Skip to main content

Full text of "E Buka himene ..; Hymnbook ..; Hymnal Tahitian 1913 ."

See other formats


C^^X^tH- E BUKÂ HIMENE 
EVANELIA 

I Faaauhia ei Haamaitairaa i 
te Atua 
/ Neia i te piha neneiraa a te Ekalesia a lesu Mesia i 

te Feia Mo'a i te Mau Mahana Hopea Nei 

Papeete. Tahiti, 1913 "Te oaoa nei hoi tau varua i te 
himene no te aau; oia ïa, te himene no 
te feia paraii-tia e piire ia te reira ia^u 
nei. E itehia mai hoi te reira i te haa- 
maitai i nia i to ratou ra mau upoo.''^ 
B. F. 26: 12. E Buka Himene. 

Te Pouraa Mai o te Melahi 
Ps. 187. 

An Angel From on High. 

1. Ua pou maira Moroni 
No nia mai i te ra'i ra, 
Parau maira ia losepha, 
Na ô maira oia: 

Tei roto te papaa parau 
I te aivi ra Kumora. 

2. Ua huna-ê-hia na 
E to'u iho rima, 
Mai ta'u i faauehia, 
Ei faufaa na outou; 

E itea-faahou-hia râ 
E to te ao atoa nei. 

3. Na taua parau mo'a 
E faaite mai 

Te huaai a losepha, 
E te toea tei vai â; 
Tei reira te Evanelia 
I haapii-papu-hia hoi. 2. TeMauParauAroha. 

D. 5. 5. 66. 

Beautiful Words of Love. 

1. Aue te parau aroha e! 

No nia mai te ra'i, 
Tei a'o-noa-hia mai nei, 
Tatou e aratai. 
Faaho'ikaa: 

E te mau parau aroha, 

Parau aroha, 
No ô mai ia lehova; 

la lehova; 
Aue ra hoi! Te parau nehenehe, 
Te parau faahiahia. 

2. Te mau Aposetolo mau, 

Tatou e faatura, 
E haapii noa mai ratou 
I te e'a ora. 

3. Na te mau Peropheta mau, 

Tatou e a'o mai ai, 
E faahapa i tei ino, 
Tamau i tei maitai. 

4. Na te Varua Maitai ra 

E faauru mai. I tei tuu noa mai nei â, 
I te parau e au ai. 

5. Aue te parau paari e! 
E maramarama'i; 
E imi noa tatou nei, 
A haapao noa'i. 

3. Ua Pure Anei Oe? 

D. S. S. 65. 
Did You Think to Pray? 

1. Ua pure anei oe, 
I te poipoi neif 
Mai te ani i te Fatu, 
E paruru, tiai atu, 
la oe na? 

Faaho'ikaa: 

I te pure faau'ana, 

E riro te pô ei ao, 
No reira eiaha e taiâ, 

Pure tamau â. 

2. Ua pure anei oe 
I to ririraaf 

Ua pure tamau anei, 
E tia'i i te aroha I tei hara mail 

Ua pure anei oe 
I to atiraal 
I te pure aahiata, 
Te raau i Gileada, 
Titauhia aneif Aratai Mai. 
D. S. S. 110. 

Guide Me to Thee. 

1. lesu tau Faaora, Aratai mai; 
E haapao vau ia Oe, Aratai mai ; 

Ei rama Oe no'u, 
E ore ai te pô, 
E tae ai au i ô, Aratai mai. 

2. E ao ati teie, Aratai mai; 
la maitai a'e au e, Aratai mai; 

Horoa noa mai, 
I to mana maitai, 
E haapu ora'i, Aratai mai. 

3. Te mârôhia vau, Aratai mai; 
Te oto nei â vau, Aratai mai; 

Faahanahana mai, 
E ore ai te ta'i. Te tiai e roaa'i, Aratai mai. 

Oi pohe ai au e, Aratai mai; 
Faaore te mâta'u, Aratai mai; 

Ei nia mai ia'u, 

To oe aroha mau, 
E roaa'i te hau, Aratai mai. 

No te Pure Mau. 

D. S. S. 95. 

Prayer is the Soul's Sincere Desire. 

1. Te hiaai mau o te aau 

I parau-ore-hia, 
E ama noa'i te mana'o, 
Te pure mau ïa. 

2. Te ta'i o te aau oto, 

Te roimata tahe, 
Te hi'o-tia-raa'tu i ô, 
E pure mau ana'e. 

3. Te papu ra te parau pure, 

I te mau tamarii; 
I te mau parau atoa nei, 
Aita'tu parau rahi. 6. Himene Haamaitairaa. 

D. S. S. 50. 

Lord, Accept Our True Devotion. 

1. E te Fatu, farii mai na 

I to matou haamaitai, 
la tupu te aroha, 

Te aau e fana'o ai. 
Ei pihai, Mai ia matou, 

A tauturu mai oe; 
Turu mai na, la matou, 

la roaa mai te rê. 

"2. E tauturu noa mai na, 

E faauru noa mai, 
E au ai to matou haapao, 

E tae ai i nia"e. 
E paruru, Noa mai na, 

la upootia nei ; 
E faaora, Mai ia matou, 

la roaa mai te rê. 

3. la hara ore noa, 

Ei feia haapao râ, 
E tia'i matou i nia, 
I te tia-faahou-raa. E haamaitai, Noa matou, 
E a mmi noa'tu; 

E haamaitai, Noa matou, 
E a muri noa'tu. ^ Te Faaora no Iseraela, 

D. S. S. 133. 

Redeemer of Israel. 

1. E te Faaora no Iseraela, 

E haamaitai mai ia matou; 
To matou ata e to matou nei pou, 
To matou Arii maitai na. 

2. E ho'i mai oe e haaputuputu 

I to oe mau mamoe nei; 
I Ziona mai te aroha rahi, 
E ore matou e moe. 

3. E maoro a'enei to matou moeraa 

Ei purutia ino nei; 
Te mauruuru roa te mau enemi 
I to matou mau ati nei. 

4. Te mau tamarii no Ziona faahau, 

la fana'o noa te aau; 
Te fatata mai te faaoraraa mau, 
E roaa'i te Basileia. 8. I Nia i te Tupuai Mou'a. 
Ps. 192. 

High on the Mountain Top. 

1. E te mau nunaa e, 

Hi'o i te reva, 
Ei tapao no te ao 

I faatiahia, 
I nia i, • Te mou'a nei, 
I Ziona, Fenua hau. 

2. I haapao lehova 

Ta'na i parau ê na; 
E faatia'i oia 

I te hoê reva, 
E ho'i mai Ai to te ao 
I to'na maramarama. 

3. Te hiero mau no'na, 

E patuhia e, 
E na ô noa mai 

To te mau nunaa êê, 
E haapii e, E haapao hoi 
Tatou i ta te Fatu parau. 

4. Te ture parau-tia, 

E tuu-noa-hia mai; 
Te ture paari ra, Te ao e hauhia'i; 
To tei haapao, E ora'i â, 
Tatou e to tei pohe na. 

9. la Parau Haamaitai Noa. 
D. S. S. 265. 

Kind Words are Sweet Tones. 

1. la parau haamaitai noa tatou, 

Te tahi i te tahi nei, 
Mai te himene no te mau manu, 

E ora'i te aau oto nei; 
E faaorehia'i te feaa, 

Te tiai e noaa no ô mai, 
E tupu mai ai te aroha, 

Te rumamma e ore ai. 
Faaho'ieaa: 

E te parau haamaitai, 

O te vai tamau ai, 

E ama noa'i te aau; 
la parau haamaitai noa tatou, 

Tapao no te aroha mau. 

2. Mai te râ i te ra'i marumaru 

E haamahanahana'i; 
Mai te pape pihaa haumâru, 
Te mana'o maitai e tupu ai; la parau haamaitai noa tatou, 
la tamau â, eiaha e fiu, 

la ore te here ia mou, 
la mau e a muri noa'tu. 10. Amui i te Arueraa. 

D. S. S. 4. 

Come, Join Our Celebration. 

1. Mai, amui i te arueraa ma te hi- 

mene maitai, 
Ei teie nei â hora e parau i te 

parau au; 
Te mau orometua e te mau pïpï 

hoi, 
Ma te mana'o rotahi e te imiraa 

ora. 

2. Arue i te Atua tei nia i te rai, 
No to'na mau horoa i aroha mai ai, 
No te ora e te puai e te mau haa- 

maitai ; 
Na to'na rima aroha i ninii noa mai. 

3. la haapii maite tatou te parau no 

te ora, I teie nei mahana tei hau i te 

maitai, 
la paruru te Fatu ia tatou atoa, 
I to'na rima puai i te mau ati ra. 

Ta'u Feia E! 
D. S.S. 16. 

Come, Come, Ye Saints. 

Ta'u Feia e! Mai outou atoa i te 

ohipa nei, 
Te mana'o e, e haerea atâ? Eiaha; 

Rohi â. 
la na te haerea peapea, e oaoa'i 

tatou nei; 
E mae'e to aau na; e ora'i, e ora'i. 

Eaha tatou e oto noa'i? E maitai 

tatou nei. 
E mana'o e, e utua rahi ia faatau 

noa? 
A tatua na i to tauupu e aro puai 

no te rê; 
E turu â te Atua; e ora'i, e ora'i. 

I te vahi i haapao-mau-hia e to ta- 
tou Fatu; I te vahi e ore e mâta'u i te mau 

enemi, 
Ei reira mau e tairuru ai tatou atoa 

ma te hau, 
la arue i te Fatu mau; e ora'i, e 

ora'i. 12. A Tuu Mai i te Tamarii. 
P. S. B. 17. 

1. E ao to te tamarii, 
I haamaitaihia na, 
E lesu te Fatu mau, 
Here metua to'na. 
Na ô maira lesu e, 

A tuu mai i te tamarii ; 
Mai ia ratou to te ao, 
A tuu noa mai ia'u. 
Faaho'ieaa: 

Na ô maira lesu e, 
A tuu mai i te tamarii, 
la here noa mai. 
A tuu mai, A tuu mai, 
Tuu noa, Tuu noa, Eiaha e faaore, 
A tuu mai, A tuu mai. 
Tuu noa, Tuu noa. 

2. Na lesu te tamarii; 

Na'na ratou i here; 
No ratou hoi ta'na pii, 

Tiai i tau mau mamoe. 
Te fatata mai lesu 

I te tamarii mâru; 
Ta lesu hinaaro niau, 

la mau ta'na ra parau. 

13. E Tamarii Iti lesu. 

P. S. B. 16. 

Jesus Once Was a Little Child. 

1. E tamarii iti lesu, 
Mai ia'u nei â hoi; 
E tamarii iti mâru 
E te viivii ore hoi. 
Faaho'ieaa: 

la riro tatou, Mai ia'na nei, 
Ei maitai roa, E au ai. 

'2. Te hauti ra o lesu e, 
Mai ta te tamarii; E hauti maitai roa nei, 
Aita i'â i riri. 14. Faatupuraa Haamaitai. 

D. S. S. 218. 

Count Your Blessings. 

1. I to mau tau ati ahoahoraa, 

Ua ore roa to mana'o ora, 
Taio noa mai na i to mau maitai, 
E maere oe no te rahiraa, 
Faaho'ikaa: 
Taio (noa) mai na i to mau maitai. 

I ho (hia) mai na e te Atua; 
Taio (noa) mai na i to mau maitai, 
E iteahia to'na ra aroha. 

2. Pohe anei oe i te hopoia, 

Tei faatupu noa te aau taiâ? 
Taio to mau maitai, i tei roaa mai, 
E e pee ê atu te oto mamae. 

3. A feii ai oe i te mau ona, 

Haamana'o na oe ta lesu tao'a; 

Taio to mau maitai, no ô ia lesu, 

E tao'a hoo ore, hau ê roa'tu. 4. Eiaha e taiâ, a rohirohi, 

E tauturu mai â te Fatu teitei ; 
Na te mau melahi e poihere mai, 
I to tere roa, e ora roa'i. 

15. Aue te Sabati ra e! 

OUD. S. S. 172. 

Beautiful Day of Rest. 

1. Aue te Sabati ra e! 
Mahana maitai mau, 
I te ohipa e faaoti, 
E mahana faaearaa. 
E oaoa'i tatou nei 
Ma te aau haehaa, 
I ta'na i horoa mai, 
Te mahana Sabati. 
Faaho'ikaa: 

Mahana nehenehe, 
Mahana Sabati; 
Mahana nehenehe, 
Mahana faaearaa. 
2. Mahana i hau i te maitai, 
Te Sabati ra e; 
E pupu i te aau mâ 
I to tatou Fatu. Inaha e amui tatou nei, 
E tuu te turi e haamaitai 
la lesu ra, te Fatu mau 
No teie nei Sabati. 
3. Te Sabati aroha e, 
Mahana pureraa; 
Te faaroo nei te melahi 
I te haamaitairaa. 
Ua faaue mai lehova e, 
Haapao na i te Sabati, 
E no reira e faatura 
I teie nei Sabati. 

16. Himene Oroa. 

D. S. S. 73. 

'Tis Sweet to Sing the Malchless Looe. 

1. E haamaitai ia lesu e, 
No to'na aroha rahi nei, 
I vaiiho ai i to te ra'i, 
No tatou nei i pohe ai. 
Faaho'ieaa: 

O lesu e, i pohe na, 
Tatou atoa e ora'i; 
E arue tatou ia'na, 
Na'na tatou i here mai. la amu e ia inu â 
Tatou i te tapao ora, 
No to'na ra pohe mamae, 
Te faaroo e faaapi ai. 

Aue! te oaoa e, 

tatou nei i farerei; 
Ravea ora maere, 

1 amuihia'i tatou nei. 17. Tei Desereta ra. 

D. S. S. 114. 

In OuT Lovely Deseret. 

1. Tei Desereta ra 
Te tiria tamarii, 
I te haapiiraa i te parau a lesu. 
Tei ia ratou te mâru, 
E te onoono hoi, 
la roaa ia ratou te ite. 
Faaho'ikaa: 

A faaroo i te himeneraa 
te re'o tamarii, 
la farerei ratou 
Ma te aau haehaa I to ratou mau haapiiraa Sa- 
bati. 

2. Ua haapae ratou 
I te taofe e te ti 

E te avaava haapouri mana'o, 

la tupu te tino 

E te aau atoa 

I te puai e te itoito hoi. 

3. I haapiihia ratou 

I te hamani maitai 

I to ratou ra mau hoa tamarii ; 

Aita ratou e mârô, 

Aita hoi e nounou, 

E aroha râ to ratou atoa. 

4. Te tiaturi nei ratou 
I to ratou Atua, 

la paruru Oia ia ratou, 
I te mau ino atoa, 
E te pohe e te ma'i, 
la ore hoi ratou ia ere. 18. I Nia i te Ra'i. 

P. S. B. 3. 

1. Ua navenave roa 

Te parau na lesu Christ, I pou mai ai i raro, 
No nia mai te ra'i; 

E taata hara vau, 
E ite râ to'u; 

I pou maira te Fatu, 
Ei faaora ia'u. 

2. Te haapii mai nei lesu 

I to'na apâraa, 
E tia i te taata, 

Te haapao-maitai-raa. 
Ahiri au e pee ia'na, 

Na'na e here mai, 
Na'na vau e aratai 

I nia i te ra'i. 

3. E haamaitai au ia'na, 

I te mau himene; 
E tae i nia roa 

Te re'o arue. 
Te faanehenehe nei oia 

Te parahiraa no'u, 
I nia i te ra'i teitei, 

I te vahi popou. 19. A Faaroo Mai. 

Ps. 47. 

Great God, Attend While Zion Sings. 

1. E te Fatu a faaroo mai, 

A himene ai Ziona; 
Te aau nei e fana'o ai, 
No te Varua i ô nei. 

2. Hoê mahana i ô nei, 

I fatata ia oe nei, 
Ua hau ê i te tausani, 
I pau i te navenave. 

3. E te Atua rahi ra, 

Mai te mea e roaa mai, 
Te parahiraa haehaa, 
I ô i to Basileia. 

4. E ore au e nounou â, 

I to te arii korona ; 
E ore hoi au e taiva, 
I to fare no te tao'a. 20. Faaho'iraa Evanelia. 

Ps. 1. 
Te Happy Day Has RoUed On. 

1. Mahana oaoa nei, 

Te melahi i tae mai ai. mua i ta lesu hau, 

E te paran mau i faaho'i mai. 

2. Ua faaoto-faahou-hia 

Te pu evaneha nei, 
Ua hiti mai te mahana, 
I te mau fenua pouri. 

3. Te rave nei te Atua 

I ta'na ohipa maere, 
Mai tei tohu-ê-hia na 
E te mau peropheta nei. 

4. E faaroo-faahou-hia mai 

Ta lesu re'o haamaitai; 
E fâ mai hoi te melahi, 
Te taata nei e haapii mai. 

Te Tia-faahou-raa. 

Ps. 303. 

Till the Resurrection Day. 

1. Aue te iti to te ao, 

Tei haroaroa 
I te parau mau i heva mai 

E te Atua ra. 
Mea rahi te taata, 

I reva atura, Tei taoto, mai te tiai 

I te tia-faahou-raa. 

I te tia-f aahou-raa ! 
Tei taoto, mai te tiai 

I te tia-faahou-raa. 
Ua hanere hoi feia faaroo, 

E f eia parau-tia ; 
Tei roto i Navu nehenehe, 

To ratou taotoraa. 
E anaana ratou, 

la tae i te haavâraa; 
Te tiai noa ratou 

I te tia-faahou-raa. 

I te tia-f aahou-raa ! 
E anaana ratou 

I te tia-faahou-raa. 22. Tau Metua. 

D. S. S. 83 & 181. 
O My Father. 

1. Tau Metua, tei i nia, 
Tei to vahi mo'a na, 

Afea vau e tae ai i reira, 
E ia oe e ite faahou? 

te fare maitai roa na, I mâtauhia na e au, 
I ora vau i tahito ê ra, 
I to aro maitai na. 

2. No to opuaraa paari, 

I tae ai au i raro nei; 
Moe atura te mana'oraa, 

Tau mau hoa tahito ra. 
Tupu nei râ te mana'oraa, 

Taata ê au i ô nei, 
No ô mai râ i te Atua, 

No te vahi teitei a'e. 

3. No ta te Varua faaite, 

I pii ai au, tau Metua; 
Aita râ i ite i te tumu, 

E ia tae te ite api. 
Hoê noa iho Metua i niaf 

Eiaha, e mana'o huru ê; 
E piti râ te vai noa ra, 

Mai tei raro roa nei. 

4. Pohe ta'u nei tino tahuti, 

la vaiihohia i ô nei, 
la tae au, na Metua here, 

I to fare teitei roa. 
la oti te ohipa, 

I tae ai au i râro nei. la au ia orua na, 

Ta'u parahiraa i ô na. 23. Te Fare Mori. 

Let the Lower Lights Be Burning. 

1. Mai te hoê fare mori, 

I roto i te pouri, 
Te haapii mai nei te Fatu 

I te faatereraa mau. 
Faaho'ieaa: 

E lesu, faatoro mai na 

I to maramarama; 
I nia i teie nei moana, 

Faaora i te ihitai. 

2. Aore hoi e fetia i te ra'i, 

No te mau ihitai nei. 
Na vai te vaa e faaora 
I te toa e te are? 

3. la riro vau ei fetia, 

E tau Fatu e lesu, 
Ei aratai i tei moe, 
I te tipaeraa i te ao. 24. Ma te Oaoa Rahi, e Homa. 

Old D. S. S. 24. 
Beautiful Day. 

1. Ma te oaoa rahi, e homa e, 
Ua tiai maite tatou atoa, 

I teie nei mahana i haapaohia, 
Ei haaputuraa no te Feia Mo'a. 
Faaho'ikaa: 

Ua tairuru mai ai tatou nei, 

Tairuru mai ai tatou nei, 
No ô te mau fenua êê, 

No ô te mau fenua êê, 
E haapii te parau mau a lesu, 

Haapii te parau mau a lesu, 
Te ora tumu, tatou e raupa'i. 
Ora tumu,- 

2. E teie nei â, e au mau here e, 
Eiaha roa'tu tatou e ere; 

Te mâru, te aroha, e te hau i noaa 
I roto i teie nei amuiraa. 25. Te Varua o te Atua. 

D. S. S. 104. 

The Spirit of God Like a Fire. 

1. Te Varua o te Atua mai te auahi 

amaraa, 
Te niniihia mai i te tau hopea nei ; 
Te faufaa tahito, e te mau orama, 
E te ho'i mai nei te mau melahi. 
Faaho'iraa: 

E himene tatou, e arue ia'na, 

Hosana, hosana i te Atua mau, 
E ta'na Tamaiti, e haamaitai atoa, 
E amuri noa'tu, Amene, amene. 

2. Te horoa nei te Fatu i to'na Feia 

Mo'a, 
Te mau mea'toa mai tei te ma- 
tamua : 
Te ite, te mana, e te mau orama, 
Tei faatupuhia i nia i te mau 
fenua. 

3. Te amui neitatou mai te varua hoê, 

Ei faatupu i te hau no lesu Mesia, 
la roaa mai ia tatou na roto i te 
faaroo Te mau mea maitatai no te 
Evanelia. 26. AuêtePerophetae! 

D. S. S. 24. 
Praise to the Man. 

1. Auê te taata te parau mai lehova, 

Tei faatahinu te Peropheta nei; 
Haamaitai ia'na no te tau hopea; 
Ua tupu te ohipa no lesu faahou. 
Faaho'iraa: 

Auê te Peropheta nei e maue i te 
ra'i ra! 
Ua vaiiho i te enemi, ua reva i 
te ra'i ra. 
Amui te Atua e haamana'o ia ma- 
tou; 
E ore roa oia e pohe faahou. 

2. Auê to'na poheraa, e tusia mau â, 

Maitai to'na i'oa i roto i te ao. 
Te vai nei te toto i faatahehia 
I nia Ihnoi e a muri noa'tu. 

3. Ua rahi te hanahana, mure ore 

to'na mana. Tei ia'na te taviri e a muri noa'tu ; 
E ô i te basileia o to tatou Atua, 
E e f aakoronahia e te mau Pero- 
pheta. 

27. E Oaoa Tatou. 

D. S. S. 140. 
Now Let Us Rejoice. 

1. E oaoa tatou i te tau no te ora, 

Atira e purutia i teie nei ao ; 
Te haruru maira te parau oaoa, 
Ua fatata te tau no te ora e tae 
mai. 
Faaho'ikaa: 

E no te Feia Mo'a te mau mea i 
parauhia, 
Aore e peapea i te ao e te rui; 
E riro te fenua mai te ô i Edene, 
E poro te Mesia, o Iseraela, 
haere mai. 

2. la vai mai te aroha, eaha e amaha, 

E vaiiho i te ino, taotahi te aau, 
E ia vi te feia hara ma te rurutaina, 
E tiai tatou i te ora e tae mai. Ma te faaroo e tiaturi i te rima o 

lehova, 

Tei aratai maitaii te mau ati atoa, 

E ia hope i te tupu i te mau pohe 

rahi, 

E ite ai tatou i te ora e tae mai. 28. Teïe Mai Nei te Ora. 
D. S. S. 20. 

Tune—O Thou Rock of Our Saloation. 

1. Teie mai nei te ora, 

E te puai hoi, 
E te basileia ra 

to tatou Atua. 
Faaho'ieaa: 

Haliluia, hahluia, 
Faahosana nei, 

la pinai mai to tatou re'o, 
lesu te Arii. 

2. E hurihia hoi te teni 

1 rapae au i te ra'i; 
E ati rahi te fenua, 

E tae noa'tu i te tai. 

3. E riri rahi hoi te teni, No te mea e, 
Ua ite oia, e taime poto 
To'na e toe nei. 

E teie nei, e homa e, 
A rohi tatou nei, 

la ineine te ohipa, 
E tae mai ai lesu. 29. Feia Rave Ohipa. 

D. S. S. 160. 
We are IVatchers, Earnest Watchers. 

1. E feia tiai maite matou 
No te anotau maitai, 
I tohuhia mai na 

E te mau peropheta; 
To ratou maramarama, 

Te Varua Maitai ïa, 
No reira i ite ai ratou 
Te tohu tia mau. 
Faaho'ikaa: 

E feia rave, rave ohipa, 

Feia rave, rave ohipa, 
E ohipa maitai roa; 

E ohipa maitai roa, m. r. , Aratai i to matou tere, 

Aratai to matou tere, 
E te Atua teitei. 

2. Te ohipa noa nei matou, 

E haapii i te parau mau; 
Ua rahi roa te mau nuu 

Ma te hinaaro hoê. 
Te haamanuïa te Fatu 

To matou pue maitai, 
la i te ao atoa nei 

I te mau nuu maitai. 

3. Te tiai noa nei matou 

I te tau i mua nei, 
la riro ia matou te rê 

te rave ohipa. 
Na te Atua e tiai nei, 

E faaite te e'a mau, 
E ineine ai matou, 

la tae te reira tau. 30. Te Haaputuputuraa. 

1. la haaputuputu maira te feia pa- 
rau-tia, 
I te faaotoraa no te pu rahi, 

pu rahi, la farerei râ i reira i te mau taeae 
here nei, 
E mahana oaoa te reira. 
Faaho'ikaa: 

la amui matou, 
(la amui maira matou i te fetii here,) 

I te faaotoraa no te pu rahi, 
(Faaotoraa no te pu rahi, pu rahi,) 
Oaoa rahi roa, 

(la amui tatou, e rahi te oaoa,) 
la amui mai te feia parau-tia. 

2. la himene te mau melahi i nia i te 
ra'i, 
la amui atoa matou i reira, 

i reira, 
I te himene api a Mose e te Arenio, 
E mahana oaoa te reira. 31. Tau Mato. 

1. Ua faatia mai tau Metua 
I te medebara nei, 
I te hoê pare teitei, 
Ei tapuniraa no'u. Faaho'ikaa: 

Tau mato e, tau haapuraa e, 
Tau paruru rahi mau, 

rahi mau, 
la puai noa mai te vero, 

te vero, 

lesu tau Faaora nei. 

2. la haruru mai te pape, 

1 te haono-noa-raa, 
E ore â vau e mâta'u, 

Oia tau pupuniraa. 

3. la anapa mai te uira 

I te ra'i rumaruma, 
Mai te re'o patiriraa, 
Aore to'u e taiâ. 

4. Uihi noa mai te mata'i 

I te pô ava'e ore, 
E tiai â vau ma te hau, 
E ao noa"e te rui. 

5. la tamata tau enemi 

I te haapau ia'u nei, 
Na tau Fatu e mau ia'u 
I to'na rima puai. 6. E haere mai, e homa e, 

outou taatoa, 

I te pare e ora'i au, 
Aita'tu tapuniraa. 

32. A Hi'o i te Melahi. 

Ps. 228. 
See te Mighly Angel Flying! 

1. A hi'o i te melahi na, 

Maue mai te ra'i mai, 
la poro i te Evanelia, 

E faaho'i i te faaroo mau. 

2. Faaroo mai outou atoa, 

Eiaha e patoi mai; 
A farii i te Evaneha, 
E haapao i te parau ora. 

3. la oti te haapiiraa, 

E tae mai te haavâraa; 
I mua i tera mahana, 
Tiaturi ia lesu. 

4. la tae mai te peapea, 

1 nia i te rave ino, 
O oe e te Feia Mo'a, 

E oaoa ia lesu. Te Atua, te Metua. 
D. S. S. 192. 

God, te Eternal Father. 

Te Atua, te Metua, 

Tei parahi i te ra'i, 
Mai te i'oa o lesu, 

Ani matou i te maitai. 
Haamaitai e haamo'a mai 

Teie pane e te au'a hoi, 
Ta matou nei e rave, 

Te pane ora mau. 

E tusia mo'a rahi, 

To Tamaiti i horoahia mai; 
Te tino e te toto, 

Ua mâ ta matou hara nei. 
Ua ite nei ia matou, 

1 te taraehara mau â, 
E te vai nei to'na Varua 

I roto ia matou. 

O oe ana'e te Mesia, 

Te ora e ora'i, 
Te Arenio a te Atua, 

Mai te matamua mai. 
Te mato, e te tihi O Iseraela i te atea, 
E te aveave o lese, 
Te fetia poipoi hoi. 34. lona. 1. E to Ziona e, 
A oaoa outou; 

E tae to outou ora, 
E farerei tatou ia'na, 

E tiai â. 
Faaho'ikaa: 

E tiai â; 
E tae mai oia i Ziona, 
E farerei tatou ia'na, 

E tiai â. 

E tiai â; 
E oto mai te pu rahi, 
E tia faahou mai te pohe, 
E farerei tatou ia'na, 

E tiai â. 

2. Te tupu nei te mau tohu, 
Na mua i to'na taeraa mai, 
Te o'e hoi, e te pohe, 

Te ma'i, e te tama'i; E farerei tatou ia'na, 
E tiai â. 35. Te Tomoraa. 

D. S. S. 132. 
Tune—Waiting for te Reapers. 

1. I roto i te i'oa o to tatou ra Fatu, 
I tairuru ai tatou nei ia arue atu 

I to tatou ra Metua, tei i nia, tei 

te ra'i, 
No'na hoi teie fare ta tatou e tomo 
nei. 
Faaho'ikaa: 

A farii mai, e te Fatu, 

I ta matou ohipa, 
I ravehia no oe ra, 
Teie fare pureraa. 

2. Ei ô nei e haapiihia'i ta'na Eva- 

nelia ; 
Ei ô nei e tamauhia'i ta'na ture 

parau-tia ; 
Ei ô nei e taiohia'i ta'na tau raau 

ora, 
la tia te haapaoraa, ia au te haere- 

raa. 3. la uru-roa-hia ta lesu mau tavini 
I te Varua Mo'a ra, i te a'oraa i ô 

nei, 
E e oaoa tatou i te tupu-noa-raa 
te nânâ a te Fatu, i te paeau 

moana. 36. No te Faatupuraa Parau. 
D. S. S. 154. 

Tune—iVhen the Rosy Light of Morning. 

1. E lehova, te Atua, 

Te pure atu nei matou, 
la haapaohia to hinaaro, 

la haapaohia i teie nei ao, 
la riro hoi o matou iho, 

Ei taata mau papu ana'e, 
la faaauhia matou atoa, 

la au ei taata no te ra'i. 
Faaho'iraa: 

Haere mai, haere mai, 

Haere mai i te pureraa ; 
Haere mai, eiaha e parahi, 

Haere mai i te pureraa. 

2. To oe Varua, e lehova, 

Ta matou ïa e ani nei. Na'na mai â te ohipa, 
Te aau taata e haamaitai. 

Te faaore hoi te ino, 
Te ino i roto ia matou; 

Te faatupu i to hinaaro 
la haapaohia i teie nei ao. 

Te Varua te faaite 

I ta te taata hara nei; 
Te Varua te faaore 

I te ino atoa e ino ai. 
Oia'na'e â te faatupu, 

Te faatupu i te maitai; 
E oti ia'na te ohipa 

Ta'na i rave i raro nei. 37. Tiai â. 

1. Te fare mure ore mau, 

la hope to tatou mamae, 
Ua vaiihohia i nia i te ra'i; 
Ahea tatou e tae atu aif 
Faaho'ikaa: 

Tiai â; tiai maite mai te mâru; 
Tiai â; tiai maite mai te mâru; 
Tiai â; tiai â; Tiai maite mai te mârâ. 

2. la peapea te mana'o 

I to tatou mau ati nei, 
Te puai nei te titauraa, 
Tirara faaearaa maitai. 

3. Mamae â hoi te avae nei, 

To tatou hahaereraa, 
Na reira'toa o lesu nei 
I te faaearaa i teie nei ao. 

4. A rohi ana'e e tamau â, 

Te pure i roto i te aau; 
E hiti mai te râ api, 

Mahana haumaru maitai. 

5. E tiai maite â tatou, 

I to tatou nei faaearaa, 
Tae atu ai i to'na'tu tau, 
E tae tatou i nia i te ra'i. 38. lesu Tau Faaora. 

Tune—I'll Be All Smiles Tonight. 

1. lesu â tau Faaora, 
Tei tiai maira ia'u, 
E haapae au tau mau ino, 
E tae atu ai i te ra'i. Faaho'ikaa: 

E vaiiho au i teie nei ao, 

To'u mau hoa i ô nei; 
Te pii maira te Faaora, 

E haere au i te ra'i. 

2. Te maitai hau no teie ao, 
E vaiiho au i ô nei; 
E ore roa e pee atu 

To tatou mau haereraa. 39. Te Tomoraa Fare Pureraa Api. 
D. S. S. 132. 
Tune—lVaiiing for the Reapers. 

1. Opua na te mau taeae i te ohipa 
maitai, 
E ua raverave ratou mai te mana'o 

e oti ai; 
Oia mau â mau iho â, oti roa e ratou, 
Taua fare nehenehe, taua fare pu- 
reraa. 
Faaho'iraa: 

E te tomo nei tatou 
l^ I te fare pureraa; 

r E te tomo, tomo tatou I te fare api nei. 

2 . Oti hoi te f are api ta tatou i puta na , 
E te pupu atu nei matou i te Atua 

ra, 
Mai te ani atu ia'na, a farii na no 

matou, 
Teie fare mo'a roa, e vahi haa- 

moriraa. 

3. E ohipa oaoa ta tatou e rave nei, 
E ua ite ê na tatou te hopoia i nia"e, 
E hopoia teiaha roa ta tatouiafai, 
E ua afai-roa-hia e a muri noa'tu. 

4. Oti roa te ohipa ta matou i rave 

na; 
E te Fatu ra lehova, a tauturu noa 

mai, 
la rave papu matou, i to matou oraraa I to hinaaro tia e a muri noa'tu. 40. Te Atua, Farii i te Haamaitai, 

D. S. S. 25. 

O Lord, Accept Our Jubilee. 

1. Te Atua farii i te haamaitai, 
I teie nei mahana faaearaa. Horoa mai ia matou nei 

To oe Varua ia i te aau. 
Horoa mai i te maramarama, 

Ei haamaitairaa na matou; 
Faariro mai ei mana'o hoê, 

la noaa te ite ia matou nei. 
Eaariro tatou i te pureraa, 

Ei faufaa na tatou atoa; 
E imi tatou i te e'a maitai, 

la farerei tatou i te ra'i. 41. Te Arii Mana. 

1. E te mau taata e, faaoto i te pu; 
To te ao atoa nei, arue i te Fatu. 
Ua roaa anei tatou te tia-faahou- 

raa 
I te poheraa no nia i te satauro? 
Faaho'ieaa: 

Te Arii, Arii mana, 

Faateiteihia e a muri noa'tu. 
Te Arii, Arii mana, 

Ta te Faaora e arue atu. 
E faateitei â outou i te mau uputa, 
I ô atu te Arii hanahana nei ; E te mau demoiii, e te apoo e, 
O lesu Mesia ua riro te rê. 42. Arau A'e. 

/n the Sweet Bye and Bye. 

1. Te vai ra e fenua i ô ra, 

Te tiaihia nei e tatou; 
la oti te ohipa i ô nei, 
E tufaa ta tatou i tera ao. 
Faaho'ikaa: 

Arau a'e, arau a'e, 

Arau a'e, arau a'e, 
E himene tatou i teie nei ao. 
teie nei ao. 
Arau a'e, arau a'e, 

Arau a'e, arau a'e, 
E tufaa ta tatou i tera ao. 

2. Te vai ra e parahiraa i reira, 

Te haamaitaihia no tatou; 
Tei te fare o to tatou Metua, 
I ô atu i tera'tu ao. 

3. E aore e oto i tera ao; 

E aore e poiri i reira; 
O lesu râ te maramarama. I te oire tei vai ra i te ra'i. 

NoteOroaateFatu. 

E haapao tatou i te oroa nei, 
No lesu te Fatu, te ora teitei; 
Te tino, te toto, te vanaa maitai; 
Na lesu i tia ia'na i tae mai. 
Te au'a, te pane ta tatou e mau, 
Ei raau fatoa e no te aau; 
Te f aaroo, te hi'o atu ia lesu Christ, 
Oia iho te ora tatou e ora'i. 
lesu te tumu o teie nei parau; 
Oia iho, e homa, to tatou nei hau' ; 
Te mau parau maitai ta'na i tuu 

mai, 
Ei faatauaaroha no nia i te ra'i. 

Ua Tae i te Hora. 

D. S. S. 148. 

The Day Dawn is Breaking. 

Ua tae i te hora e amui tatou, 

tatou te feia Ekalesia nei, 
Te arataihia i te moana, 

1 te farereiraa amuiraa nei. Faaho'iraa: 

Amuiraa nelienehe, 

Amuiraa nehenehe ; 
E mea tiaihia e tatou nei, 
Te amuiraa Ekalesia nei. 
2. Ua tae taua melahi a lehova ra, 
Na roto i te reva i te maiieraa, 
Ma te Evanelia e tia i te vairaa, 
Ei pororaa'tu i te ao atoa nei. 

45. No te Oroa a te Fatu. 

Tune-What Can Little Bodies Do? 

1. E oroa maitai teie nei, 

E homa no tatou, 
Tei horoahia e lesu Christ, 
Tei faaroo i ta'na parau. 

2. E haamana'o ia lesii Christ, 

To tatou Ora mau, 
Tei haere taata mai i te ao, 
Tei pohe no tatou. 

3. Te tumu oia o teie peu ; 

Na'na iho i faaue mai; 
E no'na atoa o tatou nei, 
E homa i tae mai ai. Ua amuihia tatou nei, 

Ei ekalesia mau; 
Ei piipii mâru no'na'na'e, 

Tei imi ia tatou. 
E amu hoi, e inu ana'e, 

Tei horoahia mai; 
E mana teie, e uaina hoi, 

Tirara maa maitai. Te Vea Mo'a. 

240--On the Mountain's Top Appearing. 

I nia i te tupuai mou'a, 
Ua tae mai te vea rahi, 

Ma te parau api maitatai roa, 
la hopoi i Ziona. 

Titi oto, titi oto, 

Na te Atua e faaora ia oe. 

2. Auê to oe na hanahana, 

la tae mai te Atua; 
E tama'i noa oia atoa 

I to oe na mau enemi. 
Faaoraraa rahi atu, 
Ta te Atua e hopoi ia oe. 

3. Aita te mau enemi e tama'i; 

E faahaehaahia ratou; E faarahihia to oe na oaoa, 
I mua i te Atua. 
Ua oti, ua oti, 
To oe na mau peapea atoa. 47. Te Fanauraa o te Mesia. 

Tune--Come All Ye Sons of God. 

1. E ite â oe, e Betelehema, 

la amui mai i roto i luda ra, 
E tae maira te hoê ia'u, 
Mai roto mai ia oe ra e, 

Ei tavana no Iseraela nei. 

2 . I taua anotau no Kaisara Auguso ra 

Ua haere losepha mai roto i 
Nazareta, 
I Betelehema ludea, 
I fanau lesu Mesia, 

I roto i te Phatene e vairaa maa. 

3. E ia fanau o lesu i Betelehema, 

Heroda te arii no te hau no 

ludea ra, 
Inaha e matoi tei tae mai, 
Mai te hitia o te râ ra e, 

1 te Arii ati luda ra i fanau api. Mahana Faaearaa. 

D. S. S. 1 13. 

Welcome, Happy Sunday. 

Auê te Sabati e! 

Mahana maitai mau; 
Te farii mai nei tatou, 

Mahana faaearaa. 
Te faaroo nei te Atua 

I ta tatou himeneraa, 
No to tatou mauruuru, 

No te Sabati nei. 
Te tipapa nei tatou, 

I te Atua ra, 
Mai to tatou mauruuru, 

No to'na aroha. 
Haamaitai tatou ia'na, 

No teie nei Sabati; 
Mahana maitai roa; 

Mahana faaearaa. 49. Himene Haamaitairaa. 

Ps. 117. 

Great is the Lord. 

1. A haamaitai tatou i te Atua, 
No to'na aroha rahi; E tia roa ia haamaitai 
I to'na ra i'oa. 

2. Ua mauruum tatou atoa, 

No to tatou nei oraraa, 
I te mau mahana hopea nei, 
I roto i teie nei ao. 

3. Te horoa mai nei oia ia tatou 

I te mau mea atoa, 
Na roto i te Evanelia, 
E to'na ra aroha. 

4. Ua tae faahou mai te Varua 

Maitai, 
E to'na mana atoa, 
I roto i te Ekalesia, 
la tae mai te Mesia. 

5. A haamaitai tatou i te Atua, 

No to'na ra Peropheta, 
O tei aratai atu ia tatou, 

No nia i te e'a ora. 

6. Te vai nei te mahana rahi ra, 

la tae mai ai te Mesia, Ei to tatou nei arii rahi ra, 
E aratai ia tatou. 

Te faaite mai nei te iritiraa, 
No te mau tapao ia tatou, 

Ua fatata mai te mahana ra, 
E ite tatou ia'na. 50. Mauruuru no te Haapiiraa Sabati. 
D. S. S. 164. 

Thanl^s foT the Sabbath School. 

1. Mauruuru no te Haapiiraa Sabati; 
Tairuru nei tatou i teie nei, 
E haapii te parau mau a lesu, 
To tatou nei ora i teie nei ao. 

Faaho'ieaa: 

Haere mai i te Haapiiraa Sabati, 
la faaroo te parau mau a lesu; 
Rahi te utua o te feia parau-tia, 
O tei hinaaro ta te Atua. 

Tairuru i te poipoi o te Sabati, 
Te mahana faataahia e lesu Mesia, 
la haamori ia'na ma te arue, 
No te ora e horoahia ia tatou nei. 51. Te Faaearaa. 

Ps. 256. 
Farewell, All Earthly Honors. 

1. Auê te hanahana, 

I roto i te ao; 
Auê te hara atoa, 

la faarue hoi au. 
Te hinaaro nei au, 

la tia ia parahi, 
I to'u parahiraa, 

I roto i te ra'i. 
Faaho'ikaa: 

Auê te faaearaa 

Nehenehe roa; 
Te faaearaa maitai roa 

I roto i te ra'i. 

2. la ooti-mau-hia 

To'u nei i'oa, 
Mai te feia parau-tia, 

I roto i te ra'i. 
E tia te hanahana,^ 

E faaoromai au, 
Te mau ati huru rau, 

Ma te haamaitairaa. 3. E farii au i te utua, 

No ta'u mau hara nei, 
Te tamâhia hoi au, 

I to'u mau viivii ra. 
E ia faaorehia 

Ta'u mau hara'toa, 
E tia vau ia haere 

I roto i te ra'i. lehova Mana. 
D. S. S. 133. 

Tune—Redeemer of Israel. 

lehova mana, te arii hanahana, 
Tei noho i roto i te ao maitai; 

Tei tupu te aroha i to teie nei ao, 
I te mau titi no te hara. 

Ua tae mai nei lesu i roto i te ao; 
41 roto i te peho oto nei, 
la noaa te ora maitai no ratou, 
Te ora i te Evanelia. 

A haamana'o tatou i te feia hara; 

Farii tatou ma te aau, 
Te tapao no te aroha rahi, 

No ta lehova i horoa mai. 53. Himene Pure. 

D. 5. 5. 144. 
Kind and Heavenly Father. 

1. E to matou Metua i roto i te ra'i ra, 

Ho'i mai oe ia matou i te hime- 

neraa; 
Faaroo mai i to matou re'o haa- 

maitairaa, 
la faaorehia ta matou hara. 

Faaho'ikaa: 

Aroha mai ia matou ma to oe na 
Varua ; 

Tauturu ia matou i te himene; 
la himene atoa to oe mau melahi 

I te haamaitairaa ia oe. 

2. Te haamaitai nei matou i to oe na 

i'oa, 
No te mau maitai ta oe i horoa 
ia matou, 
E te Evaneha ta matou i farii, 
la noaa ia matou te ora mau. 

3. A haamaitai mai oe i te mau Pero- 

pheta. tei haapii mai ia matou i ta 
oe ture; 
Aratai i to matou mau metua here, 
la riro matou ei tamarii maitai. 54. Te Basileia. 

1. E hoa, ia mihi to aau na, 

Haamana'o i te basileia; 
A nânâ'tu i to mata i reira, 

I te nohoraa popou roa. 
Faaho'ikaa: 

Tei reira te vahi ora no tatou; 

Te tiai noa maira te Fatu, 
No tatou e to mau maitai atoa; 

A nânâ i te basileia. 

2. E fenua mau no oe ihora; 

Na to Fatu i hoo no tatou; 
E ore tatou e faaerehia, 
I te nohoraa popou roa. 

3. E ruperupe i te ora mau ra, 

I roto i te pohe ore; 
E tia te parau-tia e te hau ra, 
E a tau, tau ahera atu. 55. Ei te Atua. 

D. S. S. 244. 

God Be Wiih You Till We Meet Again. 

1. Ei te Atua tatou i teie nei, 

I to tatou nei taa-ê-raa; 
Na te Atua e aratai, 

Tae atu ai i te farereiraa mau. 
Faaho'ieaa: 

Farerei, farerei faaliou, 

I te pae avae no lesu, (farerei) 
Farerei, farerei faahou; 

Tei te ra'i te farereiraa mau. 

2. Ei te Atua tatou i teie nei, 

Ei to'na ra aroha; 
Na'na tatou e faaamu, 

Tae atu ai i te farereiraa mau. 

3. Ei te Atua tatou i teie nei, 

I to tatou nei mau ati; 
I roto i to'na rima mana, 

Tae atu ai i te farereiraa mau.l 

4. Ei te Atua tatou i teie nei, 

E ta'na ra reva faaora; 
Patoi puai i te ino, 

Tae atu ai i te farereiraa mau. Te Mahana Haavâraa. 

E hope roa o tatou atoa, 

E hope ana'e â hoi i te tae 
1 mua la'na, i te Atua, 

I mua'na'e ia lesu Christ. 
Jiaavâhia ana^e â i reira; 

Haavâhia tatou nei ; 
Te taata'toa e tae i reira, 

Haavâhia i reira'na'e. ' 

2. Ua fatata te mahana, 

Mahana mau e tae mai ai, 
Te Tamaiti na te taata, 

Oia hoi o lesu Christ. 
Mahana rahi mau te reira ; 

Te f aahopea i teie nei ao • 
Aore â ïa i faitohia, ' 

Mai te matamua mai. 

3. E vea i reira, te fenua, 

Te mau fenua e te tai, 
Te mato rahi e te mou'a, 

E riro ana'e ei auahi. ' 
Te tao'a atoa e hope roa, 

E faaruehia i reira'na'e. 
Te f eia hara e roohia ; Ua tae te hora e pohe ai. 

57. Uputa o te Ra'i. 

1. Uputa maitai to te ra'i, 

E ô te feia mo'a; 
E anaana to ratou, 

Ua hau te oaoa. 
Faaho'ikaa: 

Auê te aroha rahi e! 

I vaiiho mai te uputa 
Na'u e, na'u e, 

E ô ai au i reira. 

2. Te vai mai nei te uputa; 

E tomo ai te imi, 

Te taata e te tamarii; 

Te vêvê e te titi. 

3. A tia, a haere tatou nei, 

la tomohia i roto; 
Te pii noa mai te Fatu e, 
A haere mai o outou. 58. Pô Matahiti. 

1. E homa, ua poto roa 
Te rui hopea nei^ E te fatata roa mai 
Te Matahiti Api. 

Faaho'ikaa: 

E lesu, to matou Ora, 
Aroha mai ia matou, 

I teie nei hora hopea, 
E a muri noa'tu. 

2. A hi'o na i nia i te ra'i ra, 

I te fetia poipoi, 
Tei aratai ia tatou nei 
I te vahi tipaeraa. 

3. la tupu te are miti, 

Te mata'i e te vero, 
Na lesu e paruru mai 
la tatou i te pohe. Te Haapiiraa Sabati 

D. S. S. 30. 

My Sabbath Home. 

1. E pureraa maitai roa, 
Haapiiraa Sabati; 
la oaoa tatou nei, 
I te mau haapiiraa. Faaho'ikaa: 

Haapiiraa Sabati, 

Haapiiraa Sabati, 
la oaoa tatou nei, 

Haapiiraa Sabati. 

2. Ei reira faaroo noa vau 

I te Evanelia; 
Ua haere noa vau na nia 
I te e'a ora. 

3. Ua pii mai lesu ia'u nei, 

Mai te re'o mâru; 
E maiti noa vau ia'na, 
Ei aveia no'u. 60. Te Pupu Tamarii. 

D. S. S. 219. 

A Happy Band of Children. 

1. E piipii oaoa no te mau tamarii, • 
Tei tairuru i mua i te Atua ra, 

I te arueraa, e te hlmeneraa hoi, 
No te mau mea'toa ta'na e horoa 
mai. 

2 . Ua mauruuru matou i to oe na aroha , 
la ô matou i to oe na basileia. E haamaitai ia matou, e haapao 

atoa 
I to te Ekalesia i roto i teie nei ao. 

61. Nehenehe Ziona. 

D. s. S. 92. 

Beautiful Zion, Built Above. 

1. Nehenehe Ziona, patuhia nia; 
Nehenehe Ziona, hinaaro nei au; 
Nehenehe te mau uputa ra ; 
Nehenehe te mau melahi atoa. 
Oia ua pohe i nia Calavaria, 
Iriti te uputa no'u nei. 
Faaho'iraa: 

Ziona, Ziona; 

Ziona, Ziona; 
Nehenehe Ziona; 

Ziona, oire no te Atua. 

2. Nehenehe Ziona, patuhia nia; 
Nehenehe Ziona, hinaaro nei au ; 
Nehenehe te f eia e ô i reira ; 
Nehenehe te mau korona atoa. 
Te hinaaro nei au e ô mai; 
Te vai ra te parahiraa maitai roa. 62. Eiaha e Fiu. 

D. S. S. 158. 
If the Way be Full of Trial, Weary Not. 

1. la apï i to e'a, eiaha e fiu; 
la i i te peapea, noa'tu; 
Te ao teie e oto ai, 
Te vai ra te ao maitai, 
To tatou ora e raupa, 
Eiaha e fiu. 

Faaho'ieaa: 

Eiaha e fiu i te horo, 
Noa'tu i to tufaa; 

Tera'tu te ao maitai, 
No teie ora e hemo ra. 63. Te Fetia o te Poipoi. 

D. S. S. I. 

Stars of Morning, Shout for Joy. 

1. Te fetia o te poipoi, 
E pii te oaoa ; 
Himene te ora mure ore, 
Poro mo'a mo'a, e arue 
I te Arenio. 2. E Kusa toro to rima, 

E tae mai te mmaa'toa, 
Taio-ore-hia mai te one; 
E hosana ïa, e arue 
I te Arenio. 

3. Te Fatu, i'tae mai to hau, 

E pou mai te taata hara nei, 
E hopoi mai te hau maitai 
O te mau fenua atoa nei. 64. Haleluia. 

D. 5. 5. 145. 
Children of the Saints of Zion. 

1. Mau taata tatou no Ziona, 

Himene ma te haamaitai; 
No te aroha o te Atua, 

Te ora nei tatou i teie nei. 
Faaho'ikaa: 

Himene â, Haleluia, 

Haamaitai tatou i teie nei; 
Himene â, Haleluia, 

I te mau mahana hopea nei. 

2. Mâru, e haehaa mai te Mesia, 

Haapae tatou i te teoteo, la ite-â-hia e te taata, 

Tamarii tatou na te Atua. 65. Ei Pihaiiho Vau la Oe. 

D. S. S. 70. 

Nearer, Dear Saoior, to Thee. 

1. Ei.pihaiiho vau ia oe, 

Te Fatu i nia i te ra'i; 
Ua itoito vau i teie nei, 

Ei pihaiiho vau ia oe. 
Te tiaturi nei au ia oe, 

I to'u parahiraa i ô nei; 
Aroha mai tau Fatu e ! 
Ei pihaiiho vau ia oe. 

2. Ei pihaiiho vau ia oe, 

Te Fatu i nia i te ra'i; 
Tamatahia vau i te ati, 

Ei pihaiiho vau ia oe. 
Haehaa to'u haereraa mai, 

E pure au i mua ia oe; 
Aroha mai tau Fatu e! 

Ei pihaiiho vau ia oe. 

3. Ei pihaiiho vau ia oe, 

Te Fatu i nia i te ra'i; E himene â vau i to haamaitai, 
Ei pihaiiho vau ia oe. 

Te pure nei au ia oe 
la tauturu mai ia'u nei; 

Aroha mai tau Fatu e! 
Ei pihaiiho vau ia oe. 

Te Arenio. 

Hi'o atura vau i te Arenio, 

Mai te taata i pihaiiho, 
Hoê hanere, e maha ahuru, 

E ma maha i te tausani. 
2. Ua himene ihora ratou atoa, 

Mai te himene api ra, 
Te feia teie, aore i viivii 

I te vahine e paretenia. 

1. Ara Mai. 

Ps. 272. 
Up, Awalze, Ye Defenders of Zion. 

1. Ara mai, e te nuu o Ziona, 

Tei te uputa te enemi puai; 

Aro tatou mai te Liona, 
E ia upootia tatou e tia'i. 

Tamau maite i te ati Misouri; Haamana'o i te pauraa no Na- 

E ia faahemahia e Satam, 
Tia noa, eiaha fariu. 
2. Tei rotopu Ziona i te mou'a, 

E ua mâta'u ore to'na ra mau 
f aehau ; 
lesu râ to tatou tiai mo'a; 
Tei ia'na ana'e te ora mau. 
E ua hamani-ino-noa-hia 

E te feia tei faaino mai, 
E ua parare to ratou roo maitai, 
E ua haapao i tei faauehia 
mai. 

68. Ua Rahi Tau Hara. 

1. I rahi na hoi ta'u hara nei, 
I teie nei râ, ua ora vau ; 
I te toto o lesu ua riro mai, 
E mai te hiona. 
Faaho'ikaa: 

Tei reira ta'u e himene, 

Na to'na toto i tamâ mai; 
Tamâ ia'u, tamâ ia'u, 
Ua tamâ mai ia'u. la na te uputa faaroo vau, 
Ta'u imiraa'tu ia lesu; 

Ua tamâhia mau â vau, 
E mai te liiona. . I Haere Mai lesu i te Ao Faaapu. 

I haere mai nei lesu i te ao faaapu 

nei; 
te Evanelia to oe huero; 
Te aau o te taata te fenua nei; 
Ei tanuraa ïa no te huero nei. 
[Na te mâru e haamata faahou.] 
E fenua pau râ ta matou ra mau 

aau ; 
Faararirari i te pape, e te Fatu e; 
Na reira'toa te huero ia tanu e tu- 

pu ai, 
Oia hoi te huero no te parau-tia. 
Mai te maia'a faaamu i to'na fa- 

nau'a, 
Faaamu atoa mai ia matou, e te 

Fatu e, 
la ite matou i te momona ta oe 

nei parau, 
la topata i roto i to matou aau. 70. No te Oroa a te Fatu. 

1. Tera e! Kalavari, 

Tera e! Kalavari, 
Te pohe- (te pohe) raa no lesii; 
Nia i te satauro, 

Nia i te satauro, 
No tatou (nd tatou) i pohe ai. 
Faaho'ieaa: 

Haamaitai na te oroa, 

Haamaitai te oroa, 
Ta lesu (ta lesu) i poroi mai; 
Haamaitai na te oroa, 

Haamaitai te oroa, 
No to le- (no to le) su poheraa. 

2. I reira mau te tahe ra 

I reira mau te tahe ra 
Te roima- (te roima) ta no lesu; 
No'u mau i tahe ai; 

No'u mau i tahe ai; 
Ua aro- (Ua aro) ha mai ia'u. 7 1 . Te Varua Taata i Tiihia Mai. 

1. Tau varua pohe ore, 

Tuu, a tuu tau tino nei; Aue! te rurutaina e, 
Te oaoa rahi nei! 
Tau tino e, a tuu ia'u, 
la unulii i rapaeaxi. 

2. Inaha! te reo melahi — 

"Varua taeae haere mai!" 
Eaha teie e paupau ai 

Tau aho nei, e rahi ai 
Te paruparu o tau aau, 
Teie anei te pohe mau? 

3. Te aro ê nei teie nei ao, 

Te itea nei te ora mau, 
Te atea nei te ra'i! 

Tii maiia'u — tiimai, tiimai, 
Ua pau ana'e tau enemi! 
Ua pau ia lesu Christ. 

Te Mahana Haavâraa. 

1. Inaha te haere mai nei oia, 
Na te ata no te ra'i; 
Tamaiti oia na te Atua, 
Oia mau â lesu Christ, 
Haavâ oia, 
E haavâ oia i to te ao. Te mutaa iho tere no'na, 
Tere ora i tae mai ai, 

Tei te piti o to'na tere, 
E mea ê ta lesu Christ, 
Haavâ oia, 

E haavâ oia i to te ao. 73. No te Hunaraa Tino. 

1. E au mau hoa here, to te ao atoa 

nei, 
Te feia mo'a, e to te mau fenua'toa 

nei, 
Te parau mana te Atua ia Adamu, 
Te tupu nei â i teie nei ; 
Te pohe noa nei tatou e to te ao, 
Te feia mana e te tamarii. 
Auê! ratou tei pohe ma te aroha! 
A pii tatou, lesu e, lesu e, 

la tae ratou i te ra'i. 

2. Mai haere tatou atoa nei i te hu- 

naraa tino nei; 
Te uputa o te pohe, te Ariimâta'u- 

hia nei, 
Te mau melahi e te taata rii. Tatou te feia paieti, 

A pee tatou ma te aroha, mai te 

pure e te himene, 
A haamaitai i te Atua mau. 
Auê! ratou tei pohe ma te hara! 
A pii tatou, lesu e, lesu e, 

la tae ratou i te ra'i. Eaha Râ la Tae i Reira? 

1. O te ra'i te fenua maitai mau, 

Tei hau i te nehenehe ; 
Ua faaroo-ê-hia na te roo; 

Eaha râ ia tae i reiral 
I reira, i reira, 
Eaha râ ia tae i reira? 

2. E mau e'a piru to reira, 

E te patu hanahana 
O tei unauna i te poe. 

Eaha râ ia tae i reira? etc. 

3. E hau tei taua fenua ra, 

E te here e te popou; 
Aita to reira e ta'i ra. 

Eaha râ ia tae i reira? etc. 4. Aita to reira e ino, 

E te oto, e te auê, 
E te mihi, e te pohe. 

Ealia râ ia tae i reiraf etc. 

5. E feia mâ'na'e to reira 

I te toto o lesu Christ; 
Ua roaa ia ratou te rê. 

Eaha râ ia tae i reiraf etc. 

6. la vai ineine ana'e tatou 

No te reira nohoraa hau; 
Eita hoi te tau e maoro. 
E tae ai tatou i reira, etc. 75. Ei Haamaitairaa i te Mesia. 

1. E amui ana'e atu tatou, 

To tatou reo oaoa, 

E to te melahi, 
Haapuni ai te teronoraa, 
Ta te aroha e haamau mai, 

Ta lesu i parahi. 

2. Ua tauatini, ua tauatini, 
To tatou reo i nia i te ra'i, 

A haleluia ai; E au, e au ia lesu Christ, 
Te haamaitai, te faarahi, 
Oia i aroha mai. 

3. Tei pohe tusia no tatou, 
Ei ia'na â tehaamaitai, 

Eiia'na â te hau, 
Tei afai mai i te ora mau, 
E arue e faarahi, 

la maitai to'na hau. 

4. Tei huti te aho i raro nei, 
Tei ora atoa tei te ra'i, 

E haamaitai ana'e, 
I to tatou Fatu o lesu Christ, 
Tei horoa mai ia'na iho hoi, 

la ora tatou nei. No te Mata'u-ore-raa. 

E lehova, e feia rahi 

Teie e mârô mai ia'u, 
Feia rahi te parau maira, 

Aore o'na ora mau; 
oe lehova to'u paruru, 

To'u faaora, to'u maitai, 
oe ana'e â te faatia, 

To'u nei upoo ia teitei. 2. vau tei pure ia lehova, 

E ua faaroo maira ia'u, 
Ta'u ra i ani i mua ia'na, 

Ua haapao maira i to'u re'o 
Ua faataoto vau ia'u iho, 

Ara maitai a'era hoi, 
No te aroha o lehova, 

Oia i tauturu mai. 

3. la hapuni te mau taata, 

la hapuni enemi, 
la imi maite â i te ravea, 

te ino ia tupu mai, 
la rahi noa i te mau taata, 

E ore vau nei e mâta'u, 
te Atua, o to'u nei ora, 

Oia te faaora ia'u. 

4. A tia i nia e lohova, 

Faaora mai, faaora ia'u, 
Ua tairihia to te ino, 

Ofatihia ana'e ratou, 
No lehova hoi te ora, 

O te ora ïa e ora'i; 
Tei nia iho i to mau taata, 

E te Atua to maitai. No te Peeraa o te Pouri. 

1. Ua pee a'enei te ponri, 

I te niau fenua nei, 
Ua hiti faahou mai te râ, 
Ua ite o tatou nei. 

2. Na reira'toa ia matou, 

To matou Ora mau, 
la pee atoa te pouri, 
I to matou nei aau. 

3. Te tere tia nei te râ, 

Na to'na e'a mau, 
la ru atoa hoi matou, 
I te e'a o ta oe parau. 

•4-. Eiaha to matou taime nei, 
la ma'ua ia matou, 
la tiai-maite-hia hoi, 
E oe i teie nei ao. No te Faaroo Rahi. 

E imi â vau i te ora rahi, 
E mai te titau atu i ta lesu Christ, 
Tei ia'na te mana e na'nate parau, 
E maitai ai te taata i teie nei hau. 2. Homai i te aau mai te vai roiroi, 
I te faaroo papu no tau tuaroi, 
Te ahihi ore te haapao maitai, 
la oe e lesu te Fatu rahi. 

3. E ia ite â vau te aau mâru, 
Te iriâ ore, te parau haumâru, 

Te mau parau maamaa i roto ia'u, 
Faaore e lesu, faataa ia pau. 

4. la noho â vau, ia tiai maitai, 
Te anotou mau, e a pohe atu ai; 
la pohe ra vau, haihai a'e ia'u 

I te ao mure ore, pihaiiho ia oe. 

79. No te Feia Hôe i te Vaa ra. 

1. Te hôe nei au i to'u nei vaa, 
Mana'o â hoi i te tipaeraa, 

I tipaehia e ratou, 

Te feia i reva i to'na ao. 

2. la hi'o vau i te are nei, 
J te tupuraa e te mata'i, 

E tupu i reira te mana'o, 
Te taiâ rahi i roto ia'u. 

3. Mana'o â hoi o to'u aau, 
I te feia i tomo i teienei ao, To ratou vaa ua parari, 
Na te moana i horomii. 

4. E tau Fatu e aroha ia'u, 
Te tupu nei â te mana'o, 
Faaore oe i te are nei, 
Faaore atoa i te mata'i. 

5. la mau maitai â vau i te hôe, 
E tano maite i uta hoi, 

I te basileia o to te ao, 
Tei tipaehia e ratou. 

80. Te Mori Aratai. 

1. Te feia e haere na te pahi, 
Mai te titau i te tapaeraa mau, 
Te ata poiri ra tei faaï, 

Te poiri nei hoi te ra'i. 
Faaho'ieaa: 

A hi'o atu na i te mori 
No te moana rahi, 
Te vai noa maira i te atea ê, 
Te mori aratai. 

2. Te feia e haere na te ofafai, 
Mai te titau i te vahi maitai, E ata poiri mau tei faai, 
Moe atu ai te ra'i. 
3. Te aau oto e te mihi, 
Na lesu ïa e farii, 
E ore oe e oto faahou, 
Na lesu e haapopou. 

81. la Mau â. 

1. la mau â, ia mau â to lesu tavini, 
E pee tatou i te e'a o to tatou nei 

Arii, 
E te parau maitai na'na ia puai te 

mana'o, 
E ta'na hoi ohipa ta tatou e haapao. 
Faaho'ikaa: 

E rohi â, faaitoito â, e rohi â, 

E tiai â e ia mau, e mau â e ia mau, 

E ia tae roa mai te Fatu mau. 

2. la mau â, ia mau â, na tatou e imi, 
E te feia aau taiva to satani titi, 
Te satauro o lesu ta tatou e farii, 
I te piiraa halehiia i te ora rahi. 

3. la mau â, ia mau â, te vai noa 

nei â Te ino e te hara, ia hope ana'e i 

te mâ, 
E te i'oa o lehova ta tatou e pii, 
la himene tatou i te himene api. 

la mau â, ia mau â i te puai no 

lesu, ' 
E haamaitaihia tatou e to tatou ra 

Fatu, 
Te fenua maitai i nia ta tatou e 

parahi ; 
Te umereraa hoi tatou i te orarahi. No te Bapetizoraa. 

Ua faaufehia to lesu mau vea, 
E haere outou i te taata'toa, 
Haapii atu ai i te parau maitatai, 
la ora te taata, ia ora ana'e. 

Bapetizo atu ai i te i'oa maitai, 

ratou atoa te Toru-Tahi, 
Metua, Tamaiti, Varua Maitai, 
la faaroo te taata, ia ora ana'e. 

Ua tae mai nei hoi ta oe parau, 

1 ô nei i ropu to satani hau; Ua mau â te taata i te parau mai- 

taijai. 
la roaa te ora, ia tae atu i te ra'i. 

4. Ua huru faaroo te hoê paeau, 
Ua huru hinaaro to ratou aau; 
No reira ratou e bapetizohia'i, 
Na lesu te Fatu i faaue mai. 

5. Bapetizo mai oe i to matou aau, 
la haapao matou i ta oe nei parau, 
Eiaha i te pape e te pape ana'e, 

I to oe Varua e maitai roa'i. 83. No te Faaôraa Taeae. 

1. Te herehia e lesu Christ, 
A haere mai i roto nei, 

la ora na oe i te haerea mai, 
I te i'oa no'na o lesu Christ. 

2. To i'oa paha, ua oti mau, 
I te papaihia, tei te ao, 

/ I aroha ai matou ia oe, 
Matou atoa eiaha e toe. 

3. la ati tatou atoa nei, 
la au tatou ia au ana'e, E imi tatou i te maitai, 
Te ore i naupa i raro nei. 

4. E fa'i tatou i teie nei ao, 

I te huru mau o te mana'o, 
la amuihia ta tatou parau, 
Ei taeae faaroo puai mau. 

5. To matou taeae here mau, 
Te aroha nei â hoi matou, 
Hinaaro hoi ia farerei, 
Tatou atoa i nia i te ra'i. Ei Faaotiraa. 

E lesu tei horoa mai, 

Te ora no matou; 
oe ta matou e haamaitai, 

Te Arii o te hau. 

la faaroo matou i te re'o, 

Parau aroha mai, 
Faateitei ai matou ia oe, 

Melehizedeka mau. 

lesu ta tatou e haamaitai, 

I teie nohoraa nei ; 
E to'na i'oa e faateitei, la ore teie nei ra'i. 
4. la tae tatou i nia i te ra'i, 
I to'na nohoraa mau, 
Ei ia'na e oaoa'i, 
Te ora no tatou. 85. Ei Faaotiraa. 

1. Auê te feia hara nei, 

Te horo ra i te auahi; 
Aore mau i haamana'o 
la lesu Christ to tatou ao. 

2. E maitai anei o tatou nei, 

Te haapae ê ia lesu Christf 

Te ore haapao a'e i te parau, 

No lesu Christ te Ora mau? 

3. Mau, mau ana'e, tatou e mau, 

E mau maitai i ta lesu parau, 
E hi'o â ia lesu Christ, 
E to'na poheraa mamae. 

86. No te Fare o te Fatu. 

1. E fare maitai to tatou, 

Ei haapiiraa i te parau maitai; 
I ô nei tatou e ite ai. Te parau maitai a lesu nei. 

2. Haamaitai i te Fatu nei, 
Te homai teie tau maitai, 
Te haapiihia te tamarii, 

Te parau maitai no ratou nei. 

3. Eiaha e ma'ua ia matou, 
Te maitai i horoahia mai, 
la roaa mai te ite mau, 
Te haapiihia ia matou nei. 

87. No te Tamarii. 

1. la lesu i Salema te taata i faaora, 
I afai mai te mau aiti ia'na i hii; 
Ua avauhia râ ratou, area lesu, 

ua parau, 
"Tuu mai ia ratou ia haere mai 
ia'u." 

2. E ite au ia ratou e tauahi i tau 

ouma, 
O vau te tiai no ratou, eiaha e tia- 

hi ê, 
la pee ratou i tau parau, e afai au 

i to'u ao. 
"Tuu mai ia ratou ia haere mai 

ia'u." 3. Auê te aroha no lesu ia ratou e! 
E to'na i'oa aita i tae i te mau 

fenua ê; 
Eaha ratou e ite ai i ta lesu tei 

parau mai e, 
"Tuu mai ia ratou ia haere mai 

ia'u." 

4. E au mau here e, to te fenua nei, 
Tei haapiihia te evanelia e ora'i. 
E haamana'o i te Etene tei roto â 

i te pouri, 
"Tuu mai ia ratou ia haere mai 
ia'u," 88. Te Tomoraa Fare Pureraa. 

1. te taime mau, e lehova, 
I haapaohia i raro nei, 
E faaoti ai matou 

I te ohipa i ravehia nei; 
E te tomo nei matou. 
Faaho'ikaa: 

Te topa nei matou te i'oa, 
O teie nei fare, "Te Nuu 
Ziona". Te pupu nei matou ia oe, 

I te Fatu ra; 
E te Fatu, e lesu Mesia, 

Farii mai na i te ohipa nei, 
Tei ravehia e to mau tavini ; 

E te tomo nei matou. 
2. Ei nei oe, e te Fatu Mo'a e, 

Ei maramarama, 
Ei aratai ia matou, 

I te mau ohipa maitatai ra, 
I roto i teie amuiraa. 89. Auê te Oaoa! 

1. Auê te oaoa tei faatupu mai, 
I roto i te aau atoa te feia mo'a, 
I te mau haamaitairaa mai a te 

Fatu, 
I teie nei amuii-aa mo'a. 
Faaho'ikaa: 

Tairuru nei, tairuru nei tatou atoa, 
Ma te oaoa rahi roa tatou, 
I teie nei amuiraa maitai, 
To tatou nei farereiraa, 
I teie nei amuiraa. Te amuiraa e tatou atoa nei; 
E te feia api atoa tei tairuru nei, 
E fariu tatou i te Fatu Mo'a, 
I teie nei amuiraa mo'a. 90. Tauturu Mai. 

D. S. S. 89. 
God Speed the Righi. 

1. E pure matou i te Atua, 

Tauturu mai, 
I ta matou mau ohipa, 

Tauturu mai, 
Eiaha moe ia matou nei, 
Horoa mai râ i to maitai, 
Tauturu mai; tauturu mai. 

2. Te faaoromai nei matou, 

Tauturu mai, 
Mâta'u ore, e te etaeta, 

Tauturu mai, 
Noa'tu te peapea, 
la manuïa hoi te tere, 

Tauturu mai; tauturu mai. 

3. Eiaha faaea i te pae e'a, 

Tauturu mai. E haavi te mau enemi, 

Tauturu mai, 
Ma te paruparu ore, 
E tama'i noa te parau-tia ra, 
Tauturu mai; tauturu mai. 

Auê te Hiero! 

1. Auê! to hiero, e te Atua, 
To uputa maitai, 

E Ziona e! 
E hanahana, e te haamaitai, 

2. Auê! to hiero, e te Varua, 
Aita'tu e faitohia, 

E Ziona e! 
E faaorahia e korona maitai no 
tatou. 

3. Auê! to hiero, e lesu e, 
Te Fatu, e lehova, 

E Ziona e! 
To oe mau taata arue re'o hoê. I Nia i te Satauro. 

I nia i te Satauro i parau ai lesu e, 
Eli, Lama, Sabahasani, E tau Metua, e tau Metua, 
Eiaha oe faarue ia'u. 

I to'na haereraa i Toratota e, 

I tupu ai to lesu oto; 
la tupu râ tei papaihia e, 

No'u e no ratou mai tahito mai. 93. Ta lesu Ohipa. 

1. Tatou e rave i ta lesu ohipa, 

Ma te rima e te aau tae; 
Ta'na ohipa i faaue maira, 
E mea rave papu ana'e. 

Faaho'ikaa: 

Ta - na o - hi - pa, 
(Ta te Fatu nei ohipa,) 

Oaoa e! oaoa e! 
Ta - na o - hi - pa, 
(Ta te Fatu nei ohipa,) 
Te ô vine i raro nei. 

2. Tatou e faaite i taua parau ra, 

To'na aroha i te taata nei; 
To lesu te Fatu hanahana, 

E te maitai ta'na e horoa mai. 3. Tatou e rave i ta'na i ta te Fatu, 
Pee atu ia'na na te e'a mau, 
E aratai ai i te feia taiva, 
Tae atu ai i te Arenio mau. Te Ueueraa. 

1. Auê te oto i te tiairaa; 
Te roimata i te ueueraa; 
I te tiairaa i te auhune, 
E horoihia'i te roimata e. 

2. Ma te roimata i te tiairaa, 
Ta tatou auhune; 

E huero maitai ta tatou ; 
E parau mau hoi ta'na e. 

3. Faararihia'i te roimata, 
Na te Atua e faatupu; 
Aueue atu ai ta te Varua, 
Titau te ora mure ore. Peho Iti Ofai Utaha Nei. 

Peho iti ofai Utaha nei, 
Te hau rahi ra Amerika; 

Te Setereta no Navu, 
I roto i te medebara nei. Faaho'iraa: Ziona; 

Ziona i te mou'a nei; 
E tiare (nehenehe), 

1 te medebara nei. 

Te oire rahi Roto Miti nei, 
I nia i te mou'a ofai ra, 

1 te pae i te mairiraa mahana, 
I te hau rahi ra Amerika. 96. Te Tupuraa o te Parau Mau. 

1. I te parau mau i te tupuraa mai, 

Na roto i te fenua; 
Te Buka a Momoni hunahia 
E Moroni i roto i te afata ofai. 

Faaho'ieaa: 

Ei roto i te afata ofai, 

Ua faaitehia ia losepha ra; 

Te paruru ouma, te Urima, 
E te Tumima, e te 'o'e a La- 
bana. 

2. Te afa i fatata'tu i te tumu ra, 

Te mou'a ra Kumora, Te pae i te mairiraa mahana, 
O te hau rahi ra Amerika. 97. No te Matahiti Api. 

1. Aroha â mai te tiai ora, 

I teie nei matahiti fatata mai, 
la riro tatou ei mau faehau no 
lesu Arii, 
E vi ai te mau enemi ra. 

Faaho'ikaa: 

Matahiti, Matahiti Api tatou! 
Faahosana, faahosana, 

I teie nei Matahiti Api; 
To tatou nei farereiraa, 

I teie nei matahiti. 

2. Te amuiraa, e tatou atoa nei, 

E te feia api atoa tei tairuru niai, 
E fariu tatou i te Fatu Mo'a, 
I teie farereiraa. 98. Te Ratere Cerisetiano. 

1. E te ratere Cerisetiano, 

No ô mai i te mau fenua êê. A haamaitai i te Fatu Mo'a, 
Hosana, e Haleluia. 

Faaho'ikaa: 

E homa e! la ora na; 
I te Fatu e! la ora. 

2. E te Fatu e, lesu here, 

E ia mau nei e to aroha, 
E ia ratou e matou te reva, 
I roto i to rima. 99. Parau no te Hoê Tau. 

1. E parau no te hoê tau no te tiaraa, 
Rotopu i te pohe e te tia-f aahou- 
raa; 
E parau no te hoê tau no te tiaraa, 
Rotopu i te pohe. 

Faaho'ikaa: 

E tia faahou â vau, 
E tia faahou â vau, 
E tia faahou â vau, 
I te tia-faahou-raa. 100. Himene Faahou Mai Na. 

1. Himene faahou mai na, 

No te maitai haumârii e au ai, 
la pee matou i to haerea, 
E te Fatu e, i te vero nei. 

Faaho'ieaa: 

O oe tau pupuniraa, 
Te puai nei te mâm, 

(nei te mâru,) 
E tupu ai. 

101. No te Bapetizoraa. 

1. E haere tatou i te bapetizoraa, 
E ani atu i te Atua mau, 
E haamaitai mai te ohipa nei, 
I teie nei ra bapetizoraa. 

102. A Hi'o Tatou. 

1. A hi'o tatou i te hoa faaroo, 
Ua pohe oia; 
E tae oia i te ra'i e, 
Roto i te faaearaa mau. 2. E tau Atua, tono mai 

Na oe i te mau melahi, 
la ore oia ia pau, 
Roto i te mau taeae. 

103. No te Tumu o te Ora. 

1. la matou te aroha, 
Mai to matou Fatu mai, 
Tumu teie no te ora, 
Tumu no to tatou tiai. 
la ore te aroha 

te Fatu itea'i, 

E riro ei tao'a peapea, 

To te tino ora ana'e. 

2. Te hamani maitai atoa, 
No te Fatu e tae mai, 
No te taraehara no'na, 
Tupu to matou maitai; 
Aita matou i imi ia'na, 
Oia te imi ia matou; 
Hamani maitai mau to'na, 
E faatupu i to'na roo. 

3. E te hau o te Atua, 
Parahi i ô matou, 
Maitai atu ta te Varua, I ta matou e mana'o, 
E to'na iho oia e tiai; 
Papaihia hoi matou, 
I roto i to'na rima; 
Faatupu i to lesu roo. 

104. Te Tiai Aroha. 

1. lesu te Tiai aroha, 

Faaroo na i ta'na nei pii, 
Haere mai i roto i te ora, 

'Roto i te nohoraa maitai; 
Haere mai oe o tei paari, 

E te mau taata api, 
Tomo mai i roto i te ora, 
'Roto i te e'a mau. 
Faaho'ikaa: 

Auê te aroha o ta'na nei pii! 
"Haere mai, na'u outou e farii.' 
Te tiai maira tau Fatu Arii, 
lesu tau Tiai maitai. 

2. lesu te Tiai aroha, 

No oe i pohe mai ai, 
Re'o aroha hoi to'na, 

"E hoa, haere noa mai." Haapeepee, a polie oe, 
Faaroo na i ta te Tiai, 

Tomo mai i roto i te ora, 
'Roto i te aua mau. 

Atira te haamaoro, 

E luko to rapae, 
E pau hoi te mau mamoe, 

E te fanau'a ana'e. 
lesu te Tiai aroha, 

Te pii mai nei "Haere mai." 
Tomo mai i roto i te ora, 

'Roto i te aua mau, 1 05. Mai te One Tahatai ra. 

1. la tae tatou i tera pae pape, 
I pihaiiho i te feia i te ra'i, 
E mai te one o te tai ra, 
I to tatou nei hi'oraa'tu. 

Faaho'iraa: 

E mai te one tahatai ra, 
E mai te one o te tai (o te tai), 
To tatou hi'oraa i taua feia nei, 
E mai te one tahatai ra. E hi'o tatou i te feia i faaorahia, 
Mai te tau tahito roa mai, 
E farerei atu tatou ia ratou, 
Ratou taua feia rahi nei. 

la tia tatou i te pae pape, 
'Raro a'e i te raau ora e, 
Mataitai atu tatou i reira, 
I taua feia rahi nei. 

E ite tatou i to tatou Faaora, 
E to'na ra hanahana e, 
Te Arii rahi Manahope oia, 
No taua feia rahi nei. 06. No te Faaearaa i te Ra'i. 

1. E taata ê ra vau, 

Tei te ra'i to'u, 
E vahi ino teie nei, 

Tei te ra'i to'u, 
Ua ati roa nei â vau, 
I te pohe huru rau, 
Tei te ra'i to'u fare mau, 

Tei te ra'i to'u. 

2. Ei te vero nei â vau, 

Tei te ra'i to'u. Haerea poto mau, 

Tei te ra'i to'u, 
Tau mau ati atoa, 
Eita ïa e roroa, 
E tuua ïa i muri, 

Tei te ra'i to'u. 
3. Tei te ra'i to'u ora mau, 

Tei te ra'i to'u, 
E haamaitaihia ai au, 

Tei te ra'i to'u, 
Tei reira te hoa mau, 
Tei herehia e au, 
Ei reira atoa vau, 

Tei te ra'i to'u. 107. Faaroo i te Parau a te Atua. 
1. Faaroo i te parau a te Atua, 
Haaputuraa i Ziona; 
A pee ia'na mai te rahi ra, 
Faatupu te haerea i mua. 

Faaho'iraa: 

A hi^o i te hanere haere i mua, 
E inaha te tausani haere i mua, 

mua; 
Ei haerea unauna i mua. Te oire mo'a e i roto. 
Faatiamâhia mai te varua, 
I te maitai a te Fatu; 
Horoi i te toto o te Mesia, 
la oto matou i to'na i'oa. 1 08. Te Mana'oraa i Galilea. 
D. 5. 5. 122. 
Tune—Memories of Galilee. 

1. Te tia noa o lesu e, 

I te hiti ra o te roto; 
Na pïpï ta'na i riro mai; 

E feia iti, na ravaai. 
Faaho'iraa: 

E Galilea, E Galilea, 

Te roto herehia e; 
E Galilea, E Galilea, 

la oe matou e arue. 

2. Te haereraa o lesu e, 

Na nia i te mau are; 
Ora'tura ia Kepha e, 
I te roto, i Galilea. 

3. A faaea na! A mania! 

Ta'na ïa parau, ei faaueraa, A tere ai ra na te roto, 
I Gralilea, roto han ê. 

109. Te Feia Hinaaro. 

1. To te ra'i e faaoto i te pu; 

To te mau fenua'toa i te ao nei; 
la ite ratou i te parau ora; 
Te hinaaro haere mai. 
Faaho'ikaa: 

Te hinaaro, te hinaaro, 
Faaoto na tatahi e na uta hoi; 
Te Metua mârti te pii mai, 
Te hinaaro haere mai. 

2 . Te f eia hinaaro , eiaha e haamaoro , 
Te opanihia te uputa; 

lesu mai te e'a e ô ai tatou, 
Te hinaaro haere mai. Tau Fatu ra, Tau Maramarama. 
D. S. S. 106. 

The Lord is My Light. 

Te Fatu ra, tau maramarama, 
Eaha ra vau e mâta'u i te ao e te pô ; 
O tau Ora ïa i te mau pohe ra. E na'na e faaora mai i te man ati ra. 
Faaho'ieaa: 

Te Fatu, tau maramarama ra, 
Tau oaoaraa, e te hau ra; 
r te ao, e i te rui hoi, 
Te aratai maira ia'u. 

2. Te Fatu ra, tau maramarama, 
Noa'tu te poiri i vehihia vau; 
O lesu tau Arii i nia i te ra'i, 
Na'na i taua poiri e haapee atu ai. 

3. Te Fatu ra, tau maramarama, 

E tau puai atoa no ô mai ai ia'na; 
E no taua puai i noaa mai ia'u, 
E upootiahia vau i tau mau taupupu. 

4. Te Fatu ra, tau maramarama, 
Aita'tu hoê mea, maoti no oe na; 
O oe tau Faaora, e tau Arii hoi, 

E matou te Feia Mo'a e arue â hoi. 11. Ei Pihaiiho Vau i Tau Fatu. 
D. S. S. 157. 
Nearer, My God, To Thee. 

1. Ei pihaiiho vau i tau Fatu; 
Na te satauro e ume mai ia'u. E himene â vau e, e tau Atua e, 
Ei pihaiiho vau i tau Fatu e. 

2. Mai te huoi e, a mairi te râ; 
Poiri noa'tu to'u haerea. 
Aita'tu titauraa, e tau Atua e, 
Ei pihaiiho vau i tau Fatu e. 

3. Ei reira e papu te e'a ora, 
E tae ai i te ra'i, e ia Oe na. 

la tuoi ra mai e te mau melahi e, 
Ei pihaiiho vau i tau Fatu e. 

4. la reva'tura vau i nia i te ra'i; 
la vaiiho i te ao, maue atu ai; 
E himene â vau e, e tau Atua e, 
Ei pihaiiho vau i tau Fatu e. 

112. E Mea Maere. 

D. S. S. 254. 
Oh, It Is Wonderful. 

1. Te ora nei au i to lesu nei aroha; 
Te ahoaho nei au i to'na Haamai- 

tairaa ; 
O tatou te feia tei ore haapao mai- 

tai; 
No to'na ra pohe e ora ra tatou nei. Faaho'ikaa: 

E mea maere e 
To lesu poheraa 
No tatou atoa ; 
E mea maere 
la tatou nei. 

2. Te maere nei au ia pou maira Oia, 
No nia mai to'na terona teitei roa, 
la ora te mau tamarii mai ia'u nei; 
E faaorahia o tatou atoa nei. 1 1 3. Haere Mai ia lesu Christ. 

Gospel Hymns 62. 
Come to the Savior. 

1. Haere mai ia lesu Christ, 
Eiaha roa e taupupu; 
Tei roto i te mau parau mo'a, 
Te haereraa mau. 

Faaho'iraa: 

Farereiraa oaoa mau, 
la mâ to tatou mau aau, 
I ô atu i te ao maitai, 
Tatou e te Fatu. k. 2. "A tuu mai i te tamarii rii, 

la haere noa mai ia'u." 
te parau teie a te Fatu ; 
Eiaha e taupupu. 

3. Te tiaoro noa nei â 

Te Fatu ra i ta'na nânâ, 
E haere mai outou ia'u nei, 
E noaa te ora mau. 114. Tairâra Ma te Arue. 

D. S. S. 79. 

Neoer Be Late. 

1. Tairuru mai na ma te arue, 

I to tatou Faaora; 
Faaoaoa to tatou aau, 
1 teie nei mahana ra. 

Faaho'ikaa: 

A rohi na! A rohi na! 

A haamana'o i te hora, 
O to tatou tairtiruraa, 

I te mahana mo'a ra. 

2. Faaineine to tatou re'o, 

E arue atu ia'na; A faaroo maite i te pureraa, 
E faahitihia ai ra. 

3. Farii' maite i te mau haapiiraa, 

Ma te aau oaoa; 
Pee atu tatou i te taahiraa, 
to tatou nei'Faaora. 

4. Tamau maite i te haapao maitai, 

Tae atu ai i te pohe, 
Ei reira ra^e roaa mai ai 
Te hoê korona maitai. 1 5. Haere Mai, te Arii Rahi. 

5. o/Z. //. 
Come, O Thou King of Kings. 

1. Haere mai te Arii Rahi; 

tja tiai maoro nei matou, 
I to oe haereraa mai, 

E faaora ia matou. " 
Ha:ere mai Oe, te Fatu mau, 
E hôpoi mâi to oe haii^ 

2 . Mai, f aaqre i te hara ; 

Tamâ mâi i to te ao nei ; 
, ' > ■'-' .' Faaf i te parau- tia ra , ■' 
. ' ' I te mau taata ana'e. Haaputu mai Iseraela, 
I to ratou faaearaa. 

, Hosana i te Ora mau, 

Ta matou ïa arue ; 
E noaa ia niatou te hau, 

Na roto te himene. 
E faai mai te ao nei ra, 
I to oe hanahana. 

. lesu, to matou Fatu, 

Aratai noa mai Oe; 

E pee maite noa'tu, 

la noaa mai te rê. 

A tuu tatou te mau turi, 

A faatura i te Arii. 

Auê te Aroha Rahi! 
D. S. S. 115. 

Hou) Great ibe IVisdom and ihe Love. 

. Auê te paari e te aroha! 
Te vai ra i nia i te ra'i; 
la ora tatou atoa nei ra, 
lesu i tono mai ai. 

Ua haamaniihia to'na ra toto; 
To'na ora i horoa mai, Ei taraehara parau-tia roa; 

Ua pohe no tatou ana'e. 
No to lesu haapao i noaa mai ai, 

Te rê hanahana roa; 
"la tupu to oe mau hinaaro," 

Ta'na ïa i tamau noa. 
Na'na e aratai mai ia tatou; 

Oia to tatou Avei'a, 
E tae noa'tu i te hopea, 

Ei reira e ora'i tatou. 
E haamana'o tatou i te poheraa, 

No lesu, to tatou Ora, 
A pee atu ai tatou ia'na, 

E tae ai i te Atua. 17. Haere, e Pure Ai. 

D. S. S. 63. 

Go When the Morning Shineth. 

. Haere i te aahiata, e i te avatea, 
I te ahiahi atoa, pure noa'tu â; 
Haere ma te mana'o mâ, te mau 

ino haamoe; 
Ei roto i to piha, tamau i te pure. 
Haere i te aahiata, e i te pô atoa, 
Ei roto i to iho piha, pure omoe na. 2. Pure no tei aroha mai; no tei aro- 
hahia, 
E no to enemi atoa, ia vai ratoura. 
Pure no oe iho ; ani i te mau mai- 

tai, 
I to lesu i'oa, ei reira e noaa'i. 
Pure i te Metua ra, no te maramarama ; 
Ani i to hinaaro tia, e pahonohia. 

118. Haapao Maitai. 

D. 5. S. 118. 
Do What is Righl. 

1. Haapao maitai; te aahiata teie 

No te hoê anotau tiamâ; 
Te mau ohipa ta tatou e rave, 
Papai noa ra te melahi ra. 
Faaho'ikaa: 

Haapao maitai, noa'tu te hopea; 
Tamau i te parau i noaa mai ai; 
Tama'i noa nei no te tiamâ ra; 
Ta te Atua ra haapao maitai. 

2. Haapao maitai; e vi te enemi; 

E faaea te hamani-ino-raa ; 
I to tatou Fatu e tiaturi ; 

Te tupu noa nei te parau-tia. Haapao maitai; eiaha e mâta'u; 

Tamau noa râ te mau f aaueraa ; 
E ore te roimata no tatou, 

E te vai ra te mau haamaitairaa. 9. E Himene i to. lesu I'oa. 
D. 5. 5. 107. 

We'll Sing All Hail to Jesus' Name. 

E himene tatou i to., lesu i'oa, 

E arue atu ia'na, 
Tei pohe i nia i te aivi Kalavaria ra, 

la ora tatou nei. 

Ua mau Oia i te taviri no te pohe, 

A faatiamâ ai ia tatou; 
Pii noa maira Oia i te taata hara 
nei, 

la amui tei parau-tia. 

Na te oroa nei te aau e faauru; 

E noaa mai ai te hati ra; 
E faaite-papu-hia te e'a no te ora 
mau ra, 

E tae ai i te Atua. 

E tapao ïa te pane e te uaina, 
No taua taraehara ra; A rave ana'e tatou nei, ei faaite- 
papu-raa e, 
Te haamana'o tatou. 20. Mauruuru no te Peropheta. 
D. S. S. 102. 

We Thank Thee, O God, For a Prophet. 

1. Mauruuru matou, e te Atua, 

No ta Oe na Peropheta, 
la ai'atai noa mai ia matou, 

I teie nei tau hopea ; 
Mauruuru no te Evanelia, 

E te haamaitairaa atoa; 
E te hinaaro noa nei matou 

la haapao To mau faaueraa. 

2. la roohia matou i te ati; 

la faaorehia te hau, 
, la Oe matou e tiaturi, 

E to matou nei Faaora mau. 
XJa ite matou To aroha, 

Haamaitai noa maira Oe ; 
O te tama'i noa i Ziona, 

E haavihia ratou ana'e. 

3. E himene no To'na ra aroha; la'na taton e arue; 
Oaoa i Ta'na Evanelia, 

E i te maramarama nei. 
la haapao te maii tm'e Na'na, 

E noaa'i te ora ia tatou; 
te ore râ e haapao Ta'na, 

E faaere-mau-hia ratou. 121. Te Hahaere Atu Nei Tatou. 

D. S. S. 78. 

Marching Homeward. 

1. Te hahaere atu nei tatou 

I ô atu i te ra'i; 
Te iimi maite tatou 

I te mau korona maitatai. 

Faaho'ieaa: 

Te haere atu nei tatou 
1 tera'tu fenua hau; 

E te ora mure ore, 
O to tatou titauraa. 

2. E i to tatou haerea, 

E tae atu i te ra'i, 
Na te mau ohipa maitai 
E haafatata'tu ai. 3. la amm atura tatou 
I te tiriâ ode ra'i, 
Ei reira e arue atii 

I to tatou Faaora maitai. 122. UtalïaNehenehe! 

D. S. S. 18. 
Utah, JVe Looe Thee. 

1. Fenua mou'a e, 

Utaha nehenehe! 
Fenua ra'i maitai, 

Utaha nehenehe! 
I te tooa o te râ, 
1 te tupuai mou'a, 
Tufaa no te hau rahi, 

Utaha nehenehe! 

2. Fenua heeuri, 

Utaha nehenehe! 
Fenuâ, ai'a mau, 

■^'■' Utaha nehenehe! 
No.te mau Feia Mo'a-, 
E to ratou mau hoa, 
uiEaifarii i Ta'na parau, 
,i.!j Utaha nehenehe! Feniia haapuraa, 

Utaha nehenehe! 
No te Feia Mo'a, 

Utaha nehenehe! 
Na lehova i aratai, 
Mai Navu, i Ihnoi, 
I te fenua maitai, 

Utaha nehenehe! Farereiraa Oaoa ra. 
D. S. S. 93. 

Gladly Meeting, Kindly Greeiing. 

1. Farereiraa oaoa ra, 

I teie nei Sabati; 
E vaiiho mau i te iino, 

E haere tatou i te pure, 
E arue i te Fatu ra, 

I te mau himene. 

2. Farereiraa oaoa ra, 

Ei rotahi te aau, 
la pure i te Fatu, 

Mai te fa'i te mau hapa, 
E ani mai i te mau maitai, 

No ô mai i te ra'i. Farereiraa oaoa ra, 
I te man amiiiraa nei; 

la roaa te ite mau ra, 
Na roto i te haapiiraa, 

E ia tupu te hinaaro, 
la haapao maitai. -#ï Faaiteraa i te I'oa e te Numera o 
te Mau Himene. A 
Aratai Mai 


4 


Amui i te Arueraa 


10 


A Tuu Mai i te Tamarii 


. 12 


Auê te Sabati ra e! 


15 


A Faaroo Mai . 


. 19 


Auê te Perophetal 


26 


A hi'o i te Melahi 


. 32 


Arii Mana, Te . 


41 


Arau A'e 


. 42 


Arenio, Te 


66 


Ara Mai 


. 67 


Auê te Oaoa! ' 


89 


Auê te Hiero! 


. 91 


A Hi'o Tatou 


102 


Auê te Aroha Rahi! . 


. 116 


B 
Basileia, Te . . . 


. 54 


Bapetizoraa, No te 


82 


Bapetizoraa, No te . 


. 101 E Tamarii Iti lesu 

E Oaoa Tatou 

Ei te Atua 

Eiaha e Fiu 

Ei Pihaiiho Vau la Oe 

Eaha Râ la Tae i Reira 

Ei Haamaitairaa i te Mesia 

Ei Faaotiraa 

Ei Faaotiraa 

Ei Pihaiiho Vau i Tau Fatu 

E Mea Maere 

E Himene i To lesu I'oa Faaora No Iseraela, Te 
Faatupuraa Haamaitai 
Faaho'iraa Evanelia 
Fare Mori, Te 
Feia Rave Ohipa 
Faatupuraa Parau, No te 
Fanauraa o te Mesia, Te 
Faaearaa, Te 
Fetia o te Poipoi, Te 
Faaroo Rahi, No te % Feia Hôe i te Vaa ra, No te 
Faaôraa Taeae, No te . 
Fare no te Fatu, No te 
Faaearaa i te Ra'i, No te 
Faai'oo i te Parau a te Atua 
Feia Hinaaro, Te 
Farereiraa Oaoa ra 

H 

Himene Haamaitairaa 
Himene Oroa 
Haaputuputm'aa, Te 
Himene Haamaitairaa . 
Himene Pure 
Haapiiraa Sabati, Te 
Haleluia 

Hunaraa Tino, No te 
Himene Faahou Mai Na 
Haere Mai ia lesu Christ 
Haere Mai, te Arii Rahi 
Haere, e Pure Ai . 
Haapao Maitai 

/ 

I Nia i te Tupuai Mou'a 
la Parau Haamaitai 79 
83 
86 
106 
107 
109 
123 

6 

16 

30 

49 

53 

59 

64 

73 

100 

113 

115 

117 

118 

8 
9 I Nia i te Ra'i .... 


18 


lesu, Tau Faaora . 


38 


leliova Mana .... 


52 


I Haere Mai lesu i te Ao Faaapu 


69 


la Mau â . 


81 


I Nia i te Satauro 


92 


M 
Mau Parau Aroha 


2 


Ma te Oaoa Rahi, e Homa 


24 


Mahana Faaearaa 


48 


Mauruuru no te Haapiiraa Sabati 


50 


Mahana Haavâraa, Te 


56 


Mahana Haavâraa, Te . 


72 


Mâta'u-ore-raa, No te 


76 


Mori Aratai, Te . . . 


80 


Matahiti Api, No te . 


97 


Mai te One Tahatai ra . 


105 


Mana'oraa i Gahlea, Te 


108 


Mauruuru no te Peropheta 


120 


N 
Nehenehe Ziona 


Oroa a te Fatu, No te 


61 


43 Oroa a te Fatu, No te . 
Oroa a te Fatu, No te 

P 

Pouraa Mai o te Melahi, Te 

Pure Mau, No te . 

Pô Matahiti 

Piipu Tamarii, Te 

Peeraa o te Pouri, No te . 

Peho Iti Ofai Utaha Nei 

Parau no te Hoê Tau 

R 45 
70 

1 
5 

58 
60 
77 
95 
99 Ratere Cerisetiauo, Te . . 


98 


T 
Tau Feia E ! 


11 


Tei Desereta ra . 


17 


Tia-faahou-raa, Te . . . 


21 


Tau Metua .... 


22 


Teie Mai Nei te Ora 


28 


Tau Mato .... 


31 


Te Atua, te Metua 


33 


Tomoraa, Te . . 


35 


Tiai â ..... 


37 


Tomoraa Fare Pureraa Api, Te 


39 Te Atua, Farii i te Haamaitai 

Tamarii, No te . . . 

Tomoraa Fare Pureraa, Te 

Tauturu Mai 

Ta lesu Ohipa . 

Tupuraa o te Parau Mau, Te . 

Tumu o te Ora, No te 

Tiai Aroha, Te . . . 

Tau Fatu ra, Tau Maramarama 

Tairuru Ma te Arueraa . 

Te Hahaere Atu Nei Tatou U Ua Pure Anei Oef 
Ua Tae i te Hora . 
Uputa o te Ra'i 
Ua Rahi Tau Hara 
Ueueraa, Te . . . 
Utaha Nehenehe 

V 
Varua o te Atua, Te . 
Vea Mo'a, Te . . . 

Varua Taata i Tiihia Mai, Te Ziona ^ÊÊk m 1 *--*