Skip to main content

Full text of "Drevneslavianskaia Kormchaia : XIV [i.e. Chetyrnadtsiat] titulov bez tolkovani = Syntagma XIV [i.e. quattuordecim] titulorum sine scholiis : secundum versionem palaeo-slovenicam"

See other formats


0Ϊ9Ϊΐϊζθά Ьу ΐίΐθ ΙηΐθΓΠθΐ ΑΓοΙιϊνΘ 

ϊη 2011 ννϊΐίπ ίυηάϊη9 ίΓΟίτι 

υηϊνθΓδϊΐγ οί ΤοΓοηΐο Ы\р://\му^\м.а^си\уе.ощ/6е\з\\з/6юупез\ау\апзка00Ьепе Α^^ΕСτο тЕХти еклЕсо Е Ш08ШШ18 СОШСШШ ΜΑΝΟΟΙΡΤΙδ ЕШАТО СОКВТЫО ЕТ АПСТОШТАТЕ АСАВЕМ1АЕ δΟΙΕΝΤΙΑΚϋΜ 1МРЕК1АЫ8 РЕТКОРОЫТАКАЕ 

ΕϋΙΒΙΤ 

V. Ν. Βθηθδθνίδ. тоъгсттв ь^К1д>и:хт8. Чэг^жКеУ РЕТЕОРОЫ. 

ΤΥΡΙβ АСАВЕШАЕ ΘΟΙΕΝΤΙΑΚϋΜ 1МРЕЕ1АЫ8 РЕТКОРОЫТЛКАЕ. 

V. О., к 9, Л» 12. 

19оа ДРЕВНЕ -СЛАВЯНСКАЯ КОРМЧАЯ XIV ТПТУЮВЪ БЕЗЪ Т0ЛК0ВАН1Й. Трудъ 

В. Н. Бенешевича. ТОЛ^СГЬ ХЗЕЕ^ВЫЫ- - .._ ИЗДАВ1Е 
0ТДФЛЕН1Я РУССЕАГО ЯЗЫКА И СЛОВЕСНОСТН ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕШИ НАУКЪ. -<έϊ^4^ϋ^ί^ САНКТПЕТЕРВУРГЪ. 

ТИП0ГРАФ1Я ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДВМ1И НАУКЪ. 
Вм. Остр., 9 хнв., 76 13. 

190в. 
Напечатано по распоряжешю Императорской Акад,еи1и Наукъ. 
Мартъ 1906 года. Нсирем^нный Секретарь, Академикъ С. Ольоенбургъ. 


Для обезсечеи1я большей исправности славянскаго π греческаго 
текста, последняя корректура правилась всегда по рукопнсямъ (крои-Ь 
Патмосскихъ), который высланы въ С.-Петербургъ изъ Рима, Москвы и 
Казани. Кром-Ь того, глубокоуважаемый А. И. Пападопз'ло-Керамевсъ 
изъявилъ готовность просматривать греческай текстъ, за что считаю дол- 
гомъ принести ему зд-Ьсь мою сердечную благодарность. Но само собою 
разум-Ьется, что за вкравш1яся гЬмъ не менЬе опечатки вся ответствен- 
ность лежитъ на мн^ одномъ, 

В. Бенешевичъ. 

ΟΠξ. 20 марта 1906 г. ОБЪЯСНЕШЕ СОКРАЩЕНШ. Въ виду того, что издаваемый мною текстъ Кормчеь заинтересуегь и та- 

кихъ любителей старины, которые далеки отъ спец1альныхъ Филологическихъ 

знашй и интересовъ, я счелъ нтжнымъ совершенно не прим-^еять тсловныхъ 

значковъ и не употреблять латинскихъ словъ, за исключенхемъ только 

ш ш. = ш шаг^пе — «на пол^^», 

со(1.=соаех — «рукопись, изъ которой берется основной текстъ». 

Когда совершенно отсутствуютъ руссюя сокращен1я («проп.» или 
«пропуск.», «вставл.» и т. д.), то подразум'Ьвается, что указаны чтенхя, 
зам'1няющ1Я чтенхе, даваемое основнымъ спискомъ (последнее для ясности 
иногда указывается съ прибавкой «вм.»=.«вм'6сто»). Если совпадаютъ ва- 
рианты н^сколькихъ списковъ, то сохраняется правописан1е того, буквенное 
обозначете котораго пом'Ьщено ближе всего къ вар1анту (т. е., наприм., 
ПУ празвАно^' или прнзъансу УП значить, что взято правописанхе У). 

Для рукописей приняты сл'Ьдуюп^хя обозначен1я 

а) въ славянскомъ тексгЬ: 

С =Соловецк. 1056 (Каз. Дух. Акад. 1165). 

У =библ10теки граф. Уваровой 124. 

Π = Имп. Публ. Библ. Р. II. 250. 

Τ =Троицко-Серг. Лавры 207. 

Η = Моск. Синод. Библ. 132 («Новгородская» Кормчая). 

Ρ = Моск. Румянд. Муз. 230 («Устюжская» Кормчая). 

Ъ) въ греческомъ тексгЬ: 
Ρ =Ра1т. 172 вм^стЬ съ Ра1;ш. 173. 
У=УаШсе11Р. 10. 
М = Мо8ди. Вупоа. 467. 
В =Вагосс. 196. 
Ρι=Ρβ<;Γορο1. 66. 
8 =8еИеп. В. 55. 
Ьаиа. = Ъаиа1ап. 39. Дополнежя, поправки и опечатки. 

I Большая арабская цыфра обозначаетъ страницу, маленькая внизу — строку, вверху — при- 

м^чан1е; изм']^нев1я въ прим^чаы1яхъ, зависящ!)! отъ исправлев1Й, указаны только тогда, 

когда они не вытекаютъ орямо изъ общаго правила) Въ объясненги со>:ращенгй добавить къ греческимъ рукописямъ: 

Рг = Рей -οροΐ. 203, 

В, = Вагосс. 173 (Βοάΐ. 173), 

Во = Вагосс. 185 (Βοάΐ. 185). 

€όη>λανχ% иям1ьненгя (скобкой ] отдгьлено то, что подлежитъ измпяенгю) 
а) въ славянскомъ текст!; * : 6 3 глд] ГА4 6 16 ннлн-Ь] ннан-к 7 8 гл4] гла 9 21 («устнннан-к] о^*стнинан"к 10 б ΓψΐΗκιο] 
ΓΪμΪΗΗκ» 14 1 1д] ιΤ 16 13 Гла] 1'ла 10 14 дни] днн 17 10 проск^фтын] просв-Ьфжын 18 20 Гла] 
ГаТ 20 С Гла] ГлГ 20 19 1'ла] ГлГ 20 24 •γ] Гг 214 Гла] ГлГ 21 и Глл] глГ 31 15 кн] кн 
44 18 Главн^на] | Глакн^на и гп т. д. 8 Ъ. 46 6 Скд-Ьинаи] [ с'ьд'кганага и гп ттг. л. 9 а 46 14 1а] Тл 
47 23 аг-] \ аг- и гп т. л. 9 Ь. 63 ι бппг] бпл-к 63 21 и«] ш 71 2 црквьнаагс] цТквкнааг* ^^ 
и въ прим1ьч,: 18) црквкнааге соа. 71 з чсткн-ыи] ч[к]сткн-ын 78 8 нанк] на нк 83 ι СТЫХЪ] 
СТЪ1ХЪ 68 28 Б1спрнмссннца] б(с прнносннца 104 14 правол»о\'Ароваша] право л^оудроваша 

105 29 К'кдана]^асн1€л\ь] в'кдана уасн^€л^к 111 5 рсАнв>и1агс<н>• и « жнтни] рсднв'кшаг© <и>• и 

сжнтни 126 10 ρΐ4ΐ но] речено 126 17 — 18 Д'киннн] д'кеаннн 127 2 л^'ксτοу з^раннплгв] л^-ксто^• 
Х'рамнт(А»€ 127 17 правкдкнсл^-ъ] лравьдкнол^'к 133 27 прлвл1внн>€] правлению 140 16 А'квк|€СТк- 
стккн4н] д-кв-к »€сткствкн-кн 140 17 «дн-] 1€дм- 150 22 творнти] ткврнтн 152 ι л^-к] Α\•νι 
150 8 иж< по I ставь ^ нал\-ъ 2 ηοτρ'кκ^] иже поктакн ^ нал^•^^ по тр-кв-к 147 7 Н1л\0фкнв в'ытн 

πρίξΒ^'-] н{ л\офкно Б-ыти ηρι^κ^•- 166 32 Η^κ-κίίϋ] н'кк'киа 194 28 пТкЛ^-к ктла] п-кл^ж-ын 240 20 н» 
к-кли] нек'ълн 273 28 )^одАфнй] ](одлфнн 355 22-23 овнталнфн ιΐ)^•κ] окнталнфннрк 381 3 к 
апнфн нр^] капнфннхг- 183 24 нлн к'кствкннк'ъ] н лнк-ьствкннк-к 601 24 л. 233 а] л. 233 Ь 

41 * кано УН] канГ м УЛ 46 23—27 должны носить иумерацт 22-26 и на эту же 
стр. 46 должно быть перенесено прим. 1 со стр. 47, какъ 27-с 47 ^"^6 должны носить нуме- 
рацию 1—25, 137 ' сподо&оТ| сподоко С. * Необходимо всзд-Ь им-Ьть пъ виду, что η*ι лъ одной рукописи не встречается з, 
а везде I. 

и ΛΊΙΙ 

1• Ю гргческомъ текст!. *: 

3 12 τ•ν?ι1 τίνα 4 21 'отл:] 'άτ.ίζ 4 22 γε-ι'ΐνττα.'] γεγενητζΓ) 9 ϋ ίιν^οον^^ Σ■^■/6Ь:^\^ 
9 ]5 Σ^νδ'οίυ", [ν^νόδου 9 27 г] [ή 16 1 ОиС1[а>] ^υσι[αν] ]9 27 Γαγρών] Γ-•.γΎρώ. 

27 2С άττό"! огс ?.1 5 Γαγρών] Γαγγρών 53 19 Γαγρών] Γαγγρών 65 4-5 άττέλθτ) .. οιατρί^η] 
-/.ττέλθοι... διατ^ίϋοι 66 26 αόνου:] μς'νον 67 17 χληρ'.χο: χαι ^ δσοι] κληροκώ όσοι 68 17 τχ 
/ρε'ιας] τα тгрс; τάς χρείας 71 ι Πρ^στάττομεν] Προϊταττομεν τον 72 ι% ψευδ' Ιερέων] φευδιε- 
:έων 72 26 ίλλ*] άλλ' η 73 6 άλλα.] αλλά- 75 4 ττροαγέσθω] -ηζον-^ίσ^ίο ^0 « (гг п^^иллч.: 
10) между о и α соа. выскобл. г:, 79 6-7 γινε'σθίι•] γινέσθω ^ и въ примпч. 6) соа. ι по скобя. 
И31> ε (было γενεσθω) 24 ττρετρυτύρον 7 « ρ^, и/я/лпч ; 7) η οιικ^ν^ν вставд. соа. ρνκοίί Χ в, 
δι 1» μυστιχά] μυστικά ^^ и въ примпч.: 16} οοά. переправл. пзъ μυστηρία по скобл. 
96 7, 8 ειτουν] ήτ' ουν соа., но оба придыхания выскобл. 75 9 Ζϊ και ■• то] 0£ τό 75 22 θη] (ίο: 
75 58 χ^οκτείνει] άττοκτε'ινη 72 29 εΙ] εάν 76 28 νηστευοι] νηστεύει 77 28 άπαντ/ίση και 
όαοΑογήσηΙ άπαντησοι και όμολογ•/;σοι 78 2 [εαν] εάν 8 ύπακούστ)] ϋττακούσοί 5 αΰτο'ν] ] 
αυτόν с ύπαντηση] ύτταντήσο: 81 17 δεΤ] χρή 88 5 λαμπρότατων υπάρχων] λαμπρότατων 
54 3 εδοςεν έ/ειν] έ'χειν εδοςε 23 κληρω έξεΤναι] κληρω [έξεΤναι] 85 8 γενομένων] γινομένων 
86 12 εν τη '^ Ρώμη] εν 2 'Ρώμη 86 31 του αξιώματος] του ο\χιιου αξιώματος 92 17 καθησθαι] 
χλ-θγσθαι^^ и вг примпч,: 13ι соа. переправл. рукой X в. изъ καθεσθαι. 87 29 επινοήσει] έπι- 
νοησοι 88 4 η] κα'ι 39 21 αΰτοΓς] έαυτοΤς 22 έπιστρόφειαν] έπιστρέοειαν 92 9 άπαντα] πάντα 
93 8 δε] δε των 95 5 έπιφανε-σας] έπιφυείσας 98 12 άποκλείειν] αποκλείειν 6 и <гь примпч : 
(]^ со(1. переправл. изъ άποκ. λε:. ^ποκαλεΤν? άποχωλύειν?) 99 2δ επαρχιώτας] επαρχεώτας ^ ν 
Не пг>импч.: Ь) οοά. переправл. въ έπαρχιωτας. 1С0 2 ενιστασθα•] ενιστασθαι^ и въ примгь*^.: 
О! соа. переправл. въ άνίστισχ^α». 100 4 σθα:] σθιι - и въ примпч : 7) соа. переправл. рукой 
X в. въ £πιτιμησασν»αι 100 ι•• οικασσηρια] δ'.κχστη:ια ιο-ιι σινοΕον] σονο^ο^^ 107 и βλάβη ν1 
πλανην 110 4 выбросить Ы 112 5 .\ГГ0У110Г. ΑΤΓΟΪΠΌΪ 112 7 ΝΟΕΜΒΡΙΩΝ] 
ΝΟί:.ΜΒΡΙΩν 124 26 Ιδίου] ο-χείου 130 5 ΠΑΤΕΡΩΝ] ΠΑΤΕΡΩΝ 133 82 πραγμάτων] 
•ττ^ισματων 131 5 βασιλίδα ^ και θεο^υλακτον] ιίεοφυλακτον κα: βασιλίδα 134 10 του вибро- 
сипгь 134 12 διατρανώσασαι] οιατρανώσαι ^ и вг примпч.: 5) διατρανωσασαι РУ (π соа. рукой Χ в.) 
135 11-12 О: ζητοΟντες τόν κυ::ον εύρησουσι 2] Ό ζητών τόν κύριον εύρήσει 137 25 θεολόγους 5] 
θεολόγ^^υς πε:': του άγιου πνεύματος * 139 20 μεθ'] ύφ' 150 нумераигя примпчант ι, 2, 1—4 
должна бытьу конечно^ ι. 2, 3-6 151 22 τοιούτοις] τούτοις 152 8 ώφέλειαν] προς ώφέλεαν 

153 3 Ιερών] ιερατικών 153 7 αυτού; выбросить 155 5 χαταστάσει ιερατική] Ιερατική καταστασει 
157 9 εκκλησίας] έκκλησίαις 163 16 τοιαύτη] αυτ?^ 164 3 οΊονδητινα] οιονδήποτε 166 ΐδ ως] 
ώς κα: 166 23 μιγνύς] μη μιγνύς 167 7 δοκιμαζοντες] δοκιμάζοντας 171 22 τούτω] τούτων' 
и вг примпч.: 7) οοά. конечное ν выскобл.; τούτω Ρν 174 19-20 των βιωτιχών πραγμάτων ζά- 
λην άποΟεμί'νω] ζαλην των βιωτικών πραγμάτων άποθε'μενον 174 22 καΐ] αν 175 4 τ^ϋς κανό- 
νας] τόν κανόνα 175 23 βεβαιώτασαν] βεβαιούσαν 177 13 φχνη, ^ κα\ 6] φανη - ^ 185 3 νων εν'] 
νων ι 185 24 έπιχειρουσι] έπιληρούσι 195 22 προσκλαίεν] προσκλαίειν 195 23 выбросить και 
198 28 άφορισμον] τόν άφορισμόν 199 8 выбросить τε 205 ιζ δη).ονότι] δήλον 605 ι 243^] 245^ 

22 "* ξενοδοχείων по] ξενοδοχείων, но 29 * κδ'] κδ'; 31 ^ Ίουστυνιανοϋ] 'Ιουστινιανού 
40 ^ 8)] 9) ο 9)] 8) « 15)] 11) 73 з ΡΥ] ΡΥ (и соа. рукой Χ в ) 80 И Ναΰί] Ναϋί; 
85 ' добавить: σύ-^οΖο'^ соа. рукой Χ в. 85 ^' ообавить: (было όμολογούμενοι?) 96 ^ доба- 
в1*ть': (и соа., переправл. рукой X в.) 97 β ΡΥ] ΡΥ (и οοά., переправл. рукой X в.) 107 * до- 
бавить, и сод. вставл. σ рукоГ5 X в. 89 ^ буквы)] буквы: было πρεπουσαν?) 128 * еще.] еще: 
133 9 9) οπού] 9) со<1. е! и о по скобл. 10) δπου 

Ноябрь 1907 г^ 
С.-Петербургъ. * М^лк;я векспрапвост : {-еческаго текста въ Сольшихъ буквип., удар^-н^яхъ. прп- 
1ы.\.:я1я11 ъ .! ;<:{акчхъ препмнанм главнымъ пЛразомъ η;ι ст]> 1— .'<Х)! клг^чЛЫЙ ле11:о лспра- 
оитъ с.чмъ при чтении. ПРЕДИС10В1Е. Предлагаемое издан1е древне-славянской Кормчей XIV титуловъ безъ 
толковапш должно состоять пзъ двухъ частей, которыя будутъ появляться 
выпусками по 15 — 20 лпстовъ. Въ первую часть войдутъ только текстъ 
кормчей параллельно съ греческимъ оригинал омъ (всего около 60 печат- 
ныхъ листовъ) и «приложе1пя» — тексп. поздн'Ьпшихъ наслоешй въ со- 
став-Ь какъ греческаго подлинника такъ и славянскаго перевода (всего не 
мен-Ье 25 листовъ). Во второй же части будетъ дано изсл'Ьдован1е происхо- 
жден1я и судьба Кормчей на славя нскомъ юг'Ь и на Руси въ связи съ исто- 
р1ей ея греческаго подлинника; къ этому изсл-Ьдовашю будетъ прпсоединенъ 
и рядъ указателей: 1) техническихъ и отвлеченныхъ терминовъ, 2)собствен- 
ныхъ именъ, 3) начальныхъ словъ вс^хъ каноновъ и законовъ, 4) источни- 
ковъ для отд^льныхъ м-бсп^ въ канонахъ; 5) есш хватить времени и силъ, 
то κροΜΊ того будетъ составленъ къ памятнику полный Филологичесюй сла- 
вяне -гречесшй словарь. 

Въ основа издан1я славянскаго текста лежитъ самый древн1Й и самый 
исправный такъ паз. «Ефремовскш» списокъ его — Моек, Синод. Быблгот, 227 
(по прежн. катал. 148) пергам. XI — XII в., описанный В. Ундольскимъ 
(Чт. Моск. Общ. Ист. Др. Р. 1867 Л^ 2, III 38—44), А. Павловымъ 
(«Первонач. слав.-русскш номоканонъ», 28 и слЬд. = Уч. Запп. Каз. Унив. 
1869), И. Срезневскимъ (Св'йд'Ьн]я π зам'Ьтки» 1871 Л^я ХЫУ, и «Обозр']ь- 
П1е др.-русск. списковъ Кормчей книги». СПБ. 1897, стр. 15 — 46 съ прп- 
ложен1емъ текста многихъ статей и фототип. снпмкомъ) и мною («Канонич. 
сборнйкъ XIV тип. со второй четверти УП в, до 883 г.» СПБ. 1905, 
стр. 47, 52, 168 прим. 1, 170 прим. 1, 250 — 272). Этотъ списокъ пе- 
чатается в^нскпмъ шриФтомъ и передается точно со всЬми особенностями II 

его правописаны, за исключетемъ только 1) точекъ надъ гласными, употре- 
бляемыхъ и самимъ писцомъ хотя и систематически, но не всюду равномер- 
но; 2) точекъ посл1^ циФровыхъ обозначен1й порядка правплъ а также м-Ьста 
этихъ обозначеп1Й: точки, поставленныя мною, обыкновенно отсутствуютъ, 
такъ какъ сами циФры стоять на поляхъ; и 3) нехитрыхъ украшешй при 
заглав1яхъ и кое-гд-Ь въ начала и въ средина текста. Талгъ, гд-Ь въ «Ефремов- 
скомъ» списка вырваны листы, текстъ восполненъ изъ другого списка и пе- 
чатается тогда апражскимъ» шриФтомъ (смотр., наприм., стр. 15 16 — 40 4); 
отд-Ьльныя же неисправности «Ефр.» списка всегда тщательно отмечены, и 
когда приходится д'Ьлать прибавлен1я буквъ, слоговъ или словъ, то эти при- 
бавлен1Я ставятся въ прямыя скобки [ ], если основаны на чтен1и другихъ 
списковъ, и въ угловатыя скобки < >, если являются просто лишь коньекту- 
рой издателя. 

Съ «Ефремовскимъ» сличены сл-Ьдующте списки Кормчей: 

1) единственный изъ поздн^йшихъ полный списокъ — Казанской 
Дух. Лкадемги 1165 (прежшй Соловецкш 1056) XVI — XVII в., 
описанный А. Павлов ымъ, назв. соч., и, кром-Ь того, въ «Описании 
ρ — сей Соловедк. библют.» подъ Л"» 413; 

2) Имп. Публ. Библ. Р, II. 250 первой полов. XVI в., кратко 

I 

ОПИСАННЫЙ впервые мною («Канон, сборы.», 261); 

3) Бибмотеки граф, П. С, Уваровой 124 (бывшш Царскаго 212) 
пергам. XIII в., опис. П. Строе в ымъ («Р — си Царскаго»), ар хим. 
Леонидомъ («Систем. описан1е слав. -росс, ρ — сей собран1я гр. А. С. 
Уварова» подъ ]\1! 554) и кратко мною («Канон, сборн.», 261). 

Судя по описан1ямъ архим. Леонида («Описан1е ρ — сей библютеки 
Троицко-Серпевой Лавры» въ Чт. М. О. И. и Др. Р. 1878, кн. II 
стр. 339 — 341) и И. Срезневскаго («Обозр-Ьше др.-русск. списковъ...»), 
совершенно сходенъ со спискомъ Имп. Публ. Б — ки единственный остаю- 
ш,1Йся пока неиспользованнымъ четвертый списокъ — 

Троицко - Серггев . Лавры 207 XVI в.; 
Академ1я Наукъ прилагала всЬ усил1я къ тому, чтобы получить этотъ 
списокъ въ Петербургъ для сличен1я съ «Ефремовскимъ», 1Ю напрасно: 
Лавра р'Ьшительпо отказала въ высылкЬ ρ — си; придется поэтому сличен1е 
съ нею пом'Ьстить особо. 

ВсЬ пять списковъ будутъ напечатаны ц^ликомъ: что не войдетъ въ пер- 
воначальный составъ Кормчей, то напдетъ сео'Ь м'йсто въ априложен1яхъ». 

λΐΗ'έ не казалось достаточнымъ ограничиться приведен1емъ изъ ука- ш 

:]апимхъ спксковъ толы;о прямыхъ вар1антовъ къ основному тексту: наето 
ссоГи-нностп 11раво11псан1я и Фонетики даюгь объяснеи1с испорченнымъ 
м1стамъ какъ «Ефремовскаго» такъ и прочихъ свпсковъ, предохраияютъ отъ 
ошпбокъ.наприм.. прп раскрыпи титлъ, π намекаютъ на возможность такпхъ 
отпГюкъ π новыхъ копьектуръ со стороны переппсчпковъ и читателей, 
;:.»горыя нп въ одмомъ изъ пзв^стпыхъ пока СПИСКОВ!» не наблюдаютс;!. 

Кром! указанныхъ ρ — сей, содержащихъ различные изводы перво- 
}1ачальнаго состава Кормчей, для отд1^льныхъ статей ея приводятся варианты 
изъ древнМшихъ списковъ кормчихъ совершенно иного состава и лроис- 
хожденхя : 

«Новгородской» — Моа:. Син. Библ. 132 80-ыхъ гг. ХШ в., 

«Устюжской» — Моск. Румяни. Муз. 230 XIII в. 

Другими ρ — сями и разными пособ1ями для критики слав, текста я не 
1юльзуюсь теперь же потому, что удобн'Ье и основательн-Ье над-Ьюсь сделать 
это во II части труда — въ своемъ изсл'Ьдован1И; откладывать печатаи1е са- 
мого памятника до окончания пзсл-Ьдовашя не представлялось, однако, не- 
обходимымъ въ виду того, что параллельно славянскому переводу печа- 
тается и гречесшй текст-ъ. Въ библ1отек'Ь Кеа1е 8ос1е1а Еотапа άί 81опа 
Ра^гха, известной подъ именемъ Уа1Исе111апа. оказалась рукопись 

УаШсеИ. Г. 47 X в. (опис. подъ Ля 95 у Е. МагИп!, СаЫо^ив со- 

ахсиш ^гаесогит ди! ίη ЬШИо^Ьеса Уа1исе1Иапа Когаае а85егуап1иг. 

МПапо, 1902), 
содержащая особый изводъ той же до-Фот1евскоп «синтагмы Ш редакщи», 
къ которой припадлежитъ и славянск1Й переводъ (см. у меня, «Канон, 
сборн.» 260.. 262 — 272). Кром-Ь того, отдельный части того извода 
«синтагмы», съ котораго былъ сд'Ьланъ слав, переводъ, находятся въ 

УггаоЬ(Уп. ЬШ. φ\ 56 (44 по ЕатЬ.) XI в. 
Пришлось въ основу издан1я греческаго текста положить единственный пол- 
ный списокъ «синтагмы III ред.» — УаШсеИ. Г. 47; для того же, чтобы 
представить особенности и неисправности его текста какъ бы въ н-Ькоторой 
исторической перспектива, привлечены, кром^ УхпаоЬоп. Ιιίδί. ^г. 56, еш,е 
и ΛρβΒΗΊπωίε списки 

1) г(спнтагмы I редакцш (Трулльской)» конца У II в. — Ραίηι. 172 

первой полов. IX в. и ТаЬп. 173 второй полов. IX в. (опис. у Ί. Σα- 

κελλίων, Πατ[χιακη Βιβλιοθήκη. Έν Αθήναι: 1890, у меня «Канон. 

сборн.», 230 — 23 Г и у архим. Каллиста въ журнала Νέα Σιων 

1905 II 350 сл-Ьдд.) IV 

2) «синтагмы II ред.» VIII — IX в. — УаШсеИ, Р. 10 начала X в. 
(ОПИС. у Е. Маг11П1, 1. с. подъ Λί 79 и у меня, «Канон. сборн,)\ 331 ). 
При печаташи Уа111Со11. Р. 47 оставлены неприкосновенеымп въ са- 
момъ текст!^ н'Ькоторыя неисправности, но только так1я,ко1орыя закр^^плены 
слав, оереводомъ, какъ характерный для его оригинала; что же касается ор- 
вограФическихъ ошибокъ писца π пунктуащи, то он-Ь исправлены мною безъ 
оговорокъ, за исключен1емъ случаевъ. возОуждающйхъ какое-нибудь сомн-Ь- 
Н1е или иптересъ. Поправки и дополнен1я» сд-Ьланньш рукой X в.. повидп- 
мому, современной основному писцу, и рукой XIII в.,.отм'6чены очень тща- 
тельно. Въ начала ρ — си есть н-Ьсколько листо въ, пострадавшихъ отъ сы- 
рости пастолько, что буквы нелегко разобрать; эти м^сτа и вставки, возста- 
повляемыя изъ Патмосскихъ и Валличеллянской ρ — сей, заключены въ пря- 
мыя скобки [ ] (мои копьектуры и зд'Ьсь помещены въ угловатыхъ < > скоб- 
кахъ); текстъ же пропавшихъ въ начал-Ь листовъ (стр. 5 — 72о) взятъ изъ 
Ра(га. 172 (=:Ра1;т. 173). Но для предис.10В1я, им-Ьющагося въ слав, пе- 
ревод-Ь (стр. 1 — 4), ни одна изъ ука,занныхъ греческихъ ρ — сей по раз- 
НЫМ1. причинамъ не даетъ греческато текста, который пришлось взять изъ 
Ре1гороШ. 66 X в. (опис. бар. РозенкампФомъ, «Обозр-Ьше...» 
изд. 2. СПБ. 1839; у Е. ае МигаНо, Са1;а1оо:и8 соа1сит В1Ы1о1Ъесае 
1тр. РиЪЬсае ^гаесог. е! 1а1;шог. Гавс. I. Ре1гороИ 1840 подъ Л? XIV; 
СаЫо^ие аев швз ^гесв ае 1а В1Ы. 1гар. РиЫ. 81.-Ре1;ег8Ъоиг§ 1864; 
у меня, «Канон, сборн.», 331), 

Вагосс. 196 (=ΒοάΙ. 196) 1042 г. (опис. у С. Е. гасЬагхае, 

РгосЬхгов. НеЫеШег^ае 1837; Н. Сохе, СаЫо^! соакит швв Ъ1ЬИо- 

- ^Ьесае Воа1е1апае рага I. Охопи 1853; у меня, «Канон, сб.», 328), 

ЗеЫеп. В, 55 (== ΒοάΙ. 3385) ХШ в. (опис. тамъ же), 

Μο8^гιет. 8упоа. 467 XI в. (опис. у арх. Владим1ра, «Сист. 

описаше ρ — сей Моск. Синод. Библ.» т. I. Москва 1894; у меня, 

«Канон, сб.», 328). 

По крайней μΊ^ρ^, некоторыми изъ этихъ же списковъ, но также и 
многими другими придется пользоваться для установлетя текста отд-Ьль- 
ныхъ статей какъ въ основномъ состав'Ь кормчей такъ и въ «прпложе- 
П1яхъ»; указьгеать теперь эти списки излишне, такъ какъ не известно, на- 
сколько они мн^ будутъ доступны; вообще же привлечен! е новыхъ спи- 
сковъ, кром-Ь основныхъ, будетъ каждый разъ точно отм-Ьчено. 

Основные списки (т. е. VаШсе1]^аη^ Р. 47 и Г. 10 и Ра1га1ас1 172 и 
173) будттъ напечатаны ц'Ьликомъ. Т+.лЕсл ο\'•Βθ ^ подоБкнс _вешткскъ1И при- 
кл\Л1С1итй пншто• рдсто\-тк же и весбЛАтксл^ 
до покбл'книи• тоновъшлм! въ:^Арастъл\н 
л\'1'.ръ1 и λΊιτλ• слсвескили же дшй• съродь- 

5 Η-ΚΙΗ^νίΚ ΙΜΠΛΟΚΛΙΑ ЖЕ Η ОГЛ\<)ШТаКЛ\а СЛОБЪ^Пк- 

дуовкН'Ь прндлкть• Η τΙϊΛίΟί на :ζίΛ\ΛΗ къспри- 

ΗΛ\ΔΤΗ Л\ЬМАШТН• НА Л\Н0Г4И И ИЪКОЬЛИ В'КС\'0- 

днтк• и къ нвскн^кк/ик ΒρκςΊι въно^^трк въ.1- 

ВЛКТк• ННКаКОЖЕ ПОД'ККЛ\ЛОГШТИ ОТЪ Л\'11рЪ1 

10 Η λΊιτλ нъ^срлиенни• Γορ4ι ον -во съ οβΊιτιι- 
лъ1Л1н вбскдо^'ктк и живсть силал^н• нб втч 

СЬНИ^ НЪ НСТННкНЪ1\"к ΒΛΓ-ΚΙΗγΤν ВЪСПрИКЛ\- 

люшти• подовааше со вес пкрл скде вкъ- 
л\крткн^1И ВЕС!;онкЧкнли• а съл\крткно^'0^'- 
15 л\о^- тклФ.ник отъ съд'ктбЛ/Л насл'кднтн• 
τ'^^л\к л'Ьпс кстк т^^л^а кокжкдо ^ приовъ!- 
ьати ЖЕ и съвА^ъ1вати дша присноподкижк- 
иок• ^ и н£ датн ΒρΊΐΛΐίΗΐί ки• приснъ1н\'ъ 
остаклкшн ποΒΕΛΊνΗΐηι • I|^^сжд6гс н41мксс• втчс- 

20 ПрИНЛ\аТИ• СНЧ6 во ки СЛОВЕСЪ! ЖЕ и ВЕфкЛ1Н 

ΒΛ*ηνΐΗΛ\Η живог1ри • и аже въ ски-кук 
Η ΒΐΐΑ^ΐΗΗΜγτν л\кЧктании вжствкнъ! ΗΛ\Ί;- 

ТИ СкКЛК^МИТкСА• Он ВЪ СЕВФ. ПОЛ\'кНПЛАИ• Πρόλογος. 

Τα μεν σώματα, χαταλληλω; л. 1 а. 

ένύλου μεταλαμβάνοντα τροί^τ,ς, 
ακμάζει τε και θαλλει μέχρι του 
τεταγμένου ταΤς τοαύταις ουξή- 
σεσι μί•ζροΌ τε και χρόνου. Ή δε 
λογική ψυχή, τω συγγενεΤ χαταρ- 
δομενη τε καΐ τηαινομε'ν•/; λίγω, 
πνευματικώί έπιοιδωσΓ κα\ του 
σώματος έττ: γης άντέχεσ6α: δο- 
κοΟσα, τα :ΐθλλά ττρος ύψηλοτερας 
ανιττταται θεωρίας, και των ουρά- 
νιων αψίδων ένδοθί γίνεται, τήν 
εκ μίτρί>υ τε καΐ •/αό'•^ο\) μηδαμώς 
υφιστάμενη κώλυσιν άνω τε ταΤς 
φωταγωγοΤς συνομιλεΤ ^ και συμ- 
τΐολιτευεται δυναμεσιν, οΰ των εν 
σκιαΤς, άλλα των όντως αγαθών 
άτΓολαύουσα. "Επρεπε γαρ αναλό- 
γως ένθαδε, την μεν αθανατον 
απέραντα, το δί θνητον έπικηρα 
παρά του δημιουργού κληρώσα- 
σθαι. Αιό προσήκει τούτοις εκά- 
στοτε πρςσεΟίζειν ^ τε και συνδε- 
σμεΤν το της ψυχής άεικ'ινητον, 
και μη διδοναι καιρόν αύτη, των 
γνησίων αφεμενη δογμάτων, νό- 
θου τίνος άντιλαμβάνεσθαι* ούτω 
γα: αυτή, λόγοις τε και πράγμα- 
σιν αγαθοΤς ^ ένδιατριβουση, καΐ 
τας καθ' ύπνον και δι' όνειρατων 
φαντασίας ένθεους έχειν συμβήσε- 
τα•.. Ταύτα κατ' έμαυτον έννοών, 1) η^Ν βαηαβλ. С (киноварью надъ строкой). 2)ес1л'лтса С. 
Я) Н1 ΓβΊίΗΜ С. 4> то»жс С. о) прнопсн** С. 1) συνομιλεΤται (=συνομιλεΤ τε) 
Μ. 2ι προσεπεθίζειν δ. 3) άγα- 
θοΤς προπ. Μ. 

1 ПРЕЛИГЛ0В1Е. И КЖ6 Ар-Ькле ιι4;κοκΛ^ον• ΐί'κιιΐί .мо^'-дро ремеяок 

мл ЧИСТ'ЫИ Пр^и^ОДЛ ОГСТЛЬЪ!• и 110Кч>рЕ1ГК сиу'к 

оср^Ьтбмик ο^ϋο и ддръ ϋκιτιι ьо1•• покёд^мти 

1 ь Ж1 <ъл\ъ1слкп'кт\"к• и ьоноскныуъ члЬкъ | пс- 

5 ярлкленша Ж£ нолкнынук и пеиолк1Гк1уъ гр'к- 

уовъ• II житни влгочкстивалго же и но сес- 

ьо11кчь.но\'ю жи:^нк кедо^чрк• тккрдо правило 

О^ЧкрДк ^ НЛЧЛуЪ• С0^П|ЛН1Л\Ъ В'к Л'кта рй^- 
ЛИЧкИЛ 1;'к«Е'кШЬ\\'к СТЪ1Л\Ъ десати съсоръ• 

ю ;^:5е'^ф£ннкл\к Тпскнааго покел'книш• и влгъ^угк 

О^'ЧЕННКЛгк^ КСФ.уЪ Ч^ККЪ 0ТЪЛС>ЖЫ11£Л\Ъ сого- 

л'Ьпкнъ! канон'к! въко1-11к съскратл- кокгожкдо 
Скиора >1аречб1шкл\к пл\0Г1|Л1ил\ъ и положив1к• 
ш тъчкю мъ Η глблгъиа οττ^ιγτν аплк• лшге и 

15 п'Ьции нуъ^ нбкжркиъ! ΗΊικ^ιγτν ради випк т- 
пкЦ1еваи)а• ^ Вкшъшии же въ ливни уалкидон4;• 
въ Л'ктд опорни и аркадии* влгочксткнъ1И 
коикчинъ! сфнъш съсоръ овр'кт'к л\нога же и 
Л\»10ГЛч ПОЛк^ОГ В'кВОДИТИ ΒΤυ житик л\оп>1*фе 

-О О^ЧТрОИВЪШк• ^ Αψί и ηΊιΚΟΚ О^'СО И\"К• К'к 

кдинолуо^' пространого^'л\о\• ВЪ^НОСИТк подвн- 
ЖЕнию же и огтишенню* п'Ьныи же къ исправ- 
ленкиьиъ оикфе и осовк- и дкржафии в'к 
нпол\к строкпни сир'кчк въ епаруиауъ црввк- 

1>5 нок оу^ишепик ивллктк• отъ ниутчже кдимо 
вистк кже• от'к ниуъ покел4;ио• ико паче 
чкткцк В'К клироск причитакл\'к1Л\'к отъ всл- 
кого оира:^а пр'!;же тановааго поставлении• съ- 
четавъ1иед\'кС/А отъгр4;сатнс/л :ζΛΚθΐ^ΜΤιΗΐγ^ 

30 иодроу'жии- не отъ повел^иши со нъ*^ своимк хй! ТО ^αλαι τ'.νι των εςω σοζ-ών 
щг'х-чо^ • £г: τους ιερούς μετα- 
μίΓν/.ζίυν θεσμούς, καΙ τ:ε~εΐ7μενος 
τούτου; ευ:ημα μεν - χα": δώρον 
εΐνα• Θίοϋ, δογμχ δΐ ^ ζ.^ζ^Αμ.{ύ^ 
τε У.Х'. ^ιοοζζΐύ^ ανθρώπων, επα- 
νορθωμα Οΐ των έκου<7'.ων και 
ζάρα ^ούλ^τ'-ν αμαρτημάτων, κα': 
πολιτείας ευσε'^^οϋς τε κα: προς 
ατελευτΓ,τον ζωήν αγούσης ασφα- 
λή κανόνα, τ.ζοЬ'^\xиу:, επε/ε'.ρησ-α * 
τους υπ6 των εν γζο^οι:, δίαφόροίς 
γεγεν-, μένων άγ•.ων οέκα συνόδο^ν 
ίπ*. '^^ι'^xι.ь}αι^. ^ζο^^ τωτηΐ'.ου δόγ- 
ματος, χα: χρήστη διδασκαλία πάν- 
των ανθρωπιών, ε/τεθεντας ^ΐ07:ρι• 
πεΤς κανο'νας εις ταυτο συναγαγεΤν, 
έκαστης ^ συνόδου τη προσηγορία 
τους αυτής εχομενως ϋποτ'.θε'.ς* сО 
μήν άλλα καΐ τοΰ; λεγόμενους των 
αγ'.ων 'Αποστόλων, ει χαί τίνες αυ- 
τούς αμφιβόλους δίά τ'.νας χΊτίας 
ήγησαντο. Την δε κατά την εν Λ;- 
У^^[ Καρχηδόνα γεγενημενην εν 
χρόνοςς^Ονωρ'.ου κα: 'Αρκαδίου, των 
της εύσε;'^ους ληςεως, '.εραν σύνοδον 
εύρηκώς πολλά τε καΐ πολλήν ώοε'- 
}.ειαν ε'.σαγε'.ν τω 5'.ω δυνάμενα 
δ'.αταςαμενην, {ει χαι τίνα μεν αυ- 
τών προς μόνην τήν επί/ωριον ανα- 
^ερεταί χίνησ'.ν τε καΐ χαταστασιν. 
Τίνα 6 δε "г.^Ь^ τα κεκανονισμένα 
κοίνώς τε καΐ ιδιαζόντως, κα: τήν 
κρατούσαν " εν ταΤς χλλαις δ'.οικη- 
σεσιν, ήγουν έπαρχ•.α•.ς, έκκλησ'.α- 
ττ'.χήν χαταστασιν απεμφαινει, ^ ών 
εν καθεστ•/)κε το παρ' αυτών διορ:- 
σίίεν, ώστε τους 'лйр τους αναγν(ο- 
στας εν κληρω χαταλεγομενους, εκ 
τρόπου παντός των προ της τοιαύτης 
χειροτονίας συζευχθεισών αυτοΓς 
απεχεσΟαι νομίμων γαμετών, ου 
γαρ ες επ:ταγματος, αλλ αυν):^::ετω 1) <»ус1рлкно Π. 2) п««>чснил4ь С. 3) н-кц1н С. 4) н<- 
πΐ|ΜΚ4ΐιι< О. δ) л\<>(-2>1|1и «?стрнк1|1( С П. 6) р4ко (ем. 

ио II к) С. 1) είρημένων Μ и, кажется, 3, 
гд^, однако, ω переаравл. въ о. 

2) πεπεισμένους 10\>':ои^ ευρηχαμεν 
ЛГ. 3) δε арои, М. 4) ενε/εί- 
:ησ7 Μ. ό'ι έχάστ -г. ?>. ♦>) τ-.να Μ. 

7) κρατο ^•7•. Μ. ί^) /πευ^νινο; ПРЕДИСЛ0В1Е. 

ρΛζοχ-Λ\θΛίκ тлкокъшуъ лиць кскжкАо• или 
ΟΓρίΐιοίίίηιικ ϊΓοΛκ^ΒΗϋάΛΓΟ рΑ^^\^ ηοΐ{]ίΜΐιπι• или 
ι кл»ик>го съчетлпии• υρόΚό рлди чксткнлго къ 
нлс ΐν :^ачинлктк• ми кдииого же пороид прл- 

5 ВкДкНЛ• ОТЪ ТОГО Л\кМНЛ\ЛГО отънюдъ подъ- 
ΚΜ'κιιΐΛ ностоиштл^огл\оу' съчета γ'Κ ТЪфЛНИЮ• 
ΑΟΓ,ρΊ? и^колинъ кккоу-пк пал\/лти• и сог1раи 
отк стк1\"к оцк сесЬ на посклагпп1\"к въпро- 
с к»• и отък'кт'к! Блгочкстиккио речеили• и н4;- 

10 к-кИ! нракъ испраклеиии и ^ овра^ъ подати л\о- 
го^фаи- НЕ мек'кда огво икоже кбли{;ъ1ил\а 
насилию же и Григорию• л\кмитксл В1ч1ти канонъ! 
н.р'кккнъиа• τ4;γτν гХати же и со1-дити• иуъже 
не кдинъ пасъ κήτο• нъ Б0ЛкИ1а стии оци 

15 къко^-ик скСкрактгшесл овкфиил\к ра^огл\ъл\к• 
и ра:^д'клкною л\ЛчКою състроии]а• иолгысливъ 
же такокъиа^ огчителк ^апов+.ди• или о рече- 

ИкШу-к НкИ!•!» СЪВОрОЛУЪ ВЪГТИ и ВСАКО досро 

н-кчкто въкодити οΗΊνΛντν• съка^аникл\к ико до- 

2(^ СТОИНО КСТк Г|1;1{Ъ1ИЛ\к :^'кЛОПОСТИЖкНО Е'к1ТН 
ЛУкН/АфеЛХЪ• или ОТТкНО^^Дк о н'Ьккжуъ ВЪГТИ 

новътуъ ннкакоже• по ρ•^;4Η же 0вллкл1ъи1уъ ^ 
иа1И1санъ1НЛ\и Скворкнъиы^и- искании же и ра^- 
Д+.ЛКНИИ <и> л\офи ил и'йкмуъ тановъи1уъ• соу-- 

25 дити ключкшел\'кС/л• отъ лицк же достов'крии• 
и о* дуор.кнааго св'кта- по посп'Ьшению вжию 
реченъиа оплистаю1|1а• не тъчию не ^ немофкнъиз- 
нъ и ζ•^ΛΟ ^ поукалАКл\к!и творити соудъ!• ' 
ксЬуъ же съскран к1иуъ сило\• на десити титклъ 

30 мл четъфи съ!Ложикъ• ^ и сиуъ НОКГОЖкДО^ 
на ра^личкнъиа главъ! ра^Д'клинъ по семк γνώμη, των τοιούτων προοωττων 
έκαστον. ή την άχοχήν δια φιλό- 
θε&ν άίτκησιν, ή την άμίαντον συ- 
ναοειαν δια το του γάμ>?υ τίμιον εν л. 2 а. 
ημΤν επιτηδεύε'., μώμον ούδενα δί- 
χα'.ον εχ του γινομένου ι παντελώς 
ύφισταμενον), τιο ττίΓ-όντ: σ^νε'ζευξα 
στΓουοασματι• καλόν ηγησαμενος εν 
ταυτίο μνημόνευσα ι χαι τα ^ παρά 
τίνων άγιων πάτερων ιδιαζόντως εν 
επιστολαΤς, ττευσεσι τε χαι άττ^κρί- 
σεσιν εύσεβώς ειρημενα, καί τίνα ^ 
τροτΓον κανόνο: τύπον παρε/εσθαι 
δυνχμενα, ουκ αγνοώ ν μεν. ως καΙ 
τοΤς μεγάλοι; Βασιλεία) τε και Γ?τ,• 
γοριω δοκεΤ, χρήναι κανόνας εκκ/.η• 
σιαστ:κούς εκείνους λε-^•ε!ν τε κα• 
κρινειν, ους ου μονός * καθ' έαυτ: ν 
τις, άλλα πλε'.ους άγιο•, πατέρες εις 
ταύτόν συνελθίντες, κοινή γν-ιμη 
καΐ μεμεριμνημένη 5 βασάνω διετά- 
Εαντο* λογισαμενος δε τάς τοιαύτας 
των διδάσκαλων εκθέσεις, η περ": 
των ήδη συνοδικώς ειρημενο)ν είναι, 
και πάντως χρησιμόν τι συνεισαγειν 
έχε'ινοις τη σαφήνεια των, ώς εικός, 
τισι δυσκαταληπτίον είναι δοξαν- 
των, ή παντελώς αύτα περ'. τίνων 
ύπαρ/ειν καινών, ουδαμώς κατά 
λεΗ'.ν η νουν έμφαινομένιον 6 ταΤς 
άναγεγραμμεναις συνοδ:χαϊς ζητή- 
σεσι τε κα\ τομαΐς* ' και δύνασθαι 
τους επι τισι τοιουτοις κρ'ινειν λα- 
/οντας, εκ τε της των τ^ροσωτΐω» 
αξιοπιστίας, εχ τε του πνευμ.ατιχού 
οωτός του κατ' ένεργειαν θεού τοΓς 
ειρημενοις έπαστραπτοντος, οΰ μό- 
νον άνεγκλητους, αλλά χαι λίαν 
έπαινουμένας ποιεΤσθαι τάς κρίσεις. 
Πάντων δε των συνειλεγμενων την 
δύναμιν είς τίτλους δεχα τζροζ τε'- 
τρασι συνελων χαΐ τούτων εχαστον д. 2 Ь. 
εις διάφορα κεφάλαια οιελών, είτα 1) Η ηροη. Π. 2) Η вставл. С. 3) лкллТ н^ С. 4) с* 
проп. Л; НС {ем. и о) С. 5) н( проп. П. 6) зло П. 7) с5- 
дмн С. 8) всАвжнк> с. 9) ксеждо С. 1) έχ τούτου γενομένου Μ 
2) τών. . . ειρημεναν Β: такъ пере- 
д-Ълано друг. рук. 8) τίνα 8. 
4) μόνον δ. 5) μεμερισμενη Μ. 

6) έχφαινομενων Μ. 7) τιμ^Τς Μ. ПРЕДИСЛ0В1Е. кокмл^жкдо исканию подоБкнк! ^лпов'Ьди поло- 
жнбъ• и^ наречении 0Бр'ктаюфиил\ъ α гавир.ъ н 
число ифктснъ1ими грлнесъ!• нъ н€ αεΊ; ко- 
кижьдо^ глав'к скокго приллглти ρ4:ζθ^•Λην по- 

5 ддстк внноу• кж£^ не уот^Ьти л\и на потр'киоу 
ра^личкнъ1И\''к искании• или лньногашкдъ! тъжб 
канонпк писати и на• оукрашсния^ ивл/лтис/А 
соуфиилИк• или КДИНОГО 0^ БОЛкШИИуЪ ΠρΐΙΚΛ\- 
люфа глави^нъ* нл^ждсю на λιίιΗογο ра^д'ЬлАти 

10 же и растрошити* кжб н'кк'кжл^'к пр'кжде сх,- 

[рИН/ИЪ БЪ1СТк и ПраВкДкН'ЬИтИ!• неподоБкно 

С'к Дкрк!^нов(никл\к• прн таков'кл\к ра^дФ.лени11 
отъ н'Ькъ1иуъ киноу нанести- аште къде по- 
тр'кБкно къ таковъи1мъ правилкнъшлмъ напи- 

15 саникмк житиискок ^аконоположеник лрпоуъ- 
того крйтъкаи же и ра.зд'^ленаа• с'кродкН'К1л\ъ 
главал1Ъ• съчетауъ осоБкИ'1;и части сиуъ книгъ 
въ црквкнок оставлкшииуъ доБрочиненнк• къ 
цркскъшуъ же повелжнииуъ- и въ пр'Ьлюуд- 

20 ръшуъ съка^анииуъ* скоро вк съкъкоупленик 
сътворивъ ^апов'кдк- коулкно оуво въспол\и- 
наник• к;|;пкно же на съвкршенок иуъ въ^водл 
БесЪдоуюфаи п'к1таник• иоу*ди же л\и съ Е\\к 
стътуъ Л1^\твал\и пол\агакл\оу-• съвкршаьмра 

25 съл^отреник- паче же сев*); <н> ин'кл1ъ• отъсел-к 
доБро н'Ьчкто приовр'Ьсти• понк сего тпчфаии» 
и оу-скрдия л\к^доу- нанести. τους тгрс; έκαστην ζητησ'.ν αρμόζον- 
τα; ορού; ύττοθε'.ς, τάς τε ττροσηγο- 
:ια; των αυτούς εύραμενων * δηλώ- 
τας χαι τον οφιθμόν δια των άριθ- 
μητιχίον στο:χε•ων, ε υ συν ο π- 
τον, 2 ως οίμαι, κατχ δΰνα- 
μίν το σύνταγμα πεπο'.ημαι. 
Τούτον δε τον τροττον τυπώ- 
σαι τήν έ'κθεσιν, 9ημ: οή 
δ:χ των αριθμητικών οτοι• 
χ ε ι ω ν, άλλχ μή ρητώς έχχστω 
κεφαλαίω την •ηρ6>7Ζ>ορον ύττοβ»' 
λεΤν αναγνωσιν, ::αρεσχετο την 
αιτιαν το μή βούλεσθαν με -ρός 
τήν χρειαν των διαοορων ζη^^^'7εων 
ή πολλχκις τον αυτόν κανόνα γρά- 
οείν, και τροσκορή οαινεσθαι τόΐς 
εντυγχανουσιν, ή τον ένα , περ\ 
πλειόνων δ'.αλαμί^άνοντα κεφα- 
λαίων, έξ άναγχης εις ττολλα χατα- 
τεμνειν τε χα: διασζαθ'.ζε'.ν οττερ 
τισΐ των πρώην γεγενητα»• και δι- 
καίαν ουκ εύλογου με τόλμη; έπ\ 
τη τοιαύτη κατατομή παρά τΐ7ΐν 
α'ιτίαν άπενέγκασθαι. ΕΤ που оз 
χρειώδη προς τας τοιαύτας κανονικας 
συγγραφας τήν πολιτικήν ^ομο^ΐ' 
σίαν ύπείληφα, ταύτης 3?»χί» '6 
και συντετμημένα τοΧς συγγενεσι 
κεφαλα'ιοις προσήρμοσα, εν Ίδιάζοντι 
με'ρει τήςδε της β'φλου, των εις 
έκκλησιαστικήν ανηκόντων εύτα- 
ςίαν, εν τε τοΧς β^ίτιλικοΓς θ-σπίσ- 
μασιν, εν τε ταΓς των σο^ών έρμη- 
νειαις, <:\)'^το'μ.ον εν συναγωγή ποιη- 
σάμενος εχθεσιν, όίμα μεν ε'ις άνά- 
μνησιν, όίμα δΐ τρος τελείαν αυτών 
άναγων τους εντυγχανοντας ερευ- 
ναν. Γένοιτο δε με σύν θεω, τα'ς 
των άγιων εύχαΤς 3οηθούμενον 
εξανύοντα τον σχοπόν, μαλ'.στα 
μεν έμαυτω, και έτεροις εντεύθεν 
χρήσιμόν τι πορίσασθαι, έπε'ι της 
γουν σπουδής τε και προθυμίας τον 
μισθον άπενέγκασθαι. 1) и ηροη. С 2) КОНЖО Я. 3) НЖ1 С. 1) «украшти Π: 
5>кр4ни С. 5) Φ С. \) εύρομενων Μ. 2) δια των 
αριθμ. στοιχ. ευσύνοπτο ν προπ. Μ. тм ть лъ п. *^ .-^ Гла• 7. |;огослс»ки11 и ^ прлк•!;»! 
κΊ;ρ•1;^ ιι оклмон'йук н строкмпн агТлъ• 
КАПОПЬ • /ПД. II и• ^^ СЪПч>рЛ • ксстлн- 

5 тппл грлда- "л • Т• съсора бфескскалго• 
клнс• ξ'» скБсрд ка^«\рг{НкС1;а• клио• ίΓ• 
скг.орл при ио^-стмнилп+. црп * слго- 

ΓΛά• ΙΓ• кк1И псдосактк κλιιοιγκι 

10 дкржатм• съпорл кллупдоикскллго• ^ 

ΐίΛΗο• ' "ίΤ- с'коорл |;д,с\лргбмкс1»а• нлно• "ά• 

с'к1;орл при о^-стинил»Н; • илно• ΪΓ• ^ 

сксорл М11нбнс1{лагс икторалго- кл- иъ• л• н ' к ■^^ ^^ 10 л 11 ΐδ ΓΛΛ• Γ• с уранснни неиспнслнок 
црнккмок оь'ычаи акм ^^аконъ- и лко 
ме ил\ал\к ил^жда урамити лАОгснима ^■ 
^аксиа •;. Касилии стъ поскланни 
κτι днодс^рж- и от'к• Ηζ• и КД' гла ΤΙΤΛΟΣ А'. 

Περί θεολογίας, και ορ^οοοίου πίστεως, 
και κανόνων, και /εφοτονιών. 

Κεφάλ. α. Περί θεολογίας και 
ойЬооб^ои πίστεως. ^ 'Αποστόλων κα- 
νών μθ και ν . Συνόδου Κωνσταντινου- 
πόλεως α'. ^ ι. Συνόδου Εφέσου κα- 
νών ζ. Συνόδου Καρθαγένης ^ κανών β'. 
Συνόδου της έπΐ Ιουστινιανού του ευσε- 
βέστατου * βασιλέως κανών α'.^ ογ'.^ πα'. 

Κεφάλ. β . Ποίους ' δεΤ κανόνας κρα- 
τεϊν. Συνόδου Καλχηδόνος ^ κανών α!. 
Συνόδου Καρθαγένης κανών α'. Συ- 
νόδου της επί 'Ιουστινιανού κανών β'. 
[Σό'^οοοό Νικαίας το δεύτερον κανών α' 
και β\] ' 

Κείίάλ. γ'. Περί του φυλάττεσθαι το 
άγραφον έκκλησιαστικόν έθος ώς νόμον, 
και ότι ουκ έ/ομεν ανάγκην φυλάττειν 
τα του Μοοσαίκου νόμου. Βασιλείου ^° 
άπό^ της πρόςΔιόδωρον επιστολής και έκ Л, ο а. 1) Η П2>оп. Π 2) ηι^лκβκ^|жи У.' 3) У ηροη. 1) Υ пропуск.: Περί θεολογία; χα•. όρθί/5όξου 

<^')\сюда оапальную часть иаеи. 4) црн С //• πίστεως, и потому оказывается: Κεφ. α'. Περί 

5) и•! нпд (!) П. 6) х'ллкндснкскдгс УС 7) кл• θεολογίας . . . χειροτονιών. 2) V добавл. χα•. 

ΗίΜ -к Л. 8) .V ηροη. Кар-.: 1, Трулльск. Х>. 4) V εύσε^οΰς 5) Л'' добавл. κα; 6) Υ добавл. 

0) в-кТор44(с кан-к. "й.нУпроп. 10) У проп. χαΐ. 7) Υ -όσου;. 8) Υ Χαλχηοο'νος. 3) Ρ 

С(1лин тексте главы 3. 11} «ν; П. 12) а»сн- часто употребляетъ Καθαργεντ,ς вы. ΚαρΟαγέ- 

«ННН4 Я. νης. 9) Ник. Π 1, 2 добавл. изъ Υ 10) Υ 

добавд. επισχοπου. тит. Ι гл. 4—6. КЖ8 къ 4Λ\φΗΛθγιιο^ стаго дуа съкорд του κζ' καϊ κθ' κεφαλαίου των ^ προ; Ιλμ^ι- 

11Ж6 при «устиниан-к. клно• ^ <π>ε• ^°>'-^°^'' "^'Ρ^' ^^'^ ^^Τ^'^'^ πνεύματος. [Συ- 
νόδου τη; ίτΛ Ιουστινιανού κανών 7:3'.] " 

гла• Д• ^ ИКО Η6 отъ кдиного кпи- Κεφάλ. δ'. Ότι οΰ/ υο' ένό; έπισκό- 

скоупа• нъ отъ овкфа канснн пола- που, αλλ' υπό* της κοινότητος οί κανό- 

5 ГД10Т11СЛ .> Василия канонъ- щ- гри- νες εκτίθενται. Βασιλείου κανό^ν μζ/. 

гории ну-скскаго- кано• г"• Γρηγορίου Νύσσης κανών ς^ 

гла• ί• ο латриарскуъ- и Λυιτροηο- Κεφάλ. ε'. Περί πατριαρχών, και ιχη- 

лит-Ьуъ- и^ КЖ£ въ афрнкин глсмъ!- τροπολιτών, καί των έν Ά φρίκη λεγομέ- 

иуъ приватъ• аплъ• капо- лд• събо- νων πριμάτων.^ 'Αποστόλων κανών λδ'. 

10 ра никбискаго• камо• А^ ζ•^ съвора Συνόδου Νικαίας κανών δ'. -'. ζ'. Συνό- 

антиоуиискааго- кано• й^• съвора ко- δου Αντιοχείας κανών θ'. Συνόδου Κων- 

стАнтим/А града• кано• "к• и г"- сквора σταντινουπόλεως κανών β', γ'. Συνόδου 

{фескскааго• кано• "и- ^ съвора кал- Εφέσου κανών η'. Συνόδου Καλχηδόνος 

уидопкскааго- *' кано• д• Г^"д|• κανών θ. Γζ. κη'. Συνόδου Σαρδικης κ α- 

13 съвора сардкскааго кжб при оусти- νών γ', δ', ε . Συνόδου Καοθαγένης 

ниаи•^• кано• лг• "* κανών ιζ'. λθ'. Σиνο^ο^^ της επί Ιου- 
στινιανού κανών λς . 

гла• г*• котории^ К'ыиуъ• и къде Κεφάλ. ς. Τίνες τίνας καί που^ 

и како пос'^'авлАютк• кпнскоулъ! ^° καί πώς χειροτονουσιν επισκόπους, ή 

или клнрикъ!• ΗΛψΕ поставлснън!• ли- κληρικούς, καί έάν ό χειροτονηθείς 

20 в£лкл\и ^^ лостаелЕнъ воуд€Тк къ Епи- δια λιβέλλου παραιτηται την έπι- 

скогпии• Лплъ. кано • а"• κ*• ΛΐΕ• съвора σκοττην. ^ !\ποστολων κανών α', β'. 

никеискааго- кано• д• ^^ съвора антио- λε. Συνόδου Νικαίας κανών δ^ Συνό- 

уиискааго• кано• ίτ• ι^'• ^^ κβ• съвора δου Άντιοχε'ας κανών ιγ^ ιθ . κβ'. 

лаодикиискааго• кано• Τ• ίΤί• съвора Συνόδου Λαοδικείας κανών ε'. φ\ Συ- 

25 ефбскскааго• кано• ίΓ• и посъланик въ νόδου ^Έοίσου κανών η', καί έπι- 

паллфилиискъи! съворъ• съвора сар- στολή προς την Παμφυλίας συνο^ο^. 

дикиискааго• кано• г"• ^* съвора калуи- Συνόδου Σαρδικης κανών ς'. Συνοδού 

донкскааго• ^^ кано• κΉ• съвора кафар- Καλχηδόνος κανών κη'. Συνόδου Καρ- 

генкскааго- кано, ίτ- ιίί• мд• м^• θαγένης κανών ιγ'. ιη'. μθ\ νθ'. ^ 

1) κ<ΐΗ«Η<ι Π. 2) У ηροη. самый тскстъ 1) V του. 2) περί προπ. V 3) Трулльск. 

главы 4. 3) н У ηροη. А) ζ 7 ηροη. 5) У прав. д,обав1. изъ V 4) V ά-ό δ) V тгрсйа- 

проп. Константиноп. 2, 7, Έφ. 8. 6) хллкн- των, 6) V προπ. τίνας 7) V первонач. было 

донкскдг» У; хдлкннкскдаго С. 7) н У (ем. ί'ι). χεψοτονηται των επίσκοπων, но другой рук. 

3) слБорд сдрдкгкдлго . . , клно лг. проп. У. 9) н переправл. въ παραιτηται τήν έπίσχοπην. 

вставл. У. 10)*г.п4 У. \\)т\ь.\\\* У. 12)со^.7: 8) Ρ νε'. 
13) ΓΙ Η. ί Η' У. 14) У ηροη. Εφ. 8 съ поел, къ 
Ламфил. соб. и Сард. 6. 15; рлкндвнкскаго У С. ГПТ. Ι гл. 7 — 12. 7 

«ϊιι• ^ насилии посклоник къ страик- -г/, βασιλείου έζιστολή тгрб; τους /^ωρ- 

ςκΊνΐιίΛνκ нпкксч-по.иъ• ^аофила отк εττ'σκόττου;. Θεοοίλου εκ -::ϋ ΰττοανη- 

съспол\1к1гкг1аго• капо• г• [когрила СО στι/.ου κανών ':^ ^ Κυρίλλου έκ τη; 

послании ктч дол\иь• глл• а"• Г] ^ ку*- τ:ρό; Δόανον επιστολής κεοάλαιον α . γ'. 

5 рила отъ посклаиии къ со\-1риил\ъ Του αυτού Κυρίλλου έκ της ττρός τους 

къ лу-кии- и пбнтаполи- ίπποΛνΐν• έν Λιβύη κα: Πενταττολει- έττισκόπους 

кано• а*• и 7• ^ έττιστολης κανών α.^ γ'. 

гла•^"• ИКО ип»одосакть.народол\ъ Κεοαλ. ζ'. Περί του ίχη /ρήναι τοΤς 

иовбЛ'ЬЕати^ ибрЕисналго С'к1;кра1и1и• '^у/ку.г έττιτρέιτειν την των ιερέων έττιλο- 

10 съсора лаодикиискааго• капо• ίτ- γην. Συνόοου Ααοο'/κείας κανών ιγ'. ^ 
гла• ίΓ• ос'К1С'кшиил\к лрккослосии^ Κεφάλ. η'. Περί της γενοαένης άν 

ο постаслЕнни епискогиа• Оъвора ^ τιλογίας έτ:: τη /ειροτονία^ του έττισκό- 

аитиоунискааго- камо- ι!ο,• съьора кар- ττου. Συνόοου Χντιο/είας κανών :θ . 2ΐυ- 

дагЕМкскааго• камо- "ϊϊ• ' νοοου Καρθαγένης καν(<^ν υιθ'. 

15 гла• ^• ο л-кН; въ неюже сп*трк Κεφαλ. θ. Περί του у^Ь^ш^^ ου έντος 

иодокактк Емискоу'И'ы стакитн• сксо- οει τους έ-ισκόττους /ειροτονεϊσθαι. Συ- 

ра у[а]лкидоикскааго• * кано• κΈ• νόθου Χαλκηδόνος ° κανών κε'. 

гла• Γ• Ηΐ,ο \Μ поставити νΙιηοκγο Κεοάλ. ι^ Πεοί του ιχη νειοοτονεΤσθαι 

£ппа• или про^ку^Ера или диикона• τινά έττίσκοττον, ή -ιτρεσβύτερον, ή διάκο- 

20 πρΊΐ'^Ε дажЕ ьсл въ дол\оу- кго νον, πριν ή πάντας του; ' έν τω οίκω 

уркстнии-ктракок-кркнъ! съткоритк•^ αυτού /ριστιανοΰς ορθοδόξους ποίηση. 

съвора кар>:>агЕНкСкааго• каио• лг ^^ ^'^Ί^Ζο'^ Καρθαγένης κανών λτ . 

гла• а"|• о и-Ьлкциуъ В'к1ваюфи- Κεοάλ. ια^ Πεοί ^ λαϊκών γενομέ- 

ил\к ^^ ЕгГскполИч• съсора сардикин- νων ' επισκόπων. Συνοδού Σαροικης κα- 

2.'• скааго* кано• Γ• νών ι'. 

гла• "β»• како и^ычкникъ- ' или В'к Κεοάλ. ι^'. Πώς ό εθνικός, ή 6 έν.τ. 4а. 

нЕДо\-:5'к• или новокркфкСА- <н> иже νόσω, ήό ^'^ νεωστί βαπτισθείς καί ό έκ 

отк ^ъла пр'1;в'к1вании поставлЕНЪ οαύλης διαγωγής /ειροτονεϊται έπίσκο- 

согДЕТк Енискоу'П'к ^^ ИЛИ клирикъ• πος, ή κληρικός. 'Αποστόλων κανών π'. 

30 л|7лъ• капо• ίΓ• Скг.ора никЕискааго• Συνοοου Νικαίας κανών β. Συνόδου Νεο- 

каьо-в"• съворл новкю КЕсарии• кано• καισαρείας κανών ιβ'. Συνοδού Λαοδικείας 

ж• ^^ Сквора лаодикиискааго• кано- 7- κανών γ'. 1] Υ ηροη. Καρθ. праве, 2) домел, изъ ΤΙ. 1 ; V προπ. θβοΦίυα прав. 2) V Πεντάπο- 

3) У ηροη. ваь право. ^ начиная съ Веоф. 6. λιν. 3} V вставл. /.α•.. 4) V добавд, друг. 

4) пови-ЪкАстл Л. δ) н вставл. СУ. 6) Скрд У. рук.: Συνόοου Χιχαίας το о χανών γ', 5) V έπΙ 
7) кднФми У. 8) псправл. по С У; х'длкинкскАго II. ττ^ς χειροτονίας. 6) V Χαλχηοόνς;. 7) 11осл1^ 
9) сотк«(1нтн С. 10) У проп. всю главу 10. τους начинается текстъ Уа111се1]. Г. 47. 8) περί 
1Ь с^кл^фну-к У. 12) гГпом-к С. 13} кг С των άπό Р. 9) γινομένων Р. 10) ό арод.сск1.и V. 8 ΊΤΤΤ. Ι ГЛ. 13—10. Гла• [ι]Γ• ' клкс прд:^Дкпо^*и1 бппк 
ц'кимктк* къ ^ πράζΛ*^Μθν*κΜμΗ»ΚΛ црк- 
ви• съворл ώΗΤΗ0\•ΗΐκκΔόΓ0• КЛИО- г\- 

гла• Д!• когда л\ожетк βτ^ιτη аппъ 

5 НЛП клиринг 1:аж(ни1Гк• или инакъ 

стрлсткнъ^ телсскл\к• аплъ• капе• на• 

кв• * ο^ζ• οιί- съБора ник€нскааго• 

кано• 7• 

гла• Τι• ико вНкскнъ1\"к не прилоу-- 
10 чати причкто^^• аТТлъ- кано од. 

Гла• 81• о непокарлюфии^мТкСл^ 
ΟΒοκΜον^ бпскпж• γοτΛψιο постакити 
и на Болкшии рлд^к* съБора карда- 
гснкскааго* кано• л*а• васи[ли]и ^ ка- 

15 нонъ• Г• 

Гла• ξΊ• о ίπηΊι пли ^ клириц'к по- 
ставлЕН'Ьмк н нб приит* οττν прн- 
1икЛкстви1а• или Н1^ приил^ъш;*; отъ- 
ити• лплъ• кано• лг• Сквора анкгрк- 

20 ска- ®кано• ιίί• СкБОра антиоуиискааго• 
кано• "^1• И1• съБора при огстиниан4»• 
кано• ΐ!ζ• 

Гла• И1• ико Ηί ΜΟψπ ^^ о^-л\ирою- 
ψιοο^-Λίο^" ίπίίο^ иного въ ΓίβΊί^^ -г^^к- 

25 сто поставити• аплъ• кано• оТГ• ^^ 
скБора антиоуиискааго• кано• кг• 

Гла• αΊ• ^* ико Ηί просто ктч л\ал4; 
град-Ь или иъ вкси βτ»>ιτπ ίηηο\' сквора 
<ла>одикиискааго• кано• нг*^ скворд 

30 сардикиискааго• кано "г• Κε^^άλ. ιγ'. Πώς Ь σ/^λάζων έπίσ/,ο- 
тсос, γίνεται ει: σγολάζουταν έκκλη- 
σίαν.^ Σανόζου Άντιο/είας κανών ις,^ 

Κε^άλ. 10 . Πότε ούναται γενέσθαι 
επίσκοπος, ή κληρικός, ευνούχος ή άλ- 
λ[ος] έ|χπαθής' τό τώοα. 'Αποστόλων κα- 
νών κα. κβ'. [οζ'. οη'] ^ Συνόδου Νικαίοζ 
κανών α . 

Κεφάλ. ιε'. Περί του τον οαιμονιζό- 
μενον μη κληρουσθαι. 'Αποστόλων κα- 
νών Оч^ . 

Κεφάλ. ιγ'. Περί του μη πε^Ηαρ/ουν- 
τος τω ί?ίω επισκοπώ, 3ουλομένω /ειρο- 
τονείν αυτόν εις μείζονα [5»αθμόν. Συνό- 
δου Καρθαγένης κανών λα. Βασιλείου 
κανών ι'. 

Κεφάλ. ιζ'. Περί επισκόπου ή κληρι- 
κού χειροτονηθέντος και μη δεχθέντος 
υπό της παροικίας, ή μη καταδεξαμένου, 
ή μη δυναμένου'^ άπελθεΐν. Αποστόλων 
κανών λς'. Συνόδου. Αγκύρας κανών ιη^ 
Συνόδου Αντιοχείας^ ιζ'. ιη'. Συνόδου ^ 
έπί 'Ιουστινιανού κανών ιζ'. 

Κεφάλ. ιη'. [Περί του μη δύνασθαι 
τον τελευτώντα επίσκοπο ν ίτιρον άντ' 
αΰτου χειροτονεΐν]. Αποστόλων [κανών 
ος. Συνοδού Αντιοχείας κανών κγ']. 

Κεφάλ. ιθ'. [Περί του μη απλώς έν 
πόλει βρα/εία] ή έ[ν' κώμη γίνεσθαι 
έπίσκοπον. Συνόδου Λαοδι]κείας κανών 
[νζ'. Συνόδου Σαρδικ]ής κα[νών ς']. 1)исправл.поУ Л. 2) κ% У п2Юп. В) стрл- 1) έησχοπην Г. 2) V ΐη. т. добавд. друг 

стшк С. 4) кв У проп. 5) тпокарлюфнсА У. рук. 'Αποστόλων ιδ'. 3)У οζ . οη псред^^ланы 6) ысправл. по С. 7) н У. 8) м С проп. 

9) Анкюркскаго У. Ю) кано. Г^. . . Г?., проп. У. 

11) н« н/«о\-ф' У- 12) с«к» У 77. 13) с!; 

У 77. 14) У проп. салыи текстъ иювы 19. 
15) Тз С. друг. рук. изъ ιζ'. ιη'. 4) Л' проп. отриц. μή; 
Ρμή δυνηθεντ&ς. 5)Ρν добавд. καν(.\ν. 6) της 
вставл. Р. 7) έν проп. Р. тит. Ι гл. 20—24. Глл• к*• сзко НЕ сыти въ ^ кднион 
сплруии дък'1;л\а л\нгро[|олитол\а• нлн 
ϋΐκ кдт10л\к граД'Ь Д'кс1;л\л {ппсл\а• 
нлн с'к дъвсю грлдо^- съ1тн клнри- 
5 кол\ь• ^ сксорд пнкансклагс»• намо• ?• ^ 
сксора уллкидснксклого- кано«Т'Щ• 
съ1;орлннкбискд4го въторллго• ка•?^ * 

Глл• ка- о пс»ст4сллк>фнн\'ъ Ηί 
подъ ссиою соу-штли къ грлд'1;\*ъ или 

-^ ""^ Г-. 

10 къ сплруииуъ* аплъ• ΚοΜΟ•Λ£• съсо- 
рл лнтногнискл• ^ нлно• ιΓ• к'к• СЪБСра 

(фККСКаЛГО• НЛНО• и* СЪБСрЛ НН1>£Н- 

СМАГ^ къторллго• кл• г• ^ 

Глл• КС• с помоштню г.оллръ ' 

15 Г.'ЫКЪШНИуЪ 0\'Д1ърЖЛ1ГЫНуЪ цркк'к• 

лпл-к• клно• л• 

Глл• кг• о т-Ьуъ иж£ срлкл рлдн 

ли ^ жемнлАъ т постлвлАКл\'кН1л\ъ 

Е11Пол\ъ иди КЛНрНКдЛ\Ъ• лплъ* ι.'άπό• 

20 Τχ- ж• Тд• влснлнса клно• ιίΤ- съсорл 

нжс при о^-стнниди'Ь• клно• г ^ 

Глл• КД• о ПОСТЛБЛЛ}С>фНН^Ъ нл 

сржср-й- нлн прнкл\лк>штиил\ъ с^'*чл- 
стии• лплъ• клно• КД- ^° Сксорл улл- 

25 кндонкскллго• клно• к*• влснлии отъ 
посъллнно къ еппол^ъ* посъллник 
ГЕнлднсз н^^ КЖ6 съ нил^к съсорл- 
окрксткнек• къ прпскнън1л\ъ л^итро- 
полнтол\к съсорл КЖ6 при оусти- 

80 ηηληΊ;• ι:ληο• кл• съсорл ннкбнскллго Κεφάλ. у/. Περ: τοϋ μη είναι [εν μια 
επαρχία δύο] μητροπολίτας, ή εν μια 
πόλει δύο έττισχόπους, ή εν δύο πόλεσιν 
είναι κληριχούς]. Συνόδου Νικαίας κα- 
νών η'. [Συνόδου Καλχηδόνος^] κανών ι. 
φ'. Συνόδου Νικαίας [το ζώτιρον κανών 

Κεφάλ. κα'. Περί των χειροτ[ονούν- 
των εν ταΐς μη ου]σαις [Οπ αυτούς πό- 
λε^7ιν, ή έπαρ/ίαις.] 'Αποστόλων [κανών 
λε'. Συνόδου 'Αντιοχείας κανών] ιγ . ν/^' . 
Σινόδου 'Εφέσου κανών [η'. Συνόδου Νι]- 
καί[ας το δεύτε]ρον κανών γ'. ^ 

Κεφάλ. κβ . Περί των δια προστασία: 
αρχόντων [γιν]ομένων εγκρατών εκκλη- 
σιών. * 'Αποστόλων κανών λ'. 

Κεφάλ. κγ'. Περί των δια γάμον,•' 
ή παλλακισμόν^ μη χειροτονουμένων 
επισκόπων. "^ 'Αποστόλων κανών ιζ. ιη'. 
ι^. [Βασιλείου κανών] сЗ'. Συνόδου της 
επί 'Ιουστινιανού [κανών γ'.] ^ 

Κεφάλ. κδ^ Περί των επί χρήμασι 
χειροτονουμένων, ή λαμβανόντων όοφί- 
κια. ^ αποστόλων κανών κθ'. Συνόδου 
Καλχηδόνος κανών β'. Βασιλείου εκ της 
τιροζ τους επισκόπους. Επιστολή ]\ννα- 
ιου και της συν ^'^ αυτω συΊοοου ε/. 
της εγκυκλίου προς τους όσιωτάτους 
μητροπολίτας. ^^ Συνόδου της επί 'Ιουσ- 
τινιανού κανών [κβ'.^^ Συνόδου Νικαίας 1) вч* в-к с. 2) клирнкоА^-к у. .Я) у проп. 
Ник. 8, 4) У проп. Пик. 1115. 5) У антиш- 
χΗΗΓΚΛΓ^. 6) у проп. Еф. 8, Ник. II 3. 7) ко- 

ААр-к У проп. 8) или 5^. 9) канТ. Гк 

кдиГ. Г. У проп. 10) Яд //. И) н У П2ЮП. 1) Χαλκηδόνος V. 2) Ρ проп. Пик. II 15 
3) Ρ ороп. Ник. II 3. 4) Ρ εκκλησίας. 5) въ 
V переправл. изъ γάμων. 6) С0(3. χαλλακΊς 

\1.0'*о'я\ V 7Γαλλακί[δων] μόνον переправл. въ 
παλλακισμον 7) Υ добавл. ή κληρικών. 8) ΡΥ 
добавл. φ*^. 9) С0(1. όμφίκια; Ρ όνφίκιον, 

10) сос1. εν. 11) Υ έησκόττους; Ρ иное обознач.: 
ΓενναΕίου. . . οσιωτ. μητροπ. επιστολής. 12) V 
добавл. друг. рук. κγ'. 

1* 10 тит. Ι гл. 2δ— 29. к'ктораагд•^ кдно• д- Τ• Гд• тдрлспа 
аруИСППЛ- КОСТ/АНТИНЛ грдда• нъ дн- 
дридно^• 11дпгж1« рил\|1скоуогл\о^- по- 
С1м\дн>т• * 
δ Гла• ке• ико не въ1ватн къторо^-- 
оуд\а^^ сфению- κρΊμίΗΗΐο• аилъ• кд- 
но• ^нГ• сквсрд клрддгбнкскддго- нд- 

но• ΛΜΙ• * 

Глд- кг• ико ίΐί пр4;\'однти^ еппж• 
л. 5 а. 10 НЛП клирпко^• отъ ] грддд къ грдд-к- 
ДГГЛЪ.• КДНО• Д|• СЪБОрД ннкшскддго• 
ιΤ• Уг• скворд днтиоуннсиддго• кд• 
съБорд кдлуидонкскадго -^ кдно- ' Т• Г• 
к• съБорд сдрдикннскддго• ^ кдно• д*• 

15 "к• и• ^ СЪЦОрД КДрДДГбНкСКДДГО• кд- 
НОНЪ• НД• »Г• ^° 

Глд• ίΤζ- о ПОДТкЛ€ЖЛШТНН\"К гр'к- 
γθ\•• и ΠΟ€ΤΛΒΛΚΗΟ\•Κ/«0\"• съпорд 
НИКбНСКДЛО• кдно• Д• I • СкГ.ОрД но- 

20 въиа к£сдриа• кдно• я. кдснлия- кд- но• Д• I• н• и ν^ ^ Глд• ίΠι• о Еъ:^дрдстн постдслак- 
Λ\•κΗΐγ'κ иЕреп и ^^ женъ• сксорд нокъип 
25 кссдрии- кдно• д*!• С'ксорд ьалуидонк- 
скддго• ^^ кдно• Τι• С'КБОрд кардагенк- 
скддго• кдно• 18- ^* скпора при о^чти- 
нидн1;• ка- Д1• не- ^^ 

Глд• кд• о съткорЕнин странк- 
30 οκ-κΗΐγτι έΗπτν•^* когдд или кдко при- 1) κ•ντο(>4ίΓβ у проп. 2) У клторо\-.«о\•; С Π 
втор«А»!>. 3) У проп. ТараЫя поел, къ Адр. 
4) У проп. Каре. 48. 5) прнходнтн У. С) рл- 
кидомксклго С У. 7) кано У проуг. 8) сарл'н- 
СКД1-0 С. 9) кдмо". й. к. У проп. 10) У проп. 
Каре. 54, 90. 11) У проп. Баси.ия праве. 

12) и С проп. 13) )(алкнАднкскаго С. 14) У 
проп. Χα,ίκ. 15; Каре. 10. 15) ι Я. 16) »пкп5 С. το οεύτεοον κανιον] о', ε^ ιΟ.•^ Ταοασίου 

ι -Ι 1 

άρ^ι[ε7:ισκότ:ου Κωνσταντινουπόλεως] 
ττρόζ Άδριανόν [ττάπαν Φώαης επισ- 
τολή].^ 

Κεοάλ. κε'. Περί του ιχή γίνεσθαι 
άνα/ ειροτονήσεις. Χττοστόλων κανών ;η' . 
Συνόόου Καρθαγένης κανών υιη'. 

Κεφάλ. κς'. Περί του [лт, αετιέναι гтЛ- 
σν,οΊζοΊ. Υ] κληρικόν, άττο τίόλεως εις τ:ό- 
λιν. Συνόζου Νικαίας κανών ц' . ις'. Συ- 
νόδου Άντιο/είας κανών κα'. Συνόοου 
Καλχηδόνος κανών ε^ ι', κ^ Συνόοου 
Σαροικης κανών α', ψ . ιε^ Συνόοου 
Καρθαγένης ν,Οίνων [νο'. Ч] ^ 

Κεφάλ. κζ'. Περ: του υποκειμένου 
άααρτήματι και χειροτονηθέντος. Συ- 
νόοου Νικαίας κανών θ'."* ι. Συνόοου 
Νεοκαισαοείας κανών θ . Πασιλείου κα- 
νών κζ^ ΘιοΟ'Χου εκ του - υττουινηματι- 
κου^ κανών [ο', ι', η'.] 

Κεοάλ. κη'. Περί της ηλικίας των 
/ειοοτονουαένων άρόένων και θηλειών. 

/.ι » Γ» ' 

Σ'^Ί6οου Νεοκαισαρείας κανών ια^ . *' Συ- 
νόδου Καλ/ηδόνος κανών ιε'. Συνόοου 
Καρθαγένης κανών ις^ Συνόδου της ίτ.ι 
'Ιουστινιανού^ κανών ιο'. '.ε^ 

Κεφάλ. κθΛ Γίερϊ ποιήσεως /ωρε- 
πισκόττων, καί ττότε, καϊ πώς Ίζζοσ- 1) Ρ προπ. праов. Пик. II. 2) V. . . εκ тг: 
ττρός. . . επιστολής; Ρ προπ. иослан10 Тарасмп. 
3) Ρν АОбавл : Συνόδου τή; εττΊ 'Ιουττιν.ανου του 
ζΰσφους 'Ιχσικίως (V нЬтъ του ΐϋσΕ.'ίοΰς [ίϊίί- 
λε'ως) χανών ιζ'. ιη'. χ'. 4) V вставл. χαι. 

5) Ρ ύττομνηστιχου. Λ) V ι'^' . 7) Ρ доГапл. 
του ευσεβούς βασιλέως. ТПТ. Ι гл. 30—35. 11 ПОСАТк II ПОДЛК^Тк• II |;с»гс> псстлкли- 
к>[тк] ^ илм ни• съьс^ра лпкркскалго•^ 
1СД110• Гг• СЬСОрЛ И0КК1И ^ ьбслрпи• 

κλν5• и • * съиорл лнтиоуписклгс»' 
δ ι.'Λΐιό• Γ• ^ отъ пос'кллнша кдси- 

ЛНИ• НЪ СТроНкСКк)11Л\Ъ спнског- 
пелгк- '^ 

Глл• л• ' икс• ζ' ΤΈΚΤ^Λ\0 ϋΙνίΤΙΙ 
Д11ИКС»иОЛ\Ъ• ПОДСГ.ЛКТк ЛЦП и КСЛИЬТч 

10 '"рлА''^ соудЕтк• с'кссра понъш ньса- 
ριιυ• кано'Гд- скг.орА кжб при оучти- 
ΗΐΐώπΊ;• каном'к• Гг• 

Гла• "лд• котсрии соу-тк клирпци 
||р1»"ккпллго чипог• съпсрд лдсдикмн- 
15 с|;алгс>• ι;λμο• кд• 

Гла• лк• икс МЕ псстаплАтн кгоже 

ЖШЛ ЛК'ССДФ.ПСТКО СКТССрИТк-^СЪГ.О- 

рл иок'мкт кбслрии• на• ιΓ• 

Гла• лг• ико т псстакллти клп- 
20 ριικτν • отъ псустъ! ΙΙΛ ιιτν^^ къ и,р"к- 
илу'к " или ^^ въ лхапастыркутч• съсс^- 
ра уалкпдонкскааго- камо• г- 

Гла• лд^^ о ог.^и^аюштинуъ ^* и с 
ккСкнътуъ ^^ цркъкауъ• съсора лао- 
25 дикиискааго• ^^ камо• ϊΤζ• κιι• 

Гла• "Λί- икс» подъ Емпол\к града 
1;'к1ти ΚΛΐιρΜΚ0Λ\Τν птиииу-к ^' и л\ама- 
стк1рЕл\ъ и л\чмикл\к• съсора уллки- 
домкскааго• каномк• ίΓ• οέρουσιν. ή αεταοιδόασι, καϊ τίνας γζιζο- 

τ&νοΟσιν, ή ου. Συνόο^υ Αγκυρας κανιυν 
г/. Ιυνόοου Νεοκαισαοεία: κανών ι••'. 
-υνόοουΆν[τιοχείας κανών] ι'. ]>ασ•λείου 
εκ της ττρος τους χωρετΓ'τκέτι&υς έπι- 
στολτ];. 

Κεοάλ. //. Πεοϊ тс-й επτά και υ-όνςυ: 
εένα'. ΟΕακόνους όφείλειν, καν ή τ.ί'/,ιζ 
υ.εγάλη ή. ^ Συνοδού Νεοκαισαρειας κά- 
νουν ι?'. Συνόοςυ τη: έπΐ Ιουστινιανού * 
κανών ις'. ^ 

Κεί/άλ. λα'. Τίνε: ίίσι κληοικοΐ, τ. 
της εκκλησιαστικής τάϊε^ο:; Συνόοου 
Λαοοικείας κανών κο'.^ 

Κεφάλ. λβ'. [Περί του ιχή /ειροτο- 
νεΤσθαι, ούτινος] ή γυνή εαοι/ίύθ•/;. ^ 
-υνόοου Νεοκαισα]ρείας κανών [η']. 

Κε^/άλ. λγ^ [Περϊ του μη /ειροτονεϊ- 
σθα: κληρικούς ^] άττολελυμένως, ά)λ α л. 
ττάντω: εις εκκλησίας, ή μοναστήρια. 
Ιυνοοου Καλ/ηοόνος "' κανών г . 

Κε^/άλ. λο . Πεοΐ πεοιοοευτών Γκαΐ 

ι 'ι *- 

των εν ταΤς] κώ[μαις εκκλησιών. ' -υνό- 
0ου Ααςδικεί]ας κανών [νζ']. 

Κεφάλ. λε'. Περί του υπό τον έττί- 
σ/.οττον της τιολεως είναι τους κληρι- 
κούς των τττωχείων, και μοναστηριών, 
και μαρτυρίων. Συνόοου Καλ/ηοόνος κα- 
νών η . 1) исправл. по У. 2) агк^рксклгс Π; Анкк^рк• 1) Ρ εΐη. 2) Ρ добапл. тоЪ ευσεβούς ^ασι- 

сьаго У: амкрескдго С. 3) н*кка С. 4) ηι соа. >£ως. 3) См!. :;'з'. 4) каьъ будто дальше 

» С. 5) Уп^>оп. Нсок.ЛЗ, -4мог. Ю. 6) еТш-х У. облЪзло еще одно указан10 на какой-то канонъ. 

Ί) У νροη. самый текстъ гл. 30. 8) сотвори //; ">) Г вставл. καΐ έιν γυνή χλτ,ρικού μοιχευθ/^. 

тксрТтк У. 9) клнрнкл }*. 10) п}?стк1НАн-к С. С) У χληρικ&ν. 7) V Χαλχηοίνο;. 8) Ρ έκ- 

11) ηο\•ρκ"νκ4χ•κ У. 12) Η У. 13) кд 3'. κλητίαις. 
14) и-лнД/Мрн^ Π; ΟΊΐ^ψΛ^ψΗΐ^εΑ У. 15) βίοκ- 
сны^ П. 16) хллкндонксклго У; ладикнискАГС Л. 
17) ΜΗψΗ]^ У 2Ζ; ΗΗΐμΪΗ^ С. 12 тпт. 1 гл. 30—8. тит. II гл. 1—3. Глл• лг• о раскуъ прпчитаклгкгн^'ъ 

КЪ КЛИрССЪ• ЛПОСТОЛЪ- КЛНСНЪ.•• ПЕ• 

Гла-Я^о диичицлуъ юно жтл т 
С'ь.1клктк^ ιιρο:ζΕγ•τ6ρα• съворд штш- 

5 С!{ЛЛГС• Ь'йНО• 4Ί• СЪБОрЛ .ЛЛОДИКИП- 

скадго• кан£• δΊ• съворд удлкидонк- 
скадго• ΚΛΗΟ'Τι•^ Василии• клнЬ• .л\д• 
съкора иже при ο^-ςτΗΠΗάΗΊί• \:&- 
ионк• ΙΑ* 
10 Глд* "ли- кж€ постдкленпи рлдн• 
рд^р'Ьи1акл1ъи!л\'к гρ^^γοл^κ• съсорл 
псв'ЫУ неслри1а• клпо• Д^• Κεοάλ. Ас . ΠιζΙ οουλων χλτςςυμε- 
νων. ΆτΓΟστόλων κανιον тЗ'. 

Κεφάλ. λζ . Περί διακονισσών, καϊ 
'ότι γυνή ου γίνεται πρεσβυτέρα. Συνόοου 
Νικαίας κανών ιύ-'. Συνόοου Λαοοικείας 
κανο^ν ια'. Συνόοου Καλ/ηξόνος κανών 
ιε . Βασιλείου κανών иЛ\ Συνόοου, тг; 
ίπι Ιουστινιανού^ κανών ιο'. 

Κεοάλ. λη'. Περί των 5ιά της /ει- 
οοτονία^ λυοαένων άααοτηαάτων. Συ- 
νόίου Νεοκαισαρείας κανών [θ'.] ТИ ГЬ ль Б. 

О с>творбт»'| црквъ и о сштепы- 

15 иук сьсоуд4;\-ъ• и въ^ложжииу-к• ^ 

и о клириц-куъ- чрНкСъ волю сппъ по- 

СТЛВЛЛЮШТИИуТч ЖкрТВкНИКЪ!• 

Глл- Г• о 0СЦ16НИИ * ιχρΊίΒΤν и о 

Л\Ч1И1ИуЪ^ НЕ ИЛ\'кюЦ1НИ\-Ъ ^ Л\01|1к' 

20 л\чннкъ• съсора карАлгенкскалго• кл- 
по• г"• Пг• ^ съвора иинеискааго вкто- 
ралго• ка• ^• 

Гла• в'• о Сфенътуъ οτ%€ογ•Α•ί;γΈ• 

и вТк^ложЕнииуъ• агГлъ• кдно«ог• отъ 

25 посълании курилова • 1Гк дол\ноу• ^^ 

канонъ* в• ^° 

г 6 а. '|Гла•?• о клириц^ку-к отъл\'ктлю- 

фииуъсА и чр-Ьсъ волю• £ппъ поста- 

БЛАЮфИИуЪ* ЖкрТВкИИНЪ!• агГлкскъп! ΤΙΤΛΟΣ В'. 

Περί ποιήσεως έκκ?^ησιών, χαί περ: 
ιερών σκευών, και άναθηαάτων, καϊ 
κληρικών παρά γνώμην επισκόπων ίσ~ 
τώντων θυσιαστήρια. 

\Κζ^άλ. α'. Πεοϊ καθιεοώσεω^ εκ- 
κλησιών^ και [Λαρτυ]ρίων ^ [μ.ή ε/ όν- 
των λείψανα ιχαοτυοων ^ Συνόοου Καοθα- 
γένης κανών г . ^' ττ^'' . Συνόϊου Νικαίας 
το δεύτείοον κανών Ζ'.^ 

-Ι ι 

Κεοάλ. β. Περϊ ίεοών σκευών και 
άναθηυιάτοον. Αποστόλων κανών ογ'. 
Κυρίλλου εκ της προς Δόμνον επιστολής 
κανών" [!^'.] 

[Κε2<άλ. γ'. Περί κληρικών άποσ/Γ^ον- 
των,] και παρά γνώμην τών επισκόπων 
ίστώντων θυσιαστήρια. 'Αποστόλων 1) ΒΤϋ»€τκ У: кыкл Π {ем. не в-ыка^тк). 2) У 1) Ρ добавл. του έυσ. ^χσ. 2) V ναών; Γ 

ηροη. Лмд. ΙΙ,Χα.ικ. 15. 3) бозлож1ны]^-к 77. προιι. εκ/.λησιών. 3) Λ^ μαρτύρων. ^) Γ\' 

, 4) сфннн У. 5) Η о мчнии)^ У проп. 6) т αγίων. 5) ς Υ добавл. друг. рук. 

ил\о^1рнрк У. 7) ΜοψίΗ. 8) У проп Каре. добавл. друг. рук. V; Ρ проп. Ник. II 7 

С, 83. 9) дол1Фу^ Я. 10) У проп. Кир. къ χεφάλαιον. 

До.чн1/ 2. " 6)ц' 
7) Ρ ТПТ. III гл. 1—4. ] о 1:лг10Нк• ΛΑ• скксрл лтноуиисклго• 
КЛИО• Τ• с'ыюрл {;лрдлг£песклаго• ^ κώ- тн ть лъ г 

о л\лтсл\-ъ п'Ьмяи• и ч1чТЕ»ига• и 
в'к^мош^мкт• II колм^лмииь \\ од'Ьмпга• и 
слогженпк! чьткЩч- пФ.сы1,ь. и слоггъ- 

Глл• "л• кътуъ литс'к людик ^ 

послогшйютк• пчктсрйди мльъстокъ 

10 :^крлштб л\слил\ъсл• СТчССрЛ ллс^дн- 

ьиисклго• ΐίόΗο• Τ• Гд. Василии стъ• 

"ίΤζ- ГЛЛЕЪ• о Οτ1ΐΛ\Ιν дс''Ь• ^ 

Гла* ТГ• къ1мл\ъ и клко и каи по- 
дсслктк πΊιτιι и нли^ толитисА или 

15 чпстп• отъ аплъ• кдмо•^• пб• съпора 
ллодикипсклаго• кано• Ге- ι^• Ги• Гд• 
Пг• ί?Η•^ съиора нлр^ог£НкСкалго• ^ 
клис• кд• л\г• рг* ^ съг.ора иже при 
огстинилн'Ь• нано• "лг- ^Р• 

2υ Гла• г"• ^ икс иодосакть по 1:кСА 
ссч^сотъ! егаисгелик чисти '^ съ ηηΊιλ\η 
гикапии• съсорд ласдикиискааго- на- 

НОНЪ• 18- 

Гла• д• о ст*1;л\к въ^иошегиш [и] ^^ 

25 Кч^л\ъкаиии• отъ аплъ• каиоТ• д• лг• 

съпора ги1КЕИСкааго• капо• ίΤι• съссра 

лнкьуркск'ааго- каио• а" съ сора повъ1га 

КЕсарии• капо• Гг• ^^ съсс>ра лаодикии- χ.ανών λα. -ννόϊου Άντιο/^εία; χά- 
νων ε. Συνόοου Καρ\)αγένης κανίον •'. ΤΙΤΛΟΣ Γ'. 

Περί εΰ'/ών, ψαλαωοία;, και αναγνώ- 
σεως, καί αναφοράς, καϊ κοινωνίας, και 
^>ορεσίας, και υπουργίας αναγνωστών, 
ψαλτών, και υπηρετών. 

Κεοάλ. α . Ποίω^ν εΰ/ών 6 λαός άκ- 
ροαται, και δια τί τ.ροζ άνοί'ζολιχζ όρών- 
τες ευ/ό[χεθα. Συνοδού Λαοδικείας [κα- 
νών ζ . ^ ιθ'. Βασιλείου] εκ τοΟ κζ' κε- 
φαλαίου του [περί του αγίου πνεύ|χατος.] 

Κεφάλ. β'. Περί του τίνας και [πώς, 
και ποία δεΐ] ψάλλειν, ή εΟχεσθα'., ή 
άναγινώσκειν, 'Αποστόλων κανών [\ . 
πε'. Συ]νόδου Λαοδικείας κανών ιε'. ιζ'. 
τ/, ώ' . κγ'.] νθ'. Συνόδου Καρθαγένης 
'κανών κδ'. μς'. ργ'. Συνόδου της επί 
Ιουστινιανού^ κανών λγ . ξγ'. οε . 

Κεφάλ. γ'. Περί του /ρηναι κατά 
σά^3ατον ευαγγέλιον άναγινώσκεσθαι 
αετά έτερων ураг^ш. ΣυνόοουΛαοοικείας 
κανών ις . 

Κεφάλ. δ'. Περί της αγίας άναφο- 
οάς, και κοινωνίας. 'Αποστόλων κανών γ'. 
δ', λα'. Συνόδου Νικαίας κανών [ιη'. 
Συνόδου Άγκυρας κανών] α . Συνόδου 
Νεοκαισαρείας κανών ιγ'. Συνόδου Ααο- 1) карллгенкскдсклагс Π. 2) У ηροη. Каре. 5. 
3) л№д껈 У. 4) ιρ,. влгнлни. . . дс^ .V ηροη. 

5) С и; Π У п\^ или. С) ιΓ. ί'ι » и, Г^< и ни У 

ПрОП. 7) клрф^г(нкс|;аа(с /7. 8) У η^ϊΟη. 

Каре, праве. 9) У И2>о;1. сау ίϋ тскстъ гл. 3. 
10) «Глли (ίΓίΛίί Π) чктн С Л. 11) изъ ПСУ 
встаб.к 12) Г 3 С. 1)Υ добавд. χαΐ. 2) Рдобавл. του εύσ. βασ. 14 тит. III гл. 5—10. сьмаго• |д• ли1• съсорд кар^^^апик- 
С1.ааго• "л^• лТа• мт^-^ сксора иже при 
оЬ. оитиниан'к• капо• ТГг• κΉ- "кд• | лв- ιΤίζ- 
пи• р"• 2 
δ Гла-Т•^ како подак^тк* лхиръ клн- 
рици• съБора лаодикиискааго• ка- 
попъ• Гд• 

Гла• г"• о расо\*жаюштппуъ отъ 

ПрО^ВуТёра 0Ж1ПкШИИЛ\ЪСА• ^ Н6 

10 1»'ол1ъкати• ^ съвора канкгркскааго• ' 
канонъ• д• 

Гла• ζ*• ико кдип'Ьл\ъсцлникол\ъ• 
достонть кол\кати въ жьртвкниц-Ь• ^ 
и к1К0 н£ въппти ^ Жбнал\ъ въ жкртвк- 
15 гпп»ъ• ^'^ съвора лаодикиискааго• капо- 
Гд• ^^ Λ\Γ• съБора ижб при о^чти- 
!И1аи•^•'^ капонъ• ^д• ^^ 

Гла• и• ^^ когда припослтк и да- 

ютк колхъкапик ^^ страпксьии £ппи• 

20 съсора ποΒ-κΐΘ кесарии• капоиъ• п• 

Гла• д• ико т приносити дии1.он.?ч 

<ни> даити ^*^ про^вутброу кал\ъка- писа 17 съвора никеискааго• капо• т• 

Гла• Г• о пърт11уъ и слоужепии ^^ 

25 чкТкЦк и пЬвкЦк и слоу-житмк Ϊ ико 

пб подовактк слоу:5'к ул'Ьва даити 

или^^чаш-Ь^^ влгвти• съвора лаодн- ΟΓ/είας χανών ιθ'. υ.θ'. Συνόϊ^υ Καρθα- 
γένης κανών [λζ'. μα', μζ', Συνόοου της 
ίτ.ί Ίουστινια]νου ^ [κανών κγ'. ζη'.κθ'. 
λβ'. νζ'. νη .] ρα. ^ 

Κεφάλ. ε . Π[ώς Οίδόασι την] είρήνην 
[οί κληρικοί], και οι λαϊκοί. ΣΌνόοο'^ 
Λαοοικείας κανών ιθ'. 

Κε^ράλ. ς. Πεοί των οιακοινουιένο^ν 
κοινωνεϊν από ττρεα-βυτέρου γεγαμηκό- 
τος. ^ Ι^υνόξου Γαγγρών κανών 5'. 

Κεφάλ. ζ'. Περί του μάνοις τοϊς ίερα- 
τικοϊς έΗεϊναι κοινωνεΤν εν τω θυσιαστή- 
ρίω, και τ:ερί του μήεισιέναι γυναίκα εις 
τό* θυσιαστήριον. Συνόοου Λαοξικείας 
κανών ιθ'. μ§ . Συνόδου της έπΐ 'Ιουστι- 
νιανού ^ κανών ςθ' . ^ 

[Κεοάλ. η'. Πότε προσφέρουτι καϊ] 
8ιοόασι•κοινο)νί[αν οί χίορ επίσκοπο ι.] Συ- 
νόοου Νεοκαισαρείας [κανςυν ιγ'.] 

Κε^αλ. θ'. Πεοί του ιλυι ποοσ^^εοειν 

1 к к ' к ι к 

ίιάκονον, υ,ήτε οιοόναι ποεσ3υτέοω κοι- 

} ί ι к 4 к < 

νωνίαν. Συνόόου Νικαίας κανών ιη'. 

Κεοάλ. ι'. Περί -ρορεσίας. καϊ υπουρ- 
γίας αναγνωστών, ψαλτών, και υπηρε- 

τών^ και ότι οΰ οεϊ υπηρέτην 7.ζτο'^ όι8όναι 
ή ποτήριον] εΰλογεϊν. Συνό?ου Λαοοι- 1) У ηροη. вС1Ь праве, съ Лнк. до Карь, вклю- 1) Ρ добавл. του ευ?. ^ισ. 2) Ρ дроп. χθ : 

чит. 2) кд. дк ίί ρ У П2?оп. 3) У ηροη. сал ы Г* V Трулдьск. хх χγ . κη'. λβ'. νζ". ρα'. νη. 
текстъ ιλ. 5. 4) Λ41«τκ С 5) ож»1кш1л»-^сд У. 3) V πρε^ί^υτίρων γεγαμηχότιον. 4) Ρ срои. το. 
6) τοκΜοτΗ ν 7) гАнгркНксклгд У; клргжк- 5) Ρ добавл. του εΰσεΓί. З^т- 6) РУ добавл. о' 

скйго С. 8) жц1Т1инц^ С; жр-ктдкииц!- Л. (V друг. рук.). 

9) к-^ннлити У. 10) «ίίρτοκΗΗκ-χ П. 11) Гд У 
выскобл. 12) о\'ст1лн-к Л. 13) У проп. 

Труллъск. 69. 14) У проп. самый текстъгл. 8. 
15) отъ κοΛΐ•\κ4ΗΗί€ осталось только ι въ Π {но 
оставл. м1ьсто для недостающей части); .«ка- 
ΜΪί С. 16) даватн С. 17) ко.мканнм У П. 18) и' 
слоуж(нин. н п-^рт-кх\ У. 19) и У. 20) члшн 
СП, ' тит. ТП гл. 11 — 15. 15 1 I• киискалгс•• ' |;а11<М1Ъ• кл- кк• кг• кб• λ\ι;• 

СТчГ.ОрЛ 11Ж£ при ОГСТИИИЛН'к• ^1»"ЛП0• ^• 

стч^срл тп»'бискллг^ |;кторллгс• клмо- 

«Л- «2- " 
5 Гла• ΛΪ• ^ о ιΐί колМч1;л101|1пиуъ по• 

Г• педклЬ•^ скг.с^рл иже при огсти- 

пилм•!;• ^ ьлпо• од• С'кгх>рл слрдикмп- 

скллго• клноп-ъ- 1Л*• 

Глл• ш• о послоутакмптпиуъ' пи- 
10 СЛ1П111 [и]* 11£ ткрП/Ацптутч до по- 

СЛ'ЬдкИ/АИ Л\'ЛТ1:К1 ιι^ о ИЕ 1?рябл\лк<- 

ιιιτιΐίΐγ-κ ι;οΛ\•κκΛΐιιιιπ• οττν оТГл'к- ι;λ- 

ιιοιικ• "ίί- Д"• 1^ ^ Τλα π• ο припос/митнпуъ съи'1; 
15 цр1а:б НЛП скспрлкчрппуъсА• отъ ОПЛЪ• КЛГ«0• ΛΛ• скг.орл глиьгроикскл- 

11 10 10.^' клно. 5. с7»{;о^л лнтио)(иисклгс. 
κΛΗΐυ, ь. '" Г. ст^ГлОрл ллоликийгклпи. 
к дни;, н^. С7^{;срд ^^ и «же ιι^ϊ Ь'^ст'/нин'к ^^ 
20 ΚΛΝΐυ. ла. ^•'* нк)', 

Глл . (Ϊ. о (Г1и:к^'п4у'ь и кли^и- 
ι^ί[)(7ν].^^ пр1СК(Ц]аи)фиСА или л\олд- 
1рил\СА^' съ (|С'гикк\ или съ июдилчи.^^ 
ИЛИ^^ П0Ь(л4вЛН)ф(Л\А.^° ил\^ а4т(ла- χεία: κανών [κα'. κ3 . κγ'.^ κε'.] ау' . 
[Συνόοου της έττί Ίουστινίαν:/υ ^ κανών] 
ζ'.^ Συ[νοοου Νικαίας τό οιυτιζοΊ κανών 

10 .} 1С . 

Κεοάλ. [ια'. Περί των ^ ίτΛ τρεΐς 
ί^^οΐλάο^ζ (χή κοινωνούντων. Συνόοου 
της ίτΛ 'Ιουστινιανού κανών οθ . ^ Συνό- 
δου Σαροικης κανών ία']. ' 

Κεοάλ. ι3'. Ώιοί των άκουόντων 
[των γοαοών, και μη προσκαρτερουν- 
των τη τελευταία ευ/ η, καί αή ^ μι- 
ταλαΐΛ^ανόντων. Αποστόλων κανών 
г/. '' θ'. Συνόόου Αντιοχείας κανών ^ ]. 

Κε::'άλ. [ιγ'. Περί ^^ οαιιχονιζομένων 
ττώς] κοινών ουσιν, ή ου. [Αποστόλων 
κανών οθ .] Τιμοθέου κανών [γ]. 

Κεοάλ. ι8'. Πεοί των έαοΟεν εκ- 
κλησίας προσφερόντων, ή έκκλησια- 
ζόντων. ΆτΓοστόλων κανών λα . Συ- 
νόόου Γαγγρών κανών ς . Συνόόου 
Άντιο/είας κανών ^'. ε . Συνόοου Ααο- 
2ικείας κανών νη . Συνόοου • της έττί 
Ιουστινιανού ^-^ κανών λα . νθ . 

Κεφάλ. ιε'. Περί επισκόπων, ή κλη- 
ρικών συγκοινωνουντο^ν, ή συνευχομέ- 
νων αίρετικοϊς^ ή Ίου?αίοις, ή επιτρε- 
πόντων [αυτοΤς έ]νε[ργεΐν.] ή οεχομέ- 1) λλοληκΙηοκϊδ с 2) оустмнк" 77, 3) гг У 
проп. 4) У οιροη. самый тскстг главы 11. 

5) ικλΙγλη 77. С) !?οτ1νΛΗΐϊ 77. 7) πογλ^ιηο^- 
||1нтни^ 77. 8) добавл. изъ 77. 9) н ηρο?ι. 77. 
10) ^^д)1,съ вырваны лл. Ефр. списка; дальюъ'птгй 
текстъ по С- — до тит. XI и. 5 (конснь) еклю- 
читсльио. 11) глнкгрог^нксклго 77; глнгрлнкска У. 
12) к проп. У. 13)с-КБорл ллсд... сскора Ίιροη. У. 
14) ^стинк 77. 15) лл проп. У. Κν' -исправл. 
по У] клн(гкц1 77. 17) ,«олл1)1И)^Т:Л 77. 18)μ»οα1»'η 
У; ;ν>^•Λ Нейлон 77. 19) ли .V. 20) пскм!- 

каютк 77; пск^л^кдкчржА»•^ 5'. 1) Υ добавл. хб'. 2) Ρ добавл. του εύσε^. 
3ασ. 3) Ρ χζ' 4) Ρ προπ. Ηπκ. II 14, 1С. 
δ) οιαγ^ντων εν πόλε: και добав.1. Ρ. 6) РУ 

проп. Трулльск. прав.; συνόζου с' της εζι 'Ι. 
καν(•)ν -' Υ ΐη πι. друг. рук. 7) Относительно 
по])ялка праве, въ соЛ. следую слав, тексту. 
6) μή проп. ΡΥ. 9) χα•. добавл. \'. 10) ττερί 
των λ'. И) του εύσε'κ 'ух':. добапл. Р. 16 тот. ΠΙ ΓΙ. 16—22. стьСБати ^ и ^ π^1ИЙ.^\ΔΜд^и и^сх 
1К]1Ть^^. ' α» дпл-х канш. Т. мс. .νΤδ. 
сгао^л антио)(ийскдго. клыш. к. * 
еъБО^д лдодикнискдго кдни;. лг. 
5 Глд. δΤ. ^ гако нтодоЕно стм 

СЛОБОМЪ Б.\^(н1д кг ПрИШ6ЛАСТБ'|Д Πι^'- 

д||дти. с&корд лдодикийскдго. кдни•. 

Глд .ζϊ. гако Ηί ддти τ(Λ(ίίΜΑ ;(ми- 

10 ρΜΐμ»? кол\кдн'|д. съе^о^л кдрг(ьдг(н/^- 

скдгс. кдни;. и1. ^ схЕорд И5К( при 

!^СТИАНИ.^ КДНО. ПБ. 

Глд , ΗΪ. ПЗКО НбПОДОБНО 5К6Н4 Б-л 

дми "(Ифбни {А коллкдти. дии/ниси СС 
15 послдни κ•& Бдсилид!^^ кднОи. г. тнл\о- 
<р4а. кднСС. ζ. 

Глд . ιθτΤ. гако м< Бмти б-хзноикн'•'» ^ 

ПрИШСШМ (рСТИК^. ΤΗ.ννοφ^Λ КДН10. ιΟ». 
Глд. к-, КДКО СЪНЪ СКБСрНСН-Х БИ- 

20 дъБА*"ксмкд(ТА. дии;нис1д и; послдн1л 
к-х Бдсилид^^. кднси. д. ^^ тимо.О'{д кд- 
ни}. Ει. 

Глд . кд. когдд подоБдГ подр^?ки\ 
ЯЛМСТИСА ^^ кол\кдн'|д рд. Си ПССЛДН'|Д 
25 ди11;миЛд К7» бдсилидЬ'. кдна•. д. " 
тилчофсд. ΚΔΝ(ίυ. Ί. гТ. 

Гад. КБ. КДКО ембдГ πρΗΗΟωίΜΪι^^ 

ЗЛ ПОГ^БИБШД^^ СА СДЛ\0. ТИЛЧОЮ-СА. 
КДНСО. Д|. ^'^ 1) А-1:нст108дтн У. 2) клн У П. 3) жкртк^ 
У. 4) У проп. Лнт. 2. 5) У проп. самый 
текстъ гл. 16. С) ико ηι. . . ж. У проп. 7) 5стн- 
ΑΗ^ί П. 8) васнлшо У. 9) κ•ν3ΛοωίΐιίΗ> //. 

10) κнΑ^ Я. 11) У проп. Дюнис. 4. 12) ка»- 
сл У. 13) У проп. Дюнис. 4. 14) кк1клк>тк 
прниоикн!*! Я. Ί5) пого^-снк-кш^го У. 1С) д. Г. У. νων αί»ζ<3}Ί Ουσί[αν. Άττοστολων κα- 
νών ι . |χε'. \кс . Συνόδου 'Αντιοχείας 
κανών β . Συνόδου Λαοδικείας κα- 
νών λγ'. 

Κεφάλ. ΐζ'. Περί του μη οεϊν τα 
άγια λόγφ ευλογιών εις τάς παροικία; 
πέμπεσθαι. Συνόοου Λαοδικείας κα- 
νών ιδ , 

Κεφάλ. ιζ'. Περί του μη διδόναι τοις 
σώμασι των τελευτησάντων ^ κοινών ία ν. 
Συνόδου Καρθαγένης κανών ιη'. Συνόδου 
της επί Ιουστινιανού * κανών τ:γ . 

Κεφάλ. ιη'. Περί του μη χρηναι γυ- 
ναίκα εν ταϊς ήμέραις της καθάρσεως 
αΰτ^ς κοινωνεϊν. Διονυτίου εκ ще, προς 
Βασιλείδην επιστολής κανών ^ β'. Τιμο- 
θέου κανών ζ'. 

Κεαάλ. ιθ . Περί του μη γίνεσθαι άνα- 
^ο^οί,Ί -παρόντος αιρετικού. Τιμοθέου 
κανών θ. 

Κεφάλ. κ'. Πώς δ όνεφασθείς κοινω- 
νεί. Διονυσίου εκ τ?] ς προς Βασιλείδην 
επιστολής κανών * δ'. Τιμοθέου κα- 
νων ιρ . 

Κεφάλ. κα'. Πότε δεϊ της γαμέτης 
δια την κοινωνίαν άπέχεσθαι. Διονυσίου 
εκ της ':ζ^ος Βασιλείδην επιστολής κα- 
νών^ γ'. Τιμοθέου κανών ε'.° ιγ'. 

Κεφάλ. κβ'. Πώς γίνεται προσφορά 
υπέρ του εαυτόν άνελόντος. Τιμοθέου κανών ιο . 1) Ρ τ£λ£υτο!»ντων. 2) Ρ доб;1СЛ. του 
3ασ. 3) Ρ κε^άλαιον. 4) Ρ κεφάλαιον. 
χεφχλαιον. С) со»!. &'. εΰσε'ι. 
5) Ρ тит. IV гл. 1-е (7). 17 ТПТбЛЪ Д. ΤίΤΛΟΣ Δ'. 

О гллшсн*.^ и о сч''кл\А κ^ιμίΗΪΗ.^ Περί κατηχουμένων χαί του αγίου βαπτίσματος. ν^ Γλδ . Δ. глчО Ηί ДОСТСИ по льси) НС- Κεοάλ. α'. ΠερίτοΟμή όφείλειν μετά 

Λ^^н) ПОСТД пржмл'ги π^)ΟСί^^ψίNΜ. ούο έβοομάοας της μ', δέ^^εσθαι^ ζ.ό}- 
5 с'Аяорл лдодикийскаго. камС1. Алд. τισμα. Συνόδου Λαοδικείας κανών με'. 

Κεφάλ. β'. Περί των έπορχίζόντων. 
Συνόδου Λαοδικείας κανών κς'. 
Γλλ . Б. како подоБлГ кртити. ίυ Κεφάλ. γ. Πώς δεϊ βαπτίζειν. Άπ^- 

ΛΠΛ-λ кани'. λ\ιΟ•. ν. στόλων κανών μθ'. ν .^ 

10 Γλλ . Γ. гако псдоклГ прось'ЬфСНкки Κεφάλ. δ'. Περί του χρηναι του: 

к7кЗБ'к1рати Б-кр^^. гт^Борд лаодикжскаго φωτιζόμενους άπαγγέλλείν την ττίστιν. 
ΚΛΗΟ). .ΝΝί. .\\5.^ схБорл иже πρί ^С'уи- Συνόδου Λαοδικείας κανών μς'. μζ . 
ΗΑΛΝί. ''^ кани), οζ."^ Συνόδου της επί 'Ιουστινιανού^ κα- 

νών οη . 
Гла . д. га κ ο кргити н{Б^д8'цιй аф( ^ Κεφάλ. ε'. Περί του βαπτίζεσθαι τους 

15 крститасл. с&вора карфагснАскаго. άγνοουντας, εί έβαπτίσθησαν. Συνόδου 
кан11). ок. гтккора и"^ при ^>'ίΤΜΗΗ«Η4 ' Καρθαγένης κανών οβ. Συνόδου της έπί 
кано. ΠΓ. 'Ιουστινιανού* κανών πδ'. 

ΓλΓ. ('. гако Η( крсстити Ь'мсршй. Κεφάλ. ς. Περί του μη βαπτίζειν^ 

с-ЛБора карфаг(НАСкаго кано. μι. τους τελευτήσαντας. Συνόδου Καρθαγέ- 

νης κανών ιη'. 20 Гла. 5. ο с'хгр4шан)фй пр4ж€ κρ(- Κεφάλ. ζ'. Περί των προ του βαπτίσ- 

||1бн'|а и о глаш(Нк»й. и пр(гр4шан>фй. ματος άμαρτανόντων, καί περί των ^ 

слБора ник(й:кГ. кании. Д1. ст^кора но- κατηχουμένων' παοαπιπτόντων. Συνόδου 

Бк»А кссар'|а кан1С|. (. ьасиА. кано». к. Νικαίας κανών ιδ'. ^ Συνόδου Νεοκαισα- 

гО>аифила υυ БОСпо\\инан'|а. камй^. д. ρείας κανών ε. Βασιλείου κανών κ', θεο- 

25 кгрила Ο) посланца κτ. с^^Чцй б-х φίλου έκ του ύπομνηστικου κανών δ'. 

лнб'|и и Б -λ пснтаполи ^ {писк^>пСи. Κυρίλλου έκ της προς τους εν Λιβύη 

кан\.и Д, '' καί Πενταπόλει επισκόπους επιστολής^ 

κανών δ'. 1) У щюп. заглпвге титула. 2) У проп. 1) Ρ вставл. •κρο^, 2) V добапл. друг. 

Лаод. право. 3) 5>ст14»1^ 77. 4) ι% 77. 0) аιιι^^ рук. συνοδού ς' της έττΐ Ί. κανών νΟ'. 3) Γ до- 
11. С) II» У проп. 7) Ьгт1аи1г 7/. 8) соЛ. бавл. του εύσ. βασ. 4) Ρ добавл. του εύίϊ. βασ. 
шип-апслм!. 9) У νροη. οοι право, начинал съ 5) Ρ βατττίζεσθα:. С) Ρ V проп. τών. 7) V 

ΒαοΐΛΪ/(. лставл. και. 8) ΡΥ добавл. (V ΐη гл. друг, рук.) 

συνόοου Άγκυρας κανών ιβ'. 9) С0(1. επισκοπής. 

ο 18 тит. IV гл. 7 (в)— 13 (и). Глл . ^. о тп-кх^ или клириц^ при- 
и\ламфи κΪψ(η1α (^бтим4ска.^ оЗлгГл-ь. 
клнСи. л\5. 

Глл . и. о ΚρψΛΜψΗ* ΕΆ ΗίΑί^3•1. 

δ съяора^ноБМА к(са^и.кана.^В1. сььс- 
|а ллодикийскаго, ΚΑΗί3υ. мз. сьБора 
ка^фапнАСкаго. канш. длз.* τΗΛλθιθ•6Α 
кани) л. . 

Гла . ίθ•. о нт^азл^н4* Ж1н4 крс- 

10 ψάίΛ\4. съкора новмА кесари. канС1. з. 

Гла . 7.* гако подокаб' пс ст-кмА 

к}'ф(Н11И ллазати. сьБора лаодикий- 

скаго.' канона. ^ Α\ζ. 

Гла . а1.* О с^тьорсм'ж стма^*^ .^^ас- 
15 'ги. с&Бора ка^ге<аг(н&скаго кани). 5. ■^^ - Гла . Ь1. о к^сстАфж* ДБОкраты или 

Н«П0Л0Ьн4 и НПАСТИЕк!* НСКрСТАфИ. 

СС^^ апл•*, канш. Λ\ζ. ΜιΟ'.^^ η. схко^а 
карфапн^скаго кани/, ми.^^ 
20 Гла. Г1. котри ш {рсти βά правой 

В-крИ* Пр()(ОДАф€ крест АТСА И КОТО- 
РОЙ токмо ллажмтсА. сгкора ник(й- 
скаго. канш. и. ιθίι. съвора костан- 
тина г^а. канон•*. ^. василАга ка- 
25 Ηΐυ. Μζ. ^^ створа ник€Йскаго^* вто- 
раго. кани», и. ^^ схвора иже при ^сти- 
нин-Ь. ^^ канСи. ^д. Κεφάλ. η'. Перс επισκόπων, ή κληρι- 
κών, 2εχο[Λένων βάπτισμα αιρετικών. 
Αποστόλων κανών μς'. 

Κεφάλ. θ^ Περί τών εν νόσω βαπτι- 
ζομένων. ' Συνό?ου Νεοκαισαρείας κα- 
νών ιβ'. Συνόδου Λαοδικείας κανών [μζ'. 
Συνόδου Καρ]θαγένης κανών με'. Τιμο- 
[θέου κανών ?'.] 

Κεφάλ. ι'. Περί της εγκύου βαπτιζο- 
μένης. Συνόδου Νεοκαισαρείας κανών ς'. 

Κεοάλ. ια'. Περί του ос /είλειν αετά 
τό άγιον βάπτισμα χρίεσθαι. Συνόδου 
Λαοδικεία; κανών [μζ']^. 

Κεφάλ. ιβ'. Περί της ποιήσεως του ' 
αγίου χρίσματος. Συνόδου Καρθαγένης 
κανών ς'. 

Κεφάλ. ιγ'. Περί τών δις ή μη δεόν- 
τως βαπτιζομένων, και τών τους άσεβεΤς 
μη βαπτιζόντων. Αποστόλων κανών μζ'. 
μθ'. ν'. Συνόδου Καρθαγένης κανών μη'. 

Κεφάλ. ιδ'. Τίνες εξ αιρετικών εις την 
όρθοδοξίαν μετιόντες βαπτίζονται, και 
τίνες μόνον χρίονται. Συνόδου Νικαίας 
κανών ιθ'. Συνόδου Λαοδικείας κανών ζ'. 
η', κα'. ^ Σ'χ^οζου Κωνσταντινουπόλεως 
κανών ζ'. Βασιλείου κανών μζ'. Συνόδου 
της επί Ιουστινιανού * κανών ^ε'. Συνό- 
δου Νικαίας τ•: Ιώτιοο^^ κανών η^ ' 1) |р1тнмкск4а У. 2) съкорд прож Л. 

3) нок-ыи кссдрна. У вставл. {лишнгй разъ\). 

4) соа. Ан; У проп. праве. Лаодик, и Каре. 

5) м<прд з-к соа. 6) У проп. самый текстг гл. Ю. 
7) «Д11КНИСКДГ0 соа. 8) закФил соа. 9) У проп. 
самый текстъ гл. 11. 10) етмл проп. П. 11) <Г• 
У проп. 12) н У вставл. 13) У проп. Каре, 
прав. 14) къ прасоя-Ърню У 77. 15) клн^Г. н. 
^|.../и;. проп. У. 16) никЫскдго П, 17) и 
проп. 77. 18) ίοτίΛΗΊ: Л. 1) Υ 3χπτιζ. εν νότω. 2) РУ μγ/. 3) Ρ 

προα. χα . 4) Ρ добавл. του εύτ. βασ. Ь) Ρ 
προα. Ник. II 8. тит. IV гл. и (15) —16 (17). ТПТ. V ГЛ. 1-3. 19 ГлГ. А1. кдко б1с^^аиса или ь•^ и(- Κεφάλ. ίε'. ΙΙώς ό δαιαονιζόιχενος, ή 

Λ^^ί мкмк1СЛА к^ктитсА. ти>лсф(А. ό έν νόσω τιαραφρονών ^απτίζεται. * Τι- 
к^\на. Γ. Д. μδθέου χανών β', ο . 

Κεφάλ. ις . Περί του μη χρηναι γυ- 
ναίκα έν ταΐς ήμέραι; τη; καθάρσεω; 
αυτής βαπτισθηναι. Τιμοθέου κανών ς'. 
Κεφάλ. ιζ'. Έάν 6 κατη/^ουμενος προ 
του βαπτίσματος κοινωνήση. [Τιμοθέου 
κανώ]ν α'. Гла . ίί. гаке Η(Π0Λ0ί;Η0^ 'Ж{нм 

5 К^(СТИТИ Ь'ХЛИИ *1ИЦЛМ'|А ίΑ. ΤΗ.ν^οφίΛ. ΚΛΗΐν. ь. 

1Λ Γλλ . ί5ΐ. Λΐμ( агллшснмй η^^'/Κ( 
κρ(ι^^(нϊл ксл\гкд(ТА. тимо(Ь(а. ка- нй>. а. 10 ТПТбЛЪ 6. 

О Н(»;^€ГЬ'фИ* ЦрКЬТ^^ и С"ХБОр' и 

идлчАТий^ и АдЬ'фи^ ьг ц]1кьи и с 

ЛМЕЬб*. 1'ла . а. с ^ ί^ΜΑΐμπ ^ до ьж/й и собо- 

15 |м и памАТи^ присБ[ид]Афи'^. ^ С7>ьо/а 

ганАг^онАСкаго'-^ кана». Т. к. ^° съЕОра 

иже при Ь'стинААН'Ь^^ кани;. оТ. πζ. мз. 12 V- ^ 1'ла . Б. гако не тьо^ити ьг цркьи 

20 лмььи и ^^'ь ни^ асти. съе^о^л ласди- 

кийскаго канш. ки. сьБОра ^^ ка].фа- 

г(НАСкаго. кана•. л\б. схБОра иж^ при 

Ь'стин'|'ан1^^ кана', ог. 

Гла^. г. о )(^^лАфи* БмьаюсраА 

25ЛМБЬИ^^ и АКО Н{ПОДСБа(ТА *1асти ^^ 

11рии.\\ати ьг лмБСьг. ст^Бора ганА- 
грснАСкаго^' канс. а1. схБора лаоди- 
кийскаго канач κξ. ΤΙΤΛΟΣ Ε'. 

[\ιρι των καταφρονούντιον των εκ- 
κλησιών, και συνάξεων, καϊ μνημών, 
καϊ των έσθιόντων έν έκκ7.ησία, και περί 
αγαπών. 

Κεφάλ. α . Περί των διξασκόντων τον 
οίκον του θεού, και τάς συνάξεις, και 
τάς μνήμα; ευκαταφρόνητους. Συνό5ου 
[Γαγγρών χανών] ι . ^ κ . ^υ\όοου της 
έπι Ιουστινιανού' κανών ος. тгу}'. '^,ζ'. 

Κεφάλ. β'. Περί του μη ποιεΤν έν 
εκκλησία άγάπας, και έ[ν αΰτ]αΐς 
έσθίειν. Συνόδου Λαοοικείας κανών κη. 
Συνόδου Καρθαγένη; κανών μ.β'. Συνό- 
δου της έπι 'Ιουστινιανού * κανών οο' . 

Κεφάλ. γ. ΙΙιρί των εΰτελιζόντων 
τας γινομενας αγάπα;, και οτι ου οει 
μέρη λαμβάνειν είς άγάπην. Συνόοο'^ 
Γαγρών κανών ια. Συνόδου Λαοδικείας κανών κΓ. 1) тпвдслн© соа. 2) игквн П. 3) СкБсрд 7/. 
4) плл\А У. 5) β проп. Л. 6) ти встаоА. Л. 
7) л\лтн У. 8) итравл. по У; ηριννειίΑΛψΗ Л. 
д) гамкгранкскаг* У. 10) к прОП. У. 11) 5?ст1д- 
н^ П. 12) 43 проп. У. 13) соа. еще разъ 

с-ЪБ^рд. 1^) $ст1Ан-к П. 15) л>«Бке Д. 

16) частни У. 17) гднкгранкскаго У. 1) Ρ βαπτίζονται. 2) V добавл. χαΐ. 3) Ρ 
добавл. τδΟ εΰσ. 3^?• 4) Ρ добапл. του εύσ. 

ίίασ. 5) V добавд. ш. т. друг. рук. ος'. ^,ζ . 20 тит. VI гл. 1—3. тпт. VII гл. 1. ТИТбЛЪ 5. 

ГлГ. а. о плодоносни, υυ лп.\ъ. кд- 
мСО. г. д. од. Си ки^илоБД послдн|'л къ 

,\ОЛ\Н^(. ГЛДЬМ БТ0]1МА. СХБОрД и" Пр< 

5 Ь'ст^мын'к.^ кдни>. κίί. ίίζ. чй. 

ГЛД . &. КМЙ ПОЛОБДСТА П|ИИМДТИ 

или ддАТи плодоноси^ и о пр'(йл\дм- 
фи* со Ц}КЬ& св4ф^^или лчдсло.^ дпл-х. 
кднСО. ОБ. сгьорд гдмАгронлскГ кд- 

10 ΜΪϋ. ξ.* |О|С0филСБД Си ^ Б0СП0.\\ИНД- 
ΗΪΛ. кдмо». ^. 

Гла*". г. о ПрИНОСАфИ* Б-ЗЬ СОБО^И- 
фИ^® или Б11 ц]рКБИ АЗИКЪ. Ш дплъ. 

[канон.]' сд. ΤΙΤΛΟΣ гг . 

Κεφάλ. α . ΓΙερί καρποφοριών \ !\7:ο- 
στόλων κανών [γ'.^] ?'• ол , Κυρίλλου 
έκ της προς Δόμνον επιστολής κεφα- 
λαίου β'. Συνόδου της επί Ιουστινια- 
νού^ κανών κη. νζ'. οθ'. ^-)θ^ 

Κεφάλ. β'. Τίνας δεΐ λα[Λβάνειν ή 
3ι8όνα'. καρποφορίαν, και περί των λαρ.- 
βανόντων άπό έκκ7νησίας κηρόν ή ελαιον. 
Αποστόλων κανών οβ'. Συνόδου Γαγρών 
κανών ζ'. η'.* Θιο^ιΚου έκ του ύ»πομνη- 
στικου κανών ζ'. 

Κεφάλ. γ'. Περί των προσφερόντων 
εν ^ συναγωγαϊς ή ίεροΐς® εθνών. 'Απο- 
στόλων κανών οβ'.^ 15 ТНТбЛЪ ?. 

Ο пост4 и о пдсц4 и о пснтико- 
стии и^ о нсд-кли и 1ус5(ботд' и о ко- 
л^мм{л^Δ поклон(Н|'и. Глд . а. о пост-к и о ' БОБрднснм*. ^^ 

20 или поб4л4нм* бмбдти ^ъ пост4. Си 

ДПЛ1. кдми). |д. |ί^. соБорд гдн&- 

гронАСКдго. кдни). иТ. ιθ-Τ. ^Ч СЬБОрД 'ДЧ ^ 12 лдодикиискдго ками;, лли. λ\ιΟ». η, " нд. 
п(трд спк'пд^^ кдни>. п. с&Борд ИЖ6 

25 Πρί ^СТИМААН-к.^* КДНО». Κιθι.^^ НБ. Н{. 

пи. 1) бстТдн-Ъ п. 2) пл«А011ос?( П. 8) (ν 

вставл. у. 4) н вставл. У, но проп. слпдующШ 
далпе Оеофила, 5) Φ проп. П. 6) сокорнфн 
н П. 7) вставл. изъ Π У. 8) и проп. У. 9) с 
проп. У. 10) в-кзкрдисн-ыхъ У ^7. 11) Гангрск. 
праве, проп. У. 12) н У. 13) м 'ДанАркскаго У 
[в.ч. (лкла). 14) }?ст?Ан11 Ц. 1&) кд проп. У. ΤΙΤΛΟΣ Ζ'. 

Περί νηστείας και της τεσσαρακο- 
στής, και του πάσχα, και της πεντηκο- 
στής, ααί κυριακής, και σαββάτων, ^ και 
περί γονυκλισίας. 

Κεφάλ. ОС , Περί νηστείας, καί των 
κεκωλυμένων ή έπιτετραμ^Λενων γίνε- 
σθαι έν τεσσαρακοστή των νηστειών. 
'Αποστόλων κανών ςδ'. ζθ'. Συνόδου 
Γαγγρών κανών ιη'.ιθ'. Συνόδου Λαοοι- 
κείας κανών μθ'. ν. να', νβ'.' Πέτρου 
κανών ιε'. Συνόδου τής έπί 'Ιουστινια- 
νού ^° κανών κθ'. νβ'. ν^'. ν-', πθ'. 

1) V и οοιί. προπ. περ': κχρποφοριών, какъ 
заглав1е тит. VI,• но въ Ρ правильно. 2) γ' 
приписанъ вверху строки. 3) Ρ добавл. тоО 
εύσ. 3χσ. 4) со{1. ςη' (вм. ζ' г/). 5) Ρ проп. εν. 
6) со(1. η ήΙεροΓς. 7) РУ ох. 8) Ρ σχ'^?,ίτου. 
9) V κανών ιτ/. ιΟ'. συνόδου Λαοδικε'.ας χανών 
μΟ'. ν', να'. νΓι'. напие. друг. рук. частью по 
скобд. 10) Ρ добавл. του εύσ. βατ. тпт. νιι гл. 2—4. 21 

Глд . Б. ико ни ^л'ж.\л»^4л'а ни Си Κε^άλ. р'. Περί του υ-ήτε την λε/ώ, 

мсд^'гл ии\сгЬ'ф<»го нЬ'дити вг ιιλ:)(ϊ>' μήτε τον εκ νόσου μη δυνάμενον, άναγ- 

иоститисд. ΤΗΛΝΟίθ-ί^ ΚΛΗΐν. Й. κάζεσθαι τέ πάσχα νηστεύειν. Τιμοθέου 

κανών η . Γ . ^ 
Гла . Γ. ο дни и о ^дс4 плс)(м и с {νεο/άλ. γ'. Περί της ημέρας και сорас 
5 БГОАБл(нми*. ^ Си аТ\\ъ. ΚΛΗΐν. ξ*, -της πασ/αλίας καί των θεοφανείων. 
сгьо^л литис)^иисклго. кдно. а. '^ Άττοστόλων κανών ζ'. Συνόοου Άντιο- 
ськора клрфлгбНАСкаго [кано.]^ |а. /είας κανών α. Συνόδου Καρθαγένης 
пбтроБ'ь канС^). гТ. ф«сфилоБа ш при- κανών ξα'.^ Πέτρου κανών γ'. ^ Θεοφί- 
глашснЬ.'о БлгоАЕЛбнж^. ^ ст^Бора и'Ж{ λου εκ της περί των θεοφανείων ττροσ- 
10 πρι [Ь'сти]н|ан4 кании. гО^Т. |5. ηι%'. φωνήσεως. Συνόδου της έττι 'Ιουστινια- 
νού ^ κανών ιθ' . Ις ^ ^. 
Γλα . Α. гако НС подоБастА Бмти би- [Κεφάλ. δ'.* Περί του μη χρηναι ' 
а4м1М или пскландти^ ксл-кн^ б-ь πί- θεώρια γίνεσθαι, ή γόνυ κλίνειν έν κυ- 
д4л*' или БО ДНА ^ п(нтик ост/а.' и гако ^ ριακη ^ ή ταΐς ήμέραις της πεντηκοστής, 
по Б'ьл\4ф(н"|Ю^ подоБастА Ь^пражнА- καί δτι κατά το ίγ/ω^ουν δεΐ σχολαζειν 
15 ТИСА БЪ н(д4ли. н( ^БО ЕЪ с^>БОт^>. И τήν κυριακήν, ου μην το σάββατον, καί 
АКС подОБастА писан1а помитати οτι οει γραοας οτ;αγινοοσκειν το σαρρα- 
ь,ъ сЬ'бот^!». съБсра никсйскаго. ка- τον.^ Συνόδου Νικαίας κανών κ'. Συνό- 
Νΐϋ. κ.^^ с^БО/а лаодикийскаго ка- δουΛαοδικείας κανών κθ'. Συνόδου Καρ- 
πού, кгбт. С'АБО])а карфагбНАСкаго ка- θαγένης κανών ξα. Πέτρου κανών ιε. 
20 нЖ. |а. пстроБ^ канОС. γι. й пригла- Θεοφίλου έκ της περί των θεοφανείων 
ιιΚΗΜ тО^софилоьа ιυ бгоаблснми*. ^^ προσφωνήσεως. Συνοδού της επί Ίουστι- 
соБора ИЖС при Ь'стин1Ан4^•^ . кани^. νιανου κανών ιθ'. ξς. 4•^^] 1) Ьикл1ниихт^ Π У. 2) Антгох. прав, 1) соа. и V гг/ . 2) Ρ ογ'; V перепр. д^уг. 

проп. У. о) клч9^ вставл. изг У. 4) кгсакл»- рук. ξα' въ ογ' (по скобл.) Б) вместо Πε'τρου 
Μϊιιχ-κ Π] Оеофила щлчлахиспге νροη. У. 5) по- κανών 7',въУ — Διονυσίου κεφχλαιον α , въ Р~ 
кАлнлжк» П. 6) лнн У. 7) плнтнксстм П. Διονυσίου εκ της τ.ρος ΒασιλείΕην επιστολής 

8) мк«ж( 3\ 9)в■км^тτίи^» 77. 10) подокл^е У. κεφ. а'. 4) Τ добавл. του εύσ. (^ασ. 5) Γ 
11) псчнтд»тк соа. 12) Ник. 20. проп. У. Трулльск. только ξς'. οθ'; V только ιθ', а друг. 

13) κΓΟΜΚΛίκΙιι' 77; Ософи.ш прга.гаш. проп. У. рук. прибавл. -6'. 6) Всей главы δ' въ V 

14) ^ст1лн-к Я. и соа. в^тъ, но она добавлена другой рукой 

въ V, и изъ этого уже текста взяты вар1анты. 
7) Ρν добавл. έν κυριακ?}. 8) Ρ проп. εν κυ• 
ριακ^. 9) V проп. καΐ δτι δεΤ γραφας άναγινω- 
σκειν το σάδ,'ϊατον. 10) V ставить συνόδου ς 
ττ,ς έτ:1 Ί. κανών ιΟ'. Ιζ . Ц' персдъ Петра 15; 
Ρ д'кластъ обычн. прибавку του ευσ. ^ασ. 22 . тит. νΐί гл. 5. тпт. νιπ гл. 1—2. Ϋ^ Ι'λλ . (.^кальина κοл^нοлοκлсн€н^€ Κεφάλ. ε. ^ Τί; ή αιτία της γονυ- 

И ссм!^ БМБати ь-ь н«д4лн) и^ &■& дни κλισία;, και ^ τούτο γίνεσθαί εν κυ- 

пАТАдкАтннцаим'Ю ради ма ьостск-ь ρίοίτ,γι^ και ταίς ήίχέραις της πεντηκο- 

3^Αψ( ^ молимсА. Басилсй и; κζ. гла- στης, και ξια τί προς ανατολάς όοώντε; 

5 визни А'же к-ь а.\\(])ило^\(/м ^ о стл\а εύχόμεθα. Βασιλείου εκ του κζ' κε^-α- 

Λχ•^.* λαίου του προς Αμφιλό/ιον περί του 

αγίου πνεύματος. ГНТбЛЪ Η. ΤΙΤΛΟΣ Η'. 

Ο <.1»ьитам|'и* Η како прсьмБамт^^ Περί παροικιών, και πώς οιάγουσιν 

епкпи и клирици и' СГхожбнж^^ и о επίσκοπο?, και κληρικοί, και περί άπο- 

10 соБОр4)(^ иж€ по БСА л4та и о го- δημίας αυτών, και περί των κατ έτος 

С1инмица)(г ^ и ^ί^ηΙη и ο [съ]став- συνόοων, καί ξενοοο^^είας, ^ και δι5ασκα- 

η4μα и мирн4мА^<^ посланТи. и каА λίας, καί συστατικής καί είρηνικης έπι- 

ТБОрАТАнсБ-кжАскаА ИЛИ лмскыА ыщн, ττολης ^, καί ποια πράττουσιν ίοιωτικά ή 

и како клирици др^гъ др^га *1тоутА. οηιχόσια πράγματα, καί πώς οί κληρικοί 

αλλήλους τιμώσιν. 

15 1 ла . а. о ОБиталиц]и*" и о щк- Κεφάλ. α. Περί παροικιών καί τών 

СКМИ* ογс^гл^^χъ БМБа'мфи*. и^^ сб- άπό βασιλικών τύπων γενομένων καινισ- 

ноБлснж.^^ с&БОра )^алкидонАСкГ пра- μών. Συνόδου Καλχηδόνος κανών ιζ'. 

Било.^Г. " с^Бора кар(]>аг{НА:каго пра- Συνόδου Καρθαγένης κανών νγ' . νς . са . 

Било.^^ нг. н5. ^^ СД. с&Бора иж( при Συνόδου της επί 'Ιουστινιανού^ κανών 

20 {>^_тим1Ан4. 1^ правило, κί. ли. ^^ κε. λη. ^ 

Глазма.^^Б. ιυ το<νν^ £жс м( по сл^- Κεφάλ. β'. Περί του μη ώς έτυ/εν 

МАМ СС)^одити^ ίπκπ^^. ли клирик5^ в?» έπίσκοπον, άποδημείν, ή κληρικόν εν 

ИНОМА жс^^ и)Битати. аплАСКо пра- ετέρα διάγειν παροικία. Αποστόλων κα- 

КИЛО. дТ. (Τ. соБора агкгрАСка правило. ^* νών ιδ'. ιε. Συνόδου Άγκυρας κανών 1) У ηροη. самый текстъ ыавы 5. 2) н 1) V со(1. δ' (V переправл. друг. рук. на ε'). 

νροη. П. 3) 3ΐρ/λ П. 4) соа. лнфнло)(1№. 2) V хг1 του μή, но проп. τούτο. 3) со«.1. перво- 

5) Аск II. 6) Быв<11«тк П. 7) н © У. 8) *тл- нач. ξενοδοχείων по переправл. писцом1>. 
Х0Ж1н1и II, 9) гдстннкцлр^ У. 10) .и^ρннли соа. 4) соа. έττιστολών? δ) Ρ добавл. του εύτ. 3*^. 
И) окнтдлифн н)(ч соа.; окнтолнфс)^ У. 12) и δ) V друг. рук. добавл. лд . λζ'. λβ' . 
IV У; Η Η 77. 13) обнлвдш1н Л. 14) ;" н «" У' 
15) К4ИФ У. 16) нз проп. У. 17) !5стилм1• //. 
18) Трухпск, праве, проп. У. 19) ГлГ У: такь 
же и дальше еездгь. 20) х»аити П. 21) иг н«л*к 
ж| У; жнтГн {ем, ж|) Я. 22) кйнГ У, тит. νΠΙ гл. 3—5. 23 иТ. СгБОр»\ ЛНТИ0)(1ИСКЛГС. прлБилс. г. 

π . кь. соБО^л лаодикиискаго. правило. ^ 
л\. л\л. сояора костАнтина града, пра- 
вило. ь.^ сокора )^алкидонА:каго. " 

5 правило.'* 1г. кг. сОБОра сардимйскаго "^ 

правило. Г. ^ аУ. δί.ΐζί. ' совора карфа- 

г(НАСка^ правило, кг. о'г. ' сьБора и'Ж( 

πρϊ ϊ^сτинιίΑн^ правило. '° Ιζΐ. πΊ . 

Главизна. г.^^ о толла гако τρίΒί 

10 (СТА (ΠΗ:κί5Π0λ\Ά βηηί п$(тиш(ствиа 
.νλΠννΟ МА^- )^ОДАфИ* (ПП'Х пк»тати 

соБора сардикииска правило, кв. 

Глазна. д. о (пп-к)^^. ли прим(т- 
ници* Сυ)^οдΑц^ии^ къ црю. ^^ ли К2 

15 'тЧмА и"^ о нсмА. соБора амтии1)(ий- 

скаго правило. ^* л\. совора сардикий- 

скаго.^'' правило ^. и. ιο^. ка. ^^ совора 

карфагГскаго ^' правило. ^^ рд. р5. 

Главизна с. о пржманж стран- 

20 н|»1^^^и о л\ирнк<)^7у и сАСтавнм* посла- 
Н1И . аплАско правило. д«.лг. совора 
<1нтио^1Йска. ^^ правило. ^''^ ^. и. αι. 
ссБОра лаодикжскА правило.'''^ лл. л\а. 
совора )салкидонАска правило. ^^ γΪ. со- 

25 »^ора сардикииска правило. гО^. совора 
карфагсиАСка правило, кг. ^^ ]) к4нТ У. 2) г соа. Я; КП. 10 проп. У. 

3) уллкидснкска 77. 4) клнс У. 5) слрднк^нска 77. 
С) }' проп. и Ха.1кид. Γι. кг и собо^о слрднкЬкбдго 
п(*4кнло, Г. 7) Л1. УА. у проп, У. -8) κίΚΛρ.•|;Λ- 
гснкскд соЛ. 9) Καροαϊ. только кано ел У. 

10)кд||с У. 11) У проп. самый текстъ главы 3. 
12) ил соа. 13) чгю 3'. 14) капо У. 15) сар- 
днктскл П. 16) Сард. щ)авв. проп. У. 17)кл|>- 
фдг4нкск4 77. 18) кано^ 3'. 19) странн»Г СОа. 

20) канГ аТл-к У. 21) антншх'ннсклго У. 22) ка- 
пе У. 23) лаи'днкинскасс (!) кано У. 24) )(ал- 
кндФнкскагс канс" .У. 25) Сард, и Каре, праве, 
проп. у. ίη . Σννόοου Άντιο)^*είας κανών γ . су . κβ. 
Συνό?ου Λαοοικείας κανών μα'. μΙ^Ι'. 
Συνοοου Κωνσταντινουπόλεως κανών β' . 
Συνόδου Καλχηδόνο; ^ κανών ιγ' . κγ . 
Συνόδου Σαρδικης κανών γ.ια. φ', ις. 
ιζ' . Συνόδου Καρθαγένη; κανών κγ' . 
οα . ^ • Συνόδου της επί 'Ιουστινιανού ^ 
κανών Γ(' . ιη *. 

Κεφάλ. γ'. Περί του /ρηναι τους 
επισκόπους τάς αιτίας της όδοιπορίας 
των δι' αυτών παριόντων επισκόπων 
πολυπραγμονεΤν. Συνόδου Σαρδικης κα- 
νών κα . 

Κεφάλ. δ. Περί επισκόπων ή^ κλη- 
ρικών άπιόντων τζρος βασιλέα, ή τους 
περί αυτόν. Συνόδου 'Αντιοχείας κα- 
νών ια'.^ Συνόδου Σαρδικης κανών ζ', 
η. θ', κα. Συνόδου Καρθαγένης κανών 

Κεφάλ. ε' . Περί υτ,οζογτιζ ξένων, και 
περί ειρηνικών και συστατικών επιστο- 
λών. Αποστόλων κανών ιβ'. λγ . Συνό- 
δου Αντιοχείας κανών ζ' . η . ια Συνοδού 
Λαοδικείας κανών μ,οί . μ2'. Συνόόου 
Καλχηδόνος' κανών ι[γ]. ΣυνόοουΣαρ- 
δικης κανών θ'. Συνόδου Καρθαγένης 
κανών κγ'. ^ 1) Ρ Χαλκηδόνος. 2) Ρ προη. Каро. право, 
3) Ρ добавл. του εύσ. ]ίχσ. 4) Υ друг. рук. 
добавл.: /. . Συνόούυ Νίκαιας το ^ΐ' κανών ι' и 
третьей рук.: Συνόο:^υ α και Ι!ΐ εν τω ναω των 
άγ. άττοστόλων κανών [ι?]• ^) Ρ κα•. вх. η. 
С) Ρν Аобапл. (Λ' друг, рук.) φ' . 7) Ρ Χαλκη- 
δόνος. Я) Υ добавл. συνόδου της егс Ίου^τ. 
κανο^ν. ιζ . 24 тит. VIII гл. 6—10. [Глдиизмл. ίΐ.] ^ о разлимж -л\и]>нм^ 
и состдБнм* посланж. сОБора )^алки- 
ЛОНАСка. * [праБило. аТ. с^БОра каргОтЛ- 
пнАска]^ правило, ρί. 
5 Глакизна. ^. кмима * подоБабТА 
πιίαιονντι полчогати^и о тп!)^^ и^ 
I10π^)('& и ΛΪΑΚΟΜί^ м( подаБамфж^' 
ск^^днм.чч'Ь цркоБмики). аплАСКО пра- 
кило.^ л\а. Нгвт. соБОра сардикийска 
10 правило, ΐζ. ^ 

Главизна. и. о соБор4)(г и о н{)^о- 
ДАфи* ΒΆ МА. аплАСКо пра&ило. ^° Λζ. 
сокора миκίйсκа^^ [ί. сгяора ними- 
скаго] ^^ Бтораго правило. 5. ^^ сОБОра 14 15 15 амтио^ииска " правило. к, соьора 16 г лаодикжска правило лсО^. совора 17 ;^-алкидомАСка правило, кх. ссвора 

τ 1Я -■ -■ 19 •" 

каршакнАСка. правило, πι. ог. 05. 
*ΐί. ссвора иж( при {^ст имАЛн-к*^^ пра- 
20 вило. ^^ и. 

Главизна. ι^.'**^ о то.>ла ако не по- 

ДСКаСЧ А. СПИСК^^П^' или ПрИМСГНИК^^ ΒΆ 

лчирАСКма^"^ санА1 строити свои^ мад1. 
соБора карфакнАСка. правило. л(. 
25 Главизна. ί. ^* како лл«фамтА ^'' 
ии1и до:тоА1ри илчл лч-кст^ ''^ и; (рс- 1) У проп. самый текстг гл. 6. 2) )(ал1»кн- 
Л«мкс1сд П. 3) вставленное есть пюлько въ П. 
4) конм'к П. 5) ηοл^аглτн П. С) и α• 5. 

7) подаю ιμίΗ* Л. 8) канс дпл-к У. 9) Сард, 

прав, проп У; пракнл<». ^ проп. П. 10) кано 
апл-к У. 11) микжска ^7; ннкжскаго У. \2) вста- 
вленное есть только въ П. 13) кано. Г. г. 3'. 
14) аιη•нα'](^ΐнсκа П. 15) антишрнскго канв. У. 
16) ла«Анкинскаго кано. У. 17) лд| //; ^ал- 

кнломкскаго кано. ла- У• 18) карфагшкскаго 

канс. У. 19) ог проп. У. 20) 5сг1анк П. 

21) кано. У. 22) У проп. са.иый текстъ главы 9. 
23) л«нрксккд соа. 24) У проп. са.чый текстг 
глави 10. 25) л«1|1таютц //. 26) достоати 

Н НЛ»"* 1«1кСТ4 //." Κεφάλ. ς. Ιΐε^ΐ οιαοοοας ειρηνίχ.ών 
και συστατικών έττιστολών. Συνοοου 
Χαλκηόόνος κανών са'. Συνόοου Καρ- 
θαγένης κανών ρε'. ^ 

Κεοάλ. ζ' . Τίσι δεΓ τους επισκόπους 
Βοηθεϊν^ και περί επισκόπων και πρε- 
σβυτέρων και ΰίακόνων, μη χορηγούν- 
τών τοις ένδεέσιν έκκλησιαστικοϊς. Απο- 
στόλων κανών ν?'. ^ Συνόϊου Σαοοικης 
κανών ζ'. 

Κεφάλ. η'. Περί συνόδων, και των 
εις αύτάς μη άπιόντων. Αποστόλων κα- 
νών λζ' . Συνόδου Νικαίας κανών ε' . Συ- 
νόδου Νικαίας το οζύτερον κανών ς . ^ 
Συνόδου Άντιο/είας κανών κ. Συνόδου 
Λαοδικείας κανών μ . Συνόδου Χαλκηδό- 
νος κανών ιθ'. κα'.* Συνόδου Καρθαγέ- 
νης κανών ι>ί . ογ' . ος . 'ηε . Συνόδου της 
επί Ιουστινιανού^ κανών η . 

Κεφάλ. θ'. Περί του*' μη ώς ετυχεν 

έπίσκοπον ή κληρικόν έμαγκιπατευειν τα 

ίδια τέκνα. Συνόδου Καρθαγένης κανών 

λε. 

Κεφά^.. ι' . Πώς έκδικουσιν οί επίσκοποι 

τους αρμόζοντας αΰτοΤς τόπους' παρ' αίρε- 
ι) ΓΥ ρς'. 2) Ρν νΰ'. 3) Ρ προα. Пик. 

II 6. 4) Ρ προπ. κα' . 5) Ρ дооавл. του ευϊ. 

ί4χσ. Γι) Ρ προπ. του. 7) α<\. τοΓς άρμοζουσιν 

αύτοϊς τόπων. тит. νίΠ гл. 11 — 14. 25 прляило. рка. 

ГллБизнд. м.^ с ΤΟΛΝΑ гако не пс- 

ЛОКаСТА *»(ТЦ(МА ΛΜΑίΜΔ ПОКЛаНАТИСА. 

г> соБСра ка^фапнАСка. прави. зТ. 

Глаьизна. еТ. о (πκЪ^)(ζ н( и;кра- 
фамфТи* (ρίΤΗΚλ и о «пк'п'к)^^ и при- 
мстници* НС ί^ΜΑψίΗ** АМЛ£Й^ и гако 
спп-х о сьои' лмдс* и;Б4фабТА ίί^. и с 

10 τοννι ί^ί Α*ΜΛίΛ\Λ ссгр4шАШ(\^л* при- 
м(ТА Си.\^^мткСА, апл^ско правило^ 
л5. ΛΓθ•. ни. сокора карфагснАСка. пра- 
вило, ркг. ркд. соБОра ижс'при Ь'сти- 
ν1αη4 правило. |л-^ 

15 Глаьизна. γι. о (πκπί)(^ и прим(т- 
ниц4* Л\ИрАСКС( *ίτο д^юψии^ людЬ. 
Аи н{б4жаскос. ли наил\ ли' пристав- 
нимАСКос. аплАско^ правило. ^ 5. па. 
пг. совора никсйска^^ втораго, пра- 

20 БИЛО ДССАТО. 

Главизна. д7. о сπκπ^[)^] и при- 
чггн-кци*" прсБмваюфии^ со ^к[(н]алли 
вοвΟΑмицал^и,^^ совора никсиска пра- 
вило. ^^ г. василиА Си послан^д сжс κ-ά 
25 григорАМ.^^сояора ижб при ^гтжиин-к. 
правиАО. ^* ?. τικών κατεχομένου;. Συνό5ου Καρθαγέ- 
νης κανών ρκα'. ^ 

Κεφάλ. ιοί . Περί του μή όφεΟνειν τους 
άναγνώστας τον δημον προσκυνεΤν. Συνό- 
δου Καρθαγένης κανών ις. 

Κεοάλ. φ'. Περί επισκόπων μή επι- 
στρεφόντων τους αιρετικούς, και περί επι- 
σκόπων και κληρικών μή διδασκόντων 
τον λαόν, και δτι ό επίσκοπος Οπερ ' 
λαοΟ απολογείται τω Θεω, και πότε τοΟ 
λάου άμαρτήσαντος ό γΛτ^ρος^ αφορίζε- 
ται, ί^ποστόλων κανών λς , λθ' . νη . Συ- 
νόδου Καρθαγένης κανών ρκγ'. ρκδ. * Συ- 
νόδου της έπι * Ιουστινιανού ^ κανών ξδ' *. 

Κεφάλ. ιγ'. Περί επισκόπων και κλη- 
ρικών κοσμικόν τι πραττόντων, ' δημό- 
σιον, ή ίδιωτικόν, ή μίσθωσιν, ή επιτρό- 
πων. ^ !\ποστόλων κανών ς'.* Συνόδου 
Νικαίας το δεύτερον κανών ι.^° 

Κεφάλ. ιδ'. Περί επισκόπων και κλη- 
ρικών συνόντων γυναιΗΐ έπεισάκτοις. " 
Συνόοου Νικαίας κανών γ'. Βασιλείου 
εκ της προς Γρηγόριον^' επιστολής. 
Συνόδου της επί 'Ιουστινιανού ^^ κα- νών ε 14 1) У ηροη. самый текстъ главы 11, 2) Ηί- 
<γ44ψΔ Η* 77. 3) ακ•αΙη У77. 4) сткгр-кшкшк 

соал с1кГ(»-кш1лнм"к 77. 5) клне. дгл"к У. б) Кпрв- 
и Трулльск. праве, проп. У. 7) ли ηροη. У. 

8) лпАкско проп. У. 9) клн?. У. 10) ннкш- 

скАго у. 11) прикТкннц-кх-к У77. 12) к"кАс>- 
кнцлмн у. 13) ннкснсклго кднГ. у. 14) Ва• 

силгя поел. проп. У. 15) к а но. У, I) Ύ ς. ρκα; Ρ ρλα . 2) Ρ ύχερ του. 

3) Ρ κληρικός. 4) Ρ ρλγ'. ρλδ'. 5) Ρ добавл. 
του εύσ. ί^ασ. 6) V ιθ' по скобл. 7) V 

вставл. η. 8) Ρ έπιτροττήν. 9) ΡΥ добавл. 
ττα . 10) Ρ, ΒΜ. Ник. II 10, им-Ьеть: Συνόοου 
Χαλκηοο'νος κανών γ'. Συν5δου Καρθαγένης 
κανών ις' . Ύ^ же правв. въ V сл^Ьдують за 
Ник. II 10. 11) Ρ συνεισάκτοις. 12) Ρ добавл. 
ττρεσβύτερον. 13) Ρ добавл. του εύσ. βασ. 

14) Υ добавл. друг. рук. συνόδου Νικαίας το 3' 
κανών ιη'. 

2* 26 тит. УШ ГЛ, 15—19. Главизна патламадкл. ^ клко по- Κεφάλ. ιε . Πώς δει επισκόπους, ή 

доБлстА (пк^пмъ. ли п^имбтмикОО. ли κληρικούς, ή έγκρατευομένους είσιέναι 

ь-ьзрАжаф'/имсА ьг^^одитикъ^бналл-л, προς γυναίκας. Συνόδου Κοφθαγένης 

сокора карфапнАСка. правило, ли. κα^^ών λη . ^ 

5 ГлаьизнА. 5Ϊ. и; толл-х гако не по- Κεφάλ. ις , Περί του μη όφείλειν 

доБастА п^имстникии Асти^ со дво- κληρικούς συνεστιασθαι τω δευτερογα- 

ЖСНЦСЛЛА. ли^ 1^^^3Α закон-ь оженив- [Λουντι, ή παρανόμως γαμουντι. Συνόδου 

шимАСА.^ сОБОра но[во]к€сарийска Νεοκαισαρείας κανών ζ'. Τιμοθέου κα- 

п^авило. * χ, ΦΗΛΛΟιθτίΑ. правило, αι, νών ια. 

10 Главизна.:^!. ο тома ίνα ничтожс^ Κεφάλ. ιζ'. Περί του μηοέν τους κλη- 

примстникОи^ творити бс* бписк^^пг ^ ρικους ποιεϊν^ άνευ των επισκόπων αυ- 
τών. 'Αποστόλων κανών λθ'. Συνόδου 
Λαοδικείας κανών νζ' . 
Главизна. иТ. о τολλα ико Ηί тво- 

15 рити ПрИЧ6ТНИКи/ЛМ ни ПрОСТк\АЛТк сс- 

.\ож(Н1а пиров'^. соБора лаодикийска 
правило." нг. 

Главизна. τβ^ΐ. о настолАН-к-ллА ^^ Κεφάλ. ιθ'. Περί έγχρόνου * τάξεως 

мин{^ €ππ•Α и како при*1(тници. ^* ек- τών επισκόπων, και πώς οί κληρικοί 

20 ДАТА и 1АСТАТА др^^гА др^га. соБора καθέζονται, και τιμώσιν αλλήλους. Συ- 

никенска правило. ^^ иТ. соБОра лаоди- νόδου Νικαίας κανών ιη'. Συνόδου Λαο- 

кжска. '^правило, κ. Н5." САБора кар- δικείας κανών κ', νς'. Συνόδου Καρθα- 

фапнАСка. правило. *^ Π5. Πιθτ. ^^ γένης κανών πς'. πθ'. Συνόδου της επί 

САБора ИЖ6 при КстинААн-к пра- 'Ιουστινιανού ^ κανών ζ' . 

25 вило.*^ ξ". свои*. ^ аплАСКо. правило. ^^ Χιθ». со- 
БОра лаодикжска правило. н5.^^ Κεφάλ. ιη'. Περί του μη ποιείν τους 

κληρικούς εκ - συμβολής ' συμπόσια. 
Συνόδου Λαοδικείας κανών νε'. 1) 7 ηροη. самый текстъ главы 15. 2) -ксти 1) V добавл. друг, рук. συνόδου Νικαίας το 

7. 3) нлн 7. 4) мжжнкшнмксА соа.•, шж1Нк- Э' κανών х;3' . 2) Ρ ποιεΤν τους χληρ. 3) Ρ 
аЛимсл 77; шж1нкШ1м'ксА 7. 5) нов-ии ксслрнв συμβουλής; Убилото же, но выскобл. υ посл*]^ о. 
кдно. 7, 6) ннчксожс 7. 7) прнчкткник» 7. 4) Ρ ττερι της ех /ρόνου. 5) Ρ добавд. του ευσ. 

8) 1ГП4 7. 9) ствон соа.; своего У. 10)клно. βασ. 
лпА-к У. 11) Лаод, прав. проп. 7. 12) ллв- 
АМКННСБ4Г0 К4Н0, У. 13) настолкн-кмн ουά. 77. 

14) прнч1тннц-к соа. 15) ннмнскаго клнв. У. 

16) АдшАнкннскАдго 77. 17) Лаод. праве, 

проп. У. 18) κΐΗβ'. У. 19) пр проп. 7. 

20) КАНОНА У. ,. тит. IX гл. 1—4. 27 

ТПТбЛЪ 'О'. ΤΙΤΛΟΣ θ'. 

О ί-^Γ/ίωΐΗΪΗ* и^ с^^д-кр. шмпъ м Περί αμαρτημάτων, και δ'.κών έπι- 

прпстникг. и [ии]л^^{ни. [и] ^ изм-к- σκοπών, και κληρικών, και αφορισμού, 

ΤΛΗΪΛ. и π ок а га ΝΪ а и кал π^ίΓ^'ΙιιΐίΗΪΛ και καθαιρέσεως, και μετανοίας, και 

δ ^Ь'коложбни^ раз]!4ша{ТА. ποϊα αμαρτήματα^ χειρο^εσία λύει. 

ГлаБизиа. а. кото])ии и* и;.кми^ Κεφάλ. α'. Τίνες και παρά τίσι κατη- 

глаголютА на (пГпм.ли на^ клирикм/ γορουσιν επισκόπων, ή κληρικών. Άπο- 

аплАСко правиле' од. соБОра костам- στόλων κανών οδ'. Συνόίου Κωνσταν- 

тина ^ града, правило. 5. ^ совора )^ал- τινουπόλεως κανών ς. Συνόοου Χαλκη- 

10 кидонАСка. правило. ^0 ιβτ. ка. совора δόνος κανών θ', κα. Συνόδου Καρθαγέ- 

кар,етСГ(НАСка^^ правило. ^* и. ^^ аТ. Βΐ. νης κανών η', ια'. ιβ'. ^ ιε'. ιθ'. κ', λ'. 

Γι.^*. ιθ.Τ. κ. Λ. рки. ρκίθι.^^ рл. рла. α) ρκη. ρκθ'. ρλ'. Κυρίλλου έκ της προς 

курилова послан'|а (жс ко дол\ам^. Δόμνον επιστολής κεφάλαιον α', 
гла. а.^** 

15 Главизна. в. колико и которой" Κεφάλ. β' . Πόσοι και τίνες καταμαρ- 

посл^шАСтв^мтА^^ на спкпА». ли на τυρουσιν επισκόπων, ^ ή κληρικών. 'Λ.πο- 

клирикм. аплАско правило. ^® οί. со- στόλων κανών οε . Συνόδου Καρθαγένης 

вора карфагснАСКл прлвило. Ηιθ^. рла.^^ κανών νθ'. ρλα. 

Главизна. г. ^^ Αψί кто λ\ηογαιη)(•ά Κεφάλ. γ'. Έάν τις επί πολλοίς έγ- 

20 сοгρ^ш(н'^и'^ πρΗΜίΤΗπκΛ. оглаголавъ κλήμασι κληρικού κατηγορήσας μη απο- 

нанА Η£ покажстА πρ(ΛθίΚίΗΑΐΑ πρΆΒΜΑ δείξη το προτεθέν πρώτον κεφάλαιον. 

главизнА1. совора карфагснАска пра- Συνόδου Καρθαγένης κανών ρλ'. 
вило рл. 

Главизна. д. о н( пови- Κεφάλ. δ'. Περί των μη πειθαρχουν- 

25 ноумфйсА свои.\лг (ππΟΛλΆ. И О των τοις οίκείοις έπισκόποις, και περί 

(пп'Ь πρϊ(ΛΛλΜψΪΗΛ\Ά изБсржснаго επισκόπου δεχόμενου τον από του ιδίου 

Си своего (пкпа. ли кол\кан'|А^ έκβληθέντα επισκόπου, ή από κοινωνίας 1) Η Ш У. 2) Η вставл. только П. 3) ρογκο• 1) РУ вставд. ή. 2) Ρ вставь, ιδ'. 3) V 

полсжжТл п. 4) Η проп. У. 5) нл проп. У. επίσκοπου. 
6) крнрнкн Л. 7) кано. лпл-к У. 8) ксстантн П. 
9) КП. прав. проп. У. 10) хллкндснксклгд ка- 
нсн-к У. 11) карфлгенкскл П. 12) карфагжк- 

СК4Г0 КОМО. У. 13) н проп. У. 14) вк Γι проп. У. 
15) ркф П. 16) Кареаг. рки. ркд. рл. рла. и 
Кирилла къ Д. проп. У. 17) которни У; ко- 
Т1рнн П. 18) послс>\'шкств!5ю У. 19) ка. апл-к У. 
20) рл»а сой. Щ Еареах. праве, проп. У. 21) У 
проп, самий текстъ ыави 3. 22) ком-кканню У. 28 тит. IX гл. 5—10. Силг^мснлго. ссбо/д амтио)^ийска ^ п^а- 

ЬИАО 5. СОБОРА КарфлПНАСКЛ ^ П^Л- 

Глаьизна. '{. о с^^д^* т'кпг и кли- 
5 ])ΜΚ•&. аплко* прдяило.^.од. соБорд ан- 
тиО)(|'йска. праьило. αι/ (Ι. соаора 
[)^а]л1СИА0нлскА праьило. ι^.ζΤ. соБора 
слрдик'1йска. правило, г. с. Д!. соБорд 
карфапнАСка. праьило ίι. кй.рк.рка.' 
10 Глаьизна, 5. ^. о возиискан'ж мисл•^ 
1Пис5^пАСКм. соБОра антио)(11Йск4. пра- 
Било. 5. соБОра сардикжска праьиАО. 
г. д. ί. дТ.ссБора карфагснАСка пра- 

ЬИЛО ΑΪ. ΐΐ. КЙ. Οίθ». М5. рКБ. рКб.^ 

15 ГлАБизма. ^. ^° афс бпкпъ им4а κι 
1писк}^пэл\*ь НС спирлстсА ко ρί^κο- 
а4ластб5^6ТА. " соБора карфагснАска. 
праБило. рк. 

Глаьизна.й. ^^когда а\ожста(пкпъ 

20 С^^ДИТИ (ПКПЛ при КНАЗИ рДАСчЧл\А. 

соБора' карфаг(ска правило л\й. 

Глаьизна. ι»».^^ о изгонимьл бк 

праБдм бписк^^п-С ^* и примстницг. со- 

, Борасардик1йска. правило ^'дТ.иТ.ге^Т.^^ 

25 ГлаБизма. ί. о и;л{^*«абМА1Й. ^^ ли " 

ИЭГ0ННЛ\кШ нз^^ Ц^КЬб р(кшб и ком- γενοίχένου. ^ Συνόόου Άντι^/είας χ.α- 
νών ς'. Ιυνόοου Καρθαγένης κανών θ', 
κθ'.ξ^'.οθ'. ρκβ'. 

Κεφάλ. ε . Περί όικών επισκόπων και 
κληρικών. 'Αποστόλων κανών οδ'. Συνό- 
δου Άντιοχ^είας κανών ιδ' . ιε . Συνόδου 
Χαλκηδόνος κανών θ. ιζ.^ Συνόδου 
Σαρδικης κανών γ', ε', ιδ . Συνόδου Καρ- 
θαγένης κανών ιε . κη'. ρκ . ρκα'.^ 

Κεφάλ. στ. Περ: άναψηλαφήσεως 
ψήφων επισκόπων. Συνόοου 'Αντιοχείας 
κανών ς'. Συνόόου Σαροικής κανών γ'. 
δ', ε', ιδ'. Συνόδου Καρθαγένης κανών 
ιδ'. ιε^ κη'. οθ'. у. ρκβ'. ρκε.* - 

Κεφάλ. ζ' . Έάν επίσκοπος έχων προς 
συνεπίσκοπον μη όικάσηται, αλλά /ειρο- 
πράξη. ^ Συνοδού Καρθαγένης κανών ρκ . 

Κεφάλ. η'. Πότε δύναται επίσκοπος 
κρίνειν® έπίσκοπον παρά άρχοντι πολι- 
τικφ. Συνόδου Καρθαγένης κανών μη'. 

Κεφάλ. θ'. Περί των αδίκως έκ3αλ- 
λοαένων επισκόπων και κληρικών. Συνό- 
δου Σαρδικης κανών ιδ . ιη'. ιθ'. 

Κεφάλ. ι'. Περί των άφοριζομένων, ή 
έκβαλλοαένων της εκκλησίας ήτοι^ κοι- 1) 4нтн«](ннскдго у. 2) клрфапнкскдго у. 1) ρ γ[ν3;χενον. 2) Ρ ηροπ. правила ΑητιΌχ. 

3) Κ4Η0. У, хдгь пропущ. доАгье п]равв, Д м Зк. и Халкид. 8) V ρκδ'. 4) V добавл. ιη'. λ', и 

4) Апл-к У. 5) прапрдвнло П. 6) амтнохнисклгв друг. рук. εκ της προς Λομνον εττιστολής Κυρ'.λ- 
κ4Ηο" ΙΑ У, гдп пропущ. дсииье прав, и и ваь λου κεφάλαιον α'. ^ 5) V χειρ; πρά;η перед'Ь- 
ηραββ. Хсикпд. и Сард. 7) клрддгмкскл-о лаыо изъ χεΤρον ττραςη. 6) Ρ χινεΤν. 7) Ρ 
КДНО κίί У. 8) днтнохннскдг<» ΚΑΗο. 5. скБорд η της. 

сАрдикннскаго κδηο. αι. съБорд кдрфдг'кнкскд кдно. 
кй. од. ρκβ. у. 9) У проп. самый текстъ 

главы 7. 10) У проп. самый текстъ главы 8. 
11) ны рбкоА'Ьл'кстом-к соа, 12) а проп. У. 

13) шп'к У. 14) сдрднкннскдго кдно У. 15) Д| 
проп. У. 16)а$чд|мыЯ. 17) или у. 18) η 
Д; и; проп. У. ' тит. IX гл. 11, 29 ками. ΛΠΑέ^^κο прьило. ы. г'|. ль. 
:0БС]..\ ник(иск*\ иίд^^илο.^ в. Т. 2^\. ^ 

ССБО^Д ΛΜΤΐ4ΐ!)^ϊίί:ΚΛ П])аБИЛО. 5. СОБОрЛ 

;^ллкидонАскд. π^ιλβηλο.** д. бТ. ссБС]1а 

5 [ла]сдикийска правило. л5. ссвсрл 

са^д'|'к'1Й^кд п^лвило. гТ. дТ. соБОрд 

клрфдгснАСКд'^ прлБилс. ^(.^ соаора 

шкс при Ь'стмАН'к.'' правило. ^ ка. 

1'лаБизка. аТ. Си кмй винг СОлЬ'- 

10 ма(л\А ЕмвастА ^ ίπΐίπτ» ли клирик?! 

и Ацл шкпъ оглХвасмА. ли Б6- 

лилч-зк^^^ (Γρί^ίΤίΑ ίππίΚ^^π^Α^^ и како^^ 

N6 подовас' вмвшаго (пла изгонима 

по правд4.^^ли вес правдм во прозви- 

15 тсрккг БО^инати ^"^ рАД•^. ^^ап^ко пра~ 16 вило. е. и, т^. Б 1.(1. 51. к. л. лг. л\б. 
л\г. ллТ, мй. на. N5. н^. нй.^' Νίθ». I . 
^с. ^ Щ оа. св. ог. 05. пд. соБСра 
)(алкидонА:ка^^и; д4ан'|'д 6ίκί о φοτϊπ 
20 ίπ'π4 тгрАск4 и сЬ'стдгО^ж епкп-к 
δΗ)ρΑ:τ4. ^^ говора анАКгрАСка пра- 
вило^ иТ. соБОра н0ВА1а кесар'/а.^^ пра- 
вило ^^ а. кгрила а» послами ияи^ 

ДОЛЧМ^ ГЛАБИЗНа г. ^ νωνίας. 'Αποστόλων κανών φ', ιγ. λβ'. 
να'. Συνόδου Νικαίας κανών β', ι', ιζ. ^' 
Συνόδου Αντιοχείας κανών ς . Συνόδου 
Λαοδικείας κανών λς . Συνόδου Χαλκη- 
δόνος κανών ο. ις. Συνόοου Σαρδικης 
κανών ιγ'. ιδ . Συνόδου Καρθαγένης κα- 
νών ξε'. Συνόδου της έπί 'Ιουστινιανού ^ 
κανών κα . 

Κεφάλ. ια . Έκ ποίων αιτιών ^ αφο- 
ρίζεται επίσκοπος, ή κληρικός, * και εάν 
έπίσκοπον κατηγορούμενον ^ δια λιβέλ- 
λου παραιτηται τήν έπισκοττήν, και οτι 
οΰ δει τόν γινόρ,ενον ^ έπίσκοπον, έχβαλ- 
λόμενον ευλόγως ή άλόγως, εις πρεσβυ- 
τέρου κατάγεσθαι βαθμόν. 'Αποστόλων 
κανών ε . η . θ . ι . ιρ . ' ιε . ις . χ . *• 
λ . Λς . μγ . με . μη . να ^" νς . ν, . 
νη. νθ'. ξ'.ι^ ξε. ξζ'.ι^ οα. οβ'. ογ. 
ος. πδ'. Συνόδου Χαλκηδόνος έκ τ?]ς 
πράζεως της περί Φωτίου επισκόπου 
Τύρου και Ευσταθίου επισκόπου Βηρυ- 
τού. Συνόδου Άγκυρας κανών ιη'. Συ- 
νόδου Νεοκαισαρείας κανών α'. Κυρίλ- 
λου έκ της προς Δόμνον επιστολής 
χεφάλαιον γ'. 13 1) κΔΗο лплъ у. 2) ННК1НСК4Г0 клне 5'. 8) "ζ. 
У. 4} хллкидоикскдго κδ У. но кг ί-ΊηοΜίι собору 
здп^ь отнесени праиаолежамг/^Сорд-му право. 
13 и 14, 'потому что все, пассоогччесся бъ прю- 
межуткуь, т. е. д. δι. . . правиле, пропущено. 
5) карла //. 6) 3' проп. Гарваг. 7) о^'стн- 

и'ан-к 773'. 8) канс 3'. 9) и'ло\'ч່тк У. 

10) вслш-к У. 11) ίηκηΪΗ П. 12) ик« Π У. 

13) правды П. 14) о^'ч'нлтн У. 15) дар'к соа. 
16) канс апл-к 3'. 17) нн проп. У, 18) кал)(н- 

домкска П. 19) вк'р^тьст'к //; 3' проп. Халк. 
соб. изъ опятя. 20) анкко^-рска канс У. 

21) нокок1сдр1Нска П. 22) канон У. 23) 1Ж1 

кв П. 24) У проп. Кирилла къ Д. 1) Ρ ε'. сЗ'. ιγ; V переоравд. β'. Г. ιζ' друг, 
рук. въ ε', ιγ'. 1с'. 2) Ρ добавл. του εΰσ. йао". 

3) соа. αιτίων: V αιτίων иереправл. въ αιτιών. 

4) Ρ вставл, у; λαΓχός. 5) соа. и Υ έπίσχοπον 
κατηγορούμενον; но V исправл. 6) Ρ γενό- 
μενων. 7) Ρ Υ вставл. ιγ'. 8) Υ вставл. κο 
Ρπροπ. κ'. 9)Ρχο'. 10)Ρνο. 11) Ρ 
дроп. ς'. 12) Ρ Υ вставл. ο . 13) Ρ α . γ'. 30 тит. IX гл. 12—15. Гадбизмд. вТ. гако «лико &р4\\л Κε^άλ. :3. ''Ότι εφ' όσον /ρόνον Ь 

гпкпъ н{ π])Η^ΛψΛ6ΤΑ ц;л}^м{наго СО επίσκοπος οΰ κοινωνεί τω παρ' αύτου 

Η(Γ0. ТОЛИКО ίκ£ ими <пкпи Ηί п^и^д- άφορισθέντι, ούτε οί άλ/νΟί επίσκοποι 

фа1^тА Жл^^мАшлго. ^-С0Ь0|)а клрфд- κοινωνοϋσι τω άοορίσαντι. ^ Συνόδου 

5 гснАСкаго^ правило.' рлг. Καρθαγένης κανών ρλγ. 

Главизма. π. КОЛИКО (писк^^па тво- Κεφάλ. ιγ'. Πόσοι επίσκοποι ποιουσι 

«ΑΤΑ изв€ржсн|Ч «π^πϊί. совора КОСТАН- καθαίρεσιν επισκόπου. Συνόδου Κωνσταν- 

тина града сжб* на списк^^пм аравий- τινουπόλεως της κατά του; επισκόπους 

скма.*' сОБора карфагснАска правило. Αραβίας.^ 
10 а1. вТ. ΑΪ. 

Глдвизма. дТ. ΰυ колика вин^ из- 
м-ктастГ ίπΐ^π-χ. аплАСКО правило ^ 

Г. 6. 5. V ^^' ^* '^*'• '^^^ ^^• ^'^• ^• •^*^• 

Λί. мв. [λν]α. лл€. М5. .νν:ς. Μιθτ.^ н. на. 

15 НГ. Н(. Ηίθτ. |. $в. $г. $д. §5. ^Й. ^ίθ». δ. па. рг. пд. соБОра никжскаго пра- Κεφάλ. ιδ'. 'Εκ ποίων τις αιτιών^ 
καθαιρείται.* Αποστόλων κανών γ', ε'. 
ς^. ζ', '.α. κ. κγ'. κε'. κζ'. κθ'. λ', λα. 
λε'. μ.^'.^ μδ'. [1л' , |χς'. μζ . μθ'. ν'. 
να'.«νγ. νβ'.' νθ'. ξ'.8 ξ§ 9 ξ^ ξ^.^ 

ξθ'. ο', πα', πγ . πδ'. Συνόδου Νικαίας 
κανών β'. ι'.^° ιζ'. Συνόδου Άγκυρας вило Β. ι. ΐξ. совора анкгрАСкаго ' 

[правило, ΐ. ^ Д1. иТ. САВора новг1га ксса- κανών ι', ιδ . ιη . Συνόδου Νεοκαισαρείας 

рига^^] правило" а. совора анАТио)(ий- κα'^ών οί , Συνόδου 'Αντιοχείας κανών οί. 

20 скаго. ^^ правило. ^' а. г", д. ί. п. совора γ', δ', ε', ιγ'. Συνόδου Εφέσου κανών β'. 

{ф«САСка. правило. Β. ^* совора ^алки- Συνόδου Χαλκηδόνος κανών β', ιη'." κζ'. 

домАСка. правило. ^^ в. πΐ. κζ. совора Συνόδου Σαρδικης κοινών κα'. Βασιλείου 

сард'|К|'йска. правило ка. ^^ вас1'лАА пра- κανών λβ'. ο'.^^ 

вило. ЛВ. δ. 

25 Главизна. ίΤ. ιυ кый ви кто во- Κεφάλ. ιε'. Έκ ποίων τις αιτιών ^^ εν 

κ^^πα" из.\\1тастГ ^® и и;л5^*<бНА βα»- τω αύτω^* και καθαιρείται, ^^ και άφ ο- ί) {1;л$ч1Н4дг« Π. 2) кдрАлпнкскд Π. 3) κύ- 
Ηο У. 4) Η 1Ж1 соа.; конкстАНТннл грлдд нж1 П. 
5) У проп. КП. 394 ». 6) кано 4пл-к У. 7) кд 
соа. 8) антнкуркскдго соа.; днкуркскд П. 9) Г 
проп. У. 10) н«вдк«с4()1нск4^ Л". И) клн5" У. 
12) ΛΗΤΗΟ/χΐΗοκΑ л. 13) клнТ У. 14) У п^>ол. 
Ефесск. прав. 15) ^ллкидонкскд^ кднТ У. 16) К 
п;?оп. Сард, праве. 17) кпЬ'пк Я. 18) нзм-^- 
Т41Т4 соа, П. I) V άφορισθεντι. 2) V добавл. друг. рук. 
(Τυνόδου Καρθαγένης χανιον ιχ'. 3) С0(1. ΧίΤ'.ων. 

4) со^. καθαίρετχι. У переоравл. друг. рук. изъ 
Λαθαίρετζι; такъ же и въ сл1Ьд. случаяхъ. 

5) μ3'. переаравл. пнсцомъ изъ λ3'. 6) να' 
переаравл. писцомъ изъ νζ'. 7) Ρ ν3'. νγ'. 
νε'; V να', νγ'. νε'. 3) Ρ ς'. ξ3'. ςγ'. 9) Ρ V 
ςδ'. ςε'. 10) V ι3', ем. ?'. ι'. 11) V ιγ', вм. 
'.η'. 12) V добавл. друг. рук. συνόδου της έπΙ 
Ίουστ. κανών γ', δ', ε', θ', ι', са', ■ζς'. 'ηζ'. 13) соа. 
αιτίων. 14) V Ινταυτο. 15) со<1. V χαθαι- 
ρεται. тит. IX гл. 16—20. 31 

БД(Т1 и π^ΜΜΑψίΗΪΑ ^ αίίκΛί . лплАСко ρΓζεται ^ ή και ^ καθαιρείται,^ καϊ της 

правило' кй. κιθ^. л. ^6, κοινωνίας ^ έκκόπτεται. 'Αποστόλων 

κανών κη . κθ . Λ . ςε . 

Глаьизмл. 5Τ. (λ) КШ п])имбтникг. Κεφάλ. ις'. Έκ ποίων αιτιών^ κλη- 

АИ^ ΛΜϊΚΛΗΗΜΑ прокАина(МА ε•χΐΒΛ(ΤΑ. ρ ικός ή λαϊκός αναθεματίζεται. Συνόοου 

5 соБОрл ганАГ|)анАСкл.* п^аБило. к. ^ Γαγρών κανών κ'. Συνόοοκί Χαλκηοόνος 

соБОра )^алкил[он]Аска. ^ правило. ^ в. κανών β', ζ'. Βασιλείου έκ της προς Γρη- 

ζ. ьасили Си послани^ сжб къ г^и- γόριον πρεσβύτερον επιστολής. 

ΓΟρίΜ® П^03БГТ(р^^. 

Главизна. ΐζΤ. гако н{ подовастА Κεφάλ. ιζ'. *^τι ου /ρή δις έκδικεΤν 

10 два ^° к])атм и!>мА'фати о (динСС. επί το αυτό. 'Αποστόλων κανών κε'. 

аплАСКО П]1авили^ ^^ κ?. василАа п|а- Βασιλείου κανών γ', λβ'. να'. 

БИЛО. Γ. ΛΒ. Аа. 

Главизна. иТ. Си ΚΜπχ^ вина кто Κεφάλ. ιγ; . Έκ ποίων αίτιων* τις 

ίυτΜΗ?^ΛΑ изл\4фбтсА. аплАско п^а- τελείως έκβάλλεται. Άπρστόλων κανών 

15 вило.^^ кн. на. ^в. соБО^а антии;)(ий- κη'. να', ξβ'.^ Συνόδου Χντιο/είας κα- 

ска правило. ^^ д. сово^а лаодикийска. νών δ'. Συνόδου Ααοδικείας κανών λς.^ 

правило. Хб.^* 

Главизна, ιΟ^Ϊ. к^гда^^ кто с4дл- Κεφάλ. ιθ'. Πότε τις καθέδρας ^ ή στά- 

н'|а.^*ли стоАм'|*А ^' ^(иститАСка прим А- σεως ιερατικής μετέχει, ουκ ένεργεΤ δέ 

20 фастсА Η( дгйствЬ'стА ίΚ( нимАто^^^ τι των λοιπών. Συνόδου 'Αγκύρας κανών 

П])0*1ии*. совета агкг^АСка правило, а. α. β . Συνόδου Νεοκαισαρείας κανών θ'. 

κ. ^^ соБОра кбсарийска. ^° правило, г^. Βασιλείου κανών κζ'. ο'. Συνόόου της 

васил'|а правиАО.^^ κ:ζ. ο. совора И5К( επί 'Ιουστινιανού ^^ κανών κς . 

при Ь'стжиАН'к. ^^ правиАО. кз. 

25 Главизна. к. ^^ о толла (ίκ« не в4ро- Κεφάλ. κ'. Περί του μη πιστεύεσθαι 

вати (писк^^п^^ ΓΛΜψ^^. особа (λ\Κ со τον έπίσκοπον λέγοντα ιδιαζόντως αύτω 

примстнико.чч-ь испов4давш{^ слл^ сбоа τόν κληρικόν συνομολογησαι τα άμαρ- 1) причл1|ижг Л. 2) прлвнл© (ϋ аИл-к У. 3) нли 1) Ρ χα\ αφορίζεται χαι καθαιρείται. 2) Ρ 

Π. 4)г4нгрлска Π. 5) У ηροη. Гаюрск. прав. χαι н-Ьтъ. 3) соа. Υ χαθα'ιρεται. 4) Ρ V 

6) калхннкска Π. 7) хллкндФнкскаго κοηΓ У. добавл. ή χαΐ της εκκλησίας. 5) соа. αιτίων. 

8) ίΡ пвслажл ηροη. У. 9)грнгоро\,- У. 10) дко У. 6) соа. αιτίων; Ρ τις αιτ. 7) со(1. ξ3' пере- 

11) канТи• лпл-к У. 12)к4нГлпл-к У. 13)4нтна- правд, изъ ξα. 8) V добавл. друг. рук. συνο'. 
ХнНска^канТ У. М) У 7ΐροη. Лаодик. 15) к-ктдл δου της επι ΊουστυνιανοΟ κανών κα'. 9) Ρ 

У. 16) ΗΛΗ Π. 17) ΛΗ ст©лн1а 7ψοη. У. вставл. μεν. 10) Ρ добавл. του εύσ. βασ. 

18) ННЧКСТ** сой.: ннч(Ж{ П. 19) 5'^ ηροη. Анк. 
праве. 20) новив ккарни У] нсшкссарТнскд П. 

21) правило проп. У. 22) δсτΊлн^ П. 23) У 
проп. самый текстъ иавы 20. 32 тит. IX гл. 21—25. ЕИЛО, рлБ. 

ГлаБизнд. ка. о «п1сп4 и при^ст- 
ниц^ ΑΛΪ^ψίΗΛΛΑ•^ ллАса^ ^ъ крсьи ли 
5 зь^роАЛИн!!^ [ли мАртБ^циноу.'*] аплско 
правило. * |г, сокора агкгр^ска пра- 
вило, г. ' 

Главизма. кв. о τοΛλ•& €?к€ (писк?(- 

Π0Μ•Χ и Π0Π0ΛΛΆ и ΑΪΑΚ0Η0ΛΛ'& И 
10 ВСкмА ПрИСАЖМфЖЛ\А.* КЪ οΗφίΜΜΑν-χ 

долгжмо «СТА воздсржатисА^ и/ сво- 
и)^г ποΛρί^ίκΪΑ,^ соБора карфагснАСка 
правило ^ г. д. κί. о, соворл иже при 
!ί<ΤΗΜ!ίΑΗ4.^^ правило, м. γι. : 

15 Главизма. кг. о при^^тниц•! р^^гаю- 
фжмсА ΗίΑΛΟψΗΜΛνΈ. аплАСКо пра- 
вило." Ηζ. 

Главизна. кд. о клириц-к^^ свр'к- 
завшийлл-ьсА. аплАСКо правило. ^^ ка. 

20 кв. кг. кд. соБОра никсйскаго пра- 
вило. ^* а. 

Главизна. κί. о клириц•! Оист^пни- 
μΊ^^ и ^кбрци и βάλ^βΊ и ОБавАни- 
ц4)^ ^^ и 3Β43ΑΑΜΗμ^^•χ ^^ Й6МАЖ и 

25 ^«АрОД-кА)^^^^ и З^ЛАИМИЦ'к)^^^^ и }^3- 

л-кр. ап1\АСК0 прлвило.^ |в. сояора 
агк^^рАСка правило, а. в. сокора лаоди- 
кийска правило лз. ^* τήματα. ^ Συνόοοίί Καρθαγένη; κανό>ν 

Κεοάλ. ХСС . Περί επισκόπου ή κλη- 
ρικού έσθίοντος κρέα έν αί'ριατι, ή θηριά- 
λωτον, ή θνησιμαΤον. 'Αποστόλων κα- 
νών ξγ'. Συνόδου Άγκυρα; κανών γ', 

Κεφάλ. κβ'. Περί του ' του; επισκό- 
που;, και πρεσβυτέρου;, καί διακόνους, 
και гсг/та; του; τα ίερά ψηλαφώντα; 
όφείλειν άπέχεσθαι και των οικείων γα- 
μετών. Σи'^οζοи Καρθαγένη; κανών γ'. 
δ', κε'. ο'. Συνόδου της έπΐ 'Ιουστινια- 
νού' κανών ιβ'. ιγ'. 

Κεφάλ. κγ'. Περί κληρικού χλευά- 
ζοντος τους ασθενεί;. 'Αποστόλων κα- 
νών νζ . 

Κεφάλ. κδ'. Περί κληρικού εαυτόν 
άκρωτηριάσαντο;. * 'Αποστόλων κα- 
νών κγ'. Συνόδου Νίκαια; κανών πρώ- 
τος. 

Κεφάλ. κε . Περί κληρικών αποστα- 
τών, και θυτών, ^ και μάγων, και έπαοι- 
δών, και αστρολόγων, ^ και μαθηματί- 
κών, και περί μαντείων, και φαρμακειών, 
και απτών. ^ Αποστόλων κανών ξβ'. 
Συνόδου 'Αγκύρας κανών α', β'. Συνόδου 
Ααοδικείας κα*;ών λς'. 1) •&Αθ\•ιμΪΗ]^ У; βλοι^ψα η Π. 2) млел соа. 
3) Α*ί(»κττΐΑ4ΗΗδ Я. 4) канГ дпд-к У. 5) У проп. 
Анк. прав. 6) прнслжлюфимт! П.. 7) 8•χ3ΐρ- 
жлтн Л. 8) π«ΑΡ*ν>«"Μ УЛ- 9) карфапнкскд" 
К4Н0 7, гдп ип праве. остав.%ено только 5. 
10) 5ст14м•^ П. 1 1) к4нГ апл-к 7. 12) клнрн- 
ц^Х-к У. 13) апл-ч кано У. 14) камо" У. 

15) Фост^пкинц-к*" У. 16) «канкниц-кхтк соа. Я. 

17) нзβ^Σсτниц■4:χ^ν сой. 18) чарод-кн^-ч У. 

19) 31Л1ннн)^ соа.; 31лннннц«)^ Я. 20) а^лл 

кано У, 21) У гу90п. Анк. и Лаод. 1) Ρ V тЬ αμάρτημα. 2) СОЙ. τδ; V то же, 
но друг. рук. переправл. въ του. 3) Ρ добавл. 
του εΰσ. 3θίσ. 4) Ρ άχρωτηριάζοντος. 5) С0(1. 
θύτων. 6) С0(1. άστρογολων. 7) Ρ περιάπτων; 
V περίχπτων. тит. IX гл. 26—29. 33 НИЦ'Ь Бΐ^ΟψϊЙ ли 51>'БИБЛЮф'|И. аПЛАСКО 

п^аьило. κ:ζ. ' Басил^А. правило. н(. ^ 

ГлаБизна. κξ. о (пкгтк)^ и примет- 
б [ми]ц'к[^'х] играюфй мигал\и. ^ ли 

^ПИБаМфЙСА. ЛИ^ на ПОЗОрМ^ )^ОААфЙ 

грсБы Бгзгр'1&Бамф'|И)^ крадЬ'фй.® кл(- 

Ηί(ψΗ)^•&:Α. ЛИ ЛИСА ψ Ш)^ ' ЛИ^ В7>3£М- 

лмф1)^г® половин^^ ли лрЬЧг'х> гако^^ 

10 СТ^^ДСНА ^^ С(Б^ ΠρΠΛΛΜΟΙΛΑΜψϊ)^ ^^ 

приБмтокъ.^^ аплАСКО^* правило, кс. 
ллБ. ллг. соБОра никейска^^ правило. ζΤ. 
сОБОра лаодик'жска. правило. ^^ д. не. 
соБОра карфагснАСка правило, ί. Βΐ,^^ 

16 Баснл'|А правило Т. дТ. ΐζΤ. ^® сОБора и«к( 
при ^^стиАН'Ь. ^* правило. Т. кд. 

Главизна. кй.*° о гн^^шамф'|)('ЬСА 
Брака или вина.*^ ли /ла . аплАско пра- 
вило^ ма. нг. соБора агкгрАска пра- 

20 вило.^ дТ. соБОра ижб при ^^стаан4** 
правило. '^ гТ. л.^® 

Главизна. КгО.. о повел'кнА*.^' или 
0^^ возвранснА!** и (Ж1 въпрлшати Κεφάλ. κς'. Περί επισκόπων, ή^ 

κ)^ηρικών τυπτόντων, ή φονευόντων, 
'Αποστόλων κανών κς . ^ ξς'. Βασιλείου 
κανών νε'. 

Κεφά7^. κζ'^ Περί επισκόπων και κλη- 
ρικών κυβευόντων, ή μ,εθυσκομενων, ή 
θέαις παρεμβαλ)νόντων,^ τυμβωρύχου ν» 
των, κλεπτόντων, έπιορκούντων, τοκιζόν 
των, ή λαμβανόντων ήμιολίας, ή έτερον 
α{σ/^όν έαυτοΐς έπινοουντων κέρδος. 
'Αποστόλων κανών κε^ μβ'. μγ'. Συνόδου 
Νικαίας κανών ιζ'. Συνόδου Λαοδικείας 
κανών δ', νδ'. Συνόδου Καρθαγένης κα- 
νών ε', ις'. Βασιλείου κανών ι', ιδ', ιζ'. 
Συνόδου της επί Ιουστινιανού* κανών 
ι', κδ / 5 Κεφάλ. κη'. Περί τών βδελυττομένων 
τον γάμο ν, ή τον οινον, ή τα * κρέα. 
'Αποστόλων κανών να', νγ'. Συνόδου 
Άγκυρας κανών ιδ'. Συνόδου της έπΙ 
Ιουστινιανού' κανών ιγ'. λ'. 

Κεφάλ. κθ'. Περί ^ επιτετραμμένων ή 
και κωλυομένων, ^ και περί του έρωτόεσθαι 1) КИНО* Δ^Λ-κ κΓ У. 2) Π. ηροη. Басилъя 55. 1) соа. προπ. ή. 2) Ρ κζ'. 8) Ρ παρεμ- 

8) снгадш У. 4) Η У. 5) парезы Л. 6) грл- &αλοντων; V ιταραβαλλόντων. 4) Ρ добав!. 

до^-фЫ^-к У. 7) лкстлфихг У,• лнсвАф1и Л. τοΰ εύσ. βασ. б) V добавд. друг, рук.: χγ'. ν'. 8) АН ηροη. П. 9) в'к31л\л№фнл\'к У. 10) дроуг© 
ако У; дро\*д1Л П. 11) ст^джк проп. У. 

12) ηρΗίβΜΛιοφΗρι У; лркл«ышлАТй н П, 13) при- 
в-кп-кк-м У. 14) лпл-к У. 15) ник1нскдг« У. 

16) ААвднкннсклгв клно У. 17) У проп. Каре, 
праве. 18) ?Г проп. У. 19) <^стннни»гк 7. 
20) 1н П. Начиная съ главы 28 до конца XIV 
титт. приведены варгантпы г«г Моск. Синод. 
Библ. 132 {Новюродск. кормчей) = И; здгьсь 
вездп Глй {ем. Глйвнзил). 21) вдна П. 22) прл- 

ПрЛКНЛО соа.] К4НС АПЛ-К У. 28) ЛГК1-ркСК4 кдно. 

24) ο^•€ΤΗΗΐ4Η* У. 25) клнГ У. 26) л проп. У. 
27) пок1л-кн1н П. 28) о проп. Л. 29) в-квра- 
нигк1Х^ У. 6) Υ τό. 7) Ρ добавл. του еиа. βασ. 

περί των. 9) Ρ η κεχωλυμενων γάμων. 8) Ρ 34 тит. IX гл. 30—32. 

м«ТАц4. К"Хзр4СТА ^ дохтигшлА Λψί τοϋζ άναγνώστας έοήβους γινομένου;,^ 
^отАТк^ жснитисА и'ижс сал\'А СОКОМ εί βουλοιντο γαμεΐν, και ττερϊ μαλακισ- 
Бл^^дл *тБоритА. и 0ΛΜΚ0Λ•6ΗΪΗ^Μ πρ4- μου,* καί^ πορνείας, και μοιχείας. 
АМвод'кБАСТБ'к. ^ аплАСко п^д&ило. "^ ΐζΐ. 'Αποστόλων κανών [ιζ'. ιη'. ιθ'. κε'. κς'. 
5 ж. ΐίβτ. κί. Κ5. С0Б0/4 агкг^АСКА пра- Συνόδου Άγκυρας κανών]* ι'. Συνόδου 
ВИАО. Τ. ^ соБОра н^окбсарийска. пра- Νεοκαισαρείας κανών α', θ', ι'. Συνόδου 
БИАО.^ а. ι€κ.Τ. соБора )^алкидонАска. ^° Χαλκηδόνος κανών ιδ. ^ ιε. Συνόδου 
правило. ^^ дТ. (ΐ. соБора карфагснАСка Καρθαγένης κανών ις'. Βασιλείου κανών 
правило. 51.^* василАА правило.?, з. ^. γ', ς', ξθ'.^ ο. Θεοφίλου εκ του Οπο- 
ίο 1^. δ. те1€0те1ИАа ίυ в-ьсподлиманУд пра- μνηστικου κανών δ', ε'. Συνόδου της 
ΒΗΛΟ. ^'^ Д. С. соБора иж« при ^стин1- επί Ιουστινιανού" κανών γ', ς'. ^ 
АМ'Ь. ^* правило. ^^ Γ. 5. 

Главизна. л. ιυ вос)^ифан)1рт)^ Κεφάλ. λ'. Περί των έπί γάμον ^ 

Ж€ни при врац'к. аплАСКо правило. ^^ γυναίκας αρπαζόντων. !\ποστόλων κα- 

15 |ζ. 1е»«и)филл иЗ воспол\иман'1а пра- νών ξζ'. Θίοοιλου εκ του υπομνηστικοϋ 

вило. Β. ^^ соБОра агкурАСка ^^ пра- κανών β'.^° Συνόδου Άγκυρας κανών 

вило.^* аТ. к?. соБОра )^алкидомАска '^ β'. ^^ ια'. κε'. Συνόδου Χαλκηδόνος κα- 

κζ. соБОра иж6*^ при }^стинаан4.^ νών κζ'. Συνόδου της επί 'Ιουστινιανού^^ 

правило. *" ма. κανών ^] β'. 
20. Главизна. ла. о** ΗψίΗΗΐ\4)(Ά ммм- Κεφάλ. λα'. Περί ιερατικών συλλουο- 

фИ)^са^ со жбналли. соБора лаодикий- μένων γυναιξίν. Συνόδου Λαοδικείας κα- 

ска. правило. Λ. соБора иж| при {истина- νών λ'. Συνόδου της έπί Ιουστινιανού^*^ 

αη4.^ [кано]" 05. κανών οζ'. 

Главизна. лв. о €πκ'π4[)ςι] и при- Κεφάλ. λβ'. Περί επισκόπων, 

25 мстниц^к)^ Бк1вамф|1И)^ъ простАЦ'к[)('х καί κληρικών γινομένων ^* λαϊκών, 

лисановАНИЦ'к)^]ли'^ воинАСтв?(мф»Г. ή αξιωματικών, ή στρατευομένων. 1) Β-ν к-кЗдрдстА у. 2)хотк У. 3) н проп. У, 1) Ρ γ£νομένους. 2) УР παλλαχίσμοΟ. 3) Ρ 

4) слюд'к Ц. 5) ΛίοςοΑ-^αΗΗΗ У. 6) пр-клюво- проп. ха1. 4) соа. проп. το, тго въ скобкахъ; V 

д-кистк-к УЛ. 7) кднГ апл-ъ У. 8)УпрОп.Лнк. проп. :η'. ιθ'.κε'. κς'. συνόδου Άγκυρας κανών ι': 

прав. 9)ногиа мсарна У. 10) кдл)^йаонкск4 П^ все это добавд. ίη т. друг. рук. 5) V δ' по 

11) хдАкндФНкск/" 1С4Н0 у. 12) У проп. Каре, скобл. 6) V ζ', θ' переправл. друг. рук. въ 

нрав. 13) в4нГ У. 14) оуст14н-Ь П. 15) камо ξθ'. 7) Ρ добавл. του εύσ. βασ. 8) V добавл. 

У, гдп проп. далпе г. 16) канв" лпл-х УН. друг. рук. δ', с^'. »т'. μη', νθ'. 9) сос1. о пере- 

17) УН проп. Оеоф. отъ воспом. 18)кк)ркск4 П. д-Ьлано въ ω; РУ γχμω, 10) Ρ ставитъ пра- 

19) днкурьск4го кан? У; нж1 кл днкир^ ка^ Н. вию веофила между Халк. и Трулдьск. 11) РУ 

20) кал^ндоикска 27; халкндонкгкаго канГ УИ. проп. 3'. 12) Ρ добавл. του ιΰσ. Зает. 18) Ρ 

21) нж• проп. Н. 22) оустннн-к НП. 23) канГ добавл. του ευσ. За^• 14) У γενομένων 
УН. 24) Гла ла. о проп. Η 25) мывамфнн Π; 

Μ•*»ψΗχ^ΓΑ Η 26) в^с-Иа1гк НП. 27) канГ 

ил УН. 28)Ί•ΑΗ Я. тит. IX г^. 33—37. 35 аПЛАСКС П^ЛБИЛО.* ПГ. СОБОрЛ НИК(Й- 
СКЛ М^ЛЬИЛО. Ь. ' СОБО^Л )(ЛЛКИДОНА- 

ска. ' правило, ξ. 

Глаьизна, лг. о св^д^^фж сог|4- 
5 шамфсмА* п|и*1(тники? и^ н« п])С- 

ЛЬЛАМфЖ. БЛСИЛАА П^ЛБИЛО. О'л. 

Главизна. лд.^ о томг гако изл\4- 

τ4ίΤΑ п^имстникм даМфаА залопк^ 

ы крг*1(мници.^ аплАСКО правило. ^ к. 

10 Главизнл лГ. о πρи*ι(τниц^)('^ ^° 

АД^/фЖ)(г ЕЪ КОрбМНИЦИ." ЛИ ^^ ВО 

гостиници.^* аплАскс правило. ^^ нд. 
^ соБора лаидикийска. ^^ правило.^' кд. 
соБора карфагбИАСка правило. ^^ л\. ^* 
15 соБора иже при Ь'стт'|Ан4^^ пра- 
вило. ^^ ιθ.. 

Главизна. лз. (х) πρиNСτниц^)^^ь р^- 
гаюфисА*^црн)^ли**ткп^ ли^^ кнз»«. 
ли*^ попови. апГлско правило^ нГ. 

20 Н5. ПА. 

Главизна. Χζ. о тБОрлфи^^ъ*^ с 

КЛАТВОМ Др8'?*;БЬ'. ли КЛ(В(ТМ. соБора 

)^алкидонАскаго правило. иТ. соБора 

карфапнАСка. правило. ^^ нг. соБора 

25 иж( при 8'стин'|Ан4.*^ правило. ^^ лд. '^ Αποστόλων κανών πγ. Συ^όίου Νι- 
καίας κανών ιβ'. Συνοδού Καλχηδόνος 
κανών ζ'. 

Κεφάλ. λγ . Περί των συνεπισταμέ- 
νων άμαρτάνουσι κληρικοΐς, και μη φα- 
νερούντων. Βασιλείου κανών οα'. 

Κεφάλ. λδ'. Περί του καθαιρεϊσθαι 
τους κληρικούς δίδοντας έγγυας. ^ 'Απο- 
στόλων κανών κ', κα'. ^ 

Κεφάλ. λε. Περί κληρικών έσθιόντων 
εν καπηλείφ ή έν^ πανδο/^είω. 'Αποστό- 
λων κανών νδ'. Συνόδου Ααοδικείας κα- 
νών κδ' . Συνόδου Καρθ*γένΥ)ς κανών μ , 
Συνόδου της επί Ίουδ•'ϊ».νιανου * κανών θ'. Κεφάλ. λς'. Περί κληρικών υβριζόν- 
των βασιλέα, ή έπίσκοπον, ή άρχοντα, 
ή πρεσβυτερον. Αποστόλων κανών νε'. 
νς'. πδ'. 

Κεφάλ. λζ'. Περί των ποιουντων συν- 
ωμοσίας, ή φατρίας. Συνόδου Χάλκη• 
δόνος κανών ιη'. Συνόδου Καρθαγένης 
κανών νγ'. Συνόδου της επί 'Ιουστινια- 
νού^ κανών λδ'. 1) правило (κΔΗο У) аплТк НУ. 2) Гв Π; НУ 
проп. Ник. 3) ^^алкидонкскА УН 4) скгр-^• 
шА№фнл1-ь Н. 5) н проп. П. 6) м Н. 7) зл- 
гоА-к соа. 8) к'крмкницю у. 9) кано апл-к УН. 
10) лд Н. 11) о твл»к 1ако нзм'кт뻈Тк причст- 

ннк-к1 Н. 12) корч(лшнц-к У. 13) или Н. 

14) г©стннкн'|ц-к У. 15) кднТ дпл-к УН. 16) сдр- 
днкннскдго У; сардннскАго Н. 17) кано УН. 

18)карфлг{Нкска кано У£Г. 19) а соа. 20)оуст1л- 
«ан-к Я; οίι -стнан-к Н. 21) кано .V. 22) р5>га|«- 
ιμίΗ Л. 23) црквн Н. 24) или Н. 25) нли Н. 26) нлн Н. 27) кано аТл-к УН. 28) тво- ρΑψΗ]^ϋΑ соа. 29) «арфагснкскаго кано УН, 

30) о^'стнин-Ь НП. 31) канГ УН. 1) соа. έγγυάς. 2) РУ проп. χα. 3) РУ 
проп. εν. 4) Ρ добавд. του εϋσ. ^ασ. 5) Ρ 
добавд. του εύσ. βασ. 36 тит. IX гл. 38—39. ТИТ. X ГЛ. 1. Гллвизна. ли. кма^ г^4)гм ^14з|^- 

ШАСТА р^^К0ТБ0^(н1с.^ СОБОРА ΗΟϋΜΛ 

К€сар'|'а п^леило. ιθ». 

ГлаВИЗНЛ. Л»^. о ПОКДАНЖ и^ ко- 

5 тормй* ^^ροсτ^ ил\5^та ддати кдм- 
ψΗΜΑ ^ прил\4нбн1{. * и гако л-ктА 
(СТА миститблм ^мдлАти и растити.' 

34Πρ4ψ(ΝΪΑ.^ аПЛАСКО ® П]1аЬИЛ0. нь. 

соБор ник'/йска^^ правило. аТ. βΪ." 
10 соБора агкгрАска правило. ^^ а. в. г. д. 
?. 5. ζ. и. 1^.^^ сОБора нсо/кссарийска. ^* 
правило." Е. соБора Ааодик'/йска.^* 
правило." в. соБОра кароагснАСка.^^ 
правило. ^* 5. ζ. к^. ллг. ллТ. [василига 
15 правило, ί.] лд. од. οί. оз. пв. пд. 
григср^А нгсАскаго^ правило.*^ г. д. 
ξ. й.'^ соБОра ия?б при Ь'стжиан!^ 
правило.^ ра. Κεφάλ. λη. ΠοΤα άααρτήματα λύει 
ή χειροθεσία. Συνόδου Νεοκαισαρείας 
κανών θ'-. 

Κείράλ.λθ'. ΠιοΙ αετανοίαс, καϊ τίνες 
άοειαν έχουσι διδόναι τοΐς μετανοουσι 
καταλλαγήν, και δτι εξεστι τω ίερεΐ 
^. μειουν, καΐ^ αυξειν τα έπιτίμια. !^πο- 
στόλων κανών νβ'. Συνόδου Νικαίας 
κανών ια'. ιβ'. Συνόδου Άγκυρας κανών 
α', β', γ', δ', ε', ς', ζ', η', θ'. Συνόδου 
Νεοκαισαρείας κανών β' . * Συνόδου Καρ- 
θαγένης κανών ς', ζ', κζ'. μγ'. με'. 
Βασιλείου κανών ε', λδ'. οδ'. οε'. ος'. 
κβ'. πδ'. Γρηγορίου Νυσσης κανών γ'. 
δ', ζ'. η'. Συνοδού της έπϊ 'Ιουστινιανού 
κανών ρβ'. Γ•. 3 ТНТбАЪ Ι.»* 

20 Ο стробнт** μρκΒΗΑΐ)^Ά. Βίψ'ίπ^ и ο 

Главизна. а. о толм ико ^' подо- 
БастА^^^'конолл^^ ш примт5^^^ цркБнаго 

1) о κΊϋΒ Л. 2) роукололож1нн>б у Η п. В) н 
проп. НУ. 4) котврнн НУ. 5) клк>фннл<-ъ УН. 
6) пр'Ъм(н(нн»в ΎΗΠ. 7) н рлстнтн проп. П. 

8) 34ηρΐψΙΗΗΐ€ НУ. 9) С1Ч| ДГА'к Н. 10) скБсрл 

ННК1НСКД п. 11) У1? проп. Лик. праве. 12) дн- 
кнрьскд ΚΔ НУ, гдп пропущ. праве, а*, к. г. д- 
"ί. в. 13) ннипскдрнмскд 17. 14) некий к(с4рни 
кано УН. 15) лдоднкннскдго У; нж( в лаюднкж Н- 
16) кАно УН. 17) кАрф4Г(ньскд У; иж1 в кдрфа- 
гжн Л. 18) кАно УН, гдп, пропуш. праве, з. 'ί- 
к;. ΜΙ . 19) Ηνρ»ιΓΚ4Γβ 60ίΖ, 20)кГН. 21) ^^, 
Η η^)οη. НУ. 22) о\-стнин-Ь Я27. 23) клнГ УН. 
24) грань. 1.8 Н1И ГЛ4 . и. Н. 25) н вставл. П. 
26) Βΐψ(Η П. 27) в«нхъ Η 28) »пкп5 77. 29) ηι 
вставл. Н. 30) подвьл У. 31) икснолюи .^Н. 
32) прнчкта УЙП. ΤΙΤΛΟΣ I'. 

Περί διοικήσεως εκκλησιαστικών πραγ- 
μάτων, και ττερί των ιδικών του επισκόπου. 

Κε^άλ. α'. Περί του χρηναι τον οΐκο- 
νόμον έκ του γ.ΑΎ]ρου της εκκλησίας 

1) со(1. лишшй разъ вставл. χαΐ. 2) РУ 
συνόδου ΛαοΒιχε'ιας κανών 3'• (V ίη ш• Друт. 
рук.). о) Г добавд. του εύσ. βασ. тит. χ гл. 2-5. 37 имти. соБсра \-ДАКидон4а<л ^ пра- 
ьило.^ К5. 10.{а(Г)ила СО ьосполчи- 

На[н'|и] П]}ЛЬИЛО. ιθ..^ СОБОрД НИК(Й- 

СКА* Бтораго. прдьи^.^ дТ. 
5 ГлдБизна. Б. о ίΤρΟίΗΪΗ ЦрКБНМ 
ΒίψΪΜ.^ дпллско^ п^лБилс. ли. м. ма. 

ССБОрД аН'1 ИО\"ИИСКД. ^ ПрЛБИЛС. ^ кд. 

κί. ге.(а'фила СС боспсминлн^а^^ [пра- 
вило. Т. курила и) послами] (Ж( ко 

10 АОЛ\н${ глаБа. в. ^^ 

ГлаБизна. г. о Β(ψί ли прикмт- 
*ί^)^'ь ^^ Бб'бписк^'пнмй цркБъ. соБора 
лгкгрАска праБило. к. ^^ сОБора )^алки- 
донАСка^*. правило. ^^ кТ. ссБора иж( 

15 при ί^ίΤΗΑΗί ^^ правило.^' л?. 

Главизна. д. о снаБд4н1Й црков- 
нмй. аплАСКОС ^^ правило, ли. ог. совора 
агкгрАСКл правило, к. совора карфа- 
г(НАСка правило. К5. лг. кгрила Си по- 

20 слАн1л сжс кодоллн^. главизнл. г. ^^ со- 
Бора никсйска^^втораго правило. ^^ вТ. ГллБизна. ί . ^ о т4)сг иже по по- 
ставлбН11М притА^катА^то. ^^ ткпи ли 
примстници. ссБОра карфагснАСка. пра- 
25 вило, л г. ^* είναί. Συνόδου Χαλκηδόνος κανών κς'. 
ΘεοφΟνου έκ του Οπομνηστικοϋ κα- 
νών θ'. Συνόδου Νικαίας το δεύτερον 
κανών ια . ^ 

Κεφάλ. β'. Περί διοικήσεως των εκ- 
κλησιαστικών πραγμάτων. Αποστόλων ^ 
κανών λη . μ', μα'.• Συνόδου Άντ'.ο/είας 
κανών κδ'. κε'. Θεοφί^νου έκ του υπο- 
μνηστικου κανών ι'. ^ Κυρίλλου έκ της 
τ.ροζ Δόμνον επιστολής κεφάλαιον* β'. 

Κεφάλ. γ'. Περί πραγμάτων και 
προσόδων^ των άνεπισκόπων εκκλησιών. 
Σ\^νο'ζο'^ Άγκυρα; κανών ιε'. Συνόδου 
Καλχηδόνος κανών κε'. Συνόδου της επί 
'Ιουστινιανού ^ κανών λε . 

Κεφάλ. δ'. Περί εκποιήσεως εκκλη- 
σιαστικών. Χπόστόλων κανών λη'. ογ'. 
Συνόδου Άγκυρας κανών ιε'. Συνόδου 
Καρθαγένης κανών κβ'. κγ'.' Κυρίλλου 
έκ της τζρος Δόμνον επιστολής κεφά- 
λαιον^ β'. Συνόδου Νικαίας το δεύτερον κανών ιβ'. ^ Κεφάλ. ε'. Περί των μετά την χειρο- 
τονίαν κτώμενων επισκόπων ή κληρι- 
κών. ^^ Συνόδου Καρθαγένης κανών λβ'. 1) 5(4Акндснкскагв π. 2) ](Длкнасньск<1 κληο 
УП. 3) у Η пропуск. Веоф. от% воспом. 

4) ннкжскд ΥΒ.ΙΙ. 5) К4 Ή.. 6) веф»н Л. 

7} аллксκс^е ΥΉ.. 8) нже въ ΛΗΤΗΐυχΪΗΗ Ή., 9) пра- 
вил* я^эοη. Ή.. 10) в•ъсηсл^инан^н П. 11) гла- 
внзкл г 77; ΎΉ. проп. Веоф. и Кирилла праве.; 
вставка есть то.гъко въ 77. 12) прив-итц-к^ч 
УЕП. 1Ъ) УИ проп. Лнк. 14) халкндсньск/" 
УН. 15) правило проп. Н; кано У. 16) ί>ΓτΙ- 
ан-к 77. 1 7) Κί НС У Я. 1 8; аТ.л кско Я. 1 9) УН 
проп. праве. А»к. Карваг. и Кири.хла. 20) нн- 
«нскаг-о УЛ. 21) кано^ }'Я. 22) У проп. 

са.мии текстг главы 5: Л проп. и всю главу 5, 
но при следующей ста&итъ всетаки ». 23) пс 
лоставн(н!н что прнтАЖсть 77. 24) лв 77. 1) Ρ проп. Ник. II 11. 2) V ά-οστόλου. 

3) соа. γ'. 4) Τ κανών. 5) V διοικήσεως вм. 
-ττροσ^δων. 6) Ρ добавл. του εύσ. ^χσ. 7) ΡΥ 
Каро. κς'. λγ'. 8) V χανών. 9) Ρ προπ. Ник. 
II 12. 10) Ρν έησκό-ποις η χληρικοΤς. 38 тит. χ гл. 6—8. ТИТ. XI гл. 1. ГллБизна. ь. о СЬОИ €ПКПД^ «ψΙ. 
и гако н( подова^ ϋ4 (Μ^ί бс* ^^стаьлс- 
νΙα 5^л\^ити.^ аплАско* п^аьило.м. со- 
яо^а антиа')^ийскаго.^ праьило.* кь. 
5 соБО^а карфагбНАСка п^а&нло.^ кЕ. ^ 
па. 

Глаьизна. ζ. * ιυ ίί^ψΐΜ)^'Δ ьо по- 
ганАСКмн лзмц^)^τ б^кж^^к црк&а)^'&. 

по ДргжафОАЧ^^^ СТ[^]0ИТИ ОБк1*1АЛ0. 

10 СОБОРА костАмтинаграда. праьи.чо. ь. 
соБора )^алкидонАСкаго. " праБило. кй. 
соБора ИЖ6 прн5кстАин4.^ прльило.л. 

ГлаБизна. н. и> то (же^^ ни (пкп)^. 

ли^* клирик{^ ^^ даАТи дара^^ ради, ли 

15 заБ4та (ριτπκΐί. лци [и] ^«кика (му 

сстА. ли насл4дника остаьлАти. со- 

Бора карфапнАСка^^ лраБило. кб»^^ па. Κεφάλ. ς'. Περί των ιδικών του επι- 
σκόπου πραγμάτων, και ότι ουκ ώοειλεν 
άοιάθετος τελευταν. 'Αποστόλων κα- 
νών μ . ^ Συνόδου Χντιοχεία; κανών κδ'. 
Συνόδου Χαλκηδόνος κανών κβ'.^ Συνό- 
δου Καρθαγένης κανών κβ'. πα'. 

Κεφάλ. ζ'. Περί του τάς εν τοϊς^ 
βαρβαρικοϊς έθνεσιν * ούσας του θεοϋ 
εκκλησίας κατά την κρατησασαν διοι- 
κεΤσθαι συνήθειαν. Συνόδου Κωνστα^^- 
τινουπόλεως κανών β'. Συνόδου Καλχη- 
δόνος κανών κη'. Συνόδου της έπΐ Ίου- Γ,δ στινιανου" κανών ών λ . Κεφάλ. η'. Περί του μήτε έπίσκο- 
πον, ή' κληρικόν^ δια δωρεάς ή διαθή- 
κης αίρετικόν, * καν ή ^° συγγενής αυτού, 
χΛΎΐρονόμον καταλιμπάνειν. ^^ Συνόδου 
Καρθαγένης κανών κβ'. πα'. 20 ТНТбАЪ ΑΙ. ^« 
Ο чбрнАЦи*^ и*^ 1(рмица. 

ГлаБа. а. и» сотБОр€нж*^ ллона- стыр/ 28 и и (ЖС НС Бити ΗΜ'λ ^китии- СКОМЪ.** и \Х) иψ(^ζЪ ИИО'КСКЫ. ΉΤΛΟΣ ΙΑ'. 
Περί μοναστριών^* και μοναχών. 

Κεφάλ. α'. Περί ποιήσεως μοναστη- 
ρίου, ^' και " του μή γίνεσθαι οώτά ιδιω- 
τικά, και πραγμάτων τών μοναχών. ^^ сОБора )^алкидоска праБило.**^ кд. Συνόδου Καλχηδόνος κανών δ', κδ'. 1) « >ΟΗχ^ «ηΐΤΚ УН. 2) Η« ВОДОБНО Η. 

3) о^мр-ктн 7ЛП, 4) лол-к УН. 5) лнтяв- 

ХНИСКА П. 6) КАН« УН. 7) КА(|фдГ1НкСКАГ0 кдно 

УН. 8) кк проп. УН. 9) УН проп. самый 
текстъ главы 7. 10) аодрАЖдюф1м$ Π {ем. п« 

Ар'кЖ...) 11) ^длкнАСньскд Д. 12) ^сткин'ки 
соа. 13) ИЖ1 соа. 14) ни Η 15) крнлнкб соа. 
16)аа^9^УН П) чАфпнкскГ НУП. 18) к в 
проп. НУ. 19) грднк дГ. в Н1И гла . гГ. Н. 

20) шринц-к*' П, 21) о вставл. НУ. 22) гт»о- 
ρίΝΗ Η 23) мдндпгырА НУ. 24) Η проп. П. 
25) хдлкндомкскдго кд НУ. 1) передъ μ зачеркнуто V . 2) РУ вставл. 

συνόδου Σαρδιχής χανών ιβ'. 3) соа. ταΤς. 

4) V лруг. рук. переправл. въ едеаи 5) Ρ 

добавл. του ευσ. βασ. 6) V друг. рук. λ' 

передал, въ λζ'. 7) РУ μήτε. 8) РУ при- 
бавл. διδόναί, 9) РУ αίρετιχω. 10) РУ εΤη. 
11) РУ проп. χληρον. χαταλιμπάνειν. 12) μο- 
уаоттзрсшу РУ, 13) РУ μοναστηριών. 14) У 
χαι περί. 15) РУ μοναζόντων. тит. XI гл. 2—5. 39 ΑΝίθ'. соьо^а ник|йска^ ьтораго прл- ЬИАО. М. Г1. ГлаБизна. ь. о Бмвлмф'|и ω [и]н4\-7>® моиастм^А' игЬ'\\(н^)^-'2^, или 
5 πρΜίΤΗΗΐ^4)("χ. ^ собора карфагенА- 
скаго^ п^лБилс. -^^ п. сокор^ никсй- 
ска^^ Бтораго^^ правило, ка. 

Главизма. г. о раБ•! ино1астб{(м- 

ψΪΜ. ли бином БЛГО^т'|а Н(Б|6гЬ'фЖ^^ 

О и н{ рдБ0та1^ф'|й ^* Блкам?!. сОБОра 
ганАргнснАСка. ^^ праБило. г. ссБО])а 
)^алкилонАСка. праБило.^^ д. [совета] ^• 
ΗϊΚί^^ при ^(стИани,•^^ праБило. ^^ пд. 
ГлаБизна. д. о тома гако, н( по 

5 сл^»1ам инокол\А^^ πίχΌΛΗΤπ из л\она- 

СТМрД^^ К^ПЛА^^ Д^АТИ. И [ί2ί]κθ ПО 

(πκπαΐΜ-χ^ с5ута.^^ соБОра )(алкилонА- 
ска^® прлБило.^' г. д. и. к г. ^^ :ОБора 
πϊκί при Ь^'ΤинΑΑΗ^.^^ правило. ^ ма. 
20 л\в. Л\5. 

Главизна. ί. о то гако н{ ж(ни- 
т[и]сА имск[олл]'х^^ ли н4 съ кийми^^ 
гако со [с(]стралли пр'квк^вати. ни со Συνόοου της έπί 'Ιουστινιανού^ κανών 
μθ'. Συνόδου Νικαίας τό δεύτερον 

> ' 2 

κανών ιγ . 

Κεφάλ. β'. Περί των εξ ετέρων μο- 
ναστηριών γενομένων ηγουμένων ή 
κληρικών. Συνόδου Καρθαγένης κα- 
νών τ . Συνόδου Νικαίας τό δεύτερον 
κανών κα .^ 

Κεοάλ. γ'. Περί δούλων μοναζόν- 
των, ή προφάσει εύλα(ίίείας καταφρο- 
νούντων και μη δουλευόντων τοΐς δε- 
σπόταις. Συνόδου Γαγγρών κανών γ'. 
Συνόδου Καλχηδόνος -κανών δ'. Συνόδου 
της επί 'Ιουστινιανού* κανών πε . 

Κεφάλ. δ'. Περί του μη ως ετυχεν 
μονα/όν έΕιέναι του μοναστηρίου ^ 
πράγματα πράττειν, хй! δτι ί>πό τάν 
έπίσκοπον είσίν. ^ Συνόδου Καλχηδόνος 
κανών γ', δ', η', κγ'. Συνόδου της έπί 
'Ιουστινιανού " κανών μα', μβ', μς . 

Κεφάλ. ε'. Περί του μη γαμ.εΐν μονά- 
χους, ή τισιν ώς άδελφαΐς συνεΐναι, μήτε 1) с^,'гтнннии-к Η. 2) канГ УН. 3) ннк«н- 1) Ρ добавл. τοΰ εύσ. βασ. 2) Γ προπ. 

СК4Г0 У Ε. 4) κ/ Η. 5) кыккшш-к Π; и вставл. Ник. II 13; V добавл. третьей рукой συνόδου 
соа. 6) и'и^\р1 Я {ем. \х нн-крк). 7) монлсты- а', καΐ β', εν τω ναω των άγ. αποστόλων χανών 
(,ίΗ 77; л\<1нсс г-кфк НУ. 8) прнчкннц-кх-к У. α'.χχι ς'. 3) Ρ проп. Ник. Π 21. 4) Ρ 

9) кйрд-1г*нкск4 Я; нж{ в клрфлгжн Я. 10) кино добавл. τοΰ εύσ. βασ. 5) ΡΥ вставл. χαΐ. 

УН И) ΗΗκίΗοκΓ УН. 12) втсрлгс проп. Я. 6) Ρ έστιν. 7) Ρ добавл. του εύσ. βασ. 
13) нт'Бр-кг^Фж* Я; н{Ер'кгоуц)нм-к УН. 14) не 
ракотйюфнм-к Η 15) ган-кгрднксклго У; нж* в^к 
глнгр-к Η; гангр-кска Я. 16) правиле проп. Н. 

17) сестра проп. У. 18) нж1 проп. Н. 

19) ΟΝ -стнннан-к УН. 20) канГ УН. 21) ино- 
ки м-к УЯ^. 22) ма иаст-ирл УЯ. 2В)щпА-кН. 
24) »€ппк Н. 25) сБд-к соа. 26) кал^нлонкскА 
Я; халкиденкскагс УН. 27) кан? У. 28) кг 
проп. УН. 29) 5ст1ан-к Я. 30) кано УН. 

31) ΗκοΗΟΜογ Η. 32) ск н'кк'ынмн Н. 40 тит. XI гл. с—ю. гинмг ?кити. соЕОрд агкгр^скд^ прА- 

ЬИЛО. * гОтГ. ^ СОЬОрД )^аАКИАОНАСКа ^ 

л. 7 а. п^а&ило,^ 5Ϊ. вдсили | прдвило• Гд• 
5 к• ^• ^ скворд иже^ при оустиниан-Ь ^° 
правило* " ΜΔ* щ* 

Глдвн^нд• "8• о ИМОЦ'ЬуПк творл- 
штииуТк ковъ! ли " ротьнъиа ^^ Ар<у- 14 15 гъ1•" с11Борд кдлундонкскд ^' прд- 16 10 вило• ^" 1н• οΊλΒορΛ нжс при с»устн- 
ηηληΊι• ^^ правило* лд* 

Главн^на* ξ• о тол1к кжс не мъ1- 
тисл посткникоу съ женою* съвора 
лаодикииска* правило* ^^л* съвора иже 

15 при о^'-стиниан'Ь• ^^ правило* ^^ о*?• 

Глаки:^нд• и* о стражи чистъжуъ 

двъ* съвора кардагЕНкска правило* 

^νV^* ^^ съвора никсиска ^^ въторааго 

правило* ш- к* кв* съвора иже при 

20 оу'Стнниан'Ь ^^ правило* ^* мг- лц* лш* 

Глави:^на• д* о растьл'книи чистъ1- 

и^ъ д-квъ* ^^ Василия* правило* 1И• 

к• ^^ Ι' съвора иже при оу-стиниан-к* ^' 

правило* д* 

25 Глави^на* Г* о времене въ^драста 17 прнкл1люштии\'Ъ схнмсу'' и кая τάς έπαγγελλοίχένας παρθε,νίαν έτέραις 
συνοικεϊν. Συνόδου Άγκυρας κανών ιθ'. 
Συνόδου Κάλχηδόνος κανών ις'. ^ Βασι- 
λείου κανών ιθ'. κ'. Ε'. Συνόδου της Μ 
'Ιουστινιανού ^ κανών μα'/ μζ'. 

Κεφάλ. ς. Περί μο^χ/ων ποιούντων 
φατρίας ή συνωμοσίας. Συνόδου Καλχη- 
δόνος κανών ις'. * ^и^о^ои της έπι Ιου- 
στινιανού^ κανών λδ'. 

Κεφάλ. ζ'. Περί του μη συλλούεσθαι 
άσκγ)τήν γυναικί. Συνόδου Λαοδικείας 
κανών λ'. Συνόδου της επί 'Ιουστινιανού ^ 
κανών οζ'. 

Κεφάλ. η'. Περί φυλακής ιερών παρ- 
θένων. Συνόδου Καρθαγένης κανών μδ'. 
Συνόδου της έπί 'Ιουστινιανού ''^ κανών 
μς . μζ"'. μη'. Συνόδου Νικαίας το δεύτε- 
ρον κανών ιη'. κ', κβ'. ^ 

Κεφάλ. θ'. Περί φθοράς ιερών παρθέ- 
νων. Βασιλείου κανών ιη'. κ', ξ'. Συνόδου 
της έπί Ιουστινιανού ^ κανών δ'. 

Κεφάλ. ι'. Περί γ^ρ6νοΌ της ηλικίας ^° 
τών λαμβανόντων " τό σχήμα, και ποία 1) шБдфдвдюфнмнсА Я; νκ-^ψΑΚΑΐοψίΜΗΗεΑ соа. 
2) д-Ьв-кствв у. 3) днкнрск4го У; нж1 в-к анкнр-к Н, 
4) кднГ УН, 5) А Л. в) кдлхндоньскд Я; хдл- 
кндонкскГ УН. 7) кднГ УН 8) к5 соа. СЩ 
кг У] ίί П. 9) нж• проп. Η 10) канГ УН 

11) АН проп. Щ {ем, κοβτα ли) колнкы С, κββ-κ лн У. 

12) родгныА С. 13) гр«^г-ы Я. 14) хллкидонк- 
скл^ У; Х4лкндонкск4 С 15)к4н« У. 16)оуст1- 
ди-к Я. 17) лаигднкинскд" кГ ЯУ. 18) 8стин* Я. 
19) кд" Η 20) ЯУ проп. Даре. 44. 21) ни- 
К1НСКДГ0 У; ннкннска Я. 22) бстьАшн С; вст!• 
Ан-к Я. 23) К4Н0 УН 24) джд-к Я. 25) к 
проп, НУ. 26) 8стин-к Я. 27) скнмву УЯ! I) V ις' перед-Ьл. друг. рук. изъ оервона• 
чальяаго ζ , 2) Ρ добавл. του εύσ. βασ. 3)Ρ 
μδ' ; V μ' . μδ' . 4) Ρ V ιη . 5) Ρ добавл. του 
εύβτ. βα«. 6) Ρ добавл. του εΰσ. βασ. 7) Ρ 
добавл. του εύσ. βασ. 8) Ρ прибавл. του εύσ. 
βασ. 9) Ρ πρ<•π. Пик. II 18, 20, 22. 10) V 
было ίχχλησίας, но переиравл. друг. рук. 
15) Ρν λαμβανουσών. ТПТ. XI гл. 11 — 13. 41 илрнстксл ,ν^Λ- съсорд клрдлгбнкска• 
прдБило* ркг•^ насилии прлЕило• ш• 
съБора ижк^ при ογοτηιπμμΊι^ прд- 

5 Гллки^нл- όΊ• иноц-Ьуъ Л1ссъ1 
Α•ΙϋοιυτΗΠ\"κ ^ причкткиицжуъ ^ и ' 

Склк^'ук^ СДИОВкПИЦ-куЪ- ли БОИМк- 
СТВОГЮШТИИуЪ- СкССрЛ нннсискл ^ 
прлпило• ΐΕί• ^^^ съпсра калуидонкскл^^ 
10 прдсило• ^• ^^ ьл'-рилд ^^ стъ посъла- 
пии^^ къ согштиил\'к Бъ лику и -^^ и пситлпсли бпис1;о1'пол\ъ 
вило• д- '^ ирл- Гллви:^иа• ΙΓι• α' ог.ллчаштииутчсл^' 
15 вТк ссрл^ъ П1К>чкснк1и• и прнмлштаю- 
штииу'ксл^* въ сскштии^^ уо[дА- 
штиил\'К'^ ри:^'к• съссра гамгркска^^ 
правило- "в!• 

Глави^иа ίτ- о Ж6|Н; П01итбпии 22 ради овлачаштиисА " въ л\огжк- 
20 ск'ыи одбжа•^^ сквора гаггрксна^^ λέγεται παρθένος. Συνόδου Καρθαγένης 
κανών ρκς . Βασιλείου κανών ιη'. Συνό- 
δου τ^ς έπι 'Ιουστινιανού ^ κανών μ . 
μα . μγ . και με . 

Κεοάλ. ια'. Περί μοναγών, γινομένων 
κληρικών, λαϊκών ή αξιωματικών, ή 
στρατευομένων. Συνόδου Νικαίας κα- 
νών φ'. Συνόδου Καλχηδόνος κάνουν ζ . 
Κυρίλλου εκ της "κροζ τους εν Λιβύη και 
Πενταττόλει επισκόπους επιστολής κα- 
νών β . Κεοάλ. ιβ . Περί των χρωμένων σ*/ή- 
ματι μοναχικω, και κατα'Ι/Γ^οιζομένων 
τών κοινή χρωμένων έσθητι. Συνόδου л. τ ь 
Γαγγρών κανών φ . 

Κεοάλ. ιγ . Περί γυναικός δι' άσκη- 
σιν οορούσ•л^ς ανδρεία. Συνόδου Γαγγρών 
κανών ιγ . правило• »Γ• 25 1) НУ ηροη. Ιΐαρθ. И^С. 2) »€ здись п^ре- 

дуьлано изъ н. 3) о^'сплн-к П. 4) капе 

УВ: м проп. УП. Ь) Бк1клм>ф1н\'-к Π {ем. л»окы 
Λ^ιοωτΗΗ)^). 6) прнч£тнни-к 77. 7) н ьроп. 
УН] ли 77. 8) Б-клсу^ лн 77; Б'Ь.МкЦ'к)^'^ С. 

9) ΗΗκίΗΓΚΛΓο 77. 10) УН νροη. Ник. 12. 

11) хллкндонкскдгс УН\ хдлкодфньскд С; халкн- 
Авнкскл П. 12) IX УН. 13) кглнла С. 

И) П0СЛЛН1Н 77. 15) ΛΗκδ Я. 16) НУ 

проп. Кирилла къ Лив. и Лентап. епп. 4. 

17) скллчАк>ф1х-ксА .^77 [вг 77 переправл. изъ вклн- 
чаюфнхсл); клача»сфнх^сА Н] ОБлнчАфт\'СА С. 

18) причнтлгОфнсА 77; в-к окраз-к нночкск^н н прн- 
чаштак>штнн\-гсл проп. С. 19) ΟΈ^ιρΙ У; 
шккфн Н. 20) χοΑΛΐ|ΐΗ Η. 21) гангранкска У; 
Г4нгр»нкска С: няи к•^ гамгр-к Н. 22) а-Бла- 
чаюфнсА УНЛ. 23) и'Д£и;а П. 24) гапт.- 
граньска 3 ; гагркска 77: иже ρ гамгр^к 77, 
25) ги С. 1) Г прибавл. του εύσ. βισ. 42 тит. XI гл. 14— ιβ, гит. XII гл. 1—3. Глак11^1М• |д• ' с толш икс Н£ до- 
стснтк Ж£ндл1ъ сстри<ш>тнсл ^ по- 
штения ради• съБОрл глггрьскл пра- 
вило- Ιζ• 
5 ΓΛΔΒΗΙζΗΛ• Τι• ^ о Н( питаюштни/иъ 
члдтк виною поштсния* съБора гаггрк- 
ска правило* ιΤ• \г• 

Глави^на- 12*• къиа градкскъиа 
всшти* лн^ строкния^ иноци^ мо- 
10 Γ0\•τκ• ' съвора калуи донкска • ^ 
првн* ' г• ΚεφαΛ. 10 . ϋερι тси μη ^ρηναι γυναί- 
κας άποκείρασθαι ^ δι' άσκησιν. Συνό- 
οου Γαγγρών κανών ιζ . 

Κεφάλ. ιε . Περί του 'κζο':^όίσιι ασκή- 
σεως μη τεκνοτροφουντος, ή ^ πατροτρο- 
φούντος. Συνόοου Γαγγρών κανών ιε'.^ ις'. 

Κεφάλ. ις . ΠοΤα πολιτικά ττράγματα, 
ή κηδεμονίας οί μονα/οΐ δύνανται. ^ 
Συνόδου Καλχηδόνος κανών γ'. ТИ ТЬ ЛЪ ΒΙ. 

ο {рстиц'куъ- Η иоудёиуъ- ^° н ιλλη- 
н'куъ• " 

ΐδ Главн^нл- "а • ^^ чкто кстк (ркСк* и 
чкто раздора- и чкто чр'ксъскпкмк- 
ство• ^^ Василиса• ^* правило* л*• 

Глави:^на• к"• ^^ о тол^к чкто кстк 
ЕрЕтикъ* съБора костАНТИНА^^ града* 

20 правило- г• 

Глави^на-7-о къннгаук^" «р^тичк- 
скауъ- аплкско^^ правило• ^- съвора 
иже при о^'стиниап'Ь ^^ правило* ^ίΤ- 
съвора ник^иска^^ въторааго- пра- ΤΙΤΛΟΣ ΙΒ'. 

Περί αιρετικών, και 'Ιουδαίων, και 
Ελλήνων. 

Κεφάλ. α. Τί έστιν αίρεσις, και τί^ 
σχίσμα, και τί παρασυναγωγή. Βασιλείου κανών α . Κεφάλ. β . Τί έστιν αιρετικός. Συνόδου 
Κωνσταντινουπόλεως κανών ς'. 

Κεφάλ. γ . Περί βιβλίων αιρετικών. 

'Αποστόλων κανών ξ . Συνόδου της επί 
'Ιουστινιανού '^ κανών ξη . Συνόδου Νι- 
καίας το δευτεοον κανών θ . ' 2δ вило* Α" 21 1) НУ ηροη. самый текстъ гл. 14. 2) Фстри- 1) ει зд.Ф.сь γ.μΙ. по скобл. 2) V г, μή. 

чнсА Я; ФстрнчнсА н С. В) ЛУ 71роп. са.чый 3) Ρ προα. -ε'. 4) ΡΥ добаол. μετ:ενϊΐ. 

текстъ главы 1Ь. 4) о к"к1Х'У градксш^и к-кфнн Я. 5) Ρ τ: έίττι. 6) Г добавл. του εύτ. За?• 

5)с,м«тр1ЖА С. 6) нмочнн Я; нноц-к С; нноцнн Л. 7) V 3^ Ρ проп. Ник. II 9. 
7) л\5г^ть П. 8) халкндонкскдго УЩ ]^длкиаонь• 
ска СП. 9) кднГ УН. 10) н и- йюд-кйх-к УН. 
11) (лнн-кх-к УН. 12) НУ проп. самый текстъ 
главы 1. 13) чр-кслсжьлиство П. 14) вдснлн• 
лна соа. 15) НУ проп. самый текстъ павы 2. 
16) КОСТАИТНИ4 П. 17) гннг4^ С. 18) стъГ 

4ίΐΛ•ν Η. 19) бстЬн-к П. 20) ннмнска П. 

21) НУ проп. Трульск. 8 и Ник. II 9. тит. XII гл. 1—8. 43 Глаып^нд• д• ^ с ποτρ^ΒΛίΐιιΐΗ идолк- 

СЬ кШу-к^ ΟСрό:ζЪ• СЪСОра КЛрДЛГЕНК- 

скл ΐφάκιΐΛΟ• ни• гГд• 

Гллк1цнд»7•^ о несторни- и /мосеи• 

5 II {\•Τ\-\ΉΑΝ•1ΐ• Η Λ\ό^ΗΛΐ1ΐ• И ПОрф^-рИП• 

II илч оть. миук постлклкнтииуъ 
ίρίΤΗυ,'ΙιγΈ• лн простосллвкнътуъ 

И.ЗГЪМЛНЪтуТ!• * СЪБОрЛ НССТАНТИНЛ 

грддл правило• д• Сквора |фЕсьскааго''^ 

10 правило• л"*• в*• г"• Д • Т• ^ΚΒθ|ρ4 слрдн• 

нинска• правило• гГ• 

Гллвн^нл• г*• о то/Мк ико не по- 
дова ^ ВЪЗНОШЖИЮ ΒΊλΙΤΗ при ^ ерЕ- 

тиц•^• тил\0Аба^ правило- ^• 

Глави^на- "ξ- ^ о причкткниц-куъ 

15 ерктичкск'к1и\"к• прнуодАштииутч къ 
цркви мравов'кркнъшуъ- съвора кар- 
^агЕНкска правило• н7• ^ίΓ• Василии- 
правило- а*• 

Глави^на• н• о бпп'Ьу'к• ли^^ при- 

20 чкТкниц-Ьуъ приовкштаюштииуъсл^^ 
ли л\лтвоу' творлштииуъ ^ СЪ ίρί- 
тинк! ^^ ли повсл'кваюштииу!! итъ 

Д-киСТВОВаТН- ли П08Л\ЛЮШТИИ\"к ^^ 

нрки1тишк πγτι- ли Жкртвлч• аплкско 
25 правило• ^^ Г• л^?'• мг» съвора антио- 
унискааго правило -β*• ^^ съвора лаоди- 
киисна^" правило• лг• Κεφάλ. о . Περί καΟαιρέσεω; ξοάνων. 
Συνόδου Καρθαγένης κανών νη'. -ο'. 

Κεφάλ. ε'. Περί Νεστορίου, Μωσέως, 
Εΰτυ/ιανοΟ, Μαξίμου, Πορφυρίου, καϊ 
των ύτ:' αυτών καταστάντων αί^ετιχών, 
ή ορθοδόξων έκ|ίληθέντων. Συνόδου Κων- 
σταντινουπόλεως κανών δ'. Συνόδου 
Έίϊέσου κανών α. β', γ', δ . ε'. Συνόδου 
Σαρδικης κανών κ'. 

Κεφάλ. ς'. Περί του αή οφεΓλειν 
άναφοράν γίνεσθαί τταρόντρ: αιρετικού. 
Τιμοθέου κανών θ'. 

Κεα-άλ. ί, Πεοϊ κληρικών αιρετικών 
τη ο^^οζο^ω ττροσιόντων εκκλησία. 
Συνόδου Καρθαγένης κανών νζ'. ξη'. 
Βασιλείου κανών α'. ^ 

Κεφάλ. η'. Πεοϊ επισκόπων η κληρι- 
κών συγκοινωνουντων, ή συνευ^ομένων 
αίρετικοϊς, ή επιτρεπόντων αυτοΤς ένερ- 
γεΤν, ή δε/οιχένων αυτών ^ βάπτισμα, ή 
θυσίαν. Αποστόλων κανών ι . με . μς . 
Συνόδου ^^ντιοχειας κανών [ί»'. Συνόδου 
Λαοδικείας κανών λγ'. 8 а; Ι) ЕУ ηροη. самый текстъ и. 4. 2) нлГ- 
скыи С. 3) ЕУ проп. самый текстъ гл. 5. 

4) ЙЗГДНЫН С. 5) 1ф(ССКА П. С) П0А0БД1€ТК 

Ю'СП. 7) при проп. С. 8) ΤΗΑίβφ -ки ВУ. 
9) ЛУ проп. самый текстъ и. 7. 10) н И. 

11) ηρнα'Б'кψ4юψнχ-ъ УС. 12) τκορΑψί У. 

18) (р<тнкы и С. 14) прЬмлюцин П. 15) прд• 
внАо «постол-к УН (ΑΛΠ-ν Η). 16) УН проп. 

Лнтгох. 2. 17) Л4сднкннсклг« У: лдадннскл^ Е, 
прдвнло в. скБорд Л40ДНКННСКД проп. с. 1) ρ V добавд. Θεοφίλου έχ του ύπομνηστ:- 
Χ2υ χχνών α'. 2) ουιΐ. αυτόν. 44 ΤΉΤ. XII ГЛ, 9—13. ΓΛΛΒΗζΗΛ- Д"• о ίηη•^χ"ΐι лн при- 
чктьннц'ку'к прнкмлюштииуъ• слго- 
словлкнни^ отъ брЕтикъ лн^ июдеи- ^ 
лн* лАоллштииуъсА въ црквауъ- 

5 ЛИ^ ВЪ ЛУОИаСТЪфк^Ъ * брСТИЧкСКЪ!- 

нуъ- лн и:зк1Ч11СК'к1нуТк•' лн СО^ВОТк- 
ствжюштииуъ• ли праздкноуюшти- 
нуъ^ съ ноудЕИ- лн® прннос<яштн- 

ΙΐγΤ,,ΙΟ СЪМкЛ^Ц/Л^Ъ• ЛИ ЦрКВЛМЪ 

10 и.зъ14кскъ1нлгъ• и о лггслит-Ьуъ• 
лплкско ^^ правило* ^• δ*• ^* съсора 
лаоднкниска ^^ правило• ^* 5^• ^^ к*уС^• лв• 
Λί• Λζ• ли• ^* съБора нж{ при оустн- 
ηηλη4ι" правило• ^^ а1• 

15 Глаки:^на• Г• ^^ о спп'Ь еъ в'Ьд'кнни 
глюштннл^к прноикшткнкка ^^ Еретика- 
съБОра кар^агЕНкска правило- ркд• 

Главн^на- аЬ^^ о тол1к кже не )^о- 
днти к"к (р£тичкскъ1НЛ1ъ лъжслослсу- 

20 \'ол\ъ- съБора лаоднкниска прави- лд- 
Глави^иа* »в"• о томк кжс не въ\'о- 

ДНТИ Ер{ТНКОЛ\'К въ црквк* ^^ СЪБОра 

лаоднкниска правило• ^ г• 

Главн^на* ιΓ• о врац'Ъуъ еретичк- 

25 СКЪН1^1к къ лравов'Ьркнъжлгк- СЪБОра 

лаоднкниска правило «^^ Г-^Л4• съБора Κεφάλ. θ'. Περί επισκόπων ή κληρι- 
κών λαμβανόντων ώ}.0'•(ί7.ζ ές αιρετικών, 
ή 'Ιουδαίων, ή ευχόμενων εν έκκ}4ησίαι;, 

ή^ μοναστηρίοις αιρετικών, ή εθνικών, 
ή σαββατιζό^Λτων, ή συνεορταζόντων τοΤ; 
Ίουδαίοις, ή'προσφερόντων συναγο^γαϊ; 
ή ίεροΐς εθνών, και περί Άγγελιτών. 
Αποστόλων κανών ξε . ο . Συνόδου Λαο- 
δικείας κανών θ', κθ'. λβ'. λε'. λζ'. * λθ', 
Συνόόου της έπι Ιουστινιανού ^ κανών ια'. Κεφάλ. ι'. Περί επισκόπου εν ειοήσει 
}ά'^Όντος κοινωνικόν τον αίρετικόν. Συνό- 
δου Καρθαγένης κανών ρκδ . 

Κεφάλ. ια'. Περί του [χή άπιέναι 
τζροζ τους τών αιρετικών ψευδομάρτυρας. 
Συνόδου Λαοδικειας κανών λο . 

Κεφάλ. φ'. Περί του [χή εΐσιέναι τους 
αιρετικούς είς την έκκλησίαν. . Συνόδου 
Λαοδικείας κανών ς . < 

Κεφάλ. ιγ'. Περί γάμων αιρε- 
τικών προς ορ^οζό^ους. Συνόδου 
Ααοδικείας κανών ι, λα'. Συνόδου 1) ΒΛΓΒ(ΗίΑ α 2) Η φ я 3) нюдсю С; 

с«сл»и И• 4) лн проп. П. 5) или П. 6) ма- 
ст-ыр-Ь^л У. 7) лн а;-ичкскин](^ проп, НУ. 

8) πρΛ3ΑλΗ^€Τκο\ΊθΐμΗχΛ УН. 9) н^дсю или П. 

10) (Ск црккд)(^ лн вл . . . прнносАштннх^ проп. с. 

11) лпльско! УН 12) Д?. Λ»ί У. 13) лаодн- 
кннсклго УН. 14) к/" У. 15) д »»роп. Й'У. 
16) л Г. л^. лн проп. НУ. 17) оустТлн-к Я. 
18) кл^-ЁГ. 19) УН проп. самый текстъ и. 10. 
20) прноБирннкл С. 21) НУ проп. са.ыый текстъ 
и. 11. 22) ирвн У. 23) ллоднкннсклго канон 
УН. 24) лдодикннсклг• канГ УН. 25) н С; 
Г проп. ЯУ. '- 1) V η εν. 2) Ρν вставл. λη' 
добавл. του εύσ. !^χσ. 3) Ρ тпт. XII гл. 14— 1С. 45 уалкндспкскл прлкнло•^ |д• сьвора 

кардлгЕпьскл прлкило• κώ• ^ съсорл 

1Г/К{ ίίριι о^'ститмн'!; ^ прав»!•* оТ• 

Глави:^нл• 1Д• о^ осраштлюшти- 

5 "усл отъ «рЕтинъ вк прлвовНкрпк• II 

ЛШТЕ ЛАОШТкНО СИуЪ ПрИЧкТкИНКЪ!^ 

творити• и которни отъ ниуъ урк- 
стлтксл• ' II кстории^ тъклк л\а- 
/КютьсА• и ико ьротъц-к^ ПОДОПа ^° 

10 ίρίΤΗΚΤιΙ ГГр1И1Л\ЛТИ• ζΛΜΚ В'к» и^^ οπρά- 

тнти• ^^ съссрл инкенскл•^" прлвилс•• 
17•^^ Гд• съворл лаодикиискл^^ пра- 
вило- ξ*• ^^ н- съсора костлнтинА града 
правило• ξ*• съвора кардагбнкска пра- 

15 вило• Щ' Ηξ*• ^г- Василий правило• 
Г• Λ^ΐζ- ΑίννφΗΛά οττν посъланни кжс 
къ афу*гиу^^ ίππ;^• 

Глави^на- ιΤ• о тол\к кже ни спи- 
скополхъ- ни причкТкниколАъ даро- 

20 вати^^ ни по склмкртп скоки даити 

ЧкТО ер£ТИКОЛ\'к• ЛШП И^^ ПЛИЖННк! 20 илгъ со^^тк- съБора кардагснкска 
правило• кв"• ^^ па*• 

Глави^на- \г- о «рстицНкук иаю- 
25 штинуъсА• васили»• правило• Т• Καλ^ηδόνο; κανών ιο'. Σ•-;νό5ου Καρθα- 
γένης κανών κδ'. ^ Συνόδου έκτη; ^ 
κανών ο^^ . 

Κεοάλ. ι5'. Περί των έ; αιρετικών ει; 

όρθοδοΗίαν επιστρεφόντων, και ει δυνα- 
τόν τούτους^ κληροΰσθαι, και τίνες αυ- 
τών βαπτίζονται, και τίνες ^ ριόνον χρί- 
ονται* και δτι πράως δει τοΤς αίρετικοϊς 
κεχρησθαι, δια το έπιστρέψαι αυτούς. 
Συνόδου Νικαίας κανών η', θ'. ^ Συνόόου 
Λαοδικείας κανών ζ', η'. Συνόδου Κοον- 
σταντινουπόλεως κανών ζ . Συνόόου Καρ- 
θαγένης κανών αζ'. νζ'. ςς'. Βασιλείου 
κανών α', [χζ'. θζο^ίΑου εκ της τ.ρος 
*Αφυγγιον επίσκοπον® επιστολής.' Κεφάλ. ιε'. Περί του [χήτε επισκόπους, 
μτ^τι κληρικούς δωρεΐσθαι ή εν διαθηκτ; 

διδόναι τι αίρετικοΐς, καν ώσιν αυτών 

συγγενείς. Συνόδου Καρθαγένης κανών 

ο' ' 
κρ . πα . 

Κεφάλ. ις'. Περί αιρετικών υιετα- 
νοουντων. Βασιλείου κανών ε . 1) ХАлкидснкск/" канГ УН. 2) НУ проп. 
Карвах. 21. 3) ^ст1ам1г П. 4) «,'стинкин-к 

кТ Н. 5) о проп. П. 6) прнмасткннкто У. 

7) крьстАтксА УНС. 8) кот«рн У. 9) кротьцн 
Ξ. 10) поАОБа1тк УЕСП. И) кы тна С; к-к 
ά П. 12) ινερΊίοτΗ 77; въ слов)ь скратнтн У пи• 
шетъ итн по скобленному. 13) ннк«нскдг© У; 
ННКННГК4 Н. 14) ίί проп. НУ. 15) ллодн- 

кннскагс УН. 16) оста.1ъное все до конца 

1лавы проп. НУ. 17) афугия С. 18) да- 

роваватн 77. 19) и νροη. 77. 20) карфл- 

гснкска УН. 21) кв проп. Н.\ прдкнл« кк. 

проп. У. 1) Ρν χα'. 2) РУ συνοδού της έπι Ίουστ. 
(Ρ добавл. του ευσ. βασ.) 3) Ρ τους τοιούτους. 
4) Ρ τίνες αυτών. 5) ΡΥ ιΟ'. 6) Ρ προπ. 
έπ'.σκοπον. 7) V добавл. друг. рук. συνο'οου 

ς' της έττ! Ίουστ. κανών Цг . Ή κατά Κυζριανόν 
ΰό'^οίος πάντα αίρετικον έρχόμενον εις όρθοδος'.αν 
ορίζει βαζτίζεσθαι, λέγουσα το των αιρετικών 
μή είναι βάπτισμα. 46 -тит. XII гл. 17— 1>. тит. XIII гл. 1—2. Глаии^на ζΤ• ^ о тол^к клко опра- Κεφάλ, ιζ .' Πώ; έζ-Οίχ^Οτιν οΐ ίτΛ- 

кллютьапископи• 2 достоиштаи" нлгк σγ,οτ,οι τοϋ;^ άοιχόζ^ντα; αυτοϊς τόττ^υς 

л\'Ьстлс»тъ ербтинъодкржнд\а• съссрл παρ' αιρετικών κατε/ομένου;. Συνό?ου 

кардлгбнкска правило• ' рГд• рка• Καρθαγένης κανών ρκα'. 
5 Глаки^на- Γι• ^ νυ окогшаюштп- Κεφάλ. ιη'. Περί των πεφωαένων 

||\-ъС/А отъврешти^ съд'Ьипаи κκ άθετεϊν τα εν Έφέσω τ:ρα/θέντα, Συνό- 

бфбс+> съсора бфескска правило• г"• оси Έί^έσου κα^^ών ς. ТИ ть лъ гь ΤΙΤΛΟΙ ΙΓ'.^ Глав11:^па• аГ• ^ о τολ\Ιι кже ^ отъ- 
10 лоумпти-' люжанппа• ^^ стго ίΐρποέίκ- 
штЕнии '2 по ^^ трн нбд-йл•^ къ град•^ 
уодлшта•^* п^* и€ пришкдъша къ 
цркЕк-<'ъсора сарднкннска правило• ^" 
|л• съсора иж€ при огстиннан'Ь ^' пра- 
15 кило• од• ^^ 

Главница• к"• о В'Ьлкциу'к^^ вото- 

20 Κεφάλ. α'. Περί του άπο/ίνεΤσθαι τόν 
λαίκόν της αγία; κοινωνίας επί τρεΤς 
κυριακάς εν πόλει όιάγοντα, και μη συ- 
νελθόντα τη εκκλησία. Συνόοου Σαρ?ικης 
κανών ία'. Συνόδου της επί Ιουστινια- νού* κανών π'. Κεφάλ. β .^ Περί λαϊκών ϊευ- ροκ^'^ ЖЕН/АштииуъсА И лшогоЖЕМл- τερογαμουντων , πολυναιχούν• штииуъсл^^ въ^сранкнъшлхи- ίΐο- 
ил\ати и съл\'Ьшан»П1• '- аплкско пра- 
20 вило ^^ ι^ή. 2* ,ш1• съвора агьуркска 
правило- 12"• ΐζ• -^ съвора пов-ыи ке- 
сарии правило- "** в"- "г• д- "ξ- ^^ съсора των μίζεων. 
αη. ^ 

г V" 

νών ' γαμεΤν,^ κεκωλυμένων γαμειν , " και 

Αποστόλων κανών ιθ'. 

Συνόοου Άγκυρας κανών 

Συνόδου Νεοκαισαρεία: κα- 
β'. γ', δ'. ζ'. Συνόδου Ι) НУ ηροη. самый текстъ иа$ы 17. 2)«пн- 1) V зат-Ьмъ ошибочно напие, вачальныя 

ск!5пн С. 3) Α»€Τ0ΑψΗ П. 4) правило проп. П. сюва сл^Ьдующ. главы, но исправигь ошибку. 
5) НУ проп. самый текстъ гл. 18. 6) Φ κιιμΗ С. 2) V еще разъ τους. 3) РУ им-Ьютъ загла- 
7) грлнк п. I Н1НЖ1. ΓΛ4β•\. .«. Η. 8) Η при- те: Περ: λϊΓχών. 4) Ρ добавл.тсО ευ?, δα?. 

писываетъ самый текстъ иавы 1 внизу листа 29. о) РУ χαΐ κεχωλυμενων γζμων. 6) V ιθ лруг. 
9) N1 вставл. П. 10) Флоу^итн УН. 11) ϊν рук. по скобл. и выскобл. μη'. 7) У вставл. а'. 
вставл. Н. 12) πρΗίνκιμακίΑ Л , πρκи^Б-кψ(ннα ); 
ινκ ΙψΐΗΗο Η. 13) по проп. Η. 14) χοΛΑψι У. 

15) Η проп. С. 16) сарднкннскАго клн? УН. 

17) §ст14н-к П. 18) ТруА.1ьск. 79 проп. У. 

19) Б-клщ' П. 20) в-кторое УПСН 21) много- 

Ж1Н4фихлсА У. 23) с-к.«^шАти УН. 24) пра- 

кнл« аТлкско УН. 25) кд Я. 26) Ан-кирск. 

праве, проп. НУ. 27) кГ. Н. тпт. XIII гл. 3—5. 47 ллоднкниска ^ правило• Τ• Γ•^ лл• 
сквера \-ллкидсикскл прлкило• ^ |"г• * 
клсилии правило• *' д• т• кГ• ^ гГд• 
МЛ' Ν• нг• 3?• 2"^• 'Σ^Τ- ог'• οΤί• од• ίΓ• 

5 того Ж6 ОТЪ ПОСЪЛаНИИ КЖЧ КЪ Д!10- 

дорл;• ДЕофила алк^андркскааго• отт» 
иоскланиса кж{ къ агафомлч• ' съвора 
иж1^ при σ\-сτнниаи^1^ правило- ^^' 

?ΪΓ• НД• 4ζ• 

10 Главн^ма- ?• о т4;\'ъ иуъжб 
л\о\'жи на далбчь πο\•τκ ошкдъше ^^ 
ον -л^о^'Длтк ^^ и ΟΗΤιΐ ^^ не ДОЖк- 
давъшЕ ^^ лАО\*жа В11:;враштжи1а иуъ 
посагаютк• ^^ Василия правило- ла• 
л'г• л^г"• съвора иже при огстинилнН^ '*^ 

15 правило• ^' чк- 

Глави^на• д• о распрлгъшииуъсл 
аплксно^^ правило• Т• съвора гаггрк- 
ска^^ правило• п• съвора кардагенк- 
ска• ^^ правило- ^^ "рв- ^^ Василии прл- 

20 вило- д• лТ• л\и• οΐζ- 

Глави^на• Т- о влоудж и пр'клюво- 
д-кании ^^ и ткли ^^ и л\оужЕЛ'Ьгании- 
лТТлкСКо правило• ^^ ^- съвора лг- Λαοοικείας κανών α . ι . λα . Συνόδου 
Καλ^η^^όνο; κανών ις'. Βασιλείου κανών 
О . ιη . κγ . κο . μα . ν . νγ . ςζ .. ςη . 
οε'. ος'. οη'. οθ'. π', του αύτου έκ της 

тгсос ^ώΖΐύοο'^ έτΓίστολήί. Θεοοίλου 
άρ^ιεττισκόπου ΐΛλεξανδρεία; έκ της προς 
Αγάθωνα^ επιστολής. Συνόδου έκτης ^ 
κανών νγ'. νο'. '^η'. 

Κεφάλ. γ . [Περί] ^ των Ό'::ο'^οο\)σώΊ * 
τους άνδρας αυτών άπολιμπανομέν^υς, 
και γαμουσών. Βασιλείου κανών λα', λς'. 
μς'. Συνόδου της επί 'Ιουστινιανού ^ 
κανών Ιηγ. Κεφάλ. δ'. Περί των διαζευγνυμένων. 
'Αποστολών κανών ε . Συνόδου Γάγγρας ^ 
κανών ιδ'. Συνόδου Καρθαγένης κανών 
ρβ'. Βασιλείου κανών θ', λε'. μη', οζ ."' 

Κεφάλ. ε'. Περί πορνείας καί^ μοι- 
νείαί, καί οθοοα:, και άόόενοκοιτίας. 
1•\ποστόλων κανών ξα .Συνόδου Άγκυρας 1) Неокес. право, ηροη. У. 2) ллодикинскагс 1) Ρ "Αγαθόν. 2) РУ συνόδου της έ7:\ Ίουστ. 

УН. 3) Γ ηροη, ЕУ. 4) халкндснкскАго (Γ добавл. του εΰσ. 3ασ.) 3) сой. προπ. ττερί. 

камо ΥΞ. 5) клснлкА правиле ιβ встабл. С. 4) РУ вставл. άττοθανεΤν. 5) Ρ добавл. του 

6) клно'. У Е. 7) ка Е. 8} 4ΓΔκ5 С. лга- εΰσ. βϊσ. 6) У Γαγγρών. 7) У добавл. друг, 

флнж со<?..• }'£" ^фоп. Василгя кг Дюд. и Оео- рук. ευνόοου ς' τη; έη 'Ιουσ'ϊιν'.ινου κανών ττζ'. 
ί^ΜΛα ст Л». 9) нж» νροη. Ε. 10) <«1-стн1ан-к 8) РУ προπ. ха•. 
УПу 55сткАч-Ь ( , 11) К4НС, УЕ. 12) шкД'ъии 

5'Я; ии»'|^ш| Е. 13) д\•Α^•кдлΑτκ 77Я. 14) нн-ы Е. 
15) дсставш! С; дожавши П. 16) сто вставл. Е. 
17) ^стТанк Л. 18)клно". У. 19) стк? апл-к Е. 
20) гон-кгранкскдг© У; НЖ1 к'к глнгр-к Е. 21) кар- 
фапнъскаго У; нж( к'ъ карфагсин Н. 22) кано У. 
23) стГвС??'ай4. ^Τ. 24) пр'клюгсд4н У; пр«люко- 
д-кнств-к Е. 25) н тклн ηροη. Ε. 26) канТ. 
агл^к . ; ρραΛί стч» апл'к χί. 48 тит. XIII гл. 0—10. I Г^-ркСКД ПрЛВНЛО• ίΓ• ^ СКВОрА ΜίΟΚί- 

САрьмскА^ правило- ^ и• Василия пра- 
вило• "ζ• Ги• Πά• ϋΤκ• Κ6• ί?8• Λ*• ЛД• ίΤζ• 
ЛД• Λνο,• * ни• ^1β• "οζ• Григории н^сь.- 
5 скааго правило• Τ• съвора ижб при 
оу^стиниан+э ^ правило- пг"• Чт,- чр,•^ 

Главичка• г- аштс Жбна просткца 
лювод'киствоу*ктк ^ съпора аггкуркска 
правило* к• ^ съвора новъ10 Кбсарии 
10 правило• ^ ίΓ• 

Глави^на* ζ» о ткли• и срацН. 
ЕъдоЕИн-Ь• и кай ГлкткСА въдова• ^^ 
Василии правило* Ги• ΐΤί• 

Глави^на• и• о В'кскъ1штаюи1ти- 11 12 15 15 иуъ" при '- Брац^ъ ^' Жбнъ!• ли но\•- 

ДИЛ1'КШ\Ъ• ли ИСТкЛЛК>ШТИИ\"к ^* д-к- 

виц-Ь•^^ И съпосп'кшкниц'Ь^'к ^*^ "\"ь^• 
агГлкско ^' правило• ^^• съсора агк^-рк- 
скд ^^ правило- ιΤ• ίΤί• съвора калуи• 19 .Т» 20 20 донкска^^ правило• κζ• Василии пра- 
вило• кТ• Χ ΗΓ• 

Γлави!ζна• Д'• о посагак^штииуъ 
чр'Ьс'к волк» родитЕЛк своиуъ• ли 
р.лдкъ• Василии правило• л?Г• λι• лш• 

25 Гллви:5на• Г• о влл^дъ творАшти- 
иуъ• ^^ и оувиваюштииуъ ^^ ражак- κανών κ'. Συνόοου Νεοκαισαρείας κα- 
νών η . Βασιλείου κανών ζ', ιη . κα . κΒ'. 
κε'. κς. λ', λδ'. λζ'. λθ'.^ μθ^ νη'.^ 
Εβ. 6ζ\^ Γρηγορίου Νύσσης κανών γ'. 
Συνόδου της έπΙ 'Ιουστινιανού * κανών 
πς . πζ'. ^η. 

Κεφάλ. ς'. 'Εάν γυνή λαϊκού μοι- 
χευθγ]. Συνοοου Άγκυρας κανών κ'. 
Συνόδου Νεοκαισαρείας κανών η'. 

Κεφάλ. ζ'. Περί (^^οροίζ και γάαου 
^ήρας, και τίς λέγεται χήρα. Βασιλείου 
κανών ιη. κο'. 

Κεφάλ. η'. Περί^ έττί γάαων^ γυναί- 
κας αρπαζόντων, ή βιαζοριένων, ή φθει- 
ρόντων παρθένους, και περί συνιστόρών 
αυτών. 'Αποστόλων κανών ξζ'. Συνοοου 
Άγκυρας κανών ιοί.γ,ι , Συνοόου Καλχη- 
δόνος κανών κζ'. Βασιλείου κανών κβ'. 
λ. νγ'. ^. 

Κεφάλ. θ'. Περί των παρά γνώμην 
των οικείων γονέων ή δεσποτών γααου- 
σών. Βασιλείου κανών λη'. ρ. . μβ . 

Κεφάλ. ι'. Πεοί των ^ ποονευ- ουσων, και αναιρουσων τα τικτο- 1) УН ηροη. Ληκ. прав. 2) нок-ым к»с4ри.А 1) V προπ. λθ' . 2) РУ вставл. νΟ' . 3) V 

УН. 3) κ&Ηύ У. 4) мл ηροη, Π П. 5) ίοτί- οβ'. 4) Ρ добавл. του ευτ. βασ. 5) ΡΥ 

4н-к Π. 6) ЧД ηροη. НУ. 7) пр-Ьлюкод-ки- ττερί των. 6) С0(1. Ιπιγάμων; РУ έπ: γάμω. 

ст115«тк Π. 8) НУ ηροη. Анк. прав. 9) кл^ У. 7) V добавл. друг. рук. συνόδου ς' της έπι 
10) стТ вставл. Η. 11) в-хср^флюфнх^ У; С Ίουστ. κανών Ι- β'. 8) РУ προπ. των. 

кос](Ы1|1АЮ1рТн^; Π К'ь^с^^ыщлюцтихсл. 12) при 

ηροη. УН. 18) крац^)^ ПЩ прлц-Ь У. 

14) ΗετΑΐΦψΗΗ* О; Нсткл-кюфнхъ Η. 15) дкца 
У1?. 16) с'кпосп'кш(ннца](-ъ У. 17) а^лкскос У; 
ΓΤΤϋ дТал £Г. 18) днкюрксклго У. ]9)хдлки- 
доньскд С; хдлкндонкскдго УД, 20) сто вставл. 
Н. 21) « Τ8«ρΑψΗχ-ν КАО^Д-К Н. 22) Η о^-ки- 

К41«и1тнн]^'к проп. С. тит. ХЛ1 гл. 11—14. 49 л\ли• ^ ли ΗΛίζΑωτιηιγ'κ• съсора аг- 

ЬурКСКД ^ ПрЛКИЛО• ^ К'Л• КЛС11ЛИ13 пра- 

κилч^• ТГ-ТГнТГ• скпорл 1гже при о^^сти- 
ιΐΗΛίιΊΗ прлкило• ч• 
5 Гллищил• \л- с гмо^*и1лнмит11иуъсА 
|;рл|;а• и л\асъ и спил• лплкско прл- 
вило- '^ и^• съсора- глггркскл• ^ 
прлкнло• л"• "к• д • ' нлсилиа прл- 
кнло• ки• 
10 Гллии^мл• ίΤι• о просткциуъ кат^а- 

ШТНИуЪ СбГ.Е• ^ ЛПЛЬСКО ИрЛГ.ИЛС»• 1{&' 

к1Г• кг• кд- стчсорл никснскаго• ^ прл- 
вило• Г• ' 

Тлл1:щцА- п• о простьциуъ идо\^- 

15 штииуъ идоложкртккнли• ли л^лсл 
Еъ кръви• ли даклкиин;^• ли ΐζΒ-Ιιρο- 
идинсу- ^° ли л\кртккчиио^*• лНлкско" 
правило• §г• съсора гдггркскл ^^ пра- 
вило• " в"• Григории ^* МЮДОТВОркЦЛ ^^ 

20 отъ посълании КЖ1 о идъшииуъ ^® 
идоложкртвкнаи• Василиса правило• 
па- съБора иж1 при оу-стинидн-Ь '' пра- 
вило- '^ §ξ• 

Главичка• Д1• о просткциуъ^^ 

25 о^^карлюштии\*ъ црл^^ агГлкСко пра- 
вило• гд• [χενα, ή ποιουσών φθόρια. Συνόδου 
Άγκυρας κανών κα^ Βασιλείου κανών 
[ί'. η', νβ'. Συνόδου της έπι 'Ιουστι- 
νιανού^ κανών ^οί . 

Κεφάλ. ια'. Περί των βδελυττομένων 
τον γάμον και κρέας και οινον. 'Λττο- 
στόλων κανών να'. Συνόοου Γαγγ:.ών 
κανών α. β', δ', ε'. ^ Βασιλείου κανών 
κη. πε'. 

Κεφάλ. ιβ'. Περί λαϊκών εαυτούς 
άκρωτηριαζόντων. 'Αποστόλων κανών 
κβ'. κδ'. Συνόδου Νικαίας κανών α'. 

Κεφάλ. ιγ'. Περί λαϊκών έσθιόντων 
ειδωλόθυτα, ή κρέας έν αίαατι, ή πνικτά, 
ή θηριάλωτα, ή θνησιμαΤα. 'Αποστόλων 
κανών ξγ'. Συνόδου Αγκυρας κανών γ'. 
Συνόδου Γαγγρών κανών β'. Γρηγορίου 
του θαυματουργού εκ της επιστολής 
της περί των ^ ειδωλόθυτα * φαγόν- 
των. Βασιλείου κανών πα. Συνόδου 
έκτης ^ κανών ξζ'. 

Κεφάλ. ιδ . Περί λαϊκών υβριζόν- 
των^ βασιλέα. Αποστόλων κανών πδ . Л. 10 а 1) р4жд1€м-х1и Ю'; рАЖйШлл п. 2) лнккк>рк- 1) Ρ добавл. του εύσ. 3ασ. 2) ΡΥ 6 . 

скдго УН. 3) прлвнло проп. У. 4) оуст-кан-к 3) V проп. τών. 4) С0(1. είδωλ&θύτων. 5) ΡΥ 
77; пракнлс к. . . (м^'стимнлм к проп. С. 5) прлвн συνόδου της επι Ίουστ. (Ρ добавл. του ευσ. {'ίχα.). 
стткГ аТл-к 3'. О' ( ангр4нксклгс> У; нжс в глнгр-к 6) ΡΥ λαιχοΰ υβρίζοντος. 
Η. 7) сте встав.1. Η. 8) лн. м. мв 

вставл. У. 9) ннк{нска 77; ннкннскл Н. 10) зв1- 
рнногаднно^ У. 11) λιιλκφ(€ В. 12) гангрлнк- 
СК4Г0 У; нж« кТк гАнгр-к П. 13) ^г, . . прдвнло 

проп. С. 14) ьг©слов4 вспювя. С 15) чюдо- 
тверч! У; ИЖ1 вставл. II. 16) -кд^фн^ П. 

17) о^'ст1йн-к 77. 18) канс У. 19; просткни- 

ц-кх^ С. 20) Црл С. 50 тит. ΧΙΠ гл. 15—18. ГлАВИ!^нд• ίΓ• О правсв-кркиъшуъ• 
прикмлюштни^ъ влгослоклкнив^ отъ 
{рстшгк^ Л11^ ио^А^и- ли ПрЛ^Дк- 

НОуЮШТНИ\'Ъ• ли ПОСТАШТНИуТкСА съ 

5 иоу*А{и• и ико не достоите въ οογ•- 
сото^ оу-прлж1ШтнсА• нтк по СИЛ'к въ 

Н1Д'ЬЛЮ• * и о ^ ЛЮЛАШТИИуЪ ВЪ Λ\ά- 

Настъ1рк\"к• «р^тнчкскТкШуъ• агГлкско 
ирАВило•' 37• "о• СЪСОра ллодикии- 
10 ска ^ правило•^ А- ^ кд- лв*• ад• Λζ• 
съвора кардаг(нкска правило• ^• ^^ 

Глави^на- βΊ- о просткцн^ъ ^^ 
око^'шаюштинуъсА н( сити причктк- 
ником'к манастиркск'ктлгъ* и ни- 

16 ШТ1Кр'кЛ\ИТ{ЛкНЪ1ИуЪ• и Л^ММкСКЪ!- 

π)ρι црквъ ПОД!» Бластию^^ соушти- 
иуъ по градом!^ еппол1ъ• съсора 
кал^ндонкска ^^ правило• ^^ и* 

Главн:^на• ΐξ• о просткциуъ при- 

20 лагаюттииуксА къотъло^чениимъ• 
ли ^* кТк отъстоу'паюштиилгъ попол\ъ• 
и κροΛίΊί {ппъ свонуъ олтарА поста- 
влАюштннуъ• ^^ отъ аплъ• ^' пра- 
вило- ι7• ла"• 

25 Глави^на* ίΤι* о клитвауъ- и въ 
кии^ъ подоса^^ клкнжштиимъсА ^^ 
н| '^ клАтисА• ^^ Василии правило• Г• Κεφάλ. ιε'. Περί ορθοδόξων λαμβα- 
νόντων ευλογίας από αιρετικών ή 'Ιου- 
δαίων, ή συνεορταζόντων, ή συννηστευόν- 
των Ίουδαίοις, και δτι ου δεΐ τψ σαβ- 
βάτω ^ σχολάζειν, άλλα κατά το δυνατόν 
τη κυριακη, και περί των ευχόμενων έν 
μοναστηρίοι;, ή έκκλησίαις αιρετικών. 
'Αποστόλων κανών ξε'• 6 . Συνόοου Λαο- 
δικείας κανών θ κθ . λβ . λδ . λζ . " 
Συνόδου [Καρθαγένης] ^ χδτν'•?^ '-' 
λθ'. Η'.* 

Κεφάλ. ις , Περί λαϊκών πειρωμένων 
μη είναι τους κληρικούς τών μοναστη- 
ρίων, καί πτώχειων, και μαρτυρίων 
υπό την έξουσίαν τών έν ταΐς πόλεσιν 
επισκόπων. Συνόδου Καλχηδόνος κα- 
νών η. 

Κεφάλ. ιζ^ Περί λαϊκών προστιθερί- 
νων τοις άφοριζομένοις - ή άποσχίζουσι 
πρεσβυτέροις, καί χωρίς τών επισκόπων 
αυτών θυσιαστήρια πηγνυμένοις. \πο•- 
στόλων κανών λα . 

Κεφάλ. ιη . Περί οργ,ω^^ ^ καί έν ποίοις 
δει τους ομνύοντας μη εύορκεϊν. Βασι- 
λείου κανών ιζ'. ι . " κθ'. ξδ', πβ'. 1. юь. ΐξ.» ΚΑ• Ι Зд- ΠΒ 1) блг«н1а Л; БЛГВЛ1НИ16 Η. 2) или Ш ιβριτΗΐτλ 1) V το τάΓιί^ατον. 2) Υ прибавл. друг. 

ветавл. Η. 3) нла Л; или Φ УН. 4) Η-ν по рук. λη'. λθ'. 3) οοιί. προα. Κα.θαγε'νης. 

сиА-к гк ма'Ъаю проп. НУ, 5) β проп. Н. 4) Ρ Каре. ξ', λη .λ6'; V только ξ', а Аруг1е два 

6) лТл-к К4Н« У; ст-м)^ АПА-к Н. 7) ААоднкни- выскоблены. 5) РУ Περί επίορκων. 6) Ρ 

скАг• Л У, 8) кАйГ У, 9) А проп. НУ. Г. ιζ'; V ια'. (ζ'. 

10) ДА. Λΐ. . . 4' проп. НУ. 11) просткннц-кх^ С. 

12) ΐνίΑΑβΉΐ» С. 13) {АЛКИДОНкСКА С; ХДАКИДОНк- 

скАг• НУ, 14) кАнв у. 15) н УН. 16) а 
ветавл. Л. 17) апа^ско Н, 18) подоба1ть С. 
19) кА1м8тинсА с, 20) ш проп. С. 21) стГ 
ветавл, Н. 22) Г;, проп, НУ. тит. XIII гл. 19-21. 51 ΓΛΛίηΐζΜΛ• ι,ξ"• о рс^Т/лттииуъсл 

6Л|1МКСКЪ1ИЛ\11 ^ ρθΤΛΛ\ΙΙ• - ЧАСИЛ\\к\ 

мрлкилс»• ил• с'кьс^ра НЖЕ при о^^сти- 
иили-1;^ ирлкило• ч?•• 

Гллни^ил- к"• о отъсто^-пьниц'!;\"к• 

5 II жкрциу'к п^ кълкск1;уъ• и оплмь- 
πιιιι,Ί.γκ•^ и° с^'^'клипц+.уъ^ и^ 
сгчеиъ1иу'к• и к-клсикгшцф.уъ- и 
^вЬ^дкницФ.уъ- ^ лгГлско^^ Пр<)КИЛО• 
^ίΓ• съсорл НИК611СНЛ прлкило- ιΤ- ικ*• ^^ 

10 ςτνϋορΛ агкуркск'л прдкило• г*• д• Т• г*• ^^ 
ΪΓ• Д'• ΙΚ*• КД• СТчСОрЛ ллодикнискл 

прлнилд• лг• съсорл клрА^генкскА 
прлкило• л\е ^^ петрл лле^лпдркскллго 14 Прлкило" л• к• г• д• ί• г- ζ• и• д• 
15 Г• λΊ• ϊΓι'^^π• Д1•^^ клсилии прлкило• 
"ξ- ίΓ• Л1Д• ЛЙБ• ^' ^Г• ок*• оГ• пл• п7• ^^ 
Григории п^-скскллго правило- ^^ л'• к*• 
с-ксорд иже при оу-стииилн•!!^ прл- 
кило• ^Г• ^Т• ^^ 
20 ΓΛΛκιΐζΠΛ• кГ• о Κλί;.ιιιτκπΗΐι,Ίιγ'κ^^ 

и о ИГрКПИЦ-куЪ^^ И^^ ПО^'СТОСЛОВкИИ- 

ц+.уъ -^^ и подог.кныиуъ КТиотти- 
иукс/з^• скиорл клр^лгеикскл правило• 
л\Т• *^ ЙГ• Κεφάλ. ιθ'. Περί των ομνυόντων ελ- 
ληνικούς όρν-ους. Βασιλείου κανών πα . 

Συνόδου της έττί Ιουστινιανού ^ κα- 
νών Ιηδ'. 

Κεφάλ. κ'. Περί αποστατών, και 
θυτών, ^ και ρ,άγων, και έπαοιδών, και 
αστρολόγων, μαθηματικών, μάντεων, 
και περιάπτων, /αποστόλων κανών Ε^ . 
Συνόδου Νικαίας κανών ια'. φ'. Συνόδου 
Αγκυρας κανών γ. 6. ε. ς. η. θ. ιρ. 
κδ'. Συνόδου Λαοδικείας κανών λς . ^ 
Συνόδου Καρθαγένης κανών με . Πέτρου 
Αλεξανδρείας κανών α', β', γ . δ . ε . ** 
ζ', η', θ', ι. ια'. φ', ιγ'. ιδ'. Βασιλείου 
κανών ζ', η', μδ'. με', ξς'. ^ οβ'. ογ'. πα', 
πγ'. Γρηγορίου Νύσσης κανών α . β . 
Συνόδου της επί 'Ιουστινιανού® κανών Κεφάλ. κα'. Περί σκηνικών, και μί- 
μων, και των ομοίων μετανοούντων. 
Συνόδου Καρθαγένης κανών με . ξγ . ' 1) 1линксками Я. 2) стГ вапавл. В. 3) о^*ст1- 
амк 77. 4) н проп. II. 5) шкАкннц-кр^ Н; У 
шкдкннчкрк. С) н ιυ ίΤ. 7) зккзннц-кх-к П. 

8) и проп. П. 9) ο^'3ίΛΗΗΐ;ιχ•κ П. 10) сти 

апА-к Н. 11) ικΊιροη. УН. 12) г. д. ί. в 

проп, НУ. 13) НУ проп. Лаод. и Каре, праве. 
14) клио' У. 15) 7. . . к| проп. НУ. 16) αι 

проп. НУ; сто вставл. Н. 17) л« проп. НУ: 
18) пг пуоп. П. 19) кТн•^ У. 20) «\чт1лн-к Я. 
21) НУ прюп. Трульск. праве. 22) кофконкнн- 
ц-кХТк НУ. 23) нгокц-кх"к 3'. 24) н ш Я. 

25) пФстослоккннц-куъ У; по^чтословкп.н^^ Ή. 

26) Μί проп. НУ. 1) Ρ добавл. τοΰ εύσ. βασ. 2) соа. θύτων. 
3) Ρ ις'. 4) V вставл. ς'. 5) Υ ξε'. 6) Ρ 
добавл. του ευσ. βασ. 7) V добавл. друг. рук. 
συνόδου ζ της έττΙ Ίουστ. χανών να'. 52 тит. XIII гл. 22—27. Глави^нА* кв"• о πο:ζοριιΐϋτιιιιγ'κ• н 
нгрлуъ• съБора клрдлгжьсьл ^ пра- 
вило- ιΤ• ^• ^^Т• съсора 11Ж£ при оу'стн- ннан'Ь^ правило•* на• ^к• о* ^ 
5 Глави^на- кГ• о таткуъ и гровъ! 
раскапаюштннуъ• ^ н ^ стаи кра- 
доу"штипуъ• ^ василпа• правило* ^а"• 
^г"• Григории нускскааго ^ правило• Г- г • :ζ• и '. 10 10 Глави^на- кд• о тол\ь кже не играти 
ни пллсати на врац'куъ• съвора лао- 
нииска^^ правило- нв*• 

Глави^на* \ϊϊ* о тол\к кже не 

Л1Ъ1ТИСЛ СЪ Ж£НаЛ\И Л10\*Ж{Л\'1к• 

15 съБора лаодикииска правило• ^^ л• 
съБОра иж{ при оу-стиниан'Ь• ^^ пра- 
л. и а. вило• 08• I 

Глави^на• кг- о рсугаю1итиил\ъсл 
нел\ошткН'ыил\'к• агГлкско^^ правило• 

20 н^• ^^ 

Глави^на- κξ- о тол\к кже не'^ 

ВЪуОДИТИ ^^ ЖЖ'Ь ^^ ВЪ ЖркТКкНИКЪ• и 
ИКО КДИН'^Л\Ъ ЧИСТИТбЛКЛХЪ Л'ктк^'^ 

кстк приовкштатисл• въ^^ Жкртвк- Κεφάλ. κβ'. Περί θεωρικών,^ και 
παιγνίων. Συνόδου Καρθαγένης κανών 
ΐε'. ξ'. ί(χ . Συνόδου της έπϊ Ιουστινια- 
νού ^ κανών να' . ξβ' . ^ οα' . 'ης' . ρ . 

Κεφάλ. κγ'. Περί κλεπτών, και τυιχ- 
βωρύχων, και ληστών, και ιερόσυλων. 
Βασιλείου κανών ξα'. ξς'• Γρηγορίου 
Νύσσης κανών ς . ζ', η'. 

Κεφάλ. κό'. Περί του μη βαλλίζειν, 
ή όρχεϊσθαι εν γάμοις. Συνόδου Λαοόι- 
κείας κανών νγ'. 

Κεφάλ. κε'. Περί του μη συλλούε- 
σθαι γυναιξϊν άνδρας. Συνόδου Λαοδι- 
κείας κανών λ . Συνόόου της επί Ιουστι- 
νιανού* κανών οζ'. 

Κεφάλ. κς'. Περί του }^λευάζοντος 
τους ασθενείς. 'Αποστόλων κανών κζ'. 

Κεφάλ. κζ'. Περί του γυναίκα μη 
είσιέναι ^ είς θυσιαστήριον, και ότι μόνοις 
τοις ίερατικοϊς εξεστι κοινωνεϊν έν τω 
θυσιαστηρίω. Συνόδου Λαοδικείας κανών 2δ ниц-к• съвора лаодикииска• пра- μα / 6 вило• ^^ ΛΙΓ• 1) кдрдапнкскаг* УП. 2) •* . | проп. НУ, 1) V θεωριών; Ρ θεωριών. 2) Ρ добавл. του 

3) 15ст14н-к П. 4) κόΗο" У. 5) ^κ. о ηροη. НУ. εύσ. βατ. 3) V вставл. друг. рук. ξζ'. 4) Ρ 
6) р4сколлюфн С; раскопакаюфнхл УП', рлскапл- добавл. του εύσ. βασ. 5) V μή γυναΓκα είσιέναι. 
κ4κ>ψΗχτ^ Ε. 7) Η ηροη. С 8) οτΐ" вставл. Ы. 6) РУ ιΟ . μδ'; V добавл. друг. рук. συνόδου ?'. 
9) к^'скскааго соа. - 10) г. ζ. и ηροη. НУ. της έττΐ Ίουστ. κανών ξΟ. 
11) лдоднкннскаго УН. 12) ллоднкннскаго кано 

УН. 13) 5стТан-к П. 14) дплкско» УН. 

15) С проп. всю иаву 26, и отъ этою еъ немъ 
нумерацхя слгьдующитъ главъ отстаетъ на 1. 

16) н( проп. У. 17) воднтн С. 18)ж{нал\-к Н. 
19) л-кпо Н. 20) к-к проп. Н. 21) ллоднкни- 
СК4Г0 кдно УН. ' тит. XIII гл. 28—34. 53 Глаки^мд- ни• с тсл\1^ кже нб тво- 
риш сккладлиик/\\к ^ (трокъ• съсорд 
ллоднкииска• ^ Г1рлнило• пГ• 

Глдк1циа• к^,• о 11гра1сшгин\*ъ л4»- 
5 κΐνΐ. ЛИ ^ огпнкаюцлтуксА• "^ лгГлк- 
ско^ прлкплс• <ш;• лТг• съсорл иже 
при о^^стимнлм'Ь• ^ ΐφΛί^ΐΛΟ' ίΤ• 

Гллви^иа• л*• о гЛк/митииуъсл• 
апльско пракило- о'д• тил\одба пра- 
10 кило- ίΓ• ^ Т• д• ι7• с к сора иже при 
оустимиаи'{1• '' пракило- З*• ^^ 

Глаки^ь'а• ла• о иросгкци отъло^^- 

чем'кл\к• и приут'Ь ^^ отк дро^тлаго 

чр+.сь нолю от'ьлогчкталго• агТльско 

15 пра[:ило• ^^ ιίΓ• хг- съсора аитиоуии- 

ска ^^ пракило• "г- 

Глаки^па- ΛίΓ• о постлттииутчсл 

къ пед'1;лю• ли к^к сжг,ото\•• аТГльско^^ 

пракило- 2д• С'ксора гаггркска пра- 

20 вило• ιίί• ^^ съсора иже при оусти- 

ниаи-к пракило• ^^ н7• 

Глаки^пл- лГ• оо\-маи1тии\-'к• дол\'к 
|Гжии и СКСОрЪ! О^'ДОСК прФ.оси- 
дил\'к1• ^' съвора гаггркска ^- пра- 

25 вило• Т• 

Глави^на- "лд- ^^ о просткциуъ 
оксч'шаюштииуъсл• νΤ'Λ\•^ΤΛΤΗ иже въ 
ефеск• стчсора ефескска• правило• г• Κεφάλ. κη'. Περί του μή ποιεϊν απο 
συμβουλής^ συρ-ττόσια. Συν65ου Λαο5'.- 
κείας κανών νε'. 

Κεφάλ. κθ'. Περί κυβευόντων ή ρ,εθυ- 
σκαμένων. 'Αποστόλων κανών νγ'.^ 
Συνόδου [της έπι Ίουστίνιανοϋ] ^ κανών ς . κη . * ν . Κεοάλ. λ'. Περί οαιαονιζομένων. 
Αποστόλων κανών οθ'. Τιμοθέου κανών 
Β', γ', δ'.^ ιε'. Συνόδου της επί 'Ιουστι- 
νιανού^ κανών ξς'.' 

Κεφάλ. λα'. Περΐ^ λαϊκού άφορισθέν- 
τος, και δεχθέντος εξ έτερου παρά γνώ- 
μη ν του άΦορίσαντος. 'Αποστόλων κανών 
φ', ιγ'. Συνόδου 'Αντιοχείας κανών ς'. 

Κεφάλ. λβ'. Περί των έν κυριακη ή 
σαββάτω νηστευοντων. 'Αποστόλων κα- 
νών ξα'. Συνόδου Γαγρών κανών ιη. 
Συνόδου" της έπί 'Ιουστινιανού ^ κα- 

' ' 10 

νων νς . -^^ 

Κεφάλ. λγ'. Περί των διοασκόντων 
τον οίκον του^^ θεού και τάς συνάξεις 
ευκαταφρόνητους. Συνόδου Γαγγρών κα- 
νων ε\ κ . " 

Κεφάλ. λδ^ Περί λαϊκών πειρωμένων 
άθετεϊν τά της 'Εφέσου. ^^ Συνόδου Εφέ- 
σου κανών ς'. 1) ссклднн(л\ь с. 2) ласднкннсклго УН. 3) и 
ш Н. 4) о\'пнкак^1|]нсА Ή. 5) Л1Лкскс>£ у. 

6) ^^сτ^Αн^ п. 7} кано. УН. 8) сд С 9) ^ст1- 
ан-к П. \0) НУ проп. Трулльск. прав. И) прн- 
ат<л<к УН. 12) лпл-к пракнлч"» У\ прлкнло сти 

ОПЛТк Н. 13) 4НТН0)(ННСК4ГС НУ. 14) аплкскс* 

УН. \Ь) Η проп. Гапгрск. прав. 16) клно У. 
17) пр«а'Бндил\-киа Н; пришв нднл^кил У. 18)г4н- 
грАнксклгс у. НЖ1 в'к Г4нгр-к Н. 19) НУ проп. 
самый текстг главы За. 1) Υσυμί^ολης. 2) РУ μγ\ 3) сой. проо. 
της επΙ Ίουστ.; въ Ρ есть это же обознач. съ 
доСавл. του εύσ. βασ. 4) РУ ороп. ζ. χη'. 

5) Ρ ιΕ'. 6) Ρ добавл. του εύσ. βασ. 7) У ξ', 
(выскобл. ζ). 8) Ρ περί τοίί. 9) Ρ добавл. 
του εύσ. βασ, 10) У друг. рук. добавл. νε'. 

11) Ρ проп. του. 12) соа. χανών ρχ'. 13) РУ 
τά της εν Έ. συνοδού. ' 1 54 тит. ХШ ΓΙ, ВЬ—40. ГЛАБ1ЦНЛ• лТ• О посло^^шлюштинутч 

шканни• и ^ до коньца не сътьрпл• 

штнну'к• лн не прпосьштаюшти- 

нуъсл• аплкско^ правило* ^• съсорл 

л. 11 Ь. 5 лнтиоуиискаго ^ I прасило• и• * 

Глави^на* лг• о ткорАштииуъ 
ососк црнуи• съиора гаггркска ^ пра- 
вило• г'- съБора^ ижб при сусти- 
ниан'к^ правило•^ ла"• н^• 
10 Главн^на• "л^• о поуот-Ьвъшиилгъ 
съпати съ ж(пою и т съткоркШЕлхъ• 
съБора ΗΟΒΊλΐΒ ккарии правило• д*• 

Главн^на- ли• о т постлшти- 

НуЪСА^ ΒΤι^° СТЖЮ Ч6ТЪ1р11Д£СЛТк- 
15 ИИЦЮ" ЛН В'КСр'кдО^•• ли ВЪПАТЪКЪ• 

аплкско^^ правило* ^• 

Глави^на* лд• о въ^{Л1люштииуъ 
от'к цркЕ£^^ свФ.фю* ли^* л\асло• ^^ 
аллкско правило• ов"• 
20 Глави^на-м- ^^ о просткциуъ" нс- 
правкдъ! ради вес приовкштениа вы- 
ваюштииуъ• ОТ'К деофилока посъла- 
ΝΗ0 кже 1Гк λιηηΙϊ* Κεοάλ. λε . Πεοΐ των άκροω[χέν(ον 
των γραφών, και μέ/ρι τέλους μη 
προσκαρτερούντων ή [χή κοινωνούντων. 
Αποστόλων κανών У. Συνόδου !\ντιο- 
χείας κανών β'. 

Κεφάλ. λς'. Περε των ίύία έκκλη- 
σιαζόντων. Συνόδου Γαγγρών κανών ς'. 
Συνόδου της έπί Ιουστινιανού ^ κανών 
λα', νθ'. 

Κεφάλ. λζ'. Περί του έπιθυαήσαν- 
τος^ συγκαθευδησαι γυναικϊ και μή 
πράςαντος. Συνόοου Νεοκαισαρείας κα- 
νών δ'. 

Κεφάλ. λη'. Περί των μη νηστευόν- 
των την τεσσαρακοστήν ' τετράδα, και 
παρασκευήν. ^^ποστόλων κανών ξθ . - 

Κεφάλ. λθ'. Περί των αφαιρουμένων 
της εκκλησίας κηρόν ή έλαιον. αποστό- 
λων κανών ο β'. 

Κεφάλ. μ'. Περί λαϊκών δι' άδικίαν 
άκοινωνήτων γινομένων.* Θιο^^ιΚο^ί εκ 
της προς Μηναν^ επιστολής. 1) Η ηροη. Η, 2) Аллкск9< у. 3) амт1и>- 

Х1нска П. 4) В У проп. Антгох. прав. 5) глн- 
грднкскАго У; ИЖ1 β-ν гангр-Ь Н. 6) ско Н. 

7)βν€τΐ4Η•Ιί Я. 8) КЛИО УН. 9) стлфн- 

ихсА я. 10) к-к проп. УН. 1 1 ) Μίτκιρο- 

Д1САТИНЦМ Η. 12) дплкск91в у. 13) цркки 

НУ. 14) с«-кфА или я. 15) лдсло С. 16) НУ 
проп. самый теистг хлавн 40. 17) прост «стк- 1) ρ добавл. του εύσ. βασ. 2) С(н1. έπιθυ- 
σαντος. 3) ΡΥ вставл. χαΐ. 4) РУ γενομε- 
5) Ρν добавд. έπίσκοπον. νων. тит. Χΐν гл. 1—5. 55 ТП ТЬ ЛЪ 1Д. 1 

ΓΛΛΚΙΙζΙΜ• Τ• ^ о ΙΙζΛΙΙ11Ι6ΙΙΛ\ΔΜΙΙΜ• 

. Григории 111'скскллго• иракило• г'- 

5 Глл1;и:^пд• ΙΓ• с сбслоккство\^к>шти- 
иу'к• съпсрл лгьуркска правило- Гг• 
ι"^• ^ влсилии правило• Дг• Григории 
н^^скскллго правило- 7• 

Глави^^па- Г• о о^^воицауъ' и ра^- 

10 г.оимиц-куъ• ^ аЬльсно^ правило• |[г• 
сксорд агк\^ркска^° правило• ^^ кл*• кв*• 
кГ• ^^ кТ• ^^ Василии правило• *^• ίί• аТ- 
ιΓ• ^^ л7- л\7• нв"• н'д• пТ• нг- ι\'ξ•^^ 
Григории пх-сьскааго- правило- д• -^^ 

15 Глави;^па• д• о ил\о\-1итииуъ т^а- 
пр'Ьштбпик нЕприосьштании• ^^ подо- 
вактк ли приопкштатисА^^ уотл|п1ти- 
ил\ъ съкопкматисл- ^^ и чкто въ.1- 
вактк ^^ аштс того ради приил\ъи1£ т 

20 оул\крогтк• съсора ииьчиска^^ пра- 
вило ιγ"• Григории н^^скскааго- пра- 
вило• д• 

Глави^иа«Т• о^^ съсллчЖДкшиилАк ^^ 
въ ςτιπΊί• ли отъ ложа свокго подро\^- ΤΙΤΛΟΣ ΙΔ'. 

Περί κοινών πάντων ανθρώπων. 

Κεφάλ. α . Περί πλεονεξίας. Γρηγορι'ου 
Νύσσης κανών ς'. 

Κεφάλ. β'. Περί άλογευο[Λένων. Συνό- 
δου Άγκυρας κανών ις'. ιζ . Βασιλείου 
κανών ξγ'. Γρηγορίου Νύσσης κανών γ'. 

Κεφάλ. γ'. Περί φονέων και ληστών. 
'Αποστόλων κανών ξς'. ^ Συνόδου Άγκυ- 
ρας κανών κα'. κβ'. κγ'. κε. Βασιλείου 
κανών ζ . η . ια . ιγ . ^ μγ . νρ . νό . νε . 
νς'. νζ'. Γρηγορίου Νύσσης κανών δ', 

Κεφάλ. δ'. Περΐ^ τους έπιτίμιον άκοι- 
νωνησίας έχοντας όφείλειν κοινωνεΤν 
ρ,έλλοντας τελ?υτάν, και τί γίνεται, εάν л. 12 а. 
διά τούτο ρ,εταλαβόντες μη άποθάνωσι. 
Συνόδου Νικαίας κανών ιγ'. Γρηγορίου 
Νύσσης κανών ε'. Κεφάλ. ε'. Περί του όνειρασ- 
θέντος ή από κοίτης της ιδίας γαμε- 1) грднк. Αΐ• κ н<йЖ1 ГАЛ . ι. Η. 2) прбстк- 
цну-к с. 3) вкс-Ьх-к проп. Η. 4) ι^Λοκ^^^χ-ν У. 
5) НУ проп. самый текапъ иавы ί. 6) НУ 

проп. Анкирск праве.; сте вставл. Н. 7)о\*бнН- 
ча)^'к У; ^-кницл)^ Н. 8) рАЗБонц^Хк П. 

0)лплкскс»б У. 10) 4нккч>кскдго 3 .Н. 11)кл:;о У. 
12) кк. кг проп. НУ. 13) стГ вставл. Н. 

14) »к П. 16) м^ проп. С. 16) н\-с11СК4лг« 

ПрлКНЛС А проп. С. 17) Н(ЛрНОБкф(ННЛ У. 

18) ηρΗννΒψΗΤΗΟΛ П. 19) с-кк«ничлтнсА проп. С. 
20) Бавастк соа. П; под«Б41Тк УН. 21) никж- 
скАго УН. 22) с проп. У. 23) собл^жднил^т» 

С: С'кКА^^'ЖЖНН Н] СТкБА0^*Ж1НННА*Н У. 1) въ Ις V ς по скобл. 
3) Ρ περί του. 2) ΡΥ вставл. λγ'* 56 тит. XIV гл. δ— 7. жню^ соуштю' и \'отАШтю^ приовк- 
штнтнсл' и* Еъ которъ1И дни по- 
дова кжс^ къ сбв'к съл1'Ьшбник• ^ 
того' рлди Еъ^дкржлтисл- отъ дио- 

5 инсиква посълании кжб^ къ васн- 
лндог• ^ главница- Τ• д• ^^ тнл^одба 
прлвиао• Т• 1в• ιγ• 

Главница- "г- како" ЕЪ1вактк при- 
ношении ^А салюгоссв-кпогувлкша•^^ 

о тнл\о^ба правило* 1Д• 

Глави:^на• ^• о нл\оу"шти!1\-ъ по- 
дрогжик в4;сАтткл• ^^ и того ради 
уотлштииуъ^* ипоу пойти- тил\одба της οντοζ, και θέλοντος κοινώνησα», και 
ΤΓοίας ήμερα; οεϊ τη; т:сс; άλλήλου; 
μίξεω; δια τούτο άτιέ/εσθαι. Διονυσίου 
εκ τη; τζρος Βασιλείϊην επιστολής κε- 
οάλαιον γ', ο'. ^ Τιμοθέου κανών ι. 
Φ', .γ'. 

Κεφάλ, ς'. Πώς γίνεται προσ'^ορν. 
υπέρ του εαυτόν άπολωλότος. ^ Τιμο- 
θέου κανών ιθ\ 

Κεφάλ. ζ , Περί τους εχ^οντας γαμε- 
τήν οαιμονιζομένην. και ?ιά τοΰτο θέλον- 
τας" άλλην λαβείν. Τιμοθέου κανών ιε'. правило* ΙΕ* : 15 1) подро^сжии НУ. 2) ;{0ТА(|1иим-к Я5'. 

3) Г1(ли/ккфлтнсд У. 4) к нроп НУ. δι и«л> 
Бдютъ Ж1 У НС; подок^тк 1Ж1 77. в» со.икшипл 
С. 7) те У 8) № Я. 9) касид^ У. 

10) г вставл. Щ глакнзна г. д. проп. НУ. 11)0 

ТОМк К1К0 Н. 12) ЛОГОБЛкШД Н. 13) ь^сл- 

слфнсл с. 14) хвдлфнн' С. 15) Далт»>^ въ У 

еаставка и идетъ срс^у текспл Лпоап. праве \Ь 1) V проп. 5'. 
:•. тзС» ε/οντος. 2) РТ άνϊΛοντος. 
θέλοντος. 3) Ρλ- УКАЗАТЕЛЬ КАНОНОВЪ. 57 От'К Κ1νΙίΙ\"Κ СЪБСрЪ и ПрНВМТТчКЪ 
II ΚΟΛΙΙΚΔ ПрДВЯЛЪ СПК СЪСсчрЛНО π-κιοτίι 
СКЧСТс'.ПНК 

ГЛКЛ\Ъ1И\-Ъ а11ЛкСКЪ>1И\'Ъ КЛИЛ\£М- 

•. тол\к• прлнилъ• ιΤε- 

пкрклаго съпорл ижб къ иикси- ^ 
т'• ΐΓι• сткшуъ оць.• прлкилъ -^ к*• 

ВЪТОрЛДГО СКБОрЛ ИЖ6 ΚΤι όΓκγρΊι• ^ 
пракилъ• к^• 

10 ТрбТПМГО СТчСОрД НЖ1 ВЪ ΪΙΟΚΨ,ΙΙ К6- 

слрпи пракилй- ια• 

ч£тккртлгс съсора нже къ гаггр'к• 
прдннлъ• к• 

плтлгс сксоро иж£ въ лнтноуии 

ι:, СХ'ркСТТ.Н- ир<^КНЛТч• κΤ• 

шЕстллго стлксрл иже къ ллодикии 
фрггиистФ.н • ^ пра^;}!*^!*• ма• ^^ 

сбл\ллго скьс^рл ИЖ6 Вк исстлитпии 

грлд+.• р17• '' ст1ч!и\'т% οίίκ• пракилъ• ^• 

20 осл\лагс съг.срл ижс и'к * бфбск- 

дъкок» сктох* стгк1И\-Тч оцк • правилъ• ίΓ• (л. 21^— 23"). Έκ ποίων συνόδων τε 
χαί ττροσώττων και πόσων κανόνων τό 
παρόν ήθροίσθη σύνταγμ,α. ^ 

Οί λεγόμενοι των αγίων Άποστό"/ ων 
δια Κλήμεντος κανόνες πε'. 

Συνόδου της έν Νίκαια των τιη 
αγίων πατέρων κανόνες κ'. 

Συνόδου της έν Άγκυρα κανόνες κς. 

Συνόδου της έν ιΝ'εοκαισοτρεία κανό- 
Συνόδου της έν Γάγγρα κανόνες κ. 
Συνόδου της έν !\ντιο•/εία της Συρίας κανόνες κ ε . Συ\όοου της έν Ααοοικεία Φρυγίας 
κανόνες νθ'. 

Συ^όοοΌ ΤΓίς έν Κωνσταντινουπόλει 
τιυν ρν' αγίων πατέρων κανόνες ζ' . 

Συνόδου της έν Έοέσω των σ άνίο3ν 
πατέρων κανόνες η . 1) прн ηΙκϊη с 2) прлкнла С. 3) при ^ст1- 1) Рукой ΧΙ11 в. въ утомъ указател-Ь ш 

мин-к С {ем. р.-к Δгκν-ρ^-). 4) ЛОК1И φρϊ^πΓτϊΗ с. тагд. поставлена нуыеращл: а' ари Апосто- 
5) έ С. 6) Κι с. 7) прн С. льск., З' — Ник.; затЪмъ встарл' йо шсредъ 

Анкирск.): χα: έςής των λοιττών ν;κουμενιχών 
3'. ϊ • δ'• '^/ζ λεγομένης ττενθέχττ,ς χαΐ τήζ ζ . 
είτα; продолжается вумеращя: г' при Ан- 
кирск., θ' — Неокес. , ι' — Гангр'ск., ια — 
Αβτϊοχ., ιβ' — Лаод., ιγ' — Сард., ιΒ' — Кареаг.; 
переделано τό δεύτερον въ έττΐ Νεκταρίου σύ- 
στασης χέρι ΆγαχΊου χα'ι ΒεγαΒ'.ου и поставл 
цыФра ιε'; зат1Ьмъ ις' при Васил. Вел., ιζ' — 
ОеоФ., ίη' — Тимое.; вставл.: ιθ'. του αγίου 
'Αθανασίου; χ' при Κиρилл^^; вставл.: χα'. Διο- 
νυοιου Αλεξα.δρειας. κβ'. Πέτρου 'Αλεξανδρείας 
χα\ μάρτυρος; κγ' при Геннадии, χδ' — Григор. 
Неокес, κε' — Григор. Ннсск., χς' — Грпгор. 
Богосл.; вставл.: κζ'. του αγίου Άμφ'-λοχιου 
περί των αυτών, κη . του αγίου Αναστάσιου 
πατριάρχου Αντιοχείας ό'τι μέγα το Ίερατιχον 
άζίωμα. Χ\) . οί νόμοι. 58 УКАЗАТЕЛЬ КАНОНОВЪ. л. 12Ь. ТОГО же съвора посъллник^ къ| 

{ЛИСКОПОМЪ НЖС ВЪ ΠΑΛ^Ί^ΗΛΗΗ- 

дбВАтааго С'ксора ижб βτι. кллуи- 

ДОН^Ь -^ ШбСТИСЪТЪ и ТрИДбСЛТЪ СТЪ1- 

5 н\*ъ оцк• правнлъ• κίΤ» 

дίСΑτаагο съвора нжб въ сардикии- 
правнлъ• ка- 

пьрвааго^ на дклте съвора ижб 
ΒΉ кардагвн'к правнлъ- рлн• 
10 въторааго на деслтс съвора иже 
при оустинилн'Ь въ костлнтини град•!; 
въторок• правилъ• р"а• 

ίτ• дионоусна але^андркскааго отт^ 
посклання кж« къ василмдл;• пра- 
15 вила• д• 

|Д• Петра арунеппа алкЗандркскааго 
и л\оучбника• отъ слова* кжб о по- 
каннми правила• «д• 

того жа отъ словЕСС на пасуоу•• 
20 правило• а"• 

ί?• григориа• ^ «пископа нококбса- 
риискааго чюдотворкца посъланик 
правильно- 

13*• Василии Еппа кесариса клпадо- 
25 киискъиа• отъ посълании• пракилк- 
нъжуъ трии• къ ал\филоун«о ίππο^^ 
икониискоу'• прлвилъ• пд• 

того ЖЕ отъ дроугааго посъланига 
къ тол\о^- Жб итоу алгфилоуию- пра- 
во вило• а"• 

того ж 6 отъ• ^ лд• пра:^дкничк- 
нааго^ посълании-о^ и^вираклгкжуъ 
стааго посълании^ кънигауъ• Της αύτης επιστολή "^ζός τους έν 
Πα[ΑφυΛία έττισκόπους. 

Συνόδου της έν Καλχηϊόνι των γΑ „; αγίων πάτερων κανόνες κη Συνόδ ου της εν Σαροικη κανόνες κα Συνόδου της έν Καρθαγένη κανόνες 

Συ'^όοου της έν Κωνσταντινουπόλει 
το δεύτερον κανόνες κε . 

Διονυσίου άονιεπισκόπου ΐνλεξανοοείας 
έκ της προς Βασιλείδ>^ν επιστολής κανο- 
νικής κανόνες δ'. 

Πέτρου άρ/ιεπισκοπου Άλεςανδρείας 
και ΐίάρζυρος, έκ του περί μετανοίας λό- 
γου κανόνες ιο'. 

Του αυτού έκ του λόγου του εις τό 
πάσχα κανών α . 

Γρηγορίου επισκόπου Νεοκαισαρείας 
και θαυματουργού επιστολή κανονική. 

Βασιλείου επισκόπου Καισαρείας Καπ- 
παδοκίας έν της τζρός 1\μοιλό/_ιον έπί- 
σκοπον Чко^юи' κανονικών τριών επι- 
στολών κανόνες πό'. 

Του αΰτου εξ επιστολής ετέρας τζοος 
τον αυτόν έπίσκοπον Άμφιλόχιον κα- 
νών α'. 

Του αύτου έκ της λθ' εορταστικής 
επιστολής περί τών εγκρινομένων τής 
αγίας γραφής βιβλίων. Ι) послАиГд π. 2) ХДЛКНД9НД С; ^Алкидом-к π. 
3) ΗύΑΓβ вставл. соа. 4) послокл С. 5) при- 
торна соа. 6) АНН С. 7) прлзнаг* (• 8) н 
о П. 9) писдн(4 Я. УКАЗАТЕЛЬ КАНОПОВЪ. 59 того Ж1 иосълпник правило къ 
днодороу*• а*• 

того же посъллмнк праьилкмо Гри- 
горию ПОПЛч• 
5 того же посъланик правилкно къ 
ςτρΛΗΚΓΚΤνίΗΛΧ'κ епискополп!• 

того же посъланнк правидкно къ 
соу'штнил\ъ подТк нил1ъ епископол\ъ• 

того ж£^ отъ гислнъжуъ къ лл\- 
10 филоуню о '€τ•^Λ\^ дек• 

Γ:ζ• григориа епископа нгсьска• отъ 
посклаииг праннлкмааго• къ литоиоу^ 
епископоу- л\елетин1кСК0\^• правилъ* Т?• 

ιίΓ• согословьца отъ л\'Ьрьиъ1иуъ 
15 творении ^ кго* огставлкнъи|уъ ^ 
писапи1а къиигъ• 

1^• тил\оде|а аруиепископа але^ан- 
дрииска^ вггъуааго- ^ отъ написанъ!- 
иуъ^ кл\оу- въпросъ и отв'Ьтъ• пра- 

20 ВИЛЪ• ί?• 

к"• феофила аруиепископа але^ан- 
дрииска^ приглашеник о стъп1уъ 
вогоивлкнинуъ• 

того же отъ въспол\мнанни• лу-ко- 
25 поли ради еуту-пьскааго• ^^ 

того же къ афуггиоу^ посъланик 
правилкнок- 

того же посъланик* къ мин'Ь епн- 
скоуп(у• 
30 к7• ку'рила аруиепископа алеман- 
дрииска• ^^ отъ къ ^* дол\кно^ посъ- 
ланий• ^^ правила• " Γ- ι) ηρ^κΗΛΗο п. 2) дни вставл. С. 3) тво- 
рм'л П. 4) »€гв проп. П; н встаел, С. 5) оч,ттак- 
нын' П. 6) АЛ1ксднАр1нскАго С. 7) злв-Ьтл 

вставл. С. -8) пннын' П. 9) длсДдндрнскдго С. 
10) 1п'п1Ть.ск4го С. Γι) н вставл. С. 12) к-к 
проп. П. 13) посААни п. 14) правило п. ТоО αύτου επιστολή κανονική προς 
Διόδωρον κανών α. 

Του αύτου επιστολή κανονική τιρος 
Γρηγόριον πρεσ(3ύτερον. 

Του αΰτου επιστολή κανονική προς 
τους χωρεπισκόπους. 

Του αΰτου επιστολή κανονική προς 
τους υφ' εαυτόν επισκόπους. 

ι 

Του αύτου εκ των τ:ρ6ς Χμοιλό/ιον 
περί του αγίου πνευαατος γεγραμμένων. 

Γρηγορίου επισκόπου Νύσσης έκ της 
τ,ροζ Λητόϊον έπίσκοπον Μελιτινής κα- 
νονικής επιστολής κανόνες г/. 

Του Θζο^ό^ου έκ των ένμέτρων ποιη- 
μάτων αυτού ^ ένθέσμων της γραφής 
βι3λίων. 

Τιμοθέου άρ/ιεπισκόπου'Αλεξανορείας л. 13 а. 
του παλαιού από των γραφεισών αύτω 
πεύσεων καϊ αποκρίσεων κανόνες ιε. 

Θιο'^ί'λου αρχιεπισκόπου Άλεξανορείας 
ποοσφώνησις περί των αγίων θεοφανείων. 

Του αυτού έκ του υπομνηστικου του δια 
τήν Λυκώ πόλιν της Αιγύπτου κανόνες ι' . 

ΤοΟ αύτου προς Άφύγγιον επιστολή 
κανονική. 

Του αύτου επιστολή προς Μηναν επί- 
σκοπο ν. 

Κυρίλλου αρχιεπισκόπου 'Αλεξαν- 
δρείας έκ της προς Δόμνον επιστολής 
κανόνες γ. 1) Рукой XIII Β. вставл. περί 60 УКАЗАТЕЛЬ КАНОеОВЪ. скъ!нл*ъ Η пбмтапольскъ!ил1ъ ашсно- 

П0Л1Ъ• ΠράβΗΛ^> Д- 

!«Е' г^надил стгс» Λργπίίηκκοπά кон- 

5 СТЛ14ТаНЛ ГрЛЛа• и СТГСг СЪВОра ЬГЖ£ 

сл^^ мил\ь.• оь:р;«;гънкк посъланик• 
къ вс'кл1ъ пр'ЁподоБкнътлгъ л\итро- 
пслитол\ъ• 

кг* тарасна аруиеписнопа костлнтн- 

10 НА града• къ анв^дрианоу пап•!! рнлгк- 

ек;?;• посъланик 11рае{^лкно о поста- 

клАЮштнн^ъ псчьстив'к на илд'Бннн• ^ 

в*ксто ж^" 1ако излсжБник е-кръ! 

пр'кдълЕжаштик)съ съворт^^не бъ.1Сть 

15 по ЧННО^ Л%ТЪ ВЪ НАЖ£ сънидошасА• 
ижс Бо Бъниксн• посл'Ьжни по л'кто^'- 
си• агкуркскааго же и новокссарии- 
скааго•* нъ чкстн ради и^ и^дрлдкства 
прЕди въчинкнъ БЪ1СТк• а иж( ВЪ сар- 

20 днки• и въкардагжн* л-ктклдк н-Ькк!- 
и^ъ прочиуъ съБоръ пкрВ'Ьиша сοу'ψа 
по ниуъ положена бъ1СТ{• понкже 
<иъ[но]го 0^ н'Ькъжу'к странкскъш^ъ• 
р1къш£ ^ападкнъшуъ часткуъ расоу- 

25 жати* такожд£ же и^ нже при арка- 
дии• и ОНОрИИ^ ЦрЮ• ^ В'к КОСТАНТННИ 
ГраД•^• СЪШкДЪЖСА^® ПОСЛ'кДкН'^ИШк^* 

полоу"чи чин-к- понкже не искания ради 
црквкнааго сънидесА• нъ обновлкнин 
1. 13 Ь. 30 ради млтвкнааго домоу• | стътуъ 
аплъ соуштаго въ роуфиниан-Ьуъ• 
тако же н'Ькъи{мъ препадъшамъ• ^^ 
нев'Ьркствол\к пр'Ьс'ккоу' сътеоритн- Του αύτοΟ εκ της κατά Λίβυην και 
Πεντάπολιν έπι[σ•κότ-οις1 επιστολής κα- νόνες δ'. Γενναδίου, [του άγιοοτάτου] αρχιεπι- 
σκόπου Κωνσταντι[νουπόλεύ^ς, και της 
συν] αυτω αγίας 7Ό'^οοοό έγκύ[κλιος 
επιστολή πράς] απαντάς τους όσιωτα- 
τους (χητοοπολίτας. 

Ταρασίου αρχιεπισκόπου Κωνσταν- 
τινουπόλεως προς Άδριανον πάπαν 'Ρώ- 
μης επιστολή κανονική περί των ασεβώς 
έπΐ χρήαασι /ειροτονουντων. 

Ίστέον, δτι ή έκθεσις των προκειμέ- 
νων συνόδων ου γέγονε τζροζ τΥ|ν τάξιν 
των χρόνων, καθ' ους συνήλθον* ή μεν 
γαρ έν Νικαία μεταγενέστερα κατά^όν 
χρόνον ούσα της τε έν Άγκυρα και της 
έν Νεοκαισαρεία, δια το της τιμής έξαί- 
ρετον προτέτακται* ή δε έν Σαρδική και 
έν Καρθαγένη, τψ χρόνω τινών τών 
λοιπών συνόδων προτερευουσαι, μετ' 
αΰτάς^ ετέθησαν, διά το πολλά περί 
τίνων έπιχωρίων, ήγουν τών δυτικών 
μερών, διορίσασθαι. 'Ομοίως δε και ή 
έπί 'Αρκαδίου και ^Ονωρίου τών βασι- 
λέων έν Κωνσταντινουπόλει συνελθοϋσα 
πασών μεταγενεστέραν έλαχε τάξιν, διά 
το μή ζητήσεως, εκκλησιαστικής, αλλ' 
εγκαινίων χάριν του έν Τουφινιαναϊς 
εΰκτηρίου οϊκου τών αγίων αποστόλων 
αυτούς συνελθεϊν, ούτω τέ τίνων παρα- 
πεσουσών αμφισβητήσεων τήν τοιιήν 
ποιήσασθαι. 1) с-к ηροη. С 2) ΗΛ\«ΗΗ Π. 3) сткьорл Π. 
4) ж« Η н<»вок1сдрниск<1лго ηροη. с 5) Η ηροη. С 
6) ο ηροη. С 7) )ΐ ηροη. Π. 8) 5нсрГн С. 

9) црю ПС. 10) сошТнсл С. 11) посл-кднжни» 
С; посд-кАнын Ж( Д. 12) лршлшнм-к П. 1) соа. αύτου. ' УКАЗАТЕЛЬ КАНОНОВЪ. 61 н*!:и плп/Атн ч,рл^ костантнна града 
^акопъ- 

тоге Ж€ ΖΛΚΟΜ-Κ Л\<?рКСКЪ1.Ч• 

кг• слж^нааго епяфлшга егша- 

Купр1кСКЛ о брЕСк\"К• С01ГШТНН\;Ъ 

отъ давкнътуъ досбЛ'!!• 
10 ι7ξ• о род'Ь* сдрлкиикст•!;• р^къше 
сгарни^уъ• 

ίΤΐΙ- о СГЛЛГС'ЛЬПИЦ'ку'К уркстиинк- 

скъип'-к^ овра^оворкцнуъ• 

κ!ς• о приуодлштииуъ отъ брЕ- 
16 син• и л\ажюштииуъсА• 

ла• о приуодА<шти>иуъ отъ ере- 
сии• и прФклинакмитннуъ• 1) АНД бставл. сой.; и^стннГанл С. 2) црл ПС. 
Я^ црк ПС. 4) β род-к проп. П. 5) хркстнганк- 
ск-к^н)^^ проп. С. I— Ьч (л. 23^~~) Έκ των κανόνων :ν' 
αγίων πατέρων τερ! ψευδοκατηγόρων : 
άπόφασις επισκόπων τ[]'. ^ 

Περί των έπΐ ψυ/ικοΓς έγκλήυιασι 
κατηγορουντων ^ είτα μετά ταύτα εν 
νοσοις ή εν φόβοις έξομολογουμένων 
ώς ψευδ/^ ^ εΐεν [είρηκότες], ά κατηγόρη- 
σαν ή έμαρτύρησαν ει μεν λαϊκοί εΐεν, 
εΓτε άνδρες είτε γυναίκες, εδοξεν έξοδευ- 
ουσι μεν αυτοΤς* των μυστηρίων μετα- 
δίδοσθαι. περιγενομένοις^ δε της νόσου 
ή διαφυγουσι τον έπηρτημένον φόβον και 
έπφιώτασι [τον] μέχρι τελευταίας ανα- πνοής ; β ^^ ναι αφορισμον,' ωσει " τα ψευοη πρότερον είρηκόσιν καϊ αίτίοις 
γενομένοις ' κατακρίσεως των ανεύθυ- 
νων, ή τότε μεν τα άληθη καταθεμέ- 

1) Въ Ьаио. 39 Χ г. л. 113^ то же заглав1е 
безъ словъ: άτυόφασις επισκόπων τ[]'; въ Ра^пь 
172 л. 76 (и Ра1т. 173) совсЬмъ н-Ьтъ заглавия; 
въ Υ л. 65* заглав1е: περ\ ψευδοκατηγόρων. 
2) καταγηρουντων Ра1;т. 173. 3) ψευΕεΤς Р. 

4) соа. αυτούς. 5) περίγενομενης Ьаиа. 6) ώς 
ει соа.; ώς ή Ьаий. 7) γενομένων Ρ. 62 АПОСТОЛЬСК. 1—4. ПРЛВИЛЛ^ ОТЪ1ИХЪ 11П[ЛЪ 

4*•^ бпнскопъ• отъ дъвою еппоу- 

ли ОТЪ ТрИИ^ да ΠΟΟΤΑΒΛΙΗΤι ВО^ДСТк- 

к"• ТТопъ отъ к д ИНОГО еппл• дл по- 

5 СТйВЛКМЪ^ ВО^/-Д£Тк• 

Г• ^ и ^ дисакоми н прочий прнчктк- 
ннцн* 

Г• ЛШТ« КЪИ1 СППЪ- ли по• ЧрбСк 
Гнк ΠΟΒ£λΊ;ΝΗΚ на ЖркТНОу* ПрИНССЕТк• 

10 инъ1 н'^къка къ Жкртвкникоу• ли 
л\сдъ• ли Λ^Λίκο- ли въ вина л\Ф)Сто 
олъ' Скстрокнъ• ли птица• ли со- 
чива^ чркъ поыл'Ьник• да и^вкр- 
жсткСА- рл^в'к новъшуъ кроупъ• ли 

15 грк^да ^ [въ] кр'кл>А^*' подовкнок• 
не л^ктк жб кстк приноситн чксо" 
иного къ жрктвкнико^•• ра^в-к лисло ^^ 
др^^ВАНок въ св-ктилкникъ* и кадило 

въ НрЕЛ\/А СТГО ПрИНОШЕНИЯ• 
20 д. ПНЪ ВС/АКЪ ОВОШТк• ВЪ домъ *^ 

14 а. Д4 посылактксл на|чатъкъ Еппоу и 

ПОПОМЪ• НЪ Не" КЪ ЖкрТВкНИКОу-• 
ЯБ'Ь ЖЕ яко ЕППЪ И ПОПОВЕ• рЛ^Д^.- 

лАютк дииконолхъ и прочиил\ъ При- 

25 ЧкТкНИКОМЪ* (л. 25' — 31'). ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΩΝ 
ΑΠΩΝ ΑΠΟΣΤΟΑΩΝ. ^ 

α'. Επίσκοπος Οπό επισκόπων δύο 
/εφοτονείσθω ^ ή τριών. 

3'. Πρεσβύτερος ϋπό^ επισκόπου χ^ει- 
ροτο^ιΐσ^ω^ και διάκονος, και οί λοιποί 
κληρικοί. γ. Ει τις επίσκοπος ή πρεσβύτερος 
παρά την του ν.υρίου διάταξιν, την έπΐ 
τη θυσία, προσενέγκη έτερα τίνα επί το 
θυσιαστήριον, ή (χέλι, ή γάλα, ή άντΙ 
οίνου σίκερα * έπιτηδευτά ή ορνεις , ^ 
ή όσπρια, παρά την διάταξιν, καθαιρεί- 
σθω, πλην νέων χίτρων^ ή σταφυλής, 
τω καιρώ τω δέοντι. Μη εξόν δε έστω ' 
προσάγεσθαί τι ίτιρο^ εις * το θυσιαστη- 
ριον, ή έλαιον εις την λυχνίαν και θυ- 
αίαμα τω καιρώ της άγιας προσφοράς. 

δ'. Ή άλλη πάσα όπώρα είς τόν^ 
οίχοΊ άποστελλέσθω , απαρχή τω έπι- 
σκόπφ και τοις πρεσβυτέροις, άλλα (χή 
ποός τό θυσιαστήριον. δηλον δε, ώς ό 
επίσκοπος χαϊ οί πρεσβύτεροι έπιαερί- 
ζουσι ^° τοις διακόνοις καί τοις λοιποΓς 
κληρικοΤς. 1) ПРАВИЛО у. Кромть заглавя, соа. импетъ 1) Заглав1е: V περί εΰτίζίας χανόνες τ. χ. ά.; 

еще вверху л. Η а. надпись: лглксклха пракнлл. Ρ κανόνες συν θεω τ. ά. ά. 2) ΡΥ χειροτ. υπό е. 
2) Упроп.здуьсь ί и при слгьдующихъ прави лахъ 3) ΡΥ ύπο ενός. 4) V вставд. ή. 5) ή ζώα κ и оба г. 3) лн отл трнн проп. У. 4) посла- 
8Л(нь О. 5) г проп. П. 6) н проп. П. 

7) он-к С. 8) сочне* У. 9) грезна С; 

гржзд 77. 10) кр'кмкмА соа. 11) чисо С; 

цкто У; что П. 12) М4СЛА У. 13) Авл*о П. 

14) н# проп. С. τινχ вставл. РУ. 6) Ρ χί5ρων; V /ι^ρών. 

στω προα. V. 8) προς ΡΥ. 9) τόν αροπ. '•Λ * _ ΡΥ. 10) διαμεριουσι Υ. АПОСТОЛЬСК. 5—9. 63 Τ• * впПЪ• ли по• ли ДНИКО• СВОКС! 
ЖСМЪ! да НЕ 1ЦГ0т1ТЬ кипою Γ0βΊ;ΗΗΙ3• 
ΑίϋΎί ли ИЖДЕНеТк^ Д4 0Т'ЬЛ01-ЧИТкСЛ• 
ПрЕБЫКЛа ЖЕ ТЛКО ДЛ^ И^БКрЖЕТкСЛ* 5 Ζ'* бппТк• ли по• ли дилко• л\ир|%- 
скътуъ [по]пЕЧЕнни^ да не втчспрн- 
кл\лкть•^ аштЕ ли ни да и^вкр- 

ЖЕТкСА• 

ζ•' ЙШТЕ КОТОрЪП! ЕППЪ• ЛИ ΠΟ- 
ΙΟ ли дииконъ• стъ1Н днь пасу-к!• прежЕ 
вЕСНкнааго равкмо* днкства^ съ.июдеи 
сътворитк•• да и:^ккржетксл• 

и*• ίίΐΙΙΤΕ КОТОр-кЖ ЕППТк• ЛИ ПО• ЛИ 

ди1акон'к• ли^^ оттч причкта Сфпичк- 
15 ска• примошЕнию В'кж-киио не прни- 

Л\ЕТк• ^^ ВИМОГ да рЕЧЕТкСЛ• и аштЕ 

вогдЕТк истинкна• ^^ л\илостк да по- 
ло^-читк• ^^ аштЕ ли не глктк ^* да 

ОТЪЛО^'ЧИТкСА• ИКО ПОВИНкНЪ БЪ1ВЪ 
20 КрЕДОГ ЛЮДкЛ\Ъ• И ^а^ОрЪ СкТКОрк 

НА примЕС'кшааго• 0ко ИЕ по правкД'ё 
принЕС'кша• 

а"• Кксл къуодАпзтл *^ в'кркн'киа и 

писании послоушаюфа- не пр'1;Б'к1- 

25 ваюшта ^^ же до литвъ! и стго прии- 

ТИИ• ИКО ВЕШТИНИИ^^ ТВОрЛ ОТТк 

црквк^^ отъло^^чати достоитк- ε'. Επίσκοπος ή πρεσβύτερος ή διά- 
κονος την εαυτού γυναίκα ρ,ή έκβα- 
λέτω* προφάσει ευλάβειας• εάν δε έκ- 
βάλλη, ^ άφοριζέσθω* έπιαένων δε, ^ 
καθαιρείσθω. 

ζ'.* 'Επίσκοπος ή τ,ζισ^'ίί'ζιρζζ ή 
διάκονος κοσμικάς φροντίδας μη άνα- 
λαμβανέτω* εί δε μη, καθαιρείσθω. 

ζ'. Ει' τις επίσκοπος ή τ:ρισ^υ':ίροζ 
ή διάκονος την άγίαν ήμέραν του 
πάσχα^ προ της εαρινής ισημερίας μετά 
'Ιουδαίων επιτελέσει, καθαιρείσθω. 

η' . ΕΓ τις επίσκοπος ή τ^ρισ^^ύζιροζ ή 
διάκονος ή εκ του καταλόγου του ιερα- 
τικού^ προσφοράς γινομένης' μη μετα- 
λάβοι, την αίτίαν είπάτω* καϊ εάν ή, 
ιυλο^ος^ συγγνώμης τυγχανέτω. εάν δε 
μη λέγη, άφοριζέσθω, ώς αίτιος βλάβης 
γενόμενος τω λαω καί υπόνοιαν έμποιή- 
σας κατά του προσενέγκαντος ώς μη 
υγιώς άνενέγκαντος. 

θ' . ηάντας τους είσιόντας πιστούς 
καί των γραφών άκουοντας, μη παρα- 
μένοντας δε τη προσίΌγΥΐ καί τη αγία 
μεταλήψει, ώς αταξίας έμποιουντας τη 
εκκλησία, άφορίζεσθαι χρή. 1) ί Μ наиальн. букву текста 6 ηροη. П. 
2) нжгжстк У. 3) лл проп. П; тлкевд С {ем. 

ΤΑΚΟ дл). 4) Г 77. 5) исправл. по 77. 6) ηρΐ- 
1мл|тк Л. 7) все прав. 7 проп. П. 8) днк- 

ствкНА У. 9) въ САОвгь ткорнтк У вискобл. 

что-то между буквами и и т^ 10) или П. 
11) прн№А*л1тк У. 12) истина 77. 13) и 

вставл. 77. 14) гл|тсл 77. 15) κ•^Γχο- 

ΑΑψΑα У. 16) ηΐΒΜΒΑ>οψ4 С. 17) κιφιμηβ У. 
18) цкрк'кки У. 1) сод. Βχέκ^αλλε'τω выскобл. λ. 2) έχβάλη 
Ρν. 3) χαΐ вставл. Р. 4) V проп. сначала 
цыфру ς' зд-Ьсь, а при другихъ правв. дал-Ье 
цыфры η', ις', 1г/, λ3', μη', и потому пришлось 
перед'Ьлывать всю нумерашю до ςγ' включит. 
5) του πάσχα ήμέραν ΡΥ. 6) Λ' вставл.: συνά- 
ξεως τοΰτ' εστ»ν. 7) γενομένης ΡΥ. 64 ΑΠΟсτο^^ьсκ. ю—и. Γ' Лштб кто ск нЕприс^'окштагС- 
шт1;лл\ксл^ лк«со и къ дсл\л; пол\с- 

ЛИТКСЛ• ТЪ Д4 ^ 0ТТчД0\'ЧИТ1кСД• 

ι7• Иж£ ск нзкьрж£нъи1л\к'' при- 

5 ЧкТННЬ"к СЪ;• ΘΚΟ СТх ПрИЧкТ5»Н!1КС»Л\1к 
ПОЛАСЛИТкСА- ДЛ II ТЪ* С&Л\Ъ ΙΙΙζΒΚρ- 

•"в- Лште^ къл! причкткникъ οτή- 

ЛО^-ЧЕНЪ• ^ р£КЪШ£ Ш ПрИИТЪ" ШкДЪ 

10 βΤν интч гоадк прнитк ^ вс\*Д«ть 
пб'С пнсаиии съсоркнът^-к• дл отк- 

ΛΟνΗίΗΤι ВО\^Д£ТК• И ПрИИЛ1Ъ1И• и 

припзтъш• 

1г• ЛштЕ^ отълогчбнь кстк• дл 

15 ПрОДЪЛЖИТкС/Л ΚΛ\Οι- ОТЪЛОГЧбНИК 
ШКО СЪЛЪГЛКЪШЮ• II пр+.лкстии-кшь? ''^ 
{1>рккъкк иожию* 

1Д• бпплч-^ т л-йтк кстк- остлклк- 

ШЮ ССОЮ ОВЛЛСТк ИЛ ДрЛчГОГЮ ^"^ ПАСНА- 
20 КЛТИ• ΑίηΤί Η ОТЪ ЛШОГЪШу'к НО^*- 

днлх-к во^-дбтк• άίΐιτί т н-ккаи^^^ прлвл 
кина вогд€Тк ног дли1ти ^^ кго се ^^ 
ткорнтн ^^ гако клштпи н'кк-кш при- 
В'к1тък'к ^' люго^-штк» ΚΛ\ον• ^^ тог 

25 С0у'ШТ11ИЛ\к СЛСКОЛ»к• СЛГОЧкСТНИ 

полк^ёЕлти- ^^ Η а же ^° н£ о ст'\\ иъ 
с о\гл\ол\к "^ лхъногъ епп-к -- π οντ.'^- 

ЖЕНИКЛ\к К£ДИНЪЛ\к' ι'. ЕГ τ:: άκοινχοντ^τω καν εν οΓκω 

ια . Ει τις καΟηοτυ,ένω, κλτοικ:-; ων, 
ώς νΧτ,ζι/,ώ συνεύϊηται, καθαιοεί^θω 
Χ7.ί αυτός. 

φ' , ΕΓ τι; κλτ.ρικός ή λαϊκός άζ^ωρι- 
τιχένος ήτοι αϊεκτος, άττελθών εν ετέοα 
•πόλε:, οεχθν] άνευ γραμαάτων συστατι- 
κών άτ^οοιζέσθο^ και ό δείάυιενος καϊ 6 
οεχθείς. 

ιγ'. Εί 0£ άοωρισαένος ειη, έπιτεινέ- 
7ι^ω αύτω ί ^.ζ,ζζισυ.ί^, ώ: 'Ιευταυιένω 
κα: άττατη^-αντι τ/.ν ίζκ/./σίαν του θ£θν. 

ι?'. ΈττίσκοτΓον μη έξείναι καταλεί- 
Ίαντα "τήν έαυτοϋ ~αοοικιαν έτεεα εττι- 
-ηίαν, καν υτ:ό τλειόνων άναγκάζηται, 
ει ιχή τις гикоуо;, αιτία ή τούτο βιαζο- 
αένη αυτόν ^ ποιείν, ώς ττλέον τι κίροος 
ουναμένου αυτού τοις έκεΤσε λόγω ευσε- 
3είας τυα3άλλεσθ•αι, " και "ζου'ο ϊέ ουκ 
άο'' έαατου, άλλα κοίσει ττολλών έπισκό- 
-(υν και τταρακλήσει μεγίστη. 1) ΗΗ ηρία/(;ψΛ№ψΗΛ\οΑ 77. 2) тТкГдл УЛ 

{АМ. Τ-Κ ΛΛΙ. 3) Η3!ΙίΗΚ1ΚΛ\>, с 4) ТЧкН У. 

Ζ•) нзкенк О. 6) Η встав.1. С. 7) от"хлог- 

ιί^κν- у. Я) прит-ч У. Я) ли вставл. П. 

20) (щялкстнвш;> С. 11) ίηίιτ» 77. 12) др^- 

«"«р• У. 13) КАЛ П. 14) м1-длцл У. \Ъ) ηϊ С. 
16) соткврнти С. 17) пр'кккк! токш С. 13) л«ог^- 
Ф*мй с. 19) полкЗдКАтн УЯ. 20) *Ж1 С («л. 
к ««ι 21) [ем. с ογ•ΜβΛ«κ) соу'фкмл У, с ϊ^λι-κ 7/. 
22) <ίπ«Μ4 С. 1} /^ г τί,•.,τ2ν '>ια^. αυτό. У-=1', но зд"Нсь АПОСТОЛЬСК. 16—20. 65 ιΤ• Пж£ попъ• ли диикошч* ли 

ВСЛКЪ ΟΤΊλ причктл КЛИрНЧкСКЛ• 
ОСТЛКЛк^ СКОК^ Λ\Φ.0ΤΟ КЪ ИПО^^ ОБ- 

ластк идбтк• ^ и отиноудк прбшкдъ* 

5 ЖНВ£Тк^ КЪ иной ОБЛАСТИ• ЧрКЪ БОЛЮ 

скокго ίππΛ- αΛ\ογ вслилхъ к тол\о\^ 
слог^жквъ! 11£ творити• πΛ4ί же- ^ 
аи1Тб при^ъ1влкл11ч въ^кратитисл• ^ 

ίΠΠΛ СВОКГО НЕ ПОСЛО\'ШЛ• ΠρίΒ1λΙΒΛΙ3 

10 въБЕчинии' 0κο простъ людинъ тллю 

да ΠρИΟБкψΛΚΤкСΑ• 

1*8• ЯШТ| ЛИ ЕППЪ Ογ НКГОЖб СО^''Тк• 

ни въ чкто Ж1 вълА'книвъ повбл1;нок 
на НА ^апр'кштЕник принл\ЕТк и* 0ко 
15 причкткннк'к!• да отъло^^ченъ воу- 
ДбТк ико оучитблк Ббчиниса• 

Ιξ• ПрИЛ'йпЛИПС /λ ДЪВОЮ ЖЕНИТВОу* 

по кркфЕнин* ^ ли ЖЕнил\о^ ил^'квъ• 
т л\ожЕТк Бити еппъ* ли попъ* ли 

20 ДИВКОНЪ ли ВСАКЪ ОТЪ ПрИЧкТЛ 

сшт(ннчкска• 

^ 1Н*• ИЖ£ ВЪДОБО^ ПОИМбТк ЛИ 

по^-шт(ницю• ^ ли Бло^дкницю* ^^ I ли 

раБО^ ли КО^^ШТкНИЦЮ* Ηί Л\ОЖ{Тк 
25 БЪ1ТИ ΕΠΠΊι• ЛИ ПОПЪ• ЛИ ДИВКОНЪ* 

ли всАНЪ отъ причкта сиГтЕничкСка* 
а"• Еод<аи дъв'Ь сестр'Ъници• ли 

СбСТрИЧкНОу• НЕ МОЖЕТк ВЪ1ТИ при- 
ЧкТкНИКЪ• 

30 »^• Причкткникъ длии^^ !5алогк 
въ кр'кчкл^кници• и пороу-чавсА да 

И^ВкрЖЕТкСА* ιε' . ЕГ τις πρεσβύτερος ή διάκονος ή 
όλως του καταλόγου των κληρικών, άπο- 
λείψας την εαυτού παροικίαν, εις έτέραν 
άπέλθϊ), και παντελώς μεταστάς δια- 
τριβή^ εν άλλη παροικία παρά γνώμην 
του ιδίου επισκόπου, τούτον κελεύομεν 
μ,ηκέτι λειτουργεΐν, ει μάλιστα ^ προσκα- 
λουμένου αυτόν έπανελθεϊν του επισκό- 
που αΰτου' ούχ υπήκουσεν,* επιμένων 
τη αταξία* ώς λαϊκός μέντοι έκεϊσε κοι- 
νωνείτω. 

ις'. Εί δε ό επίσκοπος, παρ' φ τυγ- 
χάνουσι, παρ' ουδέν λογισάμενος την 
κατ' αυτών ^ όρισθεΐσαν άργίαν, δέξεται ^ 
αυτούς ώς κληρικούς, άφοριζέσθω ώς 
διδάσκαλος αταξίας. 

ιζ'. Ό δυσΐ γάμοις συμπλακείς μετά 
το βάπτισμα ή παλλακήν κτησάμενος 
ου δύναται είναι επίσκοπος, ή πρεσβύτε- 
ρος, ή διάκονος, ή δλως του καταλόγου 
του ιερατικού. • - • 

ιη'. Ό χήραν λαβών' ή έκβεβλημέ- 
νην, ή έταίραν, ή οίκέτιν, ή τών έπί της ^ л. 16 а. 
σκηνής, ου δύναται είναι επίσκοπος, ή 
πρεσβύτερος, ή διάκονος, ή δλως του 
καταλόγου του ιερατικού. 

ιθ'. Ό δύο άδελφάς αγόμενος* ή 
άδελφιδην ου δύναται είναι κληρικός. 

κ'. Κληρικός έγγύας διδους καθαι- 
ρείσθω. 1) вставАкн У. 2) св-к! С. 3) пондТ П. 1) άπέλθοι . . . διατρ'ιβοι РУ. 2) και μάλι- 

4) приш1А-к СУ. 5) Ж1В1Тк П. 6) ж« проп. С. στα ει V; μάλιστα ει Ρ. 3) του έπ. αυτού έπαν- 
7) в-кзв4тнтисА У. 8) χρκψίΜΜΗ У. 9) η<>4ΐί- ελθεΤν ΡΥ. 4) ύπαχούσειεν V. 5) сод. αυτόν. 
Ηί» Π. 10) ка5аннц4 77. 11) ΑΔΔ Π. ' 6) δεξηται ΡΥ. 7) λαμβάνων V. 8) της προπ. 

Ρν. 9) άγαγόμενος Ρ. 

δ ев АООСТОЛЬСК 21—27. кл*• Лшт« кто кажсникъ во^-детк 
НО^'ЖЕЮ ЧЛБЧкСКОЮ ЛИ въ гонкник 
ОТЪИТД БЪ1ШД КЛ\Оу Л\ОуЖкСКаИ• ЛИ 

тако родисА* и достоимъ^ кстк дл 
5 воудетк {пптк• 

кк*• Щдр-Ь^авът ^ Сбвб• да не сы- 
вактк^ причкткник'к салясоувиица^ 
во кстк ссв'Ь* н вжни тварн врагъ• 

к?• ^ Причкткникъ иζдρ'Ь:ζлвъιи * 
10 сег.с* да 1ЦВкрж(ткСА• оувинча во 

КСТк СбВ•^• 

кд* Люжанинъ и^др'к^^ав'ыи сйы- 
да отълоучнтксл л-Ьта- г*• ;ζΤιΛ0- 

МЫСЛ^К ' ВО^ КСТк С6В«• и БОЖИН^ 

15 ткари^° врагк• 

к?• вппъ• ли попъ• ли днгаконъ* 

о !;лоуд'Ь ли о кллтв'Ь ли о татквИ; 

осличсн'к въ1В'к• да и^ккржстксл- и 

да н£ отълючитксл• ^* глктк во пнса- 
20 и»т• Ηί отългкстншн дъва^* кратъ! 

о сдннолгк• також( жс^^ и прочий 

ЛрИЧкТЬНЙЦИ* 

кг• Бъ прнчкТ'к пр'Ьжс врана при- 

и1кдъшнил\ъ келнмъ чкТкЧЕдгъ и 

25 п41»:кц«л1ъ• ашт8 ^отлтк да жб- 

ИЛТкСЛ* 

'κξ• вппа- ли попа• ли диинона- ^^ 
виюшта^^ В'{;ркнъ1са съгр'кшаюшта• 
ли нбВ'ЬркИ'киа овид'Ьв'кшс• ^^ и сими κα. Ευνούχος ει μεν εξ επήρειας αν- 
θρώπων έγένετό τις, ^ ή εν §ιωγμω 
άφηρέθη 'τά ανδρών, ή ούτως έφυ, καί 
άξιος έστιν έπισκοττης, γινέσθω. 

κβ'. *0 άκρωτηριάσας εαυτόν μη 
γινέσθω κληρικός* αυτοφονευτης γάρ 
έστιν εαυτού και της του θεού δημιουρ- 
γίας εχθρός. 

κγ'. Κληρικός εαυτόν άκρωτηριάσας ^ 
καθαιρείσθω* φονευς γάρ έστιν εαυτού. 

κδ'. Λαϊκός εαυτόν' άκρωτηριάσας 
άφοριζέσθω ετη τρία* επίβουλος γάρ 
έστιν έαυτοϋ* και της. του θεού δημιουρ- 
γίας εχθρός. 

κε'. Επίσκοπος ή πρεσβύτερος ή διά- 
κονος,^ έπί πορνεία ή έπιορκία ή κλ^πη 
άλούς , " καθαιρείσθω , καί μη άφοριζέ- 
σθω* λέγει γάρ ή γραφής* Ουκ εκδική- 
σεις δις έπί τό αυτό. ωσαύτως δε καί οί 
λοιποί κληρικοί. 

κς'. Των εις κληρον προσελθόντων 
άγαμων κελεύομεν βουλομένους γαμεΐν 
άναγνώστας καί ψάλτας μόνους. ® 

κζ' . Έπίσκοπον ή πρεσβύτερον ή διά- 
κονον τύπτοντα-' πιστούς άμαρτάνοντας 
ή απίστους άδικήσαντας, καί διά τοιου- 1) ΑΟΗΗ-λ У. 2) нзρ^эдβ'к Π; нзржздк-ъ1н У 1) τις προπ. V. 2) Ει τις χληριχο^ ών εαυτόν 

(ηιαιτ* же и вг праве. 23^ 24): 3) Бы<тк С. ακρωτηριάσει РУ. 3) εάν αυτόν Р. 4) ΡΥ 

4) --ллгТк όγκο ογκΗΐνλ У. 5) Π ηροη. иумерацт оканчив.: εστίν της εαυτού ζωής; остальныхъ ишвъ до 36 включит. 6) нздракын П. 7) зло- 
мыслк С; золвм-ыслнА-ъ У. 8) ко проп. У. 

9) кжи У. 10) твлрн П. И) Шл^чнтсА ПСУ. 
12) д-ько У. 13) ж| проп. П. 14) \1ак4 С. 
15) 81 вставА. Ϋ. 16) окид-кк-иом У П. словъ (χα: της, . . έχθρας) н-Ьтъ. 5) V вставл, 
εάν άλω и потому проп. дал Ье άλούς. 6) μόνον 
Ρν. 7) V было τύπτοντας, по ς выскобл. АПОСТОЛЬСК. 28-31 67 огстрАшити γοτΑίιιτά и^кр'кшти по- 
б(л4;б4Кл«ъ• т1Къд(Ж( во млск гк 

€ίΛ\0\• т ΗώΟν'ΜΙΙ ίΐρΟΤΙΙΒΟν' СЕЛ\ОГ тъ 

сал\'к |;|1кл\ъ (К отърлжалшб• оу'Ка- 
5 р/лкл\ъ НЕ огкарллше• строжл^ не 

κΤι• Пже Еппъ АН полъ* ли дна- 
кон ь* и^вкржЕнъ прлскдк ηΊι о съгр'к- 
ШЕНИН αΒΛΚπΊ• Дкр^НЕТЬ прикосно^''- 
10 ТИСЛ ДрЕВЛК СБр^'ЧЕН'к1И КЛ\0\^ 
СЛО^'ЖкСЪ!• СИ^ ОТННО^'Дк да ОТТкСЬ- 
ЧЕНЪ БО\'ДЕТк ОТЪ Ц^КВЕ• 

кд* Пже еппъ* ли по• лн диякоиъ• 

илч'кник[л\к] ^ ПрНИЛЪ СОуДЕТк слнъ 

15 сни• да и:^вкрЖЕТкСА н тъ са^иТк [и]* 

ст11въ1И^ кго• и да отъс^^чеиъ соу•- 

ДЕТк ОТННОуДк ОТЪ ЦрКВЕ И ССк1рЕННИ• 
сако ЖЕ СИЛ\ОИЪ ВЪЛуВЪ о ^ Л\ЕНЕ 
ПЕТрЛ• ' 
20 л• и ЛШТЕ Ь"к1И ЕППЪ- ПаЬ"к1 л\ирк• 
СКЪШуК КНЛ:^к ПСЛ\ОШТкЮ ПрЕИД\ЕТк^ 
ЦрКБк* да Н^КкрЖЕТкСА• и ОТкЛОГ- 

чнтк<СА>• и прноскштаюштиисА съ 

НИЛ1к БкСН- 
25 ЛА• ЛшТЕ ΙίΤνΙΙΙ ПОПЪ ИЕСр'кгЪ О 

скокл\к Епп'Ь• крол\^; съсоръ СЪВЕ- 
рЕТк• и олтарк дроу'гъж постакнтк• 
ннчксо' ЖЕ :^а^кр'11К'к Еппоу въ в'лго- 
вН^рни и прлвкД'к• да 1ЦВкржЕТкСА 
30 1ако БластолюБкЦк• лхогчнтель бо 

КСТк• ТаКОЖЕ ЖЕ и прочий ПрИЧкТк- των ^ φοβεϊν έθέλοντας, ' καθαφείσθαι 

ττροστάττομεν* οΰοαμου γαρ ήμας ό κύ- 
ριος τοΟτο ^ έοίδαίε' τουναντίον οέ αυτός 
τυπτόμενος ουκ άντέτυτττε, λοί5ορου[χε- 
νος οϋχ άντελοιδόρε: , πάσ;/ων ουκ ήπεί- 
λε^. 

κη . Ει' τις επίσκοπος ή πρεσβύτερος 
ή διάκονος, καθαιρεθείς δικαίως έπϊ έγ- л. ΐ5 Ъ. 
κλήυιατι φανερώ, * τολμήσειεν άψασθαι 
της ποτέ έγ/ειρισθείσης αύτψ λειτουρ- 
γίας, ούτος παντάπασιν έκκοπτέσθω της 
εκκλησίας. 

κθ' . ΕΓ τις επίσκοπος δια χρημάτων 
της αξίας ταύτης εγκρατής γένηται, ή 
τζζϋσ'^ΰτιρος, ή διάκονος, καθαιρείσθω 
και αυτός και ό χειροτονήσας, και έκ- 
κοπτέσθω παντάπασιν και της κοινωνίας, 
ώς^ Σίμων ό μάγος υπ' έμου Πέτρου. 

λ'. Ει' τις επίσκοπος, κοσμικοΐς άρ- 
χουσι χρησάμενος, δι' αυτών εγκρατής 
εκκλησίας γένηται, καθαιρείσθω και 
άφοριζέσθω, και οί κοινωνουντες αΰτω 
πάντες. 

λα. ΕΓ τις τ.ρισ^υτιρος, καταφρονή- 
σαςτου ίόίου επισκόπου, /ωρίς συναγάγη 
και θυσιαστήριον έτερον πτύξει, μηδέν 
κατεγνωκώς του^ επισκόπου έν ευσέβεια 
καϊ δικαιοσύνη, καθαιρείσθω ώς φίλαρ- 
χος' τύραννος γάρ έστιν. ωσαύτως δέ 
και οί λοιποί κληρικοί και' δσοι αν 1) стрлжл 77. 2) сни У. 8) исправл. по УП. 
'4) вставл. изъ ПУ. Ь) стнкын С переправл. въ 
стлкнкын. 6) ίΤ С. 7) штрю У. 8) прнм{Тк 
У; пр1нм(тъ 77. 9) ничто У. 1) δια τοιούτον Р. 2) έθελοντα ΡΥ. 8) е 
χύριο; τούτο ήμας ΡΥ. 4) έγχλημασιν φανε- 
ροΤς Ρν (το же было, в^Ьроятно, и въ соа., 
ГА% теперь оконпатя обоихъ словъ по скоб- 
ленному). 5) ό вставл. Р. 6) ώίου вставл. V. 
7) χαΐ проп. ΡΥ. 68 АПОСТОЛЬСК. 32—34. 

ннци- кликожб ЛШТ6 иуъ^ прило- αϋτω προσθώνται, οι όί λαϊκοί άφοριζέ- 

жатьсА К/иь• ^ Αψε « простьцн ιι^ дд σθωσαν. ταϋτα οέ μετά μίαν καϊ οευτέ- 

отълоу^жи воуджтк• СИ Ж6 по кдн- ραν καϊ τρίτην του επισκόπου παράκλη- 

номь и Еъторжмк* и трстиимк^ σιν^ γινέσθω. 

5 ОуМОЛКНИКМЬ гППА ДЛ БЪ1ВАЮТЬ.• 

лв• Лшта ь'оторткш пс• ли дилио• λβ'. ЕГ τις πρεσβύτερος ή διάκονος 

отъ €ΠΠά воудетк въ отклоучбнии• υπό επισκόπου γένηται εν άφορισμω, ^ 

Ηί Л'ктк ксть тол\оу отк иного при- μη έξεϊναι τούτον ^ παρ' ίτίρου δεχθηναι, 

итоу въ1ти• нъ отъ тогонж! и® кстк αλλ' ή παρά του άφορίσαντος αυτόν, ει 

10 отълоу^илъ• аштс не по сълоучаю' μη άν κατά συγκυρίαν τελευτήση ό 

оумр€Тк отълоучивъш кго |ппъ• άφορίσας αυτόν επίσκοπος. 

ΛΓ• Ни КДИНОГО отъ ^ стрлнкнъ1И)съ λγ . Μηδένα των ξένων επισκόπων ή 

ίππΈ• ли поповъ• лн дндконъ* ее πρεσβυτέρων ή οιακόνων άνευ σ'^στατι- 

съворкнъш^ъ прин/млти пис/иенъ• и κών προσδέχεσθαι , και έπιφερομένων δε 

15 нослштбмъ Ж6 ИЛ1Ъ• ДА ислъ!- αυτών άνακρινέσθωσαν * και εάν* μεν 

танн* воудоутк• да^° аште оуво ώσι κήρυκες της ευσέβειας, προσδεχέ- 

соу-тк пропов'кдкници влгочкстия• ДЛ σθωσαν, ει δε μήγε, τά χρείας ^ αυτοϊς 

привти воудоутк• лштс ли ни• по- έπιχορηγήσαντες, είς κοινωνίαν αυτούς 

л. 16 а. тр*кБкнл1а имъ^^ давъ|ше• влк при- μη προσδέξησθε* πολλά γαρ κατά συν- 

20 овкшт1ник^* ΗγΉ Η6 прнил\лти• много αρπαγήν γίνεται. 

во по Бъсуиштажю Б'к1вактк* ^^ 

лд• вппомъ в-кд-Ьти трев'Ь кстк ^* λδ'. Τους επισκόπους εκάστου έθνους 

СВОКГО стлр'кишиноу*• и ΗΛΐ•4ιτΗ кго είοέναι χρή τον εαυτοϊς^ πρώτον, και 

ИКО гллвоу• и ничксо^ же творити ήγεϊσθαι αυτόν ^ ώς κεφαλήν, και μηδέν 

25 ч:^лТше ве^ тогл " вола* οηδ же τι πράττειν ^ περιττόν άνευ της εκείνου 

КДИНЛ творити комоужкдо• клико къ γνώμης, εκείνα δε μόνα πράττειν εκα- 

своки ΚΛίογ• овласти достонтк [и]" στον, δσα τη αυτού παροικία επιβάλλει 

соуштиимъ подъ нкю стрлнамъ• χαί ταΐς υπ' αυτήν χώραις' άλ7.ά μηδέ 

нъ да ни онъ ве^ вк[сЬ]^'к^^ волл εκείνος άνευ της πάντων γνώμης ^ 1) Η)ρ» Αψι 7. 2) ίΜον Л; нмк С. 3) н 1) παράχλησιν του έχισκ. Ρ. 2) εν αφορ. 

ηροη. Π. 4) твор-кмк С 5) тр«тк»бЛ1к УС; γεν. V. 3) -τούτον μή έξεΤνα: РУ. 4) εΐ Ρ. 

Τ|•ϊΜ ΤΗΜλ 27. 6) и ηροη. Π. 7) гклв^-цжн- 5) τα προς χρείαν У; τα προς τάς χρείας Ρ. 

ННЮ У. 8) ο У. 9) сп-ытднн У. 10) но С. 6) τον εν αύτοΤς РУ. 7) соа. выскоб!. έ 

11) нмы С. 12) прн«Бьц|днн1в У. 13)кыка1втк передъ αυτόν. 8) πραττετωσαν У. 9) άνευ 

Я; сик-ъшю У. 14) «встк проп. П. 15) ничто γνώμης της απάντων У. 
СУ. 16) тоге СУ. 17) вставл. изгъ ПУ. 
18) иеправл. по ПУ. А постол ЬСК. 35-87. 69 

дл тксрнть укто• тлкс во кднно- ποιείτω τΓ ο'ΰτω^ γαρ όιχόνοΐα έσται 

Л1ъ1стнк^ вогдстк- и прославитксл και οοςασθήσετα: ό πατήρ καϊ ό исо; 

оцк и снъ Η стъш дуъ• και το άγιον πνεύμα. 

Λί• βπηο^^ Ηί съм'ктк Ε'ΚΜ'ι;^ сво- λε'. Έπίσκοπον μη τολμαν εξω των 

5 иуъ Г1р4;д^1ЛТ1 сиГтсиии ткорити• въ έαυτοΰ δρων χειροτονίας ποιεϊσθαι εις 

ΝΕ со^^штпнуъ подъ влостню кго къ ^ τάς μή ύποκειμένας αυτω πόλεις και 

грлд'Ьуъ Η вкск\"ъ• Λΐιιτί ЛН οι;λη- ^^ώρας* ει δε έλεγχθείη^ τοΟτο πεποιη- 

чЕнъ* Βον -ДЕТк α ствсрк чресъ солю κώς παρά την των κατεχόντων τάς πό- 

одкржаштнн\-ъ грлдъ! Тк1• ли вксН' ^ λεις έκείνας ή τάς /ώρας γνώμην, καθ- 

10 дл 1ЦВкржЕТксл Η тъ ^ сал\ъ• [и]" αιρείσθω και αυτός και ους έ/ειροτόνη- 

и)("кЖб во^дбтк стнлъ• σεν. 

лг"• ЛштЕ кто поста клкнт! въжъ λς. Ει τις χειροτονηθείς επίσκοπος 

еппъ- НЕ ДкржиткС /λ слогжквъ.!• ни μη καταδέχοιτο την λειτουργίαν και 

ПЕЧЕТксл людкмн ^ порогчЕнъ!НЛ\и τήν φροντίδα του λάου την έγ/ειρισθεί- 

15 ΚΛ\ο^• СЕЛ\оу- отъло^'ЧЕНоу ΒΤνίτΗ σαν αυτω, τούτον άφωρισμένον τυγ/ά- 

домъдЕЖЕ прнил\ЕТкСл\• ΤΛΐίο ЖЕ И ПО• νειν, εως αν καταοέξηται* ωσαύτως και 

Η ДИ0КО11И• ° аштЕ ЖЕ Шкдъ НЕ при- πρζσ'^ΌΖίροζ ή διάκονος, ει δε άπελθών 

итъ^° вогДЕТк НЕ по СКОКИ Еоли^^ нъ μή δεχθείη, ου παρά τήν εαυτού γνώ- 

πο людкскцф. з^ълов-Ь• сии оуво дл μην, αλλά παρά τήν του λαοΰ μοχθη- 

20 вогдЕТк Еппъ• причктъ ЖЕ ^^ ί^Ρ^Α^ οίαν, αυτός μεν έστω επίσκοπος, ο δε 

дл отълдчЧНТкСА• ино тлц-Ьмк Λΐο- κλήρος της πόλεως άφοριζέσθω, ότι τοι- 

ДклИк НЕПокориволлъ. ^^ ΚΛζΛΤΕΛΚ ^* НЕ ούτου λάου ανυπότακτου παιδευταί ουκ 

В11.1ШЛ• έγένοντο. 

Λ^• Дъвли^кдъι л-кта съворъ да λζ'. Αζυτιρο\ του έτους σύνοδος γι- 

25 въшактк Еппол\ъ• и^^ да истл^аютк ^^ νέσθω των επισκόπων, και άνακρινέτω- 

дроу-гк дробта о о^'чЕнниуъ влго- σαν αλλήλους τά δόγματα της εύσεβείας 

чкстии•^' и Бъпадаюштая и,р1;вкнаи και τάς εμπίπτουσας έκκλησιαστικάς 

пр4;кослоси1а да ра^др41шаютк• пкр- άντιλογίας διαλυέτωσαν άπαξ μεν τη 

Βοκ ο^•Βθ^^ въ ЧЕТВкрто^'-ю нЕД'клю τετάρτη εβδομάδι της πεντηκοστής, 

30 ПАТкДЕСлткницА• въторок ЖЕ• | ОК- δεύτερον δε ϋπερβερεταιου δο^δεκάτη. ^ л. 16 Ь. 

ТАЛ^БрА* ^^ ВТк• ιβ"• 1) сднмсмксти С: ^6ΑннοΑ^•ыслκι€ УЛ. 2) гк С- χ) ^ζ^ος γ. 2) έλλεγχθείη Р. 3) V до- 

3) в-к проп. ПУ. 4) оклжк а 5) В1сы С бавл. τουτεστίν χατά 'Ρωμαίους όχτωβρίω εν- 

6) τ-νΗ с 7) вставл. изг ПУ. 8) Α^\•Αк/ин У. νάτη. 
9) Акнкч^нл УЛ. 10) прнтк У. 11) вοл^ С. ' 

12) прнчт»* Л. 13) н«поксрнк'ъ;«'к У. 14) кг- 
ЗДТ1АН Л. 15) к г,роп. С 16) стлзаю" Л. 

17) КАлгсчкстнн У. 18) во У. 19) и^ктемкрА 70 АПОСТОЛ ЬСК. 38—40. Еппъ да Π£4Ετΐλθ/λ• и да строитк и• 
ико Боу* нл:5крАштю• не лктк Ж£ 

КЛ\ОГ КСТк ОСВОИТИ ЧкСО ^ТЪ ΝΙΙ\"Κ• 

δ ли влижикал\'к• ли свснлхъ в'жииуъ 
даатн• аште ιΠ мнштии* согтк• да^ 
подавактк ико и^ ништиил\ъ• нъ 

да Н£ Τ•^\•Τ* виною ЦрКВкН к1И^Ъ про- 

дактк• ^ 

10 лД- Попове^ н^ дникони- тт, вола 
еппа да н£ творлтк ничесоже- τοΛίον 
по соу^тк иорогчени люднк гни• 
тол\оу- ** КСТк отъдати слово о ^ 
дшауъ πγ-κ- 

15 ^η• Да КСТк ив•^ 6ПП0Г свок ил\'к- 
ник• ашт£ свок нл\атк• и ώβΙι цр'квк- 
пок• ^'^ да властк и^иатк пигк оулш- 
раи ил1ъжб уоштбтк оставитн- да 
НЕ виною црнвкнааго нл^'ёнии отлто^^ 

20 вогд^тк бпискоу-плк• а^^ кжб да воу-- 
Д£Тк жиюг и д'Ьти ΗΛ\'^α• ли вли- 
жнкъ1• ли равъ!• праккДкно во а отъ 

Ва и ЧЛВКЪ- КЖ£ ни ЦрКВИ ТЪШТЕТЪ! 

которк1И подъати• нίΒ'Ьд4;ниκл^к ^^ 
25 Епископл/А ил\'кни0• ^* НИ ίίίπο^*• ли 
влижнкал\к ^^ кго ^^^ гравлкнол^ъ выти 
ВИНОЮ црквкнъ/иуъ- ^^ ли въ в'Ьдоу- 
въпасти огжикалПк кго• и съ^икртк 

кго БеЧкСТИКЛ\к ^^ ОБЛОЖИТН- λη . πάντων των εκκλησιαστικών 

ττραγαάτων ό έττίσκοττ^ς έ/έτω την 
φροντίοα και οίοικεί'τω αυτά, ώς θεού 
έοοοώντος* αη έΗεϊναι οέ αυτώ σοετεοί- 
ζεσθαί τ•.^ εξ αυτών ή συγγενέσιν ή^ 
^δίοις τα του θεοϋ /αρίζεσθαΐ' ει δε πέ- 
νητες εΐεν,^ έπ:-/ορηγεί'τω ώς πένησιν, 
άλλα μγ) προ^^άΊίΐ τούτων τά της εκ- 
κλησίας άπεμπωλείτω. 

λθ . Οί πρεσβύτεροι και οί διάκονοι 
άνευ γνώμης του επισκόπου μηίέν έπιτε- 
λείτωσαν αυτός γάρ έστιν ό πεπιστευ- 
μένος τον λαον γ^^ρ^ο'^^ καϊ τον υπέρ των 
ψυχών αυτών \6^ό'^ άπαιτηθησόμενος. 

μ . "Εστω φανερά τά ίδια του επισκό- 
που πράγματα, ειγε και Γδια έ/ει, και 
φανερά τά του κυριακου, * Γνα έςουσίαν 
έ/η των ίόίων τελευτών ό επίσκοπος, 
οΕς βούλεται^ και ώς^ βούλεται κατα- 
λεϊψαι, και μη προφάσει τών εκκλησι- 
αστικών πραγμάτων διαπίτττειν τά του 
επισκόπου, έσθ' οτε γυναίκα καϊ παΐδας 
κεκτημένου ή σ'^γγενεϊς ή οίκέτας* δί- 
καιον γάρ τούτο παρά θεώ και άνθρώ- 
ποις το μήτε την έκκλησίαν ζημίαν. τινά 
υπομένειν αγνοία τών του επισκόπου 
πραγμάτων, μήτε τον επίσκοπο ν ή τους 
αύτου συγγενείς προφάσει της εκκλησίας 
δημεύεσθαι, ή και εις πράγματα έμπίπ- 
τειν τους αυτώ διαφέροντας, και τόγ 
αύτου θάνατον δυσωημία περφάλλεσθαι. 1) Η ηροη. У. 2) ΗΗψΗ ПУ. 3) пвдд 

вставл. У. 4) ч ηροη. С. 5) ΐί^ΑΛίτκ С. 

β) попови У. 7) »пн С. 6) (;о вста^л. С. 

9) о ηροη. П. 10) цквкнла У. 11) Штлто С: 

ΛΤΑΤΉ У. 12) ^» С. 13) Н€1ИЛ»Жв У. 

14) нм^а С. 15) мн йлнжниклл«-\ С. 16) »г β 

вставл.У. 17) црвкнвю и)^ У. 18) κι9чιсτιιл^к С. 1) τι σφετερίζεσθχι V. 2) η проп. РУ. 
3) ε'ισ'.ν V. 4) τα κυριαχχ ΡΥ; οοιί. χυ:ιαχά 

ίυ. га. 5) ^Όυλτ,τι? Ρ. 6) V зд^сь ο:;, а 

раньше ώς. лиостольск. 4 1— 44. 71 и.и'ктн цркккидаго ΐίΛ\•1ϋπια• аште по 

переучены -^ ΠΛ4ί достситк о ил\'к- 
5 НИН покбл^кти• ^ гако по свокн ^ 

БЛЛСТИ СТрОИТи'^ Тр6В0ГЮШТ11НЛ\Ъ• ^ 

попълни Η дисзконъ!•' и подакати 

СТро\"ЬЛ\к |ГжнКЛ\к^ II Ε0Λ11,•^ΛΜν го- 

κ•^ΗΗΚΛ\κ• ί;ъ:ζил^άτи ж£ и тол\ог са- 
10 Λ\θΛ\ον- ίπίΐο^'^ потрЕСьнли иуъжб 
трЕвох-кть ноу'Жкиъшуъ кл\оу• I по- 
тр'ксъ Η странкн'кн врлтин• ^° да ни- 
чксо жб Ηί лишакл\н вогдоу-тк• τ,δ- 
конъ во ТГжии повсл'Ь• олтарю вжи»« 
15 пр'кстошрннля'к• от'к слтарл пнта- 
тисл• понкжЕ ии^^ воннъ КОЛИ• спо- 
или! о\-рскъ1 орогжии^^ на раткнъ1И 
наноситк- 

л\к• вппъ• ли попъ• лн днако• 

20 сигдлхн играй- ^^ лн оу^нисагас^^^• ли да 

останбткСА• ли да н^вкржжъ во\'- 

мг• йнодииконъ• лн чкткцк•^^ ли 
п4;кки.к то Ж£ ткорА• лн да оста- 

25 Н^ТкСА- ли да ОТ'КЛСУу'ЧЕН'к ВО^'ДЕТк- 

такожб жс^^ и люжанинъ- 

л\д• вппъ• ли по• ли дииконъ• 

17 σ-:αν έ/ειν των έκκλησιαστΓ/.ών ^ ττραγ- 
ίχάτων* εϊ ^'άο τα: τιμία: τών άνθρώ- 
ττων 'Ιυνάζ αϋτώ ττ'.στευτέ^/. ττο/.λώ άν 
οίοι ττερΐ τών /ρημάτων έντέλλεσθαι, ^ 
ώστε κατά τήν αύτοϋ έξουσ:αν* οίδίκεΤ- 
σθαι τοις οεομένοις οιά τών 7:ρεσ•3υτε- 
οων και τών ^ οιακόνων κα• *^ ктлуоогг 
νεϊσθαι αετά οό&ου θεού και ττάση: 
εΰλαβεία;' μεταλαυ.3άνειν 2έ και αυτόν 
τών δεόντων, εΓγε οίοιτο^ ει; τάς άναγ- л. 17 я. 
καίας αΰτοϋ κα: τών έπιςενουμένων 
αδελφών /ρείας, ' ώ: κατά μηδένα τρό- 
πον αυτούς ύστερεΤσθα'.' όγάρ νόμος του 
θεού διετάςατο, τους τω ί^υσιαστηρίω 
προσεδρεύοντας έκ του θυσιαστηρίου 
τρέοεσθαι, έπείπεο ουδέ στοατιώτης ποτέ 
ιδίοις όψωνίοις όπλα κατά πολεμίων έπι- οεοεται. 

1 к μβ'. Επίσκοπος ή ^:ρισ'^1^\^':ιροζ ή 
ζιάγ,ονος κυ^οις σχολάζω ν και μέθαις ή 
παυσάσθω ή καθαιρείσθω. 

μγ'. Ύποδιάκονος ή αναγνώστης ή 
ψάλτης τά όμοια ποιών ή παυσάσθω ή 
άφοριζέσθω, ωσαύτως ^ και λαϊκός. μΕ• Επίσκοπος ή πρεσβύτερος 
лиувъ! приносл^' оу- ^аид\кннка• ли η διάκονος τόκους άπαιτών τους 
да останбТкСА* ли да и^вкржбнъ во\'- δανειζόμενους ή παυσάσθω ή καθαι- 30 ДбТк' ι& ρείσθω. Γι КЛАС тк 5'. 2) η^ρ:?4ίΗκΐΑ с. 3) пол-ктн У. 
4) ско>е У. δ) прснтн С. 6) тр-кБ01|"М'д]нн У. 

7| лыаконн У. 6) кж1нА<-к С 9) шнсксу' 5 . 

10) крлт껈 5'. 11) ни про71. С. 12) ορι-»•.ΗΗ )'. 
13) Ηΐρ4Λ\Η У. 14) л* от'|»ккрж1Т1.сл У, 

1δ) Ч1ткч» У. 16) ж« проп. ПУС. 17) проел 
ПУ. 18) ДА нзв(рЖ1Тксл У. 1) соа. ττροτάττομεν; V вставл. τον. 2) τών 
της εκκλησίας РУ. 3) έντελείθαι Р. 4) ττάντα 
вставл. Ρν. 5) των проп. РУ. 6) κά; 

проп. У. 7) χρείας Ρ ставить посл-Ь αύτοΰ, 

8) 0= вставл. Ρ, 72 АПОСТОЛЬСК 45—49. Λ\ί- вппъ• ли по- ли дииконъ• 

СЪ ίρ{ΤΗΚ1ιΙ П0Л\0Л11ВЪСА• ТкКЛЮ• ДА 

отълоучнтксл• дшт£ ли поксл'Ьлъ 
нмъ со\*детк• ако причьткН11кол1Ъ 

5 Д'киСТЕОКЛТН ЧкТО• ДЛ Н^ВкрЖбТкСА• 

л^г* бпискополгъ* ли ποποΛ\ΐλ• 
срстичкско прииднъШЕлгъ ^ крфсник* 

ли ЖкрТВ;¥^• И^ВкркЖСНОМЪ ^ ΟΊιΙΤΗ 

пов{Л'кклкл\ъ• которок во съчетлник 
10 γο^' къ ди0вол(у• ли КЛВ ЧЛСТк 

В'кркНОу Ск НСБ'ЬркН'к1Л1к• ^ 

щ- бппъ• ли по• нлюуштллго 
по истин'к κρψίΗπκ• лштб плкъ! крк- 
ститк• ли осквкрнкнллго отъ нечксти- 

15 КЪИ1уЪ ЛШТЕ ΙΙ( ^ КркСТИТк• ДЛ И^Вкр- 

ж(тксл ико сл1'Ъ|асл^ крсто^ и гни 
С'кл\крти• и н{ рлсоужла ститслк отъ 

ЛЪЖССТИТёЛк» 

ми- Иже люжлнинъ свою ж(моу- 

20 и^гънлвъ• дроугоую® поТл1€Тк• ли 

отъ иного' поу -ψίΗθ^• дл отъло^- 

ЧЕНЪ БОуДСТк- 

л\д• Иже Еппъ• поТУио повел'книю• 
Η 6 КркСТИТк въ оцА и сил и стго 

25 ΑγΛ- НЪ В-к три БЦНДЧЛЛкНЪ!• ^ ЛИ 

л. 17Ь. въ три снъ!• I лн къ три^ оуп"к|ин- 

Т{ЛЛ• дл И^ВкрЖЕТкСА* με . ΈπίτκςτΓος ή πρεσβύτερος ή οιά- 
κονος αίρετικοΐς συνευξάιχενος μ,όνον 
άφοριζέσθω* ει δέ και έπέτρεψεν αύτοΐς 
ώς κληρικοί; ένεργησαί τι, καθαιρείσθω. 

μς , Έπίσκοπον ή πρεσβύτερον αιρε- 
τικών δεξαμένους βάπτισμα ή θυσίαν 
καθαιρεϊσθαι προστάττομεν * τίς γαρ 
συμφώνησις Χριστώ ^ προς Βελίαρ; ή 
[τίς] ^ μερις πιστώ ^ μετά απίστου ; 

μζ. 'Επίσκοπος ή πρεσβύτερος τον 
κατά άλήθειαν έχοντα βάπτισμα εάν 
άνωθεν βάπτιση, ή τον μεμολυσμένον 
παρά τών άσεβων εάν μή βάπτιση, καθ- 
αιρείσθω, ώς γελών τον σταυρόν ααΐ 
τον του κυρίου θάνατον και μή διακρί- 
νων ιερέας ψευδ'ϊερέων. * 

μη .• Ел' τις λαϊκός την έαυτου γυναίκα 
έκβαλών^ έτέραν λάβοι ή παρ' άλλου 
άπολελυμένην, άφοριζέσθω. 

μθ'. Ει τις επίσκοπος [ή πρεσβύτε- 
ρος] ^ κατά την του κυρίου διάταξιν μή 
βαπτίση εις πατέρα και υίόν και άγιον 
πνεύμα, αλλ'' εις τρεις άναρχους ή εις 
τρεις υίους ή είς^ τρεϊς παρακλήτους, 
καθαιρείσθω. 1) прннм'ЪШ! у. 2) нзкнжсргм-ъ с. 3) Ηΐρ• 
н-ил1к У. 4) ΗΙ проп.. ПУ. 5) смкас /λ У. 

6) дроутою У. 7) ннФгс^ У; нвгоу П. 8) гк 
тр-кБ13ндчАЛкН4 У. 9) тр-к П. 1) Χρίστου РУ. 2) τίς вставл. изъ РУ, но 
въ соа. трудно разобрать, чтб было: только 
все же, повидимому, τίς. 3) соа. переправл. 
ώ въ ου по скобл. друг, рук.; ττιστω Ρ; πιστών 
V. 4) ψευδοΓερεων Р. 5) εχ^άλλων Р. 

6) η τΐρζσ^ντεροζ добавл. изъ РУ, потому что 
въ соа. пропускъ зам-Ьченъ (есть три точки), 
но не восполненъ. 7) άλλα ή Р. 8) πα- 

τέρας ха\ τρεΓς υΐοϋς και У (вм. άναρχους... АБОСТОЛЬСК. ПО— 54. 73 Η• Иже ίππ-κ- ли поп-ь- не трнн^ 
нрцшшн кдиного сгчжни сктво- 

рМТк• ПЪКДИНС ΚρΊμΕΙΙΜΚ КЪ СЪЛХкрТк 

П1Ю ддкл\о• дл и:^вкри:£тксл• ш рбче 

5 во Гк КЪ Ск/МкрТК Л\0К5 КркСТИТб• ^ 
Ι|•Κ ШкДЪШ£ НЛОГМИТб вел И^ЪНСЪ!• 
КркСТА1|1А ^ в ВЪ ΗΛ\/λ ОЦЛ и С11Л Η 

сТго д\'о• 

нл• Иже έπίίτι• ли попъ- ли* 
10 днокоиъ- ли вс<АК"к причктл свлште- 
пичкскл• Брлкл• и лхлсъ* и випл* не 
ποπιτΕΗΗΟ рАДи• нъ гноу'шлисл иеврЕ- 
жбтк• ^лвывъ икс» ВС/А досра ^'кло- 
и око л\сгжл и ж шоу въ члвнл 
15 сктвори• ΗΉ γο^'ΛΑ опл'к1гактк тварк 
вжию- ли дл исирлпиткСА• ли дл 

И:^ВкрЖ£ТКСЛ• и ОТК Цр'кВк^ дл ΟΤΤν- 

вкрженъ воудетк• тлко же и лк>жл- 
нииъ* 

20 ИВ' Иже еппъ• ли по• осрлштлю- 
И1талгосА отк τρΙίγΛ не прикл\лктк• 
ΗΤν отъврлттактк• ^ дл и^^вкржетксл• 
ико оп£чллАКТк^ ул ректчшааго• рл- 
достк в'К{илктк мл [Гвси о КДИИОЛ\к 
25 гр'Ьтк(1НЦ'!; ^:лк^ц1мил\кСΑ• 

Пг• Иже еппъ• ли по• ли дилко• 
къ дни прл7Дкнтс'к• не втчкоушлктк 
л^/лсъ и вина- склр'1;доу-и л не пофе- 
ниа ради• да и:^1:кржеткСА• глко пе- 
зо СТчДраВ'к СЪ! свокю сквФ.стню- и 
кинкн-к Сквла^ноу•• Λυιοη*Λ\τ%^ въ1- 
ваа> ν'. ЕГ τις επίσκοπος ή πρεσβύτερος ρ.ή 
τρία βαπτίσ(Λατα μιας μυήσεως επιτε- 
λέσει, ^ αλλ' Ιν βάπτισμα το εΙς τον θά- 
νατον του χυρίοΐ) διοόμενον, καθαιρεί- 
σθω* ου γαρ είπεν ό κύριος* Εις τον 
θάνατον μου βαπτίσατε, άλλα. Πορευθέν- 
τες μαθητεύσατε πάντα τά έθνη, βαπτί- 
ζοντες αυτούς εις το δνομα του πατρός 
και του υίου και του αγίου πνεύματος. 

να'. Έλ τις επίσκοπος ή πρεσβύτερος 
ή διάκονος ή όλως του καταλόγου του 
ιερατικού γάμου ^ κρεών και οίνου ου δι' 
άσκησιν,άλλά^ βοελυρίαν άπέχεται, έπι- 
λαΟόμενος, οτι πάντα καλά λίαν και οτι 
άρσεν και θήλυ ό θεός τον άνθρωπον 
έποίησεν, * αλλά βλάσφημων δια βάλλε ι 
την δημιουργίαν, ή διορθ:<ύσθω ή καθ- 
αιρείσθω και της εκκλησίας άποβαλ- 
λέσθω* ωσαύτως δέ^ και λαϊκός. 

νβ'. Ει τις επίσκοπος η πρεσβύτερος 
τον επιστρέφοντα άπο αμαρτίας ου 
προσόέχεται, αλλά αποβάλλεται, καθαι- 
ρείσθω, οτι λυπεΐ Χριστόν τον είπόντα* 
Χα.ρ<χ γίνεται εν ούρανω έπι ένί άμαρ- 
τωλω μετανοουντι. 

νγ'. ΕΓ τις επίσκοπος ή τζρισ^υτιροζ 
ή διάκονος εν ταΐς ήμέραις των εορτών 
ου μεταλαμβάνει ^ κρεών και οΓνου, βδε- 
λυσσόμενος και ού δι' άσκησιν, καθαι- 
ρείσθω, ώς κεκαυτηριασμένος την ιδίαν 
συνείδησιν, και αίτιος σκανδάλου πολ- 
λοΤς γινόμενος. 1) три С 2) к(>»стит«сл У. 3) κρψ С; 1) έττίτελεση РУ. 2) χα\ вставл. ГУ. 

кр1стл1|и 7/. 4) он С 5) ^(«кк-ккн 3'. 6) скрл- 3) οιά вставл. РУ. 4) έττοίησεν ό θε&ς τ6ν 

ци(Тк С. 8) п*Ч4АА(ть С. 8) ΛΜίοΓ-^Αΐ-ν УЛ. άνθρωπον РУ. 5) δΐ проп. РУ. 6) μετα- 

λαμβάννει Р. 74 АПОСТОЛЬСК. 54—60. НД- ИЖ£ ПрНЧкТкННКЪ ВЪ КЪрЧк- 

л\кници оБрлштсткСА Ίιαέιη• ^ дл 
отълоу^Енъ соудстк• ράζβΊ; кгдл на 
поути по моужн ВЪ ГОСТНМкННЦИ овн- 
5 тактк• ^ 

НЕ• Иже ПрНЧкТкННК'Ъ ДОСЛДИТк 
ίπίΐογ• СВОКЛ\Оу• ДЛ Н:^КкрЖ1ТкСА• 

стдр'Ьншин'к во людии сконуъ не р(- 

л. 18 а. Ч«Ш11 ζΤιΛΛ• I 

10 нг* ИжЕ ПрИЧкТкННКЪ ДОСЛДИТк 

попови* ли дилконл^'Дл м^вкржЕТкС/л• 

Ηζ• Иже причкткннкъ• γροΛ\ον•• 

л» ГЛОууоу- ' Л1 СЛ'кпОу• ли Н0ГЛЛ1Л 

вр'кдкноу пороугакткСА• дл отълоу- 

15 ЧЕНЪ СОуДЕТк• ТЛКО ЖЕ И ПрОСТЪИ! люжанинъ* ни•* бппъ• ли по• нЕвр-кг-кП! прн- 
чкта- ли людии• и не клжа ΗγΊιΒΛτο- 

ЧкСТИЮ• ^ дл ОТЪЛОуЧНТкСЛ• ПрЕГ.Ъ!- 

20 влс! ЖЕ въ л-Ьностн• ДЛ и:5Вкрж ЕНЪ 

ВОуДЕТк- 

НД• Иже ΕππΊλ* ли по• кокл\о\- отъ 
лричктл скоудкноу соуцно^ ϊ\ί ПОДЛ- 

ВЛКТк^ ПОТр'кСкНЪ!И\-к• дл ОТТчЛОу- 

25 ЧИТкСЛ• ^ ΠρΊΐβΊλΙΒΛΙΠ ^ ЖЕ ТЛКО ДЛ 

Н^ВкрЖЕТкСЛ* ИКО ОуВИКТч ВрЛТЛ 

свокго* 

^• Иже лъжлнлпислнънл^^нЕчксти- 

ВЪ1Иу'к КНИГЪ! ИКО СТ-к!^^ ВЪ ΙφΚίίΜ- 
30 ПОЧИТЛКТк НЛ ПЛГОуПОу ЛЮДкЛА'к и 
ПрИЧкТОу• да И^ВкрЖЕТкСА• νδ . ЕГ τις κληρικός έν καττηλείω φω- 
ραθειη έσθίων, άφοριζέσ^^ω, πάρεξ του 
έν πανδο^ειω και έν έν ό2ω δι' ανάγκην 

καταλυο^/Γος. 

νε'. ΕΓ τις κληρικός υβρίσει τον έτιί- 
σχοπον αύτου, ^ καθαιρείσθω* τον γάο 
άρχοντα^ του λάου σου' ουκ έρεϊς* 
κακώς. 

νς . ΕΓ τις κληρικός υβρίσει πρεσβυ- 
τιρον ή διάκονο ν, άφοριζέσθίο. 

νζ'. ΕΓ τις κληρικός χωλόν ή κωοόν 
У) τυφλόν ή τάς βάσεις πεπληγ|χένον 
χλευάσει, άφοριζέσθω' ωσαύτως και 
λαϊκός. 

νη . Επίσκοπος ή τ,ρισ^υτεοος, αμε- 
λών του у.}^^ρου ή του λάου και ρ.ή παι- 
όεύων αυτούς την ευσέβειαν, ά'::>οριζέσθω, 
επιμένων δέ τη ραθυμία, καθαιρείσθω. 

νθ'. ΕΓ τις επίσκοπος ή πρεσβύτερος 
τίνος τών κληρικών ενδεούς όντος μη 
επιχορηγεί^ τα δέοντα, άφοριζέσθθ3' επι- 
μένων δέ, καθαιρείσθω, ώς φονευσας τόν 
άόελφόν αΰτου. 

ξ'. ΕΓ τις τά*^ ψευδεπίγραφα τών 
άσεβων βιβλία ώς άγια επί της εκκλη- 
σίας οημοσιεύοι έπΙ λύμη του λάου και 
του κλήρου, καθαιρείσθω. 1) соа. пере&ъ -к выскобл. хакую-то букву 1) αύτου προα. ГУ. 2) ^руо^хг γαρ ΡΥ 

{можетъ быть, с); мд-ин У. 2) οκΗκ^ίτκ О. (вм. τον γ. ά.). ,Я) φη^ιν встивл. V. 4) φο'^'ν 

3) χΛδχδ Я. 4) У ставить прав. 58 послп 59. вставл. Р. 5) επιχ&ρ/)γ>ί Р. С) τχ проп. Р. 
5) клгдчтки 77. 6) с«т§ П. 7) под^слГ С. 

8) ΦΑδίπΗ П. 9) пр-ксии У; п^-Ъкмкла С; прием - 
■ДА П. 10) Л'ЪЖ1НДПИС4Ына 77. И) стыи С. АПОСТОЛЬСК. 61—66. 75 ?л• йцп каи илсьпа ссгдетк нл 

к'йркиа• люсс»д4.лииу• лн^ прЕЛюсо- 

ΛΊ;ώϋΐι«•^ ли иного кокго стьрече- 

палго д-^аиио' и^ осличитьсл• въ 

5 причьтъ да НС приводитысА• 

2ίΓ••1ΐ|ΐ£ ь"к1И причкткйикъ• страна 
ради члвка жидокииа• ли^ слина- ли 
£рп'и»;а• Аште о^-со илмт^ \ιΐά отъ- 
|;кржет1кС/Л• да отиноу-дь стъгънамъ 
10 согдЕть• АЦП ли нлшп прнчкткска• ^ 
не и^к1кржснъ со^^дсть• покаисъ- 
жесл ико люжанинъ да^ приитъ 

ВО^^ДбТк• 

^Г- Иже СППЪ• ли по• ли ДИЛК'О• 

15 ли кслкъ отъ причьта• Сфиичьска• 
'кстк^ л^лса пъ кръки дша кго• ли^ 
ζΙί'ΙρΟΜΛΗΜΟν'• ли^^ л\кртккчимо\•• ^^ 
да и:^нкржчтксл• | се ϋο ^лкон-к отъ- 

р£Ч£• Α1\\ί ЛИ^2 ЛЮДИИ'к ВОу-Д|Тк ДЛ 
20 ОТЪЛОХ'ЧИТкСА- 

Зд• ПжЕ причкткникъ ог.рлфетксл 
къ ибД'клкН'кт дкнк постаса• ли^^ 
въ со^т.отс^•• ρΛζκΊ; кдинои ιτνίύπο 
да и^ккриспкСА• Аште ли людинъ• 

25 да ОТЪЛЬЧИТкСА• ^^ 

^Т•^^ Пже причкткпикъ• ли" лю- 
динъ• вкнидстк въ съБоръ иоу^'- 

ДСНСКЪ ли " СрЕТИЧкСКЪ ^^ пол^о- 

ли'ГкСА• да и:^квркжчткСА• и отъ- 

30 ЛО^'ЧИТкСА• ξα. Ее' тс; κατηγορία κατά πιστοΟ 
γένηταί^ πορνεία; ή μοιχεία; ή άλλη; 
τινά; άπηγορευμένη; ττράςεο^;, και 
έλεγ/θη, είς κ'λΊίρο'^ μη ττροαγέσθω. 

ξβ'. Ει' τι; κληρικό; δια οόβον άνθρω- 
που^ 'Ιουδαίου ή ^Έλληνο; ή αίρετίχου 
άρνήσηται, ^ ει μ,έν το όνομα του Χρί- 
στου, άποβαλλέσθω , εί δε και ^ το 
όνομα του κλήρου,^ καθαιρείσθω* μετα- 
νόησα; δε, ώ; λαϊκό; δεχθήτω. ξγ'. ΕΓ τι; επίσκοπος ή τρζσ^υτιρο:^ 
τι διάκονο; ή όλω; έκ του καταλόγου 
του ιερατικού φάγη κρέα έν αί'ματι 
ψυχή; αύτοΰ ή θηριάλωτον ή θνησι- 
μαΐον, καθαιρείσθω' τούτο γάρ 6 νόμο; л. 18 Ь. 
άπεϊπεν. εί δε λαϊκό; εί'η, άφοριζέσθω. 

ξε'. ΕΓ τι; κληρικό; ή λαϊκό; είσέλ- 
θη^ εί; συναγωγήν Ιουδαίων ή αιρετι- 
κών προσευξασθαι, ' καθαιρείσθω και 
άφοριζέσθω. 

ξζ' . Εί' τις κληρικό; έν μάχη τινά 

κροΟσα; και από του ένό; κρούσματο; 
άποκτείνει,^ καθαιρείσθω διά την προ- 
πέτειαν αΰτου. εί δε λαϊκό; εΓη,^ άφορι- 
ζέσθω. 1) ηλΙ π. 2) λη ηρίΛκ>κοΛ"*ίΛΗΜΜ П2юп. С. 1) γένηται κατά π(στου РУ. 2) άνθρώπινον 

3) Η ηροη. У. 4) 1ли Π. 5) ηλ«μΙ УЛ. ΡΥ. 3) άρνητεται V, но ε по скобл. 4) χαι 

6) 11(»*чгп»скд 7/. 7) АЛ ηροη. С. 8) мстк ироа. ΡΥ. 5) κληρικού ΡΥ. 6) ε'ισελθοι ΡΥ. 

11УС. 3) ίΛΗ 7/. 10) ίΛΗ Π. 11) \мр- 7) συνευςασθαι Ρ. 8) άποχτεΐνν] V; άποκτε'ι- 

Т1ЧНН5 С 12) ΛΗ ηροη. У. 13) ш\ Π. νας Ρ. 9) εάν... η Ρ. 

14) соа. ем. δ быАО ^. которое потомъ подскобл. 
и переправл. самимъ переписчикомъ. 15) | С. 
16) Ы П. 17) ΙΑΗ П. 18) ιριΤΗΜμ«Γκ•ν У. 76 АПОСТОЛЬСК. 67—69. ^г** ИЖ£ ПрНЧ1кТкН11К1к• ЯЪ СВДр'Ь 

кого оу-длривъ• II отъ (диного оуда- 
ршпа оу-Бикть* да н^с|1рЖЕТкСА• ;а 
наираснкСТБО ссок- ^ лштс лн^ люжа- 
5 нинъ кстк• да <&д(уч(нъ воуд^тк- ^ 
3ζ• Ижб д'вцю н£ овроучсноу" ноу- 
жсю илитк^ да отъл(уч11ТкСА* т 
л'Ьтк ЖЕ кл\оу кстк иноса пойти- нъ 

гсу им'кти ЮЖС КСТк И^ВОЛИДЪ* Αψί 
10 КСТк Η 1\ΗψΑ- 

^Η• Цж£ {ппъ* ли ПО• лн^ дни- 
κοΜΊλ• въторок кркфсник^ прнилчетк 
отъ кого• да н^вкржетксл и тъ• ' и 
иж1 во^-детк кго^ стилъ• аште не 

15 оуво посло^шкства Боудетк• ико отъ 
ербтпкъ 11л\атк сфеник* * отъ тако- 
вътуъ во^<* кркштенъжляъ* " ли" 
(юставлкнъшлгъ• ни в'кркномъ• ^^ ни 
причкткниколгъ в-ытн^^ люфкно- 

20 ^Д*• Ижб сппъ• ли по• лн^^ дии- 
конъ• ли^* упаднако•" ли^^ чкткцк* 

ЛН^^ П^^ВкЦк- ΒΊιΟΤΐλΙΗ ΒίΛΗΚ-ΚΙΗ постъ 

не постнтксл•^" ли^ въ ср'кдоу ли 

БЪ плтъкъ• да и^вкржеткСА• ра^в'к 

25 аште т'Ьлескнъиа ^^ βολΊ^^ηη ради не- 

люфкно*^ ΗΜογ воу'детк• 

"о- Иже [е]пп'к• ли^ по• ли диа- л. и а. 35 конъ• '"' ли вслкъ отъ причк|та свфе- ίδ'. ЕГ τις κληρικός ευρέθη την κυ- 
ριακήν ή[χέραν νηστεύω ν ή το σάββα- 
τον πλην" του^ ενός μόνου, καθαιρείσΟω. 
εί δε λαϊκός, άφοριζέσθω. 

Ηζ'• ΕΓ τις παρθένον άμνήστευτον 
βιασάμενος έχει, Λ^^οριζίσ^ω' μη έξεϊναι 
δε αύτψ έτέραν λαμβάνειν άλλ' εκείνη ν 
κατέχειν, ην και ήρετίσατο, * καν πε- 
νιχρά τυγχάνγ). 

ϊη . ΕΓ τις επίσκοπος ή πρεσβύτερος 
ή διάκονος δευτέραν χειροτονίαν δέΗηται 
παρά τίνος, καθαιρείσθω και αυτός και 
ό χεφοτονήσας, εί μη άρα γε^ συσταίη, 
ότι παρά αιρετικών έχει την χειροτονίαν 
τους γάρ παρά των τοιούτων βαπτισθέν- 
τας ή χειροτονηθέντας ούτε πιστούς 
ούτε κληρικούς είναι δυνατόν. 

ξθ'. ΕΓ τις επίσκοπος ή πρεσβύτερος 
ή διάκονος ή ύποδιάκονος* ή αναγνώ- 
στης ή ψάλτης την άγίαν τεσσαρακο- 
στην^ ού νηστεύοι ή τετράδα ή παρα- 
σκευήν, καθαιρείσθω, έκτος εί μη δι' 
άσθένειαν σωματικήν έμποδίζοιτο. εάν 
δε λαϊκός ή, ' άφοριζέσθω. 

ο. ΕΓ τις επίσκοπος ή πρεσβύτερος 
ή διάκονος ή δλως του καταλόγου των 1) 34 н4прлснкство свд» Α4 извьрж1тксА У. 1) τοΟ проп. Ρν. 2) ην χατηρετίσατο Ρ, 

2) ли проп. У, 3) ДА «тклюцитьсА у. 4) нмбть 3) μη τι γε άρα V; μη γε άρα Ρ. 4) посл-Ь υπο- 
θ. 5) ηλΙ по 1ли π, 6) С1|1(нн• УП. 7) τβί Π, διάκονος въ V выскобд. буквъ 12. 5) του 

3) »6Γβ проп, У. 9)€ψ(ΗΗα У. 10) яо проп. Л. πάσχα вставл. V. 6) εί... εΓη V. 
11) κρψΐΗίΐΜ -ъ С. 12) или П. 13) βιρ• 

Η-κίΜ-ν УП. 14) вытнн С. 15) 1лн по 1лн П. 

16) или П. 17) под-кико Л; лн у-пдднико 

проп. С. 18) ? П. 19) или Я. 20) по- 

стАтсА С. 21) ίΛΗ П. 22) п^кскнлла У. 

23) Ηΐ«οψ«Ηθ У. 24) илн П. 25) дкико" Я; 
ΑΐβκοΗ'ν У. АЕОСТОЛЬСК. 71—74, ПИЧкСКа* ПОСТНТкСА съ нс^'-дсн^ ли^ 
||рл:^ды10^^ктк съ πιιλ\ιι• ли приилхбтк 
отъ пиуъ пра:^дкН11Ка иуъ ночксть• 
ико се опрЕснъкъ• л» что таково- 
5 да 11:^укрЖЕТксл• Λψί ли люжлиинъ 
кстк• да отъл(учбнъ со\^дбть• 

оа"• Пже кркстионъ- ^ древлнок 
л\асло принЕссть- въ цр'квк 1а^ъ1къ• 
ЛИ въ съиориф! иоу^деиско н-к 

10 Пра^ДкНИКЪ! И\-Ъ• ли ^ СВ'ЬтИЛкННКЪ! 

вьжаглктк• да отъло^^ченъ со^-детк• 

ов• Иже причктьиикъ• ли лк<жа- 

нимъ• отъ стъиа цкркове въ^кл\етк 

св'Ьштл• ли л\асло древлмок• да отъ- 

15 лоу-читкСА• и пАтерицю да^ прило- 
житк• клико же^ со^^детк въ^алъ• 

ог"• Оъсо^дъ ^латъ- ли сресркмъ 
осв1ренъ БЪ1Въшк• ' ли понАвог* ли 
срачиноу• ^ к тол\о^^ никто же на свою 

20 иотресо^^ да не освоитк* пе^аконкно со 

се• аште ли кто осличенъ во^^детк се 

творА• • третииаго на десАТе отъло^^- 

ченнв• да принл\етк з^апр'кштеннк• ^^ 

од• вппоу^^ огланоу бъ1въшо\^ о 

25 чел\к• отъ достов-Ьркнъ члвкъ• при- 
:^Ъ1вано\'' ^^ кл\оу ноужкно кстк отъ 
еппъ• и аште о^^со^^ овратиткСА и" 
испов'Ъстк оБлнченоу ΗΜογ бъшъшю• 
да повел'Ьно воу-детк ^апр'Ьштеник• 

30 άψί ли же " ^овол\ъ ^* не послоу•- ίερατικών ^ [νηστεύοι] ^ μετά Ίουϊαίων, 
ή έορτάζοι^ ρ.ετ' αυτών, ή οέχεται τ.αζ' 
αυτών τα της εορτής αυτών * ξένια, οίον 
άζυμα ή τ», τοιούτον, χ,αθαφείσθω. ει οέ 
λαϊκό; η/ άφοριζέσθω. 

οα'. ΕΓ τις χριστιανός έλαιον ά^ενέγ- 
κοι εις ιερόν εθνών ή ει; συναγωγήν 
Ιουδαίων εν ταΐς έορταίς αυτών, ή λυ/- 
νους^ άζτοι, άφοριζέσθω. 

ο|5>'. ΕΓ τις κληρικός ή λαϊκός άπό 
της αγίας εκκλησίας άί»έληται κηρόν ή 
έλαιον, άφοριζέσθω, και τό έπίπερ.7:τον 
προστιθέτω, μεθ' ου έλαβεν. 

ογ'. Σκεύος /ρυσουν ή άργ^ροΌ'^ 
άγιασθέν ή όθόνην μηοείς έτι ^ εις οΐκεΐαν 
χρείαν^ σφετεριζέσθω* παράνομον γαρ. 
εΙ δέ τις (^ыр7.Ьг1^ ^ έτιιτιμάσθω άφο- 
ρισμώ. οδ'. Έπίσκοπον κατηγορηθέντα έτ::' 
τινι ^° παρά αξιόπιστων ανθρώ- 
πων, καλεϊσθαι αυτόν άναγκαΤον 
υπό τών επίσκοπων* καν μεν 
απάντηση και όμολογήση, " έλεγ/- 
θέντος αύτου, όριζέσθω τό έπιτί- 
μιον* έάν δέ καλούμενος μη υπακου- 1) Η№Α(Η У. 2) ΗΑΗ 77, 3) хрксткван'к У; 

Хрнстксаннн-к 77. 4) соа. выскоол. :*дп.сь κτι. 

5) пАт«рнч1ю да У; дда 77. 6) н вставл. У. 

7) осфжг Е'к1в'ъи11С У; емкий С. 8) κρн/λв^н^^ €. 
9) творлтк С. 10) злпр1цинни У. 11) 6ιιη•κ 
У; И ιΤ.πί? П. 12) прнзв4н<^' УП. 13) коу- 

дстк у. 14) н проп, П. 15) ж| проп. 77. 

1С) зов(м-к У. 1) τών χληριχών V; του ίερατιχοΰ Р. 2) νη- 
ίττευοι добавь, нзъ ΡΥ. 3) εορτάζει Ρ. 4) αυ- 
τών προπ. Ρ. 5) ή προπ Ρν. 6) λυχνοις Ρ. 
7) ετι προπ. Ρ. 6) χρησιν ΡΥ. 9) φωραθείτ^ 
ρν. Посл4 φωραθη въ соа. выскобл. почти 
полстроки, можетъ быть слова: τω ιγ', нахо- 
дящаяся въ Та11с. 2075 (Р^га I 30). 10) ττράξει 
вставл. Υ. И) άπαντήσοι χαΐ όμοΛογησοι Р. 78 АБОСТОЛЬСК. 75—76. шлктк* ^ да по^ТкСлиъ согдетк и 

къторок• 110С'ылакмол1а къ нкл^оу 

дъв'к/иа £πηοΛ\Δ• аштс ж( и тако не 

I. 19 ъ. посло^'шактк- да по^ъва|нъ во^дЕТк 

5 II τρίτιικκ* д'кВ'кл\а паки {ппол\а 

посылакмоли ь"к нкл\оу• да аштб и 

тако н£врЕЖ{тк ни посло^'шакть* ^ 

съБоръ да н^дречбтьнань достойна»• 

да не мкнитк" прио^р'^тення- кж£ 

10 в'Ьгатн πκρΊι• * 

οΤ• Въ ^ посдушкство на ® сппа ере- 
тика не приилыти* нъ ни в'Ьркна 
кднного тъкл\о в'к оу^ст'Ьу'к во дъвою 
или• 7• послоу-^ъ станетк вс/лкъ 
15 глаголъ• 

0*2• Мко' не достоитк еппоу• вра- 

ТОу ли снови• ^ ли ИНОЛЮу БЛИЖИЦ'к^ 

даюштю санъ епископн-к^" поставитн" 
кгоже уоштетк- насл-кдкнпкъ со е(1и- 

20 скопив; ^^ творити не прлвкдьно• ^^ 
яже ^* соутк ува даюштю страсти 
члкчкст'Ь• не подовактк во кл^оу 
вж1|ра цкркове•^^ под'к^^ наслФ.днклАк 
полагати• аште ли кто се сткоритк•" 

25 то отъвкржено ^^ да пр-Ьвоудетк ^^ 
поставлкник• сал\ъ же да :;аг1рештен'к 
воудетк ^^ отълоученикл*к • σοί, χ.αλείσθω και ϊεύτερον, άτιιστελλο- 
αένων τ:ρο; ^ αύτον 3ύο έπίο.οτιων* [έαν 
όέ καί ίυτως μή υπακούτη, καλείσ-θω 
και ιρί^ον, обе τιάλίν έττισκόπων άπο- 
στελλοίχένων ιζρόζ αυτόν'] ^ εάν ?έ και 
ούτω καταφρονήσας {χή Οπαντήση,^ ή 
σύ>*οοος άποφαινέσθω κατ' αυτού τα £ο- 
κουντα, όπως μη 5όξη κεροαί'νείν φυγό- 
δικων. 

οε'. Εις μαρτυρίαν την κατά επισκό- 
που αίρετικόν μή προσοέχ^εσθαι, άλλα 
μη?ε πιστόν ένα μόνον* έπι στόματος 
γάρ обо ή τριών μαρτύρων σταθήσεται 
παν όήίχα. 

ος'. ^'Οτι μη /ρή τον έπίσκοπον, τω 
άοελφω ή τω υίω η ετέρο) συγγενεϊ 
χαριζόμενον τό αςίωμα της επισκοπής, 
/ειροτονεΓν δν ίούλεται* κληρονόμους 
γάρ της επισκοπής ποιεΐσθαι ου οίκαιον 
τα του θεοΟ /αριζόμενον πάθει άνθρω- 
πίνφ* ου γάρ την του θεού έκκλησίαν 
[υπό] * κληρονομίαν οφείλει τιθέναι. ^ 
εί 8έ τις τούτο ποιήσει, οίΆυζοζ μενέτω ^ 
ή χειροτονία, αυτός ?έ έπιτιμάσθω άφο- 
οισΰώ. 1) посАбшаю" с. 2) Α4 поз-квдн-ъ ΚΟ^ΆΙΤ^ Μ 

τριΤΗ№ΐβ... ни посАоушдютк проп. у. 3) ЛОЛ\- 

иитк у. 4) пьрн у. 5) οί. к п/)ОИ. П. 

6) »и п^оп. с. 7) вг. Μ проп. П. 8) емок» 

У. 9) (;лнжн1^н С. 10) 1писк8п|Н С; «пи- 

ск$лн1г Я; 1пнск<>^пк1 У. 11) посллвнтн С. 

12) 1писк6п1и СУ; (лκл^$η^и П. 13) правь• 

вкдьн• У.• 14) ико С. 15) цкрк-ъкп У. 

16) по С. 17) ткорнтк С. 18) от'кв«рж«н^ У. 
19) ηριβδΑβ"" /7. ' 20) коА»тк У, 1) έπ' Р. 2) вставка нзъ ГУ (ΰπαχού- 

ас1 V). 3) απάντηση ΡΥ. 4) вставка нзъ 

РУ. 5) τΊθεσΟα[ V. 6) μεν έστω V. АПОСТОЛЬСК. 77—81. 79 0^• Иже во^^дбтк слФ.тч скъл^к• 

ли Γ0Λ•1;ΐΠΙΙ0^ ВрЕДЬНЪ* ДССТСНН-К */Κί 
СОу'Д*^'''*^ СППкСТВЛ- Да СО^^ДЕТк έπίπι• 

не вр-Ьдъ со т-клескиът кго осквкр- 

5 ИАКТк• - НЪ СКВкрИЛ ДШбПкНЛИ• 

СИ• ΓΛΟν-γΤν ЖЕ С-к» II СЛ*кпЪ• ДЛ НЕ 
С'К1ВЛКТк Е[1ПЪ• НЕ ИКС оскпкрнкмъ• 
н-к Д4 н.р1»вкн'к1ил\'к плксстн НЕ соу- 

ДЕТк. 

10 сД*• ΠπιτΕ кто в•^.с^^ нмлтк• дл не 
г.ъжлктк прнчкткннктг- ΗΤν^ ни Ск 

кФ.ркИЪПЬиН ДД Л\СЛИТкСЛ• СЧНСТНВТч- 
ЖЕСЛ До * ПрИИТ-к ПО^'ДЕТк• Η ^ όΠ]ΤΕ 

кстк дсстсимтч да ссу'ДЕТк- I 

15 ТГ• ОТК И^Ъ1ЧкСКЛЛГС жнтии при- 

и1кдъшллгс и кркфкнмсл• ли стъ 

Т^АА ПрбГ.'ЫВЛНИИ• \п ПрлКкДкНС ® КСТк 
ЛСПК ПССТЛПИТИ ЕППЛ• НЕ ПрЛКкДкИС 

• г.с ' κ\\\ί т исксускнс^^ кл\су• 

20 ССуШТЮ• ΗΗ'ΙίΛΝΤν С'кГГИ С^-ММТЕЛЮ• 
ЛШТЕ НЕ ПС КЖкСТКкН'Ьмк ДЛр•^ СЕ 
Г.Оуу\ЕТк• 

гГл• Г-куслуъ• икс т дсстсиио кстк 

(ппс^-• ли ПСПС^"• В^кЛЛГЛТИСЛ^ въ 
25 ЛЮДкСКЛИ СТрСКНПга• ΗΤν ПЕЧИСЛ с 

ιι,ρια^ΗΐιΐπγΊν ποτρΊ,ϋΛγτν• ^ ли дл^° 

ПСВИПЕТкСА С^^ПО СЕГО НЕ СТВО- 
рМТИ• ^^ ли ДЛ И^КкрЖЕТкСА• НИКТО 

ЖЕ г.о л\сжЕТк дтхВ-клгл гдипсл\л^^ 
30 рлвстлти• ^^ по^* гдкскс^'с^-лхоу ПО- 
ВЕЛИ; ник•• οζ'. ЕГ τις άνάτιΥιρος ή^ τον όφθαλ- 
μόν ή τό σκέλος πεπληγμένος, άξιος οέ 
έστιν επισκοπής, γινέσθω' οΰ γάρ λώ^η 
σώματος αυτόν μιαίνει, άλλα ψυχνις 
μολυσμός . 

οη'. Κωφός ?έ ών και τυφλές μη γι- 
νέσθω επίσκοπος, ούχ ώς μεμιασμέν:.ς, 
αλλ' ίνα μή τα εκκλησιαστικά παρεμ- 
ποοίζοιτο. 

οθ'. 'Εάν τις δαίμονα ε/η, ^ κληρικός 
μή γινέσθίο, άλλα μη'^ε τοΤς πιστοϊς 
συνευ/έσθω* καθαρισ^^είς 2έ προσοεχέ- 
σθω, και έάν ή άξιος, γινίσθω. 

π'. Τον εξ εθνικού βίου προσελθόντα 
και βαπτισθέντα ή εκ φαύλης οιαγωγης 
ου οίκαιόν έστι πάραυτα προ/ειρίζεσθαι^ 
έπίσκοπον* άόικον γαρ τον"* μηοέπω 
πεί:;αν έπιξειξάυιενον έτέοων είναι διοά- 
σκαλον, ει μήπου κατά θείαν /άριν 
τούτο γένηται. 

πα'. ΕΓπομεν, οτι μή χρή έπίσκοπον 
ή ιτοισί^υτιρον καθιέναι εαυτόν εις δη- 
μοσίας διοικήσεις, άλλα προσκαρτερεΐν ^ 
ταϊς έκκλησιαστικαΤς /ρεία'.ς• ή πειθέ- 
σθω ούν "ζοΰτο μή ποιεϊν ή καθαιρείσθω* 
ουδείς γάρ δύναται δυσϊ κυρίοις δουλεύ- 
ειν, κατά τήν κυριακήν παρακέλευσιν. Л. 20 а. 1) ΓΟΗίΜΐκ' С 2) ск«црчА<тк. у. 3) сов. 12) С(к1, η. 2) εχοι V. 3) χειροτονεΤ- 

и-\ падь строкой. 4) {*то \ά υ П2)€<)ы01/}це€ σθϊΐ V. 4) τω ^τ&?) V. 5) ττροτεγχαρτερεΤν Τ, 

ηροη. У. 5) Η ηρση. II. 0) κβ встпвл. У. 

7} Η вставл. У. 8) когллатнсл С. 9) пч>)^-©- 
тЧгрк 77. 10) АД пр0У1. У; д* μι С. 11) тко- 
йитн 773'С. 12) гнлмв С. 13) κ•τ4ΤΜ У. 

14) м проп. 77. 80 АПОСТОЛЬСК. 32—85. ПК• РлБовъ втк прнчктъ не ΠΟΚίΛ-^- 

КЛКЛ\Ъ ПрНКОДИТИ• ВЦ КОЛА господ 'ΚΙ ^ 

иуъ* ил оскт^релклик лритлжавъ- 

Ш11ил\ъ• долАовъ во^ рл^крлштшик 

5 таковок С'кд41вактк• лштб ли коли 

ДОСТОИНЪ СЗБНТкС^А раВЪ ΚΤν ПОСТаВЛК- 

шна рАДо^'• акъ^ Ж£ и οηηοηλαίι 
нашк гавис /λ• и поБ£ллтк господа• ^ 

и СБОБОДЛТк* и Ηζ ДОЛЮу ОТкПО^-- 

10 ст/АТк и [да во^-детк]•^ 

пг• вппъ• ли по• ли дилко• "^ 

БОНМкСТВЛ ДкрЖЛСА• И γΟΤ/λ ОСОК 

нлх^Ьти• л\нркскоую властк• и стлк- 
ско стр[о]кник• да и^вкржбтксл- κί- 
15 сар£ка во кссарсвн^ а вжия вгоу• 

ПД• ИЖ1 0^'КОрНТк црл^лн кнл^а 
чрк'к правкДкыок• ка:^нк да при- 
ил\£Тк• и ашт{ кстк причкткниг^ъ• да 
и^Бкрж£ТкС/А* Аште ли люжаним-к- да 

20 ОТЪЛОуЧбМЪ ВОуД£Тк• 

пТ• Да во\"дсутк жб вал^-к всЪмъ^ 

ПрИЧкТкНИНОЛХЪ• КЪНИГЪ!^^ ЧкСТкНЪ! 

л. 20Ь. и С'Гк!• вбтъуааго оуво :^ав+.та | л\ш- 

СЕШВ'к!^* ПЛТбрЪ!• ВЪ1ТИК ИСуОДЪ• " 

25 лёгиткскаи^^ числа• къторк1И ^аконъ- 
1су-са сна пао^тииа• кдииа• саудии кдина- роудипа кдина црствии и чёткёр-к! 15 паралипол\£на дъвоа• б^дръ! дт%вои• бСя:^5рина кдииа• мако- тгЗ'. Οίκέτας εις κλήρον ττρο/εφίζε- 
σθαι άνευ της των δεσττοτών γνώαης 
ουκ έπιτρέποιχεν έττι λύττη ^ των κεκτη- 
αένων οίκων γαρ άνατροτιήν το τοιού- 
τον εργάζεται* ει δε καί ποτέ' άζιο; 
φανγ]^ οίκέτης τζρόζ /ειροτονίαν βαθρ,ου, 
οίος και Όνήσιυιος ό -/ιι^ίτιροζ έοάνη, 
και συγχωρήσουσιν οί δετηόται κα] 
έλευθερώσουσιν * και του οΓκου αύτον^ 
έξαποστείλωσιν, ^ γινέσθω. 

πγ'. Επίσκοπος ή πρεσβύτερος ή 
διάκονος στρατεία σχολάζων και βου- 
λό[χενος άαφότερα κατέ/ειν, ρωυιαϊκήν 
άρ/ήν και ίερατικήν διοίκησιν, καθαιρεί- 
σθω* τα γαρ καίσαρος καίσαρι, και τά 
του θεού τψ θεώ. 

πδ' /Όστις υβρίσει βασιλέα ή άρχοντα 
παρά τά δίκαιον, τιμο^ρίαν τιννυέτω* ' 
και εί• αέν κληρικός, ® καθαιρείσθ(ο, ει 
όέ λαϊκός, άφοριζέσθω. 

πε', "Εστω δε υ|ΛΪν πάσιν κληρι- 
κοΤς^ βιβλία σεβάσμια και άγια, της 
αέν παλαιάς διαθήκης Μωσέο^ς ^^ 
πέντε* Γένεσις, "Εςοδος, Λευίτικόν, 
'Αριθμοί, Δευτερονόμιον. Ίησου υίου 
Ναυη^^ εν. Κριτών εν. Φουθ εν. 
Βασιλειών τέσσαρα, [ίαραλειποαένων 
της βίβλου τών ήμερων όύο. 
"Εσδρα δυο. Έσθήρ εν. Μακκα- 1) господин у. 2) к* ηροη. П. 3) лко С. 1) λύμη V. 2) ποτέ και РУ. 3) φανείη 

4) гда α ό) прибавка и.п УЛ. 6) αιμκοη-κ У. Р^. 4) συγχωρησωσιν. . . έλευθερώσαχτιν V. 

7) к«слрк> У. 8) нйл С. 9) кс-км-к проп. У. 5) αυτών V; εαυτών Р. 6) έζαποστε^λουσιν 

10) кииг-к У. 11)л»«с-к^кти У. 12) нскодл с(х1. 7) τιννύτω РУ. 8) εΓη вставл. V. 

ηροη. У. 13) .«оугнткская У; Л18йстк4« П. ^) "*' λαΓκοΤς вставл. У; въ соЛ. аропускъ за- 
14) цртка Я. 15)'иттирнУ. м-Ьчет., такъ какъ зд1>сь стоить знакъ •,'. . 

10) Μωϋσέως РУ 11) со'1. Ναϋί У, вм. Ίησου 
υίου Ν., им-Ьетъ только 'Ιησούς. АПОСТОЛЬСК. 85. 81 веискъ) трои• ιινν'ΗΛΒ кдтм* пслл- 
т кфкскли ^ кдимл* солол\ом/Л трога- 
притъчА- еклисиастъ• пжмик пкмнн• 

ПррЧкСКЪ! ДЪКОЕЗ НА ДК/^ТЕ- НСАННа•^ 
5 КДИМЛ• 11ерЕЛ\>тЛ^ КДИНА• ΗΕΙζίΚΙΙΛΚβή^ 

кдимл• длнплока кдипа кролгЬ же 

ΒΛιΠΙλ ДА ПрИПИСЛМО ВО^^ДбТк• Оу^НТИСА 

вашн/М'к ог110тал\ъ• л\о^^дрости л^ио- 

гоо\-чит^лкнллго ^ сираул• наша же 

10 рбкъшс иовлАго :ζΛΐ:4»τΑ• £^-аг7лил че- 

ТЪ1рН-^Л\ЛТД6Л• ΛΟ^^ΚΤνΙ• Λ\ΑρΚΑ• ИОАМА• 
ПАу'ЛОВА ПОСЪЛАНИга• Д1• ΠΕΤρΟΒΊί' 

дтьВ'Ь• ιιννΑίιιιοΒίλΐ^ три- игаког.лга кди- 

ΙΙΛ• ИО^-ДНМЛ КДПМА• ΚΛΙΙΛ\ίΗΤΛ ПОСЪЛА- 

15 ИНИ• в" ^ и :^А110В'11Д1| ВАЛ^Ъ^° 6Г1П0Л\Ъ 

Л\М010 1;ЛИЛ\611ТСЛ\к -^^ Кк осл\£рАуъ *^ 

кннгАуъ приглАшентч!• иуъже НЕ до- 
стонтк при вскуъ иклити• т^а ταιιιγκι ^^ 

СОуШТАИ В-К НПуЪ• И^* Д'ЬаИИЛ АПЛк- 

20 СКА- СН же и 0^^ ПрАВИЛ-йуЪ ΙζΔΠΟΒΊΐ- 

ДАПА СО^^Тк ВАЛЯЪ νυ 6ППСК0Г1И• ^^ ВЪ1 

же ίΐρ4ΐϋΤνΐΚΑΐοϋ]<τ>6 ^' въ ниу-к• спсб- 

Т1СЛ^^ и Л\Нр'К НЛ\АТЕ•^^ НЕ ПОКОрА- 

ШТбСА^ Л\0\,'Ч6НН ПО^^ДКТб• и СрАНк 

25 Л\ГЛСН> СОСОЮ присно ИЛ\'ЬТН ΗΛ\ΑΤί• 

Л^кСТк ДОСТОИНОГЮ Н£П0СЛ0^^1НАНкИ 

ιιρΗΚΛ\Λκ•ΐΗΤ£• 1?к же кдинъ прнсно- 

С0^-||1кН'кИ1• и КСкуЪТВОркЦк• ВСА ВЪ1 βαίων γ'. * Ίώβ εν. * Ψαλτήριον 
εν. Σολομώντος τρία' Παροιμίαι, Εκ- 
κλησιαστής, ~Αισμα ασμάτων. Προ- 
φητών φ'. Ήσαίου εν. 'Ιερεμίου α'. 
Ιεζεκιήλ α. Δανιήλ α'. ^ έςα>θεν οε 
υμίν προσιστορείσθω ^ μανθάνειν υμών 
τοϋ; νέους αί Σοφίαι του πολυμα- 
θους Σειράχ. ^ Ημέτερα οέ, ^ τουτ' 
εστί της καινής διαθήκης, Ευαγγέ- 
λια δ'• Ματθαίου, Λουκά, Μάο- 
κου,' 'Ιωάννου. Παύλου έπιστολαί 
ιο'. Πέτρου β.' ^ Ιωάννου γ. *Ιακώ- 
[ίου μία. Ίουδα μία. ^ Κλήμεντος 
επιστολαι ουο. και αι οιαταγαι 

Ομΐν τοις έπισκόποις 2ι' έμοΰ Κλή- 
μεντος εν οκτώ βφλίοις προσπεφω- 
νημέναι, ας ου δει ^^ δημοσιεύειν 
έπϊ πάντων δια τα εν αύταϊς μυ- 
στικά, και αί πράξεις ^^ των αποστό- 
λων. Ταύτα και περί κανόνων διατε- 
τά/θω υμΐν, ^^ ώ επίσκοποι, υμεϊς 
δε ^* εμμένοντες αύτοΤς σωθήσεσθε 
και είρήνην εξετε* άπειθουντες δε 
κολασθήσεσθε και πολεμον μετ' 
άλλήλίον άίδιον ^ξετε, δίκην τής 
άνηκοίας τήν προσήκουσαν τιννύν- 
τες. ^^ ό ' θεός δε ό μόνος άίδιος 
και τών όλων ποιητής απαντάς ΰμας 1) улА'ът'^^кцскА у. 2) ΗίΓΑΗΜΑ Π; нса'\л с. 

3} н(р<л1'Ъ4 С; н»€р{мнннА У; и^ρίм^'нна Л. 
4) Ηί3ίκΗΗΛ«Λ У. 5) А\но!?чнт«лкмдго С. 6) «5?аг- 
гнлкя >итк1р( 77. 7) шток-к У. 8) ноднок( У^ 

9) Пч>слл»Л ΐ. С; п^Скланим д'квс У. 10) нлм'к С. 

11) κлнл^ίнοτοΑ\к у. 12) и'слиркГ 77. 13) 34- 

ТАген'к! Ж1 У. 14) А С. 15) снн* о С. 16) с 
•1ПН У. 17) ηρ(ΐ;κΐκΑκ>ιμ( С77; ηρίκ'ΚίΚΑΐοψι У. 

18) сос тс А 77. 19) пржмдтс С; нматн 77. 

20) Ν•«»ρ<λ»ΟψΚΑ 77. 1) Μακκαβαίων γ' проп. У. 2) 4ώβ έν V 

ставип, пом-Ь ^ισμα ^σμίτω-^. 3) Ρ εν Ήσ. 
εν Ίερ. εν Ίεζ. εν Δαν. 4) χρ&ιστορείσθω ΥΡ. 
5) του ΤΓολυμανΙούς Σ. τάς σοφίας V. 6) δε 

ηροπ. Ρ. 7) Μάρκου Λουκά κα\ ΡΥ. 8) εττι- 
στ&λα\ β' ΡΥ. 9) μίαν. Ιούδα μίαν V. 10) α'ι 
ιιροπ. Ρ. 11) χρή ΡΥ. 12) ημών вставл. 
ΡΥ. 13) παρ* ημών вставл. ΡΥ 14) και 

ύμεΤς Υ. 15) Υ оканчиваетъ зд^сь правило. 6 82 АПОСТОЛЬСК. 85. 

ΛίπρΊιΛΧΚ въ дек ст'клИк дд оу-крФ- оса τη; ειρήνης εν ττ^ευαατι άγίω Ι 

пмтк• Η оу*стр011Тк вТк вслко Д'Ьло τθενώσει хас καταρτίσει ζιζ ταν έργον 

БЛГО• ΗΐΟΊ^ΒρΛτκητιΐ• непорочкнъ.1• Ηί' αγαθόν, άτρέτττου;, άυιέατττους, άνεγ- 

поБИНкнъ!• ^ II скподоБИТк в+.чкнио κλήτους, και καταξιώσει της αιωνίου 

.1. 21 а. 5 жи^нн съ пд|лш• уодлтанствол\11 ζωής συν ήαϊν 5ιά της μεσιτείας του 

въ^люБЛЮМДГО отрока свокго κ^'• уа ήγαττηαένου παι?ός αύτοϋ Ίησου Χρι- 

ίΤά^ сПсл нашего• съ ннл\к ^ жб слава• στου του θεού και σωττ^ρος ήμών^ μεθ' 

τοΛίον•* сал^омоу-^ надъ вскмн соу ου ή δόξα αύτω τω έπι ττάντων θεώ 

оцк?• стч стъ1ил\к дуъл^к ογ^τΐίΐυιι- τζατρί συν άγίω ττ^εύματι τω παρακλήτω 

10 т8Лк<Мк• нъш•?; Н пр[ис1|]о и βΤιεΊικέι^ νυν και αεί και είς τους αιώνας τών 

ΕΦ.κ[θ4Ηΐλ а^иипъ]• αιώνων αμήν. 1) жсъкрдткн-ыи Н1п«р»4км'ъ ншокннкмыи //. Ι) ρ оканчиваетъ зд%< ь оравило. 

2) К4 проп, II. ?,) ними У 4) т5л«5> С. 5) мд 
вставл. У. 4>] я-кк-ы проп. С; ι^κы и //. НПКЕЙСК. (ΐ ВГЕЛЕНСК.) 1—2. 83 !|рт;плп отмуъ пи• о 

ЦК ^ Н.К6 ^^κ \ш\ш\ скткд'ктинуксл• 
1:к γΊΐΛ ΊΊΙΚ» ίίΛν'ΛΐιιΐΛ и улилнл ск*1;тк- 
Лч^ю• |;к Λ•ΐΓ• ул'г• ч>т'к дл^^'лмдрл- 
5 л\11,д• ДК1М•* ιΤ• 11рГ/»:е• ίτ- клллмдъ• 
иоулиа• л• Пже '|;ъ медо^*:^•!•. отк крлчевъ• 

ПС» 1кужи кджетп. к г.огдегк• ли стъ 

1к>глм к и/^,\р-\)/^АПк• сии да^ пр-Ьск!- 

Юклктк• кк ί»ρΠ4κ.τ•1;• а\\и^ ли кто 

СТчДрЛК-К С'к! И5;р'1.^ЛЛЪСА Г.О\'*Д£ТК• 

толич' и к'к причк'Н'Л со^чрю истл- 
5гд|сл\01' мрбстлти подоплктк• и отъ- 
езд•!. ИИ»»"С»ГО ;К£ ТД1,\>К'КП1уЪ ДОСТОИТк 

15 пр1ч;сдити• д и!;ч> жг а χαϋΑ кстк• 
υι:«ί о стрскиииутч кбштк• и ^υ дкр- 
'4дк^ипии\"к сесЕ ' и^р-к^дти рбчеис• 
вы• сиц( \\'Л'Л отк пс^гдиъ- ли госпо- 
дии• - скс^плкпи г.киил• осрЬтдк^тк 

20 Ж£ ел• ИИЛКС'^ ДС-СТОИНИ• ТДКОК'ЫИ 

ι; к причкттч приис^дн'^'ь.^^ прдкило- 

1Г• Иоик'.кб л\Нч>го рекъшб по 
ио\*жи• ли ΗΠΛί.'ο к'кпдддк>1итн- 
иу'к члккк у'кктк чрсстч правило 

25 11.р|;ккП0К• ИкО ЖЕ ЧЛв'К'к! ΟΤΉ 
Пч^'ДНкСКЛ житии ^^ И0К0ПрИи1кД'к- 
И»Л к к кИ.рЬ• и КТч Л\ЛЛО ИрЕЛЫ 

оглдтЕН'к!• д|;ик Кк д^\*кки4;и ^^ 1) П|1лкнл4 стмн οιΓκ С; Правнлд стм^^ νντίΐ;!». 
т. ΗΪ. οτικο(*-κ. т. нж» в ннк«н П; вь соа, с'кБор'к 
НАЛ кл ННК1Н н вг С слко л. поставл. /н шаг д. 

Зо'.'11<пе У ШОАЬКО: ΟίΤι Ιΐ)»4ΚΗΛ<ί СТ"Х)\'Л оцк 'п н. 2) л•»^'* с. 3) СИ κ.ί у/. 4) к ыкйк>тк у. 5) ψί с. 0) в* Ч| к П. 7) с*ы }1роп. У. 

8) гвспедн Л. 9) ннскс У. 10) проксднты С. 

И) и тни II. 12) дхвнк П. (Л. ЗГ— 35'). ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΩΝ» 
ΤΙΗ' ΠΑΤΕΡΩΝ, ΤΩΝ ΈΝ ΝΙΚΑΙΑι 
ΣΤΝΕΑΘΟΝΤΩΝ, ΈΝ ΊΈΑΤΕίΛι 
ΠΑΥΑΙΝΌΥ ΚΑΙ ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ 
ΤΩΝ ΛΑΜΠΡΟΤΑΤΩΝ ΎΠΑΡΧΩΝ, 
'ΕΤΟΥΣ ΧΑΣ' ΆΠΟ 'ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, 
ΈΝ ΜΗΝΙ ΔΕΣΙΩ ΙΕ' ^ ΠΡΟ 1Γ' 
ΚΑΛΑΝΔΩΝ 'ΙΟΥΛΙΩΝ. « 

α. Ει τις έν νόσω Οπ^ ιατρών έ/ει- 

ρ^υργήθη, ή υπό βαρβάρων έξετρ-ήθη, 
ουτο; [Λενέτω έν τω κλήρω* ει δε τις 
υγιαίνων εαυτόν έξέτεμε, τ&Οτον έξετα- 
ζόαενον και έν τω κλήρω* πεπαυσθαι 
προσήκει, και έκ του δευρο ^ μηοένα των 
τοιούτων ^ρηναι® προσάγεσθαι* '' ώσπερ 
ξέ "ζοΰτο πρόδηλον, οτι περί των έπιτη- 
δευόντων τ6 πράγμα και τολμώντων 
εαυτούς έκτέμνειν εΓρηταΐ' ούτως ει' τίνες 
Οπέ βαρβάρων ή δεσποτών εύνου/ίσθη- 
σαν, ευρίσκοιντο δε άλλως άξιοι, ^ τους 
τοιούτους εις τλτ^ρον προσίεται ο κανών. β'. 'Επειδή πολλά ήτοι υπό ανάγ- 
κης ή άλλως έπειγομένων * τών 

άνθρώπίον έγένετο παρά τόν κανόνα 
τον έκκλησιαστικόν , ώστε ανθρώπους 
άπό εθνικού βίου άρτι προσελθόντας 
τη πίστει και έν όλίγφ χρόνω κατη- 
/ηθέντας εύθυς έπι το πνευματικόν 

1) τών προπ. Ρ. 2) εννεαχαιδεχάτη Ρ. 

3) Заглав1е V: κανόνες τών τριακοσίων δέκα καΐ 
οκτώ αγίων ττατέρων τών έν Νιχα'ια συνελθόντων 
επίσκοπων έπι Κωνσταντίνου του μεγάλου βασι- 
λέως. 4) χαι έν τω χληρω έξεταζόμενον РУ. 
5) έκ του ΙίυτίροΌ Ρ. 6) χρή V. 7) προάγε- 
σθαι Ρ. 8) εύνουχίσθησαν και ευρίσκοιντο 

άξιοι V. 9) ύπηγμένων V. 84 НИКЕЙСК. (ι ВСЕЛЕНСК.) 3—4. 

плнн• прИЕОДити ко^П1кНО κρ'ψΕΗΐΐΗ»• λουτρόν άγειν, χ.αί άαα τω ^ βα-τι- 

приводи на бппкство• ли нл попоск- τθηναι προάγειν εις έττισκ^ττήν ή πρε- 

СТВО• доБр•^^ нм-Ьти и^волисл- προ- σ3υτερεΤον,^ καλώς έδοςεν ε/ειν, του 

Ι. 21 Ь. |ΊίΚ ннч1кСОЛ\оу же таково^- ^ Β-κιΤΗ•^ λοιπού ,υ-ηοέν τοιούτο γίνεσί^αι* και 

- 5 врбл\л во трбсЬ кстк оглашено^'"- γαρ και /ρόνου ?εΐ τω κατη/ουαένφ, 

оу^лгоу- и по крштЕнии• искоу-шснни και αετά ^ό βάπτισμα δοκιμασίας 

лгножанша^ ив-к во кстк аплскок^ πλείονος• σαφές γαρ το άποστολικόν 

ПИСЛ1Л глюштЕК• Ηί новосаженааго• γράμμα το λέγον Μη νεόφυτον, Γνα 

да Ηί ра^гърд'кв'к• ® въ гр-вуъ въпа- μή τυφωθείς =ίς κρίμα έμπέση και 

10 Дбтк' и сЬтк днгаволю* ашта лн прб- παγίδα του δια|3όλου. εί όέ προϊόντος 

уодлштю^ врЕл\{ни• дшевкно н'ккок του χρόνου ψυχικόν τι αμάρτημα ευρε- 

С'кгр'Ьшбннк• оврлштстксл о Аици• θείη περί το πρόσωπον, και έλέγ/οιτο 

ινΒΛΗΗίΗ'κ всудстк• οτκ дТкВОЮ• Λΐι Οπό δύο ή τριών μαρτύρων, παπαυσθω 

трий® послоу^ъ• да прктлнбТк тако- ό τοιούτος του κλήρου* ό δε παρά ταύτα 

15 Β'ΚΐΗ отк прнчкта•^^ чрбсъ си^^ же ποιών, ώς υπεναντία τ/] μεγάλη και 

творлн" ИКО противкна^^ вбликоу- άγία^ συνόδω θρασυνόμενος, αυτός κιν- 

оул1оу" и^^ стоуоулюу съвороу δυνευσει περί του κλήρου. 
дкр^аи•^* τΉ самъ в-Ьдоу прпимЕТк 
о причктЬ• 

20 Г• ОтърсклТк кстк отиноудк вели- γ'. Άπηγόρευσε καθόλου ή μεγάλη 

κτνΗΐ съворъ• ни ίηπΛ• ни попоу• ни " συ^Ό^ος^ μήτε επισκοπώ μήτε πρεσβυ- 

диаконоу• ни всАКОл\оу прнчкТк- τερφ μήτε διακόνφ μήτε όλως τινί των 

никоу• вТкВОДкница^^ил1'Ьти*^^тъкл\о έν τφ* κλήρω έξεϊναι συνείσακτον έ/ειν, 

аψ6 да^^ <\!трк• ли сестроу- ли тбтъ- πλην εί μή^ άρα μητέρα ή άδελφήν ή 

25 коу• ИЖ1 едина лица• вкс/лкого ^а^ора θείαν, ^ ά μόνα πρόσωπα πάσαν υποψίαν 

оуБ'кжаша• διαπέφευγεν. 

Д• βππλί» достоитк паче оуво отъ δ'. Έπίσκοπον προσήκει μάλιστα μεν 

всЬ^^ъ иже въ Области поставлкноу Οπό πάντων τών έν τη έπαρ/ία καθί- 

въп'и• аште лн не оудовк воудетк στασθαι* εί δε δυσχερές εί'η τό τοιου- 

30 таковок* ли кока ради в'кдъ!• ли τον, ή δια κατεπείγουσαν ανάγκην ή 1) Α«κρ9 У. 2) τΛΚΟΛίογ У. 3) ΚΊΟΚΑΤΗ 1) сос1. το. 2) εις επιτχοπον η εις πρεσβ•^- 

УП. 4) нскоуш1нин множаншн У. 5)4»пльско С. τερον V. 3) και άγια проп. РУ. 4) τω προη. 
6) ρΑ3Γ•νρΑ•^ΛΛ Π. 7) пддстк У. 8) при\-о- Ρν. 5) μή проп. Р. 6) ή вставл. Р. 

ΆΑψιο У, 9) τρίΗ ПУ. 10) прщкта У. 

11) снрк У. 12) ткорА. н У. 13) протнкнл С. 
14) βίΛΗκβογΜΟ У. 15) н проп. ПУ. 16) А1ржл4 
С. 17) ни проп. О. 18)воАннцдО. 19)ил1нтн 
С. 20) АД лцч С. НИКЕНСК. (1 ВСЕЛЕНСК.) 5. δό ДКЛГССТН рЛД11 ПС^'ТМ- КкС/ЛКС ТркЛ\Ъ и.иъ н с'клс»жбнол\ъ т1сл\бм'к1 5 1кгдл постлклкмик тксрнти• НЛДСТк 
;к£ ски^^юштпиуъ• ^ длити ^ къ ^ 

КОКИЖКДО' ОСЛЛСТИ• Л\НТр0110ЛНТ0^^• 

7• о иЕ11р11<м.ки1Тк1г1'.\'ъ^ выклю- 

ттииуъ- ли къ πρΜΜΚτΊί• ли въ^ 

10 Λκ>Αΐ4€τΊ;Λΐκ ^*^ чимог• νν кок||ажкдо 

ОСЛЛСТИ П1ПЪ ДД ДЬрЖИТкСА КОЛА ^^ 

прлвилсу глк>штюоул\о^-• οττν дрог- 

ГкШук ОТЪКкрИСЕШуШЛХТк• ДрОГГк!- 
ΙΙΛΜΙ 1й!1рИКЛ\Л6Л\0Л\Ъ СкГГИ• ДД ИСП-к!- 

15 тдктк жб сл• едд ^^ л\длод1иикл\к• ^^ лм 
скдр'кл\к• ли нокк» тдкоБОК» иечллию 
сппд• νΰ съсорд с>тъло^-че»1и съ1шд• 
ДД су-со С1се подсвдюттек испъ1тдпик 

Г1р|1НЛ\£Тк• ДОСр-Ь НЛГЬТН И^ВОЛНСА 
2ύ КСКЛ\ОуЖкДО ΛΊίΤΟν-• Вк КОКИЖкДО^* 

и'влдсти дъвдшкдъ! л'Ьтд съсорол\ъ 
ΒΤνίΒάΤΗ- ДД овкште ксЬлаъ бпиол\ъ 

0БЛДСТк1Гк111Л\Ъ• КТчКОГПк ^^ СкВИрДЮ- 
ф£Л\ЪСА^^ ТЛКОВДИ ИСКДНИи'^ ΙΚίΠνΙΤΛ- 

25 τιι• и^^ ΤΔΚΟ пже^^ исповкдкнм ^^ воу•- 

ДОуТк ПрОТИВЛкШбСА Επίίπ;*^• по СЛ0В6- 
СМ'^^ ПССПрПОВкШТСНН^^ νν ВсФ.уЪ ВЪ1ТИ 
И^ВОЛИТкСЛ- ^^ ДОИДГЖЕ И^ООВкШТЛ 2ιά ιιψ,οζ όδου, έξάηαντος τρεϊς ίτ,ί το 
αύτο συναγομένους, συυΐ'Χήφων γινο- 
μένων ^ των απόντων και συντιθεμένων 
οιά γραμμάτων, τότε την χεφοτονίαν 
τιοιεϊσθαί' το οέ κύρος τών γινομένων 
οί?οσθαι καθ' έκάστην έπαρχ^ίαν τω 
μητροπολίτη. 

ε'. Περί τών άκοινωνήτων γενομέ- 
νων,^ είτε εν τώ^ κλήρω εΓτε εν τω 
λαϊκω * τάγματι υπό τών καθ' έκάστην л. 22 а. 
έπαρχ^ίαν επισκόπων, κρατείτω ή γνώμη 
κατά τον κανόνα τον οιαγορεύοντα* 
Τους Оср' ετέρων άπο^ληθέντας υφ' 
ετέρων^ μη προσίεσθαι. έΗεταζέσθω 
δέ, μη μικροψυχία ή φιλονεικία ή 
τινι τοιαύτη άηοία^ του επισκόπου 
άποσυνάγωγοι γεγέν^;νται• ίνα οΟν 
'του':ο την πρέπουσαν έξετασιν λαμ- 
βάνη,'• καλώς εχειν έδοξεν, έκαστου 
ένιαυτου καθ' έκάστην έπαρχίαν δϊς 
του ένιαυτου^ σύνοΒον^ γινεσθαι, ίνα 
κοινή πάντων τών επισκόπων της 
επαρχίας επί το αύτο συναγομένων, 
τα τοιαύτα ζητήματα έςετάζοιτο , '^ 
και ούτως οί ομολογουμένως ^^ 
προσκεκρουκότες ^ω επισκοπώ κατά 
λόγον άκοινώνητοι παρά πασιν 
είναι δόςωσι, μέχρις αν τω κοινω 1) к-кко^-п-к У. 2) Η сол«жепсл\-к εκικ^κ^ψΓ 1) και встапл. ΡΥ. 2) γινομένων V. 3) είτε 

θοηαβλ. С 3) пнсшнк II. 4) к-ктаетк η^ή У. τών εν τω РУ. 4) ει'τε τών εν λαΐ'κω ΡΥ. 
δ) κΛΑΤΗ С 6) κ-κ ηροη. С 7) КСНЖАО У. 5) έτερους V (вм. ύφ' έτε'ρων). 6) αιτία V. 

8) ΗίπρΗοκ^ψκΗ^χ-κ }'. 9) κ-κ 7φθ«. 77. 10) л ιό" 7) сой. первоначально λάβη: РУ λαμβανοι. 
с-ктк П. 11) по вставл. ЛУ. 12) (га П. 8) του έτους РУ. 9) συνο'οους РУ. 10) έςε- 

13) лшнГ Л. 14) ко«жс П. 15) в-ккоуп* У τίζοι^/το У. 11) С0(3. зд-Ьсь υμε'νω по скобл. 
16) с"К«;ир41Ффнл\сА Л. 17) нгкла '.. 18) н 

проуь. П. 19) тлко* 77. 20) ηοποκέαληη У77. 

21-СЛ0В1С1 У. 22) пошуькфжж С; (;»спрнок1;- 

ψίΗΗΗ Υ] кеп^кни^Бфенн 77. 23) Изволатьсл 3'77. 86 НИКЕПСК. (ι ВСЕЛЕНСК.) 6—7. 

шполгъ ^ и^колитксл члвколюг.к- των έπισκόττων ?ό;η την τ^'.λανχ^ρωζο- 

ηΊϊηιιια ο инуъ (южьдлтн со^'До τέραν υπέρ αυτών έκοέ/εσθαι^ ψ'^?'-''^' 

спкБОри Ж6 Да В'ыклютк• кдинъ о^-со ас 2έ συνο5οί γсνέσ{>ωσαν, αία αέν тгрс 

пр-кдъ вел11К'Ы11Л\к^ пост-клл!^ дл τη: μ', ίνα πάση: αικροψυ/ίας άναιρου- 

5 11СА1;ол\ог л\алодш11Ю пого^'-сл1акл\ог• υ-ένης το όώρον καθαρον προσφερητ^^ι 

длр'ь ΜΙΚΤΉ прнноснл\ък1 ^ воудбть τω θεώ. δευτέρα ?έ περί τον του 

иоу*• кътсркш же въ жаткьнок вр^лхА• αετοπώρου καιρόν. 

г• Дрбклыш* оустави дл дкр- ς. Τα άρ/αΤα έθη κρατείτω τα εν 

жил\11 воудо\-тк иж{ въ бгу-пт1; и Αίγύπτω και ^^φύ/) και ΓΙενταπολε•, 

10 Λν'κιιιι- Η πέΜΤΛΠΟΛίΐ• ИКО соу- ώστε τον εν Άλεξανορεία έπίσκοπον 

штюоу-л\оу къ лле^андрин ег1Поу• πάντων τούτων εχειν την εξουσία ν, 

в<с>'куъ снуъ ΜΛϊΙίΤΜ вллстк• ПФНКЖ6 επειδή και τω εν τη^ Ρώαη επισκοπώ 

и соуштюоулАоу въ рим'к еппоу сии τούτο σύνηθες έστιν* όμοίως ?έ καΐ^ 

ΟΒ-κΐΗΑΗ кстк- тако Жй и въ антио- κατά την Χντιό/ε'.αν και εν ταί; άλλαι; 

15 γπΗ• и Β ъигЬ^ъ овласткуъ• преда- έπαρ/ίαις τα πρεσβεία σώζεσθαι ταΤς 

ни» дкржати црнвал\ъ• по КкСбЛ\оу έκκλησίαις' καθόλου δε πρόοηλον εκείνο, 

ж 6 УВ-Ь кстк с«• ико ИЖ6 ра^в•!! волл ότι ει τι; /ο;ρϊς γν(οϋ.η; του μητροπολί- 

л\итрополита воудетк епископъ тако- του уг^опо επίσκοπος, τον τοιούτον ή 

воуоулюу в£ликъ1И съворъ ΠΟΒΙ- υιεγάλη[ σύ^οΖοζ ώρισε μηδέ * είναι επί- 

20 л4>лъ^ кстк т въпи {пгюу• аштб ли σу.ο■:ζο'^ εαν μεντοι τη κοινή παντο^ν 

л. 22Ь. же 0ΒΐνΐυτΚί\\κ вскуъ \ согДъл\к пра- ψήφω, ^ ευλογώ ουση και κατά κανόνα^ 

Бкдънъл\к соушткл\к• и по правило^• έκκλησιαστικόν, обо ή τρεΐς δι' οίκείαν 

цр|»'вьноуоул\оу• дъва• ли тркк• φιλονεικίαν άντιλέγίοσι, κρατείτο^ ή των 

сво}1Л\к л1свопьркСтъл\к въпрекъ! πλειόνων ψήοος. 

26 глютк• да дкржил\ъ воудпъ л\по- 
жаишииуъ^ соуД'*^• 

^• ' Понкжб овъ1чаи дкржитк• ^ и ζ'. 'Επειδή συνήθεια κεκράτηκε καί 

предапик дрсвлкнкк•* мко соуштю- παράδοσις άρ/αία, ώστε τον εν Αίλία' 

оул\оу въ Ибрл\11 еппоу• ^° чксти- έπίσκοπον τιμασθαι, έ/έτίο τήν си'/.оАои- 

30 л\оу^^ въ1ти• дл илиткпосл'кдованнк• θίαν της τιμής, τή μητροπόλει σωζομέ- 

чкстн Η^^ лгитроиолиа• урани<ио^^ νου του αξιώματος. 
свокл\о\• санл;• 

1) 1ппо\-м-к II. 2) в{лнкоА»Тк У; ыкнлпк П. 1) εκθεσθαι РУ. 2) τη ιψοα. Р. 3) τώ 

3) прннсснмв• У; прнн«с1л«> Л. 4) Дцкклкннн вставд. V. 4) μή ξεΓν ΙΎ. 5) ψηφί.> παν- 

УП. 5) пс>к»А-к У. 6) А»м»>жанти //. 7) У των V. 6) χατα τόν χανονα τόν V. 7) τόν 

пропуск, все прав. 7; II ηροη. {. 8) А»ргнтк С. Α'ιλίας V. 
9) ΑΡίΚΛΚΗΐί 77. 10) мιπ^г■к С. II) чктнм^ С; 
ч«стикоу Я. Г2) н проп. П. ППКЕПСК. (ΐ ВСЕ1ЕНГК.) 8. 87 

ίΓ• ^ О млричлюштинуъсл^ чнстъ!- г/. Περί των ονο(χαζόν':ων υ,έν έαυ- 

нуъ К'кгда• приусд/лштпиук жб^ τους Καθαρούς ποτέ, τ:ρο7ερ/ου.ένων οέ 

къ скксрки+.и црккн• и^1:ол11СА сто\•- τη καθολική^ εκκλησία, έϊοϊε τη αγία 

сЧ'л\о\- II ΐίίΛΐπ;ον'ο\-Λ\ον- Сксорог• ико καϊ μεγάλη τ^νό?ω, ώστ: /ε'ροτονου- 

5 роу-кокъ^ложбмик пр1тл\'кшбл\'к и.иъ μένους ^ αυτούς μένειν ούτως εν τω 

πρΕϋ-κιΚΛτιι Τ4Κ0* къ причктН;• ηρ^Γ/ΚΕ κλήρω* ττρό πάντων ?έ ^οΰτο^ ЬаоУкО- 

'ли^ псФ.уъ смуъ испС'кФ.дати ил\'к γί^σοιι αυτούς εγγράφως προσήκει, οτι 

иодосАКТк пислииклхк- ико пристл- συνθήσονταί και άκολουθήσουσί τοϊς της 

погтк Н к'ксл'кдкствл\ютк стчпкрл- καθολικής και αποστολικής εκκλησίας 

юнъю^ лилкСКЪ1И цр'квб огстйР,с»л\к• οόγμασι, τουτέστι και οιγάμοις κοινω- 

Γί ЖЕ кстк• Η ек дъкожЕпкци• ири- νεϊν και τοΤς εν τω οιωγμω παραπεπτω- 

опкштаТИСА• Η ВТ* ΓΟίιΚΗΗκ' πρΊ;- κόσιν* έφ' ών χαί χρόνος τέτακται, καί 

грф.шкшиил)!!• νν ниуъжб И Λ^ίτο καιρος ώρισται" * ώστε αυτούς άκολου- 

сустависА• и вр£л\л ποΒΕΛ^ϋΐο СЪ1• θεΐν εν πάσι τοϊς οιοάγμασι^ της καθο- 

15 око сл'Ьдовлти^ ил^ъ Ескл^ъ ον•46- λικής εκκλησίας• ένθα μεν ούν πάντες, 

|111Кл\к С'ксс»ркН'к1И ® црквЕ• НД6 ^° εΓτε εν κώμαις, εΓτε εν πόλεσιν, αύτοι 

оу-во ВСИ• ли въ вкСкуъ• ^^ ли въ грл- μόνοι εύρίσκοιντο /ειροτονηθέντες, οί 

д+.уъ опрлштк>тксл ро^^ковъ:5ложб- ευρισκόμενοι εν τω κλήρω έσονται εν τω 

ιιιικ πριπίΛΝ'κωέ осрФ.такл\н въ при- αύτω σ/ήματι* εί δε του τής καθολικής 

20 чктЧ;• ^^со^'ДО^'ТкВЪТОЛ\кЖЕ осро^'к- εκκλησίας επισκόπου ή πρεσβυτέρου δν- 

аттб ли съссркнъиа ц'рквЕ ίππ^^• ли τος προσέρ/ονταί τίνες, πρόδηλον, ώς ό 

ποπο^- соу'шпо прнуодАТк ции ^^ ив-к μεν επίσκοπος τής εκκλησίας εΣει το 

кстк• икс о^-во бппъ црквкН'кШ^^ αξίωμα του επισκόπου, 6 οέ όνομαζό- 

ил\атк санъ бппксткл• ^^ ΗΛ\6Μ0ΓΚΛ\ΤνΐΗ μένος παρά τοϊς λεγομένοις Καθαροϊς 

25 ЖЕ отъ ΓΛΚΛ\ΤνΐΗγΈ чистъ-шу^к• ΕΐιπΤν• έπίσκοπος την του '::рξ.σ^^иτίρο^^ τιμήν 

πρίζΒν•τΕρώ чкстк нл\лтк• ννπΛ46 ЛШТ6 έΣει' πλην εί μή άρα 2οκοίη τω έπισκό- 

и^волиткСА ΕίπίΛ^ чкстк и|л\£11£ ΚΛ\οΐ' ^^ πω, τής τιμής του ονόματος αυτόν л 2Β а. 

илгкти• лштЕ ли " се ΚΛ\ον" ^^116 годж^^ μετέ/ειν εί δε τούτο αύτοο *^ ρή 

со^'ДЕТк• дл рл^л\ъ1Слитк Λ\^;€το• ли άρέσκοι, ' επινοήσει τόπον ή /ωρε- 

30 вкСксклго ιππΛ• ли ηοπά• ПЛЧЕ Ж£ въ πισκόπου ή πρεσβυτέρου, υπέρ τοΟ εν ι) У ηροη. все ηρη-€. 8; Л ηρο7ΐ. η. 2) Η 1) χαί άιτοστολικτ} вставл. РУ. 2) χειρο- 

млц-1цлк> ψΗχοΛ Π. 3) нж« С 4) Τ4 С. 5) Жс θετουμε'νους ГУ. 3) соа. перед-Ьл. изъ τούτων. 
ηροη. 77. С) с"кк«(»мыи Л. 7) γοηιηηη 77. 4) ώρισται V по скобл. δ) δόγμασι РУ. 

δ) р.-ксл!• докати П. 9) сокоыа С. 10) нА'к"' 77. С) αύτϊ Γοά. 7) μή τούτο αΰτω άρέσχτ; У. 

ΐυ КС•! Π. 12) ηρ^τм^ С 13) сжции 77. 

14)иокккнм 77. 15) «пп*стка 77. 16) нм'Ънн1м'к 
77 (ем. нл\ин ЛА»<ч•). 17) ли прои. С. 18) «αι\' 
77 *.вм. С1 »«мчЧ''' 19) дол-к С. 88 пи?:ейск. (ι вселенск.) 9— п. 

причкт^; вкСАКО.мк н( Β'ΚΙΤΗ- дл Ηί τω κλήρω όλως 5οκεΤν είναι, Γνα αή έν 

втг грлд-Ь дъвл ίηιίΑ согдета• τη ττόλει ουο έττίσκοττ^ι ώσιν. 

Α• Лшт£ которин ΗΕΟΒ-κιτκΗο^ по- ιθ. ΕΓ τίνες άνεςετάστω; προή/θησαν 

стаклкми^ аъ1ША попоне потол\к же πρεσβύτεροι, ή^ άνακρινόμενοι ώαολό- 

5 исг1Ъ1тан11 Ο'κΐβίλΠίί• нспов'Ьдас'кШб γησαν τά ήμαρτηυ-ένα αύτοϊς, και όαο- 

спъГр'1;шЕмп1а свои• н испов'Ьдавт^- λογησάντων αυτών, παρά κανόνα κινού- 

Ш8л\ъ^ илп* чр-Ьсъ правило движю- μενόι^ άνθρωποι τοις τοιούτοις χείρας ^ 

ιιιτΚ/λ чавци* ил таковъ!» ро^^къ! έπιτεθείκασι, τούτους о γ,α.Ί(ύΊ ου προσ- 

въ^^ложнлн воудоутк- си^ъ правило ίεται* το γαρ άνεπίληπτον έκοικεϊή κα- 

10 \Μ прикл\лктк* н(порочкстБа во θολική έχκλησία. 
л^кштактк съБоркная цркъ!» 

Γ• влико и^Бкранн Б'к1ша С'кгр'Ьшк- ι'. ^'Οσοι προε/εφίσθησαν των παρα- 

шии по нсв'ЪжкСтвж• ЛИ и пргж( Ж1^ πεπτωκότιον κατά άγνοιαν, ή και προει- 

в'Ьдоуштслд'к ^ и^Бкравъшиил\'к С1Г0 δότων των προχειρισαυένων, ιοκ^το ου 

15 Η€ прикл\лктк праиило цркккпок* προκρίνει τω κανόνι τω έκκλησιαστικω" 

огв'Ьд'Ьгп! во Бъжъии и^л\'к- γνωσθέντες γάρ καθαιρούνται. 
таютксл• 

ιΤ• * Ο прбстоуплкшинуъ Β6ζ ια. Περί των παραβάντων /ωρις 

поужа•^ ли ра^в'!: отлтии πλ\•Ι;πηϊ3• ανάγκης ή χωρίς αφαιρέσεως ύπαρχόν- 

20 ли Β6ζ в^^ДЪ!• ли чксо такова КЖЕ των ή /ωρίς κινδύνου ή* τίνος τοιούτου, 

ΒτΓι* при л^чтлкств'к λπκηηηηβΊ;• ^ δ γέγονεν επί της τυραννίδος Λικινίου, 

И^БОЛИСА стоуоулюу Сквороу• Ашп εδοξε τη συνόδω, ει και άνάςιοι ήσαν 

Η недостойни Б^.ша ^ члвколюпиа φιλανθρωπίας, όμως / ρηστεύσασθαι εις 

νυвачί^^ влгосткствовати ^^ ο пнут*• ^^ αυτούς, όσοι γοϋν γνησίως μεταμελών- 

25 клико оуво пук ПО истин^^ ноклютк- ται, ^ τρία έτη έν άκροωμένοις ποιήσου- 

СЛ• три л^кта къ послоу1иаюн1ТИИ\'ъ σιν^' οί πιστοί και επτά ετη ύποπεσουν- 

створАТк в'кркнии* и• "ξ- λΊΓ- подъ- ταΓ δύο δε έτη /ωρίς προσφοράς κοινω- 

надаютк* дъв-к Жб л^кт-к вкпринос- νήσουσι' τω λαώ των προσευ/ών. 
1Н1ца^^ причастлтксл людкмъ λι'λτ- 

30 вауТк• 1) ΗΐιυητατκΗο УП. 2) пвслдк.инн С. 3)испо• 1) V είτα, но по скобл. 2) о\ встлпл РУ. 

κ^'Α4вши У/. 4) Ж1 проп. С. 5) вжд^-фн П. 3) χεϊρα РУ. 4) ή πρηα. V. 5) V ηβροι,^ι. 

6) 14* проп. П. 7) мжа Я. 8) ιιηκμηηηικΙ: по скобл. въ μεταμελονται. С) ποΓ/)σω7ΐν Р. 

Л. 9) Б^ата У. 10) Л1\и н У {ем. ινκΛ'ΐι). 7) κοινωνητωσι V. 

11)- ВЛЛГОСТКСТКАТН С; Н«АОСГСИСТкК«>вЛТН У. 
12) Ш Н-ЪХ^ П. 13) ККПрнНФСНОЦА Л. НИКЕПСК. (Ι ВСЕЛЕНСК.) 12—13. 89 

ίκ• ^ Прн^ъвлннн Ж6 ον-Βο слгодо- ф'. Οί δε προσκληθέντες μέν^ ϋπό^ 

ТНЮ• Н ^ πι^ρέΐοκ огстрьл^лкиик по- της /άοιτος, και την πρώτην όρμήν έν- 

кл^акъшЕ- Η отъложылЕ поисъ!• по Σειξάμενοι, και άποθέυιενοι τάς ζώνας, 

сиуъ ж£ ил свои слквотимъ!• ^ Но- {χετά οέ ταύτα έπι τόν οΙχιΧοί Ιμετον 

Γ) ТЕКЪШЕ ИКО пси• ИЛ1К же и срЕврк- άναδραμόντες ώς κύνες, ώ; τινας και 

ппь"К1 ДЛИТИ• Η л\к^длл\н ικπράΒΐιτιι αργύρια προέσθαι, και βενεφικίοις κατορ- 

КЖЕ воипкствокатн• сии• ί7• * ΛΊί^• дл θώσαι το άναστροττεύσασθαι * ούτοι ι' έτη 

под'киадаютк• | по трил'Ьт1кИ'Ьл\ь> по- υτυοπιπτέτωσαν μετά τον της τριετούς л. 23 Ь. 

слогшлиии врЕЛ\ЕПЕ• плдъ вс'Ьл\и же ακροάσεως /ρόνον. εφ' άπασι δε τούτοις 

10 сил\и достоите истч1таник подовою- προσήκει έξετάζειν την προαίρεσιν, ^ και 

πίΤΕΚ- и видъ^ поклинии- клико же το ειόος της μετανοίας* όσοι μεν γαρ 

οντΒΟ иуъ- и стрл\'ъл^к и слк^алди• и και φόβψ και δάκρυσι και υπομονγ] και 

тьрп-11иикл\1к• и влгод'кинии• овра- άγαθοεργίαις την έπιστροφήν Ιργω και 

ШТЕНИК• ® д'1;лъл\к л не оврл:^'кл\ь• ου σ/ήματι έπιδείκνυνται, ούτοι, πληρώ- 

15 покл:^лють• сии• испклнкШЕ покЕЛ'Ь- σαντες τον γ^ρό-^ο^ τον ώρισμένον της 

Ηοκ" врелАл• пофЕнии достоин'Ь ^ ακροάσεως, είκότως των ευχών κοινω- 

лмтвлуъ приовкштатисА• потол\к νήσουσι, μετά του * έξεϊναι τω επισκοπώ, 

Л'ктк кстк епплч• и члοв^ιиοлювьнΊ^κ ^ και φιλανθρωπότερόν τι περί αυτών βου- 

ЧТО ο ииуъ съв'Ьштати• л клико же λεύσασθαι* όσοι δε άδιαφόρως^ ήνεγ- 

20 иуъ л'ЬносткИ'Ь пожишл•^^ и овра^ъ καν, και το σχήμα του είσιέναι εις την 

КЖЕ въуоди[ти]^^ въ црквк доЕълкно έκκλησίαν άρκεΤν αύτοϊς^ ήγήσαντο 

сев'к л\кнФ>шл• къоврл<и1те>нию• ^^ по προς την έπιστρόφειαν , ' έξάπαντος 

вксемоу,* дл испълнАТк врЕЛ\л• πληρούτωσαν τον χρόνον. 

|•ρ. 13 Ο ον-Λ\ΗράΐοιυτΗΗ\•Τι же ветъ- ιγ'. Περί δε τών έξοδεЪόντων α 

25 \•Τι>ΐΗ прлвилкиъи! ^лконъ съурлпитк- παλαιός και κανονικός νόμος φυ- 

СА и ΝΤϋΗΊν• ИКО Уже^* оул\ираии• ко- λαχθήσεται και νυν, ώστε ει' 

нкчкнллго Η но1'Жкнлаго• кол\ъкании^• τις έξοδευοι, του τελευταίου και 

илпо^-тки дл^^ не лишитксл• аште αναγκαιοτάτου εφοδίου μή άποστε- 

ЛИ отъчливъсА^® и причастии поло\^- ρείσθω" ^ ει δε άπογνωσθείς και κοι- 

30 чивъ• пакъ1 въ жив'кш^ъ испъ1танъ νωνίας τυχών πάλιν έν τοϊς ζώσιν 

по^'детк Ск причаштаюштнил^исА- έξετασθη,* μετά τών κοινωνουντων 

1) ι κ ηροη. Π.\ все прав. 12 ηροη. У. 2) н 1) μεν προπ. V. 2) άπδ РУ. 3) соа. изъ 

ηροη. П. 3) ΕΛίΒοτΗΗκι С. 4) Η 77. 5) кндн тгрс . . о . σ . ν. (точками обозначены выскобл. 

Л. 6) ιυερΑψίΗΐΗ 77. 7) порлл-кни П. 8) и буквы). 4) το V. 5) соа. διαφόρως, но между 

вставл. П. 9) члколк>|;а4ч С. 10) положиша С. строкъ приставл. ά. 6) έαυτοΤς РУ. 7)επιστρο- 

11) исправх. по П. 12) ιυερΛψίΗϊκ» 77. 1Я) ιγ φήν Ρ; έπιστρ У, гд^ другая рука на оставлен- 

проп. П. 14) соа. I здгьсь надъ строкой; ако номъ первоначально пустом!. м-ЬсгЬ добавл, 

Ж1 С. 15) на по^'Пк дл С; нл поутк нда У. οφήν. 8) άποστερεΤσθαι Р. 9) έζετασθειη У. 

16)ШчААкша С. 

6* 90 НР.КЕЯСК. (ι ВСЕЛЕНСК.) 14— 1С. о|('Во оу-л\ираюфю просАШтю прийти 

КОЛ^ЪКЛННЯ- ' ίΠΠΉ Ск ΙΙΟη-ΚΙΤΛΗΙΙΚΛΙΙν 

5 А л подлвлютк^ колИкКаиик• 

ΙΑ» ^ о шгллшам'кту'к и плА'кшн- литвъ! кдинои дл во^'ДбТк- по της εΰ/η; ιχόνης έστω.' καθόλου δε και 

τ.ιζί παντός ςϋτινοσοΟν έΕοοεύοντος, 
αιτούντος του^ αετασ^εϊν εΰ/αοίστίας, 
6 έτησκοττος μετά οοκίαασί'ας μεταοί- 
δοτω της ποοσ^^οοας. 

ίδ'. Περί των κατη/ουμένων και ττα- 

нупь• и^БОЛИСл стЬ^'оу-мо^ Η* ксли- ραπεσόντων εοοξε ττ] αγία και μεγάλϊ] 

когог^ Сквороу' ико три λΊιτδ по- συνόδω, ώστε τριών ετών ^ αυτούς άκροω- 

слоушлвъш^/ПТк * НЛ1Ъ тъклю• по- μένους μόνον, μετά ταύτα εύ/εσθαι 

10 тол1к Л10ЛИТНСА ск оглАШЕНЪ1ИЛ\и• μετά τών κατη/ουμένων. 

ί?• ' ζΛ многол\лт€Жк.чок II ΓΟΒΟ- ιε'. Διά τον ττολΰν τάρα/ον καΙ τάς 

ρτϋ* В'ываюштлга- |цв0лисл οτιι- στάσεις τάς γινομένας εδοξε παντάπασι 
Νθγ*Αΐ^ отъвкржбноу ΒΤνίΤΗ ц;бъ1члю περιαιρεθηναι την συνήθειαν, την παρά 
ИЖ6 чреск правило• лштб шпр'ЬтошлсА τον κανόνα ευρεθεϊσαν εν* τισι μέρεσιν, 
15 въ К'к1И\'1ъ члстк\"к• ико Ν( πρίγο- ώστε άπο πόλεως εις πόλιν μή^ μετα- 
АНТИ•' отъ грлдл въ грЛА^к- ни ^αίνείν μήτε έπίσκοπον μήτε πρεσβύτε- 


ггС л. 24 а. ίπηογ•• нн{попоу• ПН дилкопо^• АШТЕ ρον μήτε οιακονον. ει όε τις και" μετά 

ЛИ КТО чрсс*к '^ покЕЛ'кник ВЕЛИКЛЛГО И τον της μεγάλης και αγίας ' συνόδου 

СТГО Скворл СИЦЕВО что съд'кктк• ли δρον τίιούτω τινί έπι/ειρήσειεν, ή έπι- 

20 "Р^ДлсткСЛ тлкон" κίέπτΗ• (ивкрЖЕпо δοίη^ εαυτόν πράγματι τοιούτω, άκυ- 

гхуудстк по вк€ЕЛ\оу- СкТБорЕник• '* И ρωθήσεται έξάπαντος το κατασκεύασμα, 

και άποκατασταθήσεται ^ τη εκκλησία, 
ής ή*^ επίσκοπος ή πρεσβύτερος έχεφο- 
τονήθη. 

ις, 'Όσοι ριψοκινδυνως, μήτε τόν г?о- 
βον του θεού προ οφθαλμών έχοντες, 13 ВЪДЛНЪ БОуДЕТк ВЪ ЦрКБН• КИЖЕ 
ЕПИСКОПЪ• '* ЛИ ПОПЪ ПОСТЛВЛЕНЪ БЪ1СТк• 
25 ίζ* блико иуъ Дкр^ОСТкН*!;• ни СТрлуЛ ВЖИВ ПрЕДЪ ОЧНЛАЛ ИЛ10у*ШТЕ* 

пи црквкпллго прлвилл в41ДоуштЕ μήτε τόν έκκλησιαστικον κανόνα είοότες, 

отнпоудк <& црКБЕ• ПОПОВЕ- ЛИ дил- άνα/ωρήσουσι της εκκλησίας, πρεσβυ- 

всАК'к вТк ^* прлвнл'к τεροι ή διάκονοι ή όλως εν τω κανόνι копи• ли 15 1) ком-ъкАнню у. 2) поА4в41втк УП. 3) 1А 1) εστωΥ ставить посж-Ь έξετασθείη. 2) του 

проп. ПУ;вг Ппроп. и начальн. бухватекста О. проа. V. 3) С0(1. ετών ίο. т. друг. рук. 4) ει 

4) н проп, П. 5) в<лнк^ [зачеркн. о^а»8) /7; εύρεθεΓεν έττΐ V. 5) μή ороп. V. 6) και 

8ΐΛΗΚ0Μ$ С; κίΛΗΚο^Άΐογ У. 6) посло^'шдгъшим'ъ προα. ΡΥ. 7) αγίας και μεγάλης ΡΥ. 8) εττιδω 

У. 7) ιί" « сл1ьдующую букву ζ проп. 77. V. 9) άποδοθησεται Ρ, но надъ Во пяопсано 8) говори Л. 9) ηρΗχοΑΗΤΗ СУ. 10) чрТ кто 77. 
11) тдкосон У. 12) с-ъткор1нню У. 13) н 

|Ж< С. 14) (пнск<н'п-ъ У. 15) нлн П. 16) к-ъ 
проп, Д. друг, рук.: χαταστα. 12) ε\ς ην V. НИКЕПСК. (ΐ ВСЕЛЕНСК.) 17—18. 91 испъплклиш• ^ син ииклкс же до- 
стойна С0у'Т1ъ• НрИМТН Б'ЫТИ ек ΙΙΗΟΙΙ 

ΐφ(;ι:ι< 1ГкВСбл\о^- но^-дитн нγъτр6С^; 
кстк ск^крдттлтисл къ скои стрлнъ!• 
:. ли нрбикк^акмителхъ• ^ г.£С гфичлште- 
ипи пр'ксъ.1сати достоитк• * лшт| ли 
и дкр^меть кто к'ьс\"К1Тити иномоу 
достогсШ1таи• и постлкити ^ и^ въ 

СКОКИ' ЦрККИ• т П0К£лН>КоЮШТ1С сво- 

10 кл\о^^ еи1Я?^•• отъ икгожб ошклъ^ 

КСТЬ.• ИЖЕ въ ПрЛСИЛ'й ИСП'ЫТЛВЛ- 

кл\ъ•^ ве^властьно до во^^дсть по- 

СТОВЛКИИК• 

\ξ• Пониже ΛΐΗοίζΗ въ πρ^βηλΊ; 

ΐϋ ист/Л^<1кл\и• ли\'онл\аник и срллгкно 
приоьрНчТбник ^° ΓΟΗΑωτί- ^авъ1Шо 
вжствкного писании 'гл*юштдаго• сре- 
Бра свокго пе длстк въ лиуво^• и 
ДЛЮШТС ^^ ВЪ^ОИ.МЪ съторицбю въ- 

20 ζ6/\\ΛΙ0ΤΙι• ОПрЛВИЛЪ КСТк СТЪН! и^^ 

в£ЛИ1;ъ1и съБоръ 0КО ^^ άΐμί кто осрА- 
штеткС /λ• по о^^стлв'к С1л\к лнувъ! 
кл\Л/А отъ наоу^кл* ли инако творл 

ВЕШТК- ли ПОЛОВИНЪ! ПрОСЛ ЛИ ВкСАКО 

25 дро^'гок что прнл\ъ1шлл1д срлл\кналго 

ПрНБЪ1ТЪКа ради• И^ВкрЖЕТкСА НС 

причктл• и то^'ЖДк правила во^^- έξεταζόμενοι' ούτοι οΰοα[Αώζ δεκτοί οωιί- 
λουσιν είναι εν έτερα εκκλησία, αλλά 
ττάσαν αυτοϊς ανάγκην έπάγεσθαι ург]^ 
άναστρέφειν ει; τάς εαυτών χώρας, ^ ή 
επιμένοντας άκοινωνήτους είναι προσή- 
κει, ει δέ και τολμήσειέν τις Οφαρπάσαι 
τον τω έτέρω διαφέροντα, και /ειροτο- 
νησαι εν ττι αΰτου εκκλησία, μη συγκα- 
τατιθεμένου του ιδίου επισκόπου, ου 
άνεχώρησεν ό εν τω κανόνι εξεταζόμε- 
νος, άκυρος έστω ή χειροτονία. ιζ'. 'Επειδή τζοΧΑοΙ έν τω κανόνι εξε- 
ταζόμενοι τήν πλεονεξίαν και τήν 
αίσχροκέρδειαν ^ διώκοντες έπελάθοντο 
του θείου γράμματος λέγοντος* Το άρ- 
γύριον αΰτου ουκ έδώκεν επί τόκω. και 
δανείζοντες έκατοστάς άπαιτουσιν, έδι- . 
καίωσεν ή αγία και μεγάλη σϋνοζοςу 
ώς ει τις εϋρεθείη μετά τον δρον τούτον 
τόκους λαμβάνων εκ μεταχειρίσεως, ή 
άλλως μετερχόμενος το πράγμα, ή ήμιο- 
λίας άπαιτών, ή όλως ετερόν τι έπινοών 
αισχρού γ,ίρ^ους ένεκα, καθαιρεθήσε- 
ται του κλήρου και αλλότριος του κανό- 
νοс έσται. ДЕТк И 1И• ПрИИДЕ^^ въ СТЪ1Н ВЕЛИКЪШ^^ 

30 съворъ• ико н'Ь^' въ къи1\'ъ л\'кст^уъ ιη'. Όλθεν εις τήν αγία ν και 
μεγάλην συνοδον, ότι έν τισι τόποις Л. 24 а. 1) лрлкнлн нслыта1мы 77. 2) достсинин 77. 

3) ηρ(κκΐΒΑκ>ψΗ п. 4) Η вставл. 77. 5) по- 

СГАКН у. 6) Η ПрОП. с. 7) СвО»€ у. 8) Ц'ШКЛ-к 

УСП. 9) нспытаТ П. 10) ινκρ^τΐΗίί П. 

11) Аллфй п. 12^ н проп. ПУ. 13) н^ кг 
к-ыиу-к А^-кст^хг вставл. У. 14) 55>аЬ" 77. 

15) Прнд! У. 16) сг\хн и κίΛΗΚΊϋ У. 17) ни П, 1) παροικίας РУ (и соа. ίπ т. друг. рук.). 92 НПКЕПСК. (ΐ ВСЕ.1ЕВСК.) 19. Η грлд-Ьуъ ηθΠΟΛ\'Κ коллъьлиик• 
Д1ШКСМ11 подава1«тк• ^ кгоже пи пра- 
вило ни осычаи лр'кдалъ кстк• кжб 
клАСтм ^ п£ 11л\с^-шти11Л1Ъ примо- 

5 сити• прос/ЛШТил\ъ подаклти т'Ьла 
ува- н се жб^ оув-кд-кно* βκι• ико 
оужб ιιΊϊμΗ»^ отъ дляконъ• и прежс 
£ппъ колхъканню прикасаюткСА• си* 
с^-во да ра^дро^'шаткСА- и да пр'Ь- 

10 Б'к1ваютк диикопн въ своиуъ Λ\•^- 
рауъ• в'кдсуште- ико £ππον• ;^во' 
слоужнт^лк соутк• поповъ Ж£ уоужк- •х-еЭ по шб со^^к• '^ да прикл\лютк же 
Ч11НД» колПкКаннк по поп'Ьук• елпдч 

15 ПОДаЮШТЮ НЛ\Ъ• ^^ ли ПОПО^" НТк ни^^ 

СЬдати жб посрбД'Ь попор.ъ. л-ктк да 

кстк диянонолИк* чрЕсъ правило во и 

чинъ кстк Бъшаюштек• аште же кто 

. не уоштетк покорнтисА• н по ^' сиук 

20 оу-став'Ьу'к• да останетксл сло^-- 

женнга• 

1Й•^' О пау-лннкствовавъшииуъ• 
тлче же" прив'Ьгъшел\'к ^^ κίι. съворк• 
н'кн цркки• оуставъ положенъ βι^• 

25 ПаКЪ! КркШТеНОЛ^Ъ ИЛ\Ъ В-кПН ВкСЛ- 

чкск'к!• аште ли етери въ лгиноувъ- 
шек^* Λ•^το• праБил'кл\к исп'к1танн 
ΒΊλίωΛ* аште непорочкни^^ и ве^а^орк- ни^^авАТксл- пакъ! крфет! в'кШ'кше 19 και πόλεσ: τοίς ττρεσ-βυτέρο'.ςτήν εΟ/αρι- 
στίαν с: διάκονοι οιϊόασιν, οτ.ιο ουτε^ 6 
κανών ούτε ή σ•υνήχ>ε'.α^ παρίοιοκε, τους 
έϊουσίαν αή έχοντας προσφέρει ν τοΤς 
προσοίοουσι οιοόνα: το ο-ώαα του Χοι- 
στου. κά/.εΤνο οέ έρ^οορίσθη,^ οτ: ήοη τίνες 
των διακόνων και ποο των έ~•σκότΐ(ον 
της εύχαοίσ-τίας άΰτο^/τα•.. ταύτα μεν 
οΰν άΰαντα πεο'.ηοησθω", ** χαί έυιυ.ενέ- 
τωταν οί οιάν.οΊοι τοΤς ιοίοις μί'ζοοίζ, 
είδότες, δτι του αέν έπισκόττου ΰπηρέται 
εΐσί, των Ы πρεσβυτέρων έλάττους τυγ- 
χάνουσι * ^ λαμβανέτωσαν οέ κατά τήν 
τάξ'.ν τήν εύχαριστίαν αετά τους πρεσβυ- 
τέρους,^ του επισκόπου ?ι?όντος αΰτοΤς 
ή του τ:ρισ^υ':ίρου . άλλα αηοέ καθη- 
σθαι εν υ,έσω των ποεσβ'^τέοοον " έ^εστο^ 

к к ι к к ^ 

τοις διακόνοις* παρά κανόνα γάρ καΐ^ 
τάςιν έστι το γινόμενον, ει 8έ τις μη 
θέλοι πειθαρχεΤν και μετά τούτους τους 
ΒροΌζ^ παυέσθω^ της διακονίας. 

ιθ . Περί των παυλιανισά^/των, 
είτα προσ^υγόντων τη καθολική 
εκκλησία, όρος εκτέθειται, ^^ άνα- 
βαπτίζεσθαι αυτούς έξάκαντος* ει 
δε τίνες τω παρεληλυθότι ^^ 
χρόνω εν τω κανόνι ^^ έξητάσθη- 
σαν, ει μεν άμεμπτοι και άνε- 
πίληπτοι φανεΐεν , άναβαπτισθέντες 1) даютк У. 2) властни П. 3) Ж1 проп. С. 
4) в^-«1сА4но П. 5) н-кци П. 6) снн П. 

7) ко С 8) ηοηοβ -к Ж1 )^о^/«;кш( со\Тк 7ΐροη. У. 
9) ж« проп, У. 10) п«АА1вф1Нмк С. 11) н* С. 
12) покорнтн по У. 13) 1д проп. П. 11) Ж1 
проп. У. 15) ηρΗκ^χυΐΗ Л. 16) л^нн^кш» С. 

17) ншеромкно П. 18) с1343оръно Я; κιβ^• 

ЗОрНЖ С. 19) ΚρψΝΪΗ БМвШД П. 1) ούτε προσ. V, 2) соа. ηθει зд^сь по 

скобл. 3) έγνώσθη V. 4) ττεριηρείσθω С0с1. 

РУ. δ) ν^γχάνουι: проп. Р. 6) η встнвл. 

РУ; соа. друг. рук. переправл. изъ του тгре- 
σβυτερου. 7) οοιί. передЬ.т. яруг. рук. изъ 

του πρεσ3υτερου. 8) хг: πάρα РУ. 9) ττε- 
τταυίτθω РУ. 10) οοιί. зл^сь εθειτ αο скобл. 

11) βν τω -αρελθόντι У. 12) χληρω РУ (и сос1. 
лруг. рук. ш т.). НПКЕЙСН. (ΐ ВСЕЛЕНСК.) 20. 93 ДЛ Ш|1П1И^ КОГДО^'ТЬ ΟΤΤν СКБОрк- 

м-кпи «фк'ке ίπίΐΛ- лтте ли ικιικιτλιπικ 
Μίΐι^φΕϋκΐΓκι и οτ.ρΊίΤΛΚτίν • ^ »ΐζΛ\•ί;- 
тлти у^ ич^дог.лктк• * тлк'ожб же и 
5 о дпм1:с11исл\"к• ^ м 1;ь.сл(;с с исггы- 
ток.мктук ΐίΤν ίΐρΛΚΜΛ'ί;• ск Άΐί осрл^Тч 
ДЛ урлипткС/Л- ποΛ\ΛΜΐον•γοΛ\Ίν ;к£ и 
дпии.онис'ы ^ ИЖ6 κ•κ осрл^'!^ нспк1- 
ΤΛίΓκι пс»нЕжерс»укск'к:^лс^жб11ИК μ4;κοκ 
10 ΓΐΛ^οντίν• ϋΐ;ο по кьсбл\оу ь-к лк^дк- 
С1ГК!и\"к ил\'к истл^лиС'ЛМч ' п-кгги• | 

]?• Пч>ПКЖ6 ΐΗίΙΙ,ΙΠΙ СО\'ТК• Ск \\ί' 

д11* • =* ь'олНиН; ^ пр'Ькллплнмр^• и къ• 

П• НИЧкМ'КЮ ^^^ дни- и:^К0Л11СЛ стог- 

15 ον•Λ\ον•^^ съпс^рог «ι.ο пс'кл\'к ί^-κ мел- 
ком опллсти кдпмч\\\к1СЛкИ'1; \*ранпти• 
кж€ стск1и)тел\ъ ^^ лмткк» к'к:^даитн /ειροτονείσθωσαν Οπό του της καθολι- 
κής εκκλησίας έττισκόζου* ε: δε ή άνά- 
κρ'.7ΐς άνετ::τηοείους αΰτοϋ; εϋρίσκοι, 
καθαιρεϊσθαι αυτούς προσήκει, ώταύτιος 
ϊέ και ττερϊ των οιακονισσών, και ολ(ος 
τερϊ^ των εν τω κανόνι ^ εξεταζομένων 
ό αυτός τύπος παραφυλα^'θήσεται. έμ.- 
νήσθΓ,υ,εν ?έ διακονισσών των έν τω 
σ/ήματι έξετασθεισών, έπεΐ υ.ηοέ ^ χει- 
ρ οθεσίαν τινά ε/^ουσιν, ώστε έξάπαντος 
έν τοΤς λαϊκοΤς αύτάς έξετάζεσθαι. л. 25 а. 

у.'. 'Επειδή τινές είσιν έν τή κυριακη 
γόνυ κλίνοντες καϊ έν ταϊς της πεντη- 
κοστής ήαέραις, υπέρ του πάντα έν 
πάση παροικία όι^,οίως παραφυλάττε- 
σθαι, έστώτας έδοςε τη αγία συνόοω 
τάς ευ/ ας άποδιδοναι τω θεώ. 1) κόιιΐίΜΪΗ Π: 2) Η•κ»>ΊίΤΛΚ>τκ У. 3) «ίί У. 

4) Нч^л*кл»в .ν. δ) лнмкомнс^у> 3'. 6) Α"ίόΐ;«- 

ΗΗ]^ С 7) чстлзлн4А*-к У; нстлзанк/ П. 

В) ^*^χ-кл■ϊ У; нед-кмж С (н пе/>еправл. изг л). 
Г») кр.д-кми П: келгл-к С. 10) н. мнчккмгг II. 

И) стс^• П. 12/ стоифн П. 1) ττερί ироп. V. 2) κλήρω Р. 3) сог1. 

μη, а о£ прпбавл. сверху друг. рук. 94 КОНГЛАНТННОПОЛЬСК. (ΙΙ ВСОЕЫСК.}. ПРЛВПЛЛ ρ Η ОТ\Ъ ОПЬ 

съшьдъшииуксА въ костлитимн 
грлд•^• къ у'патисг* фллвиа• ^у\^- 
рна• II фдлвпл• еу-лгрил- ск'ктьлътуъ- 

Ъ ПрЕЖЕ* %• Кк^ ΙΙ0ν•ΛΙΜ• (л. 35^—37'). ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΩΝ 
ΡΝ' 41ΊΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΩΝ Έ\ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΤΠΟΑΕί ΣΤΝΕΛ- 
ΘΟΝΤΩΝ ΈΝ ηΤΙΑΤΕΙΑι ФААИ10Г 
ΕΥΧΕΡΙΟΤ ΚΑΙ ΦΛΑΒΙΟΥ ЕГ 
ГР10Г, ΤΩΝ ΛΑΜΠΡΟΤΑΤΩΝ, ΠΡΟ 
Ζ' ΕΙΔΩΝ 'ΙΟΪΛΙΩΝ. ^ ;: приглАСЬно* ^ того ж€ сталго съсо- 

ра• къ влгоч1кСтнкоуо\-л\о^ црю ^ 

д|\)иАОсию κίΛΗκο^-ο^^Λίογ•• клкужс 

поьортиа и^ложбиав^ ими правила- 

10 съБоръ• "в- ® 

БГолювнвоуоу-моу и влгочьстивоу- 

0\(-.иО\- ЦрЮ ^ ДЕЧ^ДОСНЮ- СТЪ1И ^ 

скворъ еппъ• отъ ра^личкнъшуъ 
оБластии* ^ съшьдъшиιιγъс^«^ въ ко- 

15 стлнтинк^о грлдъ• 

Начало оу-во писания" кж( къ 
твокл\оу влгочкстию• Блгодарсник къ 
воу• ивлкшоуоглгог вашбго влго- 
чкстиа црство на овкштии црквал\и ^^ 

20 лшръ• и съдравъга^^ в'кръ! оутвкр- 

ЖСНИК- ВЪ^ДаЮШТС Ж( БОу Д КЛЖкНОК 

Блгодареннк• ноужкН'Ь и БЪ1Въша1а 

по стоу'оу-моу съвороу*- къ твоклгу ^^ 

вгочкстню въ^носилгъ* и мко въ- 

25 шьдъшб въ костлмтинк ^^ градъ- 

по писанию ТВОКГО БЛГОЧкСТИП• Προσφϋ^νητικόν ^ της αί/τής αγίας 

συνόδου προς τον εΰσεβέστατον βασιλέα ^ 
Θεοοόσιον τον ρ-έγαν, ώ υπέταξαν * τους ' 
παρ' αυτών ^ έκτεθέντας κανόνας. 

Τώ θεοφίλεστάτω και ευσεβεστάτω 

4 4 4 Γ > 

βασιλεϊ Θεοοοσίω ή αγία σ{^'^^ο^οζ των 
επισκόπων των εκ οιαφόρων επαρχιών 
συνελθόντων εν Κωνσταντινουπόλει. 

Άρ/ή (χέν ή[χϊν του προς την σην 
ευσέβειαν γράμματος, ευχαριστία προς 
τον θεόν τον άναοείΗαντα της υμετέρας 
ευσέβειας την βασιλείαν επί κοιν?) τών 
εκκλησιών ειρήνη και της υγιούς πίστεως 
στηριγμω. άπο§ι5όντες ?έ τω θεώ την 
όρειλομένην εΰχαριστίαν, άναγκαίως κα: 
τα γεγενημένα κατά την άγίαν σύ^^οοον 
προς την σην εΰσέβειαν άναφέρομεν κα: 
ότι άνελθόντες εις την Κωνσταντινούπο- 
λιν κατά το γράμμα της σης ευσέβειας, 1) \'ПАТи!«^ Π. 2) к-к Π; ки С. 3) глдскно 
С 4) цр» ПС. 5) нзлФж*к?д С. 6) соа. 
вверху л. 25 а. добавл. съкор'к. в. нжс в'ъ костмн• 
тнни г^Ал^;. Въ У совслмъ пропущены и заглавге 
и текстъ праве. КП. собора. 7) ц]»» С. 

8) СТЫ|Г П. 9) 4νΚΑ4€ΤΙΗ П. 10) К<»НкСТ.9кН- 

т\Г л. И) ндпнсАнна п. 12) цркиГ П. 

13) зраки С. 14) соа. слогъ му зд^ьсь надъ 
строкой. 15)'конкстАнтнн-ъ /7. 1) V заглавие: κανόνες τών ρν' χγιων πάτερων 
τών έν Κωνσταντινουπόλει συνε/θοντων επΙ Θεο- 
δοσίου του μεγάλου βασιλέως Сод. рукой XIII в. 
ίη т. Σΰ'ίο^οζ β'. 2) ΠροσφωντΓ,τικος V. Для 

προσφωνητίχός не приводятся вар1анты изъ Ρ 
и Ракш. 173 потому, что мой Фотограф, сни- 
мокъ Ρ л. 70а-Ъ. разбился въ пути съ о. 
Патмоса. 3) ^χσιΧίχ проп. V. 4) ύπε- 

ταςεν V. 5) ποι,>' αυτής V. К0НСТАНТПП(П10ЛЬСЬ'. (π ВСЕЛЕНСК.). 95 пкрпок о\-со ос11ок11\'ол\ъкж( Аро\-гъ 
дро^тсг КДННО^МЪКЛКК • ПС»ТСЛ\к жб и 
съгллскп-к! с\*-стл[:ъ1 и^гллсиуо/Мъ- 
оцк ЖЕ ι:4;ρον• нжб κτν ιπικπι и^пФ.тть- 
δ ιυι• II в^к^дрлстъшаи ил ню (р£си про- 
ΚΛΚίιΐνΐιΐί- ьъ сил\'к Же и 0^ слго|чи- 

ΙΙΙΙΗ Цр'кК'К• ββΛΚΝΛ ПрЛСИЛЛ ПОСЕЛФ.- 
уОЛАЪ* РЖЕ 1:Ъ СЕЛ\Ц НАШеЛ\к 1ШСЛМШ 
ΗΛΙΙΙΚάγθΛ\•Ιι• Л\0Л11Л\ЪСА 0^-со ткокн 
10 крстссти• ПИСЛгЕНкЛ^-К твокго г.лго- 
чкстии Η:^ι;•1;€τιηΊΐ съпорл^ согдт^• 
ДЛ Ι3Κ0 ЖЕ ^ЪБАМИСЗ пислгЕиъ! цркпк^ 
ПОЧКСТИ• ТЛКО ЖЕ и ПОПЕЛ'Ьи'к|ИЛ\'к ζά- 

п Еч л ΤΛΚΙ11 и коикцк• 7к ЖЕ да огтвьр- 

15 Д1| ТКОК ЦрСТСО• ΒΉ ЛШр'к II ПрЛВк- 

ХЬ* II прЕпоу-ститк ВЪ рСДЪ! родъ•* 
и прнлсжитк ктч ^бл\лк|Н;н^ Дкржав*!;• 

и нИскИАЛГС^ ЦрСТВА ИАСЛДЖЕИНК• 

Скдрлсл тл со\-штл и вскутг ' досръ1- 

20 цу'к сняюштл• усъ да подастк^ все- 

ΛΚΐιΊ;ιι• л\л"ткдл\11 стъшук• соу*штааго 

кТк ιιсτпιιοу-^ слгочкСтнв[а] и ^^ полю- Бнвааго црл* 11 Он покЕл4;уол\ъ иже въ ко- 

25 стАПтннн^* град*!;• слгодф.тню 

ТГЖИК!^• С1ч111кДПч111ЕС<«^ Επίιιι отъ 

ра^лнчкнътуъ осластин•^^ по по^ъ- 
вапню слагочкстивааго цр<А^^ Α^νν- 
досиа- ττρώτον υ,έν άνενεωσάαεν^α την τ.ζοζ 
αλλήλους όμόνοιαν, έττειτα "-,ι και сл!- 
οώνους^ ορούς έ^φωνήσαυ.εν, την τ: 
των ττατέρων πίστίν των εν \ικαία x^- 
ρώσαντες και τάς κατ' αύτη; έπιφανεί- 
σας αιρέσεις άναθεματίσαντες. τ.ρίζ οέ л. 25 Ь. 
'ζούτοίζ και υπέρ της εΰταςίας των εκ- 
κλησιών ργιτουζ κανόνας ώρίσαμεν. 
άττερ άτταντα τωοε ημών τω γράμματι 
υττετάξαμεν^ ϊεόμεθα τοίνυν ^ της σης ' 
ήμερότητος γράμματι της σης^ ευσέ- 
βειας έπικυρωθηναι της συνόδου την 
ψηφον, ίνα ώσπερ τοΐς της κλήσεως 
γράμμασιν την έκκλησίαν τετίμηκας, 
ούτω και των οοξάντων επισφράγισης 
τό τέλος. 6 δε κύριος στηρίϊει σου την 
βασιλείαν εν ειρήνη και δικαιοσύνη, και 
παραπέμψει γενεαΐς γενεών, και τζροσ- 
θείη τω έπιγείω κράτει και της βασι- 
λείας της εν ούρανοϊς^ την άπολοίυσιν. 
έρρωμένον σε και εν πάσιν τοΤς καλοΐς 
διαπρέποντα ό Χριστός^ χαρίσεται .τη 
οικουμένη εύ/αΤς αγίων τον ώς' αλη- 
θώς εύσεβέστατον και θεοφιλέστατον 
βασιλέα. 

Τάδε ώρίσαμεν^ οι έν Κωνσταντινου- 
πόλει /άριτι θεού συνελθόντες επίσκοποι 
εκ διαα^όρων έπαρ/ιών κατά κλησιν του 
ευσεβούς ^ βασιλέως Θεοδοσίου* ^'^ 1) ο ηροη. Π. 2) с-кБорл ηροη. π. 3) ц'ркк 
Π. 4) κ ρο и ρνί• СП. 5) 3{Α»ΛίΜΐ• С. С) ιΐίκ- 
нагв Π. 7) κοοίχτ. α 8) пост-к 77. 9) н 
вставл. П. 10) исиравл. по Я; ьлгвчктнвж С 
{ем. клгочкстнк и во соа.у гдп еыскобл. посл7ь в 
какая-то иасиая). И) ирА 77. 12) кснк- 

стАНкТнн-1 Л. 13) и^астнн С. 14) црА П. 1) συντόμους V. 2) παραθεμένοι V. 

3) τοίνυν проп. V. 4) 7)μζρότΓ^τος γράμματι 

τή; σής προπ. Л'^. 5) τής επουρανίου Λ^ 0)\)εός 
V. 7) ώς οροπ. 8) ώρισαν Υ. 9) ευσεβέ- 
στατου V. 10) V добав!. του μεγάλου. 96 КОНСТАНТИНОПОЛЬСК. (π ВСЕЛЕНСК.) 1—2. 

а"•^ Не стъл^'Ьтати в-Ьр-к! оць• т• а'. Μή άθετεΤσθαι την ττίττιν των 

ΙΗ• въ ннкЕии^ вгАИННИСЦ-ки съ- ττατέρων των τιη, των εν Νικαία τη; 

шкДъшии\'ъСА• нъ пр£въ1кдти ТОН Βιθυνίας, συνελθόντων, άλλα υ,ένειν έκεί- 

ЕЛаСТки-Ь- Η προκΛΑτΊι ЕЪ1ти вслкон νην κυρίαν, και άναθε(Λατισθηναι τασαν 

ϋ ереси- и ссол^к егиол\илнкСТ'Ьи ^ αίρεσιν, και ίδικώς την των Εύνομια- 

ρΕΚΊνΐϋΕ нЕПОДОСкНЪШЛГк• И орилпк- νών, ήγουν τών^ Άνου-οίων, και την 

οτΊίΗ• рбкъшЕ егдс^иликст*!!!*• * и των Χρειανών, είτουν ΕύΕοξιανών, και 

млрилнкст-ки ^ рек'кШЕ дусьоркцк- ιι την των Ήμιαρείων,^ εΓτουν Πνευαατο- 

сдвЕлилнксНш• II л\лрКЕЛлне1кСТ'1;н• ^ ϋ.ά/ων, και την των Σαβελλιανών, και 

10 и фотиинлнкстф.и• ' и лполиилркстф.11• την των Μαρκελλινων, ^ και την των 

Φωτεινιανών, * και την των Άπολλινα- 
οιανών. 

ι 

"β • ^ ЧрЕСк строи ^ ίηποΛ\τ%• ΗΛ β'. Τους υττερ οιοίκησιν επισκόπους 

много пр-кд-клл цркви не нлуоднти» ^^ ταΐς υπερορίοις έκκλησίαις μη έπιέναι, 

ни съл\о^^штлти црккъ иъ ПС μιηδέ συγχέειν τάς εκκλησίας' άλλα 

πρΑΒΗΛΟΛίΐι длЕЗлндркско^^ " ογ^ΒΟ κατά τους κανόνας τον μιν 'Αλεξανδρείας 

15 Επίιοκ• ИЖЕ ΒΤι, ЕГу'ПТ'к т'ккл^о έττίσκοτΓον τα εν Αίγύπτω μόνον οιχονο- 

строити• въсточкнъшлхъ же еппомъ• μεϊν, τους δε της 'Λνατολης επισκόπους 

въстокъ тъкмо строити• хрл' τήνΆν«τολήν μόνην^ διοικεϊν, φυλαττο- 

26 а. нАШтемъ^^ кже по никеискии!^^ μένων των έν τοϊς κανόσι τοΐς κατά 

прдвиломъ* повел'книЕа ΛΗΤΗννγΜΠ- Νίκαιαν πρεσβειών ττι Άντιο/έων έκ- 

20 ск-киа црквЕ и дсииснддго ^^ строк- κλησία, και τους της Άσιανης διοική- 

ΗΜΒ епиолПк• иже въ лени тъклю σεως επισκόπους τά κατά την Άσίαν 

стронти• и понтксккжляъ• понтк- μόνην^ οιχο>^ου,ξΧν, και τους της Ποντι- 

скъиа^* тъкмо и фрачкскынмъ• κης τά της Ποντικής μόνον, και τους 

фрдчкскли тъкмо• строити• не^ъвл- της Θράκης τά της Θράκης' μόνον οί- 

25 номъ же епломъ• чресъ строи не κονομεϊν. Άκλήτους δε επισκόπους υπέρ 

пре\'0дитн• ^^ ли нл ноставлкник• διοίκησιν μή έπιβαίνειν έπί χειροτονία ή 

ли НА кди ΗΗά строкнии^^ црквкнлга- τισιν άλλαις οίκονομίαις έκκλησιαστι- 1) ί ηροη. Π. 2) никж Π. 3) и»сш шнк- 1) ειτουν ΡΥ (вм. ήγουν των). 2) Ήμια- 

милнчст-кн Я. 4) ад(-ло§нлнкСт1н Я. 5) /млркдн- ρειανών V. 3) Μαρκελλίανών РУ. 4)<1>ωτ£ΐα- 
ст1н С; /илрнц'нксткн 77. 6) ΜΑρκίΑΛΗΓτΙίΗ С; н νών Ра1т. 173. 5) μόνον Т. 6) μόνον Ρ 

л^дрк^ААннкст-кн ηροη. п. 7) фотнднкстки 77. 7) θρακικής Р. 

8) Ε ηροη. Д. 9) трен 77. 10) нл)^о\нтк П. 
11) АЛ(Дднр1скдм$ П. 12) χρΑΗ/λψΜ 77. 18) асн- 
скдго Л. 14) понкскинА«'ъ пФньскиА 77. 15)прн- 
Ходнти 17. 16) стро1нн1 П\ стро(н1|н1д С. КОНСТАНТИПОООЛЬСК. (ΐΙ ВСЕЛЕЫСК.) 3—6. 97 .^.*- 1/•! стрскмииуъ прдкилох•• с'лго явФ. 

КСТк• икс СО^^ШТЛИ КЪ П1кСЛК0Н ^ 
хОвласт»• хОвЛоСТкМЪП! ^ съсоръ 
5 о^^стропть по ιΐΗΚΕΐκκ'-κπίΛΐΊν огста- 
кол\ъ• согштли /Κί 1:ъ рать^нъшук 
πζΤνίυ,ΊιγΈ вжии цр'кви• строити 
трбв•^ КСТк• по ηρίΑΛΜθ^-ον-Λ\ο\• отъ* 

о ЦК 0СЪ1ЧаЮ• 

10 Г• КонстАнтинл'^ же града шплгл 
ιίΛνΙ'.ΤΗ стар-Ьишинкство чксти• съ 

рОЛХкСК-ЫНЛХк ^ {ППОЛ\к• 7,А\т ΒΤι.ΙΤΗ 

кл^сг' Ηθίίο^ον-Λ\ον• рил\оу•• 

А•. О^ л\а^нл\'Ь сквкрнкп'кмк• ^ и 
15 КЖС на Нк БЕЧИПИК^^ въ костлнтини 
град-Ь БЪ1въшбк• икс• ин ма^ил^оу• 
бппоу' въ1ти•^^ 1П1 нарицатисл• ни 

€ψίΗ•ΚΙ»ΙΛ\Τν СТЪ НКГО ВС'11Л1Ъ нн въ 
КОКЛ\к ЖЕ ^^ СТЕПАНЕ ПрИЧкТа* ни ИЖЕ 
20 о НКЛ\к• и ШТЪ НКГО Б'ывъилшллъ 
ОТЪЕкрЖЕНС>Л\Ъ• 

7• О^^ съвитъц•!! ^ападкнътуъ и 

С(Н'штии\"к въ антиоуни^* оу'годкно 

Нк1^^ В'к1стк• кдино испов'йда1«шт11- 

25 н\"к оцА и с'на и стго дуа вжство• 

г"• ПонкжЕ Λ\ΗθζΜ ифквкНФк с'лго - 

чнник съмоу^штати и ^^ развратит 

уотлштЕ•" ВраЖкДОЛЮВкН'к И^^ КАК- καις. ουλαττομένου 5έ του ^ρογεγραμ- 
μένου περί των οιοικήσεων κανόνος,^ 
εύδηλον, ώς τα καθ' έκάστην έτταρχίαν 
ή της έπαρ]/ίας σύνοδος διοικήσει, κατά 
τα εν Νικαία ώρισμένα. Τάς δε εν τοις 
βαρβαρικοΤς εθνεσι του θεού εκκλησίας 
οικονομεΐσθαι χρή κατά την κρατήσασαν 
συνήθειαν παρά' των πατέρων. 

γ . Τον μέντοι Κωνσταντινουπόλεως ^ 
έχειν τά πρεσβεία * της τιμής μετά τον ^ 
Τώμης έπίσκοπον, διά το είναι αυτήν 
νέαν Φώμην. 

δ . Περί Μαξίμου του Κυνικού και της 
κατ' αυτόν αταξίας της έν Κωνσταντι- 
νουπόλει γεναμένης/ ώστε μήτε Μάξι- 
μον έπίσκοπον ή γενέσθαι ή είναι, μήτε ' 
τους παρ' αΰτου χεφοτονηθέντας έν 
οίωδήποτε βαθμω γΧίτίρου, πάντων καϊ 
των περί αυτόν και των παρ' αύτου γε- 
νομένων ακυρωθέντων. 

ε . Περί του τόμου των δυτικών καί 
τους έν Αντιόχεια άπεδεξάμεθα τους 
μίαν όμολογουντας πατρός καί υίου•καί 
αγίου πνεύματος θεότητα. 

ς'. 'Επειδή ποΧ'λοί τήν έκκλησιαστι- 
κήν ευταξίαν συγχεΐν^ καί άνατρέπειν 
βουλόμενοι, φιλέ7θρως^ καί συκοφαντι- 1) соа. ем. слоювъ \\Ч\ им^ьлъ первоначально 1) κανόνας Ра1т. 172. 2) παρά проп. V. 

слот ннн; С пнслном5>. 2) свакон С 3) ινε- 3) έπίσκοπον вставл. Р. 4) πρεσβεία V. 

Л1ст1к н П. 4) оть проп. Я. б) костАн- 5) του было въ Ра1т. 172, но υ перечеркнуто 

тнн-к 77. 6) свкоркскмм-к С [ем. с\ рол4кск"к1- и надписано ν. 6) γενομένης ΡΥ; по скобл. V 

ил\к). 7) и" 77. 8) О проп. П. 9) скв1р- вставл. εδοξεν. 7) μηδέ Р. 8) συγχέειν V. 

и-кмк С. 10) ьТчн» 77. 11) к-ытн проп. П. 9)φιλεχθρώς Р. 
12) Ж1 проп. п. 13) О проп. П. 14) ωά. 
ΔΗΤΗοχΗΗΗ; антиун 77; ΑτίοχίΗ С. 15) ^г^дкн'- 
ны 77. 16) н проп. 77. 17) рлзклтн χβτΑΐμ? 

С. 18) КрЛЖДОЛЮБкЖЮ С. 98 КОНСГАНТИНОПОЛЬСК. (π ВСЕ1ЕНСК.) 6. 

ίατΔΜΗ» ыннъ! н'ккъ.иа състдвлАютк χώς αιτίας τινάς κατά των οικονομούν- 

на ст[р]оиштли^ цркви• просто- των τάς εκκλησίας ορθοδόξων επισκόπων 

ϊο Ь. сллвкнъю епископъ!•' ни что ино |нТк^ συμπλάσσουσιν, ουδέν ίτιρον ή χραίνειν 

тъь*л\о осквкрН/^ти чнститЕЛкСкъиа τάς των ιερέων υπολήψεις και ταραχάς 

5 ο^-Λ\τϋ• Η л\АТ£ЖД л^иркно^юштнилгъ των είρηνευόντων λαών κατασκευάζειν 

людклгъскстрдшти^ндчинАЮШтс• сего έγχεφουντες, τούτου ένεκεν ήρεσε τγι 

рдди год*к βΪ стоуоу*Л1оу съворо^" άγια συνόδω των έν Κωνσταντινουπόλει 

ИЖЕ въ ностАНТини грлд-к съшкдъ- συνίραμόντων επισκοπών, (χή άνεξετά- 

шнилгъсл сппол1ъ• не Βίΐζ^ нспъ1тл- στως προίεσθαι ' τους κατηγόρους, μηδέ 

10 1П1И прнилити оГлкннкъ• ни вскл^ъ πασιν έπιτρέπεσθαι * τάς κατηγορίας 

ποβελΊ^βατη клквбтати ηδ стр^ащ&а ποιεΐσθαι κατά των οΙν,οΊομούντων τάς 

црьви• ни вскляъ же въ^врднАТИ• нъ εκκλησίας, μηδέ μην πάντας άποκλείειν* 

лшт| къто при ч£Л1к прЕи/БНД'Ьиъ άλλ' εί μεν τις οίκείαν τινά μέμψιν, 

соуд1Тк• С8 ЖЕ ксть• виноу нлБЕДЕТк τοΟτ' εστίν ίδιωτικήν, έπάγοι^ τω έπι- 

ΐδ ΗΔ ίππά ИКО лиуоилгкствованъ• ^ ли σκόπω, ώς πλεονεκτηθείς ή άλλο τι 

НПО ЧТО чрЕСъ правкдоу отъ НЕГО по- παρά το δίκαιον παρ' αύτου πεπονθώς, 

страдавъ• ο такокъш^ъ ^ огланииуъ έπΙ τών τοιούτων κατηγοριών μή έξετά- 

ιΐΕ исп'к1Т0вати• ни лица оглаголкни- ζεσθαι μήτε "κρόσωτίον του κατηγόρου 

коу• ^ ни В'ёр'к!• трЕБ'к во кстк ВСА- μήτε τήν θρησκείαν* χρή γάρ παντί 

20 Ц'Ьл^к 0Бра^'кЛ1к• С'кВ'Ьсти ЖЕ Еппа τρόπω τό τε συνειδός του επισκόπου 

сиоБОДк ΒΤϋτπ• Η овидил^ааго ^ ελεύθερον είναι και τον άδικεϊσθαι λέ- 

соуфа ^ глюшта кижЕ '° воудЕТк γοντα, οΓας αν εΓη* θρησκείας, τών δι- 

к'Ьръ!• правкДкноу βτ^ιτη• аштЕ καίων τυγχάνειν. εί δέ έκκλησιαστικόν 

ΛΗ црКБкна1а воудЕТк наносимая εΓη τό έπιφερόμενον έγκλημα τφ έπι- 

2δ β"ΗΔ на Еппа • тъгда испъ1тати σκόπφ, τότε δοκιμάζεσθαι χρή τών κα- 

трЕвж кстк оклЕВЕтаюштии)("к лица• ττι-γορουΊτω^ τά πρόσωπα, ίνα πρώτον 

да и ^^ пкрвок огво ЕрЕтикомъ НЕ μέν αίρετικοΤς μή έξη ^ κατηγορίας κατά 

Л'Ътк кстк клквЕтъ нл прос1'ОСдавк- τών ορθοδόξων επισκόπων υπέρ έκκλη- 

п'к1И Еппъ!• 0^' цр'квкнътуъ творТтн• σιαστικών πραγμάτων ποιεΐσθαι. αίρετι- 

30 ЕрЕтикТк! ЖЕ глкмъ• ИЖЕ прЕЖЕ отъ κούς δέ λέγομεν τους τε πάλαι της 

црквЕ ^' отъвкржЕни ^^ БЪ1ша• Η НЖЕ εκκλησίας άποκηρου/θέντας και τους 1) испрсил. по Л. 2) ιΤκπη П. 8) ин© Я 1) -κροσίεσθαι ΡΥ. 2) επιτρεπειν Р. 3) έη• 

(ем. инвн^). 4) состроАтн С. 5) лихонмкство• γχγοι Ρν. 4) Ра1т. 173 ή. 5) εξεΤναι Л\ 
К41к С. 6) 1сдк«кы|Г С. 7) огАкнину с. 

8) шк-кАин/" П. 9) €γψΑ С. 10) любо 

ветавл. Л. 11) н проп. Л, 12) о проп. Д. 
13) црккн Л. 14) Ф«<рЖ1ны Я. КОБСТАНТЯБОПОЛЬСК. (п-ВСЕЛЕВСК.) 6. 99 ПС СН\"К ΟΤΉ НЛСЪ ПрОКЛЛТИ• Ь"кС11Д\Ъ 

Ж1• II Ηπ;ί с4;роу- огвс прль'о^ тво- 
р/9кТксл 11споь"Ьдаюштб• отътъргъ- 
ιυκ/λ и иротиБО^* скБнрАкмитЕсл пр^• 
5 тмкнъпьиъ I1лшил^ъ тг10л\ъ• по- 
тол\к же- и^ иже отъ црквЕ с н'Ькъ!- 

11\'Ъ ВтыуЪ^ ПрЕЖ{ ОБЛИЧЖИ БЪ1ША 
II ОТЪСкрЖЕНН- ли БКЛрПОБКфЖИИ• 
ли иже ОТЪ ПрПЧкТа• ли ИЖЕ отъ 

10 лк^дкскалго чино^^• ни тЬл\ь же Л'Ьтк 

КСТЬ ГЛАТИ ил ЕППа- I ЛШТЕ НЕ ПржЖЕ 
ΟΚΟΠγΤι ЕИНЪ ОЧИСТЛТкСА• ТДКОЖДЕ 
ЖЕ и ПОДЪ Пр-^ЖДЕНКЮ' КЛЕВЕТОЮ 
СОу^ШТИИМЪ• НЕ ПрЕЖЕ ПрИИТкНОЛПк 
15 ВЪ1ТИ Но оГлаНИК ЕППА- ЛИ ИП'Ь^Ъ 
ПрИЧКТкНИКЪ ПрЕЖЕ ДЛЖЕ БЕ^ВИИк- 
1ГЫ * СЕВЕ ПОКЛЖЮТк НАНЕС ЕНЪШуЪ 

илгъ винъ• аштЕ Н'кции• ни ЕрЕТИЦИ• 

ни БЕСПрИФБкШТкМИЦН БО\^ДО^^Тк• НИ 
20 ПрЕЖЕ ОБЛИЧЕНИ*^ ЛИ Пр'кЖЕ ОГЛЛНИИ О 

н-кктктуъ ^ съгр'кшЕнииу'к• глктк 
ЖЕ ил1'кти н'Ькок црквкнок на ЕППЛ 

ΐνΓΛόΗΗΚ- СИЛАТк ЕЕЛИТк СТЪЖ СЪВОрЪ• 
ПкрВОК Ογ'ΒΟ Пр'кдЪ 0БЛЛСТкНЪ1ИЛ\И ~ 

25 вс4;л\н Еппъ! постлЕЛлтн^ и)гл7нии•' 

и Пр-Ьдъ Т-ЬЛМ! ОБЛИЧАТИ СЪГр'ЬшЕНИИ 

со^^фллго въ вина\'ъ н'ккъ1И<\'ъ> еппл• 

ЛШТЕ ЖЕ НЕ БОГДЕТк ОВЛЛСТкНЪШЛ^Ъ 

Епполхъ- исправити НаН0СИМЪ1И\1^ 

30 ВИНТк Н4 ΕΠΠά• ТЪГДЛ ПрИДОу'Тк 

къ Болкшюогл\с»у• съвороу"• ЕППОЛДЪ 

СТрОКНИЯ СЕГО• СЕСа рЛДИ ВИНЪ! μετά ταΰτα ϋφ' ημών άναθεαατισθέν- 
τας, τζρος δε τούτοις και τους την πίστιν 
μεν την υγιή προσποιούμενους όμολο- 
γεϊν, άποσχίσαντας δε καΐ άντισυνάγον- 
τας τοις κοινωνικοΤς ημών επίσκοπο ις. 
έπειτα δε και ει τίνες των ^ άπο της εκ- 
κλησίας έπ' αΐτίαις τισΐ προκατεγνω- 
σμένοι είεν και άποβεβλημένοι ή άκοι- 
νώνητοι, είτε άπό у}сг1рои είτε από λαϊ- 
κού τάγματος, μήτε^ τούτοις έςεϊναι 
κατηγορεϊν επισκόπου, πριν αν τό οικεϊον л. 2/ а 
έγκλημα πρότερον άποούσωνται. ομοίως 
δε καί τους Οπό κατηγορίαν προλαβοϋ- 
σαν δντας μη πρότερον είναι δεκτούς ύζ 
επισκόπου' κατηγορίαν ή έτερων κληρι- 
κών, πριν αν αθώους εαυτούς τών έπα/- 
θέντων αυτοΐς άποδείςωσιν εγκλημάτων. 
ει μέντοι τινές μήτε αιρετικοί μήτε άκ^ι- 
νώνητοι ειεν μήτε προκατεγνωσμένοι ή 
προκατηγορημένοι επί τισι πλημμελη- 
μασι, λέγοιεν δε Εχειν τινά έκκλησιαστι- 
κήν κατά τών επισκόπων* κατηγορίαν, 
τούτους κελεύει ή αγία σύνοδος πρώτον 
μεν επί τών της επαρχίας πάντων επι- 
σκόπων ένίστασθαι τάς κατηγορίας, και 
έπ' αυτών έλέγ/ειν τά εγκλήματα του 
εν αίτίαις τισίν επισκόπου, εί δε συμ- 
βαίη άδυνατησαι τους έπαρχιώτας προς 
διόρθωσιν τών έπιφερομένων έγκλημά- 
.των τω επισκοπώ, τότε αυτούς προσιέναι 
μείζονι συνόδω τών της διοικήσεως επι- 
σκόπων εκείνης, υπέρ της αιτίας ταύτης 1) и ηροη. 11. 2) κκί.114)^ η. 3) жж!» 1) τών προπ. V. 2) μηδέ ΡΥ. 3) έπι- 

С. 4)α4ηη;»κ»3 вины Π. 5) оьлнчжж Ο. σχόπων V. 4) χατά του έπισχοπου ΡΥ. 

6) н{ки)^ Π. 7) ШБллсткА\н С. 8) оослав- 

ΛΑΤΗ С. 9) ©ΓΑΔΜίΗ 77. ТОО КОНСТАНТИ НОПОЛЬСК. (ΐΐ ВГЕЛЕНСК.) 7. с κζ/κίη^κΛίΟΛΧΉ' и т πκρκΊικ поста- 
кллти сглдпига•^ нъ прежде да па- 
птиьстк они раскно^ «>клкв{тани1о 
пртатн скдо^•• аштс къ нстА^ании^ 

5 кештнн^ Фклевбтаваюште * оглаголк- 
лиаго бпга ослнчатксл• ашт1 лн нб- 
ср'ЬгъшЕ по проУБЛкнътлгк сустрок- 
иъ111\"к дкр^ноутк- ли цркскота ^ 
сътогжатн слоу^ома- ли мирксиъ!- 

10 нуъ^ ΚΗΛίζκ соуда искати• ли вксе- 
лкнът^ съвсрк къ^лглтоутк- вса 
цечкс гдвавъше ^ строкнни «ппъ• та- 
ковътл^ъ отнноудк на огланнк' не 
къ1 тн прииткномъ• ико поусглк- 

15 и1ел\ъ правила• и црквкнок ^° ра^- 
дро^-шкшемъ ΒΛΓ04ΗΗΪΚ• 

'ζ' ^^ Прнлагак>штии\''ъсл къ про- 

7 ь. стсславкю и ^^ къ части I спсакмъш^ъ 

отъ еретнкъ• прикл\лел\ъ по огста- 

20 влено\*оул10^• посл'Ьдованию и овъ1чаю 
ариаиъ! оу-со и л\акедонианъ1• ^^ и 
саватианъ!• и наватианъ!• глаголю- 
штаи ел чнстъиа• и четвбронадесАТк- 
никъ!^ р^нъше четвкрткникъ!• ^* и 

25 алолинарнанъ! прикмлетъ даюшта 
написании* и проклинаюфа вслкоу 
ереск* не л^оудркствоу'юштю;!^ како Ж1 

МО^'ДркСТВО^'КТк стаи божий СЪБОрк- 

или Η " аплкскаи μρίπιΐ• ^^ ^на- 
ао л\енакл\ъ1 рскъше* мажемъ! пкрвок συγκαΛουϋ.ένων, και ιχτ. ττεςτεοον ένί- 
с -τασθαι την κατηγορίαν, τιρίν ή εγγρά- 
φως αυτούς τ^ν ίσον αύτοΤς υποτιμήσα- 
σЬο^ι κίνουνον. ιϊτ,ιρ εν τη των 7:ραγμ.ά- 
των εξετάσει συκοφαντοΰντες τον κατη- 
γορούμενον έπίσκοπον έλεγχθεΤεν. ^ ει οέ 
τι; καταφρόνησα; των κατά τά ττροξη- 
λωθέντα δεδογμένων, τολμήσειεν ή βα- 
σιλικά; ένο/λεϊν άκοάς ή κοσαικών άο- 
χόντων δικασσήρια ή οικουιχενικήν σινο- 
-δον ταράσσειν, πάντα; άτιμάσα; του; 
τη; διοι\ήσεω; επισκόπου;, τον τοιούτον 
το παράπαν ει; κατηγορίαν μη είναι 
δεκτόν, ώ; καθυβρίσαντα του; κανόνα; 
και την έκκλησιαστικήν λυμηνάμενον 
εύταξίαν. 

ζ'. Τους προστιθεμένου;^ τη ορθο- 
δοξία καί τη μερίδι των σφζομένων άπό 
αιρετικών δεχόμεθα κατά την ύποτε- 
ταγμένην άκολουθίαν και συνηθειαν. 
Άρειανου; μεν και Μακεδονιανου;, και 
Σαββατιανού;, και Ναυατιανού;, τους 
λέγοντα; εαυτούς Καθαρούς, καί 'Αριστε- 
ρού;, καί τους Τεσσαρισκαιδεκατίτα;, ^ 
ήγουν * Τιτραδίτας, καί Άπολλίναριστάς 
δεχόμεθα δίδοντας λιβέλλαυς και ανα- 
θεματίζοντας πασαν αΓρεσιν μη φρονού- 
σαν, ώς φρονεί ή αγία του θεού κα- 
θολική καί αποστολική εκκλησία, χαί^ 
σφραγιζομένους ήτοι χριομένους πρώτον 1) ч^гнлжА Ο. 2) ястАЗанЬ Я. 3)ΒΐψΐΗ С. 1) έλεγχθείησαν V. 2) προτιθέμενους 

4) α'ΚΛίκίΤ4ΐοψ< Π. δ) цркскома С 6) рн/«к- Ра1;т. 172. 3) Τεσσαρεσχαιοεχατίτας РУ. 

скы С. 7) в1С1л»ны П. 8) ы^шстковлвш» С; 4) εΤτουν Υ; ειτοΟν Р. 5) καΐ προα. Р. 
с13*чкствокш1 П. 9) игглан1и П. 10) цркво* Л. 
1\) 7, проп. л. 12) и проп. Д. 13) макндо- 
нпаны П. 14) поч1Т81ртннкы С; р1К'кШ1 штвкртк- 
ннки проп. Д. 15) н проп. П. 16) цТ'квн Ц. КОНСТАПТПНОПОЛЬСК. (π ВГЕЛЕНСК.) 7. 101 стыи.ик .их'ръ.ик чело же и очн• и 
ιιοζΑριι II сгста• и огш»• и :;11ал\£наю- 
шт« ^ и^ глкл!^• псчатк длръ стго дУл• 
(Г11сл\11йнъ1 жб 11Ж6 кдин-клм». погро\^- 

5 ЖЛМИКЛгЬ^ СТ/ЛТкСА• и Л\0НТЛНИТЪ1 

скД{ глк.и-кид фр\-гъ1•^ II слкбллнанъ! ^ 
съшосчкство ^ оучлштАа- II дрлгаи 
н'ккаса τ,'ΚΑ&α τΐίορΑψΑ н вса имъ^ 

(рЕСН• ПОНКЖС ΛΜΙΟξΙΙ СкД(• ПАЧЕ ИЖЕ^ 

10 отъ галатк ® прЕуодАштаи прнлага- 

ТИС/А Ь'Ъ ПрОСТОСЛаВИЮ* ЯНО ЕЛЛИНЪ! 
Пр11КЛ\ЛКЛ\Ъ• и ^ КЪ ПкрВЪШ ДкПк 
СкТВОрНЛАЪ^^ и уркСТкИМЪ!• въ въто- 
рк111 ЖЕ сглашЕиъ!• тачЕ въ ТрЕТИН 
15 ^лклинаннк нмъ творнмтк•"^^ по 
въ^доу'новЕнни трикраты на лице и 
на о^'ши• Η тако оглашакл^ъ \а• и 
|10ВЕЛ'квакл\ъ Βρ4ΐΛ\Λ прЕтогдн^^ въ 
цр^кви* и послсушатн писании* и^^ 

20 ТЪГДа КркСТИДГк и• ιώ άγίο) [χυρω το τε ρ.ετωτ:ον και τους 
όφθαλαοΰς και τάς ρίνας κα: το στό(^.α 
και τα ώτα. και σφραγίζοντες αυτούς 
'λί')'ου.ιν Σφραγις δωρεάς πνεύματος 
αγίου. Εύνου^ιαν^ΰς μέντοι τ:;ϋς εις ρ-ίαν 
κατάδυσιν βαπτιζομένους, και Μοντανι- 
στάς τους ενταύθα λεγο(Λένους Φρύγας, 
και Σαβελλιανούς τους υίοπατορίαν δι- 
δάσκοντας και ετερά τινα^ χαλεπά 
ποιουντας, και πάσας τάς άλλας αιρέ- 
σεις, επειδή πολλοί εισιν ενταύθα μά- 
λιστα οί άπό της Γαλατών ^ ερχόμενοι, 
πάντας τους άπ' αυτών θέλοντας τζροσ- 
τίθεσθαι τη ορθοδοξία ώς ""Έλληνας 
δεχόμεθα και την πρώτην ήμέραν 
ποιουμεν αυτούς χριστιανούς, την δε 
δευτέραν κατηχουμένους, είτα την τρί- 
την ίΙοργ.ιίοΐί.ΖΊ αυτούς μετά το^ έμφυ- 
σαν τρίτον εις το πρόσωπον και εις τά 
ώτα, * και ούτως κατηχουμεν αυτούς, 
και ποιουμεν^ χρονίζειν εις την έκκλη- 
σίαν και άκοοασθαι των γοα^ών και 
τότε αυτούς βαπτίζομεν. ^ 1) зндма..фа Я. 2) ел С. 3) погрбж!- ^^ ^^^^ ^р^^ Р^^^ ^^2. 2) χώρας вставл. 

«н.«. Л, 4) фр(5Бы α δ) савел«.ны С. ру^ 3) του ΡΥ. • 4) αυτών вставл. У. 

6) сжошч.стЕо Я. 7, ш а 8) л.г.^Я; 5) αυτούς вставл. V. 6) Υ загЬмъ им*етъ 

лллГ С. а) н проп. Л. 10) с.корн С. ΠερΙ ψευδοχατηγόρων (выше стр. 61) и заметку 

ΐυ кч τρίΤΗ злклннлнн«мк сгтвор'н* Л. 12) ηρι- (^.^^οβ.): χανόνες των αγίων ρν' ττατερων των εν 

•^'' α 13) Η ηροη. Л. Κωνσταντινουτιόλει συνελθόντων, ήτις έστ: δευ- 
τέρα μεν οικουμενική, α' οε εν Κωνσταντίνου- кЪ 102 ЕФЕСОС. (Ш ВСЕЛЕНСК.) 1. прлвила^ дъвою оътл^ 

СТЫНуъ ОЦк- КЪ (фЕСЬ СкШкДЪ- 
23 а. ШИН\П1СЛ• по I у-ПаТИН флЛКИа• II ' 

сгалЕнтннианл• трстнкк ΑίνυΑοοιίΛ 
5 флакил^ * 1?"•^ сФ.чкною ауто^'сто^'^ 
пргжб• 7• каландъ ио^-лна• СТЫИ ВкССЛКНкСКЪШ СЪБОрЪ Б'К 

бф(сФ. гкБкравъс^я• ^ повсл'киикл^к 
слгочкстнвТкШуъ црк• ^ Бслко» овла- 
10 сти же н^ г-рлда• {ппол^ъ• поподик- 
днакснол^ъ- и вскл^Яь людклхъ* 

а"• ^^ ОъБкравъшЕлИкСл нал^ъ пс 
Блгочкстивоуо\('л\о\' писанию въ (фкк- 
стЬи митрополии• отъсто\'пиша етери 

15 оттк насъ со\'шт€ числ'клгк• /\• лилъмк 
прежЕ• НЖЕ цркБкнааго ОБкштениса 
микоки же илюуште власти• ико отт^ 
стар'^ишинкства чистителкскааго кже 
л\ошти етеролПк т^л^ъ- врежатн* ли 

20 полк^оватн• :5амк ^^ и νΊϊκίιιηλι'κ " 
ΒΊλίτΗ въ ни<уъ> отъвкржеиол1ъ • 
преже всего оу'во несторнева• и кели- 
стиева мо^дровании носАште•^^ яв'к 
овавишасА- вко не уот^ти съ нал^н (л. 37•— 4Ρ). ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΩΝ 
Σ' ΆΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΈΝ 
ΈΦΕΣΩι ΣΓΝΕΛΘΟΝΤΩΝ ΜΕΤΑ 
ΤΗΝ ΤΠΑΤΕΙΑΝ ФААВ10У ΟΥ- 
ΑΑΕΝΤΙΝΙΑΝΟΥ ΤΟ Γ ΚΑΙ ΘΕΟ- 
ΔΟΣΙΟΥ ΦΑΑΒΙΟΥ ΙΓ ΤΩΝ ΑΙΩ- 
ΝΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΩΝ ΠΡΟ Г ΚΑ- 
ΑΑΝΔα\ 10ΥΑΙΩΝ. ^ 

Ή αγία χαί οικουμενική συνοζος ή 
εν Έφέσω συγκροτηθεΤσα εκ θεσττίσίλα- 
τος των ευσεβέστατων βασιλέων τοΐς 
καθ^ εκάστην έπαρχίαν τε και πόλιν | 
έτΓίσκόποις, πρεσβύτεροι;, διάκονοι; και 
παντί τω λαώ. 

α'.* Συνα/θέντων ήαών κατά τό 
ευσεβές γράμμα εν τη ^ Έφεσίων μητρο- 
ττόλει, άπέστησάν τίνες εξ ημών δντες 
τον αριθμόν λ' μικρω προς, οΓτινες τηс 
εκκλησιαστικής κοινωνίας * μηξεμίαν 
έχοντες άϊειαν, ώς έζ αυθεντίας 
ιερατικής εις το δυνασθαί τινας 
εκ ταύτης βλάπτειν* ή ώφελεϊν δια 
τό καί τινας εν αυτοϊς είναι καθηρη- 
μένους, προ πάντων μεν τα Νε- 
σ^οζίου καί τα Κελεστίου* φρονήματα 
έπιφερόμενοι σαφέστατα απεδείχθη- 
σαν έκ του μή έλέσθαι μεθ' ημών 1) Правило π. 2)1^1; II. 3) н ηροη. С. 1) Заглав1е Ρ; κανόνες των άγιων σ* »αΙ μα• 

4) φΤί С; дфлд1ни Π, 5) г С. 6) аг$ст5 П. χαρίων ττατερων. . . Φλαβίου Θεοδοσίου το ίγ'. . . 

7) с-ккрАвшА С. 8) чрк П. 9) Η ηροη. С. χαΐ Φλαβίου Ούαλεντίνιανου το γ'. . . χαλανδων 

10) 4 ηροη. У. II) Π къ 3ΑΗ)6 прибавл. гп Ιουλίων; V: χανόνες των σ' αγίων πατε'ρων των 

таг(]. βγς*. 12) н-ккн Π. 13) Α»ν•Λροβ4ΗΗί ιιο εν Έφεσω συνελθοντων το '::ρ6τερον, ήτις έστ; 
ιιμ* Π. τρ'.ττ; οικουμενική σύνοδος, ιτχ Θεοδοσίου τοΟ 

μιχρου υΙου Άρκαοίον ,'ίϊτιλέως. Рукой XIII в. 
со(1. ία т. Σ'^'^οΙο^ γ'. 2) α προπ. РУ, гл-Ь 

счетъ правидъ начни, ниже (103 ίο). 3) των 
встав!. V. 1) ήλλοτριωθησαν вставд. V• 

5) βλάπτειν εκ ταύτης V. 6) Κ^λεστίνου Τ. ЕФЕса;. ίιιι вселенск.) ι. 103 нЕСТорнса осо^^днтн* сажс ποβ{ΛΊ;ιΐΗΚΛ\κ 
оскштклчк стп^т С'кссръ всего о^^бс 
цркыкиадго прнчастнса чюжл сътвори• 
КС! ж£ ιιγτν λΊ>ικτβο ЧПСТНТбЛКСКСК 
Б отъи• ^ нл\кЖ( л\ожаа\'0^- кр'кжлтн• 
ли полк^овл[тн]^ ηΊ;κέιηλ\έ• и остлвтч- 
тлса стгс съБсрд• и прЕиъ1Шл въ 
стрлн'Ь• ли въ грлд-Ь коки ради 
винъ1• лн цр1>вкнъ10 или Т^ЛКСкНЪШ 
10 ιΐί нбк'Ьд'кти ^ иж{ * ткуъ о\чта- 
клкиа съкл^аклиъ блшеи стости жс и 
люБЪБИ• ико лштс ЛИ л\итрополитъ 
опласткнът ^ отъсто^'плк стго и 
вксслкнкскллго съБорл• приложилъсл 

15 Б0\^Д6Тк КЪ 0ТЪСТ0^ПкНЛ10^*^Л\0\^ СкВО- 
рИШТН>• ^ ли по С{Л1к ПрНЛОЖИТкСА• 
ΎΔ4Β К£ЛЕ{сТИЕВа ЛХЪКЛИЛЪ ВО^^ДЕТк• 

ли л\ъ1слити нлчкнетк• сии на оила- 

сткнъна £ппъ1 д-Ьиствовати чксо ии- 

ю како же тъ люжетк• вкслкого цркк- 

нааго ^ оБкштЕнив отъсЕЛ'к о\^ЖЕ 

СЪБОрЪЛ\к ОТЪВкрЖЕНЪ И ВЕ^Д41И- 

ствкнъ• нъ И ткмк^ овластк11ъи1л\ъ 

ШПОЛПк• и 0КркСТк11ЪИ1Л\Ъ митропо- 

25 литомъ• не по правослоБкю ^ л\оу•- 

ДрЛ;ЮШТИИЛ\Ъ• ПОБИНкНО^^ ΒΤνΙΤΠ оти- 

ноу-дк• и стспЕне шпкскалго ^° съгъ- 
нано^-• Νεστορίου κατα']^τ]φίσασθαι* οϋστινας 
δόγματι κοινω ή άγία^ σύνοοος πάσης 
|χέν εκκλησιαστικής κοινωνίας αλλό- 
τριους έτιοίησεν, πασαν οέ αυτών ένέρ-, 
γειαν ίερατικήν περιειλεν, οι' ης ήούναντο 
βλάπτειν ή ώφελεϊν τινας. Έτι ε ι δη ^ 
2 ε έχρην και τους άπολειφθέντας 
της αγίας συνόδου και μείναντας 
κατά γώραν ή πόλιν, δια τίνα αίτίαν 
ή εκκλησιαστική ν ή σωρ,ατικήν, μή 
άγνοησαι τα περί αυτών τετυπωμένα, 
γνωρίζομεν τη ϋαετέρα άγιότητί τε και . 
αγάπη, δτιπερ εΓτε^ ο μγι'ϊροπολίτής της 
επαρχίας, άποστατήσας της αγίας καϊ 
οικουμενικής συνόδου, προσέθετο τω της 
αποστασίας συνεδρίω, ή μετά τούτο 
προστεθείη, ή τά Κελεστίου^ έφρόνησεν л. 28 Ь 
ή φρονήσοι, ^ ούτος κατά των της επαρ- 
χίας επισκόπων οιαπράττεσθαί τι ουδα- 
μώς δύναται, πάσης εκκλησιαστικής 
κοινωνίας εντεύθεν^ ήδη υπο της συνό- 
δου έκβεβλημένος και άνενέργητος υπάρ- 
χων • ά)νλά και αύτοϊς τοις της έπαρχίαс 
έπισκόποις και τοϊς πέριξ μητροπολίταις 
τοις τά' της ορθοδοξίας φρονουσιν υπο- 
κείσεται^ είς το πάντη και του βαθμού 
της επισκοπής έκβληθήναι. 1) стки ηροη. π. 2) испраел. по П. 8) ηι- 
кнА'ктн Л. 4) νΓ• С. 5) ШБЛАстн П. 6) сокор\* 
77. 7) |^рквнаг0 77. 8) инкд^-к Π {ем. и τ^Α<'к). 
9) лравесл4Вк1« 77. 10) 1ппнск44Г0 77. 1) Варханты изъ Ρ не приводятся къ пре- 
дыдущей части послан1я потому, что Фотограф, 
свимокъ Ра1т. 172 ι. 78^• разбился въ пути; 
но со слова σύνοΒος продолжается сличев1е 
съ текстомъ обоихъ Ра1т. 2) а'. 'Επειδή 

Ρν. 3) ЕГ τις V. 4) τά τοΰ Κελ«στΙνου V. 
δ) φρονήσει РУ. 6) άττεντευθεν V. 7) соа. 
χατα (=Λ'), но надъ χα три точки. 8) ύπο- 

χεΤσθαι Υ. 104 ЕФЕССК. (Ш ВСЕЛЕНСК.) 3~4. к. ^ Яштс лн нН^цип овласткнии β'. Ее Ы τίνες έτταρ/ιώται ίτ,ίσ^,οτ,Ο' 

ίππιι остлвнша стго съворд• и къ άπελείφθησαν της αγίας συνόοου και τη αποστασία" προσετέθησαν, ή προστεθη- 
ναι πειραθεϊεν, ή και υπογράψαντες τη 
Νεστορίου καθαιρέσει έπαλινορόαησαν 
προς το της αποστασίας συνέδριον, του• 
τους πάντη κατά το δόςαν τη αγία συ- ссто^'плкнню прнложишлсА• ли прн- 

ложнтнсл искоуслтксл• ^ АИ и ндпи- 

5 сдвъшЕ- насториксо И^ГЪНДНИК• Πά- 

къ1 въ^крдтншдсА ктк сстоупкмл^- 

Оу**Л\ОГ СЪВОрНШТЮ• Т"Ьл\1к ВкСЛКО МО 

н^волкниюстгоскворл• чюжел\ъв'К1Т11 νόοω αλλότριους είναι της ίερωσυνης 

СТЛКСТВ4• и стспснЕ ипадакл1Ъ• καί του βαθαου εκπίπτοντας.* 

10 7•^ Яштб ли н'Ьции• соуштииуъ γ . Εί 2έ τίνες και ^ τώνέν^ εκάστη 

ΒΊι нокл\кЖкДО^ гроД'Ь• ЛИ стран^Ь πόλει ή χώρα κληρικών υπό ^ζσ'ζοζίου 

причкткникъ.• отъ нЕСТории и соу- και των συν αυτω όντων της ίερωσύνης 

штниуъ съ нил1к• от'к стлксткд έκωλυθησαν δια τό όρθως ορονε^^ έοι- 

въ^Брлнкни БЪ1ШД• ζΛΗΚ Ж£ прдво- καιώσα|χεν και τούτους τον ιίιον άπολα- 

15 лгоудровашл^ опрлвкднуомъ• и силПк 3εΐν βαθμόν. κοινώς δε* τη οο^οόόΐω 

свои въспрнстги стЕПЕНк* овкштс же και οίκουαενικτί συνόδω συαφρονουντας 

правословкноуоулюу ^ и вкСЕЛКНк- κληρικούς κελεύοιχεν τοις άποστατήσα- 

скоусу -Λΐο^' съворо^^ • С'кл\оу"Дрк- σιν ή άφισταίχένοις έπισκόποις [χη6' ολο); 

ствоуюштннлгъ причкТкнинол\ъ• по- ΰποκεϊσθαι κατά μηοένα τρότ^ΟΊ. 
20 В€л1;вакл\ъ• отъстоуплкижил»^• ли 
отъстогпаюштиил^ъ бппол»^• нимил^к 
же псвинкнсли». ^ БЪ1тн• ни по ко- 
кл»оу же овра^оу• 

д• ^Лште ли котории причкткници δ'. Εί^ δέ τίνες άποστατήσαιεν ^ των 

2δ откСТоупАТк• и Дкр^нл;тк• ли осовк• κληρικών και τολρ,ήσαιεν ή κατ' ίοίαν ή 

ли пр'кдълюдклшнесториква* линели- δημοσία τα Νεστορίου ή τα Κελεστίου' 1) Β ηροη. Π. 2) нск!»снтсА π. 3) Γ Η 

заглавя, букву й ηροη. П. 4) ко1Л125жо Я. 
5) лρалι!^дροβдιиΑ 7Ζ. 6) прдвосл4внол\!3 77. 7) пек* 
кино.ил П. 8) А и заглаон. ίΐ ηροη. Л. 1) έχττίπτειν V. 2) χαι проп. Р. 3) εν 

проп. V. 4) Ρ им^етъ дал^^е сд-Ьдующее 
окончан1е (лобавлев1я сравнительно съ сос1. 
печатаются разрядкой): τους τη ς'ικουμενικη 
χαι όρθοδόξω συνόοω συμφρονοΟντα; η χαι 
(Τυμφρονηοαντας ή νυν ή μετά ταύτα 
κληρικούς εν οίωδήποτε χρόνψ τοις αποστα- 
τήσασιν η αφισταμενοις ή τταρα^αινουσιν 
έπισχόποις τους τε άγιους κανόνας κα\ 
τήν брЬб^о^о•^ χιστιν χελεύομεν μηδ' όλως 
ύποχεΤσθαι κατά μηδε'να τρόπον ή χρόνο ν. 
δ) Έ V. 6) сой. άποστατησειεν при чсмъ τα 
«.обавл. надъ строк'"й и ει по скобл. 7) Κελε- 
ίΐτίνου V. ЕФКССК. (ΙΠ ВСЕЛЕНСК.) 4— С. 105 стиесл л\с»гдрокоти• н снмъ въ1тм 
οτ'κκίϊ.ρ'νΚίΗΟΛΝ'κ ^ стго съворл ОПраКк- 

ДоНС БЪ1• 

7• * л клике Ж£ И\"К с НЕПОДОСк- 
5 11Ъ1Н\"'к^ дФсииШуЪ• ОСОГЖбНИ С1к1ШЛ 

отъ стгс^ сксорл• ли стъ сЕоиуъ 
ни'|ъ• и симъ Б(С!1рнсБки1ТЕМкН'к^ по 
кс1л*о^^ нсвр'кжЕник»^ нктории• ли 

С1Ж6 того ЛУЪКЛАШТЕ (1'ДЛТИ нско^•- 
10 Ш(НИ КЪ1ШО• ли ИСКО\'СЛТкСА ОВк- 
11]Т{НИКЛ\к ЛИ^ СТЕПЖИИ т достои- 
НОЛ\Ъ Пр'^ПЪ1Р>ЛТИ• и СИМЪ Н{ 
ЛС1-ЧкШЕЛ\Ъ ΒΤιΙΤΗ• ОТТчВкрЖЖЪШуЪ 

опрлвкдиуолдъ- 
ΐδ г» ^ Тлкоже же 4штб н-кцим къс\'о- 
тАТк ρΛίζβρΛΤΗΤΗ съд'кинаи о кок- 
л\кЖкдо^ къ 7т'кл\к οτνΒορΊζ иже въ 
сфкск нац'кл\к лк>во овра:^ол\к стъ1И 

СЪБОрЪ ηΟΒίΛ•^• ЛШТ« 0\*'В0 СО^^Тк 

20 СППИ- ли ПрИЧкТкНИЦИ свокго отн- 

Νο^ -дк отт^плсти стЕПЕме• άηιΐί про- 

СТкЦИ ВЕСПрИЧЛСТкНОЛ^Ъ ^ ΒΤιΙΤΗ • φρονησαι, και τούτου; είναι καθηρη|χέ- 
νους υπο της άγιας συνόδου Βεδι- 
κά ίωται. 

ε'. '^Οσοι δέ έπι άτοποις πράξεσι κατε- 
κρίθησαν υπο ^ αγίας συνόδου ή υπό л. 29 а. 
των οικείων επισκόπων, και τούτοις 
άκοινωνήτως ^ κατά τήν έν άπασιν ' 
άδιαφορίαν αϋτου ό Νεστόριος ή οί τά 
αύτου φρονοΟντες άποδουναι έπειράθησαν 
ή πειραθεΤεν κοινωνίαν ή βαθμόν, άνω- 
φελήτους [χένειν και ιού'ζοΌς^ και είναι 
ούδεν ήττον καθηρημένους έδικαιώσα- 
μεν.* 

ς', 'Ομοίως Βέ και εΓ τίνες βουληθεΐεν 
τά περί εκάστου πεπραγμένα έν τη αγία 
συνόδφ τη έν Έφέσφ οίωδήποτε τρόπω 
παρασαλευειν 5 ή άγια σύνοδος ώρισεν, 
ει μέν επίσκοποι ειεν ή κληρικοί, του 
οικείου παντελώς άποπίπτειν βαθμού, 
ει δέ λαϊκοί, άκοινωνήτους ύπάρχειν. 1С Оъг^лник того ЖЕ СТГО СЪБОрЛ• 

25 П^ГЛЛШЕНО по ПОЧкТЕНИИ ИЗЛОЖЕНИИ• 

Т• ж• СТуЪ ОЦк ИЖЕ КЪ ННКЕИ• И 

^ТкЛочкСтивалго " оврл^а В^^рЪ!• съ- 
стлклкнллго Αί^ν'Дορъл\к• ΜθΜ\1'ον-Ε- 
стиаткскъи{Мк• и въдлнаулсикмк 

80 ПОПОЛАк фиЛаДЕЛкфкСКЪ1ИЛ\к• ТОЛ\ОГ 
ИЖЕ ВЪ ЕфЕсЬ СТО^'ОГЛАЛ' СЪБОрО\•• Διαλαλιά της αυτής ^ αγίας συνόδου 
έκφωνηθεΐσα μετά το άναγνωσθηναι την 
εκθεσιν των τιη' αγίων πατέρων των έν 

Νικαία και το δυσσεβές σμμβολον τό^ 
ΰπο Θεοδώρου του ' Μοψουεστίας ^ 
παραπλασθέν και υπό Χαρισίου πρεσβυ- 
τέρου Φιλαδελφίας έπιδοθέν• τη αυτή 
κατά *Έφεσον αγία συνόδφ. 1,1 и'в1жр«ми ( . 2)7^ и заьлаен. ί1 ηροη. 77. 1) τήζ встав!. Γ. 2) οοά. переправл. въ 

3} ΗίΠΑίΗκΓ 77. 4) ыспр'юккфжт С. 5) Ηίερι- άκανονίστως (:= ΡΥ). 3) πάσιν Ра1т. 172. 

и1ю Л. 6) ли ηροη. 77. 7) г ηροη. П. 4) соа. переправл. въ έδιχαίωσαν. 5) αυτής 

8) к*1А\'ж1 77. 9) |;«спрнчйстсА\к С. 10) сказан!» проп. V. 6) του Р. 7) тсй проп. Ра1т. 172. 
С; гъкАЗ-к проп. П. 11) з-ьчтвго 77. С) οοιί. μ перелъ ψ допие, надъ строкой. 

9) εττίδο^εν προα. Ра1т. 172. ] 06 ЕФЕССК. (ΙΙΙ ВСЕЛЕНСК.) 7. 

'ξ- Омлук^ огво псчкТбНОЛ\'К 0^'•- ζ'. -Τούτων τοίνυν άναγνωσθέντων, 

стави стъ1И съворъ• иной в4фЪ1 ип- ώοίσεν ή αγία σύνοδος, έτέραν ιιίστιν υ.η- 

κοΛ\ον• Ж6 л-Ьтк въ1тн приносит• δεν: έξεϊναι προφέρειν/ ήγουν συγγρά- 

рек-кше съписовлтн• ли сълагдти• φειν ή συντιθέναι, παρά τήν όριοτθεΤσαν 

5 рл^в-Ь оуставлкиои Φ стуъ оцк παρά των αγίων πατέρων, των εν ττ^ 

съвкрлвъшниуъсл- Β-κ НИКСИ стъг- Νικαέων^ συνά/θέντων συν άγίω πνεύ- 

нлМк Αν<Σ>^^^»^• дкр^люфдя ^ ж^ ЛИ μάτι. Τους 2έ τολμώντας ή συντίθέναι 

сълагати в4;ро^- дрогго^'ю- ренъше πίστιν έτέραν, ή γουν προκομίζειν ή 

приносити• уотлштии/итч оврдфл- προφέρειν^ τοις θέλουσιν επιστρέφειν εις 

10 ТИСЛ• β^κ оу-в'Ьд-Ьник ^' нстннъ!• ли έπίγνωσιν της αληθείας ή εξ έλληνι- 

отъ Елинкства * ли отъ июдбиства• σμου, ή εξ ίουοαϊσμου, ή γουν* εξ αίρε- 

ρΕΚΤιυΐί οτ-κ КЪ1И лк>во ίρ«Η• сил\ъ σεως οίασθηποτουν, τούτους^ ύ μεν εΐεν 

Λΐυτί ОГВО соутк бппи• ли причкТк- επίσκοποι ή κληρικοί, αλλότριους είναι 

29 Ь. яии,и• чюж£|л\ъ ΒΈΐτΗ бпполгк ёппк- τούς επισκόπους της έπισκοπης καί τούς 

ΐδ ства• ^ и причкткниколп». причкта• κληρικούς του κλήρου* ει δε λαϊκοί είεν, 

Λΐιιτί ли просткци ссутк• да про- άναθεματίζεσθαι. κατά τον Γσον δε τρό- 

КЛЛТИ воудогтк• по тол\о\^ же® овра- πον, εί φωραθεΐέν τίνες, είτε επίσκοποι, 

Ιζον* аштб ОВЛИЧСНИ во\-дсутк етери• είτε κληρικοί, είτε λαϊκοί, ή (^^οΊο\}Ί'τι:, 

ли епги• ли причкткници• ли отъ ή διδάσκοντες τά εν τη προκομισθείσγ) ^ 

20 ЛМДИИ• ΛΗ л\Ъ1СЛАфе• ли оучаи1те• εκθέσει παρά Χαρισίου του •::οίσ^\ίτίοου 

иже въ преже принесЬн-клхк и^ложе- περί της ενανθρωπήσεως του μονογενούς 

НИИ•' отъ уарисеа попа• о въчлвче- υίου του θεού, ήγουν τά μιαρά και οιε- 

11ИИ кдимочадааго сна божии• рекъше στραμμένα лгоО Νεστορίου δόγματα, α 

сквкрнкнаи^ и ра^враштенаи несто- και υποτέτακται, * υποκείσθωσαν τν] 

25 риква оу-чении- иже и написана въ1- άποφάσει της αγίας ταύτης' οίκουμενι- 

и1а•^ повинкни^^ да воудо^'Тк• οτή- κής συνόδου* ώστε δηλονότι τον μεν 

реченик> стго вкселкнкскааго съвора• έπίσκοπον άλλοτριουσθαι της έπισκο- 

ИКО же ив-к кстк• еппог оуво и ζ- πής και είναι καθγ]ρημένον, τον δε 

Г'кнано^въ1ТИ отъеппкства• причкТк- κληρικόν ομοίως έκπίπτειν^ του κλή- 

Э0 нико^-же такоже отъпасти^^ причкта• ρου* εί δε λαϊκός τις ειη, καί ουτο:, άνα- 

аште же и люжанинъ кто кстк• и тъ θεματιζέσθω. ® 
прокллтъ да во^детк- 1) Кнл^-к П. 2) Аеркза»«ф1м 77. 3) уд-Ьн1€ 1) соа. выскобл. σ передъ φ. 2)τ(ον εν \ι- 

С, 4) »л<нкств4 с. 5) »пнскл;ствл 77. 6) ж« χα'ια Υ. 3) οοθ. выскобл. σ передъ φ. 4ΐ γούν 

ηροη. ПС. 7) прнн-кс(Н'кс1м-кл\'ъ нзложижил П. ороп. V. 5) ττροσχομί'τθειση Р. 6) χ ха1 ύπο- 

8) скк(рнаА С. 9) ндлнсдпи Л (вм. напнслн^ τετακται προα. V, 7) κα•. вставл. ΡΥ. 8) εχ- 

ЯЛ1Ш4). 10) ποκΗ,νΊίΐίΗΗ 77. Π) прстн С. ττ'.τττίίν οΆΟ'.ως V. 0) χαθχ ~;οε•.;ηταί лоолпл. Ρ. ι:«ι»Ε(•π;. ίιπ всыЕнгк.) 8. 107 отъ прншксткии с'ывъшаого кл\01' 

ΐΤ' 1Д'ПркС1ГК1НуЪ^ ЕПМСКОПЪ• 

δ Η• ' Кештк чрбсъ црквкнъна о\'сто- 
къ1• и ίΐρΛΚΜΛΛ 7тъ1нуъ ОЦК ΐνΒΗΛ- 

штю * ΒΈξΒ^ίςτιι 1Голк>Бнвъ1И ^ ск *^ 
шпъ ригннъ• Η иже ск инл\к влго- 

10 ΟΟβΙζΗΚΝΙΙΗ' ЬЧ-ПркСКЪ1И ^ ОСЛоСТН- 

^инонъ и ктрни• т1;л\к понкжб овк- 
штдя стрдсти ^ БолкШо тр-квогютк 

ИСЦ'клКИИЯ• ВНО и БОЛкШК« ЛкСТК 

иос.^кШТа- аштЕ ни свъ1ЧД1а древлкни 
15 посл-Ьдова• иьо же еппж антнсуии- 
скааго градл саже въ кгпр•^ творнти• 
поставлкншз (ако же и г1исл\е1{Ъ1 
свФил\н гл4СЪ1 съка^аш- Благого- 
βΊιΗΚΗΜΗ ^^ БОЖИ ^^ ИЖ£ пришкствик 

20 сътворкше• им'ктн ил\о^-тк ^^ веспа- 
ьосткнок и ве^но^'Жкнок• иже стъ1ил\и 
црквалхи со\-штиил\и въ ьупр'к | пр^- 
п€коу'штбсл ^^ по правилол^ъ прпвк- 

ΗΤ^ΠίγΈ ОЦк и ДреВкИЮОу'Л\Оу- ^* 0ВЪ1- 
25 чаю• СОБОЮ ПОСТаВЛКНИИ БЛГ0Г0Е'11Нк- 

н-кшутк^^ еппътворлште• то же же и 
о ии'ку'к ^^ строкмин\"к ^" Η о ^^ вс^;уТк 
овласткуъ хранимо ^^ да воу-детк• ^ο 

ИКО НИКОКЛ\0\^ же ОТЪ ВОГОЛЮВИВЪ!- 4''ηφ5ς της^ αγίας συνόοου έκφ(ονη- 
θεΐσα ί/. ττροελεύσ-εως ^ γενομένης αΰτη 
παρά των Κυπρίων επισκόπων. 

η'. Πράγμα παρά τους έκκλησιαστι- 
γ,ουζ θεσυ-οϋς και τους /,ссяЬ^л:, των 
αγίων πατέρων καινοτομούμενον και 
της πάντων ελευθερίας άπτόμενον τ^ζο^- 
ήγγειλεν^ ό θεοφιλέστατος συνεπίσκο- 
πος Τηγϊνος και οί συν αΰτώ εύλα|ί>έ- 
στατοι** της Κυπρίων έπαρ/ΐας, Ζήνων 
και Ευάγριος. ^'Οθεν, έπειϊή τα κοινά 
πάθη \кг11о^о^ οεΐται της θεραπείας, ώς 
και μείζονα την βλάβην φέροντα/ εί 
μηδέ^ εθος άρχαϊον παρηχολούθησεν. 
ώστε' τον έπίσκοπον της Άντιοχέων 
πόλεως τάς εν Κύπρω ποιεΤσθαι χει- 
ροτονίας, καθά διά των λίβέλλων κα^ 
των οικείων φωνών έοιοαξαν οί ευλαβέ- 
στατοι άνδρες οί την πρόσοοον ^ τη 
αγία συνόδω ^ ποιησάμενοι , εξουσι ^" το л. 30 а. 
άνεπηρέαστον και άβίαστον οί ^^ τών 
αγίων εκκλησιών τών κατά την Κύπ- 
γθΊ προεστώτες, ^^ κατά τους κανόνας 
τών οσίων ^^ πατέρων και την άρχαίαν 
συνήθειαν^^ δΓ εαυτών τάς χειροτονίας 
τών ευλαβέστατων επισκόπων ποιούμε- 
νοι* ^^ το δε αυτό και έπι τών άλλων 
διοικήσεων καΐ^^ τών απανταχού έπαρ- 1) ск13«нГ( α 2) к2>п1рскы Π. 3) н 

ηροη. π. 4) οΒοςβΑΗ доазлюф» Π. δ) Блгв- 
люкпкк! С. 6) си С; ан П. 7) клго• 

БОАЗнж С. 8) и κι^ηρнсκыα П. 9) трлсти С 
10) ьлгβгсε^ннίн С. 11) м8жн 77 [ем. кожи). 

12) нΑ^^\-τк С 13) πίκογψΗΟΛ 77. 14) Αριβ- 

ΛΐΑ»ί С. 15) Блгсгов^ннк/ С77. 16) онку^ С 
[ем. с нн-к)^). 17) 1»1П'к творлшп. . . стро>€ннну^ 
проп. 77. 18) о проп. П. 19) уралш.мс» С 

20) к!?А?тк с 1) αυτής вставл. ΡΥ. 2) προσελεύσεως V 

и Ра1т. 173. 3) χροήγγειλεν Р. 4) έπίσχοπο-, 
вставл. Ρν. 5) Ьр\Х,о\кг^ ώστε вставл. У. 

6) μή V. 7) ώστε проп. V. 8) προσελευσсν V. 

9) τη άγ'ια συνόδω въ со(1. припие, ϊη т. 

10) εχειν V. 11) τους Υ. 12) προεστώτας Υ 
13) αγίων Ρ. 14) χαΐ вставл. Υ. 15) ττοίεΤ- 
σ\)αι V. 16) соа. выскобд., кажется, επΙ послЪ 
χαΐ. 108 ЕФЕССК. (ΐΙΙ ВСЕЛЕНСК.) 9. нуъ ^ «ппъ овластн нно1а пренлити не 
со^штл съеъши нспкрвл подъ рог- 
кою вТкШъшалго прежде кго• нъ ашп 
кто н пр'йил'ь^ ^ вогдетк и свок 

δ сктворилъ• по нлчжи СЕ к'к:?даити• 
Да НЕ о^Гкскли правила престоупаклАД 
воу'до^-тк• нн въ сглксц-йлхк овра^-Ь 
власти л\нркск'ыи гърдостк КрЪ1КТк- 
сл• ми да не* ра^о\гл\'11КЛ\ъ свобод оу 

10 по лилж погоуслкше• юже нал\ъ да- 
рова свокк» кръвк10 7к нашк к усъ• 
пже всЬутг члккъ своводителк- π^ζΒΟ- 
лисл о^^во с*тоуо1^-л^о^'• и вкселкнк- 
скоуоу*л\оу' сквороу•• уранити КОИЖк- 

15 до^ овласти чта и ве^ил^жкна соу- 
штаг<1 свосз правкДкная и^давкна^ и 
съв'к1тЕ по прежде дкржавъш1«о^^- 
л^оу овъпаю' властк ил\оу-штю кок- 
л\оужкдо Λ\ΗτροηοΛΗΤον•• равкнаи 

20 СЪД'^Ь!НЪП1Л\Ъ КЪ СВОКЛ\Оу ТВкрД'Ь 

нанести- аште ли къто которкН'кл\к 
мрав'кл\к нъш•!; о^ставлкнъ1нл\к ' 

ПрОТНВИТкС/А• не ПрИгаТкНО СИК ΒΙλίΤΗ 

и^волисл стоуогл\оу ^ и вкселкнк- 

25 СКОуоу• СЪВОрОу• χιών φυλα/θήσεταί, * ώστι [Αη3ένα των 
θεοφιλέστατων έπισχόπων έπαονίαν έτέ- 
ραν, ούχ" οΰσαν άνωθεν και εξ άρ/ης 
υπό την αΰτου ήγουν των προ αυτού 
/εϊρα, καταλαμβάνειν * αλλ' εί και τις 
κατέλαβε, και ϋφ' έαυτώ^ πεποίηται 
βιασάμενος, τούτον άποδιδόναι, ίνα ιχή 
των πατέρων οι κανόνες παραβαίνω νται, 
αηδέ εν ιερουργίας^ προσ/ήαατι εξου- 
σίας τύφος κοσαικης παρεισίύηται, μηδέ 
λάθωαεν την έλευθερίαν κατά μικρόν 
άπολέσαντες, ήν ήυιΤν έδωρήσατο τψ 
ίδίω αί'υ,ατι 6 κύριος ημών Ίησοϋς Χρι- 
στός ό πάντων ανθρώπων ελευθερωτής. 
"Εδοξε τοίνυν τη αγία και οικουμενική 
συνοδφ, σώζεσθαι έκαστη έπαρ/ία κα- 
θαρά και αβίαστα τά αυτή προσόντα 
δίκαια ες αρχής και άνωθεν, κατά το 
πάλαι κράτησαν έθος, άδειαν έχοντος 
εκάστου ιΐΎίτροποΚίτοΐί τά Γσα τών πε- 
πραγμένων προς τό οίκεΐον ασφαλές εκ- 
λαβείν. * Εί δε τις μαχόμενον τύπον 
τοις νυν ώρισμένοις προκομίσοι, οίτ.υοο'^ 
τούτον^ είναι έδοξε τή αγία πάση και 
οικουμενική συνόδω. съка^ъ- * 
Поскланик того же ефескскааго Επιστολή της αυτής εν Έφέσω 

СТГО съБОра къ тол\оу иже въ пал\- αγίας συνόδου προς τήν εν Παμφυλία 

фглии ^° влгочкСтивоуоул\оу съво- ευαγή σύνοδον, περί Ευσταθίου του 

30 роу• ο еустадин БЪ1Въшнил\к иуъ γενομένου αυτών μητροπολίτου. 
<ν\ΗτροποΛΗτ•^• 1) κΛΓβΛκ>κΗκκι с 2)пр\лл\ с. 3) окл43-к с. 1) παραφυλαχθησεται РУ. 2) соа. оерел^л. 

4)| С; Н1 проп. П. 5)квжо7/. 6) издана Л. ω по скобл., вероятно, изъ си; ύο' έαυτέν У. 
7) ΗΤϋΗ-Ιί <>устакл«м-мил\> проп. С. 8) С1л\«у 3) V выскобл. » передъ сг. 4) соа. переоравл. 

встав.*. П. 9) сказаж! С. 10) па»|ф\-лии П. по скобл, изь εχ^ϊλεΓν; У εκραλεΓν. 5) С(к1. 

конечное ν дооис. надъ строкой. ЕФЕССК. (III ВСРЛЕПСЧ;.) у. 101) Оъ ' скк'1;тъл\к ксб ткорн вгодъу- 

но^^£мого\-л\с1• ' г*лнмитк> пмсаник^• 

τρίΓ,Η; же кстк паче чистнтел^^стко 

поло\-чь.шт1л\'ь• съ кслцклМк ικπκΐ- 

5 ΊόΜΐικΛ\κ• кже вс+.уъ Д'^;кл\ъ|!иуъ 

ТКСрИТН ВЛЮД6Н11К• ТЛКО ΙίΟ житн 
\-СТЛШТННЛ\Ъ• КЪ ДОПр-Ь ИоДГЖН вог- 

дохпъ ижс с ииуъ• и икс» а Β6ζ л\л- 
тгжа къ ^ литЕки-ыпуъ н^поситиса 

10 СЪЛОГЧЛКТКСЛ• * Η Л\НОГО СНЦ6КС прл- 

ккдкн•^ слово нл\лтк• нъ к-кстк кда 
лкта и нЕсъткрпплхо печалк въскикъ- 
шнсл о\-л\'к въ^л\с\-тмтк ^ :^ъл'к• и 
потрбСкнътуъ отълагати овр'ЬтЕли• ^ 
15 ΐΗΐίο молк^кнтчшуъ кнд-ктн•' таково 
чкто пострадавъша вид'Ьуол\ъ влго- 
гов'кнкнааго^ и вгочкстнвааго ^ бппа^° 
бу-ста^иа- поставлкиъ со въ1 по пра- 

ВНЛкНЪ1ИЛ\Ъ ПОСЛОХ-ШкСТЕОМЪ• Л\/Л- 

20 тгжкн4; Ж6 ико Жб речсн•^ отъ къ1- 
иук• и ВТ». нбчакл\'к1и ^^ скърви 
ктчпадъ• таче отъ^^ л\ногааго ΐζ'^Λο 
нбВ'кжкства отърбкъсА протмвлкнни нанксмъшук кл^ог псчалии• и 13 >ъ Β'кζдρаζнτн отк ^^ въ^врафбнъшуъ ^^ 
кл\о\• :^лославки "^ л\огъ1и отърнца- 
Ηΐΐβ• не в1;л\к оваче принесе книгъ!• 
подоваашЕ во сако кдиною начкнъша 
чнстнтелкско^^ю печалк той Дкржа- Με'-.ά βουλής πάντα ποίει, της θεο- 
πνεύστου λεγούσης γραφής, /У^^ οεϊν^ 
μάλιστα τους ίιροίσΐΐοίΐ λα/ όντας μετά 
πάσης ακρίβειας την έφ' άπασί τοϊς 
πρακτέοις πο'.εϊσθαι διάσκεψιν* οιαβιουν л. 30 Ь. 
γαρ ούτως έθέλουσιν, εν καλώ της έλ- 
πίοο: κείσθαί τε τα κατ' αυτούς,^ και 
οίον έξ ουρίας έν τοϊς κατ' εΰχήν сит.о- 
ζίοίζ^αι συυ.3αίνει• κα: πολΰ^ τό γε 
εικός ό λόγος έ/ει. αλλ' οίοεν έσθ' οτε 
οριαεϊα^ και άγόρητος λύπη, κατασκή- 
•ί(χ.σοί νου.® καταθολώσαί τε' οεινώς 
αυτόν και της των οεόντων άποκομίσαι 
θήρας, άναπεϊσαί τε τό πεφυκός άοικεϊν, 
ως τι των όνησιφόρων^ ιδεΤν. τοιούτον 
τι πεπονθότα τεθεάμε^^α τον εύ).α3η® 
και θεοσεβέστατον έπίσκοπον Εύστά- 
θιον* κε/ειροτόνηται μεν γαρ, ώς 
μεμαρτυρηται, κανονικώς* τεθορυβη- 
υιένοί^^ 2έ, ώς ρτσι, παοά τίνων, και 
άοοκήτοις περιστάσεσιν έμβεβηχ.ώς, ^^ 
είτα εκ πολλής άγαν άπραγμοσύνης 
άπειρηκώς την άντίστασιν των έπενη- 
νέγμένων αΰτώ φροντίοων, και οια- 
κρούεσθαι ^^ гас παοά των έπις-υουιένων 

Γ - ι 1 1 

αΰτώ δυσφημίας^^ ουνάμενος, παραιτή- 
σεως, ουκ ισμεν όμως, ^* προσεκόμισε 
διΒλίον'έοει γάο. ώ: άπαΗ έγκενειοι- 
σμένον ίερατικήν φροντίοα, ταύτης 1/1- Ι) С-к ηροη. Π. 2) клгодх-кновжномЬ' Л. 1)/ρήναι(αι зд'^сь надъ строкой) Υ. δεΤ 

3) кг ηροη. С. 4} СЛ5Ч41СТС/Й Л. 5) вез• V; ζη Р. 3) κατά ταυτούς У. 4} соа, было, 

м^тн С. 6) ακρΙτίΛ» 77. 7) внд-ктн С. кажется, ττολύ γε, но γε выскобл. и ударенхе 

8) ΚΑΓсгο8^ин4гс С; Блгов-кннАго 77. 9) влг*- переправл. 5) ι посл-Ь ρ въ Υ по скобд. 

•лстнклгс л. 10)ιπΓΔ ηροη. с. 11) ЧА(А1ЫА с 6) νουν у. 7) χαΐ вставл. Υ. 8) ώστε τον 12) кг 77. 13) п»ч{нн1 77 (ем. тчдлнк. н). 

14] кгздолзнтн стг проп. 77. 1-5) кгзрастк- 

и.'Н 77. 16Ί ЗЛОСАККА 77. ονησίνόρον соа. 9) ευλαβέστατον ΡΥ. 10) τε- 
θορυ''ίημε'ναις Υ. 1Г) έκΓ^εβηχώς соо. 12)χαί- 
περ διακρούσασθα: Υ. 13) μη вставл. сой. 

друг, рук, 14) όπω: ΡΥ. 1) илм С. 2) н8жн4 Я. 3) влго«1«стиелго 1) ό Р. 2) έθελοντι V. 3) χαι θεοσεβε- 

Π; Η Егочкстивлдгв ηροη. С 4) н ηροη. Π. στατον προπ. V. 4) το πο'ιμνιον V. 5) сой. 

5) клгбч«стнкыл\-к с. 6) с-к ηροη. П. 7) и^м- προσχλαίων, но надъ •::ροσ точки (друг. рук.?). 

ψ4Λ\•ν П. 8) ннкых^ С. 0) дс^кн-к С 6) ττερ: вставл. Ра1т. 172. 7) ελήλεχται Р. 

10) толш-к С {бм. твл»к Ж1 ). 8) πεττραχε Р. 9) θ£ί3σεβεία ΡΛ^ 10) χειρο- 

τόνησα;• ε'ί δε όντος Ра1т. 172; χειροτονησας, ε: 
δεόντως Рагш. 178. 1 1 ) την быдо въ Ра1т. 172, 
но η перечеркнуто и надпис, ί. 110 Е«1>ЕССК. (III БСЕЛЕНСК.) 9. 

ТУХЛ съдрлвикмк дукьнъ1ИЛ1к• и икс σθαι μετά ευρωστία; πνευίχατικης, 

иротинл; съод-ктисл тро^дългь- и καϊ οίον ^ άνταττοούεσθαι τοϊς πονοίς, 

ποτκ въ^л\к^Дкиъ1И волкю ^ пр4;тьр- και ίδρωτα τον ειχμ'.σθον έθελοντήν ^ 

п-ктн- Π0ΝΚ*/Κί КДИНОЮ НЕЛ\ошткнд ΰπομεϊναι. 'Επειδή δε άπαξ όλίγώ- 

δ ил\01'шта• ποκάΐζΔ с«в'Ь• α постра- ρως έχοντα παρέδειξεν ^εαυτόν, τοϋτο 

давъ ιΧ^ Βί:ζΒ6ωτΐν€ΤΒΐι0 паче или л-Ь- παθών εξ άπραγμοσύνης μάλλον ή 

НОСТИ постави н01'ЖкН0 ^ ваш! вочк- οκνου και ραθυμίας, κεχεφοτόνηκεν 

СТИК влговои^нивааго. и вгочксти- άναγκαίω; ή υμετέρα θεοσέβεια τον 

влаге ^ врата нашего и* еппа- днО- εΰλαβέστατον και θεοσεβέστατον ^ άδελ- 

10 дора пекогштасА црквкю• неподовкно φον ημών και συνεπίσκοπον Θεόοωρον 

во в-Ь ов-кдов-Ьти ки• и Είΐ наставк- φροντιοϋντα τη; εκκλησίας" ου γάρ ην 

пика съвкршати спсителквл стада• άκόλουθον χηρευειν αυτήν και έπιστά- 

ПонкжЕ оу^во прид! слъ^т^А Н6 града του δίχα διατελεΐν του σωτΊ\ρος τα 

Д'11ЛА ни црквб• пкрАСА съ полг-Ьнк- ποίμνια.* Επειδή δε προσηλθεν κλαίων^ 

15 нъи1л\к вогочкстивъжмк ^ έΐιΠΈΛΐκ оЬ περί της πόλεως ουδέ* της έκκλη- 

Α6ννдορъл\ь• просА же авик шпск-ыи σίας φιλονεικών τω μνημονευθέντι θεο- 

чксти Η ^ъвагпш• съвол-к^ньствова- σεβεστάτω έπισκόπψ Θζοοώρω, έξαιτών 

κ 31 а. |уол\ъ вси с-к® старкЦкл\к• и овк- δε τέως τήν του επισκόπου τιμήν και 

штбт'к^в'к1Тнпол\Ъ1Сливъш8СЛк:5ал^'к κλήσιν, συνηλγήσαμεν άπαντες τω πρε- 

20 кгопотъшта^омъсАоу^в-Ьд-ктиаштб σβύτη, και κοινόν είναι λογισάμενοι το 

отъвкржжик ^аконкнок пр-Ьткрп-Ь αΰτοϋ Ьахриоу, έσπεύδομεν μαθεΤν, εί 

ποΛ\•^ΗΚΗΈΐΗ сир-Ьчк н-ккъ1ил\и ΐζΛ-κΐΗ- καθαίρεσιν έννομον Οπομεμένηκεν ό μνη- 

л\и овличенъ въ1стк отъ н-Ькъшуъ^ μονευθείς, ή γουν έπί τισι των άτοπων 

повлАДъшнилг-к кго въсприитнк. Η έλήλε^ι-χται' παρά τίνων καταφλυαρησάν- 

25 авик о^-в'Ьд'Ьуол\ъ ничксо же с-кд-Ь- των αυτοϋ της υπολήψεως. και δή έμά- 

ив-кша-таковаагоо^-во-паче жев-кт! θομεν πεπρά/θαι ^ μεν τοιούτον ουδέν, 

ηοΛΐ•^ΗΚΗθ\Όν-Λ\ο\^ въ прФ.гр'Ьшбнии γενέσθαι δε μάλλον τφ μνημονευθέντι 

л»-Ьсто отърицаник• т-клхк ни вашего άντ' έγκλήματο; τήν παραίτησιν όθεν 

влгочкстии порекоуол^-к поставлк- ουδέ τη υμετέρα ευσεβεία^ έμεμψάμεθα, 

30 шюо^мог подовкн-Ь^ на томк же^^ /ειροτονησάση δεόντως ^4ίζ τον" αυτού ЕФЕССК. (Ш ВСЕЛЕНСК.) Я. 111 .и-ЬсН; πο>Λ\Ί'.ΗΚΗΛ4Γθ слго1;ои:5Н11валго 
Еппа ^{одорА- псмкже Γ,ίζΐ:6ΐηΊΐ%- 
ст1;ккл\ь л\01*жл т ι^ΊίΛο склритп лФ.пс» 
πΛΜέ пол\пл(м:дтм стлркцл• кролИ; 
5 градл родикъшлго<н>• п о житии въ 
Д'клгъ1и\"к л'йт'куъ снца въжътл 
оправьдиуслхъ ϊ ^лпокФ.да\'ол\ъ Β£ζ 

КкСЛКСГС ПрИКОСЛССИИ• ^ ΗΛ\ΊΐΤΗ кл\о^^ 
Ϊ/\\Λ ТКГДЛ бППкСКОК• и ЧкСТк и ОВк- 

10 ψέΐΗΐκ- ^ сице су-во лкс» не поставитн 
кл^ог• ни и,рьквб псстигкшб слог- 
жнти οττν скскса власти• нк аци 
съв-ксприита ли^ повел-йваклха аште 
клк>чнткС/Л вратъл\к и бпмълАк по 

15 СЪВ'ктО^• и ПС• ЛК-БЪВИ КЖ6 у'Ь• 
&ί\1ί ли что ΠΟΛΙΤνΙΟΛΗΤί 110Тр6Вкн1и1 

се или ηκιηΊ;•* или кже по селм^ 
год-!; соу'Д£Тк и а сто^оу-л\о\^ 

СЪБч>рОу'• τόπον τόν {χνηριονευθέντα εύλαβέστατον 
έπίσκοττον ^ Θεόϊωρον. Έττειδή δε τη 
άπραγμοσυνη του ανδρός ου σφόδρα 
φιλονεικεϊν άκόλουθον, έδει δε μάλλον 
έλεησαι ττρεσβυτην, έξω και πόλεω; της 
ένεγκούσης αύτον και πατρώων ενδιαι- 
τημάτων έν μακροί; ούτω ^ γεγονότα 
/ρονοις, έδικαιώσαμεν καϊ ώρίσαμεν, 
δίχα πάσης άντιλογίας, έχειν αυτόν το 
τε του επισκόπου ^ όνομα και τήν τιμήν 
και τήν κοινωνίαν ούτω μέντοι, ώστε 
μή χειροτονεΐν * αύτον μήτε μήν έκκλη- 
σίαν καταλαβόντα ΐιρουρ^ίίν εξ ιδίας 
αυθεντίας, αλλ' ή αρα συμπαραλαμ- 
βανόμενον είτουν έπιτρεπόμενον, ει 
τύ^οι, παρ' с/.ог)\Оои και συνεπισκόπου, 
κατά οιάθεσιν καϊ άγάπην τήν έν 
Χριστώ. ^ ει δε τι βουλεύσησθε γ^ρτ,στό- 
ζιρον έπ' αυτό ^ ή νυν ή εις τό μετά 
ταύτα, αρέσει και ^ουτο τη αγία 
συνόδου. ' 1) прскословнА 77; прик«снок1а С. 2) н чкстк 
Η о|;кф<кн»€ проп. С. 3) или 77. 4) н1»ш С. 1) επισχοτΓον проп. Υ. 2) αύτω Р. 3) της 
ε-ισκοττής ΡΥ. 4) слоги μή χ^ιρο въ Λ' по 

скобл. друг, рукой. 5) дальше въ Υ иное 

окончан1е: περί γαρ του χρηστότερόν тс γενε'σθαι 
εις αυτόν, τοΰτο ως αρέσει τ?^ 3:για συνοδω. 

6) соа. έττ' припие, надъ строкой; επ' αύτω Ρ. 

7) Υ добавл. КИНОВ.: κανόνες των σ' άγιων 
πάτερων των έν Εφεσω συνε/θόντων προτερον. 112 ХАЛКИ50ВСК. ίΐν ВСЕЛЕНСК.) 1—2 ПРЛБПЛЛ хл отъгхъ оцъ 

СКШЬДЪШИНуТкСЛ ΚΉ \'ЛЛКНДСНЪ• 

къ 1"плтн\'' л\лркилнл К'кчкНЛГС 
а\то\*стЛ' ^ )1 ивликл\ллго прежда • 
5 Н• КЛЛДНДТ! иокврл• ^ (л. 41* — 47^'). ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΩΝ 
ХЛ^ 14ΓΙ0Ν ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΩΝ 
ΈΝ ΚΑΑΧΗΔΟΝί 2ΥΝΕΛΘ0ΝΤΩΝ 
ηΠΑΤΕΙΑΣ ΜΑΡΚΙΑΝΟΤ ΤΟΥ 
ΑΙΩΝΙΟΥ ΑΥΓΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΔΗΛΩΘΗΣΟΜΕΝΟΥ ΤΗι ΠΡΟ Η' 
ΚΑΛΑΝΔΩΝ ΝΩΕΜΒΡΙΩΝ. ^ 

α'. Του; ττα^ά των αγίων ττατίρων 
καθ" έκάστην σύνοΕον άχρι του νυν έκτε- 
θένταζ κανόνας κρατεϊν έδικαιώσαίχεν. 

3'. Έϊ τι; έττίσκοττος. ίτ,Ί /ρήμιασι 
νειοοτονίαν ττοιησ^ιτο * και 11С τιοασιν 
καταγάγοί την άπρατον γάρί^^-, χαΐ χει- 
ροτ^νήσοι έπίσκοπον έπΐ -/ρήμασίν,^ ή 
χωρεπίσκοπον, ή πρεσβυτέρους, ή δια- 
κόνους, ή ετερόν τίνα τών έν τω κλήρω 
καταριθαουμένων * ή προβάλοιτο ^ έπι 
црквкнадго- ли ссудню• ли ΠΛρΛΛ\νν- χρήμασιν οικονόμον, ή έκ?ικον, ή 

НДрА* ли ВСАКО КОКГО ПрЛБНЛкНЛАГО -^ 
СрДЛ\кНЛдГО рАДИ^^ привъ1Т'кка свокго - 

11 7• Шжс' отъ стгк1\"ь оцк па кок- 

Л\кЖСДО СЪВОрФ. и ДОСЕЛЕ; ЩА^ЖША* 

правила- Дкржати оправкдпусл^ъ• 
ίΐ ь. I в• Яштб КЪ1И бппъ• на ηλ\•Ι;ηπη^ 

10 поставлкник сътворитк• и къ про- 
дажа съв^дктк н£продакл\о\-ю БЛГС- 
датк• и ститк* еппа на л\к^Д'к• ' ли 
вкскааго {ппа* ли попа ли диакона• ли 
иного причитакл1Ъ1И\'ъ въ причктъ• 
ΐδ ли прнставнтк^ на л^к^дЧг строители да нж{ С6 стктворивъ " облнч^нъ во^•- 
20 Д1Тк• да откпадбтк свокго стгтт•^^ 
и поставлкнът ^' да н(^* илитк ни- 
коки ж« полк:5а" отъ о^'-крнкпааго 
Тф(ни0 ли поставлкиия* иъ да вог- 
д^тк чюжк сана• и слоу-ЖЕнии кгожб 
25 ил\'Ьникл»к полоу'чи• ашт1 ли^* КТО^' παραμονάριον , ή δλως τινά του 
κανόνος, 5ι' αίσχροκερ5ίαν * οίκείαν, 
ό • τούτο έπιχειρήσας, έλεγ/θείς, 
κινδυνευέτω περί τόν οίκεϊον βαθμιόν 
και ό χεφοτονούμενος [χηδέν έκ της 
κατ' εΐίτζορίχ.-^ ώφελείσθω χειροτονίας 
ή προβολής, αλλ' έστω αλλότριος 
της αξίας ή του φροντίσαατος, 
ούπερ επί χρήμασιν Ιτυχεν. εί οέ τις 1) А^'гччтА С. 2) Л внизу л. 40^: прави ул. 1) οοά. Σύνοδος В' 1а т. рукой XIII в Бъ 

сты* йць; Стп>. Г; вг У заиаш иначе: От-к Л' заглав1е иное: Κανόνες τών //' ί^ιΊων хх 

прлвнлг стл1 СРць ул. и ΐη т. ί. 3) Шко же У. μαχαρΙθ)ν πατερ-ων τών εν ΧαλχηΒονί συνελθον- 

4) нзАожснда У/7. 5) ημ^ηι» Л. 6) стнтн Я. των έχ: Μαρχΐ3νί)0 του ευσεβέστατου βασιλέως. 

7) м-кзд^ У, но "к послп м переправл. въ к {такг 2) ποιησαιτο Р. 3) ег\ χρήμασιν έ^ίσχοττον Р. 

же и ниже вътомъ же словгь). 8) прнстакн -Л. 4) καταρίθμουμενον Ρ δ) προ^^λλοιτο РЛ . 

9) лрнк14лкндго С. 10)р4Аи проп. С. И) с -ντκο- 6) αΊσ/ροχερ6ειαν РУ. 7) ό αροπ. V. 
рнв-к //. 12) степ»н1 У. 13) постд»л«ын С. 
14) ДА и Я. 15) полкз-ы У. 10) ли проп. Л. 
17) иу^ встав А. У. ХАЛКПДОПСК. (1Т ВСБЛЕНСК.) 8. 113 

II уодлтлнстклчИ ииитксл• тац'1;л\ъ καί μεσιτευων φανείη τοΤς ούτως αί- 

сто^'Дкгю-и'к II н£под(МЖ110Л\'к ^ дл- σχροϊς και άθεμίτοίς λήμμασι, καί 

ροΛ\•ΐν• и τίν ЛШТЕ ηριΐΜίνΤΚΜΗΚ'κ ксть• ούτος, ει ιχέν κληρικός εί'η, του οίγ.ιίθΌ 

СКСКГО До отъплдбтк οτίΐΜΗί-^ Λϋΐτί έκ-ιπτέτω βαθμού' ει 2έ λαϊκός ή μο- 

Γ) ли^ льгжлпинъ• лн ημοκή• дл со^-- νάζων, άναθεματιζέσθω. 
дпь. ПрОКЛАТЪ- 

Г• Прнидб к-к ст-ыи съворъ. 1зко γ'. ^ "^Ηλθεν εις την άγίαν σύνοδον, 

върли: ДЕнъшуъ въ прнчкть• πΊιυ,ΗΗ οτι των έν τω κλήρω κατειλεγμένων 

ср4л\кна<1 * ηριΐΒΤνίτΈΚΛ• чюжднил\ъ τινές δι' αίσχροκερδίαν ^ αλλότριων 

10 притлжли11кл\к Β-κικΛίοτίν приставк- κτημάτων γίνονται μισθωταΐ καί πράγ- 

Н1Щ11• Η ВЕШТН лшркск-киа предкр- ματα κοσμικά έργολαβουσι, ^ της μεν 

ЖоТк• νΟ в'жни оу-со слоу-жьв'Ь л'Ь- του θεού λειτουργίας καταρραθυμοΟντες, 

и/лшт^сл• въ луирьскъшуъ ЖЕ дол\ъ1 τους δε των κοσμικών υτζοτρίγοντις 

прит-Ькдюштб• Η нл\'кмии върогчепии οΓκους καί ουσιών χειρισμούς άναδε/ό- 

15 пр11кл\лнмитб србсрслювии ради- μενοι δια φιλαργυρίαν. ώρισεν τοίνυν 

огставилтч 60 кстк стът велнкъш ή αγία* σύνοδος μηδένα του λοιπού, 

съсоръ• ΗΗΚθΚΛ\ο\^ Ж6 прочбк ίπιι- μη έπίσκοπον, μη κληρικόν, μη μονά- 

скопоу• ИИ прнчктинко^• ни инокоу^•^ ζοντα, ή μισθουσθαι κτήματα, ή πραγ- 

ЛИ пристлБкинкоу^ въ1тн• ли къво- μάτων έπεισάγειν εαυτόν κοσμικαϊς 

20 ДИТН СЕБЕ въ л\11ркскъ1И\-ъ ВЕ111ТИН ® διοικήσεσι* πλην εί μήπου έκ νόμων 

строкиии• ра^в•^ лттЕ къде отъ ^а- καλοΤτο εις άφηλίκων ^ άπαραίτητον 

конъ :^овол1ъ' воудЕТк• въ д-ктк- έπιτροπήν, ή δ της πόλεως επίσκοπος 

скъ1иуъ иЕотърочкиок ^ пристлвк- εκκλησιαστικών έπιτρέψοι ©ροντίζειν 

ничкство• ли градкскъи! Еппъ црквк- πραγμάτων, ή ορφανών καί /ηρών 

25 нъи1л\ивЕтткл\и Ι повЕЛИтк ПЕфисА'ЛИ ά^.ρο^ο^ιτω'^^ καί τών 'κροσώ'ΐιων τών ϊ. 32 а. 

С11ръп1л\ъ* и въдовалгъ- ил\иже'° н'к- μάλιστα της εκκλησιαστικής δεομένων 

къто^^пЕКасл- и Л11ЦЕЛ\ъ^^ плчЕ тр'Ь- βοηθείας, δια τόν φόβον του κυρίου, εί 

во^'юштиил\ъ црквкнъиа псл\ошти• δέ τις παραβαίνειν^ τά ώρισμένα του 

стрл\м ради ΠΙ/Α- аштЕ ли кто прЕ- λοιπού έγ/ειρήσοι, ' о τοιούτος έκκλη- 

80 стоупати оу-ставлкииса прочЕК начк- σιαστικοϊς υποκείσθω έπιτιμίοις. 
нЕтк• таковъш и,рквкиъ1ил\к ^апрЕ- 

ШТ£МЪ1ИЛ\к^' да ВО^'ДЕТк ПОВИНкНЪ• " 1) н»п«Асын-к Л. 2) ст1п(мн У. 3) соа. 1) γ' проп. сой. 2) α'ισχροχερδειαν ΡΥ. 

вставл. лишнее ли. 4) срлл^килгв У. 5) ннон^ 3) έργολαμβάνονται V. 4) χαι μεγάλη вставл, 

С. 6) κίψΗ С. 7) зокем-к У. 8) Ηίννρΐ4ίΗ0ΐ С. РУ (и СОЙ. надъ строкой рукой XIII в.). 

9) ск1рк1л\-к с. 10) НА*-к Ж1 С. 11) мнкте П. 5) άνηλίχων Т. 6) παραβαίνων Р. 7) еп/Л'- 

12|сич« Τι. 13) ΒΑηρ'ίίΐμί ныл\-к С; запр-кфшнЛА^к ρήσοι РУ. 
У П. 14) пФкснж'к С 

6 114 ХАЛКИДОПСК. (ΐν ВСЕЛЕПСК.) 4. Д• ИЖ1 ИСТНИЬ^Н'Ь ^ Η чнст-к ИНОНк- 
СКОК Ж11КдГШТ£ житнк достоинъиз 
да съподовл/МоткС/А чкстн• ^ а по- 
пкж£ н1>щш" инсчкскъиП приил\'кше 
5 овра^ъ- цркикиъна и градкскъна 
С'кд'Ьва1^тк К6ШТИ• уодлштб по нк- 
ар'кжЕиию къ грлд4;\"к• не се же 
тъкл\о• нъ и лхамастпчф/А севе съста- 
вллтн начннаюште- ^ и^колис<а о^во 

10 11И1;ол^оу жс ' никакоже ^ъдати•' ни 
скстаклити л\анастъ1рл• ни л\олнткк- 
паагс урал\а• чреск ^ волю градк- 
скааго £11Г1а• ни рава прииллати нико- 
д\ог Ж6 къ лганасттчфкуъ '^ въ чрк- 

15 нкчксткф чреск волю п*а кго• ^^ нно- 

ЧкСТВ0ГЮШТИИЛ\Т1. Ж€ Вк КСКЛ\кЖкДО 

град•!; и стран'к• покар/лтнс/л шплч• и 
ве^л\ълвкк Л1СВНТИ• и въннлити кди- 
нол^сг поц1Жик> и ^^ λιλτβΊ;• въ ткуъ 
20 Λ\•ϊ;€τ•<ιγτι ткрпАШтелгъ ^^ въ ниукжс 
НИ ^^ жнтниск-ктлш ^* с'кто\*жати 

С6В£ ^^ ВЕШТкЛ\И ЛН ^^ ПрИОВкШТаТНСА 

оставлкшел^ъ свои л\анастъ)р/А• ашт£ 

КЬГДа ПОНбД'ЬнО ΙΙΛΠν ВОГД£Тк• 

25 ноуждкН'к1И ради потрсвъ! отъ градк- 
скааго шнскопа- пр£сто\^паюштк>оу-- 
люу жб сни нашк оуставъ• пов^л•^- 

γθΛ\Τν ВКПрИОВкШТбНкНОу ^' ВЪ1ТИ• 

да Νί имл "вжнк уоу*лнл\о ВО\-Д£Тк• о'. Οι αληθώς και εϊλικρινώ; τον 
μονήρη υιετιόντε; '^ίον, της προσηκούσης 
άςιούσθωσαν τιριης. έπειοή οέ τίνες τω 
αονα/εκω γ.ν/ ζγιΐί,ίνοι προσ/ήματί, ^ τάς 
τε εκκλησίας καϊ τα πολιτικά Ο'.αταοάτ- 
τουσι^ πράγματα περιίόντες" άοιαφό- 
ρως εν ταϊς πόλεσιν, _ου μην άλλα και 
μοναστήρια έαυτοΐς συνισταν έπιτη- 
δεύοντες, έοοΗε ιχηδένα ιχέν αηξααοϋ 
οίκοοομεϊν μηοέ συνισταν μοναστήριον 
7] ευκτήριο ν οίκον παρά ^'^^ώμην του 
της πόλεως επισκόπου* * τους οέ καθ' 
εκάστη ν πόλιν και χ^ώραν μονάζον- 
τας ΰποτετάχθαι τω επισκοπώ, και 
την ήσυ/ίαν άσπάζεσθαι, καϊ τ.ροσί- 
/ειν μόνη τη νηστεία και τί] προ- 
σευχή, έν οΕς τόποις άπετ άφαντο προ- 
σκαρτερουντες • μήτε 8ε έκκλησιαστι- 
κοΐς, μήτε βιωτικοϊς παρενο/λεΤν πράγ- 
μασιν ή έπικοινωνεΤν, καταλιμπάνον- 
τας τα ίδια μοναστήρια, ει μήποτε 
άρα έπιτραπεΤεν διά /_ρείαν άναγκαίαν 
υπό του της πόλεως επισκόπου* μη- 
οένα οέ προσδέχεσθαι έν τοις μονα- 
στηοίοις ίούλο"^ έπϊ το^ αονάσαι παοά 
γνώμη ν του ιδίου δεσπότου. τον οέ 
παραβαίνοντα ιουταν ημών τόν ορον 
ώρίσαμεν άκοινώνητον ® είναι, ίνα μή 
τό όνομα του θεού βλασφημήται* 1) истинны //. 2) чисти С. 3) н-кц! Л. 1) σχηματι Л'. 2) έκτιράττουσι Л^ 3) тл- 

4) нночьскк! С. 5) начнн4№фи /7; мнна ти нл\<м,-ц|| ρ'.όντες Р. 4) соа. поел Ь к~1сжс~о\> ставитъ 

У. 6) никомо\• Ж1 о^ко У П. ~) слндти //. находящаяся дальше слова μηοένα о:. . . ωρι- 

8) ср-кск У. 9) л\астыр*\"к С. 10) нлшио С. σαμεν, но описка эта зам-Ьчена самиыъ писцпмъ 

И) и проп, П. 12) ткрпАф! У. 13) кин П. н обведена точками. 5) τώ Р. 6) τους δε 

14) ЖНТ1СКЫДЖ С. 15) С4к< проп. У. 10) или У. 7^αραί^αινοντας. . . άκοινωνητους V. 
17) ксс πρΗακκφΐΗΗα У. ХАЛКЙДОНСИ. ίΐν ВСЕЛЕНСК.) 5—7. 15 ΐιιηον- жб грлдьсногогл\о\- трбс4; 

. КСТЬ• ДССТС11Н0К ^ ПрОЛ\Ъ1ШЛКИИК 

I Т• ирб\*0Д/М1л ннутч ■' отъ грлдд 

δ кТк градъ• Епп^^уъ- ли причктьни- 

цН;\"к• ποκελΊιμο ны положен ътлхъ ^ 

снуъ^ прак11Л0Л\ъ отъ стуъ оць• 

ΙΙΛ\•^ΤΙΙ скою кр+.постк- 

г*• Ннкомог же Η6ζΜΛΚΛ\ον• ш^бно^- 

10 1;ъ1т»1• ни полог• нк дниконог- ни- 

кол\ог Ж6 οτΗΝον -Дк ИЖ6 втч цр'квк- 

н4;л\ь чино\•• тъкл^о лштс ососк• къ 

цркБЕ грлдксц-кн ^ ли къ' вксц-йн- ^ 

ли Ь"К Λ^ΠΛΟτΤνίρΗ ли КЪ Λ\0ν''4ίΗΗ41ι- 
1δ СТК-Ь П0СТЛКЛИКЛ\Ъ1Н н[л]р6Ч61ГК^СО^'- 

Д6ТК• нЕДостоии-к ж£ иостаслАКл^ъиа- 
огстлви стъ1И съворъ• ^^ невллстьно 
ΗΛ\ΗίΤΗ тлкокок ^^ ро^-кополож^ник• и 
ттакожч л^ошти д'киствовлти• нл 
20 ο^-κορπίζΗον• поставлкшалго- 

X' бдИНОЮ ВЪЧИИКНЪ1ИЛ\Ъ въ 

причктк• ЛИ инокъ1ИЛ\ъ• огстави- 
γοΛ^Τι• ни къ *^ воинкстпо• ^'^ ни въ 
слнтк [м]иркск'к1И ^* приуодити- лште 
25 ли Дкр:^нжтк и Ηί рлсклютксл ико 
κ•κ:ζκρ4ΤΗΤΗ0Λ на то КЖ6 ιΓλ ради 
прсже и^волиша- да прокл/Ати ^^ вог- 

ДОГТк• τον μ.έντοι έπίσκοπον της ττολεω; χρή 
την οέουσαν ττρόνοιαν ποιεϊσθαι των 
αοναστηοίων. 

ε^ Περί των μεταβαινόντων από πό- л. 32 Ь. 
Λεως εις τιόλιν έττισκόττων ή κληρικών 
έοοΗε τους περί τούτων τεθέντα; κανόνας 
παρά των αγίων πατέρων έ^ειν τήν 
ίξίαν ισχύ ν. 

ζ'. Μηοένα άπολελυυ,ένως χειροτονεΐ- 
σθαι, αήτε πρεσβύτερον, μήτε οιάκονον, 
μήτε όλως τίνα των εν τω έκκλησια- 
στικώ τάγματι, ει μη ιόικώς^ εν εκ- 
κλησία πόλεως ή κώμης, ή μαρτυρίω, 
ή μοναστηρίω ό ^ χειροτονούμενος έπι- 
κηρύττοιτο. τους δε απολύτως /ειρο- 
'ΖΟΊουαίνους ώρισεν ή αγία σύνοδος 
ακυρον ε/ειν τήν τοιαύτην χειροθεσίαν 
και μηοαμοϋ ούνασθαι ένεργεΤν εφ' 
υβρει του χειροτονήσαντος. 

ζ'. Τους άπαξ έν κλήρω τεταγμένους 
ή και μοναστάς ώρίσαμεν^ μή'•^ ^"^ι 
στρατείαν μήτε επί άξίαν κοσμικήν 
έρ/εσθαι, ή τούτο τολμώντας και μή 
μεταμελομένους,^ ώστε έπιστρέψαι επί 
Ίουτο, ο ^ δια θεόν τζρότιρον εί'λαντο, ^ 
άναθειχατιΤεσθαι. 1) достсин» с. 2) л\аи4стгк1р1л<л УПС. 1) ών вставл. V. 2) ό проп. Т. 3) V 

3) П(»н)^одАфну-к У. 4) положжу* ( . δ) с выскобл. μ въ слов1^ ώρίσαμεν. 4) μεταμε- 

си^у, проп. С. 6) в"к игкяи ^οлд■Ьсτ^н }'. 7)к-к λουμεν&υς Υ (ελ по скобл.), 5) со(1, пере- 

проп. П. 8) консц,кн П. 9) зд)ьсь вг сод. правл. τουιο въ τούτω; Ра1т. 172 έπι τούτω ώ. 

послгь Η вытерта какал-то буква и оставлено 6) ειλοντο ΡΥ. 
{ем. δ) пустое .мпсто. 10) соссрсн-к С. 11) та- 
кч^»€ У. 12) κ-ν проп. ПС 13) кснн-ь- 

ств<>л4"к С. 14) вг сой. зд)ьсь вытерта вг 

начал1ь слова буква к; С мнркскыл. 15") соа. 

проклАлитн: У/7 кллти; С тн. 116 ХАЛКИД<»НСК. (ι ν ВСЕЛЕНСК.) 8-9. /ό а ίΓ• Прнчкткннци ништапиталк- 
ницк• ^ II .ионастъфк• ^ и /лчнчкск-к 
υ,ρΉΒΤχ- подъ Еллстнк• да соутк• 
согипалго въ кокл\кЖкдд град'Ь 

5 ΕΙΙΠά- по ПрбДЛННИ» Ст\"к ОЦк• Да Прб- 

ькгБак>тк• а не по пре^сркстког дл 
сткуодлтк отъсвокго {ппа- дьр^аю- 
штбн ^ же ра^вратити таковок оу*ста- 
клкник• по кок.иоу• Л!ово о[в]ра^о^••* 

10 и нбпокарлк>штесА свокл\ог еппл;• 
аште оуво со^-тк причкткници пра- 
килкпкшлгъ да во\*доутк ловннкни^ 
'4^πρ6ψ6ΜΜΚΛ\Τν• аштЕ ли чкрпкци• лн 
прссгкци• да во^*до^*тк вбсприовк- 

15 штенн• ^ 

Д*• ПшТб КЪ1Н' ПрИЧкТкНИН'к• съ 

причкткиикълмк пкрк» ^ н|л\атк• да не 
остакдмктк свокго еппа• н къ л>нрк- 
скъьмъ ссу-диштелгк прирнштетк- ^ 

20Н'к^^ прежде да сккажетк вештк ^^ 
свокл\оу* ιπΓον• да повел'^ник.ик 
гого^^ епга« прпдоу'Тк овои^^' γο- 
тАште^^пкрктнсл• и да расоудитк и 
еппъ• С'к началкмъш.ин кго попъ!• 

25 аште ли кто чресъсе сътворитк• пра- 
вилкнъ1Л\к :5апре1итеникл\ъ• да кстк 
покникнъ• ^^ атте ли прнчкткпикъ• 
афе^^ нл\атк пкрю съ^Чвоимк епгълхк- η'. Ос κληρικοί των τττω/ειων καϊ 
αοναστηρίων και μαρτυρίων Οπό την 

έςουσίαν των έν εκάστη ττόλει έττίσκό- 
πω ν, κατά την των αγίων πατέρων 
παράδοσιν, ^ ?ιαμενέτωσαν και μη κατ' 
αυθά3ειαν άοηνιάτωσαν του ίόιου έπι- 
σκόπου. ^ οί δε τολμώ ντες άνατρέπειν 
την τοιαύτην δίατύπωσιν καθ' οιονδή- 
ποτε 'ΖΩοπον καϊ ατι Οποταττόυ.ενοι τω 
^δίω επισκοπώ, εί μεν εΐεν κληρικοί, τοΐ; 
των κανόνων υποκείσθωσαν έπιτιμίοις* 
εί δε μονάζοντες ή λαϊκοί, έστωσαν 
άκοινώνητοι. θ'. Ει τις κληρικός τζοος κλη- 
ρικόν πράγμα έ/ει, ^ μη έγκατα- 
λιμπανέτω τον οίκειον έπίσκοπον 
και επί κοσμικά δικαστήρια κατα- 
τρε/^έτω, άλλα τ,ρότιοο^ την ΰπό- 
θεσιν γυανα^έτω παοά τώ ίοίω 
επισκοπώ, ή γοϋν γνώμη αύτου 
του επισκόπου, παο' οίς αν τά 
άυ.ί)οτεοα * αέοη 3ουλωνται, τά 
Τί\ζ δίκης Φ^γκροτεϊσθαΐ' εί ^έ τις 
παρά ταύτα ποιήσοι, κανονικοϊς έπι- 
τιαίοις Οποκείσθω. εί οί ^ κληοι- 

τόν ίδιον κός έχοι πράγμα ^ τ.οος 1) ннф{пнтаткннцк У', мн1репнт4т«льннцк С; 1) τα;, . . παραδόσεις V. 2) τους ιοιους ιτζι- 

ннц1»пнт^т1лнйци Π. 2) мАНлст^^к У. 3) лкр- τχοπί?υς V, 3) ίχο^ РУ. 4) αμφότερα τα Ρ. 

заьгцл У. 4) въ соа. передг ρ здпсь вытерта δ) κα\ вставл. V. 6) πράγμα ϊγιι V. 
Оуква Ϋ и оставл. пустое мгъсто. о) по- 

винны Я. 6) к|спрноБф1нГн СП', к«с πρΗ«;ς•^ψί- 
нии У. 7) ΚΚΙ С. 8) πιρββ Я. 9) прнрншт»Тк 
проп, С. 10) ΐΗ-ν Я. 11) кш1Тк проп. У. 

12) скв«гв С. 13^ »<:вн' Я. 14) χ«τλι|ιηη У. 

15) πβΒΗΗΐ Я. 7гроп. У. 17) с-и 

проп. П. ХАЛКидинск. (IV всельиск.) 10—11. 117 

ли С'к Г1011ъл\|1• прЕДЪ оьллсткнътл\ь ή хас προς ίτιρο^ έπίσκοπον, παρά τη 

с'КБоръ.\\к Да 11крит1чсл• лште ли ск συνόοψ της έπαρ/ίας οικαζέσθω. ει δε 

той осллсти лмггрополиттчлхь• £гГп'к προς τον της αύτης επαρχίας [ΜΥΐτρο- 

ли прич1^ткник'кл\ь пьрю ид\лтк• дл πολίτην επίσκοπος ή κληρικός άρ.οί- 

. идсгтк• ли къ иачллкнико^- стрс>к- σβητοίη, καταλααβανετω ή τον έςαρ/ον 

пии•^ ли къ нлстолкиикоу-^ и.р"стео^-- της διοικήσεως, ή τόν της βασιλευούσης 

ЮШТЛИГО градл и прсдъ т'ЬлМч да Κωνσταντινουπόλεως Ьсо^^оу^ καί έπ' 

||рбпкр/ЛТкС/А• " αύτω δικαζέσθω. ^ 

Γ• Ηί Л'Ьтк кстк прич1кТЬ.»П1ис»^ * ι. Μη έξεϊναι κληρικφ^ εν δύο πόλεων 

ΙΟ къ дъкою градог црксн иричитатисл κατά ταύτόν καταλέγεσθαι ' έκκλησίαις. 

нъ къ икижб πίνρκοκ пс^стаклкиъ έν ή τε την αρχήν έ/ειροτονήθη * και 

КСТК• ^ и въ июжЕ прис-кглъ ксть. εν ή προσέφυγεν, ώς οηθεν αείζονι. ^ δια 

ί3Κ0 се К6ЛИК0Г тъттаи ради слакъ! δόςης κενής έπιθυυιίαν. τους δέ γε 'ζοΰτο 

πογοτκΗ>• ткорлштаи же^ 0ί• къ^кра- ποιουντας άποκαθίστασθαι τη ιδία έκ- 

ΐδ штати къ скси> υ,ρΉκι» въ мкиже κλησία, έν ή έ? άρ/ης έ/ειροτονήθησαν, 

исгжрка С1рб»и1 съииа• и тал\о тъкл\о και έκεΤ [χόνον^ λειτουργεΤν. ει υ-έντοι 

слс\-жнти• аштб ли сгжс ьъде ког- ήδη τις" αετετέθη ε; άλλης εις άλλην 

ДбТк• прбложилъс/л' и:^ъ иис»га^ къ εκκλησίαν, μηδέν τοΤς της προτέρας 

дро^гох-к? црккк• ни нъ ч^л\<^\* Ж£ εκκλησίας, ήτοι των Οπ' αυτήν υ,αρτυ- 

20 пь.ркъ1И * црккб причаститис /λ в£- ρίων ή πτω/είων ή ςενοδοχείων. έπι- 

шткуъ ни^^ цркъкауъ• саже согтк κοινωνεΤν^ πράγαασι. τους δέ γε τολ- 

подъ той властыо• ни нифе1;ърл\к- αώντας ιχετά τόν ορον της μεγάλης καί 

цлуъ- ни странкноприилмкницауъ- οικουμενικής ταύτης συνόδου πράττειν 

дκр'^ζак^αιτлιίι же по охчтав'к К8ли- τι των νυν άπηγορευμένων , ώρισεν ή 

„'5 клаго и ксблкнкскааго ^^ събора Д'кити αγία σύνοδος έκπίπτειν του οικείου-' 

ЧКТО нъи^-Ь отърбченъ1И\*ъ• повел-к ^^ βαθμού. 

СТ'ЫИ СЪБОрЪ ТаК0БЪП1Л\Ъ отъплдлти 

скокго сана• 

м• Кксл ништаи и трбсо1*юштаи ^^ ια'. Πάντας τους πένητας και δεομέ- 

•и; пол\оштн• съ иснъ1 !таникл\к носъла- νους επικουρίας μετά δοκιμασίας έπι- л. 33 Ь. Γι стро»нн< 7/. 2) чЬкоу вставл. У. 1) οικαζέσθωσαν V. 2' χλ-τρικον РУ. 

3) РкрлтксА У. 4) ημΗΗίΤΗΗ 7/. 5] «стк 3) /.αταταττεσθαι V. 4) со(1. вставл. ή αίτια 

проп. у. 6) τκορΑίμι н П. 7} прил*жил-ъсА у. (эт'л слова есть въ V, какъ схол1я къ οια 

8) ноА п. 9) шркыА вставл. С. 10) κτι 05ςης κενής εηΟυμίχν'ι. 5) μείζονι οηΟεν 

€ставл. Π У. И) си-о βαηαύ.ί. П. 12) сты РУ. 6) έκεΤνον (ви. έκεΤ μόνον) Ра1п1. 172. 

естаел. С. 13) τρικ^ιοψίΑ С. 7) τίς С0(1. 8) έπικοινωνείτω У. 9) Ίδιου 

РУ. 118 , ХЛЛКИДОНСК. (ΐν ВСКЛЕНСК.) 12 — 14. 

Ηΐϋΐ рЕКЪШ£ ли1ркыъшл\и ц'рквкН'ы- στολίο'.ς είτουν^ εφην.κοΤς έκκλησιαστι- 

ιΐΛ\Η ΚΛΐΐΗ•ί:.Λ\Η уодити огстлен\'ол\Т1• κοϊς [λόνοις^ ό3ευειν ώοίσααεν, καϊ μή 

Λ Η£ състаБкнъ1Нл\к• понкжЕ съставк- συστατικοί;• οιά τό τά; συστατικά; έτ:ι- 

наи поЕбл-йнни достоитк Даитн кди- στολάς προσήκειν τοΤς ούσιν εν Οπολή^ει 

5 и'йл\к въ :ζΛζορ4; со\'1итиил\'к лни,бл\ъ αόνοις παρέ^εσθαι ττροσώτΓοις. 
вънн.илти- 

ΙΒ*• Приндб^ къ нъ!• ико ηΙιιι,μη ι3'. ~Ηλθεν εί; ήαας, ώ; τίνες παρά 

чрбсъ ц'ркъккК'к1Н ^аконъ- прнтек-кшб τοϋ; εκκλησιαστικούς θεσαοϋς προσορα- 

къ С11лкнъ1ил\ъ. властелку-к над•!;- μόντες δυναστείαις 8ιά πραγματικών^ 

10 ивъи1«сл• кдиноу- овластк на Дквок την μίαν έπαρχίαν εις ούο κατέτεμον, 

ра:5Д'Ьлиа\-о\•• ико отъ с^го дъв-Ьлха ώς εκ τοΟτου δύο μητροπολίτας είναι εν 

л\||трополитол\а * въГтн въ кдннон τη αύτη έπαρ/ία. ώρισε τοίνυν ή αγία 

овласти• оу-стаки ο^'Βο стът^съворъ• σϋνοζοζ του λοιπού μηδέν τοιούτο τολ- 

мрочЕК* ннчксо Ж6^ таковааго Дкр- μάσθαι παρά επισκόπου, έπει τον τούτο 

15 Ι&ΎΜ ίπηο^•• аште ли начкнатк се тво- έπιχειρουντα έκπίπτειν του οικείου* βαθ- 

ритн• да от-кпадетк свокго стбпанЕ- ^ μου. δσαι δε ήδη πόλεις^ δια γραμ- 

Λ ΚΛΗΚΟ Ж6 оуже градъ ηΗ€Λ\6ΗΤιΐ μάτων βασιλικών τω τ?ίς μητροπόλεως 

цр'квкнъим^н- л\итрополкСК'КЛ1к ' по- έτιμήθησαν ονόματι, μόνης άπολαυέτω- 

чктсни В'к1ша^ ил\бмкл\к• кдинои да σαν της τιμής, και ό την εκκλησίαν 

20 прикл\лк>тк^ чксти•^*^ строии црквк αυτής διοικών επίσκοπος, δηλονότι σωζο- 

ίππτν• ив^! ико урани<\\ол\ъ согшти- μένων τη κατά άλήθειαν μητροπόλει 

ил\ъ понстин•!; л\нтрополин ^^ своилхъ των οικείων δικαίων. 
правкДкнънлдъ* 

ιγ"• Отранкнъ1НЛ\ъ прнчкткмн- ιγ'. Ξένους κληρικούς και ά^>αγνώ- 

25 колАЪ^^ и чкткцб/иъ• въ инол\к град•^ στας^ εν ετέρα πόλει δί/α συστατικών 

Β6 съставкнъжуъ ^^ πηολιενί^ свокго γραμμάτων του ιδίου επισκόπου μηδό- 

Еппа• никако жб не достоитк сло^Жк- λως μηοαμου λειτουργειν. 
ВЪ1 ткорити• 

|Д- Понкже въ н^^кън!^^ овла- ιδ'. Επειδή εν τισιν έπαρ/ίαις 

30 стк\"к ославлкно въстк чктки,бл\ъ и συγκεχώρηται τοΤς άναγνώσταις καϊ 

П'^ЕкЦбл\ъ Жбннтисл- оу-стави стъ1И^* ψάλταις γαμεϊν, ώρισεν ή αγία ι) ΠρίΗ Π. 2) мнтрополнтлл^а Π. 3) οττ^ιη 1) С0(1. ήτοΰν. 2) 'νόμοις "V. 3) -ραγμτ- 

ηρση. Π. 4) προΗί У. 5) Ж1 ηροη. Π. το)ν V, 4) ιξ'.ου ΡΥ. 5) πάλιν V, 6) άγνω- 

0) стшжн У. 7) мнтрополнтъскФмь У: мнтро- τας V. 

ηοΛίοκτι.Μ-κ П. 8) кышн С. 9) при»б.«л1Тк У. 

\0) » вставл. ПУ. 11) .«итрополн Я. 12) при- 
Ч(1стчннк>>м•^ У. 13] СТ4ММ* П. 14) соа. стин. ХАЛКИДПНСК. (ΐν ВСРЛЕНГК.) 15. 119 с-ьворъ• да \\ί л-ктк^ вогдеть^ ни- 
||Сл\сп• Ж£ и\"к иной κΊ;ρ'κι жены по- 
и.иатн• ли11Ели всч-до\"Тк ^улА д-^ти 

ПрИЖНЛИ ОТЪ ТаК0СЪ1И ЖбННТКк!• 

5 лит во^'догтк рсж^шлисл ^ отъ* 

ΙΙΗγΤι -СГ Ер^ТНК-к КркСТНЛИ• ίίρΜΒΟ- 

днти 1С къ свкштению съсоркмъиа 

ЦрККб• άΙίΙΎί ли ВО^'ДОу'Тк ΗΕΚρίνψί- 
И11• ^ к тол\оу- Мб Λ\ΟψΗ КркСТИТИ 
10 и\"к ОТЪ Ербтикъ- ни С'кл^•^^ шатнсл 
врлкълхк съ ίρΕΤΗΚΤνΐ•^ ни ск " жидо- 
синъл\к- ни СЪ ЕЛИНЪЛ\К• ЛШП ДЛ Ηί 
0Β4ιωτ4κτΐνςΛ мрбложитисА въ прс- 
стсславкногю^ κΊιρον' сквъкогплак- 

15 Л\СК ΜΙϋ,ί Ск ПрОСТС»СЛОВкНЪ1ИЛ\к• ^ 

Аштб ли кто оу'ставъ сии прктог- 
питк сталго съвсро прлвилкноу'оу-л\01• 
^апр'Ьштбннн? да воу-доу^тк ^^ по- 

ВИНкНИ* ^^ 

20 гТ• Дилконис'к! жбн'к! Ηί постакли- 
ти прбже- .м- л•^"• н^^ сию же ск 
01!аскнол\к испъ1таникл\к• ашт£ ли 
же приилхъши рогковъ^ложеник• ^^ и 

Вр'кл\А Н'^КСЛИКС ПрЁВЪ1В'КШИ ΒΉ 

25 слогжкВ'Ь• ^* въдасткСА на вракк• 
суноркши вжик» Блгдтк• таковаи да 
проклята вох-дпк• ^^ и съ τ'^^л\к ижа 
Ю В01-Д£Тк поилъ• ^® сиусоос μη έξεΐναί τινι αυτών έτερό- 
οοϊον γυναίκα λαμβάνειν, του; οέ ήοη 
έκ τοιούτου γάμου ^ παιοοζοιήσαντας, 
ει μεν έφθασαν βατττίσαι τα έξ αυτών 
τε/θέντα τταρά τοϊς αίρετικοϊς, ττροσά- 
γειν αυτά τη κοινωνία тг^; καθολικής 
εκκλησίας, αή βαπτισθέντα οέ μη 
δυνασθαι έτι βαπτίζειν αυτά τταρά τοις 
αίρετικοϊς, ^ μήτε μην συνάπτειν τ.ρο:; 
γάμον αίρετικω, ή *Ιου2αίω, ή '^Έλληνι, л. 34 а. 
ε: μη άρα έτταγγέλλοιτο ^ μετατίθεσθαι 
εις την οο^όοοίο^ ττίστιν το συναπτό- 
αενον ττοόσωπον τώ οο^οοοίω. ει δε 

ι Γ 1 4 - ( 

τις τούτον τον δρον τταραβαίη ^ της 
αγίας συνόδου, κανονικω ϋποκείσθω 
έττιτιαίω. ^ ιε^ Διάκονον μη χειροτονεΤσθαι γυ- 
ναίκα τ^ρο ετών τεσσαράκοντα, και ταύ- 
την μετά άκρφοϋς οοκιμασίας. ει οέ γε 
δεξαμενή την χειροθεσίαν και '/^^οίοί 
τινά παραμείνασα τη λειτουργία έαυτήν 
έτΓίδω γάμω, ΰβρίσασα την του θεοϋ 
χάριν, ή τοιαύτη άναθεματιζέσθω μετά 
του αύτη συναοθέντος. 1) А-ктв и. 2ι БО\'А»Тк ηροη. У. о) р©*шл п. 1) ех του γάμου του 'ζοκο\ΐ':ο\} Υ. 2) ούττω 

4) (η; У. δ) ΗίκρίψΐΗΐΗ С 6) ιρίΤΗ }. 1) жь χροσαχθεντα τ?; κοινωνία της χαθολιχή; έκ- 77. 6) простославныи Π; просллккнгю 3': ηρο- 
стовлавнбк» С 9; прссллккН'ил\к ί. 10) κν;- 

Л1Тк 3'. 11) покнн»кНнк У. 12) Η ηροη. 

С. 13) ρ!?κί к1^злсж1н1| 77. 14) сл!•»^^• С. 

15) κίΑί\• 77. 16) ηοΛΛ-ν к\-лггк С. χΑτ,σιας μ•/;τε μην ттара τοΤς αιρετικό•.; ρατττι- 
σθεντα μή δύνασθαι έτι ϊατττ'ιζειν αυτά τταρ' 
αυτοΓς V (в μ. -ροσάγειν αυτά. . . παρά "τοΧζί 
α'ιρετικοΤς). 3) επαγγελ/οιντο V и п|)ибавл. 

το, но обведенное точками. 4) παραβαί- 

νει V. 5) κανονικοΤς ύποκεισθω επιτιμίοις 

Га1т. 172. 120 ХАЛКПДОНСК. (ΙΤ ВСЕЛЕНСК.) 16—17. 18*• ДкФ. отъдавт^шисА клдц-Ь 
ϋο^•• тлко же Η чкрнори^кцк• Ηί л'Ьтк 
кстк праЦ'Ь прич{тат11сл• лште ли 
с>врлштк»тксл οί творлштЕ- да во^*- 

5 ДОуТк КЦТкОВкШТСНИ• ^ 0)рСТЛКН- 

уо/иъ же нл\11ти ^ вллстк члкко- 
Л1СБИ0• кж€ о т'ку'к л\'1;сткноуоул\оу 
ίπικκοπον• 

1^•^ ООГШТНИМЪ СУ'* КОКЯЖкДО 

10 ΐφΚΒί нлселкничкскътл;^ пр-^дФ»- 

Л0Л1Ъ• ли КкСкСКЪ1НЛ\1ч• Пр(БЪ1ЕаТИ 

»«подкижнл^ол»ъ оу• дкржлштииуъ ^ 
13 шмъ• и пач£ Λψ6• ^а» "л• λΊΓ сии 
ΐ'.ίζ н;|^Жо Дкржашт( строили воу- 
15 д;|;тк• άψί ли къ тркуъ ДЕслткутч 
л-Ьтъ воудбтк К0Л10у ОТк Н1^уъ 
пкрл• л-ктк кстк глюштиилгъ ел 
о(;идил1ол\ъ о сиук пкр+.тнсл 

Пр'1;ДЪ^ 0БЛЛСТкН'к1ИЛ1к^ С'кворъл\к• 

20 бпару[и]искъ1И/\1к• ^ лште ли кто 
ОВИДИЛ\'К кстк ОТТк скскго л\итро- 
полита• предъ б^ару'клгк строкиии 
ли предъ костлнтинл града на- 
столкпикълхк да со\^дитксл »κο же 

25 прежЕ рЕЧЕСА• ' аштЕ ли кът градъ 
11,рскою^° властию овновисл* ли въто- 

рИЦЕЮ 1\;БН0ВИТкС/Л• ГрЛДкСКЪЖЛ!!). ^^ 

людкскътлгк ^аконо/иъ- ^^ и црквк- 
иъ1итъ огдНчЛолгъ• чиит^ да въслФ.- 

30 Д01'КТк• ίς'. Παρθένον εαυτή ν άναθεϊσαν ^ τω 
οεσπότη θεω, ωσαύτως δε και μί^νάζον- 
τας, μη. έΗεΤναι γάμω ττροσομιλεΓν. ει 
οέ γε εύρεθεΤεν ζουζο ττοιουντες, έστω- 
σαν άκοινώνητοι. ώρίσαμεν δε ε/ειν την 
αΰθεντίαν της έπ' αύτοΤς φιλανν^ρωττίας 
τόν κατά^ τόπον έπίσκοπον. 

ιζ'. Τάς καθ' έκαστη ν έκκλησίαν ^ 
άγροικικάς τταροικίας ή έγ/ωρίου; μέ• 
νειν άτταρασαλευτους παρά τοΤς κατέ/ου- 
σιν αύτάς έπισκόποις, και μάλιστα ει 
τριακονταετή /ρόνον ταύτας άβιάστως 
οιακατέ^^οντες ώκονόμησαν. ει δε έντος 
των τριάκοντα ετών γένηταί* τις ή 
γένοιτο περί αυτών άμφισβήτησις, έξεΐ- 
ναι τοις λέγουσιν ήδικησθαι περί τού- 
των κινεϊν παρά τη συνόδω της επαρ- 
χίας, εί δε τις άδικοΤτο παρά του ιδίου 
αγίτροτίολίτου, παρά τω έξάρ/ω της 
διοικήσεως ή τω Κωνσταντινουπόλεως 
г^ρόνω δικαζέσθω, καθα προείρηται. εί 
δε καί τις εκ βασιλικής εξουσίας έκαι- 
νίσθη πόλις ή αύθις καινισθείη, τοΤς 
πολιτικοΐς και δημοσίοις τύποις και τών 
εκκλησιαστικών παροικιών ή τάξις άκο- 
λουθείτω. 1) ςίΒκοκψίΜΐΗ С 2) нм-ктн ПСУ. 3) У 1) άναθεΤσαν (άναθησασαν Υ) έαυτήν ΡΥ. 

ηροη. все правило 17. 4) ο^^ ηροη. С δ) Αίρ- 2) τάν вставл. Υ. 3) έτταρχίαν Ρ. 4) γεγε- 
ЖДТНН СП. 6) пр'кл'ъ С. 7) клдсткиимПк С. νηται Р. 
8) въ соа. пос.иь X витерта буква н и оста^юсь 
пустое мгьсто. 9) р1Ч1тсл С. 10) цр^^скою Я. 
11) гр^скы н Л. 12) (Γ'ΗΗΦγΑ'ν вставл. С. ХАЛКИДОНСК. (ΐν ВСЕЛЕНСК.) 18—20. 121 1И• " РстьинчкС1;4И• • ли »;лкпкта- ίη . То της συνωμ-ο^-ία: ή ί/χτρίζς 

ПИИ ^ сипл• и стъ κΤνΜΊίω^πΗγ'κ τ^δ- έγκλημα και τταρα των έξω νόμων 

кснъ стняо^'Дк ЕЪ^сраикмл* кстк• ττάντη κεκώλυται, ττολλώ οή μάλλον έν 

л\нсжак Ж{ ΠΛ4ί кТкГГжии црккн СЕЛ\ог τη του θεοΟ εκκλησία τούτο γίνεσθα: 

5 ουί^ΛΤΗ къ^сранлти дсстситк• дл άτταγορευείν ττροσηκει. εΓ τίνες τοίνυν 

ИЖЕ сут.с^ причкткиици• ли чьрпо- κληοίκοΐ ή μονάζοντες εΰρεθεΐεν ή συν- 

ри^ьци осрлМ|]1сткС/Л• ^ ли рсткници•^^ ομνύμενοί, ή φατριάζοντες, ή κατα- 

ЛИ ΚΛκε64ίοΐ|ΐ£• ли ρΊΐΜΠ стрсиштб на σκευάς τυρεύοντες έζισαόττοις ή συγ- 

ίππΊνΐ- ДЛ сттчПйдають отимогдь. свс- κληρικοΤς, ^ έκπιπτέτωταν ττάντη του 

10 ΚΓΟ чимог• οικείου βαθμού. 

ΙΑ " Прии[де]^ въ слогуъ! плшл- ιθ'. "^'Ηλθεν είς^ ημετέρας άκοας. ώς 

икс къ осласткук сгстаг.лкнии ^ έν ταΤς έτταρ/ίαις αί κεκανονισμέναι ^ 

съсори 8пис1;спсл\ъ• не съимютк• н σύνοοοι των έττισκόττων οΰ γίνονται. 

отъ С1Г0 нестройни ^^ согтк• испрлв- και εκ τούτου ττολλά ^ παραμελείται 

ΐδ ЛКНИЯ тресогюфли црквкнтчиа кешти• των διορθώσεως 5εομένων έκκλησιαστι- 

τΦ.ΛΜν же сгстаг.и стъм! съсоръ• по κών ττραγμάτων. ώρισεν τοίνυν ή αγία 

прлвилсл\Тх стуъ οΰ>• дъва1икДЪ1 συνοοος, κατά τους των αγίων ττατέρων 

λΨ.τλ ^' къкогпк съсмрлтисА• κοκ- κανόνας, δις του ένιαυτοϋ έτ:ί τό αυτό 

ажкдо ОПЛЛСТИ еппол\ъ• идеже лште συντρέ/ειν καθ' έκάστην έπαρχίαν τους 

20 οτΛρΊιπιυόΛΓΟ грлдл епискспъ поке- έττισκόττους, ένθα αν ό της μητροττό- 

литк• испрлвлАти ксА ЕЪ^ницАЮ- λεως έττίσκοττος ϊοκιμάση, και όιορθουν 

ιμΛϊ3•^* не приуодлфли же еппъ1 н έκαστα τά ανακύπτοντα, τους 2έ 

пресъ1вакчита ^^ въ своиуъ грлд'^уъ μη συνιόντας επισκόπους, ένδημοϋντας 

пъ съдрлвии согшта• и всякого не- ταΤς εαυτών πόλεσι και ταύτα έν 

2δ открочкнааго ^' и нох'ЖДкналгс стро- υγιεία διάγοντας και πάσης άπαραι- 

КНИ0 согфа своссдкнъ!• г.раткС1;ъ1 τήτου καί αναγκαίας άσ/ολίας οντάς 

:ζΛπρΨ.ωτΛΤπ• ελευθέρους, άδελφικώς έπιπλήττεσθαι. 

ίΤ- ПричкТкниксл^ъ втч υ,ρκΒΗ κ'. Κληρικούς εις έκκλησίαν 

сло1'жаштиил\'к• иже с\-ставиуол\ъ• τελοϋντας, καθώς ήδη ώρίσαμεν, 

30 не л'Ьтк кстк ^^ въ имсгс града μη έξεϊναι εις άλλης πόλεως 1) 21 У. 21 Т©ТНЧЧ{СК4А с. 3) ΚΑίΒ4ΤΛΗΪ4 С. 

4) кхзк(^дн«не Π: нТкЗгрлна У. 5) и'крлфТсА П. 

6) ротнцн II. 7: У пропуск, все 711Х1лио 19. 

8) к-к сл5' в(:п,асл. П. ί') сгстлклжннн 77. 

10/ мктрс^ённ 77. нжстронгж С. 11) λέλ* 77. 

12) соа. п'^гнг'.хх.А^кцикп', С. ем. г.онечныхъ юи, 
импетг ια. 13) .ιρικκίβίΐ^ψι С; прнкыка1Сфд 77. 

М) н»и'пречмллгс 77. 15) »€стк П}>071. У. 1) 00(1. συγ зд-Ьсь надпис, иадъ строкой. 
2) со(1 было еще вставл. τα:, но выскобл. 
3; χανονισμενβ'. Т. 4) сосЗ. это ττολλά прнпис 

1С т. 122 ХАЛКИДОНСК. (ΐν ВСЕЛЕКСК.) 21—23. 

къ црквк въчинАТИСА- нъ прбСЪ1БоТН τάττεσθαι έκκλησίαν* άλλα στέργείν 

ЕЪ тон въ мкижб^ сло^'жнтн скподо- έκείνην, ^ έν ή εξ άρχη; λειτουργεϊν^ 

Л. 35 а. сишлС/А* ράζΒ•^ т^^уъ• | ИЖЕ пого^^- ήξοώ^^^^σαν, έκτο; εκείνων, οΓτινες" άπο- 

идьш£ очкствл• ^ по но^'ждп въ ино^* λέσαντες τάς οικείας * ττατρίοας άτιο 

δ цркъвк прЕидоша- лтте же кът ανάγκης είς άλλην έκκλησίαν αετηλθον. 

бппъ по оучтаВ'Ь сбл\к' ΗΜΟΓΟ еппд ει 2έ τις επίσκοπος μετά τον ορον τούτον 

со^'штл прпчк[тк]никл ' прннл\1Тк• άλλω επισκοπώ προσήκοντα οέξοιτο 

Π0Β£ΛΊίΒΛΚΛ\Έ сб^ъоскЦПкНО^' ВЪ1Т11 и κληρικόν, έδοξεν άκοινώνητον είναι και 

πρ»ιατο^•ο^•Λ\ον• π принл\ъшоу-о^|-л\оу•• τον δεχθέντα καί τον δεξάμενον, εοος αν 

10 доидежб престогпнвът примкткпнкъ ό μεταστάς κληρικός εις τήν ιδίαν έπα- 

κτν свою въ^врдтитксл цр'квк• νέλθοι^ έκκλησίαν. 

ΚΛ- ПрнчкТкника• ли просткцл κα'. Κληρικούς ή λαϊκούς κατηγο- 

ΚΛίΚίΤΛίοιυτά на бппа• лн па прнчкТк- ρουντας επισκόπων ή κληρικών,^ απλώς 

пика- просто вц'киспк1тамии Ηί при- και ά?οκιμάστο3ς μη προσδέχεσθαι εις 

15 ил\ати па о7лапнк- * ац1б пе пр-кжде ^ κατηγορίαν, ει μη τίρότιρο"^ έςετασθί; " 

пспъ1тапо по\^д«тк жптик нуъ• αυτών ή υπόληψις. 

κίΤ- Не л'ктк кстк прпчкТкникол\'к κβ'. Μη έςεϊναι κληρικοΤς μετά θάνα- 

ηο Ск^Икрти СБ0КГО бппа гравптн до- τον του ί?ίου επισκόπου οιαρπάζειν τα 

стоифпнуъ^ вештнн• ико же и διαφέροντα αΰτώ πράγματα, καθώς καί 

20 древлкпинл\и правплъ) отъречено въ!• τοϊς πάλαι κανόσιν άπηγόρευται* ή τους 

ли се твсрАШтелПк отъплсти скокго τούτο ποιουντας κινδυνεύειν εις τους 

чина• ιδίους βαθμούς. 

ΚΓ• ^ Прииде въ сло\-уъ стго скВО- у.^. ^λθεν εις ^ άκοάς της αγίας 

ра• сако причкткници н^Ьцпн• и иночк- συνόδου, ώς κληρικοί τίνες καί μονάζον- 

2δ ствсп'юштеи ^ ничксо же порогчкни τες, μηδέν έγκεχειρισμένοι υπό του 

отъ скокго еппл• кстк же ико и отъ^ [δίου επισκόπου, έστι δ' δτε καί άκοινώ- 

ОБкфенни'^ отълогчеп'кП1Л1ъ• въу^- νητοι γενόμενοι παρ' αύτου, ^ κατα- 

дл1|1е въ^^ цксаркстко^-юцши ^* ко- λαμβάνοντες την βασιλεύουσαν Κων- 

стлнтипк градъ• на .много къ нкл\к σταντινούπολιν **^ έπί πολύ έν αΰττ) 

30 пр'кв'к1ваютк• «мълвъ! ткорлште• и διατρίβουσι, " ταρα^τάς έμποιουντες καί 1) Ηΐ* 7/. 2) (Спчкства 1ί. 3) прнчкт- 1) со<1. έχάίνη. 2) λειτουργεΓν е; χρχης Ρλ\ 

ннкк Π; Щ1\1а вставл. У. 4) \хгллн'т Я. 5)изн- 3) ει τίνες Р. 4) ιδίας V. 5) έπινελθ/; ГУ. 

Айтк встпавл. У. 6) достоифнн У, 7) У про- 6) έττίσχοπον ή κληριχόν V, но въ обонхъ 

пуск, все правило 23. 8) ннсчкстк5?»«1}и. 9) от-к словахъ ν переправл. въ υ. 7) ές£τ:^σθειτ, Р. 

проп. П. 10) БфжТа Я. И) к-к ироп. Л.' 8) та; вставл. V. 9) ύ-' «τύτου Раин. 172, но 

12) црстк^»ф1н С. надъ ύπ* αύ надпис, παρ' αυ. 10} Κωντταν- 

τίνου πίλιν Ρ. 11) διατρ'.βουσιν έν νυτη V. ХАЛКИДОНСП. (IV ВСЕЛКНСК.) 24— 2'). 1 •)' Λ\Λτο\•ιμ6 1ф|;кы10К оустаклкнпк ^&г,- 
крл1|1лнмк же до/пы ηΊϋΓκιιιγτι• 
огст<л;н огсо стъи! с'киоръ• танокъ!- 
и.мъ КЪСПС>Л\ЛНОЛ\'Ь съгти ^ Γΐρΐνΐ:οκ 
5 къспол\имллкт1кълМк стыи цр"квб 
κοΗΐ^τιΐΜΛ^ града- ико ιΐξΐιτιι ил\ъ 
стк 1;рст1;;|^юштлого^ града- щп же 

КЪТ-куЪЖб* ВбфкуЪ Г1рЕ1]01'ДСП'Тк ^ 
II 11£ γΟΤΛψΕ τΊνΛΑΚ ЖЕ ВЪСПО- 

10 л\11|налкт1кълмч и да идогтк на свои 
л\4;ста • 

кд• ^ вд||нс»1с освлштенъшлдъ л^о- 
иастъ.фЕлх'к по вели Еппа- прЕиъ1иати 
в-киног л\с»иастъ1рЕл\ъ ' и до[сто]га- 

15 1|1аи^ и\"к ΒΕψΗ- т'ЬлАь да са ура- 

Н/АТк- и НЕ М<М|Л1 к ТС»Л\С>\' ΒΤνΙΤΗ НЛ\Ъ 

подъ^ Λ\ιιρ»νθΐ;οιο ^° власткк»- посла- 

СЛЛЮфИНЛ\'к ^^ ЖЕ СЕЛ\0^• Еъшати- 
ПеВННкНОЛ\'К ^^ С'к1ТН• ПраЕИЛкНЪ1ИЛ\Ъ 
20 ^аПрЕШТЕННКЛ^к- 

КЕ- ПСНКЖЕ ОГВО П-кцИ^^ ОТ'к ΛΜΙ- 
ТрОПОЛНТЪ- икс ЖЕ СЛ'к1Ша\'^\Ъ• не- 

рлдлтк^* о порсч'чЕнъ1нуъ ^^ ΗΛ\^ ста- 
д^^уъ• и отълагакгтк сТГфЕнии ^^ еппк- 
25 екая- ιΐξΒ0Λΐκ<«^ стоу-огл^ог съвсрс•^•- 
въ тркуъ л\ци11 иуъ^' ВЪ1ВаТИ СВ*фЕ- 
ΗίικΜίν Е(И1кскътд1ъ• щм НЕ н'ккао нсу^^жкна 18 НФТрЕСа СЪЛОХ'ЧИТкС/Л θ^ουβουντε; τήν έ-Λχλησιαστικήν κατά- 

στασιν. άνατρέπουσί τε οϊχου; τινών, 
ώοισε τοίνυν ή αγία σύνοοο; του; τοιού- 
τους υ~θ[Λΐμνήσκεσθαι υιεν ττρότερον ί•.ά 
του έκοίκου ττ]; κατά Κωνσταντινου- 
ΤΓολιν ^ άγιωτάτης εκκλησίας έτιϊ το''' 
έξελθεΤν της βασιλευούσης πόλεως' εί 
οέ τοΤς αυτοϊς ττράγαασιν έπιαένοιεν 
άναισ/υντουντες, καί άκοντας αЬζο'^ζ 
?ιά του αυτού έκοίκου έκβάλλεσθαι και л- 35 Ι. 
τους ιδίους καταλαμίάνειν τόπους. 

κο'. Τα άπας καθιερωθέντα μονα- 
στήρια κατά γνώμη ν επισκόπου μένειν 
εις τό διηνεκές μονασττ|ρια, καί τα ανή- 
κοντα αΰτοΤί ποάγυ.ατα Φυλάττεσθαι 
τω αοναστηρίφ και μή ουνασθαι έτι 
γίνεσθαι κοσμικά^ καταγώγια* τους οέ 
συγ/ωρουντας τούτο γίνεσθαι υποκεί- 
σθαι τοΤς εκ των κανόνων* έπιτιμίοις. 

κε'. Έπειόήπερ τινές των μητροπολι- 
τών, ώς περιηχήθημεν, άμελουσι των 
έγκε^ειρισμένων αύτοϊς ποιμνίων και 
αναβάλλονται τάς χειροτονίας των 
επισκόπων, έδοξε τη αγία συνόόω 
έντος τριών μηνών γίνεσθαι τάς 
χειροτονίας τών επισκόπων, εί μήποτε 
άρα απαραίτητος ανάγκη παρασκευάσοι 1) воспомлнГ κκιτΓ II. 2) ксстантннй СП. 1) Κωνσταντίνου ττολ'.ν Ρ. 2) τα! Ρ. 3,1 вм. 

3) иркстл;к>1р4гв С. 4) Ж{ ηροη. Л. 5)вкт1'Дк' και μη... χοσμικα, въ Ра1п1. 172 χαι μηκετ: 
сткг»офа Да и:^н4нн ку••*•^ ^ставл. Л. 6) Д! С ουνασ\)αι ταύτα κοσμικά γενέσθαι, въ Ра(т. 17ο 
7) π* КОЛИ {|1пл П}»{к^1клтн Β•νΗΗογ л<онлст-к)р1л\-к κα: μτ,κετ: ουνασθαι γίνεσθα•. ταΰτα κοσμικά. 
угроп. ПС. 8) дч^ифн Я; дса!|]ЛЛ С. 9) вг 77 4) εκ τ5υ κανο'νος Т. 
било перво)шча.^ьпо дс. кото}>о€ зачеркнуто и 
зампнсио п^. 10) рьскою С. 11) послаьллюфн У. 
12)повинкныА»-к У. 13)н-кинн}. 14) н{рсдАТк У. 
15) η*ροΐ)'4«ΗΤϋ У. 16)с1р»н1{ ί'. 17) ом. л^цин ир^, 
У л\цн\^"к. 77С ΛΜΐ,ί)^. 18) Μ^ίκι Я; но<,'>»:кнаи У. 124 ХАЛКИДОНСК. (ΐν ВСЕЛЕНСК.) 26—27. ПрОДТчЛЖИТИ 0Т'кЛ0Ж1ННР! Κр•^^ΜΑ• 
Λί\α ли С6Г0 N6 СЪТКОрИТк- ^ повиньнъ 
КСТ1к ЦрКВкНОу-Л\0у ΙζάΠρίψίΗΗΚ•• при- 

вт11тъка^ въдовкствоуюштл• ^ Црк- 

5 КЪК£ Ц-ЬЛО^ ураНИМО^ ΒΤνΙΤΗ отъ 

строителя црквб• 

кг"• Понкжб ΒΤι н-Ьк-ктуъ* црк- 
кдуъ ико Ж6 ΟΛΤιΐωΛγοΛίΈ се^ъ ико- 

НОЛГк^ ίΠΠΗ ЦрквкНЪ1И ПрбДкрЖЛТк* 
10 Β6ψΗ• ДОСТОНТк ВСЛ\КОи ЦрНВИ ίΠΠΛ 

ιΐΜ0^•ψΗ• и иконома ' ΗΛ\Ί;τΗ οττν 
свокго причьта строифа црквьнаи-^ 
по воли свокго сппа* ико не ве^ 
с'кв'Ьд'Ьтелкства бъ1ТИ строкнию 
15 цркв1кНоуоул\о^• и отъ ВСЕГО раста- 

чаКЛМтЪ БЪ1ТН той ЦрКВЕ БΕψкΛIЪ• 

и оу^кори^но^ къ^^ стлкствоу- при- 
лг-кшати• аште жб сего не сътворитк• 

ПОВИНкНЪ да ВОуДЕТк^^ ВЖкСТВк- 

20 нъжмъ правилол\ъ• 

κζ• Βъсγ'κιψаюψиил^ъ ^' ЖЕн-ы^^ 

1. 36 а. нарокъл^к соужнтии ^^ I ли скд^^и- 

ствоуюфиил\ъ• ли пол\аглюштиил1ъ 

В'ксуъ1фак>фиил\ъ• оустави сткш 

25 СЪБОрЪ• аШТЕ ПрИЧкТкННЦИ соу'Тк* 

отъпасти свокго степене* δι\ι6 ли лю- 

ЖаНЕ ПрОКЛАТОЛАЪ ВЪ1ТИ• έπιταθηναι τον της άνα3ολής /ρόνον* 
εί δε μ,Υ] τοϋτο τιοιήσοι, ΰτ:οκεϊσθαι 
αυτόν έκκλησιαστικώ έπιτιμίω, ^ την 
μέντοι π^όσο^ον της χηρευούσης εκ- 
κλησίας σωαντταρά τω οίκονό[α.ω της 
αΰτης εκκλησίας φυλάττεσθαι. 

κς . 'Επειδή εν τισιν έκκλησίαις. ώς 
περίηχήθημεν, δίχα οικονόμων ос επί- 
σκοποι τα εκκλησιαστικά νειοιΤουσι 
πράγ|χατα, εδοξε πασαν έκκλησίαν έπί- 
σγ.οπον ϊ'/ο\)σ(ΧΊ και οίκονό(Λον έχειν εκ 
του ιδίου уХт^^ом^ οίκονο[Αθϋντα τα εκ- 
κλησιαστικά κατά γνώμην του ι^/ίοκί 
επισκόπου* ώστε άιχάρτυρον ρ.ή* είναι 
την οίκονοαίαν της εκκλησίας και εκ 
ΊούτοΜ σκορπίζεσθαι τά της αΟτης 
εκκλησίας πράγματα, και λοιδορίαν τη 
ίερωσύνη ^ προστρίβεσθαι' εί οέ ρ.ή ζο\)το 
ποιήσοι, * ΰποκεϊσθαι αυτόν τοΐς θείοις 
κανόσιν. 

κζ'. Τους αρπάζοντας γυναίκας 
έπ' ονόματι συνοικεσίου, ή συμπράτ- 
τοντας ή συναιρουμένους ^ τοΤς άρ- 
πάζουσιν, ώρισεν ή αγία σύνοόος, 
εί μεν κληρικοί είεν, έκπίπτειν του 
ιδίου βαθμού' εί δε λαϊκοί, άναθε- 
ίΛατίίεσθαι. 30 скказ^ъ* 15 Ооудъ стго съвора• η^γλλπιεη-κ Ψήφος της αυτής αγίας συνόδου, 2; μη \) Η-ί вставА. С. 2) пр-к^Тк1Т-лК0УС У; прнкытк§ 1) έκχληοΊαστίχ^Γς ε^'.τιμ'.ο--.; V. 

П. 3) 8-кАв«т8§юф4 Л. 4) Ηί β-χ к-кн^ л. άμάρτυρον РУ. 3) со(1. вставл. μή над ь строкой 

5) иконо С. 6) пр-кА-кдкржатк У. 7) мнкономл друг. рук. 4) ποιητή Ра1га. 172 V; ττίΜ/ισεί 

Я(вл. н нквнФма). 8)црккныиЛ. 9)к«проп. С. ΡαΙιη. 173. 5) συναιρομενους ΡΥ (но въ V 

10) ел П. 11) пд вставл. П. 12) ΒΛοχκίψΛ»- передъ μ выскобл. υ), 
ψΗ* П. 13) въ У тпекстъ на л. ύΦ обрывается 
на слоиь ж», а на л. 41^ идутъ уже ηραβιι,ια со- 
бора Никех(ск. П. 14) сл5}ЖНтна //. 15) ска- 
зани С; скКАЗПь проп. Л. ХАЛКИДОНСН. (IV ВСКЛЕНСК.) 28. 125 стл)И.нц)11иксткл ^ рлди- С'юла стыи 
ιΐ."ρι;κ6 кс»ст/Л»т1мл грлдл• 

ίί"»• }|к[сю]дог^ СТЪ1\-Ъ0ЦК о^чтл- 

ксл\ъ ктчСЛ'1;дс>^^ьм|1Е• и μκιμΊι почь,- 

:> τίΜΛΛΓΟ 11лл\ъ прл^^нлл- сктл и пати- 

ДКАТЪ ίΓθΛΚ>ϋΙΙΚ К1И\'Ъ^ (ППЪ• С'кБк- 

роК'ыит1\"ксл '1Гсчкстнкалго плл\/АТИ 
κίΛΜΚΛώΓο^ дби'досил съ11;ъшалго 
црл^ ыъ црсткогьмитннл\ь^ констун- 

10 тнпн грлд1; нок'кл\к^ рил\'к• съкл- 
ζΛκ»ΐ}ΐ6 ста же и л\'к1^ сгстлкликл\ъ 
же и пс^кбл^жлкмъ- о стлр'Ьишинк- 
стк'к ст'мм СЕГО КОНСТАНТИНА града 
ноиллгс рил\а• иьо столог старааго 

15 рил\л-^анк цρ'сτ^^οваτи градо1*тол\ог• 
оци по истин•!; отъдаша οτΛρΊιπιιΐΗΝίν- 
стко и тою же л\ъ1слию дсижил\и• р*• 
и• п• Пголюьнк^ии^ Еппи• равкнаи 
стлр']и1шиньства отъдаша иокааго 

20 рил\а сто\'ог ^^ столог прав1кДьно 

СОГЖкШЕ• 1Л,рСТВ0Л\К и СОЛАр'Ы НОЧк- 

ψΕΜ'Μ ^^ грлдог и ракьна въсприилгь- 
шк> стар4,ишинкства стлрааго рил\а• 
и ПК υ,ρ'κΒί^Η ыиуъ ΒίΐμκγΈ• ^;Εлича- 
25 ТИСА• икс ЖЕ и ΟΗΟΛ^ΟV* ^^ КЪТОрО^'ОГ- 
Л\СП• по НЕД\к СО^'фОГ- ИКО П0НТ1к- 

снааго• и л^рачьскааго• строкнии л\и- 
трополитк» кдимм постаклАти κιμΕ 

ЖЕ и С0\-||1И1|.Л\К Ь'Ъ Н0ГаНЬ.СК'КИ1\'"К ε/.φωνηθεϊσα χάριν των πρεσβειών ^ 
του θρόνου της άγιωτάτης εκκλησίας 
Κωνσταντινουπόλεως. ^ 

Πάντα/ ου τοις των άγίο^ν πατέρων 
οροις επόμενοι, και τον άρτίως άναγνω- 
σθέντα κανόνα των ρν θεοφιλέστατων 
επισκόπων, των συναχθέντων έπι του 
της ευσεβούς μνήμης μεγάλου Θιοοοσίου, 
του^ γενομένου βασιλέως εν τη βασιλίδι 
Κωνσταντινουπόλει νέα Φώμη γνωρί- 
ζοντες, τα αυτά και ήμεϊς όρίζομέν τε 
και ψηφιζομεθα^ περί των πρεσβειών^, 
της άγιωτάτης εκκλησίας της αύτης 
Κωνσταντινουπόλεως νέας Τώρ,ης• και 
γάρ τω θρόνω της πρεσβυτέρας *Ρώμης, 
οιά το βασιλεύειν την πόλιν έκείνην, οί 
πατέοεί εικότως άποοεοώκασι τά ποε- 
σβεΐα. καΐ^ τω αυτώ' σκοπώ κινού- 
μενοι οί ρν' θεοοιλεΤς^ επίσκοποι τά ϊσα 
πρεσβεία απένειμαν τω της νέας Φώμης 
άγιωτάτω θρόνω, ευλόγως κρίναντες 
την βασιλεία και συγκλήτω τιμηθεΤσαν 
πόλιν καί των Γσων άπολαύουσαν ποε- 
σβείων ^ τη πρεσβυτέρα ^° Φώμη και 
εν τοΤς έκκλησιαστικοϊς ως έκείνην με- 
γαλυνεσθαι πράγμασι, δευτέραν μετ' 
έκείνην υπάρχουσαν. καϊ ώστε τους της 
Ποντικής και της Άσιανης και της 
Θρακικής οιοικήσεως μητροπο7.ίτας μό- 
νους, ετ: οί και τους εν τοις βαρβαρικοϊς II стлрн11лмстк4 II. 2) исправл по Π, 1) πρεσβειών соа. 2) со(3. рукой XIII в. 

о) «.сл«ч;икк» Л. 4) к1лнкаго С. 5) цр-* СП. передъ Πανταχού став, хг/, 3) του проп. Υ. 

6; иρ^.сτБ;■κ^ψιл^κ СУ/; в еспихел. У/. 7} нс^к-к С. 4) ψηφίζομεν Υ. 5) соа. πρεσβειών; Ρ тгре- 

?. и" Ιί {€м. н А\\)}. 9) ι лгслюкнвнн УУ. σί^ειών. 6) χαί проп. Т. 7) ούν вставл. Υ. 

10) стели' СУ7. П) РС'11.т<»1н У7. 12) кскслюу 8) ^θεοφιλέστατοι ΡΥ. 9) ττρεσβειών Ρ; χρε- 

II им. и снСАлсл';. σϋειων соа. 12) βασιλίδι встав!. ΡΥ. 126 ХАЛКИДОНСК. (ΐν ВСЕЛЕ^ГСК.) ИЗЪ ДЁЯН1Я О Ф0Т1И и ΕΒΟΤΑΘΙΗ. СТрОКННИ ^ ШрЛКМОЛгЪ ΒΤιΙΤΗ отъ 

36 ь. пргжаречжааго стола- | со^фдл 
къ ьостлнтини ^ град•!; стыи 
цр*квЕ• як1; жб коклюужкдо^ л\ит- 

5 рС-ПОЛИТОу ПрЕЖКрбЧЖЪ!^!!* СТрОК- 

|11Ж^ 11^ съ ц}сдкстьн'ыили{ епп'ы* 
ст^АфЮ такожЕ и^Бласткнъ!» £ппъ1 
ико Ж£ Бжстк1ънъ!нл111 правилъ! 
глкткС/Л• скфаклюмъ ж 6 βτ^ιτη 
10 л\итропол11тол\к• шко же р£чЕ но 
Бъктк пргжб речбнътуъ ^ строк- 
нин• ^ и' костАнтинл града ар^н- Еппа έτΓίσκοτΓους των ττροειρηυιενων οίοι- 
κήσεων /ειροτονεΐσθαι Οπό του προειρη- 
αένου άγιωτάτου θρόνου της κατά Κων- | 
σταντινούτΓολιν άγιωτάτης εκκλησίας' ' 
οηλαοή έκάττου [χητροπολίτου των 
προεφημένων διοικήσεων [χετά των της 
έπαρ/ίας επισκόπων χειροτονουντος τους 
της επαρχίας επισκόπους, καθώς τοις 
θείοις κανόσι διηγόρευται* χειροτονεί- 
σθαι δε, καθώς εί'ρηται, τους μητροπο- 
λίτας των προειρηιχένων διοικήσεων 
παρά του Κωνσταντινουπόλεως άρχιεπι- чнслотк, съгдаскнол\к " по σγ.0Έ0Ό, ψηφισμάτων συμφίονων κατά и'В'ычаю съιβаюψΕл\ъ 
15 къ:^посил\ол\ъ• 10 Η κ τοΛϊΟΓ το έθος γενομένων ^ και έπ' αυτόν ανα- 
φερομένων. съка• " 
Того же стго съвора• отъ^^ д^Ьин- 
ним IV фотии епп-Ь τγ•ροκ1ι• и бу-ста- 
днн• ^^ £пп1; к^-риткск•^• ^* 
20 ИбЛкл-кпоткннн• Η сласкни^^ во- 
ллри^^ р'Ъша• о апп'куъ с'вфб- 
нъшуъ оу-во СС; фотии влгочксти- 
калго кппа• отъвкржбнол^ъ Ж1 отк 
ЕУ'стадиа ^^ влгочкстнвааго бпна• н 

25 по еПНСКОНкСТК'Ь ПОПОЛ\к В'к1Т1 по- 

κίΛΊϋίοΛίΉ чкто лАкниткСА* стоуоу•- 
л\оу съБорл;• 

съка• ^ 
Панскасннъ• й лу^кинст* ^^ влго- Της αΰτης άγιας συνόδου εκ της πρά- 
ξεως της περί Φωτίου επισκόπου Τύρου 
και Ευσταθίου επισκόπου Βηρυτού. ^ 

Οί^ μεγαλοπρεπέστατοι και ενδοξό- 
τατοι αργοντις ειπον Περί των επισκό- 
πων των χειροτονηθέντων μεν παρά 
Φωτίου του ευλαβέστατου επισκόπου, 
άποκινηθέντων δε πάρα Ευσταθίου του 
ευλαβέστατου επισκόπου και μετά την 
έπισκοπήν πρεσβυτέρων είναι κελευ- 
σθέντων, τί παρίσταται τη αγία συνόδω; 

ΠασκασΤνος και Λουκίνσιος, οί εύλα- 1) ίππΌ πρί» р1Ч1ных стройны» II {ем. строении). 
2) К0Т4НСТИН я. 3) до вставл. II. 4) о 

вставл. С. 5) строжы» Л. 6) и проп. С. 
7) ρ»4ΐΗ-κ»Ηχ•ν проп. П. 8) строены П. 9) сокла- 
смвл\'\ С. 10) κκΐΒ<ίκ>ψΗ*' II. 1\)соа. гп т.; скл- 
зан1« С. 12) « С. 13)<ст4фии П. 14) кгрктк- 
ск-Ь С 15)сл4вннн Я. 16)квллр*Я. 17)оуст4• 
дЬ Я. 18) сод,, гп т.; сказани С. 19) л^ки- 
кннсТи Я. 1) γινομένων ΡΥ. 2) Βηρυτού соа. 3) V 
передъ 01 ставип. χθ'. ХЛЛКПДОНСК. (ΐν ВСЕЛЕНСК.) ПЗЪ Д1.ЯН1Я ФОТТП π ЕВСТАвШ. 12 ;ιο 115 ι20 25 ί СО чкстикии спиИ' и нонифлнтии попк 
Λ\•Ιιοτον• γρΛΠΜΤίΛΚ ιι,ρΊ;ι:6 ри.икскыи 
р'1;шА• 

βίΐίΐΛ къ попокксикт^ слпъ ηριι- 
|;сдит11 сТГ»|1т1и крлдеиии ^ кстк- 
И1|16 лн кл(а прлккДкИо г,ш\а νΤ' дНш- 
сткл еппкскйлго оттхгспнтк и• им по- 
1к>ккскллг<> л\41стл дкржати достсннм 

СОуТк• АЦП лн Β6Ζ; Е»ИЪ1 ОТЪКкрЖбНП 

К'кила слил• на епикскъ;»! слитчК'к;^1:ра- 

ТЛТкСА• 

С'ккл:5ъ• ^ 

Лиатолин пл"гочкстикъ!н лруи- 
шп'к* ь'ичкт/лмктнта грлда речб• 

I Они 7лкл\И11 стъ Еппкснлаго '"* 
слил къ попсккскът чннъ притп- 

Α\\\ί ПС ПрЛВкДкИСЛ\Тч ΗΊϋί^ΜΙΛ\Έ 

кимллуъ- осогжлкл\н ссу-тк• по 
ист1йН; ни попст,кскъ1и чкстн до- 

СТОИИП СС^-Тк- Δ\\ίί ли ВЕС ПрЛ- 
ккДкИ'к! кнмъ! на уС^"ЖкШНИ СЪКб- 
дсии пъпил стЕпепк- дсстсимн 

СО\-Тк И'кСПрИГПТИ ^' ЕПЙкСКЪШ слнъ 
ЖЕ и СТЛкСТИО• ΛΙ|]ί ИЕПОБИМкПИ 
1ПВ/ЛТкСЛ• 

СЪКЛ• ^ 

Р»сн п'лгочкстнкии Еппи въ^Тчптил• ^ 

ПрЛВкДкНЪ СО^^Д-к ОТкЧкСКТчИ! ВСИ 

ЖЕ ΓΛΚΛ\Τ4• оци прликДкИ'!; сс)ГДИ1ил• 

СС^-ДЪ ЛруИЕППкСКЪ! ^ ДкрЖИЛ\Ъ До 
Г.О^'ДЕТк• ^^ 

СЪКЛ^Ъ• " 

ΓιίΛкл^-πин сллккнни ктчнл^н ρΊνΊΙιο• βέστατο: επίσκοποι, και Βονιφάτιος πρε-• 
σΒύτιρος. τοποτηρηταΐ της εκκλησία; 
'Ρώμης είπον Έπίσκοπον είς πρε- 
σβυτέρου βαθμόν φέρειν ιεροσυλία 
εστίν ει οέ αιτία τις οικαία εκείνους 
έκ^ της πράςεως της επισκοπής άπο- 
κινεΤ, ουδέ ποεσβυτέοου τόπον κατέ- 
χειν όφείλουσιν* ει οέ εκτός τίνος 
εγκλήματος άπεκινήθησαν του αξιώ- 
ματος, προς την έπισκοπικήν^ άςίαν 
έπιστρέψουσιν. ^ 

Άνατόλιος ό ευλαβέστατος αρχι- 
επίσκοπος Κωνσταντινουπόλεο^ς είπεν* 
Ούτο: οί λεγόμενοι από της έπισκοπι- л. 37 а. 
κης"* άςίας είς την του πρεσβυτερίου ^ 
τάςιν κατεληλυθέναι, ει μεν άπό εύλο- 
γων τινών αιτιών καταοικάζονται, είκό- 
τως ουδέ της του πρεσβυτερίου ® εντός 
άΣιοι τυγ/άνουσιν είναι τιμής* '^ ει δε 
δίχα τινός αιτίας ευλόγου εις τον ήττονα 
κατεβιβάσθησαν βαθμό ν, δίκαιοι τυγχά- 
νουσιν, ει' γε ανεύθυνοι φανεΤεν, την της 
επισκοπής έπαναλαβεΤν^ άΗίαν τε και 
ίερωσύνην. 

Πάντες οί ευλαβέστατοι επίσκοποι 
έβόησαν Δικαία ή κρίσις τών πατέρων 
πάντες τα αυτά λέγομεν* οί πατέρες 
δικαίως έψηφίσαντο* ή ψήφος τών αρχι- 
επισκόπων' κρατείτω. 

Οί μεγαλοπρεπέστατοι και ένδοξότα- 1) ικ^κ•ΚΓκκ!Η с 2) κρΔΑΐΗΗ 7/. 3) сказами С. 
4) л\'рни.г1'к 77. 5) ηίικοκΑΓο С: пкп'ксклгс 77. 

6) κτ,ηρΐΐίΤΗ 77. 7) сос1. 'ϊη т.; сказашс С. 

8) к-кз'синта 77. 9) Λρχ'ΗίηηκοκκίΗ СП. 10) «5?- 
Α^"τ•ν 77. 11) сказани С. 1) соб. къ εκ есть ίη т. άπο. 2) ττρος την της 
επισκοπής ΡΛ^. 3) έπαναστρεψουσιν ΡΥ. 4) έπι- 
σκ&ττής Ρ. 5) ττρεσ&υτέρου ΡΥ. 6) соа. въ πρε- 
σμυτερΊου выскобл. ι. 7) τιμής είναι V. 8) V 
άναλα&εΓν и вставл. κριναντες. 9) πάτερων V. 128 ХАЛКИДОНСК. (IV ВСЕЛЕНСК.) ИЗЪ ТУ Д-ЬЯШЯ. 87 Ь к-к ЕС/Ако крел\А• γράΗΗ.Λ\ά да поу- 

ДОГТк• 

5 Тсго ;к€ сГго и келиклаго сквора• 
отъ ч£тккртааго Д'кииия• идгжб плю- 
дол\а кстк глави^ма• ктжб па бгу'ПкТк- 

СК'К1И СМНСКОПЪ!• 

Пч>ПКЖ£ ИЛГОЧкСТИВНН «ППН 1ГГ- 

10 пктксцнн• нб 1ако крал^олоу -ι^ψί па 
С'кСС>ркН01'ю К'кроу"• написатн поскла- 
пнк» пргГдкьнааго арунбппа Лб10нта къ 
н'кЖ'кчкнкк отъложкша• ^ нъ рбко^^- 
фа^ овънаю въ1ти въ бгу-'птксц'клш 

15 строкнпи• мркъ волк> и оустав-к- 
аруиеппа• ничьсо же такова творитн• и 
л\ол/Ать посласити ил\ъ до поставлк- 
1ПШ уотлфааго въ1ти Еппа• алб^андрк- 
οκο^Λ\ογ• в«ликоу*01у-л\оу градоу•• пра- 

20 вкДкно малгк 0κικ/λ• и члвколюикио• 
ико да т11Л\к пр-^жидаюфб * | подог.к- 
1гКи к1;р'Ь• въ ц,рствоу^юфнил\к гра- 
д+• осдлсоу- подати• донъдежб посла- 
клкпъ г.оу-дбтк аруибпп'к алб^андрк- 

25 скоу-огл\ог валнкоу-оу-.иоу "градоу• 
стчка:^ъ• ^ 
ПаснасТпк в'лгочкстив'кги шпъ на- 
лгксткникъ аппкскааго стола рил\к- 
скааго рече- Лф£ поксл'^вактк ваша τοι άονοντε; ιΐτζον' Τα άοεσαντα^ τή 
αγία συνόοω εις τον άτταντα γοόνοΊ ^ί- 
Ъ(х\7.^ ίίυλαττέσθω. Της αυτής αγίας και μεγάλης συνό- 
οου έκ της δ ττράςεως, ενν)α σκοπεΐτα: 
το κείράλαιον το κατά τους επισκόπους 
τους ^ άπ' Αιγύπτου. * 

'Επειδή οί ευλαβέστατοι επίσκοποι 
της Αιγυπτίων ού/^ ώς αα/όμενοι τή 
καθολική πίστει υπογράψαι τή επιστολή 
του όσιωτάτου άρ/ιεπισκόπου Αέοντος 
επί του παρόντος άνεβάλοντο, άλλα φά- 
σκοντες έθος είναι εν τή Αιγυπτιακή 
διοικήσει παρά γνώυιην και διατυπωσιν 
του αρχιεπισκόπου μηδέν τοιούτο ποιεΐν, 
καί^ άξιουσιν^ ένδοθήναι αύτοΐς ά/ρι 
της χειροτονίας του ϊ^ο^ιίομ της" Άλε- 
ξανδρέων μεγαλοπόλεως επισκόπου, ευ- 
Αο^ΟΊ ήμϊν έφάνη και φιλάνθρωπον, 
ώστε αΰτοϊς μένουσιν έπί του Ьи.оЬи 
σχήματος εν τή βασιλευουση πόλει εν- 
δοσιν παρασχεθήναι, α/ρις αν χειροτο- 
νηθή αρχιεπίσκοπος ^ τ?)ς Άλεξανδρέο^ν 
μεγαλοπόλεως. 

ΠασκασΤνος ο ευλαβέστατος επίσκο- 
πος, τοποτηρητής του αποστολικού θρόνου 
'Ρώμης, είπεν Εί προστάττει ή υμετέρα 1) οκ•)3Λΐιϊ( С. 2] (идожншд Π. 3) ^иκ$^μ^^^ί. 
4) 11(жжндаю1|и 7Λ 5) скаЛ41Н1 (\ 1) άρεστχ Ρ. 2) βεβχια προα. Ρ. Я) Υ 

было аервоначальБО τήζ, но ή перед'Ьл. въ υ. 
4) Ρν им1^егь дал1Ье передъ текстомъ еще. Οί 
μεγαλοπρεπέστατοι κα\ ενδοςοτατοι άρχοντες χαι 
ή ύπερφυης σύγκλητο; εΐπεν. 5) χαι ηροα. V. 

6) δε вставл. V. 7) των вставл. Ρ. 8) со(1. 
άρχι зд'Ьсь надъ строкой рукой XIII в. ХАЛКПДОНСК. (ΙΤ ВСЕЛЕНСКЛ ИЗЪ 1Т д-ьяшя. 129 

кл^стк- Η \ч>||1£тк ил\ъ чктс подйтн έ^υσία, και κελεύετε^ αΰτοΐς τίποτε* 

π'Λκι.ΌΛκ^Γ.ΐνΜο• ΑΔ пс^рс»у-чатк α ИКО не παρασ/εθηναι^ φιλανθρωπίας έ/όμενον, 

и/,11До\-тк ιΐξ грлдй СЕГО дсидсжЕ έγγυας δόΐωσαν, 6ν. ουκ έςέρχονται 

длс^лпкдриа Еппа пр|1нл\ЕТк• ταύτης της πόλεως, £ως ου ή Άλεξαν- 

С'кк'а^'к• ^ δρέων έπίσκοπον δέξηται. 

5 Г|ЕлкЛ'1.поткиии и сллккмни ΚΉΗΑζΗ Οί μεγαλοπρεπέστατοι και ένοοξότα- 

и^ κίΛΐίΐι,ιΐΗ солири ρΊΐΐϋΛ• τοι ίργ^ο^τις και ή υπερφυής σύγκλη- 

Прпдкнлого ίΠΜΔ плскаснмии ^ τος είπον Ή του όσιωτάτου επισκόπου 

согдт^ ДЛ кстк и^к'кст'к• т'Ьл^к ЖЕ Πασκασίνου ψήφος βεβαία έστω* δθεν 

жидоумцЕм' κτν С1:с>кл\к ссра^^• влго- μένοντες έπί του οικείου σ/ήματος οί 

10 мкстмвим ΕπΓιι Ег^-птксции• ΛΗ по- ευλαβέστατοι επίσκοποι των Αιγυπτίων, 

рогк-к! да ДаДАТк• άψΕ ли СЕ нл\'к ή έγγυας παρέξουσιν, εί τούτο αυτοΐς 

ΜΕ л\офкно Д4 клАтвою о\-к'1;рАТксл ουνατόν, ή έξωμοσία καταπιστευθήσον- 

жидо^-иггЕ постаклкнии * γοτΑ- ται, άναμένοντες* την χειροτονίαν του 

ΐ|ΐΛΛΓο къп'и ΕπίΐΛ ллЕ^мдркско^-мо^^ έσομένου επισκόπου της Άλεξανορέων 

15 грйдж• μεγαλοπόλεως. 1;ск4Я4ми С'. 2) Η ηροη. 11. 3) ιιαοκλγηηα 1) χελεύετα: Ρ. 2) τίποτε αΰτοΤς Ρ. 3) ττα- 

ίΐ. 4) η«ίτ*βΛΑΜΐα /ζ. ρασ/εΛ^ηνα- V. 4) άναμενειν "У; άναμίνύντας Γ. 

9 130 ТРУЛЛЬСК. (VI ВСЕЛЕПСК.) ОБРЛШЕШЕ КЪ ЮПИНТАНУ ΤΙ. ПРПКИЛЛ ОТЪ1ХЪ ОЦЬ 

СЪШкДЪШИПуЪС/А к-к костлнтнмн 
грлдф,• кта^торок ΕΤν црск'кн^ полати• 
при огстиниан-Ь влгоч1%стн[;'1;лМк н 
Г) уолюиксклгк ^ паш£л\ь. црп ^ Прпгласкмок того ж б стго съсора• 

КЪ слгоч11Стиксуо^*-л\о^ црю * иоу-стп- 

мианоу'• кл\огже покори и^лож€наа 

ил\н^ правила* 

10 Блгочкстиво^'огл\оу и ^ννΛκ>ΒΗκο\-- 

^1. ;:я а. оу-л10\• црю | ио^стннианог• стын 

ВЬССЛКНкСКЪт СЪБОрЪ• иже ПОБЖСТВЬ- 
И0у*0у-Л\0у * ΠΟΒίΛ•^ΗΗΙΟ ВЛГ0Ч1кСТНВ'К1И 

вашш дьржавъ! съвьравъС/А* въ 
15 сел\к воуранил^-^ли^ и' црствоую- 

ιμΗΗΛ\'κ градол^Тк• 

Нби^дрбченкн-^и^ ί * вжстЕкм-ки 

Блгодати• и^вавитсл/Л и сгГса нашего 

ΐΓ^ уа всю 0БЪНЛ1ЪШЮ ^емлю* и жн- 
20 воноскноуоу-мо\' истинъ! пропов'Ьда- 

ник>• въ огшию вскуъ о^-твкржкшю- 

СЛ• ЛЮДИК Оу-ВО сйДЛШТб^•^ въ ТкЛ\'Ь 

пев'Ьд4[ни1а• св'йтъ внд'кша велии• 

ра^оглАкнъш• и прелксткнътуъ сво- 

25 водишасл съоу^ъ- црство нвскмок 

дрЕвлкнкю равотою и:ζл\'^ΐнкше• а нж£ (л. 48^ — 80''). ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΩΝ 
ΈΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟνΠΟΛΕΤ 'ΕΝ 
ΤΩ'. ΤΡΟΤΑΛΩ'. ΤΟΥ ΒΑΣΙΑίΚΟΤ 
ΠΑΑΑΤΙΟΥ ΣΤΝΕΑΘΟΝΤΩΝ ΑΓΙ- 
ΩΝ ' ΠΑΤΕΡΩΝ ΡΞΕ' - ΈΠί ΊΟϊ- 
ΣΤΙΝΙΑΝΟΪ ΤΟΥ ΕΥΣΕΒΕΣΤΑΤΟΥ 
ΚΑΙ ΦΙΑΟΧΡΙΣΤΟΥ ΗΜΩΝ ΒΑΣΙ- 
ΛΕΩΣ. 3 

Προσφωνητ'κόν * της αύτη; άγ:α; 
συνόόου τ.οίς τον ^ εύσεβέστατον Βασι- 
λέα Ίουστ:νιανόν, ω ΰπέταςαν ^ τους υτ:' 
αυτών έκτεθέντας κανόνας. 

Τώ ευσεβεστάτω και οιλονοίστω 
βασ^λεΐ Ίουστινιανώ ή αγία και οι- 
κουμενική σύνοδος у ή ' κατά θείον 
νεύμα και θέσπισμα του ευσεβέστατου 
υμών χράτους συναθροισθεϊσα κατά 
ταύτην την θεοφυλακτον και βασιλίοα 
πόλιν. , 

Της άρρητου και θείας χάριτος του 
'к'^τρωζου και σωττιρος ημών Ίησοϋ 
Χρίστου πασαν περιλαβουσης την γην, 
και του ζωτι^όρου της αληθείας κηρύγ- 
ματος ταΤς απάντων άκοαΤς ένσπαρέν- 
τος, ό μεν λαός, ό καθήμενος έν σκότει 
'Γης αγνοίας, ορώς είδε μέγα τό^ της 
έπιγνώσεως και τών της πλάνης ήλευ- 
θεοώθη ξεσαών, 3ασιλείαν ούοανών της 
παλαιάς δουλείας άνταλλαςάυ.ενος• ό οέ ι) црк1см-к Η С 2) χοΛΐοεΗΚ•^Α\•ν СП. 3) црн 
ПС. Вверху λ. 38^ соа. надпис.: сккор-к иж1 при 
оустнннан-*:; то же и П. {но. . . 55ст1ин-*). С ϊη 
тагд. при заиаехи: в. 4) ирю ПС. 5) ηλ^Ί: С. 
6) пнслм1к> встав.1. П, но зачеркнуто. 7) н 
проп. П. 8) Н(нзреч«нкн-к Я. 9) ни П; ί 

проп. С. 10) с1сдл1р1н П. I) αγίων προα. Р. 2) соа. р;е' ρτκοΓι XIII в, 
зачеркнуто и замънеео: σκζ'. 3) V ^'еρелъ 
заглав1емъ еще: Σύοος ς . Соа. ϊα т. рукой 
XIII в.: Συνοοος η λεγομενΓ ε ς επΙ 'Ιουστινια- 
νού του ρινοτμητου. 4) въ со(1. конечно»^ ν ΐιΟ 
скобл.; ΠροτΦωνητιχός Ρν. 5) αυτόν встапл. V. 
6) со(1. ύπεταςαν аеред'^л. язъ ύττίταςεν 7. г, 
προα. Р. 8) το проп. Р. ТГУЛЛЬСЬ'. (VI ВСОЕПСК.) 0БГА1ДЕН1Е КЪ Ю(ТИ111АНУ II. 131 

дс^прсгою пкрклагс^ сκ'к[ди]τьлксτκ4^ του κάλλους της πρώτης λααπρότη- 

|;-к^кк1тЕммкл\ь. ст-кримокЕН-ыи пкр- τος οι* έτιαρσιν άτιωσθεις, ό πρώτος δρά- 

И К1Н :ζΛ\ΗΗ• ЬЕЛИКЪИ! ον'Λ\Τι асгрк- κων, ό νους ό μ.έγας, ό Άσσυριος, υττο 

СКЫИ• стъпрЕ/Кб ίΐΛ'^ΜΚΜΤιΐΗγ'κ ποβΊ;- των ττρϊν αί/ααλώτων άλίσκεται και 

Ιδ жлкткС/Л• и БЪ1Влктк силоюсъплъфк- γίνεται ττ^ δυνάμει του σαρκωθέντος 

υίΛΛΓο СЛОКЛ• кеш κρΊιποςτιι тогждк λόγου τιάσης ΐσ/ύος αλλότριος, καθώς 

ωι.ο же кстк писано• ико врлжнга по- γέγραπται* ^'Οτι του ίγβρου έ^έλιπον ^ 

гысошл срогжии пъконкцк• икск>АО\• αί ροιχφαΤαι εις τέλος. Πανταχού γαρ 

СС сло^^жксл слсвескмаи о^^^анонкна λατρεία λογική νενομοθέτηται καϊ όλο- 

10 кстк• и пр'нношЕннк в'к^носиткСА• и κάρπωσις αναφέρεται, και ό θεός θυόμε- 

1Г'к Жкрол\к и ра5дакакл\'к въ Т£Л£Ск- νος και διαδιδόμενος εις σωμάτων όμου 

мс^к коилкно• и дшЕвкнок сънавъд*!;- και ψυχών περιποίησιν ЬеоируИ τους 

пик соготворитк прикл\люфа1а• отъ- μετέχοντας, υφ' ου και δαίμονες φυγα- 

мюдоуже Η в-кси прогонлткСА• и δευονται και ή ^ ίερά των ανθρώπων 

ί ΐδ ΜΓΓΟΚ члв'чкскок съвираисА тържп- αθροιζόμενη πανήγυρις έπ' έκκλησίαις 

' ΐ|ΐί• въ стчвс»ркинца\'ъ таииъшуъ^ μυστικώς ^ αγιάζεται και τ?ίς τρυ- 

! с7|ракткСА• Η пифкнъш раи вс^мъ φης ό παράδεισος τοΐς πασιν άνέωκται, 

1 ст'кЯкр^бСА и К014ки1,к• БЪ1ша вс /λ нова• και τέλος γέγονεν τα πάντα καινά, 

мъ 110МКЖ6 чХвкоогБИИца дниволъ• Άλλ' έπεΐ ό άνθρωποκτόνος διάβολος 

20 КДННОЮ всбДкржнтблю Εον^ противлк- άπαξ κατέναντι παντοκράτορος γ.υρίοΊ 

С/А• и повсл'Ьвъ и рожк нбДоггъ τραχηλιάσας και ώδινήσας, και τεκών 

Ι оттчсто^^плбмни• Ηί Ткрп/Л :5кр'Ьти πόνον της αποστάσεως, μη φέρων г. 

млск к'кСтаЕъи1к отъ прсстогплк- βλέπειν ήμας έγερθέντας του της παρα- 

мааго падении- и на ТТвовтч^лст'Ьвъшк βάσεως πτώματος και ^ τον ουρανον'' 

25 пачат'ккъл\к нашил\к се же кстк διαπτάντας δια της απαρχής ημών, 

угкл^к• давъшнил\ъ севе и^вавоу• ζ,ά τοϋτ' εστί Χρίστου του οόντος εαυτόν 

ιν\>.ΐ'^\\ί пр'1;ста :5'кловкнъ1И стр'клъ! λυτρον Οπερ ημών, ουκ άνηκε τα της 

подвижа• и в'крн'к1И оги^каи стра- κακίας βέλη κινών και τους πιστούς τι- 

стьл\и и1;о да отълогчаткСА данааго τρώσκων τοΐς πάθεσιν, ώς αν χωρισθεΤεν 

30 пл\тч д4;иства дуовкнааго• чксти ^ της δοθείσης αυτοΐς ενεργείας του πνεύ- 

же и |;лгдати• нъ слгк1И нашк съ ματος τιμής τε και χάριτος' ουδέ с άγα- 

И страстоположителк• и спсснии θός ημών αθλοθέτης καϊ της σωτηρίας 1) п»(>4гс С. 2) исправл. 7ΐο Л. 3) тлн- 1) соа. έξελειπον. 2) η проп. Р. 3) μυ- 

14 СП. Лервопочсиьное тйннтон)^••^ вг сои пере- στιχαΤς соа , но аТпереправл. въ ώ. 4) ττρος 

праел. оъ таии *н)^, та>:1 какг выскобл. \. вставь. Υ (по скобл.). 5) соа. των ουρανών. 
4"; закснк! с {ем. з« и%>). 5) чтн П. 132 ТРУЛЛЬСК. (νΐ ВСЕЛЕНСК.) 0БРАЩЕН1Е КЪ ЮСТПН1АНУ II. л. 39 а. Начатъкъ• ^ Н1 пре^кр'Ь нлсъ веспо- αρχηγός παρεΤοε θεό; άΒοηθήτους 

люшткмъ ^ нлсъ• " въ в'сА роД'К! про- ή.υ^α;, καθ' έκάστην άντανιστών γε- 

тиво^- Еъставлии* οογ-ψΛΗ въ^ жи- νεάν τους έν τω του βίου τούτου ^ 

ТИИ сего лопкрифп* в'лгочкстии орог- σταδίω δια των δπλων αυτώ της ευσε- 

5 ЖИИ БЪПЪЛчлюфлсА . Ηά нк• И съ βείας παραταςαυ-ένους και τον τιρός 

ннл1к^ състаклиюфа врлнк• иже αυτόν συνάψαντας πόλεμον* ο? την του 

д^вкнъш^ н^вленъшЕ личк• кжекстк πνεύματος σπασάμενοι μά/αιραν, ο έστι 

г\\ъ ВЖИН• и тлко сърлжкшесА съ ρηρ(.α θεού, και ούτω συμπλακέντες τω 

логклвъ1ИМк• КЖ6 на нъ!^ ιΜ0^^46Ηΐικ τ:ο\Ύΐρω^ της καθ' ημών αυτών ^ τυραν- 

10 ΚΓΟ рл^дроушишл• ' нлстАВкннци νι'δος κατέλυσαν, όδηγοι τών ποιμνίων 

стадол^ъ въ1ваюфе• и поути гнл γινόμενοι^ καϊ τάς όζους :<.υρίοΌ τοις 

людкмъ ηρΑΒ^λψί- да ηι въ лрагъ^° λαοΐς εύθετίζοντες ^ δπως μη κατά* 

вЕ:^акони1а нЕВ'Ьд'Ьннкл^к ло^'Чкшааго κρημνών ^ της ανομίας ^ υπ' αγνοίας 

попъл^ъшЕСл Еъпадоутк• подоваашб του κρείττονος ώθοΤντό τε και διολι- 

15 во даровавъшоуоу^моу над1ъ въ1тик• σθαίνοιεν. "Εδει γαρ τον το είναι ήμϊν 

II толнц'Ьл\к^^ ВЕЛНЧкСТВЪЛ\к съуо- χαρισάμενον και τοσουτω μεγέθει συγ- 

ЖЕНия ЖЕ^* и съм'ЬрЕнии• родъ καταβάσεώς τε και ταπεινώσεως τό 

нашк претворкшааго ιι къ севе ήμέτερον γένος μεταποιήσαντα, καϊ προς 

въ^ъвавъи1а и въ^ВЕДЪша* и въ εαυτόν άνακαλεσάμενον και άναβιβά- 

20 ΒΛΓΟΚ стк^ю нал\ъ пока^авъша• σαντα, και την εις τό εύ είναι τρίβον 

црквкпътми св'ктклъшми о^гчи- ήμΤν υποδεΐξαι δια τών της εκκλησίας 

ТЕЛИ- св-ЬтоводАфИНМИ- нашл КЖЕ λαμπτήρων και διδασκάλων, φωταγω- 

νν в'^'Ь стопъ!• и къ Еу'аглкю γούντων ημών τά κατά θεόν ' διαβή- 

01-стркл\ЛАЮфа• их'ЪЖЕ и житик^' ματα και προς τό εύαγγέλιον παρορ- 

26 ΙΜ нвскуъ кстк• по вжкствк- μώντων, ων και τό πολίτευμα έν ούρα- 

поуогл\оу• аплоу• тЬмк же и νοϊς υπάρχει κατά τόν θεΐον άπόστολον. 

ИЪ1Н'|1 намъ свок житик про|важаю- 'Όθεν και νυν ήμϊν, τόν οίκεΤον βίον 

фЕмъ ^* л'кносткН'Ьк• и Μ к1слни διεξάγουσι ραθυμότερον καϊ ττ] τών λογι- 

пра^нию съпАфЕл^ъ- ико вънити на σμών αργία καθεύδουσιν, ώς έπεισελθεΐν 

30 неураиимъ! ра^вонниког врагоу• и άφυλάκτοις τόν όδοστάτην έ/θρόν καϊ 

по л\лло^- доБрод'ктЕЛк оукрадъшю κατά μικρόν την άρετήν ύποκλέψαντα 1)начллниЯ. 2) мспФмвфь Я. 3) нас-к 1) τούτω V. 2) αυτόν соа. 3) γενόμενα V. 

ηροη. π. 4) С0СТ4КЛАЛ с 5) в-к ηροη. π. 4) κατά προπ. V. 5) κρημνω Λ\ 6) ασεβείας 

6^ ними π. 7) ΑχβΒΗ -кн С θ) нк С. 9) рлз- РаШ. 172 а ίη т. ανομίας. 7) τα χατα θεον 

рдшншА Η С. 10) пс-прд π {ем. в-к прлгк). ημών ΡΥ. 
И) толи-кл\-к Я. 12) Ж1 проп. Л. 13) соа. въ 
жнтню САогг тн надпис, наог строкой. 14) ηρβ- 

ΚΑ3Κ4ΙΟψΗ' П. ТРУЛЛЬСК. (ΥΊ БСЕЛЕНСК.) ОБРЛЩЫНЕ КЪ ЮСГНН1АНУ И. 133 

ΐζΛΟΒον* 11лл\ъ Н41ист11• КГ0Ж6 Βί- την κακίαν ήιχΐν άνθυπενεγκεϊν, ό την 

лнкогоу'мо^• С1М0\• κόίΓΟ л\11ра пра- υ,εγίστην ταυτην του παντός κόσμου 

китбль• корлслю^ усъ 1Гъ нлшь- Ύίϋί πηδαλιούχων όλκάδα Χμστόζ 6 ^^^εός 

л\огдр<1аго Ь"ьрл\кчию• влгсчкстиклаго ημών σε τόν σοφόν ημών ^ κυβερ- 

5 црл ^астс^-пкннка в-к нстнмо^- въстл- νήτην, τον ευσεβή βασιλέα, προστάτην 

Βΐι о^^страик-фл словка на соу-Д'к• όντως άνέστησεν, οίκονομουντα τους λό- 

уранАфа истпно^^ въ в'Ькъ• творлфа γους έν κρίσει, φυλάσσοντα άλήθειαν 

соу-дъ и правь^доу посрбд-к :ζίΛ\ΛΛ• εις τον αιώνα, ^ ποιουντα κρϊμα και 

II нкпороченъл\к ^ уодА1|]а• кгожб δικαιοσυνην έν μέσω της γης και έν 

10 л\оу-дростк порожкши и съвлюдъи1И ^ άμώμω όδφ πορευόμενον* όν ή σοφία 

и довр'й доврод'Ьт£Лкл\и Еъспитавъ- κυοφορήσασα και μαιεύσασα καΐ^ κα- 

шн Жб II оунраснвъши и* вжьствк- λώς ταϊς άρεταΐς έκθρέψασά τε και περι- 

нааго испълньшн^ дуа- око вселк- στείλασα, και θείου πληρώσασα πνεύ- 

н'Ьн^гавн' оу-ма чистотою Η св-Ьтк- ματος, όφθαλμόν οικουμένης απέδειξε, 

ΐδ лосткю• просв-^фаюшта св'ЬткЛ'Ь τη του ν^υ καθαρότητι και λαμπρότητι 

под'квласткнъ1И• кл^о^^жб свою црквк διαυγάζοντα περιφανώς το ϋττήκοον* ω 

прбда• и :ζаκοнοу- ки поогчатисл την έαυτης έκκλησίαν παρέθετο και τόν 

ноштк II днк наоу^чи• ил оу>'строкник νόμον αύτης μελεταν νυκτός και ημέρας 

II въ^гражбник ^ соу^фшшъ ^ подъ έδίδαξεν, προς καταρτισμόν και οΐΜ^οι^ψ 

20 рсп'ною людкл\ъ• ИЖ6 Т6ПЛ0Т0Ю иж£ των υπό* χεΐρα λαών^ δς τω θερμω του 

нъ воу- лювтчве- ркВкнитбЛА фи- προς θεόν πόθου τον ζηλωτην υπερβα- 

ибЕса^° прбсп-Ьвъ- и гр-куъ проводъ λών^ Φινεές και την άμαρτίαν έκκεντή- 

копикл\к• влгочкстии жб и ра- σας τω κράτει της ευσέβειας τε και συ- 

^оу'ма• и стадо• ΐζλοΒΤνΐ же и νέσεως και το ποίμνιον της κακίας τε 

25 иагу^въ! πίζΛτπ неволи* Подоваашс και ο^οροίς συνεξελέσθαι τ.ροίΐΚώ' έπρεπε 

во 11риил\ъшоу^оу^л\оу'• отъ въиик- γαρ τόν ' τών οίάκων μετά τήν άνω ρο- 

ΜΑΓΟ повбЛ'Ьнни прлвлкник " члвчк- πήν του ανθρωπίνου ^ γένους έπειλημμέ- 

скааго рода• не тъкл\о о своиуъ νον^ μη μόνον τό καθ' εαυτόν σκοπεϊν 

печисА ни СЕОкго житии правити• και όπως ^° αν ό οικείος αΰτω διευθύνοιτο 

30 нъ Η все овладакл\ок отъ^^ три- βίος, άλλα και παν τό άρχόμενον έκ τρι- 

вълнии спсати• и л\ногааго гр'Ьуовк- κυμίας π:^ρισώζειν και της πολλής τών 

нааго съл\Атении• потаплАЮфблдъ πραγμάτων συγχύσεως, έπικλυζόντων 

1) к-крак^ Д. 2) Н1пороч1н-к Л', ншорсчнСу с. 1) ήμΤν ΡΥ, но въ V было ώ вм. Т. 2) εΙς 

3) скбАюдша П. 4) н п^оп. П. 5) нсполнншл τόν αιώνα άλήθειαν ΡΥ, 3) και προπ. Ρ. 

Π. 6) вс1Л1н-к. Η Π. 7) Ηκ± С 8) к-кзгла- 4) τών ύπέ вставл. Ρ. 5) λαω Ра1т. 173. 

Ж1ни Д. 9)ρδψΗΛ*•ν С первона*,.гльно, но ρ пере- 6) υπερβάλλων V. 7) то Ра1т. 172. 8) άν- 

правл. писиомъ еъ с. 10) фнчюд Я. 11)ηρΐΒΛί- θρωττε'.ου У. 9) δττου Ра1т. 172; όπων 

ни С. 12^ ιυ Д. Ра^т. 173. 134 ТРУЛЛЬСК. (νΐ ВСЕЛЕНСК.) 0БРЛЩЕН1Р. КЪ ЮСТИН1АНУ ίΐ. ОТЪВСЮДОу- Л0уНЛВКНЪ1ИЛ\к Д\"КЛ\11 I 

и т'кло съл^-Ьрбмии нашбго съл\ог- 
1|1а1СЦ1бЛ\Ъ• ^ й^ понкжс стли и 
всЕлк11кСка1а дъва съворл• »жё вь 

5 СЕЛ4К в'о^рЛНИЛ\'кл%к и ЦрСТВ0у1рИ11Л\К^ 

град'к съБкрдвъшбсл* овъ оуво 
въ л'ктл ногстиннана * вжкствкнъиа 

КОНкЧННЪ!• ОВЪ Жί при БЪ1В'кШИИЛ\'К 
въ Блгочьстнв-Ьи ^ ПЛЛ\ЛТИ ЦрИ^ Нй- 
10 ш£<л^ь> констлнтнн'к оцн твоки кро- 
тости• КЖ1 о в-Ьр-Ь очксктк! ^ н^ъяснитн 
таинкство- никако же чнстъи!^^ пра- 
вилъ лисаша• ако же прочий стни че- 
т'к1рЕ всЕлкнкСции скБорн* ил^иже 

15 ОГЪСТОуПЛТк Оу-ВО дюдик уОуЖк- 

шааго и съл\'йрбН'^ишааго жития- на 
лоучкшек ЖЕ и въ1ШкЖЕ ^ приложатк- 
СА* житик• отъсюдоу• же и:^ъ1къ 
стъ1и• цркскок ^° чистителкство• Т^А 

20 НКЖе уСЪ Оу^Лф'ЬтЪ• ОТЪ Л\Н0ГЪ1И\"к 

вечиникмк• " страстни от'кТкр:5ак- 
л\ии и отТкВлечими- и по л\ало\• отъ 
вжкствкнъиа оградъ! отъДкръшесА ^* 
и отъсЬкъше• и нев'кд'йникл\к и 
25 ?авъ1Ткю съ доврод'ктелкнъшуъ ^^ 
исправлкнии- поппъЛ^ъшесА и апдк- 
скъ1 речи сна ?ГжиБа попкравъше- Τ 
кръвк ^ав'кта кюже^* оститасл- овк- 
ιμιοιο^^ л\кН'квъше дувкноу-ю поуог- πάντοθεν των πνευμάτων της ττονηρία; 
και τί σωαα τμων εκταοατσοντων 
της τα-εινώσεως. 'Ετ:ε:?ή οέ αί άγια: 
και οίκουαεν'.καΐ ?ύο σύνοδοι, α: κατά 
ταύτην την βασιλίδα^ και θεοφυλακτον 
πόλιν συναθρο'.σθεϊσαι, ή μεν έττί των 
χρόνων * 'Ιουστινιανού του της θείας 
λήξεως, ή δε έπΐ του εν εύσεβεϊ τη 
ανήαη γενομένου ημών βασιλέως Κων- 
σταντίνου, του πατρός της σ-ης ήμε- 
οό^Ύΐτο:^^ το περί της πίστεως πατρι- 
κώς διατρανώσασαι μυστήριον, ουδα- 
μώς ίιρουζ κανόνας ένέγροΊ/αν, καθά- 
περ αί λοιπαί άγιαι τίσσοίρίζ οίκουμενι- 
καί σύνοδοι, δι' ων άποστήσονται μεν 
οί λαοί της χιίρονος και ταπεινοτέρας 
διαγωγής, έπί δε τον κρείττονα και 
ύψηλότερον μεταθώνται βίον εντεύθεν 
τε τό • έθνος το άγιον, το βασίλειον 
ίεράτευμα, υπέρ ου Χρίστος άτιέθανεν, 
υπό πολλών εξ αταξίας παθών δια- 
σπώμενον και υποσυρόιχι^ον και κατά 
μικρόν της θείας μοό^ρας άπορραγέν 
και διατμηθέν, και τη αγνοία και 
λήθη τών της αρετής κατορθωμάτων 
άπολισθήσαν και άποστολικώς ειπείν 
τον υίον του θεού καταπάτησαν, και 
το αίμα της διαθήκης, εν ω ήγιάσθη, 
κοινόν ήγησάμενον,^ την του πνεύ- золнвъша^^ влгодатк• сия ζ•^Λ0 яко ματος ένύβρισεν * /άριν τούτο λίαν ώς 1) οΑΐβψίΐβψΗ Π. 2) передъ ύ ίη τη. есть л 
η Л. 3) цртꧻ«|р1М-к Я. 4) но\-стиганд П. 

5) клгфшстнвын П. 6) црн П. 7) шчьскк1и Я. 
8) 1ыш« Я; выи1кш( С. 9) прнл»житсд Я. 

10) Ц()ко« Я. 11) кючнниГ Я. 12) νί'Αίο'^- 

ШЛСА П. 13) ДОБрОД^ПЛк Ηχ -к С 14) 1Ж» С 

15) Ц'Б'Кф! я. ' 16) П0](<>ЛН8Ш• II. 1) βασιλίδα κα\ θεοφύλακτον Р. 2) έπ'ί τον 
χρό^ο^ Υ. 3) ήγησάμεν©; Γ. 4) ένυ'^ρί'ϊαι Ρ. ТРУЛЛЬСК. (νΐ ВСЕЛЕНСК.) ПБРАЩЕН1Г КЪ ЮСТПН1АНУ П. 135 

•цскрлн-киа люди- съпкратн въсуо- περιούσιον λαόν έπισυναγαγεΐν βουλη- 

тФ.къ- о\-пс»д<м;иш11СА къ^нсклпъ- θείς, μεμήσει του τό πλανώμενον 

тюо\*л\о^- НД Γοράγΐν :5асл01*Жки1Аагс πρόβαταν έ::: τό όρος έπιζητοΟντος 

оккчатб плст'к1рю уЬ^•• ιι ^?ъ нкго ποιαένος Χρίστου, χαΐ τη αΰτου τζροσ- 

5 огстрситн дкср^• Η ποΒΗΐιο^'ΓΗ \-ра- κατάστησα', αΰλη ^ και ττεϊσαι ου- 

11ИТИ :5лпсв'йди же и ^ "ьжстЕкНаса по- λάττειν τάς έντολάς τε και τα θεΤα 

келФ.нии• нуъжб рлдн лдкрткътуъ προστάγματα, δι' ών των νεκρών 

отълм'ЧоюфбСА ' д'клъ* ожнвлл- αποχωρούντες έργων ζωοποιουαεθα, 

кл\ъсА• ккС£ Ж{ ρώζον'Λΐ'^Ε'κ сгГсснии πασάν τε περίνοήσας σωτηρίας οιά- 

10 расл^отрЕмии• ^ н Έδ въ^нскавъ по σκεψιν και θεόν έκζητήσας, κατά τό 

ΓΛκ^ψκ'Λνο^' Ι слоксч'• иштаи^ 7а оврА- φάσκον ρητόν Οι ζητοϋντες τον л. 40 а. 

штетк ра:50^-л\ъ съ правкдою• прак'к κόριον ευρήσουσι^ γνώσιν μετά 6ι- 

Ж6 ΗψκΜ(ΐ£Η ΚΓΟ оврлфютк л\ир'к• καιοσύνης, οί δε όρ^ώς ζητουντες αυτόν 

стъш снн^ Богосъврапъш вкСЕЛКНк- ευρήσουσιν είρήνην* την άγίαν ταυτην 

15 скъ1Н съвъкогпнсъшксл ^ скворъ по- και θεόλεκτον οίκουμενικήν άθροισθηναι 

ЕбЛ'^лъ кси• да л\ног'к1Н\''ъ въкогп'Ь συνοδον ώρισας, όπως τη των πολ- 

скс^тълМк ЖЕ и кдинодшкКЛ\к• ' λών επί τό αυτό συννεύσει τε και 

нсправнтктисА КЪ подово^ тъфИЛ\ок• σύμπνοια κατορθωθείη σοι εις δέον 

нъ &ψί Η^ какъ останъкъ• клннк- το σπουδαζόμενον. ^λλά και ει' τι 

20 скт».1И• ли но^-Дбискъна ^ъловъ! ЕТг λείψανον έ);ληνικης ή ιουδαϊκής σκαιό- 

истннсн• ^кр'Ьлог'ю® пкшбннцю къл\'Ь- τητος τω της αληθείας ώρίμω σίτω 

снл-кСА всн'Д£Тк• НС корбН£^° ико ΠΛέ- έγκαταμέμικται, εκ ρίζης αΰτης ώς 

вблъ да ист'кргм«тксл• " и чиста ζιζάνιον άρθείη και καθαρόν άπο- 

ИЕНТксл цривкнаи^^ нива• идбжс во δει/θη ^ της εκκλησίας τό λήίον. 

25 кета дъва лн^^ тркк съвкрани о 'Όπου γάρ είσι δυο ή τρεις συνηγ- 

ил\£ни л\окл\к• тог ксл\к поср'Ьд'Ь μένοι εν τω έμω ονόματι, έκεϊ είμι 

иуъ гдкскъ1и рече гла и пакъ? έν μέσω αυτών, ή κυρία έφη φωνή. 

Иф1л\икл\к ^* намъ въ:^'ква• къ^и- και πάλιν οιά 'Ιερεμίου ήμϊν άνακέ- 

ψ£Τί л\биб вкс'йл\к срдцкл\к ка- κραγεν Έκζητήσατέ με έν ολγ] καρδία 

80 и1ил\к• и ввлюс/^ вал\ъ• ^^ О сиуъ υμών και έπιφανοϋμαι Ομϊν. 'Επί 

ον,-ΒΟ и'к1Н'Ь^' по П0К6Л+.НИ1С твокго τούτω τοίνυν κατά κέλευσιν της σης 1) и ηνοη. С 2; νϋΛ;ί4Ακ>ψ4ΓΑ Л. 3) С1ни£ 1) &ουλη ν. 2) Ό ζητών τόν κυριον εύρτ^• 

04ιΛ\οτ(»*»»ί{ Л. 4) и аци и С {ьм. шитлн). 5) н σει РУ. 8) άτοοειχόε'.η РУ. 

встаел. Л. 6) сквок^'плшхсл Л. 7) ιαηηο- 

лшнс Л. 8; Δ С. 9) 3ρ4Λί С, 10} кср1нн Л. 
11) сторкгн1Тгд Л. 12 1 игккАВ Л. 13) 1л! Л, 
14) 1р1м-к1л«к Л. 15) НАмъ С 16) нкН'кС' 136 ТРУЛЛЬСК. (νΐ ВСЕЛЕНСК.) 1. 

влгочкстии скшкдъшк/л к'к ал\к ευσεβεία; σ^^νελθόντ£ς κατά ζτ^τφ тг.\ 

βθΓογρ4ΜΐΐΛ\•1ΐΛ\κ, и црствл^юцтилМк θεοουλακτον καϊ 3αα•ιλ(?α πόλιν, κανόνα; 

град•!;• прлвнла метли ^ Н1Шисауол\ъ• ίερους ένεγράψααεν. ^ δ'.ό της σης εΰσε- 

τ•ΙίΛ\κ Ж6 твокмоу влгочьсткю л\о- βείας^ ίεόαεθα, τάς των πριν εν ταύτη 

5 лнл^ъсл- прсжб сьБкрлвъшииуксл τη θεοφυλάκτω ττόλε: επϊ τοΟ εν ευσε{3εΤ 

къ Сίл^κ Боурлнил\'Ьл\к граД'Ь• при τη [χνήιχη γενομένου ημών βασсλεο^ς 

олгочкстив'Ьл\к нашЕл^к^ цри^ Α^ώ- ^гоЪоа'к^^'^ συναθροισθέντων πατέρων 

доспи• гласъ! тл приносАфб• да φωνάς σοι προσάγοντες, Γνα, ώσττερ τοϊς 

«ίο ж« :5'ьванн1а писл\еми^ црквк της κλήσεως γράμαασ'. την έκκλησίαν 

10 почкстилъ^ кси• тако и написа- τετίμηκας, ούτω και των δοςάντοΓ/ Ь? 

мынуТк БлгочкСТИВЪИ1ЛШ пнслгбнъ!• ευσεβών σου κεραιών επισφράγισης το 

^ап£чатакшн * конкЦк• гк Жб да τέλος. ^ ό 5έ -т^ко^ στηρίξαι σου την 

о\гтвкрдитк црьство твок въ л\ир'Ь^ βασιλείαν εν ειρήνη και δικαιοσύνη και 

и^ правкД'Ь• Η прбпоуститк родол\ъ παραπέμψει γενεαΐς γενεών, καί προσ- 

15 родовъ• и • НБСкнаго црства наела- θείη τω έπιγείω κρατεί και της βα- 

Ж6ННК- σιλείας της εν ουρανοΤς την άπόλαυσιν. 

7• ЧннТк и!ζΑψкнъ• всбл\оу• пачи- α'. Τάξις αρίστη παντός αρχομένου* 

накмо^'оу'л^оу ^° и словоу и Ε6ψΗ• και λόγου και πράγματος εκ θεοΟ τε 

οττν ва ЖЕ начинатн• и въ Έί^ άρχεσθαι και εις θεόν άναπαυεσθαι, 

Л. 40 ь. с'кконк|чаватн " по влгословккноуоу- κατά την ^гоКЬ -^θΊ φωνήν. όθεν και 

20 люу^* гласоу• т*Ьл\кЖ£ Η влгочкстию της ευσέβειας υ<ρ' ημών ή?η διαπρυ- 

оттк настк оу*Ж1 ив+. пропов'Ьдаклюу• σίως^ κηρυττομένης, και της έκκλη- 

Η цркви на нкиж£ ус*к основас /λ• σίας, έφ' ή Χριστός τεθεμελίωται, διη- 

присно ρасτοуψн и напр'кждк сп'Ью- νεκώς αύξανούσης και 'κ^ο'Μτ.τ^ΐ^'ΤΡ^:,^ 

ΐ|ΐΗ• сако ливанкскъжуъ квдръ пачЕ ώς τών του Λιβάνου κέορων * ταύτην 

25 СШ простиратис^А* Η начало ΤΒορ^ψί ΰπ'ίρεκτείνεσθαι , και νυν αρχήν τών 

чистъ1иу*к словкъ• Блгодатию'кжикю ιερών ποιούμενοι λόγων, χάριτι θεία 

повсл^квакмъ неподвижимоу Жб и όριζομεν άκαινοτόμητόν τε και άπαρά- 

п£вредил\оу- уранити прЕданую намъ τ^^^το^* ουλάττειν τήν παρα3οθεΤσαν 

к^Ьроу- отъсамовидкцк^^ Ж6 и слоуг'к πίστιν ήμϊν υπό τε τών αυτόπτων και 

30 словЕСИ БГ0И^Бкранъи1ук аплъ• ίψ6 υττηρετών του λόγου, τών θεοκρίτων άπο- 

Ж1 и отъ БлажЕнъжуъ трий сътъ и στόλων, (ίη т. α'. ') ετι ?έ και τών τιη' 1) чтнаА С 2) нашсмк п'доп, Л. 3) ΰρ-ί: П. 1) ανεγράψαμεν Ρ; ανέγραψε ν V. 2) όΰλι- 

4) пислины С. 5) почтил -ν П. 6)з4П1тд«шн Я. 3είαί V. 3) χλεος V. 4) άρ/ομβνω V, но 

7) л^^р-к Я. 8) к вставл. П. 9) н проп. Я. о> по гкобл. 5) Ο'.πρασίως V. 0) χείρών V. 

10) ндчнн41м^- оум% Я. 11) ск«нч1кати Я. 7) г ироп. Р; ^όνοοο: χ τιτ,' V (ви. α'). 

12) кгдслоксному- Я. 13) сдмокнцн Я. ТРУЛЛЬСК. [γι ВСЕЛЕНСК.) 1. 137 

0СЛ1И па Д6С/АТ6 оцк скиПкДъшииу^ксл αγίων πατέρων και μακαρίων ^ των εν 

ι:•κ ηιικηι ηριι к«м1стлпттг11 [гыскшн- Νικαία συνελθόντων επί Κωνσταντίνου 

п.ик ΐΜΐιΐ£Λ\κ цри•^ ιΐό лрии :^ъло- του γενομένου ημών βασιλέως κατά 

к'кркпллго• II ПЛ νΤ'^ ιικγο нло\"ч£пс»к 'Αρείου του ουσσεβου; και τη; παο' 

Γ. м^^'ычкскок ипосожксп^кк ^ р'Ьчи αυτοΟ δογμιατισθείσης εθνικής έτερο- 

нсгмпьпФ.к ИЖ6 ΚΛπιιοι;οΛΐνθτκοΛ\^* θείας, ή πολυθείας, ειπείν οίκειότερον* 

к1;ръ1 кдипс«сог1ркиок 11лл\ъ о тркуъ οι τί^ όμογνωμοσύνη της πίστεως τό 

17ом<1чллкиллгс ксткс'гкл състлс'Ьуъ όμοουσιον ήυιΤν επί των τριών της θεαο- 

от'К1;ръ1111л ж£ и^ щъташшл' че '/}Щ^ φύσεως ύποστάσεο^ν απεκάλυψαν 

10 1к>1ку||1кШб кл\о^• ^ покръЕеио\• τε και οιετράνωσαν, μη έπικεκρυφθαι 

ΐ'.κιτιι С11оу-д'кл\к ' 11£1."1;д4;т1И• нъ τω [κοοίω της άγνωσίας τούτο παρα/ω- 

οιΤκ>^ II СН01• π сто^-о^'^л\оу• ΑΥ^ν ρήσαντες, αλλά τον πατέρα και τον 

||«М{ллплтмС/Л• кд|1|Н;л\к покллиа- υίον και τό (/.υιοί πνεύμα προσκυνεϊν 

т1КЛ\к• 1:1;ркН'к1и1 ик'к илсу-чкше- μια προσκυνήσει τους πιστούς άναφαν- 

15 11 со^^1|1ю пбрлнкиочсткио^^ 1Гжк- δον έκδιοάξαντες, και την τε τών άνίσίον 

С'п;л• ι:•Ι;ρνΜ- рл^дро\^и1кше н βαθμών της θεότητος δόξαν καθελόντες 

рлсткр:^л1Гк11и• и ижб стъ ере- και διασπάσαντες ^, τα τε υπό των 

тнкъ състлв'кШлсА стъ ιιΊίςτνΚΔ αιρετικών συστάντα εκ ψάμμου κατά 

ιΐΛ прослапик д-11тьскл1а нграиии της ορθοδοξίας μειρακιώδη αθύρματα 

20 ниу/кложкше'•' II ^^' съ^дрл^ик'кШЕ- καταβαλόντες και άνατρέψαντες. (ίη т. 

тлкс^жс Ж£^^ при к£лни,'1}л\к Дбо- β'.^) 'Ωσαύτως δε και την έπι του 

дс»ст1 с'кипчшнилхк 1МШ11Л\к црн• ^^ μεγάλου Θεοδοσίου του γενομένου ημών 

νν ρ• ίΓ• "сту'к с»цк• пропок*!;- βασιλέως υπο τών εν ταύτη τη βασιλίδι 

длиогк^ ιι•Ι;ρο^• о^-пгкржак.и-к- сто- πόλει συνα/θέντων* ρν' αγίων πατέ- 

25 сл«м:кк1Гк11с1 ο с'тл\к дс'Ь гллск!• ρων κηρυχθεϊσαν πίστιν κρατύνομεν, 

Λκ>Γ./Μ|ΐ£• Ι II скккрпкплаго л\ак{- τάς θεολόγους ^ φωνάς άσπαζόμενοι και д. 41 а. 

дошил съ дрбклк1Пч1НЛ\и крагк!• τον βέβηλον Μακεδόνιον τοις προτέροις 

исппгЬ и:^гонА1|1б ι.ΐ!;ο рлпл слл- ίγ^^^οΐζ της αληθείας ^ συνεξελαυνοντες, 

Дч>\-||1Е ^' пр'1;:^с>рк1г11 сллкити Дкр^- ώς δουλον τό δεσπόζον αυθαδώς δοςάσαι 

:-.<> Мчччгкшл• ^^ Η рл;5Д']1Лнти стл\к• трцю τολμήσαντα και σ/ίσαι την άτμητον 

рл^|;оим11ЧкСК'к1 и^кслкша•^^ гако \м τριάδα ληστρικώς προελόμενον, ώς αν μη 

1,1 КгоашГ' цр-к Π (нйши^к ηροη). 2) с С. 1) χαι μακαρίων τιατερων ΡΥ. 2) οιατττύ- 

3) ИИ-К кжткс II \ инскжтк{н^и С. 4) еа^нпоколь- σαντες Ра1т. 172. 3) &' προπ. Ρ; ]^ύνοοος ίι' 

с-1-колксткол\*к С {позже иадъ и здись допис. " ). ρν' Υ (вм. ί^'). Α.) τών εν. . . συναχθεντων οοΓι. 

Ь] и }ίρ(ι}ι. 77. С) ηίίΐίψίΛ'.ϊ" С. 7) спод-лкс? допие, ίη т. 5) περί του αγίου 7:νευμ:ί,τ:': 

8) ν>ίί.»ο ηροη. Я. 9; ннзлсжии1и С. 10) и вставл. Р. С) της αληθείας έ/,θ;οΤς V. 

П2)0П. С. 11) -АЛ проп. II. \'2) и^^лчпмк нлшсмь 
!',(•Η си. 13^ Бл^'дАфс //. 14) А13н\'ки1л Л- 

15; изк*л11иа Л. 

9* 138 трулльск. (νι вселенск.) ι. 

Сквкршбна нал\ъ иадеждкнлка воу- εντελές ήμΤν το της ελπίδος εΓη μυ- 

Д8Тк тайна• л\кр:^'кноуоу-л\оу• с«л\оу• στήριον τω βδελυοω τούτω και κατά 

II ма истиноу• кт1.:^в'кс11Еъшд^С/А- и^ της αληθείας λυττήσαντι και Άπολλί- 

ап»5лииариа• :ζ'ΚΛ0Γ.^ оу-чбннка• съ- νάριον τον της κακίας {χύστην συγκατα- 

5 осоужьшб• НЖ6 вб:50у'л\кН'Ь• гоу κρίναντες/ δς α,^^ουν^ ιοί κύριον άνε:- 

въсприитн т'кло з^ълов'кркнН; и:5Дриг- ληφέναι σώμα ουσσεβώς έξηρεύςατο, έν- 

ноу. осоудоу и син нал\ъ нб съвкр- τεϋθεν και ούτως ^ ήαΤν άτελη την σω- 

шбнл^ сгТсбнию^ ΒΤιίτΗ оука^аи- '^ иъ τηρίαν γενέσθαι (τ^λογιζοαενος. (ίιι т. 

Η ИЖ6 отъ τ+.γ'κ нжб въ Ефбси,'^л\ь* Υ•* ) ^^λλά μην καί τα πάρα των έν τη 

10 грлд^! нкрк-Ьк съвкравъшинуъсА при Έφεσίων τ.οΚν.τοτ.ζότιοοΊ συνα/θέντ(ον 

ДбЛдоснн αΐ'^ <^ρκадιικв■^^• ^ В'к1въши- επί ^ιοΖοσίοΐί του υίου 'Αρκαδίου γενο- 

ΗΛίΐλ нашбл\к црн•^ дъеок> сътоу μένου ημών βασιλέως σ' θεοοόρων πα- 

воноскнътуъ оцк н^ложЕнаи оучб- τέρων εκτεθέντα οιοάγματα ώς γ,^όίζο:, 

ННИ• ИКО Дкржавоу н6ра:ζορнл\οу ^ αρραγές της εύσεβείας έπισφραγιζομεν, 

15 влгон'Ьрии пиатакл\ъ•^ кднного уса ενα Χριστόν τον υίόν του θεού καί σαρ- 

с1|а Пжни Η въплъщкшасА® пропов•^- κωθέντα κηρύττοντες και την αυτόν 

длк11|1б• Η того Β£ С'кл\бНб рожкшюь5 άσπόρως τεκουσαν άχραντον άειπάρθε- 

ВЕскккрнкноую^•^ приснодкоу- гдк- νον κυρίως και κατά άλήθειαν ^ιοτόν,ΟΊ 

ск'к! по нстин-й "вцю славл1|1б• и 2οξάζοντες, και την ληρώοη του Νεστο- 

20 слАДкскок ^^ мбсторнЕко ра^Д'1^лк- ζίζΐί διαίρεσιν ώς άπωκισμένην θείας 

ιΐΗΚ• *^ ико отълоучЕно "вжьствкнъна μοίρας άποδιώκοντες, ^(.Ί^^ΐύτ^οΊ ίδικώς 

части οττνΓΟΗΑψί• члов'Ька осовк• н καϊ θεόν ίξικώς τον ένα Χριστάν οογμα- 

ίΤίΜ осовк КДНМОГО ул въ1тн оучафл- '^'^Χ^οίζο:, και την ίουδαίκην άνανεοϋντος^ 

ногдЕнскок овиандгаюфа ^^ ^κλοεΊι- 2υσσέ3ειαν. (ίη га. 5'. ^) Ου μην άλλα καϊ 

25 рнк• Η6 α же тъкл\о• нъ иже въ уад- την έν τη Χαλκηδονεςον ^ μητροπόλει επί 

кндонксц'ки л\итрополнн прн л\арки- Μαρκιανοϋ καϊ αύτου γενομένου ημών 

&\\•^ Η толАоу ΒΤνίΒΈΗΗΟ нашЕл\оу Зασ'.λεο^ς τών χλ' ^ θεοκρίτων πατέρων ^ 

црю• ^^ напнсаноую сЬроу просто- στ/;λογραφ7;θεϊσαν πίστιν όρθοοόξως έπι- 

славкН'к оуставлАКл\ъ• иже^^кднного κυρουμεν, ήτις τον ένα Χριττόν, τόν 

30 уа7на^^ вжни отъ дъкою съложбна υίόν του θεού, εκ ουο συντεθέντα 1) Λ С 2) οπΗΪίκ» Π. 3) оуказасА Π. 1) συγκατακρ'.νοντες V. 2) ώσαν ουν 

4) ид4сц1м•^ Ε. 5) ардаднйв-к соа. 6) ίρΗ ПС. ΡαΙιη. 173; χαΐ χψυχον вставл. V. 3) ούτο; V 

7) ако всттл. П. 8) злпсчатдГ П. 9) к-кпло- РаЬга. 172. 4) γ проп. Р; -υνοδος γ' σ' V 

|||1и11СА Я; воплкЦлсА С. 10) к«скк{рн\-н> Я. (пм. γ'). δ) ιναί)εούν:ος Ρ, 0) δ' ироп. Ρ; 

11) кллдкско» проп. С υ, выскобл. соа,, но такь, Συνοδός δ' χλ' V (ви. δ'). 7) соа. перед-Ьл. 

что можно разобрать. 12) разА1£лж1л С. изъ εν Χαλχηδόνι, 8) χλ' со(1. ирои. 0) των 

13)>>БН4клак>1|и С. 14) црю ПС. 15) л «ж» С. #Д* θ-:οκρίτων πάτερων С0(1. приаис. позда-Ье. 
1С) снд Я. ТРУЛЛЬСК. (νΐ ВСЕЛЕНСН.) 1. 139 

кстксм.с'г и к ь. дъьсю т«мс '/Κί слл- των φύσεων και έν ούο ταΐς αΰταΤς ?оса- 

ь'ил\л кс'гкстког• пелкгллскпс коик- ζόμενον φυσεσι μεγαλοχώνωςτοΤςττέοασί л. 41 Ь 

ιι,ΓΜ'κ прбдл• II £\-то\-ул^ со\-кл\ъ1СЛк- τταραδέοωχεν και Εύτυ/έα τον ματαιό- 

ПЛЛГС л\кмки11кл\к^ κίΛΐιμΨ.ιι^ съл\о- ορονα, τον δοκήσει το μέγα της оьу.о'^о- 

., грЕптд ΤΛΠιιΊί съикршитисл п^дрбкъ- μίας μυστήριον τελεσθηναι άποφηνάμε- 

ιιΐΛ- икс стъл\бткно чкто и скпкрмк- νον, ώς άποτρόπαιόν τι και μίασμα των 

Нч>• ^ и'чискъшуъ ^ цр1;ккпъ111\-ъ ίερών της εκκλησίας περιβόλων έξήλασε* 

с^грлдтч ιΐζΓ-κΗό• с-к Н'./Пк же и несто- σϋν αυτω δε και Νεστόριον και Διόσκο- 

ριΐΛ II дноскора• свогс о^-со ра^д+.лк- ро\, τον μεν της διαιρέσεως, τον δε της 

10 ιιιπο- οκοΓΟ ж£ ^ съл\'кшЕт1ю :^асто^'пь- συγχύσεως Οπερασπιστήν τε και πρόμα- 

ιιιικ'^ Ж6 Μ пс^оркникл• Бб:^л\'11ркнллго /ον, τους εκ διαμέτρου της ασεβείας προς 

рлд11 иб1]'1;ркстса къ кдино^' въпддъ- εν έκπεπτωκότας άπωλείας και адеотгг 

ΙΙ1Λ погъш^'.ли и сб^сожкства проплстк- τος βάραθρον. (ίο т. ι'. ^ ) 'Αλλά γε κα• 

Но о^'^со II слгочкстикъиа гласъ!• τάς ευσεβείς φωνάς των ρξε' θεοφόρων 

ΐδ ρ"• 3* ^• кЬ|1ССкиъ1И\-ъ оцк съсбракъ- πατέρων, - των κατά ταύτην την 

ишну-ксА κ-κ с£Л\к црство\-к>фП1Мк βασιλίδα συναγηγερμένων πόλιν έπ: 

грлд'Ь• при оу'СТИшмн'Ь влгочкстикъ!» 'Ιουστινιανού του της ευσεβούς λή- 

Кч>11кчимъ1 въ1ВЪШН11Л\к црн "' на- ξεως γενομένου ημών βασιλέως, ώς 

|||бл\к• тко стъ Дм и^песеиъ! съв'{;л\ъ υπό του πνεύματος έξενεχθείσας γι- 

20 II со^'1рага гюд-к 11ал\н нас^'чакл\ъ• иже νώσκομεν και τους μεθ' ^ ήμας έκδι- 

И ^Εννν\ορΛ л\олЦ"0^'бстимкснааго• ^ δάσκομεν οϊ Θεό^ωρον τον Μοψουε- 

нЕСТч>рнкка с>у-ч11Тблл• оригена же и στίας, ^ τον Νεστορίου διδάσκαλον, 

д||Д\-л\а и атриа елинкскаи напи- Ώριγένην τε και Δίδυμον και Εύάγριον, 

слв'к1иаи ваем отворен ига• и т41лесъ τους τάς έλληνικάς άναπλασαμένους 

2δ н'ккътуъ Μ ^ до^^шк нал\'к овкуоже- μυθοποιίας και σωμάτων τινών και 

НИИ Η нЕпр'1и\\'1?нкнига с'кБЛлд'кшел\'к ψυχών ήμΐν περιόδους καϊ αλλοιώσεις 

огл\а ^авлогжбннкл\к• и скнкнъи!- άναπεμπάσαντας ταΐς του νου πάρα- 

Λ\ιι ^^ л\АТ£ЖИ• и о лАкртвъи!^^ ^οροίϊζ τε και όνειρώξεσιν καϊ εις την 

ОЖИВЛКНИИ• ^^ ^лов'Ьркн•^ ^^ Υ^ν^*'" '^^^ νεκρών δυσσεβώς έμπαροινήσαν- 

30 ствокавъи1Ииуъ• писанага же отъ τας άναβίωσιν, τά τε γραφέντα παρά 1) ιτ\-χ•<ι Π, 2) соа. здгъсь въ нач. послчь л\ 1) ε' проп. Р; Σύνοδος ε' ρςε' V (вм. ε'). 

било -к, но вискобл. перекладина, и образова• 2) ημών вставл. Ра1т. 172. 3) ύφ' Р. 4) V 
лось ν; ПС лж^•ннι . 3)к(лнЦ1Н С. 4) скв(рмо С было Μομψουεστίας, во μ всредъ ψ выскобл. 
5) и'Чкскк1н' С: (Г• чты П. 6) и'вс П. 7) цри 
НС. 8) л\сл\4'01-4^стннкскл<1гс' С; Λλ^'-λ;*! нстнн- 
»ίί! с• Л. 9) τ•]%ΛίΓπκΓ π {вм. г-^мсь. н-кктонх'-к н), 
10) о нныАж 11. II) «н:«л|н1н С. 12) зло- 

к-Ърны* Л; рин С 14,0 трулльск. (νι вселенск.) ι. 

д£одо))ита по 11рак+.11 κ•1ΐρ4;• и дъкою пл Θίοοωρήτου χατά της ορθής πίστεως /,αι 

дбслте^ ΓΛΛΚΐι:ζΐιο^• влкнллго курила• των '.3' χι^αλαίων του μακαοί-υ Κυ:Γ/- 

II θΓΛίο\\οκ ико\'^ постчлампк стчпорк- λου καί.τήν λεγομένην "]3α έτιιστολήν 

ск'К1 проклл(11а жб и олм^р^окаша• и συνοόιχώς άνεί^εμάτισάν τε και έβξε- 

5 ιπνκί л\алъа\к прбжб съсьрак'ылааго λύξαντο. (ίη т. ς'.^) Καί τήν υπό τ?ίς 

СТГО съкора въ. сбл\к ц'рстко^мфи- εναγ^ος 2έ συναθροίσθείσης κατά ταύ- 

12 а. |ил\к^ град'к• при тол\ь ИЖЕ ΒΉ |Гжк- την την βασιλίδα πόλιν επί του εν τή^ 

ςτκκΜ'Ιιιι пал\Атн въ1КЪШлаго нашего θεία τη λήςει γενοΐλένου ήυιών βασιλέοος 

црА * Константина• иже и^ солкшк» Κωνσταντίνου έκτης ^ αγίας συνό?ου 

10 властк прииша• иуъже рлди ® πίστίν, ή αειζόνως το γ,ΰρος έξεςατο, ?'.* 

пТгочкстикъп! цр'к• пбчаткл\и ττν ών ό ευσεβής βασιλεύς σφραγϊσι τους 

С'ккитък'ы оутккрди• на и^к'кц1бник ταύτης τόαους κατησφαλίσατο προς την 

ΐίΉ КСЛ в'кк'Ы- и аьик ис11ои'кдакл\'к έν τω παντί αίώνι άσοάλειαν, και αύθις 

урлнити и^ паже поро^'чсна Б'К1ша• όυ.ολογοϋυ.εν φυλάττειν άπαρεγ/είρητον 

15 иже ксткствкн4;и ^ коли рекъше γο- ή ουο φυσικάς θελήσεις ήτοι θελήματα 

т'Ьнии• и дт1К'кксть,стк1^Н'км ^ дН^и- και όύο ουσικάς ενεργείας επί της έν- 

стк'Ь- ο πлъτκнΊ^л\^ν С'ьл\отрбнин кдн- <уару.ои οικονομίας του ένος κυρίου ημών 

Η0Λ\κ ΠΙ нашел\к \ικγ у*к• истипк- Ίησου Χρίστου του αληθινού θεού οοίά- 

Η•{ΐΛ\κ ίΤίζ'^ слакити нал\ъ илголюбк^н-Ь ζειν ημάς θεοφιλώς διεσάφησεν, τους το 

20 оука^аша• Пракок^'^истинъ! о^'ЧЕник• εύθές της αληθείας οόγμα παραχαρά- 

ра^крафьшииуъ- и кдино \-от4;нник• ςαντας και έν θέλημα και μίαν ένέργειαν 

и кдино Д'кистко о кдинол\к πι \\А' επί του ενός χυρίου ημών Ίησου Χρίστου 

шел\к κγ \•\\ люди наоу-мишииуъ• ^^ τους λαούς έκοιίάζαντας τη της ευσε- 

вХгомкСТИИ соуд-ълм^ осо^^Жкше^^ р-Ь- βείας ψήφω καταόικάσασα, φαμέν ^ 

25 \'ОЛ\ъ• ^б10дора фаранкскааго- кура ΟιόΙωζον τον της Φαράν, Κυρον τον 

албЗ<^"Арь^скааго• онориа рил\кскаа- 'Αλεξανδρείας, Όνο^ριον τής^ Τώμης, 

Γο•^^ сергиа- пура• пао^-ла- къ СЕЛ\к Σίρ^ιο-^, Πύρον/ Παυλον, Πέτρον, τους 

соураги1Л\'Ьл\к ^^ град'к пкрконастолк- εν ταύτη τη θεοφυλάκτω προεδρεύσαν- 

никол\а въ1въи1бл\а• л\акарни втчшъ- τας πόλει, Μακάοιον τόν νενόαενον 

30 шааго антноуииска^^ сппа• стефана της Άντιο/έων έπίσκοπον, Στέφανον 1) д(сАт8 Π. 2) ΓΛίΛΑΟί ИК-Х 77. 3) црткЬ'к»- 1) ς προπ. Γ; Σύνοδος ς': σκζ' Υ (пм. ς ). 

ψΓ Π. 4) црл ПС. 5) Η ηροη, С 6) прнгашл 2) ττ; προπ. РУ, 3) сос1. и V переиравл. изъ 
вставл. П, но пачеркив. 7) га проп. С. ех της. 4) δε вставл. V. 5) τόν ГУ. 

8) «сткж-кн П. 9) лк'Ь Ттк-кн-к Я; коли ρίκτνίιΐί С) Πυρον Ра1т. 172. 
Х«т-кннн• и д-чк-^^сткстккнкн проп. С. 10) Пра- 
вым П. 11) на!?шин^ С; наЬ'ччтн 77. 12) νυοδ- 
Ж{шн 77. 13) онорнд рнл\кска<»го проп. С. 

14) κΓδ )^ραΗ^;ΛΑ-λ 77. 15) антни')^иткска 77. I ТРГЛЛЬСК. (νΐ ВСЕЛЕНСп.) 2. 141 

•юге» с^'-мбиинл- II ι;ίζθΐ-Λ\ΚΗιΐΛΓο пслог- τον αΟτςυ υ.αθ^^τу]ν χαΐ τον άορονα 

уронни!• οτκ с£гс^ игприк'сскно ура- Πολυ/ρόνιον, ^ έντεϋν^εν άνέπαφον τη- 

ιΐ/Μ]ΐκ^ сч.К1|1£К т'1;лс ул "1;а или1ЕГо• с^Ос-у. τό κοινόν σώϋ,α Χρίστου του 

II скпростл ρίΐ|ΐίΐ•* κο'Ιί^κ къ |Гж11Н θεού ήυιών. Και συνελόντι οάναι τ:άν- 

5 ιι.ρ>Ί;ιι мрск'ксишк'ыиииуъ ^ л\с\'Жк• των των εν τη του θεού εκκλησία ^ 

и;«;е икипл Κ'κ л\нр1; свЬтмлл• слоко ο'.αττρεψάντων άνορών, οϊ γεγόνασι εν 

η:•ι7^μιι кл>0Г1}16• κ•Ι;ρον- дкржлти и^- κόσυ,ω φωστηρε:^ λόγον ζωη: ίτΛ- 

νΑχΎογ- до съь'сикмлнии Б-ккл Μίίΐο- ^οντε:. την ττίστιν κοατεΤν βε3αίαν 

дпнжкног^ пр{въ1клт|] пск£л^псдкл\ъ• και μέ/ρι συντέλειας του αιώνος άσά- 

10 ιγ"^ уже т'куъ сопр-кдлнлга^ съписл- λευτον διαΐΛένειν θεσττίζου,εν και τα 

ПИИ ЖЕ и покЕлФпия• КСА отъл\Е1]1Ю1{1Е αυτών θεοτ-αράοοτα συγγοάυ.Μ.ατά τε 

:ι:ε и пр01;ли1МЮ1|1Е• иуъжЕ ' отъккр- και οογμ,ατα, ττάντας άποβαλλόΐΛενοί* 

гстл II прокллшд• икс истни-к κρΛΓΤνΐ• τε καϊ άναθευιατίζοντες , ους άπεβά- 

II \\& ϋλ поох'чнвъшииуъсА тъ1|1ЕТк- λον':ο^ κα: άνεθεαάτισαν , ώς της 

15 ! или- И пЕпрлнкДсг нл ВЪ1С0Т0^- αληθείας ίγ^^ρους και κατά θεού ορυα- л. 42 Ь. 

гл'лк'ктииуъ• Λΐ{ΐΕ ли кто^отъкскуъ• ςαυιένους κενά και άοικίαν εις υ,^ος έκ- 

прЕЖЕ рЕЧЕиъшутч в'лгочкстки ποκΕΛ-^- μελετήσαντας. Εί οέ τις των απάντων 

М11И ιΐΕ дкржитк ΜΗ люпитк N11 ΤΛΚΟ αή τά προεφηυ,ένα της ευσέβειας 8όγ- 

сллкитк пи пропок'кдакть• пъ προ- υιατα κρατεί και ασπάζεται καϊ ούτως 

20 тппллтисл ил\ъ плчкпЕТк дл ϋον -дЕТк δοξάζει τε και κηρύττει, αλλ' ες έναν- 

проклАтъ- по прЕДЪи^ложЕ110го\-л\о^- τίας ίέναι τούτων έπι/εφεϊ/ έστω άνά- 

чм'стаког• οττν прЕЖДЕ проивлкмъ!- θέμα κατά τόν ήοη προεκτεθένττα οοοί 

иу-к стук и^ Бл'жмъ1иуъ оцк- и урн- υπό των προδηλωθέντων αγίων και υ.α- 

стиликскл^<^ причкта^^ гако тоу-ждк дл καρίων πατέρων, και του χριστιανικού 

ϊ 25 и^дримЕТкСА- Η У^вкрЖЕТк- л\Ъ1 СО НИ καταλόγου ώς αλλότριος έξωθείσθω και 

' ириложити чкто ИИ огити по прЕЖДб έκριπτέσθω* ήμεΐς γάρ ούτε προστιθέναι 

Ι огстлвлкиого1-л\ог отиноу'Дк пол\Ъ1- τι ούτε μην υφαιρεΤν κατά τά τζροορι- 

слиуол\т^ ми по кокл\оу-ждо• не σθέντα παντελώς διεγνώκαμεν ή καθ' 

1Гк^л\огоуол\ъ слоког- όντιναοϋν οεουνήμεθα λόγον. 

30 "ίϊ"• ΙίζκοΛΗ ЖЕ СА и СЕ сто^-огл\о^- 3^ 'Έοο^εν δε και τοϋτο τη αγία 

С'кпорог• дог.род11ТЕЛк^2жЕ ит-ырлмк- ταύτη συνόδω κάλλιστα τε και σπου- 

»+.• ЫКО ίίρΕΓ.-κιτΗ '^^ и отъсЕЛ-к ^* δαιοτατα, ώστε μένειν και άπο του νυν II 

^ 1) χρΛΗΛψί с 2) ρί4ί С ο) просникшнх-к 77. 1) соа. вставл. ΐη т. α. 2) έχχλησία του 

4) мίηсдв^жн^ Β-ίν С 5) Η П2ЮП. Π. 6) кгспри- •9εου Ρ. 3) φωστήρες εν χόσμω РУ. 4) €0(3. 

ΑίΜάΑ С 7) иж{ П. 8) ктс П1ЮП. 77. 9) н αττοΐϊάλλομεν и οι сверху. 5) άττεβάλλοντο 

проп. П. 10) хрнстмнксткй С. 11) со(7. Га1т. 173. 6) κρατή. . . άσττάζηται. . . δοςάζη... 

ирнчкта. 12) докрод-кт! 77. 13) прекывдтн 77. κηρύττγ^.. , έηχειρή Ра1т. 172. 
И) ат1нлж С. 142 тртлльск. (νι ВСЕЛЕНСК."» 2. 

|':^К'!1Стол\ъ и ть'Крдол\т% пд Αΐιΐίκκ»οκ βε3α•ους και άσφαλεΤς ττρός 1/υ/ών θερα- 

оугож«ник и крачкстко страсткл\ъ• πείαν χαι ΐατρείαν παθ6>ν τους υτ.ό των 

οττν прГ/К£ нлсъ прпвнъ1нл\и в'лжнъ!- τυρό ημών. οσίων και μακαρίων πατέοων 

ιΐΛ\ιι οίί*Η• приитъид и оу-'стлслкм'ып- οεχθέντας καί κυρωθέντα:, άλλα μην 

5 мъ и ^ прбдлнъиа μαλ\ί% по нл\бни και -αραοοθέντας г,и.Ъ ΟΊУ^.УЛ\ των 

стуъ и слаккн'ыиу'к аплъ• π•7• прд- αγίων καϊ ένοόξων αποστόλων ττε' κανό- 

ΒΐΐΛΊλ* и помкже къ такокътуъ прл- νας* έπειοή οέ έν τοϊς ΐ':^\νΰζοκ:, κανόσιν 

кпл-Ьуъ ποΕίΛΊΐΗΟ Бъктк прт1Л\дти εντέτακται ^ 2έ/εσθαι ήμας τάς των 

ΜΑΛί'κ ст\"к аплъ ΗΛΐΐΛ\ΕΗΤ0Λ\ΐλ ζάπο- αυτών αγίων αποστόλων 5са Κλημεντο; 

10 к'Ьди• иже н'ЬкъшлАЪ плкъ! отъ НПО- οιατάξεις, αίστισι πάλαι υπό των ϊτ^ζ,ο- 

В'кркнъ1И\'ъ на вредъ црквп• чюждд ϊό^ων επί 7ώμη τη; εκκλησίας' νόί)α 

н'ккаи Η стрлньна цр1<вЕ наоучбнл τίνα καϊ ξένα της εύσεδείας^ παρε- 

вт\1ша• влгол-^пкпоу-ю' доБротоу в"ж£- νετέθησαν^ το ευπρεπές* κάλλος τών 

ствкнт\1нуъ повсл'Ьннн нлл\ъ ол\рамк- θείων δογμάτων ήμΤν άμαυοώσαντα, 

15 1иа• таноЕъи!^•^ ^апов'кдин непо- την τών ^о\о'аХ{х^^ ?»ατάςεων τ.^'^- 

доБкН'!^ отъложбник сътвори\'ОЛ\ъ• σφόρως кт.о^{^о)Сур πεποιήμεθα προς 

къ въ^грлжЕнию уристиимксклаго την του χριστίανικωτάτου т:ок\х}[у^ 

стада Η оу-твкржению• нннако жб щ- οίκοδομήν καί άστ^άλείαν , ουδαμώς 

Ι 13 а. в11ра!|0фе' брбтичкскааго лъжесловни^ έγκρίνοντες τα της αιρετικής ψευδο- 

20 РОЖДЕНИИ• и приснооглАоу аплкског^ λογίας κυήματα και τη γ^/ησία 

и Η,Φ.Λον^ο^-ΛΝογ• оучЕнию^ прплх'^шак^- τών αποστόλων καϊ οΚο^α)\τ^'^(^ διδα/ή 

ψί•^ :5а11бчатаил\Тч ® же и^ прочам παρενείροντες. Έπισφραγίζομεν δε καϊ 

всл^^ чистаи правила• ^^ иже отт* τοι^ς λοιπούς πάντας ^ο'δζ κανόνας 

сгуъ Η ^^ влжнъ^иуъ оцк нашнук τους υπό τών άγίοον καϊ μακαρίων 

25 и:5ложа1а• сб же кстк т-куъ- нж£ къ πατέρων ημών έκτεθέντας, τουτ 

никеи съвкравъишиу'КСА• τιίΤ• стуъ εστί τών τε^ εν Νικαία συναθροι- 

оцк• и Т'Ьуъ иже въ агку'р•];• н'^ σθέντων τιη αγίων πατέρων καϊ 

κψ6 Ж6 и т*Ьуъ ИЖЕ ЕЪ нов4;и кёса- τών έν Άγκυρα, έτι μην καϊ τών 

рий• тако ЖЕ и т-ЬуъиЖб въгагрЬу^к• έν Νεοκαισαρεία. ώσαυτο3ς καϊ τών έν 

30 κ-κ С1\щ ЖЕ и т-Ьуъ и ИЖЕ кт% Γάγγραις, τ:^^:, δε καϊ τών έν Άντιο/είν. 

антиоуии су-риист-11И• нъ τ4ι иже къ της Συρίας, άλλα μην και τών έν 1) Η ЩОП. η. 2) клгол-Ьпотн5к> П. 3) и-}- 1) сой. здЬсь κ по скобл. 2) сой. εΰσε- 

кнцлюцл вставл. С. 4) л-кЖ1слокн П. о") аТлк- 3είχί, по надъ этимъ словомъ точки, а шт. 

ско П. С) ц-кло^ч1Н1Ю С [вм. ц^ло«,-о\-ло\,- *йч|- εκκλησίας. 3) οοιί. перса)'авл. .маъ εκκλητιγ: 

нню). 7) пр^л»^шак.1ра /7. 8) алтч^ти П. 4) -:υε--:; Гз*Л1. 172; ^ттг; Г:1!.т. 1Т:>. 5^• т: 

9) и проп, С. 10) вел νροη. П. И) п<-,и<?и1л С. проп. ΡαΙιη. 172. 
12) и проп. С. 13) н проп. П. ТРУЛЛЬСК. (νΐ ВСЕЛЕНСК.) 2. 143 ллодш.ии фрггиистф.и- ί\\\ί- "р- ίί• Λαοοικεία της Φρυγίας, προς ετι ;'.αΐ των 

|1Ж( ι:'!^ СЕ.ик ТГс^урлпил^Ь/ик "рлд^• ρν' των έν ταύτη τη θεοφυλάκτω και 

и дъ»:ок>^ сктс»^• к'к {φ^^^^^^Ι'*^" βασιλίδι^ ττόλει, και των σ των έν τη 

лч!трс»1к>лпн• пкркФ.б сксьрлкъши- Έοεσίων [χητροπόλει το πρότερον συνα- 

и\-ксА• и τΊιγτν иже къ уллкн- γηγερμένων, και των έν Καλχηοόνι ^ 

ДОМИ ^ тести сът'к и тридЕслтъ των •^ /// αγίων και μακαρίων πατέρων, 

Ттуъ и илжиъи1\-к ου>• тлко Ж6 ωσαύτως και των έν Σαρδικη, ετι μην 

и τΨ.γ'κ ИЖЕ ΐί'κ слр дикий- κΐ|ΐΕ Ж6 και των έν Καρθαγένη, -ηρός έτι γε μην 

и ткук ижб въ кор^агбми•" κΐ}ΐ£ και των αύθις έν ταύτη τη θεοφυλάκτω 

ιυ :κί ιΐΛΐί^ι и тФ.уъ иже къ сел\к και βασιλίοι πόλει συνελθόντων επί Νεκ- 

ьоураиил\'1;л\к и цркСтиогк>1|1иил\к ταρίου του της βασιλίδος ταύτης πόλεως 

град-к^ С'кШкД'ки1ИиуъсА при иекта- ττροέ^ρου και Θεοφίλου του γενομένου 

рий• пкрпомостслкмиц•!; сего црство^-- 'Αλεξανδρείας αρχιεπισκόπου^ ^ άλλα μην 

Ι|ΙΛΛΓ0 града- и А^^уфил'к ьъ1въши- και τους ^ Διονυσίου άρ/ιεπισκόπου® της 

15 п.ик аруиши-*!• але|амдркскааго сели- αύτης ' Άλεξανδρέων μεγαλοπόλεως, και 

кааго града, и иетр-Ь аруиепп-к и Πέτρου ^ αρχιεπισκόπου και μάρτυρος της 

.ичиц-!; той же але^а1*дрии • и при αυτής 'Αλεξανδρείας, ^ Γρηγορίου έπισκό- 

григории^ епп-к• пеννιίесаρиа чюдо- τιου^^ χΝεοκαισαρείας του θαυματουργού, 

ткоркци• и адамасии аруиепп^! але- Αθανασίου άο/ιεπισκόπου Άλεξανδρείαс, 

20 ^{аидркст-Ь. И Василии аруиепп-Ь ке- Βασιλείου αρχιεπισκόπου Καισαρείας 

слриа• 1^аподокиискъ1Я• и Григории Καππαδοκίας, Γρηγορίου επισκόπου Νύσ- 

еппЬ и\-скст4;л\к• и Григории пан- сг^с, Γρηγορίου του θεολόγου, Άμφιλο- 

/^ианкст'кл\к ТГослоикцИ' ал\филоуии χίου του Ικονίου, Τιμοθέου άρχιεπισκό- 

икопиист-клхк- тил\о^^,еи аруиепп-к τ:ου ^^ Αλεξανδρείας του προτέρου, Θεοφί- 

25 лл£^]апдркст^.^ дреслк л\кмил\'кл\к ' Χου αρχιεπισκόπου 'Αλεξανδρείας, ^^ Κυ- 

де и'фил•!;• ьурил-к аруиепп-Ь той же ρίλλου αρχιεπισκόπου της αυτής Άλεξαν- л. 43 Ъ. 

лле^1апдри0 1;еликааго града- и гепа- ορίω^ μεγαλοπόλεως και Γενναδίου πα- 

ДИИ пагриарс-Ь сгч>урапил\ааго сего и τριάρ/ου^^ της θεοφύλακτου ταύτης καί 1) Α85 /7. 2) χ-ΛΛκ^ΑνΜΐΗ С 3) κΛρφΔΓίΗΪΗ 6". 1) συνελθόντων вставл. ΡΥ. 2) Καλχηδσ'νι 

4) цЛ^-к сов. 5) горки С. С) ал4^4ндрнст1ли Л. V переправл. въ Χαλκηοόν•. В) των проп. ΡΥ. 
7) л(^»κл^н^л^к Л {вм. др{Бль л^кннм-кмк). 4) επισκόπου Ра1;т. 172. 5) του V. 6) γε- 

νομένου вставл. Υ Ра1т. 173, γεναμένου вставл. 
Ра1т 172. 7) αυτής проп. ΡΥ. 8) γενομένου 
вставл. Υ. 9) αρχιεπίσκοπου της αυτής Άλεξαν- 
ορε'ων μεγαλοπόλεως και μίρτυρος Ί^Υ. 10) γε- 
νομένου вставл. ΡΥ. 11) γενομένου вставл. 
ΡΥ. 12) €0(1. αρχιεπισκόπου Άλεζανδρείας ίο 
т.: ΒΜ. Αλεξανδρείας, ΡΥ τής'Αλεξανδρε'ων μεγα- 
λοπολεως. 13) γενομένου вставл ΡΥ. • 144 трулльск. (νι вселенск.) з. 

црл^ грлда- К1[1б же иже отъ ко\•- 3ασΓΛίοος πόλεως, ίτι αήν και τόν^ υτ.ο 

1цтии& въ1Въшалго арупеппа афрг- Κυπριανού του γενου.ένου άρ/ '.επισκόπου 

ск'к1^ страм'ы »г' л\01'чбт1ка• ιι иже τη; Άοοων /ώρας και μάρτυρος και 

на 'ГСГО съсора 1Цложемат пракила• της κατ' αυτόν συνόίου εκτεθέντα κα- 

Г) ИКО иъпреже реченътуъ икркостолк- νόνα,^ ός εν τοΓς των προε'.ρηϋ,ένων 

ιπικ'κ л\'кст'к\'ъ тъклю• по преда- προίΖοων τόποις και αόνον κατά το 

||01*огл\оу• пл\ъ ОБЫчаю о^^ДкржасА• παραδοθέν αυτοΤς εθος έκράτησεν* και 

II м11КОЛ\оу же л'Ьть сыти прояклк- υ-ηξενΐ έξεϊναι τους προ§ηλωί>έντας πα- 

И'ыиу'к преосражати пракилк• * ли^ ρα/αράττειν κανόνας^, ή άθετεϊν, ή 

ΙΟ с»тъл\'Ьтат11• ли дроггаи• чресъ пре- ετίζοΌ^ παρά τους προκειμένου: πάρα- 

же реченаи приил\ати пракила• лъже- οέ/εσθαι κανόνας ψευϊεπιγρά'ρους * υπό 

написана*^ отъ Н'Ькъшук съложена' τίνων συντεθέντας, των την άληθειαν 

истииоу• К'крчклм^ствонати илчыгь- καπηλεύειν έπιχεφησάντο)ν. Ει ?έ τ•.: 

шииуъ• а1|1е ли кто ино пранило кок άλω κανόνα τινά των ειρημένο^ν καινο- 

15 речепынук оцпакл/ли ли ^кратити иа- τομών ή άνατρέπειν έπι/εφών, υπεύ- 

чииаи покиикиъ да кстк по тако- θυνος έσται κατά τον τοιούτον κανόνα, 

коуо^-луоу пракилоу^ тако же и ^а- ώς αυτός διαγορεύει, την έπιτιμίαν 

11р'к||1е11ИК ирикллЛ/Л• и т'клуъ ιγκ пелхк- Βε/όμενος και δι' αυτού εν ωπερ πταίει 

<же> С'кгр'Ьшактк иц'Ьллклгк• ^ ί^εραπεΰόμενος. 

.Ό Ο чисгителкуъ• и причкТкт1и,"1;у'к• ^^ Περί ιερέων και κληρικών. 

Γ*• Помкже слгочкстик'кшуъ и ури- γ'. Επειδή δε ό ευσεβής και 

столюсив'кш машк црк• ^^ стоуоул\оу φΐλό/ριστος ημών [βασιλεύς τή αγία 

сел\оу и кселкнкскоуоулуоу пригласи ^^ ταύτη και οικουμενική προσεφώνησεν 

С'квороу• к1К0 причитаклАъиьууъ ктг συνόοω, ώστε τους εν κλήρω κατά- 

2', причктъ ππ-ΙίΑΐΤν ^^ |Гжкстккнага ра:^да- λεγόμενους και άλλοις τα θεια δια- 

каю1|1иил\ъ чстолгк γ.-κπίι• и сло1';ки- πορί^Λεύοντας καθαρούς άπο'ρήναι και 

телкл\ъ 11епорочкНОЛ\ъ• ра:^^л\кнъю λειτουργούς άμωμους καϊ της νοεράς 

Жкртк'к! келикааго и^* са 11^^ ;гаколе- του μεγάλου και" ч^соО και θύμα- 

пит и пкркочистители достоииолгк- ^*^ τος και άρ/ιερέως θυσίας άςίους. 1) ΰρΑ 7/. 2) афргскыи Π. 3) Η ηροη. Π. 1) соа. ΡΥ των. 2) соЛ έχτεθίντ/ς л'хг%х^. 

4) прлкили П. 5) лн ηροη. П. 6) ложкна 3) κανένα; παρχ/αρχττειν V. 4] ψευοεχίγ,:/- 

пнс^мй П. 7) Ш н ккн // вставл.^ но :{ачерк1(в. у'о; 1'. 5) л/•, проп. Г. 
3) правила П. 0) нсц-кл^ик Я. 10) О чисчи- 
т«лк]рк н причкткмицкхл проп. П. 11) црк С7/. 
12) прнси П. 13) β-ν причггнклг-к П. 14) н 

проп. П. 15) и проп. С. 1С) достойны П. ТРУЛЛЬСК. (νΐ ВСЕЛЕНСЖ.) 3. 145 очн1)1ЛТ11 ЖЕ присъ1съшаи т-кл^ъ отъ 
сб^аКоикнъ1Н\"к срлкъ сквьриъ»• къ 

СИЛ\Ъ Ж£ рИЛ\кСКЪ11а СТЪ1Г<1 ЦкрКЪВЕ 

СГЫСкНААГО р(ЧН ПрЛВНЛА 11:^Л0Жк- 

5 Ш{Л\Ъ• I ΟΤΤν СТОЛЛ ЖЕ С£ГО ΠΓΟγράΗΗ- 

ΛΝόΛΓΟ и^ μρ^ςτϋο^^κ»ψάώΓο ^ грлдл• 

МЛВКОЛЮСИИ ^ II Л\ИЛ0ВЛНН1а въ * кдино 

осок сълИ;шкШЕ• очкагы^ втчко^^пк и 

вголюски'к• ^ рко дй ни нротосткиалго 

10 расллБлкма ни ЛЮТОСТкНЛ^ жкто- 

ΙίόάΓΟ ОСТОКИЛ\Ъ• ^ и ПАН1 КЖб ОТ'к Н6- 

в'Ьд'Ьнив съгр'кшЕник• ^ не въ млло 
МНСЖкСТВО Л\0\^Жк достигъшс ви- 
ДИ/МЪ.• ико огво съ дъво/ирлчкнът- 

15 Л\И СЪЛ\'ксИВЪШИИ\-ЪСА• ^0 и до ПАТИ 

Но дбСАТЕ л\иногвъшалго илнис^^^лрил ^ 
л\цл• л^ино^'въшлаго чбтвкртлагс ин- 
днкпкинл• з*р чД• ηορавοψкшииγъсл 
Γρ-^γο^^• и Ηί въсуот-квъшни^ъ остл- 

20 ТИСА ^^ КГО• И^ВкрЖИ1ИКЛ\к ПраКИЛк- 
НЪ1ИЛ\к ОСОГДИТИ ВЪПЛДЪШИИ\'Ъ Ж6 въ тлковоук• дъвоврачкнъ и\'ъ 18 страстк• прежде же нлшбго съшк- 

ствии полк^кнок рл^о^мг'Ьв'кшинуъ• 

25 и ΐζΤνΛοκ отъ аБ'Ь отъсккъшииуъ- 

или ДАЛЕЧЕ СТрЛНкНОК СИК И ^^ ЧЮЖДЕК 

сквъкогплЕник и^гънавъши1;уъ• ли 
иуъжЕ ИЖЕ по вътороу^оумоу- срлко^/• 

ЖЕНЪ!• 01'ЖЕ СкНОНкЧЛШаСА• ЛИ И 

/ 

30 ТИ САЛ\И къ 0БрЛ1|1ЕНИЮ ПрНИДОШЛ άνακαθάραί τε τα έξ άί^έσμων γάμων 
':ουτοΐζ έπιτριβέντα μύση* τιρός τουτόν 
τε ^ των ^ της Τωμαίων άγιωτάτης 
εκκλησίας τόν της ακριβείας ρηθηναι^ 
κανόνα προτιθεμένων, των * δε υπό л. 44 а. 
τον ^ της θεοφύλακτου ταύτης καί 
βασιλίδος πόλεως θρόνον, τόν της φι- 
λανθρωπίας και συμπαθείας, εις εν 
αμφότερα μίξαντες πατρικώς όμου 
καΐ θεοΦίλώς, ώς μήτε το πραον 
εκλυτον μήτε στύφον το αυστηρόν 
καταλείψοιμεν, β καΐ μάλιστα του έξ. 
αγνοίας πταίσματος' είς ουκ ολίγων 
ανδρών πλήθος διήκοντος' συνορώμεν, 
ώστε τους μέν δυσι γάμοις περιπαρέν- 
τας και μέχρι της πεντεκαιδεκάτης 
του διελθόντος ίανουαρίου μηνός 
της παρελθούσης τετάρτης ίνδικτιώνος 
έτους ^ςρ^^θ'^ δουλωθέντας τη αμαρ- 
τία και μη έκνηψαι ταύτης προι- 
λομένους καθαιρέσει κανονική υπο- 
βάλαι. Τους δε τω τοιουτφ μέν της 
διγαμίας -πάθει περιπεσόντας , προ 
δε της ημών συνελεύσεως το συμ- 
φέρον έπεγνωκότας και το κακόν έξ 
εαυτών περικόψαντας και πόρρω την 
ξένην ταυτην και νόθον συμπλοκήν 
έκδιώΗαντας, ή και ων αί κατά δεύ- 
τερον γάμον γυναίκες ήδη τετελευτή- 
κασιν, ή καυτοί προς" έπιστροφήν ειδον 1) Η ηροη. Π. 2) цркствБюфаго Л. 8) члкф• 1) τοΰτό τε У Ра1т. 173; τούτο δε РаШ. 172. 

люкнвлА С. 4) в-к ηροη. П. 5) м;чьскын П. 2) τον соа. РУ. но У перел'Ьлыв. въ τών. 

6) клголк>Ен1- Я. 7} лк'ТснГ П. ί) 0СТ4- 3) τηρηθήναι РУ. 4) τον соа. б) τον προπ. 

кнв-к С. 9) сегр-кш1н1|а П. 10) сол^-кшнх'сА С. соа. 6) καταλείψωμεν У Ра1т. 172. 7) πτώ- 

11) 1анно\,-рк4 С; нс^гакр^га Я. 12) оставнтнсА С. ματος РУ. 8) РУ это число обозначаютъ 

13) Аов-кБрлчны П. 14) Ж1 проп. П. 15) н -словами, а У добавл. ш ш. н цыфру. 

У1рОП. Л. 

10 146 ТРУЛЛЬСК. (νΐ ВСЕЛЕНСК.) 3. нлоу*чкШбСА ц-Ьлолюу-дркствсу• Ар€- 

ВЛкНИН\"К^ Β€2ζΑΚ0ΗϋΗ ВЪСНОр'к ξΑ- 
БЧхШЪШС- аЩб ли ПОПОВЕ СОуТк• ЛИ 

д накопи• симъ в£лил\ъ прбстати оу-во 
δ отъ вс/лкои чнститблкскъ! ^ слоужк- 
В'к1• р^КЪШЕ д-Ьиства• ВЪ Н'ЬКОЛИКО 
о^рочкпо Ерел\Лк :ζаπρ'к^μснοлιΊк• чкстк 
Ж6 Ндллишта и стоиник^ им'Ьти•* 
доЕ'11Лкко.\1'к €ο^ψίΛη* пр'Ьднс'Ьда- 
10 ник.ик π плАчк»ф«л1ъсл къ Тоу-^ 

Пр01|1Ж0Л\Ъ ΗΛΙΉ ВЪ1ТИ I 1Г£В'ЬЖкСТВа 

сцаконию• Б/ГгослоБИТн ВО држгоу 

хвои ДЪЛЖкНОу^ СОу'фЮ ОТрбБИТИ 

СТроуПЪ! не ПОДОБкНО* ЖбН'к оу-Бо 

15 КДППОИ ПрНЧ(ТаВЪШИИЛ1ЪС4А• въдо- 

вица жб поата^ во^'детк- тако же и 
т'к<иъ иж{ по ^ поставлкннн врац'к 
кдинол\к* Бе:^аконкН'к причетавъши- 
пл\ъсл^• се же кстк лопомк* днако- 
20 нолгъ• у-подиаконолпк• ^ въ лило н*Ь- 
колико вр'клгл* въ^вранкно чисти- 
те лкскааго д'киства• и въ ^алр'Ь- 
|}1жи^^ цъ1Бъш{л\ъ.• аБик илгъ на 

СБОН\"к Оу*СГрОКНОЛГк ΒΊλΙΤΗ СТ(- 
25 П(Нк\'Ъ• НПКаКО Ж1 на ННЪ БОЛНИ 

присп'кваю1рсл\'к ^^ ст€П(Нк• яв'Ь ра^- 

ДрФшкШЕЛХЪСА ИЛ\1к ОТЪ БЦаНОНк- 

пааго соу'жити1а• си ж( о оставПкШн- 

иуъ до плтааго на д£сатс ико же 

зοр6чίнο^^ скктк• ижноу'ариа ^' мца• μετοί|χ«θόντες την σωφροσυνην και των 
πρώην αύτοϊς παρανομηθεντων τα- 
χέως έπιλαθόμενοι, ^ εΐ'τε πρεσβύτεροι 
ζϊτζ διάκονοι οντες τυγχάνοιεν, τού- 
τους έδοξε πεπαθ3-θαι (χέν πάσης 
ιερατικής λειτουργίας ήτοι ενεργείας, 
ήδη έπί ρητόν τίνα χρόνον επίτιμη - 
-ί^έντας, της δε τιμής της κατά 
την καθέδρα ν και στάσιν μετέχειν, 
άργ.θΌ[ί.ίνοΐ)ς τή προεδρία κοίί προσ- 
χλαίοντας τω κυρίψ συγχωρηθήναι 
αύτοΐς το^ της αγνοίας άνόμημα* 
εύλογεϊν^ γαρ ίτιρο^ τον τα οικεία 
τημελείν* όφείλοντα τραύματα άνα- 
κόλουθον. <Τούς ούν> γαμέτη μέν μια 
συναφθέντας, "/^ΐροί δε ή προσλη- 
φθεϊσα έτύγχανεν, ωσαύτως * και 
τους μετά την χεφοτονίαν γάμω ένί 
παρανόμως • τφοσομιλήσαντας , τοϋτ' 
εστί πρεσβυτέρους διακόνους κα^ ϋπο- 
διακόνους ήδη έττί βραχύν τίνα χρό- 
νον είρχθέντας της ιερουργίας' και 
έπιτιμηθέντας, αύθις αυτούς έν τοΐς 
οίκείοις άποκαταστηναι βαθμοΤς, μη- 
δαμώς έν έτέρφ μείζονι προκό- 
πτοντοις βαθμφ, προδήλως διαλυθέν- 
τοις αυτούς ® του άθέσμου συνοι- 
κεσίου. Ταύτα δέ έπί τοις 
καταληφθεΐσιν μέχρι της ιε' ώς 
ειρητα: του • Ιανουαρίου ^° μηνός четккртааго индиктоонл• въ пр'|}Ж€- της δ' ίνδικτιώνος έν τοις προ- 1) ΑριβΗΗ Π. 2) Ч1стит«лкс1сы Π. 3) и 1) έπιλανθανόμενοι V. 2) εχ вставл. Ρ 

сгдинн1€ ηροη. Π. 4) стоиш ветавл, П. (и соа. ίη т.). 3) сой. переправл. изъ ейХоуоу. 

5) кго^ П. 6) должнну Я. 7) поатд^я П. 4) τημελλειν сой. 5) 51 вставл. РУ. 6) πα- 

8) по проп. П., 9) у^поднаконоА1-ъ проп. С. ρανομω Р. 7) Ίερας λειτουργίας ΡΥ (и соа. 

10) ΒΛίιρ^ιμίΗΐΗ П. И) пр1сп-ккд«офн П. прибавл. ίη т ). 8) Βιαλυθέντος αυτοΤς РУ, 

12) р1Ч1Н-ъ П. 13) инн(}р1д С, 9) του проп. У. 10) ιαννουοφίου сой. ТРУЛЛЬСК. (νΐ ВГЕЛЕНСК.) 4—5. 147 МИСТИТёЛкСКЪ! ОГСТЛКИ\'ОЛ\Ъ пс^с^л-Ь- 

κΛΚΜμε- сттчСёЛ'Ь- и с»снлкллкм|1£ пра- 

килс глюц1{к• съ дъкоср<1чкнъи1л\и 

5 с'ктчКогплк11]д;с\-л\с»^чл ^ пс крк- 

||1£ПиН• * ли ЖЕИИЛ\С»у^ ПрНТАЖаВЪ- 

тюо\-л\ог• ^ нсл\офкно ϋΈΐτΗ предку'• 
тброг- ли днлконог• ли' СТННОГДк 
чистптблкскллго^ причктл• тлко же 10 и ^;^чД0Κ(^ν- пс»нл\ъшюо\'л\о\-' ли 10 ηονΊ[ΐ6ΗΗΐί,κ>• ли^^ влоу-дкницк•• ли" 
рлг,сг• ли ^^ ноу'фкницю• ^^ нелуофкно 
стч1ти £ппог• ли ^^ прЕ2;и\-тброг• ли ^^ 
дилксмог• ли^" отино^^дк чистителк- 
15 скллго^^ причкта• 

Д• Лже еПП'к• -»" ^•' плт.. лиЗО 

21 ЛИ * ποπτν• ли 

дилконтч ли 

чкткцк• л»1^* п1;ккЦк• ли^^ дккркникъ• 

жбн'к ύ'ΓψΕΝΊι БОГ прил\^ситисл• ^"^ 

20 До и^ккржбтксл• икс* нбп'кстсу- увоу• 27 ИЛкСТИВТч•*' όψ6 ли ЛЮЖОНИМЪ Да 
(к'ЛС^-ЧЕНЪ СОуДЕТк- 

7- Никто ^^ же ЕЪ ЧИСТИТ£ЛкСИЪ?И 29 причитлклАТчшуъ *" чииъ• г.ъ прлви- 
25 Λ•Ι;\•τ^ пислнътуъ^° Б£:ζйζοркΗ'кπ^γ'κ 

ЛИЦк• КрОЛ\'Ь уОДАЖЕНО^-ДЛ^^ ИЛ\ЛТк• δηλωθεϊσι πταίσμασι και [Λονον ίερα- 
τικώς έτυπώσαριεν, ορίζοντες άζό 
του τταοόντοί και άνανεούαενοι τόν 
κανόνα τον ξιαγορεύοντα* Τον ουτΐ 
γάαοις συίΛττλακέντα [χετά το βάτ:- 
τισαα ή* τταλλακήν κτησά[Λενον ιχή 
δύνασθαι ^ είναι έττίσκοττον ή ττρε- 
σ3ύτερον ή ο'.άκονον ή δλω; του 
καταλόγου του ιερατικού, ώσαύτω; 
και τον /ήραν λαβόντα ή έκβε- 
βληρ,ένην ή έταίραν ή οΙκέτιν 
ή των ^ ίτζί σκηνής μη ούνα- 
σθαι είναι έττίσκοττον ή πρεσβύτερον 
ή Ειάκονον ή δλως του καταλόγου του 
ιερατικού. 

δ'. Ει τις επίσκοπος ή πρε- 
σβύτερος ^ ή διάκονος ή υποδιάκονος л. 45 а. 
ή αναγνώστης ή ψάλτης ή θυρω- 
ρός γυναικΐ αφιερωμένη θεω μι- 
^'θείη, καθαιρείσθω, ώς την νύμφην 
του Χρίστου διαοθείρας, ει δε λαϊκός, 
άφοριζέσθω. 

ι. Μηδεΐς των εν ίερατικω καταλε- 
γομένων τάγματι των εν τω κανόνι 
έμφερομένων ανύποπτων ι:ροσώτ:ο)^ 
έκτος διάγων γυναίκα * κεκτήσ^^ω 1) ηρίΜΚΛίΗκι π. 2) с-кгр-кшжы Π. 3) сово- 1) соа. δυνάσθαι потому, что σθαι по скобл. 

к?пАкствс>л\}?сА С. 4) χριψίΗΐΗ 77. 5) ΗΜΛίί! 77. вм-Ьсто μενον. 2) соа. τον. 3) πρεσβυτερον V. 
6) прнжакшол»? С. 7) ηλΙ П. 8) свфжк- 4) γύναια Р. 

скаго 77. 9) пр*н/мТкШ*м^ С. 10) ил1 77. 

11) или 77. 12) НАн Я. 13) нлн 77. 14) кс- 
|р№жц|с 77; ли (;л^'Дкннц)С>. ли раес^. лн кс>^'фкннцю 
проп. а 15) или П. 16) на! П. 17) нл! 77. 
18) ск1|)Жкскагс Л. 19) или Л. 20) нлГ Л. 

21) АН проп. 77. 22) тодкико 77; ли о\'поанл• 
1с*н-к проп. С. 23 1 на1 Л. 24) Ы 77. 25) Ιλϊ П* 
26) прнлА-кснтсА 77. 27) нстолТк-к 77. 28) Ннчт© 
С. 29) чнстнт1Лкскы I прнчата1А*ы 77. 80) при- 
читаний С. 31) ш доОавл. С иадг строкой. 148 ТРУЛЛЬСК. (νΐ ВСЕ.1ЕНСК.) 6—7. 1 !. 45 Ь. ЛИ рлцъшпч• ϋίζύζορι^ΝΟΚ^ С6В6 о сбл\к ή θεραπαινί5ας, το άνεπίληπτον έαυτώ 

уран/Л• м\1€ ли пр^кстогпактк кто εντεύθεν τηρών ει οέ παραβαίνει^ τις 

ΗΛΛΜΙ ποκίΛ'!ίΐ!Λα• дл н:^ккржбтксл• се τά παρ* ήαών ορισθέντα, καθαιρείσθω. 

Ж6 и скопкци да урлилтк• Ηί порочь.- ταΰτό οέ ζοΰτο και οί εύνου/οι τταρα- 

5 мок СЕВ'к прод\'К1ШЛ/АЮфб• пр'кстог" φυλαττέτωσαν,^ τό άμεαπτον έαυτοϊς 

иаюции ^ :κί• ^ λι|Ι6 прнмкткници προνοουμενοΓ παραβαίνοντες 8έ, εί ιιέν 

соутк• да и^вкргогтьсл- АЦП ли κληρικοί εΐεν, καθαιρείσθωσαν, ει δε- 

иросткци• да отъло^'чаткСА• λαϊκοί, άφορ'.ζέσθωσαν. 

?• ПоикжЕ и въ аплкскъ1нут\ пра- ς'. Έπειοή και παρά τοΤς άποστολι- 

10 кил'куъ речено въ• въ причктъ κοΤς κανόσιν ηϋρηται, τών^ είς νΛτίροΊ 

||риводил\Ъ1ИЛ\'к * Бе:ζвρачкнъιилνъ• ^ προαγόμενων άγαμων μόνους άναγνώ- 

τ'κκΛ\ο чкткцелхъ и пФккцел\'к жени- στας και ψάλτας γαμεΤν, καϊ ήμεΤς 

ТИС/Л• и Λ\τ%ι се уранлфе повел'квакл\ъ τοΰ'^ο φυλάττοντες * όρίζομεν, από 

отъсел•^• ннкако же огнодиаконоу-• ^ του νυν μηοαμώς ύποοιάκονον ή 

15 ΛΗ диаконоу• ли ποπο^* по СБОКЛ\к ζιά'λΟΊΟΊ ή πρισ^ύτιρον μετά την 

поставлкнии• ΗΛ\ΗίΤΗ власти женит- έπ' αύτω προερ/ομένην ^ χειροτονίαν 

вою• севе скстаклАти со^-житки• афе ε/ειν άξειαν γαμικόν έαυτω συνισταν 

ли се Дкр^иетк сътворити• да и^вкр- τυνοικέσιον ε: οέ 'ζοΟτο τολμήσοι 

жеткСА• афе ли уофетк кто к-к ποιησαι, καθαιρείσθω. ει δέ βουλοιτό 

20 причктъ приуодАфниук• врачкнъ»- τις των εις κληρον т^рогруоиЬы^ 

ил\к ^аконъл\к причетатисл жен'к• γάμου νόμφ συνάπτεσθαι γυναικί, 

преже уподианонкскааго• ли диаконк- προ της του υπο5ιακόνου η οιακό- 

снааго• ^ ли поповкскааго поставлк- νου ή πρεσβυτέρου χειροτονίας τούτο 

НИИ• се да творитк• πραττέτω.^ 

25 ξ"• Понкже оу-в'Ьд'Ьуол^ъ н-к къ ζ'. Έπει5ή ' μεμαθήκαμεν εν 

къ1иуъ црквауъ диаконъ! соушта τυι των εκκλησιών διακόνους 

санъ1 ц"рквкнъ1и ил^огшта• СО | сего τυγχάνειν όφφίκια εκκλησιαστικά 

же н-ккъньиъ отъ ниуъ пре^орк- έχοντας, εντεύθεν τέ τινας αυτών 

ствол\к и свοκ:ζаκοнксτβο дкржа- αυθαδεία και αυτονομία κεχρημένους 

30 штел\ъ• в'ыше поповъ с4;дати• τζρο τών πρεσβυτέρων καθέζεσθαι, 

повел'квакл\ъ ико диаконоу• люво δρίζομεν, ώστε τον διάκονον, καν 1) IV оставл. Π. 2) пркту'паюф» ПС. 

3) Η II. 4) ηρΗ80ΛΗΛ\κί* С. 5) κΐ3•χερΐΗω 77. 
6) δκο ΑΜΚΟΗδ С [θΜ. оуподнаконоу). 7) дЬ- 

кон'на •-"Я, 1) ^αρα3χ••η Р. 2) "ταραφυλαττέτθωσαν У. 
3) со(3. переправд. изъ τ^ν, а сл11дующее дал^е 
ν.ς допие, надъ строкой. 4) παραφυλάττον- 

τες РУ. 5) -χ^οΰζρχομί^τ^^ Р. 6) -ροσ- 

ταττετω Ра1т. 172; πραττέσθω У. 7) δε 

вставд. У. тгглльа;. (νι вселебск.) 7. 149 

1;ъ са110\'• ροΓκυίί с\-рс»ц*к клксл\к^ έν άξίώματ: τουτ' έστιν έν όφφίλίω 

лкчю * цркск»г1;л\к кстк• τάΐ.ΟΒον-ο^^- τω οίωοήττοτε έκκλησιαστικώ τυγ/άνοι/ 

л\оу ιικΊ;Λά'ηι пргже'помл• ρΛζκ4; Λΐ|ΐ6 τόν τοιούτον μη προ του τ,ζζσ'^^υτίρου 

къ свокго^ л\'Ьстс^ патриаруа- ЛН Λ\ιι- χαθέζεσθαι, έκτος ει μη το πρόσωπον 

- тропслнта• ссгдбтк ьъ инол\к град'к• έπε/ων του оЫг'юи πατριάρχου ή μητρο- 

ηΊ;ι»•οκλ\κ орогдии- тъгдл со ико πολίτου έν έτερα πόλει γένηται^ έπί 

синего л\'Ьсто испъли/АИ почкфЕнъ' τινι κεφαλαίω* τότε γαρ ώς τόν εκείνου 

ьогдетк- Λ\\ΐί ли Ь'то таксисе съл\1]КТк τόπον άναπληρών τιμηθήσεται. εϊ οέ τις 

л\С1-ч1ПЕЛкскок Дкр^остью съД'Ьитн- τοιούτο^ τολμήσει τυραννικω γρωι^ενος 

10 такос'ыи^ *съ ссокгс» степ{пе• ^ по- θράσει οιαπράΗασθαι, ό τοιούτος εκ του 

сардини ЕсЬуъ да съ1вактк• кънклмк οικείου καταβφασθείς [ΐαθμου έσ/ατος 

Άΐί (1рнчктб11ъ во^-ДЕТк чниог въ πάντων γινέσθω του έν ωπερ καταλέ- 

СВСК11 ^^ црнви• Γο^- нал\ъ ποολΊ;- γεται τάγματος έν τη κατ' αυτόν έκκλη- 

доуюф»с ^^ пбрадоватисА^^ ο^^ прбЖб- σία, του χυρίου ήμϊν* παραινουντος, μή 

15 ^т^вапннуъ^^ по стго^^' еуагглиста ^-αίρειν έν^ ταϊς πρωτοκλισίαις. ^ κατά 

~^лс\-къ!• ΐ3ΐίο отъ сал\ого га нашего и την έν τω άγίω ευαγγελιστή Λουκά ώς 

ва ^^ лбжафааго• оу'чемни• гл*аатб во εξ αυτού του у.ирЬи ημών και θεοϋ 

кТк ^ъвамъ11Л\ъ притъчю творА• како κειμένην οιδασκαλίαν* έλεγεν γαρ τ.^οζ 

11рбди:^ъванми ^' |Цг.праауо1•• Γλα къ τους κεκλημένους, παρα3ολήν έπέ/ων' 

20 Н11л\ъ• бгда въ:5ъванъ^^ вогдеши πώς τάς πρωτοκλισίας^ έξελέγοντο, λέ- 

къ κοΛ\ον• па вракъ \η садн на γων προς αυτούς' '^^Οταν κληθής υπό 

пр£дън11л\ь. л\'Ьст'Ь• ί да ^^ къгда τίνος εις γάμον,^ μή κατακλιθής εις 

чксткн+.н теве вогдсть. :^ъванъ отъ τήν πρωτοκλισίαν, μήποτε εντιμότερος 

НКГО• и^° прншкдъ иже та η оного σου ή κεκλημένος υπ' αύτου, και έλθών 

25 1^'ккавъ• речетк^^ ти даи:^^^ сбл\оу с σε και αυτόν καλέσας έρεϊ σοι' Δός 

л\'Ьсто• ^^ тъгда начкнбши сь стоу- τουτφ τόπον • και τότε άρξη μετ' 

дъл\к носл-Ьдкнкк л\'ксто дкржати• αισχύνης τον έσχατον τόπον κατέ- 

нъ кгда :^ЪЕанъ соу-деши- сади на χειν αλλ' δταν κληθής, άνάπεσε εις 1) κίκοΆίΗ Л. 2) Λκ> С. 3) ηρ^ί С {но А 1) τυγχάνη Ρ, 2) παραγеνηταс ΡΥ, 

д^уюхГрук.). 4) ΐ|)4 Π^ ΰ) ΐΓ? С С)л\-кст4"С. 8) τοιούτω Υ. 4) ημών Ρ. δ) έν προπ. ΡΥ. 
7) ηο4τ*Ηκ С 8) таковы, н 77. 9)ст1пжн 77. 6) сой. πρωτοκλησίαις. 7) έπάγί.ον Р. 8) θθά. 
10) во ско1м чин/ 77. 11) здпов-кААк>фю 77. -πρωτοχλησίας. 9) γάμίΐυ; ΡΥ. 

12) раАОкати^77. 13) α• С 14) пре^^звлшн 

н 77. 15) стгс 77. 16 н ί& ηροη. 77. 

17) придкзвджА С: пр1днз*ВАНыи 77. 18) звл^.Т?. 
19) 1ГД4 77. 20) и проп. С. 21) рш» 77. 

22) Д4НЖ1 П. 23) м-кст^ С. 150 ТРУЛЛЬСК. (νι ВСЕЛЕНСК.) 8. 

πο€Λ•Ι;ΛΐιΜίΐΛΐκ^ Λΐ•1;ςτ•1ί• да кгдд при- τάν ίσγζκ'ζον τόπον, ίνα δταν ελθη 6 

деть ^ъвлвъш Τ/Α речЕТк ти• дроужб κεκληκώς σε, ^ εΓπη σοι* Φίλε, προσα- 

пос/лди въ)Ш£• тъгдл воздеть ти νά[ί^ηθί ανωτέρω* ^ τότε εσται σοι ίόξα 

СЛАБА- предъ къ^л€жафиил1и съ ένώπ'.ον των συνανακειμένων σοι* οτι 

Λ. 10 а. 5 гойою- гл;о кслкъ ^ Еъ^но Ι САИСл ζας ό υψών εαυτόν ταπεινωθήσεται, και 

сълА^криткСл• * Η * СкМ^Ьрллисл ό ταπεινών εαυτόν υψωθήσεται. τό δε 

къ^нбспксл• α же дл съурлнитьсл и αυτό φυλα/θήσεται και έπι τών λοιπών 

ο прочииуъ чнст'к1иуъ^ чиноуъ- ηο- ίερών ταγαάτων, επειδή τών* κατά 

НКЖ6 л\иркскъ1иуъ сдновъ• лоучкша κόσαον άςιο^υιάτων κρείττονα τά πνευ- 

10 ΛγκκΗ'ΚίΘ съБ'Ь.мъ• ματικά έπιστάυιεθα. 

Ή' Ο р.сЬуъ ИЖ6 отъ Ттуъ оцк η', Έν πασιν τά υπό τών αγίων πα- 

нлшиуъ оуставлкная• ® и' МЪ1 Дкр- τέρων ήαών ^ θεσπισθέντα και ήυ.εΤς 

жати γοτΛψί ^ ОБнавл/АКтъ• и пра- κρατεϊν βουλόμενοι, άνα^^εουαεν και τόν 

вило глюфЕК на вс^«^ко Л'кто съворъмк κανόνα τόν διαγορεύοντα καθ' εκαστον 

15 соуфинуъ въ Бслкои ОБласти бппъ έτος συνόδους τών έν εκάστη έπαρ/ία 

В'ывати• ндгже лштрополитьск'кг ^ γίνεσθαι επισκόπων, ένθα άν^ ό της 

ίΠϊΠν покЕлитк• да понкж£ и ПФганк- μητροπόλεως δοκιμάση επίσκοπος* έπει- 

сиааго ради науожении• н^° припа- δη δε δια τε τάς τών βαρβάρων έπιδρο- 

дак>фииуъ дроугъи!^!! винъ НС ΒΤ^ΐζ- μάς διά τε τάς* προσπίπτουσας ετέρας 

20 Л10ЖКНО црквкпии ηρί дисЬдатблк ^^ αιτίας άδυνάτως οί τών εκκλησιών 

ил\о^-тк• дъвашкдъ! л'Ьта съворъ πρόεδροι ε/ουσι δις του ένιαυτου τάς 

тБорити• ΗξΒ0ΛΗ€/λ ЯКО ПО ВСЕМО^'' συνόδους ποιεισθαι, έδοξεν, ώστε τρόπω 

о^'^ставоу КДИНФЮ л'Ьта прЕЖС писа- παντί άπας του έτους την τών προ^ι- 

нъ1ил\ъ ίπηοΛ\Τι• БЪ)ваюфииуъ ради γραμμένων επισκόπων διά τά ώς εικός 

25 црквкН'к1иу'к*2орогдии• въь'окижкдо αναφυόμενα εκκλησιαστικά κεφάλαια έν 

СБласти Бъшати съворо^^ отъ^^ стго εκάστη έπαρ/ία γίνεσθαι συνο^Ό^> από 

. пра^дкника пасуъ!• и до съконк- της αγίας του πάσχα έορτγ]ς και μέ/ρι 

чания октол^врия мца• коигожкдо συμπληρώσεως του Οκτωβρίου μηνός 

Л'Ьта• на л\*кст'Ь• кжб лштропо- εκάστου έτους κατά τόν τόπον, όν ό 

30 литкскъш яко *ж£ пр'кжс рЕЧЕСА^* της μητροπόλεως, καθά προείρηται, 1) посл-кдн«л\ч С. 2) склк-к С {но друг. рук. 1) σε проп. РУ, 2) άνωτερον РУ. 3) αών 

переправл. еь вслк-к). 3) слшрнтсл С. " 4) н τ6ν Ра1т. 172, τόν τον Ра1т. 173: въ обонхъ 

проп. С. 5) чктыи С. 6) ο^-οτ4βΑίΗΗη П. стоящее на второмъ м^Ьст^Ь τον должно било. 

7) н проп. С. 8) )^-5тлфлл С. 9) ΛίΗτροηο• повидимоиу, находиться оосл"Ь κατά, 4) ημών 

днтъскмн си. 10) н проп. П. 11) ц|ркокнТ πατε'ρων Р. 5) соб. допис. это αν надъ стро- 

17р1лнс-1:АДТ1л1 П. 12) цркву» П. 13) от^ кой. 6) τάς проп. ΡΥ. 

ί^οη, С. 14) пр|р1ч«с/«к и (ем, ер-кж• ртгсА). ТР^ЛЛЬСК. (η ВСЫЕНСК.) 9—12. 151 |цвслнть Еппъ- Ηί привод Аштаи 
же 111пъ1• Δ со\^ц1ога^ къ свону-к 

ГрлДкук• π БЪ СЪДрЛЬНН ΠρΊΐΕ'βΙ- 

ΒΛίοψΔ• ^ и Еску'к поужкьъшуъ 

Б ΒίΐυΤΗΗ ССуфЛ СВОБОДА • ВрЛТкСКЪ!^ 
ПССБдрИТИ• 

^• Ннкокл\о^• Ж£* ПрНЧКТкНИКО^^ 
л-ктк кърчкл\кНадго урама ил^^Ьти• 

А\\П ее Т<1Ь0Е0ГС^^Л\0у' Е'ЬуОДИТИ ВЪ 

10 кърчьл\ьм'нцю Ηί повел'кно ксть• 
I коль.л\и паче не тресЬ кл\о^' ксть 

ИН'кл\'к^ В'к Τ*^γΐν <Л01*ЖИТИ• Η И\'Ъ- 
Ж1 Ηί ПОДОБЛКТК КЛАОГ Τύ Ж6 творити• 

ашт£ ли чктс таково съд'кктк• ли 

15 да останЕтьсл• ли да и^вкржсткс^• 

7• впископъ• ли попъ• ли• диа- 

конъ• лиувъ!- ли глкм-киа съткмица 

прикл\лА• ли да останеткСА- ли да 

И^ВкрЖбИЪ БО^ДСТк• 

20 \А• Ник-кто Ж1 отъ причитакмъ!- 
и\"к ВЪ чиститслкст^кл\к^ чино^^• ли 
люжанипъ• июд'Ьискъжу'к опр-кснъкъ 

да ИСТк• ли КТк НИЛАЪ' ПрИСВОИТкСЛ- 

и врачевании отъ ниуъ^ принметк• 

25 ли ВЪ Бани СЪ НИМк Л\Ъ1КТкСА' ΔΙΪίΎί 

ли С1 творити къто начкнпк• аци 

ПрИЧкТкНИКЪ КСТк• да И^ВкрЖЕТкСЛ* 

Δψί ли люжанинЪ' ^ да й'л;|;ч£нъ 

БОГДСТк- 

30 ιίΓ• II с£ ж£ ВЪ ^^ огв'Ьд'кник наш£ 
приде- ико ВЪ африкии Ж£ и л^^вии• οοχ.ιμάσει έττίσκοπος * του; 6έ μη συνΓ,όν- 
τας έπισκότ:^υς ένοημοΰντα:: ταΤς αυ- 
τών ^ πόλεσι και ταϋτα εν υγεία* οιά- 
^ γοντας, καϊ ττάσης απαραίτητου και 
αναγκαίας ασχολίας δντας ..λευθέρους, 
άϊελφικώς έπιπλήττεσθαι. 

θ'. Μηδενΐ έξεΤναι κληρικω κα- 
πηλικον ^ έργαστήριον έχειν* ει 
γάρ τω τοιούτφ εισιέναι εν κα- 
πηλείω ουκ επιτρέπεται, * πόσω 
μάλλον ου χρή αυτόν άλλοις έν л. 46 Ь. 
τούτοις διακονεΤσ^αι και α μη θέμις 
αύτω^ έγχειρεΤν; ει οέ τις^ τοιοΰτο 
διαπράξοιτο, ή παυσάσθω ή καθαι- 
ρείσθω. 

ι'. 'Επίσκοπος ή πρεσβύτερος ή διά- 
κονος τόκους ή τάς λεγομένας έκατο- 
στάς }ναμβάνων ή παυσάσθω ή καθαι- 
ρείσθω. 

ια'. Μηδεις των έν ίερατικω καταλε- 
γομένων τάγματι ή λαϊκός τα παρά των 
'Ιουδαίων άζυμα έσθιέτω, ή τοιούτοις' 
προσοικειουσθω, ή έν νόσοις προσκαλεί- 
σθω^καί ιατρείας παρ' αυτών λαμβα- 
νέτω, ή έν βαλανείοις τούτοις παντε- 
λώς συλλουέσθω. εί δέ τις Ίοΰζο 
πραΕαι έπιχειροίη, ει μεν κληρικός 
είη, καθαιρείσθω, εί δέ λαϊκός, άφο- 
ριζέσθω, 

ιβ'. Και τούτο δέ εις γνώσιν ήμετέραν 
ήλθεν, ώς έν τε τη 'Αφρική και Αιβύη 1) с5фа Π. 2) сравн лр(БЫ&АК>ф<1а 77. 1) εαυτών ΡΥ. 2) θθά. υγίεια. 3) С0(1. хос• 

3) крАТкскин П. 4) ж« проп. С. 5) н л\н-к Л. τπ^λίον. 4) επιτετραπται ΓΥ. 5) αύτον Λ*. 

6) ΗΗΓΤΗΤίΛκοτΒΐ /Ζ. 7) КЫН Л {ем. κ•\ ПН/иг). 6) τι ΡΥ. 7) τοιούτου; ΡΥ, 8) ττοοσχαλειτω 

8) ннгк вставл. соа. 9) люжанг П. 10)'гг Υ; ΤΓροχαλείσθω Ра1т. 172. 

проп. Л. 152 ТРУЛЛЬСК. (νΐ ВСЕЛЕНСК.) 13. 1|Л1Н СППИ• по ПОСТАКДКННИ ^ (ПИСКОПк- 

ствА * жити съ своими Ж£нлли1 н£ 

ОТЪрИЧЮТкСА Пр'Ьт'к1К<1НИК ЛК?АкЛ\'к 

5 ОТЪ С6Г0 ^ ΠΟΛΛΓΑΙΟψΕ; II Ο'ΚΒΛάζΗ'Κ• 

Λ\ΗΟΓΟ\• ΗΑΛ\Ίι ТЪШТаНИЮ ССуЦ1Ю• КЖ6 

вкС{® къ ποΛκ;ζΗ соуфиимъ подъ 
роукою• ^ стадолгъ и^волнс/^• яко 
ннкако же чксо таковд откссл'Ь бъ1- 
10 ват)1• с£ же р'Ьуомъ не нл отъкьрж(- 
ник• АН въ^вранкннк аплкскътуъ 

ПрООу^ЛКОНКНЪШуТк ^ НЪ СЪПАСбНИИ 
и НА ЛОуЧкШСК СП'кш(ННК ΑЮДкΛ1Ъ^ 

лрол\Ъ1шлАюфб• и кж( не дати по- 

15 рокл кокго нл чиститблкскок оу*стл- 
кдкник• рече бо и ^^ 'вжкствкН'ии | апо- 
столъ• все клнко аште творите въ 
славоу вжию творите* вее пр'Ьтыка- 
нио воуд'Ьте• иоуде\ил1ъ и елиномъ• 

20 и црквн вжни сако же и д^ъ* вксл 
Есклхпк въгдждаю не нштд свокга 
полк^ъ.!• нъ л\мог'к1И\"к дл сКсоутксл• 
подоБкници мн Боуд'кте άκο же а^ъ 
χκΗ• ацп ли кто оув'Ьд'Ьн'к ^^ воудетк 

25 се творл да отъвкрженъ воудетк- 

ΐΓ*• Понкже втч л\иркск41И^^ 

цркви въ чиноу канонкнНккмк 

пр'Ьдано въ1стк• оув'Ьд'Ьуол*^ 

уотАфии^ъ дкичек или поповок^^ 

30 поставлкник съподобитнса• испо- 
к'Ъдатн 0КО прочек съ своими не хае έτέροις τόποις οΐ των έκεΤσε θεοφι- 
λέστατοι πρόεδροι συνοικεΤν ταϊς ί?ίαι; 
γαμεταΐς- και μετά την έπ' αύτοϊς 
προελθοΟσαν της έττισκοττης /ειροτονίαν 
ου παραιτούνται, πρόσκομμα τοΐς λαοΐς 
εντεύθεν τιθέντες και σκάνδαλον. πολ- 
λής ^ ήμϊν σπουδής ο5σης του πάντα 
ώφέλειαν των Οπό -'/εΤρα ποιμ^/ίων δια- 
πράττεσθαι, έδοξεν, ώστε μηδαμώς τι^ 
τοιούτον από του νυν γίνεσθαι* τούτο δε 
φαμεν ουκ έπ' αθετήσει ή άνατροττη των 
άποστολικώς προνενομοθετημένων, άλλα 
της σωτηρίας και της έπι τό χριΧτζο^ 
τζρογ,οτζτιζ των λαών προμηθουμενοι καϊ 
του μη δούναι μώμόν τίνα κατά της 
ιερατικής καταστάσεως' φησΐ γάρ ό θτΐος 
απόστολος* Πάντα εις δόξαν θεού 
ποιείτε* άπρόσκοποι γίνεσθε και Ίου- 
δαίοις και 'Έλλησι και τη εκκλησία του 
θεού, καθώς κάγώ πάντα πασιν αρέσκω, 
μη ζητών τό έμαυτου^ συμφέρον, άλλα 
τό τών πολλών, Γνα σωθώσι* μιμηταί 
μου γίνεσθε, καθώς κάγώ Χρίστου, ει δε 
τις φωραθείη * τοιούτον πράττων, καθαι- 
ρείσθω. 

ιγ'. 'Επειδή ^ έν τη 'Ρωμαίων 
εκκλησία εν τάξει κανόνος πα- 
ραδεδόσθαι διέγνωμεν τους μέλ- 
λοντας διακόνου ή τ.ρισ^υτίρου 
άξιουσθαι χειροτονίας ^ καθομολο- γειν, ω; ουκέτι ταις αυτών 1) Η ηροη. Π. 2) Η м-кггкркХ^ С {ем. ля-к- 
сгк^^). 3) ст4вл1нин П. 4) шп-кств^ 77. 

5) н«г« С. 6) ксА 77. 7) р»» П. 8) ηρβίίκ*- 
34н<ны< С] прозаконжы' 77. 9) людкм -ν проп. п. 
10) н проп. 77. 11) о^свнл-кн-к С. 12) мнрк- 
скын С; рнмкскыи 77. 13) ηοηοβίι 77* 1) ουν вставл. Ρν. 2) соа. τί. 3) εαυτού 
Ра1т. 172. 4) τ6 вставл. Р. 5) Вг в:тавл. Т. 
6) χειροτονίας άξιοΟσθα» Р. ТРУЛ.ЧЬСК. (νΐ ВСОЕНСК.) 13. 153 

съкъксх-плАТИСА подрс\-жин• лм». συνάτττΰνται γαυιεταΐζ' ήμεΐζ ТО) άρχαίω 

πκρκο\-ον'Λ\ο\• н'ьсл^л;^к>и1Тб ка- έξακολουθ^υντες κανόνι τη; άποστολί- 

ιιΟΗον-• лплкскллго и^к'к|итбмии и κης ακριβείας καϊ τάξεως, τα των ίερών^ 

ЧИМСЧ' чнстмтелкскътуъ лхоу'Ж11 по ά.Βρών κατά νόμους συνοικέσια και από 

5 ζΛΚΟΗον- съв-ккогплспъиа и отъ- του νυν έρρώσθαι βουλόυ,εθα, μηοαμώς 

οΐΛ•Ιί• рлдсвлтисА γοιμέΛΜ*• ΝΗΚόΚο αυτών την τιρός γαμετάς συνάφειαν 

Ж6 и\"к Κ'κ ^ подрс»\-жнкл\ъ съкогп- οιαλύοντες ή άποστερουντες αυτούς 

ЛАК>Ц16• рл^дрлч1иоюц]б или лишлю- της τζροζ αλλήλους κατά καιρόν 

ΐ|ΐΕ κτν сбв•^ къ кр'^;л\/Л псдсБкнок τόν προσήκοντα ομιλίας.^ ώστε ει 

10 пбскдъ• икс &\\η кто достоинъ τις άξιος ευρεθείη τιροζ χειροτο- 

а'прАШТСТкСл Ηά постйг.лк14ик πλ- νίαν υποδιακόνου ή διακόνου ή 

днлкй'^нлн диаконо- или попа• ни- πρεσβυτέρου, ^ ούτος μηΕαμώς κω- . 

, ΚΛΚΟ Ж£ да Ηί въ^вранкиъ^ погДбТ!^ λυέσθω έπϊ τοιούτον βαθμάν* έμ- 

I ма* так'овъ1И^рлдъ въ^вбДбиъ ΒΤνίΤΗ• βφάζεσθαι γαμέτη συνοικών νομίΐΛΟ), 

! 15 съ подрогжнилхк ^акомьнтч»ил\к жи- μήτε μην εν τω της χειροτονίας 

; ва• ^ ИИ въ поставлкиии огво вр'Ьл\А καιρώ άπαιτείσθω όμολογεϊν, ^ ώς 

} отърбштисл • ' испов'11дати ико άποστήσεται της νομίμου προς την 

' остогпитн^ ^акоики-ыи къ свокл\о\-^ οΐκείαν γαμετήν ομιλίας, ίνα μη 

подрл'жню БЕскдъ!• Да нб авик^° εντεύθεν τόν εκ θεοϋ νομοθετη- 

20 стъ ТГа ЕЪ^лко1ЖНО\-о\-л\о\• и вХго- θέντα και ευλογηθέντα ^ τη αυτού 

словлкногоу'л\ог пришксткикл\к кго παρουσία γάμον καθυβρίζειν έκβια- 

вракоу ρον -глти могдил\ъсА• сжкствк- σθώμεν, της του ευαγγελίου φωνής л. 47 Ъ. 

Ι нааго а''лг7лии гласж втчпик»ц]ю έκβοώσης διαπρυσίως* А ό θεός 

св'кткло- иже "въ съвъкоу-ли чл'вк'к εζευξεν, άνθρωπος μη χωριζέτω. ' 

2δ да НЕ ра^лоу-чактк- аплоу^^ глюфю και του αποστόλου ?ιοάσκοντος. 

чксткна ^2 ЖЕНитва къ Вкс^уъ и Τίμιον τόν γάμον εν πάσιν και την 

Л0Ж6 нккккрнкно• оБл^алтчСА кси κοίτην άμίαντον καί' Δέόεσαι γυ- 

жем'к НЕ ишти рл^др-кшЕиии• в'^ЛАЪ ναικί; μη ζήτει λύσιν. Γσμεν δέ, 

Μκο ИЖЕ въ клрфлгбиии с-кшкдъ- όπως και οι έν Καρθαγένη] συνελ- 

30 И16ИСЛ κτ% житии чистотъ! слогжкВк- θόντες της έν βίω σεμνότητος των 

никол\ъ положкШЕ προΜτ».ιυΐΛΕΗΗΚ λειτουργών τιθέμενοι πρόνοιαν εφασαν, 

н:^дрЕКоша• ико падникол\ъ сфнъ1И ώστε τους Οποδιακόνους τους τά ίερά 1) κ-ν ηροη. Π. 2) псАника Я. 3) к-кзгра- 1) Ιερατικών Р. 2) соа. переправа, изъ 

ΗίΗ -к /7, «о г перепразл. въ^. 4) нн П. 5) та- την.. . όμιλίαν. 3) соа. переправл. изъ ΰττο- 
кокыА 77. 6) жнвл 77; псжнка С. 7) (Γ-ρίκ- Ιιά.Μ^ος. η διάκονος η πρεσβύτερος и оЬ-со; допие. 

шнгА С. 8) οτϊίηΗΤΗ 77. 9)твмА\^ С. 10) «ко ίη т. 4) έπ•. τοιούτω βαθμω V. 5) όμολογεΤν 
Π. 11) соа. ΔπΤον• 12) 4ΚΤΗΚΔ 77. προπ. Υ. 6) χα•. ευλογηθέντα V допие, ίο т. 

7) ^ωριζέσθω Ρ. 

10* 154 ТГУЛЛЬСК. (νΐ ВСЕЛЕНСК.) 14. П«>ПОЛ^Ъ• по СВОИМЪ ^аП0Р/кДкЛ1Ъ• и 

огъ подроужкл^ въ^дркжатисл дл 

от А аплъ пр-Ьдлнок и * |цначллл 

δ сл'твкржбнок Η Л1Ъ1 такождб ст1\-ра- 

НИЛ1Ъ•^ Вр'^ЛЯА ВкС/ЛКО0 ссштн 
СЪВ^ЬдОуфб• и ΠΛΗί П0ШТ6НИК и 

.илтвоу•• подовакт!! во въ олтари слоу-- 
жафми/пъ• въ Βρ•^ΛΐΛ стуъ таинъ 

10 начинани!3 въ:5Дкржаль.лнвол1Ъ^ β^ιτμ 
ΒΤν ксбмк• ико да въ^лхогу'ть полоу-- 
чнти КЖ6 отъ ва просто прослтк- ' 
Αψί кто оуво дьр^нбтк пачб аплк- 
скк1иуъ канонъ подви^аас/Л- кого 

16 рбчвнът^ъ поповъ или отъ диакъ^ 
или Φ паднакъ лишитн :^аконкнааго 

К-к ЖЖ'к СЪВЪКЪПЛЕННО ^ и ^° ОВк- 

ψίΜΜΟ да отъвкрЖ£Д(Тк• ^^ такожде 
жб^^ аца къ1н попъ нлн диакъ•^^ 

20 СВОКЮ виною БЛГОВОИ^НкСТВа НЖД£- 

Н1тк ^* да оттклоу^бнъ вогдетк• πρΊι- 
Б-к^'к же да отъвкржсн'к во^^детк- 

|Д• Отуъ нашиуъ воноскНкшук 

оцк да оу-дкржиткС /λ канонъ и о с{Мк• 

25 око поп-к пр'Ъжс* л"• λΊιττ% да не по- 

ставлкнъ во\*дЕТк• аф€ и ^'кло кстк 

л. 48 а. чло|в'кк11 достоинъ• нъ сквлюдати 

7к во ^^ 1С ^Ск въ ТрИД1САТкН0К 

л'Ьто к'рстнсл• и нача о^^1Ити• 
30 такожде ни ^* диякъ " пр'кжб• μυστήρια ψηλαφώντας και τους όιακό- -З' 
νους καί πρεσβυτέρους κατά τους ιδίους 
όρους καΙ ех των συα3ίων έγκρατεύε- 
σθαι, Γνα уул το 6:ά των αποστόλων 
παραδθχ)•έν у,са ίΐ αύτη; της Ь.^/саЬ^г^' 
τος χρατ/}θέν,κα: ή|χεΓς ομοίως φυλάξω- 
[χεν, καιρόν έπέ πότ^τός επισταμένοι 
πράγματος και μάλιστα: νηστείας και 
προσευχής* χρη γαρ τους . τω θυσια- 
στήρια) προσε?ρεύοντας εν τω καιρψ της 
των αγίων μεταχειρήτεως εγκρατείς 
είναι εν πασιν, όπως δυνηθώ σιν δ πάρα 
του θεού απλώς αίτουσιν έπιτυχεΐν. εΓ 
τις ούν τολμήσοι παρά τους αποστολι- 
κούς κανόνας κινούμενος ζΐΊΟί τών ιερω- 
μένων, πρεσβυτέρων ©αμέν ή όιακόνων 
ή υποδιακόνων, άποστερεΐν της "^ζοος, 
την νόμιμον γυναίκα συναφείας τε κοιί 
κοινωνίας, καθαιρείσθω' ωσαύτως και εΓ 
τις πρεσβύτερος ή διάκονος την έαυτοΰ 
γυναίκα προφάσει εύλαβείας έκβάλλει, 
άφοριζέσθω, επιμένων δε καθαιρείσθω. 

ιδ'. *0 τών αγίων ημών και θεοφ ό- 
ρων πατέρων κρατείτω κανών και εν 
τούτω, ώστε τ,οισ^ύτιζοΊ τ^ωο τών τριά- 
κοντα ετών μη χειροτονεϊσθαι, ^ καν 
πάνυ η ό άνθρωπος άξιος, αλλ' άποτη- 
ρεΐσθαΐ' ό γάρ κύριος Ίησοϋς Χριστός 
εν τω λ' έτει έβαπτίσθη και ήρξατο δι- 
δάσκειν* ομοίως μήτε διάκονος προ τών 1) пит4Юфн Π. 2) дкакомо Π. 8) подрб- 

ЖНД Π. 4) Η ηροη. Π. 5) свниА*•* С. 6) клзср- 

Ж1Л]вС П. 7) проносАть С. 8) лкико П. 

9) с-квок^плёжга П. 10) н проп. 77. 11) Шмр- 

ж1Тк СП. 12) Ж1 проп. П. 13) дкин-ь 77. 

14) нждГ С. 15) ко проп. С. 16) и 77. 
17) д1а1к«н-ъ П. 1) сой. переиравл. изъ πρεσβύτερος. . . χειρί>- 
τονείσθω. - ТГУЛЛЬСК. (νΐ ВСЕЛЕНСК.) 15— 16. 165 

Κ6• Λ+Λ• нли сло\'ЖкСкницл ηρΊΐ'/Κί• κε ετών ή οιακόνισσα προ των μ' /ρό- 

Μ• ΛΊίττι• дл Ηί псстаклкгм во^'ДбТк- νων ^ειροτονείσθω. 

Τι• Пддьакл Ш л\кнк• κ• Л'Ьтъ по- ιε'. Ύποδιάκονος μη ήττον των κ' 

СТОКЛАТН• όψε ли къто въ иц^н ο^'^Βο /εφοτονείσθω ένιαυτών εί δε τις των 

5 чистнтблкск•^»» ^ ТНШИН+. паче :ζ4Πο- εν οίαοϋν καταστάσει ιερατική ^ παρά 

вФ.даиыиуъ клионъ псстлвлкнъ С(>^- τους όρισθέντας /ειροτονηθείη /ρόνους, 

ДбТк ДЛ отъккржжк со^-ДбТк• καθαιρείσθω. 

г\- ТЬнкже оуво отъ д-Ьинин^ ις\ Έπειοή αί των Πράξεων βίβλοι 

к-кмигъ- ι- €Λα\ττν стъ аплъ поста- επτά όιακονους υπό των αποστόλων κα- 

10 вити пр-кдаша- ^ въ* нбокбсарни- ταστηναι παραοιδόασιν, ^ οί δε της κατά 

ск^л\к^ съвор-к сице въ пропов-кда- Νεοκαισάρειαν συνόδου ^ ούτως εν τοΤς 

Ηκιπγτι отъ ии\-ъ канон'Ьу'к^ ив'Ь εκτεθεϊσι παρ' αυτών κανόσι σαφώς διε- 

^аиов'кдаша• ико сло^^гъ• ?• длъжк- Εήλθον, * ότι διάκονοι επτά όφείλουσιν 

ни' сс^'Тк въ1ти по канонолАъ• аф£ είναι κατά τόν κανόνα, καν πάνυ μεγάλη 

15 II ζ^ΛΟ К6ЛНИ градъ кстк• повннетк ή πόλις у], πεισθήση δε εκ της βίβλου 

Ж{ СЛ отъкъниг'к Д'Ёинии л\ъГаплк- τών Πράξεων ήμεΐς τφ άποστολικω 

С1>"кП1Л\ь ив'Ь оу-л\ъ съчставъшс оцк• ρητώ τον νουν έφαρμόσαντες τών πατέ- 

θΒρ4ιτογοΛ\'κ Ηκο Ж6 слово ил\к Ηί ο ρων ευρομεν,^ ώς ό λόγος αυτοϊς ου 

таинауь сло^^жафииуъ мо^'Жк в•^• περί τών τοις μυστηρίοις διακονουμένων 

20 Η ъ ο потр'11са\"к ^ трапе^ъ слоу^Жб- ανδρών ην, άλ)^ περί της® εν ταϊς 

НИИ• отъ Д'кинн^ кънигъ^° илАоу- γρύΆΐς τών τραπεζών υπουργίας, της 

ψΗπγΐν СИЦ6• въ онъ1 дни огл^- τών Πράξεων βίβλου ' έχουσης• Έν ταΤς 

|10Жкшсл\ъс<А оу^Ениколм^ В'к! ήμέραις ταύταις πληθυνόντων τών μα- 

ръпътъ слинксктч^^ къ 6Βρ'^ννΛΐΈ• θητών έγένετο γογγυσμός τών Έλληνι- 

25 ико пр'Ь^ирак-ми ^^ в'кауоу^ въ στων προς τους Εβραίους, δτι παρεθεω- 

слоу-Жбнии дневкН'ккмк въдовица ρουντο εν τη διακονία τη καθημερινή αί 

иуъ• при^ъвавъшЕ же дъванадб- ^ήραι αυτών* προσκαλεσάμενοι ουν^ οί 

САТ6 л\ножкСтво оу^ченнкъ р'Ьша• δώδεκα τό πλήθος τών μαθητών είπον* 

Ηί вьгодкно ^^ кстк налАЪ оставлк- Ουκ άρεστόν έστιν® ήμόές καταλείψαν- 

80 шбл\ъ слово пжнк слоужити трапе- τας τον λόγον του θεού διαχονεΐν τρα- 

^ал\ъ• ΗζΒΕρ'^τί оуво^А;?^жа отъ васъ πέζαις* έπισκέψασθε ούν άνδρας εξ υμών, 1) чнстнплкскмн π. 2) д-кнжн^ Π. 8) πρ^• 1) ιερατική καταστάσει V. 2) соа. ίη т. γρ. 

дашлиы С. 4) в-к ηροη. С. 5) кклриско/и-к П. παραδ'ιδωσι. 3) соа. переправл. изъ συνοδός. 

6) «тк ин^-к канФн-кх"к проп. С. 7) а«жно П. 4) соа. переправл. изъ διεςήλθεν. 5) ηυρο• 

8) Еетр-кка» С 9) αϊληΊη СП. 10) кннк-к С. μεν V. 6) СОЙ. переправл. изъ τήν. 7) ούτως 

И) 1АИНКСКЫ П. 12) прнзнрмм-к П. 13) въ- вставл. ΡΥ. 8) δΐ РУ. 9) εστίν проп. Р. 
χβΑΗ« 27. 156 ГРУДЛЬСК, ίνΐ ВСЕЛЕНСК.) 16. ίίρΛΤΗΚ СТ%к41Д'кг8ЛКСТКОКЛНЫ• Х^ 

исп-клнк Λ\'Δ стго и пр^ЬмогдрФСти• 
шже по 1 стлвн ^ налп^ ^ потр'Ьв'Ь 
сш• л\ъ1 же лглвою и слс»ужбмикл\к 
5 слова да гф-йкъшактъ- н год41 
ь'ыстк слово пр4;дъ вксЬт!! на- 
родъ/Пк• н и^Бьраша моужа 
испълнк в-^ртл!• стго Стефана• и 
филипа• н лроуора н никанора* ^ и 
10 тил\она и парлина* и николо^* 
пришьлкца амтио\'ниснааго• ^ шже 
иоставиша ^ пр'Ьдъ аплъ!• се съка- 
2;оучи црквкнъш огчителк• шианъ 
:^латоуст'к1И ' сице съка^а чюди- 
15 ТИСА® достойно• како не ра^Д'ЬлисА 
л\ножкство и) ереск |\1оужи11• како 
не иско^шенн ^ ьыша отъ ниуъ 
апаи• еда кановъ! оу-во санъ нл\л&- 
χ^γ сии кок поставлкник^^ прииша• 
20 ноу'ждьно навъжноути• еда ^^ оу-во 
и ефе ^^ слоугъ ^^ въ црквауъ 
н'11стк• еда^* поповъ кстк съмо- 
треник• ни кдиного же оу'во еппа 
в'к нъ аплн тъкъмо τ•^λ\^ ни 
25 днгако<ва> ни попова вко же ли^ню 
итене не в'к гав'Ь• надъ сил\и же 
и <^Ъ1 лропов'кдакмъ• гако пр'кже 
реченъ1И\-ъ сими ^^ слсу-гъ• не 
надъ таннъ1ил\и слоужа1ре/иъ при- 
зе имати• по пр'Ьжесъка^аноуоу-'люу- ^* αδελφοί, ^ μαρτυρουμένους επτά πλή- 
ρεις ^ πνεύματος άγιου και σοφίας, οϋς 
καταστήσόριεν έπΐ της χρείας ταύτης* 
ήμεϊς δε τη προσευχή και τη διακονία 
του λόγου προσκαρτερήσομεν ' καϊ ήρε- 
σεν ό λόγος ενώπιον παντός του πλή- 
θους, και έξελέξαντο άνδρας πλήρεις 
πίστεως και πνεύματος άγιου Στέφανον ^. 
και Φίλιππον και Πρόχορον και Νικά- 
νορα καϊ Τίμωνα και Παρμενάν και Νι- 
κόλαο ν τ^ροστ[ΚυτοΊ ^^^τιο'/ίσ.^ ους έστη- 
σαν ενώπιον των αποστόλων. ταΟτα δε 
έρμηνεύων ό της εκκλησίας διδάσκαλος 
'Ιωάννης ό Χρυσόστομος ούτω διέξεισι* 
Θαυμάσαι άξιον, πώς ουκ έσχίσθη το 
πλήθος επί τη* αίρέσει^ των ανδρών, 
πώς ουκ άπεδοκιμάσθησαν Οπ' αυτών οί 
απόστολοι* οποίον δε άρα αξίωμα εί/ον 
ούτοι καί ποίαν έδέξαντο χειροτονίαν, 
άναγκαΐον μαθεϊν. άρα τήν τών διακό- 
νων; καϊ μήν τούτο εν ταις έκκλησίαις 
ουκ εστίν, άλλα τών πρεσβυτέρων έστϊν 
ή οικονομία; καίτοι ούδέπω ούδεϊς επί- 
σκοπος ήν, αλλ' οί απόστολοι μόνον, δθεν 
ούτε διακόνων ούτε πρεσβυτέρων οΐμαι 
το όνομα είναι δήλον καί φανερόν. έπΐ 
τούτοις ούν καί ήμεϊς κηρύσσομεν, ώστε 
τους προειρημένους επτά οιακόνους μή 
έπί τών τοις μυστηρίοις διακονουμένων 
λαμβάνεσθαι κατά τήν προερμηνευθεϊσαν 1) постлвнм-к π. 2) на II. 3) ннконора II. 1) αδελφοί ΡΥ ставятъ передъ άνδρας. 

4) ннк(<л6 С. 5) ΔΗΤΗχνχΗΤΚοκΔΓΟ п. 6) ηρί- 2) сой. ν πλήρης. 3) Στέφανον άνδρα πλήρη 

стАвнш4 С. 7) злдтл©устгк П. 8) чиднтисл С; (РаШ. 172 πλήρις; V πλήρης, но ζ выскобл.) 

чюднт» //, 9) нск8ш|ны И 10) ностлвлж1| πίστεως και πν. άγ. РУ (вм. άνδρας. . . Στέφανον). 

вставл. С. 11) «гдл Π, 12) ΗΗψ( Π {вм. н 4) τη проп. V. 5) αρέσει V. 

•ψι). 13) сдвп-к Я. 14) ΙΓΑΛ СП. 15) сши //. 

16) ηρΐ СКДЗФНОМ)) ~/ί. ТРУЛЛЬСК. (VI ВСЕЛЕЫСК.) 17—18. 157 с'кл\отрбпик οϋΐιψΛα ιιοτρ4ΐϋ'κι• 
тъгда со\*фииуъ ма^ИкНьш^/Иъ нл\ъ 
Ь'ыти• иж£ οϋρόΐζ^κ нл/иТк по н'кк'к!- 
5 Н/МЪ ϋΐιΐωά о тр'квогюфннуъ чл'ько- 
люьны и тъштаиии• 

ξ1• Понкжб ον во ра^личкиъшуъ 

υ,ρκκ-κ^ клирицн• свои црквн оста- 

влк\и£ в-к нн\-ъжЕ поставлкнн ^ 

10 ьк1ша къ Ηΐί^Λ\Τν отидошл еписко- 

|10л\ъ• и ρΛζΒ'Ι; съв'1эД'Ь|ши ^ ίπιΐΔ 

СВОКГО ВЪ МИ'куЪ ВЪЧИИКИН^ ΒΙνΙ 1 Ша 

11,р*кка\-ъ• отъ того ЖЕ ^ ключнсА непо- 
коривол\ъ ΗΛ\Τι БЪ1ти• :^апов'Ьдлкл\'к 

15 ИКО ОТЪ ГбИОУМрА л\цл ^ лшногвъ- 
υικ>ον•Μον• ЧЕТВкртого^-л\о^• πρΊΐ- 
ιιοΛΟΒΛΚίπιΐϋ- ^ ни КДННОЛ\0^• ЖЕ ОТк 
вскуъ клнрикъ•^ аще и въ кокл\к^ 
л<ю>11о^° БО^-дбть рлдог власти ил\'Ьти 

20 ρώΐ^Β'Ιι^^ СВОКГО шла написанааго οτί^- 

110Г1рбМ1Ш• ВЪ ИНОИ^^ ОУ'СТрОКНОГ 

ΒΊνίτΗ^^ цркви• 110НЕЖ6 (1'иъи<'к не 
съуранлй• нъ посралАЛАи положивъ- 
шааго на нкл\к поставлкник• да отто- 
го ВкрЖенЪ ВОГДбТк и ТЪ и Н£ПрЛК4кДкН0 

ηρΗΗ.ητνίΗ^* кго• ^^ 

ϊϊι• ΙϊΐζΒ'^τ'ΚΛΜ^ варваркскааго^^ на- 
шкствни• н ^" или инако нако от-кпастн• 

ОТЪШкДЪШИНуЪ и П-кШТкШИИуЪ клн- 

30 рнц-^уъ- кгда^^ ον -во овра:^'к ил\ъ" οιοασκαλιαν, αλλά τους την οίκο- 
νςριίαν της κοινή; /^ρείας των τότε 
συνηθροισμένων έγ/ειρισθέντας τούτους 
ϋπάρ/ειν, οι τύπος ήμϊν καν τούτω γε- 
γόνασι της περί τους δεο(χένους φιλαν- 
θρωπίας ^ καϊ σπουδής. 

ιζ'. Έπειδήπερ διαφόρων εκκλησιών 
κληρικοί τάς ιδίας, εν αίς έχειροτονήθη- 
σαν, εκκλησίας καταλιπόντες "Ίζρος έτε- 
ρους συνέδραμον επισκόπους και γνώμ.ης 
οί'/α του οικείου επισκόπου ^ ταϊς άλλο- 
τρίαις κατετάγησαν έκκλησίαις, εκ τού- л. 49 а. 
του τε συνέβη ανυπότακτους αυτούς 
καταστηναι, όρίζομεν, ώστε από του 
Ιανουαρίου ^ [χηνός της παρελθούσης* 
τετάρτης έπινεμήσεως μηδένα τών 
απάντων κληρικών, καν εν οίφδήποτε 
τυγχάνη βαθμώ, άδειαν έχειν έκτος της 
του οικείου επισκόπου έγγραφου άπολυ- 
τικης έν ετέρα κατατάττεσθαι εκκλησία* 
έπεϊ ό μη τούτο άπό του νυν παραφυ- 
λαττόμενος, άλλα καταισ/ύνων τό γε 
έπ' αυτω^ τον® την χειροτονίαν αυτω 
έπιτεθεικότα, καθαιρείσθω και αυτός 
κα: ό παραλόγως αυτόν προσδεξά- 
μενος. 

ιη'. Τους προφάσει βαρβαρικής 
επιδρομής ή άλλως πως εκ περι- 
στάσεως μετανάστας γενομένους ' κλη- 
ρικούς, ήνίκα δ' αν ό τρόπος αυτοΐς 1) Иркс с. но * поздн.рук. 2) пост4КА<и4 2Ζ. 
о! св-кн"|н П. 4) в-кчннкн-к Л. 5) ж* проп. С. 
Ь) мАСАЦА //. 7) ηρ^ηοΛθκ»ΗΪ(ΐ С. 8) крилн»гк п. 
9) кс« я. 10) Б» С; 0^-ьс П. 11) рд С. 12) вс 
НН4 Η Л. 13) Бнтн с. 14) принм'ъ Л. 

15) 1ю Л. 16) варааскАгв Л. 17) и проп. С; к 
Л переносите за нлн. 18) ιγ« Л. 19) ш«рл- 
з^мк Л {ем. «&ρΑ3^ нмъ). 1) те вставл. РУ. 2) έν вставл. РУ. 

3) Ιανουαρίου Τ переправл., кажется, изъ 
•.ουνίου. 4) της παρελθούσης вставл. Υ лишнШ 
разъ и потому выскобл. 5) αύτον Р. 6) τον 
соа. доБис. между строкъ. 7) γινόμενους 

ΡΥ. 158 ТРУЛЛЬСК. (У1 ВСЕЛЕНСК.) 19. пр41станбтк• кгоже рлдн отъгожжик 
сктворишА* или варвлрьсклдго н&пл- 

Д£НИ1а• ЛБИК БЪ СБО» ЦрКП^БИ ΠΟΕίΛ'^- 

вакл\ъ въ^Брафлтисл* ^ и не ηδ 

5 ЛШО:^•^' Вб^Ъ ΗΙ^ΜίΤΑ- оставлАти и• 

аштб ли кто нб по соуфюоумоу ка- 

ионоу воудетк- да отклоучбнъ * 

СОу'ДбТк ДОНЪДЕЖЕ ВЪ СВОЮ црквь 

въ^врлтиткСА• тожд! ^ Ж6 И надъ 
10 И/Поуфиил\к кго ίπη•^ да воудетк- 
Д|• Шко подовактк црквь нъшлхъ 

Г10П0рКННК0Л\Ъ ΒΊ% ВСАКЪ. ДНк' и^д- 

рАДкно ® же въ нЕД'ЬлА• веск клн- 

рОСЪ^ и люди ОуЧИТН ВЛГОЧкСТкН'Ы- 

15 ил\ъ слов£СкЛ1ъ С& 'вжкствкнааго писа- 
нию и^Бираюфел^'к• ^ истимкнъиа ра- 
^оул\ъ|' и^° соудквъ!' и не πρ•^л^и- 
ноуюфблПк ^^ соуфниутк пропов'1;да- 
нъшуъ ^апов'Ъдии• нъ &ψ6 н^ к-кни- 
СЛОВО ПОДВИЖкНО воудЕ|тк• 
нб ннако кго да скка^оуютк• ^* нъ 
акъ1 истинкнии св'ктилкници и оуми- 
τίΛΚ^^ СВ0НЛ1Н написании ^^ пр'Ьло- 
жнша• и пач| въ тйуъ да блгои^во- 

25 волАТк• или словЕса своя прости- 
раюф£• " кстк кгда къ нкл\оу нб- 
С'кл\'к)СЛкно ил\оу1рб отъпадаюткотъ 
полк^кнааго* ^^ оученига во ради πρ•^- 
ждсрЕчен'инуъ ОЦк* людик въ т. 49 Ь. 20 ЖкНОК ^^ άποπαύσηται, 8Г δν ^ την άναχώρησιν 
έποιήσαντο, ή αί των βαρβάρων έπιδρο- 
ααί, αύθις έν ταΤς οίκείαις έκκλησίαις 
τζοοστάσσοιιΐΊ έπα^>έρχεσθαι, και αή 
έπιπολΰ ταύτα; άπροφασίστως καταλιιχ- 
πάνειν.^ ύ οέ τις ,αη κατά τόν παρόντα 
οιαγένηται κανόνα, άοοριζέσθω, μέ/ρι; 
αν κρος την οΐκείαν έκκλησίαν έπα- 
ναδράρ^οι*^ ταύτό δε τούτο καϊ έπϊ τω 
κατέχοντι αυτόν επισκοπώ γινέσθω. 

ιθ . ^'Οτι уру] τους των εκκλησιών 
προεστώτας έν πάση ιχέν ή[χέρα, έςαιρέ- 
τως δε ταίς-κυριακαϊς, πάντα τον уСкт^ро^^ 
και τον λαόν έκδιοάσκειν τους της ευσέ- 
βειας λόγους, έκ της θείας γραφής άνα- 
λεγοαένους τα της αληθείας νοήματα 
τε και κρίματα, καϊ μη παρεκβαίνοντας 
τους ή?η τεθέντας ορούς ή τήν έκ των 
Ьгос^бршу πατέρων παράδοσιν, άλλα και 
εί γραφικός* άνακινηθείη λόγος, μη 
άλλωс τούτον ^ έρμηνευέτωσαν ή ώς 
αν οί της αληθείας* φωστήρες' και 
διδάσκαλοι δια των οικείων συγγραμ- 
μάτων παρέθεντο* και μάλλον έν τού- 
τοις εύδοκιμείτωσαν ή λόγους οικείους 
σ'^ντάττοντες. έστιν δτε τζρος τούτο 
άπόρως^ έ/οντες άποπίπτοιεν του προ- 
σήκοντος* δια γαρ της των προειρη- 
μένων πατέρων, διδασκαλίας οί λαοί έν 1) к«звратнсА С. 2) нлмл ноз-к П. 3) нз- 1) вм. δι' δν: въ V η δι' δν, въ Ра1т. 172 

к-кстл П. 4) ША!5ч«тк С. 5) д^ж! О. 6) нз- ιδίαν, въ Ра1т. 173 Γδιον. 2) εγχαταλιμπά- 
^АНд П. 7) крылос-к С. 8) нзкнраюфн П. νβιν V. 3) έπαναδράμη Р. 4) V персправл. 

9) рА38л»н П. 10) н проп. П. 11) πρίΜ-ί?- изъ γραφικώς. δ) τούτο V. 6) εκκλησίας РУ 

ΗίιοψΗ П. 12) Η проп. П. 13) кннзно» С, (и соа. ίη т.). " 7) те вставл. V, 8) άπο'νω; V. 

по 3 переправл. поздн. рук. въ ж. 14) нгка- 
з8ютъ С. 15) о\"Чйт1Лк П. 16) напнсаннГн П. 
17) простнрдюфн С] простнраюфа П. 18) н 

вспимА, С, ^' ГГУЛЬСК. (νΐ ВСЕЛЕНСК.) 20—22. 159 ДОСрсД^эТЕЛкНЮИуЪ- ' и НёПОЛк^к- 

н-кшук и отъ1;ьрЖЕП'ки1у'к• жнтнк 

ΠρΊΐςΤ<1ΒΛΒ^ΤΚ Νά О^^НкШбК• и М^В+Ччк- 

5 СТЙИ!*}^ СТрЛСТкК» Ш ΠΟΚρΤχΙΒΛΗίΤΚςΑ• 

ИЪ БЪМел^ЛЮфЕ^ ОГЧЕННЮ ДА НЕ клнс 

:5ъл'к•* лостродлтн севе ννοΛψρΑίοτίι• 

и СТрД\"ЪЛ\к СЪТВСркМЪ1НуЪ ТСМЛЕ- 

мии сгГсёник нлп^^ съд-йлавоють.• 
10 ίΓ• Ηί лодовкно кстк еппог въ 

ННОД\к ГраД•^ НЕПОДОСЬН•!!^^ ^ кл\о\^ 

въ людкуъ оичитн• аштЕ кто ο^^βΊ»- 

Д'км'к БОГДСТк СЕ ТВОрА• СТЪ ЕППк- 
СТВа ДЛ Пр'ЬсТЛНЕТк- и ПОПОЕЬСКДИ' 
15 Д4 Д-йкТк• 

?Г4• ΠθΓΤΛΒΛ0ΚΛ\τ».ιΐ3 ΗΔ срЕВр41 или 
Εππίνΐ• или акъ1 лювс клирикъ!• и т 
по иско1'ШЕин!0' и жнтнса н:^Бкронию 
отъвр'кфи повЕЛ'Ьвакл\ъ• нъ Η по- 

20 СТоВЛкШИИуЪ• 

кв• 1Тр'^гр'йшЕинил\н каномкнъ1НЛ\и 
повинкни цъ1въшЕи- и того ради 

ВкСклХЪ* Η КаН0НкНЪ1НЛ^к ОТЪВкрЖЕ- 

пиклхк положЕник• ^ и въ л\'Ьст'к 

25 ПрОСТЪЖуъ ПрИЧИТоКЛ\И• Δ1\1ί волкю 
ΗΔ ОВрафЕННК БЪ!ζΗр4Κ^ψΕ ΟΤΤνΛ\Ε- 
фЮТкСА Γρ-^ΙγΛ ИЛ\кЖЕ Щ СЛоГОД'ктН 
испадошА• ^ и того ОТИНСЧ'Дк фЮЖДЛ- 
сл постлвллти ^"^ въ клнрнкл оврл^ъ 

ЗОпричкТЕМИ^ Б01'Д0^*Тк• ΛψΕ ЛИ СЕГО 
СВОКЮ ВОЛЕЮ НЕ ОТЪВкрГО^'Т'кСА• γνώσει γινόμενοι των τε σπουδαίων 
καϊ αιρετών, ^ καϊ των άσυριφόρων και 
άτΓορλήτων τον βίον μ.εταρρυθρ.ίζουσι 
т.рг: το βέλτίνν και τω της άγν:ίας 
с1у ^ άλίσκονται ττάΟει, ΰλλά προσέ- 
/οντες τυ] Ειοασκαλία εαυτούς προς το 
μη κακώς παθεϊν παραθήγουσι. και 
φοβω τών έττηρτηαένων τιμωριών την 
σωτηρία ν αύτοΤς έςεργάζονται. 

κ'. Μη έξέστω επισκοπώ εις έτέραν 
την μη αυτω προσήκουσαν πόλιν 
οημοσία οιοάσκειν* ει οέ τις οωρα- 
θείη 'ζουτο ποιών, της επισκοπής 
παυέσθω, τα 6έ του τζρισ^^υ'ζίρου^ 
ένεργείτω. 

κα^ * Τους επί /ρήμασιν χειροτονου- 
μένους εΓτε επισκόπους ή οιουσδήποτε 
κληρικούς, και ου κατά δοκιμασίαν καϊ 
του βίου αί'ρεσιν, καθαφεϊσθαι προστάσ- 
σομεν, άλλα καϊ τους χειροτονήσαντας. 
. κβ^ ^ Οί επί έγκλήμασι κανονικοΤς 
ϋπευ^^υνοι γενόμενοι ^ και διά "ΐοΌτο 
παντελεΐ τε καϊ κανονική ' καθαιοέσει 
υποβαλλόμενοι καϊ εν τω τών λαϊκών 
καταριθμούμενοι ^ τόπω, εϊ μεν εκου- 
σίως τιρος έπιστροοήν όρώντες άθετουσι 
την άμαρτίαν, δι' ης της χάριτος έκπε- л. 50 а. 
πτώκασι, καϊ ταύτης* τέλεον ^ αλλό- 
τριους εαυτούς ^° καθιστασι, ^^ τω του 
κληρικού κειρέσθωσαν σ/ήματί' ει δε 
μη τούτο αυθαιρέτως αίρήσονται, 1) АОЕрод-клнын)^'к С. 2) н{8'к"стк'ка С. 

3) во1млк>Ц1( С. 4) з^кло П. ' б) спн(«А\к Π 

•βΜ. сГ!с1н軈 нлА^к* 6ι н"кмк встаел. С. 7) по- 
поккгкл с. 6) поАож(ни1€мк Л, 9) κλδγοαΙιητη 
спадошА 7/. 10) постАвАТк п. 11) прнч<т- 

инн д. 1) соа. переправл изъ αρετών. 2) сос1. 

оих. 8) πρεσ&υτερείου V. 4) χβ' ΡΥ. 5) χα' 
ΡΤ. 6) γινόμενοι Υ. 7) ΒιηνίχεΓ ΡΥ (и соо. 
ш т.)• 8) άττωθουμενοι ΡΥ (и соа. ΐη т.). 

9) соа. τέλειον. Ю) εαυτούς αλλότριους Υ. 

11) χαθιστώσι ΡΥ (и го(1. ш т. ώ къ α). 160 ТРУЛЛЬСК. (νΐ ВСЕЛЕНСК.) 23—24. сако же ιι просткцн вллдк дл ро- 
ст АТк• ИКО СО^'фЮЮ ВТк ЛМ1р'Ь ЖИ^Нк* 

пачЕ (Гвскилаго живота и^волкше- 

кг• МКО ни КДНИОЛЮ^• ОТЪ έΠΙΙ'Κ^ 

5 или ОТЪ ПОПОВЪ НЛИ^ ОТЪ диикомъ• 

Пр'кчИСТОК ПОДаЮфЛ ОБкф£ИИК ОТЪ 

||рича|рлюфаагосл• на проданнк та- 
ковааго причафбнии влгдтк• ^ л^'11Дк- 
мица или ак-ын же видъ•^ не продана 

10 во влгдтк• ни на срЕвр'Ь ст'к1ню д\'а 
подакл\ъ• ΗΤι достоинъждА-к дара иб- 
до^'кавкно подакл\ъ• афЕ ли кто 
(звиткС/Л ОТЪ причнтакл^ътуъ въ 
клнросъ• клюжЕ^ подактк пр-Ьчисток 

15 ОБкфЕннк• афЕ и каковъ 10Бра^ъ отъ 
нкго πρΗΗΛίΊι• да ОТЪВкрЖЕНЪ во\•- 
ДЕТк• 1ако ркВкнитЕЛк сН(\10на^ пр'1^лк- 
сти и !5'клод'^иства• ^ 

кд• Не подовактк колюг къ чи- 

20 ститЕЛксК'йлгк причитакл\ъ1И\"к чи- 
но^'• или /\^кни^оу на огристаннк 
конкнок въсуодити• кжЕ кстк игри- 
фЕ* или пнровкнъиа нгръ! послогша- 
ти* нъ афЕ кто кдирнкъ прн^'кванъ 

25 во^'ДЕТк на Браь-ъ• тн кгда огво на 
пр'Ълкстк ^ въниДЕТк играник• да 
въстанЕТк авик да СС'идетк- сице 
откчкско^^оу'люу нал\ъ повЕл^кваюфю 

Оу*ЧЕННЮ• афЕ ли КЪТО о СЕЛ\к итъ^ 

30 воудЕТк• или да^^ пр-ЬстанЕТк или да 

ОТЪВкрЖЕНЪ ВОуДЕТк- καθάπερ και^ οί λαϊκοί τήν κόμην^ έπι- 
τρεφέτωσαν, ώς την εν κόσμω άναστρο- 
φήν της ουρανίου ζωής προτιαήσαντες. 
κγ . Περί του αηοένα τ(υν εΓτε επι- 
σκόπων ή πρεσβυτέοων ή οίακόνων της 
αχράντου υ.ετα?ί5όντα κοινωνίας παοά 
του αετέ/οντος ' είσπράττειν της τοι- 
αύτης μεταλήψεως γάοιν ο'^οΚουζ ή 
είδος το οΊονουν ού5έ νάρ πεποα- 

» Γ ι 

μένη ή χάρις, ού5έ χρήμασιν τον 

άγιασμόν του πνεύματος μεταϊιξό- 
αμεν, άλλα τοϊς ά^Όις του ^ώρου 
άπανουργεύτως μεταοοτέον* εί ?έ φα- 
νείη τις * των εν κλήρω καταλεγο- 
μέν(ον άπαιτών τον, ω μεταδί?ωσι της 
τ,γοόίΊΖου κοινωνίας, το οίονουν είδος, 
καθαιρείσθω, ώς της Σίμωνος ζηλωτής 
πλάνης καϊ κακουργίας. 

κδ , • Μη έΗέστω τινί τ(ον 
εν ίερατικω ^"^ καταλεγομένων τάγ- 
ματι ή μονά/ ω εν ίπποδρομίαις 
άνιέναι ή θυμελικών παιγνίων 
άνέχεσθαι* άλλ' ει καί τις 
κληρικό: κληθείη εν γάμω, ήνίχα 
δ' αν τα "^ιοο:, οίτΛττ{^ είσέλ- 
θοιεν παίγνια, έξαναστήτω και 
παραυτίκα άπαναχωρείτω, ^ ούτω 
της των πατέρων' ήμΤν ^ προσ- 
ταττούσης διδασκαλίας' εί οέ τις 
έπϊ τούτω άλω, ή παυσάσθω ή 
καθαιοείσθω. 1) ιηΗοκίίη•ν С 2) ΛΗ С 3) клгод-ктк Я. 1) καΐ προη. РУ 2) V переоравл. нзъ 

4) или АКЫН ж» κΗΑ-ν вставл. С. 5) (м2$Ж1 СП. χώμην. 3) μή έχοντος V (вм. μετέχοντος). 

6) сил*онА С. 7) ηρ4'ΛκΓΤΗΪΗ зафа*истко п. 4) соа. τίς. 5) со(1. εν τω Ίερατιχιο, но налъ 

8) оу-'кФ нд п0-клкстк проп. Л 9) ятн П. τω точки; εν Ιερω Р. 6) άναχωρείτω РУ. 

10) дд проп. 77. ~ , 7) πάτερων проп. У. 8) ημών У. ТРУДЛЬСК. (VI ВСЕЛЕЫСК.) 25—26. 161 10 15 20 2Ь кТ Къ дроггкШЛА'к вс4/ИЪ οΒΗά- κε . Προς τοις άλλοις άπασιν άνα- 

кдАкмъ ^ каионъ• ма р(ч{нъ1И по νεοΰ(χεν καΐ^ τον κανόνα τον διαγορευ- л 50 Ь. 

вс'кл\'к црквал\ъ и<1гкжьскъ1а овн- οντά τάς καθ' έκάστην έκκλησίαν 

•гйли• нли окрксткнли• пр'кв'ы- άγροικικάς παροικίας ή εγχώριους μένειν 

ВАТИ н|движил\ол»ъ• оПк Дкржа- άτταρασαλεύτους παρά τοις κατέχουσιν 

фниуъ а шпъ• ^ и пач1 άψί к'к αύτάς έπισκόποις, και μάλιστα ιΐ τρια- 

τρндίс^ΑΤкнοκ л'Ьтв нснс^^Жкно л κονταετη * у^ро^оу ταύτας άβιάστως δια- 

Дкрждц1{ с'килс'кД'кшА όψί ΛΗ κατέχοντες ^ φκονόμησαν ει δέ εντός* 

л\кик• Я*• л'Ьтк БЪ1СТк кТкТО- нлн των τριάκοντα ετών γεγένηταί τις ή 

Боу'Д1Тк отъ ΗΜγ^ 11{В'крнк• подо- γένοιτο ^ περί αυτών άμφισβήτησις, 

БАИТк ГАЮфннл^ъ нсопрАв'кдднолг'к έξεϊναι τοΙς λέγουσιν ήδικήσθαι περί 

Б'ыти ο ^ τ^γ^ подвигати отъ τούτων κινεΤν παρά τί) συνόοψ της 

СкБора |пдр)|^иискааго• επαρχίας. 

к'г• Попови по* н1В'кжкствию втк χς'. Πρεσβύτερον τον κατά άγ^,^οιαν 
Б1^дконкноу'ю жснитБЖ въпАДЪша• άθέσμφ γάμψ περιπαρέντα καθέδρας 
с^ддАИфа причафатисА^ по чистоу•- μέν μετέχειν κατά τά ϋπο του 
жл^о^' каноно^^ В'к:^оконкно^'-о^-л\о\^• ίεροϋ κανόνος ήμΐν νομοθετηθέντα, 
прочни\"к^ ж« Д'йтблни' оу^далАТИСА•^ τών δέ λοιπών ενεργειών άπέχεσθαι* 
довълкно во тлково^моу нев'кжк- άρχετόν γάρ τφ τοιούτω ή συγ- 
СТВИК• ВЛГОС довити • во иного своил\и γνώμη• εύλογεΐν δέ έτερον τον τά 
прил1жатн дТкЛЖкнл ^° οογ-ψΑ строг- οίχεϊα τημελεΐν όφείλοντα τραύματα 
п-к! Ηί подовкно- БДГОСАОБЛКННК ^^ ВО άνοκόλουθον* ευλογία γάρ αγιασμού 
ггкШАподаннккстк'НСТОговоил^'Ьи• μετάοοσίς έστιν, ό δε τούτο® μη 
ξΑΝ{ отъ нЕВ-кжкствша пр-Ьгр^ШЕНнк• έχων διά τό εκ της αγνοίας πα - 
како нмомо^^ поддстк- ни въ людкуъ ράπτωμα, πώς ετέρψ μεταοώσει; 
оуво ни ВТ. свону^ да не б7госаовла- μήτε τοίνυν δημοσία μήτε ιδία εύλο- 
ктк ни тслк-к χΕΑ дл НС подлстк ^^ γείτω, μήτε τό σώμα του Χρίστου' χα- 
ΗΗίΜΊ.. НЙ ηροΜίκ да слоу-житк- нъ τανεμέτω έτέροις, μήτε τι άλλο >ειτουρ- 
дов-клкн-к ^^ Βτ,ΐΒΑΒ гкдалифЕМ-к- γείτω, ^ άλλ' άρκούμενος τΨι προεδρία 1) ШБиовлА1/гк Π. 2) (вмкБ*^ π. 3) Ш Д. 
4) ηο ηροη. с 5) лр'|ЧАф«сА с. 6) лрончн с. 

7) Д-кЛАН π 8) Су4ААА,«т1сА 77. 9) БЛГОСЛ»- 

СА«ТН с. 10) Пр(Л1ЖДТМ ДЛ-кЖДНД с. 11) БАГО• 

сАоиж! с. 12) гк проп. П. 13) п»стк Л. 

\4\ доколно я. 1) хой проп. т. 2) соа. λ' έτη, но έτη 

переправ!., кажется, взъ ετη. 3) ва сжогахъ 
Еюисате обрывается текстъ Трухиск. правилъ 
въ Раип. 173, и А&гёе приводятся вар1анты 
только изъ Ра1т. 172. 4) соа« έν τος (и с 

зд'&сь по скобд.: бьио εν τοΓς?). 5) γίνοιτο 

Ра1т- 172, уху^опб τις V. 6) τοΰτον РаШ. 172. 
7) του хир{ои Ра1т. 172. 8) μήτε τά σώμα 

του. . . λειτουργειτω προπ. V. 

11 16^ ТРУЛЛЬСК. (VI ВСЕЛЕН ек,) 27—28. да плачеткСА къ Γον*• ико простнтн 
ве^лконик- ив'^ во ИКО ТЛКО.ЧЪ.»! вцаконкнт^т вракъ ра^дроу-шбнъ 

3 ... г 5 во^'ДЕТк• И ннк-ьд!^ Ж1 прнчафшни 
прннлитк* къ * свфнмв ^ д-Ьтель- 
нл\кЖ1 лншенъ въ1стк• 

κζ• Ми кдинъ Ж£ отъ прнчитак- 
Л1 ыиуъ въ клнросъ да т овдачитУс/А 

10 нб ΚΉ свою ри^ог• нн кте градж пр'к- 

51 а. въ)ва1а11•^ нн къ по^-ти' \'^Да« н'ь 

въ одбжда^ъ да уоднтк• авик^ прн- 

чнтап'ынуТк ^ кпк клироск въданъ!- 

иуТк- Αψί ли кто съд^^итк чкто та- 

15 ковок- на .кднмоу• нсд'клю да отк- 
лоу-чентк вогд^тк• 

кн* Понкж{ въ ра^личкН'к1иуъ 
цркваук оу-в'кд'^уолгъ• грк^нъ въ 
олтарк ιιρΜΗθ€ΐΐΛ\τ^• по н4;каклогл\о^^ 

20 овычаю огдкржано\*оу^л\ооу• слоу-жн- 

ТбЛСЛПк- СЪ тою ^"^ ВбСКВкрНкНОЮ ^^ 

Жкртвою 11р11ношжи1а с'к.и'Ъшаюфаса• 
тн тако къкоу-пк ^^ людкл\'к подаити 
овок :^алр'йфак>и'к око пи кдинол\д\' 
25 с^го отъ чнстит1лк творитн• нъ въ 
жнвотворнк Η отъпоу'ф^пнк гр-куъ 
людклПк• просфоръИ^ кдниои подаитн 
«ко испкрва• гръ^нъ же въ прнно- 
шжик припоснл\ъ• сал\'1^л\'к светите- 

30 ЛКМЪ ВЛГОСЛОВЛфбЛГК•^* ПрОСЛЦПП1Л\Ъ προσχΛ«ιετω τώ χυρίω συγ/ωρη- - 
θηναι αύιω το έκ της αγνοίας 
άνόίχημα* πρόοηλον γάρ, ώς 6 τοιού- 
τος άθεσμιος γάαος διαλυθήσετα:, και 
ουοαμώς ό άνήρ μετουσίαν έςει προς 
την, δι' ης ,της ίεράς ενεργείας έστέ- 
ρηται. 

χζ'. Μ ηδείς των εν χλήρω κα- 
ταλεγομένων άνοιχειον έσθήτα άμ- 
ς>ιεννύσθω, μήτε έν πόλει οιάγων, 
μήτε έν όοω βαδίζων, άλλα στο- 
λαϊς κεχρήσθω τοας ήδη τοΤς έν 
κλήρω καταλεγομένοις άπονεμηθεί- 
σαις* εί δε τις διαπράςηταί ^ τι 
τοιούτον, επί εβδομάδα μίαν άφορι- 
ζέσθω. 

κη'. 'Επειδή έν διαφόροις έχ- 
χλησίαις μεμαθήκαμεν σταφυλής έν 
τω θυσιαστηρίω προσφερόμενης κατά 
τι κράτησαν έθος τους λειτουρ- 
γούς ταύτη ^ τη άναιμάκτω της 
προσφοράς θυσία συνάπτοντας, ούτως 
άμα τω λαω διανέμειν αμφότερα, 
συνείδομεν, ώστε μηκέτι τουτό τίνα 
των ιερωμένων ποιεϊν, αλλ* εις 
ζωοποίησιν και αμαρτιών άφεσιν τω 
λαω της ^ προσφοράς μόνης με- 
ταδιδόναι, ώς άπαρχήν* τήν της στα- 
φυλής λογιζόμενους προσένεςιν, ίδικώς 
τους ίερεϊς εύλογουντας τοΙς αίτουσι 1) Ш н(к-кж( вставл. П. 2) разр^икнъ Π, по 
\ переправл. въ γ. 3) гд-^ II. 4) н П. 

5) СфМ1и II. 6) ηρικκικ^α Я. 7) п^ан С. 

8) й С. 9) пр1члт4ны II. 10) стбю С {ем. с-ъ 
тою). И) Б(скк<рн«»о с 12) воку-пАк с. 

13) лрдсфу>ры //; пр^фгри С. 14) ^лгосаова- 

φΗΜ'ν II. 1) διαπράξοιτό У Ра^ш. 172 (и сой. πράξοιτο 
ίη т ). 2) ταύτην V РаЬт. 172 (но и V перво- 
нач. рукой ταύτη друг. рук. добав, ν). 3) сое. 
это της вставл. между строкъ. 4) δέ вставл. 
V Ра1т. 172. I ТРУЛЛЬСЬ*. (VI ВСЕЛЕНСК.) 29—30. 163 податн• на роу|;длкмнк ^ того 
податбли плодсвк• и. ниже т^лка 
наша по Б'жьстккн'1;и :ζаποκ'^^дн ра- 
стогтк и пнтаютксл• а1|1£ ли кто 
5 клнрнкъ пачб * ^апов+эдан-кшуъ 

СЪТКОрНТк• да СТЪВкрЖЕНТк СО^'ДбТк- 

КА- '^ Оог1|Л1нуъ къ кардагбггку-к 
иар{Ч(ТкСА канонъ- не съвкршати 
ст'ыну'к олтаркнъшук тъкл\о отъ 
10 иостьнъшук члккъ• нарсчжо^^ кди- 
но/иог нспрстенню• дкне- въ нкже 
Гкскасл КЕЧЕрА С1чКкри1акткСл• равкно 
тогда н'Ькокго ради и^в'кта по μΙϊ- 
стол^ъ цркви о^^довкнъпа• вжкствк- 

15 НЪЖуЪ ΟΗ'Ιΐγ'Κ ОЦк ТаН0В'к1НЛМ1 при- 

нл^ъшЕмТк * гкл\отрсникл\к• ни кди- 
нол\о\- Жб о^'-со насТк осккк'рииимрю 
оставитн Ηξβ'^ΐ|ΐΕΗΐικ• ^ ^апов'кдакл^ъ 

АПЛкСКЪГИМЪ КЪСЛ'кдОВаТИ• ОТкЧк- 

20 сн'кимх'к пр^^дамнкл^ъ• не подовкно 
ΚΤν ПОСТЪ ВЪ П0СЛ'1;ДкН1С нЕД'клю въ 

плтъкъ ра1^дрс\-шати постъ• и икСЕ- 

моу посто^ ВЕ1рЕсткокати• 

X ^ ВкСЕ на съ^кданик црквн γο- 
, 20 ΤΛίρΕ съд-Ьитм и втк варваркСН'к1нуъ 
ί црквау-к чистнтЕЛА с'кл\отрл||1аи 

огв'1;д'Ьуол^ъ• ико а1|1Е аплкскъ1Н ка- 

нон'к н^в-Ьтъл^к влговои^нкства сво- 

КГО ПОДрДчЖИИ НЕ и^гонитн- ПрЕВЪ- 

30 суоднти пол\ъ1ШЛ<4Мотк подовати и 

ПАЧЕ ^апов'11да11'к1И ткоритн• отъ 

того ЖЕ Ск СКОИ/ИН СЪ|Н;факМ|1еСА ταύτης μεταδιοόναι προς την του δο- 
τήρος των καρπών εΟ/αριστίαν, οι' ών 
τά σώματα ημών κατά τον θεΐον οοον 
αύξει τε ^ και εκτρέφεται. ^ εΓ τις ούν 
κληρικός παρά τά διατεταγμένα ποιή- 
σει.^ καθαιρει'σθω. 

κθ'. Ό τών έν Καρθαγένη * 
διαγορεύει κανών, ώστε άγια θυσια- 
στηρίου, ει μη υπό νηστικών ^ 
ανθρώπων, μη έπιτελεΐσθαι, έξηρη- 
μένης μιας ετησίας ημέρας, έν ή 
τό κυριακόν δεΤπνον επιτελείται, 
Γσως τηνικαΟτα οιά τινας κατά τους 
τόπους προφάσεις τη εκκλησία λυ- 
σιτελείς τών θείων εκείνων πατέοων 
τη * τοιαύτη χρησαμένων οικονομία. 
μηδενός ούν ήμας ενάγοντος κατά- л. 51 Ь. 
λιττεΐν τήν άκρίβειαν, όρίζομεν άπο- 
στολικαΤς ' και πατρικαΐς επόμενοι 
παραδόσεσι, μη δεϊν έν τη τεσσαρα- 
κοστή τη υστέρα έβδομάδι την πέμ- 
πτην λύειν και δλην τήν τεσσαρακοστή ν 
άτιμάζειν. 

λ'. Πάντα τά т:с6;, οίκοδομήν της 
εκκλησίας βουλόμενοι διαπράττεσθαι, και 
τους έν ταΤς βαρβαρικαϊς έκκλησίαις 
ιερέας οίκονομεΤν διεγνώκαμεν* ώστε, εί* 
τον άποστολικόν κανόνα, τον περί του 
προφάσει ευλάβειας τήν οίκείαν γαμετήν 
μή έκβάλλειν, ύπεραναβαίνειν οΓονται δεϊν 
και πέρα τών ορισθέντων ποιεΤν, εκ τού- 
του τε μετά τών οικείων συμφωνούντες 1) χκ4Λ«Η(ι с 2) Л4ЧД с. 
прав. 29. 4) прТмнимк С. 
6) Л проп. прав. 30. 3) Π проп. все 
5) ням-кф{ни С. 1) αύ'ξεται Ра1т. 172 (вм. αύξει те). 2} τρέ- 
φεται V. 3) ποιήσοι Ра1т. 172. 4) Καθαρ- 
γεννη Υ. 5) С0(1. ύττομνηστικών, но μ выскобл. 
6) τη проп. РаШ. 172. 7) τε вставл. Ра 1т. 

172. 8) ε'ις V. 164 ТРУЛЛЬСК. (η ВСЕЛЕНСКИ Я 1—32. исдрсплжни• Η со1*фааго къ сбВ'Ь βκΊι- 

силАЪ сгже НЕ жнти съ ннл\н клко- 
Кк1Л\к люво сврл^ъмк• ико огво 
5 нал\ъ двик ^лпсв-Ьд^но св^^флниш 
псдлстк покл^лник- къ амоу же 
ιΐ/^ι-κ Νί иного рлда• или рй^оул^л рлди 
л\ллодш1Ш• и овъчли оустранкиимъ- 

сл и ИСВЛД^НкНОК ДЛ\'ОМЪ• 

10 ЛА' ^ Οлοужлψии^м^ν клнриколчъ 

КЪ ЦрККЛуЪ К'кНК'КБ0ркНЪ1И\"К ЕЪ 
ДО/ИЪ С0\-Ц1ИИ\"к• ОТк рлт^^умА л\•^- 
сткндлго кпнскопд с{ творити ^дпо- 
ь"1^дакмъ• сако Λψί кто клнрнкъ• не 
15 сицб С1Г0 скурлнитк• да ОТЪВкр- 
ж^нъ' СОГДвТк- 

ЛК*• '^ ПОНКЖ! ВЪ С'кВ'ЬД'ЬнИК НОШ8• 

ΐϋκο Бъ ард\енкск'Ьн стрдн'к вино 

ТТкЧИЮ* къ ст'Ьи τρΑΠίζ•^ ПрННОСЛТк 

20 ВОДЪ! ВЪ НКЛ^к НС С'к/и'кШкШЕ• Б£- 

сквкрньног ю Жкртвоу' съвкршаюц1{- 
приложкше цр'квкнааго ^ огчитсла 
ии'ана :^латооу-стлдго• глюфа съка:5а- 
нии ради кже^ отъ матдба сванглии 
25 СИЦЕ ЧкСО ради НС БОДЪ! питъ Бъставъ 
нъ вино* иноу* среск логкавог не 

КОрСНС ИСТЪрГЪ• понеже во С01*Тк 

н'кции• и въ таин'к1уъ дъвою ^ συμβίων της τζρος άλλήλου: ομιλίας 
άπέ/^ονται' όρίζομεν τούτου: μηχέτί 
ταύταις β-υνοικεϊν καθ' οίονϊητινα τοό- 
πον, ώς αν ήμΐν εντεύθεν εντελή^ της 
υποσχέσεως τταρέςοίεν την άπόδειξιν. 
ττρός τούτο δε αύτοΤς ου 8Γ άλλο τι ή 
οιά την της γνώμης μικροψυχίαν και το 
των ήθων άπεξενωμένον και άπαγές 
ένδεδώκαμεν. 

λα^ Τοϋς^ ευκτηρίοις οί'κοις ένδον 
οίκίας τυγχάνουσι λειτουργουντας 
κληρικούς υπό γνώμην τούτο ττράτ- 
τειν του κατά τόν ^ τόπον επισκό- 
που όρίζομεν* ώστε, εΓ τις κληρικός 
μη τούτο ούτω παραφυλάξοι, ^ καθαι- 
οείσθω. 

λβ'. 'Επειδή εις γνώσιν ήμετέραν 
ήλθεν, '^ ώς έν τη 'Αρμενίων /ώρα οίνον 
μόνον έν τη ''ερα τραπέζη προσάγουσιν, 
ύδωρ αύτω μη' μιγνύντες οί την άναί- 
μακτον θυσίαν έτητελουντες, προτιθέμε- 
νοι τόν της εκκλησίας διδάσκαλον Ίωάν- 
νην τόν Χρυσόστομον φάσκοντα δια της 
'εις τό κατά Ματθαίον εύαγγέλιον ερμη- 
νείας ταύτα* Τίνος ένεκεν ουχ ύδωρ 
έπιεν άναστάς άλλ' οίνο^ί] άλλη ν αΓρεσιν 
πονηράν πρόρριζον^ άνασπών επειδή 
γάρ είσί τίνες έν τοις μυστηρίοις• υδατι 1) я ηροη. прав. 31. 2) рж(нь С. 3) Π 
ηροη. прав. 32. 4) (Ρμϊιο С. 5) црквого С. 

6) НЖ1 С. 7) αραϋΗ. стр. 165 75; должно быть 1) έν τέλει РаШ. 172. 2) έν τοΤς вставд. V 
Ра1т. 172. 3) τόν проп. Ра^ш. 172. 4) посхЬ 
όρίζομεν въ V выскобл. слово (ώστε?) и вставл. 
εΤ τις χληριχος ύπό γνώμην τούτο ττράττειν του 
χατά τον τοττον επισκόπου όρίζομεν, во ошибка 
замечена писдоиъ, ноторыб поставнхъ надъ 
вс^иъ этимъ рядъ точекъ. 5) παραφυλάςτ 

Ра1;т. 172. 6) со(1. это ηλθεν ΐη т. 7) сой 
μή надъ строкой. 8) προριζων соа. 9) сой. 
переправл. нзъ μονασίτηρίοις. ТГУЛЛЬСК. (ΥΙ ВСЫЕЦСК.) 32. 165 

ίΐρΗΚΛ\Λκ>φ6• ишикъ 1ль\> въмкгдд κε/ρηριένοι, οεικνϋ; οτι και ήνίχα τά 

1лммы пр^дастк ьиио 11р11Д<1СТ11• αυστήρια παρέ?ο)κεν, ^ οίνον τταρέοωκεν, 

Η КГДО втчСТЛЕЪ Γ.κ тлииъ• и και ήνίκα άναστάς /ωρις αυσ^ζτ^ζίω^ 

тъфю τρΑίΐίΖ,^ν пр'Ьдъстаклилшб• και ψιλήν τράπεζαν τταρετίθετ?, οϊ'νψ 

5 ВНИС прии отъ ^ родл Λο^ΐνΗΔάΓΟ- έχρη'ίο εκ του γεννήματος, ^ φγ)<3•ί, της 

ΛΟίζΛ Ж1 КНМО а Ηί вод'К! ра- αμπέλου' άμπελος δε οίνον, ου/ υοωρ 

жлктк οττνΤΟΛί; о^^читсли по- γέννα, εκ τούτου^ τε τον διοάσκαλον 

л\ъ1ШЛА1стк преврафатн водкиок οΓονται άνατρέπειν την του ύδατος εν τη 

приношбник въ св'фно^/'ю жкртвоу•• ίερα θυσία τζροσα•)'ω^τιν. ώς αν μη και 

10 ИКО дл Ηί осЕЛ'к овъдкржаткСА από του νυν κατέχοιντο τη αγνοία, την 

н{В'кжкстксл\к откче П0л\ъ11шлкник του πατρός διάνοιαν όρθοδόξως άποκα- 

πρ^ίΐΒΟΒ'^ρΗΟ отъкръ1в<5Кл\ъ• Λον-- λύπτομεν της γαρ πονηρας των *ϊδρο- 

коК'йн со ίρκΗ водопр'кдъстл- παραστατών αίρέσεως παλαιάς υπαρ/ού- 

т{Лк ' ветъсй со^'фи• акъ! в'к σης, οϊ* άντϊ του^ οΓνου μονω τω υοατι 

15 ч\ША м'Ьсто кднною довою въ εν τη οικεία θυσία κέ/ρηνται, άνασκευά- 

СКОКИ Жкртв•^ прийти• оу-стра- . ζων ό Ь1о:!^оро^ ούτος® άνήρ τήν παρά- 

шаи и ^ вомоскнъ1И ск л\огжк в£- ^ο\ιον της τοιαύτης αίρέσεως διοα/ήν 

:^аконкнок таковъ1И «рки оу^ченнк• και δεικνύς, ώς εξ εναντίας της άποστο- 

И ививъ лкъ! протиког предано^ю λικης ίέντα' παραδόσεως τον είρημένον 

20 посълАиааго р^ченааго съвкрши слова• κατεσκευασεν ^ λόγον έπεΐ® και τη κατ' 

П0МКЖ6 и въ своки бл\ог церкви• отъ- αυτόν εκκλησία, ένθα την ποιμαντικήν 

нюд;?; жб и пастъфкнок прии влдчк- ένεχειρίσθη ^^ ήγεμονίαν, ύδωρ οίνω μι- 

ство• водоу въ вино пр^дастк• γνυναι παρέδωκεν,^^ ήνίκα τήν άναίμα- 

вънкгда Бюквкрикноу'ю жкртвоу- съ- κτονθυσίανέπιτελεΐσθαι δεήσειεν, τήν εκ 

25 вкршати• потр'11ва отъ чистаагс ревра της τιμίας πλευράς του "ΚυτρωτοΌ ημών 

и:^савнтЕли нашего и с/Тса χΆ ва отъ και σωττ^ροζ Χρίστου του θεού εξ αΓμα- 

кръвЕ и водъ!' съл^'кшеник ививъ* τος και ύδατος κρασιν παραδεικνύς. ήτις 

КЖ6 Β к жнвотворик вкСбго мира про- εις ζωοποίησιν παντός του κόσμου έξε- 

ЛИИСЛ• и гр'^уол\ъ отъпоу'фЕник• и /έθη^^ και αμαρτιών άπολύτρωσιν, και 1) πι>ΐ4•τκ с (вм. прни сгк). 2) водопр-кста- 1) χαραδέοωκεν Ра1т. 172. 2) со(3. γε• 

Т1Ак С. 3; 1а проп. С. νήματος. 3) соа, του, а другое του ш ш. 

4) соа. ποсл^^ о•, выскобл. дв-Ь буквы. 5) του 
проп. У Ра1т. 172. 6) ούτος ό ^ζ,ο(^6ρος V 

Ра^ш. 172. 7) ίενται Ра1т. 172; ιόντα V (пере- 
правл. изъ Ίεντα). 8) сой. χατεασεν. а σχεύα 
ίη т. 9) соа. посл^Ь εττε'ι выскобл. дв^Ь буквы. 
10) соа, начальвое έ ν надъ строкой. 11)παρα- 
οεδωκεν Τ Ра^ш. 172. 12; έζηνεχθη Ра11П. 172. 166 ТРУЛЛЬСК. (νΐ ВСЕЛЕНСК.) 33. по вьс( же цр'кви ндсже св'Ьтнлк- 
52 ь. 1П1Ц11 въсигаша• |;ого{даи'К1Н тъ чьнъ 
ДкрЖаТк• НСФ ико въ плъти ^ 
уа ил ндШ£го врать• кмоуж! 
5 перл^кскъна ^ цркв« пкркок пр-Ь- 
стол'к поро^-ненъ бЪ1стк• II Ва- 
силии К1€ар11иск1ч1н арунсппъ кгож( 
сдава по вкСби всслкн*!;!! пр'к- 
ИДЕ- папмсаноу' танноу-ю слоужк- 
10 воу* нали! пр'кдавъшЕМ'к снце 

СЪВкрШаТИ ВЪ ВЖкСТВкП'Ъи слоужк- 

Βΐί• отк вина и водъ1 св*фнк- 
ноую таиноу отъдаша* и въ 

КарД()Г€ПИИ ЖЕ СЪБкраВЪШЕИС^А ПрПБ- 
15 ПИИ СИЦЕ ОЦИ* СИЦЕ 1аВ'Ь ПОЛ^А- 

поуша ВЪ сгкжуъ• ничксо же 
г.одк т'кла^ и ир'кви πια припЕстн* 
ико ЖЕ и сад^-кТк прЧгдастк- сир'кчк 
уд'ква и випа* съ водою скМ'ктЕка• 
20 афЕ оуво кто Епископъ иди ПОПЪ НЕ 
по пр'Ьдапоуоул^оу отъ апдъ чиноу 

ТВОрИТк• и КОДЪ! СЪ ВИПЪД^к НЕ 

съд\'йшк• СИЦЕ прчстоую приноситк 

ЖкрТКОу• да ОТЪВкрЖЕПЪ соудЕТк• 

25 ΐϋκο ВЕ скопкчаниБ) таиноу въ:^в'Ь- 

стоуга* и ОБнавдлгс! НЕ пр'кданътуъ- 

дГ• * ПопкжЕ оуво оув-Ьд-Ьуодгъ въ 

лрлипкск'ки стран'к• кдинъ! в'к кли- 

росъ отъ рода чнститЕдкскааго строн- 

30 ти- ЖИД0КкСКЪ1Д\к ов'кнакдхъ въсдФ.- 
ДО^ЮфЕД^Ъ СЕ творити НДЧИНаЮфЕДХЪ• 

И'{;к'к11а ЖЕ отъниу'к и не острижЕпъ!• κατά πάσης §έ εκκλησίας, ένθα οί ττνίυ- 
ματικοΐ φωστήρες έξέλαμψαν, ή θεόσ2ο- 
τος αυτή τάξις κρατεί, και γαρ και 
'Ιάκωβος ό κατά σάρκα ΧριστοΟ του 
θεού ημών αδελφός, 6ς της Ίεροσολυαι- 
τών εκκλησίας τζρώτος τον θρόνον ένε- 
πιστεύθη, και Βασίλειος 6 τής Καισα- 
ρέων αρχιεπίσκοπος, ου το κλέος κατά 
πασαν την οίκουμένην διέδραμεν, εγγρά- 
φως την μυστικήν ίερουργίαν ή|χϊν^ 
τταραδεδωκότες, ούτω τελειουν εν τη 
θεία λειτουργία εξ υ?ατος^ και οΓνου 
τό ίερόν [χυστήριον' έκδεδώκασιν. και 
οί εν Καρθαγένη ?έ συναχθέντες όσιοι 
πατέρες ούτω ρητώς έπ£ΐΛνήσθησαν, Γνα 
εν τοΤς άγίοις μηδέν πλέον του σώματος 
και του αίματος του κυρίου προσενε- 
χθείη, ώς αύτος ό κύριος παραδέδωκεν, 
τουτ' εστίν α οίου και οΓνου ύδατι με- 
μιγμένου. ΕΓ τις ούν επίσκοπος ή πρε- 
σβύτερος μη κατά την παραδοθεΤσοτν 
Οπό τών αποστόλων τάξιν ποιεΐ και 
ύδωρ οΓνω μιγνϋς ούτω τήν άχραντον 
προσάγει θυσίαν, καθαιρείσθω, ώς ατε- 
λώς τό μυστηριον εξαγγέλλω ν και και- 
νίζων τά μη* παραδεδομένα. 

λγ', Έπειδήπερ εγνωμεν έν τη 
Αρμενίων χώρα μόνους έν χλήρω 
τους εκ γένους ιερατικού κατατάτ- 
τεσθαι, ίουδαίκοϊς έθεσιν επομένων 
τών τούτο πράττειν έπιχειρούντων, 
τινάς δέ αυτών και μη άποκειρομένους ^ 1) С было в« плоти, но в переправл. друг, ру- 
кой въ ^ η и получилось в' по плотн. 2) н«росо- 
лнмкскыд С. 3) τ^ιΜοφι^^ С {м9 переправл друг, 
рукой въ ла). 4) Π проп. прав. 33. 1) ήμΤν Ιερουργίαν Υ Ра1т. 172. 2) те 

вставл. Ра1т. 172. 3) ποτηριον V Ра1т. 172. 
4) μή проп. V Ра1т. 172. δ) Λ-ηοχιιρομί- 

νων V. ТРУЛЛЬСК. (νΐ ВСЕЛЕНОК.) 34. 167 сжкстккмалгс ^лкона !10стлкити• 7^а- 
Пр'^Ц1АН.Л\Ъ ^ ико отъсбл•!; Ηί подо- 
слкть къ клиросъ уотлфниуъ- лри- 
5 коднти н'ккътуъ• нл родъ къ^ирлт^; 
|1с^стог:лАИл\ого• иъ искоу'шлюфе Δΐ\ϊί 
достойни^ соу-дог тк по :^лг1С»в*кда- 

оу'стлвол\ъ къ клиросъ * прячитлти 
10 сну-к- црквкн^ил^к о\-ставол\к по- 

СТЛКНТИ• или ОТЪ ПрЛД41ДЪ БЪ.1ША• 

отъ чиститслк или ни• нъ ни кдино- 
л\о\• ЖЕ длти от'к кскуъ ΗΔ длхвон^к 
по чино^• въ клиросъ причитлктъ!- 

15 ИуЪ КЖкСТКкН-кШуЪ• ЛЮДкЛ^Ъ сло- 
В1Ск ВЪ^ГЛЛШаТИ• ΛψΕ ОГВО НЕ ЧИСТИ- 

ТЕЛКСКСК остри^лник приилчтк тлко- 

ВЪ1И• и ВЛ"Г0СЛ0КЛКНИК ОТЪ свокго 

ПЛСТО^'уЛ по 1МН0Ни'Л\Ъ ВЪ^кЛУЕТк- 

20 Л1|1Е ли кто ОБЛИЧЕНЪ ВО^'ДЕТк ПО ПО- 

вЕЛ'кнъ1Ил\ъ НЕ ткорл• дл отълсч^- 

ЧИТкСЛ• 

лд• ^ и • СЕ оу'во ив•!; с^фЕН к1ил\ъ 

КЛиОНОЛ\Ъ НорИЧЮфЕЛУЪ• ί2Η0 съклит- 

25 ВкНОК и КЛКВЕТЛНИИ^ Πρ^ίΓρ^υΐΕΗΠΚ• И 

νΐ' КЪН'ки)кНАЛГО Ι^ΛΗΟΗΛ ВкСкДЕ въ- 

^ВрЛНКИО БЪ1СТк• волк О^^БО ПЛЧЕ ВЪ 

вжиТ цркъви СЕл\о^^ въ1кати отълу'к- 
татн подовлктк* и л\Ъ1 урлнити 

30 ТЪфИЛ\ЪСЛ• ^ ИКО ЛфЕ КОТОрИН ОТЪ 
ΗΛΗρИΚЪ^ или линией ОБрАфЮТкСЛ 
ИЛИ КЛкН0\^фЕИС«9к• ^^ или КЛЕВЕЧЮфЮ• ίεροψάλτα; και άναγνιοστας του 
θείου νόυ.ου καθίστασθαι, συνείϊο- 
μεν, ώστε άπό του νυν μη έΗεΤναι 
τοις εις κληρον βουλομένοι; τρο- 
άγειν τινάς ύς το γένος άττοβλέ- 
ττειν του ττρο/ειριζομένου, άλλα δο- 
κιμάζοντες, ^ εί άξιοι εΐεν κχτά л. 53 а. 
τους τεθεντας έν τοϊς ίεροΐς 
κανόσιν ορουζ ε ν κλήρω κα- 
ταλεγηναι, τούτους εκ κλησιαστι• 
κώς προχειρίζεσθαι, είτε και εκ 
ττρογόνων γεγόνασιν ιερέων ει'τε 
και μή• άλλα μηδέ τίνα τών 
απάντων συγχωρεϊν επ' άμβωνος, 
κατά την τών έν κλήρω κα- 
ταλεγομένων τάΕιν, τους θείους τω 
λαω λόγους υποφωνεΤν. εί μη τι 
αν ιερατική κούρα /ρήσηται ό τοι- 
ούτος και την εύλογίαν Οπό του 
οικείου ποιυ^ένοс κανονικώς υποδέ- 
ξηται* εί δε τις φωραθείη παρά τά 
προστεταγμένα ποιών, άφοριζέσθω. 

λδ^ ^ Καί τοΌ'ίο δε σαφώς του 
ίερου κανόνος διαγορεύοντος, ώ: το 
της συνωμοσίας ή φατρίας έγκλημα 
καί παρά τών έξω νόμων πάντη 
κεκώλυται, πολλω δη ^ μάλλον έν - 
τη του θεού εκκλησία τούτο γίνε- 
σθαι άπαγορεύειν προσήκει, καί ήμεϊς 
παραφυλάττειν σπουδάζομεν* * ώστε^ 
εΓ τίνες κληρικοί ή μοναχοί ευρε- 
θεϊεν ή συνομνυμενοι ή φατριάζοντες 1) запр-кф»н1<мк С. 2) χοΑΑψίΗχ•^ С. 3) до• 
гт<>нн-к С. 4)клир>с\ С. 5) Π проп. прав. 34. 
6) И ίΐροη. С. 7) клклнГдт» С, но г л добавл. 

друг, рукой. 8) тфну«м-кСА С. 9) крнрнкг О. 
10) и АН клкн«^ф1И(А проп. с. 1) δοχιμάζοντα Ра1т. 172. 
заглав1е: Пер; συνωμοσίας. 
4) σπουδ^ζωμεν Ра1т. 172. 2) со(1. ίη τη. 
В) и Ра(т. 172. 168 ТРУЛЛЬСК. (ΥΊ ВСЕ-1ЕНСК.) 35— Зо. НЛП строкни1а строиф« мл (ππ^κι• или η κατασκευάς τυρεύοντες έζίτκόττων ή 

ΗΛ клирикъ}• дл отъплдо1*тк ВкСАКо συγ/.Ληρΐλών/ έχτΓίπτέτωσαν ττάντη του 

отк СБОКГО чинл'• 3ΐκείου Βα^^ιχου. 

Λ€ -^ Нб подсвактк «ηκολι^• Ж1 λε. Μη έξέστω Τίνΐ των ποτ^των' 

5 отк вс^1^ъ ли1трополитк• (П'лм1рАн>- μητροπολιτών τε}χυτώντος έττισχόπου, 

фю^ ίπηο^* подъ г?р'Ьстолъл\к кго τελούντος Οπέ τον κατ' αυτόν ^6\ον, 

ίο^ιμιο- и' ил1'кник^ кго или о 14«л\к τά αΟτοϋ πρά•\'υΛτα τι της κατ' αυτόν 

црь'ВЁ отъити или свскго сътвсритн• εκκλησίας άφαφεΐσθαι ή σφετερίζεσθαι. 

мъ подъ стрдждею во^^дстк клироса αλλ' ίπζό παραφυλακήν εστωσαν του 

3 Ь. 10 црквкмллго• квжЕ огл^к'рът всудёТк κΚτιΖου της εκκλησίας, ής ό τελευτήσας 

пр'Ьстолкникпь* ^ до дроутадго ιηπ4 ετύγχανε πρόεδρος, [χεχρι της έτερου 

приведения• όψί• Ηί клирицн вТк цркви επισκόπου προαγωγής, έκτος εί |ΐή κλη- 

ΚΓΟ Η( осташл• Ткгдл во ммтропо- ρικοί εν τη αύττ^ * εκκλησία οΟχ Οπε>χί- 

ЛНТЪ СкурДНИТк к Б1^ДрЛСЪ1ПЛНН1а• ^ 
1δ ПОСТаВЛКНО^^Оу^ЛЮ^ ίΠηΟΙ' ВС1 ОТТк- 

дав-к' 

"Кг-' Овплвл/АЮфе отк οττιπιγι^ 

оцк• ]Гн• ® вТк согоур4ним'1;кл\к тол\к αγίων τζατί^ω^ των εν τη θεοφυλάκτω 

Η црск'[1КЛ1к тол^к^ грлд-к СкШкДъ- ταύτη και βασιλίίι πόλει* συνελθόντων 

20 шннуъС/Л• и вТк кллуидон•!;• ^^* γΛ• και των χλ' των έν Καλ/ηδόνι^ συνα- 

съвкравъшипуъсА- въ^лкомкна» 7^&• θροισθέντων νοαοθετηθέντα, όριζομεν, 

пов'1;длкл\ъ• ИКО константинигрлда•" ώστε τον Κωνσταντινουπόλεως θρόνον 

ηρ-^ςτοΛΟί" равкнъш в^ксприидглти των ίσων άπολαυειν πρεσβειών του της 

чксти• око ж« Η стар'ки '^ рнл\кск'к1И πρεσβυτέρας 'Ρώμης θρόνου και έν τοις 

25 пр'Ьстолъ• и κτν црквкнтииу^вефкуТк έκκλησιαστικοΤς ώς εκείνον μεγαλυνε- 

ЫКО иного всличати къторлаго по σθαι πράγμασι, δεύτερον μετ' εκείνον 

нкл^к согфа- ек ΗΐΐΛ\Λ жб але^лндрк- υπάρ/οντα* μεθ' ον^ ό της !\λεξανδρέων 

ск-кИ! келикааго града причктсиъ в^^- μεγαλοπόλεως άρίθμεΐσθω Ьроуо::, είτα 

ДбТк пр-кстолъ- по ссл1к лнтноуии- ό της Άντιο/έων μεγαλοπόλεως, καέ 

зосктии^'* великааго града• и съ нил\и μετά τούτον ό της Ίεροσολυμιτών ττό- φθησαν* τηνικαυτα γαρ ό μητροπολίτης 
ταύτα παραφυλάξει αμείωτα, τω χειρο- 
τονηθησομενφ έπισκόπφ πάντα άποδούς. 
λς'. Άνα^^εούμενοι τά παρά των ρν 14 €рл1кСкааго" града• λεως. \) Λί ηροη.Π. 2)ο^Ά«ΗρΛ»οιμι Я, д) Η ηροη. П. 1) со(1. начальное συγ надъ строкой. 

4) соа. им-кнн*. 5) прктлмис-ь /7. С) ыз 2) απάντων Ра1ш. 172. 3) со<1. αύτοΰ, во τοΟ 

рдсыплнТа С. 7) лг проп. П. 8) г и• н 77. зйчеркв. и ΐη т. τη. 4) Χ2ΐ 3»^ ^[ξι π^λε; 

9) ηοτοΜ -к С. 10) хлл^нАон-к С. 11) кг ταύτη V. 5) Χαλκηδδν: V Ра1т. 172. β] ών V. 

КОНкСТАНТИН^ ГрЛ π (ΘΜ. КдМСТаИТННИ Γ<ί4Λ*). 

12) стари П. 13) 4нкгии/](нгкыи П. 14) «ρδ- 

с«лнмъск«г• п. ТРУЛЛЬСК. (νΐ ВСЕЛЕНиК.) 37—38. 169 

А^• ^ Понкжс въ - рАТ^лмчкИА вр'к- λζ'. Έπείδή κατά διαφόρους καιρούς 

ΜίΗΑ' ьарыдркснАВ СЫШЛ ндинс^нив- βαρβαρικά! γεγόνασιν έφοδοι και πλεΐ- 

Η л\нож'1;|1Шё грлди лвик подъ ро^^кою σται πόλεις εντεύθεν ϋπο/είριοι τοις άνό- 

БС^пнонкНкгил1ъ БЪ1Ш4• ико лвик Ν£ ρ,οις κατέστησαν, ώς εντεύθεν μη δυνη- 

5 л\офитаковдагогрддл пр'кстолкнико\^• θηναι τον της τοιαύτης πόλεως πρόε- 

ηο ςο^'μΐΗΗΛί'κ на нкмк лостлвлкнии ορο\ [χετά την έπ' αυτψ χειροτονίαν 

свои пр'кстол'к постигнсу'ти• II Ηά ^ τον οικεϊον Ьрс'^о^ καταλαβεΐν και εν 

|1кл\к чистит{лкск'к1ил\к оу^ишсни- αυτω ιερατική καταστάσει ένιδρυν- 

кл\к^ оу'твкрднтнсА* и СНЦС ηο Дкрк- θηναι, και ούτω κατά το κράτησαν 

10 жафюо\'Л1оу ов-ычлю постлвлкннв• II έθος τας χειροτονίας και πάντα ά 

вкСА ИЖЕ кпископоу^ подоБлктк д•^- τω επισκοπώ ανήκει πράττειν τε 

ΒΤΗ же и пр'ктварАтн* мти^ чкстк- και [χεταχειρίζεσθαι, ήριεΐς το τίμιον 

Ηοκ ^ и чисток чнститЕЛкСтвоу γρΔ- και σεβάσμιον τη ίερωσυντ) φυ- 

Ηαψί- Μ никлко же на вр'кд-к црквк> λάττοντες, κα: [χηδαριώς προς λυ- 

1δ Н'ыиуяк правкДкнъш^ъ са^ъ.1Чкнааго {χην των εκκλησιαστικών δικαίων 

искогшениш Д'кт||лкСтвовлтн γοτΑ- την έθνικήν έπήρειαν ένεργεΐσθαι л. ы а. 

ψί^ поставлкнъ1нл11к снцк• и ϊ^α βουλόμενοι, τοις ούτω /ειροτονη- 

пр'кдъАСжафюю внно^^ в'к своиу^ θεϊσιν και διά την προκειμένην αίτίαν 

пр'кстол'куъ Η( поставлкномъ доу'чк- έν τοϊς εαυτών μη έγκαταστάσι 

20 шек съБлюддтн съвид-Ь^СОЛ^Т! • ^ ико θρόνοις τό άπόκριτον ^ τηρεϊσθαι 

и поставАКннв клирнкъ рл:^лнчкн'к1- συνεωράκα|χεν, ώστε και χειροτονίας 

Μγ^• по КАНони'М'к творитн• Η на- κληρικών διαφόρων κανονικώς ποιεΐν, 

^^'^стив властню по свокн ^апокНадн και τη της προεδρίας αυθεντία 

принлгатн• ^ н н^в'ксткнок н л\кни- κατά τον Γδιον δρον κεχρησθαι, χαΐ 

25 мок ^^ соуф{ вкСЕ отк ни\"к пр'кданок βεβαίαν και νενομισμενην είναι πα- 

стрс^кник* Ηί отк моуждкнааго во^^ σαν υπ' αυτών προϊουσαν διοίκησιν ου 

ΒρΊ;Λΐ(Η( ^^ опасению " написано^** γάρ υπό του της ανάγκης καΐ|>ου της 

съл1отр(нив овра^-к и:^гкнанъ воу"- ακριβείας ττεριγραφείσης ό της οικονο- 

• дстк• μίας τρόπος περιορισθήσεται. 

30 ли• От-ии/пи оци нашими προπό- λη'. Τον εκ τών ΤΜΐτέρων ημών τε- 

вН>данъ1и канон-к- и мы ^ранимъ θέντα κανόνα καϊ ήμεϊς παραφυλάττομεν, 1) π ηροη. прав. 37. 2) по С. 8) ко С. 1) άπρόχριτον Р&гт. 172. 

4; 9\•τ^ш»н^ιΑ*к С. 5) Мк С. 6) ч1но С. 

7; уот/?>4»м С. 6) с©к'кА'к)[«м'к С 9) П|>жматн С. 
10) А\кми«м»1 с. 11) пр'кА4Н01€ ст^01вни1б н* ет'к 
ноъ-ждкндАге во проп. С. \2) пр'кд'к μιηι С 
13; Н4пнс«н1№ д1гтаьл. С. 1Г 170 ТРУиЬСЖ. (νΐ ВСЕЛЕНСК.) 39. СИЦ1 ΝΑρ(4€Η1ιΙΗ• Αψ{ КЫИ ГрЛДЪ ОТк 
ЦркСКПкИа ^ ОБЛАСТИ ОБНОКИСА или ΠΔΚΊϋ 

оБновиткСА* грлдкскинлгтч и лкдк- 
скътмъ о^^стлволПк• н црквкнъшлп^ 
5 «{фкМ-к чнн-к- дд вТкСл-Ьдсуктк- 

ЛД"• ^ Бра и СЪСЛО^'ЖЬБкНИКД ΝΑ- 

ιιΐίΓΟ тОлна купркскадго острова на- 
л1Ф.сткника• коупкно сТк своилш людк- 
ли1 на {лмспонкткско^'ю кластк• вар- 
10 варкскааго ради нападстна- и 0^ъ1Чк- 
нъ>(а ^ ради свободитис^ равотъ!• и 
чисто скнпктра \-рксТ111дНксь"кн дкр- 
жак-Ь покиио^-тн• от-к р1ч{нааго пр•*;- 

СТаВДкШЮСЛ острова Πρ0Λ\1νΚΛ1λΛ\λ 

15 члкколюБНвааго ка- * и тъфаинкл\к 
уолк>г.икааго• и Блгочкстнвааго нашего 

ЦрА^ СкКНДИЛ^Ъ- аНО Н^ОБНОВ^ХКНЪ! 

ураинти от'к поноскнииуп! оцк• къ 

л. 54 Ь. (ф^С'к ПкрВОК С'ЬШкД'кШИи!\"ЬСЛ оу' 

20 пр^^стола пр'Ьждепнсанааго^ л\оужа 
пр'Ьдам'к1И користи* ико нокоу-оу'л\оу• 
иоу-стннкиию " градоу• правьдкнок 
илуЬтн ь'остантииснааго ^ града н 
надъ т1Л1к поставлк<ноу>оу-л1оу• * 

25 кгшоу•• БС'Ьлш^^ стар'книжнкстБовати* 
{лнспонкскТкИа бпаруиа- н от'к свонутч 
спископъ постаилАти по др-Ьккнюог- 

Л\Оу• 0Б'к1ЧаЮ• ВЪ КОКНЖкДО БО црквн 

ОБ'кпаи 'воноскнии наши оци уранити 

30 ра^оу^и-ким ку'^ичкснааго града €ппа• 

под'кЛ(жа|рю нал\'ксткнико\' речена- 

аго ноустнниянА ^^ новаго града• τον οϋτω διαγορεύοντα * ЕГ τι; έχ 
βασιλικής εξουσίας έκαινίσθη πόλις ή 
αύθις καινισθείη, τοις ττολιτικ^ϊς και δη- 
μοσίοις τύποις και των εκκλησιαστικών 
πραγμάτων ή τάξις άκολουθείτω. 

λθ'. ^ Του αδελφού και συλλείτουργου 
ήαών Ιωάννου του της Κυπρίων νήσου 
προέδρου άαα τω οίχείω λαω έπι την 
Έλλησποντίων έπαρχίαν, * διά τε τάς 
βαρβαρικάς έοόοους διά τε τό της εθνικής 
έλευθερωθήναι δουλείας και καθαρώς 
τοΓς σκήπτροις του χριστιανικωτάτου 
κράτους υποταγήναι, της είρημένης με- 
ταναστάντος νήσου, πρόνοια ' του φιλάν- 
θρωπου θεού και μό/θω του φιλοχοίστου 
και ευσεβούς ημών βασιλέως συνορώμεν, 
ώστε άκαινοτομητα φυλα/θήναι τα παρά 
τών εν Έ^έσω το ποότεοον συνελθόν- 
των θεοοόοων πατέοων τώ θοονω του 

ι к ι ι ϊ ι 

προγεγραμμένου ανδρός παρασ/εθέντα 
ποονόαια, ώστε την Νέαν 'Ιουστινιανού- 
πολιν το δίκαιον ε/ειν της Κωνσταν- 
τιέων πόλεως και τον έπ' αΰτη καθιστά- 
ιχενον θεοοιλέστατον έπίσκοπον πά^^των 

к 4 

ποοεδοεύειν τών της Έλλησποντίων 
επαρχίας και ΰπο τών οικείων επισκό- 
πων /ειροτονεΤσθαι κατά την άρχαίαν 
συνήθειαν* τα γαρ εν έκαστη εκκλησία 
έθη και οί θεοφόροι ημών πατέρες παρα- 
φυλάττεσθαι διεγνώκασι, του της Κυζι- 
κηνών πόλεως επισκόπου υποκειμένου 
τω προέδρω * της είρημένης Νέας 1) ирскни ПС. 2) Π пропуск, прав. 39. 1) соа. заглав1е ϊη т.: Περί Κυζίχου. 2) со<1. 

3) зычныл С. 4) К4 проп. С. 5) црж С. переправа, изъ αρχήν. 3) ττρονοίας V. 4) соа. 

6) прсжждпнсдно С. 7) !>ст?м14мб с. 8) квстлн- теО προέδρου; Υ переправл. изъ ύποχειμενω, а 

тннкскаго С. 9) постаклжом(* С. 10) кскнмн С. въ τω τζροίΖζω конечный ω подскобл., но НС 

1 1) $стнн(ам2> С. переаравл. ТРУЛЛЬСК. (νΐ ВСОЕНСК.) 40. 171 

пс^дрджаникл^к прочнпу'ь УС^у-Тк еп11Ь Ί^υστινιανουπόλεως ^ μ'.αήσε: των λοι- 

ςονψΗΗγ'κ подъ рбчбМкпьик ьолюви- ττών άττάντων έττισκόπων, των Οπό τον 

К'к111л\|1 ΗάΛ\•1;ςτΐνΝΐικ^Λ\Β ии'ан'кл\к• λε/θέ^/τα θεοφιλέστατον πρόεορον Ίωάν- 

отъ нкгож! потр'^с'к нарнчк^• н того νην ϋφ' ου /ρείας καλούσης και ό της 

5 кг^нкиискадго градд- «пп'ь постам- αύτης Κυζικηνών πολεω: έπίσχοττος /ει- 

лкмъ всуд^тк• ροτονηθήσεταί. 

Ο лгкНисЬу-к• и 0^ чкрнори^ицлуъ• ^ Περί ρ.ονα/ών και μοναστριών. ^ 

ΛΪ• Понкжб κ-κ ιΓο^- прнл^^плАТНсл ^ α'. Έτιειοή τω θεώ κολλα^θαι οιά 

отъшкствни рйДи- отъ житинскдлго * της^ εκ των του βίου Ьор'У^ш^ άνα/(ο- 

10 πΛΗψΛ^ 3ζ•^Λ0 кстк съгмсЕиик•^ по- ρήσεω: λίαν ίστί σωτήριον, /ρή μή 

довактк Ηί п£нспъ1ТаНкно ' нллгк ^ άνεςετάττως ήμας ή * τταρά τον καιρόν 

ИЛ11 чр'кск Бр-кл^л ΗΝΟΚΟΚ* ЖНТНК τους τον μονήρη βίον αφουυ.ένους προ- 

лрнкл\лкм|]ел\'к приуодити• нъ πρ-Ι^- σ(εσθαι, άλλα τον τταραοοθέντα ήαΐν 

Д41Гк1И мл.иъ отъ оцк ^^ н ^^ ыъ ми\'ъ τταρά των πατέρων καί εν αΰτοϊς ί&υλάτ- 

ΐδ ураиитн !^апоь:'кди• ико нспок-кдл- τειν ορον, ώστε την όμολογίαν του 

ник '^ по ТГжию жнтню т-кгда прино- κατά θεον βίου τότε ττοοσίεσθαι οεϊ, ώς 

сити подовактк• ико авнк^^ и^к-ксто ήδη βεβαίαν και άπο γνώμη: οΙκείας 

Сккомкчаник• Η νν ρ<ΐζθΐ•Λ\4 СЕОКГО и '* και κρίσεως γινοαένην, αετά τ^ν του 

ссч'ДЛ по слоьки Бъшаюфек- дл ссч^- λόγου συμ-ληρωσιν. έστω τοίνυν с 

20 ДП'к су во уотл л\книшкск'к1И подъ- μέλλων τον μονα/ικόν υτιέρ/εσθαί^ ζυ- 

ИТИ ярк.иъ• Μι лмшб или дбСАти γόν οΰ/ ήττον ή δεκαετής, εν τω προ- л. 55 а. 

л^АТк- мл/и-Ьстии ссч'фю- кже нлдъ έορω κειμένης και της έττΐ τούτω δοκι- 

нил\и искчч'ШЕмию АЦП И д-^то ^^ μασίας, ει τον γρό'/ο\ αυτόν ^ αΰΗηθήναι 

въ^дрлсти- ти^^тополк^км'йк д\к1И1Тк λυσιτελέστερον ηγείται τ.οοζ την εν τίο 

25 ПА прнк£Дбник ыъ инокок ^' житик И μονήρει βίω είσαγωγήν και κατάστασιν. 

о^-ст«1КЛКНИК• &ЦП во и ВЕЛИКЪИ! ΒΛ- ε: -^άζ κα: ό μέγας Βασίλειος εν τοΤς 

силии^^ в-к ςψίΗΤιΐΗ\"Κ^^ кго клно- ίεροΤς αυτού κανόσι την εκουσίως 

н-куъ• ВОЛКЮ СЕБЕ прикодАЦлою Гви и έαυτήν ττροσαγαγουσαν τω κυρίφ και 

Ι) β ηροη. С 2} шрнорисцл Π 3) пр-к- 1) соа. 'Ьиатсусауои ττόλεως; Ра1т. 172 Ίου- 

А-кяААтнсА С. 4) ЖНТЖСК4Г* С. 5) соа. въ η στινου ττόλεως. 2) μοναστηριών Ра1т. 172. 

9ы»:о6л. вторая палочка, и въ Ц1~тр€тъя, такъ 3) со(3. выскобл. дв"Ь буквы посл-Ь της. 4) ή 

что осталось ι лнцд; Π а»лт«жа. 6) сплсж'иа П. проп. V. 5) ύπεςερχεσθα: Ра1т. 172. 6) αυτοί 

7) н»испытанномч С) ненспыт4>Гкм-к П. 8) Н4л\-к V Ра1т. 172. 
проп. С. 9)нн\>'кс<Л. 10) ^к Я. 11) н 
проп. П. 121 нспов^длтн П. 13) лиг С. 
14) и проп. С. 15) д-кт^ //. 16) ан С. 
17) инвч«скос Л. 18) В4с1н С 19) ΓψίΗΗΗ* Л; 
соа. проп. титло пааг ψ. 172 трулльск. (π вселенск.) 4ι. 

Д'1^К1кСтко Ц'клоклкъшюю С1Л10К ΝΔ την παρθενίαν άσπαζομένην τον έπτακαι- 

д|слтб ^ л'Ьто къ Д'Ькичкско^'оу-моу δέκατον Οίανύουσαν χρόνον τω των -αρ- 

причистн* чинсу ΒΤν^ΛΚΟΗΐι•^ нъ II о θένων τάγματι άριθαεΤσθαι νοιχοθετεϊ, 

къдовицАут% и о слоужьвкницлуъ άλλ'ούν ^ τω περί των χηρών ^ και δίακο- 

5 покл:^анию късл'Ьдсвав'ьшб βή рсчб- νίσσών παραδείγυιατί κατακολουθήσαν- 

Ηοκ л'Ьто ιι:ζΒΐιρ4ΗΤϋ• мыииикскок τες εις τάν йрГ11г.Ьоу '/^όνον αναλόγως'' 

жнтик Μ]ζ80ΛΐΐΒ'κΐϋ{Λ\Τι постлвнуол^ъ• τους τον μονήρη βίον έλομένους περιε- 

в-к вжкствьн'кл1к Ж1 апл-Ь писано στήσα[χεν• έν γαρ τω θείω άποστόλω 

кстк- §"' л?:• в-к ирквн 'прнчистн γέγραπται ξ' ετών την έν τη* εκκλησία^ 

10 въдсвицю• свлцинии же канони- καταλέγεσθαι χήραν οί δε ίιροι κανόνες 

.ν\• л*?" • сло^ЖкБкннцю поставнти и! ετών την διακόνισσαν χειροτονεΤσθαι 

пр-кдаша- цр'квк в7гд'ктию вожикю παραδεδώκασιν, την έκκλησίαν /άριτι 

кр-Ьплкшю съ1как>фк>. и напр-кдъ θεία κραταιοτέραν γινο(χένην και έπι τα 

уодлфю видА1|и•* н В'кркн'ыиуъ πρόσω βαίνουσαν έωρακότες καϊ το τών 

15 на с*квлк>д{ник вжкстккнъшу-к ^апо- πιστών τ.ρζ την τών θείων εντολών 

в-Ьдии- и^в-Ьсток'^ ж« и твкрдо• кж« τήρησιν πάγιόν τε και ασφαλές* δπερ 

и л\ъ1 ^ Дкржлвкн•!! ра^оу-л\'11Къшб και ήΐΛεΐς άριστα κατανοήσαντες, άρτίως 

н-кигЬ 7,апск'кда\-ол\Тг в'лгослоклк- διωρισάμεθα την ευλογίαν της /άριτος 

ник ' е7год'Ьти. 3 γοτлι|ι^^ο^-л\ο\- по τφ μέλλοντι τών κατά θεόν αγώνων 

20 ίΓ:ζ^'. тро^-жаюцтнуТкСл начинати• ак-к! ένάρχεσθαι, ώσπερ τινά σφραγίδα τα/έως 

н'ккакс^' Π6чаτк^ скоро на^нлл\снавъ- ένσημαινόμενοι, εντεύθεν αυτόν προς τό 

ШС. авик ΚΛ\ο\- НЕ на л\'кного л-Ьни- μή έπι πολύ όκνειν τε και άναδύεσθαι 

ТИСА и откуодити пов0Л'Ьвакм|1б• пач€ προσβφάζοντες/ μάλλον μεν ούν και 

Ж1 су^во и къ БΛΓΟ^'•ορ^^οу- о^*-стрк- προς την του άγαθου παρορμώντες έκ- 

25 дхивъшЕСА и:^вкрани'^ своистио^^• ^<' λογήν και κατάσχεσιν. 

Λ\&- К'к градку-к или въ вкСкуъ αα'. Τους έν πόλεσιν ή χωρίοις 

вТк ^атвортч γοτΑΐ|ηΐΗΛ\Τ4 отъуо- έν έγκλείστραις βουλομένους άνα/ω- 

1. 55 Ь. дити- и кдин'Ьл\'к ссск кънил\а|ти ρεΐν και έαυτοίς καταμόνας -ροσί- 

Пкрв-Ьк въ л\анаст'к1рк въуодити χειν τζρότζρο^^ έν μοναστηριω εισιέναι 

30 подовактк• и отъуодкнок '^ ово^-ча- δει και την άναχωρητικήν παιδοτρφεϊ- 

тисА пр'|1Б'к1ваник• Η по три л-кта σθαι διαγωγήν, και έπι τριετή χρόνον 1) Д1САТ•• Я. 2) иричктн л. 3) «закони С; 1) αλλ' ουν соа. переправл. изъ άλλα. а 

кздкон-к Л. 4) ΚΗΑΑΐμκ» П. 5) нзи-ксто Л. затЬмъ выскобл. еще три буквы. 2) τε 

6) н вставл. II. 7) 8лгосл«в«мТ« Я; клгвслоки С. вставл. У Ра^ш 172. 3) сод. переправл. изъ 

8) глг^ти С. 9) шчллк С. 10) воистину С. ανάλογους. 4) соа. это έν τ^ ΐη т. 5) соа. 

11) х«дно« С; ΦΒκχβΑΗβ* П. переправл. изъ έκκλησίαν. 6) προ^φάζοντες V. ТРУЛЛЬСК. (νΐ ВСЕЛЕНСК.) 41. 173 

л\й»мст'К1р1кМС»\*о^'л\о\- ночллкипког• τω της υ.ονης έςάρχοντι εν φόβω θεού 

стрл\"кл\к "кжнклМк исьлрАТНСА•^ и ηο ύποτάττεσθαι, και την κατά πάντα ώς 

!:с{.\\с^• икс ж^ подсвкно кстк посло^-- προσηκεν ύττακοήν έκπληρουν, και ούτω; 

шдпик^ нсп'кдннти• и сицб пспок'Ьда- όιχολογουντας περί της εν τω τοιούτω 

δ Ю1|1е ο τ4Κ0Κ•ΙιΚΛ\κ и^уолкмин въ си- βίω προαιρέσεως και ώς έξ όλης καρδίας 

и,бл\к житни• ^ Н ακο οττν всего ср'дцА εκουσίως τούτον ασπάζονται υπό του 

КОЛИЮ прикл\л1стк κ• л\'1;стки'к!ил\ъ κατά τον τόπον δοκιμάζεσθαι προέδρου* 

искс^-тлти пр'Ьстолкиикъл^к• по С£л\к είθ' ούτως τε εφ' έτερον ένιαυτόν έξωθεν 

Ж6 Η4 Αρο^'ΓΟΚ Л'кто- вънФ. ζΛΤΒορΛ προσκαρτερεϊν της έγκλείστρας, ώς αν ό 

10 пр'кпъ1ти• ИКО* Да скл^отремик иуъ σκοπός αυτών πλειόνως ©ανερωθείη* τη- 

ϋΟΛί ипитксл• тъгдд со в+роклиик^ νικαυτα γάρ πληροοορίαν παρέΗουσιν, 

гюдлдАТк- ИКО 14 тъгрю оглавлАЮфб ώς ου κενήν θηρώυ,ενοι δόξαν, άλλα δι' 

слоко^•• нъ въистиио^- дог.рок л\ъл- αυτό τό όντως καλόν την ήσυχίοτν ταύ- 

ЧЛИМК το ΓΟΠΛΤΚ• по сккопкчамии ЖЕ την μ,εταδιώκουσι* ρ,ετά δε τήν^ ζοσοΌ- 

15 ΤΛΚΟΒΛΛΓΟ л-йтл- АЦП ΒΤϊ. той Жб воли του χρόνου συμπλήρωσιν, εί τη αυτή 

прЬсогДбТк• ^ ζΛΤΒορπτΗ И• и къ то- προαιρέσει έμμένοιεν, έγκλείεσθαι ^ αυ- 

Λ^ο\• т'Ьл\'к и£ подосактк• кгда γο- τους και μηκέτι τούτους έ?εΤναι, ότε αν 

тлтк отъ тлкокъиа νϊϋπτΊίΛΗ отъ- βούλωνται, της τοιαύτης καταρ,ονής 

стогпити• ρόζΒΊϊ &ι\ίί не оск1рли άφίστασθαι, εκτός ει (χή διά κοινήν 

20 полк^ъ! рдди и оу-сп'к\'л• или иной λυσιτέλειαν και ώφέλειαν ή ^ έτέραν 

ног ж Да къ съл\крти πγτν ноу-ДАЦ1И• ανάγκην προς θάνατον αυτούς βιαζο- 

Ηό το прир.л'Ьчитк• и тлко ек "влго- [χένην τ.ρόζ 'ίουτο έλκοιντο, και οϋτω 

слор,лкпнкл\к• иж0 нл тод\к лу^зст-к [χετά ευλογίας του κατά τόν τόπον 

ίπιΐΛ• кролгк Ж6 р^чбн-кшуъ Η:ζΒ•ίίΤΈ επισκόπου' των δε είρημιένων τζροοά- 

25 иочнмлкя|1Е• ουΗΤ•ίίΛΗΗ своиук исуо- σεων δί^^α έγχειροϋντας εκ των у,улу.' 

ДИТН• пкрь'оосрл^кно же нбволкю ^л- γωγίων αυτών * έξιέναι, πρωτοτύπως 

тклрАти κτν рЕЧбн4;л1к ^лтвор'Ь- по (χεν άκοντας^ αυτούς χαθειργνυειν εν τη 

сел\к Ж6 постъл\к и ин'кл\и Жбсто- ειρηαένη έγκλείστρα, έπειτα δέ νηστείαις 

κοίΐρ-ίιπτνίΒΛΗΗΗ с'клуф.рити и• ' в+.- και έτέραις σκληραγωγίαις αυτούς ^ίροί- 

30 Д0Г1|16 по писано^-о^-луо^•• яко ни- πεύειν είδότας κατά το γεγρα[Λυιένον, ώς 

κτντο Ж6 въ^ложк Ι роу-къ! ΗΔ рлло• Η ουδείς βαλών τήν χεΤρα® έπ' άροτρου και л. 56 а. 1) вся смьдующпя дпмье вторая половина 1) του вставл. V между строкъ. 2) έγχε- 

правила пропущ. П. 2) сл?»мнЧ С. 3) жн- κλεΤσθαι V Ра1т. 172. о) και Га(т. 172. 

тннн соа. 4) ико проп. С, но ст {вить 9накг^\ 4) αυτών Л^ Ра1т. 172. 5) άκοντα Υ. 6) αύτοΰ 

α вверху страницы есть сс\ 5) κΊιροηληΙι С. вставл. Га4т. 172. 
6) пр-кк1?А^Тк С. 7) с«м^ρнτI4 С. 174 ТРУЛЛЬСК. ίνΐ ВСЕЛЕНСКЛ 42—43. ОГ.рафкСА БЪСП/АТк* ОГИроБЛКМЪ КСТк 

иъ црствик н(ьескнок* 

Λ\ίΓ• ГлйГОЛК.иЪЮ ПОГСТкШкНПКЪ! 

иже очкрнкшКА- Η гл<1ВЪ1 т ^ 

5 ОСТрИ^аЮфС ПрОуОДАТк ГрдДк!• 

Л\6Ж10 ПрОСТЪ1МИ л^огжн и Ж1- 
иллш жнвоу -φί• Η СВОКЛ\0^ ОВ'Ь- 
фанню рогг<1ЮфК/А< ^лпок'кдднмъ• 
афЕ уотАТк Блас'к! остригъше 
10 прочипупк л\ьмнуТк въсприити ОБ- 
ра^ъ• С11\"к въ л\анлст'к1рнуъ по- 
ел днтн II ^ ь"к Брдтии прнчнтати• 
дфб ли С6Г0 не н^водАТк* г.ксуд'Ь и^ 

ОТТк ГрЛДЛ И^ГОНИТИ• Η ЕТк ПОГСТ'к!- 

15 плук житп• оттчнюдог же и тк^о- 

НМеМИТкСТБО СеВ'Ъ Н^ВОЛИША• 

Л\Г• ОТЪ ПКГОЖе КСТк БкС/АКОЛ>Оу• 
уркСТИ13И0У•* ПОЦилИИ ΗζΒΟΛΙΙΤΗ жн- 
ТИК• и Л\Г10Г0Л\АТеЖкН0^-^ БОГрЮ жи- 

20 тпискъшу'к кефии• отълсжкше•^ кт^ 
л\диастъ1рк кънити• и по л\нишк- 
С1;оуор\\о\- осра^оу• остр41чисА• ' афе 
въ таков'^кл\к пр'йгр'Ьи1еинн оБ/АТъ 
Боу'детк- сгГск во нашк "οτι ^ рече• 

25 грАдоу1рааго къ .иън'к ие нжденоу* 
вънъ• гако же ди1Ншкскоу-о\-л\оу- жи- 
тию въ покаипим животъ къовра- 
жаюцис ΐΜΛίΊλ• приложкшь>С/Л ^ присно 
къ нкл\оу• С'ьвлговолил\ъ• и ни кдннъ 

30 же кго пакостити н<у^атк ОБра^ъ κτι^° 
свокго 0ΤιΛ\οτρ6ΗΗΐ3 ^^ скконкчанию• ^^ στραφείς ιίς τά οτ.ίσω εύθετο; έστιν εί; 
την Βασίλείαν των οϋοανών. ^ 

μβ'. Τους λεγοαένους ερημίτας, οΓτι- 
νες μελανειαονςΰντες καϊ τάς χε^αλά; 
κομώντες περιάγουσι τάς πόλεις μεταςϋ 
ανδρών λαϊκών και γυναικών άναστοε- 
φόαενοί και το οίκεΐον επάγγελμα καθυ- 
βρίζοντες, όρίζοαεν, ει μεν αίρου^/ται 
τάς κόμας* άποκεφάμενοι το των λοι- 
πών μονα/ών άναοέξασθαι ατ/ημα, τού- 
τους εν μοναστηρίω έγκαθιστασθαι καϊ 
τοις άύελφοΐς έγκαταλέγεσθαΐ" ει δέ μή 
τοϋτο προέλοιντο, παντάπασιν αΰτοϋς 
τών πόλεων άπελαυνεσθαι καϊ τάς έρη- 
μους οίκεϊν, έ; ών καϊ την έπωνυμίαν 
εαυτοΐς άνεπλάσαντο. 

μγ . Εξόν υπάρ/ει παντί /ρι- 
στιανώ τον άσκητικον ελέσθαι 3ίον 
καϊ την πολυτάραχον τών βιωτικών 
πραγμάτων ζάλην άποθεμένω ^ έν 
αοναττΓΟίω εισάναι καϊ κατά το 
μοναχ'.κόν '37ημα άποκαρήναι καϊ έν οίωδηποτε πταίσαατι άλω* ναο σωτήρ ημών θεό; έφη* Τον έρ/ό- 
αενον ποό; υ.ε ου αή έκ3άλω έ;ω. 
ώς οΰν της μονα/ικης πολιτείας την* 
έν μετανοία ζωήν^ στηλογραφούση; 
ήμΤν, τω γνησίως ταύτη προστιθεμένω 
συνευδοκοϋμεν, και ουδείς αυτόν παρ•μ- 
ποδίσοι τζοτ.ο:, τζρος την του οιγ,ιίου 
αΎ.οτ^ο\> άποπλήρωσιν. 1) Ηΐ ηροη. Π. 2) Η ηροη. Π. 3) л Π. 

4) ){рткан1н\- С 5) А1нвг8А\лт«жн8 //. 6) ίΤ-Λο- 
жеш1 //. 7) стрнчн Π; остр^фнсА С. 8) г к П. 
9) прнлоЖ4Юфю //. 10) кл проп. П. 11) со- 
ΜοτρίΛ С {но и А прибавл. поздн, рук.). 
12) скончаю С. 1) του θεού V (вм. τών ουρανών). 2) χώ- 
μα; У. 3) τΓδλυτχρα/ον χαΐ (Ра1ш. 172 проп. 
χχΐ) ζχλην τών 3ιωτ. πραγμ. ά^οθεμενον V 
Ра1т. 172. 4) τής Τ. 5) ζωής V. ТРУЛЬСК. (ΥΙ ВСЕЛЕНСК.) 44—45. 175 л^д• Л1кнн\'*к при влоуд-Ь ССАТЪ μδ'. Μονα/ός έπΐ ττορνεία άλοϋ; ή 

ΗΛΗ κ^ Жбмитв+в Ι ΟΒΚψίΐηικ»• Η со^жи- τιρό; γάαου κοίνωνίαν και συρ.βίωσιν л. 5С Ι. 

Т11Ю Ичсно^' приседъ1и• влогдлфииуъ γυναίκα άγόα,ενος τοϊς των ττορνευόντων 

къ :ζήπρ*ΚψΕΗΜΚ• ηο Коиопоу сквкр- έτΓίτιμίοις κατά τους κανόνα;^ ϋττοβλ*/;- 

5 жсн-к вогд^тк- θήσεται. 

μΤ• Ποнκжί огв'кд'куом'к• Н'Ь къ με'. Έπειϊή μεμαθήκαμεν εν τισι 

κΐιΐΗγΊι. ΒΛΓ'Κίκγ'κ лглиастъфкуъ εύαγέσι μοναστηρίοι: γυναικείοι;^ τα; 

Ж£НкСК'к1Н)|("к• γοτΑψάΒ οίΤψΗΔΔΓΟ μέλλουσας του ίερου εκείνου καταξιου 

того' съподоБнтисА• пкрв-Ьк къ σθαι σχήματος ττρότερον σηρικαΐς και 

10 мкрвлкнлутк Μ ΗΗ+.γτι вкСАЧкскъшуТк έτέραις τταντοίαις στολαΤς, έτι μην και ρΐΙζόγ-Κ• Κψί Ж1 и ЛХСНИСТЪК ζΛΔ- 
ΤΤ^ΙΗΛ\Η• и ΚΑΛ\ίΝΗ>1 ^ ра^лнчкнъгил^и• 
отъ привод/Фкфииуъ а 1С;д'Ькдтнса« 

ΤΗ ΤΔΚΟ КТк ШЛТЛрЮ ПрНуОДЛфо- СТк- 

10 од-квлтис/А• таков-кна чецш од'Ьнии•* κοσμίοις /ρυσώ καϊ λίθω ττεποικιλμέ- 
ναις^ υττό των προσαγόντων αυτάς ττερι- 
στελλεσθαι, και ούτω τώ θυσιαστηοίω 
προσιούσας έκοιούσκεσθαι την τοσαυτ•/;ν 
της ύλης άμοίασιν, ζαρα/ρημά τε γίνε- лвик Ж6 ΒΤιίΒΛΤίι ΗΔ ниуъ скил\кноу•- σθαι έπ' αΰταϊς την του σ/ήματος εύλο- 
ο^Λ\ον- ВЛГОСЛ0ВЛКННЮ ^ и въ чкрнск γίαν και το μέλαν αΰτάς ένουμα άμφιέν- ИЛ\'к 0Д41НИК ινΒΛ•^ιυτΗ€Α• ΙζΛΠρ'^- 

ψόΚΛ\'Κ•^ око κ ТОЛ\ОГ ОТЪСЕЛ•^ τοΛ\ον- 

20 Η( Β'ΚίΤΗ• ПбДОВрО КСТк01'Ж{ скскю' 

волкю• отъложкшь? вксю житии κρά- 
сотог• и приил\ъшк^»с кж£ по ΒΟζ'Ι; 

ЖНТИК <И> И:^Е+.1|1кШНМ0 к ПОЛГЫСЛЪ! ^ 

п(пр'йкломкИ'к1Ил\и• Η сицс къ л\анА• νυσθαι, όοιΤου,εν ώστε ατ.κέτι άττό του 
νυν τοϋτο γίνεσθαι' οΰ2έ γαρ ευαγές 
ϋπάρ/ει την ήδη οιά της οικείας προαι- 
ρέσεως άποθεμένην πασαν την του βίου 
τερττνότητα και άσπασαμένην την κατά 
θεον κολιτείαν καϊ βεβαιώσασαν ταύτην 
λογισμοΤς άκλινέσιν και ούτω τω* μονα- 25 ст-ырю пришкдъшюю• άΒΗΚ ^ ΗΛ ΠΛ- στηρίω ττροσελθοϋσαν αύθις εις άνάμνη- 

л\АТк такокааго Ж£ Ткл'^икнл и γτ^ι- σιν διά του τοιούτου οθαρτου τε και 

влю1|]оАГ0Л\иро прийти кгожс сътвори ρέοντος κόσμου έλθεΐν, ών ήοη έττοιή- 

ζΛΒΤνίτΗ- отъ того Ж£ нбВ'Ьркно^• Б-к!- σατο λήθην, εκ τούτου τε άμφίβολον 

ТИ• и доу^шю сълысти• ΛΚΤνΐ вълнал\и καταστήναι και την ψυ/ήν έκταρα/θή- 

30 логро»|-жаюф£л\ъ• и €'^/ν\ο и овално ναι, δίκην κυμάτων έπικλυζόντων και 

оврафаю1|1£л\ъ• ико Ж£ ни слк^^Ъ! τήδξ κάκεΤσε περιστρεφόντων, ώς μήτε 

ксть• кгда прочек оставллюфю• δάκρυον έστιν^ δτε λοιπόν έπαα>ιεΐσαν * 1) το С 2) монысты С; л\»ннсту П. 3) ка- 
М1НИ. н П. 4) шд-кин!» 77. 5) клгссаовж!» Е. 
6) 34пр-кфимк С. 7) скфсю С {но ι•ο допие, 

поздн. рук.). 8) осмысли 77. 9) все слгьдую- 
щее далуье окончанье правила проп. 77. 1) τους χανόνας Ра1т. 172. 2) γυναικείοι; 
μοναστηρίοις Υ Ра1т. 172. 3) "εττοικιλμε'νοις Υ 
Ра1т. 172. 4) το соа. δ) δάχρυόν έστιν Υ. 176 ТРУДЛЬСК. (νΐ ВСЕЛЕНСК.) 46— 4Т. ЛКНИК ПрИСЗТИ• И'Ь άψί Η Л\&АА н'^кдка 
л 57 а. ИКО Д0СТ0!ИЛШ1 ^ НСЬ'ОЧИТк СЛк^Л- НЕ 

плчЕ посткНАагс Р^ДИ подвига подо- 

5 ЖЕННЯ Д'1;ДА• НЪ МИрЛ Д'кДА Μ ИЖЕ 
БЪ Л\Нр'к ννΟΤΔΚΗΤΗ ОТЪ ВНДАЦ1ИИ)р1 
С1Л\0^" ^ ПрЕЖЕЛрИШкДЪШЮ ^ НЕПкфЕ- 

кати• 

Λΐ?• ^ Пссткнок лриимъшая житик- 
10 ϋ β к 4ианастъ1рн примитакмъиа• отн- 
ио^'Дк да НЕ исуодАТк* лца ли каи не- 
ыодкпаа ноу'жд/Л• на то привд'ЬчЕТк а 
съ сгословдкннкмк• и повЕД'кннклгк 
с'к ^ιр'ί^дъсτο^аψιιнлιк се да творАТк* 

15 Н ТЪГДа НЕ КДННЪ! о СЕВ'Ь• НТк И^ СТк 

К1к1ил\11 старнца^мн- и съ пр'кдкниимн 
ИЖЕ въ л\анастъ1рн• съ ^аповН^данн- 
кл1к нго^'лини»• отиноу-дк же нмъ 
вън*!; пр'кдЕжати не достоитк• нъ н 
20 л\а1*жи иже лшишксиок житик про- 
уодлфии потр-кск приуодАфи* ^ и 

ТИ съ ВДГ0СД0ВДМНМКЛ1к ИГОу'/ИЕНкСТВО 

пороу'ЧЕнааго да исуодАТк* ί3Κο пр*Ь- 

сто^'паюфин нъ1Н'к :^апов'кданок отъ 

25 насъ ποΒΕΛΊίΗΜΚ• а|рЕ люужи воу- 

ДОуТк иди ЖЕНЪ1• ВЪ ЛОДОЬкНОК %А' 
ΠρΙϊψΕΗΗΚ да ВЪДОЖЕНН БОуДО^'Тк• 

мХ' Ни ВЪ маужкст*ю€Л1к мана- 

стъ1ри жЕна• ни въ ЖЕНкск'Ьмк Л1ана- 

.30 стъ.ри могжк да не съпнтк• вкс^в^- 

кого во пр'|1тъ1кани1а и съедаема- 

кън'Ь въ1ти• подовактк в'Ьркнъшмъ* την εν τ^^ καροίχ οιά του σωαατος 
κατάνυξιν έπιδείξασθαί, αλλ' ει χοά 
βραχύ τι ώ; εικός έχττηοήσειεν δά- 
ν,ρυο^, [χγ] μάλλον της οιά τον άσκη- 
τικόν αγώνα διαθέσεως χάριν ή δια το^ 
τον κόσρ,ον )ςαϊ τα εν τω κοσμώ κα- 
ταλιττεϊν παρά τοϊς όρώσι τούτο προελ- 
θον λογισθηναι. 

μς'. Αί τον άσκητικον αίρουμεναι 
βίον και έν μοναστηρίω καταταττό- 
μεναι καυλού μη προϊέτωσαν ει δε 
τις απαραίτητος αύτάς ανάγκη προς 
τοΟτο ελκοι, μετ' ευλογίας και επι- 
τροπής της προεστώσης τούτο πρατ- 
τέτωσαν, και τότε μη μόναι ' καθ' 
αυτάς, ^ άλλα μετά τίνων πρεσβυτί- 
οων και πρωτευουσών έν τφ μονα- 
στηρίω μετ εντολής της καθηγου- 
μένης* παντελώς δε αυτάς έξωκοιτεΐν * 
ουκ έξεστιν. άλλα και άνδρες οί τόν ^,ο- 
νήρη βιον μετερχόμενοι,* /ρείβζ επειγού- 
σης, καϊ αυτοί μετ ευλογίας του τήν 
ήγουμενίαν έμπετπστευμενου προιετω- 
σατν* ώστε οί τταραβαίνοντες τον νυν ορι- 
σθέντα παρ* ημών ορον, είτε άνδρες ειεν * 
είτε γυναίκες, προσφόροις έπιτιμίοις ύπο- 
βληθήτωσαν. 

μζ'. Μήτε" έν άνδρείψ μο- 
ναστηρίω γυνή, μήτε έν γυνοα- 
κείω μοναστηρίφ άνήρ καθευδέτω* 
παντός γάρ προσκόμματος και σκαν- 
δάλου έξω είναι δει τους πιστούς 1) достосааф1 соа.; достсиф< С. 2) οτκβ4%ιν- С. 
3) пр'прниишА С. 4) Π пропуск, все правило 46 
Б) н потркк'к П(1Н]^»дАфн проп. С. 1) τό проп. V. 2) μή μόνον χχΐ Ра1ш. 1*2. 
3) еаит1;УРа1т. 172. 4» εςοικητεΤν Гашо. 172. 
5) ,αετίρχ,όμενο^ ίϊιον Υ Гаип. 172. С) ιιεν V 
ставить ^οс^к γυνζΓχβς ТРУЛЛЬСК. (^νΐ ВСЕЛЕНСК.) 46—50. 177 

Η нл 1;лгошср4;5кнс>к• н дссропр^ск!- καϊ тгрэ; τό ^ ευσ^ημον και ευ-ρόσε- 

вонкнок жнтнк скок прлвитн къ гки• οοον* τώ κυρίω τον εαυτών εύθετίϋ!ειν 

Αί\ΐί ЛЯ НТО α ткорнтк до οτήλο^•- βίον ει δε τις τοϋτς ττράΗδΐ, " είτε κλη- 

читксл• ρικές ειη είτε λαϊκός, άφοριζέσθω. 
5 ί ЛШ• КъсусдАфааго н& кппкскок μη'. Ή τοϋ προς επισκοπής ι. 57 Ь. 

н«1Л\'^стик• жьнА по оскфюогл\ог προεορίαν αναγομένου γυνή. κατά 

съБ'кфАмн^о свокго л\о^-жл ηρΙί'/Κί- κοινήν συμφωνίαν του οικείου αν-- 

съчетана οον-ιμΗ- ηο постлвлкмин^ οοό: ποοοια^ευνθεϊο-α, αετά τ/ν έπ' 

«пнс1»опкств4 ςοι'φάΛΓΟ на 1тл\к• въ αύτω της επισκοπής /ειροτονίαν έν 

10 ^илиастъфк " ДЛ вънидЕТк• дллбчс^ μοναστηρίω είσίτω, πόρρω της του 

(пископлл^ ОБиткли Ск^кДаног- И έπισκοπου καταγωγής ωκοδομημένω, 

отъ προΛ\ΤιΐιιΐΛέΗΗ0 «пископлА^ Да και της εκ * του επισκόπου προνοίας 

въспрнк/плктк- άψί ли достоинд άπολαυέτω* εϊ δε και αξία φανη,^ καί^ 

икиткСА Η4 слоу'ЖкСкнъи* Д4 въ^кб- προς το της διακονίας άνα^ιβαζέσθο^ 

15 Д1нл воу-дбТк Сднъ• αξίωμα. 

мд• ^ Осиавллюфс ' сии свфбнъиа μθ'. Άνανεούμενοι και τούτον τον ίε- 

»;аионъ1 ^лпов^Дакл\'к• ино кдимою ρον κανόνα όριζομεν, ώστε τα άπας κα- 

пр'кдан'кИ! Βον• /ианлстъфк- по ра- θιερωθέντα μοναστήρια κατά γνώμην 

ζο\-Λ\ο^• «иископа пр'квъ1ватн къи- επισκόπου μένειν εις το διηνεκές μονα- 

20 Ηον•^ л\аиастъ1ркл\'к. и остаклкн-киа στήρια, καϊ τά ανήκοντα αύτοΤς πράγ- 

ил\к^ ΒίψΗ уранити л\анастъ1рбви• ^° ματα φυλάττεσθαι τω μοναστηρίω, και 

Η κ-κ τοΛ\ο^- не Λ\οψΗ въ1вати нл\ъ μηκέτι δύνασθαι γίνεσθαι αυτά κοσμικά 

л\иркск'кн1л\'к οΒΗτΙίΛΗ ни ^^ от-к кого καταγώγια, μήτε δε Οπό τίνος των άπάν- 

Ж6• отъ ккс^уъ простт1И«л\ъ Λ\ον•- των κοσμικοϊς άνδράσι ταύτα έκδίδοσθαι* 

25 Ж€л\ъ си\"к подавати• нъ афс до- αλλ' ει και με/ρι νυν γέγονε τοϋτο, μη- 

с\-дог ^* Б-кКТк и- никако же Дкр:^ати δαμώς κρατεΤσθαι όρίζομεν, τους δε άπό 

:^апов'Ьдакл\'к• отъсбл•^ же творитн του παρόντος πράττειν τουιο έπι/ειρουν- 

α начинаюфаи- повингтиса канонк- τας ΰποκεΤσθαι τοις εκ των κανόνων 

исЧ'0\'л\о^• ^апр'Ьфбннкг- έπιτιαίοις. 

80 Η• Ни кдинол\(п- же отъ вкс•!!^^ ν'. Μηοένα των απάντων 

или от-к клирикъ или отъ просткЦк είτε κληρικών ' εΓτε λαϊκών ^ Ι) постаклжимк С; пост4КЛ{ни Л. 2) мл- 1) το проп. Υ. 2) εύττάρεδρον λ' Ра1т. 172. 

стюрк С. 3) А4Ч1 С. 4) «гпмск\-плА п. 5) овн- 3) πράξει РаИп. 172. 4) V вставл. της, но π 

"ΗίΑΗ с-к^Адмоч,•. н с-гк п(»сА\-к1шл1ннга шнскопал вычсркиваетъ. 5)φανείν) УРа^ш. 172. С) κα\ 

проп, Л. О/ Ачс. п})Оп. Л. 7) ωκΗΟΒΛΑΐίψΗ Л. проп. Ραίπι. 172. 7) κλ-)ριχόν V РаШ. 172. 

8ί (ΐβΗΜ\• С. 9. ΜΛίκ вставл. С. 10) а\4сты- 8) λαΓχΐν V Ра1т. 172. 

Р»в-к С. 11) и Я, 12) п«с\-А\• ^^ 

12 178 ТРУЛЛЬСК. (νΐ ВСЕЛЕНСК.) 51 , 52—53. сигдлш д'ккъл1к ^ игратн отксбл'к* 
&ί[Λ ли кто савитксл танокок λΊιβ* 
афб клири|А воудстк дл отъвьржамъ 

ССуДбТк• Λψ£ ли ПрССТкЦк До ОТТк- 
5 ЛОуЧЕНЪ В0^''Д6ТЬ• 

нл*• БкСкДЕ отълг-йтлктк стъш кксси 

л. 58 а. I ВкС£ЛКНЪ11а СЪВОрТк• ΓΛΚΛ\1ιΙ0 ло^'-тъ- 
КЪ1 ^ и ΙΙΟξΟρΜψΛ И\"к• по С£Д\к Ж( 
О^^БО II Л0ВЛЦ)Ш1\"к ΠΟζΟρΟΒΛΗΜ»• и 

10 пд^санни пр'кдъ скинпглхн н( тво- 
рнти• а1|1Е ЛИ кто соуфадгс канонл 
Г1р'{;оиидитк• и къ и'ккокд^о^' С(*вкрже- 
н'миуъ т4;уъ сбв^к отъдлстк• дфб лн 
кто клприк'к во^'детк дд отъекрЖЕнъ 

15 СО\-Д£Тк• ^ άψ6 лн ПрОСТкЦк СО^^ДбТк 

да отълогчбн-к Б0\'Д1Тк• * ΝΒ• В-к вкС/^ СТЪ1И• л\• Дкнпи ^ поста- ра^в'к со^^- 

БОТЪ! II нёД'Ьдл• ' и стго 

20 ϋΛ'ΓΟΒ+ϊψΕΙΙΗΗ• ДН*! ДД П6 ^ ВО^- 

детк дтургии• тъкл\о пр'йжкк'ф- 
пдл• ^ 

пг• Понкже ^° иодкше ссонство 
иж£ по дсЬ пдъткскъжуъ съвъког- 

25 ПДКНИИ• 0^-в1;Д'ЬуОЛГк^^ ВЪ ΙΙΈΚΚΙΜγΤ^ 

д\41ст'Ьутч н'ккъиа отъ стго н спск- 
нааго уркф£1ипа• " д-^ти ^^ прикд\- 
дь>фниуъ• II потолок Ск т'ку'к κυβευειν από του νυν* ει 
δε τις τοιούτο ^ φωραθείη 

ποάττων, εί αέν κληρικός 

ειη, καθαιρείσθω, ει δε λαϊκός, 
άφοριζέσθω. 

να . Καθόλου οηταγορεύει ή άγια 
αυτή ^ καϊ οΐκου(χενική σύνοδος 
του: λεγόμενους μίιχους και τα 
τούτων θέατρα, είτα γε ιχήν και 
τάς των κυνηγίων θεωρίας ^ καϊ 
τάς επί σκηνής όρχήσεις μη* έπιτελεΤ- 
σθαι* ει δε τις του παρόντος κανόνος 
καταφρονήσοι ^ καί προς τι εαυτόν των 
άπηγορευμένων τούτων έκδφ, εί μεν 
κληρικός ειη, καθαιρείσθω, εί δε λαϊκός, 
άφοριζέσθω. 

νβ'. Έν πάσαις ταΐς άγίαις της τεσ- 
σαρακοστής ήμέραις των νηστειών/ πα- 
ρεκτός σαββάτου καί κυριακής' καί τής 
άγιας του ευαγγελισμού ημέρας, μή^ 
γινέσθω πλην ^ ή των προηγιασμένων 
ιερά λειτουργία. 

νγ'. 'Επειδή μείζων ή κατά 
πνεύμα οίκειότης τ^ς των σω- 
μάτων συνάφειας, έγνωμεν δε εν 
τισι τόποις τινάς εκ του άγιου καί 
σωτηοιώδους 3απτίσαατος παϊόας άνα- 
δε/ομένους.^° μετά τούτο ταις εκείνων 1) лнкол\-ъ π. 2) д^Гскы Π. 3) прн'итжы 
Бжткшы таннл с(Б'к поддстк- С1г'Ъ прнинш№ «пн- 
ск$п$• или попоен нлн дГякон^ д<ρ'^ι^^^κын тлкоко* 
ΐϋΊΐ ηοκίΛ -кннаго ткорнтн• Н4 «дни^ нТлю да (ΓΛί^ΗΉ 
кгд» СРс^л-к нлклзлТ н( А\1?роствдк4Тн вставл. П, 
но перечеркив. все. 4) да откло^-чж-^ Боуд1Тк 

проп. С. 5) В-к проп. ПС. 6) н вставл. Л. 
7) н1Д-клн П. 8) Ηί проп. С. 9) прсск/янасз П. 
10) По П. 11) о^-кк)Сом^ П. 12) крирыни П. 

13) Α^τίΗ α 1) τουυτω V. 2) ταύτη сем!. Ра1т. 172. 

3) τα. . . θεωρία V Рагт. 172. 4) μή проп. V 
Ра1т. 172. 5) καταφρόνησε: Ра1т. 172. 6) Έν 
ττασαις ταΓς της άγια; τεσσαρακοστής των νη- 
στειών ήμέραις Υ Ра1т. 172. 7) соа. κυριακοϋ, 
но ία т. дописано окончае1е ής. 3) μή проп. 
V Ра1т. 172. 9) τλήν проп. V Ра1т. 172. 

10) και вставл. Ра1т. 172. ТРУЛЛЬСК. ίνΐ ВСЕЛСПСК.) 54. 179 л1Л11ркл\и Ητ»Λθκον*κΜμιιιΐΛ\ιι• прачкчок 
Ск1;'кксп-|1лл»0ф( съчбтлннк• ^ ^лпо- 
1;'1;дакл\ъ от-кселН; ннчксо ^ же тл- 
кокАлго А^^итн ^ Δΐ\ΐί ли н-Ьцнп по 

5 СкГКЪШПНЛАк КЛМОИ'к 0ГК4>Д|.ИИ11 Εον*- 
ДО^Тк С£ ΤΒΟρΛίμί- пкркоог,р4:^ьпс 
0^-со Т4КСР.11И да остамл'Тксл тт^а- 

КОИкНЛАГО того СЪЧбТдНИО- по Сб/Ик 

ЖЕ ΐίτ^ ξΑπρΊ;ψΕΐιιικ сло^'дъ ткорл- 
10 фииуъ дл-къложЕнн со1-да\*тк• 

нд• Божкстккно^-л\сч• Н-к! СНЦб 
ик*к о^'ЧАфю писонию* не вънндеши 
кТк »;кслк<п-оул\о\- дол\о^^ пл-кти 

ТБОКЕЗ• ΟΤΤιΚρΤι.ΙΤΗ СТО^'ДЪ И\"к• 
15 { ΒΟΓΟΗΟΟΜΙΊλΙΗ ВАСИЛИИ Н'ЬКЛЕ] О ^ 

откКкржен'к1иу'к жбниткТк въ скоиуъ 
ΚΛίιοιΗιγτν ΗψΕτί л\лъчакикл\к лхъно- 
ж41ишаи пр^шкдъ• и ил осок ог- 

ΓΓρΟΗΒΊλ ИА.ИЪ ПОЛк^кИОК* И Л\НОЖк- 

20 СТВО со СрЛЛ\кН'кМ}\"к ИЛ\ЕНОЯЛНИИ 

ОТ-кВкрГЪ- 0ΚΟ ДЛ НЕ СЛОКЕСЕ ОСНВкр- 

иитк глаголъмк• рожкстккн-ктлхи 

НМЕНЪ! ПЕЧИСТОТ-к! ВТкСПОМАНО^^• И/ЛН- 

ЖЕ ОБЛНШЕ БЕ^ЛКОНкНЪКа ВрЛК-к! 

2δ ΠΟΚΛζΛ- ПОНКЖЕ 0)[-В0 Τά КОВОК 

Лг-кЛЧЛННК* и НЕВ'кД'кнИВ ВЕ^ЛКОПк- 

н^ииуъ ЖЕиитвъ отъвкржЕинса себе 

КСТкСТБО ГкЛ\'ксН• С'кВ'кМ'к^ ивлк- 

н-кк* о тол\к пропов*к дати • ^λποβΊ;- 
30 даюфЕ оттчСЕл^;• свою кратано^- на 

БраК'к ОБкфЕНИВ- СЪВ'кКОХ'ИЛАЮЦЛС- υ,ητρασι /ηρευουσαι; γαυ.'.κον. . συ- 
ναλλάσσοντας συνοικέσιον, όοΓ^ομεν 
άττό του τταρόντος μηοέν τοιού- 
τον ττοα/θηναι* εί οέ τινε; [/.ετά 
τον παρόντα κανόνα φωραθεΐ-ν 
τούτο ποιοϋντες, ττρωτοτυττως αέν 
οί τοιούτοι άς/είσθωσαν ^ του τταεα- 

а < 

νόμου τούτου συνοικεσίου, έπειτα 2έ 
καϊ τοί; των ποονευόντων έπιτιο-ίοι: 
ϋπο&λη\)ήτωσαν. 

νο'. Της θείας ήαάς ούτως σαφώς . 
έκοιόασκούσης γραφής* Ουκ είσελεύση 
ποος πάντα οίκεΤον ^ σαρκός σου 
άποκαλυψαι άσ/ηαοσύνην αύτίον* ^ 
ό θεοφόρος Βασίλειος τινάς των д. 5$ 1• 
ά7ΓΓ;γορευρ.ένων γάαων εν τοις οικείοις 
κανόσιν άπηριθιχήσατο, σιωπή τά 
πλείστα παρα2ραυ.ών και κατ' αμφό- 
τερα χατασκευάσας * ήαϊν το ώφέλι- 
αον το γαρ των αισχρών ονο- 
μασιών πλήθος παραιτησάμενος, ώς αν 
μη τον λόγον ^ καταρυπαίνοι τοις ρή- 
μα σι, γενιχοΐς όνόμασι τάς ακαθαρσίας 
οιέλαβεν, δι' ων περιεκτικώς ήμΤν τους 
παρανόμους γάμους υπέδειξεν. επειδή δε 
ή τοιαύτη σιωτητ]^ και τω άδιαγνώστω' 
της των άθέσμων γάμων απαγορεύσεως 
έαυτη"^ ή φύσις συνέχεεν, συνείοομεν γυμ- 
ΊΖ'ΐρο'Ί τά περί τούτου έκθέσθαι, δρίζον- 
τες από του νυν τον τη οικεία έϊαδέλ^^η 
προς γάμου κοινωνίαν συναπτόμενον, 1) θ4ίΗ?ι π. 2) ни'гт* π 3) π ηροη. вее 1) άοιττχσθωσαν Τ Ра1т. 172, и соа. припие. 

сл^ъдуюхцее далгь^ окончаме П2)авгияа. 4) о ίη т. άφιστά, 2) со(1. переправл. изъ οίχον. 

ηροη. л. 5) Л ηροη. средин// правила 3) αΰτοΰ У, но ου по скобл. 4) πχρασχευχσας V. 

со еловг: ифгт» мА-кМ4н軈мк... до скгклк-^ 5) V переправл. изъ τών λόγων. 6) τη τοιαύτν; 

ехлючит. 6) ввА(м1( П. σιωττη V Ра1т. 172. 7) αγνώστω V. 180 ТРУЛЛЬСК. (νΐ ВСЕЛЕНСК.) 55—56. ИЛИ оцл и сна къ лялтбри и^ къ Ατ^ψί- 
рм• ^ или дъв11л\а отрокс»вицлл\а сб- 
стрлл\а оц*а и сна• или вратсли Аък4;л\а 
л\трк и дъфбрк- или сбстрал\а :5а дъка 
5 сратл• повимо^-тисл ^апр-кцинию- ζ• 
ΛΪ• по каноно^ ^ осто\^паю1|1бл^ъ 
илхъ* ив'к вцаконкнаго скчбтамня• 

Μί ^ Понкжб оу^в4;д'к\-ол\ъ со^^1ра1а 
къ ρΗΛΐκςκ•^ίΛ\ΐι '^ град-й- въ ст-кш 
10 ПОСТЪ ΒΉ С0\^В0ТЪ1 поститисл- пачЕ 
пркдаиалго и.ркккпааго посл+.дока- 
иии• и^колисА сто^'01^^л\01• съсоро^^• 
икс дкржлти и ' оу ЛШркСКЪИЗ ^ 
цркке исподвижкмо κληονκι γλκ»ι|ιλ»• 

15 а1|1€ кто КЛНрИКЪ ОБр/АфеТЬС^А• ^ ΚΙλ 

ст(Н'|^ шд^^лю пост АС А ИЛИ въ соу- 
л. 51) а. вото^'• ρΛίζεΊι кдииои тъклао да 
от-квкржби-к во^^дбтк• а1||{ ли 
прост1ьЦк да оттклоу'м^и'к со^'дстк• 
20 Пг• Тако же о^-к'Ьд1;уол^ъ къ 
арл\£(1ьск'Ьи ^^ страи1;• и ктч ин4;\"к " 
л\'кст'Ьуъ• къ соу'вот'ы и въ нгд-Ьли 
въ• м- д1Тъ стго поста• аицА ^^ и 

С'К1р'к1 ЯСТИ Н'ккЪ1ИЛ«'К• И:ζΒΟΛИСΑ 

25 о^со и а 0κο по вксбга вкСЕлк- 
и-ый цр'квал\'к• кдинол^о^' поел*!;- 
до\'Ю1|1« чино\' постъ ткоритн• и 
НЕ πρπϊΛ^τΗ ико " жкрктвкна р.кСА• 
кого• такожде же ^'^ и лица- ^* и 

30 сыра• ИЖ8 плодъ со^^к и родъ 
иукж! огр'квакл^'кСА• Λψί ли того не η ζατέρα και υίον [χητρί και θυ- 
γατρί, ή δύο^ κόραις άδελφαϊς ττατέρα 
και υίόν, ή άΒελφςΤς δυσίν αητέρα καϊ 
θυγατέρα, ή αδελφούς ?ύο ουσΐν άδελ- 
οαΤς υπο τον т?]С επταετίας πίτττειν κα- 
νόνα, άφισταμένων αυτών ττροδήλως του 
παρανόμου συνοικεσίου. 

νε'. 'Επειδή αεμαθήκααεν τους έν τη 
Τωμαίων πόλει έν ταΤς άγίαις της τεσ- 
σαρακοστής νηστείαις τοις ταύτης σάβ- 
βασι νηστεύειν παρά την παραδοθεΐσαν 
έκκλησιαστικήν άκολουθίαν, εδοξε τη 
άγια συνόδω, ώστε κρατεϊν και έπι τη 
*Ρωμαίων εκκλησία άπαρασαλεύτως τον 
κανόνα τον λέγοντα* ΕΓ τις κληρικός 
ευρεθείη τη άγια κυριακή νηστευο;ν ή 
το, σάββατον, ^πλήν του ενός και 
αόνου, καθαιοείσθω, ει δε λαϊκοί, 
ά^ορι^έσθω. 

νς. 'Ωσαύτως μεμαθήκαμεν έν^ τη 
Αρμενίων /ώρα και έν έτέροις τόποις έν 
τοις σάββασι και έν ταϊς κυριακαϊς της 
αγίας τεσσαρακοστής των νηστειών 
ήμέραις ώά και τυρόν έσθίειν τινάς* εδο- 
ξεν τοίνυν και ιουτο^ ώστε την κατά 
πασαν την οΐκουμένην του θεού έκκλη- 
σίαν μια κατακολουθοϋσαν τάξει την 
νηστείαν έπιτελεΤν, και άπέ/εσθαι ώσπερ 
θυτου παντοίου, ούτω δη καϊ ωών και 
τυροΟ, ά καρπός είσι και γεννήματα^ 
των ων άπε/όμεθα' εί οέ μη τούτο 1) и ηροη. II. 2) фсрн Π. 3) Κ4ΗίίΝ$ Π. 
4) шст^пд^фн Π [ем. οετον'Π4ΜψέΑ«-\ ηλιί»). 5) Η( 
ηροη, π. 6) мнрьско //. 7) Η ηροη. π. 
8) рнлискиа Л. 9) шкрАфютсл П. 10) ар- 
линьскын П. И) нны П. 12) инцд С. 13) Ж1 
проп. Я. 14) ПИЦ4 С. \) δυσΐ V. 2) τε вставл. V Ра1т. 172. 
3) сос1. γενηματα. ТРУЛЛЬСК. (νΐ ВСЕДЕВСК.) 57, 58, 59— СО. 181 СкурЛП/АТк• Δ\\ίί КЛИрНЦИ СОГТк Дй 

от кг.крисепи г.м'д^^'^*^* '^И'^ ли 

ИрОСТКЦИ ДЛ 0ТкЛ0\*Ч6М11 ССу'ДОХ'ТК• 

ίΓ^• И1|;с нб подоплктк κή олтд- 
5 реки примосмтн• .д\бДог и λ\λΊ;κλ• 

ίΤιι• Никто же к-к просткциут^ 
иричкткнктуъ вжкстг.кпъп^ук та- 
ии-к Γίϋ+. подлстк• Гф11и1кдтхшю бпн- 
ск'опсг или попояи или дияконо^^• 
10 дкр:^110Г1:ъм1 же тлкокок пдчб иокб- 
л1;мл<1гс» тксрити• нл кдиноу- ιι6Λ•1;λη> 

ДЛ ОТТчЛО^-ЧбПТч ПОГДСТк• ОТТчССЛ•!'. 
ΜΛΚΛζΠΚΛνΚ не ДркСТКСКЛТИ ^ ПаЧ£ 

КЖ6 подовлктк тогдркстясклти• 
15 »м>• Иинаьо ЖЕ въ нссквсркмН^и 
и,рнки ^ кънсутрк дсл\ог соу|ри 

γρΚίρΕίΠΙΚ С'КВкри1аТИ• ИЪ γθΤΑΙ|Ι£Η 

с'ксодскитис.л прф.чистолго проск^Ь- 

||1б11ии• ь"к съсоркнътлгк^ и,"рквлл\ъ 

20 да при'уодлтк• ти тал\о дарл того 

ДЛ ИЛСЛЛДАТкСЛ• АЦП ЛИ КТО ОВ/ЛТЪ 

поу-дстк пр'кстогпли * ^лпокФ.длиаи 

отъ илек• А1\п клнрикъ кстк да 

оттчКкржби-к со\'детк• &\{п ли 

25 просткЦк да отълоученъ г.огдбтк• 

'1• ЛгГлог к'кппьм|1Ю ί3ΐίο прнлФ.пли- 

ОИСЛ гТГи КДИНЪ ДуТч КСТк• ИК+, 0ΙίΟ 

"же къ протиккиогогл\о\;*^ прислижа- 
исА• кдиио г.ък'.актк кжб къ пкл\оу- 
30 С'киккс»1*плкникл\к• отъв'Ь||1авакм}1И- 
иутч г/!;ситисА• и ссра:^'кл\к ^'клъл\к•^ 
приткоркио т^куъ к'коБраи:лкм|]аи• -αραφυλάττο'.εν, εί μίν κληριχοι εΐεν, 
καθαιρείσθωσαν, ^ ει οε λαϊκοί, άφορίζέ- 
σθωσαν. 

νζ'. 'Ότι оЬ /ρή εν τοις θυσιαστήριοι; 
αέλι και γάλα ττοοσοέοειν. ^ 

νη'. Μηδεις των έν λαϊκοΤς τε- 
ταγ[Λένων έαυτω των θείων μυ- 
στηρίων μεταδιοότω παρόντος επι- 
σκόπου ή πρεσβυτέρου ή διακό- 
νου* ό δε τι ' τοιούτον τολίΛών, 
ώς παρά το διατεταγμένον ποιών, 
έπΐ έ3δθϋ.άξα υ.ίαν άφορι^έσθω, 
εντεύθεν παιδαγωγούμενος υιή φρονεϊν 
παο' δ δεΓ ©ρονεΐν. 

νθ'. Μν3?αμώς έν εύκτηρίω 
οΓκω ένδον οΐχίοίζ τυγ/άνοντι 
3άπτισυ.α έπιτελείσθω, άλλ' οί 
μέλλοντες άΗιοΰσθαι του άγρά^/του 
φωτίσματος ταΐς καθολικαϊς προ- 
σερ/έσθωσαν έκκλησίαις, κάκεΐσε της л. 59 Ъ. 
δωρεάς ταύτης άπολαυέτωσαν* εί 
δέ τις άλω παραβαίνων τα παρ' 
ήυ,ών όοισΟέντα, εί αεν κληοικο: 
εΓη, καθαιρείσθω, εί δέ λαϊκός, άφο- 
ριζέσθω. 

ξ'. Του αποστόλου βοώντος, δτι ο 
κολλώμενος τω κυρίω εν πνεύμα έστι, 
ποόδηλον ώς και ό τω έναντίω εαυτόν 
οίκειών εν γίνεται τη προς αυτόν* συ- 
νάφεια, τους τοίνυν δαιμοναν^ υποκρι- 
Ίου,ίνους και τρόπων φαυλότητι προσ- 
ποιητώς ^ τα εκείνων σχηματιζόμενους ]) нд'ркст вс'вдти С; не л\!?роткс>к4тн 77. 1) Τ конечные слогп σθωσαν по скобл. 

2) цгкм 7/. 3) ксрнй 77. 4) пр^ст^'па-А С, N0 5 2) ττροσφΕρεσθαι V Ра1т. 172. 3) со(3. это τι 

зд^ьсь друг. 7'1/к•, ем. бывшаю пе^,'вопач. -к. ίη т. 4) αύτο V, гд^Ь выскобл. конечное ν. 

5) κ-ν пцстнккноу-с^-мо^• проп. С. 6) злы Ζ7. 5) δαιμον(5ν V. 6) ττροσττοιητως V Ра1т. 172. 182 ТРУЛЛЬСК. {VI ВСЕЛЕНСК.) 61. πρ^^ψлτИ' н ί:ъ такокдя ж^стоко- 
ιιρΊ'>ι;'κπ:Αΐπιΐ3 и бол'Ь^ни ыъложнти т* 
къ. иакла^ Ж1 огво кпкистимо^ в'Ьсл- 

с+.соккСкъ1И д-Нтслн^ достотю• 

^Л• ОтКДЛК'кПИИСЛ КЪЛШКкБЛЛ^Ъ'^ 

или глюфпил^ъ сктьиикол^ъ• или 
къ111Л1ъ тлковъ1ИЛ1ъ• актк! отъ т-куъ 

10 НЛВЪтНОГТИ КЖ( Δψί НМЪ ΟΤΊνΚρίλΙΤΗ 

уотлтк• по пкрво^оул1л; оттч стуъ 
оцк• он* ниуъ ^лпов'Ъ Данию• ^ дд по- 

ВИНОуТкСА КЛНОНОу ШЕСТк λΊϊΤΤι• тл- 
ц1;Мк Ж( ^ДПр-кфёНИКАШ * покорнти 

15 подовактк* и кАанАЦ1А\а л1€дв'Ьди иди 

тдковъ1Сл жиБОТЪ! 1|4;кдк'к1 ' нд ρον-- 

глник• и кр-Ьд-к прост'Ьил\'к ^ и по- 

л. со г», лоуч^ник и рожкство и ро!досло- 

вίсτκкκлιк•^ и тдков-кшу-к н'Ькъп|уъ^° 

20 ГЛЪ• НДрОДЪ^^ нд Пр'кЛкСТкНОК ВЛЛДк- 

ство приглдшдюцми- глдголклгкка же 

ОГ.ЛДКОПрОГОНкНИКПк! и МДрОВкНИКЪ! и 
урДНИЛкНИКЪ!• и ВЪДШВкСкНИКЪ!• ^^ 

пр'1;БЪ1вдюфда ж€ въ т'Ьуъ и не пр'Ь- 
25 лдглюфдсасл И не С&в'кгдюфдо пдгоувк- 

Н'К1ИуТ%^'' τΊίγ'Κ и 1ЛИНкСКЪ1И\'11 ндчи- 

нднии вкс<А вкСкде отъ цркве• отъл^*!;- 

тдти* ^дпов'кддкля'к• сако же свфении 

клнони покелНгвдютк* кои во^^ овкфе- 

30 ник св'Ьтоу• ск тк.\1ою• ^^ ико же рече Ιοοςεν τρόπω έπιτιμάσθα'. παντί και τοι- 
αύταις αυτούς σκληραγωγίαις καϊ πό- 
νοις υποβάλλειν, οίς ^ αν οι αληθώς 
δαιαονώντες ^ προς απαλλαγή ν της 
τοΟ δαίμονος ενεργείας άξίως υπο- 
βάλλοιντο. 

ξα'. Οί μάντεσιν εαυτούς εκδίδοντες/ 
ή τοΤς λεγομένοις έκατοντάρχοις, ή τισι 
τοιούτοις, ώς αν παρ' εκείνων μάθοιεν 
6 τι αν αυτοΤς έκκαλυπτεσθαι βούλοιντο, 
κατά τα πρώην υπό των πατέρων περί 
αυτών ορισθέντα υπό τον κανόνα πιπτέ- 
τωσαν της εξαετίας* τω αΰτω δε 
τούτω έπιτιμίω καθυποβάλλεσθαι * 
δεΤ και τους τάς ίρ-κουζ έπι- 
συρο μένους ή τοιαύτα ζώα ^ προς 
παίγνιον και βλάβην των απλού- 
στερων, και τύχη ν καί ειμαρμένη ν και 
γενεαλογίαν και τοιούτων τινών ρη- 
μάτων όχλον κατά τους της πλάνης 
"Κγίρουζ φωνουντας, τους τε λεγό- 
μενους νεφοδιώκτας και γυτευτάς * 
καί ΦΌλΛΧτηρίοΌζ ^ και μάντεις* επι- 
μένοντας δε τούτοις και μη μετατι- 
θεμένους και αποφεύγοντας τά όλέθρία 
ταύτα και ελληνικά επιτηδεύματα 
παντάπασιν άπορρίπτεσθαι της εκ- 
κλησίας όρίζομεν, καθά και οί 
ιεροί κανόνες διαγορεύουσι* Τίς γαρ 
κοινωνία φωτΐ τ^ρός σκότος; ώς Φησιν 1) Η«λκ4 Π. 2) д-ктнли С. 3) ΒΟΑυικκΑΜ-λ Π. 1) ους Райп, 172. 2) δαιμονιώντις V. 

4) Ш Π. 5) запов-кАлю С. 6) злпр-кфш?ил*к С. 3) επί^ιοόντες Υ Ра1т. 172. 4) ύποϋάλλεσθαι V. 

7) животнни пдкы Л. 8) простншннл«-к П. 5) со(1. ζώια. 6) γοιτευτας V, но οι по скобл.; 

0) рсслоклствТ• Л. 10) н-ккыих-к проп. Л. γητευτχς Ра1т. 172. 7) φυλαχτηρίοις Л'' 

11) ΗΛρΛΛ'ν С. 12) коиллккннкм Л. 13) п*- Ра1т. 172. 

Быбдх^ С. 14) о^во С. 15) λΪηοιο С. ТРУЛЛЬСК. (VI ВСЕЛЕиСК.) 62. 183 лилъ• или кок съложбник цркки ижии 
съ ноглшръ!• или КЛИ ЧЛСТК К'Крк- 
но\'сгл«ог съ мЕБ'йркН'киьик• кок ли 
ΟΊλκΊίψΛΜΠκ γκΗ Ск дниколъл^к- 

5 5^• ОнЦ{ Глкл\'К1И КОЛЛДЪ!• и 

ΓΛΚΛΧΊιΐϋ паствТк!• и паричбл\аа 

ОШкСТ-КК-к!• и ВЪ ГИкрВ-кИ! ^ Дик 

лирта л\и,л съвкршлкл\ок^ тържк- 
ство отиноу-дк от-к в-ЬркНки!^^ жи- 

10 тии• от'к4ати уофслг-к- нъ и ίψί 
ЖЕНкскои пр'кдъ людкли! пллсании* 
у ко немнст'киа " и л'.иогъ вр'кдъ и 
илгоувоу- творити Λ\θΓον-ψά• и Κψί 
ли и СОГфЛ» ИЛ\£НкЛ\к отъ слинъ 

15 ЛЪЖкНО ВЪИМЕИкНЪШуЪ ВЪ• * ИЛИ 
ОТЪ Л\Оу-ЖИИ или νΰ ЖЧНЪ ΒΤιΙΚώΚ•- 

ι\\άΌ плАсатка ^ и тр{^виц|а по н'Ь- 

когоу-л\оу• свънлю ветъ\'огоу-л\оу•• 

и тоу-жюоу-лАоу ^ уркстииикскааго 

20 житии I отълг-ЬтаклПк :^а110В"1;даюф«• 

11НК0КЛ\0\-" ЖЕ Л1УЖЕВИ КЪ ЖЕНкСКОу'Ю 
ОДЕЖДЮ ОВЛаЧИТИСЛ• или ЖЕН-Ь ΒΤν 

л\оу-Жкскли достойно- МЪ ИИ въ ов- 

личи1а игркцк или къствк1ШК1ч• или 

20 въ 1.о:^клогласокании ^ въуодитн• 

и ^ ИИ скккрикпааго диомоу'са пл\еие 

Грк^Д-Ь ПЕрОу-фЕ ^^ ВТк ТОЧИЛЕ при^Ъ1- 

вати• ни вина л'кюштЕ^^ въ вктарл^^ 

сл\'Ь\'ъ подви:5ати• нЕВ'кжкствии ов- 

30 ра^Ъ/Ик или соуктою в'ксоовра:^кИ'к1и^^ 

лксти '^ д-кюфаисл- οττ^οελΊι же 6 απόστολος• ή τίς συγχατάθεσις ναώ 
θεοΟ ίχετά εΐοώλων; ή τίς Η'-ε-ρίζ 
ηστω μετά απίστου; τίς δε συμφώ- 
νησις Χριστώ ^ προς Βελίαρ; 

ς{ί^'. Τάς ούτω λεγομένας καλάνοας 
κα: τα λεγόμενα 3οτά και τα καλούμενα 
3ρουμάλια καϊ την εν τη πρώτη του 
μαρτίου μηνός ήμέραν^ έπιτελουμένην 
πανήγυριν καθάπαξ εκ της των πιστών 
πολιτείας περιαιρεθηναι βουλομεθα, 
άλλα μην καϊ τάς των γυναικών^ δη- 
μοσίας όρχήσεις, ώς άσεμνους και πολ- 
λήν λύμη ν και βλά3ην έμποιεΤν 2υνα- 
μένας• έτι μην καϊ τάς ονόματι των 
παρ' ' Ελλησι ψευοώς όνομασθέντων 
θεών ή εξ άνορών ή γυναικών 
όρχήσεις καϊ τελετάς γινομενας κατά τι έθος παλαιόν καϊ άλλό- 
τριον του τών* /ριστιανών βίου 
άποπεμπόμεθα, όρίζον^ις μηδένα ι. 6υ Ь 
άνορα γυναικείαν στολήν ένδιδυσκε- 
σθα•.. ή γυναίκα την άνδράσιν άρμό- 
ίιον, αλλά μήτε προσωπεία κωμικά 
ή ^ σατυρικά ή τραγικά ϋποδυεσθαι, 
μήτε του Βδελυκτοϋ Διονύσου ονό- 
ματος ^ την σταφυλήν εκθλίβοντας εν 
τοις ' ληνοϊς έπιβοαν, μηδέ τον 
οίνον εν τοις πίθοις έπιχέοντας γέ- 
λωτα έπικινεϊν, αγνοίας τρόπω ή μα- 
ταιότητος τά της δαιμονιώδους ^ πλά- 
νης ενεργούντα, τους ούν άπό του νυν ι) и ндрнчшАя сшкст-ък-к)• и к-ь пкрЕ -κΐΗ 1) Χριστού т. 2) ήμεραν было и въ V, но 

проп. П. 2) слирж1но» П. 3) Н1чнст4и п. V выскобл. 3) γυναίων V Ра1т. 172. 4) ':ο^^- 

4) ь-к С 5) биьлк>фны паас^жи //. 6) т^ж»м5> Л. των Ра1т. 172 (вм. του των). 5) χαΐ Ра1т.172. 

7) ΗΗκβΜϊ' Π, 8) злогААсс-ванни П. 9) н проп. 77. 6) όνομα Л' Ра1т. 172. 7) ταΓ: Υ Ра1га. 172. 

10» п(1р(р6 Л. И) ΛΚί^ιμι Л. 12] га(»а 77. 8) οαιμονιώοου; V по скобл. 

13) Б'ксоокрАЗомыА С. 14) лнсты Л. 184 ТРУ.иЬСК. (VI ВСЕЛЕЯСК,) 63—64. нАчннАЮфав чкто пр-йжеречбнъ!- 
ιιγτν ткорити β'κ рл:^о\-лН; т-куъ 
Бъшъшелхъ нмъ• щч кдирици οον-τίν 
от'ккр'Ьфи пок^л^каклгъ• Λψ£ ли 
5 просткцк а'логчити• 

^Γ• ЛъжЕмлпнслпди ^ οτ-κ нжкъ!- 
нук цркЕкнъшуъ КрЛГЪ Л^ЧНЧкСКЛИ 
словбса• ΛΚΤνΐ γκτ*^ λι'Τμιικ'κι ^ вечь.- 

10 длтк послогшлнмраи• м€ къ цркклуъ 
тккл^о пр^^дтч людкл\11 овличати по- 
вблжваклгъ• нъ и сгмю пр-кдаити•^ 
прнкл\люц1Н11уъ" Ж£ и• или аКЪ1 
нстинкнътлПк т'Ьлхъ въмЕлиюфап 

15 проклинакл*^• 

Зд• Шко НС подопактк пр41дъ 
людклхи прос'гк1ил\н• огчителкма- 
аго^ слова подкигногти или огчити• 
сдик οίΒΐ; оучитблкства авик оутва- 

20 р/ло• нъ В'кннл\ати отъ га пр'кда- 

ιιον'ονΛίον чиноу• и ον'Ηογτν" прн- 

кл^люфиил\ъ слово влагодати о^^чи- 

С1 а. τίΛΛ• отТкВкр^атн ^ и вжксткк|наи 

отъ ниук поогчатисл• къ кдннои 

25 во цкрккъви ра:5лнчкиъ1и ^у-дъ1 
сктвори ίΤκ по аплкскогогл\оу- гла- 
соу• ЮЖ6 вгословкцк сккл^ли Григо- 
рии- ηβΊ; ΒΤν т41\'ъ чин'к постлвлл- 
ктк г'ли- сбго воил\'кСА сама^ вратик 

30 сии урапилг'к• овол\оу• да вогдбтк 
и'Ькакъ^^ слоуу'к- овол\ог роу*ка• 
дроугоу'оу*л\оу• ^^ Ж6 ино Н'ЬчкТО• τι των ττοοείοπΛενων ετυτεΛειν εγ- 
γιιζοΌΊ'ϊν.ζ, εν γνώσει τούτων κα- 
θ'-σταίχένου:, τούτου:, ει αέν κληοι- 
κοι είεν, καθαιοεϊσθαί ττοοστάσσοιιεν, 
ει Ы λαϊκοί, ά^)θ^ιζεσθαι. 

ξγ'. Τα ψευδώ: υπό τίνων της εκ- 
κλησίας έ/θρών συμ-λασθέντα μαρτυ- 
ρολόγια, ώ; αν τους του Χρίστου 
μάρτυρας άτιμάζοιεν και ττρος άπι- 
στιαν ένάνοιεν του: άκουοντα:, αη 
ίτΛ έκκλησία'.ς οημοσιεύεσθαι προ- 
στάσσουιεν, άλλα ταύτα πυοϊ παοαδί- 
^οσθαΐ" του; 8έ ταύτα παοαοε7ου.ένου: 
ή ώς άληθέσι τούτοις προσανέ/οντας 
άναθεαατίΐουιεν. 

\ο. 'Ότι ου -/ρή δημοσία λαϊκόν 
οογματικόν λόγον κινεΐν ή οιοάσκειν, 
άιίωαα έαυτώ οιοασκαλικον έντεΟί^εν 
πεοιποιουΐΑενον. αλλ' εικειν ^ τη τταοά 
του κυρίου τ:αρα?οθείση ^ τάξει ^ και 
το ους τοις την /,άριν του 
οιοασκαλικου λαβουσι λόγου οια- 
νοίγειν καϊ τα θεΤα παρ' αυτών 
έκοιοάσκεσθαΐ" εν γαρ τη μια 
εκκλησία διάφορα μέλη πεποίηκεν ό 
θεός, κατά τ/]ν του αποστόλου 
οωνήν, ην ό ^ιολό^Οζ έρμηνεύων 
Γρηγόριος σαφώς την έν τούτοις 
τάςιν παρίστησι ©άσκων* . Ί'αύτην 
αίόοίμεθα την τάζιν, άόελφοί, ταύ- 
τη ν ουλάττωμεν * ό μεν έστω τις ^ 
ακοή, ° ό 8έ χείρ, ό 5έ άλλο τι' Ι) Ложкнд лнс^ндα Л. 2) )(як1 П. 3) мчнк'ч С. 
4) К1 •4κκτΒβί(•ι«ιμ® П. 5) а вставл. П. 6) о^-чтнаго 
С, по ^ добавл. поядп. рук. 7) дохжпп иыупь 
^\•)^ύ к-к; попытка осмыслить: оу ко П. 8) Фввз- 
Л1ТН //, 0) конА»сл на С. 10) н1гк4 П. 

11) ώβθΛ\ΐ> //. 1) соа. αλληχειν. 2) ζαραδοθείση τταρά τοϋ 
у.^^^^.ο^^ V Ра1т. 172. 3) οιατίςε: Гл1т 172. 

4) С0(1. ιυλάττομεν. δ) С0(1. τις. β) ό δΐ 

γ)ο)<τ7α вставл. V Ра1т. 172. ТРУДЛЬСК. (νΐ ВСЕЛЕНСК.) 65. 185 οι -чнтксл• Μ по Λ\ΛΛ•Ι;• н ^ къ1кнаи * 

ι 

ВЛГ0П0СЛ0ГШа11ИКЛ\»к• Η подлип СТк 

тиуостию• и сло\'жан съ БЪр:5остню• 
5 \м скси κςΛΐ'κ"^ га^'К1КЪ готоеъ!^ пе 
вксн Апли* \\г Бси пррцн• \\ί кси 
съкл^амиклхк• и по п'ккъшуъ• ' 
чкто СЕС•!; Пасто^-уълхк творишн сът 

ОКкЧД• ЧкТО БЪ1ВАКШН ГЛЛВА СЪЖ 

10 НОГй• ЧкТО ВОКВОДЬСТВОКаТН ^ НаЧИ- 

НЛКШИ НОВОВЪЧИИКНЪ ВЪ ВОИПЪ!• 

ннтчДб пр'кл\о\*дростк съка:^актк• нг 
во\^ди скор-к въ словкк^ъ- ни про- 
стирднс /λ оувогъ СЪ! къ соглтоу- 

16 оул\оу• ни ифи^ прслхоудрътуъ 
вТк1ти пр'кл\оу-др'Ьи • &ψΐ ли къто 
огв-Ьд-кмъ ^° соудЕтк соу-фии подвн- 
:ζ4ΐ3 клнонъ• яа• м• дтж дл отълоу- 
чшъ воудетк• 

20 |б• Еъжи^акмли огнифл въ но- 
въ1са лхца- отъ н'ккъ1и\'ъ• пр'Ьдъ 

СВОИЛ\Н Д'йл<1Т6ЛкННЦОЛ\Н и пр'Ьд'к 
ДОЛХЪ!• ИЖ« и Пр-ЬсКАКаТИ Ц-кцИИ ПО 

н'^какоуоул\оу овъ1Чою• др'квкню- 
25 оулАоу ОурОДкСТВОГЮТк• ОТЪССЛ'Ь 
оу-пра^ни|ти повбЛ'квакл\'к• άψί къто 
о^во такоЕОК сктворитк• &Щ кли- 
ринг всудетк да отъвкржпгк вог- 
ДбТк• 4ψί ли просткЦк да отълоу- 
30 чеитг воудбтк- писано во кстк въ 
чбтъфкуъ цкаркстпинук•" и съ^кда 
л\анасии ^^ олтарк вкС1л\оу• воинкство^'• с υ,έν δι^ασκέτω, 6 3έ [χανθανέτω. 
και μετά |ίίρα/έα• ΚαΙ © μοτ^θά- 
νων εν * εύπειθεία και Ό '/орУ]- 

γών έν Ο^οίρότίίτι και ό υπ:^υργών 
έν προθυμία, μη πάντες ώμεν 
γλώσσα το έτοιμότατον, μη πάντες 
απόστολοι, μη πάντες προφήται, μη 
πάντες διερμηνεύωμεν. και μετά τίνα* 
Τί σεαυτόν ποιείς ποιμένα * πρόβατον 
ών; τί γίνη κεφαλή πους τυγχά- 
νων; τί στρατηγεΐν επιχειρείς τε- 
ταγμένος έν στρατιώταις; και έτέ- 
ρωθι ή σοφία διακελεύεται* Μη 
Γσθι ταχύς έν λόγο'.ς, μηίε ^ συμ- 
παρεκτείνου πένης ών πλουσίω, μη8έ 
ζήτει των σοφών είναι σοφώτερος. εί 
δέ τις άλω τον παρόντα παρασαλευων 
κανόνα, έπί ημέρας τεσσαράκοντα 
άφοριζέσθω. 

ξε'. Τάς έν ταΤς νουμηνίαις υπό 
τίνων τζρο των οικείων εργαστηρίων 
καϊ οΓκων άναπτομένας ττυρκαϊάς, 
ας και υπεράλλεσθαί τίνες κατά 
τι εθος άργοϋίον έπιχειρουσιν, * από 
του παρόντος καταργηθηναι προσ- 
τάσσομεν δστις ουν τοιούτο ^ τι ^ л. 61 Ь. 
πράξοι, ' εί μεν κληρικός εΓη, 
καθαιρείσθω, εί δέ λαϊκός, άφο- 
ριζέσθω* γέγραπται γάρ έν τη 
τετάρτη τών βασιλειών ® Και ώκο- 
δόμησε Μανασσης θυσιαστήριον πάση 
ττι στρατιά του ^ ουρανού έν ταϊς 1) υΤβο Π. 2) ιίβο Л. 3) Η ηροη. Π. 1) έν προπ. V Ра1т. 172. 2) ποιμένα ττοιη 

4) К-КВЫКН1 Π. δ) «СМИ Я. 6) гстдкын П. Ра1т. 172. 3) μή V Ра1т. 172. 4) εηλη- 

7) η1;κμ](μ с. 8) в«{Вствоватн П. 9) н нНфн Π ρουσιν Ра1т. 172. 5) С0(1. переправл. изъ 

[ем. т ю\ш]. 10) ογκ-ΪΜ Л. 11) царкстни 77. τοιούτω. 6) тс προπ. V. 7) πράξε: Υ. 8) βα- 
12) М4НДСНН Л. σιλείων Ра1т. 172. 9) со(1. переправл. изъ τών. 

12* 186 ТРУЛЛЬСК. (νΐ ВСЕЛЕНСК.) 66—67. л^οу гнА• Η провбД! члда свои ско^'к^ 
огнк* Η т^лтБарАаиаслк^ м вълшкство- 
вдашЕ* н ^ сътвори оу^трововлснк- 
5 ннь"к• и ра^оулшннкы оглшожн 
сътворнти лоукавкстко пр-Ьдъ гдл1к* 
гако прогн'ёватн и• 

^8• Отъ стгс въскр'кскнлого χΔ 
ва нашКго>^ДкНЕ• до новъ!^ нсд'кля* 
10 Вксю нЕД'клю въ ст^ъ цркъва)("к 
пр'ксъшатн подовактк* неосьо^Дкио 
В'1;ркнъшм1к• ^ псалътъ! и \'валал1Н 
и п'кснкЛ1и ^ дуовкнъшлгн весела- 

ι\ι^СЛ^ о у'к Η ЛраζДкΗΟ^ЮψΕ• Η 

15 БЖкствкнааго пнсаннсз почитаник 
вънсл\лю1рЕ• и €ττιΐΜ\•Έ таинъ на- 
слажаюфЕСА- БоудЕмъ со СИЦЕ съ 

уСЪЛ^к СЪВЪСКркСЪШЕ ЖЕ Η СЪВЪ^- 

нЕсъшЕСА• никако ЖЕ ον-Βο въ 

20 пр'кдълЕжафаи дни* конкнага ο^^ρΐΗ 

статна да не во^^дьтк- или ннъ 

людкскъш по^оръ да не сътварл- 

КТкСА- 

|ζ• Божкствкнок^ нал1ъ писаннк 

25 ^апов'Ьда* о^даллтисл ^ давлк- 

пин-к! ^^ н влоуда•^^ сътварлюфн- 

ιίΛΥΊι ЖЕ нЕО^Дкржанкнъиа ради оу- 

л. С2 а. τροΒΤνΐ• кръ|вк кокго огво живота 

уо\-дожкствол1к н1;какъл\к врашкно* δύο αύλαΤς οίκου κυρίου, και διήγα- 
γεν τα τέκνα αυτού έν πυρί, 
και έκληδονίζετο και οίωνίζετο, και 
έποίησεν έγγαστριιχυθους ^ και γνώ- 
στας έπλήθυνεν, ^ του ττοιησαι το 
πονηρόν ενώπιον κυρίου του τιαροργί- 
σαι ^ αυτόν. 

ξς. Άπό της αγίας άναστασί{χου 
Χρίστου του θεού ημών ή [Αέρας 
[χέ/ρι της καινής κυριακης την 
ολην εβδομάδα έν ταΤς άγίαις έκ- 
κλησίαις σχολάζειν δεϊ άπαραλείπτως 
τους πιστούς, έν ψαλμοΤς και υμνοις 
και ώδαΐς ττνευματικαΐς ευφραινο- 
μένους έν Χριστώ και εορτάζοντας 
και τη των θείων γραφών ανα- 
γνώσει προσέχοντας και τών αγίων 
μυστηρίων κατατρυφώντας* έσόμεθα 
γαρ οϋτω Χριστώ συνανιστάμενοί * 
τε και συνυψουμενοι. * μηδαμώς 
ουν έν ταϊς προκειμένους ήμέραις 
ιπποδρομία ^ ή έτερα δημώδης θέα 
έπιτελείσθω. ' 

ξζ'. Θεία ήμΤν γραφή ένε- 
τείλατο άπέχεσθαι αΓματος και 
πνικτου και πορνείας. τοΐς 

ουν δια την λίχνον γαστέρα ^ 
αίμα οιουδήποτε ζώου τέχνη 
τινί κατασκευάζουσιν έδώδιμον * 1) сквоз-к СП. 2) здткорАШАС/% Л. 3) н( 
вставл. С. 4) БГдл\к //. 5) н4Ш1 77. 6) в-кр- 
н1;м-к С. 7) хв-кмТ С. 8) 11 проп. начальное Б. 
0) с^'далнтн П. 10) ААВЛ1НЫ 77. 11) банда С. 1) соа. переправл. изъ έν γαστρι μύθου;. 
2) χαΐ επλήθυνεν вставл. Υ. 3) τταροργησαι Υ. 
4) Υ СЛОГП συναν по скобл. 5) συνανυψουμΛ- 

νοι Υ. 6) ίττποδρομεΤα РаШ. 172. 7) Ίιπγο- 
δρόμια η ετέρας δημώδεις θέας έτητελεΤσθαι Υ. 

8) передъ αίμα «οά. выскобл. 3—4 буквы. 

9) Υ зд1Ьсь выскобл. дв-Ь буквы передъ сло- 
гонъ δω, н έ прибавл. уже по скобл. ТРУЛЛЬСК. (VI ВСЕЛЕНСК.) 68—69. 187 ти Ί Л1.С• К * МДЛТК• ОУ'ДСГ.ЬНС ζΛΠρ•|;ψΛ- 

клгк и•^ Λψί же кто от-ксел^; кръ{:к 
жикста остн илчкМЕть• αυ,ΊίΛνκ же 
К'ЫЛ\Ь ОВрЛ^ЪЛМк- όψί ьлирнкъ^ сог- 

δ детк- да оттчКкрженъ согдетк- Αψί 
ли просткцк дл отълоу'чеиъ во^^ детк- 
ой"• Мко * не подоБьно κθ4ν\ον' 
кксёуъ кънигъ• ветъ^ааго и новлаго 
:ζлκ'^^τа• и стъшуъ и и^вьранътуъ 

10 млшииуъ пропоЕ'кдкинкъ• ^ и огчи- 
телк рлсклжати® или рлсЬнати лог- 
ь\и;кМ'К1НЛ\ъ кннжкникол\ъ• нлн г'лк- 
Λΐ-κίΜΛνΊλ пр'квраткнико.иъ' или нно- 
л\ог кол\аг отъ вксЬут! на плго\'ссч" 

15 въдлти• ΛψΕ не до конеца или отъ 
пи(|1а или ^ в^Л1^' или ин'клАк ос- 
ра:^ъл1к неключил\ъ вогдетк• тво- 
рАи ^ о^'во таковок отъсел'Ь пржлк- 
флисА• да отъл(>^^ченъ воу'детк τ,α 

20 лН.то- такожде и таковът* таковъ.^и 
къиигъ! когпАИ• лфе не ил полк^ог 
дкржитк^^ ни инолАО^• на влгод'ки- 
ник• и кже ηρΊΐΒΤιΠΉ отъдастк• нъ 
рас'ктлти в начкнетк* да отълсч'ченъ 

26 всн'детк• •/.л: ούτω τούτο έσθίουσι ποοστ-ό- 
сы; ^ επιτιμώ ριεν. ει' τις ουν άπό 
του νυν αί(χα ζώου έσθίειν έπι- 
/ειρήσοι οίωοήτινι ^ τρόπω, ει ϋ,έν 
κληρικό; εϊη, καθαφείσθω, εί δέ 
λαϊκός, άφοριζέσθω. 

ξη'. Περί του [χή έξεϊναί τινι των 
πάντων βιβλίων ^ της παλαιάς και 
καινής διαθήκης των τε άγιων και 
εγκρίτων ήαών κηρύκων και διδασκά- 
λων διαφθείρειν ή κατατέμ,νειν * τοΐς 
βιβλιοκαπήλοις, ή τοις λεγομένοις υ,υ- 
ρεψοΤς, ^ ή άλλω τινι των πάντων 
τ.ρός άφανισμόν έκδιόόναι. εί [/.ή 
τί άοα τέλεον ^ είτε υπό σητών 
ή ύδατος ή έτέρφ τρόπω άχρειω- 
θείη* ό δέ τι τοιούτο ποιείν από 
τοΟ νυν άλισκόμενος έπΐ ένιαυτόν 
άφοριζέσθω* ομοίως και ό τάς τοιαύ- 
τας βίβλους ώνούμενος, εί μήτε 
αυτός ταύτας διακατέχοι ' προς 
οίκείαν ^ ώφέλειαν, μήτε έτέρω προς 
εύεργεσίαν και τό διαμεΐναι ® άπό- 
δοται,^^ άλλα ταύτα διαφθείρειν έπι- 
χειρήσοι, άφοριζέσθω. 

ξθ'. " Μη έςέστω τινι των απάντων 
έν λαϊκοΤς τελουντι- ένδον ίερου είσιέναι Г|»€лгюп. с 2) запр1ф41А»ал Я. 3) крн(\цк"к С 1) сой. выскоб!. 3— 4 буквы передъ εττιτι- 

ί) прсп. начальное ГЙ. 5; проп^в-кдаии 77. μώμεν. 2) οίωδηποτε τινιΥ. 3) βίβλίον сο^ 

Οι рдск4жнтн с. 7) Ш вставл. П. 8) творл П. Ра1т. 172. 4) η вставл, V РаШ. 172. δ) μυ- 
9) Т4КСЕЫН проп. Д. 10) оумржн П. ρεψαι; Ра1ш. 172. о) τελειον соа. 7) χατεχοι 

Рагш. 172. 8) соа. это οίχείαν ίη пь кино- 

варью. 9) сой. переправл. изъ διαμενε:ν (?), 
10) άττοδώται V: въ соа. переправл. (изъ άπο- 
Βοίη?) по скобл. ударен1г и α въ конц-Ь, а с 
доппс. 11) соа. это правило дописыв. внизу 
л. 72^', первоначально же оно было проп. 188 ТРУЛЛЬСК. (71 ВСЕЛЕНСК.) 70 (бО)— 72 (7ΐ). 3^• Въ годъ кжкствкнъиа лнт^-р- 
гии НС достонтк жЕндл\ъ глаголлти- 

НЪ по ГЛаСОу* ПаБ1кДД АПОСТОЛА ДЛ 
ЛПкЛЧАТК• НС БО ПОВСЛ'ЬНО ИЛ^Ъ КСТ1ь 

10 глати нъ покарАтисА' гано же и ζ,α- 
κοΗΊι глкть* аште ли чь>то илвъп^- 
ногти уотлтк• въ доля'куъ ^ свонуъ 
/ио^жин' да въспрослтк• ^ л 62 Ь 1^** Оу^афнил1ъсл ^ гражанкско^- 
15 оу^мо^* ^аконоу• НС подовкно кстк 
елннкскъшуъ ^ 0БЪ1ча11 прнилгати• ни 
на ποζοριιψΛ Бъс;^одити• или глклгаг 
срал\кна1а плАсаника- или паче οвкψа- 
аго приимании одсждю въ^лагати на 
20 СЛ' ни въ нкже вр'Ьл!/^ нао^'чснии 
начинаюткСА• или къ конкцю иуъ 

ДОСТИГаЮТк• или по БкССЛ10\^ ρ€ψΗ по- 

ср'кд'Ъ таковааго нана^аннв* ^ лще ли 
КТО а СОссл'Ь д'Ьгатн дкрк^нстк• да 

25 ОТЪЛОучСНЪ ВО\"ДСТк• 

оа• Не достойно кстк правов'крк- 
но^• л^оужю съ срстичкскою съчста- 
тисА женою* ни еретико^ л\оужю ск 
женою правов'кркною съм'кшатнсА• нъ 
30 лψс ивиткСА чкто таковок отъ н'кко- 
кго ^ и вксЬ^ъ ΒΊλίΒβΚΛίοκ неи^в^стк- 
нът вракъ л^кН'Ьтн* и ве^аконкнок θυσιαστηρίου, μηδαμώς έπι τούτω ^ της 
βασιλικής εΐργομένης εξουσίας και αυ- 
θεντίας, ήνίκα δ' αν βουληθείη προσάξαι 
δώρα τω πλάσαντι, κατά τίνα αρχαίο - 
τάτην παράδοσιν. 

ο . ^ Μη εξέστω ταΤς γυναιξΐν εν τω 
καιρφ της θείας λειτουργίας λαλεϊν, 
αλλά κατά την φωνήν Παύλου του απο- 
στόλου σιγάτωσαν ου γαρ έπιτέτρα- 
πται αύταΤς λαλεϊν, άλλ' υποτάττεσθαι, 
καθώς και ό νόμος λέγει, εί δε τι μα- 
θεϊν θέλουσιν, έν οίκω τους ίδιους άν- 
δρας έπερωτάτωσαν.^ 

οα . Τους διδασκόμενους τους πολι- 
τικούς νόμους μη δεΐν τοις έλληνικοΤς 
έθεσιν κεχρησθαι, μήτε* μην επί θεά- 
τρων άνάγεσθαι ή τάς λεγομένας κυ- 
λίστρας έπιτελεΐν, ή παρά την κοινήν 
χρησιν στολάς έαυτόϊς περιτιθέναι, μήτε 
καθ' δν καιρόν των μαθημάτων ένάρ- 
χονται, ^ ή προς τό τέλος αυτών κα- 
τοτ\/τώσιν, ή καθόλου φάναι διά μέσου 
της τοιαύτης παιδευσεως* εί δέ τις 
άπό του νυν τούτο πραξαι τολμήσοι, 
άφοριζέσθω. 

ο3'. Μη έξέστω όρθόδοξον άν- 
δρα αιρετική συνάπτεσθαι γυναικί, 
μήτε μην αίρετικω άνδρΐ γυναίκα 
όρθόδοςον ζευγνυσθαι* άλλ' εί καϊ 
φανή τι τοιούτον υπό τίνος τών 
απάντων γινόμενον, οΩ^υρον τον 
γάμο ν ήγεϊσθαι και τό άθεσμον 1) ΑΟΜίχΐλ π. 2) мужсн скФН Π {ем, μο\ίκηη). 
3) ввспрвслтсА п. 4)νηροη. П. 5) Оуафн- 
имсА С. 6) мкнкскн п. 7) НАКАЗАН с. 8) нГ- 1) τοντο Ра1т. 172. 2) о' соа. по сьобл. 

3) сод. слоги ωσάν зх'Ьсь по скобл. 4) μη V. 
5) V зд^Ьсь между ρ и χ выскобл. дв-Ь буквы; 
ένχρχωντα: Ра1ш. 172. ТРУЛЛЬСК. (νΐ ВСЕ.1ЕНСК.) 73 (72). 189 

рл^Аро^'-тити съкъко^'илкник• не διαλύεσθαι συνοικέσιον ου γαρ /ρή 

11СД0СЛКТК со нк-клгЬси/иътуъ τα άμικτα ιχιγνυναι ^ ουοί τω 

сълА-Ьшатн• ни втулка съ спкчлтьл\к ττροράτω λύκον συμπλεκεσθαι και 

съко^'плАти• ^ ИИ къ γκΊ; члсти τη του Χρίστου μερίδι τον των 

5 грф.шкмътуъ жрбсии• 41|1б ли ктс αμαρτωλών ^ γλτιρον' ει δε πα- 

ιιρΊ;οτοΓππτκ отъ настч ^лпок-Ьдаили• ραβή τις τα παρ' ημών όρι- 

дл от'клсп'чбиъ во^-дЕТк- Λψί ли м'Ь- σθέντα, ^ άφοριζέσθω. Ει όέ τίνες 

ции^ κιμί къ ибвФ.рки €θγι\α ти тлко έτι έν τη απιστία τυγ/άνοντες 

κ•κ прлкок'1;ркиъп1уъ стадо ^ причк- και ούτω * τη των όρθοδόςων έγκα- 

10 τίίπι• л\ЕЖю СОСОЮ врлкълАк :ζΛΗ0Μΐ%- ταλεγέντες ποίμνη άλλήλοις γάμου 

имил\к ог.ро\'чишлсА• по ал\ъ. πίζΒκρά- νόμω συνηρμόσθησαν, ^ είτα 6 μεν 

ΐίΚΜΐ ОГ110 доирск къ ск4;т01^ истимк- το καλόν έκλεξάμενος τω φωτϊ 

Ηθ\/ον•Λ\ο^^ притбчб• оиъ ЖЕ пр^^лкстк- της αληθείας προσέδραμεν, ό δε 

ΝΊνΠΐΛ\ΐι ОВАТЪ Βΐιΐ|οτκ εΈΒΑζΛΗΠΚΛ\κ• Οπό του της πλάνης κατεσ/έθη л. 63 а. 

15 Ηί γοτΑ Κ'κ сжствкиъи1л\ъ ло\''Чал\ъ δεσμού μη προς τάς θείας άτε- 

въ^кр^кти• с'лговолитк же съ κΊιρκ- νίσαι ακτίνας έλόμενος, ευδοκεί δε 

иъм1лш нев'йрьиаи жити• или плкъ? τω πιστω ή άπιστος συνοικεϊν, ή 

И£В'кркиъ1И съ в-Ьркною- да не ра^- το έμπαλιν ό άπιστος τη πίστη, 

Λον -чактасл• * по вожкствкноуо^^л^о^л μή χωριζέσθωσαν κατά τον θεΤον 

20 аплог• ^ оститк во са л\о^^жк не- άπόστολον Ήγίασται γαρ ό άνήρ ό 

в'кркнъи! женою• и ^ оститксл жена άπιστος έν τη γυναικί, και ήγίασται 

нев'йрк1{а1а л\о^^ЖкМк• ή γυνή ή άπιστος έν τω άνδρί. 

0Β• ^ ЖивотворАфюо\'ЛАО\' крксто^^ ογ'. Του ζωοποιού σταυρού δείξαν- 

пока^авъшю нал\ъ сгГсенок• вкслко τος ήμΐν το σωτήριον, πασαν σπουδήν 

25 тъ1итаник нал\ъ полагати подовактк• ήμας τιθέναι /ρή του τιμήν ^ άξίαν 

въ^давати чкстк достоино^^ю- ил\к- άποδιδόναι τω δι' ου σεσώσμεθα 

же спсени въ1\'ол\ъ• ветъ^ааго па де- του παλαιού παραπτώματος' όθεν 

НИИ• т'ЬлАк чистъл\к слоБОЛ\к и чювк- και νω καϊ λόγφ και αίσθήσει 

стволик• ПОКЛЛНЛНИК ΚΛ\ο^• отъда- τήν προσκύνησιν αυτω απονέμοντες, 

30 юфе- творАфииуъ же на :^ел\ли τους έν τφ έδάφει του σταυρού τυ- 

крксткнъш овра:^ъ отъ Н'1;нъ1иуъ πους υπό τίνων κατασκευαζόμενους έξα- 

въ^цранАти отино^^дк повел'Ьвакл1ъ• φανίζεσθαι παντοίως προστάσσομεν, 1) сочск^плАтн Л: ни вълка с-к оккчАТкл<к 1) μ'ιγνυσθαι V. 2) αμαρτωλών соа. 3) орс- 

с-^кМ)'плАтн проп. С. 2) н-Ьфь С. о) стлд-к П. σθε'ντα проп. V. 4) ούπω Υ Ра1т. 172. 5) ήρ- 

4) разл^^ча4тсА П. 5) слок^ Л. 6) н проп. Л. μόσθησαν Τ Ра1га. 172. 6) τήν вставл. V 

7) соа. СЕ переправл. изъ он. Л ηροη. все прав. 72. Ра1т. 172. 190 ТРУЛЛЬСК. (νΐ ВСЕЛЕНСК.) 74 (тз)— 76 (75). дл т уодлфниутк попкрАникл^к• пс- 
и'};дкм1к>н овро^ъ нлшк псроугаклгъ^ 
^;κ^κ•аκτк• оттчСбл•^ же крксткн-кт 
овр<\^ъ на ξ€Λ\ΛΗ τΒορΛψόο прокли- 
5 нлтн :^дпоЕ'Ьдлнл\'к• - 

от• МНО НЕ ПОДОБдКТк ВЪ НЕД'Ьл'к• 

пли въ црквлуъ г7кл1Ъ1иу11 дювъвк 

ТИОрНТН• Η ВЪНО^Трк ИСТИ• и ПОСТкЛА 

сткллти• άψί ли а творнти дкр^лю- 
10 фс* ли ДА пр'Ьстдноутк или да отъ- 
ло\^чаткСА• 

од• ^ ПрИуОДЛфИИуЪ ΝΔ п'кник въ 
ЦрквИ уОф{Л1Ъ НС ВЪПЛкМк Б(фИНк- 

Н'к1н<\1к творити* Η ксткство на ВЪПЛк 

16 прино^жати• ни и^вирати чксо• иже 

не подовкнкшутк• и^ своиуъ не соу- 

л. ^33 Ь. ψΗΠίγΐλ ВЪ ЦрКВЕ• НЪ СЪ Л\Н0Г'к1ИЛ1к 

въниманикмк же и оу-милкниктк • 
таковая п'кния приносити тайная ки- 

ϋΟ Д/АШТЮО^-Л\0\" ВОу•• ВЛГ0Б0/А!^НиБ0Л1Ъ 
ко БЪ1ТН СНОМЪ Η!ζΛΚβΟΛ\Έ• СВ/АфЕНк- 

нок * наоу-чи слово* 

оЕ• ^ Мко НЕ лодовактк втчноутрк 

црквкнъту-к обложении• кърчкл\к- 

25 ницк* или врашкнкнъиа овра^ъ! 

лр'|1Д'клагати• или ина продаянил 

творити* чксткнок црквЕ уран^АфЕ• 

СПСк во НаШк к БЪ ЛЛЪТкСК'к1ИЛ\к 

ложитикмк накапай нъ! не творити 

30 дол\оу оцА мокго дол^оу коупкнааго 

повЕЛ'Ь• ИЖЕ и тържкниколг-к ср4;Бро 

рас'кта• и цр'квк овкфЕ творлфав ώς αν υιή τη των ;3αοιζόντων καταττχ- τη: νΐ'λτ,ζ ηαιν τοοτταιον гъ'^• του^ ουν ατ:ο του νυν του τησει το 

σταυρού τύπον επί τω έοάφει * κατα- 
σκευάζοντας όριίομιν άφορίζεσθαι. 

οδ'. 'Ότι ού 2εϊ έν τοΤς κυριακοΤς ή 
εν ταΐς έκκλησίαις τάς λεγομένας αγα- 
πάς ποιεΐν, και ένοον έν τω οΐ'κω έσθίειν 
καΐ άκούβιτα στρωννύειν* οι δε τοΰτο 
ποιεΐν τολμώντες ή παυσάσθωσαν ή 
άφορίζεσθωσαν. 

οε . Τους επί το ^ ψάλλειν έν ταΤς 
έκκλησίαις παραγενομένους βουλόμεθα 
μήτε βοαΤς άτάκτοις κεχρησθαι και 
την φύσιν προς κραυγήν έκβιάζεσθαι, 
μήτε τι έπιλέγειν των μη * εκκλησία 
όίρμ,ο^ίων τε και οικείων, άλλα μετά 
πολλής τζροσογτίζ τε και κατανύςεως 
τάς τοιαύτας ^ ψαλμφδίας προσάγειν 
τω τών κουπτών έοόοω θεώ' εύλα3εϊί 
γαρ έσεσθαι τους υιούς 'Ισραήλ το ίερόν 
έδίδαξεν λόγιον, 

οζ'. "Οτι ού χρή ένοον τών ιερών 
περιβόλων καπηλεϊον ή τά διά βρωμά- 
των εί'δη προτιθέναι ή ετέρας πράσεις 
ποιεΤσθαι, ^ το σεβάσμιον τη εκκλησία ' 
Φυλάττοντας* ^ ό γάρ σωτήρ ημών και 
θεός διά της έν σαρκϊ πολιτείας παιδαγω- 
γών ημάς, μή ποιεΐν τον οίκον του πα- 
τοός αύτου έαποοίου * οίκον παοεκελεύ- 
σατο, δς και τών κολλυβιστών το κέρμα 
έξέχεεν και τους τό ίερόν κοινοποιοϋντας 1) по{»<1ГД1М'к с. 2) // η^Όη. все прав. 74. 
3) и проп. С 4) сц)1нн« С. 5) Π проп. все 
прав. 75. 1) έξυβρΊζοιτο Ра1т. 172. 2) ег' εδάφους V 
Ра1т. 172. 3) τί*. Ра1т. 172. 4) τη вставл. 
V Ра(;т. 172. 5) τοιαύτα; проп. Ра1п1. 172. 

6) τΓοιοϋντες V. 7) ταΤς έχκλητία•.ς Υ Ραίπι. 172 
(и соа. первоначально, но подскобл.;. 8,1 ψ■^• 
λασσαντβς Υ. 9) ϊμτζοράου Υ. ТРУЛЛЬСК. (νΐ ВСЕЛЕИСК.) 77 (7б)— 79 (78). 191 ουν έπί τω ΗζΓΈΗΔ- Δΐ\η Ж6 ^ КТО Ο пр-кдтхЛЕЖЛ- άττήλασεν. εΓ τις ου 

1|И1Ил\ь> пр-кгр-кшЕнин• сатъ со^'Детк προχειυιένψ άλω έγκλήυ,ατι, ^ άφορι- 

ΑΔ νΤ'Λ04ίΗ'κ сьдетк•^ ζέσθω. 

08- Μκο т подослктк склфбми- οζ'. 'Ότι οϋ δεϊ ίερατιχοϋς ή 

δ кол\'к 11 ^ клириколгк или постьни- κληρικούς ή άσκητάς έν βαλανείω 

κοΛνκ- к-к слни съ Ж6Н4Л\11 л\Ъ1Тнсл ρ,ετά γυναικών άπολούεσθαι, υ.η& 

ни всал\ог γρκ€τΐι0Ηθν• или просткцю• πάντα χριστιανόν ή λαϊκόν αΟτη 

С6 со пкркоё ρΛ:ζθΓΛ\•^Ηίΐκ отъ и^мк-к• γαρ πρώτη κατάγνωσις παρά τοΐς 

Δ\\η ли кто о С1л\к 1атъ со^^дстк- лцп έθνεσιν ει δε τις έπϊ τούτω ^ 

10 клнриктч кстк дл отъккржеиъ 1К>г- φωραθείη, ει μεν κληρικός εΓη, 

Дбтк- άψέ ли просткЦк да отълог- καθαιρείσθω, ει οέ λαϊκός, άοορι- 

чбиъ согдбтк• ζέσθω. 

Οζ.** Ιίΐκο^ подослктк проск-кфб- οη'. 'Ότι δει τους φωτιζόμενους την 

нтиилгк κ4;ρΗι 1:'к1Кно\-ти• и къ срсдог πίστιν έκμανθάνειν και τη πέμπτη της 

15 пбд-кл•!; ΠΈζκ1;ψ4ΤΗ шископо^- или εβδομάδος άπαγγέλλειν τω επισκοπώ ή 

ποποΛ\Τι• τοΐς πρεσβυτέροις. 

0И• ^ Н^рождёнок отъ д%въ1 вжк- οθ'. !νλόχευτον τον εκ της παρθένου 

сткнок рождество испов^^длюфе ико θείον τόκον όμολογουντες ώς και άσπό- 

Ы скмёнб Β^ΐΒΈΐιίΕΚ• и всб|л\о^ ста- ρως συστάντα και παντι τω ι:οιμ\ίω л. 64 а. 

20 до^^ пропов'кдлюфб• отъ !«в'кжкствии κηρυττοντες, τους έξ αγνοίας πράττον- 

творлфаи чксо нсподовкн-кИ!^^• ИС- τάς τι των ου δεόντων διορθώσει καθυ- 

правлкиикл\к покарАКл\'к• т-ЬлАк по- ποβάλλομεν όθεν επειδή τίνες μετά την 

НГЖ1 н-кции по рожкств-к стго дн1е χΆ ήμέραν της άγιας Χρίστου του θεού 

1ΪΔ нашего- варАТк л\огко\' н-к съ ημών γεννήσεως δείκνυνται σευ,ίδαλιν 

25 чнл\к. Η той приносАф! дро^^гъ КЪ έψοντες ^ και ταύτης άλλήλοις μεταδι- 

дро^^го^-• виною чксти ради рожкства δόντες^ προφάσει τιμής δήθεν λο/είας * 

прктъиа д^къ! мтре- :5апок'кдаклАЪ της άγ^ρά>ίτου παρθενομήτορος, όριζομεν 

ннчксо же таковалго я-крнъимдъ тво- μηδέν τοιούτον υπό των πιστών τελεϊ- 

рити• НЕ чкстк со се ογ -'со дРк въ1ше σθαι* ου γάρ τιμή τουτό γε τη παρθένω, 

30 ον -ма Η слова• невъм'кстил\ок рожкши ττ] υπέρ νουν και λόγον τόν άγώρ-ητον 

слово плътию- отъ овкфииуъ же и τεκούση λόγον σαρκί, έχ τών κοινών 

кже на насъ• по несъка:^акл\огсч-л\ог τε και καθ' ήυ.ας τά κατά τόν άορα- 

КИ рожкствог написати• афе къто στον αυτής τόκον όρι'ζειν και υτζοΎοά- 1) ЛЙ С 2) соа. конечное тк вязью. 3) нлн Л. 1) ΐτλημμεληματι V; πλημμέλημα Ра1т. 172. 

4) Л проп. вес прав. 77\ 5) ηι вставл. С, 2) -ζουτο V. 3) όψο'ντες Ра1т. 172. 4) λοχειών 

о въ соа. оно вискобл. С) Л проп. все прав. 76. V ΡαΙιη. 172. 192 ТРУЛЛЬСК. (νΐ ВСЕЛЕНСК.) 80 (79)— 81 (ВО). 0^'ВО ОТЪСбЛ•^ ТБОрЛ таково ^ Ч1кТ0 ов- 

лнчжъ во^-детк• лца клнрнкъ* εον*- 

Д{Тк• ДЛ ОТТкВКрЖ^НТк БО\-Д£ТЬ- ΛψΕ 
ли ПрОСТкЦк да СОлСЧ^ЧбНЪ ВСЧ'ДЕТк• 

5 од• йца κ-κΐΜ йпиъ млн попъ или 
дниконТк- или отк приннтлкл\ъ1нуъ 
въ клиросъ или просткцк• Λψί ни 

ИДИНОЯ НО\^ЖДЛ Т/АЖкШаИ ^ ИЛ\ЛТк 

или вбфк напасткна наипачб оско^•- 
10 Д'кти отъ цркве• нъ къ град4; прк- 
въ1ваи• три н«Д'клкнт11И дни- вътркуъ 
пбд-^ллуъ не приуодитк• άψί кли- 
ринъ во\'Д1Тк да отъккржснъ во^•- 
ДЕТк• Ацм ли ПрОСТЬЦк• ДЛ ОТЪЛО^'- 

15 чбнъ БО\^ДбТк колгъкания• ^ 

η• ^ Понкжб 0^'во въ и-ккъ!- 

иуъ странауъ о^-в'кд'Ьуо/и'к• въ 

тркст'Ьи п41сни въ приложкм'ки 

л. 64 Ь. части къ^глашлти по стъ1И вкъ- 

20 л\крткнъ1И } распкнъисл насъ ради 
пол\ило\-и насъ• а о^'во отъ 
др'Ьклк стуъ ОЦк- ико ВЛГОЧк- 
стия то\^ждааго отъ таковъ1И 
отъгъна п'Ьсни• съ овновлкшиил\к 

20 таковъи! гллсъ• вцаконкнъ1ил\ъ ίρί- 

ТИКЪЛ^к- ^ и Л\Ъ1 И!^вФ.СТ0ГЮф6 въ^^а- 

конкнаи стъ1ил\н оци нашими• πρΊί- 

Ж6 влгочксткно проклинакл\ъ прикл\- 

люфли• κψ6 по С01'1|ин1 ^апов'Ьди 

30 таковън! снц| гллсъ въ ц^квауъ- φειν. ει τις οΰν αττο του νυν ττραττων 
τοιούτο τι φωραθείη^ ει μεν κληρικός 
εΐη, καθαιρείσθω, εί δε λαϊκός, άοορι- 
ζέσθω. 

τγ'. Έϊ τις επίσκοπος ή πρεσβύ- 
τερος Υ) διάκονος ή των εν ^ 
κλήρω • καταλεγομένων ή λαϊκός, 
εί μηοεμίαν βαρυτέραν ανάγκην 
εχοι ή πράγμα δυσχερές επί πλεί- 
στον άπολείπεσθαι της αυτού ^ εκ- 
κλησίας, άλλ' εν πόλε ι διάγων τρεις 
κυριακάς ημέρας εν τρισϊν έβδομάσι μη 
συνέρχοιτο, εί μεν κληρικός εΓη, καθαι- 
ρείσθω, εί δε λαϊκός, άποκινοΤτο' της 
κοινωνίας. * 

πα'. Έπειδήπερ εν τισι χώραις με- 
μαθήκαμεν εν τω τρισαγίω ύμνω έν 
προσθήκης μέρει έκφωνεϊσθαι μετά τό 
^Άγιος άθά^,/ατος <τό> Ό σταυρωθείς 
δι' ήμας έλέησον ήμας, τουτό τε 
υπό των πάλαι άγιων πατέρων 
ώς της ευσέβειας άλλότριον έκ 
του τοιούτου άπηλάθη ύμνου συν 
τω την τοιαύτην φωνήν και- 
νουργήσαντι παρανομώ αίρετικω* καί 
ήϋεΤς κυρουντες τα παρά των αγίων 
πατέοο^ν ήυ,ών ποίν εύσε3ώς θεσαοθε- 
τηθέντα άναθεματίζομεν^ τους έτι μετά 
τόν παρόντα ορον παραδεχόμενους την 
τοιαύτην ούτω ^ φίονήν " έπ' έκκλησίαις Ι 1) τίΚΦκ* соа. 2) клнрнтч С, но τ пер^правл. 
поздн.рух. η к. 3) Т4**шаи Я. 4) клл-.'клнни Я. 
5) Я проп. все 7ΐραθ. 80- 6) соа. переправл. -ν 
передг м ип о; |р1тик«гъ С. 1) τω вставд. Ра1т. 172. 2) соа. сюгъ ου 
по скобл., в^Ьροяτнο, изъ слога ης, такъ какъ 
оставшееся нетронутымъ первонач. удареа^е 
пришлось надъ о. 3) соа. въ слог-Ь χι напие, 
ι по скобл. [ви. ε?). 4) άφοριζέσθω V (вм. άπο- 
χινοΤτο τ?); κοινωνίας). 5) соЛ. слогъ εν зд'Ьсь 
по скобл. 6) 3ύτω проп. Ра1;т. 172. 7) η 
вставд. V Ра^т. 172. ( 

1 ТРУЛЛЬСК. (VI ВСЕЛЕНСК.) 82 (βι). 193 

ИЛИ имлкс клко• κίχ трьстЪт-лАО\- ή άλλως πως τω τρισαγίω 

11'1;ник> ί)ρπΛΛΓΛΚ>ΐ|ΐΛΐ<ι• и Λίρί чисти- υμνώ συνάπτοντας, καί ει αέν 

ткль.с1Гк1иу'к кстк• пр+.сто\-пкиикк ιερατικός έστιν 6 παραβάτης των 

:^лпС'К'1.длм'км1\"к• осмлжити того чи- ορισθέντων, άπογυανουσθαι του- 

5 ститблксКс^аго ^ слил 110КбЛ'кклКл\ъ• τον ^ της ιερατικής αξίας τιροσ- 

Α\\\ί ли л\к11И\-к или 11рость.ц1к дл τάσσομεν, ει ?έ μονα/ός ή λαϊκός, ^ 

отълсч'ментч 1;01-Д£Тк• άφοριζέσθω. 

πά- Π Λ Н'1.ь"кп1\-ъ ги!сании\*ъ ^ πβ'. "Εν τισι των σεπτών εικόνων 

Чксткм κίπ\"κ ΗΚΟίΓΚ• лгпкцк^ Икр- γραφαΤς αμνός δακτυλω του προορόμου 

10 ст'кл\к пр^'.Д'ктбчл ик'Л/ЛКлгъ начкр- ξεικνύμενος έγχαράττεται, δς εις τύπον 

τώΚΛ\'κ С'мклкть• ^ иже къ спрл^ъ παρελήφθη της /άριτος, τον άληθινόν 

остлилкм'к см• г.л'год'кти истиик- ήμΐν οιά νόμου υποφαίνων^ άμνόν Χρι- 

ιίΛΛΓο ΗΛΛ\Τν ^лионъл\к икл^лкл\о στον τον θεον ημών. τους ούν παλαιούς 

лгнкЦ/А γΛ ιΓλ ΗΛϋΐ6Γ0• дрф.клк- τύπους και τάς σκιάς ώς της αληθείας 

Ιό Н/АИ ;κ6 оврл:^Ъ1 и с41ни ико σύμβολα τε και προχαράγματα τη έκ- 

нстинкиллго къосрлжбиигз^ нлчкрта- κλησία παραδεδομένους κατασπαζόμε- 

нии цркеи ир1;длиъ1И• 4Κ.το^^ΐ|ΐί νοι, την χάριν προτιμώμεν και την 

1;7год Ι,τκ пр'кжечктелпч и ® истн- άλήθειαν, ώς πλήρωμα νόμου ταύτην 

110^'• ϋκο Ο'κκκοΗΊέΗΗΚ ^ΛΗΟΗΟ^Γ при- υποδεξάμενοι. ώς αν ούν το τέλειον 

20 и/иъшб ю- лкъ! С'кнонкчлиок• и капк- και* ταϊς χρωματουργίας έν ταΤς άπάν- 

н-ыилУ! Д'11ллнии• и κο4ίΛ\Η обличий των δψεσιν υπογράφηται, τον του αΓρον- 

нлиислктк• ' ктч'<^£л\лю1[1Ллго грФ.уъ! τος την άμαρτίαν του κόσμου άμνοϋ 

κοίΓΟ л\ирл лгпкЦ/А ул ϊΓλ нлшего• по Χρίστου του θεού ημών κατά τον άν- 

члкчкског|о^'л\с^• ΟΓ,ρΛίζΟ^•• и ил ико- θρώπινον χαρακτήρα και έν ταϊς είκόσιν л. 65 а. 

2δ ΗΛ\"Κ• оч'ъсел'к κτν кбтъуллго л\•^^сτο από του νυν άντι του παλαιού άμνου 

ΛΓΗΚίι,Λ къопражлти !^апок'1.длкл\ъ• άναστηλουσθαι όρίζομεν, δι' αύτου το 

τ4;λ\κ С'клг1;рбнии ^ К'к1Сотс^/• ЕГжии της ταπεινώσεως υψος του θεού λόγου 

слокл ρΛ'/^ο^'Λ\ΊΐΕΛκ•ΐ|ΐΕ• Η ИЛ ΠΛΛ\/Λτΐι κατανοουντες και προς μνήμην της έν 

пл'кткскллго житии и страсти кго• σοίργ.ί πολιτείας του τε πάθους αύτου 

30 И* сгТскмаьт съл^крти иодил^и и ^^ |Гжк- και του σωτΎΐρίου θανάτου χεφαγωγού- 

стскнлаго съжтчшааго л\иро^" αζ,ΚΑ- μενοι και της εντεύθεν γενομένης τψ 

слкмня* κόσμω άπολυτρώσεως. 1) сс".(7. с.*'Пг ΤΗ вязью. 2) пнслнын С. 1) της ίερα вставл. Υ (описка!). 2) λαΓχος 

3) дгнкцк τφθ7ΐ. П. 4) ьыклтн С. 5) в-кОррлж<- η μοναχός Υ Ра1т. 172. 3) προϋποφαινων Υ 
Η4Α С. 6) и ηροη. 77. 7) напис^»Т1 П. 8) сми- Ра1т. 172; со(3. слогъ προ ιη т. рук. X в. 4) κάν 
р*нна 77. 9) н проп. Л. 10) и проп. Л. Υ Ραίιη. 172 (и сой. рукой X в. переправл.). 

13 194 труигьск. (νι ВСЕЛЕНСК.) 83 (82)--86 (85). 

ПК- Никъто ж« т-ЬлбСкМЪ отми- "тту'. Μηδεις τοις σώμ,ασι των τελευ- 

раюфииутк- комьклнии ^ да не по- τώντων ^ της ευ/αριστίας μεταδιϊότω* 

дастк• ^ ПИСАНО во кстк- прнил*4;тб и γέγραπται γάρ* Λάβετε^ φάγετε* τα δε 

ϊ3ΑΗΤί• Мкртвъ1нуъ Ж1 ΎίΑίΟΛ N11 τών νεκρών σώματα ουδέ λαβείν δυνα- 

5 исти мсг<утк ни приимдти• ται' ώύδέ φαγεϊν. 

ίΪΓ•^ Канонкно^оу-люу* откцк ^а- πδ'. Τοϊς -χανονιχοις '^ τών ττατέρων 

κοΗογ- въсл-кдоу-юф! ^апок'Ьдакмъ и θεσμοϊς κβτακολουθοΰντες όρίζομεν χαι 

ο младбнкциутк• елншьдъ! Ηί овр4;- περί των νηπίων, οσάκις μ.ή* εϋρίσκον- 

таюткс^я и^в^ёсти послоуси ΓΛψίπ ται βέβαιοι [χάρτυρες οέ ταΟτα άνα(χφι- 

10 симъ в-Ьркно уркфбномъ ΒΤι.ιΤΗ• и βόλως βαπτισθέντα είναι λέγοντες, хса 

ни сиуъ въ^драстъ Д'Ьлкма ^ о пр-Ь- ουδέ ταύτα δια την κείραν ^ περί της 

дан-Ь ΗΛίΤν* таннооучении откВ^фати τυαραδοθείσης αυτοΐς (χυσταγωγιας άπο^ 

оудоБкно имо^тк• ρΑΐζΒ*!; н^какокго κρίνεσθαι * έτητηδείως έ/ουσι, χωρίς 

лр-Ьтыкании дължкно кстк си урк- τίνος προσκό[Χ|Λβτος όφείλειν ταΟτα 

15 стити• §да къгда таковок со^'МкН'Ь- βαπτίζεσθαι, μήποτε ό τοιοΟτος δισταγ- 

ΗΗΚ• лишитк Ηγτν таковааго очифе- μιός αποστερήσει αυτά της τοιαύτης του 

НИЕЗ οττιΐΗΛ• άγιασ[χου καθάρσεως. 

ПД• Пр'Ьд'к дъв'Ьма или тркми πε'. Έπί δυο καί τριών μαρτύρων 

послоу'уи и^в^ститн всакъ гллголъ βεβαιουσθαι παν ρήμα γραφικώς πάρε- 

20 написано πρΊ«3γοΜΤι• ' своводимъна λάβομεν* τους ουν υπό ' τών οικείων 

же οττι своиу^ гдии^ равъ!• πρ^ΐΑ^ δεσποτών έλευθερουμένους δούλους έπι 

тркЛ1и посло^п^^! таковъиэ чкстн ^ τρσι μάρτυσι της τοιαύτης τιμής άπο- 

въсприимати ^апов'Ьдакмъ• иже πζ- λαύειν διοριζόμεθα, όΐ^ τό κύρος παρσν- 

в'Ьштсник при1икдъш{ свовожЕним/Мк τες τη ελευθερία προσοίσουσι και τό πι- 

25 принвсоупгк• и в'Ьркнок отк ки)(^ στον εξ έοη^τών τοΤς γινομένοις • παρέ- 

виваюфс подадАТк* ξουτιν. 

д. 65 Ь. Ι пе ♦ (тЪБИраюфа1а на дша вло^^Дк- πς'. Τους έπι ψυχών ολί- 

НИЦА пъл^ъ къпа Η питаюфав• лци σθφ πόρνας έτπσυνάγοντας και 

клирици со^пТк• отъвр'кфи :^апов41да- εκτρέφοντας, ει μεν κληρικοί είεν, 

30 клПк• Δψί ли просткци да отъло^- καθαιρεϊσθαι όρίζομεν, εί δέ λαϊκοί, 

чаткСА• ^^ άφορίζεσθαι. 

1) кАмклниа л. 2) Α4 л, 3) Π ηροη, вее 1) сод. выскобл. н^сколко буквъ переяъ 

прав. 83. 4) 34К0М5 С. 5) д-юидм С. 6) п^-к- της. 2) δύνανται V Ра1т. 172. 8) соа. зд-Ьсь 

Α4н^Εлι'к С {ем. яр-кдАн-к им-к). 7) П|жсахс П. χαν переправь, изъ χοιν. 4) μέν Ра1т. 172. 

8) гАн• н Л^ 9) чтии Л. 10) Фа9ч4таса С. 5) χήραν V. 6) άποχρίνασθαι Ра1:т. 172. 

7) сой. переправл. изъ άπό. 8) со<1. по<иг1^ оГ 
выскобл. |из^ буквы (в^^роятно, τε^ такъ какъ 
ввд;по, что было первоначально οι). 9) γβνο- 
μένοις Ра^т; 172. ТРУЛЛЬСК. (νΐ ВСЕЛЕНСК.) 87 (Вб)— 88 (β?). 195 |Тг• Остлклкшии л\о^'жл пр'Ьлюсо- ττζ'. *Н τον άνδρα καταλιπουσα μοι- 

Д'кица кстк или К'к имол\о^• ириидЕ ^αλίς έστιν, εί έπ' άλλον ήλθε, κατά 

по €ΪΓΐ|ΐ£Μθ^-ον•Α\ο^• И ижкстккно^*о^^л\о^^ τόν ίερόν και θεϊον βασίλειον, εκ της 

кдсилню- οΓΤν (фрчксткл ибрелмиим Ίερε[Λίου ^ προφητείας άριστα τούτο 

5 дог.р'ЬитбК ^ се И5;|;кра1^ътк>• υκο άναλεξάυιενον, ^ οτι έάν γένηται γυνή 

Αΐ\ΐί |;сч*дбтк жшл л\оу'ЖЕки инол\о^'• άνορΐ έτέρ<υ, ουκ επιστρέψει προς 

Μί сг.рлтитксл ^ κτν л\о\^жеки сьок- τον ^ άνορα αυτής, άλλα μιαινο- 

л\оу• нъ оснкьрнлкл\л оснккрикна μένη μιανθήσεται. και πάλιν' Ό со^'Дбтк- и пак'Ы илгЫи ^ πρ^ΐΛΚ^κο- έχων μοι;ταλί2α αφρ ων και 10 Д'кицю ве^о^'л\кМ'к и ибчкстикъ• &ι\ΐί άσεβης, εί ούν φανή του ανδρός 

Ж€ икитксл отъ л\о^'Жл ϋίζ кинъ! * άλογως άναχωρήσασα, ό μεν συγ- 

от-кшкдъши- онъ о^*со иев41жкстки1а γνώμης έστιν άξιος, ή δε έπιτι- 

достс[и]н'к кстк• она же ζ<ιπρ4;ψ6- μίοις* ή δε συγγνώμη τουτφ 

никлгъ- и£к4;жкствик ^ же се къ свк- προς το κοινωνεΐν τη εκκλησία δο- 

1δ фению цркви подастксл• остдклаии^ θήσεται. о μέντοι καταλιμπάνων 

же ^оконкио съчетлкъшнмоСА ' съ την νομίμως συναφθεϊσαν αυτώ 

ннл\к жепо^' ϊ дро^^го^ю поил\ъи{• по γυναίκα και έτέραν αγόμενος κατά 

ГНЮ ^ о^'со^'жепию ^ пр'Ьлювод'Ьанъ!- την του κυρίου άπόφασιν τω της 

имк осо^'жденк во^гдетк• испрлвлкно μοιχείας υπόκειται κρίματι. χεχα- 

20 же кстк отъ^^ оцк пАши\"к• тако- νόνισται δέ παρά των πατέρων 

къжлхъ л'Ьто съ пллчкл\к κ&ίδΎΐιΟΑ' ημών τους τοιούτους ένιαυτόν 

Д'кК'к л'Ьт'к посло^'Шати• три л-кта προσκλαίεν, διετίαν ^ έπακροασθαι, 

припадлти• въ селюк л'кто съко^- τριετίαν υποπίπτειν και* τω έβδόμω 

пл/^тнсА ^^ съ В'кркп'к1ил\и• и тако συνίστασθαι τοις πιστοϊς, και ούτω 

25 овкфЕгпш съподовлАТИсл• ώψί съ τής προσφοράς άξιοϋσθαι, ' έάν μετά 

слк^ал\и покаюткСА• δακρύων μετανοήσωσιν. 

ηζ•^^ Никътоже къно^трк Сфенъиа πη'. Μηδείς ένδον ίερου ναού 

цркке скотАте какого ο^^Βο да не въве- κτήνος τό οίονουν είσαγέτω, ^ 

детк• ра^к-к не а|фе къто по^^ткл\к έκτος ει μη τις οδοιπόρων, л. ее а. 

30 шкство^-и• велнц'к постигъши по^-- μεγίστης καταλαβούσης ανάγκης, 

жди• \'Л'квинъ1И овит'Ьли не ил\ъ1И οικίσκου και καταγωγής άπορων, 

К'к таков'ки оБитакть цркви• έν τω τοιουτω καταλύσει ναφ' 1) досркник Л. 2) \λ>ί рйтсл П. в) нл\-Ьн У7. 1) ιεμίου V, а ερ вставл поздн. рук. 2) άνα- 

4) к-кны С. 5) н18-кж1ств-к| Л. 6) шстлклдв Л. λεξαμε'νου соа. 3) τον проп. Ра1т. 172. 

7) сс^^тдвшюсА П. Ь) νΰγ Л. 9) ос5?ж1нню С; 4) соа. μοιχαλλίδα. 5) οοά. переправл. изъ 8с' 

С8Ж1НН» Л. 10) от-к проп. Л. 11) ο•νΒΐ»κί?πΛΛ- α'ιτίαν. 6) χαι проп. Ра1ш. 172. 7) χαταξιου- 

тнсл С. 12) Л проп. все прав. 87, σθαι V ΡαΙιη. 172. 8) εισαγαγετω V. 196 ТРУЛЬСК. (νΐ ВСЕЛЕНСК.) 89 (ЗВ)— 90 (вэ). не въведения во ради въно^трк δια γάρ του ρ.ή το κτήνος ένδον εισενε- 

СКОТАТК• С6 ογ-Βο кстк кгда рл- χθήναι αυτό αέν έστιν ^ δτε οιαφθα- 

сткл-кктк• и^ведениклАк же ирк- ρήσεται, ό δε τη του υποζυγίου άπο- 

л\кникл• Η ДВИК не ил\4?нни нл βολγι και* τω^ εντεύθεν άπόρφ- τη; 

5 погткШкСТК1К• стркмлкнии сълхкртк- ίτΛ την όδο'.ττορίαν όριχης θανάτου κι- 

н'Ьн в-кд•^ пр-Ьдан-к во^^детк* согвот-к νδύνω παραδοθήσεται* το γάρ σάββατον 

во челок'Ька ради въ1тн нао\'чи\'ол\ъ- δια τον ί^^ρωτζο^ γενέσθαι έκδιδασκό- 

СА• ИКО вкскуъ чксткн-кк л\кН'Ьт11• αεθα, ώστε δια πάντων προτιμητέαν 

члвчкскок спсеник же и вестрастТк- ήγεΐσθαι την του άνθρωπου σωτηρίαν 

10 Δψ6 ли къто о^'В'кд'Ьнъ во1'ДЕТк τε και άπάθειαν. ει δε τις φωραθείη 

κροΛ\•^ винъ! ИК0 же речено кстк• χωρϊς ανάγκης, ώς ειρηται, κτη- 

СКОТЛ въБОД^А въ црквк• ац1£ клнрпкъ νος είσάγων έν ίερω, ύ μεν κλη- 

кстк да отъвкрженъ вогдетк• &ψί ли ρικός ειη, καθαιρείσθω, ει δε λαϊκός, 

просткЦк да отклоу^енъ вогдетк• άφοριζέσθω. 

15 ΠΗ• ^ Опскнъиа страстни Дкни πθ'. Τάς του σωντιρίου πάθους ήμέ- 

постъл^к и л\лтвою и оу-лжлкникл\к ρας έν νηστεία και προσευ/?] και κατα- 

срдца творнтн подовактк в'кркнъ!- νύςει καρδίας έπιτελсυνταс χρή τους 

ΗΛίΤι.• въ поло^нофкнъи! часъ по ВЕ- πιστούς περί μέσας της μετά τό μέγα 

лиц'ки согвот^> поститисА• вжствк- σά^^Λτον νυκτός ώρας άπονηστιζεσθαι, 

20 нъ1ил\а евангелистол\а γλΊοψελ^λ л\а- των θείων ευαγγελιστών Ματθαίου και 

/:^еови^ и лоуцНк- ΟΒΟΛ^ον* гл1«фю въ Λουκά του μεν διά τό^ όψέ σαβ|3άτων 

вечеръ со\'воткнъ1И пр'кжде глк^\ιъ• προσρήματος, του δε διά του ЬрЬрои 

0Β0Λ\0^^ же ζ•^Λ0 рано по^дкнкство βαθέος την βραδύτητα * της νυκτός 

ΗΟψΗ над1Ъ наπнсοу"юψю• ήμϊν и'::оуоа':^оу^о:^. 

25 ΠΑ* ^ βτ^ нед'Ьл'к не * покланлти ^. Ταϊς κυριακαϊς μη γόνυ κλίνειν' εκ 

κοΛ•^Ηθ^• отъ воноскнътуъ нашннуъ των ^ιο^^όρων ημών πατέρων ^ κανονικώς 

оцк• нсправлкно прииуолхъ• чкто^•- παρελάβομεν, την του Χρίστου τιμών- 

фииуъ γΒΟ въснрксеник* ико ον'ΒΟ των ^ άνάστασιν. ώς αν ουν μη ά^νοοΰ- 

Л. 66 Ъ. не в-клгъ яв-к кже на то на:^иратн• | μεν ^^ τό σαφές της έπϊ τούτω ^^ παρατη- 

30 нвНк В'кркнътмъ поставллкл\ъ• ρήσεως, δηλον τοϊς πιστοϊς καθιστώμεν. 1) π ηροη. все прав. 88, 2) м1ф-й«кн С. 

3) Π ηροη. все прав. 89. 4) ηι ηροη. С. 1) μεν έστιν со(3. V. 2) со(1. выскобх 2—3 
буквы посл-Ь хаи 3) το V. 4) άττ^ρών У. 

5) του V Ра1т. 172 (и соа. переправл. рукой 
XIX в.). 6) βραδύτητα V. 7) γονυχλ'.νειν V. 
8) πάτερων ημών V. 9) τιμώντες Ра1т. 172. 
10) άγνοώμεν Ра^т. 172. 11) τούτο V, г^-Ь 

конечное о по скобл. изъ ю; Ра^ш. 172 της 
τούτου (вм. της έπι τούτω). ТРУЛЛЬСК. (τι ВСЕТЕНСК.) 91 (90)— 98 (92). 197 икс ίΐο къуодог* въ ссч'сотсн' 

В6ЧЕрЬ.Н0ГК>Л\СП• ССВфсНЪ1НуЪ къ 

олтарю по Д1крж<1фюогл\о^• оскн 

Ч4Ю ни КДНИОЛ\ОГ ЖЕ ΗΟΛΊ^ίΟΙ' 

:. покланлти до прочллго по нед11ли 
сбЧЕрл• къ п^νЖ£ по въуод•^ ИЖ£ нл 

ВЕЧЕркНИИ- ОБНК ΚΟΑ'^Ηά ПОКЛаМ/АЮфЕ 

СИЦ6 Λ\7τΕΤνΐ припос»л\'к• въ-стамик 
во спел млшего ηρ'^^дъτ£чю по со^'- 
10 Ботьи'(^н ΗοψΗ гфни/иаюфб п'кснии 
отъто^до^• дувьно начинокл\ъ• 
на свжтъ отъ τκΛ\Τνΐ пра^Дк- 
ннкъ наставлиюфб• ико асик въ 
цжлсн' нофк• и дТГк нкълх'Ьжи/и'кт 

15 тържкствоватн нал\ъ• 

ч. ^ Дак^фнн »цврагол\ъ^ поткоръ!• 
и пр11Кл\Л1сфаи Д'^^τοгο^скнъιга κρίι- 
дъ!• въ οΐ'ϋΐπκκοκ ^апр'^|рбннк въла- 
гаК/Мъ• 

20 ча• ^ Въсуъ1фак»фая жспъ! въ 
ИЛ\А СЪЕЪКО^-ПЛКМНИ• ИЛИ съ нил\н 
Д'^юфинл\ъ• съ В'ксу'к1фа1с>фннл\н 
^апои'Ьда стъж съсоръ• афЕ клирици 
со^-тк отъ свокго чнно^• отъпастн• 

25 афЕ ли проста υ,ϊ проклимати и• 

чк- * Отъшьдъшааго л^огжа и 
погъиэъшю• пр'ЬждЕ оу'в'^Д'^тш о 
съл\крти кго• съ ИН'кл\к ЖИВОГфИ пр'Ь- 
лювъ! творитк• такожде и ссч'фннуъ 

30 въ ВОНН'ЬуЪ ЖЕНЪ! ИЖЕ посагъшЕ ^ 

мсч'Жбмъ нфЕ:^ъшЕл\ъ• т-кл^к же 
словъл\к :5апр'кфемъ1 всч'догтк• ώστε μετά την εν τώ σαββάτω έσπε- 
ρινήν των ιερωμένων προς το θυσια- 
στήρίον είσοοον κατά το κρατούν ^ έθος 
αηοένα γόνυ κλί'νείν μέχρί της έί^εςης 
κατά την κυριακήν εσπέρας, καθ' ην 
μετά την εν τώ λυχνικω εΓσοδον ^ 
αύθις τά γόνατα κάμπτοντες οϋτω τάς 
ευχάς κυριω τζροσά^ομζν' της γάρ του 
σωττ^ρος ημών έγέρσεως πρόορομον 
την μετά τό σάββατον νύκτα ττα- 
ραλαμβάνοντες, των ύμνων εντεύθεν 
ττνευματικώς άπαρχόμεθα, ^ εις φως εκ 
σκότους την ίορττιν καταλήγοντες, ώς 
έν οΚογλτ^ρω εντεύθεν νυκτί και ήμερα 
πανηγυρίζειν ήμας την άνάστασιν. 

•ηα. Τάς τά άμβλωθρίοια οιοουσας 
φάρμακα και τάς δεχομένας τά ίιχ^ρυο- 
хт6\сх. δηλητήρια ^ τω του φονέως έπιτι- 
μίω καθυ-οβάλλομεν. 

'-ιβ . Τους αρπάζοντας γυναίκας έπ' 
ονόματι συνοικεσίου ή συμπράττοντας 
ή συναιρουμένους^ τοις άρπόΊουσιν ώρι- 
σεν ή αγία συνοοος, εί μεν κληρικοί 
εΐεν, έκπίπτειν του ιδίου ^ ^α^^οΌ^ εί δε 
λαϊκοί, άναθεματίζεσθαι. 

'ηγ . Ή άναχωρήσαντος του άν- 
όρος καί αφανούς δ'^τος ποό 
του πεισθηναι περί του θανάτου 
αύτοϋ έτέρω συνοικούσα μοιχαται* 
ωσαύτως καί στρατιώτιδες, αί 
των ανδρών αφανών όντων γαμη- 
θεϊσαι, τω αΰτω ^ υπόκεινται λόγφ, 1) Π ηροη. все прав. 90. 2) нкрдгсм-к С. 

3) Π ηροη. все прав. 91. 4) чк ηροη. П. 5) по- 

СДГШ1 Л. 1) сой. выскобл. 3 — 5 буквъ ποαιί χρατοΰν 
и одна посл-Ь го. 2) εισόδου Ра1т. 172. 

8) άτταρχώμεθα Ра1т. 172. 4) соа. δειλητηρια. 
5) συναιρομενους Υ РаИп. 172, но въ Υ передъ μ 
выскобл. υ. 6) οιχάου Ра1т. 172. 7} οοά. αύτώ. 198 ТРУЛЬСК. (νΐ ВСЫЕНСК.) 94 (93)— 9δ (94). л. 67 а. ί3Κ0 И ^ ИЖ6 I ОТЪШкСТКНИ рлди 
Л\ОуЖк НЕ ДОЖЬДЛКТчШЕ ПрН\*ОДа• 

0Β44ί 11л\ать и'Ькако иси'кдк^шк• ^ 

Вкфк СкДб• ζάΗΚ ПаЧЕ къ С'ьл\ьрти 

5 ΒΤιίτΗ пол\ъ1ШЛК1шю• пс^утаи же 
остав'кшюо^л\оу въ крвлхшч отъ 

Ж{НЪ1 по НЕБ'кжЬСТВНЮ• ПО СЕД\Ь 

лБнк^^ ΐζΑΝΚ прнмти къ нкл10\' πι^ρβΊ;- 
ншнн вло^дъ сътвори огво ВЪ Н£- 

10 В'ЬЖкСТВИН Же• отъ ЖЕНИТКЪ! Ж!* Да 

НС въ^БрАннтксл• довр'1;к ЖЕ Δψζ 
пр'йво^^ДЕТк снцЕ* Λίμί же воннъ прн- 
ндЕТк въ л-кто н'Ьк[о]гдл• КГОЖЕ 
ЖЕна оного ради л\ногааго ц}скоу'Д'Ь- 

15 НИИ СЪ НН'Ь/Ик СЪЧЕТаСА Л\0^/'ЖкЛ\к• 

тъ афЕ н^воднтк свою авнк да 

ПОНЛ\ЕТк ЖЕНО^• СЪБДаЖНЕННЮ ^ кн 
НЕВ^ЖкСТБЙКМк подано^• и ВЪВЕДЪ- 
ШЮС^/'/ИОу• Ю по ВЪТОр'Ьн ЖЕНИТВ'к 
20 Л^ВЖЮ• 

чг* Клкноуфавсл кдАТиал\н Едннк• 
скалш* канони въ ^апр^^рЕник въда- 
гаютк• т^л\к и л\ъ1 тЬ/Иъ• ^ отъло^•- 
чЕннк ^алов'кдакмъ- 
25 чд• ^ ПрндагаюфасасА къ пра- 
вов-крню• и къ части спсаю- 
фниуъсА отъ ЕрЕТННЪ ПрНКЛ\ДЕД1Ъ• 

по ^ повЕД'^1ноу'о\'л\о\' посд'кдова- 

нию ЖЕ Η 0БЪ1чаю• арианъ! же 

30 и л\акЕД0ннанъ1 и саватнанъ! и 

наватнанъ! ^ гдюфаи себе чистъ!• ώσπερ χαί αϊ 2'.ά την άττοίημίαν των 
άνϊρών ^ |лу] άνααείνασαι ΤΓ|ν έπάνοδον, 
7:λήν έ/ει τινά συγγνώαην το τΐραγυ,α 
ενταύθα διά το ααλλον ττρός θάνατον 
είναι την ϋπόνοιαν. ή οέ τω καταλει- 
φθέντι^ προς καιρόν παρά της γυναικός 
κατά άγνοιαν γημ,ααένη, είτα αύθις 
διά το έπανελθεΤν προς αυτόν την 
προτέραν, έπόρνευσεν μέν, έν αγνοία 
δε. γάμου ούν ουκ εΐρ/θήσεται, * 
κάλλιον δε εάν μείνη ούτως* εί 
δε γε ό στρατιώτης έπανέλθοι 
χρόνφ ποτέ, ού ή γυνή διά 
την έπιπολύ εκείνου άπόλειψιν ^ 
έτέρω συνήφθη άνδρί, ούτος, ε ι 
προαιρείται, την οίκείαν αύθις άπο- 
λαβέτω γυναίκα, συγγνώμης αύτη 
επί τη αγνοία διδομένης ^ καί τω 
ταύτην είσο«ισαμένφ ^ κατά ίώτιρο"^ 
γάμον' άνδρί. 

^δ . Τους ομνύοντας ορχους ελληνι- 
κούς ό κανών έπιτιμίοις καθυποβάλλει* 
δθεν καί ® ημείς τούτοις ^ άφορισμον 
όρίζομεν. 

^ζ. Τους προστιθεμένους τη ορθο- 
δοξία καί τη μερίδι των σωζόμενων 
από αιρετικών δεχόμεθα κατά την ύπο- 
τεταγμένην ακολουθία ν τε καί συνή- 
θειαν. Άρειανούς μεν καί Μακεδονια- 
νούς καί Σαββατιανούς καί Ναυατιανούς, 
τους λέγοντας εαυτούς ^° Καθαρούς, ^^ 1) Η ηροη. ПС. 2) никак» н«гкд-кнни Л. 1) τοΰ ανδρός Ра1;т. 172. 2) соа. χατα^η- 

3) 4ки»б ηροη. П. 4) βτ-ν жжнтк-к! Ж1 ηροη. С. φθεντι. 3) άφθεις Ра1т. 172; άφεθεΰτα V. 

5) СЛБЛДЖ1ННЮ П. б) тым-ъ С. 7) Л проп. все 4) είρχθησεται V. 5) со(1. άπόληψιν. 6) δε- 
прав. 94. 8) по проп, С. 9) н накатндн-ы δομένης V. 7) ε'ισοικησαμενω V. 8^ χα: 

ηροη. С, проп. V. 9) τούτο» τον У. 10) χχι вставл. 

Ра<:т. 172. 11) χα"; 'Αριστερούς встам. Л^ 

Ра1т, 172. ТРУЛЛЬСК. (VI ВСЕЛЕВСК.) 95 (94). 199 и 4ίΤΒ(ρθΝΛΛίΟΛΤΚΗΗΚ'ΚΙ КЖ1 Ч1ТВкр- 

ткннкъ! Η йполннарнонъ!• лрнкм- 
лк/иъ• ДАЮфинуъ напнсАНнк• и про- 

КАНМ<!кЮфНН1("к всю (рКк• Н{ М01^ДрЬ- 
5 СТКМ'КфЮЮ икс ЖЕ МО^'Др|кСТКО\^КТк 
СТ&\а БЖНВ СкБОркМаЛ Η ДПЛкСНДВ 
и,]^КЪ1• ξΗΑΜΕ{ΗΑΙΟψΗΗγΊλ КЖС П0М4- 
ξάΙΟψΕ ПкрВ'кк СТЪ1НЛ\к муръмк• 

тЬлАл и очи и но:^Ари и оуста н 

10 о^'шн• Η -τ,ΗΔΛΜΗογκψί а глкмъ• 

^нлмжик дарл стоаго д^^а- о 

павклнан'к^рк же по СЕМк прн- 

Б^ГЪШЕ КЪ СГ^Н ГкБОркН'{^Н 

црнвн• ^апов'Ьдк ПОВЕЛ'^На КСТк* 

15 уркфлтн отк начала* Е^номивни 

ЖЕ ИЖЕ въ кдиио псдроужик 

УркСТЛфИН^ЧкСА• и ЛАОНТаНЪ! СкДЕ 

г/Гкл1Ъ1И фр^^-к!• и савЕлианъ!• 

очЕсъткник оу'^афиих^• и к1на 

20 н'Ькаи творАфииуъ лютаи• и 

ВкСА ДрОуТ1».10 ЕрЕСИ ПОНКЖЕ 

Л\ЪН0ГЪ1 СОу^к СкДЕ• ПаЧЕ ОТТк 

лагаткскыя страни прнуодАфаи• 

вкСА отъ мн\^ уотАфаи прн- 

25 лсжитнсА* къ правов^^рию- акъ! 

ЕЛННЪ.! ПрНКМЛКМЪ• Η ВЪ ПкрВЪШ 

дик сътварАК/иъ а \'рксти1ан'и • 
въ вътор-кш оглашЕни• по сЕМк 
въ трЕтии :^аклинакм'к в* по 
30 дсч'новЕнии• трикратъ на лице 
нутк и въ о\^ши• и тако огла- 
шакл1ъ и и ткоримъ в мо\^- 
днтн ^ въ υ,ρκΒΗ и послоушати και τους Τεσσαρισκαιδεκατίτας ^ ήγουν 
Τετραδίτας, και Άπολιναριστάς δεχό- 
μ.εν^α δίδοντας λιβέλλους και αναθεμα- 
τίζοντας πάσαν αί'ρεσιν, μη φρονούσαν 
ώς <:^ρο>^ίΐ ή άγια του θεού καθολική 
και αποστολική εκκλησία, σφραγιζομέ- 
νους ήτοι χριομένους* πρώτον τω άγίψ л. 67 Ь 
αύρω τό τε μέτωπον και τους οφθαλ- 
μούς και τάς ρϊνας χοά τό στόμα και 
τα ώτα. και σφραγίζοντες αυτούς λέγο- 
μεν* Σφραγΐς δωρεάς πνεύματος αγίου. 
περί δε των Παυλιανιστών,ειτα προσφυ- 
γόντων τή καθολική εκκλησία, Βρος 
έκτεθειται άναβαπτίζεσθαι αυτούς έξ 
άπαντος. Ευνομιανοϋς μέντοι τους εις 
μίαν κατάδυσιν βαπτιζομένους, και 
Μοντανιστάς τους ενταύθα λεγόμε- 
νους Φρύγας, καί Σαβελλιανοϋς 
τους υίοπατορίαν διδάσκοντας ^ καί 
ετερά τίνα χαλεπά ποιουντας, και 
πάσας τάς άλλος αιρέσεις, επειδή 
πολλοί είσιν ενταύθα, μάλιστα οί 
από της Γαλατών /ώρας ερχό- 
μενοι, πάντας τους άπ' αυτών θέ- 
λοντας ττροστίθεσθαι τή ορθοδοξία 
ώς 'Έλληνας δεχόμεθα" και τήν 
πρώτην* ήμέραν ποιουμεν αυτούς Χρι- 
στιανούς, τήν δε δευτέραν κατηχουμέ- 
νους, είτα τήν τρίτην έξορκίζομεν αυ- 
τούς μετά του έμφυσάν τρίτο"^ εις τό 
πρόσωπον και εις τά ώτα* και ούτω 
κατηχουμεν αΐιτουζ και ποιουμεν χρο- 
νίζειν εις τήν έκκλησίαν και άκροασθαι 1) ΗδΑΗΤΗ с 1) ΤεσσαραχοαδεχοττίταςΡαίιη. 172. 2) σφρα- γιζομενος ήτοι χριομ»νος Т&Ьш. 172. 
ζοντας Ра1т. 172. 4) μέν вставл. Υ. 3) δοζά- 200 ТРУЛЛЬСК. (νι ВСЕЛЕНСК.) 96 (95) 

пнсании• и тткгдл в урксти/мъ• и των γραφών, και τότε αυτού; [ίο^πτίζοαεν. 

маниук^анъ! же• и о^^^ллентинъ!• и και τους ]Μαν:/α•ου; οέ και^ Ουαλεντί- 

Л1Лркиинъ1• и <5тъ тдкок-ынуъ ЖЕ νους* και Μαρκιωνίστάς και τους έκ των 

ЕрЕСНи прнуодл1рли ак'ы Елпнъ» при- όαοίων αιρέσεων τ^ζ^'^ζ^^/:,\^^:^^'^ζ ώς ^ 

5 ΚΛίΛίοψΕ γρΐνθΤΗΛ\•κ• нЕсторилнъ! ЖЕ "^Έλληνας οε/όμενοι βαπτιζοαεν. Νεστο- 

Η Еу-т^-^иан-к! Η СЕВИриамъ!* и отъ ριανοΰς^ δε και Εΰτυχιανιο^τά; και Σευη- 

ΤάΚΟΒ'κΐΗγ'κ ЕрЕСИИ' подопактк τκο- οιανους και τους εκ των ομοίων αίρέσεο^ν 

рити написаник• π проклиматн ЕрЕСН• /ρή ποιεϊν λιβέλλους και άναΟεαατίζειν 

Л. 68 а. и^ НЕСТорига* и Е^"тг\*иа и ди|оскс»рл и την αίρεσιν'^ και Νεστόριον και Εΰτυ/έα 

10 СЕвГра- Η прочинуъ начальмнкъ тане*- και Διόα-κορον και Ύ^ι^^οί^ у.ул τους λοι- 

βΤνίΗγτ* ЕрЕСИИ• ^ и ^иоудрьствогюфау πους 'ίζάζγους των τοιούτιον αιρέσεων 

съ ΝΗΛ\Η• и ЕСМ пр'ЬждЕН'к:^нЕСЕН0Г1^ και τους φρονουντας τά αυτών και ττάσας 

срЕСк' ΤΗ тако лриил\ати стго κολι'κ- τάς προαναφεροαένας αιρέσεις, και οΰ^ω 

кании* μεταλααβάνειν της αγίας κοινωνίας. 

15 4Ε• ' ОвълкъшЕнсл ΕΤ% \Α урЫ|«Е- ^ζ,' . Οί τον Χριστόν δια του βαπτί- 

никл\к• ИЖЕ вТк плъти кго житмк'» σματος ένδυσάμενοι την εν σαρκί αΰτοϋ 

оуподовитисА испов'11дата• красл1|1Л1<1 πολιτείαν αιμεΐσθαι καθο^μολόγησαν. 

ЖЕ ИЖЕ и* па глав'к власы на паго\'- τους οΟν τάς εν τη κεφαλή τρί/ας τιρος 

вот киД/Л1риил\'к γ'κιτροΓΊ КЛАН πρΨ.Λϊν- λύμην τών ορώντων εν έπινοίαις έμτιλο 

20 сткНЪ1ИЛ\и а^^страиьм[1ниуъ• и лкстк κής εύθετίζοντας και διασκευάζοντας 

прилага1«1рииуъ авик МЕОу'твкрЖЕ- καϊ δέλεαρ προτιθέντας εντεύθεν ταΐς 

нъии^ъ дшал\'к• ^апр4;1{]Е(1НКД\к но- άστηρίκτοις ψυ/αΤς έπιτιμίω τζοοσ'^όρω 

Д0Бкнъ1ил\к откчьскъ! ис11,+.ликА\'к• "πατοικώς ' θεραπεύομεν παιδαγωγουν- 

наκаξаκ>ψΕ α и μ•^ΛθΛ\ον%ν,ρΐνΗθ жити τες αυτούς και σωφρόνως βιουν έκδιοά- 

25 оучафЕ- оставъшЕЛГксА отъ пл'к1к- σκοντες, προζ το άφέντας την εκ της 

скъпа пр-ЬлкСти и со^кты• на н^ры- ύλης άπάτην και ματαιότητα προς τήν 

ΒΛίοψΚΜΟ^ и БлажЕно^^ю жм^ик оулгк άνώλεθρον ^ και μακαρίαν ζοίήν τον 

проводити къ>но\^ и въ страсЬ чисто νουν μετάγειν διηνεκώς, και έν φό3ω 

ΗΛ\•^ΤΗ ЖИТИК• Η къ со^' приг.лижа- άγνήν εχειν άναστροφήν, και θεώ 

30 ТИСА* по сил-Ь очи1|1Спикл\ь кж: ΐί-κ πλησιάζειν κατά το έφικτόν δια της 

житии• Η ^ въпо^-тркпии НЕЖЕЛИ έν βίω καθάρσεως, και τον ένδον ή 1) ηροη. Ο. 2) «р«сн С. 3) Πηροη. все прав. 95. 1) τους встанл. Рп1т, 172. 2) Ούαλεντινια- 

4) Η ηροη. С. 5) ΗίΓΜΚΛΗψ;-» С. 6) прнклкжн- νους V. 3) со(1. домне, это ώς над->' строкой 

тнсл С. 7) и проп. С. рукой X в. 4) '^-.σ-ορίουζ V, но рукон X в. 

добавд. αν, 5) αυτών вставл. V. 6) '^ιατιρον V. 
7) πατριχω Ра1т. 172. 8) άνόλεθρον со(1. ТРУЛЛЬСК. (νΐ ВСЕЛЕНСК.) 97 (96^)— 99 (ЭВ). 201 БЪМ'Ьтьпин члккъ• паче красити до- 
|;рсд1;т{лкл\и и ι;'Ληνΐΐ!Λ\ιι и мспорочк- 

Н'ЫИЛМ! ССЪ1ЧАИ• ИКС НИ ΟΓΧώΤΊνΚΛ НО- 

с»п и к'к ΟΕκΙ; протнвкмллго пр'1;лксти• 

5 ΛψΕ ЛИ^ КЪТО ПаЧе С0\'фЛЛГО Ι.'άΜΟΗΛ 

воу^детк• ДА стълогчбнъ со1'детк• 

чг• Жнког1рннуъ^ или съ подрсн^- 
ЖНИ или ИНАКС Βίξ рлсл>отрЕнн(а• 
трЕнкмля лА-кстА сквкрикно ткорл- 

10 фАИ и ηр•^^ΟΒИД'ЬнI^NС» I о 1Ш\"к имо^^- 

ψί• ти ΤΑΚΟ къ ннуъ пр'ЬвътАЮфи- 
и\"к• и от'к пр4;грАДъ цр'ккъ чкстк- 

Н'ЫИ\-Ъ• И^ДрИНОГТИ ПОВбЛ-кВАКМЪ• 

Α1{1ί ли КЪТС С«ГС Ηί СЪурАПИТк• Αψ6 
15 КЛИрИКЪ С01'Д2Тк ДА ОТЪЯкрЖСНЪ 

ВМ'ДСТк• Δψί ЛИ ПрОСТкЦк ДА ОТЪ- 

Лт-ЧЕНЪ БΟι'ДίΤк• 

4ζ• ^ ИнОЛ\ОГ ОВрО^^ЧЕНО^Ю* ЖСНО^'• 

1Ц1Е " ОВрО^-'ЧНК'кШЮОГМО^^ ЖИВОу' С01^- 
20 1|1Ю• НА ВрАНЪ ОБкфЕНИ» ПрИВЕД11И<• 

ЛЮС0Д'киНЪ1ИЛ\к ДА ΙζΑΠρΊίψΕΗΈ Βον*- 

Д1Тк пр'кгр'кшеникл\к• 

4Ή. и СЕ ^ ЖЕ КЪ АрЛ\ЕНкСК'1)И ' 

стрАи^; ох'В'кд'куо/МЪ• икс» н'Ьцин 

25 ВЪНОГТрк СЛТАрЛ ВЪ СТъЛ'уЪ М'ДЪ! 
ЛААСЪ ПЕКОГЦ]Е ПрИНССАТк ДАрЪ1 
СТЛКЛ\Ъ• ЖИДОВкСКЪ! ПФДЛЮфЕ• тИ.л^к 
ЦрКВкНОК γρΑΗΑψΕ НЕСКВкрИкНОК ^ Τ,Α- 
ИОВ-йДАКМЪ • \Н ПОДОБАКТк ΚΟΛΙΟΙ' ^ 

80 ОТЪ СТЛк• рА^Л01^ЧЕНЪ1Иуъ ^^ О^'ДЕСК 
ЛХЛСк- ОТЪ ПрИНОСЛфИНуЪ ПрИИМАТИ• 

ΜΉ ил\кЖЕ год-Ь во^детк приносли• 1) ли проп. с. 2) Жик^фим-к п. 3) 41 

проп. п. 4) ώΐ,ργΗίπγ 77. 5) ΐφΐ проп, Я. 

6) Си л {ем. \] с|). 7) Λρ4Λ\1ίΗ^οκΊίΗ Л. 8) н{- 
оскк{(\нсно( с. 9) к^мт^* проп. л. 10) рлэлнч• 
ны л. τον εΗω άνθρωπον ρ.άλλον κοσαεΤν άρε- 
ταϊς και γ^ρ-ησζοΧς και άμώμοις τοΐς 
ήθεσιν, ώστε μη2έ ^ λείψανον φέρειν έν 
εαυτοί; της του εναντίου σκαιότητος* ει 
οέ τις παρά τον παρόντα κανόνα διαγί- 
νοιτο, άφοριζέσθω. 

''ηζ'. Τους ή γαμέτη συνοικουν- 
τας ή άλλως αδιακρίτως τους 
ίεοοϋί τόπουс κοινοποιοϋντας, και 
καταφρονητικώς περί αυτούς έχον- л. 68 Ь. 
τας και ούτως ^ έν αυτοΤς κατά- 
μένοντας, καί εκ των έν τοις 
σε[5ΐασμίοις ναοϊς κατη/ουμενείων^ έςω- 
θεΤσθαι προστάσσομεν εί 2έ τις μη 
"ζοΰτο παραφυλάξη,^ εί μεν κληρικός 
εΐη, κα\^αιρείσθω, ει δε λαϊκός, άφο- 
ριζέσθω. 

'ηη'. *0 έτέρω μνηστευθεΤσαν 
γυναίκα, ετι του μνηστευσαμένου 
ζώντος, τζοος γάμου κοινών ίαν αγό- 
μενος τω της μοιχείας ϋποκείσθω 
έγκλήματι. 

ΐηθ'. Και "ζουτο δε έν τη 'Αρμενίων 
χώρα γίνεσθαι μεμαθήκαμεν, ώς τίνες 
ένδον έν τοις ίιροΧζ θυσιαστηρίοις μέλη 
κρεών έψοντες ^ προσάγουσιν άφαιρέ- 
ματα ^ τοΤς ίερεϋσιν ίουδαϊκώς απονέ- 
μοντες• όθεν το της εκκλησίας φυλάτ- 
τοντες άκηλίδωτον όρίζομεν, μη έξεΐναί 
τινι των ιερέων άφωρισμένα κρεών 
μέλη παρά των προσαγόντων λαμβά- 
νειν, άλλ' οίς άρεσθη ό προσάγων, 

1) соа. ДОПНСЫВ. зд%сь ν надъ строкой; μη- 
δέν Ρν. 2) соа. дописыв. зд-Ьсь такъ же и ς. 

3) сод. χατηχουμενίων; РаИп. 172 χατηχουμενων. 

4) παραφυλάξοι \ Ра*т. 172. 5) со(3. было 
εψώντες, но переправл. въ εψβντες; Υ εψωντε;, 
но ω перепрквл. βί. о. 6) άφαιρίμα РаГт. 172. 

13* 202 ТРУЛЛЬСК. (νΐ ВСЕЛЕНСК.) 100 (99)— 101 (ΐΟΟ). т^мч доволкни Βογ'Λοΐ'τκ вън-к 
цркв{ ^ τοΜογ* БЪ1вакл10^' приноше- 
нию• ΔψΕ ли ΚΉΤΟ того нб тако тво- 

рНТк• да ОТЪЛОу'ЧбН'к ВОуДЕТк• 

5 чд•^ о чистой^ право да укрита- 
и вкСЕю стражею блюсти свок с'рдце 
лю^дростк повел'Ьвактк• оудовк во 
свои на дшю плъткскав чювкствня 
и:ζвοл^λΤк• она (уво вид'ёник пр'Ьлк- 
л. 69 а. 10 ι|1аюψа• писании или на дъ|скау'к• 
или инако^ како въ:ζлοжена•^ и оу-мъ 
расткЛАЮфа• и ποдвиζаюψа0С4λ нъ 
срал\кнъ1и^'к страстни раждкжению* 
пикако ЖЕ отъсбЛ'Ь 1ац*кл\к лца об- 
15 ра^ъл\к• не повел'квакл^'к начкртати• 
афс ли къто СЕ Д'Ьвгги дкр^нЕТк• да 

ОТЪЛОу^ЕНТк БОу'ДЕТк- 

р"• * Т'Ьло χΈο• и црки къ овра^ъ 
вжин съ:^кдана члкка• Бг^ствкнът 

20 аплъ ВЕЛкгласкно наричетк* вкСАКои 
ЖЕ чювкствкнъиа твари пр'^волии* 
поло^чивът ^ спскною страстию нвск- 
нааго достош1Н1а• вдъ! и пня уа жи- 
вотъ въшно^ подовитксл- присно- 

25 соуфюю дшю и т^лългк приклглктк 

ВЖкСТВкНЪШ ВЛГОД'ЬТИ οΤψΛΚΛΙΊλ* вко 

ац1Е къто пр'кчистааго т^;ла прича- 
ститисА ^офЕТк в^ съворкнав Βρ^ι- 
/ИЕна• и кдино къ нЕл\оу причафЕни- 
30 кл)к БЪ1тн• роуц'Ъ въ ОБра^ъ на^на- 
ΛΐΕΗΟ^Β крета тако да прнстоу'пактк 

и да Г/рИКМЛКТк ПрН0Вк1|1ЕНИК БЛГО- 

дати* съвкршаюфаи же отъ :^лата• τούτοις άρκείσθωσαν, έξω της εκκλη- 
σίας της τοιαύτης ^ γινο(Λενης προσα- 
γωγής* εί Ы τις μη τοΟτο ούτω ποιή, 
άφοριζέσθω. 

ρ . Οί οφθαλμοί σου ЬрЬсс βλεπέτω- 
σαν και πάση φυλακή τη ρ ει σήν καρ- 
όίαν, ή σοφία διακελεύεταί* ραδίως γαρ 
τα εαυτών επί την ψυχήν αί του σώ- 
ματος αισθήσεις είσκρίνουσι. τάς ούν 
την ορασιν καταγοητευούσας γραφάς, 
εΓ[τε] ^ έν πίναξιν είτε άλλως πως άνατε-, 
θειμένας και τόν νουν διαφθειρ ούσας και 
χινοι>σας προς τα των αισχρών ηδονών 
υπεκκαύματα, ουδαμώς από του νυν έν 
οίωοηποτε τρόπω προστάσσομεν έγ/α- 
οάττεσθαΓ εί δέ τις τούτο πράττειν έπι- 
/ειρήσοι, άφοριζέσθω. 

οχ. Σώαα ΧοιστοΟ- καί ναόν τόν 
κατ' εικόνα θεοϋ κτισθέντα α,ν^ρωτζοΊ 
ί θείος απόστολος μεγαλοφώνως απο- 
καλεί, ττάσης ούν αισθητής κτίσείος 
υπερκείμενος ό τω σωτηρίω πάθει του 
ουρανίου τυ/ών αξιώματος, έσθίων καί 
πίνων Χριστόν προς ζωήν δια παντός 
μεθαρμόζεται την άίδιον ψυ/ήν καί σώ- 
ματι μετέχει * της θείας άγιαζόμενος 
χάριτος* ώστε εί τις του αχράντου σώ- 
ματος μετασχείν έν τω της συνάςεως 
βουληθείη καιρώ καί έν τζ^ος αυτό τη 
μετουσία γενέσθαι, τάς χείρας έν τυπω 
σχηματίζων του* σταυρού ούτως τζρο- 
σίτω ^ και δεχέσθω την κοινωνίαν 
της χάριτος' τους γάρ έκ уритси 1) црккн П. 2) /Γ ηροη. прав. 99. 3) дол- 
жно быть Очи ТК9Н. 4) ннд С. 5) како к'ъзлф- 
ж«и проп. С. 6) Упроп. II, 7) по.юуск П. 1) ταύτης Рл1ш. 172 (п соа., но ос допис. 
еадъ строкой). 2) ее' сой. по скобл. (вм. ή?). 
3) σώμα τη μετο/η V РаЬга. 172 4) του ομοπ, 
V ΡαΙιη. 172. 5) προσιετω V. ТРУЛЬСК. (νΐ ВСЕЛЕПСК.) 102 (ιοι). 203 

или иного Б^фкствл въ рс^коу- Λ\•*;ςτο ή ετέρας ύλης άντι /εφός 

и'ккака прниммша• кТк ижкствкно^'- τίνα δο/εϊα κατασκευάζοντας προς 

ο\•Μθ\- ΑΛρον* прнитию Η т-кли* ηρ•ίι- -ήν του θειου δώρου υποδο- 

Ч11СТЛЛГ0 ОБкфемиш съподоБЛ/АЮфА- ^ήν και δι' αυτών της άνράν- 

5 ИСА• ΝΗΚ<ικο Ж6 прН1€Л\л£Л11к• ^ ИНО του κοινωνίας άξιουμένους ούδα- 

пр-Ьд-кчктсн-фииуъ ^ ВЕ!5до^^шкмок μώς προσιέμεθα, ως προτιμώντας 

вёфкство и подъ ро\-кою со\'Ч\ик της του θεοϋ εικόνος την άψυ/ον 

Πά4ί оврА^А вжи'И• Αψ6 къто овлн- υλην και ϋπο/είριον ει δε τις л. 69 Ь. 

чЕмъ «удЕТк пр-кчисток т^Ьло ПОДО- άλω της άγ^ά•^τοΌ κοινωνίας με- 

10 кая ТЛКОБЛ0 приилгллнфа^ приносл- ταδιδοϋς τοις τοιαυ^τα δονεϊα προσ- 

фП11/Иъ• Да отъло^чбн-к во^-дстк сии φέρουσιν, άφοριζέσθω και ό ταύτα 

приносАИ• * έπιαρερόμενος. 

ра• Подовактк Жб прннмъшиил^ъ* ρβ'. ΔεΤ δε τους έξουσίαν λύειν και 

οττ». ВЛ ОБластк ра^др'кшати и βα- δεσμεΐν παρά θεοΟ λαβόντας κρίνειν ^ 

ΐδ ^лти- со^'дитн гр'Ьуовкнага съл\отр|- την της αμαρτίας ποιότητα και την του 

ΗΗΒ ντ съгр-кшкшааго на оврафЕник ήμαρτηκότος προς έπιστροφήν έτοιμό- 

готовлкник• Η СИЦ1 подовкнок ΗμΊι- τητα, και ούτω κατά>^ηλον την θερα- 

ЛКНИК ^ прмносити κτν нсдсугс^^• да πείαν προσάγειν τω άρρωστήματι, Γνα 

НЕ нЕСъл1Ф>р£ннкмк на ОБОК Дкр^- μή τη άμετρία καθ' έκάτερον χρώμε- 

20 но^'съ съБла^ннткСА къ спсЕНИю νος άποσφαλείη προς την σωτηοίαν του 

страждан* πί простъ^ во гр'Ьуовк- κάμνοντος* ου γαρ άπλη της αμαρτίας 

ΗΤνίΗ нбдоггъ• нъ ра^личкнъ н л\но- ή νόσος, άλλα ποικίλη και πολυειδής 

гоовра^кнъ- Μ /нънога вр'кда въ^дра- και πολλάς της βλάβης τάς παραφυά- 

СТИ въ^драфаюфк* отъ ниуъжс ζτ^ΛΟ δας βλαστάνουσα, εξ ων το κακόν έπι- 

2δ на много ра^ливакткСА- и напр'Ьдъ πολϋ διαχεΐται και πρόσω βαίνει, μέχρις 

приуодитк- донъдбЖб ставиткСА си- άν σταίη τη δυνάμει του θεραπεύοντος* 

ЛОЮ иц4;лАЮфааго• ико явлАюфа вра- ώστε τον την ίατρικήν εν ττνεύματι έπι- 

ч(вкско^ю дуъ/Ик \'Тк1тростк• ^ Пкр- στημην έπιδεικνυμενον τζρωτο•ν^ /ρή 

в-Ьк подовактк съгр'Ьшкшааго ^а- την του ήμαρτηκότος διάθεσιν έπισκέ- 

30 в-ЬтТк! посЬфати• или афЕ на съдра- πτεσθαι, και είτε ηρος την υγίειαν ^ 

вик пол1ано^ктк• или противкнок νεύει ή τουναντίον διά των οικείων τρό- 

СВОКГО ради оврага при^ъ1вактк на πων προσκαλείται καθ' εαυτού το άρρώ- 

СА ί^Α недо^'Гк при^ирати- ико да στημα ί^^οράν, όπως τε της * εν τω 1 1 η»>ΗίΛ«Λ{Λ^Μ π. 2) ηρ^'ΐίτίίιοψΗ Л. ο) прн- 1) χινεΤν V по скобл. поздней рукой (XV в.?); 

нлиАН1)1( П. 4) прнмоснн С. 5) прннл^-кшжм-к С. χοινήν Ракт. 172 (т, е. тоже χινεΤν). 2) ττροτε- 
6) нсц-Ълши» Я. 7) пр»ст« П. 8) уытростк»* Д. ρον V Ρ&ίτη. 172. 3) ύγείαν Ра1т. 172; ύγιείαν V. 

4) соа. του;. 204 трулльск. (νι вселенск,) ιο2 (ιοί). 

лижди €0γ•ψΜΐΐΜΑ пролпишлАКТк (Λεταξΰ προνοείται αναστροφής, και ει 

житию* и άψί уытркцю проти- ιχή τω τεχνίτη άντιπαλαίει και το τή; 

внткОА• и дш(ВкНЪ1И гнои пола- ψ'-'/ήζ έλκος οιά της των επιτιθεμένων 

гакл1Ъ1Н)р1 рлди ц'ЬлкВЪ• рлститк φαραάκων αυξάνει^ προσαγωγής,^ και 

δ пр-кждьмллго прНБ(Дбни0• ти тако^ ούτω τον έλεον κατ' άξίαν έπΐ[χετρεΤν• 

лчилостк по достоянию и^м'критк• πας γαρ λόγος θεώ και τω την ποιααν- 

Ж. 70 аг вк!сАКО 60 СЛОВО ΒΒΐ! И * пдсгкфк- τικήν έγ/ειρισθέντι ήγειχονίαν το πλα- 

ΗΟΚ приимъшюоулюу влдт^чкство• νώ{Λενον πρόβατον έπαναγαγεϊν και 

пр'ЬлкфкШбКСА овкчл въ^в(сгн• Η τρωθέν υπό του οφεως έξιάσασθαι και 

10 0γ•*ΐ35ζΒίΗ0Κ отъ ξΛΐΗβ исц'Ьлити• и ни μήτε κατά κρημνών ώθήσαι^ τής άπο- 

въ пропдстк поринс^ти нечаинни• ни γνώσεως μήτε τον /αλινόν έπιοοϋναι 

О^^ДЪ! Д4тн къ осАЛБ^нию ЖИТИИ* И προς την του βίου έκλυσίν τε και κα- 

пр'ЬоБНД'Ыиа• нъ кднн'Ьлгк овра^ъл^к ταφρόνησιν, αλλ' ένί γε τρόπω πάντως 

вкСАКО• Αψί ли лют^ишиити и ^ είτε και ^ 2ιά των αυστηρότερων τε και 

16 о^ълоБЛАЮфиимн* или Л1лчкшинл*и• * στυφόντων εΓτε δια των άπαλοηέρων^ 

или кротъчаишиил1и ц1;лкБал\и на και πραότερων ^ φαρμάκων κατά του 

страстк стати• и къ^ л\окрот^^ гнои πάθους στήναι και ийб:^ συνούλωσιν του 

оув'Ьдитисл покаиниса плодъ! ' ис- έλκους άνταγωνίσασθαι, τους της μετα- 

коу1иаюфюоул\оу^ и сътотрлфюоу"- νοίας καρπούς δοκιμάζοντι και οίκονο- 

20 моу лю^дркно* на въ1Шкнкк св*Ьто- μουντι σοφώς^ τον προς την άνω λαμ- 

НОСИК при;ъ1вакл1ааго члвка* овок προφορίαν χαλουμενον άνθρωπον. άμφό- 

Ο^ΒΟ К'Ьд'Ьти• подовкно кстк^^ намъ τερα τοίνυν είδέναι /ρή ήμας/ και τά 

и опас1НИЮ^^ |ГоБ'ычаю въсл'кдовати* της ακριβείας και τά της. συνήθειας, έπε- 

къ нсприил1ъшиил1ъ край* прийти σθαι δε επί των μη καταδεξαμένων την 

25 овра^ъл\к• Ι3Κ0 Ж€ свфЕнъи! насъ ογ- ακρότητα παραδέξασθαι ^^ τύπω, καθώς 

читк Василии- ό ιερός ήμας έκδιδάσκει Βασίλειος. ^^ ι) κ4κο С 2) Η ηροη. π. 3) Η ηροη, Д. 1) αύξάνη сой. РаЬш. 172. 2) ροοσαγωγής 

4) мАЧ«ншимн П. 5) ме П. 6) мокр«ть С ΡαΙιη. 172. 3) ώθεΤσθαι V. 4) ύπενΕοϋναι 
7) πΛβ Л. θ) Ηοκο\ΊΐΐΑΐοψιο«γΜο^ ηροη. С Ра1т. 172. 5) καΐ προπ. V Раст. 172. 6) τε 

9) внд-ктн //. 10) ΚΗΛ вставл. Л и зачерхив. вставл. Ра1т. 172 (и соа.,но зд^сь оно выскобл.). 

11) οΜΜίΝΪιο С. 7) πραωτέρων V. 8) σαφώς V. 9) ήμας χρή V 

РаЬш. 172. 10) τω παραδσθεντιΥ. παραδοθέντι 
Ρаίт. 172 (вм. παραδεξασθαι). 11) V кинов. 

добавь.: Κανόνες των εν Κώνστα ντινουχολ ει συ- 
νελθόντων σχζ' άγιων πατερον της ς' συνοόου 
έπϊ Ιουστινιανού του έσχατου και ευσεβούς βα- 
σιλέως χα'ι Παύλου πατριάρχου Κωνσταντινουπό- 
λεως χαι Πέτρου πατριάρχου Άλεζαν2ρεία< χαΐ 
Γεωργίου πατριάρχου 'Αντιοχείας χάι 'Αναστάσιου 
πατριάρχου 'Ιεροσολύμων. Ра1ш. 172 присоедин. 
списокъ участниковъ собора. НПКЕЙСК. II (νΐ1 ВСЕЛЕВСК.) 1. 205 Клмоии цркккмии ^ъ'/^глАшши ОТ'К с'ы;орл ИИКеИСКЛЛГО съторлаго• 
съсоръ- ^• ^ л*• Чнститблкскъш поло^'мивъши- 
5 илгъ слн'ь• кждкннга же ис11рл1;лк1ши• 

сиражетна• * (зже прнклАлюфЕ рл- 

ДОСТкНО• съ вог<маклкнъ1нл\ь. ДКДЪЛ\к• 

||скл\ъ клдц'Ь коу- г'люфб• ΗΔ поуп'и 

10 скЬ'Ьд'кпин тыоиу'к о^крлспуъсл 

к'Ьдллъ ксн пракьд(у сък'кд'Ьнни 
ткои къ В'к|къ1• кърй^оу'ЛАН Л\Л Η 

ЖНКН Л\А• и КЪ κΙίΚΤιΙ ПррЧкСКЪ.1И ^ 

15 гллсъ :^апоЕ'кдактк урлнити скк"!;- 
д'ктш БЖИ0* и жнти въ ниуъ• 0βΊ; 

ΝίΠΟΚΟΛΊιΒΛΚΜΛ и НЕПОДВИЖНЛ\Л пр'к- 
БЪ1ВЛЮТк• икс БОГОКИДкЦк Л10НСИ ^ 

сице ρί46 въ ниуъ н+.стк приложнти• 

20 и ОТЪ НИуЪ Н'ЬсТк Оу*ИТИ• и ВЖкСТКк- 
НЪт ПЛБкЛЪ въ ННуПк уВЛЛ/АС/Л въпи- 
КТк- въ ИАЖе ЖбЛЛЮТк лнглн приник- 
ноу^ти• и Λ\μί лгглъ в'лгов'Ьсткоу'ктк 
влл^к не кже л^ъ влгоь'Ьстнуъ про- 

25 кллтъ да во\^д^тк• си/иъ сице соу- 
фбл^ъ и сък'Йд4;тблкствог10фелдъ (л. 80'— 90*) ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙ- 
ΑΣΤΙΚΟΙ ΈΚΦΩΝΗΘΕΝΤΕΣ ПАРА 
ΤΗΣ ΈΝ ΝΙΚΑΙΑι ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΟ 
ΔΕΥΤΕΡΟΝ. 1 

α'. ^ Τοις τήν ΐερατιχήν λαχουσ•ν 
άξίαν ιχαρτύριά τε και κατορθώιχατα αί 
των κανονικών διατάξεων εισιν Οποτυ- 
πώσεις, ας δεχό(Λενοι ασμένως μετά 
του θεοφάντορος Δαυϊο αδομεν τζρός τον 
δεσπότην θεόν λέγοντες' Έν τη όδω 
των μαρτυρίων σου έτέρφθην, ώς επί 
παντϊ πλουτω. καί* Ένετείλω δικαιοσύ- 
νην, τα μαρτύρια σου εις τον αιώνα* 
συνέτισόν με, και ζήσόν με. και л. 70 Ь. 
εις τόν αιώνα ή προφητική φωνή 
εντέλλεται ήμΐν φυλάττειν τα μαρ- 
τύρια του θεού και ζην έν αύτοΐς 
δηλονότι ακράδαντα και ασάλευτα 
διαμένουσι, δτι και 6 θεόπτης 
Μωσής ^ ούτω φησίν* Έν αύτοϊς ουκ 
εστί προσθεΐναι, και απ' αυτών ουκ 
έστιν άφαιρεΤν. και ό θειος απόστο- 
λος έν αύτοΐς έγκαυχώμενος βοα' Εις 
ά έπιθυμουσιν άγγελοι παρακύψαι. και* 
Ει άγγελος ευαγγελίζεται ϋμΐν παρ' δ 
παρελάβετε, ανάθεμα έστω. Τούτων 
ούτως όντων και διαμαρτυρουμένων 1) Кдконн с. 2) Π повторяетъ то же за- 
хлавге юьлихомг подг текстомг на л. 69^; соа. 
гп т. 3 поздней рук. Вг У вырваны ал. съ тек- 
сыомъ правилъ до начала правила 20-ю включит. 
{СМ. ниже стр. 225 23). 3) пррчьскы С. 4) Ано- 
нсе н Л. 1) Въ Ра1т, 172 и Раип. 173 правша Ник. 
II собора отсутствуютъ. Соа. рукой XIII в. ш 
т. ΣύνοΒος ζ', а въ тексгЬ вставляетъ πάτερων 
передъ δεύτερον и что-то посг1^ него (слова 
стерлись и только въ вачал'Ь видно των λ). 
V другое заглав1е: Σύνοδος ζ'•:• Κανόνες των 
έν Νιχαία ::ατερων συνελθοντων τό Ζιντερον έν 
Ιτει ,ζ<^'^,ζ' της του χο'σμου χτισεως ινδιχτιώνος 
ια' εύσεβώς βασιλευόντων Κωνσταντίνου και Ει- 
ρήνης της αύτοΰ μητρός. 2) V прибавл. къ 
правилу заглав1е : "Οτι δεΤ τους θείους κανόνας 
χατά ττάντα φυλάττεσθαι. 3) Μωυσής V. 206 НИКЕЙСК^ II (νΐΐ ВСЕЛЕНСК.) 2. 

нл.пъ• рддо^ю1рКА о ннуъ- ико ήΐΑίν, άγαλλιώαεν&ι έπ' αϋτοϊς, ώς ει 

Жб къто ОБрлфбТк користи ' мъно- τίς εϋρίσκοι^ σκύλα ^ πολλά, άσπασίως 

ГЪ1•^ сллдъко вжьствкнъна канони τους θείους κανόνας ένστερνιζόμεθα και 

сутвьрЖаК/МЪ- 'и * Ц'Ьло пр4;БЪ1- όλόκληρον την αυτών οιατα-'^'ήν καϊ 

5 каннк иуъ нЕподвнжилго ^ 0\*А1кр- άσάλευτον κρατυνο(χεν, ^ των έκτεθέν- 

жи/иъ• ^апов-йданТкШуъ отъ сттк1нуъ των υπό των αγίων καϊ σαλπίγγων του 

II дуккиъжук троувтч- пр'кувалкн'к!- πνευρατο; πανευφήυιων αποστόλων, 

Ηγτι аплъ* Η ш(сти стътуъ вксш των τε εΕ αγίων οικουμενικών συνό5ων, 

вс(ЛкН'К11а съворъ• н /И^ксткнътуъ και των τοπικώς συναθροισθεισών επί 

10 съБкракъшнн\'ъсл поданикмк тако- έκδόσει τοιούτων διαταγμάτων, καϊ τών 

въшуъ повбл'книи* и^ сттинуъ оцк αγίων πατέρων ημών εξ ενός γαρ 

наи1ну*к• отъ кдиного во вен и отъ άπαντες καϊ του αΰτου πνεύματος αυ- 

стлаго дуа с^аркшесл ^ ^апок^да- γασθέντες ώρισαν τα συμφέροντα, και 

γοΜΊι лолк^кнаи• Η иж€ оу"ВО про- ους μεν τω άναθέματι παραπέμπουσιν, 

15 КЛАТИЮ пр*Ьдаютк• н .м-к! пр'Ьда- καϊ ήμεϊς άναθεματίζομεν* ους δε τη 

кмъ• нуъж! отккргоша• и Λ\Τιΐ καθαιρέσει, καϊ ήμεϊς καθαιρουμεν ους 

отТкЛ^-Ьтакмъ- ну'кЖ! ^апр'кцинию οέ τω άφορισμω, καϊ ήμεϊς άα^ορίζο- 

Г1р4;даша• н λιτ^ι такождс пр'Ьда- μεν * ους δε έπιτιμίω παραδιδόασι, καϊ 

Л. 71 а. К/ИЪ• нЕср'|{Бро|люБкнъ овра^ъ ή μεΐς ωσαύτως υποί3ά).λομεν Άΐίΐλάρ- 

20 докълкни ^ соу*1|1ИИЛ1ъ• И в'кШкДЪ1Н ^^ρος γαρ ό ζρόποζ^ άρκουμενοι τοις 

на третнкк небо• и слъ1шав'к нси^- παρουσιν, ό βεβηκώς εις τρίτον ουρα- 

глаголк/иъна ^ глаголи • павклъ вжк- νόν καϊ άκουσας άρρητα ρήματα Παυ- 

ствкнът апостолъ кзв'Ь въпнктк• λος ό θείος απόστολος διαρρήδην βοα. 

Μκο подовактк ποсτаβΛΑюψю шн- ^'Οτι ^ δεΤ τον χεφοτονούμενον έπί- 

25 скопоу твкрдо нрилагатнс^А• урамнти σκοπον ασφαλώς συντάσσεσθαι τους 

канонъ! афс ли Ж1 нн• ^^ то не поста- κανόνας φυλάττειν εϊ δε μη γε, μη 

влЕЭтн- ^^ /ειροτ^νεΤσθαι. 

"κ• ^* ПонкжЕ 01^'БО ποιοφί приллга- 3'. Έπειοήπερ ψάλλοντες συντασσό- 

кл^ъсАКЪвЬ^-^^въправкдауътвоиу'к μέθα τω θεώ* Έν τοις δικαιώμασίν σου 1) кост! С. 2) соа. -к здпсь переправл. 1) сос1. ίη т. рукой X в.: έν άλλοις εύροι. 

изъ «; .многын 77. 3) бтвсржас/мы С. 4) н 2) со(]. σκύλα переправл. изъ σχυλα. 3) хрз- 

проп. 77. 5) недвижимо П. 6) н проп. ПС. τυνομενων V. •]) ους $1 т'о ζ;γορ'.σμϊγ και ήμεΓ; 
7) озлриик С. 8) двколннн 77, 9) н43глогол1.«к1га //• άφορίζομεν соа. ία т. рукой X в. 0) передъ 
10) ыы 77. 11) соа. противг этою заглавхя δεΓΥ выскобд. дв-Ь буг;вы (ού?). 
рукой XIII в.: а пне {то же а писать и С^ но 
€гь текстп за послтьднимн с.говами прав, ί); 
77 повторяешь заглавге прав. 2 внизу л. 70". 
12) ϋ проп. П. 13) прнлагаТси вставл. С, НИКЕЙСК. II (νΐΐ ВСБЛЕВСК.) 2. 207 п\-ъ• К1^с'{1л\'к уркстиимол^ъ γρά- 
ιιιιτΗ сб скпаскно ^ кстк• н^др/ЛД1к- 
ι»•^κ ^ жб въ чнститслкснок овлачл- 
5 цшнуксл^ достоитик• т'кл\к ζάπο- 
ккдлкл\'к κκο/λκοτο привести уотА- 
ιμΑ()Γ0• НА (пнскомкскъи! санъ* нксе 
пкник Е'кд'кти• '* да акъ! отъ того• 

ВкСк ИЖб о НкЛ^к КЛИрОСПк ^ СИЦЕ 

10 οΓκΗιιμ два ктк вътно^'ти- раслда- 

ТрАТИ */Κί БЕ^БЛа^НкИО ОТЪ МИ- 

трогюлита- афЕ о^^скрдкмо ил\атк 

чисти исг1ъ.1татЕЛкио а не пр'Ь- 

уодкмо• сТГфЕН'киг 1:анонъ1• ^ сток 

15 квангЕлик• БЖкствкнааго апла 

К'кНИКЪ!• ' и ВкСЕ БЖкСТВкИОК 

иисаник- и по вжкствкнъшл^ъ 
:^апов+.Дк/мъ жити и ^ о^'чити 

ИЖЕ о НКЛ\к люди• СО^'фкСТВО 
20 БО КЖЕ по наСЪ СВАТНТЕЛКСТСа 

со^'Тк вЬподаиаи словЕса* кже кстк 
БЖкствкН'к1нуъ писании истинкнаи 

уЫТрОСТк• ί3Κ0 ЖЕ ВЕЛИК-кШ рЕЧЕ 

диа'нусии ац1Е ли т съв'кфактк- 

25 и т ^ \ радо^-кткС/л сице тво- 

рйти ЖЕ и 0^-чити• да НЕ по- 

СТаВЛКНЪ ВОГДЕТк• рЕЧЕ БО про- 

рочкск'кж Бъ• ττνΐ рАТ^оумъ, ОТ'крИ- 

НО^-Л'к кси• и ΑΖ,'Κ ОТЪрИНО^^ ТА НЕ 
30 СЛО^^ЖИТИ ЛХЪН'Ь- μελετήσω, ουκ έπιλήσομαι των λό- 
γων σου" πάντας αέν χριστιανούς 
τοϋτο ί^υλάττειν σωτήριον, κατ 
έξαίρετον οέ τους την ίερατικήν 
ά[χπε/θ[Λένους άξίαν. δθεν * όριίο- 
[χεν τΛμ'ζο. τον προάγεσθαι ^ μέλ- 
λοντα εις τον της επισκοπής βα- 
θμιόν πάντα '^ τον ψαλτηρα γινώ- 
σκειν, ίνα ώς έκ ζούιου και 
πάντα τον κατ' * αυτόν κλήρον 
ούτω νουθετη ^ μυεΐσθαι* άνοίκρίνε- 
σθαι δε ασφαλώς υπό του μητρο- 
πολίτου, ει Ίζ^ο^Ό^ως έχει άναγινώ- 
σκειν έρευνητικώς και ου παροοευ- 
τικώς τους τε 'ийоЬ^ κανόνας, ^ το 
άγιον εύαγγέλιον, την τε του " θείου 
αποστόλου βί3λον και πασαν την 
θείαν γραφήν, και κατά τά θεΤα 
εντάλματα άναστρέφεσθαι και διδά- 
σκειν τόν κατ' αυτόν λαόν ουσία 
γαρ της καθ** ήμ.ας ιεραρχίας εστί 
τά θεοπαράοοτα λόγια, είτουν ^ ή 
των θείων γραφών αληθινή επι- 
στήμη, καθώς ό μέγας άπεφήνατο 
Διονύσιος, ει όέ άμφίσβητοίη και л. 71 Ь. 
μή άσμενίζοι ούτω ποιεϊν τε καϊ 
διδάσκειν, μή /ειροτονείσθω* έφη γαρ 
προφητικώς с θεός* 2ύ έπίγνωσιν 
άπώσο;, κάγώ άπώσομαί σε * του 
μή ίερατευειν μοι. 1) соа. переугривл. здгьсъ к пе]К'дъ н изъ с; 
сοηдснν^ Л. 2) нзрАн1{ Л. 3) вкл4чаю1рнси С, 
41 κπΛίΤΗ с": кидити 7/. δι крнлс С. б) ка- 

кон-к С. 7) кмигк! //. 8) и проп. Л. 9) нл С. 1) соа. ίη ш. рукой X в. γρ. ένθεν; V ένθεν. 

2) προσαγεσθαι V, и въ со(1. выскобл. σ посл'Ь о. 

3) соа. ίη т. рукой X в. πάντως; V πάντως. 

4) сой. это χατ' ίη ш, 5) соа, νουθετεΤ. С) ха\ 
вставл. V. 7) слоги τε του соа. допие, ίη т. 
рукой X в. 8) ηγ' ουν V. 9) со(3. это σε 
дооис. надъ строкой рукой X в. 208 НИКЕЙСК. Π (νΐΐ ВСЕЛЕНСК.) 3. ШКО НЕ ПОДОВЛКТк ΚΤιΗΛ5^Κ прич»н 
ТОТИ 6ПИСК01^ПОЛ1Ъ• ^ 
Г*• ' ВкСк ПрИЧкТЪ БЪ1БАЮфНИ ^ ОТТк 

кънА^л* 6ППЛ• и отъ попа ИЛН ОТк 

5 Д110КЛ* неи^к-ксткно^• въ1тн•^ по кл- 

М0Н01• ΓΛΪοψιοο^Λ\ον"• Λψί къто епВъ• 

КЪ Л\ИркСКЪ1ИЛ1Ъ КЪНЛ^СМЪ ПрН' 
ЛОЖкСЛ• Т'ЬуЪ рЛДН О^ДкрЖАТСЛк 
отъ ΙΪ,ρΚία В01'ДЕТк• ДЛ ОТкВкрЖЖЪ 
10 СОГДеТк• II ОТТчЛОГЧЕМЪ• II ΠрΗΟБкψΔ- 
КМ|1ИНСА^ СЪ ННЛи ВкСН• подовактк 
во γΟΤΑψΛΛΓΟ ВЫВЕСТИ ' ВЪ {ПН- 
СКО^'ПкСТВО^ ОТк бПИСКОг'ПЪ ПрИЧкТб- 
Η0\• ВЪ1ТИ• ИКО Ж6 ОТк СТкЖуЪ ОЦк 

15 нашииуъ нж{ къ. ник^и ξ4ποκΊ;ΛΑΗθ 

КСТк ΒΊι НЛНОН'к ГЛЮЦЛШМк* ΕπΈπΔ 
ПОДОБДКТк 0\'ВО ОТк ВСЬ^-к ИЖ£ 
ВЪ 6ПЛр\ИН ПОСТДВЛ^АТН- А1\П л» 

Ηί огдоБкно вогдстк таковок- 
20 или науод/Афаи радн в'Ьд'к!• или 
дклъготъ! радн по^н ОТк вь ем- 
кого• ТркМЪ ВЪКО^Пк СЪВкрЛВТ»- 

ШЕл\ъсА скПрТчктсномъ • в-ыва"*- 

(|ϋΛΙΊ\ ^° отъ ВксЬуЪ II СЪЛОЖк- 

25 шемъ^^ къннгамн• тъгда поста- 
клкннк творитй• нξв'кψенιικ же въ1- 
иаюфниуъ• дасатн ^^ по коки ж кд о ^^ 
Епаруни ^* лттрополитоу• γ . Πασαν ψη^^^ν γινοαένην ттара. 
άο/ όντων έττίσκόπου ή πρεσβυ- 
τέρου ' ή όιακό\ου άκυρο ν μένειν 
κατά τον κανόνα τον λέγοντα' 
ΕΓ τις επίσκοπος κοσμιικοϊς άρχουσι 
χρησάμενος δι' αυτών εγκρατής 
εκκλησίας γένηται, καθαιρείσθω και 
άΰοριζέσθω και οι κοίνωνουντες 
αυτω πάντες* οεϊ γαρ τον μέλ- 
λοντα προβφάζεσθαι εις επισκοπή ν 
υπό επισκόπων ψηφίζεσθαι, καθώς 
πάρα των άγιων πατέρος ν των εν 
Ν'.καια ώρισται έν τω κανόνι τω 
λέγοντι* Έπίσκ^πον προσήκει μάλι- 
στα αέν υπό πάντων των έν τη 
έπαρ/ία καθίστασθαΐ' εί δε δυσχε- 
ρές ειη τό τοιούτο ^ ή δια κατε- 
πείγουσαν ανάγκην ή διά μήκος 
όδου, έξ άτταντος τρεις έπΐ τό 
αυτό συναγομένους, ' συμ•>}/ηφων γι- 
νοαένων καϊ τουν απόντων και 
συντιθεμένων 2ιά γραμμάτων, τότε 
τήν χειροτονίαν ποιεΐσθαι' τό δέ 
κϋοος των γινομένων οίόοσθαι 
καθ' έκάστην έπαρ/ίαν τω μητρο- 
πολίτη. 1) это заиавхе Π внизу л. 7 Φ киноварью. 
2) νηροη, Л. 3) вклсдюфж С. 4) дкаконд Л. 
δ) ΚΗΤΗ П. 6) πρΗίνκψΑΐοψίΓΑ п. 7) вктн //. 
8) Φ «пнскйпксткф вставл. С. 9) сткпрнчкпны Я. 
10) Бив4К>ц1нмк СП. 11) нзАож«и1н Π {в.н. н 

ΰ\Λ05ίίνωίΜ•ν). 12) и вставл. Я. 13) км4жф Я. 
14) 1П4РХН Я. 1) τοιούτον V. 2) сой. между α и γ выскобл. 
адЬсь дв-Ь буквы ^ауУ). НИКЕПСК. II (νΐΐ ВСЕЛЕНСК.) 4. 209 о и^тъ/И-Ьтлмин ^ ΐίίικκον'πτν сксл- 
кого длроприил\а1ши• ^ 

Д• ПрОПОС+.ДкМИКЪ ЦрКВкН'ЫИ 

ΠΛϋΚΛΊν Бжсть:1ъ1<ът аностолъ• ώΚΤνΐ 

5 οΓ.ρ^ΐζ-κ положк- «фбсьскът.иъ ста- 

р'1;тииилл\ъ " Ж1кркчкскъ1ил\'к• П4Ч£ 

испълнкиню тако дьр^свл рскъ• ^лл- 
тог или срЬсро^• или рн^ал^к ии кдн- 
10 нол\о^• же н£* в'ксу'от'ку'к• ^ вксб по- 
ΚΛίζΛγτι калМк икс» снцс тро^^жаюфи- 
и/пъсл- подовактк :5асто^'пати ^ т- 
л\офкиъ1И• слажбио н^волТкъ длати 

Т+»Л\к и ЛГК1 НдВЪ!К'КШ6 стъ нкго• 

15 ^лпок-Ьдлк^иъ иикакс» же срал^ьнопрн- 
θΒρ•ίιτ6ΐικπο помъииллти епнскопсм^'• 
Ηΐ^βΊιτον'ΗΜυτΗί и^в'Ьт'ы въ гр+.сЬуъ- 
в^νζнл\аτи :^лато или срЬсро или ннтч 
осрл^Тч ма «писко^'п'куъ• иже^ подъ 

20 нил\к со^'Тк• и на иопъук и на дии- 
Ц'Ьуъ• и ^ причкткниц'куъ и на 
ΜΚΗΠΟ'Ιιγ'κ• рбчб Бо^ аплъ НбПрЛВкДк- 
нни црстка ТГжия нб насл'Ьдлтк• и т 
дължкна со^*тк чада родитблкл\ъ 

25 съкровиц1б ^° съкр'к1кати• нъ роди- 
телк члдол\'к• Λψ6 къто въсприитига 
ради :5лата• или иного нокго оврага- 
или ηΊικοκγο ^^ даровании ради сво- 

КГО• ОВрАфЕТкСА ВЪ^ВраНЛИ ОТТк 

30 вжкствкн^кга литургии- и й»ло\'чаи Περί του άπέ/εσθαι τους επισκόπους л. 72 а. 

πάσης δοσοληψίας. 

δ'. Ό κήρυξ της εκκλησίας Παύλος 
ό θείος απόστολος οίον εικόνα ^ 
τιθείς τοϊς Έφεσίων πρεσβυτέροις, 
μάλλον όέ και παντΐ ίερατικω 
πληρώΐΛατι, οΰτω^ έπαρρησιάσθη 
ειπών* 'Αργυρίου ή χρυσίου ^ ή 
ιματισμού ούδενός έπεθυμησα* πάντα 
υπέ'^ειξα ύμΤν, δτι κοπιώντας 
δεΤ άντιλαμβάνεσθαι των άσθε- 
νούντων, μακάριον ηγούμενος το 
οιδόναι. διό και ήμεϊς μα- 
θητευθέντες παρ* αυτού οριίο- 
μεν μηδόλως αισχροκερδώς έπι- 
νοεΤσθαι έπίσκοπον, προφασιζό- 

μενον προφάσεις έν άμαρτίαις, 
άπαιτεΐν χρυσίον ή άργύριον 

ή ίτιρο^^ ιΐ^οζ τους υπ' 
αυτόν τελουντας επισκόπους ή 
κληρικούς ή μοναχούς. φησί 

γαρ ό απόστολος• Άδικοι βα- 
σιλείαν θεού ου κληρονομήσου- 
σιν. καί* Ουκ όφεΓλει τα τέκνα 
τοις γονευσι ^ θησαυρίζειν, αλλ' 
οί γονείς τοΤς τέκνοις. εΓ τις ούν 
δι' άπαίτησιν χρυσίου ή ί^ίρου 
τινός εί'δους είτε διά τίνα ιδίαν 
άπάθειαν εϋρεθείη άπείργων της 
θείας * λειτουργίας και ά^^οριίω"^ 1) игктаи1И С] и'тл\-ктаннн II. 2) это за- 

иав(е Л повторяет внизу л. 71^' чернил. 
3) стлрншнна У/. 4) т проп. С. 5) к©схот4-вТк С. 
6) злстбпнтн П. 7) 1Ж| С. 8) С надг н добавл. 
друх. рукой '. 9) во проп. С. 10) с-ккр*внфк П. 

11) к#«го α 1) οιονεί χανονα V. 2) άργύριον η '/^()\}ΰ\0'^ 

было въ V первонач., но подскобл. 3) τοΤς 
γονευσι соа. приписыв. ΐη т, рукой X в. 
4) θείας проп. V. 14 210 НРШЕЙСК. II (νΐΐ ВСЕЛЕЕСК.) 5. КОГО• НЖ6 ПОД'к ННМк клнрици• 
л. 72 ь. ИЛИ чк|ст11Н0^ю црквк ^аткарли• ^ 

НЕ ВЪ1ТИ ЕЪ НКИ ВЖкСТВкКЪиКУПч 
ЛИТурГНЛЛ^Ъ• ВЪ НбЧЮВкСТВО свок 
5 НбИСТОВЬСТВО ' ΠΟ^ψάΗ- НбЧЮВк- 

СТВкНЪ ВТчИСТИНО^ -КСТк• τ•^Λΐκ ж 6 
И страсти П0ВИ110у*КТкСА• и оврд- 
ТИТкСЛ БОЛ'к^Нк нл глдво\• кго• ико 
прбсто^пкннкъ :^Апов«кди вжия• и 

10 аПЛкСКЪ1Иу'к ПОВбЛ-ЬнИИ- ΙζάΠρ'^ψΛ- 
КТк во И ПСТрЪ ВкруОВкН^АЕЗ ВЪ1- 

сота апломъ• пасЬтб кжб въ васъ 
стадо ΒΗΟΐκ- т ноуждкно• нъ волкю 

по Βξ'^• Νί СраЛ1кН0ПрИ0Бр'кт£НкН0• 

15 нъ сускрдкно* НИ акъ! ШБдадаюψ( 
клири1Гк1• нъ овра^ъ βъιваюψΕ ста- 
доу• и швдкшюсА^ пастъфблп^ ид- 

ЧДДкНИКО^ ПрННЛ1«Т£ Н10\'ВЛДаКЛ\Ъ1И 

сдавъ! в'ЬнкЦк• 

20 Γίΐκο ποнοсΑψии клириколяъ* ^днк 
въчинити въ цркви• ρΑΐ^Β*!; ддсаннса• 

ПОВИНкНИ СО^к ξΑΠρ'^ψίΗΗΙΟ• ^ 

Т• Гр'Ьуъ къ съл»крти кстк- 

КГДД Н'ЬЦИИ Н£ИСПрДВДКНН Пр'Ь- 
25 ΒΉΙΒΛΙΟψΕ. ТО * Ж€ С€ГО ГОрС 

Αψί и ^ гърД/Лфкл^• въстаютк 
на вдгочкстик и нд истиноу* 
и Λΐ«ΒΛψ€Η ^^{мдкнок в'дткство• τινά των υτ: αυτόν κληρικών, ή σεττ- 
τόν ναόν κλείων ιχή γίνεσθαι εν αύτω 
τάς του θεοϋ λειτουργία;, εις αναί- 
σθητα την εαυτού μανίαν έκπέιχπων, ^ 
αναίσθητος δντως' εστί και τη ταύτο- 
παθεία υποκείσεται, καϊ έττιστρέψει ό 
πόνος αυτού είς^ κεφαλήν αυτού ώς 
παραβάτης εντολής θεού και των απο- 
στολικών διατάΕεων παραγγέλλει γαρ 
και * Πέτρος, ή κορυφαία των αποστό- 
λων άκρότης* Ποιααίνετε το έν Ομ,ΐν 
ποίμνιον του θεού μη άναγκαστώς, 
άλλ" εκουσίως κατά θεόν, μη αισχρο- 
κερδώς, αλλά προθυμως, μη ώς κα- 
τακυριεύοντες τών κλήρων, άλλα 
τύποι γινόιχενοι ^ του ποιμνίου* 
και φανερωθέντος του άρ/ιποίμε- 
νος, /ςομιεΤσθε τόν άμαράντινον της 
οοξης στέφανο ν. 

'Ότι οί όνειδίζοντες τους κληρικούς οιά 

το τετά/θαι έν εκκλησία /ωρίς οοσίο^ν 

έπιτιμίφ υπόκεινται. 

ί. 'Αμαρτία προς θάνατον έστιν, 
δταν τινές άμαρτάνοντες ^ αδιόρθω- 
τοι μένωσι. " το §έ τούτου '/ύ^ον, 
έάν και ^ τραχηλιώντες κατεξανί- 
στανται της εύσεβείας και της αλη- 
θείας, και προτιμώμενοι τόν μαμωναν 1) 34τκορΑα Π. 2) нктокьстко С. 3) ав- 
л(ш<сА П. 4) ηρΗψίΗΗΐο П. 5) Τ проп. П. 
6) теге С. 7) н проп. П. 1) επιττε'μττων V; со(1. ш ш. рукой X в. 
преддагаетъ чтенхе επι (вм. έχ). 2) соо. при- 
пие, οντω; ίη га. рукой X в. 3) έπΙ την V 
(вм. εις). 4) ό вставл. V; есть ли оно и въ 
со<1 сказать трудно, такъ какъ текстъ здЬсь 
неразборчивъ отъ пятенъ 5) γεν^μεν&ι V; 
соа. ι посл-]^ γ по скобл. (вм. е?). 6) χμαρτα- 
νοντες соа. ΐη т. рукой X в. 7) μείνωσίν V. 
8) και έάν V. НИКЕЙСК. II (νΐΐ ВСЕЛЕНСК.) 5. 211 БЖИИ ПОСЛО^^ШЛННСа• и НЛНСНкНЪ!- 
НуЪ^ КГО ΙΙΟΙ^ίΛΐίΗΚΗ Νί ΤΚρΠ/λψί- 

ь"к сиу-к^ м'кстк Гк СЪ- όψί Н£ 

0^'БО С'кЛ\'кркШ(С/Л• ОТк СБОКГО 

5 Ο^ΒΛΛΙζΗΛ В'к^МНКНО^'Тк• ^ подо- 

Бактк со ΗΛ\Ίλ ί\&4ί л\оли{тисл 
ПЬ^-• Η съкрсч'и1бн'кл\к срдцкл^к• 
оставлкник того гр'Ьул и про- 

СТЪ1НА ЛрОСНТИ> Δ НЕ ВЕЛИЧДТНС/А 
10 БЕ^ДКОНкНЪЖМк ДоЕЭННКЛ\к• БЛИ^Ъ БО 
Гк сккро^'шснътмъ СрДЦкЛ\к• γΒά- 
Λ/ΑψιΐΗΛ\ΐι ЖЕ ел в1кДа<1ннЕа ради 
^λΑΎά въчникнотъ ΒΤνίτΜ въ цркви- 
и тЬл1к ло^'кавъжмк 0БЪ1ЧоИ/ик * на- 
15 д-ЬюфЕлм^сА- * очюждбнътмъ отъ 

ВЛ II ВСЕГО ЧИСТНТЕЛКСТВа• * Η ОТк 
того ВЕСТОГДкНЪЛ\к ' ЛИЦкЛ\к• и НЕ- 
ПОКрТчКЕНЪГНЛМ! О^^СТ'Ы ПОНОСкЛНВЪ!- 
Н/ИН СЛОВЕС'к!• ВЪПО^'фЕНЪиМАЪ ДО- 

20 ьрод-^тЕли ради ЖИТИИ οττν сталго 
дуа- и о^"чиик1*ол\ъ вес подании 
^лата τ4;γτι вЕчкСтво^-юфЕл\ъ• ^ пкр- 
в'Ьк 0^'во тако ткорлфиил\ъ• по- 
сл'кдкмии стЕПЕМк приил\ати свокго 

25 ЧННСЧ'• афЕЛН ЖЕ пр'1»воу-ДЕТк• ]5апр'Ь- 
фЕникл^к да исправиткСА- ^ афЕ ли 
»гкто 0^- поставлкнии ивитксл къгда 
сктворивъ то• да в'^стк по аплк- 
ско^-о^-л\о^' каноно^^ гл1оц|юо^'^л\оу^• 

30 ац1Е Еппъ ^^ им'Ьнии ради сана 
того въ^ДЕржатЕЛк ^^ во^ДЕТк или της του θεοϋ ύποαοής χαι των 
κανονικών αύτου διατάξεων μη 
άνεχόαενοι. έν τούτοις ουκ εστί 
κύριος ό θεός, ει μήπω ταπει- 
νωθέντες του ίδιου σφάλματος 
άνανήψωσιν χρή γαρ μάλλον αύ- л 73 а. 
τους προσέρχεσθαι τω θεώ και 
μετά συντετριμμένης καρδίας την άφε- 
σιν τούτου του . αμαρτήματος και 
την συγχώρησιν αίτεϊσθαι, ουχί ένα- 
βρύνεσθαι τη άθέσμω δόσεί' εγγύς 
γαρ κύριος τοΤς συντετριμμένοις 
την καρδίαν. τους ούν έγκαυχωμέ- 
νους δια δόσεως γ^ρυσίου ^ τετά/θαι 
έν εκκλησία και ταύτη τη πονηρά 
συνήθεια ελπίζοντας, τη άλ}.οτριούση 
άπό ^ θεού και πάσης της ^ ίερω- 
σύνης. και εκ τούτου άναιοεΐ προ- 
σώπω και άπερικαλύπτω στόματι 
όνειδιστικοΤς λόγοις τους δι' άρετην 
βίου υπό του άγιου πνεύματος εκλε- 
γέντα; και καταταγέντας εκτός δό- 
σεως γ^ρυσίου ατιμάζοντας, πρώ- 
τον* μεν τούτο ποιουντας τον ίσγ^ατον 
βαθμόν λαμβάνειν του οικείου τάγματος' 
εί δε έπιμένοιεν, δια έπιτιμίων^ διορθού- 
σθω. εί δέ τις επί χειροτονία φανείη^ 
ποτέ πεποιηκώς τοΌ'Χο, ^ γινωσκέτω ^ 
κατά τον άποστολικόν κανόνα τόν λέ- 
γοντα* ΕΓ τις επίσκοπος διά χρημάτων 
της αξίας ταύτης εγκρατής γένηται ή 1) кднонкны Η π. 2) вс-к)р^ Π {ем. κ•^ сн)^). 1) χρυσού V. 2) του вставл, V. 3) της 3) ксннкн5?Тк С. 4) а-Бычое' П. 5) над-^к»- проп. V. 

ФимсА 77. 6) чнстнтмкство 77. 7) мст$>анк1 77; 6) φανη V. 
нсст8Ан«л«-к С. 8) БГ1кств}?Юфим-к 77. 9) нспрл• σθω V. 
«АтксА 77. 10) ιπΗοκδπ-ν 77. 11) соа. выскобл. 
вхзА1рж4т<лк, а С пропуск, это слово совершенно. 4) πρώτα V. 5) επιτιμίου V. 

7) το\ηο πεποιηκώς V. 8) γινέ- 212 НИКЕЙСК, II (νΐΐ ВСЕЛЕНСК.) 5. попъ или дидконъ• дл отъБьрженъ 
БО^А^'Гк и тъ и постдвивъш* и А^ 
стъло^'ченъ БС^деть вкслко отъ 
КОМЪКЛННИ ДНЪ1 снмонъ вълъ^въ 
5 отъ ΜίΗΕ ^ петрд• тдко же и по 
ΕΊ^τ^ρογαγΜογ клноно^ ижб въ кал- 
енд ом-Ь• ^ пр-Ьподовкнт^ад^рк ОЦк Ηά- 

д. 73 Ъ. ШИ)р1 ГЛЮО^МОу"' ^ I Αψί КТО бППЪ- 

нд ср'Ьвр'к постдвлкник сътворить• и 
10 нл продлник съвсдетк нЕпродакмин 

ДЛрЪ• и ПОСТЛВНТк НД Ср'Ъвр'к ίΙΙΠΔ 

или вкскнлдго ίϊΐηΑ' или попъ1 или 
ди0конъ1• или кокго иж£ въ или- 
росъ причитлклПкШ^Тк• или Пр'ЬД'К- 
15 ложитк ΝΛ ср'квр'к ΗΚΟΝΟΛΙΛ млн при- 
стлвкникй- или црквкннкл• или кого 

Вкслно отъ КЛНОНЛ• СрДЛ10ПрИ0Бр'кт{- 
нии рлдн свокго* се НЛЧкНЪГИ обли> 

чеНЪ БЪ1ВЪ ДЛ ОВ'ЬдкН'ЬкТк о СБОКМк 

20 степени- * и постлвллкмът ничкто 
же отъ когплкнллго• поставлкнил 
дл не 0^'сп'Ъктк• или въведения• нъ 
дл БО^детк ψюждк сана- или попе- 
чениса ^ кгоже на ср'Ьвр'Ь поло^чи • 

25 лфе ли ^ къто и ' уодатаист'о^-и 
ивиткс^ тако срамкнъ1имк и ве- 
^аконкнъ1ил1к ^ приоБр'Ьтеникмк• и 
тъ ^ аште клирикъ воу'детк• отъ 
свокго да отъпадетк ^*^ чино\•• 

30 афе ли просткцк или мкни^-ъ да 
отълоу^енъ " Бо^'дстк• Έρισ!^ύτζ.ρος ή διάκονος, καθαφείσθω 
και αυτό; και ο χεφοτονήσας, και 
έκκοπτέσθο^ παντάπασι και της 
κοινωνίας ώς Σίμων ό ρ^άγος 
υπ' έμ,ου Πέτρου. ωσαύτως και 
κατά τον δεύτερον κανόνα των 
εν Καλ^^ηδόνι ^ οσίων πατέρων 
ημών, τον λέγοντα* Ει τις επί- 
σκοπος επί χρήμασιν χειροτονίαν 
ποιήσοιτο και είς πράσιν κα- 
ταγάγοι την άπρατον /άριν, και 
χειροτονήσοι ^ επί /ρήμασιν έπί- 
σ'λοποΊ ή χωρεπίσκοπον, ^ ή πρε- 
σβυτέρους, ή διακόνους, ή τίνα 
των εν τω κλήρω καταριθμουαέ- 
νων^ ή προβάλοιτο έπί χρήμασιν 
οίκονόμ.ον, ή έκδικον, ή παρααο- 
νάριον, ή όλως τινά του κανόνος, 
δι' αίσ^ροκερδείαν * οίκείαν, ό τούτο 
έπιχεφήσας ^ ελεγχθείς κινδυνευέτω 
είς τον ί'διον βαθμόν καί ό уиро- 
τονούμενος μηδέν έκ της κατ' 
έμπορίαν ώφελείσθω χειροτονίας ή 
προΆολτις^ αλλ' έστω αλλότριος 
της αξίας ή του φροντίσματος, 
ούπερ έπί χρήμασιν ετυχεν, ει οέ 
τις καί μεσιτεύων φανείη τοϊς ούτως 
αίσ/ροΐς και άθεμίτοις λήμμασι, καί 
ουτοζ^ εί μεν κληρικός εΓη, έκ του 
οΙτίζίοΌ έκπιτττέτω βαθμού, εί δε 
λαϊκός ή μοναχός, άφοριζέσθω. 1) со(1. выскобл. м<н(, а с пропуск, это слово 
совершенно. 2) хдлкндон^ С. 3) глюф«м$ ПС. 
4) ст(П1ннн Л. б) πύπ•4ΐΝΗΐ Д. 6) АН проп. П. 
7) н проп. П. 8) н Б(34коньн'ыиА1ь проп. п. 
9)т«С. 10) СрБ4А<Тк α 11)Αγ4ίΗ\ΙΙ. 1) Χαλκηδόν. V, но Χ и χ по скобл. 2) χει- 
ροτονήσει V. 3) η χωρεττίσχοπον V вставд. 
лишнШ разъ и зачернив. 4) αΊσχροχερδειανΥ. 
5) ΤΓοιήσας V. НИКЕЙСН. 1! (\Ί1 ВСЕЛЕНСК.) 6. 213 МКО В'к1ТН ^ М-ЬсТкНО^'ОГМО^* СЪБО- 

роу На вкс /λκο л-кто• 

г*• Понкже канонъ ксть глаи дъ- 
кдшкдъ! л-ктд• по коижкдо епаруии 

, 5 ПОДОБАКТк БЪ1ТИ СЪБкраННКЛИк епПЪ 

канонкнля ^ Бъ^нскани» СЪКрО\'ШЕ- 

МИИ^ рйДИ 0^'БО Η ПОТр'кБкНОК МЛА'ктИ 
ΝΑ П01'ТкШКСТВИК ΟΊ^ΒΗρΑΙΟψΗΗΜΙιΟ/λ• 

^дпов'Ьдаша шбстааго съБора * πρ•^- 

10 ! ПОДОБкНИН ^ СЦИ ОТЪ ВкСЛКОГО ΟΒράξΛ 
ЩЕ'ктЛ•^ КДИНОЮ Л-^ТЪЛАк ВЪ1ВаТИ и" 

съБЛлжнкнл» нсправлАтТ ^ и '' сии 

Ον^ΒΟ КЛНСНЪ и МЪ! ^° ОБИЛВЛИКЛПк• ^^ 
Η άψί кто КНА^к ОВрАф{ТкСА С£ 
15 ΒΊλξΒρΑΝΑΏ ДА ОТЪЛО^^ЧНТкСА• АЦП ЛИ 
КЪТО ОТЪ л\итрополитъ Л'ёмИТкСА 
ΟίΓΟ ТВОрИТН ρά!ζΒ4ΐ в'кдъ! ^^ НО^^ЖДЛ- 

и н'ккоки огдовкиъиа ^^ винъг• кд- 

нонкнъ1ИЛ\к ^АПр-Ьштеникл^к да по- 

20 корбнТк во^^детк- съворо^ Ж6 въшъ- 

шю о ^^ канонкнъшуъ евнгкскъжуъ 

В{фкуЪ• ПОДОБАКТк СЪКО\^ПИБЪШИ> 
ИД\ЪСА бППОМЪ•^^ въ поо^^чжии ^^ и 
въ попечении ^' бъ1ти• урлннти вжк- 

25 СТВкН-кИа и ЖИВОТВОрАфДИ ^апов4>ди 

Бжиса* вънкгда во уранити и въ:^Дд- 

йНИК ^^ Λ\ΝΟΓΟ• ино и СВ'ктНЛкНИКЪ 
^ДПОВ^Дк- ^^ ^АКОНЪ Ж{ св'ктъ и ΓΙερϊ του γίνετθαι τοττικήν συνοοον κατά 
/ρόνον. 

ς'. Έπε'.ζήπερ κανών έστιν 6 λέγων* 
£ί; του ένιαυτου ^ καθ' έκάστην έπαρ- 
γίαν '/ρή γίνεσθαί 5ιά συναθροίσεως 
επισκόπων τάς κανονικάς ζητήσεις, 
δια ούν την συντριβήν και το 
ένοεώς ε/ειν προς όοοιπορίαν τους 
συναθροιζομένους ώρισαν οί της 
έκτης ^ σΌν6οΌ'^ όσιοι πατέρες εξ 
άπαντος τρόπου και προφάσεως άπαζ 
του ένιαυτοϋ γίνεσθαι και τα έσφαλ- 
ρ.ένα διορθουσθαι. ζουιον ουν τον 
κανόνα και ήμεΐς άνανεου[χεν, καϊ 
εΓ τις ευρεθει'η^ αργών 'ζουτο κωλύων, 
άφοριζέσθω' ει δε τις έκ των μητρο- 
πολιτών άμελήσοί τούτο γενέσθαι, ^ 
εκτός ανάγκης και βίας καί τίνος 
ευλόγου προφάσεως, τοις κανονικοΤς 
έπιτιμίοις υποκείσθω. της δε συνόδου 
γενομένης ^ περί κανονικών καί ευαγ- 
γελικών πραγμάτων, δεΤ τοϊς συνα- 
θροισθεΤσιν έπισκόποις εν μελέτη καί 
φροντίδι γενέσθαι ^ του φυλάττεσθαι 
τάς θείας καϊ ζωοποιούς έντολάς του 
θεού* εν γάρ τω φυλάττεσθαι αύτάς 
άνταπόδοσις πολλή, ότι καί λύχ- Л. 74 α. νος εντολή, νόαος δε φως, και 1) БЫТЫ Л. 2) к<т«ндв /Ζ. 3) сокБилшд С 
4) Γβςρύ 77. 5) ηρ^πедοБΗ^ Π. 6) нзгкта 

ηροη. С; Η нзвнтл Я. 7) н ηροη. Л. 8) нс- 
прдвнтн с. 9) и проп. ПС. 10) нм-к 77 

[ем. н м-ы). 11) шкмсвлА1' 77. • 12) и вставл. 77. 
13) сьодоБныа С. 14! и• С. 15) шнск^по 77. 

16) КС 8^ч<ннн П. 17) во шчжнн 77. 18) возл- 
Ηϊι С. 19) запов-кд-к 77. 1) έτους Υ. 2) άγιας вставл. V. 3) ευ- 
ρέθη V. 4) γίνεσθαι V. 5) γινομένης V. 
6) γίνεσθαι Υ. 214 НИКЕЙСК. II (νΐΐ ВСЕЛЬНСК.) 7. поутк^ жнвотд• обличении' и нлка- 
^'ник Η ^лпоБ'|1Дк господ кН А ^ СВ'ЬТЬЛЛ 
προсБ'Ьψдюψи очи* НС ИЛ1'ктИ Ж1 
ВЛАСТИ Л1НТрОП0ЛИТ0у• ОТк ниуъжЕ 
5 ПрИНОСИТк ЕЛПЪ Ск СОБОЮ• ИЛИ СКО- 

тиноу или ннъ * Бидяк въ^нмати.• 

АЩб ли то ОБЛИЧЖЪ БОу'ДСТк• ДА 
ОТЪДЛСТк ЧСТБСрНЦИО• 

Мко осцкнъка ^ црквн* вес полож(- 

10 НИИ ^ СТ-кЖ^Ъ ΛΙΟψΗΗ ' ПОДОВЛКТк 
НЛПЪЛЪНЛТИ• ^ 
[ζ'•]^Ρ€4Ε ПЛВкЛЪ БЖкСТБкН'ЫИ АПЛЪ 

н-ккъж^ъ гржси ив*Ь ^° соутк• н-Ь- 

л. 74 ь. к-кжмъ же и ^^ въсл'кдоу{ютк• 

15 гр'куол*ъ о^во пр'Ьжевлр/АЮфел^'к ^* 

и ^' ини гр'Ьси въсл'1;доу"ютк т'кмъ• 

нЕЧкСтив'ки ^* во |рк*Ь " Н4 урксти- 

ЯНЪ! ΓΛΙΟψΗΗγΤι и ^^ ННЛ НСЧкСТН- 

виса " лосл'Ьдовлша• и ^^ инъ! ηΊι- 
20 къю 0Βΐϋ4Λΐ3 остлвншд• 1аж( по- 
довактк ινΒΗΑΒΛ^ΑΤΗ по писдноу'оу- 
л»су и нЕпислн^оумоу :;лконополож(- 
нню ^^ тако дкржати• клико о^во 

ЧкСТкНЪИа ЦрКВИ ОБНОВНШЛСЛ БЦЪ 

25 стътутк люфии^ мчнктк• :5апов'Ьда- 

КМЪ ВЪ ΗΗγΤι ПОЛОЖЕНИЮ БЪ1ТИ мо- 
ψΗΗ• Ск 0Б'к1ЧкН0Ю ЛЮЛИТВОЮ^^ И Αψί οδός ζωής έλεγχος καϊ παιξεία, 
και ή εντολή κυρίου τηλαυγης, 
^ωτίζουσα όφθαλιχούς. μη έ^ειν 
οέ άδε:αν τω [τητροτζοΚίττι^ εξ 
ών έτπφέρεται ό ^ επίσκοπος μετ' 
αύτου, ή κτήνος ή έτερον είδος 
άπαιτεϊν εί 8έ τούτο έλεγχθη, ' 
άποτίτη ^ τετραπλάσίον. 

^Ότι τους έγκαινισθέντας ναούς εκτός 

καταθεσίων αγίων λειψάνων δέον άνα- 

πληρωθηναι. 

С "Εοη Παύλος ό θειος απόστολος* 
Τινών αί άααρτίαι τζζόοτΐλοί είσι, τισί δε 
και έττακολουθοϋσιν. αμαρτιών ούν προ- 
καταλαμβανόντων και έτεραι άμαρτίαι 
παρέτΓονται ταύταις. τη ούν άσεβε? αίρέ- 
σει τών /ριστιανοκατηγόρων και άλλα 
άσεβη ματα συνηκολούθησαν* ώσπερ γαρ 
τήν* τών σεπτών εικόνων όψιν άφεί- 
λαντο ^ εκ της εκκλησίας, και ετερά 
τίνα έθη παραλελοίπασιν, ά χρή ά^^α- 
νεωθήναι και κατά την εγγραφον και 
άγραορον θεσμοθεσία^ν ούτως κρατεϊν. 
^Όσοι οΰν σεπτοί ναοί καθιερώθησαν 
εκτός αγίων λειψάνων μαρτύρων, όρίζο- 
μεν εν αύτοϊς κατάθίσιν γενέσθαι λειψά- 
νων μετά και της συνήθους ευχής' και εί 1) η8τ-ν Π. 2) шьл«ч«н1| Π. 3) глл С 1) ό προα. V. 2) ελεγ/θενη V. 3) хго- 

4) нлин-к Π {ем. нАн ннл). 5) сц]|ныл С. τίσει V. 4) οοθ. это την ίη ш. рукой X в. 

6) стк14 вставл. П. 7) м вставл. С надъ 5) άφε'ιλοντο V, но о передъ ν подскобд. изъ а. 

строкой. 8) 27 кг писанному чернилами за- 

хлавгю гп т. кнновдрк. 9) "ι проп. П. 

10) ακΗ Л. 11) н проп, П. 12) прсжгвдрАю- 
ψΗΛ»•^ П. 13) н проп. П. 14) н«ч»стнвнн П. 
15) 1р«сн П. 16) н проп. П. 17) Н1ч»стн- 

кым Я. 18) и проп. П. 19) и вставл. С. 
20) мофк и П. 21) млтвом П. НИКЕЙСК. II (νΐΐ ВСЕЛЕНСК.) 8. 215 

о'гксбл+. опрА1|1ЕТкСА {пиъ 0£ζ л\с<1|1ии από του παρόντες τις ευρέθη επίσκοπος 

οαρ^ΐϋ ц.'рккк- дл отъккржемъ со^^- /^ωρΐς λειψάνων καθιερών ναόν, καθαι- 

А£Тк• ΛΚ-κι πρΊίΟτο^'πιικ'κ ц^квкнав ρείσθω, ώς παρα[3εβηχώς τάς έκκλησια- 

прЕДамиса- στικάς παραδόσεις. 

5 Ηΐι.'ο жндоь'ъ Η£ подосактк ^ прнн- ""Ότι τους Εβραίους ου /ρή οέχεσθαι, 

Λ\ΛΤΗ• Α\\\ί 4ί 11Стт1кН1чЛ\к^ срдцкл\к ει μήπω εξ ειλικρινούς καρδίας έπιστρέ- 
ог.рлтлтксл• ' ψωσιν. 

Τι• * Поикже кркфлим|1ЕС/А стъ η'. 'Επειδή πλανώμενοι οί εκ της 

жндовкскллго сло^'Атша ро\^га- των Εβραίων θρησκείας μυκτηρίζειν 

10 тис Λ л\к1|4;шл γο*^ ίΤο^• ткорл- έδοξαν Χριστόν τον θεόν, προσποιού- 

||16СА уркстиипкстпоклтп- того Ж6 μενοι χριστιανίζειν^ αΰτον δε άρνουν- 

отъл^бфютксл тли• и отаи ^ со^- ται, κρυβδην και λαθραίως σαββα- 

сото^' чкто^^1р£• и ина ^ июд£и- τίζοντες, και έτερα ιουδαϊκά ποιούν- 

скаи ' ткорАфб• ^апск'кдакгмъ τες, όρίζομεν τούτους μήτε εις κοι- 

ΐό τ^ιγτν ИИ въ оск1|]бник ни ^ νωνίαν μήτε εις εύ^ήν μήτε εις 

втк л\олитсс^' ни ^ в'к црккк прии- έκκλησίαν δέ/εσθαι, άλλα φανερώς 

ί л\ати• нТк 0β•1ι да вогдо^'Тк по εστωσαν κατά τήν εαυτών θρη- 

СВОКИ сло^'ЖксЬ жидов£• ни д41- σκείαν Εβραίοι* μήτε τους παΐδας 

тин ^° нуъ уркстити ни рапа αυτών βαπτίζειν, μήτε δοϋλον ώνή- 

20 ко^'пити или притАЖати• АЦП σασθαι ή κτασθαι. εί δε εξ ειλικρι- 

истинкН'к1ИЛ\к срдцкл\к и в+.рок> νους καρδίας και πίστεως έπιστρέψοι 

осратиткСА къто οττν Ι ΗΗ\•Τν• Η τ'.ς αυτών και όμολογήσοι ^ εξ όλης л. 75 а. 

испов-кстк огк ВСЕГО срдцА ослн- καρδίας, θρίαμβεύων τά κατ' αυτών 

чаи ИЖ6 \\& ΗΛ осъ1чаи и кщш• εθη και πράγματα, προς το και άλλους 

25 и на исправлкник и ^^ ин'Ьу'к об- έλεγχθήναι και διορθώσασθαι, τούτον 

лнчити• того принмати и нркфати προσδέχεσθαι και βαπτίζειν και τους 

Η Д'кти ΚΓ0• и о^'твкржати и παϊδας αΰτου, και άσφαλίζεσθαι αυτούς 

оттксто^'пити οττν (вр(искъи«у1к τ,Α' άποστήναι τών εβραϊκών έπιτηδευμά- 

чннанин• Αψί ли Ηί тако со\'ДбТк των. εί δε μη ούτως έχοιεν, μηδαμώς 

30 нинако Ж6 приил\атн• αυτούς προσδέ/εσθαι. 1) Ηί пФдоклТ жндок-к п. 2) нстинж-^1А\Тк п. 1) ίμ5λογ7}σαι V. 

3] Π кг писани, чернил, заыавгю гп т. кнновдрк. 
4)'ипроп. П. Ь) МО ΤΔΗ Π {вм- и ©тан). 6) нн 
»и // \вм. н нн*). 7) н)ол<скда С. 8) й 77. 

9) н П. 10) а1тн 77. 11) н проп. 77. 216 еИКЕЙСК. II (νΐΐ ВСЕЛЕНСК.) 9—10. Мко НЕ кръ1тн никокл^оу• ж« урксти- 
лно^•• ^ оглкникъ ^ ίρίΤΗΜκςκ-ΚΗΐγ-κ 

КЪНИГк• ^ 

А• ВксА д-^ткскла роугании и н«- 
5 истоБла Б'^шкстБа• дъжымш писанию 

Ηά ЧЬСТкН-кИа ИКОНЪ! ВЪ^аЮфЛИ• по- 

доБкно дати Бъ бписко\'пнн5 костан- 
тинл* града• да положбнк! во\"до^-тк 

СЪ ПрОЧИИЛШ СрЕТИЧкСКЪШЛШ къни- 

10 гал\и• аф£ ли къто оврлфЕТксл тао 
α• ά{\ΐί |ппъ или попъ воудетк• или 
диикъ• ^ да отъБкржЕнъ во^'детк• 
Αψί ли ίΜΗΗγτ* кстк да прокллтъ 

ВО^ДбТк• 

15 Шко н£ подовактк нлирнкол^ъ оста- 
БИТИ своксз οβηΉλη- и бъ!*^ иной ви- 

ТаТИ БЕС ПОВЕЛ'ЪНИО ЕПИСЬЧП'ПЛа* ^ 
г* ПОНКЖЕ нжцНИ дТк КЛИрИНЪ 

пр'^сто1'паюфЕн ^ канонкнок побе- 

20 Л'кнИК ОСТаБЛкШЕ СБОК оситЪ- 

лифЕ• къ ина овит'Ьлифа откуо- 
ДАТк• пачЕ ЖЕ БТк тк поурлми- 

^νΐΙ^ΙΗ Црк^ ГраДЪ• и 0^' БЕЛкЛ\ОЖк 

пр'кв'к1вак>тк БЪ црквицлуъ иуъ 

25 СЛО^'ЖкВ-к! ΤΒ0ρ<λψΕ• Т'йу'к 0^'ВО БЕ 

л. 75 Ь. свокго ^*^ Епи{скопа и КФнстантинл" 
града* НЕ достойно прнкпти в'к акъи! 

О^БО ДОМЪ^' или ВЪ Црквк• ΛψΕ ЛИ Πεοΐ του αή κουπτειν τινά τη; 
/ρ'.στιανοκατηγορίκής ΛΪρί'7ίω^ 

3ιΒλίον. ^ 

ι ι 

θ . Πάντα τα αειοαχιώίη άθύ^ιχατα 
και αανιώοη !3ακχεύυ.ατα, τα ψευϊο- 
συγγράμματα τά κατά των σετιτών 
εικόνων γενόαενα, όεον οοθηνα: έν 
τω έπισκ^ττείω Κωνσταντινουττόλεως, 
ίνα άττοτεθώσι μετά των λοιττών 
αίοετίκών 3ί3λων. ^ ει 2έ τις εΰοεθείη 
ταΟτα κούτττων, ^ ει υ,έν έττίσκοττο' 
ή πρεσβύτερος ή διάκονος ειεν, * κα- 
θαιρείσθω, ει δε μονα/ός ή λαϊκός, ^ 
άναθεματιζέσθω. 

'Ότι οΰ δεΤ κληρικούς ^ άπολιπεΐν την 

έαυτοϋ παοοικίαν και έν έτέοα άίρικέσθαι 

χωρίς είοήτεως του επισκόπου. 

ι'. Επειδή τίνες των κληρικών παρα- 
λογιζόμενοι την κανονικήν διάταξιν, άπο- 
λιποντες την εαυτών παροικίαν, εις ετέ- 
ρας παροικίας έκτρέχουσιν, κατά' πλεί- 
στον δε έν ταύτη τη θεοφυλάκτω και 
3ασιλίδι πόλει, καϊ εις άρ/ οντάς ':ζροσ- 
εδρεύουσιν, έν τοις αυτών εύκτηρίοις τάς 
λειτουργίας ποιουντες, τούτους ούν χω- 
ρίς του ιδίου επισκόπου και του Κων- 
σταντινουπόλεως ουκ εξεστιν Βε/θήναι 
έν οίωδήποτε οΓκω ή εκκλησία* ει οέ 1) χρτίΛΗΗΗδ с 2) 1Углкни«ск1 С; глынкл П. I) ,δ'&λ'.α V. 2) 3»3λ'.ων V. 3) χρύτζτω^ 

3) Къ заглавгю т т, въ Π кнном, вг соо. рукой ταΟτα со<1., но надъ κρυπτών дв-Ь черточки, а 

^т в. до с5а4. 4) квнстлнтин4 п. 5) дкя- надъ ταύτα одна. 4) εΓη V, δ) это λαΓχόί 

к5 ίΐ. 6) β-ί П. 7) Къ заглавгю т т. въ Π соа. ίη га. рукой X в. 6) χληριχόν V. 7) τό 

кнноварк, въ соа. [рукой XIII в.) и С а \\»сл. вставд. V надъ строк«^й. 
8) пр»ст5паюф| 77. 9) цръ С77. 10) сло1го С. 
11) кФнкстАнтннд Л. 12) домб О. ЦПКЕЙСК. И (VII ВСЕЛЕНСК.) П. 217 

с£ скткорнтк ηρ-^Γ,ΤνίΒΤν Да отъвкр- τούτο τζοιγισοι, επιμένων καθαφεί- 

Жбн-к ΐίον'ΛηΊι.:. ^ Колике же н\"к σθω. οσοί δέ μετ' είδήσεως των 

съ'^ сък'Ьстмю пр-кжбречбмъшуъ се προλεχθέντων ιερέων τούτο ποιουσιν, 

гкоритк• ιΐί достоитк ил\ъ л\ирк- ουκ εξεστιν αυτοΤς κοσμικάς και 

δ скмиуъ Η жи:5нкмъ1М\'ъ печали^ къ- βιωτικάς οροντίϊας αναλαμβάνε:; θαι, 

спри11л\атн икс Еъ^срап/Ати^ СЕ тко- ώ; ^ κεκωλυσθαι ^ τοΌτο ποιεΐν 

рити отъ ГГжкСть'кмъи1\"к каионъ• παρά των θείων κανόνων, ει οέ 

Λψί ли кто νϊ'ϋΛΠΜΕΜ'κ БОУ-ДбТк отъ τις φωραθείη των λεγομένων μει- 

глкл\ъ1И\"к сольшии\'ъ пЕчллк и.П'ки• ζοτέρων την ^ φροντίδα έπέ/ων, * 

ΐΟ или ДЛ пр-Ьстлнетк• или дд отъккр- ή παυσάσθω ή καθαιρείσθω. μαλ- 

Жбиъ вогдЕТк- πΛ4ί же οι'βο дл βο^^- λον μεν ούν ήτω τ.ρος διδασκάλίαν 

детк на 0ГЧ6МИК Д'11ткл\ъ жб и ра- των τε παίδων και των οίκετών, 

Β0Λ\'κ• почитай ил\ъ Пжкствкиая пи- έπαναγινώσκων αύτοΤς τάς θείας γρα- 

саиии• на то во и чистителкство при- φάςν εις τοΰτο γαρ καϊ την ίερωσυνην 

Ιό части- έκληρώσατο. ^ 

Μκο иодовактк икоиол\ол\ъ^ въ1ти къ '^Οτι δεΐ οικονόμους είναι τοις έπισκό- 

еписксч'пииуъ и въ л\анастъ1ркуъ• ^ ποις ^ και τοϊς" μοναστηρίοις. 

а!• Дълъжьни " со1'ф£ кксл вжк- ια'. Ύπό/ρεοι δντες πάντας τους 

ствкН'к1И канонъ! уранити- и гл'юфа- θείους κανόνας φυλάττειν, και τον 

20 аго ^ иконол\ог β-κιτη къ кокижкдо λέγοντα οικονόμους είναι εν έκ- 

цркки ккС'кл\ь овра:5кл\к неподки- άστη εκκλησία παντί τρόπω άπα- 

жил^о съБлюдат»! дължкни бсл\к• и ράτρωτον διατηρεϊν ^ οφείλομεν. και 

Α[\ΐ( кътжкдо ^ л\итрополитъ въ ει μεν έκαστος μητροπολίτης εν τη 

цркви СВОКИ поставликтк икоиол\а εκκλησία αυτού καθίστα οίχονόι^ον^ 

25 довр^! ο\'Βθ ил\атк• афб ли ми то отъ καλώς αν ε/ οι* εί δε μη γε, εξ αυθεν- 

класти^^ скоки костаитинл^' града τίας ιδίας τω Κωνσταντινουπόλεως 

ίππον*^^ л-ктк кстк поставлАТИ ико- επισκοπώ άδεια έστι προχειρίζεσθαι οί- 

иол>а въ своки цркви • тако Жб κονόμον εν τη αύτοϋ εκκλησία* ωσαύτως 

л\итрополитол\к• Αψί подъ нил\и και τοις μητροπολίταις, εί οί υπ' αυτούς 1) соа рукой XIII в. и С вставл. зд^ьсь гп 1) χαΐ вставд. соа. рукой X в. 2) V под- 

т. л«с5а4. 2) с-к проп. Л. 3) шчалнн П. скобд. χεχωλύσθαι и переаравд. въ κεχωλυμέ- 

4) кчзрдмАТА С. δ) нкома Л. 6) Къ заиа- νων. 3) это τήν соо. надъ строкой рукой X в. 

βνο гп т. Π кннс>ка, С и соа. (^'укоп XIII в.) « 4) ε/ων Υ. 5) έκληρο^σαντο V. 6) ег1 τοΤς 

1жс4т. 7) Должннн Я. 8) глнрлго /7; глюфа- έπισχοπείοις V. 7) τοΓς проп. V. 8) здЪсь 

АГО С. 9) конжс П. 10) вллгсстн П. 11) кс- δια сос1. вадъ строкой. 

СТАНТННЛ Л. 12) {ПНСК^П^> П. 

14* 218 НИКЕПСК. II (νπ ВСЕЛЕНСК.) 12. согфси ^ Еписксчтш т γο- 
л. 76 а. ТАТк икономъ постдвитн ! къ СЕС»иуъ црквауъ- и въ 
наст'кфкут^• Λ\Δ- 5 Мко не подовактк продаити «лпоу• 
или нго^^линоу- отъ сблъ ^ цркв{ * 
Ηγτ».• ^ 

ΒΪ• ϋψί елископъ 0Брлф(ТкС/Л или 

игоглинТк• ^ отъ саляод-Ьтелии ' «пн- 

10 снописа ^ или Л1анлстъ1рл ^ сътвлрл- 

КЛ)^ КЪ КЪНАЖкСКОК постлвлкник- 

или ИНОМО^ ЛИЦЮ ОТЪДДВЪ• ΒίξΒΛΑ- 

сткно\' БЪ1ти отъданню по каноног 
гл»офюо^*Л10\•• стъшуТк аплъ• всЬми 

15 цр'кккнъжл^н в£111кл\и Еппъ да ил\атк 
лбчалк• и да съвлюдактк α ώκο бог 
при^нраюфЮ'^*^ т подовактк жс кл\о^^ 
о\гил\ати чксо отъ ниут^• и ближи- 
ΚάΛ\^ или СБоилгъ даити• аф{ ли о\•- 

20 Βο:ζΗ со^'Тк• да лодастк акъ! о^вогъ!- 
и^иъ- нъ т виною τ+.γτι црквкн-к!- 
иуъ да н£ продактк• аф£ ли виног 
Д'Ьктк тъфбто^• творнти ^^ и НИЧкТО 
жб па о^сп-Ьут! кстк с«ло• ни тако^* 

25 жб Л1'1;сткН1|.н1Л1'к кънА^^лгъ ^^ отъ- 
дати Λ\•^€το• нк клирикол^ъ и Д'Ьла- 
тЕлкл^ъ* Λψ( ли прона^ою логиавою 
нлчкно^^тк• и ра^в4; Д'ЪлатЕЛса и кли- 
рика ИСКО\'ПИТк• ^^ КЪНЛ^к СЕЛО и 

30 тако нЕиз^в^стсу^^ бъ1ти проданию* и επίσκοποι ου προαιρούνται οίχο'^όμουζ 
έγκαταστησαι εν ταΐς εαυτών έκκλη- 
σίαις* τό αΰτο δε ουλάττεσθαι και 
έπί τών^ μοναστηριών. 

^'Οτι ου δεϊ έκποιεϊσθαι έπίσκοπον ή 
ήγού[χενον εκ των προαστείων της εκ- 
κλησίας. 
ιβ . ΕΓ τις επίσκοπος ευρεθείη ^ ή 
ηγούμενος εκ των αυτουργίων του έπι- 
σχοπύοΌ ή του μοναστηρίου εκποιούμε- 
νος εις άρ^ζ^οντικήν χεϊρα, ή και έτέρω 
τζοοσωτζω έκδιδούс, ίν,υρον είναι την 
έκδοσιν κατά τον κανόνα των αγίων 
αποστόλων, τόν λέγοντα' Πάντων των 
εκκλησιαστικών πραγμάτων ό επίσκοπος 
έχέτω την φροντίδα και διοικείτω αυτά 
ώς θεού ίφορώντος' μη έξεϊναι δέ αύτω ^ 
σφετερίζεσθαί τι εξ αυτών, ή συγγενευ- 
σιν* ή^ ιδίοις τα του θεού χαρίζεσθαι" 
ει δέ πένητες ειεν, έπιχορηγείτω ώς πέ- 
νησιν, άλλα μη προφάσει τούτων τά 
της εκκλησίας άπεμπωλείτω. * εί δέ 
προφασίζοιντο ^ ζημίαν έμποιεΐν και μη- 
δέν ^ προς όνησιν τυγχάνειν τόν άγρόν, 
μη 5' ούτως τοΤς κατά τόπον άρχουσιν 
έκδιδόναι τον τόπον, αλλά κληρικοΤς ή 
γεωργοΤς. εί δέ πανουργία πονηρά χρή- 
σοιντο και εκ του γεωργού ή του κληρι- 
κού ώνήσηται άρ/ων τον άγρόν, και ^ 
ούτως άχυροΊ είναι την πρασιν, και 1) οίψί π. 2) втк ηροη. Π. 3) а?с1А< Π 1) των οοά. ίη т. рукой Χ в. 2) εύρεθη V. 

[ем. вть смл); С вставл. иж1 к*. 4) црккн П. 3) αύτον V- 4) συγγ£νεσ(ν V. δ) ή προπ. V. 

δ) Η)^ ηροη. С 6) Γγ-ΜίΗ -к Π. 7) слм«А-кплн Π. 6) άπεμπολείτω V. 7) -κροοΛσιζοι-ζο V. 8) μή 

8) ιπΗΓκίπίΛ С; (лу'скупнд Π, 9) нлмастырл Π. δεν сой. 9) это χαι допие. V надъ строкой 

10) лрнзнрдюфА П. И) А-Ь«тк тк II {ем. тко- руком сюлхаста. 

ритн). 12) чт• Л. 13) м-кстнк1нмк кн^зсмк С. 
14) н вставл. С. 1δ) н(нзк-ктн5 Л. НИКЕЙСК. II (νιι ВСЕ,ПЕиСК ) 13. 219 послднти къ {нископии ^ или УЪ ^ 
лммлстъфи* или (иископъ или ИГО^'- 
л\Еггк а ткорли^ дл и:5гъ[нл]иъ во^-- 
д^тк- {ппъ * отъ {пископиа• ^ л ^ 
ϋ игогл\бггк щ л\аилстъ1р/А ико расто- 
миь"к ^^ъл'к иуъже т съвьрл• ' 

I ϊί1ι»•ο Бсликл осо\*жбнии1 д<>стоими 

со1'ть иже Л\ЛНЛСТЪ»рА ССКИкрИ<АКМр(И• 

1Г• Поыкже по съι^^'кшии® по ΓρΊι- 
10 сЬуъ наппжуъ нлпастии• υ,ρΉΒΚΜΠΠ 
к-ксуъирбни въгша м'кции дол\и влго- 
чьсткми• отъ п-йкыиу'к^ л\кжк епи- 
скогти^^ ЖЕ и л^лнлстъфЕвс и въииа 
ОБлаим^^ овиИ;лифа• лфс ο^•βο прб- 
15 дьржл1рби ^^ и^колАТк отъдати- дл 
по др'1;вкнюоу-л»01* ^^ (П'ставлтк в'лго и 

ДОВрО КСТк• Λψί ли дл АЦП отъ 

причктл чиститЕЛксьалго со^-тк- снуъ 
οτ'ΚΒρΙιψΗ повбл-ккаклАЪ• лцп ли 

20 липки " или простии члвци дл отъ- 
ло^-чепи во\ЧАО\^>тк • лкъ! со^грд ^^ 
оссужден-к! ^® отъ ^' оца и сна и ста- 
аго дуа• и да оучтрокни со^лдо^тк 
ид{ЖЕ чкрвк т о^^л\ирактк• и огнк 

25 т о^тасактк• ико гласо^^ гнк» проти- 
кАТксл глк>|рк>о\^л\о^- не творите до- 
л\о^- оца л\окго дол\с>\• ко^гплкнааго• άποκαθίστασ^^αι εν τω έπισκοπείω ή ^ 
τω [χονίζστηρίω. και επίσκοπος ή ήγού- 
αενος τούτο ποιών έκοιω/θήτω, ό μεν 

επίσκοπος του έπισκοπείου, ό οέ ηγού- 
μενος του μοναστηρίου, ώς οιασκορπίζων 
κακώς ά ου συνήγαγεν. 

*'Ότι μεγάλης κατακρίσεως &οί είσιν л. 76 Ь. 

οί τα μοναστήρια κοινουντες. 

ιγ . Έπειοή δια ^ την γενομένην 
κατά τάς αμαρτίας ημών συ^ι^ορά^ εν 
ταϊς έκκλησίαις καθηρπάγησάν τινε; 
οίκοι ευαγείς ^ υπό τίνων ανδρών, έπι- 
σκοπεΤά τε και μοναστήρια, και έγέ- 
"^οντο κοινά καταγώγια, ει μεν οί δια- 
κρατούντες αυτά * προαιρούνται άποοι- 
δόναι, Γνα κατά τό^ ά.ργοαο'^ άποκατα- 
σταθώσιν, ευ και καλώς έ/ει' ει δέ μή 
γε, ει μεν του καταλόγου του ιερατικού 
είσιν, τούτους καθαφεϊσ-^αι τ.ροστάσσο- 
μεν, εί δε μοναχοί ή λαϊκοί, άφορίζε- 
σθαι, ώς δντας κατακρίτους άπό του 
πατρός και του υ ίου και του αγίου 
πνεύματος, και τετάχθωσαν. δπου ό 
σκώληξ ου τελευτα και το πυρ ου σβέν- 
νυται, δτι τη φωνή του γ,υρίου έναν- 
τιοϋνται τη λεγούση•^ Μή ποιείτε τόν 
οίκον του πατρός μου οίκον ίμηορίου. 1) ίΠΗΓκδπΗΐ Π. 2) вг ηροη. С 3) ткорл ПС. 1) εν вставл. V. 2) зд'Ьсь слогъ οι οοϋ. 

4) шнск^ С. 5) шнск^пл С; 1пнск1?пнл Л. по скобл. рукой X в. 3) εύαγεΤς οίκοι Υ. б) л ηροη. С. 7) конечный слоп рл соа. 
стпвитг подъ сккк за 01пеутств<€мг лньста. 

в) κωκαΐΗΗ П. 9) ннкын\'-к СП. - 10) «пнск^- 
аи СП. 11) шклагодАшл П; склйшл проп. С 
12) прсА«рЖ4ф1 с. 18) ΑρίΒΛίΗΟΑ*^ 27. \4) н 
вставл. П. 15) с8ф{ 77. 16) о'*'ж«"жы С; 
ννο^ΜίΗΗΗ П. 17) «т-к проп. П. 4) ταΰτα V. 5) соа. было τον, но ν выскобл. 

6) την του κυρίου φωνήν έναντιουνται την λυ- 
γούσαν Υ. 220 ИИКЕЙСК. II (νΐΐ ВСЕЛЕНСК.) 14—15. Шко т подоБАКТк ρΛίζκ•^ роукополо- 

Ж 611110 чисти ^ ВЪ СкБОрЪ ΝΔ аЛ\Б0Г1'Ь• 

1А• Мко чинъ жнвЕТк ΒΤι чисти- 
телкств'Ь всЬмъ яв^; кстк• и опаСЕ- 

5 НИКЛ1к БЛЮСТИ ЧИСТНТСАкСКЛЯ ^ДЧИНД- 

НИИ всу оутодкно кстк• и понкжс ^ 

ВИДИ<ИЪ ρΑΙζΒ'^ рОуЧкНДДГО ПОЛОЖЕНИЯ 

н^мллдл постриженик клиросд при- 
и/мъшдя• н'Ькъ1а не ο^έο же οτίν 

10 ЕПИСКО^ПЛ рО^КОПОЛОЖЕНИК приимъ- 

л. 77 а. Ша|0• и 4ΚΤ0^ψΛ БЪ С'кБОр'Ь НЛ ОМ- 

БОН'Ь• БЕС КаНОНЪ С6 ТВОр АЦ1ДЯ• ПОБЕ- 

л*Ьвакл1ъ отъсЕЛ'Ь тол\о^ не β-κιβατη- 

СЕ ЖЕ ^рднити и НД Л1ЪНИС4;\*Ъ• 
15 ЧкТКЦА ЖЕ рО^'КОПОЛОЖЕНИЮ л^ктк 

кстк Бъ свокл\к л)днлстъ1ри тъкълго 
кокмо^жкдо иго^линоу" творити• 
ΛψΕ томо^ ^ ΐίΓογΜίΗογ положено 

КСТк рОу'КОПОЛОЖЕНИК ОТЪ ЕППЛ НЛ- 
20 М-ЬСТИК НГО^МЕНЛ• ИВ^ СО^фЮ КМО^"* 

стдр'кишю• тако же по др'квкноу- 
о^л^оу овъ1члю• и кроужкниил1ъ 
Еппомъ* ПО повЕл-кнню Еппл- подова- 

КТк ПОСТаВЛАТИ ЧкТкЦ'Ь* 

25 Мко НЕ подовактк клирика въ д^квоу 

ЦкркК^ВОу БЪЧННАТИ• 

1Е • ^ Клнрнкъ отъсЕЛ'к да не бъчи- 

нкн-к БоудЕТк въ дъвоу- црквоу*• 

коуплю Бо и срал10прни>Бр'ЬтЕ- 

80 НИИ ^ СБОКго* и фюждЕ црквкнааго *'Ότι ου χρή έκτος χειροθεσίας άναγινώ- 

σκειν έν ττ) συνάξει έπ' άρ,βωνος. ^ 

ιδ', ^'Ότι τάξις έμπολιτευεται έν ίε- 
ρωσυνη, πασιν άρίδηλόν έστιν, και ακρί- 
βεια διατηρεΐν τάς της ίερο^σύνης εγχει- 
ρίσεις θεώ ευάρεστόν έστιν.* και έπει5ή 
όρώμεν έκτος χειροθεσίας νηπιόθεν την 
χουρά,}/ του κλήρου λαβόντας τινάς, 
(χήπω δε παρ' επισκόπου χειροθεσίαν 
λαβόντας, και άναγινώσκοντας έν τη 
συνάξει έπ' άμβωνος, άκανονίστως τοϋτο 
ποιοϋντας, έπιτρέπομ,εν . άπό του πα- 
ρόντος τοΰτο (χή γίνεσθαΐ' το αυτό 
δέ φυλάττεσθαι και έπι |χονα- 
χών. άναγνώστου δε χειροθεσίαν 
άδεια έστιν έν ίδίφ μοναστηρίω "και 
μόνον έκάστω ήγουμένω ποιεϊν, ει 
αύτω τω ήγουμένφ επετέθη χειροθεσία 
παρά έτησκόπου προς' προεδρίαν ηγου- 
μένου, δηλον * όντος αύτου πρεσβυ- 
τέρου, ωσαύτως και κατά το άρχαϊον 
έθος τοις χωρεπισκόποις * κατ' επιτρο- 
πή ν του έτπσκόπου δεΐ προχειρίζεσθαι 
άναγνώστας^ 

'Ότι ου δει κληρικόν έν δυσιν έκκλησίαις 

κατατάττεσθαι. 

ιε'. Κληρικός άπό του παρόντος μή 
κατατάττέσθω έν δυσιν έκκλησίαις * εμ- 
πορίας γάρ και αίσχροκερδείας ίδιον 
τούτο και άλλότριον εκκλησιαστικής 1) Ч1СТН Π. 
4) ΰβψίΜδ Π. 
ц'кр-Ъпниш Π. 2) αοκηκΗ С Β) ком8 С. 

5) 77 ηροη. 77. 6) срдмопр-к• 1) επΙ άμβωνος έν τη συνάζει V. 2) «στιν 
προπ. V. 3) V рукой схолхаста надъ строкой 
εις (вм. пропущеннаго προς). 4) Υ рукой схо- 
л1аста надъ строкой вставд. δτι. 5) τους χω- 

ρεπισχόπους V. НПКЕЙСК. Π (VII ВСБЛЕПСК.) 16. 221 и»в'кгчл1а• слъ1ша^олп1 во отъ слл\ого 

Цр'кКЫ1<1<)Г0 ГЛЛСЛ• гаКО не Л^ОЖЕТк 

кТкТо дък'11л\а гссг10Д1жол\л рлво- 

Τ4ΤΙΙ• нлн кдинсго въ:5нсндкидит!к а 

5 дро^тлаго въ^люситк- или кдпного 

ил\бтксл• & дро^'галго пр'ковид'кти 

Б'КЧкМЕТк• КОЛАО^ЖкДО 0^'БО ПО ЛПЛЬ.- 

ск^01^л\о^^ гласо^^• въ нкижб ^ наре- 

ΗίΝΤι ВЪ1СТЬ въ той ДЪЛЖЕНЪ КСТк 

10 пр'квъ1вати и ткрп-кти въ кдннон 
ц^кви* пъ1ваюфа1а во срал\кнааго 
ради прног.р'йтЕмии на црнъвкнъшуъ 
варкук цлсжда сЫ- съпиа• на по- 
I τρίΒΟ^' житии С6Г0 начинании ссутк 

15 ра:5личкна отъ ниуъ• Δψί къто )(ό- 

ф£Тк ПОТр'ксЪ! Τ•^ΛΚ£ Да КО\'ПЛкШк- 

ство1*ктк• рЕЧ1 во аплъ тр'Ьвованню 
Л^ОКЛ\ОГ и С01^фИИЛ\Ъ ^ съ мъною 
СЛО^-ЖИТЕ рО^Ц'Ь СИ• И С£ ΟΙ^ΒΟ въ^ 

20 сого\"рамил\'Ькл1к град'Ь въ вън'^шк- 
нииуъ* же вкСкуъ недостатъка ради 
члЕКъ• да отъло^^чсно^ воудбтк- συνήθειας* ήκούσαμεν γάρ εξ αυτή; 

της κυριακης φωνής, 'όν. ου δύναται 
τις δυσί κυρίοις. δουλευειν ή γάρ 
τον ενα μισήσει και τον έτερον αγα- 
πήσει, ή του ενός άνθέΕεται και του 
έτερου καταφρονήσει, έκαστος οΰν 
κατά τάς άποστολικάς φωνάς, ^ εν 
ω εκλήθη, έν τούτω οφείλει μένειν 
και προσεδρεύειν έν μ,ια εκκλησία* 
τα γάρ οι' αίσχροκερδίαν ^ γινόμενα 
έπΐ των εκκλησιαστικών πραγμάτων, 
αλλότρια του θεού καθεστήκασι. τζρος 
οϊ την του βίου τούτου χρείαν 
επιτηδεύματα είσι διάφορα* έξ αυτών, ^ л. 77 Ь. 
ει' τις βούλοιτο, τά χρειώδη του 
σώματος πρρίζέσθω. έφη γάρ ό από- 
στολος* Ταΐς -/ρείαις μου και τοϊς 
ούσι μετ' έμου υττηρέτησαν αί χείρες 
αύται, και ταύτα μεν έν ταύτη τη 
θεοουλάκτω πόλει* έν δε τοΐς έΗω 
χωρίοις δια την έλλειψιν των ανθρώ- 
πων παραχωρείσθω. Μκο^ Η£ подовактк сТ^ителкнсу Λχογ- 

ЖЮ въ рИ^Ъ! Л1Н0Г00Бра^кНЪ1И ОБЛа- 
25 ЧИТИСЛ• 

8*1- ВкСЕ О^рОДкСТВО'И 0^'ТВарк Т6- 

лЕСкнаи фюжда кстк чиститЕЛкска- 

аго чиног• сч'крашаюфаисА ^ о\^во 

' Еппъ1 или клнринъ! ри:^ал\и св-ктк- 

30 ЛЪ1ИЛ\И и Б0ГаТкНЪ1ИМИ ' т'Ьуъ 

исправити подовактк• афЕ ли ^Όζι ου δει ίερατικόν άνδρα ίματίοις 
πολυτελέσιν άμφίέννυσθαι, 

ις. Πάσα βλακεία και κόσμη- 
σις σωματική αλλότρια έστϊ της 
ιερατικής τάξεως. * τους ούν εαυτούς 
κοσμουντας επισκόπους ή κληρικούς 
δι' έσθήτων λαμπρών και περιφανών, 
τούτους διορθουσθαι χρή, ει δε 1) ΗΐΗ Д. 2) οδψΗΗ Л. 3) в-к ηροη, Π. 
4) нн-кшнннх С; вышни П. 5) (РлБчж-ь СП. 

6) О^рДШДЮфДСА Д. 7) БОБАТНЦНМИ С. 1) την άποστολιχήν φωνήν V. 
χερδειαν V. 4) καταστάσεως V. 2) αισχρό- 222 аИКЕЙСК, π (νΐΐ ВСЕЛЕНСЖ.) 16. пр^Ьво^-доу^к ^ ζΛπρ'^ψίΗΗκ? пр'Ьдлти• 
тако же и конлми лхлжкгфаясл• по- 
ниже ο\•Βθ κορίΗκ горбстн ΓορΊι роста 
сквкрна БЪ1СТ1к съворкн'^и цркви* 
5 уркстиино11'глкник'к• ер€са и при- 
и<иъшж ^ ю- ^ Ηί ткчию иконк- 
НАШ в'ковраж£ни1а оу'кориша * иъ 
II вкслко влаговои;нкство отъри- 

НО^^Ша* МНСТО и БЛГОЧКСТИВкНО жи- 

10 во1'ф1П1л\ъ съто^жаюфб• и скконк- 
час/А на ниуъ писании • л^кр^остк 

Гр'кшкНПииуЪ ВОЧкСТНК* άΙ\ί6 ОБ- 
р/ЛфЮТкС<А ОуВО СМ'ЪюфСИСЛ НОС<А- 

фиимъ ^ уоудок Η чисток ОД'Ь- 
15 ник ^апр'кфбникл\к да испра- 

л. 78 а. В/А{ткС/А• ОТЪ В'К1ШкНИНуЪ ВО Л'ктк 
ВкС/^^НЪ СЦГНЪШ Л\0\*Жк ВЪ СЪЛ\'^- 

рЕН'ккл^к * и чистЧ;кл\к од'Ьнии ^ 
жнвАашЕ• вксе о^во кже т 

20 ιιοτρίΒ'κι ради нъ о\*довренни ^ 
ради прнкмлктксл оу'родкства 
иматк о?ланнк• яко же великъж 
рече Василии' ни отъ чкрк- 
вдкнааго свилия попкстреною * ри- 

25 ζοιο да не од'йвактксл къто• 
ни приложишасл нноповаплкнъиа 
приложении на краиуъ ри:^ъ• слъь 
шаша 60 от'к 'вов'кфанааго я^ыка- 
ико нослфии ^° л^/АКъкая въ долхъуъ 

30 Црк^^ СОу^к• έπιμένοιεν, έτπτιμίω παραοίδοσθαι* 
ώσαυτω; και тоОс τα «χυρα χρισμέ- 
νους, επειδή 8έ ρίζα πικρίας ^ άνω 
φυουσα ' μίασμα γέγονεν τη καθολική 
εκκλησία ή των χριστιανοκατηγόρων 
αί'ρεσις και-, οι ταύτην 5εξάμενοι ου 
μόνον τάς είκονικάς άναζωγραφήσεις 
έβδελύξαντο, άλλα και πασοιν εΰλά- 
βειαν άπώσαντο, τους σεπτώς ' και 
εύσεβώς βιουντας προσοχθίζοντες, 
και πεπλήρωται έπ' αΰτοΤς το γε- 
γραμμένον Βδέλυγμα αμαρτωλών * 
θεοσέβεια, εί ευρεθώσι τοίνυν έγ- 
γελώντες τοις την ευτελή και 
σεμνήν άμφί