWIE^C, wioz?, v.perf. DO- 
WOZiti, 2i$, v.tmp. to cnnvcy Iq 
a carriage lo a place, see ZA WIESO, 
PRZYWIE^ 

DOW LEG, LOKJ^, v.perf. DO- 
WLEKAC^ , KAM , V. imp. to drag lo. 
DOWLEG Sl^, to come trudging 
or jogging on. 

DOWOD , s. m. proof, argumenta 
cvidence. Dowodem tego zc^ Uie 
proof of tbatis, the proof of It is 
that. — zlozyc^ to gi\e the proofs. 
Dac — odwagi , to show ooe*s seUf 
a man of courage. 

DOWÖDZCA,T,«.m. see DO- 
WODZ^GY. 

DOWODNIE,a(fv. convincingly, 
cvidenlly. = DOWODUWIE. 

DOWODLIWY, A, E, proveaWe. 

DOWODiNOÖ(i,a, s.f. valldiiy 
or soUdity of an argument 

DOWODNY, A, E, convlcllTe, 
evident, convincing. 

DOWÖDZGA, CT, s.m. chief, 
leader, Commander. =DOWODZA- 
CY, DOWODZICIEL. 

DOWODZENIE , ia, s. n. demon* 
slration--- DOWOD. 

DOWODZIC^, DZQ, v.imp. to 
head or command. 

DOWODZTWO, WA, s.n. com- 
mand. — nad wojskiem^ tbcoonn 
mand of an army. 

DOWOJOWaO, v.a. to flnish a 
war, to conquer. 

DOWOLAC^ Sli^ , LAU SIE 1 (kogo) 
V. perf. to call in , to sumnion. 

DO WOLME, adv. arbilrarily, 2) 
spontaneouslv. 

DO WOLNÖSC , ci , «. f. arbilrary 
plcasure ; 2) spontaneity. 

DOWOLNY, A, E, arbilrary; 2) 
spontaneous, left to a man's choice, 
Znaki pisarskic uie sq douH)hie , 
Üic rules of punclualion are not ar- 
bilrary. Ofiara praw doivolnych^ 
a victim of arbilrary rule. 

DOWORA, Y, s. f. (old), access; 
2) occasion , opportunity. 

DOWÖZ,u, s.m. importation. 
■^Üowozenie^ carriage. Lzfsto do^ 
wöz drozej kosztuje niz rzeczy 
dowozone^ carriage oftcn cosü 
more than the malcrials conveyed. 

DOZA , ZT, s. f. dose. 

D02a , iT, s. m. doge, Chief of 
the Venetlan and Genoes« repu« 
blies. , 

1 DOZi\C^ v.a« 10 CLoisti tbe har« 
ptftU DOZ 

;o\Dg beggiDg from door 

LOWAÖ , V. a. to flnteh 
* direct a ship's coarse at 

'NNEE, adv. tili death, 

i\\OSC, ci, $.f. contl- 
' duration of life. 
»NNY, A, E« lasUng tili 

*NY PUNKT, (astran) 
perigeuou 

\\C , KAM , r. tmp. to look 
(y^cnee^ to supcrinteiid. 
d, yAM, DOZNAWAC, 
np. to experience , to uii- 
an dosnalem skutköw 
''Sluxu, it is a eure 1 liavc 
nal oho je j doli^ lie lias 
!d, lie hasgune through 
bad fortune. Doznalem 
}0 iaski^ hc gave mc ma- 
of his kindness. Doziiac 
y, to feei a pain in one's 
urpotcmno dosnac naj- 
zwioki^ that admlts of 

WCA, T, ».flu prover, 
•archcr. 

, r, superintendence, In- 
tj tuition. Powierzyl mu 
i skarbami , he has en- 
tta liim the keeping of his 
A'itf iatico miec dozör 
ccz^lami^ girls are diffl- 

to be placed uader the 
, undcr tlie superinten- 
uiotlier. 

CZY, A, B, of inspection, 
ipndence. 
C\, C¥, «.«!• OTcrsocr, 

2) — domouy^ tutor, 

.CZYXI, 8* f. inspector's 

^Oääf CI , «• f, vlgilaocc, 

,XY,A, E,==DOZORCZy. 
[OWxC.xee DOZIEHaO. 
;OWANIE,A, the act of 
, = DO20RSTW0. 
Ai:.Y, see JDOJRZALY. 
, , to ÜDish chewing. Po- 
,ulyn jest topöistrafviO" 
. well masticatcd is half di- 

DLENIE, lAf «. fi. leave, 

DLlC« Lij, v.perf, DO- 
, , LA» , v. imp, to Ict , to 
o allow. Prawa niprfo- 

toBzyslkim bezwzglf' 
c broni^ the Uw docs'oot 

florts of penons to bear^ 
iiXtcoicnn jej tylko rze- 
fdn^th , 1 jDdulgK her in 
nC wbat is reasonable. B6g 
y9wala powodxcnie sif 
lod often permits the wic- 
tMpar, I^'ieshazniei do» 
nw mofwic podobne rze^ 
ought DOt to allow DRA! DBA 41 to liTe tosee. ^pöinefy«tarosd,f DRAPaA, fh;, v.vmp. ORA f^f tipfiffi tollte biml 
tojp to live to a grcat age.~ — sedzi- 
wej starosci^ to attain an old age. 
Jesh dozyje tat zivyczajnych^ 
if he llves tili he is nfty or sixty 
yearsold. DaciBög dozyc tych cza- 
söw^ God grant you may see thcse 
timos. 

DO^\KI, NEK, harvcst-home. 

DOÄYWlC, {kogo) v,n. to nou- 
rish tili a period of time. Dozywif 

go do konca rokit , I shall nourish 
im this wholc year. 

DOZ^'^'OCIE, lA, 8,n. tcmirc 
forlife, Pension grantcd for life, 
life rent. Caiy swoj mamlek zmic- 
nil na doiyworie , he has l.iid odt 
all his property upon an annuity. 
Legowal j^j w dozywociu 10,000 
taJtnrmv, he has sotticd upon her 
a lifo rent of ten thousand crowns. 
DOÄYWOTMCZK \ , s.f. dowa- 
ger.=-DOi:YWOTNICA. 

DOZYWOTNIE , udv. for lifo. 

DOZYWOTMK, a, ».m. a man 
that has a tenure or a pension for 
life. == DOiYW'OTNI. 

DOZYWOTNY, a, e, lasting for 
life. 

DR AB, A, «.m. a foot soldier. 
{old). 2) a straplng fcllow. Daba 
jak drab^ a bouncing lass , a virago. 

DRABANT, A , ». m. a soldier of 
the austrian imperial g'jard, a bal- 
bcnlior. 

DRABARZ, A, s,m, see DRO- 
MADKR. 

DR AßSKI , A , E , of a halberdier. 

DRABIE , 1 , wagon-laddcr, cart- 
rack. 

DRABINA, NY, 5. /: DRABINKA, 
Kl , dim, laddcr. 

DRABINIASTY, a, e, having ihc 
form of a laddcr. — loöz^ ladder-wo- 
gon. 

DRABOWAC, r.rt. totrot. Ten 
koii nie dobrze drabowany^ that 
horsc trots roughly (old). 

DR ACHM A , HY, 8. f. drachm. 

DRACY, A,E, DRZyiCY pardCTp. 
see DRZEd. 

DR^G , A , «. 171. pole , long staff. 
Drqtji u potoozu^ shaft of a cart, 
or guidc , (one of the two pleces of 
wood, or iron, conncciing tho forc 
and after carriagc of a foui-Mbeelcd 
vclilrlo ). 

DR.\GAL, A, «. m. a tall aw- 
kward booby. 

DRAGAN , A , or DR AG ANISKO, 
A , (Insulting word) an old weathcr- 
beaten soldier. 

DRAGANEK,A,9.fii. {bot) Ur- 
ragon. 

DRAGANEK, nka, s. m. shouldcr- 
band worn hy private soldicrs. 

DR/\GARZ,A,«.m.portcr,carrlcr. 

DRAGOMAN, a, 5.m. Interpre- 
ter, dragoman. 

DRAGO.\,A,dragoon. 

DRAGOMA, i^ s.f. a body of 
dragoons. 

DRAMA, MY, s. f. = DRAMAT. 

DHAMATYCZ!SY, A, E, dranuh 
f/c, dranmiical. 
DRANICA , CF, *. f. a tbloly spUt 
pUak to Cover bouscs. PN^ä , !ci( , V. inst, to Scratch ; 2) to 
scamper away, to nin away. Szar» 
pie^ drapie^ myszy iapte, he 
Scratches, be claws, he catches 
mice. Czlowiek ten piesci sie % 
drapie razem he is a man who ifat- 
ters and claws bis enemies; 
2^— SlJg, WDRAPAÖ SI^, to 
climb, to damber up. IVdrapo- 
lismu sif az na piqte pietro^ 
skqd po drabinie podnicslismy 
siq na szöste: licha izdebka 
otwarta wzystkim czterem wia* 
from/ WC ciamber up to thefifth 
Story, and then by a ladder we asccnd 
to the sixth, which was a doset 
opcn to the four winds! Za wysoko 
si^ drapac do ciebie^ ihere is much 
dam bering to reacli you , there is 
much trouble im gctting at you« 

DRAPACZ,A, 5.711. scratchcr; 2) 
(a plant. ), plume-thistlc. 

DRAPAK, A^s.m. only used in 
the following expression : Dal dror 
puktty he ran away with all his 
speed. {fam.). 

DRAPAMNA, T« 8. f. pUUge, 
plundcr. ifam.). 

DRAPIEZTVVO, WA, «.m. = 
DRAPIE2,iY, s.f. plunder,pillage. 

DRAPIEÄCA, CY, s.m. = DRA- 
PiEZMK,A,plunderer,«tf0ZDZIER- 
CA, ZBÖJCA; 2) exaclor, extor» 
tioner. 

DRAPIE^NOää, Gl, 8. f. rapa« 
dty, = DRAPIEÄSTWO. 

DRAPIEI^NY, A, E, rapaclous. 
— Ptak^ zwierz ^blrdy beast of 
prey. = DRAPIEiUWY. 

DRAPIE2YC,v.a. to depredate, 
to plunder. 

DRAPNi\ä, see DRAPAti. 

DRASN aC , n^ , V. per f. to graie 
or Scratch slightly the skin = ZA- 
DR ASN^C^. Cieae to szabli ledwie 
go tlrasfiflo^ he reccivcd a sword 
thrust, whIch merely grazed his 
skin. Kot go drasnql^ the cat has 
scralched, clawed him. Kiedy nie' 
ukqsi to drapnie^ if he does not blle 
he Scratches. Wesolutka jak kotek 
i nieraz jak on drasnie^ kittling 
as she is , sometimcs she Scratches. 

DRA^NIJI^CIE, orDRA^NIENIE, 
lA , a slight Scratch. 

DRATWA, WY, s.f. sboe-maker's 
thread. 

DRA^EK , iKA , 5. m. a llttle pole 
or sUft dim. of DRi\G. DR^l^KI , 
p/. a kind of cart, or small hacknny 
coach very common in the towns 
of Russia. 2) — Dochodzenia^ 
stllts. 

DR^^KOW Y, A, E, of a bar. Sre- 
bro , zloto , —c , a wedge of gold 
or silver; 2) a tcrm of dcrislon ap- 
plied 10 the pcrsons whose social Po- 
sition is aprccarlousooc. Vrz^nik 
— y, a supernumerary officcr. Sena- 
tor — y* a Senator withoutSenatus. 

DRAZLIWO^Ö, Gl, 8. f. ini- 
tabUll^, senaWiN^Tita^ 

sltive. . 

DKAiW\CT ^ k,vVttV\aÄt«. Vä- 


fcorslvjo--<>iaVn\\3itoiWwM« 4! ME ])I\AiNI ,Miq, v,in^, to Irri- 
tale, to provokc. Drazmc dsiecko^ 
p«a, to tease a child, a dog. Dlxigo 
drainiia mif oczyma myssczr^- 
cemi nami^tnoiciq , thc laily prac- 
tised upon tne a long timc by looks 
In which her passlon was paintcd. 
Zatosze go rfmiiit , slio is mnilnii- 
ally inddiig liim, «<•« ZACZKPIA(^. 
— nert(;y, to Irritate, to cxceit thc 
non-cs, sca Jj\TnZ¥(i. 

DR AZNICIEL , A , «. m. — KA , l , 
liTitator. 

r)RA2NIEME,A,«.n. Irriuüon, 
liicimtion. 

ORA2]Nl]gTA,i^T,9./^. bubbics, 
a woioan's brcasts {venj fnm.). 

DR^2NIK , a, s. vn. porter, strect 
porter.. 

DR.\ZTG,f7. a. to bore, to drill , 
^/irtrmaty, to bore a gun. Kropln 
drqzy kamienie , gutla cavat Inpi- 
dom, (nror.). see W\'Dl{\Z\C. 

OR^CZEME, A,ff. fi. tornientiiig, 
torture, angulsh. Wol^ür^senic 
niz nieszcz^sdo twoje, l sliould 
prefcr thc sorrow of scciiig yousuf- 
ler, to that of seeing you uiihappy. 

DR^CZYC, czi;, v.imp. to tor- 
mcnt , to torture. Nirdawno dostnt 
kolkt ktöra go dzicn i noc dr^ 
czy, he has bceii for somc tlmc 
troubled with a colick, that tor- 
iiicnts him day and night. Komanj 
nas drpczffj, wc aru tomientcd 
wUh gnats. Ten procc9 yo drfczy^ 
that law-fluit ia vexing, Is troubling 
hlm. Codzien wici'zycieh j/a dr^- 
eztf , he Is dunned evcry day by 
bis crcdltnrs. Sumicnie go drfczy^ 
hn ts stung witli rcrtiorsc, sce M^- 
CZYC. Ciuio 8WC — / , he macera- 
tcd , mortlflod his flesh , his body. 

0R^CZyClEL,A,9.m. tormen- 
tor, tortiircr. 

DRI^ZYCIKLKA, Ki^s.f. afc- 
malc tornirntor. 

DhEL.Hce DRYL, DRYLOWAC. 

DRKLI(:il,A,«. m. lickrn. tick, 

DREUCUOWY, a, e, ticken, 
made of tick. 

DRELMK, a, 9. m. a measure for 
ll(luors,ffee WIADRO. 

DREMLA . see DRUMLA. 

DREPTaC or DREPClC , rcF, , 
V. imp. to irip, tonilncc;3) towalk 
hart! and fast. , to trot ; to stamp 
Willi angor, rage impaticncc, {fain.) 
See TÜHTAC"*. 

DRKRZCZ, V, 8. m, chlll, shudder. 

DR^TWA, WT, 8.f, cranip-fish 
or torpedo ray. 

DR^TWlC , L , r. n. imp. to be- 
mimb , to niakc stiff , to uiake tor- 
pid. Dfftwa drftwi r^kf temu kio 
«tf j^j dotknie^ iho torpedo be- 
niimhs Ihe band of «vhoe>-er touches 
It. l^nistwo (frf/trt toladze iimy- 
slouye , idieness Munts or benumBs 
the gi*nins. 

DR^TWlC, wiEiij, v.n. to grow 
still. 

DnKWIFNKO, KA, s.ti. a small 
plece of wood. 

DREWK A , A, W£K , pl. small cut 
flre-iroiul. DllÖ 

DREWNI AK , A , 9. m. lignl peN 
da , ( zonl. ). \Vood-frelter. 

DRKWMAiNKA, I, 8.f. evcry 
wood building. 

DRKWMA.NY, a, «, woodcn. 

Dni:\VNiCT\vo, a, «.n. (oW.), 

vcrtIcTor's Jurisdiction. 

DKEWI^IEC , N[£ji{, V. n. to turn 
Woody. 

ÜREWNISTY, DREWNIASTY, 
=DREWNY , a , e , iigncous. W4o- 
ktm drewniaste^ Iigncous fibrcs. 
cialo ^c, Iigncous body, 

DREWKO,iiA, 8.n, a piecc of 
wood, block, biliet. Nteruchomy 
jnk drcwno^ hc niovcs or stirs no 
niorc than a post. Wyscchljuk — -, 
hc is as thin as a lath. Skazuny na 
trzy — fi, condcmncd to hauging on 
thc callows. 

DRGA(^ , AM, V. n. DRGN40, hi;, 
vJnst. to throb, to qulvcr, to 
palpitalc. Skoro %t8hj8zuia Elz^ 
biela pozdi'owieuk }laryi,drgn^- 
io dzivciqiko w zywocie je), wlicn 
Elisabeth hcard thc salutntion of 
Mary, thc baby leapcd in her wotnh. 
Drg'nqr z rudosci, to Icap for Joy. 
nertcy drgn^iy^ sincws starlcd out 
of thoir placcs. 

DRGA.ME, IA, r.n. throbblng. 
— plodu , tlic struggling of a child 
for birth.— ^xerwöw^ a startiiig of 
the norvcs. 

DRF;GA, 1, 8.f. trembllng,shiyc- 
ring, Cdlsease of caltlo ). 

DilÜU, in, r. /{. poiiliry,fowI. 2) 
every diminutvc thiiig, sre DRO- 
BLVZG. Golo\mc dröb^ to boil a 
fowl. Pöfmisck drohiii rybicgo^ a 
plato ot fry, small fish, pl, DROBY, 
and (/irnmNr. DROBKl, the hoad, 
ncrk, wings, gi/znrd, liver and Irgs 
of a fowl. Ihvbki y^8iejiaczi\ tlii» 
gibicts of a gousn ur duck. Drobki 
nV/{rt? , rairs plurk. Drobki «ici- 
tn>, IinrsliM of a pig. 

J)IU)l;l\lKÜ, A, «.n. • vcry 
small ciruiure. 

DRORIAZG, u, 9.m. mlnutlae; 
2) littlf cliildren. 

DROÜIAZGOWO^C, ci, s.f. 
niiniitPn«'S9, niimilc dctails. 

DROmvZGOWY, A, E, nilnuic, 
triding, one who Stands upon trl- 
flcs, finical. —e poszukniKinia >t 
niiiuito iiivesiigation. 

DROBlC, BII-; , r. imp. to mince, 
to Chip, 10 parccl, tocrumble, to 
cram, to fall tnto small pieccs. — 
ÄfVmf'f, dziedziciwo, fcra), to par- 
col or parccl out an cstatc, an inhe- 
rltancp,a country.— cm/o twarde^ 
to disjoint a !»olid body, tocutit 
intoshrcds, patrhes; to frltler it. 
8t'C ROZDROBlC. 

DROBI(:iEL,A« 8.m. adividor 
Into portions. 

DROßll-;, CIA , 8. n, small cattle, 
small-gaiMC, rhickon. 

nROBIKMK, A, 8,ti. parrHIInfi, 
di\i(Iiii'4 Ulli» poriioii-^';!' parculs.— 
Kr.l SZIAir. 

ünOBM,*i'.DnOH. 

i:'i;(.>iii.\\,.'.'.ODi\OBi\A. 

DIU) MM!'/., NiEJi;, V. n. to «row 
small; :;j to dcgeticrate. Za miodu DRO 

hyl bohaterem^ dzli sdrohnl 
hc was a hero in his youth , but 
has sinco grcatly dcgcncrated. i 
8a hiszpnitskich owiec zdrobn 
4(1 to Angin ^ thc brerd of Span 
slicop has degoncralcd in Englai 
A»//or tim rnzdrobnil swOj przt 
mwt , nie umiquc go roz8zerz 
na wi^k8zq, skul^^ that writcr 
slcad of trcating his subject oi 
iargor scalc, cuts it into shrcds. 

DROBML(:tL\Y, a , K, — Tl 
A , IE , — SIENKf , A , IE, — TE\l 
A , IE , intcnsit. form of DROBN 
diminutive. Ürobnmchue ptsm 
a verv thin small band writing. 

DROBNO, r/r/r. in small plec 

DROBNOMlAR,r,*.»fi. DB 
BNOMIKRZ, mlcromcter. 

DRORNOäO, ci, s.f. sinalinc 

— druku tcgo wydania^ the sni 
ness of type in tlial cdlllon. — ci 
rakUnt'^ dtiszu^ liitlcnrss, nic^ 
ness, lownes sof spirit, of soul. , 
MAhOSC. 

DROBXOSTKA,!!, s.f. trll 
niinutiac. Przywiqzyivac sip 
— ek , to stand* upon triflos. Lo 
drubnoslka icstrzymuje i/o, 
sllghtcst triflc stopshim. Dokiu 
uam za blähe drnhnostki^ liep 
US to a grcat troublc for notlil 
Lepii^f tnidntc äjc dn)bi}oslki 
Uli hultaiCy it is bcltcr to 
eniplovi^d al)uut triflcs , than tc 
quite idlc. 

DROBNOWIDZ, A, $. m. tnic 
scopo. 

DROBN Y, A, E , small , mint 
sllRht , petly. — pi^niifdze , sd 
moncy. Dnj mi arobiiyih za la 
ra , glve me changc ("or a cro- 
Drohne wydatki^ pri\y pui 
Ddj'i vm tyle do roku nn jegr. 
iryfialki , lio has so inucli a y 
aliowcd hiiu Tur his pocki-t moi 
or porkct cxponses. — y sniegp 
8zy, thc Miow falls thick and sm 

DROCIANY, A,E, wiry. — 
büla , wire work. 

DROCIARZ, A, «. m. wire- i 
wer. . 

DRÖCIK I A , ff. m. cf im. a so 
wire. 

DROG A , Gl , 9. f. way, road ; 
journcy. Ilozslajna droya , cn 
way. — mieczna , milky way, 
laxy. Dyc w drodze, to be 
ono*s way. Puscic si^ or ms. 
10 droge , to set out on a Journ 

— wqzka^ narren -way, path« 
fool-path. — u?ielka or goscini 
high way, high road. — bila , ti 
rotraiici, a bealen, slony ro 
Ta — prou^rtdzi do Londynu , 1 
way gocs or leads to London. 
uboczua , a cross-road , an out- 
thv-way road. — jak po toku , 
easy, pleasant way, a carpct w 

— zgnby szrroka^ thc road 
prniilion is wldo. — do Mznlie 
1.7, Ihf way lo thr g.iMnws. — 
ihn>liiit>ini ^ u d;iy's jniiriipy. C 
tizn- prtisiff — (I s t(» gl» f.iirly i 
honrstly lo woik. (Jicr zrolnr i 
jqU'k ^ nie nie tq idzie (/roi 
hQ wlsbcs to uiakc a furluuc , j ■ not Bone the rigM wiy to 
:« be hm Cak«fi tbe wTong road 
Wwie wyi(ttiva6 malo sy- 
fs^iestto iäc prwtq drogq ao 
», I« bave great goings out 
kule comiDg in, litlic high 
tv bcggary. 

lOGI , A , iB , dear , ?aluable , 
iMi. Mo;; — i, moja — a, my 
ilTt lri«adf mj dear, my poor 
. tycie w Lonöynie^e, the 
I If dear iu London. Ttmnr 
I tfrogt, iL is a dcar wäre. Hrse- 
iroyo ^tcoje iycic, to seil 
lüfe dcar. 

ROGO, rido. al a high price. 
ROjOSä, a, «./*. dearness, 
, |«fiee. 

ROGOWE, CO, «.n. toll pald 
npikes. 

ROGOWY, A, B, of Üic road. 
ROJKf , A, IE, sweetishi Itt- 

KOP, u« J,fii« great bustaitL 

sn/.J- 

BOPIATY« A, E, spotted white, 

maad red, like a bustard. 

RÖT, ü, a.m. wire;S)knlt- 

wdte or knlttlng stick. 

ROTABMA, I , a. /; wiiiHlraw- 

njil. 

R0TOWA<i , AL, r. 0. to draw 

k 

ROTOWNIK, A, «.m. wirc 

»«r. 

fiOZD, A , jT.m. thnish. Drozd 

(j9iy, iDaTifl 9 long-thrluh or 

KCL 

üOtD^E, DiT, p/. dregi , lees. 
mmir« newing, hamii yest. 
rbbez — y, unleavciied bread. 
p-tethu pierworodnego ^ the 
eo of original sin. 
nOZECi, tu^, r.n. to grow 
'. Towary jego droiejq^ he 
nbcid tbe price of hlB goods; 
eUs tfaem dearcr. atd PODRO- 


ROZENIE, A, a.n. dlgglng, 
ivaüng ^ DHcykEfilK. 
ROZKA, I, 8.f, palh, fnot- 
i* by-way. Ciemisia — cnofy, 
tbnniy patfa of virtue. 
ROZMK, A, «.m, itinerary. 
BO^ Y, A, E, «e0 PODRÖZNY. 
R02yC 81^, C^BiK, V. imp. 
vcitbargeoroferrate a commo- 

iRO^YC or üh\tY6 , to hol- 

, to unke hollow. Woda kn- 

n lAroiy, the water has made 

I stonc noilow. 890 ^LODlä, 

TTOWAC 

iROtYMX), A , f. n« a gf ating 

!, bortD. f€€ RYLEG. 

IR02ryZNA,T, ß.f, deamess, 

"dtj« bigift-price. *- iywhoici^ 

h prtce of provlslons. 

mVfH or DRUCH , a« i*m, 

Bd. DRU^KA , fem. 

AUCHNA, mr« f . /L bridc- 

d. 

»RCrCZEKt cuu, a.m. dim. 

ill prinL, 

IRUCZYä, v,a. tosing like a 

lüed lark i to chirp , to warbic. DRÜGDZTE« adv. «l8e#b<fft, to 

another plac« (pld,). 

DRUGI , A 4 IB f Mcond , other. 
Knzüeijo dnigiego dnia miesitica, 
every secoiid d'ay of tlic montii. 
Kupic CO z drugl^i r^i , to buy a 
thing sccond liand. Cz}/ znass 
fiio)^ drttgtf »iontrf? do you know 
my oiher sister? Uwnza go jak 
ilruqiego sicbie, he iooks unon 
him'as a second seif. Ktn drugt hy 
klamal, ja znwsze mnwi^ prn- 
UK/f , another wuiild toll a Ue, but 
I aiways spoak the triitii. Jeden 
dragiego^ one anotlier, eacli other. 
ieem^Y. 

DHLGO^EniEC, A, f.m. a man 
marriod agaln, taking a aecond 
wifr. 

DRUIDYCZNY, A. E, of a Druld, 
dnildical. 

DHUK ^v^s.m. print. Wolnoic 
druÄnifItberty of ihr press. Druk go- 
iycki^ guthirk character or ietfers. 
— czytciny, legiblc print. Pifkny, 
dobry^ s/y— , flne type, good, 
bad letter. H'yj/ic — m, to apprar 
in print. U'ymi/asca— «, the in- 
Tentor of the art cf printing. Ko- 
asfa— 11, prlnting expense. //f/rfi 
to drukii, to appearin print, toset 
up for an autiior. 

ORUKAHCZYK, A, «. m. a prin- 
Icr's npprentice. 

DUUKAilNIA,ifi, s.f. prinüng 

hOUM'. 

DRUKARSKI,A, IE, belonglng 
to the Printer or to printing. 

DHIjKARSTWO, WA,«.w. 8ZTÜ- 
KA DRLK AliSKA , tbe art of prin- 
ting, lypiigraphy. 

DIll'KAKZ , A , 4. m. printer. — 
OWA , prinler's wife. 

Dni;K0WA('.,BUJJ5, r.tmp. to 
print, to Ftamp; 2) publish. On 
niczegojeszczenicdnikowat^ ho 
has published notliing. Drukownc 
perkale^ piötna , to print muslins, 
calicoes ctc« 

DRUKOWANIE, A, B.fi. imprcs- 
sinn, print. 

l)HliMlj\. I, «. m. JewVharp, 

DKL^IIA , BT, jf. m, bride-nian ; 
t) honionynious (oM), 

I)RL-2KA,Hi,bridc-mald. 

DRUZGA, 1, 8. f. «e« DRZA- 
ZGA. 

DRUZGOTAti , GOC( , V. imp. to 
shiver, to sinash, to shattnr. 8ce 
DRÜZGAÖ, ZDRÜZOOTAÖ. Sko- 
rupa od granaln zdnizgotala mu 
tifN/f , a splinter of the l)omb shal- 
tcred his leg. Cata porcclnna po^ 
druzyotaia sr'f , all the porcciain 
wa^ broken. 

DRUZY(i, VL, t?,a. toperform 
a brldo-nian's duties. 

DRCZYNA, NT, 8. f. rcllnuc, 
attendaiits. 8ec CZELADJt. 

DR WA , pREW , p/. flrc-wood. — 
rqbac^ to cut liie nood, to got 
wood. /Vrt/Wc— , lo Ihrnw l(»gs ot 
wood into tlie strcain, to float wocd. 

DRWAL, A,*. m. wood-lradcr, 
(iiiili«'r-merrhant. 

DHWALiViA, W, 5./. WOOd- 48 mMYfVUMfi;;'/' oiMÜGLlrud, Umber-yard. Dllfc 

DAWALNlE, Af l^affL 

eutter. 

DRWIAR8, A, f. m. a Jecrer, a 
Jesier, a bantorer. Naiczfäci^j 
drwiq z drioiarza^ oflentlmes 
deriders are derided« 

DRWiti,wi?, v.imp. to Jcef , 
tobanter, to frump, to quit« Drtoi^ 
;; tivoich pogrözek^ I don*t care a 

Ein for yoiir words or thrcats. 
)noic ze xo8zy8lkiego . to jeet at 
eTcry thing. Dnvi z namoi^tsxych 
rzeczy^ he scoffs at the most sa^ 
cred things. ,8ee SZYDZIG , KPlti, 
ZARTOWAC. 

DRW INA , T , 9. n. more used in 
its diminutive form: DRWGVKA, t, 
8. f. and p/. DRWliXY,DRWINKI, 
raillci7, jccr, gibes, bunter, fruuips, 
quiz. üosyc tych drumek! no more 
of your jeerlng! To nie aiy drwimL 
it is ratlier a serious matter, it ts 
no juke. 

DRWINKARZ, a, i.m. Jeerer, 
ban lerer , quizzcr. 

drwinkowaC, ecJ?, t7.a.=- 
DRWlO. 

DRYARIEW, EWI, 8, f. scabioitt 
{an herb.). — polna^ fleid seih 
bious.— podgryztona, dcvll's blte, 
scabintis. 

DRYDLAS,A, 8.n. Ontoielki 
dryblas, he is a bignuinskuU, dolt, 
dunce or a regulär numskuit. 

DRYGA,i, 8. f. a kind of net 
(for sturgenn). 

DRYGAC , or PODRYGIWAC, 
to hop, to skip. Poüryga fc tancu 
lak 8roka , that danccr doeä noth- 
ing but hop, skip, trip as a magple. 

DRYGAiNT, a, 8.m, Station, 
stone-hnrse. 8ee (>GIER. 

DRYL, ü, 4. ;ii. a drill, a trcpah. 

DRYLOWAC,LUJQ, v.imp, to 
drill , to boro. 

DRY>'DA0, al, v.a. todänglc, 
to Swing, to bob. Drynda fio- 
r/nmi, to Swing onc*s Icgs {very 
wdg.). 

DR YIN'DtJLKA ,1,8. f. chalse. 

DRYS, siA« 8.m. diminut. of 
DRYGANT. 

DR^^CY, A , E , trembllng, sbl- 
verlng , tremulous. 

DR£.^CZKA,ei, 8. f. shudder, 
cold fcvor. 

DRZ.^STWISTY, A, E, gravcly, 
Sandy, griiliy, — grünt, rola, gra- 
vely soll or land. — otcoc, stony 
fruit 

DRZ^STWO, A, 8.n. gravcl. 

DRZAZGA, Gl, «./*. spiinter. =» 
TRZASKV. 

DRZlvC, DRQ, v.a. imp. to tear, 
to n nd. — z kogo xA'or^, to tcar 
one*s skin off, to flcecc bim. — 
z kim kohj, to be in danger of draw- 
lug with one. To ivyrazenie drze 
U8zyy tbis sentencc gratcs upon 
tlic car. 

DRZKÖ Slig, to cry out, to 
sf [11.1 II , to s-|u«Mk. fhjfi nie spiewa 
ü!e iirzrsi{\ slie does not sing but 
slin .srroains, or ruars as lüud as 
sho ran ; 2) \.<\ y\\<\Sf.7iSKs^ ^ \v» 

\ {\M<^ sW) do dystoicüalw^Vft >W«^'' 44 DUB alter honours, dlgnidei. J^li «tf 
drzeö medzy sobq , they bcgan to 
fear, to aestroy one anothcr. 

DR2eC , db2q ^v.tuto tremble« 
BOshiver, to quake« 

DR2eME,ia, s.n, trembling, 
sbivering, trepidation. — aercoy 
the palpitatfOD of thc beart Siusz^ 
Uict — , I hcar thc leaves rustiing. 
— > trqconej struny^ Vibration of a 
COrd when suddenly touched. 

DRZEWCE« wcA« «. n. lancc 
BtafT, spear-staff. 

DHZEWGZYK, A. «• m. See 
DZIERLATKA. 

DRZEWIAISKA, i, 8.f, tree- 
frc^, ruddock. 

DRZEWIANY, A, E, woodcn. 

DRZEWIASTY, a, e, ligneous. 

DRZEWIEG, lAL, lEJE, t\n. to 
become ligneous.=^ DRZEWMEti. 

DRZEWINA,KT, 8. f. dim. a 
lltüe tree. 

DRZEWISTi', A, E, Woody. 

DRZEWN Y, A, E, of the wood. 

DRZEWO, WA, s.n. DRZEWKO, 
lA , dim. tree. Drzetvo owocowe , 
1 fruit tree. — a szpalerowe^ espa- 
Uers , trees against a wall. — A'ar/o- 
loate, a dwarf-trcc. — rodowodO' 
toe, or kreirnosci^ gencaiogical 
tree. — szpilkowe^ trees witli iiel- 
dle-shaped leaves as a pinctrce etc. 

DRZWI, wi^pl. door. Za drzwi! 
outwith ilorbini, gctyou goiicand 
qulckly too. — poiTwoje^ a folding- 
door. — tylne^ a back-door, a sliift. 
Wyrzuc go przezedrzwi ^ wlezie 
oknem , if you drive bim froro the 
door, be will coine in at the 
Window. Na prözno taiicowal 
u drzioi ministra , be bas danccd 
attendance to no purpose, at tlie 
mlnister's door. Ode drzwi^ do 
drzwi ^ from door to door. 

DRZWICZKI , czEK , p/. dim. a 
little door. 

DRZYMAti or DRZEM Ati , m^ , 
V.n. to doze, to 5luint>er, to nap. 
Nie spätem tylko drzömalem^ I 
was not aulte asleep, I did but 
sluoiber. Ktöryz z pisarzy nie 
drz^al? tberc is scarcely any 
author who does not nod now and 
tben. Drz^mac po poludniu^ to 
take an after-noon nap. 

DRZYM ALA, LT, s. ffi. a moplng 
drowsy fellow. 

DRZYMANIE, A, s.n. nap, 
ahort sleep , down on cloths. 

DRZYMOTA,Yvf.Adisposition to 
Uking a nap.= DRZYMLIWO^ ; 
from our suplness. Haniebna drzö- 
fnota , jakq nas nawiedzily na' 
miftnosci nasze^ thc shameful 
Bupineness we are plungcd in by 
ow passlons. 

DUBAS, A, s.m. small boat, a 
Ugbtcr, a tender {marine). 

DÜBELT, A, s.m. snipe (tbe 
UrgeM of the kind}. 
nuBELT, aar. twice. Wdubeli BUG 

DÜBELTÖWK A , ii , f. A dnble* 
barreled gun , fowUng piece. 

DUBIEL,A, «.m. silvery blu- 
eish carp. 

DÜBLET, A, f.m. doublet {hiU 
liard play), Grac na dublety^ to 
play doublet. Miec dublety w 6t- 
bliotece^ to bave duplicate orco- 
pics of a book , writbig etc, in bi- 
bibiothequc. 

DUBY, Böw,pf. idleuld, non- 
sense Pratvic duby smalone ^ to 
talk nonsense, bumbag, foolish 
trash. 

DUCH, A, s.m. splrit, ghost. •— 
swi^iy^ thc holy ghosL Dticha od" 
dac, to give up the ghost, to ex- 
pire.Z/t/ duch^ tbe evil spirit,flend. 
Czlowick jestto duch zujqcy 
wciele^ the man is aspiritli^ing 
in abody. Uöqjest dnchem^Goil is 
a spiriL Ümli ^wi^ty^ the Holy 
ghost , Paraclete. — pocieszyael , 
conifortcr. Niebieskie — ?/, tlie hea- 
venly spirits. — bozy^ the spirit of 
God. — ciemno8ci^ zly — , spirit 
of darkness , evil dcmon. A't0 duck 
bozy w nim czyni ale zly duch^ 
it is not the spirit of God, but that 
of the devil thatworksin hira. da- 
to pozqda przeciw ducha^ a 
duch przeciw cialu^ the fllesh lusts 
against the spirit, and thc spirit 
against thc flesh. Duch Bozy spadl 
na niego^ the spirit ofGod fcU 
upon him. Litera zabija^ duch 
ozywia^ tlic letter kills, thc spirit 
maknth alive. 3) tbe pro|)cr sensc of 
DUGIi, is that man-spint which 
dwcUs in the nian-flesli; soul , sha- 
dc, niancs. Duchembyl z nami^ 
hc was among us in spiriL Oddac 
diicAa, togi\c up thc ghost, to die. 
W domu jego pokazujq ttif cfur/iy, 
bis house is hauntcd. Duch szlu- 
cfietniejszy od ciala^ tlic inward 
man is nobler tiian thc oulward 
man. 3) DüGH is very seldom 
employcd in the mcaning of undcr- 
Standing, wlt, ingcniousncss or 
parts; for these see LMYSL, 
DOWGIP, SPRYT. 6) disposilion, 
tcmper, manner, conscience. Aie 
zgadles ducha tcgo pisarza , you 
bave raistaliLcn thc mcaning ofthat 
aullior. Duch sprzeciwicnsttva , a 
contradictory spirit. Czloioiek dzi- 
wacznego ducha , a man of whiin- 
sical spirit. Cieszyc si^ w duchu , 
to reJuice inwardiy. 

DliGHA , T, 8. f. a downy cap. 

DUGHN A , Y, 8. f. a downy pil- 
low. 

DUGIIOMOn, A, 8.m. who denies 
thc existcncc of spirits and immor- 
talily of thc souL 

DUGHOWIDZ, K, s.m. visio- 
nary. 

DüCHOWIENSTWO, WA , «.7». 
clergy, churchmen. 

DLGHOWNIE, adr. spiritually. 

DUGHOWNOäG,ci, s.f. splri- 
tuaiity. 

Dl;GHO\V^X A, E, Spiritual, 
gbostJy; 2) pcccsiastical , clerical. DUM 

clergyman , or dvchowu ezknoiek^ 
the Spiritual man. Spöika dudio* 
wna^ Spiritual communlon. Sens 
duchowny ewangeiii^ tbe spiritual 
sense of tbe gosp«L Vfiadza^-na^ 
ecclesiastical aulhority. Stan ^y, 
clerical State. Dobra duchowne^ 
ecclesiastical goods, revenues. 

DUCHpWO, adv. in spirit, spi- 
ritually. Zyc duchowo , to live in- 
wardiy, spiritually. 

DÜGHOWY,A,B, spiritual, U- 
ving in spirit. 

DUDA. DT, s.f. bagpipe; 2) 
booby, lubbcr. Syn duda i diidri, 
a grcat booby of a son , as great a 
fool as bis father. 

DUDaO, dam, V. tmp. to play on 
the bagpipe. 

DL'DARZ, A, s.m. bagpiper. 

DUDEK , DKA , s.m. {a bird.) , 
hoopoo ; 2) simpleton, fool. ^micr" 
dzi ]aM dudek ^ hestinkslikc Car- 
rion, like a polccat. Nie dudek 
Jahibck^ be is not so silly, is not 
such as he appears to be (prov.). 
yVystrychnqc kogo na dwtka , to 
Jecr or banter one, make sport 
witli him , to makc a fool of one 
(prov.). Tak^ braeie , dudk&w /o- 
iciql so are fools taken! Wie!" 
ki z ciebie dudek, you are an easy- 
gull, you are a simpleton , a nin- 
ny-hammer, a nincompoop. Czy 
nie chcq mi czascm pokazac 
dudka na kosciele? would they 
take me for a Tom-noodle? 

DUDKA, EI,«./; pipe, fife, rced. 

DUDLIÖ, Li;, V. tmp. to play on 
the bagi)ipe ; 3} to play badly on 
the flute. 

DLDMä,viL, v.n. to produce 
a hnllow sound. 

DUDU, is eniplov-ed In the follo- 
wingcxpressions'.rrii/ dudu! hush ! 
peace berel ü pieniqdznch ant 
dudu ! not a word about the mon«>y. 

DL'DY,öw,p/.of DUDA. Grnrfia 
dudach^ to play thc bagpipe, cor- 
nemuse. Nadqc — y, to blow thc 
cornenmse. Jak dudy nadmies z 
tnk grajq , as you blow the comp- 
musc so il |)iays (adv.), it is said of 
a man who has no opinion of bis 
own, but acts and speaks becausc 
otliors art or speak so. 

Dl)FA(5, DUr.NY. See CFAÖ, 
ZALFANY. 

DLHA or DUGA, ci, s.m. a 
woodcn bow fastcned to thc horsc^s 
collar and rising over bis bcad, to 
kccp togelher the shafLs. 

DüHüWAä, or ZDUGOWAC*., 
lco)t V. a. to upraisc any thing with 
a wcighing machinc or with a 
swipe. 

DUKAä, At, v.a. to speak 
through an car trumpet, to blow, 
wind or sound a born. Od rana 
pastuch diiA'a, the cowherd blow 
bis hörn as soon as it was dayüght. 
Dukac komu do ucha , to buzz a 
thing in one's ears, to dun or to 
din him with iL 

DUKAT, A, s.m. ducaL M^iyoiii^j , aar. iwtce, ßrau^euigtiosuy;2)ecccsiisiicdLi^cKTic^i. ülkat, a, <.m. üucau 

^^^£» to pay Mce the walue DL'CflO IViV Y, nego, «.f. der- \ D\3Nl\,u\,s.t. vAA^,^\siVA\^öTi^ 
r^'^ igymaa. ihschowny ciUmtk^ a\bau^ViO«»%--nM%imiuk^VBMv DÜR 

yeitabte prTde. Byi nadftym -^ , 
»be iwollen, lo swell, to be pufTed 
«vitb prlde. Nagn^ if dum^ je^ 
«« I will bumblc , bring down bis 
rriile. Pochlebiaii dumie jego^ 
'ief have flactercü , pampcred bis 
jndf. Möwic^ pastfpowac du- 
m»e, to speak , to act with haugh- 
:w», bauglitiiy, suppercillousiy. 
Ifma icysokieno pochodzenia^ 
it pride of birtn. Szlachetna — , 
xtie pride. Duma miejska^ a kind 
rfienatiis, a Council of Moscova, 
ad oUier slavonian towns. 

DUMAC , ■ AM , V. imp, to mose , 
ü brood OTcr a ihing. 

DIMAME, iA^$.n. mediUUoD, 
Bougfatfulness. 

DLMIEC^, AL, lEJB siQ, tobe 
tfasished. see ZOVMlKd 

DCUKA, Kl, s.f. an elcglac 
;mb, a mournful diitv, a dirge. 

DCMNIE, OUM.NO; ad. haugli- 
iv. arrogantly, lofiily, proudly. 

JM;iOiY,A, B, proiid, haugbty. 
kl Mi duinnq odpotciedz , be re- 
aned him a bauglity answer. Bog 
3tbiponisa6 dumnyck^ God de- 
ä^tts in humbling tbe proud. Du- 
vü bojart>wie ^ dumni panoioie ^ 
it noble boyards, the noble lords 
ule of tbo andent nobility in 
Äionj). 

Di:X.\C, 41.« v.o. to stinlc 
i'iau«.). 

OU^SZT, ü, #. m. small shot. 

JA-SY pL geniLDON, down, or 
towns ^ heigbts on the sea-coast. 

ÜLPA, PT, 8, f. arsc, bum, but- 
uks. 

DCPLIKA« EI, <./, rejoindcr, 
iQswer to a reply. 

DLPLIKATA, T« s.f. dupllcate, 
hpiicates. 

DL PLO , LA , tf. ti. the hole of a 
nu^n Cree. 

ÜLPMEC: or WYDUPNIEti, to 
bKomc hollow. 

DUKEiV, RüiA, 8.m. fool, stupid 
Ifcllow. Oloz trzebn bylo byc dar- 
tifm aby takpostqpic! who the 
ieuce could be such an ass ! 

OCBMACorZDURNIAC, mam, 
r. imp, to abiise , ti'eat with scorn. 

DURMCA, T, s.f. a foolish wo> 
nan. ^^ BtAZMCA, 2) a species 
of whortleberry. 

DU RN lEC , MEJj; , V. n. to grow 
slupiil. 

DCRNO, adv. sillily, foollshly, 
soitishly. iktrno «ff znabizl^ onc 
Dust be a confounded fooi, to do or 
behave so. 

DURNO WATOSC , sa.s.f.Ua- 
becility, sbnplicity, idiotism. 

DURNOWATY, A, e, solüsh, 
bolish , crazy, a stupid fellow. 

DORNY, Afi, fooliab, stupid, 
iDiy. 

DURSZLAK^A, «.m. strainer, 
filier. 

DL'RZEC, AL, EJK, v.n. and 
OULRZKC, to become giddy, to 
be ftupificd. 

DU \\Z\C , Rz^ , V. imp. to infa- DUä 

deluded. OszxtsUj Uid durzq^ the 
quacics cozcn , or guil the peoplc. 
hurzyc dziewczynf^ to ha\e a 
love affair with a girl, to teil her 
iittie flattorios. 

DL'RZYCIEL, A, 8.m. acheat, 
a deceiver , a dealer in small talk. 
^-KA , a she-cheau 

DU$ , lA , 8. m. dimifu of DU- 
KAT , casii , money. Lubic duaie , 
to lilce moncy, to be very fond 
of ifam.). 

DUSlO, PRZYDUSlC, ZADU- 
SlC , szi; , V. imp. to strangle , to 
cholcc; 2) to stiflo, lo smoliicr; 3) 
to stew. Ta mamka xpiqc zndusi- 
tadzieckOy that iiursc sniothercd 
r>rstifledthe child during her sleep. 
Kqkoh diiszq zboze^ weeds choke 
up the com. Przydusic bunt^ 
wojnf domowq , herezyf , lo sup- 
prcss, to stlflc a revolt, a civil nar 
or horesy. biisir si^ od smiechu , 
to rhoke' with laugliter. = ZANO- 
SIC Sl^. Zadusii sify he has 
Strangled himself. Zadwtic spra- 
tv^jakq^ toslur ovcr abusiness, 
to mnrder it. 

DUSICIEL,A, 8.fn. strangier, 
choker. 

DliSIDtO, 8ee STRYCZEK. 

DLiSIKüFEL, FLA, s.m. fudler, 
toprr, swill-ixiwl , fuddic-cap. 

DUSZA , szT, 8. f. soul ; 2) — od 
zelazka do prasowania^ hcater; 
3) — H skrzypcöw , sound-post ; 
h) wmiechu kowalskim ., the valve 
of a pair of belows. Moja ly du- 
ftzo^ duszko^ words of nndearmont. 
My dear soul ! Wielka^ szhichetna 
— , a greatfgeneronH soul or mind. 
Niska, podla^ przedajnn^ bru- 
dna — , nase, grovclling, ungene- 
rous soul or spirit. W'iadze^ 
dziahhwsc — y, the faculties or 
Operations of the mind. Poczciwa 
— a, istnie poboznn — a, a good, 
honest, a tnily religious person. 
Wielkosc — y, magnaniniily, grnc* 
rosity. Zgadzam si^ rui to z caUj 
dnszy i serca^ I consent to it with 
all my heart and soul. W Londynie 
czlouriek bez pienifdzy jest czlo- 
tviekiem bez aitszy, a man wilhoui 
money in London is a body without 
life. Praiodajest duszq historyi , 
truth is the Ilfe of history. iczci- 
wosö jest duszq handhi , honesty 
is the vcry soul of trade. Dekla- 
muje bez duszy, bis delivery is 
spirillcss. Natchnqc iyciem, du- 
szq piötno^ muzyki^, moivf^ to 
give lifc and spirit to a picturc, to 
a piece of uuisic, to a specch. Mo- 
dliö si^ za dusze zmarlych , to 
pray for departed souls. Jest to 
czlowiek bez duszy^ that man lias 
no spirit,no sentiraent iVtf m^t f (; f/o- 
mu ani zywij duszy^ there is not 
one living soul in that house. Lon- 
dyn ma toifcej miliona dusz^ or 
miesskancmvn there is a miilion of 
souls or Inhabltants in London. DWA 45 grosza przy duszy^ I have not 
fanhing , I am as poor as Job. 

DDSZ^CY, A, E, stming, cho« 
king. — r pouüetrze, sultry wea- 
ther, sultry hcal. Jaki —y upall 
it is sultry bot weather, tbe beat to 
enough to sllfle onc ! 

DUSZl^, sisz, I, etc, ecL present 
tense of DISIC^. 

DUSZECZKA, DUSZEI^KA, Dü- 
SZKA , words of endearmeut, my 
liltic soul. 

DCSZENIE , A , «. n. Strangula- 
tion , thread. — nocne , nightmare. 
2) stewing. = TÜSZYÜ. 

DUSZKlEMf adt;. aU at one 
drang ht. 

DLSZNO, adv. hot and dose. 
Duszno mnie, jemu byh^ is said 
figurat. for : to thrusl hard and 
humc , lo pursuc onc close ; to be 
at bis hocls, to put one hard to it, 
lo put him to bis shifls. 

DLSZNOS(^,ci, s.f. sultriness« 

DUSZNY or DUSZEWNY, a, 
B, gbosüy, Spiritual; 2) sultry, 
close. 

DÜSZOBOJCA, T, 8. m. who kllls 
the soul , soul-murderer, deathful. 
Wyrzuty stimienia sqsrogim dti- 
szobojcq^ the remorse of one'i 
conscience is a cruel tormentor. 

DUSZODAWCA, Y, «.ffu tbe 
giver of life , soui-t>estower. 

DUSZOSLOVVNY, a, b, who 
makes one's seif masler of a souL 
Grzech duszosioumy^ a sin attack« 
ing one*s soul unawares, over- 
whclming on a sudden. 

DUSZONY, A, E, parlicip of Dü- 
Slti , strangled ; 2) stewed. Sztuka 
tnifsa — a , stewed beef. kapusla 
— a, stewed cabbages {cook.}. 

DUSZYCA, T, s.f. the soul of a 
deadman , bis ghost. Blade duszy- 
ce , the pale manes of our.ancestors 
(poet.) ; diminut. DUSZYCZKA. 

DU^AC^ SI«^, or DßiZXC SI^, 
V. tmp. to wrcstle with one, to 
contend , to grapple. Jakob duzai 
sif z anioiem^ Jacob wrestled with 
the angei. = PASOWAC Sllg. 

DUZANIESUI^, A, «.n. wrest^ 

ling. . ^ 

DUZEC, Ab, EJE , V. n. to become 
greut pr greater , to increase. 

DliZO, odv. a great deal, much. 

DU^O!)(^, 0^1, 8. f. bodily 
strength, mighüncss, bulk {liHÜ 
jtsed).^ 

DUZY, A , E , strong, large, talL 
Kw'i duzy^ a large \igorous horse, 
mtrc duzq rfA'f , no(/^, to bave a 
large band , foot. Duzy tvydatek^ 
a great expence. Duzy otw&r^ 
large , wide aperture. Duze ocz^^ 
large cyes. Ma juz duze dzieci^ 
he has fuligrown chlldrcn. 

DWA=DWAJ (with tbe mascuL 
personal nouns); DWA (with In- 
animate masc. and ncutre) ; DWIB 
(with all fem. nouns) , two. Dioaj 
mfszczyzni i dwie kobiity^ two 
men, and two woiA^tk. Po OiiMoötiK ^ Brni to na dusz^ swojq^ he look 

the rcsponsability of it on bis con- \ iwo b^ Vwo^ or 

tuate; to cheat, to impose upon. 1 selence. Bogu duszf toinien^ a \ duMi dni > «^n^tn oWk«.T ^v). 

9) VUltzrd 5JJ^ to mistaküf to be Ipoor banakss croalure. Nie mam \ DNV M>2Ji£äC;Uw^ «t>i ^ v«t»fc|. 46 DWO DWUDZIESTU,(wlUi Che maflcul. 

SBraonal nouni), DWADZIESGIO- 
(wlth iDlniate iieulr, and wltb 
lüBiiinitte that bave no stngul.). 

DWAKROC, adv. twice. Dwü" 
kroe f Co ty«tfq/« Iwo kiundred tbou- 
•aods. Ma dtoakroc rocznego do^ 
cAodtt, he hu two hundred florins 
ayear. 

DWAKROTNIE , or 0WUKRO- 
TNIEf odv. TNiCE. 

DWANA^IE, STU, orDWANA- 
äCIORO , twclve. 

DWIE6C1E , getiiU dwöcu&et , 
two hundred* 

DWOCH,(jfmi(. DWÖCH. Wi- 
dzialem dwöch zolnierzy^ I law 
two aoldiera. 

DWOCHSETNY, a, e, two hund- 
redth. Jestei dwochsetny na ti- 
<ct0, you arc ttae iwo hundredtb 
man on the U»L 

DWOJAK, A. «.m. twin-brother. 
»BLl^NIAK. VV]«nt0, orzediy 
dwoiaczki ^ double cherries, or 
nuts. » SPORYSZ. 

OWOJAKI, A,iE,twofold. 

DWOJAKO, qdv. doubly. 

DWOJAKOI^, ci, 8.U. double- 
neas. Üwojakosc znaczniia^ the 
double meanlng of a word. — cha- 
rakteru , duplidty, doubleuess of 
cbaraclert 

DWOJBARWISTY, a, e, two- 
coloured. 

DWOlä, J«« «7.fi?^. to double. 

DW01CIEL,A, <.tn. doubUiig, 
be who doublea. 

DWOJE, JUA (used only in apea- 
klag of litüe cliildreii, and of tbc 
young of aniinals) , two. 

DWOJGLOWNY, a, E, two 
hcaded , biceps, 

DWOJKA, KI, 9. f. a two (a< 
Cards), 

DWOJLIST, u» «.m. double 
leavcs (6o).)t 

DWOJNASOB, $dv. twlce as 
much. 

DWOJ^ENIEG, icA, s.fii, bi- 
gamisL 

dwoj2e^stwo, WA, «.ti. 

bigamy. 

DWOR, ü, 8, m. court ; 3) housc- 
bold, rcünue; 3) manor-housc , 
mansiou ; h) court-yard. Wyszedl 
na dwör^ he Is gonc to take a 
walk. Dw6r sobie buduje^ he is 
buildlng a manor for himself. ikt 
dworu opiacac daniny, to pay Üic 
reut to the landiorü. Üwör ivyje- 
chal^ the court is set out. Dwör 
io iwoim komplecie^ a plciiary 
courL Przyjaciele duntru , court 
friends. 

DWORACTWO, fWA, s. n. 
courtlinosB, elegance of luanners. 

D WOUAK , A , iff. m. courllcr. 

DWORAKIERYA , yi , a. m. 
courtiery {tenn of coniempi). 

DWOR£K,iKA. «.m. cottage. 

D WORK A, Kl, 8.(. court-lady. 

DWORNIE, adv, courtly; 2) 
witb a great retioue. — WYSTA- 
WJ9JR, ürxfdniqt du)omi^ the djgnltt« 
riei of the court. 

DWOROWAä, v.a. to live at 
court, tQ flatter, to Jeer, Io scofT. 

DWORSKI, A, E, courtly; 2) 
— , lECO, <» 171. one of a prinee*a or 
a lord's liouseliold. Crunladwor^ 
skie the lands of auch a nianor , 
the seigneurial or manorial arablc 
lands. Dom — t , the wanor-bouae , 
mauoraeat. Shidzy dcoor«ct/, cour- 
tiers , or a lord's scrvants. 

D WORSKOSCl , ci , a. A the air , 
the spirit, tlie manncrs and the ton 
of the court. 

DWORST\VO,WA,<.n. court- 
life; 2) courtliness, elegance of 
inanners. 

D W ORSZGZ YZN A,NT, t-f^amri- 
manners. 

DVVORZANIN,A,«.?n. courtler« 
2) prinre's or a lord's aervanL 

DWORZANSKI— DVVORSKI. 

DV\ ORZANkA , Kl , «. f. court- 
lady. 

DWORZANSTWO, WA, f. n. 
court-fashion i 2) a priuce's bouse- 
hold. 

DWORZYÖ, v. n, to flatter. iee 

DwonowAe. 

DWOnZVSZCZE, A, «.n. fann, 
grange (oUi,), 

DWOL'CIIY, A, E, bavlng two 
cars, (wo liandlns, ansatcd. 

DWUBARWY, A , E. of two co- 
lours. 

DWUBOCZNY, A, B, bilateral. 

DWUBRZMI4CY, a, b, of two 
Sounds, ha\ing two mcaiiings, 
ainbiguous, rquivocal. — a odpO' 
wiedi , ambiguous answer. 

DWUDUÜZE, A, a.N. parting 
of a road. 

DWLDZIELNY, A, E, bipartitc. 

DVVUDZIENNY, a, e, lasüng two 
days. 

DWUDZIESTKA, Kl, 8. f. a 
score ; 2) a Polish silvercoin. 

DWIJDZIESTKOWAC^, v.a. to 
punish ovtTv twcntieth man. 

DWLDZIKSTOLETNI, A, E, 
twenty yoars old. 

DWLDZIESTY. A, B, twentieth. 

DWUFLNTOWY, A, E, wclghing 
two pounds. 

D\V IGIgBNY, A , E , liaviog two 
mouths. 

DWUGLOSKA, ki, 8. f, diph- 
thong. 

DWUJ^TNY, A, E, havingtwo 
liandlcs, ansated. 

DWUISTNY, A, E, bewhobas 
two exislenccs, who Uvea doubly. 
bumi8ine zycie rtaase, our life is 
twofold. 

DWüKOLNY, A, E, two-wbcded 
(carriage), 

DWl/KROPEK, PKA, a. m. colon. 

DWUKROTNY, a,e, twofold, 
double. 

DWULETNI, two years old. 

DWULICZNY, A, e, two-faced. 
Kazda rzecz jest diru/irstta , or 
dtimstronna^ every tbing haa two 
sides. 

DWÜUSTNY, A, e, two-leaved. 

- DWÜUST9 w DWOJLtöl. DWütOKQOWY, A, B, iwo el 

lOQg. 

DWÜMASZTNY,A,E,^0W1 

two mastcd (xhip,), 

DWUM^NA,Äi,(A-oötV/a),l 
ganie; awoman having two hu 
bands. 

DWÜNASTKA,i,#.r.adoici 
twelfth and twclve. a«eTL'ZIi\. 

DWÜNAST0K4T,A, a.m. d 
decagon. 

DVVÜNASTOLETNI, a, e, tweli 
yeara old. 

DWÜNASTÜ, or DWANAßCIl 
Dwunastu apostolöw , the twel 
apnstles. Üivunastu nas hyh 
afu/ii, we were twclve at table. 

DWÜNASTY, A, E. twelftl 
Karia dwunasta, the twelfth pag 
Karoi A'II^ Cbarlrs the twelftl 
Dumna8ty dzieti ksifzycowy^ tl 
twelfth day of the moon. ^eyu m> 
>a, üie twelfth of May. 12 biezi 
ceffo miesiqca^ the twolftli instan 
12/y rok^ the twelfth year. I2ai 
na zegarze^ twelve o'elock. /'i 
do dumiMStej^ half past olevei 
12«/a wybiia^ it has Struck twelv 
8amäj dumnaslej , at thr hoi 
of twelve prcciscly. Jui i2st(\ 
kwadrans po iMej^ H ia twcl 
o*cluck , a quarter to one. 

DWLMTNY , A , E , of t« 
threads. 

DWÜNOGI = DWüNOÄNY, j 
E , biped. 

DUUPALCOWY ==^ DWÜPAI 
CZASTY, A, E, two-Tingcred. 

DWUPALCZASTV, a, f, Iml.i 
tyloiis, bldigiious (500/.). ■-= DWI 
PAU;OWY. 

DWDPI^TROWY, A, E, tv 
storics high. 

D\VlJPLCIO\VY,A, E, herm 
phroditical , androg)'ual. 

DW UROCZNY, A, I-, birnnial. 

ÜWÜROGI- DWtROZNY, j 
E , twft-liornrd. 

DWÜSETNY,A,B, two huni 
redlli. 

DWÜSKRZYDLY = DWI 
SKnZYDLO\VY,A,F, two-wiiigc 

DW13SYLLAB.NY, A,E, diss) 
iablc. 

DVVÜTÜLNY, A, E, (basza) , 
pacha baving for the sign of tl 
dignily two liorse-tails. 

DWüTYGODMOUY»A,E, 

two wccks. 

DWÜTySIJgCZISY, A, E. iv 
tlioiisandth. 

DW(JZEMEC,A,«.fi}. bigamii 
one iwicc niaricd. Uez diapen, 
nie mozna vrzyjmowac divuze 
cöw va zaaen Utopien kapiansl 
bigamists are not admittrd in 
holy Orders without dispensatlon. 

DWUZLOTÖWKA, Kl, 8, f. 
pioce of money conlaining two fl 
rins. 

DWUZN'ACZME, ailv. aml 
guoiisly, aniphibologically. 

DWUZNACZMK , a , 8. m. 
double-meaning word , pun , qui! 
ble. To smieszny — , U is a lue 
crous equivocation. DfC 

«Bphlbolosy , double 
ötL'ic bcMdiüuxnacxiuh 
k piain. Wyrazy dwu' 
I double entendre, aiii- 
rds , words wiüi a dou- 
^ Panskn mouta dum» 
jour language b equi- 

[lüvoques ougbt to be 

ICZNY, A , B , double 
quivocal. 

or DI ABEL , LA , «. m. 
ick, the deucG. Möwitt- 
zapisai dyabHi ^ Uwas 
hat he bas entered in a 
he dcvil. Samego din- 
hu 9i^ nie zlqk^y old 
eil could not frighten 
Bierz cif diabli! fic 
the dcuce take you. — 
a devll incarnate. Dja^ 
tpratva! it Is a dcvilishly 
it is a confounded trou- 
•iece of werk« Zjadiby 
rooamt, he \n such a 
r that, be would devour 
lim. Nie boi si^ nni lio- 
yabUi , he neither foars 
ievil. ^'ie taki dyabcl 
akgomahijf} {prov)^ hc 
bad as he appears to be. 
dyabia zrohiiei? what 
liave you done ? Co on 
bia rohi? what the dcuce 
t? 

KT» D,«.m. dlalect 
;NT , u , «. m. dlamond. 
ÄTOWY, A,E» ofdla- 

BTv «. /. uspd only In plu- 
\ 6w, Stocks for legs, 
and-cuffs. Wziqic KcH/o 
Mäiqc /romu — y, to put 
ikc off the hand-cuffs. Za- 
\o — y, tu haiid-cuff one, 
I hands or Icgs. 
:, BAU , V, imp^ to prowl , 
o lay in walt for, to dog. 

to have a dcsign upon a 
na czyje zyde, to scek 
ife. Zfodzieje dybiq na 
niöiv^ the thievps Hc in 
:>as5engcrs. Kotdybiena 

the cat watenes the 
yhac na zrfcznq r/itct/f , 

the favourable moment. 
lAÖ. Ihfbie na dlugich 
fac walks awlcwardly, likc 

^fTE , A , «« n. watch , wa- 

rrking. 

;,A, s.m. hurt, inlury, 

t , loss. Da6 komu dybika^ 

rk for one (prov.). 

;UFEL, LA, «.m. dmn- 

7^ given to drink. 
EM , adv, on tiptoe , by 

A£, chasi, V» imp, to pant, 
to brcatbe short , to fetcli 
ath Short and fast, to puff. 
dysze^ he can scarcely 
5tco6odm> dysze^ DTM 

DYCHAWICA , CT, «.f. aathma. 

DYCHAWICZNY, A, B, aith- 
matie. 

DYCHAWKA, El, $. f» gUlf, 
branchio. 

DYCHT, acte, cxaetly, punc- 
tually, strictiy, acrurately («ni/f/.). 

DYCHTOWAä , 7Vi% , v. mp, to 
caik a sbip) 9) tomake thicK or 
dose. 

DYCHTOWME, adv. dosoly, 
conipaetly. 

DYCHTOWNY, a,b, doie, com- 
pact. Moc SZTYWNY. 

DYDAKTYCZNY, A,B, dldactlc, 
didartiral. 

ÜYDKK, DKA, i,m. asDiall silver 
piore of moncy. 

DYDELP, A, s.m. opossiim. 
Dydelf workowaty^ didclphus 
{zool,), 

D YRTA , TT, «. f. diet , regimen. 

DYG, A, s,m. courtesy, reii'c- 
rence {made by women). 

DXG\6,GkU, r.tmp. DYGN^C; 
fiv, , r. insL to courtesy, to drop a 
courtesy. 

DYGNITARSTWO, WA, #. «. 

dignity, lilgli ufficc. 

DVGNITARZ, a, ff.m. a van 
boldiiiR a liigh offlcc. 

DYGOTAC, ri;, r.w. to treroble, 
to shiver. Dygotni od zimna , the 
cold made hiin trcniblc, made bim 
shiver. 

DYKCYONARZ, A, «.m. dictio- 
nary, ioxicon. 

DYKTATOR, A, jr.m. dictator, 
an al>solute niagislrate , a ruler. 

DYKTATOKSKI , A , iE , dicUto- 
rial, authoritativp. Przybrac ton 
dyktatoraki , to assume a dictato- 
rial tone. 

DYKTOWAC, toj?, v.imp. to 
dictate. 

D Y L , A , «. m. deal , deal-board. 

DYL, A, 9,m. madrier, a thick 
oak plank or board , a piecc of tim- 
her. Drjlöw tizywa si^ na pomosty 
biilenji pod dziala^ madricrs arc 
used in forming the platform of 
gun batterics. 

DYL^G , 9. fn. A , a tall awkward 
fellow. 

DYLATA, TT, s.f, delay, ad- 
Journment« 

DYLOWaC , LUJ^ , V. imp. to lay 
with boards. 

DYM , u, 8. m. smokc ; 2) cottagc, 
houBc. Uderzyc w kogojak to di/t/i, 
to lay the fault upon one, to make 
one answerablc. Pöjsc z dymem , 
to tanish Into smoke. Z dztesi^iti 
dytmw jednego do ioojska unf- 
6rnr, to press a man for senice , 
out of ten famllles. liospfdzac dt/m, 
to dispel, to drive away smoko. 
llotnic si^ z dymem ^ to cvaporate 
in smokc Wszystkie jego zamiary 

{roszlif dymem ^ all nis dcsigns 
lavc cndcd in smokc, er came to 
nothing. Dym pieczonego mifm, 
zwierzyny^ the rcek of roait meat 
Wszysiko CO stvialowe czczy dym^ 
all wordly tMngs are vain. Dymek 4T 

na dym cudgego komima^ to saa 
other people make merry without 
partakbg of the good cheer. IVf'o- 
snq mgly i pary podnoszq iif 
z xiemt, a iqkii bagna dymiq^ 
In spring mists, exhalations riaa 
from the aartb, and meadowi and 
marslics are sccn smoking. 

DYMA.t,«.^. dimlty,=DYllKA. 

D YMIC , Ulli , V. imp, to Note or 
dry by the smoke; 3) to amoke, to 
smuuldcr.s<'ePRZYDYMIA(i. H'iif- 
kandymiisiffeizcze, the Voleano 
was still smokmg. A'adzidJo na ol» 
tarzu dymiio , the incense smokad 
upon the altars. Izba^komin dymf, 
the room , or the chimney amoket. 
Ten kon zbytnie ii^ zmordowai^ 
boki mu dymiq , that hone Is over^ 
lieated, he amoket, he reeks. Ick 
kreui jeszeze dymila^ thelr blood 
was still rceking. Ziemia jeazcze 
dymila si^ krwiq ü'/i, the earth 
still reeked with thdr blood. 

DYMf^, 1114,«. n. groin. dimimO» 
DYMIONKO, A, f.n. Dymionko 
tego dziecka bardzo apiichnifte^ 
the groin of that chlld la prodi- 
gioiisly swcllcd. 

DYMIKxMCA , CT, 9. f. t sweniog 
In the grolna. 

DYMNIK, lA, ».m. or DY- 
MNICA , T, a. f, hole for the amoke, 
2) roum for the smoking-dry. 

DYHNY, A, B, smoky, füll of 
smoke. Myili dymne^ gloomy 
thoughta. 

DYMOWKA, I, i.f. houae or 
chinini^-swallow. 

DYMOWE , see PODYMNE. 

DYNAREK, eka, a.m. a tbree- 
Icggcd fryiiig pan. 

DYNASTYJNY, a, b, dyBastle. 

DYNDA, Y, «. f. any oblect 
bangcd and dangling, awlngllng 
and shaking to and fro iu the alr, 
as a see-saw, a bell , etc. 

DYNOAÖ, DAM, v.n. to dangle. 

DYNIA, Ni, «.Z". gourd,pump- 
kin, «mBANIA. 

DYPLOMA , TD , «. n. diploma, a 
a deed or privilege of degree. 

DYPLOMACYA. Yi.a.f. dlplo- 
macy. Korpus dyplomatyczny , the 
diplomatle body. Vczyc sif — yt, 
to study diplomacy. Postci^ii Bif^ 
oddae sif^-yi , tointend , to devote 
one*8 seif to diplomatic employ- 
ments, tronicatly t cunning, eraft« 

DYPLOMATA , Y, a. m. diploma- 
tist, diplomatc. 

DYRD, a.fn. used only In those 
oxprcssions : Dyrdem leciec^ biedz^ 
to run. Pobiegt w dyrdy, he fled 
away ; 2) DYRuA, Y, 8. m. a prleat- 
ling; 3) DYRDAd, AL, v. a. to 
walk liard and fast. 2) to kick and 
sbake Its leg in dylng. (vu/y.) 

DYSCYPLINA, nt, a.A cat-o»- 
nlne-tails; 2) discipline; s) flagclla- 
tion. see KAR^OSd 

DYSCYPUiNOWAÖ, AL, 9ee 
CWICZYd 

D YSENTERY ^ , n\ ^ i. V ^«wx- « . he 

freely. «60 ODDYCHA& _, „ ^_ ,, . _ 

ANIEi 4 # A ^ imaUi» seel wt'nny w mözg uderza , the lumes I DYSE\JMV>t<\K ^ \ ^ %%\^ <bMm« 
^ I ofwiae mouat to the brahi« Paprtec \ dioaiy. DYS 

DYSR, ü , s.nu quoit ; 2) ttrm 
ofastran, disk. 

DYSKA, I, 8.f, the ten {card 
play). 

DYSKANT« Af t.m. treble, so- 
prano. 

DYSKRECYA, Ti« «./. discre- 
tion , pnidence. 

DYSKRETNI£,acti7. discretely, 
prudently. 

DYSKRETNY, A« i, discreet, 
prudent. 

DYSKURSf u « <• m. discourse , 
convenatloo. 

DYSPENSA, 8T, 8. f. dispensa- 
tlon, Ucence , exemption. Dac komu 
na CO dyspensf, to dispense witb 
a penon^s doing a thing , to exeinpt 
bim frooi doing that — a poslubiC' 
nia kreumäj , dispense or Ucence 
for marrying one's relation. — a do 
jedxenia x miftemj permission to 
eat meat 

DYSPENSOWAä, sdj^, v.f'mp. 
to dispense witli , to exempt from. 

DYSPONOWACi, KUJ^, r.imp. 
lo Order, to command, to direct 
$ee PRZYGOTOWAO, ROZRZA- 
DZlC. 

DYSPONOWANIE, A, 8. tu dls- 
position, direction, order. » DY- 
SPOZYCYA. 

DYSPONOWANY» A, E, 8ee 
CSPOSOBIONY. 

DYSPOZ YCY A , ii , order , com- 
mand, directlon. Mnie zo8tawii 
dy8pozyqfq 8woich interesöw^ he 
has left the ordering of his affairs 
to me. 8ee ROZRZ^DZEME. Ma 
fifkruf dy8pozycya do muzyki^ 
De hasa good disposition for music 
iee USPOSOBIENIE. ZjegodysDo- 
sycyt, by hb Orders. 8ee RÖZ- 
KAZ« 

DYSPÜTA, TT, 8, f. dispute, 
quarreL 

DYSPÜT0WA(5, •tm^, v.n. to 
dispute, to argue , to quarrel. 

DYSSYDENT, a, s.m. dissenter. 
I>y88ydentami to Anglii sq presby- 
üryanie , the presbyterians are d&- 
aenters in England. 

DYSTR AKC YA , Ti , «. /: absence 
of mind. 

DYSTR AKT, A,f.m. absent, 
heedless, wandering. 

DYSTRYBÜCYA, 1,8. f. distri- 
bution. — naarod, the distribution 
of prices. DoBra — a mi^zkania^ 
tbls suit of rooms is conveniently 
laid out. 

DYSTYLAGYA , Ti , «. f. distilla- 
tion. 

DYSTYLACYJNY, A , s , disülla- 
tory. 

DYSTYLARNIA, m, 8. f. dls- 
tiUing-house, distillery. 

DYSTYLOWAc, LUJis, o.tmp. 
todistiI,tosÜlL 

DYSTYNGOWAti SI]e,M«OI>- 
ZSkCZkC Sl^ 

DYSZA, T, 8.f. pipe, tewel, 
tubc. (foundery). 

DYSZE(^, sz«, o.fi. to pant, to 
^ststp, See DYCHAC» 
l^rszEL, szLA , s,m. tbe beam 
arscart, Uie poie of s coiciu .to 

*am) 
— 1^ DZl 

U30SU , the pole of a van. — pitiofu, 
the beam of a plough. 

DY\V AN , , s. m. carpet ; 2) the 
Council of the oriental princes, di- 
van. 

DYWDYK, D, &m. caparison, 
accoutremenL 

DYWERSYA, Ti,«./! diversion; 
2) disturbance , confusion. 

DYWIZYA, I, «•/. di^ision {ar» 
my). 

DZBAN , A , «. yn. = DZBANEK, 
NIA, DZBANECZEK « DZBANU- 
SZEK=DZBANUSZ£CZEK, CZKA, 
dim, pitcber. Do czasu dzban wo- 
dfnosi^ az si^ ucho nieurtoie, 
(pr.)f the pitcber goes often to the 
well , but is broken at lasL 

DZBANKARZ, A, 8.m. pitcber 
maker. 

DZBANOWY, A, E, of a pitcber. 
Piioo dzbanowe , draught beer. 

DZDI^EWNY, A E, rainy. Woda 
dzdzewna mifksza od studzien' 
nijy zrodlan^j^ rain-water is softer- 
than well or springwater. 

D^DZEWiMGA, i,8.f. rain-wa- 
ter , 2) lob-worms=D:ZD^OWNIK, 
{Zool.). 

dzd^owy«däd4ewny. 

D2d2Y(^, YL, v.u. to pour with 
rain, to make rainy. Dzdzy^ it 
ralns. Dzdiy 8ify raUiy weather, a 
rainy day. 

DZDiYSTY, A, E, rainy. Wiatr 
dzdzysty^ rainy wind. Pora roku 
— a , a rainy season. 

DZIAC SI^ , JEiE si^, V. n. imper, 
to he going on, to liappen, to occur. 
Mu8Zf go ostrzedz o wszystkiem 
CO tu 8if dzieje , I ought to inform 
hlm how malters go, of cvery thing 
that happens. Po wyjezdzie twoim 
dzialo 8i^ tu or za8zlo tviele tva- 
znych rzeary, since your depar^ 
ture roany considcrabie events bave 
fallen out. Skqd sif to dzieje ie.., 
whence it came to pass that... 
Niech 8ie co chce dzieje, at all 
events, whatever happens, whatever 
may happen, happen what may. 
Jesli chcesz aby 8i§ nam dobrze 
dzialo, if you wish to see us pros- 
pcr. Zle «ff nam dzieje, wc are dis- 
tressed or our affairs are in bad 
condition. Bardzo zle mu 8i^ 
dzieje, he is in very bad circum- 
stances. Czem 8if to dzieje ie ?... 
how does it happen thaL..., how 
is it that... iVtecA «if dzieje wo- 
la Boza nie ncL8zaI Not our 
will but God*s be done ! Dzieje 8if 
tem ze, the question is, the point 
in question is. 

DZIAD, A, «.m. old man; 2) 
grand-father; 3) an old beggar. 

DZIADEK, OKA, 8,m. ^ DZfA- 
DUNIO , A , a word of endearmcnt 
for a grand father or for an old 
man; 2) Dziadek do orzechöw, 
nut-crackcrs. 

DZIADOWSKI , A , E, or DZIA- 
DOSKI , A , B , of the grand-father ; 
2} of an old beggar. 

DZIADUNIO, A, 8,m. word of 
endearmcnt, my poor dear grand- 
fatiier « J22MJW& DZl 

DZI ADZISKO , KA , «. m. an uglyi 
dirty old beggar. 

DZIAK , A , f. m. Singer, choiU* 
ter in the greek churches. 

DZIAi:*, u, «.m. division, parti- 
tion , share. Da6 co komu dziaiem^ 
to give one hisportion. Przystqpic 
do dziahi dztedzictUM^ to divido 
the inheritance. 

DZIALAä, LAU, v.imp, to act, 
to work, to operate. Cza8juz dzia» 
/od, it is time to acL Dzialajmyl 
let US be doing, stirring. Dziataö co 
U}8polnte z Kim, to act with one , 
to po band in band with one. Dsio- 
lac honorowie, po przyjacieUku^ 
to behave like a man of honour^ 
to act the part of a friend. Ciaia 
niebie8kie dziaUüq na rzeczy 
ziemskie , celestial bodies influenoa 
things l)elow. Wszystko to Bog 
zdzialat, God has done all that 

DZIALAGZ,A. «.m. author, agent. 

DZIALALNO^, a. 8. f. acüvity, 
agency. Obrfb dzialalnosci jego 
niezbyt ob8zemy, tlie sphere of 
his activity is not very extensive. 
Podoba mi 8ie dzialalnosc tego 
czlowieka, I likc the nimblenesa' 
of that man. 

DZIALALNY, a, i, efficient. 
8ee SKÜTECZNY. ' 

DZIALANIE, lA, 8.n. proceed-: 
inff, Operation, working. W8zy» 
stko CO 8i^ na iwiecie czyni,je8t 
luypadkiem dzialania dal czyn^ 
nych na ciaia fr tem^, nothing it| 
done in the universe botby the acüon ' 
of acüve bodies upon the passive. 
Masz otwarte pole do dzialania^ ■ 
a vast career of action is open before 
you or you may give füll scope to ' 
your activity. 

DZIALKA , I , «. /: see PODZIAL- < 
KA. I 

DZIALO, LA, e.n. DZIALKO,' 
KA , dtm. cannon, gun. Dzialo ze- 
lazne, «ptiou^e, iron gun, brassi 
cannon. Cifzkie dziala, the heavy \ 
cannon battering-gun.Przo(ürt — a, ' 
agun carriagc. Zagivozdzic — o, to ' 
nail up , to spike a cannon. Dziaio ^ 
dziesifciO'funtotoe, ten-pounder« ! 
Buc na wy8lrzal dzialowy, to be i 
within cannon*shot Brac nacel^ . 
rychlowac — o , to level a cannon« : 
Strzelac z — a, to fire off cannon« . 
Wzifto dziala nieprzyjacielskie^ 
the enncmy*s cannon was takeiu i 
Okret 120 dzialowy, a ship of a 
hundred and twcnty guns. 

DZIALOBITNIA, i, 8.f. raised 
work on which cannons are moun- 
ted, battcry. Odslonic — q, to un- 
mask a battery. Zniesc^ zoic , — a, 
to dismount onc's battery. — o noo- 
szaücowa , a battcry on barbe. 

DZIALOLI^J , or LUDWISARZ, 
cannon founder, caster. 

DZIALOMIAR , u, e.m. caliber, 
Instrument for measuring the bo« 
re of fire arms. DZIALOWY, a, 
E , belonging to a cannon {dziaio) ; 
2 ) a part that falls to one by lot, 
or share, or distribution {dziaij^ . 
Kuld—a, cannon ball or bullet. 
ü\jc po %a 8trzaiem^^^ to be ■d the range of camuHMhot 
iraki — y , contract of eqnal or 
tnl «listributlofi, de^'d of share. 
UANET or DZANET, i, #.fii. 
bone (from arabian djtmud), 
Htäi dianeia^ he mounted hls 
1, his cbargvr (elerat style) ; 3) 
itom , genista , broom (bot), 
ZUNIE, A, «.fi. weaviog, tei- 
', • web. 

ZUNKA, I, «./: »CALO- 
ANA, a haMt withoat seam, 
dothes. A byia to mtknia nie- 
!a , od urierzckn caiodziana , 
Ike coat was without seam, 
m from ihe top throughouL 
ZÜRN, I, a.m. gravel = 
DL 

aARinSTY« A« I, gravclly. 
■» — a, gravelly soH or 
L 

ZURSKI« A,i, brisk, smart, 
n. Dziarska dsietcczyna^ a 
&B|, sprigfatly, Uvely girl. 
viki chiopak^ a brisk young 
V. Jaki aziarski I he Is very 
be looks smarL Dzianki kon^ 
ne füll of mettle. 
OARSKO, cuio. briakly, smar- 
bazomly. 

ZURSKOM, a, $.f. brisk- 
, cmartness, buxomness. 
ZIARSrWISTY, A, I, »ee 
\RN1STY, 

U.\SLA, an, p(. the gum 
rein Ihe teetb are set 
DATECZKI , czn, p/.^DZIA- 
, TM, =— DZIATWA; WT, »./". 
iKfi, Üttle ones. 
ZICZ, T, a./*. savageneas, wild- 
; 2) aavage people. — pölnocna^ 
lorthem barbarians. 
UCZAK , A, «.m. wild beast, 
peanlmal. 
QCZEÖ, czui;, r.fi. to grow 

• 

□CZKA , KT« a. /l crab or wUd 

e«crab-€ree. 

UCZYZNA « HT , a. /: a desert 

iltiYated land; 2} game, deer. 

ZIKOWINA. 

EI DA , DT , a. f. spear, pike. 

EIECI, Plural of DZIECKO, 

ECI^, chUdren. DZIEOARMA, 

Ä, nursery. 
Ea^TECZKO, a. n.» DZIE- 
TKO, KA , a UtUe baby. 
EIECIE« fpik^$.iU\pL DZIE- 
:hild Infant 

EIECIECY, A, I, of a cbild. 
ZI^CIEUNAfHT,«./: (ap/anf.) 
kk. 

DECINA . a. f. mr, a little habe. 
EIECIMEC, HiEJ«, 9.n. to 
r cbildbh, to be in one's se- 
I diUdhood, to be in one's do- 

EIECINNIE , ado, childisthly. 
msaNNOM, I, a./: cblldlsh- 

OECINTnr, A , K , cfaildish. — y 
k^ ^-0 postfpki , a child's or 
Hall laogua|iue , chlldish beha« 
r. Bawit m po dziecinnemu^ 
lay or toy like a chiM. 
Waf^STViO, WA, s, n. chlld-l 
\, JauBMOi ikf mqfego picr^l DZI 

foaiayo d5fft*tna<ti?a, from my 
childhood, from my tenderest in- 
fancy. H'v;«r 3 — a, to emerge from 
cbildhood, to be a man, a woman ; 3) 
puerillty, cliildishiiess. Hoh\c dzie* 
ciiitKwa^ to do childish things, to 
ad chiidlshly. To dziecihstwo I It 
is downriglit rhildishness. 

DZIECIOBÖJCA, CT, 8. m. DZIE- 
CIOBÖJCZYM , a. /: inlanücide. 

DZIECIOBÖJSWO, WA, a.fi. 
child-murder. 

DZI^aOL, LA,(a6tnl.). wood- 
Decker 

DZIEaOLUBNY« fond of cbild- 
ren. 

DZIECIOROB, A, 8.m. child- 
maker, a princc chosen for husband 
by a queen , witliout enjoying tlic 
prerogati vos of a king. 

DZIECIORODNY, a, I, child- 
bearing, pmliflc 

DZIECIÜCU, A, a.m. == DZIK- 
CIAK,A,a füll grown child, a strlp- 
ling. 

DZIECKO, KA, a.n. child. Czuc 
dziecko w zvtoocir^ to be quick 
with child. hodzic — . to be in 
labour. — przy piersiacK an Infant 
at the breast, a sucking child. 
Kiamcy aa dziecmi djabia , llars 
are the children of the de\il. Hej! 
dzieei! (to inferiors) cheer up, my 
boys! cheer up, ladsl 

DZIEDZIG, A, a.m. hcir. 

DZIEDZICTWO, WA, 8.m. Inhe- 
ritance, patrimonial cstate. Wziqsc 
dziedzictwo po przodkach svoo- 
ich , to rcap the herttage of one's 
father. 

DZIEDZICZKA t xi « a. /l heircss , 
inheritrix. 

DZIEDZICZNIE,adr. hcredita- 
rily, by inheritance or succcssion. 

DZIEDZICZNOSCi, ci, 8, f. herc- 
ditary possession ; 2} right of inhc- 
ritance. 

DZIEDZICZNY, a, e, heredi- 
tary, patrimonial. — e kröhstwo^ 
— y urzqdy hereditary kingdom, DZI 49 -« urzqi 
>frice. — a choroba^ hereditary, or 
family disorder. 

DZIEDZICZYti, czi;, v.imp. tö 
Inherit, = Odziedziczyc. Oazie- 
dxiczyl wielkie dobra , he has in- 
hcrited a grcat estate; he has comc 
to a great estate ; a great cstate ha^ 
fallen to him by inheritance. Cnota 
byia iedyn^ boqactwem ktöre 
odxieiziczyi po Ojcu^ virtue was 
the only wealth he inberited from 
his father. 

DZIEDZINA , mr, a. f, patrlmony; 
2 ) home , one's own country , 
hearth. Lubi wla8nq dziedzinj^, 
he loves hls own fire-side. 

DZIEDZINIEG , MCA , a. m. court- 
yard. 

DZIEGCIARZ, A, a.m.Ur-burner. 

DZIRGCIOWATY, A, B, tar-iikc. 

DZIEGlEä, GCiu, 8.m, tar. 

DZI^GIEL, GLA, a. m. angellca. 
(a plant,), Dzifgiel cudzozierMki^ 
maccrona , smymlum {bot.), 

DZI^GNA, A, 8. f. term of medlc. 
parulis, 

DOEJEfiöWfpL UatOTTi iDiOb, Kcords. Dxieje npoafo/aib'e, tho 
acts of the apostlcs. — bohalera^ 
the llfe and history of a hero. — 
iwi^te kosciola^ the sacred re- 
cords of the church. 

DZIEJOPIS, =DZIEJOPISARZ, 
A, a.m. historianf annallst, hlsto- 
rlographer. 

DZIEJOPISARSKI, A, x, hbto- 
rical. 

DZIEJOWY, A,x, historical, hi- 
storic. 08oba dziejowa y hbtoriral 
personage. Jesi to rzecz nieza" 
uxxina , dziejowa^ that is a matter 
of fact , it is certainly. 

DZI^K A ,1,8, f. -= PODZI^KO- 
WAME , thanks, acknowledgmont. 
(fddac dzifki togn za jeyo iaski^ 
to thank God for Jiisfavours. Dzifki » 
toam za dobror tcaszq, many 
ihanks for your kindnos, a^vDZI^ 
KI. 2) accord, good-will, consent« 
Kobic CO bez dzi^ki or przez 
dzifki, to dosomcthinggrudgingly, 
against onr's will : {old,), 

DZIEKAX, A, 8,m. dean. 

DZIEKANIJA, 1,5./: dcanship, 
deanery. 

DZI^KCZYIS'IEME , ia , a. m 
thank^Ri\ing. --= DZI^KOWANIE. 

DZII-^KCZYMME, adv. thank- 
fuliy = WDZI^CZNIE. 

DZI^KCZYiNNOäÖ,ci,a./.thank- 
fulnrss. 

DZIEKCZY'NNY, a , E , thankfuL 

DZIEKI , k6w p!. Ihanks. -^klü' 
dar, to glvo or roiurn thanks. Lo 
pi^jmi, dzi^ki Bogn^ I .iiii boUcr, 
thank God. Dzit^lU t(rrj <lohrnn\ 
thanks to your goodurss. Dzi^ki tej 
damie, tliank^ to lliat la<Iy. 

DZII^KOVVAO, KiJi- , t.fmp. to 
thank. 

DZIELCA, Y, 8,m, parter, asse»- 
sor {of taxes), billct niastcr {o[ 
(roous), trustcc ofan inlioritance, 

DZIELIÖ , Li; , i\ imp, to part, to 
dividc, to share, to portiun out« 
Üzielic, rozdzieUc miasto na 
kwartalij, to parccl oul ordhide a 
town inlo wards. — piani^zuq ämih- 
mf iwQdzy wiele osöb, t» pari a 
sum of nioney anioiig scv(;ral per- 
sons. — calosc na czf^sd, to dhlde 
the whole inlo Its parls. Podly in» 
tere8 dzieli t^ rodzing, a basa 
intcreat has set that famlly at va- 
riance. Podzielcie sif tem , siiare, 
divide it bptwccn you. — /(/py, to 
dividethc spoil, to share the booty. 
Dzieli si^ dostutkiem zubogicmi^ 
he sharcs his woallh with the poor. 
Zdania si^ r/:;iWr/, the opinions, 
or volcs are dividcd. rodzicl^ 
z ioba tntdy i niebezpieczenHtwn, 
I sliall partake of , share the faiiguc 
and danRcr along with you. -^ ROZ- 
nZIELlC, PODZIEUC, ODDZIE- 
Llti. 

DZTELKO, KA , 8. n.a little work. 
• DZIELMCA , Y, 8. f. the collale- 
ral branch of a family ; 2) appa- 
nago. 

DZIELNICZY , K ,T. , äVs\wc ^ ^V 
\\d'in^. 

stouü^^ \a\\^X\>i. 


50 BZl 

DZIELNIK, Aj «. ffi. divisor. larith.) 
DZIEl DZIELNO^, a, 8,f. divisibl- 
Uty, divisiblfincss, = PODZIKL- 
NO^Ö. 2)vigour,8toutiies8, valiaoce, 
bravery ; 3) cfHcadousness, 3} divi- 
sibilily. ^ PODZIELNY. 

DZIELO, LA , 8. n. work , deed , 
eiploii; 2j work or performaiicc. 
— geniuszu^ a work of gcnius. — 
przyrodzenia^ tbe work or the 
creaüon.— ai{a«y7ia, A'oriif/n, Üie 
works of CorDciile , of Uacine. — 
nieoghszone drukiem^ unpublish- 
ed works. — a posmicrine^ post- 
bumous .works. 

DZIEN , DMA , 8. m. day. — pO' 
U}8zcdni^ workingday or week-day. 
— lioa/ny, fast-day. — »iviqWczny^ 
a büly day. — Sffdny^ donurs day. 
Odednia do dnia^ from day tu day. 
We dnte, by day, in tbc day-limc. 
Zadnia, by day-ligbl. Juz bialy 
dzieü, il \B broad day. Codzien, 
evcry day. Co drugi dzien , every 
othor day. Smutfw dzieii vrzepf^ 
dzU^ hc bas passcd üic day very 
hea\ily. Dzien drogi^ a day's jour^ 
ney. Dzien mierzcnnie^ tbc day de- 
dines. 6'röd dnia , at iiooii day, in 
tbe face of the world. Dzien iio- 
wego roA*u, ncw year's day. Dobry 
dzten^ good morning, good mor- 
row. ^.yczyc konm dnia dohrcgoy 
to bid , or wisli nnc a good moraing 
or a good day. Ode dnia do dnia 
odkladai'^ to put off from day to 
day. Za dnijego^ in bis days. 

DZIENME, üdv. diurnally, daily. 
Pracowac — , to work by llic day. 

DZIENNIK, A , 8. m. a day-book ; 
3) Journal, daily iicws papcr. 

DZlENMKAHSkI, A, iE, bclong- 
Uig to a journalisl. 

DZIENMKARZ , A , «. m. Journa- 
list 

DZIENNY, A , E , dlurual , dailv. 

DZIERGACZ, A, s. m. wcavcr- 
blrd , orlygomelra , a black raiJ. = 
CHRl]f)Ci£L. 

DZIEULATKA, ii, 8. f. crestcd 
Isrk. 

DZIER2aWA, wt, s. (, tcnancy, 
tenenicnt, farm. Dzierzaicy «n- 
fgielskie w Indiach^ tlic britisb 
possessions in Üic East indics. Od- 
danie to dzierzaiv^^ letting to 
fann. Wziqsc w dzierzuu^, to 
takc to farm. 

DZIEHZAV/CA , CT, $. in, tenant, 
farmcr. 

DZIERZ A WCZY , A , e , of a far- 
mer. 

DZIERZAWlC, wiij, r,imp. to 
hold land for a ciTtain rcnC 

DZlERZAWkA, 1,9,1. a sniall 
faiin. 

DZiERZAWN\' , A , E , of a farm. 
yVics dzierzawna^ an rstatr, a 
manor on a leasc. Sa tvj v:iuscc 
dzierzawnej kazdy dohrze wy^ 
»zedU all the farmcrs who ha\e rui- 
ted that pstate havc thrivcn on it. 

DZIERZBA, T, <./*. lanarius, 
lannrr. {ZooU). 

io f^^^^^^^^^^ ^t «► ^P* to hold, DZI 

DZIEß^EXIK , lA , «. ». lioldlng, 
keoping. 

DZIKRÄYCIEL, a, «. m. ka, fem. 
= DZiERZAVVCA. 

DZJESI4TEK, TIA, <.m. half a 
score« 

DZIESI4TKA, KI, s. f. ten at 
Card*! 

DZIESI^TKOWAä, kujq, v.imp. 
to decimatc , to punisli cvory tcnth 
soldicr. — rot^ , pölk , to dcciuiate 
a Company, a rcgimont. Pütralili 
jiolüzyc koniec kl^sce dziesiqtKU- 
jffcvj coroczuie iiulnaic^ tliey wcre 
enablcd tu put a stop tu the scourgc 
whicli swcpt off a i)art of the popu- 
lalion or whicli decimated tbe po- 
pulation every ycar. 

DZiKSIATkOWY, a, e, decimaL 

=dzu-siiJt.\v. 

DZii:Sly\'l Nlk , A, 8. m. =DZIE- 
Slf^TMK. DZIESIATY, A, E, tentb. 

DZIKSl^:0,ciu, ton. 

DZIESU^CINA , NT, 8. f. Utbe. 

DZlLSIJ^CiOK^T, A, 8.m. deca- 
gon. 

DZIESI^CIOKROT^iY, a, b, tea- 
fold. 

DZIESI^CIOLETNI, A, E, tcn 
years uld. 

DZIESIl^CIORAKI , a, e, of ten 
diffcrcnl surts, docupel, ten-fold. 

DZIES1^CI0R0,RGA, «.n. ten 
picces of the sanie kind. — frosiqt, 
ten pigs. — dzicci^ lenchildrcn. — 
lioze przykazanie^ tbe tcn com- 
mandnionis of God. 

DZI KSII*;CIü , 8. imin. tcn ( used 
only wilii Uic naiiios of mcn. ). 

DZlESIKC^KROO.nr/r. tcntiines. 
W apratmii Ivj wygral dzicsi^r- 
kroc ir't{ri''j niz icydaly hc lias 
gainc-d in that affair tcn times as 
niucli as hc laid out. 

DZlESlJgTiNlK, Af 8.m. decu- 
rioii. 

DZIESI^TNY, A, E, declmal. 
— y rachunckj dcciniai arilhnietic. 
— e ulurtiki^ dccimal fracliuns. 

DZI EWA, wv, s. f. niaid, uiaidcn. 

DZlEWAf^ SI5, (iwii«.)frrquent. 
of PODZIAC SII^, DZIAC^ SI^. 
■ DZlE\VAi\.\A,Ny,*./. {a plant). 
mullcin , turdi-wccd or liigii-lapcr. 
2) a guddess in slavish mylhology. 

DZIE\VCZ4TK0, KA, «./. a 
prctiy litlic girl. 

DZIE WCZlg , 9CIA , «. n. ^ DZIE- 
WCZVNA, NY, girl, lai»s. 

DZIEWCZY, A, £, of a girl ^ 
DZJEVVICZY. 

DZIKW CZ\ NK A, Kl, s, f. a prclty 
liUlc girl. 

DZIE\VCZ\SKO--DZIL\\CZY- 
MSKO, KA, s. n, a hoyden. 

DZIEWIXZKA, Ki,a pnllyiivc- 
ly girl, a lass, a young uench. 

DZIEWl.VrKA , Kl, aiiinc, (at 
Cards). 

DZIF.\VI.\TY, A, E, iiinth. Dzie- 
tcitftcfio dnia miesiffca A'sipsj/co- 
tu'f/o,' the ninlh day of the muon. 

ÖZJEWICA, CT, 8, f. niaid, tuai- 

den, \irgin. Przcnajswii^tszadzie- 

ictca, the blcssed, the holy \irgin. 

I —poswifcone sluzbie bozejy^ \ir- 

Ißioi coiuccrated to God. Swi^ DZI 

ty Jan byl dziewicq^ St. -John 
livcd in a State of \irgin purity. 
Dzieivica Orleaiiska , tbc maid of 
Orleans. 

DZIEWICTWO, WA, *.». mal- 
denhood, vlrglDlty. 

DZIEWIEO,cil, nine. 

DZlE\Vlg(iDZlESI4T , sucu , 
ninety. 

dziewi^Odziesi^ty , A, E, 

nincti(;üi. 

DZIEWI^INY , OK , vi. a ir.a s 
and othcr devot ions, piMiiirmi'ti f!i 
the niiicth day aftor tlii^ du.it!: i 1 
a calholic. 

DZIEUIliClOK^T, A , A. JU. .1:- 
neagoii. 

DZIEWl^CIOKROT.NY, a, r, 
ninefold. 

DZIEWIlgCIOLETiM , a, e, iilnc 
years old. " 

DZlEWIlgaORAKI, A, E, of nine 
diffcrcnt sorts. 

DZIEWI^CIORO. BGA, 8.n. 
(uscd only in spcaking of youiig 
cbildrcn and of tbc young of ani- 
malsj. ninc. 

DZlEWIlg(!K^OC, adv. nine 
timc». 

DZIEWI^C^SET, CIU8ET, nine 
hundred. 

DZIKWlJgC^ETNY, A, E, Mino 
hundrodth. 

DZIKWI^f: SR., = DZI1-UII5- 
ClOSIt , A, 8, m. (^'olina, (lailiiic- 
thistlc, ;7^>/). 

DZIEWIERZ, A, f.m. ((>/(/.) 
brothcr-in-law. 

DZIEWIgSIL , A, s. m. giaut. --^ 
OLBRZYM. 

DZIEWl^TNAäClE, stl, ninc- 
tpcn. 

DZIKWI15TN\ST0LETM , A,r, 
ninolpou v^ars old. 

DZIEUii^TNY, A, K, niiiefuld, 
ninc. Dziciciftnc gruiio muz ^ or 
DziL'wi\;lne Sioslrzyce^ ninc muses 
or niiio Sisters. 

DZlEVVil^TNASTY, A,E, nin«»- 
tecntli. 

DZIEWKA, Kl, 8.ß ?.Gnch, 
counlry-girl, liousuniaiil. 

DZIEWkAUZ, A, 8. in. wenchcr. 

DZiEWOJA, !,«./. plump, rhub- 
by rhiMrkcd girl. 

DZIEWOSLi^B, A, 8.m. para- 
nyin|>h „bridoman. - SW VT. 

DZIEVV0SL.'\B1C, iL, i, r.a, 
{komu)^ io go a wuoinp: Ter ;in(>- 
ther, tu gu bctwocn, to bring nbotit 
a marriagi'.— S\VAT.X(!l. 

DZlEWOSt^BSTUO, \, a. u, 
tbc action of going a woüing für 
anolhcr. 

DZIEWÜCHA , CHT , 8. f. an aw- 
kward fat-faccd wcnch. 

DZIEZA , ZY, s. f. - DZIEZKA , 
KI , kncading irough. 

DZIE2NY, A, K,ofa kncudiiis 
trough. 

DZIK, A,8,m. wild boar. Khj 
dzikOn a boar*s tusks, razors of a 
boar. Polowanic na dzika^ Uic 
iMjar bunt 8ec ODYMEC, WAR- 
CHLAK,MACIORA; 2) unsociublc, 
shy,8ava|i;c. To dzik, co ani sig po- SCI 
, thai wvH ih6m Ub- 
etetr- 

, 4, 1, wild, HV(ga| 3}|Jlf , 
MM — «, wUd Usf, SfM/- 

■akUr^ Icrodoui Mipar 

>, öde. ferockiutli, wiidlf. 
1 «Buiiny« ■ ttut >■»# a 
T. ormnilh laste, 

äC . d , •. /: WlklBCH H- 

; S ] sliirneu, cojnoa. 
ätllESZhV,i^cn]el and 
l at Üle same Uinc, wblaul- 

iWIXA , NT, i.f. wild boar 

.,i, (.TB. Iieak. Uli. 1) 
narlü of llie unall poi. 
^\ti. ai«, c.mip. D>10- 
t , c. iiul. lo pnJi. OZIO- 
:. to peck MW anaüur. 
»sexpi^ jak golfbit, to 

lAS, A, (-in, ad^, Hldke. 
Ifr't lool.) 

lATY, i, I, Bwkad or 
Ib U» Mnall pox. 
ilASTY, 1 , 1, Ims bedwd. 
lORCKBC, ici, f. m. .(-•» d.) ieK,iA,i.m.(lim.«flne 

1, dm. O^DZIBM. 

TD, DD,«. «.^OZERYT, d. ■y», noB, thtiage.al 

tac2«j,üut was ibe ciuiooi 
, but iio«-»^ys 'lli quilr 
t, Znaniy »if nie od dsi- EJSXr, A.i.oT Ihit day. 
rjssym eztuU, now'4Klays, 
da, Uie prewpt faitalon. 
t wdst« tocaJ« rttinig lif 

Ü^ch toidtitliina/ za 
ttM taea of Üie praunl daj 
e dltTcrcat £ran ibon — 
ur youlb. 

(U.BT.Af.ahole.ig;. , 
le, loop-bolo, Klucsowa 
• tuj-uAe, Zatknqe 
tilc , 10 uop a gap , la pay 
IfaiA — ^ 1» powiMict, 

s bole m r<»v itacUiig. 
:A . ■ 1 di'min. Dziwki fu- 
\m bölet or«aiite.To(iiiu- 
' dorn, that It not a bouce, 
TC hole. JVa ItOMin /rojni 
iq tif dstarg, jour coal Is 
[Ont In bola.UgettlngfttU 

RAWIC. WH, v,imp. _ 
lole. Zfadiiq*icianf pra*- 
0j^', the thlevas bave pei^ 
wDate broken.Uirough Üie 
alt dzwntwiq lukuif, ibe 
urre tiudehole«in,0rJM>«/ 
tu eoit.^ /j pow fitU of boles. = PODZIDIU- lUfaiog 
WIEG. 

D21URAWY, A, B, fiiU Ol bola; 
S)leaky. 

OZICRECZKA-^DSIDHKA, II, 
I. f. dim. a lllüe hole -^a da gn- 
aika, hauaoMe. Naitte ti; po 
diturki, la eat and urlnk öne's 
belly füll. Ma dici« diiurki w ho- 
(i* , ba 1* a daep Mlow, ba b a s»- 
gaclouinun, bebaiftreatfortslght. DSW St 

= PODZIW, PODZnVtE. DZIWOWU))!, I DZIUnKOWAItÜä.a.f./'.po- 

DziuilKOWATY, a , ■ , porou*. 

DZIW,D,(.ni.wDader,waiulrnii$ 
thing.iVMdsiwJt U not tobe won- 
dcreil ai. Itobtc d-iwy, to do, ta 
perronn wondcrs. tu ClIDO. 

ÜZIWACip^DZIWACZNY, - 
E, odd, quecr, slrange, huir 
rr«akiil) , fancifiil , nuggolT. 

DZlWACKO.e ' 
MldlT- 

DZIWACTWO, WA, f-N. odd- 
ntsi, tUtageavu, odd laacy, 
whlmskal oddlty, nlraTapiMe,iut- 
GOUIhDeu, singuiarily. 

DZIWACZKC, TL, UE , o. n. tmp. 
=ZDZI\VACZE(:,tDbecoaieiitra- 
vagant , to grow odd or wUnukal. 

OZIWAa(KA,Ki,t./. a whlm- 
slcal womaiL 

DZIWACZNEB, ade. oddly, itran- 
WÜi, wblnulcallv. 

DZIWACZNY, ttt DUWACKI. 

DZlWACZYfi, en, to gntw 
whinuicil, to play odd fraak*. 

DZIWAK, XA, t. m. an odd wblm- 
lical fellow. 

DZIWER, ii,j. m-./rofn pvr- 
siaii DiOUHEH. damastenlng. Ta 
ktiiiga ma pielmy tJo'uwr, the 
(lam'aakenlng of tliu blade la dooe 
WLlh greal Ustf . 

DZlWlä %üi, wi« «i«, v.imp. 
10 martcl, to wonder,ta t>e surpri- 
wd or aatonlihed. 

DZIWME, adv. wondcrfullf, 
lurprlsJQgly, prodigiously. 

DZIVVNOSC, ci, i.f. woBätf 
fulneu, sLrangeneu. 

DZIWNY, A, e, wonderrul, mv-' 
Tsllous; 3) odd, Uran gl!. 

DZIWO. WA, (.R. an astontahli« 
DT wooderfullhlng, porlent, pro- 
(llgy, marvel. Sloroiiflni mnie- 
mali ie diiica poprimixajq ka- 
sdy wUlki umpäd*k, It was a 
bellet amoag the anclents , tbai 
great BTcnli ars jveccded b; pro- DZIWOGtÖW, A, (. m. BluDt 
headed cacbaloL (afiih.) 

DZlWOLjyG , A, (. m. =DZIWO- 
TWÖR, au, maiulor, aomelblng 
un natural or faorrible. 

DZIWOPLÖO, u,i.m. ^DZI- 
WOBOD. D. t.n. DioiuUr. 

DZIWOflODNY,A,i, poMoalng 
niagic virtuet. 

DZIWOSPRAWCA, 
iuthor of a prcdigr. 

DZIWOWAf^ SI^ , tee DZIWlC 
S1& 

OnWOWAKIE SI^, i.n. (eie- 
nul , Ute tdiBiratioa of a tblng 
U« «ci oTdndlag It curlaaa w «ta DZIW0WI8K0, u , (. n. an H- 
Dnlibiog ibow, B pageanL < 

DZIWY, A, (, uied DOl; In U)« 
illowingeipreäaloDi Jl^juM nif* 
, proud-Ousb. 

DZCUA , HI , i.f. plagua, peag- 
!Di:e. = CZL'MA,MOR. ^ 

DZWI^CZME , adv. sooarputly, 
unerully, harntoniaualy. 

DZWI^CZ>\OäC. 1,«./: taoa- 
ousncss, tunetulucss, baroioniMis- 

DZW]&CZ^Y, A, i, MDoroiu, 
uneful, barnioDloui. 

DZVVlifCZyc^, Ci«,v.n. tollo- 
:le, lo cUiik, to chlme, to Juogle. 

DZWl^K,D.«.ni. souiHl, rvnt- 
lanec, cbiine , lungla , noisc , rlnR , 
oice. Dtuiif* prxerailiwy, a 
haip or »hriU «und. — dat^oridio, 
hc sound or ringing ot belli. — 
rqby, tbs sound ot tnimpelB, — 
sähet, clashlng ofswords. 

DZwibrze , öw, and dfmiiirif : 
)2W]EHZILlJ»D{tZWI,DriZWI- 
IZKI. 

DZWIGAC . GAB , V. imp, to bcar 
L bürden. DZWIGN^C, v.inat. lo 
upport, 10 upfaold. — ?t^ , to lirt up 
L bürden. — aif, to rlM up asatn. 
rakofumnjf dztmijajq ealijdoiii, 
bosE plllara support the wbnlii 
louM, fraudsiicii miloic kaie 
Iztvigac bifdy i niedoslaiki bli- 
'-.nieijo, It Is cbarltablc lo bcar willi 
lur nelghbaui's Taults and Inflniii- 

DZWIGACZ, A, «.nl. upboldtr 
= DRA*»IK. 

DZWIGALNY, A , E , capablc or 
waring or upholding. 

DZWIGANIE, A, s.n. Iining, 
.upporilng. 

nZWIGAfi Sil;, or DZWICN-VÖ 
il^, r. reti. innl. to r.-iisn up, la 
in up agaln. (tkrU frhijimy »a 
lok, ilzicigHql eif (poicslul), iho 
:hlp whicb »ad rndlned to one nid'', 
lueagaiDslDwIy. Tnkbylentaalaht 
il^sqc, ie Uiiivie sif möijkmvo- 
liwignqi a miajata , Iwas taken 
II as I was kncellng, and I had a 
[rrai deal ol trouUc lo gel up 

DZWJGNIA , Nl, s. {. craw-beam, 
«Ter. Pnnkl oparda — I, the ful- 
:lDieni, or fulerum of a leTer. Wij- 
nofva jett $ilnif dzwignia do po- 
•uizenia fudsi'.cloquence 1) a pon>- 
^rful levcr Tor moring Ihe mulli- 

DZWlGNIONY,A,E,lirted up, 
icaved or raiscil up. 
. DZWIGOA , NU , g.m. = DR^- Ihe DZWON, 1 I. bell. Dzwon 'esMls makeihc v^«uu. «)_ . . _ 

riDf a Mal. ZeasU mq wv ^nt\« 
dsioonou) , \bci^ wet« mmoUm 52 EGI DZWONARZ, A , ß^nu bell-foiiiH 
der or caster. 

DZWONEK, NiA, s.m. dinu 
DZWONECZEK , czka, aUtUe beU ; 
2) bell flower. {BoQ, 

DZWONIARZ, EZA, «.m. « 
DZWONNIK, A, bcU-ringer, sex- 
ton , churchwarden=DZWONNIK. 

DZWONiti, Ni^. v.imp, to ring 
a bell, to toll. — zebami , to cbatier 
wilh the teeth. Dzwoni mi tou" 
szach^ my ears tingle or tinkle. — 
nakazanie^io ring tbe sermon bell. 
-—na obiad, to ring for dinner. — 
na siuzqcych , to ring for tbe ser- 
▼ants , to puli the bell. 

DZWONIKNIE, lA, «.n. ringlng 
of bells, tolling. — w uszach^ a 
tinkling In the ears« or a whizzing 
aound in the ears. 

DZWONKA , KI , 9. f. a diamond, 
at Cards. — i, a, e, resounding. 

OZWONKI, Köw,p/. gills, watüe 
or flaps tbat hang bellow the cock's 
bill; 2) flesh under the chin of 
swine. 

DZWONKO, dtm. see DZWO- 
NO. 

DZWONKOWATY, a»b» bcU- 
abaped. 

DZWONNE, EGO, 9.91. the mo- 
ney given for ringing, a sexton's 
reward. 

DZWONNICA» CT, 8. f. steeple, 
belfry. 

DZWONO, A, «.n. felloe of a 
wbeel ; 2) a piece of fish. 

DZYNDZYK, A, «.m. a pendu- 
lujD of any kind (vulg.). ECHO , A , «. n. echo. Jest spo- 
söb budowanta sklepteti tak aby 
odbijaly glosneecho^certAln vaults 
are constructed in such a manncr 
as to produce a loud echo. Polwarz 
iacno znajdzie echo , calumny ge- 
nerally finds an echo. Ten czlowiek 
jesl echem innych , tbat man b but 
so and so's echo. 

EDUKACYA, ti, 8. f. educatlon. 
The true polish word of it. is WY- 
CHOWAME. 

EDUKACYJNY, A, E, reUUng to 
education. 

EDüKOWAOfEUJ^, v.imp. to 
cducate , to breed , to brnig up. s 
WYCHOWACi, W YCHOWYWAd 

EDÜKOWANY, A, E, educated, 
well bred. To miodzieniec dobrze 
— y, he is very wcll-bred, or edu- 
cated. Dziewczynazle — a, romp. 

EDUKT, v,8, m, {Old terra of 
ajurispr.) documcnt proving the 
nobility of family, letters ofa nobili- 
ty, a voucher. 

EDYC YA, TI 8. f. ediUon. 

EDYKT,u,«.m. cdict. 

EDYTOR, Af 8,nu editor. «• 
WYDAWCA. 

EDYTORSTWO, A, 8.n. edltor- 
sbip, a printing-publisher's trade, 
zy^ö, ü, a,m. See HVMO- 
HAli. epüod. BLB 

gipsy. f(nn:EGYPCYANKA, xi, 
EgypUan woman. 

EGOISTA , TT, 8, m. egotlst , sei- 
fish man.^ SOBEK, SAMOLUB. 
U8iio unelka egöUlka^ ahe is 
very selfish. 

EGOIZM, ü, «. m. egotlsm , sel- 
fishness. Ghp% egoizm^ a stupid 
egotism. 

EJ , EJ^, onomof. bare a care, 
take care. Ej O8trözni0l take care 
then! Ej tarn ria dolel beware, 
take care below! Ej 8trzez «if An- 
ja/ beware of tbe rod or the stick. 

EKUPTYKA, Kl, 8. f. ecUpÜc 

EKLOGA, i^8.f, edogoe. 

EKONOM, A, s. m. land-steward. 

EKONOMIA,!, 8.f, the offlce 
of a land-steward; 2) husbandry, 
economy. 

EKONOMICZNIE, adv. econo- 
mlcally. » OSZCZ^DNIE. 

EKONOMICZNY, a, e, economi- 
cal, sparing,saving. 

EKONOMOWA, w£j, 8. f. the 
wife of a land-steward. 

EKONOMÖWNA, WNT, 8. f. tbe 
daughter ofa land-steward. 

EKWATOR, A, «.m. »RÖ- 
WMK,equator. 

EKWIPAZ, A, «»m. equipage, 
carriage of State. 

EKWIPOWANIE or WYEKWI- 
POWANIE, A. n. out fit; thefitting 
out, equipment. Wydatki — a, 
expenses for a fit out , outfits. — e 
pulku , fltting out , equipment of a 
battalion. 

ELASTYCZN0Ö(5,ci,».r. elas- 
Ücity. = SPRJ^YSTO^. 

ELASTYCZNY, A, E, elastical. 

ELATYNEKfNKA, 8.m. water- 
wort (aplant.). 

.ELEGANCKI, a, e, elegant, 
gay. — e towarzyslwo^ fashionable 
Society. Zwroly^ wyrazy — 1>, 
elegant speech , expression.^^WY- 
KWINTNY, SLICZNY. 

ELEGANCK(>==^ PO ELEGAN- 
CKU, adv, elegantly. 

ELEGANGYA, Ti, 8. f. elegance, 
finery of dress. 

ELEGANT, A, t. m. a beau, 
dandy. 

ELEGANTKA, ki, 8. f. an ele- 
gant , flaunting woman. 

ELEGANTOWAÖ SIQ, owal, 
xjSE^v.refLimp, toembellish, to 
adorn one*s seu , to attlre. H'ye/e- 

J^antowaia 8i^ jak do ilubu ^ she 
s dressed llke a bride. ^miesznie, 
dziwacznie eleganUne atf , she 
tricks herseif out, bediaeDS berseli 
In a ridlculous manner. » STROlC 
SIIS , ZDOBlti SU^ 
ELEGIA, i,«./:elegy. 
ELEGIJNY, A, E, elegiac 
ELEKCYA, TI, 8. f. election. 
ELEKCYJNY, A, E, elecüve. 
ELEKT , A, «. m. a new chosen , 
elect« 

ELEKTORi A, 8.nu prince 
elfidoi* 
ELEKTOR ALNY, A, E, electoral. 
JELEKTORO W A,wtj, «. f. clecto- 

: ELEKTOROWA. 
ELEKTOBSTWO , wa , t. lu a-l E 

Jress, 
./ £1 BPI 

dectorate. Kollegium elektoratu^ 
meeting of electors , for the puiw 
pose of electing members , of re* 
tumlng members to parliamcnt 

ELEKTROMETR, u, 8.m. elee« 
trometer. 

ELEKTRYCZNOM, a« 8. f. 
electricity. 

ELEKTRYCZNY, A, B, dectric, 
electrical. 

ELEKTRYZOWAti, ron, v.imp. 
to dectrify. = NAELEKTRYZO- 
WA<i , ZELEKTRYZOWAÖ. 

ELEKTUARZ, a, s. m. electu« 
ary, electory. (med.) 

ELEMENT, ü, s.m, dement. - 
= PIERWIASTEK, ÄYWiOt. 
ELEMENTA , p/. = POCZATKL 

ELEMENTA1\NY, a, e, elemen* 
tary, bot , compoundcd , simple. 

ELEMENTARZ,A, 8,m, bom- 
book, primer. 

ELEMOZYNARZ, A, s. m. »>. 
JALMU^NIK. 

ELIXIR , u , <. m. ellxir. 

ELIZEJSKl, A, IE, elyslan. ^^ 
ELIZOWY,A,E, Spoczynek eli- 
zej8ki , elizowy^ dysian rest. Cie^ 
ni9 —0 , elysian shades. *. 

ELLIPSA , ST, 8. f. igram.)^ eU-sr 
sion, syncope; 2) (matn.), elllpsisw. 

ELLIPTYCZNY, a, e, elliptlcaLi 

EUZABETANKA,!,«./: a nuflC. 
of St.-Elisabeth's Order. 

EMIGRACYA,Ti, <./: emigra^ 
tion. j 

EMIGRANT, A, «./". cmlgrant.j 
« WYCHODZIEl^ , WYCHO-t 
DZIEC. fem : EMIGRANTKA. ^ 5 

EMIGROWAä , r. o. = WYJJ^d^ 
to emigrate. Tiumy rolniköxv ^mi> 
growaty z Europy doAmeryki^ 
crowds of husbandmen have cml- 
grated from Europc to America. 

EMPIRYCZNY, A. E, empirical^ 

EMPIRYK , A , «.m. empiric |^ 
quack, a pretended physician. i 

EMÜLACYA, TI, 8. f. eniulallon.' 
— szlachetna^ a noble, laudable| 
emulation. 

ENDEMICZNY, A , E , cndcmic,^ 
endemical. Lepra byla cndemi". 
cznq choroba to Syryi tak jak 
koitim u> PoUce, leprosy was en- 
demlc In Syria, as plica is ende-; 
mical in Poland. 

ENDYWIA, I, s.r. = CYKO-i 
RYA OGRODOWA. i 

ENEMA , MT, 8. f. gllster. , 

ENERGIA, I , »./■. cnergy. ^ T?-, 
GOSd , SIfcA. , 

ENERGICZNIE, adv. cnergcti-{ 
cally. 

ENERGICZNY, A, e, energctic. 

ENTÜZYASTA , tt, s.m. enlhu- 
siast. » ZAPALENIEC. 

ENTUZYAZM,u, a.m. enthu- 
siasm. 

EPAKTA , 6w, pl. cpact. Eleven 
days of the solar, above the lunar 
year; a hebrew measure. 

EPIDEMIA , I , «./l an epldeml- 
cal disease. 

EPIDEMIGZNY, A, E, epidemlc, 
epidemical. 

£?IGRAMMA>T, a.f.or EPIGRA« 

HAT ^ \i ^ ««m« «VMpvs^ A^^^OB^^"^^^ \ BWA 

iikofft potoied poem. Kaide foy- 
niemie tego piitmka jest epigrth 
«Ifsi, e^fsTf sentence of tUs 
HBpUet b an epigram. Dowcip- 
u,uu:csypliwa^^^ this epig- 
na is pointed or biüng. 

EPIGftVMATYCZNY, A, B, epi- 
psBiaticaL 

EPISTOLA, T, 8, f. epistle, a 
^ofmass. {catholic). 

EPOKA, Kl , «• f. epoch, epocba. 

fPOLET , u , S'tn. epatüet. » 
SUFA , N ARAMIENNIK. 

EPOPCA , EI , <.m« epopee, epic 

E&E.NCYA , Ti , «. /". essence. — 
nsmarynowa , cynamoiioioa , 
(VBce of rosemary, cinnamon. — 
arirrsfca , animal esseoce or oil. 
»TBAN. 3) bul>sUnce,tbG essen üal 
jBiZ j^ros^Aru« przyprawionego 
ftngtelsku^ woda wyciqga caiq 
nmryf ^ as to peas dresscd after 
leEoglish way, ttit water draws 
mf all thelr aubstaoce. Wide 
■sie, malo — yt w lej ksiqzce^ 
ive are a great many wonk and 
kk matler Id tbat book. H't/- 
MfB«!« essencyq z ksiqzki^ to 
nv a substance from a book. 

ESKADRA , IT , «. ^. a squadron 
tf lUps of war. 

ESKORTA, TT, 8>f, escort, 

ESIlORTOWAC, tlji;, t7.fmjp. 
»eteort, to convoy. 

ESOWATY, A,E, having the rorm 
4S. Droga — a, this way is win- 
frf, is making xigzag. 

ESOWNIK , A , «. m. cornicc. 

ETYKIKTA , ty, 8. f, etlquctte. 
iteiUo cztounek biegly to etykie- 
ie.heis a great man for ctiquette, 
e B a proflcient in eliqaette. 

£rYKIETALNY,A, e, belonging 
feetiquette or cercmony, 

ETYMOLOG, A, 8.nu etymolo- 

ETYMOLOG! A, i, 8. f. etymo- 

ECFORBIA, I, 8.f.^\mkze 
fieko (apUmU)^ wolfs milk, 

EUROPA , »T, 8. f. Europe. 

£l]ROPEJCZYK, A, 8.nL a 
uropean. 

EITrOPEJSKI, a,e, european. 

EWANGELIA=«.-EWANJELIA, i. 
(•A goapel- Zieiaslüicac^ opo" 
nadac-'^j to announcc, to preacli 
kegospel. öwiaiiOy obietnice — it, 
%t Hebt t Üie promise« of tbc gos- 
M- Ürsfdnicy^'ii^ the mbiisters 
ifibe gospeU \\ierzy w to jak 
to— j^, he takes tbat forgospel. 
\froc,), 

EWANJEUCKI,A, B, evange- 
Eeal; 3) Protestant. Kantonyewan^ 
felickie Sztomcanji^ the evange- 
loi cantons oTSwitzerUnd. 

EWANJEUCZNY, A, B, of the 
iMpel, proceedlng from or belong- 
■f togospeL 

EWANJELIK,A,«.ffi. Protestant. 
Im : E WANJEUCZKA. PAC 

EXAMEN, iNu, 8.nL examen, 
examination. 

EXAMINATOR , A , «. m. exami- 
nator. 

EXAMINOWAC, icuj^, v.imp. 
to examine. 

EXDYWIZYA, VI, 8. f. partition 
of an insolvent dcbtor'a property 
among iiis creditors. 

EXEMPLARZ , a , 9. m. copy. 

EXJEZÜITA, 1. 8.m. EXLO- 
KAJ , A , s.m. EXREKTOR , A , 
8. m. one who bas been , who was 
once, a Jesuit, afootmam, a rec- 
tor etc. 

EXKOMUNIKA, Kl, «./: excom- 
munication. 

EXKUZ A , ZT 8, f. excuse. 

EZKUZOWaC,zui^, r.imp. to 
excuse. 

Ex6RCYSTA,TT,«.m. cxorcisU 

EXORCYZM , u , «. m. exorcism. 

EXORCYZMOWACi , MUJ^, v. 
imp. to exorcise. 

EXORTA, TT, 8.f, a funeral 
oration. 

EXPEXS, u, 8, f. expense. = 
WYDATEK. 

EXPE.NSÖWAtf, SUJJJ, t>.tmp. 
to spend , to expend. 

EXPENSOWNY,A,E,cxpcnsive. 

EXTRA, adv. extraordinarüy, 
uncomnionly, cxceedingly. 

EXTRAKT, u, 8. m.=- WYOI^G, 
extract , abstracL Nie znam caie^ 
go dzieia , ale kiika z niego ex- 
trakiow (bcttcr wydqgöw) , I am 
not acquainted wiih the wbole 
work, altbough I have read some 
exlracts from it. Oio exlrakt z ich 
li8tön\ tbcre is an abstract of tbcir 
correspondence. 

EXYSTENCYA,!, 8. f. exlsten- 
ce.-=RYT, RYTNOSC, ISTNIE- 
NIE. 

EXYSTOWAC, owAt, tje, to 
exist 8ee B\C , ISTiMEÖ, iYC. F. iaden prawdziwie pohki 
loyraz nie zaczyna eif od F, there 
Is no polish word t>egining witb F. 

FABER, BRA, 8.m, doree, lohn 
doree. {zoolog.), 

FABRYKA, xi, 8.f, manufacture. 
'^jedwabnych materyi^ 8ukna, 
kapeluszöw^ the manufacture or 
manufacturing of silks, doths, hats. 
To tvyezlo z iego fabrykiy thafs 
a fabncatjon of bis own. Cena —i , 
or cena fabryczna^ cost-price. 
Fabryka kosciola parafialnego^ 
the structure , repairs and mainte- 
nance of a parochial church. 

FABRYKACYA, Ti, 8. f. manu- 
facturing; 2) fabricatlon, aduitera- 
tion , forgery. 

FABRYKANT, A, 8, fft. manufac- 
turer. 

FABRYKOWAC, xuj?, r.fmp. 
to manufacture; 2) to falaify, to 
adulterate , to forge. 

FACECYA, TI, 8. f. Jest, jokc 1/hi : EWANJEUCZKA. / FACECYA, Tf, 8. f. Jest, Joke. 

^ßMfC J Joker. \ FAL 53 

FACECY0N0WA(5, nuj?, v.n. 
tocrackjests. 

FACOLET, u, 8.m. bandkier- 
cbief , {inu8.). 

FACYATA,TY, 8.f, front, —kos- 
ciola lub paiaaiy tbc front of a 
church or palace. 

FACYENDA, T, 8. f. truck, 
harter. 

FACYENDARZ, a, 8, m. t ne fond 
of truckiiig. 

FAC YEiNDOWACÜ , ddj? , v, imp. 
to truck , to harter. 

FAGAS, A^s.m. footman, shoe- 
black, shoehoy. 

FAGOCISTA, TT, s,m. one tbat 
plays 011 tlie bassooii. 

FAGOT, A, 5. m. bassoon. FAGO- 
CISTA , T, 8. m. bassouiiist. 

FAJANS, u, 8,m. carthen-ware, 
delph. Fajans nazwany od tvlos^ 
kiego miasta FacnzayW ktörem 
8if urodzU ivynalazca^ delph ta- 
kes its nauie from Faenza, a town 
in Itaiy, whcre It was invented. 

FAJERKA, Ki,.s,f. firepan. 

FAJERVVERK, u, 8, m. firc-work. 

FAJDaO , AI, , A , i\ a. imp, intr, 
and NAFAJDAC, al, {very vuhj.). 
to go to caca, to ease nalure, to 
shite. Ze strachu nnfnjdai w spo- 
dnie^ bis heart sunk into his bree- 
ches or Iie satc upon tentcr-books. 

FAJKA, K\,8.f. FAJECZKA,ki, 
dim, smolcing-pipc. 

FAKCYA, Yi, «./•. facUon = 
STRONMCrWO. 

FAKTOR , A , 5. m. brokcr, com- 
mission-agcnt. — konr>kiy borsc- 
dealcr, horse-jockey. 

FAKTOKOWAC^, rujk, r.w. to 
transact business for oihers. 

FAKTORSTVVO, WA, s,iu the 
business of a bruker. 

FAKTORYA, vi, 5./'. factory. 

FALA, LI,.?, f. wavc, billnw. :=i 
WAL,BALWAN. surge , sw»ll. Po- 
wxtajq xjüielkic — *•, the waxes, the 
billows run high. 

F.\LBANA, NT, s,[, furbelow, 
flouncc. 

FALD, u, s.m. fold, rumple. 
liobic rözne^ male^ wirlkie — i/, 
to make several folds, plaits, sniali 
folds, large folds. Htfknwkn z fal- 
deczkami y Tutties plaiied in binall 
plaits. Ten frak niema ani jednej 
faldy^ that coat sits dose to tlie 
body. Ten frak marszczy si^ 
w (aidy^ nigdy ich niestraci^ that 
coat will ncvcr lose its crease, will 
always puckcr , galhcr , will always 
have gathers. Sköra tego zwierz^ 
da ma faldy^ thal animal's skin 
hasplaits.Fa/c/^c«A'a or marnzczek 
na Usciu rözy^ the wrinkle of a 
rose leaf. Miec pnluldownne czolo^ 
to have, wrinkli's, furroivs on one's 
forhead. Faldy drapcryi powinne 
byc nie liczne^ natnrulneipia' 
UTfie, tbc folds of the draperies 
should bc fcw in nuniber, casy and 
flowing. 

(o\d , lo lUTUvA^ , \ö v^\tVw . 

¥ ALSZ , Vi > s. m. WXsfeYv^o^ ^ ^»^ 54 FAR proc^eding. To fahz wi^rutny, 
or,zywi8ty^ it is an evident false- 
hood, chrat, linposlure. — mdiwc, 
to teil a falscliood. 

FAtSZERSTWO, WA, $, n. false- 
nesSffalsity. 

FALSZERZ , A , ff. m. falsifier. 

PALSZOWA(i,szuJi?, r.t'mp. to 
falsifv, to adultcrate, to forgo. 

FALSZOWAME, iA,«.fi. falslfl- 
cation, adiilteration. 

FAtSZYWIE, adv, falscly;2) 
trcachcronsly. 

FAtSZY WY, A , E , falsc ; 2) trra- 
cliorous , double-dealing. — äi rin- 
t^ek^ falsc wltnes««. To—rzlotcipk^ 
li<» b» a falsc, hc Isadcrplifnl man. 
-- n historyn ^ ififit ^ f^If»' ^•*>»*y, 
iiptvs. — a porada y fü^ ndvicc 
fnislnforination. — e pinündzc ^ 
false coln, counterfeit inoncy. — y 
wstyd^ basiifulncss. — y iminiek^ 
oraggadocio, swaggcrcr. — ff wj/ä/, 
«•rronrous thoiigtit. — o strtt'nu ^ 
'vrong, or ontuncd stHng. — y ff los ^ 
'ii.*Mx>rdantToice. 

KAMILIA, 1,9./. family. 

FAMIUANT, A , 8, m. one bclnn- 
glng to a grcat famUy. fem. FAMl- 

Dantka. 

FAN ABERYE, Ti, p/. finery, gau- 
dery, prctcnslons to wlt, to birth. 
(vulg.), Stroi fanaberye^ bis tone 
is vcry assuming , lilgh Howcn. fW- 
kqd udaio inu fti^ dosinc to »/«>/- 
«ce, stal$i^ fielen fanohrryi , sinr« 
hc bas been invc*)tod with tbis Of- 
fice , bc carrles it bigh. Palrz ua 
«17, ro za fanaberye! see bow 
sbe bridles up ! 

FANATYCZNY, A, E, fanatic. 

FA^ATYK , A, *.m. fanatir. 

FANAT\ZM,iT, st.m. fanaticism. 

FAN F. \ RON, A, 8. r>i. dandy, cox- 
comb, fop , bnlly, vain boa^((inKt 
iMHnbastic. i)n nicmfznynlr — , he 
Is not brave biil a niriV lmust<;r. 
Ldtnrac—a ^io play llie Iniliy. Nie- 
zuyazaj na pixjrozki tcgo fanfa" 
rotut , liis ihreats are ndlbing but 
rodomonladcs. 

FANFARONADA^ dy, 9, f. swag- 
gering, rodomontade; 2) coxcom- 
bry, foppery. 

FANFARONOWAC, toje, r.n. 
to play tbe coxcomb, to swagger. 

FANT, r, 8, m, a picce of cioth ; 
2)pawn, plcdgc, secinity. Gnw 
wfanty^ to plav at forfeits. 

FANTAST YCZME, adv. fanlas- 
tically. 

FANTASTYCZNY , A, E, fanlas- 
tical. 

FANTASTYK , A , ff. m. a fanias- 
tjcal man , u visinnarw 

FANTAZ^ A, TI , «.7. faulasy, hii- 
niour, mlnd, fancy, wbini; 2} «pl- 
rtl, mclllc. iizynil to przez fnn- 
larj/f wie przez rozsndek^ bc did 
that out of mcre whim and not from 
reason. = WYOBRAZENIE, KA- 
PRYS. 
, FANTOWAC SIIJ, JVJSi 91?, to 
^hn a pjocc of cloth in pledgc, 
to p/itra c/otAes, to exccute one*s FAR AON, A, ff.m. a gam» at cirds. 

FARBA , BY , ff. f. die , tinge • CO* 
lourr=.BARWA# 

FARBIERMA, m, ff. f. dieboiitei 

FARBIERSKl , A , s , of a dier. 

FARBIERSTWO, WA,ff.n. tbe 
art and trade of a dfer. 

FARBIERZ, A, ff.tn. dler. 

FARBOWAC, bujq, v.imp. ttf 
die, to tinge; 2) («rid of wounded 
game), to besprinlcie with blood. 
Farbotvaö /tffjf, clieat, deception, 
vain prctcxt. — wict, uWm^, j«- 
dwab^ etc. to die thread, wool, 
sillc., etc. To sukno farbouHm$ 
w tcetnie, \\. l. wclfu? vfarho- 
wfino przcdtem niz z niej zro- 
hiimo .vihnn';. ihe wool of that 
Hofh ha-» bfpn lirst dyed. Po 6if- 
wic krvtr fnrbovmla rzck^^ af- 
ter the battle,the river was discolou- 
rc(^ with blood. 

FARFC^R \, TiY, ff.^ FARFURKA , 
El, 3n ruf hon <iish. 

FAR\ y . » , fi , parochial , paiisb. 

F\ r»"j ■ r.ft , A , ff. m. apron. 

FARTf 'SZi :K , szKA , ff. »I. a liltlc 
apron ; 2) the Aap in breecbes. Lubi 
fhrtmzck , nrzepada sa fartttsz- 
kirnt , lie adores a petticoat ; he io* 
re* womcn. 

FARYNIARZ, a, ff.m. a low ea- 
ting liouse keeper. fem : FARY- 
NIARKA, I, a slovenly, nasty, bad 
Cook. 

F\SA, ST, = FASKA, 11, s.f. 
FASECZKA, Kf , dim. a small bar- 
rrl ronimonly iised for Initter, cade, 
nrkirt. 

F^SOT.A, LI, ff./l french bcan. 

F\S0WA(5» sujij, r. imp. lo dis- 
tributc virtuais among soldicrs , to 
hniTpl , to Btow. " ^ledzif , to bar- 
rc 1 herring. — kouin , to sliorton 
tiir roiii, to rhork bim. ■-= L\nO 
WAC, I>AK0WAC. 

F\STRYGA,«i,ff./: baRte,stitrh. 

FASTRYGOWAO, r.rjij, r. imp. 
to l)ast(N to sew aiigluiv. 

FASZYNA , Y, ff. /. fa'scine. 

FATALASZKI , szkow, pl. fiddle 
faddles, trifl^s, bawblea. 

FATALNlE,.a€ir. fatally. 

FATALNOäC , et , ff. f. fatolliy. 

FATALNY,A,E, fatal. 

FATYGA , r.i, ff. jf. fatlgue , we»- 
riness, iroubl«. 

FATYGOWAC, ghe, P.imp. to 
fatiguc , to pnt to trouble or to give 
onc the trouble. = sie 1 to fatlgue 
one*s seif, to take the trouble. 

FAWORYT, A, ff.m. favorllc, 
pet. 

FA WORYTY, T«')W, pt, whtokers. 

FA\\ ORYZOWAO, ziJP,, V. imp. 
to favour. 

FE- PFK , interj. fy, fy lipon it ! 

FEBR A, nv, 8. f. f«ver. Paroxyzm 
— y, a cold lil. — io/W otcvi , a yel- 
low fever. H'^;«f « — t/, lo recover 
from a fever, to be just out of H. 
Safnnvic — y (fffrac/ui), topui in 
a fright 

Fi'X.HMISTRZ, A,ff.iii. fencing- 
maston *t^ /Mf^Ms cjuiaes, io exccuie oncs I nnsieu FIG 

I FEGHTOWAME, ia« 8.n. » 
FECHTUNEIL4 aii;, the art of feiN 
dng. 

FELCZER, Aia.fR. surgeon 

FELDFEBfiL^ ela, ff.m, ser- 
geant-major. 

FELPA,PY,a./: plnsb. 

FENIK,A,fartbing. 

FENIX, A, ff.m. phoenhL To 
fenix Imtzi dotvcipnych^ bc is the 
pboenU of wits. 

FENOMEN , u , ff. m. phenomen. 

FERALNY, A, E, unlucky, oihi- 
nous. — dzien , a day on wliirli 
therc is cessatioii from lubuur, holt 
day. 

FEHUEMAf.N \. u. ^.f. f-r- 
montarion. 

FKRAll'iiNTOWAC. iii» . 1.,,. 1«. 
ferment , lo stir up. 

FEROWAC , nuij , v. imp, {wy- 
rok). to passsentencc, to pass onp'f: 
ferdict 

FERTAC SI5, TAm ::irE. r. >.. ».. 
bustle, lo bestii' one'r seif, ttrrn 
nonami^ bc is fidgeling, lu- rs'lir 
paiicnt 10 bc off. 

FERTYGZNY, a, e, dasbiiig, 
dapper, flaunting, brisk. »FEH* 
TALSKf. 

FFiiT, P, ff. flu holiday, festWal. 
Bozego ciata^ corpus-cfiristl-day. 
Vbrany jak na fest , trlmnied up 
and dccked out as for a wedding. 

FESI'ON , flu , ff. m. fesCoon. 

FEST^ N , r , ff. m. feast , entcr* 
talnmcni, festival. 

FETOR, ü, ff.m. stench » 
SMRÖD. 

FIAKR, A, ff.m. backncy-coacb, 
cab. 

FIALEK , LEA , ff. m. violct. 

FICKLAL'Z, A,«.m. (« itird), 
jack-snlpc. 

FIG A , Gl , ff. f. flg. Pokazuc Ao- 
nnt fiij^ , lo flg one , to gite one the 
fico. 

FIGIEL,GLA, ff. m. trick, prank, 
frolle. yVypIatac konw fiyla^ to 
play a trick lipon onc. To dziecko 
CO dzien vowc figlr nfata , Ihat 
child plays ncw tricks, pranks 
evcry day. Wyrzqdzil mu figtfl^ 
hc bas playcd hini a trick. 

FiGLARkA , El, ff./, a wild fro- 
licksome wi>man.^FIGLl'd. 

FIGLARNO^O, ci, ff./, frolkk- 
soiiieness,wanton trick, waggtsb- 
ncts. 

FIGLARNY, a, e , frollcksome ^ 
wild, wanton. Tobardzo — edzirr» 
kOs it is a Tcry roguish eliild. 

FIGLARZ,A, s.m. 9 wild fro- 
llcksomc follow. 

FIGLOWACl, u-JE,r.n. to fro- 
lick, to |)lay wild pranks. 

FIGOJADKA, El, ff. f. {a bird). 
figpecker. 

FIGOWY, A , E , the flg.-^ drzc- 
ICO, fig-tree. — eiiscie^ flg Icavirs. 

FIGUR A , EY, ff. f. figurc, shapo ; 
2) a cross sei by the road-^UIc. 
— IV tanniy lobalecie^ tlic fii^ure 
ofa couniry-danre, flgurc, Situation 
üfa ballet. Wielkanocny tniranck 
bif( fiqitfif £ucAdn/ffl^i , ihc pascal 
ümb w9ft ^ Ük^t^ iA\)\^>Lmr«6»A« miijzna — a « an odd figure. SUh 
iifn w oracyach ubieyajq sif za 
•jfrawii i dlalego smieizni^schO" 
xi are profuse in figures, and 
ia ibr spcech becomes ridiculous. 

jff postaC. 

FIGL'RA?iT, a, s,m, a person of 
feDB^aished appearancp. 

flGCROWAC, RCiij, t\ n, to cut 
tfapre, to rrprescnt 

nk , c , ( tenn of mrdic). fig, 
•xccscence 2) onomaL FIR« MIK, 
Kct practice , uiiderliand dva- 
!:|. by-i)Iay. J^st tu w tt^j spra- 

••jatiV* fik miA", ifw/j/.). llirre 
u*been a good deal o( by-play in 
u Dusines«. 

HKCYA , 'ti, s,f. Actiou 

n&N.\(l, r. f). iiist, 10 fail oii 
^«TMUid, to tumble, {rulij.). 

FILVR , r , X. Tri. plUar , rr)Iiiinn , 
:.£aJ1*»quare column. Ma iioijrj'ik 

'^r^jn hc has good \c.<\y Icgs. 

nLGRA.NOWy . s '^ «f a <:u- 
i-s r\ork in gold or silver , in oiau- 
i? 'J threads or grains, filigrane , 
iure«. 

FIU2ANKA, ■!,«•/'. tea orcofTe- 

19. 

fILOZOF. A , «. m. pbllosopher. 
-& nLOZOFKA. 

FILOZOFEK , FiA , 8. m, =^M^ 
>iEK , philosopliist Szaßa tego' 
'Zfsnycn fihzoßöw , tlie modern 
aäiiosophista» 

FILOZOFIA , I, «. A philosopliy. 
- rftrf^ict ari<rita , j4 rystotelesa , 
.'"^üJOfuJl'a , Newtonskti, etc,^ tbo 
(Lisüan pbUosoi)hy, tlic AristoUs 
im . Piatonic, Ncwtonlan phüoso- 

io be a Student in philosopliy, to 
iQrod a claJB of phllosonby. Cala 
r^ fUozopa tut lim^ abysif lada 
'zäti niepokoic, bis philosopliy 
oiLsistsintroubUng ormakingbhn- 
Ktf uneasy about nothing. 

niX)ZOFICZNI£, odv. philoso- 
pkicallv. 

FILOZOFICZNY, A, i, philoso- 
^Ucal. Hozirzqsac hceslye (Ho* 
soficzne^ to agititc, discuss, can- 
lass quesüons of nhllosophy. 

FILOZO70W AC « ruji{ , v. n. to 

FILTROWAC, rnti?, r.tmp. to 
fltrate, tostrain.=PRZECGDZAC. 

FTLUT« A, «.m. rogtic, kuavc, 
To filul nie lada , he Is a sly onc, 
I cunnfng fox. 

FILUT£RM£ and FILUTER- 
SKO« adv. ärtfiiUy, cunningly, slily, 
hiowiiigly. 

FILUTERYA, Ti, «.f. roguery, 
knavcry.=nLUTERST\VO. 

riLUTKA, I, 4. A (^ni. of FI- 
LtT. a sly, cuniiinf wonian. UVf- 
kzza io fUutka niz si^ zdajBy snc 
has morc cunning about her, than 
you are aware of. 

FfMFA or FINFA , y, 8, f, smoky 
papcr bcld undcr onc's nose whrh 
aftleop./'iy.=:afrront. Dostal w nos 
pmf^^ Iie bas had a terriblc rap 
OYcr thc kmtckles. 

riSAXSBf aöWfpi, ßaaoces, re- 7 ttt 

FINANÖOWY, A,E, financlal. 

FIOLKTOWY, A, E, violct 

FI^A^KA, KI, s.f. curtain. 

FIRCYK, A, $.m. hop-o'-my 
tliunib, coxcomb, a spark, a beau, 
a fop. 

FIRCYKOWATY, A, E, of a cox- 
GOiiih, fopplsh, coxcomical. 

FIRKA, u s.f. (o/(/.). farthlng. 
Stoi zu firk^y I wouM notgivca 
farthing for it. Niewart firki , to 
b^'worth litttc ornothing, not lobe 
wurili a groat. 

FIRLEJE , iiscd only in this pro- 
verl» : Sinne Firlrjc, lo do extra- 
vagant Ihin^'s, to bi' fdTut or>p«ii- 
ding. Bona Sfoizia, ^W'v ol' Siiiiv 
Hiundiis I, kiiiy; ot l^plaml. li'-:)p<^-d 
bcnclits, prcsc'nls «iiid hnnoii..« lipon 
the Firley faniily, whcnce arosc tlic 
provcrb. 

rjRLETKA. I. .'»./■. ;• spe^J. • ^f 
lyrhnjs (bot.]. 

f JRAIA , y . s,f. (irni . .* hook «^.i 
tfCi.'oiints. 

FlIUlAMET, t , -^r. ,n. firuiamont, 
«.vclkiii. 

FIRM AN, VyS.m, firman, a pass 
port lo trade to ccrtaln parts or 
piaccs. 

FISKAL, LA,£.m. an attnrnoy 
who prosccutCH all causcs whoniii 
thc lord paraniount or the public 
are inlcrcsled. [fig.) a man fond ol 
monoy. 

FISTUtA, LY, 8. f. nstula. 

FISZBIN, r, 8.m. whalc bonc. 
Brykli' fiftzhinu , whalc-hono busk. 

FILFIU, or FILBZDZITJ {w glo- 
U'iV), a giddy-bralnod or haro-brain- 
ed man ; aflighly or a volatilc young 
man or wunian. 

FIZYCZiME, A,E,«di'.physlcally. 

FIZYCZNY, A,E, physica!. 

F1ZYK,A, 8,m, natural philo- 
soplier. 

FIZYICA,Ki,«./'. physics, natural 
plillosophy. 

FL \CZE(Ü , CZEJ9 , r. ti. to flag , 
to hang loosc. 

FLADER, DHU, s.m. graln or 
strrak^ In wood. 

FL4DR^\, RY, s. f, floundcr, solo ; 
2] a shit , a dragglo-tall , a slattrrn. 

FLADROWATY, a, E, strcaky, 
si)cckled* 

FLADROWATY^, A , E , sluttlsh , 
slovcnly , lazy. 

FLAGA , Gl , 5. f. flag, or thc co- 
lours of a shfp. 

FLAK , A , «. m, bowels, entralls. 
2] an indolent nian.p^FLAKl,lripe. 

FLAKARKA, ki, 8. f. FLA- 
KARZ , A , 4. m, dcalcr In tripe , a 
man or noman. 

flakowacieCä«»« flaczeC. 

FLAKOWATY, A, e, flaggy, flac- 
cid , lax. 

FLANELA , LI , s. f. flannol. , 

FT-ANK, r, s.m, flank, sidc. 

FLANKOWY, A, e, {marsz), 
flank, march. 

FLASZA , szY , 8. A^FLASZKA, 
Kl; TLASZECZKA, KI, d/m. flask, 
boltle. 

FLEGMA, MT, 8. f. pblegm 
tewpcr. To czlowiek tvielkiei — y, FOL 5» he h a man who has a great deal 
of phlegm in hi.^ character, he \n 
a vcry phlcgmaür man. Ta jego 
fktjma znhija mnielWit phlegm 
of that man drivrs mc to despair. 

FLEGMATYCZJIY, A, B, pblcg* 
matic, niluitnus. 

FLERMATYK, a, f.m. a dul! 
lieavv fei low, phlcgmonous. 

FLEGMISKO, a, 8.f\. a nasty 
phli'gm. intens, o/"FLEGMA. 

FLEGMISTOäC"., i, Ä./labundance 
of |)iiuilo, piiuitous humonr. 

FLEGMISTY, a, e, phlegmatlc; 
visr.oiis, ri'pv, füll ofsliniy matter. 

rLKJrr^Cir. \, s.w. Mnt; •• 
hnrd.sorh'-nip.i\itJi whicli thc bar* 
n^I of a st,\\\\ i« rlvaiied inside; 3) a 
dirly slox^nly person. I'rzybic— . 
lorum ihc wad. DzieuKzynamelki 
— ,shp is a pcrfcct slut, sluttem. - 
iNIECHLÜJ. 

TLKT , I , v. /M. FLFCIK, *. d'iH. 
flutp. 

FL/\T\ , » , A. f. firelock , gui.. 

TLIMPAS, A, Ä.tn. bandoleei , 
sliovililor bell. 

FLIS,A, s.m. a waterman on 
board thc Iransport shlp salling In 
Üiv rivprs of Poland. 

FMSOWAC, v.n. to float wood 
down a rivor, to navigate , to cxer- 
cise the profession of a waterman. 

FLISOWKA, 1, «./*. watennan- 
shlp. 2 } floating-wood. 

FLISOAVSKl , A , IE , Of a wafer- 
man. 

FLISOWSTWO, A, s.n. waier- 
nianship, 2) unlaidlng. 

FLORESY , söw, p\. flourlsh. 

FLORET, u, Jf. m. foll. 

FLOTA , TV, 8. f. flcct, na\Y. 

FLOTRAWERS, r, s.m. flute. 

FO(JiY , CHüW, pl. freak, whim, 
caprlcions pranks. Od kitku dni nie^ 
tviem skqajöj le fovhy i czemii mi>- 
elice gadac ze mnq ,1 do not know 
what ails her, but, for somc 
ilme back, shc lookssourandwon't 
sprak to me. W niextstannych fo» 
chacli na siebic^ they contlnually 
pbut at one anotlier« 

FOKA , Kl , «. f, seal , sea-calf. 

FOLARZ, A, 5.m. fullcr. — FO- 
LUSZNIK. 

FOLDROWaC,owal,ujij,(oW.). 
to enter or bring an action agalnst 
one , to sue one at law = N ASTA- 
VVaC {na Aof/o), POWSTAWAt^, 
(na kogo). 

FOLDROWAME, A,«.n. Incul- 
patlon , Charge, accnsation. 

FOLGA, Gl, 8. f. relaxatlon ; reltef, 
allc\lalion, indulgencc; 2) a Unk 
(jewelery). 

FOLGOWAC, GCJi;, r. n. to case« 
to loosc, to relax ; to releasc, to 
allcYialc ; to indulgc , to connive. 

FOLGOWANIE, A, «.w. ^ PO- 
BLAZAME, OCIIRONI£.ME«UL- 
GA , indulgencc. 

FOLIAL,r,«.m. folio. 

FOLOWAC^ lu^^ \\ wv»Va 
fuW. «e VOR 

FOLWARCZNY, A, B 

^ng to a fann-house. 

FOLWARK , u, «. m. farm-house. 

FOMFRY, öw, s. m. used only 
in plur. caprice, whim, .hunior, 
freak. Kohieta z fomframi^ she is 
a capricious , a whimsical crcature 
or she is difficult to be pleased <t^^ .). FÖNTANNA, WT, 8. f. fountain, 
water-spout , jet. 

FONTA^ , lA , 9. m. a luiot of rU>- 
bons , top-lcnot 

FORA! tnter;, out wiUi bim or 
withit 

FOREMNOÖC,Cf, 8, f. regularity. 

FOREMNY, A, E, regulär. 

FORMA , MY, 8,f, form , shape ; 
2) mould. 8ee POSTAÖ, KSZTAtT. 
Aobiccodlaformy^io do any thing 
for form's sake , lor fashion's sake. 
Po8qgi bronzowe , dziala , dzwo- 
ny, lejq 8if w fortny^ broiue sta- 
tues, cannons , bells etc. are cast in 
moulds. Forma do swiec , a mould 
for making, a cast for moulding 
candlcs. 

FORMALNIE, (uft?. formally; 2) 
quite , altogellier. 

FOi\M ALNO^C, 1 , 8.f. formallty. 

FORMALNY, a, e, done in due 
form ; 2} thorough , complete. 

FORMOWAC, mujr, V. imp. to 
form, (b shape. — pretenstfe^io lay 
a Claim. Formotoac mloaziehca^ 
to form , or train up a youth. 

FORMULARZ« A, <.m. formu-' 
lary. 

FOROWAC, »uj^, v.imp. lo 
drive away, to dislodge. {vulg.). 

FORPOaSTA, TT, 8. f. outpost 

FORTECA, CT, 8. f. fortrcss, 
stroDghold, fastness. = TWIER- 
DZA , WAROWNIA. 

FORTECZNY, a, E, belonglng 
to a fortress. — e roioy^ ditcbes, 
trenches or dikes of a fortress. 

FORTEL, u, 8.fn. artilBce, cun- 
nins contrivance, cunning device. 
Poaejic koao forUlem^ to outwit 
or over reach one. 

FORTELNY, a, E, artfol, con- 
ning , crafty, shrewd. 

FÖRTKA , 8. f. FÖRTECZKA, ii, 
dtm. wicket 

FORTUNA, WT,«./: fortune, lot, 
luck; 2) fortune, wealth. dim, 
FORTÜNKA. Stracic wielkq-^^ 
to fall from a high estate. — a lumte- 
cha 8if jemu , fortune smiles upon 
bim , favours him. -—a grzbiet mu 
fokazala^ fortune has turned her 
back upon him. Ubiegac 8ie Zd^ , 
to hunt after fortune. Vstatic 8wojq 
'— f , to drive a nail in fonune's 
wheel. Czlotviek mu8i 8am 8obie 
budowad — f , every man is tbe ar- 
cbitect ofhis own fortune. 

FORTY AN, A, 8,m, door-keeper, 
(in monasteries). 

FORTYFIKACYA , cn , «.m. for- 
tUication. 

FORTYHKOWACl, lun, v. imp. 
to fortify. 
J^JiOMf, tftdec/in. faram^ FRA 

beloD-f FORY&, ia, «.m. f o ff t p u rr c f, 

fore-rider , Joclcev. 

FORYTOWAC, TOH, v.tl. to 
ride oneof the fore-horses; 2) o.a. : 
to promote, to countenance. 

FOSA , ST, 8, f, moat. 

FOSFOR, D, «.m. phosphor. 

FOSZKI, szKöw, dimtnut, of 
FOCHY. 

FRACHT, u, «.m. freigbt, load, 
cargo. 

FRACHTARZ , A, 8,m. freighter. 
=FRACHCIARZ. 

FRACHTOWAC, toj?» v.imp. 
to frcight. 

FRACZKOWY, a,b, dressed af- 
fer tbe French fasbion. Panicz^ 
mlodzik , rycerz , — y, a l)eau , a 
spark, exquisite {irontcally). 

FRAK , A, s. m. FRACZEK, czka , 
dtm. dress coat Frak codzien- 
ny, or na codzien^ an every day 
coat« — Dobrze zrobiony^ a weU 
made coat — Haftowany (^mun- 
dur)^ an embroidered coat. Nte haf' 
towany , a piain coat. 

FRAMUGA , Gl , «. f. nicbe. FRA- 
MU2KA,dtmtn. 

FRANCA,CT, «.^. tbe pox or 
venereal disease. 

FRANCIK , dtmtfi. of FRANT. 

FR ANaSZKANIN , a , «. m. fran- 
ciscan friar, grey friar ; fem: FRAN- 
CISZKANKA , franciscan nun. 

FRANCO, adv. free of expense. 
0trzyma8z (f po8yikf fraixco , you 
will receive tbis packet carriage 
free 

FRANCOWATY, a,e, Infccted 
witb the venereal disease. 

FRANCUZ, A,«.m. frenchman. 

FRANGUZKA, ii, 8. f. french 
woman. 

FRANCÜZCZYZNA, mt, 8.{. 
french fasbion and language. 

FRANCUZKl, A, B, french. 

FRANCYA,Ti,«.r. France. W«»- 
pa Francyiy Isle of France, Inclu- 
ding the departments of tbe Aisne, 
tbe Oise, the Seine, tbe Seine and 
Marne, and tbe Seine and Oise. 
NowaFrancya^ new France, now 
called Canada. 

FRANK, A,«.m. frank. Jfzyk 
Frankow , a sort of Jargon or mix- 
ture of French , Italian , Spanish , 
etc., in use amang tbe Iower class 
of Franks in tbe Levant, lingua 
franca. 

FRANT, A, ff.m. a .braxen-faced 
feliow ; 2 ) cheat , rogue , knave. 

FRANTOWATY, A, E, one that 
has at>out him some thing ofa knave. 

FRASORLIWO^ ,U8.f. dispo- 
sitlon to sadness and melancholy. 

FRASOBUWY, a, E, disposed 
to roelanchoiy, depressed , low-spi- 
rited. 

FRASOWAC SI]g, süJis SIC, 
V. tmp. to pine away witb grief , to 
brealc down witb sorrow. 

FRASUNEK, irin, «. m. care, 
grief, trouble, sorrow, afiliction. 
=FRASOWANIE. Na frasimek 
dobry truMky {prov.) a bumper niG ^y^tyjg, gfio^c/tn. tomto^ 8 ) noüru iruneKy {prof>.) a bumper 
^^/'^'^'^^'^*^P"^fcpüce,a of good llquor drives iway tbe FRASZKA, II, 8. f. trifle, H- 
volity. frivolou8i|es& Zajmowaö 
<tf tylko fra8zkami, to be wholly 
occupied about frivolities. W tym 
8klepie 8ame fra8zkiy tbat sbop 
contains nothing but baubles. 
y^8zy8tk\e piemqdze traci na — i , 
he spends all bis money on trash. 
Lada — bawi go^ tbe slightest 
trifle is suffident to divert him. 
Powa8nHi 8%^ o — f , tbey have fal- 
len out about a trifle, a featbcr, a 
straw. Trudnic8i^ — mt, to have 
one's head füll of nonsense , to fid- 
dle-faddle. 

FRASZKOPIS, A, «.m. tbe wrl- 
ter of paltry tliings, eplgrams, au- 
tbor of loose Sheets, or fugitive 
pieces. 
FR^LA, LI, «.^ fringe. 
FRI^ZLOWAC, v.a. imp. to 
fringe. 

FRONT, u, «.m. tbe front of an 
army or of a house. 

FRU , onomat. quick notee nlm- 
bly repeated , as tbat produced by 
a bird Uking its fligbt, or tbat of 
a spinning-weei , etc. Fruna fru^ 
bru na bru^ (prov.) weil atucked 
well defended. 

FRUCZEG , AL , V. ti. to buzi , to 
rustle, to ratüe. FRUCZKA, 8ee 
FRYGA. 
FRUKT, D, «. m. A, pl. fruit. 
FR YC , A , «. m. novice , raw boy. 
FRYGA, 1, 9.m. a top, peg-top 
2) wbelk or winkle. 

FRYJ, A ,or FRYJERZ, a , «.m. 
fem. FRYJERKA , i , «. n.= GACH, 
GAMRAT; eallant, corteous, a co« 
quette, {old.). 

FRYJE , öw, pL ^^CMIZGI , ZA- 
LECANKL Fryje 8q miodemu do 
twarzy , complaisance towards 
ladies b very becoming in a young 
man. {old.) 

FRYJOR, ü, «.m. tbe season in 
which Polisb boats laden witb corn 
Start for Danzick. 

FRYMARCZYÖ, cz«, v.n. to 
barter, to truck, to chaflcr. 

FR YKAS , u , «. m. fricasse , dain- 
tlness, nicety, delicacy. ZnacAer na 
fryktuy^ he is a competent Judge 
of good cheer. (vtäg.). 

FRYBiARK« u, «.m. barter, 
truck. 

FRYSZ, A, 9.m. brisk, nimble, 
sprightly {Httle U8ed). StarujesZ' 
cze frysz , he is brisk and bealthy 
aithough old. 

FRYSZERKA, i, «./: and FRY- 
SZERSKl PIEC, a litUe forge where 
iron is made into wire, flncry; 
whence FRYSZOWACi, (kru8zec)^ 
to fiue , to refine roetals. 

FR YZER , A, «. m. frizxler , bead- 
dresser. 

FRYZOWAC, zuj^, «.tmp. to 
(Hxzle, tocurl. 

FRYZURA, IT, a.^. curl, curied 
locks. 
FUG A , Gl , «. f. Joint , mortlse. 
FOG AS, used only in tbe foilowing 

Sroverb : fügas chru8ta8 zrobii^ 
t fttd away and concealed bim- FÜR 

lortise. 

jrL int, fy, fy upon, out 
isli , tusli. Fuj , briydko, 
•haw, ttish , get away, for 

k, ET, 9.f, FDJARKA, II, 
• fife. 

, KAM, V. n. FUKN^O,TfQ , 
chide , to rebuke , to re- 
fukaj mnie ie tak wieie 
not scold me for irriting 
^GROMIC, LAJAO. 
VO^, a, «./: cbiding 
Tossness. 
1^ Y, A , E , cbiding, cross, 

l^AyS.m,8ee FOLARZ. 
, MLA , s. m, twybili. 

öw, pL the fumes of 
tmbiUoD (vuig,). 
Zy\^ Ti, s.f, foundaÜOD, 
, cstablisbnient. 
IfENT, ü, «.m. funda- 
i, groiind, principle. = 
POSADA , PODSTAWA. 
lf£NTALNO^,ci,«./: 
tindness. 

MENTALNY,A,E, fun- 
solid , well-grounded. 
rOR, A, «.m. founder, 
ftn. FlJNDATORKA or 
NICZKA. 
WAÖ, DUJ^, v.tmp. to 

to regale, to treat, to 
ntertain. — <t^ ti; co , to 
rislons. — sif na czSm , 
ground upon a principle ; 
- depend upon a tbing. 

to fundtije sie na fai- 
donosachy all tbat is 
on false reports. — Ko~ 
idow a cbapel or a College. 
SZ , o , «. tu. fund , capital GAG 

v.imp. \a\ FURMANlä,ifi^, V.11. to terf« 
as a coachman ; to drfve a carriage. 
FURMANKA , Kl , «. /: a coacb- 
nian*s wlfe; 2) a set of drauglit-faor- 
8es; 3) Waggon and borsesgifen as 
a busbandry service. 

FURMANSIÜ , A , E , of a coacb- 
man. 

FURMAI^STWO , WA , #. rt. a co- 
acbman^s employement. 

FÜRYA,Ti,«./:fury. 

FIJRYAT , A , «. m. furiou«, bot- 
bcaded. To czlowiek — z kt&r^/m 
trudno aif uzyc , be is a passionate 
man , with whom one cannot possi- 
bly live in peace. see SZALENIEC. 

FUSY, öw, p/. faeces, Sediment, 
dregs, grounds; cofTee-grounds. 

FUSZER, A, «.flu bungler. fem. 
FUSZERKA. 

FUSZEROWAÖ,. UJ]{, o.n. to 
bungle , to perform dumsily. 

FUTERAL , A , «. m, case, box. ^ 
na kapelusz^ a bat-case. — no 
arzebien , a comb-case. — na jnsto^ 
lety , pistol-case. 

FCTERKO« Ay s.n. dimtn. of 
FÜTRO. ' 

FÜTOR, A, and CHUTOR, ora, 
8. m. farm, grange , espedaily tbose 
of tbe.soutbem provinces of Russia. 

FÜTRO, A, s. n. FUTERKO,KA, 
dtm. für. 

FÜTROWAC, IÜJ15, v.imp. to line 
with für; 2) to inlay witb wood;3) 
to plaster witb mortar. 

FÜTRZAWy, A , E, of für. Han- 
del fulrzany^ fur-trade. 

FUZA ,¥,«./". {term, ofmusic.) 
— prosta, crotcbet ; ra^ wiqzana^ 
quaver; dwa razy wiqzana^ 
deml-semi-quaver (o/a.). 

FÜZYA, Yi, 8. f. gun,fowling 
piece. =r STRZELBA. GAL 5T YA,Ti, function; 2) o(^ 
oymenL 

A,<. m. pound. Cwierv 
:|uarter of a pound. Pol 
alf quarter. Zlajai go na 
gave bim a rebulce , a 
Item rebulce. 
WY, A , B , containing a 

KT, 8, f. Waggon , cart. 
, II , «. m. forage. 
ERKA, KI , s. f. a soldier's 
JRAilOWANlE. 
OWAO , owAL , üJE , V, a. 
rage. (— trawe, «lano), 
>r grafs. Musielismy jez- 
bo—- , we were compelled 
eat distance to forage. 
OWAC, 2uji(, v.n. to , DT, 8. f. trifling matter, 
fl. [little U8ed), 
NT, A, «.m. a bragger, 
Bt, a noisy emptsy tallcer. 

m^KI, B60, 8.m, of a 
, of a bragger. 
^N, A, «.fn. forage-cart, 
»n waggoiL 

k.Ki, «./. a httie rusäc 
e/FUJLL 

W9 Aj 0,m, eaacJmnau 'um G, abreriation of Generai^ ge- 
nerai. 

GABAÖ, BAU, v.tmp. to vex, to 
tease , to provoke. 

GABANIE, see NAGABANIE. 

G^BCZASTOää,ci, 8. f. spon- 
giousness , fongosity. 

G^BCZASTY, A,j:, spungy. 

GACINET, D, 8,m. cabinet, 
closet, study. Gabinet ministra^ 
tbc cabinet of a minister. Pulityka 
europejskich — otü, the poliliclcs, 
or pol icy of tbe european cablnets. 

GABINETOWY, A, e, ofa cabi- 
net rajemmcf, tnfrygri— f,8ecrets, 
intrigue of the cabinet. Rwia — a, 
cabinet-council. 

G^BKA, KI, «./. spunge; 2) a 
littie moutb. 

G4BK0WATY, A, E, qpunge- 
Uke. ^ G4J9CZASTY. 

GAi^, ci, 8. f. fistAne, 

GACH, A, «.m. amate para- 
mour. SiufU oocA, an old dotard. 

GACHOWA(i,v.ffMf. tocourl. «tMgp fMHinatu, be dtngles tfker 
all the women of bis neighbourhood. 

GACIG, GQ, v.ifnp. to lay with 
fascines. 

GACIE,a,p2.»GATKI, dn« 
wers, (vulg.). 

GAO , ü , «. m. soake , rq>tile. 

GADAC, DAM, v.n. to talk. al, 
gadaszy you are Inconsistent, ir- 
rational or absurd man. Za hadto 
wiele — , to overtalk, to out 
speak. Gajp nie umie g^^by otwo^ 
rzyö i dla tego przyjemniejszy 
odgtupca ktöry zatoiele gada^ 
a stupid man is a siient block bead, 
and, in tbat, more supportaUe 
than tbe taikative man. — co slina 
przyniesie^ to talk at random. — a 
lak dziecko , be speaks like a boy, 
llke a novice , a tyro. Otoi bfdq 
— otSm! tbere will be great talk 
of it ! — a jak na mfkach , be bas 
a silly way of speakine, bis way of 
speaking is silly. Wiele gada a nie 
nie mdtcn, be speaks ormucb, but 
notbing to tbc purpose. GADAC 
Sllg. = SPRZECZAO SI^, to be 
quarrelling , to dispute with one. 

GADACZ, A,uiker. 

GADANIE, iA,«.fi. talk. 

GADANiN A , NT, 8. f. idie talk. 

GADATUWO^C ,ci^8.f. talka- 
tlTness , loquacity. 

GADATUWY , a, B, talkatlTe, 
ioquacious. 

GADKA,Ki, 8. f. riddle. Byc^ 
stacsif—q ludzkq^ byö — q eor 
tegomiasta^ to be tbe laugbing 
stock of tbe people , to be tbe com- 
mon talk of tbe town. 

G ADU GADU , adv, tItÜe-tatUe. 

GADUCHA, T, 8.f. » GAD, 
reptile. 

GADULA, LT, 8.m. prattler, 
tattler. Mqz gadula t ionap/ot/lra, 
sq dobranem Stadlern! a chatte- 
ring busband and a gossiping wife 
make a fine couple. Tennteznosny 
gadula zabil czas md;, tbat 
nasty babler bas caused me to lose 
my Üme. 

GAOULSTWO, WA, 8. n. pratUe, 
Uttlc. 

GADZIEL, 1, 8. f. bügle (aplant). 

GAOZINA, HT, 8^ f. adder, aspic, 
Viper; 2) every Idnd of animaL 
(ini/ü.). 

GAG AT, A, «. m.Jet, obsldla- 
nus lapis, gagotest; 2) atm. GA« 
GATEK, TKA, 8,nu agood,true 
intimate friend, acbates; ironic : 
delicate , nice. ürodziia gagatka , 
{veryvulg,)^ shebasbeen deüve- 
red of a flne cbild. 

GAGATKOW Y, A, E, black asjet. 

GAJ, u,<.m. grove. 

GAIK , A , «. m. a Üttle grove. 

GA JOWY, WEGO, «.m. wood-kee« 
per, forest ranger. 

GAISTY,A,E, fullofgroves. a 
GAJOWY, A, B. 

GALA , LI , 8, f. gala , splendid 
entertainment 

G\LK^T^a.f. %ee^K!ULVu^v 
trseszcz^l galiy^ \k>^ \s«VA.'«V^ : / to woo^ to make lovc to • woman; . 

jtobe afop^ a dangier, a women \ wendet or ÄpuÖÄOOfc ^\ä *x»«ä* 

i man. — - - ' Gach^i$ z hai^ kM^ QAJLMin:^k^%««wvS^aBft^ jft GAt GALANTERYA, ti, s./. gaÜan- 
Iry. «eeZALOTNQÖC; 2) Jewcicry, 
tbe ]ewellpr*s trade and Shop. 

GALANTKA, ii, s,(. a gaUant, 
gay woman. 

GALAR , A , «. 171. gallcy. 

GALARETA, TY, sA, gcUy, jelly. 

GALARETOWATY, A , e, gela- 
tinous, viscous. 

GALAS, VyS.f, oak-applc, nut- 
gall. 

GAL4%,RZi, s.f. bough, branch, 
stick, mloda — , twig. Drzewo 
rosciqga szerokö swoje — zie^ 
tbe tree spreads its branches afar. 
Lichtarzz — ziami^ a branch cnu- 
dlc - stick. Starsza , mlodxzo — , 
(geneaL)^ thc eider branch, the 
younger branch. Bozliczne — zie 
rzqdu^ the differcnt branchcs of 
thc adminbtration. — zie naitki^ tlic 
branches of a scicnce. Na — zlo- 
dzieja I hang a tbief on a trco ! 
Skojiczy na — fzi^ be will be han- 
^ »ed. 

(lAL^KA, KI, s.L iwi^, spiig. 
— lepowa , llme-twig. — rozma^ 
rynu , a stick or rosmarv. 

GAtECZKA, i, s.f. dim. of 
GALKA. 

GALEttA,RYi 8, f. galley, galllot. 

GALERNlK, A, s,m. gallcy- 
slavp. 

GÄLERVA , vi , *. ^ gallcry. 

GAtaEZISTOäCi , ci, 9. f. abun- 
dänce of branchcs. 

GAL^ZISTY, a, e, füll of bran- 
ches. 

GALGAN , A , 8.m. rag , tatter ; 
2) a tattered, worthles fcTlow, ra- 
gamuffin. Zhierac—y^ lo nrick thc 
rags. Ten ubrnmj w ijnmanach^ 
(bcttcr w hichnvanach)^ tnat pcr- 
son is drossed in perfect rags. Za 
wiele traci mt gnlgany, shc spcnds 
too niuch upon Irmkets, upon frip- 
pery. Galgany! acoinpany of bcg- 
gars', rascallty« a rascallon ! 

GALGÄNEK , kka , «. m. dim. of 
GALGAN. 

GAfcGANIASTY — GALGANO- 
WATY, A, E, somewhät tattered, 
beggarly. 

GALGAXKA, ki, s.f. bagagge, 
or a wnrthlcs woman. 

GALGANSTWO, WA, s.n. raga- 
mnrrjus; 2) a low wortliless action. 

GALI(!l,iL, 1, v.a.imp. (old). 
Pilk^ (a term ofgame at tcnnis), 
to glve the ball; 2) to favour, to 
befriend. Galic co konm^ to pa- 
tronlzc , to favour by gifts or on- 
dcavours and wishhcs. (ialic na to, 
to aim ati to have an objcct in 
vicw. Galic naiiieitzczfsciey to bc 
unhappy. 

GALICYAM^, A,*^.m. an in- 
habiiant of Galllcia« 

GALKA, KI, 9. f. GALECZKA, 
KI , ff im. ball. — do wotoioauia , 
ballot. — muszkatolown , nutincg. 

GALON , A , 5. m. galoon, Kico. 

CALO.NÜ WaO , suij. V. imp. to 
irJ//f w)ih )bco. gAi( 

GALOSZ, A, s.m. GALÖSZE, 
S2ÖW, pL clogs. 

GALOWO, adv. In a gala dress. 

GALOWY, A, E, {dzien), festl- 
val day. —e suknie^ fcstival ap- 
parel. 

GALüCHA, t, s.f. petriflcd wal- 
nut {(jcoL). 

GALUSZYC , Ti , V. a. imp. And 
OGALUSZYC, to stun, to astound 
{vnlq.). . 

GAMON , lA , s.m. a niimskull , 
a dolt, a dunce. WienUnu gamon^ 
hc is a regulär numskufi. -^ GA- 
MULA. 

s. m. fem. (JAM- 
locberous man oi' blame , rcproach GALOP, 
/A 


to GAMRAT, A, 

RATKA, \,s.f. 

woman , Icclier, 

GAISBA , T , 

{from. GAMCi). 

GASXARZ, a, s.m. sts GARN- 
CARZ, pottcr. 

GA\DZIARA.Y, v./. whlp,lash, 
stlrniplcailicr. />ac koimtgavHzia- 
nf, , to !ash one soundly, to stirrup 
hini. 

GANEK , NKU , *. /^balcony. 

GA.NG , 11 , «. m. \X\d ticking of a 
watch 

GANGRENA, !fT, S.f. gangrcne, 
morliflcation. 

GAM(5, MF,, v.imp. to blame. 
Hä^j/sct/ ganili jego postfpck^ 
cvcry body blamcd his conduct 
Nie ma za co gatiic goy he cannot 
bc blanicd. Miegani^ zcs to przed- 
sigwziqly I do not disllkejour ta- 
king this dctcrminalion. 

GANICIEL, A, s.m. blamer, 
ccnsurcr. ^ GANCA. 

GAN1CIELKA, ki, s.f. a fcmale 
ccnsurer. 

GANIEBNY, A, t, descrrhig thc 
blame. = NAGANNY. 

OAP,.iA, s.m. gapcr. 

G VPIC Sl^, Pi^ siij , v.imp. to 
gapc. 

GARR, u, s.m. bunch, knob; 
2}hump, humpback. 

GA RBACIEC, ciEilj, v. n. to grow 
hunciibackod. 

GARBACfZNA, WT, s.f. crookcd- 
nrss of tJic back. 

GARBACZ, A, s.m. = GARBU!^, 
lA , a hunclibacked fellow. 

GARBARCZYK, A« s.m. Jour- 
neyman tanncr. 

GARBARKA, Kl, Syf. atanncr*s 
wlfo. 

GARBARNIA, m, s. f. tan- 
bousr. 

GARBARSKT, A, iE, ofa tanner. 

(JARBARST WO, WA, ». n. a tan- 
ner's trado. 

(;aRBATY, A, E, humpbackcd, 
hunchhackod. 

G ARBEK , DKA y S.m. a llttle 
humn. 

GARBIC, Bi^, V. imp. to crook 
thc back. — s/^, to stoop In tbe 
shouiüors. 

(;ARßMlK,A, s.m. tan, thc bark 
of the oak, ooze whilh wich tanners 
prcpare thcir ioather. 

G.I/JÜOWAC, pij?, v.imp. to 
tan. Wyyarbowac koma sK5r$, 
(vulg.)f io iasli, to liorsewliip. GAR 

GABMW ANIE, lAyS.n. tännlng 
or dressing of leather 
GARB13^, Sfftf GARBACZ. 
GARCZEK, See GARNEK. 
GARDELKO, or GARELKO, A, 
s. m. dim. of GARDLO. 
GARDEROBA, By, s.f. wardrobe. 
GARDEROBIANKA, ki, s.f. .= 
GARDEROBLVNA, ifY,s.^ walUng 
woman. 

GARDLO , LA, s.n. tbroat. ICa« 
rac gardirm , to punish eapitally. 
Przypiacic gardiem , to suffer ca- 
pital punishment Dacgardlo^ to 
lay down one's llfe. Cterpiec hol 
gardin, to hate a sore throat. 
Smiacsi^ na rair gardlOy to break 
out into a At a laughter , to latigh 
hcartily. ^rzeszczec U) ralti gtir- 
dioy to sing with füll tbroat, af füll 
Stretch. Spieirac darmn hali gar*- 
dlo{pror.)y gratiiltuus Ifft50n5ran- 
not profit. Mied surhf: qardio , trt 
bare rlry tbroat , to bc aWays thir- 
sty. Pönoac^ dtwycic hocin 7,0 
— , to collar , to take by the throal. ■- 
Nastqpic komu na — (fig,) , to. 
trample upon one, to ha%*e the. 
whip band of him^ Wydrze6 co' 
komn X gardia^ to disgorge^to 
makc pay for all. Topachnie gar- 
diem ^ it smelb tbe gaAows (pror.)«, 
viz. for such a dced yoii can be puti 
to dcatb. Na gardio wskasac^ tot 
Order to cut on^'A bead. Zakazanör 
mn to pod aardlem , be was orde>i 
red not to do it on paln of dcatb. . 
GARDLOWA(^, mtj^, r. n. to' 
bawl, to bcilow, to Tociferate. , 

G.WDLOWY, A, E, of tbe tbroat. 
Sprawa gardlowa , a criminal or^ 
rapitalcase, a hanging matter ; 2)*^ 
a buslncss of life and death. 

GARDZENFB, A, «.ni. contemp-: 
tuous trcatmcnt or conduct. =r PO- 
GARn\. 

G^VRDZIÖ , DZij , r. imp. to des- ' 
pisc, to contemn, to slight, to[ 
scorn. . 

GARDZICIEL,A, s.m. desplser,^ 
con temner , scomer. \ 

GARDZICIELKA, KI, s.f. afe-' 
male despiser. 

GARDZIEL, I, s. f. gullet, ocso- - 
phagits; S)thrcrop ofa bird. dim. ^ 
GARDZIOLKO. 

GARDZIELOWY,A, K, of the 
gullet. 

GARGARYZM,o, 8.m. garg.v 
rlsm, gargle. 

GARGARYZOWAC, zunj, r. 
imp. to gagarize, to gargle. 

GARKOWIEC, WCA, s.m. pot- 
slone , ollarls. 

GARKüCIIMA, I, s.f. cook\s 
Shop, chop-house. 

GAnKLCITMk,A,^.Yn. oneihat 

Keeps n rlinp-liouse. ^ GAR Kl - 

CHMISTRZ. 

G ARL A(;Z,A , S.m. cropcr pigron. 

GAR\/\C, NK, , v.imp. to drnw 

ne.ir with the band ; lo gatlux in 

a mass; lo chasp. — ZAGAR- 

N\(i. — si{* do czegOy to apply 

one\s seif to a tiiing, to sct 

.ca^erK vo wotk. Kto chce sbpt OAW 

ürvo« gnsp all, loseiüt f»hM 
V DM a great maoy iroiis in the 
':n. some must be neglcclcd. Gar- 
w tch pod Miebie , he gathors 
Mi under him; ris. hc wislies 
vaasti^, to subdue, tokcpp thom 
via blau Garnqc Mf do sa^ 
csyföio, U> cjjirsc a(ter honours, 
jiCD««c, lo seek i( aiuMÜDUsly. 

GAK^hCARZ , A. «.m. potter. 

GAANEK« nka, «.m. pot ditn. 
UL\£CZEK. GARGZEk. Gfir/ieüc 
ji.«iany. an carthen pot, pipkin. 
-do goioncaniaj ponidge pot, 
•nUjig-pot. Mastaivic — A', to 
« «u the pot , to haTe bnilrd mrat 
JrdonfT. Rqczkaod^hn, p<u- 

!*■./« !»•• pokcs his now ♦!Vf:ry 
■i«. Tu rieniiw jak w — m, it is 
i tek tbere as pitch. 

G^RNIEC, ?(CA, 9.m. gallon. 

ilB.MnOWAC, «UK. iMwp. 

>mm5h, to trim. 

t^RMTrß, t<, 4.r/i. ü sei of 
ki^suited lo <ach other; 2) a 
«tofclothes. 

GAHMZON, 0, «.f». garrison. 

Gifl3iC5ZEK,8ZiA,^ GARMU- 
SECZEK» ECiKAf «. m. dim. a _ poL 

^AR^^ Ci, «./: GARSTKA,Ki, 
hm. handful. — pszeninf^ «o/t , 
AyU, haudful of wlieat, salt, bran. 
{'-it4otöw^ a handful of hair. 
^ fOTMtkq iolnierzy przedsie- 
rzufi oblfsenie tej Iwierdzy^ he 
Ompled the siege of that place 
«{fc a handful of soldiers (fig.). 

GASIG, szi; f v.imp. to put ouL, 
ta ntingutsh. 

G4SI| « «aA , <.n. G^SI^TKO, 
b. gosllog. 

GVSiEMCAfCT,«./: catterplllar, 

C\SIENICZNIK,A, «.m. ichneu- 
MD-fly rsoot). 

Gj^SIORv a, 8,m. gnndor; 2) a 
«fe big-bellied bottle; 3)iidgc, 
iridge-üle. Wsadzicfjo dogtfsio» 
ia .' nut him io tbe round housc ! 

G^SK A. Kl, s, f. a littk goosc. 

GASN.^G, vK^v.n. (sald of Are), 
to be going out. 

GASMINIB = ZGAfiNIENIB, 
I,«.». tbe act of quenching, nr 
»istiBguishlng, destniction, sup- 
pfijrioiu 

G^SZCZ, u, M,m. thicket; 3) a 
thick liguor, aedlroenL 

GASZEK,a»A, i.m. dim, of 

CAcn. 

GATKA« I, ß.f, cap« head of a 
■osfarooin). 

GATKi,Tn,7)f. apair of drawrrs. 

GATUNEK, HKD, s^m. kind, 
^edes ; 3) lorl , quality. 

GATUNKOWAG, kuj^, v.imp. 
ta sort or leparato into distinct GftZ 

lerible Ulki^r! dim, GA\V^DiL\. 
Ta kobi^tn lubi gatv^dk^^ that 
woman is Tnr)* talkallve ^or is of a 
talkaliTp dlspo^lilon. (familiär in all 
ils ineaiiings). 

GAWFJDZIARKA, »^ S.f. a 
prattling woman. 

GAW^DZIC^, DZ^, v.n. tochat, 
to tattlc , to i)ratc , to prattle. 

GAWIKDZ,!, s. f, gaping crowd. 

GAWHOIV, A, 8. m. biack , a dull 
stupid man. 

OA\VRO^'I5,5iF,ciA,ff.fi. young 
black rrow. -GLl PIEO. 

GAAVROM,iA, IE, of a black 
PTOw. — nie piörn . a blarl'-r*^w's 
i<-atiier. 

r.AWROMC: Sil-;, nii- >ik, r.imiy, 
to grown stiipirl, lo gapp, to slare, 
to stand gaping in üie alr, to 
loungo , to sauntpr. 

GAZ , r , «. m. ctar. 

GAZA , ZY, ,v. /. Kau2t7. 

GAZA. *r, ■«./', p5«v. -.aiary, 

waxc''. ' 

GAZDA, V, s,f. (ven/ o W.), ia« m, 
graiigf; ; 2) raniier , peasanu 

GAZECIXRKA, ii, 8. f. a shc 
talc-bparor. 

GAZECIARSKf, a. e, of a ga- 
xett«. W'indomonr gazeciar8ka , a 
news papor intclligp.ncp. 

GAZKCI ARST WO , WA , 8. »i. Ihc 
cmplnyinent of a gazettoor ; 2) talc- 
bearing, nows spreading. 

GAZKCI ARZ , A , X. m. gazctccr 
or the cdilor of a gazette ; 2) tale- 
bearrr. 

GAZETA, TT, 8,f, GAZETKA, 
Kl, (r/<r?i.) gazplte. 

GAZOWY, A, F., madp of gauzc; 
3) of tlip gaz. 

GAZW Y, Gj\ZE\V, the »traps of 
a flau. 

GBURfA, 8,m. boor, churl, 
clowfi 

GDIROWATOSC , ci , «. f. boo- 
rish bchaviour , churlishness , 
clownlshnoss. 

(jRiriOVV\TY,A, E, boorlsh, 
churlish , clownish. 

Gi)AK , A , Ä.wi. -- GDAKANIE, 
taliling, cackling. 

GDAKAC, czi;, r.n. tochulas 
a hen. 

GDANSK, A, 8.m. Dantzick, 
igeogr.). 

GUY, cotij, when, as. Gdg czn- fc?S 5d GATUNKOWANIE, ia , s.n. 
■rtncnt, dlstrlbutton. 

GATÜNKOWY, a, e, specific. 

GAW^DA, DT, 8.f, chit-chat, 
tfUl»-latUi!,pratUe; 2; s,m. Ulkati- ni, y^ 
dg } irnfug i gdg spimgy bolh when 
we wake and wlien wr sieep. Gdg 
szU do miastii, as tliey went to 
town. 8ee KIEDY, SKORO, POD- 

cz\s. 

GDYBY, ronj, if. Gdgbgm wie- 
dsinl i**8 hgf w r/owiw, if I knew 
Ihal von wpk« at lionu». 2) Gdghg 
iiie^ l)ut for, liad it not l)fPti for. 
Gdghg nie tg^ tohg mnie zuhilo^ 
but for you or ha<l it not l)ccn for 
you, I shotild havo bren klllfd. sea 
ÄEBY, ABY, BOGDAJBY, BYLE. 

GDYRAC, RAM, t. 71. tocliid«, 
to srold, to grovrl, to grumblc 

GDYRy\CZ, A, 8,m. cliidcr, 
gnwihhr. Ulf!,pratue; 'J) s,m. UiMati- f gnwwiiT. 

taikerf abiab, ifossip. Coza I OD YZ, conj. for , l>ecaiise. 

imißgtHcfda! wbai an iato- 1 CDZIE , adv, w hcrc Gdzie /ufismoimiß gtkcfda nie- ^5fp , here aiul tiierr. Gdzh in- 
cizieL elsewlipro. 

GDZIEKOLWJEK, adr. where- 
soever, any whorc. 

GDZIEä, adr. somewherc, in 
some unknown place. 

GDZ1E2, purt. interr. where? 
but where? wliilher? Gziei {dokqd) 
Idziexz? whlther are you going. 
Gdzici jestcm? where am I? 

GEBA , BT, sj. mouth. Calq gf- 
bq^ in tbe highcst dcgree, in eve> 
ry sense of the woru. Zamknqc 
komug^bfy to stop one\s mouth; 
to riin one down with argutnent. 

GI^^BAL,A, s.w. large nioulb. 
hracj;»art, foul Jitoulhrd Mlow. 

<fPjBATY, A, 1., ha>ing a l;«rge 
mmilh , foul-mouthed, roul-snokc». 

(jF.BiNY, A, E, bclünging to 
mouth ; 2) eatable. 

Gl^G, II, ,v. m. or G?GOT, n. 
8.m. or GEGAINIE, lA ,"«.*>. ib» 
noiM» of tho <{oc<«:, c'ackli*. 

G^GAC, AV. r.r,, to car!.}« . i" 
make iioise likt a goo'^r 

G^GLfWY, A. L, noisy, bawilng, 
claniorous ; 2) who speatu wlth a 
snuffing tone. 

GEMEIN, A, 8.m. pL GEMEJ- 
NY, a soldler [nthj.) 

GENeALOGIA, 11, 8.m. genea- 
logy. =- RODOWOD. 

GENERAL, A, s.m. gcneral, 
leador, clilef. — Jezuitöu^ the ge- 
neral of the order of St.-IgnBce Lo- 
yola. — ziem Podolskich , starostc 
of Podolia. 

GEiNEVVA , T, 8. f. Geneva. Nie- 
chr^ wgrokoivaö mi^dzy Üzumem 
n Genvwq {(ig-) % J do not decide 
bclween the Pope and the prote- 
stants 

GENIALNY. a, E, of genlus, 
Miec — q zdohiosc do wteresöw^ 
to have a genlus for business. . To 
— 1/ rzlowieky he is man of genlus. 
Mgsl —a , a grcat original idea. 

GENUA, I, s.f. Gcnoa. 

GEOGNOSIA, Yi, s.f, geognosy. 

GEOGRAF, A, 8. m. geographer. 

GEOLOG , A , «. 7}i. geologist. 

GEOMETRYA, ii, «.7- gcometry, 

GIS^, MyS.[. goosc. Piora ge^i 
or g^'sie {da pisania), goose quill. 
— mor«A'a, mcrganscr, gooaaiider, 
harle, 

G^SCtC, szcz^, v.imp, lo thi- 
ckon, to inakc thick. 

G?§f:II^J, fidc. «feGESTO. 

G^SI, A, K, of a goosc Gi^si c/id(/, 
rec'iing, staggoring, tpttering galt. 
— e tapki (ri piant), silver-wced. 

GJ^SICA, CY, s.f. {abird.), 
.spoonbill. 

Gf^SL, I, s.m. a kind of guitar. 

GES.\ \C,- orGJgSTlSAri, ß^i„ ff, 
V. (I. iwp. inst. — GßSTiSiEC, 
ZG^ST.MEC':, ZSIADACSIIJ, thi- 
ckr'ii, lo grow thirk, (prop. ofli- 
cpiids). Powirtrze g^slnieje od 
iL'\lzinr()U\ the vapours «hickcu 
the air. llulion g^slnie ({oCuy^&\^^ 
br(»l\\ U\\cV^»t\s \\\ \^c\\\vi^, 

GV.STMV.t , MUv,^M.u.\a »w 
lb\cV. - «0 GIZ GPTOMIERZ,!, «.m. muKK 

ineter, inanoscope. 

GJgSTOl^, a, s.f, thickness, 
doseness. 

QJSSTWA, WT, *. (. — GIJSTWI- 
NA. thicket Wnajwi^kszSj gfstwi 
lasu , in the thlckest of the wood. 

GjgSTY, A, B thick dose.— gfrae- 
bien^ dressiDg comb. —0 sukno^ 
— y aksamit , thick cloth , velvet 
— a tngia , grzywa^ a thick fog , a 
thick mane. Ta pszenka za g^ 
«to, tbis wbeat is too thick. Alra" 
ment za ~-y, that ink is too thick. 

GESZCZlg , pres. indic of the 
Tcrb Glg^lÖ. 

GI4C, GifQ, t7.tmp. to bend, to 
Imw. 

GIBia , A , E , ben(UDg , pliable , 
flexible , limber. 

GIBKOSÖ, ci, s,f. pUancy, fle- 
xibility, limberness. 

GIELDA , DT, s. f. guild , corpo- 
ntion. 

GIELG,J9feZGIELK. 

GIEMZICi, v.a. imp. GIEMZAC, 
AL, V. contin. to itch (o(d.). see 
SWIERZBIEC. 

GIENEALOGIA, i, s.f, genealo- 
gy, pedigree. 

GIENIUSZ, s.m. genius. 

GIERMEK, NKA, «.fn. shidd- 
bearer , squire. 

GIERN Y, A, E, of aplay, belon- 
ging to a p)ay. Dom — y, gaming 
nouse. 

GIERZ, u, «. m. (a plant) , gout- 
weed. 

GIEST, u. 8.m. gesture. 

GIESTYKULACU,Ti, s.f, ge- 
aticulatioD. 

GIETKI , A , E , bcnding, pliant , 
flexible, limber, sujnple. — gal^zie, 
pliant branches. Kuglarz ten ma 
oardso — e cialo^ il is a tumbler very 
supple in the body. — a natura^ a 

Eliant temper. — i jak rfkawiczka^ 
e is as supple as a glove , he is as 
pUant as a willow. 

GI^TK0S(5,ci, 8. f. pliancyfle- 
Xlbility, limberness. 

GIEZLO, and dim: GIEZLE- 
CZKO, A, 8,n, or GIEZLKO, A, 
«• n. from GZLO (o/c/.), a shirt, 
Jacket and every Icind of children 
dress. 

GIFES, u , s. m. hllt of a sword. 

GIL, A, 8, m. (a bird,)^ bullfinch, 
redfinch. 

GILAWA, Y, 8. f. Eylau (town.). 

GIMNAZYUM, zta, 8, n. p/. 
indecL jgymnasium, school.t 

GIN AG, if^, v.itnp. to perish. 
s$e ZGIN^C^. 

GIPS , 8. m. gypsum , plaster. 

GIPSOWAC, suj?, v.imp. to 
plaster, to do over wiih plaster. 

GIPSOW Y, A, E, made of plastcr. 

GIRAFA, FT, 8. f, giraffe. 

GISER. A, 8, m. founder of prin- 
ting characters. 

GISERNIA, i, 8. f. castfaig-house, 
foundery. GITARA, IT, «.fii. guitar. 
GJZA, y, s,/, = GISELA, i , f . /: 
Mif rMgii-iHyne'sliead, oae ofttel GtJlßOKll A, II,' deep, pro- Gfi^,ci^i,f./:depth, deep- 
ness. — krajUy midland p<a\ of a 
country. Glqh or gif bokosc rzeki^ 
przepasci^ zatoki^ 8tudni^ the 
deptn , the deepness oi a river pre- 
cipicc, gulph, welL — alei, the 
f urther extremity of walk. — Icuu , 
the Center, the heart of a forest. 
Zamknql 8ie w — 1 prottTincyt , he 
has burried himself in the country. 
Spojrz nagiqb jeao systematu^ 
look at the basis of bis doctrine, or 
on what forms the groundwork of 
bis doctrines. Bog jeden zna glqh 
na8zych serc^ myslU God alone 
knowns the bottom of our hearts, 
of our thoughts. to — t pokoju^ at 
the farther end of the appartment 
Topodworze ma tyle iokciwgiqb^ 
this Square has so manv yards of 
depth. Posiadl tqnauhf do — t, 
he is thorougly master of that 
sdence. 

GLADKI , A , B , eyen, smooth , 
gilb , handsome , fine. 

GtiADKO, adv, evenly, smoothly, 

G LADKOSG , ci , «. f. eTenness , 
smoothness, glibness. 

GLADN^ti, r.n. in8L GLAD- 
NIEC, WYGLADNIEti, to become 
smooth, even, to embellish, to beau- 
tify. Od tej wody plec gladnieje^ 
that water embellishes , beautifles 
the complexlon» Gladzic powiesc^ 
opi8 , to embellish a story, a tale, 
to oorrrect its style or canvass. 

GbADYSZ, A, 5. m. a spark, 
a lady*s man; 2) a large carthen 
pot used by milkwomen In LHhua- 
nia. 

GL ADYSZKA , i , 8.f, a beauti- 
ful woman ; 2) poUsher, a polishing- 
iron or brush. 

GLADZK^, Dz^, v.tmp. to even, 
to smooth ; 2) to exterminate , to 
extirpate. 

GLADZONY, A, E, polished. — 
papter, materya^ smooth, glossy 
paper , stufT. 

GLANS , u , 8.m. lustre , bright- 
ness, gloss. 

GLANSOWAC, SDJ«, v.tmp. to 
poUsh , to bumish , to gloss. 

GLANSOWNY, A, e, bright, 

GLASIlAÖ , KAV , V. imp, to 
stroke, to. fondle. — pod brodf^ 
to strcke one's chin or beard. 

GLASKANIE , A , «. n. act of ca- 
ressing , cajolery, coaxlng. 

GLAZ , II , s. m, stone , rock ; 2) 
eye, (o/c/.). 

GtAZOWATY, A, B, stony. = 
KAMIENISTY. Ziemia—a^ siU- 
clous earth. 

GLEBA, T, 8.f, glcbe, ground, 
land. 

GL^BI A , Bi , GD^BINA == GL^ 
BIZNA,RY, 8.f, deep, depth. — 
eerca , the inmost heart , bottom 
or inward recess of the heart. 
Z glfbi 8erca , from the core of 
the hearL — tasu^ the inmost part 
of a forest ; 2) GLifBtA, background. 6L0 

Gfi^BOKO, adv. deepty, pro* 
foundly. comp, GtEBIßJ. «tip. 
NAJGL^BI£J. 

GL^BOKO$(!,ci, 8. f. deepness, 
depth , profoundness. 

GLEGOTAC, c«, TAH, v.n. to 
simmer. ==» KLEKOTAC^. 

GLEJT, u, «.m. safc-conduct. 
List glejtowy lub zelaznyy letter 
of safe conduct 

GLEJTOWACi, to glve the letter 
of safe conduct, to wait upon one. 
= ODPROWADZIÖ. 

GLIN A , KT, 8. f. Urne, clay, pot- 
ter's clay. 

GLINIANY, A , E , made of day, 
earthen. — e naczyniä^ earthen 
wäre. 

GLINIARNIA, i, 8. f. day-plL 

GLINIASTY, A, E, limy, clayey. 

GLIOWATY, A, E, 8ee GLINIA- 
STY. 

GUSTA, TT, 8. f. earth-worm ; 
maw-worm , belly-worm. 

GLOB , u , «. m. terrestrial globe. 

GLÖD , u , «. m. famine, hunger. 
Z glodu umierac^ to die with hun- 
ger , to starve. Wrzeszczec z — u, 
to cry with hunger. ümrzec z — u, 
to die with hunger, to starve. — 
bogactw^ zaszczytötv ^ the insa- 
tiable des^re of richcs, or honours, 
thirst after riches. Glöd wHka z lor 
8u ujyprowadza {prov.), hunger 
will break trough the stone walls. 
Wziqic miasto — em {og(odzic) , 
to take a town by famUie. Na ster^ 
lach zboza lezqc^ na glöd sif 
8karzyc^ to cry famine in the 
mids of plenty. 

GLODA(^,AL, A,t\a. tmp. (from 
the slavish. HLATATI), to gulph 
down , to swallow : to gnaw. Pies 
gioda kose , the dog picks a hone. 

GLODEK, DKi, 5.m. wbitlow 
grass; 2) dim. o/'GLÖD. 

GLODNY,A, E, hungr)-. 

GLODZIÖ, Dzi;, v.imp. to fa- 
mlsh, to kill with hunger. ==OGLO- 
DZIC. 

GLÖG , u, 8, m. hawthorn, white 
thom , hawthorn berry. 

GtOGOTAä or GOLGOTACi , 
OTAL, ocE , V. imp. (prop, Is said of 
the wood-grouses , eaglcsefc.)« to 
scream, toclamour.^ TOKOWAÖ, 

GtOGOWY, A , E , of hawthorn. 

GLON or GLAN or GLEN , dim. 
GLONEK, dayed ground, argil. 

GLOS , u , «. m. voice , sound ; 2) 
Speech , discoursc ; 3) vote , suffra- 
ge. — podniesCy to ralsc one's 
voice. — 8puAcic^ to lower one*s 
voice. Prosic g/o5, to beg Icavc to 
speak. — zabrac , to rise up to 
speak. To piano ^ ta skrzypca 
pifkny glo8 ma , that piano , that 
violin has a füll clear and sonorous 
voice, or \l is an harmonlous, well 
sounding violin , piano. GI08 krwi 
niewinnych wola pomst^j — 
natury möwi za tobq , the voice 
of innocent blood cries for ven- 
geance , the voice of nature 
speaks in your behalf. Zaghtszyc 
— ticsuda^ ißrzyrodzenia^ to stiff 4XJ0 6LU cma; 61 füi loMtsoMüi gU>$&w i tofjnf-[— f , he has a good bead, Is a shal- 

jtfcie ^sy byly za nim^ be * - - • 

orrled It by tbe majority of votes, 

X w» carried unanimously. Gtos 

/fmsechny möivi za nim^ be bas 

te pubUc voice in bis favour, eve- 

.7 body is for bim. Glos /tidu, gto9 

ksy^ the voice of tbe people is tbe 

*Dicc ofGod. 

GtOSlO, szQ, v.imp, topro- 
düD^ to announce, to publisb. 

GLOSIGIEL, 1, a. m. prödaimer, 
^lisber. 

GLOSKA, KI, a./. letter, cbarac- 
r. 

ÜLO^NIA, 1, a. /: glotüs {anat.). 

GLOSNO, odr. loudly. 

GtO^NOSC. ci. s, f. loudiiess. 

GLOS?iY, A, E, loud; 2) famous, 
■torious. 

GLOSOWAC, svj^, v.tmp. to 
Wf. — tajemnie , to ballot 

GLOWA, WY, a. /. bcad ; 2) bead. 
difcf, Chief tain, leader. — familii^ 
diff of a ramily. — cii/(ni , ioaf of 
Vpr. Trupiaglowa^ deatb*s bead, 
ifaril of a dead man. Przodek glO' 
ay, foreheacL Tyl glowy^ occiput 
sr the hinder part of tbe bead. 
Giersch glowy^ top or crown of 
%t bead. Tfljra giowa^ a clever 
ktlow. if a o/<; to glowie , be Is a 
wy clever man. Skinqc — {f , to 
«xL ifi>c 50 lat na glowte^ to 
kafe fifty years ou one's bead. Miec 
äoitrze umeblowanq — f , to iiave 
»e*s Upper rooms well furnished 
/am.). Zodkrytq giowq, bare- 
kaded. Od stöp do (jiöw^ from top 
td toe , cap-a-pee. Aa giow^ pobic 
kirprzyjaciela^ to rout or discom- 
b &e eiiemy*s anny. U' gloio^ za- 
'kodsie^ not to iuiow which way 
V) tum onc's seif« to be puzzled to 
dfath. G4otva mnie 60/1, I have a 
tead-acbe, megrim. yiech ciq glo' 
va nie boli^ don't troublo yuurself 
iboul that. A'a co glowq hie o scia- 
if , fiiurti glouq nie przebijesz^ 
rae had as well beat one's bead 
igalnst the wall , tbis is sH-imming 
^ainsi the stream. Ma troch^ 
tc f7(ou7(e, be is a little tipsy. To 
mi nigdy nie przyszlo do ghwy, 
it never came into niy bcad. Przy' 
tzio dogiowyy the fancy toolc htm 
or he toolc it into bis bead. Zu* 
wrac€LC komu glow^^ to break 
nr splU one*s bead about a tbing. 
Lamac sobie ghwf, to put one*s 
braios upon tbe raclL. Zaprzqtac 
tobie giow^ glupstivami^ to fiil 
one's bead with silly things. Zmyc 
komu glotüf^ to snub, cbide or 
rebuke one soundly, to give bim a 
sbarp reprimand. Co glowa to ro- 
zum , so many nicn so many minds. 
Mqdrii glowie dose na slowic 
(prr.) , a word to tbe wlse. Ta 
kobieta zawröcila mu glowf^ that 
woman has turncd bis bcad ov 
brains. Krfci mi sif w — »e, niy 
bead turns round or is glddy. Nad- 
Miawic — y za kogos^ to expose 
one's own iife, to scrvc one. Idzie tu o low brabis. — a kapusly^ a cab- 
bage. 

GtOWACIEC,iAL, lEJB, (sald 
of cabbages and otbers lettices), to 
bead, to cabbage, to grow to 
a round bead. 

GtOWACZ, A« a.m. {afish.), 
bullbead. 

GLOWCZASTY := GLOWIA- 
STY, A, E, big-beaded. 

GLOWI, A,E,oftbe bead. 

GLOWICA , Y, 8, f, pate, nodlc. 
Masz — ^ zanadto tioardtf xfam,)^ 
von* ve a noddle that*s a littic of 
tbe thickest. 2} — szpady^ pom- 
mel , hilt of one's sword. 

GLOWlE^KA,Kr, a./. quenchcd 
firebrand; 2) {ajfilant,)^ seir-hcal. 
— t czerwone (a plant.) , golden- 
rod. 

GtOWINA , T, 8. f. = GtOWI- 
ZNA , patc. 

GLO VVIZN A, NT, 8. f. pate, nod- 
dle , costard ; 2) bead of a bog or 
of a wild boar , pressed bog*s bead, 
brawn. 

GLÖWKA= GLÖWECZKA, ei, 
8, f. dim, little bead. — czosnku^ 
a clove of garück. 2) Zmijowa 

?'löwka {aplant,)^ viper*s bugloss. 
Vt/i/i/m, cicl^ca glöwka ^ Ifsser 
snapdragon , (hoL). — do pozloly^ 
a good piecc of licad. 

GLÜVVMA, I, a./: firebrand. 

GLOWNlE,adv. cbicfly, prin- 
cipallv. 

GLÖWNY, A, E, Chief, main, 
phncipal. 

GLOWOLOMNY, a, E, very 
dirficuit. To probletnat — y, or 
i8tna iamiglowka^ ihal problcm 
is a complete puzzle brain. 

GLOZA, Y, 8,f, gloss, commcnt. 
Lepsza uloza niz tcxt , tbe com- 
mcntary Is better than tbe texL 

GLUCH , A , a. m. contempt. onc 
who is doafish or dull bearing. 

GLUCHN^O, Ki{,v.n. togrow 
deaf. 

GLUCHO, adv, dcafly, b) a bol- 
low voice; silently, in a dull manner. 
Grzmt glucho^ tbe thunder ma- 
kcs a duU or bollow voice.ZamAvK^c 
drzwi na — 0, to condemn, to wall 
up a door or' window. Glucho 
w lesiCy momful and gloomy silence 
of tbe forcsts. Glucho t6m , tbere 
is not a word spoken about it. 

GLL'CHONI£MY,A, E, deaf and 
dumb. 

GLUCHOTA,TT, 8. f. deafness. 
=GLUCHO$(i. 

GLLCHY, A, E, deaf; 2) hoUow; 
3) dreary, disnial , gloomy. — mt7- 
czenie , a gloomy silence. Najbar- 
dz\e) gluchy ten kto nie chce a/y- 
szecy nöne are so deaf as tliose 
that will not bear. Möwjemuotem 
.1 uda ze z tij 8trony gluchy^ wben 
iliey talk to bim about that, bc 
won*t bear, or be does not bear of 
that sidc. — y glos , a bollow voice. 
Gluclia wiese biega^ itiswbispc- 
red about. gluche knowania^ sec- woj(^ —ff your he^tJ Isatlret pracüces , uoderhaad deaUngs. \ 
.¥a dobref'--f^ ma pusf^ ' priry MUunptZm ^ GtXJKKi , A, AL , V. n. to nimble , 
to grumble. )V brzuchu gtuka^ 
my bclly grumbles. 

GLUKAME, a, 8. f. grumbling. 
— e, or burczenie w kiszkach^ 
tbe rumbling of tbe intestlnes. 

GLUPAWY, A, E, silly, simple 
foolish , dottisb , sottish. 

GLUPI , A , E , stupid, nonsensi« 
cal. On glupie zwierze^ he is a 
silly or foolish creaturc , a foolish 
blockhead. = a ksiqzka, a silly 
book. A toz trzeba byc — im azeby 
etc. whO' tbe deucc could bc sucb 
an ass or such a fool as etc. Ghtpi 
choc z^by wybterz {prov.) , ne 
is so stupid that onc can make 
nothing of bim. Chytro — i , a cun- 
ning dog , a notable blade. Chytro 
^iit , a cunning gipsy. Otoz mi 
— ia odpowtedz^ that is a very 
silly, a very nonscnsical answer. 

GLÜPIEC, PCA, a. m. doU, 
blockliead, dunce, a ninny, an 
oaf. 

GLUPIEd, piEJi{, v.n. to lieco« 
me stupid. 

GLL'PIÜTKI = GLUPIÜTEl^KI, 
A , E , blockheadcd in tbe bighest 
degree. 

GLLPKA, I, a.m. a silly wo- 
man , a simpleton (fam.). 

GLUPOTA,TY, 8. f. imbcdllty, 
idiocy. 

GtLPSTWO, WA, a. n. blocWsh- 
ness, stupidity, folly, nonsense, 
stuff, trash. GUtpstwo iego prze» 
chodzi pojfcie^ this man^s silliness, 
stupidity is extreme. Zrobii wiel* 
kie — o , he did a stupid tbing , a 
very stupid tbing, an cgregiously 
stupid thing. Otoz — 0/ wbat a 
piece of stupidity ! Same — a ple^ 
de , he talks nothing but nonsense. 
i'roiles sobie jakies — i« ... , 'ils 
folly in you to imagine that 
Trudnisif — ami^ he minds not- 
hing but triffles. Gadac gtupstwa 
przy kobietach jest rzecz niego^ 
dna uczciwego czlowieka^ it is 
unbecoming a genteiman, to use 
indecent language in prcscnce of a 
woman. 

GLUPTAS,A, s.m. silly, foo* 
lisb. 

GLUSZEC, 8ZCA, s.m. wood 
grouse. 

GLUSZEK , szKA, a. m. one doli 
of bearing (fam.). 

GLUSZYC^ , szi; , v. imp. to dei- 
fen , to stun ; 2) (sald of plants) , 
to hinder from growlh, to stun. 
OGtüSZYC, ZAGLUSZY(i,ZGtU- 
SZY(^. Hukdzialuluszy^ tlienoise 
of tbe cannon dca/ens or stuns one. 
Zagluszyli nas milosnemi toy* 
krzykniiamiy they stun us with 
their amorous whinings. Kqkole 
gluszq zboze^ wccds chokc up tbe 
corn. Zagluszyc w sobie skargi^ 
weslchnienia^ porywy gniewu^ to 
sniotbcr one*s complaiuts, sighs, 
resentment. 

GLUT, A, s.m. and p(« GLUTX^ 49 QNI 

GMASZYSTY, A, B, colossal, 

vasi {little used). 

GMATWAC, WAM, «.imp. to 
rumple , to crumple ; 3) to eouiroll, 
to confound , to perplex. 

GMATWANINA, NT, i.f. mln« 

f;le-inangle| mcdley; confusion, 
Dtricacy. 

GMEUAC, rav, v,n. to Tumble, 
to gramble. Gmerajqc w szafie , 

Eorozrzucales moja uielizn^j you 
ave turncd Uiat lincn up sidc 
down, wiüi your rummaging in niv 
press. Gmerali mi wc wszyslkich 
papierach^ thcy rummagcclall my 
papors. 

GMERACZ,A. s,tn, searcher, 
pricr , busy inquirer. 

GMERAME , a , «. ?i. a minule , 
investigation , scarcb {viily.). ^ 
SZPERAME. 

GMIN, u, s. m. common peoplc, 
populacc. ^ LUD, MOTLOCH , 
GAWIEDZ. Gmin burzy sif ^ thc 
mob is up. liozrzuctc iciesci po- 
mifdzy — , to spread a rcport 
among tbe populace, mob. Nßj- 
podlejsi a — ii, the drcgs, tbe 
scum of tbe populace. Wieluz to 
pogardza gminem a sami podlej' 
si odeii! how many pcopic despisc 
tbe vulgär, and yct arc tbemselvcs 
vulgär. 

GMINA, ifT, 8, f. Community, 
vllUgc. 

GulN\OSC,av «./*. vulgarity, 
rustidty. 

GMI\N Y, A , E , populär, plebe- 
iao; 2) vulgär , niean , low. 

GMIXOWLADN Y, A , e , demo- 
cratical. 

GMLNOWtiADZTWO, wa, s. u. 
4emocracy. 

GNAC , Af. , fUt. iEME Or GONI. 

» WYGNACi, to run afler, to pur- 
sue , to lead , to carry. Gnac by- 
dlo na rzezj to lead troops to 
be butchcred. Gnac, tnjynuc niC' 
przyjaciol^ to drive ihe cnoniy be- 
lore one, to drive theni of llie licld. 

GNAT, A, s. nu bone. dim. GN A- 
ÜK. . 

GN^BIC, Dii;, V. i'mp. to bcar 
down , to opprcss , to crush. 

GNIADY, A, E, bay. — A*oh, bay 

Jorse; Ciemuoyniaiiy, brown bay. 
asnogniady w jablka^ brigbt 
dappled bay. 

GKIAZDO, DA, 5.n. GMAZDE- 
CZKO , KA , dim. nest ; 2) brecd , 
litter, — szczeniqt^ai lilter of pup- 
plcs. Pies dobrcgo gniazda , mas- 
tlfT of a güod brccd. Szukac 
gniazd^ to find a nrst. Gniazdo 
winne , pUvne de. , kcs of winc , 
dregs of beer de. Zjedncyo — a. 
at onc brood . at one sitiiug. Gate 
aniazdo Ikna warte, all tbat 
Brecd Is good for nothing. Tc dica 
ptaazki zjednego — «, thcse two 
mrds arc of tbe sanie brood. 

GMC , jfr , r. n. to rot , lo moul- 
der,to putrify. 

GNICIE , A , «. n. act of rotting, 
7\Ditones, putrefaction, 

J^riS^J"^' */ nJL ItobQ idle , to do nothing from in- 

€rj\iißcfs^, Ag ^m,pe4ictilari8. 'dolencc. Ön nikczemnw 0nu«nte- GNIEää, GNioT^, V. tmp. to 
press, to pinch. Jef^ trzewik mniV 
gniecie , thls shoe pinchcs me ; 2} 
— ctVi^to , to knead tbe dougb. 

GNIEW, u, «.m. anger, wrath, 
indlgoation. 

GNIEWaC, wam, r.f mp. to 
make angry, to provoke , to irri- 
täte. — sif , to grow angry. — «i^ 
na kogo , to be angry witb one. 

GNrEWAME,A,«.n. anger. 

GMEWLIWIE, adv. angrily. 

GMEWUWOSÜ, a, «./. dlspo- 
silinn to anger. 

GNIEWLIWY, A. E, rholeric, 
irasciblo. 

GME\V\Y, A« E, passionalc, 
basty, coleric. — e morzc, an an- 
gry sea , raging sca. —-y Bog, or 
gniew Bozy^ tlie wrath ofGod. 
Ojciec — 1/, an exaspcratc fnther. 
Wiatry — e?, the furious winds. 

GNIEWOSZ,A, s,m. a coleric 
man, of an irascible (emper. 

GNIE2d2E.ME SI^, ia, s,n. 
act of ncstling, brouding timc, 
sitting. 

GM^ZDZK^ SIS, Dt^sm, r. 
i'mp. to build nests , to brecd. Jd- 
skoiki gniezdzq «t^ tv kominach , 
w oknach etc, swallows nestle, 
build their nests in chinmeys, Win- 
dows etc. Gdzie to tez niota .v/f 
gniezdzi? where will virlue nestle, 
takc up its abode at last? Zbrih- 
dma gniezdzi $i^ w tem domu^ 
the crime jias found a good nest 
in that house. 

GMLIZNA, NY, «./. rollcnncss, 
putrefaction. 

GMLKA , KI, s.f. rotlr'ii pcar. 

GNILOSä, ci, s.f, puln'faclioii. 
=-ZGMLüS(':. 

GMOTi^, p/rv. of (;mes(':. 

GMOTl'iiC, TKA, .s'. III. a kii!(i of 
cako; 2) fig. a slngj(isli pr;rM»i:, a 
loilercr. 

G.NOJ, i ., if.m. düng, niuimri': 
filtli , nastinoss. Wyuirst: {pinj zr 
stajm, to taki> tlic (Iiim^ o'/-ii)iick 
of a stabil'. — gnai n>\\ «iiinj;, 
muck fattens luiui. — kun^ki ^ kn»- 
U'i, horse düng, cow dunp. Slur 
rozscii'lar =-^ , U) sprcail dun«;, to 
düng. Jama — u, a <lunK-iioI<-. hr- 
pa — «. ^ GN'OJOVVISKO, «Imig- , 
hill, muck-hill. l'mrzec na sk'i, 
to die in a dilcii. 

GNOK' , Jij , V. imp, to düng , to 
manurc; 2) to p^o.neratc pusor mat- 
ter. — .?/f , to suppurate. Jhtna zn- 
czynajffcd .si^ gnuic, a wounJ 
wliich is heglniiiiig to suppurate. 

GNOJKK, JKA, s.nu stiiikin^ : 
2) /ig. idle , a lazv-bonus. 

GNOJK A , Kl , 's. f. muckfly. 

GNOJMCA, cv, s.f. dung-vard. 

GNOJNY -= GNÜJSTY, a, e, 
murkv, nasty, fillhv. 

GNÜJ0\V1SK0,KA, s.u. dun- dun;;y »hin. r.NUI^ME, ar/(/. sloilifully, slug- 
gishly. 

GNL'SMEC , NiEJ?, r. n. to giow 
sluthful, to lounge, to live in sloth, POP 

j^, be does notliing but loiter. — 
w arzechu^ iv hidtajslivie , to 
walTow in sin, idlencss, indoUiicei 
or sluggishpcs. 

GNUSNIK,A, 3.«}. sluggard, 
loungcr. 

GNlj$NOä(^, a, 9. f. sluggisiicss, 
sloth. 

GNUäNY, A, E, sluggisb , .slothr 
ful. 

GNYP , A , s.m. shücniaker'o 
paring knife , clasp-knifc. 

GOCKI , A , E , = GOTVCKI , a , 
E, güthic. 

(TODLO, hk , s. fi. Symbol , mot- 
to , devicc , badge. 

GODME, adv. worthily, in a 
dignified manner. 

GOD.\OS(i, CI, 5./". wurlhiness, 
excellenco , dlgnity ; 2) high rank , 
elevated Station. 

GODiN Y, A, E, worthy, doservjiig. 
= G0DZ1E>. Gzci—czloaieky a 
worthy, honest man. — urz{'dnik^ 
a wortiiy, upright magistrato. — 
zazdrosciy worthy of cn^y. — 
wiary, dcsiTving of credjt , rrrdi- 
tablc. To godne jcgo , th^t's Ii|wc 
him. Tauagroda — ajcgo pracy, 
tbat Is a fit reward for bis labour>.' 
Nie — tt'tViry, be does not deser>u 
to be crediled. 

GODOWANIE, A, 5.71. act of 
feasting. nee GODY. 

GODOWAC, Di:ji;^r.n. to foast, 
to banquct , to revcl. t}u citfgle gu- 
ditje, he docb nothing but ban(|U(>:, 
fra.st, junkct. — z przyjaciolini , 
to enterlüin , tu make merry, lo 
rrgalc onr's friciuU». ^'a lern w.r.vr- 
hi guduicanti przrz czlcry dni, 
at that uiarriagc thcy danccd, foas- 
t(>d, and made mnrr>' during four 
'J.iys. {Uttlf used.) 

GODY, i>uw, pL feast, banquct, 
oiitcrtainment. — wesclnc^ niar- 
riuRo fcast/, 2) christmas holidays. 

GODZIC , üz^ , V. imp. to bring 
to an ugreenn^nt, to reconcile; 2; 
to hire , to make a bargain *, 3) — 
na CO , to aim at a thing , to havi^ a 
dcsign lipon it. — na czyje zyci'J , 
to s<^ek or to attcmpt a man's lifo. 
- - CZYIIAC^. — «/f z kirn , to comr 
to an a(;rccnirnt with onc; to maki 
a bargain \vith hini. Godzisif^ it 
is pcrmittcd , it is lawful. Godzic 
poroznione o-soby ^ to roconcil«^, 
to make fricnds again , to rcunitc. 
See PÜGODZIC. Un do irszyslkir- 
go si^ godzi or zgodzi^ przyda 
is'if , that man is fit forevei^' thing. 
Sa nie sif nie — , is fit for no- 
thing. 

GüDZICIEL,A, *. m. reconcilcr, 
peacc-inaker. fem. GODZICIELKA. 

GOnzlE\ , see GODiNY. 

GODZINA, NY, s.f. hour. Klöra 
ljodziu<i?yvUaii o'clock is \t?Piqta, 
it is five o*clock. Pol da drugiej , 
it is Italf-an-hour past onc, it is 
half past one; Drtiga 6i7a, tlio 
clock lias Struck two. piqtej ra* 
uo , ivieczorem , at five o*clock In 
thc morning, in the evening. 
drugiej po poludniu, at two o' 
cVocK \ti Ui« aSVfii-iMMiu B^dq tarn GOE. 

sfodfMf , I wiu b« ifaere wlthln 
'- - or In an honr's (ime. Dia 
drstpi tamykaja o trj 
■nf «i>T, how coma Ibe dorn I« 
i*Mt M bli Urne o'd«y? Co go- 
, al «>ei7 bour. kaidfy 
tx. all taoun. — a xotehodu i 
vtadu itonca, tbe Urne rA ihe 
ad MUlDg ofllM nin. Oklo- 
! tarn 6fcfsiMi? il whal 

r hour will you be lh«rc? 

•Aamt dfjatro na [; — r , I shall 
nct yMito-morrow.at itiii hour. 
' siidff — f dnia i nn», a( all 
~n oT Ibe day and nigtil. Sn- 
triyf — f, 10 lix'an bour ur 
st vbitcat uiiUtiee lif tt niii'f 
■ fiiltr], be hu appoinlrd tosrn 
kx fiie, G(iy przyjdsie or k-i^- GON 

GOLGOTAC, otal, occe, or 
OCM , lo |ia1>li> (like a lurkcy). 
GOUllRODAiDi,*.m. shiver, 

GOLlC,tt,D.tmp. toshave. Go- 
lir si'f , to shavc oae't »l(. Ktizuc 
tiehie — to gel onc's seir sbaml. 
— bei brzylicy, lo Oci-w , lo llay, 
to skln. A'i# sairzymtij «t'f icfr; T Im bour !■ arrived or Struck. •L ^— y kapianikie, canoniul 

SCnZINKl, KEi. pL (fftn. nf 
BZIK A , Icsser boura ; 3) a «im- 
■ praycr book , a primra. ßo- 
>ta' pieknir opruii-nr, ll)is 
TXrbnok I* icry npallybflunil. 
OODZINNY, A , E, houriy. iOyo- 
le naboitnttwo , prayen of GODZIWY,;! 1, la»rul, pcnnit rOGRABIA, I, i.m. prortncUI 

lilf lold.). 

eOlC , tTi,f. imp, to tipat. 

GOJENIE, u, Ji.n. hra11n|{. 

GOLA, I. «./• anopen cnutilry, 
ntn 9«iiDd, dewrt = IIAL, 
ÜLE. 

GOt.\B.cui. t.m. GOLABEK 
=<iOL\BECZ¥.K . RA , czKA, if/pn. 
iHt.pIgeon. Cotqbjtu'nk (ilsi- 
>;. , stock dove or «ood pigi on. — 
nyicar-x , rlng-doTc. I'iinzl'l 
', plgeon-ple. Sin-y lak—b, 
td man, grey-bPinl. Chre aby 
K pirrsona goi^bie (lo gflnj trfn- 
jiniljf (imro.), brpxpecl« alnr- 
MBf lo arop Inlo hlB mouih, hr 
ipnu that fortuiic will cnnio 
HMiinK to hlm. 

GOLI£Bl,*,E, ofadovf, ofa 
Ļon- 

COL^IC.A,i:t, «./. tien-plK<M>n. 

GOt^RNIK.A, «.m. dm-LTot, 
terhuuM , plgeifohoiue. 

GOLEC,u:x,«.ni. anakniman. 

COLEC.AL, EJB, r.n.fmn. in 
päd o(T, 10 become niked or balil, 
UfTOW IMor. 

GOLEN, iA, n.m. shiD, ihin- 
baw, shank. 

GOLE.MK, lA.i.ii. shavlDR. 

GOLENIKC, i<u,ii.ni. a no\\re. 
ip««n faom. 

GOLENrOWY, A, F. or (h« shin. 

GOLF.i;,(.m.Buir. 

GOLGOTA, T. s.f. [Qtogr.). 
Waurloo j««( Golgolq lisftiejsze- 
go irirlru, Waterloo ti GolgoUM of , down-rlRhl spunglnu-twin«. 

r.OLIZ>iA,M, t.f. nakrdnras; 
2 IHiviTlv, iiilücrv wrctrhedniss. 
' c:()LKÄ . 1 , .1. /. B Und oi <rli. K 
irllbciul airiis; 3j miMir ; 3#niil>ri'- 
vp; :t; anr. bir bomu mgiifJiF, 
lollu«, lowblpuponibPbamlnrk.' 

GOL\\C, Nt, v.pr/. In sirikc 
iati. iUiUi'il youifn/if poiitAM, 
he Hlnieb liini witli bi-t flal lipon 

leear; J) to gtilp, tu ipiaff, to 

rallnn. (Mnql kiehisek icödki , 

; swallowfil a glass of branüy. 

GOLO.ritJi-. nakedly. 

G0L0LED2, ZI, l.f. gtHcd 

CÖLOTA, T. l.f. HOtOTA, 
GOI.IZ\A . a poor «rctch, nilMry. 

r,0LO\ViS,*, *.m. al>farJk-s» 
youlh Y..W1.1. 

COLrCHNY^GOLUSIESKI^- 
GOLUTESKI , a . e , Mark-nakvd. 

COr.Y.A. K. nakPii, bare; 3} 
poor. Z gntif gimcq , harr-lina<l''il. 
l'-id ijuli-m niehem, in lln^opiMi 
air, (/o((! ifiany, bare walls. 
Goiy ytk iioifty tarecki , |>oor as 
Job. 

GOtTSZ, A. «.m. a poor man, 
pilK.irllr. 

fiOMOf,KÄ,i,«.^ ncw rlicc-sc. 

GOMOLV, A, E, dull-cüRP, GOR CS 

GONIEC, itCA, f. m. [orerunncr , 
lllrbinijrr, rourier. 

GOMEME, IA, i.n. ruiuilnE. 

GO-MOSY-GNANY, a, e, pui- 
sued, 2) — Y.ECO, «.Kl. (apfutf) , 
prUon-Itars, banicra. 

GOMTWA, WT, i.{. nee, 

CONT,u,«.>n. ahlngle. 

GONTAL,*,(.m. (hlij)^-natl. 

GOPLO, A, «. n. Gojria (yrogr.). 
a lake nrarlhc lovn Gnocn, (lu* 
Holand.) 

GUIIA, IT, t.(. Diountaln; 3) 
L'pporfloor. A'a yörst, on Ibctop 
of a inuuntajn. abovc-, on bigli, 
up siain. Vigüri;, up, iipward^. GOMONKisi^. it.r.r^ripr. i 
oiilenil . lo dhputc , to wranulr. 
GON, r, «. ni. biiniine, piiriiiin| GONCIARZ, A, ».m. shlnglc- 

GOS'CZY,A,F, ruTinlng aflcr, 
pursiiint;. Liil ifORcSj;, Warrant or 
caplinn. Pi'rf gonr3y,hunlint[dng, 

GOXJf^, MC, f. (fflp. ID run aflT, 
in piirsui', tobuiii, tüdia»-. (Islii- 
Ikami goni, lir ni'arly spi'nl bis 
riirtunr, thcrr rcmaiiis vcryliltlr 
Irtt bim. Gtmic sa nieprsyjane- 
l'tn, zlnrizi*jem, lo iiumiK! ttm 
cimeiny, thlew». Fien — r sU'iVrji^- 
iif, tlic dog pui'stK's Ihn game. — 
;ii urzeilum , sa ilonlnjuiinlii-itn , 
In stand or put up Tor an ohicc , a 
cllRnlty. Czij rhresz gi/nic konin 
lirojrynzm'iim? wlllyonrnnyoiir 
horw agilnil mini?? — dophrine- 
Hill ,io run ai tliR ring, —"iia iMre, 
to break a Innci: or to figbt drspc- 
rairly, bryond intaauri;, In good rKhand. Z görq, upwards, over a 
JeOnlie numlwr, Duiieicif ezer- 
ajrh ziotuch z ydrtf , two hun- 
1 ,„.i n.frf iiutais. (Mccvwüi 
ironlsc mounialns of 
largc prninisrs. G6- 
ru z görq lif iittt zrjdiit, aU 
czloiviek z rzlotüii-kiemtif trj' 
lizie (prov.), Tricnds niay mcet, 
bul mounlains never greet, CAorO- 
ha ligla ailno, Itcz przyrodxenie 
i(':/('''' gi>rf , ibc drseate «ai vlo- 
Iriit liut nalurc got Ihc upper band. 
Gorqt\ti*i, aar uwn haveuppw, 
(ir advantagc , or ihc bist oi n In tMtijInn My ziijmwwdzlanhiii 

Crxyjrmnoxaami , 1 irai eiijcdof 
y antiripatlon , Ibc plcatum Ibal 

GOR^CO, adv. hol, Ultvcr} . =ui>a£. 

■plomirrztt, 
nnünmimr itidlralGs twenty 
(Irgn-rs of bcal, or the licat U 
twuiuy üpgrecs by th«mi'iiin't«r. Za 
goniiii, in llip »cry farl. Gorqeo 

'-' '•) W(HM>, tbc bullGti leU 

m (bat batik. Gonico fcf- 
p-iiiy. 'pmr. ' , be tt füll of gan 
powdrr, bp catrhi>s firt> bi au In- 
atant. — morffimif, inprayioGod 
U'r\rtttly. — irziifl lif z-i lo, ha 
appll<-s lo il H'ilh «aKomi-ss. 

GOH.M'.Y, X, r-, bat, ardiHit, 
flrry, vrlK-niciit. Zktpac kof/O na 
gnrrri'if m uczynku , lo catch oiir in 
th<> Fact. 

GOlt.'VCZXA. II, s.f. bot or 
burnlngti>vrr;rhot~triii|H!n>dnian; 
3) raviiig lli. Gntlne ink z gorQ- 
czki,' tu ravL', to laik at randam. 
Ityr ir ganjrzie , Ici bt in afin'er, 
tohavi>anagiic. Ti'tjnrokii — igru- 
»iiitj , lUe. ti-wT hns liwn Tery rife 
Ihis ypar. I'nzhyl $ie — J, hcbai 
got rid of bis Irwr. Mlctzna , iol- 
ctoira —II, xtMt fci« , -vflte« 64 GOR algulsh. Pora roku — a, season 
that produces fo.vcrs. 

GORAL, A, s.m, mountaineer, 
highlander. fem, GORALKA. 

GORALEK, LEA, s. m, rock 
btdger. 

GORCZYCA, CT, 8,f, mustard. 

GORCZYCZNIK,A, s,m. hedge- 
mostard. 

GOREC, JQ, v,n, to burn, to 
flame , to blaic. »= GORZEC. 

GÖRKA, I, 8. f. a hill. dim. of 

GORLI WIE , adv, zealously, fer- 
Tently, ardently. 

GORLIWIEG, WCA, 8. m. zealot 

GORLIWO^C , ci , «. f. zeal, ar- 
dour. Corliioosc o du8z sbawie' 
fii>, otmarf, o 8luzb^ boiq^ o 
oltarze , zeai for tbe salvadon of 
souls, for rdigion, for thc servicc 
of God, for tbe altars. Kazdy pod 
pozorem — t kr^ije 8wq dwnf^ 
CTery one , under an appearance of 
leal, bides bis ambition. Nieba" 
ezna^ Hepa — te, indiscret, blind 
Bcal. 

GORUWYf A, B^ lealous, 
ardenL 

GORNICA , T, 8. f, a loin of ?eal 
er of beef. 

GORNiCTWO, WA, 8,n. wor- 
king of mincs , scIence of mining. 

GORNICZY, A , B , belonging to 
tbe working of inincs. 

GORNIIC, Aj s.m. miner. 

GÖRNO-GORx\IE,ac/ü. loftUy, 
itibllmely; GORNOCHCIWIE, am- 
Mtiously. GORNOGLUPIO, em- 
pbatlcally and senselcssly. 

GÖRNO^, ci, 8. f. loftiness, 
sobltmity. Longin napisal traktat 
o gömosci^ Longinus wrote a trea- 
tise on sublime. 

GÖRNY, A, E, Upper, upland. — 
Szlqsk, Upper SHcsia. ■■= kraina^ 
hlgbland, mountainous country; 
3) lofty, sublime, elevated. — slyl^ 
sublime style. — geniusz , a subli- 
me, an elevated geuius. VV tym 
po8t^ku jest cos görnego t ra- 
zem szlachetnego , üiere is some- 
tbing noble and elevated in tbat 
action. 

GOROWAC, RüJ?, V. n. to over- 
look , to command , to culminate. 
Waroumia gorujqca nad mia- 
item, a strongboid that commands 
tbe town; 2) to predomiuatc, to 
bave and ascendency over one. 

GOROWANIE, A, 8.n. ascen- 
dency. {astron,) culminatlon. 

GÖRS, u, 8. m. bosom, tbe shape, 
tbe breast and tbe neck of a woman. 
Ma pifkny — , she has beautiful , 
fine, slender sbape, sbe has a beau- 
tiful breast Ma — nazbyt pei» 
ny, sbe is too füll breasted. Piaski 
— , aflat breast. 

GORSET, u, 8. m. bodlce, stays. 

GORSOWAC SI^, t?. nr. coniin. 
to uncover tbe breast. Niepowin- 
nahysif (o/r», tbat woman ougbt 
not to uncover her breast so. 

GORSZi\CY, A, B, scandaüiingf 
gfrJjjg offence. COK 

^ ZGORSZEÖ, to grow worse and 
worse, to decay. Jego interesa 
codziennie gorszcjq^ bis affalrs 
grow worse and worse every day. 
St(in jego choroby gorszeje , bis 
lllncss gcts worse. 

GOasZE, A, E, comp, of ZLY, 
worse. Co gorsza , wbat Is worse. 
To wino gorsze od tamtego , tbls 
wine is still worse than tbe first. 
Z dwojgazlego wybierajmy mniej 
gorsze^ of two evils we should 
cbosc thc Icast Lekarstwo gorsze 
niz choroba , tbe remedy is worse 
than the disease. 

GORSZYC, szi;, V. tmp. to 
make worse, 2) tooffend against 
good manners. , to set a bad exam- 
ple , to scandalize. — siq , to take 
offence at , to get scandalized. dty- 
ciem tioojem gorszq sx^ wszyscy, 
your life scandalizes every body. 
Onsif gorszy ladaczem, be is 
offended at every thing. Taktpo- 
9t^pek nie daroxoany i kazdy 
uczcitüy czlowiek nim sif gorszy. 
tbere is no excusing such an action, 
and every man of bonour must be 
shocked at it 

GORSZYCIEL, A , «. m. one tbat 
givcs offence by a scandalous action. 

GORYCZ, Y, 8. f. bitterncss. 

GORYCZKA, KI, 8. f. genüan, 
(a plant.). 

GORCZYCZNIK, a, s.m. (bot.), 
pcucedanum , hogVfennll. 

GORZALCZAaNY, A,E, ofbrandy. 

GORZALKA , Kl , s. f. brandy, 
Whisky; dimin. GORZALECZKA, 
iyS.f. Word of endearment, dear, 
sweet brandy ! GORZALCZYSKO , 
A , 8. n. a nasty, nauseous brandy. 

GORZEC^, AL, GORE , V. n. imp. 
Oto dorn göre , tbere is a bouse on 
fire,flames, burning. Dotknij si^ 
jegorfki^ patrz jakaoreje, feel 
bis bands they are all in fire.s= 
PLON^d PALiC SIE. Gorejf nie- 
cierpHwosciq oglqdania ctebie^ 
1 am impatient to see you again. 

GORZEJ, adv. worse. Coraz 
gorzej , worse <ind worse. 

GORZELNIA, ly s. f. disüllery, 
stillatory. 

GORZELNIK , A , ff. m. distlller 
of brandy. 

GORZKAWY, A, B, somewbat 
bitler. 

• GORZKI, A, IE, bitler. To norz- 
kiey that tastes bitler, bas a bitter 
taste. Miec — t smak tv gfbie, to 
bave a bitter taste In the moutb. 
Co dla ust gorzkie , dla brzucha 
shdkie {pozyteczne) , what is bit- 
ter to tbe taste , is t)eneficial to sto- 
mach. — e Izy, skargi^ bitter tears, 
bitter complaiuts. Gorzkojest ojcu 
patrzec nadzieci nieposhuzne , 
It is very grievous for a father to 
see bis children rebel against bim. 
— e giupstwo, a rank nonsense. 
Prawdajest —q potrawq {prov.), 
the truth is bitter to tbe taste. 

GORZi^O. adv. bitterly. 

GORZKOSti , ci , «. f. bittemesa. 

GORZYK, Af ^»m, manakln, GOS 
GORZYST Y, A, B, moiinulnous« 

GOSC, QA, s.m. gnest fem: 
GOSCIA,!, a she vlsitor. — po» 
zqdany, a welcome gnest. — nie* 
proszony, an unbidden guest. Miec 
gosci na obiedzie , to bave Compa- 
ny at dinner. Dobrze przyjmowal 
gosci ^ he received tbe guest very 
well. Nie byl w Uczbie zaprosziy- 
nych — I , he was not one of thosc 
who were invited. Wszyscy — ie 
weseliU sif , all tbe guests were in 
goo<l homour. 

GOSClC, szczi;, v.n. toreside 
somewherc as a guest. 

GO^INA,NT, 8. f. call, Visit. 
Pojsc do kogo to ^osctfif , to call 
upon one, to pay him a tlslL 

GO^CINIEC, 1^, s.m. bigh- 
way; 2) a present, gifL 

G0SCINNE,EG0, s.n. the mo- 
ney paid for the stay in an inn. 

GO<>CiNNIR, adv. hospitably. 
GOSCINNO^ti, ci, s.f, bospitality, 
iLüid entertainement of strangers. 

GOSCINNY, A, E, bospitable; 2) 
i>cIonging to guests. Izha gosciii- 
na, room für giiests or strangers, 
common rooni in an inn. Dom go- 
scinny^ inn, public house, tavem. 

GO^CIOBÖJSTWO, A, ff. Tl. tbe 
murder perpetrat^d on tbe person 
of a guest. 

GOSPODA , DT, ff. f. inn , public 
bouse , hotel , hostelry. Stanqc go» 
spodq, to take up one's quartres. 
Zajechac do gospody^ to put up 
at an inn. Do gospody kogo przy^ 
jqc , to lodge or barbour one. 

GOSPODARKA,!, s.f. = GO- 
SPODARSTWO, bousebold, do- 
mestic economy. 

GOSPODARNIE, adv. tbrifUly, 
economically. . 

GOSPODARNO^, CT, 8. f. 
thriftincss , good husbandry. 

GOSPODARiVY,A,E, thrifly,well 
husbandod , sparing , saving. 

G0SP0DAR0VVAC,RUJ9, v.n. 
to conduct bouse or a farm, to kecp 
bouse, to busband, to make the 
l)est of an estate , a farm or lands , 
in working tbem, stocking tbem 
with cattle etc. — osobiscie , ffa« 
fTi^rmi, to improve one*6 own esta- 
te , to be a gentelroan fanner. 

GOSPODAROWANlE,iA, S.n. 
act of conducting a bouse or a 
farm. 

GOSPODARSTWO, wa, s.n. 
bousc-kecping , husbandry, rural 
economy ; 2) master of tbe bouse 
and bis wife. 

GOSPOD ARZ , A , ff. m. one who 
carries on any kind of niral indu- 
stry with a wiew to prellt ; host , 
landlord , inn-keeper ; 2) master of 
the house, house-keepcr ; 3) bus- 
bandman , goodman. 

GOSPODARZYC, see GOSPO- 

darowaC. 

GOSPODKA,!, 8. f. dimin. of 
GOSPODA. 

GOSPODNE , Boo, f.n. rent for 
a house or inn. 

GOSPODM Y, A, It beloogliic to QOk 

GOSPODA. 

GOSPODYNI, I, s.f. hostess, 
tadbdy ; 2) lady of the bouse; 3) 
htoMkeeper, hoiisewifc. 

GOSPOSIA.i, «./. dim, littte 
ktoKwife , (word ot endearment). 

GOTART, A, «.m. Gotbard, 
nae of a man , used in the foUow 
■K proverfo : Znalazla Maria 
nt^ Gotarta^ like loves like; 
krds of a feather, flock togeüier. 

GOTÖW = GOTOVVY, a, k, 
indy, prepared. Wszystko — e na 
twie prst^fcie^ every tbiog is 
lody lor recieYing you. 

CÖTOWAC, tvj^, v.f'mp. to 
flDok, to boil ; to get or make ready, 
to prepare. — SUg do csego , to 
pffpare for a thiog. Gotujcie dro- 
ji poäslrte , prepare tbe ways of 
ibe Lord. Tajemne przyczyny 
wzygoiowaiy te loupadki^ the 
melcauses prepared those events. 
- umysly ludu do zmiany , to 
ii pe^e s minds to the change. 
Ü» «i^ burzagotuje^ there isa 
iMm preparing, brewing. — szczf- 
mt cua pokofen przyszlych , to 
piepnre « to provide for the happi- 
KK of future generatioos. 

GOTOWALNU, i, $.f. dressing- 
aWe, tollet. 

GOTOVVALNIANY, a^ k, of a 
Hearing table, ilycerz — y, filozof 
-y,(^afn.)a bero of the ladies private 
RMD , a philosopher of boudoirs. 

GOTOWAM£, u, «.n. = PRZY- 
GOTOWANIE, and NAGOTO- 
VANIE, act of boiling; 2) act of 
pRparing acything, preparation, 
AiposiüoD. 

GOTOWIE,A, s.n. orPOGO- 
TOWIE , used only in this expres- 
iion : na gototviu^ na pogotowiu^ 
A readiness. 

GOTOWIUGHNY/A, e, intensit 
limn of GOTOWY, aU ready. 

GOTOWIZNA,KT, 8.f, = GO- 
TO WKA , readY money, cash. 

GOTÖW« adv. ready, in readi- GOTOWOä(^ ,1,8. f. readiness. 

GOTOWY, A, B, ready, prepa- 
red. Gotowym uczynic wszystko 
czego zazqdasZy I am ready, pre- 
pared, willing to do what you picase. 
Bqdz gotöwdo tcyjazdu, be ready 
for starting. Got&w na wszvstko , 
ke is ready for erery tbing. öbiad, 
wnoöz gotawy, dinner, tbe carriage 
is ready. 

GOTYCKI, A, n, gotbic. Kosciöl 
zbudoivany w guscie gotyckim, 
a churcb built in the gotbic style. 

GÖWNO, A, «.n. turd, excre- ■ent. 
GO GÖZDZ , lA , «. m. nail , stud. 

GO^ZI£C,DCA,«.m. (term of 
nedic.) => KOLTÜN , pUea. Goz- 
dziec , U the very name of this di- 
sease, whicb Is caUedlCo^tun,wben 
it passes among thebairs,enUngIlng 
andgluing them togetbcr. 

GO&ZIARZ, A, «.m. nail- 
■mith. GRA 

GOZDZIENIEC, i^GA« «.m. (a 
plant), knotgrass. 

GO^DZIK, A, s.m. Uttle nail, 
tack; 2) (a/'/oM;(;r),pUik,cloTe-pink; 
3) clove-gilliflower. 

GOZDZikOWY, A, B, of tbe 
clovQ. '—olejek, clove-oil. 

GRA,RY,«./'. play, game,8port. 
Jest to gra nietüinna , it is a very 
innocent play. — y dziecinne, tbe 
Sports of infancy. — to karty, a 
game at cards. Szczfscie, nie- 
szczfscie w grze, good run at play, 
ill run at play. Milosc — y, love of 
play, playfuincss , sportiveness. 
Gra uczctwa , a fair play, to play 
fairly or bonesüy. Gry nazardowe, 
games of chance. Gra szulerska, 
gaining, gambling. Mam pifknq, 

rewnt^ grf , I have got a sure game, 
have got fine cards, I have a 
good band. Twoja gra tütdna, you 
show your cards, your band. Öd- 
swiecic grf, to spread one*s game. 
Z wielu gier sklada sif partya? 
bow many games arc up? trzymac 
dorn yry, to keep a gambling-bouse, 
or gaming'table.— m«Crume»Uotoa, 
play of iustniments, music. Gra 
(rticA) steru, tbe play of tbe beim 
or rudder. Aktorka ta ma swoje 
wadu, kilka rzeczy tv jej grze 
raztlo mif , she is far from being a 
perfect actress, I was shocked with 
two or three things in her Perfor- 
mance. To wszystko gra {tulawa' 
nt>), 'üs mere collusion ; 'Üs a fetcb. 
Posiadac gr^ tdqcq do serca, to 
have an affecting manner of acUng. 

GRAB , A , «. tn. yoke-elm, horn- 
l)eam. 

GRAB ARZ , A , «. m. digger. fem: 
GRABARKA. 

GRABIÖ, Bi^ , V. f'mp. to rake ; 2 ) 
to seize or distrain as a security. 
Grabic siano, to gathcr and clear 
tbe hay with a rake. Zagrabil mu 
wszystkie dobra, bis wbole pro- 
pcrty was confiscated. Grabiq 
mu majqtek na korzysc kröla, 
bis goods are forfeited to tbe king. 

GRABIE, I , pL rake. 

GRABIEZ, y, «./•. seizure, di»- 
tralnt ; 2) rapine , plllage, plundcr. 

GRABIE^CA , CY , s. m. pillager , 
plunderer. 

GRABIEZNY, a. E, rapadous, 
prone to plunder, indined to mis» 
cbief. 

GRABINA, NY, s.f. yoke-elm 
wood ; forest of yoke-elm trees. 

GRABISKO , A , handle of a rake. 

GRABKI, BEB, pl. fork;2j a 
sroali wooden or iron rake. Siec 
zboze, siano na grabki, to mow 
hay, to roap corn. 

GRABOLüSK , a, «. m. (a bird.) 
hawfincb, grossbealc 

GRABOWY, A, B, of yoke-elm 
wood. 

GRAÖ , AM, V. imp. to play. — na 
jakim instrumencie , to play upon 
a musical instrumeoL — wJcarty, 
to play at oords. — na teatrze , to GRA 65 born. Grad na jfewno, to play 
witbout risk. Grac wybomiewjO' kq gre , to play such a game skil- 

Tidly. Gl 

orf yn 
high or dcep. Ona wybömiegrä M\y. Grajmy o dukata , let us play 
for a crown. — qr§ gnU)q , to play üth. play upon tbe siage.— rol^ , to act \ < 

GOZDZIEN , u, s. nh (afish). I or perform a pari. — na trq^tc , lo \ 
BipjMMi^ iblow the (ruiupet, to sound thc\ smutne role, she llnely acts tbe 
part of a disconsolate person. IV to 
mi yraj, well done, bravo! Grae 
komu na nosie, (prot\). to fall 
in respect to a person, to injure 
bim. 

GRACA, Y, s.f. lioe. — wapienna 
or mularska^ beater — kominiar^ 
ska , a scratcher-knife , scraper. 

GRACOWAÖ, cuj^, t7.tmp. to 
dig witb a boe. 

GRACZ , A , «. m. player , games- 
ter , gambler. 

GRAD , u , s.m. hall , hailstone. 

GRADOBIGIE, ix, s.n. damage 
done by a storra of ball. Lfkam si^ 
aby nasze ivinnice nieucierpiaiy 
od gradobiaa, I am afraid tbe 
storm will spoil our vines. Poniosl 
szkode od — a, he is a sufferer by tbe 
bail; the hau has ruined, spoUed, 
damaged bis crop. 

GRADOWISKO , A , «. n. a fleld 
ravaged by a bail storm. 

GRADOWIZNA, Y, s. f. com 
damaged by bail. 

GRAJCAR, A , «. m. bullet-draw- 
er, worra, wad-book. GRAJCA« 
REK , A, corkscrew. 

GRA JEK , A , «: m. a vioUn pla- 
yer, fiddler. Mial grajköw naswO' 
jem weselu, he had fiddlers«t bis 
wedding. 

GRAMATYCZNY, A, B, gramma« 
tical. 

GRAMATYK, A, s.m. gramma- 
rian. 

GRAMATYKA, Bi, s. f. grammar. 

GRAMOLlti Slig, v.imp. lq si^ 
to clamber, to scramblc , to climb. 
Po wierzchu tylko gramol, touch 
lightly on it; you must but glance 
at that siibject. 

GRAN, Y, s.m. grain, 2) angle, 
facet. 

GRANADYER, A, s.m. grena- 
dier. — konny^ horse grenadier. 

GRANAT , A , «. m. grenadc, flre- 
bail, bomb-sbell; 2) pomegranate; 
3) dark blue coiour. 

GRANATEK , tka , s. m. gamet. 

GRANATNIK , a , «. m. bowiUer, 
mortar-cannon. 

GRANATOWY, a, k, dark blue. 

GRANIASTOSLUPf A, s.m. 
prism. 

GRANIASTY, A, e, comered« 
angular. 

GRANICA, CY, s.f. boundary- 
line, frontier, borders, bound, limit. 
To wukracza z wszelkich granic^ 
that is going beyond all bounda. 
Za granicq, abroad. Przejic — f, 
to cross tbe frontiers, tbe borders. 
Rozszerzyc — e pahstwa, to ex- 
tend tbe frontiers , tbe boundaries 
of a State. Byc za—a,Xa travel, to i 
go in foreif^a couiitxv«&« Ptxe%VAib 
toiüani la — ^ , \» ^tA ^<;3^^ ^^ 
broad. Pr aej&c xa — ^ VctiÄaroMsoA-" 66 GRlg GRO 

tmralnemi granicanU ifera/Äo,f ^ GW?PEL, pla, 
BonntaUis, mers arc the natural ^'^'^*"^' * 
limiu , boundaries of coiintries. — 
dzielqca pratodf od falszUy the 
limit which divfclcs errors from errors 
Unth. Nie kiadxie granic atvfnm 
chueiom^ he aets no hounds to his 
desiret. 

GRANICZ^CT, ▲ , E , bordering. 
Proivincye graniczqce z Fran- 
yq , the provinces bordering upon 

% niehem , {fig.\ a tree , a rock that 
reaches to the skles. 

GRANICZENIE , A , «. n. act of 
bordering upon,ofbekig sltuated 
Dear. 

GRANICZNIK, A, f.m. neigh- 
bour , surveyor ; 2) landnurk, mile 
•tone, stud. 

GRAMCZNY, A, z, belonghig to 
a fronUer. = POGRAMGZNY , 
NADGRANICZKY. 

GRANICZYä , czi; , V. n. to bor- 
der upon. PolsKa graniczy z IVf- 
grami^ Poland borders upon Hun- 
gary. Jest tarn pole .graniczqce 
z majqlkiem ojca mojegOy tbere Is 
a field bordering on my father's. 
Panstwo to graniczy na pohtdnie 
i na zachöd z morzetn^ that king- 
dorn is bounded op the south and 
on the west by the sea. Nieograni- 
ezono {zakreilono) mu czasujego 
fodröiv^ the Urne of his journcy 
US not been limited. 

GQAI^IE, lA^ s.n, playlng, ga- 
Büng. 

GRANIT , ü, «. m. granlte. 

GRASSOWAC , suj^ ,v.n,XO lay 
waste , to scour and piliagc , to ra- 
tage; to rage and spread (as an Infcc- 
tiondoes). Nieprzyjaciel grassujc 
po kraju^ theenemy layswastc tlic 
country. Morowa zaraza graesuje 
pomi^dzy Turkami^ the plague Is 
making great rava^es among tlie 
Turks. Od kilku dm grassiije wi- 
cAer t euszy wszystko^ a wind has 
prevailed for some days past, and 
dries up every thing. 

GRANITO WY, A , E « of granlte , 
gnnitical. 

GRANO, A , «. n. graln. 

GRAT,p/. GRATY,Töw,luniber, 
old housenold furniture, old rub- 
l)lsh , old stuft To etary grat itig.)y 
that woman is but an antlquated jilt. 

GRATKA, KI, s.f. smaU gain. 
Niedaumo zdarzyla nva $i^ grat^ 
ka^ a Uttle whlle ago he got some 
profiu 

GR^, ^a, s, m. slough, puddle. 
Mraj pelen grqzöw , a country füll 
of bogs or quagmlres. pl GRlgZY, 
grounds, settlement. 

GRAZEL, zu, or GRjgDZIDLO, 
A, round pebble {fish), 

GR\ZNA(2 8eeG^^ZS\C 

GRECKI, A , E , greek , grecian. 

GRECZKA, eee GRYKA, » 
HRECZKA. 

GRECZYN, A, a.m. greek. 

GRECZYNICA, Ki, 8.f. a greek f.f)i. Card GREMPLA. 

GREPLARZ , A, s. fn. carder. 

GRi^PLOW AC , LCJ^ , V. imp. to 
Card , to comb wool. 

GROB , u , «. m. grave , tomb. 

GROBLA, LI, 8, f. dm: -GRO- 
BELKA , dam , dike , mound , em- 
hankment, baut. Ottoorzy6 gro- 
6/^, to oben a dam or «mound. 
Frzenoae — ^, to break down the 
cmbankment 

GROBLANY, or GROBELNY, a, 
E, bclongingtoadam.GROBEl.NE, 
a toll paid for the passagc of adam. 

GROBNIK, A, 8,m. an officer 
of funcral pomp; any one who sup- 
plies wilh funeral Ornaments, and 
othcr materials necessary for an in- 
terment 

GROBOWCOWY, a, B, bdon- 
ging to a tombstone. 

GROBOWIEC , wa , s. m. tomb- 
stone. 

GROBOWY, A,E, sepulchral. Ai 
do grobovoij de8ki^ faithful to the 
last breath. 

GROCH , ü, <. m. pea , pease. — 
Cflirrotcu , sugar peas , honey peas. 
Strqk^ lupina grochowa , peacod , 
pcashcll. — zajfczy, (op/anf.), bli- 
tpr-vetch.— iwicry ,5w«ct ml! kvclch , 
wild liquorice. Groch na eciarif 
rzuc€t6^ tö lose one's labour, to 
preach to the wInds. Byc jak groch 
przy drodze^ to be incessantly har- 
rasscd , vcxed. Mieezac groch z ka- 
pustq^ to speak or act confusedly, 
pell-mell, hclter-shelter. 

GROGHOWINY, if, pL pease- 
straw. 

GROCHO\VISKO, A, 8, n. pease* 
field ; poas(^-stubble. 

GRÖGHÖWKA , i,«. /.pea-soup. 

GROCHOWY,A,E, of pease.— 
zupa^ poase-soup. 

GROaK, u, «.m. dimin, of 
GROT. 

GROD, u, <.m. a town posses- 
slng a pccullar Jurisdiction. 

GRODOWY, A, E, belonging to 

a town. Starosta — y , a starostc 

baving a share In the Jurisdiction. 

GROD^ ^\ky8.f.or GROZDA, 

T, 8,f, enclosure, compass , pound. 

GnODZlti , Dz^ , 17. imp, to fencc 
or endose with a fence; to encom- 
pass with an enclosure. — pole , to 
coclose a field. ^piotem , to hedge ' 
in. — ogröd jpar£anem,to enciosc 
a gardcn with walis. 

GRODZIEI^SKI , A ,E , belonging 
to GRODNO (atown in Uthuanla). 

GRODZKI , A , E , of a court Akta 
grodzkie , the practice or ruie of a 
court , legal procecdings. 

GROM,u, ff.m. thunderbolt = 
PIORUN. Ci8ka6 gromy^ to hurl 
the thunderbolt Byc itderzony 
— em , to bc Struck with liglitnlng. 
— y tvatykanu^the tliunders of the 
Vatican^ ^iüojny^ a thunderbolt of 
war. 

GROMADA, DT, 8. f. crowd, 

— / throng; 5) flock, flight; 8) commu- 

^^^£^^^^f irr, s./: greek laihnity; h) chss, tribc, family, dim. GRO 

GROMADNFE, ad\>, Inflocks; in 
crowds , in a body. 

GROMADNY, Ay B^ gregarious, 
numerous. 

GROMAOZHi, DOS, ^,vinp, to 
rake; 2) to gather, to aroass, to 
collect — Ixsid^ to gather or assem* 
ble people together.— «fano, to rake 
hay. — ekarby^ to hoard or lay up 
treasures. — «if , to flock or lierd 
together; to meet, to asscmbic. 
—pientqdze , to hoard up money. 
Caia ro8ko8Z skfpca aby groma" 
dzt6 , the miser's whole deli^t is 
In hoarding up money. 

GROMAOZKI, A, E, of a com- 
mune. Gromadzkie paetwiska^po- 
eiadloici^ etc, , the pasture grounds, 
the commonsof such and such town. 

GROMIC. Vii;, v,imp, to thun- 
der, to fulminate, to smitr, to strike 
to the ground ; 2) to invclgh against ; 
to rebuke, to reprove, to reprehond. 

GROMICIEL , A , s. m. invcigher, 
rebuker, repreliender. 

GROMIENIE, lA, 8,n, actof re- 
prehending , rebuke. 

GROMNICA, CT, *. f, consecrated 
wax-candle; 2) candicmas. 

GROMNICZNY, a, E, of a can- 
dlemass. ^ifto N. Panny — ej , 
candlemass-day, the puriflcatlon of 
the Virgin Mary. 

GROMOBICIE, A, *.n. tempwt 
with tiiunder, and damages causcd 
bylL 

GROMOWLADNY, A, E, epitb. 
of Jupiter : masterof the thunder- 
bolt. 

GROMOWY, A , E , thunderbolt. 
Ogien aromowy , lightning's Are. 

GRO'NO, na, 8,m, bunch, Cluster. 
Winne (jrono^ bunch or düster of 
grapes; 2) Company, asscmbly; 3) 
— u dzmla , button or cascabct of 
a rannon. GRONKO, lA , dim, liltle 
Cluster, iabiegronka^ {a plant.) 
rupture-wori. Maie — przyjaciol^ 
a small circle of friends. Ten czlih- 
tviek lAyszczy w gronie ludzi t?io- 
dnych , that man shines in fashio« 
nable circles. 

GRONOSTAJ, a, *.m. ermlne. 

GROSZ, A, s. m. a small coppor 
coln , nearly the tbird of a pcnny ; 
money, cash. 

GROSZEK, SZKA , 8, m. vetchling, 
evcriastlng pea. — blotmj^ bluc 
march vetchling. — iqkowy^ ycilow 
mcadow vetchling. 

GROT, A, «.m. spear's hcad; 
darf , Javelin. 

GROTA, TT, 8. f. grotto. 

GROZA, ZT, 8, f. tbreat; awc, 
terror, dread. 

GROZBA , BT , «. f, thrcat , me- 
nace, threatening. Pogardzil tq 
—q , he dcspised the tnroat. Szy- 
dz^ z grözb jego^ I laugh at his 
threats. Grozby na wiatr^ mcrc 
thrcats, empty threats. Bezsilne ^ 
niedol^zne — 6y, powcrlcss, Im- 
pofrnt threats , or mcnaces. 

GROZK^ ^tF,^v. n. to menace , to 
Ihrralon — POGROZiCi, ZAGRO- 
ZXCGrozie r^kq^kijemy to thrcal- 
en ¥i\\]ki Üie Ykvid^ 'wXVdl ^^^ cam. i Ghu 

k§ nom grozi wieczn^ pöt^e* 
4rti, God threal«»!» us with f ter 
■i dHD Option. ^V^e^kie nifszcze» 
fit nam — I, we Vf. tlirfatpupo, 
wuecd wlth a great niisforlune. 
.W6c(— t burMq , the alr threatcns 
A vith a atom. Grozq nam ivoj* 
v, mar country is thrcatencd witli 
V. rrmu dtoornitoiW cos tjrozi 
taia^ka , Ulis courtler Is likdy to 

)m^najwifc^j yrozi (pror.), your 
inn«rcrs are great cowarcU; as yoti 
ititoat hfi merciful. 

GTiOZICIEL , A , «. m. /rm.— ka, 
MMfOrr , menacer, swaggorcr. 

GROZME , adv. In a Ihrpalenlng 
■ner , tbrf ateningly - GHO^U- 
«lE.GROZNO. 

GM)ZNOi»C , 1 , «. /; UireateDlng 
^»ct,thrpaL 

GROZVI\ A , E , threatcning, roc- 
ariDg, threatful. 

CRl'BA, T, M. f. hole, dm {old.) 
I ike mouth of an oven , (hc oven. 

GRCBARSKI, A, i£, belongiDg 
kabole. 

ÜRrBAWY, A, E, ralher big, 
tofwbat bulky. 

GRIBIC^, v.a. ZGRUOrC, (o 
Bke bigger, grcater , thickor. Ten 
^ ciehte ifrubi , your coal inakes 
m kwk thicker tlian you uscd 
b be. pTMez grzech czloioiek 
tfmbii 9wq natwe , sin ma- 
Hoar Datum uncoutn and brutal, 
yftupific« and besola man. 

GRLBIEC, ku%^ v.n, to grow 
ic, Znajfhijip ie od roku bardzo 
ijnUtiaJes^ I find that you are 
P3«n much bigger, or fatter wiüi- 
4 ihis year past 

GRUBUAN , A, 8,m. rüde fcllow, 
kite. 

GRUBUANKA « ii , «. f. rudc wo- 

GRUBIJANSKf , A , E , rudo, bru- 
al, scurllous, scon^. Po grubi- 
?nu&ii, rudelly, bruialy, scurij- 
iswJy. 

GRT:BIJAJ*S'niO,WA, 8.n. ru- 
:^<>», brulality, scurrlllty. 

GRL'BO, €ui\\ blgly, clnmsGly, 
^dely, rougliIy,HjnchilIy, boorishiv. 

GRLB08G , I ^ «. Z". hlgness, bulk , 
^kinejift. 

GRUBSZ , «. f. uMd only In these 
iacutjuns. \V (^ruh^z , in de pth , in 
thifkne^s. Byc u> tjrubsz na uftca 
tflle stop , to be M> many fect dccp. 

GRliBY, A,E, big, bulky. 

GRtCA , Y , 1. /. groats. Cruca 
Mc«jViiirio, (Mit ineal porrldge. 

GRCJCH AC , AM , 9. n. to coo. 

GRUCILV^C, AL, IE, r.n. to be 
»read , to b«* sr atterrd. Wiese gm- 
dbif to po mificie , the re has bcen 
i report sprcad aboul town. Gntr 
rhnqc kogo w papf^ {fam.) to strike 
ooeoo ttiechops.— A;o^, to bang, 
or thuDip one. — na zienii^^ to fall 
00 ihe grouod. 

GRUCHOT, u, 8,m> Cracking 
noihf • crack, dap , crasb. 

GMjCBOTAC, of^ TAjt, v.tmp. ■l CRÜ 

GRITHOTAME , lA , 9. n. frac- 
turc , tili' act of dasliiiig to plerr^. 

GRUCHOTkA , 1 , <. 7. WQ GRZE- 
CHOTKA. 

GRLCZOL, LA, x.ffi. gland, 
ganglion, kemcl. GRUCZOLEK, 
ULK , d\m. Klaiululf*. 

GRUCZOLOWATY , A, E, glan- 
dulous. 

GRUDA, T, «./. lump ofcartli, 
clod. 

GRUDKA, I, «.^. clod.— Äf^mf, 
a lump of eartli. HozhijcLC — t, to 
break the clods of a field.— «mVyu, 
snow hall. 

GRUDMOWY, A, E, of dccem- 
ber. 

GRrDZIRS\ NiA,».»l. dccember. 

GRl ÜZIST Y, A , E , füll of clods, 
ruggcd , rougb. 

GllL-NDWAGA , or GRÜXTWA- 
GA, I, «.I. plunimot. 

GHUNl , r , «. f. ground , bottom ; 
2)basis, füiindatioii; 3) ground, soll, 
land. — lekki^piaazrzystijy blotinj^ 
a ilght, Sandy, marshy söil. GnuU 
dohry^ ziy^ tirodztiiny^ a good, 
bad, fcrtlle soll. —ZfJatinjpod bu- 
doirl^ , good ground to biiild upon. 
Gospoilarz rtm szczvgöUiir nwa- 
zav na uoturnnruntu^ llic farnirr 
must first considcr (ho naturc of ilio 
soll. Orac grunta^ to nlough or 
tili lands, cornficlds. Zniszczyc 
dam z gnuUu^ lo raze a houso (o 
the vcry bottom or ground. Zna t^ 
naukf zgntnlH.hQ. is thoroiighly 
mast<>r of that sdrncp. IV gnuicie^ 
In tho niain, at the bottoin. 

GRL -NTOW A(l,r. imp.lo fathom, 
to Sound; 2) lo ground, rcst or 
fouDd upon a principlc; 3; (in paln- 
üng) , lo Iny Iho colour. — si^ ?i(i 
czent, to rr«;t lipon, to rcly upon. 

GIU:\TO\\A.ME, lA, s.n. the 
act of tr%-lng the dcpth , soundiiig. 
— swoirh imdzici ua czem^ Ihc 
act of relylng oneN hopcs or of foun- 
dingthoiii upon... 

GHUMOU.ME, adv. to the 
bottom, fundamcntally , solldly, 
radically. 

GRU.NTOWNOf^C, i, 8. f. fun- 
damcntalm'ss, solidltT. 

GRl NTOU .\Y, A ,*E, wdlgroun- 
ded , fundamental , solid. 

GRLNTOWV, A, E, {podatek), 
land-tax. Whisdciel gruntowy^ 
land proprletor. Czyusz grun- 
toiry, groundrcnt, laiidrent. 

GIU'KV, Y, 8, f. group. 

GRCSZA , Y, 8. f. (;iaiSZKA, EI, 
pcar-trcc , pear. Gruszki na wie- 
rzbie obiecywac , (pror.) lo makc 
largo promlscs, whlrli cannot bc 
perfonnnd. Sie zaspi gru8Zek 
w popi>/c, (pror.) hc wont lot slip 
or neglcct a favourablc oiiportunity 
(by slt'oplng). 

GRLSZKOWY, A , E , of a pear. 
ürzeivo — e?, pear-trce. Sok — i/, 
perry. 

GRCZ, r, 9.fn. rubbish,rubblo, 
shards. GRUZY^ zöw, pl. niiiis. 
GliUZtA, V, 8,f. GRl ZKt.KA, GRY 67 1 milk , the Mood dots; you may lee 
clots of grumous blood. GriAzto 
soll , a grnin of salt, 

GlirztOWaEÜ , ZGRÜZLO- 
WACIEC, v.n. imp. lo dot, to 
clod , to coagulate. Od tego krew 
grUzioivnciejc ^or zhirga .si^^ihai 
causes the blood to cloL Jt^j mleko 
Zijruzlowitdalo, (boltcr zsiadlo 
8t{f) her milk isclotlcd. 

GRUZtOWATY, a, E, clollod, 
grumous. 

GR YCZAK , A , s. TU. black-whcat 
brcad. 

GKYCZ^V>T, A,K, 5.m. ofblack 
wlioal. 

GIVVF, A , s. m. fa fablod animal), 
grillin, griflonjS: >ulUire condor; 
3) ncrk or luuch-board of a violln 
or fiuittar. 

(;RVKA, El, s.f. buck-whoat, 
black-whcat, frcncli-whcat , fago- 
pyrum. 

GliVMAS, r, 8. m. griniace, wry- 
facp. Znlrzec od cinlzyvh—öw, 
to dopend on thcrapriccs,wliinis of 
othors. DogttdzaC — üw, to satlsfy 
a porson's whim. 

GUVM AÖMCA, CT, S.f. whlmsi- 
cal woman. 

GHY.MAJ^MK, A,«.TW. whlmsl- 
cal fnllow, fancy-mongor. 

Gin PSN.^C, M?, v. iust. tograsp^ 
to gripc, to calch cagerly; 2) lo filch, 
to Pilfor, ,'fam.) 

(JRYSC or GRY^C, zu, v.imp. 
to gnaw, to corrodo. — orzcc/iy^ lo 
crack nuts.-— äoat, lo gnaw or pick 
a bonc. — 5?(», lo frot ono's seif, 
to disturh onc*s own poaro. Sie 
mozc juz i/rf/.sr, hc is toolhloas, 
hc cannot cln;w. Kon w^dzldio gry» 
zie , the horso champs the bit. Dac 
komu koscdo gryzieiiia ^lo^i\coi)t 
a bonc to pick viz. to puzzio hlm. 
Szczuryscr gryzq^ Ihe inice nibble 
tho clicoso. Gryzc si^^ to frot inwar- 
dly , is Said of a man culon up wlth 
caro. Troska^sitmienic^ fj^'ii^if''90^ 
gricf proys upon bis miiiii; hc Is 
Kirmonlcd by llu! sllngs or Ihc 
j)rlcks of bis consciencc. — pa- 
znoijcie^ to bito one*s nails. — 
sohle j§zyk^ to bli« onc's tonguc 
off for spoaking. — usla , lo blle 
ono.*s lips lliat one may not laugh. 
Hdza gryzie zeluzo^ rust corro- 
dos iroii. / s()h(i gryzc «ic, lo dis- 
pute, toconlt'iid. Ztucsze siqzsobt^ 
gryzq ^ Ihey aro rnnslantly dispu- 
iing. l^'aprz tcn aiyzic mi j^'zyk^ 
that popper Iwitrhos, or pricks, or 
sllmulatos my longuo. (kel gt^zie 
iM7a , vinegar biUrs ihc Ups. 

(;RYSZPA.\, r, s.m. verdigris. 

GRYW.\C, to play oflen, sec 

gp.aC. 

(;R YZ.\CY , A , E , blling. — do- 
frn/), he hasablling, culting, sai^ 
castic wit 

(;i;YZir:ME,A, 5.n. the act of 

blling or gnawing. SOU\e \v»rsow , Vv^T\\\^^.w^\\\v,^^.<'^'!^''«^ 

toniü^^ to elMtter;2)to shivü'rJdim. clod, cl'ot,' lump. 3//Vi.o',\ c\W, corvosXso.ws«.. — »CT\üa»«T« 
o üiaiusf, to dt$b top/ceex g krew zsiada sif «' gruzcika llie \ the roor^Xa^W^ «^ wi\v\^ ^otWs, Y»S 68 GRZ 

gramata Pana,... sq oburzajqcdf 
gryzliwosci^ in the epfgramsoL... 
tbere is a shocking; virulency. 

GRYZMOLA , LT, 8. m. scrawler, 
scribbl6r« 

GRYz'mOLENIE, a, «.n. act of 
scribbling , scrawling , scrawl. 

GRYZMOLlti, i^, v.tmp. to 
scrawl , to scribble. 

GRYZOWY, A, B, of oalmeal. 
Polewka—a^ gniel, waler-grud. 

GRZAC, EJ^, v.imp. to warm, 
to hcat. — «tf , to warm one's seif; 
2 ) (said of bitches), to go to heat , 
to be proud. 

GRZ^DKA see GRZlgDA. 

GRZANKA, EI , 8. f. toast , toast- 
ed brcad. Fig: Przycudzym ogniu 
upieki 8wojq grzank^^ bis bread 
is baked in the nelghbour's ovcn. 

GRZ^I^ti , j^zN« , 17. n. to stick in 
the mud. 

GRZ^SKI^GQZlgSKI, A, E, 
quaggy, quagmery. 

GRZBIET , u , «. m. spine , back- 
bone, l>ack. Dobrze mu grzbiet 
toy tarli^ he has been well sauced, 
or drenched , or he has i>een well 
served out 

GRZBIETOWY, A, e, spinal , 
dorsal. 

GRZEBAä, BUS,!?, tmp. to scrape, 
to uratch the ground, (of a horse), 
to paw ; 2) to lay in the ground , to 
bury. Vmari w takiej txfdzy ze 
nie zostatvil sa co pogrzesc^ 
he died so poor, as not to leave a 
Sheet to put in a shroud, or winding 
Sheet to be buried in. Dowödzca 
pogrzebal 8if pod zwaliskami 
twierdzy, the cnief buried him- 
self under the rulns of the place. 
Pogrzesc 8if za zyioo , w samo- 
tnosci y to be buried alive , in soli- 
tude. Kury lubiq grzebac w pia- 
sku^ w gnojUy hens like to 
scrape the ground, or upon a dung- 
hill. Niech umarli grzebiq umar- 
^ch^ let the dead bury tfic dead. 
Zyda grzebac {prov.) lo brew, 
hatch , or brood ill designs. Oströ- 
znie , tu zyda grzebiq ! bcware , 
there is some mischiel hatching. 
Grzebac si^ do czego, to endea- 
Tour, to make eCforts in order to at- 
tain an aim. 

GRZEBANIE, u, 8,n. act of 
burying. 

GRZEBIEI^, u, 8.m. comb; 2) 
crest of a cock; 3) hatchel, flax- 
comb. 

GRZEBIENIARZ , a, 8, m, comb- 
maker, merchant of It fem: GRZE- 
BIENIARKA. 

GRZECH, IT, Ä.m. sin. —fier- 
worodny^ birth-sin, original tin. 
— powszedni, vcnial sin,— smier- 
temy, deadly or mortal sin. Odku- 
pic—y , to rcdeem ouc's sins. ia- 
4owa4: za — y, to do penancc for 
one's sins. Trzeba przebaczac 
nawet najcifzsze-'yy there is 
mcrcy for cvery trangression. Czy^ 
fahi //> ksigzkß? ah iak , za moje 
r/ifjf/'//r yr^ecAy/ have you read 
fAa/ /fao£r»yeSg alag: ' GRZ 

GRZECHOTAi^ , c^ , v. fu. to elat 
ter,rattle. 

GRZECHOTKA, KI, «./. rattle. 

GRZECHOTNIK, A, «.m. rattle- 
maker. 

GRZECZNIE, adv« kindly, poli- 
tely, courteously. 

GRZECZNid, SU, s.m. one gi- 
ven to compliments. 

GRZECZNO^ti, I, 8,1 kindness, 
politeness, courteousness, clvillty. 

GRZECZNY, A, E, kind, poUte, 
courteous , ciVil. 

GRZECZY, contract. from KU 
RZECZY, ad-o. pertinently, to the 
purpose. Möwil bardzo grzeczy^ 
he spake very pertinently; apposi- 
tely, very much to the purpose of 
the subject. 

GRZ^DA, DT, 8. f. garden-bed, 
hot-l)ed, bed (jardin.); 2) hen 
roost Siac na grz^dzie^ to sow on 
a hotbed. Mam cztery grz^dy cu- 
krowego grochu , I have four beds 
of sugar-peas. Grzqda pochyla^ 
shelving or sloping bed. Kura na 
grzedzie^ a hen upon the goods; 
the hen roosts or gooes to roost, is 
at roost SpedzicKury z grz^dy, 
to make the hens unroost, to make 
them come down from roost 

GRZEJ^,present tensofGRZAd 

GRZEI^, lA, 8.tn. dim, of GRZE- 
GORZ, George, fem: GRZESIO- 
WA. 

GRZEää , 8ee GRZEBACÜ. 

GRZ^SKI , 8ee GRZ^SKI. 

GRZESZEK , A , petty fault, pec- 
cadillo, a venia! sin. dim. of 
GRZECH. 

GRZESZNICA, CT, $.f. fcmale 
siuner. 

GRZESZNTK, A, «.m. sinner. 

GRZESZNOliC^,!, 8, f. sinfuhiess, 
peccability. 

GRZ£SZNY,A, E, sinful, pcc- 
cable. 

GRZESZYC,sz];, v.n. to sin. 
Adam z — y^ zprzyczyny Etuy^ 
Evc caused Adam to sin. — prze^ 
ciw Duchotoi ^wi^temu , to sin a- 
gainst the Holy Gost — przeciw 
Bogu , to süi against, to transgress, 
to trespass against God's conmian- 
dments. — przeciw przyzwoito- 
«et, honoru^ pratvtdel 8ztuki^ 
to sin against decency, honour, 
the rules of art Zgrzeszyi zby- 
tkiem ostroznosci , he has sinned 
or trespassed tbroughexcessofpre- 
cauiion. 

GRZMI^CY, A, E, thundering. 

GRZMIEC, Hl«, r.n. tothun- 
der. Grzmt, it thunders.(/'fO.)Dzta- 
/a grzmiq. the artiUery Ecgan to 
thunder. urzmi kaznodzieja ^ a 
preacher who thunders, or inveighs 
against >ice. 

GRZMOCiä, ci;', GRZMOTN^C, 
N^, V. in8t, to strike hard, to 
thump. 

GRZYB, A, 8.m, GRZYBEK, 
BKA, dim. mushroom. a spungy 
plant So8 z grzybami^ mushroom 
— y 8zkodliiüe^ vcnomous 

-nosi 
*^p a genüe shbwer causes naye you reaa saucc, —y szkoalnüe^ vcnom 
^f for my puaish' I champiffaoDs, Deszczyk podi 

*yt'syoyy a genüe shower ca GUS 

the mushrooms to spring up. Zbie 
rojt grzyby^io gather rousbrooma 

GRZYBIEC, mEi«, v. n. to grot 
shrivelled like a mushroom ; 2) t 
grow dccrepit « ZGRZYBIEO. 

GRZYBIENIEC, ifck, 8. m 
snakewecd {a plant,), 

GRZYBIJA , 1 , 8. f. white water 
lily. Ktoiat grzybtejowy^ water 
rose , nenuphar flower. 

GRZYWA, WT, 8. f. mane. 

GRZYWACZ, A,8.m. ringdove 
ringpigeon. 

GRZYVVNA,HY, 8. f. mark-, S 
fine, mulct, amercemcnt. 

GRZYWIASTY, a, e, wilh 
long mane. 

GRZYWNIASTY, a , e, (fam,) 
productive, tliat brings a good de4 
of money. 

GUBERNATOR,A,«.m.governoi 

GUBERNIA, I, 8. f. proviuc 
ruled by a governor. 

GUBlä, Bi«, V. imp. to lose; i 
to undo , to ruin , to destroy. - 
p/amy, to fetch a stain out < 
ciolh. — robakiy to drive awa 
Worms. Ten cziotviek zgubi cie 
biCy heis a man who will bc ihc rui 
of you. Pomysl, ze to wyznam 
moze—ctivojegobrata^ considf 
that this confession might cost yoi 
brother's life. Byia cnotliwq^ lec 
zie towarzysttvo zgubilo jq , sfa 
was virtuous, but bad Company hs 
been her ruin. Gubic si^ w domy 
8lach^ to l>e lost in conjccture 
Tym 8p080bem gubiq si^ kreti 
in such a manner moles are de 
troyed. 

GUBICIEL, A, «.m. that whic 
destroys, destructive. 

GÜBIENIE, lA, 8.n. the act < 
desirucüon , of damage. 

GULA, I, 8. f, guttling, goi 
mandizing(mti«.).Uffa7 gula za 
bija niz kula^ inlemperanco 
morc destructive than the sword;' 
hunch , hump. Ma gulf na czota 
he has a knobon bis forehead. 

GUMA,iiY, 8, f. gum. Made < 
indian rubl)er, of cautchouc. 

GUMALASTYKA,Ki, 8.f, india 
rubbcr. 

GÜMIENNY, iiEGO, «.m. keepf 
of a Stackyard; 2) adject. r, a, i 
belonging to a stackyard. 

GUMIGUTA, TT, 8.f, gambogc 

GUMNO, NA, s.n, stackyard 
bam. = STODOtA. Zboze d 
gumna zwozic^ to get in corn, t 
bouse it STODOLA, is wliat w 
call in English bam, and GüMNO 
is the whole piece of work condu 
ding the bam, the shed, the haua 
Stacks., etc, of a farm. 

GUMOWAC, v.imp. todoove 
with gum. 

GUNIA, I, 5./*. horse-doth. 

G[JRDZIEL,an abscess upon th 
tongue of horses. 

GURT, u, «^w. girth. = PAS. 

GUSLA, SEi,, pL sorcery, cliarm 
wilchcraft 

G(JSLARKA,Ki, 8, f. a woma] 6WA 

GräLARSDyAtit rditing to 
RKhcraflL 

GCSLARSTWO , ITA f 9. n. prac- 
ferofvitcbcraft 

GTSLARZ , A , 9.m. a man ad- 
lEird to saperstitious practibes. 

Gü^LIC^, IE, I, t>.n. to make 
Bioiations, to enchant, to cbann , 
»fasdnate (old). 

GrSfcOWIERNY, A, E, who 
tferes io the power of incanta- 
fe g, cr edulous. 

GCST^v, s.nu taste, savour, 
ütt. Organ — ii, podniebienie. 
jtf miec aus tu w g^bie^ to hafe 
flF'sDOuui oat oftaste. Miec — 
i^csego^ to hare a taste of, to 
voor of , to taste of , to bave a 
■Kk of. Ten chory nie ma gushi 
kftkzego , tbat sick person relish- 
SKChing. Stracil — zupeinie^ 
k has eotirely lost his taste. 
kt— do malarstwa^ do rze- 
cy przystooitych , to bavc taste 
i^ting , for what is becoming. 
irna — do muzykiy be does not 
attmiisic. Nab%erac~-\i do cze- 
f,io take a fancy to a thing, to 
Rfcb or like it. O gustach nie ma 
igfpvty (prrOi^here'sno disputing 
Jego ubior jest lo nowym 
(DOtf , h» clothes are in tbc liest 

e. Autor stosowal si^ do gu- 

vieku stoojego , be has adop- 
fed lus Performance to tbe taste of 
klage. Ten obraz w auscie Ra- 
Ml , ttals picture is m tbe style 
iRaphael. 

GISTOWNIE, adv. withgood 

tfe , ciefpintly, nicely. 

CCSTOWiNOSC, ci, 8.f, good 
, elegancc. 

aSTOWNY, A, E, tasteful, 
it , nice , neaL 

GÜW EBNER, A, 8.m. tutor. 
SsL GüWERNANTKA, i, 9. f. GCZ , A , «. m. large button ; 2) 
>; 3) botcli , bile , bruise , con- 
ti. Ten czhwiek szuka gu^ 

I, with bim tbe greater tbe mis- 
ihc bettcr ihe sport. Tylny — 

r^y^ the occipital protuberance. 

GIJZDRAÖ Sl^, «AH sif , r. imp. 

\ be long in preparing for a tblng, 

ibe1oiteiing(/afn.). 

GUZICA , Y , s.f, rump [of a 
); coccygis OS {anal,). 

OllTJK , A , «. m. button. 

GCZIKARMA, i, s.f. button- 

GCZIKARZ, A, s.m, button- 
taker. 

GUZOWACIEä, citJii, v.n. to 
flow luiobby or Icnotty. 

GUZOWATOM, a^8.f. knob- 
kfaies, luiottiness. 

GUZOWATY, A« I, knobby, 
kwuy. 

GWALCENIE, A, 8.n. act of 
violaüng , of infringing tbe law. 

GWALCIC, C15, v.imp. to vlo- 
itfe, to break, to infringe. — pra- 
wo , to break or infringe tbe laws. 
— kobi^tf , to raTish a woman , to 
eofflüiit a rape upon ber, to öeßour. # 
ßwai^^praoHfnarpäöWf to break j 6WI 

tbe law of natfons. — swiftoic 
przylulku , to violate , to profane 
an asylum. — zwifcifzqf opano- 
wali miasto rabujqc % gwalc^c , 
tbe victorious soldiers foreed the 
town , plundered, and ravbbed tbe 
women. 

GWALCICIEL, A, s. m. vlolalor, 
breakcr, infnngcr, ravisber. 

GWALT, u, 8. m. vlolence, 
outrage; 2) rapc, defloration. CMwal- 
tu tvoiac , lo cry for help , to call 
for assistance. Na gioaU äju'onic, 
to ring the allami-ball. PostnnO' 
wie CO gwaltem^ to cstablish by 
violence. Dopuscic sif —u , lo com- 
mit acts of violence. Czynic — 
praM.ni , umotoie , to covesi tbe 
scnse of Ihc law, or of the conlract. 
GwaU sobie zadawac^ lo over- 
come one's seif. Gtoaltu! jak 
brzydka ! good beavens ! what an 
ugly puss ! 

GWALTOWNIE, adv. \iolenüy, 
oulrageousiy, witb opcn force. 

GWALTOWiNOSCi , ci , 5. f. vio- 
lence, vehemence, impeluosity. 
—jego charnkteru^ tbe impeluosity 
of bis lemper. — unatrii^ mo' 
rza, Ihe impeluosity or fury of tbe 
wind, of the waves. Möwic z — q^ 
to speak oagerly, in a greal heat. 
— jego zqdzyj tbe impeluosity of 
bis desires. Jego — tak wielka ze 
niepodobna miec z nim do czy- 
nienia , tbe vehemence , the Impe« 
tuosity of tbat man, renders it im- 
possible to transact business witb 
bim. 

GWALTOWNY, A, B, violent, 
vehement, impetuous. 

GWAR, u, s.m. buzz, bum, 
bumming noise , bustle. 

GWARANCYA, vi, s.f. war- 
ranly. 

GWARANT, A , «. m, guarantee. 
/cm: GW AR ANTRA. 

GWARANTOWAO, TüJi;, v. 
imp. to Warrant , to guaranly. 

GWARDYA, Yi, s.f. guard. — 
przyboczna , life-guard. 

GWARDYAK, A, s.m. life- 
guard-man. 

GWARDYAN, A » 5.m. superior 
of a monasteiT. 

GWARZYC , azF, , v. n. to buzz , 
to bum ; 2) to prate , to chatter. 

GWAZDA(i, AL, GWAZDJhS, V. 

a. imp. (vu/g.), to daub, to be- 
smear. Zagwazdali mu tivarz 
atramentem^ they bave daubed 
bim all over with ink. On nie ma- 
luje ale gwazdze^ be does not 
paint, he daubs. 

GWEBR,A, s.m. giaour, sun 
worsbipper. 

GWIAZDA, DT, s.f. GWIAZDE- 
CZKA, KI, dim. star. — nagUh 
iüie konia^ blaze, star, white spot. 
— iszäj^ 2giej^ 3ci^j wielkosci^ star 
of tbe nrst , second , third magni- 
lüde. Wschöd^ zachöd — y, the 
rlsing and setUng, the rise and set 
of a Star. Polama — a, polar star, 
north Star. Spadajqca — a, falling GZI 69 


planet Jego — a blednieje , his star 
darkens , is on the wane. Trzeba 
isczaswq—qy one must follow 
onc's desliny. 

GWIAZDARSKI, A, A» astrono- 
mlcal. 

GWIAZDARSTWO , WA, s.n. 
knowicdge of tlic stars, astronomy. 

GWIAZDECZKA or GWIAZD- 
KA, KI, s.f, dim. a littlc star; 2) 
{aplant)^ water-slarworl. 

G\VIAZDOSZ,A,«.m. {aplant)^ 
lady*s manllo. 

GWIAZDOWNICA , CY, S. f. (a 
planl)^ Sil Ich wort. 

GWIAZDOZBIOR, u, s.m. dü- 
ster of Stars , constcllation. 

GWIAZDZISTY, a, e, starry. 

GWINT, u, s.m. worm of a 
screw. 

GVVINTOWACi, TüJ^, v.imp. 
to form like a screw. 

GWINTOWKA , KI , 5. f. twisted 
gun , a rifle. — dalej niesie nis 
slrzelba zwyczajna^ the rifle 
carries fartber than tbe common 
musket. 

GVVIZDA(5, T)t^, V. n. GWIZD- 
N4C5,N5, v.inst. to whislle. On 
gwizdzeröznepiosnh\he whlsües 
all sorls of tunes. Komedyq jego 
t<^giC7isda/t,biscomedy was bissed, 
damned. 

GWIZD, u, s. m. GWIZDANIE, 
A,5.n. GWIZNI5.CIE, cu, «.n. 
whistling. Zagluszyl nas swojHn 
— m , he peslered , bored us with 
bis continual whisUing. — strzaly^ 
kuli^ llie whizzingofanarrow, tue 
whistling of a ball. — wiatru , tbe 
whistling of the wind. = ÖWIST. 

GWIZDA WKA, KI, s.f. a whislle, 
acalcall. $wist — i,a whislle, blast 
of a whistle. 

GWIZOZ, DziA,«.m. vires (ve» 
terynary). 

' GWOLI , odt?. (requires the da- 
tiv. and can be preceded by an 
subst.}, prepos. lor tbe sake of, 
for, according to. Gwoli temu^ 
for tbe sake of bim or of ihat. Ja- 
kiez to szczfscie znalesc ion^ 
gwoli sobie , ah ! bow happy I am 
to find a wife according lo my own 
wisb. Oddac si^ wialrom , morzu 
gwoli , to commit one's seif to tbe 
mercy of waves, or of tbe wind. 
^yje nami^tnoiciom gwoli ^ be 
lives as he likes, he follows tbe bent 
of his own inclinations. (poet.) Jego 
grzywa wiatrom gwoli^ liis Diane 
waved in the wind. 

GWOZD^, seeGOiDt, CWIEK. 

GWO:^DZIK , A, 5. m. gilUflow-» 
er, pink , carnatign; 2) dove. 

GWOZDZISTY , A , B , fuU of 
nails , mounted witb nails. 

GZEGZOLKA, 1, s.f. GRZE- 
CZOLAK, A, s. m. cuckoo. see 
KUKULKA,KÜKAWKA. 

GZENIE Sljg, MA si^ , s. n. mad- 
ness , rage , vehement fury. 2) mcr* 
riment , sport. star. Urodzthm sif pod zl^— (j, \ goad. — si^ ^?ä\ä qS. cäVxXä ^\äj. /fra5JEwrniiaderaiiunIuckystaror\»tun|( b>f \Yi^ ^^^^^^^ Vi ^^\ 70 HA& 

W rambla tbouti S) to pli}, to 
frolick, to Uuer , to giggle. 

GZIE.A, ».m. oestTiu, oi-fly, 
gad-Hy; !} nit, nilUos, füll oT 
■nelile , bot. 

GZIK , A , s. m. giäOj, brMM. 

GZIWY, A, I, foad of pkMure, 
hol , Trolic. 

GZYGZAG, A,t.ni. tlgiag. 

GZYH5, u.l.ni. corn)cc,JultlDg. 

GZYHSOWKA.I, l.f. « plcu 
of a coralcc, ■ tUe for mouldlDg. HA! interj, Hai slouiiUm ctf 
lotrif , ba, DOW 1 bold ttiee fau 
you n^w 1 

HABA,T, l.f. a kindorcoane 
clolh. =c GUNIA , SAUODZIAL 

HABIT, u, s. m. a monk's habii. 
Wifsiac /labil, to lurn monk. 
Aiucic sa ptot— , La fonake ooe'« 
montisb order. 

HACZYK, A, i.m. dim. Uitb 

Ha'gzYKOWATY - HACZY- 
STY, A.ijlkeabook. 

HAFT , V , (. m. embrolderr. 

lIAFrARKA, u, s./^, (umals 
cmbrolderer, 

UAFTARSEI,A,E, ofenbrol- 
dery. 

nAFTAnSTWO, WA, s-R. an 
ol cinbroldRring. 

HAFTABZ,A,».m. 

HAFTKA.Ki.i./. diqt. 

IIAFTOWAä, Tiu«, cimp. to 
tmbriildcr. 

HAJDA, int«r^. fam. (roranlmi- 
llngjicbeer, boorgoodcbeer, Ukc 
CDurags, coDie, comc, Haidichlop- 

■ ■ ■— -l Toejfo- r up my bojrsl 1 'VO, a man ofhcad and 
äaa, ■ clever and cntrejirialng 
»an , * Etatciniati anil t warrinr. 

UAJDAMACKI, a, k, rübbar- 
[ooking , bclangiDg to ■ gaag ot 
robbcri. 

HAJDAUACTWO, VA, «. n, 
nbbery, a gang or robben and tbelr 
maniier of life. 

HAJDAMACZYfi, n , r, to rob, 
to lake (o tili) high way. HAJDA- 
HACZYCSI^, v.pr. imp. ZIIAJ- 
DAHACZYCSI^i.Io becomerob- 
bv or hlRhwayuilo. 

HAJDAHAK.A, *.m. nibber, 
higbwaymin.) {tm : HAJDAIU. 

HAJOnK,A, I.m. ahuagarlan 
Htdlcr, a kind orTootman rornerly 
kept by Ihe pollsh nobllUy, dim : 
HAJDL'CZRK . ciKA , a pagc, boy. 

HAJUUCZYSKO.A, (.m. liilen- 
(U. furm or HAJDUK. 

BAJSTHA, y, t.f. grer beron 
(ofiiVd.). 

HAYJZE! pari. tnt. cove ob, 
Atttup. Ua}i« braciet up, ny 
frirnd. Ilajia na nieijo! up, up, 
burrali niy boys, fallupan bim. 

nAK.A, hook. HAN 

BAKOWATY. A, >, erookcd, 

HALÄBARDA, dt, J./.bilberd. 
UAtiAS, D, f. m. ddLm, uprtur, 
clutler , bustle , fUH. — HALASO- 
WANIE. Ilalai na rynku, the 
noise ordln ofpcople In a markel 
place, flarobic — u, lo make a 
grcat rujsordamour, to maks a 
naJM.loratlle. Aiilalqduazyitko 
aip odbylo cicho,nie i wieikim— 
ern,bllberto Ihe busliii?ss had gonc 
on amoaihly, genily, nai wllh grsat 
ado. To «praj/H(o ujfe/B—u, tbal 
aTfairU niaklnR a greal nolsc, Ihere 
\t a great lalk about lt. Dsuia) 
ws3caqi lif wielki — na ulicu, 
iherc bu bp^n a great bustle, hub- 
bub, Id Ihc ilreet la day, Witlt 
haiaiu maUi necty (prou.), 
thcre isagreat ado ahoul nothing. 
Poisedi naTobie Italatu to ij/m 
rfomii, hc Isgoiie to kick up arnul, 
a dusl In tUal Iioum. an KRZYK, 
WnZAWA , SZUH , SZMER , 
GWAR. 

HAtASOVVAti, H]«, v.n. ta 
malte ■ noiat, to clutler, lo po- 
thcr, 

H.\tAäNIK,A,(.ffl. fem. RA- 
LAäMCA, a ncdiy Mla». diitur- 
hcr or tlifl pcace, bully, bliulerer , 
brawlcf. TodBiecko-~, ttalichilJ 
li vcry noiiy. 

HALEKZ, A, a.m. dim: HALE- 
HZYK, dualer, penny. Sie wart— 
nka, he li not «orth a Carthlng. 

HAUCK[.A,it, Hallilaa. Zi«. 

in —II, Galllda, Pollsb provlnea 

iluiiging to Auslrfa. 

HAl^ZTUCH.A, ».m. «KA< 
SZVJMK.itock. 

HALUN,u,t.m. alum. 

HAMAL,A,«.m. [fromarablan 

inimalj, portcr, atrcl portctr {ob- 
auf eis). 

HAMERMA, 1,1.^. forge, IroD- 

hÄhOWAC, MUI4, v.iiitp. ta 
ilop , lo check, to refraln, tore- 
press, 10 reiirain. — koto u luoao , 
to Irig a wbccl fon siecp groiindi]. 
to pul Ihe spnkps In awbect, to 
lock, laikld awlieel, to put on 
"■"drag. ~ lififgninoie, toabate 

i't angcr, lo kcep one'a temper, 
, : toatop, to check, to repasi. 
Chlodiqcemi Tiopojami hamowae 
krwi hurilitcoic, to fceep down 
the tUenttcfaet <tl Ibe blood by 
oieaDs of cooling mcdlclnea, — iif- 
dtenoojt, dum;, U'ytIfpJn, to 
control one'a dealret, to rebtike 
put down vice. — nndu* 
»VCia, lo repreai abusn, mlade- 

^anoun. — num/f Inoiici, »apat, 

curb one'a piulona, to quell 
one'a ardour. — POWSCI^GAti, 
WSTRZYUAC, TAHOWAC. Po- 
hamvi kroku, alacken your pace. 
AaadikD kto u> ascsficiii umie 
hainoivac »if, fe« poeple ean 
prrsenr niodpraDun In proipetlty, 

IIAUOWAMÜ.u. a.n. acl ot 
chpckiiig, or reprrsslng. 
, IIAMULEClca, «.m. triggefi 
13) curb, cbedf , rcftninU BAR 

HAN »■ CHAN , A ,«, m. a tutar 
prince, han; 2) caravaniera. 

UANBA.BT. «./. lorainy, IgtVM 
mlny, rcproacb , dugraee, Wielka 
lo dla iotnierza hahba aciet 
3 pota bitioij, li li a diagraee Tot 
a aoldler lo takc to fllght In a cod»- 
bat. Okryty kaiiirf, iie ia loaded 
wlth obloquy, Infamy. Byc haab^ 
(tue) rodzinti, narodv , to be a 
■taln,a blot on one'a Tamlly, nation, 

HAllJBl^CY, A , E, opprobrioua, 
Inramnus, degrading, alsgraceful. 

HA!4filO,u«, v.iiap. lo bring 
reproach , to dlsgrace. 

HANDEL, DLC, trade, com merc«. 
— hurlowjl, wbole-«aie trade, — 
iictegölaivy, relail. — zboiowa, 
corn trade.— <ul:i«nnir,cloth-trade, 
woollen draper'a ibo[i. — prouKl- 
dsic, to drive or carry on trade. 
dim: HANDELEK. 

HANDL-AHZ, a, f.ffl. trader, 

IIANDLOWAd, LDi«, c.n. to 
trade, to trafllc, to carry on trada, 
10 deal In cnnimodltles. 

HAHDLO WN Y = HANDLOWY, 
A. 1, commcrclal. 

HAMERMK, adv. Infamoudy, 

— '-■■-■ -■' ' iiy. 

»■f. Igaoml- nAnirjiiii, «, e, iniamoua, 
ignumlnlouB . ahameful, rcproacb- 
ful, difgracejul, 

HANnA, t,».f, and ifimin: HA- 
NtlSIA , Ann , Anah , Annette. 

1IARACZ,it,a.Di. Iribule, 

HARAP^HARAPNIK, A,«.m. 
Iiunting whip. 

HARC.u. a.m. tklnnlsh. Na 
hart wuicr-liac, lo go lo aklrmlsli. 

HARC\B.».I.m.plg-tali. 

HAHCOWAC, cum, v.n. 10 
ikirniish. — na koniu , to tiimbia 
or manage a hone, to wherl about, 

HARCOWNU, A,l. m. nklrmlsh- 

HARCOWNY, A, E, bclonging to 
l iklrmlah. 
HARDO, adv. baughüly, arro- 

HARDOää, ci, ».f. baugbllneu, 
irrogaQCe. 

HARDY, », t, haugbly.Krrogant, 
lupercilioui. 

HARDONOSY , A . B , i/am.) , 
irruganl, bauglily, who eocka up 
bis noie. 

HARFA,FT,».^.harp. 

HARHARA, t, t.f. a Jade, a 
iTorthless nag, a »orry hör». Cza- 
rownict twykhj kartou-ae na 
harharse , old glptlea like to ruD 
Tüll apeed on a Jade. 

HARMIDEB, u, ».m. cluller, 
)u*lle, potjier, hurly-burly (fam.)- 

HARHOMA. I. (. f hannony. 

HARHONICZMB ~ HAMONIJ- 
VIE , adv. barmoniously. 

HARUOMCZ\Y-<HARMONIJ- 
VY, *, v, harmoiilous. 

IIVHOWaC, ow*!., v»i,v.intr. 
o wurk bardly, tu latiuur. 

IIAfU>UA,i,t.Alurpy. um 

BART» D , s. «. teniMr (of iron 
■due€i); 2) scrength, energy. 
^Uojs dobrego harlu , a sword 
rf an exeellent tcmper , a sword 
iK^y tempere«}. — tej statt jejst 
gy t o my , che temper of Uiat steel 
ioceUeoL Hartdussy^umyslu^ 
■iaiis of a certain temper, of a 
onän dtsnosiüon. Znam es Imme- 
u s jego Hartem t I koow a man 
tf hisscamp. 

H.\RTO WAC , TTJ^ , V. imp. to 
ismper (iroif and steel) ; 2) to steel, 
:>iiarden, U> innre. Ciaw ma zu- 
^rtawane , he bas a most excel- 
iniroastiCuiion. 

a.\RTO\\ > Y = ZAHARTOWA- 
n,A, B, tcmpcrcd, bardened, 
Si^ird , Inurod. 

BAAL' y HAKU ! work and work 
;'».), Vttaicicznie haru , ham , 
ii|ht and day onc mint exhaust 
'j^rS !»etr with labouring. 

HASaC, am, v.f|. to dance, to 
aper, to friak, to gambol {[am»), 

H.\SA.ME, u, act of dandog, 
n of wearing out a horse. 

H\SLO,i.A, «. n. watrb-word. 
V Mobie tajtmnie hazlo [zmö- 
*f tif, , to play booty togctbcr. 
^ic hasio^ iic dla wzifcin ha- 
■^'i, (o give the word , to go and 
'^ti tbe word. Dali »obie haitlo , 
^iq swoje haato^ tbcrc is a col- 
-i«>fi , biUwcen tliem, thcy under- 
'':ud ooc another, tliere U a fellow 
^rüog arooDg tliem. 

H.%CB1CA, ¥, «./. bowitz« bo- 

RAl-ST, v,s.m. draught« dram 
-fdrink. Jednym haiutem^ all at 
. iraught. Jeszcze jeden haust , 
tnd your draugbt. 

H.\ZA RD , u , fc m. bazard , ven- 
ire, risk* 

aiZ^VADOWAC« Dc;^, v.tmp, 
nbizard, to venture « to run tbe 

HAZ.U^DOWNY « A « B , bazar- 
änB. Gry — f, i^ame of chance, 
otviL — czkiwiek^^ bold, vcn- 
'■i^rou.s man. 

HEB AN, IT, «.flu ebon, ebony. 

IREBAXOWY, A, E, of cbon. 
HKBEI^, tLA, «. m. joiner 's plane. 
H£BLO\VAC,ixjii, v,imp. to 
'Jinn or makc smooüi witb a plane. 
U deska zle heblowana^ tbis 
\i\ink \% not well pUncd. 

HEBLOWLN V , n , pl. pbne^ba- 
itofs. 

HEBnAJCZYK,A,«.m. Hcbrcw; 
S) Hfbraist. 

HEBRAJKA,Ki,t.A a Hebrew 
vornan. 

BEBRA JSKI , A, E, bebrew. Mö- 
irür po hebraitkUf to speak tJie 
Mrew tongue. 

UEBRAJSZCZYZNA , ny« s.f. 
brbraism. 

HECA,T, i»f. coursing, bunt 

HECOWAC^ , OWAL, tjE , V. a, 
- \\ ECO VV AC , to wli«t , to sct an 
cdfzi' on , to polish. 

ilEGIIU or HEDZVRA , T, s.f. 
thp pfKiCb of tho niussuhimiifi, {vis, j 
B2Ujeif9 dftcr J, CJ, itegirsu ' HET 

HE HE , inieri, fam. eb ! Co iy 
tarn rihöwisz « ne? eh! wliat are 
you saying bcrc? 

HEKTYK, A,«.m. bcclic, bec- 
tical , consiimptive« 

HELLEM, 6w^ p/. s.m. Helle- 
ncs , Grccks of tlie liellenic body. 

HELM , u , «. ni. heim , betmet , 
morion. Byc pod helmem (/^rov.), 
to bc tipsy. Helm u alembika^ 
the beim or bead, of an alembic 

HEMOROIDALJNY, a, e, hemor- 
rboidal. 

HEMOROIDY, Döw, pL bemor- 
rhoids,pUesw 

HERALD YKA, i, 8.{. tbe be- 
raldic art , heraldry. 

HERD, IT, s,vu arms, coat of 
arms , vscutcheon of a famlly. 

HERRARZ, A, s.m. book of 
herald rv, armorial. 

HERBATA, ty, s.f, tea« Chinese 
shnib or its Infusion. Zielona — , 
grccii tea. Czarna — , black tea , 
Puszka (io — y, a tea-caddy. xVa- 
lewat\ pic — t', to pour out, to 
takc , to drink tea. Dzis tancujq- 
ca — a u Pana A'., there is a tea 
party and dancing at Mrs. such a 
onc's. Szwnjcarska — a, Swiss tea, 
GIarn«T'.s teu. 

HERR \TNICZRA,Ki,«./:tcapoU 

HERBÜRYZOWAC, zcj^, v.n. 
to gaUier herbs, to botanize. 

HKRBOW Y , A , E , armorial. ==- 
HERBOVVNY. Zna&i — <?, armo- 
rials. Herbowa umkjqinoU liczU' 
la sif w rz^diie nauk^ wteatf 
jeszcze kiedy Iwlzie saledwie 
umieli czytai\ blazoary was con- 
sidorrd as a sciencc, when pcople 
scarcciy knew how to read. 

HERETYCKI , A, K, berclicaL 

HERETYk, A,«.m. berelic. 

HEREZYA, Yi, s.f. hcresy. 

HEROICZ.ME, adv. lieroically. 

HEROICZiNY, A« E, hproic, h(v 
rolcal. Kobiela —a^ bcroical wo- 
nian. Poemat —y , unersze — e , 
hiToic pocni, hcroic vcrscs. H'ie/si, 
czusy — (' , heroic ages. 

HEROI^A, NY. s.f, herolne. 

IIEROIZM , u , «. m. heroism. 

HEROLD , A , «. m. herald. 

HERSZT, A, s.m. ringleader, 
abctior. — kacorslwa^ hercslarch, 
broachcr of a heresy. 

HET , prep. far , far off, a great 
way off, a great distancc (very 
fam.). Hei precz za miastem^ 
far , or a great way from the lown. 

HETM.AN , a , 5. m. Commander 
in Chief , hetman. Wielki^ slawny 
— , illuKtrious, eminent, chieflain. 
Helman wielki koronny^ tbe Com- 
mander in Chief of tbe polish army. 
Heinwn wielki Lilewski^ Üie Com- 
mander in cbicf of the Lithuanian 
army. Hetman Kozaköw^ the liet- 
man or comiMandcr in cbicf of the 
Cossack cavalry. 

HETMAMä, MF,, v.n. to fill 
the office of a c^mmaudor in cliief. 

IIETMA.NSlvI, A« L, bclongiug 
to Ihe mmmniidor in Chief. 

iit:iM\.\sn\o, y»A,s. «. dig. 

aity of üie comuiandcr in cbief» HOL 71 HETMANSZCZYZNA. T« «.f. Ibo 

laud proporty of the Commander 
in Chief; 2) a general name of 
tbe Zaporogue coasacks' Corpora- 
tion. 

niPOKONDRYA, Ti , t. f. 
(medic.) , hypochondre. 

HIPOPOTAM«A» t.m. blppo- 
potanious. 

HISTORYA, Tt, s.f. Mstory, 
Story, tale. Historya Süölczesna , 
slaroiytna , modern history, an» 
cient history. — o«fatftfcA c«o- 
soii\ the history of iatter times. 
Trttdni üf natücq — yt , he giies 
himsclf up to history. to dkiga M* 
storya^ or dhuioby o Ihn möwic « 
that is a long history. A^lo hUto^ 
rya! (fam.) , what a deal of work * 
you make about it? bow many 
difliculties you start! 

HISTORYCZNIE, adv. bistori- 
cally. 

HIST0RYCZNY,A,8, blstoric. 
bistorical. • 

HISTORYJKA, «, S.f. Story, 
tale , anecdote. 

HISTORYR.A,«.«!. hbtorUa. 

HISZPAN , A , «. m. SpanlanL 

HISZPANI A ,1,9./. Spahi. 

HISZPANSKI, A, E, Spanlsb. 

HOBOJ, A, «.m. hautboy. 

HOBOISTA, TT, «.tn. one tbal 
plays upon the hautboy. 

HODOW AC , DUJ^ , V. imp. to 
breed, to bring up, to feea, to 
rcar, toeducate, to train up, to 
nursc^ to nurse up. Mialawiele 
dzieci^ ah iaden nie hodowai 
sig^ shc bas bad several children, 
bul ncver could brhig one up. Wy- 
hodoical ksiqi^a^ bc brought 
up, educated the prince. To dzie» 
cko chorotoite , nie lacno b^zi9 
sif hodotoad^ that chlld is wcak, 
and will not beeasy torear, to 
bring up. 

HODOWANIE, u,«.n. i HO- 
DOW LA , brceding, rearing. 

HOJDAG SI^, V. imp. to Swing, 
to baiance (fam.). 

HOJDAWKA,!, 8. f. asee-saw. 

HOJ N IE , adv. muniflccntly , 
liberally, l»Yishly. 

HOJNO^, a, f.^. munifleance, 
Uberality. 

UOJNY, A, B, munificent, Ub^ 
ral, lavish. 

HOLANDYA, Ti, S.f. Holland. 

HOLD , u, s. m. bomagc. — potf- 
daneyopanu^ licge-homage. Da6 
CO komu jako hoid^ to present 
rcspcctfuUy a thing to any one. 
Hold wdziecznoMci , a gift of gra- 
titude. Odbiera holdy tysiqca 
czcicieH , she reccives tbe bomage 
of a thouaandadorers. Oddac AoM, 
to render bonage. Skladad akt 
foddansUoa i — u, to do fealiy and 
nomage. Wszyslkic 8tuu)rzenia 
winne sq. — Stivörcy, all created 
beings owc bomagc to the Creator. 
Ptiiiic — cnotom czyim^ to 

^ hQiaagje « \o vwcv a^«|^aSKft* TS HÖR HOLDOWNIGTWO« WA, s.n. 
fealty, allegiance. 

HOLDOWNICZY, a, e, tributa- 
ry. Moidawia holdownicza Sul- 
tanawi , Moldavia is tributary to 
the grand Signier. 

H0LD0WN1K, A, «.m. vassal, 
Ucgeman , feudal tenant 

HOLENDER, dra , 8. m. Holun- 
der, Dutchman , Dutcb. 

HOLENDERKA , ki , 8. f. dutcli 
woman , 2) dutcb powdered tobac- 
CO, snuff. 

HOLENDERNU, i « 89f. dutcb 
dairy. 
' HOLENDERSK] , A, K, dutcb. 

HOLOBLE, LI, pl tbill , sbafts. 

HOLOBLOWY, A, e, of a sbafL 
Kon hoUtblovm/y tbe sbaft-bone or 
tblUcr. 

HOLODUPIEC, KA, cm. a sans 
culot^e , a poor wretcb , a black« 
guard. 

HOLOTAfTT,«./'. ragamuffios, 
rabble. 

HOLOWAC, v.a. (marin,)^ to 
haute, to bale, to pul upon any 
ropc. — lodz , to tow a boat — 
okrety to track a vesseL HolujI 
haute , haule ! 

HOLUBIEC, BGA, s.m. a kind 
of alavonic dance. Tnie holubca 
(/iotm.), he dances witb joy and 
▼Igour. 

H0LYSZ,4« «.m. a peimyless 
fellow. 

HONOR, ü, 8.m. honour, credit. 
imZASZCZYT, CZE^. Pozi^kaö 
honor , to acqvire honour. tiobiö 
— swojema krajowi^ rodzinie^ 
iüiekowi^ to do honour, or tobe 
the honour of one*s country, famlly , 
age. To et — czynt , tbat tums to 
your credit. Z — «m, with honour, 
bonourably. Miec8obie za — , to 
consider as a honour, to take pride 
inathing, to glory in it. TVj/f/ic 
s — em , to accomplish a thing to 
one's honour. Drasnqc^ ranic 
czyj — , to pique a person, to 
pique bis honour. Sprawa hono- 
rotoa, affair of honour. Grad dla 
honoru^ to play for love. Naho^ 
nor^ 8lowo honoruy upon my ho- 
nour, as I am a man of honour. 
Jtobiö honory domu^ to receive 
and entertain the guests. Bfd^ 
mial — byc u Panstwa^ I shall do 
myself the honour to wait on you. 
Sifgac po — , to aspire to honours, 
to seek for honours. Pogrzebne 
— y, pohniertne ^y^ funeral so- 
lemnlties , funeral , posthumous 
honours. 

HONOROWIE, adv. honourably. 

HONOROWY, A, B, bonourable. 

HORA, T, «• f, grcat labour, woe, 
misery; 2) a deep feeling of contri- 
tion. 

HORDA, DT, 8, f. horde. 
HORDOWIO , A , «. m. or HOR- 
DOWINA,T,»./. (feo(.),?lbumum. 
white bryony, wayfaring-tree. 

sroRDrjv/EC, .-^ca , s. m. hone- HüK 

HOBODNICZY, ego, 8. nt. Judge 
of a casteüany, of a castelward. 

HOROWaC , anr^ , «. n. to toll , 
to drudge, to toil and moll. 

HORWAT, A, «.m. and fem\ 
HORWATKA, Groatian man and 
woman. 

HORYZONT,n, «.m. horizon. 

HORYZONTALNIE, adM. bori- 
zontaliy. 

HORYZ0NTALNY,A,B, hori- 
zontal. 

HOSTYA, Ti, 8,\. host, con- 
secratfHl wafer. 

HO^O, ojdxi. briskly, smartly, 
Uvely. 

H02Y, a,b, brisk, smart, buxom, 
lively. 

HRABIA, TCGO, «.tn. count 

HRABIANKA, ei,«./: daughter 
of a count. 

HRABINA , KT, 8. f, countess. 

HRABSTWO , WA , 8.n. dignlty 
ofa count; 2) county. 

HRECZANY,A,B, made of huck-, 
wbeat meal. 

HRECZKA, KI, 8, f. buck-wheat, 
brank , black-wheat , french wbeat. 

HU,HUZIA!balloo! 

HUBKA, KI, «. f, fungus of which 
a sort of tinder is prepared, agaric. 
2)spunk, tinder. 

HUCZEÖ , cz^, «.n. to roar, to 
rush ; 2) to hoot , to shout , to cla- 
mour. Slyszysz jak unatr huezy? 
do you bear the nistllng, or rattling 
of the winck? Fale huczaiy^ the 
billows roared. Burxa huczy^ tbe 
storm roars. 

HUCZBK, czKA, «.m. • ndsy 
fellow, brawler. 

HUCZNIE a HÜCZNO, adv. 
loudly, damorottsly, with much 
noise and merriment iyc hucznie^ 
to revel and rlot. Hwznie m&wii 
8obie , to make one's own action 
or victory souad blgh;to extoU, 
or to exaggerate it 

HUCZNY , A , B , kmd, noisy , 
clamorous. 

HUFIEC, FCA, «.m. abodyof 
soldiers drawn up in battle array. 
dim : HUFIK , a , «. m. small party 
of armed men , squad. (said of 
borsc or foot). 

HUFNAL, A, «.m. hobnall. 

HUK,u,«.m. din, roar,petl, 
clangour. — dziai , peal or roar of 
cannon« — trqb^ clangour of trum- 
pets. — pioruna^ a dap of thun- 
der. Zhukiem^ with great noise, 
in a noisy manner. W M muzyce 
wifc^ huku niz lodu, tbat mtisl- 
cal composition Is more loud than 
agreeable. W&weztu wifc pow8tai 
na na8 z hukiem^ It was then he 
broke ont, hurst oat , It was then 
he became outrageous, or he burst 
forth Into abuse and Tiolent repro- 
acbes. Uuk^puk^8tuk^ dalSjnie^ 
a great fuss and no bualneis , much 
ado about nothing. Mahukpifni^ 
dzy (fam.)^ he has money by the 
sbovelful. Za tymcukookatem 8zio 
Mdk klientöw (/iam.), tbis barrister ^jSm ^^''^^orde. /was/o/iowed hyahostofpeüüoners, 

^^^um,A, A n. Mßfotier'safmLjofappüaaits. Byio Um huk ro»- HUT 

maitij xwUrzyny^ wybomych 
uHn ete, there was a profuslon of 
all sort of game, exquisite wines 
etc. 

HUKAC , KAM , HÜKHA^, V, tu V. 

inst, to whoop , to halloow, to 
hoot, to burst forth into abuse and 
violent reproacbes. 

HULAC, lam, v.n. to lead a 
Jolly, merry life, to revel and riot. 
On zawsze Auto, tbat man is 
always in glee. Hulaj jAusza bez 
kontu8za^ sztücaj pana bez zupa~ 
na/ or hulaj dusza pieklo gare! 
these very familiär proverbs mean : 
one is ready to leap out of bis skln 
forjoy. 

HULACKI, A, B, Jolly, merry 
re?elling. 

HULARA, KI, 8, f. a Jolly, merrv, 
fellow, areYeUer,a}olly dog (fam.), 

HULANKA , KI , 8. f. loose JoUi- 
ty, merriment, revelry. 

HULAN, See ULAN. 

HULTAJ, A, 8. m. knave , rogue, 
8lothful,idle. A tohultaj or hultai- 
üra, do niczego! he is a scoundrcl , 
she is a nasty creature ! HuUajkq 
klepac ifanL)^ to lead a life of li- 
bertinism, of continued übertinism. 

HULTAJSKI , A, B, loose, kna- 
vbh , roguisb. 

HÜLTAJSTWO , WA , s.n, a 
loose, disorderly life; 2) knavery, 
roguery. 

HUMOR, u, 8,m, whim, bu- 
mour; 2) moisture (used only in 
piural). Byi humoru jednostajne" 
go , he was of an even temper. Ona 
loesolego — u, latwe%o — u, she 
is of a gay disposiüon , she is not 
at all difficult to please. On dzis 
w dobrym — rze, he is in a good 
bumour to day. Byö w — rze ro* 
bienia czegos^ to be disposed, 
Inclined or willing to do a thing. 
Nie jestem w -^rze robienia toi' 
xyt , I am not in a bumor, or l 
ba?e no great mind to go a visiting. 
Zhf — , bad bumor, mumps, pet- 
tishness, pet. Byö w zlym —rze , 
to be ill natured, to becross and pee- 
vi^. Dziwacznego — u, humorist, 
whimsical man, a maggoty fellow. 
Ciecz huomoröw gravedo, coryza, 
catharrb. Zimne — y, tbe king*s 
ctII , scrofula. 

HUMORZYSTA,T,«.m. humo- 
rist , whimsical man. 

HÜNCFOT, A, 8,m, rascal, 
scoundrel , ragamuffiin , scrub , 
farlet 

HURMEM or HURM^, adv. in 
crowds, In a body, by heaps. 

HURT , u , 8,m, fold , a pcn for 
sheep. =» GROZDA. 

HURTEM, adv. Ina lump, by 
wholesale 

HüRt6wa(5,tuji5, r.imp. to 
fold or shut sheep In the fold. 

HURTOWNIK, B, «.m. whole« 
saleman , dealer In gross. 

HURTOWY,A, B, trading by 
Wholesale. 

HURTY, Töw,p2. budrie, fold, 
.pen. JA 

baatoT- — Mfklanna , glas»- 

BK. — ielasna^ forge, smltby. 
'tnuseowa^ casting-bouse, foun- 
ferr. — soina^ salteni, salt-bouse, 
ä« place where salt is made. 

HL-ZilR« A , «. m. bussar. 

BHZARSKI , A , E , of an bussar. 

HTZARYA , Ti , s.f. a body of HYACYNT,A, «.m. {a plant) ^ 
Ifacmtb; 3) hyadntb, a predous 

nCEL, CLA, s.riL oiMwbose 
knesB is to kill stray dogs in the 
mts; 3) rascal, ruflian, scoun- 

nDLIWY, A, E, See OHYDNY. 

HYDRA « mr, i. f. bydra. 

KYDRAULIKA« ki, «. /l bydrau- 
h. 

STDROSTATYKA . ki , s. f. 
NruUtics 

ITDZKJ, dzj;, 17. imp. to disgust, 
fenise toaihsoinness. see OHY- 
BKL 2} to make onc bated , to cast 
aiycTilon, Gorqczkijut nie ma, 
iifBizcze hydzt sif jadlem , bis 
bor li gooe , but it has left bim a 
bSaf of loatbing, be has taken 
itisgnst to meaL Ohydzil sobie 
yü , be was seized with a wea- 
■ata of life , be became weary of 
lfe,«feMIERZI(l 

miTNA » NT, 8. f. byena. 

BYllN , u , «. m. a di\1ne seng, HYPOCHONDRYA,Ti, $.f. by- 
MiModriac disease , spiceo. 

■YPOCHONDRYC2NY , A , e , 
kiyocbondrlacal , spleDeiic, blp- 

li*. 
RYPOCHONDRYK, A« 8.nu 

lipoehondriac. 

■JYPOTECZNY, A,E, mortgaged. 

HYPOTEKA,Ki, 8, m. mortgage. 

HYPOTEKOWAC, kuj^, v.imp. 
ftaortgage. 

HYS, HYZ, HYZ, A, 8,m. fa- 
4irable wind (tcrroof marine). Pod 
Mitem piynqc « to go before tbe , HYZOWAti , HYSOWAC , v. a. 
\mp, WHYSOWAC, to boist, to 
m,to heave up. Whysotoac ici^ 
Ifiel^ CO holst a sali. I,coii;. and, botb. Itopokojui 
vmiptte, both in timc of peace 
ad war. 2) abbrcv. ofjego.jej, bis. 
Tis. J- K. M- for Jego Kroletoska 
Mo9c^ bis royal majesty. 3) abbre- 
tutioo of Jainie , In tbe titles given 
to tbe sentle folks vis. J. W. for 
Jasnit Wt>lmoiny,very powerful. 
i. O. for Jaime Ostmecony^ very 
Ufaiitrioiis; 4) abbr. of J. M. C. P. 
fcr Jegamoie Pan^ or J. P. sIr 
matter triz. J. K. B., Jeaomosc 
Uiqdz Bi8kup^ tbe title belonging 
loaMshop. 

J\,per«. pron. I, nie. JA is 
cmritled before tbe ^abß, but In the JAD 

I, betray my best of frlends? Ja 
warn dowioclf se on winien^ Till 
provc that bc is in the wrong. Ja 
möioi^ , ja utrzymujf , I prctend , 
I say, etc. A'(o tarn? Ja. who is 
there ? *tis I. / ty i ja zadowo Inieni 
jestesmy losem naszym , you and 
I are satisfied with our lot ( for the 
oblique cases see MI, MNIE, Mljg). 

JABLECZMK, a, «.m. cider. 

JABLECZiNY, A, E, having tbe 
taste of an apple. 

JABLKO, EA, apple; 2) whirl- 
bone or the ball of the knee. Zbic 
kogo na gorzkie jablko^ to beat 
onc to a jelly or to a mumniy. Jabl- 
ko niezgody, apple of discord, 
bone of contention. Oddac—kobie- 
cie ifig^) to give a woman the palin 
of beauty. Hajskie— , apple of pa- 
radlse. Adamowc — , ponium Ada- 
mi , Adam's bit. — renetowe y pipin. 
— dzikie^ a crab. -^aolentowey 
rotuia y the ball or wbirlBonc of tbe 
knee. 

JABLKORODNY, A, e, produ- 
cing ajiples, l>earing fine applcs. 

JABLKOVVITY, a,e, likc an ap- 
ple, dappie. Ka» szpakowaty, 
jablkowitUy dapplc grey horsc. 

JABLON , Ni , «. f, applc-lrec. 

JABLUSZKO = JABLüSZECZ- 
KO, KA, s, n. dim. liitle apple. 

2\C , iMAM , V. imp. to lay hold 
of, to catch , to seize ; 2) to begin , 
to fall a doing a thing. — sif czego^ 
to put one*s band to a thing , to un- 
dertake it, to betake onc's seif to. 
Jql si^ pijanslwa^ he bctook liim- 
self todrinking. 

JAD, u, 8. m. venom, bane, vi- 
rus. Ta ropucha jad swöj splu- 
Mf/a, that toad has spit iis venom. 
Jego Jfzyk jad sqczy^ he has a 
dangerous longue which spreads its 
venom every wliere. Lqkam si^ 
jadupiörajeqOyl f^rthe virulency 
of bis pen. nylal loszystek jad 
swöj , be has vented all bis spitc , 
malicc, hatred. 

JAOAO, jadam, v.frq. to use to 
eat, to mess. Jadac w oberzyy 
w traktycrni , to dine at an ordi- 
nary, in a tavern. Wpiqlki isoboty 
mifsa niejaday every friday and 
saturday he keeps lent , or forbcars 
meat. 

JADACZ , A , «. m. cater , fceder. 
— trzew ludzkichy a devourer of 
the human iniestincs, anthropba- 
gus. [litüe US.) 

J ADALNf A ,1,9./*. eatingHTOom. 

JAD ALM Y, A,E, of eating, eata- 
blc , esculent. 

JAD15, pres. U of JECHAä. 

JADLO, A, s.n. food, fare, 
(fam.) tak zatrudniomj ze zapo- 
minajadla i napoju , be is so busy 
that be forgets eating, and drinking. 
To zdrowe — o , that food , thpse 
catables are wholcsome. 

JADOWICIE, adv. venomously, 
banefully, virulcntly. 

JADOWITOJ^O, a, s.f. veno- 
mousnoss, banefulness, vlrulence. JAK. 7S ' cmritied before tbe ^eihs, but In the J mousnoss , banefulness , vtrulence. l 

y16ilmplnfe^pnsghn8:ya^ifraäjtc/ JADOWITY^ A^ E. venomous.l 
m^fltfiM^go prsjf/aaeh m^ego? 'iwiefulf viruleaU > J^DHO , RA, «.n. UlffiRKO, KA» 
dim. kernet, stone of fruit ; 2) sto- 
nes or testicles; 3) tbe best part of 
any thing. 

JAGLY, GiEL, pf. millet-seeds , 
that have tlie liulls taken off. Jagia 
krupq byc niemoie (prov.), tbe 
millet sccd cannot vic with wbeat. 
viz. Onc cannot kick against tbe 
prick. 

JAGLANNY, a, e, made of, or 
belonging to millet seeds. Kiejek 
— nuy millet ptisan , a dlet-drink« 
Mqßa^a^ millet flour. 

JAGNI^, ^ciA, s.n. — ?TA, pL 
lamb. 

JAGNIJSCINA, NT, 8. f. lamb's 
flcsh. 

JAGM^CY, A , E, of a lamb. 

JAGNIESZKA, or JAGNA« 
Agnes. 

JAGODA, DT, s.f. berry; 2) 
chcek ; 3) — mnipie , crow-berry. 
— wilcze , berry ol the deadly night« 
shade. Wmne jagody^ raisin. — Jo- 
dlowcowcy junipcr berr}'. Jagody 
jej zarumieniiy 4/(f, her cbeelu 
became crimson, she blusbed. 

J AGODMK , A, s. m. berry-Juice. 

JAJE, JA, or JAJKO, ea, s.n, 
egg. Bialeky zöltek i skorupajaia^ 
tlic white, llic yolk and the Shell of 
an egg. —^im'eie, new-laid eggs. 
—czczey wind-cggs — mi^kkie^ rcar- 
eggs, rath-eggs — sadzone^ poacbed 
eggs.— a na mi^kko or na rzadko^ 
eggs in tbe slicli. — n/ö/e, (iTrra, 
kawiar)y the spawn of fish , hard 
roe. Daje jaje za wolu , he gives 
an egg for an ox , what a good spec ! 
(iron,) Ptaki siedzq na jajach^ 
birds hatch thelr eggs. Sadzic kury 
na —ch , to sct hens. W t^j fM>rze 
roku takie a lakie ptaki siedzif 
na—ch , it is the season wben such 
birds Sit or brood. M^drsze jaja 
niz kury (prov.) a child will teacb 
its grandmolher to suck eggs. 

JAJECZMCA, CY, s.f. omelet. 

JAJECZNIK, A, s.m. ovary. 

J AJECZN Y, A , E , of an egg. 

JAJKO=JAJUSZKO, KA, 8.m. 
dim. iittle egg. 

JAJKOWÄTY, A, E, ovlform, 
ovatc. 

JAJORODNY, A, E, ovinarous. 

JAK , adv. as , how. Ulady jak . 
imierc, pale asdeaih. Gor:;fi;aÄ 
pio/un, bitter as absin th. Takijak 
ty, such a one as you. Jakes sam 
sobie zyczyly tak sif stah^ as you 
wished , so it is fallen out. Jak naj- 
dluzej , as long as ever It can be. 
Jak ixajspieszniijy with as great 
speed as possible. Jak nailepiSj^ 
as well as possible. Jak aaumo? 
how long ago? Jakzebym mial to 
wiedziecy how should I come to 
know It? Widzisz jak pi^knie te- 
raz wyglqda , you see how band» 
somc she looks now. Jak 5if naz^-^ 
wasz? what is your name? Jak sie 
to nazywa? what do \QucalVW^ 
Jak posciele)^:! UiU &\^ \jc(^«^%%v 
as a maiv makes \v\s \äÄ «ö tKVÄ\.\Ä. 
\\e. Jaksi^mtt? S\akoVa^lO^\LW^^ 
hc? «o, «o, Nieunem ioJfr U> w .74 JAK ikL •iafo.Idonotknowhow ltliapp<s|b{^y, bow surprising «oefcr bb ned. Znod wszystkiejak iczemu^ 
to know the why and wlicrcforc of 
a thing. Jakie mu siq iidato uciec? 
how has he contrived to cscapc? 
Oto^jak rzecz ma <if , It is thus 
things passcd. Czyz pan Pers? 
jak mozna byc Persem , fs thc gen- 
tlcman a Persian ? Strange that any 
body should be a Persian. Jak tu 
poc«(;c PwhaicanI, wc do? what's 
lo bc donc? how can wc act? Jak 
mozna pojqc rzeczy tak ciemne ? 
taow Is It possiblc to undorstand 
thnigs so obscurc? Jakto! czyz do- 
prawdy umari? what! Is it truc 
that he is dcad? Jaklcz to zdery- 
doumlei si^ vfzyßö do tina? what 
madc you think of comiug hither? 

J^KAti SIE , V. imp, —KAM sii; , 
to stammcr , to sttittcr , to hammcr 
In speaking , to falter. 

J^KAJLO , LA , «. fi. stammerer , 
stuctcrer.— J^KACZ. 

Ji\KA\VY = J.\KLIWY, A, B, 
stamnicring , stuttcring, Taltering. 

JAKBY=*JAKODY-JAK, GDY- 
BY, as if. 

JAKI, A,ie, somc, any, what. 
Jaki to czlotciek? what sort of a 
man is he ? jakiej or ktOrej go- 
dzinie? at what octuck, at wnat 
hour? Siewie jaki srodck przed- 
nifhraö , hc knows not what rcso- 
luilon to takc. Jakn szkoda ! what 
a plly? Jestto kaznodzicja jijtki 
taii^ hc ts an indifferent kindof 
preaclicr. Motcbyto wspomuial 
jaki historyk^ sorae historian 
would have mentloncd iL C:y 
znanzjakq osobe podzielaiqc^ to 
zdaiiic? do ymi know any Body of 
that oplnion? Jfl/fifi/o« or ktörcgoi 
dnia , sonic day or othcr. Ünj mi 
jak/f ksiqzkf^ givc me somc book. 
Wez takq ksiqtkqiaka ci 5if po- 
doba , takc any book you likc. tzy 
jcst jaka nanzieja? is ihcrc any 
hope? Jakie to ksiqzki ? what books 
are thcse? Jaki pan tnki sluga 
or kram , like maslcr likc man. 

JAKIKOLWIEK, — akolwiek,— 
lESOLWiEK, whatcvcr, whatsoevcr, 
any. U' jakimkolwick znajd^ 5if 
itanie , In what condillon soever I 
bc. Jakickolwick posiada bogac- 
twa , whalover rirncs hc may pos- 
sess. Przyjdz ojakimkolwiek czu- 
ai>, come at anyüme. Jakimkol- 
notwithsianding any ol»tacle 
whatsorvcr. 

JAKlf^, — KAi,— Krcj, one or 
somcthing I do not know. Niejest 
an bcz jaki^ji zalety^ hc is a man 
of some merit. Jakii cziowiek 
mnie mömi^ l faavc hcard it sald 
by a certain man , by somcbody or 
othcr. 

JAKKOLWTEK,nf/r. howovrr, 

hows4H»%<T, as — ns. Jakkohcickjcs- 

les fiognty^ !iowi'\<;r iirli or liow 

r/f// sfM'^eryou may hv. J.ikkotiriek /^V^y €^^ra::y /yi^/y';;f,(fztu'iajffrt',li* Ur}\ bad slyle. Malowac 
1^/9 aam cjcs/o oä/crj^uxii w nich 'paint In a Jr>', barsh slylc. plctiires werc , yet be himself fre- 

3ucntly discovcred faulls in ibem. 
akkolwirk nie mite przynosisz 
nowtny^ howcvcr unplcasanl bc 
thc ncws you bring. Jakkolwiek 
ciQ kocham^ as well as I lovc you. 
Jakkolwiek bqdz , whatsoevcr that 
may be, as it will. 

JAKO, iiiler, how ?islt possiblc; 
2) couj, tlius, so. In Ulis manner, as 
well as. (JAKO— TAKO or JAK, 
TAK, as ~ so). Jak slonce rozp^- 
dza mgly^ tak nauka rozgama 
bt^dy, as Uic sun dispclls darkncss, 
so docs Icarning drlve away error. 
Jak rzeklcm tak siq stafo^ that 
happencd in a manner I told you. 
Rzucil si^ na niego iako jas- 
trzqb na kuropalwf^ ho darted 
upon hlm as a hawk docs upon bis 
prey. Jako ivosk hoiezy iatwo 
przyjmujc ksztalty przedmiotöw 
icycisnion^ch na ni'm, tak i mlO' 
dzieniec jesl zdolnu zatrzynuic 
tcrazenia rzeczy uazielonych je- 
mtf, as soft wax eastly rccnives 
evcry Impression and figure , so a 
young man is susccptible of evcry 
form you choosc to givc hini. Mo- 
wif ci to jako twöj krewny i 
przyiaciel^ teil you that as your 
relatfon and friend. 2) JAKOTO, 
adi\ videlicet, to wit, that is to say. 
WieUt to juz tak robih, jakoto 
twoi bracia^ möj sqsiaa i jego 
zona , niany have done it , as /or 
example vour brolhcrs , my neigli- 
bour and'his wifc. U) JAKO TAKO, 
ffrfr. Indifferent, pnHty well, so so. 
Spelnia fnvöj ohowiqzek jako tu- 
kOy ho dlschargcs his duiy but so so. 

JAKOBÜV, A , s. m. a dominican 
or white frlar 2) Jacobin a person 
disaffectcd to thc State , an ultra ra- 
dlcal. 

JAKOBITA, T, a.m. Jacobite 
(hist.) Jakobici bvli nrodze prze- 
sladowani za \\ilhelma liL thc 
JacobKrs suffered a cruel persecu- 
tion under Willinm Itl. 

JAKOBY-JAK GDYBY, «dt?, 
as if , as it were. 

JAKOKOLWIEK-JAKOTAKO, 
adv. Indiffercntiy, well , tolerably, 
soso. 

JAKOä, adi\ in an unknown 
manner, somehow. ■ 

JAKOSC, or JAKOWOäC!, ci» 
S.f, quallly, essencc, oaturc. 

JAKOWAO, v.n. to quallfy, to 
makc fit. 

JAK02, adv, in (act, In cffect, 
accordin^ly. 

JAKZi:? inter. how then? 

JALMrÄ.\A,XY, «./^.alms. 

JALML'^MK, A, f.m. alms gl- 
ver; 2) alnioner. /rm. Jalmuinica. 

JALOWCÖWKA, Kl, Ä./: gin. 

JALOUCOW Y, A , r , of juniper. 

JAtOUICA, CT, 8. f. heifer^ 
JVLÖUKA. 

J \f.0\\ fix, wci*, s. m. jnnipcr. 

J.\LO\N O, (ff/r. usvd only Ina 
figiirat. soiis. Pisarjnlown^ to writc 

" -,lo JAR 

J ALOWY, A t E , barren , sterili 

JAM A , MT, B.f. JAMKA , ki , din 
pit, hole, ditch. Lwia — a, the iion 
den. Krölicza — a, a rabbit burrov 
Lisia^-a , =NOR A , a fox earth , 
badger*8 hole. Wykurzyr lisa z Jt 
mi/, to smokc a fox out of his rarti 

JAMBICZNY, A, E, iaml)ic. Wie 
szc fambiczne ^ verses conipos^ 
of a long and Short syllab altern« 
tively. Poeta — y, writer of iambi« 
satyri^t. 

JAMiSTY,A,E,fullofpits. 

JAMMK, A, «.m. badger dof 
tcrrior. 

JAMNY, A, E,of a pit, hclonglr 
to a den. To zwierz jamny, (fam 
that man is always in a'den; ) 
never stirs abroad , he is dctcrm 
ncd to die in his own kennel. 

JAN, A , 5. tu. John. JAS , ia, din 
Jack. 

JANCZAR, A, s,m» Janizarle 
Janczaröw ivy gnbii suWm Man 
mud w roku 1826, the Janiz»ri< 
were destroycd by the sultan Mal 
mood in 1820. 

JANCZAKKA, ki, s.f. a Ion 
barelied gim iised hy thc Janizarie: 

JANOW M JANOWY, a, e, « 
Jonas, of John. Cdy tedy ohUidi 
ttvWt, rzckl Symonoivi Piotrou 
Jeziis : Symonie Janötv^mifuje.n 
inif wi^cej nizli ci? So when thc 
had dined, Jesus sald lo Simo 
Peter ; Simon, son of Jonas, lovei 
thou nie nioro than tbese.^ 

JAPOS'CZYK, A, s.m, Japanesi 

J A B , u , a. m. spring timc ; {old, 
2) ravliie. 

JABKI , A , IE , of this year , neu 
recenl; 2) JARKA, i, n./. a hejfri 
a Innib of this year , a kind of ryr 
spring-grain. 

JARMARK,u,9.m. fa\r, Upsk 
Frankfurlski ^ — the Lcipsic, th 
Frank fort— fair. 

JARMULKA , Kl, n.f. leather o 
vclvet cap worn by the Jews in Pc 
land. 

JARMU2, D, s.m, colc, cole 
wort, cabbage. 

JARY, A , E, of the spring.— i^ 
fo, spring-rye, summer-rye. Zboz 
jare^ seed sown in spring, sprinH 
grain. Jara trf /na, sumnifr wool 
the wool of thc second >lirarin«j 
^^'oskjary^ virgin-wax. Jary miöo 
virgin-lion«'y. Ü'0(/a— a, pure wa 
ter. ^xoiatloKC — a^dzicu—y^ 
pure unadulterated light , a bfigj] 
day.Sfary alejary^ {prov,) a grecn 
a \igoroiL<i nid man. 

J VRZ.^B , i>BU, service-tree. 

JARZ.^BEK, BKA, a.m. hazcl 
hcn , wo()d-hen. 

JARZI^BINA, NY, K.f. Service 
trec wood ; 2) sorbs or bcrrics o 
the ser>ire-ln!e. 

JARZI^CY, A, E, (wosk) Orgii 
wax. — sK'iece^ candles made o 
Virzin wax. 

j ».''V.MK*., II., I, nnd l'jarzmir 
to sul»i":4.no, lü sulxlm». suhjrcl 
liziimKinir ujnrzmili Kartüt]vn 
c:tjl;(m\ {\\f* Iionians subdurd ih< JAT 

ntsystkim skiiqcym swoim^ he 
r.-mt himseir lo oe goterned by 
J kb fenrants, he allows all bis 
«nants to get the beltcr of bim. 

JARZMO. A, i.n. yolcc. Fhj : 
e^iecüon , slavery, bondage. Za- 
szfgac ux>iy dojarzma^ to put 
te oi£n to the yoke. Dac »zyw 
« J or VTsyJqt^ o, to yleld or sub- 
lA oo« s scTf , to bucldc to. Wtrq- 
iC, irzymac pod—em^ to put, to 
bi^ linder the yoke. — o yrawa , 
vriro<i, tnaizenslwa , tJie feticrs 
'iUie law» the yoke of serviludc, 
)« ciiaiiu of marriagp. 

JiAZYNA, Nv, s,[, spring ar 
Kuatr com ; 3} grccns, vcgclables, 

J^SION , see JESION. 

lASklER, D, 5.m. (flower) 
irvfoou 

JlSKIiVIA « I , jr./'. den, cave. 

IASKOLCZIS^JASKOLF;, liCiA, 
-'.«. — i;TA , p/. a yuuiig swaliuw. 

JISKOLCZY, A, E, üf the swal- 
JB. — ziele ^ {a plant,) cclaiidinc. 

JASkÖLKA , JASkULKCZKA , 
u,i.f. dim. swallow. 

J\SKRAWOläC« a, s.f. glaring 

JASKRAWY, A, E, glaring, daz- 
dbg, dlscordaiu, Banvy—c^ slio- 
n, K'udy colours. 
J.\St^\, B£L,p/. crib, niangcr. 
i.\äNIA, I , «.Ä broad day-ligbt. 
hkasac , uryäolyc co na jainiq , 
a bring to light. XSifkazai: na^q 
ijf^pdzhcosc ^ to expose a pcrsijn's 
'.vrfldoosneas, to makc il public 
lizuisci tcydobywujtf na—q Ut- 
tmnict nocy^ the casulsLs publish 
:op<>n light tbe sccrctsof the nigbt. 
JaSMEC« iiiEJif,r.n. to sbiue, 
B gUttcr , to sparklc , Sioiice^je , 
^Kiazdy — jq^ tbe sun shincs the 
iUrsglUter. ^BL YSZCZeC. Aatüf- 
i:k leijo pöhniska wiclka radotiö 
)unitilu mu w oczach^ at the 
A^it of that dish , I could pcrceivc 
'k^ parasite's eye glisteii with Joy. 
*::iowiek zdrowego rozsqdku nie- 
t^ze jadniec przy takich tu- 
iziach , a man of gMd sense ma- 
kc» bul a poor figurc among such 
pwple. ^ äWIETMEd 

JASNO , adv. clearly, brightly, 
hnninously. — bl^kitny^ light-bluv. 
-^zertconu^ brigbi-rcd, Ught-red. 
-saily^ bright-ycllow. 

JASiSOSti , a , «. /: sheen , bright- 
iRSS» lusire; 2) dearncss, perspi- 
CQlty, lucldity. Pisac^ tiömaczyc 
li^ s—q^ to writc, to spcak with 
perspicuity» 

JASNY, A, E, light, bright, 1u- 
■bious ; 2) cicar, perspicuf)us, Uicid. 
lASTRZ^, ifBU« s.m, hawk, 
guhawk. 

JASTRZ.\BIEC, BGA, «.m. (a 
plani,) hawkwced. 
JASZCZtRKA, KI, 8. f. Uzard. 
JASZCZYK , A , .9. m, buttcr-box ; 
2} gun-powder rart. 

JATA, ¥, &./. a hut, a cottngp, 
see CHATA. Kow moro us<^d in w/. JBG 

sboe maker, shoe makar-row, strtet 
or place. Mifso z jalek^ butcher*s 
mcat; 2) (/*/(/.) bu leb ery, slaugbtcr, 
carnage« Dac^ u^ydac ioinierzy 
naja/A'i, to send soldiers to bc 
butchcred,tucxpose tliem to almost 
certalii dealb. 

JATKOVVY, or JATCZY, A, s, 
belonging to sbambles. 

J ATiN 1 K , A , s,m, hut maker , 
bowcr uiaker , tent maker. 

J^THZYä, TRzi{, v.imp, to ge- 
nerale pus or matter ; 2) tu irrltate, 
to exasperalc. — s/f , to fester, to 
rankle. To tylko Jf^lrzy hol jego^ 
ihat serv(!S only to incroase bis paln. 
Gniew ich zaczql si^ jqlrzifc^ 
Ihry bogan to brecd 111 blood. Sto^ 
sunkijqtrzq si^ coraz bardzicjy 
tbings grow wor!>4? and worse. Mo' 
wajego bardzo rozjqirzyia umy- 
«/y, bis speecb lias inccuscd all 
minds. 

JAW, NA JAWIE, af/i\ awake, 
waking. I we snic i na jawie , botb 
wben awake and asleep. W'ydac na 
jaw , to bring to light, to disciosc, 
lorevoa! ; 2) lo pul fortb, to pub- 
lish. Lcpszy we snie niz tia ja- 
wie, 1 like bim bettcr wben he 
slneps than wben he wakes. Zdajc 
mn si{' zti mysli na jawte, a on 
tylkt) rnar^y, he would faln be 
Ibouglii a dcep Uiinker^wbcrcas bc 
is bul a merc drcamcr. Sen na ja- 
wie , cliimcra , Idlc fancy, %ain ima- 
ginnlion, wbiniscy. Ta ksiqzka 
niebawem wyjdzie na jaw, tliat 
buok will soon appear, or comc 
out , or inako its appcraiicc. 

JAWlC SIF5, r. imp. — wi»; sii;, 
to appear, tu bocouic \ihiblc, to 
com« (IUI. Morzc jawi ^/f ^ (bt!(t, 
the S4*a is discovorcd in the dislancc. 
Czas jawi tajemnice, timcunvclls 
mysirrios, sce OBJAWlC, WY- 
JÄWld 

JAWME, adv, apparently, ma- 
nif(>slly, opcnly, ovortly, 

JAWNOGHZESZMK, i, «.m. 
notorioas sinner. 

JAW.NOäC, a, «./". efldencc, 
publictiess , notorioly. 

JAWNY, A, E, evident, apparent, 
piain , public , ovcrL 

JAWOR, A, 8. m. maplc , maple- 
trcc. 

MWOROWY, A,E, of a maplc 
trec. 

JAZ, ü, or WIA2, ü» (term of 
fishery.] park, warren. Bic jazy, 
to male crawls, pens, or placcs in- 
closcd by hurdles in ordcr to fish. 

JAZ, lA, s,m, (a fisli.) Red brcani. 

JAZDA , DY , *. f. rido , journcy ; 
2) cavalry, horsemcn, horsc. 

JA^WIEC, wcA, s,m. badg«*r 
{zool.) see BüRSUK. 

IBIS , A , 5. T7I. (a blrd.) Ibis. 

ICHXErMON, A, 8.m, Egyp- 
tlan Ichneumon. 

lüEA, Ki,*.^. ld<»a. 

IDKALNY, \, E, Ideal. 

JlXll V(^., JADh;, V. /?»j/j. JEZDZK^, 
n^i^, v.fiij. !') ridr, (on horaobark JED 75 iKTKl^JV-K ^sbaaibles, S^ew/^cA/r j or in a Cärria^e). — konno, to go on 
/afJtff Mboe makingf tbe trade ofj borsc-back , to ridc-^pocst^^tori- de or traTcl poit, Wpott'05ie— ,to 
ride or to go in a carriagr.— pot/H)// , 
to go slow, to croop , to crawl alon^. 
— do Uzymu , to go to Romo. Jez' 
dzic za nieprzyjacielemy to go 
against or in soarcb of an cnemy. 
IhiUjniepojcdzic, f^rov.) that will 
not last long. Wolnxej jedziesz da- 
Uj stanie8z , (prot\) tne softer yod 
go tbe fartlipr you roacb. Kto smw" 
ruje tenjedzie, (prot\) pay an» 
you'll obiain; moncy commands 
cvcry tbing. Jechalgo s^k, the 
deuce takc the fool. 

JECIE, lA, 8,n. grisp, holdf 
8ee ÜJ^GIE. 

J^CZEä, cz^, r. n. to groan^ 
to moan. Vcisk pod jakim kraj9 
JQCzaly^ tbe opprcssion under which 
tbe pruvlnccs groancd. J^czai uad 
przewayq nitprawosei , he groa- 
ncd to See injustice triumph. iaiq 
nocjqczal, I bcard bim moaning 
all night. Od czfstych razötvj^ 
czulo kowadh^ tbe anvi! groancd 
undcr rrpcalcd »trokcs. 

Jj^CZAIIEN, lA, 8.m. barlcy; 2) 
pimple , sty (In tho eye). 

Jl^CZMIE.MSKO, KA, 8.m. bar- 
Icy-ljrld , barley-situbble. 

JI^CZMIE.X.NY, A, E, of barley. 
— Atw^i/, pecled barlcy, barley 
groats. 

J^CZMIONKA,u, 8. f. barley- 
straw. 

JEDEN , D>'A , DNO, one. — i dnh 
<//, botb.— lub dntgi, cllher, Ani 
jeden ani (/n/f/i,nclihcr. Sin jeden, 
muny a one. Jedni tqdy, antdzy 
ow{'dy, somn one way, some ano- 
tbcr. Jedni spiewali, drudzy tan* 
cowali^ iuni yrali na röznych 
instnimenlach, üonie wcrc singing, 
stmic (inncing , and othcrs playing 
upon tlic diffcrent instruments. Za 
jednym razeni, al once. Tot4»«v- 
slkojedno, that is all the same 'm 
all one. Co to za jeden ? who is that 
man? Prawda zaw8ze jedna^ 
truth is always the samc. Bog Jeden 
tylko f wiara jedna , tbcre i» but 
one God , ono religion , one faltli. 

JEDENASCIE, STU, clcvcn. 

J EDENASTOK^T , A , «. m. hen- 
dccagon. 

JKDENASTOLETNI, A, B,ek- 
ven years old. 

JEDENASCiORO, ORGi , 8. n. 
(niim.) o\r\en («scd before the epi- 
ccncs). Jedvnascioro dzieci^ eleven 
cbildrcn (boys and glrls). Byio na8 
jedenascioro ^ we wcrc eieren pcr- 
sons (men nnd wnnien}. Ojcxec z je- 
ücnasrioryirm dzieci, a falber and 
bis eipvcn cbildrcn. 

JEDENASTY, a, E, elctenlh. 

JEDEN2E,NA;fc, 50i, idenücal, 
the same. Jednaz i taz 8ama 
rzecz , It is but one and the same 
tbing. Jedenzc poczqtek, one and 
ihc samc origin. Majcdnoz wychO' 
f/5/, It comps to ihp sanrc thing. 

JliDLlNA , NY , 8. f. JEDLINKA, 
Kl, dim. flr, lii-trcc; 2) firgrovc, 

. i YA)\ \C. ^ 'S .VW , V . \\UT^ • \Ni tSJWJT*- 16 JED pröino t^zia pokoju Btaral stf 
pojednac obie strony, tbe Justice 
of pcace endeavoured in vain to re- 
concile Ihc parücs. Shdyczq chor 
raiueru^ jedna sobie tozgl^dy 
U)szy8tkicn^h\s mildncss has gaincd 
hin) tiie good will of all. To zjedna- 
lomuszacunektSjkobietyMgzlüed 
him tlie consideration of that lady. 

JEDNaC sie , v.pr. im]^. =P0- 
JEON aC SIIJ. Pojednano tch , they 
luve been reconciled. Niepodohna 
fcA— , it is impossible to makc tiiem 
friends again. Tealr z religijq--, 
to reconcUc tlic play house with re- 
ligion. Jednac «tf z Bogiem , to re- 
concile one's seif to God, to maltö 
one*8 peace witli God. 

JEDNACZ, A,».m. recondler, 
peace-inaker. 

J£DN AK» JEDNAKZE, adv. ho- 
wever, nevcrüilcss,yet, yet-still = 
WSZAK^E. Tak jeszcze mlody a 
jednak tyle juz umiarkowany^ tie 
it. still very young, yct neverthless 
ke is very prudent, very sedale. 
Jednak to chrzescianin^ ht isa 
Christian, aftor all. Jednakze przy- 
szedi^ yet he is come. 

JEDNAkI=JEDNAKOWY, A,E, 
the same, one and the same, iden- 
tlcal. 

JEDNAKO = JEDNAKOWO, 
adv. in tbe same manner, equally, 
Ulcewise 

JEDNAKO^ = JEDNAKO- 
WO^ , ci , «. f. sameness, idcntity. 

JEDNO, see JENO. 

JEDNOCZYC^, cz]?, v,imp. to 
iiolte , to join , to reconcile. 

JEDNODZIENNY« A, e, of one 
day, diurnal. 

JEDNOISTNOSG, ci^ 8.f. con- 
mibstantialily. 

JEDNOISTNY =^ JEDNOISTO- 
TNY, A , E , consubstantlal. Syn je- 
dnoistny z ojcem , the son consub- 
gtantial or of one and the same sul>- 
gtance with the father {theol). 

JEDNOKOJNNY, A, b, drawn by 
one horse. — wöz , one horse car- 

riage. 

JEDNOKSZTALTNY , A, E» of 
the same shapc, uniform. 

JEDNOMYSLME, unanimously. 

JEDNOMYÖLNOSCi, a, *./. 
unanimity. 

JEDiNOMYÖLNY, A, E, uoani- 
mous. — qzgodq, with unanimous 
consent ; nemine contradicente. 
Zdania byly—e^ ilieopinions were 
unanimous, they were unanimous 
upon the question. 

JEDNOOKI, A, E, one-eyed. 
W pansttvie slepych jednooki pa- 
nufe , in the iungdom of the blind , 
one-eycd persons are Icings. 

JEDNOPLEMIENNY, A, E, of 
onebreed, of the same racc. Po/aq/, 
Ro88yanie, Czesi^ sq ludy jedno- 
plemenne^ the Poles, the Russians, 
the Bohemians proceed from one 
origin or are the braiiches of one 

stump. 
yBVJVOBEKl, A, Bf Aoe-handed. JED 

JEDNOROiEC, icA« «.m. luü- 
corn; 2) unicom fiie fish; 3) nar- 
whal. ' 

JEDNO^, a, 8.(. unity, concord. 
Liczba sklada $t^ x jednoici or 
z jednostek ^ Wie. numl>cr is com- 
posed of iinits. ^8c Koscioia^ the 
unity of cburch. — «c uc^tid, zdah^ 
unity ofsenUments. Utrzymac—sc^ 
to maintain concord. To mogloby 
nadwerfzyc—sc^ that might dis- 
turb the concord , the good under- 
Standing tbat subsist l>etween them 
=ZGODA. 

JEONOSTAJNIE, adv. uni- 
formly. 

JEDNOSTAJNOäC , a , «. f. uni- 
forraity. 

JEDNOSTAJNY, A, E, uniform. 
RuchjednosUijny^ styl — «uniform 
motion , uniform style. — e postepo- 
toante, even, uniform conduct. Ten 
autor zanadto — y, tbis writcr 
wants varicty, or is too uniform. 

JEDNOSTKA,Ki,uniL 

JEDNOSYLABNY, a,e, mono- 
svilabical 

JEDNO'WIECZNY, A, E, coeval. 
=SPÖLCZESNY. 

JEDNOWIERCA,CY,«.m. fellow- 
believer. 

JEDNOWLADNY, A, E, autocra- 
tical. 

JEDNOWLADZCA, CT, «.m. au- 
tocrat. 

JEDNOWLADZTWO , WA, ».«. 
autocraey. 

JEDNO^ENIEC, NCA,5.m. mo- 
nogamist. 

JEDNOiEÄSTWO, WA, 8. n. mo- 
nogamy. 

JEDNOZNACZNOäti , ci , «. f. sy- 
nonymy. 

JEDNOZNACZNY, A, e, synony- 
mous. i^iema wyrazöw jednozna- 
cznych^ there is no such a thing as 
what is called synonymous words. 

JlgDOR, see rV'DYK. 

J^DRNOSti, ci, 8, f. marrow, 
main substance; 2) plthiness, 
strength , cnergy, >irility. 

Jl^DRNY, A, E,substantiai,sappy; 
piüiy, strong, forcible. — starzec^ 
a brislc oldman. Odpowicdziec jf- 
drnie, to answcr with \igour, to 
malcc a bold answer. 

JigDRZ^J , A , «. m. Andrew. 

JEDWAB, lü, silk, 2) —polny, 
{aplant) ^dodder. Jedwab surowy^ 
raw silk. — niekr^cony^ untwisted 
sillc — kr^cony^ w nitkach^ twisted 
silk. Jedwabie^ silk stufEs = BLA- 
WATY, MATERYE. 

JED W ABIC, IL, I, v.a.imp. to 
lay on witli silk, to Imitate thesoft- 
ness of sillu {[ig.) Jedwabic slowa^ 
to make usc of honeyed, fair, 
sweet , flattering words. 

JEDWABNIK, A, 8.m, silk-worm; 
2) sllk-weaver. 

JEDWABNY,A,sUken. 

JEDYNACZKA« Kl, 8. f. an only 
daughtcr. 

JEDYXAK , A , «. m. an only son. ^^*,.r*^-^«,^, ^, ^«^— -w^-. . JEDYNIE, adv. only, merely, 
yspjvaüoar, a, e^ sf^k^or- I soMy. Rzecz jedynie potraebna, 
^^ ftäe oae thing oeecETul^ JEO 

JGDYNY. A, E, only one, Single, 
sole. Ksiqzka tajuz zagin^la^ po- 
siadam jedyny exemplarz^ that 
book is no ionger to be met with , 
I havc the onl^r, the only remaining 
copy. Jego jedynim zatrudnie- 
niem jest^ etc., bis sole, bis only 
occupation is, etc. Byl to jedyny 
czlounek w swoim rodzaju^ he 
was a Singular person in bis way ; 
the only one of bis sort; be has not 
bis fellow. A to rzecz jedyna ! that 
is queer enough , that*s rather odd. 

J^DZA, DZY, 8. f. fury; 2) ter- 
magant , scold , shrew, virago. 

JEDZENIE , lA, 8. n. eating , lare, 
meal. 

JEGO, accus, and genit.^ of 
ON, pron.pers.masCy he; 2) adj» 
poss. (sing, mascuiine and neutre) 
bis, its. 

JEGOMO^ti, JEJMOäC, see 
M0$(5. 

JEHOWA, T, s.m. Jehovah, 
the appropriate name of God in 
Hebrcw. 

J£j, genit. and, acc. of ONA, 
hers, her. 

J]gK, u, «.m. groan, rooan. J^k 
rannych , tlie groans of the woun- 
ded and the dying. Bog slyszy j^ki 
udsnionuch , God hears the com- 
plaints of the oppressed. 

J^KAÖ SlJg , see Ji\K Ati Sllg. 

JELCA, LEG, s.pl. handle, bilt 
of a sword, the haft of a knife. 

JELEN, lA, s.m. stag, hart. Je- 
len z pienoszemi rogami , a stag 
o( the first head. — trzy letni^ a 
brock. Znac jelenia po rogach , a 
man is known by bis doings. — Je- 
len zrzucil royt, tbe stag has cast 
bis head. — ia rogi {na glowie jego) 
the head or the horns of a stag. — ia 
rög {uzyty na r^kojescie 1 1. p.) 
buck-hom. 

JELENI, A, E, of the stag. — a 
sköra , deer*s skin or hide , huck- 
leathf>r. 

JELITO, TA, s.n. bowels, en- 
trails , guts. 

JELONEK, KKA, s.m. deer's 
calf, fawn. 

JEMIOLA, LT, 8. f. mistletoe,» 
JEMIEL. 

JEBUOLUCHA, CHT, s.f. mistle- 
tbrush. 

JENERAL, A, ff.m. general. 

JEiNERALOWA, W*J, s.f. the 
gencral's lady. 

JENER ALÖWNA, Tftj.s.f. tbe 
general's daughter. 

JENIEC , NCA , 8. m. prisoner of 
war. 

JENO, or JEDNO, adv. only, 
buL Powiedz mujeno choc slotvOy 
teil him but a word. B^dzie nas 
jedno trzech^ we shall be only 
thrce persons. Bysjeno to uczynit^ 
provided that you do it,pro>ided 
you doit. Byleieno nie wydac ta- 
jemnicyy provicfed not to bctray or 
discover the secreL 

JEOGRAP, A, s.m. geographer. 

JEOGRAFIA, \,8.f. geography. 
. lEOGRAFICZN Y « A , E « geogra« JES' 

JEOMETRA, KT, s.m, geome- 
Bkian; 3) snrveyor or measurer 
iTUiiiL 

JEOMETRYA, ITI, s.f* geo- 
■rtry. 

JEOMETRTCZNY, a , e, gcome- 
trtciL 

JE^, jBM«r. tmp. to cat, to feed. 
kkchUb^ tni^o^ ott'oc, toeat some 
3Rad, meat, fruit Je za dwöch, 
k eats Hke a ravcn. 2) [ig. Zjadi 
Ira pifkne majqtki^ he has squan- 
derra away, nin througb two fine 
HUtes. Rasa je , qryzie zelazo , 
nA eats away iron. L^kam «tf 
cipootnted mu o tem^ zjadiby 
Ku^, I shall be sure not to teil it 
ÜB or I shall not be such a fool as 
IS teil it him , he would tear my 

JESIEN, i,s,f. autuoin, the fall 
tf the leaf ; fruit tinie. Trzy mie- 
t^cr jesieniy the tbree autumnal 
■eatbs. Pi^kna^ zimna^ dzdzysta 
-, a finc autumn , a cold and rai- 
V ntuinn. 

JESIENN Y, i^ , E , autumnal. 

JESIETRZY, A , E, of a sturgeon 
=rtSIOTROWY. Ikra jesietrza , 
hidor^ sturgeon*s roe , cavlar. 

JES10N , A, «. m. ash , ash-tree. 

JESIONKA, KI,«./: (a plant.) 
£tt»y. 

JESIONO WY, A , E , ashen. 

JESIOTR , A, «.m. sturgeon. 

JESIOTROWINA , or JESIO- 
7RZYNA, T, «./". sturgcon's flesh. 

JE^U^JE^EU, conj, if. Jezeli 
itf , if not, but. Cösjest jezeli nie 
Jiiat? mhat are you but a rogue.' 
(iMuifrym dal jezeli nie tobie? 
tovlioai ahould I give it but to you ? 
!Hezrobi lego jesli niezechce^ he 
vil not do It unless he chooscs.yei/t 
Ma przyjdzie ^\f shc comes. Jesli 
xzyjdztesz ticieszysz «if , you will 
W satlsfied if you come. Cöz bez 
fizeli ? there is always an if , or a but. 

JESSA , T« «. m. namc of Jupiter 
ia davonian niythology. 

JESTESTWO, or JESTWO, WA, 
in. k)elDg, creature> (either man 
plant or anlmal). Jestestwa orga- 
%iczne , organizcd l>eings. Bog aal 
«am jestestwo^ God is the author 
q( out belng. Aniolowie sq to jes- 
ii$tica czyste i nievielesne ^ the 
ttgets are pure and uncorporeal 
beings. Lancuch jestestw^ the 
(iiain of belngs. 

JESZCZE, adv, yet, still. Je- 
izcsem lego nie uczynil , I have 
Dot yet done it. Czy masz jeszcze 
CD triec^/Pbave you any thin^ more 
yet? Czy on. jeszcze lo lözku? is 
he abed still? Jeszcze raz, once 
Bore. Ifo i cöz jeszcze? what 
acaln ? Opröcz danych jui rozka-' 
sötc, kazaiem mu jeszcze, etc,^ 
besides tbe Order that was first gi- 
Ten bim« tie was morcover com- 
manded to, etc. Nietylko dali mu 
vieniifdze ale jeszcze i konia, 
beiides the money he had a horse 
loo. On jeszcje pozyj'e se trzy- 
äsieidiat, be is a man likely to 
Uwe tMrtffun Umger, T^fo maio^ IGL 

trzeba wifc^j jeszcze, it is not 
cnough , there wants some more. 
Jcdnego ma tylko lokaja, ito je- 
szcze codzieii innego, shc usually 
keeps but onc footman, and him 
ncvcr a whole day. 

J^TKA, KI, «./". dragon-fly;2) 
JlgTKI f pL pcrclio^ and poles used 
in barns for drying the wct sheafs. 

J^TY or liJ^TY, A, E, taicen, 
captivc. 

JE WA, ru/gf. for EWA , Eve. 

JE^ , A , 5. m. hcdge-hog. 

JEZDNY, A , E , rider on horse- 
back , a horscman. Poslaniec jez- 
dny, a messenger on horse back. 
Spotkai jezdnych na drodze, he 
mct with some horsemen upon the 
road. 

JEZDZlC,«eeJECHA(!. 

JEZDZlEC,DzcA,.$.m. horseman. 

JEZELI, 6eeJESLI. 

JEZIORO, RA, 6*. n. JEZIORKO, 
EA , dim, lake. 

J^ZOR , A , «. fii. (term of scom) 
an ill tongue, a malicious, veno- 
mous or slanderous tongue. ^ 0- 
ZOR . J^ZYK. 

JEZOWIEC, WCA, 8. m, porcu- 
pine. 

JEiÖWKA, I, 8, f. (200/.), an 
arbute or strawberry-tree. 

JEZUICKI , A , £ , Jcsuitical. — > 
zakon , the ordcr of the Jcsuits. 

JEZÜITA,TY, s.m. Jesuit. 

JEZUS, A, s.m, Jesus. 

JEiYÖ Sllg , ZF, si? , r. imp. to 
bristlc , to stand on end. 

J^ZYCZEK , czKA , «. m. dinu 
little tongue; 2) uvula ; 3) tongue or 
cock of a balaiicc ; 6) J^zyczki psie 
(a plunt)y hound's tongue. 

J|^Z YK , A , s. m. tongue ; 2) ton- 
gue, languagc, idiom;3) intelli- 
gence, inforniation. Zasiqgnqc j^- 
zyka , to gct inforniation. Miec co 
na koncu j^zyka, to havc a ihing at 
one's tonguc*s end. Trzymac j^zyk 
za z^bami, lo hold' onc *s lungue. 
ükqsic Alf za j^zyk, to bite-one's 
tongue. Pokazac j^zyk , to draw 
out, or toll out one's tongue. Miec 
dlugi jfzyk, to havc too much 
tongue. Jfzyk mu bieya jak na 
koloiürotku, his tongue runs upon 
wheels , he has got a slippery or 
glib tongue. Co w sercu to na jq- 
zyku, what the hcart thinks the 
tongue speaks./^igf; /?02nj(icic)f3yÄ:, 
to untie his tongue. \\szyslko ma 
na koncu jfzyka, he that has a 
tongue in his head , may find his 
way where he plcases. 

J^ZYKOWATY, A, E, tongue- 
shapcd. 

JE2YNA, NT, 8. f. bramble,black- 
berrv 

IGIELNICA , CY, s. f. =^ IGIEL- 
MCZKA , KI , dim. needle-case ; 2) 
Igielnica, needle-fish. 

IGLA, LY, 8. f. IGIELKA, ei, 

dim. needlc. — magnesowa^ mag- 

netic needle. Ostrze, koniec, «- 

szko — y, the point, the end , tlie 

eye of a needle, IWiwlec — ^ , to 

tJircad a needle. — do cyrotoanta, 

dariiiijgiieedte.--gru6a, sali needüc. ILB 71 Wilcze igly {bot.), geranlum. Skai 
iglu ipoet.), the top or the peak of 
rocks , the sumitts. 

IGLANY, A, E, of a needle. — 
ucho, eye of a needle. — a robota^ 
needle work. 

IGLARZ, k,s.m. needle maker. 

IGL AST Y, A , E , needle-shaped« 
= SZPILKOWAT Y. 

IGLICA, CY, s.f, large needle; 
2) hair-pin; 3) bodkin , knitting 
needle , needle-stick ; &) weaver't 
Shuttle; 5) (a fish), gar-ple; 6) 
pipe fish : 7) (a plant), shepherd's 
needle , venus-comb. 

IGRA(i, RAM, v.n. to piay, to 
Sport , to loy, to wanton, to trifle. 
To dziecko rade igra z tem co mu 
dadzq, this child amuses itself 
or is amused with every thing they 
glve it. Ptaszki igrajq wsröa 
lisci, a kocifta z papierowemi 
kulkami, the birds lllce to sport in 
the foliagc, and kiltens play with 
paper bails. Lagodne tchnienie po» 
wietrza zdawalo si^ igrac z gar 
Ifzmi , the soft breath of the ze« 
phyrs which seemed to play among 
the branches. Dokazal tego tgra- 
;V/c {bez trudu), he did the busl- 
ness playing or with a Jerk. Loi 
igra z ludzmi, fortune makes 
nothing of nien, laughs at men. Za- 
icsze tylko igra, how füll of piay 
he is! he does but play wanton 
tricks. « BAWICi Sllg, ^ARTÖ- 
WA(^. 

IGRAME , IA, s. f. act of playing. 
Patrzqc na to ich igranie, when 
I saw tiiosc soft endcarments. 

IGRASZKA, KI, s.f. play, toy, 
sport. — slow, pun, quibble, play 
upon words. 

IGRZYSKO, KK,s.n. game, sport. 
Igrzyska Olimpijskic , the Olymplc 
gamcs; 2) raillery, laughing-stock. 
Slnzyc za igrzysko, to be made a 
laugiiing-slock. Okr^t b^dqcy iarzy^ 
skiem tciatröw, a ship that Is be- 
come the sport of the winds. By6 
— m lo.su, to be the sport of for* 
tune. Sluzy jemu za igrzysko^ he 
is a laughing-stock to him, he is 
his maygame. 

IKRA , RY, 8. f. spawn, roe ; 2) 
the calf (of leg). 

IKRZAK. A, s.m. spawner. 

IKRZYC^ SlJg , RZQ si«, V. 91. to 
spawn. 

IL, u, loam, marl. 

ILE, adv. as much (many). as. 
Jle glöw tyle zdan , so many men 
so many minds; 2) inter. : how 
much ? how many ? Ile pienifdzy ? 
how much money ?//« koni?Ykom 
many horscs.' 3) as far as : 1/0 
pamiqlam , as far as I remember. 
ile wiem, for aught I know ; 4) 
Ue ze, so much the more as , espe« 
cially as. Nie wiem ile to jemu äo- 
sztowalo, I dont know how much 
that cost him. To naczynie tyle 
mieici ile i lamlc^vVvKsNt^fiA^ÄKt- 

tyle m§sc:i\|su \Ve VoVkUl > >3ö«iä 
wetc nol so m^tv"^ mwv^^«»^ 
Pracuj ile moie&s ^^^t\L ^«b» 78 tMi IND «s you can. Tyle il$ nigdy yi$ (Auch ( tiinlng, gtving the name or names BS ever. Ue moQQ sqdziöy as far 
as I can conjccture. 

ILEKOLWIEK, adv. soine,any, 
howsocver, whatcvcr. Przyszlij 
mi ilekoltvick ludzi^ send mc as 
many men as you can. Hekolwiek 
$q hogaci , faow cvcr rieh thcy bc , 
though thcy bc ever so rieh. Ilekol» 
tciekivainemi 9q jego czyny, how 
creat soever may be the actioos 
ue has done. 
: ILEKBOä , adv. as often as. //e- 
krü6 prxyjdzie Maw$ze coi przy^ 
niesie^ he brlngs something with 
hlnif every tirae be comes er as 
often as he comes. 

ILEKROTNIE , adv, how many 
tlffles. Kiedy tvspomn^ ilekrotnie 
ostrzegalem ciebie^ whcn I think 
how often I warncd you or I gavc 
you a wholesome piccc of advice. 

ILOCZAS, v,«.m. quautity, pro- 
■ody, metre. 

ILORAKI, A, IE, of how many 
Unds or sorts or ways. 

ILORAKOI^O , ici , «. f. diversity, 
vaiicty. — przedmiotöic^ usposo- 
Weh, charakterötv^ zdah^ divrrsi- 
ty of objects, minds , humors, opi- 
tdons. 

ILO^ä, I, «..A quanllly (maih.). 

ILOW ACIEC, QEJ?, V. n, to grow 
loamy. 

ILOWATY, A« 1« loamy, unc- 
tuous, clayey. 

ILLUMLNACYA , Ti , «. f. illuml- 
nation. 

ILLüMINOWA(*., NOJ?, v.imp. 
to illumlnate, to llght up. 

IL2a or ILZA, T, a.f. squib, 
rocket. -» RACA. 

IM = TYM, m/r. the- the. Im 
frfdzSj tym lepi^j , the sooner the 
oetter. Im wifcej tym lepiej ^ the 
more the better. Im na wyznzcm 
Mostajemy miejsni^ tym skromnicj 
aachoicywac si^powinnmny^ the 
bfgher we are, the more humbly we 
ought to behave ourselvcs. 

IM A(^ , MAM , V. imp, to lay bold 
•f , to catch , to apprchend. 

IMAGINOWAC , t\ a. {$ohie co), 
to imagine , to concelTc. 

IMANIE , A , 8.n. ad of lying 
bold of , a capture. 

IMB1RR ^v^9.m. gfngcr. 

IMBRYK, A, Ä.m. -=IMBRY- 
CZEK , czKA , coffoc-pot , tca-pot. 
Imbryczck na rztery^ na szesc 
filizaneky a coffcc-pot , a tca-pot 
w four, for six cups. 

IMIE, EifiA, ff.f?. namc, reputa- 
tlon. Dobre imie lepsze od bO' 
gactWy a good name is abovc wealth 
or is better than richcs. 

IMIENIE, lA, 8. 91. property, 
wealth , See MIEME. 

IMIENINY, ifiN , *. f. p/. tho an- 
niversary of one's saInt uay. Jntro 
— kröla y to-morrow Is the king's 
lalnt day, the king's birth day. 

IMIENMK, A, 9.m. andA^m. 
/Mlß.VJV/CA, r, or — CZKA , /, s. 


eco' hrz. 

hf 1 Lista imienna przysi^glych ^ the 
list containing the names of the Jn- 
rymcn. Apel imienny^ call of the 
names. 

IMIESLÖW, ü, 9. m. partlclpe 
(gram,), 

IMPERATOR, A , «. m. empcror. 

_ CESAR7 

IMPERATOROWA, wii, 8. f. 
emprcss. 
IMPERAtORSKI, a,b, Imperial. 
IMPERIUM , indecl. n. empire. 

IMPET, ü , «.m. Impetus, Impc- 
tuosity, vehcmcnce. 

IMPETYK, A,«. m. an Impetuous, 
Holent man. fem : IMPETYCZKA. 

INACZfiJ, adv. otherwisc , eise. 
(= INAK , f niM.). Höbmy inacz^^ 
let US go another way to work. 
Uzecz 8\q ma wcale maczij niz 
mniemasZy the tliing is quite diffc- 
rent from what you thiok. Czy do 
prawdy ? nie inacz^j , Is It really 
soP most certalnly. Nie röb tego 
wi^cejy inarzej b^dq df musia l za- 
skarzyCy you must not do that any 
more , otherwise I should be com- 
pellcd to accuse you. CzhiHek tak^ 
a Bog — , iprov.) man proposcs, 
God disposes , man does what he 
can, but God what he will. U nas 
inaczejy we haTe It after another 
manner. 

IN ACZY(i * PRZEINACZYC. 

L\4D -= ZKi\DINAD, adv. from 
another place , sce iNDZlfJ. 

INCEPTA, T, 8. f. Intonation, 
chaniing. 

INDAGACYA, Ti, 8. f. Indaga- 
tlon, Inquest, examlnatlon, prell- 
minary proceedings neccssary to 
the Judgment of a cause, or tbc trial 
of a prisoner. 

INDEX, u, 8. m. band of a watch, 
Index, l 'miescir k.siqzkg tv indexie^ 
to prohibit Ihc salc and thn lecturc 
of a bocik {church ofliome), 

INDULT, 1% s.m. dispensatlon 
granted by the church of Rome. 
tefiii' si^ z krexvnq za indultemy 
to have a dispensation or licencc 
for marrylng one's relatlon. 

IND YA , VI , «. f. Indla. Wielkie 
or Wschodnie //if/ye, the East In- 
dies. Kompania indyjskaythti East 
Indla Company. Indye Zachodme^ 
West Indies. 

INDYAMN, A, «.m. Indlan. 

INDYANKA, Ki, 8,[. Indlan wo- 
man. 

INDYCZ^, ^A, «.n. pout or 
chick of a turkey. 

INDYCZKC^ SIIJ, czij «I»?, v.imp. 
to grow red out of anger IJke a tur- 
kcy-cofk, to pouL {fam.).— ZAIN- 
DYCZYC SI?, ROZlNDYCZY(i 
SIE. 

INDYCZKA, ii , «. (. turkry-hen, 

IM)YCZY,A,E,ofa turkey. 

1M)\K, A, 8.m. turkeyrcock , 2) 
[abufiir,) To indyk! he Is a goose! 

LNDZIE, INDZIfiJ, adv. else- 
irberr, somewhere eise. Jeieli nie w£^l^S^^/",T^^'^^*^"^ ^^^^^ h'^^V'^'^ ^^ ^y^ s^l^pie czcQo mi eha^ jMSzukam gdzie f'ndsiej, 
don't und in Ibat shop what 1 


tNN 

want, T\\ eo somewhere ehe. Bf^{! 
to mial zkqd indzi^j^ I -aUI get il 
from another place. Jndzitfj powift" 
da , be says clscwhere. Ktör^ih/ 
indziejy by another way. Nie ziiaj- 
dzie8Z go nigdzie indzi^j , ho is 
not to be foun'd any wherc, or ho i<; 
no wberc to be found. Krzyczy ua 
nicgo lada za C4)y ale rzcteliiu 
przyczyna nieiaskijest gdzie in- 
dziejy he always quarrcls wlth lilni 
for nothing , 'tis t>ccause he has a 
grudge against bim ou another ac- 
count. 

INFAMIA , I , «. /■. Infamy. 

INFAMIS, A, «.m. wretch, vil- 
laln, rascal, knave, scoundrel ; 2) a 
lazy school-boy, sluggard, a drone. 

INFANT, A, 8.m. Bndfcm: IN- 
FANTKJV, US. f. Infant , Infanla. 

INFANTERYA,RYi,A./: infanlry, 
foot-soldlor^'. 

INFIMA, MT,«. f. the lowest form 
at schools. 

INFIRMARKA, il, s.f. mirse, 
tender of sick persons. 

INFIRMA nz , A , ». m. trndor oi 
slck persons (In hospitals and nio- 
nasterles). 

INFIRMERYA, ti, 8. f. liifirnia- 

nr. 

INFLAMACYA, Tf, 8. f. Inflam- 
matlon. 

INFI.ANTY, !rr, p^ LIvonla. 

INFULA, LT, 8. f. mltre. 

INFLZYA, TI, «./: Infusion. 

INKWIZYCYA, Hl, 8. f. Inquisi- 
tion, inquest. Hiszvanie^ ktörych 
nie palqy lak zakochnni lo in' 
kivizynjiy ze byloby istolnem O" 
krödfUHtwem pozbaxcic ich oucj, 
the Spaniards who are not burnl, 
scem to bc so fond of the liuiuisi- 
tlon, that It woiild bc downright 
ill-nature to roh them of it. 

liNKWIZYTOR, A, «.m. Inquisi- 
tor. 

INNOPLEMIENNIK , A , «. m. a 
man of a dlffcrent extraction, of 
another race. 

INNY =-- INSZY, A, E,olher,ano. 
ther. Kto mmj, some body or soino 
one eise. /n?»\others, othor people. 
Niki inny^ no man or no body elso. 
Co innegn , something eise. To 
wcale CO imiego^ this Is quite dlF- 
ferent or quite another thing. Nie 
innegOy nothing eise. Nie znum ?i/- 
kogo innegOy I know no body elso. 
Czy masz eo innrgo do roboty ' 
havc you any thIng eise to do ? in- 
nym razem, another tlme, — cuo 
dnifl, some other day. A'fo — ly 
kfamaiyja zawszc möwif prn- 
tcdf , another would teil a He, but 
I always peak the truth. iV^/r( inny 
nie zgudzitby sif na fo, no body 
eise would have conscnted to lt. 
Kto imiy by to uczynit^ any othor 
would havc done \LJedni lubiq to, 
dmdzy co innego^ some dolight in 
one thIng, and some In anuihcr. 
WIelii inuych od niego, a great 
many others than he. Dzis 8tal xig 
cziowiekicm zugetnic innym^lui 

quUe aWert^ Gru^ \ nie \i\uei\o UtT 

Küi nie ehe*, bc does nothing but 

LSOKCLACTA, Ti, t.f. inocula- tSC IST 79 IXTRATA , TV, s. f. income , re- ) is not allowable. Wnpölnikom two» LVSPEKT, ü,c.m. bot-bcd. 
INSPEKTOR« A« s, Ol« iDspector« 
MTwer. 

WSTANCYA, TI, 8, f. Inlcrccs- 
^0, mediacion; 2^ court of Justice, 
.indictioa. Wysssa instancya^ 
■prrifM' court. Niz9Za instancyuy 
-^•^ below or an inferior court of 
c>j1 uuses. WosialnieJ instancyi, 
z ih« last resort. Wyrokowuc 
t^tnc^z^j instancyiy tojudge 
•Ml ihe first (J'MDaiul, a point of 
:k-^;in>Tersion. Wnosilein-^ , pro- 
:Z^rgo o przyjqcie lulzialu w tem^ 
l'-Eplo^ed e^cry Und of cnlrcaly 
Lu^gr him to It 

I^STRL'KCYA , vi, «./: Inslnic- 
Mi,edur3ti(jn; 2) prclimlnary pro- 
m^iof s ueccssary to thc judgmcnt 
yi aus« or ihe Irlal of a prisoacr. 
-SLEDZTWO. 

rvsrnrMKNT, c, «. m. Instru- 
Mi: [uiüy in rcfcrrnce to music). 
(1 -^ A , musical Instruments. 

r^STYGACYA, Ti, «./: Insüga- 
&i»;3; indlctmcnt, ioipcachmeut. 

nSTYGATOR , A , «. m. Instiga- 
tTiaDtiently in Poland: attorney- 
7ml ; 2} impcacher, accuscr. 

WSTYNKT, u , «. m. instinct 
inialny möioca ma wrodzony 
Tüi'jnkl tciedzy co i gdzie wia- 
"^f^ nature gives to a great spca- 
iT that srcret Instinct, which per- 
ains, what 1s proper and what is 
n. Instynktem^ instinctlvely, by 
xäüQct , as If by Inspiration. 

KSZY, See INNY. 

LVTENCYA, Yi, #./- Intention, 
3«.], incllnatiOD« tee >VOLA, ZY- 

I.\TERCYZA , ZY, 8. f. roarriagc- 
rida , draugfat of marrlage-artio- 

rVTERDYKT, u,f.m. Intcrdict, 
'oiommunlcatlon. 

UNTERES, ü, 8,m, busincss. 
>4iing,concem,advantage. Intcres 
"tssny^ seif Interest. Oszcz^dzac 

} }f8t iwoim — m, you arc inte- 
'^ünJ in keepfngfair with hini.//)/c- 
^m ich bylo nie prowadzic diu- 
i*j iroj'nui it conccrncd tlicin tliat 
t«varsnould not bc protracliü, 
K przedhiiyc jq , lo protract tlie 
nr. — nas poicoduje , we are led 
i. inurcsti TO ksiqzka bez — n , 
bn book ta Tery dull , wants inte- 
?e»L To gra pelna interenu ( zaj- 
mtjqca)^ thcre is niucb Interest in 
ite pUy. Nietcolnik — u, a slave 
cJseUIsh vicws. 

LNTERESOWAC:, st'Ji;, v.imp, 
to interest. — tif ezym^ to talic au 
laterest in a thing. 

INTERESOWNY, A, s, sclfish 
ami INTERESOWAl^Y, a, e, con- 
eeraed. Don Andrzej icst cziowie^ 
kiem uxale nhinteresowanyml 
Dr/O Andrew Is the niost disintcre- 
sted man. Jestem interesowany 
if trj spratcie, I am ä pvty coü 
a-mtü In ibat bmioeas. venuo. 

INTRATNY, A, E, bringing a 
large income. 

INTROLIGATOR, A,«.m. booll- 
bindcr. 

l.NTROLICATORKA, Kl, 8.f, a 
bool(binder\s wlfe. 

IiNTRÜLI(;ATORSTWO,WA, 8. 
II. a boolibinder'« trade. 

IMTRYGA, ci, s, /. intrigue,piot, 
love-plot, lovc-affair. 

INTRYGA.NT. a, 8.m. intriguer. 

l.\TRYGOWA(i, GUJi{, r.». to 
intriguc, to plot, to carry on a love- 
affair. 

IN WENTARZ, a , i. wi. invonto- 
ry. — goKp()dav8kiy furoi-stoclc, 
iivestoclk. Hobky xpisywuc imven- 
tarZyio in^entory or to talcc an 
invcntory of onc's goods, to malcc 
a list , u catalogue of. 

INWESTY'J CRA, Y, 8. f. InvcsÜ- 
turc, giting pussfittion. 

IN2yMKR, a, «.m. engineer. — 
morski , na\ai eiigineer, an officer 
who constructs llie lorliflcations of 
a sea-purl, is einployrd to draw 
sca-cliarts, to survey worics, etc. 

INZYMERYA, Yi, 8. f. vngincc- 
ring. 

JODLA , LT, «,/*. fir, flr-trcc. Jo^ 
dlowy 1(18 y fir-gro>e. 

JOTA , TY, 8, /. Jot. Ani na joi^ , 
not a Jot. yie usttfpi ani na jol^ 
od 8we(jo prawdy iin will not part 
with a Jot ot iiis right. 

JOWiSZ, A, 8. m. Jupiter, 
Jovi*. 

IRCHA , CHY, 8.f, white Icatber. 
=-- ZAMSZ. 

lilCHARZ , A , 5. m. dresser of 
wliile lealbcr, tawcr. » ZAME- 
SZMK. 

11U:U0WY, A, E, madc of white 
leatlier. 

I!)Ö ,101;, V. imp. to go, to walle. 
— zu kirn, to go beilind onc or to 
follow liim. — 5(1 kirn krok wkrok^ 
lo follow one step by »lep. — w po- 
selstwie^ to go on an embassy. — 
na pieUjrzymkfy to go on a pilgri- 
magc. — za pop^dem swych sk^ot}- 
no8ci , to follow the l)oht of one's 
own inclinalions. — zamtfz^ toget 
a husband, to marry. — w raklad., 
to lay a wagor, to bet.. — 5 kirn 
w Zdpdsy^ lo conlend, cope or \ie 
Willi cmc. Zbozii idzie io yorc^ Iho 
com bcgins lo ris4.' or to grow dru- 
rcr. Idz precz^ got you gone. l>ro- 
(ja na8za 8Zia pomi^dzy la8ami^ 
our way lay througli tlie woods. 
Krew mu z no8a idzie, be bleeds 
at the nose. Ten pieniqdz tu nie 
idzic^ that nionev does not go herc. 

W'ino mu w glow^ idzie, winc 
flies np into lils hcad. Idzie tu o 
möi Aoiior, my bonour lies at stalle 

or is conrenicd. Jezelin to idzie, 

if thnt be the matter. to tu teraz 

idzie^ that is the busim^ss now in 

band. Ta sprawa zle idzie, this im idzie o tO abys wyjecfuil /la- 
tijrhminfit, it is of consequence to 
your Partners that you se t off im- 
niodialely. Zgola mu o to nie idzie, 
that does not coiicem bim in thu 
icasi; that is noihing or signlfles 
noihing to bim. Lato idzie xaiviO' 
8nff, the Summer succceds the 
spring. Nie idzie zn tem aby tak , 
hylo jak sqdzi85 , il will not be fts 
you lliinlw , it is not with that affair ! 
as wiib tiie other. ^^«zy9tko pQ' 
8zlo z dymem iprov.) , all Is come ! 
to noihing , all is endcd In smolcc. 
Patrz aby w8zystko 8zh porxff' 
dnie, sce that all be well. Na8ze 
inlenfsa zle idq , our affatrs are In 
a sad State. Idzie jak po toku, all 
iswell, all goes well, all is as it 
should be. 

ISCiZNA, T, 8, f. fund,stoclc, 
propr'riy,principal. 

ISKAC, kam, v.tmp. to louse; 
2) lo seelc , to search. — (old.). 

ISKRA or SKRA, ry, 8. f, 
ISkIKRKA, XI, dim. sparic, spar- 
Iclc , flasli of fire, scales ol hotlron. 
Mala i8kierka nieci wielkio pozo' 
gi, a small sparic may icindle a great 
iirc. — y eleklnjczne, eleclric 
spariws. A'iv? masz tvnim ani i8kry 
odwagi, rozsqdku, rozumu, he 
has not onc sparic of couragc , Of 
good sense , of reason. 

ISKRAWY, A, B, sparkling.— 
ISKRZ;\CY, ISKRZYSTY, gllttc- 
ring, flashing. Iskniw^j rubin, spar- 
kling ruby. ttrzy iskr'zqce od gnie- 
wit, ey(\s sparkling, flashing with 
9i\%cr.'Miecz iskrawy, iskrzysty^ 
glitlrring , flashing sword, brand. 

iSKRZYti Sil^, Rz^ su(, V. imp, 
to sparkle ; to glare. 

IST, ISTY, A , B , certaln , sure , 
positive, true, undoubted. Ten isty^ 
ta isla, to i8te: on isty, ona ist'a, 
ono iste, the same person or thing, 
he, slie is but one and thc same, 
niost certainly. 8er ISTNY. 

ISTjNTECS or ISTN^C, iEJ?,r. fi. 
to exist , to bc extant. 

ISTN06C , 1 , 8,f,^ ISTOTA , 
TY, 5. /. belog, essence , substance, 
reaiiiy. 

ISTOTA , Y, 8, /. essence. htota 
lioska , the divine essence. — czlo- 
wieka, rzeczy, the essence ol man, 
of things. Te khwa sq — // sakra* 
mcntit , tlie«e words ronslilulc thc 
very essimce of tho sacrament. Znri- 
my przymioty zenzy ale nie iU' 
two wytlömatzyt ica i«<o/f,we 
know the quallties ot thc things but 
it is difficult to explaln their very 
essence. liöajest i8lotnie {ze suHh 
jej i8toty) ilobry, God Is essen Hat- 
ly good. To stanowi glöwntf istotf^ 
that is the essentlal , ihe inaterial , 
the main point of a thing ; that is 
the essential of the bu.iness. lize^ 
czy kläre xq w istocic , thc thln^ businessis (aking a bad iura, tuka \ istut ,v\\e. cVvaixw ot\><i\T«,s. K\\Rt'iti* 

nie id3ie\wna, i\ic-i\o«na UloVoL^V.\a«K^% fany 1 iLymöwka^ taka 

700' I (uir uchodzi), Uiat reason, apology l tneÄU, \^Äse ^ ssvvaLVXYv?. ?äv\ i ^» 
/won'tpassy irun't " "^^ rarya 
. rcasoi 80 JUT ISTOTNIE, adv. really, tnily, 
In the very deed. 

ISTOTNY = ISTNY, A, E» real, 
cssential , true. 

JUBILEUSZ , ür s. m. Jubilee. 

JUBILER, A , «. m. jeweller. 

JUCHA. CHT, 8. f. (a low werd), 
blood of a beast; 2) scoundrel, ras- 
cal ; 3) a broth ot pig's blood. » 
JUSZKA, a vent ia an ovcn. 

JüCHT, ü,«. m. or JÜCHTA, tt, 
f./*. Russian leather. 

JUCHTOWAC, owAt, u«. Wy- 
ptchtowac sköre , to curry leather, 
to dress It after Uie Russian manner. 

JUCZNY, A, E, {hon), pack- 
horse , sumpter-horse. 

JUCZYC , czi; , t7. imp. to put a 
fumpter-saddle , to load (a horse) 
with goods.= 0BJÜCZY(5, to over- 
load; UJUCZYd, to complete loa- 
ding. 

•JUGO, indecl. (term of marin) , an- 
chor stock ; 2) fam, and proverbial- 
ly : mounteback, quack, cmpirique. 
Doktor Jugo kogo leczy tego ntV 
dlugo iprv.)^ he is a quack that dis- 
patches , kills bis patients as quick 
M possible. 

Juki, köw, pl. pack-saddle, 
sumpter-saddle. 

JUNACKl, A, B, swaggering, 
blustertng. 

JUNACZYä, cz^, V. n. to swag- 
ger, to bluster, to hector. 

JUNAK, AyS, m. swaggerer, blus- 
terer, hector, bnlly, stout. 

JUNAKIERYA , yi, 8. f. swagger 
Ing, blustertng. =^ I^MIALKOWA- 
NIE. 

JÜNY, 8ee WIÜN. 

JUR,. A, 8,tn. {very vulg.)^ a 
lawyer ; 2) a lewd , lecherous man. 
Stanie 8i^ to na swi^tego Jura 
(prov.)^ that will be when two sun- 
days come together or to-morrow 
come never In the al tcrnoon. 

JURGIELT, u, 5.m. wagcs, pay, 
Jilre. Byc na jurgielcie , to recelve 
wages , to bc in the pay of the po- 
llce, government or of any body eise. 

JURNOSC^, I, «./^.Icchcry, lew- 
dness. 

JURNY, A , E, lecherous, lewd, 
salaclous , salt 

JURYSTA, TT, 8, m. JurisconsuU, 
lawyer. 
I JUSZKA , KI , «. f, saucc, broth. 

JUSZYC , sz^ , V. imp. to makc to 
bleed, to Cover with blood. = ViV» 
SZYÖ. 

JUTRO, adv. to-morrow. Ode- 
tlal mtf do }utra , he has put me 
off tili to*morrow. Jutro wieczo- 
renin to-morrow night Po jutrze^ 
the day after to-morrow. Masz cale 
jutro do namyslenia 5tp, you have 
got all day to morrow to think a- 
bout lt. Jutro vomyilim^ pomöwim 
ojutrze^ WC shall talk or think of 
that anothcr day. Zanim jutro 

Srzyjdzie^ beforc to-morrow Is ovcr. 
zi8 , ;t4/ro, shortly, sooner or la- 
ttr, one of thcse days. tyje z ju- 
/>vm, Ae //res sparingly, he is eco- 1 KA6 

JUTRZEJSZY, A, E, of the toU 
lowing day. 

J ÜTRZENKA , KI , «. A moming 
Star, dawn. 

JUTRZNIA, Ni, 8, f. mathis, mor- 
ning [irayers. 

JÜZ, adv. already, aimost Czy 
juz zrobiies? have you done alrea- 
dy? Ou podrözowai juz nie ra^ 
w tym krajUy he had taken several 
tours in that country before. Jest 
juz cztoarta? Is it four o'clock al- 
ready? Juz trzy godziny jak je- 
dziemy^ It Is about three hours 
since wc set out. Odtqd juz go nie 
widzialem^ I have not seen him 
sInce. i4, to juz za nadto^ that Is 
too much, Indecd. Wi^cej juz nie 
mo^f, that's enough, I cannot more- 
Juz tarn iüi^c^j nie tcröcf , I will 
go thcre no more. Ant 8lyszec juz 
tem nie chc^^ I will hear no more 
on*t. Nie wiem juz co robic , I am 
at a loss> what Is to be done. Dosyc 
juz lez X 8mutkUy no more tears , 
away with sorrow. Nie miecjuz ni- 
czegOy to have nothing left. Juz 
noCy it is aknost night, aimost 
dark. 

JÜZCI or JüiCli, adv. ccrUin- 
ly, indeed, of course. Juzci ze nie^ 
most certainly no. Zaledwie tarn 
przmedziem a juzci i trzeba toy- 
jezazac , we must set out the mo- 
ment we get there,or aimost as soon 
as we arrive. 

IWA, WT, 8. f. round-leaved sal- 
low. 

I2, I4e,. con;. that IZ has the 
meaning of Z£, and is employed in 
Order to avoid the repetition of this 
last viz. Powiada iz (for ze) 
möwiono ze bitwa przegrana^ he 
assurcs he was told that the battle 
is lost 

IZBA , BT, 8. f. hall , room. — 8q- 
dotca, judgment Chamber. — p08eh 
8kay Chamber of depulles. — 8ena' 
torska^ Chamber ol Senators, Se- 
nate. 

IZBICA , CT, 8. f. ice-breaker. 

IZDEBKA, KI, 8. f. sniall room, 
cell , a cabin. = POKOIK. 

IZOP=HYZOP,u,'«.m. hyssop. 

IZRAEL, A,s. m, Israel, Israelite. K 

K for Kü,pr^. toward, towards, 
to. Spöjrz k niebUy raise the eyes 
towards heaven, to heaven. SÜal 
poshj k niemuy bc sent bis ambas- 
sadors to him. K mys7t , k woli or 
GMY^LI , GWOLI, to the will and 
pleasure of some body, accordUigto 
bis fancy, to bis liking. 

KABAK , ü , «. m. {vulg.)^ wlne- 
shop, tavem ; 2) the monopoly of 
liquors. 

KABALA , vty 8. f. cabal , plot 

Wyrazy kabaiy^ terms of the ca- 

bala, cabalistlc terms. Kartujq^ 

rsttcajq — /y, they are caballlng in 

one*s /afour, against biro. Ctognqö 

— ^1 to teil lortuneswitlb caroik KAD 

RABALOWAti, lu/«, r.ti. to ' 
cabal , to plot ^ 

KABALISTKA, i, «./lafortune ' 
teller, a woman who teils fortunes ' 
bv (fards. 

KABAT, A, s. m. dtm. KABACIK, ^ 
A , a kind of female dress. '- 

KABLy^CZASTY, A, E, bent Uke - 
abow, arcuate. '^ 

KABL^K, A, «.m. dtm. KABL^- ' 
CZEK , czKA , bow, arch. Zgiqc s\^ * 
\o kablqky to be bowed down, to bc -^ 
under a welght , to be crooked. '• 

KABRIOL or KAPRIOL, u, 8. nu >* 
caper. Kapriole robic ^ to cutca« ^< 
pers. 'S 

KACERKA, KI, 8. f. beretical wo- ^ 
man. ^' 

KACERSKI, A, E, heretic, here- '1 
tical , Infccted with heresy. ^ 

K ACERSTWO, WA , 8. n. heresy. » : 

KACERZ , A , 5. m. heretic ; here« ^l 
siarch. « 

KACHNA , T, 8. f. Catherine. if 

KACIK or PODKAaK , a , «. m. «■ 
executioner's assistant, a heads-(F 
man*s helper. li^ 

K^CIK, A,«.m. dim. little corner. r^ 

KACZ^,^ciA,«.n. dim. duckling. v 

KACZKA, KI, 8. f. duck. Kaczka m 
podloteky moulter. — swojska^ do- fr 
motoa, tame duck, decoy duck. — m 
dzika^ krakwa^ wild duck. — er-ii 
dredenowa^ St Cathbert's duck, i 
Kwakac iak — , to quack. Kaczek n 
8Woiskich uzywajq do lowieniai^ 
dzikich , tame ducks are madc use j^ 
of , to dccoy wild ones. 

KACZKOWATY, A, E, duckllke. t 

KACZOR , A , «. m. KACZOREK, l 
RKA , dim. drake, mallard. ^ 

KACZYNIEC, ÄCA, «.nubuttcr-i 
flower, marigold ; 2) colt*s foot ( 

KADENCYA, ti , «. ^ term-üme .g 
(in whicb the courts of justice are «^ 
open) ; 2) consonance of verses. 

KADET, A,8.m. pupil of a mill« ^ 
tary school ; 2) a volunteer who ser^ ii 
ves in expectation of a commlssion. \ 

KADKA,dtm. ofKADZ. ;, 

KADLUB, A, 9. m. vessel niade^ 
of the bark of a tree ; 2) trunk (of ^ 
an animal). = TULUB; 3) termof^ 
8culvt. torso. Trup z ktörego si^ JJ 
kadlub zostaly trunk of the body,>^ 
a corpse wiihout head. ^ 

KADÜCZNIE, adv. devillshly,J 
confoundedly. Kaducznie brzyd- m 
ka , she is a homely puss , an ugly |. 
puss. — /ie, he is a confounded^ liar. i KADÜCZNY, A,E,devillsh, con ^, 
foundcd, diabolical. J 

KADUK, A, «.m. fiend, devil;[- 
2) epilepsy or falling sickness ; 3) .i 
Dobra kadukoweorkadiüciemspa' ^ 
d/e, escheats, eschcatagc, aubaine. ^ 
Niech ctf kaduk wezmie^ the deuce ^ 
take you. Idz do kaduka! go and 
be hanged. Kaduk wziql^ the de« x 
vil took it J" 

KAD^, I, 8. f. rat, a tub. — pi* . 

wowarna , a brcwing tub, a brew- ^ 

Ing vat. Deszczjakz kadzi^ sud« ^ 

den and heavy sbower. 

\ KADZENIE^ iky 8,n. censiog, * 


KU 

KAOZlti, Dz^, «.tmp. to bum 
lBCf»e« lo inceme, to perfumc wich 
Inokiiicrase ; 1) lo Inceose, to fu- 
mgkiti 9) to flattcr; h) to ^vea 
SaiL, lo 6zzle. Kadzic dla bisku' 
po, dla ceiehrujqcew) ^ dla Hidii, 
to ineeBie or ceoae tiie bisbop, the 
ddathig prieiits, the people. — 
poff 901«', to ofTer up incense to an 
idd , to hooour iL Onimu wssysqf 
^adsq {fanL) , tbey are all flat- 
teiag hon, they honour bis wealth, 
äey sacriAce to bis fortune or to 
te riem and defects. Otöz zakü" 
izU or kadzl (very tni/gOi be lets 
ifvt« be breaks wfnd , be poops. 

&ADZ1CIEL, A, 9.nu and fem: 
LiDZlClEULA , be or sbe incen- 
ar:adiilator, flatterer. 

KADZIOiX), lA, <.n. incense, 
frwUoceoK ; 3) flattery, aduJation. 

K4DZIEL, LI, #. A rock, distafT; 
71 tov ; 3) the femafe sex. Przqic 
M^wl orttlK>,ctffto,U>spin linen, 
k aiB U coarse, fine. — nawijac , 
kttdistaCr. Ftg: WeFrancyinie 
hötgjq po kqazieli^ tbe kingdom 
ä Pkabee never falls to woman. A 
h kqäzieii! (to a man) go about 
yMrbiHliieas and dont meddle witb 
ta of otlicr people. Szlachcic 
p9 kqdzieii i po mieczu , be Is 
I aoblfinan bv bis motber's and 
kher*« slde. Kreumi po kqdzieli, 
■tatioQS by tbe motbers side. 
hUdxietwo^ dobra po kqdzieli^ 
aoicnal inberitancevOnaternal es- KAOZIELNICA« CT, 9. f. cenaer, 
oring; pan. 

KAD23ELNICZKA, i. «.A $ee 
ttZADKA. 

KAFAR, A, «. m. ramnicr, batter- 
■I ran , fealni, surge (intw.) ; 2) 
I rock level witb tbe surface of tbe iL4FARNf K, A , «. m. a man em- 
liofed in pile work. 

KAFEL, FLA , <. m. a Square tile 
or brick, amail flagstone. Polewa^ 
I«, fajoHMowy — , dutch tile, var- 
ri^cd tile. ==KAFLA. Pieckafla- 
«yor kaflowy^ a stove made of 
famlshecl Üles, delpb stove. 

KAFTAN, A,«. m. KAFTAMK, A, 
£]». ca(Un,Jacket,Jerken. Ka fla- 
nk flanelotoy^ a llannel waist-coat 

KAGANEK, nla, <.m.asort of 
Imp, fire pot 

lülGANIEC, ÜCA, «.m. an iron. 
■uzzle; 3) Are pot,a lamp. 3) (poeL) 
Kagantec nocnu^ the Iwninary of 
ibe nigbt or p7. Kagance nocne^ 
tbe Stars. 

KAH AL , u , f . fR. an assembly of 
tbe elders of tbe Jews. 

KAHALNY, higo, f.m. tbe cbicf 
tf the JcwB cbosen by tbeir commu- 
■Hy. 

KAXAC SIQ, o.pr.imp. to re- 
pent , to nie. Po czoiie kaia «if , 
be rcpcnts too late of wbat he sald 
or did. Grseeh&w 9i^ kajaci {old)^ 
to make a sineere repentance of 
one*s sins. = 2aL0WAC. 3) nad f 

pity for M man or tiüag, » U- h KAL 

TOWaC Sng. 3) kirn, czim^ to be 
edifled , to profit of good examples. 

KAJDANY, AN, pl. chalns, fet- 
ters, shackles. Kaidanki na rece^ 
manacles, handcuffs. Zcdcuc w Haj' 
dankt ^ to hand-cuff one , to put on 
handcuffs. Bfc okulym w kajdany^ 
to be put in irons, to be fcttered. 
Ma — nv na r^kach i nogach , he 
Is or he has been bolted and band- 
cufTed. {Fig.) : Kochankowie lubia 
9W0je kajaany^ lovcrs are pleased 
witb or bug llieir chains. Skruszyl^ 
otrzqsnql — y, be has thrown off 
bis chains, be \1ndiCated bis free- 
dom. 

KAIK ,0 , 8. m. see CZAJK A. 

KAKAC , KAM , V. n. to cack, to 
ease nature. 

K^KOL , u, 8. m. damel , tare or 
tares. KAKOLNICA, cocklc, com- 
cockie. nyrywac^ wypleniac kq- 
kole , to pull up tlie tares. \yybrac 
— z p8zeniqf^ to separate the tares 
from the wbeaL dim: K^KOLCC, 
(6ot.)jpasque-flower, Flora's bclL 

KAL, u, f.m. dirt, filth, mud, 
mire. 

KALAC , LAH , V. imp, to deftle , 
to befoul , to dirty, to poliute. (em- 
ployed ratber in figuratlve sense). 
Rfce krwiq niewinnq — , to imbrue 
onc*s hands in innoccnt blood. — 
loze maiien8kie^ to dcfile the mar- 
riage bcd. — <u'd> honor^ sumie^ 
nie^ to defile, poliute or stain one's 
conscience or honour. 

KALAFIOR, A, 8. m. cauliflower. 

KALAMARZ , A , <. m. inksUnd , 
Inkhorn. 

KALANIE or SKALANIE, ia, 8. 
n, spot , stain, poIlutlon, impurity. 

KALDUN , A , 8,m, maw, gut , 
bowels ; 2) paunch , big bclly. iVa- 
iadowal 8obie — , he stufTcd liim- 
self; by dint of eating aud drinking, 
he grows frightfuliy fat {fam.). 

KALECTWO, WA, «.«. cripple- 
ness, malm. 

KALECZEti , czEJ^ , V. n. to be- 
come a cripple. Ten postrzal w ra- 
mie 8kaleczyi go na zawsze^ be 
caught a shot in the arm, wliich 
lamed, maimed him, crippled hini. 
To 8iodlo kaleczy konia^ that 
saddle galls the horse. Fig: Kaie- 
czyc 8lowa^ mysli , to lame a pas- 
sage, thought— na:; u;i5/ra,;^zyA*, 
to mangle , to murder a name , tbe 
words of a language. 

KALECZYC, czii, V. imp. to crip- 
ple, to maim ; to hurt, to dlsable. 

KALEKA , Kl , «. m. cripple. Byc 
kalekq nar^kf, nanog^, to be 
lame of an arm , of a leg. Zolnierz 
kaleka^ a disabled soldier. The 
adjective KALEKI, A, i£, is now 
out of use. 

KALENDARZ , A , «. m. calendar, 
almanac 

KALETA, TT, 8. f, KALETKI, ki, 
dtm. a leatbem pouch fastcned to 
tbe girdie, in use among tbe Polish R.\M 81 caliber, a bore of half a foot. Cf>i- 
kie dziala powinny miec tyfe ka* 
/t6ru, the battery guns should have 
so much caliber. 

KALIBROWY, A , E, of caliber. 
Kala — a , a ball of caliber. 

KALINA, NY, 5. /*. viburnum, 
white bryony, wayfariiig-tree. A'a- 
h'na wioska, barbery, opulus» 
snow-ball. 

KALISTY, A,E, filtby, muddy» 
roiry, puddiy. 

KALKULACYA, vi, 8. f. calcu- 
lation. 

KALKULATOR, A , «. m. calcn- 
lator; /(pm ; — KA. 

KALKULOWA(^, lvj^, r.tmp. 
to calculate, to computc, to rcckon. 
Czyi dobrze kalkulowai (obra- 
chowaj) tc8zy8lkie ujypadki wy- 
niknqc mogqce^ have you well 
calculatcd all the conscquenccs of 
it? L'mieiftnie u^kalkulowal {ob" 
liczyl) dztalanie lej machimjy the 
action of this machine is well calcu- 
latcd by him. Kalkulowac czy 
{irzcdsi^wzifcie nda sify to calcu- 
ate the chances of success. 

KALMUK , A , «. m. Calmuck. 

KALUJ^A, iT, 8. f. slough , mlre, 
puddie. 

K ALUZ YSTY, A, E, füll of slougbs 
and puddlcs. 

K ALWIN, A, «.tn. cahinist. 

KALWIMZM, u, 8.m. calvl- 
nism. 

KALWINKA, KI, 8. f. calvinist 
womao. 

KAMASZE , szY , p/. spatterda- 
shes. 

KAMEDULA, y, 8. m, camadolite, 
a religious ordor. 

KAMELEON , A, 8.tn. chame- 
leoii. 

KAMERDYNER, A, 8.m. valet, 
scrvant-man. 

K AMERYZOWAti , ZUJ^ , V. imp. 
to set wllh precious stoncs. ~ Wi- 
SADZA(^. 

KAMFORA, RY, 8,f, camphire. 

KAMIEN , IA, s.m, stone. — c/ro- 
yt, prcclüus stone, Jcwel, gem. —' 
w^gielny yCorncT-^ione^ headstone. 
— mlynski^ mil! stone. — probier» 
«A*/, touchstone. — filozoficzny^ 
the philosophor's stone. — p^M' 
rzowy^ gravel in the bladaer. — 
piekielny^ lapis infernaiis, lunar 
causlic. — ciosoicy^ bewn stone, 
freestone. Kopalnin kamienia , 
stone minc, quarry. Trafi{ako8a 
na kamieh (prv,), he has mct bis 
malch. Kto z tcas bez grzechu 
jcst^ niech na niq pierwszy rznci 
kamiehy he that Is without sin a- 
raong you , let him first cast a stone 
at her. Kamien obrazy^ a stum- 
bling-block. Chorowac na — , to 
have tlie stone , to be ill witb tbe 
stone. Sprawiedliwoic je8l — m 
to^gielnym pan8lu\ JusUce Is the 
fundamental stone of klugdoms. 
Nie zo8tamc — ia na — iu, to 
leave no sloue uiv\.>rciv&^, ^<^V^Viqjc peasantry. 

KALIBER , Bau , 8. m. bore of a \ — ic na drodze A^ V«v^ w vckm^x 

gua; slze ofsi bullet. Ta rura ma \ rubs ou iV. ^;v^. \n\OTC?^ \cs^X vcof- 

pi^istopykalibruj that pipe has a MM'»rc:;yt»\~^> ,\wvnv^^\ \s. ;v \w«^ 82 KAU icoiie. Kamieniem tMzi (prv.)« 
be Is cooflned to bis rooni ; a 1»- 
^ur, sorrow.or painful disease con- 
fin«s him to bis chair. Idzie jak 
M kamienia iprv,)^ \i goes with 
Diuch ado, wltb great palns^not 
easUy. Zrzttcid — z serca (prv.) , 
to oasß one*s aelf of a bürden , of 
anxiety. Wyrznifto dla niego — ^ 
they honourcd bim wjth a statue , 
tbey ordcred a pedestrian or e(|uesr 
trian statue In commemoratlon ofhis 
wortb. Gadal do — tif, lie preach- 
f d to tbe wlnds or to thc cropty 
benchcs« 

" K AMIENIARSTWO, ä , <. n. art 
of cutting stonea. 

KAMIENIARZ or KAMIENMK, 
l,<.m. stonecutter. 
' KAMIEIIICA, CT, 9. f. a house 
bullt of stooea. Targowal <f f jak 
comc sione, to petrify. Sq wody do 
ktörych wrziicone rzeczy kamie^ 
nicjq , tbere are waters wbicb by 
degrees petrify every tbing wblcu 
Is tlirown In to tliem, Bodajei ska- 
mitfma'/sbould you bepetri0cd, 
■lay you become stone! Skamie" 
nieli na tg lowc, tbeae worda pe- 
trified them. 

KAMIENISTY, A , B, stooy, füll 
:of stones. 

KAMIENNIK, a, «.m. stonofern 
i(a plant). 2) KAMIEKNICZEK , 
GZKA , 8. VfL aniEcl (a bmL), 

KAMIENN Y, a, e, madc of stone; 
hard as stone. yV^gle knmienne^ 
pIt-coaL Dzbanck kamienuy^ a 
stone Jare. Söl ~a, sal fossile, rock- 
aalL — e %erce^ a bard beart A'o- 
palnia wfgli — ch , coal mine, or 
pit — y 6o6, cytUua, base trefold 
hoU), 

KAMIONOWAC^, HDJ«, v.tmp. 
to stone , to lapldate. = UKAMIÖ- 
nOVVAC. tydzi kamionnwali CU' 
dzoloznik6iL\ the Jcws stonrd 
adulterers to dcath. Kiedym WU' 
rzucal im vost^wanie irÄ, le- 
dwie ie tnif nie ukamienowali ^ 
wbcn I rcproachcd tbem wlth that, 
they were ready to tear me to 
llleces. 

K AMIONOWANIE , lA, ». n. sto- 
Blng, lapidation. 

KAMIZELKA, ki,«./'. walstcoaL 

KAMLOT, u, «.Dl. camclot, 
eamlet. 

KAMLOTOWY, a, E, made of 
eamlet. 

KAMPANIA, II, 8, f. thcfield, 
eampaign. Woj8ka zaczffy — q , 
tbe armles ha\e takcn thc flcUl. 
Wkrötce otivorsq^q^ thc troops 
are sbortly to takc thc ficid. Kain- 
panie wioMkie^ tbe canipaigiis of 
lUly. 

KAM RAT, A, f. m. comrade. = 
TOWARZYSZ. 

KAM YCZEK » KAMYK , EA , s. 
im dim. pebble. 

KAMYCZKOWATY, A, B, füll 

Jt.iJV4d, ii,, xig, V, wir. todrop, L KAV 

to trickle, to drip, to dribble. Krtto 
mu kan^ta z rany^ apot z czola, 
the blood trickicd from bis wound, 
and the iweat dropped from bia 
brow. 

KANAPARZ« A, «.m. buUer (In 
monasteries). 

KANAL, u, f. m. canal. ITanaf 
Languedocki iqczy morze ^röd- 
ziemne z Oceanem , tbe canal of 
T^nguedoc Jolns ibc Ocean to tbe 
Mediterrancan. Ten kraj poprze- 
rzyunny — ami^ this is a country 
quhe intersoctcd wlth canals. — 
portowy^ Channel.— mor;ot(<y, tbe 
passage of the urine , thc unnary 
conduit. — pacierzomj^ the con- 
cavity or bole of thc back bone. — 
pokarmowy^ allmentarv canal. 

KANAPA, pv,«. f, sofa. dim: KA- 
NAPKA , bank. Darniowa — pka^ 
a bank of lurf , a grassy bank. 

KANAREK, aka, 8.m, canary- 
bird. 

KANCELARYA, Ti, 8. f. Chance- 
ry ; 2) Office. 

KANCELARZYSTA , ty, 8, m. fa 
petly wiiicr in public (»fffccs), clrrk. 

K ANCLERSTWO, wa, a. n. cban- 
cellorslilp, 

KANclERZ, a, a.m. cbanccilor. 
— \Vielki Liletoski^ grcal Cbancel« 
lor of Litbuania. 

K ANCLERZANKA,KM./: daugh- 
ter of the chancellor. 

K ANCLERZYG « CA , «, m. son of 
the rhanccilor, 

KANCLKRZYNA, nt, 8. f. lady of 
the cbancrilor. 

K aS'CZL'G , A , 9. m. whip made 
of twistcd Iratber Straps. 

KANDAb, used only In pl KAN- 
OAtY, öw, 8, m, fetters, Stocks. 

KAMDYDAT, A, 8. m. candidate; 
fem. KANDYDATKA. W Itzymie 
kandydnci ubierali 8i^ biahy 
among the Romans thc candidatcs 
were clad In white A'a przyszlych 
icyborach poda si^ za — {i , he is 
to comc forward as candidate at tlic 
nexl virction. Na Wükujqcq kate- 
dr^ jfist ivielu kandydathic, there 
are several candldates for tbe \a- 
cant chalr. 

KAM , lA , IE, of thc kilo. 2) Kfh 
nia prz^dza^ cuscuta , doddcr of 
thymc (boL). 

k AMA , 1 , 5. /". (a bird of prey), 
kite. Prngnqc jak — deszczu 
(pror.), to pant aftor, to long for 
a tbing passionately. 

KANIANKA, Kl, 8. f. doddcr (a 
pfant). 

KANIASTY, A, E, with large 
brlms, Kapeln8Z^y^ a broad brim- 
mod-hat. 

KAMKULA, LY, 8. f, dogstar, 
dog-days. Cirrpiec na A'(i/iiÄ*(i/f , 
to Ijc in a State of insanity. 

KAMÜK , A , «. m. lark-falcon. 

KANKA, EI, 8. f. glyster-pipc , a 
cock. 

KAXON , u , 8,m, (law madc by 

ecciesiastiral Councils), canon;2) 

nilc , siaudard. — y koscielncy the 

chtirch cnnnii'i» — 8ohorne^ the ca- 

nom ofa Council. KAP 

' KANONADA, dt, «• f, canno- 
nade. 

KANONIA, II, 8.f, canonry, ca- 
nonship; 2) dwelling of a canon. 
Slarac aif o^iq^ to postulate a 
prebcnd. 

KANOMGZNY, A, E, cannnical. 

KANONIER , A, a. m. cannoiiicr, 
gunncr. 

KANONIK , A , a. m. ( a dignitary 
In caihcdral churches), canon. 

K A .\ONIZ.\CYA , Yi , a. f. cano- 
nization. 

KANONIZOWaC , icj«, t?. tmp. 
to canonizc. 

KANT, V , 8. m, corner, odgc , 
border, margin. 

KANTAR, r, «.m. haller; 2) a 
wcight of 75 Polish pounds. 

KAiNTAHVDA, dy, a./. cantha- 
ridcs , spanisb fliea. 

KANTON, u, 8.m, dlatrict. 22 
kautony 8ziva]car8kie^ the twen» 
ty-two cantons of Swllzcrland. 2) 
Icvy, and the stay or residence of 
soidiers In a place. 

KANTOR , A , *. m. chantcr or 
Chief Singer (in a cliurcli) ; 3) coun- 
ting house. -.= KAKTOUA. 

KANTOftEK , REA • 8. m. ehest of 
drawers, scrulolre, 

K APA , Y, 8. f, cape , bed-cover, 
rieh covcring. 

KAPAC , Pi^ , r. n. KAPN^Ci, K^, 
V. inst, to drop, to fall in dropr«, to 
trickle, W tym sklepie tak xvilgih 
tno ze ivoda kapie , that celiar is 
so damp , that water is constonUy 
droppinR in to it. Tyikn co desscz 
przestat^jeszcze z dachöw kapU\ 
il was raining just now, ihc wat^r 
is still dropping, or dripping from 
Iho caves. \a ubogicqo wszfdzie 
kapie (pror.)i a poorinan Is every 
whore wr<;lched. Az zhtn kapah 
z »jfcyo (/i(/.\ ho was so rlchly clad 
that , onc Wouid say, llic gold nt 
dropping/rom tlic enibroiderics. 

K iPAC) , pjf;, r. imp. to balli«-, to 
wash in a l)a(h. — Sl(^, to bathe. 
Kqpac dziecho^ to bathc a child. 
Kqpttno goprzvz 15 r/?ii,th(7gavp 
him batlis for a forlnight. — , myr 
rnn^, to l^alhc, to wa^h awoiind, a 
sore. — «/(• w morzu , io rz*'ce , to 
bathc in thc sea, in tlic rivrr, to 
takt' a soa bath, a ri\cr bath. Kq- 
pac t/r (zarh poduszkf^ to walcr 
one*s pilidw with t(;ars. 

K APAME , lA , «. f. act of dro|>- 
ping. 

K.^PANIE Sl^, lA si]?,a.ii. =^ 
KAPIEt, act of bathing. 

KAPAMNA, NY, Jf./. dropping, 
trickiing. Piavic kapaniiiq {fam. ,, 
to pay bv driblets. 

KAPaS V, A , E , disiillcd drop by 
drop,aff WYKAPANY. 

K/\PANY, A, E, bathod.— w tjo- 
rqcej icodzie{fig,), a hol leuipered 
man or woman. 

KAPARY,nöw,p/. (anacid fruit) 
caper. dim: KAPARKI. So8, aa/a- 
ta z fcfiprami, caper sauce, asalad 
of capers. 

KAPC.AN, A, f. m, a sorry fellow, 
a ]^r ^rcVcb. KAP 

äc^to mar. 9) KAPCANIE(!, r. n. 
0^ or SKAPGAMEC, {veryfam. 
Vkd diMparag,) lo lose pnerf^, lo 
WsBM ipeak or beggarly for want 
if persaverMie« and labour. 

KAKZL^ K, A , «. m. tobicco-lMig, 
lobacco*i>ouch. 

KAPELA , I, «. A niilc, a band 
tf »oticUnSi Krötetotka^a^ the 
log's iMBcL WojskouHi — a, tJie 
ifgimeoul tiand. 

lAPELA?!, A, «.m. chaplaln. 

KAPELANIA , i , «. f. dwelllng of 
I cfeaplaln« 

I14PELA1^STW0, WA,f.n, chap* KAPELMAJSTER, nA, 9. m. 
cUif of ih« orchesira. 

&APELUSZ, %,s.m.KAPELU- 
, A , dim« hat — kasltrroivy^ 
kaitr. — dciiMAi , bonnet , hat— 
I wiMiemi^ s ma/tfm/ hrzega- 
■i, a broad or narrow brimmcd 
Im. AoAi , /bmui * a, thc body 
tf a bat. HfM — a , tho crown of a 
ML-^do ftiHirzy^ a hat that 0ts 
«HL Vl'toiyc n/i hakier — , to cof k 
ikaL Wiosyc na glowp-^, to put 
m aiM*9 luM. Zf/mt- — , to pull off 
mt\ hat. Vehyfenie przed kirn — 
i, a cap, pulling ofT on(**s hat. 
Ztkjmmcie — « .' hats off ! — rter- 
nmf^ lardvna/tluy), cardinal's 
op, cardlnabhip. Hobi^cy^ sh- 
•May — , a straw bonnet. — fiürsfi- 
ailay, a veKet boiinet, — s piöra- 
■i, s Aioialami, a bonnet onia- 
■caled with feathcrs , flowcrs , 2) 
fap, hat of plants, mushrooms 

KAPELÜSZNICTWO, WA , 8. n. 
tatier's trade. 

KAPELUSZNICZKA, n, 8. f. 
lauer' s wlfe. 

KAPELUSZNIK , a , «. tu. hatter, 
htf-maker. 

KAPELUSZYSKO, lA, «.fi. a 
hrge ugW bat. 

KAPICA, Y, 8. f. capouch, the 
lood or eowl of a monk's eloak. 
lapie^ sraueic (prov,)^ to forsake 
«iie*a iDonUsh ordcr. / w kapinj 
yi>€lna (prov.),no body is exempted 
frooi faults. 

KAPICZNTK, A, a./: (term of 
iupar). frockiing, priestling. » 
KLECHA. 

Ki^PIEL,!,«./: bath. 

K\P10LKk ,i,8.f, dhn. of K^- 
NEL, arhUd*8batb. 

KAPITAL, u, s. m. fund, stock, 
capital tlock. Powifk8zyc^ zdwnic 
kapitain to increasc, to double 
•oe'a capital , one's stock. — ff j 
kompanii j>al..., the capital stock 
of tne compaqy amounts to so 
much. — y «9 rzadkie , casli is 
Karce « funds are scarce. 

KAPITALISTAfTT, 8. f. a mo« 
■eyd man. 

kAPlTALNY, A, K, capital, 
Chief, prindpal. » GLÖWISY. 

KAPITÄN , A , t. m. capuln. Ka- 
l pilanjiiechoty^ a capiai/i of/ooL — / 
! «OMMMy« * capUki of hone. — / 
f /"/ ^nfyi\ c^ftaim ofgwmßdt,^ od^ j KA&' 

f lAffiiiiy, disrh.irgpd captaln. — ih 
Jb'f tti , caplaln of a vessel , of a fii- 
gatc. — kiipifckieijo $taikn^ captaln 
or master of a merchant shlp, of a 
merchantman. 

KAPITANOWA , wiiJ , «. f. wlfe 
of a captain. 

K \PITA\SKI, A, E, of a captaln. 

KAPITÄN» rwO, WA , 8. n. cap- 
talnshlp, rapilainrv. 

KAPITEL, i\ i.m, (upper part 
of a piüar), capital. 

KAPITULA, LY, 8.f, (an assem- 
bly of the clergy of a catht^dral ) , 
chapter; 3) rcbukf, reprimand, 
lecturc; 3) head. Wytrzcr komii 
kapituif (prv.), to snub, rebukoor 
repriroandone. Zgromudzii\ ztoo* 
4ac — f, to assemble, to call the 
chapter. 

KAPiTÜLACYA, ti, 8. f. capl- 
tulation, articles, agreement for the 
surrender of a place. Znxzrzytmi^ 
ayskownn — , an honuurable, ad- 
vantageous capKulatton. Napisac^ 
podpisae — 7 , to draw up, to sign 
the rapitulation. 

. KAPITULOWAÖ , LUJi; , r. n. to 
capitulato. 

KAPKA, Kl, 8, f. a small drop.^ 
KAPLA, .Y/> mtt nni kapki {fnm.)^ 
not a drop remains. A'ripfcarn/,drop 
by drop. 

KAPLAN , A , ff. m. priest , cler- 
gyman. Wiflki kaplan^ a high 
priosl. CzrUjiulny^ *"''fr'/ — t a 
▼enorabi«», a holy priest. Knplani 
pofjamtcy^ tho priests of pnf^nnlsm. 
fem: KAPLA.XKA, ki, priestess. 
Ohoiriqzki — <i, the sacordotal 
fuMCllnns. Znnki, nzdobif — a, tho 
sririTfidlal nmaiiicnts. *rhe word 
K \Pt AN is uscci In poctry and cIp- 
vaif'd stylt» , and tlin word KSl.^DZ 
In coiniiion langnage. 

K APLANSKl , A , E , pricstiy, sa- 
ccrdolal. 

KAPLaSSTWO,wa, A.n. prlcst- 
hood. 

K APLICA, CY, 8. f. K APLICZK A, 
KI, dim, cliapcl. Iv tym kcirielc 
iciefejest Av/p/ir ,ther« an» a great 
many rhapols In that church. — 
y, Paninj^ lh(» chaprl oflhr Holy 
\\TK\n, hröleiv8ka — , th« king's 
chaprl ; thr body of eccieslastirs 
who ofHciatP then». Przy kosriclf 
ma dydbel kaplic^ (pror.),thc cvil 
foilows next the good. 

KAPLON, A , s.fn. capon ; dim. 
KAPLONEK , a young capon. Tht" 
8hj^ yotoirany^ pierzony kitpion^ 
a fat , botled , roasted capon. Tn- 
rzyc — y, to cram, to Tatten capons. 
2) a lump of brcad In the soup 
made witn horbs or vegetables. 

KAPLONlä, !fiE, V. imp. to ca- 
pon , to castrale cocks. = WYKA- 
PLONIÖ. 

K APN^Ö , r. intr. inst. (8ee KA- 
PAO). Kapn^to z piöra ^ a drop of 
ink dripped from the quill. Aa- 
pn(f/o mi kilka razy na glou^ , I 
reclered some drops of a Uquld 
upon my hoad, 

KAPOTA , TT, 8. f. great coat. 
KAPRATs^ A, 8.m. corporaU RAft 

KAPRALOWAC, Lüiu, v.n. to 
perform the ofHce of a corporal. 

KAPRALSTWO, wA,*.n. rank 
of a corporal ; S) body of men lin- 
der bis command. 

KAPRAWY, A, E, blear-eyed, 
Ma oczy kaprawe^ he haa blear- 
eycs , he Is blcar-eyed. 

KAPRYS, Vy8.m. caprice. whloi, 
whimsey, freak, maggot hzqdzi 
sif bardzi^j kaprynem niz rozu" 
mefm, he is more guidcd by caprice, 
by whlm , than by reason. Zalezec 
od nidzego —m , to dopend on the 
raprices, wliims of others. Dogn- 
dzar — omy to satisfy a person's 
whims. 

KAPRYSiC Sf^, v.pr.imp. to 
bo of an uacvon temper, to be hu- 
morsomc , whinisical or maggoty. 
Kiedy sif zakaprysiy rozkitpnjsi, 
whon shc becomcscrossand poevTsh. 

KAPRY^NICA, c\, 8, f. whlmsj. 
cal woman. 

KAPRYdNIK, A, 5. m. whinisi- 
cal fei low, froakish pcrson. 

KAPRYSNY, A, E, capriclous, 
whinisical , frcakisli , maggotty. 

K APSA , Y, 8. f. ( little useil) , a 
box, pockct, saddle bags. Dzis 
kazify da kapsy smyk ! nuw evcry 
ono tninks how to flII his purse. 

KAPTOWAC!, r. o. imp. or ' 
SKAPTOWAC, r.a.in8t.{fam.). 
= Vi\C (sobie kogo)^ to try (by 
oflRclous or other moans), to wln 
favour; to curry the favour of onc; 
to try, to gain or wln one ovcr to 
our inlorest, our cause. 

K APTÜR, a, «. m. cowl , a shoul- 
dor-knot, ni(>nk*s hood; 2) — alem^ 
bikofn/, holni nr hoad 01 an alom- 
bick. kuptiir n s{'pa , rustcr-hood. 

— bhzcnski, a fooi's bauhic. 
\Vdzi(i(\ zdjffc — «o/i'o/oici, to 
hoodwink tho hawk, to unhood tho 
hawk; 2) holbtor-cap; 3) coping 
(arc/i.). 

KAPTL'ROWY, a , e, bclonging 
to a cüwl. Sfiihf li'aplnnnrey tribu- 
nals in ar(i\iiy (hiring thc Interreg- 
num (i}o//>// hts-fnnj). 

KAPTLnZ^(^ n/i;, v. imp. to 
hood, tn diivvs in a hood. ZAKAP- 
T(!RZY(^. SIK, to 1)0 rapuched , lo 
be covcrod over as with a hood; fiy. 
Zakapfiirzii'' kraj^lo flII a cuuntry 
with riiurrlirs nnd priests. 

KAPl'CY.N, A, «. m. capuchln 
monk. 

KAPLCYNSKI , a, b, ofa capu- 
chln. 

KAPI'SCIANV, A,F., of cabbago. 

— gloirn,^ Ihickskullod fellow. 

k API.' STA , TV, ,v. /. cnhbago. A'fl- 
omla xvioska , Savoy rahi)agos. — 
oiala^ whito-liearl cabl)ngivs. — jar^ 
muz, Scotch kail. Siac—^^ to sow 
cabbago scod. Sadzic — f , to sei, 
or plant cabbagos. MicHzac — f 
z grochcm (/jror.), to go band ofcr 
head; to act bcedlessly, glddily, 
rasiily. 
84 KAR apon paln of deaÜL Pod twrowq 
Icar^y under grievous penalües. Po- 
niese karf^ to undergo a puntsh- 
ment Odmacii Ä;are, toacquit the 
penalty. Obostrzyc larf , to aggra- 
vate the penalty. Karciö kogo na 
kar^pienifznq^ to set a fioe upon 
one. Otrzymal kar^ za swoje hl^ 
dtf , he bas received , suffered a pu- 
nishment for his crimes. — smierci^ 
deleina^ capital, corporal punish- 
ment. Stosouxic — ^ do tuyst^kUy 
to Proportion the punishment, the 
penalty to the offence. Kara boska 
% tum czlowiekiem {very fam.)^ 
God punishes us with sending here 
this man. 

KARABELA, u, s.f. sabre with- 
out a bow. 

KARABIN , A , <. m. carab'ioe ; 2) 
sddier's musket. dim : = NEK , a 
dragon*s, lancers, a hu^sar's cara- 
bine. 

KARABINIER,A,«.m. carabinier. 

KARAO , Rz^, v.imp. to punish, 
to chastise, to castigate, to correct. 

— imierciq , to inflict punisbment 
of death. — rözgq^ towhip with the 
rod. Srodze go ukarano^ he has 
been severely punished. Srogo tni^ 
karzesz za moje iaski , you niake 
me pay dearly for the favour I liave 
done you. Karaj go wzgardq Iwo^ 
jq , punish him by your contcmpL 

— wygnaniem^ to punish byexiic. 
Vkarac kogo aby sif drudzy nim 
karali, to puiüsh one in oi-dcr to 
make an examplc of him. Winnismy 
sif karac cudzq przygodqj the 
misfortune of our neigubour must 
senf'e us for an examplc. 

KARACZAN, A^s.m. EntomoL 
blatta indica. 

KARAFKA, u, s,f. flagon, de- 
caoter. 

KARANIE, lA, 8. 71. or SKARA- 
NIE, or UKARAME. -= KARA. 

KARANY, A, E, who was once 
punished. 

KARAI^, lA, «. m. (a small carp), 
crusioan. 

KARASKAC StJg , r. n. imp. to 
dally, to be slow and tedious in 
doing any thing, to drawl,t6 loungc. 
2) WYKARASKAC SI^, ODKA- 
RASKAC SI^. toget rid of a te- 
dious man. Karaska «if z wierzy- 
cielami^ he does not know how to 
get rid himseif of , to get clcar of , 
quit of his creditors. 

KARAT, u, «. m. carat. 

KARAWAN , A , «. m. hoarse. 

KAR AWANA , wy, «. f, caravan. 

KARB, L',s.m. tally, score, notch, 
nick, slasb, gash ; 2} curb, restralnt. 
Trzymac tv karbach , to kccp un- 
der restraint. = KLUBA , RYZA. 
Wyjic z karbu powinnosci, not to 
foUow the beaten path of one*s du- 
ty, to fall back into the old track 
again. Byc w karbie Panskim^ to 
walk in the path of God. 2) tally, a 
ftick notched 11 ke anothcr by one 
who sells on weekly credit, as the 
Jemv }o Po)aDd öo. Jesc , pic na KAR 

karh^ put St to my account Ludxie 
jednego karbu {prov.)^ they are 
people of the same stamp. 

KARBONA, NT, s,f. dtm. KAR- 
BONKA, II, church-box for the 
poor. 

KARBOWA(^, Büi^, V. imp. to 
score, to notch. 

KARBOWANY, a,e, notched, 
jaggcd; 2) silver coin (about 5 shill.). 

KARBOWNIK , A , «. m. an in- 
spector of the rural labours, a fleld- 
keeper. 

KARBUNKUL, u , «. m. (a jewel), 
carbuncule; 2) a very daogerous 
ulcer. 

KARCIANY, A, E, belonging to 
Cards. Dom — y, a paste-board- 
house. Dlug — y, card debt , mo- 
ney lost in playing. 

KARCIARZ, A, f.m. gamester, 
gambler. 

K ARCIC , c^ , v. imp. to casti- 
gate , to chastise ; to rebuke , re- 
prove or repreheod. 

KARCZ , u , «. m. stump. Karcze 
kopac , to grub, to pick away the 
stumps, to pull them up by t^e 
roots. 

KARCZEK , czKA , 8. m. dtm. of 
KARK , back , neck. 

KARCZEMNY, a, E^ofaninn; 
2) vulgär, nican. 

KARCZM A , MT, 8. f. KARCZRM- 
KA , KI , dim. inn , tavcrn , public 
house. Ustawnie siedzi w kar- 
czmie^ he never stlrs from the wine- 
Shop. Lidjic karczemkf^ to be 
fond of tlie winc-shop , of the ta- 
vern. Po — ch hulac. to frequcnt 
the tavem. liarutas karczma we 
wsi iprow)^ of course; Ihere is 
nothing of astonishing in it. W kar- 
czmie nie masz pana (proi*.), in 
a public house therc is no master 
(but he who pays). ,\ocoicac w kar- 
czmie , to sicpp in a lavern. 

KARCZMARKA, ki, s.f. wifc of 
an inn-koeper. 

KARCZMARSKI, a , c , of an ion- 
keepcr. 

K ARCZMARZ , A , «. m. inn-kee- 
per, publican. 

KARCZOCH , A , «. m. ariichoke. 
Dno — a , the botiom of an artl- 
choke. 

KARCZOWAC, ujp,, tJ.imp. to 
clear or grub up (a wood). 

KARCZUNEK, neu, a.m. Clea- 
ring , grubbing up. 

KARCZYSTY,A,E,sbort-iieckcd; 
2) füll of stumps. 

KARDA , T, 8, f. cardoon {bot.). 

KARDYNAi:. , a , «. m. cardinal. 

KARDYNALNY, a, e, cardinal, 
fundamental, Chief, principal. Li- 
czby kardynalne^ the cardinal 
numbers. Cztery cnoty — e sq 
8praunedliwo8C , roztropnoic , u- 
miarkowanie i moc , the four car- 
dinal virtues are justice, prudence, 
temperance, and fortltude. 

KARDYNALSKI, a, e, of a car- 
dinal. Dostal kapelusz — t, he bas 
got the cardinal hat ^oäersiH^coiwL Poffcz io na mö/J diaaUte, cardiotJshJp. KAR 

KARECIANY, a, b, of a carrlige 
— kon , coach-horse. 

KARES, D , «. flu caress , endear- 
ment (Jam.)^ 9e0 PIESZCZOTA. 

KARESOWAC, suj« , v. imp. to 
caress, to fondle, to dally. 

KARETA , TY, 8. f. ^rriage , 
coach. dtm. KARETKA. }\'8iqHC do 
karety, tostep or get into a coach. 
Wystadaä z — y, to get out of a 
coach , to alighL Jectiac -^ q or 
w — cie , to ride in a coach. — po- 
szöstna , poczwöma , a coach-and 
six or and four. Kozly^ drzwi^ o- 
kna karety^ the box, the doors, 
the Windows or glasses of a coach, 
See POWÖZ, POJAZD, KOCZ. Je- 
dzte do nas pelna kobtet — a , we 
have a coacn-full , a coach load of 
ladles to visit us. 

KARK, u, s.m. nape, crag; 
neck. Zlamac kark^ to break one*s 
neck. Niehezpxeczenstwo wiszqce 
nad karktem^aLü imminent danger. 
Uderzyl go w kork , he gave him 
a swinging box on tlie nape. Rad 
siedztec wszystktm na karku^ 
tbat man intrudes hlraself upon 
every body. Vgtqc karku pod ja- 
rzfno, to yicld or submit one 's seif, 
to buckle to. To cziowiek twarde- 
go karku , he is too stubborn, ob- 
stinate ; that is a stubborn mind or 
soul. Ma licznq rodzinf na — u, 
he has a large lamily to maintain. 
Miec tvierzyaeli na — ti, to be 
troubled with a great niany credi- 
tors. Mam poteinego Jiieprzyja' 
ciela na — u, I have to do with a 
powerful cnemy.Sprowadzic komu 
na kark pat^znego wroga yio bring 
a powerful cnemy upon one's back. 
Wrög siedzi nam na — m or na-- 
slfpuje nam na — i,we are pursucd 
close by the foe; he is at our heels, 
he put ushard to ourshifts. Pozbyc 
81 f kogo or czego z karku ^ to get 
rid of a thing, to get out of it. Zgu- 
ba wisi nam nad — i>m, we are 
tbreatcncd with a completc ruin ; 
we have a narrow escape from iu 
Wziqsc koqo za kark , to collar 
one, to lake or seize him by the 
collar. 

KARKOWY, A, E, ccrvical. 

KARL^, ECiA, s.n.dim. little 
dwarf. 

KARLEÖ , V. }). imp. or SKAR- 
LEti, to becomc dwarlish, to de- 
creasG, to shortcn. = KARLOVVA- 
CIEC, (relatively to planU») to de- 
generate. 

KARLICA, CT, s.f. female dwarf. 

KARLOWATY, a, e, dwarßsh. 
Karlowate drzewa , krzewy , 
dwarf irees, shrubs. 

KARM, I,«. m. fecding and fattrn- 
ing (as pigs , poultry and catlle). 

KARM AZYN , u , «. m. crlinson. 
fig. Mepewny karmazyriy niekar- 
mazyn {prov.)y he is not a gentle- 
man ; he is a false , pretendcd gen- 
tleman, not nobly descended. 

KARM AZ YNO WY, A, s, crimsoo- 
coloured. 
. KARMELEK, LKA« s.f. sugar KAR KAR KAS 85 lUtr frUr. 
LARMELTTKA, ii, 8. f. cannelite 

LARMiC , mt^ , r. tmp. to feed , 
it amirata ; 3) to fatten. — gfsi , to 
btm geeae. — ^ersiq^ to give 
■ck, to suckle. — kogo nadziejq, 
* fced one with hopes^ — obietni" 
RMu, to feed with profiiises.= Sljg 
«Sfii ., to feed or live upon a tbing. 
Mrwv f jarzyny nietyle karmiq 
n wffo, fruits and vegetables are 
M » nonrishing as meaL Karmic 
«f siwf^nitamt, to pamper one's 
iBQiattoa with chimeras. Dzieci 
W»Prtme karmic rodzUöw w po- 
ftf6te, children arc bound to keep 
ruainfain tbeir parents in wanL 
btiu CO sama Karmi jest po- 
^töpäe matkq^ a motbcr tuat 
■Ekkt lier child, is doubly its mo- 

hw keeps lOYe alive. To dziecko 
mrze ti^ — , tbat child tbrives 
HL Ogien drzewkiem $if — t , 
«Htf fwds , or keeps the fire. 

KARMICIEL, A,«.m. nourisher. 
."•r« ILA. Sycylia byla — q Hzy- 
m, Sieyly was the nurse of Italy. 

lABMNIK, A , «.m. 8ty in whicb 
^ are fattened. 

KIRBINY, A, E, lattened, fattcd. 
-y WÖ4 , fattened ox. — y toieprz, 
teapd pig. — a gfi, fatted goose. 

LUCIA WAL , ü , f. m. carnival. 
» II^SOPUST, ZAPÜSTY. 

iARNO^, N 8, f. discipline. 
briMMC wofskowa , military disci- 
upe. S<^ ztoierzfta zdolne do 
iBnosct , there are some animals 
c^aUe of instruction. 

EARNY, A« E, penal ; 2) docile, 
^Mient, submlsslve. Sion)<»st ze 
usystkich zioierzqt najkarniej- 
sy, of all quadnipeds the eie- 
iaat b tbe most tractable. 

LiRO, A« s.u. diamond (atcards). 
Iröi kartnoy^ tbe king of dia- KARlfEIJTA«TT,«.ni.cariiielite,|/a/rt>^ itra/u, to map a country. 
'" ' ' — geograficzna^ morska^ geogra- 

phica! map, sea<charL = MAPA. — 
wizytawa^ ticket, card. Talia 
kart , a pack of cards. Kartowac , 
tasowac — y, toshufflc cards. Zdej- 
mowac — y, to cut cards. Dawac 
— y, to deal cards. Wyswiccic — f , 
to bring out a card. Zrzuctc — e, to 
discard, to lay out. Slugom nalezy 
8tf za kartUj the senants get the 
card money.X/t>c kartf murowanq^ 
to bave the finest cards in the paclc. 
Schoivac — e, to convey a card 
by stdght Ol band, to smuggle a 
card. 

KARTACZ , A , 5. fn. grape-shot , 
case-shor, cartouch. Üzialo nabite 
kartaczami , a cannon ioaded with 
cartouch , with grape. Slrzclac , 
dauxic ognia — mt, to fire grape 
shot. 

KARTAN , \3,8,m.or KARTA- 
NA , T, 8. f. a large cannon of 68 
pounds. = MüROLOM. 

KARTECZKA , Kl , <. f. littlc slip 
of paper. 

KARTEL, u, 8. m. challenge, car- 
tel ; exchange of prisoncrs or re- 
quests and proposals of it. Poslac, 
przyjqc , odrzucic kartet , to givc 
a challenge, to accept, to rcfuse it. 

KARTKA, 1,5./! a piecc of pa- 
per. {dim. of KARTA),billet, nole 
of band. Byl tu ktos i zostawil 
panu tf kartk^ , a man has becn 
inquiring for you at home and left 
this note ; 3) a blank ; a bit of paper 
with a name inscribed upon, in Or- 
der to draw lots. 

KARTOFEL , FLA, 8.m. potatoc. 

KARTOFLANY, a, e, of potaloes. 

KARTOWaC. tuji;, r.inip. to 
shuffle the cards; 2) to contrivc a 
scheme , to plan , to plot, ^ NA- 
KARTOWAC, ÜKARTOWACi. T- 
kartowac zamiar^ przedsiqwzi^ 
cie^ rzecZy to conccrt a design, an 
enterprisc. Zrfcznie rzeczy ukar- 
toumli , thcir measures werc well 
coucertcd. Takem rzeczy nakar- 
towal ie zamiar ich poszedl 
w niwecz , I have so clcverly nia- 
naged the business , that ilicir at- 
tenipt was a compldle fallure. 

KARTOWNICA, CY, «. ^=- KAR- 
TOWNICZKA, KI, dim. a woman 
addicted to gaming. 

KARTOWNIK, A,«.m. gamster, 
gamblcr. 

KARTUN , D , 8.m. calico , cot- 
(on. KAROL, A, «.m. Charles; KA- 
lOLEK, LXA, dim. KMIN POL- 
^ (6of.), cumin, fenncl-nowcr 
ffd. 

KAROUN A, ifT, 8, f. Caroline. 

KARP\ lA« 8,m. carp. A'arp' 
irzany^ bard roed carp. — goto- 
tcany, li<#^ony, 8mazony^ bolled, 
nmA, fried carp. 

KARPI, u, IC, belonging to 
orp. Karpia tiuka^ the scalcs of 
cap. DticiAwka or pancerz w kar- 
pq litfkf 9 a flat-tUe, a scaled cui- 

KARPACKI , A , B , of tbe Carpa- 
ihiui moimtains. 

KARPAK, A, «.fiuthe highcst 

ridge of the Carpathian roountalns. 

; KARTA, ty, «. /. card ; 2) slip of 

paper; 3) page. miec dobrq kartf^ 

to bave a food band at cards. 

Przeujracac karty k8iqzki^ to tum 

OTcr, to penise a book. Zhaj- 

\dziesz to na tij a UJ karcie, 

mit lud // at soeb and such a Ja 
1 7.\ K ARTUSZ , A , 8,m, cartridge. 
= LADUNEK. 

KARTUZ, A, 8,m. carthusian 
friar. 

KARTUZEK, Hk , 8, m. (bot,), 
carthusian pink , campion. 

KARTUZYA, Yi, 8. f. carthusian 
monaster)'. 

KARUK, u« 8,m, isinglass^ joi- 
ner*s gluc. 

KARW, u , «. m. ox, bull ; 2) a 
dull patcd fcllow, block hcad, a 
coward (UUle used), 
KARWACKl^ A, IE, Croatian. Kige, — STBONlflCA. fiobickartf ^ Ziemia — a qr "Kroacya ^ CroatUu Z karwacka^ po karwacku , after 
Croatian fashion. 

KARW AT, A, 5.m. and fem. 
KARWATKA, i, 8, f. Croatian man 
and woman. 

KARY, A, E, (saidof horses), 
black. 

KARYOLKV, i, «./: a covered 
cart, a jaunting car. 

KARYSTYA. Yi, 8. f. {fam.), 
want, distress. 

KARZEL, ELA,s.m, dwarf; 2) 
(old.) Cesarz Kürzet y the Empe- 
ror Charles. 

KASAC , AL , KASA or KASZB , V. 

pr. {na co)^ to claim, to aspirc to 
or after a tbing , to seck it ambi- 
tiously. Na wielkie rzeczy kaaaö 
«r^, to thirst after great things, to 
try one's fortunc, onc*s Chance, aee 
KUSiÖ SI^. 

KASA(^, SAN, V. imp. to bite. Ten 
Dies kqsa przechodniöw^ that dog 
bites all passcngors. Ptes co bar" 
dzo szczeka nicbardzo kqaa^ 
barking dogs do not bite. 

K^SAME , A , «. n. act of bitlng. 
Kqaanie pchiu^ flea bites. — po- 
twarzy^ tbe längs of calumny. s» 
ÜK^SZENIE. 

Ki\SEK, SKA, 8.m, llttle bit, 
little morscl. Dobry^ .smaczny — , 
a delicacy, a dainly morscl , a tid- 
bit.Z tego dziedzictwa dostalmu 
8if ttttsty kqaek ifio-)^ he has had a 
good slicc Ol that succession. MK.V 
SKA, nothing, not a biu DOK^SKA 
{do szcz^tu)^ whollv, cnllrelv. 

KASI A or KASIECZKA , i', 8. f. 
dim, Kate. 

KASKARYLLA,Li,«./: (ashrub), 
casca rille. 

KASOWAC, suiij, V. imp, to 
cashier, to cassatc, to annihiiatc, to 
annul, to suppress. — inatzehstioo^ 
kontrnkt^ to annul amarriagc,a 
contract. — wyrok^ to reverse a 
judgmcnt , to quash, to annul. Wy- 
kasiij to z twoKh ksiqzek^ strike 
that out of your books. 

KASSA , Y, 8, f, case , box, ehest, 
trunk. — wojskowa^ military ciiest« 
-^rzqdowa {skart))^ the coffrc of 
the State ; 2) cash-room, counting 
house. Idz do — y zaptacq tobic , 
go to the cash-room and you will be 
paid. 

KASSIA , I , «. /l (a tree), cassia. 

KASSYER, A, 8. m. cashier,cash- 
kerper. 

KASTEL, u, 8.m,=: ZAMEK, 
castel , fort (usod only in following 
expressions : Pan ka8tebi^ a lord of 
a manor, and Pani kästeln , bis 
wifc or widow). 

KASTROW A(5 , owAL , üje , v, a. 
imp. 8ee WYKASTROVVACi, RZE- 
ZAÖ, TRZEBICi, KLESMO, SKO- 
PI(i, WALASZYCi, CZYäCIÖ, PO- 
KLADAC, MNISZYÖ,tocastrate, 
to gcld. 

KASZA , szT, 8. f. grits, groats, 
a dish made of any neclcd ^aV»&. 
dim. KKSliKK. PerXoxjoa Vo&^a ^ 
pear\ barVe^. — wc-m\ctv\\a ^\k«- 
\e^.g;rue\. — jagiaiva > yo\\\«x ^v»A, 
f am • Gorc^ ka^^ia ^ ^\\qvv^to!^*!- E4T 

nd man. Nie da/6 iobie w kcusf 
naplnc or dmuchac^ not to luffcr 
a wtiit of respect or deference , not 
to leave others to tail In the respect 
we owe any one. Kie Mje$z mif 
w k<uzy^ I don*t fear you; or you 
cannot eat me at a moutlifnli I 
laugh at your threats. 

KASZANY, A, K, ofa gruol. Xi* 
sska kaszoMa^ white pudding. 

KASZEL , szLU , 8. m. cougb. Kor 
$tel mfczy ao we dtiie i w nory, 
he bas a cough which tormonts hioi 
night and day. — suchy, a dry 
cough. Ma zastarzaly — , he bas 
a church-yard-cough. 

KASZLaC , Li; . 0. n. to cough, to 
hcm. KASZLN^G , v, insL Vstatüi" 
czuie kaizla i pluje^ he does no- 
tblng but cough and splL Kaazla 
aby ostrzedz swoich^ he hems,he 
eoughs , in order to givo notice to 
one of bis friendt. 

KASZLNI^CIE, u, 8.n. ont 
cough ; a Single convulslon of the 
lungs. 

. KASZTA , T, t. f, (printX case. 
Brac^ toybierac czcionkt z kaszty^ 
to take the letters or prints frorn 
their caso ; 2) prop, stay, supporter. 

KASZTANf A, $,m. chcsnut, 
cheanut-tree ; S) a chetnut horsc 
er dog. Kasztan dziki^ horse ches- 
nuts. — ziemny^ cyperus. — i<x>- 
d?iy, watcr caltfops, tribulus aqua- 
tlcus. 

KASZTANKI, «Köw.pL anyrwl- 
dish or yellow für. 

KASZ TANOWATY. A, E, Ches- 
nut-colourcd. Jasno kasztanotvih 
ty koii , a sorel horse. 

KASZTANOW Y, A,E,of chesnnt. 
Drzetoo — e,chesnut-tree. La$ — y, 
a grove of chesnut-trees. WyriffI 
las kasztanowy przy kUmjm stat 
dorn jego^ he bas cut down a grove 
of chesiiuts which ho had near bis 
housc. 

KASZTCLAN , 4, «.m. castellan. 

KASZTELANU, I, s.f, castolla« 

ny. 

KASZTELANSTWO, WA , «. n. 
dignlty of a castellan ; S) the castel- 
lan and bis lady. 

K ASZTELANICZ, A^ <. m. ton of 
the castellan. 

KASZTELANKA, ii, «. f, daugh» 
tar of tbe castellan. 

KASZTELANOWA, wAi, $» f. 
wife of the castellan. 

K ASZÜB , A , t. 01. an Inhabilant 
of Llltle-Pomerania. /em.KASZUa» 
KA ; p/. KASZUBY, öw. » POM& 
RANIA. 

KASZYWO, A, «.n. all aorU of 
gruel {vuly.). 

K AT , A , «. m« execuUoner, hang- 
aian. Do kata! the deuce! lookersl 
Cöz u kata ! what ihc dcuce ! Iki^ 
go katu! the deuce takc liim! Idz 
dokata! gohang yoursolf! Snmie* 
nie yorsze kata^ the remorse of 
one*s conscience is a cruel lormr n- 
ior, Wydac kogo w r^e kata , to 
d/'//rer up m aun to the exec»* 
//auer. KAT KAW TEK , eoroer, angle. JC^ prtMttf ^ f tba catholic klng, bis Catbolic Ma- oalry i rosiMirty, rlgbt, acuta 
and obtuso angle. Kqi odbicia ;««( 
zawsze nhvny kqtowi wpadanta^ 
tbe angle of reoexlon ts always 
equal to tbe angle of incidonce« 
Rzuö tow kqt^ throw that In a 
Corner, tyje w kqcie^ he üvos In a 
little hole, he never stirs from bome. 
Cudze kqtu wycierae^ not to have 
a house of bis own , to wander a- 
boiit tbe World. Miec zwöj kqiy to 
have a housc of bis own. Z kqla 
w kql chodzic^ to room, to ränge 
from one corncr of a room to ano- 
thcr. Wkazdy kql zajrzfic^ tokoep 
a watchful eye ovot evcry tblng that 
passes. Po wszyitkich kqtack am* 
Koc^ to search In tbe most secret 
rcccsscs of a house. Cztery kqty a 

Ciec piqty^ tbore is nothing but the 
arc walls. Pöjsc tv kql przed ktm I 
(fanu) to be dished ! don« for } nail- 
ed ! n ciasny kqt kogo zapfdztö^ 
to nonplus one. 

K ATAFAI JC , A, «. ^ funeral de- 
coratioii, castrum dülorls. 

KATALOG, A« «.m. caUlogue. 

KATANKA, Ki, «./. JerUn, jae- 
ket. 

KATAPLAZMA, mt, «./Ipoul- 
Uce. 

KATAR , tj , s. m. catarrh , cold. 
Najmniejjtza ziMana w powte- 
trzu 9iao(uoia go kataru^ the least 
change of weather roakes hhn catch 
cnkl. Dostac — u , to gct or catch 
cold. Mam katar^ I have a cold, or 
I have caught cold. -^ Iroiumic^Jty, 
the voniTcal diseas<*. 

KATARAKTA, TY, i.f, (a (kW of 
wator), cataract; S^ cataract , glaii- 
coma, wall-cvp , sr.e DIELMOL 

KATARYNKA, i, t.f, maglc Un- 
tern , gallantlp-show. 

KATARZYNA, mr, t. /: Catha- 
rlne. 

K ATECHIZM, u, jt.m. catecblsai. 
Wykladac — , wzyc — u j to teach 
the catpchlüm. Odmawiac — m, to 
say one*s catochism. ICupiö— m, to 
buy a catocblsrn. 

K ATEGHIZMOWY, a , a , cate* 
cbeticaL 

KATECHTZOWAÖ (komii or ko^ 
go), to catechbe. -— ntetoiernych , 
to Instnict infidels In the cnris* 
tian faith. Ftg : fam, Kalechtzo^ 
UHiiem go dlugo ah napr6zno^ I 
have long reasoncd with bim but to 
oopurposei. 

KATECHÜMEN, a, «.m.catc- 
cbumen. 

KATEDRA, rt, f . f. cathedral ; 
9) lecUircr*s chair, professor's chair. 

KATEÜRALNY, a, e, of a caüifr 
dral. 

K/\TEK , TIA , 8, m. little oomor. 

KiVTMCA, CT, a. f. blind gut 
(6of.). 

K.\TNIK , A , f. m. B man wbo is 
unknown to ovory bndy in bis coun- 
try, a man of iio credit nr innurnrc. 

KATOLICkl, A, r, ratholic. 
yV/ftra — f/, tbe raiholio reli- Jesty (of Spain). 

KATOUCYZM« CT, a.m. catho- 
llcism. 

KATOUGZKA, u, «./. catholic 
woman. 

KATOLIK , A , a. m. catholic. 

K4T0MIERZ (orKATOMlAR), 
A, «. m. (matb. Instr.), sector, gra- 
phometer. 

KATOWAG , tvm , V. tmp. to 
rack, to torment, to toriurc; 2) to 
whip, to lash, to tcourgr. 

KATOWSKI, A, F., ofthecxc* 
cutloncr. Po kalowiku^ like an 
executionor. 

KATOWSTWO, WA, «.n.ofnce of 
an execuuoner« » KATOWAMB. 

K^TOVVY, A« B, of an angle.— a 
linm , the diagonal ^ PRZEK V 
TNIA. — a mtara , Square, 

KATUSZA , SIT, 9. f. rack, pang« 
excnitlating pain. 

KAUKAZKI, A, U, caucasiam ; 
Mt^dzymorze ^ te, caucasian ^ 
Isthmus. Plemie — tf , caucasian ; 
race. Gora/f—cy, caucasian mouo» ; 
taneers. or highlanders. ^ 

KAWA , WT, a. f, coffee-berrlet. . 
coffee. Ftltzanka kaun/, a cup or < 
coffee. Palte ^ m/ec, pic — f , to ,; 
roast, to grind, to drink coffco. : 
üihfnek oto— y, coffee-miU. Przy]- . 
c/f do eiebie na kawf^l shall coina i 
to drink coffoe with you , or at • 
coffee tUne, imbrycz$k do — y, k 
coffeepot. J 

KAWA, T, 8, f. (seeKAWKA), a ^ 
tarne Jack daw. PI: KAWY {oUi)^ ) 
follies, siUy thlngs or words, sot- 
tlsbness. Pöisc w kaicy, (of a man) 
to give evidcnce of one's silliness, 
to appcar ninny. Pöjsc w kawy, 
^of a tblng) to vanisb away, to dis- ^ 
appcar. ,. 

K AWAt , A , <. m. a large plece. ' 
K\WAtAMI=- W KAWAtY=NA 4 
KAWAtY, pipcemeal. ' 

KAWALEK - KAWAfcECZEK, , 
KA, 8.m. small pioce, morsri , bit. ». 
Kawalek materyi, drzewa^chle- 
6a, mtf«a, ffc, a blt of siuff, 
wood, bread,mcat, etc. Delikatny^ 
smaczny — , a delicatc , a duiniy 
morsel, a tid-bit Lnbtc snutczne^,^ 
— I , to lo%*e good bits. Z f^o dsie- '' 
dztctwa dosUti rw« «ff epnnf — , J 
be bas had a good sllce of that siic- .. 
cession. Hozdrnbfc. w — t ma)qlek^ ^ 
kraj, przedmiol, to parcel, off 
parcel out an cstate , a country ; to .; 
dls|olnt a suhjf'ct, to cut it Into ^ 
sbreds, patches; to fritter it. A/t«e ^ 
— cA/efta, to have a oompetenry or ^ 
wbere-withal to live. Ci^iko dort^ 
Ma^- «if — n chleba , to get one 's j 
brrad by the sweat of onc*s brow. • 
Kawatek zzpagatu, wslqzki.kicl- ;' 
baty^hoiecy^ a oit ofpacktlirpaü ,or "f 
riband , a bit of sausage , a piccc of "^ 
candle, ■ candle*s end. Styszniem ^* 
tytko kawalek kazania, I cotild * 
bearbut a small partof thesrrmoit. ^ 
W calym obozie nie fty/o — a s/r> j; 
my, tbere was not the least bit of ** gion, KOfirM rzytnski — i, Ü\c UrawlnÜM camp. A'ie mf<i/— 'a " 
* rofnan catholic chorch. Kröl — i/ drseuxn \Mb vs^q|\a dxi ^\Ka^^< KAZ 

m M»i tbff ^t»<l Ut of wood or 
ril lo «arm bioiscll'. To brzi/dki 

' it Is a ^rrr dirly businpss. Oii 
vficoj«-^!, um zabatcnt ka- 
■ntH, tw ta boihI eDnipany or he 
tefotiat ■ajings, trittickm. Ka- 
■Mirk adwokola,avtOTa, a tort 
dittfocau, at aMlhor. Kiiwallai- 

I, DO ktüoaUeut In ibreib, in 

UW.U^B, A, a. m. bichvtor, 

läfe min ; 3] brldcgroODi ; 31 — 

clmi, the knigbt or an arJer. 

iMiil kuu-alrrem, bt rccli^icd 

ord^r or kntghthood. Kau'dftT 

lii Honoroxfii, knlgbl of the 

joa et Honour. Ladny, pifkny 

I bcantlful joung man. Ha 

^irrk biiraUröuj, *bt bu Ihree 

Man, or wooeri. A'frrfymfigl — 

na.wben I was ibacbetor. Xuiiit- 

'-r aarrouyy, tn ald bachclar. 

UWaLERSKI, ji. I, betoneing 
»■ bKhi^lor, or Id tbc knlghl or an 
«kr. Siowo kaicatenkie, on tbc 
ti^ ■( ■ knlRbL Cza»y — ie . tbc 
vor rtiTa&T. Prawu.iMlairv 
^ibiMtic — (CA , the bws of chl- 
■ain. ivc po ~ (ftK, lo liü 
fghüu» tlfe , to llT( as ) bichr- 
ii. tmcalmki obratf, abnchi 
a'i dinner, a dinnrr Tor mcn onl; 

UWALERSTWO, *x , f. n. sln- 
^ire, CFlItucf. 

LWALEfiYA, ti,«,f. wiJrj, 
■nr iroops , hone. 

LmALEBZYSTl, Tt, f. m. 
hnraian. trooper. 

UUeC.VN. t. «.m. Mfeswti, 
amen; aaurUf', bridJe. Zaineic 
t—tiiedzuiiedsia, lo muule i 

liftn^CZYC, ci«, V. n. to itudj 
f-^N, lo pore onlfniully upon 
> bimb; 3} tt» labour undcr a 
'fataleal dHimpcr. IM ri-:<«'A (id 
'orrr:!/, be hau bern Ungi-ring, 
agorabing , droopplDg or plnlDi 
ttw IbiTT yrats. 

LUVlARKA.ii, t. 
M kerns a cotlee^aiB... 

KAWIAfmiA. 1, l.f. eotlet- 

K AW iC , «. <n(r. tmp. or POKA- 
VIC, lo >poi1, to mir, to pUib 
mit UKfd ). 

K.OVIOn,Ti,«.m.uTlare,spaira 
cfibe «liirgean. 

UWKA.ii.l.f.ebou 
nkäati. Pöjii w kauiki 
wkmeg, «wKAWa. 

lAWON, a, I. in. watrT-Dielon. 

HAWOWTj *, E. of »rrcp. — 
tznco, ceftte mt. OgrAd—i 

Itrr plmUMan. 

KAZAC, M , F. n. to bid, to MuM . 
it arder. to pit ■ thlng donc : Tj 10 
fmeh. Csyn eoti "^^ " — ' 

M you. A'uie to : _ . 

|fl tl donr. Kazal tobie zroliit 
^oaq Ilaknie, he had KAZ ir Pöjic ■Ijf döfid.to B 
^d. Kasac na ei one'« aeif sha- 

__ puityni, (oiatk 

'ITccL Kazae sUiirit lUiie, 
Ewaiigeliq , to prcarb ihe ward ot 
God, thr Guspel.— do ehrzeiuiin, 
!o pogan , to presch to the chrla- 
laus, the pagans or grniUcs. Do- 
•rzf, ile kait, be U a good, a bail 
iri^acbcr. talwidi käme niz rt>- 
)ic,]\ U easirr dlrr cilng . orde- 
rlng thaD executing. Iloiif co 
nii käse niaiienie, I Tullow the 
dlctatcs or niy contclrnce. A'rof ka- 
zal po/tiom iirzed tifhit , thi- king 
ordcrcd the en>oy5 to bc introdu' 
crd. &kacz vraie juk pciii kaze 
[pror.j. be obudienl and ilo ool e Ihe c : «Hb n na Irzji luzii, to »ecure, lo makc 
iure of , to auure , lo bc certaln ot 
iutctii. Kazuc wtt»i}ko, tut hardo 
or hardsie, to Took big, to be 
haughty. Hardzie przeoii! komu 
kazuf , to ipeak wilh a magistirlal 
tone, tu »peak m^lsterlalty, tOMI 
it defUncc. 
KAZALMCA , CT, *. /. pulplu 
KAZANfE, lA, «.n. wmioti, icl 
or orili^rjiig. ^ ROZKAZ , .NAKAZ. 
KiiziiniejiMlne , adtrenUnce , tbf 
serihoiu tnr ]i.-nt. Shirkac ~a, byc 
'■' -II, to bc preaent at a lermon. 


uezqce, bwluiqi >1 whal ■nnloicac, lo *tt for • 1 aince — t, 
pathctir, inMmetiTa, eifitying «*r- 
mon or discnurse. Lloiyc, mi'rc 
— e, to inakc, lo cunipose, to 
prpdch, todp|l>rr, to proimiinre a 
Mriiion, a di^couru. Jus datvonut 
na — c, (bp bi'll riugs , loila lor ser- 

nie itam.), he caavi »nü prracbed 

long tedious iRClure. Siediicr jak 
niiiiiemieikiem—u,not lo unur^r- 
itand a Word or sbat Ls Said or rea<L 
Dia tniiie lo niemierkie — r 
IsHc'brf« lome.lknown« 
tu niakcnriL' 

K A;lnoD.\rowy, a, t, or KAi- 
DODZIKWY, A, E, dally.fiuolt- 
dian. Fcira kazdodzicniia, quoll' 
dian fever. .Viuz ckteb — y (po- 
ic>zedi\i), our Uajly bread. 

KA2QY, * , s, every one , every 
body,evfT- 

KAZlC,!;, r.tmp.— KALA£, 
SKAZl£, to lalnt,(ocornipt. CtMf 
ikazoiiy, a bail ia»te, fabc taste. 
Skazickniielftto corrupt, to dc- 
tuuch a 'KOfaui. Jefftj jfzyk, oby- 
tzaje kaiij »tf, bis language li 
groBliig coiTupt , liisnunnrrigmw 
corrupL Skazic loie malzehskir , 
Aonor, iiimirnie, to delllc tha mar- 
rlage bed, to drille, poUute or 
xtaln one's consdence or honour. 

KAZ[(:iEL.A,i.fii. comipler. 

KAZIHODMK, A, t.m..m in 

KAZinOD\Y,A,E, Incwtuous. . whtcn read 10 ecsL 

mf^l, to Mwr / K liV, i,g.(. punlshment, cha* 
de. Ati:c/r i/f I üseiaviit. Kazit Boiat Ihe faün 
«w i plante. 1 sttkotK , Sta, KIS 61 

KAZNO0ZIEJA. (, t.m. pre». 
her. n'ymoiitij/,gorliioy, namifm 
ny kaznodiifja , eloquent, lea* 
>ui, pailicilc preaehcr. Kuano- 
'zie/e moraliiosei, preacbera, lea* 
bcrs oTnioralily. 

KAZNODZl&JSKl, t, E, of « 

KAZNÖDZIEiSTWO, vi.t.n. 
[ficc uf a prcaclier, üie tloquene« 
rihe pulplt. i/ii dur do kaxno- 
!s[i7(li(;u,be hasgreat talanuror « KAZVWAC,/-r«o.orKAZAll. 
KEDl, tee KTÖR^DY. 

kSoZIERZAWIC. UMi . v.imp. 

a trhUr, lo curt.'^WlEC, viu^i 
I. II. lo curi , to become eurl«d. 

K^DZIEHZAWY, A, e, curly-bal- 
ed. Slurzyni rodaif tif kpliie- 
■zawi , Ihe bair ot negron IrtulM 
lalurally, or li «oojly, 

KEDZIEnZE, an, pl. = KB. 
}Z10HV, curlcd locka, ringlcla. 

K^DZlOn, A, (.m. ■ tuft 9t 
uripd halr, curl, rliiglel ; dim-.K^ 
IZIOHEK. IVJoa ]ö} syfywai icir- 
Iziorach na ramiona, her halr 
nll in rjngkti or curla upoo ber 
bauldtn. 

K^PA, ri, t.f. - K^PIXA, 
C^PKA, a ■ntall Island In a rlTcri 
!) lud, mn of trees , an lilet, a 
.DiBll Isle. alu 

KGRMES, u, f.ni. im CZBK- 
iVIECkermcs. KKK, F, I. m. bit, nionel, moulb- 
iil. iJim.-KASEK. Kei ehleba, ■ 
iiiullirul oF bread. O kf» braklo. ranlPd Utile or nothliiR. iV'y- 
erhal nu kfi z domii.he wcnl a fey 
<Mpa rrom hla bouse. Nie roil^ 
ttitm ni kfsa, 'llsalla mystery i« 
iie. l'arqbiili go u) kfiy, iid kfifl, 
liey tut ttlm lo plece9,be bn been 
larked and hewed. 

KIBlC . I , «. /. wallt , JhiM, ttf 
tire, flgur«. A'ioid rc^finutni, One, 
Uli shapr. — nslafhetna, a nobtc, 
nmrrT witure; 1) tbe beam of a 

KIBtTKA, t, f. f. tman noiliii K1CHaC,c)iaii, r. tl. lo hmcm. 
CICH^^^ä. !»;, to9iK(«bmoiKM^ 

KICHAME. lA. «.n. rmiMtcd 
Jirnlng, »lernuatlon. KICHNIB- 
tlE, sm-eie. KJCH.M^JE, a itngla 
riMzlng. 

KICHAWIEC, mu, ».m. loMM. 
tort yarrow, goosF-UHigue. 

K IF.DY, ade. when ; 3) cTCr. Kh- 
ly ON przyidsit? whon will be 
:<inK? Ciy ii\)i3ak» kieiy Um? 
lid you eter iipar It? Jeitli ki#^ 
eeiii-any hfd zielt na iwiadka^ 
f «vci: <(<»> bc c\V«& u % ihuvMb. 
Kiedy niekieilii.nnii «AWii-n,»!^« 
aiuliuon.KicJiilioliPicU.^ftiinw«!, 
ai 4«^ limp. Ivieiliji.adv.»«**"'' 
or oÜiM,WTOiei\'S,ViitottBW <«»» 88 KIB 

3) in some fiiture tlme, bereafter. 
Kiedy tak, to co innego^ if so, ihat 
to quTle differcnt Nie mam kiedy 
jeic^ kiedy wyjsc^ I have no tlme 
for niy dinner and no Urne for taking 
awalk. Kiedy sohie pomyslf jakie 
to bylo glupstwo takie moraiy 
prawic^ what a fool I was, now I 
tbink of it ! to morallzc in that man- 
ner. / kiedy i toröcisz ? whcn shali 
von come back? Jeieli ktedy bfde 
hogaty^ If ever I grow rieb. Jezeli 
kiedt/^ to teraz najlepsza xr^cz- 
noic^ it Is now tbc very opportu- 
Moess of tbe circumstance , now it 
Is more seasonable tban In any 
otber tinie. Kiedy (edy, at last, to 
condude. Ledwte kiedy sldtvko 
pr jvmotoi, scarcely she gives loose 
to any words or reflections. 

KIEL , ILA , 8. m. tusk ; 3) blade 
or green shoots of coro. Jak skoro 
fjoezmie na kieU staje sif najnie' 
znosniejszym czlotmekiemy when 
he is in bis pet,.no body can bear 
bim Tbe proper meaning oft Wziqic 
na A*i>/, is applied to a horse cbamp- 
Ing bis bit and running away. Kly 
puszczac^ to bud, to sprout, to 
germinate. 

KIELEK, LKA, s.m. (dtm. of 
KIEL), radicle(6oe.). 

KIELB , lA , «. m. KIELBIK , A , 
dtm. gudgeon. Ma kieibie we ibie 
(prov,)^ be basa good bead. 

KJELBASA, 8Y, s.f, sausagn.iVte 
dla psa kielbasa {prov.)^ it is not 
iMread ready baked ; it is meat for bis 
master. 

KIELBA^NIK , ▲ , <. m. sausage- 
makcr ; one wbo sells sausages. 

KlELBA^NfCA, y, «./: bowel, 
gut for making saucissons; 3) sau- 
sage-maker's wife. 

KIELCZAK , A , «. m. a young 
wild boar,wbosc tusks begln to put 
fortb. 

KIELEC , LCA, s, m. book, crook, 
grapnee ; 3) tooth. 

KIELICH , A , s.m. chalice orca- 
llce, coDimunion cup ; 3) large cup 
or bowl; 3) (bot.) calyx. Wypic^ 
spelnic kieltch az do dna, to drink 
tne cup to tbe dregs. Wychyltc^ 
spelntc kieltch goryczy^ to swallow 
tne pill, to drink tne cup of nitter- 
ness. \Vypr6zniac kiehchy ^ to 
drink out'of a cun, to rcvel, to drink 
to excess. Pic z Kieltcha rozkoszy, 
to drink tbc cup of dellghL 

KIELISZEK, szKA, 8.m, drin- 
king glass witb a long foot — kry* 
sztalowy^ a crystai glass. Plöka6 
— , to rinse a glass. Dztvomr. tv — i 
(jpiö do siebte)^ to touch glasscs. 
Wypicpelny — , to drink a glass 
füll. — tcina , a glass of wine. Przy 
kieliszhi , in one's cups. 

KIELMA,!,«./^. trowel. 

KIELZAÖ or KIELZNAti f HAH , 
V. f'mp. to bit or brldle a borse, see 
CHELzn aC. Trzeba okielznac na- 
miftnosci , we mutt curb our pas- 
slons. Okielznaj konia mojego^püi 
tbe bridle upon my borse. 

KIELZNO, NA, 8, n. bit — HA- 
M(JLEC,KAW£GAN. IIB 

KIEP, KPA, «.m. KIEPEK,rKA, 
dim, fool, fop-doodle, foppllng, 
block-head. Jezeli ci dajq^kpem 
nie bqdz , bierz^ if you are offered 
with any tbing, don't be so silly as to 
refuse it. To kiep nad Äcpamt, a sllly 
or foolish creature, a foollsh block- 
bead. Wyglqdal na kpa, be looked 
somewbat foolish, rather foollsh. 
Kpem bfdf ieili tego nie zro&t'f « 
ril do It , as I am a man of bonour. 
Jak tnoze8z 8if tvdawae z takim 
kpem^ bow can you meddle wltb 
such a block-heacL 

KIEPSKI, A , B , bad , sad , sorry, 
wortbless. — a ksiqzka^ a sllly 
book. — a sprawa , a scurvy oi 
plagulng business. Kiep8ki to rhqz 
CO pod pantoßem u iony^ *tls a 
wretchea family wbere tbe grey 
mare is tbe better borse. Ktepski 
kon , obiad , a sorry borse , a sorry 
entertainment. Miec — q mine , to 
look mean, not to lock weU,to look 
111. 

KIEPSKO, qdv. badly, meanly 
pitifully, sorriy. 

KIEPSTWO, WA, «. n. a tbing of 
no value, triflc; trash, nonsense. 
Same kiep8twa gada^ he says 
BOlhing but foolery or sitly thlngs. 
KIERDA, DT,«. m.»KIERNOZ, 
ZA , boar-pig. 

KIEREJA, 1, 8. f. coat lined with 
für. 

KIERESZOWAC , v. o. to whip, 
to gasb , to slash. 

KIERMASZ, ü, «. m. kermes, 
annual falrs In townsand Tillages, a 
fair, mart , market 

KIEROWA(^, auiQ, v. imp. to 
guide, to lead, to direct , to steer. 
— SI^ , to make towards , to wind 
one's way ; 3) to make one's way in 
the World, au domouH 8herotoal 
kroki^ be directed bis Steps towards 
the house. — czyje 8umiente, to 
direct one*s conscience. — konia or 
koniem^ to lead a horse by the 
bridle. — iodziq^ okr^tem, to steer 
a boat or bärge. — intere8ami , to 
manage or carry on a business. — 
per8pektywf ^ dziah^ to poInt a 
t(;lc<tcope ; to level, plant or poInt a 
cannon. Kierowaö budowlq^robO' 
tami , etc, , to be surveyor or over- 
seer of a bullding, to have the dl- 
rection of a work , to direct , to su* 
perintend. Dobrze 8ie kterige, he 
is getting on Tery well. Kierowac 
8pi8hem , to be ringleader, or chief 
manager of a consplration. Ktero* 
wac «ff na zoinierza , to nin the 
career of arms. 

KIERO WANIE, lA ,i.n.or KIE- 
RUNEK, dlrection,guidance. Trze- 
ba 8if wczeinie zajqc kterunkiem 
moralnvm mlodziezy^ the scnü- 
ments of vlrtoe must be early Instll- 
led Into the mlnds of youth. 

KIBSA, 8T, 9. f. KIESKA,«, 
dim. money-bag , purse. 

KIESZEN, I, 8. f. pocket Fig^ 
U) kie8zeni pokazac^ to threaten 
one without belnp: able to do any 
barm. Wyprözmc kie8zenie^ to 
Uc^teo tbe pocket, Zapiadc z tcia- Kir. 

8nii — t , to pay out ^of one's owd 
pocket 
KIESZONKA,Ki,«.r. fob. 

K I ESZONKO W Y, A, E, ol a pock- 
et. Stownik kie8Zonkowyt pocket 
dlctioifiiry. Pi8tolet — , a pocket 
pistol. Zegarek kie8Zonküwy , 
watch. 

KU, A, «. m. KIJEK, A,d/m. 
stick, staff, cudgel. Xi;0^2>a«tlnado, 
bastinadc. Dac ilrye,to basünade 
0}' bastinado. Pöjsc z kijem , to be 
ruined, to leave a ser^Ice without a 
penny in the pocket Ja go przez 
hl prze8adzf^ I'U make bim dance 
without a piper. Kij kuty^ pike- 
staff. Dac , grozic — etn^ to cudgel 
one, to threaten to cane one. On of- 
dzte kijem or podporq twoj^j 8ta- 
roict, he will be the support of 
your old age. 

KIJANKA , II, a. f. tadpole. 

KIJEK, EUEA, a.m. dtm. o/'KU, 
a small stick. Pomtenial 8i^ stry- 
jek na siekterk^ kijek (prov,) , to 
changc for the worse; to make one*s 
condition worae,by endcavouring to 
amend it 

KIKUT, A, «.m. stump. 

KILA , LT, 8. f. hernia , nipUire , 
burstenness. 

KIUM, A, a. m. » KILIMEK , 
MEA , mg , from per8ian KILIM. 

KILKA, EU , tmm. tnd«/. a few 
(from three to ten). Kilku history- 
k&w W8pomn%a\oby o lern , some 
bistorians would have mentioned iL 
Przed ktlkq laty^ some ycars ago. 
KUka ty8tf>cy konntcy^ some tbou- 
sands of borsemen. tVtem to od 
kilku 0506, I know it from many 
persons. Kilka razy, many times. 
W kilka dni potem , some days af- 
ter. Kilku na8 tylko 5y(o, we were 
but three or four persons. Poivie- 
dzialem to kilku o8obom^ 1 told it 
to some persons. 

K1LKADZ1ESI4T,ITDZI£SIAT, up- 
wards of twenty, and less than a 
hundred. 

KILKAKROC , adv. many times. 
Kilkakroc 8to (yai'fcy, some hund- 
red thousands. 

KILK ANÄMIE, üifAsru, more 
than ten , and less than twenty. 

KILKONASTOLETNI, a, E,from 
ten to twenty years old. 

KILKORAKI, A, IE, ofscveral 
kinds, or ways, or manoers. Ten 
teyraz ma kiUcorakie znaczenie^ 
thls Word has several meanings. 

KILKORAKO, (ufr. severally. To 
mozna kilkorciko tlumaczyc^ it 
may be explained so or so. 

KILKORO, iGA, a few (from 
three to ten). Kilkoro htdzi , some 
men and women, some people. It is 
more often said oflittie cbildrcn, 
and the young of animals, viz: U'i- 
dzialem matk^ z kilkorga dzieci^ 
I saw the mother with some cliil- 
dren (boys and glrls). Kilkoro 
zrzebiqt , some colts. Zloz twq 
8ertoetf w kilkoro ^ fold up your 
oapkin in two or three plails. 

KILOWATY, A, B, havingthc 
nipture. U4 

KCTA «* CHINA, ht, s. f, Peru« 
liM or JesuHs'bark. 

UN AC , AL « IE « V- ifitr. {dokqd) 
■d I1NA<2 Sl$ , to turn , to tum 
ibtot, lo tbrow« cast, or Oing onc*s 
kV, lo rtin to. Nie wiedziec gdzie 
üiqt^iot toknow whichway tu turn 
MBdf (oM.). KIN^C ^ SKIN.\C, 
» Bod» to Jog, to brandish. Skinqc 
na togo^ to beckon with the band. 

KlPl£(!, Pi^, to M«th.=WRZEO, 
» kuble up. Krew mu kipie {wrze) 
csflacfc, bis blood boils in bis 
^m, trödlo kipiqce^ a bubbling 
friag. Fig : Mröwisko kipialo^ the 
a»-hill was in motion. 

KIPIENIE, u, <• fi. sectbing, 
AAüon. 

UR « ü , tf. m. mournlng-cloth. 

CIRYS , u , <. m. cuirass, breast- KIR YSIER , > , «. fn. cuiraisicr. 
US£« ci , «. ^ . a Diason brush , 
ifcraiii, taasel , bunch ; 2) a bunch 
rf frapes, a bunch of curranls; 3) 
1p haod , from the fingen to tlie 
«risL 

IXSiC , szi; , 17. imp, to sour, to 
uiLe acid. KISNAÖ, 114, v.n. to 
vor, to becomc acld. 

CISZKA, Et, «. /*. gut; sausage. 
Sapckac sobie ktszki, to crani 
f in oiie*8 guts. Struny kr^one 
;— fft, catgut , or strings for musi- 
rA loBtnunents. Kiszka morzy^ 
iknca , coIon « the great gut. — 
94tkodowa , the rectum. — kr^ta , 
imni iotestinuDi; 2} — biala^czar- 
■a, vhite padding,bl8clc pudding; 
9 1 böse , pipe. 
USZKOWY, A, E, ofthe guU 
KIT« v^ s.tn. cement, lule. 
HTA, TT, «.AKITKA,KITE- 
GEIL^, Kl, cftm. tuft , crest , piume. 
-CZUB; 2) (a rox*s tail), brush. 

KITAJ, u, <.m. »KITAJiüi, 
O, taffeta. 

UTAJKOWY, A, E, made of Uf- 
Irta . 

KITEL , TL4 , s. m, froclL, smocl^- 
froclL. 

UTOWAC, TUJij, r. imp. to ce- 
Bcnt , 10 lute. — okna^ lo fasten 
puM^s of fflass with putty. 

Kl WAG « WAM , V. n. KIWN4C , 
ns , r. inst» to nod , to beckon. — 
^loq , to nod or shake the head. 
Fies kiwa ogonem^ the dog wags 
feb talL — nogamij to swing one^s 
fegs. Kiwnql , kiwal na kogo , he 
Mde htm a sign tocome, he beckon- 
td i«lf h the band. Kiwac and na- 
Uwaö komu (/tg. and fam,) , to 
cbkle ar rquimand one^to ring one 
« peal , to rebuke or rattle bim. 
KL^B « A , «. m. clump of trecs. 
KLAB, «au, «. m. dim. KL^BEK, 
hall, tamp, mass. Klfby «meg». balls of snow. — dymu^ t olumes or 
ckMids of 8moke;2)— 11 konia^ 
vlthers. Zwmqc w klqb bieliznf^ 
to roll Unen up into a bündle. Jez 
xvcija 9ie w ilqb^ the hcdge-hog 
roUs itieli ün^Zwijaö nict, jedwab 
w kifbek^ to Dobl)lD, to wind thread, 
sUk, etc. apon a bobbin. Kl^by 
iDfifli ibe Tolipucs or fold» of a aerpent. Klfby dyrmt 8xty w niebo^ 
Curling clouds of smolLe ascended 
to the skies. 

KLi\(^ , KL!fQ , V. n. » PRZEKLI- 
NA(^ , to swear, to curse. Klqc si^ 
na lioga^ na wiar^ if..., to swear 
by one s God, upon onc*s faith that 

— na Pismo .^tni^te^ to make oalh 
upon the Bible or to take one*8 
Bible oath. 2) v.tr. kogo^ co^ to 
utter imprecaüons. 

KLACZ, T, 8, f. mare. 

KLACZASTY or KLACZYSTY, 
A, E, hairy, shaggy. Klaczusty jak 
niedzwiedz , he is as hairy as a 
bcar. Broda — , a bushy beard. 

KLADKA, KI, s,f. footbridge. 

KLAJSTER , TEU, s.m. paste. 

KLAJSTROWAä, rljk, v.tmp. 
to paste, to fasten with paste. 

KLAK, A, s,m, tow, oakum, 
hurds of flax or hcmp. 2) wadding. 
Wino ciecze^ zatknijcie szpary 
beczki klakami ^ the wlne Ivaks, 
thechinks ofthe vcsscl faiust bestop- 
ped. Ltykac okr^t — ami^ to calk 
a ship. 

KLAMAC , mi; , r. n. to teil sto- 
ries, lo fib. Przywtiejem tvojaze- 
röw jest , klamac , Iraveilers have 
a privilege of lying. Kazdy czlo-^ 
loiek klamie^aW inen arc liars. Kla- 
mac Bogii; Duchowi^,^ to licunlo 
God, to iie unto Üie Iloly-Ghost. 
Rad klamie^ najednej nodze slO' 
jqc dziesi^c razu skiamie^ a iie 
wont choke him ; he makes nothing 
of teiiing ßbs or lies ; he will teil as 
many lies as will fiil a bushcl. 

KLAMCA, CY, s, m, fibber. => 
LGARZ. 

KLAMICA, KI, 9. f. iatch, door- 
iatch , the staple of a lock. Zam- 
knqc drzivi naklamkf^ lo lock 
Ihe door, to holt the door, to hasp. 
Juz — zapadla (prot\), it is loo 
lato or out of season. Trzymac si^ 
panskiej — t , to make onc's court 
to rieh men, to wait on thcni, 
to pay attentions to theni and to 
live al their service. 

KhAMLIWY, A , E , addicted to 
fibbiiig, mendacious. Klamliwyjf' 
zyk , lying tnngue. — y jjrorok^ the 
falsc prophct^ — e ttciechy^ false 
pleasures. Kinmlura posfac , nio- 
wa , a deceitful look, or discourse. 

— e xoyrocznie , Juggling oracles. 
KLAMRA,RY,«.^ KLAMERKA, 

Kl , dim. clasp, brace ; crampion. 

KLAMSTWO, WA,«, fi. fib, false- 
hood , ficüon, untrulh. Zaduc ko- •■ 
WM* — j to givc one tlle \\€'..Bezrze!' 
nr, wierutne — , a great, an inipu- 
dent Iie. Niewinne — 0, a harmless 
untruth. Prawic — , to teil a story, 
a fib, a Iie. Zlapalem go na — le, 
I caught him in a story, fib, iie. 

KLANIAÖ SI^ , NiAM Sil; , v. imp. 
to bow, to make a reverence , to 
adorc, to prostrate onc's seif bcfore. 
Boyu $i^ tylko klaniaj^ God alone 
is to be adored. Jzraelici — li sif 
balwanom na wzgörkach^ the 
Israeli tes worshlppcd upon llie 
hilts. Ten historyk rad klania si^ 
detpotom^ that bisVorian is con- KLA 89 stantly worshipplng despots. Kia^ 
niac si^ komu , to cringe to one , 
to cap. Siegdyi wyniosiy^ dzii 
sif klania pokornie^ he was for^ 
merly in very good circumstances« 
now he is very low, or now he 
crceps and cringes; he is a cringing 
fellow. \Ve Fratiofi t prawie wszy" 
alkich krajach Europy^ rnfszciy* 
zni klaniajq sif zdejmuiqc kape* 
lusz t nachylajqc «ff,in France 
and throughout most parts of Eu- 
rope, the men salute by takingoCf 
their hat and bowing. Klaniamy 
si^ spotykajqCy ale nie möimm 
z sobq , we bow but never speak. 
Klania j 5/f ode mnie temu i temu 
(in If Hers), I greet so and so, or re* 
membcr me to him, or my love, 
compliments to so and so. Kianiam 
vnizenie W. Paiw, yourserrant, 
your humble servant« Kazal ci st^ 
klaniac^ he presents you bis re- 
spects or service, or civilities. Po- 
kloii ode mnie wszyslkim w d(h 
muy remember me to every l>cdyat 
your house. 

KLAMACZ, A, 8.m. cringer. 
Nie dowierzam klaniaczom , I ai- 
ways distrust those who arc lavish 
of iheir bows and salutations. 

KLAPA, PY, 8. f. KLAPKA, ii, 
dim. Oap ; 2) valve, valvule. — bes^ 
pieczenstwa ^ safety-vaive. 3) cuff. 
Klapy teao frakatoytarly «t^, the 
cufls of that coat are worn out. 

KLAPAC,pii;,v.n. to clap,toflap. 
— po ramieniUy to ciap or slap on 
the Shoulder. — zfbami\ to chatter 
with the teeth. Zaklapiesz 8if^ 
ifam.) you will gel dirty. 

KLAPOUCH , A , «. m. oreillard, 
widc-eared, lap-eared (6f horses 
and dogs). 

KLAPS, A, A.m. (/am.). Aap, 
slap, smack. Dackomu — a, to give 
one a slap, a sraack. 

KLAROWAC, hujf,, r.tmp. to 
clarify. To wino jeszcze nie klaro- 
traue ^ that wine is not yet clear, is 
not yet settled. 

KLASC^ , Di; , V. imp. to lay, to 
put. — 81 f , to lic down or to lay 
onc's seif down. — 8if 8pac^ lo go 
to bcd. (all the deflnite tenscs of 
KLASC^i are borrowed from the verb 
POtOiYC\ Klaiic co na siemi , to 
lay (!:»wn. — na «fro7»f,to lay aside, 
lo s"t apart. Kiasc [co or kogo) 
tc rz^dzie^to rank among.Pofo«yc 
adres na liscie^ to wrile the super- 
scription of a lelter. Polöi tu twö) 
ivf zelek^ sei down, lay down your 
bündle. A7a^c pieno8zy kamien 
bndowy^ to lay the first stone , the 
foundation of an edifice. 7a belka 
nie dosyc röwno polozona na 
8cianie^ that beam does not bear 
cnnugh upon the wall. KlaAc 8if do 
iözka , to go to hed. Apostowwie 
dawali Dncha ^. kladqc rfC0 na 
glowf , the aposties gavfe the Holy 
Ghost by tlie imposition of bands. 
Zwi/cifzca kladzie tvarunki zioy- 
cifzonym^ It is for the conquerors 
to prescribe laws to the conquered. 
K{asc xa '^tvifM^ ^\a «a^v^VoipL >Qb^ 90 kLE kt^ fact , 10 tfitur« most pcslllvcly. Sfe f KLETG , j^ , r. imp. (o {)aste , to A/ddi ria inüych dfiaru niemUe- 
go tobie^ we niiist not lay upnh 
oihors a burthen that wk cannot 
bcar ourselvcs, Klaic koszul^^ 
trzemkiy ctc.^ lo put on the shirt, 
thc Rhnrs , etc. 

KLASK, u, 9.m. onom. thwlck- 
thwnck, clap. Klusk biczn^ the 
Cracking or smacking of a whip. — 
rnk (OKLASK), clapplng of Iianrts. 

KLASKAC^, KAM, f\n. KLASNi^C, 
f^^ , r. inst, to clap, to applaud. 
impfrs. Az klaszcze , It ralns \cry 
hard, or as fast as it can pour. 

KLASKACZ, A, «. m. a noisy 
elapp^r. Najemni — e, a band o( 
dappcrs , a band hf rrd to applaud. 
3) a slap OD tbe naked body. = 
KLAPS. 

KLASSA , SY, 9. f. class. 

KLASZTOR, 0, s. m. clolster, 
eonTcnt. 

KL^TEWNIK, A,4.fn. anatbe- 
matiicr. 

KLATKA, t\ , ». f. KLATECZKA, 
KI, diin, tage. 

KL^TW A , WY, «. f. ban, fxcom- 
iiiunlcation,oath.A'/r/(k*(; sif zinq- 
jiad, to bc bound by oalh. Pnd 
f((irq—y^ undor paln of etcomniu- 
nlcation. Zdjqc z kogo — ^y to ab- 
BOlve from lt. 

KLAÜZURA, RT, 9.^ an Imn 
grate In monastcrle», by which 
thc nuns are scparated from thelr 
vibiltorR. 

KLA\VA,t,*.A Club, batfoW.). 

KLAWIKORD, u, «. m. harpsl'- 

chord. 

KLAWISZ, A, «.m. 8top(of a 
mufilcal Instrument). 

KL^BKK , BKA , ff. m. cicw, hank, 
büUoni, ball of thrcad, see KL^B. 
Po nitre öojdzienz klfbka, by lliilc 
tnd Utile the <iea is dralnod, or by 
dcgrcrs you'll clear up a dininiKy. 
Wszyntko mn idzie jak z kl^bkii^ 
evcry thing falls as lic wonld have 
It; be has the world In a string. 

KLECIIA, Y, s.m. a rountry 
Kbool-niaster, sexton, 2) prlnstllng. 

KLECHDA , Y, 8. f. tradilion, an 
ancirnt story. =^ BASN, BAJKA. 

KLEClCl , CP, , r. /mp. lo perform 
dumsily, to bungle, to botrii. Skk' 
dl jak'nwgi, he did a bungling 
pipce of work , t botchcd plm» of 
work. Sny klcd , b« is In a contl- 
uual rrvery. 

KLf;CZALNIK , A , 9. m. a sort of 
desk whereupon to kncel for prayer; 
pew. 

KLI^CZEG, C2i; , r.fi. to knerl. 

KLhjCZE!^, czsiA, «. m. a man 
knecliiig down, a flauerer; 2) 
Östron, a kind of dial. 

KL^CZKl , used onfy in p1. thc 
knre-boncs. Wy<f przed kirn nn kt^ 
rzkach , to bend thc* knec to, to 
buckle to, to knuckle down to. 

KLEJ , u , s. m. Hnie , ghu . KIfj 
stohtrski or kariik , jolnor's gluo , 
the strongnst gUie. — n/^i, Isin- 

?;laM. — mqczny, pastc. A'/rjf/ dtn 
kujn ! for God's sake, put in order 
yourldew! glue, to Ctamm, to bungle, to 
botch. -=SKLKI('., PRZYKLElC, 
iNAKLEiti. — rysnnek un trktnr{u \ 
to pastc a picture on a plcco nf itasio 
board.— tnnhoniowq desSczk^ du 
drzcwrty to glue a thin Mip uf nia- 
hogany upon other wood. Sklac 
dwie rZevzy^ to paste , to glue two 
things tngothcr. Jedno arugieyo 
sif nie klei^ there nn Konnexion 
I b('twe«'.n these two things. Sk mu 
sif nie ktüi^ he has no liick, or 
fvery thing lic undorlakos, docs 
not thrive wlih hiin. U'r//pff ahy 
t(f siV skleito^ I doubt whcilier It 
will bc sritled. Kto wtc ro nam 
fortuna kici? who knows the ways 
of fortunp.* 

KLEJEK , JKü , S. m. groeL 

KLEJKl, Af B, gloy, clammy, 
viscnus. 

KLEJKO^C, I, s.f. glutlnous- 
ness, clamiulness, Tiscosity. 

KLEJNOT, n, s.m. gcni, Jowcl; 
J) — .^zhichcrki^ thc armorial boa- 
rings or (rscutcheon of a nohlrnian. 
Möj klcjnorie, my darling; dcar! 

KLEJONY, A, E, pasted, glucd. — p(tpin\ pastcboard. 

KLEJOWATY ^ KLEISTT, see 
KLEJKT. 

KL^KAO, kaü, V. n. freq. to 
kneel frequently ; to btf going to 
knccl. KLEKN^Öi, Xft, r. inxt. to 
fall upon thc kncc8,to go down 
upon niic*s kni'es. 

KI.EKOTA(^ , KOCQ , V. n. to clap- 
per, to rattlr. 

KLE:^ -= KLE?(IEC, *CA, s. m. 
whiting, bloak fish. 

KL^PA , PY, s. f. dowdy, Jade , 
romp. 

KLEPA(^, Pi^, V. f'mp. to flat, lo 
flatlcn, to hanimrr. Kfcpac nn ko- 
wndlc , lo bt>:it thc anvil , to harn- 
nier. Pokhptic komn or kogo^ Co 
carcs», to sirokc (to ciross a chlld , 
to stroke a hors«', a doj5.. Kh'pac 
biedf^ to b«? hardly pul to It for a 
livclihood. KIcpiic zapaniq matkq 
pacierz , to he utiorly Ignorant ^of 
a school boy ; . Odklrjml kazame , 
he spakc with nn latent or cncrgy, 
he made a snrry spt-cch. 

KLEPADtO , LA , JT. n. beator, 
malkt , bcrtlr ; 2) a very old and 
bad harpslchord. 

KLEPISKO, KA,9.7i. threshlng- 
floor. 

KLEPKA, II, s.f. caskHttnff, 
stax'S. Brnkujc mn piqt^j kfnpki 
ic gtowie, be Is not riiilt«* right In 
his hrad , he is crazy-bralned. 

KLEPSYDRA, ry, s. f. hour- 
glas«;. 

KLER, u, s.m. fl^rgy, rhurch« 
man. — po/«frf, francuZki ^ gnlli- 
kanski^ th»» PoJIsh, tli'» rrencn,thft 
Galiican cirrgy. Dmrni^j ktcr byl 
nnjstnrxzym w krf*f"srtrie ^ the 
cIiTgy fornipffv hcld tU(* firsi rank 
in iho klngdoiii. - DLCIIOWIEN- 
STWO. 
K I.ERY K , A , «. m. semfnarlsl. 
KI.fJSKA, Kl, s.f. dislross, ra- 
lamlty ; 2) rout defeat ovcrüirow. kto 

dlscöitifituH. Zadac wojsbn kt^sk^^ 
to rout an army, to overüirow, to 
dofeat it. Byln to dia niego wielka 
— rf, it was a gfeal misfortune for 
hiui. Grad zadat wielkq — (• ivin- 
nic'oin, thc hail has niade grcat 
havock,has done grcat dammagc in 
the vinryaids. 

KL^SN/\ü, !»;, t7.n. to sink so 
as lu lva\e a hollow place, to gi\c 
way. Od deszrzow ziemta wkl^su^ 
thc ralns woigh down ilio suil. I*iid 
a^zitrem pszenmj podlogu tvkl{'- 
sh , thal load uf whoal liaa» niade 
the Hoor sink, or glvc way. 

KLESZCZ, A. ^. fN. (fi fish) 
breani. - LESZCZ. 2} (an insect 
Seen on dogs , sheep and cattlc ) , 
tick. 

KLESZCZE , czY, pf. tongs. Ko- 
xoalskie — , smith's pincers. L'jqr 
kogo w — f , lo oppress, to i)ly oin«'s 
adversary hard, to thrust hard and 
home. 

KLESZCZOJAD, A, s.m. (a 
6m/Uk.'H-blll. 

KLESZCZOWINA , ry, s.f. (a 
plant.) ^ palnia-christi. 

KLESZCZOWINOWY, A, e, of 
ricinus. Olcj — y, casior oll. Sasie- 
nie — f , castor-nuts or seed. 
KLgTY, A, E.See UYKL^TY. 
KLIENT, A, Ä.m. clicnL Hrzed- 
pokö^ tegourzfdnika zawxze ua- 
pftniony — nmt , thc anlnchambrr 
ofthat niagistrate, ii always füll of 
eilen ti. 

KLIENTELA, i, s.f. dienU, 
rtlentship, proterlfon, palronage. 
Ma pi^knq klirntel^. he has an 
extensive prarlicc, he has a grrat 
many clIrnLs (of a barrislfr, phisi- 
c\^n tC\c.).Zgrümtidzil byl valq — r. 
he had ass4!nibled cllentship. Uyl 
päd — q .Snyp/ona, he was uuder 
Scipic/s proUrtion. 

KLIMA or KLIMAT, u, s. m. cli- 
male, cllme. 

KLIM , A , «. m. wedge. A7tn za- 
sadzic. to dri\e in thc wedge. ,^«'- 
lazne , dreumiane — y , iron 
wedge^ , wooden wedges. 2) dock 
of a slocking ahuut thc aukte ; 3) 
goar of a Shirt ; fi) — zinni , n«'ck 
of land; 5) diificulty, pprplvxity. 
\y tym tu klin Inb Sfk. lu-re Urs 
the difßcully. Ktin klina wybija 
fpror.),one nail drivcsout anöthor. 
\Vbi6 , zabic komu klin tu gio* 
tcg , to distress one , to put him lo 
trouble. Klinem mn leyo z glouy 
nie icybijesz ^ you'll ncver n*liow 
hIm from this anxicly, you'll never 
make him changc his mind. Klin 
5{fA*/i(, the quarter piccos of agowii. 
Klin n koszutiy tbc sboulder-strap 
Of a Shirt. 
KLINGA ,€!,«./'. sword-blade. 
KLIMASTY, A, E, wedge-!>haped. 
KLIWESSKI , A, IE, of cleves. 
KLOAKA, Kl, s.f. sewrr. — i 
rzyminn dnttzly dni nnszych ^ 
the Roman elonc'ac .siill cxist (//r/.). 
Jegn dmn jcsl — «/, hi-* hnuMi is 
Hk sink of all mannte of \ice. 
KLOC, A,.v. ni. l>lork,l<»g. 
KLÖö , kuLi; , i*. imp, to prick , HO 

CkMiogo dö kfiti.to 
prirk one to tlie blood. ^ papier^ 
!» prick a fMper. i'ki6i\ sakiöc 
fik£^ to prlck onc's fingpr. Kbije 
ms^tcbokn^ my sid«* shoots, 1 liavc 
ipiin in my side. Prawda woczy 
fc/f«'cis only truth canglvc offene«. 
itör irieprza^ to kill a hog. 

ILOCEK , CIA , s. m. bobbin. 

KLOCIC, Cf , T.imp. to stir, to 
jfake , to jumMe ; 2) to trouble , to 
^Btorby (o disquiet — «r'f , toqiiar- 
rd, 10 dispute, to wrangic. Nie 
trzeba kiöcic wina kiedy witmic/f 
bnlmq « wioe must not be stirrrd 
wbra tbe vine is in blossom. Ktö- 
«, zakiöcic poköi puhliczhy, to 
fli»Ue, to disturb tlie public peace. 
hiiämy spoko^ni , przyszedl zh' 
cMcic »zczfiae nasz» , we wrre 
'yäfU wid be came to dlsturb us, or 
walU US uneasy. Ptnszkotne klöcq 
fifinetrzc^ blrds dlsturb tlie calm 
flf tbe weather. Kiöei or röini 
idk s ao6<7 , be set5 two peoplc at 
wiauce « be cauiea a divhlon , he 
■If tbem together by the ear, or 
«■es a misundentaiiding. Sklöcic 
ftiro z droic/iamt, to shaki* tho 
O5k,or vessvl so as to makr iho sc- 
teent Bis witb the bcrr. Pokit)' 
actif s kirn « to fall out wtth nur. 

- PORÖ^NIO SIE, WADZIÖ SIE. 
kLOCl£ or KLLcIB , a , s. n.— 

w boku , a pain In the nide. JIM — 
V kiszlutth^ he Is giipcd, bc has a 
vMent paln In bis bowel». 

KLOOA, DT, «./*. block, log, 
tnnk ; 9) Stocks for Irgs. 

UjÖDKA , KI. «. f. padlock. 

KtODN Y, A , E , belonging to a 
gaoL Slröi khdny^ gaolor. 

ktOKOTKA, I, s.f. thoplsta- 
chio-trep , terebinthus Indica. 

KtOMLA, u, 8. f. a kind of 
dniniet. 

kLON , c, «. ffi. maple-tree, plan^ 

KLONOWY, A,E,made of maple- 
tree wood , or belonging to. 

KLOPOT, ü, a. m. trouble , dis- 
qniet , embarrassmcnt , sci'ajic, po r- 
plezity. W wielkichjett kUfpoUirh^ 
kUbusiness Is in a State ofgrrat 
eobarrassmcnL Towazystkoprzy* 
rzynia tm Oiobliivszych — öir, 
all tlicse thlngs givc me an Incon- 
eelvable dlsturbaiice of müid. Uyc 
w — ach^ to be Involvcd in dlfJR- 
eulties , not to know what to do 
«itb one's seif. Pozbyc jn'f — u, to 
ease one's aelf of a bürden, of 
anxfety. Iff«— ii, wUhnut care, 
frre from care. Nie miaia haba klo- 
pofo, kiipHa sohie prosie (proi>.), 
the men dissatisfied wlth a liumMe 
but bappy coodition, leavc itaod 
then repent. xee TKOSKA, Bl£üA. 

KiX^POTAC, TAN or c«, r. tmp. 
to trouble, to dlsquict, to dlsturb. 

— #if , to be In trouble , to be sor- 
rowful or anxlous. 

KLOPOTAHSTWO, WA, «. fi. 
turmoll , drudgpry. 

KLOPOTLIWY, A, E, sorrowful, 
aniloiis, vexatioiifti 

KtOS, A, 8.m, kLOS£k,KA» ILU 

dtm, itr of eorn. Khny tbiitdi^ to 
glcan. — p^/ny, a nvoll fllled elf. «- 
prdini/, a thin ear. Zbose tu-— acA, 
the rnrn Is in rar. 

KhO^AHZ, A, «.m. gleaner. 

KLOSIC^. SII^, r. pr. rinp. to rar, 
to ihnot Into ears. Zboze jni 8i^ 
kioMi , thp rorn bcgins to ear. 

KtOSIEMCA, cv, J. f. {ap!an(), 
mudwort. 

KLOSISTY« At B« Hill of eart of 
corn. 

ktÖTKA ^i,8,f, padlock. Znm- 
kiiqr na — f , to padlock. .Sri /o- 
monorra— a, a german, a round 
padlock, a srcrot padlock. — a tva- 
lizy^ ilip padlock of a portmanti*au. 
• kLÖTMWOJU". , I , «. /. (piarrftl- 
Bonirn(*ss, «inan'clsoiur dlspositlon. 

ktÖ'i'LIWY, A, e, quarrclsomc, 
brawliiig . disputatious. 

KLÖT.MA, I, «./. quarrrl, brawl, 
dispute, wningle. KlötJii^ wszrsy' 
fUir,topirk a qiiarrel wlth oni*. 
Szukac — 1 , 10 seek occaslon of 
brawl. Wmi>«;ar «/f rfo — i, to 
take one's party. l'fitnwnir kl6n 
Hi^ zestitzqcymi, he(|uarrcls wlth 
his s(T\.inls wltliout coasing. 

kLÖTM AUkA, Kl , 8. f. quarrel- 
sniiie wnman. 

kLÖTMARZ, A,«.in. quarreler, 
brawlrr, wrangicr. To kfötMitirz^ 
— tirkii, be is or stao Is a busy- 
body. 

kLlBA, BT, .9. /*. pulley ; 2} band- 
ful of flax ; 3) checks of a hnlance ; 
h} bounds, limiLs, chnrk , reMraint. 
Ijnr w khtby^ to confine, to iimit, 
to put a chrck , to keop uiid^T res- 
traint. Wyjsc z — y, to dcvlate 
from one's duty. 

kLt'(^, ji;, vJmp. to pick or 
peck (with llic blll ).— «/(•, to chlp 
tlip rgg as young blrds do whon 
hatclnil. Coli Jt/f 3 tfyo kliije (fam,), 
sometliing wnin^ is hatchlngi 

KLL-CZ , A , 5. m. key , 2} a num- 
ber of rstates bnrdcring on each 
olher and bi'loiiglng to the same 
propriotor. Pfk, iciqzka khtczöu\ 
a bunch of keys. Min: klnrzf wi- 
szqce H püfta , to havc a bunch of 
keys hanging at onr 's beltorgirdle. 
Skr^ic A*/iicz, to spoll , to twist, to 
bend a key. Drzwt , siafa zamy^ 
kanc na — , a door, a press that 
shuts wlth lock and key. To zam- 
kniete or to sif diowa , Irzyma 
md khiczem^ that Is shut up under 
lock and key, that Is undcr lock and 
key. Zamkiif(r drzwi na — , to 
lock a door. Dim : kl A CZYK. ~ 
yk od tegarka^ key ofawatch, 
Watch key. Fiy : kJuUCZ , strong 
frontler town. Kaie je8t klwzeni 
h'rancyi , Calais Is one of the keys 
of France. Yiiadza kluczow, or 
klucze do raju S. Piotra; the 
Pope's authority, St. Petor's keys. 
GramalykajeHl kturzem w.nzt*Uiiej 
umiej^tno.sn , gramniar is the key 
of Mio Sciences. Klucz do phtnifi^ 
tho key uf a ciphor. Zlolij klurz 
tvszyslkie drziri oticiera^ guld 
goos in al anv gaio. Klxkcz xr akle- 
pieniu » ZW'DR.Mk, tbe key INO n stoiw of • rtnAL Trty ^ • mi»» 
zyczne , the three keys , defi 10 
music. 

KLUCZEM, adiK In rows, h 
ranks. In Öles. 

kLUCZkA, KI , «. f. ■ little hook; 

2) trick, quirk, cavil ( 3) the dou*- 
bllng of a hunied haro. Khiczki ntt 
kogo zakiadae , to lay anarcs for 
one. 

kLUCKkOWAC^ , xrjf, f>. 11. to 
double like a hunted bare. 

kLUCZNICA, CY, «. f. femile key- 
keeper. 

KLVCZYC, 8ee KLÜCZKOWAä. 

kLUCZYk, A, «.frL</tm. little 
key. 

KLüKWA , WT , 8. f, mank 

whortle-berry, crane-berry. 

KLL'S , A, X. m. trot. Isc klwem^ 
Cißikieyo Un koii ma Üt/tifn, a 
horr>e that trots hard. Fam: K^ 
8cm! quick! make haste! 

KLUSKk , SKA , 8. tn, KLUSKA , 
I, s. /. pl. kLLäKI, dim, kLLSE» 
CZkI , czF.i , a klnd of Italien |>as- 
Iry, forced meat-ball. Khtski 
dotuczenin^ paste, food where- 
wlth poultryls fatlened. Gadttjah 
by mial kliuki w gfbie , he staro- 
uiors , he cajnot spcak bis wordi 
piain. 

KLUSAK, A, «.tn. trotter« 

kLYklE(^ , KciA , 8, m. knuekle« 

KMENTO, A, 8. n, (o/(/), byasus. 
Dawid miai pta8zcz kmentoivy^ 
Danid liad a cloak of b^'ssus. 

KMIF.C^ , IK,8, m, peas^nt. 

kMIECY, A, F, of a pöaMnt. PO 
KMIF.CKC or PO kMlECEMÜ,n» 
tically, clownlshly. 

kMIN, r, ff. m. (a plant) ^ cumln« 
caraway. — koMki^ meadow ciH 
min, Ciiraway seed. 

kMlNKÖWKA, Kl, 4. f. cumln- 
brandy. 

kMIOTEK , TKA , /i. m.poor little 
peasant. fem: kMlOTkA. 

kMOTK , A , «. tu. god-fatber , S) 
gossip. 

kMOTRA, IT, i.f. god-motbefi 

3) female gossip. ^ kMOCIlA, 
KMOSIA, kMOSZkA. To moja 
kmotra , shc and I have stood god- 
mcithor and god-fathcr together to 
a child. 2) a charlatan*s accompHce« 

kMOTROWST\VO,A,-«kl] MO- 
ST WO, compaternity. Kmotrotv- 
stivo uvtzyxtko znaczy (a/it\), 
kisfting goes by favour. 9) godfathcr 
and godmother. 

KNAP, A, 8,m, (o/d), draper, 
clolhier. 

KNEBEL-, BLA, 8,tn. ppig. D/>- 
tkiem jak kneblem zaikali mug^ 
Iff, money has been glTen blnito 
koop liini sllent. 

K.NEBLOWaC, Lri?, f.^mp, to 

K M KC , I , «. /. (a p toM , marsh- 
marignld. 

KMKJA, I, 8. f. forest, wood 
(for hunting). 

KMKJÖWKA, KI, 8. f. Short 
doublo-barrelled gun. 

KiV'OT, A, 8,m, wirk or cotton 
of a lamp ^ candte ^«.v.c. K^m»^ h ivcSÄ* 92 KOB qf ifforejqcSj)^ tbe snufT of a 
cuiole. 

KNOTNICA, T, 8. f. niullein, 
highuper {bot.), 

KNOWAC KNüC , UKNOWAC , 
DKNüC, KNUJi{, V, imp. to plot, tp 
lay a plot , to fonn a conspiracy. — 
saraaf^ to hamtner or contrive 
treachery. — spisek^ to hatch a 
pIoL On cos tu Knuje^ he is plotüng 
•galnst US. Uknowali jego 2gut>^ , 
tbey plotted his ruio. 

KNOWANIE , ik^s. n, plotting , 
machination. Tajemne knowania , 
underhaod dealing, secret practi- 
oes , plot , conspiracy. 

KNO WIE , A , «. n. a straw, a bit 
9i Straw. 

KNUR, ▲, «• m. boar-pig. » 
KIERDA. 

KNUT, A, $.m, knout, nissian 
flcoarge. 

KOBALT, u , 8, m. cobalL 

KOBEZNIK, A, «.m.«KOB- 
ZIARZ , a bagpiper. 

KOBIALKA, EI, s. f. basket, 
dorser. 

KOBIECIARZ, A, «.m. a man 
that hangs about women , dangier. 

KOBIECINA, iiY, 8. f. a poor 
good-natiired woman. 

KOBIECISKO, KA, «.n. an ugly 
dirty woman. 

KOBIECY, A, E, womanish. PO 
KOBIECEMCI, adv. like a woman« 

KOBIELlO SI^, v.n. (said only 
of stuffs), to pufT, to swell. 

KOBIERZEC , RCA, 5. m. carpet. 
Kotier zec na stöl^ na podinjü^ a 
carpet for a table , for a floor. Fig : 
Stubntfy 8wi^{^—^ altar, marriage. 
"Wslqpic na — c , stanqc na — cii, 
to marry. Pann^ poproivadzU na 
— c , he has mtirried such a lady. 
Kiedy przysiqdziem na kobiercu? 
when snall we marry? 

KOBIETA, T\\8,f. woman, dame. 
KOBIETKA, II, dim. a prelty 
llttle woman. Rozsqdna — , a dis- 
crcet woman. Prosta — , wcnch. 
Kobiitxf zam^zne i niezam^zne 
or mfzatki i panny^ the married 
and the unmarried women. 

KOBLUK or KABLLK , a , 9. m. 
capouch , the hood or cowl of a 
monk's cloack. 

KOBCZ , A , s.m, lark-falcon. 

KOBUZIE(^ , SKOBUZIEÖ , v. a. 
imp. to i>ecome like lark-falcon. 2) 
fig: to put on a sour look or grim 
countenance , to frown , to scowl. 
Kiedy sowa skobitzieje wyzäj /a- 
taniz jastrzqb (pror.), when Ihc 
owl becomes falcon, it flies higher 
than the liawk. viz, when a sitly 
man or woman become rieb , they 
assume haughty behaviour. 

KOBYbA , 4.Y, s. f, mare. 

KOB YLI , A , E , of a mare. — e 
mleko , a mare's milk, fam, — t 
syn , a horse. 

KOBYLKA, Kl, «. f. little mare; 
3) bridge of a violin, 3) grass hop- 
per. 

KOBZ^ , 27, A/ bagpipe. ■■/ KOC 

KOC , A , «. m. borse^loUi « ing. 
2) fine , mulct, expenses. 

KOCANKI, N£K, pL (aplant)^ 
cudweed. . 

KOCHAC, CBAM, V. imp, to love, 
to cherish, to be fond of , to bave a 
passion for. Kochali iony stooje i 
byli czule kochanymi , they loved 
their wives, and were tenderly l>e- 
loved bv them. Kochasifwswoi^j 
ionie ao szalenstwa^ he loves bis 
wife to distraction. Slodko a nie' 
bezpiecznie iest kgsMc^ love Is a 
sweet but a dangerousihing. /?e/f- 
gia czyni ze dusze niq przepel» 
nione kochajq si^ w cierpteniach^ 
rellgion reconciles them to suffe- 
rings,whose souls she has fllled with 
her spirit. Kto silnie — a, mocno 
bije , they love us truly who correct 
US for our faults. Kto mif—a niech 
idzie za mnq , let ihose who love 
me, follow me. Kochac poezyq^ 
malarstwo^ e£c., to be fond of poe- 
M*y, pictures. Oliwki kochaiq si^ 
w miejscach piaszczystycn ^ the 
olives thrive in sandy countrics, 

«<?«l(jbi(1, p0d0ba(2, milo- 
v/aC, 

KOCHANEK,Tn[A, «.m. lover, 
swcethcart, favourite, darling. Ko- 
chankowie losu , the favourites of 
fortune. To kochanek matki , that's 
the mothcr*s darling, favourite child 
of its mother, her pet. Jej pierw- 
szy kochanek y her first love. Möj 
kochankii , möj kochaneczku^ ko- 
chahciii^ my darling , my little dar- 
ling. Kochankowie Henry kn HI 
(ob8C.)y the minions of Henry III. 
kobieia po kochanku , rzitca st^ 
do poboznosci , when a woman is 
forsakcn by her admirers , shc en- 
gagcs in a religious course of life. 
Kochanek wolnosd , muz , a lover 
of liberty, of the muses. 

KOCHANIE, A, «.n. actoflo- 
ving. ^ MILO^C, LUBIEME. 

KOCH ANKA , ki , 8, f, mistress , 
sweetheart. 

KOCI , A , E, of a cat — anatu- 
ra . a cat's naturc, trcacherous. — e 
s/oto, yellow mica. — e srebro^ 
mica blanc. — e oko^ a ccrtain pre- 
cious stone that shines like a cat's 
eye in Uie dark, cat's eye. — i ogon 
(6or), nip, cat*s mint 

KOCIANKI -= KOTKI (bot,), 
catkins. 

KOCiO SI^ , ci{ siii , V. n. to kit- 
ten, to yean, to bring forth youog 
bares. 

KOCI^ , ^ciA , 8, n. dim. pL « 
5TA. = KOCI.\TKO, KA, kitten. 

KOCIEL, TLA, a. m. caldron, 
2 ) kettle-dnim. Kociol garnkowi 
przugania^ a oba smolq {prov,), 
the kettle calls the pan black-arse. 
Miesza sif tamjak w kotle , therc 
is a grcat bustle or a great distur- 
bance hi that. Bic w kotty, or Inst 
üderzyc to kotly, to beat the kettle 
drums. 

KOaOLEK , UA , 8, m, kettle. 

KOCISKO, KA , a.n. a large ugly 
caL -= KOCWB. 
XOCWBA , Y, 8, f. oTen peel. COIC 

KOGOWE , B60, f n. deposH or 
the depofiiUng of a fine. 

KOCZ , A , «. m. coach. 

KOCZARGA or KOCZERGA , i , 
8*f, a pocker. 

KOCZKODAN, a, «.m.pygmy 
ape, 2) scarecroWf bugbear, an 
ugly wench. 

KOCZOWAC, crw?, v.n. to 
dwell in tents , to lead a migratory 
life. Koczvjqcy lud, nar&d^ a no- 
mading, wanderiog people, natlon. 
Plemiona — e, wanderiog , noma- 
dic tribes. 

KOCZOWANIE, lA^ M.n, migra- 
tory life. 

KOCZOWISKO, lA, 8. n. en- 
campment of a migratory tribe. 

KOGl'CI , A , s , bclonging to a 
cock. Walka kogucia, a cock figh- 
ting. Piöro—e, cocks feathcr. 
^pifto — t, cockcrowing, cock* 
crow. 

KOGUQK, A, 9. m.dtm. cock- 
rel. 

KOGUT, A, 8. m. cock. ile kiedy 
kogut na grz^dzte rmlczy a kura 
pieje (pror.), a hen should never 
crow where there is a cock. 

KOJARZYÖ , RZh; , v. imp. to 
bind, tojoin, to unite. Kojarzyl 
dzieci swoje z nailepszemi rodzi- 
nami kraju , he has unlted or he 
has matched his children with the 
best famittes in the province. Koja» 
rzyc roskosze xe «latoa, sil^ 
z rozsqdkiem, to Join pleasure 
to glory, to unite force with pru- 
dence. Te dwie rodziny skojarzy* 
iy sff maizenstwem, thcse two fa- 
milics have intermarried. Dobrze 
skojarzony zwiqzek^ a well-as- 
sorted marriage, a very suitable 
match. 

KOlä, J^, v.imp. UKOICi, to 
soothc to caim , to assuage , to an- 
pease , to bush. Ukoic dziecie plo- 
czqce^ to c^uiet a squalling brat. 
Jer^o bolesc, gniew^ nami^lnosc 
kot «?f , his gricf or paln begins to 
lessen,'his angcr is allayed, his 
passion is o^er, he is pacifled. T- 
Kow zal , to calm , to assuage pain. 
=^ ÜLÄYC. Koic, ukoic pragniC" 
nie^ to quench the thirst. 

KOJEC, iCA , s.m. hen-coop. 

KOKIETKA, Kl, 8. f. coquette, 
flirt. => UMIZGALSKA , ZALOTNI- 
CA. 

KOKIETOWAC, tlj?, t?. n. to 
coquet , to flirt , to Jllt ; to be a 
general coquette or lover. 

KOKIETOWANIE, a , ». n. flir- 
tation, coquetry. 

KOKLUSZ, A, «. m. hoopiiig- 
cough. 

KOKORNAK, ü, «.m. (aplant), 
birthworL 

KOKORYCZ, A, «.fii. {aplant), 
fumitory. * 

KOKORYCZKA, ii, 8. f. (o 
p/an(), anguiar Solomon*s seal. 

KOKOS, u, 8, m. cocoa nut , co- 
coa-tree. 

KOKOSZ , T, 8. f. KOKOSZK A , 
w , hen^ (\vatUcuUrlY a hen with 
\ her cViVckftxaV » YA^t^ ■OL 

K0C06S0WT orKOKOSZT, A, 
I, of a hen , like the hens. Deria : 
lakMza tcüoyna, a war wlthout 
f|bt or atniggle. 

KÖL, o , f . m. peg, pile. Bi6 ito- 
^,lo drlTe in stakcs, to tbrust Id, 
to stick piles. Tegoz to plotu köi 
i'pror.), they are two chips of tbe 
aae Mock ; diese two men are of 
uieame stamp. CAoc koiy czesz na 
fkncie (jfrov. ), he is thc most stupid 
Mi al* bis kind. Jfzyk mu stanql 
Um« bis tongue began to Faiter, 
li could not breatbe a word. Oczy 
m koiem $tanfiy^ he stared , he 
bd 1 lUed look , his eyes became 
indyaiid moüonless. 

ikäL^CY, A, B, priclÜDg. — e 
nütw, tliomy plants. 

KOLACYA , II , 4. (. supper ; 2) 
afabon or rigbt of bestowing an 
odcsasücal benefice. 

lOLACYONOWA(i, owAt, UJE, 
tf-fiiip. = POitÖWNACM SKO- 
UCYONOWA(^, tocollate, to com- 
jKt, SkolcLOfonotoac z orygiiui- 
iM, to oompare witb tbe original , 
bcQOaie. 

lOLACZ^ A , t.fii. twisted cake. 
iapraeyniebfdqkolacze prv.), 
B» ptio DO prolit. Oiie must sow 
idbre be can reap. Zjadiszy ko- 
i9cze^ do ckleba (prov.)« to spend 
iel>e»t flrst. 

KOLANKO, lA , i. n. llttle knee ; 
!. knockle or Joint of a plant. 

&0LANKOWAa£(2,aBJ« , V. n. 
ts grow in kniicklcs. 

&0LAMKOWATY, a, i.knuc- 
Utd. 

ICOLANO, WA, s, TU knee. Bycna 
hUnach^ to l)e on one's knees or 
laeellDC. Paic na—a^ to kneeL 
iofwa. H^ , na kolana or kl^kaj- 
:\t: down oo yoar knees. Trzymac 
dziecko na — ocA, to hold a cliild 
fifl oae'a lap. Pozwöl blagac ci^ na 
Ufiamach^ permit me at your feet 
» inplore tbat favour from you. 
Jmc , ugiqc przed kirn — a , to 
fiMM tbe knee to, to luiuckle to, 
to knuclüe down to. Glowajak ko- 
■uo, lie is bald-pated, or entirely 
:^. Po kolana , do kolan , up to 

iLOLANOWY, A, E, belonging to 
läc knee. Kose kolanowa^ the 
bKe-bone. 

kOLASA, T, s, f, a common cart, 
a Bgly wagoD. 

KOLASIC A ,■!,«. f, calash. 

KOLATAC, c«, v.n. to knock 
^at tbe door), to rap. Koiaczcie a 
h^zie tram otworzono^ knock, 
aod it sbaU be opened unto you. 
I lo/ato; momo / knock hard. Fig: 
Do icMzyztkich drzwi koiatal^ he 
I bas tefl no stone untumed to make 
bis aflair succeed. Serce mi — Vo , 
my beart leaped for joy, fear, etc. 
Kolatac samek itrzelbq (old)^ to 
batter a wall in order to make a 
breacb. Okrft koiatany od wia^ 
trdtr, a ship tossed wilii winds , a 
ibip tbat b become the sport of the EOL 

M kogo^ to sollcit one, to urge, to 
Instigate hlm to do a thing. Az mi 
to glowie kolace , I have too mucli 
business on band ; my brains are 
turned. ITo/cuTf si^ po drogach^ he 
is always rambling about hill and 
dale. 

KOEATANIE, A, 8. n. act of 
knocking, a knock, 

KOLATEK, TKA, 8,m.(anin~ 
sect)^ deathwatch. 

KOLATKA , Kl , «. f. knocker. 

KOLATOR , A , «. m. coUator. 

KOLBA, BY, s,f, musket-butt, 
hutt-end of a gun. — u siodla , the 
nommel of the saddle. — na alem' 
oihi, ihe head or heim of an alem- 
bic. 

KOLCZA,czT, B. f. Kolcza zhro- 
ja the armour In which the knights 
ran at the ring in tournamcnts. 2) 
running at the ring , carousal. 

KOhCZAiS, ü, ».m. quivcr. — 
peinoslrzaly^ a quiver füll of ar~ 
rows. Wystrzelacwszystkie strzo' 
iy z — u, to empty one's quiver, 
see SAJDAK. 

KOtCZUGA, €1, a.f, coat of 
mall. 

KOLCZYK , A, «. m. ear-rlng. 

KOLCZYSTY, A, E, prickly, füll 
of prickles. 

KOhDRA, RY,«./^. KOLDERiCA, 
KI, dim. blanket. — kosmata^ a 
mg. — pikowana , quill. 

KOLEBAC , BAM , r. f'mp. to rock, 
to lull asleep. » KOtYSAÖ, CHY- 

baC. 

KOLEBKA, KI, s,f. cradle;2) 
birlh. Od kolebki , from the cradle, 
from a child, from one*s Infancy. 
Fig: Zadusic bunt w — ce , lo stifle 
rcbelüon in its birth, to nip itin its 
bud. Saronia by(a — q lulerani" 
znm^ Saxony was the cradle of Lu- 
•heranism. W Polsce gzttiki ^qje- 
szczew — re, in Poland the nne 
arts are yet in a State of infancy. 

kOLEC, LCA, «.m. prick, prickle, 
spine. — osetoioy, a splinter« the 
prick of a tliisile. 

KOLECZEK, CZKA , i. m, dim. of 
KOLEK,pin,peg. 

KÖLKCZKO , CZKA , «. n. a small 
ring , a circlc, a curl , a ringlet. 

KOL^OA, DY, 8, f. new year's 
gift. MoJiz to na kolfdf^ I glve you 
that for your new year's gift, for 
your Christmas-box. Choazic po 
— 5t>, to go Irom door to door 
with the wishes of a happy new 
year.Fig: A'osic co po — sj>, biegac 
z czem po — Zf>,lo divuige, to 
spread aoroad, to blaze abroad, 
to noise abroad, ^piewac — f,tu 
sing Christmas-hymn , Christmas- 
carol. 

KOL^DRA, BT, 8,f. (a plant)^ 
coriandcr. 

KOLFGA , Gl. «.m. colleague. 

KOLKGIUM, m. indecl. in sin- 
gul. College, (p/. K0LLEGIA,6w). 
L'czyc sif 10 kolegium , mieszkac, 
stowwac 8ifw — , to study at col 
lege, to be tnarded^ to be a boarder KOL W IkOLd»., Foritüta, üfsnamtJtolace,jin a coUege^ an academy. Przy 
^aretkßMportofiürtuacäoia-Jwiasem jg-^^ oo cooüng oul of * w\ueW\üio\iv College, of school. Kollegium frath 
cuzkie^ College of France, vtz. an 
Institution founded at Paris by 
Francis 1 , where language , poetry, 
eloquence and the higher branches 
of the sciences are publicly taugfat 
gratis. KOLLEGIA, course, lectu- 
res, course of lectures, treatise. 
Czytac koUeqia, to glve lectures, 
to lecture. fen profeaor oglosil 
awoje koUegia drtikiem , this pn>- 
l'essor has published his lectures. 

KOLEJ , 1 , 8,f, cartHTut. — i«. 
fazna^ rail-road, rail-way; 2) tum. 
Teraz namnie kolej^ It is now my 
turn. KiMy przyjdzie kolej na 
ciebie^ when It comes to your tum; 
3) chan^, vicissitude. Trzymaö 
«tf Stare) kolei , to follow the bea- 
ten path of habit, routine. Wniac 
to kolej ^ nawröcic si^ do kolei ^ to 
fall back into the old track again. 
Przyrodzonq rzeczy koiejq , that 
is in thc Order of nature. isc koh" 
jq^ to march in ranks and also to 
follow the beaten track, Szykouxid^ 
Pos ta wie w kolej , to draw up in 
file, to arrange In flies. Kaidy 
z kolei^ every one In bis turn, or 
Order ; each In his turn. Dziwnq 
koiejq rzeczy ludzkich^ z kröla 
stai sifjei'icem^ from a king he be- 
came a prisoner, a stränge effeet 
of the vicissitude of human affairs. 

KOLtüNY, A, K, done by tums, 
alternate. — y porzffdek dni i noqf, 
ihe successive order of nights and 
das. 

KOLETSTY, A , e , füll of rats, a 
road niade uncven and rough witb 
the iracks of a cart wlieel. 

KOLEK, LKA, 8,m. peg. IVfrfC 
kotek , to fix pole^ or stakes. Za« 
Iknqc dziurf kolkiem , to stop a 
hole with a wooden Stopper or plug. 
Koiki od namiotu, the plckets, 
pegs of a tcnt. Fig, fam: l ko4ka 
na swierie nie mtec, not to hart a 
cross to bless one's seif with , to be 
poor as Job. Zawieaic azable na 
— ti , to hang up one's swora , to 
leave off wearing a sword. KollH 
komu na glotvie cieanc , to put to 
a wrong use the ascendency we liaTe 
over one. 

XOLRM, adverbial, all around. 

KOLEZENSTWO, WA, a.n. fel- 
lowship, companlonship. 

KOLiRR, A, 8. m. hummlng bird. 

KOLIÖ , V. inlr, imp, aee KOLO • 
WAO. 

KOLIST06(5, I, 8, f. circular 
form, roundness, rotunaity. 

KOLIST Y, A, E, circular, round. 

KOLKA, KI, 8. f. colic, grlp^ 

KÖhKO=- KÖLECZKO, ka,*. 
n. dim. circiet, small wheel. 

KOLNIERZ , A , «. m. KOLNIE- 
RZYK, A, dim. collar. Koinierz od 
fraka , thc collar of a coat Surdiif, 
plaazcz z — fm , a surtout with a 
cape, the cape of a cloak. IV^t^ad 
kogo za — , to collar one ^ to tak^ 
or Sft\ie Vi\m \i^ vYä c.ci<\%x ^\ö 'Wt«OL 
h\in. Za kolwers iv\e ^»^3\«\» 
^prw.'^/Xo dt^uV \Äxd>\ft«5gJ^ M KCKL dyabla «a — fm « co bvtv« hatdi 
or brood Ul designs. dim : KOLNIE- 
RZYK , a iaU« coltor, a pelerioe of 
• Uidy. 

KOtO, LA. 8.n. circle; wheel, 
quoll. Pojaxd na kolach^ a coach 
or carUwbeci. *- mlyMkie , mUl- 
wbeeL — /o«ti , Uie wheel ef for- 
tune. To potnebne jak piaU luh 
io u tt*oiu, thafs of uo uae. kaidy 
na »we koio wod^ ciqgme, every 
one sMk« for bii own profiu Ko- 
ißm 5tc, Uuc^ lamac Icooo, to 
piuk upon tbe wbeel. — xotnixücre 
or garncarski^ , potter't latbe. :<^ 
Kß^G. Koio ihneane^ mieai^ 

Sne, diak. — iiütem^a , aodiac 
»UTÖd •— a « tbe elrcumfereiice ol 
a drcla. Ifo/o dzieli Sff na seo 
Itopiit, tba eirde ii divided into 
tbree hundrcd aiid sixly degrces. 
trM/id— 9, to deacribe a circle. 
Atir,^^ cirele, spberc. SiedN^ 
Mtanfli io kolo^ tbcy sat or atood 
round In a circle. W^tfit go w ko^ 
lo, Ibey formed a circle« a ring 
round bim. ^ale koio priwacioi^ 
« small circle of frienda. Koio zycia 
jego toczy sif po smuUutck i tm- 
dacht life to liini is but a circlo of 
paln, a round of sorrow». Objechai 
twiat U) Äo/o, to make tbe tour o( 
tbf World. WKOLO, DOKOiA, 
round, arouiid , about 

KOLQ, mrep. (with the genit) , 
Bear, by, anout. Mte$9ka koio pa- 
Icuii, be dwells near Üie palace. 

KOLODZIEJ, A, «. m. wheel- 
wrtgbt. 

KOLODZIEJSTWO, WA, «. n. a 
wbeelw rights trade. 

KOLOFONIA, UM. f. oolopbony. 

KOLOMA, !,#./: colony, aettle- 
pnant. 

KOLONI ALNY, A, b, of a colony. 

KOLOMSTA, TT, «.m. planter, 
•etiler. 

KOLOR , u , «. m. colour, hue. 
— hialg, rÖMQViyt lielony, wbite, 
roie, green colour. A/od/iy — , fa- 
abionable colour. Dobierac— y, to 
Vary, bl^nd, matcb the colours. T0- 
ao koloru d*is nie luxsa , this co- 
lour is no longer wom. Ma vifknt 
— y, she has got a fine coiDplexion. 
Kolory jej wrövily^ her colour is 
fioane again, she has got her colour 
again. =-~t in cards. Juki tarn koior 
hüieci or co swieci ? wliat is trump ? 
Kie mam tego koloru ^ I bave noue 
of that suit. /^c w czyj A'o/or, to 
follow the suit. 

KOLOROW AC , aiun , v. imp. to 
colour ; 1) to palliate. 

KOLORY T, u, a. m. colouring in 
apicturc. 

KOLOS , Q , a. m. colossus, 

KOLOSALNY, A, B, colossean. 

KOLOWAC, TL'jii,v.ii. to move 
ia a circle« 

KOLOWROT, u, «.m. turnpike. 

Kolowrot kiiehenny^ a turnapit.— 

tzalny^ tlio tongue, the beam of a 

balance. — do prz^zenia , a spin- 

aU^-mr/tifel Jf^i^Jkmu iatajak na loa 

KttOWROTBK, nv, «. m. ^* 

nIng-whceL 

KOLPACZEK, ciiA , a. m. dam. 
of KOLPAIC. 

KOLPAK, A, «.fikhigh aharp- 
pointed hat, of für or dolb. * 

KOLTUN, A, «.m. piica polo- 
aica. 

KOLTUNOWATY, A, B, afnicted 
witb the plka poloiüca ; 9) a dbrty, 
slovonly fcllow. 

KOLUMNA, NT, f./: coturon; 3) 
rank or liiie of an aroiy. borytkn , 
foiia/Ea, lrory)?tsAra A'o/fimna, Do- 
ric, louic, Corinthiaa column. Gro- 
bowa — , funcral , aepulchral cu- 
lumn. Pompejusxa^ Wendomska 
— , Pompcy's pillar, the column in 
the place Vondoaie.^«rüPM/eaa— y, 
Hercules* pillars. — y paiistiva , 
kosciola , the pillars of tbe state, of 
the church. Fig: Ksitiika ta rfrif- 
kowana jest w trsecn kolumnach^ 
this book ts prlnted in threc co- 
lumns. Ten artykul znajduje $if 
wpiericsiej -^je diiemiika A'., 
you may find that articio in ihe first 
coliuun'of such a Journal, liodaj t^ 
kolumn^ {anth.)^ idt\ that column. 
WoJMko podzieliio sif na cztery 
— y, tbe army was dividi'd into fuur 
colunins. Fluta zegiowaia tve trsy 
— y, the fleet saliedin three llnos, 
ihree divisions. Kolttmna powie- 
trza^ tcödy (pAya.), a column of 
air, a column of water. 

KOLWIEK, (enclitic, as the latln 
ctinque^ and englisli evet\ soever)^ 
aeeACZKOLWlKK^COKOLWIEK, 
DOK^DKOL\VIEK,ctc.son)o timer 
it can be M'iKiratrd from its Sub- 
stantive, in both langiiag(*s, Englisl. 
and Poliiih alike, viz: \LV.by KOL- 
WIEK znamieuiie hyly czyng je- 
go, HOW grcat SOEVER may be 
tbe actions he has donc. 

KOLYSAC , il^ , V. imp, to rock, 
to still to slecp; 3) to feod with hope, 
to llatter. — dziecko na kolanach, 
to dandlo a cbild on tht kn(;es. — 
«1^, to Swing. Kolyszesif pröznH' 
mt uro/an/amt, he feeds or Oatters 
bis fancy with the roost splendid 
cbimeras. Wiatr koly$ze sawie- 
szonem ciaicm , a suspendcd body 
waving, swinging in the wind. Ta 
kobiHa idqc za nadto «if Ao/y- 
sze , that woman swlngs too much 
in her walk. Ptak kofysa aif w po- 
wietrzu , a bird hovers in the air. 
Kotysac ai'c rozkosznie^ odnie* 
chcenia , to lull luxnriously, care« 
iessiy. — ai(; na fatach , to rise and 
fall, to heave with the billow. 

KOLYSKA, Kl , 8, /. cradle. 

KOMA!\nOR , KOMENDOR, 
KO.MTL'R, AyS.m. Commander. Ko- 
mandor mnHnnski , komlur krzy- 
zackt , iho Commander of Malta, tht> 
Commander ol the Teutonic Order. 

KOMAR, A,a.m. gnaL 

KOMEDYA, Ti, s, f. comcdy, 
play. Komedya wicrszem^ proxq , 
w pifciu aktach, a comedy In verae, 
In proKf in ü\e acts. Grai-- q , to 


a j;ifc9Pf«0, MImMt , (bo eooM- KOM 

dy of the Mlaer, of thelftsanthrope. 
Cffy b^ziesz na komedyi? will 
you go to the thcatrc t Fig: sham- 
mlng, dissimulation , Jugling. To 
toszyitko komedye^'iüi that is a 
nere farce. 

KOMEDYANT, A, 8,m, come- 
dlan, suge-player. KOMEDYAN- 
TKA, 11, 8. f. actress. 

KOMEDYÖPIS, A, «.m. Comic 
author. 

KOMENDA, DT, 8, f, tommanil 
(mi(iL), Word of command. Na kö- 
rnend^... zrobicie io i fo, at iho 
Word 0! command to... you will di» 
such and such a thlng. Miec co pod 
sioojq — q , to have a thing at one's 
own disposal. 2) regimenl, troop. 
Konie oficeröw jego komendy^ the 
horses of the ofOcers of bis troo|> 
or ofhis regimcnt.lVyni53yJ s — q 
swojff , he s«*t out with bis troop. ' 

KUMENDANT, A, a. m. Com- 
mander. 

KOMENDEROWAO, lUJQ, V. 
imp. to command. 

KOMENDOR, A, f.m. comrao- 
dore. 

KOMETA, TT, 8,m. comet. — 
z grzywq , haired comeL — z ogo- 
nem , a talled comet« 

KOMICZ.NY, A, B, Comic, comi- 
cal. 

KOMIN, A, a. m. funnel of a 
ehironey, the vcnt; chimney. dinu 
KOMLNEK , ifKA , chimney, flre- 
place. ZnpaHlo si^ iv — f>, llic 
chimney took Are. Zapisar ta 
w kominie (prov.), we must rhalk 
that up ; or a sight of you is good 
or sore eyes. Grsac si^ pr-y IcO" 
minku, to warm one^s solf , to koop 
in the ehimney-corner. Izbn z ko- 
mtnA'irm, a Chamber with a flri> 
place. Fig, Dac^ wytcinqc komin- 
Aa, to cut caper8(or'a rope dancer); 
to give the sllp, to steal away, by 
artiflce , cunning , craftlness. 

KOMINIARCZVK, A, a.m.chim- 
ncy-swppper's boj*. 

KOMIMARZ, A, a. m. chimney- 
swoftper, «weep. 

KOMIS, u, a. m. commission, 
Charge , errand. 

KOMISARZ , AyS.m, land^tew- 
ard, manager of an estatc; 2) 
commlssary. 

KOMISOWY, A, T.,Dom—y, 
commlsslonhouso , errand offic«\ 
Handel — y, commission traüp. 
Ten dorn — y bardzo dobrzesprl^ 
nia dane jemu polecenia, that 
commission housc does errands ex« 
tremriy well. 

KOMIS YA, TI, (anumber of Joint 
ofBcers), commission, board. — 
aprfltr toeivti^trznych , bome dc- 
partnient 

KOMITYWA , T, 8, f. good un- 
derstanding, harmony. Zait'szc 
w najtepszcj zyli — ie , tliey have 
always lived In perfect harmony. 

KOMN ATA , TT, 8, f. ball, apart 
ment 

KOMODA , DT, 8. f. ehest of dra- 
wer*. 

KOIMyA^seeVmK&. \ KON KQN KOMOmCA, er, «. A blra*Wool- , KOMPROMIS , r , «. m. arbltra- kOXOIU, tT, t,(. chvnber, 
noB ; 3 ) ttoreboufle ; Urder. — 
ar/fia • custom-liouse. 

KOMÖRKA , Kl, <. /: (fim. small 
iBca , cell ; a) the watcr cloiet ; 3) 
kie in Ihe liaoey-comb i A) ven- 
Kk of Lbe heart^and of tbe braio. 

LOMÖR&OWATY, A« e, cdlu- 
!r. 

KOMORNE , MO, t. II. bouse- 
m, cbamber-reoL Placic komor- 
u, to pay oiie*a renU P/acic na- 
dtxft drogo — « to pay a beavy rem 
jra boufle« 

lOXORMCA, CT, 9, f. female 

SOBtTa 

kOMORNIK , a , «. m. lodger i 2} 
UifT, catcbpolc; 3) Kotnonnk^ \u 
uf diatjicts of LUbuania, uicans 
ikiad of ci\1l cngioecr eoiploycd 
•a BeasiariDg witb tbc leVel, and 
liking topographiral mapi. 

kOUPAM, ▲ , a. in. cumpanion , 

LOMPANIA, I, «./. Company, 

Bdety. Dia kompanii dal sif A'iev 

MC or cygan ohwiesic (prou.) , a 

;isT cunsenKed to be hangod out 

'onpiaisance, viz. I do not liko 

^■•iT o\cr obligiiig people. =s TO- 

UaZYSTWQ, 8T0\V ARZYSZK- 

^lE, SPOUCA. Dimin. KOSiP.K- 

<^UKA, I, s.f. (fronic.and/ani.)t 

'} !adcotuj«any. Kompanijki zt/iibiiij 

jv, he rreqifeiitea bad Company 

! fcl wif niiiied, 

, kOMPARYCYA, n, i. ^ ap- 

tanoce (bofure cjurtof Jutlico). 

\ iOMPAS ^V^s,m. sea-compatt, 

I larincr'a coiiipas ; 3) dial, siinüial. 

J kOMPLANACYA , ti, j. /• &<'l- 

j >Bcnt of ilifierencirs \a a law-Kuit. 

KOMPLEKSYA, M^ 6.f. com- 

?K'on. 

KOMPLEMPNCTSTA , t, s.m, a 
^sopHinentor, ope giv«n to couipli- 
ints. 

kOMPLEMENT, u, a.m.coni- 
^BBTuL f.'&/itcf , nvdrie komple- 
mentär culd, di7 cooipliinvnLs. 
Zrfr^iiy, ^aiccipiw — t, a wrll 
Jmed , a ncat coiiipiimeul. Prawic 
iGiini — a , to makfi onc*5 coini)li- 
vdc or cbilUies. Ühz — , or Josi 
'yJi — öw , Ict's for boarcompli- 
SMUs; «ilhout cooiplUnoiit or cp- 
^mony. Srtiowac — ( , to put up 
OBBi complimeot. 

KOMPLET, 0, a.m. compictr 
Rt, oomplete number. Puik w nom- 
^UetM , tiiia battalion bas iu» cum- 

pUB^ni , 18 füll , iS COQlJjlctP. 

KOMPLETNY, a, e, cumplcte. 
&0MPON0WA(2 , Niii; , v. hnp. 
io conpoie a piec« of musick ; 2) 
to icU a lie. 

KOMPOZYCYA, ti, a./: Qiusi- 
cal compoaiUon ; 2) -* obrazu, thc 
koBpoüiion of a pkture } 3} com- 
boiiüon, compoundlog. 
1 K0IIPOZ\ rOR , A , a. m. com- 
Itosv oCmuaic fanu KOMPOZY- Uon , umpirage. ^ SAD POLÜßO- 
WNY. 
KOMPROMISABSKI, a, E, of an 

arbitration. 

KOMPnOMISARZ, A, a.m. ar- 
bUrator, umpire. 

kOMPl'T, Vt»»m. stewed pean 
or applcs. 

kOMLMA , I , a. /*. communion , 
the Lurd's Supper. O/iüi/c picrwuzq 
komuniq , to niako öiih's flrst com- 
munion. Ate; prz\ipu$zczoni) ^o do 

— iV, thoy HoulU not admii bim to 
tbc ronimunion, to the sacrament. 

KOML'MKACYA, Yi,a.A com- 
munication. Miewnjq Z suuf^ cz*' 
Sic kaiHunikacye ^ Ihuy havc grca: 
iiilcrcourse (ogvlher. Hatwic — //, 
to fKüitate thc mt-ans ul communi- 
caiion. Ciasnina Gibralturska 
stanowi — q murza $rödziifmue- 

20 z Oct'unem^ the straiu of Gi- 
raltar form a rommunication be- 
tw(>fn th(! Mndilerraneaii and the 
Ocean. Miec — </ z nieprzyjacic- 
/em, to krep np a correspondencc, 
an intcrcours«! wiih Ihe eucmy. 

KOMUNIKANT,A,a.ni. commu- 
nicant; 2y host or consecraicd wa- 
Itr, - 

KOMUMKOWAC, KWE , v. imp. 
to cuiumunicate, to inipart, ti> 
convi:y ; 2) to communicatK or par- 
takv of lbe blossed Sacrament ; 3] 

— sif z czem , to communicatc il 
seif to aijothrr. 

KOMZA , ZY, 8, f, surplicc. 

KON , lA , a. m. hone. — karc- 
ri'any, carriage-horse. — pocztar' 
«A'i, poKt-Uorse« slagc-horsc. — 
wierzchuivy % taddlc-horsc. Sa 
UuH ! to hors<- ! — ulilobhwy^ po- 
ritjaoicy, khurt^bonte. — jiiczny or 
potl ci{'zunj^ pack horse. Üarn- 
wanemu koninwi nie zaglqdajif 
U) Z{'hy [prin\)y poopic don't look 
llie gifl hi>rse in the niouth. Iktbrzf 
siedziec na koniu^ to sit a horsc- 
well. Ijezdiac-^ia, to break iii 
a horsc. Kon upndl pod nim n( 
cztery noni , his horse feil und^r 
him , feil neels upwards. (khwti- 
cii\ zmachuc kunia^ to bard rid«: 
a horse , to jade him , to foundcr 
iiim. Kon mu cztery nogi a po* 
fknie .vif (prov.), 'tis a guod hur»- 
lliat ni!vt>r stuniblrs, and a good 
wiro ihat ncviT grumblcs. Panski' 
oko konia taczy {prov.)^ the nias- 
tiM-'s vyv niakes thc borso fat. 
W'ojsko jeyo skhda sig z 30,000 
piethoty i 10,000 koni^ his army 
consisted of Üiirly thousaod iool 
and tcn thousand horse. 

KOiN A(i , NAU , V, n. to agonlae , 
to i>e al the poInt of dcatli ; 3} ^ 
DOKONAC, ro, v.o. to fmUb , to 
clüse , to conclude. Jni kona , ho 
brcatiics his last A'a /c; tvidok sa- 
rznty skonaly mi na ustach^ on 
bebolding her, roproof dlod away oi> 
iny li]». Wolnosi: rzymskiej Hzi- 
csypo9poliU'i skonala pod Tyb tba tflmmering ligbt irtdiwHy 
sunk,dicd away. Przubywai ^ 
könne twych swietnuch prsözna» 
czen^ comc and fulfill your gjorloiia 
dcstiny. Dokonai proroctwa^ be 
bas rulßllcd the propbecy. 

KONAMCY, A, E, dying, wbo Is 
at tbc puint of dcath. Afa oczy — ■ 
cgo vzlowieka yhe has ihc eycs of 
a dying man. Pole biitvy pokry{9 
bylo ciaUimi trupöw ikonnjacych^ 
thc field of battle was covcrcd wltb 
dcad and dying. 

KONAMc , A , a. n. the verv mo- 
mcnt and aci of dyiug, agony. >Vo/* 
nosc zdawala s\f bydz iia sko* 
iianiK, liberty was as in agony. 

K0.\ AR , u , a. Pi. branch, bougbi 

kONCCPOWAC , FUJK , V. imp, 
to invcnt , to conlrivc, to devlsc. 

KONCEPT, V , a. m. (/am. iu all 
acceplions)^ a jcst; contrlvaiico , 
deuso. dim. KONCBPCIK. Jestto 
majster na koncepta , hc U fertig 
in cxpr-dients, srhcnies. Huszoj 
konceptem^ suggrst mn some expo* 
(liiMU, scheme. To jego koncept^ 
that Is of hiswwn invcniion. Saatic 
sif na — a, to quibblo, to pJUy 
upon wonls, to bc Jocuso. 

KONGfc^RT, 1), a. m. concert« 
dtm. KO.NCERCIK. 

KO.NCHA, GUY, a, /l muada, 
Shell , cttrklc-shcU. 

KON'CÖWKA, EI, a.^tbolaat 

syllaho of a verse. 
KONCOWY, A,E,uUlmatc, QnaU 
KO.\(:ZASTY,A,B,sharp-puinted. 
KOI^CZY(J, cxE, r.imp. tu ba 

Soing to ond or linlsh. — sig , to 
raw to an cnd; 2) to bc terminatod. 
— aiV na czym , to end in. Tylko 
CO konczyl möivic^ thcie worda 
wem srarce out of his mouih , scü 
DOKONC/Ati, SkONCZYti, WY- 
KO.NCZYÖ. A'oiic; , dokoiici mö- 
wicy spcak, go,on or continue. 
Skoiirzyi mowg tia temia^ bc 
concludi'd bv saying to ua tliat. 
Skonvzze^ dosyc juz tego^ have 
donc theo, you arc plagtiy tedlgus. 
Wszystko skoncznne^ all is uver. 
Juz skoHczyl , tis done wltb bim, 
he is dead. Pozwöl mu niBck 
swö) obraz trykonczy Jci him put 
thc Ünishing band to his picture. — 
iVa tym swiecie wszysfko aip 
konczy^ cvery iliing comes to an 
end in ihls world. \\'yraz Icn kon» 
rzy aif na samoyhskd^ tbia word 
ends wilh a >owel. Tnk chcg ^ i 
skomzyh sig (Aim.}i ao 1 will and 
no more ol iL 

KONCZYNY, N, pl. the furthcat 
end. — .vu;ia(a , the furtbcst end of 
thc world. 

KONÜEK , DEA , a. m. moutbfuU 
bit, scrap uf meaL 

kONDOLENCYA^vi^a./: (/am.), 
condolouco , condoling. Zlozyc /ro« 
mu — <| , to condolc witb one. A'o- 
piaar a — ^ , to write a lotter oi 
condolence. /ryliszem , (be iii)cr(y of ibe Uoinan \ VMUa>\ouT. 
Rcpulüic died under Tlber\u».\ lkOM>V3K'Vx\i^*-tÄ.V>»itTÄ\BKs^ 
Swiateiko, tQ A-pmi/o <loptii<lll»i t ^ ca^oiu 

( KON 

KONDUKTOR«A,«.m. Ughtning« 
conductor. 

KONDYCYA , Ti , «. f. (/am.).— 
WARUNEK. Podtqkimdycq^on 
or upoQ condiUon, jprovkled that 
Klaaniesz dfzkie Kondyq/e ^ you 
are iuiposiag Yery hard GODdlÜons ; 
2) SS STAN, condilion, circuin- 
sUnces, State, auatity. Czhwiek 
füysokiej^ nizkiej — yt, a man of 
quality, a man oi a humble coudl- 
tioii. kazdy pawinien iyc wedle 
»VDOJij — yf , every one ougbt to 
live according to bis Station. 

KONEW, RWi, s. f. » KONE- 
WKA, EI. pail , bücket , a watering 
poL W koneu) trqbic Oprov,)^ to 
drink llke a fisb. Leje jak z konuri^ 
it rabts as fast as it can pour, it 
rains very bard. 

KONFEDERACYA , Ti, «./l con- 
federation, confederacy. 

KONPEDERACYJN Y, ▲ , E , of a 
eonfederatioii. 

KONFEOERAT, a, «.tu. confe- 
derate. 

KONFEKT, ü, «. f. comfit. 

KONFERENCYA. Ti, $.f. Confe- 
rence- Przystqpic ao konferencyi^ 
to enter into Conference witb one. 
» ZNOSZEME SI^ , OBRADA. 

KONFESYONAL, u, <.m.con- 
fessional, confession-seat. 

KONFIDENCYA, ti, «.^faml- 
liarity. » POUFALO^. 

KONFISKACYA, Ti, 9. f. con- 
ilscatlon, forfeiture. 

KONFISKOW A<^ , euj« , i7. i mp. 
to condscate. SKONFISKOWAti. 

KONFITURY, a , pi. confiture , 
•weetmeats , jam. 

KONFRONTOWAÖ, v. a. imp. 
SKONFRONTOWAC^, to confront 
'—hoiadköw z oskarzonym^ to 
confront a witness wItb tbe accused 
person« — kopijq z oryginalem^ to 
coUate the copy with the original. 

KONFUNDOWAO, ddjq , r. imp. 
to confound, to sbame, U> perplex, 
to disconcert 

KONFÜZYA ,«««./: confosion, 
sbame, perplexlty. 

KONGRES, u, «.m. congress. 
Wiedenski^ Weronski — , tbe con- 
gress of VIenna , of Verona. 

KONIARZ, A, <. flu loTer of 
borses. 

KONICZYNA , NT, *. f. clover, 
tre(oil.»KONICZ, KONlCZEWIE. 

KONIEC , AcA , «. m. end , close. 
Koniec kija, stolu^ ogrodu^ tbe 
end of a stick , of a table , of a gar* 
den. Kohce palcöw^ tbe finger-ends. 
Zwiedzii suxial z konca u> koniec^ 
be bas traTeUed from one end of 
tbe worid to tbe otber. Koniec no- 
sa , tjdta, tbe tip of tbe ear, of the 
ear. Koiice skrzydel ptaka^ 
tbe pinions.»piöra, tbe nibofa 
Den. Koniec roku^ tbe year's end. 
ria szatyn koncu^ in an awkward 
Situation, pooriy, distressedly. JTo- 
fit'ec zycia szczfsliwie «pfdit/, 
tbe latter part of bis life proved 
^ppr Ä? hJm, Prjy kanai zycia 
^^vcfVM^naka svna , io hi» old '/ KOtl 

\%menc%y rt>6o(f, the «tealng 
crowns tbe dav, all to well that enck 
well. Na)aki koniee? to wbat pur^ 
poseP Tym koncem^ for tbis pur- 
pose, in that vjew. Jtiz koniee , all 
is ofer. Na koniec^ at last, at 
leugth. Koniec koiicöiß^ In 0ne,ln a 
Word. Poiozyc ezemu koniec^ to 
put an end to a tbbig. Nie masz 
temu konca^ tbere is no end of it 
Juki tego b^zie koniec? wbat 
comes of It in tbe end ? Trudno 
z nim przyjic do konca, be Is a sad 
man to deaf witbaL 

KONIECZNIE, adv. needs» In- 
dispensably. 

KONIECZNO^, I, s.r. need. 
Indispensable necesslty, imperious 
neccssity, cxigency. 

KON lECZN Y, A , E , needful , In- 
dbpensably requisite. 

KONIK , A , «. m. dim. of KOff , 
pony ; 2) grassbopper ; 3) sea-borse, 
bippocampus (/tsA.).--dm(mtany, 
bohby borse. 

KONINA , irr« 8. f. borseflesb. 

KONIOGON , A , «. m. (a plant), 
borse tail , shave grass. 

KONITRUD, v^s.m. (a plant), 
seammooy. 

KONIUCH, A,«. m. groom,ostler 
of the Stahle. 

KON J UG AC YA, Ti, f. f. (gram.), 
conjugatlon. 

KONJUGOWAä, 6UJ](,v. fmp. 
to conjugate. 

KOMUSZEK , BZKA, ». m. point, 
tip. 

KONICSZOST WO, WA , «. n. tbe 
Office of an equery. 

KONIUSZY, szvK), 8. m. equery, 
master of tbe borse. >■ NA, t, 8. f. 
bis wife. 

KONKLÜDOWAC, njh, v.n. 
to conclude, to Infcr, to draw a 
consequence, eee WNIOSKOWA(^, 
WNOSIC. 

KONKLUZYA , ti , 4. f. condu- 
sion, inference. Cöi z tego za 
konkluzya? whzi do you hifer frtm 
that ? 

KONKURENCYA , ti , «. f. com- 
Petition ; 2) wooing,suit, courtsbip. 
» WSPÖLUBIEGANIE Sl^, ISC 
O LEPSZi^ , O PIERWSZ4, Oppo- 
sition. Konkurencya zmusila go 
do znizenia cen , the competition, 
tbe Opposition compelled bhn to 
lower bb priccs. 

KONKURENT, A,8.m. conpeti- 
tor; 2) wooer, suitor. 

K0NKUR0WA(2 , aünf , o. n. to 
stand in competition, to vie or act 
in emulation with anotber ; 2) to 
woo, to court, ( — do kobi€ty). 

KONKURS, u, f. m. concurrence, 
Cooperation. Ogloeic — na katedri 
pravoa , to put up a cbair, a profes- 
sorship of law for competition. Po- 
dac stf do— 41, to present ooe's 
seif for tbe competition. 

KONKURY, öw, p/. (used only 
Inp/.), addresses, courting, woolng 
dam,). Stroi konkury do wd&uM, 
be to paying hto addresaes to a 
widow, be to courting a widow. 
KONNlCä, CT, «. f. cvmry^ KON 

hone trooM , hone. iValarete— ^ 
a Charge of cavalry. 

KONNO, adv. onborBeback.5ie 
dziec — na kijku, to sit or nir 
astraddle, or to ride on a stick. 

KONNY, A, E, rlding a horse.» 
zolnierz, hone soldier, trooper. 
— y poeqg , eqnestrian statue. — c 
poczta, horse-poste , the post« 
nouse. — apotycito, a skirmisl; 
of cavalry. 

KONOPIE, PI, pf.henp. 26tc 
f'oc, rwac^^, to pull tbe berop. 
Moczy6 — e, to soak, to steep hemp, 
(KONOPIE properly means the 
hemp-seed , in Opposition to PIEIV 
KA , tbe plant of it). Stra8zydk 
w konopiach , a scare crow. W ko 
nopiacn go poetawie, be is a perfec 
scare crow, a perfect fright. 

KONOPACZYG, v. o. to calk (s 
ship, adoor,etc). 

KONOPKA ,%!, 8.f. flax-finch , 
linnet (a bird). 

KONOPNIGA , CT, 8. f. (a plant) 
bemp^grimony. =» SADZlEC. 

KONOPNIANYorKONOPNY,A 
B, of hemp, made of hemp. — iody 
ga, bemp-«talk. — e plötno, hemp 
cloth. — olej, bemp-oil. 

KONOWAL , A, 8. m. borseleecb^ 
farrler, veterinary surgeon. 

KONOWALSKI, a, b, veterinary. 

KONOWALSTWO, WA, 8.n.9r\ 
of farriery. 

KONSEKWENCYA, ti ,8.f.C0O' 
sequence [fam.).Jakaz z tego kon 
eekwencya? wbat conclusion, whai 
consequence do you draw from thaU 
Koneekwenrye tego mogq by6 nie 
bespieczne, the consequence ol 
that may be dangerous. Dzialai 
z koneekwencyq, to act consi» 
tently, to foresee tbe consequence] 
of a measure. Dziala bez ---yt , b( 
acts rashiy, thougtlilessly. 

KONSERWACYA, Ti, 8.f.cott 
Serratien, preserration. 

KONSER WATOR , A , <. m. co» 
servator, preacrver. 

KONSERWOWAÖ, wui«, i^.fmp. 
to consenre , to preserve. 

KONSKI , A, B, of a borse. Kon- 
ekie goepodaretwo {etadä), a stud, 
a place wbere borses are kept foi 
breeding and the management of it 
Ktmiec --i (KONIARZ, ROSTRU- 
CHARZ), a man wbo deato to 
borses. 

KONSOLACYA, ti , «. /l conso 
lation, comfort; 2) llttle childrei' 
{fam.). Trzy lata jak ozemony c 
mzmakoneolacyq, it is scarcel) 
tbreeyears since be married, anc 
he Is uther of a famlly. A konsola- 
cya to iakiHn zdrotdu? I hopc 
your children are in good health? 

KONSPIRACYA, ti, «./. conspi 
racy, plot 

KONSPIROWAO, auJi;, v. n. to 
conspire , to plot 

KONSTELACYA, TI, e.f.tov- 
stellation. 

KONSTYTÜCYA, Ti, «.f.c«- 
stitution, form of governmÄit, 
Charter^ fundamental law; 2) c^stl- 
VluUga^ U»v«t QT ^:ii^\ ^\VA^^ fyi, nr oplnlon» ; 

nd upoD Itae complnioD ol 
. Fjg : Konttytuq/a poit- 
«iKuxAicinego uivmaga 
, the eoiuUtuüoa o( * mo- 
lngdom requlm thit, de 
TYTUCYJNY, *,i, coa- 

(.m. eomtd. IVo- JLABNV, A,t. 

JLAT, o, «.m. = KO«- 
H' O.caniulate, consu \ship. 
JHPCYA,fi,t.Aeoi»uni- 
W Londunie wielka kan- 
piwa, uerc U » tui coo- 
>D of beer In London. 
JMPCVA, Tl. t.f. con- 
, phttablc. Ifiec ktmntmp- 
be ptalbDiul, to be Ina ,embtrt ue threa towai ttMwned 
tr Hieb niTCtlntts. 

KONTRAKTOWA(;.T0H,r.ifflp. 
a conlracl for a ttalng, U> make ■ 
«rgala. 

KÜ?iTROLA , Ll.f.r. (■ reglater 
ook), canirol, account, Biöro 
:antrDJt, comptroUer't onice. tVet^- 
in^e ut Jtoniroif, to cooirol (a 
leed , a «ril). Wykreilony :oilat 
•■ koniroti tcojskouxj, he nu been 
Iruck oIT Ihe anny roll. 

KONTBOLER, A, (. tn. eontrol- 
er, comptrollrr, niperintcndcnL 

KONTROLOWAÖ, Luiq.D. imp. 
D coniral , (o verifr ; 1] (ig. 10 carp 
i(, 10 censure, tacrlUdse upon, lo 

KONTUHACYA, ti,>. f. (In law), 
xintiunacT; 3) quaranUne. Odliye 
toatumacyq, to pcrTonn quarau- *» VI 

obnuy (oby «KmtijifttbF) ujfglo- 
rf(ify) , to bcunok« plelona. t» 
tireutka mokre okopcq ätbi», thli 
— MMl Is grrrn, It will smoke jou. 
KOPCIDYH, *, (. m. a bad eook; 
, a man foad of MDoklng, eternal 

KOPCiUSZEK, sni, t.m.cln- 
der-wencb. dimin. a^kOPCIUCIF. 
a KuDlon wench or boy, one wbu 
don tlie dnidgerj of Ibc hDUM , a 
young DT Utile iloveo, • yaung or 
Ultle slut. 

KOPEC , KU , i.m. (oot , coom. 

KOPERCZAKI , küw, pl. (/oni.), 
iddress» pald lo ■ woman. Koptr- 
■zaki stroic, to tose one's seir In 
CDmpllments, to present one's rc^ 
pfcls 100 warmlj. 

KOPEHSZTYCH, D, t, ffl. eepptr- 
print , cnpper-platc , itamp. 

KOPERTA, TV, I. f. envelapc ; 1) rUAnZ,*,(.ir 
oetor, pbyildan. 
)rSTORZ,«,(.m.consi<i> 

eACHTY, Töw, p(. (fam.), 
itderslindlng, underhand 

eollusion. Majif z soliij 
hta, tbere Is an uiider- 
b«tween tbem. (The mean- 
is Word Is famlUar In all 
Hons). 
EACHTOWaC (z kirn), U 

undersiandlng logcthcr, 
nto each otber's bands, tD 
ly logcibrr, lo collude, lo 
iner (/am.). 

ENT, A.E.conlenl.utls- 
L^HAD.ZADOWOLMO- 
r^in konUnl z cUbit , I an 
or picaud wiUi yaui 
I Uke jou. Niaietlem — 
, I an diSMIiifled or dis- 
witb, Idlsllke bim. Slra- 

wiebie konlenl, be has 9 
icelt of himself , be Is plea- 

hls dear seif. Konlenl it 
Bog itworsyl, bcis bapp] 
n as he la, be I* pleatec 

present candlllon. 

EKTOWaC, ttJB ,v.imp 
Dt 1 to satlify, lo gratlfy.~ 
be coatent or salisSed,»! 
ZiC, ZADOWOLNlC 
TO.inätcl.scoit, reckonlng 

(/am.). Waiqie eo w 
onlo. to uke a tblng upoi 
IL Biorf tonamO]e—t ■eaffnu or komu, to conin 
iclly ttae wnUment af a pei 
offioM or lUod agaüut 

TBAET. D, i.m.cantnct 
t, agreemenL ^KONTRA 
m,pl. a peilodleal meelln: 
■Mflonls In Order to tf anue 
hhIdoh wtUi Ibe lannen, 
, 4ie,i üisw, Dabao aaA , MUtlHl- KONTDZYA , ri , «. i. KONWALIA, r, i-Alllyortbe 
ralley. ^ LIL1JKA , LANKA. 

KONWENCYA or KONWENT, 
H, «. m. conient, monattery. = 
UHOWA. 

KONWIKT. n, «.m. boarding 
(cbool kepl by cccleslasUcs. 

KONWISARKA , ii , (. /. a pew- 
lercr'9 wlfe. 

K.ONWISARSTWO, w«, *. n. 
pewtpry. 

KOISWISARZ, i,(.m.pewterer. 

KONWÖJ, u, *. tn. conroy, 

KONWOIOWAti, nri^.clFn]]. 

KOKWÜLSYA, Ti, «.^.convul- 
slon ; au 

KOPA, M, i.f. IhreMTOreia) 
pije of com or bay. Kopajablek, 
iajek^alc, Mityappirs.sixtyeggs. 
fkopa grosiy (pnisbicA), sixly 
RTones or dramg (kind nf tnoney). 
Uy exten»: elghl 
Jiopa iia\a, a cock, or a rick ot 
bay. V kojo kopa leiy dniga 
niego bieiy {pro«,),fortune fnllows 
Ihe rieh and powcrtul inen of (be 
earth, 

KOPAC, Ptf.v.imp. lodlg.ta 
boUo«, to eiearate , to scoop ouL 
Kopa£ röu), itudnitf, to dig a lUteh, lo break a lance , lo wrestle a raÜ, Jetlto oryginai bez fcopii Ifam.), 
one tliat nas not hU Tellow, an on- 
ginal. 

KOPIEC, PCA, f.ni.Iaiidinirk: 
3) blllock caat up by a badger or m 

fOT. 

kOPUKAorKOPIEiKA,!,!./: 
a copper coln used In Russla, tbe 
bundrplh part oPa raublc. 

KOPf JKIK , A , .1. m. spear-Dun. 

KOPIJOWAC, iui%,u.imp.U> Kffl^Y, A , E , yiFidIng rieh har^ 
Test; 1) abuDdanl,rrulitkil. rcrtltc; 
3j [ofaroad), Impauablc on ae- 
count of anow, GIIgiI wllh snow. 

KOPR.n,(.ni.fennel. 4 

KOPL'LA, T, ». f. cupola, dorne. 

KOPYCIABZ, 1, f.m.lul-ina- 
ker. 

KOPYCIASTY, A, E.hjmbhed 
wllba hoof, solipede. 

KOPYSC. I , I. /■.^KOPYSTKA, 
tnaltlc , spatula; 3) brusb of 

■'s hrlktlitt't^ {".nnl \ nntvn/tnn. swine 9 brlstlei;3) (:oo'.),polyodon. 

KOPYTKOWE, IGO, *.n. toll 
pald on tbe road for hones and 
catlle. ' 

KOPYTO, TA,*.tt. hoof; 3) sboe- 
makir'f lasu KotitkU koputa, t 
borae'i hoofs, scontna. Z KOPYTA, 
adv. Mtddenly, at nne leap, «Itll 
füll apeed. Skoczyc z kopula, to go 
füll q)eed. To aif nie da zroSii 
takzkopyla, tbat la no foundrr 
work, tbat la not a Iblng to be don» 
off band, to be done in a trlM^ 
Wiiyttko robi nit ;>dna kopyto; 
be coplei blmielC, Iw kssnnwi- 
th\ni \»i\ Öl* *4 TQM&t«. W«v TWV 
jedno kopijlo , ttw». w» ''^^ link « well. Kopta grob dia lie- 
oie, he to dlgglng bta own graw. 
Fig ■ Kopmfc nog^, to kick. Kopai 
doUd päd Kim, to lay a trap, lo lay 
lOarei, to lay an ambush for one. 

KOPACZ,A,«.m.digger. 

KOPALNIA, ua./'.mlne.quarry. 
Kopatnia iTtbra, xlota, a dlver 
or gold Dlne. — tofgia xiemntgo, 
a cöal jAt, — tnannuru,a marble 

KOPALNICTWO, A, <.«. Ihe 
dacirlne of nilnerali ind mlne*. « 
GORNlCTWa 

KOPALNY, A, R, ras^l. 

i;OPAWB.iA,«.l».dlggln«. ... -„- 

KOPaC, fc? , 17. tmp. to WaAen \ seem to Vwe \wrtv fjsWw «^» . 
*iai toot; 3) to smoke. Koi)cicVmo«\4. rr:;n-QUii; n"«^« ■^r^'' 98 ft4Mt ft^to, I wUl iBoiiId her to ny wayt. 
zeuxze^ palrs kopylQytwtjy one 
to bis trade; Ict every one be 
busy with nothing but what coii- 
eerns bis arL or let him not meddle 
With the buslnes^ of otbers. 

KORA , BT, s, f. bark of a tree. 

KORAL.u, s.nu KOR^UK, ▲, 
tfAn. coral. 

KORALOWY, A>t, coralUne. 

KORBA^iT« 8, f. crooked bandle, 

K(5rCI6 . a, V. n. hnp, to have a 
Bind or longing, to haveafit, to 
nake uncasy, to disquiet, to a- 
Itrni. {familiär in all meanitigs). 
Kord go ze nie nie oberwal^ he 
irants a drubbing , he seeks bis un- 
dolng. JTorci go ich pomyslnosc^ 
he. cannot look upon their success 
irlthoüt a feelln^ of vexation. Kord 

Si ze dziede spt, be U Ycxed at 
e Üght of that sleeping child. 
Kord go coi, bc is uneasy, he is 
lormenlcd by the deviL 

KORCO W Y, A , E , of a bushcL 

KORD, A , «. m. sabre. KORDE- 
LAS, a, cutlau, banger. 

KORDASZ , A , s. m. a noisy fei- 
low, brawler, bully. 

KORDON, u, a.m. houndary- 
line , frontier ; 2) striog, tord. Kor- 
don zdroivm , sanitary line ; a line 
of troops placed in such a way as 
to cut o(T all communicaUon with a 
town, or country infected by the 
slaffue etc» 

KORDUPEL, PLA, «. m. shrimp, 
dwarf , pigmy. 

KORDYAL, VyS.m. cordiaL 

KORDYALNY, a, i, cordial, 
lavigorating ; 2) sintere, hearty. 

KORDYGARDA, DT, $.f. guard- 
house. 

KOREK,tKA,«.ni. KORECZGiT, 
tXKA , dtm. cork ; 2) hccl of a shoe. 
Korek z ücory, cork.— drewniany^ 
pLu%.—$zklanny {zalyczka)^ glass 
itopner. 

KOREKTA, TT, <. /: (among 
Printers), proof,re>ise, proof-sheet. 
Poprawiac^ czytac korekte^ to 
torect, to read u proof , proois, to 
read for the press. Pierwsza — a, 
Ihefirst proof. Untga—^ the revise. 
Trzeda — , the second revise. At* 
Mgadzam «ff na drukowante az 

f} Irzedij lub czwartej AorHriV, 
Insist upon revlslng three or four 
flmes betöre they work off. 

KORESPONDENCYA , Tl , t. A 
torrespondence. 

KORESPONDENT, A , «. «. cor- 
tespondent 

K0RESP0ND0WA6, ddj«, i\ n. 
lo correspond , to hold or cari7 on 
torrespondence. 

KORKOWY, A, 1, of cork. — 
drceioo, cork-tree. Nosic korkowe 
podeszwy^ to wear cork soles. 

KORNEGIARKA , ii ^s. f. head- 
4mi maker, mllliner. 

KORNET, A , a. m. KORNECIK, 
A , dim. colf , hood (of women) ^ 2) 
körnet, comet, french hom. 

KORNY, A,i,humble, tubmis- 
POKOBJiY. KORONA« HT, $.f. crowtii S) 
Poland, in distinclion from tbe 
Grand Ducby of Lithuanla;d) — 
cesarska (a plant) ^ fritUlary ; k) — 
szachownica {a plant)^ cbeckered 
daffodil, common fritillary. Korona 
ksiqzfca , hrabiow9ka , f (c, i du- 
ke*s, eari*s, etc. Coronet Korona 
(lysinka) ksifzowska^ a priest'a 
shavcn crown. Sifgac po — f or 
dobijac sif — y, to aapire to the 
crown. Zrzec sif — i/, to renounCe 
the crown. StractC'^^ to loae one*s 
crown. Ili4zpanska^ angielska^y 
the crown or kingdora of Spain , 
England. Fig : Nie spadnie d ko^ 
rona z gkncy ze to zrobisz (prr.), 
you don t forfeit your nobility or I do 
not think you derogate froih tbe 
dignity of your rank by doing so. 
To uajdrozszy klejnot wjego /eo- 
ronie^ that man, that town or 
country is the finest Jewel in bis 
crown. Pölnocna i potodniowa»^^ 
{astr.) the northcrn, the southem 
crown. — mfczenska^ the crown 
of martyrdom, {see WIENIEC). 

KORONACYA, Ti, 9. f. Corona- 
tion. 

KORONKA , KI , t. f. Coronet; 2) 
chaplet , rosary, string of beads ; 3) 
lace. — brabancka^ Brüssels lacc. 

KORONNY, A, I, of a crown. 
Wojska koronne^ PoUsh «rmy 
(HisL of Poland).— e sto(o,gold of 
a low Standard. Koronny ziodzifj^ 
arcbthief , a great rohl)er^^-o&ziM(, 
an arrant knave. 

K0R0N0Wa£ « voi% , «. tmp. to 
crown. 

KOROWAJ, ü, «. m. weddlng 
cake , a kind of dellcate bread the 
bridc is presented with , according 
to an okl custom in totte aU?o- 
nian countrics. = KOLACZ. 

KOROWATY, A, E, ressembUng 
the bark of a tree. 

KOROWODY, Döw, p/. ceremo- 
nies, formalities, much ado. Robi6 
wiele ^uepotrzchnych korowo* 
dow^ to make much ado about no- 
thing. Po wielu korowodach, aftcr 
much ado. Bez tych koroivodöw^ 
wiihout such a rout about nothing. 

KORPORAGYA« vi, «./; Corpo- 
ration. 

KORPUS, D, f. m. Corps, (used 
chiofly in a military acception). 
Korpus pieckoty^ jdzdy^ a body 
of foot, of cavalry. — rezertvo' 
wy^ a body or corps of reserve. 
Lulfiony to caiym korpusie^ he \s 
belo\Td in Ins corps or rcgimenL 

KORPLSNY or KORPÜSOWY, 
A, E, belonging to a body (army). 

KORSARSKI , A, E , of a pirate, 
piralical. — okret^ priTateer. 

KORSARSTwO,WA,a.fi. piracy. 

KORSARZ, A, t.m. coraair, pi- 
rate , huccanier. 

KORTYNA , mr, t./: euitdnt 2) 
(in fortif.), curün. 

KORYTARZ, a, «.m. corrldor, 
allcy. 

KORYTO, TA, s. fi. KORYTKO, 
KA, dim. trough, channeU — rxe- 
ln,bedofariTer» Kory(o(io/i(tö-l EOR 

f^ kofmiq iwinie i pojti 6^fo), 
tnnigh. — fnti/ar«lrte {necka do 
toopna), plasterer*5 trough, tray 
or hod. — miyn$kie {ktöräm pbj~ 
nit tooda do obraainia Jtoia), 
trough , Channel. 

KORZEG, acA, t.m hmhel. Ko- 
rzee krakowski^ a bnshel contain- 
ing 501,1160 fkmchlitres. Korzec 
UHurszawski^ 129,000 french lit. 
Fig: Korcami pieniqdze mierzyc, 
lo have money by the shovolnil. 
IV korat makH tokiego szukac 
iprov.)^ he has not his match or bis 
fellow. Chlopa to korzec nie mie- 
rzq , one must not judge of a maii's 
merit by his stature. 

KORZEN, lA, a. m. root. p^ KO- 
RZEME, spiee. Korzeh ulöwko- 
toy, bulbous root, bulb. Korzenie 
niektörych drzno rozchodzq sif 
daleko pod ziemtq^ the roots of 
certain trces spread under ground. 
Korzeh Sf 6a zeptnty^ the tooth Is 
decayed at the root. Fig ; Wady or 
cnoty puidly glfbofm korzenie 
{wkorzenily $i^ wjego aerre, vice 
or virtue is deeply rooted in his 
heart: 2) prick. {ohsc.) 

KORZENIASTY « KORZENI- 
STY, A , £ , rpoty, füll of routs. 

KORZEMÖ, Mi$, v.imp. to sea* 
son with spiee. — atf , to take ror>t. 
to strike root, see WKORZEMC 
SIIS, ZAKORZEMC SI^. Fi(f:Me 
dazwalajmy ziemu korzenie «ff, 
evll must not be suffcred to grow 
Invetcrate. Trudno pozhyc sif 
mniemania raz wkorzenionego ^ 
when an opinion is rooted , it is dif< 
ficult to get rid of it. 

KORZEMÖWKA, ei, «. /: (a 

£lant)^ bUrd's nest; 2) spiced 
randy. 

KORZENNICZKA , Kl,«./, gro- 
cer's wife ; 2) $picc-box. 

KORZENMK , a , «. m. grocer. 

KORZEN NY, A, e, spicy, aroma- 
tlc. Zapach korzenny, aromatlc 
odour. Skiep korzenny^ grocor^s 
Shop. Handel korzenny^ grocory. 

KORZONEK, ifKA, 8. m. dim. 
Illtlc roou 

KORZYC,»^, v.tmp. to humble, 
to humiliate, to cast down, to bring 
down or low,to$ubdue.rKARZAC, 
L'KORZYC".. =^ ÜPOKORZYC. Bog 
hartiych korzy^ God humbles iha 
proud. Korzyc si^ serrem i myitq 
przed boqiem i ludzmi^ to humble 
one's seif before God and men. 

KORZY^(^ «!««•/, proflt , bene- 
Ht, advantage, emolument A't> 
masz w tym ani czeid ani fco- 
rayan , there Is ncither honour nor 
proflt in such a knisiness. Nie od* 
nios^ ztqd zadnej--^^ I get no- 
thing by it ; I am not the better for 
it. Ciqgnii z tego korzysc^ make 
the best of it ; proGt by It Odniosi 
idelkq korzysc z czytania^ nau- 
A't , he has derlvcd great proflt from 
his reading , study. 

KORZ YSTA(^ , TA« , in n. to pr»w 
fit , to take advantage, to avail one*s 
seif. — ze zr^znosd^to avall one's 
seif of all opptrtunltyf to make the KOS 

of, to Imprere the opportunity. 
lursysta^ s piBHtfdzy «rrmrA, to 
Aerive protli froni one's monfy, 
10 pat or let it out to use. Me ko- 
rzygta t püni^zy »UK>ich^ h{s 
■K>ney brings him noihing. — z rfo- 
if«7 rady^ z przykUid» , tn profit 
ky, to beiieflt, to bn benefltted by, 
to be the better lor good advico , 
«uniple. — z atdzych bi^döw^ to 
pro6c by Cho faulis oi otliprs. Ko- 
nyttai s przestrogi^ make the 
bot of Uie warning. Nikt nie ko- 
Tzyüaj ZB ile nabytycJibogactu\ 
C gotlea goods never prosper. Pod 
ikiem suoego opiekana wieh sko* 
r:ystai , be has made great pro- 
ITfM, great proficlency with bis 
uor. Bardzo ikorzy$tal w rfo- 
kitn iowarsysifcie^ he has im- 
poted a great deal by intercourse 
«l(b good Bociety. To äzierko ict- 
iocznie Icorsysta, the rhild is 
«Mbly ttartving, $ee ZAROBIC, 

ÜORZYSTNY, T, I, proflUblt, 
litantsgeous. 

kORZYSTOLDBNY, a, i , inte- 
181^, eovotous, sellish. 

&ORZY8TY, A , K, cotered witb 
idäck bark. 

&06 ^ \^ $,m, black bird. 

KOSA, tT, f. f. scytbe ; 3) tresses 
tf bair. Czaz i imierc mnlujq 
t kozi^ tlme and death are painted 
wiib a acyttae. Trafila kosa na 
hmien (pror.)i tit for Ut; «et 
ilkief lo catcb a thief ; they are well 
■itcbed or well meL 

KOSACIEC, tCA, 8,m.{a planQ, 
kii or flownrHle<4Bce. 

KOSARZ, A, f. m. mower. 

I^Of)B A , BT, s. f, mowliig time. 

KOi^ , I % s.f. bone ; 2) die. — 
lioniowa^ ivory. Kauka o ko- 
tiick^ osteologj. — fii>5(/or/i/, a 
looe of cont«;iitioD. Tylko go Kköra 
c koiei , be Is noihing but skiii and 
koes or hm is raw-bonrd. — nbic- 
rac, to pirk a bone. Grar w kosri^ 
to play at dice. Z koiciami por.zn- 
ry czloiriek , he is lioncst to the 
very baek-bonc lizucic kose po- 
mifdzy {protf.)^ to give one a 
tone to polish ; to throw, to give 
me a bone to pick (fam,), Stare 
koici {famJ)y an old man. Sianie 
to lomii kofciq w gardle (/nm.), 
)0Q will smart for it some duy or 
otber; you will nie iL KOSCI , ;>/. 
booes , bones of dead bodies. Kose 
rzmc^ma f tbe dicc are thrownl 

KOäciANY, A, B, made of bone. 
— äziadek , a man grown old be- 
lli« tols age , a man woni out with 
bbour or debaueh. 

KCXiCIEC^« ciEJi;, v.n. to turn 
iolo bone ; to grow sÜff or benum- 
bed, see KOSTNIEC^. 

KCK^CIELISY, A, B, of achurcfa, 
•BeIeB>a!«tiraL 

kO^lOL, A, s.m, KOSCIO- 

mc , BSA ., dim. church. — kato- 

I KeU, tbe cattaofic church.— ii;af/io* 

I dM\ Bodiodnt , grecki^ the church 

\ tftbeiBBt, tbe west;greek church. « K03 99 

KOSZ,A« «.fikbaskat — cAIe- 

bowy^ bread-baskeL — nnuztowy^ 
scutüc of a roast. — szancowy^ 
gabion. — mlytUki^ bopper. Osa* 
äzic kogo na koszu^ lo leavc one 
in tbc lurch. Osiasc na koszu , to 
be left in tlie lurch. Osadzii parmf 
iia koszu^ lie Irft the damsciafrer 
having askcd her in marriage , hc 
abandonrd hör whon all was ready 
for wedding; 2) Architect. impost, 
mouldinK; 3) Kosz latnrski^ ko- 
zackig (froni porsian Kootch) ^n 
encanipmrnt of Tartars, tbe Za- 
poroguc Kossacks' camp. Wojtko 
KOBzem polozyc^ to encamp an 
anny. 

KOSZ ALKA, KI, «. ATrail , basket 
made of rushes. Ptesc koszaikt 
opalki^ to taik at random, to taik 
nonsense 

KOSZARY, R, p/. barracks; 2] 
a park ftMiccd with a hedge for 
catllc. Koszury pirchotu, soiditrs' 
barracks. — konnicy^ hone bar- 
racks. U>aT/.fq/ zolnierze pomie- 
itzvzeni byli w — acA, all the 
soldirrs wcre lodged in tbc bar- 
racks. 

K05ZEME , lA , «. n. mowing. 

KOSZI-J^, u, iudfcL viands pure 
and prrniitted by Moses. 

KOSZERNF. KGO, «. m. a kind of 
toll paid by the PoUsh Jcws. 

KOSZLAWlEti, $ee KO^LA- 
VVIEf^ 

KOSZOWY, A, R, of a basket; 
S) =^ EGO , 8. r/1. Chief of the Zapo- 
roRue Kossacks , scfi ATA MAN. 

KOSZT, u, «. m. expcnse.outlay, 
chargi^s. Iliitcir goici ntdzymko^ 
sztem^ to divort a Company at tbe 
expensc of somc body. Wielki^ 
ogromny koszt^ extravagant ex- 
p«»nse,.sf<f \VYD\TKI. Powifkszyc 
koszta^ to increasr the oxpensc, to 
swcll the account ol cxpenses. Ko- 
sztu wynoszq. tyle a tyle^ the 
outlay, nioney disbursed amounts 
to so inucii. Zaliczuc ro w koszt, 
to entor a suni as disbursod. Konzta 
tci^ksze niz dochöd^ ihcexpendl- 
ture oxcoods the receipt. Nie ogiq- 
dtt si^ na koszta^ he does notcarc 
wliat ho spf^nds. 

KOSZTOWAÖ, TTJ^, i\»l. to 
cost; 2) r. (f. to taste. Kosztoivaio 
go to irtvle dowripn i rnk/i/ci/t , rt 
wszyslko bczkorzyntnie^ Uv lias 
bci'n at grral cxponso of or he lias 
rxpendi'd a f^rcal deal of wit aod 
learning, and all lo no purpose. 
Itokmu kttsztiije tyle a tyle ^ be 
sprnds so much a ycar. Nie pra- 
witjmy sif , proresa bardzo ko- 
sztujq^ do not let us go to law« 
lawsuits are too ehargcable. BttdO' 
wln drngo — j(\ building is very i 
cxpensivc, or runs away with a deal 
of mnney, Slaiva drofjo — j>, glory 
is a dcar purcliase. Cnota nie po- 
vnnna bynajmniej nas koszto- 
war , virtno is not a thing which 
should \)c troublosome tn us. tzy 
nie fji(' /c<)s;(\i^r\ \f\ \\\\kVce ^ ^XA& 
KOSYNIER , A /^. m. a revolu- \ ariUA ww\\;in ä\^än^ Ywxs v^w% «. 
fkwari'soidjeranned with a scytbe^ icomtn;ii\<\. K«t.'Hi\r^;<\ n\e \iow\^ KOS 

churcta militant, and the church 
triumpbant. Slubowdc to ohliczu 
—a , to be married In the face of 
the church. Fig: Pokazac dudka 
na kosciele iprov.)^ io take hoed 
or care in order not to l>e dccieved, 
to be very cautious. A'at/csf go 
gwizdac po kosciele , I will niakc 
him rattle for some time; I will 
school him or give him bis cue. 
Kosciol odarlszy dzxvonnic^ p(t' 
bija {prov,)t he robs the mastcr 
and gives to the scrvant A7o hh 
sciohici sbizy^ z kosciola zyje 
(pror.), every one must live by bis 
Business. 

KOSCIÖTRUP, A, 9. m.skeleton. 

KO^aSTY. >,E,bony. 

KOSlä , sz^ , V, imp. to mow. 

KOSLAWJEO, wirj^.r.n.SKO- 
I^LAWIEC, to grow bandy-logged. 
W'ykoslaicHes {skrzywileä) trzc- 
triki ttroje^ your shoes are out of 
shape. Kosztaunc nogi^ Iowaddle 
tosidle. Togiotoako8lawa{fam,)^ 
hc is rross-Krained. 

KOi^LAWY , A , B , bandy4egged. 
splay-iooted. 

KOSM ACIC , CP, , 1?. tmp. to makc 
shagRy. ^ KOSMAGIEä, ciej«, v. 
n. tf> grow shaggy. 

KOSMACIZISA, NT, i.f. balri- 
ncss. 

KOSMATY, A , B, bairy, shaggy, 
villons. Witac kogo kosmatq r^kq 
(pror.), to congratulate one upon 
bis marriage. 

KOSM \ K , A , s.m. shag ; flock 
of wool ; tuft of bair. 

KOSMCA, CY,5./^ chamcl-houso. 

KOSOWICA, cv, $.f. mowing 
season. 

KOSTKA, Bi, 9, f. -= KOSTE- 
CZKA, small bone, ossicie; 2) 
Ao5{^'a,ancle; 3) Mariwa kostka^ 
spleni, wen. As po kostki, up 
(down) to the ankle. n kostki^ chcc- 
kored. Grac w kostki or to kosii^ 
to play at dice. Rzucac^ miotae 
kostk^ CO y to cast lots , to take 
one's Chance, to run the risk, 
hazard. Dobrze kostka padla^ that 
has brought me good hick. 
. KOSTMECorKOSNiEÖorKO- 
SCIEÖ, V. n. tmp. to ossify. Dia 
roziiiaitych przyczyn czlonkicia- 
ia kostmcjq , srveral causcs have a 
londency to ossify certain parts ol 
thr tiody. Serce mu 8ko8tniato^ his 
li(;art had l>ecomc ObSified. Vig : 
Skostniai od zimna^ z przestra^ 
r/iu, efr., a chill spread over his 
whole frame or he l>t!came cold and 
pale from excessive cold, fear, etc. 

KOSTRZEW A , WT, s. f. fcscuc- 
grass {bot.), 

KOSTUR, A , «. m. dub, cudgcl ; 
pilgrim's staff. 

kOSTUS , u, 9. m. fem, KOSTU- 
8IA, dim, of KONSTAMY, Con- 
sUntinus, CONSTANCE. 

KOSY,A, K, having the form of a 
scythe; 2) that is slanting , sloping, 
askew. Kose oczy^ s(|uint cycs. Ko- 
90oki or ko80ok^ squint eyed. 100 KOT KOZ VHila tego «ow, the cook-nald has KOTLETY, töw, pl cuUetf . not tasted that sauce. Chcesz skosZ' 
towac naszeqo wina? will you 
taste our wiM'fSkosztuj tej tabaki, 
try or smel! this anuff. Skosztowal 
goryczy zgcia tvojennego^ he has 
Bad a trial of the anny, he is heartily 
8lck of iL 

ICOSZTOWNOÖC, i,«./:cosÜI- 
ness , expensiveness. 

KOSZTOWNY, A , E , cosüy, ex- 
pensive. 

KOSZULA, Li,S.f. KOSZULKA, 
■I, dim, Shirt, shift Koszula mf- 
ska , a Shirt — kobieca , a shift , a 
•mock. Plöcienna^ baweiniana — , 
alinen,cotton sh\rt Biala^brudna^ 
nocna — , a clean, a dirty, a night 
Shirt or shift Zmt«nta(f—f, to shift 
one's seif. BycwjednH — i, to be 
undressed or in one's shirt Nie ma 
na grzbiecie — 1\ he has not as hirt 
to his back. Blizsza — a ciaia nize- 
U kaßan (prov,), close is my shirt, 
bat closer is my skin. Ziuptc kogo 
do koszuli^ to min, to undo one, 
to l>e the min of him , to beggar 
bim. Zgrac sifdo — t, to lose at 
play one's last farthing. Chocby mi 

frzyszlo ostatniq koszu!^ stracic^ 
would rather min m^f than 
glve up that business. 

KOSZYCZEK = KOSZYK , a, 8. 
nu dim. little basket ^z kwiaUP- 
mi , a flower-basket 

KOSZYKARZ, k, s.m. basket- 
maker. 

KOSZYSKO, KA , «. n. (a plant), 
venrain. 

KOT, A, 8. m. KOTEK, tka, dim. 
fem. KOTECZKA, i, cat, puss. 
L^U)^ tygrye i lampart eq koty^ 
the lion, the tigcr and the leopard 
are animals of the cat kind. Koty 
z kim drzec, to be at daggers 
drawn witta one. tyciak piee z ko- 
tem^ to live a cat and dog life. A'ota 
to ux>rku targowac (prot».), to 
buy a pig in a poke. W nocy 
wzeyetkie koty hure, when can- 
dles are out, all cats are grey. 
Kot na oguisku or na htchni 
(proi\), thore is no sign of dinncr 
In that liousc ; there was not even a 
cat , I saw not a living crcature. 
Cdzie nie masz kota myszy her- 
cujq, whenever the cat is absent 
the mice make merry. Odsadzil 
ao jak kota od mlSka , he vcaned 
bim froni a pleasure or from a galn. 
Biega jak kot zagorzaiy or pod- 
Mmalony^ hc mns as If he liad a hot 
coal in his brcechcs , as if he had 
bumt histail. Miarq kocie !doni 
■pend too much ! Pasc kota^ to re- 
celTe a basiinado. Ciqgnqc kota, to 
be a laughins stock to others. Kot, 
bare (Atint). 

KOTAR A , IT, 8. f. bed-curUin. 

KOTKA, EI,«./. KOTECZKA, 
~" , dim. she cat 'f^r's trade. KOTLINA , irr, f. f. form or seat 
of a bare, lajao to kottinie, a bare 
sittin g in her lorm (/uint). 

KOTNY, A, E, (saidof cats, bares 
and sheep), big with young. 

KOTUCH, A, f. m. hen-roost, 
hen-house. 

KOTWICA, CT, 8.f, anchor. « 
KOTWA, KOTEW. BzMt kotwicf 1 
letgo the anchor 1 

KOWACÜ => KUä, KUJi;, v.imp. 
to forge , to hammer. — konie, to 
sboe horses. 

KOWADLO, LA, 9. n. (bUck 
smith's. white-smith's, goidsmlth's) 
anvil , stithy. Byc mifdzy mlotem 
akowadlemiprov.), to be betwcen 
the hammer and anvil , to bc in a 
sad dilcmma , to be pressed on all 
sides with difflculties. Wolej byö 
mlotem niz kowadlem^ it is bettcr 
to be the hammer than the anvil , 
it is better to hurt than be hurt 
Kowadelko (taucAu), incus, anvil 
{anat.). 

KOWAL, A, «.m. blacksmith. 
Kowal ukradly skuarza powie^ 
szono (prov.), innocent was puni> 
sbed instead of guilty. Byc — evi 
swojej fortuny, to be the artificcr 
of bis own fortune ; 2) a kind of fish 
{zooL). 

K0WAL4TK0,A,«.m. a little 
child of a blacksmith. 

KOWALKA,!!,«.^. blacksmith's 
wife. = KOWAUCHA, KOWA- 
LOWA. 

KOWALSTWO, WA, «.n.a black- 
smith 's trade. 

KOZA , ZT, 8. f. she-goat — dzi- 
Ära, chamois wild goat Na pochyle 
drzeux) wszystkie kozy 8kaczq 
(pror.), if a man once falls, every 
one will trcad upon him ; 2) prison, 
confincment yysadztc kogo do,ko- 
zy, to put one in prison. Stedzi 
fo kozte^ he is under arrest Moze 
wyjsc z kozy, he is at libcrty to go 
out; the Order for arrest is recalled. 
Pol psa p6l kozy (adv.), hc is 
neither fish, flcsh, nor fowl; he is 
bctwccn hawk and buzzard. Nie 
wie gdzie kozy gnano, hc knows 
nolhing about that business. Przyj- 
dzie koza do tooza {prt\), I will 
gct you one day into my clutchcs. 
KOZACKI , A , E , of a Cossack. 
KOZACTWO, A, s.yi. the cos- 
sacks* life, rapine, robbery. 

KOZAK, A,«.m. Cossack; 2Xa 
sort of dance. 

KOZERA » KOZYRA, iT,«.r. 
tmmp (at cards) ; the tmmp-card. 
Co kozira? wbat Is tmmp.' Fig: 
Nie jest to bez kozSry, he has 
some motlve for so acting, there Is 
somcthing underaeath. Juz tu nie 
obejdzie «tf bex koz^ry, it shall 
not end withotit a quarrel , a brawl. 
KOZEROWAC, KUii;, r.n. to 
KOTLARKA , Kl , 8. f, brazler's play tmmps , to tmmp about. 
^^L,^ KOZI, A, B, of a she goat — ^ 

r^F^J^^'^^^* ^^f Ä,«.i^rj-/m/^ito, goat's milk. — rög, goat's 

hörn. Kozia broda, (tt plant) ho- KOZ 

beird. Koxia 8topa {a plant), gout 
weed.— tf;a;to, asphodel. — varsk, 
stup. — Korzen, doronicum. neina 
kozia , goat's halr. Fig : Zap^dzic 
koao to kozi rög, to Icave one no 
hole to creep outat Sprzeczac stf, 
epierac 8ip o koztq weln^, to con- 
tend (or things of no coocern to us. 

KOZIARZ, A, ^m. goatbcrd. 
fem. KOZIARKA. 

KOZICA , T, 8. f. plough-spud. 
Pig : Kozica nm patrzy z oczu, he 
has a clownisb or rural appearancc, 
he is a mere boor, a clouterly fcl- 
low. — z pieFitfdsmi , leathern mo- 
ney-bag.=»TRZOS. 

KOZIOL or KOZIEL , zla, 8. m. 
goat, bück; 2) coach-box. Kozlem 
trqci, hircum ölet, he smells ra- 
mlsh. Koziei ofiamy, the scape 
goat IV dzieh 8adu ostatecznego 
oddzteli otvce od kozlöto, in tbe 
dayof judgment lie will separate the 
sheep from the goats. Fig: Wstydzi 
etejnk koziei w kapitscie>, he iooks 
ashamed or be shows to bc asha- 
med of a thing he longs for; hc has 
a bashfullook for some hypocrilicai 
purposes. Vparty jak koziei, a 
Stubborn , obstinate , rougli fellow. 
Potvozic z kozia , to drivc a coacli 
(from coachman's boj).Kozlaprze' 
wröcid, see KOZIOLEK. Kozia 
postawic , to look sulky, suUen , to 
nave a grim face ; cross look ; to be 
obstinate. Wybic komu kozia z gk)' 
ivy, to bring one to reason . to bring 
to. Broh w kozly zlozyc , to pile 
arms, ««e KOZLY. Kozia doic, to 
labour in vain ; fmlücss endea> ours. 

KOZIOLEK, LKA, 8. m. dim. little 
goat; 2) Kozwlkt (ap/anf)« Jacobs 
ladder. Koziolkt przewracac , to 
tumble with one's head down and 
one's heels up. 

KOZIONOGI, A, E, ha>ing legs 
iike those of a goat 

KOZIOROZEC, iCA, e.m. wild 
goat; 2) capricom; 3) (a p/diif ), 
medick. 

KOZIRÖG, A, s.m. (Entomol.)^ 
capricorn, cerambix. 

K0ZL4TK0,KA,«.n.= KOZLI-;, 
frciA , kid. fem. KÖZKA , KOZIÜL- 
KA. 

KOZLEK , LEA , 8. m. (a plant) ^ 
valf>rlan. 

KOZLI , A , E , of a goat 

KOZLINA , NT, 8. f. goat*s fiesh. ^ 

KOZLOWATY, a , e , goatish. S 

KOZLY, Low, pl. the goats, jark , '^ 
sawing block, trestle ; 2) a coacli- < 
man 's box; 3) wooden horse (of ^ 
painters). *m 

KOZODOJ, A, 8.m. goat herd, )■ 
one who milks goats. '.«^ 

KOZODRZEW, WA , 8. m. moun- ^ 
tain pinc. ^ 

KOZUB or KOtVB, KOZUBCK, ^ 
A , «. m. a box of bark for the bor- ^ 
ries, mushrooms and otlier rural ^ 
purposes. • 

KOZUCH, A,8.m. KOZUSZEK« '' 
SZEA , dttn. »heep-skin für. — na * 
mUlcu , na imietance , the pclUda - ■1 AYW 7j5V / "ö™- AO^ia broda, {a plant) bo- \ mltlcu , na vmteiance , tne pci 

f»er-^iiu/tA ' ^ ' *>^ brazier, cop- 1 ney-suckle, woodblne. Kozia bröd- \ oxw x.^* Y»\\tÄ «u^l w t.t%^\sv. 
' y da or Koxibrtd (a ptont), «otf * V lLOt\)CaiOV4 bfc , x). o, Vm Vp^pKCW<i o engraft, see S2CZEM, 
, AK , tf. itRp. to aookl, to 
^<im.), to relmke. JTpatiy 
fx auiego dojorcy, be bat 
aiply reprimanded by bis 
(/am.). 

EPi« « «. n. to foeer, to 
kanter, to quii. ^ DRWIÖ 
Kpiiwy %e mm$ gdybym 
ie odeztoa/, wen I to lay 
ihould be laogbed at Po- 
nte z siMe^ to get laugbed 
ike a fool of one'a seif, to 
e's seif rkiicuolut. Kpij 
foa nar laugb at Ja kpif 
MTözek^ I care not for 

bis threatSfl soorabbo 
breata. 

\ v, pL «» KPUVKI, HEK, 
{ibes « aneering and drolle- 
fatn»). Narazic siebte na 
» makie one'a seif a laughlng 
otliera. To sq kjriny nie- 
, that b Jesüng, joking 

mob. » szyd£rst wa , 
:l 

■■T, s»f. floaUng pleces of 

fdzitf , the river U flUed 
iog pieces of ice. 
lASTY, A,B, of a grate. 
•e^ iroo-gate or a gate witb 
Liice. 

KIEM , adv. aee CKRAD- 
»OKRYJOMU. 
Z1E2, t, i.A tbeft, rob- 
trax dopusiczal sif Icra- 
be bas coinmilted several 
u — prxy nim znaleziono^ 
id tbe Stolen goods upon 
eduHcuiqof — ,a reeeiTer of 
ods. — grosza puhUczfie- 
trbu , tbe spoUation of pu- 
ey or treasury, to embezsle 
Ue money. KRADZI£24, 
robt>ery, by thefL 
, %QJJ^ «. m. circle, circom* 

2) disk, orb;3) potter's 
/ KR^G , adv. all arouod. 
rosku^ a cake o( wax. — 
ski^ potter's lathe. pL 

öw. wie kr^gi^ zwijaö 
to make windings and 

as a river, a snake , etc. 
lamac krfgi , to break tbe 
tbe neck. Pöjic na kr^gi , 
le from one's read , to go 
le right path, to stray. Vjac 
Icrfgt, to quell or bridle 
ssions , to subdue tbeoi. 
rLAK, A, 8,m. log, tnrnk. 
'tLY^ A,E» round« /orO- 
Y. 

, ü, «. m. couotry, land ; S) 
»rder,Yerge, margin. Waiy- 
aje ziemi^ all tbe countries 
lobe. Gör^ysty, baoniMty 
\ marsby country. Piaski 
i country. Pöjic ^ poiechac 

iwiata^ to raoibie m dis- 
tds, to ramble from ooe 
to anotber. Miioic kraju^ 

country. Odebrac wiesci 
Mf to bear from bome. 
r $est prorokiem w siooim 
man is a propbet In bb ntA 

pTMepaiei (KIIAW(DC), th« briak 
ofa predpice.— «toftiftbeedgaof 
a table. 

KRAJAä, ii,i;.ff]nil. tocnt, to 
canre.«KROIC, POKSÄJAdlfff- 
so kraja6^ to cut up, or to canro 
tbe meaL Czy mam krajac ff pte- 
czen ? sball I carve tbat roaatHneitf 
Krajac to zrazy. to sUce, to cut In 
sUces. — kawalkam^ to cut in 
pieces. Kroiö sukniq^Jrak mto cot 
out a gown, a ooaL Foet: Krofod 
skiby^ to plougb tbe furrows, to tili 
tbeeartb. Serie nd sif kraie uri' 
dzqc Hu biednych cierpi^ It breakf 
my heart or my beart acbea to aee 
so many poor wretcbesanfTer. Z ith 
ftt serce mi sif kraje or pfko« my 
beart Is ready to break for grief. 

KRAJCZY, czioOf «.fii. canrer of 
tbe king's meat. 

KRAJCZYC,A, «.m.tbe«mof 
a KRAJCZY. 

KRAJKA, n,a./:ii8tofdoCh. 

KRAINA « mr, a. f. rejgion , land. 
Krainawyisza^irednia i niisza^ 
tbe Upper« tbe middle and tbe low- 
er regions. Zapaszczasif vjwyZ" 
sze krainu fitozofü . be lauwaes 
into tbe bigner regions of pbttoso- 
pby. Kraina naszego wiedzenia^ 
tbe sphere of buman knowledge. 

KRAINKA, 1, 8. f. Gamiolan 
woman. 

KRA JOBRAZ, ü, f. m. landicape, 
piclure, engravlng. 

KRAJOWIEC , wcA, «. m. a na- 
Utc. pL KRAJOWCY, Indigeoe In- 
babitants , ahorigenes. 

KRAJOWO^, u «• A natlonality. 

KRAJOWY, A« B, native,ofa 
country's growtb. Pismienmctwo 
— 0, tbe national Utterature. 

KRAKAC. cze, v.fl. to kaw. On 
nie spiewa leeslaracze^ be doesn*t 
sing, be croaks. Kiedy wleziesz 
mifdzy utrony musiszlarakac iak 
i ony Q)rov,)<t you must bowl wben 
others veU % you must follow tbe fa- 
sbion. Krcdsac na koqo ifam.) , to 
make a bue and cry aiter one. 

KRAKOW, A, s. m. Cracow. Nie 
razemKrctköw zbudowanu (prv.), 
Cracow was not Imilt in a day. 

KRAKOWIAK, A, a. m. a Und 
of dance. 

KRAKOWIANIN, fem: KRAKO- 
WIANKA ; 2) InbabiUnt of Cracow. 

KRAKOWSKI «A, 1, cracovian. 

KRALKA« KI, s.f. at ten (a cards). 

KRAM, u, a. m. >- KRABINICA, 
CT, a. /'• Shop. Jaki pan iaki kram 
(prov.)^ like master, like man. 

KRABIARCZYK, A, a.m.sbopboy. 

KRAMARKA, u, «. A fomaie 
sbop-keeper. 

KRAMARSTWO, WA, #• II. ibop- 
keeplng. 

KRAMARZ, A, 9.m. abop-keeper. 

KRAÜIEC, AcA, a. m. tbe f urtber- 
mofit end, confines, bofderB(a(MNit 
style). Na krancaek Miemi^ at tbe 
ends of tbe eartb. 

KRASA , 8T, a. A cokNur, bue ; 2) 
beauty. mt 101 

KRAM, MB, v.tiiifK. to ateiL 
Krai6 z czyjejkieski^kieszäU^ 
to steal oneTpurse, to j^ ooe'a 
pocket Ten sluga ftroania or o- 
hrada pofui, tbat serrant robs Ut 
master. — z aulora^ to sieat firom 
an autbor, to play tbe plagiary, to 
pirate. Fokradi myid*, notoal toy- 
raienia ieyo pisarza^ be stole tbe 
tbougbts, and even tbe very apre»* 
sions of tbat autbor. 

KRASIC , szQ , o. tfiip. to embel» 
lisb, to beautify; 2} (in cookary), to 
put some greaae. 

KRASKA , KI , a. f. Jay, roller. ^ 

KfUi&mE6,v.n.lmp. WYKRAä- 
NlEä, to grow beaatffttl, see PIE- 
KlUIEd ^ 

KRASOMÖSTWO, WA, a. m. elb> 
qnenee,oratjNy. 

KRASOMÖWCA, CT,a.m.onK 
tor. 

KRASOMOWNY, A, b, etoqoeiit 

KRASOTA, T, s. m. beauty (fttOa 

KRASZE, pres. orKRASlC 

KRATA, TT, a.A KRATKA,ii, 
dim, grate, latüce ; 2) tbe bar In a 
coort of Justice. Wsadzid pann^ xa 
Araff , to abut up a girl in a cooYent. 
Skoncxyc iycie sa kratq^ to Ifaüsb 
one's lifo In a monastery. Sikifi^ 
przed kratq or krotk^, fof a btr- 
rister) to plead a dluae. Materya 
w kraty or krolkt or knUeczn^ 
stulf witb Square stripes, witb 
sinan , witb large Square stripea. 

KRAWCZYK, A, a. m. apprentioe 
to a tailor. Deris: a bad tallor. 

KRAW^2, 1, a.y. ae^KRANIfiC, 
ed^, border, irerge, margbL -7- 
iözka^ bedside. 

KRA WIEG , wcA f #. m. tallor, a 
Cutter of clotbes. Wtitten kraweo^ 
tot , be laln debt to bis tailor. Kn»- 
lofec nie prxynosi mt fraka^ my 
tidlor does not briim my coat. Tak 
krawiee kraje jakmateryi atofla 
(prov.)^ a amall padc terrea a litUe 
pedlar. 

KRAWIEGTWO, WA, a. n. trade 
of a tailor. 

KR^iEK , iKA , «. fn. Httle Osk, 
little orb. — iDOsku, a amall cake 
of wax. Krajac w krqiki cyfrynf , 
oydrfct, to slice a lemon, to sUce 
cucumbera. 

KR^^ENIE, tk^a.n. drculatlon« 

— pO ffiorau , cruise. 
KR^ZYC, 1«, «.n. to drculate. 

— po powieirzu^ to borcr in tbe 
air. — po iwiecie^ to go about tbe 
World, to rove, to ramble. Plane' 
ty krqzq okolo aiorica, tbe planets 
revolTe round tbe aun. Z IH wyso- 
koscioczv krqzq po cal4j piasZ" 
czyznie^ iröm tbat belgbt tbe eye 
ranges, glaooes far and Wide orer 
tbe piain. Ptak krqiqcy w powie^ < 
Irsif, a bird bovenng In tbe air.— 
po moTJEtt, to crulac atoog acoait, 
oponasea. 

KR^ENIB, A« a.11. actoftwia- 
tfog,ae0KR]6ad «Btry. Kraj szaty, (^1 JUUfiAWIGA,T,a.f. (po«t.tU,\lw\«V|VowtVt%,\a\5i\2^^t^ 
^ £»a «k/>t o/'a^mrii, — /|uiafcoiDpllabe(l beauty, ^tllV«C^naiQu^c^v^^V^'Wl^3»V^^ *• --, J09 nie ■ms iiiii,.ii^,totwirl one*siiimtadi^s. f Mlcki i t6ct tled npon a dog^ necfe. — oaonem , to wag the tail. — «ff, 
U innd ODe*s Mir, to wriggle; 3) 
to fldget, to busy one*s seif. Krifcii 
glovcq , to toss one*s head. — kark^ 
$ee SKRJgCK^. Fig : Kr^cic (proti.)i 
to shuffle , to flinch, to use shifts. 
Xffct «10 jttk pitkorz w masle 
(prov.)« oe \a greatly pcrplexed or 
&¥olved In dlfficultiea. Krfci mi 
9tf w glowie , iny bead bogins to 
turn. Krfcic sie okolo koMety^fne- 
ni^zy^ to roake love to a woman , 
to go about tlic bush, to dodge. 
tzy mu sie kr^cUy w oczach , the 
tean rolled In bis eyes. Whsy mu 
sie Ärrfca, bis hair curls, frizzlcs, 
crisps. Sie krfc mi sif pod r^kq , 
leave off going round and round me 
In that way. Patrs aby nie krecii 
ifam.), I^eep a watcliful eye on hiia, 
don't be chcated by bim. 

KR^CICIEL or KR^CIEL, A,«. 
m. triciiish fellow, shuffler, cbeat 

KRJgCIELSTWO, wa, «. n. frau« 
dulent practicc, foul dealing. 

KREDA , DT, s. f, challc. ditn : 
KREDKA, i.s.f.Z kredkq iyc , to 
Hve sparingly. Wziqst pod kredkf 
(fam,), to caiculate altpntlvcly. 

KREDENCERZ, A, s. m. pantler. 

KREDENS, u, s.m. pantry,cupo 
board ; 2) {diÖL) crpdential ielton, 
letters of creaence (o/d). 

KREDO, DA, 9. n. Creed. Wlazi 
w polrzebny jak Piiat w kredo 
{prov.)^ be Is of no use bere , tbis 
to not bis seat 

KREDYT, 0, s. m. credit, trust, 
tic. Ma kredyt u kupcöw^ bis credit 
is good aniong the merc hants. To 
jemu kredyt zepsuio^ that affair 
has ruincd bis credit. Kupoivac^ 
brat na — , to buy or taKc upon 
trust, upon tIc. Ottvorzyc komu 
— , to open an account with any 
one. Jeic na — , to cat on credit, 
00 tIc. Borg umarl a kredyt nie 
iyje (nror.), old trust Is dcaü. 

KREDYTOR, A , s, m, creditor. 

KREOrrO WA(i , TUJ« , 0. n. to 
glve on credit 

KREDZiti, V. a. imp, and UKRE- 
DZlti, POKREDZK^, to besmear 
with chalk, to bleach, toblanch 
Ifam.), 

KREDZIASTY, a, e, chalky. 

KR^GLARNIA, i, «.^. a place 
for nine pins, a skittle ground. 

KREGLE, LI, p/. nine pIns, 
skittles. Gra6 u> kr^gle^ to play at 
nIne KRJgPY, A, I, stubbly, sturdy, 
Short , dumpy, 

KRES, u, «.fiuend. Stanqiu 
kresH podrözy^ to ^et to one*s 
joumey s end. Poloiyc kres^ to put 
an end. Kres iycia , the term of 
llfe. Döisc kresu^ to draw near the 
term, tbc end. Wszystko ma swö) 
kres naznaczony^ every thing bas 
Itsterm. 

KRESA, ST, s. f, a long ttreak; 
2} cut , slash ; 3) end,- term. 

KRESCENCYA, Ti, «./. crops, 
barvcst. 

KRESKA , EI , «: A "mall streak , 
dash; 2) (gram.)^ accent ; 3) vote, 
auffrage. Pic na kreski , to drink 
on tic. Dac komu kresk^^ to glve 
one*s suffrage, one*s vote. Wybra- 
ny byl wiffkszosciq kresek^ be 
was elccted by a plurallty of votes. 
Fig: Teraz na ciebie kreska^ now 
your tum Is cooie. Przyjdzie i na 
ciebie kreska , you will not escape 
it; you will be obllged to buckle to 
it , to put up with it some day or 
other. 

KRESKOWAG, lüi^, «.n. to 
mark with an accent; 9) to vote or 
glve one*s vote , to vote by eleck 

KRESKOWANIE, A, s. n. baUot. 
Wybrae przes — , to cboose by 
ballut. 

KRB^LENIE, A, s.n.seeY^k- 
KRESLEME, NARYS, SKREI^LE« 
NIE , act of drawing, descrlplion. 

KRESLIÖ, Li;, v. imp, to draw, 
to Sketch ; 2) to picture, to describe, 
to chalk out Kreslic obtvöd^ to 
draw a circumference. — kontur^ 
to trace out llnes. Kresli duio^ he 
razcs, offaces with a dash, he blots 
very much. Fig . Kresli sobie co 
w ghwie, he Imagines hiraself. 
Skreslii nam ohraz swojSJ niedo- 
/t , ho drew us a picture of bis mis- 
fortune. 

KRET, A, «.tu. mole. . 

KR^TAMNA, T, s.f. (/am.), a 
zlgzag , bustle. Bfdzie miai z tym 
duzo krftaniny^ tbere is a plece of 
work cut out for bim ; It will gtve 
bim a great dcal of trouble. 

KRETES , s.m. (fam.)^ used ad- 
verbially : Z kretesem^ utterly, 
wbolly, from top to bottom. Zbik' 
rzyc dam z kretesemy to rase a 
housc to the very bottom or ground. 
Zniszezono ao z kretesem^ he is 
undone to all tntents and purposes. ne pins, or skittles. KR^.TO, ndv. in a tortuous man- 

KR^GLOWATY, A, i, conical , ner. Fig. Mezmiemie krflo kolo Uke a pin. 

KREOWAC, V. a. (fam,), to 
ereate , to make. 

KREPA , pv, «. f. crapc. 

KR^POWAC, Püjif, ü, imp. to 
tie fast, to bind with cords, to 
brace. Kr^pou^c uv'f snta, to tie 
up a prisoner, to bind him down, 
to handcufroiiP.-=ZWI.\ZA('. Fig : 
Obietnirc go krfpuiq , he is bound 
by bis y)Tou\\ses. Jestem skrfpou'ü' 
js^/v-^^j^/^yy , J am not free, I am ii^0Gro,he Is reduced to great stralts, 
he IS put to bis last shllts. 

KRI^TOGLÖW, a, s.m, {a bird)^ 
wryn«*ck. 

KRI^TOäC, I, s.f. tortuoilty, 
windiiig passage , meander. 

KRl^TOSZ , A , 5. m. shuffler, 
ehest , irickish , fraudulent fcllow. 

XRETOWISKO, KA, s. n. i- 
KRETOWIZNA, mole-hiUock , mo- 
lecast 

KRKTOWY, A, E, of a mole. A^nrf Ißi tny ttatlh 1 ITA^T Y. A , R , tortuous, circui« 

Mif4fPaLEC, LCA, s. m, pstekiag' ' tous , wjnding. — • fcorylo r»eki , MO 

thewinding course of a rtfcr. Fig: 
Krelemi drogami chodzic^ to keep 
a dlslngenuous conducL 

KREW, lawi, s.f. blood. Knvt 
pttszczenie^ blood-ictting. Knriq 
pluciey spitting of blood. Knvi 
z nosaptymenie , bleeding at the 
nose. nozlew krwi^ bloodshcd, 
Zimna kreto^ cold blood, presence 
of mind, composure. Zabilgo z zi- 
mnq krwiq , he kllled hIm In cold 
blood. Chrzest krwi , martyrdom , 
the being baptized in one*9 blood. 
Kalac si^ knoiq^ to be all over 
blood, bloody. Oszczedzai kretc^ 
to be sparing of blooa. Nie iaio» 
walbvm knvi moj^ d\n niego^ I 
would glve him niy blood. Zalewa6 
sif kntnq ipotem^ to toll and moil. 
to labour with might nnd maln. Ihn 
si^ do piertosz^j krwi , to flght til| 
tbe first blood nins. To krew bu- 
rzy^mrozi ^ zapala^ that makes 
one's blood boll , that curdles one*s 
blood, that fires the blood. To mti 
nie malo krwi zepsuje (/am.), 
that will keep him in hot water. 
Ssie kretO' /uefu, he sucks the very 
blood of the people. Ma krew go^ 
racq , be Is a hasty, passlonatp man, 
a liot man. To jest wc krwi^ or 
iDSpölne wszystkim czlonkom {ro' 
dainy), that ruiis in tbe blood. 
Krew nie tvoda (pror.), true blood 
is alwa)'S guided by a sure instinrt ; 
true blood will always show Itself. 
Wstqptc na panstivo po krwi^ to 
Inherlt a kingdom by rigbt of pa- 
rentage. 

KREWIC, v.n. (pfoy.), to lose a 
game at chrss , plquet , etc. 

KREWKI, A,B,weak, faint 

KREWKOÄÖ, I, s.f.wtdknesa^ 
frailty, inflrmity. 

KREWNY, NEGO, s. m. klnsman, 
relative. KREWNA , i^J , s. f, kins- 
woman, female rvlation. 

KREZA, ZT, s.f. ruff (for the 
neck). 

KRN^BRNIE, adv. stubbornly, 
refractorily. 

KRN^BRNO^C,!,«. /. stubbom- 
ness , refractorinefls , frowardness , 
disobedience. 

KRNi\BRNY, A, E, stubborn, re- 
fractory, froward, wayward, dlso- 
bedicnt 

KROC, indecl. tlmes. KILKA- 
KRCK^. = KILKAKROTMR , many 
tlnios.STOKRO(i -ST0KR01MR, 
a hundred tlmes. Krociami Ind sif 
zbieraly the people came In great 
numbers,byhundreds,ln hundreds. 
Krocie to go kositoicuto, he spent 
for it ihousands and thousands. 

KRÖCI(i,r.a.imp.-=SKRACAC, 
to shorlen. fig. =^ UKRÖCK^, tn 
take down , to humble , to quell. 
Kr6eic swe nami^tnosei , to quHI 
or bridle one's passloos, to subdue 
theni. Skröcic dum^ jego, to uke 
down his pride, to quell it. 

KROCHMAL, v^s.m. starch. 

KROCHMALIÖ, L^, V. tmp. to 
starrha 

K hÖCHMALN Y, A, E, starched. 

k^M()CAC.K^ct ^ s. (. ^^ket-^lstol. I 


KHÖCTÜGRITY — KRÖCIÜTKI 
»kROCIUTENKI, A, E, very sUorL 

&BOGZCK,czEA,«.m. dim. mln- 
dBg Step. 

kROCZYC, CK^, v.n. Co stride, 
ttsulk. 

&ROGZYSTY, ▲« K, striding, 
italLing. 

KAOGULCZYK, A, «. m. plgeon- 
livlu 

KRCX20LEG, lca, «. m. sparrow- 

kROJ , D , «. m. cut; 3) coulter. 
Frak ten zle /ciy, w ki'oju uvzf/a, 
Aal coat does not Tu weU, because 
ii is not well cut out. Ten krawiec^ 
sjeux zna 3if na ürro;ti, or kroi 
iohrze^ ihat tallor, iliat slioemakcr 
^a good cuticr or is a good band 
ta cutiinK ouL 

KROlc , c. a. tmp, see SKROI(!!, 
WYkROIC, to nit out a coat, a 
pwn. Fiy ; ^Trroic, tvijkroic komti 
mrifiprov, fam,)^ lo cut out work 
fcf one. 

KROK, u, «. m. tbe part between 
ihf thiglis ; S) Step, pacc ; 3) mea- 
larr. mficrzye krokumi^ to pace. 
Itr Bzybkim kroktem^ to go at a 
§ood rate, pace« lo walk at a great 
me.Sadzi wtelktenu — m? (/am.). 
k tafceSf roakes long strides. Isc 
f«umznym — m, to walk in a stalc- 
ly nanner, wiih a grcat dcal of 
paiity. Cofnqc -^^io draw back, 
»rstrp back a Uttle. Mieszkaopa- 
rf kroköw zlqd , he llves a icw 
iieps from hencr. Krok kofiski^ thc 
pKC or passing of a borse. Krok 
Tc menueeie^ roiDuet-step. hc krok 
u< krok sa ktm {see^KSLAÜO- 
'A.\C), to trcad in onc's stcps, to 
U.'ow him Step by stcp. Stopieh 
HU 60,000 geomelrtjcsnych —ou\ 
OK degree contains sixty thonsand 
S^metrical paccs. 7a slrzelha 
nie.%ie or bije tyle — dtt% that gun 
nrries so many paces. Fig: Przed- 
nftcziqic kroki , to take stcps or 
Deasures. Pienctsy krok najirii- 
dniejszy^ the flrst stcp Is the niost 
difliculL. Gdy trzeba zrobic osta- 
tnie kroki f when it comcs to thc 
bttpush. 

KROJUBW, Kwi, 8. f. See ICRO- 
KWA. 

KROKODYL, A, 9, m. crocodile. 

KROKOS, D , «. m. croeus, mock- 
iafrron. 

KROKWA - KR(MLIEW,iwi| 8. 
f. spar (of a roof ). 

KRÖL « A , «. m. kJng, Niech iyie 
ktöU long live the k\ng? Üwieio 
Trzech — f , Twclfth-Day. Za ani 
kröla Kraka, ii was In davs of yore. 
— rr^rtw>»iny, dzuH)nkmcy, pi- 
iMHcy , ioledny^ the klng of hrarts, 
ofdiamonai, of spades, of club< 
yf8zackach kröla si^ nie bije ^ da- 
iftz nm 8 zach mat t »^gnjirnsz-t 
tbe klng cannol be takcn, but you 
niMt give him check-matc to wln 
the game. 

RRÖLE6T\^'0, WA, s. n. klng- 
dftm, rcalm. Krölestwo ntebieskiej 
the klstgdom of heaven. Fig : — \ 
swü'rzfc^f rosh'nne, rz^csy kO' ' kdo 

pa\nychy theklngdom of Tegetables, 
of fossiis, the animal klngdoin. 
Co//. KRÖLESTWO, the kin^ and 
quem. 

KRÖLKWICZ, A, 9. m. son of a 
klng, royal princc. 

KHÖLEWNA, NT, «. A daughter 
of a kiiig, royal princess. 

KRÖLEWSKI, A, E, kingly, royal. 
Jeyo Krolewska Mosc^ Bis Majesty. 
Je) Krdlewska Moh\ Her Majesty. 
Po krülewsku , kliiglike. 

KHÖLEWSZCZYZNA , ST, 8. f. 
royal doiiiain. 

KI^ÖLIK, A, 8,m. KRÖLICZEK, 
CXKA, dim. rabbit, cony; 2) a petty 
kiiig. p/. KRÖLIKI. rabbit für 
{boL)^ dalsy. — pli8zka [a 6trd), 
wren. 

KRÖLIKARNIA,in, 5./: rabblt- 
warron. 

KHÖLOBÖJCA,CT,«.Tn.regiddc. 

KRÖL0B6JSTW0,WA,«.n.mur- 
dcr of a king. 

KifÖLOWA, WT, 8, f. quem. — 
niebioSy anielska^ the queen of 
heaven. — m/i/Aa, the quccn nio- 
ihcr. Fiq: Hözn kiviatöw — a, the 
rose is thc quccn of fluwcrs. — ba- 
/(i, thp (|upcn of the ball. 

KRÖLOWAÖ, tuj?, v.n. to rclgn 

KROM, KROMIA, nrop, (with 
thc Rcnit ), cxcrpt , bcsidc. 

KROMKA , KI ,«./*. a small piecc 
of brcad. 

KROMKA , EI , «. f. chronlcle. 

KROMKARZ, A,5.m. chronicler. 

KROPI'XKA , Ki.s.f. dropiPt. 

KROPI(i, Piij, V. im/j. tosprinklc, 
to watpf, to bcsprinklc, to bcdcw, 
to fall In smail dTop^.Dt^szczykkro- 
pi , thr rain drizzlcs, it drlzzcls.-- 
SKROPIÖ, POKI^OPIÖ. Deszcz 
mif xkropii^ I havc bcenwcll s»oak- 
c(l In thc rain. Skropir /srfrnf , to 
bathc wIth loars. SkropU , tui/fern- 
;)i7 go {fanu)y he thrashcd bim 
soundly. 

KROPIDLO, LA, «. n. sprinkllDg 
bnish ; holv watcr sprinkle. 

KROPIELNICA, CT, 8, f. boly- 
watcr p<)t, 

KROPKA , KI , A. /: a small 4rop ; 
2) dot 

KUOPKOWAC, SUIS . V. itnp. to 
dot. 

KROPKOWATY, A , E , dotted , 
spotted. 

KROPLA, u, 8, f. dron. Kro- 
plami , by dro|>s, dron by drop. Sq 
do »iebie podobnijuK dwie krople 
wody^ two drops of wat£r cannot 
be morc aüke. Kropln kamieii 
dziurawi (prat7.), little strpkes feil 
grcat oakes. 

KROPLISTY, A, B, faUlRg In 
large drops. . 

kropSaö, 

KROPKi. 

KROSIENKA, XI, 8. f. enbrol- 
dcring frame , tambour-framc. 

KRÖSNA, 8.pl. KRÜSIEN, a 
wcavcr's loom. Ten tkacz mn tyle 
a tyte krosien, that weavcr has so 
many foonis going. 

A'«OSTA, TV, Ä. f. itcb , marigc , 
firab. KRD lOS At, V. in8U from ITROST A WY, A , E, ftehy , maBgr« 

KROSTAWKi and OKROSf\« 
\VI(^, v.a. to Cover with scabs. 
KROSTA\VIE(i and OKROSTA- 
\V IK(^, t\ n. imp. to be cqvered with 
scabs (rr leprosy. 

KRÖTKI, A, E, Short, bricf. 

KRÖTKO, a(/p.shortly,in short, 
in a rpw words,succlntly, summarl- 
ly. (rompar.KRÖCfiJ,4Mf)<?r/. NAJ- 
KRÖCßJ). Opowiedz mftokrolko 
t j>v«no,cxplain it to me brlefly and 
cjcarly. >V krötce , shorlly^ in fcw 
words. Krötko mötotqc, in short, 
to bc Short Powieiiziaiem jui i« 
lo byc zadnq miarq nie mQZ0x 
krötko möit*iqc , ja na to nie ze^ 
zwölfe 1 havc told you already that 
that cannot be, that it ought not to 
be; in Short , I won't allow lt. Fia: 
— kogo trzumacy to kceponeln 
or under, to kccp a strlcl band over 
him, to hold him tight. — sif z kirn 
odbyCy to (lispatch a buslnesi or a ' 
pcrson sooii. Krötko z nim^ hls 
nioney falls Short , bc Is Short of 
moncy. Czhwiek — widzqcy^ be 
is short-slghtcd; he has no forecast. 

KRÖTKOäC^, I, 8. f. shortnesa, 
brcvity. 

KROTOCHWILA, u, ««^pap- 
timc, morrimcnt, frolic, sport 

KUOTOCHWILNY, A, E, face- 
llons, nlcasant, mcrry, frolicsome. 

KRÖTKOWIECZNOäÖ, i, ä./I 
the brcvity or human lifc, thc short« 
ness of time. = KRÖTKOTRVVA« 
LOSC. 

KROWA, WT, 8,f, cow; 2) fam: 
riuW awkward giri. Dotc Arotry, to 
milk tbe cows. Gnac w pole — y, to 
drivc the cows to thc flclds. Dojna^ 
mleczna—a^ a mük-cow. Kroioa' 
(o duzo ryrzy muh mU'ka daie 
(pror.), grcat cry and Utile wod); 
grpQt tallccrs are little docrs. Jedet^ 
lirow^ za rogi trzyma a drugi jq 
dot (f>ror.), ne works and you get 
by it Krowa dzika^ a wild ox. 

KROWI , A, E, of a cow.— ospa^ 
cow-pock; 2) — pszenica (a plant)^ 
cow-wheats. ^mlecz la plant u 
cow-thistle. 

KRO WIARZ , A, f. m. cow-herd, 

RRÖWK A , Kl , «. f. little cow;*» 
dung-fly, dung-scarabec. p/. KRQ« 
WKI, Stocks. Polozycklodf 'itt— i 
to put a plece of wood on t))e 
Stocks. 

KROWNE, EGO, 8.n, cow-toS 
paid by farmcrs to tbcir Jandiords. 

KRTAN, I, 8, f. windplpe, \u 
rynx. 

KRUBKA » KRUBECZKA,ii| 
^. /. woodpn box, 

KRt^CHO^Ö, I, 5. f. t>ritUeness,t 
(enderncss. 

KRÜCHTA, TT, 8. U diuii*- 
porch. ^ BABINIEC 

KRUCHY, A, B, brittle, teader, 
soft 

KRÜCYATA , TT, «. U Crusade. 

KRL'CYFIX, A, 8, f. a crucifix. 10* KRV poU, boot-book; 4) — prottmy, 
caTU , quirk. 

KRUGZY, A,E, of a raven; raTen- 
Uack. 

KRUK , A , <. m. raven , 2) crook, 
hook. Kruk krukowi oka nie \oy^ 
kiuje (pror.)t hawks ought not to 
pIcK out hawks' eyes or it must be 
a hard winter il one wolf eats ano- 
tber. Stary jak kruk , be is as old 
as tbe hills. Nie pomoze krukowi 
mydio (prot?.), bray a fool in a 
mortar he'll be never tbe wiser. 

KRUPA , PT, 8. f, peeied grain , 
groata.— j^ jmteniui,l>arley groats. 
Fig: Krupy padajq^ there is a rime; 
It a rimy weatber or a boar or wbite 
froat 

JCRUPI AREA , KI , <• /: a woman 
tbat teils groats; 2) a gosslp. 

KRUPIG , t7. a. tmp. to pound, to 
brulse. Fig : Na kirn sie skrupi na 
mnie iie zmiele^ I shail sufTer for 
It, I shall smart for another's faults. 

KRUPKA, KI, 8.f, dtm. lltüe 
groaL — perlowe , pearl-barley. 

KRUSZCOWY, A, E, meUUic. 

KRUSZEC , 8ZCU, a. m. mctal. 

KRUSZEÖ , szEji; , V. n. to grow 
brittle or tender ; 2) to yleld, to givc 
way. 

KRUSZKI, pl Köw, (ct0lfce), 
caifs chitlcriings. 

KRUSZY6,szi;,v. tmp. to crum- 
ble, to mlnce; 2) to break, to Split- 
ter, to sbiver. « Slig , to crumble , 
to be broken to pleces. Fig : Skru- 
$My6 kogo^ to make one truly peni- 
tCDt, contrite, to affect bim deeply. 
Skruszyc swe wta^ to break , to 
burst one*s bonos. 

KRUSZYN A, ifY, 8. f. a small bit, 
offal , crumb ; alder buckthorn. 

KRU2GANEK, ifKU, a. m. porch, 
Vestibüle, portico. 

KRU^Llk, KRU2YK, a, «. m. a 
little pi icher. 

KRWA Wie, wi^, v.tmp. to make 
to bleed, to embrue In blood, to beat 
one tili blood. Zadana rana krwa^ 
vrila 8saty jego^ the wound he re- 
Cdved^ smeared bis dothes with 
Mood.== BROCZYti,SKRWAWlC. 

KRWA\VNICA,CT,«.A(ap/anO, 
porple loosestrire. pL =■ tbe piles. 

KRWAWNIK, A, a.m. blood- 
stone, manganese; 3) (a plant) ^ 
mllfoii , common yarrow. 

KRWAWO, adv. bloodily. Fig: 
Xrtoatoo pracowac ^to work bar- 
dly. 

KRWAWOOKI, A, n, baving 
bloodshot eyes. 

KRWAWOSOK, u,a. m. dragon- 
tree. 

KRWAW02ERCA, er, f . m. 
blood thirsty, bloodhound ; tnicu- 
leot tyrant. = KRWIOI^ERCA. 

KRWAWY, A, E, bloody, blood- 
tblrsty, sangulnary. Kruxiwemi 
ixami plakaCy fig. to weep with 
Moody tears. Miecz — y, rece — e, 
hb sword, bis hands are still bloody 
or reeklog Trom the murder be has 
^mm/tted. Pt'^czen — ^, under- •l KRY 

KRWIONO§NY,A,B, sangulfe* 
rous. — naczyma^ blood-vessela. 

KRWII^^G, u,f.tn. (ap/an(), 
bumet. 

KRWISTOäC, I, «./Isangulne 
temperament 

KRWISTY, A, E, sangulne. 080^ 
by krunste lubiq zabawy^ people 
of a sangulne bablt, are generaUy of 
a cheerful temper. 

KRWOTOK , u, a. m. hemor- 
rhagy, bloody flux. 

KR YC , j]^ , V. imp. to hide , to 
conceal. — 8ie , to conceal one's seif, 
to abscond. Kryc zamiary, to con- 
ceal a deslgo, an undertaking. 
Skryjcie aif , hide yourselvcs. Pod 
piaszczem pokory kryje 8if du- 
ma^ his pride conceals itself (lurks), 
under the cloak of bumllity. Kruc 
8ie z czäm^ to make a secret of a 
tbtng. 

KRYGA , i , a. m. soft Iron , 2) 
bridle, curb. 

KRYGOWAC SIE, GCiQSi^,«. 
n. to draw one*s seif up, to bridle 
up. Zawszewykrygowany (/iam.), 
he is always as neat as hands can 
make bim. 

KR Y JOMO, adv, secretly, under- 
band, privately. 

KRYJOMY, A, B, secret, close. 

KRYJÖWKA, Kl, 8, f. lurklng 
bole,lurking place. Wjego kry- 

i'öwce znaleziono pieniqdse , ne 
lad conti*! ved a hlding place where 
bis money was found. Fig : Kry- 
jövoki serca ludzkiego^ the inmost 
or the secret recesses of tbe buman 
bearL 

KRYMINAL, u, 8, m. crime , ca- 
pltal oflence. 

KRYMINALNY, A, E, criminal. 

KRYNICA, CT, 8. f. draw-well; 
wellspring. =- ZDRÖJ. Fig : }yulal 
Uz Aryntcf , he shed a flood of 
tears. 

KRYNICZFnr,A, E, ofadraw- 
wcll. 

KRYPA, PT, 8. f. bärge, wherry. 

KRYSIA, 1 , 8. f. dim. of KRY- 
STYNA, Christine. 

KR YSTAUZACYA, Ti, 8. f. crys- 

talUzation. 

KRYSTAUZOWAti, zui^, v. 
imp, to crystallize. — at^ , to crys- 
taluze. 

KRYSZTAL, c, a. m. crystal. 
Krysztal görmu rock crystal. — 
faUzywyy factitious crystal or crys- 
tal glass. Fig : Wöd krysztaiy^ the 
lucldity,Umpidiiess or transparency 
of water. 

KRYSZTALOWY, A, E, crystal- 

line. — e aaürio, crystalglass. 

KRYTYCZNY,A,E, criticaLÄo«- 
prawa ürry(yczna,a critical disser- 
tatlon. Humor — y, a critical cap-. 
tious or censorious temper. Fig: 
W cifzkich chorohaeh dntami kry- 
tycznemi 8q siödmy i dziewiqty^ 
in great diseases the seventb ana 
ninth are critical days. — achwila^ 
r-e polozenie^ a critical moment, 
situaüoB. 
KRYTYKf A, «,m. a critic^ IRZ 

censurer, a eensoriout penon, ear- 
per. 

KRYTYKA, n, 8. f. criticism, 
censure, strictures. Odda6 dzielo 
pod czyjq krytykf^io submlt a 
work to the critidsm of any one. 
Nie nie uniknie jego krytyki , no- 
thing escapes hIs censure. Przed 
moralnoäciq iij ksiqzki czoiem 
bije krytuka^ the morallty which 
prevails through this book Is strict 
and unexceptionable. 

KRYTYKOWACi , KDJ^, v. imp. 
to critidse, to censure. 

KRYZA, ZT, 8. f. crisb; 2) p/. 
KRYZY, ruff.DaumiV; kryzy byly 
bardzo w modzie^ ruffs were K>r- 
merly very much in fashion. 

KRYZKI or KRUSZKI or KRU- 
2KI , öw, a. pL dim, rufTs ; 2) — 
ctal^, jo^ntfca, calfs, lamb*s 
pluck or gather; calfs chawdron, 
or calfs' fat guts. 

KRZACZYSTY, A, E, bushy, 
shrubby. 

KRZAK, u, a.m.KRZACZEK, 
czKA , dim, bush, sbrub.^KIERZ. 
B&g mu pokazal 8if tce kr zu o- 
gntstym^ God appeareth to bim in 
a burning busb. 

KRZ^KAti, KAM, v,n. KRZ4- 
KNAC, N9, V, in8t,io hem, to 
hawk,a^«CHRZ.\KAC. 

KRZ^TAC Sllg, TAM SI9, v.n. to 
bestir or busy one's seif, to bustlo. 

KRZ^TANINA, n\y8,f. bustling 
acüvity, comlng backward and for- 
ward. 

KRZECINA, WT, 8,f, = KOCIA 
MI^TKA (a p/an(), cat-mint. 

KRZECmiCA, KU 8, f. (aplant)^ 
green-weed, dyer's wccd. 

KRZEK, u, 8, m, the spawning of 
frogs, fishes, etc 

KRZEMIEI^, lA, a.m. KRZE- 
MYK. '^ KRZEMYCZEK, ka, dim. 
fUntstonc. 

KRZEMIENISTY, A, E, flinty. 

KRZEPIÖ (sometimes KRZEP- 
CZYCi ), PI?, t\ imp. to strengtben, 
to fortify; to refresn. — atf, to ga- 
ther strength , to rccruit one^s for- 
ces ; to refresh one's seif. A on sHy 
krzepii^ and when be had revived 
his vlgour. To przemöwienie pO' 
krzepiio m^ztwo ioinierzy, this 
Speech revived tbe courage of the 
troops, 8ee 02YWIC, POKRZE- 
PI(5. 

KRZEPKI, A, Et stroDg, stout, 
lusty. 

KRZEPKO,adv.strongly , stoutly. 

KRZEPKOSG, i, a.7.5trengtb, 
stoutness. 

KRZEPN^C, 5? , V. n. to curdle, 
to coigulate, to dot Od trzucizny 
krew krzepnie^ polson congeals 
tbe blood. Thutoic rozpuszczona 
krzepnie or stygnie pr^dko^ mel- 
ted fat Is soon cold or settled. 

KRZESAC, 8z?,v.tfN|>. tostrike 
fire ; 2) — drzeux)^ to prune or lop 
a tree. Bruki krzesac or po bruku 
krzesad {prov,)^ to rambie up and 
down the streeta. 
l KRZGSIWO , WA , a. n. KRZE- « iiA, «.lt. » KRZE- 

SB£0, KA , dffn. chair. — z 00- 

rfaaJM, anncliair.^se/iatorsite, 

siüorship. 

KRZEW, ü, $.m, shnib, busb; 

KRZE wie, wiK, V. tmp. to plant, 
{•frepagate , to multiply. =:> SI^, 
'4 tfrike roois, to sprout , to shoot, 
»pnipagate, to mulüply.Z^ ziele 
«fiepte/ «1^ krzewi {prov,)^ ill 
«eds grow apaoe ; ill weeds always 
ffwit apace. 

IRZEWINA, ITT, s.f. » KRZE- 
WHKA, KI , a little shnib. 4 

UtZEWISTY« A, I, sbnibby, 
laky. 

KRZTA^TT,«./'. small bit, little. 
Mkrzty^ not a wbiL = KRSZY- 

KRZTÜSIÖ SUg, 8XC 81^ , r. n. to 
cai|{h and spiL 

KRZYCZE^, czQ, r. n. to cry, to 
dMOur. iCRZYKN^Ö, i««, «. t7i«(. 
t9€ry but once , to set iip a cry, to 
Mek.« WBZESZCZEC. 

KRZYCZ^CY, A, c, crying, cla- 
aooring« vociferatjag. figiDlugi 
-r« dribbUng debts. Niespratvie- 
äw>9C — a « a crying injustice, a 
troag loudJy calliog for redrcss. 

KUYK« u,«. m. cry, sbiiek, 
xream. 

IRZYKALA, LT, s. m. crier, 
fenter. 

£RZ YKLI WIE, adv. clamorous- 

ERZYKLIWY, A, B, clamorous, 
bivbiBg. 

KRZYWDA, DT, s. f. wrong, in- 
jDT, grievance. Wyrzqdzic krzy- 
«Of , to cause an injury to do harm. 
PmUic — f « to expericnce damage. 
Otrzwnal to z --q mojq , he ob- 
tiloed Ihat to my prejudice. To 6f- 
izie z iwojq — ^, that will do you 
pRJudlce, will be prejudicial, liurt- 
H or detrimental to you. Z — q 
iaugo przezen slowa , honoru , 
t» tbe prejudice, detriment of bis 
«ord, hooour. 

KRZYWDZIC^, Dz^, v.imp. to 
«itmg, to ii^urc, to aggrievc. Cbö- 
üujo nikogo nie krzywdzi, pover- 
tflsno crune. 

KRZYWDZICIEL, A,«.m. wrong- 
doer, lojurer. 

KRZYWIC. wii;, v, imp. to crook, 
to cnrve, to bend. » SI^ , to be- 
eome crooked; 2) to makc wry 
bces, to make moutlis. Skrzywic 
klum^ klucz^ to bend a sword , a 
key. iFig : Skrzywic no5, to look 
nÜky, sullen, gruff or grim, to have 
• pooting, sulky look or grim face, 
crosa look. Skrzywic si^ na kogo^ 
lo look sorlT, grirol^ or crabbedly 
qion ooe. skrzywic sie na co , to 
look displeased. Pouneazcie czeao 
op» <if larzywi? what Is tbere K>r 
Um to make faces? 

KRZY WO, €uiv, crookedly , awry, 
acro«, athwart, askance, aslope. 
Cko(Lzi6 krzy wo, to go all awry, to 
BD a wrong way. iVte kladnij tego . 
VMfWO bo nie wejdsie^ Ifyou set 
Uensa^^rtae, H woa'tgo through. / Patr%e6^<^ to look askance. W«fif-- 
slko mu 8i§ krzy wo widzi, be 
takes every tbing wrong ; he rois- 
understands, or suspects every 
thing. Miec cos krzywego w umy^ 
He , to be cross-grained , See MA- 
WSPAK,NAOPAK. 

KRZYWONOGI, A, E, crook- 
kneed, crook-shanks, bandy-legged. 

KRZYWONOS, A, s. m. (a bird), 
grosbeak. 

KRZYWOOKI, A, B, looking 
askance, squint-eyed. 

KRZYW0PRZYSI]^GA(^,GAM,t7. 
tmp. to forswear, to swear to a 
lalüebood. 

KRZ Y WOPRZYSnS^CA , CT, 8. 
m. forswearer, perjurer. 

KRZYWOPRZYSieÄTWO,«nrA, 
s. n. false oalh , perjury. 

KRZYWOäti, I, s,f, crooked- 
ness, curvity. 

KRZYWOÜSTY, A, E, wry-mou- 
thed. 

KRZYWOWATY, A, E, some- 
what crpoked. 

KRZYWULEC, lca, s.m. a 
crooked tree , a gnarled tree. 

KRZYWY, A, E, crooked, curve, 
wry. Lmia — a,a curvcd Une. Krzy- 
wy kawai drzetca, a crooked, 
curved or kneed piece of timber. 
Fig: Krzywe droyi, disingenuous 
conduct. — em oktem na kogo pa- 
trzec , to cast angry or displeased 
looks upon one. Miec rozum — y, 
to be' an ill-contdved or cross- 
grained genius. — a przysi^ga, per- 
jury, false oath. 

KRZ y2 , a , «. m. cross ; 2) back- 
bone, spine; 3) troublc, afnictlon;&) 
cross, Star [knight), NAWKRZYÄ, 
adv. crosswise, acro^s. Z zalozo- 
nemi nawkrzyz rfkami, with his 
arms folded across. Pasc na- 
wkrzyz, \.o fall on one*sback.Krz2/i 
swifty, holy cross , holy rood. fta- 
miona — a, ihe bars of a cross. Po- 
lozyc CO nawkrzyz, to put a thing 
cross ways. Siedziec z nogami na 
Arsyi, to sit cross-leggcd. Hobic 
znak Krzyza 5. = ZEGiNAÖ Sil?, 
to cross one's seil , to make tbe sign 
of thc cross. Zlozyc xtrazy u stöp 
krzyza, to iay one's injurics al the 
foot of the cross. Spot kalt go 
z — em i chorqgwiq , tliey went lo 
mcet him with the cross and ban- 
ncr, with great ccrcmony. Pisz 
krzyzyk na kominie {pro\\), we 
must make a cross on the chimney, 
we mtist score tliat up. Po chrze- 
scinnsku nosic or dzwigac krzyz 
swöj, to bear one*$ cross as Jesus 
Christ did. Nosic krzyz blizniego, 
to bear with our neighbour's faults 
and inflrmitics. Wziqsc krzyz , to 
engage in the Crusade or holy war. 
Böl w krzyzacfi, a paln in the 
loins ; the lumbago. Dostal krzyz , 
he has been knighted, honoured 
with an ordcr, a ribbon or riband. 

KRZYl^ACKI, A, IE, beionging to 
the Teutonic Order. Wojny — e or 
krzijzowe, tbe wars with theTeu- 191 10s Teotoiile Order; 3) cross-splder, 
garden-spider. 

KRZY^ASTY, a, B, baThig • 
broad back-bone. 

KRZY^.MO, MA, s.n, chrlsmo. 

KRZY20WAC, iuji$, V. imp. to 
crucify; 2) to tbwart, to cross, to 
traverse. 

KRZYZOWANIE , u, 8. n. crucl- 
fixion. 

KRZYÄOWATY, A,B,cruclfonn. 

kj\zy2ownica,cy,*./:=mle- 

CZMCA Ol flower), milkwort 

KRZYÄ0WMK,A,«.m. crusader. 

KRZY^OWY, A, E, cross, trans- 
versal. — droga , crossway. 

KRZYZYK, A, s.m.dim. little 
cross. Fig : Daö krzyzyk na dro" 
g^, to bid fareweil, adieu. Juz mu 
nicdaleko do piqleno krzyzyka 
{(am,), he is about nfty years old 
he is turned of forty. 

KSI4DZ,K$I^DZA, «.m. priest, 
clergyman ; 2 ) prince. Wielki 
ksxqdz Utewski, the great duke 
of Lithuania {old), Zostaö kst^ 
dzem, to become priest , to recelve 
the ecclesiastical order, to enter tbe 
clerical State. Wyswi^H si^ na 
— dza , he has received the Orders 
of priesthood. Kstqdz iV., the re- 
vcrend such and such. pL KSIJg^, 
the priests , clergymen. 

KSIi^^ATKO, KA, 8.n. dim, a 
pctty prince. 

KSI^^E, i^cia, s.m, oL »I^A, 
prince, duke. Wielki Ksiqze To^ 
skahski , the gp'cat Duke 01 Tosca- 
ny. Fig : Ksiqze aposlolöuy, the 
prince of thc apostles. Ksiqze ct0- 
mnosci , the prince of darkness. 

KSI^;^I';CY, A, E,princeiy,ducal. 

KSI^^ECZfCA, KI, s.f.dtm. a 
little book. 

KS1.\2kA, ei, s.f. book. Pisac^ 
napisac ksiqzk^, to make,to write, 
to compose a book. yVydac — f , to 
publish a book. Nigdy nie zajrzai 
w — f , he has never looked in a 
book, or he is not fond of boolcs or 
rendiiig. Pozera, polyka — i (fam.)^ 
he gallops over his books, he is a 
book worm. Möwi Jak z — t , he 
speaks like a book. Zapisac, wciq" 
gnqc co do — t , to book , to enlist. 
Anat . Ksiqzki wohwe, the ven- 
tricles, stomach = KSIEMEC. 

KSIJ^GA, Gl , «.^ a large book. 

KSII^GARNIA, ni, s.f. library; 
bookseller's shop. 

KSII^GARSKI , A , E , of a book- 
seller. 

KSI^GARSTWO, WA, 8. n. book- 
trade. 

KSII^GARZ , A, «. m. bookseller, 
stationer. 

KSlENI,Ni,«.^. abbess. 

KSIENIEC, AcA, «.m. stomacb, 
paunch. 

KSI^STWO, WA, «.n. prindpa« 
11 ty, dukedom. 

KSIJ^ZNA, NT, s.f, princess, du« 
chess. 

KSI^ZNICZKA^ Ei^ 8. (« d\^<^^V(?: 
oV a \kt\TV&e or ^MVft. \c 
toDic Order settled in Prussia. \ KS\^X ^ K > 't ^ v^VwÄt i^^"^^ 
iCÄZ Y*AK, A, *, m, knigbt ot tht \ U\, 108 ITO KSUgtYC , A , f.fii. noOB. Kiif» 
iyc w peinig the moon U at tbe füll, 
•—na nounu^ the crescent, the 
wane of the moon. Pierwsia^osta- 
tma peinia — a, the ilrst, the last 
quarter of the moon. Swiatlo^ 
olask"-^^ mo<Mi-Hght,iDOon-thlne. 
Psy loyjq , szczekajq na — , some 
dogs bark at , bay at the moon. P(h 
rywac si^ z motykqna^ {prov.)^ 
to attempt to leap , leaplng to ihe 
moon, to attempt impossibilities. 
Tumrz ma jak ksi^zyc w peini 
ifanu)^ she has a face li'ke a moon. 
minfly czlery ksi^iycs^ four moons 
have rolled on. 

KSllg:^YCOWY, A, B, of the 
moon , lunar. -^ iuAatlo, moon- 
Ught. Rok — t/, a lunar year. 

ICSOBIE for KU SOBIE, towards 
Umseif. I 

KSYK, ü,«.iii.hla8. 

KSYKAä, lAM, o.n. to Mat, as 
Vipers and geese do. 

KSZTALGENIE, u, a. n. act ol 
foimlng , improvement, educatlon, 
culture. ~ miodzieiy, the Instruc- 
tion of youth. Nie ma iadtieao 
toyksztakenia naukowego^ nc 
wants the culture of sciences ; the 
culture oi bis mind has been too 
much neglected, $66 UPRAWA, 
WYKSZTALCENIE. 

KSZTALCiCc«, o.tmp. to shape, 
to form , to fiame ; 3) to refine , to 
fanprove. 

KSZTAliT« u, «. m. abape, fom, 
lirame. 

KSZTALTNIE, adv. nlcely,neatp 
Jy, elegantly. 

KSZTALTNY, A, B, nlca, nett, 
tiegant 

KSZYK , A, «. m. Jack anipe (the 
smallest of the klnd). 

ICTEMU, abbr. from KU TEMU, 
towards tbat,to iL 

KTO, KOGO, nron. relat. who. 
g6nii EOGO; daL koiiü; ace, iogo; 
tnstr, EiMt loe. w im, used only 
when speakingof persona. Kto tarn? 
who is thereP kirn mowa? whom 
are they speakinc of ? of whom are 
they spieaking? itoi tu U)$zedi po 
etcAtf, zgadnij kto? some one has 
•nter«d secreüy, guess who ? Sly- 
$zal to ni6 wietn od koaa^ he beara 
It from I don't know wbom. Komu 
atf ona dostanie, who shall 
have her? Znajdzi6tz z kirn sif 
rozmöwic , you'll find some one to 
apeak to. HozpierxcMi aif w stro- 
ny^ kto tfdy kto oufdy, they were 
dispersed some ont way, some ano- 
ther. £tomny,any one or anybody 
dse. 

KTO BADll^, gen, iogo BAot, ete. 
or KTOKOLWIEK, 9tfn. kgoo kol- 
wixi,etc., whoaoever, any man, 
any body. 

KTÖR^OY, CKiv. what way, which 
way.— bqdz or kolwiek^ whltber- 
soever, which way soever. Ktörfdy 
ztqd sif iüymknqc? bow sbaU 1 
extricate myself.^ 

ATÖHY, A, £, pfYm, relaU who, ffdry « nilekj69t twohn hfatemP 
which of them Is your brotber? 
Ksiqzka ktörq mt da/«i, the book 
which you gave me. Ktöra godzi' 
na? what o'clock Is ItP what's 
o'clock ? Cztotoiek ktöry rozumu" 
)e, a man who reasons, a truly 
reasoning man. Cziotvi6k ktorego 
tvidzialei , a man whom you saw. 
Je9ttoprzekonani6od ktorego nie 
chce odstqpic^ it is a coniiction 
which hp is detormined not to give 
up. KTÖRY2 , interr. Ktöryz lo 
cziowiek pomyili ie , what sort oi 
man Is he who will thlnk that, etc. 
Potviedz mi ktörq z tych dam 
wybraCy teil me which ofthese la- 
dies am I to choose ? Pro«t7i al»y 
düd im ktöreao syna , they deman- 
ded to give tbem one of bis sons. 
Ktöreyo dzis mamy? what day ol 
the month is it? Ktorego do ciebie 
üisai? on what day dld he date bis 
letter to you? Gdyby tak bylo^ 6yl- 
by ktöry kiitoryk o t4m wspo- 
mnial , should it be so, no doubt 
some historian would mention it. 

KTÖR YKOLWIEK , whichsoe- 
ver. » KTÖRY B\Dt , let him be 
who he will , who^ver he be. 

KTÖRY^ , KTÖRAd, KTÖRE^, 
See JAKIS, certain, some. Ktörys 
z nich powiedziat mt, I have 
beard it sald by somebody of them; 
by a certain man. W ktörimi miej^ 
iCUy In a certain place. 

KTOd, EOGOS, somebody, aome 
one (whom I don't know). 

KU, prep, (with the datlve), to, 
towards. Kn io9chodoxüi ^ towards 
(he east. Ku kohrotvi fygodnia; 
towards the cnd of the week. Jego 
mihiö Uni niej , bis love towards 
her. Nieskonezone milosierdzie 
Boskie kn nam^ God's Infinite mer- 
cy to US. Rzecz dziuma ku sly- 
izeniu , wonderfui to hear. 

KUBEK , BKA , $, m. goblet , cup. 

KUBA , r, eorrupted from JA- 
KOB, Jacob. 

KÜBEL , BLA , «. m. bücket, paiL 

KUBICZNY, A, B, cublcal. 

KUBRAK, A, a. m. a sort of great 
coat. 

KUÖ, $66 KOWAä, to Mnd a- 
bout or boop with Iron work. Ktuf , 
okuö^ podkiid konia^ to shoe a 
horse. Kttd konia ostro^ to calk, to 
tum up borses' shoes. Oku6 kij , to 
tip a cane or a rod. Okur nrebrem^ 
ztotem , to tip with silver, gold. 
Fig : Kuje xoierize , he hammers 
out bis Verses. Kuc or knowac 
zdradf , to hatch a plot against the 
State or an Indlvidual man. 

KUCHARKA, Kl, $,f. woman- 
eook , cook-fnaid. 

KUCHARSKI , A, B, of a eook. 

KUCHARST WO, WA, s. n. eook- 
ery, 

KUCHARZ, A, a. m. man-cook« 

KUCHARZYCÜ, nz^ , v. fi. to per- 
form the Office of a eook. 

KUCHCIK, A, a. m.» KUCHTA, 
TT, kitchen-boy, scuUlon Os^uUffm, tiie aum wbom Fxaw. ' kUrh^n. ' KOI, 

KÜCRENNY, A, E, cnllnary. 
8Öl , bay-salt--y ogröd^ a kitchen- 
garden ; pot-herbs. '^ OGRODO- 
WINY. — a iacina^ low latin , doc; 
latin. 

KUCHMISTRZ, A,a.m. master 
eook. 

KUCHMISTRZOWA, wej, 8. f. a 
master cook*s wife. 

KUCHNIA, I, $.f. kitchen; 3) 
cookery. Kiepskq ma kuchni^ 
(/am.), he keeps a poor house. Ry^ 
wa tylko tarn gdzie dobra — , he 
frequents no houscs but where the 
jack is going; where a ^ood table is 
kept. Znac ii ^ na — t , to under- 
stand cookery or cooking. — (ran' 
cuzka , french cookery. 

KUCHTA,aa0 KUCHCIK, under- 
cook. 

KUCZA, ciT, «. f, hen-coop. 

KÜCZBAJ, u, a.m. balze. 

KUCZKA, KI, 8.f, a little hon- 
coop;' 3) a booth covercd with 
boughs, in which the Jfws kocp 
during the feast of tabernacics. 
^u'i^to kuczek^ the feast of taber- 
nacles. W/niCE^' (/'am.),8quatUng. 
W kuczki usiqic^ to squat , to sit 
squat. 

KUDLA, T, $.f. a lock of halr or 
wool; 3) a dirty dog; a ragged fei- 
low, a scrub. 

KUDLAC^orKUDLlti, v. <i. imp. 
and SKUDLAC, SKUDLIÖ {fnm.), 
to enlangle the halr, to dishf vel. 

KLDLATY, a, e. hairy, shaggy. 

KL'DLY, DEL, pr. Shags. 

KIJFA, fy, s./. tub, vat. 

KUFEL, FLA, a. m. can, tankard, 
jug, mug. IV KUflu «ff kocha , he 
likes the bottle, ne is fond of drin- 
king. Kufel {fam,)^ a drunken, tip- 
sy fcllow, given to drink. 

KUFER, FBA, s.m. strong boi. 

KUFNY, A, B, belonging to a 
tub, to a vat 

KUGLARSKI, A, B,JuggIing. 

KUGLARSTW0,WA.«.;(.Jugg1e, 
Juggling trick , legerdemain.» kU- 
GLA. 

KUGLARZ, A, f. m. Juggler, pup- 
pet-player. 

KUGLARZYÖ, BZi;, v, n. to 
juggle , to practise by Juggling. « 
KUGLOWAÖ. 

KUKAC , KAM, v.n, to cry as a 
cuckoo. 

KÜKANIB,iA, a.n. cuckoo's cry. 

KUKAWKA, EI, a. f. cuckoo.— 
atorrzyk (a p/anf),military orchls. 

KUKIELKA, EI, $.f. bort ol 
bread, roll. 

KUKLIK, A, a.m. (an herb), 
bennet. 

KUKS, A, a. m. a push with the 
elbow. Za co daie$ mu hütsa? 
ifam.), whf dld vou elbow hIm? 3) 
a band without flogtrs, a mangicd 
band. 

kUKSAti , V. n. imp. SKUKSA<^. 
kogo {fam,)^ to elbow, tojostle, lo 
push with tb« «Ibow or with the 
fisL 

' KUKÜLKA, El, f./l cuckoo. 
t KUKURYZA^ET,«./". indian corn. I. KUH 

k« LI, f. f, ball, bullet ( b<m!, 
|Sohr, sphere; 3) crutcb. — bilardO' 
!r J, billfard-ball. — armatnia^ can- 
»w-ball. — karabinown lub pisto^ 
V'-.tta, bullet. — oynista, fircball, 
- ziemska^ Ibe earthiy or terros- 
i*!aJ globe. — «f mrf/a, poniniel. 
Otodzic na kulach^ to gn with 
rrutchcs. Oostac kulq m leb [fnm,)^ 
ts be »bot, to be killcd. Chhp 
ifrzela Pan Bog knie noni {prov.)^ 
GUD does wbat be can, but God 
vkaC he will; man proposes and 
God disposes, TrafH juk knlq 
vpht (prov» iron.)^ tbis rlocs not 
pvie near it; tbis is notbing (o it; 
1 falb miich short of it or he Is a 
ihoosand miles off. 

tXJL\C or KULEÖ, iEj^,r.fir 
tDiimp, tobaIt,tohobl)lp.=(:HnO- 
mC. Knlac na prawa nog^ or 
kJk. to llmp wUb the rigiit fooi, on 
Ae liKht 94 de. 

KULaK, a, «. m. fist Bit' sie na 
hilaki , to box; Dojka na kulaki^ 
boxing, flsty-cufr war. 

KULaNIE, u, «.n. hobbüng, 
blting. 

Kl'LAS, A, 8,m. « lamc, limping 
*r ciippled man ; 2) a crookcd i'.'t- 
1^; 3; harpoon. Kulasy stuwii\ to 
vnwl , to scribble, to rough draw. 

KCLAWIE(i, wiEJij, v.n. to be- 
»ne lame. 

KI'LAWOSC! , I, t. f. lampiicss. 

KtXAWY, A, E, lame, linipiug, 
bjliing. 

Kl'LBACZYC, r7P,, r. imp. to 
ttddl^ (hetter SIODLaC). 

KULBAK A, KI, 8, f. saddlr, 

KtLCZYK or KÖLCZYK, i, 8, 
WL earring. 

KULFON, A, 8, m, a false durat; 
f:pg. an aw^ward fcllow or wcnch, 
1 rlod>honper, loggerbead. 

K(?LIC SIE, Li; sii;, v.n. to 
nuggle , to Ue snug ; 3) to rowcr, 
torringe. 

HULIG, A,«.m. the diversions 
sf the earnival , masked ball. 

KL-LIK, A, 8.m. (a 6ird\ rurlt^n-. 

KULISTO^, 1« '• A roundncss, 
spherlcfty. 

KULISTY, A t K « round, splicri- 
al, globose. 

KULKA, El, f. f. smaU ball, small 
tnUet. 

KULOLEJ, A, s.m. bullet fQun> 
4er, ball castpr. 

KULSZE, »öw, pL hlnbone. 

KULSZOWY, A, E, bflnnging to 
the bipbone.Xoic — a, ischium. iici/ 
— y, rheumatlsQ bi the bipi aciatic 
or fciatica. 

KUM, A, «.m. god-father. Hy/ 
kumem dziecka mojego, he has 
ttood godfatber to one of my cliil- 
dren ; 3) Fig: a blade, a good com- 
panion ; 3) Zool: a Mnd of toad. 

KUBiAi^HT, $.f, gudinotlitr. 

KCMAä SIE, r. nc, imp, POKi;- 
%\C Slg 3 l'im, mifihy 8obq 
{'.ifiL.)^ to live in the utiutLit ruuii- 
liarity, on the mobt familiär terms, 
U> familiarlse one's seif; 

Kt'N A , NT, 8,J. \) martfp ; 3) iron- 
roJlar, ptUory; JJ prfsotL I IUI 

KUNDEL, i>u, f.m. ^ Küff- 
DYS, cur, shepherd'a dog. 

KrNDLEti, V. n. imp. 8KUN- 
DLEÖ, to degenerate {prop, said 
of dim), 

KÜ>ICA, T, f. f. kind of coin or 
monry made from tlie nostrils of 
martens (oltl) ; 3) a toll paid anclen- 
tly in Slavonic countries to the land- 
lord for the right of marrying one 
of his coiintry girU. 

KLiNSZT, ü, i. nu art, crift; 
trade, profrsfiinnt 

KL.'^SZTMIS'n\Z,A,f.m. arüst, 
craftsman. 

KL'NSZTO\A'NY, a, I, artiflcial ; 
curious, ingcniuus. 

KIP, i;, 8.m. purchase, biiying. 
iY« kup wyitawic , to ezpoiM^ to 
saln. 

KrPA, PT, »» f. hpap, hoard, pile; 
great number, groat dcal. Skladar 
ua kupf, to piic, to lay in a lif>ap. 
DO Ki;PY, 0(li\ iM-HiinT, one with 
anollier. KTPAMl, adr. by heap», 
in hcaps. Mn zlota hijuimi ^ tliat 
man has hi>aps nf gold , gnjd in 
hcaps. Ij'id {iroinadzil si{' /i'/p.UHf, 
the mob flocked or throngi^d lugo- 
ther{ there was a great Ihrong of 
pcople. Üo knpy zehrac^ to lieap 
up, to collect , to gather up, to as- 
semble« 

KlPCOWA,wiJ,t.Aa merchant's 
wife. 

KLPCOWNA, NT, n.f, a mer- 
chant'ü daughler. 

KI'PCZYC, czQ, v. n. to trade , 
to dral , to trafic. 

KLPCZYK, A, 8,m. sliop-hoy. 

kUPF.R, PRA, 5.7n. KUPKKDK, 
RKA, dim, rump, croup, rump of a 
fowl. 

KLPlä, Pi^ , r. nrf. KUPOWA(!, 
Pi'jh;, v.iinp. to nuy, to purchase. 
Kupir drtiUOy Innio^ to buy dear 
or clirap. ptg : Drnyo kupic laskff , 
rr^r//(>(/i/, to pay dear for a favour. 
KtiK'i'^ uiezna iencipikupi(proi».), 
wo knnw your real worth. Kupir. 
sohie biedf^ to bring upon one*» 
^p|f or lipon one*s lipad some mis- 
foiiuiie. Me miala bnba biedy i 
kiipihi ciele {iirüv.)^ an old woman 
had no troubie and bnught a calf, 
viz ' to gct inlo or bring one's seif 
into trniible or into a premunir«*« 

krPIÖ SIE, PI« suf, v,n. to 
flork, to crowu, to gather in cmwda. 

KIPIFX, PCA, «.m. mercbani, 
doaler, trader. 

KLPIECKI, A, E, mercantile. Po 
kupierkn , morcliantlike, 

KLPIKCTWO, WA, «.n. trade, 

commerce. 

Kl PIKNIE, Ai^.u.SKUPIANIE, 
SKlJPlKME,acloniraping, gallirr- 
ing; 2) kUPIKMK, KUPOWAME, 
SKIJPOWAME, lA, s. M. purchase, 
buying. 

KUPKA, 1 , 4. m. dim, of KCPA, 
pl, kUPKI,akindQfpIay. 

Kf -IVNO, NA, s. n. piirrhns«?. 

kl U,r, s. m. .1 cork \ 2} mtMslos. 

KIRA, M^a.f, \m\, Traiiio mk 
si\! fuk slepej kurze ^uirno, Ihai 
was t^tur 4»iec»t».'d or hc lia^ bnv- sire 107 Ufwtxetm than could have beet 
expected from hlm ((u/v.). Daj hi» 
rze grzfdf to ona chee ^oui^i 
(proi\), give hlm an ineh, andne'A 
take an eU. Pisze jak kura , be 
scrawls. 

kURACYA, Ti,«./: eure. 

kLJRANT, A, «. m. chime of t 
musicai dock. Tabakicrka s Am* 
raniami , musical snuff-box. 

kURATELA, LI, 8. f. guardian* 
ship, tru^teoship. 

KURATOR, A, 8.m. curator, 
guaniian, tnistce, assignee. 

kliRCZ, u, 8.m. cramp. PUjioO' 
jßc dostnl kurczu^ he was seiicd 
with a cramp in swimmJng. 

kURCZAK, A, 8,m. a young 
fowl. KÜRCZE, «CIA, «. n. p/. -« 
l^TA. » KURCZ^TkO, chicken. 

KURCZ^CINA, KY, 8. f. chicken- 
flesh. 

KURCZECY, A, E, of a chicken. ' 

KlfKlIAN, A,«. m. a hill,a mound 
whnre sonie andent nalions burrled 
thcir dcad (from porsian GQOR, 
tomb, and HAN, abodc). 

KlinCZVO, czi{, V, imp, to 
cramp. — SI^, to shr^nk, to shri« 
vd , to contract into wrinklea, 
Siihuo Inirrzy ni^ w prrtma, 
wasliing contracts tlic cloth. Nie» 
ktnre data kurczq »i( od cModu^ 
rnid contracts cerlain hodics. Fig : 
Kiirczy sie , he is straitoned In his 
biisincss , ne is at a ioss how to gct 
out of danger, of a serape, of a 
trnuble, etc. 

KtJREK, IIA, «.m. rockrel, 
yoiing cock : 2) cock of a gun ; 3) 
wi>ather cock; 6) popingay; 9) a 
tirass cock. Slrzelac do kurka , to 
shnot at tbn popingay. Kurck od* 
wiese , to rock a gun , a pistol , tn 
fix the rock for a discharge. Kurek 
spiücir. , to uncock the gun or pls» 
lol. Odkr{*e, zakr^c knrek^ tum 
the brass-rock, ston tbn cock. Krfct 
ni^ jak kurck na koiciele {prov.)^ 
that man , that woman Is a mero 
wcathercock. 

KUREWNIK , A, 8. f. whoremas- 
ter, wnncher, fornicator. 

Ki:iU:\VSKI, A, E, whorlsh. 

KLRESTWO, WA, «. n. whorc- 
doin, fornlcaiion, harlotry. 

KtJHKA, KI, 8. f. littlß beut 2) 
(an a(|ualicbird),cominun gallnule. 
Kurka tuczona, pullet 

KORMK, A,x.m. Iien-Iiousc. 

KUHOPATWA, WY, 8. f. par- 
tridgr. Czerwona — , redlegged 
partridgcSsrira — ,greypartridge. 

KtIlOVVAC,auji;, v.imp. (/am,), 
to lieai , to eure. » LECZYC. 

KURPIE, low, pl, shoes made nf 
barkiwhence the nameofKURPIE, 
or liie Poli«h inbabitansof the Bla- 
lo\esiaii forests , is drrivod. 

KT US, u, «. m. coursc, raco; 2) 
rurnmcy of moncy ; 3) a course of 
h'ciuH's. Ten pieniffdz nie ma tu 
knrmt , tbis com won'tgo here, iM* 
l>ywac kurs fihzolii^lQ sIimI^^W«* \ ;io8 KÜS io tike. To uf^szio x kunu^ a thing ' 
not current, out of date, out of use« 
cried down. 

KURSOWAC , süJ^ , V. n. to dr- 
culate. Kursujqca moneta^ current 
money, currency. 

KURTA, TT, «./".KÜRTKA, II, 
jackei, Jerkin; 3) KURTA, t, s, 
m. curUiled dog. » KÜSY. Fig ' 
Kurt^ komu s/crotc, to cut out work 
for one, or to thrash one soundly, to 
beat one llke a dog. 

KURWA, WT, 9.f, KÜREWKA, 
EI , dtm. whore , strumpet , harlot , 
tniU , drab, doxy, cockalrice. 

KURWIARZ, A, a. m. wboremas- 
ter, wenchf r, fornicator. 

KURWIC Slig, wii« siK, «. n. to 
become a whore, to lead tbe life of 
a wbore, to prosütue one*s seif. 

KURYER, A, a.m. Courier. 

KÜRZ, D,5.m. -rKÜRZAWA, 
WT, a. f» dust. Kieby kurzatoy^ 
clouds of dyst; 2) Fig: white 
vapoürs over manby grounds, 
üog, mlst. 

KORZY, A, B, of a ben. Kurza 
noga (a plant) ^ purslaln. Kurzy 
Blad^ kurzyilep (apianOi plm- 
pemel. 

KURZYC, Rz^, v.n. to ralse a 
dust ; 3) to ßzzle, to foisU — ty- 
tun , to snioke tobacco. =» SI^ , to 
amoke , to smoulder, to reek. Ku^ 
rtyc u^/f , T^opiöl^ see PALIC. 
Kurzy sie z pieca^ z Äromtna, tbe 
atove smokes, the chimney smokes, 
rbetter DYMI). Kurzy st> z konia^ 
tbat borse reeks, or smokes, or is 
OTer beated. }Vidno jak bagna at> 
kurzq^ the bogs are seen reeking. 
Kadzidlo kurzy h atf na oitor 
rzach^ tbe tncense smoked upon 
tbe alurs. I>roga sif kurzy^ tbe 
road is covered with a cloud of dust 
Zakurzony^ all covered or besmea- 
red witb dust Kurzy z cicha 
{fam.)n be fizzles. 

KÜRZYCIEL , A , a. m. a man 
fond of Smoking tobacco; a smoker. 

KURZYMOR , or K(JRZY!>LAD , 
orKDRZY^LEP {bot.), anagallis. 
»-tXH)dny, anagallis aquatica, sa- 
molus. ^ , 

KUSiti, azi;, v.imp. UKUSIC, 
SKUSIÖ , to tempt » Sll^ o co , to 
attempt a thing. l byl przez 60 dni 
hiszon od dyab/a, being forty days 
tempted of tbe deviU Wqz kusU 
Ewf, tbe serpent tempted Eve. Bog 
— Abrahama, God tried Abraham. 
ÄttS2ono go pieni^dzmi; tbey 
tempted bim witb money. Spöjrz , 
czyz to pifkne slohce nte kusi 
eiebie toyiid na przechadzkf ? docs 
not tbis nne weatber tempt you to 
go and take a walk? Cos mi^ kusi 
ztby to zrobic , I bave a great in- 
dination to do It Wielu sif o niq 
kusiio, many trIed to seduce her, 
to entice her by flne speeches, or to 
marry her. Kusil si^ na dziedzi- 
dwo^na zdohucie tunerdzy, be 
attempted to setze upon an inberi- 
£u»e<ff, astroDgpUtt; be tried to EWA' 

« 

KA , II, a. f. a female tempter. 

KUI^NIERZ, see KUSZNIERZ. 

KUSO, adv. too shortly, in a cur- 
tailed manner. — ubrany, ill clotb- 
ed, dressed in a coat too short or 
poorly. Kuao z nim, bis money feil 
Short , he is short of money. 

KUSTOSZ, A, a.m. {oid), kecper, 
warden, warder. Kusztosz koron^ 
hy, master of tbe royai treasury. — 
btblioteczny, keeper of a library. 

KUSY, A, E, curUiled, bobtailed. 

KUSZA, szT, s,f, cross-bow. Jfti- 
sza murowa, catapult, balista. 
Zool. balisles (a fish), 

KUSZENIE, a,s.n, teroptation. 

KUSZNIER KA,ii,a./:arunrier'8 
wife. — SKI , A, B, of a furrier. — 
STWO , WA , a. n. a furrier*s trade. 

KUSZNIERZ, A, s,m. furrier, 
skinne r ; maker of furcaps. 

KUTAS, A, s.m. KUTASIK, A, 
dtm. tassel. 

KUTNER, A , a. n. graln or balr 
in cloth. Pod kutner, against tbe 
bair, against the down on clotlis. 

KÜTNEROWA(i , v. a. tmp. to 
nap. 

KDTY, A, E, shod. Fig : On kuty 
na cztery nogi , he is quite master 
of a subject or a deep fellow, sbar- 
per, cheat 

KÜTWA, WT, a. m. niggard, 
curmudgeon, skinflint 

KÜ^^MA, I, a. '. blacksmitb's 
forge, smitherv. Fig: W glupstwa 
loywarzone kuim , the chimeras 
framed or forged by a doting fool. 

KWACZ, A, s. m. dish-clout 

KWADRA , RT, a. f, quarter of 
the moon's age. Pierwsza kwa- 
dra, prime of the moon. Ostatnia 
kwaaray wane of the moon. 

KWADRANS, a, j?. m. quartcr of 
an bour. dtm : KWAOKANSIK. 
Trzy kwadraixse na trzecxq, it 
wanä a quarter to three. Kwa- 
drans na drugq , a quarter past 
one. Math: a quadrant 

KWADR AT, u , Ä. m. quadrate , 
Square. Podniesc liczbf do — m, to 
Square a number. Liczba podnie' 
siona do — ti, square numoer. Bok 
kwadratUy the side of a square. 

KWADRATOWY, A, E, square. 
Mila kwadratowa, square-mUe. 
Pierwiastek kwadratoioy, square 
root Przekqtna kwaaratowa, 
the diagonal of a square. Stopa 
— a, a foot Square. 

KWADRATÜRA, RT, s. f. (kola), 
quadratureorsquaringof the circle. 

K WAKAü , V. n. pr. to quack, to 
cry like a duck. 

KWAP, piu,a.m. down, soft hair. 

KWAPIÖ SI^, PiQ sv;, v.n. to 
be In a burry, to make haste , to be 
eager. Kwajn si^ or ipieszy z odr' 
daniem ustugi, be is ea^r to ren- 
der Service , to obllge. kwapi§ or 
spiesz^ si^ x doniesieniem ie , I 
make haste, I basten to loform you 
that 

KWAPIENIE SI^, u ans, a.n. 
eagerness , haste , eamestness, KWE 

] •^TAt,u, a. m, quarter of the year, 
— TALME, adv. quarterly, per 
quarter. — TALOWY,a,e, quarter- 
ly. — TANA, icT, a. f. quartan fever. 
— TET, D, a. m. quartetto. 

KWAS , u, a. m. sour, add , le- 
vain; 2) KWASY, söw, p/. a sour 
disposiüon , crabbedness , peevish- 
ness, discontent; 3) a kind of 
beverage used among the pea- 
sants of Russia. Fig : Zawsze jo- 
kiei kwasy pomi^zy nimi , therc 
Is some spieen or ill-will betwecn 
them, tbey bear one anotber a 
grudge. Kwasy w iolqdku, tbe 
heartburn. Kwas saletrzany^nl- 
trous acid. Kwasy majq wlasnosc 
rozpuszczajqcq , acids are dissol« 
vent — IC, sz^, v. imp. S— -iC, 
U — IC , to sour, to make acid. — 
oodrüct, to piclde cucumbers. —iC 
SI^, to grow sour, to become 
crabbed or peevish. Fig. Skwasi6 
komu hwnor, to make one ili-hu- 
moured, cross or peevish. — KO- 
WATY, A , E , somcwhat sour. — 
NIEÖ , V. n, imp, KISN^C , S— 
NIEÖ, SKISNAC, to sour, to lurn 
sour. Od ciepla mleko kwasnieje 
a od grzmotu wino. beat makcs 
milk sour and thunder turns wine 
sour. — NO, adv, sourly ; crabbed- 
ly, peevishly. — N0S(5, i , a. /". sour- 
ness, acidliy. — N Y, a, e, sour; sour- 
faced, crabbed, peevisb. — OROD, 
c, s. m. oxygeu. 

KWATERA, RT, a.r. lodging; 
milltary quarters; 2) bed in a garden; 
3) pane or Square of glass in a win- 
dow. Kwatera trzewtka^ the quar- 
ter-piece or the bind quartcr of a 
shoc. Gencralna kwatera (mi7if.), 
tbe head quarters. — y zimo^ 
we , letnie, winter or summer- 
quarters. Rozmieiciö woisko po 
kwaterach, to quarter soidicrs. ila 
dobrq kwater^ {fam.)^ he has a 
very good or fine lodging. Stojq. 
wjednij — rze {(am,), tbey lodge 
togclher. 

KWATERMISTRZ , A» a. m. 
quarter-master. 

KWATEROWAä, Rüi^, t?. imp, 
to quarter or lodge soldiers. 

KWATERUNEK, neu, 5. m. mi- 
lltary quarters ; soidicrs quartcred. 
Mieszkance tegomiasta narazeni 
sq na cz^ste kwaterunki , the in- 
habitants of that town are liabie to 
bave soldiers quartered, blUeted 
upon thpm. 

KWEF, v,8.m. vcil. 

K\VEFI(5,v.a.tmp. ZAKWEnC, 
to vcil , to Cover. Zakwefic twarz, 
zakwefic sif, to veil the face, to 
conceal one's face. W kraju tym 
kobiely u)ychodzq z domu za~ 
kwefione , in that country tbe wo- 
men never appear unvdled. 

KWESTA, TT, s,f, begging or 
gatbering of alms. 

KWESTARKA, ii, a. f. a woman 
tbat goes a begging for tbe poor. 

KWESTARZ, A, s.m, mendicant 
friar. ^/^ Almsei f masier oC j KW AR ANTANA, NT, s,f, qua- KWESTOWAC, tdj?, t?. n, to 

Mi/^CIEL, A, s, m. tea^ter.^ I rsutiae. —TA, tt, a. /"• quart, p\nt, \ ßo a beg.^n%^\A tnÄwÄ. ^Xaiv KWl tKC L4D 10» onder • 
bave al- 
ways flourished. Ten pisarz kwi- 
tnql pod jego panowaniem , that 
aulhor flouiished or was in repute 
undcr bis reign. 

KWITN^CY, A, E, flourlshing. 
Mlodosc — a, panslwo — f , a flou- 
rishing youth, a flourisbing enipire. 
Nauki byhf to kwittufOfm staiiie , 
letters were then in a \'ery flourisb- 
ing State. 

KWITNIENIE, u, 8,n. bloo- 
ming, biossoming, flourisbing. 

KWITOVVAC, tüji;, v.imp. to 
acquit, to clear, to discharge , to 
give a receipt. Figr ; Kwituj^ z przy- 
jazni^ I dont care about your 
friondsbip. 

KWOKA, KI, s. f. KWOCZKA, 
KI , dim, cluclcing bcn, brood bcn; 

2) A8lr. piciades, tbo seven stars; 

3) Stara kwoka (scomf,), an old 
wench, runip. 

KWOKAC, kam, KCZ9,r.n. to 
cluclc. 

KWOTA, TT, 8, f. quota, quan- 
tity, share. KWESTTAtTi,«./*. quesdon. ^pi^kne zawsze kmtnfly, 

CWIAT, o , «. m. flower; bioom, great princes, tbc fine arts t 
btoisoni. Kioiaty nd drzetoach^ 
'je blossom of a tree. Ogröd 
£hrta/om9,a flower-garden. Drze^ 
to w kwiatach or kivitnqce^ a 
ne that is in blossom. Materya 
tkwiattß, a flowered stuft. Fig: 
fifknosc jak kwiat przekwita, 
kautf fades away. Byc w kwiecie 
«tfüni, to be in tbe flower, or prime 
tf ooe's age. — panienski^ dzie^ 
nclioa, Tirginity, maiden-bood. 
JN'fc kunai czego, to bave tbe flrst 
ä a Ibing; to bave tbe bandset of it 
bckU icojsiM^ choice men, piciced 
■HL KuHal nufki^ flour. Pelno 
kp kwiatu po caiemu swiatu 
(foH. Maid oftvomen)^ tbere arc 
ways to the wood tban one. 
= K Wf ATUSZEK ,ka , «. m. 
«n. flowereL ^ORODNY, a, e, 
praducing flowers. — OWY,a, e, of 
ifewer. — OZBIÖR,D,5.m. gatiier- 
lif oT flowers; antbology. 

KWICZEC,cz«,v.n. KWIKNi\(^, 
i|, lü. tiw<* to squealc, to give a 
ifieak iprop. said of pigs). 

KWICZE:?JlE,iA,s.n. squealdng. 

KWICZOL, A, «. m. tbrusb, fleld- 

KWIECK^, G^, v.imp, to adom 
titli flowers. 

KWIE CIEI^, ETNTA, 8. m. april. 

KWlECISTY,A,E,bloomy, flow- 
oy, florid. Styl kwiecisty^ a florid 
Mjte. 

KWIETNIOWY, A, E, of april. 

KWIETNY, A, E, bloomy. Kune- 
tna ffiedziela, Palmsunday. 2) = 
KWIECIST Y and KWIETNI, ia, ie. 

KWIK, u, 8. m. squeak. 

KWIKLIWY, A, E, squcaking. 

KWILENIE, NiA, 8,n, puling; 2) 
niling, lamentation , tbe cbirping 
» warblinjg of tbe birds. 

KWHJC, LQ , V. n, to pule ; 2} to 
«aU, to wbine, to lament. Fig: 
(of a girl). Tak mite grucha^szcze- 
Uoce i kwili^ sbe covcs and cbirps 
and warblcs so swectiy. 

KWINTA, TT, 8,{. Uie fiflh chord 
in music Stnuicic no8 na kwintf 
(pn}V.)n to iiave lost onc's strengtb, 
creifit, intercst ; to be gone, undone, 
to be put to onc*s last shift. 

KWIT, ü, 5.m. KWITEK, TKA, 
dm. quittance, receipt , discbarge. 

KWITA, adv. quit, clear. Kwita 
z nami {fam,)^ wc are quits or 
ffco. Kwita z przyjazni^ all is 
inished between us , our friendly 
rdations must cease for evcr. Grac 
aa kunt^ , to play double or quits. 
/ kwOa-, and tbere is tbe last word 
of tbe busineas; or cnougb, it is 
eaough. 

KWITN^ti, N^, v.fi. to bloom, 
to biossom, to flourisb. Te röze 
kucitnq talem, jesieniq^ihese roses 
Iower or are In flower in summer, 
lo autuDin. Pierwiosnek ktoitnic 
uxzeintt^ primrose blows early. 
Z drzew naitoczciniej kwitnie J, «nd ^ 

L, abridgmcnt of LITHÜNIAN , 
W. X. L. = Wiclkie Ksi^stwo Li- 
tewskie^ Great Duchy of Litbuania. 

LABhJDZ , lA , 8, m. swan. 

LABI^DZI , A, F., of tbc swan. — 
piöro, swan-fcalher. — glos^ swan's 
song. — 8zyja^ swan's neck. 

LABIRYNT, u, Ä.wi. labyrintb, 
mazc. 

L\C , LEJfj , V. imp. to pour, to 
sbed ; 2) — dzwon , to cast a bell. 
Deszcz leje^ It rains vcry fast, it 
pours down. Pot Ini z nieyo^ swcal 
ran down bis face or bc was all 
over in a sweat Lac to siebte^ to 
drink out of measure. Lac w ko- 
gOj to niake one drink beyond 
Dounds. — tüino do 8zklanki^ to 
pour wine into a glass. — krew za 
wiar^ , to sbed one's blood for tbo 
faitb. — Izy^ to sbed tcars. Lac 
dzxcony^ dziaia^ posqgi, to cast a 
bell , a canon, a statuo. Lac siviece^ 
lo mould candles. Lac wiersze^ 
proz^ {fig.)<, to bave an casy fluent 
style in poctical or prusaic compo- 
sitions. tzy sif Inhi mu z oczu^ 
tcars flowed or trickled from bis 
eyes. Dobre uyinko mile si^ leje 
w gardlo , good wine goes down 
pleasantly. 

LACH, A,s.m. orLECH, A,namn 
given to Poles by tbe Russians and 
some Aslalic pcople as Osmanlis , 
Persians, etc., Strachy na Lactiy 
{prov. [am.)y valn or powericss, 
impotent tbreat, mcre tbrcats, 
empty tbrcats. 

LACH, A, «.m. = LACHMANY, 
Nöw, pL rags , tattcrs. 

LACINA, NV, .?. f. latinity, latln 
tongue.Möwipo iaciniey be spcaks miffdai, tbe aJmond tree, Is one otjlaün. Dobrze nmie po iocinie, he 

tbe earüeBttbatblossoms, Fig: Pod isa good laiin scholar. Fig : To pa- 

ägfUm uneUetcA Mrölöu> sjstuki^ chnie iadnq^ tbat smeiis ol the unlverdty. Jezdziö^ siedzied na 
koniu po ~f>, to ride like a sailor« 
tacina kuchenna^ a bad latln, bro- 
ken latin. Pomazal 8obie gfbe 
icLcinq , be bas but a smattering of 
a s£icnce 

LACINNIiC, A, 8.m, latinisU 

LACINSKI,A, E,laUn. 

LACNO, qdv. easily. 

LACNO^C, i, 8, f. casiness.fii- 
cility. 

LACNY, A, E, easy. = LATWY; 

L^VCZ or Li\CZEN,czNiA,«.m. 
= SITOWIEC, flowering rusb. — 
^CY, A, E, joining, uniting. Tryb 
tqczqcy {Gram.), subjunciivc, tlie 
subjunctive mood. —NIE, ad. con« 
jointly, togelber witb. — NIK, a, «. 
m. (gram.), byphen. — NOSCi , i, 
8, f. conne..ion, junction. — yC, 
czQ , V. imp, to connect, to Joln , to 
unite. Lqczyc tizytek z przyje* 
mnosciq , to unite the usefui and 
tbe agreeabie. — roztropnosc z od- 
wagq , to join prudence to valour, 
to tcmpcrate valour witb prudence. 
Co Bog zlqczyl niech czlowiek 
nie roztqcza ^v/hal God basjoined, 
iet no man put asunder. 

LAD, u, X. m. Order, barmony* 
Ani iadu ani skiadn^ out of Joint, 
neitbcr here nor tbere, at random. 
Me mogf z nim przyjsc do iadu , 
I cannot come to an understanding 
witb bim or bring bim to a bead. 

Li\D, u, 8.m. land. Slaly Iqd^ 
mainland, continenL Lqdem^ by 
land. 

LADA, T, 8. f. a goddess In sla- 
vonian niythology; 2) cbest, box« 
Lcuia u organöw, tbc sound-board 
of an Organ. Lada wc miynie^ 
bopper, mlll-bopper. Lada wozo* 
0)0, a Jack, a band screw. 

LADA, adv, no matter what, 
whatcver. Za lada zr^znosciq, on 
ihe vcry first opportunily. Lada klo 
to uczyni, any man will do iL La» 
daco, good for notbing. Lada co , 
any thing wbatever. Za lada^8zele' 
Stern budzi si^, the sligblest noise 
awcakens bim , bc Starts out of bis 
sleep at tbe smallest noise. To czlo* 
wiek nie lada, be is far from bcing 
an ordinary man. Posiada naukf 
nie lada, be is a tboroughly sa- 
vant or a very Icarned man. 

LADAJAkI, A, E, any one, wbat- 
ever; 2) but indifferent, middling. 

LADAJAKO, adv. but indiffe- 
rentiy, middlingly, so so. 

LADNIE; adr. nlcely, pretUly. 

LADMEC, NiEJ^, v.fi.togrow 
prpttv, See H^KNIEO. 

LADMÜCHNO, adv. very nicely, 
very prctlily. 

LADNY, A, E, nice, neat, pretty. 

LADOWAC, DUJi{, r. imp, to 
load, to freight. NALADOWAO, 
OBLADOWAC. tadowac okr^t, to 
load, to lede, to frcigbt a vcssel. 
Ten statek naladowany winem , 
lliat boal is lo^d^Oi or V^!\^xv V>^^ 
w\v\c. — koTX\e ^ m^^\\J^\ö \«^^ Voä 
horses, \Vie TüM\es,l?\^ *. — ioX^^^'J^ 

L\UOV^ Kt ^ w\T5i^ t>,tu xa v^ 110 lAJ LAL to oofM to thore, to get ■ diorf « tp | LAJANIE , u « 9,n. chtdlnf , re- iet foot OD land.'WYL^IK)WAC. 

LADOWANIE, A, «. n. act of la- 
dlng; 2) carao, freight^ Zacxqi^ 
$kanczy6 iaaowanie^ u bcgin , to 
llnish lading. 

L^DOWAME, A, «.n. act of 
landing. Lqdotvanieotwyiqdouüa' 
nie iDOjska odbyio si^ to cieniu 
fiocy, tbe landing of the troops was 
efTected under cover of the night. 
• i.AI>OWNlGA,CT,«./'.ear(jidge- 

. LADOWNY« A, B, loftded, laden, 
fraught , frelghted. 

MDOW Y, A, E, of Und. 

LAOüNEK« ITKU« ««m. ctrgo, 
load, fretght - LAOOWANIE ; 2) 
eartridge. Charge. Trzeba bylö 
cxfic {<iaunku rzucic w morze^ 
we wcre obllged to throw a part of 
our cargo Into the aea. taduHek 
Miatku sklada atf c toA'icA lotMi- 
röw^htr cargo consUtaof auch and 
auch nierchandise. Odciqc^ odgrffic 
ladufiek z^bami ^lo bite off tJie 
cnd of the cartrldge. tadunekar- 
matnü cannon-cartridge or Charge. 
tadunck dukalöw^ ludwiköw^ a 
roll of ducats« of louis d'or. 

LAGIER, Gau, «. m. dregs , leea , 
grounds, sediment IVino na la^ 
grze^ the wlne oo its leet, Mte 
FUS,OSAO,M^. 

LAGODNIE, adv. iolUy.BiUdly; 
neckly, witb njildneas. 

tAGODNIEC, MiBj«,ti. fi« pr. to 
grow 8oft,to abate, to relax, to 
relenL 

LAGODNOSC , 1,5./: aoftneaa , 
inlldnessa, gentleness, meekneia« 
lenity. tagodtwic jest jednq z cnol 
chrzeidanskich ^ meeknesa ia a 
Christian yiriw.bagodnasc zawszt 
przysloi miodej kohiecie^ a youne 
Wooian ought alwaya to be gentle 
kl her behaviour. Obchodziö «i> 
Z kirn z — 1^, to treat one wItb 
Undness and good nature. — po- 
toietrza^ tbe mildness of the wea- 
ther, the mildness or sofiness ol 
tbe air. Wszyslko dla iagodnoici^ 
tue dla przymuiu^ every thing by 
fair means and notliing by foul. La- 
godnoic koloröw^ barw^ the soft- 
ness of the colours and tints. — 
»pöjrzenia^ i benignant, mild, 
favourable look. 

LAGODNY, A, B, soft, mild, 
neek. — y czlowiek , a person of a 
mild, gentle disposition. — y kon^ a 
gentJc horsc, which goes-a very easy 
Biep and which is easy to be handed. 
—potof eus a gentle gaie.^rx^,a 
mild government. To kara za to« 
godiiüy It is too mild a ponishment. 
— y usmiech^ a gracious smile. ta- 
godny jak baranek^ be is as gentN' 
■s a lamb. tagodna twarz^ a meeli. 
face. 

' tAGODZIC, Dzi;, V. tmp. to 
loficn, to sooth, to calm, to assoago. 

LAJAC • 11$, 9. tm^ to scold , to 
cMe/e, to Ucture, to rebukc, to ob- proof , rebuke, objurgation 

LAJDACKI , A, B, rascaliy. 

{.AJDACTWO, wa^ f.ti. rascali- 
ty, villany. 

LAJDACZYC SIQ, ais sii;, V. n. 
to lead a loose , disorderty llfc. 

tiAJDAK, A, 5.m. rascal, acoun- 
drei, viilain, miscreant, rufUan. 
To iotr or iajdak tvietkiej r^ki , hc 
fa a very niggardiy feliow, a very 
muck-worm, a truc curmudgßon. 
Nasz sluga wierutny ia]dak , our 
servant is a mangy dog, aordid 
wretch, a sneaking fellow. 

LAIK, A, 8, m. lay-brother. 

tiAJNO, NA, s. n. düng. 

LAK , u, «. m. scaiing-wax. 

L\Kk, KI, s.f, LiVCZKA, Bl, 
ditn. meadow. 

LAKIER, u, «.m. lackler, vamisb, 
Japan. 

LAKIERNIK , A, «. m. Tamishcr. 

LAKIEROWAC!, nvin^v.imp, to 
lacker, to variiish, to Japan. 

LAKIEROWANIE, A.s.n.xu- 
nisliing, vanUsb. 

LAKLIWY, A, B, greedy, cotb- 
tous. 

LAKN4<i, N^, v.fi. to hunger, 
to be hungry; 2) to long für, to co- 
vet, to desire. Mozmilaknqc bez 
pragnienia i pragnqc bez laknie- 
m'a, one can be hungry wiihout 
ihirst, and be thirsty wiihout 
hunger. 

LAKN4CY,A,B, hungry. taknq- 
qf krwi , zaszczytöio^ Mood-thir- 
sty ; greedy of honours, eager after 
hoQOurs. Laktiqeemu wszyslko 
smaczne^ a good appetite needs no 
sauce. 

LAKNIEME, u, «.n. hunger. 

{.AKOCIE, ci, p/. LAKOTKA, 
KI, s.f. daintles, tit-bits, sweet- 
meats, deiiracies, kick-shaw. 

LAKOMlC SIQ , Mii{ sie , t>. imp^ 
to covet , to have a strong desirc. 
HiaUi sifiei na €0 iakomicy how 
is it tbat such a trifle could tempt 
you? LAKOMIEG , ial, uie, v. n. 
imp. = ZLAKOMIEC , to grow co- 
vetous , greedy. 

LAKOMIE , adv, greedily, cove- 
tously. 

LAKOMSTWO, WA,«.7i. greedl- 
ness, covotousness. 

LAKOMY. A, E, greedy, coTo- 
tous.=LAK01iIEC. Lakome ocZy, 
a longiiig eye. 

LAKONICZNOSC, i^ i.f. Uco- 
nism, scntentiousnrsa. 

LAKOTLIWO^O , i, s.f. licke- 
rishness. 

LAKOTLIWY, A, B, lickerisii, 
dainty-mouihed. 

LAKOTMK , A , «. f». lickerish 
longue , swcet-tootb. 

LAKSA, 8T, a./: »LAKSACYA, 
M^s. f. looseness, flux of tbe belly. 

LAKSOWAÖ, suji;, V. fi. to havr 
ilic nux of tbe belly. ~ 81^, to take 
a purge. 

LALA, LI, 5. A LALKA, Bi , doli. t.Aff 

2) dAn. LALKA, i,«./*. a pastebonrd 
doli, a wooden, a wax-dolL Ona 
sifjeszcze batvi lalkami^ slie still 
plavs witb a doli , she bas b(T doli 
still. Fig: W'y slroionu jak lalka^ 
hc is a very doli fuTl-drcssed , hc 
looks like a doli. Chlopiec jak Ial- 
ka , a charmiag , fine boy. 

LAMAC, MiQ, v.t'mp. to break; 
2) -> iwiatlo^ to refract tiie ligiu. 

— prsysifgf , to break one*s oath. 

— ustaw^^ to break, i nfringc or 
vioiate the law. — aobie nad czem 
gloivf^ to break or rack one*s bralns 
about a tbing. — SI^, to break. 
Löd iip iamie , tbe ice brcaks. Im- 
ma6 8if z (rudnoaciumi, tostrugglc 
witb difficulties. — r^r«, to twist, 
to wring one*8 bands. Po koiciach 
mnie lamie {fam,)^ I feei a pain in 
my bones,! have pains lu the Joinls. 
Ten skoezek iamie sif na wszy^ 
itkie strony^ this tumbler twists 
bimaelf about in every way. ZUimac 
mlodzicnca^ Aonta, toovercoine, 
to aubdue a youtb , to bridlc or lo 
train a horse. Od owocöw gri/fzie 
iamiq 5ff , the trees are ready to 
break down witb fruit Fale o 
brzfg «tf iamiq , tbe waves break 
against the sliure. 

LAMAME, A, «.n.actof breaking, 
fracture. Jdz na ztamanie kurkn^ 

go and be hanged ! Lamanie chic- 
a , the break! ng of the br(>ad. — 
yiowy^ vexation of spiriL — w «/a- 
voachy goul , a drop. — w noaavh , 
the gout in the feeL — w r^hicli , 
chiragra , the gout in the Jiands. — 
glotu^ roulade, thrilling, quavc- 
ring. — or zlamanie przysifgi^ 
oath-breaking. — iif svoialia , rc- 
fraction. 

LAMANINA, T, 8, f. fractures, 
violations, breakings. 

LAMANY, A, E, brokcn. —a li' 
czba or uiamek Cnrif/i.), fracUon. 
— y kamieh , moilon, rough, or un- 
hewn stone; rag stoiie. Szltiki — f, 
gymnaslics , feats of aclivity. 

LAMKNT, u, a.f}i. iamcntation. 

LAMENTOWAÜ, TOJf, r.m to 
lanient , to wall , to moan. 

LAMIGtOWKA, i, «.f. toma- 
hawk ; 2) puzile-braln, very heady. 

L.\MOWAÖ, HUJE, V. imp« to 
edge , to border, to trim. 

LAMPA, PY, 8. f. iamp. Dim: 
LAMPKA, LAMPECZKA. 

LAMPAHCI , A , E. of a leopard. 

— zkfjra , ieopard's skin. 
LAMPARCICA, er,«./: leopar- 

dess. 

LAMPART, A , «. m. leopard. 

LAMPECZKA, ki, 8,f, dim, a 
Utile Iamp; 2) a Uttie drinking 
glass. 

LAMPER YA, Ti, 8. f. colling, 
ashieriog, wainscot » TAFLOWA- 
NIE. 

L AMPREDA, dt, f. /l lamprey. =» 
MIMOG. 

LAMIiS, ü, f. m. a store-hoiise. 
i:i which vicuiais, and houschold 
Im^ttcments arr k<^pt iC xTl V - /y ^ -f ^ ^^ ^^ wv/ajano, 1 baby^ puppet Fig. ironit : Olo mi \ Im^ttcments arr k«*pt 
ör it ^"^ »^^rply npihiäadeä J lala! ibare Is a niarmoaet for you! \ LKN, \i, a.m. « uiwcYk ^\axi^ ** Mde oT fand : S) anr large pteca of 
com iicid. pL cornfields. 

LAf^, I , s. f. see tANI. 

LaNCA, CT« «. /l lance, ipear* 

LANGET, c, 8. m. lancet 

UNCETOWAT Y, A, B , of a Uih 
cet; 2) £to/ : lanceolated. 

LAnCUCH, a, «.m.cbalxi; 2) 
beiNlage , slavery, fetters ; 3) — gör 
i^}, ränge oi mountains; ft) ~ 
■fopalu^, a covey of partridgcs. 
ha na iancuchu lub na utcif zt, 
Ind-dog, üe-dog, mastiff. Most na 
JAOfcAu, chain bridge. — wyoUra-- 
9n{fia.}^ the concatenation, chain, 
Ma of f deas. — nieszcz^ic^ a chain 
tfvBfortunate events. 

LA.NCUCHOWY, A, E,ora chain. 
Rra — y, a dog tbat is kept, chai- 
kd 19 in tbe dayt)me,a house dog. 

LANCUSZEK, bzka, s.m.dim, 
Ue chain, watcli-chain; 2) the 
arb of a bridle. 

UM » LAMA, m, 9,f. bind. 
hbieta jak — « a tall beautiful wo- L\inE, tA, f.n. pouring; 2) 
osfnf. — dffi'al, dzux)n6w^ the 
(aöng of gutis« l>elis. 

UNKA, i^t.f. Bot. May-lily. 

L\?IN1K, A , «. m. a soldier re- 
cniicd from cvery plough.rü.given 
i;iaiidlords,accordlng to the extent 
tf ibeir land property, as one, two, 
iree, clc, plougbs can tiU in a 

LA50WTV A, I, of one plough , 
m t Alf . 
ü^NSADY« D, pL corretting, 

IfandnB- 

LANTAWA, WT, $.f, (fl p/ant ), 
^icvman*» tpikenard , fleabane. 

LANY, A, B, casL teiazo lane^ 
la&t-iroiu Stoitce lane^ oiould 
oBdlm 

tAP GAP» ade. or tAPES CA- 
?f5,«u/g. In a burry, heiter slcciter. 
htem iap eap po sofrie , and tlien 
iry feil together by the ears. LAP ! 
momat. now you are caught ! 

LAPA, PT, S. f. paw ; 2) a large 
htd^Fig : Dac komu tv lapf [fam.)^ 
m grease any one in tue fist , to 
vtase bis fist. tapf lizac, 1) to 
l4tler, to creep, 2) to bc in great 
intitnUoD, to be poor as a l)ear in 
Winter, when compelled to lick his 
ptm for food. 

LAPaC, pi^ , r.imp. to catch, to 
lüke, to apprebend. — ptaki^ to 
ealcb Wrds. — zhczyAcöu\ to ap- 
prebend malcfactors. Zlai)aii gOy 
U was taken in. Psy niady nie 
moghf zlapaö zajfica^ tue dogs 
i«ver could catch the iiare. Musi 
kiedz pr^dko ho zlapiq , he mnsi 
na well not to be overtaken. Z/a- 
pac kogo na uczynkn, to catch, to 
t^, to surprise one In the fact. 
Lapai myali autora^ Charakter 
oioby (fam,)^ to catch the sense, 
10 hit apon tlie meaning of an au- 
üor; to hit a character, to express 
HwelL Ziapac kogo za slowo^ to 
Uke one it bis word» seehOWlC, 

iAPACl, A9$.m, ffam.), eatdier. — eudzych majqtkdw^ orte who 
cheats pcople out of their inhcri- 
tancc. 

LAPAMNA, T, 8. f. itam,), 
wasting, spoiling, sauandering. 

tAPClE, ciöw, p/. slioes niadc 
of the bark of a trcc ; 2) slippors. 

LAPIGROSZ , A , «. m. a griping, 
grecdy fellow, a niggard , a scrapc- 
penny, a plnch-penny. 

LAPIKÜFEL, FLA, 8.m. bibber, 
toper, put-conipanion. 

LAPIKÜRA, Y, «.m. night-rob- 
bcr, thinf of ihe föwl. 

LAPKA, »I, «.(. iittle paw; 2) 
mous(>-lrap. Po.s(atütono na» lapkg 
(fam.)^ a snarc has bccn Inid for 
him. Wpadl w iapkf^ be feil into 
the snarp. 

LAPSARDAK, A« «. m. tattcrcd 
garment. 

LAPSKO, A, «.n. (exten», of LA- 
PA;. Ten czlowiek ma wiclkie 
iapsko{fam.)^ ho has a Shoulder of 
Diutton nand. 

LARWA, WT, 8» f. mask. 

LAS, u , <. m. wood, forest ; 2) 
Fi(j : labyrinth , confusion. Im da- 
l^j w las tim wifcnj dreiv (pror.), 
the ncarer ihc rhurcii thi* fariher 
from God. Aa/iira citfgnie wUka 
do lasu (pror.), a prodigatc fellow 
will die in his shocs. Me wywoluj 
wilka z lasu (pror.), whcn sorrow 
is aslcep, wake it not. Wszystko 
jak w teste , all is in a great confu- 
sion , disorderly. 

LAS , T, jj. m. {fam,)y see LASY. 

LASA, SY, s.f. walllc, hurdlc; 2} 
LASY, srtw, pL mall-kiln. 

LASECZEiC , czKA, s, m. dim. = 
LASRK,SKLT,.f.m. IltliL* wood,grovc. 

LASECZKA , KI , 5. f. utile canc. 

LASEROWaO, V. a. term of 
pict. to glazo, to give a gloss. 

LASIC SI^, Bzi; sii;, v. n, to bc 
lickerish, to cutct; 2} to cringo, to 
fawn. Ten pies iasi si^ do kazde- 
00, that do^ lawns upon evcry bndy. 
Fiu: Lasic sif komu^ to crawl and 
crfnge, to crourh to one, to lawii 
upon one. LASl(isr^,ZL VSlCSIl^. 
{na CO), to covct, to lust aflrr, to 
hanker after. Sie Uitwo mnie zla- 
sisz , fam, l am not so apt to han- 
kcr or not so casy fnr tnuiptalion. 

LASICA, CY, 5. f. LASICZKA, h, 
dim, wcasel. 

LASKA , KI , 5. f. cane, walking- 
staff.-y- marszalkoii'ska, marshars 
staff. — lakUj stick of sealing-wax. 

— merk'uregOy caduccus, Mercury's 
wand. Sejm pod laskq..,^ tiie diot 
under the presidency of... {Polish 
hist,). 

LASKA, KI, s.f. favour, boon, 
gracc. Z iaski Hoir), through God's 
gracc. Miec u kogo iaskf, to bc in 
favour wilh one , to be a favourite 
with him. W'upaic z iaski , to fall 
in disgracc. Zaac si^ na lask^, to 
surrender at discretion. Poiviedz 
mi z 4nski swojej ^ pray, be ao 
kind as to teil me. 

::,/ ^4SOW - LASKAWY, A,E,^ 
Jklnd, favourablc, hcncvolcnt. ßy6 

; i iaakaw^ to dcfgn , to please , to be lAT ifi 80 kind as; 2) tarne, not wUd 
(SWOJSKI). CMeh \aska\t?y,%x%^ 
tuitous bread , ilvlhg at another*s 
Charge. Jcszcze Uög iaskaw &9 
siqtak 5A'07ic2t//o,God be tiianked 
it happoned not worse. Prosz^ 
ciebie üqdi tak taskaw^ e(c.,thus 
mucli Ict me brg of you. JCoH la- 
skawy, a mild , gentle horse. 
LASKAWCA, CY, 8. m. favourer, 

patron, benefactor. 

LASKAWiC,wii;,v./mp.to make 

tarne ; LASKAWIEC, wii Jif, V.U. to 
becomc taine; 2} CLASRAWlC; to 
soften a punislimenl, to pardnii. 

LASlCAVVO^ä ,\,S.f. kiudncss, 
favuur, bfuicvolence. 

LASKONOGI, A, r, tong-loRgcd, 
long-shanked, spindle-shanked. 

LASKOTAC, ocze, V. imp. tO 
tickln,5ei;LECnTAC, to tiliiiat^. 
Laskotac podeszwy ndg, to lickld 
one on the soles of the feel. ^ pod 
pachy, to tickte onc*s sldes. — ko- 
nia ostrogq^ to touch a horse 
slightly wilh the spur, to tickle 

LASKOTLIWOäC, 1, 8. f. Ücklish- 
ness. 

LASKOTLIWY, a , b , tickll^h ; 
unablo to bcar theslightnsi tirkllii};. 

LASKOWANY, A, F. or LASKO- 
WATY, A, E, channeled, Duied; 2) 
Bot. striated. 

LASKOWY, A, E, ofhaael. — 
orzerh , hazol-nut , filbcrt. 

LASOWAC, stj^, i\n. to est 
swceimeats, tlt-hits, dainties. 

LASY, A , E , llckorlsh. tasy or 
his na przysmaki , ho is fond of 
tit-blts, botl) in malcrial and moral 
siMises; a dainty man or woman. 
La.'iy kawalek^ a delicate morsci, a 
tll-hil. 

LASZENIE SI^, nia 81«, 8. tu 
adtilallon, pickiiig of thanks. 

LASZT, \\s.m. (sixty busbelsof 
corn); 2) last fcnrgo). 

L.^T, See LÜNT. 

LATA, T, pl. years, ©/"LATO. 

LATA, TY, s.f. patch; 2) lath.« 
tnlami pobijac, to fit up with 
laths , to lath. Suknia U) fatach « 
okl, lattered ciolhes, rags. 

LATAC, TAH, V. n. freq. LECIE(5, 
c^ , V. imp. to fly ; 2 ) to run. Ten 
plnk lata bardzo wysoko, a bird 
that flies very high. Dokqd tecisz 
tak prqdko? whiiher do you run so 
fast? Leciet komu na ponioc or 
to pomoc , to run to the assistance 
of one's friend. Przed wiairem pyi 
lecialy ibc wind made the dust fly 
about. Strzaly tataly, the arrows 
flow abouL Lata po miescie, po 
ulicach , he is continually rambling 
aboul the town, and nercr at home. 
Latac za interesami , to Jaunt, to 
do businrss. 

LATA(i , TAH, V. imp. 10 Cover a 
hole with a piece, to patch, to 
boicl) , to mend ; 2) to cover wiUi 
laths. 

cK«t,co\>\AeT. 112 LAW LATAME» Ut«.n. flying; 2) run* 
ning. 

LATANIE, u, i: f». patching, 
lK>tching. 

LAT ANINA, in 9. f. (/am.), mucti 
ado, going to and fro, going bacic- 
ward and forward. 

LATANINA, NT, 8. f, patchwork , 
patchery. 

LATARNIAf i, «. f. lantern, lan- 
Ihern. 

LATA WIEG , WCA, t. m. flyer; 2) 
mnner; 3) paper-kite. 

LATEM or W LECIE, adv. in the 
sammer. 

LATKA, KI, s. f. small patch. 

LATO, TA, 8. n. Summer ; 2) LA- 
TO, year. Lato Pan8kieqo 1847, in 
the yearof our Lord J.Cnrist 1847. 
Przed /a(y, many years ago, in 
Ümes of oid, of yore. IJiywac swia- 
tapöki sluiq /aia (prov. ),to enjoy 
the pleasures of youtb , while 
cme Is young. Babie lato, the lalter 
pari of autumn. Wiröd lata , in 
mid-summer. Przed trxema lO" 
ty, three years ago. Mied lata^ 
to he füll grown ; of age, major. 
Nie mied lal , to be minor, under 
age. 

LATOPIS, u, «.nu chronide, 
hlstory ; 2) a chronicler. » LATO- 
PISIEC, LATOPISARZ. 

LATORO^L, I , «. /: young shoot, 

3)rig , twig , scion. Latoroü do sa" 
2enta,set, twig. Chcialbymmiec 
ktUca latoroili tego drzewa^ 1 
ihould like to have a set, twig,slip 
of that tree. Winna latoroil^ siip 
of Yine. — do 8zcsepienia. » 
ZRAZ , layer, branch , bud , grafu 
LATOROSTKA,dtm. young shoot, 
q>rout. 

LATOSI , u , n , of this year, of 
the present year. 

LATOW AG , TUJi; , v. fi. to pass 
Ihe Summer {Utile used)» 

LATWO, adv. easUy. — äC, i , 8, 
f. easincss, facility. — WIERNOSC^, 
I, 8.f, credullly. — WIERNY, a, e, 
.credulous. 

LATWY, A, E, easy. tatwy do 
poiycia , condescending , sociable , 
accommodating. 

LAÜR , u , «. m. laurel. 

LAÜROWY, A, E, of laurcL — 
Itict0, laarel-leaves. — tweniec, 
laurel crown , laurel-wreath. 

LA WA, WT, «. /". lava. 

LAWA, WY,«./: dim. LAWKA, 
LAWEGZKA, Kl, bench. lawki 
w koiciele , pews. Lat<;y w korde- 
gardziCy the benches of a guard- 
room. — t« sali obrad^ the seats 
or benches furnishinga room where 
a poliücal assembly meets.— 8zkol' 
fie, the forms of a school. Lawa 
mtntsfrdto, the mlnlsterial bench. 
Na tocxoraj8Z^m zebraniu lawki 
byiy jnute , at yesterday's assembly 
the benches were thinly attended. 
Pöjiö pod iawkf (Ay*)« ^ ^^ 
thrown aside or away. Wrzuciö 
pod^, toput amoog the rubbish, 
iitf tArom Mside. Bvi na iafde ipod LEC 

dohyc kogo z pod totin/, to ratse 
one from the dirt or dusL 

LAW^ , adv. in one llne , in one 
compact body. 

LAWENDA, DT, 8. f. Iahender. 

LAWETA, TT, 8. f. carriage of a 

LAWIAÖ, tj. /reg. from LOWlC. 

LAWIROWAÖ, Rüi^, r.n. to 
lavecr, to tack, to sali with a slde- 
wind ; 2) (said of a bird), to hover; 
3) to plot , to intrigue {figX 

LAWkA, 1 , dtm. ofLAWA. 

LAWNIK, A, s. m. eschevin, al- 
derman. 

LAWRA, T, 8. f. monastery. 

LA2!;A, t, 8. f. agio, interest, the 
price of exchange. 

LAZANKI, NEK, pl. a Und of 
boile^i pasle {cook.). 

LAZARET, u, «• m. lazaretto, 
hospital. 

LAZARZ , A, «. m. Lazar. 

LAZiti, 2^, v.n. to crawl, to 
creep ; to dimb. iMzic na drzewa 
or p6 drzewach , to climb to the 
top of a tree; 2) to walk with dif- 
ficulty; to go on all fours; as 
children do ; 3) to dangle , to im- 
portune with frequent Visits. VVszf- 
dzie sa nim or za niq lazi {fam,)^ 
he is always dangiing after him or 
her; he is always at hisorher hcels; 
he follows him wherever he go^s. 

LAZICIEL, A , «. m. fem. LAZI- 
GIELKA, 1^8. f. dimber, dangier. 

LAZIEBNIK, A,s.m. bath-keeper. 

LAZIENKI, NEK, pU baths, 
therme. 

LA^NIA, i,«./". Tapour-bath , a 
sweating place or room. Sprawi^ 
tobie laznif {fain.)^ l shall whip 
you : I shall thrash you soundly. 

LAZUR, ü, 8. m. azure-stone, la- 
pis-lazuli ; azure ; sky-colour. 

LAZUREK, RKA, 8. m. Indigo 
used by laundresses ; 2) Bot. laser- 
wort, laserpitium. 

LEB,LBA,«.m.forehead, patc,cos- 
tard, noddle. Za Iby si^ wodzic^ to 
fall iogether by the ears. Na leb 
na 8zyh^ headlong, helter-skelter. 
Niepoaobna Ibem muru przebic 
(pror.), there is no struggling with 
impossibility. Dac komu po ibie 
(/nm.), to give one a rap, a knock , 
a cuff. Miec we Ibie ^io be tipsy; to 
be elevated, somcwhat elevated ; to 
have a drop, a small drop of wine in 
one's head. iipie8zyc «tf z czim na 
leb na 8zyj^ , to be in a hurry, or 
in great haste to do something. LE- 
BEK, BiA, dtmm. 

LEBIODKA, KI, 8. f. (a plant) ^ 
origan, wild maijoram. 

LECHGI WO^ , 1 , 5. f. tickllsh- 
ness. = LEGHGZYWOI^, LECH- 
TLIWO^C. 

LECHCIWY, A, B, ticklish. 

LECHTA(2, CHC9 , TAH, V. tmp. to 
tlckle, to cause a pleasant Sensation. 
Wino iechta podniebienie a mu- 
zyka U8zy^ wine pleases the palate, 
music the ear. Chwalqcjego dzieci 
hchtasz jego milosc wla8'nq^ when £S!^ CP^^'Jf he bas seen tbelyou pniae bii children, he \s affec- 
^^"^ ^"^ ^"»Ueä of foruta«. Wy^lttd iü the mosi sensible parU LEK 

LECHTACZKA , u ,«./*. «. f. cU« 
toris. 

LECHTANIE, lA, «. n. ticklhig, 
titillation, pleasure, dclight 

LEGIC, V. a. ZLEClC. = LE- 
TNlC, to warm. 

LECIEC,«ecLATA(i. 

LECIÜGHNY, A, E, vcry light.= 
LEGIUTENKI, LEGIÜTE!^INKL 

LECZ , conj. but == ALE. 

LEGZENIE, lA, 8. n. healing, 
curing. 

LECZY(S , cz^ , V. tmp. to heal , 
to eure. 

LEDWIE=LEDWO,adr. scarce- 
ly, hardly, no sooner. — ni«, 
nearly, well nlgh. Ledxoie ze umie 
czytac^ he can hardly read. Le* 
dwie ze przyjechal juzci odjez-' 
dzay he scts out Ibe moment he 
gets there or almost as soon as he 
arrives. Ledwie ze go nie zabito^ 
he was very near being killed ; he 
was witbin a hair's breadth of being 
killed. Nieprzyjemne zdarzenie 
ledwie co nie zniszczylo j^jna- 
dziei^ a disagrecablc accidcnt had 
well nigh balked her expcctation, 
«eeOMAL, BEZ MALA,TYLKO 
CO NIE. Ledwie za ledwie or /c- 
dwie przeledwie {fam,)^ wlih ut- 
most difflculty. 

LEDZ^ LEGNAO, gn^, r.n. 
prf. to sink , to fall or drop down, 
to succomb. Legi na pobojowisku, 
he lay dead on the ficld. 

LEDZWIE, wi , pL loins, reins. 

L^G , u , «. m. a marsh , bog « 
swamp ; dale. = LUG. 

LEGAC , GAU , V. n. freq. to use 
to lie , to lie down frequMilly. 

LEGACYA , Ti, «. f. legaüon. 

LEGAR , u, «. m. stand (in a cel- 
lar), gauntree. 

LEGAT, A, 8.m» legate;2)— , 
0, legacy, bequesL 

LEGAWY, A, B, (p^f«), sclter, 
setting dog, pointer. Legawe pole^ 
flne hunting or sporting country, 
shooting with a pointer and a fowl- 
ing-piecc. Nie podejmuj si^ sza* 
szku leaawego pola (prov.)^ don*t 
undertake a buslness surpassing 
your sirenglh or capacity. 

LEGENDA, dt, 8. f. legend. 

L^GNi\Ö SI^ , H^ su; , v. tmp. to 
hatcb, to creep out of the egg. =» 
L^DZ , WYKLÜÖ SI^. 

LEGOWISKO, KA, 8.n. Uir. 

LEGUMINA, NY, 8. f. pulse, 
greens, hcrbage, vegetable8.sJA- 
RZYNA. 

LEJ , u, «. m. See LEJEK. 

LEJBGWARDYA, Ti, «.^llfe- 
guard. 

LEJC , A, pL LEJCE, cöw, rdns. 
WODZE 

LEJCOWV, A, E, of reins. Koti 
lejcowy^ splinter horse ; — e, the 
fore horses of a coach. 

LEJEK, JKA, 8,m. funnel, tun- 
nel. 

LEJKOWATY, A, e, funnel-sba- 
ped. 

LEK , u, «. m. more used in pL 
. LEKl ^ öw, remedy, simples, salve. LBK MBMBt of m dteMe, tretliag.«»LE- 
CZETOE. 

tEK« D, «. «L nddle-bow. 

L^aC SI£, kam ii«,v.fi.to 
far, to be alnid. Bardzo <tf /(^ 
uf , to be lo gr«at fear, to stand 
■ fear. Lfkae $ip wiatneqo ete- 
M, to be afiriid of ooe*s shade. 
Lftem #10 o fM^ro, I fear for bim. 
e BA<: SIE, TRW02Y(i Sl^ 

LSKANIB SIC, >>A am, J. fk act 
tffearlB«: fear, frighL 

LEKAAS&I , A, B, Ol a physldan; 
aefSdnaL 

LfiKABSTWO« WA, «. fi. nedlca- 
am, mcdIciBe, reaiedy, phyik. 
littia, atine feüuirtltoo, a mild, a 
«kBK RflBcdy. iVtecAy6fi#- — , a 
B wügn remadf or eure. Sekrttne 
— na Sf6y, eure for Ai toothacbc I/iyd -^ to make 
ae af a reaMdy. ZcLZjfi'^-a^ to uke 
llUc, a ramcdf. Na to jui nie 
HU ^-a« paA recovery, past re- 
arif, JDCurmble, irreoiediable ; an 
hnrabte diiffitp. Lekanlwo gor- 
m ekarobv^ tbe reoiedy to WorM 
ia tbe diaraaf. Na nUerc nie 
aus MEoraluN» (prov.)« ^ere to 
tcwe Cor every tniag but death. 
(kB^tae atf otloliufgo lekarstwa 

iiV-)« *o 1^ P*^ ^ ^''>*** '^^ shifka. 

IfKARZ« A, t.m. ptaysidan, 
bdar. — iarmarkowff^ mounte- 
\mk% vmaoLm 

LCKCB, ado. Ufbtly, anperfl- 
Qtfy. — WAZYC,to estecm lighüy, 
bAgbC or dlvegard. Lekee wazq 
ton JMO, oae makes no account 
if vkat ne aap« they doo't mind LEKCYA, ti, M.f. leaMNi. Brac 
hbfa lohoHo, miisylri, to uke 
kanii of a dandng-oiaster, of a 
aote-OMater« Brai Ukqfe u iV., 
b haa leamed of auch a one , he 
a<k biannt of such a one, such a 
m kam beeo hto master. Dawac 
fMezne ^^, to read public lec- 
tota.Aac JEomi— f (/(B»u andfig.), 
» gifc MW hto oie, to achool LEUU. U , A , I , ligbt , Dimble ; 

LZEISZY, «up. NAJL^EJ- 
SZT)'. LBkki jak jriöro^ llght as a 
leather« — ^ dwkat^ a crown too 
i|ht , or Dot of füll weigbL Gruni 
-t« roaaeL ChryOnupowiada ze 
IP90 farsmo jeii lekkie^ Christ 
iqn itat hto yoke to easy and llght 
-^poÄann, llght, easy of diges- 
tiea , caay to be dkerted. Wftio — «, 
kniiala— o, a ught wlne, a very 
«cak tea. Dsisiai cstiM «if liej' 
Ufm m± steym, I feel myielf 
l^ftcr to-day ihan osoaL — t sCy/, 
K^.eaay atyle.— a öudotoa, a 
Ight bidldiBi. Lekki CMlowiek, vr 
■yW, ScUe, llght; fuU of levity, 
gädy, OBsteady, unslaid, light- 
beaded. Chee mi ft> lekkiego chle' 
ha C/ifg.)« I wonid I rnb comiurtably 
thraogb tha World. 

LBKKO, ad9. Ughtly, nbably. 
1yd •— wör ony ai , usbrotonym , to LEN 

comp. LZfiJ. Boxmaite mifta Ix^ 
lub cifzej leiq na xoiqdku^ some 
meats are miicli lighter upon the 
stooMcb than others. Nie lekko do- 
rabia m cMeba , be makes a sbift 
to live; be keeps Ufe and soul to- 
getber. 

LEKKOMÖWlfO^, I , «. f. tbe 
levity Ol 0De*s languagc, chattering, 
talk , prate. 

LEKKOMYäLiME, adv. tought- 
leasly. 

LEKKOMY^LNOM, 1, t. f. 
tougbtiessness , levity. 

LEKKOMY^LNY, A, B, tought- 
less, ligbt-lipadcd. 

LEKKOiNOGI, s, i, llgbt-footed, 
nimble-footod. 

LEKKO^C, \,s.f. Ilghtness, le- 
vity, See LEKKI. 

LEkKO WlERNOäti , i , «. ^. cre- 
dulity. 

LEKKOWIERNY,A, 1, credu- 
lous. 

LEKLIWIE, adv. Ümldly, shyly. 

l4KUW0ää, 1, f./'. üoiidlty, 
shyness. 

L^LI W Y, A, B, timid, timorous, 
sby. 

L^OWATY, A, B, arcbwtoe, 
arcuate. 

LEKTYKA, El, s,f. Utter,sedan- 
chair. 

LEKTYKARZ, a, f.m. cbalr- 
nun. 

LEKUCHNY, tee LECIUCHNY. 

LELEK, LKA, 8. m. black owl , 
wood-owL 

LEMIESZ, A, «.m. ptougbsbare. 

LEN, LNU, «. m. flax. 

LEN, lA, «. m. lasy fellow; S) 
sloth ; 3) slougb. 

LENIC SI^ , IQ siQ , V. n. to grow 
lasy, to be Idle , slothful. Dotych- 
czas wetac leniles sff , bow laiy, 
sluggish , what a sluggard you are , 
to be still In bed. Lent sie s/uiyd, 
pt«ac, be Is tosy for scrving, wri- 
ting. Leni sif myslee^ be bas a 
sluggish, a dull Intellect, mind. 

LKNIE(^ or LINIE(2 , niej« , r. n. 
to mue, to moült, to cast tbe skin. 
Wqz lenieje na wiosn^ , tbe snake 
casts off her skin Tslough) in spring. 
Ptaki leniejq , birds mue or moult, 
» ZLENIEÖ, WYLEN1E(^. 

LENISTWO, WA, «.n. laxlness, 
idleness, sloth. Jednym z siedmm 
grzechäw smiertelnych jest leni- 
sCtoo, idleness Is one of the seven 
capital sins. Przex — nigdy nie 
wychodzi na przecluidzkf ^ it Is 
froffl lasiness , sheer laiiness , that 
he never takes a walk. — > ma swoje 
przyjemnasd^ Indolence bas its 
charms. Lenistwo ducha^ sluggish- 
ness of intellect, slowness of appre- 
hcnsloo, dlsgttst for every moral 
labour. 

LENIWIE»LENIWO,adt^ toxi- 

ly, idiy. 

LENIWIEC, wcA,«.m. — LE- 
NlUCH, A, a lasy bones,a slug- 
gard, a drone \ 3) Lenttotac (an anfc* 
maJX slotb. LEP IfS ; be Dthüy dftsMd orto hiwe Ught/ LENIWY, a, i, laiy, Idle, slotti 
daibB0| iß b$ l^üj ameät ^) 'fuL \ LENNICZY, A, B, feodal , feudal. 
Syslemat— y, prawa—e^ feudal 
System, feodal right, matters. 
IV rzqdzie lenniczym kröl ieit 
nacxelnikiem szlachty. In tbe feu- 
dal System tiie king is only the flrat t 
of the nobles. 

LENMK , A , f.m. vaasal , liege* 
man , feudatory. 

LENNO, adv. In lief. Dohra trsy^ 
mane letmo^ an estate held in flef. 

LENNODAWGA, er, «.m. feudal 
lord. 

LENNOI^, I , «. A feudal tenure, 
fief. 

LENNY, A, B, feudal , beholdinc 
to a flet Lenny pan^ hnnapani^ 
lord or lady paramount« 

LEODYJCZYK, A, «.fmnaüvt 
of Liege. 

LEP, u, 9.171. bird-lime. 

LEPAK , A, «. m. a good head, a 
sound mind; 2) adv. = ZAS>, bot 
(oW). 

LEPCZYCA , CT, s. f. (a plant)^ 
carline thistic. 

LEPEK , PKA, or LEBEK, bba , 
dim. 0/ LEB. tepek od szpUki^ 
head er a pin, pin-head. 

LEPIANKA, Kl , s, f. mud hoval , 
but, cot. 

LEPIARZ, A, «.m. a kneader, 
moulder. 

LEPIÖ, 19, v.f'mp. togluc,to 
paste, to mould; 3) Fig: to bulld. 
Lepic'co z wosku^io mould, to 
sbape a form in wax. Wszysqfintf 
z jednij gliny Icpieni^ we are au 
formed from the same dust Sqdsi 
ze idepiony z innej gliny jak nof 
sza^ he thinks himself made of a 
diflferent day, mould, from oUiflr 
morlals. Lepi sobie chatk^ [fam.)^ 
be builds a cottage for himself. 

LEPI^, (compar. ofDOBRZE), 
better. Lepi^j od ciebie pisze , he 
writes better than you. Dxii ma «tf 
leptej niz przedlim^ he to now 
better than he was. LepiiJ x nim 
jestem niz kiedykolwiek ^ I am 
more in favour or upon better terms 
with him, than ever. Ktörq 2 nick 
lepiij kochasz? which of these 
women do you like best P Wolai^^ 
bym lepi^j^ I bad rathcr. Corax 
leptej t lepi^j , better and better. 
Lepiej nie umiem , I cannot betten 
il IS done to the best of my power. 
Idi lepiej sam, you should go thera 
yoursclf. Czem pr^dzij täm leptäj^ 
tbe soonner the tietier. 

LEPNICA, CT, <./: (aplonl)« 
catchfly or campion. 

LEPSKI, A, E, good, exceUent, 
brave. 

LEPSKO,adv. well, bravely. 

LEPSZOSti , I , f . /: better sUta, 
better conditlon. 

LEPSZY, A, E, better, (comp, of 
DOBR Y). Klo pierwszjf ten lepsxy 
Cprov.)^ flrst come, urst served; 
lore-wanied, fore-armed. Jeden le- 
pszy niz drttgi , thls to as good aa 
that. Gi dujQi \d<| \emxe ^ ^fian» 
iwo men iVnÄ «aicXv ^^^mx Vcl ^na^ 
or \\e\a %\orj. C6iei nva\\«W«V 114 le2 

LEPSZYC, v.a.imp, or 0LB- 
P82YG, POLBPSEYC,to baUcr, 
10 aiiieUorale , to Inprove; 

tEPTAG, rc«»i7.Mip.tftlapa8 

t dos doeft. 
LESISTY, A, B, Woody, abouad- 

lüg wUb wood.. 

LEdNlCTWO , A« #.11. naiiase- 
ment of tlie forestii 2) sdence of 
ftfest-matlertt 8) foreslHUstrict. 

LESNlGZYtCnoo, t. m* foraiter, 
«ood-keeper. Vrsqd Uinicz^^ a 
vflnterer*! JinMldioa. 

LEdNlOWKA, Kl, «./: Grab, wild 

TuBäNT, A,B,dweU]iij|<)r Rmwlng 
m a woodt nlvan. Kodex leinp^ 
frawa -r«, the forest oode. forest 
law. Czt^ mioita lesne^ ibt four 
forest towDiL 

LESZGZYNA« VT, «./. hateliiut 
Ine. 

LESZGZYNOWY, a, i, of haiel 
tknb, 

LETARG , u , «.fik Miaiff. 

LEITII, A, B, of Summer; e<>UTal ; 
^ lepld; 8) okteriy, stricken in 
lears. 

LETNIBG, mBi«,«.«. ID CHDw 
kpid. 

LBTraK , A , «. m. wnnan's sum- 
iner dress ; 2) sumraer arboor, sum- 
«er bower. <itiii. LETNICZEK. 

LETNIO, adi^.tepidlsr, lukewarm- 
iy. Letnio u&ierac 8if , to be clad 
iaa Summer dress. 

LETNIOäC, u 9' r* tepidtty, luke- 
warmoessk 

LBW^ LWA« $. ffi. noii. Ryk <tca, 
lln roar, roarlog of a Uon. On ma 
9&n$ Hoa or doM, he is a Uon, he 
^ a beart of a Hon. Hit iapie lew 
nmchif (pro«.), great man for great 
deeds. £100 snac % paiura, the 
Uon Is known by bis paw. KiHrze- 
ha ifHoeefo ma tudziCf when 
aorrow is asleep wake It not 

LEWAAf kt 9mm, loYor, draw- 
bsaoi. 

LB WATYWA « WT« 8. /: flysler, 
dyster. 

LEWfCA,CT, f. f. left band. iVt0- 
ckai Hifspi« inoica twoja co pro- 
wka twota esynt, tet not thy left 
band know^ wbat tby rigbt band 
doetb« 

LEWKORIA« i^§*f. stock-gUll- LBWKOWT, A, B, of a Uon's 
whelp, of a young Hon. Lewkowy 

ßlar« a sUver ooin stampcd witb a 
n. 

LEWO, W LEWO =- NA LEWO, 
adv, to tbe left band. Wez w Uwo^ 
take to tbe lefl band. Bic w pra- 
«00 1 to Imoo, to strike rigbt and 
left, to hit all round, to bit on aU 
«des. ^. 

LEWOASKI, A, 1, left-haoded. 
— MAl^KUT« 

LEWY, A, B, left Po Uwijr^, 
0» tbe left band or SMe. 

LEZA , iT,t. f, mlUUry quarters. 
^0 sjmiotM, winier quariers. 

LEZAK, A, «.m. log of wood 
Jjyteg In a forest, without belog 
madBum of:tJ fyiug hi^e. LI 

LEiC, LAiii, v.n,tD crawl« to 
creepi to cUmb. IVJOfv mt ias^, 
aU my bair comes ofT, Ilose aU my 
bair. Lßic komu w oczy^ to annoy, 
to InqwrUine, to be troublesome 
with qucstloos, presence, ete. Leic 
komu w droq^^ to croas, to tbwart 
008 in bis dwgns. Nie Itmiß mi to 
do glowy^ I cannot understand iL 
(FamUiar In aU ncceptlons). 

LEZEC, i«, 1?. n. to Ue; 2) to Uo, 
to be sltuatedorplaced. beitlOmy 
oba chorzy i bex dozoru na po»' 
dlodze wi^enia^ we botb lay ex- 
tcnded on the floorof adungeon, 
ill and without succour. — na /ebrf^ 
to lie sick of a fever. — to iözku^ to 
Ue abed..£ti/cnta dobrze ieiy^ a 
coat that sits well. Praga lezy na 
wtchöd Wafvaatoy, Praga ttes or 
is situaied to tbe east ol Waruw. 
Stosy ksiqg leia naitoiack^na 
■ Ä, pTl {iölkach^ piles of huge books 
ylog on tables, shelTe0..jMjscstf 
lezy, he is In bed, stUl abed. Od 
kilku dni lezy, of late he bas been 
foroed to knep bis bed; or be is 
bedrid. Pozwolic ziemi lezec od' 
iomem^ to let a pieae of ground lie 
faUoir, to leave a piece of ground 
untUied. Lezy tu grabie , . be laiiead 
and burried,he lies in bis tomli. Tl$ 
lezy..., bere lies... twaUtka.Mq- 
ce w pyle, ruined monuments lylnqi 
in the dnstAftee iBiqapiiniqixe, 
to liave ready money In cMh. 

LEXEME , lA , «. ff. act of lying; 

L^ENIE, u, f. n. tbe act of sii- 
tlng upon the eggs, incubatiob. 

L£ZlWO, A, s. n. a ladder made 
of bark and used by beo-masters, 
when their blves are placed on the 
higb trees, as it is commop in tbe 
forests of Poland. 

LEZKA, u, «.^.dt'm. Uttle taar, 
drop.^ 

LEiVCB , A , t. m^ Her, lazy fei- 
low, sluggard. 

LEZYSKO, EA, 8. n. lab*. == iiO- 

2ysko. 

LGA,!, 8./'.falsebood,a tte (liilU 
used).. 

LGAC, fccct^n. to He^to teU 
lies, See KLAMAd, ZMY^LAC^. 
tze na ez^ iwiat stoi {fam.}, he 
lies in bis throat tgac przeciu) su- 
mieniu iwemu, przettw Bogu, to 
lie to hb own conacience , to ne un- 
io God. Przysiowie k/omte, tbe 
proverb lies, isCilse. 

tGARKA, u, 8: A- a she liar. 

tGARSKI, A, B, iying, false, 
mendacious. 

tOARSTWO, WA, 8. fi. tte, lalse- 
bood. 

LGARZ, A,8.m.Uar. 

LGN4C, tCMi, 0.11.10 cleaf«.to 
ding , to stick , to adhere. — do «o- 
98 (/tg.), to be attached to a pcrson, 
to feel a Sympathy for one. 

LI, adv. ooly,solely, exdusltely. 
Li do tegom wziqi go, I took bim 
bot for ihaLii do oetaleeznego toy- 
roku,lo the pronouncing of tbe Ina! 
sentence exciusively, no fariher; 2) 
inlerr. rndiL Bylli albo nie, was 
bo or was be not? TakU czy nie? LtG 

yes or no? Maszli dad to daj zo 
raz , If yon glve don't loiler, ^fe 1 
soon. 

LIRERTYN , A, 8.m. rake, rake 
beU. 

LIRERYA, Ti, f. f. Uvery. Noei 
liberyq , to woar tht llieryw 
. LIBRA , BT^ 8. /*. quirei — papü 
ru, aqnlreofpaper. 

LICE, CA, 8* fi. cheek, face, coun 
tenance; 2)— przeetfpetwa (1 
law), proof or OYklence of a crime 
3) right side opposite to NICB o 
wrong side of a stulT. Wypogodzi 
liee^ to smotk4 to clear up one' 
brow, one'a isee. Walyd )^j Ha 
zarumienii^ she blosbed, he 
cheeks bceame crimson for shamc 
iVfC0 t lie§ t^ maierni zgoia ei 
nie rdzniq^ tut stuff bas botb ai 
desaUke. 

LICHO, CBA, 8.n4 an odd numbci 
2) ill luck, misbap, ndsforitinc. Ni 
(nutz lichapökispi, wlien sorroi 
ia asleep, walse It not Cetno Itcho 
cross or olle; bend or arros, se 
CETNa ^fdxie jemu kiedyi licho 
be does not go on well or be goe 
down tbe wind. Co, u licha? bow 
tbe deuce? iVtecA go licho l tb< 
deuce take the fool !■ 

UOHO or LICUOTIflE, adv 
sorrily, meanly, sbabMIy. 

LICHOTA, TT, or LIOHO^, 1 
e. f. miscry, sboriilriiiess , paltriness 

UCHTARZ, A4 0. m. candiestick 

LICHWA, WT, $.f.uuirf. Üa- 
wac na lichtof, to lend upon usu- 
ry. Baioic 01*8 -^^ to pracüse usu« 
ry. Wröciö co komu z lichwq , u 
.retum with interest DozyleiMi{ 
dnia to ktürym wexyetkie prace 
eierpienia zaplaeisz zobte z li 
chwq^ you are now on tbe eve o 
seelog all your tolb and troubl« 
repaid with interest 

LICHWIAR KA, Bf, 0. /La womar 
practising usury. —SKI, a, b, usu* 
rious. — STWO, WA, 0. n. prarticf 
of usury. — Z, a, «. m. usurer. 

LICUWIÖ, wii(, V. n. to practisc 
usury. 

LICHY, A, 8, sad, sorry, mean, 
shabby, paltry. Cziowitk -^y, a 
poor wight , a poor wretch. — « 
zdrourie , broken bealtb. 

LICOW Ati, OWAL, uiE, 1h a. (co), 
to acknowledge a theft. Licotoat 
rzecz kradwionq u kogo, to sum- 
mon one beforc a Judge, In order to 
prove tbat tbe tbcfl was done. Li- 
cowanii zU>ä3ieudin averred itilcf, 
a nocorious tblef. 

UGYTACYA, Ti , 0. f. aortlon , 
public sale. Frsadai s — yt , sale 
by public aucdon. Biega po toszy^ 
»ikich licytacych,he runstoaU tbe 
auctions. 

UCYTOWAC, TUS8, «. w. to seil 
byauction. 

LlCZ RA, 1,9. f. number.Pariy- 
ela — , even numbcr. Nieparzysta 
^, odd number. Liezhy jednoetki, 
cardlnai numbers, from one lo ten 
exdusifely.— sbioroioo, collectlve 
number. — ünoodraCotMi, sqoare 
number. Pojedyncza^ mnoga — a, LIG LIS LlT 11. iror plurtl mimbcr.Lics- 1 LIK , BEZ LIKU , adv. (nrtuinfe- 
ilie book of Num- rablf; 3) u, d. m. count , AceoüHi. neri 

niese mnie w liczbie 
'zyjaciol^ pray, reckon 
your friends» Ci co nq 
tvybranych ^ihost wlio 
'red witli ttie elect. Kie 
h — y, you are nol one. 
^f {l/iblic style)^ lo givo 
L, to bring In onc's ac- 

NIE , adv, nuniGraliy, 

y. 

IE, lA, f. N. niiineraüon, 
Sztuka —a , Uie art of 

^ A, «. n, dim, of LICE. 
kN, A, i. m. couiiter, basc 

S = LICZNO , aäv. in 

>er. 

ik , A, f.m. (an'CA), nu- 

if^d» SCI , f. C* great num- 

uüe. 

« A, B, numerDiis. — c( 

enie^ nunierous assem- 

YorPOLICZONY,A,E, 

"eckoned. Dm na uze po- 
>ur days arc niimbcred. 
ik i liezone{proi\), you 

your sheep, ))tit you can- 
•rr Üie wolf ; tiiougli you 
«sible care, you may bt 
n the end. Liczone fie- 
beiter goioiwe)^ casli, 
ley. 

;« CZK, r.f'mp. to numbrr, 
- na kim^ to rely oii, to 

or upon one. Uczylem 
yncso^ I counted tlicin 
le. Liczyc godziiiy^ lo 
boars. Liczqc loszystko, 
fivszy wszyjiiko^ wltfn 
e, wheo all comcs to all , 
conskJered. Lata pa/in- 
fo /icsono 2W2/c»^;((ni- 

the yoars of Ins rcigii 
ted by liis triumplis. liy- 
vunastUj liezqc w io ka- 

liczqc dzica , wc worr 
nCing tbe women, withnut 
Ibe cbildern. Sie licztf* 
thout counling you. Li- 
iczyc CO na czyj rachu- 
cbargc , to put In a biil. 

nie wyrzqdzone jemu 
e considers all the Services 
lone taim as nothing. Ia- 
TTsyäci mogqce #if ztqd 
|[c , I estiniate as consid«- 

benefits wbich will arisr 
loe. Nie Hex na jego oUic- 

not count upon hia pro- 
exy na Btvöj wpiyw^ im 
rzyjaciöl^ he relies upnn 
9t ; he depends or rfflie> 
fricndfl. nczennie Uczyr 
emnosc^ etc»^ to anticipaii' 
asure of, etc. Liczyc mi- 
ivaMow {fanu)^ to swcai 
iiaea. 
ui^Smf* leigue, confcdc- 

•TB 9 , f . m. comniOD pri- LIKVVOR, u, <.m.Uqueur, siroug- 
waler. 
LILIA, ii,«./:Hly. 
LILIOVVY, A,E,ofallly. 
LIM ITA, TT, 8, f. adjournment, 
Prorogation, 

LIHJTOWAf^, TUJIS, v.jmp. to 
adjourn, to prorogue. 
LIMONADA, DY,4. /*. lemonade. 
LIN , A , <. m. tench. 
LINA, T, €,f. (mar.), cabte. 6'- 
ciqc linf^ to cut the cablc in the 
hawse. » rope. Skoczek na Unfe , 
ropcMlancer. 

LINB A , T, 9. ^. eonocarp (a plant 
of Antilles and its nut). 

LINIA, I! , 8. f. Ilnp. ^ nne of |^a- 
rcntase, podlgree. Starsza tinm^ 
mlod8za linia , the eider brauch , 
the younger brauch of a famlly.=«: 
ruie, ruler. lic wiednej Unii^ to 
walk or to mov« abreast , to hold 
ihc sainc rank. Wi/kvc z pO za — 1< 
(fiy,)^ to be beyofid Ihe usual crit(v 
rion, above ih« usual Standard. Me 
trzyma «tf prostej ^fi , hn doj» 
nul kc-cp his linc straighl. Wojsko 
by4o wtzykoitane fre trz» tinije , 
the ariny was drawn up In tbrec 
linrs, seffSZEnm, 
LINIFÖ Äf/'LEMEd. 
LINIJOWaO , M ji$, V. o. and n, 
to draw lines by the nile. 

UMJOWY. A, F., of the llne. 
Wojsko (inijouye^ regulär troops. 
Okrfl linijowyy a ship of the 
line. 

LINKA, Kit 9. f. dim. a Utile 
cablc 

LIPA , M, 8.f, LIPKA, Kr,dtm. 
linden , liine^ree. 
' LIPCOWY,A,E,of Jnly. 

LIPIEC , PCA , 9; m. July. » ho* 

ney gaihered in the month of July. 

--=> mead niade of that honey. 

LIPINA, HT,«./. Ilme-tree wood. 

LIPKI, A, R, gtuy, clammy, vis- 

cous , glutinous. 

LIPKOäC, ^i, 8.f, clammlness, 
vlsroslly. 

LIPM^ti, VI» , V. n. to stick to, to 
ad höre. 
LIPA WA, T, 8, f. LIbau. {Ceogr.) 
LIPOWY, A, E, of lime-tfoo; 
madc of liiul''n-wood. — y kivint , 
blossom of a Hndm-trce. — a deska^ 
lime-d'^al , linio-pinnk. 
LIPSK , A , X. m. Lcipsic. 
LIRA , RY, 8. f, lyre. Grac na li- 
rze , lo play ou ihß lyrc. 
LIRYCZNY, A, B, lyrlc, lyrical. 
LIRZYSTA, TT, 8. m. lyrist, 
iyre-inan. 

LIS , A , 8. m. fot. LIS Y, ph fox- 
skin, für. FarbowHine tisy (fig.)^ 
trick, cheat, impostnre. Znam si^ 
na f'arbownnyrn Usach^ l am not 
easy to t>p Imposcd upon. Lisa zia» 
pac^ to burn one*» coat, in warm- 
ing one's seif by the fire. To lis^ 
stary lis or lis ssczwuny, that 
man is a cunning fox , a sly cur, or 
lic is a sly cuiining man. Lisa tarn 
j zasyv (jdzie kto Iwem ntepodoUi 
/ (prov,)t Co add cnnning to forte. LtSAWY, A, B, tbx-totöuredf 
red-hair<id, carotty. 

LIsC,'ctA, 5. m.« LitelE, lA, s. 
n. leäf, \6afcB, Gdy liic opart/a, at 
ihc lall Ol the leaf , in autumn. 

LläClASTY. A,K, leafy.=^ USCI- 
STY. 

LläCIK, A, t.m. dfm.« LISTEK, 
TiA,n smalIleaf.=a.LlSCUC,a sfaort 
lettef , lovc-lettcr. 

LISGIOWATY, A, E, resembling 
tbe leaves of A tree. =» LlSCIOW Y. 

LISI , A , B , of the fox , vulpine. 
— a iama . fox*s hole. — i ogoii, ~ 
KITA, rox*s lall, fox's brusn. totr 
io lisii] skörzi , a rogue . a rascal. 
Liste jajka (a plant} , Tool s slones , 
orchis. 

USI^TKO, KA,f.n.(2tm.a young 
fot. 

LISfCA , CT, 8, f, a she fox. 

LISOWATY, A, E , fox-iike, fox- 
coloured. 

LISOWCZYK, A, «,fiu {Hist. o/ 
Poland) ,a soldier of the tight borse. 
~ a f obber, a Vagaboiid, a vagrafit. 

LIST, u , 8.m, leller, epistlc , . 
rtilsslve. B^dziesz miai czfslo mo- 
je lislyy you will jiear frequcntly 
from me. — oXrö/jiy,circular leiter. 
— mitoiny^ lovc-leitci;. •— o intere- 
sie , a letter of business, a business 
letter. Przej^te lisly^ Intcrcepted 
letlers. Pieczftowac listy^ to seal 
letlcrs. List wierzyieiny^ letter of 
credit. Lisi ie/az/iy,save-conduct, 
pass.— cyfrou'aHyfCiphered letter. 
ListPawla apostoia do HzynUan^ 
the Epistle oi Paul the apostle to 
tbe Romans. 

LISTA, TT,«./: Ilst, rolL Czyiac 
listf tmiennq , to call over tbe na- 
mesofan asscmbly. 

LISTEK, See LläCIK. Ihrzaliak 
iistek , he trcmblod , be shook fike 
a Icaf. — rözowyy a rose Icaf. 

LISTOPAD, A, f. m. November. 

LISTOPADOVVY, A, k, of No- 
vember. Hewotucya Lislopmioioa, 
ihe Polish Revolution of Ihc 20 o( 
November 1830. 

LISTOWNIE, adv. by letters, in 
writing. 

LTSTOWN Y = LISTOWY, a, e, 
of a letter ; cpistolary.—e domesiV- 
n/ß, intelligriice sent by a letter. 
Lisiowy pamcr^ leltcr-paper, posl- 
paper.Sfy/ (islowy^ epistolary style. 
Poczta — a, ihc i>osl-ofQcc. 

LISTWA, WT, «./■.LISTEWKA, 
KI, 8,f, dim. lisl, euge, bordcr. = 
archiL llstel , list , cinclure , TdeL 
=» (of cloth) tlie sclvagc of linen- 
cloth. = marin, sheer-rails , drift- 
rails , riband. 

LISZAJ , A , «9. m. lenügo, letter, I 
dry scab, morphew, ringworm. 

LISZA JOVV ATY, a, k, füll of tet- 
ters or dry scabs. 

LISZKA, Kl, 8.(. Caterpillar. «B 
or LISICA , a blich fox, vixen. « 
odd II um bor (oppos. to CETNO). 
Kazda Itszka sioöj ogon ckwali 
{prov.), evcry oiie coihlvok^^ >E^& 
own nnotV ^ t\cK^ \^^^ vi>K*Ä&VJv% \ 116 LIT odmatDiaö litanie^ to say, to re- 
dte , to chant the lltany. Uraczvl 
nas dlugq o sobie lüanijq {(am!)^ 
he has given us a long-winged story 
of his achtevements. 

LITER A, IT, «.^lclter,character, 
print , type. Pisze drobne^ niewy- 
razne litery or brzydko , drobno 
pisze , he wrltes a Tery bad nin- 
ning-hand. Trzymcui sif literu or 
byc niewolnikiem litery^ to take a 
th[nK liiterally or in a litteral sense. 
Cztery litery {very fam.)^ the four 
letters (ihat is to say KIEP, a block- 
head). Co do litery^ exactJy, word 
by word, literally.^DOSLOWNIE. 

LITERACKI, A, E, Itterary. No- 
iix)sct — te, llterary news. Dzieti" 
nik — t , towarzystiDO — c, lilerary 
Journal , socIety. Po bteracku^is 
the literary men usually do. 

LITERALNIE, adv. literally. 

UTERALNY,A, Ejiteral. 

LITERAT, A, s. m. literary man, 
man of ictters. 

UTERATURA, BT, f./. litera- 
ture. = PISMIENNICTWO. Odda- 
wac sif , poswifcaö sif literatu- 
rze , to dedicate, to devote one*s 
seif to llterature. Poezya jest itrte- 
cqcym punktem lüeratury^ poetry 
Is the bright part of literature. Li- 
znac literatury {fanu)^ to have a 
slignt, a superficial acquaintance 
with literature. 

LITEWKA, iy8.f, see LITWIN. 

LITEWSKI, A,E, Lithuanian. 

LITO^C, SCI , s. f. pity, merqr, 
compassion. = POLITOWANIE , 
MILOSIERDZIB , 2aL. Miec litosc 
nad 6/tjs tum, to have, to take pity 
upon one's neigbbour, upon a poor 
fellow-creature. Stan jego pobudza 
do — t , his condition excitcs onc's 

1»lly. Patrzec na co okiem — i, to 
ook upon one with an eye of pity. 
Nie ma litosci ani nad psetn ani 
nad cz^owiekiem^ hc has no more 
pity upon, he no more pities, a man 
than a dog. Serce bez — i, a plti- 
less , merciless , ruthless heart. Byc 
zdjftym litosciq , to take plly upon 
one. ttooja — krzyxodzi «iif , you 
look , you speak , or treat me with 
offensive, Insulting pity. 

UTO^WIE , adv. mercifully, 
compassionately. 

LITO^CIWY, A, E, mcrciful, 
compassionate. 

LITOWAÖSIIS, Tüii? si«,v.n. 
to pity, te uke or have piw, to 
compassionate. ^ZLITO WAG, ü- 
LITOWaC, U^ALIO SlJg {czego, 
kogo). 

LITOWANIE SII5 , NiA siq {nad 
czem^ nad A*im), compassion, pity. 

LITÜRGIA, II , s. A liturgy. 

LITWA, WY, 8. f. Lithuania. Li- 
twoy ojczyzno moja^ gdzie sq 
twoje ivody^ etc. Lllhuania, my fa- 
therland, where are thy pure 
streains, etc. 

LITWIN or UTWAK , a , «. m. 
Lllliuanian; fem : UTWINKA or 
UTEWKA. 
Z/77; >i, j-, moitcDt made of LOIC 

UWERANT, A, «.m. contractor 
for suppiying an army with provl- 
slons. 

LI WEROWAC , OWAL, UJE, t). 0. 

{saxd of provisions), io furnisli, to 
provide, to supply. — zboze^ etc. 
dla tvojska^ to supply the arm^ 
with all the provislons necessary for 
its subsistence. »DOSTAWUd 

LIWERUNEK, heu, 9.m. dell- 
very, supply. 

LIZAC, 1«, v.imp. LIZNAti, 
ifQ,v.tn«f. to Wck. Li znqc jaJciej 
wiadomosci^ to acquire a smat- 
tering knowledge of a thing. Lizac 
8if homu^ to fawn upon one,to 
cringe to him. Liznqc kogo po 
grzbiecie, po karku {fam.)^ to 
strike a blow upon one's Shoulders, 
neck. 

LIZACZ, A» s.m. (dt«p.)| flat- 
terer, fawner. 

LIZANIE SIU, iA8ii^,«.n.(crtsp.), 
adulaiion, mean flatlery, picking of 
thanks. 

LILAC , LEAM , V. n. to sob. tkac 
zaczfla^ she began to sob. 

LKANIE , u , s.n. sobbiog , 
sob. 

LNIANY, A, E, of flax, linen. -^e 
nasienie , llnseed, seed of flax. — y 
olej , linsced oU. — e plötno^ linen 
cloth, linen. 

LOBODA, DT, ».f. (aptanOt 
orache, golden herb, artiplex. 

LOGH , u, «. m. cellar, vaulL =» 
cavern, a subterranean prison. 

LÖD, LODU, z.m. ice. Lad sie id- 
na,ithasfrozen tili there toice.Sop/0 
/odü, the leides. Pic wod^^wtno 
z lodern^ to drink iced water, wine. 
Lody smietankotve ^ wanillou^e^ 
ice-crcara, ice vanilia. Zimny jak 
löd^ a man frozen to dcath ; {[ig.) 
to liave a frozen or stony heart. 
Podkuc konie na /öd, to rough 
shoe horscs. Pierwszy löd zlamai 
(//g.), he has broken the ice. viz. 
he has sunuounted or got the bettcr 
of ci'ery obstacle. Stoimy tu jak 11a 
lodzie^ kolem na lodzie {prov.)^ It 
is a slippcry step, perilous enter- 
prise. Budowac zamki na lodzie 
(protn), to build Castles in the air. 

LÖDKA, Vy8,f. little boat,skiff. 

LODOWAGIEÖ, ciEJ^f v,n. to 
turn into ice. 

LODOWATY, A , E, icy, gladal. 
— e morzf, Frozen occan, Northern 
ocpan. • -y cukiery candy sugar. — e 
przyjfcie {fig.)y a very coid rc- 
ception. 

LOOOWNIA, I, «./. ice-house. 

LODOWY, A, E, of Ice. 

LODYGA, Gl, <.A stem, stalk. 

LÖD2, LODZ!, s.f. boat, canoe. 

LOFTKA, El,«./: deer-shot, = 
GRANKULKI. 

LÖJ, LOJU, «.m. Ullow, sueL 

LOIC, 1«, v.imp. to besmear 
with tailow. 

LOJOWATY, A,E,tallow-like, 
suetv. Kärnten — y, talc. 

LÖJOWY, A, E, made of Ullow. 
—e swiece^ tailow candles. 

LOK, u, s.m, curi, ringlet, lock. 
IZaw i^q ^ioki^ to put in curls^to LON 

curl;p/. LOKI, LOCZKI, locks, 
curls. 

LOKA J , A , s.m. lackey, foot- 
man ; fem. LOKAJKA. 

L0KAJSTW0,A,4.n. dflQce, duty 
of a scrvant, drodgery, == dispar. 
a pack of men-senants, footmcn. 

LOKAL, u, s,m. lodginß, room. 

LOKALNY, A, E, see MIEJSCO- 
WY. Pami^ iokalna^ local me- 
mory. 

LOKATOR, A,«.m.lodger, te- 
nant 

LOKGIOWY, A, E, an dl long. 
MuszkiU lokciowy^ cubital musde. 
Prowadzic handel — y, to buy or 
seil by the eil. 

LOKIEÖ, ECIA, «.m. elbow.^ell, 
ellwand. tokciemkqgo sztnrchnqc^ 
to elbow one. Swieci iokciami 
{fam.)y his coat is out at cibows. 
Lokciem siepodparlwvosparl sif 
na lokciaeh , he was leaning upon 
his table, bolstcr,Gtc. he was leaned 
on his elbow. A'a lokcie sprzeda- 
wac^ to seil by the eil. Ludzie od 
iokcia ifanu) , mcrchants, trades- 
men. Ludzie nie mierzq si^ lok- 
ciem^ one must not judge of a 
man's merit by his staturc. 

LOKITEK,TKA, s.nu the sur- 
namc of a Polish king. = p/. dtm. 
LOKIETKI, utile elhows, {by ex- 
tensiojiy hands, arms). 

LOKOWAC, xuji;, v.imp. to 
place , to deposit , to lodge. — ka- 
pital ^ to place or put out a sum of 
money. 

LOM, u,s.m. fracture, fragment. 
= better LAMANIE w stawach^ 
gout. 

tX)MKt , see LhfA\C. 

LOMIGIEL (in composist LOM- 
CA) , A , s.m, breaker , infri iigcr , 
violator. tomtciel praw or praivo- 
lomca , infringer 01 the laws. 

LOMIGNAT, A, s. m. broak- 
bone, ossifrage or ospray, the sea- 
easic. 

LOMISTY, A, E, anfractuose, füll 
of turnings and windings. 

LOMKI,A,iE, brittle, apt to 
break. Szkoda ze porcelana i 
kryszlal tak lomkie ^ It is a pity 
that China and crystal are so brittle, 
so apt to break. Jest gatunek se/n- 
za bardzo iomkiego^ thcre is some 
iron very brllUc. 

LOMIKAMIEI^, icia, s. m. {a 
p<anO«stonc-break, saxifrage. 

LOMOT , u , s.m. crack , crasn. 

LON, u, s.m. axle-pin, linchpin. 

LOND\ N , D , s. m. London. 

LOM , adv, last year {old.). 

LONO , NA , ff. n. bosom , breast. 
tono Abrahama^ Abraham's bo- 
som. Vtopit miitidi wlonie ^hc 
plunged , Struck a daggcr into his 
breast. Lono kosciola , ihc bosom 
or the pale of the church. — tci>- 
cznosci^ the womb of ctcrnity. 
Zlozyc tajemnicf na — bratnie , 
to irüst one's secret to a bosom- 
friend. Jei dziecko spalo na je) 
— f>, her child slent on her bosom. 
Owoc skryiy w jej — te, the child 
that a woman has in her womb. LOT 

LO!fT , u • «• m. the match with 
■hjrh a fjTunner flres hls gun. 

LONTÖ WNIK, A, s. m, linstock. 

top ATA , TT , 5. f, shovet. Fia : 
Wyiozyc jak na iopacie (/iam.) , 
n> nptain a tlilng clearly, lo speak 
cifariir, plainly. Ktadlem mu to — q 
4q gloicy (fam.)^ it was liard to 
beat it into nis brains, to explain it 
»^r and over. Looata or iopatka 
I viosia , the blaae or wasb of an 
w. — do chMa^ oven-peel. 

LOPATKA, El, 9, f, little shovel. 
s shoulder-bone , blade-bone. 

LOPIAN or tOPUCH, u, 8. m. (a 
llant) « bur , biirdock. 

LORNETKA, ii, s,f. spylng- 
^as«. 

LOS « r« Sm m. lot, fatc , fortune ; 
=a loctcry ilckeLTak losy kazaly^ 
faie will have It so. Los twöjpo- 
b»r/f, I wish tosbare your fate. 
Irdsirmv szczfsiiwi mimo losu^ 
■e shall oe happy in spitc of .fate. 
kaUny los go spotkai^ bc met 
■Hb a deplorable fatc. Taki los 
tnaioburc&to^ such is the fate of 
tnqaeros. Obczpieczyc los dzie^ 
OBoi, to secure an existente for 
Me'schildrcn» to proviUe for them. 
Twsscsy si^o zapewnicnie sobie 
hta or przyszlosciy he is anxious 
ib'Hit bis luture fate. Probowac 
iorj , to take one's cbancc , to nm 
ike lisk. Xa los^ szczfscie ! at all 
feazaris, at all events or risks! Los 
'si'uy, tbe cbance of battle. iMsy 
iirrtüc , to cast , to draw lots. 
hsypadio tut mnie hsem^ it feil 
bitay lot, ««TltAF, PRZEZ\A- 
CZEME , SZCZ^I£ , PilZYPA- 
DEK. 

LOS , iXMiA , s. m. clk. 

LOSI, lA, It, ofan elk. tosia 
i&rim , etk skin. 

LOSICOT , , «. m. crack, crasb, 
|q!, raitlc, datier. — pioniriu, a 
pnl of thunder. 

tOSKOTAC, 0C9, v,n. to re- 
Mttd , to nisUe , to rattle. 

LOSOä , siA , 8, m. salmon. 

LOSOSINA, VT, «. f. salmon's 
lesb. 

LOSOSIOPSTR^G, a, s.m, sal- 
BoiHtroiiL 

LOSOWAC , scJQ, o.fi. to draw 
(rcast lots. 

LOT, ü , ». m. flighl. — ptaka^ 
tke fliRbt of a bird. Strzelac 
IC lot , to shoot flylng. Lot mysli^ 
nyobrazni^ ifig*)^ thesoar, the 
ligfat ofgenius, tancy, Imagination. 
-^wzniosly^görny^ a sublime, a 
lovcrliig fligbL WLOT, adv. swft- 
ly, rapidly. 

LOT, A , «.m. half an ounce. 

LOTEK , TIA, s. m. ZooL a kind 
of litter mouse , American bat 

LOTERYA, Ti, 8. f. lotlery. 

LOTKA, Kl, 8,f, bone of the 
whiL t» qnlll-fcather, wing-quiil. 

LDTNOSä, ici, 8. f. swifiness, 
flectneas , velociiy. ^ volalility. 

LOTNY or LOTOWY, a, e, 
*in|ed, fleetiog, swlft. «= ofta 
T'^^t, Tolatlle. ->a iwierzyna^ 
^ulitites, wild fowl, Ptdra— « {ßo- toz 

kole^ f fe.), beam-feather of a hawk, 1 
etc. Pfd lolnyy the rapid coursc. 
Stec lotowa , a draw net, a net for 
partridges , etc. 

LOTR , A , «. m. roguc , knave , 
miKreant. ikrzyzowali Chrystu- 
sa I dwöch lolröw^ thcy cruclfied 
Jesus and two malcfactors. Lotr na 
lolrze {fam)^ they are all scoun- 
drels. On wyjdzie na lotra^ he 
takcs the right course of a rakc ; he 
foliows ill courscs ; he is a good for 
nolhing fellow. 

liOTRGSTWO, WA , s, n. roguc- 
ry, kuavery. -= HÜLTAJSTWO, 
LAJDACnVO. 

tOTROWAÖ, HüJU, r. n. tolead 
a loose, disorderiy life. 

LOTROWSKI, A, E, roguish, 
kna\ish. 

LOW, towt7,«.m. -^ LOWIEME , 
lA , «. fi. catching. Isc , jcrhnc na 
löu.\ to go hunling. — ryb^ catch- 
ing of fishes , fishing. — ptaköH\ 
catching of birds. =POLOWANIE. 
Low perel , pearl-lisherV. 

LOVVCA, CY, 8, m. bunter, bunts- 
man. 

LOWCZANKA, i, «.f,daughtcr 
of a fcOWCZY. 

LOWCZY, czEGO, s,m. master 
of Ihr hunt , master of tho chase. 

L0W1(2, wih;, v,tmp. tn catch. 
— ryby^ plaki , to catch llshos , to 
fish ; to catsh birds. = Polowac , 
to hunt. — p^r/y, korate , to fish 
pearis , corals. — pr/i/y, to catch 
fleas. Fig. Lowi grosze w ch- 
dzej kieszeni or wylowil mu gro- 
sze z kieszeni {fam.) , that man 
has drained , bas drawn from hini , 
a considcrahlc sum of moncy. .Spo- 
dziewa si^ tu co zlowic, oblowic 
u ciel/ie^ he hopes to trick yoii out 
of your money. Lowic iviatry iv polu 
(pro (\),tomakeuselesscndeavours, 
to nin after chimcras. 

LOWIEC, WCA, s.m. hunter, 
huntsman. 

LOW lECKI , A , E , bclonging lo 
hunting or to a hunter. 

LOWIKCTWO, WA , s. 71. hun- 
ting , sport. — art and scicnce of 
the chase , huntsmanfthip, venery. 

LOWKA,!, «./'.seizure, capturc. 

LOW iNY, A , E , (said of a dog} , 
good for hunting. 

LOWY, wöw, pL hunt, hunting, 
chase. 

LOZA, ZT, s. f, long-leaved wil- 
low, Osler. Dac komu iozy^ to whip, 
to lasli one. 

LO^A, 2y, 5. f. box (in a theatre); 
2) — masonska^ tcolnomularska, 
frecmasons* lodge. 

LO^E, <A, s. fi. bed, {elev. style)^ 
couch. = stock of a gun. ^ bed of 
a river. Twardc^ mifkkte loze, a 
hard bed , a soft bed. — malzeh- 
8kie^ nuptial bed. imarlna lozu 
m^znyck (/Vy.), hc dicd upon tlie 
bed of honour. Dzieci z picncsze^ 
go loza , the childrcn of the 
first bed. Ma dzieci z drugtego 
loza^ hc has children by hls 
second wlfo. Nie jeslesmy z jedne 
qo ioza , WC were not by tlie Mine LUB IlT mother. Dziecko z niepraicego 
— a, an illegltimatc child. tozerze- 
ki , the bod of a river. = KORY- 
TO. — dztalowe (artil,)^ the car- 
riage of a cannon. — strzelby^ tbe 
stock of a gun or niuskcL 

LOZINA, NY, 8, f. swcct, bay- 
leavrd willow, osicr. 

LÖ2K0, KA, s,n, LÖZECZKO, 
KA , ätm. bed , bcdstead , bcddlng» 
Lozko sbiCy rozrzucic^ to make, 
to nnmake a bed. Dyc to — u, to be 
in bed. — orzcchowe^ a walnut 
tree bedstead. Lezec w — u , or o&- 
loznie , to kcep one's bed , to bc 
conflned to bod. ^piq w osobnych 
— ach , they lie in separate bcds. 
$piq wjednem — m, they lie in the 
sanic bed. liyby lo lözku lowi 
{fam.) , hc or shc is a piss-a-bed. 

L02iMCA, CY, s. f. bed-chaniber, 
bcd-room ; the niarriage-bcd of new 
marriod pocpie. 

LOZ Y(^ , 2f, , V. f'mp. to lay out 
upon ; to bestow upon , to cmploy 
in, to spend in. Lozyc czas na co^ 
to bcsiow one's tinie upon a thlng, 
to employ or spend it in a thlng. 
— pieniqdze^ to lay out moncy. 
— slaranie^ to bestow or use one's 
cndeavours. — zffcie , to lay down 
one's life. ^picmqdze na fraszkU 
to bestow one's money upon Idle 
things. — wiele praq/ okolo ;a- 
kicgo dziela^ to bestow a greal 
deal of pains upon a work. — cz^ic 
swego dochodu nn budowle^ to 
bestow part of one's rcvenuc upon 
building. iyciebym lozyl za nie- 
go^ I would give my life for hlm. 

L02YSK0, LEGOVVISKO,KA, 
s.f. iair, dcn.^ LO^YSKO, bed of 

LSKS.\(i SI^ =- LSKNlC SI?, 
LSKifi si^ , V. fi. to twinkle , to gUt- 
tcr , to sparkle. 

LSKM^CY = LSNL\CY, a,k, 
gUttering , sparkling , glossy, glls- 
tening, bright, refulgcnU Lskniqcy 
rynsztunek^ glittring, refulgent, 
bright« shlningarms. 

LSKNIEME = LäXIENIE, A^ 
s, n. glitler, twinkle, gloss. = PO- 
LYSK. 

LUB, com. or. Lub^lub^ either- 
or. = ALSO , LUD , CZYLL 

LUB , IT , «. m. rind or bark of a 
tree ; dim. LUBEK, bka. Przykla* 
dac lubki na miejsce zlamane^ to 
Splint, to secure by Splints, to bind 
up a fracture with splints. LUBKA, 
a basket made of rind. 

LUBASZK A , KI , «. /; a kind of 
plum. 

LUBASZCZYK, LUBCZYK, A,l. 
m. (a plant) , lovage , swect-heart, 
ligusticum. 

LUBIANY, A , E , made of the 
bark of a tree. 

LUBlC, Bi^, v.imp. tolike, to 
be fond of , to have a fancy for, to 
have an inciination for. Kobiety nie 
lubiq przymusu^ women don't likc 
restraint. Lubi jazdf konno i po- 
lowanie , he delights in riding and 
hunting. Sam siebte lubi or ztikO' 
chany to sobicy he lovei^^ ^tas iaaosia , ja niebarJzo , you Jikc 
fnsh salman, I im not vcry fonü of 
lt. Lubic kotletn baranie, cielpfe, 
iwinie, to like chops, leal cutli^ts, 
park chops. Co klo lubi (pror.) . 
tbere's no dispuling tasles, Mc lu- 
bif tego »poiobu, 1 don't retlili llic 
«ippdlenL = PODOBaC. WOLEC, 
PHZENOSIC. Lubimi lie, I llke 
It(oW.]. 

LC3BIEZME , adv. Toluptuamtv, 
luuriilly, Icoaiy. 

LL'BII^2Mk,i,*.in. volupiuarT, 
Hnaiiallst. 

LUBIE^NOäC, kl, s.f. volup- 
luoiisncsi, luEirulneu, luchious- 
umsJu-hcIiirss, Iccheiv. 

LÜBIRZ:>JY. A, E, vuluptuoui, 
lustrill, Usclvlou), lewd, ledieruus, 
Ublüinaus. 

LüBO, conj. [hough , dUiough i 
S) mir. Invcly. plEasintly. 

LUOOSC.ici.j./'.JotclInos.chaT- 
mlnEnqs), swpetneu, ücllclousiie&s. 

LtiBOWAC, VJ|, i. a. and ii. 
(w cifm), ta be Tond or, to ctlHii. 
Uibowac sobie tv mnuilRoici , in 
lllcp loiielincH, to be (and oC 
■oUtudc. LiiliowaC Mbis gifüiV, lu 
be pirascd wltb • sojoiirii , lo likc 
lo rrmain in sucli a place. 

I-UBOWNIK, i, t.m. Uli fem. 
LUBOW.MCA, I, *./. lovGr.Wi 
■maieur', n admirer. 

LUBY, A, E, loielT, ehanning, •m. " Hti ItY. tUCZEK, cuA, s. m. dim. Iluli^ 

LiTZNlK,A,f.tn. tnhrr. 

LL(:z\Y, jl, «, bclonging to > 
bov. LtiezHu tlritlce, archor. 

LVCZYWO, Kl, I. H. rtuDOiu 
wiKid, plnc-oiKidi ctilp; shaiing. 

LL'D , c , ». m. ppopje , naümi , 
{diiu. LL'DEK.) LÜii utojciitiy, gn- 
jtcintti/, Jitirbrirj!/ii«A'i,i wirlikr, 
hiupiUiblc, barliiruus peonJc. Lii- 
dy tcsrAiN/iiii-, ratlcnt oadoiu, tlir 
naümiior llic EuL TtnvaHUjiiiy 
lazcstiliinil hui «tvit], ibal priucr 
nndcred hl* pMpln bappy. '"' 

MieMska tv tum kioarlale mk 

Ibat quiriec of Ib« uva 1« lnha~ 
"Ui-d by llic peo,ile prcm« ptmiT of pcople. Pw 
ladn, Ihc pnpnlar puelry. LÜii 
toiejiki, tlir prasaiils, villaacrH, 
cnunlrymen. Lud miejäki, tbe bui- 
gMST», dilMiis, burger». 

LUDKO; adB. populouily. Tiu» 
l'uino, It K croinlod, lb«r« ii t 
C^nitl crr.wd. Wcsiiriii liyh In- 
'fiiiiV, tlincrowd «-a« Hill grnaicr 
(''«tPi'da!:. Jt'id;i Miio, bl^d^at;> 
.'- iMi:k uf Mrtanu ahcr biui wlicu LUN 

LUDNOäC , ici , «. A popDlaüoD. 

LUDNY, A,E, populou^ 

LUDOIIZ^DZTWO, **, *. n. 
rlf-Rnipriiaicnl, denocracy. 

LLUDZKRCA. CT,«, m. anilro- 
pbagua, caiiiilba]. = LÜDOJ.ID. 

LUDWIK,A.«.m.Uwii. 

LUDWISAIiMA , I, I. f. usÜDg- 
bou^c , roundery. 

LUDUISARSTWO, w^, (. n. 

t an af casiing bell* oc auns. 

LÜDWtSAKZ, A. «. m. eatier, 

LUOZEME , A , t. n. act of de- 

ludlnR, druptlan. 

LL'D^tC. D^K. V- tnip. lo deludt , 
to decclve, lobcguik. 

LUDZIE, I, ul. meo, pcople, 
folks.manklnd. 

LL'DZKI, A, E, buman, = hu- 

aiie, benevulvnl, kind. Ittfcsy 
Imhkie, biimui Ibinn, nurJdty 
lliingsoralTairs. Spoaiiiiy— p, hu- 
man nieans or endravaun. dio- 
witk^ i , huDunr , kind, guod na- 
turcd man. Tu aloivick nkliulilii 
icuiylu, Ihat man iias no hu- 
ity. SliiboAri tiidskie, \iit 
wcakont of hiunanUy sr human 

Lü ÜZKO , ado. kindlr, arTccÜo- 

ilcly, in a rrlendly iiianner. 

LLDZKO&C, 9C1 , i. /. mankind , 

liumankiud. -■= hnmanlly, beneiu- 

Icnct.kindncsi. Dlitdobrti ludxko- 

gooil Ol faninaiiUy »r 

Diankind. Ludzkosc kiiit gofirsit- 

iqcilabrze, tho kom of benpio- 

li^ucc coBimaiMl» lo receive Um 

kindry. 

LUPl , FT, «. /l burrel o[ a gfun. 

LÜPT.u, f. m. air-fanl(,ienL 

LUG, u, (, nr. lU. bucL = a 

Saal oF watcr. Wirniyc kogo bes 
ugu (/am), lo rate uoe, logiv« 
him a raüng. 

LCGOWAC. SLJ«, o. imp. u 
bück , lu saak (cla(b) In lle. 

LUGOWAMR, A, «. n. Kl el 
bucking; wa^iIinI- 
LLGOW.MK . 

LUK, i, I 
clrcle. t'ik luipiife , ipiucie, lo 
bead or unbend a bow. Stritlar 
z ~ V, to draw Ihe bow, 

U'KnECYA, Tl. ». ^ iicodce. 

t,ULA£, LA>, 0. imp. U) lull ailtcp 
by slnglne lullaby. 

LüLElt. LEA , t. m. (a pbnl), 
henbiiw , mailwerL 

l.m.KA, Ei.s. f. Smoking pipt. 
- FAJK4. 

LUKA, KT, (. f. flame, blair, 
rpflpctrd light of a Uailng ürt. 

LUN'\C, 1%, f. intL tn poiii 
down in a streauj lo gu>li in a 
streain. Krtio liiiifUi poluA/rui, 
llic Uood gualwd iu a *trcan. 
Üeizct liuifl , Ih* rain feil in t 
slK'wpr. 

LL\ACYA,Ti, (. ^lunaUnn. 

LUSATYCTH , TA,f. n. 1u- 
iiacyiUiF acliunoTonc kIiu nalki 
iu bis iU-of. 

LUNA'iVK, i, I. m. luiialic, L bucking- 

I. boir. ~ arcli of a IUP 

LÜNETA,iv,». f. {(0)liD,\i»\ 
nnon. — perapccUvc-gla;u, iclcä- •cäi/lnc lupK, lo bilng back rieb 
lud ^lorioui ipnlls or büiity, Lein 
i'juciJ ajf na (up «wo;, Ihe Hon 
rusbcd upon bis prcT- Buuaclwii. 
miuala «liify «t^ Ittperu zuj,'- 
cificu, all tbe riches of ilio 
Lown ui'cainc Ihe prry of ihe coii- 
ilucrar.AifjgoiJy tzlachl;/ wyslii- 
luily krai na lu/t »naiadow, ihc 
lliinlons among tbc nobUiLy eipoü- 
id Ihe counlry, ormade i( aprry m 
die ncighbourlng naUoiis. Dycclui- 
wymtupu, lobe pager upou uri'T 
Drbooiy.-ZDOBVCZ, PASrW.V 

LUPAC, PAH, i:. i'jiip. Mdcave, 
to ipllt, la cbink a» tbe tialc natu- 
rally does, 10 sliL tupai' dritu, to 
deave «ood. --= SZLZEPAÖ. 6a- 
niieii fnpu *'f od tiiru:ii, fruüt 
tplits tbe itoofs. ^ P^KAC i>IE. 
Lupie mi w glowie, po koid-ich, 
l feel Ihe sbooUne or Iwitch ofsud- 
dcu palu in my bead, in niy boiiui) 
itgivesme liolent twilctac». islii 
$i( tupiq Iptkajti) , llie ll|iscliap. 
Lupuc ociymii , to wink , lo t»iu- 
kle ; in baie MlnUIng eyes. 

tllPAHlK. lA, I. II. cleating, 
spIlUog. — tu tlautach, vliiknt 
pain In Ihe jotolt , ih* sbouüng or 
iwiicb of sudden pain. 

tUt>EK,PK4,a.m. slatp. 

tUPlC, ng, t. mp. to nay, to 
Strip oll Ibe skln. = In mb , ta 
plunder Inpilligp. =. OULL'l'lC. 
ODEDnZKC. tiipic kroliM, zuyi- 

Zlupk kania, icolit ze Kkory, lo 
skln a boriie , an oü. — kor^ ilrzi:- 
lou , lo bark , 10 pp^l , lo lake olT 
Ibe buk or rind. Trn nprawnili 
:Itf|ii7 obyicaleli (]'3-)< ■(■>■ aiiur- 
nef Occced bS clirnu. Liipic koifi 
zi! Mknru or do kattali, l'i ^lilp 
onc <if iui tlotUes, la pull oR oik's 
clntbei, (o Ocecc bim dreidfully. 
tiipiir or wylupar kaaiii oizy, to 

nl ouiuiHrseyfs.JLHp(corrii|iii'/c 
ll'i kijem, lo bang one »mndly, 
tu tliruli 'jr oiaut hliii uomorcilulty. 
-■ LUI'lC SI? V. pr. U siiid o( a 
irce loslog uluraUf Its bark as llic 

LÜPIE^ , 1, «. f. nbbfry, plun- LUPlEjEME, A, f. N. ipalla- 
tion , pinnder. 

LUMK^NV, l.i, Bdriirleit to 
plllaging, rapaclou», prcdatnry. , rapacilv ; rxacllen . ex- 

torUon. <^ LUPIE2.\Oäd ZIhuj.i- 
cir Uf tupicztlwtm , to gel rlc'lii s 
by raplne. 

tn-tNA, m, t.f. trPiNKA. 
KI, diiH. :dtfll, rod, huit, bu-k. 
Liipiny z joj. egif sbell. — nr:-.-- 
cAuwu, wabiuibiwll. ~ hiuhlI.!, IZA 119 

i.YS0;4, KU, I. m. bdd-«M4, 

LVSOäC. Ici, &/'. iMldMU. 

LVSOWATY, *, B, KwiaKbat 
Micl. 

tYSY, 4, (, bald. -ytoii, 1 
lonc wlrh a whiiG gtreilc on blt 
orebeuL Gora, ikata —a ■ niked 
rock, mounuin, Zaaiq tifjak Jy- 
le kmie (proi-.], bird^aCa fcather 
Hill Oock logciberi thty arc liand 
mit Riove one witb aiioLlicr. LYSA 
SOltA, is (lie iiame of a moimtalD 
inpolaiid, wh«ra, Hcordin; toa 
iMpular tra'Jliioo, wlicli«! k««p 
llieir nocturiial meeUngs and evU 
iplriu tJicir lavourile hauDli, vntij 
niülit of Sabbalh, ManT DatloDal 
tiaJIad* alluds le iL Wrtiuk jak 
nn tyiej Görze , a rackel, ade- 
liJish noiae! ChwvHij ohaivf 
s csDia bo X lulu f]iia Iprov.), 
timc is bald bi^hlnd ; scIie tha op> 
[tonuuily, occadoD, lalie üne br 
Ihe rorclocii. Co tit ijiuurodsi, 
lyte tgiiiit {prov.), a proOliau 
Tellow wlU die In b\i sboei. 

LV5ZCUK , i, I. f. (a Oawtr) , 
luricida, bur'i aar. ^3> BpoonbUl, 
IMlifan. ^ Miner. mica. 

LYäZKA or LYl^KA, Ki, (. f. 
ipoon; dim. Ly2kCZKA. » i 
spimnFu] , ladieWuU. i^ika «(olo- 
itMi , spoon, lable-ipwp, — loaii}- 
lon. a loup Itdle. — kackmna, a 
INI ladle. Herbalnia io kaum ty- 
seczka, lea spoop. Dateko oatyi- 
ki ilo oeby [pror.), to Ustc I» aot 
. Iliidbym ci^ to lyice tco- 

fjp^y ' ' 

po obiedsit 

con*e( miMlard ; too lä(eJI,'./ il.^J K 
LYTA, TV, ». f.itt-ÜaUH^mir 

Ihe cnir fi'f llie leg . .- Id b 

tyicz\cjL,.tu »'(..iiaumm, 

irnRjp(lM«.M<J)H'MlMV"<*> sUiMf 

nMwwdprnd mkiIim'IM/h- 
kyMMnA-i iUpäniTiiri|t|r.,ii;<.' h: 

,'fcZA, izr j./: lear. Wuhum» 
U«o».s^^ i4«r}./y(rtadJll0Uii- I MtupjlNi«[4o WPwil»MJf,it(Hllfld t.j^ „___ _ 
htM» UtterJy. lOdwiaUiäHMMOb 
|(t«»f||U'*(|infJy U].|M«llci.,<ll4to4>l 
M'.lIvfttlnH^Uil^apnialMl.tkiUii 

\wa,mrf^Aafpa^miä& Anpoi» 
luimi.iHinMMdllB!» t«i-ji<A|lm#> 

r-W*ffl(j*.v*.'« 'i^lacTiiii.Hir 
otiUiinkiil>Mki«»d »itlUrarf.!" 'uiI LÄfiJ, compar. of hEKKO, Li^ 
mi (of the sick) , I am belter, I feel 
not so nuicb pain as bcfore. 

L^EME, lA, s, n, ralliog, abuse, 
opprobrious language. 

LZYÖ, l2^, r. imp, to'rail, to 
abuse , lo rcvilc. Lzqce siowa or 
obeizywe^ outragcous langoage. 
Lic^y posl^oek^ outrageous pro- 
ceeatng. (Said of things only). 

LZYCIEL, A,«. m. raUer^reTller. M. abbrev. from MO^ or MI- 
fcOSCIWY {See it). 

HA, pron. fem. contr. of MOJA, 
See MÖJ. 

MAti, ci, s. f. (vulg,) mother. 

MACA, T, 8. f. unlea%ened bread, 
aximus. 

M ACAC, CAM, V. imp, to feeel, to 
toucb. — pociemku^ to grope about 
in the dark. — puU, to feel the 
pulse. — kogo seby sif czcgo do- 
wiedziec^ to feel one*s pulse about 
a buslness, to sound bim by distant 
bints. 

MACANIE , lA, 8. fi. and M ACA- 
NINA (/am.), t 8. f, act of touching 
or fecling. MACANKA, i 8, f, used 
in tbis expresslon only : Macankq 
or na macankq ifofn,)^ better o- 
mackiem^ groping. Tu nie nie wi- 
dad, musimy szukaö drogi ma-' 
eankq, one can't sec at all bere, 
we Inust grope our way. 

MACEROWAO, V. a. imp. to ma- 
eerate, to mortify. 

MACH, u, 8. m.or MACHNIlgCIE, 
MACHANIE, A, «.n. the act of 
waTing with the band, geslure; 
a blow. 

M ACHAC, CHAM, V. n. M ACHN4ti 
Ki;, V. inst, to brandish, to wave. — 
enuslkq^ to wave a bandkerchief. 
— palaszem^t to wave or brandish 
a sword. — r^kq , to wave one*s 
hand. — ogonem to wag one's tail. 

MACHANIE , lA, 8, n. the act of 
waving, brandlshing , swinglng. « 

MACUINA, NT, s.f, macblne; 
angine. 

MACHINACYA , ti, «. f, machi- 
nation , mallclous contrivance. 

MACHIN0WA(2, NCJQ, V. n, to 
plot, to lay down a plan. 

H^CIÖ, eis, V. imp, tomake thick 
or muddy, to trouble. » to em- 
broll, to confound. — SIE, to grow 
muddy. Mqd mu sif u> gloime^ bis 
ideas are not quite clear, be is a 
Uitle crazy-brained. Mqci tylko^ he 
evbroils, confonds all. Baranie! 
nie mqc mi tdbdy {prov,) , lamb ! 
don't make my water muddy. Mq- 
de porzqdek ptibliczny {fia.) , to 
dUturb the public peace. Przy- 
Mxedl^ zamqcH nasz poköK we 
were quiet and be caroe to disturb 
US or tomake us uneasy. Stewi- 
niqtko , tüody nie smqci (prov,) , 
he looks as ifbutterwoiild not melt 
In hb mouth. Piorun unno mqci ; 
mteko mamki mqci sif od prss' M4D 

^fümtenta, thunder thickens wfne 
or makes the wine muddy ; a frlght 
tums the nurse's milk. 

MACICA, CT, 8, f. matrice, womb, 
Uterus, —winna^ vine. — periowa^ 
mother of pearl. — sruby^ box of 
a screw. 

M^GICIEL, A, «.m. one that 
troubles or makes muddy. Fig, dis- 
turber , perturbator* 

MACIEK, gen. MACKA« «. m. 
dim. Mathew. Maciek zebral^ 
Maciek zjadl(prov.)^ he Uves from 
band to mouth. ~ a clown, a boor; 
personificatlon of the Polbh people, 
not unlike the Engllsh John BulL ~ 
big paunch. ^ Maciek nadziewa^ 
nyy chiterlings ; a Und of puddlng 
made of swards or rlnds of bacon ; 
» a gib-cat , a be-cat 

MACIERZANKA, ii, i.f^ (a 
plant)^ wild thyme. 

MACIERZYI^SKI , A, K, mother- 
ly, matemal. PO BiACIERZYI^SKU, 
adv. as a mother would do. 

MACIERZYNSTWO, WA, «.n. 
matemity. 

MACIORAfaT,^«./: mother or 
dam of young animals. =^ mother* 
bce. == brood-40w. 

MACIUPKI, a, b, very small. 
diminutive, see MALUCHNY. 

MACKA,Ki, 8. f. feelcr, boms 
or antenn« of Insects {EntomoL), 

MACOCHAfCHT, 8. f. step-mo- 
ther. 

M ACOSZY»MACOSZYN =»MA- 
C0SZYI^SIU,4,i, ofastep-mo- 
ther. 

M ACZA<2 , CZAM , IT. tmp. to dip , 
to steep , to soak , to drench , to 
waler , to wet Maczaö chUb , da- 
sta wtoinie^ to aoak bread, blscuit 
In wine. — rfce toekruri (/^ig.), to 
imbrue one's hand In another*s 
blood. — ielazoj stal^ to temper 
iron or steeU Swiice — , to dlp 
candles. Maczane swiice^ dlpt 
candles. 

M^CZASTY, A,E, mealy, farina- 
dous. 

MACZEK, czcA, 8. m, dim. Seid- 
poppy. » a flne small hand writing. 

M^CZN Y, A , K , made of meat , 
mealy. Plody mqczne , mealy sub- 
stances. Boby sq mqczne^ beans 
are mealy. 

MACZOG A , Gl , «. f. mace, club. 

MACZYä, czf, T, v.o. tmp. U- 
BIACZYO, POMi^CZYC^, to bemcal, 
to make white with meal or powder 

Mi^CZYNIEC, AcA, f . m. (a 
plant) , goose-foot 

M^DROfk!,äa,«.f.wl8dom. Czy- 
ni ze zwyklq sobte mqdrosdq^ 
he behavcs with bis usual wisdom , 
sageness. Slynie — g, he has great 
reputatlon for wisdom. Ksifga mq- 
drosci^ the book of wisdom. Przei" 
toieczna mqdrosc^ etemal, mi- 
created wisdom. 

M^DRUSZKA, 1, 8. f. a cmming, 
abarp, sly woman. 

MADRY, A , E , wist, sage. Mq" 
dry Polakpo szkodzie (prao.],tbe 
Pole becomes not wise but after be 
has sustalned a lo«; It is too late , MAI 

when tbe steed Is stolen, to thlnk 
oflocking the Stahle door. BardziSj 
szczfsliujy niz mqdry^ more lucky 
than wIse. — a polUyka^ —e pra- 
toa, a wise policy, wise laws. Jaki 
madry I {iron.)^yon are too clever« 
indeed. 

M4DRZE, adv. wisely. 

M^DRZEC, azKJi{, v.n, tobe- 
come wlft, » M^DRZEC^. 

M^RZENIEC , ÄCA , 8. M. (a 
plant) , larkspur. 

MAD2ARKI or MADZIARSKI , 
A , IE ; belonging to the Magyar na- 
tlon ; Hungarlan. 

MAGAZYN,u, 8.m, magazine, 
ware-house , store-house. 

MAGIA,ii, «./:magic,ffe^CZAR- 
NOKSIl^STWO. 

MAGlCZNY,A,B,magic 

MAGIEL, GLA, s.m. mangle, a 
rolllng-press to smooth llnen. 

MAGISTER , TRA, s.m, —szluk 
toyztvolonych^ master of arts. 

MAGISTRAT, u, s.m. muuicipal 
Council , town*councll. 

MAGLOWAC^, LüJi}, v.imp, to 
mangle, to calender, to smooth 
llnen. 

M AGLOWNIK , A , «. m. clolh in 
which linen is wrapped to be 
mangled. 

MAGNAT, A, s.m. grandce. -= 
a Hungarlan noblemau. Mugnaci 
iVfgiersey^ the magnates of ilun- 
gary. 

MAGNES, u, 8. m. magnet, load- 
stone. 

MAGNESOWY, a, e, magnciic, 
magnellcal. — MAGNETYCZNY. 

MAGNETYZM , u , «. m. magne. 
tlsm. Magnetyzm zwierz^cy^ anl- 
mal magnetlsm. Skutki —u , tlic 
effects of magnetlsm. 

MAGNIFIKA,!,«./: ifam,ordiS' 
parag.) , a woman that plays the 
prlncess. — raczy kaprysic «ip, 
the dear creature thinks proper to 
be capricious. Przechadza tif ze 
swojq —^ , he walks with bis kcpt 
mistress. 

MAHOMETAN = MAHOMETA- 
NIN , A. 8, m. Mahometan : fem. 
MAHOMETANKA. 

M AHOMETAI^SKI , a, ib, be- 
longing to a Mahometan or Mussul- 
man, Islamic Ludy, obrz^dy — ?>, 
the mussulman naiion , the maho- 
meun rites» 

MAHON, i«iu, s.m. mahogany. 

MAJ, a, «. m. tbe month of 
May. = boughs or branclics with 
their Icaves, the verdure of tbe 
fields, of the woods. Lezed w maju 
zielonoici , to lle upon the green , 
upon the green turf , In a green 
arbour. Pierwszego maja^ the 
first of May, May-day. 

M AJACZ Y(^ , czi; , v. n. to flam , 
to Juggle , to use cunning shifis. -^ 
to loiler , to be lazy. 

M AJAKI, low, pl. flUn-flam, Jug- 
gle, cunning shifu 

MAJ^TEK,Tiu, $.m. fortune, 
cstate , nroperly. 

MAIC , IQ , «• fiip. to adom with 
boughs or green leaves. HAK 

KAJERAN, 0, a.m. ^ HAJE- 
RATiEIC, ivKis Biarjoram. 

IL%JDAN, r, «. m« (rrom persian: 
■eUaan ) araia , Square. =» place 
rf aniw« stronghold. =- Workshop. 
JUa^don poloioti^y, potasb bake- 
keose. ^1« fann, fami-house (lilUe 
Dfd in all accepUons). 

ILUESTAT, 0, «.fR. m^gesty, 
{randeur. Bozy majestat^ the dl- 
Tioe lo^esty. — luäu rsymskiego , 
ike majesty of the Roman people. 
~jego ezoia {fi^.)^ the majesty of 
kh brow. 5t>cl3i0cna maiestacie^ 
n Sit CO the throne , In great pomp. 

MAJESTATYCZNY, a, e, majes- 
tic . majestical . grand, stately. 

KAJI^NO^, ä€i, 8. f. property, 
ttbstance , estate, wealtb. — ziem- 
ifai, land property. — sslachecka^ 
lad property held by noblemcn. 
-^chwpMka^ tenements of peasants 
fable to land-taxes, busbandry ser- 
ikcs, etc. 

HAJ^NY, A, I, wealthy, rieb, 
«bstantial. 

ILUOR« A, f. m. major. 

MAJORAT, D, «.m. right of pri- 
Bsgmiture, eldership. 

MAJOROWA, WT, 8. f. wlfe of a 
■ijor. 

MA JOROWSTWO = —ST WO . 
VA « «. n. majority or tbe office oi 

MAJÖWKA , XI , f.f. may-bug. 
3 ( a plant) , marsh-marigold. -» 
pbf^oors of tbe scbolars In May. 

MAJOWY«A,E, ofMay. 

MAJSTER« TIA, «.m. mastcr, 
»» t i itiiMy*- — krawiecki , mular' 
ib' y a master tallor, a maater ma» 
wa^ To mai8ter ! ifam.) ^ he Is a 
omnlDg rogue. MajaUr baba , sbe 
li an artfui , sly woman. 

MAJSTROWSKI, a, B, of a 
uater tradctman. 

MAJTEK , TKA, 8. nu sallor, ma- 
ihier^lack. 

MAIZ, A,«.m. (Falc), nlas,a 
ihi hairlr » maizc, Indlan urhcat. 

HAK , u , «• m. poppy. Mak pol- 
My, or maczek^ red-wecd, wild 
ptippy. Byio ich jak mahi^ they 
«ere numberlc», counüess. Jcuc 
mak JKOiiai^ perfectly still and 
laent ; Ibat falls on eaitb as mute II^KA, Kl, «. f. meal, flour, grist. 

Nie bfdzie 1 1^ mqki cMeba , 
fpravJ)n tbat cannot succeed ; I am 
tfnid tbat will rolscarry or miss. 

llAKARON,u,«.m. macaroni, 
uralcein. 

MAKARZ, A, «.m. mcalman. 

llAKOLAGWA,wy, 8.f, linnet. 

MAKÖWICA, Kl, 8.f, poppy- 
bead. GUhoka jak makowka 
{pravJ) , a good plece of bead. 

MAKOWY, A, B, of poppy. — e 
Miamo^ saed of poppy. ~y 8ok^ 
)alee of poppy, opluro. 

MAKRBLA, Li, «. /, mackerei. 

MAKÜCH, A,B.f?i. poppy seed- 
cafce; Ibiseed-cake. 

MAKULATUR A, BT, 8. f. wrap- 
pmg and packing paper. 

KAKSYMA, MY, 8.f, maxim. MAC 

MALARCZYK, a, 8, m. prentlce 
(0 a paint«r ; a novice In the art of 
pal Uli ng, a dawber, low palnter. 

MALARKA, KI, s,/. painlrcss, 
a female paiiiler. 

MAL.\RSKI , A , B , of a palnter. 

MALARSTWO, A, «.n. the art 
of painüng. 

MALARZ, A, <. m, palnter. — 
ioidoköw^ landscape - palnter. — 
portretöWy lirancr or portralt paln- 
ter. Homer jest wielkim mala^ 
rzem {fig.)^ Homer is a great 
palnter. 

M ALEC , LCA , 8. m, little boy , 
youngstor , stripllng. 

MALENKI, A, E, very small. PO- 
MALENKU, adv, slowly, by dc- 
grces, by llttlc and llttlc. Od ma- 
leiika^ z malcnkay od malenkie- 
go , from bis tcnder years , from 
tiis infancy. 

MALIGNA, NY, 8, f. malignant 
fever. Gadac jak to malignie , to 
rave , to wander. 

MALINA , NY, tf./". raspbcrry. 

&1ALIMAK , u, «. m. raspbcrry- 
julcc. 

MAL0,a(ft7. Utile, few, but little, 
biit few; 2) MALO,A, 5. n. Malo 
pieni^dzy^ liltle money. Mnlo /((- 
dzi^ few people. ZA MALO, too 
Utile, too few. Malo co, » OMAL,, 
ncarly, well nigh. Malo co nie uto- 
n^la^ shc very nearly escaped being 
druwnod. Malo co mnie nie zabili^ 
I had likc to have becn kllled. Afa- 
lo si^ nie poczubili^ they had llke 
to have gone all by the ears toge- 
thcr. Malo nie oszalaly he had 
almost run stark mad , he had well 
nigh lost bis senses. Malom co nie 
zapomnial o <ym, I had like to 
ha^e forgol thnt. malom nie byl 
:;a/;/7<y,] waswithin a hair*sbreadth 
of being killed. Je malo ^ he caLs 
but little. 'J/a/o po malu^ by little 
and little, by dcgrees, Icisurcly, 
insensibly, gradually. Przestawuc 
na malern j to be contentcd with 
little or with a small matter. Malo 
mam , alem spokQjmj^ a small in- 
come but enjoyed peacoably. Malo 
lecz dobrze^ a little but good. Ani 
wiele ani malo , ncithcr little nor 
much. malo ciebie nie dorasta^ 
he wanls very little of your hcight, 
he is almost as lall as you. Malo 
qdzic^ malo kiedy^ very seldom. 
Malo dziesifc razy czytalem tf 
ksiqzke , I have read Ihat book al 
l(*a>t ten times. Malo mu na tem ze 
chce byc pierivszym^chcialby hyc 
jcdynym^ to be first of all Is not 
suriicient to bis ambltion, be would 
be the only onc. 

MALOBAGZNY, A , b , mindless, 
unmindfui , Inattcntive , reckless. 

MALODÜSZNY, A , E , pusllla- 
nlmus , a base soul. = MALO- 
SPRGY 

MALOLETNOSä, «ci, *./. mlno- 
rtly, nonage. Za mahletnosci ksiq" 
Zfcia^ during the pruice*ä minorlty. 

MALOLETNY, A, e, minor, one 
under age. 

MALOMÖWNOS(i , *ci, 8. f. MAL in custom of using few words, taci- 
turnlty. 

M ALOMÖ^'NY, A , B « using few 
words. 

MALOPOLANIN, A,«. m. one 
native of Little Polaud. Fem : MA- 
LOPOLANKA. 

MALOPOLSKA,Ki, f./: LitUe 
Poland. 

MALOPOLSKI, A,B, ofUtÜe 
Poland. 

MALOSä, kl, 8,f, Ilttleneas, 
smallness. ^ MALOSTKA. Maloic 
wzrosUi czyjeao , the smallnes of 
one's size. Mafosö or mala war- 
tdsc tego daru spowoduje przyjf» 
de jego^ the littlencss of tbe gift 
may Induce you to acccpt iL Jaka 
malosc (nizkosc) tak mui/ed, 
that's thinking very meanly. Maloic 
duszy^serca^ umyslu^ lllUeness, 
mcanness, Iowness ofsoul , of spi- 
rit ; narrowness of mind. Od malo- 
8ci , from tender infancy. 

MALOÜFNY, A. e, mistnistful« 
distrustful , diffident 

MALOVVAC^, LUJQ, v.f'mp. tO 
paint, to draw, to portray. — zna- 
lury, to paInt, to draw from natu- 
rc. Malowac na plötnie^drzewie^ 
miedzi^ to paint on clotb, wood, 
copper. — na 8zkle , to anneal or 
paint upon glass. — o/e/iio, fre8ko^ 
akwarellq^ miniatury, to paint 
In oil , In iresco , In watcr-colours« 
in miniature. — czlowieka, bitwf^ 
architektoniczne przedmioty^ to 
paint, to draw, to portray a human 
figure ; to paint a battlc , a plece of 
arcbltecture. — histonjczne obra* 
zy^ 10 paint historical subjects. 
Kazal malowac ojca swojcgo^ bc 
has had bis father*s picturc or 
Portrait drawn. Kazacsi^-^^ to 
have or get onc*s picture drawn ; 
to Sit for one's picture. Chlopak^ 
dziewczyna choc — , be or she is 
a modcl for a palnter, is very 
handsome. Dzicy malu)q 8obie 
{barwiq) Iwarz i cialo , Ihere ar« 
savages who paint thelr bodics and 
faces. Fig : Nikt lepiej odeii nie 
maluje nami^tnosct , no man bas 
drawn a truer picture of the pas- 
slons. Odmalowano go nam naj» 
cz'irniejy they painted bim to us 
in the blackest colours. Ten autor 
maluje tytko 8iebic to pismach 
swoich^ lliat author draws bis 
Portrait , may l>e seen In his works. 
Boles6 i rozpacz malowaly 8\f 
na jego twarzy^ his face was tbe 
picture of gricf , of despalr. 

MALOWAME, lA, 8.n. pain- 
tlng. 

MALOWANY, a,b, painted; 
variegated. Siedzijak—y {prov.)^ 
he won't sür a joL Kröl matown- 
ny {prov,)^ he Is but a shadow of a 
prlnce , a king wiih no autority or 
influcne. 

MALOWAliENIE, A, 8.n. 886 
LEKCEWAiEME.^ 

MALOWA^NO^Ö, äci, 8. f. Insl- 
gnificance. ^ 

MALOWAI^NY, a,b, huigni&r 
cant^ unimportant« «22 <4AN 

JI ALOWIERNOSC, ><::. ^'..^.lilÜC 
faitii, iiicrrdulity. 

MALOWJERNY, A, E, olliüle 
failli , incrcdtilous. 

AI ALOWIDLO, LA, 9.n. picture. 

IllALOWiMCZY, A,E, piclures- 
qun. = MALOWNY. 

MALPA,PY, s.f. BIALPECZKA, 
KI , dinu apc, monkey, babooo. =» 
mimic, Imitator. hlaip\f rade na- 
sladotvac^ apcs are vcry fniilative, 
are great Imitators. Szpeinyjak—^ 
he is as ugly as a moukcy. Zr^cz- 
ny, zlosUwy jak — , hc is as dcx- 
terous as an ape, as maliclous as a 
monkey. 

MAtPI , A , E , of a monkey. 

MALPIARSKI,A.E,aplsli. 

MaLPIARSTWO, WA, ff.n. 
apishness , oiiinicry. 

^HtPICA,CY,«./". a shc monkey. 

:\lALUCHi\Y, -= MALL'CZKI -= 
HALUäKI==: MALUSIENKI^ MA- 
LUSIEMECZKI , a, e, vcry sniall, 
dimiiiuü\c ; petty, puny. 

3IALUCZK0, adv. {old)^ littlr 
tinic. bziatki^ jeszcze dem nmlu- 
czko jest z loami , llFtlc clildern , 
yet a liitle while I am willi yoii. 

MALY, A, B, Httle, small. PO 
IIALU, slowly, by liltic.nndlittle. 
Pöjdz tu maly! ifam.)^ comc ncar 
my bc»y. 

MAt^ENSKT. A, E, matrimonial, 
couaui)iai, conjugal. l*o imilzeii- 
$kn^ likc married pcople, ^\\'ZC^ 
—I , conjugal lie. 

M AtiENSTWO , WA , «. ». ma- 
trimony, marriagc , wcdiück ; mar- 
ried pe opie. 

MAL20i\EK, KKA, s.fn. hus- 
band. 

MAL20NKA, II, s.f. wife , 
5p()ns<». 

MAMAO, V. a. to call mainma, 
to pronouiicc tiic Word moilior. 

MAMCZVO, czi(, V, n. to nurse, 
to n'i\e, suck. 

MAMiC, ii;, v.imp. to dazztc; 
to delude , to begiiilc. 

MAMICIEL, A , s, m. dcluder, 
bcguilcr. Fem: MAMfCIELKA. 

MAMiDLOfiA, 5. Zi. d«'lusion, 
lllubion , guilc. := MAMiEME. 

MAMKA, KI, «. /^. wet nurst^. Od- 
dac dziecko na mamki^ to put out 
a cliild to nurse. 

MAMLAÖ, LAV ; r.n, {fum.) to 
mumble ; to drawl. 

M AMONA , KY, 5. f. mammon. 

MAMUNIA, KI,«, f. dcar moihcr, 
mainma. 

MNNATKI, Köw, pL (/am.), 
dotlirs , chaltlos. 

MANCZASTY, a, e , a Icft-hand- 
ed man , Woman or cliild. 

MANE2, i;,5.m. riding-academy, 
lidlng'housc. 

MAMA, II, s,f. madncss, frenzy. 
Civrviec maniq^ to bc arflicted or 
tronhlr^ with frenzy. 

MAMAK, A , «. m. manlac, mnd- 
m'in. 

MAMER V, RY, «./". nianncr, fa- 
5bioji , uood grace. 

i/.L\/£7{KA, Mi, s./. soldier's I MAR 

MAMERNOäC, SCI, «. f. quaint- i 
ness , aflectaiion. Autor ten wpa- 
da !(>->, the style of tbat autbor is 
afrectcd ; (bat is a quaint autbor. 
see PIIZYSADA. Zbxjinia — tcj 
kobielyy sbc is füll of affeclaüon in 
every tliing. — w«iro/u, aflccted 
nicety in drcss. 

MANIFEST, u, «. m, manifcsto. 

MANKA, KI, «./. Icft band. Za- 
zyc kogo z manki , to comc cun- 
ningly atonc, totakebim unawarcs. 

MANKIET, u, s. m. cuff. dim. 
MANKIETEK,TKA,ninie. 

MASKUT, a, 8. m. a left-banded 
person. 

MANNA , NT, s, f. inanna. 

MANOWIEC, WCA, s. m. round 
about way, sidc-way, by-way ; un- 
trodden palb, maze, labyrinth. 

MANSTWO, A,«. II, fee, lief, 
feodal t(;nure. 

MANSKI A. IE, feudal, feodal 
(rigbt, niattcrs}. 

SIANTELZAK , A, «. m. cloak- 
bag, purlmanleau. 

MAPA, PY, s.f. map, cbarL 
Zrobic map^ fcrciiu, to map a 
country. hiapa or karta morska^ 
sca-cbart, marineres cbart, nautl- 
cal cbart. — astronomiczna , as- 
tronomical cbart. 

MARA, BT, s. f, Vision, drcam, 
ni^btmarc. Sen mara Fan Bog 
UHura (prov.)^ Gud only is to bc 
belicved not tlic drcams and visions. 
Mara szczescia , tbc cbimcra of 
bappiness. Goni za wlasnemi ma- 
rami , bc pursuos or nins aflcr a 
pbantom of bis own creation. 1^'y- 
glc^da jak nuira^ be looks likc a 
ghost. 

MARCHEW, CHWI, s.f. carrol. 

MARCHVVIANY, A, E , of carrot. 
. MARCIX, a, a. m. Martin. Dzieii 
S. 3/arciita, Marlin mas. Vvzyl 
Marcin Marcina (pror.), John 
teaches Paul , and botb are Igno- 
rant. U'te .^. Marcin dla czcgo 
piaszcz dal^ or dla rzego sobie 
dal pol§ uciqc (pror.), bc prcsenls 
you witb a ncnny, in Order to gain 
a crown. Starszy Pan Bog niz 
.^. Marcin or nti Pan Hymsza 
(pror.), honour to wbom bonour is 
(Tue. ^. Marcin na bialym koniu 
jedzic (pror.)f the fit-^i snow falls 
lowards Mariinmas. 

M\RCOVVY, A, E, of Marcb. 
Ka waler marcoicy ^ an old ba- 
cbclor. PiU'O — c, strong beer 
brcwed in Marcb. iajqc—y^ sce 
MARCZAK. 

MARCYPAN, A, «. n. marcbpane. 
Obejdzie sif. cyaanskie weselc bez 
marrifponöw (prov.)^ tbat person 
or thmg is far,from bcing so im- 
portant as you prctend, wc cau 
dispense with bim or it. 

MARCZAK A, s. m. niarcb-barc. 

MAREK^RKA,.*!. m. Mark. Ewan- 
gelia S. Marka ^ the gospcl accord- 
ing to Saint Mark. Tliicze si^ jak 
Marekpo pivkle (prui\) , b»? bhis- 
ters, JK' mnkesa liroadful noise, bc 
raim.'S .i friiflilM uproar. 

MAllGIIXf GLL- , s. m. mari. MARGINES, c, s. in margin, 
edgc of a pagc. yapisz lo^ wytlrn- 
htj na manjinesie^ these words 
must bc writtch, put,printcd in, ou 
the margin. — ksiqzki^ margin of 
a book. 

MARGRA6IA, ieco, s. m. mar- 
quis. 

MARGRABIANKA, ii, s. /. 
daughier of a r arquis. 

MARGRABINA, ky, s. f. mar- 
cbionrss. 

MARGRABSTWO, WA, s.n. mar- 
qulsate. 

MAÄIONETKA, ii, s.f. puppet- 
show. 

M ARKIETAN , a, s. m. sutlcr. 

MARKOTAti, IOC« v. n. to 
grumblc , to inuttcr. 

MARKOTLI Vnr, A, B, grum- 
bling, muttcring. 

MARKOTME or MARKOTNO, 
adv. discontcntedly, ill buinouied- 
ly, irksomely. 

MARKOTNOSC, fei, s. f. ^iscon- 
tenl, ill humour, vcxation, troublo, 
Irksomeness. 

MARKOTYT^ a,b, sorrj-, dis- 
pleased, ill humourcd , irksouie. 

MARMELADA, dy, s. f. marma- 
lade. 

MARMUR, D, s. m. marblc. Pa- 
roski^ karraskt—, Parian marbl«, 
Carara niarble. C^lkowanyy tcpii- 
AM—, sireakcd or variegatcd mar- 

MARMUREK , bka, s. m. wbcl- 
stonc for penknivcs. ^ |)alnler*s 
stonc for grinding colours. -== mar- 
bled paper. ^ black fox of Si- 
bcria. 

MARMURNIK, a, f. m. marblc- 
cuttcr. 

MARMÜR0\VA(i,rJ5, v.u. to 
incnist nr inlay with marble. 

MARMÜROWAME , ia, s. n. 
marmoration. 

MARMCROWY, a, e, made of 
marblc, marmorcan. 

MARNIEfUdi;. to no purpose , In 
vain, vainly; pltifuUy. Marnie Zfji' 
nqc^ to comc to a piliful enü. 
Trade marnie pieniqäzc^ to bc a 
spcndthrifi. Czas marßie ucieka^ 
we lose our ^iuic to no purpose. 

MARMEC, NiEj^, r. n. to d win- 
dle, to come to nothing. Dal truj- 
sku zauirniec^ he ailowed tlic 
armv to dwindlc away. Jcgo po- 
üiadlosci coraz marniviq , bis 
(•State daily rooulders away or is 
dwindling away; hc is a man thnt 
allüws cvcry thing to rua to wastc 
un bis property. 

MARNOSC, SCI,«. /: cmptine^s, 
vanity, naught, nothingness, follv. 

MARNOTRAWCA, CY, s. ni. 
«iiianderer, si)cndtlirifL 

MARNOTRAWIC! , wj«, v. inw. 
to waste, to squander, to la\isn, 
to dissipatc. — c^a^, to Ibrow away 
uie'ä liui< — czas na fra^zkiirn , 
lu tride onc's timc away, to squan- 
(Ilt il awas in fri\ülous oai'tlu^ 
uienls. ,^U: 

MARNOTRAWNY, A^JL^m^^ INOTRAWSTWO, wa, f.n. 
alffT, lavlshness. 
LNÖWACi, ujij, r. a.tmp. to 
t« , ti) wastc , to Muander 
Wtf MARNOTHAWIC. Mur- 

mnj^tek^ to dis<fpate or 
lor away one's wcalib. Mar- 

pieuiqdze^ your expenses 
ead loss. 

SÄV, A, E, Taln, empty; 
, fruftless. Sadzieje mrir- 
Q hop«s. — f^aru nifijabour 
^ain **iideavour$. — sdro- 
I bealtti dedining e^ery day. 
woj marny^ you take great 
and all to no purposc. 
lODER , A , f . tn. marauder, 
fr. 

IS« A, «.TU. Mars {Myth,). 
9»/o , Inirfj/ Maria or mnr- 
the profession of Mars, tlie 
of war. =» a warlikc mien ; 
Yg, a bcnding or kniiting oi 
i-ow ; a sour , siillcn look or 
nance. Marscm palrzec^ to 
or cast proud , terribic , div 
I looks. » Atlron. planet uf « martial.: ISOWY, A, 
ÖWATY. 

ISZ , c, 5. m, march , mrfrch- 
qdrO irz\j godzitnj marazu^ 
rec hours walk fruin this. Po 

dniach mnrszn, after a 
of, aCler marching two üays. 
r mftrss jeden ^ to steal a 

upon thc eiiemy. — prsy- 
ony, fopcpd march. B^buit , 
— ,, to bcat, to sound the 

tSZALEK , LKA , 9. m. mar- 

• sejmu^ President or spmiker 
Chamber of dcputles. — duHh 
3usc-steward. Wielki —. ko- 
, tbe great marshal of Po- 
►M). 

ÄSZAtKOSTWO, A, 8.n, 
alship. 

RSZALKOWA, WRJ 8. /".wlfc 
arshai. 

RSZALKOWAC , kfip,, r. n. 
ttie Office of a marshal. 
RSZAf.KOlVSKI , A, E,bo- 
g to thc Office of a marshal. 
KSZCZENIH , lA , s. n. con- 
in Into wrinklfs, cnrrugation. 
RSZCZKA, Kl , «. f. wrtnkle ; 

RSZCZYÖ , czi; , r. imp. to 
$ale, to rumple, to puckcr.— 
, lo knlt the brow». — Sllg 
•|t«1; fig, to frown.« ZMAR- 
Y<;, POMARSZCZYC. 
RTWiC, wiF,, vjmp. 10 mor- 

• ctaio, to mortify or subdue 
•etil ; fig. to gfyc pain, lo grie- 
t aCBIct , to distress.— SI^ , to 
;, to be afOkied orsorrowful. 
wi tnif bardzo ze ci zatiro- 
f loffifp do dwoni^ I am very 

mortllled tbat you are prohi- 

fro« going to court« 
kRTWIKÖ, IEJF„ V, n. imp. 
RTW]E(^, to boromc like a 
body, togrow siiff. Hfcc mar- 
>q od zimuu , rold bi'niimbs 
, liandsw iy/r^ ntchy mh- rf5i>n«i martwiejq s wiekiem^ tbe 
motlons of a youih füll of 11 fe and 
nimblencss, biecome stiff and torpid 
with agc. 

MAHTWIENIE. A^s.f. morüfl- 
cation. 

MARTWOäC, ^i, 8.f, deadness, 
nunib<^dness , sliffnes, torpor. 

MAR TWY, A , E, dcad, llfclcss. 
— /j/öf/, stilbom chltd. — kosztka^ 
wen, splenl. Kfo nie pracujc jesL 
martwym czionkiem spoieczeii^ 
stwn , he who does not work is an 
us('les5i memhcr of aodely. J^kn^ta 
i pridla marlwa na ztemig ^she 
groancd and feil lifeless on the 
ground. PowsUtc z martwych\ Lo 
rise from the drad. Gaiq« — a, 
seared brancb. Uorze—e tbe Dcad 
sea. 

MARCDA, DT, 8. m. duU, tcdlous 
feilow. 

MARUDME, adv with delay, tc- 
diously. 

MARUDNY, A , E, dun, tedlous, 
tirt'some. 

MARLOZK!, dxp,, r. n. to go 
abuut thc biish , to stand tÜU , to 
tarry. 

MARUNA , üY, 8. f. (a plant) ^ 
wilü-chamomilc, moihcrworL 

MARY, R, pl. hcarsc, bicr. 

M \RYA, Yi, 8. f. Mary. (MARY- 
MA-=MARYSIAj i, Jim. Moll, 
Molly). Pfinna j/aryn, thc Holy 
Virgin. ObraZy 8tatua Panny Ma- 
nn^ the Image , thc statue of thc 
\1rgln Mary; 2) Botj Len P. 3/., 
linaria, piirging flax.''/)3inon/:i P. 
.V., hyperciim, fiiga dacmonum, 
Si. John's wopl lioiyczka P. jV., 
thc easter-daisy, thc grcat daisy. 
Miqta P. .V., spcar-miut 

MARYNARKA, Kl , 8- f> marine, 
naw. 

MARYNARSKI , A , K , marine, 
natitical. 

MARYNARSTWO, WA, *. n. 
nauiical knowledgc , marine affairs. 

MARYMARZ, a , «. m. mariner, 
Seaman. 

MARYNATA, TT, 8. f. pickied 
fish. . 

MARYNOWAC, ni:j?, v. imp. to 
pickic. Osirygi , wfgorze^ thon—^ 
to plcklc oysiers, ccfs , tunny. 

MARZANA,5Y, 8. f. (a plant), 
madder. MARZANKA, woodroof. 

M ARZEC , RCA , 8. m. march, Sif- 
chy marzec moxnj maj, czyniq 
zylo jako gaj {pröi\)y after a dry 
March and a ralny May«tbcbarvest 
is picntifiil. 

MARZRNIR , lA, 8. n. dream, rc- 
very, fancy, fantasy. 

MARZ.V\(^. , SK , t?. n. to frceic. 
fZMARZ.N^C*., ZAMARZN^C,) to 
Chili. Zmnrz^'m/ 1 am quitc frozen 
with cold. Ktözby me marznql 
od tak chhdüfijo przyj^cia (f/g.)» 
his cold rcccption is cnougli to 
frrczc those rhat arro«;t him. Pake 
mu zmarzhj^ his fingcrs wcre 
frozen or nioriincd wUh cold. Tak 
zimiKt zc ivimt wkirliszku inarz' 
nlL\ il is so very cold that the w\ue 
freezcs in thc glass. Mu r :/ii(; •, bu r- MA« 133 dzo marznie^ it freezet; it bas 
frozen very hard. 

MARZNIEiME, A, 8. n. the actof 
frerzing. 

MARZYÖ, Rzi;, V. n. to dream, 
tQ rave, tp Imagine , to fancy. Calq 
noc marzylem^ I bave done no-i 
thing but dream all n|ffht. Paro» 
xyzm wraca^ zaczql marzyc^ 
the fit Is Coming on, be beginato 
be lightheaded. Jak moze8s no- 
tvet marzyc o podobnych wantn' 
kach? do you dream of making 
such proposals.' Je8tlo 8iary ba- 
jarz, tylko marzy^ bc U an ok} 
dotard, who does nothliig but rave, 
On nie slucha ciebie^ Iccz marzy^ 
he doe^ not Ustea to you, bis min4 
is wandering. Marzy najaivie , ba 
dreams widc awake. Marzy lylko 
obogactwachi o kapelu8ZH czer" 
toomjm , he dreams of nothing but 
riches, his head Is fiilcd with icleas 
of wcalth ; a cardinal*s bat is rua^ 
ning in his head. 'Iai08ze marsy % 
dla tego nie odpowiada na zapy-; 
(ania, he Is always Biusing,aiid 
never repUes to wbai is said ti| 
bim. 

MARZYCIEL, A,«.m. vUionaryi 
fancy -monger. 

MASA , BY, 8. f. mass, bulk. 

MA^C , SCI, 8. f. ointment, satve. 
= colour of liorscs.— suit at cards, 
as clubs, hearts, diamonds, spadcs. 

MASCiä, czK, , 0. imp. to salvc, 
to anoint, to embalm. • 

M ASKA , Kl , s. /. mask (in pro- 
per and figurative sciises), 

MASl^ARAOA, ov t. fj masciue« 
rade. 

MASLANKA, Ki, 8. f. buUer- 
milk, churii-milk. 

MASLAN Y, A, E, buttcry.— C3/0- 
wiek^ milksop. 

MAäLARKA,«, 8. f. buttcrvo- 
man. 

MAi^LIC, Lc, i;. tmp. to buttcr. 

MASLMCA , CT, 8. f. churn. 

MASLO,L\, 8.n, buttcr.— ii>ro- 
nie » BOZCtlODMK (a plaM), 
orpine or livelong. Jak nia.f/0« itc 
is a weak indolent crealure. Pöj" 
dzie Jak pomaile ^ it shall gj 
smootbly, glibly. Pfywa jak pw 
czek w masle (pror.), be livcs ia 
clover. ^wxezo uhite rfui8lo^ newly 
made butter. — topione , raelLi^d 
buttcr. — w faskam ^ salt butur, 
potted butter. Chleb maslem a»i(i- 
roipaCy to sproad buttcr upon 
bread, to buttcr it. Jelkie — , 
strong buttcr, rank butter. 

MA5L0WAT Y, a , b, buttcriikc. 
— ücon, a yeilow dun borse. 

MAäLUk, A, 8.m. a kind of 
musbroom. 

MASTKI^MASTNY, a , e, uiic- 
tuous. 

MASTYK, u, <. m. mastich, 
lentisck. « 

MASZEROWAC, Ri}Ji{,t\ii. to 
march. Wojska maszerowahj dzis 
dluijo, to-day tbe troops perlürmeU 
a long uuvcU. I 124 MAT MASZT , u , «. m. masL Maszt 
podniesc^ spuscic^ to Iower, to 
strike the masL — postawiCy to 
boist up , to sway up , to raise the 
Blast 

MASZTALERZ, A, s. m. master 
Of the horse, equerry. 

MASZTALNIA, i, 8." f. Stahle, 
mews. 

MASZTOWY, A, E , of the mast. 
Masztounj drqg (or reje)^ sall- 
yard. Masztotcy odziemek , heel 
of a mast. Drzewo — e , timber for 
nasts, mastlng timher. Las masz- 
totoy^ forest trees or füll growth, of 
wbich masts are made. 

MAT , u, «. m. pale, dim colour- 
Ing. « mate (at the garae of chess). 
Sznch i — , checkmate. 

M ATA, TT, s. f. inat. * 

MATACTWO, WA, 8, n. chcat, 
f^ud , dcceit. 

MATACZ, A, 8.m, sharper, cheat, 
Impostor, shuffler. 

MATCZYN^MATECZNY, a, e, 
motherly, matfrnal. 

MATECZMK , A , 8,m. queen- 
l)ec's cell in a hlve. = ovary, ova- 
lium. = (a plant) motherwort. =» 
the thickest part of a forest 

MATEMATYCZNY, A, e, mathe- 
natical. 

MATEMATYK , A , <. m. mathe- 
matidan. 

MATEMATYKA, Ki, 8. f. mathe- 
malics. Matemaiyka czysta^ pure 
or speculatlve mathematlcs. Cho- 
dzic na — f , to study mathematlcs 
In a scbool. Vmiec^ nczyc—i, to 
know, to teach mathematlcs. 

MATERAC, A , 9. m. mattress. 

MATERYA, tj, *. f, stuff, sllk- 
stuff , cotton-stuff. = matter, sub- 

Iect = matter, pus. liobota wifcej 
iosztuje niz malerya^ the making 
clothes cosls more than the stufT. 
A, to inna materya (Jam,)^ that's 
quite another thing. Duck t mate- 
rya, the spirlt and the matter. Byc 
pogrqzonym w — ^yi ; wznieic sif 
nad — yqy to be immersed in mat- 
ter; to soarabove matter. Hopie- 
jqca — «, purulent matter. 

MATERYAL,u, «. m. materials, 
StufT.— y do historyi, the materials 
of a historv» 

MATERVALISTA , TT, 8. f. ma- 
terialist 

MATERYAUZM , ü, «. m. ma- 
terialiiy. 

MATERYALNY, A, e, made of 
flilk-stuff. ^ materlal , corporeal. 

MATKA, EI, 8. (, mother. — 
flueen-bcc. Na8za pierw8za mdt- 
Ca, £(<;a, our first motiicr, Eve. 
H(uza W8pölna matka , ziemia, 
our common moiher, our niother- 
earth. Danielrk bieiy za — er, a 
liwn foUows its dam. Fiq.Prözno- 
wanie je8t matkq xoszustkich wy- 
8tfpköw, idleness is the mother, 
the parent of all viccs. Kosciöljest 
— ^ tc?>mycÄ, the church Is the 
mother of the faithful. Matka (mni- 
tzka) , a professed nun ; mother 
abbess, mother prioress. Krölowa 
matka ^ \he queeo mother, the MAZ 

queen dowager. Za paniq matk^ 
pacicrz {vrov,) not to have one's 
own oplnlon; to repeat what such a 
one says and does. 

MATKOBÖJCA , CT, 8. m. mur- 
derer of bis own mother, ma- 
trlcide. 

MATKOBÖJSTWO, WA, s. n. 
murder of a mother. 

MATNIA ,1,8, f. poke in a fish- 
Ing net = pitfall, siiare. VVpad^ 
t^ matniq (Jam), , be feil Into Uie 
snare. 3famy go w matni, he 
cannot escape , we have him in our 
hands. 

MATOWY, A, E, unpollshed. 
Zloto, 8rebro — e, unpollshed gold, 
silver. Koforyt— y, pale, dim co- 
louring.=MATOWANY. 

MATROiNA, NT, 8. f. matron. 

MATR YKULA , tY, 8. f. matfi- 
cular book, roll , register. 

MATÜLA = MATÜNIA = MA- 
TULKA=MATÜLEI^KA. Terms of 
endcarmcnt for a mother. 

MAWIA(i, wiAii,, V. n. freq, to 
use to say, to say often. 

MAXYMA, MY, 5, /. maxim. 

M^Z, u^iA , 8. m. man, male of 
humankid. =husband. ^^an eminent 
man. Zamai isc, to get a husband, 
to marry. Bqdz mfzem, speak out 
and be llke a man. Mqz tvielki, 
a great man. Mqz poUtyczny, 
uczony, a stalesman, a ieamed 
man. Juz jej cza8 zamqz, slie 
Is a marriagcable glrl, she ought 
to be marrled. 

M A^ , ZI , 8»f, tar or greaae for 
carriages. 

MAZA(i , 2i; , V, imp. to smear, 
to daub; to anoint; to blot, to 
obliterate. Mazac scian^ wapnem, 
to do a wall over with plasler , to 
coat a wall , to give it a coat — 
okvft smolq^ to pitch a ship, to do 
a ship over wllh pitch. Mazac oli- 
wq, to anoint, see NAMA^CIC, 
POMAZANIEC. Mazüc suknie , 
rfceyksiqzkiyio dirty one*s clothes, 
one*s hands , books. Znwzac si^ 
ztym czynem , to defilo, poIUitc or 
stain one's conscience or honour. 
Zmaz to , strike or blot it out 

MAZGAC , GAU , t\ n. to soil , to 
foul, todaub, todirty. 

M AZGAJ , or MAZGAL, A, 8, m. 
dauber, nasty fellow; a regulär 
booby; moping, drowsy fellow. = 
PLAKSA. To niazgaj,ht b a nasty 
squalliiig brat 

MAZGAJSTWO,A,«.n. moping, 
fondling , sillincss , laziness. 

MAZIARNIA, I, 8. f. house or 
any other place whcre the tar is 
prepared ; whcrc the cordage of a 
vessel or the axle-trees are tarred. 

MAZIDLO, A, 8.n, black and 
oily grcase of a cart-whcci. 

MA^NICA « CT, 5. /*. tar-box. To 
pachnie maznicq, that smclls of 
gomp. 

M AZOWTECKI , A , B , Masovian. 

M AZO WSZE , szA , 8, n. Masovia 
(a province in Poland). 

MAZUR, A, s,m. Masovian. 
MAZUREK, RKA, s^m, a kindof MJßC 

dance. » a klnd of pastry with 
sweetmeatSb 

MCHOWATY, A, E, mosslike. 

MDLAWOSC.sci,«./: faiiUness. 

MDLAW Y, A, E, somewhat faini, 
weak , languid » HDLY. 

MDLEC, LEJQ, vn. to faint , to 
fall into a swoon ; fig : to siackcn , 
torelax. Na te wiese zemdlala, 
these news made her swoon , faint. 
Wstaje z mieisca i mdleje, as she 
got up,sbe feil into a swoon. 3/d/e- 
je na sitach , he grows weaker and 
weaker , bis faculües are impaired. 

MDLO, nd\), faintly, wcakly, lan- 
guidly. Mdlo sie jej zrobiio, she 
fainted , she finds herseif ill. Mdio 
mi , I have a bad or squeamish sto- 
mach , I have my stomacb cioyed. 

MDLOä(^, ^i , 8, f, fainüng fit, 
swoon ; weakness , languidness. 

MDLY, V, E, faint, feeble, weak, 
languid. Sos mdly, an insipid or 
unsavoury sauce. Mdia mowa , an 
insipid, silly speech. Mdly chwal* 
ca , a ioathsome praiser. 

MEBCL , BLA , 8, m. house furni- 
turc. 

MEBLOVVAC, lujjs, v.imp. to 
furnish (a house). 

MECENAS , A , 5. m. an eminent 
lawyer, an eminent barrister. =» a 
Promoter of learning and sciences. 

MECIl,iicui:,5.m. moss.=dowu, 
downy beard, soft hair. — morskt, 
sea-wrack. — drzewny, muscus 
arboreus. Mech ma jcszcze na 
brodzie , a light down still covcrs 

MECUANICZi\IE,adi7. mecbani- 
catly. 

MECHANICZNY, a, B , media- 
nical. 

MECHANIK, A, «.m. mecha- 
nician , engineer. 

MECHANIKA , ei , 9. f. mecha- 
nies. 

M^CINY, K , M^TY, öv, p/. Se- 
diment, grounds, dregs, lecs. 

51JgCZARMA, I, 5./. rack, tor- 
ture, pang. 

M^CZENIE , lA , s. n. torturing , 
tormenting. 

M^CZENNICA, CY, s, f. a fcmale 
martyr. =^ passionflower. 

M^CZEriMK,A, s,m. martyr. 
Siett/lko prawda nie i falsz ma 
swoKh nifczenuiköio, error lias 
its martyrs as well as truth. liyc 
czyim m§czennikiem (Janu)^ to be 
a slave, a martyr to the dominccr- 
ing tomper of another. 
' M^CZENSKI, A , E, of a martyr. 
iimierc m^czenska, dcatli of a 
martyr, martyr-death. Korona m^ 
czenska^ crown of martyrdom. 

M^CZENSTWO, WA, «.n. mar- 
tyrdom. 

MECZET, u, «. m. mosque. 

MtCZYC. czu, v.imp. UM^- 
CZYC, DR^CZYC , to martyr, to 
rack, to torture, to torment; to 
fatigtie, to tirc, to weary. Um^czon 
pod Pontskim PHatem, hesuffcr- 
ed under Pontius Pilatc. M^czyc 
konia, tofatiguc, to weary out a 
horse, Jestto praca bardzo m^^ II ■( 


MET. 

csffo, thit labour fatignes exces- 
i^kf^ IB ezcetsi^ely faüguing. Csy- 
tarn Ufzrok mfczy^ reading fati- 
|Bef tbe sighL Mfczy sif nad (e m, 
he uns bimself out by that work ; 
he b overment wfUi il. 

M^^CZYCIEL , ▲ , s. m. torturer , 
tonnencor. 

MEDAL , c, «.m. mtM,Medal 
bijy, laitsf , a Struck mcdal , a cast 
mäoL Na ostatni^j wysiawie do- 
äal wtedal stoly, srebrny^ 6ron- 
aovy, he obulned a goid , silver , 
traue fsedal at tbe last exhibltion. 

MEDAUK , A , «. m. dim. a little 
Mdil Struck or cast for religious 

MU^WESZKA , EI , t. /: crab- 
lMn,cnw*lou8e. 

M^RKK , BKA , $. m. pr«tender 
liviadon,witeaere,pbik>sophaster, 
irtist, — M^DRAL. 
lip)RKOSTW0, WA , «. fi. pre- 
laded wiadom, sopbistry. 

M^ORKOWAC, KüJi;, v,n. to 
lOect wiidoiii, to philosopbize, to 
abdlife. 

M^DRZEC, BGA, 8. m. sage, phi- 
IsMpher « wise man. Mfdrcowie 
Gffcyt , Ibe Sages, the wise men of 
GreccB. U&wi mfdrzec w przy- 
Hawiach^ as saith the wise man in 
*e pRnrerliB. Mfdrzec panuje nad 
nbf, tbe wise man is masterof 
iBpiMioas. 

lip>RZEC,BXEJ^, v.n. tobe- 
CMKwiae. 

MEDYCYlf A , HT, f. f. science 
rf fdicine. 

MEDYCZfiY, A , B , medical. 

VKOYK, A« «.m. physician, 
Factor. 

MEDYOLAlf , D , 8. m. Milan. 

]lU>YOLA^CZYK, A, 8.m. 
lOfanfSc. 

M^A , Kl, «. f' rack, pang, tor- 
■ent, torture. — Panska^ the Pas- 
rioo of oor Lord Jesus ChrisL Mfki 
Küczne^ tbe eternal or everiasting 
nfferings. Byc jak na mekach 
ijam,) , to be upon ihc rack , to 
Mffier much. Pleic jak na mekach, 
I» teil idie storles, to speak at 
nadoiD, to talk nonsen^. Kazno- 
izieja plecie jak na — ch , that 
preacher wanders, rambles Trom liis 
iiibj<^t. 

MELANKOLIA, II , 8, f. meian- 
cMy.Cxama m«fanA'o/ia,brown- 

fiwly« 

1II£LANK0UCZNY,A, E, me- 
IjKbnly, gloomy, low-spirited. 

MELAMKOLIK , a , s. m. mclan- 
ckoUc , nelancbolisL 

WEIXUE^ lA, 8.n, grinding of ) 1, « MELDOWAi!, DDii;, v.imp. to 

aanoiiaee , to report ; to usher in , 

tosend in, to carry in one'c name. 

loi 9ie meldoumc , send In your 

BaflM. iieldowaiem or zameldo- 

fDoiUm eiebie jenerahwi ^ I havc 

told the general that you are herc. 

Tm ^tcer dobrze sie melüuje^ 

dnt oflcer has a genteel , a warlilcc 

addresi. Meidowal mi 8i^ ^ be 

preientMl hh&seU before me. MELODYA , Yi , «. f, melody. l 

MELODYJN Y, a , B , melodious, 
tunpful. 

MELON, A, 5. m. mclon. Grzqda 
melon6a\ a bed of melons. 

MELSZPAIZ,u,«,m. mcal-meat. 

MELTY, A, £, ground, bruiscd. 

MENDEL, DLA, 8. m. flftecn shea- 
ves of corn. 

MENOOWESZKA, 8ee M^OO- 
WESZKA. 

MENNICA,cT,f.^, mint. Men- 
nica medalowa^ the mint for mc- 
dals , the place where niedals are 
Struck. 

MERKURYUSZ, ii, «.m. mercu- 
ry,quicksilver. = iYWE SREBRO. 

MigSki, A, E, manly, virile, male; 
ofa man. Piec m^ska^ the male sex. 
Czlonek — 7\a man's privy mcmbcr. 
Wiek — t, the age of manhood. 
{Terms ofaram,).Rodzaj—i^ mas- 
culine gender. Hymy — te, mascu- 
line rhymcs. Imiona rodznju—ego, 
the masculine nouns,=' Przebrana 
po m^sku^ she is disguiscd like a 
man; in a man's drcss. Postac^ 
Iwarz — a, manly, masculine figu- 
re , air, features. Hysy — ic , mas- 
culine outlincs. Slul — t, poezya 
— a , masculine style , poetry. 

MI^SKOSÖ , sa , 9. /. manhood , 
virility. 

M^STWO, WA, 5. n. courage, 
bravpry, galanti7. 

MESSYASZ, A, «.m. Messiah. 
Przyjscie Messyasza , the coming 
of tue Messiah. Wyglqdac koijo 
jak zydzi — o {fam!) , to expect 
one as the Saviour, as the Jcws 
expoct tho Messiah. 

M^SZCZY ZN A , 5T , 8, nu man 
(in Opposition to wotuan). 

M^T, or Mi\T, ü , «. «. m. mud, 
filth, mire. M^Hy winne^ wliat re- 
mains of wlne in a vcssoi ncxt to the 
iees or drcgs. Ten bnlion pelen 
m^töw^ that broth is füll of dregs. 
Jak m^ty w toodzie osiqdq^ or 
jak si^ woda ostoiy when that 
water shall deposit its mud or its 
sand. Spijac czyje or cadze or po 
kimm^ly^ to havc one'slea\ings, 
to come too late. 

META, TT, 8. f, goal , see KRES. 
Meta konmjch przegonöu\ the 
goal of a horsc rare. Dobiega nwty 
{lig.)i he has nearly run his racc, 
he is drawiiig ncar his end, he is at 
his last moment. 

METAFIZYCZNY, A, E, mcta- 
physical. 

METAFIZYK, a, 8,m. metaphy- 
sician. 

METAFIZYKA, ki, «./: meta- 
physics. 

METAL, u, 5. m. metaL 

METALICZNY, a, e, metalllc, 
mctallical. 

METALURGIA, ii, 8. f. metal- 
lurgy. 

MIJTNIE = M^TNO, adv, mud- 
dily, turbidly. 

MI^TNOSC, kl, 8. f. muddincss, 
turbidness. 

Ml^TiNY, A, E, muddy, turbid , 
uoubied. W m^lnej wodzie ryby MfA 135 ioiciö (prot?.), to fish in troubied 
wator. 

METODA, DT, «. f, method. Boz» 
biorowa^ zbiorowa — , analytlcal, 
synthetical melhod. 

METODYCZNIE, adv. melhodU 
cally. 

METODYCZNY, a, e, methodl- 
cal. 

METR, A , «. m. master. — ^'cta 
«if >w paiasze^ fencing-masler. — 
tancöw^ dancing-raaster. To mi 
metr! {fam,)^ thal's what I call a 
clever man ; (di«p.) a sly cur, a sly- 
boots. 

METROPOLIA, ii, s. f. mctropo- 
litan church. ^ mother country. 

METROPOLITA, tt, f. m. me- 
tropolitan, arclibishop. 

MF.TROPOLn ANSKI, a,b, oae- 
tropolitan. 

METRYKA, ii, 5. f. records, ar- 
chives. => certificate of baptlsm. 

M^iATA better MI^ZATKA, bi, 
8, f. a married woman. 

MI^ZME, adü. stouily, manly, 
courageousiy, bravely, gallantly. 

M^ZNIEC^ , Niu^, V. n, to grow 
stouL 

M^^NOäC , kl , s. f. manhood, 
stoutness. 

M^ZNY, A, E, stoQt, strong, 
portly. =« brave, courageous, gal« 

M^toBÖJCA, CT, 8.m. man- 
slaypr, murderer. 

MI^ZOBÖJSKI, A, E, murderoui, 
guilly of iiuirder. 

Ml-;Z0BÖJSTW0, WA, 8.n. man- 
slaugliier, murdcr. 

MI^ZULEK, LKA, 8, m. dtm. deir 
husband. 

MGLA, LT, 8. f. fog, mist,haxe. 
Mala 9C<ta, a dense fog. — rzadka^ 
lekktty a tliin roist, a haze. Patrzec 
przeze mgl^^ to sce dimly, as If It 
were through a niist. Widz^ tojak 
przeze mgl^^ I recoUect it impcr« 
fectiy. Mala ! it is foggy. 

MGLISTO, adv. diuily, obscure- 

MGLISTO^C, SCI, 8. f. haziness. 

MGLISTY, A, E, foggy, misty, 
hazy. — umysl^ a ronfiiscd head; 
a man of gloomy thoughts. 

MGNi\C, SK, c. II. inst, {cz^m)^ 
to niake a rapid motion , to move 
briskly. Mgnqc oczyma^ to give 
one a winfc, to tip one a wink. 
Zajqc mgnql przed fiamf , wc saw 
the hare running füll speed , but it 
was for a whilc. 

MGMEME, lA, 8.n. (oka), tht 
twinliling of an eye. VV jednem 
mgnieniu^ in the twinkling of an 
eye , in a irice. 

MIi\C, MM«, V. f'mp. ZML\C, 
POMl.VÖ, to rumple, to crumplc. 
Pomiqc siiknif^ to rumple a coat. 
Miq6 papier^ to cruniple paper. 
Zmiqc materyq^io crcase,to rumple 
or rüffle a stuff. 

MIALKI,A, E, finely ground, 
soft, crummy. ~ptase/r,quicksand. 
^shailow. Cs/ou?/^^ mtaikieyo ro^ 
zuma^ a sluVV^w ^W ^ ^ 'äc^a&n(«<- 
\braVu«dl«\\ow« JS6 MU 

MIALKOäf^, kl, 8, f. looseness, 
floftncss. =s slialluwness. 

MIANOWA(^, RrjQ, V. {mp. to 
nanie , to appoint. A'a f^ goanoHC 
kröl viianuie^ to jego przywilei i 
rffif, that ulgnity or post Is the 
king's nominatioii, Isin tbc king*s 
privllpge and Rift. Nie tüidzialem 
gojeszcze odkqd mianowany mi- 
ni st rem , I have not yet secn him 
sinrc lils nominatfon, since jils 
bping namcd, appoinled lo the 
nilnistry. 

MIAiyOWANIE, lA, «.ti.noml- 
oation, appointmenL 

MIAKOWlCiE, adv. namely; 
esppchlly, chipfly. 

MIA\0WNJK,A,4.m. {arith.), 
dpiiominator. 

MIARA , KT, «. f, mcasuro. ia- 
dnq miarq^by no moans. Z innycli 
ffifnr, In other respocls. W minrf 
fVift, In phoportion as. \V tdj mie- 
rse^ In this resp«ct. Minrn z czu- 
bem^ z gör^ , ovcrmcasure , hcap- 
ed mAasure. Przebral miarf^ fof 
a grcat Dinner) lie has hcapcü iip 
the ineasure. Pod miurn i icayff , 
to do all by weight anu nieasiiro. 
Brac komn mim^ na sukniq^ to 
take a man's measure in ordcr to 
üiake hIm a coat. Brac miar^ mi 
trzetviki , to take the nicasarc o( 
the fooi in order to maKc hini shoes. 
lat zawsze miarq^ stnc zawsze 
to mierze {fiy.), to possess great 
decornm , to kiiow how, to öbsrrve 
the goldpn mean, a medium, a Just 
medium in eve ry tbing. 

MIAnKA, Kl, S,f, ^^MIARE- 
CZKA, llitlc mcasurc. Jakq miar- 
ka mierzycie^ takq warn bfdzie 
oamierzono (pror. ), wlih Whai 
measure you mete , It shall bc nipn- 
siired to you again or as we nipa- 
suro otlicrs, we shall be measurpd. 
Miarn owna . a mrasurc of oais. 

MIARKOWAC^, KUJ^, r.fm/j. to 
tempnr, to roitigatp; ZMIARKO- 
WA(i, POMlARKOWAä, r./XT/. 
to sunnisc,to cunjeclure. Zfiraa 
pominrkowaiem ^ I guessod it tli«^ 
Tery moment Mnirkuj ijnicw «irö), 
;sapa/, you must modfratp , rulo , 
or curb your angcr, your ardour. 
Biinrkowac sif z trydatknmi ^ to 
rctrpiich onc*s exppiises , to livr 
sparingly or according to onc*s iii- 
come. 

Ml AROWY, A , E , mctric. ,Via- 
rowe iriersze^ metrical vcrscs. 

MIASTECZKO, KA, s. n. markil- 
town, borough. 

MIASTO, TA, «. n. toirn, cIty. 
Stnlerzne miasto^ tlic capItal clty, 
the capital. — przymorsk'ic^ oi'o- 
czonemurem^ a spa-port ton'n,a 
wallcd town. Fig: Calc minslv try- 
tzio na iego sitothmuc^ the «vh«il<> 
town went to mertliim, thp cily 
went to compllment hIm. Calc miü- 
ito tem möwi^ the wholc town 
ijMrß oF thffse nows. \}\ttU iised), depth , thickiii-ft.s. Ka- 
mieri feu ma 4 ^iofiy k» z'Wwz a 
16 tt' n\\({Z , that stonc U four feet 
long and lourteen feet decp. 

tf lAZGA, Gl , «. [* pulp, sap. Tiy: 
Zbic kugo na miazy^ If'nn.), to 
bcat onc to a mummy. Strznsknl 
mu qlowc na miazg^ , he spül bis 
heau In pipcos, sbatiorod it in rags. 

MIAZMO, HA, 8. 71. miasin. 

MI.\ZSZü$Ö,ici,s./. thickness, 
solidiiy, U''usily, compactness. 

MICHVL , A , «. m. Michael. Sa 
ii. Mickaly at ftlicbaelmas; fem: 
MICHALINA. 

MIEC, mam, vJmp. MIEWAC, 
WAM, V. freq. to ha%e , lo |><)S!iess. 
- u> considpr, to look upon, tn 
hold, to regard. == to bc going to 
do. \!am diu niego wieiki »zacu- 
neky 1 have a grcat regard for him. 
Miec udzinl w rzem^ to have or 
bear a part in a ihing. Mam go xn 
nczciwego czlowieka^ I look upon 
him a.s a man of honour. Mam to 
za najivi{'k8za hanbQ^ 1 look upon 
it as a grcat uisgrace» .Midi kogo 
w podcjrzeniu^ to entertain a sus- 
plcion or one. Mied 8if nu osiro' 
inosci^ to guard against, to bcwarc. 
Mam dzis z nim hyc na ohiedzie^ 
l am to (line with him to-day. Mial 
hyc zabity^ he was to be murdercd. 
Oni mnjq tu öy<?, they are to Ix* 
hnrc. MiaU'm ci powiedziec^ l was 
going to teil you. Tylko com ci miai 
to dac , I was Ju&t going to give il 
you. Miec co na okn , lo kecp an 
eye upon a Ihing. Mivr mowg , to 
make a spcccb , to dcliver an ora- 
tlon. Miec na kogo cVirnpA'f, to 
boar onc a grudgc, a spito nr an ill 
will. .Vit' mnsz wqtpliiooxci , Ihcn' 
ts no doiibt. Sic nianz nie dobre- 
go czegotty nie mnzna naduzyc^ 
Ihcrc is nitlhinK so good but wliut 
niay be abused. Mc inasz tu co ra- 
bic<t therc is nolhing to do hcn*. 
Me masz tu miojsca dta cicbit^. 
liiere is no room for you. MIkC 
silg, to be or do (in point o. 
hcaltli). Jak 8if ma8z? how du 
ynu do' Mam «tf dobrze^ I am 
well. Dounaduie 8i^ ]ak «?f mauz. 
he Ncnl to ask aftcr your hi'nlili. 
Miec za co^miec za 5i4'o;f,to alon»" 
for, to be punlshed für, lo expi.itr. 
Ii{'dziesz ty miai za tiroje zu- 
r.hivdlsliro! von shall pay dcar \n\ 
your rashnrss. ;W irr jiK i/o narrt ::i. 
not to be salisliod niiii n tliiii;4, (•• 
bn (lispli'as«?d viUh.Mursi^dnl r;i , 
to have compcloncc. Micc sit^ dv... 
'«i/i//».), to rcfiT to, to rclatf to. 
Tuk Sit,- ma 6 r/ü 12 , jak 3 do , 
liiere is the same ratin or Propor- 
tion bctwpcn six nnd twelvc as ih-il 
iHrtwcPU Ihrer and six. Miec Si^ iln 
bujo^ to have inclination , propcii- 
sity towards nne, to sympathi/" 
wlih. Miec si^ do pokojii^ lo bc. <ii.i- 
posod 10 peacp. Miec si^ na ustm- 
z/insH or nn pierzy^ to take h<'p<l. MIE 

ly we shall have a war. Ma 8if na 
dexzcz , tbc woather looks rainy , 
it h)Dk9 rainy. Oiöi flia<s, or masz 
lobte ^ or otöi maciel iherr von 
ha\p it , or there i t is ! or we an'' in 
a fine pirklc ! Mass^ or iVa, masz ! 
lakc il, ihafsfor you! 

MIECH, A, «. fN. bag. » smltirs 
beiloWs. 

MIECZ , A, «. m. tword. Wladcn 
je8l panem miecxa or mapraun 
mieczas the sotereign has tiu; 
l>ower of ibe sword or of lifc and 
death. Miecz srms/y, the swnni o( 
vengcance, the avcnging »woni. 
Miecz duchowny^ spirilual sword. 
Krewni po mivczu^ related or ak n 
by the father's side, the agnals. Ihtr 
8zalonenm ntiecz w i*f/rf {prat.}^ 
to give arms to a madman. Kto tiitc- 
czem wojuje od miecza zginie^ 
aU they that take the sword shall 
pcrish with the sword. 

MIECZNIK, A, 8. fiK sword-bear- 
er. -^ SM ordftsli , sawfish. 

MIKCZOWY, A, E, ofa sword. 
Zaknn mieczoojy^ Trutonic order 
of Livonla. Plac — y, the place oi 
exccution. Unia — ci, tbc agnatic 
line, the male descendaiits from ib« 
samc falber. 

MI^DLIÖ , L9, «. imp, to break 
hpiiip or flax. 

Mlil'.nLICA, CT, 8.f, flaz-brake. 

IMliKDMCA, cv, s./l wasb-hand- 
l)nsoM, l)asin. 

AUi-nz, D7.I, 8. f. coppcr. 

MII:T)ZA, d/v, .V. ^. balk , grceu 
rid;;p bPlwciMi Iwo fi^lds. 

MIKOZIAK« A, s.m. copporcoin. 

MIEDZIAN Y, A, E, made of cop- 
per; 

MIKDZISTY, A, E,coppcry, con- 
liinint^roppcr. 

MII-;i)ZY, prep. (with the insir. 
and accnsalive cascsi , bebvern , a- 
inons. Czy za8zio co ji^szczt! in- 
neyo mi^dzy tiiimi^ has Hier«' 
bcen any thing eise Ix'tween \ou 
and him ? Nie 8q lubieni mi^dzy 
ijmiiiem , they are nol liked anion«; 
ihc common people. Hzucit si{' 
nii^izy yoie mieczt\ hc ran amom: 
ihe naked swords. Cradzib niii - 
dzy sohq^ they rcsolvi'd anus:;: 
lliein. :VifT/i to hedzie ).?iVr/:»/ /» .- 
/Hl, belwpcn oursrlv«.>hhc it ni/uI, do 
not 1<:I1 il lo olhers. Ht//;rir;ii) ro 
z pnmi{'dzy innych , hc was clm- 
siMi among all Ihe oihurs , see VO- 
MII^DZY. 

MI^UZ^MOnSKI, A, B, silualod 
holwrvn iHO spas. nzA s. n /^ CJt -^.S''^'«''«''-""'«'^^ r, / z/insn or nn werzy^ to take hepd, oom. -^ pl 
I to iKware, Gay si^ rzcrz Utk iiu;,\i\oi\ , ^t^s' 

w/ij such 2 casi', it bcingsu« slnceUitum dla 
'Is so, Ma sif na wojn^ , vcr^ Vikc- \ tooto Iot Mil^DZYMORZE, 
ixthmns. 

Mli>DZYRZECZE , ctA , 8. n. a 
r«)untry or iand siluated l>ciwLH>n 
iwo rivrM. 

Mll:.r)ZYRZECZNY, A, E, siiua- 
U'd l)ilwppn Iwo river«». 

MIKJSCAMI, ndv. In scveral 
plucos, hcre and thcre. 

MIEJSCE, CA, 8, fi. place, spot, 
'oom. » place, emplnyment, sitna> 

mme tÄxe-jw**? \^ vXwtv-. 
tot fÄ«»? 7.vo\iii* komumvc^- MIE 

rake room for oxie. Zaine- 
d kirn Btarsze miejsce^ 
the Upper band of one. 
i6f (9 na mejscu , he was 
Ml the spot Co za lube 
wbat a loVely Spot* Cdu- 
na hcoiem rmejtcu^ if I 
our place, tf I wece you , 
yourcase. Dostal bardzo 
ejxce^ be has got a very 
iloyment or Situation. Jest 
e na 10 osob^ (at dinner) 
place, Space, room for 
▼ers. — sojffe, the place 
aken, laken up. Zachowaj 
• — jprzy sobie^ kecp a 
«at for me near you. ZG' 
9bie miejBce {w dy/tian- 
ecure or to take places , 
stage coach. Ten iryrar, 
z nie na iwoj^m — ru,tbat 
lat reflectioD is not in Its 
ebrati mii — e^ he has lost 
or he ts tnmed out of bis 
k to nie w miejscu! tbat 
inable, ill-tined ! 
COWO^C, kl, 8. f. lo- 

COWY, A, E, local. Oby- 
koiftznosci-^<t ibe local 
drcumstances. Pamifc 
I memory. 

Kl, A, E, oT a town. Miej- 
^tviteje , praira, munlcl- 
j, law«. Irzerininf miei- 
muAlcipal omcers. !ta(fa 
the municipal councll. PO- 
U, adv, according to the 
f great towns. 
2SEC, ctciQ, V. n. imp. to 
t or tf nder. 

22YC , czi? , V. a. imv. to 
I Diake trnder, to moIHry; 
ove, lotouch, to afTcct 
üfkczy i iopi XMSk^ the 
I sofiens and melts wax. 
M uiwierdzä tr cnocie, 
oieckie mifkczy jq^ rcllre- 
«ngthens virlue, dlsslpa- 
rvates it Hozko$z mifk- 
oklahia mfzftvo, Tolup- 
adMoas cdurage. Jego Izy 
; moje serce^ bis tears 
Mieh &r soften my heart 
lU, A, IE, soft, temier, 

KO ndv. softly, tcnderly. 
KO6C kl, i,f. soflness, 
999» (ig. eff(pnilnacv. 
N/lC,«feMI^KCZE(i. Zie- 
.z^na mi^nuc^ the ground 
W Boftea. Ta sköra od 
dni mifknie w wodzie^ 
tar has been^aking In the 
•r these t#o days. 
;UCHNY=»MI]gKUSlEnRI , 
rysoft 

LUftZ« A. 8. m. cruDib, tbc 
lof bread. 

•ENlBi iX. 9.n.tbe actof 
I C9rn.^*M6i^IE. 
JZNA , KT, «. f, shailow 
haIhMr, shelves, sands. 
jONY, a , E, ground, trttü- Ute MiE 127 

MIENfAä, ifiAM, r. imp, tofUciffo iegp nUeeciwsobie calq 
changct, 19 cxc^unge, ZAMJKNIAü, naitlc^ Hlalona , bis work compre- UANOLOWAC. Lubi »if mieniac^ 
he Is fond of bärtering , cxchan- 
ging. Zamienial konia na obraz , 
be has changed bis borse for a 
plcture. Mieniad pieniqäze , to 
change ä piere of moncy, to give 
small money or change for it 

MIEMC SJ^, Ni« SIE , V. n. to 
change colours, to grow red and 
pale, to Vary colours. Zaczflo mi 
8if mlenic to oczach tak zem nie 
nie widzialy 1 feli such a dinuaess 
tbat I could no longer sce. J/iViii 
51^, It changes coluur according to 
the different aspects. 

MIENIE. lA, 8, n. substance, pro- 
pcrty, gooas, tbrtuiie, competeiice. 
üobre — , the comforts or conve- 
nienccs of life. Vczciwe--^ a good 
repulatlon. an honest namc. 

MlEiNttlS, A, s. m. eel-pout, 
barbot. 

MIERMCTWO, WA, *.fi. sur- 
veylng or nieasuring of laud. 

MIERNICZY, czEGO, 8. m. sur- 
veyer or measurer of land; adu t, 
A, B, geometricat, A'auico— a , Geo- 
metry; land surTpying, measure- 
ment, survcy. 

MIERNIE , adv. mlddllngly, in- 
differonlly. ^ 

Ml&ilNO^C, kl , f , f. medio- 
crity. ^ nioderatenesfi. Mieniosc 
jcyo talentöw^ the rjiediocrily of 
bis talents, bis indiffr rcnt parts, ac- 
couiplisbnients. W'ijmi8my ztuho- 
wac micrnosc w iAzyioaniu roz- 
koszy^ we must indulgc in tbc 
pleasdrcs of life with sobriety. — 
ccmjf lowncss of price. Przesta- 
wac na miernoici , to be saüsficd 
wltb medlöcrity of one*s condition. 
0^ zhla miernoici t oh, golden 
medtocrity ! happiness of a modcst 
competencej 

MIERNY, A, B, middllog, indif- 
ferent. =a moderale. 

MIERZIC , iK , V. imp. to create 
a disgust , to render disagreeable, 
to raise an aversion. — «061« , to 
loatb, to disgust , to disiaste. Slter- 
zi 8ohie iucieriiy he Is disgusled 
witb life. Mierzi 8tf or brzydzi 
sif rybq ktör^j jaal za wteic^ 
thcy have disgustrd him with fish 
by inaklng him eal of it so oficu. 

MfER2WA, WY, 8, f. sbort-straw, 
straw- litter. 

MIER^Wlti , wi^, V. imp. to Co- 
ver with sbort-straw. 

MlERZYti , RZQ 1?. imp. lo mea- 
sure, to Proportion. — na co lub do 
czego . to aim at a liiiug. — 8if 
z ktmiio cope with one,— 8if pif- 
dziq iproü.) , to cut onc's coat ac- 
cording to onc^s cloth. =3 ZMIE- 
RZYd Mierzyc^ zmicri^c kogo 
oczyma^ to mcasurconc witli one's 
iooks, to look down u|>on oae with 
coniempl. Micrzyc <tf orfzeni^ to 
racasurc onc's suord witb anoihor^ HIABSKI, A , iSf ofnataU 
g 90 Ute ariut b^nds, Includcs tbe wfaole doc- 
trioe of Plato, We wnftrznoiciach 
ziemi mieici «ff wi$l$ ekurböw^ 
tbe eartb contains many treaturts 
in its bowels* Nie mtesct eie io 
w mojej glowie^ tbat to beyond my 
coiupass , comprelieniioii ( that to a 
flight beyond me, 

MmsClNAf T, 8. f. a Utüe paltry 
towii. 

MIESI^G , A , #. m. month. « 
raoon. — * «toti^any, Acttf iycotoy, 
solar, lunar month. Jui pöUora 
miesiqca jak wujeehai^ he has 
becn gone a month. and a half. Od 
czierech nu^Sf'fcy, four months or 
moons have roikNl on. Na mieeiqc 
by the month. Popamtf f oa« lo ru- 
ski miesiqe (proi;.), you'll have 
reason to remeniber it long. 

HIESJ4GOWY, A, B, of tbe 

MIESI\CZEK,czKA, 8. m. dinu 

talESI^dZKA, Kl, 8. f. monthiy 
courses. 

MIESIAGZKOYYATY« A, B, cres- 
cent-shaped. 

MiESiC, sz^, V* imp. to kncad. 

MIESIi^GZME, ado. montbly, a 
month, per month. Najqc mieszka' 
nie — , to take a room by tlio 
monüu 

MIKSIgCZN Y, A, B, monihly. 

Mll^SlSXOäi., kt, 8. f. OesbincM, 
pulpousness, =» tbickness, cios^- 
uess , conipaclness. 

MlJgSIS T Y, A, B, fleshy, pulpotll 
^ . tliick , dose 4 compact. ^ 

MIf£SlWO, WA« 8. th aesta, meat, 
vi^nds« 

MIl^iNICA, 1^8. f. a butcber's 
stall. 

MIJjSNICZEK, czKA, 8. m. flesb- 
fly, biue^ttle, Mow-fly. 

Ml^NY, A, E,ofOcsk — dneh, 
fleshday. — jatki , butcber's mar^ 
ket, sliambles. 

MI1(S0, SA, «. ti. flesh, meat. 
Dzikte mipeo , dead flesh, pröud 
flesh. Jeic z fiufSf m , to oat flesh 
or meat. Tokwiat mi^sa{di8par.)y 
a great lump of flesh, a dull hca%7 
budy. Ni ryba ni mi^so {fam.), 
he is neilher fish nor Iowl ; be Is 
beiwecn hawk and buszard. Ani 
z pierza ani z mifsa (proo.), he 
or she has aolhing to recoinmend 
him , nor talents, cor wealth , nor 
beauty . 

Mll^OPUST, TU s^m. sbrove- 
tide , sbro^e-tuesday« camlval. 

MI^S02£HNY, A, E, caml- 
vorous. 

MIESZAG , azAM. v. imp. to stir, 
to agitate. » to mix , to biend , td 
niiiigle. ^toembroil, to confound. 
— to nuzslc, to discöncerLs2llfE-> 
SZAC,POiMlESZA(l===ällg, to be 
puzzled or einbarrassed ^ tA b« ^ISa^ 
conetYleOL.— si^ dociec^o ^t^w^ 
su)Oie, \o iftwX^Vt OT \v\\feA«c%^>öa. 
äii*^ \ö \\^\MtD«Aä^^. H\e%** 
,V\^ V^«A\aälfe%^\Ä ^«««*^;^^^ 
L \iaws.OT Vi« \AVet% wäXäs»»« t!» MtC iiiL Mir. hls head is confused, giddy, bis 
tongue falten. Prowads tuk in- 
itygf ahys sam do niej stf nie 
mieizai^ order your Intrigues in 
such a manner, that you niay not 
appear, or be concerned in mcm. 
nmiessal kilka slow smiesznych 
do mowy stvoj^j , he interspersed 
bis dlscourse with some pleasant 
lests. 

HIESZANIEC, l^CA, 8. fiuhair- 
breed, mongrel , bastard. 

IIIKSZANLNA , hy, s. f. mixtion , 
nixture. =b medley, minglc mangle, 
confusion,coinpllcaüon. Tukobieta 
jest mieszaninq zbylni^j skrom- 
nosci t przyiim kokieteryi^ that 
woman Is a composillon or inedley 
0( prudery and coquetry. 

MIESZCZAMN, A. 8. m. towns- 
man, denlzen, burgher, dtiien, 
commoner. 

MIESZCZANKA* MIESZCZK A, 
■I, 8, f. female citiien, citess, 
burgess. 

MlIilSZCZAISSKI , A , I, of a bur- 
gber. 

MIESZCZAN*ST0, WA, 8. ft. com- 
nonally or Citizens. « burghership. 

MIESZEK,szKA,«.fii. iiltlepurse. 
^ i>ellofrs. ilie8zek pnn (proi'O, 
noney.makes tlie mare to go; God 
creates and apparels shapes, bui 
noney makes the man. 

MIi:SZRA(^., KAM, V. n. lo dwril, 
to abide, to live. Mieszkam przy- 
iakiSj fiiiq/, I ÜTe in such a^trert. 
Trzy lata mie8zkai w A/arlryc/V, 
be nved Üiree years at Madrid. 
Mie8zka na wsi^ w mieicie^ lie 
iifes in the country, In the town. 
Dobrze^ ztezkim mie8zkac^ to be 
on good terms or on k>ad terms 
with nnc. 

MIKSZKALNY, A, B , habi table. 

MIESZKAME, lA, 9. n. dwellng 
abode, habitalion, re«idence. 

MIESZK AMEC, nca, 8. m. dwel- 
ler, InhabitanL 

MII-^TA, TT,«./", (ap/dfi/.), mint. 

MlKTELMCA,cv, 8, f. bentgrass. 

mt^TOSlÖ, 8Z«, V. imp. to 
rumple , to crurople, to rüffle. 

M1E\VA(2, freq. {nee MIEC), to 
OK to have, to have frequenlly. 

MIG, u, «. m. p/. MIG(, uöw, 
wink wllh the eye ; language of the 
cyes; signs used Instcad of words, 
Bimicry, pantomIme. Gadac na 
fnfVjfi, to speak by signs. l<mizgu' 
iem 8\§ do niej na migi, I madc 
love to h«;r In dumb show. 

MIGAÖ, GAM. V. imp. MlGy\C 
MS, V. in8L to wink with tlie eye. 
Miguqc na kogo^ lotip onc a wink. 

mKj aC SI^, CA , Sil}, V, impern. 

MIGN^C SI^« MIGME SIC , V. tH8L 

to giitter by flashes, to flit, to 
twinkie; to move nlmhly. 

MIGANIE« lilGMEME,iA, 8. 
tt. winUngf bliiiking, twinkiing. 
Miganie sie iwialla , corruscaiiün 

SJ/GDAl^ t\ A m. almond. Ate- dream, to musc ; to go a wool-ga- 
thering, to be wool-gathering. <= 
AnaL MIGDALY » GRUCZObY, 
Utile glands on each slde oi the 
throat; tonsll , aroygdale. 

MIGDLOWY, A, E,or almond. 
— drzewo , almond-tree. — olejek 
oil of sweet almoiids. 

MIGOT, 8ee MIGANIE. 

MIGOTACi SlJg , V. freq. 8ee MI- 
CA(i Sllg. 

MIGOTLIWY, A, B, gliltering, 
twinkliiiK, fliiting. 

MIJAC , JAM V. imp. HIN^Ö, K^, 
V. per f. to go or pass by.— to pass 
over in silence. = to pass, to 
elapse. — to oulstrip , to outrun, to 
ouiwaik. Dlaczego mnie mijasz? 
wliy do you keep aloof from me ? 
Wiele tat mineh^ many yoars 
elapscd or passcd away. Minqc 8if 
z kim^ to pass one another. — si^* 
z prawdq , to swer\'e or depart 
from truth. Okrft na8 minql , the 
ship went beyond us , sliot a-fiead 
ofus. Mijacdane rozkazy {fig.)^ 
to go beyond the Orders received. 
Nie minie ci^ zasluzona A'ura, you 
cannot fly from Justice, thcre is no 
escapc from the punishment you dc- 
scrve. Proszf na8 nie mijac, don't 
pass by our house without coniing 
in ; call upon us as often as you 
can. MiiifUsmy niebezpieczen^ 
s/u^o, we arc past the danger, the 
danger is over, Mijac sif z rozu- 
mem {fam.)^ to depart from undcr- 
standiiig, from sober sense; to talk 
nonsense. Czas mija^ smtert nad- 
chodzi, tline passes away, and dcaih 
conies forward. 

MILA, LI, 8, f. mlle. Robictyle 
mil w godzinf^ to perform so ma- 
nv iniies an hour. W(o8ka, angiel' 
sA'a, niemiecka — , Italian, English, 
Gernian inile. PöUora miti, a mllo 
and a half. A'a milf w okoh , for 
miles round. Czuc go o milf h- 
trem^ one may know he is a ruguc 
a inile off. Kocham go ale o m/Zf, 
(/inm.), I wouid l>c his frlend, biit 
a hundred miles ofl. viz. I dlslikc 
him. Mila z ogonem{fam,)^^ good 
long league. 

MILCZ^CY, A,B,8llent. 

M I LCZEC, czf„ V. fi. to be silent, 
to hold one's tongne , to hold one's 
poace. Kazac milczec, to com- 
mand or impose silence , to make 
one hold his tongue. Nie mog^ 
milczec or zamilczec^ I cannol 
give over, or ferbear speaking, 
lalkingolit. Shfszano tyikoszcz^k 
6roiii, prawa mttczaty (/ig.), 
the noise of arms only was licard , 
laws were silent. Kto milczy zyn' 
dza 8te , silence gives consent Na 
gio8 Chry8lu8a morze i tmalry 
umilkiu , at the Toice of Jesus the 
sea and the wind were silent. 

MILCZENIE, lA, 8.n. silence. 

MILCZKIEM, ade. sllcntly, se- 
cretly, privately. — kq8ac^ to bltc 
wiibout barking. Mie8za mu 8ie to giowie orj^zyk^ ( iM o niebieskich mhi'l ilach , to i MUe kogo przyjqc, to receivc one 

* ■ friendly, kindly. — kogo ivspomi- 

nac , to remember one with kind- 
ness , to call to remembraiice with 
plcasure. 

MIUCYA,n,«.AmlIiUa. 

HILION, A, <.m. millon. Cöz 
u mitiona dyabiöwl what the 
deuce! damnatloo ! idi do miljon 
dyabiöio! the deuce or devil take 
you! 

MILIONOWY,A,B, ofa millon. 
Bogactiva milionowe^ riches a- 
roounting lo milions. Pan milio- 
nowy^ an extremely rieh person , a 
Croesus. 

MILO, «eeMILE. Mihmiiest 
8lif8zec zt'8 jest w dobrSm zdro^ 
tütu, I am dcllghted lo hear you 
are in good healüi. Milo go siy- 
8zec^ l e^Joy very much in hearing 
him. 

MltO^, kl, 8. f. love,affeftioiu 

— chrze8cian8ka lub miioäc Bo- 
ga , blizniego , 8tioorzenia , xool" 
no8ci , ojczyzny^ the love of God , 
of ourneighbours, of our fcllow- 
creatures, of llberly, of country. 

— wla8na , seli-lo\v. Na mitosc 
Boga l for God*8 sake. Vczyii to 
diu mojej milosci , do It for roy 
friendship's sak^. Miiosc zmyslo- 
wa , camal , lustful, scnsual love. 
On , ona pelna — j wlasnej , a seif 
conceited man or woman. Oddac 
miio8C za milosc , to rendcr love 
for love. JUacierzynska, ojcowska 
— , motherly, fatherly love. Dzie^ 
h to robione z miiosciq^ this 
work was executed with a fond 
cnthuslasm. yVnsza Miioic^ Jego 
MHoic (and by abbridgmenl), Ha- 
8za Mo8C , Jego Mose , is prefixed 
10 the title of sevcral dignities. vü, 
Jego K8iqz^ea Uost^ his Grace 
the Duke , etc. 

MiLO^IWIE,a(iv. kindly, gra- 
ciously. 

MILO^CrwO^, kl, 8. f. grace, 
loving kindness. 

MILO^IWY, A, B, kind, gra- 
cioiis. Kröt Pan — , tbc king my 
gracious Sovercign. 

MltOSIERDZlE, lA,«.«. mercy, 
compassinn, pity, charity, tendcr- 
ness, bowcis.^: LITOSC. Milonier- 
dzia it'o/ac, wzytcac^ tocry (or 
mcrcy, to cry out for help ; lo cry 
I-ord God of mercy. Spuscic si^ na 
miioHierdzie^ to throw one's seif 
on the mercy of one. tze bez mi- 
losierdzia (fam.) , be lies in bis 
throat. 

MILOSIERME, adv. merclfully, 
coropasslonately, charitably. 

MItOSlERNY, A, B. mercifui, 
cnmpassionate, chariuble. Bhyty^ 
siawieni mi7osi>rni, bic&sed are 
the mercifui. Osoba — «, mercifui 
tu the poor and unhappy. 

MILOSNICA , CT, 8. f. a famale 
amateur. 

MILO^NIE, adv. lovingly, af- 
fccdonalcly. 

MILO^MK, A« «.m. lover« ^y^iwv>«,^/^;*/*- *''^^''^' ''•'^/••'^^^^^ MILOSMK, A» #.m. lover. > , amatoiy. » Ust , lote- 
ieilcr. 

MILOSTKA, KI, t.f, loTe-aflair, 
■Mor. 

MILOWAC, LOi^, v.imp. to 
lore througb charity . 

MILSZY, or MILEJSZY, comp. 
9! MILY. 

JfILUCHNO, od», fery lovellly. 

MILUCHNY, A, B« very lovely, 
Bceedingly charmlng. 

MILY, A , B , dear, lovcly, amla> 
Mr, cbarmiog , delightful. Ka- 
i^niu sycic mtle, Hfe is dear to 
cwry one. Jft/y Boze / good God ! 
Msokolice^ thechinning piclu- 
loque Sites. 

Mino, adv, by, passing, beside. 
Ik mimo, to go or pa» by. = MI- 
KO » POMIMO , prep. (wlth the 
gen. or acc), notwithstanding. In 
ispite of. Mimo tojednak^ ne- 
lertbeless , notwUbsUnding. iVimo pvinc« to tldp, toleave out; to 
fHi a ttaing over in silcnce. Mimo 
m pomimo jego gnieum , in spite 
if kiai , in spite oi bis tcetb. 

MIMOCHODEM , or MIMOJ AZ- 
KM, odr. In passing or going by; 
fey ihe by, by tbe way. 

MIMOWOLNIE, adv. InYolan- 
tvUy. 

MUfOWOLNY, A. B, involun- 

tiry. 

MI!f A , mr« $, f. mlen , air , look. 
JMrtra , xia — , good , bad look. 
Xadstavriae or nadralnac —-q^ to 
st a good face on a bad affair. Ko- 
kk mtfiy, to make mouihs , Taces , 
yimaces. Sqüzic po — te, to Judge 
ne by bis appearance. =^ Fortif. 
BiK. Jfm^ wiisadzic , to spring a 
■iw, {See PODKOP). Min^ od- 
iryc, to dlscoter, to fall In tbc 
CBMoy's mlDe , to countennine. 

MINA , eee MIJAd 

MCICARSKI, A, IE, of mint. — a 
tanma « a stamp , die to stamp mo- 
Ky. — a wäga^ wclght, gold 
väghts, scales to weigli money, 
IK> MENNICZNY. 

MINERAL» u« «.m. mineral , 
iHulbody. 

MIMERALNY, A, B , mineral. 

MINERALOG,A,f.m. minera- MI?fERALOGIA, ii, 8. f. mlnera- 

HINIA, n, f./. mlnium,red lead. 

MLVISTER, TKA , f , m. minister. 
9türssy<, najstarezy minister ^ thc 
piine Bilnisier, tbe premier. — 
tpnw toeum^trsnyck ^ minister 
Mcretaiy of State for the bome de- 
partmcnL Woijna , zaraza , glöd 
9q nifiif framt gniewu niebieskie- 
pihS')'» war, plague, famine,are 
the nSnisters of tbe wratb of bear- 
CB. — proUitancki^ minister. 

MINISTERYALNY, A, £, ml- 
itecerlaL 

MINISTERIÜKI, «.n. indecL mi- 
liMry. MtniiUriwn sagraniczne , 
tttfimfirxne, toojny^ tbe foreign, 
Ihe bome, the war deparünent. 
» miolster's offlce, biunL 

mT91STBOW8TWO, WA, s.m J HIS 

tbe Office of a minister. » MIM- 
STERSTWO. Za ministerstwa 
kardynala Mazarina , under , 
during tbe mlnistry of cardinal Ma- 
larin. 

MINKA, Kl, 8. f. dim. of MINA, 
which sce. 

MINOG , A , «. m. river-lamprcy. 

MINUTA, TT, 8, f. minute. =^ thc 
original of a sentence. 

MIÖD,ODr, s. m. honcy.=mead. 
dim. MIODEK, diu , 8, m, Miodek 
fialkoivy^ rözany, merkuryalny 
(Pharm,) ^ honcy of vlolcts , roses , 
mercury. 

MIODOSOK, p, 8.m. honey- 
flower. 

MIODOWY, A, E, made of ho- 
ney, honeycd, honled. 

MIODUNKA, Kl, 8. f. (a p/an(.). 
lungwort. 

MIOTAC, TAB, r. imp. to throw, 
to cast, to fling, to dart. — pocf- 
8ki , to shoot darts ; fig. to inveigh 
against. — obelgi, to cast an as- 
persion, to slandcr, to abuse. 
Okrft miotany burzq^ a ship 
tossed by the tempcst. — SI^ , to 
toss , to freu — «if nn kogo , to 
rush or fall foul upon one. 

MIOTELKA, KI, 8. f. clothes- 
broom , whisk. 

MIOTLA , LT, 8, f. broom , be- 
som. = the tall of a comct. Sa- 
memu na siebie miotlf przyniesc^ 
to fctch rods for oiie's own back , 
to undergo a f oluntary punishmcnt. 

MIOTLARZ, Ay s.m. broom- 
maker. 

MIOTLASTY, A,B, rcscmbling 
a broom. 

MIOTLISKO, KA, «.n. broom- 
staff, broom-stick. 

MIR, r, «. m. peace (not so much 
uscd in Pollsh as in otber Slavo- 
nian diaiccts). 

MIRA , AT, 8. f. myrrh. 

MIRT, u, «.m. myrtle. 

MISA, ST, 8. f. MISKA, Kl, dlsh , 
platter, porringer, Inrse woodcn 
bowl. Misy or taler zyki sznlne^ 
the scales of a balance. Miska 
do umywania. --= MIEDNICA, a 
wash-basln. Jeic z jedn^j misy 
(Jam.)^ to eat out of the same dish, 
to bc Ol the saroc mess. 

MISECZKA, Kl , 8. f. sauter. Mi- 
8eczka balbierska, a barbcr's 
basin. Miseczka do krwipuszcza" 
nia , pallet basin. Piuzczono mu 
dwie miseczki knoi^ they have 
drawn two t>asins of blood from 
hlm. 

MISIORKA, Kiy 8, f. morion, 
steel-cap. 

HISSYA, Ti , 8, f. mission. 

MISSYONARZ, A, 8.m. missio- 
nary. 

MISTERME,a(ii7. artfully, cu- 
riously. 

MlSTERN0^,k1, 8, f. a cu- 
rious wnrkmanship. == KÜPfSZTO- 
WNOäÖ, SZTÜCZXO^, WY- 
KWIM'NO^. 

MISTERN y', a,e, artful,cur\ou5 
neat, dclicatc. 
MISTRZ , A, *. m. (one sklttcd \n V mvpU ULE 129 any art) , master. 'Hslrz spra^ 
tciedliwo^ci^ cxecutioner. == kAT. 
Mistrz swego htnsztu, hc is 
master of thc matter he trcats of. 
Mistrzoioie szkoly weneckiej^ tho 
masters of thc Venclian school. 3/i- 
strzowie fltimnndscy^ wloscy^^ 
the Flcmish , thc Itaiian masters. 
Malowidh to jcst dzielem wiel» 
kicgo mistrza , that picture Is by 
a great niastcr. W'ieiki Mistrz Kn^ 
tvnleröw Maltanskich , the Grand 
Mastor of Malta. 

MISTRZOVVSKI,A,E, maslcr- • 
y. —a r^ka , mastrrly band. PO- 
MISTRZOWSKU , adv. maslerly. 

MITRA , RT, s. f. milre. — ksit^ 
Zfra , Coronet of a dukc. 

MITR^GA, Gl, s. /. waste or loss 
of time. --lingerer, loitorer, dclaycr, 
tarryor. Nudnij mj/rfr/a, a tedious, 
wearisome man , a bore. 

MITRI^ÄNY, A, E, lingcrlng, 
delalory, tardy, icdious, tlresome. 

MITR^ÄYC, zi;, v.imp, czas^ 
to wastc or triflc Urne away. Zm/- 
trfzyl mi caly ranek^ hc took all 
my inorning time ; I did nothing all 
thc morning bul hear him. Me mi- 
tr^z dluz^j^ ifam,)^ don't Urry 
more. 

MIZERACTWO, WA , 8,f, mise- 
ry, poverty, wretchcdness. 

MIZERAK , A , «. m. poor , star- 
ving fcllow. 

MIZERNIE, adv. poorly, »nlse- 
rably, wretchedly. = paltrily, sbab- 
bily. Mizernic wyghfdac , to luok 
nionn. -not to looic well, to iüok ill. 

MIZERMKC , NiEJi; , V. V. to be 
wasting, to fall away. Codzieii mi" 
zernirie^ hc falls away cvery day. 

MIZliRNY, A , E, poor, misera- 
ble , wrotched. = paltry, shabby.- 
= Ican , meagrc , sickly. Mizerny 
obiad {fam.)ya sorrycntertainment. 
— e znitoo^ zbiory^ a cvcry bad 
harvest, thc harvcst or crop bas 
failed. — it qlowa , a dull licad. 

MIZEROTA, TT, s.f. = MIZE- 
RYA , iniscry, wretchcdness. 

MIZEROWACi, Rüi^, v.n, to 
Icad a poor, wretchcd 11 fe. Zmize^ 
rowai «?f , bis dcbauchcries haTe 
soon worn hlm out. 

MKIV^^i, NF,, V. a. perf, see 
POMYKAO, (familiär In all mcan- 
Ings). Mknqc si^ zkqdy to fly from 
a place. Mknqc siq dokqd , to set 
foi-wanl, to Start, to rush. ZE- 
MK.\A(';, P0MK.N4(i , UMKN^i^. 

MLl'Xl, MiELi;, v.imp, top^rlnd 
(com). Ten mlyn niedosyd mialko 
niiele, that mlTldocs notgrindflne 
cnoiigh. Kto wprzöd do mlyna 
przyjedzie ten pierwszy zmiete , 
(pror.) , firsi comc firsl scrvcd. 
Miele jfzykiem (/"«m.), bis tongue 
runs llke a mill-clapper. Miete ma 
^'f if*g')n all thrives wlth hlm; 
cvcry thing has prospercd witb 
liini. i\a tobie sif zmiete (fam.) , 
you sliail pay dcar for it. 

MLECZ , K , s.m. VT^b^>TcC\v«^>« A Mlccs pac\cr50\oa .» xai 
\ U\i\cd \\\ v\\^ ^vXw.. ^- ISO MLO M LECZAK « A f «. m. mllter. 

MLEGZARKA, Ki, 8.(. mUkr 
wonian. 

MLECZABNIA,!,«./: milkcelUr. 

MLECZRO . A , «. n. dinu see 
HLEKO. =» Mleczko cielfce , pan- 
crcas of thc calf , sweclbrcad. 

MLECZNICA , CT, «./. =KRZY- 
20WNICA, (a flower), mllkwort 

MLECZNO, adv. wiih much 
Dllk. 

MLECZNY,A,E, milkyjacteous. 
— a droga^ müky-way, galaxy. 

MLECZYSTY,A, E, milky, yield- 
Ing much milk. 

MLECZYWO, WA, s.n. milk- 
Dfat. 

.V1LEK0,KA, s.n. milk. —ito- 
Si>f goat's milk. — czartowe or 
unlczc ( a plant ) , wolfs milk , 
ipurge. Jeszcze z uii nie oturl 
mleka , or mUko ma jeszcze pod 
nosem (prov.), hc is still so young 
that if you wcrc to wring his nose , 
the milk would oozc oui. Jcdliimy 
kwaine mUko « we eat curds or 
curded milk. W'yglqda jak krew 
% mlekiem^ he or she has a livcly 
rosy complexlon. Wyssac co z ml^- 
kiem^ to suck in an error or a 
passion wltli one's motbcr's milk. 
Wyssala go da samego mleka 
{[ig.)^ that wretchcd woman has 
sucked his very marrow. Ptasiego 
ml^ka mu tylko brakujc (prov^ , 
be Uves in cTover. Panien$kie mle- 
ko , nun's cream. 

MLEWO or MUVVO, wa , s. n. 
grinding of corn ; grlst. Ten mhj- 
narz bierze tyle za mliwo^ that 
mlllcr takcs so much for grinding 
or for hlsgrist. Oplata od mliiva^ 
UiPmill(^r*s fcc, toll for grinding. 

J^ILOCBA, BT, 8.f, thrashing; 
thrasblng-tlme ; thrashed corn. = 
MLOCKA. Wczoriijsza mlocba , 
tb<^ com thrasbed yeslcrday. 

MLOCEK , CKA , 8. 171. thrashcr. 

3IL6CIC , CQ, V. imp, tu tbrasli. 
PröZHO slome miöcic y or darmo 
wodf mlöcic {prov.) , it i& beating 
tb« air ; tbese are rruitlcss cndea- 
Tours; It is lost labour. Wymlöcili 
mu grzbiet , they beat liim tu a 
Bummy or thrasbed bim soundly. 

MLOCISKO, A, «.71. a largc 
hammer; mallet's bandle. 

MLOCKARNIAfKi,«./: tbrashing- 
nachine. 

MLÖDKA, KI ^ 8.f, a yonng fc- 
male animal , espccially a fowl. pl. 
MtÖDKI {eard play) , tbe smaU 
Cards. 

MLODNIEC, DNiEj^, V, n. imp, 
to grow young again. 

M&0D0,a3c. youtbfulIy,youDg- 
It. Za mlodu^ in one's youlblul 
clays, inyonib. Hulalzamlodu, 
{fam,) , be has played many a mad 
prank In bis youth. 

MtODOCIANY, A « E, Juvenile, 
youlliful, lender. 

MLODO^,ki,«./'. youtb,young 
jga H^^//?rwszej 8tD0)ej mlodo- 
-Äar', /a Als early years, la early KllT 

choic (prov.) , young people must 
be cjLcused, yuutb must bare ita 
time. 

MLODY, A, F, young. Pan mlo- 
dy, bridegroom. Panna mioda^ 
])ridc. Mloda panna^a young lady. 
Mlody czlowick^ a young man. 
Te kolory za mlode {(ig.)% tliat 
colour Is too young (gay). On nie 
slarzejey zawsze miody^ be does 
not grow old , hc Is always brisk 
and youtbful. Mlode piwko szumi 
(prov,) , youth is hard to pass or to 
ovcrcomc. PansUL*o mlodzi, the 
bridegroom and thc brtde. Mloda 
parit , the new mSlrried coupic. 

.MLODZ, zu 8. /. = MLODZIEZ, 
T, young pcople, young folk, young 
persüus , the youth. 

MLODZIAN, A, 8, m. young man 
youth, dim. MLODZIANEK, pl. 
MLODZIANICI , Köw, innocent, 
harniless childrcn. ^wieto Mio- 
dzianköWy the Innoceots day« 

M LODZ] EN'CZY, a , e , young , 
tender, juvenile. 

MtODZIEMASZEK, uka. «.m. 
youngstcr , stripling. 

MtODZIEMEC, NCA,«.m. young 
man, the youth. Nieszez^slixcy 
— t/mar/, the unhappy youth dlcd. 
Polen nadziei — , a hopeful youth. 

ML0DZIE2 see MLOD^. W'y- 
choivywac — , to bring up youth. 
iVa btilu byh wiele mlodziezy^ 
there wcre a greal niany young 
men and women at thls ball. 

MtODZIK , A, s.m. a youag, 
unexporicnced man. 

MLOZU CHNY,A,E, very young. 

MLODZIZNA , T, s. f. a liltrr, a 
brood, a covey; fry, young fish 
and othcr young aniraais or plants. 

MLOkOS, A, «.m. callow-bird, 
a raw brardless young man, an un- 
flcdgcd boy. 

MLOT, A, 8, m. bammer, mallet, 
beeile. Byc miedzy mlotem a ko- 
wadlem {prov.), to be between the 
hanimer and thc aovil, (to be In a 
sad <lilemnia). 

MLOTEK, TIA, 8.m. dfin. = 
MLÜTECZEK, czka, litüe bam- 
mer. 

MLYN, A , «. m. mlll. — konski, 
horsc-mill. — u;fe<r^?iy,wind-niill. 
Klo pierwszy do mlyna, pierwrj 
zmiele iprov.)^ first come, first 
scrved. Miyn r^czny or zarna^ 
hand-mill, a quem. — prochowy, 
l>owder--mill. i\a swöj inlyn wodf 
ciqtj.iifCy (said of a man who is 
grc'cdy to derive nrofit from oihers' 
loss) , to niake the l>ost of a thing. 
W (jlowie jak tve mlynte^ lichas 
an iil-contrived or cross-graincd 
gcnlus. J^zyk mu lata juk ive 
mlmie^ bis tonguo runs like a 
mill-clapper. 

MLYNARCZYK,A, s.m. miller's 
boy. 

MtYNARKA, ki, 8. f. mlller'a 
wife. dim, MLYNARECZKA. 

MtYNARSTWO, WA , 8. n. mil- 
ler's trade. "^"'^ eariy years, ta eariy / 
^'n^i^^^ri* ^"""y 9^. youth, \ JlltyAARZ,A,miller. MNO 

an engfne to winnow com. — do 
kawy^ coffee-mill. Mlynkiem si^ 
bronic, to twirl about a sword or 
quarter-staff so as to ward off any 
blow. Mlynka zrobic or dai\ to 
turn a summersct, to turn bead 
over heels , and [ig : to wind onr's 
seif out , to get off, to get cl -ar of 
an affair, to cxtricate one's seif 
from an embarrassment 

MtYNlEC, NCA, *. w. (uscd 
only in the instr. case). Obracac 
81^ mlyncem, to whirl about, to go 
turnlng and winding, to swing. Ze 
schodow stoczyl sig mlynv.em 
ifam,)^ be feil and rolled from the 
top of the stairs to thc botlom. 

MLYNKOWAti, eujij, v. imp. 
to winnow coro. 

MLYiS'SKI , A , B , of a mlll — ka- 
mteii, miUstone. — kosz^ hop« 
per. 

MNICH , A, «.m. monk, friar. 

MNrCUOWSKI,A,E, moukish. 
MMSKI,B1MSI. 

MMEJ, adv. Icss. Ani mnicj 
ani uyieciijy neitber more uor loss. 
Mni^j dJbac o co , to makc light of 
a thing , to be carcless of it, not lo 
care for It. Möw mniej , spcak loss. 
Möw <!& chcesZy nie b^dzic ni 
mniej ni wifcej, you may say vs hat 
you will, It will be just so. % ;«/;- 
mniäj ^ oto ni8 idzie, tbe qucstion 
is any thing but thaL 

MMEJSZY, A, E, Icss. Mniejsza 
to , no matter , it matiers not , it 
is of little conscqueoce. 

MNIEMAä , MAsi , V, II. to mean , 
to think , to believe , to presumo. 

MNILMAME , lA, j. n, opinion, 
sentimcnu Dobre mnicmanie , fa- 
vourable opinlon, repute. W'ysokie 

sobie mniemanie, self-rönceit. 
Zawzi^te mniemanie , prcjudico. 
Oparty na mniemaniu^ conjcciu- 
ral. 

MMEMA\Y, A, E, preiendcd, 
supposed, fancied. Mniewauykral, 
pretender. — szlachcic, a stlf- 
dubbiui gonilenian. 

MMSZKA,Ki, 8, f. nun. 

MMSZ\Ö, szij , V. imp. to geld, 
(swine or sheep). 

MNOGI, A, E. numerous. Li- 
czba mnoga {gram.)^ thc pUnal 
numbor. 

MNOGO, adv. In great num- 
ber 

MNOGOf>C, äci, *./: multihulo. 

MNÜSTVVO, WA, 8. n. vasl imin- 
ber». — /»(dst, zwierzqt, ksiazt^U^ 
muliitiidc of men, anlmals, biiuks. 

MNOZEME,u, s.n. (un//i.), 
mulliplication. 

MNOZMK,A. s.m, multipiica- 
tor. 

MNOZNY, A , E , muldplicable , 
prolific. 

M.NO^YO , ii$, V. imp, to multi- 
ply, to increasc; arith. to niultiply. 
— Sli^, to increase, to multiply. 
Izraelskic dzievi bardzo nanuw* 
zyly si^. to Egipcie, thc childrcn 

01 Israel muliiplied excecdingly in 
\EsvV^* KroUki^r^ko r{<^ n4noi({^ 


MOC 

MXOSYGIEL, a, «.m. muUi- 
plti r, increawr. 

MOC, T, ^v./*. niight,stroiiKlh, 
2»-.if»<r. ==right,powrr, authority. 0- 
fTjmna nior, nlrnty, abunüa'ncc, 
rsrSILA, POtlJGA. Miec kogo^ 
II' !(• tu'ojfj wocij {r^kü) , lo havc 
1 p.crson , a thing in onc*s power, 
]£ nnft's inercy. iV« monj czeyo te- 
j-T ztjfiasz ? by vlrluc of whai or 
u :nii what grnunil or account, do 
iLU cJcmand tliat? Sa mocy yrn- 
*r.i^ by \irtuc of thc law. Posel 
T. -i »lor Ätiirrsec pokoj^ an ani- 
t\.^sador is empowercd or autho- 
rvfd to concludo a peacr. To 
l-.si zupclme w Iwcj mory^ U Urs 
ai' in your power. Jeicli kiedy bQ- 
dzif w majej mory usluzyc ci , if 
U «er lies in ray power lo sorvc 
jflo. Xicc mocjirzyjavio\y to have 
aaay Triends. iliec mov na .imiarc 
i iycit! , lo havc thc power of lifc 
and dcaifa. Moc (htszy^ moc ciala , 
tbc power of soul , or cnergy ; the 
ttreDgib o( body. Miec moc nnd 
i>A-*f , to liavc thc conimand , the 
gbTPrnment oi one's own posslons , 
in ha%'e the gift of sclf-possessloii. 

MOCARKA , Kl , s.f, famalc po- 

MOCABSTWO, WA, 8.n. do- 
ri:iji«*n, cmpirc, power. 
.MOr.ARZ, A, x.m. potcnfati». ^ 
MOCMC^ SI^, see WZMACMAC 
SIE. 

SlOC\0 , adv, slronRly, sloiilly, 
mi^htily ; very much, excecdingly, 
fiiremely. Siedziec morno na ko- 
NM.', to Sit firm in thc saildle. Mo- 
ffto bic , to strilkC hanl. Wtcrzy: 
»''Tno , to havc a sirnng l)elii>r. 
Vürft mocno uszkodzauy^ a .sliip 
vry niuch damagcd with tempcst, 
cannon-lialls , etc. Mocno si^ temn 
dz^fcii^ hc was very inuch aslo- 
oisbf d. Mocno xtnc przy swojem , 
1} mainlain ordvny a thing sloutly, 
rr^soliilely. Mocnn sif zasmucit^ 
be was derply afllicled. 

MOCNY = MÖGEN, A, E , from. 

MOr.MKJSZY, .wperL NAJMO- 

CMEJSZY), strong, stoiit, mißlity 

powf rful. =a empowercd , aulho- 

nif*il , inTested wiih power. — na- 

y>j, strong liquor, spirit. On 

tr lyvi nie inocny^ his talcnt docs 

noi lie ihat way.'jWa niooi^ dusz{\ 

ke has a steady soul in danger. }Uh 

cny tr niuzyce^ he is quiic masior 

of muMc ^ a capiial musician. Pra- i 

*i*o mocniejszvgtt , thc reason or 

argument of the strongest. fs'ie mo- 

9^* tjrae s tobq^ za nadtos mocny 

tun mni«, I cannot play agaiiist 

Yon , yoii are an overmatch for uie. 

* MOCOWaC SI5, ci'Ji; siB , r. m. 

to <>truggle,to wrestlc.Vorofrfic Sff 

z burzq^ przeciwnosciami ^ zr 

imicrriq^ z losem^ to siruggio wiih 

er against thc storm , wiili difriciil- 

ties , witJi death , dcstiny or falc. 

~ z pokfi-tamt, to strive against 

t^nintaiion. 

MfMZZ, Ut s.tn, pisSf urinc. 


Mon 

MOCZE\IF:,u, 8,fi, dlpplng, 
sleening, snal;iiig.= pissing. 

MOCZYä , czF, , r. itnp. lo dip , 
to stccp, to soak.-- to piss, to malte 
water. Dcszrz mnczy Iffki i drogiy 
thc rain makes thc mradows and 
roads wct. Mnczyc c/ii/v/i/, to soak 
foul lincn bi'forc washin;:. MDczyc 
len^ konovic^ to soak licmp , flax. 
Morzyr. 4«ört», tosoak a skin in 
wDter. Mnrzy si^ (Jtinu)y Ihalchild 
pissrs a-bod. 

MOCZYDLO,LA, .9.71. raiting- 
pooi, (a place whcrcin liemp eic. is 
iaid to soak). 

M()CZYVV;\S, A, .9.7«. swlllor, 
tippliT, soaker, fuddlc-c.ip. — MO- 
CZYMÜHDA. 

MODA, DV, s,f, fashion. Wpro- 
ictidzicfc worfc, to brinK a thing 
into lashion. Nowa nastula modn^ 
thrn; is a new fashion conie n|). 
Wyjsc z viodyy to grow out of la- 
shion. Podhtg teraznicjszi'j mo- 
(///, afier thc fashion of thr day. 
Uyc ir modzie , to be in fashiDU. 
Ten m^zczyznn , ta kobicta jcst 
bardzo w modzie ^ tlial man, wo- 
man is gntatly in vogue, is in i;n:at 
requ«vsl. I^ruwdomnn'stu'o u'njdy 
nie b^'dzii' w modziv , to >pcak 
trulli will ncver bc in fashion. 

MODKL, r, s.m, modol , paL- 
tcrn. - WZÖR. 

MODLA , Y , s.f. (more used in 
pt. MODLY, öw) , ardfnt pr-iycr;., 
supplications. Xnsyfar tnodly do 
Uoqn , to nffer up pravers lo (Jod. 
^lODLlÖ Sll^, i,F;sii;, v.u. lo 
pray lo God , u> say on(»'s ])raycrs. 
Modi .sj> za twuirh nicprzintnifif^ 
pray for your cn« mies. Prosz^' Ito- 
ga or vindl{' sifj nby ri^ liög mini 
\o siL'OJf'j sici^lt'j oi)ierc^ l pray 
Ciod to havc you in iiis holy kecp- 
in". 

MODLITWA, WY, 5. f, MOD[>I- 
TEWLA, Kl , dim, praycr. Mudli- 
twa iistna , duchowna , audihle , 
mental prayer. (lorffcti modlilini , 
fervcnt prayer. Odjirawiac — (?, to 
say one's prayer. iijir na — /V, lo 
stand orkn»;ol for prayer. — pornn- 
na , trit'czorna , evenlng, mornini; 
pray*T. U' (/(;7>i?i tym cn irit'cznr 
ndiiuuciajq modlitw^^ pray»'i's nr(- 
read in tliat family every eveninj;. 
Sajkrolsza — a nnjpr^'dzrj dnj- 
dzu' do nicbUy Uu» shorU-sl prayer 
goes soonesl to heaven. 

MODME, adw fasliionably. — 
Äi{» uhii-rar to dress in llic fashion. 
MODMEC, NiEJFff i'. 71. to grow 
fashionable. 

MODMS , lA , 8, m. dandy, bcau, 
fop. 

MODNY, A, E, fashionabic. 
MüDKAWY, A, r, blurish. 
.MOnr.üOKI, A, c, blue-eyed. 
MODRY, A, r, blnecoloured, 
azuro-cüloure«l, .sky-eolDunul. A/o- 
dreplaszczyzny (/)oe/.),lhe aznre 
main, the dark hlue sea. — c üfcte- 
pirn{(\ t/ie aznre skie«;. MrtTi fSt MODnZEWüWl , A,r, of larch- 
Irce. — f/'/^fc«, agaric. 

MODZ, MO<;i{, r. n. can, may, to 
bc ablr, lo liavc il in onc*s power. 
Sie mog^ nie uczynic w tym inte- 
7'i'sii'y I can do nolhing in ihat bu- 
siness. To byc bardzo moze^ that 
may l>e. To byc niemoze, that can- 
not be. r. zynif^ to jezcli bedi^. 
nKHjtj I will do it, if I can. nie 
uviijr gt) niydzie znnlesCj I can 
fnul liini nowhere. Abys tO mögt 
uczyuic^ thai you may do it. Mo- 
zcsztcraz .spac jakdlugo ci 8ig 
pddoba^ you may now slrepaslong 
as y<*u please. Jczrli tak niog^ po- 
icicdziec^ if I m;iy say so. Czy mo- 
f/i? poilac r{'k{f? may 1 offcr you 
iny arm:* Wide mozna bylourzy- 
nii\ i uiozna jcszcze uczynic^ 
niueli miglil havc been donc,and 
may yel be done. .V/> mog{i r/io- 
dzic^ I am not ahle lo walk'. JioZ' 
dtijc wi{'cej nizcli mo3#, hc glves 
moro than lie iswell ablc. Zalrdwie 
m()zc otwtn-zyi" oczy^ he is hardly 
abl'* to hold bis (xe^^ open. Wielo 
bardzo mnzc n kröUi ^ hc has a 
greal intoresiniili the V\\\%.Znicsc 
trijo nie «'"!/(', I r:uin<il hold out or 
brar il longer. Mir iv.dij^ Icmit 
zarndziCy 1 cannot hi?Ip'il. Ticöj 
prujckt nu)ZC sir udtc , your pro- 
ject may jinssiblv M:(<M'ed. Moze 
iiinrzc ^hi". may piAMhIy die. Pöki 
iuog{' i jak inngr^ as loni; as I can 
and as well as I ran. Wszystko 
che-' i wszysika viozc^ lo will is 
with liiin tu can. 

MOGILA, LY5.^ lomh-hill, lu- 
mulus. 

MÜGILKA, r, s. f. a suiall rising 
ground on the giüM^ , wlienceby 
iNhMision MOtjILKl, p/. tombs', 
churrhyard, ccmeu-ry. 

MÜJ, A, E, pn.n. my, mine. Mnj 
njciccy my fatlu-r. .h'sz:'ze moja 
gudziiiii nie przyszlfi^ my hour 
is not come \(:t. Ksif/zk;! ktnrfj 
frZ'jninsz jcs] in\>jf{^ Wv. book you 
hohl is iiin«\ Douunj-im s'V lylko 
mifjnjn or CO mojc ^ ] only ask Ibr 
my <n\ii. Mojc i lirnje. ^ ihini- and 
min". MOf,p/. {[nw.) my frieiids, 
:iiy ivliiions. !*nrirn icniik mnj^ 
j(i!.i-i 
iiiii'K' , 

":/■'■■■ 
j, I/o, 

Ihm : 
niv ■: 

MC 

M! 
nio«;:. 

üf y\f ■ '^ ^^'^V (/^""-^i 3 iK'phfwof 

!)roth»T(>t mine. ./..• tu 77/- 

"i^'crj moivgo niz ty two- 

iusard more on my side 

.1 on yours. /*o vinjtmui^ In 

. lU'üt, in my opinion. 

/.ilsZ , A, .V. nu Müsos. 

:>i:SZO\VY, A,E,üf Moses, 

, mosaical. — p7vitrü , law 

.s. 

yu . \.\(\ M- , y\ n» iwp. lo soak, 
to \k' i'i'ped \ to bc drenchcd , to 
be w» ;. 

^l'vj^,0, ndv. Mokro na dico^ 
rzcy il is wet abroad, thc strccts 
are diity (>)• damp. 

MOKROSC, sci^ «. C- ^^VsjÄfiR»^ A/OCZAar, Möw, pi. imrshyl .WOD/tZIiVV.MCA, CY.S. f. Ca\ ^\(ni^^^v.>.^&.m. vsv^^\^>^^^^\; 
ertfuadL Ip/ant)^ androxncUa. \ ^otw i^< tov\sK\cv\c^ .,vÄt\ö«^>^ 1S2 MOR ble, aflIicUon. Kaidy ma Bwego 
tnola CO go gryzie (prot?.)» cvery 
one knows wbere his sore lies. Sie- 
dzi jak möl w ksiqikachy be pores 
upon his books. 

M0LEST0WA(5 , üJ^ , v. a. (ko- 
go), to molest, to trouble, to vex, see 
DUI^CZYC , DOKÜCZYCJ. 

MOMENT, u , «. m. moment, in- 
stant, white. 

MOMENTALXE, adv. momcn- 
tally, for a little wbile. 

MOMENTALN Y, a , E , momen- 
Ury. 

MOMOT,A,«.m. stutterer, stam- 
Derer. 

MOMOTAti, MOMoci;, v, n. to 
•tutter, to stammer. 

MOMOTLIWY, A , E, sluttering, 
Btaromering. 

MONARCIfA,CHT,«.m. monarcb. 

HONARCHICZNY, A« e, mo- 
narchical. 

MONARCHIJAfU,«./: monarcby. 

MONARCHINI, i,8.f. queen. 

MONASTER, u, s.m. monastcry. 

MONETA, TT, 5. f. moncy, coin. 
Brzfczaca moneta , ready moncy, 
casb. Oaplacil jemu lakqz mone- 
ta^ he paid bim in kind, be paid 
bim in the samc coin. 

MONSTRANCYA, yi, 8. f. case 
In which the host is kcpt. 

MOM WA , WY , «. f. -TRZMIE- 
NINA , spindle-trec. 

MOPS, A, 8, m, pug;-dog. Brzyd- 
kiiak mops^ an ugiy baboon, an 
ngfy cur ; ugiy as sin , as tbe devil, 
as a dcmon. 

MOPSI, iA,iE, ofa pug-dog. No8 
mopsig a flat nose. To mi twarz 
mopsia! tbere's a droll pbiz in- 
deed. 

MOR, IT, 8.m, plague, pestilcnce. 
— na bydio^ murrain. 

MOR^G , A , «. m. an animal 
speckied , spotted (as leopard). = 
speckle, spot, dot, slrcak. 

MORAGOWATY, A, e, spotted, 
dotled, strcaked. 

MORAL , r, s, m. moral precept, 
lecture. Praioic komu moraiyy to 
lecture one. • 

MORALISTA,TT,«.m. moralist, 
moraliser. 

MORALIZOWAti, zuj^, v. n. to 
moralise, to talk morals. 

MORALNIE, adv. morally. 

MORALNO^Ci, kXy s. f. morals. 
^ good bebaviour, unimpeacbable 
conducL 

MORALNY, A , B, moral. = well 
bebaved, unimpeacbable. 

MORD u, 8, m. murder, slaugb- 
ter, havoc. Popelnic wiord, tocom- 
mil murder. liyc oskarzonym o 
mord, to be chargcd witli murder. 

MORDA , DY, 8, f. chaps, snout, 
muzzle. dim. MORDKA, and MOR- 
DECZKA. 

MORDERCA, CT, 8. m. murder- 
er. 

MORDERCZY, a, e, murdcrous. 
MORDERKA.Ki,«./". murderess. 
MOHDERSTWO, WA, 8. n. 
jifurdcr, slauglitcr. 

MOBVoiVAd, DVJF,, V. imp. io, MOR 

' murder , to sbughter , to mMsacre. 
» to tire , to wcary, to barass. — 
SIJ@, totake a great deal ofpalns, 
towork bard, to plod; to weary 
one's seif. Zamordowal brata 
U)la8neg0y ge murdered bis own 
brother. To praca bardzo mordti- 
jqca , that laoour is excessively fa- 
tiguing or fatigues excessively« Czy- 
tanie morduje (mfczy) oczy^ read- 
ing fatigues tbe sight. Pisanie mi'f 
morduje^ lani tiredwltbwriting. 

MORDOWNIK , A , Ä. m. TO- 
JAD (a p/ant), wolf's bane, monk's 
bood. 

MORELA, LI, «. /l morel, morel- 
cherry. 

MORES, indecl. (fam,)^ morals, 
conduct Naucz^ ja ci^ more8 , J 
will teach you better manners. 

MORG , u, 8, m. acre. 

MORÖWKA , I, 5. (. botcb , pes- 
tilential sore, bubo. 

MOROWY, A, E, pestilenüal.— tf 
powietrze^ or—a zaraza^ plague, 
pest, pestilcnce. Strzcz 8if gojak 
worowij zarazyy be is a pestife- 
rous or a dangerous man. 

MORSKI, A, E, of tbe sea; ma- 
ritime ; navai. — a biiwa , sea-flgbt 

— a kqpiel , sea-batb. — a ci8za^ 
calm, calmness, dead calm at sea. 
— iebaiwany^ biiiows, waves. — ie 
ptactwo , sea-fowl. — a choroba^ 
sea-sickness. Rozböjnik — , a ranger 
or corsair , one wbo scours tbe 
seas, pirate , sea-robber , sea-rover. 

MORWA, WT, 8,f. mulberry-tree, 
mulbcrry. 

MORZ^CY, A, E, mortlferous, 
deadly. 

MORZE , RZA, 8, n. tbe sea, tbe 
dcep , tbe main. Odnoaa tnorza, 
an arm of tbe sea , gulf, nay. Peine, 
tvysokie^gl^bokic — ,tbe main sea, 
tbe main, tbe deep. Pan pot^zny 
na morzu, a powerful prince at 
sea. To kropla w morzu {fam.), 
tbat's a drop of water thrown into 
tbe sea. Morzu toody przylewac 
{prov.)y to carry coals to Newcastle. 
— Martwe, the Dead-Sea.— C zür- 
ne, the Black-Sca. — Czerwone, 
theRed-Sea. Morzeryczy, tbe sea 
roars. 

MORZENIE, A, «. n. tbeactof 
starving or killing slowly. 

MORZY(i, RZE, V, imp. glodem, 
to starre, to kill witb bungcr. 

— SI^ , to starve, to perish wiih 
hunger. Sen zaczynai mif mo- 
rzyc, slcep, was beginning to come 
over me. Snem smorzony, ovcr- 
whelmcd witb sleep , borne down 
by slcep. Morzyc «if, to die vo- 
lunlarily (witb cold , with bungcr, 
etc.) by rcrusing food and ollicr 
ncccssiiies of lifc. Morzy mnie , 
{impers.) I am starving. Ty go 
morzysz giodem i ntidq , you 
starve bim by pinching bim in bis 
mcals , and by annoying him with 
your wearisome sodety. 

MORZYCIEL, A , «. m. one wbo 
starkes , wbo kills. 

MORZYMORD, u, «. tn. (a 
plant), aDthora, belmet-flower. MOT 

MO^C, ia 8, m, added to JEGO, 
J£J, ICH, {viz. JKGOMO^, JEJ- 
MO^C, ICHMO^ti), U someümes 
prefixed to the nouns of per- 
sons, and used in speaking of or 
to thcm. This mode of address 
is now growing out of use, but 
it still obUins in the following 
pbrases : Jego Krölewska Mose, 
His Majesty. Wa8za Krölewska 
Moic^ Your Majesty. J^i KröleW' 
8ka 3fosc, Her Majesty. Jego Ksiq- 
z^ca Mose, His Grace. Wa^za 
K8iqzfcia Mose , Your Grace Mo- 
8ci panowie y gcntlcmcn. Moscia 
dobrodziejko , my dcar lady, your 
ladyship. 

MO^CKS, 8ZCZB, V. imp, POMO- 
SCld, NAMO^lO, {rzeki), to casl 
brigdes over rivcrs and marshy 
grounds, to board wiih planks. 
Moicic zep8utq grobl^, to covor 
a rulned dike or dam with planks 
and timbcr. Moicic iözko, fam, 
to put up a bed , to roakc it ready 
for sleeping. 

M0SJ4DZ, j^DZO,«. tn. brass, 
latten. 

M0SI^2NIK, a, 8,m, brazicr, 
brass-founder. 

MOSI^^NY, A , E , of lallen , 
brazen. 

MOSKAL, A, 8. m. Moscovitc. 

MOSKIEWKA, KI, 8. f. a Mosco- 
vitc woman. 

MOSKIEWSKI, A, E, Moscovitc. 

MOSKIEWSZCZYZNA , y , s, f. 
Hoscovite language and inanners. 

MOSKWA , WT , «. f. (a town in 
Russia) Moscow; Moscovy, Russian 
empire. 

MOSKWICIN, k,8.fn. Mosco- 
vite. 

MOST, ü, 8. m. bridge. — zwo- 
dzony , draw-bridge. — na /yi- 
wach, floatlng bridge, bridge of 
boats. Szkola dröy i mu.siuw^ 
scbool wbere pupils are prcpared 
for tbe making and repairing of 
roads, bridges, canals , etc. /.n>- 
kajqcemu wrogowi buduj ziote 
ino8ly, build a bridge of gold to a 
rctreating enemy. Moslem klasc, 
siac nieprzyjaciela , to streich 
down wbole battalions of the ene- 
my, to make havoc among ihcm, lo 
throw tbem flat on the ground. 
Slacsif mo8tem {przed kirn), to 
flatter, to cringe to, to adulate. 

MOSTEK. TKA, «. m. dim. Utile 
bridge. » breast-bone, sternon, 
brisket 

MOSTOWE, EGO, 8. n, bridge- 
toll, bridge-bote. 

MOSTOWY, A, K, ofa bridge. 

MOSZCZ , r , 8, m. must , ncw 
wine not fermented. 

MOT or MOTEK, tka, s.m, 
skein. 

MOTAC, TAH , V. imp. to recl or 
wind on a rcei.» fig. toembroil, to 
cntagle, to impUcatc. 

MOTLOCH, u,«. fii. inob, rabbie, 
populaco. 

MOTOW IDtO , LA , «. n. yarn- 
windlass , recl, yarn-windle. 

MOTYKA, KI, s.f. mattock. JHOW 

Targnqeaifor porwacsüf 

1 motjfkq na sionceiprov,)^ to at- 
leaptleaping to the moon , to tij 
i^KMMbilities. Zwac figi figamt^ 
motykf motykq (prot?.), let us call 
cvery ooe by bis real name. 

MOTYL« A« «. tfi. butterfly. 

MOTYLEK, uu, «, m. dtm. a 
■tte buCterfly. 

MOTYLICA , CT, s. f. (a dlstem- 
pa amoDg sheep , owing to vast 
■mben of Worms, wbich are iound \ 
k tbe liTer and gall-bladder), rot. 

MOTYLKOWAä, mje.v.ii. to 
Itfter about , to be never at rest 

MOWA , WT, «. f, spcech , lan- 
gufe.» Speech, discoursCfOration. 
Miec mowe^ to bold or niake a 
^eedi, lo deliver or prouounce an 
«attoD. Miec — ^ do kogo^ to ad- 
*e» ooe. — prsygotQumna , a set 
^eech. JfouTf stradc^ to lose one*s 
ipeccb. — ojczysta , the motber- 
isafiie.— ptak6w^ the language of 
HrdSb — OC2U . the lauguage of 
ikeeyes. — perska^ barbarzyhska^ 
fte perslan language, a barbarous 
bapiage. Mowa ustna i pisana^ 
Ibe oral conversaüon or speech and 
tfee written language. — potoczna^ 
Kzniogia , kwiecista ; prösiia^ fa- j 
■ifiar« lofty , florid dlscourse ; Idlc 
Ulkin«. 

MOWCA, CT, <• m. Speaker, 
tmoFm 

MOWiti, WDS , V. n. to say, to 
if?4k , to talL. — pacierz to say 
«r*s praycr. — roianifc , to say 
cvfT ooe*s beads. Niemasz co — , 
tkai is iruc , there is no doiibt of 
k. — o czem , to speak of a thing. 
~ z Ieüh, to speak to or with onc. 
BMfocznie mdwi^he talks stränge- 
ly. — CO si^ myi/i, to speak oni>*s 
^aA^Zieokm — ,to speak ill of onr. 
&09no o tym möwitf , it is a thing 
■0^ taJked of. Juz o tem prze- 
Nano — , there is no more talk ol 
k Pubiicsnie — , to hold fortb. — 

2 przygadq , pompatycznie , to 
Inrish, to Ulk fusiian, to rant. 
Csy möwisspo angielsku ? do you 
fok EngUsD? Wcal^j Europie 
töwiq po francuzku , the French 
iagoage Is spoken all over Eiirope. 
ioßomy o roilinach , let us speak 
Host vegeiables. Mötvil o mnie 
twnm pancm , jak o czlowickii 
tdolnym icesprzec jego zamiary^ 
he gavc niy master a charactcr of 
■e, as ooe capable of pursuing bis 
Kbenes. Möwi o Umpo mistrzou> 
ifcM, nie Jak dziecko , he is very 
caoversant in It or he spcaks of it 
ii a Biastcriy manner, not like a 
boy, a novlce , a tyro. Ütita möwiq 
5 obfitosci $erca^ out of the a- 
taidance of the heart the mouth 
^eaks; wbat the heart ibinks the 
■Milh apeakSi Möwic wrecz, bez 
fnygotoujania , to speak on the 
tpm of the moment, to speak ex- 
tonpore. Btöw co chcesz^ ale^ say 
«bat you will , but, etc. for all you 
miay ; whatsoever yon can say. 
To mt möwi iff, that makes nie 
Mk tlau Scrc9 mi möwi » my MRO 

heart teils me. Möwi zeigo skTsy- 
wdzii^ he says you have used bim 
111. JeJ oczy ptfkne^ ale nie nie 
möioiq , she has flne eyes, but they 
want cxpression. 

MOWNICA, CY, 8. f. pulpit, 
rostrum, hustlngs. 

MOWNY, A , E, coplous, flucnt, 
well-spoken, eloquenL 

MOZAIKA, KI, 8. f. mosaicwork. 

MOZD^EK, DtK.K , s, m. {anat.) 
cercbellum , the hinder part of the 
brain; p/.MOZOZKI,lamb'sbraiiis, 
calf's brains. 

MO^DZIERZ , A , «. m. morur ; 
mortar for bombs. 

MO^E , adv, pcrhaps , likcly, It 
may bc. 

MÖZG , u, 8. m, brain. Me miec 
mözgu^ (fam.)y to have one*s brain 
turned. Su8zyc 8obie mözg ^ to 
tormcnt , to rack one*s brain. 

MOZGOWMA, I, 8. f. or MO- 
ZGOWNICA, CY, 8. f. brain-pao, 
skulL 

MOZGOWY, A, K , of the brain. 

M02ME(^, miejq , V. n. to grow 
powcrfiii. 

MOZNORZADZTWO, 8ee ^Ot- 
KOWLADZTWO. 

MOiNO^, SCI, 8. f. power, 
might.— possibility. Kazay wediug 
stcojej moznoHci^ every oneaccord- 
ing as ho is able. 

M02.\0WLA0GA, CT, «./^ari- 
stocrate. 

MOZNOWtADiNY, A, E, oli- 
garchical. 

MOÄNOWLADZTWO, WA, 8. n. 
oligarchy, arislocracy. 

MOZNY, A,E, powerful, niigbty. 
pl, MO^NI, the powerful, rieh and 
influenl mcn. 

MOZOL, u, 8. m. toil, hardsbip, 
labour, trouble. Koeztuje nuf to 
wiele mozolitormozolöw^ itcosls 
meagroat df*ai of pain and trouble. 

MOZOLlti Sllg, LQ sii;, v. ?i. to 
toil, toplod; to toll andmoii; to 
take a great deal of pain. Mozolic 
sobie glow^ or mozolic 8if nad 
czem , ' lo bcat onc's brains about 
a thiuR. 

MOZOLNY, A, E, toilsome, pain- 
ful, iroublesomc. 

MnOCZNY, A, E, dark,dusky, 
niurky. 

iMKOCZYO, czi;, V. imp. to dim, 
to darken, lo obscuro. Mroczy 8if. 
or zamroczijlo «»f , it grows dark 
it is raw wcalher. 

MROK, i\ 8. m. darkness, dusk , 
murk. W mroku dni dawnych 
(poet.)^ in the obscurily or darkness 
of olden timcs. Mrok smiertelny 
(Jig.)^ the darkness of dcalh. 

MRÖVVCZY, A, E, of an ant. 

MROWIE, lA, 8.n.coUecL ants, 
ant-hill ; [ig, a feeling that makes 
onc's nervcs sbrink, as if somc ants 
were crawling upon the body; a 
shudder ol terror; shivcring, cold 
fit, cbillincsss. Az mrowie mnie 

f)rzeszlo^ the cold fit, the shiver- 
ng fit is upon me. Az mrotoie ci^ 
przebiezij^ that will make you 
shudder« MäC ISS MROWfSKO, K\,8.n. ant-hilL 

MROWISTY, A, E, füll of ants. 

MRÖVVKA, Kl ^8, f. ant, einmet, 
pismire. Tubiednycn iak mröioek^ 
or jak mröwia {fig,)^ there is a 
swarm , a crowd , a host of poor 
peoplc hcre. 

MRÖWKOJAD, A, ».m. aut« 
calcr, anl-bear. 

MROWKOLEW, lwa, «. m. lion- 
pisniire. 

MRÖZ( ozü, 5. m. frost. Bialy 
mröz^ hoar frost. T^gi — , a severe 
(rosL — chu'y eil, ihc frust set in. 

— pu.icil, the frosl broke up. Tfgi 

— bierze or scisnql, it freezes 
cxtremely bard. Sa tg wiese — mif 
prze8zedl {fig.)^ on hcaring that 
ncws I feit a drcadful äbi>ering. 

MROZiC , tVt , r. imp, to freexe ^ 
to cnngeal wilh cold. 

iMROZNO , adv. froslily. 

MRO^NO^C, kl, 8. f. frosUness, 
froslv weathcr. 

MkOZNY, A,E, frosly. 

MROZOWATY, A, E, (ü^on), a 
grey horse. 

MRDCZECÜ, cz^, v.7>.to mur- 
mur, to mutier, to grumble; to 
murmur, to purl, to gurgle. Za^ 
wsze co8 sobte mruczy pod nosem 
{fam,)j bc is always niutterlng. Ani 
mrumru! or ant mntknii! roum Is 
the word, is the ordcr ol the day! 

HRUCZENIE, lA, 8.n. mur- 
muring , mutlering, grumbling. 

MRUGAti,GAM, t\ n. MRUGNi\(2« 
ITQ , V. in8L to wink with Ihc eyes. 
Mrttgnqc na kogo, to lip one a 
wink or lo givc onc a wink. 

MRUGAME, lA, 5.n. frequent 
winking wilh the eyes. 

MRUGNIENiE, A,«.n. wlnkof 
an eye. 

MRUK, A. 8, m. grumbler, growl- 
er, snarlor ; pccvlsh or surly fcllow. 
dim. MRUCZEK, (a play of chil- 
dron) bliudman's buff. Grac wmra- 
czkn , lo pl.iy ai blindman's buff. 

MRUKLI\VOS(i,sci,s./^. grumbl- 
ing disposilion, moroseness, pee- 
vishness, surlincss. 

MRUKLIWY, A, E, multering, 
gruDibling; surly, peevish, morose. 

MRUKN^C , Ni;, v. inst, to mul- 
ter or grumble but oncc. » MRU- 
CZE(i. 

MRU^EK, 2ka, 8. m. onc who Is 
always winking, who has twinkling 
eyes. ■= pl. MRU^KI, ek, blind- 
manVbuff. 

MRUZYC^, i^^v. imp. (oczy)^ to 
closc half the eyes. 

MRUZENIE, A, 8.n. winking. 
Ma mruzenie ocsti, he has a con- 
tinual winking of the eyes. 

MRZEC, MRi;, v,n. to die, to 
perish. \V krnju tym ludzic mrq 
bnrdzo, the morlality is grcat in 
that counlry. Mrzec glöd (o/rf), to 
die for want of lood ; lo starve , to 
perish wilh hunger. -^ PRZYMIG- 
RAO. Przymierajqc z glodu^cMo- 
du cza8em^ oflcn limes greatty 
suffering from hunger and cold. 

M^Clä SI^, MszczK st^^i\inv^. 134 MUL vciigc 0Dc*s scir.— «if find !:* i za | 
CO, to take vcngcance on soni<- i>o(ly 
for — (of). — «i(? za ucz!,nioiuf 
snhnvagf, to rcvciigc an al front, 
tv l'iko von^cance ofaii affr'int. 

Mi>(!ICIEL, A, s.in. avengcr, rc- 
V(iik<t; fem. M^CIGIKLKA. 

• AJSCIWOäO, Äci, «. /. dcsirc of 
rcviMicje. 

MSCIWY, A, E, rcvcngcful, vin- 
dinlvo. 

.MSZA , MSZY, 8. f. raass. Wielka 
ntnza , high mass. — zaduszna, 
soiil mass, rcquiom. Mszf^ miec Uib 
odprawiac, to say mass. Sluzyc 
du mfiZij, to scrvc at mass. 

MSZAL, LU, 8.m, missal, mass- 
bo:)k. 

MSZALNY, A, E, of thc mass. — 
ks titlZs mass-priost. 

:\ISZ(:ZKME, MA,«.n. scoVOll- 
S!A, ZEMSTA. 

MSZEC, EJij, r. »1. tmp. OM- 
5/K(!l, to grow covcrcd tviln moss, 
to hcromo ovcrgrown wilh inosK, 

MSZ\(i, YL,Y, v.u. imp.= PO- 
Ms/\(^, to Cover wilh moss, to 
unki> inossy. 

MSZYCA , Y, s. f. a cailcrplUar 
giiiwiiig th'.> leuvcs ofcabbages. — 
apliis, viiic-freUcr, plant-louse. — a 
üi-i' mpor of catilc aod horsos. 

MSZYSTY, A, E, mossy, over- 
groi;n wilii moss. 

Mli, abbr. Trom J EM U.dat.sJna. 

M( C, A, 8.m, cur, shcphcrd^s 
«In^; (im : MUCYK, yka,«. m, 
(>i//h), a hoincly puss, iigly piiss. 

V.\ CIIA, ciiY, s.f. fly, titm: MU- 
SZKA , I, s.f. Ztjiniexz juk mucha 
((<!/». ;,you shall perish wrrtchnlly. 
Knie I lUiiy kolo Ulis jak vnichy, 
tili' )>alls^ biillcts whistied nbout iis 
iLS tliick as hail. Ma miöd tri^rej 
nvnh zlouisz uiz na ocphpror.}^ 
thrrc aro iiion^ flies cauglil wilh 
lioiiry iliaii wilii vincgar. / mmliy 
zrahir icohi (pror.), to iiiaku a 
mouiuain of a molc-hill. Mivv mn- 
chy in nosie [fam. Jitj.), lo bc ca- 
pricious , tu bc apt to tako a pot , 
to (akc a Im IT, to have a hcad fiill 
of wliims. Mucha hiszpanski^, Spa- 
nish flv, cantharis. 

'.JLCHOJADKA, = MCCIIO- 
tÖWKA, KI, 8. f. (a bint), Dy- 
cal''lior, gnat-sriapper. 

Ml CHÜLÖWKA, EI, «. f. Bot. 

• mu>cipiila, catcb-fly. 

^11 -CIIOMOR, A, 8, nu fly-mush- 
ro'<m, luad-sluol. 

MUL, A, 5, r/1, mulc. » r,snme, 

muil. Sa nicgo toszystko wnlfj 

j'ik un mufn (fam.), that man is 

thc dnidgc of Ihe lamily, or is the 

buit üi his conipauions.' 

Ml.'LA(^, AM, r. imp. fam. to 
pinci), lo wound, to fa-t, to gall. 
.\on:f siodh mula kurk kf iskJ, 
now saddics genprall y gall Ii .scs. 
Ten rinyny trzewik nnila o na- 
mulal mi '<o;'{', Ihal ti«;iii ■hoc. 
hurt- ni\ frtoi /pinchcs m-. 
^ .UL'L ///AI, *-/, .»■./. inas'l:'- Mif<'. 
-- wj^fß/iiy , Uta ai t or oci /;, ■. Liun 1 HUS 

MULARSKI,A,B,ofa mason. 
robola, wasoa's werk, sione or 
brick-work. 

MÜLAItZ, A,«.fn. mason, brlck- 
layiT. \Volny mularz^ freomason. 

MULIg , liCiA , 8, n, a mulc's foal. 

MULlCi, Li$, V. imp, to covcr 
witli filimc. 

ML' LIGA , CT, 8. /l a she mule. 

MLLISTY, A, E, slimy. 

ML'LNIK , A, 9. m. drlver of mu- 
Ics , mulot(^er. 

MLLOWATY, A, E» resembllng 
a miil(>. -■= slimy. 

ML^L'nVNKA, I, «./: a kind of 
bag-pipc. 

Mtr/l ANY, N, pf. Moldavia. 

MUMIA, II, s.f. miimmy. 

M UN DUR, u, 5. m. uniform , rc- 
ginu'Dlals. 

ML.NDÜR0WA<5,RüJE, r.tmp. 
to clotiie soldicrs , to clothe In rc- 
ginicnlals. 

MUR , r , 5. m. wall. Nury mia- 
8ta^ iho walls of a town. Mur na 2 
slopy (jnthy, a na 30 stop tvysoki, 
a wall Iwo woi ihick and thirty fcct 
bigh. Za murevi, out of thc walls. 
Mury or sciany majq Mzy {lig.)% 
walls have cars. Glowq muru nie 
rozbiit'sz {prov.), that s knocking 
onc's head agalnst a wall. Stac mu- 
rem or iak mur, to stand llkc a 
wall beiore the cnnemy, to rcsist 
flrmly. Gadac jak do muru^ It 
would bc füll as well to spcak to a 
post. 

ML'RAWA, WT, 8, f. grass-plot, 
greon-plot, turf. 

MUREK, aiA, f. m. dim. of 
3IL'R, the cdgo, border, projecllon 
of a wall. — komina , thc Icdge of 
a inantle-plcce. 

MURGRABIA, i£GO, 8, m. Stew- 
ard. 

M URO WAG, RUJU, v,imp. to 
build wilh stone or brick. 

MI HO\VANY,A,E,builtofstonc 
or brirk. Karta — «, sce KARTA. 

MIRZYN , A, s.m. moor, negro. 
Hamid — ^7711, (he slavc-trade. 

MUHZYNKA, Kl, s.f. nrgross. 

Mi;nZYNSkI, A, E, bclongingto 
a nc'Ki'o or lo bis counlry. 

MUS , ü , .s. VI. consiraint, com- 
pulsion. = l>RZYMUS. Robic rzc- 
czy z musu , to do a thing con- 
straincdly, with no frccdom. Nie 
cierpif musu , I cannot suffer that 
constraint. Z musu to uczynilem , 
I did it by rompulsion, the oecessl- 
ty CJHupcIlcd me to do it. 

BlUSiC, szi; , V. imp. to force, to 
constrain, to compd, see ZMU- 
SZ\C, i'RZYMUSll':. Mc trziba 
go rnnsic or zmuszac, don't com- 
pol hiiii to it , Ict hlm do as he likes. 

MUSIEG, szi;, v. n. lo must, lo bc 
obliged, to bc neccssar>'. Musisz 
lo uczynic, you must do'it. Musisz 
sig bic, you must flght. Musialem 
lourzynic, I must have doiip it. 
Musinlnn wszyslko poicicdziec, 
I uas ublig<'d tu teil all tn' it wus 
n^rissary that I slmuld idl all. U/V- 
A' /f'H cZ'ftu i'u iJiiisi [prov.)^ oiic 
iniiit \ '.cül lo ncccb&Uy \ nccvbsÄlN MUZ 

U the mother of invenlion. Musia' 
fem sapiacic toydatki, I was com- 
pelied to pay the costs. Wszysnj 
musimy umrzec , wc must all die. 
Ta nami^lnosc mtisiaia go opano- 
tvaö za moje qrzeehy, It must 
nceds happcn, tor my sins, that 
this passion should have got into 
hIs iiead. Musialem go wybir.^ I 
was obliged to bang him soundlv ; 
I bclabourcd him bandsomely. Shi- 
dzy moi musieli sif porozuinirc 
Z sobq , I suspcct my senants of 
having a fellow fecllng the one 
wilh thc other. Bqdz co bqdz ma- 
8z^ sif t^ wywiedzicc , how- 
ever the matter may bc, I must 
be ihformed of it. 

MUSKAC,KAM,r.fmp. tn sinooth, 
lo slroke, lo fondle; 2) MUSN\(^ 
r. in.st. lo graze, to i)rush, to Ioul-Ii 
sllghtly. — Sllg, to sei off (fortlO 
onc's heauty, to dress onc's seif 
with affecled nicety. Juz wstr^zke 
pawitonu wiatr zaledwie musnir\ 
thc breeze scarcely grazes thc flag's 
riband. Czy zechcesz, niby ja- 
skölka chybka , oblicze tylko icöd 
muskacy or wllt thou, like a flcel- 
winged swallow, sklin bul the sur« 
face of the waters. Kula musn^la 
mu to/o5i/, the ball grazed his hair. 
Musnqckogo {fam.), to strikc onc 
a biow. Muskat' sobie tvtosy, to 
sniooth or gloss thc holr; to comb 
one's hair carefully. A'a bat sir 
u^ymuskala, she bas adornod hoi- 
self for a dancing party ; shc is al- 
tlred in her ball-toilelte. 

MUSTROWA(i, BLJif , V. imp. to 
drill , to tcach rccruils Ihcir cxrr- 
eise. 

MÜSOWAÖ, sujij, v.u. lo froili, 
to foam. 

MUSZKA. KI, s.f. Utile fly. - a 
patch to pul on thc face , bcauly- 
spot. 

MUSZKAT, r, s.m. -MUSZKA- 
TOtOWA G\tKA, ni!*mrg. 

MUSZKATELA, i, s. /. inuscadcl 
wine. 

MUSZKATOWY, A,E,(AinViO, ] 
mace. 

MUSZKIET, IT, 8. m. muskru 

MUSZKIETYR, a,s. m. muskcl- 
ccr. 

MUSZKUL, i', *. m. rnnsrlo. 

MLSZLA, iA,s. f. MUSZELKA, 
KI, dim. musclc-fish, shclUü:>h; '. 
Shell, cockle. 

MUSZTARDA,nY,.^./: musiard. 

MÜSZTARDMCA, cv, s. f. mu- 
stard-poL 

MUSZTRA, BY, 8. f. drilling, uii- 
lilary cxercisc. Ptac musztry, place 
of muster, place of rcvirw. 

MUSZTROWAd, Ri'jF, , V. imp. 
to drill soUlicrs. 

MLSZTUK, A,s.wi. mouth-pleco", - 
bit. — mouüi-picce in wind iiislru- 
ments. s= pipc-tip. 

MUSZY, A, E, ofafly. 

MLZ\, zv,.v. /. Mus«.-. Dzicirifc 

Muz, the Jiiiic SisLers. Wzywdc 

Muzy, t(i in\uk(; iln' Miis". Syiio- 

.wie, karhtnkvn'ie Mnz^ iho sous. MYL 

}fjomzy^ they aro tlie fruits of 

d^hV • lli<^ Muses h3\e cousoleü liiiu 
hr his misfortuncs. 

MLZULMA.N, A, «. ni. Mussul- 
nuD. 

MTZYCZNY, A, E, imisical. 

ML'ZVK, A, .s. m. niusician. 

HUZYKA, Kl, «. /. iiiLisic. Päd- 
bzj? 7cii'rize pod — f, lo s'l vcr- 

ni^milszf} muzifUq^ thatwoinan's 
Totcc makes delicioiis miisic , ov 
U is Diusic lo hcar that voiiiaii 

MrZYKALW, A, E, luUMCal. 
ML'ZYKVNT, a, .<?. 77». nnisician. 
MY, pron. (Ihe plurul urJA). we. 
MYC, Ji;, r. im]i. l'» wash. lli-ka 

Mcli rithiT. Itzcka mtjjcin' li'.jduiii- 
TC'i brzi'tji^lhf* walnrs of a ri\L-r 
uptfr undcriuiiie iln* siiur-'n .l/»/f 
fjf , to wasli onc's S'.^lf. Znnjl mu 
9* "V 0'"^<*)i l*c reprimanUcd liiiii 

M^CK.\, KI, tf./". loatlicr-cap, 

M^DKLNICA, cv, Ä.^. MYDEL- 
Mi ZKA, KI, rf/w. slia\iii;;-!>'»x. 

MVDKLMK, \, v. m. MVDLM- 
C\ T pfmit)^ soapwnrl. 

M^ nr* \NY, A, 1., of soap, 

MYÜLVRKA, kl, s.f, a soap- 
b'i'iT*? wifp. 

MYDLARNfA, i,«.^. soap-liouso. 

MYDLARSTWO, WA,Ä./i.a soap- 
b-ü^r's iradr. 

MYDLARZ, A, S.m, soap-lmilor. 

MY DI- AST Y, A, E, soapy, sapo- 

MYDLlC, Lij, r. /mp. to soap, lo 
lv.h"r. — or zani^dlir Umim tnzij 
; '/.'■, lo casl a inisl bcforo oints 
,.!,;%, — ptnu'zut'hij^ lo wiisli stu- 
ikir.!;s Willi soap, in siuK Mjidhf 
:."t (.rrttl'/^ h^di} {fttlic, Iv. has jiisl 
k'.-n lallicTPcl, lic is naw g)iii',; lo 
L«: ».ha^tML Zimidlic^ lo ciMrapc by 
Hiblt^rfiig^, lo lind a loo|)holi>. 

MYDLl-NY, N, pL boap-waler, 
Sjii>. 

MYDLO, LA, *. 11. MYDELKO, 
i\, tum, .v»ap. Mydfo do (joknia^ 
^•;*p for shaviiiK. }hjdlo lO (K'Zij 
}.VAZi znr (/«m.), lo casl dust in 
».:i ;'5 «-ycs. (JolU- bcz mudUi , si'c 
GüLiC \/r pomozf kruhnci //»»/- 
d/.i, bray a fool In a inortar, IipMI !)<> 
i^ver the wiscr. Zarobir or icijjsc 
yik Zabiorki na inijdlc {proc.)^ 
that affair lia^ niiscarri'il; his at- 
t^mpl was a conipldc failure. Jak 
po mifdlr^ ihal rops smooilily. 

MY LiC, LK « i'* '''i/>> to ln\olvc in 
error, lo mislead, lo load aslray. 
Jezeli wtiie ptiwipc uir hh///, if 
BT memory fails nie not. — SIJ^, lo 
erf, lo miMakc, lo lic nndcr a uiis- 
lik-. =-- Z\1YMC,0MVL1C, Z\- 

wiKsC, o?zi'K\r:. / /j/'.-f.-'./'://.' 

r'^.jhi «Tf, Ml- mci'J riiur.i!:'^ :in-t.|i«- 
c*'i\r-fl. ihtnilii n ■■^Zi' ni'nzii i'\ Ii'* 
has •J"Cf■i^cd .■.'ur»'\iifcrtti'h./"/-: ';- 
f-r.i.Mjt' sO/ poi'ojlifrm^ 1 lin\ ■ b-./; 
«ii.'0.lbiy d<'Cf M'^cf, niiyt.ikrii. / ."-. 7/ 
J-; nfemj/Zf, U J am iwt Uifaiwü, ; MY8 NA 135 if I am not mlsiakon. Jrzcii rnAf mousc, =« |i/.MY'SZY,vive (adls- )('.*!/ , htmizo x/; J«'.'/Vi 1 '^'i' inucii 
di-i\'ivi-d, \e:-y inticli inistakiin if 
sucli bi' the raso. Mijlff sif klörzy 
/U'/v/'/ ir, lliey aiv"nii?>laken wlio 
ihink that Plr. ZnnjUf po(jouii\ Ihe 
viifilancc of his pursuerä was de- 
ludod nr deccived by hiui. 

MYLKA, Kl, s,f. error, ini-ilako, 
fauli, blunder. ^ POMYLlvA, 
DL\1). 

MYLNin, adi\ crroncously, fal- 
la(.':(>ii>ly. 

MVLNOSC, SCI, s.f, »Tronpous- 
iion, iallibility, faliaciuiisn(>>s. 

MM.NY, A, K, crronpoiis, falll- 
1)Ip, fallacious. — e zdanic ^ erro- 
neous opinion. 

MYSI, A, L, of a nionsp. 

M\SL, I, .s.f. Ihmight, Idca. 
— iiiiiid, purpos4.', intPuLlun. Mii-sl 
dit\nipn<i<t atrii Uut : piitrfizi'di;i(t; 
f'/i'/V)/>;<a,iii|{pniousJ)ri;{hlih(iiiKhl; 
roinnioii-]}lacc, \iilgar llioii;^iit : iior- 
rii ihou{;hl. I^rzijizlo ml im iH\isK 
UiJi Cime inlo luy liiuut^hl-^, iny 
niind. .Mijdfj ini iu przcz iitifsl itic 
przcszlu, i>ucU a ihing nc\cr onrp 
(.ntcn-d niy tiioughls, niy hoail. 
Ptxirtizoiiy ir myslach, burift! in 
liuiu;;hi. Wchodzt; lo ruijsl iifcj'}^ 
I conci'iMt uhat von nican, I viit r 
inlo your tiiougiit. Iltidzit: si^' irln- 
smjrli — /, tu ht»ld conviMv>o wjih 
one's own tliougiits. To jeszczfmtc 
ohi'tiZy lnjko iiiusl ^ Wuit \*» not a 
drawing, il is only a skplch. Precz 
z iHZu^prerz z my.iii ipror.)^{\ie 
ai)scnl aru soon forgollon ; out of 
si;(hl oul of niind. Zrobic ro bcz 
mv-s//, or nit'umyslnic^ to do a 
thing wiih no afL«>r tlion<;ht, wiih 
110 by-viPwo/'by-iMid. Uff dz dohnj 
i/)|/v//, 110 nioro of glooiny thoii>;i)ts; 
einer up my friciid. \V.s:y}ilk') um 
r.'izi*! po mysli ^ all thriv«.'S wiili 
iiiin ; all iiappcus according Lu lii^ 
wisli. 

M \ SL.\C Y', A,E, Ihinking, reason- 

.\nSLEC, i>;, V. n. lo ihink, lo 
rennt, lo considpr. = loniean, lo 
purposo , lo intpnd. Piwtyiil sam n 
trm. I k'avi» yon lo judge (»f il. 
.\iijdy nie matci tryn n czrin my- 
sti , li<* ncvcr spoaks his ihonglils 
or wliat he lliinks. — o aivojrm 
zbtin'iiniiu ^ in rcgard onc's own 
S3l\ation. Klahy In pomysltti/ wiio 
\Kou\d ha>p tiioni^hl it.'' Myslai ze 
niiiic Zftdziini ^ iu* ihonght to takc 
UM' by surpriso. A'if? myifbiUiym 
azihy lo ttik byh jnk möiriff , I 
cjiniiil think il is as thoy rplatp it. 

MYSLEMG, lA, s, n\ Ihinking, 
rctMiMing. 

MVSLIWIEC, wr.\,Ä.m. - MY- 
^I.IW Y, WLGO, iiunlrr, iiunlsinan, 
bporlsman. 

.MVSUWSKI, A, K, ofainints- 
iii.'in — (t ()'(ifni ^ bi!i(I« •jrirn, hiint- 
iii*4 ['.•n\ . — :! t'irl-ii. N|>oii<iii im's liMiipcr ainong iiorsps). 

M\SZASTY -- AnSZATY', A, E, 
nious<;-colourpd, nionsc-grey. 

MYSZKOWaC, kuu, i\n, lo 
fcrrpl , to runimagc ; lo filch , lo 
pilftT. 

^IYSZOLOWKA, KI, 8, f. iuojse- 
Irap. 

MYSZOLOWNY, A, E, good for 
cdtcUin^ inic<>. 

M\ SZY, A , E , of a niousc. — y 
brr v(/ pbinl)^ canary-grass , ])Ua- 
larls. — 7 (iijon {mi herb) , inouse- 
tail. — c iiszko^ orange uiousc-car, 
hawkwiMMj. 

M\TO,TA, s.n. toll. —pUici 
sl{' tiu iu>sUi<'h , ijoscinruch t rze- 
kiith , toll is paid for tho prc%ilp;;i! 
of passing omt a bridgc, on a 
highuav or crossing a ri\er. 

M vrMK, A , «. m. 5(V (Ul.MK. 

MZ\(^, M/\, r. impcrs» todrizjtlct 
.Vi»/, il drizzlps. N N and N. Thorc arc two diffcrftnt 
Sounds für ^ in thePolish language, 
riz. iN pronounrcd likc thcEnglish 
.N in the word ^ÜL'^ ; and i\ »oft- 
ciicd, corrospoiKÜng lo the French 
(iN in the word liODKliOGKE, or 
the ltalianG\,inOGM. 

N , Stands for a (iruper nainc nn- 
knovin , or whicli we do not care 
should bp. knowii, riz, Pnn iV, 
prZf'Z calc*zycie sirojc robil tyl' 
kü dwic rzt't'zy : runojtidt obiad^ 
ivierzori'in uHCCZfrzal ^ Älr. N 
iipvp.r had bui Iwo occupations in 
iiis lifo : dining iirtlip inorning, and 
swpping at night. N , citrlit, fol- 
lov\ing the pri'poslti(»ns, /i(i,ticfd, 
d(i^ /;o, za^ w^ z^ as abbridgmenl of 
MLGO , ürMKJ, gen. and arc. of 
ON, ü.\ A, Ätv .\ AN, NADEN, DON, 
PO.N,ZAN, VVE.N,ZEN. 

i\A ! inUrj. herp. A'a, wez co ci 
fii{' nalezyy herc, takc wbat 1 owe 
von. 

NA, prep. whichgovArns the ioc. 
casc whpn rcst is expressed , and 
tlip acc. wheii motiou fs signified. 
On, npon; at,by, etc. Sied zi na 
sloU\ he sils upon Ihc table. Na 
prawcj rfca , on the right iiand. 
Orar tut /ifir//V, tia skrzypcach ^ 
lo play 011 the harp , on the viotin. 
Opienic si^ na /oAriu, to Ican 
lipon tlip. clbow. Stuc na toarrie^ 
to be upon duty. Miniem kapebtsz 
na ylou-ie^ I had my haton. Zdröw 
na tudi\ ale chory na ii?nt/«//>, well 
in body bat sick in niind*. Zostnl 
srhwylany na uczynkn, hc was 
lakpii in the fact. Jt'st trzecia na 
moiin Zf'qarku y it Is ihree by my w.itfh. liy( })" morzn, to bc at sea. 

.\'i (ikr,;iii\ op h;>ard n^ihip. i'cdC' 
!i;i'4 ■./'jiMiK.ii. -fi .' '»■r''i""/,Iowliri'.', , 'iiilistiiy na </'.;v;|/f7i ma'tiJritclK.^ 
|»i' (■ ■. \\i v»*V\»*A \v\v.\\ vvvvc \»\:»v;.\\-v'S» N»<x, 

.1) i MJSiWO, \v.\, .s. )i. huiiluv^^ • (itiiu osmxpn ^ va\ vXv» v\<fN\W\ vXä?^» 
s) r'. • i\,i .sU»Okü^ \\\v\w. vww. Ao»'\^^vr w fSS NAB podatek na towary^ to lay a tax 
upon commodities. Na tviaaomoic 
ojeao przybyciu , upon the news 
Ol his Coming. Wystawic na prze- 
daz , to exposc to salc. ^\^csc na 
drzewo , to get upon a trec. Na 
znak blogoslawienstwa^ in tokcn 
of bcnediction. Dwa razy na 
dsieü , iwice a day. Na pierw.^zy 
widok^ at ihe first slght. W'ylozyi 
toiele pieni^dzy na to dzielo^ he 
spcnl a great deal of nionoy upun 
tbat work. Na dwa cale od ziemi^ 
within Iwo inchcs of liic ground. Na 
strzai armatniy within cannon- 
•hot. To si^ przcdaje na tragff , It 
is seid by weiglit. Nauczylcm si^ 
tego na pami^c , 1 got it by licart. 
Zaklinam ci^ naprzyjazn^ I con- 
Jure you by onr rriendsliip. l'czy- 
niiem to na jego prosbf , I did it 
at his request. Spalic na Wfgiel , 
na popiol , to burn to a coai, to 
aslies. Bö(i stworzifl czlowieka 
naobraz i podobienstwo swojc^ 
God crcatcd man in his own iinagc. 
Oprzec si^ na iokciu , to loan on 
or upon tlie elbow. Ten dorn wy^ 
choazi na dwie ulice^ thai house 
epcns into two strcets. Jcst na 
iüsiadaniu or na tcyjezdnem , hc 
Is about to deparl, hc is on tiie eve 
of deparlurc. Klqc si^ or przysi^ 
gac na Ewangieliq^ to swear upon 
ihe Gospcl. Na /(? idesc wyjecnaly 
upon tlic advicc given hini , hc sct 
out. Brac co na siebte^ to take 
lipon one's seif the cvcnt of a thing. 
Na praioo , na leux) , on the right 
hand , on tlic left. \yf;dka na nf- 
by^ an angling rod (for fisliing). /3c 
na n/6y, na osthjqi ^ to go a 
flshing for oysters, fish (that mcans 
also to go somewherc in order to 
€at oysters, fish). Nie mn na co 
apojrzcc , that is unwortby to bc 
looked at Cöz ty na to? what is 
your opinion of that? Spij na to 
dobrze^ that must not uke up 
your tlioughts so much ; you may 
aleep upon. 

The preposition NA converts 
the imporfect vcrbs into perfect 
ones , and the verbs to which it is 
Joined , Gonvey an idea of sulficien- 
cy, plcnty or abundance. 

NABABRAC, bzf,, v.perf. to 
daub, to scribblc, to liesmear. Tor 
kei tu nabubral ze ani dojsc la^ 
du , one can make nothing of your 
ligmarole. 

NABAJAä, JQ, v.per(. to teil a 
great deal of lies. 

NABARLOZYC, iij, v.n.perf. 
to scatter filth , dust , straw. 

NABAWICÜ , j« , «. perf, NABA- 
W'IAC , wiAM , V. imp, to cause , to 
occasion , to bring upon. — kogo 
kiopotu^ to bring one into irouble. 
— kogo wielkiego strachu^ to 
frighten one out of his wits. — 
imiechu , to make one laugh. — 
«mut/ciem , to give much pain, to 
grievc , to aflDicU — Sljg, to Incur, 
to run into. — si^ klopoiu , to get 
Into a scrape ; 3) — SI^ , to amuae 
one*! adf to one's heart's desirc NAB 

NABAZGRAti,izQ, v.perf. to 
scrawl , to scribble, to draw rougb. 

NAB^BNlC, Ni?, v.oerf. to stun 
with drumming. Nab^unu mi w Vr 
$zy^ he has quite astounded me, or 
filled my ears with noise, empty 
words, etc. NABI^BNIC SI^, v.pr, 
to drum to satict)[. Dziect b^bniq 
przez caiy dzien i nie nab^bniq 
«ff, the cniidren kecp drumming 
away the wliolc day, and that is not 
enough for thcm. 

N ABECHTaC , TAM , t?. perf. to 
incitc , to sct on, to stir up , to In- 
stigatc. — kogo przeciw Homu , to 
set one against the other. 

N ABIAL , u , 9. m. milk-meat. 

NABlti,ji$, v.perf. NABIJAl!, 
JKU , V. imp. to kill a great deal of. 
— cwieköw^ to drive a great deal 
of nails, to fasten or stud with 
nails. ^ broii , to load or Charge 
a gun. -— jaj^ to beat eggs. « NA- 
PCHAC, to stuff or cram füll; to 
obstruct , to encumber. Ludzi bu- 
lo w teatrzejak nabil (Jam.) , the 
play-house was overcrowded with 
people. Nabic 9iq kogo , to beat 
one hard and rcpeatedly. Nabi' 
jac si^ dokqdj to intrnde one*s 
seif into a Company. Nabi jac $i^ 
komu z czem , to be troublesome, 
to importune one with a thing , to 
pestcr. Nabijac komu czHn uszy^ 
to buzz a thing in one*s ears , to 
dun or to din one with it. Nabu 
sobie glowf urojeniami , hb head 
is füll of chimeras. 

NABIEC, BIEG«, V. perf. NABIE- 
GaC, CAM, v.imp. » NASKO- 
CZYC, NATKN^C SI? (na co) , to 
run up , to come up running. =- to 
grow big, to swell, to rise into biis- 
ters. Guz mu nabieal na ttvarzy^ 
a pimple rose in his uce. Nabiegac 
«ff, to bc tired with running. Non 
biegl na szpad^ nieprzyjaciela , 
hc ran upon liis adversary s sword. 
Nabieglt go niespodzianie , they 
canie upon him unawares. 

NABIEDAC^ Slig, NABIEDZIÖ 
SI^,Dzi{ sii$, v.perf. to suffer much, 
to pass through many vicissitudes 
of fortune. Nabiedziiem s/f z tHn 
dzieckiem , that child gave me a 
great deal of trouble. 

NABIERA(^, RAM, V.tnip. NA- 
BRAC, Bioai;, v. perf. to take much; 
to take upon, to assume ; to gatbcr 
together. — sil po slabosci^ to 
revive , to gather slrength after a 
fit of sickncss. — data , to gather 
flesh , grow in flesh , to grow big 
or corpulent Nabrac sukna na 
portki^ to purchase cloth for a pair 
of trowsers. Nabrac odxcagi^ to 
take couragc again, to recoTcr one*s 
self.^ NABIERAti, NABRAC^, v.n. 
(said of a tumour, blistcr), to draw 
to a head , to swell or grow big. 

NABU Aä , aee NABlO. 

NABIJANY,A,K, studdcd. 

NABIODRKI , Eöw, p/. (armour 
for the thighs) , cuish. 

N ABITY, A , E , klUed in great 
number. = crammed füll ; studdcd. 
Kosciol byl nabity Memf the HAB 

church was füll of poeple. Strsel^ 
ha nabiUi kulq , prochem , a gun 
loaded with ball, with powder 
only. 

NABL.\KAC Sllg, eau sip,, v. 
perf. to wander, stroU or ramblc, 
tili one is tired. 

NABLAZGONIG , Kn( , v. n. perf. 
to hold bawdy dbcourscs tili people 
are quite disgusted with them. 

NABLAZNOWAC^ Si^, nujq siq, 
V. perf. to play the buffuon , lo 
crack great many Jokes. 

NABtOCiO, c«, v.perf. to soll 
with diru NablocHes mi w poko- 
jach , you bave besmeared my 
rooms with the dirt of your shocs. 

NABLOTNIK, A, «. n. (a bird), 
greenshank. 

NABÖJ , OJD, 8. m. a gun's load, 
cartridge. Wykr^caö — , to uoload 
a gun , to draw the chargc. 

NABOLEti Sllg, LEJQSii;, wperf. 
to suffer long and often , both mo« 
rally an bodily. 

NABÖR,OR0,«.m.levy of soldicrs. 

NABOÄENSTWO, wa, s.n. de- 
votion. =» divine scr«ice, worship, 
public worship. Nabozenstwo za 
nmarluch , mass or prayers for the 
dead. Odpraunac — o, to perform 
the devine Service, to say one*s 

S rayers. Czlowiek dziwnego — a 
am.) , a Singular man. Nie miec 
— a do kogo , not to feel in onc*s 
seif any peculiar attraclion to a 
person,tobe rather displeascd wiih 
one. Niebezpieczeiistwa uczq na- 
obienstwa {prov.)^ dangers teach 
to think of Göd. 

NABO^NICA , CT, s.f. a dcvout 
woman. 

NABO^NIE , adv. devoutly, 
piously, religiously. 

NAB02NIS , siA , s. m. NAB^M- 
CZKA , EI , s. f. bigot, devotce. 

NABOZNO^Ö, icu s.f. devolion, 
religious zeal , godllness. 

NABOl^NY, A, E, devout, pious, 
religious , sodiy, 

NABRAC , see N ABIER AG. 

NABRODZiO, DZ«, r. fi. and 
NABRODZIÖ Sl^, to wade long 
through water , mire etc. 

NABROIC^, I«, v.perf. to do 
much mischief. 

NABRZ^KLOäC,=NABRZMIA- 
LOäG , ^i , 5. f. swclling, tumour. 

NABRZ^KLY ^ NABRZMIAL Y, 
A , E , swoln , swollcn. 

NABRZI^KN^ti wu , or NABRZ- 
MIEC, MiEJ«, v.perf. to swell, to 
bloate , to rise in blisters. 

NABÜDOWAC, düj«, v.perf. to 
erect many buildings. Nabudowal 
sif do tro/t , hc has erccted so ma- 
ny buildings as to satisfy his pas- 
sion for building. 

NABYC, b«d«, v.perf. NABY- 
WAC , WAM , V. imp. to get , to ac- 
quire, to buy, to purchase. Aa- 
bytem tego prawa , I have acquir- 
ed this right , it is indisputably my 
right Codzien coi nabedzie , hc 
purcbases every day. Naoyc dosta- 
tköw^ chwahf^ stawy^ to get or 
acqulre ricJies, glory, a oame« Dez 


NAC 

•ev/£i>A Hvd&w nie mozna nof 
ftyc mutki^ learnlng is not tobe 
Mriaed withoat great pains. iVa- 
kjfirm sie w Paryiu, I retnained 
10 kmg ID Paris tbat I am tircd 
»fit. 

NABTCIE,iA, 9.71. » NABY- 
TEK , TKV , «. m. acquisition. 

NABYTY, A,E, got; acquired. 
tle Hobyte bogactwa , ill gotteu 
vcalÜL 

NABTWALNY, A, 2, acquirablc, 
ttiainable. 

NABYWCA , CT, «. m. acquirer, 
buyer. purcbaser. 

XA£, ci« 8.f, leaves of vege- 5ACACKAÖ SI]g, lAM si^, r. 

E(. to fondle or caress to odc's 
rt*s desire. 

llACAiX)WAÖ SIE, LUJi; si«, 
t,perf. U> kiss one's Oll, to be sa- 
ialed with kissing. Nie mogf si^ 
fD naeaiotoac , I cannot be satiat- 
cd with kissing bim. 

HACEGHOW aC, oftiiis , v. per/. 
to ttamp , to mark. 

NACEDZiC , Dz^ , V. pcrf. {cze- 
f»} , to llUer or stralo as mucb of 
afiqnid as is required. 

NACHAPAÖ, AM, v.perf. aee 
5ACHWYTA(2, togripc, to clutcb, 
to grasp eagerly. 

NACHELPlC SIQ, Pi^ si^, V. 
yerf, to brag or boast sufficicntly, 

In» iadulge io mucb boasling. Niech 
äfnacneipi^ let bim brag toliis 
beart's ease. 

NACHLIPAG Sl^^see NASZLO- 
cbaC SI^ . 

NACHODZIC, oz^, i\n. imp. 
ÜAJäC« iTAJDi;, v.perf. to brealc 
ia opon, to intnide. = to light 
Bpon , to meet witb. NACHODZld 
SIE, to grow weary witb Walking. 

NACHOWAC, WAM, v.perf. to 
hide or conccal many tiilngs. =» to 
by isp large Stores of pro>1sions. 

NACHWAUti SIg, LKSiK, V. 
perf. (kogo , czego) , to bestow 
great many praises, comincnda- 
lions upon one. sce ODCHWALlO 
Sljg. Kiemoina si> jego nachwa- 
hc famJ) , bis merit caonot be too 
higly commended. 

NACHWYTAC, TAH , V. per f. to 
otch up oiany tbings. 

TiACHYCHOTAC SIIJ « tau si«, 

t^perL to tllter or giggic one's (ill. 

NACHYLENIE, ia, s.n. ben- 

dhig ctown , inflection. — si^ da 

MMMflni, declioe« dccay. 

KACHYUC, LI}, V.perf. NA- 
CBYLAÖ, LAM, v.imp. to bcnd 
down , to bow ; to incline , to blas. 
— SIC to liend or bow down , to 
stoop , 10 be submissive. — sif do 
upadku^ to decline , to decay. Sta- 
Toic go nachylila^ old agc has 
bent bim double or bas madc bim 
crooked. 

NACIAC, Tu«, v.perf. NACI- 
If AÖ« HAM, V, imp. to Dotcli , to in- 
deoL » IO cut Clown. » to cut or 
Arcd Into a great number of smail ^AO^GAC, GAU, v,imp, NA- MAC 

CIAGN^C t VQ 1 1?. perf. to draw or i 
pull on. » to Stretch , to bend , to 
strain. — Vu/r, to bend a bow. — 
zefjar ^io wind up aclock. — stru- 
iiy, to string an instruiuent. — wo- 
df {ze stiuini) , or wina {z 6e- 
czki)^ to draw watcr, to draw wine. 
— poröwnanic , to forcc or drag 
in an Interpretation or comparison 
by tbe head and Shoulders. Naciq- 
gnqc kosL\ to set a bone again. Su- 
stawa naciqgn^a siesania przez 
st^, tlie bone feil into \i^ place 
again, of itself. 

NACI^GANIE, NACI^GNIEME, 
IA, f.n. strotching, bending. = 
dragging in by the head and Shoul- 
ders. = thr selting (of a bone). 

iNACL^GANY, .NACI.\GMIiTY, 
NACI.^GMONY, a,e, stretched, 
beul , strained. = draggcd in , far 
fctchcd. 

NACIEC, ciBK^, v.perf. NACIE- 
KAC , KAM . 17. imp. to run or leak 
into in great abundance. 

N ACI^CIE, IA, 5. n. notch, score, 
incision. 

NACIEK, u, 8.m. =äCIEK, 
confluoncc (of iiquids). 

NACIERAC!, RAM, v. imp, NA- 
TRZECi, TRi{, v.perf. (/;o(/o),to 
rub one , to chafo , to embrucatc. 
Nacierali mu r^k^ oliwff, they 
rubbcd his arm wiih oil. Aa<rf ja 
tobte uszu ifam.) , l shall givc it 
you about your ears. ■= Sacierac , 
nairzyc {na kogo) , to attack , 
assail, assault or cbarge one, to 
rush on bim. Katari koniem na 
nicprzyjanela^ he darlcd his horse 
aniong the encniy. 

NACIEHAME, -= NATARCIE, 
CIA, s.n. rubhing, chaling, cinbro- 
calion. = attack, nssanit, Charge. 

NACIERPIE(^ Slig , Pii{ sii; , r. 
perf. to suffer too mucb and too 
long , to pass througb many m'is- 
fortuncs. 

NACIESZYC Sljg, szQ si?, v.perf. 
to rcjoice greatly , to take a groat 
deal of delight. Nacieszyl sie zn- 
hawami i muzykq , be was cloyed 
wilh feasts, satcd with music. Sa- 
cieszyli si^ juz «oöa, they are 
tired of cach other. Sicmogf sif 
nacirszyc tq ksiqzkq , l have read 
Ihat wurk over and ovcr again, and 
l still take delight in reading iL 

N ACISK , V , ^* m. pressure , op- 
pression. = throng, crowd, con- 
coiirse. =» corns , callosity, a hard 
skin.=-NAGN10TKA. --okoliczno- 
sci , pressure ol circumstances. — 
zatrudnien^ the liurry of business. 
Obrzynaj naciski pöki vii^kkie^ 
corns must be cut off before they 
grow callous. 

NACISKAC, EAM,r.tmp. NACI- 
SN/\(i, N?, v.perf. lo bear hard 
upon ; to urge , to insist upon. = 
to throw in. Kto tu nariskai tyle 
kamieui? who bas thruwn in so 
many stoncs herc ? Nacisnfh «if 
don ludu , people flocked to bim. 

NACZEKAC^ Slig, kam sii;, v. 

{ierj. to wait long; lo be tired witb 
ong waiting. Naczekaiem 9\^ NAD 137 j/om.), I am oulte tired wttb wait- 
ing for you. Saczekal 5tf jeneral 
przed bramami naszej twierdzy^ 
that general spent a great deal of 
timc to no purpose before our 
fortress. 

NACZELNICTWO, A,«.ti. su- 
preme auhority, sway, commaod. 
Objqc naczelnistwo nad krajemi 
tcojskiem , to be invcsted with su* 
prcme aulhority ovcr a country; 
to command an army In cbief. 

NACZELMK , ka , ä. m. cbief, 
chieftnin, leadcr. Kröl jesl naczel- 
nikiern panstwa^ tbe kingistbe 
licad of the State. 

NACZELNY, a, E, adj. Chief, 
principal. — wödz , Commander in 
Chief. 

1% ACZEPIAG , AM , V. perf. cze- 
go^ to suspcnd many tbings at once. 
Nac.zepial na siebie orderöu\ he 
is all covered witb ribands and de- 
corations. 

NACZERNIC^, mi;, V, perf. to do 
over with biack. 

NACZERPACi, PI?, V. perf. wo- 
(/y, to draw up a great deal of wa- 
ter ; to fill a vessel with liqulds. - 

NACZYNIE , IA , vcssci. — krwi- 
ste^ blood vessels. =» tool, Utensil. 
— kuvhenne^ kitcben-utenslls, kit- 
chen-furniture. 

NACZYTAÖ SI^, TAM si«, 9. 
perf. to read one's All, to over-read 
one s seif. 

NAD, and before a consonant 
NADE, prcp. which governs the 
acc. when motton to a place is signi- 
fied ; and the instr. case when mo^ 
tion or rest in a place Is Implied. 
Abovc, over, beyund, upon. Nade- 
icszystko^ abovc all tbings. Nad 
moje oczekiwanie , beyond my ex- 
pectalion. Nie by[lem to Londynie 
nad dwa miestqce^ l was not In 
London above two months. Prze* 
kladac lub przeiwsic co fiad co , 
to prefer one thing before another. 
Nad miarf, beyond measure. Ko^ 
Cham go nad wlasne zycie , I love 
bim morc than niy own life. Niebo 
jest nad namt, beaven Is above us. 
Jeden siedzial nademna, a drugi 
podemnq^ the one sat above , and 
the other bclow mc. Trzymajqc 
broii 7iad ghwami swemi^ noiding 
their arms ovcr their hcads. NiC' 
szcz^scia wiszqcc nad giowami 
naszemi^ the evils that hang over 
our heads. Cesi lecq nad stodolq* 
the geesc fly ovcr tbe barn. iVaa 
switemy about the dawning of 
the day. Nad ksiqzkami zawsze 
s/fcsy, he aiways pores upon tbe 
books. Warszawa lezynad H7- 
slq^ Warsaw is situated upon tbe 
Vistula. Ztituj si^ nademnq^ tako 
piiy on me. On mieszka na pier- 
wszem piftrze , a ja nad nim^ be 
occupics the first floor, and I lodge 
above or ovcrhead. Nade drzwia- 
mi byl ten napis^ above the doors 
were written these words. To nad 
jego st7y, tbat is beyond bis 
strength. Vbierac sie nad moi^ 13$ NAD rank or condltlon. Mozesz go cse- 
kaö nadczekac , niaprzyjdzie^ 
(fam.) , you may stay long cnough 
lor htm .he will not comc. 

NADAC , DAM, V, perr, NADA- 
WA(5, DAJ^ r. f'mp. lo givc plcnty 
of things. => to grant, to bcstow, to 
confcr, tocndow. — komu icladz^^ 
to Invost onc wiü) power or (o vest 
power in hin). Na mocy nadanej 
fitt ivladzy^ in virtuc of thc power 
lested in mo. — przywUej, lo con- 
fer a prlvilege. — szpital^ Ao*'c/o/, 
to endow an hospital, a churrh. 
Kröl uadaimi(t.^luprzyicnt'je, llie 
klng has grantod such anexemption 
to that City. Obrzqd tcn nadaje 
ksrgzom cos swigtoblüoego^ tiiis 
cerrmony imprints Ihe pricsls wilh 
a sacrod characlcr. *=^ to be of use, 
to avall. Porywczosc tu nienada^ 
11 Is of 00 use hcrc to flv into a 
passion. To nie nienada^ that 
avails nothing; 'tis to no purpose. 
SS Knci or dyabligo tarn nadali! 
why thc dcuce caroc he thrrc ! 
Lyabli mi nadali t^ spraxoql It is 
a devilisb bad affair , it is a con- 
fonded trouhlosome piccc of work ! 
Üobrze mu siq nadalo^ be may 
thank bis slar for the succcss. 

NAD^(i, h^fi^v.pcrf. xNADY- 
MAC, II aü, V. imp. to blow or puff 
up,toswcH, to inilatp.— fiWpc/nfto 
blow a caif,toswellitwlth blouing. 
— pi'chcrz^ to blow up a bladder. 
Ntidqc pucki , twarz , lo swell , lo 
pufTone's checks. Ta fomylnnsc 
tak go nad^ia ze odtqn niepodo- 
bna zyc z ti/m, that prospcrnus 
tum has so puffcd hini up, that 
there is no iiving with htm. — SI^, 
to look big, to grow arrogant. 

NADANIE , NADAWAME, IA,5. 
n. grant, endowmcnt, free gift, do- 
natlon. 

NADANY, A, E, bcslowcd, givcn 
as a free glft, granted. 

NADARAMMF, adc, vainly, in 
valn, tu no purpose. 

NADAREMN Y, A , E, Incffcctual, 
fniitless. 

NADARZYC SII5, az? Sit;. i\ 
perf. NADARZA(^ SI^, rzamsii;, 
v.imp. tohappen, to occur,to offer 
or present \ise\i,Kiedtfkolwick na- 
darzy sie zrecznosc^ whencveran 
opportun! ty oifers or presents 1 isclf. 
Pienoszy przedmiot jaki siq 
oczommoim nadarzyl^ thc flrst 
objcct that presented itself to my 
cycs. Sam mi sif nadarzyl ze 
sivojq pomocq, kieskq , he ofTcred, 
proffered , tendered mc bis assi- 
5tance,ser\lce,pursc, Ä^cNASTR^- 
CZYd SI5, OFIARüWACi SII5. 

NAD^SAC Sllg, SAM siQ, r. pr. 
to pout , to frown. 

NADAWCA, CY, 6. m. grantcr , 
besiower 

N\n/iÄVrt, *F„ r. perf, tokeep 
paro uiti) oni', tu ovorir.kr liiin. 

NAlJinBK A, I, s.f. liii Her J'RA- 
BABK\) Kivui ;,'randimiU>or. 

^ADIJl^:(:, Bii.(.ii, -. pcrf, nad- 

rjr.GAO, GAM, i'. imp. lo come 11 p 
ruuning. liadbitgli gdy lo czynit^ NAP 

tbey surpriscd bim , cau)|ht him in 
the v«ry acl. Nadbiegh tw5 nie- 
spodzfanie^ they camc upon us by 
surprisp. 

iWÜBLOTXY, A, E, found on 
marshy grounds, growing in swam- 
py countrics. 

NADBÖR,oau,«.m.wbat Is taken 
as a surplus. 

NADBRZE^E , iA, s. n. Strand, 
coast, sbore. 

NADRUTWIEC , wiEJ?, t\ n. 
perf. to bcgln to grow putrid or 
rollen. Ten mchn juz nadbu- 
tvial or undgnil^ that melon be- 
ginn to grow rotten. 

i\ADCHODZI(J, DZ^, V. iwp.NA- 
DEJ^(^ , i.JDij V. perf. lo come in 
unlooked for or uni.>xnecU*(ny. Nar/- 
szedlgdy byli u slohi , he came in 
when ihcy were at table. — lo draw 
near , to be near at band. A gdy 
nadchodzii wieczör^ and when (l 
was evening. Noc nadchodzi^ it is 
getting late, the night grows on 
a pace^ Zima nadchodzii winler is 
drawing noar or selling in. 

WADCIAGAf':, AM,t?. n. itnp. 
NADCI;\r..\.\(i , Mf, V. n. perf. to 
arrivc at (as the battalions of an ar- 
my or thc coveys of blrds do) ; to 
rcacb. 

NADDAÖ , DAM , V. perf. NADA- 
WaC , DAJi; , V. imp. to givc more 
than is due, to give Into thc bar- 
galn. 

NADDATKK, tku, 8. m. what is 
gl von as a surplus. 

NADDUiXA JSKI, A , IE, situatcd 
upon ihc banks of the Danube. 

NADDZIADV,nuw,p/. anccslors, 
anccjlry, see PRADZIADY. 

NADi^CIE, lA, s. n. swelling, 
bloaloflix-ss. 

NADUSCIpi, lA, «. n. unexpcc- 
tcd arrivai. 

NADEN, abbr. from Nad niego^ 
upon him, above bim, sceOy. 

NAÜEPTA(':, czu, V. perf. to 
tread ui)on,totranjpIe, — SlJg, to be 
wcarird with Walking. 

NADER , (idr, vcry, passing, ex- 
ceediiiglv, oxtri'nioly. 

NADESLACÜ, szlf; v. perf. NAD- 
SYLA(^, SYLAM, V. imp. lo send 
unexpeciediy. 

NAD^TOSCi, SCI, s. f. swelling, 
Inflation; fig, bouibast, fustian, 
flauiiency. 

;\AüßTY, A, E, puffed up, swol- 
len ; fig. proud, haugiity, elatcd. — 
powvdzeniem, t>lated with succfss. 
— s/;//, bombasl style, inflalcd 
style,' bombast, fuslian. 

NADlil^C, NAOEGNi-;, V. perf. lo 
curb sligliily, to begin bcnding. 

NADGMC, mjp;, v.n. perf.^ see 
NADBUTWJEO. Ten owoc nad- 
y/ii7, it is a tainted fruit. 

NAOr.RAMCZNV, A, r, border- 
InK npoM. 

.\Al)t;i;onF.K, rk\ , «. m. loml)- 
st'Mji', x.r .N\(.r,()fIK\. 

.\\ij(;nüD\, M. iWnxnA. 

iNAÜJr.ClI Nfi, JAii;-, v. n. ficrf, 
j NADJE^iüZAC^, i</\M, r. im/j. to 
' comc up ^iu i caniagu oronhurbe- NAD 

back). Kiedy si^ bawimy^ nad' 
jczdza mslaniec konny^ we en- 
tertainea our timc with playing, 
when, lo, arrives a horseman. 

NADLAMAC, mü;, V. perf, not 
lo break cntirely, lo breat but 
partly. Z nadlamanq lancq , with 
half-broken spear. 

KADI^ECIEC^ , LBc^, t\ n. perf. 
NADLATYVVACi, TUiij, r. i;/j/>. lo 
comc up flving. 

NADLES.MCZY, czego, s. m. 
chief-forcster , chicf kecpcr of llic 
woods. 

NADLICZYC, cz^, V. perf. to 
count more than is due, to over- 
count. 

NADLOM, V, «.m. cut, break, 
crack, flaw; thc part brokcn from. 

NADLUBAC, bijj. v, perf. ifve. 

Du:u\C. 

NADLUDZKI, A, B, superhu- 
man. 

NADMIAR, u, s. m. superabun- 
danre, superfluity, overplus. 

NADMIEMaC, AM, r. imp. 
NADMIEMCi, MU v.pref. lo Uirow 
out or drop a hint , to nivntion. 

NADMIERZYCi, azij, v. pari, lo 
measure more than is due. 

iNADMORSKI, a, i,near tlto sea, 
bordcringon thc sea, mariiiin««. 

KADMUCHAC:!, weDMLCIlAl^-. 

NADOBNOSC, tei, 8. f. braiiiy, 
gracc, charm. Nadobnosc styiu^ 
Ihc charm of exprcssions, thc pc- 
culiar graces of style. 

xVADOBNY, A, E, ncal, fine, 
handsomc , beauliful. — e szluki^ 
the finc arts. Nie ma w sobie tiic 
nadobnego^ be has nolhing of gra- 
ccful in him. 

NADODRZAI^SKI, a, iE, situatcd 
on the banks of the Oder. 

iNADOlC, jiv, V. perf. to milk 
abundanlly. — mleka^ to milk so 
much as to fill a vessd. Mdiloic sit^ 
krou\ lo be lired wilh milking. 

iNADOkuc:zaO,.wdoki;(:zac. 

^AÜÖl'^adv. down, do« riwards. 
Nüdole^ bolow, down slairs. 

nadorf;czu, nadori^dziu, 

adv. near at band. 

NADPALO.NV, A, E, partly burn- 
cd , blackonod with fire. 

NADPISAC, szp„ r. perf. to «^u- 
perscribc». — list, lo put tho super- 
scription or address of a Inti^r. 

NADPLACiO, CK,, V. perf. lo pay 
more than ils value, to overpuy. 

\ADPOTRZEBNY, a, e, uioi- 
tliun is necessary, siiperfluous. 

NADPOWIETRZNV, a, r,lli..i i'i 
beyond our atmosphrrr. Su-ft 
ngdpowietrzny, tiie upper woi-l:!, 
whcre the stars, plancts, etc., arc 
situatcd. 

NADPRZYRODZO.NV, a , e , su- 
pornalurai. 

NADPSL'C^, jijr. perf. to spoil 
a iilllo, lo liurt, liarm or dainaj;i' a 
liltlf. 

NADPSUCn:, lA, s.n. dftrrioia- 
liüi). 

iNVDPiAZNK'^ Mr , r.pr >•/"./,. •(/.», 
to N.'iiisfy one's srll wiili t<>a>iim er 
vexing onc. Nicmogt^ si^ nadru- isK*, they are condnually tea^lug 
«dl other. 

N'ADItO, A, 8. 71. bosom, breast; 
Ihat part of a garnient whicli co- 
«en Uia breast. Schotoalza niidrOj 
b^hid ar conccalod itin bis bosom. 
moM to za nadroy put it iuto tby 
bosom. 

5i.U)R0BI(!, ROBii;, V. perf. 
N VDR ABI AG, dum , t\ imp, to put 
fai by Utile bits, to cniml>Ic , iiiincü 
er break jnto sinall pieros. — to 
work inore tban is cluo. -^ Suilrohid 
msnq^ to set a good facp upon a bad 
matter. ?iadrobic limuiloHcüi^bez- 
czflnosciq^ to stand U out, to 
brazen iCout; to |nit an iiiipudent 
lace lipon a t>ad di alter. 

NADUOSL, I, .v.^=.\ADROST, 
r, «.m. sprout, sboot,cxcrescence. 
NADROZNY, a, E , lying by ihe 
sde of tlie way. 

NADRÜKOWAC, KViF,, V, perf. 
10 print \cry uudi, to publlsli uiany 
Works. 

1VADR2ECZE , CZA , «. ti. a tract 
of Und extcnding on tbc baiiks of 
a rivrr. 

.\ADSK AKT WA<! , ki^ji;, v, n. 
imp. komu^ to fawn or cringe upon 
oac 

.VADSKOCZYCi, czf,, r. n. perf. 
to come bounding, to basten (to 
ooe*s assistancc). 

NADSPODZIANIE , NADSPO- 
paEWAME, lidv, unexpcctcdly. 
NADSPODZIANY , NADSPO- 
DZIEWANV, A, E, nnhoppd n>r, 
ttoexpecled, see MLSPOD/IANY. 
\ NADSTAWIAO, Aii,i\ imp. NAI> 
STAWlC, wiif, v.pcrf. tohold out, 
I to hold up, to extRud. Sadstmc 
ff&f , n€Hj^ n bold out your arm , 
your leg. == Nadstawu' czetjOy to 
Lexigüiea by patcbing, to clap a 
piccc to, iee NADSZTU KO WAC. - 
Sadstawiac co czan , to fill up or 
makc up (what is wanlhig »r dofi- 
ejent). ^== iVad«/a<(;/ (IG sif liomv^ to 
cofiie in one*s way, to forco onn's 
seif oo a pcrson's Dolicc. Sodstn- 
wia si^ dowcipem , tuifrAv/, lic 
makes a parade, a sbow uf bis ivit, 
learning. Sadstawiac si^czem^ to 
fill up or make up (what is waiuing 
or deflclent). J^zyk turevki id)0(ji 
przez sie^nadistaicia xi^ perskim 
i arabskim^ tho turkisb lan^ago, 
poor by itsclf, makcs up or fltls up 
the dchcicncy by borrowing from 
persian and arabian. 

NADSZARGAO,jkM, r. perf. sn- 
Imtf, tosoil, stain or dirty a littlc 
a suit of clothos. — /miVnm, sta- 
try, fig- to suUy or tarnisb a litlic 
ooe's own reputation. 
NADSYLAt^, see NADESLAd 
NADSZANIEC, ^CA, s.rru [fort.) 
a cavalicr. 

NADSZTUKOWACi , irjF,, r. 
pref. to Icngtbcn by patcbing, to 
clap a piocc to. 

NAÜTO, fit/r. too muHi , too 
nuii>. /Jo&iV JKidla. lo du too nuirh, 
to «tvt'rdo. Dofuji' az iiadto dosyt\ 
Ui.-ii will do , it is nioro thaii snlfi- 
clf-ui, Co nadto lo nitzdrowo^ prov. every excess Is hurtful , inju- 
rious to hcaltb. Juz tctjo nadto ! 
thathistoo mudi! Am zu uadlo 
ani zamalOf thcre must bc ncithcr 
too mucb nor too tlttlc. Nas tu za 
nadtOy WC arc too nianv bcre. — 
besidcs, morcovcr. Sadto muszf 
ci powicdziec ze nie mozesz na 
nim poleyacy I must teil you, bnsl- 
dos, that you cannot rcly upon him. 
SadtOy powinivnes zwazyc ze.., 
morcovcr, you must considurlbat... 
NADI'MaC SIi5, V. perf. to muse 
and drcnni to onc's bcart's dclight. 
W tak pit^knej okolicy mozesz sif^ 
nudunuic dowoli, in Micb a pictu- 
res(pin country you can drcam and 
musc accordiiig to your own wisb. 
NADUZYClli:, lA,». n. abust\ 
NADIZVWAC, WAM, r. imp. 
NADL'ZYC, iviK;, v. perf. to abusc, 
to misusc, to put to a wrouK use. 
— c-»/;'') cicrptiwosci^ to wearout 
a man 's paticncc. Mtiduzywn tno- 
jej dobroci , bc abuscs yimr good- 
noss. yaduzyc zaufania dzirio- 
C3i/fi!/, to seducc, to dcbauch a 

NADWATUCi, See NADWR- 
Rlf.ZYC'. ^ ^ 

NADWER^ZAC, iAM, ü. imp. 
NAD\M:r.F;ZYÖ, U, v. perf. to 
burt, lo dania^i' , to infringc. ~ to 
cnfiM-bl«' , tc woakcn. — zdrowie^ 
lo impair onc*s licallb. — mujfflck 
to diminish onc's fortunc, to sfiend 
a Rrcat dcal of iu — czyj honor , lo 
offcnd, wrong or Injurc onc's bo- 
nour. — praivo^ to infiingo tbc 
law. 

NADWER^ZDME, KIA , ä. n. 
hurt , daniajjc , offcncc , infringc- 
in«MU ; prrjiKlicc. 

XADW lliDLY, A, E, balf witlicr- 
cd. Tc liscic juz midwi^dU\ tbc. 
leavcs arc beginning to wilbcr, lo 
grow vcllow. 

N \1)WI^.D.N.\C, N? , r. n. perf. 
lo wilbcr a lUtlc , to bcgin to fade 
a\\nv. 

.NVDWISLE, LA, 5. n. traclof 
land situatcd on tbc banks of ibc 
Visiula. 

NADWORNY, a,e, belongingto 
llic bnuscbuld of a Lord. — ra(/cu, 
ihc Aulic ronnsellor. 

iNAU\VORZE,(rr/r. outofdoors, 
witbout, abroad. Czy na duurze 
czy tce dtvorzc<t *at bome and 
abroad. 

KADYBAC, dif;, v. perf. to fall 
in wiib, to liKJit upon, to med. 

.NADYMAC,Arc? NAI);\(5. Um/r 
lutdymal zaylc^ ihe wind swcil<^d 
llic sails. 

NADYMICi, Miv;, v. perf. to 
smoke, to fill witb smokc. Isadij' 
mih i'tV wpokojUy tbat room is 
fillcd wilb sniokc. 

NADZIEJA , 1 , «, /". hope, cx- 
pcclalion. lU'uj jcst nwjff jfidyiiff 
iKuizicjn^ Gfu\ is njy only \\n\v\ 
Slraric 'n'ulzi(\\\ lo lo^c, lo ]^\\i) 
iip all bopc. P )irz'"f*ic nadzirj.^'^ 
lo i-ntcrtaiit Iiojms. Micnuiiiz Uii- 
dzii'i nby wyzilnm-ial^ bcispast 
hopes of recovery. Prözuq karmic ffA0 139 

8if nadziejq^ to flatt«r one's seif 
wilb vaiu lioncs. Poic «if izufni 
i kfirmic nadziejq^ to drink tears, 
and to fced on hope. VV Bogu po- 
kiadac—e^ to put one's bope ia 
Güd. To aziecko melkich naaziei^ 
tbat diild gives great bopes; a very 
bopeful child ; a cbild of great pro- 
mise or of wliom great expectaüons 
arc eutertaincd. S'ie mnm iadnifj 
nadzieiy 1 bave no furlber bopes. 
Uyc pi'Zij nadzieiy (of a wonian) to 
bi> pregnant, to be big with diild, to 
bc in tbc family way. 

NADZIEWACJ, WAii,r. imp. NA- 
DZIAC, oziEJ^, V. perf, to sturf, to 
cram.— (/ci jabtkumi, to stuff t 
goosc witb appics. — kury^ goi^bie^ 
to siuff a lowl, pigcons. 

NADZIEWAME, NADZIANIBi 
IA , .v. /}. stuffing, farcp-meat. 

NADZIEWANKA,!,»./". stufflog« 
cranuning. 

NADZOR, OBU, s.m, inspectloo, 
su[)crintcndcnre , watch. liyc pod 
iKidzorcm policyi^ tu bc placed 
undcr the inspcclion of pollce. 

NADZWYCZAJME, adi\ cxtra- 
ordinarily. 

N ADZ WYCZAJNY, A , E , extrt- 
ordinary. 
^AFTA, Y^s.f. napbta. 
NA(;\BAC, bam, V. imp. NA- 
GABN^C, N^, v.pcrf. NAG AB Y- 
WAG , Bu;^ , V. fre]. to tempL =■ 
to vex, to tease, to annoy, to pro- 
vokc, (familiär in all acceptaüous)* 
iNAGABAME, iA,«.m. tcmpU- 
tlon -= vcxaUon , annoyance. 

NAG ADAC, DAM , r. perf. to tilk 
a great dcal. Nicdbam o to co a 
inujudali na mnie y I put myself 
abovc ibcir titllc-tattle , or 1 don't 
carc about all thesc tittle-tattle sto- 
ries. — Sl^, to talk and prattio 
ouc's fill. iV/ß mogtem sif nagadac 
z nim, 1 talked and listencd to hiiu 
witb insatiablc deligbt. 

NAG ANA, NY, s.f. blame,ccii« 
surc. $vi(f(jnqc na siebie nagan^^ 
lo incur blamc ; to draw u|)on one*s 
sdf tlic bianic. Warf bardzo — y, 
bc dcserves mucb tlie blamc. Kazdy 
pochlelna godzien — i/, evcry flai- 
lerer oügbt, dcserves to be blamcd. 
lirz Mai//ini/,lrreproachablc, unex- 
ccption:ible. 

NAGAMA(5, IAH, wimp. NAGA- 
M(^, mk;, r. perf, lo blamc, toccn- 
surc, to repreliend. W'szyscy nn- 
aaniali jcgo po8l{'pek^ c>ery body 
Diamcd liis conduct. 

NAG ANN Y, a, e, blamable , ob- 
jcctional>li>, rcprebensible. 

NAGARN.\C Ni{,i). perf. to ga- 
llier togcUier, lo board or heap up. 
NAG^BEk, BKA , 5.m. a muizle, 
nosc-band. 

NAGliSClC Sl? , 5<je ZAGlgÖClC 
SII*^, lo grow tbick. 

NAGI , A, K, bare, nakcd, unco- 
vnn'd, siu* GOLY. %«■ »»'</'«», 
w jcdiu'j koszuli y 10 bave noiblng 
bat oii«'s sliii L on. Znpelnie — 1, be 
is quitc nakv'fl. / nnqq or odknjhi 
gloirrf, bc Is bare bcadod or wilbon't 
a cap on bis ücad« iCiecid \\uj^\x ^ MIO HAG Biked or drawn sword. — e ictany« 
bare walls. Patrzed na co nagiim 
oünem, to observc any thing with 
the naked eye. Pokaif ci nagq du- 
tzf^ l will sbow you my naked 
soul. Nagiego przyodziac^ to 
dothe the naked. \Vzör, model 
nagt , (picL and sculp.), the naked 
part , the naked form of the body. 

NAGIA(5, Gif^, tJ.per^NAGINAC, 
HAH, V, tmp. to bcnd down. Nagi- 
nac galfzte drzew dla zrobienia 
altany^ to bend the branchcs of a 
free In order to make an arbour. 
Kagnij tego mlodzieiicado kar- 
noici ifig^^ that young man must 
be broken into the rules of a slrict 
obedicnce. — SI^ , to stoop. Nie 
mogf sif nagiqc do tcgo^ I cannot 
stoop to, bring mysclf to Ihat. 

NAGIl^aE, u, s.n, bend, 
bending , flextire. 

NAGL^DACi, DAM, v.imp, NA- 
GL/iD^\C,fiF,,v,perf. NAZIERAC, 
to peep in, to look in. ==to oversee, 
to inspect , to superintend. 

NAGLASKAÖ SI]g (kogo), see 
GLASKAC. 

NAGL4CY; a, b, urgent, cogent, 
Pressing, instant — interesa^ ur- 
gent business. 

NAGLE, adv. suddenly, on a 
sodden. 

NAG Lid, L^ , r. tmp. to urge, to 
insist , to press hard, to hurry. 

NAGLO^ä, SCI, 8. f. hurry, haste, 
prccipitancy, urgcncy. 

NAGLY, A, E, suddcn, pressing, 
urgent; abrupt — a imierc, sud- 
den death. — e lisly^ pressing or 
urgent letters. ^e tiiebezpieczcn-' 
sttoo, iniroinent danger. — y wy- 
jazdy sudden or abrupt departurc. 
0f>g, ucieczka — a, prccipilale, 
hurried, hasty flight. 

NAGNIEWAC Sie , WAM 81? , V. 
perf, na kogo o co^ to bc angry 
wllh one for a thing. Nagniewac 
«ff , to be very angry, to get into a 
paosion. 

NAGMOTEK , tka , 8. m. com 
(on the fect). 

NAGO, adv. nakcdly. Wy8Z(y 
dum nago z iona matki ziemi^ i 
nago doii powröcf , naked canic I 
out of my mother*s womb, and 
naked shail I return thithcr. Hoze- 
trac kogo do naga , to strip one 
naked. 

NAG0ä(2 , ^ , 8. f. nakedness. 
'Dzt'q/ nie wstydzq 8i^ nagosci^ 
the savages are not ashemed of tlieir 
nakedness, nudity. Ten arlysla 
rad maluje nagosci, this painter is 
fond of making nudities. 

NAGOTOWAC, TL j? , r. perf. to 
dress or cook niuch meat « to 
make ready, to preparc. 

N AGRADZAC, dzam , V. tmp. NA- 
GRODZK^, DZ?, V. perf. to reward, 
to recompense, to requite. — 8zkO' 
dfy to make up or compcnsate a 
damage. — stratf , to make amends 
for a loss , to indemnify. — krzy- 
fjody^ to redress wrongs or grievan- 
ccs. — pilnoiciq bräk zdolnoici , 

to m^ up ooe'0 waa( of pim by NAJ 

dUlgence. Wiem iei teraz itraciU 
sa to ci pdinieff' nagrodzf^ I know 
well you are a loser this tlme , but 
I will make you amends on anothcr 
occaslon. Ziy obiad jedlismy^ no' 
grodzitn 80oie wieczerzq^ we have 
made a bad dinner, but wc*ll make 
It up at supper. Sprawiedliwie na- 
grodzony zazdradf^ he hasbcen 
justly requited for bis pcrfldies. 
Szübienica mu nagrodzi^ the gal- 
lows will be bis reward or the re- 
quital of bis crimes. 

NAGROBEK , bka« «. m. tomb- 
stone. 

NAGROBNY, NAGROBKOWY, 
A, E, sepulchral. Napis nagrobnyy 
an inscriplion on a tombstone , au 
epitaph. 

NAGRODA , DT, 8. f. reward, re- 
compense. 

NAGRODZICIEL, A, «.m. re- 
wardor. 

NAGROMADZIC , dz? , dzam , v. 
perf. to form into heaps, to hcap 
up, to amass, to accumulate; to 
hoard up, to lay up (provisions). 

NAGROZIC, 2?, v.perf. to threat- 
en much. 

NAGRYZACÜ, AU.v.imp. to begin 
gnawing; to make a bite. ==■ NA- 
GRYI^C A'ogo, flg. to tcase, vex or 
trouble one exceedingly. 

NAGRYZMOLlä, L?,t?. perf. to 
scrawl , to scribbie much. 

NAGRZAC^ , GRZEj? , V. perf. to 
warm, to make warm. — SI^ , to 
warm one*s seif enough. 

NAGRZESZYÖ , sz?, v. perf. to 
commit manv sins. 

NAGUCHNY, NAGÜSIENKI, a, 
E, quitc naked, stark naked. 

NAGWAZDaC, dam, V. perf. a. 
and n. to daub ; to besmcar. 

NAH ALASOW aC, süj? , r. perf. 
to bawl a great deal, to make much 
noisc, to rai.se a frightful uproar, 
to kick up a rout , a dust. 

NAUAJ, A, s. m. = .NAHAJKA, 
Kl, 9. f. whip. 

NAJ , particlc profixcd to the 
adjectivcs and adverbs in order to 
form the Superlative degrcc. viz. 
JASNY, bright, NAJJASMEJSZY, 
the brightcst LKPl£j, better, > AJ- 
LRPI^, the best 

NAJ^C, M?, r.pfr/^. NAJMO- 
WAC , MUJE , r. imp. to hire. 

NAJ ADAC« Sllg, dam Sil-;, t\ imp. 
NAJEJ>(i SIIJ, JEM 51?, v.pcrf, to 
eat one*s fill, to oat one*s bclly füll. 
Najesc sif strachu {fig. fam.)^ to 
be frightcned to death. 

NAJAZD, u, s.m. Invasion, In- 
cursion, inroad. 

NAJECHAÖ, JAD?, v.pcrf. NA- 
JE^DZAÖ, DlAM, v.imp. Araj, to 
invade or overrun a country, to 
break into a country. 

NAJ^CIE, iA,s.r». hiring. 

NAJEM, JMD, 8. m, hire ; rent 

NAJEMNICA, CT, 8. f. a hircd 
woman , char-woman. 

NAJEMMCTWO, WA, 8. n. mer- 
cenary sorvice. 

NAJEMNICZY, A, E, hireUng, 
scnriog for )iirc, merceaary« MAK 

NAJEMNIE, adv, for hire, mer- 
ccnarily. 

NAJEMNIK, A, 8. m. day-labour- 
er, Joumcymao. ~ bireliog, mer- 
cenary. 

NAJEBfNO^, to, <./: mercc- 
nariness. 

NAJEMNY, A, B, hlred, merce- 
nary. 

NAJEZDNIK, A, 8. m. invadcr. 

NAJEZONICZY, A, £, of inroad, 
of Invasion. 

N AJEtoNY, A, E, rough, shaggy, 
bristling; wbose hair or brislies 
stand on end. Koh—y^ {kosmaty)^ 
a rough-coated or shaggy horse. 
Pedant — y grcczyznq i lacinq 
(/am.), a pedant bristling with 
Grcek and Latin. 

NAJEZYC, z?, V. perf. to bristlc, 
to ruffle. — SI|2, to bristlc, to stand 
erect in bristles, to ruffle. Wlosy 
mu «1^ najezyly^ his hair stoud un 
cnd. Lada za co najeia «/(• (/am.), 
he is always toiichy and snarling. 

NAJGRAWAC Slie » WAM.si? , r. 
imp. z kogOy to banter, to jcor, to 
rally, to scoff , to mock or laugh at. 

NAJGRAWAME, ia, s. n. scoff, 
mockery, derlsion, Jecring, bantcr- 
ing, raillery. 

NAJJAäNIEJSZY, A, e, the 
brightcst , the clearest. — Paii, liis 
majesty. — Pani , her majeslv. 

NAJMM£J, superl. of MALO, 
the least 

NAJMOWAä, see NAJ4C, to 
hire, to let 

NAJPIERVV£j,a(ft;.first,atrirst, 
for the first. 

NAJPIERWSZY, A, E, tiic nr-t , 
the foremost Superl. of PliOi;- 
\V SZ Y« 

NAJPRZÖD, NAPRZÖD, adv. 
firstly, in the first place. 

NAJäÖ, see NACUODZlC, to in- 
vade, to overrun. 

NAKADZIC, DZ? , r. perf. to in- 
ccnse sufficienlly, to fuiiiigalc (|uite 
enough; Uam.)^ tofizzlf*. 

NAKAPAÖ, PI?, v. perf. n. to 
drop or fall in drops upon. 

NAKARAC, rz?, V. perf. to pu- 
iiish scvcrely and many cuioriü), 
one after anothcr, see KARAC. 

NAKARBOWAC, buj?, r. perf. 
to nolch, to mark with scores or 
notchcs. 

NAKARMiO, MI?, r. perf. to fecd 
füll. Taki zariok ze. am nakar- 
mic , he is such a grccdy catcr that 
lie can ncver bc satisflcd. Makar- 
mic kogo strachcm^ to fiU one wiili 
terror. — goryczq , to make one 
drink of bitterness. — kogo tcsty- 
dem^ to make one ashamcd. — SllJ!, 
to saic one*s seif, to eat one 's bei- 
lyfull ; to have enough. 

NAKARMIENIE, A, s.n. the act 
of supplying with food. Po nakar- 
mieniudziecka u'i/ss/a, after hav- 
ing suckied her chiid, she wcnt 
out 

NAKASAC, am, v.perf. to bite 
much. Pies wsciekiy wiele ludzi 
fiakqsai^ tlie mad dog has bitten a 

great oiaoy people. NAt^^siC« co 1 

t 

NAR 

or csego, see NADK^Slä, to make 
a an with the trrth. 

NAKASZLAC SIl^, lq si«« t7. 
per/, to cough much. 

NAKAZ, D, 8.m. Order, com- 
Band, behest, see ROZKAZ.. 

NAKAZAC!:, i?, v.perf.fiAKX" 
ZTWAC , zui? , r. f mp. to bid , lo 
Order, to command. — milczenie , 
to bid one to be silcnt — sejm^ 
sjasd^ to convoke the states; to 
call a Council ; to sunimoo or con- 
Toie the parliamenL 

NAKAzNY, A, E, imperative, pe- 
remptory, imperinus. 

NAKIEROWAC^, Rüi^,r.per/". to 
tarn, lo direct towards, to give a 
directlon to. 

\AU«AD, ü, 8, m. outlay, costs, 
charges, expenscs. Wielkim iiakla- 
(fem, very expensively. Mntym — 
rm, irith Mttle expense^see KOSZT, 
WYDATEK. Nakladem bibliotcki 
krölewski^ w Warszawie^ prin- 
led (or tbe royal übrary in \Varsaw. 

NAKt.ADA(^, DAM , V. imp, NA- 
WtYC^ i^, V. perf, to lay or put 
Bpon. Sakuidcu: na litd podalek^ 
to lay taxes upon the pcople, to 
Bake them llablc to the land-taxe. 
-- kontryhttqfq na miastOy to put 
a towD under coniributlon. — far- 
6f , to lay the colour, in painting. 
Sakladac fajk^ , to flll one 's pipe. 
Saiosyc iuk , to put the bowstring 
Into the notch of an arrow. Nakln- 
dae na kogo obowiqzek^ to lay 
something down to others as a law. 
j Sakladac^ naiozyc drogi , to takc 
a round-about way, to go a great 
way about. Sahzyc ghwq^ zdro- 
irinn, zyciem^ majtflkiem^ to lay 
down one*s lire, hcalth and fortune 
for one ; to sacrifice every thing to 
oo«r's country, interest. 

XAKLAMAC, u\f,, v.perf,io teil 
many lies. — na kogo ^ to impute 
fahwlv a bad action to one. 

NAKLANIAC, mam, V. imp. NA- 
KLOM(^, si^^r.perf, to t)end, to in- 
crme.=:s to bring to, to prcvail upon 
(»ith}. A'»> mogiem go do tego na- 
klomc, I could not bring hini or 
prevail upon hlm to do it. — koao 
proibami , to prcvail upon one oy 
entreatles. — SI^, to inclin«>, to be 
inclined, to be prcvaitod or brought 
lo. :Vf e moglem si^ do tcgo naklo- 
nir, I could not bring niysclf to 
dolL 

NAKLEIG, J%,v,perf, to stick 
to, to paste up, to pastc upon. 

NAKLEKTAÖ, AM,t?.pe'r/'.Äromu, 
to break one's head witli idlc talk. 

NAKLÖC, lom, v.perf. to prick 
In many places. = to kill niany mcn 
or beasts with a spcar. 

NAKtÖCIC Sil-;, c^ si^ , t\ perf. 
to bicker, to skirmisli, to tilt. Na- 
klöcili sif po ttszy^ they wrangled 
to thelr hearts* easc. 

NAKfcOPOTAC SI^, poc? siij, v. 
perf. to bavc a great deal of 
trouble. 
NAKOCHAC SI]5, AM si^, v.perf. 

I4> love enough. Nie mogq sif na- 

koehatf they love one another more NAK 

and more or every day better ; they 
love one another with'insatlable de- 
light. 

NAKOLANKI, kei, s.f. p\, ar- 
moiir for the legs , grcaves. 

NAKOMEC, ado. at last, at 
length. 

NAK0PCI(5, cu, V. perf. to stain 
with sniut ; to fill with soioke. 

N AKOSIÖ, szi{ , V. perf. siana , 
traioy^ to niow a great deal of grass 
or com. — SI^ , to be tircd with 
mowing. 

NAKOWA(i= NAKU(^, kij?, v. 
perf, to fasten upon by forging ; to 
forge a great nunibor of. 

N AKRAJAä, Jh; , v. perf. to cut 
Into a great numberafsmall pieces. 

— chleba do rosoiu^ to cut sliccs 
of broad for soup. 

NAkljAPIAC, PiAM, V. imp. NA- 
KROPIC, Pi^^v.perf. to besprinkic, 
to sprinkle with. «ee SKRAPIAl., 
POKROPIC. = tospot, to dot, to 
speckle. 

MAKR.APIAXY, a, E, spotted, 
dottcd, spcckied. 

NAKRA^, ADN?, v.perf.pie» 
nifdzy^ siikien^ 1 1. d., to steal a 
great deal of money, clothes , etc. 
Nakradi skarboxoych pienifdzy^ 
he embezzied a large sum of the 
public nioney. 

NAKH^CaC, CAM, r.imp. NA- 
KR^CK^, c^ , V. perf. to wind up. 

— zegareky to wind up a walch,= 
to twist or wrcst to. Nakr^'cac sens^ 
to wrest the sense of a passago. 
Nakr^cic rozmow^ do czego^ na 
co^ to bring a thing into conversa- 
tion, to turn the discourse to a 
thing. 

NAKRlgCANIE, NAKR^CEME, 
lA , s. n. the act of winding or 
wresting. 

NA.KRESLIÖ, L^, v.perf. NA- 
KHESLAC, lam , r. imp. to draw, 
to dolincatc, to sketch. — kolo^ to 
draw a circic. — plan^ to make a 
dranght or plan. 

NAKRE!»LANIE, lA, 8.n. the act 
of drawing. 

N AKRE^LEME,A,«.n.a draught, 
a ddineation. 

NAKROCHMALICi, l^ , v. perf. 
to starch, to stiffen with starch. 

NAKRL'SZYC, szij, v.perf. to 
crumblc, to mince. 

NAKRYCi, J?, w. perf. NAKRY- 
WA(i , WAM , V. imp. to Cover. — 
stöi^ to spread or lay the table- 
Q\oih.Sakryjcie diu pimal a knife 
and fork for the gentleman ! Sakry- 
to st 61 na 50 osöb^ they prrpared 
a table for fifty covcrs or iaid lor 
fifty persons. Nukryc dom^ to lilc 
a house. — cieptej spiqccgo^ to put 
more blankets upon a slccping per- 
son. Nakrjj) glow^^ put on your 
hat — Sl^, to Cover one's seif, lo 
gct covored. 

NAKRYCIE, lA, 8, n. cover, 
sheller, roof. 

NAKRYWA, WY, 8. f. NAKRY- 
WKA, KI, dlm. Cover, lid, pot-lid. 

N AKRZESAC, szi;, v.perf. oyam, 
to strike Orc , see KRZESAC. NAL 141 NAKRZYCZECi, cz?, v. perf. to 
cry or bawl one's fiil. — Slig , to 
weary one's seif with crying. 

NAKRZYWIaC, AM, 17. imp. I*A- 
KRZY Wie, wnj, r. perf. lo crook , 
lo bcnd. 

NAKSZTALT, adv. In the shape 
of, iikc. Cos naksztall (e(/o,some« 
ihing like that. ^'ak8ztaU fran^ 
CHzkiej tnocfy, after the french fa- 
shion. 

NAKlJPlC, pii;, v.perf. NAKU- 
POWAC, piTjij , r. imp. towaröw^ 
10 buy or purchasc large quanlllles 
of goods. — sprawunköw^ to make 
nianv purchases. 

NÄKÜRZACi, RZAM, v.imp. NA- 
KURZY(^, Rz^, v.perf. lo fumigate. 
= Nakurzyc w pokoju^ to fill a 
room with smoke ; to raise much 
dust in iL -= Naktirzyc qdzie^ to 
give a stink, lo fizzle. ^'akurzyc 
si^ tytitniu^ lo cnjoy onc*s seif wllh 
Smoking tol)acco. 

.NAKWASiC, szi?, V. jterf. to 
comfil in vincgar. Nakwasic ogör^ 
köu\ to pickle a great deal of cu- 
cumbers. 

NALAC, LEJij, v.perf. NALE- 
WAC , WAM , v. imp, to pour in , 
to Uli up. Nalacwina wkietiszek^ 
do kieiisska , to pour wine Into a 
glass. — naczynie wodq^ to Ali a 
vessel with waier. — toody do mte- 
d/n'ry, to pour waler into a basin , 
see NAPELMA«^. =» to infuse, to 
steep. Satalem ziötka^ daj im 
naciqgnqc , I have infused that 
herb , let il draw a lillie longer. 
iSalac komu za kolnierz [fam.) , 
to touch one, lo netile or lo sling 
him to the quick. Naiac to czw 
(/'(im.), to have a drop, asmall 
urop of winc in one's head. 

NALADOVVACi, duj^, v.perf. 
lo load upon, tu bürden, lo freight» 

KALA JAG, Ji{, v.perf. to chide, 
lo scold , lo reprovc , to rebuke, to 
rcprimand. 

NALAMAti,Mi^, v.perf. to break 
many things. — sobic ghwy^ to 
rack much one's brain. Nalamat 
kosci^ zebra^ to break one's bones, 
lo break many bones. NaUtmal si^ 
z bojami i z trudami^ he has un- 
dcrgone hard faligues through 
many years. Wiatr natamal drzeio 
ogrommjch , the wind has thrown 
down the lallest trees. 

NALANY, A , E , mied , fllled up. 
Naiany spirytusem , a thing prc- 
served in ihe spirit of wine. Hubur- 
barum natane winem^ rhubarb 
infused in wine. 

NALAPAC, pi^, v.perf. lo catch 
a great numher of... 

NALATaC SII5, AM siQ, v.perf. 
lo fly or run a great deal ; to be 
lired with flying, running. Jeszc%9 
siq nalatnsz , you have tlme 
enoiigh to run about. 

NALATACi, TAM, v.perf. to patch 
up , to clap a patch on. 

iNAtAZl(2SI15, IF, SI15, v.perf. 
lo weary one's seif with much Walk- 
ing. 142 NAt to fly in swarms , covcys. Nalecia- 
lo komaröto do poA-oi'u, swarms of 
gnals flew into die Chamber. Na- 
lecialo kurovativ do nasicgoa- 
qrodu^ wc liaTc many covcys of 
parlridges in our gardcn. 

NAL^OZ , LECNi; , v. n. per[. to 
fall upon a thing. Naiegl na zela- 
xo swego przechvnika^ he ran 
hloiself througb or upon his adver- 
sary's sword. 

NALLGAC, gam, V. imp. (na 
kogo) , to press or urge onc , lo 
Inast upon him , to hiirry him on. 

NALEGAME, ma, g. tu instante, 
sollcitalion , cager Buit, urgent 
demand. 

NALEPIC, pii; , wperf. to gluc, 
or paste upon. 

NALE.4C, NAJDii, v.perf, to light 
upon , to find. 

NALE^MK, A« «.m. thin pan- 
cakc. 

NALEWA(i,«eeNALA(5. 

NALEWKA,!!, 8. f. walering- 
poL a* a slrong liquor in which 
some fruils or dnigs arc stecpcd. 
Winzniowa nalcwkay cherry wine. 

NALE^.^CV , A , E , belonging , 
appcrtaining. — due. 

NALE^C , LAzi; , w iu perf. (na 
CO , na kogo) , to crecp or crawl 
upon a thing , to light upon onc. 
nNALE;^(!l, NAJDK, v.u. perf. lo 
find,«t'cZNALE;^d 

NALE^EC^, £]( , v.u. to bclong. 

To nalezu do mnic, il l)ctongs 

to nie, il is mine. Nie ma nrawa 

xatrzymywac co nalezu do nas , 

he has no title to keep back wliat 

belongs lo us. Ta roslina nalczy 

do takiego rzfdu , tliat plant be- 

longs to such or such a family. = 

to bc owing or due. Oddac kutdc- 

mucomusif nalezy^ to givc cvery 

onc his due. Tylc mi si^ nah'zy^ 

therc is so much due or owing lo 

me. Jestto uchyhiac iiszunowa- 

niu jakie mn siq nrtlezy , il is 

failing in Die rcsprcl which is due to 

him. iS'alezy mi si^ wielt^ pieni^- 

dzy^ a grcal deal of nioney is owing 

to me. Nalezy mi si^ ginca, you 

owe me a guinea orl warit a Kuinoa. 

To mu 8i^ nalezy prawnie^ tliat 

falls to him lawfully. To grze si^ 

naleiy, that is tho law of the 

game. =*= Nalczec do czego^ to 

havc a sharo or band in a busi- 

ness « to be accessory to it. Nale- 

zal do spiitku , he liad a band in 

the plot, be was accessory lo it; he 

was concorned in tlie plo't. = NA- 

LE^Y, it bchoves, it l)ccouics. AVi- 

lezy Inbpotrzcbu lo uczynic^ it 

is necessary to do it. Nalezuloby 

przyjsii pr^dzej^ you should have 

conie sooner; you onghl to have 

comesooner. Czy sqdzisz ze na- 

lezy vierzyc wszi/stkiemu co on 

möwi ? do you think that onc must 

bclleve all that he says. 

.NALEZNOSC, SCI, 8. f. due, 
frJStjr/ /s owctL fcam 

N ALEJtrroSO , kl , 5. (. due , a 
sum due. = right , claim. 

NALE^YTY, A, E , due , proper, 
fit, sultable. X nalezylem tisza- 
liotoaniem^ wlth due revcrcnce. 
W nahzytym czasie, in due or 
proper Urne, in due or proper 
scason. 

NALGACi, G?, v.perf. to toll 
many lies. 

N AUCH Wie , wiij , v.prrf. pic- 
nifdzy , to scrajte up or tu huard 
up moncy by usury. 

NALICZYCi, czu, v.perf. lo 
number largc quantilics. ^ to find 
out by rockoning. 

NALÖG , OGL', s. m. bad custom, 
bad habit . Nabruc- zlego nalogiiy 
to gel or coiuract an ill liabit. Po- 
zbyc sig zlcgo nnlogu^ to gel rid 
of an ill habit. Nawg jest drugq 
naftfr^, habit is a sccond naturc. To 
möj — zastarzaiy^ I have already 
grown old In that habit. Hobt to 
z nalogu , i( is bis usc or custom , 
he has the habit of that. 

NAL01(^,j^, v.perf. tobesmcar 
wlth tallow. 

NALOUlC,wi^, v.perf. rtfb^ 
ptaköWy to catch a grcat number 
of fish , birds. 

NALOZMCA,CY, s.f. concul>ine. 

NAtOZMCTWO, WA , *. ii. con- 
cubinagc. 

NALÜZ Y(^ , 8ee NAKLAK Ad 

NALLPAC, pii;, v.perf. drew 
na komin , to cleavc a greal deal uf 
firc-wood. -* orzechöw^ to crack 
many nuts. 

NALrPKi, piij , V. perf. to makc 
a grcat booty ; to plunder , to pll- 
lage. yaUipil miagt i koHciolou\ 
he pillagod many towns and 
churchrs. 

NALLTOWAti, TUJ^, v.perf. 
to soldiM* upon , lo fasten upon by 
soidcring. 

NAMACAd, CAM, v.perf. lo 
learn by feclln}; ; to find hy groping. 
To mozna namncac^ (hat is pal- 
pabli?, mobt piain , manifest. / pod 
ziemiq cig itamacfijtp (fum. ) , 
should you hidc yourself under the 
earih , ihoy will lind you. Knla ga 
namacala (/Vim.), a liall liit him. 
Samacac kogo kijem , bnlemjbi- 
czem^ to strike onc with a stick, 
whip. 

NAMACHaO,am, v.perf. (fa- 
miliär in all meanings) to du a greal 
deal of busincKs ; to do things in a 
hurry. Namuchalem mu trzy 
wii'lkie aviarlki {fnm.) , I wrote 
him a leltcr of tlirco long pagos. 

NAM ACZAC , CZAM , V. imp. .\ A- 
MOCZYti, czi{, v.perf. to dip In , 
lo steop, to soak. — konopic , Icn , 
to soak hemp, flax. — ptolno^ 
c/if/«/(/, biclizng, tosoak the linen. 
— .s'Ä7)/'i/, lo soak the skins. === to 
hifuse. Mamoczyc senes ^ rubar- 
bariim tv trinie^ to infusc senna 
or rhubarb in wine. 

AAMACZANIE, iA,«.n. (med.), 
fomentaüon , foinenling. — kutu- 
pfazmoive^ ihc act o( fomuiUu|i » 
p^ri w\ih poultice». NAM 

NAMAKA(i, lAsi, v.n. tmp. NA- 
MOKN^C, Nij, v.perf. to soak, 
to lle stecped or soakcd In, to bc 
salurated with moisturc. 

NAMARSZCZYC, czf,, v.perf. 
to make many folds. — brwt , to 
frown, fo knil or contract on<*/s 
brow. Ta koszula nie dnsjic tiiH 
marszczonaprzy kolnierzu^ iluii 
Shirt is not gathcrcd cnough in the 
neck. 

NAMARTWld, wiij, v.perf. 
kogo , to cause sorrow lo one , bc 
tlie cause of grief. 

NAMAÖLIC, lt;, v.perf. to lay 
on with bulter , to grcosc. 

\AMAJ§CI(!:, czif, v.perf. NA- 
^LASZCZAO , CZAM , V. imp, to 
anoint or consecrate by unction. 
Samuel namascii Saula na Aro/d, 
Samuel anointed Saul. Slarozytni 
kazali 8ig namaszczac tvycho^ 
dztfc z lazni^ the anclonts usimI 
to have thcmsclvcs anointed oii 
leavlng the halb. — cm/o, tu 
embalm a dead body. — chvrego , 
to give the extreme unction. 

i\AMASZCZLME,iA,.v.}i. auoinl- 
nieui, unction. üstatnle iinmu- 
szczenie^ the cxlremo unction, 
ibc holy oil. 

NAMAWIAC, wiAM , r. imp. NA- 
MÖWIC, wi?, t'.per/". to pcrsuad.', 
to bring to. — kogo na co zlcgo ^ 
lo belray or inveig!c one iiilo, lu 
laniper with him. — du zlnjo i> 
czifnku , to solicil one lu do cvjl , 
lo lusUgate him to cvil. Dtic .vi^ im 
CO namOinc, to sufreronc'h mI!, lo 
bc pcrsuadcd to do a thing or lu 
be prevailed upon. 

NAMAWIACZ, A, 8. m. insliga- 
tor, Incilor , enliccr. 

NAMAZAO, ihj, v.perf. NAM\- 
ZY'WACi, zuJif, v.freq. lo bcsuu-ar, 
to bedaub; to anoint. 

NAMAZAME, ia , s.n. bnsmea- 
ring ; anuintcment. 

>AMI1£KA(5,* KAM, r. ;?. imp. 
NAMI^K.\.\(i, Sh;, v.perf. to bi- 
conie soft with lying sleepcd or 
soaked. 

*NAMIENIAC, MAM , v.imp. NA- 
MIEMO., Mi-;, v.perf. iticni^'dzy, 
to change a greal deal of moiiry. . 
lo ihrow out or drop a hiiit, lo 
mention, lo alludc. ^amienic o 
czem w ciqgu mowy^ lo iniroduco 
snnioihing iiito a discourso. Me zu- 
gl{'hitii «ip u' tym przedinioi ic , 
lecz lylko namien o nim , (liis 
suhjccl must not be rxainiiK'd lo 
the boltom , and is only tu be loii- 
clicd liglitly upon. Mamienic kugo 
Vioirem^ Pawlem^ lonauic,'t(> 
call Poler , Paul. 

NAMIKSMCTWO, WA, 8. n. 
vlceroyalty. 

NAMIESTMK , a, ». m. viciMoy, 
Lieut<'nant of the king. Pupifi zo- 
wie si^' namiestnikiem C.hrysbt\n 
na ziemi^ die pope is bijled 
Chrlst's vicar upon earth. 

NAMIESTXIKOWA, WY, 8. f. 
UdY of a vlceroy. 

mV& uii»i| \k&n^ \.Q%<Q^>3kKT« \ NAM 

nMTESZKAC SI^, KAM sif; , v. 
ffrf. to dwell or stay long in a 

phce. 

NAHTETNIE, adv. passionatdy. 
NAMIgT^OS(i, SCI, 8. f. Pas- 
sion, ardour, veheiiicnco. Pano- 
var nad stcemi nami{*tnoiciami , 
to bring one's passious under sub- 
jectjon. 3ifdrzec nie ma ftam/'c- 
2<io«ct, a wise man is ncver aclua- 
ted by passion. Pamtjqce namii^ 
tnoici jego sq gm i polowanie^ 
pming and hunting arc lii^i prodo- 
olnatin^ passions. W lern malowi' 
4le tciele nami^tnojscionvyrnzu^ 
t(Kre is a great dcal of passion in 
ikat picturc. 

NAM1^TNY,A, E« passionatc, 
riknt, vehement, eager. Kocha- 
nfk namiftny^ a |)assionate lovcr. 
Mofci ionein tuiiui^tnym^ lic spcalws 
vitb an Impassioncd, passionatc 
lir, lock. Pisarz uamifhiy or 
ürinntjf a prcjudiccd,a passionatc 
writer. 
N'AMIOT, ü, f. tu. tont 
T(AMKNAG, See NAM YKA(!. 
K.UILEC ,iiiEL;,r.per/'. zboia^ 
!• irind much com. 

NAMLÖCIC^, l6ci(, v, per/, z^o- 
io, to tbrasb a grcat quanlity of 
com. 

NAMNOärvC , i?. V. pcrf. to in- 
ereasp, to multfply. W Eyipvie na- 
mnoiyio si^ dzieci Izr'arfa , tlic 
rhHdren of Israel niultiplied(?xcec- 
dHiig io Esypt Przed nim ro krok 
winozylyfy sie Irudnosci, tlic difii- 
culties mulllplicd in proportion as 
Ik proceeded in lils uiide.rtalkiiig. 
>AMOCZYCi, see NAMäCZaO.. 
^AMODLK^ SI^ , i.^ si^, r. pcrf. 
to pray mucli to Gud. 

NAMOKLY', A,E, wet, drcnclicd, 
ilr<*ped , soakpd. 
NAMOKiXAÖ, see NAMAKAC".. 
:<SAHORI>OWA(!, Di:jif, r. perf, 
ludzif to murder a grcat dcal ol 
people. SS SIE {z kim^ z czem)^ to 
iake great palns. Dobrze si^na- 
Mordotra/ nim dopiqi swojetjo^ 
he bad niuch ado to l)ring it al)out 
or to pasfi. Siez io irzeba sif ua- 
unrdowaö aby zapcumic sohle 
9rzyzivoite uirzijmanie^ wliat a 
deaTof troublc in scrapiug togelher 
I d«Cf nt compctenco. 

N AMOTAä, TAH, V. per/, to rccl 
00, to wind up. 

NA MO WA, WY, s, f. persuasion, 
iaggestion, insligatinn. 

KAMOWCA, cy, 8, m. abcttor, 
lostigator, inciter to ill. 
NAMOWK^, see NAMAWIAC. 
NAMOWNY, a, e, pcrsiiasivc. 
JVotra siamowna , pcrsuasivc lan- 

NAHOZOLIC SIQ,L«sii;,r.per/'. 
nadcsem^ to talce a grcat deal of 
pains. Namozolilcm siq nad t(;i/- 
nalezieniem srodka , I long puz- 
iled my brain in search of an ex- 
pedient. 

KAHRZEG Sllg, a« sii;, v. verf. NAP 

to gali or hurt llio sicin l»y frctllnc;. 
NAMLLlti, LK„ r. perf. to ßll 
wiUi sliine. 

NAMUROWArt, RUJij, r. per/. 
toerect iiiany briclk-buildings. 

NAMYC , Yii$ , t\ pcrf. tu wasli 
long time, and niany lliings onc 
aftor auotlicr. 

NAM YDLI(!, L^, r. perf. to soap, 
to iatiiiT. 

NAMVKAC, kam, V. imp. NA- 
MkN4^ , Nis , r. pcrf, to bring or 
draw near to. =■- to mcntion sllglit- 
ly, to binl at, to touch upou, to al> 
lüde to. 

N AMYSL, u , «. m. rcflrclion. — 
rcsuUc , rcsohilioii, doiiTiniiialion. 
Z namyslti^ onpurposc, purposcd- 
ly. Wiszy^tko rohi bcz uamysln, 
lic docs evcry tiiing without rctlcc- 
tion , instinctlvely. Dajf mn czas 
do namyslu^ I Icave liimtimeto 
Ins reflcclions. 

NAMY^LAG SI^, lau si^, v. 
imp, NAMY'^LICÜ, li( si^, v, perf, 
to rcflcct , to coiisider, to betiiinl; 
one*s s<:lf , to makc up one's niind. 
Sanufsliivszy «i^, all tbings consi- 
dered. 

NAMYSLANIE SIg, lA sii;, s. n. 
long reflectlon, cogitation, contcin- 
plation. ^'amusU'nie «/{*, fixcd rc* 
solve, deleriuiiiation. ikino mu 
irzy dni vza.%n do nnmyslenia 
8i{!^ thrce days werc ailowed liiin to 
niako up liis niind. 

NAM\SLNV, A, E, who givcs 

hinisclf up to n-flcclion. dzlowiek 

— 1/, a GouHiderate, ÜiiiilcinK mau. 

N a5i , {abbr. of NA NIEGÜ , see 

ON), upon hini. 

NANlSZCZYt^, czq V, perf. to 
ruin , to lay wastc. Mnniszczyt 
miitsi i krajöu\ bc ruined roany 
towns and countrics. 

NAMZAC, iij, v.pcrf, tostrlng 
or fiit; on a string. 

N ANOSIC, szi-,t?.imp.NANIE^(i, 
Kiüsiv, V, perf. to bring in many 
things, to gallicr, to bcap up , tu 
cuinulale. 

NAOBIECYWAC, CUJ^, r. perf. 
to make niamy promiscs,to promise 
many valuablo tliings, tu proniisc 
wondors or niountains of gold. 

NxVO(lZME , adv. ocularly, face 
toface. Slawic koijo z kiin naorz- 
nie, to bring onc face to face witb 
anothor pi^rson. 

NAOCZNY, A, E, ocular. — swia- 
dck , an cyc-witucss , ocular evi- 
dcnco. 

NAOKOLO,NAOKOLUSIEÄKO, 
ade. round , round abouL 

N AOPAK,-- OPAK, adv. awray 
amiss, athwart. Wszyslko na opak 
thimaczy^ bv misundcrstands cvery 
tbing; bc takes up evcry tbing tbe 
wrong way. Wszystko mu na opak 
idzie^ all happcns to bim amiss. 

NAOPOWiADA(i, DAM, V. p«r/. 
to relatc many slorios. 

NA0STAT1:k, adv. lasüy, final- 
ly, at lengtb , at last. NAP 143 unoxpeclnd attack , first lirunt , on- 
sot, seti NATAliCIE, llDKnZEMi:. 
!\'itpady barburzyncöw na (iitl^ 
liqy tbc incursions of thc bar- 
barians in Gaul, ilobic napady^ to 
ovfrrun, 

NAPADACJ, DAM, v.imp. N\- 
PASC , DN« , i\ perf. to fall upon 
oik; , to attack, to ciiarge. AVipa- 
dliifmy na nieprzyjacicta^ wc feil 
or rusbcd upon Itie cnemy. — na 
tyliKf straz, wc feil upon tbe rear. 
Siipusc^ napudac tut kogo , to fall 
upon onc, to fall foul on bim. Na- 
paac na kogo niespodzianiCj na-' 
pusc yo samego w jego pokojuy to 
break in upon onc, to break in upon 
bis privacy, to surprisc bim una- 
warcs. ^ Xapasc na co , to llgbt 
upon a tbing. Lcdwie olworzyl 
ksiqzk^ nupadi nci takte a iakie 
siowii^ at tbe opcuing of tbc book« 
lic fi;ll, be lighted upon such a 
passagc. Napadl na Sioojego 
(/(im.}i be liasmct with hismatcli 
or liü has encouutcred one who li 
abo\e iiii» niatcb. Czasami szaleh^ 
sUvo yo napada , be is subjcct to 
fils of madncss at ccrtain timca. ^^ 
NAPADAC, V. n. i\upadnc iu» 
noy^^ to halt, to limp, to liobblo. 
Si'ipaila ua prawq^ bc linips with 
llic rigiit foot, on tbc rigbt side. 
iSap'idiih .snieyuy a great dcal of 
snow Iias fallen ; thc earth is cover- 
cd witli snow. 

NAPADAME, lA, a. n. tbe act 
of falUng upon. — na nop^y hob* 
bling, haiting. 

NAPAD.MIiCIE,NAPADNIENIE^ 
A, «. ii. a sudden or unexpccted 
allack 

i\APAJA(i--NAPAWA(5, AM. V. 
imp. NAPOlti, Ji;, v. perf. to gire 
to drJnk. Nakarmiono go tii/iiio- 
jüho , tlny gave liim to eat and to 
drink. Napawac^ uapoic Ao/nVi, 
ta water a borse. i\apawajq koni« 
dwa razyna dzieii^ tbe borses 
arc watcrcd twicc a day. Napoii 
si^ czem , to inibibc a tbing. 

NAPAKOWAC, kuji{, V. perf. to 
cram or stull'fuil, to pack füll. •— 
kufer bi^liznq^ biehzny da kufra^ 
to fill a trunk with linen. Mapuko- 
wac Alf, to cram or stuff one's 
siomacb füll. Sapakowalo sig lU' 
dzi do koäciola najegoknzanft • 
(/(im.), pooplc flock to tbat prca- 
eher, tbey crowd to licar him 
preacb. Napakonmny zlotem^ fil- 
Icd with gold. i\apakowano {ad- 
vcrbiaUy) füll , fully. 

NAPALlO, LF„ r. perf. w jjjpoi, 
to bcat a room. — 7ia kominie, to 
light a fire. — pokoje^ to warm 
one's apartments. bs= to smokp. 
Napalilcm si^ wybornego tytU" 
niu^ I have smoked an cxcollcnt 
tobacco at my hcart's ease. » to 
burn. yapalilem si^ iych swiec^ 
I bavc burned somc pounds of 
thosG candles. / lodu , to «iner buo^er, to aic oii NAOSTfIZVÖ mzq , t?. perf. lo\ ai^Te^t Ae^v, vo \a\V\i^\>sR««:^txo5X% 
lanraüoa 1 whct^ io sharpen. \Y\UTOtou%. Na^i^V^^^^^^t^^^^^^ 144 NAP Imnibug to you. Napaplad sif^ to 
liave blabbed, prattied, talked non- 
Beusc to one*s hcart's delighL 

NAPARSTEK,TKA,s.m. Uiimble. 

NAPARSTNICA,CY,«. /. {aplant) 
lox-gloves. 

NAPARTACZYC, cz^, V. perf. 
to bungle, patch up or perform 
clumsily a great deal of things, gee 
PARTACZ. 

NAPARZAä, RZAM, V. imp. 
NAPARZYC, Kz^, V. perf. to steep 
In boiling water. ^ to foment, to 
bathc with warm lotions. 

NAPA^C^, ^1, 8. /*. aggression, 
oatrage, open violence. To napasc^ 
ezysta napasc^ a drunken quarrel. 

NAPA^C See NAPADAÖ. 

NAPA^C , 8^, V. perf, to feed, 
to fiH with food, to gluL — konia^ 
to have given food enough to a 
liorse. — ffif , to fill ooe's belly füll , 
to cloy one*s seif, to have enough. 
Napasl «ff, he has eaten bis belly 
fulL — sie^ fiu. tosate one'sself, to 
be cloyed with. Lubieznicy nie 
mogq si^ napaic rozkoszami^ 
Toluptuouspersons are never cloyed 
with pleasures. Napasc oczy, to 
saliate one's eycs with tbe sight 
of a pleasing object. 

NAPASTLIVV Y, a, e, aggressive. 
^-NAPASTNICZY. 

NAPASTiNlK, A,«. fn.aggre8sor, 
•ssaulter. 

NAPASTOWAC, tüj?, v.imp. 
to commit the first act of violence, 
to assault » to pick a quarrel with 
one. 

NAPATRZYC Sllg, tbz«, sii;, v. 
ferf, to satisfy one's seif with look- 
iDg aL Nie mog^ si^ na to dose 
napatrzyc^ I cannot lock enough 
at (on) iL Przykladöw takich nu" 
patrzycsif mozna^ you can see 
many cxamples of it; similar facts 
are obvious. 

NAPAWAC, see NAPOlC. Na- 
pawaö izami^ goryczq, krwiq^ to 
make one drink of tears , of bitter- 
ncss, to steep in blood. =» sif iza~ 
mf , to bc steeped in tears. 

NAPAWANIE, lA, s, n. the act 
of oiaking to drink. 

NAPCH aC , CHAM , V. perf. N A- 
PYCHAC, CHAM, V. imp. to craro 
or stuff füll, to thrust in by forcc. 
Napchal sobie brzuszek^ (/am.) 
he iias well stuffed bis xraw. 

NAP^CNIEÖ, KiEJ^, V. n. perf. 
to swoll, to grow big. 

NAPl^DZIÖ, Dzu, V. perf. NA- 

P^DZaO dzav, t7. imp. to drive 

on (to). — icielkq Hose bydla^ to 

drive in a great dcal of cattlc. Na- 

p^dzil CO znalazl zolnierzy^ he 

assembled or collected all the 

soldiers he could. => fig. to drive 

no, to urge, to Impel, to incite.— 

kogo do roboty^ to put or set one 

to work.~ A'ornu strachu, tofright- 

en one out of bis wits. 

NAP^KN^d or NADP^KN^O, 

jr^, V, n. perf. to begin to split or 
enclc. KAP 

Butelkajuz nadpita^ albo jq na- 
veln albo uyypi'ozn do reszty^ the 
oottle is only balf-full, you must 
eithcr fill it up, orempty it. Chtva' 
Iq swego imienia swiat napeinii 
ftg,^ he fillcd the whole world with 
the report of bis name. — toszy- 
stkich podziioieniem^ te All every 
bodywith admiration. 

NAPELNIAME,NAPELNIENIE, 
lA, s. n, the filling up. 

NAPI^O, PNP„ V. perf. NAPI- 
NA(^, NAM, V. imp. to bend, to 
streich, to strain. Napiqc iuk , to 
bend a bow. — struny arfy^ to 
string a harp, to tune the lyre. — 
swoje siiy (/fg.),to make aneffort, 
ofmoral or bodily powers, tespur, 
to goad, to egg one s seif to action. 
To nie tvymaga toielkiego napi^- 
cia sif or wysilenia siq^ that 
requlrcs no great effort, no great 
cxertion, or that may be done 
without intense application of mind 
or strength. Napiqc co (fig.)^ to 
contrive , to lay down a puin ; to 
concert a design, an enterprisc. 
Ich zamiar tuzpif (y, all their mea- 
surcs are well concerted. Malzen- 
stwo napifte^ it remains but the 
exccution of that wedding. 

NAPIi\TNOWAC orNAPI^TNO- 
WAC, üJ^.i'.pffrf. to stigmatize, to 
brand. Poczqtki jego panowa^ 
nia napiftnoumne byly okrucieh^ 
stwem^ the begiitning of bis reign 
was marked , branded with cruelty. 
To dzieh napi^tnowane cechami 
rzetelnego geniuszu^ that work 
has the stamps of genlus upon iL 
W'yrazenia jego napi^tnowala 
prawda , these expressions are of a 
proper sump, of the right kind. 

NAPIC SI15, Jij si?, V. perf. to 
drink one*s füll. Napijac Mf , to be 
given to drink. 

NAPIEC, i^, V. perf. chleba^ 
to bake a great deal of bread. 

NAPIEPRZYCi , Rz^, V. perf. to 
pepper, to put sufflcient quantity 
of pepper., 

NAPIERAC, bau, V. imp. NA- 
PRZEG , Rij, V. perf. to press hard 
upon ; to insist, to urge — sif cze- 
go, to desire to get posseslon of a 
ihing, to set one's lieart upon it, 
to hnig for iL 

NAPIERANIE, u,s. n. pressure, 
pushing forward. — «ff, Importu- 
natc longing for a thing. 

NAPIERSIEN, SNiA, NAPIER- 
$MK, A, «. m. breast-plate. 

NAPIER^NY, A, B, lyiog on the 
breast. 

NAPIERZYC , RZij, V. perf. to 
Cover with feathcrs, to scalter a 
great deal of feathers. — slrzaif^ 
to feather an arrow. Dobrze na- 
pierzo}ia strzaia^ a well feathered 
arrow. 

NAPIEäCiti SI$,CZ9 sii;, V. perf. 
to dally, fondle or caress to one's 
beart*s desire. Napiescil sifjuz^ 
ha is now tired of a thing he chc- 
rishcd beforc. i>ß!'7'i^^^^^^* ^"^' «" ^P' ^^' \ ^APIgTEK, TIA, «. m. Ihc quar- 
^-c/j/r/c, Nt^^ v.perf. to M up.... / (er^iccc or tbe biad-quaxxtr oU NAP 

shoe. Zairzec komu pod napiftki^ 
or tolac komu waru za napiftki 
(prot>.), to urge or press one hard, 
to be close upon one*s heels, to 
frighten hlm out of bis wits. 

NAPIlgTNOWACi, KCJF,, v. perf. 
tosiamp, to brand, Ätfc NAPIAT- 
NOWAÖ. 

NAPIS, u, 8. m. inscription. 

NAPISAC, szj?, V. perf. to wrilp. 
— Usty to write a letter.— pro67>c, 
to draw up a petion. Napisaiu)^ 
it is wrilten, or we read. Napisuc 
«ff, to be weary of writlng; to 
write too much. 

NAPITEK, Tiü, s. m. drink, be- 
verage, potation. Jadlo i napileU^ 
the eating and the drinking. Go- 
rqce napitki , the slrong liqiiors. 
A'tc nie miec do napitku , to havc 
nothing to drink. 

NAPILY, A, E, drunk, lipsy. 

NAPLAKAC SI?5, cz^ si^, r. perf. 
to weep one's fill , to shed aouu- 
dance of tears. 

NAPLATAC, see PLATAO.. 

NAPL4TAC,cz^, 17. perf. {co^ 
czeao) , to cntangle , to embroil. 

NAPLESc, plotq, V. perf. to 
braid or plaiL= fig. fam. to babble 
or prattle much , to talk a great 
deal of nonsense. 

NAPLODZK^, DZ?, %i.perf. dzic- 
ci , to beget or procreate a great 
number of chüdren. 

NAPLUÖ, PLUJi;, V. perf. to spit 
upon (into). 

NAPLUGAWIÖ, wi?, V. perf. to 
dirty, to stain, to sully, to conta- 
minate. 

NAPtYW, u, 8. m. afllux, af- 
fluence ; concourse, great crowd. — 
barbarzyhcöw^ Invasion of barba- 
rians. 

N APLYWAC, wam, v.n. imp. N A- 
PLYN^C, «5, r. perf. to flow in 
fig. to flock to ; to overrun, to in- 
vade. Zewszqd naplyiiflo ludu^ 
people flocked thitber from all 
quarters. 

NAPOCZ^C, s?, v.perf. NAPO- 
CZYNACi, NAH, r. f'mp. lo bcgin. — 
beczkf , to tap , broach or piercc a 
cafik.(-— chleb^ to make the first cut 
in a loaf. — jaki przedmioty to 
broach a subject , to enter upon it. 

NAPOCZ^CIE, A, 5. fi. tbe act of 
beglnning. 

N APODZIW, adv. to admiration. 

NAPOGOTOWIÜ , adü. in rea- 
dlness, near at band. 

NAPÖJ, OJC, s.m. drink,draught, 
beverage, potation, iiquor. 

NAPOIC, jf;, V. perf. to make 
drink, to give drink. Napojono go 
i nakarmiono^ thoy made him 
drink and eat bis füll. Napoic kogo 
czem^ fig. to inculcate on or into 
the mind, to enforce by constant 
repetition. — »if cjsem, fig. to 
imbibe a thing, to be imbued 
with iL 

NAPÖt, adv. by halves. — nagi^ 
hair-naked. — umarly^ half-dcad. 
Napol waryat^ hc is half a uiad- 
« man. Hobic co — , to do things by NAP 

if , a pngmallcal smatterer In any 
inowledge, balf-fcbolar. 

NAPOMINAG, RAM, V. imp. NA- 
POMNIEC , H« , 17. perf, to admo- 
aiib, to exhorL 

NAPOMINACZ, A» a. m. admo- 
oisher, esJiorter. 

NAPOMINANIE A, a.ft. frequeDt 
ohortation. 

NAPOMKI>f4£, K^, V. perf. NA- 
POXYKAC« kam, V. imp. to hint, 
10 mention slighüy, to touch upoo, 
to allude to. 

NAPOMKNIENIE, A, a. n. bint, 
Bcntion^allusfoo. 

NAPOHMENIE , A» a. n. admo- 
aiüoo, ezbortatioa. 

NAPOSYLAC, AM, V. perf. to 
send many persona or niany tbiogs, 
Ip lend one after another. 

NAPOTKAC, KAM, 17. perf. NA- 
POTYKAC, KAM, 17. imp. to faU In 
«ith, to light upon, to meeL 

KAPOTYM, adv. for the future, 
for anolber time. 

NAPOWlBOZIEd , or NAPO- 
WIAOAC!, to teil many stories, to 
speak orer and over, ace OPO- 
WIAOAC. lVröctfi7aay z podrö- 
iy nie mögt sif napowiadac o 
aücfc, oa hia return from bis travels 
he was Inceasantly talking of tbem. 

XAPOWIETRZNY, a, e, aerial. 

NAPOWTARZAC, UAU.v.perf. 
to repeat many tjmes (over again). 

NAPO^YCZAC, cz?, V. perf. 
^eniedzyn to borrow a great quan- 
lity Ol money. — komu , see PO- 

rozpo2ycza(2. 

NAPRAC, Pioa^, v. perf. to 
whiten« to bleach many things at 
oDce. Naprala koazul^ sbe washed 
loca of Shirts and sbifts. Naprac si^ 
buo, to thrash one to the ulmost 
NAPBACOWAC^ SI^,ccji$ si^,t7. 
perf, to o^erwork , to ovcrlabour, 
to plod, to toll. 

NAPRAIVA, WT, 9. f. mending, 
repair, reparation. = {o\d) instiga- 
tioo. Zrooil to za jego napratvq^ 
he did that at the instigation of 
Um. 

NAPRAWCA, Y, 8.m.or NA- 
PRAWIACZ, A, a. m. amender, 
restorer. Naprawca karnosciy po- 
rsadku^ praw^ etc^ the restorer 
of discipline, the revUcr of laws. 

NAPRAIVIAC, wiam, v.imp. 

NAPRAWIC, wii;,r. perf. to mend, 

to repair. — auAntf , btelizn^^ to 

Boio a coat, linen. Kazac co tio- 

praun'i, to bave a ihing mended, 

to get it mended. =» fig. to make 

good again, to amcnd, to set to 

rights , to reform. Naprawic ohy- 

ezaje « to reform one's manners. — 

61^0« to repair a fault, to make 

amend for one's fault, see POPRA- 

WlACi. = Naprawic kogo na ko* 

go^ to set one on or upon a per- 

100 , to instigate or Incite against , 

to Mibom. Tyi naprawil szoic' 

g6u\ zböicow naniego, thou hast 

Kt (hired) sples, murderers nn or 

against him, see NASADZiti. » 

Naprawic aif , to mend , to grow 

better. Mamy nadziej^ se sif na^ / NAR 115 NAP 

pratci^ we mnst hope that he will 
amend. 

NAPRAWK A , KI , a. f. mending, 
repair (of clothes, boots, etc.). 

NAPREÄyC, z^, v.perf. NA- 
PR^Atl , 2 AM , V. imp. to Stretch , 
to bend , to strain to the utmosL 

NAPR0f>CI(5,czij, v.perf. and 
NAPRASZCZAC, AM, v.imp. to 
make straight , to straightcn. = to 
rectify. — sqd , sposöb tvidzenia^ 
to correct the judgment , the opi- 
nions of any one. 

NAPROSKi, 8Z9 , v.perf. joici, 
to bid or invite many pcrsons. — 
SIQ kogo o co^ to be dred with 
much cntreating. 

NAPROSTOWAä, TüJ?, v.perf. 
to straighten , to make straight. 

NAPRÖSZYC, szi;, v.perf, to 
powdcr or spriniclc with dust. 

NAPROWADZiO, DZ)?, v.perf. 
NAPROWADZAC^, DZAM, v.imp. 
to lead upon ; to lead or bring to. 

— na dobrq, drogf , to show the 
right way, to set to rights. — mV- 
przyjaciela na kraj , to conduct 
the enemy to the very lieart of a 
country. Naprowadziiem na to 
rozmowf , I introduced the subject 
into my specch , or I havc brought 
it to my specch. Naprowadzic co 
iposkiem^tcapnem^ to do a surface 
over with wax , plaster , to give it a 
coating 01 wax or plaster. Napro- 
wadzUismy koni z Anglii^ we 
have brought many horses from 
England. 

NAPRÖZNO, adv. in vain, vain- 
ly, to no purpose. 

NAPRYSKA(^,KAM, v.perf. to 
squirt or spout upon (into). 

NAPRZ^ÖC, F,D^, v.perf. to 
Spin a great deal (of thread , wool , 
etc.). 

NAPRZEC , see NAPIERA(5. 

NAPRZECIW,NAPRZECIWKO, 
adv. an<^ prep. oppositc , over 
against. Siadlem—niego^ I sat over 
against him. Mieszka — moich 
okien , he is lodged right opposite 
my Windows. Wyjsc — kogo , to go 
or come to mcet one. ^wiadczyc 

— komu , to give evidcncc against 
one. Plynqö — toiatru^ to go 
against the wind. 

NAPRZECIVVLEGLY, e,e, lying 
oposite to. 

NAPRZEK, POPRZEK, adv. 
athwart , across. 

NAPRZEMIANY, adv. alter- 
nalely. 

NAPRZÖD, adv. firstly, In the 
first place. =son, onward, fonn'ard. 
Isc na przöd^ to go forward, to go 
on. Naprzöd ! {milit. com.) , lor- 
ward , marsh ! Zaplacic — , to ad- 
vance, give or pay bcfore-hand. 
des zy lern sif — , I was enjoying 
by anticipation the pleasurc that , 
etc. Byl to czhiciek loidzqcy — , 
hc was a farsighted man. — dajq 
rosol i sztnkamifs , the soup and 
tne boiled beef arc served up first. 
Wyuczylem go aby to — robil co 

mu kazq^ I havc usod \\\w\ \o Ao . , , 

Immediately or alonro, \v\val UcvCleVA^tivoiV^ix vvi\vi \v^'\'5» v^'^y^voKi. is bid. Nikomu nie daj^ to tem nor 
przöd {old) , in that scicnce I am 
inferior to no one ; I give in to no- 
body in that. Nie mu naprzöd nie 
daje , hc is bohind him in nothing. 

NAPRZYKRZA(^SI^, rzam Sil«, 
v.imp. NAPRZYKRZYOSI^, m^ 
si^ . V. perf. to troubie, to molcst , 
to vex, to annoy, to plague, pcstcr; 
to intrude upon. 

WAP1\ZYKRZENIE , lA , s.n. 
troublesomcness , molestation , an- 
noyancc , iniportunity. 

I\APRZYi;RZONY,A,E, trouble- 
sonie, importunate. 

NAPRZYRZEKAÖ, KAM, v.perf. 
see iNAOBIECYVVAC, to make 
many promisos. 

NAPRZYWOZKi, iii, v.perf. to 
bring many things or persons (in a 
carriage). 

NAPS0WA(5, NAPSüO, SUJU, t7. 
perf. to spoil many things. Nunsul 
ludzi i koni {fam,) , hc has ruined 
or killed many men and horses. 

NAPÜCHAC, CHAM, V. n.imp. 
NAPUCHNAC, sy,,v.perf. to swell. 

NAPÜCHLOSC, ^ci, 8. f. NA- 
PUCHNIKME, swcUing, tumor. 

NAPLSClC, cz?, v.perf. NA- 
PLSZCZAO, czam, v.tmp. tolet 
in or admit a great numbcr of. »■ 
Napuscic czcm 4 to Impregnate 
with a thing, to do over with it. — > 
strzaly jadem^ to poison arrows. 

NAPUSZAC^ SI|^, szAM sn;, t>. 
imp. NAPUSZYCi Slß, sz^ si^, t7. 
perf. toswoll, to puff, tobe swcllcd 
(puffed up), see NAD/^C. 

iXAPÜSZYSTOSC, SCI, s. f. swel- 
ling, Inflation ; boinbast, fustian. 

iNAPUSZVSTY, A, r, swoln. iu- 
flatcd; haughty, proud, elated,'puf- 
fod up, = ^APLSZONY, A, E, Styl 
napttszony^ bombasticpompous or 
high-sounding style. Ptak napU' 
szöny^ a bird whosc fcathers stand 
erect, or are bristling on account 
of loui woathor, cold, etc. 

NAPYCHAÖ , see iNAPCHAC. 

NAPYLlC, L^, v.perf. to raise 
much dust. 

ISAPYTA(5 SI5, TAM snj, v.perf. 
to make many inquirics, to bc tircd 
with inquiring. 

NAR^BAC!!, Bii;, v.perf. drzew^ 
to cutorhewdown (large (|uantities 
of trecs). — SI^ , to bc tired with 
cutting, hcwtng or sabring. 

NARABIAC"., see NAROBIG. 

NARACHOWAC , see NALI- 
CZYC. 

NAR ADA , DT, s. f. consultatlon, 
dnliberation. Narady o poköj , a 
Conference hcld in ordcr to know 
whctlicr pcaco is to be concludcd 
or the war protracled. Nalezec do 
or byc czloukiem narady obrad^ 
to bc one of a dobaling socicly, lo 
bc a mcmber of it. Po dhigiej na" 
rodzie lekarze zdecydonmli , the 
piiysicinns lioid a long cosultatlon 
about bis illnoss nnd ihon dccidcd.. 

.N\MAI)ZAC SlIC, DZAMSi?, V. 
imp. NAH ADZld bir^^ liT«, sv?,^ \i* 


14B KAR Naradxal «if oU^ % moin oj" 
cem i mojq matkq^ he consul- 
ted about it witb my falber and 
my moüier. — z podu$zk<i> , to ad- 
vise with one'fl ptflow, to dellberate 
with ODe's seil wben alone and a 
bed. Naradzali aif W8pölnie^ 
Ibev lald their heads togetner. 

NARAIC , J9 , V. perf. co komu « 
10 belp ooc to a tbing, to procurc. 

— ücomu dohrego^ wiernego siu- 
Of , lo gel or procure one a good, 
faiUiful senrant , see RAlti. 

NARAMIENNICA , NARAMNI- 
CA,CT, «.A armlet 

NARAMNIK, A , «.m. sboulder^ 
bell , shoulder-band. 

N ARASTAd, TAH, V. n. tmp. N A- 
BOSN^L, K^^ v.perf, to grow 
upon ; to increase , to multiply. 

NARA^AG, £am, v.imp. NARA- 
ZIC , 1? , t?.