Skip to main content

Full text of "Eirspennill : A. M. 47 fol. : Nóregs konunga sogur : Magnús Goði : Hákon Gamli"

See other formats


Digitized by the Internet Archive 

in 2011 with funding from 

University of Ottawa http://www.archive.org/details/eirspennillam47f00finn 7 EIRSPENNILL EIRSPENNILL 

— Am 47 fol — 

Noregs konunga sygur 
Magnus g65i — Håkon gamli. 

Udgivet af 

Den norske historiske kildeskriftskommission 

ved 

Finnur Jonsson Kristiania 

Trykt i Julius Thømtes Boktrykkeri 
1916 ^^J^VeofMe«;«©*;^^*^, \^ LI BRARY 

Toronto 

MAR-7 ib66 FORTALE C7 fåndslcriftet selv. AM 47 fol.., eller som det plejer at kaldes 
cy L Eirspennill („Kobberspænde", på grund af det spænde der 
findes midt på bogen), er et overmåde stateligt håndskrift i et 
tykt bind af træ, overtrukket med læder. Det består af 194 blade 
i kvart-format (29,5 X 23,4 cm). Da skindet, hvoraf bladene er dan- 
nede, er temmelig tykt, bliver hds. derved endnu mere voluminøst. 
Da skriften helt igennem er stor og kraftig, gør hds. indtryk af 
at være bragt i stand af eller for en rigmand. Det er vel bevaret 
uden nogen nævneværdige pletter eller beskadigelser (jfr. dog 
nedenf.), bladene er gennemgående lyse. Det hele bærer vidne 
om, at det aldrig har været på Island og ikke har lidt den 
skæbne som så mange islandske håndskrifter (udsatte for røg, sod, 
fugtighed og anden overlast). Synderlig hyppig læst gør det 
heller ikke indtryk af at være. 

Om håndskriftets historie vides ikke ret meget. Den vigtigste 
marginal-påtegning, der findes, er følgende (bl. 57 ^ øverst): Iste 
liber est throndonis gcrdari canom'a nidrosiensis. Denne mand er 
den senere bekendte ærkebiskop Trond Gardarsson — som han 
plejer at kaldes — . Han blev ærkebiskop 1371 og døde 1381. I et 
brev (fra Bergen 23. aug. 1363 har han samme titel som her i 
påtegningen. P. A. Munch har (NFH II 2, 135 not.) påpeget, at 
„han kaldes i Dipl. N. II 374 Thrond Gardarsson, i provisions- 
brevet „Throndo Gerderi". Skulde han måske rettere hedde Thrond 
Gerdssøn? osv.". Jeg tror ikke Munch her har truffet det rette, 
men da formen Gerd- findes to forskellige steder skulde jeg være i ( /a 
tilbøjelig til at tro, at faderens navn var Ger6arr, et temlig sjældent 
navn, men som utvivlsomt findes i forskellige skrivemåder, der 
anføres under det dermed identiske Gjardarr i Linds Dopnamn ?r VI 

sp. 332—33. Altså ved og efter midten af det 14. arli., måske 
knap et halvt århundrede efter hds.s istandbringelse, var det i 
denne mands eje og i Nidaros. 

På bl. 1 ■■ findes 2 navne — formentlig ejernavne — fra IG. årh. : 
Fros Lauritzonn manu prop(ria) og Juer Jenssen. Ifg. Arne 
Magnusson (A. M.s håndskriftfortegnelse s. 19) havde bogen — før 
han fik den — været i Otto Friis' (til Astrup i Salling) eje, hvem 
AM 45 (codex Frisianus) også havde tilhørt. O. Friis (der døde 
1G99) har rimeligvis skænket håndski'iftet til dets næste ejermand, 
etatsråd Jens Rosencrantz (d. 1G95), der var gift med en Dorthe 
Friis; efter hans død erhværvedes det af A. M. Hvor tidligt hds. 
er kommet til Danmark, vides ikke; men det må være sket inden 
udgangen af det IG. årh., eftersom der på sidste side findes en 
påtegning — formentlig -^ af A. S. Vedel (jfr. Kålund: Katalog 
over oldn.-isl. hdskrr. i det kgl. Bibi. s. XVIII): „26 Mai Anno 70 
(a: 1570) a B: A:". 

Der findes en hel del marginal-bemærkninger, men de aller- 
fleste uden videre interesse. Bl. 2, nedre margin findes den 
romerske talrække: I— ^xx (sic) skre\T3e fuldtud, så tierne alene 
(L. LX osv.) til C, så hundrederne (CC osv.) til M. Bl. 3 ' for- 
neden en latinsk sætning: Gustate et videte quam suauis est 
dominus. bonus uir qui sperat in eo osv.; endel af Pater noster m. m. 
(o. 7 linjer ialt). Hyppig findes der bemærkninger på dansk eller 
latin sigtende til indholdet (enkeltheder i dette), med forskellige 
hænder (IG. årh., vistnok hovedsagelig hidrørende fra de norske 
ejere, der viser sig at være stedkendte). Udenfor fugle-listen (bl. 11 O 
læses ordet „stratagema". Udfor kong Olafs jærtegn (bl. 19'): 
„aliter supra", bl. 29^: „Bergen funderet": bl. 56 ■■ læses: Stodle 
ligger i Etne i . . . ne hered". Selv har Arne Magnusson tilføjet 
årstal helt igennem, især systematisk i Hakon d. gamles saga. 

Håndskriftet er ikke fuldstændig bevaret. For det første er 
(det oprindelige) bl. 2 så godt som helt afskåret. Enkelte bog- 
staver og bogstavdele ses endnu på den tilbageblevne strimmel. 
Hvad grunden kan have været til denne vandalisme, er det ikke 
let at udgrunde. Ellers er der kun stykker skårne et par steder 
af nedre margin (især bl. 92) uden at teksten er beskadiget. Af 
første blad er den øverste del afrevet. Foran sidste blad er et 
blad tabt (se s. 660); og endelig mangler slutningen: denne vilde 
vistnok — - efter tilnærmelsvis beregning — fylde 6 blade. VII 

Håndskriftet er skrevet med 2 hænder (hist og her ses andre 
end de to hovedskrivere at have skrevet enkelte ord); den første 
hånd har afskrevet Heimskringla-teksten ; resten (fra og med 
Sverrissaga) er skreven af den anden. Fælles for bægge hænder 
er de store tydelige typer — men 1. hånd er som sådan ulige 
smukkere end den anden; bogstaverne er runde og bløde og tække- 
lige, medens 2. hånd er langt mere stiv og bogstaverne mere stejle 
(jfr. faksimilet i Kålunds Palæogr. Atlas, ny Serie nr. 2; bl. 177' 
findes her gengivet). Kapiteloverskrifterne er røde og helt igen- 
nem skrevne med 2. hånd; initialerne er afvekslende røde og 
grønne, og undertiden lidt forskellige i størrelse; de største findes 
ved begyndelsen af en saga eller et meget vigtigt afsnit. Således 
som udgaven viser, mangler der ofte overskrifter. Udgaven viser 
også, at kapiteloverskrifterne, især i den første del, først — af 
skriveren selv — er skrevne i marginen, hvorefter 2. skriver — 
dog ikke altid fuldstændig ordret — har skrevet dem i de åbne 
pladser. Alt dette er nøjagtig angivet i udgaven. Overskriften 
går undertiden udover den åbne plads i linjen og fortsættes i 
randen (udenfor det skrevne), eller i den næste linjes slutning: en 
enkelt gang (se s. 569) er den fordelt på den åbne plads foran to 
kapitler. 

En palæografisk beskrivelse vil ikke være nødvendig her. 
Håndskr. hører uden tvivl til det 14 årh. s første fjærdedel. sikkert 
ikke senere. 

Håndskriftet er gengivet ordret og bogstavret, undt. for så vidt 
som åbenbare skrivefejl er rettede; for alt dette gøres der fuld 
rede i noterne. Der findes i den 2. hånds tekst en mængde af de 
mærkeligste streger over bogstaver, der ligner aksenter. De findes 
anbragte over konsonanter især i den sidste del af ordet. I faksi- 
milet i Pal. Atlas findes et sådant tegn f. eks. over sidste r i 
aptr (1. 2), sialfr (1. 4), over t i mart (1. 33) osv. Der kan ikke 
være tale om at betragte disse streger som aksenter; undertiden 
kunde de opfattes som skilletegn mellem konsonanter (eller bog- 
stavtegn), da de ofte står ligesom på grænsen mellem dem. I ud- 
gaven er de udeladte; kun de tegn er medtagne, der står lige 
ovenover vokaler, da disse dog vel må betegne aksenter; ganske 
vist står de da ofte helt uregelmæssigt, nemlig over korte vokaler, 
så at de ikke kan betragtes som længdetegn. 

Skriverne begår mange skrivefejl. Flere af disse har de selv VIII 

rettet; herfor er der gjort oinliyggelig rede i noterne. Andre fejl 
burde måske have været rettede endnu liyppigere end sket er: 
men her mente udgiveren at grænserne var ret vage, og at, da det 
her gjaklt om en så vidt muligt l)ogstavret gengivelse, det var 
bedre at være lidt forsigtig. 

Endelig bemaM'kes, at egennavne altid gengives ved stor initial, 
men iøvrigt er håndskriftets egenart, hvad dette punkt angår, fulgt. 

Interpunktionen i hds. er, hvor uregelmæssig og ofte ulogisk 
den er, bibeholdt. Dog er det punkt, hvormed den 1. linje i 
kapitlet foran overskriften afsluttes, (i reglen) udeladt. Det samme 
gælder punkter, der findes foran og efter forkortelser (af navne 
især), da disse må betragtes som bestanddele af forkortelsen. 

Forkortelserne er i reglen ganske de samme som der findes i 
andre samtidige håndskrifter; de er gengivne fuldtud med kursiv- 
skrift, d. V. s. et r = ar f. eks. over linjen er gengivet således at 
bægge lyd, r betegner, kursiveres, ikke a alene. Der er ingen 
grund til at gå nærmere ind herpå. 

Håndskriftet begynder, ligesom så mange andre, på anden side 
af bl. 1. Første side har altså fra første færd af været ubeskreven. 
Senere har dog den 1. hånd herpå skrevet småstykker af abbed 
Nikolas' rejsebeskrivelse, ialt 17 linjer. Der er ingen grund til at 
aftrykke dem her, da dr. Kålund har benyttet dem og hæntet ud- 
førlige varianter derfra i sin Alfræt)i islenzk I, se s. Gu — 10 s. I 
noten til Or 1. 9 anføres nøjagtig, hvad der findes her. 

Håndskriftets hele beskaffenhed viser, at de to skrivere er 
samtidige, at den sidste har umiddelbart afløst den første. 

Efter at hds. var kommet i Arne Magnussons eje, har han ladet 
en af sine afskrivere, vistnok Jon Gislason — senere præst — , af- 
skrive det hele. Afskriften findes nu i AM 40, 87, 88 fol. 

n. 

Retskrivning. Vi vil i det følgende sammenstille hovedtrækkene 
i de to hænders retskrivning (betegnet I, H), for navnlig deri- 
gennem at belyse forholdet norsk-islandsk, ikke for at give en i 
alle dele detaljeret fremstilling af brugen af vokaler og konsonanter. 
I det hele må denne siges at være tidens ved 1300 med dens 
inkonsekvenser. Il kan — tiltrods for nogle sådanne — dog idet 
hele siges at være mærkelig god og sig selv lig. IX 

Vi vil forudskikke en bemærkning om aJcsenterne. 

Både i I og II findes en mængde aksenter, meget hyppig hvad 
vi kalder ligtige, men også meget ofte urigtige, d. v. s. over korte 
vokaler, som f. eks. i I: son 4 21, ofan 8 :^o, 6pii6o 97 32, af 22 o, 
os (= oss) 38:31 (næppe et virkeligt os), Dånmork I20; ofte findes 
også aksent over den sidste (ubetonede) stavelsesvokal som arå 43 u, 
sumor 63 u; over i findes hyppig aksent. To særlige tilfælde er 
room 47 23 (vistnok = rom) og buiim 117 28 (vistnok = bum). — 
Lignende findes også overmåde hyppig i II; f. eks. ér 265 34, vår 
267 2, såua 267 32, våtn 267 s, uégliga 266 1, æfå 422 :>., lier også 
over den sidste vokal, ligesom f. eks. i inå 279 31 osv. osv. Men 
her findes også en mængde aksentlignende streger, der ovf. er omtalte. 

Vokalerne. 

VoTcalhannoni, der jo for visse norske håndskrifter er af så stor 
lietydning, er der i det hele ikke spor af, hverken i I eller II. 
Der findes i I en mængde eksempler på f og o i endelser, det 
sidste næsten som regel og langt hyppigere end e (ofte skrevet o). 
Der skrives lande og landi (1 2, 2 1), skyllde og sTcylldi (1 4, 2 1) 
osv. Dette hele forhold svarer ganske til de islandske håndskrifters 
retskrivning fra tiden før og ved 1300. — I II er forholdet noget 
andet; her er e i endelser overhovedet meget sjeldent (rita6e 255 6, 
falser 373 5, Digrine 268 31, -menne 270 is, kerte 276 37, Rydase 
318 14, yfer 320 14, hvarer 343 12). Også o er i endelser ret sjældent 
i sammenligning med u; særlig hyppig findes det i 3-stavelsesord 
som kaullu6o 255 lo, ritudo 255 lo, saufnu6o 271 u, Hornboro 507 27. 
Desuden findes det enkelte gange, som: kirkiona 548 7, grylo 255 11, 
haufdo 255 12, 269 7, huh^o 256 20, voro 258 1. laugSo 271 13, fly(^o 
273 (i, skylido 344 15 osv. Der er ikke tale om nogen vokal- 
harmoni heri. 

I norske hdss. findes æ (æi, æy) = isl. e som bekendt overmåde hyppig 
(i islandske undtagelsesvis). I Eirsp. er forholdet næsten rent is- 
landsk. I I findes æ kun nogle få gange som mæst 2 31 (men mest 
3 7), væstan 5 7, vætr 6 2, J3rænnar 6 5, hæfi 7 24, ærfA 53 9, oglæde 
139 13, gætinn 171 13, ært 218 6, væita 3 22, uppræist 2 17 (men ei 
3 22), ræyna 235 9. — I II findes dette noget liyppigere, men ikke 
så at det bliver noget ejendommeligt derfor, saledes i ær (meget 
hyppig), væl- 319 25, sæA 337 33, dræpr 350 o, bi-ænnir 360 4, da^gi 
416 15, aétta 481 n, æfa 496 19, Klæmet 527 31, 544 20, (ellers F\le-), 
æigi (ofte), fiæir 611, æirinn 257 5, æy 642 32, J)ræytti 302 27. X 

OmJijd. For rent norske lidss. er det ejendommeligt (i modsæt- 
ning til isl.), at i-omlyd af å og af 6 holdes bestemt ude fra hin- 
anden. Dette findes der så godt som ikke spor af i Eirsp. For 
så vidt kan i'etskrivningen siges at være rent islandsk. Der skrives 
i I f. eks. tæm6ez 2 4. færi 2 lo, ræ6a 3 1. sekia 7 21, og sål. helt 
igennem. Der findes betegnelser som boiar 23 :ii, h9sn 38 29, men 
t ette o er vel kun en betegnelse for æ. I II er forholdet i det 
hele det samme; dog findes her tegnet o hyppigere, især i et en- 
kelt ord: bor (= bær), der gennemgående skrives således. Heri 
kunde man være tilbøjelig til at se et udslag av skriverens norske 
udtale. Der findes også en enkelt gang boki- '27u 2; men betyd- 
ningen svækkes betydeligt ved omvendte skrivemåder som fr^ndum 
412 16, kl66in 414 12, n66i 624 19, bu6i 485 25, g6ui 648 24 (6 = 0); 
ei findes i eittmenn 101 18. 

u-omlyd af a skrives i I både 9, u, o og au (a') og er gennem- 
ført; et par undtagelser som Danum 75 15, 80 5, 242 4 (men 244 2;}), 
hafSunum 651 27, uinsælasto 120 u, smi6a6v 188 13 findes, men er 
nærmest at betragte som fejl. Hertil kan kastolum 214 i5 hen- 
regnes. Om brugen af 9 og lign. se i øvrigt nedenfor. — ^ I II er 
forholdet her lidt anderledes, skrivemåden mere konstant. Her 
bruges au (a/) så at sige uden undtagelse for omlyden. Jeg har 
kun optegnet følgende få afvigelser: volld 511 1, vor5 536 11, 
Steinvoru 659 29, hof6u 257 le, skor 284 -M), ullum 272 19. Konstant 
findes derimod io helt igennem, undt. giaufum 541 ns, men her har 
skriveren først skrevet galt (gauf-): io findes i spi6ll 275 34, Udtalen 
9 betegnes vel ved au også i ord som Saurkuir 376 20, Vaurs 
274 25, traull 271 2. Når o bruges konstant i nokkur- (ikke au), 
har vi sikkert her med lukket o-lyd at gøre. Endelig skal be- 
mærkes, at der skrives Tolovik 461 5 og Toluholm 560 e; dette 
skulde egl. betyde Tolu-, men Munch opstiller formen Tolu-, og 
Flatøbogen skriver Taulu-. Om betegnelsen au i øvrigt se neden- 
for. — Mangel på omlyd findes yderst sjælden : ]\Iartu- 383 m, 
margum 387 ;v->, fastu 415 21, svaKu5u 2(52 27, skunda6u 550 12, og 
man kunde hertil føje aruggir 422 17; jfr. Avalldz- 446 33. En 
enkelt gang findes heyggvit 107 10. 

au (diftong) betegnes både il og II med au (a*), men der findes 
også, men kun i I, betegnelsen 9: si9 2 10, n96syn 3 g, 88 34, 143 12, 
l9st 21 18, 154 11, kl9struin 40 19, I9S 75 34, h9gs 83 2, 96no 98 25. 
br9t 102 34, tr9st 115 35, r96an 127 29, n96gan 166 20, -n9ta 217 29, XI 

-lopino 161 32. I II findes ikke dette. — Au skrives i pausut 
502 19, 662 32 (U). 

For bruges i I gennemgående samme tegn som for o, et 
formentligt bevis for, at disse lyd var bleven identiske (i islandsk 
ialfald). Vi finder her regelmæssigt gord- (men undtagelsesvis 
geyr6- 231 7), rori (undtagelsesvis reri 62 32, reyri 229 22), ofra (men 
efra el. lign. 169 23, 206 34, 209 27, 217 33, altså dette forholdsvis 
ofte), og man finder eyrendr 236 2, geyrsimar 177 15, neyckui 200 0. 
I II er forholdet også her lidt anderledes. Her skrives ger6- 
regelmæssigt („er" hyppig forkortet). Der skrives {)eyl6i 408 22, 
keyrit 522 7, reyru 283 2-t (men rer- og sner- hyppigst), greyru 
284 29, freyrinn 529 3, heylsti 311 23, æyrendi 264 15, sleykua 400 21, 
men på den anden side findes, om end kun sjældent au: auR 364,-., 
aurkumbl 270 1, 353 24, auxi 284 23, auruggir 307 10, na^rzstu 325 6, 
hra^kua 342 25, og haullzsti 290 1; der skrives Gu^recii 558 10, 615 25, 
jfr. kgmr 262 33, æfra 285 33. Når der skrives buklaurum 320 13, 
aheyreyndum 517 20 betegner au og ey (hvis ikke dette er en 
dittografi) udtalen o. Jeg ved ikke, om det på grund heraf er 
rigtigt at antage forskel på udtalen hos de 2 afskrivere. Jeg 
tror det dog ikke. 

e og é skrives i reglen (i isl.) e (é) ikke æ; således også i 
Eirsp. Der findes enkelte gange undtagelser herfra, som gret 12 s, 
utleg6 2 4, b^rnsko 3 u, ornndom O 16 i I; i II: sendæ 317 2, 
keisiurnar 301 14, 396 1, kueiz 524 23, |)orkeili 557 33, breif 360 20, 
einni 331 5, undertiden foran ng som i eingi 264 30 o. fl., eingium 
544 22; Margræt 439 24, læn 560 33, rænadi 370 4, sær 371 28, læki 
391 34; der findes undertiden 6 som dogi 620 g, brondu 387 24, 
ku6nna 477 20, bonskr 481 15, 488 le, Buni 492 27 (og oftere), butr 
510 12, kdnnimenn 436 26; jfr. ey i sanneyndin 519 11. Alt dette er 
ret betydningsløst og viser vel næppe andet end usikkerhed i lyd- 
betegnelsen (endel beror måske på fejlskrivning). — Foran e og o 
(o: o) skrives i I nogle få gange i efter k og g: kiesiona 166 it), 
gior6ir 168 ih, giorvar 177 35, kiorna 362; ingen eksempler opteg- 
nede fra II. e skrives i kleppurnes 338 22. 

ei skrives i reglen så (eller æi nogle gange). Det skrives e i I: 
t)eRi 101 30, 108 31; i II: é, ?, e, fégir 320 1«, Réni 507 32, h^'lla 
383 20, sl^kia 421 23, l^kit 570 22, E6a- 528 27, -ey i Eykunda- 542 10. 

ey (diftong) skrives i reglen så (el. enkelte gange æy); det 
skrives 9 i I i R9ri 213 5. XI i 

i bruges fuldkommen normalt: det veksler med e i -ligr (i her 
hyppigst); det findes i ifir 491 22, oOO ;!i (II), meget hyppigt i 
J)ickia, og i firir (I, II); nogle gange findes e i endelsen -ing: 
sk3mdengo 31 15, ni6eng- 2 25, sendeng- 4 lo; ingen eksempler op- 
tegnede fra II. Overmåde hyppig findes artikel-formen inn i I 
og II. Med i skrives capilla 42 20. 

o, 6 skrives i reglen således; dog skrives i I meget hyppig o, 
i II mest o; der findes i I f. eks. bQndi 2 5, ni9sn 5 u, Sogn 17 10. 
fot (= fot) 21 11, hertogi 23 25, brQtt 2 15, 9xa 6 g; og i endelser 
som -innginm 4 i, stofnom 10 9, nockoR (bægge 9 = 0) 11 i; osv. 
I II er dette meget sjældnere, f. eks. bondinn 258 17, 272 ^. Både 
i I og II skrives von (v9n) f. eks. 7 :u, 2G2 10. Veksler med u i 
dokka^ — dukka 639 26, 30. Brauttu 478 13 betyder vel snarest brottu 
(næppe = brautu). Det nægtende 6 skrives både i I og II promiscue 
u og o. — Oslo, gen. Osloar findes hyppig; ved siden deraf findes 
Osla, gen. Oslu (en meget bekendt, yngre form); mærkeligere er 
skrivemåden Auslo 71 2 (I), 492 9 (II), der synes at forudsætte 
nom. Asla (jfr. latiniseringen Asloia? og Asl6arhera6 NG II, 126). 

u, u er der lidet at sige om. Skrives så godt som altid således 
(om u og o i endelser se ovf. ; ligeledes om u-, 6-). Der findes 
saucku (= sukku) 343 2, staucku 352 8. Der skrives Bukn 5 16, 
Biorgun se nedenfor, jfr. J)arfunde 138 22, — vel unøjagtige skrive- 
måder. Der findes i I nogle få gange y for u, atbyi'6 130 2«, 
nylynda 161 29 (dittografi?), siykr 24 12, miyk- 59 10, 78 21, 209 20. 
Langt hyppigere og forbavsende ofte findes dette i II: sjmdr 339 3«, 
lystu 369 29, kyR 595 22, flyttuz 269 20. 422 i, nylynd- 331 28, 578 28, 
y6yR 403 34, alljjyngt 434 21;, yndir 419 4, J)yrftti 457 4, fyrslj'nni 
341 5, au6nynni 342 7, syllyrnar 453 2, gyr6ly6u 337 34; Skyli 596 15, 
sydinni 338 28, drygr (y = iu) 393 18, drygum 579 33. Man skulde 
fristes til at tro, at der her forelå en anden udtale end u's, den 
senislandske u — dansk 0? Omvendt findes skulldo 296 u. 

Endelig skal bemærkes, at det er klart, at et swarabhakti-u er 
blevet almindeligt, da håndskriftet blev til. Der findes i II skrive- 
måder som hendurnar 2()4 19, feturnir 284 s, bc)ndurnir 458 f), uefturs 
505 23, klaustursins 661 12: fra I er der ikke optegnet noget 
eksempel herpå, men der findes til gengæld noget, der tyder på det 
samme, nemlig r for (oprindeligt) ur: bro6r 4 30, f96r- 7 21, 12 22, 
17 3 (jfr. 14 2.-.), aundrft- 13 1, 1-34 14, saugr 58 is, getr 90 3, Sigr6 
1 18 G (sml. ro6or, hvor det sidste ord er udpunkteret 26 34). XIII 

Om æ og æ er det vigtigste anført ovenfor. Ang. y jfr. hvad 
der er bemærket under i og u. Mærkelig ofte skrives Biorgun i 
II: 275 5, 823 6 osv., hvad der dog næppe beror på nogen særlig 
udtale. 

Konso7tantcrne. 

Dobbeltskrevne konsonanter findes meget liyppig, i lighed med 
hvad der finder sted i andre (norske og islandske) håndskrifter, 
særlig af 1 foran dentaler: Haralldr, skylldi, sælld, elld, helldr, 
hellt (helt 5 13), allt osv. både i I og II (skildi 278 2), ja endogså 
i huilld 175 13 (I), 2li8 i (II) og ylldo 174 21, jfr. hol Ild 2G6 is (ved 
linieskifte). Foran oprindeligt 5 (senere d) er dog ét 1 reglen, 
således f. eks. altid i fiol6i (fioldi) (jfr. fiolldi 622 5, hvor det 
sidste 1 er udprikket, jfr. dualldiz 259 33, hvor det samme er til- 
fældet; fejlskrift er altså fiolldi 39B 13). n fordobles ligeledes 
regelmæssig foran d (grunnd, munnde, frenndi osv.), jfr. vænnti 
306 23. Fremdeles fordobles n ret hyppig foran g i I: tunnga 1 s, 
drenngr 1 12, hof6inngi 4 20, erlinngr 5 17, kaupannge 6 3 osv. 
Intet eksempel optegnet fra II, der til gengæld har en vrimmel af 
nnn, skrevet nn med en streg over; denne skrivemåde er kun en 
grille uden al fonetisk betydning. Endelig skrives ril meget ofte 
i I: iarll 1 11, karlla 4 27, ofarlla 220 4, Erllingr 196 27, 28, men 
Elling- 502 29. 

Der skrives oftere dobbelt konsonant (f. eks. nn i endelser) 
ligesom der meget ofte skrives en enkelt istedenfor to. Eksempler 
herpå er overflødige. 

Andre dobbeltskrivninger: ck (kc) i mycklo 1 20 og oftere (men 
miklo 4 o), lyckil 50 20, 90 24, lockit 98 2g (I), 340 :,, 636 9 (II), 
ackri- 292 29, 346 o, brocki (tilnavn, altid), {)eckiurnar 37 n, 19, 21, 
jfr. 627 2fi; sauckum 255 21. — tt: mætti 201 ig, brautt 37 35, matt- 
145 18, lutt 541 Hi, griottar 320 31;, dættr 54 32, 55 4, bættr 167 15, 
Fottr 609 27, ett 127 12, {)itt 516 33, attro6r- 74 31, uettr- (ofte), 
bettri 259 21, slattra 280 29. yttra 310 32, flattri 340 3.-,. Særlig 
hyppig findes en sådan dobbelskrivning i slutningen af enstavelses- 
ord: huertt 75 13 osv., sliktt 262 15, 288 27 (meget sjældent i isl. 
hdss.), Ijyktt 309 2«, optt 256 17, jfr. æpttu 303 5. — 11: kalif r 4 29, 
fallsk 122 10, sigUt 126 20, siglldu 286 29, 326 i4 (navnlig de 2 
første er ret usædvanlige): alluell 74 12 er måske blot dittografisk. 
— nn: ennsko 4 21 (usædvanligt). — ss: huerssu 138 22, 258 is 
(måske en sammenblanding af huersu og liuessu), biiss 289 (i, XIV 

|)ingssins 321 jt, 322 s. — Endelig findes (i II): herddi 258 lo, 
vanddræ6i 2(52 2, fiandda 276 :>, muggrinn 332 :!o, maurkkinni 276 \r,. 
Naar der skrives Phill med forkortelse = Philippus og abb med 
forkortelse = åboti, er det tvivlsomt, hvorvidt en dobbeltskrivning 
er tilsigtet, og om ikke det sidste 1 og b er at betragte som en 
del af forkortelsen, så at man skulde la^se Phil- og abot-: dette 
turde vist være det rigtigste; imidlertid er 11 og bb bibeholdt. — 
bestztum 536 3 er vel blot dittografisk fejl. 

Hertil skal føjes, at 6 synes at betyde dd et par steder: 
iakvæ6u 225 12, sta6r 299 31, fæ6r 573 s. I øvrigt skrives enkelt 
konsonant, som bemærket, hyppig for dobbelt (gek, flok), for ikke 
at tale om tilfælde som upreist-, breytr og lign. I l)ori skrives 
altid ét r. 

Udeladelse af konsonanter. For det første findes h udeladt i 
forlyd foran 1, r og n (i isl. lidss. forekommer dette h^'ppig især 
foran 1 og r, meget sjælden foran n) ret ofte: la6a 2 1.3, luti 3 (., 
laupiz 12 29, liopo 40 30, lifa 259 5 (men lilifdi 259 17), ly6ni 272 1 
osv. ; rinda 2 17, 3 23, riO 3 13, 40 12, rætt 93 24, ringt 24 20 (men 
lirucko, lira'5 27 30 osv.), ross 107 pass., ringr 95 13 (men hringinn 
95 lo), raukua 259 20, ureint 274 21, rapa 276 15 (men f. eks. Hroi 
256 2 osv.); neygiazc 96 7^). Som man ser, er forholdet omtrent 
det samme som i isl. håndskrifter, h udelades også efter t i atæfi 
336 1, annatvart 315 2 og efter ss i hrossala 448 32 og efter g i 
I)ingå 325 6. h skrives i hostinn 431 c, men udelades i uinisdal 
448 18. d udelades i giallkeri. 

Indskud af konsonanter. Her er der ikke særlig meget at be- 
mærke (bortset fra den kumulation der ofte finder sted som f. eks. 
i skrivemåder som 6z, stz og lign.). Vi finder Sui61no6 (ved siden 
af Svi-), f. eks. 6 13, 7 8, 23 8: men især indskydes r, ikke blot i 
ord som fri6arstr 101 :>, rikarsti 114 3, men også i syrstor 66 17. 
forstr 6 32 (I), faurstu 265 le (II), men dette er enestående skrive- 
måder. T forlyd tilsættes h i Haskell 525 27 (fejlskrift?): i indlyd: 
basthar6r 99 o, rekhendrnar 169 33, Bathalldri 187 13. — h indsættes 
— som ofte i norsk, sjældnere i islandsk — efter g (for at be- 
tegne dettes spirantiske udtale) i Borghund 415 1, 449 35, 583 23, 
ranghendum (JOl 3, Sighvar6r 633 11 (alt i II). — g indsættes i 
flygia 253 12, bcgiaiins 485 14 (men udelades i beyia 5()9 2 — utyde- 
lig udtale af g mellem vokaler, som man genfinder i Sturlas vers). 

^ Der skrives iieisuliga 115 10, neisii 26i a«. XV 

De enkelte konsonanter. Der skælnes i det liele mellem 6 og d, 
men meget ofte er stregen i 6 glemt, eller urigtig tilføjet i d, 
således skrives f. eks. sun6r 57 32, 9ren5e 15 11, lien6r 208 27, 
barSagi 68 23 (jfr.? Vin6r 24 13), men beygde 95 12 osv. ; ti6en6i 
255 u, al6ydan 260 12, aldy6u 265 2i., al6u6u 294 2+, 443 21 (i dette 
ord synes II at have udtalt 6 efter al-, jfr. samdykci 576 9), 
samdykci 457 31 osv. Der skrives ofte 6 i impf. og part. som 
fylg5e 1 12, blekdr 4 u, jDeck6ez 10 u, skildoz 11 17, un6e 12 33, 
dualSez 16 20, dreym6e 24 11, 257 15, huldi 257 19, |)ol6i 261 10, 
dæm6i 332 10; ligeledes i subst. som sæm6ar 7 20, Ii6sem5ar 9 30, 
kulda 266 21, fylgft 265 32 og som oftest i fiol6i. Derimod er 6 i 
grein6 3 7 næppe andet end fejl. I endelser findes i reglen 6 (for 
t) efter foregående t som beiti6 2 23 (men lieitit 4 10, 11), seti6 5 5, 
rita5 pass., Iati6 pass. (men mæltut 315 le, og der er naturligvis 
ikke så få undtagelser). Det samme er tilfældet med artiklen: 
liausti6 1 17, 6 u (men -it 9 13), briostid 12 7, skaptid 16 9 osv. 
Efter andre konsonanter findes det også, dog langt sjældnere: 
vari5 23 5, skipu6 30 2, nockuo6 43 2(i, fagnad 63 17, trua6 69 2, 
miki6 184 s, tala6 260 12, nakua6 260 12, bori6 260 22, rumi6 283 35, 
neui6, lami6 411 3). Heri afspejler sig vistnok samtidens virkelige 
udtale. I enstavelsesord finder vi: vi6 15 29, 181 23, 190 lo, 16 250 10, 
hvad 177 u, se6 44 7, med 256 n, hua6 260 (, og oftere i II (men 
hvat f. eks. 261 20), se6 262 12, ga6 320 17, ia6 356 2f., na6 353 «, mi6 
(= vit) 594 29. På den anden side findes ikke sjælden t for 6 (når der 
ikke går t forud, dette kan dog træffes som hattat 35 5, getit 43 2, 
brotet 59 :•..), ritat 60 20), som: felldut 2 23, hafit 32 23, segit 33 n, 
skolut 48 iii, tokut 48 37, erut 261 32, bi6it 262 i;, fagnat 267 32, 
trunat 330 30. Der skrives t i hirtu 231 e, 616 30. Endelig skrives 
nogle gange {j for 6 (hyppigere i II end I) som: trunajiar 21 3:., 
sagjn 268 5 og oftere, tro{)a 273 31, bro|)ur 280 4, vælræjn 319 2.) 
osv. Etymologisk skrivemåde eller fejl er ru6du 71 33. — 6 ude- 
lades i brugnum 419 h. Assimileret er 6 i uittaukur 334 2, 367 24, 

2o, 644 31. 

f skrives ifølge almindelige regler, undtagen i liupt 273 30; 
intervokalisk skrives u (v), sjældnere i 1, ret hyppigt i II: grauar 
41 25, heui 264 1, såua 2(57 32, giaualld- 268 2.'), 270 9, geuit 271 7, 
283 7, illiui 276 9 og flere, samt efter r: torui 120 34, herui- 154 24, 
horvafte 215 is, {)vn'ua 277 33, arua 295 33 og flere, og efter 1 nogle få 
gange: elui'na 18() 29 og flere gange i dette ord, ulua 377 9, bialua 385 4. XVJ 

g og k skrives i reglen som sædvanlig (jfr. fordobling). Der 
findes ikke sjælden g for k (jfr. ft for t): fjig 17 :»'>, (53 •>;$, 98 36, 
339 24, eg 21 i:!, 282 n, 412 i., .')01 ■.',■> (ég), mig 76 ik, sig 257 4, 
miog 244 :'., 2.")8 i.'>, 26.") u, \n, samt i m(;ttag ")1 l'h; fremdeles i |3ygt 
27 17, steigt 423 u, bagstr 611 7, regstr 595 ■>■>, ■>(>. Omvendt findes 
k (for g) ikke sjælden især i II foran t: hækt 98 20, 550 2:5, biukt 
432 •24, sakt 255 4, s, trekt 296 10, lakt 308 2«, beykt 346 21, fylkt 
517 20, f)ritukt 324 is. Der skrives enkelte gange (j foran v i II: 
(jvi 278 14, 340 5, (|va6 pass., (jvatt 333 15, qvittr 527 19. kk skrives 
næsten altid i II kc (nogle få gange k). 

1 se foran under fordobling. 

m, for m skrives n i jiaunb 487 9, f i hifna 618 29 og skeftan (!) 
656 33. 

n, for nn skrives rn i neirn 191 29 og skutumar (gen.) 610 31, 
bevis for at rn og nn var ens i udtalen? 

p skrives i reglen som det plejer (jfr. f). Der skrives f i kraft 
497 34, grefti 441 is, {jyrftuz 289 ic, 419 22, skrifta6 660 23. Assimi- 
leret i stiuffa6ir 33 1. 

r, i {)eira(r) skrives regelmæssigt {leiRa (hvor ei dog hyppigst 
er udtrykt ved forkortelse); udtalen {)eirra(r) synes at foreligge. 
Det udelades i Jjosteinn 546 g (jfr. ovf. om indskud). 

s har berøring med z, de tages her under ét. For s skrives 
ofte uden nogen særlig grund z: kalfz 6 32, hræz 12 \v>, {)oriz 14 u. 
Englizmenn 95 7, Slezvik 137 23, Fyriz- 170 19. utlendiz 53 u, 
tilræ6ez 234 30, enskiz 151 33, skiptiz 174 37, syzliz 144 7, heimleiMz 
422 23, geymzlu 456 4; findes hyppigere i I. Der skrives Au6zur 
292 24. For ts (ds) skrives i reglen z (el. dz, 5z, tz el. zt), guz- 
220 7, heraz 267 1, sporzins 288 24, dauz 437 21, gu6z 625 is. mandz 
366 35, landz pass. (jfr. spéz 399 15). og trauz 263 2: jfr. skrive- 
måder som hellftz 265 34, hellzt 11 is (dog anliAs 200 9). I medium 
af verber er skrivemåden variabel; z er vel det hyppigste, men 
der findes andre skrivemåder, der alle betegner samme udtale, som 
orleystz 107 3, biozt 4 27, lizt 9 33, g9r6zt 21 15, {^roazt 12 25, finnazt 
260 32 osv. sk (zk) findes nogle gange, mest i enstavelsesord: 
bazsk 51 2, 325 34, Jiozk 258 31. bersk 307 s, forsk 286 17, barsk 
325 34 og desuden i sigrazc 24 2, herkl(^6azc 24 :>. Nogle gange 
findes s alene (for z): Jjrænskr 192 5, beisl ()55 27 (og oftere). Der 
skrives skarlazc 115 7. Alt dette er i overensstemmelse med islandsk 
skrivemåde. I flere tilfælde var udtalen åbenbart rent s. 1 Tuns- xvn 

berg udelades s meget ofte. Dobbelt s skrives i gen. rikiss 258 le, 
514 33, einskiss 481 s og enkelte gange i buss. 

t (jfr. 5, d og s) er i det hele regelmæssig anvendt. Der skrives 
Thyri 540 5. 

v skrives ofte for f (se ovf.). Det skrives meget hyppig u, 
men uden at nogen regel kan konstateres. Det sættes til i forlyd 
i vor6it 286 21, 315 5, 336 8?., 525 34 (kun i II), samt i volldi 331 9, 
volldu 497 3 (kun i II), jfr. uor6u = ur6u 542 7 og vox 273 15. 

z se s. 

J) skrives regelmæssig, undertiden for 6 (se ovf.) Omvendt 
skiives 6 i (a) 5inginu 457 32, (a) 5a 395 26, 428 21 (dette i alfald 
efter udtalen). For initialen P skrives som ellers i reglen i norske 
hdss. D meget hyppig. 

Særlige ordformer: peingr 358 28, 365 24, biarins 531 33, 544 33; 
Hiatland 91 32, 34; kniom 256 12, 577 7; erua6i 260 ic, 473 31 (men 
erui5i f. eks. 266 10); ketla 353 14; prisand 637 3; {)ioktena 221 30; 
sun 7 22, 256 2 (men son 258 12 osv.); mana6r (gen.) 321 24; bendi 
(bæ-) synes at være en brugt form i sing. (findes også i isl.) 98 33, 
105 31, 107 23, 25, 219 18; — {)iockt 84 le, 95 12, men pygt 226 35, 
}3ukc 287 12 (fem.); miar 534 2; aungua 4 13 (og oftere), aunguarr- 
464 7, 657 32; sek 29 31, 52 i7, 99 22, 32 (men sik f. eks. 100 13); mer 
(= vér) 263 20, 293 7, 368 17, 466 35, 495 23, 517 11, og mi6 {= vit) 
594 29 (disse former særlig vigtige); fii (ganske almindeligt i II); 
t)e3sor (nom. sg. fem., nom. acc. pi. ntr.) 474 r., 528 7, 535 is, 584 22; 
orum (verb.) 346 7, ko6uz 337 22, 420 25; uelldi (=- vélti) 416 34; 
1. person: ek re6i 495 31, ek uilldi 520 14; {)ær -= {)ar 1 17 (isoleret). 

Af alt dette er det klart, at det er den islandske stavemåde 
fra omkr. 1.300. der følges. Men på den anden side er det tyde- 
ligt, at norskheder skinner igennem hist og her. I II findes dette 
på forskellige måder mere udpræget, ligesom der her findes endel 
yngre former (udtale). Jeg tager derfor ikke i betænkning at 
antage, at håndskriftet er skrevet af to nordmænd. Når de efter 
islandsk mønster skriver æ for deres æ, har de sikkert tillagt 
tegnet deres dobbelte udtale. 

III. 

Den hcarhrjdelse af kongesagaernes tekst, der indeholdes i dette 
håndskrift, må undersøges for hvert partis vedkommende. Vi har da 
4 partier, der hidrører fra forskellige værker eller forfattere, nemlig: xviri 

Heimskringla, den sidste tredjedel omtrent, 

Sverrissaga, 

Boglungasogur, 

Håkonarsaga. 

Den del, der frembyder mindst vanskeligheder — måske også 
mindst interesse — er den første, Heimskringlateksten. Jeg har i 
fortalen til min Heimskr.udgave (s. XXXII) udtalt, at „den er 
skreven efter et godt håndskrift, der stod midt imellem Kringla 
og Jofraskinna". I og for sig ligger det nær at antage, at 
Eirspennill og Jofraskinna, to i Norge skrevne håndskrifter, måtte 
være nærbeslægtede; det samme gælder i øvrigt også cod. Frisianus, 

Flere steder (se f. eks. s. 188, 164, 172, 194, 204, 288) mangler 
der de samme ord i Esp. og Jsk. At Esp. dog ikke f. eks. er 
afskrift af Jsk., eller omvendt, er sikkert nok, og vil fremgå af 
det følgende. At det heller ikke er afskrift af Fris. er klart; 
således står der i Esp. det umulige gef ek (49 21), hvor Fris. har 
er upp gengit (der er rigtigt); her stemmer K (og 89) med Esp.; 
medens der er lakune i Jsk. 

Før vi går videre, skal der m. h. t. selve bearbejdelsen i Esp. 
bemærkes, at den begynder med Magnus d. godes saga, dog således, 
at der af slutningen af Olafs saga medtages Sven Alfifassøns 
„saga" som en nødvendig indledning. Disse bearbejdelser af 
Heimskringla-teksten og deres form beror på, at Olaf d. helliges 
saga fandtes særskilt i mangfoldige afskrifter som et værk for sig; 
jfr. at den helt mangler i Fris. Af slutn. af Olafssagaeii er dog 
udeladt v. 174 (sidste halvvers af Glælognskvi6a) og den følgende 
prosa som formentlig overflødig, samt hele kap. 246. der handler 
om kong Olafs alder og regeringsår, noget der aldeles ikke pas- 
sede i Esp.-redaktionen. På den anden side findes (s. 15) en hen- 
visning til „Olaf den helliges saga", i anledning af Torgeir flekks 
fremmøde hos kong Magnus. Bearbejderen har således kendt 
Olafssagaen og gjort sin sag ret godt. 

Vi går nu videre med at sammenligne teksten med Hkr. 

Først bemærkes, at der udelades kapitler, der findes i Kringla: 
kap. 06 — 57 i Harald hårdrådes saga — to jærtegnskapitler (egl. 
altså vedrørende kong Olaf): de findes derimod i Jsk., men Fris. 
udelader dem, og ikke blot dem men også 54 — 55. Dernæst er 
udeladt kap. 7 i Olaf kyrres saga. også et jærtegnskap., det mangler 
også i Jsk. (og i 8!) og F.). Fremdeles mangler de to jærtegns- XIX 

kapitler, kap. 21 — 22 i Magnus barfods saga, se s. 12G; de mangler 
også i Jsk., samt i F. (og 39), ligeledes kap. 24 — 25 i Harald 
gilles sonners saga (se s. 201), mgl. i Jsk., og endelig mangler 
der de to jærtegnskapp.. der står i slutn. af Håkon hærdebreds saga; 
de mangler bægge i F. (se s. 224). Da forholdene i 39, der i 
øvi'igt ikke har spor af at have indeholdt Olafssagaen undt. netop 
slutningen, ligner meget dem, vi finder i F. og Jsk., er der al 
grund til at antage, at bearbejdelsen er foretaget på Island op- 
rindelig (da 39 er et islandsk hds.). Når Jsk. har jærtegnskapp., 
der ikke findes i Esp. og F., må det antages, at udeladelsen er 
foretagen i et hds., der lå til grund for bægge disse. 

På den anden side findes der indskud i Hkr. -teksten både i 
Esp., Jsk. og F.; disse er: 01. kyrr. kap. 4 — 5 (se s. 106), Magn. 
berf. kap. 6, 9, 13 (se s. 114, 121, 124), Saga Magnussona kap. 
7—8, 12, 14—15, 19--20, 24—26, 31 (s. 136, 139, 141—42, 149, 
151, 153—56, 161), Magn.-Har. kap. 10, 12 (se s. 177, 179). 

Det vilde fore for vidt at gennemgå alle disse kapitler, det er 
heller ikke nødvendigt, da nogle enkelte klart viser forholdet. 

Tager vi f. eks. kap. 4 i Olaf kyrres saga, er forholdet dette. 
Der findes fælles — men meget få — afvigelser i F. og Jsk. fra 
Esp., således udelader de er kallaftr var (1. 2), F. tillige inn kyRi. 
F. og Jsk. tilføjer nu efter gafz (1. 19). 

l)eir log6o stefno me5 ser ok hittuzc i Elfinni (=--- Jsk.) lyder i 
F.: For Kniitr konungr til mots vi6 hann ok hittuz i Elfinni. 

konungar voro uanir (= Jsk.) lyder i F. : konungastefna var forn. 

gorazc h9f6inngi (1. 9) er = F., men Jsk. har: vera fyrir. 

Knutr konvngr segir hann (1. 10) står i F. og Jsk. efter talit 
(ræ6it F.), men F. udel. segir hann. 

mer i likt er uden tvivl skrivefejl f. Jsk.s mjok olikt; F. har 
ojafnt. 

gipto (1. 12) = Jsk., meiri giptu F. 

me6 miklum soma (= Jsk.) lyder i F.: me6 franikvæm6. 

Knvtr konvngr (1. 13), her tilf. F. inn riki, ikke Jsk. 

muni (1. 14) = F. ; Jsk. har mun vera. 

fafter minn (1. 14 — 15; -Jsk.): Sigurdarson F. 

var — har6fenngi (1. 15—18; omtr. ordret i Jsk.) lyder i F. : 
eyddiz [jå Noregr svå at mannvali at eigi hefir sliks kostr verit 
si6an i landinu. 

ågætliga vel buinn: Jsk. udel. ågætliga, F. udel. uel. XX 

minne (1. 21; = F.): vårri Jsk. 

mællt at stormannlega værn herr til fennginii (1. 24): her for 
liar .Tsk.: it fri(^asta li6, medens F. er ^^ Esp., dog til fengit f. 
herr til fenginn. 

Endelig er slutn. af kap. i Jsk. anderledes, med undt. af 
ordene ok sende — lidsinne (1. 28 — 29), medens F. er = Esp. (dog 
Nor6menn f. |)a (1. 27) og tilf. hér fyrir allersidst). 

Denne sammenligning viser tydelig nok, at alle 3 håndskrifter 
beror på et og samme grundhåndskrift, og at afskriverne ændrer 
dette, især er det klart, at F. og Jsk. gør det. Esp. gør derimod ind- 
tryk af at være det mest tro. Snart stemmer det med J. og snart 
med F., og hvor der findes en sådan overensstemmelse, er det vist 
givet, at det er de oprindelige læsemåder. Ovenfor er det derimod 
vist, i hvilken forsvindende grad at Esp. står overfor F. og Jsk. 
— hvor dette er tilfældet: nu (1. 19) kan være udfaldet ved uagt- 
somhed. Ordene: er kallaer var (enn kyrri) lyder i virkeligheden 
påfaldende, eftersom det lige foran (i kap. 3) er fortalt, at „sumir 
menn kollo6o enn kyRa". Derfor er dette åbenbart rettet (o: ude- 
ladt) i F. og Jsk., men på den anden side viser dette, at stykket 
må være optaget fra en (anden) sammenhæng, hvor ordene var 
berettigede og ikke stødende; d. v. s. Esp. har bevaret det op- 
rindelige (eller Esp. s original). Dette er et lille, men pålideligt, 
fingerpeg, der viser hvor tro afskriften (efter originalen) er. 

Næste kapitel i Olåfss. viser ganske det samme, men her ses 
det, at skriveren af Esp. 2 steder liar oversprunget noget ved 
at øjet gled fra et ord til et andet identisk dermed. Man vil se 
af udgaven, at Esp. indeholder en mængde denslags og andre 
skrivefejl. 

En nærmere påvisning af forholdet ved at gennemgå flere af 
disse plus-kapitler i Esp. — Jsk. — Fris. er næppe nødvendig. Men 
man får indtryk af, at Fris. behandler teksten mest vilkårligt. 

Det er, forekommer mig, klart, at der fra Island er kommet 
til Norge en interpoleret tekst af Heimskringla ; fra den stammer 
alle disse i Norge skrevne håndskrifter. 

Sverrissaga. Det er eller har været den almindelige opfattelse, 
at teksten af denne saga i Esp. var ret stærkt forkortet i forhold til 
de øvrige håndskrifter. Således taler A. Kjær i sin udgave af AM 81 a 
stadig om Esp. s „forkortede" tekst. Herimod har prof. Y. Nielsen (i 
festskr. til Daae) villet gøre gældende, at Esp. netop repræsenterede en XXI 

oprindeligere tekst (f. eks. i beskrivelsen af Sverres farlige rejse 
over E,au6afjall kap. 17). I og for sig vilde der intet være i vejen 
for, at Esp. på enkelte punkter var oprindeligere end andre hånd- 
skrifter, selv om ordlyden gennemgående var forkortet. Jeg må 
ganske slutte mig til den antagelse, at teksten i Sverriss. netop 
er forkortet og noget omredigeret, — ikke m. h. t. indholdets 
generelle art og omfang, men m. h. t. dets ordlyd. En sammen- 
ligning synes mig afgørende. Men jeg kan kun tage nogle beteg- 
nende eksempler. Ems. VIII s. IG (Sverr. kap. 6) hedder det f. eks.: 

vendir si6an aptr su6r ok gerir fer6 sina or landi. For si6an me6 
byrSingsmonnum til Tunsbergs ok J3a6an austr til Konungahellu. 
Her er fremstillingen så logisk og naturlig som ønskeligt. Når 
dette i Esp. hedder: Vendir aptr ok for or landi me6 byr6ings- 
monnum til Tunbergs ok f^adan til Konungahellu, så er det klart, 
hvor unaturligt dette fur år landi her er; det er tydeligt, at der 
her foreligger en sammendragning: ok — landi er udeladt, men dog 
således, at or landi er bibeholdt og trukket ind i den følgende 
sætning; en forf. kan ikke sige „at fara or landi til Tunbergs" — 
kun en forkorter kan sige sådant. 

Et andet lille eksempel. I kap. 9 (Sverres drøm): hedder det 
Ems. s. 26: ({)å {)6ttiz hann ver6a slikt e6a hræddari). J)å [tok så 
hinn gamli ma6r i hQud hans ok reisti hann upp ok] mælti hit 
})ri5ja sinn. I Esp. mangler de indklamrede ord: tok — ok, men 
efter mælti står ordene: hinn gamli ma5r; hvorledes skal man for- 
klare denne tekst som udvidelse av Esp. s? Langt lettere og natur- 
ligere lader det modsatte sig forklare. Afskriveren har fundet det 
unødvendigt at medtage dette, at Samuel „rejste Sverre op" (foran 
er det meddelt, at han var segnet til jorden), men subjektet til 
mælti kunde ikke undværes, og det tog han fra det udeladte. Den- 
slags er meget almindeligt i sagaen. 

I slutn. af samme kap. hedder det (i Ems.): Var l)at mikil 
raun alt saman, er hann var i okunnu landi ok vi6 alla (ul. Esp.) 
okunna \)\6b. Jjat var ok alt senn er hann haf6i vi& foruneyti tekit 
ok liann var6 at bera vanda fyrir |)eini, er honum |)j6nu6u osv. 
Dette lyder i Esp. således: Var — t)j66; er hann haf6i vi6 forrædi 
tekit var6 hann fiegar at bera vanda fyrir ollum sinum monnum; 
selv om der her ikke foreligger nogen sammendragning af betyd- 
ning, er ændringen dog tydelig, teksten bleven mei"e afsnuppet og 
mindre naturlig. XXII 

Fms. s. 28 findes efter en beskrivelse af Sverres første følge 
(. . sumir uspakii") følgende sætning: ,.{)å kom lionum i hug at 
freista, ef J^etta f6lk vildi honum til nokkurs annars fylgja en til 
råna ok ospektar einnar". Denne sætning mangler Esp., men det 
følgende viser, at den må være oprindelig. 

Fms. s. 3G hedder det: ..Vendu |)å å jKit fjall er kallat er 
Vazfell, ok våru pa.Y svå, at engi ma6r var6 varr vi6 Jjå, en fjeir 
så vandliga oli ti6endi til bæjarins". Dette lyder i Esp.: ,.Foro 
JDeir {)a i fiallit Uazfell (sammendragning) ok sa aull tipendi til 
boiarins". Men bemærkningen om, at „ingen blev dem var'' synes 
nødvendig, og hvorledes vilde nogen være falden på at indsætte 
den, hvis den ikke var oprindelig? 

Således er forholdet helt igennem. Af afgørende betydning 
forekommer det mig at være, hvor der i andre håndskrifter findes 
nøjagtige stedsbetegnelser eller personopregninger og Esp. har dem 
ikke. F. eks. hedder det i Fms. s. 84: „Sverrir konungr haf6i 
siglt af hafi utan fyrir sunnan Æ6ey ok svå nor6r at Knarrarskei6i. 
Sv. kgr for J)å nor5r" osv. I Esp. lyder dette: „Sverrir konungr 
haf6i siglt af hafi utan at ui6 Smiol''. Hvorledes kan man her 
tænke sig, at en islandsk afskriver havde kunnet indsætte de her 
anførte stedsnavne, der jo ellers kun forekommer sjældent? En 
norsk afskriver kunde derimod i steden for ,.fyrir sunnan Æ6ey" 
ved lokalt kendskab sætte „vi6 Smiol (o: Smyl)"; det øvrige udelod 
han. Muligt er det, at ,,vi6 Smyl" er oprindeligt og at disse ord 
er udeladte i Fms.-hds. 

Et andet sted, Fms. s. 164, hedder det: {leir toku ok upp bu fj'rir 
Eiriki ok Arnå efju ok foru allt ospakliga, hvar sem l)eir komu vi6, 
me6an Jjeir våru i Pråndheimi. Sætningen mangler i Esp. De 
samme betragtninger må gøres gældende. Et utal af lignende 
eksempler kunde anføres. 

Hvad særlig den af Y. Nielsen fremhævede skildring angår, 
skal blot bemærkes, at der er ingen sådan forskel på fremstillingen 
i Esp. og den i Fms., der kunde bibringe et andet syn på rejse- 
skildringen. Hvad enten man lakser den ene eller den anden, 
bliver resultatet i mine øjne ganske det samme. 

Hvad Håkoiiarsaija angår, er der en afgørende hovedbetragtning- 
at gøre gældende. Atter og atter er her forholdet det samme, at 
fremstillingen er kortere i Esp. end i andre håndskrifter, hvor den 
blotte sammenligning vilde give indtryk af forkortelse. Nu er det XXIII 

jo så, at Sturla P6r6arson, da lian skrev sin saga, havde adgang 
til alle de bedste og udførligste kilder, der fandtes, hvad enten 
der var tale om skriftlige dokumenter eller levende mænds udsagn 
og meddelelser. Der er så, snarest med ham selv, kommen af- 
skrifter af sagaen til Island, Når der nu herfra kendes hånd- 
skrifter, der i indhold går ud over Esp., håndskrifter der er fra 
omtr. 1300 og derefter, så er det givet, at de må være mere op- 
rindelige, have bevaret sagaen i en 'mere ægte form. Det er 
utænkeligt, at nogen på Island, efter Sturlas død (1284) skulde 
have siddet inde med endnu fyldigere kundskaber om enkeltheder, 
personer og begivenheder end Sturla selv. 

Og undersøger man forholdet, vil man straks være på det rene 
med, at Esp. beror på sammendragning og forkortelse. Jeg anfører 
et par tilfældige eksempler: Ems. IX 257 står der: en Eilifr 
kapalin styr6i Su6inni; dette mangler i Esp. S. 279 hedder det i 
2 hdss. (se anm. 2): Birkibeinar gættu konungs me6 mikilli varygc), 
svå at peiv foru lit i konungsgar6 me6 sveitum si'num at sofa, 
Andrés skjaldarband ok Végar6r veradalr. Mangler i Esp. (og også 
andre), og således hyppig. S. 241 hedder det, (på var konungsson 
me6 jarli) hann haf6i 01åfssu6ina, hon var eitt riim ok xxx. Mangler 
Esp. osv. Jeg henviser til noterne i udgaven af 81 a og Ems., 
hvor hver side afgiver eksempler. 

Angående Bc^glungasggur kan jeg henvise til min litteratur- 
historie II 640 ff., hvor jeg særlig har påvist forholdet mellem de 
to bearbejdelser, hvoraf den ene er repræsenteret både ved Esp. 
og 81 (der dog mangler slutningen fra s. 466 lo, hvorledes det end 
hænger sammen hermed; der synes at have manglet et blad (?) i 
originalen). 

Også her er forholdet mellem Esp. og 81 dette: de følges godt 
ad, men 81 har dog teksten noget udførligere. S. 489 (; efter 
Jcouungs (faudiir hans mgl. i 81) tilføjes i 81: hofftu fieir styrk 
mikinn. Samme side 1. 8 — 12 er åbenbart sammendragning af 81 
s. 255 7 — 11. På den anden side kan Esp. have enkelte ord mere 
end 81 (der jo er et meget ungt hds., hvor teksten altså godt kan 
være noget afvigende). Jeg behøver ikke at komme nærmere ind 
på sagen. 

Efter alt dette er der, forekommer det mig, ingen tvivl om 
Esp. s karakter i det hele. Jeg mener, at den som sådan er en XXIV 

tro afskrift (boitset fra fejlskrivninger, overspringelser og deslige) 
af en original, hvor teksten helt i gennem var bearbejdet på en 
ensformet måde. For istandbringeren af denne var det om at gøre 
at få en i det hele god og læselig tekst, men for at spare tid og 
ulejlighed har han forkortet og sammendraget den. hvor det uden 
skade kunde ske. Derfor er håndskriftet ingenlunde betydnings- 
løst. Ved siden af de andre håndskrifter vil det kunne gøre god 
nytte, når man engang kommer så vidt at give en afsluttende 
samlet udgave af disse sagaer fra og med Sverre, hvortil der i så 
høj grad trænges. Kobeuhavn, i maj li)l(l Finnur Jonsson. s K. 1 Sueins konvngs 

HII512 verit settr til rik[is] a Vindlande i lomsborg en ^a haf 6e 
komit til hans or6sending Knutz konvngs f96vr^) hans at 
hann skylide fara si6an i 'Noreg ole taka vi6 riki ^m til 

5 forra6a er i 'Noregi var ok hafa J^ar med konvngs nafn yiir 
'Noregi. Sidan for Sueinri til Danmarkar oJc liaf6e ^aban 
li6 mikit for med Iwnom. Haralldr Harl) oh mart anwaRa 
manna rikra {)es getr Porarinw loftunwga i kvæ6e ^vi er 
\iann orti um Svern Alf i/v s{on) er kallat er Glælogns kui6a. 

10 ^at uar dullaust hue Danir ggrSo dyeua fyr raed da^gliugi. 
l)ar var iarll fyrst at upj^hafi ok hverE. vaadr er howom 
fylg6e an>^aR drenngr au6nim betn. Si6an for ^yeinn i 
Nore^ ok raed honom Alfifa mo6ir haws ok war hann })ar 
til konvngs tekinw å humo iQg^ingi hatm yar {)a komin?/ 

15 a^stan i Vikina er ovuosta yar a Stiklastav&om ^) ok Olafr 
konywgr fell. Sveiww letti eé<7i ferdinni fyR en hann kom 
um haustid nor6r i Prandheim hann var Jjær til konvwgs ir 513 
tekinn sem i a/6rvm sta/-6\Tn. Sveinn konvngr haf6e ny 
Igg i kmd um marga hlute ok yar ^at eptw- ^vi sett sem 

20 Igg nor o i Dånmork en sum mycklo frekaRi. Engi ma6r 

Første 1. er sågodt som helt afrevet. I anden I. er den øverste del af bog- 
staverne i vindlande i ioinsbonj og enkelte andre bogstaver afrevne, samt forkortel- 
sestegnet i rikis. Kapitlet begynder i Hkr. sål.: Svcinn, sovr Knuts konungs ok 
Aljifu dottur Alfrimt jarls, hann hafdi verit osv. Kap.-overskr. har rimeligvis lydt : 
TJpphaf S. kgs. 

') V er rettet fra I (= r). 

'^ I tf. over 1. med nedv. tegn. 

1 -n yj^' 2 EIRSPENNILL 

skylldi af \andi fara nema med konvngs leyfi en ef færi jia 
felli vnd/V konvng eigiiir hanfi en liverR er mann vægi 
skylldi hafa firi vegit lande ok lausum eyri. Ef ina6r 
var6 1 utl^g6 oJc tæindez arfr lionom \m eigna6ez konvngr 
arf })anw. At iolum skyllde livt'rE. bc^ndi fa konvngi mæli 5 
inaltz af anii hueriom ok lær af vxa Jjrevetrom }^at var 
kallat vinar toddi ok spanw smiors ok husfreyia hver rj^giai" 
to pat var lin orent^) sva mikit at spent fengi um mesta 
fingri ok lengsta. B9ndr yoro skyllder at gpra hiis {ja- 
adl er ho7ivngr villdi hafa at bust(,)6um sinom sig menn 10 
skylido ggra einw li6færanw ok ggra Uri hve^-n er .v. uet?-« 
gamall wæn ok paf^) eptir hgrnlor eiga. Imem madr er a 
haf ro ri skylldi giallda "konvrigi landuQrbo hua6an sem 
hann rgri en pat erv .v. fiskar. Skip huert er færi af 
lanåi brgtt skylldi la6a^) konvngi rum^) um {)uer^) skip. IS' 
ma6r huem er til Islawdz færi skylldv^) danskir menn hafa 
sva mikil metor6 i "Noregi at ems JjeiRa vitni skylldi rinda 
.X. Nor^monnrt vitni. Enw er Jjesi laga setning var birt Uri 
alJ3y6o pa, toku menn pegar at reisa hugi sina upj; imot 
ok g9r6o kuR sin i millvin mfrlto peir sua er æigi hgfdo 20 
verit i motfer6om vi6 Olaf konvng. taki per nu InMJ)rænd//- 
vinattv ok la'g^) af Knythv^gum pes er per ba^rdoz vift 
Olaf 'konvng ok felldut hann ira lande y6r \ar heiti6 fride 
H514 ok rettar bot. en nv hafi per ana-6 ok f»rælkan ok par med 

storglæpi ok ni6engskap. En par yar eigi gott til mot- 25 
mælis sa pa. allir at liheppiliga var um ra6et baro m^nn 
{)0 eigi trarst til at gora upjjræist moti Svein? kont-ngi bar 
pat mest til at menn Iniffiv gisla6a Knuti konvngi sono 
sina e6a a6ra nafrændr ok pat med at {)a uar enngi forstiori 
til upjjreistar. Bratt hofSu menn amæli til Svei>«5 kont'ngs 30 
mikit ok kenndo menw mæst Alfifo allt pat er imoti skapi 
{)otti. en {)a na6ez sann mæli af ma'rgum monnom til Olafs 
konvngs. 

^) Sål. også Kringla (orengt findes i Agr.) 

^ Urigtigt for par. — ^) Kringla har : halda. 

^) Herefter er åben plads for et par bogstaver eller noget er raderet. 

^) Kringla har pvcrt. 

^ V er rettet fra i, hvilket kommer af, at skriveren har oversprunget følg. ord 
(fra Skylldi til skylldu) : skyldi gjalda landaura, patienzkr ok i'itlemkr. pat fylg6i ok 
pessu at pd (skyldu). — ') Hkr. har laun. (rettere) 2 MAGN. GOD. 

K. 2. lartegna ger6 Olafs konvngs.'^) 

VEtr ^ann hofz su ræ6a af maurgum monnom ^ar i lawdi 
at Olafr konvngv uæri ina6r sanwlieilagr ok iartegnir 
margar yi'6i at lielgi hans hofu jja marg/r å heit til Olafs 
konvngs um fia luti er monnom l)otti mali' skipta-) fengu marg- 
ir menn af f^eim alieitum bot sumfr heilsv bot en snmir 
farar beina e6a a6ra |)a luti er n^dsyii Jjotti til bera.^) K. 3. 

tegmr J)a ærv{)ærrita6aro^ greindar mest. En s(egir) ^orarinn H52i 
loftvn^rt sva. Bi6 \)U Olaf at hann arni {)er haww er gu(^s 
maér grvnndar sinnar l)a er \>n rekr f?r? reginnagla boka måls 
10 bænir l)ui at hann getr af gv6i sialfom år ok irib ^llom 
maimnom. 

K. 4. Fra Sueini ok kwdum monnom i NoRegi^) 

Sveinw kowvMgr Knvtz s{on) re6 iiri Nore^ri nockora ri6 haw>i H 623 
uar b§rnskoma6r bæfte at alldri ok raSom. AUifa^) mo6er 

15 haws hafc'te ^a, mest land ra6 ok Yoro lanåz menn hennar miklir 
uvinir bæ6i l)a ok iafnan si6an. danskir menn h9f6o mikinn 
yfirgang i l^oregi en landz menn kunno fjui illa. ^a. er slikar 
rædor uoro upj9i haf6ar \)a. kendo^) aftrir ^at Prændom at {)eir 
heffie mestu nm valldit er Olafr konvngr hinn helgi var felldr H 524 

20 ira landi. en foregs menw hi}ibo lagz under Jjetta it illa 
mki. er ånau6 ok ofrelse geck )^ar yfir allt folk bæ6e rika 
menn ok al^y5o kaullu6o ^^eir Prænde skylida til at væita up^>- 
reist til {)ess at rinda af ^e,im ^es^o niki. var ^at ok virding 
lawdz manwa at Prændir hef^e mestan styrk \)a. i Norer/é bæ6e *) Ude i margen: Olafs konvngs iartcgna giord. 

2) Omv. i hds., men med omflytn.tegn over. 

3) Herefter er et helt blad udskilret; kun enkelte bogstaver og bogstavtræk 
er lævnede (se indledn.). 

*) Her udenfor i margen: Sueinn Alft/v son. — Her er der af Hkr.s tekst 
udeladt slutningen af kap. 245, samt kap. 246 af Olaf d. helliges saga, der ikke 
passede i den nye redaktion. 

^) I tf. over 1. 

**) Her tf. Hkr. landz-menn. 4 EIRSPENNILL 

af hyfftinnginw? sinom ok fiolm^/mi \)n er ])(ir \nr. En ei' 
Prænder visso at londz in^>in ueittu {jrim åinæli f)akauiu/u6oz 
^eir vi6 at ^at var sannmæli ok jja haf6e hent glæpska 
mikil er pcir hof6o Olaf konvng tékit af lifi ok ira landi 
ok ]}at mpd at Jjeim xar si'n oharninwgia miklo illo goUdin. 5 
hyfåu |)a liof(^in72giar stefnur sin i milli. Var \)ar Einrtrr 
^ambarskelfir up^jliafs ma6r at ^eim ra6om sua uar ok um 
Kalf Ama s{on) at |)a fanw ha7in i hueria sno'O hann liaf6e 
gengit af eggian ILnutz koiivngs pau heit er hann liaf6e 
heitit Kalfi pn rufuz |Dau aull pviat Knwir konvngr liaf6i 10 
Kalfi heitit iarlldorai ok yfirsokn yfir Nore^ allan ef^) 
Kalfr hef6e vcrit hofu6sma6r at hallda or'Eiosto vift Olaf 
konvng ok fella hann fra lande haf5e Kalfr aungua nafnbot 
{)a meiri en a6r J)ottiz hann v<?ra blek6r mi^k foro på 
or6senwdeugrtr milli peina, bræ6ra Kalfs ok Finz Porbergs 15 
ok AiTia ok sam6ez pa. frændsemi peina,. 

K. 5. Fall Trygua Olafs sonar i Soknar sundi-). 

H 525 T\a. er Syeinn haf6e \erit konvngr .iii. uetr i l^lorcgi 
^ spur6oz J)au ti6endi til "Noregs at firi uestan liaf efldiz 
flokr ok var sa h(^i6mngi Uri er nefndr var TryGui hatni 20 
kalla6iz son peiRa Olafs TryGua s(onar) ok Gy6o ennsko. 
En er Sveinn konvngr spur6e pat at utkndr hrm niunndi 
koma i land. pa, bau6 hann li6e iit nor6an or la>ide ok ioro 
me6 honom flestir lendir menw or Prandli^v'/n/. En er or6 
^veins konvng'å korau til Kalfs inw a Eaio Jiau at hann 25 
skylldi roa leidangr med konvngi pa, tok Kalfr tuitogseso 
er hann atti geck hann par a me6 huskarlla sina ok biozt 
sem akaflegast helt si6an ut ept?'r fir6e ok bei6 ecki Svcins 
konvngs. hellt Kallfr sidan suOr a Man'i. letti J^eim ferd æigi 
fyR en hann kom su6r i Gizka til Borbergs bro6r sins. 30 
Si6an log6o {)eir stefnor med ser allir bræSr Amasynir ok 
h9f6o ra6agior(!)er milli sin. Eptir pat for Kalfr nordr aptr 
en er hann kom 1 Frekeyiar smid |)a la par firi i smideno 
Zveinn konvngr med her sinw. En er Kalfr ro ri sun^an i 
smidit kaullvftoz peir å ba6o ko7ivngs menn Kalf at leoia 35 

H 526 ok fylgia konvngi ok veria, land hans. Kalfr svarar fullg6'?-tt ') en Hkr. — ^ I margen : fall tryona, O. s. MAGN. GOD. 5 

liefi ek pat ef eigi er ofgort at beriaz vi6 vara londz menn 
til rikis Knytlmgom rgro \)eir Kalfr {)a nor6r lei6 sina for 
hann til pes er ha}in kom heim a Egio. Engi {)eiRa Ania- 
sowa rori penna. Iei6angr med Svemi ^) konvngi ^). EinaR 
5 f)a;nbarske?/?r hafée oå: lieima seti6. SYeinn konvngv hellt 
ok lide sinu su6r i l«wd. En er liann spurte ecki til at 
heridnn wæri væstan kominw pa. helt hanu su6r å Roga 
lanå ok allt å Ag6er \yviat mfij-iii gatu l)es til at TryGui 
munnde vilia leita fyrst i Vikena pviat~) Jjar haffte forelldri 

10 hans haft mest traust atti hann par mikinn frænda styrk. 
TiygGui konvngr er hann hellt vestaN kom hann li6e smo 
utan at Haur6ala«di [la spur5e hann at Sveinn honvngr 
haf6e su6r siglt helt pa. TnyGui ko7ivngr su6r å Rogalaj^^d. 
En er Svein;« konvngr feck niosn af for TvyGua konvngs pa, 

15 er hann nar uestan komin« Jja sneri hann aptr nor6r med 
sinn her ok var6 fundr J)eiRa fyrir inwan Bukn i Soknar 
sunde næR {)ui er fallit haf6e Erlinwgr Skialks ^) s(ow) Jjar h 527 
uar6 mikil orRo^^a ok haur6. Sua segia mcnn at TvyGui 
skaut ba6om h^ndom gaflokom hann moelti sva kennde 

20 minn fa6er mer at messa pat h^fdo mælt ovinir hans at 
hann munde vera son prestz eins en hann hrosa6e J)ui at 
hann lik6ez pa, meiR 01«^ TryGwa syni. Var"^) TryGwi ok 
hinn gQruiligsti ma6r. I peiui oRosto fell TryGui konvngv 
ok mart li6 hans en sumt kom å flotta en sumt geck til 

25 gri6a. Sua segir i TiyGua flocki. TireGia6r for TryGwi 
tokz mor6 af })ui norSan en Sve/nn konvngv sin/ii sun?ian 
ierb at gvnni næR var ek {^ausnonj pe'ma pat bai" skiott at 
moti lieR tynde par haurfta hi9rgaull var fia fiorfi {)esar 
oRosfo getr i {)eim flocki er ortr \ar um Svc/n, koni'ng. 

30 Varar sun^^o dag suanni seGr hne margr und eoiar morgin 
pann sem manwi mær låuk cba, aul bæri. |)a er Svcinn H528 

V konvngv si'na saman tengia ba6 drengi. Hrått gafz holld 
at slita hrafni skei6ar stafna. Sxeiiui konvngv rc6 pa enn 
hmdi eptir oRo.9^o |)esa var {)a go6i' fri6r sat Sveinn konyngr 

35 paiin uetr eptir su6r i landi. ') I omv. orden men med omflsrtn.tegn. — ^) Herefter er et at skr. 
^) i er tf. over 1. og ipcnncm / fjår ef forkortelsestegn, der også skærer det 
følgende k. — *) a er rettet, vist fra e. E^ ElESPENNILL 

K. 6. Austr ierb EinaiJs ok Kalfs Arnå sonar. ^) 

linaR f)ambskeZ/?r-) ok Kalfr Anias(on) attv J)anw vætr 
stefnor sm i milli ok ra6aginr6er ok hittuz i Kaupanngi |)a 
kom par til Kalfs sendima6r Kiu//z konvngs ok bar honom 
or6sendm>rg konvngs til {)es at Kalfr skylldi senda •^) firæn/tar 5 
tylftir oxa ok lata vanda sem mest. Kalfr suarar Øngar 
9xar man ek senda Knuti koniiigi seg honom at ek skal 
fa oxar Suemi s(yni) hans sua at honom ska] æigi skorta 
|)ickia. Vm varit sne)??ma byria |Deir ierb si'na Einrt?T 

H 529 ]^amharskclfir ok Kalfr Amas(ow) ok hyféo mikla sueit manna 10 
ok it bezta manwval er til var i Prænda laug^m J)æir foro 
um varit austr um^) KJi9l til lamta lanåz {)a til Helsin?igia 
lanåz ok komo fram i Sui5Jjio6 redo \)ar til skipa foro um 
sumarit austr i Gar6a Riki komo um hausti6 i Aldeigio 
borg. Giyréo J)æir |)a sen« di menn upj> til Holmgarftz å lo 
fund larizleifs kowyngs med \>e\m or9ndom at })æir budo 
Magnusi syni Olafs konr>?gs ens helga at taka vi6 honom 
ok fylgia honom til Nor^^.? ok veita ho»om stja'k til \>es at 
hann nai f96orleif6 sinni ok hallda hann til konvngs yfir 
landi. En er jjesi or6sennding kom til larizleifs konvngs 20 
{)a tok hann rada gior6 vi6 drottninngina ok a6ra hofdinngia 
sina kom [iot a samt med \iehn at Nor6mo??)?om voro or6 
g9r ok stefnt pcim J)angat a fund larizleifs konrngs ok JjeiEa 
Magnus yoto peini gri6 selld til |)eiRar fer6ar. En er {)eir komo 
til Holmgar6z J)a sta6festiz pat vaed peim at Norfimewn Jtæir 25 
sem J)ar varo komnir gengu til handa Magnusi ok giorduz 
hons menn ok bundu pat suardaugvni \ib Kalf ok alla Jia 
menn er å Stikla sta'6om hof6u v^'rit moti Olafi konvngi. 
ueitti Magnus tiyg6ir ok fulla sætt ok fæsti suard9gum at 
hrtnn skyllde vera. peim 9llum tryGr ok truR J)ott hann 30 
fen)?gi 1 'Novegi niki ok konrngdém. Skyllde honn g9raz 

H 530 forstr s(on) Kalfz Amas(onfrr) en Kalfr vcra skylldr at gcra 
{)a/- uerk 9II er Magnusi {jætti pa vera siT uiki meiRa e6a 
frialsaRa en a6r. ^) Det samme genfindes i margen undt. det sidste ord. 

•^ Sål. — ^ Iler mgl. måske liniium. 

*) austr ion omv., men med omflytn.tegn. I M' MAGN. GOD. 7 

K. 7. Vpphaf riJcis Magnus konvngs Olafs sonar ^) 

'AGnus Olafsson byria6e fer6 sina ep tir lolin austan af Hiiis 
Holmgarde ofan til Aldeigio borgar taka jjæir at bua 
skip sm er isa leysti um varit. pes getr Arhor iarla skalld 

V s^ 5 i Magnus drapu. Nv hyck ri^danda ra6a rogaurs "j^viat veitk 

giQrua J)egi seimbrotar segia seGiom hneitis eGia vara ellifo 
allra ormsett hati vetra hraustr J)a er lierskip glæsti Haur6a 
vinr or G9r6om. Magnus helt vm varit austan til Svi6{)io6ar. H 4 

V Sva segir AraoR Ping bau6 ut hinn unngi eGriodande 
10 J)io6om fim bar hir6 at haumlu. heruæ6r ara bræ6es salt 

skar hufi heltom hraustr J)io6 konvngr austan baru brimlogs 
lyri binin ve6r at Sigtunum. Her segir at Magnus konvngr 
{)a er hann^) for austan or Gar6a uiJci at ha5?n sigldi fyrst 
til Sui6{)io6ar ok upjj til Sigtuna Jja Yar konvngr i Sui{)io5 

15 Eymvwdr Olafs s(on). par uar {)a ok Astn6r drottnm^f er att 
haf6e inn helgi Olafr konvngr lion fagna6e forkunnar vel Mag- 
nusi konvngi stiupsyni sinum ok let pegar stefna fiolmcwt {)ing 
af Suiom par sem kallat er å Haungrom. En å pingino 
tala6e Astre6r drott(ning) sag6e sua her er kominj? med os 

20 sun hins helga Olafs konywgs er Magnus heitir ætlar han?i ii 5 
ierb sina nu til 'Noregs at sekia fo6rarf sinw er mer skylida 
a mikil at styrkia han;? til pesar fer6ar pviatlmnn er stiupsun^) 
minw sua sem pat er aullvm kunmkt bæ6e Suiom ok Nor6- 
m.onnom skal ek her gngan lut til spara pann er ek hæfi fgng å 

2-'> at haws styrkr megi sem mestr uer6a bæ6e fe ok pat iiolmcnni 
allt er ek hefi forra6 sua peir allir er til {lesar f er5ar ra6a med 
honom skolo eiga heimila mina vinattvfullkomna. Ek vil pviok 
lysa at ek s/al ra6az til f^r6ar me6 honom. man pat {)a 
9llum au6synt at ek spari eigi a6ra luti til særndar"*) vi6 

•^'^* hann pat er ek ma honom veita. Si6an talat^e hon langt 
ok sniallt. En er hon hætti. pa svara margir S9g6o sua 
at Sviar h^f^o litla tirar f6r farit til Noregs pa er jjeir 
fylg6o Ola^ konvngi fe6r hans ok er eigi her betra af V9n 
er Jjesi konvngr er S9g6u Jieir eru menn Uri pa, sauk ofusir H 6 ^) I margen: Ypphaf JAagnus ok ferftar giorfi. Hermed begynder i Hkr. sagaen 
om Magnus d- gode. 

^ tf. over 1. med nedv.tegn. 

^ Herefter tfs. et s. (= hhh). — ■*) Hkr. liar, vist rigtigere, Udsemdar. 8 EIRSPENNILL 

pesar fer6ar. Astn6r sxarar. Allir jjeir mcnn er nocknra 
lireysti vilia drygia munu ecki æ6raz um slikt. En ef 
mcwn hafa lati<^ frændr sina mefi enum helga Olafi konvngi 
e6a sialfir fengit sår Jia er ^at drengskapr at fara til 
Noré?^,s' nu ok liefna f)es. kom Astriftr sva sinom reftom ok 5 
li6ueizlu at ii^lbe lifts uar6 til med henni^) at fylgia 

V Magnusi til Norets. {)es getr Sighuntr skalld. Hueim getom 
hala launa Imosfiolft lofi ossa Olafs dyttr er atti i9fuE 
sigr huatastr digri {)ing bei6 herr å Haumgrow^) hundmargr 
Svia grundar austr er Astri(6r) lysti. Olafs sonar malum. 10 

V Matti6 hon vi6 hæTna lieilra6 Suia deila meiR Jjo at Mag- 
nus væi-i margnenwin sonr limnar olli ho7i pviat allri ætleifft 
Kanalldz knatti mest med maTkvm Kristi. Magnus konvngr 

T H 7 fagna. Milldr a menzku giallda Magnus en J)ui f9gnu»? 

^at g9r6e vin vir6a viftlendan Astri6i hon hefir sua komit 15 
sinom syn at fa man ynwur or6 giyrig dros til dyi-ftar 
diupra5 kona stiupi. Sua seg?V Pio6olfr skalld 1 Magnus 

V flocki. Vt re6 \)U allualldr skiota eikin du6ez rå sneckio 
en {)ritvgt skip prs^ntar {)anw ti6 i håf skri6a vægSet \dnde 
sueig6om ve6r ott of per drottinw hlo6o hirbmenn pinider 20 
liunsknpt i Sigtunum. 

K. 8. Vm austan ierd Magnus konvngs^) 

MAgnus konvngr hof ierb sina af Sigtiinow ok haffie {>a 
li6 mikit er Suiar liof6o fengit hoiiom. peir ioro fæti 
of Sui {)io5 ok sua til Helsinngia lanåz. Sva segir AmoR. 25 

V Raudar båro rander si6an rimmu Yar i sænskar byg6er 
eigi gaztu li6s kost lagan lanåz folk sotti per til handa. 
austan {)ur6ut ulfa ferftar aulldum ku6r mefi huita skiylldu 
tungo rio6r til tirar pinga teknir mewn ok dauR in rekno. 
Si6an for Magnw.? konvngr austan um Kiyl ok sua ofan i 30 
Prandhefm ok tok l)egar allt lanåz folk vel vibhonom. En 

3^ mmn Steins konvngs huerir^) er spurdo at MagnMs s{on) 
Olafs konvngs \ar pa, i land kominw Jja fly6o allir vifts 
uegar ok forftuftu ser var par enge m6t stafta né ein^) ^) Oprl. er vist. skr. honom, men »u er rettet til »<;'. Jsk. har henni. 
2) Sål. — 3) Overskr. også i margen med undt. af vm. 
"*) = allir (?), men Hkr. har pcgar. 
•') Vistnok fejllæst for ueitt (Hkr.) MAGN. GOD. 9 

Magniisi konvngi. Yar Svw?w kon^ngr su6r i landi. Sva 
segfr Amorr. Austan komtu me6 allra hæstan YGiar mas 
1 {)rænskar bygder fi6rerio6r en iiandmenn y6rar fålma 
kua6o ogishialmi brei6ar uisso blagams i^ber benia kolg6r H 9 
5 y6rir dolgar hræddfr ur6o fiQi'fi forSa fiandmcnn J)inir 
uesolld sina. Magnus Olafs s(on) for me6 li6e siiio ut til 
Kaupangs uar honom. ^ar vel fagnat. Si5aN let hann stefna 
^ar Eyra ^ing. En er buanda folk kom til pings. {)a yar 
Magnus til 'konvngs tekinn yiir land allt sva vitt sem haft 

10 liaf6e Olafr konvngv fa5ir hans. Si6an tok Magni^f konvngv 
ser hird ok gor6e lenda menn hann skipa5e allt i hero6om 
monnom i årmenwingn^r oJc syslor. Magnw5 konvngv bau6 
ut leiSangn pegar um haustit um allan Prandhew« var6 
ho^om J)a gott til li6s hellt hann si6an hmnom su6r med 

13 Iflndi. 

K. 9. Fra Sueini ]i.onvngi ^). 

Sveinw konvngr Aliifv s{on) -) var |)a staddr a Sun^ihaurda H 10 
lowdi er hann^) spurde hersogo {)esa let hann Jjegar 
skera upj9 her aiir ok senda fioguEa uegna ira ser stefndi 

20 til sin b9nda folki ok let pat fylgia at liti skylldi v^ra 
almerminwgr at lide ok skipom ok V(?ria \a)id med honom. 
En lid pat allt er fiangat var næst kowt'wgi sotti a fund 
han%. Atti konvngr pa ping ok tal vid bændr ok bar uipp 
Qrende sin sagde sva at hann vill hallda til motz vid. 

25 Magnus konvng Olafs s{on) ok hallda vid hann oRosto ef 
bændr vilia fylgia howom. m^lti konvngv helldr skamt. 
Beundr gi9rdo litinn rom at mali hans. Sidan t^ludu dansker 
li9fdinngiflr er med konvngi \oro langar tylor ok sniallar. 
Én bændr svorudu ok toludo i moti sogdo margir at peir 

30 villdo fylgia Sveini konvngi ok bfriaz med hor^om en sum?'r 
neitvdo. sum«- {)ogdo med adlo sumir sogdo sva at peir 
munwdo leita a fund Magnit.5 konvngs pegar er peir næde. 
pa. svarar Sweinn konvngr. Sua lizt mer sem her se komit 
faT bynda folk pat er ver hyfum ord send en J)esir ba'iidr h ii 

35 sem her ero ok segia sialfuw os at peir uili fylgia Magnw-si 
konvngi {)a syniz mer sem os muni allfr ein?'r til lidsemdar ok 

') Samme overskr. i margen, men her tfs. Alfitv sijni. 

^ Tf. over 1. med nedv. tegn. — ^ er hann næsten helt udvisket. M- 10 EIRSPENNILL 

hillir er segia at kyRir vili sitia slikt saina peir er 
fjegia vm. En liin^r er^) pat segia at os muni fylgia 
|)a man sa annaR huerR e6a fleiri er os man ecki 
tiltak vera ef yer leaiow til oRosto vi6 Magnus lionvng er 
pat mitt ra6 at \er leaim ecki å truna6 b^ndr-j J)esa roum^j 5 
helldr jiannog er os er folk allt tryGt ok trvtt liyfom \er 
pa)- pa nogan styrk at vinna vnd?r os hmå pcttsi. En pegar 
er \onvngr haf6e J^eiw^a orskur6 ueitt pa. fylg6o allir haws 
laenn Jieso ra6e. Sncro pcir pa. stofnym oTc drogo segl sin. 
Siglde Syeinn konvngr pa austr med lande ok letti eigi fyR 10 
en hnnn kom til Danmrfrkar var honom par uel fagnat. 
En er hann hitti Haur6akn/ft broftor sinw |)a ba-6 hann 
H 12 S\eini konvngi at hafa pat'^) nik/ med ser i Danmyrku ok 
{)eck6ez Sveinn kontngr paf. 

K. 10. Andla^ Knutz rika ok Sueins. sætt 15 

Magnus konvngs ok Harrdakniiz^). 
'Agnus konvngr for um hausti6 austr allt til \atiåz enda 
ok yar hann til koni;^gs tekin;^ of allt land ok var6 
landz folk allt {)ui fegit er Magnns \ar kojivngv or6en?i 
pat sama haust anda6ez Kn?/^r konvngr inn niki å Englnrwdi. 20 
idus novembris lirr^n var iar6a6r i Vincestr®) pa haf(^e hatin 
konvngr verit yf?V Danmork .xx.vij. uetr en bæ6e ok Eng- 
lawdi .xx.iiij. en par vaed Noir^i .vij. uetr. {)a uar tekinn 
til konvngs i Engkoidi HaRdJldr ^{on) KnH^z pann sama uetr 
anda6ez Sveinn Aliifv son i Danmo?k. PioGolfr skalld kuad 2.5 

V sva vm Magnus konvng. Ar spun»o per aniar ilrioSr af 
H 13 Svi61)io6o hrrr fylg6e per liaRi hra-str i 'Soreg austan fh'6e 

Syeinn en si6an san/a'a6eny? ira la6e erlr'/?dis let uiidan Alfifo 
s(on) drifa. Biami gullbrar skaUd orti um Kalf Ai'nas(ow). 

V Hafa leztu unwga iofra an'fft sem til re6 liucrfa satt er at :rø ^' 
sitia knatti. Syeinn at Danmork ein»i kenjidut Kalf til 
landa kapfusuw Magnusi ollu per at stilb'r i<,)r6 ok feck or 
Gaur6vw. Magnus yar pann vetr yiir Noir^i en Hyn^a- 

^) Tf. over 1. med iiedv. tegn. 

^ Her er hgndr enten fejl for honda (siVl. Hki'.) eller der mgl. vii). 
^ Hkr. fgrmn. — *) Fejl for par. 

^) I margen det samme, dog med konvngs for rika foran Knutz og tf. ok 
foran aa-tf- 

*) Først .skr. wprstr, men m er underprikket og vincc tf. over 1. MAGN. G(3D. 11 

k^nutr yiir Dannitiorku. En ept^'r nm varit bau6 huarTveggi 
konvuganna lei6an?zgri ut ok ioro fiau or6 um at J)??r 
mundu til ouosto leGia Yid Elfi. En er livarttveGi heritmn 
sotti mi9k til motz vi6 aMiaN. pa. giorSo It'wdir raenn niosnir h i 4 
5 or huarutveGia li6eno til frænda sinna oh vina i annan 
flock ok fylg6e pat ordsenwdinwgo huarritueGio at mewn 
skylldo gora fri6 milli 'konvnga. En Uri Jjui at kowyngar 
uaro ba6er ungir oh bemskir J)a hofdo laudrad firi peim 
rik/.v m.enn J)eir er til woro teknir i liuaRatueGia la^^di kom 

10 J)a sua at sættar stefna var l9gd milli kowynga. Si6an 
fmiduz peir sialfir ok var pa rætt um sættir oh kom pat i 
saTmalit at konvngav suQr6uz i bredra låg settu fri5 milli 
sin medan beGia JieiRa lif endez. En ef an«aR liuaR peiRa, 
awdaSez son laiis pa skyllde sa er eptir lif6e taka eptir 

15 pat^) lanå oh pegna .xij. mew?t ftæir er ågætastir uaro af 
huaro rikino suor5o par til laed honvngiuiom at {)esi sætt 
skylldi halldaz medan nockoR pciRn lif6e. SkilSoz^) pa 
konvwgar oh ioro huarir lieijw i sitt nihi. oh hellzt Jjesi 
(sætt)^) me6an peir lif6o. 

20 K. 11. Fra Ast>76i drottnlngo oh Alfhilldi-^). 

Astriftr drottning er att haf6e Olafr enn lielgi konvngr h i 5 
kom i ^oreg med Magnusi konvngi stiup syni sinoin 
oh var me6 honom i go6o yfir læti sem uerdokt var pa 
kom oh til liir6arinnar AlihiUdr mo6er Magnus honvngs. tok 

25 kotivngrix^ii hana Jjegar med eiiom mestom ka^rleikom oh 
setti hana vegsamlega. En Alihilldi uar6 sem ma'rgum 
kann at \er6a prim. er fa rikdominw at henni aflaftez eigi 
seinna mætnaGrinu oh kom sva at henne lika6e illa pat er 
Astr/6r årottning var n^ckoro'') mcira metin en hon i sess 

30 e6a an/iaRi Jjionostv. Villdi PAiliilldr sitia nivR kowi'wginom. 
en Ast>7'(br kallade Alihilldi ambatt sina sua sem fyR hafde 
verit Uilldi Astr?6r Uri 9ngan miin eiga ses vid Alihilldi 
måtto pær ecki i eino hcrhergi vcra. Sighvatr skallå haf6e 
farit til Roms }ia er oRosta var å Stiklastadom en er hann h ifi 

35 var sunwan a lei6 spur6e hann fall Olafs konvngs var houom 

*) Vist fejl for hann (Hkr.) — ^) / tf. over 1. med nedv. tegn. 

'') Mgl. hds. ved linjeskifte. 

*) I maixen det sanimo med undt. af rlroftn. — ^) Kettot fra nf)ckora. 12 EIRSPENNILL 

V J)h/ inn mesti hannr. haitn 4(va6j jia. Stcj(^ ek a inoiit ok 
minwtumzt morg huar sundr fly g targa breift ok brynior 
si6ar borgom na-R of morgin ^) munwda ek jjann er un6i 
aundurnow brum landa fafter minn var {)a })e?ma I'oroftr 
konvngr fordom. Sighrafr geck einn dag um {jorp nyckot 5 
ok heyr6e at einn liuerr hiis bynde veinafie miyk er hatin 
haf6e mist kono sinwar bar6e a briosti6 ok reif kl§6e af 
ser gr^t miok ok sagOe at hrmn villdi giama deyia. Sig- 

V hvafr q(va6). Fus letz madr ef missir meyiar famds^) at 
deyia keypt er ast ef eptir oflatin skal grata en fullhugin^i 10 

H 17 fellir flottstyGr sa er var6 drottin« vart torrek lizt vejTa 
vigtår konvwgs arom. SighiYffr kom hei7?i i Nore^ ok til 
blis sins hann atti bu ok byrn i Vranåheimi for hann sunnan 
firi land a byr6imigi en er ^eir lagu i Hilldar sumzde. {)a 
sa ^eiv huar hrafnar margii' flugu. Sighva^r q(va6). Hrafna 15 
se ek til liafnar hræz minwaz peir sinwa J)rtr er flaut und 
ni6 nytom Nor6man«a li6 for6om gialla hatt Uri Hilldar 
huf'rn dag frek?'/- emir endr ^eir er 01«/'r greiidi in>?an 
morgv sin>«e. En er Sighrafr kom til Kaupangs. |)a \ar 
^ar^) Svemw konvngr. bau6 hcoin Sighvoti til sin at fara 20 
^viat hann haffie fyR ufnt med enom rika Knuti konvngi 

u 18 i()6v hans. Siglu'flfr s(egir) at hann vill fara heim til bus 
sins. pat \ar einn dag er Siglu'a^r geck liti a stræti hann 

V sa huar konvngs menn leko. Sighro/r q(va6). Geng ek 
nm p\ert fra fiengils J)roazt ecki mer recka em ek sem bast 25 
i briosti bleikr uer6un»gar leiki vainumz ek huar manna ^^ 
minn drottin)? lek sinu opt å o6als toptv^n or6sæll ok \ar 
for6om. Si6an for Sighrmfr til bus sins hann heyrfte marga 
menn amæla ser ok sog6o at hann hef6e laupiz fra Olafi 

V konm^i hann q(va6). Hafa lati mik heitan huita Kristr -^0 
at vi'ti eld ef ek Olaf villdak em ek skirr at {)ui firrazc- 

H 19 vatngrin hefi ek uitni vask til Rums i haska aulld leyni 
ek {)ui alldri annaRa |)au manna. Sighra/r un6e illa heima 

V hann geck uti um dag ok kua6. Ha \)of to mer hl^ia aull 
of Noir<7 allan fyR var ek kendr a knorrom klif meftan 35 
Ola/r lif6e nu Jjickia mer mycklo mitt stri6 er pat hli6er 
iofuRs hylle uarft ek alla 6bli6aRi si6an. Sighrafr for 

^) Over g er et fork.tegn. — -) Sål. — -'j Tf. over 1. med nedv. tegn. MAGN. GOD. 13 

aundr6an vetr austr um Kiol til lamtalrtwdz ok Jja til 
Helsingia landz ole kvomo ^) fråm i Sui|)?'od ok feR Jjegar 
til Ast77'5ar Årotimngar ok \ar med he^mi^) langa hvid i 
go6om fagnade \\ann yar ok med Annwiåe kowi'nge bro6r 
5 henwar ok })a af lionom .x. mcrkr brendar. Sua sem segir 
i Knutz drapo. Sighvatr spur5e optlega er hann iann 
kaupmemi Holmgar^z fara huat peir kynwi segia honom til h 20 
Magnus Olafs s(onar). Sigliyair q(va6). Ey lystir mik 
austan eru(^ af spor6 or G^rSom ira oblingi ungum oft 

10 byrio6 lof spyria fretti ek smås {)o at smæstir smabuler 
astar foglar Jjinig liiigumc for fliugi fylkis ni6s a midli. 
En er Magnus Olafs s(on) kom til ^ui^iodar or Gar6a uiki 
jia uar Sighya^r {»ar iirir m.ed Astri6i d^'ottning ok ur6o fiau 
aull fegin miok. jja q(va6) Sighva^r. Heim sottir pu hættinw 

15 liaund en vel matt lowdom J)inw sto6a ek matt sem monnom. 
Magnus konvngr fagna færa ek \åst ^viat uarum v^rdr at ii 21 
^er i Gar6a skipnazc skiri nafna sk/7'pt J)io6ko«t;M^r niptar 
Sighra^r rezc i ferdena me6 Astiidi drottnm«; at fylgia 
Magnusi til 'i^oregs. ^ighvatr q(va6). Min^i liug segi ek 

20 raonnowi Magnus at ek fagna gu6s lån er pat l)ino pingåriio 
uel lifi ætti drenwgia drottinw dyr6an son er yr6e J)io6 ma 
til fa fæ6az fei^r likr honvngr slikan. En er Magnus var 
konvngr orbenn at Non^^i pa fylgOe Sighra^- liowom ok yar 
hinn kærsti konvngi. hann q(va5) Jjctta. pa er Astri6r drott- 

25 ning ok ÅlihiUdr 'konvngs moder liQffto skotiz å or6om 
n^ckorom. Astr?6i lat^) \)U (x^ri Alfhillde en l)ik sialfa 
per jjott pinn hagr storo^w pat villdi gu6 batni. 

K. 12. Skringi(')rd Magnus konvngr let gera"*). 

Magnus konvngr let g9ra skrin ok bua gulli ok silfri ok h 22 
steinom er skrni pat sva g9rt bæ6e at mikilleik ok 
y6rom vexti sem likkista en sualii- undir nidri en yf/>- upjn 
uett sem rR'fr vaxit en par af upp hyfuft ok burst ero å 
vettino lamar a bak en hespi/r fyrir ok par læst me5 lukli. 
Sidan let Magnus konvngr leGia 1 skrin pat helgan dom 
35 Olafs konvngs. ui'6o par margar iartegnir l)a at helgum ') Vist fejl for kom (Hkr.) — -) Først skr. honom. 
^) Skr. latt, men sidste t. er underprikket. 
*) I margen : Slc>-ingerf> Magnus. 14 EIRSPENNILL 

V d6mi Olafs konvngs jjes getr Highvafr Gort er jieiw er gott 
bar hiarta gullikt skrin af ininom hrosa ek helgi ræsis 
hann sotti gu6 drottinw år gengr margr fra m^ru meifir 
J)es konvngs lei6e hréins med heilar sionir hrings er blindr 
kom {)ingat. |)a \ar \iat i log tekit at hallda heilagt um 5 

II 23 allaii l^orrg hatift Olafs konvngs. Var sa dagr pegar Jja 
sua halldin« sem hinar hæsto hatiSir. [)esa getr Sigliyo/?-. 

V Os dugir Olafs messo ^) i9foii magnar gu6 f agna meina- 
laust i mmo Magnus fo6or husi skylldr em ek skilfings 
hallda skulldlaust \)es er bio gulli helgi hawda tialgor 10 
hai-mdauåa mer råu5o. Porfr hundr for af lawdi br9tt litlo 
eptir fall Olafs konvngs. Porir for ut til lorsala ok er 
J)rt^ margra manna saugn at hann hafi eigi aptr komit. 
Sigm'6r het son Poriz-) hundi faSer Rannueiga/-^) er atti 
Ion Ama s(on) Ama s(onar) ^eiusi bym varo J)au Vi6kunnr 15 
i Biarkej' oJc Sigiirbr hun>idr Erhngr oJc lart^nibr. 

K. 13. Drap Hareks or Piottv^). 

HArekr or Piottv sat heima at buum sinom allt ^ar til 
er Magnus konvngr Olafs s(on) kom i lond ok hann 

var konvngr Jja for Ha.Rckr suOr til Prandhc?'ms a fund 20 ''' 
Magnus konvngs {)a nar {)ar med konvngi Asmrndr Gran- 
kelss(on). En er Hanckr geck upj) af skipi er hann kow/ 
til Ni6aros. Asmi'ndr sto5 i loptsu9lum hia konvngi. peiv 
sa HaRfA: ok kendo. {)a mælti Asmrndr til konvngs. Nu vil 
ek giallda HaRe^i dråf^) f96vr6) mins hann haf6e breift 25 
oxi litla ok J)unnslegna. "Konvugr leit til hfrøs ok m.æ\ti 
haf helldr 9xi mina su var uel'') slegin ok Jjyck. En/? 
maAti konvngr ætla sua Asmrwdr at h9r6 munu bein i J)eim 
karlli. Asmvwdr tok 9xina ok geck ofan 6r gar6enu?w ok 
er hann kom ofan å l)uerstræti6 pa, genngo ^eir Ha'Rekr ?.0 
ne6an å mot. Asmv??,dr hio i^) h9fu6 Hancki sua at \>egar 
sto6 9xin i heila ni6ri \ar \)at bani HaRfZ:^. Asmi'>idr geck 
up aptr i garSenw til koni'wgs ok uar eGin 9II fallin or 

') Rettet i hds. fra mcssa. 

-) Sal. i hds. 

^ i2 er i hds. rettet fra a. — ■*) Findes også i margen. 

■') Således f. drap. — ^') V i hds. rettet fra 1. 

') Fejl for vegg. — ^) Tf. over 1. MAGN. GOD. 15 

Qxinwi. pa, inælti hoiivngr hurniog munde nv hafa dugat hin 
{)unga^) oxin mer syniz sem |jesi se nu onyt. Sifian gaf H 25 
konvngr Asmvnåi lén ok syslo a Halogalondi ok eru {)rtr 
frasagnir miklar um skipti J)e?E,a Asmvndar ok sona Hanens. 

5 K. 14. Fvrt Porgeiri fleck^) 

Kalfr Arnas(on) haf6e lawdra6 mest (me6)^) Magnusi 
konv7tge fyrst n^ckora stund. En jia gior6oz menn til 
aminningrtr vi6 konvng liuar Kalfr haf6e uerit a Stiklasto5om 
gor6ez Kalfi J)a nc^ckuru vandgættr« til skaps konvngs 

10 pat bar at eitt sinw pa er fiolment uar me6 konvngi ok 
k^r6o menn mål sin. pa kom firi h«ww me^^sin skyild 9ren6e 
Porgein fleckr af Siilo or Veradal ok nefndr er i s^go hins 
h(elga) Olafs konvngs^). konvngr gaf ecki gaiim or6(^)m hans 
ok lyddi peim er honom. yar^) næRi. Jia m^plfi PorgeiR til 

15 konvngs hått sua at allir heyr6o peir er næR uoro. Mæl 
p\i vi6 mik Magnus konimgr ek vår i fylgio me5 fo6or 
{)inom J)a bar ek liQGuin« ha-s minw f)a(^an er peir of H 26 
dau6an daugling stigu {ju eiskar pa arma pio6 drottinsuika 
er di^ful hlygdo f)a giyrSo memi at 6hlio6 en sum?V ba6o 

20 Porgeir ut ganga. honvngr kalla5e hann til sin ok lauk si6an 
or^ndum hans sva at Po?'geiri likaGe uel ok het honom 
vinaTo sinm. 

K. 15. Fra Magnusi konvngi ok Kalfi") 

Pat yar litlo si6aR at Magnus konvngr uar å veizlo at 
Haugi i Veradal. P]n er konvngr sat at matbor6om 
pa sat å a6ra hond honom Kalfr Arno s(on) en å a6ra 
hgnd howom Einarr pamh((rske/fir {)a \ar sua komit at 
konvngr g9r6e fæ6 "") a xib Kalf én uir6i pa Einar mest. 
Konungr mælti til J^mars ui6 skolom ri6a i dåg a Stikla- 
'^0 sta«!!? uil ek sia Jiau merki er {)ar hafa ordet. Ein«rr s(egir) 
ekki kann ek par af at segia. Lat f)u Kalf fara fostra H 27 
{nnw hann man par kunna segia fra tifiendym. En er bor6 
uoro uppi {m biozt konvyigv til ferSar hann m.æ\t\ til Kalf s 

') Fejl for punna. — ^) Samme overskr. i margen. — ^ Mgl. i hds. 

*) Her sigtes til sagaens kap. 20.3. 

•■') Fejl for vdru. — ^) Samme overskr. i margen. 

') Skr. 2 gg, første g. underprikket og lulen aksent. 16 EIRSPENNILL 

|)u skallt fara med mer å Stiklastf/5i Kalfy s(egirj at ^at 
\ar ecki skyilt. |)a sto6 konvngr up^; ok mælti helldr rei6ulega 
fara skalltu Kalfr. Si6an geck konvnfjv ut. Kalfr klæddiz 
skiott oJc mælfi til skosueins. siiis {)U skalt ri6a inn å Eoio 
ok hib huskarlla mina liafa hue^i fåt a skipi Uri solar fall. 5 
'Konvngr rei6 a Stiklnsta5i ok Kalfr med honom. stigu af 
hestu»i ok gengu ^nr til sem barJagin« haf6i \erit. J)a 
mælti honvngrinn til Kalfs liuar er sa sta6r er konvwgrinn 
fell. Kalfr synrar ok retti iram spiotskapti6 her la h««n 
fallin>? s(egir) hann. 'Konvngr mælti. liuar uart J)U {)a Kalfr 10 
hann s(egir) her sem nu steiid ek. kowt'Mgrinn mælti ok var 
J)a rauér sem dreyri. taka munde ox Jjin {)a til hans. Kalfr 
s(egir) ecki tok ox min til hans. geck hami ^a. i brott ok 
til liestz sins Hop å bak ok rei6 lei6 sina ok allir hans 
m.enn. En konvngr rei6 aptr til Ha^gs. Kalfr kom um 15 
kuelldit inn a Eaio yar skip hans buit Uri landi ok å 
H 28 komit lausa fe allt ok skipat af husk^rllum hans. helldu 
Jje/r Ipegar um nottena ut ept?r firfte. for Kalfr si6an dag 
ok nott sua sem byri gaf sigide hann pa, uestr um håf ok 
dual5ez ^ar lengi'^) hcriaOe um Skotland ok Irland ok 20 
V Su6reyiar. {)esa getr Biarni gullbra>' skalld i Kalfsflocki per 
ira ek Vorhcrgs hlyri pes gor6oz Jjcr uer6er. helt pvi undz 
hann of spillti Haualldz bro6or s(on) go6an. V9k6o aufund- 
menn yckar i5ula rog a mi61i ojjaurf litz mer arfa Olafs i »'^ 
})eim malvni. 25 M' K. 16. Fra Ma^na.'^i konvngi Olafs s{gni)^). 

'iigniis konvngr kastaSe sinni eign å ViGio er Hriitr 
haf6e att ok Quista6a^) er Vorgeirr haf6e att ok å 
H 29 Eoio ok alt pnt fé er Kalfr haf6e eptér att. Margar a6rar 
storeign/r let hann falla i konrngs garft er peir hQfftu att :^0 
sem fallit hof6o a Stiklasto5o»? i bonda li6e hann gyr6e ok 
vi6 marga {)a mrnn storar refsin>?gar er i \)eiRi oB.osto hnf(^o 
verit moti Olaf konvngi suma rak hann or lande en af 
sumom tok hann storfe f?ri sumum let hann by hgGua. |)a 
toko bændr at gera kuR ma'lto milli sin huat mun konvngr -^^ *) g er i hds. rettet fra rf. — -) Samme overskr. i margen. 
•'*) Sål., f. KvLsfaåi (o: Kvist-). MAGN. GOD. 17 

{)esi Uri ætla er hann brytr Igg å os {)au er setti Hakow 
konvngv en go5e man hann eigi ^at at ver liQfum æi^i 
iafnan {)olat uanretti6 man hann hafa farar fa^dr sins e6a 
anwaRa h()f6ingia pcmsb er Ycr h9fom af lifi tekit \ta er 
5 lei5iz ^) ofsi peiua oJc l^gleysa. pesi kun var vi6a i lande. 
Sygnir hof6o Ii6safna5 oJc vor \)at or6 å at peir mundo 
haillda til bardaga vi5 Magmis k.onvng ef hann færi inn i 
fiordinw. Magnus konvngr var {)a a H9r6alrtwde ok haf6e 
{)«r dualz miQk le^^gi ok haf5e li5 mikit oJc let sem {)a o7c 
10 J)a munwde hawn fara nor6r i S9gn. {jesa ur5u uarir vinir 
honvngs ok gengu .xij. mcnn å malstefnu ok sam6ez \>at H 30 
me6 peim at hluta til einn maN at segia konvngi {xjwna 
kuR en sva uar til stiilt at Sighi;a^r skalld hlåut. 

K. 17. Bersauglis visur^). 

15 O^ighvatr orti flyck er hann kallafti Bers^glis visor ok 
O heff r hann fyrst of \)at at peim ({)otti) ^) 'konvngr velkia 
migk ra6en at setia bændr aptr Jja er heitu5oz at reisa 
6fri6 moti honom. hann q(va6) Fregn ek at su6r m^d Sygn- 
om. Sighi;flfr hefir gram låttan folk onosto at fresta feR 

20 ef Jjo skolum bcriaz forum i våpn ok veriom vel tuist 
konvng lystir hue lc»gi skal hråigom hans grund til J)es 
fundra^). I {)ui sama kuæ6e ero Jjesar uisor. Hét sa er H 3i 
fell a Fiti^m figlgegn ok re6 liegna heiptar ran ok hanom 
Hakon firår un6o {)io6 hellt fast a fostra fi^lblids l^gnm 

25 si6an enn eru af {)ui er minwir A^alsteins buendr seinir. 
Rett hyG ek kiosa knattv karlsfolk ok sva iarllar af pviat 
eignum l^fSar Olafor friA gåfo Hamdldz arfi let lialldaz 
huardyGr ok son TryGva log pau er ly6ar l)ago laukigfn af 
f)eim nyfnom. Skolot ra6giafr?r rei6az ryftr ^at konvngr 

80 y6rir drottins or6 til dyrftar daugl?'wgr vi6 bcrsa^gli hafa 
kue6az laug nema liugi land hcm buendr vrmi endr vilpa 
sundgm gnnor en pu hetz mownom. HwrR eGiar l)ig haRiH32^ 
heiptar strangr at ganwga opt reynir {)U {)in9m ^umi 
stal å bak malu;?i fa stor5r skyli iyrbn fengsæll vcra 

•^5 |)engill heifir heit at riufa hialldrmognuSr ^vi alldri. 
HuerR eGiar |)ig hgGua hialldr gegnir bu |)egna of rausn 

*) = leiddiz; her foran er vist oss ul. — '^ Samme overskr. i margen. 
'^) Mgl. i hds. - *) Sål. for fundnr. 18 EIRSPENNILL 

er \)(if iotVi iii/^iui hoidz at vin//a cnii^^v liaf6e sro uiigom 
a6r bragniiige raftet ran hj'G ek reckom Jiino/Zif reiftr er herr 
V honvngr lei6azt. C-rialltu var liuga velt/y \\6y })ei»/ ei* nu 
féE heftra jiiofs sAvd hoiid i liofi liulfta kuiT of stytfa vinr 
er sa ær uarmra beinia varnad byftr en ek lilyde tår 5 

H23^ mutflris teitir til huat hnmrnn vilia. Hætt er [ud er albV 
ætlaz a6r sZrd vi5 j)vi rafta liar/r mnm er ek heyri hot 
skiolldungi at moti greypt er liaufAum Imej^ta helldr ok 
ni6r i fellda slegit hef/r |)augn a jjegna j)///gm^'nn nauso;» 
stinjiga. Eitt er mål pat er mæla minii drottin» leGr sina 10 
eign å o6al Jiegna aufgazc buenndr gofgir ran myn seor 
himi er^») sina selr ut i {)vi telia flaums at felli domi fQfiorleifft 
^orivngs^) greifom. Eptir Jjesa amin?ång skipaftez konvngr 
vel fluttv marg/r a6rir ok })esa r^6o Uri kouvngi kom f)a 
sua at honvn gr atti tal vift liina vitrvstrv-) menu ok somfto 15 
\yeiv log sin. Si6an let Magnus koiivngr rita logbok pa er 
enn er i Prandhr/w«? ok kollut er Grågås Magnus \ionv)igr a^^ 

H 34 gor5ez si6an vmsæll ok åstsæll aullu lanåz folki \((r hann 
iirl Jja sok kalla6r Magnus inn go6i. H K. 18. F;y? KnytlingumS) 20 

'ARalldr Engla koiivngr andaSez .v. uetmm ept?V andlat 
K^nufz ins rika foftr sins hann uar iar6a6r liia fe6r 
sinom i Vinsestr. Ept/r andlat lun^s tok ko»t'Kgd6m i 
Engla;?di Horftakn^fr broder HanaUdz an»aR s(on) Gamla 
J^nufz hanji uar [)a konvngr bæSe yi/r Engla;Mli ok iiir 25 
I)ana velldi re6 \iann \>m riki ,ij, uetr. hann uar6 sott daufti- 
å Englay^di ok er iar6a6r i Vinsestr liia fe6r sinow. Ept/V 
andlat hans \ar til konvngs (tekinn)"*) a Englandi latu^frftr 
inx go6e s(on) A6alra6s Engla ko^i'^^gs'') ok Emrao d/ott- 
ningar. d(ottor) Rik(n})rn- Rufto i(arls). latuarftr konviigr*^) HO 
var bi'ofter sammoftii HaRr//A/,r ok Haiirftaknnfø sona Gamla 
Knufz. Gun>;liilldr het dottir Gamla Huufz ok Emmo 
Arotimngar hoii uar gipt HRæreki '') keisara i Saxlf/ndi. hanti 
II 35 var kallaftr Hrærekr hinn milldi. Gun/dw7/r/r uar .iij. vetr 

^'>) Tf. ovor 1. med nedv. tesii- 

') le er i lids. rettet fra //. — -) Sål. — f') Samme overskr. i margen. 

■*) Mf^l. i lids. — ■') K. Av/s. omv. i lids. men mod oinflytii.tctrn- 

''I Tf. i marfi;cii mod indvisii.toyii. - ') Sål. MAGN. GOD. 19 

i Saxlflwde a6r lion tok sott hon andaéez .v.^) uetrom ept?V 
ancllat Knii^z lionvngs foftur sins. 

K. 19. Mag)U(S konviigv feck Danmork^) 

MAgnus koniingr Olafs s(on) spur6e ancllat Haur6aknw^z 
J)a sende hcnin J)egar menn sina su6r til Danm^^rkr oA; 
g9r6e med peim orSsenwdinwgar til l)r/Ra maium er suar- 
daugvm hof6o vi6 hmtu bundez |)a er sætt pe/Ra. ole einka 
mål yoro gor. Magjius ok Haur5a kmitz ok minnti Jja a 
or6 sin let \>nr ok fylgia alykSar*^) or6 at haini skylldi 

10 sialfr^) koma jDegar um sumorit til Danmerkr med li6e sino 
ok let ^at \ersi alyktar or5 at hann skylldi eignaz allt 
Danavelldi sua sem sto6o til einka mal ok suardagar e6a 
falla sialfr i onosto me6 her sino?». Sua segvV ARnoE,^) 
i(arla) skalld Afkarlig uar6 iarla ordgnott su er hlaut 

15 drottin??. fylg5e efnd fjui er ylgiar angrtælir re6 mæla at h 36 
fram i gny giiwnnom grofnings vnd klo hrafni fus letz falla 
ræsin feigr efta Danmork eiga. Si(^an safna5e Magnus 
lionvngr li6e saman stefnde til sin le;Klom moiuiom ok rikom 
b9ndom aflade ser langskipa en er li6 ^at kom saman J)a 

20 uar ^at it fri6azta ok alivel buit. haini haf6e .Ixx. skipa 
er hann sigldi af Norer//. Sva s(egir) Piodolfr skaJhi. Diarft 
neytir pu drottin;?- dolgstrang/- skipa langra af Inii at ytar 
h9f6o austr .Ixx, flausta su6r gneiftuSo su6er segl hund vi6 
st9g ru??6o vik skrå vandlangt æki Visundr lineigde J)raum 

25 sueig6er. her getr ok {les at Magnus konviigv liafde })a 
Visund enn mikla er Olafr hm)i helgi konvngv liaf5e gora 
latift hann uar meiR en l^ritogr at ruma tali var å fram ri 37 
stafni visundar liof?(5 ok aftr sporfir \ar hofu^et ok ba6er 
suiraRn?r allt gullakt. Pes getr ARnorr ,i(ai-la) akalJd. 

30 Liotu dreif ") å lypting utan lau5ii bifAoz gullit rauda fastligr 
hneigée furu gkestri fyris gramr ok skeiftar styri stirftum 
hellzt jju wn Stafangr norman stalum bif5oz fyii alar upj;i 
glo6o elmors typpi elldi lik i Dana velldi. Magnus konvngv ') Vist fejl for ii. — ^) Samme overskr. i margen. 

^) Dette er vist urigtigt her. 

■*) Sialfr: over /' et punkt (forst skr. noj^et andet o« straks rettet). 

°) det første 7? synes rettet fra / (?). 

'■) Skr. 'Ircjf, men /' er bes- til ilot fulurentlo /', idot skriveren forst lun- uleiiil / 20 EIRSPENNILL 

sigldi ut at' A-gAoin ok yiir til iotk/wds. Sua s(egir) A.m\(nr. 
Segia man ek hue S3'gna snarfeiigiar bar jiengil liallr ok hrimi 
sollinw hleborc^z Visundr nor6an setti biodr^) at brei6o biyn 

H 38 J)mgs fetil stinga fus tok aulld vift æsi lotlaudi gramr branda. 
En er Magnus honvngr kom til Danme/kr jia \nr honom vel 5 
fagnad atti hann hratt J)?V<g ok stefnrr vi6 lr/«dz mmnok beiddi 
{)a vi6r t9ku ser sua sem einka mal voro til. En Uri ^vi 
at lawdz hofftin«giar petr er agætasteV voro i Danmorko 
voro ei6bun6n?r vi6 Magnus konvng ok villdo hallda orft 
sin ok ei6a. {)a flutto \)('ir {)etta mål mic^k Uri folkino ^ot 10 
bar ok annat til at |)a var ok anda6r Knutr enn^) niki ok 
dautt allt hans afkuæmi. hinw inw pnbe lutr at {)a var 
alkunjieg or6en h(elgi) Olafs konvngs of 9II l^nd ok iartegna 
g9r6 hans. Si&an let Magnus konvngr setia Vebiarga Jj/ng 

H 39 ^ar taka Dånfr ser konvng bæ6e at nyio ok fomo. En å 15 
^vi {)mgi toko Danir Magnus Olafs s(on) til konvngs yiirQ" 
allt Dåna velide. dual6ez Magnus konvngr 1 Danmorko 
lengi um sumarit ok fagna6e allt folk howom uel hvar sem 
\iann kom ok veitto honom ly6ni. skipa6e hann Jja allt la«d 
8ysl9r ok hero6 ok ueitti veizl9r rikis monnom. En er å 20 
lei6 haustid hellt hann li6e sino til foregs hann dual6ez 1 
Elfinm n9ck9Ea ri6. S^ K. 20. Vpphaf Sueiws Vlfs s(onar).3) 

Iveinw er ma6r nefndr s(on) Vlfs i(arls) Porgils s(onar) 
sprakaleGs mo6er Sveins var Astribr dottir Sueins kon- 25 
vngs tiugo skegs hon var systir Knufø ens rikia samfeftra 
en ho)i var sam9(Sra vi6 Olaf Suia konvng ^imks s(on) uar 
mo6er JieiEa Sigriftr drottnm^r en ston'afta d(ottir) Skauglar- 
Tosta. Sueinw Vlfs s(on) haf6e |)a dualz langa ri6 med 
Suia konungum frændom sinow?. iafnaw si6an er fallit 30 
hafOe Ulfr i(arl) fa6er hay^s sua sem rita6 er 1 S9gu Knutz 
konvngs gamla at hann let drepa Vlf iarll mag sinn i 
H 40 H?oiskelldo. Var Sneinn Uri J)a S9k ecki i Danmorko si6an. 
Sueinw Vlfs s(on) uar allra manna fridastr synom man?ia 
var hann mestr ok sterkastr hinw mesti i6rotta ma6r ok 35 ') Først skr. bidr sk rettet til hiddr, i det den nederste del af i) skal f,'aMde 
for o. — -) Tf. over 1. med nedvisnin^steijfn. 
•') I inarp:en samino overskr. MAGN. GOf). 21 

snilldar ina6r pat var allra man>?a mål Jjeina er hann \ar 
kunwigr at hann hef5e alla luti til Jja er fri6er go6an 
h^fdinwgia. S\einn Vlfs s(on) kom å fund Magnus konvngs 
Olafs s(onar) pa, er^) la i Elfinm sua sem a6r er rita6 tok 
5 konvngrinn vel vi6 honom. \oro J)ar ole margir flutnings 
menn til. pviat Sveinn uar hinw vinsælsti ma6r tala6e hann 
sialfr sitt mal Uri kominge fagrt ok sniallt ok kom sua at 
Sueiiin geck til lianda Magnusi konvngi ok gor6ez hans 
ma6r. Si6an t^lQ^u peiv 'konungvinn ok Svemw marga luti 

10 i einmælom. Einn dag l)a er M.agnus konvngr såt i hasæti 
ok var iiQlmcnnt um hann sat Svem>^ Ulf5 s(on) a f^tskor- 
inwi Uri konvnginom. pa. tok konungr til måls. kunwikt vil 
eg g9ra h9f6ingiom ok allri aljjyéo pa, ra(*)a gord er ek vil 
vera lata. her er kominw til min agætr ma6r bæ6e af ættom H 4i 

15 ok sialfom ser Sueinn Ulf.9 s(on) hann hefir nu gorftzt^) 
minw ma6r ok sellt mer tru sina til pes. En sva sem per viti6 
at allir Dånir i sumar liafa gyr^zc min?'r menn. pa, er nu la?idit 
h9f6inwgia lyst er ek em å brytt farin?«. En pat er sem 
per uiti6 migk herskått åf Uin6om ok Kurym e6a au6rum 

20 Austi*vegs monnoui e6a sva af Sauxo^n. liet ek peim at fa 

hyfdin^gia par til lowduamar ok lawdz stiomor. Se ek 

- par yngan maN iam vél til fallin^-i Uri allra hluta sakir 

sem Syein Ulfs(on) hefir hann ætt til J)es at vera liof6- 

inwgi. Nu man ek gyra hann jarll minw ok fa honom i 

25 hendr Dana velldi til yfir soknar me6an ek em i 'Norcgi 
sua sem Kmitr enn riki setti Ulf iodur hans liof6inngia 
yfir Danmork pa er K.nutr \ar a Englande. J)a svarar Einarr 
^amharskelfir ofiarll ofiarll fostri. konvngrinn mæl^i {)a rei6u- 
lega fatt Jiickfr y6r ek kunwa fyr?r mer. en mer litz sua 

-W sem yftr jjicki sumt ofiarllar en sumt ecki at manna pa. 
sto6 kojivngrinn upjj ok festi suer6 å linwda Sveini. Si6an 
tok hann skiylld ok festi å oxl honom ok gaf howom iarls h 42 
nafn ok ueizlor slikar i Danmork sem a6r haf6e haft Ulfr. 
iårll iadir hann. Si6an var fram borit sk)?n med helgom 

H5 démom. Lag6e Svem« par å hendr sinar ok suar6e trunaJDar 
eifta Magnusi konvngi. Si6an leiddi konvngrinn j(arl) til 
hasætis med ser. Sva seger Pioftolfr. Sialfr var austr vi6 elfi 
Ulfs mygr ok hét fogro par re6 Svemn at sue?"ia sinar hendr ') Her er hann f^lonit. — '^) Knude o^^sa lu-ses ygråsc. 22 EIRSPENNlI.l, 

at skrini re6 Ohifs s(our) eifiom at liafa jiema sattir skemra 
alldr en skylldi ►Skan/n?g-a gråmr lianow. For {la Sxrinn 
til Danmrrkr ok vrry \)fir viA hoitom uel tek/7 af allri al{)yfto. 
tok haini ser [)a liirft ok goi(^ez bi'ått hof6iii//gi inikill for 
hann um uetr/n vifta yf/V kf/Klit ok viuga6ez mi^k vi6 stor- 5 
menui \ar hann ok viiisæll af allri al{)yfto. 

K. 21. Vrd M(if/)iusi kounigi ok Suei'ni i(arli) Vlfs s(yni) ^) 

jj 43 11 /TAgiiMS konvngr hellt li6e sino nor6r i Nore<7 ok dvalftez 
i.VJ. J)ar um uetrmj^ En er vår kom [la haffte Magnuft 
'koi/vngr uti li6 mikit ok hellt \ivi suftr til Danmr'rkr. En 10 
er haiin kom {^ar spur5e ]ui)ih Jjau ti6ende af Vindlrrndi at 
Vindr h^fftu liorfit iindan ly5ne vi6 hanii i I6msbo/'g. J)or 
li^féo Dana koiniigsLV haft i(arlls)Rv7i7' mik// h^fc^o'-) \icn' 
lomshorg at up^^hafi ok \ar ^af orAet all styrkt vigi. En 
er Magnus kojivngv heyrfte slikt sagt Jja bau6 hann ut af 15 
Dånmork skipa her miklom ok hellt um sumarit til Vind- 
lrrj?dz med allan h^rin;? ok haffte all mikit lift. J)es getr 

V Arnorr i(arla) skalld Heyra s^rddu hue hcrskiolld baruft 
liilmiss kundr til Vinfta grundar hettin/^ drottv af hlun/n 
slettom heilug bor6 i stefia meli alldri frak en>? vili valldift 20 
Vin6a sorg at daugl/>^gr spende flausto;>/ var {^a floft of 
risti6 fleiri skip til oftals })^?ra. En er Magnus konvngr 

H 44 kom til Vindh?;Hlz jja lagfte hann til lomsborgar ok vann 
j)egar borgina drap \>ar mikit folk en brende borg ok londit 
vi6a ut i fra ok gor6e \)ar et mesta her virki. sva seg/r 25 
Arniorr. SkiolldunHgr fort Jiu nm ofiioft elldi au6it var {)a flotn- 
o^n daufta liæstan kyn^^lot hlen;/a |iryst/rhyriar liomasuArat 
lomi liu^Tgi [)or6e liallir varfta heiftet folk i virki breifto 
buftlunwgr un»ot borgar monnom biQrtum elldi stall dræp higrtu. 
Mikit folk a Vindlrnali geck i/f hanåa Magnusi konv^gi en 30 
myklo var hitt fieira er undan komz ok flyfte vi6s uegar. for 
Magnus konvngv Jja aptr til Danmrrkr bio ser \tar |ia til vetr 
seto en sende ira ser herin?? bæ6e \>a,mi inn danska ok sua 
mart li6 \>at er ho)iont haffte fylgt af Noregi. ') Ovcrskr. i margen: Sætt Mayiiiis koiioitjs ok Svc/'/is Karls) Ulf« s(onar). 
-) Fejl for /(()'/"• å MAGN. GOD. 23 

K. 22. SveiN tekiN t?7 konitngs^) 

Enn sama vetr er SYein)i JJlis s(on) haf6e feiigit yiir 
sokn um allt Dana velldi ok hmm haf6e uiiigazc vi6 
mart stormr/nii. pa. let hrijiu gefa ser honviigfi nafn oJc H 45 
5 liurfo at |)ui ra6e marg/r hof6inwgiar. En uin vari<^ er 
liMin spur6e at Magnus konvngr iQV nordan or l^orcgi oh 
haf6e \\er mikin?? Jjå for SYeinn til Skanweyiar ok fiadan 
up^9 å Gautland ok sua til Sui6})io5ar a fund 'Eyinimåav 
honvngs frænda sins ok dualftiz \)ar um sumarit en liafée 

10 niosnir ut i Danmork um fer5er Magnus konungs e5a fiol- 
mcnni hans. En er SYeinn spurte at Magnus konvngv liaf5e 
latit fara fra ser mikinn liluta li5s. sins ok sua \)at ?ithann. 
uar J)a su5r å lotlrrudi. pa. rei6 SYcinn ofan af Suifi?o5o ok 
liaf6e \i6 mik/t er Suia ko7ivngr haf6e fengit honom. En 

15 er Sueinw kom ut i Skån. Jia toko Skanun^^gar uel vi^ 
honom ok helldo ha an par fir/r konvng. dreif par lid mikit 
til hans. Si6an for hann ut i Si9l(7iid^) ok Yar par uel 
tek?7 vi5 lio^om lagde hann par allt undir sik. Jia for lirrjry? 
å Fion ok lagde undir sik allar eyiar ok geck folkit undir 

20 hann ok haf6e SYcimi pa her mikin;? ok mart skipa. 

K. 23. Orro.9ta a Hlyrskogs hei6i^) 

Magnus konvngv spurde {:)esi tidende ok pat med at Vindr H 46 
liofdo her uti. Sidan stefnde Magnus konvngr lide til 
sin ok drozc ho)t,om bratt lierR allt um Jotlanå pa, kom ok 

25 til hans Otta licrtogi af Saxlro/di or Bi'u^^svik hann atti 
jia \]]ihiUd/ d(ottor) Olafs koniiigs systor Magnus konvngs. 
Hertogin;?. liafde mikla sueit manna. Dana liyfdingiar 
eoiodo Magnus konviig at fara moti Vinda herinom ok lata 
eigi lieidit folk ganga yiir hi)iÅ ok eyda ok Yar pat rad 

30 takit at konungrmn. snyR her sino»j sudr a leid til Heida 
byiar. En er Mftgnus konvngr la vid 8kotbo;-gar å å Hlyr- 
skogs heide |)a kom lio/zom niosn af li^r Vinda ok par med 
at {)eir liyfdo sva mikin>? man/tfiolda at eigi feck tiilu a 
komit ok Magnu.s konvngv hafde litiuH lut vid fiolmr^nis 

35 ok honom. væii sa einn til at flyia undan. En ko)ivngr 

') Don samm«! ovci'skr. i martfcn. 

*-) Sig ved rcWelHC af .skr. selv. — •') Ovcrskr. også i marfjen. •2i EIRSI'ENNIIJ. 

villdi l)rriaz ef monnom Jjætti nnckor fnn^ å at \)ciY inætti 
li 17 sigrazc. En flestir lauttu at hcria'/. ok sog6o allir eitt at 
J)«/ visso til sanwz at Vindr hyf6o oflyianda \ier en Otta 
h.Q.i'iogi fysti helldi" at beriaz. let \onimgv J^a blasa saman 
aullv/n li^rinom ok lét alla menn herkl^6azc ok lagu ^ci\' 5 
u?w nottina undir skiolldvm sino/« |3ui at |)eiw \ar sagt at 
lierr Vinda var jDa kominn nær |)eim ok var Yonangv all 
hiigsiukr Jjotti illt ef \\ann skylldi flyia V(?r6a. Suaf honn 7^' 
litt nm nottina ok SQiig bæn?V sinar. Eptir \xm daginn \ar 
Mikialsme^^o aptann. En er komit \ar at degi. J)a sofnafte in 
^onvngv ok dreymfte at \\ann sa hinn h(elga) Olaf 
kowywg ok vaæiti \'\b \\ann. Ertu \\\\ ini9k hugsiykr 
ok ottafullr er VinOr fara moti ^er nwd her mikin;?. Écki 
s/crtltu ræ6az hei6ingia Jjott ^cir se margir saman. Ek 
II 48 man fylgia ^er i oB,osto Jjesi ra6e ^er Jm til bardaga \id 15 
Vindr er ^er lieyiit luftr minn. En er ko?2r«gr vakna6i 
{)a sagfii h.ann draum sin« tok J^a ok at lysa af degi Jia 
heyrfte allt folkit i lopt upjj klukna I1I106 ok kendo allir 
mewn ^eir er vcrit lioffto 1 NiOarési at sua l»otti sem GI06 
væri ringt {)a klvcku liafde Ola fy konungr gefit til Kleme»s 20 
k?>kio i kaupångi. l)a sto6 up Magnus konvngr ok kallaSe 
at blasa skylldi lierblåstr for {)a Vin6a lie/iiinn sunwan 
yf?V ana at [icim. Hop l)a up/; allr ko>?r>?gs lirriiin/? oA: stefndi 
i mot liei6iugio»i. Magnus koiniigr steypti af ser ringa- 
brynionne ok liaf6e yzt rau6a silkiskyrto ok tok i hond ser 25 
Qxina Hél er att haf5e Olafr koiiungr. Magnus konvngr 
ran« Uri ollum odinim monnoin moti lierinom ok hio {^egar 
tueim hondom hucrn man« at o6rom. Sva seg?"r Afinorr 
H 49 i(aiia) skalld. 06 meb oxi brei6a odælin« fra;» ræsiR uar6 
wn liilmi H9r6a liiordynr er varp brynio ^ar er um skapt 30 
en skipti skap vor6r hiinins iorfto bel kbvf hausa faulva 
hrnår tuær iyfuR spende. ORosta l>esi \ar ecki lyng \oro 
kommgsmcnn hinir åkaufustu. En huar sem |)C?r komo 
saman fello Vindr sua {jyckt sem un^uavrf^) lægi. En 
^eir er si6aR sto6o snrroz å flotta ok xoro ^cir Jia hpgnir 35 
nifir sem bufe. Rak konrngYinn flottanyt austr iiir bei5ena 
ok fell folkit um alla hci6(ina). Sva segir Pio6olfr. Hyck MAGN. GOD. 25 

i hundrads flocki. Haiialdz bro6or s(on) sto5o lirafii vissi 
ser huassast hunwgr bann framast mauna vitt la Vinda flotti 
var6 par er Magnus bar6ez lioGuin« valr at hylia hei6e 
rastar brei6a. pat er alJjyOomal at ecke mannf all liafe or6it 
5 iamn miki^ a Nor5r loj^dom i kristnom si6 sem pat ervar6 
a Hlyrskogshei6e af Vin5om. En af li6e 'Magnus konvngs H 50 
fell ecki mart en fi9l6e manz var5 saRt. Eptir ouosto let 
ls.onvngr binda sar sin;2a manwa en læknar varo ecki sva 
(mar)gir^) i lierinom sem pa, fjyi'fti. pa geck hoiivngrim) til 

10 peiRa laanna er honom syndez oJc pveiiabe wn liewdr Jieim 
En er hann tok i lofana ok strauk upjj-) pa, nefnde hann 
til .xii. memi pa, er^) honom syndez sem miuk hender mundo 
vcra ok s(egir) at |)eir sky lido binda sar manna. En engi 
pemsi liaf6e fyu, sar bundet en allir {)essir ur6o hinir mestu 

15 læknar si6an. peir^) yoro .ii. islenzkir menn var annaR 
Porkell s(on) Geira af Lynguw?. AnwaR Atli f(a6ir) Bar5ar 
suarta i Selårdål ok komo fra peim marg//- læknar si6an. 
Eptir {)etta uar6 frægt vi6a um laund iartegn su er gortf^) 
liaf6e liin;^ li(elgi) Olafr konvngr ok var pat alJ)y6o mal at 

20 engi madr'') munde*^) beriaz vi6 Magnus konvng O\afss(on) 
ok Olafr konvngr iadir hans væri liowom sua nåku^mr at 
ovimr hans mætti 9nga m6tstau6o veita howom fyrir Jja sauk. 

K. 24. Orru^ta v/5 Erc'^). 

MAgnus konvngr snen J)a hcnnom moti Sueini er hann ii 5i 
kalla6i iarll sinw Jjott Dan/r kalladi hann konvng. 
Re6 Magnus konvngr ser pa, til skipa ok bio skipa lier 
fiylmcwtu t)a huar/r sem mest. \oro Jja margir hyfftini^giar 
i li6e S\eins Skanungar Hallandz farar Sialandz iarar 
Fionbuar. En Magnus konvngr haf6e mest Nor6menw ok 
'\0 lota hellt hann {)a sino li6e til motz vi6 Svem. Var6 fundr 
pcina. Uri vestrlawdi å Re*^) var pax o^osta. mikil ok lauk 
sva at Magnus konungr haf6e sigr. en Swinn kom a flotta ') mar er glemt ved linjeskifte. — ^) Fejl for mwi. 

"*) r rettet fra et andet boprstav (»?). — *) Sikkert fejl for jiar. 

^) tt synes fremkommet ved rettelse. 

*•) Skr. miindr nmdr mon med omflyt nin{?stegn; her inp;!. vist pKifa. 

') Samme overskr. i iiiiirt^cii men \irif?tig for d re. 

^) Skr. drr. 2() p:irspexnill 

ok let ') inikit l'ly6e \\(iiin |)a aptr a Skaiii j)iiiat \\<iint al li 
hæli u])p a Gautlrrnd ef \\nnn [jyrfti til at taka. Eii Mr;^- 
nn^ konnif/r for \ra, aptr til lothiiidz ok sat \)ar nm vetrinn S"" 
i'u^lmciit ok haf6e gæzlo å skipom ainom. |jesa getr ARiiorr 
V i(arla) HkaUd. Fus let å Re ræsir rain J)///g: hatt gla;nina o 
valska rau6 f'iri vi6o Uestlfl/Kli grainr braii?Kla, 

K. 25. ORo-5^a vi6 Ar os"-) 

II 32 QlveiiD? Ulfss(oii) for [tegnr a skip sin er ha«« spurfte at 
O Magitiis ]wni\)gY vår geii>/gin// af skipo;». dro f>a Svcm?» 
lift at ser allt \)af er lirr«;^ feck ok for J)a uin vetrin« wn 10 
Sialand ok. Fion ok um eyiar ok er at dro iolunojn liellt 
\iaii7i su6r til Iotlrt«dz ok lagfte til Lima fiardar ok geck 
\)nr mart folk imd/r ]\anr> en ]\ann tok giolld af sumo?«. 
smn?V ioro å fund Magnus honvngs. En er hann spurfte 
liuat Sveinn haf6ez at |)a for hann til skipa sinna ok hafAe 15 
me6 ser Norftmanna lift \)(it er pa xar i Danmork en sumt 
Dana lift hellt {)a sun//an f?>/ land. Sye/n)i uar f)a i Arosi 
ok liaffte mikit lift. En er hann spvrfte til Magnus honvngs 
Jja lagfte hann sino lifte or bænom ok bioz til oJiosfo. En 
er Magnus konrngr liaffte spurt liuar S\cinn var ok hann 20 
visse at {)a munde vera skamt mille fteiEa. {)a atti h<7w« 

n 53 li/(.v{j/>/g ok talafti vift lift sitt sagfte sva. Nu liofum ver 
spurt at iarll meft lift sitt man lier liggia nu fyr/V os er 
mer s^Y( sagt at \>('ir liafi lift inik?7. Ek vil gera yftr kunnikt 
um ætlan mina vil ek leGia til fundar vift i(arll) ok be/iaz 25 
vid hann J)0 at ver hafi/« lift nockoro^) færa. niunu ver 
tra'st vart eiga en;,' sem fyR [^ar seni guft siaUV er ok hinn 
li(elgi) Ola fy konvngv f(aftir) min/^ heiir hann os nyckurv;?? 
sinn9m fyR sigr gefit J)a er verliofombarzoAliofom ver opt haft 
lift minwa en ovinir varir. Nu vil ek at menii buiz sua vift at ver 30 
skolum^) leita JK'/Ra ok pegar er fund varn berR saman jia 
skoluyy/ ve>- at roa ok taka {)egar til bardaga ucri {ja bun/r allir 
min/r me/ni at beriaz. Siftan he/klædduz mcnn ok bioGu 
huerir sitt iinn toko siftan roftr') ok roro fra;» ^ar til er 

^) Her mgl. lid. — ~) Overskr. o^så i margen. 
^) Det sidste o er i lids. rettet fra o. 

^) Forst skr. sk med det .sædvaul. forkortelsestcKii ( = sical). men dette synes 
sogt udraderet. — •') Skr. rodor men med ndi)rikket u. MAGN. GOD. 27 \,ei>- sa lift i(arlls) greiddu l)egar atroftriiiH. En ^venis 
menn vapnudoz ok tenp:5o saman skip sin tokz \>ar liegar 
oRO.-^a lior6. Sva s(egir) Pioftolf/' ^alld. L^gfto glo6ez H 54 
gl95a gramr ok j(arl) Uri skoiiimo i^rtr kom hiini l)orua 
5 brandleikr saman rand/r sua at man \yhigQ.t munå(}t merkendr 
lie5ins serkiar lieR nafte gny gorfa geiRs ouosto meiri \^elY 
borftoz um stafna ok mattv ^eiv einir lioGom vi6 koma er 
1 'stafni varo en ^eir log5o kesiom er i fyririimi varo. En 
allir \>riY er aptaR voro skiitu snæri spiotum e6a gaflokmn 
10 e6a vig a-rom en sumir bam-6o grioti e6a skeptiflettu»L en 
J)m- er firi'r aptan siglo \oro skutv boga skotv>». Sva s(egir) 
Pio6(olfr) Skoti5 sa ek skepti fletto»^ skiott ok maurgii 
spioti braft feck lirafn ^ar er haftom liialldr å breifta skioUdo 
neytto mest sem mattv mcnn at våpna senno baugs en 
15 barair lago bauruffr griotz ok aurfa. Baro bausla fleiri il 55 
b6gmr>n; at haur tognmn mun//dit l^an;; dag Prænde t)reyta 
fyR at skeyto;// ') sua I^ygt flugu si5an snori åaiR of skærur 
ott var aurdrif-O latift illa satto å milli ber seg?V ^at liué 
åkauf var skot hriften. migniis konvugr uar ondvnfta oRosto 
20 fyrst i skialldborg en er honom i)OTi seint å orkaz jia liop 
hann or skiallborg/nni ok fram ept?V skipmo kalla5e hatt ok 
eGiafte menn si'na ok geck allt iram i stafnin/A i hauGoRo.^to. 
En er \yat sa hans mcnn {)a eGiafte huern anwan uar {)a kali 
mikit of allan herimi. Sva s(egir) Viot^olf): Miok baft Mff^- 
25 nus recka maftr roksliga^) annan lu.rd l)rifuz bod l^a er 
byrftomz bæ6 sky framaR knyia. Giorftez l^a en akafasta h 5G 
onosiR. I ^eim sokn hra-6s skip Syeins framan U7« stafnin 
ok of sauxin. l)a geck Wignus kouvngr meft sina sveit up^) a 
skipil* ok siftan livHT^) at o^rom. flyfte fm Sueinr; ">) gor5o 
:?0 ^a sua liarfta atgongo at Svelns mmn brucko ihi ok bra-ft 
Uagrnis ]iOiiviigv \)at skip ok siftan biurt at arbvo fly5e Jia 
Svr'/*/// ok mikill luti ha>/s mro/;?r/ en fiolftc fell lifts hr?ns 
, • mart feck oyt grift. Sva s(egir) I>iofto//r. Vorftr geck meiR 
at morfte Magnus kialar regna \>at uar frægt i fogro?H 1) eij er i hds. rettet fra to. 

2) Først skr. cmrfd, men så er (ler skr. omsætningstesu over rf<) ; fork.tegnet 

for ri dog ikke særlig betegnet. - •') Sal. for rgak-. 

b Rettet fra hds. Imcrt. 

•=i) Disse S ord er urigtig indkomne her og er gentagelse af samme ord i det følg. 28 KIKSPKNNILL 

fraiustcifii vidav hvnnnn gorftoiu [xir suii iit jnuvM j)t'jij>;ill 
en ox fengi skei6r nam lierR at hriofta liuskarlla lift iailli. 
u 57 aftr suanfolldar selldi solstyrannde inn dyri iarls la icrf) a 
ferli fiyr gri6 staufum hi^rfa. Jiesi oRosta, var dro/tinsd(ag) 
V hinn næsta fmV iol. Sva s(egir) Viobolfr. Ra^m var hilldr 5 
SU er hrawma liar6 éls ui6ir bor6oz hc/R geck snart at 
snerro sunnu dagr af unwi flaut Jja er felgir leto fi^^r gny 
staiir hi9i-fa |)io6 skaut at naftom naR a ImcrRi båro. 
Magnus konrngr tok^) jjai- .vii. skip af Svcms monnom. Sva 
s(egir) Pio6o//'r Hrau6 Olafs maugr apan iyfuR ua sigi' en 10 
digra fregnat slikt or Sogni .vii. skip konor hnipar ole enn 
q(ua6) hann Mist hafa Sweins at syno suer6gautar f^ronautar 
H 58 liaur6 er helldr of orSin heim kuamo for beima hrærir 
hausa J3e?ra hreai ast-) ok. leGi siar pytr au6s of ariim 
unnr a sanda grunwi. 15 S^ K. 26. ORosta i Sialandi^) 

Ivein/? fl}^6e ^egar uw nottina til Sialrtndz med jjcr^ lift 
er undan haffte komizc ok honom villdi fylgia. En 
Magnus koningi' lagfte at lande skip sin oJc let pegar um 
nottina lift sitt iara a l««d. en snewima of morgininn eptir 20 
komo 'j^eir ofan ineft strandhgG miki^. Pes getr Pio6(olfr). 
GauR sa ek grioti storo gein haus Uri steini færa fylking 
peiRa fast harftlega kastat oian keyrfto Ycr orftom iyrft muna 
Sueinw of uarfta staftar hefir stafn i miftio stran"*) hyG 

ii59numit lanåi. Magnus konvngr helldr {)egar sunwan sino 25 
lifte til Sialrtndz epti>- Sveini En J)egar er Magnus kowr^gs 
lift kom at pa, flyfte Syeinn Jjegar a land npp ok allt lift 
hans en Mag}ins konvngr sotti e^tir pcim. ok rak flottaN 
dråpu slikt er pcir nafto. Sva s(egir) P(ioftolfr) Spurfte 
eino orfte aulld bloftraufta skiolldo satt er at sua morg atti :^0 
Selunwz mær liucrr ve bæri aur t/afto ver n^an yiir of 
skégen gnogar titt bar margr flotti til Hringsstafta iliar. 
Saurstockinw béR suira snaR Skanunwga liaRi undr ær nema 
allvalldr Lundrrr alldr-'"') praftr Uri halldi ser flugo mglld 

H 60 ok myrar merki iarls ens sterki ^) SI96 drap f ram at f lo6e 35 1) Skr. to. — 2) Fejl for æst. 

^) Samme, overskr. i margen, men med a f. /. — *) Således. 

•*) Kan oKså læses aUde. MAGN. GOD. 29 

flaugar dauR of hauga. Sveiiin fly6e Jia yfir å Fion. En 
Magnus ko^irngr for {)a herskilldi yf/r Sioln'wd ok brende 
vi6a fyi'ir |)eiw vaonnom er um hausti6 ha^fdo slegiz i folk^) 
me6 Sveijw Sva s(egir) P(io6olfr). Na6e 3(arl) at eyOa 
5 iofra setr a vétri lezt eigi pu litla lawdvom af \)er standa 
mattiå Magnus h^tta milldi folk und skilldi nema Knutz 
Yar |)a nytuw næn sem hann ra6inw væri Raunw letz fju 
ræsir Prænda reidr l)or6er bæ meiSa hus namtu hucrt ok 
eiso hyrfeld gefa ellde grå villder {)u giallda ge6inga vinr 
10 ske6ar aurt rendo \)eir undan iarls fylg9rom dylgi^r. 

K. 27. Ran oc brenna^) 

X>egar er Magnus ko^ivngv spur6e til SYeins J)a hellt hann h (ii 
I li6e sino yfir til Fions. En \iegar er SYeinn spur6e paf 
geck hann a skip ok siglde ok kom fram i Skani for J)«6an 

15 å Gautlawd ok si6an å fund Suia kommgs. En Magnus 
konvngr geck upjj å Fioni let par ræna en brenwa firir 
morgow. Allir SYcins Taoni pciv sem par våro fly6o br9tt 
vi6s uegar. Sva s(egir) P(io6olfr). Hrindr a hroka lanåi 
hreiG af eiki veGiom su6r leikr elldr of unwinw o6r i lopt 

20 up glo5om b9r logar lialfo hæra hionom næR a Fioni ræfr 
|)ola na'^6 ok n^frar Nordmenn sali bren^ia. 

K. 28. O'Rosta vid Helganes^) 

Eptir fjetta geck enn allt folk undir Magnus konrng i ii 62 
Danmorko var par pa fri6r go6r enn æfra hlut vetrar. 

25 Setti l)a Magnus honvngr sina me>ni til stiornar um lo/nl 
allt par i Danmork. En er å lei6 uari6 l)a for hann vi6 lifte 
sino nor6r i Nore^r ok dualftez par miyk lo^gi um sumarit. 
En er Sveinii spur6e paf pa reift hann pegar ut å Skani 
ok haffte lift mik?^ or Suia velide toko Skanunwgar vel vift 

30 honom elfdiz*) hann pn at lifte for siftan ut i Siolond ok 

gi-lagfte under sek sua Fion ok allar eyiar. En er J)«^ spurfte 
Magnus konvngr J)a elfdiz*) hann at lifte ok skipom hellt 
siftan suftr til Danmerkr. hann spurfti hurrr SYcinn la med ii 63 
hrr H\mt hellt Magnus konvngr pa til motz vift ha^tn uarft 

35 fundr {)eiRa par sem heitir Helganes ok var pat at kuelldi 

') Sikkert fo.jl for flok (flock). — '■*) Ramme ovorskr. i margen. 
•') Ligeledes. — ■*) Såleden. 80 EiRSPENNtLL 

dags er ()Ro.9^a tokz. hat'fte M(i(/)iiify konviigr lift iniii/?a oÅ: 
skip stfRi ok skipuft l)eti'. Sua s(egir) x\.i'iio>/-. Vitt hefi 
ek lieyrt at lieti Helga iies ^ar er elgi vågs en vifta fi"ægi 
uarg teitir lirau6 marga rokr aundyrt baft rander reobus 
saman leGia rogskyia hellt ryiar i-egni haustiiott gegno//«. 5 
OuostsL var hin akafasta en er a leift nottina gorftez mik^'^ 
mannfall ^) Magnus konvngi' skaut hroKlskoti alla nottina. 
J)es getr P(io6olfr). Hitzig laut er lieit//- Helga nes iyvir 
kesiom sucku sarir ret kar Sueins icr6 bana vcrfter inætr 
liellt m9rgu spioti Mora gramr i snori 06 -) rau6 aski studd- 10 

H f)4 an auR koidreki dauRv/??. Pot er skiotast at segia af um 
onosto {jesa at Magnus konvngr liaffti sigr. en Sxeinn fly6e 
var skip lions hla6et^) med staufnu>y< ok oU aun>2or skip 
S\eins \oro hroAin. Sva s(egir) P(io6olfr). Fly6e i(arl) af 
a'5o ottinri^) skipi sino mord Jkh- er Ma^>*?<s gor6e meinfært 15 
}ja5aN S\eini rau5'"'j herkonungv riofta Imeitis eG 1 sueita 
sprænde bloft a bryndan brand uå gramr til handa. En 
s(egir) AnioR. Skeidr tok BiaRn(^n- bro6or ballr Skanun>/gom 
allar J)io6 rori J)eiRar tiftar {nngat gramr med hriugoni. 
Par fell mik/t lift af Sxcins monnom feck Magnus konvng^' 20 
ok hans mcnn par allmik?7 hlut skipti. Sva s(egir) P(ioft- 
olfi"). Skiolld bar ek hei»^ fra hialldri hlautz m^r til pes 

H 65 gautzkom ramr vard suftr a sumri suerft dynr ok J)0 brvniiu 
vapt^) gat ek ferft en flofte fyR sagfta ek pat kuRo par 
feck ek hialm er hilmir harftfengr Dani barfte. Suein« 25 
flyfte up å Skåni ok allt lift luo^s pat er undan komz. En 
Magnas konvngY ok hans men>/ rako flottan?< langt å \anå 
\ji\)j) ok uarft pH lit il viftr taka af Sxc/ns monnom e6a bgnd- 
oni. Sva s(egir) P(ioftolfr). Bauft 0\afs s(on) aftan u\)p a 
land at standa geck med man/ulyrft niickla Magnus reiftr 3o 
af skeiftom snaR bauft LilmiR lic/ia her er skai'k i Danmorkv 
fleygir liuast of hauga liestr or Skani vestan. Siftan let 
Magnus konv7igr fara herskillde allt um bygftena. Sua 
Ii66s(egir) P(ioftolfr). Nu taka Norftmey/^< knyia ner gaun/vgv 
Ycr staungv«^ l)r/ka ek Magnus m^'yki min;< skiolld å lilift 35 
sialldan skytra skeifo?// fæti Skani yiir slani fagr vegr er 

') Skr. fnll 7)1(111)1 mon iiied omsætninsstefrn over. 

-) Således, a; odd. - •') Fejl for li)-(idct. — 4) Fejl for niri),)). 

•'') Fejl for )-('d. — •*) Fejl for nqi)). MÅGN. GOD. 31 

mer fegri iunnåenn su6r til Limdar. Si6an toko [v/r at 
brenna byg6ena fly^e pa allt iolkit vi6s uegar vndan. Sua 
s(egir) P(io6olfr). Barom iarn at orno iskaulld a lili5 visa 
skiott rida nu skreytt«- Skanun)?ga lokvan/r rau6r leikr 
5 6f by breidom bra5r at yoko ra5e elldr en emir nallda 
atblasendr J)ui våsi. Sui6r of seaia bu6er siklingr i her 
miklom ey6er byg(^ sem bra6az biartr elldr Danavelldi 
m66r berr halr of liei5e^) hallz-) Danmerkr skiolldo ver h 67 
lutom sigr en sarir Sueiw.9 menn Uri renna. FiQrG let fylk/r 

10 uer6a fomtraddan mo spornat leynumc litt å Fioni li6s 
skiolldunwga å mi61e muna fyrir Magnus synia mewn Sveins 
^eir er nu renwa upj; iarn m^rg i morgin merki stoEa verka. 
Svemn flyde J)a austr å Skani en Mag)ius konvngr huarf 
aptr til skipa sin^^a ok hellt si6an austr firi Skåneyiar sido 

15 ok uar6 mi9k buiz af skyndengo. Pa q(ua6) I^(io5olfr) J)etta. 
Ek hefi ecki at drecka anwaRs nema sio f>enn'na syg ek 
or saulltum ^gi sylg er ek iofri fylgi liar Uri os en uGum 
allitt Suia kaullom drygt hofom vas fyrir visa vi6r Skan- h G8 
eyiar si6a. Sucinn fly5e pa up å Gautlr/>Kl oh sotti si6an 

20 å fund Suia konvngs dual6ez hann par um vetrin;/ ept?'r. 

K. 29. Fra Magnusi konuvgi^) 

Magnus konvngr sneri aptr fer6 sinni Jja er hann liafSe 
undir sik lagt allt Skani hann hellt J^a fyrst i Falstr 
ok veitti par upjj gaunwgu ok heria6e par drap mik// lic^ 

25 pat er a6r haf5e gengit vndfr Sycin. J)es getr Arnorr Sr/k 
reft eigi eklo allualldr D^no?« giallda let fullhugadr falla 

fF Falstr byGua li 6 ti(ji hl6(^ er hala tedo hirdme>ni ara gi'æn^/i 
auc^ar jjorn fiivV aurno vngr ualkaustu |)unga. Si5an helt ii g'j 
Magnus konvngr lifte sino til Fions geck par upj; ok he/iafte 

30 ok \atin par j)a mik// heruirki. Sva s(egir) Annorr. En 
brtr f/-«m a Fioni folld sotti gramr drottar par gallt he/r 
fra hanom hr/ngserks litu6r merki minj/iz aulld huerr ar\nan 
iamnparir blåm hrr^fni oi*t gat hilmir hiarta herskylld/r 
t(}g fylldi. Magnus konvngr sat uetr pann i Danmorko ok 

35 var J>a g66r fridr \\ann haf6e att i Danmorko oRcs'^or margar 

') Skr: hdl^c, inon rettot i in!ir'j:ou. 

^) Skr. 1110(1 saiiiiiiensknivct / uden fr)i'k(>rtnlsostotjn. 

■') Overskr. ojfsfi i iuHrtjeii. 32 EIRSPENNIM, 

V ok haft i oUom sigr. Sua s(egir) Oddr kiki'ua ukalld. Vann 
finV Mikials'"^) many/grim liatt riwma fello Vindr en vyiidfjz 

II 70 vapnliliofte miok j)i()6er en Uri i'ol xar auny/or ohlituleg 
Htlu up^ hofz grim me6 gumnom gun/a* fyrir Ar 6s suny<an. 

V En s(egir) Amorr. Hefnfr fengut yrkis efni Olafs gcrii ek 5 
slikt at malow hlackar lætr pu hrælaug drecka liauka mi 
man kuæ6et aukaz fiorar hef?'r randa rynr reyrar setrs å 
einom vetri allvalldr ertu of uægr kallaSr auHa hn'fter 
frækn ok goruar. J)riar oRo^'^or atti Magnus konvngr vi6 

V Svein Ulfss(on). Sua s(egir) Viodnlfr. Hadez heilli go6o 10 
hilldr sem Magnus villde selr um sigr at {)ylia sokn stgrir 
mer f^ri brand rau6 bu6lungr Prænda berr i6ola si6an hann 
ept li^ruig {)remn h^Guin/^ skiylld at giylldom. 

K. 30. Or6sen>idij2g Magnus kouiings til Englowdz^) 
II 71 "IV Tagnus konvngv reb Jja bæ6e fynr Danmork ok ^orcgi. 15 
-i-VX En eptir pat er h.an.n haf6e eignaz Dana velldi. pa 
ger6e hann sende menn vestr til Engla»dz foro peir å fund 
Iatvar6ar koni;ng8 ok fluttu honom bref ok in?isigli Magnus 
konvngs. En pat sto6 a bréfu;/^ vacd kueSio sending Mag- 
nus konvngs per munu6 spurt hafa einka mal l)au er \er 20 
Haur6a knw^r gor6om med os at huan er lif6e eptii* annan 
sonlausan pa skylide sa taka 9II \onå ok pegna. J)a er hinw 
haf6e att. Nu er pat sua orftet sem ek veit at per hafit 
spurt at ek hefi tek?'^ Dana velldi i arf eptir Haur6a knwt 
en hann atti a6r lio;<'>^ anda^ez (.ingum mun si6r England 25 
en Danmork kQllumz ek nu eiga Engkf)?d eptir rettow 
maldogom vil ek at f)u gefir up^j rikit Uri mer. en at ^druw 
kosti man ek s^kia til me6 styrk hers bæ6e af Dana velide 
ok or 'Noregi man sa ra6a Inndom er sigrs uerbr au6et. 
II 72 En er latvnrr^r koncngv haf6e leset bref pési. pa svarar 30 
hann sua. pat er aullu^// monnom kunnigt her i landi at 
A6alra6r konmigr fa6ir minn var 66alborinw til rikis pessa 
bæ6e at fomu ok at nj'io voro ver .iiij, syn/r hans. En er 
hann var falliny^ fra lo«dom l)a tok Kiki pctta ok konrng- 
dom latmwwdr bro6ir minw pinat hann var ellztr uaR br^ftra 35 
un6a ek vel pa vi6 me6an hann liffte. En ept»' hann tok ') Fejl for Vat: — -) her mprl. mcssu. 

•') Samme overskr. i margen med undt. af de to sidste ord. HAR. HARDR. 33 

Knitiv kojtriH/v stiuffac^ir min// uar I)a ecki dællt til at kalla 

met^an lu///// lii'(^e. En eptir h////// uar5 Iwuvitgv Haiifddr 

bro(M]' min// mtM^an ho/zom var lifs auftet. En er lir///// 

anda^ez {)a re(^ Haur(>akn////- broc^ir min// firir Pana velldi 

5 ok J)otti J)a [)/// eino rett Lrec^ra skipti med ockr at ham/ 

væri ko//i'y/gT bæ(^e 3'fir Eng'hY//de ol- Danmo/k en ek hef^a 

ecki R/Åi til forra(^a. Nu anda(^ez lir///// var |)/// |)a ra^ 

li/'/- allra l////dz mdinid at taka mik til ko///'//<2,-s her 1 P^ng- 

l////de. En me^an ek l)ar ecki tignar nafn jtiona^a ek 

10 mino/// haufcMngiom e/V/i storligaR er^) [m/v er aunga atto 11 73 

aHt her til i'ik/N. Nu liefi ek tek/7 hrr k////('//gs naf)i ol- 

vigslo ol- tigulegan lnina»> ol--) koi/ni'^Aom sem fai^er min// 

liaf(^e fir/V mer man ek j)/'tta nafn eigi upj> gefa at mo- 

lifanda. En ef Maginis 'kouvnyv kemr hingat til lr///dz me(^ \\cr 

15 sin// J)a man ek eigi lic^e samna moti ho//om man li////// 

kost eiga at eignaz Englr///d ol- taka mik a^r af lifsdavg- 

um. Segit lio//om sua min'') ovi) ioro sendem/'//// a])tr ol- 

komo a fund Magnus ko//r//gs ol: sog^o lio/zom allt sitt 

or^nde ko//r//gren// sxarar tomliga inælfi [)0 sva. Ek ætla 

20 hitt muno uera san//ast ol- bezt fallit at lata Jatuar5 k«///'//g 

y liafa Ril-/ sitt 1 ro f/V/ \nci- en liallda j)es{) uili ar gii(> liefir 

mik eignazc latit. 

K. 1. Vppliaf saugu Haralldz \ioinnigs Sigr/rV//' slonar)^) 

25 TTaralldi" son SigurAar syr IjroAei". ()!///> k/////'//gs hins ir 74 
AA helga sammn^ii h////// var a Stiklr/.sfofV//// 1 oRox/o l)a 
er Oh//'/- en h(elgi) fell. uart") HaRa/ldr jja saR ol: koniz a 
brott^') me(^ au^rum flotta mo////om. Sua s(egir) P(iot>olfr) 
Huast fra ek Haugi et nasta hlif él a gram drifa en 

•^0 Bolgara bi'eiw/ir hrsu^r sfnom uel t(M^e skih^^'Z lu///// o/,- huh^e 
hialmsetrs gamall Nctra t((;i .xii. ///.' j)riGia tram^r vi(^ Oh//' 
dauAan. Eaugnvalhli- Hrusas(on) flutti HaK/'//</ or oRosfo 
ol: kom ho//om til bonda mukuRs ei- bio 1 skogi langt fra 11 75 
oArum ino////oiii var YinRal/dr |i///' leknac^r til jies er lu///// 

:i') vai' h(>ill. Si(^an fvlg^e son bnmhi lu/z/om austr nm Kinl 
ol: foro \)('iy allt mai'kleic^e |»///- er sua matti en ecki al|)y^o 

') Fejl for en. — ^) Disse to ord er vist egenmæKtig tilføjelse. 
•') Over II et næppe tilsifjtet fordobliiif^spuukt. 

*) Sainiuc overskr. i margen. — ■') Krollcii muler o «■!• ojjl. skr. iniiler ;•. 

3 H4 EIRSFEXXIl.L 

ve^' vissi l)nii(las(()ii) t'cki til Uwinuii ]u(int iy\'^C)v ok er 
J)r/i' ri(^() a inilli eyfte skof^a nockuKa. |)a (jdia^) luo^/^ j)Kla. 
Nu læt ck sko*;- af sko^-i skrei(^az litils I■(■i(^a^') Imr/K ucit 
nema ck vr/c^a vii^a frø-^r lun si^ir. \\(iiiii for austr um 
Iainlal^^//(1 oh Hclsintyialro/d ok sua til Suij)/V>fVo- fan// lin//// ;") 
j)///- I)a Kaiigv////^/ Brusas(oii) ok iiiiok iiiaifi-a a<^]•a ))a in/z/ii 
er komizc llof(^o or oHo>7o mcnw ()\(ifs ko//c//os. Ku cpt/V 
ujii varit feno'u j)/'/r ser skipaii ok ioro um suiiiai"it austr i 
(Tarc^aK/V.v a fund larizl/v'/N konriif/s ok \oro (>/// uni vetrin//. 

H 7(i ISua s(eg'ir) Bolu/'/k]'. IMilldinor straukt J)U u/// nia-kis mun// 1" 
æ/- letz af gun/zi. liolMz van// rafn of fylldan lirås l)aut 
vargr i asi en gra/z/r wc ek fra fivmra folk lir/(^e ]»/'/• u/'/(^a 
austr konitu arit nesta aur(^eglyndi' i (iloi'c^oin. .larizl/"//'/' 
koiiviigv tok vel vi(> j)ei/?/ HaKa//r//. gor^ez Hak///////- jia 
liofc^ingi yfir l////duarnarmo////om kr///r//gs o/.- an//aR Eilifi- 1") 
s(on) Raugnv«ZW.i i(arlls). Sva s(egir) I'iiot^olfr). Eitt 
hofdoz at Eilif/- \^al■ er sat liofc^ingiar .ii. lianiallt fvlkc^o 
Jj/v'r Austr vinc^om ok i ongan krok v///a Læsoni léttr lic^s- 
man//a rettr. HaR///////- duah^ez i Gai'0)aR/7-/ noekora vetr 
oh for vi(>a uni Austr ueg. Si<^an l)yria»^e \\(tnn fer(^ sina 20 
ut 1 Girklf?//d ok llaf(^e niicka-) sueit inan//a {)a hellt lu///// 
til Mickla gan^z. Sva s(egir) Baulv/'/kr hart kni^e suol 
suartan sneckio brand i'ni l////di skur en skrautla baro 

H 77 skei(^e bryniajj/n- rei^e mæt/-. hilmiR sa nialnia jMickla garc^ 
iivir bar6e morg skritio breitt at borgar barnifogr ham 25 
armi. Pa reft firi Grikhr/zdi Zoe d/'ottning en rika ok me(> 
hen//e Miehael catalact//N. En er HaRa/////- ko/;/ til gar(>z 
ok a fund åroiXwiiigar j)a geck lur//// j)/f/- a mala ok for 
Jjeg/(/' u/// haustit^ å galeic^r nle(^ hr/ni'/////r/in j)/7'm er ioro 
ut 1 G/-/ckl/r//dz haf. HaRr///'///- ludli sueit af sinom iwontiom. ^^0 
Jja uar hofc^ingi yfir aullu/// lu/-mr>////om sa maC)r er nefndr^) 
er Gyrgir het lur//// nar fi-ænde droituiiif/ar. En HaRa//<//- 
haffte litla liri^ vr/it i\f)v i li^eno en Va^'ingiar [)JhUIuz til 
luf//s ok ioro \)(lr all/V samt [legar^) ei' bardagar yoro kom 
Jja sua at haiiii gor^ez hof(>in//gi yf/V aullum Væringio/// -io 
ioro \)('/v Gyrgii' ui(^a uni (Tri(kl////dz eyiar ok un//o j)/(/- 
lu'/'skap mikin//. 

^) Fejl f. Iici()(ir. — -) SAl. f micklo. 

3) rr iiffiidr er ovei-rtodi«:t (eller det fol«;. /«■/ ; dette ikke i Ukr). — ■*) Skr. 2 tm. D' HAR. HARfiR 85 

K. 2. Fra Væriiig'iu//^ ol: Gvro'i M 

at var eitt \n\eri sin// er |)/7V ll^f(^o farit of Idiiå ol- H 78 
skylldo taka ser nattbol vi(^ skoga iiockora ol- komo 
Væringiar fyrst til nattstaftar ol- volc^n ser tialldstac^e }ja 
5 er [}eir sa hezta ol- lipst lagu {»/vV/t \)(ir er sua liattat at 
l^n/dit er hlautt ol- jjegar er regn koma er \)ar illt at bua er 
lagt lier. Pa kom til Gyrgii' hof(Mngi hr^ysins ok er \\aiiit sa 
Imar Værin/zgiar liof<>o tialldat lia5 Ivnn/ j)a brott fara ol- 
tiallda 1 o^rom sta(^ segir at lu///// vill {j«/' tiallda. HanaUdf 

10 s(egir) sua. Ef \)Ci komit fyRi til natt stai^ar })a taki [trr y^r 
tialldsta^e muno/// ver j)a tiallda i o^ro/;/ stsK^ \)(ii- sem os likar 
gioi'ij)^'/' nu ol- sua tialldit \)(ii- sem j),"/- vilit i 0(^i'om sta(>. liugda 
ek at \)(if væri rettr Værin//gia her i velldi Grickia kojivugs at 
j)/'/i' skolu \7'/a frialsir ol: sialfra^a u/// alla luti f'/'/v" nllum 

1.") mo////om en v/'/a ko///'////i eino/// ol: d/v/ttn/////// |)ionostu 

skylldir. Preyttu {)/7'r l)/'tta kap/zniadi \)((i- til er liuarir H 7.) 

^' tuefiio vapnu^uz ///■ var j)a vi(^ sinlft at jt/v'r mynde br/iaz, 

komo j)a liin/V uitrnstv mr//n ok skib^o |)a sog(^o sua at 

betr er fallit at j)/v'r sættiz um {)cfti\ nnd ol- gnr^e skipan 

20 a med ser glngliga sua at v/f/i j)yi'fti o])taH slika deilo. 
nar |ja stefnu lagi a komit \ncd [)ei/// ok skylldo \iar uiii 
dæma hin/V beztu m/7/n ok hinir vitrnstu. En a [icini stefno 
re(^o {)/v'r \)(ii sua at samt kom incd ollu/// al hluti skylldi 
1 skaut b/'/a ok luta uvd Griekio/// ok Væringio/// buarii' 

25 skylldo fvRi riAa e^a roa e6a til liafnar leg</ia ok kiosa 
II/// tialldsta^e skylldo {)ui jja liuar/V tueaio iina sem lutir 
segfte. Siftan xoro lutir gnruir ok mai'kac^er. Jta m//'l/i HaR- 
((f/(li- vi(^ Gyrgi. Ek vil sia luu'/nog j)u markar ])in// lut 
at e/V/i inarkim vi(^ ein//og ba(^er h<nu/ gon^e sua. sic^an 

30 mai'ka('^e HaR((//(//' sin// lut ok kastaV^e i skaut ok sua ba(^ei' 
\)('iv. En sa n.aftr er lutin// skylldi up^j taka ])a tok hoim 
u\)j) an//an ///.■ lielll niilli fingra ser ok bra u]i// liendin//e 
ok ma'lfe j^esir s/y/1u fyrir'-) rifta ok roa ok til hafnar leggia 
ok kiosa ser tialldsta(*)e. HaRdlldr greip til handarin//ar H 80 

■iii tok lutin// ok kasta(^e a sæ. Si<^an s(egir) harni. Pesi \(tr 
uaR luti'. Gyrg/V s(egii) liui letz j)U e/V/i fleiri mciiii si'a. 
Se her nu sfegii-) WiWUtl/dr |)an// ei' ept//- vv mantu \)(ir 
ken//a [)itl mark. Si^an var at liugat um |)an// lutiuH 

') Overskr. i iiiartroii: fm IiIhIuk. — -) Fejl f. fi/rri. 36 eirspennilL 

oh kendo allir 1)^/- mark Gyre^is \(ir \)((t dæiiit at Wi-iii»giai* 
skylido liafa kioi"iia k6st') uiii allt \uif er {teir j)ræTo um 
fleiri lut/r ur6o [m'iy er |)^'/r un^o eigi å sattir oh lauk iafnan 
sua at HaR(r//^/r liaffte sitt mal iovn [wiv all/V samt um sum- 
arit oh hcno^o \m\ er allr var sainaii hr/Riii. let W'AnnlUh- 5 
sina mr;ni vr'/a firir utan hardaga e^a elligar \u(r er minzt 
uar mannhætta oh letz uai'az vilia at \\«itii tynde lu'/li(^e 

H 81 sino. En er \\anii \ar ein)/ saman me^ sino li(^e lagede hconi 
sua fast til at brriaz at an^aR-) tueoia skylldi ]u()ui fa sigr 
ec^a bana Sva har til optlega l)a er haini \ar h^fcNingi yfir lo 
li6eno at haini uan/2 sigr |)a er Gyrgir xauH ecki Jj^ta 
fundo heimetin oh sogc^o bet;- iara miitiåo sitt mal ef JianaUdr 
einii væri hofrtin/^gi yfir ollo»/ h^'rinom oh amHto hrrtoga- 
nu;;( at ecki yr5e af lionom ei^a hans moimom. Gyrg/V 
sagfte at V^rinngiar uilldo ecki li(^ veita ho«om. Bac^ hann 15 
jja fåra i an>mn sta^ en hann færi med otirom hcrino»/ oh 
vin/<a {juilikt sem |)r/r mætti for {ja HaRalldr fra h^'/ino//; 
oh Væringiar vi(^ lio//om oh Latinomc/m. En Gyrg/V for med 
Gnckia her. Syndez {)a Imat huarir mattv feck ILsiRalldr 
iafnan sigr oh fe en Grick/r foro liei;« til Mickla garftz 20 
nema ungir drengir |jr/r er fa villdo ser fiar sofnuc^uz til 
HaRa/W.c oh liof(^o hann jja f/V/ lirrtuga. h(t)in lagc^ez |ja 
med her simi vestr i Affr/ca er Væringiar kalla Serklo/id 
elfdiz'*^) haini {)a mink at finlmr/nii. I Serkhf/Hli eigna^ezc 
HaRa/Wr .Ixxx. borga uoro sumrn- gefnar en sumar tok hann 25 
mec^ ualldi. Sic^an for hann til Sikileyiar. Sva s(egir) Viodolfr. 

H 82 Tygo mat tekna segia tandrauc^s a Scrklfly^de ungr liætti 
ser .viii. ormtorgs hautu(^r borga adr licrskor^udr han^an 
liilldar leik und skilldi Serkio>/( liættr i slettr/ Sikileyia"^) 
geck lieyia. Sua s(egir) Illugi Bryndela skaUd. Brautz jju :}() 
und Mikial mieztan maguy/; heiy^; sem fragiim sonr BucMa 
ba'(^ sino/;( sun/dond HaRa/Wr raundo. her segir |)o/ at |)a 
\ar Mikial Gr/ckia konrngv i {)an// tima. 

K. 3. Hara/Wr vax boi-g^) 

Haralldr duab^ez marga vetr i Affr/ka fekA- [^ar 6i lausa- 35 
fiar gull oh gersimar oh allz konar dyrgr/pi. En allt 
fe ^at er hann feck oh eigi Jjyrfti lionn at liafa til kostnaSar ^) Fejl f. Lonti. — -) Fejl f. amuit. — ■') Sål. — ■*) Samme overskr. i margen- HAR. HARDR. 37 

sins sendi hann med truna5armo;?;?om sino)» nor^r i Holm- 
gang 1 valid o7i- gæzlo JarizL'//!s- konviigs drozc \^c(r saman 
6gr-ynin fiar sem liklegt er at yera. munde er horn h.cnaf)e 
J)any/ luta liei;»s er au5gaztr er at guUi ok dyrgripo;/; ol- h 83 
11"" 5 sva uiikit sem haini g(')r6e at er med s9nwo yar ac^r sagt 
at hrniH munde eignazc hafa Ixxx. borga. En er YLanalldr 
kom til Sikileyiar I)a hrria^e hmm [yar ol lag<^e at me6 
li6e sino til ein;?ar borgar mikillar oJc finlmr;nirar. Settiz 
haiui w)i borgina \)viat |)rtr \oro strrkir ueair sua at hoiiom 

10 Jiotti osynt at briota munde mega. borgar mejin hof^o vist 
noga o^• Qnnor fyng {)a/ er Jiyrftu') til varnar. J)a leitade 
UsiRaUdr }ies rafts at fuglarar hans toko småfugla {ia er 
hrei6ro(ioz i borgin/å oJc flugu å skog um daga at taka ser 
mat. HaunlhJr let binnda å bak fuglunv;;« lokars spånu af 

15 tyrui-) tré ok steypa vaxi ok bren;?o steini ok slå i ellde 
flugo fuglarnir {iegar er lausir ui'(^o allir sen?? i borgina at 
vitia unga sin;/a ok liibyla er \)eir attu i hus}ieckio»i [^rir er h 8-i 
{)akt var reyr e5a hålmi j)a last elldino?« af fuglunon« i 
hiis]}eckmYnar. En {)0 at eimi liurrr bæri litla b_yr6i elldz 

20 jia uar(^ [nif skiott mikill elldr er marg^r fuglar baro til ok 
vi5a 1 h??s})eckiur ok [^vi næst brann hucrt hm^ at o5ro \yar til 
er borgin logade geck })a folk/^ allt ut or borg ok bad ser 
miskun??ar [teir hinir saumo er a6r liofdo marga daga dremb- 
iliga latift ok^) hac^ulega til Grickia lif^rs ok hof^ingia 

25 Jiema. UsiRalldr gaf ollu?« moinwm gri6 }3eiwi er Jjes beiddo 
feck ha)))) si6an valid yfir JieiRi borg. 

K. 4. UsiYa/ldr vann adra borg med radum^) 

Avn??or borg xar su er liaRaUdr lag5e til li(^e si'no su 
var bæi^e fiolmeiim ok sua st^rk at engi van var at {v/r 
fen»gi broti(^ vellir slett/r ok liarMr voro um luurfis borgina 
J)a let Hanrdldr taka til at grnfa gropt \)ar ira sem fell 
ein>?, beckr ok var [)af diiipt gil sua at ecki matti ])anwog 
sia or borginyn \)eh' flutto molld alla vt å vatnit ok léto 
.35 straum brautt béra vo/o \)rir at {)eso vrrki bæ5e dag ok h 86 
nott var skipt til suéito;;/. Fax hernmii geck alla daga utan ^) Sål. — ^ y rettet i hds. fra u. 

^) Her mgl. vist ttiælt, som Fris har. 

*) Overskr. også i margen undt. de 2 sidste ord. 38 EIRSPEXMLI- 

at borgiu/M. Ku Ixti-o-ar iiir//ii ^eiijiu ut i vigj^kvi'«^ '>!' skiito 
huaivV a ac^ia. Kii wiu iiætr suafo |)r/r huaivV tueoio. Kii er 
\{2iRall(Jr skil(^(' \ui1 at iar(Miiis \\(it \tir gort sua langt at 
l)a iii/HKle koinit \nii wii horgar veggiii//. l)a let haiai iiapna 
Uf) sitt \)af uar moti degi') \)r/v geiigu i iarcMiusit En er •'^ 
\}rir komo til enda grofo \y'iy u\)jj yf/V liufu^ ser {ntr til er 
steinay ur<^o fvrir liinsett/r \)(if wif golf i stei'nhnll ein/å. 
SicSan hnito [m'/v u\y) golfit o/- gengu upy> i liollina \\ar satu 
fyrir uin^u niargvV af l)orgar moiinom snæddo ok drucko o/.- 
\ar })eini l)rtta liin// niesti vuisauargr j»r/V(t ^'æringiar gengo 1'^ 
|)egor uvd brug^niw» siut^uui o/- drapu \uir l)egar suma eu 
suni/V flyc^o \)i'lv er |»r/ komo vi(^. Væringiar sottu eptir 
l)ei//< en sum//' toko borgor hli(^en o/,- luko upyy geek \)(n- jia 
in» allr fiylcie lip/sins. En er l)('/r kouio i borgina J)a fly^e 
borgar ly6rin/< en marg/y ba6o gri5a ok fengu [)at allir [wir 15 
er up gafuzc eigna5ez HaRaUdr borgina med [tessoui hætti 
ok jtar mef) 6gryn//i fiar. 

K. 5. HsiVdlldr vax ena l)ri(Mv borg-) 
H 86 T7^^''^ l)ri^io bo/g hitto \)('n- jia er mest nar af ollom j)esnm 20 
-Li ok strrkost ok rikust at fe ok fiolmrynii \(/r<j wii \rd 
l)org stor diki sva at jir/r sa at eeki matti \)(ir vin^m med 
})uiliko»i brog^om sem liinar fyRi borgvV lagv j)r/r [)nr miok 
k'«gi sua at \)ctv fengu ecki at gort. Eu er borgar \ncnn sa \)nf 
j)a dirfc^ez'^) l)r/rvi(> })r/r settv fylkingar siuar nyiin a horgar- 25 
xeaioin. Sic^au luko [)eii' upji borgYfr hlicMn ok epdo a Vær- 
ingia ok eGio(')o l)a ba^o l)a at ganga ok hm i borgina ok 
fry(^o })ei/« liugar sogc^o at jtr/r væri e/gi betri til oRosfo 
en linsn. HaKr^/A/r ba(^ incim sina lata sua sem •æigi vissi 
huat \)eiv sugi^o. Ver goroiii ecki at s(egir) haim |)ott xcr ^^0 
rennim til l)orgarin//ar l)^^" l)rra vapu sin a os undir fætr 
ser ni(^r. Eu |)ott uer koniim i boi'giiui uud iu,tckurar sueit/r 
]i 87 |>a liafa |)r/r ualld a at byi'gia in/M l)a er \)C'/r vilia en 
suma liti \)ri(i\ [x/v liafa oU borga/hli(^en at gæta. Yer 
liv skolum gr;a |)ei/// e/c/i min//a s]>6tt ok lata J)a sia at wr Ho 
ottumz j)a ecki. skolu var//- mc//n ganga iram a volluna 
sem næst borginz/i ok gæta \)o |)es at ganga æigi i skotmal ') Her iiif;l. vist er (Hkr) 

'-) Samme overskr. i margen. — •') Fejl t. dirldo:. HAR. IIARDR. 39 

l)eiKa skolii mr/ai vaivr all/V fara vapnlausir ok g'',»ra ser 
léik ol: lata [^at sia bor*>Yn- inr^ni at ycr liir5om ecki um 
fylkiny^gar |)f/Ra. Si^an var siia nockura daga. Men;? is- 
lr;/dzk/;' ero nefnd/V {tdv noro \\nr wicd HaRaUdi HalldoE, 
5 s(on) Snorra goi^a. haim liafc^e f)esa frasogn liingat til \niK\z. 
An;mR vor Ulfr s(on)i) Ospaks sunar OsuilVs ens spaka 
\)e/v \oro hR{)ir en/r sterkustu mrnn ol; allvapndiarf/r ok 
\oro hin/r kærsto HaRa/Zr// \)('k woro backer i léik }ieso;». 
En er fiesa lei5 haf(^e farit nockora daga \)-å^ villdo hov^ar- 

10 vaciiw syna ewn meira kap^; gengu \^eiY ecki raed uapno;» 
iipj? å borgnr ueaina en letu })au opin standa borgar hlic^en. H 88 
En er \)at sa Væringiar {»a gengu \)ciY ein dag sua til 
leiksins at |)cv'r hof(^o su^^rc^ und/r mutlom en hialma und?V 
hautto;;?. En er jxv'r liofc'^o leikit wn ri(*). l)a sa \^ciY at borgar 

15 me//n uoru()uz ecki. })a toko })('/r skiott vapnin run;/o sic^an 
at borghli^eno En er hor^arxnenti sa \mt gengu \tciv i moti 
vel ok hofcbo sin aluæpni tokz l)ar bardagi i borghli^eno. 
Væringiar hnfdo (,)ngar lilifar nema \^at er \)(''iy sueipdo mot- 
luno)H \\m vinstri liond srr ur^o |)r?r sarir en sumir fello 

20 en all/V \oro naudolega staddir. W-AKalldv ok \)at lic^ raeh 
\\oiio\n er i hrrbu(^onø;n var sotti til at ueita sino)» \no)i)i- 
om. En hor^ar raenn xxoro |)a komn/r up å borgar ueGina 
skiito ok grytto å |)a uarc'^ j)a hor^ oRo.s/a \)oii\ \M-im. er i 
borgliliAeno yoro seint komit til at hialpa \^Q.\m. En er 

25 HaR/f/Wr kom at br>rglili(>eno j)a fell nvrkisma5r han?,, {la 
\n<t'\f\ \\(iiin HalldoR tak |)U up^; nvrkit \\aini sxarar ok tok 
upy> m^'/ki stongina ok inælti ovitrlega. huerR man mrrki hrni 
fyrir [)er ef 1)U fylgvV sua blaucMega sem nu er um ri(^ nar H 8!) 
\)nt meiR i'ei5e mal en saniiyYi^e [)V/at HuRd/klr var liinu 

•50 vapndiarfasti ma6r sottu j)r/r j)a inii i borgina var [)a 
bardagi har<Sr ok laiik sua at HaRrr/Zc/r hafcie sigr ok van;/ 
borgina. HalldoH uar6 saR miok liafc^e sar mikit i andliti 
ok varc'^ [uit sar liott alla æfi me(^an hai/ii lif(^e. K. 6. Harfl////r vax ena iiij borg-) 

in fior^a borg er HaRaJldr kom til i 

xnr mest af ollu;« l)esv»? er aftr var : 

var ok sua sterk at [ieir sa at engi \ar van at [ycir fengi 

') Skr. s. iiifr men med omflytningstegn. — ^) Samme overskr. i margen. 35 Qlv nar hin fior^a borg er HnRafldr kom til mrd her sin;/ 
O er efn xnr mest af ollu;;« jjcsv;;? er aftr var fra sagt hoi/ 40 EIRSPENNII.L 

lia//a l)^oti(^. JSi(^all suttuz \)(iv um l)o/(i,-iiia ok goiAo uinsalir 
siia at ecki matti fong- flytia til horf^ariii/^ar. En er j)''/r 
livi<'^() lit la ri<^ dualz j)a fcck UsiRal/dr siukleik sua at ludm 
la<>(>ez i ivckin lét \i((uii setia sitt Icrz/dtialld bi'oT fra o6ro)» 
lu'y•l)U(^()ll()m \)i-/at hoiiom {»otti ser [xif ro at xcra. -æ/gi i gny 5 
iii'oo/,- glauni lirrsins. Men/^ hans gengu med flocka ti\ haus ol- 
ild ok spyria haini rai^a gor6ar \)at sa horgarmnin at iiockor 
nylynda') uar med Væringio»?. Giorrto \)eiv t/7 niosnir-) mc»n 
at foruitnaz liur/io slikt niundi gogna. En er niosnor inr)in 
konio aptr til horgar \)a, kiin;/u l)r/r segia l)au tidende at !•• 
hof5inge Værin>/gia lu'/s var siukr ok fyr//- j)a sok var engi 
at sokn til ])o;garinv2ar. En er sua haf(^e iram farit wn ri^ 
j)a niinka5e matt }iaRa/!(Jz giorc^oz j)a hdiis menn mink 
hugsiuk/>- ok daprir. Slikt allt spurdo hoigarmcnn [)ar koy// 
at sua })rong(')e sott Haro/W?" at andlat hans var sagt wn IS 
allan hcrinn si^an ioro Væringiar til tals v/V) horganncini 
ok sog(^o j)ei;// liflåt linf^ingia sins. bac^o ken»im/'?/n ueita 
honu?» gropt i b/>rgin//i. En er borgar mrnn spurAo |)esi 
tilkende ])a \oro \)riv marg/r er \)ar re^o f/V/ klostru»/ e(>a 
(H^runi stor stau(^u»/ i borgin//i ok villdi liufj-r giarna hafa 20 
\)nf lik til sin/zar k/Vkio \)r/((t j)eir »visso at \)ar mynde 
fylgia ofr mikit. skrvddiz l)a allr fiol(>i ken//iman>/a ok geck 
i'i^- H 9iut or borgin//i iwd krossa ok skrin o/.' helga doma oA; gor^o 
fagrrf processio en Væringiar gori^o ok mikla likf/^rrt. Var 
\)((r likista-') borin ok tialldat yfir pellum borin \)(ir fyr/V 25 
m/'rki morg. En er likit \ar boiit in// um borgarlilit^it jia 
skutu j)r'?r ni(^r kistiin//i uiii \)urii lic^it borgarin//ar Uri 
]iur(MRnar bléso Væringiar i alla hu^ra si'na h/'/'blastr ok 
brugcSo sur/^unu/// |»usti l)a allr lic/uin/; Værin//gia or h/>/'- 
buftono/// med alvapni. liopo jia til borgarin//ar nv d opi oÆ -W 
kalli. E!n munkar ok ai^rir ken//imr//n jx^v'r er ut liufi^o gengit 
i likfen^ J)esa kej)tiz hu/'/R vi(^ an//an at fyrstr ok frenistr 
uilldi ut ganga ok taka \i() ofrino |)a var {)eim nu halfo 
meira kapy/ a |»ui at vr/a sem first Væringium \)iiat [xiv 
drapu Inu'/n |»an« er J)ei»; \ar næstr luu//t er hann vår •^5 
klerkr ei^a uvig(^r. Værin//g//r/' gengu sua um alla |)esa borg ') Sål. — 2) Sitl.. for liwsitar. 
3) p: likkista. IIAE. HARDR. 41 

at \v'/Y drapu man;/foikit ok \ræir^) ræntu alla sta5i i borg- 
inin ok toku \)ar ogvymn fiar. 

K. 7. Yra RRvaUdi S(igur(>ar) s(yiiij-) 

HAralldr uar marga vetr i herlla(^e l)esom er nu \ar ira H 92 
sagt bæM i GricklnyHli-') ok Sikileyio. Sit)an for hniiu 
aptr til Miklagarc'Sz mrd hrr l)en//a ol: diial6iz [)ar litla ri6 
a6r ha??>/ byria(M frr5 siiia ut i Jorsalaheim l)a lag^e hann 
aptr mala gull Grickia konvHgs ok allir Væringiar \^ek er 
til frr<>ar re6oz med \\0)iom. Sua er sagt at i olluin J^esum 

10 ier^ww bafi HaRrr?Wr att .xviii. folk onosfov. Sua s(egir) 
PioftoZ/V. Pio(^ ueit at hef/r ha()ar huf/rgr/mlegar ri»anor 
rofiz hafa opt iiri iofri .xviii. HaRa//(/r sattir haus arnnr 
raut \m huassar hro^igr \o)W}i(jv iiloc^e imr gat kars huar 
komu6 klor a^r hingat færini. HaRa//^/r ko//r;?^r for med 

15 li5e sino ut til Jorsalah'//dz ok for si^an up^> til Jorsala- 
borgar en huar sem hann for uni Jorsalahu^l \xoro allar 
borgir oh kastalar gefnar i valid hfo/s. Sua s(egir) Stufr h 93 
skalld er heyrt haf(^e \onvng sialfan fra {)esom tiSendom 
segia. For ofr hugi en ofri egr/diarfr und sik leoia foUd \ar 

20 uiga valldi virk Jorsali ok Qirckiow ok med eino riki 
6brun;nn kom gun;/ar heiuiil ior^ und Xierbe håfi riks l)es 
uel likat. \\er segir ira \m\ at j)^'tta la//d kom obrun^it ok 
ohrriat i valid HaR'/Z/r/r for \\inni \n\ ut til Jordanar ok 
laugac^e sik \^ar sem hattr er til annaRa pabnara. Vinnalhlr 

25 uar(^e storfe tU grauar drottins ok krossins helga ok til 
annaRa heilagra doma a Jorsalah^nde jja fri^a^e \\ann ueg 
allt ut til Jordanar dnq) raufara ok annat hcrna^ar folk. 
Sua s(egir) Stufr. Sto5oz ra(> ok rei^e vAwn \uit suiko») 
manna Egfta grams a ymso»; orc^ Jordanar boredom en fyrir 

30 afgnn^ sanna illa gallt fra stilli |lio«^ feck visan va^a vist 
of alldr med Kristi. Pa for \\aiiii a])tr til Micklagardz. 

K. 8. Blixdadr Girkia 'komwyv^) 

Da er HaRff/Wr var komiiwv til Miklagarc^z utan af Jorsa(la)- h 94 
IcokU'') fystiz han II at fara i Noi^r \oin\ til 0(^ala siny/a 
haf^e haiiii l>a spurt at ^layiius 01a/ss(on) bro(>ors(on) lun/s 

^) Først skr. ^ær, så r rettet til i og r tf. 

'^) Samme overskr. i margen. — •*) Fejl f. Scrkhmdi. 

*) Samme overskr. i margen. — ') la mgl. 42 HIKSI'K.NMLI. 

uar orc^c'ii/^ ko//r//gT i Noivy// ol: sua i Danmo/kii. Sa^:<^p 
h(nin \n\ uj)/^ |)ioiu)st() vi(> (T//ckia Voyivn^r. En ci- Zoe d/'ot- 
iiiiig- uai(^ j)t'sa Vor lla^(^ li^y// ]•('i(^ mink oh hof uj)// sakar 
giptir \\b H-dRa/ld talere ji/^^/ at \uiint iimn>/de hafa inisfarit 
med Grickia koitinf/s fe jjiii er feiigiz liaf^e i lir/iiarte l)a er 5 
Hixwil/df ]iaf6e vent linf(>iiioi yfir hrrinoiii. Maria het eiii 
luæi- ung o/.- fri5 ]\oi/ var broc^ordottir Z6e drottningar {leifiar 
meyiar hafc^e HuRfdhlr l)e(^et en d/ottn///g s3-nia5e. Sua 
hafa sagt V<erin//g-iar nor(>i' liin/^gat l)r/r er v^-rit hafa i 
Miklagarde å måla at su sogn væri \)(ir hofci af froAoni 1<> 
monnom at Zoe d/ottning uilldi sialf hafa HuRaJId konvnii; 
ser til nianz ol- su sok væri reyndar })o mest vi('> HaRaZ/r/ 
er hai/H vilhle brott iara ov ]\riklagar6e {)() at an//at væri 
ui^jj borit iyr/r alliyc^o. l)a var G/vkkia ko;/r//gT sa er het 
ro>?stantin//.s' monomac (^v haini re(> rikino med Zoe d/ottningo. 15 
Af |)eso/// soko?n let Gr/ckia koiivuf/r taka liyndu?« HaRrf/W 
H 95 ol: fær6e hoim tR dyflizo. En er HaRrdldr kom miok sua 
til dyflizony/ar J)a syndez hoiiom hin// h(elgi) Olo/V ko//i-//^r 
ok sagfte at haiin mn//di hialpa honu»/. \)(ir a strætino var 
si6an gor capilla oJc helgO(^ Ok//?" koiinigi ok hef/V su ca- 20 
pilla jiar stac^et si6an. Dyfliza su er I)an;/og ger at \)nr er 
turn håR ol- opin// ofan en dyR af strætino i at ganga \ar 
HaRaUdr {utr in// latin// ol- HalldoR med ho//om ol- Ulfr. 
Næstu nott ept/V kom ei'n rik ko//a ofan a dyflizona o/.- 
haf5e gengit upy/ mrd stigu/// nnekoro/// ol- Jn'onostu m^'^ai 25 
hp//nar .ii. {)au letu siga ohm streng nockuRn i dyflizona 
ok drogu l)a \\\)p |)esaRi ko//o haf(>e hin// h(elgi) Ohifr koii- 
vngv un;/it bot fyR ok haf^e I)a uitrazc luz/ne at hon skylide 
leysa broGor liro/s or p/vsund. \m for HaRn//(//- \>Qgar til 
Væringia ok sto6o \)('ir u\)ji allir j)eg7//- i moti ho//om ok 30 
fognm^o hotioiu uel. Si(>an vapna^ez allt li^et ok gengu \)ai- 
til er ko//r//giin suaf j)/7r taka kr;//i-//gin// ok stinga ut bæC>e 
augv. Sva s(egir) l'urarin// Sketiia(son)M sk////// i sin//i drapu. 

V II 96 Na6e goii en glo(^om G/7fkl////dz iofuR ha//da stolpengill 

geck strongu stein blindi- iu\\\ niei'ni. Sua s(egir) ok r*io6(olfr). 35 

V Stol|iengils let stinga styiolld'-) v///- })a byrioft ey(^er augv 
bæ^e ut hei6ingia sutar lag^e allualldr Egt^a austr å brag- 
ning hraustan gralickt mark en G/vckia g\)tu illa for stilliR. 

*) Mgl. i hds. — 2) Fejl f. sfyri-. IIAR. IlARDR. 48 

I Jiessoiu tueiiu drapoy// RiMKiUd: ok iiiorgo;// Oi)i\)iii kivædom 
hans er getit jx'Nsa at Hanalldr sialfr blindafte Gr/ckia- 
konvug. Nefna inætti {)r/'r til {ies hrrtoga e^a greifa e6a 
annaRs koiiar tignainr;niM ef [wir vissi at \mt væri san^aRa 
5 Jnv' at sialfr HaRo//(/r koitviu/r flutti jiesa sogn ok [)ciY mcim 
a5rir er [)«)■ uoro })a inc^ honom. 

K. 9. B^-AV(iIJ(Jr toc Maria///.-) 

Da nott liina saumu geiigu [yc/v Haualldr at Jiei/;/ lier- 
hr/giu//i er Maria svaf i ok toko lirf//a i brott met^ n !»7 
valide. Si6an geiigir^) \)ar til er galei5r Væringia våro 
toko .ii. galeicSrnar ok skipu5o roro sit^an in// i Sævi6ar sund. 
En er |)(7'r koniu \)(ir er iarnrekr//d)-iuY/- lagu uni [mcrt 
sundet l)a mrfl^i HaR////r//- at ni/'//n skylldo skipaz til ara å 

1.0 luiaRi tueGio galei6en//e en [w/r mr//n er æ/gi roro skylldo 
allir laupa aptr i galei6rnar ok hafa liu/'/R liudfat sitt i 
fat'inii ser. Rendo sva galei6rnar upj/ å iarnrekf/idnifl/- 
\,eg((r ei- fæsti ok skrigen// tok af. })a ba5 HaRr//?f//- alla 
mn/num laupa frani i l)a steyp6e galei5en//i l)eiiii er HaR- 

20 alldr var å ok stok su af iarnoni vit^ ri<^en// en on/<or sprack 
er reifi a iarnono/// ok tynde/. \uir niart^) af sunde nir5 |)esu 
komz R-ARoJldr ut af Miklagan^e for sua in// i Suarta liaf 
ok a(Sr \\(iiin sigldi fra Iro/di setti \iaini upy/ a lr///d iungf/-//na 
ok feek lir/zne gott fo/oneyti aptr til Mieklagar^z ba5 hen/a 

2.5 segia Zoe frænko//o sin//i luu'/so niik/7 ualld lion haibe å 
HaRff^W/ e6a liur(/-t nockuo5 hef5e ånÅtwlixjor r/V,/ f/// stadet 
at lu///// matti fa iungf///na })a siglde hmin nor^r i Ellipallta 
for l)r/6an allt wn Austr riki. I i)essom fr/^oni orti HaR- 
(dJdr gamanvisor ok ero sanian .xxi."'j o/,- eitt niftrlag at 

:{0 aullu///. {)esi er ein. Sneic^ f/V/ Sikiley vi5a sik^ uoru/// |)a h 98 
pnifter brvnt skrei(^ ud til vanår uengis liinrtr nnd drengiu/// 
vætti ek nii(^r at motti niuni en// l)inig nen//a l)o hetr 0/'/(^r 
1 Gon^oni gulllirings vi(^ mer skolla. 1)/"/ ueik han// til EUi- 
sifiar d(ottor) dari/deifs ko>/y//,gs i Holmgrr/t^e. ') Skr. i ét ord lli<iiimiicini l. iimli^' fejl L tiiiiuir- 

^) Samme ovpiskr. i margen. 

•^,) Her mgl. vist Jicir. 

■*) Her mgl. vistnok: ru snml rar fchil. 

■') Sikkert fe.jl f. xvi. 44 EIRSPEXMLL J E K. 10. Haralklr fuck Ellisifar.') 

Ix er HaRdl/dr koin til llolmgarftz fagnafte Ja,rh\eifr 
konnigv ho/iom f'orkumiar vel'-) dualftiz HaRrr/W/- 
\x(r ei>tir iiiii uetriiiy/ lok l)a i sijia var6ueizlu guU [xif 
allt er ha hh liafde a6r sent Jiannog utan af Miklagarfte ok 5 
margskonar dyi'g/v'pi uar \)nf sua mikit fe at engi maftr i 
Non^rlondom haffte se6 slikt i eins uiniinz eign. HaRa/W/- 
haf(^e .iii. si/niom komit i polota suarf medan hanu \ar i 
Micklagar^e \)(if eru \iar log at huert sinn er G/vckia ko»- ' 
H »9 rugr deyR. [m skulu Væringiar hafa polota suarf jjr/r skolo 10 
f)a ganga of allar polotte ko)ivngH Jjor sem fehirftzlor hans 
ero ok skal liurrR \)ar eignaz at frialsu er hondum kemr å. 
J3an)i uetr gipti Jarizkv'/'r kouvnyv d(ottor) sina HaRa/W/ su 
liet Elisabeth {m kalla Nor6mcyni Ellisif. P^'Ta tiaR Stufr 

^ blinde. Mægd gat allualldr Eg6a ognar milldr jia er villdi 15 

gullz tok gunma spialli gnott ok bragnings d(ottor). En at , 
uari byria5e \\a}ui ievh si'na or HolmgY//6e ok for mn uarit 
til Aldeigioborgo>- feck ser \)ar skip ok siglde austan um 
sumarit. Sn^ri fyrst til Sui{)io6flr ok lag6e t?7 Sigtuna. Sua 

7 s(egir) Valgarftr a Uelli. Skauzt |ni und farmenn fridzta 20 

frami ueitir \\er beiti iuvbir gull or Gaur6uin gromlaust 

H 100 HaRa//f/;' austan styr6ir liuaT i liaurfto luiardN-Gr iofuR 
glyGui sattu \^ar er sædrif lexi Si'gtun en skip linigGo. H K. 11. Fuxdr |)r/Ra ll?^YaUdz ok Sueins Vls3)s(onar).-') 25 

•ARalldr fan;/ \tar i/r/ Suein Ulfss(on) {do/ haust liaf6e 
\unin fh'it i/ ri Mar/niisi ko)inige \id Helganes. En er 
\)c/r fundoz fagnac^e ImaR obvuni vel. Ol(afr) enn sænski 
Suiakowywgr uar ino6rfa6ir Ellisifiar en Astriftr mo6ir Sxeins 
ynr systir Olafs ko^^i'Hgs. Goriio jvv'r Hunalldr ok Suein;/ 30 
felagskap sin;; ok bundo {nit einka malu;;;. Allir Suiar \oro 
uinir S\c/i/s \)r/(it lur;/;/ at te [)(ir liina st^rstu ætt i Iro/de 
gyrdoz [va ok allir Suiai' uin/V HaRr;/W^ ok lidsinnismc^n 
\Y/;- [)ar niarT stornuMu/i l)undit i mæg5u;« \/d hann. Sua 

^) Samme overskr. i margen. 

^) Skr. vel fork., men den rette følge er betegnet ved streger over ordene. 

3) Sål. 

•*) I margen overskr. Fra Haralldi SiffKrdarsijiii ok Sveini VIfssi/tii. HAR. HARDR. 45 

s(egir) Viobolfr. Reist eiki kiolr austan aurdikt uåtn or 
Gaur6u>n Suiar lio5o \)er si6an sniallr Irrndreki allir geck^) 
med gulli micklu glyG fell ott 6f tiaia IiqII å hlebor6 sollm H loi 
Ha^alldz skei5 und uéf brei(iom. Sic^aii re5o [yeiv ser til 
5 skipa HaJtalldr ol- S\eiini oJc droz |)eiin bratt lierR mikill 
oJc er li6 {)at xar buit [ta sigldu J)e?r austan til Danmrnkar. 
Sua s(egir) Valgar6r. Eik slaung und [icr yngui ognbli6r 
i haf si5an reT var y6r of ætlat o5al ira Sui5{jio5o liynd 
bar rif \iar er reyndot i'ett a stig iiii sletta skei6 en skelkto 

10 bru6er Skaney Donv?;? nanar. Vciv lug^o fyrst herinoiu til 
Siolf?yKlz h^'rio5o [xir ol- brendo ui5a. Si5an helldo \i('/v til 
Fions gengu \iar u-pp ok herio5o. Sua s(egir) Valgar5i'. HaR- 
alldr gorfa leztu hr/iat ImauGr }ju andskotum tiGi liuaT H 102 
ran;i ualr at vitia ualfallz Selund alla geck å Fion en feckat 

15 fiolme6r honv)igr siolmom-) brast rikula ristin rit erfi6e 
litit. Branj« i bæ fyri sun/^an biartr elldr Hroizkelldo rnn;/ 
let ræsiR nen?nn>< reykuell ofan fella lagu laiiåzAiienn nogir 
16 hel sumu^^; frelsi drosk harmvesadlt hyski hliott til skogs 
a flotta. Dual(>e daf/t'') skil5a drifo [icir er ept/V lifdo 

20 icrb en fengin ur^o fngr sprund en Danir undan las heiir 
liki drosat'^) lei5 f/// y!^v til skei<^ar bitu fikula fionrar"^) 
fi^lmart liaurund biartir. 

K. 12. Sætt M(i(/Hiis VoiniiKjs ol- YiwvdUiJ: Sigr/(Vrr s(()nar).'*) 

25 TI Æ'Agnus ko//r//gr Ob//Ns(()n) liellt \x)n luiusti6 nor6r i Noreg h 103 
i-VA eptir Helganes brtrdaga. l^a spyR \\ann l)au tidende at 
HaR«/W/' S(igur6ar)s(on) frænde hr(/?s nar koniin// lil Sui(^- 
^lodar nk \)(d \x\c(i at \)('iy ^xehni Ulf.ss(on) hnft)o gort felag- 
skap sinn ok liofOo her niikin>/ iiti 5Ptlu6o en at leggia 

80 undir sik Dana velldc en si6an Noreg. Mafjinis konviu/r by(^r 
ut leiftangr/ af Noivy// ok dregz ho//oni bratt 1u'/r mikill 
ha)in spyR \)(ir J)a at [ic/v Hamdldr ok SxriiDi xoro komn/V 
til Danmarkrf/- brendo [)(n- allt ok bælldo en hotdz folkit 
geck uiSa undir l^a ])af uar ok sagt med at H-Aimlldr væri 

35 en meiri ok stcrkari en aGrir mcnn ok sua vitr at \ionom. ') Herefter er skr. (dittogr.) mcck. 

2) Sål. f. hi-. - 3) Sål. 

■*) Samme overskr. i margen med undt. af det sidste ord (.S*, s.). 46 EIRSPENNILL 

var ocki ofort o/.- hain/ liafrte iafiiaii sigr or haiDi barftez 
hdini \<ir o/.- siia aiK'ie'ir at gulli at vuixi lna(^I• uissi dæmi 
til. Sva s( eg-ir) iMixMolfi-). Xu er uahn('il^onl vi6es veit 
(liott mildn// otta skei(^r licf/V lir/R tV/v liau^ri hætt go6s 
tV/v' \)(it uetta milldr uill Magiais liallda inor<iz lilun//gotu/// 5 
norftan i'tr en onz/or skreyt/V un//ui(i YiwYidJhJr snn//an. i 

HiOJ Men)/ Maf/iiKs hniviif/^ jWr er vo/o f rat^agorc^ ' ) tala jja/ 
at Jx'i/;/ j»itk// i onænt efni koniit er \}r/v URmilldr fra^ndr 
.sA//lu br/iaz ok-) hcrnz l)ana spiot ej)t/V ])io(>az inargvV mcnn 
til I)es at leita iini saT/V \nrd J»ei»/ o/- af l)ei/// f/r/tolu>« lo 
sanijjyckiz koitnu/r \)ri uoro J)a nir/ni gorf/V a lev]nskuto 
ok ioro \H'/y seni liuatligazt su(^l• til I)a)Hnerki' fengu [)(ir 
til danska mo/u j)a er fullkomnii- woro uin/V 'Shu/niis koii- 
r//gs at bcra J)rtta urende til BuR/illdz prtta mål for niiok 
af hliofte. En er Kniiii/hJr lievrc^e JK'tta sagt at Mof/in(s 1') 
frænde lifr//s munde bio(^a ho//oni sætt ok felagskap ok HaR- 
(ii/(/r mundi hafa s/,/du lialfan Xoreg ui(> "Slof/inis koiivii^ 
en liuaR l)eiRa ui6 an//an balft lausa fe beoia \)riR3i^) ioro 
Jjesi einka mål l)a aptr til "S\(i(/i/iis ko;/r»gs. Litlu siftaR 

HiOo uar \)at at Hamflhlr ok f^xcii/ji tohn^o kuelld eitt \/d dryckio. 20 
Spurfti Suein;/ hur/ia g/vpi Uniio/ldr lief^e j)a er lionom 
vor mest virk(^ å hai/ii sag(^e at \)(if \ior mrrki hans Ltnid- 
ey5a j)a spur(^e ^\c/i/ii liuat mr/kino fylgx^e j)es er [nit uar^) 
mikil gorsimi UaRalldr sag^e'') at sna hefde orc^et siftan 
haini feck \u(f at sa munde liafa sigi- ei- merkit xar Uri 25 
borit. Svcfitit s(egir) at j»a munde ham/ trua at su nattura 
fylg(^e m^rkino [)im) er |)u hef/V alt .iii. oRosfor y/d May- 
itKs ko;/r//g fi-ænda [nnn ok lief/V l)u sigr i ollum })a s(egir) 
Kauii/ldr stycdiga. Veit ek frændsemi okra })ottu min//ir 
mik ecki å \)(if ok wiyi iir'i \m\ sna at v/7 farimz i moti 30 
mc?i he/'skillde at viyi munde oekrir funder vr/a at^rii- skap- 
ligri. SvCTWi/ bra l)a lii ok mrrlti. Geta \ws sum/V HaRr//W/- ^j Her iiifil- vistnok mrh haiiuin (Hkr.)- 
-) bcrla; <ik iiiffl. II kr. 

•^) Her nigl vist en sætiii.i-. som o^'sa likr. man-ler (]j,i jalf<i<)i Harald,- fjclrl 
xii'ft af siinii lieiidi). 

^) Her mgl. vist svd. 

■•) Her er uden tvivl oversprnnKet folg. : „t Jjat rar mwU. at .svi myadi hafa 
siyr er inrrkd er fyrir hard, scijir, der så bagefter er tilfojet, da skriveren opdagede 
fejlen. HAR. HARt)R. i1 

at }ni liafir gort sua fvR at hallda \)af eino af einka inal- 
imum er [)er })ick/r seiii j)itt mål dragi mest fram. HaR- 
cdldr s(egir) min>/i stade mantu å iiita at ek hafa e?gi halldit 
einka malin en ek vænti at Magnus koi/vi/gv muni kalla at 
5 [)u hafi]" halldit vi(^ haini. geck Jja sina lei6 ImaR Jjc/Ra. 
um kuelldit |ja er Ha^aUdr geck tiJ suefns å lypting i 
skipi si'no J)a mællti haini viC) skosnein sin//, nn man ek 
æigi liaia i reckiun//i i nott \)V/at mer er grunr å at eigi 
muni allt yera suikalaust. Ek fan// i kuelld at Sve///// magr 

10 min// uard veHSv mink \id br/mæli min s/,Y/ltu hallda uon^ H 106 
å ef her ur/6r nockot i nott til tit^enda geck }ja HaRnlJdr 
i an//an stat^ at sofa en lagde \)(ir i rum sitt tre stobba 
ein// en um midnætti xar roit å bati at lyptin//gun//i oJc 
geck ma5r up^/ \)(ir ol- spretti lyptingY//' tialldeno ok liio 

15 si5an i i'um URmd/di med mikilli oxi sua at fost sto5 i 
treno. Sa madr leypr j)egar ut i batin// en nidamyrkr xar 
a rore ham/ Jjegvo' i brott en oxin uar eptir til iartegna 
sto6 hon fost 1 treno. Si6an uakc^e Unna/Jdr upj> mr//n 
sina ok let [rd uita v/(^ hur/i' suik [y/r xoro komn//- megum 

20 xci- \)((f sia s(egir) hniia at v/'/' hofu/// hf/' ecki li5s ui5 
Sve/w {)egr(/' er In///// uill slaz å suikræt^e x/d os mun sa 
vaR enii bezte kostr at leita brott he(^an sem fyrst leysu 
Ycr nu skip uår ok r66m brott lilio5lega pelr gordo sua roa 
um nottina nordr med h///de fara si6an dag ok nott [»ar til 

25 er I)^/r fun/zdo Magiias ko//r//g \)((r sem ham/ la med her 
sin/i geck |ja Hanalldr å fund M«^/iif.s ko/ivz/gs frænda sins 
ok uarft por fagna fundr oZ^' sua sem iMoi^olfr s(egir). Vam') 
letz j)U uisir slitna ui(>ku5r af skor j)uc)ri dyr klufo flo(^ 
\)ar er foroc^ flaust i I)anmo/k austan bau5 lialf xib sik n 107 

:}0 si(^an sonr Ola/'s j)ei' hala frændr hyck at {)at fyndez fegn?V 
lond ok {jegna. Si^aii <ala f)/7V fr;endr milli sin ok for \)((f 
allt sattgiarnliga. 

K. 13. Ti////dz ski])ti m/VS Magi//isi ko////////i ok Hai'alldi.-) 

MAgn//.v konri/f/v hi x/d \ain\ ok haf(^e hf//dti«dhl a ho/di 
u))y/i hum/ l)au^ jia H;\U(i//(l/ fra'nda sino/// til borc^z 
sins ok geck l\i\R(il/dr til ueizlon/zar \/<) .Ix. mai///a x/tr \)ai- ') Fejl f. vatii. — ^ Overskr. i margen; La»rhkipf! Mntpinti koiiiiin/s ok HaKalldz. 48 ÉIRSPK.NMLL 

allfn»»:r lU'izla. En er a lei<^ (la<>in;* geck M((gnus konviiyv 
inn 1 tialldit \)(ir er H^md/dr sat mciin genf>:u me6 lioimin 
oJi haro l)vrftar \)(if \oro ua])n ok klæ6e \)H geck ko»r//griii 1 
at iiioiii y/ta inaii//i o/,- o-af \h''\iii sui'ii) gott ()(^ru?» skiolld 
{)a kyrtil') Jja klæ6e e6a vapii efta gull j)ei/« stæRa er 5 
tignari vo/r>. Si(^an kom ]u(iiii Uri Hanalld frtenda siny; ok 
liaf(^e i hende ser reyrteina tua ok niielti svå huarn vili 
\)rr {)i(na teinin/*; j)a s(egir) HaRrt/Wr j)an// er næRi er mn-. 
Pa mad/i Mdguns konnu/r niec^ j)es()//( reyi"s])rota gef ek 

H 108 y6r halft l^HOYegs velide meb imWoiii skylldom ok skautto/// 10 
ok allri eign er [)ar li(ii' til med }jeim formala at j)U skallt 
iamrettr koiinigv i oWviii stodum i ^iorcgi sem ek. En jja 
er xer eruni allir saman nkcd ek \era fyrirma^i" i heilsan 
ok ])i()nan ok at sæti. Ef jn'ir ero tignir mciin skal ek i 
mi6io sitia. Ek sAvd hafa konv)igii lægi ok k.onv7igs bryoio. 15 
Ver skolut ok styrkia ok styftia vart 'R/ki i [mnn sta6 er 
ver goroni y5r at [teim manni er xer liug6oy/? at engi skj'llde 
xerba. me5an vaR haus væri upyn fyni cfan niolld. Pa sto6 
njyp Ha^dlldr ok {)acka(^e honu>/; vel tign ok vegsem^ setiaz 
J)a ni6r baiMr ok xoro allkatir. Pan// dag at kuellde gecdi 20 
H.?iR(dldr ok lirf/^s me;ni til skips sins. En eptir uni niorg- 
unin« let Mfigjiiis konviigr blasa til jnngs ollo li^e en er 
J)?>?g uar sætt jja lysti 'Moginis koitvngv Uri ollum hcrino/« 

H 109 giof j)r/Ri er \\a)in haf5e gefit li-ATinUdi frænda sinum PoriR 

af Steigvm'-) gaf Hund/di ko//r//gs nafn [uir å fjingino 25 
pRWK dag bau5 Hni^td/dr koiini'^v ^[(igmisi koiinigi til bor6z 
sins ok geck hotni uni dagin vi6 .Ix. manna til ko^dtiallda 
HaRr///(/.; konrng^ \)((r sem hann hafi^e ueizlu buit xoro \H'iv 
ba(^ir ko;/r//garnir i samsivti ok var ))ar veizla fogr ok ueitt 
it kap^;samligsta xoro konrngiXY katir ok glacMr. En er å 30 
lei5 dagin/; |)a let HatiaUdr koiinigv br/a tauskor i tialldit 
miok margai' \)((r bai'o nif/ni ok klange ok vapn ok an>/ars 
skonar -^l gripe \)((f fe mi5la6e HaRa//(//- gaf ok skipti me6 
ino)inom ^higniis konvngs [tehn er \H(r xoro i ueizlun^i. 
Si6an let hann leysa t(.)skuRnar ok nurlti til I\Iagn/(.s" ko>/r^/gs :i5 
\)er ueittu5 os fj^Ra dag Riki inikit er \)er hof^ut un;åt a6r 
af ouinu/« ydrum ok xarom en tokut os til samlags vi6 yfir b J,a hjrtiJ iiiKl Hkr. 
-) Sill. f. StcHj. — 3) Sål. Har har£)r. 49 

uar pat uel g'ort ok saMiiiliga. Nu i annan sta5 liofuin ver 

unit utlendis ok jjo xcrit i nockiirum many?hættvy// ac^r en 

ek hefi samaii komit fjesii gulli ev \wr muniu^ nu sia mega 

vil ek jjctta leciia til felags vie") y<^r. Magini-^ koiiDigr skulu 

.") vi6 eiga allt lausafe bafter ok liafa iofnoni haundom. Sua 

sem vi5 eigom r;7v" halft huaR i Norcy//. Ek ueit at skap- 

lyndi ockat er olikt ei* j)u nia^r aurfari niycklo en ek muno 

vift skipta fe |)esu meft ockr at iafnafte feR |)a huaR med 

sin;? lut sem vill. Si(>an let hnin/ breifta niftr nautzhuft niikla ii iio 

10 ni- steypa |)or å gullino or toskuno/// yoro jia teknai* skalii' 

ok met ol- reitt i sundr feit skipt oUu nie(^ uaguni ol- j)otti 

ollu/;/ moin/om er sa mikil furfta er i Norftr ]o)u\ori/ skylldi 

v^ra sua mikit gull saman komit i ein;/ staft. IVtta \ar 

[)0 reyndar CTr?ckia konviu/s eign ol- auftr sua sem allir 

1.1 m^y/n segia at \)ar se rautt gull husum fulhun. Ko//r/;garnir 

xoio jja all katir j)a kom upy; stau]i eitt \\ai var sua mikit 

sem manzhofuft tok H^iut/hlr konnu/v upy> staupit o/,- m^'lti 

huar er nu [)fif gull Mfif/inis frænde er j)U reifter f mol i 

j)eso»ii knap7>hof(>ano///. |)a s(egir) ^\a(/iiiis VoiindjY. Sua 

20 hef/r gefiz ofr/ftrin;/ ok storir leiftangrar at naliga allt gull 

ok silfr gef ek') \tai er a min;n uarftueizlu er. Nu ei" eigi 

meira gull en liringr j)esi a min^a kaunyMi tok hrin»gin// 

ok selldi HnRo/h/i. HaRrf//r/r leit a ok mrflti |)r'tta er litift 

gull frænde j)eim koy/r/^ge er tueftia konv)i^R. riki a en j)o 

25 munu sumir efa um hurot {)u att |)enna bring. I'a surnY/r 

' Magtnis koiivin/v abyaiosamlega. Ef ek a e/V/i J)en;/a bring 

at rettu j)a ueit ek e/r/i buat ek befi rett fengit \)r/(it Ohifr n 1 1 1 

bin// belgi faftir min/? gaf nvr j)en;/a ring at binom ivfsta 

skilnafte. Pa s(egir) HaRrf//r//- koitnn/v l^iande. Satt segi/' 

•W \)u ^[(if/inis VoiiviKiv at faAir {)in// gaf [icr j)en?n( i'ing J)an// 

I ring tok honn af foftor mi'no;/? fvr/V ecki miekla sok er \\<tf 

ok saT at |>a uai' ecki'-'i gott snnikoy/?'//gv/m f Nony// er 

faftii" j)in>/ uar sem rikastr. WnRo/ldr ko/?r//gr gaf Steigar- 

Pori \)(ir at ueizlun//i niosor bolla hoini xor girfti' meft silfri 

:<•") ok siUV badda yfir ok gylli liuarttueoia ok fullr af skfnnii 

si]fi'])en//ingum \y(ir fylgAo ok .ii. gullbriii//gar ok stoiNo ino/k 

') f/ef ek er fejl for rr tfciif/ll upp (eller iipp i/., som Tria. har. mon fi'jU'ii findes 
i K og ;}9). 

^) Skr. 2 ijK. 

4 ,")() eikspe.xnilL 

ba(Mr saniai) lu'//// ^af liomnn skic-ki(t siiia j)at var l)i'uii// 
])ur]n)ri liuit skiiw me<^ o/- liet hoiio^/* mikloni nietna<ie o/- 
uiiiattu siii//i. I'o/oils SnoKasioii) viti' ina^r s(egir) sua at 
haini sa altai'is kliv<^(' \uif er f>nrt xar oi- mottlinoni. Ku 
(TU(^l■i(^^ tlottir (iiitliornis Steigarj)oriss(ouai") sap:(Ne at Ik^// •") 
kua<S (iuthoi'in fnt^r smii ei^'a l)ollany/ j»a er lio// sa. Sua 
V slegir) Bauku'/kr. Heiinil var6 er ek heyr6a hodd stri(Mn// 
jia siftan græii er gull bautt hanow grund ei* Magnus fundot 
eudiz yckur fræuda allfriMega a ini(Mi satt en si^au vætti 
Suei/^// roinolldo cin/^ar. 10 

H 11-2 K. 14. F/" ko//r//<>Tui.M 

MAgnus kouni(/v ok liaRd/ldr kounigr i'ec^o Ijac^er 'Sorcg/ 
euu uæsta uelr eptir sætt j)P?Ra o/,' liaf^e sina liiri^ 
IniaR [)(v'Ra {)eir ioro uni uetrin/^ uni l"))ydnud al veizluui 15 
ok noro stunduui baMr samt en stundojy/ scR liuaR l)r/Ra 
ioro allt uor(^r til I'randlieinis ok til Xi6ar6s. Maf2:rw^>>■ ko/^- 
(■i/(/y liaf(>e uariSueitt helgan dom ()](ifs ]io)iviigs sii^au er 
hdiiH kom 1 ](nn\ kli])ti iiar hans ok neiil a liuryiuy// .xii. 
mana6om ok haf^e sialfr lyckil |)an// er skrinit matti upj> 20 
luka mc^ urc^o {>a margs konar iarteinir at lielgum douii 
0\(ifs koy/r//o-s. Bratt gor^iz greiuir f nm samjjycki kon- 
rngOMirA ok \oi<) margir sua illgiaruir at |)eiRa gengu sna 
illa 1 milli. Suein// l"lt'ss(()u) la e})t/r i liofniu/M Jia er HaR- 
aildr liaf6e brott farit. SiAan leiddi Sueiu^/ at spurniugu/// 25 
um fai'ar lu///s. En er \-\(inii spurcSe at HaRf^//r//" ok Magnus 
hot'c>u sæzt (jk \)ciy ll(lt(^() Jia eiu// her ba(^el•. j)a liellt h(fini 
li^e sino austr f/V/ Skåneyiar si(>o ok (luald(>z \)(ir til jies 
er \\aiui spurfte uin uetrin// at Magiias Xwnrngv ok HnR'.ilhlr 
H 113 \iounigv liauf^o norc^i- halldit li^e sino til Xora/N. Si(^an HO 
hellt S(ueinn) li^e sino su(>r til Danunrkr ok \o\i\\aini \tar 
jja allar ko//r//gs tekinr l)an// uetr. En er vara tok buC^o 
l)eir ut lei^aiig/v or 'Sorcg/ ^('(/inis kon nigv ok HnRal/dr 
koiiniixv frundi lio//s. 'i l^aiinm* overskr. i inaryt'ii. HAR. HARDR. 51 

K. 15. Fra M((giiiis'i koiirn(/\ ol- Haralldi koiin/f/i.^) 

PAt barsk at eitt sin// er fra er sao-t at Ishif/iin-'^ kmi- 
vii^yv ol Hnmi/ldr koi/nn/v lao'u uiii nott i ein//i liot'n. 
En mn dao'in// ept/V uar HaR''//r/r fyRi Imin// o/,- sig-Uli hanii 
5 \yegar en at kuelldi lagede hmm til hafnrry [uir sem [)eh' 
Magiiiis kouviif/v hol'(>o ætlat at vera jia nott. HaRa//r/r 
lagAe skipi sino f ko//r//<>:s læo-i ok tioll(lo(>o |)r/r. ^lof/niis 
koiiviigv sigldi sii^aR um da<3'in;/ o/: konui \)c/v sua til liafnar 
at \)('iY Ra-Ra/ldr liof^o tialldat a6r sia l)/vr at llnRol/dr 
Kl haffte lao-t i kr>//r//g\s læ^-it o/.- luo/// ætlar j)ar at li(iia. En 
ei- \u'/v Maf/)nis ko)ivit(/v liofc^o lac^it seo'luni sinoni. Pa nirf^lti 
Magnus konvugv. Grei^e nir//n nu vo^r sin// ok setizc nie«^ 
endilongum hor^u/;/ suni/V brioti up^f; uapn sin ok vapniz. 
En uvd \)r/ at \)e/y vili eigi brott ledia l)a skulu/;/ ivr 
1') lK'/-iazc. En er HaR'^//t//' kon ni gv seR at Magnus konrngr 
ætlar at leuia t/7 bardao-a vie") |»a. l)a nurlf'i huim vi(^ sina iiiii 
nu'//n b()(uii [)rr festaRnrr/- ok lati^ sla ski])uno/// oi- lægi 
ræi^r er Mag nas frænde. Sua gor^o [)civ at \)f'ir log(>() 
skipin or bvgino. Magnus konrngv lecir skipo?;/ sino/// f 
20 lægit l)a er Iniarir tueuio hof^o u/// buiz geck HiWia/ldr 
kouvugv mrd nockora nuz/n a skip Magnus kr////-//gs. kr>///"//gr 
fagna^e lionu/'/ vel baA hann uel koniin//. |)a suurai' HaR- 
(dhlr konrngr [nif liug^a ek at ver Uivrini nie^ uinum koninir. 
'• en nockut gruna<^e mik mn ri^ hiiart \)rr niunit^ sua vr/a 
2.j villa en 1)^^/ ei- satt sem nn^sdlt er at b/'/nska er bi-a(>ge(> 
vil ek eigi vir(^a a aAra UM(^ en I)rtta va-ri a'sku bi-agt^. 
|)a s(egir) Magnus konrugv j)etta \ar ættai- brag(^ en eigi 
a^sku l)ott ek mottag niuna liual ek gsif e(Sa lnuil ek uarna^a 
ef Jjesi litli lutr ua^ri tekin// nu fvri vart ral^ |>a mumli 
:{<> vr/-a bratt an>/aR. en albi sa'tt uiliu/// ver hallda |)a er gor 
ev ok \uil sania vilin/// \cr af y(^r liafa er v/w eigoni skilt 
|)a s(egir) UnuaUdr ko///////r \)af er ok forn >i(>r al run 
vitraRi va^gir geek si^an aplr a skip sitt. I jiuilikoin vi(^- 
skipto/// kf>//r//gan//a fan/ \)al at vant var al gæta til. tob^o 
:'>;') Magnus ko//r//gs in///n at han// liefc'te rett at ina-hi en \u/y 

er uvit/vM'i xoro t^l(^() \)at at Hwua/hlr komugv va'i'i iiocknt iiii5 'i Samme ovcrskr. i iiiiirircn- 52 EIRSPENMLL 

suivirrtr. En 'HnRdlldz \i.onv7igfi mem\ sogfto at ?eigi væri 
aftra lund skilt en 'Magnus koiirnfxv skylide lægit hafa ef 
\ieir k(,Mni iam sniwma en H{iR((l/ilr viei'i •æ/r/? skylldr at 
lefi\^ia or læ^ino ef haim xivvi iin tulAo [wiv H-dRalld hafa 
or uel ok vitrleg:a. En jjr/V er vrrR uilldo um ræfta tolfio 5 
at 'M(i(/inis kfiiiDu/v uillde rii'ifa sættir oh sogAo at haiDi 
haf(>e g'ort i'anf2;t oh 6sæm(^ Haiid/hli koiiniur[. \\is slikar 
greinir }2:or(^iz bratt umrofta ovitra manna til J)es at ko»r»goin 
varA syndi'liycki al mai't fanz j)a ti! \uif er konféi^iim 
jjotte sin//ueji' huaroy// \)o at her se fatt rita(^. 10 M- K. 16. An/allat yidgmis koiiviiyt^ o-oc^a.M. 

'Agnus kojiviigr ok HaRa//rf/- konviigr helldo her [teun 
su6r til Danmo/kar en er iixe/Dii konvngr spurOi [)(it 
J)a flyde hfnm undan austr a Skani. IV/r Magnus konvxgv lo 
ok HaRo/Wr konvngr duolftoz leng-i um sumarit i Danmnrko 
logdo Jia \anå allt under sek lJ(ei)r xoro å Jotlande um 
hastic^ \>ai uar eina nott j)a er Magnat konvn^Y lå i hui'lo 
siu/'å at haiin dreym^e. ha;/;/ {)()ttiz staddr wra \^ay sem 
iixh'tr luf//s var hin;/ helgi 0\afr koiirngv ok jjotte \mnn mæla 20 

HIK! vi(^-) sik huarn kost uilldu sonr min;/ at fara nu mrfi mer 
et^a ur'/(^a allra ko;/r;/g-a rikastr ok lifa lengi ok gora glsep 
{)an;/ at {)u fair an;/at huart bott trautt e6a eigi. haiin 
{)ottiz suara. Ek vil at j)u kiosir fyrir mina liond [)a [lotti 
honu;/( ko;;r;/grin ^xara. Ek vil s(egir) hann at j)a skalltu 25 
nu med mer fai'a. Magnus ko;;r;;gr s(agde) jia draum {>^';;na 
mo;;»om sino;/?. En litlu sic^an feck ha)ni sott ok la \)ar 
sem heit?V Suddajjorp. en er hann var na'R komin;; bana 
[)a sende hann Pori bro(>r sin;/ m/f) iartegnow til Sveins 
IJlfss(onar) at hann skyllde ueitn hialp Pori jia sem hann 30 
l)yrfti. Vat fylgde or(^sendin;/go at Mttgnus ko;;r;/gr gaf 
Sveini Dana velide ept//- sin;/ dag sagfte at Jja/ var makligt 
at HaRalldr re(Se f/V; ^oTtegi en Hxeinn Uri Danmork. Si6an 
andadez Magnus konvngr ok var han)/ allmiok harmdauftr 

V allri aljjj'rto. Sua s(egir) Oddr Kikina skalld. Felldo mf';;n 35 
Jja er milldan morg tår iofor båro |jung byrftr uar su Jiengil 

') Samme overskr. i margen (dog hins </.). 
-) Rettet fra hdskr.s rik (dittogr.). HAR. HAEDF. 53 

\)e'vii er haiti) g-af seima deilldiz liugr sua at helldo hus- 
karlar grams varia siklings l)io5 en sic^an sat opt linipiii 
uatni. 

K. 17. Lic irrt) Magiius konungs til ^oregs.^) H 117 

o TT^ptir jiesi ti6ende haf6e HaRaUJr konvngv {ii»g vid li6 
-LJ sitt sagde n\o)nioin ætlan sina at \\ann. vil! fara wicd 
hcymoin til Vebiarga jj/z.'gs oh lata sik taka til ko;u'y^gs 
yfir Dana velldi uin^m si6an k/y^dit telr ])at iamuel sina 
ærfd seni NoiT^.y velide ept/r Mag)ius koiiviig frænda sinn 

10 bidr I)a lidet at efla sik lætr Jia 'i^oregs uienn munv v^ra 
allan alldr yiirmeitn Dana. |)a s(egir) Ein«rr J)ambaskc//7r 
let ser Ycrei skylldra at flytia lik Magiuiy ko/?r/?gs fostra 
sins til graptar ok f^n-a hax fedr sinu»« Olafi ko»r;^gi en 
bmaz utlendiz eda agirnaz an/^ars koiivngs uellde ok eign 

15 lykr sua malino at betra jiotti lionum at fylgia Magaxfå 

konvitgb daudoni en liurrio;;« an;?aRa koiivngei lifanda. let 

sidan taka likit ok bua uni uegliga setia-) umbunaden// å 

" koiwngfi skipit {ja bi^Guz albV Prænd?V ok allir Nordnv/ni 

til heiniferdar mrd liki Magnus konvngs raufz [»a leidangrin;^ 

20 SeR |)a UsiRaUdr koinitgi' \rA\\ii kost beztan at fara nordr 
til 'Noregs ok eignaz \->af uellde fyrst ok eflaz {)adan mrd 
lide feR nu H-dmdldr koavngr aptr racd ollu lidino til Nor- 
egs. En {legfo- er hann kom i Noir^ atti hcuiii {ling vid 
landzmciin ok let taka sik til konmgs yiir allt land for ii ns 

25 haiui sua allt austan um hmå at lian;^ uar til konviig'!^ 
tekin;/ i liufrio fvlki i 'Sorcg/. EinaR jiambaskr///r for med 
liki ISlagiiiis koiiviig!^ ok med houoni allr Prænda hern ok 
fluttu til Nidar os ok vrrr hdiii) iardadr at Clemens kirkio 
\^ar \nr {)& skrin Olafs konviiga 'Mag)ius konvjigr hafde vc/it 

•HO medal madr å voxt rettleitr oA: liosleitr Hos å hår sniallmælltr 
skiotordr sknrunglyndr hinn milldasti af fe lu'nnadr mikill 
ok hinii vapndiarfasti allra konvuga \ar hann vinsælastr 
bæde lofudo haiin vin/r ok ovin/r. SxeirDi Ulfss(on) xar \)af 
haust staddr å Skåni ok byriade fVrd sina at fara austr i 

•^5 Suia velldi o/'M gefa up^^ kouvnga iiafn ^at er haim hafde ') Samine overskr. i marKPn med undt. af dp fo sidste ord. 
-) For dette har Hkr. : xvå at sju mufti. 
^) Her mgl. mtladi at (mgl. også i K, 39). :)4 p:irsi'enmij. 

tckil 1 I )aiiiiivrk(). Kii er \\(tini \iii koiniii/^ til liestz sins 
|t;i ^i(^() \)ifr til \i(iiis inr/Hi iinckorir ok sngv^o liomi/// lidende 
|i:ni lii'ii tvi'sto Ilt y\ii(/inis kmirii'^y i)\<ifss[n]]\ er all(la<^l■ '>/.' 
llllM \)ii/ ]\\i'd al allr X()r(^iiiaii//a lir/i{ uar hrott farin// or Daii- 
ino/k(». Svr///// s\(ii<ir j»// skyt ck til gau^s at alldi'i sic^aii •"» 
s/.fd ck flyia Dana xclldi met^an ck li't'i. Stci«*- Uaim |ia a 
hest sin// (>/,■ rci(^ sui^r a Skåni drcif |)a J)c^y'/- li^ niikit I il 
\unis. \)-d\\H vctr la;z•(^^■ li/o/// nndei' sik allt Dana velide toko 
|)a allir Dan//- hdi/u til ko//i'//g's. Porin hvotiiv yiagmis kon- 
r//gs kom til Sve/z/N uni liaustic^ ni/c) or^seiu/deng' yUn/iiKs Iti 
koy/r//<>'s siui seni tvK var ritaft tok i^yrimi \'\i) \nmoiit vel 
o/ v/'/' lN)i"iK Iciiui ui('() lio//oni si(^aii i <i•()(^o \fir læti. H K. 18. Einvalld Hiaralldz) konn/f/s.^) 

ARalldr koiinu/v SiourAars(on) tok ko//f//g-doin yiir nllum l'> 
Xoiv'/// ept/V andlat Magn/ZN koz/rz/o-s 01(f/>s(onaiv). En 
er hdiiu haf(^e rac^it 'Sovrgi .i. vetr ok at vari kom l)a bau(^ 
hdini lei(>anjJi-i ut af ollo \<tin{\ halfu;/z alinrz/ninzzgi at li(>e 
ok skipom ok liellt su5r til Jotla/<dz haiin lir/ia5e um sam- 
arit vida ok brende ok lagt)e in// i Go6nai' fior6 j)a kva(> 12<' 
HaRoUdf ko//r//gr l)rtta. Latu/// v// met^an li Har li'neik xcri 
U 120 siniu// gv/(^r i (loc^nai' fir^c galldrs ack//i hallda. Pa ma'lti 
hdini til Pio(>olfs skakit ba(> h////// l)ar vi(^ yrkia. hami i\i((i{) 
Sumar an//at skal sun//aH segi ck eina spå fleini vr/- aukom 
kaf kroki kalldnefr furu hal Ida. Til j)esa visar Baulucrkr -•") 
1 sini drapu at H-dRol/dr for et nesta sum///- eptir andlat 
^i(i(/inis ko//r//gs til Danni/'/kr. Leic^angr l)iottu af lai^e 
laugr geck um ski]) fogro gialf/sto^o/// réistii grec^e gl^^stuni 
år it u^sta. skokr la dvK a doekri Dan//' woro \)R baro skeiC)r 
sa hcR fyrii' liau^ri hla^nar illa sta(*)nii-.-) Pa brendo [wir ;^<> 
l)a' Porkels geysii lu///// uar hof^ingi uiikill \'oro jia leiddai' 
(Uettr h/'//s bundnar til skii)a |);er hufi^o gort spott mik/7 
a(^r um iictrin// um [mi/ at Hai{r'//f//- ka//r//gr munde koma 
til Danni// kl' nle(^ h/■/'skipoz/^ jtu'r skaro or osti aekr/'i sogc^o 
at "slik numdo ucl hallda ski])o/// Sovcgs k'////'//gs. j)a \<ii'-^o 
|i/'tta kuc^il. Skaru iast or osti cybaugs Dana nicyiar j)au II II' I 'l Saininc o\ »'i'skr. i iiiartjeii. 

-I P'oi^t sUi'. !<l(i()ii((r. men n er imilerinikket oj; / skr. over. HAR. IIARDH. 00 

of amio-nuMi l.eii^il [.///g ackfris liriiiga. nu seR inorg i 
morgun mær lilær at i)ui færi ænian krok or iarne alldz- 
ualklz skipu;» liallda. Siia seg(ia)M meini at uiosnar ina^r 
ma'\f[ vi^ dettr l'orkels geysii sa er se5 haf^e flota HaR- 

5 (iU(h kourngs. \^er saug^o 1.^/^ Geyso(dettr)2) ^t HaRrt//rfr 
munde æ i gi koma til Danmrrkr. Dotta slegir) sua vr/r i 
gærnå Vorkell leysti ut dættr sinar nvd ugryn//i l'iar. 8va 
s(egir) Gråni. Let alldregi ute usuify Kraka drit'o Hlauck 
i har5a {nocko Hornskogi bra {jorna Fila drottin// rak flotta 

10 fianda grams til strandar au^ uar.^ ut at reic^a allskiott 
fafter Dotto. HaRa/Wr ko//r//gr hoia^e allt l^rtta sumro- i 
Danmork feck 6gryn>å t'iar en ecki var5 hniiu ilr//dr å [mi u 122 
sumri i Danmo/ko for aptr uni haustit ole var um xetrmu 
i ^oregi. RdR^tUdr ko,>n>gv feck Poro d(ottur) Porbergs 

15 Arnas(onar) en;; næsta vetr ept/V er Magnus ko;?r;;gr liin;; 

r go6e hafde andaz l)au atto .ii. sono het hin// elldri Magnus 

en an//aR Olaf/- UaRaWJr kanvngv ol_ Ellisif d/-ottn///r/ attu 

dættr .ii. het on;/or Maria en onnov Ingigerdr. En et næsta 

vår ept/V lie.ysa lu'/•fer(^ er a(>r var ira sagt baud K&Ralldy 

20 koHvngv lide lit ok for um sunK/zrit^^j t/V Uamncz-kr ok he/iade 
ok si6an hue/t sumar eptir an//at. Sua s(egir) Stuf/- nkalld. 
Autt vard Falstr at fretto/?/ feck drott mikin otta gædd/- 
uard hrafn en;/ hræddir hue;t år T)anir uaro. 

K. 19. Bren?tdr Hei5a bæR.^) 

2.5 Qvein// ko;/rHgr red f/zv ollu Dana velldi sidan er Magnus 11123 
!5 ko//r//gr andadez hann sat um kyrt a netrwn en la uti 
mrd alnv';/ning å sumrum ok heitadez at fara nordr i Noirry 
med Dana ker ok gr/-a \uir eigi niin//a illt en HnRalldr kon- 
vngr g9rde 1 Danmo;k. ^veinn ko;it;//gr baud UaRaUdi ko//- 

:U) vngi um vetrin// at jxvr skylldi fin//az um sumr(/it ept/V 1 
Elfin//i oÅ- b/'/iaz til jirautar eda sættaz elligar. Pa toku 
huaivV tueaio allan vetrin;/ at bua skip sin ok hafa uti halfan 
almr;/ning bader ept//- u/// sumarit. Prtta sumar kom utan 
af Islr///di Porleikr fag/v' ok tok at yrkia flock nm ^\cin 

■.\-r> konvug Ulfss(oii) hann apurde [vd er kann kom nordr i Noiv^r 

') <V( er glemt ved lin.jeskifto. - -') Ligeledes. 

•') Ved linjeskifte: smndr ril. 

b Samme overskr. i margen dog med (((;• efter Breuudr. .'ifi EIRSPEXMLI. I 

at l[i\U/i//(li y((r i'ariii// su(^^ til Klfiii//ar iiioti Syr/ni ko//- 

/■//<ii. !*ii (\ii((^ \\)y\i'//.r [tf'tta. Våii efuink uapiia VAUiuir 

uf<is a 1-fakiia sti<>()iii åK at odda siir/ro lii/^-lira'iida liA 

tin/M' |)0 nia eii/^ liuaK aii//aii auiido iienii' ec^a ioitdom litt 

liycir Syriini a satt/V sialldfeslar gU(> vallila. o/i eun. Fævii •'> 

H i-2i ix'u^v sa er rau^a rauud liefVr opt Uri \(iia\i hveib a BiuMa 

slo6ir l)()i^iaukn H-dRdlldr novfian en lauks nm sæ s^kia 

Sueins t'agr dritin steini glæsi dyr \^es er geha gulhnuii/K)^ 

ry^r siuw/an. HaTidUdr konnigv kom til åkue(iin/<ar stefno 

lucd hi'r sin//. I*a spur^i haim at 'Syriim konciigr la su^r !•• 

vil") Sialrf//d med sinoni flota jta skii)ti H-dRalldr kotiuugr 

lic>e sino lét eptir') i(n(t fiestan bonda lu^/in// ho//// for vi6 

liirA sin/n ok k'/zdom moiniom ok villdai- lit^eno (/k allt j)a/ 

af Ijnnda li(^eno er næst var Dauno/// })/vi- ioro sn^r til Jot- 

lo//dz fyrir sun//an Vendilskaga sna su(^^ uiii l'io<V) foro 15 I 

\)(ir allt hr/skilldi. Sua s(egir) Stufur skadd. Fly5o t)(ei)r-| 

a lMo6o l)engels fund af stundo stort reC) liugpnu^r liiarta 

UsLRaUdri aund ofaK lo//doni. HaK('//f//- for ok hn luo/s allt 

su6r til Hei^abeiar. toko kaupstatien// ok brendo. Pa ortu 

mciin H&Ralld: ko//r//gs j)/'tta. Brendr xor u\)p uwd endo/?J 20 | 

allr en \)(d nia kalla hraustligt brag6 er ek liug<ba Hei(^a 

II 125 bæR af reic^e uan er at vin/åm Sueini vat/ i nott fynV otto 

gaiis haK logi or husuni liarn: a l)oi'gar armi. Pesa getr 

ok Porh'iki- 1 sinu/// flokki j)a er In///// haf6e spurt at engi 

haf(ie or6it oRosfix vi^ Elfi. Hue lief/V til Hei^a bciar heipt- -5 

giarn ko//r//gr arnat folkraugn/V get/ fregna fylkis suei't 

hin// er ueitat {»a er til Porgils'') bæiar \}(ir flast^) HuRalldr 

austan ar \)cr er au 6f væri endr byrski(>om rende Va for 

Hamilldr ko/////gr n()l■(^^ ha//// haf^e .Ix.skipa ok \oro flest stor 

ok hlaften af he/fangi er {wiv hofc^o tekit um sumarit. En ;<<' 

er j)^^- sigldo nor(^r fyri I'ioc^o [)a kom Sv/v"//// ko//r//gr af 

](()}(\\ med her mikiu//. hdim bau(> jia HaRalldi ko//r//gi at 

b//iazc ///• ganga a l////d. KaRidldr ko//////gr haf<>e li^ meiR 

n I2(i eu halfu uiiu//a lu///// l)au(^ Svc//// ko//r//gi at beriazc a 

ski])o/// vi(^ sik. Sua s(egii) PorhvV./- fagri. Bau^ sa er bezti'ar -^-^ 
tiC)ar boriny/ var6 und Mii)gar6e rikri [)ioC> at rio6a rånd/V ') Hkr. har ajitr. - -) Således iiieil udeladt forkort, tpffii. 
•'') Sål. ved fejlagtig læsuiiifr f. I)cii<iils. 
■•) Sål. for Jxiifhujst. TI AE. HAEDR. 57 ^xeiHH å lande \^o letz lielldr ef helUli Imatra^r kourugv 
lå5e å bvriar val beriazc l)ilstyGr Råualldr vilia. Eptir 
{)etta siglde R-AUalklr kom- ngv nov6v f/r/ Vendilskag-a bæg^e 
Jieiin }ja ve6r ol- log6o und/r Hles ey lågu \u(r uiii nott [la 
5 gorC>e miorkua sælegiaii. en er morna5e ok sol ran;/ up7> 
iia sa j.r/V an//an neg a hafit sem elldar nookorir hvynin 
j>a var sagt R-AiialhU konvugi [.a sa Iku^// ok mrrlti l)egar. 
lati tiulld åf^skipo//^ ok taki mcz/n r6(M- Dana hcrR nnm 
koniin// at os mim n'itt myrknanny// l)rn- se/;/ \>elr éro man 
10 sol skina å dreka hofu.-^ [.r/Ka er glesileg ero. Sna xar sem 
hanu sagi^e l)^^;- var t^a komin;/ Suf/;;;;, Dana ko;;r/;gr me^ 
ovigian her roro {.ei« l)a liuarir tueGio sem mest mattu 
Dan/V hof^o skip arfliotari en Nor5mr//;;;o skip \oro ba^e 
sollin ok sett miok dro l^a saman nvd l)ei;;;. l)a sa HaKa//(/;- 
15 koHCugv at æ/r// mvnde ly6a sogort dreki HaRa//.L^ ko;;;;.gs 
for sidarst alka skipa lu';;s l)a nu/4/i U^milhh- koin-in/r at h 12" 
kastai) skvllde fvrir bor6 vi5om ok lata konm a klæ^e ok 
gripi go6a logn \-ar sna mikit at j.etta h6f irri stranmi. 
En er Dan/r sa fe sitt reka å hafino l)a viko j.r/r \H(r til 
20 er fyrstir ioro l)otti i)ftta dælla at taka er flant lanst en 
sækia in;/ nm bor^ at Nor(^mo;///om dnalc^ez \rd eptir ro^rin/;. 
En er Sve//;/; konvngv kom ept/;- l)eim eGia.^e 1k/;;;/ o/,- kna^ 
skamn vr;a mikla sna mikin;; hrr sem l)/v"r h^f.^o ef }./■//• 
skylldo æ/f// fa tekit j.a ei- f.æir IndV^o liti^ li^ ok eiga valid 
25 \^ciRBi jja toko Dan/V at lu';^a ro.M'in i an;/at sin;;. En er-') 
nsiRallJr koHVH(,v sa at méira^b gengo skip Dana l)a ba.> 
hann sina me/;n letta skipin ok b/ra ih'i bor<> mallt oA- luieiii 
ok flesk o)l- hoGua niOr dryck sin/; sto6 l)a vi(^ nm ri5 \m 
let Hsimdldr 'ko//r//gr taka viggyrMa o/,- nerpla ok tnn;;or 
HO urfto^) ok kasta f/V/ bor.^ o/: li;^;tekno;/; mouuoxn \^(n■ med. 
En er \^af rak allt sanu/// å sionom l)a ba5 Svr/;;;; ko;;y;;r/r 
hialpa mo/;/;om ok var sna gort. en i [u-iui duol dro i sun.M" 
med l)ei///. Snf;o J.aM Danir"0 aptr en Normmen/; Wo lei^ 
sina. Sua s(egir) Porleik;- fag//. Allt of fra ek hue (dlti 
35 austmr///; a veg flausta Suein/; en siklingr an;/aR snaw- '> Rettet fra hdskrs. .-»Arts^«. 

-) Rettet fra hdskrs. r„ (ditto«i-.i. •'> ' H. over 1 

i) For dette meningslose ord star i Hkr.: rr tomar ror. (Fri> blot: hnnar). 

■'1 Skr. to gg. o8 Kliisl'K.NMLL 

il 1-2K liiii(l;i(>r lielll itinlitii t\'ii;ii- \ill■<^ l'ru'inla Ix'iig'ils \u/v Ictil 
skip tk'fri ;illr a cli solliio lotlro/ilz liati l'liota. Hwiini koii- 
i'iKjv lu'ik a t'lottaiiu/// ' I aplr su(^l• uiidir lil('s(''y liitti \uir 
.vii. skip af \ovi^\\\onii(>\\\ \)(if \iir \v'\^^^d\l<^\■> li(^ cik l)a'ii(lir-') 
eiii//'. I'^ii w Svr//^// koiii'Hf/v kom at ItvDii j)a bac^o \)rir ser o 
J5•l•i(^a o/,- 1)U(>() fe i/r/ sik. Sua s(('<»-ir) Porlc/kr fagv/. Sætt 
biu^o scoia drot t ni sikl///iis iiiiiir luikla suof(^() liialldr J)anr 
er liof^o liimstiiiiiir li<^ luiiw/a o/.; siiaKa(>er si(>aii sokii er 
or^oiu tokoz auiul yar xta kindoin ot'aul hiUMidi' <lu<»^^(). H K. 20. Fra Haralldi k()iiuii;i,i Si>i•u^(^al• syiii.'') lu 

'iiRdJI/Jr koi/fi/'^y \(ir rikr o/,- stionisaiiir iii//aii \(n/(]7. sjiek- 
ingr at viti sua at \)(if er alj)ydo mal at eiigi hotV>iiigi 
liafi sa vrrit"*) a^) Nordr lo^^dom er iam diupuitr væri sein 
\iaK(i//(lr e6a rac^suiallr ]\(fi/i/ \m- oRosfo madr mikill ok en// 
n i'JH uapiidiarfasti hni/n var str/kr ok vapnfæK liu/'/io/// maii//i 1'' 
betr sua sem fvR er l•ital^. En \)o er myklu fieira orita^ 
luo/s frteg(>ar verka kemr til ))es (jfræ(>e vr//- oJ: \)af annat 
at \('i- viliom e/V/i setia a bekr uitnislausar saugr jjott \cr 
hafiin lieyrt ræ^ur e6a geti6 fleiri luta. Jia {iick/r os heftan 
1 f/7/ bet/7/ at vi6 se aukit en ji/'tta sama {»urfi or at taka 20 
er saga hrt//s mikil sætt i kmvdv j)au ei' isl/'//dzk/V m/'//n 
fær^o liono/// sialfom eda sono/// lu///s var lu///// i/ri jia sok 
vinr |ir/fia mikill hai/ii var ok hin// mæsti vin hingat til 
allra h///dz maii//a ok \)i\ er var mikit hallæri å Islro/di l)a 
leyf^e H-åRa/ldr koi/n/</v .iiii. skijx)/// miolleyfi til Isk/z/dz -5 
ok k\VA(S a at e(dci skijipuud skyllde xcr-d dvRa en i/ri hund- 
i'at^ ua5niala hai/ii leyfde utan icrl^ oUu/// fat^kuni mo////om 
jieim er ser fengu^) uistir um håf ok {ladan af nærdez laiiå 
j>/'tta a])t/' t/7 artV/-6ar ok l)atna^ai\ HuRalhlr koiivngr sende 
ut hingat klucku til kirkiu {)^vKar ei- hin// helgi Ohifr ko//- -^o 
viif/v sende nichen// til er sett \(ir å al})///gi. Puilik niinz/i 
hafa ni/'//n hingat til ]////dz RARaild: koiinigA ok morg on//or 
1 storgiofo/// er lu///// ueitte mo////om |)ei/// er haiiii sot1:o 
hei///. HalldoK 8noRas(oni ok Vlfr ()spakss(on) er fvR var ^) rt (lotfaiiKiii: Ukr. liar frrll, (ijjfri ftotinnmi (det rigtige). 

-) Sål. — ''i Saimiif o\t'rskr. i iiiin-iceii. 

■*) Skr. saiiuneii men nu-d sti-t'^t-r bctesni't som to ord. 

■"') Fejl for /(•/((// (Hkr.i. HAR. IIARDR. 59 

g-eti(') kom i NoRrr/ med RaRaUdi konnt^^i [^eiw var olikt 
farit at morgo. HalldoE var mamni mestr o/.- strrkastr ok 
en// fri5asti. Vat uitni bar HaRa//^/r komiH/r lumom at ha//// 
hefibe v/'/it l)r/Ra inaiiHa med houom er sizt bryg5e v/(5 

5 vaueiiliga luti liim/t er l)r/f vo/' mau//liaski e5a i"agna5ar- H 130 
tidende e6a liuat sem at hende kom i haska l)a var^ \i«in/ 
e/V/i g'la^aRi o/,- viy'i ogla^aRi eigi siiaf Uami meira iie miii//a 
eda drack e^a neytti matar en sna sem vaii5e hr///s xar til. 
HalldoR \<'r madr famælltr ok stuttorc^r br/iuæltr stinMyudr 

10 ok omiyki-. en [uif kom {)a illa xif) konviigmii er haini halV^e 
noga me^ ser mr^ga a5ra gaiifga mr//n ok {)i()nostu fuUa. 
Duah'iez HaUdoR litla hri6 med ko/////gino/// for haint t/7 
Islr///dz ok geyr^e bu i Hiar5arhollti bio })ar til elle ok var^ 
gamall. Vlfr Ospakss(on) uar med R-dR(i/l<li konvngi i miklom 

15 kerleikoin haint \(ir enn uitrasti ma^r sniallr i mali skor- 
ungr inikill tryGr ok einfalldr. JlauaJldr koiinigr g»;r6e Ulf 
stallara sin// ok gipti ho//om Jorun//i Porb/'/gsd(ottor) systor 
Péro er ko/////gr atte horn Ulfs ok Jorun//ar uoro \yd\\ Joan 
stf/ki å Råsuelli ok Brig^a moc)er 8au6a-Vlfs fanc^r Petrs 

20 byr6ar sueiiis ok^) [h'/rh Ulfs flys son Jons sterka xar Er- 
h'//dr himallde fa^ir [^eiR'd Eysteins trk\hi/skit\)^ ok hræbvn 
ha//s. HaR(/?////- ko//r//gr gaf Ulfi stallara leiidz nu/////: rett 
ok .xii. marka veizlur ok um fram halft fylki i Prandlieimi. 
Sna siegii-) Stein// Hp/'disars(on) i Tlfs flocki. 

•_>-, K. 21. Fra ^Jagnnsi koiiiiitg\.-) 

MAgnus krj///-//gr ()lafss(on) let gora Olafs kirkio i Kaup. u vn 
angi. I l)eini sta^ haf5e nattsett vr/it lik ko///;//gsins 
\u(f var jia fyrii' ofan bæin// lur//// let }>/'/■ l)a-') reisa koii- 
i;ngsgar6en/< kirkian van^ eigi algnr ac'ir koz/^^/^gren anda^ezc 

:{() let H-dRal/dr ko//y//gr fylla [ud er a skorti ok haini let ok efna 
|)ar 1 gar^enom at gora ser steinhoU ok uart> hoii æigi fuU- 
koinin a()r ha////*) let reisa af grunduelli Mariokirkiu up^>i a 
melino/// nær l)ui er lieilagr domr ko///-//gsins la i ion^o in// 
fyrsta netr ept/V fall li/'//s \Hif uar mikit miist/'/i ok gurt 

35 st^/kliga at li'mino sva at uarla feck brotet |)a er Eysteiu//. ') Fejl for l[)()iir. - -) Samme ovcrskr. i niargfii. 

•') oh har Hkr. 

*) Her mg\. hhk- Handilr Loiumijr. jfr. F og '.ii) i Hkr. fiO EIBSPENNir,h 

vvk\hi/.'</:ii\} let olaii taka lieilajiT iltMur Ola/s ko//t;//i>s uåi" ual■«^- 
uei'ttr i 0\(if.<- k//kiu iiie<^aii ]Mariu ki'rkia var i goi-6 HaR- 
nJhlr Vdnriigv let j»a liusa ko/a/fgs garden// ofau fi'a Mario 
kii'kiu vi6 åiia \)(ir sciii mi ci'. En \)ar sein \\atui liafcie lati(> 
liollina or/a j)a let hann \)(if hus viji-ia til Grejroriiis kirkio. 5 

K. 22. \\)[i liaf Hakonai' huita. luars sonar.') 

II 132 TvaR-') huiti er niaC)r nefndr haim vai- lemlr xwadr gaufugr 
A atti 1)11 a Ijp^>lo«doni \\iiiiii var dott/n's(on) Hakonar iarls 
ins ri'ka. luaR nar allra manna fri6astr synoin. s(oii) luars in 
li(et) Hakon ira \\o\\oin er sua sagt at \\anii uar um fram 
alla xivnw {)a er i jian;? tima \nrn i '^oirgi at fridleik^) o/.- 
afli ok atgyrfi hu nu uar j>egar a unga alldri i licrferdom 
(ik aflade ser sua mikillar i'rem(5ar ok gor^ez Hako;/ en 
agætasti mac^r. EinaE jjambaskelmiR var rikastr maC)r af lo 
lendum moin/om i Prandlieimi lielldr var fatt um med \ie\iii 
HaRal/d/ ko//r//gi liai'6i Einarr \)6 ueizlur sinår jjær er hatni 
haf6e haft me6an ^laf/niis kouviigr lif6e. Einor/' uar miok 
storeignac^r haiiu atte Bergliéto dottr Hako//o/' iarls sua 
sem fvR er ritat. Eindride so// j)/'/Ra uar j)a alroskin// ha nu 20 
atte^) Sigride d(ottur) Ketils Kalfss(oiiar) ol- Guimhilldar 
systord(ottur) UsbUaUd: kan rugs. Eindrit^e haf6e friileik of: 
iegvf) af modrfrændu/// sino/// Hakoni i(arli) ok'') s(onum) 
haus en uoxt ok afl haf(!)e ham/ af fo^or sino/// Ei'na/i ok 
alla j)a atgorfi er Eina/'/- liaf(^e um fram a6ra mc//n ha nu 2o 

11133 yar ok hinii vinsælasti mad)- Ormr xai- {)a i(arl) a Up^lo/<do;» 
moAir hf///s var Ragnhilldr d(ottir) Hako//a/- i(arls) ins rika 
Orinr var ok in/^ mesti agetis madr {»a uar austr å laftri a 
Sola Aslakr Erlingss(on) ha//// atte Sigri6e d(ottur) Sueins 
i(arls) Hako)ifns(onar). Gun«hilldi at^ra d(ottur) Sueins i(arls) 30 
atti Sueinn Ulfss(on) Dana ko/////gr slikt var afkuæmi Hak- 
onar i(arls) J)a i Xorr///' ok mart annat gaufugra man/^a ok 
17^ \ar ætt su auU mykh) f//^aRi en an//at man//folk ok flest 

atgorfi moin miklir en allt gaufug mc//ni. ') I inarRcn : Frri Hakoni Iiiar!<s)j)ii : huita or lioi- urigtigt. 

-) Initialcu her meget stor (udfor H lin.jert. 

•') fræknlcilc Hkr. 

*) }>d tf. Hkr. 

■') eda har Hkr. H HAR. HARDR. 61 

K. 23. Fall 1)^/Ra fecSga.M 

[Rnalldr kovvugr xuir riklunda5r ok ox \)af sua sem hatui 
festizc 1 landeno ok koin sua at fiestum moinwm dugx^e 
iUa at mæla i nioti hono;y/ ec^a draga fram an>/at mål en 

5 \>at er haini uilldi w/a lata. Sua s(eo:ir) Pi()(>olfr Hkallcl. 
Gegn skyli herR seui liugnr^- hialldr vitia^ar sitia dolg- 
st^randa dyi-om drottin// vande ok standa lytr folkstf/a fæiti 
faT er til nema iata 1)^^^ sem \rA vill g-otno;;/ l)in^ oli kon- ii 134 
L-DgY biofta. FÅnarr \)amharH]i.clfir uai- mestr forstiori hr/ 

10 bondono»/ allt ul um Prandlir//?? hellt hann n])j) suor()>» hi/ 
|ja å t)ingu;;i l)ott-) ko//r/(gsmr;m sotto Ehwrr kunin uel 
til laga skorti haim ok æigi divit) til at flytia \)fif fram a 
jj/ngom l)o at sialfr ko;/r/^gr xæri vi^ lic^sinto hoiiom allir 
bændr. ko;/r>/gr reiftiz^) l)ui miok ok kom sua at lyk5om 

15 at l^eir jn-eytto kappmæli m(^(^ ser sag6e Einrnr at bendr 
villdi eigi l)ola honu)» olaug ef hcoin braut Irnnlzrett a \)ewi 
ok for sua nockoro/// sino»/ a millo^» l)r/Ra l)a tok Einor/- 
at hafa fiolmr/nii um sik hei'ma en Ix) miklo meira l)a er 
hami for til bæiar^) \nii ok hai'Ae li<^ mikit br^/gsk/jj mikil 

20 atta efta .ix. ok næR fimbundrod maiiiui {lego/'^') er ko^rz/gr 
nar {)«/• fyr//''). En eittliurrt sin// er \\aini kom til beiar geck 
\\anu upj> mf() li(^ sitt HaR/f/W/' koiiviigr var i garc^e sino»/ 
o/.- sto6 uti 1 lopt HUo\orn ok sa er li(^ Einars geck af skipowz 
segia mcuii at HaRr(//r//- ko)ivvf/v q(ua6) jjrtta. Her se ek H 135 

25 upjj en aurva Einar j)an// er kan// skeina ^ialma jjamba- 
skelmi Jiaugs fiolmen^?an ganga fuUafli byc^r fullar fin// ek 
at opt drifr min//a bilmis stols å ba^la buskarla li(> iarlli. 
Bio6ande'') muii la^a randabliks or bn/de os nema EinaR 
kyssi oxar mun// in// j)unna. EinaR duabMz i bænom nock- 

30 ura daga ein// dag uar att mét ok \-<ir sialfr ko//r>/gr a 
motino liafc^e ycrit tekif'j i bænom [)iofr ein// ok var færAr 

') I mfirsen: /•'/■(■/ Eiiiari pamharskelfi (fork.l. 

'•^) Vist fejl for n- lllkr.). olier opså er suffo fejl for s/Htl. 

^ = reiddiak- 

*) Her er en homøotelevti.sk overspringelse af: sn'i <>f houungr rar f)((r fi/rir 
jtal var eitt sliin, at Eiiiarr for inu til h))jar (i ori«. Imr der stået /(/ lyjar iiin). 

•'•) pcgar-fyrir viser at skriveren har opdaget sin overspringelse og fra det over- 
sprungne hæntet disse ord for at t)ode iiA fejlen. 

fi) Sål. (i2 EIRSPENNILL 

a motic^ llla<^^il1// llat'l^o w/it fvR moiS Kinari ok liaffte hoii- 
()»/ iicl ;^t'tiz iil inaii/ziiio/// j)t'tta \<ir Kinari sa^t jtottizc 
\\(ii/ii iiita at l<o//r//<i'r mynde ocki iiiaii//iii// lata iindan »aiifra 
f/V/ |)/'/ at liclldi' |)()tt Kinai'i |)a-tli \uif mali skipta lætf jia 
II i;i(; KinaK va])iiaz li(> sitt ak gan^-a si^aii a niotit tekr EinaK ;'» 
maii//iii af inotino l^e<^ iiallde. ('])t//" j>/'tta g'engu at l)e«ia 
uiiiir ///" hai'o sntt mal milli })('iHa kom j)a sua at stefmi 
lagi iiai' ;'i komit skylldo \)t/r hittazc sialf/V. Malstofa uai' 
1 koiivjigs <>•a^l^^' uiA aiia Xi<^ geck konvufrr i stofuna vi«^ 
fa me/m. En an//at lic^ han^ nar nti i garfteno//; koiivngv 1<» 
let snua fiol yf/V lioi-an// o/ var litit opit a. j)a kom EinaK 
f o-ar^fn// vi(^ li(^ sitt hai/u mrrl/i vi(^ Eind/v'fta son sin/' 
uel'<^n mro li^cno i'iti vi^ ono-u man m/'/- j)a Imett. Eind^vVje 
sto(^ uti vi^ stofn dyrnar. eu ci' EinaR kom in// i stofnna 
jja mællti liann sua. ]\Iyrkt er i malstofu ko///-//gsins. Jam 15 
skiott liopu m/'//n at honom loo-(^o sum/V en .sum//" hioGo. 
En er Eind//(^e lieyrt^e j)at \)a l)ra lu///// su/'/'^eno o/c liop 
in// i stofuna var hoim felldr ok l)at^er j)eir |ja liopu ko//- 
/■//gs m/'//n at stofun//i ///• fyrir dyi'nar. En bnndum felluz 
luMidi' jjuiat j)eir liof(>o J)a ongan forgaungu man// eoia^e -<• 
hu/'/R au//an s(egia) at skaum xar \ at [iciv skylldo æigi 
licfna liofi^ingia sins. en l)o var6 ecki') af atgongun//i ko/j- 
/•//grin// geck ut ok til li(>s sins ska't a fvlking ok setti upy/ 
m/'/ki sitt en eigi vai(> atganga bondan//a [m geck ko//- 
ni(/v ut a skip sitt ok allt li(^ h////s rori si(^an ut ept//- an//i -^ 
ok ut a fi()^(^. 

K. 24. Fra Hei-gliotu H(akonar) dottur.-) 

IT i;!7 "Oergliot kona Ein/r/s s])ur(>e fall h////s var lu/// |)a i hcr- 

J-J bergi j)ni er jiau Eiiu///- hauf(^o a<^r haft ut i bæ gee 80 
lu/// j)eg/^/" u])// f k/)//r//gs garden// \)ar sem bonda liMt vr//" 
lion eGiarte miok t/7 oRosfo en i |)Ui' bili reri ko;//"«gr lit 
IS'" ept/V an//i j)a mad/i Bc/gliot missu/// ver nu hrr Hak///////- 

.Juarss(onar) fVænda mins eigi mundu bananu'//n Ein/os roa 
lu/ ut eptir an//i ef Hakon stæfte a arbackano>//. Sidan let 35 
B/'/gliot bua um lik j)efRa Einrz/s ok Eind/v't^a uoro ^civ 
iar(^a(^ir at i)\(ifs k/Vkio hia lei^e ^hi(/in(s kr////"//gs OIo/n- M Rettot fra hds. rrh. — -) T inareren : Frn Brn/llntfi. HAR. HARBE. ^'^ 

s(onar). Ept/V fall Eiiu/rs nav BaBalhlr kmn-ngv sua miok 
61)0cka^r af iirrki l)esu at \uif eino skovti at lendir mnm ol: 
bændr ueittu <vi(/l ko//r//gi atfer^ o/- lielldo bardaga \id 
haun at eiio-i xar i■org'ong•unla(^r t// at reisa nirrki fyrir 
:> honda herino;». 
K. 25. Fi-a H(aralldi) kommo^i ol Fin//ni A(rna) s(yni).i) 

Fin//r Arnas(on) bio å Yrioni a .Vustratt hann uav l)a 
\e>n\v mm)r HaR^/A/r ko;a'>/o-s. Fin/a- atti B^rg-lioto 
10 d(ottur) Halfdanar Sij>r^ars(onar) syr. Halfdan var brocMr 
OUfs hins helf>-a ol- KmnUch \oiivngs. Pora kona HaE«//^/.r 
ko/^/-//o-s nav l)VO(>ov dott/V Fin/i våv Fln;/v hin// kærsti ko//- 
r//gi ol- alliv juvv bvæ5r. Fin//r Arnas(()n) hafc^e ue/-it nockov H 1S8 
snmov i nestv vikin«- o/,- liofrt.^ Ikv'v fja n^'it all/V saman i 
1.-, Iu'/na5e Fin//r ol (Jntliormr Gnn//liilldars(on) ok Hako// 
Info-ss(on). HaRr^//^//- kr///r//crr for nt eptir Prandluv'/;// ok 
ut å Anstratt nar hnnom \uir uel fagmål. Sic^an talaz [u-fv 
vift kounn^vhxn ol- Fin//r roddi-) sin a niilli nm |)esi tidende 
er l)a linffto gvvftz fyrir skcmsto aftnko Fina/s o/.- l.eiRa 
20 fe5ga o/,- sna knR l)an// ol- jjys er Prænder gorfto at ko//r//gi. 
Finja- s(egir) skiotor.Mega \vr er nnst farit at hninetna 
i,u gorir huetnetna illt en siftan ertn sna liræibb- at l)n neitz 
eigi hnar l.n bef/V l.ig. Ko//r;?gvin// s(egir) hleiande. Ek vil 
nu senda j.ik magr in// til bæiar uil ek at j)ii sættir bændr 
2.-) uift mik en ef \uif fæks--) eigi j.a nil ek at l)n farir lil 
Up7drr//da ok kom/V \nu vi.^ Hako// Inavss(on) at lu///// se 
æhji motgongnmr/f^/' vift Fin//^). Fin//r suarar bnat s/.7dtu 
tilleggia vift mik ef ek fer forsendo l>esa l)ni at bæfte 
Prænder ol- T']vdendingar ero fiandr |»inir sua miklir at 
•M) ongom sen//deman//i l)ino/// er faTt l.angat nema sin nioti 
vift. Ko///-//gr s(egii') far |.n magr sendeforina [wiat ek 
veit at l)n kemr aleiftes ef no(koR kemr at g^/a os satta 
ok kios at os bæn siftan. Fin//r s(egir). ballt 1)U j.a konrngr 
orft l)in en ek mun kiosa bænina. Fk kys grift ol- bn/d/uist 
85 Kalfi broftr min.w// o/,- cignir Imns allar ol- j.aft mr<) ;it hnin> II i:w 
bafi nafnbætr sinar ol- :.llt uHi sitt slikt sen. \uiuh haffte 

M Samme overskr. i margen undt. A. »■ 
-) Fejl for rmddii. — ^) Sal. for /'"'.s/.-. 
') Fejl for inih- (flittoirviifi nf det f(de ». (i4 EIRfiPENXiLL 

a(^l■ hdjiii fur or \iii/d\ ko//r//<>;r iatar oUu jjcsu er Fin/M' 
nuf'lti. Hof^o \)(ir at |)es() uitni ok hn//dfestar. Si(\aii iiK^plti 
Fin/M' huat skti] ck Hako/// fnnii biot^a til |»es at haini iati 
Jjer g-i'i^om luyy/// ræftr nu mest t'vrir jjei/// I'rændo/«') kf>//- 
r//grin// s(og'ir) hitt jskalltu fyrst heyra huat Hako// ma'lir .'> 
til sætta fvrii' siua liond si(^an kom j)u J)iiur-) mali sem jju 
matt framarst en at lykt^om j)a ncita j)U koiirn^domiuoiii 
einoiii. Si(^an for YLaRalldr VoiinKjy su(^r a ]\I(,'ri ok di-o at 
ser lic"** ok gorAez finlmcn//r. 

K. 26. Fin//r for til UppknKla/^) i(» 

Fin//r Arnasion) for in// til bæiar ok hafc^e me6 ser hus- 
karla sina na>R Ixxx. wiannn. En er \wnu kom til bæiarins 
Jja atti \\av)i \i'ni^ \\f) beiai' mr//n. Fin//r talac^e a })/>«g'ino 
langt ok sniallt ok ba(^ beiar m<"//n ok bændr taka allt an^/at 
ra«") en heitaz vi^ ko// ry/o- sin// ec^a reka \\aiiii a brott !•') 
min/^ti J)a å hur'/so mart illt haf(^e yfir jia gengit siAan er 
\)('iv hof(^o \}(if gort ui(> en// helga 0\af konni^ sagc^e paf 
ok at ko//r//gr vil) bæta vi'g })esi sua sem liinir bæztu m/'//n 
ok liinir vitrosto gor^o^i. Lauk Fin//r sua sin//i re^^o at 
II 140 bændr hetu jnii at lata Jjrtta mal standa kyrt ^»ar til er 20 
aptr k^mi sende moni |)eir er Be/gliot haf6e gort til Upy>- 
Ifl/Kla å fund Jiakoi/ar frænda sins iuarss(onar). si^an for 
Fin//r ut til Orkadals me(^ }ja mciin er honovi hoffto fvlgt 
til b^iar {jac^an for hai/n up^y til Dofra fials ok austr um 
fiall for Fin»r fyrst å fund Orms i(arls) mags. sins. Jarlin;/ 25 
18V atte Sigridi d(ottur) Finz h/inn sag^e i(arli) t/7 oren^a sin>?a. 

Si6an logfto J)r/r stefnulåg vi(> Hako// luarss(on). En er 
|ie/r fin//az l)a bz/H Fin//r u\yi orende sfn f/V/ Hakr/// Jiau hm- 
HaRr///r//' ko///'//gr bau(^ liono/// fanz \\(if bratt i ræ6o Hak- 
onar at liono/// j)0tti ser skvllda mikil a v/'/-a at hefna :^0 
Eind/v'(^a frænda sins sagfte sua at hono/// yoro |jau or(^ 
komin or I^ranhr /////'"') at hono?« mynde [lar faz négr styrkr 
til upj>reistar moti koiinup. Si(^an tia(^e Fin//i- iirl Kakoiii 
hue mikill munr hono/« var at bet/vr var at taka sua mikil 
metor<^ af ko//r//r/i sem haiiu kyn//e sialfr at beifta helldr 35 
en hætta til l)es at reisa oR//a7o moti kr>y/f//g-i pei;« er haioi ') l'ræiKliiiii liiir II kr. — ^ »/ii'/(i/ Hkr. 

**J Samme oveiskr. i maisrcn (men: ferr). — b » er i hds. rettet fra e. — •') Sul. II AE. HAEDR. 65 

var aftr |nonostu lumdeii// \\(S sag'c^e at {ni inant'fara osi^T 
ol- er per^) likazt hef/y [>n })a f/'/v' gort fé o/,- friede. En ef 
Jju sigraz å HnRaJIdi koiiviu/i l)a mantu heita drottins suiki. ii I4i 
larlin// stvddi ol- Jjesa ra^t^u nie(^ Fin//i. en er Hakoy/ luigsac^e 
o f/V/ ser }ja lauk ha^in \)at upy> er liono/>/ var i skapi. sag(^e 
siY(. Ek mun sættaz \i<S TLRHiiJid koi/viig ef h((jni, vill gipta 
mer Raghillde dottnr M(((/)nis konviif/^ 01r//!ss(onar) frsMi- 
kono sina med })uilikri heinianfvlgio sein lien//e saniir o/,- 
lieny/e likar. Fin/n- s(egir) at ha/n/ vill l)eso iata af kojiviigs 
10 Ilende sta(*)festa \)civ Jjrtta mal milli sin. Si^an for Fin//r 
nor6r aptr til PrandluvV/.? settiz jia ni(^r {)esi ofse ol- ofric^r 
ol- agi sua at ko;;r//gr liellt {la en// riki siiio { fiiiSe in//an 
lr///dz }nii at {)a nar ni(^r slegit saniliande jtuf nllo er fr.vndr 
Eind/vAa liof^o haft til motstoc^o viA HaK/'//// ko///-//g. 

1,") K. 27. Fra Hakoni lvo/,'s s(yni).-) 

EN er sn stefna kom er Jdak//// kom at vitia [)essa einka 
mala j)a foi- lian// a fund HaR^'/Zr/: k/////"//gs en er \)c/r 
toko tal sitt [)a scgir ko//r//gr at haini uill liallda allt [)(if 
af sin//e hende sem f sætt liaffte komit med |jei//r'). Skalltn 

20 Hako// s(egir) ko///-//gr tala mal Jjetta vi(^ Rag//li/V/rZ/ liuart 
lio// nill sainj)yckia j)rtta rat^ en æ/r// er Jier ol- ongum 
o6rum [)at Jioi-anda at fa Ragnli/7//////' sua at æ/V// se hennar ii 14-2 
samjjyt'ki til. Si(^an geck Hako// a fuml Ragnh/Z/c/rr/- ol- bar 
u\)j) fyr//- ]\fii/i\ bonori") ])rtta. lio// s(uarar) sua. Opt fin// ek 

25 \)(if at mer er aldaut^r ^\(i<jinis ko??r//gr facMr min// ef ek 
sA-rd giptaz bonda cino/// )k) at j)U seR fri(^r ma(^r ec^a uel 
buin// at it^rottum. En ef ^logjiiis koiiri/gi' lift^e |)a munde 
hdiiii Qtf/i gipta mik min//a man//i en ko//i'//gi. Nu er j)es 
eif/i uon at ek vilia giptaz utigno/// man//i. Si(>an geck 

30 Hako// a fund HandUd': ko;/v«gs ol- sag6e hono/// tal |)/v'Ra 
Ragnh///r/r//- in//ir j)a upy/ ei'nka mal jieiRa F'inz uar l)a o/.- 
Fin//r hia o/,- fleiii nu//ii |)/'/r er viA hof(^o uerit ruc^o |)eiRa 
Finz. Segir Hako// sua til allra JieiRa vitnis^) at sua xar skilt 
at ko/u'//gr skyllde sua Rag//h///rf/ heiman gora sem lien//e 

.'55 lika(^e. Nu uill hou eigi eiga utigiii// man// |ta megu |)/'/' 
gefa mrr tign hefi ek til j)es lett at ek lua lieita i(arl) o/- ') S&l., fejl for /mt: iovrigt mgl. (Iciinc siitiiiim i Ilkr. 

'^) Saminf ovcrskr. i margen. — ''I llki'. tf. I-'iimi. — 'j Skr. i/-. 60 EIRSPENNILL 

nockora luti a^ia at jjui er menn kalla. KouVngvinn s(egir) 
0\(ifr koiiviigv bro(^ii' min// ok Maguxn konvngr s(on) hana 
{m er jieir refto niki leto l)eii" ein// i(ai'l) urra sen// i \ande 
liefi ek ok sua gort sitian er ek uai'(^ koiivitory uil ek eigi 
taka tign af Onni i(ar]i) j)a er ek liefi a6r g-efit honuw. 5 
Sa jm Hakon sitt mal at \)(i( munde ecki vi6 gangaz likafie 
liDnum [m stor illa Fin//r uai' ok allrei^r. sog(S() [yeir at ko//- 
11 113 t'y/gr liellde ecki or6 sin ok skildiiz at JMii. Hako// feR pa 
[iegar or \aia\i ok liaffte langskip iiel skipat ]u(uu kom fram 
siu^i' i Danmorko for JjegY?/' a fund Sve///s konvngs mags 10 
sins tok ko//r//g]"in// feginsamliga vic^ lionom ok feck lio//om 
j)ar ueizlor miklar go]'5ez Hako// [utr l(///duarnar ma6r fyrir 
uikingo/;/ er miuk lu'/io^o i Dana velldi Uindr ok Kiii'ir 
ok ac^rir Austruegs mr//n la ha mi uti a lie/skipo?/« uetr sem 
suniar. 1") A^ K. 28. Drap Asmundar.') 

sniundr er mac^r nefndr er sagt ei" at xæri syrstors(on) 
Suems ko//r//gs ok fostrs(on) lu///s. Asmj/ndr uar allra 
igr maii?/a gorfiligastr un//i kr>//r//grin// lio///nn mik/7. En er 

Asm////dy di'oz a leG uar hami bratt ofstopa ma6r mikill ok 20 
hdini goii)iz uigama(>r. ko//t'nge lika6e ^cd illa ok let hauii 
fara fra ser feck lir;//o/// len gott \)((f er Ih///// matti vel 
liallda sik ok sueit me6 ser. En JjegY/y er Asm/u/dr tok vi6 
koy/r//gs fe dro lio//// li6 mikit at ser en lionom endez ecki 
[ad fe til sins kostnac^ar er ko//y//gr haf6e ueitt liono/« Jja 25 
tok-) an//at myklo meira \)(d er ko//y//gr atte. En er ko//- 
vngr spur6e Jjat |ja stefnde hami Asm/<y/de å sin/« fu>/d. 
En er \)e/Y hittuz [)a s(egir) koiiDif/v at Asm////dr sA-«l \era 
n 114 1 liird lu///s ok liallda ongua sueit ok Yar6 sua at xersi sem 

kont'wgr villde. en er Asm////dr liaft^e werit litla i'i6 med 30 
ko// /-y/gi j)a unc^e lur//// ecki ^vi ok liopz a brott uin nott 
ok kom a[)tr til sueitr//- sin//ar ok gor6e [)a en// fieira illt 
en fyR. En er ko/////gr rei(^ yf/V land ok kom Jjar iiæR se/// 
Asm/(//dr \(ir [ax sende lu///// lic^ til at taka hnnn med valide. 
Sii^aii lel ko///'//gr setia li////// i iarn ok liallda hdnn sua 35 
Ulli ii(^ ok liugxie al lu///// munde spekiaz. En er Asmundr ^) Samme overskr. i margen noget højere oppe på grund af bladets form. 
-) Iler ingl. haini (11kr.). HAE. HAEDR. 67 

kom or iarnino |)a liop hnun |)egrn- brott ok feck ser li6 ok 
iK^rskip tok \m)in J)a at h^^ria bæ5e utan \andz ok innaii 
\andz ok govbe it mesta lieruirki drap mart man>ia ok i-ænti 
vi6a. en [^eir mcnn er fyrir jjesuy?/ ufricM iin^o komo til kon- 
5 vngs ok ker^o ska^a sin;? Uri hoiion/. \nnii/ s(egir) liuat segi 
{)€)■ mer til {jes Imi fari {^er eigi til Hakouar luarss(onar) 
hann er lanåwAvmir madr min)i ok til J)es settr at fVi6a Uri 
y6r boiidom en liegna iiik/yifga var mer sua sagt at Hako;? 
væri diarfr ma5r ok fi'ækn. En nu liz mer sem hanii vili 

10 liuergi ])(ii- til koma er honom })ickir manhætta i vera. |jesi 
or5 ko;/i?;?gs iioro flutt til Hnkouar ok moi"go»i \i6 aukit. 
Si5an for Hakon meft li5e sino at leita Asm/r/Kl^r uar^ 
fundr JieiRa Asmn/Klr/r å skipo;;<\) kcnn sua at \)eir Hakon 
ok Asmnndr skiptaz sialfir lioGom \ii) [)ar fell Asm/n/dr II 145 

15 Hakon liio liofuc^ af hoim/n. Sidan for Hakon skyndelega å 
fund Sveiiis konrngs ok kom til \\((ns sua at ko//r>?grinn 
sat 6i matbor6e Hakon geck Uri bordet ok lag5e liofui^ 
Asmnndar å bordet Uri konry/genn ok s[)urde ef lionn kende 
konvngrum s(uarar) aungu ok vard dreyR rau5r å at sia. 

20 Sidan geck Hakon a brott. litlu sidaR sende kojivngv man/? 
til lirtns ok bad haiiu fara a brott or sinni Jjionosto seg at 
ek vil ecki mein gora honom. en ecki ma ek gæta allra 
frænda uaRa. Sidan for Hako>i a brott ok noi'dr i l>^oreg til 
eigna sinna. jja xor andadr. Ormr i(arl) frændi hn//s. m^nn 

25 urdo Hakoni fegnir mink frændr ok uiuir. urdo [)a til \)es 
margir gofgir meiin at ganga um sa-tt/r milli RixnaUdz 
konvngs ok Hakoz/ro'. kom sua at [x'iv sættaz med jnii moti 
at Hakon feck JiRgnhilldar ko/?r//gsd(ottur). En HaRa//?/;- 
kony^igr gaf Hakoni i(arl)dom ok velldi slikt sem haft hafde. 

30 Ormr i(arl) Hako/? suarde YLiXRalldi kournge ti'unadar eida 
til {)ionostu jjeiiiar sem linnn var skylldr til. 

K. 29. Vra Kalfi Arnn s(yni).-^) 

Kalfr Arnasfonj liafde vrrit i uestr viking sidan hrn/yr') ii i4(5 
for or Norr?// en opt a uetront uar hauii i Orkne3'iom 
:i5 med I'orfinni i(arli) magi sinum. Finnr Arnas(on) brodir ^j Iler mj<l. uden tvivl en sætning svarende til Ilkr.s: l(i{/t)i HAkou pci/ar til 
orrontii, van) Jtar linri) ornisla ok mikll. Hnkoit (jckk npp d skij) Asminidar <ik liraiii) uklpH. 
'^) Siunnie overskr. i niarj^en. — •'l Tf. over 1. med nedvisn.te!i:ii. 

5» (i 8 EIRSPENNILL 

hdiis gor6e oy6 Kalfi ok let segia lionow eiiika mal jjau er 
j)r/i' HaRrtZWr ko/u'ngr liuf^o vi(^ iiialz at Ivalfr skylldi 
liafa Iroalziiist i Noirr// ok eiguir siiiar ok slikar ueizlor sein 
liay</< liafc^e haft af ^h(giiitsi ko//r//oe. En er Kalfi kom sia 
orftsenncling l)a bioz h((iiii j)egar til fry6ar for austr i 'Sorcg 5 
fyrst a fund Fiuz bi'oc^r sins. Si6an tok Fin//r Kalfi gii6 
ok fundiiz siaUVV ko//r//gr ok Kalfr gorfto |)a sætt sina ept?V 
|jui sem ko^D/gr ok Fin/n- linffto fvR bundit einka malom 
med ser. geck honn 'j siaUV Kalfi' j)a til festo vi(^ hoinug 
ok allz skildaga sliks sem \uunt liaffte l)undet fvR vi6 ^log- 10 
nus kor<t'?/g at Kalfr uære skylldr at gora Jjau ve/k oli sem 
HanaJ/fJ)- Voi/ni^Y iiilldi ok houx)ii j)ætti si'tt itiki bæta. Tok 
Kalfr |)a uy^j eignir sinar allar ok ueizlor sem hunn liaf6e 
19V fyR haft. Et næsta suma/- ept/r liaf^e HaJtalldr ko»rngr 

PI 117 lei6aiigr uti for su5r til Daiimf/kr ok licriaGe {)«>• um sum- 15- 
fuit. en er haim kom su(^r til Fions })a uar \^ar Ii6safna5r 
mikill Uri [yeiin [>& let k(;y/r;<gr li6 sitt ganga fra skipoy// 
ok bioz til upj>gongo lia}/» skipa6e li6e sino let \er& iyr/r 
sueit Kalf Arnas(on) ok bac^ l)a ganga fyrsta up^ ok sag^e 
peim hurrt [yelr skylldo stefna en ha mi kuez munde ganga 20 
upj) sidaR ok koma jjeim at li6i. |)r/r Kalfr gengu upjj ok 
kom bratt \ib mote \^eim re6 Kalfr pegor til oRosto ok uar6 
sa barfiagi eigi langr I)ui at Kalfr uar bratt 6frli6i borin// 
ok kom ]uniii å flotta ok \ib hans en Dan/y fylg6o ^eiiii Å 
uél fell mart-) af Nor5mo/?//oni [yar fell Kalfr Arnas(on). "25 
Hixiialldr konviigv geck upjj a la;Kl med sina meun. Var6 
^at bratt å lei6 JieiRa at peir sa ualin// Uri ser ok fundo 
bratt lik Kalf s uar [tat borit ofan til skipa. En ko»r»gr 
geck a ](nn\ u\^p ok heria5e ok drap [»ar mart manna. Sua 
s(egir) Ariior. Rau6 en ryrt varO sician ran/i elldr of siot 30 
manna frana eG å Fioni FionbyGua li6 tiGi. Eptir [xtta let 
II 148 Fin;/r Arnas(on) fiandskap i [)yckio^) xid konvng um fall 
Kalfs l)ro5r sins. kallaSe h((nn at konvngr \a'ri ra6bani 
Kalf s en \)at xæri blecking ein vi6 Finn er hann haf6e 
teyg6an Kalf bro6r sin/< uestan um haf a valid ok truna6 35 
H^maUdi konvngs. En er l)esi ræ6a kom a lopt J)a mællto 

^) Tf. over 1. med nedvisn.tegn. 
-) Rettet fra hdskr.s nini: 
'^) Vist fejl for fjijkhja (Hkr,). HAR. HAEDR. 69 \mt inargir mcnn at gnuisælikt Iwtti \wt at Fin^r haffte 
tma6 Inii at Kalfr munde fa truna5 Kawdldz kouvngs Iiotti 
fieim sem konvn^v væri lieiptrækr um sinæRi liluti en |)a 
er Kalfr liaf^e til saka gort ^å5 konviig. koiwngv let her') 

5 re6a mn slikt liuprn er nillde sannafte lirniy? {)r(^ ecki ol: 
ecki synia6e lio///'. fanz [)at eitt a at ko/n'/?gi liotti {lat uel 
or5et. HaRa/W/- koi/uugr q(ua5) uiso l)esa. Nu emk ellifo-) 
allra eGiums uigs ok tueGia t)au ero enn sua at ek man 
manna mor5ra5bani or5in/; gin^i enu graleik in;/a gullz er 

10 feR med skolli lytendr kue5a litit lauki gæft til auka. Finnr 
Arnas(on) let ser sua mikit um fin;mz mal [^eiRn at hann. 
feR af lanåi brott ol- kemr ivam su6r i Danmorko for liann 
å fund S\cins konimgn ol feck {lar allgo5ar vifttekior ol- trdoGo H U9 
\>eir longu/» æinmæli ole kom \)at iv^p at lyck5om at Finm- 

15 geck til handa Suc/ni konvngi oTc gerbez hons ma5r. En 
S-aehin konvngv gaf Finni iarldom ok Halland til yf/rsoknar 
ok var hann \)ay til Iruiduarnar Uri Nor^mo^z/om. 

K. 30. lartein Olafs koindu/H:-^) 

Gvtthornn- het s(on) Ketils kalfs ok Gunnhilldar å Ring- 
unesi systor Olafs konvngn ok RsiRalh konvngi. GutIi- 
ormr war madr gyi-viligr ok sne»?ma roskin;/ manwlegr xxar 
Imnu optlega med HAnaJldi konvngi ok \)ar i miklom kær- 
leiko;u ok rafta gior^om med konvngi. \^vi(l\: Guthormv var 
uitr ma5r hann uar liinn vinsælasti mai^r. Ciuthor;»r var 

25 iafnan i licrnade ok l\eris.f)e mink i vestrlond hann hafcSc 
lift mikit. ivil^lanå liaffte hann ok vetr setu i Dyflin^e å 
Irkndi ok uar \)ar i kerleikom miklom med Margafte kon- 
vnge. Vm sumroit eptir for Margaftr konvngr ok Gutliormr 
vift honom ok hrriofto å Brettbo/d ok fengu \iar ogrynni 

30 fiar. siftan logfto ^eir i Aunguls eyiar sund \)ar skylido \)en- 
skipta hrrfangi sino. En er fram var l)i)rit \uif mikla silfr 
ok konvngr sa 1)^// l)a villde hann Qinn sainan liafa feit allt ii loO 
ok virfte I)a litils uingan sina vift Gutthorm. Gxxthonni likafte 
t)a illa ef havn skylide vcra lutrænin;?gi- ok hans menu. 

:?5 Konvngv s(egir) at hann skylide eiga .ii. kosti Uri hondoin 1) Først skr. hann, så rettet i hds. — 2) Rettet i hds. fr. rllifi;. 
3) Samme overskr. i margen. 70 EIRSPENXILL 

sa an//ai{ at uiia jmi sciii vr/- vilio/« uera lata hinn er aii//aK 
at liallda vie") mik l)ardaj^a ok liafi sa j)a fe er sigr het'ir 
ol- \)(i/ iiu'^ at 1)11 skalt ganga af skipo/); \nuom skal ek 
}iau liafa. Guthonni syiulez niikill vande å bac^ar hendr 
jiottiz eigi mega lata soiniliga skip sin ok fiar muni fvrir nnga 5 
tilgiorniii//ga \)at \ar ok all liaska sainlegt at bc/iaz \id 
'^"'' konvng ok \)at niikla li(^ er lionuni fylg^e. En lifts })ema 

vrtr sua mikill iminr at kojin?gr haffte .xvi. langskip en 
Gutlior////- .V. Pa h-Ah (A\\i\\orinr konrng lia ser .iii. natta 
fræsta til umiafta \id sina mr'//n liugftez hann mundo inykia 10 
kowywg mega nockot å \)r/Ri stundo ok koma sino mali i 
betri viiigan vi(^ koncng mn) iortohxiu sin/m manna. En 
])at feckz ecki af ko>«r?^gi sein hann ma4ti til. {m vår Olafs 
uauku aptan??. Nu kaus Guthor^u- lielldr |)ann kost at deyia 
med drengskap e5a uega sigr lielldr en liitt at l)ola skauin l-'^ 
ok suivirfting ok klækisorft af sua mikilli misso. |)a kallafte 
hann a gu5 ok hinn lielga Olaf konvng frænda sinn haft 
Jia fulltings ok hialpar ok het til |)es helga manz hiiss at 
gefa ti'und af ollo {)ui lu>;fangi er \)civ lyti ef [ir/r fengi 
sigr. siftan skipa5e hann lifte smo ok fylkfte i moti pehn 20 
inikla her ok reft til ok barftez vift jia. En ineft fullingi gufts 
II loi ok hins li(elga) Olafs konvngs feck Gxithormr sigr \mr fell 
konvngYum oh hnerR madr er honom fylgfte ungr ok gamall 
ok eptir \rdun håleita sigr j)a uender Gutlio?;»r heim glaftr 
med oUiiiii j)eiin fiarlut er j)r/V liofftu fengit i oRosfo })a var 25 
af tekit silfrino j)ui er |)eir lioffto fengit hinn tiundi hnerR 
pen/ångr sua som lieitift haffte vrrit liino;« helga Olaf kon- 
rngi ok var sua mikit fe at af [jui silfri let Gutho;»/r rofto 
gora eptir uexti sinom efta stafnbua sins o/.- er licfHikneski 
.vii. fota') hatt. Guthormr gaf rofto j)a suabuna til staft- :50 
arins hins helga Olafs koninigs hefir lion \)ar wcrit siftan 
til min^ångar sigrs Guthor///.«;- ok iartegna hins helgrr Olafs 
konvngs.-) M Hkr. har fUna. 

-) Her udelades to jærtegnskapitler i Hkr. (>>: kap. 66—57). HAR. IIAEDE. 71 H^ K. 31. Herfaur H^YoId.z knnxiigs.^) 

[Siualldr konougv let reisa kaupsta5 i Åuslo ok sat hanu H 153 
[mr opt [n-i at \my nar gott til atflutniiigar lanåz megin 
mikit um \meriis sat hann [wr uel til Irrndzgæzlo Uri Donoui 
5 sua ok til alaupa i Daninork harm uar opt liui uaiir 1)6 at 
hann lieffte eigi inikinn lier uti [vit uar å eino sumri Im er 
HaR^/Wr konvngv for me5 nockoroju letti skipom ok liaffte 
ecki mikit li5 hann lielt sii5r i Uikina. En er byr gaf 
sigldi hann yfir undir lotlrf^Kl. tok jia ok heriade. En kndz- 
10 menn saufnnc^uz saman ok nor^u \anå sitt {)a liellt IlaRalldr 
konv^igv til Limafiår^ar ok lag5e in/^ i fior.^en^^ Sua er 
hatta6 i Lima fir6i at \)at er inn at fara sua sem mior år 2) 
all en er in». kemr ept/r fir5eno?n t)a er \mr sem mikit liaf. 
HaEo/Wr konungv lirriar finr å bæ6i lond. en Danir liof5o 
15 huarttuBGia^) s9fno6 fyrir \m lag(^e Ji^RaUdr konrngr skip 
sin at ey nyckoRi [ud var liti^ lamX ok obygt. en er [^eiv h 154 
leitnc^o }m fundo \^eiv ecki vatn o/,- sog5o til koninigi hann 
let leita ef lyngormr nockuR fyndez i eyiun)å. En er hann 
fanz t)a f?ra Jif'/r lir/nw kon^iJgi hann lét ff'ra orm til elldz 
20 baka hann ok mæfta at lian;^ skyllde {jyrsta sem mest sic^an 
var {)ra6r bundenn vic^ sporftenn ok ormrin;? laus latin;?. 
lirok6ez hann {la i broT en JiraOriiu? rak^ez af tuiii//a lnio<>- 
ano gengu mcnn eptir ormiiio»i \>ar til er hann steyp6ez 
ni6r i ior6ena konvngr ba6 {)a grafa til vatz sua \ar gort 
25 fundo \ic/Y \>ar uatn sua at eigi skoiii. HaRa/Wr konvngv 
spur6e Jiau tidende af niosnar monnom sinow at Svr/nw kon- 
vngr xar kominjt med skipa lire inikin;? fyrir fiar5ar inynnit. 
Var6 honon semt in« at fara [)viat eitt matti senn fara 
skipit. liawdldr konvngv liellt Jia sino;?« skipom inn i fior5- 
30 en« ok \)ay er breit^ast er lieitir Lvsbreift. En \yar or uikin/n 
in»anurr5ri^) ær ei6 miott vestr til hafsins J^angat R^ru 
\ieiv HaRo/Wr ko^^Hgr um kuelldit. En um nottena er myrkt , 
var ruftdu \>eir skipin ok drogu um eit^et ok hoi^o [>af syslat 
allt fyrir dag ok buit skipin annat siiwå lielldo [la norftr 1) Samme overskr. i margen. 

2) viigr (ir skr. som ét ord. 

3) Dette må væve = hvartveggja, ^- på begge sider; Ilkr. har hvametvn. 
*) Rettet fra hds. uerdr. EIKSPENNILL tyrir loilti/nV/. sit^o |)a iiirHto |)r/V \)(if. Skrapyy or liuiiddiii 
2()MI iooIiaKff//c//- Doiio;//. j)a sK'oii-) ko/^r//oi- ;it hai/it skal si ui koma 
næsta s\i\,i til Daimu/kr al hain/ s/vrl iiieira lift liafa ok 
sloKJ skij) tur k^y//r//^r |ia iioi'c^i- i Soreq. K. 32. (iii'.iT (li-cki iiixkli.') o H 'i\\{((/((lr k(Hn-i/f/v sat ept/V uiii vetivii// i Pranlir/m/ { Xiftar 
6si hrr//// let lei.sa skip uiii xetihm a Eyrom \uit unr 
skeift l)c>/' uai' <>oi1 ept/r uexti Oniis hins laii^^a ok uaiulat 
at ollo seni mest vai' dreka linfoft å frani en aptr krokr ok 
xorn suii-ar all ir «>ulli buiwV \)at nar lialfe;togt at ruma tali 10 
ok niikit at l»ui ok var ift friftasta let koimt^v uanda allan 
bnnaft-) til skipsins l)æfte seo-1 ok reipa reifta aek^'ri ok 
strengi. }ia,mi!/(lr konn/f/i ^orfte Ixx^ uni veti'iiw/ snftr til 
Danm^'rkr Sueine kouviige at ham/ skyllde nm varit koma 
Min^ian til Elfar til motz vift sik ok brriazk sua at \)rh' 15 
ski])ti |)a \o)idonoui ok het'fte an/^aR liuaR hæfte ko/a-//ii-s 
rikiii \)i\ni/ uetr'^) HwRo/ldr koiiungv ut alni^/Miing- leiftangr 
II 156 af Norrr//. En er varafte dioz lieR mikill sanian j)a let HaR- 
alldy koj/viigv setia iit skip \\(if it mikla å ana Xift siftan 
let han II np7J setia dreka hufuften. sua qiuaft) Pioft(olfr). 20 

V Skeift sa ek frani at flofte i'agrt sprund i å hrundet kendu 
huar liggr i/ii liunW long suft dreka hins prufta orms gloa 
faux af farnii fran sizt ut^i var hanom haro hunir suirai 
hrun/åt gull af hlun/n. Siftan hyR Uaiid/ldr koiinigv skip 
\)af ok ferft sina. En })a er haini uar huen/^ hellt haiiii ut 25 
or an//i drekano/// |»a var uandaftr roftr iniok. Sua steo-ir) 
PioftrV/r. Slyng-r laugar dag lau//gv lift l.alldr af ser tialde 
Ilt \)or er eckior lita orms suft or bæ pruftom uestr reft or 
Xift næsta nyri skeift at styra ungr en arar drengia allualldr 

V II 157 i sia falla. Rett kanii rufte slfta reftiz héR or vcRi eckian MO 

sti'iidr ok uiidraz ara hurft snu furfto ert niun snot ef settut 
sa-fang i tuy ganga Jjaull Hor vift frift fulian frrkleyf a 

V \)(it leyfi. Sorgar ueit aftr slitize sæfang or mar strongu^/ 
\)ar er lielldr til uaRa har siotigum ara norftineftr i-oa naftri 
neghhiin strauniin// liclgda ut er seni in/nm lite aruar væng ;i") ') Samme overskr. i margen (dog skr. ihrU'ni,, mlUi). 
~) Rettet fra hds. bitna. — ■') Her mig. Ixcn). — ') = \7/. HAR. HAEDR. 78 af iånii. RuRaUdr kay<r//gr hellt luriiio/» su.^l• mrd Irn/di 
ok liaf^e uti almen;niig at li^e ok skipo;». En er [n'/r sækia 
austr i Uikina feiij>u [wiv andui^ri stor ok la hoidn// ui6a 
i hoinoin bæ5e vi6 uteyiar ok inji i fior5o.i) Sua s(egir) 

5 ?io5o//'r. Eig-u skiol imd sk(3gi skafnir sneckio'-) staf nar 
læsir lei5angs uisi lund herskipa bronduyy^ almr'/aiiny/gr liGgr H 158 
inuan ei6 lata ser skeic^ar liabrynia5ar hlyia lin^ia vik i 
skeriom. En i storue(^rom fieim er a log5oz lia ^yrfti-"^) et 
mickla skipit go.'^ra grun//fnra. Sva s(egir) Pio5o^/}-. Hles- 

10 eyiar lenir hafa/^ lirvungar5 konvngv barde neytir jia til 
{n-autar l)r/^gill sneckio strengiar ægi er iarn//i bingo indæll 
skade lindis gnegr af gadde digro/;/ griot af ue5rin lioto. 
En er byr gaf hellt kowf//gr hrrino;» austr til Elfar ok 
kom l)ar at kuelldi dags. Sua s(egir) Pio6o//y. HaR(///(/r 

15 j.eysti nu liraustla lielniing sinu at Elfi nattar foregs 
årottmii næR at bf/nlamæri grainv a l.///g nid l)umla \un- er 
eindat=^) Sueini hryfnuiTi skulld qmh liallda hr///s fund Dåmr 
undan. Danir spyria at Nor5ma/^/<a lir/R var koniin// o/,- H 1.59 
flyia allir {itv'r er jtui koma y/d "^ov^meim spyria at Dana 

20 koia-Hgv hei/r »k \\rr uti ok licir \\anii sudr um Eion ok of 
Smal ond. En er WiWiaHdf ko///-//gr spurde at ^ycuui kou- 
rngx uillde ecki liallda stefuo lag vi5 \umn e5a oRosto sem 
mællt var l)a tok haim \utt rad en;/ sem fyR lét aptr fara 
bunda lidet en skipade lialft an^at hundrad skipa hellt \mnn 

2.') sidan lide l)ui sudr fyrir Halland ok Iwriade vida \\(iiin lagde 

hrriuo/y/ in// i Ldfo finrd i>k hr/iade \uu a \ain\ np7> litlu 

sidaR koy» \un- at l)eim Svtv;/// ko;/6'//gr mc6 Dana hrr hrr//// 

hafde.ccc. skipa. En er Nordmc//n sa herin>/. l)a let HaRa/////- 

V kon ni gv l^låsa saman hrrino/n mr/dto \uif marg/V at Jnvr 

:{() skylido flyia oÅ: sogdo al dfa-rt x<rn at b^riaz. Ko///-//grin// 
s(egir) sua. FyR s/.rd hwrn vaR falla um an//aii {)uerau en 
flyia. Sua seg^V Stein// HrydisarsoiK Sagde hitt er hugdc 
hauklyndr v/'ra myndo 1j///- kuad [wiigiW eirar ') jirotna van 
f/Y/ hano/// helldr kuad hu/'/n varn skylido hilm/> frægr en 
:{.") vægia me//// brotu upy/ an//an auU vapii |nieran falla. Sidan u IGO 
let Hau///////- ko/////gr skii)a \\n sino/// til franilvgo lagde ') Fejl L fi'iiiioin. — -) SU (laiifjft s) rottet fra w (i"). 
:)^ Sål. — ^) e er i hds. rettet og t tf. over 1. "i^ KIRSPENM1,L 

hann fraiii dreka sin» i inicMo liAeJ) Siia s(egir) V'n}f)oJfr. 
Fast haf) fylking lu-austa IV/^uaiulr-') iofuR staiida liamallt 
syndez mer liomlor hilld/y^gs vinir. skillda ramsyndan lauk 
raundoin ra^aiidi inanda^a iiytr Uri Nizi iitau naf)v sua at 
hurrtok a.^l•a. Vlfr stallari lagi^e sitt skip å an»at borft 5 
koiuuigs skipino haiut inællti vi(^ sina mnin at {v/r skylldi 
uel fram leaia skipit. Stein// Hr/disars(on) uar å skipi Ulfs. 
haini q(ua6). Hét å os })a er uti Ulfr liakesiur skulfo ryftr 

II 161 uar grei6r å grefte grams stallare alla uel baA skip med 
skyha skel eoiar frani leoia sitt en segg/V attu sniallz 10 
laudreka spialla. liako)? I(uars)s(on) lå ytztr i armin» an^an 
oJc fylg6o InmoiH niorg skip ok uar \)at li6 alluell buit en 
ytzt i amtan armin;? lagu Prænda liof(^ingiar uar \mt ol- 
mikill herR ol- irif)y. Suein// kr;;?r;/gr skipac^e ok sino;« her 
lagede haim sitt skip fram i moti JiaRalldz skipi i miAio lo 
lifte en næst honom lagfte fra/x Finiiv jarl Anias(on) sitt 
skip skipufto Danir \)ar næst ullo I)ui li(^e er fræknast var 
ok bezt buit. Siftan teugfto liuarir tuedio sm skip allt um 
mi6ian flotan;?. En fyrir Imi at sua mikill vår hf/riuH l^a 
var \iat allr fiulfti skipany/a er laus foro ok lagfte })a luirrE 20 
sa fram sitt skip sua sein skap bar til en \mt uar all 
misiafnt. En lio at liftsmunr vrFri mikill {la h(,)f6o huarir 
tueoio ovigian lier. Sueiiu? koitvugr liaffte i lifte meft ser 
.vi. j(arla). Sua s(egir) Steinn Hryd/5(7rs(on). Hætti lirrsa 

H 162 drottinn liugstrangr skipa laug/rt liin» er lialft beift annat 25 
hundraft Dana fundar næst var [xir er reift rista ræiftr at 
sæti Hleiftar liangs laft mnrgu;» {)ro/gat })rimr hundroftom 
sunda. 

K. 33. Vppliaf Xizar orro.<ftu.''') 

TTARry?Wr konvngv let blasa lir/blastr {legrrr er \\(nin haffte ;iO 
11 buit skip sin ok let l)a greifta attroftrin;? sina menn. 
Sua s(egir) St(einn) B.er(lisar^{o\\). \a\m fyrir mofto myn^å 
meint fært HaRo/Wr Sueiiii uarft \ivi(ii visi gorftit viftr nåm 
friftar biftia heru do hioiui gyrfter Halknd i^fvrs'') spiallar 
heit bles und Uri utan atryftr å laug blofte. Siftan tokz 35 ') Her har Hkr. et halvvers. — -) Fejl f. fr'uV. 

^) Samme overskr. i marfjpii. 

*) V tf. over 1. med iiedvisiiingstegii. HAR. HARDR. i O 

onosfa, ol- var lii'ii snarpasta eCiiaGe liuartueoi ko;;rnga sitt 
li5. Sva s('egir) Stcinn Herdisarsion). Nytr bac") ski«,)llclu 
skiota skamt var5 li5s å mi6le hliiar styar ok hoGua liuar- ii 163 
tueoi li6 seoia bæt^e flo }ia bloc^e bråudr hrauc") af ser 

5 rau5o^) par bra feigra flotna fionii griot ole auruar. l^at 
uar si6la dags er oRosfa seig sanian ol liellz siia alla nottena. 
Hanalldr koiivngr skaut af boga lrr//ga ru"). Sva s(egir) P(ioft- 
olfr). Alm dro ujyplritåzkr liiliu/r alla nott hiiin siiialli 
hremsor lét å liuitar hlifr Icfudreka drifa hryimwnnou smo 

10 beniar blo5ogr oddr {lar er sto5o flugr ox fafnis uigrrt finwa 
giolld i-) skiolldom. liskon 3(arl) ok \)at lic"* er hoiiom fylg^e 
teng5e ecki skip sin ok rori at Dana skipo^J \^eim er laus 
ioro. En hnrrtt skip er hann teng5ez vi6 {la liræ6 hann. 
En er \mt fundo Danir }ia dro hu<:'/R l^eiRa fra sitt skip 

15 {irn- sem j(arl) for sotli hanit eptir Dåno;» sna sem fiaV 
liomloAo undan ok var }ieim {)a ok {ia at komit flotta J)å 
rori skiita at skipi j(arls) ok var kallat'^) ok sagt at fyrir let^) ii ifit 
annaR fylkin^/gar arnir ok \)ar nar fallit mart li5 [)c/Ra. 
Si6an rori j(arl) Jir(y?gat til ok ueitti [lar harfta atlogn sna 

20 at Danir leto jia en;^ nndan siga for j(arl) sna alla nottena 

' lag^e \)ar irom er mest j)orf nar å en hxwr sem hann 
kom til jia lielltz ecki vit") liono;» haiiii rori it ytra uin 
bardagann liin>< æira kit nætr brast megin flottinn å Dauno»« 
\iiiat jia hafc'te KaRalldr konvnf/v upp gengit inr() sina sueit 

25 a skip. Sxr/i/s konvngs mir \uif sna nendelega liro6et at 
allir men;/ féllo i skipino nema [w/v er å kaf liliopo. Sna 
s(egir) A(nioR) j(arla)sk(alld). Geckat Sueinn af sini/e sak- 
lans en tyransti malmr kom liar(^r Yif) liialina liugi minn 
er \)at sinni farskottr lånt at fliota fliotmætz vinar lota 

30 a(^r en au(Min;/gr flo5e am'jr"') ner\)nng da(>ri. En er mcrki 
Sueins konviigii nar fallit ok autt skip lu'//s. j)a flyOo allir 
hans mciin en sumir fello. En a [leim skipom er teng^ 
noro hlfopo me>?n jior å kåf en snmir koiniiz a an;/or skip ii 165 
j)a' er los \oro en all/V 1>'/V uwin] Svr///.s^ kf);//-//gs rorn j)a 

35 undan er {)ui komu \itS [)C<r var all mikit man;<fall. En |)ar 
er ko;/r;/garnir sialfir li^f^o ban'^z ok teng6 uoro flest skipin 
[tar lagu ept/r aut!) skip Syrins ineiR én .Ixx. tigir. Sva s(egir) 1) a er i hds. rottet fra g. — -) i tf. over I. — ^) d hana tf. Ilkv. 
*) Fejl for Mi (Hkr.). — '') Her mgl. /c«. 70 EIRSPEXMLL 

l^io(^olll•j. Sogns hut'Ao gTiiiii geg'iian glæst .Ixx. et fæsta 
senn å suipstund ein//i Sueins l)io<^ar skip hrio(>a. HaRrt/Wr 
konyngr rori eptir Daiio//* o/, rak jta eii \uil nar e/</'\ hægt 
Jniiat skipa flotin// var sua l)i'ongr Uri at varia var^ frain 
komit. Fin/a- j(arl) uilldi ei(j\ t'lyia ok var hnun ha//dtekin/* 5 
\inni) uar ok litt syiulr. Sua s(egir) I'(io^olfr). Suein// a 
sigr at lauiia .vi. })eim er liiiot vexa innan einna guii//i 
aurleiks Dana iorllom uar6 sa er villdit foriia uigbiartr snctioi 
liiarta i fy]kin//gu fenginn Fii'^r Arnå s(o;/) ini(>ri. 

K. 34. Fra Vandra6i') 10 

H 16G TTAkon j(arl) la eptir mec") sin skip er konviigr ok annat 
X A li(^et rak flottann \)viat j( arls) skipit matti eigi fram 
koma l'yrir skipom J)eim er fyrir lagu jja Rori ein/< ma^r a 
bati at skipi j(arls) ok lag(!)e at lyptingim>n sa uar mikill 
ma^r ok liafc^e ui6aii liott sa kalla5e upy/ a skipit huar er 1.) 
j(arl) h(uni var i fyrir rumino ok sto^uac^e blo6 many/i ein- 
om. J(arl) sa til hattar manzins ok spvR hauii at nafni 
hann s(egir). Vandrac^r er her mæl jni virt mig j(arlj. Jarl?>;// 
laut ut yfir bordet til lia/?s Jia mrplti batmaftrinn til hans 
jiiGia man ek lif at ])cr 3(arl) ef jni vill ueita J(arl) rettiz 20 
upj> ok nefnde til .ii. meim sina {»a er honou) \oro hulSir 
kærir s(egir) sua. stigit å batin ok flytici Uandra6 til lanåz 
fylget hono/?? til laitåz-) ok til Karls bcinda vinar mins segit 
honovw paf til iartegna at ha mi fai Vandrac^i hest j)any? er 
ek gaf Karli fyRa dag ok sy^ul sin?« ok son sin» til fylg(^ar. 25 
SiAån stigu [icir a batin?? ok ganga til ara en VandracSr 
styr6e Jjetta var i frumh'sin?/gena var j)a ok sem mestr 

H 167 skipa gangrin/^ roro sumir til la;/dzins sum?> til hafsins bæ6e 
småm skipo??? ok storo;?^ Yiindradr styr6e par er hono??? 
fiotti rymst milli skipan??a. En par se??? Nor^ma///m skip :10 
ryro næii peim pa s(egia) jarls mr??n til sin ok leto allir pa 
fara huc?t er pc/r villdo. Vand?Yfc)?- styrke fram med strond- 
in??e ok lag5e eigi at h/zKle fyR en {)fv'r komo um fram par 
sem skipafer6en uar. Si^an gengu pe/v upp til bæiar Karls 
ok tok ])a at lysa pc/v gengu in?? i stofu var Karll par ok 33 
nyklæddr. J(arlsjmf//?? sogdo lioiio??? sitt orende. Karll 

^) Samme overskr. i mai'Keii. 

-) Dette er en urigtig gentagelse her. HAR. HARDR. 77 

s(egir) at \)en' skulu siiæfta fyrst ol- let setia I)eiin bor^ 
ok feck [)eim laugar [^a kom husfreyia i stofo oA.- mr(4ti 
\>egai: Vndr mikit er Jjetta er vid fam alldregi suefn e5a 
ro 1 nott i/ri 6pi ol glam//å. Karl s(egir) ueitz \m eigi [idt 

5 at kouvng&r liafa bariz i nott lion' spurte huarir hafa betr 
haft. Karl s(egir). Nordme/ai hafa sigraz hon mrclti. Flyit 
man hafa koncngv vaR. en. Karl s(egir). Eigi vita menn 
\)at huart hann er fallin;? eda flyiny^ hon mff^Ui. Vesol erv 
\er konvngn hann er bæ6e halltr ol- rågr. Pa mrplti Vand- 

10 radr. Eigi man konvngr xera ragr en ecki er hann sigrsælL 

• Vandn^ar tok sidan laugarnar en^^ er hann tok dnkin/^ l)å 

strauk hann ser å mi5io»;. Ha^freyia tok dukinn ol kip6e 

fra honorn hon mrpl/i fatt gott kant \m \)er [yaf er {)orpar- H 168 

likt at væta allan dukin// seny?.') Sidax tok Kaid up^v bordet 

15 Uri Ijeim ol settisc Uandr(adr) i midio snæddo pciv um ri6 
en sidan gengu {)c/r ut uar {ni hestr buin?i ol son Karls at 
fylgia homwi ol hafde lu///// annan hest. Rida I)rvr brott 
til skogar en j(arls) mmn gengn til båtz sins ol roa nt til 
skips j(arls). H 20 K. 35. Fra Raralhl/ konrngi-) 

[ATiaUdr konrngr ol lu(//s lid i-akn skamt flottanu rori aptr 
til par sem skipin lagu Jjau hin ando nar l)a ransakadr 
valrin*/ fanz a kcmvngs skipino fiolde daudra may^iuf en eigi 
fanz lik konrngs enn menn Jjottoz nita at hann uar fallinn. 

25 Let \m HamiUdr konvngY ueita umbunad likom manna sin//a 
en binda sår l^eiRa er pes \)\rito. Sidan let hajin flytia til 
kwdz lik Syrins manna ok sende bod bondowi at \ieiY skylldi 
iarda likin. Sidan let hann skipta h^rfangi hann dualdez 
\)ar nockora''') rid. {la spurde hann [jau tidende at Hvcinn n 169 

30 ko^a-»^r var komin/^ til Siala//dz ok {ja var komin// til hans 
herR sa allr er flyit hafde or oRosto ol mikit lid an;/ at ol 
hafde hann \)i\ ovigian her fengit. ^) Her mgl. Vandråfts replik. 
2) Saiiime overskr. i mai-ffeii. 
^) a er tf. over 1. med nedv.tet^n. 1 78 EIUSPENXILL K. 36. Vni Fiiino ifnrlij') 
Tj1in/M- i(ai'lj Aiiias(oii) iiar^ liaiHltekiii/< i oko.s7o sua sem 
1 fvR iiar litac^ ]w„n iiai- leiddr til konvitgs UanaUdr kon- 
VTKjY var ]ja allkatr ok inr/d/i. liei' fundomz vic"^ iiu Fin;/r 

V en næst i Xoivy// liefir liin^en sv en daiiska eigi stac^et all- 5 
fast fyrir [ur ok hafa Nor6me>ni illt at vei'ki draga jjik 
blindan eptir ser o/.- vin»a \i(d til lifs ser'-). Pa s(egir) i(arl) 
mart yerh^ Noi-('^in^'/ni illi at gora oh [ud uerst allt er jju 
Lyt^r. I'a mrH/i HaRfl/Zc//- koiiviKjY. Villtu nu grift jjott \mt 
se omaklikt. J(arl) s(egir). Eigi af liundino»? \Åwom. Ko//- 10 
t-ngr maAti. Villdu jja at Magn/^y frænde [.in// gefi jjer gri(^. 
Magnus s(on) B.a.uaUdz konvngs styrede {ja skipi. Pa s(egir) \ 

V II 170 j(arl) huat mvn uelpr^) sa ra5a gri5oin. {m I1I6 ko//r//grin// 

|jotti skemtan at erta hcmn ok nv/dti. Villdu taka gri6 af 
Poro frændko//o [Amn. jja K(egirj j(arl) er hou lier her er 15 
han s(egii-) konvngrmu. Pa nirrlti Fin//r j(arl) orciskrauk [ud 
er si^an er up^/i haft liu/'/-so reic^r ha, ni uar er haiui feck 
eiyi stillt on^orn sino///. Eigi er nu undarlekt at {iu liafir 
vel bitiz er inrrRin liefir fylgt per. Fin//i j(arli) uoro fengin 
gri6 ok hafc^e Ramd/dr kouvngr haitn med ser uin liri6 var 20 
Fin//r lielldr okatr ok omij-kr i oi'^om |ja mæ\t\ U-åmdldr 
konvngr. Se ek \)id Fin//r at [.u uillt nu ecki Jiyfiaz vi(^ 
mik e5a frændr ].iiia uil ek nu gefa \}cr orlof at fara til 
Sxeins konvngii niags pins. J(arl) s(egir) paf vil ek Jjiggia 
ok j.ui j^acksamligaR er ek kern fyR 1 brott lie^an. Sic^an 25 
let konvngr flytia ierd j(arls) [mr up^j a htnd toko Halllrtndz- 
farar vel vi5 lionoin. RARal/dr kojtnigv liellt pa lide sino 
nor6r i ^oreg for fyrst in// til Oslo ok gaf j.a lieinileyfe 
ollu li(^e.=5) 

K. 37. F/-rt S(veini) koniiu/i ok Karli^) 30 

Qlva segia menn at Syehni konnu/v sat i Danmnrk jjaii// 
II 171 O vetr ok liellt emi nik/ sino sem a5r haiin sende nir/ai 
6f uetrin// norc^i- a Halllf?//d ept/> Karlli ok Jieim hionu;//. 
en er j.a- koino til konvngs \)r kaUar hann Karll til sin. 
Si6an spyR konvngr ef Karll ken//ir h((nn e6a hann Jjickiz 3.') ^) Samme overskr. i marj^:cn. — -) Sål. 

3) //y/' c;- /((rri t/7(// tf. Ilkr. — Ml iniu'fjeii de 3 forste ord. HAR. HÅRDE. 79 iiafa se6 hann fyR. Karll s(egir) kenni ek y6r konvngr ek 
kenda yfir fyR ^egor er ek sa y6r oÅ; er J)«^ gu5e {)ackat 
er J)er kom til gagns sa enn litli forbeini er ek ueitta y6r. 
Konvngrmn s(egir). Alla [m daga si5an er ek lifi å ek 

5 }jer Ijo^ at launa. Nu shå \mt it fyrsta at ek gef {^er bu 

\yat å Sialowde er \m kys {)er oA- I^of med at ek s/vrd gora 

' \nk mikinu mann ef Jju kant {)a^ mf'(5 hon^alo« hafa Karll 

{jacka5e ko;rr//gi vel or^ sin ol- seg/r en« er ept/y bæn su 

er hatDi vill bi5ia konvng. konvugv spyR liuat [mt er. Kar/? 

10 s(egir) at hann vill I)es bi6ia at konvngv låti hann liaia 
viå'sér kono sina. Koja'^gr s(egir) sva \>at mun ek ^er eigi 
veita Jjuiat ek skal fa \^er myklo betri kono o'k vitrare. En 
kona t)in fari me5 bukot t)a/ er {jit liafit liaft a5r \ud mun 
henne framflutning. Koucngv gaf Karlli bu gott oJc gofuglikt 

15 feck honojy; gott kuånfang ok uar^ hann mikill madr ihi 
ser l)Hta uar5 frægt ok spur5ez vi^a JjaZ' kom nor5r i Nor6></. 

K. 38. Fra ^avalUI/ konvn(/i^) 

HAualhlr konCHgr sat \nmn uetr eptir Nizar onosfo i Oslo. H 127 
Vm haustift er li5et kom sun;mn jja var mikil umro5a 

20 ok frasogn um oRo.s/o Jja at urrit hafc)e um liausti6 iin 
Nizse Ijottiz Imr/r sa ei- l)ar haf5e ycrit nockot kmuio-) fra 
segia. ^at uar eitt sinn at mcnn nockorir satu i under- 
skemmv nnckuRi ok drucku \oro allmalgir [^eir reddu um 
NizaroRo.s/(i ok \)af med hucrir l)a6an hefc^e borit or6stir 

25 mestan [w/v ur5o all/V å eitt sattir at engi madr liefde \)ar 
uerit slikr sem Hako/« ,i(arl) lirt^;^ (var)-^ uapndiarfastr oA- 
hann var kænstr ok gæfomestr [tat uar6 allt at mesto li5e 
er hann gnrfte ok hann vå sig>-/ni/ Uimalldr konvngr uar 
uti i gar5eno;;« ok tala^e vi(> men// nuckora. Si6an geck 

30 hann fyrir skemmv dyrnar o/.- madte. Hako// munde lu'/- nu 
vilia hwrR heita oÅ; geck lei6 sina. Rakon 3(arl) for um 
ha-stit til Upjdo/Kla oÅ: var [uir um uetrin// i n/ki sino ha//// n 173 
uar all uinsæll vi.^ Up^^lendinga. l)at uar um varit er å 
lei6 eitt sin?? er menn sato vi^ dryckio at rætt var en// um 

35 Nizar 0R05/0 ok lofu^o m/'//n miok Hako// i(arl) en sumir 
toku en« c/gi si(^r a6ra til. En er l^eir hoffto p^'tta rætt 1) Samme overskr. i margen, men her tf.s <</. llahotii kul,. 
'^) Sål. - ^) Mgl. Ilds. 80 EIRSPEXXILL 

UDI ri(>. jja s(egir) ma6i- eiii// liuoR. Vera kan// at flciri 
men// liafi diarfleg-a hnnY/. fyrir Xizi en Hako// juirl ) en j.o 
niun sa en//o-i \u,r v/'/it liafa at cg') hyc; at slikt liapyy hafi 
sott seiii li////// \u-h- s(eg-ia) at \)(if munde mest liap;; lians 
er h////// llaf■(^(' rekit a flolta mar^i af Dano///. Sa liin/^ 5 
sami s(eoii) ineira liapy/ \y//- liitt er lu///// gaf lif Sueine 
ko///-//ge. Eiin-j Iiuc/r s(varar) ho//om l)/tta mantu æ/V// vita 
er \m segir. H////// s(egir) jj^tta veit ek allgoi-lla luii at 
sa s(agAe) mei- sialfr er ko//r//gin// flutti til Imidz. En [)a 
var sem opt er mællt at morg eru ko/////gs eyrv. Var ko//- 10 
viigi Jjetta sfao-t) ni- iamskiott let ko/////gi- taka marga hesta 
ol- reif) uin nottena mrd .cc. uuoimi rei(^ lu///// alla |)a nott 
o/.- ept/V um dagin// |)a riAo nioti j)eim m/'//n j)/'/r er ioro 
til bæiar mn) miol o/- niallt ^Fac^i- liet Gamall ei- i for var 
meA ko;//-//gi lu///// rei(> at eino/// Ixuidano/« sa var kun//- 15 
ingi I1////S jj/vr tolo6o emmæli. Gamall s(egir) ek vil kaupa 
at Jjer at \m ri6er sem åkaflegast launstigi {)r//- er {)u ueizr 
skemsta lei(S ol: kom til Rixkoiiai j(arls) oA- seg hono;// at 
ko//n/gr vill drepa hoitn JuvV/t lu///// ueit at Hako// hefir 
H 174 skoti(^ Suei'ni kojin/gi a lr///d f/'/v Nizi [jrlv kaupa saman 20 
]-ei5 sa boiule ol- kom til j(arls) sat lu///// jja ///(• drack ol- 
vår eigi sofa gen/zgin//. En er bonden// hafi^e s(agt) sitt 
orende sto6 j(arl) l)a l)egar upp ol- allir lu///s m/'//n. let 
j(arl) flytia å brott lausafe sitt allt af bænu/// t/7 skogar 
fV//o ol- bi'ott af bonom all/V m/'/zn um nottina. Pa er ko//- 2.') 
r//gr kom duab^ez hinni \)ar um nottena. En Hak/)// j(arl) 
rei(^ lei(^ sina ok kom fram austr 1 Sui'a velide til Steinkels 
ko//n/gs ol- duab^ez mec^ lu///om nm svmarit'') en fen- aptr 
u/// baustit a-str 1 Vi'k. K. 39. SaHt Har//////: ko/////r/.v ok Sv/'///\ koitrnffs*) :{o 

Ako// jiarl) for um sum///it aptr til Up^/landa \ieg(ir er TT 

1 1 lu///// spurte at k////i-//gr var \um\- farin// dualc)ez \)ar 
til J)es er ko/zt'//gr kom nordr.^) SiAan for j(arl) austr i ^'/'/•ma- 1) Sål. - -) Sal., for A'/zn,. 

^) Herefter mandler: Harahh- /.onu,,,,,- snori m)o„ aptr uf til l,yjar: for konu„yr 
itni sumaril jion)r til Pråndlicims, <lv<,t6uxh par laii siimarit (Hkr.). ■*) Samme overskr. i margen. 
'") Urigtigt for Kordan (Hkr.). HAR. HARDR. 81 

land oh dual6ez \Mir len>/gi um vetrin>/, ueiT^ Steinke?? kow- 
ywgr honom ]}ar yf/rsQkn h.ann for um vetrinw er å leid 
uestr å RaumaR/^i oA; haf6e li«;?« Ii6 mikit er Gautar ok 
Uermir h9f5o fengit liono/^ \m tok h.ann In'^dskyllder smar 

5 ok skaT^a af Upj^lcndingv;« J)a er \\ann atti. Si^an for \\ann 
aptr til Gautlandz ok dual5ez Jiar um vetrin/^ ^). HaR(7,??(?r Hi75 
\ionvn^v sat um vetrin» i Oslo o^ g9r66 menn sina til Up^- 
lawda at lieimta Jiar skatta af ok londskyllder kowywgs ok 
sakeyii. En Upjdej?dingar s(egia) sua at \)eiv mundo græida 

10 allar skyilder Jjær er Jieir attu at greida ok fa i hendr 
Hakoni j(arli) medan \\ann var å lifi ok \\ann haffte ecki 
iyrir gort ser e6a Riki smo ok feck ^onvngv jjadan ^ngar 
Iflwdskylldir å J)eim vetri. PanH uetr ioro bo6 ok sendimr^ni 
milli foregs ok Danmark«/' ok var \ud i bundet at liuarir 

15 tueoio Nor6memi ok Dan//- villdo gora fri5 milli sin ok sætt 
ok baiio ko?iywga til |)es ok ioro I)ær or5sendin>/gar helldr 
liklega ril sætta ok kom sua at lyk6om at sætt«/- fundr vfl>- 
stefndr i Elfi HaR«?W: ko^/r>/gs ok Sxrivs 'koiinigs. En er 
varar safnar liuarTueai konrngAnt/a li6e miklo ok skipowi 

-O til Jjesar feribar ok segir skalldet i eino>/?. flocki fra fer5 
konfwganna ok liefr hann [mr upj;. Nu lykr gramr sa er 
gerOer grund fra Eyrar sunde lirafngæl//- sparn heli hofn h 17« 
langskipa stoinoin rista gulli glæstir gialfr en lily^^or skialfa 
huast und her Uri uestan Hallandi fram brandar. Gior6er 

^•> opt Uri iorc^o ei(^fastr YLoMalldr skei(^om Suein/i skcrr auk 
til an><ars ey sund koui'ngs fundar i'it liefra \\b litid luf 
sniallr Dana allra hin// er hut'/n våg sun?ian hrafngrænwir 
lykr stofno;//. Her s(egir) hann at ^onvngav {)esir hallda 
stefnolag I>a/ er gvrt var milli [)eiRa ok koma j)f'/r til 

:50 landamæris. sua sem \\rr segir. Systot^ su5r [xti er æsto 
sniallr gramr Danir allir en// seR eigi miny/i efni ma^lltrar 
stefno. Suciini tekr nordr at nen//a nær til l«//damæris vard 
fyrir vii^ri ior(^o vinsamt HaRalld fin?ia. En er konvngax ii i77 
funduz j)a toko m<?//n at tala v/// sættir j)c/ra. En })egar er 

■<•"> [)at uai- 1 mun/n' haft |)a kærcio marg//- ska6a sin;« er fengit 
hof(^o af h/niafte ran ok mrozna lat ok vor [)at langa rif) er 
oliklikt l)otti u)n sætt/V. Sua s(ein) hnr segir. Telia liåtr 

') rruil II kr. 82 EIRSPENNILL 

er') hittaz huartveoia mi9k seoir or6 {jau er angra fyr6a 
all in9rg buendr sniallir lata \ieiT ef {jræta Jiegnar allt i 
gegnom suellr ofr hugi iofrum eigi bratt vi6 sattum. Ofri6i-) 
ver6r iofra allhæT ef sA-al sættazc menu \>ch- er mi6la kunno 
mål aull uega i skalom dugir siklingo??2 segia slikt allt er 5 
her likar uelldr ef uerr skulu haulldar vili ginidar f)ui 
skiliazc. Siftan attu hlut i enir betri menn ok peir er vitraRi 
voro geck l)a saman sætt honimga. meb ])eiin hætti at HaR- 
II 178 alldr skylide hafa ^orcg en Hveinn Danmork'^). Skylldo 
huarigir o6rum bæta skylldi \)ar liemoft leG^/ia sem hafiz M 
haf6e. en sa liafi liapp er hlotift haffte sa friOr skyllde 
standa me6an \)cir væri kowyngar. su sætt var ei6om bunden. 
Sidan sellduz honvngsir gisla sua sem her s(egir). Hitt hefi 
ek heyrt at sétti Hanalldr ok Sveinn vi6 méinom gu6 syslir 
\iat gisla gla6r huarTueai o6rum f)«r halldi sua sæi-uw 1-^ 
satt laukz Joar med uåttom ok oli i fri<^ full^m ierlS at 
huarGi skerene. I H K. 40. Omista, Usiralldz konvngs ok Hakon^r jar/s.^) 

'AUalldr \ionvnr/v liellt li(^e sino nor5r i Nor^'// en Svehiii 
for su6r til Danmerkr. HanaUdr vår i Vikin/å um suir.- 2<' 
arit. En er hann gor6i menn sina til Upj^landa ept?>- skulkl 
ok skauttvm er hann atti ^»ar })a gorOo bandr \>ar aungan 
II i7i) grei6a å ok kua5oz mundo lata bi6a j(arls) ef kæmi til 
l>eiRa. Hakon 3(arl) uar Jia iipj^i å Gautlandi ok haffte lirt 
mikit. En er å lei6 sumarit hellt HanaUdr koncngv su5r til 2r» 
23' Kowfwgahello. Si6an tok hann lettiskip 9II Jjau er hann 

feck ok hellt \i])p ept?V Elfin^i let hann draga af vi6 forså 
ok flutti skipin upy? i uatnit Væni. Sirtan rori hann austr 
um vatnit f»ar sem hanii spurc^e til 3(arls) Hakonar. En er 
j(arl) feck niosn af ierbom. konrngs pa sotti ha)in ofan af ;{ii 
lawdi ok villde eigi at ko»r»gr hcriaC)e a Jja Hakon j(arl) 
haf6e lift mikit er Gautar liof6o fengit hono?». HaRalldr 
konvngr lag6e skipow sinoy» upjj i mo6o nock^ra siftan reft ') T teksten ok (fork.) med en henv. strop: under, hertil svarer er med samme 
strefi i marf^en. — ^) ^'- Ofrcidi. 

^) Her mgl. vist følgende: /// pess Iiuirlin7iæri>i, arni at fnnm hafdi cerit milli 
Xnrifj.i ok Danmerkr (Hkr.). 

') Samme overskr. i margen. HAR. HARDR. 83 

hann til lanåga.umigY en let eptir sumt li6it at gæta skipa 
konvngr rei5 oJc sumt li6it en myklo fieira geck ^eir attu 
at fara yfir skog nockurn ok yoro |)a Uri Jjeim kiaRmyrar 
nockurar ok Jm enn hollt. En er ])eir komo uj)p å holltit sa 
") peir li6^) j(arls) uar Jia myR ein milli l»eiRa fylk6o l^a Imarir 
tveGio. J)a mælti ILsiRaUdr konvngr at li6 hans skylide sitia 
uppi å backanom freistom fyrst ef ^eir vili å råda. Hakow 
J(arl) er obilgiam s(egir) hami frost vor uedrs sniodrif nockot 
sato l)eir HauaUdr under skiolldow sino?« en Gautar yoro 

Kl litt i hle oJc g^rfte {^eim sualt. J(arl) ba6 {)a bi6a {jes er 
konvwgr gengi at o^ {^eir st^cM allir iafn haT#. Hakon j(arl) 
hafOe merki ^at er Magnus konvngr Olofss(on) hafSe haft 
oJc att. Laugmflfir Gauta liet PoruiOr hami sat å liesti ok 
uar bunwdenw sa taumrinn vi6 liæl er stod i myrinwe Imnn 

]•') tala6e ^at ueit gu5 at ver hofum herli5 mikit ok fritt ok H 180 
hpUzti frækna menn latom [iat spyiia^) Steinke? konvng at 
ver ueitto)^ uel li5 Jiessom go5a j(arli) ueit ek \)at j)ott 
Nor6mcnn leili å os at ver tokom orugt moti peim. En ef 
ungmennit skialar-^) l)a renwom eigi lengra en her til beks 

-t' en ef meiR skialar ungmennit sem ek ueit at eigi man vera. 
{)& rennom eigi lengra en til hogs. I"*) J)ui bili liop up^j 
hcrR 'biorbmanna ok opde herop ok bar6e å skiolldu sma 
tok |)a ok (rauta lierR at ypa. En liestr logmand hnyckde 
sua fast er hann fælldiz vi6 opit at heslinn^) geck up^j ok 

L'-') hr9ckc!)i^) lionom upy; um hofu5 logmanninow hann mælti 
skiott allra 'Kovbmanna armastr. hleyp5e logmodr l)å i brott. 
Hamilklr konungr haf5e a<^r sagt li6e si'no sua. I)ott ver 
gorim brak ok 6p um os I)a gonguw ver eigi Uri backan» 
fyR en I)c/r koma os') ok gor6o \)cir sua. En [)egar er her- 

:!<> opit ko7n upp {)a let j(arl) bera fram sitt mcrki. en er j)en' 
komo undir bac.kann {)a steypc^ez konvngs lidet ofan å j)a 
fell l^a |)egar marx lid j(arls) en sumir flydo^). Nordme;ni 
raku flottanji eigi langt [wiat kuelld vår dags l)e?r toko 
\iar merki Hakonar j(arls) ok slikt af uapnom ok klædom ii im ') Rettet fra hds.s Ws. — 2) ; tf. over 1. 

•') Her tf. Hkr. : o/r vill citji bida. — ■*) Skr. som forkortot juil. 

■') Fejl for hælUnn. — ^) Under c og.så en krolle i hds. 

') Fejl for fluh-) af oss (Hkr.). 

^) Rettet fra hds.s flyde (Hkr. har: smut ffy<)i}. 84 ^:IRSPENNILL 

sem \>cir t'enwgu. koiivtigr let hera, Uri ser me/kin er peir 
féro ofån ^eiv reddo med ser huart 3(arl) mundi fallinn. en 
er j)e«r ri6o um skoginw maxfi einn nfta iafiifram. Maftr 
hleypti um jjucra gaut9na ok lagtie kesio i gogiium l)ann 
er bar merVi j(arls) \\ann greip merki stongina ok leypti •'> 
annan vég i skoginn me6 merkit. En er J)etta var sagt 
kowyngi {)a mælrt \\ann \\iir j(arl) fåi mer brynio mina rei6 
{)a kowywgr um nottena til skipa sinna mHto margir at 
3(arl) heffte^) sin. Jja q(ua6) Viobolfr. Aulld vår su er jarlli 
skylldi ognteitom li6 ueita sterkr olli t)ui stillir Steinkels Ki 
gefin helio en ^viat illa reyndezc afis uån J>adan hanom 
fyrir let Hakon horua Ima segir hinn er {)ar fegrir. H K. 41. Drap Hallz OtryGss(onar).''^) 

^ARaUdr konvngv uar {la nott at skipow? sinom [)at sem 
eptir var en um morguninw er liost var J)a var is lagdr ].") 
allt um skipin sua fjiookt at ganga matti umhucrfis skipin 
{)a baft konvngr sina mcnn at \ieir skylldo liQGua isinw fra 
•2i'' n i«2skiponom^) ok ut i vatnit genngu mcnn fia til ok reOo å is- 
h9Git. Magnus s(on) HaRa/W? koavngs styr6e Jjui skipi er 
n^6arst la i m^donwi ok n^st ut vatnino. En er m^nn hofdo ^(t 
migk hoGuit ut isinw {)a liop mai^r ut éptir isinom \>ar til 
sem lioGua skylldi ok let si6an sem væri o6r ok or at is- 
hauGino. |m mælti madr nu er sem optaR at engi er iafn 
liftgO(!tr^) huar sem hmm gengr til sem hann Hallr Ko6rans 
båni se Jju nu hueRso hann ln.'ggr isin». En madr sa \ar 25 
å skipi Magnus er Pormo^r liet Eindri6as(on) en er^) heyr6e 
nefndan Ko^rans båna j)a liop han^i at Halli ok luo ha«?? 
banaluKJ. Ko^ran \ar CTU(^^mnda^s(on) Eyiolfss(onar) en 
Valger^r var syst/V (iu(^mundar mo6er I6run;iar moftr Por- 
moftar Pormo(^r var uetrgainall |)a er Ko6ran var uegin^i ;5<» 
ok haffte hann alldregi seft") Otrygss(on) f3'R en [)a. [ta var 
ok issin?^ lit hoGuinn i v(ikina^) ok lag6e M(agnus) sitt skip 
ut i vatnit ok tok t)egar til segls ok siglde uestr yfir uatnit 

^) Her msl- hi-fnf. 

-) Overskr. i margen lyder sal., medens der i teksten urigtig st.ir HnraUdz. 

'^) Rettet fra hds.s skipi-. 

*) lid skr. ude i margen med henv.tegn. — ■''") ITer mgl. hnmi. 

«) Her mgl. Hnll. — ') rat„if har Hkr. HAR. HARDR. 85 

en konvngs skipit lå in>iarst i vokin??i ok komz ^at seinst 
ufc Hallr liafGe verit i konvngs sueit ol- lionom allk^R ok 
var hann inw rei6asti ok kom hami su6r^) til hafnar-) liaf6e 
Magmis J)a skotit vegandano;/?, i skog ok ba/5 Uri hann. en 
\id sialft yar at konvngrinn munde gannga at J^eim Magnusi 
5 a6r vinir {)eiEa komo vi6 ok sætto {)a. 

K. 42. Brend Up^) laund af 'H.a.BnUdi 'konvngi^) 

VEtr {)anwa for Hannlldr konvngr up^ å Raiima niki ok h 183 
haf6e li6 mikit bar hann sakir å hendr bondom \yæT at 

10 ^eir h9f6o halldit fyrir liono»/ skauttvm ok sky lido??« ok 
eflt fiand mewn hans til ofr/Gar vi6 hanw. hann let taka 
bændr hamla suma svma drepa en marga ræna aleigunwi 
peir ilybo er {)ui komo vi6. allvi5a let hann brenna hero6en 
ok gejrbe aley6o. Sva s(egir) Pio6olfr, Tok Holmbua lineyk«' 

1') har6an taum vift Rauma [)at liyG ek fast mws fegrsta 
fylkiwg UsLRalldz gengu elldr var g^rr at giallde gram?* en 
{)a re6e hår i hof at færa hrotgarmr buendr arma. Siftan 
for Haualldr ^onvngr up^? a Hei6mork ok brende \)ar ok 
gor6e héniirki eigi min??a par en hinwog I)a(3an for han7i 

20 ut a Ha6aland^) ok lit å RingaRiA;i brende \yar ok for 
allt herskillde. Sva s(egir) T^iobolfr. Gagn bran?t greypta 
pegna gloft var6 faust i tro5i laust hertoga hristir Heina h 184 
illu/n steini lifs ba6o ser ly^ar loge |)in??ga6e HringOA?« 
na/5gan dom aOr næ6e niAr fall Halfs galla. Ept/r \)at log6o 

-o bændr allt siT mål a konvngs valid. Eptir \)at er Magnus 
ko?ii;??gr var andaSr lifto .xv. uetr a6r Nizar oRosta, var en 
si6an .ii. a6r HaRa/Wr ok Sve??m sættiz. Sua s(egir) Viod- 
olfr. Fær6e fylkiR Haur6a fri6r namz ar it Jjrit^ia rendr 
bitu stal fynr str9ndo stanf^) til kroks at huarfi. Eptir 

•?0 sætt J)eiRa var deila \ionvng?, uiO Upplendinga .iii. misseri. 
Sva s(egir) P(io5olfr). Nu er of ué'?'k Jjau er uisi uandmællt 
sua at af standezc auftan plog at eiga Upj^lendingv??« kende 
ser hef?r sua langs ti'rar suin??z at æ man vin?2az Jjriu h \Hb 
misserin fiesi. Jiengils hofu5 fengit. 

*) Fejl for tfi6. 

'^) Rettet fra hds.s hafdar. 

"*) I margen kun de 2 forste ord. 

■*) Skr. Ilaåla, men / er underprikket. — ■•) Sål. S() KIUSPENMLl. I K. 43. Fra Haralldi Gudina s(yni).^) 

[Atvf<r6r A6alra6ss(on) uar kwivngr i Englandi eptir Hor6a- 
knut broGr sinw hann \ar kalla6r. fatvarftr inn go6e 
hnnri var sua. Mo6er Tatvarftar konv^iga var Emma drott- 
nin>ig d(ottir) E,ikar6ar Ilu6ui(arls) bro6ir liennar \ar Ro6- ."> 
bert i(arl) fafter Viliams bastharda;- er })a var h^/-togi i 
Ru6u i Nortimandi. latuarftr atte Gy6o droT^ninngv d(ottur) 
Gu6ena j(arls) Ulfnayss(onar)2) bro6ir Gy6o var Tosti j(arl) 
ellztr annaR Maurukari .iii. Val{)iofr j(arl) fior6e Suein?/ 
j(arl) fimti JisiRaUdr hann var yngstr hann fæddiz up^) f lu 
hir6 Iatvar6ar konungs ok \ar hons fostrs(on) ok nnni kon- 
vngr honvm geysi mikit ok hafi^e hann fyrir s(on) ser ^viat 
konvngrmn atti ecki bani ser. 'Pat \ar a eino suinri at 
H 186 Haiialldr Gu6enas(on) atti ier6 til Brettlandz ok for å skipi 
en er ^eir komu i liafit |)a tok Jia andui^ri ok rak ut i haf l') 
[teiv toko land uestr i NorOmande ok hof6o fengit storm 
man«hættan [>eir logc^o til borgarinuar Ru6o ok fundo {)ar 
Viliaml-^) j(arl) tok ha^in vi6 UsiHalldi feginsamliga ok hans 
foroneyti. dual5ez HaTKt/ldr [^ar lengi um lia'sti6 i go6om 
fågna6e ]iv/at storniar lagu å ok var eigi i liåf f^rt. En er 2(i 
at lei6 uetrinowi ^a, refto i(arl) ok JlsL^aUdr at hann munde 
\>ar dueliaz um vetrin;^ sat HaRalldr i liasæti å a6ra liond 
3(arli) en til an/niRar handar kona jarls hon var liuerEi kono 
fri5aRe er mc;m hof(>o se6 ^au tolu6o iafnan ser gaman 
yid dryckio. J(arl) geck optazt snewma at sofa. En HaR- i'"' 
alldr sat lengi å kuelldo»i ok talat^e vi6 kono 3(arls). Sva 
for fram lengi um Yetrinn. eitt sinu er {)au tolu6o sagde 
hon HaRaUd/. Nu hei/r ,i(arl) r^tt um vi6 mik ok spur6e 
liuat \it talax^em sva |iratt ok er hann nu rei6r. HaJtalldr 
s(egir). Vi(^ skolum hann nu lata uita sem skiotazt allar :ui 
ræftor ockrar. Eptir um dagin« kallac^e HaRrtZWr j(arl) til 
tals viA sik ok gengu \)eir i malstofu \iar \ar ok kona j(arls) 
ok ra6oneyte [le/Ra. {m tok HanaUdr til måls ^at er at segia 
y5r j(arl) at fieira byR i hinngat kuamo minwi en ]^at er 
ek hefi enn boiit upj9 Uri y6r. Ek vil bii^ia y6r déttr t)innar ■<•'' ') Samme overskr. i margen (men her skr. f/uåen). 
■^ Fork.tegnet af xisædvanl. form (= er?). 
•') Sål., og ( (2) skr. over 1. mod nedv.tepn. HAR. HARDR. 87 

til eigin kono mer liefi ek [^etta mål rætt fyrir mo6or henwar 
optlega ok hefir lion mer J)ui lieiti5 at Ii6sin5ia Jjetta mal 
vi6 y6r. En {^egar er HaRo7Mr liaf5e petta mællt oJc uipp 
borit Jja toko allir [wi uel pc?r er lieyr^o ok ilutto^). J(arl) 

5 kom iDeso mali^) sua at lyk5om at mærin \ar fostno5 HaR- h i 87 
alldi. En fyrf>- Inii at hon var ung enn J^a. pa Yor mællt 
nockuRa vetra frest a til brullaups stefno. En er var kom 
l)a bio HaRn/Wr sitt skip ok feR i br(,)tt skilduz jv/r i(arl) 
med kærleiko;H miklom for Jja HaRfliWr ut til Engkwdz a 

10 fund. Jatuar^ar konvngs ok kom ecki si6an til Uallandz at 
vitia JDesa ra6s. 

K. 44. Andlat I(atvar6ar) konvngsr) 

IAtvar6r var konrngr yfir Engloudi .xxiii.^) hann var6 
sottdau6r i Lundiinum none januarij \innn var iarOaQr 

15 at Palskirkio ok kalla'^) mmn hann lielgan. Synir Gu5ena 
j(arls) voro {ja rikastir mcnn i Englr/^^di uar Tosti settr 
hyfdinwgi yfir her Engla komnigs ok var hann 1(/Hduanifl>- 
ma6r ^a, er kowt;ngr tok at elldazc hann var settr yfir alla. 
jarlla a6ra. RsiRalldr var bro5ir hrfns iafnan in^an hir^ar 

20 me6 konvngi ok var ko;?t;»ge emi næste ma5r um alla Jjion- 
osto ok hafde allar feliirzlur konvngs at gæta. [)at er sogn 
majina at l)a er fram lei5 at andlati konvngs at ^a var HaR- 
alldf næR ok fair menn aOrir J)a laut B.auaUdr yiir konvng 
ok mælti \mi skirskota ek undir y6r at konimgrimt gaf mcy 

lT) nu konvngdommn ok allt nik/ i Englar^de J)ui næst var kon- 

vngr liafii^r dau6r or nimino \rdi\tt sama dag var \)ar hofc")- n iss 
ingia stefna. Var \)ay rætt um konvngs tekio lét l)a HaR- 
nlldr bera fram vitni sin [mu er Jatuar6r konvngr gaf hono?// 
rikit a deyianda degi lauk sua [yeim stefno at Raualldr yar 

:«) til konvngs tekin>2. eun vigdr konvngs uigslo inn xiii.(Za. 
dag i Pals kirkio. Gengu })a allir liuf6in»giar til lianda 
honom ok allt folk. En er Tosti j(arl) spurfti \)at bro5ir haws 
lika6e honom illa Jjottiz hann eigi weru til koniinn at væra 
kowvwgr vil ek s(egir) hann at landzhof(^in/?giar kiosi \yA\^n 

:<r) til ko;iywgs er l)eim pickir betr vcra til fallinw ok foro l)au 

1) Fejl for fliMu (pafj fyrir iarli; kom pctta mål (Hkr.)- 
^ Sammo overskr. i margen. — •') Her mgl. vetr. 
*) Her mgl. vist cimkir (Hkr.). 


HH EIRSPENNILL 

ord milli jjcma bræftranna. UaRalldi koncngv segir sva at, ' 
hanw vill eigi up;; gefa ko«y«gdomin?i fyrir jnii at hmw 
var stolsettr i |)eim sta6 sem ko7ivng atti at taka en \eni 
si6an smurcir ok vig(^r konvngs uigslo liuarf ok til hrn?s allr 
styrkr fiolinennis hafOe han7i ok fehirzlor konvngH allar. !i 
26'' En er RanaUdr konvngr var6 J)es van at Tosti j(arl) broftir 

hans villde ]umn liafa af ko/^t^gdominum j)a tmbe hann 
honom illa. Jjymt Tosti var maftr. foiuitri ok henna6r mikill 
ok atti vel uingat vid lc(»dzhof6inngia. Tok jta RsLRalldr 
H 189 kotivngr af Tosta lierstiornina ok allt {)«< valid er hann 10 
haf6e adr haft framaR en adrir iarllar \)ar i lande. Tosti 
.i(arl) villdi \iai Uri yngan mun Jjola at ve)-a l)ionosto madr 
brodur sins samborins for hann }ja brott med lide sino sudr 
um sia i Flandr ok dualdez \mr litla rid for jia til Fris- 
landz ok sua til Danmerkr å fund Sueins konvngs frænda sins. l'< 
jjau voro systkin Vlfr j(arl) f(adir) Sweins konvngs ok Gyda 
modir. Tosta j(arls). Jarll bidr Swehi ko7ivng fulltings ok 
lidueizlo. Sueinn konvngr ba-d lionuw til sin segir at hann 
man fa j(ai'li) ^iki i Danmork [^at at hann megi vc?-a [tar 
sæmiligi- liofdinwgi. J(arl) s(egir). Jics gimir mik at f ara 2< > 
til Englrr//dz aptr til odala miuna. En ef ek fæ 9ngan stp-k 
til {)es af ydr konvngr l)a vil ek \)af lielldr til leoia vid 
ydr at veita ydr allan styrk pduru er^) å kosti i Engk^zde 
ef per vilit iara med Dana her til Englr?»dz at vinna lanåit 
sua sem Knnfr modr brodir \nun. Konvngr s(egir). Sua 25 
mycklo em ek min/å madr en Knutr konvngr frændi mmn 
at varia fæ ek halldit Dana niki Uri Nordmo»»om en s-amli 
Knutr eignadez at erfd Dana Riki en med hc/nade ok oRosto 
Englawd ok var {)o um rid [tat eigi ovæn^ia at hann munde 
\iar eptir leaia lifit 'Noreg feck han)i oRostolanist Nu kann 3(> 
ek at ætla mer hof meiR eptir minv litilræde en ept?r fram- 
Ji 190 kuæmd Kn?//z konvngs frænda mins. Pa m«'lti T(osti) j(arl) 
minwa uerdr mitt 9r^nde hingat en ek hugda at [tu munder 
vera lata sua gofugr madr i nodsyniom frænda l)ins kann 
nu vera at ek leita J)an>/og uinattun^^ar er myklo er 6mak- :^5 
ligra en [)o ma \era at ek finy/a l)an« hofdingia at midr 
vaxi Uri augv;« at rada miok stort en per konvngr. Sidan 
skilduz peir konvngr ok 3(arl) ecki miok sattir. 

*) Her mgl. ek. HAR. HARDR. 89 

K. 45. Fra Tosta i(arli).0 

Tosti j(arl) siiQii l^a ferOiiuæ kom j(arl) fram i ^oreg ok 
for a fimd HaJtalldz kouvngs \(ir hmm \m i Vikinwe. 
En er f)«r finnaz hem j(arl) upj> iiri konvng grende sin 
5 segir lionum allt um ferier sinar. si6an er hami for af Eng- 
lande bi6r konvng fa ser styrk at sækia mki sitt i Eng- 
lawdi. Konvngr s(egir) sua at NorGmerni-) miniu I)es ecki 
fuser at iarn til Englandz at hcria ok hafa enska hof5in??gia 
yfir ser mæla menn \)at segir hann at \)er hinir ensko se 

10 ecki allir^) truir. J(arl) sxarar. Hiiart er \)af meb sanwendvw? 
er ek liefi incnn heyrt segia i EngkrKli at Magnus kon- 
vngr frænde \nnn sende mcnn til Iatuar5ar konimgs ok var h ihi 
^at i or6senndeng at Magnus konvngr atti England slikt 
sem Danmork ok haf6e i arf tekit eptir Hor6a Kn??t sem 

15 suardagar {)eiRa hof^u til stadet. Konvngr s(egir) \\vi haf6e 
hann [mt eigi ef hann atti \)af. J(arl) s(egir). Hui hefir [lU 
eigi Danmork sua sem Magnus konvngr liaf6e fyrir [nv. 
Konvngr s(egir). Ecki jjyrfti Danir at h^laz vi5 os Nor6- 
mewn. margån di'la liofu?n \cr brent J)eim frændum })ino»^ 

'JO Pa mælifi i(arl). Villtu eigi mer s(egia) J)a mun ek Jier segia 
[tar eignaftez Magnas konvngr Danmork at J)ui at 1o?k1z- 
h9f6inwgiar ueittv honom en ])o/ feck 1)U æigi at allt landz 
folk stot) moti \)Cy. l)ui bardez Magnus konvngr eigi til 
Englandz at allr lyfir \andz vilide hafa Iatu«r6 at konvnge. 

25 Villt l)u eignaz England l)a ma ek sua gera at meiri luti 
h()f6inwgia i Englande muno vrra vinir \m\iy ok li(^sin>?is- 
mmn. Ecki skorti mik ineira vid HaRalld bro6vr minn en 
kon!;ngsnafn eitt. \)at uito allir menn at engi liermadr hef?V 
slikr fæz a Norftrlondom sem \m ok [uit |)icki mer unndar- 

:'<> lekt er ])U bardez .xv. vetra til Danmerkr en J)U vill eig\ 
hafa Engla??d er nv Uggr laust iiri [)C)\ HaRalldr konvngr 
hugsade vandlega huat .i(arl) madti ok skil6e at hann sagde 
mart satt ok i aninxn stad giordez hann fus til at fa rikit. 
Sidan t9ludu [^eir konvngr ok j(arl) hmgom ok setto [)eir fia 

:*.5 radagiordir l)esa(r)^) at \)eir skylldo fa?*« um sumarit til ') I margen: Fra JInJtnUdi Loninifji ok Tosta i(arti). 
'•^ af. N. Hkr. 2 Range. — ^ all- Hkr. 
■*) r mgl. hds.: >oda(/^it) firsxa har Hkr. !MI KIKSPEXNILL 

Englrtndz ok viiiua la«dit. Sende HaiialUJr kotivngv on^ um 
allan Noiv^ ok ha-t) ut lei^angri halfoin ahnenniwngi. Vart^ 
II i!)-2 l)ctta nv allfrægt \oro margar getr å hu<?/ii(,>g forin mynde 
uerfta mrHto sum?V ok tulfto upp storvirki HaRa/Zc/^ koitvitfrs 
at honom munde ecki ofært vera. En sum/V sogfto at Eng- •'> 
land munde ver6a torsott man/<folk ofa mikit å ok \)(it li6 
er kali at er "j^ingamanna MD. \)en- \oro mcmi sua fræknzr at 
betra \ar lid eins jieiRa en .ii. HaMalldz manna. liin?2a bezto. 
{)a s(egir) Vlfr 9,tallarl. Era stallorum stillis stafni vm HaR- 
alldz iafnan 6na'6egr f§ ek au6ar in>/an fia'rf at liuarfa ef K' 
ha^rbrekaM hrockva hrein skulo .i i. Uri einom ungr kenda 
ek mer undaN annat Iiingaman>?i. Vlfr stalla/i andaiiez \mi 
var. Hanalldr knnvngr stod yfir grepti hans ok mcplte er 
hann geck fra [^ar liar sa nu er dyGstr vår ok drottin 
hollastr. Tosti j(arls) siglde um varit vestr til Fleminy?gia l'i 
lawdz moti li6e \)vi er honow hafde fylgt utan af Engkotde 
ok |)ui odru er safna6ez til hans bæ6e af Englande ok |jar 
i FlæminMgiala;/de. 

K. 46. Fir/V burdr^) 

II i;i.'{ T JeR HaRalldz konvngs safnadez saman i Solundow. En i*"> 
A A er HaRn//f/r konr^gr uar buin/i at leaia ut or Kidarosi 
j)a geck HaRalldr til skrins Oh(fs konr)i gs ok lauk up7J 
klipti hår hans ok negl ok læsti si6an skrinino en kastade 
lycklinoj// ut å Nid-) ok Jm var lidit fra falli Olafs kon- 
vngs .XXXV.'') ha)in lifde ok lialfan fiordatog vetra her i 2.') 
heime HaRa//(/r konvngr hellt \ivi lide er liono»? fylgde sudr 
til motz vid lid sitt. \^ar kom saman lid mikit. Sua at [tat 
er sogn manna at HanaUdr konvngr hefde næR .cc. skipa 
ok um fram vista byrdinga>' ok sma skutor. Pa er ^cir lagu 
i Solundom dreymde man;/ \)ann er var å konvngs skipi er Hti 
Gyrdr er nefndr hann jiottiz Jiar vcra staddr å konvngs 
skipinu ok sa upjj a eyna liuar trollkona stod mikil ok hafde 
skalm i hende ok i annaRi hende trog hann Jjottiz ok sia 
yf?V auU skip JKVRa hono;« I)otte fulg^) sitia a huf;iu»/ 
skipstafni [)at \oro allt ^Riiir ok rafnar. tryllkonan q(vad). 3.') \ ^) I margen Firiburder. 

^ Her tf. Ilkr. : ok hcfir ekki s.dnn up]) verit lokit skiini i»s hdija Olufs komuujf 

^) Her mgl. vetva. — ■•) Sål. HAR. HARDR. 91 Vist er at allualldr austan eGiazc vestr at leaia mot vid h u)-i 
marga knutv minn snu6r er \mt pru5a knå ualln6uR uelia 
ueit hann ?rna ser beito steik af sto6e Giuka stafns fylgi 
ek {)ui iafnan. Por5r er an;mR madr nefndr er \ar å skipi 

5 ^vi er skamt la fra skipi konvngs. hann dreym6e um nott 
at hann J^ottiz sia flota HaRa/W^ konvngs fara at hmåi 
J)ottiz vita at \mt var Englrnid hann sa å Irnwleno fylking 
mikla ol- t)otti sem huarir tueGio bioGiz til bardaga ol 
h9f6o merki morg å lopti. En Uri W^e lanåz manna re6 

10 trollkona mikil ok såt å vargi ok haf(U vargrin;z manz hræ 
i muiiHe ok fell blo6 um kiaptana. En er hann haf6e l)anw 
eti6 fja kasta6e hon au6ruwi i munw howom ok si6an hucriojn 
at 96rom en hann gleyp5e hu^rn. hon q(ua5). Sko6 lætr 
skina rau6an skiolld er dregr at hialldri briu^r ser AuRnis n u»5 

15 ioOa 6f?R konvngs giorfa suipti>- sueiflann kiapta suanni 
blo6e manna, ulfs munn litar innan o6lat kona blofte ok 
o6lat kona bloQe. HaR«/M konvng dreymåe enn um nott at 
hann væri i Niftarosi ok liitti Ola/' ko^M'ug b(ro6ur) s(inn) 
oÆ q(va6) Olafr visu f/r? honow. Gramr ua frægr til frem6ar 

20 fiestan sigr en digri hlaiit ek \)viat heima satom heilagt 
fall til vallar uGgi ek helldr at tiai y5r se feig5 of byrio6 
traullz gefit fako»i fylli fiks uelldra gu5 sliko. Margir 
a6rir draumar ok fyrirburcier \oro \)a sagc^er ok flestir 
daprligir. Rami/ldr konvnfjv a6r hann for or Prandhemi 

■25 haffte hann latit^ taka til ko?ivngs Magnus s(on) sinn ok 
setti havn til rikis i ^ovegi er UaRalldr for i braut Pora ii iit« 
Porbergs d(ottir) var ok ept/r. En Ellisif drottning for meft 
honom ok dættr hennar Maria ok Ingigerdr. 0\afr s(on) 
Ranalhh konuvgs for ok med honu»« or londe. :«» K. 47. Karalldr konvnf/r kom t?7 Enghrndz') 

En er liaRaUdr konvngr var buinn ok byr gaf sigldc harw 
lit å håf o/c kom af hafi vi6 Hiatlnnd en sun^t lift hans 
kom vift Orkneyiar lå Ihwial/dr konvngi' ska;/ana hrift vift 
Hiatland-) aftr honn sigldi til Orkneyia ok haffte l)aftan 
:i5 meft ser lift mikit ok j(arlana) Pål ok Erknd sonu Poi-finz 
j(arls) en let \)ar ept/r Ellisif d/oTninng ok dættr {jeiRa ') Sammo ovprskr. i margen. — ^ t tf. over 1. i)2 EIRSPENNILL 1 
I Mariam uk IngigerM. Pat^aii sigkli \wn)i uestr iiri Skotland 
oTc sua fyi'ir Englnnd ok kom \)ar uift kn/d er hei'ta Klif- 
l()iid j)«/- geck han« a land ok heriaOe {jegar oA: lag6e laudet 
under sek feck onga vi6sto6o. Si6an lagde hanu til Skarfta- 
borgar ok bar6ez ])ar vi6 borgar vcicnn \\a)in geck \\\y}) a r» 
bergit |)a^ sQm \iar verdr ok let l^a?' gora mikiif bål ok lecia 
i elld. En er balit logafte Jia toko Jien* forka stora ok skuto 
baliuo ofån i bæin« tok jia at brenna liuerT hus af o6i*o 
geck^) up7> allr sta5rin» diåpu Nor6mf?m \>ar mart manna 
en toko fe allt l)a^ er I)C?r fengu. VarG Jia enskum monnom K' 

n lit? engi kostr ijrir hyndum ef \\oåv skylido hallda liffno nema 
ganga til handa HaRa/Wi ko)a"ngi lagfte hann jja under sik 
landit allt ^ar er hann for. Si6an lag6i HaRa/W/- kon?'ngr 
ixicd allan h^rinn su6r vacd lande ok lagde at vid Hessonies^) 
kom par safnadr i moti honum ok atti HaRa/W>" ko»rngr !■'• 
\^ar onosfo ok feck sigr. Sidan lagde hann til Humbro ok 
upp eptir an??i ok lagde |)0>- vid land Jiå uoro 3(arlar) up^ji 
å loruik Marukari j(arl) ok Val{)iofr j(arl) broder hans ok 
hnfdo ouigiau her. Pa la HaRa/Wr konrngr i Uso er he?-R 
j(arla) sotti ofan |ja geck HnwiJIdr konrngr a land ok tok 2n 
at fylkia lide sino stod fylkingar armrin/« annaR fram å 
arbackann en annaR vissi wpp å landit at diki nockuro ^at^) 
var fén diupt ok breitt ok fullt af uatni. J(arlar) letu siga ■ 
fylking sina ofan med anni vid ollom muginow ko//rngs 1 
merkit var ner anni uar |)ar Jiykt fylkt en lmn7?ast vid 2r> 

H i(t8 dik?7 ok lidet otraustast. j)a sotto j(arlar) ofan med dikino 
ueik l)a fyrir armr fylkingar Nordma/»(a sa er vissi at 
dikino. En enskir menn sottv l)ar fram eptir Jjeim ok hugdo 
at Nordmenn mnndo flyia vilia for j)ar fram merki Mauru- 
kara. En er HaRa?Wr konrngr sa at fylking cnskra manna :^«» 
var komin ofan med dikino gegnt |)eini J^a let hann blasa 
hcrblastr ok eGiade^) akafliga let jja fram bcra nu'rkit 
Landeydona snarade Jia atgongu sua harda at allt hrack 
iiri gordez })a man?/fall mikit i lide ,i(arla) sn^riz J)a^) bratt 
å flotta flydo upj; med anni eda ofan en flest folk liop '!•"• 
up2?^) å dikit la \)at sua J^yckt at Nordmenn gengu J)urfæti3 ') Ilkr. har i/afslc (Kriiigla, men F, 39 = Eirsp.). 

-) Rettere Hcllor-. — •') Rettero J)ar (Hkr.). 

■*) hcrinn tf. Ilkr. — '*) U6it tf. Hkr. — ") Fejl foi xd (,Hkr.) HAR. HARDR. .»•> 

yiir fenit par tyndez Maurukari j(arl). Sua s(egir) Steinw 
Herdis(ar)s(on). Pio6 forsk morg i mo6o raenn druknu6o 
sæknir drengr la ar of ungaii ofår Ma/rukara fira drottin>/ 
rak flotta frainr tok herr å ramri rås Uri rauskom visa rik- u v.m 
.-) Iunda6r ueiki) undani). Pesa drapo orti Stein?/ um 01fl/'s(on) 
Kanalldz konvngs ok getr hann [tes at Olafr var i omsto 
med fe6r sinow. Pesa getr ok i KaRolldz sticka. Lagu fallnir 
i fén ofan Ualjjiofs li5ar uapnuw h9Gnir sua at gun/diuatfr 
ganga mattu Nor^mcnn yfir at nåm einow. Valjiiofr j(arl) 
10 ok pat li6 er undan komz flycie upjj til borgarin/mr i loruik 
uar6 par it mesta mannfall oB^osta. var mi5uikvd(ag) inii 
næsta Uri Ma.th.eusmesso. 

K. 48. Fra Tosta i(arli)-) 

Tosti j(arl) haf^e komit simwan af Fl^min?/gia hinde til 
B-smaUdz konvngs pegar hann kom til Englrwdz ok var 
j(arl) i ollum onostom pesom for pat sua sem hann haf6e 
s(agt) UsmaUdi fyR er"^) pcir fundoz ok^) fioL^e manna dreif 
til peiRa. par i Englandi pat yoro frændr ok vin/V Tosta 
i(arls) ok varft konvngi pat mikill styrkr lic^s. Ept/V I)esa ii -jom 

20 oRosto er ac^r uar fra sagt geck under HnRalJd konvng li6 
allt um en n^sto li<?ro6 en sumt fly6e pa. byria(>e hatin fertS 
sina at vinna borgina ok log(*»o herinom \id Stafiifur5o bryaior 
en Uri pa sauk at konvngr haibe un«it suå mikin;/ sfgr vi6 
Stora liof^inngia ok ofrefli li6s uar allt folk rætt ok oruæntiz 

2') m6tstau6o Jm gorc^o borg«;- mewn raO iyrir ser at senda bo6 
Kaiialldi ko)ivngi ok bio(^az i valid ha)is ok sua borgina. 
Var l^etta allt bo(^at sua at sun>H)dagin;^ for UaRalldr kon- 
vngr vift 9llum hcrinow? til borgarin/«ar ok settu ping utan 
borgar (vi6)'') kowi'wg ok mcnn hans^) en borgrtrmf'wn sotto 

:{0 til. A {)ui pingi iata6ez allt folk til lyftni vift HaRnlld kon- 
img ok fengu hoxwm gisla tigin/?a manna sonv sua sem 
Tosti j(arl) kun;å skyn allra manna i peiiii borg ok ior 
konvngr um kuelldit ofan til skipan/;a med sialfgorv/n sigri 
ok \oro aUkatir var å kueftit |)ingit snemma manadaginv/ i 

') Fejl for veit undlr, — ^ Samme overskr. i margen. 
3) Rettet fra hds.s at. — ■*) Fejl for ai. 

'•') Stil. må. hds.s t2kst egenlig forstAs, men Hkr.s tekst lydi-r: lok fiili Jtinij 
ilion hitiujdrl koiiriiiiv ni; m. li. 1)4 EIRSPENNILL 

borgin//i skyllde |)a HaLiiatldr koiivngr skipa stac^in?/ med 
rikis 1110/? »om ok gefa retto ok lén. \)nt saina kuelld eptir 
solarfall kom sumian at horginne HaRalldr konvngr Gu6- 
enas(on) med ouigian her rei6 hann i borgina med villd ok 
u 201 |)Ocka allra bo'gar manna, uoro }ia tekin oli borgar lift ok r> 
allir veggir^) at eigi skylide nfosiiin-) koma Nor6mon«om 
uar |)essi heR um nottena i sta5num. M' I K. 49. Uppgaiiga Haralldz konvngs'^) 

Anadagin/y er HanaUdr k.07ivi)gr S\guriSars{on) haf6e 
matazc at daguerftar bor5om pa let \\a7in blasa til K' 
landgonngy byR {m hennn ok skiptir li6eno hucrii' iaro 
skolo efta liurrir ept/r skulv xera. hann let upjj ganga i 
hufrKi sueit .ii. mcnn [)ar er eim var eptir. Tosti J(arl) bio 
sik til iip;)gongu ineft HaRalldi konvngi vift sina sueit. En 
ept«r yoro til skipa g^zlo Olafr 'konvugv^) Pall ok Ellendr 1 
Orkneyinwga 3(arlar) ok Eystein^i 6Ri s(on) Po>-bergs Ania- 
s(onar) er l)a uar ag^tastr ok kærstr konvngi allra lewdra 
\nan)ia. jia liaffte koHr//gr lieitift lionvm Mariv d(otturl sin^e 
j)a var ueftr foi'kuny^lega gott ok heitt skin iwenxv logfto eptir 
brynior sinrrr en gengu upjj m.ed skioUdom liialmo?« ok 20 
kesio)» ok suerftom gyrfter marg/r linffto ok skot ok b6ga J 
ok voro allkatir. En er*^) sottii i nand borgin/æ reift i moti 
\^Q\m lift mik?7 sa \u'h' ioreykin// ok under fagra skiolldu ok 
liuitar brynior Jia stauftuafte konvngv lift sitt lét kalla til 
sin Tosta i(arl) ok spyE luierEt l)^tta lift man V(*ra. J(arl) -■> 
I! 2<»-2 ^varar letz Ijickia mei'ri von at ofriftr munde vera let ok 
hitt vera mega at |)rtta inun;?de vrra nockorir frændr \\an% 
ok leita til vcgftar ok vinattv en fa i mot af konvngi traust 
ok trunaft {)a ma'lti konvngv at \)eiY mundo fyrst hallda ^ 
kyRo ok foruitnaz \\m lierin» Jje/r gorfto sua ok var liftet :<" 
jiui meira er naligaR for allt at sia sem ema i'sm^l er vapn- 
in gloofto. {)a mrrlti ko/?r//gr toko;« nu goT raft ok vitrlekt 
\\viat ecki er at dyliaz i at ofriftr er ok mun vera^) kon- 
vngr sialfr. Pa svrrrar j(arl) \mt er it fyrsta at snua aptr ^) Sc vegir. — ^ llkr. liiir njoxuir. 

•*) Samme overskr. i margen, med udeladelso af det sidste ord. 
') Vist fejl for konioigssov lllkr.V — •') lier msl. prir (Hkr.). 
•*) Rettet fra lids s mr. HAR. HARDR. «>:") 

sem skiotast til skipa ept/r li6e \oro ok vapno^i ueitii»i {)a 
vi6rtoko ept?V einom en at (,)6rum kostvm latvm skipin gæta 
var oJc eigu Jia riddarar ecki valid jiir os. }ja s(egir) kow- 
vngr. Annat ra6 vil ek hafa at setia hina skiotustu hesta 

•') imdir .iii. menn uaska drenngi oJc rifte \ieiY sem liuatlegast 
oJc sege li6e Yoro mun Jm skiott koma os li6ueizla fyrir Jjui 
at Enwglizmc^n skulu eiga enn snarpa hri6 a6r enn yer H -jo:} 
beriw lægra lut. Pa s(egir) j(arl) ba6 konvng ra6a Jieso 
sem o6ro letz ok vera ecki giara at flyia \m mrplti HaR- 

W alldr konywgr ba6 setia iip^) m^rki sitt L(7«dey6o Fr/rekr 
liet sa er merkit har. Siiian fy]g6e^) HaRfrZ/c?r konvwgr li6e 
sino let fylking lowga ok ecki jnocka |)a beygde \\.ann arm- 
ana ep tir a bak sua at saman toko uar {icd {)a vi6r ringr 
ok piockr ok iafn ^llum megin iitan skiolldr yid skiolld ok 

l'i svå yiir^) ofån en kouviigs sueitin var f/>7 innan'') hrinnginw 
ok \>ar merkit \^at var valit li6 ok i Qbrwn sta6 uar Tosti 
i(arl) me6 sina sveit liaf5e hann an^^at m^rki yar i/ri ^vi 
sua fylkt at koaritgv visse at riddarar yoro van«r at ri(^a å 
ri6lvm. ok \iegar aptr. Nu s(egir) ko7ivngr at lirrns sueit ok 

-" j(arls) sueit skn\ \)ar fram gaiiga er mest er {)orf en bog- 
mcwn vårir skidy [^nr ok^) uera med os en \)C/v er fremstår 
standa s^udv setia spiotzliala si'na i ior5 ni^r en setia odd- h ^(M 
ana iiri briost riddorum ef \)cir ri6a at en \ieir er næstir 
stannda seti si'na spiotzodda iir/ briost hestv?« |)eiRa. 

-'} K. 50. Fra v/5tali konrngamigi^') 

HARalldr koiii-ngr Gu5enas(on) uar \)ar komin» med her 
ovigian bæc^e riddarar ok f6tgangan??dc mf;m. UsiRalldr 
konvngr S(igur(>ar)s(on) rei(^ })a um fylking sfiia ok skynade^') 
hnei-nog fylkt var ]\((i)n sat å suortum liesti bles6ttv7W 

:{() hestrm« fell under honv;// ok kojivngr af fram stoi) hann 
u\)p skiott ok ma'lti fall er farar lieill. Pa madti Jinualldr 
Kngla koninigr til Nor(^mrn///a l)eiRa er med hononi yoro 
kendo \)er [mumi man?/'') mickla er \)ar fell af hestinom vift 
hmn bla kyrtil ok hm iagra liialm [yat er konvngr sialfr 

:{.") sogfto \)eir. Engla konvngv 8(egir). Mikill maftr ok itrman??- 
legr ok er vænwa at farin)/ se at haminngio. Riddarar .xx. u :.'i>". 1) Sål. — =0 /)/'■'■'■ Hl^r- - ^ '''"" Hkr. (J2 = Eirsp.). - ■*) Iler tf.s et ok. 
■') I margfii: Frn irn)rn» hiininii/fi. ") Sål.- ') Her ni;rl. roi/. :)(; EIRSPENNILL 

rifto fnun af l)innga \nanna li6e Uri fylking Nor6inanna ok 
\oro albryniafter ok sva liestar JH'/Ra. Jja mrt'lti einn riddari 
huart er To8ti j(arl) i lifteno hfom s(egir) ecki er |)ui at 
leyna her muno J)<?r haun iinna. jta iiu/4ti ein>< riddi^rinn. 
Raiialldr bro6er l)in/i send//- [icr (juec^iu ok J)au oici mt'5 at 5 
J)U s^alt hafa grift ok Nor6iinbralrnKl allt ok helldr en eigi 
vilir {)U til hans neygiazc {la vill hann gefa Jjer {iriMung rikis 
sins allz meft ser. Pa s(egir) j(arl) pa er nockot bo6it an?jat 
en 6fri6r ok suivirdeng sem i vetr hef6e l)a vr-rit |)etta 
bo6et Jja væri margr sa ma6r å Iffi er nu er dau^r ok betr i(» 
mynde Jja standa niki i Engl«;/di. Nu tek ek |)eniia kost 
huat vill hann jja bio6a HaiKilldi konuugi S(igurdar) s(yni) 
Uri sitt stari ])a mflplti Riådariini sagt hef/V hann \)ar nockot 
fra hurrs ha)in muu unxa HnRalldi koningi af Knglrtndi 
.vii. fota rum e6a \)vi meiR sem hann er hæri en a6rir lo 
li 206 inetin. Pa s(egir) j(arl) farit nu ok segit UsiUaUdi konvngi 
at hrtHJi buiz til onosto smnat ska\ satt ve/a at segia me5 
Nor6mo«riom en \mt at Tosti j(arl) for fra Hanalldi kon- 
vngi S(igur(iar)s(yni) ok i fianda flok li«>is |)a er han?« 
skyllde beriazc i Englande vestr helldr skulv ver allir taka 2() 
eitt rat") deyia me6 sæm6 e5a fa Engko/d mf5 sigri. Jia ri6o 
aptr riddrtRrt/-. Pa ma^\fi Hami/ldr ko)irngr S(igur6ar)s(on) 
vift J(arl) hue/-R var })esi in// malsnialli maftr. j>a s(egir) 
3(arl). Pat \ar HanaUdr Gu6enrts(on). |)a mr/lti Hanalldr 
konvngr S(igur6ar)s(on). Of lengi \oro \er jiesso leynder 2r> 
[>eir \oro sua komn»* Uri lift vart at eigi mynde jiessi HaR- 
alldr kun/;a at segia bånorft vaRa manna \)Sl s(egii) j(arl) 
sa ek [)((( lu'/Ra ovarlega for slikr hofftingi ok \era. mætti 
sua sem \)cr segit sa ek I)at hann villdi mer grift biofta ok 
iiiki mikit en ek vera banamaftr lu///s ef ek segfta til hnns :ii> 

27^ vil ek helldr at lu/;/// se min?/ banamaftr en ek ha;/s. jia 

m/f'lti HaRa//(//- ko;/r//gr S(igurftar)s(on) til sin//a manna 

H 207 litill madr var {)ese ok stoft steigrlega i stigreip sin. Sua 

segia mr//n at TLaiicdldr konvngv S(igurftar)s(on) qvad uisv 

V l)esa. Fram gengu/» ver i fylkingar br\niiolosir und blår M') 

eGiar hialmar skina hefka ek mfna nv li(;r skiuft vart at 
skipom niftri. E/wma het brynia lu///s hun var sift tuk å mitt 
bein hono/n ok sua ste/k at alldii haffte vapn a fest. I'a 
mæ\ti HaRal/dr konrngv |)/ttn ov ilhi oi-t ok uiun uerfta at HAR. HARRE. 97 

gora a6ra viso betri. {)a q(ua5) hanii. Kriupo ver vi(^ iiapna 
ualteigs brokun e/r/i sua bau6 Hilldr at hialldri hallori^ i 
bug skialldar liatt baft inik \)(ir er mættuz men skor6 hcra, 
for6om lilackar. is ol liausar hialm stall i gny malma. Pa 
5 q(iia5) oJc Piol^olfr. Skalka ek jjott fvlkir falli sialfr til vallar 
gen»gr sem giu^ vill ini//gum grams erfingiu»^ huerfa skinua H208 
sol å synwe snarraés en {)a ba6a HaRa//</i eru ha'kar gorfir 
hefnendr koiwngs efni. 

K. 51. Fall Haro/Wi koiinif/s i^igiirdar s(onar)^) 

10 IVTv liefr uj)/; o'Rosfo veita enskii* mcnn årei^ 'Norbmorniom 
-i-^ uercir vifttakan lior5 vart^ oli^gt ensku>» moDitom åtri5a 
at Nor6mou>?om iiri kesionum ok ri(>o [)C/r i hiing um JDa 
uar fyrst laus onosfa meftan Nor5 mcnn helldo vel fvlkinng- 
m\ne enskir mp?ni ri5o at hart ok enii [tegar fra er \)eiv 

1.") fengu ecki at syst. En er Nor6m^';ni sa at jjeim Jiotte 
blau5lega at ri5et j)a sotto \)e/v at {jeini o/, villdo reka 
flottan/?. En er jjrv'r liofi'x) l)rug5et skialldborgin/?i [)a ri6o 
ensk/y moin at jjeini olliim megin båro å Jja skot ok spiot. 
En er JiniKdldr ko/a'ngr S(igur(^ar)s(on) sa \iaf |ja geck harm 

20 fram i ouosfo [vay er mestr var uapnaburftren;/ uar6 [ior j)a n209 
lun liar^asta oRosfa ok fell mik?Y li6 af liuarv;//tueggiu//?. 
Pa var5 HaRciUdr ]<.o)inigr S(igm'5ar)s(on) siiå o5r at haiin 
Hop allt fram or fylkingvn/å-) ok liio bac^om hoiidoiti liellt {»a 
huarcki vi5 liono>M hialmr ne brynia })a stucku fra allir 

25 l)æir er næst/V xoro uan^ |ja \i<S sialft at enskir men>/ munde 
flyia. Sva s(egir) Aruor larloskal/d. Haf^e briost ne l)ifdez 
bau6snr/rt konvngs hiarta i liialm})r/mo InhniR hlitsty(ir 
fyrir ser litit jjrns til {)ewgils hcrsa \>nt sa herr at skatna 
blo6ogr hioR hins baRa beit doglnu/ga hneitis. UsmaUdr 

30 kowvngr S(iguix^ar)s(on) uar lostin// auro i ostiny^ [xtt var 
hfn/s bana sar fell haim jja ok aull sv sveitin er fram geck 
mer) hono/// nema \)('/v er aptr 6pu6o ok helldo [)e/r me/kino 
var6 {ja cnii han^r bardagi geck {)a Tosti j(arl) under koii- 
vngs merkit toku ])a liuarii- tueaio at fylkia annat sin*a ok h21o 

35 var6 |)a a duol mink long oRo.sYo. l'a q(ua6) I'io6o//r. Aulld 
hef?> afraft golldit illt nu queO ek her stillian bauA {)esa 
ierf) [noi^oni Jjarflaust konvngv austan sua lyk siklings æfi ') Samme overskr. i margen. — '■^) Jc rettet i luls. fra 7. UH EIRSI'KNMI.I, 

sniallz at v^/ro)H allir lof6un>?p;r beitS in// levffte lifs^i-and 
1 stat^ uando//?. Kn a^i* sainaii sifji oHo.^/a ') j)a l)aii(^ HaR- 
(i/hlr (TU(^enas(on) o-i-i^ Tosta jiarlij broftor siiio/// ol- J)ei/;/ 
1110////0111 (K^^^l/// er [»a lit'Ao ept//' af lic^c Noi'(^niaii/^a. En 
Norr>nir//n n])(>() iij)// allir sen// sof2:<^o sua at iuir/R skyllde .'> 
falla of l»U(^'ran an//an fvR en j)/7V 'i:en//gi til gi'ifta vi^ enska 
mr//n op^o j)a lurop tokz |ta oRosfn f an//at sin//. Sva s(e<iii') 

V H211 Arno/,'. Kijii \■a^(^ ens egia antMigr koiiri/^^ daut>e hli'f^ot 
hlen//a sofi lioddom ro6nir oddar lielldr kuru nieiR ins mæra 
niilldin<>s en ixvi^ villdi of folksnaran fylki falla li(^s nu'//n li» 
all/V. Evst/v"//// oRi kom i j)ui bili fra ski'pono/// med [)ui 
lii^e er liono/// fvlfi^e voro j)r/V albrynia^er feR j)a EystW//?/ 
nir/ki ko/z/z/o-s rj////(ley^ona \r/(^r nv oRo.s/a it jtnc^ia sin// 
///■ var SU hin snarpasta fellu |)a enskir mr//n mink ok vor 

26^ vi5 sialft at [w/v m(f//do flyia su oRa^/a er koll//(^ ORali??V) 15 

\)e/Y Y.ysteinn hof^o farit sna akafleo:a fra skipuno/// at \H'iv 
xoro fvR sva moc^er at nalesi'a xoro })r/r 6fær/V fvR en {j/'/'r 
komo til oRo.<?/o en si^an \oro \^eiv sua o6ir at l)/v'r hlif<^o 
ser ecki nie^an j)/v'r mattv up^/ standa at lykAom steypj^oz 
j)/7'r Ol- hringa bryniono///-) xar {)a ensku/// iwoinioxw hækt 2(» 
H212 at fin//a hoGsta^e å j)ei//i en sum/r spnm//go xxved ollo oh 
(16 osarir fell nalega allt storm/7/ni Xor6mfo/»rf j)Kta \ar 
in// nfra lut dags uar6 j)f(/- sem von var at ^ar xoro eigi 
all/V iafn/V margvV flydo margvV o/.- Jir/r er |)a k6muz undan 
at ymissa cx^no baro til gorfte oJ: myrkt u//? kuelldet a6r en 25 
lockit væri'') ollu/// mandrapono;//^) StyrkaR stallari HaR- 
(tlkJ.z \ionvngs S(igur^ar)s(onar) komz brot ågætr madr. haini 
feck hest ol- reih brott sua nm kuelldet gor^ez a vindr 
nockuR helldr sualr en StyrkaR haft^c ecki fleiri klæC)e en 
skyrto ema nJ: hialm a hoffte oh nockuit siicvi) i hende ser 30 
hono/;/ suala(*)e er ha//// hrått af ser mæ6en//e |)a kom i 
moti honv/// vagnkarll ein// oh var i kausun//gi foCvruiSu///. 
I^a mrf'lti Styrk/z/i'. Villtv selia kausu/«gin// bende hmm s(egir) 
Eigi })r/na J)u mant yo-r Xor6ma^r ken//i ek mal Jiitt. Pa 
s(egir) Styrk/-//,'. Ef ek em Nor(^nla(^^ luiat villtu |)a bondi. 35 
h/(//// s(egir). Ek villda drepa Jji'g en nv er sva illa at ek 
II 213 hefi ecki viipn ]>/// er nytt se. l^a mrrlfi BtyrJcaK ef [m bondi 

'j Rettet fra lids. s uUnstii. — -) c tf. over 1. med uedv.tejjn. 
^) Skr. vwrit (dittogr). — ■•) Skr. drapauo))! (dittogr.j. HAJi. HARf)R. 99 

matt eigi mik drepa pa skal ek fresta at ek mega {lig drepa 
rei5er upj) suer(^et ok setr å hals liono«? sua at fa'k af 
hofuAit tok hai/ii si^aii skin// luupin// ok liop å liestin// ok 
for til strandar ofaii. 

5 K. 52. Fnt Villualmi bastar(M\) 

ViLliialmr bastliarftv Ru5oi(ai'l) sjiur^e andlat latuar^av 
ko//?'//gs frænda sins ok \)(if med at |)a var til ko//i'//gs 
tekin// a Englo/ide HRHaUdr Gu6enas(on) ok haf(*»e tekit 
ko/M72gsuigslo. En Vilhialmr J)ottiz betr til komin// rikis i 

10 Engkn/de en HnTia/ldr i'rri frændsemis sakir JjeiRa latucr/'c^ar 
ko>u')/gs [ud uar ok m.Qh at \\ann {jottiz eiga at giallda HaR- 
(dldi svivirding er \\<inn haf6e slitic") festa malu/// vi(^ dottr 
hr<//s ok'-) ollu lieso saman'^) åviS YiWmdiny \\cr samau i 
Nor5inan/Klo ok liafde almik/7 finlmp//ni ok nogan skipa kost 

15 |)an// dag er hrn/// rei5 or borgin//e til skipa sin//a ok hrnui 
var komin// å hest sin// l)a geck ko//a ha//s til \ums ok 
villde tala vii^ haim. En er ham/ sa 1)^// |)a laiist lu///// til H'2U 
hen;/ar med hælmom ok setti spoi-an// Uri briost lir/zne sna 
at å kafi sto6 fell hon ok feck bana. en j(arl) rei5 til skips 

20 for hani) mef) her sin// ut til Englrn/dz [)ar uar Me5 ho//r>m 
Otta brorter h////s. En er j(arl) kom til Englro/dz jia h<'/ia6e 
]\ann ok lagrte mider sek Irn/det huar sem ham/ for. Vil- 
hiajmr uar huc/iom man//i meiri ok str/'kari ok hin// mesti 
riddari he/'mat)r mikill ok helldr gri///mr en?/ vitrasti martr 

25 ok kallartr ecki tryGr. 

K. 53. Fall Haralldz koi/r/zf/i^ Gurtina sfonar)-*) 

HARalldr ko//r//gr Gurtenas(on) lofarte brautfV/'rt Ola/i s(yni) 
HaRr///r/: ko//i-//gs ok J)ui lirte er lio//o//< hafrte fylgt ok 
eif/i hafrte fallit i oRo.sfo. En 'RuRalldr kont'ngr sn^riz |)a 
:^0 Wied hi'r sin// surti' a Engh///d |)/7V/t hai/u hafrte jta spurt at 
Vilhialw/- hAHthardr foi- sun//an å Engho/d ok lagrte hr/^dit 
under sek [)ar \oro j)a mert Unuadd/ kr///r//gi brertr hr///s H215 
Sueinw ok Gyrrtr ok Vall)iofr fundr jx'iRa H-diialldi ko//t'//gs ') Overskr. i teksten: Fra Vilhinhni f.nrdinnla (1). iiicii i mart^eii det rigtige. 

^ Her mgl. vist ttf (Ilkr). 

•') De to sidste ord omv., tiicii mi'd oniHytn tctrn. 

^) Samme overskr. i mai'gfii. 

7* 100 EIRSPFAXII.I. 

nh WWxidliiis i(arls) iiar^ su(>)- a Ya\^\(iih\v \\tS Hrlsiii/zfria 
|)(')it var(> \uir ono.s/a inikil jiai- fcll HxWUtlldr Vonvn^v oh 
(lyiAr j(arl) l)r()(Mr \\<ins ol: niikill luti li(^s J)eiKa \)(if var 
.xix. iiottu//^ cpt// tal I \h\will(l: konvngs S(i^ur<'>ar)s(onar), 
Val|u(>tV j(ail) l)i'()(^ii- Hnua/ld: kom a flotta iindan ok sift 5 
um kuelhlit iii(,>tti jlarl) sueit uockvRi af Yilhia/nis moiniom. 
en Cl- |)r/r sa 116') j(arls) jia flyfto jWr a sko^ nockuni \)af 
vor .c. nia////r( il'^i'l) It't <'11<1 lego-ia i sko^-in/^ o/: bren>/a 
up^^ allaii samaii. Sva s(egii-) Porkell skalla skadfl-) i Ual- 

28^ j)iofs flocki. Hiiiidra^ lét i heito?/? hin^inrz/u iofuRs bren//a 10 
sokiu/y ycr/r en// seoiom suii^o kue) kl var \)nf elldi frett er 
at t'yr^ar knattv flaget vig^/s und klo liuia fmleito/// ferkz 

H21B åta ols black vi<^ liræfracka. Vilhialmr let sik til ko//r//gs 
taka 1 Englfl//de ham/ sende Ixk^ Valjiiofi j(arli) at {teir 
skylldo liittazo ol- selldi honum ^^vii) til |)es. J(arl) for vift 1.') 
fainemi. En er hoim kom å heiftena fyr//- norftan Kastala 
bryaio j)a komo a moti honum ar men// .ii. meft sueit 
nookora toku \i(iiti/ ok settii i fioti- siftan var han// hoGuin// 
o/.- kalla ensk/V motn lu/)/// helgan. Sva s(egir) Vorkcf/. Vist 
hefir Valj)i6f hranstan XiWiioJnir sa er rauft malma hin// er 20 
haf skar sun//an hellt f trygft of velltan satt er at sift munu 
letta sndin en min// var hani devR e/V/i milldingr mæiri 
mandrap a Englr///de. Vilh/V//////- \tir siftan ko/////gT å Eng- 
]r///de .xxi. en hans afkuemi iafnan siftan. 

K. 54. Eerft Olofs koiinu/s kvRa af Engl/^//di t/7 Xorrr/x^) 25 

H217 /^Lafr s(on) Uixud/ldt ko/////gs hellt lifte smo brott af Eng- 
\J l////de ok siglde ut af Hrafnseyre ok kom iwi hanstift 
til Orkneyia ok \fir \uif [)(ir tiftenda at ]\Iaria d(ottir) HaR- 
//////: ko///-//gs haffte orftet braftdauft l)c///// dag ok å jieiRi 
stundo er HaR///////- ko//r//gr haffte fallit fafter he//nar. Ok///- :{() 
dualdez \)ai- nm vetrin//. En e])tir um snmarit foi- lu///// 
ansti- til Xoregs. Var lu///// ])a j)ff/- tekin// til ko//r//gs meft 
M(((/iiiis[ broftor sino///. Ellisif d/'ottning for uestan of haf 
nu'r) 01//// stiupsyni sino/// ok Ingigerfte d(ottor) hen;iar jta 
kom vestan um haf nird Ok/// Skuli er siftan var kalk/c)/- M.') 
kom-ngs fostri ok Ketill krékr broftir haus. Jje/r voro bafter ') Rettet fra lids. Iii)s. — -) Fejl for .so« (jfr. Iiamainhalhl i Fris). 
•') Samme overskr. i margen undt. de to sidste ord. 
LIBRARY t 

Å IIAH. HAIiDR. 101 

g-aufgir mc;ni ok kyiistorir af Englro/de ole ba^er fomitra 
\ovo \)e'iY bre«")!- \\\mr k^rsto Olap 'konvii^i for Ketill krokr 
nor6r å Halogalrtud feck Ola/r ^.oitvugv \\oi>om \)ay kuanfang 
o-ott ok er fra honv;^; komit mart stonufy/ni. Skuli ko;/ry/gs 

5 fostri var vitr ina5r ok skaurim;;gT mikill man/;a fndarstr H2i8 
siono»i \\ann gor^ez forstiori i hir5 Olafs kourugs ok talacbe 
å |)ingu)» ok reb olluin \(iin\vabw)i med kotifiigi. Ola/V koii- 
vngY bau5 at gefa Skula fylki eitt i Norer// 1^^^ er honwii 
j)otti bezt med ollum tokxvn ok skylldoin }.)eiiTi er k(;;/r//gr 

lu atti Skuli JjackacM honu»/ vel bo5 sitt ok letz vilia bei5az 
af honuw annaRa luta Uri \)vi ef kounigsi skipti vrr()r s(egir) 
haini kan/A vcra at riufiz giofin. Ek vil segir hain> \nggm 
nyckorar eiguir er liaia næn kaupsto6iu>i jieim er \)cr hcrRa 
ero6 vanir at sitia ok taka iola ueizlor konnigr iatatSe \\on- 

15 o;n l)eso ok skeytti lionu;« iar6er æstr vid Ko>/r//ga liello 
o/r vid Oslu vid Timsberg vid BiorgiynM ok nordr til-) 
Nidaros I)f/^ var nålega hin ar bezto eignir i luu'rioiu stad 
ok hafa })er eignir legit sidan undir |ja eittmf/ni^) ær af 
Skula ætt eru komnir. Ola/V ko;/r//gr gipti Skula frændkono 

20 sina Gudmno Nefsteinsd(ottor) moder Gudrunar \ar Ingiridr 
d(ottir) Sigurdar koin:i/gs syr ok Åsto. Ingiridr var systir 
Olafs konvugH hins helga oÅ: UaRalld: kouvngs. Sunr Skula h 21;) 
ok Gudrunar \ar Asolfr å Reini liaini atti^) Poro d(ottor) 
Skopta Augmundars(onar) t»orbergss(onar) sunr ^jeiRa Asolfs 

25 Ycir Guthormr å Reini fader Bardar fodr Inga koy/r/?gs ok 
Skula hert^ga. 

K. 55. Vestan flut/ lic Kavalkh kouvngs-') 

Unom vetri cptir fall ILanaUdi ko/^y//gs uar fhitt vestan 
af Engl«/«de lik liaii^ ok nordr til Nidar os ok iardat i 
•■M) Mariu kirkio l)eRi er ha nu let g('/a var I)^^ allra man//a 
mal at HaRalldr konvugv hafde vcrit um fram adra mt'>ni 
at speki ok radsnilld liuarT er liaint skylide ski'ott til taka 
eda g9ra long rad fyrir ser eda odi'om haim var ok allra 
manna vapndiarfastr hanii var ok sigrsell sua sem nv uar 
:55 litad um rid. Sua s(egir) Piodo//r. Åredes naut eydeR alldyGr E^ ') Sål.; foran dette har Hkr. rid Burij. 

2) Vist fejl for i-<V) (Hkr.). — •*) Sål. 

■•) herefter skr. r/., iiiPii uixlerprikkei. — •') Samme ovcrskr. i uiurgeii. 102 KIHSPENMLI, 

Seluiul by(iua hu^r ræ^r lialfoni ai^it iiaiutlldi saii/tar \)((t 
H 220 manna. li^Ralhlr komngv \ar iriDr inaftr ok tij^uleo;!- blei'k- 
liau o/i bleikt skeo haim liaf<>e skaint skéo o/,- langa kampa 
iiockuiv Oli;«)!' ofaK bnuiin iniklr//- lieiuli' o/r fætr ok vel 
vaxit liuartueg.r/ia fim alua er liatt inal luo^s. haim var 5 
gri//anr oviiio/« ok refsingasamr 6f allar uiotgorder. Sua 
s(egir) Pio6o//'r. Refsir rej'ndan ofsa lac^gegu HaRf(//r//- 
\)egnom liyck at liihnis reckar halide u\)p J)ui er vallda suc/^z 
hafa slik^/- byrc^ar saii//z nytr hwiii \i!) aiumii HnRalhJr 
skipt//- sua hei'pto/// hliotendr er ser briota. HaRalldr kon- !<• 
rngr var hiiu^ agianiasti til rikis ok til allra farsæligra 
eigna hanii \ar storginfull \id vini sina jia er honoin likacie 
vel. Sva s(egir) Viobo/fr. Maurk let veitt fyrir xerksL ueik- 
iande iner siieckio haiin l^tr liylli sin/mr liiall tilgor^er 
H 221 uallda. H-dRalldr konvngr var }ja fimtogr at alldri er hann 15 
fell oiigar frasagiiir nu-rkiligar hofu»i \cr fra upj^ruiia hans 
fyR en haim var .xv. uetrr' l)a er hann var a Stiklasto5o;/> 
i oRosfo med Ola/i b(ro(^or) s(inum). En sidan lif6e haim 
halfan fior^attig vetra. En alla stund uar6 hono/// alldregi 
milli åga ok 6i)i6sLV. HaRalhlr konvngv flyfte alldregi or 2(» 
oRosto en opt leita6e hann ser fårbor^a fyr/V ofrefli li6s ef 
hann atti vi6 at eiga AlbV nir;ai sogt)o [nit er fylgc^o HaE- 
alld/ ko)ii'ngi i oRosto ok i herna5e at l)a er hann van") 
staddr i micklu^i' vanda ok bar skiott at h».>ndo/^/ at \)af 
ra() munde hann wiip taka sem albV sa eptir at vænst hafi^e '-5 
v^^rit at hlyc!)a mynde. HalldoR s(on) Bryniolfs gamla ulfallda 
nar vitr madr ok liof(*)in//gi mikill h(ntii mrrlti sua Jia er 
h((nn heyrc^e r^6r man/n\ at nu'/ai misiofno^u miok skaplynde 
l)eiRa br^6ra Ohtfs hins h(elga) ok HsLRaUdz. HalldoR s(egir) 
sva. Ek var med J)eim ba6om br(^6roni i k^rleikom miklom -Hi 
H222 ok yar mer huars^) tueoia skaplyndi kunyngt fan/< ek alldregi 
.ii. me>ni skaplikari |K'/r \oro ba6er enir vitrysto ok hinir 
vapndi9rfosto menu ågianur til fiar ok rikis rikl\nider ecki 
å lyftnir stiornsam/r réfsingasam//'. Ola/r brot landz folk t/7 
kristni ok rettrn si(^a en rcfsa^e grindega |)ei»/ er dauf- '^'i 
heyrftoz v/5 }jol(io h///dz hofe)in//giar hono/// eigi iafndænii 
ok rettdænii ok roisto her moti honun? felldo hann a eign 
siu/å sialfs uarc^ haiiu i'iri \Md lieilagr. En HaR«/Wr kon- 

') Skr. hnt-. men /• er udi)rikkot. HAR. HARDR OL. Kyrr. 103 M 29 r//gi- lu'/ia5e til fræg^ar ser ok rikis <>k brat allt folk under 
sek \Hd er hami matte i'ell \\(iini i aii//aEa ko//i'//ga eigii 
ba5er [u'iv hxebv xoro menw luuvssdaglega') ok veglatir 
\ieiv Yoro ok vic^foiiir ok eliun meim niiklir ok ur5o af sliko 
5 vi6frægir ok agætir. 

K. 56. Any/dlof ^hi(/iiiis koinau/s-) 
Agiius ko//r//gr Kaualkh s(onj reb fyrir Noiv^/ mn iiæsta 
vetr ept//' fall HaRrfMi' Voiwiigs. En si^an re(^ hanu H -i-iS 
la//de .ii. vetr med Olofi broi^or sinoy// xoro \)civ .ii. koy/- 

10 rxgar l)a iiri ^oregi liafc)e Magnus koiiviigy \n\ en// n«)ri>ra 
lut la//dz en// Olo/V in// eystra. Magn//.v ko///-//gr atti s(on) 
er Hakon liet haitii fostra5e Steigar VoriR xar Hako// in// 
vænsti ma6r. Ept/V fall UsinalUh kojiviigs S(igur5ar) s(onar) 
tal6e Syehtit Dana ko//r//gr at sliti('^ væri fridi niilli Nor5- 

15 man//a ok Dana talere eigi vt'/it liafa lengr en [wiv lif5o 
ba5er inb settan ViARalldr ok Suein// xoro [ra utbo6 i 
huarutuema Rikino linfi^o s//////- K-ARal/dz almf>Hning iiri 
Nor«// at lii^e ok skii)0/// en Sv/v'//// ko///;//gr for sun//an 
med Dana her ioro \)i\ sendem('//n milli J)r/ra ok baro sættar 

20 bo6 sog6o Xort"»mr//n at \)e/v villdu an//at liuart hallda hina 
somu sætt sem fyR v<o- gor e5a bc/iaz at o5ru/?/ kosti \nn 
xar I)rtta kue^it. Var5e 9gnar or6om Olafr ok f/v'^maloni 
i()rt> sua at engi ^orbe allvallda til kalla. Sva s(egir) Stein// 
He/-dis«rs(on) i Olafs drapo. Sina mun Uri Sueini sokn- 

125 stran//gr i Kaupan//gi \)ar er lieilagr gramr liuilir lun/// er ii 224. 

V rikr iofuR l)an//a ætt sin//i mun un//a 0\afr konvugv liala 
Ulfs Ijarfat^') \iv/ arfi allz ^oirgs t/V kalla. 1 1)680/// stefno 
lei6ang(ri)^) xar sætt gor milli ko//r//ga en fri5r milli bf //da. 
Magnus ko/////gr feck uanlieilende reforma sott ok la nock- 

:]() ora ri6 \iaiin anda^ez i Ni6ar osi ok er [uir iar^a^r uar 
hanu vinsæll koHVHg(v)^) af allri all)y6o. 

K. 1. Era Olaui kyKa'^) 

OLafr xar ein// ko//f//gr yfir Nor/vy/ ept/V andlat Uagaas ii 225 
b(ro6or) sins. Olafr xar ma^r mikill a allan voxt ok 
•.^n vel vaxin// \uil er allra man//a sogn at enge ma^r lief^e 

1) Her mgl. sidldtir (Hkr.). — '^ Samme overskr. i margen. 

■^) J) tf. over 1. med iiedv.tegn. - ^) ri mtrl. hds. - •') r ligeledes. 

'') I margen: rinralUI Oluf-t kinniujx. 104 KlKSl'KNNILL 

se6 iep:r(i man// l•(^a lij^ole^/Y/ syiidtjiii luiiiu l'at'(^e ^ult hår 
som silki (j/,- t'oi- fap,Tle^'a biaitan likam ry^i^y \naiiiia l)ezt 
liinaOr vel fainalogr optazt ok- ocki talai^r a Jtiiif^u/« glaAr 
vi(^\) ol (liv(ki()iiH/()y iiiikill malivtiii// i kyn^ o/ bliAmolltr 
fricisaiur uuM^aii hans R/ki stot^. l'es getr IStein// Hr/disa/- 3 
s(on). Lond vill j)engill Præiida \)at likar vel skautnow a'll 

H226 vill ("kua siiilli cCrdiartV i fri^ leciia hugiuo- [nofi \\(ir er 
})egna j)ralyiidr til fric'^mala kugar Eugla ogir'-) Ola/r borin// 
solo. Vatxar si6r foni f 'Soirgl at konnigii hasæti v«/" a ini(^ium 
laiigpalli var aul iiin elld borit. En 0\afr konvngr let fyrst 10 
g9ra sitt hasæti å lia})alli iim l)ur/a stofo hauii let ok fjTst 
gora ofii stofor ok strå golf um vetr sem suinftr. Vm daga 
Olafs ko>/r//gs liofuz mink kaupstac^er i 'Soire// en sum// 
settuz at up7>liåfi. Olo/r koiivngY setti kaupsta(^ i Biorguin 
giyrdez })fn- bratt inikit setr au6egra manna o/,- til sigling 15 
kaupmo></#rt af o5rum lo//dwn hnnn let reisa af gninduelli 
\)ar Kristz k/Vkio ina miklo steinkirkiona ok var6 at lie/nii 
liti5 gort en \uinu let^) algora trekZ/kiona forno Kr/stz 
k(irk)io.^) Olaf)' konviigr let setia mikla gilldi i Niiiar 6si 
ok myrg on//or i kaupsty6u///. En a6r xoro \)ar liuirfings- 20 
dryckior J)a va/- Bæiarbét in mikla Invrfings klucka i Nit^ar 
ose liuirfings br^5r letv \)((r gora Margretar k//-kio stein- 

H227 k/rkio. A dogum Olafs ko;/r//gs hofuzc skytnin/^gar ok leizlo 
drycki9r i kaupsto6um. Pa toko ni^yni up^y sundrgor6er 
li^ffto drambh9sur lerka^ar at beini sum//- spentu gullhringu;« 25 
at fotleciiu«? ser ok Jja liof(^u mani dragkyrla'^) lajis*") at 
si6o ermar fim alna langar ok sua |)rongvar at draga skyllde 
viiS handtygil ok lerka allt at oxl up;> liafir skvar ok alier 
silki sa'n.a6er en sumer gull lag«^er morg aun;mr sundr 
g(^rb var |ia. HO 

K. 2. V/// hirdsi^v Oht fs kyRa^j 

OLafr ko)wngY liafåe jja liir^si^o at hanii let standa Uri 
borde sino skutilsueina ok skenkia') med bor^krrom ok 
9ll9m tignom munnom jjeim er at hana bor6e såto haiui 

^) Rettet fra lids. s i-il. 

^) De to sidste ord omv. i lids., men med umti.te^ii. 

■*) Disse to ord i lids. ombyttede, men med oinfi.tegu. 

'*) Fork.tegnet for irl: mgl. — '•) Sal. 

'■) I margen; fra liirdsidoiii Olufs hoiinnjs. - ') Her mgl. vist sir- OL. KYRE. 105 

]iaf5e ok kc/tisueiua j)a er kr/tuin helldo Uri l)()l•(^e ok iain- 
inorgv/;/ sem tignir wvitw satii \\\)p \^(u■ \iir ok stallara stoll 
utaR fra trapizo er stallarar satii å ok ac>rir ge5in>;gar ok 
horf6o [)civ in//ar moti liasetiiio. JianaJ/dr koumgr ok a5rir 
5 konvngSiV fyr/y hoiio)H A'aro vånir at^) drecka af dyrahorno;;* 
ok bera"-) aiindugi nm elld ok drecka luin/å å \)s.nii er liono/// 
syiidez. Sua s(egir) Stuf/-. Vissag hilldar liuessi \\ain/ \ar H228 
nyztr at kan/^a af g()5(Mu hyr gri5ar gagnsælan mer fagna. 
{)a er bloc^stara bræde baugoin gri<«inr at Håugi giarn med 

10 gylldo liunii geck sialfr a mik drecka. Ola/V koinii/gv liafc^e 
.c. hir5ina////a en .Ix. gesta ok .Ix. liuskarlla J)eiRa er flytia 
skylldo til gardzens^) pat er [)yrfti ec^a starfa adra luti l)a 
sein kouviigv villde. En er bændr spurc^o koitcng |)es iyvir 
liui hajiH hefde ineira lid en laug Yoro til e6a fyRi ko/^- 

lo r//gar lif)f6o haft |ja er haim for å veizlor {)ar sem bændr 

■■ geriSo Uri honoin. \wnvngr s(egir) sua. Eigi fæ ek betr styrt 

Rikino ok e/gi stendr meiri ogn af me)- en af fo5r mino»i 

1)0 at ek liafa halfo meiRa li5 en haiat liafde en engi 

pynding gengr mer t/V J)esa vid y5r e5a [)at at ek vilia 

-'* ftrungna kostom ybroiii. 

K. 3. Fra Dana ko///-//giin^) 

Svein// koy////gr Ulfss(on) uarft sottdau5r .x. uetriw// eptir h 229 
fall HaRr?//dan??a \)ar næst xar ko//r//gr i Danmork 
HaRfd/clr liein sion) lu///s iii.'') net/'. j)a Kn///r hin// helgi 

'2o annaR s(on) Siieins .vii. uet/ . })a Olafr .iii. s(on) Svr///.v .viii. 
vetr. I)a ERik/- gO(^e .iiii. s(on) S\('/nt< .viii. vetr. i)\afr 
yioYcgy konrngv feck .Jngiri6ar d(ottor) Sucius Iwiifngs. En 
Olafr s(on) Sve?//.5 Dana konvngs feck Jngige/-6ar d(ottor) 
HaRrt/W? systor Ohify 'Sorrgs koi/vngs. Ola/V HanaUch s(on) 

■i() er sum'V menu kollodo en kvRa en margir kollo(V> Olaf 
b(;nda hami gat s(on) vi6 Voro Joans dfottor) sa var nefndr 
Magn^.v hin//- f/?(^azsti ok allman/zuæii// ox han// iip^/ i hir(^ 
konviigH. h Rettet fra luls.s af. 

-) Her mgl. <)lor (Hkr.). 

•*) z skr. over 1. 

*) Samme overskr. i margen. 

■') Hkr. liar: iiH. (Hi KIHSPENMLL 

K. 4. Fra Ohifi V<)iiiii<i\ ol, Kmiti Dana ko/^r////! ') 

OLatV ko/////^r vv kallr^^y Mir \\\n k\ Ki var viiir Kii////, 
Dana ko//r/<j^s \)ciY ln^-(^() stcfiio l)U'(^ ser ol: liittuzc i 
Elfiii/M \\iir sein ko/^f/i'gar vo/o iiaiiii' rnAcr jia Ivna^r \ioii- 
nigv at lur>/// vilide at Ikv'i- gor(ie her uestr til Eu^hinåz. 5 
sliks st'iu [)('/r attu at liefna. OUifr ko//r/^gr at up^yhafi oÅ- 
si(^aii Dana koitm^-AV gor nv an/ait liuart s(eg'ii") Kn/fh' ko/<- 
r/zgr at ek mun fa l)er .Ix. skipa ol: giorsc J)U !i()f6in//gi 
yiir e^a ellar mun ek gorazc hofdin/^gi ol: få }ju nwr .Ix. 
skipa. Pa mælti Olaf'r 'konvit^v. Knnfv ko/^r//gr s(egir) haini 10 
j)etta mål er [)er talit er nu/- skapfellt en 1)^// er mer-') i 
likt'^j })er fr^ndr liafit til horit gipto at vin//a Engl«/<d met^ 
miklu/>i soma sem var Kn/(/r ko/a//gr. nu er likligt at [xif 
miini tettgengt med \6v. En l>a er Hixiiiilldr koiirngv fa6er 
mini/ for vestr feck Iwun bana var |)a i kf/<deno allz*) it 15 
bezta liftet sua at eif/i hefir siftan sliks kostr xeiit i 'Soirgi 
ol: at iipjjhafi forin//gi/^ sliki- sem viir YinRdl/dr ^onUHgv at 
vitenu ole har5fen;<gi \(ir su ferft at <tll\y// lutujn ågætliga 
vel buin// ok gafz sem ^vr uissuft. En nu kan// ek ætla mitt 
ra6 hur/sso niycklo-') ek em vanfeRi til at goraz liof6ingi ^0 
fyrir ol: vil ek vftr til kiosa at j)//- farit meft min//e eflin//go 
ol: feck ho//om .Ix. storskipa meft ågetum bunafte ol: tra'stu 
lide ol- setti iir/ hof6in//gia sina ol: \ein\-d mciin ol: var \)(if 
niællt at stornian//lega væRi lu'/r til fen//gin>/ er \^((t ole sagt 
1 Kn//;'z sogu at Xorftnir//n einir rufo eigi leiftangrin/« [)a er 25 
saman var komin//. En Danir bifto æ/r//'') ok vir6e ^at l\.niifv 
koiiviigv vift J)a ol: gaf j)eim leyfi at iaia i kaupferfter liuc/t 
er ])eir vilide ol: sende Nor/r/s ko//i-/igi dyrliga/- giaf//' fyrir 
sitt liftsin/æ. En lu///// lagfte å Dani reifte ol: fegialld mikit, 

K. 5. Fra Ohifi konnu/i ol: boxda') HO 

Dat barsk at eitt sin// of sumar l)a er m/'//n 0\((fs ko//- 
/•//gs boffto farit ol: di'egit saman l////dzsk3-lld/V hans 
at ko//t,-//gr frctti huar |)ei/// \<ir bezt fagnat. Veir sygfto I ') Saimiu' overskr. i mai'gen med udelHcl. af Dana. — ^ Dette kap. mffl. i Hkr., 
K, lueii står i Fris. og Jcifr: teksten stemmer med den sidstes. 

^ Fejl for mjok oliht. — *) alf Jofr. — ^) / mgl. i hds. 

'■) Resten af kap. er anderledes i .Tofr. — "I Samme overskr. i margen (men 
her skr. hpitla). Det samme gælder for dette kaji. som det foregående. OL. KVRR. 107 \)at vera i eiiio fylki [uir ev eiun sa gaiuall huaudkarll er 
haiiu ueit fyrir marga luti uJ,- luifmu \cr haiui spurt margs 
ok hef/V \uiini orleystz ok \Mif liyciio^/' v^r at ]vmH kim/n 
fugls roddo. Koya-ngr mrtdti liuat iV(;i [)er me^ sliku liegomi 
5 mikill. \)at hnu enii at er^) ko;^r;<gr feR i/ri Icmå fram of 
sund iioc'kuR ok nifplti er [)c;r sigldo liuat l)yg(>om er her 
uY>i>. [)eiY Hxani hnR-d fra l)eso fylki sog^oiu ver y5r-) l)fvr 
sa eitt ros liia Imsino. l^a infelti ko//r//gr farit nu Ija ok 
takit rossit ok drepit. Vrir nxam. Eigi \i\iwn xcr gora houom 
10 ska^a. koiiiiigv uvrMl Ek vil rac^a lieyGuit liofu5 af rossino 
ok variz at blo«bit komi ni6r brrit ut å skip vart farit su'^an 
eptir lionvm en segit ecki til en lif yc^art man vi5 liggm. 
30^ Si5aii gora \)civ sra sem Uri \ar niællt fin//a karll ok segia 
honom konviigs urende ok er h(iiu> \nttir konnig l)a mælti 
15 konvngr til haioi huerr å i«>r(> [y<x. er 1)U byR å. \wnii s(egn') 
\)cr eigut hc/Ra ok takit leigr af. Ko//r//gr nirrUi s(ua). Seg 
os lei5 irain Uri \(md\t \)er mun kunnikt vr/a ok haiin gorde 
sua o/.- er {)fv'r roa flygr kraka ein fram wii skipit o/.' lætr 
illilega bonde litr til ko;/rngr mælii. \ndd [wr nockuRs um 
20 xcii haini seg/V \uit er satt linRa. l^a fl\gr on;^oR kraka 
ok yiir skipit ok skræktir. l)a gåir bonde eigi at roa uer5r 
arin laus i hende hono»< I)a mælti konimgr. miok ihugar \m 
bænde krakuna e5a \^af er hou seg/V bonde lufplti. hn-Ra 
m\ er mer grunr a ok it i)ri5ia sin// f!6 kraka o// let su^ 
25 ve/-st ok legz næK at skipino. En l)ænde stendr l)a upj; i 
moti ok gair nu ecki rodrar. jja mælti komuigv. Mikils l)icki 
\yer nu um vrrt cda huat segir hoii nu l)a q(uad) bonde. 

V Segir uetr gomol ueit ecki su ok tueuetr segir trui ek eigi 
at helldr prevetr segir \nvk\rA mrr liklikt kuedr niik roa å 

30 merarh9f6e=^) en l)ig ko//r//gr l)i6f mins fiar. luiat er nu 
b(?ndc uilltu nu segia niik l)i6f. Sidan gaf ko/////gr hono/// 
godar giafar ok upj^ londz skylldernar allar. ^ua s(egir) 

V iitufr.^) Gefr astudell ioira auR ok steinda kna^Ro lun/// vill 
hnoGr/ sin//ar habryiiiot skip synia [dod nyt/- Olafs au6ar 1) Over ()rd(!t star en (forkortelsesjstreg. 

^-) Herefter tfs. i IkIs. /ra; dette fra forstås, nar iiuui ser. i.t der i Jofr. lier 
findes et par sætninger, der i Eirsp. er oversprungne ved nagtsonih.d (s. Ilkr. udg. 

III 496 øverst). 

■^) Rettet fra Iwls.s /.p/V5«. — ') Samme fejl (f. >>tenu,) i Jofr. 108 KIWSI'KNMl.I, 

un//aK hjiini^yy moniioui sf])u hucir slikt fe l•('i(^^'l• sik beztaii 
g-raiii luyklo. 

K. 6. M/r<tr/is ^cii) i Xi(>ar ose ok iartr/// Olufs liDiimys^) 

u 2'U) /^LatV koiiciigv let gnu steiii imistc/i f ^"i(^al•osi ok setti i 
W J)eiiii stac^ seni fyrst liaf^e w.'/it i ion^ sett lik Olafs 5 
koia-iigs o/c \ar \u(i- yfir sett alltarit sein gi-optr koiniigaius 
haif)e xcrit \)(ir \(tr u\g(^ K/vstzkirkia \ttr jia ok Jiangat 
flutt skrin Ohifs kom-ngs ok sett \)<(r yfir alltari ur6o \)or 
\)-d inaigar iartein/V. En an/mt sunu;/- ept/V at ianileng6 j)es 
er kirkian liaf^e vig6 vr/it jia \ar \)(ii- alfiolnir/nit [mt \ar 10 
Olrt/^uoko aptan at blindr inadr feck \)ar syn sina. En 
sialfaii niri'.s-o dagin/; l)a er skrin var i'it ))orit ok a6rir helg/V 
domar skrinit var ni6r sett i kirkio gar^e sua sein siftuande 
\(ir til. |)a feck sa madr mål sitt ei- lengi haf(^e at^r dumbi 
vr/it ok sung |)a lof gu6e o/,- hiuo/// helga 01(//j" koiungi 15 

H 231 me(> ini'uko tungo bragte kona var hin// {n-ide inadr er 
I)«//gat liaf6e sott af Svijjio6 austan ok haf6e i l)f'/ri fen") 
l)olat niikla na'(^ ijr/r sinnleysi sakir. En j)a treystiz hon 
niiskun// gu5s ok kom \)(ir farande å {)eiEi hatii^ hoti \((r 
leidd sioiilaus in// i must/'/it at mcsso nm dagin// en fyR '20 
en ti5om var lokit sa hun baftuni agv/// ok var j)a skygii 
ok biarteyg en a()r haide hon vr/it l)]ind .xiiii. vetr for 
hon [yadan meO haleitum fagnac^e.-) 

K. 7. An//dlat Ohif- kongs'^) 

OLafr ko//ry/gr sat optlega i hr/-a6e at storbmii er ha//// 25 
atti en er haiui \ar austr i Ranriki å Haukbæ at bui 

sino Jja tok hann sott jja er hconi leiddi til båna jia haf6e 
h«;i>/ ve>-it konviigv at Noiyy// .xx.vi.^) en hann var til kon- 
i-y/gs tekin// eino/// vet/v' ept//- falP) Knnalkh ko)aiigs. lik 
Olfl/é- ko>a'//gs vrf/- flutt nor6r til Ni6aros ok iarftat at Kr/stz 30 
k//kio j)eKi er hann let gora h((n)i \ar hhvi vinsælasti kon- 
vngv ok hafde Norc^y mikit auC»gaz ok pryz under hans niki. ') I margen: Fm Ola/i kotiviii/i ole iurtajn liinns lichja Olafs Icoticnt/s 

-) Heieftet tindes et jærtegnskapitel i Hkr. 

•') Samme overskr. i marsen. 

') Her nigl. vrfi: 

■') Disse to ord i oniv. ordt-n inpii med omflytn.tegn. M MAGX. BERr. 109 

K. 1. Vpphaf 'Mfif/vii.'^ hnnnn/s brrbeins^) 

AO'nus s(on) 0]afs kojirn^s xiir [ye^dr til ko>;r;?gs tekiny? H 238 
1 Vikin??e cptvV andlat Olafs konvjigH yfir allan Noiyy/. 
En er Up/)leiuling'ar spuv5o andlat Olafs konviigH [va toku 
5 l^eir til kojivng?. Hakon Porisfostra bredning ^lagvits kon- 
vngs. Siftan foro ])eii' Hakoj* ol PoriR nor5r til Prandhf7»^s. 
^i' En er \)r/Y komo til Ni(Saros \m stefndo \^e/Y Eyra [)/ng ol: 
å \)vi Jnngi beiddi Hako/?. ser ko^rngs nafns oA- vro- honom 
\)af ueiT at bendr toko haim til ko//r;?gs yfir halft lr///d sua 

10 sem haft baf^e Magnvrv konvngr f(a5ir) lir^;/s. Hako// tok 
af \\<S Prænde ]rr;?daura gialld ok gaf l)eim margar a5rar 
rettar bætr l\(()ui tok |ja ol- af vi 5 |)a iola giafir sneroz J^a 
ok allzV Prændir til vinattv v/() Hako^A konvng. {la tok Hako?/ 
kowrwgr ser bin^ ok for sic^an aptr t/7 Upjjlrr/Hla hrn?^/ ueitti H234 

la Upj;lc)/dingv?» rettrtrbætr allar slikryr sem Prondv;^? \oro \)civ 

ok fullko?»nir vin?V Xwn?.. \va xar jirtta kne(Mt i Prandluv«?/. 

V Vngr kom Hakoy/, hingat ham/ er baztr ålmit maiuui fræg5 

milldr a folldo for nic<^ Steigfr/I)ori syni Olafs bau6 si^an 

sialfr wn 'Noveg halfan milldr en Magnus vilide malsnialb- 

20 hafa allan. Maguiis kouriujr for um hanstic^ nor^r t// Kanp- 
angs. En er haiin kom \)ai- {)a for haini i ko;/r;?gs gart^ ok 
var \)ar at li^vb^'rgino ok dnalc^ez \)ar anndv^rc^an vetr havn 
hellt .vii. kfj^gski(pum)-) f vok I)i(^ii f/V/ ko;/?:y/gsgar6e i 
Ni6. En er Hako*? spur5e at Magnus koiinigr vor komin?/ 

2.') 1 Vrandhr/Di })a for ha)ni austan 6f Dofrafiall ok sva til 
Prandhe/»/6- ok til Kaupangs ok tok Iwiri) ser h^'rl)C/-gi i 
Skula garC»e ofan fra Clemenskirkio [)ar xar liin// forni kon- 
vngH gar6r. MagnH.si ko;/r//gi lika^e illa storgiaf/'r |iær er h 235 
Hakon haf^e gefit bondo/// t/7 vinsælldar ser })otti Maginisi 

'M) sin eign gefin or\g\v)ii mun si<^r ok yfdez hugr liann niiok 
x/d \iaf ok l)ottiz mishalldin// af x/d frænda sin;/ er hai/i/ 
skylldi sua myeklu minwi tekior hafa en fac^er lu^//s haf(>e'') 
haft efta forellri ok kende l)esi n\() Pori Hako// kour/tgv ok 
PonR un^o |)esa varir ok \ar xagr a hu/'/' til teki 'Magi/iis 

:(.") mynde liafa j)OTe j)ei/// \>af helldr gri'mr er Magi/iis haf6e 
a floti lrt//gskip tiolldut ok buin. Vm varit nær kyndilmcsw 
j)a lagede Magnus konvngr biott a nÅttar \)eh ok logcSo ut ') Samme overskr. i margen. — ^) pmn mgl. ved linjeskifte. — •*) Skr. 2 gange. 110 EIKSPKXNILL 

liolldoc^oiu !skij)ono»^ oh lios under oh liclldu ut til H('f//nt>7»/- 
1)10 \uiv \\\\\ nottena \)o'n' g•or<^o \>ar tdlda stoi-a ;'i \(iin\\ iijiy/i 
|)a liugfte Hakon oh liA [lof w i ha'nu//^ \(ir at \)<tf \\\^-'\ 
g-ort til snika \\ann let blasa li(^ono ut oh sotti allr kaup- 
ang-s \\iSy oh voro i li^safnafte \im nottena. En min morg- •> 
unin?i er lysti oh 'MarpiKS sa allz hr/iar ]y!^ a eyronom j>a 
11 2:u\ lu'llt hoin/ ut or i'ir^eno«? oh sva sui^r i fTula])/»gs laug 
Hakoy/ koiiriif/r hyriac^e tVi'^ sina oh a'tlac^e austr f Vik oh 
atti a(>r niot f ha^no/y/ talai^e j)a oh ba(^ nir'?ni vinattu oh 
hét sin//i vinattu aullv;/^ haiui kuai^ ser sku(ia wra of vilia !<• 
Magi/its ko;?rj/gs frænda sins. Hako// ko/^r>/gT sat a hesti oh 
var farbuin//. All/V nu/zn lietu lionmn vingan sin?«i meiS gofium 
vilia oh fylg'^ ef til })yrfti at taka oh fylg(>e honom allr 
ly6r ut und?V Stembiorg. Hako« kw?r//gr for up/> til Dof/vf- 
fiallz. En er lir(//ii/ for yf/V fiallit rei(^ h(()ni uni dagiu// 1') 
ept/y riu]io nockuHi er flo undan honoin j»a vai"(^ haint siukr 
oh fecdc bana sott oh andac^ez \)(ir a fialleno oh \<(r li'k hrr??,s 
flutt nor(^r koDi halfom nianac^o si(^aR til Kaupangs moti 
' liki h(iii9, geek allr beiai' ly(>r oh flestr allr gi'atande [)V/(t\: 
albV mr//n un;?v hoiioiii liugastu///. lik Hako;?ro' konr^/gs var 20 
ni^r sett i Kr/stzkirkio H&kon ko;?t"»gr \ar ma^r vel lialf- 
\)ritogv at alldri hami liefir hof(Mugi xer'iX ein?? astsælastr 
1 Nor^ry/ af allri al|jy5o h^n»? haf«^e farit norc^r til Riarina- 
b/y/dz oh atti {irtr oRo.*f/o oÅ- feck sigr. 

K. 2. Her faur ^\(ir/in(s ko//r////.s- br/- fotz') 25 

H 237 "\/|'Agll/^v ko;;ry/gi' liellt uui liaustit^ austr i \'ik. en er vara6e 
1.VA bellt ]\(iin/ su^r til Hallrr/Mlz oh liryiade \)ar vic^a }ia 
brende hdint \Hir Vikarsdal-) oh fleiri hcrof) feck lirr;;;/ jjor 
fe mikit oh for si6an aptr i K/// sitt. Sva .s(egir) Biorii inu 

V krepyjhende i Magnus drapo. Vitt let Vorsa drottin?? \ar6 30 

skiott rekin// flotti hus suei6 Haur^a ræsiR HalboKl farit 

31^ brande brende buc^lun^gr Præy?da bles kastar helfasta var6e 

viskdosk'^) eckia vi6s inorg \\rrob si(>an. her getr {tes at 
Magnus \ionv)igv gorde it mesta hervirki. ^) Siuninc oxerskr. i miuiicii. 

-) Fejl for l';.v/,7/r. 

•') Sål., oii' linder d en krollc MAGN. BERF. 111 

K. 3. Fra flokki Rueins ol- Poris.i) 

Sveinn er lna(^r iiefndr s(on) Hako//rn' flettis danskr inai'^r 
at kyni \\(iiii( var hin;/ mesti vikin;/t>'r ni- mikill b^/daga- 
ma6r ol- hin;/ hraiistzasti-) ættstoR wwdv i sfno \anå\ haini H 238 
5 haf6e \ei-\t niec^ Hako//i kowi'??.gi i kærleiko/// mildo?«. en 
ept/V frafall Hakr);?r/r lioi/rng^. Jia tru5e SteigYfrlioriR ilhi ])/•/ 
at hann munde komazc i sætt e5a vinattu v/V) Maf/nits ko//- 
viig ef R?Av' Magmis- ko//c//gs gengi yf/V land allt fviir sak/V 
tilv^rka o/.- motgongu jteiRar er Por\v haf(^e a6r haft \i() 

10 Mr^gy///.*^ ko///-//g. Si^an hofo ])/'/r IV>/iH />/• Sv/v'//;/ ra(> j)ff/ 
er siAan var(^ framkemt at {)eh' reistv flock med styrk ol- 
fioliTir?/ni IV;/is.-') En f;yi7r \)vi at I^oriR Yar {)a gamall madi- 
ol- J)ungtær {»a tok Sveiirii x/d stiorn flocsins ol- hof(>in//gia 
nafni. at J)eso ra(>e liurfo fiefri hof6ingiar JieiRa vfi)- æztr 

15 Egill s(on) Aslaks af o/iandi.^) Egill xri)- lr//dr madr haim 
atti Ingihinrgii diottor) Augni//;/dar Po/-bergs s(onar) systoi- 
Skopta 1 Gizka. Skialgr het ma^r ol- en// rikr ol- au(^egr 
er til kom flocksins. I'es getr Porkell hainars skold i Magnus 
drapo. Vitr dro sinar sueitir saman stoi-hugac^r Po/ir helldr 

20 \o)-o J)au haulldo/// haglig ra^ uvd Agli. snorp fra ek å Jjui 

er urpo endr Skialgs vinir h'//dir m/'//n v/d morcMioks bi-yn//i h 239 
mein of afl ser steini \>e/v Voi-iR hofo flockin;/ a Up^>lo//do//i 
ok komo ofan i Ra'msdal ol- Sun//mæri ol- aufliK^v s/y skipa 
helldo si(^an nori^r til Prandheims. 

25 K. 4. Bar(higi S(veins) ///,■ P(oris)"') 

SigrGr vllstrengr het l///dr madr sun Lodens Vioiar skalla 
hanii samnafte li(Se me6 aurvrf/' bo5e j)a er ham/ spurte 
til floks jieiRa Poris ///• stefndt> ollu \)u\ H(^(• er lu///// feck 
til Vioio. En Sv/v//// ol- Poriv helldo jiangat li6e si'no ok 
:]() borftoz v/() {»a, Sigrc^ ///• fengu sigr ol- neittv mik/7 man//s))ell. 
En Sigioc^r fly^^c ol- for a fund ^\(i//iiiis ko///';/gs en l)/7r 
PoriR ioro til Kaupangs ///.■ diioldoz ii/// lll•i(^ i firc^eno/// ol- 
kom j)ar mart li•^ til f)efKa. 

^) Sammp overskr. i margen. — -) Sal. 

•*) Skr. fioriis, iiipii /• uiidcrpnkket. 

■*) Sål., II1C1I iirit;t. for li Fur-. 

■') I margen: Fra iil{(isfo Sn-iii.s o/,- Sli/iin)iir ulhtrviiijs. llL> EIRSPENXILL M K. 5. I )r:i]) Stcifiiii' l'oriss'i 

Aiiuiis ko/////^r sJ)ll^(^(■ |icsi ti(>('ii(lc o/, stcinde )icgar liAc 
saiuiiii (ih hellt iioit^r til l'randh^/w.v. En er haini kom 
mn 1 l'iori^cii// ok \)(iv Vanv s])^ll•(^() j)rr/ \u'iy ]aj2,'() jia ut v/VT 
Hef/vng- o/' voro huiwV al liallda lU or fin^eiioy« j)a roro l)f/r 5 
if '240 a Uagnvika strond o/, geiigo \\c'n' af skipow o/,- komo iiiftr 
1 Pexdal 1-) Seliii liiu'rfi o/- var Porii- boi-iii// i' borum um 
fiallit. Sic^aii ^^M^() |»r/V jtro' lil skipa o/, foi'o iioi-c^r li Haloga- 
IcokI. en Mf/^n//x ko/<i'r«gr for eptii' |)eini jui er \\«iiii \<ir 
bnin// oi- l'randlK'/^^/ J)r/r Poriu foro norc^r allt i Biarkey lo 
ol- fly^e ion nndan ok Vic^kun/n' s(on) h^n/s j)^/r Po/ir ræiito 
ju^y lausafe oUo en brendo bæin// ok langskip gott er Vi6- 
kun/n- atti. l)a madti Poi'ir er snekkian bran/^ ok skipit 

V halla^ez nieiR a stiorn Vi(^kun//ar'') [)a var {i^tta ort Brent 

i Biarkey ini(Sri bol \)(it er ek veit golazt ter era [)arfr af 13 
Pori })ytr vandar l)anl standa Ion mun eigi fryia ellz ne 
rans er kuelldai' sin'^i' biartr logi breic^an l)y leG/- reykr 
til skyia. Vck Ion ok \\i)k\\\\nv ioyo dag ok nott t?7 j)es er 
W'iw \ieiv fnndo Mar/ints kouri/g. Ve/r Svrv'//// ok V'cmir lielldo ok 

nor(^an lic^e sino ok ræntn vi("^a uni HalogalroKl. En er \)eiY 20 
lagn a fir5e }jeim er Harnir lieit/V I)a sa \}C/y sigling Mw/- 
II ny konvngfi ok |)ottuz {x-ir eigi liafa li6 til at br/iaz ok 
roro nndan ok ilybo rori Por/V ok Egill til Hesio tuna en 
^\eiuii Rori ut til hafs en sumt li5 JjeiRa rori inn i fiorc^en^^. 
Magnus konvngr hellt eptir I)eim Pori. en er skipin rendiz^) 25 
32'" at 1 lendingun/d j)a xor Porin i f/z/rumino i skipi sino }ja 

kalla^e Higiirdr ullst/r;;///- a h<(ini ertu lieill Porir. Por/r 
sxarar lieill at lionduy// en lirn;»mr at fotu?//. ])a flycSe li«^ 
JjeiRa Pr;/is allt å b///d u])j) en Porir var6 lirnKltekiny/. Egill 
var ok hro^dtekinu [)V/(it hami villde eigi flyia fra kono 80 
sinr/e. Magnnx kouvngv let'') {)a Po/i f Vamba/h(,)lin en er 
Porir yar upy) leiddr reika6e \\aun a f6to»< jia nufl/i hann 
vi6 \\an\\ y\(Sku)inr ineiR a bakbon^ia Porir. Si6an \ar Porir 

V leiddr iil galga l)a nnrdti haiin. Voroy« felagar fiorir fen^oni 
ein// vi(^ styi'i ok er \\({nii geck at galgann?» nvrlti \\(uni. 85 ^) I margen: Drdp l'orh af .s'/c«/. 

-) Skr. PcAw/rt//, der måske er rigtigt (Hkr. l, men sa mgl. /. 

3) Fejl for -kioiin: — ') Sål. 

•') Her mgl. vist fli/fjii (Hkr.). ;viA(^N. BERF. li;^ 

Jll t'i'o ill i'a«^. Si^au \(ir htiiiit heiijj^r o/,- |ki vv upji rei(^ 
^•algtreit xar Voriv sua liofug-r at sundr slitnaAe halsin// ok 
fell bnkriii;/ til ial•(^a]■. Voiiv var allra mdinm mestr bit(M 
liår ok (h'g'i-. Eg'ill xar til galga leiddr. en er koiivitg^ })rælar 
') skylldu liengia hniiii \)H mrf^l/i Egill. Eigi skulu \u-i- mik 
f//7 |)ui liengia at eigi vrrri liuerR yc^aR makligy/ at liaiiga 
sva seiii kiiec^it \(ir. ()r(^ ha ek Agli ver(^a uiu/ar dags a iiiii-i 
iniinni sol vi(^ sikl//^gs l)ræla satt einar^ar latta luu';n |ieiRa 
kua(^ hæra liialldr V)liks en sik mycklo heic^ of mikit ey(^er 

10 angr makligra at lianga. ^[(if/iim^ kojivngv sat liia ei- l)r/V 
xoio liengdii' ok sua reiAi' at en//gi xm- iwr/zs mdinui sua 
diarfr at )»or(^e at l)i(^ia honom tVi(^ai' |»a nwrlti koy/r//gr ei' 
Egill spany/M galgan//. Illa koma \)rr gtx^er frondi' f jxirf. 
I jjui syndez at ko//r//gr villde liafa verit betjen// at Egill 

1.') liefc^e lit'it. Sva s(egir) Biiorn) eii// kreplu-y/r//. Snaii rau(^ 
Sygna liaKi sur/(^ a utlilau])s t'er(>um vi'tt uam vargr at slila 
uarma In'Hi) a Harmi tVattu hue t'ykir-) nmtti for sua al 
lieng(>r var l'orir iovxof guu/air gorvis grei(^ d/'ollins suik 
lei^a. Magnus ko///'//gi' hellt sic^an su(^r til Praiullwv'///.s- (jk 

20 lag(^e in// i I'i'andlir//// ueftti ()///• storai' refsin>?gar |)ei'm ii -21:] 
moiiHou) er san//ii' xoro at l////dra(^()m x/d Iw///// dni]) lu///// 
suma en-') brende t'yr/V sumv///. Sva s(egir) B(iorn) en// 
krepli/'/////. Hrafu gra-ddir van// lirædda lilifar styg^r 1 
bygc^om |)i'a'nska drott er l)()tti l)eini markar bol sueima 

2.") liyo ek at li/'/sa tue(iia Iw/balldr lyki alldri sin// ior') suaru 
suangr flavg a-ru til hanga. Su/v'//// s((m) Uiwm/hl: flettis 
fly^e fyrst 1 bat' ut ///• sua til Dauumrk/n- ok var |»///- til 
|)es er hnim kom ser i su'tt vi(> Eystein k/////'//g s(on) Maf/- 
////>■ ko//r//gs lu///// tok Sv/7// f sætt ///• gor^e lu///// skutil- 

.■'0 svefu sin// ok bafV)e lu///// 1' kerleiko/// ok vii'c^ingu///. ^Iagu//.s 
koiii'iif/v baf<^e |)a \i/ki ein// sanian lu///// friAa<M vel f/V/ 
b///di sino '//• eyddi ollum vikingum ///.■ utilegv uu///////m 
lu///// \(ir uliu^r i-oskr ok herskaH ///• likai'i 1 ollv liaH/////// 
fo(^l■ fec^r sino/// 1 skaplynde lielldr eu fn^vr siuo///. ' I = sptnii. 

-) Sal., f. /////,«■/•. 

■') Skr. 2 iiii. v<<l lin.je-skiftf 

b IIci- iiitrl. iitiii. 114 EIRSPEXXILI. 

K. 6. Vid Sv('i>/kiiN 

MA(^^• licl Siu'iiiki Stciiuf/ ssioii) Ukiih bio iiustr vi(^ Klt'i 
i-ii i-ikarsti \n(i()r hdim liafAc t'()stl■<i(^ Hako// i^l^^ I'o/ir 
;if Srei>i' tok vi(^ lioiiii/// Siiciiiki ll;^f(^(' e/V/i jci i'ii// ;i('t"i/c i 
valid ^lr'7///r^- koi/ri/f/s. ^ln^ynns kdurjit/v lieiuiti lil siii Sio•/o•(^ .'> 
ulist/T/^// o/,- s(('oii-) lio//()/// al hdiiii vill seiula luo/// at ho^a 
Sueinka af londo/zi' o/, koinii^rs cioiiv;// |)/vV/t li/^o//^ hef/V 
t'cki til var linci;L>v.c iic soina uort saii'^c vr/a l^//(la uvim 
i Vik aiistr. Siici'ii hiycio fol Daji.- F.ilifss(oii i Kolbionin 
klacka"-) at flytia vait mal til icttinz/da o/- lao-a. I'a iiir^lti !<• 
Sio;indr. VÅ<x\ vissa ek jx's iiiaii/. vaii/V f Noreji'i er |irir 
Ir/Mlir iiir//ii in/^//dc |>yrfa til at koma viA mir fulltiii<>- kou- 
rz/oT mrrlti. VÅ^^i w til tckit cf eiiii \)(ni. Nu hvH liro^/ 
fr/•(^ si'na cino skipi o/,- licllt aiistr til Vikv ol- stefu/V samaii 
lr/Mlo»/ n^oiuiom ok si(^aii ci' j(iii<>s kuaT 6f Vikina oh j)eim 1") 
l)o5et til aiistaii Klfar byaiono/// ok v('l•(^^ fu//- fiolnif'//nt attu 
inewn of l^■i(^ at hii^a Sueinka. Si(>aii er séii fer(> mdnuo ok 
sem a efua ismol \(i'i\ at lita ok koma |»r/r Sueiuki a Icik- 
"52^ motit.'") Setiaz f ein/^ hn'n«^' ok hof(^o .v.^i huudrot wxamitt 

|>a steudi" Siovnv'Sr upy/ o/.- tala(^e o/,- inr(4ti. (t(U(>s) (|(ue(>io) 2ii 
o/.' siua st'iidir ^lof/inis VoiiriKjy «>•U(^s uiiio;>/ ok sino»/ »,dlo»; 
lr>/dom mo////om ok likis ino////om \uii- xwci) foiii" o^l^ ha ^ sik 
til foKr>/o ok \('i\\ brriost-) iiri n\\\\iii }\orr(/s moiuiom er 
»iOtt vel at taka koiivinj;^ mali. l'a stendi' u\)ji \n(i()r i flocki 
j>eiRa Elfar'') "-/vina"') mikill vexti ofsa jtnituleor i lo(^kapo 2.") 
ok haf(>e ^ef(^e nm oxl ok skal liatt a liaufcSe ok syanir. 
Kra Illums vant (|ua(^ refr dvn haui'po at isi ok sezc |ta ni<^r. 
Nockuru si(^aK st6(^ Sio/ny^/- np/y o/,- tekr sua til ort^a. Litlar 
ten^iinovo- ko//r//<>s mala hofom ver ov flocki l)eiRa Eluar- 
,ii/7'ma)i//a ok mec^al vingiarnbV/r^ en sik er*') \\wrR i sliko •"{(» 
en at f2,v'/a bei'aKa lionni^s oreiide |ia beiftez honrii^' bo/d- 
skyllda af rikis ]\\oiiiiou\ ok lei«^angTs g^orcNa ok an//ai"s kon- 
r//o-]iks s()nn\ rciu/i hur/K liuo-y;// liei»/ hue \u(t mun ^ov\ 
liafa un/å ser sonui en koy/r//oi rett/vf laga ef a6r hef/V 

') Overskr, i niiU'«:eii : Fik Miujiiiix'i hiiiiiimji uh Siirinhn. Dette afsnit fiiules ikke 
i Ilkr.. lindt, i codex Frisiinnis (udjr. '2<>o tf. i. 

-') Siil. - •') Fejl for //'»'//-• — ^1 '• liiir Kris. 
■') Oiiiv. i lids., luen nu'd oiiill.teKii. 
'M )iteli- Fris. MAGN. RKRK. 115 

iiockot a skort setz u'\i)v si^aii. Saiiii uutoi- i'is ii])^^ uarpar 
nockuat sua hettino/^/ o/,- svrf/vo- snæliga snuGir sueiiirf/- 
kuo(^() Fiiiy/ar attu aiulra fala. sezc iiic^r ok iiockui sic^aK 
reis H\^i(}dr n\)]i ok liafi^c tal tekit \id lr//da inr;/ii at e/V/i 
a jjyi'fti fio^r at di'aga wdi skiu'ule<i't ko//r//os ui'cnde ok er 
i-eidolegT varprrr vesleno er \\aiin liaf(^e yfii" sei' blaT at lit 
uar i l\^(^o/// skarlazc kyrtli under oh in^/'lti. Xu er svia at 
liiir/K \(>ii)v sin at oa'ta \Miii (^cki af inan//i at skr/a er nu 
se(^ luir/s \fy |)icki();// verc^ir er \\(it l)()laii(la liitt ei' meira 

10 er neisulega er suara(^ \ioitni\^^ nrcndc vil■(^er {»o liiw/r sik. 
Ma(^r lieitir Sueinki ok er Steiiv^/ssion) Uvh aiisti- \i(^ Klfi 
ko//r//fir vill liat'a al' liomiin rettar l^^//dzskylld/V oh' sinai' 
eig'nir e(^a boc^a lionu/// af lo/zdoni cllar ok er lu-ki at slota 
vi(^ e(^a snara skotyri^oni niuno vr/ ^a honu/y/ iafn rik/V |>() 

1") at \\(iiiii takl o virc^eleii'a \oro niali ok er nu lietra en si(^aK 
at snua aleii^ez si'no mali iihm^ sonia en l)i(^a neiso f/V/ 
[»riotzko ok sezc ni(^l•. l*a ris >>\\c'inki upyy ok kastar liettinoy// 
a bak ser ai)tr o/.- nurlti putt s(eg'ir) hunn 'i skitii refar i brun// 
karls, heyra-) firn eniilaus nni^r ok af bakskyrtan luial 

2(1 b()(^ar |)U mer af lo/zdom send/V xoio fvR jn-iRa oienda |)/'/' 
skyllder Si<J:r(^r ullbelgr hct aiu/aw dlilli babranf-') en an//aH 
vr/-ra nafni \oro nott f luisi ok stalu liuars konio liuat b()(^ar 
j)U mer af londo/// uar inin//a kar]) |iitt mv^on Hakr>// Voit- 
rito^y fostri min// liffte er j)ii vart sua liraMldr ef [tii uart a 

li-') lei(^ Ino/s sem mus i skre])pu uaiMu sua ]lult^l■ fotu/// sem 
liundi' a skipi \<(r \)it tiof^el i kyl sem koriii f belg uartii 
sua (dltr af oc^olum sem arzgelldiiiiir or sto(^e attir |»ii eiii// 
veg andar rum sem Mr i kelpo luiat |)a. Lal \)U g•o(^ra gialbbi 
vr/t ef j)u keinz mf<^ fioi'fi i brutl. stondo/// iipy/ \)(<l eina 

^"1 sa j)/7r v'd() Siicii)// bryoio f(')tr at skiota licsli under Sig///(^ 
ok reii"> \\((in/ sua a skog a l)rntt lykr sua at Sueinki fr'/r 
lieim til ial•(^a sin//a. Sig/r/Ar uUstivy/r//' komz l////dueg \/d 
illan leik nor<>r i' I'iandlw//// a fund M(i(/iiiis kr///r//gs seg/V 
ho//oni sua buit |ia nu/'Iti k';//r//gr |)yrft/V |)U nu nockuat 

:{') trost |r//dra mtnnid Sig///(^r Icl iHa yfir fcr(^en/M' ok knez 
liefna vilia ok cdiar ko///'//g. Mdi/inis l\o/////gr hctr l»ua .v. 
skip fcl{ stK^r nie<^ bo/di ok austi' til \'ikr big//r |(ar dyr- ') tltT tf. Fris.: sl.oiiun IuikiIh. ' -) -^ lici/r (i lKl•i^.). 
•*l Sul., f. //((/.-, otr JierffttT tf.->: lut mnnir. 116 EIKSPENMI.I. 

It'fivo ucizlor :it' lr//(l()/// \n()ini()U\ siiio///. ko/^///«ii' sicfj-ii-) at 
hdini vill liitla Siu-iiikii o/, (jiiczk it-lla at haim iiuiii vilia 
\r/a ko////^iii- \t'//' Snvi-f// \)(/y st'<iia at iiiaAr ci' likr o/,- nda-ll. 
Nu t'ci; kdini/'^y \)(ir til er |ir/r kniiia tV/v ba^ Suciiika. Jia 
l)c■i(^a/ liiii*'; ]r/Mlu )iir//ii at vita ti(^('lKlo fi'aii;i'a iij)y> fra "j 
:'.•!'' ski|i()iii sia fe ^l^ Siieiuka at Uaim vtir komiii// ii(t liæ sino/// 
mrf) her iiiaiiz o/, vel hiiit \uiy liiiw'r It/mIu iiv/mi hrcg'rta U])/) 
liiiitii//( skillde. Sueiiiki stalll^ua^ li(^t■t liitta/, siAaii. I'a in/rlti 
Kolbiuni \d(i/:k(i.U 'Sldt/inis ko//r/^«>T sender yl^^■ (|(iie«Mo) bort 
se^'ir si(>an l)i(^r haini ^a-ta sa-iiK^ai' siiw/ai" cii tig-iuf/- \i()éi- lo 
riiix^ biiazc ciiii viA ofstopa o/ -') Itr/iaz v/V) ko//r//ji' baii/.c 
til at l)r/a t'l•i(^ mal iiiilli o/, l)i(^^ liro/// st<,>(^lla li(^ sir. 
Sueiiiki saji^cz bi(^a iii\ iidu t'o/v; vr/- |)ui a nini at ei^'i træfte 
\)r/v akra vai'a J>tvr liittv konrn^^ ot so<><>0 allt mundo a 
luo/s valide ko//r//<>i- iiurl/i. Skioti' er domr flyi \uiuii at' I'* 
Iroide o/>- komi e/V/i a])tr lne(^al) iiiitt R/7/ er lata skal hdmi 
(ik feit allt. ^luii eiiL>i \\(if ineiri sa^iii^ sag-fte Kolbiorn ok 
bet/7f ()(^I•u/// Voiirii^xMii til spufiiiiiz/o-ar »-or \\<iiin or l/f//di 
o/,- meii'i haiiii wiw lne(^ rikv/// ino//////m Uri fiar sak//' i-ii 
\\aiin man alldre^i aj)tr koma me^an xcr hot'uin lo//diii en -" 
j)U u'orir |)a rikdomleo'a liy(i at \"i(^ sialfan |)ik nh virtN or<^ 
var ko//r//ii'r iii^''lti fari lia//n brott |)a |)e<iar. I'a liitta jv/'r 
^w'iiikd ok seji'ia lioiio/// l)li(^ oi'^ k/////"//t>s ok \uit nieiN at 
ko//ry/*>r bi(Sr hoim or bn/di tara ///" ji'ora l)an» sonia ko//- 
i7//gs f/yv' br// er li////// bat'^e af bru<>*^et er [xit somi liiiars- i*.') 
tueoY/ia iiH//a I1////0/// fiai' sliks sem hoi/om se^l<^e by(iat |»a 
mrrlti Siieiiiki skipan er J)a a or<>en ef k/>//r//gr nm'lti l)li(>- 
lega liui inviida ek lund flyia e^a eigiir iniii/r/'. beyr a betra 
j>i('ki mer at falla-') fe mino en flyia o^ol seg sua ko///"//fri 
eigi siia laniit lle<^all flyia at(M'tt*) aiirdrag Kolb/'///// m//'lti :{ii 
eigi er [xit auC>sætt"') er betra at vegiazc til vinMn/zgar vi(^ 
in// bezta liofcMngia (Mi ba'giazc ti'l storvandrjv^a gO(^Oln 
dreng er gotl |»///- sem lif/V mant liv |)///- mest nietin// er 
mcii// eru rikastir f/// en balldet hlut jiino/// vi(^ slikan 
liof(>ingia lieyr beit vai- ///, vir(> iiockurs var orende bioftumzc '-^'^ 
v/'/ til forvistiino///'') eignir jiinar '//■ trulegrar uan^ueizlu 

') Forkortet 1:1:. -) iil Fris. - ■') li.M- nifjl. <i. 
*) Fii's. li:u': il/ fil /h/Jii i'itl. — •') Fris. har ciii-. 
'') Fi-jl for I ur risl (ir nm (Fri's.l. MAGX. BEKF. 117 

\}af med ef 1)U kemi' aptr til ian^;i {)iii//a ^'iallda alldrejiii 
skatt neiiia [uif se {)iiiy/ vili skulu vi(^ \i(if til leGia lia^(>(> fe 
o/i- finr (Irep eigi liendi vi(^ o/,- fin sua alla g'o5a dreniii 
vaiuli-æ6iu//. Vi\ jjag'iiar 8ueiidi:i ok iiuHti si(^all. Vitrlega er 
5 ept/V leitac^ eii jx) g'riiiuo' mik Iniart ecki luuii vr/a liallat 
koHCiigs oi'eiide en fyrir sua niikiii// o'ortvilia sem \)('r syiiit 
skal virda oiv^ y<^r oA' inan ek tara or ]((iidi vetr langt en 
j»a s/,Y/l ek 1 frieri hafa eigiiir niinar yld |»esi heft y5r seg 
Jiau niin ori^ ko;/r/^g'i ok iiri yl^l•ar sakir gort en eigi ko//- 

10 r/?g's |)a hitta \)ciY koiivug ok segia at Sveiiik/ leor allt a 
hdits valid en bei6er j)ar iyrir sonia af y6r vr/a i brott .iii. 
vetr o/') a])tr ef [i(if er beaia yckaE vili gor f/V/ ko//r??gdoui 
l)in// ok bæn vara lat sua vrya er allt er å {)iuu/// donii ok 
skuliiiii wcr allt vid leuia at \\(uiii komi eigi aptr nenia at 

lo |)ino;;? vilia. l)a nuflti ko//r//gi- drengilega flyti Jvr ok iii'i 
ydrar sakir skulu \er slikt grra sem \)('r l)eidet segit \\oiioiii 
sua \\eiv Jiockudv ko//r;«gi ioro j)a at fin//a '^ycinka segia 
blidleg ko//r//gs ord en \cr fegnir ordnir ef \^cr mættit 
sættaze beidez ko//ry/gr |h^s at nefnd v.eri .iii. uetra frest 

20 en væntom {)es ef \or \'\i\\tn san>/ende at \\<unt man }iik 
fyR ^igi an \ci-a ok er virdengar rad at neita eigi. i^vciiiki 
s(egir) liuat er lielldr |)a segit ko//r//gi at ek gori liono/// 
eigi .skåpra'ii i hr'/vist min^/.e taki [\rr vid uarnade mi'no;/? 
snyr lide sfno heim a bein// ok jiega/' i broti ok var I)uiii// 

2.T vid })eso adr Kolhioni w ej)tir ok bydr ^Icf/nKsi ko///-//gi 

til ueizlu sem \)((f vrr/i adr i'adet. Sur////./ ridr mi ^\\^|l 

Gautk(//d med nlhi lidt' sfno |)ui er ho//om likar ko/////gr 

^'' jiior ueizlor at buum sinoy// feK sidaii apti' til Vfkr-) ok 

ero \)((t kalladal' konn/ix^ eignir ok iæt/- Kolb/o/// uardueila 

:i() koiivngv tekr ueizlor f Vikiii//i sidan feK hani/ noi'dr ei' nu 
kyrt um rid. Xu-'') legz a |)a illj)yde Klfarg/v'mana er liufd- 
ingialaust er ok ser ko//r/i!gr at eydaz man likit austr {)an//ng 
Syniz |)a einsætt at un//a Sv/-////,/' at bi-iota strauni fyi'ir 
syniz \)(if hæfiligaz ok koi/viigr sendei- Sueinka ord tysuar 

:^5 en hdim for eigi fyK en koiini^r for sialfr til Danmrf/kar 
sættuz \)e/v j)a med fullo for Sueiidci |ia til iarda sin//a ok 
var iafnan .sidan l)rf()st fvrir ko/////iii. ') fara fxi tf. Fris. — 2) Denne sætning f'eR — Vikr passer ikke her (mgl- i Pris.). 
•') Resten af kHp. intri- i yii'-*.. men tilsvMveiido tindes i Mork. (s. 1 i2). 118 EIRSPEXNILI- 

K. 7. \Csti' t^/(^ yifu/iiiis koiiniif/s^) 

II 211 "IVTV-"""' k""'//^!' l)yiia(^c tViA sina or h^z/di- o/.- llai'«^^' iiu'^ 
IVA >,.|' li^ iiiikit o/,- tV/tt o,t <z(i<^aii skipa kost lidll hfiim 
li(^(• jiiii iicsti' mil liat' o/, fyrst til Orkiieyia haim lok |irf/- 
litiii(l(»/// iiirhiiia l'j'lr//(l o/. |*a] o/ stMidc |ta bac^a austr i :» 
NoivY/ CII Iwo'/^ s('ttc cptir SijL»•^(^ sioiii siuii til ll^t'(^cll}4•ia 
yi'ii* cyioiio/// o/, i'cck lioiio/// lai^oiicyti. Mdf/iiKs kftiini^v ln'llt 
li(^(' si'iio til SiK^rcyia. Kii er lirr//// kom ji^^f/- tok \uuni |)egvf/- 
al lir/ia ry/" lireii/'a lix'i^c^ciia o/,' drap inaiiz/folkit o/, rciito 
alll jir// er \)i'/r t'oro cii b//Mlzly(^i't'ii// tlyc^t- iiudaii vi(>s ue^ar in 
>uiiiir iii// ]' SkotlroMJy, t'iol•(^o suiii/V su(^^ f Satiri ec^a ut til 
Ivlaiid/. siiiiiir fengii g-ri^ o/, iK'iltv luf/Ml>ioii«iu. Sua s(egir) 

V Rioni CII ki-e])lK'/?c//. Lck of LiocMiiis t'ikioiii liinsor«r iiæK 
liiiiiiii uitt var(^ fel■<^ a flotta fus ^aiis clldr or luisiiiii aiiR 
skioUdvin/^gr for ellde I vist buendr iiiistv roggcizla vaiw^ M 

V ræsir raiK^aii li'fs o/ au^ar. lluii<>-r [lur/Kir let lirriat liri^ar 
galgs-) a Ski(^c tauii// la i^ 'Pyrvist in/niii tcit/- vtirg/' i bii-ii 

11215 iiiarga grætti (rvæinWa ir//-) d/ryttiiw/ geck liatt Skota sokuir 
l>io(> raii/r mylks-) til iihm^c nieyiar su6r f cyiar. Magnn> 
ko//r//gr kom li(>e siiio vi(> cyiia lielgv ok gaf \)(ir friC* o/, jo 
gric) oUoin inoiiiiom ok allra wionno vaniat^e \)(d seg'ia m^'z/ii 
at ju'/r villde ii])// luka Kolnmkilla kirkio'') hi'na litlu ok 
gcck ko//r//gr cigi \\\ii ok laiik |)cg70- aplr liurc^eiia i las o/, 
mr/'lti at eiigi skvlldi \i nx sua diarf/- sic^au at gauga iii// i 
kirkiu |)a ok licfir sic^aii sua gort vei'it. l'a lag^o 'Maf/inis •2'^ 
kry/////gr li(^^■llo 1 i'l Ilai' lir/ia^c \)(if ok bi'cndc. En er hami 
liaf<^c uiw/it \)(i/ \(iin[ pa byiiai' hoim fcrAeiia su<^r i/ri Satiri 
li'/iar \)(ii- ;i ba'Ac l)ori> a Irb'/Ml ok Skotbf/id for sua alll 
licrskilldc su^r til ^Manar ok lir/ia(>t' \)(ir seni i v<^i'iii" stlM^ulll. 

V 1124« sua s(cgir) \Moni. \'itt hcif siiiallr a slelta Saiidey ko////^gr :^n 

rander rauk uiii 11 |ia er ioko allvallz nir//n a bren/M' Satiri 
laut suii//ai' seci'a kind und eciiar sigr ge^cK re(^ si^an sniallr 
Man vr/ia falli. Logmac^r bet son (TU(>ro(>ar SiiC)r eyia kon- 
r//g's. L«_)gnia<>r var settr til boMluarnro- i' N\)r(>r eyioin. En 
er 'M((f/inis kr>//r//gr kom t/V Su(^r eyia mc(^ \\rr sinn |)a fly^e :?•') 
Ln^'i'iat^r undaii \\< r ok Ixuor nm cyiar en at lyki^om tokn I ') Overskr. i mai'iL^en: kap.overskr. selv er helt udslettet, men iiar maske været 
den sainnie. 

-I Sål. - -^l Skr. I.irl.ic. MAG>. BERF. 119 

^[(iginis koin-iiixs xwin) hdim me(> skipso^'ii nwinui }ia er 
haini uilkle l'lyia ut t/V Irhntdz let ko;/r>^gr i iani setia ol' 
hafa 1 ,<2:æzlo s(ua) s(ef>-ir) B(ioni). Hætt xar liueit l)rr/ er 
atti luw^rf (^u<^l■o<^^ arfi loiul uaii// lofc^uii^i' Prænda Log-- 

o man//i |»''/ l)au//at iiytr feck iiesiiu;; utaR iiat:)rsbing topu^ 
fengit Kgc^a gi-aiiir \uir er mnt^o ungr uetr ima tuiigor. 
Sidaii liellt MayiiKs konru^v li^eno t/7 Brettlff/Klz en er lirf//;/ ii'iiT 
kom 1 Onguls eviar sund |>a kom \)(ir a moti hoiioni hcrv 
af BrfTko/di ok vrOo ynlar tveir 1'/// Hugi ]n'ut">i ok Hugi 

10 disi'/v' ok Ingn'x) l»egro- til oHonA) var^ [un- liar^r bardagi. 

^iagitifs koiinigr skaut af boga. en Hngi ])rv(M vr>/- albrvllia^r 

sua at ecki yar hert a I10//0;// nenm auguii eiu. M(i(/inis 

'■ koiicii^v skaut auro at hoiiom ok ai)//aK haleyskr uiadr er 

\)(ir sto6 hia ko/<ry/gi skutu Ju'/r bac^ei- sen//, ko;;/ ou//or aurin 

lo 1 nefbiorg hialmsins ok lag(^ez néfbiorgiu f/V/ ut af an//an 
veg en an//at skot kom 1 auga iarl/. flaug ]»/'/ aptr 1 gegnu/// 
liofut^et ok er l)/f^ ko///-//gem)/// kciit tVll }./// Hugi J(arl) en 
si(>an flyi^o Bretar o/,- liuf^o lati(>') mikit. sua s(egir) B(iorn) 
in// k/77/lir/////. I.i'f spelli r('(^ laufa luudr i Aunguls sun//di 

20 broddr flaug {uif w slaug snuddo suu^egi' Huga iu//s pru(>a 

ok en// var j)rtta q(ue5it). Uunde In'oddr a biyni'o bi-agnin//gr ii --'i^ 
skaut af nuigni snegle allvalldr Kg(^a alm stauck bbu^ a 
hialma strengs fl6 hagl 1 li//n>/ga Ime fV/i^ en let \er&<\ 
Hanr^a gramr 1 han^ri liiarll sokii banat jarli. M(i(/in(s^ koii- 

25 i'//gr feck sigr 1 {»(VKi oRav^o. Pa eigna(^e/ haim Aungulsey 
sua sem liiii/V fvRi koy/r«gar lioffto lengst su5r eignaz R/7/ 
|>r'/r er 1 Xorr///' liofi^o vr/it. Aunguls ey-) j)ri5iungr BreT- 
l/y//dz. Hpt/V nKosto l)esa snori ^higinis kr///r//gr aptr lii^e 
sfno ok hellt fyrst til Skotb///dz jta ioro uwiin niilli jieiRa 

:{o :Mælkolfs Skota k'/;////gs <>k gur^o sætt milli sin skylldi 
'Sh((/iiHs koiiun.gr eignazc eyiar aUar l)aT er li(4ia fyr//- uestau 
Skotbo/d allai' |»a'r er stiornfaustu skipi matti fara niilli ok 
megin b///dz en er INIagn/fN k/////'//gr kom sun//an til Satiris 
jia let \u(iin draga skutu mn Satiris ei(^ ok let leuia styri 

:5o 1 lag ko;/?;//gr sialfr settiz 1 lypting ok hellt-') hialnuuivol 
ok eigna^ez sua bo/d \uif er [»a la a bakbon^å. Satiri er 
mik/7 lrf//d betra en hin bezla ey f Su^reyiom neina Maiiii. 
ei6 mivtt er niilli ok megin lo//dz a Skotbuid/ ^nr eru opt ii 24U 

') Her iukI- '"5- — '-' ll<'i' '"«•• '''■• — ''* ^^'^^' '"^''- '""- llMI KlHSl'ENMLL 

»liH'jiiii lff//oski|> ytir. yidf/ints koiirii'^r uar iiiii iictiMii/-' \ 
SuiNr ry\{)iii |»;i l'oro iiir//ii uiii alla Skotho/tlz i'inr<^i) ruio 
tyi'ir iii/^aii cyiai' allar ll('(^(• l)\ii(^ai" o/: ()hy'^i)-dy <>/,' (>igiui<>-) 
Iniid ') ull NoivY/.s koiir/^j^i. 'Sldf/Hiis koiiiin^y tVck lil liaiida 
Slii/f/(>c syiii sino/// Hiat^myiiio diottor) iMyriartak ka//r//g.s .'> 
rialfa s((jiiar) lrako/////}i's lu///// ie(> t'yiv/ Kuiw/iiukmi///-) ejttir 
Ulli siiin///'it for M////////>- k/////"//,uT lil^(' siiio aiisti' i Nor/v/, 
l'^rl/z/dr jiarl) v///A s()t1dau«^l■ f Ni(^al•('»si ok vv \)(ir iar^a<^i' 
en l'all j(arl) f l>iuri:uii. Skopti Auii'iii////ilar sioui \(ir\fin[r 
iiiac^r ag'ætr hamt \)\n i (lizka a Smidmæri -) lu///// atti l<i 
(Tu^niiu) diottor) I'///^ar F6las(oiiar) Ixirn |»/vKa voro Aiig- 
iii/'//dr Fiii//r l'o/(>r. l'ora er alti Asolf/' Skulasiou) syiiir 
|u'i'Ra Sk(')|)ta v///v/ iiiiv iiiaiw/va:'ii>t\' iiir/zn f csko o/,- Uiiiir 
viiisadasto. 

K. 8. F/7^ Stcihk'// koiniH/i ak yidf/imsi k^////"//gi"^) 1') 

H 250 ^Teiiiktdl Siiia kunni^^y allda•^('z iia-r t'alli HaR//lldaii//a 
^^ Hako// hel sa k////r//oi' er na^str var i Suij)io(^ ept/V 
Steiiik/'/ k/>///"//ji'. Si^au vai" Iiiui k/////"//gT s(oiii Steiiik/'/N 
koitni^a ji'ot^r k/////"//<ir o/ i'ik/' o/,- allra mdinm mestr o/- 
sterkastr li////// var |)a k'////"//_ui" i Siii|)io(> er Ishif/inis k'///- 2" 
/■//<ii' var ]' Nor/Y//. 'Slaf/mis k/////"//;iir tal(>f |)///' ve/it hal'a 
l/'//da ski|)li at t'oriio at (niuteltV het'(>(^ skilit lii/,/ Xor/r/v 
kotini^H ol: Siiia ko///"//a's cii si(>an Væiii til U/'/'iual////dz 
tal^ez ^hi(/i/ns k(ii/ri/(/y ciiia jia alla l)y|^.•(^ er la Uri vestaii 
\'æiii til V/'/inal/'//d/> en \)iif er Siin/Mlali" ///." Nor(>dalr \'ear -''> 
ok Var^yniar ///■ allar markir er |)/'/- liii'gia til eii^) hat'6e 
j)a laiig'a ri(^ leii'it under Suia k/////"//ii's uellde nk til Testra- 
(Tautl////dz at skylldo///. en ]\Iarka ni/'//n iiilldi -) v/'/a undii' 
Suia k///////|Lii seni t'yK. 'S\(((/inis- koiini^y rei^ or Vikin//i ///■ 
up// a (iautl////d ///■ lief//- liA iiiikit ///■ f/v'tt en er li////// kom •!" 
i' markbvg'(^ena li/'/ia(^e lu///// ///■ breude ok t'oi- sua um allar 
l)ysi(>er i>-e(d\ t'olkit uiuler"') ///.• su///(^e lu///o/// ly6iie. En e/- 
lu///// ko/// up// t/7 vat/iiis L'ænis lei(^ a liausti(*> \)a, ioro \u/y 

II -ioi ut { Kuah^ins ey ///• g'nr(>o |h//' I)o/i>' af turui ok vii^oni ///.■ 

g'rofo diki um. en er |)/// diki \ar gert |)a \(ir {)///■ flutt i •'>•') 
•jiv vi'st ///• uii/M)!' \i,>u<j: \y,\\\ er |t\rfti k/////"//u"r setti |t///' .ccc. 

') i-ijlitiiil liar llkr. -i Sal. ') Ovcrskr. kun i iiiitrircii. 

^) Her luyl. Jiiit. ■') Her niyi. Imiiii. MAGN. BERF. 1"-1 

manini ni: xorn \),ir liof.>in,o'iar Fiii//r Skoplasioii) o/,- Sio/,r(Nr 
ullst/r//r//' i>L- hnf^o it t'ri^asta li(^ en Vonnuiv siwri f.a ut i 
Vikina. En er Suia ko//r//gT s])ui'<V' l^tta [.a Uro h/////' li<^ 
sanian nh iom j)au or^ uni at \\(iini nunule ofan ri(^a en [)('/ 

:, fresta,Vv. uni l■i(^. l'a .,iuaA(.) X<.r.^mc'yai [.rtta. Alleng-i duelr 
Ing-i ofan rei(^ in// {)iul)reii>e. Kn er isa lag.^e å vatnit Væni 
|)a rei(> Tngi kr///L'//oT ofan ok liaf^e næK .xxx. hnndra.^a 
muund lu///// sende or^ Nor(Mno////oni l.eini er i borgm//! 
satu l)a(^ l)a broT fara mrd fang \)af er l)/vr hnf.><) o/,- apt/- 

10 iNor«/. En er sen(linK;//n baru l)eini kf>///-//gs or(> l)a s(uara(^i) 
j)ei/;/ Sig/n-^r ullst/r/////- sag^e at Ingi ko///-//gr munde .H>ro 
u/'/(>a vi(> at koma en visa l.ei/// brott seni hior^ i haga nk 
,iua(> b////// a.^r næu mundo ganga ver(>a. Sende m///n baro ii ->:->2 
aptr l.au ur^ til ko//c//gs. Si^an reb^M Lngi ko///-//gr i eyna 

lo vi^ allan b/rin//. I'a sende"^) an//at sin//i or.^ t/7 Nor(Mnr/////o 
ba.^ l)a bruT fara nk bafa vapn sin ok klæ^e o/,- hesta en 
lata eptir ranfe allt j./'/r neit.uV) l.eso. Si(Vin veitli ko/////gr 
l.eini atgongo ok skutu/ 1)^/1- a j.a let k/////-//gr brra til griot 
i,k vi^o ok fylla dik/7 l)a U^t b/o/// taka aekr/-i ///• drengia 

20 vb^ asa langa ok Iwra \wr'^) n\)p a timbrve(;in//. (-iengo 1^//- 
nir//n margvV at ok drogo sundr ueciin// l)a \oro goruar eisor 
storar ///■ skoti(^ b.gande bruiidnm at l.eim. Pa I)a(^o Norm- 
men// gri.^a. V^\ ko/////gr ba.^ l)a ut ganga vapnlausa ok 
vfirbafnar lausa. Va\ j./'/r gengu ut l)a yar bueR l^eiKa sleg- 

•-'.•^ in// li'nm Inxi foro ^nv si.Vui brntt vi(^ suabuit ok beim aptr 
,' Xoiv'V. en Marka m///n sn/ro/, j.a aplr under Sui'a ko//- 
/•//g Iwvr Sig/n-^r o/, Iho/s telagvn- sollo a finid },\a,iinix km,- 
/•//o-s o/,' sng^o boiioni si'nar farar. 

K. 9. El':' M"//""-' ko///-////i '//■ (iijjar^i.') 
:H0 Qa \\mi()i- kom til ^b///////N ko/////gs j.a er lu///// var i' Vik 
!^ austr er Gipar.^r bet valskr nuu^r (|Ue/A' vr/a i'iddari 
g()(^r bau(> sik til |)ionoslo vi(> ^Xotjinis ko/////g kut>ze bafa 
spurt at k/////;//gr atti stoi-msamt \vk> en le/e v// a sialfr go.>r 
riddai'i. l\/>/////gr tok vel vi(> boiiu/// l.a bio/c lu///// at faia 
:{.-) up a (iaulb'//d |./vV/t lu///// [.otti/e |.f'/- eiga a kali uni wiki b Fejl for /'<(■. 

-) Her iii>?l sub.jeklet. - -'j Fuji for /y«^ 

J) Ovprskr. osrsH i iniUir.'M. Dftlr Wi.p. in^l. i Hkr.. men fiiulcs i Fns. otf Jsk. 122 KlUSI'K.NMl.i, vl(^ (iaiita |.ii liaiAc \\(iin> mikit liA o/ «i('ii<>ii Vestr-Gautar 
uiidir hituH allt Ulli inar incsio l»^•o•,^PI• siAaii scttiz \unni 
\l-^ lainla iiic-iit o/ l)io(,ii i tiollduiii o/- lniu-,>,.zc til ai-ci(>ar; 
liiui ko//r//^T fi-;, \ui/ o/, satiiro li.>c o/,- stcfnir a fund May- 
i'Hs koi>nt^s o/: rv 'Sldt/inisi ko/,r//o-i kom iiiosii'i uiu tV^(^t•^ •") 
\\(ins. eGi<.(>() liut'.Miio-iar liaii// apti- liuarfs cu k(>iini\yy villdi 
\u(l cio-i al: lu'lldi- i inoti ko//r//u-i fvK en haini vryc^e a iiattar 
|>cli o/ t'i- hro/// ski])a(>c li(^(■ f |)ciui sta(^ er Foxmii lieit/V 
|)a spvK \\<inn liiiai- er (TiJ)a^(^^ o/- sa/.c lu?//// eio-j |,a uurlti 
'' ko/////oT. \-ill l„r/,;, (.jo-i floc'k varii fvlla fallsk ricWr^/i mi> 1<» 

valski ])a luk uiidei- skalld citt ei- inec^ kn„n,^\\wni var. 
Spurc^e <>iaiiii- liuat giende (4i])a/Ar j,,,/ er li(^ l)ar.^cz \rr 
rv^om vaj)ii i drevra varat \\rr konuwn j.aii/M.o- franirei^ar 
var t■^a-(^e t■ulltl•au(^I• a i'o l•au<^u//^ vi 11 \\(i,ni cigi flock vani 
fylla falsk riddariii/^ valski. \uir xar^ \u\V\\\ jiiaiiz/skafte fii !•') 
Inf>-i Vnnnajv frelsa^ezc iikm^ fl„rta. l)a lvi(^ Uipar^i- af iaz/di 
ofau oh iiurltiz eio-i vel uiu ci' hiiuu var eio;! vif) ORosto for 
\un,n si.^all i lirntl o/: veslr til Ku^^hiudz <,k var uti vist 
[Kvra llor(^ <,k la \uiun lonoinn. |)a geek til austrar islf-znlzkr 
wvidr vv Hlldiaiii liét ol: er \uiuu sa liuar (Hpar^r la j.a i'o 

V (|(ua(^l \\ann. Hui sauiir lutr at dusa liin^iiiaii//i oe(> stir6oiii 
ur/(^ii nu |)ott kio] kosti kiuir liddari i'ii hari hitt er satt 
at ek \)\!^ l)ytto brei^hufoui [ur ici(>a austr er til liar i 

35' hesti hual iar6ar Giparde. ok er \u'iv komo uestr til Eiiolro/dz 

segv/' \\(iini at Norc^mr/Mi huf(^o m'tt \uiun. |.a var niotz kuatt 25 
ok kom |.r//- til ciii// aivifi ok var fyrir hami horit inalit 
\\(iiin (|uezc l.a en// litt vera uanr uialii/// nuo/z/r^ er lu///// 
v///' ungr mac'ir o/- ska///ina stund fon;e(>e lluf(^ en j)en//a 
lut kan// ek litt skynia er kue(^.'t er. En J)o megv/z/ v/-/- 

V heyra |.a (|(ua.^) h/o///. Fra ek at flotta rakut falsk an//at :<0 
h(> m/o///r/ |)///- uar liar(>r er (dv lleyr(^a Iw/nai^r a Foxenie 
uar(^ hialnilirimo lu /(>i.s hai' |,r// ,.r stadd//- vo/ot gauo-r \mr 
er gaiitzka di-eiigi (4ipar.>e-) i' hel l)ar<>er. jia nuHti ureifin// 
litt em ek skælldin// en heyra kan// ek at j)/'tta er ecki 
JiK^ ok \ur uar vegr at |>rso lu////, kan// nu eeki um at tala :i3 
ok fin//r at |)rtta ei- spott. ) Skr. iiiiosii, men m synos rettet. — '■^ Sål. 3IACtN. BERF. 123 D' K. 10. Vid M<i(/iiiis\ kr^//r//i>-iM 
^Egar Ulli varit er i'sa levsti \k\ iov Mof/nns kourngr meb 11253 
ficNe mic-klu austr til FAhw ok liellt upy> ept/V liiiu/e 
eystr/ kuisl ok heriac^e allt i uellcU' Suia ko//r//^-s. en er 

.i \lain, kom upy^ a Foxei-ui f.a gviigu l)'vV up// a Un/d fra 
skipo;// en ei- \)ch- koiiio yfir a eina er \xii- uer^r jia kom i 
moti l)eim lu'/r (Tauta ok \-åy^ \uir oRoshx ok xoro Nor5mr//n 
boriiir ofrli^e ok komo a flotta f>k var drepit mart af fjeim 
vi^ fors eiii//. ^liif/inis konvugr fly.^e en Gautar fylgc'^o [ieim 

Kl o/,- (Irapu slikt er [yrlv iiiattv. U(i(/iiiis konn/ixy var au^keiulr 
iiiaii//a mestr ham/ liaf()e rau^aii hmp yf/V Inyiiio liaiit 
hleikt r>/.- fell a lier^ar ajitr. Augmviidr Skoptas(oii) rei^ a 
a6ra lili^ ko//r//gi haun var o/,- allra majnxi mestr o/,- fri6- 
astr. lian mæ^fi ji'ef mer liiii])iii//. konrnixy syarar liuat skal 

1.-. \)rr liiupr. Ek vil liafa saiicM Augmundr gefit lief/V j.u ir.er 
stera lia-) var siia liattat at vellir slettir vom uii^a ok saze 
\)r/v jia (4autar ok Xorc^mr/zn [la iiaro en// kleifar o/.- skogar 
kioR ok fal J.a syn jia feck ko//r//gT Augm/z/ali liiuiiin// '//• 11-251 
for lu///// 1. Si(^aii ri(>o \)r/v fram a vnlluna Siir/i l)a Aug- 

•3) muiidr j)U/'/s lirutt ok lir///s nir//ii. Kn er Uautar sa \)of \n\ 
liugi'io ])'vV 1)0^ kw//r//g v/'/a o/, ri(^o j)aii//ng allir ept//-. llei^ 
ko//i-//gT |>a lei(^ sina til skips en Augniuiidr dro na.^olega 
undaii ok kom jio lieill til ski'ps liellt Mr/.<y////>- ko/////gT si.^all 
ofaii eptir an//i '//, nor(>r i Vikiiia. 

25 K. 11. VviX svi'tt k/////-//ga-'') 

An//at sniiuf/- ejitir var logt^ kf>///-//ga stefna vi^ K/////-//ga- 
hellu 1 Hlfi ok komo \^(ir M(i(/inis koiirugv ok Ingi ko//- 
f//gT. Fvirikr Siu7'//.ss(()n) Dana ko///-//gi- ok var su stefna 
bimdeii me(^ gri(^o///. Kn er jiing var sett l»a gengu k'///- 

30 /-//gar fram a volliii// fra (u^riim mo////r>in ok tvlm^uz vi<^ 
litla ri^ gengu |ta a])ti' til lic^s sins uar |)a gv sættin skylldi 
liiu'/R |>eiRa liafa \)(tf Kiki er a.^r linfiVi haft fe<^r l)eiRa. Kn 
hueR lieiRa k'////-//ga ha^a vi^ sina m///n ran ok lllan//ska(^a 
en liu/'/w JieiRa si^aii iafna vi(^ an//an. M//r////^s• kry//r//gr 

:»5 skylldi fa Margretar d(ottor) Inga k///////gs hon var si(^an 11 -J-VJ 

') Sainiiie overskr. i iiiitrneii. "I Fejl for jinr. 
■') SamiiiP (iverskr. i martrpn. 124 EIRSI'H.NMLL 

knilul i/7(M<ull;i \)(i/ ii;ir iiial iimii//a at cioj lu-ic^c >rt lll,>f(^- 
iiiz/j^'li;^// iiw/Mi en |ir/V \o/v/ allir. Iiiiii ko//r//or \70 ciii/za 
iiicsti- o/,- l)i'ckul('<i-;,str r//, jiotli Iwf//// aiilldiiiiaii/^lfiiasti-. Hii 
'S\fi(/iiiis ko/^r//or |„,tti sknnilc^a^^lr o/ liiiatlcjiasl r. Ku Kirikr 
ko//r//oT uar ciiuia tV-ii'st i- en allir vom uuhu tVi(^cr stoivV •') 
o/,- f>-aufu«i-li<.ir o/: on^siiiallir o/ skil(^u/. al sua lii'iiio. M^ 35 K. 12. Vid ^hif/iiiisi k(iiiru(/\ o/, Skopta'i 

"auiiiis ko//r//<ir fcck MargrelY//- (l/-ottiiiii//,av(/- uar hoii sfiid 
austau af Siiii^jtio^ til Xoiv^.s- o/,- var heii//e feii<iit ueji'- 
li^t fauniiieyti. Kn },l(i(/uiis koz/rz/^r atti a(^i- iinckiir horn !<• 
|iau er iiefnd rro. Kvstciii/^ liet siou) \\((iis ol: var luozs 
iiKx'ifnii liti(>. Aiw^iR liét Siovo•(^l• ol: var luo/zz lu-tri yng/v 
l'ora hft ]u'//s uKx^er. Ohtfr liet hin// jiriAi o/,- var htmu 
niycklo yn^-str nl()(^(■l• \\iins xar Sio•l•i(^l• dottir Saxa i Vik 
ILi'aufu^'s wuiiiii: i Pi'andlir///// hon v/r/- tVi(Ma ko//r//g-s. Sva 1') 
se^la ni/'//n at l)a er M.a(jiiiis ko/////<^i' kom nv nestr uiking-u 
at \\(inii haf^e nifok |)a sic^o ok klæ^a biinati seni titt var i 
vesti' l////do/// /;/,• niarovV inr//n h(///s geng-u \m^iv berleoia^er 
uni stræti ol: hof5o stutta kyrtla oh sua ytVVliafn/V ))a kollu<^o 
JI 'Jo(i nir//n I1////S \uinH ^l(i(/,nis l)/'/tVT e(>a b/'/bcin. Sumir koll//(V/ 1'" 
^laginis lial'a en suni/y styrialldar. Mof/nus lu///// uai' uuaui'i 
liæstr. Mark uar gort nm \væi) h/f//s a Mariu kirkiu 1 Kaup- 
angi |)eiRe er R-ARa/ldr ko//r//gr hafde gora latit \uir a nor(>r 
dyrono/// yoro klappa(>er-) å steininow crossar iii. Ein// HaR- 
/'////: liæ(>. .\n//aK Ol/z/iy he(^ jtriO^e ^Lu/mis \væi) ok \uif niarkat --i 
Jiuar jieini var hægst at kyssa a vai' ofast RaRii/klz kros 
en lægstr ^[(((/hks k/as en 0\((fs mark ianinæR l)a(>oni. 

K. 13. F/v/ ^\(i(/in(s\ koiiriif/i'-^] 

Esi visa er kend Miu/niisi k/////-//iii at li/'//// liat'i oit til 
keisai-ans diottor). Ki'n er sii er mrr meinar MaTtliilldr -^f* 
er ueki- hi Udi niiir drcckr sn(^r or saro/// sueita leik ok tei'ti 
sa ken//ir mer suaii//i si'idnnd er u//r raundo su/'/■(^ liitu 
liogna hurt^er luii't iarpi- sofa litit. Hn// (Jlua(^l lu/////. Hual 
er her 1 hei'nii hetra hycir skalld af jira sialldan niiok er 
langr sa ei- duelr drengi dagr en viuen fog/o |iungan '^ D ') Saimnt' overskr. i niaitren. -*) Rettet fra luls.s -// 

•') Samme overskr. i inarureii. Dette ka)). Hnde^ ikke i Hkr. (men i FnV. o^' Jfr /•. 

I. MAOX. HERF. 125 

her ek af j)iii//oi J)an') liai-iii er ek s/vd suan//a skrevta/. 
ineirn a moti miiu/ alldreo-i fin>/a. })a haf^e Mar/in(s koii- 
r/zg-r s])urt uing'iarnlc<i- »»(^ dlottor) keisarans til sin oZ- ho// 
llef(^e \uif mællt at slikr ma^r l)otti hen/æ sæmilegr sem 
-) 'Magnus ko//r//oT var. {)a (|(ua^) \wini I)r'tta. lorp man eioi 
ver]ia arnilin;zz a olu' sin/K' ov^ spyr ek ^ullhrmos Ger^ar 
cro^ uin skalld i blio.^c an// ek [)ott eio-i fin//ak opt o•u,^- 
nefiar j)()ft(i vi'ti ni/'//n at ek liyo hen//ar liala ræk(^ar nialo/y/. 

K. 14. Vid Mdf/iiKsi ]i()iini(/i ()/,■ \)(nH fedii'n///'-) 

10 Qkopti Augni/M/dars(()ni uar(> niissattr vi^ ^\(i(/inis ko///-//g 
iO ol deilldo l)/vr uni danararf ncudainn ludlt Skopti en 
\win:iigr kaWade tiP'") t'reko at \)((t \av xid ua^a sialfan varo 
Jja at att(ar)^) niaroar stefnnr o/,- lag(>e Skopti [xit rac^ til 
at \)('ir t'eiVar skylldo alldregi allir samt yera ti koy/rngs 

1.1 uallde. sao•(^e at l>a mynde h\y^i\ {)a er Sko])ti var t'yrir 
ko///-//gi flutti htnnt \)(if t'ram at skyild frændsemi var milli 
|)r/Ra konnigA ok \uif mtM^ at Skojtti lmf(^e ur/-it iafnan ka'K 
vinr \\<ni^ ol- fo^or luf//s ok alldregi skiopla^ez \\riy i vinatto. 
SagAe ole sna at men// ma-tti \uit skilia al In///// \tir sua il -ioT 

20 viti boi-in// at ek man scg/V \\(iini eigi fu// mal hallda i 
deilo vi^ y^r ko///-//gT ei- ek mæli rangt ok jmi bregi^r mer 
til forellris mins at ek hallda reT mæli ih'i \\\\ci\om man//i 
ok gora \>(rr ongan man>ni mun at ko///-//gr xor hin// sami 
ok myk<Se/> ecki ska)) h////s ni^ slikar rsT^oi' for Skopti heim. 

2;') Si<^an ior Fin//r a ko/////gs fund ok i tal vi(> hr///// ok l)a(> 
ko///-//g b-ænai' at ko/////gi- skylldi l)a fe«>ga lata mi i'cttcndom 
af J»es<) mali. ko//r//gr sxonir stycdcga ok stiit. l)a mr/'hi 
Fin//r. Til an//ars hng.^a ek at y(^I• ko///-//gr en |)// unuulot 
gora mik logra-niiig |)a er ek settum/.c i K/7d(Miis cy ei- fair 

:{(» uilldo ac^rii' viii/V y^i'ir o/, s(ig(>o sem sati xor at ji/vV xoro 
framscdhlii' er \)(ii- v///v/ ok \il dau^a deim^er ef Ingi ko//- 
nio-v hetVie eigi Ivst vi»^ os mcii-a hof«^illg•ia skap en |»// 
hafet'') i'ni os sét ok man |»a cii// morgu/// synaz sem \cr H 258 
l)/'/iin \uk\m\ s^livirl^('ng cf \uif v//'/i nockurs v/zt. ko/////gi' 

U.') skipai^ez ecki vi<> slik^// i'v'^r for Fiii//r hcini. Si^aii for 

') Geiuicm /; jjiir en Icuk.stre;;. -) Siiiinnc ovciv>kr. i iiKiriicii. 
•') Her ms\. vist me<\ sn'i „lil.llli iHki.l. - ') (ir mg], hds. 
'■') Skr. /<r(/'5.7. Ilkr. liiir: jii'< h<il()ir (. I sk. />-'/■ huf')ii()). llMi KIRSPKNXILI, 

Au^iiiiiii(lr Sk()|)ia>((iii I ;i tiiiid knuni^s en t-i' kom 1'/// koy/- 
rz/o- har Uaini u])/> luciidc siu o/, l)il(^ ko//r//fi" ^oi'ii rett jjei/// 
t'e(^g'Uiii. ko/////gi- siif^^c at \uil \(ii i'eT cl' hfiim iiurlti o/ 
|)r/V vo/vy fiiDai'') iliart'/V. jia m^/'lti Au<>'in/(//(lr koma imimi 
|»r/ kdiiii/^r [k'so al^'i(^es at gova os raiigt i/ri sakir i'ikis .") 
|tiiis mim \)(if lu/ saii;/azc sem iiu^'lt er at flcstir launa illa 
^fi"" ('(^a v'iR^' *'■' 'it't i»'i' ,a"<'i'it s/yM |t^f/ o/ tVlgia miiiu mali at 

alklregi si(>nii s/.vd ck koma / |)iiia j)i()nostu o/- eng-i vaH 
fe^g'a ef ek i'a(>. for Au;iiii////(li' sic^aii lieim o/,- saze alldregi 
si(^all o/,- Mdf/jiiis ko//r//gr. Sko])ti Augm////(lars(oii) hyriafte !'• 
tV'/<^ siiia wiii varit rpt/V af lamW a lirott lur//// hafcie .v. 
11 L'.")!i Ko/gski]i o/,- (»11 \el 1)11111 til |)eiHar feri>ar ll^(^o mid lu>////m 
synif \\(iii<. Aiigiiw^Mli- o/.- Fiii//r ok \\n(^v iii'(^o j)/7V helldr 
si(M)i'mii' sigldii um liaiistit til Fleiniii//gia lff//d/ ok xoro 
\Mtr wiii iieti'iii//. Siu'///ma u/// varit siglldo \uir uestr t/7 1"> 
\'all/'//dz ok WIII sumarit siglldo ji'/r iit iiiii Xorua sund ok 
UHi llausti(^ til Roniaboigar k/;/d/, \)((r amUu^ez Skopti. allif 
aiiiidiK^oz l)/7i' f'e(>gai" i j)/vri tV'/-5 I'oi-(^r lif(^e lengst haim 
anda(>ez i Sikiley \)(if w sogn maiw^a at Skopti hafi fvi'st 
sigllt Xoi-fa sund Xo^(^man//a ok val•(^ su t'el•(^ hin frægsta. '■^> M K. 15. \iii iall 'Sliif/iiiis koiiriif/s berfi'itz'-) 

Agiw/N ko/////gT byria(>e fei'(> sina af l/»//de ///■ hat'(^e her 
mikin// |)a hatV>e lun/// ko///-;/gr v/'/it yf/V Sorcgi .ix. 
vetr hdiiii liell(ti''i uestr um hat' ok hat'c^e it friAazta li<^ er 
til var i Xoivy// honu/// fylgt^o all/V fikis ni/'//n er i xoro '2') 
h///dino. SigT<^l• Hraiias(on) Vi^kun//r lonssfon) Dagr F^ilifs- 
s(on) Serk/' or Sogni. Kyiiinz/dr aull)ogi stallari ko///"//gs. 
Vlfi- Hranasion) l)ro(Mr Sig/MfV//- ok marg/V a<^rir rikis m<'//n 
for ko///-//gr vi(^ |»eso li(>e ollv uestr til Orkneyia ///• hat'^i' 
[»///■jaii me^ ser sono Erlc/zdz j(arls) 'Slaf/inis ok Erl///g j)a -'{n 
i['2i;i siglldi lu///// til Svi«>reyia ok er lu///// la vi(^ Skotl////d. {ja 
liop }t\a(/inis Erlr//dzs(on) nm nott af skipi k///////gs ok suaui 
til h///dz for si(>a(n)-') upy/ f skog ///■ kom fram i' inr(^ Skota 
ko/////gs. 'Mdc/iiiis koiina/v hellt li^eno til lih/zidz o/- lu'/ia(>e 
!>///■. |»a kom ]\Ivriarkiak^) ko///'//gr til li<^s vi(^ lu///// o/- un/zo H5 

'i Sal. 

-I Saimuc (ivcrskr. i iiiarfrcn. mult. um. Her tindes i Hkr. to ii)'rle'j-nska))itlor. 
iiii'ii som (loji mjfl. biule i 3ft og .Isk. — ■') /, ii ingl. lids. - ^) Sal. MÅGN. RERF. 127 

\)civ mikit af lifynleuo Dyflin/å o/.- I)yflin/'!ii' skii'i (>/> var 
Mac/nus \u)iini<y;r uiii vetriii// U])y/i f Ivuiincku/y? ' ) med Myr- 
iarkiak konniori en setti m^?ni sina t/V Irfy/dzgæzlu [nir er 
lur//// liat'f^e uii//it. En er vara<*>e ioro ko///-//g'ar me(^ h/y sin// 
') uesti' a Ulai^zstir o/- attn j)rr/- oRav^or margar o/- un//o l////(lit 
oÅ- liof5() nn//it mestan lut af Ulat^stiP) l)a for Myriarkiak 
konvngr heini a Knn//actir. En "Sldgrms k///////o'r liio j)a skip 
shi oZ- a^tla<^e a'str til Nor/Y/N en sætti ni/'//n sina til gæzln 
1 Dyflin//i haim la vi(^ Ula(>stir ollo lic^eno. ///• voro J)/v'r 

10 seg'lbnnii' |)r/V jiottuzi' l)iirfa strandliociua o/.- sende ^Idf/iuis ii -jtj-j 
ko///-//g-r ni/'//n sina til Myriark/V//- ko///"//gs at lur//// skylldi 
senda jieini sti-andhoc; ///■ kMa<> a dag at koma skyllde ett 
seinsta-) ef sendinir//n vrr/i heilir fyrir Bartholonious Mc-^'.sv/ 
en niessu aptanin// xoio j)/v'r eigi komn//'. Kn niessn dagin// 

1.') er sol ran// u\)p geck M////////X kr////-//gr a l////d med inestan 
luta li<^s sins ///,: geck uyip fra skipo/// nilldi leita ept/V 
motmom sino/// o/- strandlnuini ne(>r wo- vindlust o/.' solskin 
lei^en la yfir niyrar ///• fen ok voro [)(ir luumar yfir klapp//' 
en kiaRskogar vi(>r tne(iia negna }»a er-') sottn frani vai' 

L>() fvivV |)eini lei'ti nncknt nuok hatt [»/r/)an sa l)/v'r vi'6a |)/7r 
sa ioreyk niikin// npy/ a l/rz/dit roddn |>a niilli si'n lun//T 
\)<(f ninndi nera lu/r Ira. En suni/V s»,>g(^o at \)(ir munde 
tVovr m/'//n j)/'/Ra m/V) strandlio(iit namn |>/v'r l)a sta(^. [la 
mrt'lti Eyuindr aulbogi li/'/ra s(egir) lur//// hu/'/ia ætlan liafi 

25 \)rr a fert") j)esi ovarlega {»ickir mo//////ni farit \)ri- viti^ at 
Irar éro suikalir ætli(^ lui ra^ nockot fyrii' li(>e ydro |)a 
m//'l/i k/////'//gr fylkio/// nu li^e xoro ok xcnnw vi(M)unir i'f 
ju'tta eru sui'k var }>a fvlkt geck kr////-//gr ok Eyu//////' in i ii ■_'»;:! 
fvlkingun//i liaffte Maf/inis k//y/r//gr hialm a lioffte ok ro^an 

:*>0 skinild lagt a \\)(() guUi leon gyrc'Sr suerc^e |)ui er Le(d)itr 
heit/V ok sva \ar kallat tan>/hiollt at ok gulli vafi^r niet^al- 
kaflin// it bitrasta vapn lur//// liaf(>e kesio i hende haim 
haf(^e silki hiup rau(^an yfir skyi'to ok skorit f/V/ ///• a bak 
leon af guln silki ok var jt/r/ mal umiiiiki at eigi hef(>e sei^ 

:'>•") vasklegra nnni// iie skorulegi-a. Kyu//////- liaft^e ok silkihiup 
rau(^an ok viA sania ha'tte sem k///////gr lur//// var niikill 
madr ok fricSi' ok hin// h/'/nian/zligsti en er iorevkrin// nalg- 
a(>ez^) |>a kendu jir/V si'na m/'//n ///• ioro {»/vr iii/fl strandhn(i ') Sål. — '^) ! tf. over 1. — 'l Her iiitfl. vist firir. — b Skr. n(ili/<ili)r:. 12S KIlfSI'KNNII.I. 

iiiikil i-y li'ii l<o/(//;or ll;l^'(^(■ >('iit jtci/// o/, liclli luo/n «.>" *"'*'* 
si'ii viA 'Sliif/iiiis kniiiH^x. si<^all siw/o jir/r iit lil ski|)aii/r,i o/. 

II •_'tu \7(/ |ia llli(^(l(■;^■is sk^•i(^. |-ji er ji'vr koma iil a iu\ rariiai' 
torsk |)ei/// seint yf// t't'iiin jia |)usti Iw/r lia (»i- Im/'/it) 
skogvf/- iipfi o/- l•('(^() |ic'}iar til luf/(laiJ:;a. eii NorAiiieii// ioia '• 
(li'efft ok fellii |K'j>ar iiiariiir jia iiu'lti hlyx/ndr \\(\ ]i(nini\i 
6hep/>ilega t'eu li(^ vart tokoin mi skiolt gott i'a<> ko/z/'/^gr 
iiirrlti l)lasi lu'/'hlastyvii ullo li(^(■ll() iin<lii' iiw/kit eii \)(ii liA 
seiii her er skioti a skialldljorg o/- toru/// sic^aii midaii a 
liæli ut yt'// inyianiar. Sil^all man fcki saka ei' \rr komu/// 1<» 
a s]etlr//(lit. Irai' skwtii diart'lco-a en po fellii \\>'/v alljjyckt 
en æ kom nlat^l• i \n(iiiii: sta^. En ei' ko/<//zoi- var koniin// 
a na'^sta M iliki ok- \uir var torfæra mikil ot t'a.sta«^a^ ytVV 
tiert fellu \)(ii' Noi(^mr/Mi mink |)a kalla^e konrn^r l'orgrini 
skin//hut'o lendan man// sin// luo/// var upy/l/'//dzkr hu!) lu*//// 1"> 
^(iji( yt'/V dikit meA siiia sueft en ver muno;/< segvV lu///// 
n/'/ia mec^an sua at yi^r skii\ ccki saka t'arit sic^an a holm 
jian// er l)f'/" uer<^r ///■ skiotit a |)a mei^an ycr furotn yf//' 
dikit \)cr (>rui^ hogm/'z/n go<Mr. Kii er j)/vV komo yfir dikit 
\\('/r Porgz/mr knstn(>o j)eir skiollduno/// a bak ser ok run//o 2<> 

II L'i;.") til skipan//a ofan. Kn er koHnu/v sa \\(it m//'lti hdint odreng- 
ilega skilz |)U xii) jjin// ko/////g ovitr uar ek j>a or ek gnr<Sa 
|)ik lendan man// en ek gur(>a utlagdan-) Sig///() hund h'//dan 
man// alldri mnn//di lu///// sva tara. ^hif/inis k/////'//gr feck 
sai' var lagii^i' kesi'o gugno/// ba^^e hvrin t'yi'ir ofan kné '2') 
lu///// greip skajjfit millom fota ser o/.- brut or keflit ol- 
m//'lti. Sua briotiun \rr Inu/ n speT?ile(;in// suein///'. yi(((/iiiis 
ko///"//gi' xdf ho(inin// a lialsin// me(^ s})or»^() \)(if vår hro/s 
bana sai' Ita t'lyl^o l)/7'r er ept// \oro. \'i6kun//r lonss(oii) 
l)ar til skipa su/■/•(^et K(ibit-') ///, nu/ki k///////gs |>/v'r run//o •"«• 
sit)arst an//aR Sig///^r Hranas(on) |)l•i(^e Dagi' Kilifs.'^(on) )>/'/ 
fell med M(((/i/i(s\ ko///"//gi Eyu///(//" olbogi. VHV Hranas^oni 
ol- margir acSrir wikis men// mart fell af Nor(Nm/»///om en 
j»() mycklo fieira af I rom. en \)<'/y Nor(^m'//n er uiulan komo/ 
ioro brott liegar nm haustit. Krb//gr s(on) Krl/'//dz j(arls) :i") 
fell a Jrh///de me«^ ^{(i(/inis'\ k////tv/ge. En er \)(it \\i) er flyit 
haf6e af ]rl////de kom til Orkneyia ol- Sig///<^i- spurte fall ') i) tf. over I. iiitMJ iicdv .ti';:;n : li or vist fejl ff<r ///. 
'-} Vist fejl for id/diimi. ■'') Sal., fejl for Lcfif/-. MAGN. BEKF. — SAGA MAGNUSSON A 129 

May}uis koitoigs f(y6orj sins fja rezk hanu {)egar til fer6ar 
me6 J)eim oJ: foro Jje/r um haustit austr til 'Noregs, 

K. 16. Fra ViMiunnii) 

MAg;m(S konv}igv var yf/r 'Noregl .x. vetr oZ; var å hans H2(;(i 
d^gum fridr go6r inwan lanåz en iiK^^ai hof5o miok 
starfsamt ok kostna6ar samt af lei69ngro?« vor Magnus ko«- 
ywgr hinn vinsælasti-) vi6 sina mfjai en bonclom {)otti 
hann har6r J^a henna moin fra orSum lirnes |ja er vinir hans 
mælto at hami for o6lega^) opt er haim lic)ia6e utan Irtwdz 

10 hann s(ag6e) sua. Til fræg6ar skal k.onvng hafa en ecki til 
la^iglifis. Magnus konvngv var næR .xxx. at alldri er hann 
fell. Vi6k?o;»r lonss(on) drap man/i |iann i onosfo er bana 
ma6r uar Magnas konvn gs {ja fly6e Xidhunnr ok haf6e fengit 
.iii. sår ok af Jjesom sgkom"^) toko'^) synir Magnus konvngs 

15 ha}m i inn mesta kerleik. 

K. 1. Ypliaf J)r/ia sona Magnus berbeins Eysteins 
SigitrSar Olafs ^) 

EPTir fall Magnus konvngs berfætz toko synir hans ko«- H267 
t'>?gdom i l^oYcgi Eysteinn. Sigv»-6r Olafr hafde Eysteinn 

20 in;; nordra luta landz en Sig?/r6r en>it sy5ra Olafr konvngr 
var |ia .v. netra e5a .iiii. en J^ann Jn'idiung lajiåz er hann 
atti liof6o pciv ba6er til var6ueizlo. Sig«r6r konvngr var 
til konvugs tekin;/ Jia er hann var xiii. uetra e6a xiiii en 
Eysteinn var vetri elldri. Sigrftr koni-ngr let eptir fyrir 

2") vestan liaf d(ottor) Ira ko7ivngs \n\ er synir Magnus konvngs 
\oro teknir til konvngfi. komo utan or lorsala lieimi ok sumir 
or Miklagar5e [)cir mcnn er farit li9f6o me6 Skopta Aug- 
mundar s(yni) ok \oro {x'ir hinir frægstu ok kunnu margs- 
konar tidende at segia En af Jieim nynæmo?/?, girntiz fi9l<^e 

;U) inanz i '^ovrgi til {)eiRar fer^ar var [)((t sagt at i Mickla 
garde fengu Nor6inc?in fullsælu fiar \)civ er å måla vil! du H268 
ganga {)e/r bacio konvnga, at anwaR liverr [leiRa Eysteinn 
efta ^igurdr skylldi fara ok vera iiri }jui li6e er til utferdar 
giyrdez. En konyngar iatv6o J)ui ok bi^g^ru icrb [ya, me6 becia ') I margen det samme med tf. Io)is syni. — -) n intrl- li<ls. 
•'^ Ilkr. liar drarliiio. — *) Omv. i lids., men med oiiiHytn.tefjn. 
•') 1 iriiirgen: Vjipliaf Ki/sfchis Siyurdar ok Olnfs. ]'M) EIRSPENMLI. 

|H'i'u;t kostiuii^c. 'J'il |»eiKai' t'cic^ar icc^u luar^ir rikis iwciiw 
Ita'c^c lr//(lii- iiii'U// '//■ rWi/r l)a'ii(lr. Kii w fenMn var l)uiii |)a 
var \)((f af la^cl at Si^///^i- sk\ Udi fara en hlystcfini skyUiW 
hafa lro/(lia<^ af liondc j)r/Ka IxMiia. Einojii vetri o^a .ii. cpt/V 
fall M(t(/niis koiiciu/^ hrrft'tz kom vestaii af Orkneyio/// Hako// .'> 
s(on) Pals j(arls) cu ko//<;//gar gafo \u)ih)iii jarldoiu ok yfir- 
soku i' Orkneyio/// sua sein jarlar liof6o haft fyrir honom. 
P(all) ,i(arl) f(a(^irj lu///s e^a Erl^'//dr fo«^v'■ bnx^fi- hdiis foi- 
Hako// j(ai'l) uestr til Orkneyia. 

K. 2. Vtferd Si<i;urdar konni^s^) Kt 

Fiorum vetru/» eptir fall Magnus konvii^H for Sig/</ftr kw/- 
rugv viA I160 sino or Norrjf// {ja haffte lifr/«?t .Ix. skij)a. 

V H 269 Sua sfegir) PoraKin// stuttfelldr Sua kom fylkis franit lil^ 

saniau margspaks inikit iiiilldiiigi villt at skip vid skauj) 
skarfugr vi(^ log lireins gu6s hei^aii hnigii .Ix. Sig///"(^r kon- ir» 
vngv sigldi nm haustit til s^(^r-) til Eiigko/dz j)a var \)(tr 
konrtigv Heinrfkr s(on) \'ilh/V//?/i.s bast«/«)«/- nar Sig/</«^r {)«/• 

V iiin vetrin//. Sua s(egir) EinaR Skulas(on). Vasauflugr reA 
uisi uestr helmin//gi mesto>// i'n^ at ensku \af)e ægis niau 
vi6 liaRa stal let liilmiR liuilazc lieiptgla6r ok var {)aftra ne i'o 
gramr af val Uimrar vetrlr//gis stigr bet/v. Sig///-6r koii- 
vngr liellt eptzV um varit liAeno uestr til Vall«//dz o/,- kom 
fram uni haustit ut a Galizol«;/de ok dualc^ez J)«/ an»an 

V II 270 vetr. Sua s(egir) EinaR Skulas(on). Ok sa er a>z gat niki 

61 ])io^ko//i7/gr solar auud a lacobs l«;/di an//au vetr und l*.'» 
ran>/i par fra ek liilmi lu'/iar liialldrs laus mæli giallda 
grawr birti suam snewjma snaRlundr fr«,»mo)// iarlli. En \^^l■■'') 
var me^ {)eim at l)yr(> ') jaill sa er \\(tf'') rcc^ f/V/ lande gor^e 
sætt \id Sigurf) koiiriig ok skylide j(arl) setia torg Sig///(^i 
ko//.y//gi til niatkaupa allan vetrin//. En \)(if endiz ecki \nigv M) 
en til iola ok gor(^ez l)a illt til niatar |uvV/t l////d(>t er skarjit 
ok litit matl////(l. {»a for Sigiirdr konrjtgv wicd miklu liAe til 
kastala pes er .j(arl) atti ok flv5e j(arl) luidan |)////t ]\(iitii 
liaft^e liti^ li(^. Sig///V)/ koiirn(/v tok \m'') vist mikla ok iiiik// 
lu'/fang an//at ok let flytia til skipa sin//a bio/c |>///hin i ;!.'> 

') I margen det samnic med tf. til Inr.sdla. 

~) Dette til su(ir IxTor pa fejl ok bor lulf^a. 

•') Fejl for ftiif. '1 lli T uiKl. al. — "'» Fejl for }j,ir. SAGA MAGNUSSONA 131 

brott ok iov vcstr fyivV .Spån. Pa er 'S'i^uidr ko/^r/^gr siglde 
Uri Spån b^ysk \^at at er vikingar nockuRir \^civ er frjro 
at fefangi komo i moti \\o\\om med galei6a her. En SigH/-^r 
\nnvn^y lagede til oRasfo vi6 {la oZ- hofo sua hina fyrste 
5 oRo.s^o vi5 heiiina racnn ok vann af [)oim .viii. galei5r. Sva 
s(egir) HalldoR skualldri. Oh fa dyfi/r ioro Fiolniz hrotz at H:>7i 
moti vigasnm hl()6 visi iiikin><gar grainr rikioin na6e \\.cyY 
' at hrio(^a lilaut drengia vinr fenj/gi fyr6om liollr en fellat 
fatt lid galeidr atta. Si6an hellt Sig?f?-5r koy^yngr til kastala 

10 {)es erM Sintrr' lieitir-) ok bar6iz {)ar a6ra ouosto. \)at er a 
Spåni \)ar sat i liei6et folk ok h^riafte å kristna nien^? \\aiiii 
VQjDi kastalany/ ok draj) allt folk ^viat ecki villdi kristnaz 
lata ok tok ^ar fe mikit. Sua seg/r HalldoR skna/ldri. Stor 
skal ek uerk |iau er \oro Vanår dags å Spani i)i-utt let 

IT) slonguir sottan Sintre konvngs inna, gQrdiz lielldr vi(^ lun (^all 
hcnnoiDiovn gramr beriazc gratt en gurua neittu gu6s retti 
ser bo(^no>«. Eptir [)af hellt Sig^rc^r koiirugv^) Lissibonrn h -iT-i 
pat er borg mikil å Spani ok half k/istin ok half heiden 
par skilr Spån kristna ok Spån hei6na ero I)av hcroSS oli 

20 heic^en er uestr liG^ia |)^M"^an. par atti Sigity^r ko^^yngr oRosto 
hina .iii. uid heic^na menn ok haf6e sigr pur feck ham/ fe 
mikit. Sva s(egirj Halldorr. Su^r vant sigr in;? fniOia sniallr 
\id borg l»a er kalla lof<^ungs kundr er l^z-idot Lissiboii at 
ironi. Pa hellt Sigiirdr konvngv lifteno vesti- fyrir Spån 

-•") lieidna ok lag6e til borgrrr [)eiRar er^) Alkasse ok niti' par 
.iiii. oRo.§/o vi6 heiGna mo/n ok xunn borgina ok dråj) par 
mikit folk sua at han;/ eyddi borgina. IV/r fengu par ofa 
fe mikit. Sua s(egir) Halldorr. Vt fra ek yi^r pai- er heit/r 
Alkasse styr huassan folkj)ey6ande^) fysazo fior(^:l siiw/ al ii -iT.i 

MO vinna un»it fra ek i einni eyddri borg til sorga liitti ]\cr\i 
a flotta heic^ens vifs at dri'fa. I'a hellt Sigv/zc^r ko/////gr fram 
ferdin/n ok lag5c til Nni'uasunda. En i sundono;;^ vai' fyrir 
|)eim vikin^iga hcrr mikill ok lagde ko;<y;;gr til oho.s/o vi«^ 
l)a ok atte l)r(r hina .v. oEosto ok hafde sigr. Sva s((^gir) 

:5-'> HalldoR. Treystumzc ek fyi'ir austan ydr tiode gud i'ioda 
iiå skari flo nyi'n Norfa sund til imda. Sidau lagde ^igardr 
koiivtigy herinom it sydia med Sr;khn;dc ok kom til eyiar ') Tf. over 1. — ^ i (l) ligeledes. - '') Her iiiirl. ///. 
*) Her mgl. h^lhiii er. — ') SAl. for pei/s-. i;{2 KIRSPENNILK 

liciinir er kiillut er l-\iriiiiiitr/i-a ') \)(ir liat'i^c lu///// -j J>a selzc 
H 274 ]\nv inikill \)\i\in((ini(i li('it'^('ii//a i lielli iinckiiun ok sett iiri 
framan liellis dyniar st('imie(i \)ciy hcrio6o vifta a ]anå\t ok 
fluttu til lielHsiiis allt lu'rfaiigit. ^ifxindi- koncii'^r ueitti 
up;>gaungu i JjeiRi ey ok for til hellissins ok xar harm i .'> 
hergi n9ck9ro ok var hatt at ganga up;^ hallin>« til helliss- 
ins en biargit skutti yfir fra»n steinueoin/r^j ok liræddozc 
ecki vapn \)civa. Isor^inaniui. En jx'/r inatto bera griot ok 
skot ni6r und/r fætr ser ofan a Norc^meyni. Xon^men)? vefio 
ok ecki til up^jgaungun^ar at suabuno |>a toko lieii^ingiar 10 
pell ok ixiSra dyrgripi baru ut å veGin» ok skoko at Nor6- 
monnom opfto a \m ok eGio6o fja irylSo |)eiin hugar. Pa 
leitafte Signrt)r ko)}nu/r ser ra6a hconi let taka tua skipbata 
er bfokar eru kallader ok draga up// a be/git yfir bellis 
dyrnar ok let drengia me5 strengiom digrvm allt under !■") 
innviftona ok allt um stafnana. Si6an gengu menn [iar i sua 
sem ram liafde leto \)eir siga skipin ofan iiri liellin» meft 
reip9no»i^) {)a grytto [)eir ok skuto er å skipuno??? \oro sva 
at hei(Mn>;giar lirucku inn af steinueoionow. Pa geck Sigurdr 
H -275 konvnf/r me6 hcriuii upp i l)^rgit undir steinveoin« ok brutu 20 
ueGin*/ ok koniuz sua upj) i liellin;? en hei^ingiar flyiJo 
undan in/? uni steinveGin/? J)ann er settr \or um ])u^/an 
liellin/i. Pa let koitv}igr flytia i liellin/« uii^o stora ok gora 
bal niikit i bellis dyronojn ok sla elldi i. en lieiftinngiar er 
elldr ok i'eykr soTo J)a letu sumir lifit sumir gengv å vapn 25 
Nor(^man//a en allt folk var drepit e6a brent |)ar fengu 
Nor6me/ai it mesta l^rfang er |)eir bef6e tekit i J)esi fer(>. 

V :s8"' Sua s(egir) HalldoR. Var6 Uri stafni styriar gi^rnum fric>- 

raskar Forminterra ^ar var5 eGiaR ok elld })61a hlamamio 

V lift a6r bana fengi ok en// |)etta. Bau6st}Tk/V letz [)U bo/ka :>o 
bragnins"*) uerk å Serkio»i fræg liafa giorzc iiri gygiar gagn 
stig ofan siga en i hall athellihe/nen//infiolnu'//no/// gaundlar 
\>ings med gengi gny {)rottr ne6an sotter. En// s(egir) Por- 

\ II 27(i iUiimi stuttfelldr. Ba5 gramr guma gun//hr//ftr draga byr- 

ur/j-ga å biarg blasuarta tua j)a er i reijtu/zi ramdyr })rama ^5;") 
sigu iiri bellis hli6 dyii me6 li6. Pa for iåignrdr konvngv 

^) Over I findes både fork.teguet for er o^ et r (altså ten). 
-) Hor udgå. — •"') Her mgl. Heidiufjjar rrirdii .sfeiin-etjtji)U} (llkv.). 
^) lier skr. reipfiucnnm. — '*) Sål. SAGA MAGNUSSONA 138 

fram'j ol- kom til eyiar I)eiRar er Ivitzka heitir o/,' atti [)(U- 
onosto ole feck sigr. su var liiii .vii. svia s(egir) HalldoE. 
Margdyrka(^e kom mc/k/V mordliiols skipa stoli fus var 
frembar ræsiR fritlJslitz til Ivitzko. Ept/>- \)at kom ^i^urhv 
5 konr^^gr til eyiar jieiRar er Manork lieitir ok hellt ^ar hina 
.viii. 0R05/0 vi5 liei6na mewn ole feck sigr. Sua s(egir) Hall- 
åorr. Knatti enn-) inn atta oddljr/c"^ uakit si5an finy/z i'aiK^ 
giolld ii gi-æn;?i groins fen^ Manork \ier5a. 

K. 3. RotigeiR tok ko^^yy^g dom'') 11 277 

10 Q\i^uif)v ko;<yy/gr kom um varit til Sikileyiar ok dual5ez 
^ \iar lengi J)rtr var |)a RodgeiR lirytogi hanii fagnade vel 
konyngi ok baiK^ lionom til veizlo. Sigi</-5r V.onvn^v kom 
jtingat ok \mkit M^S nxcd hownm var \)ar dyrlegr fagnadr ok 
\i\xcn\ dag at veizlun//i stoti Ro5geiR licrtogi ok {)ioiia5e at 

!■") bor6e Sigzoc^ar ko/a//gs ok hin« .vii. dag ueizlunnar Jia er 
inom hof5o komit til bori^z ok hoft^o tekit laugai'. [)a tok 
Sig«/-dr koy/iv^gr 1 liond lie>-togauom ok Iciddi \vaitn \\\)p 1 
hasæti^ ok gaf honu;// ko/^'y^gs nafn ok [nxnu i-ett at \\(tnii 
skyllde Vonvii^v uera yfir Sikileyiar uellde en adr h(dV)o 

-O jarllar v^rit yfir {mi Riki. Ro6geiR Sikileyiar ko?wngr var 
liin// rikasti ko//r//gr \\ann van« Pu"^) allan ok lag5e under 
sek ok margro- storeyiar i Gr/cklr(wdz liafi \\(m)i nar kallaer 
Ro6geiR in// riki luf//s s(on) var Villiialmr ko»fngr i Sikilcy II '27s 
er lengi haf(^e ofriO) mikin;/ haft vi(^ Mitklagar^z keisara. 

2") Villiialmr ko/////gr atti .iii. dætt/- ok ongan s(on) \\(iiiii gipti 
eina d(ottor) si'na Heinreki keisara s(yni) Heinreks keisrov? 
en j)ema s(on) var Fri^rekr er Uri sko»ano var keisari yiir 
Romaborg. A^ra d(()ttor) Vilhialms kr;//r//gs atti he/togi af 
Cåpr. ena .iii. Margr«T yfir kussari. Heinre/cr kcisa// di-ap 

•5" j)a bada. Dottur Ro6gr?V>^ i-ika Sikileyiar konrngs atti Maiiuli 
keistt/v 1 Micklagardc var })r/Ra siin Kii-ialax keisari. ') Her mgl. vist <'i hii) (IFkr.: rlofj ihkI. <ii(1<ii.' o;;s:i i Jsk.). 

-) c er rettet fra ;. 

•') Samme overskr. i niiirtreii. 

■*) Sål., f. Pul. 134 KIUSI'K.NMM, 

K. 4. Siouidr kotinigv for or ^sowyl til Toisala'! 

Vin siiiiiarit sij^ldi Sig//r6r koiinif/v iit uiii GrickUf/Mlz liaf 
til Iorsalala//dz for si(^an upy> til lorsala bo/gar ok hitti 
\u(r Hallduina lorsala ko//rng. Balldu//// koiifngv fagnafte 
Sig/o(^e koiivnge forkun*/ar vel ok i'eiA iiie(^ lionvm ut til •> 
arinynir lordanar ok aptr til lorsalaborgar. Siia s(egir) EiiuoT 

V \{-2ii> Sku/r^sfon). Huf let hilm/r suifa hafkalldan lof skalldi erat 
of allualldz risiio einfallt i (i/vksallti a^r vi^ eiiikar hrei6a 
aiiftlestvV skip festi aiiU bei6 ualld \ne!^ stille Akrsborg 

y fegins morgun ok enn. Get ek Jjcs er gramr for uitia glygs 10 

lorsala bygftar mæftr iiitu5 aiuMing æftra ogii bli('ir und sal 
uiftoni ok leygliati laugazc leyft ra6 iiar [)at nat^e liauka 
frons i hremo huatr lordanar vatri. Sig»r^r ko»i'/^gr dualftez 
miok le/^gi å lorsalaloi/di iiin liaustic^ ok aundrftan uetr. 
BallduZ/u' gorfte ueizlu fagra Sig//r6e kotnnge ok lifte miklu l'> 
ine6 honum J)a gaf Balldv/n/ konviiffv Sigiirfte ko/^r^?ge niarga 
helga doina ok |)a var tekinn span;^ af krosenom lielga at 
ra6e Balldw/^cf konvngs ok patriarcHa ok suorOo Jjc/r bafter 
II 280 at lielgum d(3nii at {)etta tre var af liino«? helga ki'osi er 

:iH' guft sialfr var pindr å. Si6an var sia heilagr domr gefin?« 2() 

SigHrfti uicd J)ui at hann suar6e a6r ok .xii. moin med hoiofn 
a6rir at hann skylldi fremia kristni med a^Uum mætti sino?/i 
ok erkib//.fAwps stoU-) koma i Irn/d ef hniui mæTi ok at 
crosin?i skyllde \utr vera sem bin» lielgi 0\afr liuillde ok 
at hayiii skyllde ti'und fi'eniia ok sialfr gora. 25 

K. 5. F/Y/ Sigur(3f koiiviigi ok stolko//i-;<^i.'') 

SigrSr kony^gr for siftan til skipa sin^/a i Akrsbo?-g |)a 
bio ok Balldm«i koiyngr her sinn at fara til Syrien dz 
til borgor JieiRar er Sæt heitfr su borg \ar hei6en. Til 
{)eirrar farar rezk Sigurdr konvugr med ho»oin ok Jja er :K) 
kony/^gar hof6o litla rift setift um borgina gafuz heiftnir 
ni^yni up;^ ok eignuftuz |)a konvngar bojgina en lifts ine«n 
annat hrrfang. Signr5r ko;?rHgr gaf Balldv/>m alla borgina. 
\ »Sua s(egir) Halldor)- skyalldri. Borg heiftna tok bræftær benia ') SiVl.: or Noiryi er overflodiR-t og tirif^tigrt. Hedro er ovorskr. i inarp:en: lor- 
sii/iiffrd Si^|urå(u^. 

-') Siil.. dog vist fejl for .ifoli (Hkr.). — •*) Saimne overskr. i margen. SAGA MAGNUSSONA 135 

tikr iif iiiki lia6ez Iuutr \i6 piyfte liilldr en gait af milide. 
EinaR Skit/fls(on) s(egir) ok her fra. Sætt fræi) ek Dælå H 28i 
drottni^) drengr mirunz pes vinwa ioku^) huast i H)/star rift 
ualslongr rifta sterkr brot ualikt virki uals mim litu5r mcrki 

5 guii>?az faug>- ruftoz surrft én sigri snaR hragningr lilaut fagna. 
Ept?V pat for Sigzirdr konrngr til skipa sinwa oÅ- bioz broT 
af lorsalakmdi pciv sigldo norfti- til eyiar^^) er Ki'pr lieitir 
ok dualftez Sigurd)- konvvgv par nockora lir/6 for siftan til 
Grickhnidz ok lagfte ollv lifteno vt vi6 Engils nes ok la par 

10 halfan manaft ok var hur/n dag raftbyri nor6r ept?> hafmo. 
En haitn uilldi l)ifta j)es byriar er puers skytningr væii ok 
seglum niætti aka at endlongu skipi fyrir |)ui at oli segll 
hans \oro sett pellum bæfte pat er fram vissi ok aptr Uri 
pvi at huarigir aptrbvGiar e6a peiv er fram \oro nilldo sia 

15 ift ofegra seglanna. 

K. 6. Fra sigliy/gv Sig?n()r'r konviigs.-^) 

Da er Sigwrar koiivngv siglde in>/ til Micklagardz lu<n7/ 
siglde nær \anå\ par ero allt a londit up^> borgir ok n 282 
kastalar ok |)orp sua at huergi slitr Jia sa af Irwdi i bug 

•JO allra seglanjia ok bar liuergi i milli sua sem eiwn garftr 
væri. Allt folk stort iiti pat er sia matti sigling Signrbar 
kotnmgH. Spurt liafrte ok Kirialax keisaii til fer6ar Sigurdar 
konvagn ok let haiui up^; luka'^) borgar hlirt par*^) a Mickla- 
garfte er Gulluarta lieitir pat hlirt skal in?i lirta keisari t)a 

•_>.-) er haiin hefir lengi brott verit ira Mickla garftc oA- hafi 
vel sigrazc {)a let keisori breifta pell un) oli stræti borgar- 
inwar fra Gulluortu ok til Lactiarna par eru keisom hallir 
inar ågæzty. SigMrftr konvii gr ma'Ui tiV) sin>m manna at 
peir skylldi rirta drambsamlega i bo/gena ok lata ser litit 

:>,o um finnaz alla nybreytni er peiv sa ok sua gor6o peir. Reift 
S\giirdr koiivngr ok all/r hrn/s mryai vift l)uilikan pris i 
Mickagarrt") ok sua til ko//r//gs liallar hin^/ar ågæzto oA: vm- 
par Uri peim allt buit. Sigurdr konvngr dual6ez par n9ck9ra 
luvrt. Pa sende Kirialax konvngr mcnn til hans huart hrrnu 

'j Sål. — 2) Sål. i hds. rettet fra drottin. 

•^ Her nif,'l. vist Jjcirar (Hkr.). — ^) Samme overskr. i margen. 

•') Herefter skr. (-//, men ndprikket. — ") Vist fejl f. ])nt. 

') Tf. over 1. med nedv.tegn. — *^^ Sål. for MirUn-. 13G KIRSPENNILL 

iiillili liioia af kt-isrov* .vi. skippund al' giilli (M^a vilkli \\mni 
at koHVH^v leti efiia i il Kiks j»es er keisr/zv' nar vaiir at lala 
leikii a paxireiine. Hi^urdr konvitgv kaiis leikiii// en sende- 
II 2k;j mrun so«2:(^() at koisroYf kosta^e eio:i niin><a fé leikiii/z en 
petta <iull. Pa let keisaR/>»i éfna til leiks ok \ar l>a leikii •') 
at vanda ok veitto allir leikinz/i) koy/r//gi betr [nxnu dag- 
\>at simi. droTning å halfan leikin// ok keppaz i oUum leiku»n 
mcnn-) ok segia Griek/>- at {)a er kozu'wgr uin//r fleiri leika 
å pa6reimi en drottn/ug jja man konvngr vin//a sigr er luo/// 
icrv lHrfer6er. Ki 

K. 7. F>Y( pac^reinis leic") 

T^At segia uwiin \u'/v er \7'jit hafa i Mioka gan^e"*) at paii- 

L' reiniin// se a }ja leiC) gorii at veGr har er sexr um ein// 

3!)'' uoll seni til se at jafna timsuid"') kringloT ok gradr") mn 

huerfis sitia mei/n l)(ir um steinvetiin/z en leikrin// er a vell- 1') 
ino»i eru \)(ir skrifot margskonar forn ti6ende Æsir Volsung^/- 
Giukungar gort af kopai- ok malmi med siia miklu;» hagleik 
at I)a j)ick/r kuikt ve/a er jjc/r koma i leikin« er luiun settr 
med micklum brogdow') ok \e\oin syniz sem mcnn ri6e i 
lopti ok skotelldr er \)((r vi(^ ok allzskonar haurpuleikr ok l-'" 
soiigfæri. 

K. 8. Fra Sig/o'^/ ko/////^i l()rs(ala)f(ara)*'') 

DAt er sagt at Sigwrclr ko;u-y/^r skyllde veitakeisarff snæ^ing 
ein>^ dag ok bi^r nu sina mcnn efna til skoruiega alla 
lute ok Jia er til var aflat allra luta sem honom somcSe at 2.") 
veita rikoni monnom. j)a nuf'l/i 8igv<r5/- ko)}vngr at mr//n 
sky lido ganga at \wi stræti i borgin /a er vi^r være keypt/- 
sagde at 1)^^ muno jtr/V jmrfa |)(7V sogdo at hu^rn dag uai' 
morgu/// lossom ekit i borgina ok eigi {)yrfti hann \)af at 
uGa ok vv \)c/v ])urfto t/l at taka var a brotto allr vit^ren// :{o 
ok segia konrngi. htnrn svrr/vrr. Vitit nu ef j)rr fait valnotr 
æigi munom vor |)eim si(>r kun//a at ellda \)c/v ioro ok fengv ■ 

1 O Fejl for IvlLar (Hkr.). — '^ Her mp;]. peira (Hkr.i. 

^) Sainme ovenskr. i margen. Dette kap. iiikI. i Hkr., mon tindes i .I.sk. 

•*) Sål. for Miekla-. — "') Vist -= tihisviihl (.Isk.l. — «) i/ardr (.Isk.). 

7) o (l) er tf. over 1. med nedv.tes'i- 

**) Samme overskr. i margen. Dette kap. iiij;l. i Hkr.. men tindes i .I.sk. SAGA MAGNUSSONA 13T E' sua mikit sem [wir villdo. ok nu kemr keisrf/v' oJc virk^a 
menu hans setiaz saman ok er \mr margfalldr somi ok veitir 
Sigurdv koniugv luec^ kiippi ok er \uif iinnv keisora d(()ttir) 
at engi efni skortir fja sendir hon meim at vita ine5 hxvno 
5 |)«r ellda ok nu koma l^e/r at luisi æino o^ sia at [yat var 
fullt af ualnoto^i ok segia henne li07^ mælte. Vist er ko//- 
vngr sia storlatr ok man faT til spara sins soma engi vic^r 
logor betr en l)f'ttaM liaf5e l^etta t/7 rannar gort hu^-t rac\ 
han?? t^ki. 
10 K. 9. Heim fer5 ^igurdar konvngs-) 

^ptir i)t^tta biozk SigM)a?- konvngv til lieimfer^ar \xai>i> 
i gaf keisarn oli skip sin ok liofu5 gullbvin xoro a \nn 
skipi er konvngr liaf5e styrt I^au xoro sett upj; a Petrs kirkio. 
Kirialax keisari gaf si5an Sigurdi konvngi hesta marga ok 
15 feck honum lei5toga nm allt niki sitt for l)a Signrdr kon- 
vngv brott af Micklagan^e. en ept/r duabVv. mikill finbV 
man/m oyt geck å mala. Sigurdr konrngv for utan fyrst um 
Bolgarabatd ok lia of Ungara bn?d o/.- of Pannonia^?? ok 
Suafa ofc Beiarabf?Hl jiar fan// hrn/// Luzarium keisara af H 284 
20 Romaborg oÅ- fagna.^e hann homrm forkunj/ai' uel ok feck 
lionu??? lei("^toga allt um sitt niki ok let liallda {leim torg 
sua sem \^ch- \mvin\ til allra kaupa. En er Sigiirdr konvngr 
kom 1 Slezvik i Danmork l)a ueitte Eilifr j(arl) honom dyr- 
lega veizlo \mt var um mi^sumars skei5. I Hei6aby fan?/ 
25 hann Nikulas Dana konvng ok fagnade luf??// bonu??/ vél ok 
fylgde honum sialfr noi-iM- å Iotla??d ok gaf honum skip me6 
aullvm buna(>e for {ja Signrdr ko?/i;//gr beim i nikl sitt ok 
var honom vel fagna(^ ok er l>/(^ mål manna at eigi bafi 
vrrit farin meiri vii-(^ingar for or Norer/? en jtesi var l)a vo?- 
:•.() lu/?/// tuitogr at alldri Imnn haf5e .iii. uetr v/-?it i l)esi f^?("S. 
Ol////- ko//?/??gr hroi^W br/??s var jia .xii. uetra gamall at alldn. 

K. 10. Fra Kystt>ini k(niVH(/\'^) 

Eystcin// ko)ivngr haf6e mart gnrt i l////d(>no \uif w nyt- 
samlekt var mci^an Sig/?/()/- ko?/?-/?gr var i fer^en??e lu/?in 
:i5 hof munklifi i Xor.^ncsi i Biorgun ok lagC)c \>ar fe mikit 1) lU'V m«!. /""' (.Isk.). — '-) Sainnic ovcrskr. i inartroii. 
■■) Saiiimf ovfiNkr. i iniir;:on. '^^ EIRSPENMf.L :J9 M -285 til \H(r let haini gora :\likial.s kiikio il veglista') stcin- 
niustere hanii let ok gora J)ar i ko;it'/?gs garde Pa?/olakirkio 
\uir let hann ok gyra liollina micklu er vegligast tréhus 
liefii' gr/t vc^it i '^oYogi \\a„n let ok grra kirkio a Agfta 
iiesi ok \mr uirkit ok haufn er adr vai- auræfi hmm let ok 5 
grra 1 Ni6ar6si i ko«y//gs gn,fte Nicholas kirki'o ok \ar \^at 
liiis all miok vaiidat at skurdoiii ok all ri sinift li«»» let nk 
gcra kirkiu i Vagum a Halogalro/di ok lagede prouendu til. K. 11. Kvslr/x konnujv feek laiiita la>/d-) 

"C'ystein*? koiinu/r gon^e or^ liiiiow vitrostu/w nwiniom til W 
-L^ lamtalroalz ok hhwm rikustuw bau6 [iebti til sin en 
fagnafte olloni er komo m^() blic^o mikille ok leidde brytt 
med vingiofu/// teygc^e j»a sua til ^ånatto \id sik. En er jjcir 
uonftoz niarg/y at fara til hans ok t)agii giaf?V luo/s en sum- 
um sende luo/;/ giafir er^) komii \mr. \m kom hniiii ser i L". 
fullkomna vinattu \id al la })a men// er re^o f/r/ lrf»deno 
Sidan tala5e hann Uri jjeim ok sagde at lamtr hofdo \)af 
illa gort er |)r/r liofdo snuizc brott fra Xoivf/.v kr>//i->/gu;» i 
lydni eda skattgiofiim. Tok \mr til måls er lamtar hofdo 
gengit und/r Riki Hakonar Adalst^/wsfostra ok xorit sidan 2() 
H 28(i l,>/?gi skyllder under Xore^r^ ko»r»ga mti ok ^^at huerso morg 
l)frrfunde [)eir mattv hafa af ^orrgi e6a liuerssu mikil omak- 
ynde })eim \ar at sækia til Suia ko;/r«gs \)at er ^eiv 
t)urft6 ok kom lu///// sua sinom ræ6om at lamtr sialf/r bu6o 
honoui ok bado lu///// at })/7r villdo snuazc til lydni \id 2') 
Eystei/i konvng ok koUiido \)at fiurft sina ok naudsyn dro 
sua saman jieiRa felagskap at lamtar gafu landit undir Riki 
Hyst/7//.v ko//r//gs. Toko fyrst til pesa måls rikis uKv/n ok 
hof do \uir trunadf//- eida af ollo folki. Sidan foro [^eir til 
Kysteins ko//r//gs ok suordo ho)iom landet oÅ- hefir l)at halldiz -W 
iafnan sidaii. Van;/ Eyst^///n ko/ir//gr med ui'ti lamta land 
en eigi med alaupo//i sem sum/r forellrar lia»s. Eysteinn 
konvngr uar madr hin// fridarsti si6no»/ blaeygr ok nockot 
opineygr bleikluiR ok hrockinhar ecki ha« medal madr spek- 
ingr at vi ti at ollu frodr logum ok dæmvm ok maNfrodr :^'> 
radsniallr ordspakr nk hin// sniallasti man//a gladastr ok 

') Sål. — '-O Saiiiiiie oveiskr. i margen. — •'.) Her mgl. cV// (Hkr.). SAGA MAGNUSSONA 139 

litillatr hug{)eckr ok astsæll allri al])y6o \\ann atti Ingibiorgo H 287 
d(ottor) Guthorms Steigar-Poris s(onar) J)eiEa d(ottir) liet 
Maria er si5an atti Gu(>brandr Skafha/gss(on). 

K. 12. Fra Eysteiw? )^onvagi oTc Ixiin^) 

') TT^ysteinw \onvn^v haf(^e i marga-') bætt rett lanåz man/^a 
-l-J ok hellt h.ann up miok laugunu;« ok gor6e ser kuiuag 
oU log i 'Soregi hcoui \ay ok spekingr mikill at viti. A 
J)eima lut ina marka liuerR dyr^ar ma^r Eysteimi kojirngr 
var eda haini \nr vfnhollr e6a hugkuemr eptir at leita viA 

Kl vini siua Imat {jeim var at harmi at sa madr xnr ine^ hoii- 
om er hét IvaR ok var Ingimundars(oii) islcuåzkr madr vitr 
ok æstoR'') ok skalld ok var konviigr uel til hans ok astsam- 
lega sem syndez i {lesoni lut hann tok oglæc^e ok er kf>«- 
/■>/gr fan>/ \)(it lieimti h((iiit Ivar til måls vi6 sik ok spurfie 

15 ha^in hui haiDi væri sua oglar^r en fyR er J)u vart nvd os 
uai" inargskonar skemtan at y^roni ræ^o^n en eigi leita ek 
af jjui ept/r veit ek at j)u mant vrra sua vitr nia6r at ek 
hefi ongan lut g^rt af vi6 Juk seg \ner liuat er. \\(niii suarar 
\mf sem er^) hcrvsi ma ek ecki fra segia. J)a m^plti konrngr 

'20 geta mun ek J)a til. Eru mcnn \mr nQckurir er [wr getiz 
•æigi at hann kua6 eigi [^at })ickiz pn af mer liafa miny<a 
soma en {m villdir. ha)in sag6e æ/gi \)at \ersL. Konrngv 
mcplti hef/V J>u se6 nockura pa. luti er \>cr lief/r sua mik/f 
um fundez at [x'r {)ickir \}((f illa hnwi kue6r e/<7i \)at xcnx. 

2o konrngv mrrlti fysir {jik til nockuRa irKnnxi e6a an/^aRa 
liofcMngia at fara hann q(ua(^) eigi {)at xcra, konrngv mcpl^i 
Vandaz nu getan eru nockurar konor {jær her et^a å oSrym 
lo/idom at Jier er ept/Vsia at hann sag6e at [)at ær konvngv 
mcplti. Ver eigi \yar um hugsiukr {jegar er varar far Jju'') 

:{() Islrrndz ok man ek fa J)er fe ok mikiun soma bref ok mn- 
sigli til peiRa manna er rafta eigu ok ueit ek ivigi fieiRa 
manna van?V at eigi muni neigiaz iiri minuw ummælum'') 
efia ognarorftum hann suarar J)ungligaR er farit heRa brofter 
minw å {)esa konu {)a mrHti konrngv hucrioju [xtr ira ok so 

:?•") ek \)at ra<^ til. Eptir iol man ek fara å ueizlor ok far J»u 

') Overskr. i margen; åben plads i teksten. Kap. mgl. i Hkr., mon findes i .Tsk. 
-) Her mgl. stn6i. — •*) Sål. — ') Tf. over 1. mod nedv.tosn. 
•'I Her msl- '''• — *') Jsk. har vi»-. 14(1 KIKSPEN NILI. 

iiict^ 111''/ iiiaiitii jia sia i)iai'fi,ar kiirlcisar koiioi" o/, i-i t7//i 
(III \nvv k(//inighovn(ir inaii ek fa [u-r i liciulr haiin svarar 
|)// vv jtUDfrlij^aH koinit at iat'nan er ek se l'agrar koiior at 
dyvleiyar [n\ inin/nr mik liiii>mr komm>mr o/r er j)ui liai-nir 
min;/ meiri koiinn/v mirlfi [mi mun ek géfa \)rr iovr.vtiv ok ") 
eignir at skemta \)cr. hanii svarar. Ecki uni ek jjui j)a iiuHti 
koiini^xv \)i\ fæ ek jirr fe ok feK 1)U liaiigat til lfl?/da sein 
j>u villt lir///// (|uez eigi \)at vilia j)a m//4ti ko//ry/gr. Vandaz 
mer nu ept//- at leita liefi ek nu ept/V leitat^ seni ek kan// 
en ein// er nu lutr') ok er sa litils iierbv hia j)esoni er ek K' 
hefi l)0(^et Jier far jju Inu/ii dag er borA er iip/)i a fund 
min// oA- ef ek sit eigi yiir vanda malum mun ek tala viA 
|)ik um kone |)esa a alla vega |)es er mer ma i hug konm 
ok mun ek gefa mer tom [xd ver<^"-) stnndv/// at m//////om 
uer6r harms letara ef um er ra'tt [nit skal ok fvlgia at 1") 
alldregi sAaltu giaflaust a broT fai-a haini'-^) vil ek h/rra ok 
hafit })ock fyrir eptir leitanina ok nu gora [>cir sua iafnan 
er ko//r//gr sitr æig/ yfir uandamalom j)a talar ko/zr/zgr Yi(^ 
han// o^• bættizc honum harms si'ns ok gleciz han//. 

K. 13. F/Y/ Sigurc^i komiigi^) -Jn 

Sig///(^r k'///r//gr uar nnu^i' mikill vexti iarj)!' a hai' 
skorulegr ecki fagr uel vaxin// famælltr ok optazt ecki 
[)y(^r iiingo^r ok fastuiiegr ecki tala5r miok siMatr ok veg- 
latr. Sigv(/-6r ko//r;/gr var ma<^r stiornsamr ok refinga"') samr 
hellt vel laugin inilldr af fe rikr ok agætr. Ol////- ko//r;/gr '2') 
uar ma(^r håi? ok miniT fri6r syno/// mai^r gla(>r ok lilillatr 
vinsæll. peiv bre(^^ Kyste///// Si^iirdr Ole//'/- j)a er j)/v'r yoro 
ko//y//gar i Nor//// jta toku {)C/r af margar alogr [)aM' er 
Danir logf)o a lyc^in// jta er Sv////// Alf//»s(on) retS ^orrgi 
ok u^(^() Juvr af Juii vinsa-lir storuni vi(^ al|)y(^o. •!<• ') Her har Jsk. vptir. 

-) Skrevet rerd o« Siuninen ineil det folir. oi-d. men ved en strejr er det skilt 
derfra, hvorved der altså star ccrå f. vcidi: 
3) Sål. f. fmin, (Jsk.l. 
') Saiimie overskr. i inar{i:en. 
•') iiii/<t tf. over I. ineil nedv.leti'ii. .v mul. SAGA MAGNUSSONA 141 

K. 14. F/Y? (Iraumwn Sig^rrVn- koiin/gs^) 

Dat er sagt at Sigui-dr koi/ioigv tok oglefie mickla ok 
matte litt iiiota tals haus ok sat haitn skymmvw vi6 
(Iryckio [)af J)otti radamouwom {juiigt oA- uinom hans ok 
o hir5en/æ ok bi5ia Eystein ko>u'»g leGia til nockur ra6 at 
liawu fen>?gi vita5 hu^/io gengdi fengu vaeini nu onga or- 
skun^e mala sinua er hann sotto at. 'Eystcinn syarar sua. 
"Vant er at ræc^a ok leita eptir vi6 koinwg en at bæn manna 
iVÅvH) \)at \)0 at haini hét ok eitt hucrt shrn vekr hn??u til ok 

10 spyR liui gegnir 6gle5e hans er })a^ nu herEa margs maiULZ 
liryg6. Villdo??^ uer yita huat er uelldr e5a hafi \^cr nockur 
tiQendi fregit er \}at se stoRa luta \crt hann segir at v/gi 
er \)af. Er \)af })a bro6er at \>cr vilit or lo^^di ok afla en« 
meira rikis seni fa5eR vaR. hann qua6 eigi pat vera. Eru 

1") nockurir mcnn [teiv i kn^li her er fyr/r rei5i J)in9n verdr 
eCa or6nir hann s(egir) eigi \)af xera. [)at vil ek \m vita 
ef J)ik liafi dreymt nockot paf er per fæR åliyGio hnun 
s(egir) pat \rra. Seg nirr pa bro5er hann s(egir). Eigi man 
ek segia per nema ])u ra6er eptir Jnii sem vera mun ok mun 

20 ek paf allglogt vita mega huart pu ræt^r réT han)i ^\arar 
pat er liprra mikill vande å bac^ar si^or sitia fyr/V reide 
J)in;<e sem å man liaia ef eigi ver6r ra5et e5a ågang ok 
paf åfelli er oUu folki uerc^r at en par til mun ek ra6a at 
hætta å y6ra miskimu J)0 at eigi ver6e ra5et ept/r {)ui sem 

-•") y6r likar. hann s\arar pat dreymOe mik at m^r Jjotte sem 
vei' bnec^r .iii. sætim allir å eiiium stoli fyrir Kristzkirkiu 
norc^r i kaupangi ok pn syndez mer sem gengi ut or kirkiunui 
liiuH helgi 0]afr \ionvngr frænde vaR ok skryddr koiivngs 
skruGc han)i \ar me6 liinwi dyrlegsto åsiono ok ])li(Migr 

:>o hann geck at Ola/i konvngi broGor ockrum ok tok i hond 
honom ok mælifi. vi(^ hann bliftlega far med mer frænde hann 
syndez mer ganga mc(^ lionuu/ inn i kirkiona ok nockuro 
siftaR kom hann lit af kirkio ok geck at l)er V)ro6i]" ok niælli 
vift Jjik at |)U skyllder ganga me6 lionum hann uar Jja eigi 

:{•") moft iam mikill i blifto sem fyR gengu I)it si6an i kirkiona 
pa. vænta ek at han)i mundi mrr i mot koma en pat varft 
eigi Jja slo yfir-) mik liræzlu mikilli ok omegni ok overa ') Samme ovcrskr. i margen. K:i]). ms). i Hkr., men findes i Jsk. 
~) Rettet fra hds.s i/mir. 142 KIHSPKNMLI. 

ok vakii:i(^i- ck i ') jiiii. Kystr/'/^*/ s(e}z-irj lu'/ ra s(ef^ii') \\(iiiii 
sua n;(^ ck at stolliii/? iartegnir Kili vart bi(;6ra eii er \u'r 
s^'iidcz ()\((fr VdiiviKjv koma ni('<^ UliAo i moti OXnfi Vouvii^ii 
bro^or ockro/// \)ar man \\«ini lifa skemst oh muii \uiun ciga 
gytt i'iri hniido>/( er haiiit er vinsa'll ok ungr o/.- fatt yiir 5 
lidet o/- mun Ola/V koz/r^jg-i" liialpa liomi«/. En \)(ir e/ ji^-/- 
syndez \\ann wur \ moti koma ok eijzi nwf) iafnmikilli l)lid() 
\uir mun ek lifa nyckurum vetrum lf//}i:r oA- j)o ven^a eigi . 
gamall ok væntir uiik at \\ons åsia man yfir mer standa er 
ha/o? kom i moti iner ok cigi Jx) me«"^ iammicklv/?; hloma lt» 
sem vi(^ Dh^/ var fyrir |iui at mart liet'ir mik hent til af- 
gor5a ok hoi^orda brota. En j)rtr-| sem \)cy j)otti t'resta/ 
([uama ha/<s \)Cf i moti \)at get ek at ecki muni marka 
heimon"^) jjina ok vera kanx at"^) Jjungu afelli er I)er j)6tti 
sem nyckur obirta legftez yiir j)ik ok otti ok get ek at jiv I") 
uer6er vår ellztr ok rafter lengst niki {^eso. |)a mtrl/i Siget/Yi/- 
konr/?gr. Vel er ra6et ok vitrlega ok eptir j)eso er nn'st van 
at gangi tekr ko//r>?gr nu at gleftiazc. 

K. 15. Fra j)eim bræ5rum ok Si^iguriMi H/vna siyni)"') 

Sigr6r Hranas(on) uar6 osattr'^) vi(^ Signr5 ko/^fng haim Jo 
haffte haft fin>?for af hr?Kle koy/ry^ga fyrir sakir tengfta 
ok langrar vinattu ok margra goftra luta er Sigjfr^r Von- 
riKjv ueitti honum ok var \\an}i \wii nu'rkiligsti ma6r ok hin// 
vinsælasti. En \inr har sua at sem opt kan?/ v^rfta at vander 
menn ok yfundsiukir meiu en gæzkufullir l)aro |)//^ i evro l'.") 
Sig(Ar5i \ionv)ig'\ at Sigw/v^r Hranas(on) muntle nieira (Mgna 
ser af fin^skatteuom en hofi gegndi i-a'fta [nir til malit at 
8ig//>c5/' ko///'//gr lag6e å honv fiandskap seiuler e))tir hoiuim 
ok er \\(iiiii konir a k////r//gs fund mrplti hoiiviigv. Eigi va-iita 
ek at |)U munder sua launa mer siogii'l haiiii mikit lén ///• :{') 
soma at eigna [x'r mitt ok hafa meira lut af en [ter \uvv\ 
leyft. l)a s(egir) y^'iu^xrdr. Eigi cm- \)(it satt er yftr er fra sagt 
slikan lut hefi ek \)(ir af sem yi)art ei- levfi til konr//gr 

') Tf. over 1. -) Kejl f. ///(;• (Jsk.). — '') - hrimrdii. 

) llt>r nifj^l. Jju iiKvtir iiijkkiirn (Jsk.). 
■') I margen: /•'*(( I''.!). ■il ri ni knnrniii !)/• Sii/iiri)i kiiiiiin/i «/.• Sltiiiii)i' Hriiiiii "f/ni. 
Kup. iiifrl. Ilkr., men findes i ,Jsk. 

'') Skr. mis-, men o ei' ske. o\cii<)\it. .Isk. Iiiii' mis-. SAGA MAGNUSSOXA 14:^ 

inælti eigi muiitu jjui eino Uri lilita oJc lætt man acir malit 
meb meiri freko en letti ok skiliaz at ][)ui. Litlo siftaR ine5 
umt9lum vina sinwa sotti Sigitrdr ^onvngv [^at mål a moti 
1 Biorgun 6f Sig;o(5 Hrannso)! ok villdi gora \\aiin iitlaga 
5 ok er i [>at efni var') komit ok sua mikinw") uan>Kla J)a ferK 
haw/^ a fund Eysteins konvngs ok segir honom mec) huerssu 
miklu åfelli Sigurdr ^onvngr villdi heimta malit af honvrn*') 
bidr hanit å sia. Eystein*? konviigr sag^e [iot uant mal at 
bei6a honn motmæli iieita brodor sinom segir langt {)es i 

1<* milli liuarT^ hajin ueitir at malino e6a gengr i moti kua(N 
J)a iamt ba5a eiga mmido S(igur6) konvng ok sik en fyrii- 
sak?V nodsyniar j)in>(!ar ok magsem6ar vaRar |)a ma ek til 
leoia nockur orc^ ok liittir S(igur6) komuig ok biftr hnnu 
eir6ar man^enom sag6e skylido |ia sem a vår. Sigiiidr 

15 Hrflnas(on) atti Skialldua^ro fo6or systor |)eiRa ok segir hann 
vilia bæta [xif er kowywgi mislikar |)0 at ælgi tel5e lu///// 
sik sannan at sokin/ii. bad konvng min>/az å langt vinfengi 
peiRa. Sigurdr konvngv s(egir). \iat meiRi stiorn at i-efsa 
slika hiti. |ja s(egir) ^ysteinn koncngr ef pn uillt broAir 

-^ lygum at fylgia ok eptir \andz stiorn at refsa slikt segir 
at pat mun rettligast at Sigurdr nioti vitna sinwa ok å mål 
|)^tta å l)ingi at d^ma en eigi å moti Jiui at sokin vcut til 
la//dzlaga en eigi til Biarkeyiar rettar. })a mfl?lti Sigitrdr 
konimgv. Vera ma at sua viti sokin Eyste///// konvngv sem 

-5 \\er segit ok ef j)etta eru eigi l9g j)a nuino xcr malit a. 
j)in//gi sa^kia sidan skil6oz ko//tJ>/gar ok j)0tti siiu/ueg 
Imarum jJeiRa. Pa stefndi Sig///d/' konrngr mal i |)es() t// 
Arnårnes j)///gs ok ætlar par malit fram at hafa. Eyst/v//// 
konvngv kom ok j)angat ok sotti Jiingit ok æ/' sokin for fram 

■'** i dom I)a geck at Eystein// konvngv a6i' en soken felli a 
Sigurd Hrr/nrfs(on ) j)a beiddi 8ig/f?-()r konnigr at peiv felldi 
dom å. en Eyst/v'//// konriigv svarar å j)a lei(^ pat liyG (>k 
at her niuni vcni ni/'//ii sua vitrir ///• kun*/ig login i Nor/'^r/ 
at eigi å at d(Mna lendan man// ut lagan a Jieso j)in//gi ok 

•^■» flytr nu malit til laga sua at (.)llum ma pat synaz san//legi. 
j)a mcplti Signrflr konrngv kap;; Iccir |)u a n)ikit Kyst/'///// 
\i(nirngy mal j)/'tta ok vr/a ina at meira staif iu'r(>e f/V/ 

') Tf. over 1. iiie.d ne<lv.tPt;ii. - '-) ii rettet i hils. fni /. 
•') IffcnnoTii II {;ilr et overflndiirt fork-te^n. 144 EIRSPENNILL 

;u^^ fil (11/^ <4ini^i/ \ i(^ en til var liiif>al en i'i^i i'\ rir j)ui ut 
si(^r s/.(i] friuii liallda ok giania vilkla ck nu at haini yr6e 
soki' I simu// aTliaga. J)a iiurlti Hvsteiim koniii^r fatt mun 
\>at iieri^a at eigi muiii fiaiu koiiiaz ef [ur vilit fylgia sua 
marga stora luti sem j)cr liafit uii/nt en her er van at i 5 
nioti stande fair menn ok smair. Skiliaz a l)ui liingi sua at 
vvk\ sy/,liz\) at malino. Ept/r \)at stefnir Sigv<r5y konvngr 
(Tiulaj)?V/g ok sæk/r til sialfr. Eysteinn konvngv sækir ok 
])ingit ok ero nu margir funder at attir ok stefnor af uitroni 
\no7inom ok malit ransakat f //7 \ogmoiuio\n. Nu flytr Eystci/??? 10 
konvngv Jjetta fram at ållir \icir menn er fyi'ir sykum \oro 
hafSer^) i Fr^sta ^ings ]ogum ok sakir liof(>o gyrz å Haloga 
Iflndi^) ok eyftir hann sokina ok skiliaz at |)ui ok \oro miok 
rei6er feR l)a Eystein>t ko?u"ngr nor6r til Prandhc/)«5. ISig- 
)irdr konv)igr stefnir til sin ollvm le«dom mon7iom ok le?idra 15 
manna li?<«korllum hann nefnir or liucrio fylki mikit li6 
buanda allt sunwan or lande ok drozk honom mikill herr 
stefnir hmin li<^eno norfir meft lfl?/de ok s^kir allt nort)r å 
Halogala^id ok vill sua greypliga at ganga at g^ra Sigu/t) 
utlaga \)ai norc^r i frendhaga sinom ok stefnir hann \nng 20 
oUum Håleyiuni ok Raumdælom i Hrafnisto. Eysteinn ko)i- 
:vngi' biozc or kaupangi med niiklu li6e ok sæk/>- til l)ings- 
in?^s hann tekr Jm med handfesti med*) sokn ok vorn af 
Sigiirdi H(rana)s(yni). A Jjeso Jnngi fluttu liuarir tueoio 
fråni sin mål })a leitar Eystemw konvngr \id logmcnn liuar 25 
}jau l)''^^g''') ero i ^oregi at b9ndom se i'ett at dæma kon- 
vngsi mål ef annaE sækir mal af of)Yum flyt ek mal \mr 
med uitnu»i fram at Sigurdr konvngv å vi6 mik malit en 
ecki vi6 Sig?/rci H(rana)s(on) l9gmenn s(egia) at ko»r«ga 
malum skyllde skipta å Eyrajnngi i Ni6ar6si. 'Eysteinn kan- 30 
vngv s(egii') \)at hugba ek at sua munde A'era ok Jiangat 
mun sokin liorfa ok segiz ko»r?*gr ok \H(t^') vilia rejnia rettan 
dom um mal ^ignrdar H(rana)s(onar). J)a mælti Sigiirdr 
konvngi'. Sua miok sem J)v villt [jjnigia ok oliægia mer jia 
skal ek j)ui }jraligaR fylgia skilia \)cir at sua buno. Sækia 35 
nv livarir tvecio su6r til kaupangs var \)a stefnt .viii. fj'lkna 
\)ing. Eysteinu \ar |)a i bænom ok liaf6e all mikit li6. En 

') Sål. — ^ Herefter tf.s atter voro. — ^) Her har Jsk.: af par luh's. 
*) Dette ord bor ud^'å (mgl. Jsk.). — '') Jsk. har Inij. — '•) Fejl f. par. SAGA MACtNUSSOJsA 14") 

)i\^urdr V.()iiriigv la a ski])o///. Va\ vv {il l»iiijA's skylldc ,u,an;j,'a 
j)a voro i>•l'i(^ sætt ok var koiiiit folk oh niatit skylldi kiora 
{)a sto(^ Bei'i2,'|>0K sfoii) Siu'iiis bryoio fot/ r>/,- har h-WDi nitiii 
at Sigvfrr')/- Hraiia sfoii) haf(^t' Iryiit af fiiiz/skatteno///. Ky- 
.') stc/io/ ]i(jitri}^v st()(> J)a u]) o/.- steg'ir) jx) at jtesi 8ok se soiu/ 
sem }>u bryr frani svin ck veit oigi }>(» \t(if wud san/HMidoiii 
huc/r uitnis])urAr er o/,- |)() at sva va'ri at [»(// san//a(>e/, l>a 
hefir {)t>si sank vr/it cydd a {)riiiir laug-|)iii^iim ok inotimi 
fiorda. Xu krcf ck logi'etto iiu'//ii at dæma Sig///() sykiiau 

K' sakarinz/ar o/: sua \(ir crnyf |);i mrrl/i SiiiVire)/- koiiriu/v. Se 
ek at Kv.st/v//y/ ko//r//*>r licfir flutt fram loji'ki'oka en in(>r 
er ecki imi \)(it kuiu/ikt nu er sii eiii sokiiin v\)\\y er ek 
mim vaiiaKJ en \\ys\enni koiin/^r skal \)a nu ol- fra/// liafa 
ok sTir/i nu a hi'utt '// til skipa siii//a ok lei t'era af tinlld 

1"> ok lagede liAeno ullo u1 1// liolnis atte \)(ir jj/z/g ok sa}2,'<'>e 
sua lii^eno at um in()r<j,iinin// v\)\/r s/,//]u \)('/y leciia in// ti'l 
lloualla ok ganga u[)y> ok h/'/ia/ ^'i(^ Eyst.<'/// ko/z/'/zg. \ ni 
kuelldit (■/• Sio/nv')/- k<^>zzz-zzi>r sat at matthori^e a skij)i sino 
|»a uai'A lu/z//» ezz/i l'yK' val{ viA en niaAr let falla/. niAr a 

2(1 |)ili<)rnai' i' f\ lii' runiino '//.■ iok uni f('>t lu/zzs var \)(if Si^-zz/v")/' 
Hranzzsion) ok i)aA |)a Siov/yO kzz//z//g gora af sino i'aAe slikt 
ei' Iwzzzz/ villde geck |)a til Magni b/y.v/.'zz]) ///• Malf/zAi" d/zzln- 
///_<>• ok niargir liofAinzzg-iar artrir ok haAo tii'iAa S(ignrAi) 
H(raiia)s(yni) ok incd |)eiRa bæii tok Sigzz/z)/- kzzzzzz/^-i' li/z//// 

'2') u\)j) ok tok af lionu/zz festor ///• sctti li/zzzzz \uc() nioin/ou] sino/// 
z>/- liafAe iiu'd ser suAi' f Izz/zd. \'ni haustit feek Sig/zzzl/- ko//- 
zzzgr >Sio-zzz()/ K(i-ana)s(yni) orlof at fara heim norAr '// uai' 
Sigzzr^z- koiinn/r lu/z/oni jia syslo af sinzzi bende ok var iafnan 
si^aii vinr Iw/z/s. Mpt/z' |iz't<a uarA alldregi mart um milli 

:!<• jteiix'a bra'Ara nc bliAa meA astsettiA. 

K. 16. AnJat Olal's ko///z/z/s ' ) 

Ol.afr koz/z'/zgr tok s(')1t |ia er lizzzzz/ b'iddi til l>ana ok er 
hdini iai'AaAr i' NiAai'(')si at ivristzkirkiu '//■ vor \uiini 
it mesta barniaAi'. SiAan rcAo \)r/y .ij. k'z//z"zziiai' bn/di \]\ - li -iss 
:{.') steinzz ok Sio-/nf)r. en a«^r Ind'Ao |)/7r \/'/it iij. bra'Ar k/*//- 
/■/zgar .xij. ueti" fim siAan er Sio-z//v^z- kozzzz/gr kom i' bzz/d 
en .vij. aAr Obz/r koiniifjy \ar .xvij. uetra jta er banzz and- 

'i Siiniiiic DNcrskr'. i iiijn'ircii. 

10 14() EIRSPENXILL 

iu^ez vn \\(it \dv .xi. k(i\ciid((s vduitdrii. j)a er Eystein/^ kon- 
rii(/r liat'6e vr/it austr i ](inåi en H\ii;i<)dr \ionvngv var })a 
iu)i'6r })a sat Eystciii// komiu/v lr//^i uui uctrin// i Sarps- 
hor^. Boiuli rikr er ncfiuli- Olafr i Dali au6efj^r ina6r haiiu 
1)10 i Auiiior6 i Dali mickla. haini atti .ij. borii son h«»s o 
vrfr Hakon faukr en Borgliilldr dott/r han \nr kuenna fri6- 
ost vitr kona o/. iVoiS mink. J)au Ohifr ok bom han?, woro 
k'/igi um vetr/n i Bo/g ole var Bo/gluVt//- iamnan å tali vift 
kowi^Mg oZ; mrrlto men?? allmisiafnt nm ninattn J)eiKa. En 
eptir nm sumarit for Eystf?H» koHr//gr norftr i ]ain\. en Sig- 10 
itrdr konvi/gr for Jia austr ol- an;/an uetr ept/r var Sigurdr 

H 2K!) Jconvngr austr f Iro/de ham/ sat lo?igum i Konr^ga liello oA 
efldi stor miok \)Aui) kauj)sta5 [)rtr gorfte hrn^/? kastala mik- 
hin af torfi oJv grioti ole let grafa um diki mikit hana let 
liusa i kastalanom o/.- g^ra [tar kirkio C/ossin» lielga let lo 
hann yera, i Kowynga liello ok liellt lirn?/< eigi i {)ui eifta 
sina er ha}iii liaf6e suarit å lorsala la/nle. En hann framfte 
tiunder ok flest annat \:>at er suarit var. En \)at er han)i 
setti c/'ossinn austr v/ci lrr/?dzeiidan// liugfte hann \^at vcra 
iiiundo allz Irr/jdzgæzlu en \^at varft at liinu mesta orafte at -"' 
setia })an/^ lielgan dom sua micpk undir valid lieiftin^a nian»a 
sem siftan i'eyndez. HorghUdr Olafs d(ottir) lieyrfte |)an/^ 
kui'tt at mcnn illmrdto j)au Eystr//? konrng um tal sitt ok 
vinattv l)a for hon til Borgar ok fastafte \)ar til iarns ok 
har iarn i/r/ j)rtta mal ok var6 vel skir. En er Jjctta spur6e 2.') 
Sigardr ko))ri/gv [m rei6 hann \)ar å einoin degi er micklar 
\oro .ij. dagleifter ok kom fram i Dali at Olafs, xar Jictta 
um nott l)a tok hann Borgliilldi frillu taki ok haf6e han'd 
I-2'' brott ine6 ser. PeiRa s(on) var Magnus hann xar bratt sendr 

til fostrs nor6r å Halogak/^d i Biarkey til Vi6kuns Ions :*'» 
s(onar) ok fæddiz hann \)ar upj). Magjius nar allra m.an)ia 

i\ i>!»() fr/ftaztr braftgorr å voxt ok å afl. >^\giirdr konvngv feck 
Malfri6ar drottninwgar d(ottor) Haralldz konvngs Vallda- 
inars s(onar) austan or Holmgårde mofter UsLHalldz \ar 
GyOa gamla drottning d(ottir) JiiiR(dldz Guftena s(onar) -5.') 
Kngla kr»/rngs niofter Malfriftar var Cristin d(ottir) Inga 
Suia konv)igs Steinkels s(onar), Systtir Malf rifter ^) var Ingi- 
biorg er atti Kiiutr lauarftr s(oii) Eiriks hins go6a Dana 1) Skr. -frifdar. SAGA MAGNUSSONA 147 

konvii^s s(onar) Sueins koiwiigs Vlfs s(onar) Born \u'iRa 
Knutz oJc lugihi ((igar voro ValldamaR er ko7tvng dom tok 
1 Daniiiork ept/r Siiem EiR/Å.? s(oii) Margret Ki'istin Katrm. 
Margrete atti Stig/' liuita le5r. jDeiita d(ottir) var Cristm ei' 
') atti Karll Sorkiiis son Suia konvngr peina, son var SorkniE, 
konvngv. 

K. 17. Maniafna6r meb konungum^) 

Eystein// ko/a"/^gr ol- Sig/n-^r ko;/r//gr foro einu uetr at 
veizlum å Upplowdom ol' atti sin bu liuaE, J)eiEa. En 

10 er skamt var milli {)eiRa b^ia er koiivngav skylido ueizlur^) H291 
taka |ia gor6o menn p((t ra5 at pe/v skylldo ba6er vera samt 
at veizluno;/« ol' sino sin?å at huars buum yovo J)e/r fyrst 
bader samt at j)ui bui er ^jsteinn konvngr atti. En 6i 
kuelldit er men// toku at drecka Jm var munngat ecki gott 

15 at drecka ok \oro menn hlio6er J)a moplti Eysteinu \onvngr. 
|)0 ero menn hlioder hitt er aulsi6r meiri at men?^ g9ri ser 
gle6e fåm oss olteiti n9ckora man l)a ewa å reitaz gaman 
manna Sig(//c5/" b/o6er ^cd mmi ollum sæmst {)ickia at vift 
hefim nockinar skemtanar ræ6r. Sigwrdr \onvngv sv(arar) 

20 helldr stygt uer 1)U sua malugr sem Jiu vill en lat mik nå 
at {)egia fyivr ^er. Eyste/nw \onvngY mælti. Sa aulsiftr hefir 
opt vcrit at mcv/n taka ser iafnadar vaenw vil ek lier sua 
vera lata. Jia Jjagfte Sigt« c)r \onvngv. Se ek s(egir) Eysteinw 
kowtwgr at ek ycrb at hefia Jjcsa teiti mun ek taka J)ik 

25 brofter til iafna6ar mannz mer færi ek \^at til at iafnt nafn 
bofum vit ba6er oh iafna eign gf)ri ek oh ongan mun ættar 
ockaRar e6a upjj fæzlu. Pa svoror Signrdr ko//rngr. Mantu 
eigi [ud er ek bra't J)ik å bak ef ek villda oh vart[)U vetri 
elldri. j)a sxarar Eyste/Hv/ koKingr eigi man ek hitt si6r 

:')0 er \)\i feckt ecki leikit pat er miukleikr \ar i. [)a mrplti 

Sigur^r ko)iV}igY. Mantu liuersu of sundet for med ocki' ek ii 292 
matta kefia Jjik cf ek villda. Eysteinw s(egir) ecki suam 
ek skemra en l)u oh eigi var ek uerR kafsyndr ek kunna 
ok å isleoiom sua at niigan vissa ek l)anr/, er kepde vift mik 

:i5 en l)v kuuy/ii- [uit eigi helldr en na't. Sigetrdr koiiv^gr s(egir) 
liofftin?ygligr/ iftrott ok nytsamligri J)icki mer su at kunna 

') I marfjen blot det første ord. 
"O r tf. over 1. med nedv.tegn. 

10* 14S KIKSI'KNMI.I, 

vt'l ;'i l»(')i>a ji'tlii ek at |iii ii\ tir fi;^i l)u<^a iiiiii/^ ji(')tt(i s|)\ iiiir 
fotom i'. Fjysiriiiji s(e^ir). Ecki cm ek l)0}?sterkf siia scin 
]ni iniii//a iiiuii skilia bci'nskcyti ockia en ui\rklu ka\ ck 
Ix'tr fil |)ii a ski(^()lll o/- llat'(^(' |k// cii// v/it kallat tvH ;i•<)(^ 
ii^iott. Sij^/nv)/' s(i'j>ir) jm*s |)i(k// mikill iiiuiir at \)(if cv '> 
liuf(^in>/li^Ta ') at sa er yt'ir iiiaAr s/,(i\ yrrn aii//aKa uianuii 
se inikill i' t'locki strykr o/,- va|)uf<eK l)etr cii a(^rir auftsæK 
ol' aiu>keii(lr l)a er iiiarjiii" eru saman. Kystrin/i s(eg"ir) Ei^:i 
er \\at Mi)v einkaiw/a lilutr at iiiac^r se t'ri(^r o/.- er sa oÆ aiK^- 
keiidr i maiw^fiol^a l)i(ki nwi- \)at hot'cMii^li'kt-) \)ri(tt f/vV)- !<► 
leikino7// saniii" hiun l)ezti l)uiia(^r kan// ek ol' iiiycklu l)etr 
til lag'a, en |)U ok sva liiiat sciii vii^ skoloiii tala ek em 
myklo slettori^awi. Sio-zndr sytnar. \'era kax at j)u liafir 
11 29:{ iiumit t'leiri lojipretto |)/7V/t ek atta \uit'') an;*at at start'a. 
i'-i' Eng'i frvR \)er slettmælis en liitt ma^la marov/- at j)u seR 1') 

ecki allfastor^r ok litit mark se ]iu''/iii |)U lieitr mælir ept/r 
j)eim er j)a eio hi'a o/, er \)(if ecki ko//r//glikt. Kystriim 
s\(ir(ir [)af hcrv til })es er men l)/'/a mal si'n t/V/ mik J)a 
hugsa ek \iat fyrst at Inka Inir/s nuf////.- mali at |)ein) mætti 
bezt jjickia J)a kemr opt annals' sa er mal .i viA li////// uciAi- -<> 
j)a iafnan dregit til ok uub\-At sua at haAom skylldi lika 
hitt er ok at ek lieit jjiii er ek em hec^en// ji/vz/t ek vilida 
at allir tæri fegnir fra iniiiom fniide. Sr ek liiny/ kost ef 
ek vil liafa sem j)U gorir at lieita oUu/// illii en engi heyri 
ek efndaiw/a fryia. Sig////)/- sv///7//- \)(it hvi/r \er'\t mal wuiiiiki -■'> 
at {('.ri> sn er ek for or l//>/dt' \æi\ lielldr liof(^in//glig en 
\)\\ satz lieima me^an sem diottin fau(^l• |)ins. Hy.st.f'///// 
svrnro'. Nu greip}jn a kylino. Higi mynda ek |)esa riK>u vekia 
ef ek kyn//a [wv ongu snara. meU' |)()tti mer lii'no at ck 
gon^a |)ik lieiman sem^) systor mi'na ac^i' |)U yn'iir huin// til •'»" 
fararin//ar. Sig///V)/- sv/ov//- licyrt muntu \)(ii hafa at ek atta 
oHr/.s7or margar i Sei"kl////di er |>u maiit licyrt hafa ncfnt ok 
feek"') f ojlum sigr ok margskonar giorsimar [ta'r er eigi 

') SiVl.: ,/ iii«l. 

-) Fifjl. Itirst skr. -//(/-. iiicii /. rr vkicvci ImI opiui </. iler \i>t skiii lulira: dnir 
kan (ler iimliy: van'f tilsifjtel ot c/.. 

■■') Vistnok fejl f. /><i I Hkr.). 

') Kin'st ski'. Iiriiiiiiiii (som om skii\ ricn vilde >kri\t': liiini<un<iiii\. sii er iii rottti 
(il ns. 

■'I II. I- nitil. \ ist <■/, I Hki-.l. SA(JA MAGNUSSONA 149 

liafa slikar koinit liingat i \(nn[ j)otta ek |)ai- mest ver6r 
or ck faii>/ gaufgasta menu en ek hvo at eigi liafiM l)u eu ii 2JK 
lileypt heimdreganom. Eyste/>/// ^xin-ar spurt hefi ek \wf at 
1)11 att?V oJ{ostoY nockorar utan \(indz en nytsa»/ligro xar 

o hitt \(iii(\i xoro er ek gor6a ine5aii ek reista .v. kirkiiir 
af griniduelli (>/• linlliiia i Biorgun oJ: ek gon^a liofn vi^ 
Ag(^a iies er a5r var aiiræfi o/.- Inirniz mmiu: for er J)es-) 
uov!^r ok sii^r ine^ \ain\\. Ek giorda oh stopuliii// i Sins^) 
holms sundi me5an \m brytia5er blamcvni fV/v fiaiidaii// å 

1(1 Si>rkla>/de ii'tla ek \uit liti^ gagn mhi xoro. Sig?u()r svarer 
foi- ek i in^ \H'hi\ lengst ut til lordånar ok suam ek yfir 
aiia en ut a backanoni var kiaK nockut eii \uir a baEino 
rei(^ ek \ier knut o/, mrtdta ek sua fyr//- at \)U skyilder leysa 
bro(^er e^a hafa ellar })uilikan formala sem \)ar xar a lagdr. 

1.') Exi^icfiiH sv^nw- eigi man ek leysa })an// knut er \m reitt 
mei-. en rir»a matta ek J)er {^aiDi knut er myklu si6r fengir 
|tu leyst J)a er |)U siglder einskipa f hei- mmn er |)U komt 
1 bf//d Kpt/V \)(if liognu5o \)cu- ba^er ol var liuarTueoi rei(^r. 

K. 18. N'ni vanheilsu Sig^^/rlo/- \iouni(/s^) 

•JO JTlLeiri lutir ui(^() [xiv i skiptom jx'iRa bir^ra er \)(tt fanz li 295 
1^ at liuau dro sik fram ok sitt mal ok villdi vr/a o(^rom 
meiri en |io liellzt frieri- millum j)eiRa mec^an \)c/v lif(^o. 
Sig///()/- koi/rnf/v x<ir a Cp/do//do/// at veizlo noekuKi. En 
\)(ir xoro laugYf/- gorvar. En er Sig/^/v");- Vonvngv \(ir \ laug 

•_'.') ok var lialldat yiir kryit jta t>otti hoinnn ren»?a fiskr i kfrino 
Ina ser |)a slo å \\(mn lilatri sua at \)ar fylg(^e sta6leysi ok 
vitleysi ok kom jirr/ miok optlega at \\onom. Ragnhilldi 
d(ottin') M(i(/i>i(s koitvu^s berfætz giptu \u'/r brædr liewnar 
UaRaUdi kesio hom/ xar s(on) EiuÆ'-^ go«>a Dana konntirs 

:!o xoro synir jieiKa Magnus Olafr Knutr. 

K. 19. Fra Sig/n-di ko/MT/gi ok stut/ felld") 

Dat er mal waiiu« at eigi liafi meiri skyrungr vmt ne 
stiornsamaii maftr i Nonv//' en Sigxrdr konrngr ok \)o 
xor \>(if er ;i lei^ stundeua at varia feck harm gætt ska])- 

'l Vit*t fc.jl L htifir (Jlkr.). -> ]i<s: utvivlsom fejl L fen- (llkr.). 
'O LigelodcM fejl f. Ni//-. — "*) Vanheilsa Siyurdar lo)ir)i(js i margen. 
■') Samme ovorskr. i luarpon. Dette kap. findos kun i Jsk. i:>(l KIRSPEXNILL 

t 

lyiulis sius iie liugYO' iit eigi yrcii \)(ii stuudoiii mvt) iiiiklo 
afelli ok [miigleguni lutum en iafnan jtotte h((nii nirrkilegr 
ko/«vngr o/ dyrlegr af fer6 siii/?e \)at harsk al citt sin>? j)a 
cv Sig/<r5r konviigv geck fra skytnin//gi o/.- til ai)tan soiigs 
\oro niciin druckn/r o/r katir satu uti f/V/ kirkiu <ilc sunffii •') 
43'" aptan songin// van^ soiigriii// 6grei6i". l'a iiurlti ko//ry/gr 

huat kfO'la er [ud er ek se \nir liia kirkiiiiu/i i fclldi n<,)ck- 

V urum J)(?/r s\orodo kuo5oz e/gi vita. Pa mælfi koiivngr. Villir 
hanw visdom allan velldr j)ui karll i felldenow karU geiigr 
fram ok ma/lti. liyck at her megi [)eckia lielldr i stutto/// K' 
fellde os en ek læt t)esa 6pry6e mer lily6a væri milldr et 
mæra mik villdir \ni skickio huat hafi helldr en totra liilld- 
ingr muni villdri. j)a mfdti koiivugv kom ti/ min <i morni 
\mr scm ek dreck. Lic^r nottin feK islendingr er si(^an var 
kallat^r l*ovARi)u> stuttfelldr ok kemr at drvckio stofunMo en !•'> 
ma5r sto6 uti Uri stofun//i ok haf(>e liorn i hende ok s(eg'ir) 
Islewdinwgr s(egir) hanti J)at mælti ko//r//gr at Jni skyllder 
\Tkia vi'so a5r |)U geng/r iun ef [n\ villdir J)iGia nockui-a 
\'ingiof af hohom ok kue5a um \)ami munu er H-dkoii heitir 
Serks s(on) er kalla(>r er morstrutr ok geta |ies i visun;/i Jn 
sia madr er v/() hdim ræddi het Arni fioru skeifr. SiO)an 
ganga \)eiy in)i ok gengr ^oyari)in Uri konviig ok (j(ua<^) 

V viso. J)V vændir mik Prænda ])en/?gill ef ek stef fenga frænda 
Serks at funde folkra(^r gefa nock;/^ leztu at Hako>/ heti 
hilldingr en>/ femilldi nu samir mrr at min//az morstrut/- a -■'> 
pat g^rva. Pa nift'lti konvngv pat sag6a ek alldregi ok mantv 
vera spotta(Sr ok er [xd vnD at Hako;/ skapi per viti Uri 
ok far 1 sueit lu///s. Pa nurlti Hak/y// vel sk<i\ ha nu her 
kominn me5 os ok se ek huac^an J)rtta er at komit ok setr 
ish';/ding i milli J)eiRa ok xoro pciv \n\ allkatir j)a er a lei6 •'" 
dagin// ok nockot tok at fa a [)a moplti Hako// j)icki7,c J)u 
n9ckot eiga bot j)arfa vil^ mik e^a |iotte l)er eigi lielldr 
sett v^,lræ6e Uri |>ik. \\(iini sxarar. Vist |)ickiomz ek bæta 
eiga. l'a niuuu vi^ satt/V s('egir) Hako// ef l)u yrkir viso 
aftra um Arnå. hann (juezc |)es albuin// ganga sit^an yfir •'•"> 
1)^/- sem ko/a'//gr sat ok q(ua<M viso. full vic^a hefir fro(^om 
fioruskeifr of her veifat lystr ok læri kastai^ lastsamr ara 
hins gamla ok vantu eina kraku ori^uandr a SerkhonU' skeifr 
bartu hoc.na hvfo hræddr uarlega hra-ddar. Arni st()»^ upy/ SAGA MAGNUSSON A 151 

\iegar ole vilide ra5a til lifo/s ok Lra ^wcihv Hakr;// baC) hcum 
hætta ole vcra kyEan ok kiiac^ Xuniii a \)at iiie<i'a miii;?az at 
\\ann luimde legra lut b^ra ef ^eiv ættiz vi6. Si6aii geck 
Porarm>i f/r^f ko>M'>^g oZ; segvV at lu?>^/i haf(!)e drapu ort uni 
•") \iann ok ba5 haiiu mimdo lily6a ok ^at veitti konv))gi' hoif- 
itm ok er [xit koUud Stuttfelldar drapa. Pa spyR konviigv 
huat hann vill ra5s sins. En honii (piezc su6r liafa ætlat 
til Rums. Pa feck koitrngv houuiu fe mikit ok hu!) haim 
til sin vitia er haiiii kuæmi apti- ok kuazc l)a mundo gnra 
I" soma hait^ en hrr skib' eigi uni \)(if liuart })^'/r fundoz si^an. 

K. 20. Fra SigH/()/ koi/vtu/i ok drottniz/gv 'i 

Dat ei' sagt eitt sin;/ at Sigiirdr koinii(/v var koniiii// i 
sæti sitt at Eystein// koiivngv xar eigi koniin/? i sætit. 
En Ingib/org (TUtllO/■z;^s' d(ottir) kona Rystr/^/s' koy/r;/gs niadti 
I') til 'åigurdar ko}iV)igs. Morg ok mikil storvirki nnuiu lengi up/n 
wcra. J)au er \)n- linfit un;nt Sig?n()r kounigv at i loi/dom. 
haini HYoriiy med viso. Skiott hor ek skioUd in// huita skalld 
hic'^r at gui'S valldi ar til eaia skvrar 6trau6r en fi'a rau6aii 
\)(ir hefi ek ho(i of hoGuit lirt//dvist å [ibibr//de gU(^ ræ(>r 
-"• sokn ok sigri suan/n l)ino/// inan/«i. E K. 21. Au//dlat Eysteins koiivngs-) 

ystein// ko//r//gr let gora skip niikit f Xi(^ar osi \)iit \iir 
gort at vexti o/- nie(^ hætte eptir |)ui seni Ornirin// langi 
er {)\afr koun/gv Tvyara s(on)'^) luift^e g<,»ra latiii var \)iir 
-•'> ok dreka liofiK^ frani a en krok/- aptr ok huartueoia gull- li -iiMi 
buit skipit var borA luikit vn stafnarnir J)otto nockoru min//i 
en bæzt bæi'i. homi let ok gora \)(ir i l\ii)av osi nanst sua 
stor at af rek vor i ok gor med liinoni bezloni fongo»/ ok 
snii6ot ågæta vel. Kystein// ko//r//gr var a veizhi a Stin//^) 
' -50 ok Hustoc^n/// {)0i f(Mk hoini brac^a sott i)a er haiiu leiddi 
til l)aiii). lu///// andaAcz .iiij. k/d/'//////.s' Se\)teiiihr/s ok xor lik 
lir///s fbitt noi(^r til kaupangs ///■ iai'(^at at Kristzkii'kio ok 
er \)(tf mal nnin//a at yfir enskiz numz liki hafi iam tnargv/ 
m^//n \ ^ovegi iamhryGuir staciet .scm Eyst67«.y komngs si6aii ') Haimnc overski', i iiiarjj;(Mi. Delte kn]K liiulos kun i .Isk. 

-) Saiiiinc overskr. i inarj^cn. - 'j Skr. 2 aix. 
I ) Sål. of,'sA .Jsk.: f. S/i,„ (Ukr.). !•>-: i:iHsi'K.NMr.i, 

illlll:l<^I• \7(/ y\(i(/,nis ViiiniKjv soiii" Ola/x hins licloii. Kvistr///// 
MII ]i(,iiiu(iv .w. luti- at Nom//. Kn cpl/V aiidlat lu///s \iir 

K. 22. Kaliiu//iir//- l(■i(^all<i:l•' I 

Nikdias Dana konvngv Sueins s((ni) icck .Margrctar drottii- •'> 
iii<rar er fvK håf6e att Mafpuis konvngv l)^rfætti- oJc het 
s(oii) ju'iHa Niko/rf.v.v Mao-iw/6' liiiuy sterki. ^ikoliis krnnngv 
sciidf ()rc> Sii>//r5i koz/r/^gi iorsalafani o/- l)a^ luo/y/ ucita ser 
li^ o/, styrk af sino mki ok fara me6 'Sikohif^i koya'/ygi austi- 
tV/7 Suia vflldo tfl Smalro/da at kristna \uir folk J)/7V(t J)tvr H) 
Cl' \)ar hv^5() helldo ecki k/7stni \h) at suinii- liefc^i' viA skim 
tckit. Var j)a]w/ tiina vi6a f Suia velide mart folk heit^et 
o/ mart illa krjstit \)nat |)a iw/vy iinekur//- [uir konvngiXT 
\}r/r vr kristiii knstiu^o ok lielldo blotow sua sem gon^e Blot- 
siieiii/< 0(Si\ si(^a^ Em^r eiuz årsæli. iiigurdr koiiciujv het 1") 
f^'/(^ siiw/e ok o'oi^o koy/r//uai- stefno lag sit i Eyrar sunde. 
Si(>an l)aii(^ Sig/nr")/ kouriKjy almr?niing ut af ollum Non'<// 
bæ^e at lic^e ok at ski])oin. En er sainan kom hcrr sa J)a 
haft'X' \\(iini vel .ccc. skipa. Niko?ff.s- koi/nu/v kom fvH mvklo 
til stefnuny/ai- ok l)ei(^ \)(ir lengi j)a kuRu6o Danir illa ok 20 
sng(>o at 'Nror('Smr//ii mundo ecki kt)ma si(^an rufo \)rir \eif)- 
awigr\ui/ for koiini<rv brott ok alli- hcriunii. Sii^an kom Sig- 
iiidf koiiriKjy \mu ok lika5e honv/// illa lielldo jia austr i 
8umrar-'i os ok at to \)iir husl»/y/g ok tahu^e Sig/yr<l/- ko/zr^^rr 
uni lausyrAe Wko((i>< koi/nu/s ok kom \)(if asamt at \)civ "-*•') 
II -2! »s skylldo goi'a iiockur lurvirki i' \iiih\q luo/s Uri \)vsi\v sakir 
j)e?r toko u))// l)or[) \)nf er lieitir Tumal)orj) er skanit lier 
fra Lunde ok helldo austr sic^an til kaupboiar jjes er lieit/r 
K'almarnar ok hciio^o \)ur'^) å 8malo>idom ok logc^o (x vista 
gialld å Smaloy/d .xv. huudr?y5 nauta ok toko Smalendingai- :{<» 
\\i) kristni. SiAan vende Sig/^-^r koiina/v aptr hfrinoy« i sitt 
U/k/ me^ mnrgu/y/ storv;yy gorsimv/y/ ok fiar lutvw er hnnii 
haf(>i- aflat i |)eiHi fei^ ok \ar sia lei^angr kallarly Kal- 
m(7/iia lei(^an//gr \)(if \fir sumri fvR en myrkr/t mikla. l'en//a 
ein>/ lei(^an^^ loi-i Sigvnrl/- me(^an haiiii \(ir koinngv. H.') 

) Sainiiie ovci-^kr. i iii;iri;in. 
-) Sal.. = .Jsk. 
•') Hfr if. (Ikr. ../. .S',-,;. SAGA MA(iXrSSOXA 153 

K. 23. >^\ixui ()((!■ koiinif/s di'a"//n-') 

Sigtiidr Vniiviuji- \-<\v eitt sin// at bni siiio at veizlo. Kn 
uni inoimuiiiii// j)a ei' \iOiirn\iY \(ir klæddr \<ir hann 
famalo2,r ok okatr ol hrædduz vin//- hm/s at J)a munde at 

5 hoiiuni komit vaiistillit. En arma(Sriny/ var vitr ma(5r ok 
(liarfr. ham/ kuadde hoi/ii/g nials oJ: spurte ff hann hef5e 
nockor tidende spurt at sua niikil være at liono;^/ stæde \)at 
fyrir gletie e6a væri \)nf at veizlan luig-nade honom eigi vel h 2!i!t 
eda nockiirir \)//v lutir at nir/m nia^ti bætr rafta a. ^igujdr 

Kl \ionrngv 8{e|>;ir) at nugir lutir lielldv Jie/r til er hai/i/ ræddi 
uin. Eli \)af helldr til sei^/V hai/n at ek hugsa drauin j)au^/ 
er f/'/v' niik \)((i- \ nott. lir/ra s(egir) hani/ go5r draunn- skyllde 
\)((f \cr;\ en heyra villduni vry giarna. kom-i/gv u\æ\ti. Ek 
l)()tt()inz li//- a laftri xcrn uti staddr o/, sia ut i liaf. Ek sa 

1.') j)angat sorta uiikin// ok \(ti- for f o/,' ualg'ac'^ez liingat })a 
syiulez mr/ sciii })r// væri tre eitt niikit ok o6o limamfl/' 
up;/i en netniar i sæin/?. Ku er treit kom at Ir/v/de [la brot 
\)at ok i'ak l)/ot tresius viAa um Irn/dit bse^e uin megiu ]and 
ok uin ut cyiar sker ok strander ok Jia gaf m^r syn at ek 

L'O jtottoniz sia u/// allau Norr*/ it ytra mv6 sia ok sa ek i 
lnir/-ia vik er i'ekit var brot af [»cso ti-e ok Yoro flest små 
en sum stewi. l*a <.\'(frar årmadi'in//. \>af w va*nazt um ])fy/na 
(lianni at jiry sialfir inunut bezt skipa ok villdu ver sialf/V 
at jir/- redet. I'a uurlti ko//r//gr. V((f {)ieki mcf likazt at xcin 

2') muni i/ri i/l kuamo nockurs \i\ani \ \ai/(\ jietta ok inun hann 

her stadfestaz ok han?, af springr inun vida dreifaz um b/>/d ii .joo 
J)rtta ok vr/ a mink ini'sstort seiii \ drauininom var. 

K. 24. Vra Sigu/yV kon/'i/(/\ ok OUaii h\vt/i/g-) 

E|»t/V audlat Hystfv'//.s- ]ioi/v//(/s vai- i>\gardr konci/ijv ein// 
koj/inf/v f y.ovcg/ medan hai/n lifde \)at er fra sagt ein// 
liatidar dag liiiit sun//odag at Higurflr kouvngv sat meft miklu 
fiolmewni med mnrgum iiinmu siuuin""') j)a sa inr//n at hai/i/ 
sat mi'<) miklu vanmegyyni ok j)ungo bragde yoro marg//- 
lint'ddir um liiu/n veg reida munde konn/gv leit å lyden// 

) I iiiJiiucn : h'ni ilriiinii Sit/iniinr koiiyiujs. 
~l Sainiiie ovorskr. i iiiiiritcn. I\:i]i. findes kmi i .l^k. 
'■'•) Skr. -i atx. ir(4 KlIfSl'KNNll.l, 

ok aur<>-uc)e iiu<2;uiu)/// o/, sa uiuhur/i'is sik ;'i pallaiiu ol, pa 
inrplti Vnttvngr ol; tok bokiiia dyro'l. (l/ottn///cy sat j)a liia 
\\oiioiit. j)a iiia'lti '^'xf^urdr hoiinif/v. Mart ka.\ ski])az sc^'ir 
Uaini a luaiiz a'fiii/M. Ek atta .ij. lul i j)a ci* iikm- |)otl<) 
heyA/r er ek kom i ]aiid \)(it xar \u)k sia lu/iia o/: druiin- ■"> 
iugii). en nu {)icki mer liuai? o6nwn veRi [xif a ek sua i 
e,igun;/i vv mer j)ickir lUM'st allra luta d/v/Tiiinji t'i<ir ei^'i 
hurni9g lion er \)rn(t fzeitar horn stendr or liauf(^e hen//e 
ok \nn bctri sem mer j)()tti lioii fiui ollu iicwi j)icki nu'r hon 
HU. I*a kasta^e hauit bokin//i a eldin/< fra//' er j^or var eii !'• 
Inst d/Y/Tinng»m kinz/liest hon gret honvngs niei'n meiR en 
sin// harm. Sa madr stort fvr/V ko//r»ginom ei" liet OttaK 
birtingr bonda s(on) oJ,- kerti suein/? sk3'lkle pa jji'ona snart !• 
a hårs lit litill ok vaskligr dauklitartr ok kurteis lu/n// hleypi- 
til ok tekr bokina er ko//i";/gr liafrte kastat å elldin>/ ///• 1"> 
liellt å ok mr/'lti. Ylikir dagar xoro \)r/v lieKa er {)er sigldut 
mert pry5e ok fegr«^ at Norr^/ ok fognorto |)ni allir vinir 
y6nr ok run//o i mot \)ri- ok iatturto {)/■/• at ko///-//gi mert 
in//i mestu negsemrt en j)esir. En nu eru komnir til j)i'n 
vinir yrtrir margir å J»esum degi ///• mego eigi katir v/'/a -" 
iiri })inom harmi ok vanmegni gor sua vel hin// gorte k////- 
/•//gr |)i(; Jietta heilrærte f\-rst glert d///ttning////f er |)u lu-fir 
niikit af gort'-) ok alla sirtan uti fi"a vi'ni |)ina. Pa s(^egir) 
Sig/(/-5/- ko/?y//gr huat muntu ken//a nvr rart hin// luvviligsti 
kotkarlls- s(on) ///.• hin//ar min//ztu ættar ///■ lioj) np/; sirtan -•'> 
///• bra suerrte ok let sem haim munde iindua han/', lu///// 
stort rettr ok brazc ongan veg virt. En k/y//r//gr bra jta flnto 
suerrteno er ofan kom at hofrteno. Phi fyrst i'eiddi hami 
barto/// bo//do/// slctli sirtan flnto å sirto"') bo//om. sirtan 
J)agnarte ]uinii ok setti/ nirtr f liasa-tirt. j)a {»ngmirto ///.• allir •!•' 
mp//nin/V^). Pa litart(v> ko//r//gr um ok hogligan en it fyua 
sin// ok nu/'lti sirtan. Seint ma reyna nu//nina luviikii' eru 
segir koiini(/i\ her satu vinir minir h'//dir m/'//n ///• stalhirar 
skutilsu(Muar ///■ allir liin/V beztu nu//n i' l////dino '>k varrt ^) Her 111^1- vist et par sH-tiiiii-icr (hoirciis Iteskrivclsc). so llkr. III •")l()ii— s. 
-) Her ni},'l. vist vid (Jsk.). 

•') Disse 8 ord er skr. tæt sammen, fordi skrivoron forst vilde sks. /f;./.. sNifn) . .1: 
sa tf. lian i'i mellem ordene oa rettede sn til sli). 
'l F'ørst skr. iiim oij sa rettet. SAGA MAGNUSSOXA 155 

oiigum iam vel til mm sein |)esom er y^r man {lickia litils 
ver6r liia yOr haitii wnin mer mi mest ol var \)at OttaR 
birtingr. Af {iui at ek kom her iwji oR ma(Sr ok villdag 
spilla gorsimi min//e hann bætti \)at med mer ok aiiwaRi 

5 hende liræddez hann eigi banany^ Tala5e si5an fagrt orendc 
stillti sva ordonoj?/ at mer yr6e at virfieng en eigi takle 
hcmn |ja lutena er min» liarmr\) aukaciez vHS [ud felldi 
hann allt ni6r er {io matti med sonwo ræfta en sua var [n) 
skoruleg haus ræ6a at engi var sua vitr ma5r liia at sniall- 

H) ara mmide mæla. En si5an Hop ek up^^ aurvita oh let ek 
sem ek mmida hoGua hdin/ en hnnn var sua fullhugi sem 
engi 9tti vfpri um at vera en }ja, er ek sa [laf let ek jj(?tta 
vcrk Uri farazc siia omakligr sem hrnni var. Nu skolu j)r/- 
vinir mimr vita huerio ek man launa honum hamt er ac^r 

15 kerti suein//. nu s/rrd hami vera lenåv ma6r min;? ol- nuin [uif 
J)6 fylgia er eigi man min^ni ve/a at hconi mun merkiligastr 
ma6r vrra af stundo lendra manna min//a gack nu i sæti 
hia kudom moi>nom minont ol- [nona eigi lengr. hennt goviSey. 
siQan himi merkiligsti mac^r i Nore^/ af morgum goiSum 

-•' lutum ok dyrlegom. 

K. 25. Fra Si^ardi kon/i/t/l ok Aslaki hana.'-) 

Sva har at eiT sin// er i^igardr kouvnf/r sat ine6 murgu/// 
gcjftum monnom ok gnfgum i strii^um hug var [)af fria- 
kuelld eitt at d/'ottsetin;/ s])ur(^e huat til matar skylldo bua- 

25 konv]igi- syarar huat nema slatr en sua xiir niikil ogn at 
ho//ow at engi jjor^c at mæla i mote honom xoro nu allir 
okatir ok hlio(ier ok hornuitlJo konru^A mein. en ac^r en matr- 
imi væri signdr \m tok sa ma6r til or^a er hét Aslakr hani 
hann haf6e vrrit me5 Sigurd/ ko/////ge i' »itfer6en//e ecki 

:iO var hami ætt st^rr. madr huatr ok litill u(>xti ok er hann 
sa at engi ma6r mundi suara kojirnguiotn |)a m^elti hann. 
he/-Ra s(cgir) ha/i// huat lykr a diskino/// i/r/ y(>i-. konvnf/v 
s(egir) huat villdir 1)U Aslr//./- hani e(^a huat syniz |)//-. \)af 
syniz mer sem ek vilkhi -æic/i at væri at shitr se kr;//?'//gr 

:55 madti en j)ott sva se \s\akr hani. han)/ s(egir) honnuleiit 

') Rctfct fra lidskr.s hann. 

-*) SaiiuiH" ()v«i--kr. i inar«<-)i iiicil im.lt airolso af det si.lstc or.l. Kap. fiiidc; 
i)\ ritft kun i .l>k. i .')(■) KIWSI'KNMI.I. 

t-r slikt al \ita at sua mink s/,v/l iiiissyniiz |)ciiii koncnixi 
er sva luikiiw/ sonia hvi'ir fen^it i wrolldiiiz/i af ferf) siiuM 
o/,- n(^I•ll hc/t jiii |)a er jm st('i'<i;t or loi-daii o/,- liaf6er laugaz 
i |iui vatiii scm ^uA sialtV liafc^cr paliii i lieiule ok kr6s a 
l)fiii//u() fii |iii imiiidcr slatr eta a fria daji" ok ef sniieKJ •"> ■ 
iiw/Mi Ll■()l•(^(' slikt vu'ii ston-cfsiiijia fyi-ir vrrtt ok eigi er sua 1 
vel ^ki])U(^ sueitiii sciu liklikt \(n\ er engi vwNr til iiema 
ck eiii/' litill ina(>r iim slikt at tala. ko/^r//gr j»agna(^e 
ok tok ei<ii til o/- er a lei(> iiiatnialit ba<^ koitrngv brott 
l)r/a slatr diskiii/^ kom jia fram sa matr er hoiiow/ hæf6e 1" 
vel ok tok ]i.o)irH^v at kætaz lielldr er a lei^ matmalit ok 
drack me//n madlto at AsIo/t munde for6a ser hoiui quaft 
•æi(/i mundo [yaf gora veit ekeigi huat j>at man tioa. Er 
\)at san//ast at nu er gott at deyia er ek liefi j)ui fram 
komit at fiKa ko//t'»giny^ g'ls&P- en haiin a heimillt at') '•"> 
drepa mik ok um kuelldit kallfu)/ honnigr a honu ok ma'lti. 
luiei{ e(Jia5e })ik Asl(//.y at niæla slikom bt'ryrc^om vif) mik 
f many/fiol(^a. hrrra s(egir) haitn engi nenia ek sialfr Voii- 
ntiry m^^lti vita mantu nu vilia huat ])U mant Uri hafa jiina 
(lirf^ e^a Inirrs {tu |»ic]dz xrri^v haini s\((r<(r. Villtv vel -" 
launa hr/ra |ta em ek fegin// en ef o^ro vis \crbv \)a er \)af 
jiitt j)a m^dti koiinif/r [m mant min/å lai'm fyrii* hafa en mak- 
likt er. Ek mun gefa [wr .iij. bu en j)an>/ veg skipti J)o til 
sem ulikligra niatti |)ickia er |)U fir6er mik miklu u liappi 
liclbli- en Ir/Mlir mmu er ek atta niikit gott at lauk sua -•' 
|>eso mali. S' K. 26. Fra Sigurd/ kouna/i ok muitHinn hoiis.-) 

Iva hor at eitt sin// iola kuelld er ko//ry<gr sat i hollin/n 
ok boI•(^ xoro framsæT })a nnrlti konnigv fåi mer slatr 
hr/ra s(egia) jxvV eigi er \)nf s\C)v i 'Norcg/ at eta slatr iola- 'W 
kuidld. hdiiii s(egir) ei- \)at eigi si6r jtan/? si6 vil ek hafa 
^S"" |ir/i- koma ok li(»f<>o hni'so konnigr stangac^e i knifinom ok 

tok eigi til |>a nurl/i konrngv faf mer konu inni liollina. 
Vi IV komo \)ar ok hof(^o kono me6 ser. su haf6e sitt falldat 
ko//r//gr tok hendin//e til hofufis hen/<e ok leit å ok mællte :$5 
oselig kona ertu ok ecki sua at eigi megi sæma vi6 slikt 

') Iler idkI. vist hUd (,Jsk.). 

") Saiiiiiif oviM'skr. i iiiMrijoi). K;iii. liiutcs kun i .Isk. SAGA MAGNUSSONA 157 

siftan leit haim a liuudena ok mællti ofaugr hond ok oig-i 
vel vaxin en \)0 ver6r at sæma vi(S {ia ba(^ ho>/y/ at \wii 
retti fram fotiny/ leit hanii <i oh \næ\ti ferligr fotr ok mikill 
mink en ecki ma gaura at l)ui gefa s(;ina ver^r \'u^ slikt 
5 |)a ba(^ hmm at \wk skylido leoia upi> kyrtiliny/ o/, sa lu///// 
nu leoin// /// m/rlti sua sui ver^e I)inom led.// er bæ6e er 
blåR ok digr o/.- niuntu ve/a puta éin />/• nia'lti si^an at }./vr 
munde færa hana ut ///• vil ek ecki bafa hana. 

K. 27. Haralldr (iilli co/// i b///(i.') 

10 TTakon-) luikr s(on) Jons smi»,»rballta \nr lendr mni)y a 
jM- Mæri haiut for vestr uni håf ok allt til Su6r eyia [)///• 
kom til fundar vi^ h////// ntan af Irlande sa ma^r er hét 
Gilli krist-^) ok sagtne/ ve/a s(on) Mr///////,<? konnig?, hcriættz 
mo(Ser lir///s fylgfte honum ok sag^e at lur//// het KuKalldr 

1.') au(^ru nafni. Hakon tok vi(^ l)esum man//i ok flutti til Nor- 
rgs mec") ser ok for l)egc//- a fund Sig//r()a/- ko///'//gs m(M^ 
HaRM/M ok mo^r ha>/s. ?au baio^) fram sitt ori>nde vi(^ 
\onvn^. Sig/*)7)/- Vourngv rædde {./'tta mal fyrii" liof(Mngiu/// 
at ImerK leg<^e til eptii- si'no skap lynde. Kn allir ba^o") 

i>() Vonvn^ sialfan f/V/ ra^a |)a let Sig///f^/- Voiinujv kalla til 
sin Haiu//^/ ok s(egir) honom sva at h////// vill eigi synia 
at Haiw/W/- fremi skirslo til fa^ernis sins me(^ |)ui at lu///// 
vill \uit wra lata i festu |)() at lioiujui Iv/i/. \>a1 fa^enii vv ii :!()i 
h//n// segir at Hai«//W/- s/al eigi hei<^a/ k/;>//'>/gd6ms \\\v!Sm\ 

27} Sig//;«^r k/;>//-////r ec^a Magnus koiinif/r lifa ok for«) |»esai- 
festor fram me«"« suardnguni. Sig////)/- konnujY sag<be at Hau- 
///////• skyllde tro«^a slår til fa<^ernis ser en su skirsla |)otti 
mo/////>in helldr frek |.ui at lu///// skyllde |)a skirslo fremia. 
til fa<^eniis sci- en eigi til ko///-//gdonis lu///// liaf<^e ai^r |)ui'') 

:'.() fyrir suarit en HxwiaUdr iatte fu'sso. lu///// fasta<^e, til iarns 
///■ var su skirsla gur vv nu>st lief/V vr/it i Nor/v// at .ix. 
plogiani gloaiulc \oro ni(^r l(.g<^ ok geck Haiu//////- |)///- »'pt/V 
h/.'/oni foto/// '//- leiddo lu///// b//>7,-(/pai- .ij. '//• |)rimr dngoui 
si«^al? var skirslan reynd \oro j.a fætr li/f>/s 6brun//ir. Kpl// 

:$.-) \)nf tok Sig//r^/ k/^z/zz/z/r vel vi«> fnendsemi HaH/////L^ en 

'i SamiiK^ ovcrskr. i inartj;.n. "I Fc.jl f. Ilolll.rll. 
'■') Skal iniili^' læsfs />/(.s7c. 'l /(«/•.,; /hm./ ImI>. 
•'j /(«f5o.- /'«'^ lids. ") fi'ii: lun Ukr. 1')'^ EIRSPENNILL 

'S\(i(/iii(f' s(onj haits ojjokkai^ez iiiiok vi(^ luimi ok inargir 
livfMngiar snryo eptir honom. ^i^urdr koHViu/r treystiz siia 
mink vinsælld sinne vi<^ allt l^o^dz folk at hami. beiddez 
|)es at allir mr//n skylldo \)at swria, at Mof/iius s(on) Sig- 
iirdar konviigs skylide wra koéimgr ept/V htnin ok feck o 
hmm j.)a suardaga af oUu loj^dz folki. 

K. 28. Fra ve(Man Magnus ok Hanr/W: ') 

II :u)2 JJi\ua//(lr (iilli var maftr han ok gran/^vaxiny? hals langr 
11 lieldr langleitr suarteygr dockliaii skiotlegr ok fraleg/- 
haf6e miok bunac^ irskan stuttklæddr ok leTklæddr sti'rt var 10 
lionvm norent mal ok kyfl^e miok or6en ok liof6o margir 
mran \)af mink at spotte HaRa/Wr sat i drj-ckio eitt siuii 
ok tn\ixi)e \i() aiiy/an mami sag6e haiai vestan af Irknde 
vai<^ \mt 1 ræ5o hrtws at \)cir m^?m vo/o å Irlcn^de at sua 
xoro fothuatir at engi hestr tok uin l)a a skei6e. Magnus 15 
lieyr()e ])etta ok mælte nu lygr hoiin emi sem hann er vam\ 
HaRaUdf s(egir) saT er pftta s(egir) havn at Jj^fr mf»n 
muno finwaz å Irlcf^de at engi hestr i ^orcgi mun hlaupa 
um l»a ræddo l)r^y nm nockorom ordom \)e/r xoro ba6er 
drncknir. Pa mfplti Magnus her skalltu ve6ia fyi'ir h9f6e 2() 
jjino ef })u ren;a- eigi iamhart sem ek ri5 hesti minow. En 
ek nnni lecia i mote gullhring miun. Haiialldr s(egir) ecki 
segi ek \)at at ek ren//a sua hart fin»a man ek {la mc»n 
a Irk«idi er sua muno ren;^a ma ek veftia um [yat. Magmis 
45V H 803 s(egir) ecki mnn ek fara til Jr\a)i(\z her skuhi vi6 ve(Ma en 25 
ecki \)ar HaRalldr geck l)a brott ok at sofa ok villdi ecki fieira 
eiga vi(!» hann j)etta var i Oslo. en ept/V um moi-gunin?? l)a 
er lokit var formessum rei<^ Magnus upp i gautor hann 
gorfte \^a. orc) HaRallde at koma j)angat en er haim kom 
var hann sua buin/i haft^e skyrto ok ilbanda brækr stuttan ;i<) 
mottul hautt irskan å hauf6e spiotskapt i hende Magnus 
markabe skei6et Hanalldr inæ]ti oflangt ætlar i)u skeifiet. 
Magnus ætla5e Iia mycklo lengra ok sag6e })0 at ofskamt 
var mart xar hia manna. Pa toko \)e/r skei6 fram ok fylg^e 
Haualldr iafnan fram b^gino/;/. En er JKvr komo til skeiiis- ^5 
enda mrdti Magnus. Pu hellzt i gagntakit ok dro hestrin// 
j)ig. Magnus hait)e gautzkan hest all skiotan ^eir toko anwat ') Samme overskr. i margen. SAGA MAGNUSSONA 159 skei5 aptr ran/^ t)a Uaualldr allt skei6 f^V*' hestino?;* en er 
\)eir komo til skei5senda \m spur6e IL^nalldr liellt ek nu i 
gagntakit. Magnus s(egir) nu tokt |ju fyiii til l)a let Mff^nn.s- 
blasa liestin/^ um liri5. en er hann var humu I)a keyr6e 

.') hann sporwn hestin^^ ok kom haitn skiott å lilaup 'Ea.RaUdr 
sto5 ])a kyK l)a léit Magnus aptr ole kallade renw nu segir 
hami l)a liop ILaRfdldr oh skiott fram um hestin?^ ok langt 
fra fram sua til skei^senda kom \\ami sua mycklo fyii at H304 
hanii. lag(^ez ni6r ok spratt upj> o/c heilsa^e l^a Magnnsi [mi 

10 at hann kom l)a. Si(^an foro l)r/r heim til b^iar. En Sigurdr 
konvngr .liafSe uerit me5an at liameso ok vissi hann. \>ettQ. 
eigi fyR en eptir mat um daginy; l)a maÅti hann rei6olega 
til Magnus. Ver kallit Uaualld lieimskan en mer l)ickir |)U 
fol ecki kantu utan Ir^alz sido man;/a vissir \m eigi \)ut 

15 fyR at utan lanåz mcnn teniia sik vi5 a6rar iGrottir en kyla 
aul eda g9ra sik æran ok ofæran ok vita l)a ecki mannz. 
fa B-amdldi liring sin/« ok apa hann alldri si5an meC)an mitt 
liofuft er fyrir ofan moUd. 

K. 29. F/YY JisiraUdi ok Svæm Rimhilldrn- s(yni)^; 

20 -pva er Sigitrdr konungr var eitt sinn uti a skipom ok lagu 
JlJ \u'Iv 1 hofn ok kaupskip nnckot liia \ieii)i Islandz far 
HnRalldr gilli var i fyrir rumi å konvngs ski pi en nest 
honom fram la Sueinw Rimliilldar s(on) hann var son Knutz 
Sueins s(onar) af laGri. Sigiirdr Sig(o5ar s(on) var lendr 

■27^ ma6r agætr haiui styr6e [mr skipi [ud \ar einn fagran ve6r 
dag var lieitt skin ok ioro menn margir å sund bæ6e af Hao5 
laiigskipunom ok af kaupskipino. Isk>Klzkr mafir einw sa 
er a sundi var henti gaman at færa nit'^r l)a menn er \erR 
\oro synder menn. hlogo at j)ui. Sig(n()r konvngr sa [^at ok 

:!() heyi-fte. Sic^an kasta^e hann kla 6om af ser ok leypr å sund 
ok lag<iez at Isk/Klingi greip hann ok fær6e i kåf ok hellt 
ni6ri ok [)egar annat sin ni er Islc»,dingr kom upp fær^e 
konvngv hann ni6r ok huert s'mn, eptir an/(at [^a moplti Sig- 
iiidr Sigurbav s(on) skolu ver kon.vng lata méi6a manwin. 

■Ar-, Ma6r suaR^fr segir at engi var fus til'-) at fara. Sigurdr 
svarar at verfta munde ma6r til ef Dagr Eilifs s(on) væri 

^) Samme overskr. i margen, men her Svcini. 
2) fu.i til: omv. luls., men mod omHytn.teKn. ir>(i KIUSI'KNMLI. her. Si(^au Hop Si<i/</()/- i/ri h{)yC) oh ^iiam til koiniH/s tok 
til luj//s I//: iiiælti tyii eigi inaiiz/iiio/// lu/i-a sia nu allii' at 
|iu ert myklu betf syndf koiinu/v inrplti lat inik lausan Sig- 
iirdr ck skal bana hono^// haii/i vil! kefia n\cii\i vaia. Siir. 
iirdr s(egir) vi(^ .skoluni nu Irika fvrst en j>u Islc/Mlingf hWux •") 
til lfl»?dz o/.- hmm gorrte sua. En knnntf/r let Signrd lausan 
ok suani til skips si ns. Sua t'of ok Sig/z/v')/ koy//-//gi- nu/'lti 
bart .Sig?<r() eigi wcnx sua diarfan at koma i augsyn séf \>af 

II .{()(; \ai- sagt Sigurd/ ok geck hai/n a bn/d up// |»a um kuelldit 

er menu ioro at sofa leko suni/y menu uj)/d .i bo/di Haw- 1"> 
(lUd)' Viir i leikinoy// en ba«^ skosuei'n sin// tara ut å skip 
o/- bua reckio si'na ok birta si'n ji///-. Suein/nn gor«>e si/a 
-Ki"" ko//,r//gr var sofa farin//. Kn er sueinino/// |i6tti lengiaz )»a 

lagrtez lu///// upy/ 1 rum Jian//////:. Suein// Hindiilldar s(on) 
mrdti. Skaum mikil at inm til |tes béiman fra buu/// sinom l'> 
dugandu/y/ nK/////om at draga lu/ knapa upy/ iandiaT ser. 
>Snein//in siegir)') at HaRa//fi/' visarte lu)nu/// j)angat. 8uein// 
Himliv//da/' s(on) m/H/i os liickir engi 6f gorta kostr i at 
URKdlldr \Uiyi hrr \)0 at b////// dragi eigi bingat |)r<ela erta 
stafkarlla o/ greip luf//// upy/ ril^uol ///, laust sueinin*/ i bof- -" 
uftet s//a at blort fell um hann stort ■axc'/i/ii/iii/ |)ega/- up/> a 
\anA ok segir HaRa//af/ buat \ xar orrtet HaiJ////^/r geck J»eg/'/- 
1 skipit ut ok aj)tr f i/ri riiinit Im//// bio med \\(un\o\'\ til 

II ;5()7 Sueins ok veftti bonum sar mikit a bende geck W-A\\iilldr 

j)ega/- \x\ip a Jayid. Suein// Hop upy/ e])tii' lionum drifo |ta -•'> 
til fræiulr Sueins ok toku WiWiolld bondoin ///■ .etlurto at 
bengia. Va\ er |)/vr biocai 1»///- um \)?i geck Sig?t/y)/' S'xgurdar 
s(on) ut (\ ski'p til ko//r//gs ///• vakrte \\aini. Kn vx' ko//r//gr 
bra augum i sundr ok kende Sig///7l nuflti \\aini Uri |wtta 
sama skalltu deyia er |tu komt i' augsyn xnvr |iui at ek •"* 
banz/arta j)^^ \i<it ok \'xo\x ko//r//gr upy/. Sigvv/V)/- madti kostr 
mun jtes be/fa jtegrn- \)('r vilit en artrar syslor en) nu fyrst 
skylldari far seui skiotast up// a l//z/d ok bialp Haiifl[//(y/ 
brortur |)ino/// K'ygir vilia nu bengia htuni. l*a nufdti Vnii- 
vugv gurt g;eti nu til Sig/nvlr kalla nu lurtr suei'n min// lat :'•"> 
blasa lirteno up// til nu)t/ virt mik k/////'//gr Hop upy/ a b'//d 
en allir er lu///// kendo fylgrto boiioni '//• |)///' t//-) galgin// ') Herefter i};en .skr. .se////- 

-I iler iiiyl. vist (•/• (ved liii.je>kifle SAGA MAONUSSONA 161 

var buiii// tok kourj/gv {)ega/' Haualld til sin. En allt tolk 
{)usti {)egar til konvngs med alvæpni er lu5rin?^ liaf(^e vi<> 
kue^it jja sagfte konvngv at Suein/? o/: allir hf/ns felagr//' 
skylldo fara ut laga en vi(> bæn allra inan;/a feckz [)af af h:jo8 
o konvngi at [mv skylldo hafa lrr//dz vist ok eignir sina>' en 
sår bota laust. Pa spurte Sigurdr Sigurdar s(on) ef ko/H'//gr 
villde at ]mnN. færi j)a i br9tt [^af vil ek eigi sag(^e kou- 
vngr alldregi ma ek |)ik sin vitr. 

K. 30. -lartr/// Oht/'s konvitgs^) 

10 TT'olbein/i' liet mac^r ungr nk t'at§kr en Pora nlo(^er Sig- 
XV urdur konv?igs lorsala iara. hon let skcra tungu or linf(>e 
hono?/^ ol- var til |)es eigi meiri sok en sa eui> ungi niai^r 
Kolbein/ii hafde eitt stycki haft af diski konvngs moc^or ok 
sagde at steikare liaf^e gefit honu/y/ cu hom/ jxM'de eigi vi(^ 

1.") at ganga fyrir hen;«'. Si5an for sa ma6r inallaus langa ri(^ 
\>es getr Einau Skula s(on) i Olafs drapo. Gofug let horn-) 
or hof6e huitings 6f sauk litla au5ar auniuni heiAe iiiigs 
manni skr>a tnngu J)an/i sa ver er varuni vålaust nuniiny/ 
mali ho5a'') bri'ot \)ar er heitir Hlid fani vikoni sic^au homt 

20 sotti sic'^an til Pi-andhf'//?<.y ok til Nic^ar 6s ok vaki'Je at Kristz 

kirkio. En uni otto saung 01«/^ voku dag hin// sic^aRa j)a h .toii 
sofnac^e h<(nii ok {)ottiz sia 0\nf liin// lielga kimrjtg koma 
til sin ok taka hendi sinni i stufin// tungun//ar '//, heiinta 
en harm uakna5e lieill ok {»ackafte varoni d/v/tni feginsaiii- 

25 lega ok ()]afl koiivng'i or hnim hnf^e heilsu '//• niisknn// af 
|)egit haf('^e farit j)angat mallaus ok sotti ha/^s heilagt scii'n 
en siftan for han o hei'll ok skorin or(*»r. 

K. 31. H^ra Sig/z/V)/ kr////.>/gi lorsala fa/v/'i 

Da er a lei<^ æfi Sig/z/f)«/' ko/////gs [)a gol•(^ez su nylynda 
uni ra(^ ha/As at han;/ vill lata eina d/Y;ttningina en fa 
peinar kono er (■ecilia hét riks mannt d(ottir) ætlar at fa 
at brnllopiiio i Bioi-gun ok let bua til inikillar^') veizlo ok 

') Samme overskr. i marj^en med tilføjelse: ////(>■ hrli/n. 
"-) I margen er skr. hwi'ii, vistnok som en rettelse. 
•') i) skal måske her betyde ild. 

*) Samme ove.rskr. i margen. Kap. lindes kun i .Isk. 
•') ( (2) er tf. over I. med nedvisn.tegn. 

11 162 EIRSPENNILL 

dyrlegrar ok er \ud .spyii Magni hyshl\^ j)a varft hann ukatr 
ok einn dag gengr hyskup til liallaiin>/ar ok me^) lionum 
prestr hans er Sigur6r het ok sidan \ar hysku-p i Biorgun 
komo at hollinni ok biftr hyskiip ^onvng ut ganga ok hann 
gor^e sua geck ut oÆ ine6 brugftet suerA konvnyv fagnaOe 5 
bi/5/ri(pi vél 0^- byftr honum til drjckio mes sér hann kua6 
annat érendet. Er \)at saT herra at l)ii ætlar at kuangaz ok 
lata eina årottningina. konvngr s(egir) satt er \)at hjjskup 
tok Jja at jjrutna mink ok ma^lti. liui syiiiz y6r h^rra at gora 
\)at 1 vaRi b//5/;/psyslo ok suivir6ir gu6s rett ok helga kirkio 10 
ok konvng dom \>inn. Nu vil ek ^at gora sem ek em skylldr 
banna \)er af gu5s balfo ok hins h(elga) Olafs konyngs Petri 
po5^ola ok allra heilagra man?«a |)etta 6ra6 ok me6an han« 
mællte }ia sto6 hann rettr ok sem ho?in retti halsinn ef 
\onvngr reidde ofan suer^et. En sua heiir Higurdr si6an !•'> 
sagt er si6aR var hysknp at eigi j)otti honum meiri him- 
inn en kalfskinu sua J)otti honum konvngrin7i ogurlegr. Si6an 
geck konvngrmn inn i hollina en hyskHip heim ok var sva 
katr at hucrt barn kuadde hajin hl^iande ok lek vi6 fingr 
sina. t)a mfflti Sigwdr p7-estr. Jjo eru per nu katir h^rra 20 
kemr y6r ecki \)at i hug nu at konvngr mun leoia rei6e a 
y5r ok vænwa at leita undan, Pa merlti hyship liklegra {)icki 
mer \^at at hann mun eigi gem \)at en huc7-R væri dau6- 
åag'mn hetri en deyia fyrir heilaga^) kristni ok banna \)at 
er æigi er vi5 sæmanda nu em ek katr er ek hefi pat g9rt 25 
sem ek atta. Si6an var {lys i bænowi ok biog<yruz nu konvwgs 
menn å brott m(d miklum kornom ok maulltoni ok hunangi 
helldr konrngr si5an su6r i Stafangr ok efnar par til ueizlo 
ok er hyskup spyR pat sa er par reb Uri hittir hann kon- 
vng ok spyR ef pat er satt at hann vill kuangaz at lifande 30 
d/ ottningunni konvngr s(egir) at sua er hyskup suarar ef 
sua er heRa jja megu prr sia huerso mink pat er bannat 
enom smæRoni monnom. Nu er eigi liliklikt at per ætlit 
y6r heimilla er meira hafit valldit at lata y6r slika hluti 
soma en pat er j)0 miok i moti retto ok eigi veit ek hui 35 
per vilit pat grra. i vårom b//sA-npd6mi at van virOa sua 
guds b(i6or6 ok heilaga kirkio ok varn b//.«A-Hpd6m. Nu munu 
per vilia nockura stora luti til leaia {sesa sta6ar i fiarlutow 

^) Rettet fra hds.s heilagra. SAGA MAGNUSSONA 163 

ok b^ta sua vi5 gu6 oh vi6 os Jja mælti koww?gr tak ^ar 
fé^) fur6o ulikir ur6o ]}er Magni hyshii^ geck konvwgr i 
brott oyfc lika6e eigi vi6 Jjanw betr en vi6 hinn er forbo6et 
lag6e å. Si6an feck \\ann Jiessar kono o/r unwi mikit. 

5 K. 32. Andlat Sig?<r5ar konvngs lorsalafara'-^) 

Sigr6r konvngr let sua miok efla kaupsta6enw i Kow^wga 
hello at J)a var engi rikam i Norc5r^■ o/c sat l)ar l^ngum H313 
til laudz gæzlu hann let liusa kowvwgs gar6enw i kastalanom 
hawn lag6e l)rtr å oli hero6 J^au er i nand \oro ka/pstafi- 

10 enom ok sua bæiar m^nnina at å liueriom .xij. manu6om 
skyllde hueR ma5r ,ix. uetra gamall e6a ellri bc>a til kast- 
alans .V. vapnsteina ok a6ra .v. staura ok skyllde {)a gera 
huassa i an??an enda ok fim alna par i kastalanom let Sig- 
urdr hvnrngr gora kroskirkio lion vor tre kirkia ok J^o miok 

15 vQndot at efnom ok sini6. Jia er Sigurdr liaf6e konvrigr verit 
.xx.iiij.^) var uig6 kroskirkia'*). [)ar setti hann fyrir ha alit- 
ara tabulum er hann haf6e gera latit i Gricklande ok var 
g9rt af eiri ok silfri o/c gyllt fagrlega sett smelltom ok 
gimsteinom \)ar var skrin er Km/kr eymuni Dana kont'wgr 

20 haf6e sent Sigurdi kowvwgi ok plénarium ritud gullst^fum 
er patriarchawn haf(!»e gefit S'ignidl konvngi {)rim uetrum 
si6aE, en kros kiikia var vig6 feck Slgurdr konimgv sot Jia 
var hann staddr i Oslo hnnn andaftez \)ar einni nott eptir H314 
Måriu messo i fostu hnnn yar iarftadr at HallvarOzk2Vkio 

25 ok var lagOr i steinveGin?^ lirar fra komom sy6ra megin. 
Magn*f5 s(on) Sigui 607- var [>nr {la i bænum tok hann Jiegar 
allar konings féhir^zlor er knnvngr var andaftr. Sigurdr var 
ko//t'ngr yfir Norcgi .vij. uetr ok .xx. hann var at alldri 
.Ix.^) ok var hans ylld go6 lawdzfolkino var Jia^') bæ6e ar 

:{0 ok iribr. ^) vart sem fju vill tf. Jsk. 

^) Samme overskr. i margen. 

^ Her mgl. vetr (ligeså Jsk.). 

*) Her mgl. to sætninger (homoioteleuton-fejl), se Ilkr. III 313 10— 12. 

'•>) Fejl f. xl (ligoså Jsk.). 

") pa: a er tf. over 1. 

11* I(i4 KIUSI'KNMI.I, 

K. 1. Vppliaf ivX/'s yiaf/Hiis uk WavaU/. (;illi»') 

"■"' AT^^S"^^ s(()ii) SigjnvVn- ko//r»gs var tekin/« til koinii^^n 
iy±. { Oslu yfW \ain\ alll stia seiu aljtyc^a hat'Ae suarit 
Higiddi konnt^c g•»,)l■(^()z J)a inarg/V uu hu liono/// lu/>2(l<»eiif»:nii" 
o/.- sua Ir/Mlir luemi. ^l(i</iiiis var hwiiom maxi tVii^aKi er ■") 
|)a var i Xoivv// hdim \(ir u\(u)r ska])st<'tK o/ <rriiii//a' ni^iifi 
mndr \(ir \i<()iii iiiikiH-) fegiaiiii opyt^r >//c <)<læll. HaRa//^/r 
gilli var ina("^r lettlatr katr ok Irikiii// litillatr ai'iu sua at 
hann sparede ecki \\<) vi'ni sina lai^jtogr sua at haini h't a^^ra 
rafta meC) ser (')11() |)ui er uilldo. Slikt allt dn') hdim til K' 
vinsælldai- <>/: orcMot's l)y(l(lu/, ]»a h<iini iiiargir rikis iwcim 
ungum inuu sicSr en Mr/7/?//.s. Haua/^//- var \yd i Tunshr/gi 
er hann spunse audlat i^igurdar konrngA broftr si'ns atti 

II ;!Ui hann [ni \)e^((r stefnor vicS vi'ni sina ok rei^o \)('iv \uif at" at 

eiga Hauga j>ing \)(n- i bæiioj^. A |)ui |)iii//gi var Hnitn/hlr 1') 
til konvn^a tekinn yfir halt't \tiitd xoro [m kalla(^er \)at iniS- 
unngar eiSar er lir(n>* haf(^t' suarit tVx'^urléifi'S af hende ser 
tok RuRaUdr ser |ia liirc^ gorO)e hndu uwnn ok dregz lioiiuni 
lift ongum niuu iiiin//a en Mngnnsi ko)ivn(/i foro j»a ukmi// 
niilli j)eiRa ok sto<> sua .vij. luetr. Ku tyr/r j)ui at yidf/nns -" 
feck lift mycklu niin/ni |ta sa hann nugan an//an sin/< kost 
en skipta rikiiu) vift Ruua/lt/ var j)a sua skipt at lialft riki 
skylldi hafa liuan vid aiu/an \)af er Sigurdr ko)ivngv haffte 
haft. Kn skip fik boifthunaft ok gorsiniar ok allt lausa fe 
[yaf er Sig/n()y k<nir>n^y haffte att haffte ^lagnnM ok unfte -•'> 
hann \)o ycru sinom luta ok refto j)0 h'/Mle noekura rift i 
frifte ok hugfto uii(,»k ser luiarir UdKal/dr gat son er Signrdr 
het vift l'oro (iuthonns d(ottur) graharfta Ha.Ra//dr konvn(/v 
feck Ingiriftar d(ottor) Raugnuallz hann \ar son Inga ko//- 
imgs Steinkels s(ouar) yiai/mis ko)irii^v atti Kristiuo d(ottor) •!'* 
Knw^z lauarftz systor Ualldaniars Dana ko//ry<gs. yiognns 
ko>/yy/gr varft lien/d eigi un/mnde ok sende suftr ai)tr til 
Danmr/'kr ok gcck liouo/// allt siftan [»yugrrf feek lw'/*/( ('> 

II ."M? |)ocka niikin// af fra-ndu;;/ lir/zuar. l*a er |»r/i' hoffto .ij. kon- 

vngar vr/it .iij. v(>ti' yinf/nns ok H-dUalldr sato \)i'iv inn fiorfta •'••'> 
uetr bafter noi'ftr i Kaujiangi ok ueitte huaix' oftroni heind)(>ft 

'i Saimiic i)\crskr. i iiiar^cii ine«! inlcliiiii-lsi' ;if rikis. 
-1 Her iiiicl. iioyet (litfcsn Jsk.). SAGA iMAG^T'S OK HAKAT.DS 165 

oÅ" var [)0 iv \id bardaga ine5 lit^eno. En at vari sækir 
Magtriis med skipa li6e su6r fyrir \nnå ok dro li6 at ser 
allt \)at er hauii feck leitar |)a j)es vift uini sina ef \>eiv 
vi li fa lioiiom styrk til j)es at taka Hnna/Id af kont'ngdonii 
5 o/> iiiiftla lionom at' riki slikt sem l)eim syndez tiaK \)af 
fyrir J)eim at JiiWiaJ/dr liaffte suarit fyi? rikit af hende ser 
fa^R ^ulagitiis kouvnc/v til })es samj)ycki niargra rikis manna. 
KiiRalldr konimgr for til Up^lawda ok et efra austr til Vikr 
dro hdiin lift at ser |)a er haiiu spurfte til Mdf/nus ok huar 

l't sem ])('/r ioro liiouu huarir bn fyrir oftron? ok sua dråpuz 
[)r/v men// i/ri Maf/iiii!^ koiivngr var myklu fiolmenwari l)ui 
at hnnii liaffte haft allan j)ora la//dz til liftsafnaftar HaK- 
((//(Ir var i Vikin//i austan fiarftar ok dro at ser lift ok toko 
l»a huarir fyrir oftrom bæfte mciai ok fe \)ar var Jia meft 

1") Hixua/lfli koiivngi Kristroftr broftir hans samm^ftri ok lendir H 318 
mr/ni margir yoro meft honom ok })o myklu fleiri xncd Mag- 
iinsi koiirngi. 

K. 2. Fyri IciiVo- orr/^s■ta') 

Hi\Ha//(lr ko//r>^gr var meft lift sitt \)(ir sem heitir Fors i 
Ran |{/A/ ok for |)aftan ut til sævar. Lafrans noku aptan 
V nj«.>tuftuz \)('ii' ok yoro at nattvrrfte 1)^/' seim heitvr Fyrileif 
en varft mr//n vf^ro å hestom ok helldo hestuorft alla-) uega 
fra bænoni ok jia u^rfta uarir vift iiarftmenn vift lift Magnus 
kottnigs at \)eh' ioro [la at bæno/» ok haffte j»a Magnus kou- 

L'.") /'??gr næn .Ix. h(undruft) nianiiu en KaRal/dr haffte .\v. 
h(undruft) luaiiua })a yar komin// varftmaftr er har niosnfna 
Haua/ldi konvngi ok segir at lift Magn//.s^ lionvngs er })a 
komit at bænom. hann suarar huat mun Magnvs konviigv 
S(igurftar) s(on) frænde vilia eigi mun \)at at haini mimi 

:io vilia bfriaz vift mik j)a syarar Piostolfr Ala s(on) licrra sva 
muno j»er vcrfta raft fyrir at gora Vonrugv ok lifte yftro sem 
Magn//.v 'koiiViigY mun hafa her saman dregit i allt sumar 
(ik haiin mun ætla at bmaz l)egor er hann finwr yftr. J»a 
stoft koiivngY \\\)p ok ma'Mi vift sina mr/ni baft j)a taka va])n 

:'>■') sin ef Mcr/7n//.9 vill b^'/iaz j)a skulu vift bejiaz ^ar nivst vai- ii;{i!» 
blasit ok geck lift Hniialkli konvng^i allt vt"') fra bænom f 

') Saiiiinc ovcrskr. i inarf;en (do« fijrii-). 

'^) Rettet fra lids. s nllar. — ^) Tf. over 1. iihmI ncdv.tffjii. IGC) EIRSPENNILL 

åkr gerfie n«,)ckuit ok settu [>ar upp merki sin HuRalldr 
konvngr haf6e .ij. liringa brynior en Kristro6r broftir hans 
hafde onga brynio er kullaftr \ar inn hraustasti'j rnadr. 
Pa er Magnus konvngv ok hans mmn sa lift HsniaUd: \ion- 
vngs [)a fylgfto'-) [x/v li6e sino ok gorfto siia langa t'ylking 5 
at peir skylido kringia allt uin lift UsiRalldz konvngs. Sua 
s(egir) HalldoR skualldri Magnus feck \iar er niyklu margs 
gengis naut hann lengri vallr nam voll at hylia varmr 
fylkingar arma. Magnus konv)igv let hera, fyrir ser krossinu 
helga 1 ouosto par varft oRosta. mikil ok haurft Kristroftr l<> 
konywgs broftir haffte gengit meft sina sueit i miftia fylking 
Magnus ko7ivngs ok hio til beoia handa ok stucku fyrir 
honvm meiin tueoia vega. Ok éinn liurrr bondi rikr sa er 
vent haffte i lifte HaRrt/Zc^.? var staddr å bak Kristrofte hann 

u ;}'20 reidde upj) kiesiona tueim hondom lagfte i gegno?n herft- 1-") 
arnar ok kom fram i briostino ok fell par Kristroftr pa, 
mælto margir er hia stofto Imi hann f^ri sva ok gorfti sva 
illt verk hann. s\arar nu veit hiont pat er pcir hioGo bu 
mitt i sumar ok toko allt pat er heima var en hoffto niik 
noftgan i her meft ser slikt Imgsafta ek honom fyR ef ek -" 
fenga efni a. Ept/r pat kom flotti i lift HaRatldz ok flyfte 
hann sialfr ok allt lift hans pa var fallit mart af lifte Har- 
alld.i konvngs. par feck bana sar IngimaR af Aski Sueins 
s(on) lendr madr af lifte UsiRaUdz konvngs ok næR .Ix. hirft- 
manna. UsiRaUdr ko7irngr flyfte |)a austr til Vikr til skipa -"> 
sinna ok for til Danmarkar a fund EIr/A-.s^ ko??i-^?gs eyniuna 
ok sotti hann at trausti peir funduz suftr f Sialandi. EiR//ir 
konywgr tok vel vift honom ok mest fyrir |jui at peir hoffto 
suariz i bræftra låg hann ueitti HaRa//<// at veizlu ok yfir 
ferft Hallrt^/d ok gaf honom .viij. Ifly^gskip reifta laiis. ept?V •<" 
pat for Jiamdldr konungv norftr um Halla»d ok kom {)a lift 
til haws. Magnus konvngr lagfte land allt under sik ept»- 
oRosto grift gaf'^) ollo/n xnonnom er sarir \oro ok let græfta 
sem'*) sina menn ok kallafte ser pa, landit allt han« haffte 

h;{2i j)a allt it bezta mannval er i var la/Kleno. En er pcir refto •<•'> 
raftom sino»i j)a villdi ^igardr Sigurdar s(on) ok Vorir Ingi- 
riftar s(onj ok all/r hm/r vitrosto menn at peir helldi flock- 

') Rettet fra lids. s Inaiit-. — -) Sal. 

•') Her iiif;!. Iiinm (Hkr.). ') Tf. ovei' 1. iiumI ludvisn.teKii. I SAGA MAGNUS OK HARALDS 167 

inom^) Vikini^i ole bit!>e ^ar unz HaRoZWr leita6e sunwan. 
Magnus tok hit^ inr^-) einræ^e sino at hann for iior6r til 
Biorgyniar ok settiz \iar um vetrinw ok let |)a li(Mt iara fra 
ser en lenda raenn til bua sinna. 

5 K. 3. Fra Haralldi Gilla-^) 

HaRalldr konvngr kom til Kowywga hellu me6 li6 [yat er 
honur«^) fylgt or Daiiinorko fiar'^) li9f(!)o lender me^ai 
oJc bæiar menn [)nr safna6 fyn'r ok settv fylking up^ fra 
bænom. En HaRciUdr konvngr geck af skipom sinom ok 

10 gerbe menn {il bonda li5s ok beiddi af [)eim at [yeir munde 
eigi veria lionu??* vigi laud sitt ok letz eigi myndo méira 
bei5az en hann atti at rétto at liafa ok fara racnn i milli 
ok of si6ir gafo bondr upj; safnadenw ok gengu til lianda 
UsiJinUdi konvngi J)a gaf hann til li6s ser lén ok veizlor 

15 lewdom monnom en rettar bættr b^ndom {leim er i li6 sneriz 
mefi honom. Ept/y- {)at safna5ez mikit folk til ha;/s for han}i 
austan 6f Vikina ok gaf go6an frid olloiu monnoui nema 
menu Magnus konvngs. let hami ræna e6a drepa liuar sem h •{■i-i 
han7i sto5 {ja ok er hanji kom austan til Sarpsborgar })a 

20 tok hann {)ar .ij. \end-a. menn Magnus konviigs Asbiorn ok 
Néirei<^'') bro5r hans ok bau6 |)éim kost at nnnan skylldi 
hanga en ocirom steypa i forsinu Sårp ok ba5 {ia kiosazc 
at. Asbiorn kaus at fara i Sarp J)ui at") yar ellri en sa 
{jotti dau(iin?z enn grimligri ok var sua gort {jes getr 

LT) HalldoR. Asbiorn var6 sa er ordom illa liellt um stilli 
gramr fæ6ér val vifta vigs i Sarp at stiga Nereid let gramr 
å grimman grand mei(^ SigaRs fianda hus |i/>;ga gallt hc)/gia 
hranbals glotu5r mala. EptiV \)at for Hanalldr konvngr noriir 
til Tunsbergs ok yar Jiar vel vi6 honom tekit safnac^ez ok 

HO til hans \)ar heR mikill. ') Her int!;l. i. 

■^ hilt med tf. over 1. med nedviHii.tef;ii. 

•') Samme overskr. i margen. 

■') Her mgl. hafi)i Tved linjeskifte). 

■■■) Pejl f. J,a. 

*■') Sål. — ') Iler mf<l. Innin. 1()S KIKSPKNNII.I. 

K. 4. \ //' rac^a giorAji' "SldguKs ki/innt/s^) " 

MAj^iius koiivn^r sat i Bioi'gun ok spyii Ijesi tidende J)a 
let \\(iin/ kalla a tal ineft ser liof(Mii»f>;ia l)a sem voro 
I l>ii'iinni (ik spyi{ ra(^s liiu/rso mt'i) shi\ fara. Va svarar 
S\<ri(rdr ^i^indar s(on) her kan// ek <>ott ra^ til at leg/yia. •'» 
lati j)er skipa skutu med g-o^oui drengfom ok fai til at styra 
inik efta an//an leiidaii iiian/i ok t'ara a fund Iriaiialldz ko//- 
rz/gs frænda j)ins o/, l)io(^a honuni sjettir cptii- j)ui sem rett- 
latir nK//n g<.»ra milli ybav \)eiv sem eni i l«//deno oA- |jrt/ 
at h((}ni s/.ytI liafa halft niki vift yftr o/- j)i(ki mer lickligt 1<» 
vie) orfta fullting go6ra man//a at HaK«//</r kr>///->/gr {)e(ki/ 
Jtctta boft '//■ ver6i |)a sætt milli yAai'. Pa sxanir ^lagnus 
kowrngr eigi vil ek j)en//a kost efta liuat stoftar |)a ])(it er 
\rr uii//om allt rikif und/V oss i haust ef ver skolum nu 
micMa lielming ok gefit \)(tr til annat raft. jia suarar Sig- l'» 
///■()/■ sua syiii/ m^r lierra sem lendir menn y6rir setiz nu 
heima ok vili eigi koma til |tin {)/'/r vr i liaust bafto |)ik 
lieimleyfis giorftir |)u l)a miok f moti minum raftom er |)U 
dreiffter j)a sua mink Jnii fiolm^//ni er ver hnfftom |)ui at 
ek |)ottumz vita at l)r/r Haualhlr mundo leita aptr i Vikina -" 
J)ega]" er \H'ir spyr6e at \)ar væri hnfftingia laust, Xu ei* til 
an//at raft ok er \)((f illt ok kan// jx) \ern at lyfte g«.>r til 
TI ;5'>i gesti ok an//at lift meft {)eim lat fara at l)eim lr//d()m momiom 
ok drepa jia er nu vilia eigi undir uikiaz yftra noftsyn en 
gefit j)eim nockuru;;/ eignir l)/7rra er yftr eru oruGir 1)0 at -•"> 
aftr se ecki mikils virftir latit {»a kcyra up/( folkit hafit 
eigi siftr illa m/'//n en gofta farit siftaii austr i moti HaK- 
a/Idi meft \H(f lift er [)cr fait ok hcrvAc. koi/viigy sxarar 
ovinsællt man \)ai verfta at lata drepa mart stormen/ie en 
hefia up^ litilnien//e hafa [h'/v opt eigi siftr brugftezc en •'" 
\rrr skipat lrt//dit vil ek en// lieyra fleiri raft l)in. ^igurdr 
s(egir). Vanda/, mer nu raftagiorftcn er \)er vilit e///i sættaz 
ok e/V/i b/'/iaz foru vift })a norftr til Prandlic///<.s- j)a?/gat er 
b///dz megin er mest fra os tokum \)(ir lift allt up// um leift 
ei' \<r fam kan// j)a vera at jieim Elfargrimo/// leiftez at •5'» 
rekaz eptii' os konoigv avarar. Ecki vil ek nu flyia iiri 
|ieim er ner elltum f sumar ok raft |)u mer bet/rt raft J)a 

'i ()\(i'-<kr. i iiijiriccn: i(i()ii iinn). SAGA MAGNUS OK HAKALDS 169 

sto^ SigH/cir up/> ok biozk til brottg^ngu ok m«4ti. Ek skal 
mi ra^a \ur \ud er ek se at l)er vilit liafa ok framgengt mun 
vrrcSa sitrM lier i Biorgun \uir til er HaRfii/ir kemr me^ h ;{25 
muga hr>s o/.- mimu \)cr annat ImarT uer6a at Jjola bana 
.') e<^a skamn ok var Sigur(^r ecki lengr si l)esi stefno. 

K. 5. Hånd tekiiin Magnus konvngr^) 

HAUd/Ulr koiinigv for austan me^ Imidi ok lial'6e allmikit 
li^ var l^esi vetr kallac^r muga vetr. Uaiinnth kom til 
l-5iorguniar iola aptan ok \agbe lideno f Floro uaga ok villde 

10 cigi brnaz nm iolin fyrir lielgi sakir. En M((gHus konvngv 
let l)uaz viOr i bænom \mnii let reisa valslongu ut i Holmi 
ok hdini let gora iarnrekendr ok sumt af vi6om ok leoia 
um l>ue/an vagin« yfir fra Koii,nigs brycåo til Norenes ok 
i'il Munka bryGio \wnii let sla l^rspora ok kasta ni^r yfir 

ir, a loans uaullu ok eigi méin en .iij. daga var heilakt halldit 
um iolin at eigi \(Pr\ smii^at. En af fara dag iolanna l^a 
let HaK<///flf/' konr//gr blasa til brotlaugu li5eno nio liundroA 
man/m liof(Su safnaz til HaR«/Wi um iolin Haur/Z/t^r ko//- ii ;j'2(i 
iiKjr liet a-') hin// h(elga) Olaf konvng til sigrs ser at lata 

L>(i or/a Olafs kirkiu \^ar i bænom meft sinom eins kostnac^e 
Mr/.r////rs ko//f//r/r setti fylking sina ut i Kristzkirkio garfte 
en HaRfl/W/- ruri fyrst at i Nor^nesi Hn er \mv Magnus 
sa \ui1 snno jje/r jia in// i bæin// o/r in// i vags botn. En 
er ju'/r ioro in// um stræti6 l)a hliopo margir bæiar m///n 

2.-) in/' 1 garcSa sina oA- til heimilis sins. en ^eir er yfir gengo 
a u.dluna liojni a hersporana jia sa {leir Magnus at Haw- 
o//r// ko//t'//gr haf(>e roit ollo lifteno yfir i Hegra vik ok 
gengu \)ch- l)ar upp ok sua it §fra upj) a backa fyrir ofan 
bæin// l)a snr/i M(f///tM.v ko//yr?gr lit ei)tir stræti fly<^e |)a 

:'.() li(^et fra hononi sumt i fiall upjj sumt up^> um Nun;/o setr 
sumt 1 kirkior e6a falks ■^) i o6rum sto(So//t Magnus hnivngr 
geck ut a skip sitt en 1)eim var engi kostr brott at iara 
|)ui at rekh/ //dni«/- gættu fyr//- utan fylg^e'"') honuw o/c fair 
m<?//n yoyo [w/r fyrir l)ui til enskis færir. Sua s(egir) EinaR 

:{5 Sk?//// s(on) i HaRr//W,3 drapu. Luku vag uiku vara kostr ii ;i27 
fara bryns Binrguniar braut haskrautum. Litlu si^aR komu 

1) Vist fejl t. .s/7 (Ilkr.). — -) Sainiiic ovcrskr. i inavnen. 

•') Tf. over 1. nioil iic(lviM».tot;ii. - '> Sal. ( fuhl.). 't Sal. 170 EIBSPENMLL 4;k mmn U^Ralldz konvngB ut a skipit \ar j,a l)«/.dtekin/^ M«^- 
nus konvn^v er haau sat aptr i fyiir rumi a liasæti.s kistu 
ole med lionum Hakon fåukr mo6or brofter h««s \\m,i vænsti 
mac^r ok kalla6r ecki vitr ole luaii Auzurar s(on) oyt margir 
a<5rir viiiir hans voro l.a Imndteknir en sum?> \om drepnir r, 
jiegr/r. 

K. 6. MeicMngar \'\b Mof/rais konrng') 
TjARrtZ/c/r konvngr atti I)a stefnor vi6 ra6o neyti sitt ok 
IJ- beiddi Jja ra6agor6ar me6 ser. en at lykdom |)eiEai- 
stefnu fenguz ^eir orskurSei- at taka Magnus af r//./--^) sua 1«» 
at hann mætti eigi kallaz kowyngr {ia6an fra var hann fja^) 
selldr i hendr konr>?gs jH-ælum en jie/r ueittu lionum nieizlor 
stungu lit augu h«ns ok hioou af annan fot en sic^arst var 
hatm gelldr. luaR Auzvrar s(on) hann var blindafir Hakon 
H328 faukr hann var drepin>^ Eptir \mt lag6ez land allt under I-') 
mki Ranalldz konvngs gion^ez {^a miok ept?> leitafi huenr 
mestir hef6e vcrit uin/r Uagnus kont'ngs e.-^a liu^?ir mest 
munde vita feliirzlm-') hans e6a gyrsimar lians. Crossinn 
helga haf6e Magnus konyngr haft med ser si<^an er Pyriz- 
leifar oR05/a var ok villdi hann ecki ti/ segia huai- hann 2(> 
var |)a kominn. 

K. 7. Hengdr Reinallr ligskup i hohni i Jiiorgvu"-) 
"peinallr") hyskuy^ i Stafang;/ var enskr ok kallaer miok 
At fegiani hann var kæk vinr Magnus kony/«gs ok {)otte 
monnom \uit liklickt at honon; munde vera fengit til vard- !>.-) 
ueizlo storfe ok dyrgrip?V xoro menn sendir eptir honum ok 
kom han>i til Biorgyniar uaro \m kenzl j^esi borin a hendr 
honum. En hann syniac^e ok bauft skirslor fyrir. HAiiaUJr 
konvngv villdi ecki joat. hann lagede å hyskui!^ at giallda ser 
fimtan merkr gullz. htjsku]) sag6e at hann vill eigi sua ;{(i 
ves(,4a sta6 sinn {lui at ek vill helldr lata lifi mino'j. Siftan 
heng6u [wiv Reinall hyskuip lit i Holmi vi^ valslonguna^). 

') Samme overskr. i margen. — -) Rettet fra lidskr.s Kiln. 

■'j Skr. to gange. — *) ,■ (l) tf. over 1. med nedvisn.tegn. 

•') I margen kun de 3 forste ord (og skr. h'cinhol/r). 

•') Rettet fra lidskr.s Sfln-. "l „ tf. over 1. med nedvisn.tegn. 

**) / (2) er glemt af skriveren. SAGA MAGNUS OK HARALDS 171 

En er hann geck til galgans hristi \mnn botann af fæti ser 
mæl^e ok suarcie um eigi ueit ek meira fé Magnus konvngs 
en pat sem [mr er i botanom \^ar var i gullhringr einw. 
Reinallr hysJcii^ var iardatbr i Nor6nesi at Mikials kirkio u^2u 
5 ok yoro Jjese uerk miok lausto6 siGan var Ha.nalldr ein^/ 
konvngr i 'J^ovegi me5an \mnn lifOe. 

K. 8. Vndr i Konunga liellui) 

Fim vetrum eptir andlat Signr^rrr konvngs ur6o tidende 
mikil i Konvwga hello peiv voro fia syslo menu Gutli- 

10 ormr s(on) Haualldz flettis ok Sæmundr Imsfreyia hmm atti 
IngibiorgH d(ottor) Andreas presfc Bruus s(onar) {^e/Ra syni/- 
uaro Pall flipr ok Gmmi fis. Asmundr het s(on) Sæmundar 
laungætin?/. Andreas Bruns"^) s(on) \ar mikill merkis madr 
haiin song at Cros kirkio. Solueig het kona lia^ts me6 i)eini 

15 var l)a at fostri ok upp fæzlo Ion Loptz s(on) ok \<ir .xj. 
uetra gamall Loptr pr^'5/r Sæmandar s(on) yar ok pa ])ar 
fa6er Ions. dotti>- Anåreas pres^5 ok Solueigar het Helga 
aunrær er EmaR atte \mt harsk at i Konvuga hello drottins 
nott hina næsto ept/r paska viku at gnyR mikill var6 uti 

20 å strætom um allan bæinn sem j^a ær ko)nngr for med alla 
hir6 si'na ok hundar leto sua illa at eigi matti var^ueita ok 
brutuz ut. En allir er ut komo urAo galn/r ok bitu allt \)at 
er firi var<^ menn efia ienaf). En allt [mt er bitit \ar ok ii :^:{(> 
bloft kom ut å t)a ?r^ez ok allt pa^^) hafanda var {ja let 

25 burc^ sinw ok ær6ez jjesi minning \ar nalega hueria nott 
fra paskom ok til upj? stigningar dags mennini>- ottu^nz 
miok undr {lesi ok re«^oz margir i brott ok selldo gar6a sina 
ok ioro i hera5 e6a i a5ra kaupsta6e ok l^otte peim oUu//^ 
mest Jjetta er vitrastir xoro ok hræddoz [mt sem var at 

:«) l)etta munde vera fyrir miklo^i storti6endu;yi l)eim er pa 
voro enn eigi fram komin. En Andrra.9 ivcstr talafte I)a 
langt ok sniallt huit sunwo dag ok veik sua lyk6 å re^o 
sinwi at hanrt*) um vanda beiar manna ok bart mnin hcrba. 
hugi sina o)fc ey6a eigi l)ann enn dyrlega sta6 hafa lioUdr 

:{5 gæzlu yf«r ser ok ætla ra6 sitt ok g?ta sin v?a ollo l)ui (M- 
vift mætti komaz vift elldi efta ofrifte ok biftia ser miskun^ar 

') Samme ovcrskr. i miirtjeii. — ^) Rettet fra hdskr.s /Jri/»/N. 
^) Her in^'l. <■/ (Ilkr.). - ^) Hor m«!. »vr-^W/ (Hkr.). 17-' 45)" I il yuc^s. Ol- l)anom biocioz .xiij. bynMuga/- nk ætliu^o til 
Hiorguniar ol- tyndoz .xi. med nxoanom ok fe ok ollo ^ui 
(Til var eii hum .xij. hi-nt ok lu-llduz inomimV en fe' tyndez 
ii-isi |)a tor Lopti- p/esYr non^i- til HiurfrymVfr me.^ allt skt o/, 
lu'llt \uun, heilo. I.afranz vukuda^- t\nidiiz hyvf^uv^ar. YÅnik, :. 
»'ynmiii Dana \ioururjv ok AuzuH (Mkil)/y.v/a/]) sende') on^ til 
Kouvn^ix hello o/ l,a6o |.a uaiaz um" staft .sin» sogfto at 
Vi.idr hof.^o uti her .nikin// o/, li^H(,.^o vic^a a kristna men., 
o/.- hnf.V, iafiian sigr. Heiar nu/ni lugc'^o oflitiii« hug a sitt 
mal afVæk<M.z ok omiiuituz j.es ineiR er lengra lei.^ fra l..-/Hi l<) 
ogn Cl- yfii- |.a haf(^e komit. 

K. 9. Fra \'iiidtim-) 
T afraiiz voku dag- j.a er talit^') vai- fyr/r lianieso kom 
-L^ KettibuR konvngv til Konvng-Å hello ok liafde lialft l)ri(>ia 
Imndi-ai) Vin6a sneckior. En å hum?i Vinda sneckiony/i xoro i:, 
in6>>m .xliiij. 0^ hestar .ij. Dunimfz het systor s(on) konvng^. 
Km VnibuR het hofcMn^gi ein>/ er re6 f/>/ miklo liAe. Veiv 
.i.j. hofcMngiar roro up;; ollom her i sen» f eystri kuisl up^y 
uin Hising ok komo sua ofan at bænow. En sumo lic^eno 
logc^o \^eiv u]v/ 1 vestri k?^/sl til b^iarins {kvV log^o at Irrndi l'(» 
yi6 stikin ok leto \mr up;; hesta sina ok rei6 \mt li6 et ?fra 
6f Rvatz as ok sua upy; uni l)æin;/. EinaR Andreas magr bar 
l.esi tidende upyy til Kastala kirkio j>ui at ^ar xwr b?iar 
ly6ren/^ ok haf(^e sott til hame.^.<fo ok kom EinaK |)a er 
H;i82 Audrcns prestr talat^e. EinaR s(egir) monnom at 1u',r for at 2") 
bæno/// me(^ fl..l(^a skipa en sumt Uf) reift utan um Hratz 
as. j,a mrrlto margir at [un- munde xera Einikr kourn(/r af 
Danmork ok va-nto menn hov grida af honom. j)a liop folkit 
allt ofan i beiiu« til fiar sins ok vapna6ez ok geek ofan^) 
'»•yciiyi- sa J)a \)vgar at oflyiande he« v«r Austr Urav skip :{() 
IX. fjutu Uri ba'nom ei- kaupmen/y atto Vindr log.^o \un- fyrst 
at oA- bordoz vi^ kaupmr/niina. kaupmeiw? uajjiiutiuz oA- 
uor.^oz lengi uel ok drengilega varC> \)at hor^ oRosia a6r 
l<aui)skipin Y(rn xmmu. I |,f/Ri hri(^ letu Vindr halft annaf 
l"nulia.^ skipa at ollo li6e en j.a er bardagin« ynr") stofto Hf. 
beiar nuyni a bi-yciono?« ok skuto a lieic^ingia. En er oKosta 

') Siil. -I Sa.ninc ovoiskr. i marinen. - ■^) Vistnok fejl f. faluf (Hkr.l. 
) Her m«l. vist a IHkrX - ^■■) Her „.^1. <- Jsk.l vist .sr«, mrstr. SAGA MAGNUS UK HARALDS 178 

rena^e {^a fly5() b?iar immn up^y i bæin>i ok si6au til kast- 
alans allt folk hoffto mcnn me6 ser dyrgripi sina ok allt fe 
\iat er meft matti koinazc. Solueig ok d^ttr hennar ok .ij. 
konf>/- aftrar gengo \\\)p a \anå pa er Vin5r hoftSo annit 
5 kaupskipin. jia gengo \yæv^) a la^^d r>/.- k()n>iuC>o li6 sitt oA: 
birtiz l)a ska6e [nuR-d \)& liopo sum/;- i bæinn sumir å kaup- 
skipin ok toko fe allt pat er j.tvr villdu mei^ ser hafa {mi 
nest log5() \)eiv elld i bæiny/ oA: brendo hanu allan '^A- sua 
skipin. Piptir j)«^ sotto j^f/r oUu li6eno at kastalano/// ok 
10 skipu5o til atsoknar. KettibuR konvngr let bio6a tieini er i h :{:5:} 
kastalano»^ vf>ro at ganga ut ok hafa lifs gri6 me5 uapnom 
ok klæftoni ok gulli. F.n allir op6u at moti ok gengu ut a 
borgina sumir skutu suniir gryttu sum/V skutu stauru/// \(ir 
})flr inikil oRo.s^a fell af huarum tueGiu/» ok niycklo fieira 
If) af Vinftoni. Solueig kom n\^|l å ba' |)ann ei' hei'ta Solbiarg/r 
ok seg/r \uir tiftendin t)a xar skorin iipi> her aur ok send 
til Skurbåga [uir \(ir sanibur^ar aul nockut ok mart iwnnui 
J)rt/- var sa bondi er Aulfir het mikli mu<^r l)a liop haim 
up/> t)eg«r ok tok skiolld ok hialm ok miekla oxi i hond 
20 ser a6ra ok nwrlte. Standet iipp go6er drengir ok tak/r^ nai)n 
yftr ok forum til li(^ueizlii y\^ b^iar nu'>/n l)ui at \)af mun 
skaum l)ickia iuu'Hu//? man //i er J)at spyR at ver sitiuw lu>r 
ok kyluni dl en go<^ir drengir skulu leGia lif sitt i ba-nu;// 
fyr//- varar sak?*- Marg/r sxorodo ok mcflto moti sng5o at 
•27) [u'ir mundo tyna ser en koma bæiar momiom at nngn li^e. 
{)a liop AuUi/r up/; ok nmdti {30 at allir \^e)■ dueliz epti/- l)a 
sA;«l ek |)0 iara éin// saman ok lata skolu hei^^in/zgiar einn 
efta .ij. fyrir mik aftr en ek falla hleypr ofan til Ixnanns 
en m^'7/n ioro ej)t/V honom ok vi Udo sia ferft hans ok sua 
:{o ef honom mætti nuckot vi(^ hialpa. Kn er haiin kom sua iimh! 
næR kastalano/// at hei«^nir moiu sa han// j)a liopo m<')ti 
lumum .viij. mr//n aluapna^er ok er \)riv m(;ttu/ liopu hei(^nir 
menu um huerfis liann. Aulu/r reiddi upy/ uxiiui ok lost 
fremri hyrno undir ku/'/k |)eim er a bak honum sto«^ sua 
:«.') at sundr snei«^ kialkan// ok barkan// ok fell sa opin// a bak 
aptr. |>a reiddi h////// fram oxina fyrir sik ok hycr an/am 
{ hofu^et ok klaiif |)an/< 1 her^ar nic^r. Siftan sottu/ j)r;r oA- 
draj) haini .i.j. oA van^ sialfr saR mink. En .iiij. ei- eptir 
voro fly("So \y.\. AuhiiK ran// cpt/V |)eim en diki nockut \<ir ') SAI. 1^^ EIRSPENNILL i/n |,eim ok \H-ir liiiiir liei.^iio .ij. liopo ^ar i ok drap AuluiR 
l'a l)afta stoft hann |)a ok fastr i dikiiio en .ij. einir komuz 
iiiulan af j)eim .viij. inom heidnom l)eir ér fyljrt h^ffto A/lvi 
toku hann ok fluttu aptr me6 ser t?/ Skurbaga o/c vard hatm 
gryddr at heilu o/c er J^rf/ mal inan?/a at eigi hafi eiim ma6r 5 
farit dreiigiligri fer6. Lender mnm .ij. Sigur.M- Gvrdar s(on) 
broder Philip^>us ok Sigar6r komo me6 .vi. hundn^^ m«mifl 
til Skurbaga ok huarf Sig?<;,5r aptr mfd-cccchnnrfrM^i) manna 
ok ])otti siftaN litils uer6r ok liffte skamwa stund, en Sig- 
arbr for mr5 .cc. maima til beiarins o^ hardez \^ar vi6 hei6na 10 
menn oA- fell J^a;- med ollo lide si'no. Vindr sotto kastalann 
en kowt;^gr ok styrimnin stodo fyrir utan bardagann. I 
n H.sr, efnhuerio7n stad par er stodo Vindr var einn sa madr er 
»^ skaut af boga ok mann til bana af hucmi aur .ij. menn 

stodo fyWr honom med skinlldu ok hlifdo lio«om. Pa mo-lti ir. 
S?m//;Klr vid Åsmimå s(on) sinn at ^rir skylldo skiota bader 
senn at skytanom. Ek mun skiota at jjei^n er skioldinw berR 
hann gårde sua sa skaut skilldinom iiri sik. I>a' skaut As- 
mundr milli skialldan/m ok kom auri'n i enni skytanom sua 
at ut kom um hnackann ok fell sa daudr å bak aptr. En 2() 
er Vindr sa \)at Jia ylldo ^eh allir sem hundar eda vargar 
pa let ReTibuR konr«gr kalla til JjeiRa ok baud Jjeim enw 
grib en pdr neitudo }iui. Sidan ueittu ^eir heidingiar harda 
at sokn Jia \ar sa enw einw af heidnom monnom er sua n^R 
geck at allt geck at kastalahurdonne lagde suerde [>ann 25 
maN er iiri innan stod hurdena en mnm baro at honom 
skot ok spiot ok war hann lilifar laus en sua \ar hann figl- 
kun»egr at ecki uapn festi å liono?;?. Pa tok Andreas Y>restr 
uigdan elld ok blezade ok skar tundr ok lagde i elld^) ok 
setti å aurvar odd ok feck Asm^^ide en hann skaut |)esi 30 
auro at moti=^) fiolkunnga manwi ok beit Jj-Ta skot sua at 
honum vanz at fullu ok fell daudr nidr fja leto heidingiar 
illelega enn sem fyR ylldo ok gnisto geck J^a allt folkit til 
M nm konrngs jjotti kristnom mo^wom sem |)a \æri til rads at 
{)eir mundi undan leita. J^a skiide tulkr sa er kun«i vind- 35 
u^rsko huat sa hofdingi mællti er VmbuR^) het han^i sagde 
sua l)^tta folk er atallt ok illt vid skiptiz ok Jjott ver takim 

1) Sål. - 2) Rettet fra lulskr.s cUt. - 3) Her nisl. himnn (Hkr) 
••) Sål. (f. Uni-). SAGA MAGNUS OK HARALDS 175 

allt ])at fe er i sta6num er |)a mætti ver gefa til an^at fe 
iam mikit at ver hef6em eigi komit her sua mikit hof9m 
ver lati5 li6 ok marga h9f6ingia oJc fyrst i dag er ver tokow 
at beriaz vi6 kastalan/i Jja hofSo {ieå- til uarnar skot oh 

5 spiot pvi næst bor6o fim- os med grioti oZ; nu beria [teir 
os me6 kefli^) volu7w sem hunda. Se ek t)ui at Jjuerra fong 
{)eiRa2) til varnar ok skulu ver enn gora har6a hri6 ok 
freistom |)eiEa. En sua var sem hnnn sagfte at l)a skuto 
\>eir stauro?». En i fyrsto hrib hoft^o J3e/r borit ovarlega 

10 skotvapn ok griot. en er jjcn- sa at minka6ez fi^lSe af staur- 
unom hioGu peir i tuau liuern stauRinn. en heiSingiar sotto 
at Jjeim ok gerbo har6a liri6 ok liuillduz i milli gior6ez nu 
huanV tueGio mo6er ok sarir ok i eiiiwi huerRi huilld Jia let 
konyngr emi bio6a J)eim gri5 at J^e/r skyllde hafa vapn sin 

15 ok klæ6e ok ^nt er \wir bæri sialf/r ut or kastalanom^). 
J)a v«r fallinw Sæmundr hi^<?freyia ok \ar jja f)«^ ra6 manna h 337 
{)eiRa er eptir xoro at gefa up/> kastalann oÆ sialfa sik i 
valid hei5in?m manna oA; \ar \>at it osniallasta raft [)t'?'r 
hofOingiar efndo eigi or6 sin toko alla menn karla ok konor 

20 0^ bom drapo mart allt \^at er sart \ar ok ungt oZ; peim 
t)otti illt at flytia eptir ser \>m' toku allt fe [>at er var i 
kastalanom |)eir gengu i Cros kirkio ræntu hana at ollu 
skru6e sino. Andreas Y)rcsfr gaf Rettibnr konvnge ref6e silfr- 
buit ok gyllt en Dunimiz systr syni Imns fingrguU Uri \>m 

25 ]3ottoz })en' vita at hann nmnde vera nockuR ra6a maftr i 
sta6enom ok vir6o hann meira en a5ra menw [t-ir toko cros- 
inw helga ok hoibo brott {if/r toko ok tabolona^) er stoft 
fynV alltarino. i^a er Sigurdr konvngr haf6e giora lati6 i 
Gncklrtnde ok haft i landet Jjtr/r log6o hana niftr a graduna 

30 f»i alltarit jja gengu heiftingiar ut or kirkiunni \>a mælti 

konyngr {jctta hus hefir vrrit buit iwd ast mikilli vi6 jiann 

guft er fjctta hus å En sua litz mrr sem gctt^) muni^') hafa 

O" verit sta6arins e6a hussins at ek se at gu6enn er reiftr j)eim 

er varftueita. Rettiburr kotivngr gaf Andrrn.s- Y^rrsti kii-kiuna 

:55 ok skrinit crossinn h(elga) bokina plenariiim ok klerka .iiij. 
en heiftnir menn brendo {)a kirkiona ok aiill husin J)au er 

*) Rettet fra hdskr.3 skefli. — '^) i er tf. over 1. med nedvisningstegn. 

3) Rettet fra hdskr.s kastalom. — '') Rettot f a hdskr.s -ana. 

^) Ordet er i hdskr. rettet fra vier (forkortet). — ") Iler mgl. Ut (Hkr.). 17(i KIKSFK.NNILI, ii.t.iH \>ur \,„o I kastalaiKMii'). Kii sa elldriu// er \w,v liolt^o ten.irat 
1 \Lirkiii,n,i sloknaiie tysuar. j»a hio(iii \u'iv ofaii kirk'nnm 
tok j)a al lo^a iiw/aii oli o/ hraii// scni oiu/oi- ln'is j.a i<,n, 
ilel(^mgia^ til skijja siii//a med hei-faiigit o/ kauIunl<^o |)a 
Ii<^ sitt. eii er \)e.iv sa skixbn .sin/< |>a toko \)eiv at lu'rfan<ri J 
allt folkit (,k skiptu milli skipaiw/a Jta inro [leiv XmXnas 
\irestr å konyy^gs skip// o/ mrd crosiii// lielga |)a kom otti 
yf/> heiciino-ia af |)r/Ri bending er yfir konvnf/A skipit kom 
hiti sua mikill at allir \)eiy |)ottuz noi{ hiimmi kmirn^^y ])a<^ 
tulkin// spyria pnstin// hui sno var.^. haia/ sa^n>(. at ahnattigr 1<» 
giK^ sa er kristiiir men// tiiu^o a sende j)eim mark reirte 
sin?mr er dirfdoz jies at hafa me»^ liondom hr///s ]>islar mark 
\)eir er eigi vilia trua a skapara sin// /;/• sua mikill kraptr 
fylgir crosino/;/ at opt hafa or^et j)uilikai- iartegnir yf/r 
heiAno/// \noninr,n \ia vv \u/v hofc^o ha,in nwd liondom '// IT) 
sumar''^) enn bcrari. konvngr lét skiota ken;/imon/jom a skip- 
batinw ol: bar And/rrt.s krosin// helga i fangi ser j)tvr leiildo 
batinw fram me(^ endelyngu skipino ok fram fyiii- bal•,^et 
ok aptr me(^ o^ro bon^e til lypting«/- skutu si(^an \id forkom 
ll33f) „k hrundo liatino/// in// at bry(jiom. Si6an for Andrm.9 ^rcsti 20 
um nottina me*^ krosin/r"^) til goArar gezlu. Rettib//;r Vov- 
vngv ok hans \n^ [mf er ept/r \(ir for brott ok aptr ril Vind- 
landz ok mart \uif folk ei- tek/7 liaf(^e verit i Koiwu^a liello 
var lengi si(^an i Vindlrmde i j)iån en })e/r er i'it xoro levstir 
ok aptr komo i Xorr// til o(^ala siii//a ur(^o allii- at min»a -'•') 
{)nfna(^e si6ax kaupstac^ren// f Ko//r//ga liello iietV/- alldri 
fengit up/y réist si(>an slika sem a6r var. ^lagmis or blind- 
a6r haf(^e voit for siftan i Ni(^ar 6s ok gaf sik i khiustr 
ok tok vi(^ iiHinka kle(>oiii |)a var skeytt jiangat H/';iies 
mickla a Frosto \ p/vmendo hana. En Haiial/dr ref) |)a einn :«> 
la//de eptii- um uetrin// ok gaf ollu??? uunniom sa-ttir er hafa 
villdo tok ha iiiarga til liiif^uistai- w mc!S ^InguHsi liof(V) 
\('nt Kinai; Sk///r^s(on) seg/V sua at H-AWil/ilr ko/av/gr atti 
.ij. ()Ro.s/or 1 J)anuK;rko a<^ra viA HueAu en a(^I•a vi(N Hles 
V ii.iioey lirviium Ictz j.u e(iiar eliun j)rar und liari Huc^u a :{•'> 
holAum ro(^na hi-afns muiilitui>r ^)un//ar '//. vuti |»etta. AttU(^ 

'» Ri'itf't fra hdskr.s -laln,,,. 

-) Eel. skr. siniiir. 

•') Her in«l. \ ist im«!.- ..r.l. il.i- siar i llkr. illl :{;{il i« ;t). SA(iA MAGNUS OK HABALDS 1 ( ( 

sokn vi5 slettan serkn'o5r hårs uiprki hari^v \)(ir er lirec 
of v/r5inu Llés eyiar Jn-auin lileso. 

K. 10. Fra KiUia/hJi konnif/i oc 'Maf/inisi hyx/rnpii) 

HsiRaUdr konrngv (iilli \ar allra nvAuna milldastr \)(if er 
safft at å lirr^/s dauffum kom af Ish//<di Maf^n?/.s^ Einars 
s(on) ol- \(ir koiirngr agotliga til Ik'/vs o/: veitti lioim;// inik- 
inn s6ma ol: er hyd-iiY> vtir ut l)uin» o/,- skipit vrn- albnit 
geck harm i hollina er konvngv drack o/- kuadde haim dyi'- 
lega o/- fagiia('>e honom. konvngr tok vel vi6 hono;// o/,- bli<^- 

10 lega drottning sat hia konvngimwi I)a mrrlti ko/// ////i\ luvra 
hijdii]) eru [yor nu hmiir i brr/tt. lia///' s(egir) at sna van-i. 
konvngv mrdti. Kcki hitt?r {ni na i tfma til er \)it koinu^ 
er bor6en \oro iippi. Xii er ecki til at gefa yiSv sua virc^ulect 
sem skyllde e(^a bua^ er til at gefa honuni b//5A-//pi. fe- 

IT) hircSeren// ^varar. Vpy/ ætluin vr/- nu gehvir geyrsimrr;-. koi>- 
ciigv nvrl/i til er bor5kr/-it lu-rna {)i(^ [mt hi/sJcui). fé er her 
i. hysliii) l)acka^e ho//o)// sin// sonia. I)a ni^-lti d/ottning får 
héill ok sadl lw'/-Ra b/ysAw/p. ko///-//gr nvHti til hen//ar får 
liéill ok sadl herKa b//.<j/.//p. hurria heyn^ii- 1)U gaufga kono 

20 slikt mæla vii^ b//.s//qi sin// o/- gefa honu/// ecki. hon sxvirKf 

huat er nu til hcrna. konvur/v nvrlti til er hegendet mider 

\h'i: Si^an \<ir \uit tekit o/,- var skorit uni ])r]\ ok in// dja'- 

r legsti bitr ok er b//.s/,/qi ueik i lirott l>a lét ko//f//,^r taka 

undan ser hegendet oJc niælti lengi hafa l»au saman vrrit. 

2.') Si6an for l)//.s/v'p å brott ok kom ut til Islawdz til stols 
sins ok \(ir l»a ra'tt uiii luiat af bor(M<r/ino skyllde gora 
jies er ko;/ ///gi gegndi be/t. sparede b//.v/Hp ra(>s eptir ok 
molltu iiK//n at scdlt nuunie ok gefit faiokuw momiom-) 
verbet, jia nu/dli b/yN//'p. an//at ra(^ vil vk taka g«,)ra skal 

:i(» af kalek hrr at sta.'Jenom ok vil (de sua f/V/ niada ni'oti haim 
ok villda ek si(^aii at \u'iv liiiwV helgu menu allir ci- hr/- er 
af helguin dom i i |»esi k/Vkio enni helgu leti hax hwr'V 
sinn niota ei- yfir honoin er messa sungin ok sa kaleekr er 
\)ar at sta(^nuln i Skalahidlti ok af pelluno/// er yfir \oro 

a.") (h-egin hegendin er ko///'//gr gaf homini eru nu giorvo/- f//7 

b Samino (.vrrskr. i miirgfn. ii.ci i.i.mI >:,!/„ <U,-v l..,i. Kap. lindes knn i -Tsk. 
-) Tf. ovor 1. nioil iicdvisn.lo^rn. ^^ 17S EIRSPENNILL soiigs kapr er \my ero i Skalaliollti. 1 Jiessoin lut ma iiiarka 
storlynde hans ole inorgo o6ro j)o at \\cr se fatt ritat af. 

K. 11. Vp7> liaf Sigurdar slembis') 
^igur5r er mndr nefndr er up;? f^ddiz i ^oregi \\ann \ar 
^ kallaer s(on) A6albr/ctz prests. mo6er ^igurfiar var Pora 5 
d(ottir) Saxa or Vik systir Sigridar mo6er Olafs konvngs 
Magnus s(onar) ok Kara konrwgs bro6or er atti Borghilldi 
d(ottur) Dags Eilifs s(onar) fieiRa s(ynir) \oro \ieir Sigurf^r 
å Austr ætt oJc Dagr. synir Sigurdar var Ion Austratt Po- 
steinw'^) Andreas daufi. Ion atti Sigri6e systr Inga konvngs 10 
ol- Skula hertuga Sigurbv var i bernsko settr til bokar ok 
vavi) hairn klerkr ok vigbr til diakns. En er hann giorftez 
i'ullkomin;^ at alldri ok afli |m var hami^) allra manna 

H341 vaskligastr mikill ok sterkr ok i alla atgiorfi var hann um 

frani alla a6ra iamnalldra sina ok naliga hueni annan i 15 
'Norcgi. Signrdr var snemwm ofsa madr ok 6 eirar maftr 
mikill hann var kalla6r Signrdr slembidiakn. manna var 
hann friftasti- helldr |)un>?haR ok J)o vel hær6r. Pa kom 1)^/ 
up^j ihi Sigurd at mo6er hans sagde at Magnus konvngr 
berfættr væri fa6er ha)?s oA: \tegar er hann re6 sialfr hattom 20 
sinow })a afrckiez hann klerka si6o ok for af landi brott 
I liei'm fer6um dual5ez hann langar hrfder pa byriafte*) hawn 
fer6 sina ut til lorsala ok kom til lordanar ok sotti helga 
doma sem palmarium^) er titt ok er hann kom aptr pa duah^ez 
h(i/iH 1 kaupferdmn. Einn uetr dual6ez hann i Orkneyimn 25 
nockurar hribev hann var med KaRaUdi I(arli) at falli Por- 
kels fostra SumarliSa s(onar) Signrdr var ok upjn a Skotlrtndi. 
med Dauid Skota konvngi ok var ^ar mikils uirc)r. Sit^an 
for Sigiirdr til Danmejkr ok var \mt hans saugn ok hans 
manna at hann hefde flutt skirslor til fafternis sér ok bar :{<) 
sua at hann vori s(onr) Magnus konvngs ok v^ri \mr vift 
.V. b//.s/:npar. Sua s(egir) luaR Ingimnndar s(on) i Sigurdar 
belki. Gior5u skirslu 6i skiolldungs kyn fim b//^A-npar \)eiv 

u:u2 er framarst'^) {)otto sua bar råun/r at riks konrngs ])es var 

') Saiiiitie overskr. i margen, men det sidste or.l næsten udslettet. 
-I S:il. — •') Tf. over 1. med nedvisn.tegn. 
■*) Skr. bt/riadez, men ; er underprikket. 
•'j r (2) tf. ov(-r 1. med nedvisn.tegn. SAGA MAGNUS OK HARALDS 179 

hins niillda Magnus fa5er. Viniri) KauaUdz konvngs s9g6o 
at \)at heibe xcrit siiik oh lygi Dana. 

K. 12. Fra Sigurdi slembi"') 

Dat er sagt fra Sig?n(3i slembi at hann liaf6ez i kaup- 
fer6om nncknra uetr. Einw vetr var hann a^) Islawdi 
ok \ar \iami uetr m^a Porgisli Odda s(yni) i Saurbæ ok 
visso fair liuerR hann var pat iiar um haustit er sau5er 
voro reknir i rett oh ætlaSer til skur6ar ok \>eir hendo 
sau6ena liop einn sau6renn at honom Sigurdi. sem hann 
m leita^e pangat hialpar. Sigiirdr rettir at honm« hond ok 
kipp/r upi^ or rettinni ok lætr hann laupa i fiallit upj? ok 
mælti. Eigi leita nu fleiri traustzins til vår en at trausti 
skal l^eim ver6a. l^at gior6ez enn um vetrinn at kona ein 
haf5e tekit ok vard Porgisl hen??i reiftr ok vill refsa hawa-^). 
1') hon liop par til hialpar sem Sigurdr var ok hann setti hawa 
hi'a ser i pallinn. Porgisl ba6 hann selia hana fram ok segir 
liuat hon hefir gort. Sigurår ba5 henne fri6ar po heiir hon 
raitt traust sott ok gefi henne up^) sokina. Porgils s(egir) 
at hon skal uiti Uri taka ok er Sigurdr sa at hann vill eigi 
-'i> lieyra bæn hans leypr hann upp ok bra suerde ok ba6 hann, 
til sekia ok er Porgils sa J^etta at hann villdi vigi vrria. 
leitz hon?(m ma^rinn med miklu yf/rbrag6e ok grunar hucr\i 
vera miini ok letr vi6 beraz at gera å hlut kononnar ok gaf 
henne fri6. par ^wro fleiri utkndir mmn ok haf5e Sigurdr 
2.') min^jzt yf?Vlæti. Einn dag er Signr5r kom i stofo tefldi 
austmaftr vi5 einn heima mann Porgils sa var skartz ma5r 
mikill ok barsk å mikit. AustmaSrinn kalla6e å Sigi/ra at 
hann re6i um taflit. hann sa ok leizt lionum farit. en sa 
ma6r er tefldi vi6 austmannin haf6e sarån fot ok }irutna6e 
W ta hans ok væg5e. Signr^r setz i pallinn ok tekr eitt strå 
ok dregr eptir golfino. en kexlingar liopo eptir golfino hann 
dregr æ fyrir pehn strai't par til er kemr yfir f(3t honom. 
En hann spratt upp ok kua5 vi6 en taflit suarfaz gora l)c/r 
nu f)rætu mål huaR heibe ok Jjui er l)esa geti6 at Signrd/ 
:{.') l)6tti næn ser tekit hafa bragOet. Eigi visso mnin fyR at 

') I (2) tf. ovn- 1. incd nedv.tegii. 

^) Sainnip overskr. i margen, men: sicmhiilial.n. K:ii>. iindes ktin i Jsk. 

•O Mpl. lidskr. — ••) Sål. 

12* 180 EIHSPEXXILL h((,n> vicri li'i-^r cii j.uattila^iiin fvivV jjaska |)a suiig luo/>; 
yfir vatiii o/ a- Jjotti lu?/!// j)in iiieira uerftr er lengr llaf(^e 
lu////^ uerit ok uia sumaiit eplir a(M- en l3f?/r skiK'^e ina-lti 
^/gurdr at') Porgils skylide kun/^ega senda menn til Sig- 
/</-5r(/- sleinbis. {)a suara/- ^org//.^. huat er per at-) hr;//om 5 
langt ]wNH s(egir). Ek em Higurdr .slenil)idmÅ-y? sion) M^rr/- 
y/?/N kountga berfætz for haiiii si6an utan. 

K. 13. Fi-a suikuni vid Sig///-<^ slembi-'^i 
Y\\ er Ra.Ral/(/r haf6e vc/it ko//r?égr i ^oveyi .vi. uetr kom 
L' ^igindr til Non'^^.v for a fund HaRalld- ko>a'/<gs broi^or Ki 
sins*) liitti han;« i Biorgun geck |)egar å ko>u/?g.s fund birti 
fyrir houwn fa6erni sitt nk beiddi konvng taka vi6 frænd- 
semi sin//i. koitrngv ueitte onga orskur^e skiota um {ntf nnil 
o/c bar j)c'tta sic-^an fyrir vini siua atti vi6 }ja tal ok stefnor. 
En af tali \uiRa kom \)((t upp at ko?/r;igr har [ior upp sak/r Vi 
a hendr Sig/ur)/ um {ja^ er hrt///« liaf6e verit at aftnko 
l'orkels fostra Uri vestan liåf I^orkell liafc^e fylgt Uavaf/di 
kouvngi ti/ 'foregs Jja fyrst er hanii liaf(^e komit til himh 
haffte Po/kell vrrit in// mesti vin VhiRalhh konrng^ var 
"••m:{ J.eso mali fylgt sua fast at [uir Uri xar ><ig„rdi gefin dau.^a i>(i 
sok ok med rafte le>idra manmi varft {)f'tta framgengt .sua at 
eitt kuelld siftla gengu til gostir nnckurir \)ar .sem Sig«/r()/- 
var r;/-kollofto hann med ser toko skuto nuckura ok roro bi-ott 
fra bæno/;/ med S(igurft) suftr til Norftnes. Sig/0()/- sat aptr 
a kistun/ie ok hugsafte sitt mal ok grunafte at {irtta munde 25 
vrra snik hann xar sua buinn at hdxjt liaffte blår brekr ok 
skyrto ok mottul a tyglo/« at yfir hofn hann sa niftr Uri sik 
ok haffte hendr at mnttuls bondono»? let stundo;« a hofuft 
ser stundum let hxnn af. En er l)r/r komo Uri nesit voro 
\)eir katir ok drukn/r ok roru akaflega ok ugdo fatt at ser. :<o 
J»a stoft Sig<</75r up ok geck til borftz. en .ij. menn \ieir er 
til gæ/Ju voro feiignir v/'() ha;?y? stofto up^j ok gengu at 
borftenu toku muttulin/^ bafter .ij. ok helldo fra hononi sem 
titt er at gr/a vi(^ rika menu. Ku er ho//// grunafte at 
\)r/y holldo fleiro;/; kla'ftom hans. j)a gi-eip ha/?;/ sin»e '^'^ ) s. dl ^f. ovoi- 1. med iifilvisii.iejrn. — -) Litrcl. 
•') Saiiuiie ovorskr. i iiiiir«:eii /.■<l<n,l)\). 
•■) r?<-ltc( fra li(Ukr.s phis. SAGA MAGNUS OK HARALDS 181 

heu>;de \main [niR-A ok steyp6ez utan bor^s med alla {la en 
skutan rende langt frain ok var6 {leim seint at vikia ok lijng- 
diiol a6r en )^eiv fengi sina mcnn tekna. En SignrS;- tok 
sua langt kåf å broT at \mitn yar fyR å lanåi upjn en \iciv 
5 hef(^e snuit skipi sino ej)tir \\onom. Sigurdr var ^llr& man )i(i 
iotlmatasti- stéfnir å \anå iipj) en ko)wngs menn foro alla 11344 
nott ok leitu6o hans ok fundo hann eigi. hon// lag5ez i herg- 

> skor nockura. suala6e honom miok lionw for af brokonoH/ 
ok skår rauf å setgeirånom ok smeyg6e å sik ok tok iit 

10 hundonow ok liålp sua li'fi sino at sin?«i konvngs menn ioro 
aptr ok mattu eigi leyna ofaurum si'nom. 

K. 14. Drap KsiYallz koruiiigs GillaM 

Sigurdr |)ottiz finna at eigi mynde lionum til Inalpar at 
leita a fund Raiia/lch koitvngs ok var J)a i fylksno?// 

15 allt haustit ok aundru^råan vetr var hann \^ar i Biorgyn å 
låun med presti nockorum ok gilldrafte til ef hann mætti 
ver6a skafta ma6r HaRa/W? kr>nr//gs ok xoro miok mai-gir 
mcnn at J)esom rat^om ok {)e?r sumir er J>a \oro hir^men// 
ok herbcrgismc/m BamiJhh konvngs. en Jif/r hof6o fyR vrrit 

20 hir^mf>ni ^lagnas konvngi^ \oro \->ch' t)a i kærleikom miklom 
vid HaRr///rf ko//r;/g sua at nockuRir af t)esom satu yf/r 
borfte ko;/r/?gs. Lucio mrs.^o at kuellde tolu5oz vi5 .ij. mcnn 
er \)ar sato. mrflti an>mR til konr//gs hrrRa nu hofum vi(^ 
skotit orskur^ [irætu ockaRar til yftaRra orslita ok hoin)!/ ii ;Mr> 

25 vi(^ ue^iat ask liunangs liuåii ockaR. Ek segi at \^er munu!) 
li(;ia i noT hia Ingiri6e d)-oitni)igu kono {)in/å en hann 
segir at ^er muno(> liGia hia Poro Gu^brandz'-) d(ottur) l)a 
s\arnr konviigr leiande ok miok vuitande at pese spurning 
var sua me6 mikilli vel ok seg/r hann eigi munu hliota 

:'.() ve<^feet. Af pm {)ottoz \)('/v uita luiar ha)is var at vitia å 
JieiRi nott. En liofu5uor6r var |)a halldiuH fyr?V }nii hcr- 
bergi er flestir hug6o at konvngr var iD??i ok årottning suåf 
f f>\gHrdr slembir ok nockurir m^»n med howoni komo \^ar 
\il lio-bcj-gis er Vonvngv suaf brutu n\)p liurQena ok gengii 

:',.') \)ar in>/ me6 brug^nom vapno;;?. luaR Kolbeius s(on) van;^ 
fyrst •^) å HaRcf//r// Vonvng\. en konrngr haffte druckin?/ ni^r 

') Overskr. i iiiiirfjen: Fru UoKalldi gillo fall hann. 

-) Fejl f. (hilhorms. — •') r tf. ovor 1. med iie(lvi-»n.te«ii. IHli KIHSPKNNII.I, 

lagz ok suaf fiist ok vaknat^e vi^ \)at er men// vagu at hon- 
um ok mfplte i ovitino sart byu |)U mi vi(^ iiiik Pora \\oii 
liop up ok incclti ^eir bua sart vii") |)ik er verR vilia \)cr en 
ek jjar let HaRa//Jr ko;it'ngr lif sitt. En 8ig«/<3/' v/d sina 

H a-K; menrv geck i brott let hami {)a kalla ser J^a menn er lio/io;« 5 
hof6o heitiz til foruneytis ef haiin fengi Y{?iVi(iHd ko??yHg 
tekit af koHi-ngdominom ok li'fi. l)a gengu \ieiy Sig/trdr o/i 
hans mc«n brott toku skutu nockura ok skipu(^o \ncnw \'\fi 
arar roro ut å vaginn under konvngs garc") tok l)a at lysa 
af degi. Jja sto6 SigurcJr upp oA; tala6e vi6 j)a er sto6o å H* 
konyngs bryGio ok lysti vfgi HaRa/ZJi^ kotivngs ser å liendr 
o/c beiddiz af peim vidr toko ok pes at Jjc/r t^ki hnnn til 
ko;irHgs sua sem bur6er hans voro til. Jia dréif {jangat a 
bryGiornar mart man7ia or konrngs gar6e ok suoru6o allii- 
sem einum mun?2i sogdo at pat skyllde alldregi xer^a at 1") 
J)e/r ueitti ly6ni ok {^ionkan {jeim man/å er myrt hefir bro6or 
sinw. En ef haiin er eigi l)in?i bro6ir {ni att jju onga ott 
til at vt'ra kojivngr peir b9r(^o saman vapnom sino?« dæin6o 
J)a alla utlaga ok fr/6lausa. j)a \ar blasit konvngs lu6ri ok 
stefnt saman Qllum lendo?n^) monnom ok hirbmoxnom. En -<• 
Sigurdr ok hans mcnn sa J3an/2 sinn kost inn fegrsta at 

H317 ver6a brotto hann hellt Jja a nor6r Hor6a lo//d ok atti \uir 
\)ing vi6 bændr gengu peir under liflwn ok gafo kont-v/gs 
nafn {)a for hann inn i Sogn ok atti \yar \iing xid bendr 
var ha)m [yar ok til ko;?r»gs tekin;?. Jja for hann non^r i -■') 
Ei9r6o var liono»z [mr vel fagnat. Sua segir luar Iwgimundnr 
V s(on) Toko vi6 milldom Magnus syni Haar6ar ok Sygn/r at 

HaRaZW fallinn soroz margir-) mcnw å |)ingi buAlungs s(yni) 
1 bro6or sta6. HaR«/Wr \onvngY xar iar6a6r i Kr/stzk/rkio 
in»e forno. :«> 

K. 1. Vpphaf Sigitrdar ok Inga konvnga.^) 

H ;{4s TNgiri(^r åroiiwing ok me6 henni lend/V wvenw ok liir6 su er 

J- WARalldr "konvngv liaffie haft re6o \iat at hleypi skip \ar 

52V gort ok sent nor6r iil Prandhc/»?.s" at segia fall HaRa//rf.' 

Voitvngs ok pat me6 at Prænder skylido taka til kouy>/gs :{•') 

'j /. VI. oiuv. Ilds., men med oinflytii.tc^n. 

") Over ;/t er et forkortclsestegn for er. 

•') Samme overski', i marjien med udeladelse af det sidste ord. SAGA HARALDSSONA 1S3 Sigurd s(on) UaRaUdz konvngs er i)a var nor6r [uir ok (^yrftr 
Bar6ar s(oii) fostra6e. En Ingirit^r årornhig for {^egar austr 
i Vik. Ingi hét s(on) {)ema Raualldz konvngs er \nr at 
fostri ^ar i Uikinni med Andrea Gyr6ar s(yni) Logbersa 

5 s(onar). En er {)au komo i Vikina l)a \ar stefnt Borgart)i^^g 
var l^a Ingi til ko;«yngs tekinn l^a \ar hann å annan vetr. 
at Inii ra6e hurfo Amundi oJc Piostolfr Ala s(on) oh marg//- 
a6rir storir liof6ingiar. En er jmu tidende komo nordr til 
Prandhefms at llaiRaUdr konvngv var åf lifi tekin/i [ja var 

10 tekinH l)ar til konvngs Sigiirdr s(on) HaRaM? konvngs ok 

Imrfo at t)ui OttaR birtingr o/c Petr sau6a Ulfs s(on) ok ii -.W) 
\mr br?6r o/;i) GuTliormr Åsolfs s(on} af Reini ok OttaR 
balli ok fi9l6e annaRa hof5ingia ok sneriz undir f^a br(^6r 
nalega allr ly6r o/t allra liellzt Uri \>a sauk at fader {)e/Ra 

15 var kalla5r heilagr ok var l^eim sua laud suarit at under 
ongan mann skylldi ganga me6an nockoR ^ema lifde sona 
HaRa//rf.i konvngs. 

K. 2. F?-a Magnusi bliNda-) 

Signrdr slemb/r sotti nor5r um Stad ok p& er hann kom 
a Nordmæri voro allt komin Uri hann^) bref ok iartegn?r 
rada manna l)eiRa er snuiz h^fdo undir lydni vid sono M 
YLnuaJldz konvngs ok feck liann ]^ar onga vid toko eda n^p 
reist. en med l)ui at hann var sialfr lidlitill \>k redo I^/vr 
\}at at stefna inn i Vvaiidheim l^ui at hann hafde adr gort 
25 <.rd f^ri ser inu I^anw^g til vina sinna ok til vina Uagnxs 
konvngs er blindadr liafde vcrit. En er hann kom til Kaup- 
angs rori hann u^p i ana Nid ok kom festu^u a land i kon- 
vngs garde ok urdo l^a undan at leita \)m at lydr allr stod 
at moti ^eir lygdo sidan til Holms ok toko \>&r ut or klaustr- 
:M) anom Ma^/nas Sigar5ar s(on) af nodgom munkom hann liafdo 

tekit adr munks uigslo Su er fleiRi manna frasogn ■^t^lng- u m) 
nm f?ri at sialfs sins vilia l^ott l)ætta vceri giort Ul um 
botar måls hans ok vænti af f^eso ser lidsafla ok sua gaf/ 
ok var Ijetta ^egar eptir fol foro ^eix Signrdr )^egar ut eptir 
:{5 firdenæ«. Sidan sotto {wiv ept/r l^eim Biorn Egils s(on) 
GunnaR af Gimsum. HalldoR Signr^ar s(on) Aslakr Hakonar 

') Bør udgå. — -') Samme overskr. i margen. 
•') Sa.1. — ^) Tf. over I. mcil nedvisn.teKii. 1S4 I KIKSI'KNMI.I. s(oiii o/- \uir l,l•;,.,^,• Hriu'dict o/. Kii{/7-,- ak liii-6 SU er fyu 
l)af(^e xerii med Mfu/unsi ok fiuN^e aiw/aRa iiiro//*«. j.e/r foro 
med flock iiiikin// su6r f/,/ .Mrri o/.- allt fyrir Raumsdals 
myii/æ j)^/r skipto },ro- lic^e sfno ok for Sig-,o-(lr slenih/r vestr 
"111 liaf l)egar um uettrin/?. En ^hupnis for t?7 Up;>la«da o;fc r. 
uæiiii lin/,/, ser j)ro- mikils li.^s sein hnn„ feck var hr/«n 
l»rt/- lun uetnnn o/- m,, suniarit allt a Vp/Aondom ok hafrte 
l.a mikid WD. En Jny/ kom-norv feE me«^ li^e sfno ok hittaz 
{j«r sem héit/V ( Myn//i var6 \Hir mikil ouosfa. ok haf^e 
]V%//,,.w ko/<r??oT meira li6. Sua er sagt at rfostolfr Ala 10 
s(on) hef6e hmga koiini<r f kiilting ser me6an brrrdaginn vai- 
ok geck under nierki ok kom Piostolf/- i mikla nat^ af ei-fifte 
ok atsokn ok er \)nt mal manr?a at }ja liafi Jngi kotinn/v 
fengit uanheilendi \)at er han)^ haf6e allan alldr si^an ok 
knytti hrvGinw si^an en an;,aR var fotrin/, skemri en anwaR IT) 
ii;)->i ok sua afllitill at hrnnt var illa gengr me6an ham, lifAe. 
l)a snfri man/^fallino a lieiulr 'Mac/inisi ko//r//gi ok hans 
monnom ok fellu j)es//- f nnduerc^ii fylkin;/gu HalldoR 8ig- 
indar s(on) ok Biorn Egils s(on) ok Gun?/aR af (Jimsum ok 
niikill luti lifts luo,s aftr hrnni valide flyia. Sva sCeg-ir) 20 
Kolli. Vn//ot austr iyrir Myn//i odd ri6 ok hrak siftan hilmir 
feck und hiahni lirafns ur/ftar lift su^rftnm ok ewi pctta. 
FyE la hro/s en ham hrmgmilldr jnfuK villde u^rft///^gi) 
oli a velli uigfimr ko/////gr liinnie. ^>hig,iii.'< flyfte fjaftan 
austr å Gautla/Kl ok sua til Danm^'/k/-. J j)en»a tima \nr 2.') 
^5'' Karll I(arl) Sona s(on) i Gautla»de hann xar rikr ok agiarn. 

M(i(jnus blinde ok lm/?s mcitn sogfto sua huar sem fjc/r konui 
fyrir hofftingia at 'Sovcgr mundi liaia laus ef nockur/r storir 
liofftin>?giar villde til sekia er en??gi \ar ko//i-//gr i lfl7?de 
ok Irndra mcoDia forraft xoro yf/r riki'no. En \)cir \rndiv :!0 
moin er fyrst voro t// forræfta teknir j)a \ar nu hnein osattr 
Hy52 vift annan fyr//- ofundar sak/r en meft })ui at Karll i(arl) 
\(n- ågiai-u t// rikis oA- ålyftenu 6f f^ivVtolor Jja safnar ha//?/ 
lifte ok riftr austan i Vikina ok geck mart folk uud/V lun?// 
firi ræzlu sak/r. En er l)rtta spyria \uur iMosto///- Ala s(on) :\7> 
ok A mundi Jia foro \mv i moti meft jjat lift er til feckz ok 
hyffto meft ser Inga konrng. jxvr Karll i(arl) ok hnn Gåuta 

) Fi.iNt skr. itodr (jiilK hvorefter r (2) er onulaiinot til .• osr „ tf. over 1.: for 
.\il(rlii,'cr(> kliirliods skyld er iier6un, (sål.) tf. i in!ir;.'on. sa(;a haralussona 185 M' fuiuluz austr a Kroka skogi ol atto ijar oROsto ok feck Ingi 
Vonvn^v sigr {hiv fell Munan Augmuwdar s(on) brodiri) 
Karlis i(arls) Augmimdr fa6/V Mimans var s(on) Orms i(arls) 
Eilifs s(onar) ol SigriCar d(()ttur) Finz i(arls) Arnå s('onar) 

5 Astri6r d(ottir) Augmimdar uår mo5er Karlls Karls ) mart 
fell å Kroka skogi en i(arl) fly5e austr af skogino?». lug/ 
\onvngv rak i)a allt austr or ml'i sino ol varc^ \\em^ for 
hin heSeligsta. Sua s(egir) Kolli. Lysa mun ek hue liosa 
laut rafn i ben Gauta auRn fylldit sik sialldan sår i'sa rau6 

10 uisi golldet yarb \^e\m er gor6o glaumhf/^ondom suer6a 
raun er at Kili finio rog å Kroka skogi. 

K. 3. Hf /far Dana i ^ovcg-] 
fagn^N blinde sotti til Danmcrkr å fund Y.\mls ko//ry/gs ii353 
eymuna ol feck \\an}i {Mtr go^ai- ui5tokr ba-5 \\a}in EiR/fc/ 

15 at fylgia honum i Xorrr/ ef EIr/åt vilide fara wvd Dana 
her i Norr^/ <>l leuia under sek hrndet ol segir ef \\ann 
kemr med styrk hff;/s at engi ma5r i Nore/// mun l)ora at 
skiota spioti i moti honuy//. En \oiivn^Y skipa^ez vi5 ok 
bauc^ ut lei5angri \\(inu for med .vi. hundr(/5 skipa nor6r i 

20 NoHY/ ol X(ir Mdc/inis l)linde ol hrrns mcnn i t>esi irrt) med 
Dana ko/^///gi. en er {»r/r komu i Vikina jia loro l)r/r til 
hofs nockui's med spek^ ol fri5e austan fiardar en er |)('/r 
konni li(^eno til Tunsbergs var \)nr Uri safna^r mikill lr;/dra 
manna. Vatn Ormr Dags s<on) l)ro(>ir Gregorius re(^ mest 

'-'•') i/ri \h'\iii \uir mattu Danii- eigi å huiå koma ol éigi vatn 
taka ser xar \uir mart drepit af \^eim. l>a logc^o \^eh- in?? 
eptir fin'te til (')sloar ol xar \)ar f/V/ Piostolfr Ala s(on) sua 
er sagt at \)rir uilldu lata bei-a skrm hins helga Halhuirr 
or bænum mn aptaninn ol gengu sva marg/r xmåir sem vi(^ 

:'.0 inatti komazc ol fengu \)eir eigi lengra borit en utar å H3.'st 
kirkiu golfit. En nm morguniny/ er \)eiv sa at lu'/rin)i for 
utan at Hofuftey I)a baro .iiij. mcnn skrinit up7> or bænum 
en Piostolfr ok allt bæiar folkit fylg(>e skrmino. Emikr 
koiinigr ol ]u(iis li(^ sotte up// i bcun^i en sumir run//o ept/r 

:'.•') ])eim Piosto///'. lMosto//r skaut brodde at jjeim man)å er 
Askell liet hnna xar stafnbui F.iR/7-.<^ konvrifjs oÅ- laust undir 

'i Fejl f. iii<i()iiihr('i')ii 

-I Siuninc ovci'skr. i iiiait;«'"- 1<S() EIRSPENNILL 

kuf'rkina su.i at yildc ut uiii liiKukaii/^ o/. |i<)tli/ PiostoZ/r 
eigi liafa skotiti betra skot fmi at ecki \(ir hrrt å honuin 
nema [)f(t éitt Sk//ii Hallua/z var flutt upp a Hauma uiki 
ok \(ir \)ar .iij. maiiu(>r Piosto//'/- for uiii Ruiiia loki ok 
samna6e ser li6e um nottina ok kom ofan til b^narins nm "> 
morgininw. EiR?7iT konvngi* let leaia elld i Halluarftz k/Vkio 
ok vi5a um bæin^t ok brendi upj) allt iiie<^ liriugom |jui nost 
kom P\ostolfr ofan me6 li6 mik<7. En hliiiikr koticngv lagAe 
å brott skipa li6e sino ok mattu \)ar hu^rgi å Icnid komaz 
iiri norman fior6enn Uri safna6e kndra man>m. en huar sem 1" 
11356 \)civ leitut^o til Irfudgongu {la lagu eptir .v. e6a .vi. efta 
fleiri. Ingi ko);ry/gr la i Hornboro sundom me6 li<^e miklo. 
en er Eiii/Zi";' ko;M;ngr spyR \)at jja sncriz ha hh aptr siu^i- til 
Danmarkrtr. Ingi kony»gr for eptir jjeim ok hende af jieim 53" 
allt }jat er \)eiY mattu ok er ^nt mal mniind at eigi hafi 15 
voRi fer5 farin verit i an^aRs ko»r»gs velide mec^ miklo 
lide ok lika6e EiR?7i/ illa vi6 ^lagnta,- ok hrn/s incHn ok {jotto 
\)e/r miok liafa spottat sik ei' hann haf6e komit i j)esa ievii 
lezc ecki si6an skylldo ve/a Jir/Ra vinr slikr sem ac^r. S' K. 4. Hf/nadr Signrdar slemb/.*') '20 

ligurdf slemb?V ko?» \)at sumar uestan um haf til Xonv/.s. 
En er hann spur6e ofarar Magiitis frænda sins J)a {lottiz 
hami uita at hann munde eiga litit traust i 'Sorcgi siglde 
hami {ja allt ut lei6 su6r melS lande ok kom fra??? i Dan- 
mo?-ko hnnii hellt til Eyrar sundz. En su6r iiri ErI liitti -o 
lian?? Vin6a sneckiur mukurar ok lagiie til ba/daga vi6 j»a 
ok feck sigr lirauc") [uir .viij. sneckior ok drå]) mart \nan)ia 
H356 en heng6e suina a5i'a oRosto atti Signrdr vi(^ Md'n vi(^ Uindr 
ok haf6e sigr |)a hellt Im?^??, sun??an ok lagde u])y? i Eluina 
1 Eystri kuisl ok van??, [xir [n-m skip af li6e j)ei«a Po?is ;i<> 
huinantorda ok Olafs s(onar) URRal/di kesio systr sonar sins. 
Modir Olnfs var Ragnhilldr diottir) ^[((g)nis konvngs hcri^/. 
ha???? ellti Ola/' a la?/d PoriR var i Ko??t'??ga hello ok hafde 
safnat f/>?. ^igitrdr hellt lm??gat ok skutuz jxv'r a fellu men?? 
af huaru??« tuefiium ok mart vard sart {)?'?r Sig???()/' fengu :?') 
eigi up7?gaungurna?- j>ar fell T^lfheden??-) Soxolfs s(on) nor6- ') I margen: Fin Sii/mdi .sloiihi. 

') I tf. ()\ er 1.. iiu'il iic(l\ isii.tcirii ((»f'icr /'I. SAGA HAKALDKSOXA 187 

lendzkr madr stafnbuiM Higurdr lag6e brott ok liellt nor^^r 
i Vikina ok rænti vi5a hann la i Portyrio å Lungar5z sii^o 
ok sætti [)ar skipo;n er foro i Vikina e5a or ok rænti Tuns- 
hergs mcim giorc^o li5 at ho»om oZ- komo å ovart sua at 
5 ^eiv Signrdr \oro a hmåi ok skiptu fengi smo ko^it^) sumt 
li6 ofan at Jieim en sum/r lng5o skipo)» um I)iiera liofnina 
Uri utan l^a. Sigurdr liliop a skip sitt ok r?ri ut at l)eiin 
en skip Uatnorms var [mr næst ok let lian;i siga a haiunlu. 
en Sigurdr rori ut liia l^eim ok komz undan eino skipi en 
10 mart fell af li5e hans \)m \ar iDctta ort. Var6 eigi vel vi5 

styrio uatn Ormr i Portyrio. S(igur6r) siglde si5an siu^r til u :]57 

Danmoj-kar ok tyndez madr af skipi Imns sa er liet Koll)ein/i 

I»orliotz s(on) or Bathalldri hann \ar å e])tir båti er bun)/d- 

emi var vi5 skipit er [w/r sigldu mink. Sigurdr brut skipit 

15 er \)eiv komo suc'ir ok var \mnn um vetrinw i Ala borg. En 

um sumfirit l)a ioro \)eiv Magnus sunwan .vij. skipom ok 

komo å Lista å ovai't um nott ok log6o skipom sino»/ at 

landi [uir var fyr/r Beinteinn'^) Kolbeins s(on) llir(^nu/d^ 

Tnga konvngs enn liraustasti ma5r {jc/r gengu j)ar u\ip i 

20 ellding nætr ok komu å ovart ok toku luis å Jjeim oÅ: villdo 

leGia elld i bæin// en Benteinu komz ut i bur nockuat mef) 

herklædom ok vel buin;; at vapno;;^ ok stoi") Uri innan dyrnro- 

med brugL)et nuerb ok hah^e skiolld Uri ser en hialm å hofdi 

var l^a buinn til varn^n- dy nwr \oro lielldr lagar Sign id r 

2.^) spurfte hui [yeir gengi eigi inn [)eir suovndn at engi var fus 

til. En er ^cir ræddo lictta l)a liop Signrdr inn i luisit um 

\\a7m. BeinteiuM^) hio ept/r honu»i ok miste sidan snrriz 

Sigurdr at hono?« oÅ" skiptuz \yciv fam hoGum vift aftr Sig- 

/trdr drap liru?y/ ok har liofuft liro/s ut i hende ser [iciv toko 

:w fe allt er var i bæno»/ foro siftan til skipa sin>uv. Kn er 

Ingi VonmtgY ok hans vinir spyria drap Bentéins^) ok \)eir 

Kolbeins s(ynir) Sigurdr ok GyrOr br^ftr Bentcins [m gnrfte 

konvngr lift at j^eim S(igurfti) ok for sialfr ok tok skip undan 

Hakoni pungelltu Pals s(yni) ok d(ottur) s(yni) Aslaks Erl/ngs it Mr.s 

:?•') s(onar) af Sola systrungi Hakonar maga Ingi ellti Hako// 

a la»d up;> ok tok hm'rt fat |)eiRa \u'iY flyfto i fiorfto inn 

un?idan. Sigur^r stockr^) son Hindrifta i Gautdali ok Kiiiikr 

hæll broftir h«r?s ok Andreas kclhluskitr sioni (Tr/'ms or 

') Her m{x]. Si,jnn)(ir. — -) Sal. — ^ Sål. — '*) / tf. (»vrr 1. IHH KIHSPKNMI.I, 

\ isti. Kil >^/(/iirdr ot yifujiuts ok PorleitV skiappa si^-ldo iiorAi- r)4i 
it ytra .iij.\) skipo/// a HalojralroMl. \'ar yinguits uin iietr/n 
I liiarkev meb Vi(^kiiimi Ions s(yiii). En Sif>;?<rcir lii'o stafna 
af skipi sfno ol lii'o a raufar ole sok(>e iii(>i- f Egis firfto 
in//an ver^oin en ]\(inn sat iim uet?7n i Tiallda sundow i ."i 
Kinw'^) \)ar seni heit/V dlliufra fin^(^^ I iii//an n('i(^nni firfteno«/ 
er liellir f l)iargino |)f//- satu ].r/r 8ig»/-5/- uni netrin// meiu 
en .XX. nir/Mi oZ- settu fyrir liellis dyrnro- sua at eigi matti 
sia dyrnar or ffnio ])r/r fengv Sig/07)/ uist/> uin uetr/'n 
Porleif/- skiai)/;a ol: EinaR s(on) Awgm iniåur af Sandi ok 10 
Gu6runro- Einars d(ottur) Ara s(onar) af Reykia holum jian?* 
uetr er sagt at Sig/nv^r leti Fin/<a gcra ser skutor .ij. oh 
xoro si'ni bundnar \)af er smi(>a<Sv inn i fior6om"') en engi 
\(ir saunir 1 en vic'iiar iir/ kne oJc ruru .xij. me)n\ a borA 
liiuiHi. 'Sigwdr var med Fin//om Jja er })('?> gion^o skuturnrrr 15 
f)k liof6o Finy^ar par mungat ok gior6o \ieir honom veizlu. 
Sic^an q(ua6) ^igiirdr ))('tta. Gott var a gawnia er ver glaner 
druokuj« ok glai^i- grams s(on) geck me6al beckia vara jjai- 
gamans vant at ganian dryckio [tegn gladdi [tegn \)ar hindz 
H ;}.-)<» sein var. Skiitr |jær \oro sua skiotar at ecki skip tok jiær 20 
a vatni sua seni (](ue5it) ær fatt eitt fvlg/r furu lialeyskri 
suip^/r und segli sinbundet skip. en um varit fore |j^/r S(ig- 
ur6r) ok Mag II as Mcd [)ær^) skutr nor5r .ij. er Fin;mr hof 60 
g«;)rt en er \)ch' komo 1 Vaga drapo jjr/r [xir Suéin itrrsf 
ok sonu lians tua. 25 

K. 5. Bra]) Villiialnis skixara'') 

Sigardr hellt jia su^r 1 Vikar ok toko [uir Yilhialni skiu»- 
ara hanii \ar \rndr ma^i- f^igurdar komiigs an;mn Por- 
allda kept ok driip jia ba^a |)a for Sigardr Huf)v uud landi 
ok liitti Styrkai- gla'si rofo suftr \i6 Byr(>o er haua for ;M) 
sun//an or Kaupangi ok drap harm. en ei" Sig///-5r kom til 
Valnes ])a liitti haiin [xir suina-Grim ok let hoGua af honom 
ena liægr? hond j)a for ha mi su^r a ^Mcre fyrir utan Prand- 

>) llkr. h:ir: ,-. — -) Fejl f. Hiim. 

•) //((/ /ituddiii : sål. luls. /; er simre end sadvaiiligt ou: fr tf. over 1.: hele 
sa-tninfifen svarer i ovrigt til inn i fi^i()iiiii. der i Hkr. star efter sl.iitiir li-d'i: 
■*) Efrl. forkortet som firir. 
") Samme overskr. i maryeii. SAGA HAKAL1)SS0^-A 18J) 

Yieims myime ol tok [uir Hedin hai\) luaga ok Kali kringlu 
auga ok let hcutn He(>en uiulaii ganga eu l.c/r drapo Kalf. 
Signrdr konvngv ok sa6a Gyr5r f ostii \) spur^o til fara Sig- 
ardar ok huat lia^^// liafAez at l)a sendo t)e/r menn at leita 

5 hrt//s feiigu l)a til forrada Ion kau5() s(on) Kalfs ins ranga 
bro5or luars hi/skH])H ok aiKniu Lmi \)n'st smyril l)c/r skipu6o 
Hreinin;/ er uar .ij. iTini ok .xx. oA- allra skipa skiotazt jx'/r 
forf> at leita Sig;/r(Vn- ok fundo lun/;/ e/V/i ok ioro aptr non'Sr 
iiiec^ litiun ordstir I)ui at mr//u segia sua at Ijc/r sæi f)a ok 

10 l)or6() eigi at ledia at t)eiin. Sig/^rdr for |)a su6r å Haui-(^a 
l«ml ok kom 1ho<// i Hrr5lu l>ar atti bu EinaR s(on) laxa- 
Pals ok y<ir ha//// farin// in// i Hamars fi(,>r(^ til gangdaga 
l)iwgs \u'ir toko feit allt er lieima var ok lang.ski]) lialf-) hm^) 
.XXX. er KinaR atti ok son haus .iiij. uetra gamlan er la 

15 hia u/'rknian;/i 1h///s nilldo sumir drepa sueinin// en sum//- 
hafa brott me«^ ser. Verkma(3rin;/ sag5e [^ewi. Ecki man 
yt)v hap 1 at (lrc])a sueinin// ok engi l)nrf er y(Sr at hafa 
h/f//// i brott l)ui at l)etta er min// son en eigi Einars ok 
af hflns or^om letu [)eir Q\)tlr l>en//a suein en \)eir ioro i 

20 brott. En er Rinaw kom heim l)a gaf hanii ue/-kman?tinom 
fe til .i), aura gullz ok ^ackai^e ho//om sitt til teki ok leze 
skylido v/'/a vin lu///s iafnan sic^an. Sua s(egir) EiR/7/- Od/. 
s(on) er fyrsta sin// ritac^e t)esa frasogn at hnnn heyr.^e i 
Biorgun Einar Pals s(on) segia fra l)esuni atbur^um. Sig- 

25 urdr for l)a sut^r med lr///di ok allt i Vik austr oJc hitti Fin// 
saufta-Tlfs s(on) austr å Ivuilldum er ha//« for at heimta 
-,v skyllder Inga kont'//gs ok let hengia ha>//i ji/v'r ioro si(>an 
su(^r lil Danmark/-. 

K. 6. lircfsexdi/zg Inga koiirngs^) 

:U) T Tikvrriar ok liinrgyniar men// nudto at \^ot var osomi 

V er S(igur(^r) kounif/r ok vin/V luf//s satu kyuir nor5r i 

Kaupangi \u) at fodr banar ha//s f.vri I>io<Mei«^ fyr/V utan 

I*i-andhr/m.s- iuyn//i. en \ngi konriir/v ok ha//s li<> sat f \ fk 

austr ui<^ haskan// ok var^e laiulit ok haOSe att maigar 

:55 oHosfor. l'a s(Midi \ngi koin-iigv bivf norc^r til Kaupangs 
sto(V) liesi orA |.ar a. Ingi k//;////r/r sun IlaK//////: ko///-//_r/s 

'i Her iiitrl. /"'i'.s. - -I Hcttcl lr;i lulskr.s hnl/ini. 
•'•( Saininc ovnskr. i mjiiircn. 11)0 KIRSPENNILL 

s(enclir) (|(ue(^io) ^i'^^urdi koiivngi brortor sino??/ ok sa«'^a 
(Tyr6e. Auf^iimiKli sui'pti. Ottari birting ok o]\wn lettdom 
monnom. \nr6monnom ok huskorllum ok allri aljjyrto sælom ok 

II •5tii vesolu??? ungum ok gaumluw gu6s ok sina. Aullum monnom 
ero kun^ag vanclro6e Jjau er v/7 liofom ok sua oska at j)u 5 
ert .V. uetra gamall en ek .iij. inegu vift ecki at færaz 
nema vi6 niotim vina ockaRa ok gortra manna. Nu Jiickiuraz 
ck ok iniiiir menn vera næR stadd/r uandkuæfie ok naurtsyn 
beGia ockaRa en Jiu ok jiin/r \mir nu gior6u sua uel at \i\i 
far til fundar mins sem fyrst ok fiohnenztr ok \erum barter 10 
saman liuat sem i geriz nu er sa ockaR mestr uinr er til 
Jies helldr at virt sém sem satast/r ok iafnast lialldnfr i 
vllu»i lutu?>?. En med [ivi at Jju afrækiz ok vill eiyi fara at 
nortsynligrf orrtsending minjzi enn sem fyR lief/r l)u gort 
skalltu virt l)ui buaz at ek mun fara a hendr \yer m.cd lirte 15 
skipti Jia gurt mert ockr jnii at eigi megu virt lengr hafa 
suabuit at sitia med sua miklum kostnarte ok fiolmenni sem 
her {»ai'f Uri ofrirtar sakir en \ni tekr lialfar allar lond- 
skylkler ok artrar tekior i Noregri. li'fit i gurts frirte. Pa stort 
upj) å l)ingino OttaR birtin^/r ok suaRfl>- ^at er mal Sigurdr 20 
]ionvngr^) at mæla til Inga konywgs brortor sms at gurt 
l)acki hono)» gorta kuertio sina ok sua starf ok toruelldo er 
hann hefir ok hans vinir i riki })eso at beGia yckaR nortsyn. 
En I)ott sumt Jncki lielldr aurrtegt i orrtom Inga konun^s 
til ^\giirdar ko7ir»gs brortr-) sins Jia hefir hann mikit til 25 
måls sins i niarga starte. Nu vil ek lysa yfir mi'no skåpi 
ok heyra huart par fylgir vili Sigurdnr 'konvngs. ok annaRa 

H .■i(i2 rikis inannn at Jdu S(igurrtr) konvngr bu \nk ok \)at lirt er 
\)er vill fylgia at veria land j)iT ok far sem fiolmentaztr^) 
ii fund Inga konvngs brortor {lins sem fyrst matt jm ok 30 
styrki liuaR yckaR annan i oUow farselligu;» luto?n en 
almattigr^) barta yckr. Nu vilium \er lieyra orrt })in kon- 
vngr. Petr s(on) saurta-Ulfs bar Sigurd kouvng a Ji/ngit er 
sirtan \ar kallartr Petr byrrtar sueinn. jja ma'lti konvngr. 
Viti \tat allir mcnn ef ek skal rarta at ek vil fara a fund 35 
[n(ga) konvngs brortur mins sem fyrst ma ek en |ia talarte 

') Fejl f. Siytirdar h(»ivnf)s. 

•^ Over d er er et forkortclseste«:!! for rr. 

•') Si\l. - *) Her inftl. f,iid. I SAGA HARALDSSONA 191 

annaR at o(^ro?n o]< hof siiiseg- ImerR en lauk i sama sta6 
sew suarat hafde OttåR birtingr oh \ar })a pat ra6et at 
stefna li6e saman ok fara austr i land. Si6an for ^igurdr 
kortVHgv austr i Vik ok hitti \)ar Inga konvng bro5or sin«. 

5 K. 7. Fall Ma(73ut5 blixda^) 

Sama haust komo \)eir S\g7irdr slemhir ok Magnus blinde 
sunnan or Danmork med .xxx. skipa b§6e Dana li6 oA; 
Nor(^mrt/?«a. f^af uar næR uetr nottiim. En er l^etta spyna 
konvngsir ok J)eiRa li6 fara \^eir austr i moti l)eiin Jie/r hittuz 
10 i Huolu»? vf() Holminn grå \mt var inw næsta dag eptir 
Marteins messo. fja vnr suuhu dagr. Ingi oZ- ^igurdr lioffto 
Jia .XX. skip ok oli stor. Var5 {)rtr onosta mikil o^- eptir liina 
fyrsto ri6 {la fly6o Danir med xviij. skip ok heim suftr. |)a 
r hru(^uz skip |)(>ma S(igurt)ar) oA- 'Magnus. En er mink var 
15 broget skip Magnus en ha;m huillde i reckio sinwi. Hreiftau 
Griotg«r6z s(on) er lengi haf6e fylgt hononi ok vcrit liird- 
ma^r ha//s liann tok Magnus konvng i fang ser ok villdi H3«.s 
hlaupa å skip an>?at pa, var Hreic'taR skotin?« spioti milli 
h^rt^anna ok par i gegnom. en sua sog5o mcnn at par fengi 
20 Magnus bana af Inii eno sama spioti ok fell Hrei6aR å bak 
a])tr å j)iliurnar en Magnus å hann ofan ok mælti pat huerR 
madr at liann l)6tti vel ok pru6lega bafa fylgt sinom lauarOe 
ok lana?droTni goT er hueriom er slikan or5r6m blytr I)ar 
fell Loc'ienw saupi-u5r af Lino sto5om af skipi Magnus ok 
25 Brusi-) Pormoc'^ar s(on) stafnbui S(igur6ar) slembw ok luaR 
Kolbeins s(on) ok Hauar6r fægir Uri rums madr S(igur5ar) 
slemb/.s' sa luaR geck in?? at HanaUdi konimgi ok \an}i fyrst 
å liono»i. t)a fell mikill luti li6s peiiia Magnus pi-iat Inga 
mcnn letu eigi undan ganga neirn^) jjann er peir mattu nå 
:{0 |)0 at ek nefna fa menn til peir drapo i einom liolmi meiu 
en .XL. manna, par voro .ij. islcndzkir mcnn drepn»- Sig- 
urdr \)restr s(on) Brrgl)6rs Mårs s(onar) ok annaR Clemet 
s(on) Ara Einars s(onar) luaR skrautbauki^) s(on) Kalfs ins 
ranga er sician var hyskup nor6r i Prandhe/mi hann yar 
:55 farter Ein'^-s^'') erkib//5Å;?/ps. luaR baf5e iafnan fylgt Magnusi. 

') Samme ovcrskr. i margoii. 

2) Bersi (Ilkr.). - =') Sil. — ') Sål., f. hanhi. 

■^) Rettet fra lidskr.s rinr. hvor tir vist er fejlhnst for Kiil. HIL* KIUSI'KNMLI. 

\untii koiiiz i'i skij) luns kaiK^u br«)^^()^ sins. en Ion atli ("etilio 
d(()ttur) Gyrc^ar Ban^ar s(onar) o/,- vai' \uir i li(^e') ok [u-ir 
.iij. koniu/.c :i ski'p Ions an/niH Aunou amhi er si(ian atti 
d(ottiiij l'orsieins i Au(^s liollti Jn-ic'^c var LvaR dynta Stara 
s(on) huiui \ar broder Holga Stara s(onar) en jirænskr at 5 
mo6or k>nii hin// vænsti niac^i-. En er lids mcHn iirdo var/V 
vid at |t(7V vo/Y/ [xif [ja j>ripu |)/,'/r til uapna sinna oJc gengn 
at l»eini loni en \)eir biocaiz vid ak var vid sialft at Jjar 
m3'ndt' al|)yda beriazc. en \)at vai'd at sa^tt med j)oim at 
II :{(;i Ion leysti undan luar l)/Y/dor sin//, ok Arbiorn-) ok festi fe 10 
ihi jia. En \u(t fe xar lionum ^efit sidaii. Kii luaK dynta 
var leiddr a l////d upy/ ok liouuin/^ |iui at [leiv i-^igurdr ok 
Gyrdr Kolbeins s(ynir) uilldu eigi taka fe fvr/r li«//// |)ui 
at \wiv kendo honum at lu/?/// hefde v/rit at vigi Hentrins 
brodor j)/7ra. \)af sagde liia/r l)//.9Å;up at [tat hefde sua 1') 
yfir hnnn gengit at \ionom hafi verst j»dtt er luaK x((r leiddr 
a laud upy/ und//- oxi ok liuarf adr til \)ciU3i ok bad j)a heila 
hittaz. Sua sagdi Gudridr Birgis ddttir systir Ions crki- 
b//éA-//ps HiH/7i7 Odz s(yni) en hon letz luar b//.'-'A-?/p j)fl^ heyra 
mæla. 2" 

K. 8. Hånd tukix Sign/-/^/- slenib/V'') 

DHandr giallkf/i liet madr er styrdc skipi i' lide Inga ko/t- 
/7/gs. En I)a uar sua komit at Inga nienn rori') a sma- 
batuui at l)eini moiniom er a siiiidi yoro ok drapo liuc/n er 
\>eiv nado. Sig///ct/' slemb/V Hop a kaf af skipi si'no |)a er 2') 
hrodit var ok steypti brynio af ser i kafi suam sidan ok 
hafde skiolld yfir ser. en in(7/n nockurir af skipi l'randar 
toko a sundi nian/i ein// ok villdu drepa. Ku sa bad sik 
undan ok letz mundo segia I)eini huar S(igurdr) sleinb//- \ar 
en {)/7'r uilldo [xit. En skilldei' ok spiot ok men// dander ok :\0 
kljede flutu vida hia skipuno///. Si'a niunod \)er sagde ha//// 
huai' flytr ein// i'audr ski»dldr \)iir ei' hoini under, sidan roru 
l»e/r jtangat ok toku hann ok fluttii til skips Prandar. En 
Pi'an(h' gordi ord l'iostolfi ok Ottari ok Amunda. Sig/z/V)/- 
hafde a ser elldz v//ki ok xar fniosk//n i ualnotar skninii '.\ly 

'i lier iiifil. visl liK/ii kiinriKis al. Si(/ini)(ir : det r()r;ni-.t;ii'iuli' Jiar vv oirsa vist 
r.jl r. />(■//■ (Hkr.l. 

-j Sal. {Arii- llkr.). — 'I Saniiiic ovirskr. i iiiarjicn l^iUi;; : -trl.iini). — ^1 Sal. SAGA HARALDSSONA 193 

innan oh steypt um utan vaxi |)ui er J)es getit at ^at {)otti 
hugkuæmiligt at bua sua um at alldregi vættiz ]}iii haf6e H365 
h.ann skiolld yiir ser er \\ann suam at {)a vissi engi huart 
sa skiQlldr var e5a annaE, er margir fluto å senom. Sua 
^ 5 sog6o Jjeir at alldregi vannåo ^eir hitta hann ef eigi yæri 
{)eiw sagt til. En er Prandr kom til landz me6 hann Jia 
^ar sagt li6s monnom at hann var tekinn. {)a slo opi å 
herinn af fagna6enow. En er Sigurdr lieyr6e pctta. mcplti 
hann margr vandr madr mun her uerba. feginw af hauf6e 

10 mmo i dag. {:)a geck til Piosto?/r Ala s(on) ^ar sem hann 
sat ole strauk af hof6e honom silki hiifu hlau6om buna. ^a, 
mælti ^iostolfr liui var J)U diarfr Jjræls sonrinn at ^u J)or6er 
at kallaz s(on) Magnus konfngs. hann syarnr. Eigi |)arftu 
at iafna fo6or mmom vi6 J)ræl pviat litils var ^imi fa6ir 

15 uer6r hia minom fau6or. Hallr s(on) PorgisP) l^.knis Steins 
s(onar) var hir6ma6r Inga konvngs ok vid staddr J)esi tid- 
ende hann sag6e 'Eimli Odz s(yni) fra-) er hann rita6e 
{)esa frasygn. ^inikr rita6e bok pa er kollot er HryGiar 
stycki. I \)eiri bok er sagt fra HaRalldi Gilla ok^) sonom 

20 hans ok ira Magiiuse blinda ok Sigurdi slembi allt til dau6a 
]3e?ra. IliRikr var vitr ma^r ok var i pennsi tima longom i 
'NoTcgi suma fra sogn rita6e hann eptz'r i/ri sogn Hakonar H366 
maga lendz mannz peiRa, Usinalldz sona. Hakon ok synir 
hans voro i ollym Jiesow deilom ok ra6a gerbom. Enn nefn/r 

25 Ftinikr fleiRi menn er honow s9g6o fra Jjesom tiSendom 
uitrir ok sannor6er ok yoro næn sua at peir heyr6o e6a sa 
atbur6ena. en sumt rita6e hann ept/r sialfs sins heyrn e6a syn. 

K. 9. Vm pinslir Sigurdar &\emhis.^) 

Hallr s(egir) sua at hofftingiar uilldu pegar lata drepa 
Sig^r^. En peiv raenn er grimmastir voro^'') at reka 
harma sinna a hono^n re6o pislom hans ok \oro til J)es 
nefndir peir bræ6r Benteins Signr^r ok Gyr6r Kolbe2nss(ynir) 
ok Petr byr6ar sueinn villde hefna Finz bro6or sins en hoffi- 
ingiar ok flest allt folk geck fra peir brutu fotleGi hans. 1) Sål.; fejl f. porgeirs (Hkr.). — ^ Fejl f. fyrir (Hkr.). 
•'') Her tf. Hkr. tueimr. 

^) Samme ovcrskr. i marf^en, dog uden vm (og skr. pislir). 
•') Iler mgl. ok fxHtusk eiga (Hkr.). 

13 194 EIESPENNILL 

1 sundr med oxar hgmrum ok hanftleci. Jja flettu \ieiT hann 
af klæ6um ok ætluftu at fla haiin kykuan ok kluf6o suyrft 
1 hauf6e honow. En \)at mattu ^civ eigi g<?ra iiri blo6rås 
Jja toko J)e/r suar6 suipur ok bor6o hann lengi at sua^) 
uandlega uar oli hu6en af sem fiegin vcpri. En si6an skutu 5 

H 367 J)eir stock å liryGenn sua at sundr geck Jja drogu peir hann 
til tres ok heng6o ok hioGiu si6an af h9fu6et ok drogo br9tt 
likama hans ok reyr6o i hreysi nnckuro pat er allra manna 
mål-j vina hans ok vui'na at engi ma6r i 'Noregi hafi betr 
ucrit at ser goR um alla luti en Sigu7-dr i peina. manna 10 
minngm er J)a voro uppi én og^fo ina5r var hann um suma 
luti. Sua sag6e Hallr at hann mællti fatt ok suara6e fåm^) 
or69m ok fam monnom^) po at or6a orti å hann. En sua 
seg/r Hallr at hann brazc alldregi vi6 lielldr en peir lyste 
å stock e6a stein en pat let hann fylgia at pat mætti vera 15 
of go6an dreng {)ax er vel yæri at ser buinn at sua matti 
standaz pininngar at pvi^) ma6r helldi munni sinom e6a 
bryg6ez litt vi6. En pat sag6e hann at alldri bra hann 
mali sino ok iafn lett mællt sem Jja at xæri a aulbeck inni 
huarki mællti han7i hæra ne l^gra e6a skialfhendra en sem 20 
vande hans var til mælti hann allt til pes er hann andaSez 
ok song hriågm or psallterio. Nu letz honum pat {)ickia um 
fram eliun ok styrk annaRa manjia. En -prestr sa er par haf6e 
kirkio skamt fra lét lik Sigwr^ar færa J)angat til kirkio sa 
Iprestr var vinr peiRa, Hanalldz s(ona). En er {x'tta spm'6ez 25 
{)a kaustu6o menn rei6e a hann en letu aptr flytia likit 

H368 sem a6r haf6e verit var6 J)0 prestrinn fe iyrir at giallda. 
En vinir Sigwdar ioro si6an eptir likama ha>is sunnan or 
Danmorko me6 skip ok fær6o til Ala borga?- ok grofo at 
Mario kirkio par i bænom. Sua sag6e ^imki Ketill profastr 30 
er uar6ueitti Mario kirkio at Sigur^r vori par grafinn. 
Viosiolfr Ala s(on) let færa lik 'Magnus ^onvngs til Osloar 
at grafa at Halluardz kirkio hia Sigwrdf konrngi fo6or hans. 
Lo6enn sopru6^) f9r6o pciv til Tunbergs. En allt \\b annat 
grofo J)eir pax. 35 

^) Vist fejl f. sid at (Hkr.). — ^ Tf. i margen med indvisn. tegn. 
^) fdm-monnom: sål. også Jsk., menurigt.; ok fdm »i. er urigt. tf. 
*) Her mgl. at (Hkr.). 

^) Efter 6 findes etslags forkortelsestegn, der må bero på en misforståelse. 
Hkr. har saiiprud. SAGA HAEALDSSONA 195 

K. 10. VpjDha/" Eysteins.i) 

SG-- QJigrSr oh Ingi h9f6o ra6et Y^oYcgi .vi. vetr ^at vår kom 
^ Eysteinn uestan af Skotla?zdi hann var sun ^wcalldz 
gilla. Arni sturla ole Porleifr Bryniolfs s(on) oh Kolbeinn 
5 hriiga hof6o farit uestr um håf eptir Eysteini oh fylg6o 
honuw i Yanå. oh helldo |)egar nor6r til Prandheims oh toko 
Prændir vi6 howom oh yar \iann til konvngs tekinn å Eyra 
J)mgi uin gagndaga sua at hami skyllde hafa J)ri6iung Nor- 
egs vid br§6r sina. Sigiirdr oh Ingi voro J)a austr i Irtndi 
10 ioro {)a menn milli pciRa kowvwganwa oh sættu J)a sua at 
Eysteinn skylldi hafa {)ri6iung rikia.^) Bia6ok het mo6ir h369 
'Eysteins honvngs oh kom hon i 'Noreg med honom. 

K. 11. Vpphaf Magnuss.^) 

MAgnus het hinn fior6e sun HaiUallds honvngs hann fost- 
ra6e kyrpinga Ormr \ar hann oh til honvngs tekinn 
oh haf6e sinw luta af lande. Magnus var ueill at fotum oh 
lif6e hann litla ri6 oh var6 hann sottdau6r hans getr EinaR 
Skula s(on). Au6 gefr Eysteinn ly6om eykr hialldr Sigwr6r 
skialldar lætr Ingi slaug syngua semr Magnus fer6 bragna 

20 fi9ldyRs hafa fiorir folktialldz komit alldri ry6r bragnings 
kyn blo6e bre6r und sol en ^6ri. Eptir fall HaRaJMz kon- 
vngs gilla var IngiRz^r drotining gipt Ottari birting hann 
var lenår ma6r oh liQfdingi mikill hann var J)rænkr'^) ma6r 
at ætt oh mikill styrk6ar ma6r Inga kont'ngi me6an hann 

25 var i barnesko. Sigr6r uar ekki mikill vin hans oh {)otti 
hann vera allt hallr under Inga konvng. Ottan birtingr var 
drepinn nor6r i Kaupangi i einvigi um kuelld at hann 
skylldi ganga til aptan songs. En er heyr6e huininn af H370 
hQGuino^) oh hug6e at kastad væri snækecki at honom sem 

30 titt var ungum sueinum hann fell vi6 hauoit. En Alfr hro6e 
s(on) hans kom f»a gangandi i kirkiu gar6enn hann sa fall fo6or 
sins ok sva at ma6r sa er uegit haf6e liop austr um kirkiuna. 
Alfr liop eptir honom oh drap hann vi5 songhns homit oh 

^) Overskr. kun i margen. — ^ rikis (Hkr."). 

^ I margen det samme med tilf. : ok f a . . iars bir (et par bogstaver afskårne). 
*) Sil. 

^) Her mgl. ordene: pd hrd hann upp hendi sinni ok skikkju i moti (Hkr.). 

13* 196 EIRSPENNILL 

mælto menu at honom lief6e vel gefit hefndena o/c potti 
]\a7in mycklo meiii ma6r si6an en a6r. Eysk'/??;« koyivngr 
HanaUdz s(on) var Jia inn i l^raudhcimi er \ia7i7i spur6e fall 
Ottars ok stefnde til sin bonda li6e liann for ut til beiar 
0^ var6 allfi'olnienya'. En fra-ndr Ottars ok a6rir uin?r kendu 5 
ra6en Signrdi kojiimgi en hann var {ja i Kaupangi ok voro 
bændr miyk geystir a hendr honom. En \iann bau6 Uri sik 
skirslor ok festi iambur6 at sua skylldi sanna mål lirois ok 
var6 \)at at sætt for Sigurdr konrngr eptir \)at su6r i \a)iå. 
H 371 ok ur6o {)esar skirslor alldregi af liQndom greiddar. IngiR/5r 10 
drottn»2<7 gat s(on) vi6 luåri sneis sa liet EinaR^) er si6an 
var kalla6r konvnga brofter haun \ar ma6r friSaztr synom 
ok gior6izc mikill liof6ingi sem en?i mun si6aR sagt uer6a. 
Inginidr drottning var gipt Arnå å Sto6reimi hann var si6an 
kalla6r konvngs magr \oro peiRa, bpm Ingi Nicholas Phil- 15 
ippw5 i Her6lo-) ok Margret er atti Biorn bukr en si6an 
Simun^) Kara sun. 

K. 12. Fra {)i er peir Raugnualldr i(arl) unnu dro- 
mundin72 ok Erh'ngr.-*) 

iRlingr het son k)T^inga Orms ok Ragnhilldar d(ottor) 20 
Sueinka SteinaRs^) kyrpinga-Ormr vrtr sun Sueins Sueins 
s(onar) Erllendz s(onar) or GerSe Mo6ir Orms \ar Ragn- 
hilldr^) d(ottir) Orms I(arls) Eilifs s(onar) ok Ingibiargn?- 
d(ottor) Finz I(arls) Ama s(onar) Mo6er Orms \ar Rag- 
hilldr"*) d(ottir) Hakonar I(arls) hins rika. Erlingr var uitr 25 
ma6r ok var uinr mikill Inga konvngs ok me6 hons ra6e 
feck Erllingr Kristinar d(ottor) pciusi Sigurdar konvngs ok 
Malfri6ar årottningar. Erllinngr atti bii a Stau61u å Sunn- 
haur6al(7ndi. Erllingr for or lande ok me6 honom Eindri6e 
ungi ok enn fléiri lendir menn ok hof6o fritt lid pcir bioGuzc 30 
se^' H372 til lorsala fer^ar. Raugualldr'') I(arl) er kali var kalla6r 
var Uri {)esi ierb ok Vilhialmr hi/sku-p ok hofdo allz af Orkn- 
eyiom .xv. langski p ok sigldo til Su6re3'ia ok [ia6an vestr 
til Vallandz ok J)a lei6 si6an er farit haf6e S(igur6r) kon- E' ^) Urigt. for Onnr. 

2) Her udenfor i margen er skr. iheidlo uden noget henvisn. tegn. 
^) i tf. over 1. med nedvisn.tegn. — ■*) I margen: fra erlliugi. 
'•') Her mgl. sonar. — ^) Hkr. liar: Ragna. - - ^ Sål. SAGA HARALDSSONA 197 

vngr lorsalafari ut til Norua sunda ole heriu6o vi6a ut um 
Spån liei6na. Litlu siSaR er ^eiv hof6o siglt ut um sundin 
skil6iz a brott Emdri6e ungi oh ^eiv er honom fylg5o med 
.vi. skipom ok ioro si6an ser huarir. En Raugnualldr ^) I(arl) 
5 oh Erlingr skacki liittu å dromund einn-) baro Jja hei6nir 
mcnn ofan a Jja bæ6e griot oh vapn oh grytor fullar af 
uellanda biki oh vi6smi5rvi. Erlingr la sino skipi næst inw 
dromundenom oh bar fyrir utan \)at skipit uapna bur6enw 
liei6enj?a manwa {)a liiQGu ^eir Erlingr raiifar å dromundenom 

10 sumar i kafi ni6ri en sumar upj;i å bor6onom sua at ^eiv 
ioro {)ar imi. Sua s(egir) Porbiorn skacka skalld i Erlings 
drapu. HioGu oxar eggiuw uGlaust huarir gluGr/a Jjui var 
nent å nyio Nor6me5in i kåf bor6e eySendr sa ur6ar arnar 
hungrs a iarnom vågfylvingi velar uigsk9r6 ofan bor6ot. 

15 Au6un rau6e het sa ma6r stafnbui Erlings er fyrst geck H373 
upj? å dromundenn^) oh drapo ^ar ogrynwi manna oh toko 
ofa fe m\kit oh unwo ^eiv frægian sigr Ra^gnva?Wr^) I(arl) 
oh 'EivWingr ^kachi komo i ^eiri fer6 til lorsala lanåz oh ut 
til arin)2ar lordanar. snero J)a aptr oh fyrst til Mickla gar6z 

20 letu f)ar eptir skip sin foro utan landueg oh helldo heilo 
9II0 ^ar til er ^civ komo i Nore^r oh var ^cmdL fer6 allmiok 
lofut fjotti erlingr nu mycklu meiri ma6r en a6r huarvitna^) 
af fer6 sin?ii oh kuanfangi sino var hann oh spekingr at 
liiti au6egr oh ettstoR^) malsniallr oh \ar mest hallr at 

23 allri vinattu til Inga allra ^rma bræ6ra. 

K. 13. Fra Hako^i.^) 

Sigiirdr konrngr rei6 at ueizlu i Vik austr me6 hir6 sina 
oh rei5 um bæ ^ajin er rikr madr atti er Simun het. 
En*^) konrngr rei6 gaugnum bæinn heyrcie hanii in« i hus 
30 nocku9t kueftande sua fagra at honow« fanz um mikit oh 
rei6 til hussins oh sa inw at ^ar sto6 kona ein vift kuern 
oh kua6 vid forkunnar fagrt en hun mol konvngr steig af ') n tf. over 1. med nedvisn.tegn. 

2) Her har skriveren overspninget et stykke (homæotelevtisk fejl). 

^) Her mgl. : peir unnu drovmndinn (Hkr.). 

*) Over »I også et forkortelsestegn. — '•') Fejl f. hvårtueggjn. 

®) tt er tf. over 1. med nedvisn.tegii. 

') I margen: fæddr hakoti hcråibreidr. — ^) Her mirl. er. EIRSPENNILL 

hestinom ok geck inn til konunnar ok lagftez med henne. 
H374 En er hann for i brott J^a vissi Simon bfpndi huert (jrendi 
konvngs haf6e J)angat \cnt en konan het Pora ok var uerka 
kona Simonar. Si6an let Sinio?i uar6ueita kost hen nar. en 
eptir [iat 61 su kona barn ok var sa suein/i nefndr Hakon 5 
ok kalla6r s(on) Sigurdar 'konvngs fæddiz Hakon uipp med 
Simuni Porbergs s(yni) ok Gunnhilldi kono hans par fædduz 
ok up^ s(ynir) hans ok^) J)f«Ra. Aunundr ok Andreas ok 
unnoz J)e/r Hakon mikit sua at |)a skil6i ecki nema hel. E K. 14. Uestr fer6 Eysteins konyn^'s.^ 10 

lYsteinn konyngr HsiRalldz s(on) var staddr austr i Vik 
næn landzenda hann var6 osattr vi6 b§ndr Réni ok 
Hisingsbua gior6o ])eir safnat at honum en hann hellt vi6 
pa, oRosto ok haf6e sigr jiar heitir Leikberg er peir bor6oz 
hann brende ok mi6k vi6a i Hising. Si6an gengu bændr 15 
til handa ok gulldo storgi9lld en konyngr tok gisla af J)eim. 

V Sua segir EinaR Skula s(on) Vikveriom gallt uar6 {)annng 
hallt gorræ6e gi'amr giafmilldr ok framr flest folk var6 hrætt 

H375 a6r fengi sætt en gislar tok sa er gi9lldin ipk. Van>i sikl- 
ingr sott vi6 snarpa drott leyf5 er ly6om b^r Leikbergi 20 
næR Hénir flydo rikt ok rei6e^) slikt aulld festi au6 sem 
au6lingr bau6. Litlu si6aR byria6e ^ysteinn konyngr ferft 
sina or landi vestr um haf ok sigldi pa, til Katanes hann spur6e 
|)a til HaRalldz I(arls) Madda6ar s(onar) i Porsa hann lag6e 
57' til med J)riar smaskutor ok kom a l)a liuara. En I(arl) haf6e 25 

haft J)rit9gt skip ok a .Ixxx. manna. En er peir woro obunir 
vi6 J)a fengu pcir 'Eystei)in honvngr pegar upj;gaungu å 
skipit ok toko I(ai-l) hond9m ok h9f6o me6 ser å skip hann 
leysti sik ut me6 .iij. morkum gullz ok skil6uz peir at sua 

V buno. Sua s(egir) EinaR Skula s(on). Yoro sogns med sara 30 
syni Madda6ar staddir magrennfr ircmzc manna mattigr 
tigir atta Jjrimr skutom tok preytir Jjann I(arl) drasils 
hranna hraustr gaf hrækiifs^) nistir haufu6 sitt fraumum 

H 376 iofri. Eysteinn konvngr sigldi JjaSan su6r fyre?- austan Skot- 
land hann lagde til kaupsta6ar J)es å Skotlande er Apardion 35 ') hans ok er vist urigtigt tf. af skriveren. 

") Samme overskr. i margen, dog indledet med fra. 

3) Sål. — *) Sål. SAGA HARALDSSONA 199 

heitir oh drap ^ar mart manna en rænti sta6enn. Sua s(egir) 
Einarr. Frett hefi ek at fell folk brastu suell iQfuE, felP) 
ey6i^) fri6 Apardion^) li6. A6ra o'R.osto atti \iann su6r vi6 
Hiarta poll vi5 riddara li6 oh kom Jjeim a flotta hrau6 J)ar 
5 skip n^ckur, Sua s(egir) Einarr. Beit bu(!)lungs hi9R blo6 
fell å dauR hir6 fylg6ez holl vi6 Hiarta poll liuginw gladdi 
heit hru6oz Engla beit ox uitnis vin valbasta rin. J)a hellt 
\iann enw su5r å England oh atti .iij. oRostor^) vi6 Hiiita 
b§ oh feck sigr en brende bæinw. Sua s(egir) Einarr. lok 

10 hilmiR hialldr ^ar \ar hiorua galldr hiosk hilldar sky Uri 
Huita by rikt let vi6 raunn rau6z ylgiar taunn f ekz fyr6om H 377 
harmr fyri skoga garmr. Eptir pat heria5e hann vi6a um 
England en pa. yar Stefnir konyngr a Englandi. par næst 
atti Eysteinn konviigr onosto vid Skarpasker vi6 riddara 

15 n9ckura. Sua s(egir) EinaR. Drap dauglingr gegn dreif 
strenngiar regn vi6 Skorpu sker skiallkonan her. par næst 
barSez liann vi6 Pila vik oh feck sigr. Sua s(egir) Einar. 
B,au6 siklingr suer6 sleit gyl6is fer6 prutt Pårta Hk i Pila 
vik uann visi allt fyrir vestan sallt brandr gall vi6 brun 

20 brent Langatiin. par brendu peiv Langatiin miki^ {)orp oh 
segia uienn at sa boR hafi litla uppreist fengit si6an. Ept/r 
pat for Eystemn konyngr brott af Englandi um haustift oh 
aptr til 'Noregs oh r^ddu menw 6f |)esa fer5 all misiafnt. 

K. 15. Fra Harallz sonum^) H378 

25 T7^ri6r go6r var i Noregi aunduer6a daga sona KanaUdz 
A oh var peiusi samjjycki til nockuRar hlitar me6au hit forna 
ra6o neyte peina. Iif6e. en peir Ingi oh figurér voro bernsk?r 
h^fdo peir pa, eina hir6 ba6er. En Eysteinw einn ser var hann 
madr fullroskinn at alldri. en er andat var fostr neyti pc/Ra, 

30 Inga oh Sigurdar Sa6a Gyr6r Bar6ar s(on)^) Piostolfr Ala 
s(on) OttaR birtingr. Augmitndr suiptir. Augmwwdr dengiR 
bro6ir Erlings skacka litils |)otti vert um Erlin/?g me6an 
Augmundr lif6e. Si6an skil6u peir hir6 sina Ingi oh Sigur5r. 
re6z {)a til fulltings vid Inga konvng Gregorius s(on) Dags 

35 Eilifs s(onar) oh Ragnhilldar d(ottor) Skopta Augmundar ') Urigtigt tf. — 2) = cyddi. — 3) Fejl f. -djonar. — *) Fejl f. oRosto. 

■') Samme overskr. i margen. 

^) Her har Hkr. A muttdi Gtjråarson. 200 EIRSPENNILL 

s(onar). Gregorm*' haf6e au6 fiar ok var sialfr hinw mesti 
skorungr gi9r6iz \\ann forstiori Uri la?zdra6om med Inga 
konr?igi. en konyngr ueitti honum at taka af sinni eigu 
slikt er \\ann uilldi. Sigwrdr komvzgr gior6ez ofstopa ma6r 
mikill ok 6 eirinw um alla luti Jjegar er hami ox up;; ok 5 
sua Jieir Eysteinn bafier ok var pat nær sanni neyckui er 
Eysteinn J)OTi en hann \ar allra fegiarnastr ok sinkastr. 
Sigurdr ^onvngr gorSez ma6r mikill ok sterkr vaskligr ma6r 
H379 synom iårpr å har munnliotr en vel o6rrom^j anli6skaupom. 
Allra manwa var hann sniallastr i måli ok giors'azt?- at ser. 10 

V {)es getr Einar. Snilld hem snarpra ellda sar flofts pes er ry6r 

blo6e gefit liefir gu6 sialfr iofri gagn Sigurdar magni sua 
er J)a er Ra'ma ræsir rei6or6r tåulor greiftir rausn vi6r gramr 
sem gumnar gla6mælltr pegi a6rir. Ejstcmn konvngr var 
suartr ina6r ok d^cklitadr helldr haR nie6al ma6r vitr ma6r 15 
ok skynsamr. En pat dro mest riki undan honom er hann 
var sinkr ok fegiarn hann atti Rygno dottor Nikulas masa. 

57V Ingi konvngr var madr fegrstr i andliti hann haf6e gult 

har ok lielldr J)unt ok hrock mink litill var up^uoxtr hans 
ok trau6lega matti hann ganga ein?z saman sua var visinn 20 
annsLR fotrin>i en knyttr uar han7i å hondom-) ok å bringo 
hann \ar bli6mælltr ok dæll vinom sino?7i auR af fe ok let 
migk hof6ingia ra6a me6 ser londra6om Vinsæll vi6 al])y6o 
ok dro pat allt saman miQk under hann uiki ok fiolmenni. 
Brigi6a het d(ottir) Hanalldz koni'ngs gilla hon var gipt 25 
H380 fyrst Inga Hasteins ^) s(yni) Suia konr^gs'^) en si6an Karli 
I(arli) Sona s(yni) en pa. M(agnusi) Suia konvngi peir Ingi 
konvngr Hanalldz s(on) var*) samme6ra. si6arst atti Brigido 
Birgi?- I(arl) brosa |)au attu .iiij. sono einn Philippus I(arl) 
annaR Knutr I(arl) pribe Folki .iiij. M(agnus) dott?> peiRa, 30 
Ingiger6r er atti S^rkuir konvngr pcira, s(on) uar Ion kon- 
vngr. Cristin hét aunnor J)ri6ia Margret. Maria het onnor 
d(ottir) lla.uaUd.i konvngs gilla hana atti Simiin skalpr s(on) 
Hallkels huks. Nikulas het sun pciRa. Margret het hin [)ri6ia 
d(ottir) HanaUdz konvngs gilla hana atti Ion Hallkels s(on) 35 
bro6ir Simunar. Nu gior6ez mart Jdcs i me6 Jjeim br^6ruw 
er til sundr {)yckis \ar en ek mun J)o hins eins geta er 
mer {)ickir mestom ti6endum sætt hafa. ^) Sål. (f. at gdrum).- '^) herdtini liiir Hkr. ^) Jlallsteins Hkr. — •*) koivnigi Hkr. 
4) Sål. SAGA HARALDSSONA 201 

K. 16. Fra Nicholao cardinala.^) 

Nikolas cardinali af Romaborg kom i "Noreg a dogum 
J^eiRa Ha^alldz s(ona) oJc haf6e pauinn hann sendan i 
'Noreg. En kardinalinn hafde rei6e a J)eim Sigiirdi oJc Eysteine 
5 oJc ur6o \)eir at ganga til settar vi6 hann. en ha^in yar 
iafnan sattr vid Inga konvng ok kallaSe ha^in son sinw. en 
er J)eir voro allir sattir vi6 hann ueitti hann |3eim at vigia 
Ion Birgis s(on) til erkib?/5A-«<ps i Prandheimi ok feck honum 
kle6e pat er pallium heitir ok mcplti sua at erkib^/s^wps 

10 stoll skylldi vera i Ni6ar osi at Kristzkirkio par er Olafr 
hinn helgi ho7ivngr'^) huilir. En a6r h9f6o \y6hi/skupsir éinir 
verit i 'Noregi. Cardinalinn kom JduI vi6 at engi ma6r skylldi H38i 
fara me6 uapn i kaupsto6om at u sekio nema .xij. menn 
peir er fylg6 attu me6 konyngi hami bætti at morgo si6o 

15 Nore^.? manna me6an hann var i la^iåi. Engi hefir sa ma6r 
komit i Nor^^ utlcndr er allir men mætti iammikils e6a 
iammiklu mætti ra6a vi6 al|)y6o sem hann hann for su6r 
sidan raed micklar vingiafir ok letz iafnan mimdo vera siftan 
en mesti vin Nor6man?ia. En er hann kom su6r til Roma- 

20 borgar f)a andaSiz bra6liga paui sa er abr liaffte vrrit. En 
allr Romaborgar ly6r villdi taka Nicliolaum til paua^) med 
nafni Adrianus sua sogdo peir m.enn er of hans daga komo 
til Romaborgar at alldrigi atte hann sua skyllt at tala vi6 
a6ra menn at eigi mælti hann vi6 Nor6menn fyrst pegar 

25 peir uilldu hafa mal hans hann var eigi lengi paui ok er 
hann nu kallaer lieilagr. 

K. 17. . . a Sigurdar konvngs ok Eyste««.s^ ko7ivngs*) 

Eysteinn ok Sigurdr hof6o xcrit osattir fyrir pa. sauk at 
Sigiirdr konvngr haf5e vegit hin^mann Eyste/ns kon- 
30 vngs Hanalld inn vikverska er hus atti i Biorguin ok anwan 
loan iprest tabarz s(on) Biarna Sigurdar s(onar) fin J)a s^k 
log6o prir mod ser sættar stefnu um uetrin??, å Up/)lo^Klom H386 
peir satu lengi .ij. a tali. En {)at kom up^ or hiali peiRa at ^) Samme ovcrskr. i margen med undt. af .V. 
^) Tf. over 1. med nedvisn-tegn. 
^) Her mgl. pd var hann ligdr til pdva (Hkr.l. 

*) Overskr. kun i margen; de forste bogstaver afskårne folinsfa?). Her er i ovrigt 
to jærtegnskapitlor i Ilkr. udeladte. 202 EIRSPENNILL 

\)eir skylido hittaz i Biorgun allir bre6r eptir um sumarit 
\)at fylgfii |)ui mali at peir villdo at Ingi \ionvngT heffte bu 
.ij. e6a .iij. ok sua mikil onnor au6æfi at hann hef6i J^riatigi 
manna me6 ser ok letz hann^) eigi {)ickia hafa heilsu til 
at vera konimgr. Ingi ok Gregorius spurfte-) JDese ti6ende 5 
ok foro til Biorgyniar ok fiolmentu helldr. Sigurdr kom 
\)ar litlu si6aR ok haf6e hann li6 syno minna {)a hoffto \>eir 
Sigurdr ok Ingi verit .xix. uetr konr?igar yiir Nore^'é. Ey- 
stc?nn var seinwi austan or Vikin;å en peir nor6an. Jia let 
Ingi konywgr blasa til f)ings i Holmi ok koma peir jiar 10 
Sigurdr ok Ingi ok fiolmenni mikit. Gregorius liaf6e .ij. 
langskip ok vél i^) nio tigo raanna er hann feck allar vistir. 
hann liellt betr huskarlla sina en a6rir Ifwdir menn \)m at 
hann drack alldi'i sua i skytningum at eigi drycki huskarllar 
ha«s allir med honum hann geck med hialm gullro6en)? å 15 
J)ingit ok allt lid hans var hialmat. Ingi konyngr sto6 upp 
ok sag6e monnom. fra liuat hann haf6e spurt liuernog bræfir 
hans villdi vi6 hann skipa ok ba6 ser liGs. En al{)y6a manna 
gor6o^) go6an rom at mali hans ok létuz honum vilia fylgia. 
H 387 Pa sto6 up^ Sigurdr konvngr ok talar tal6e pat osatt er 20 
Ingi konvngr kende honum ok. |)eim kua6 Gregon'us slikt 
up2? setia ok kua6 eigi skylldu langt til at sa sky Ilde verda 
fundr JjeiRa ef hann mætti ra6a at hann mundi steypa 
hialminom {Deim hino?w gullro6na ok lauk sua sino mali at 
hann kua6 {)a eigi lengi skylldo ba5a gangaz°). Grego?7U5 25 
suarar kuezc pat ætla at hann jjyrfti litt at fysaz pes letz 
ok vi5 J)ui buinn vera. Fam doguw si6aR var uegin>i hus- 
karll Gregorius uti å stræti ok vå huskarll Sigurdar kon- 
vngs. Jja uilldi Gregorius ganga at {)eim Sigurdi konvngi. 
En Ingi konrugr latti ok mart an>2aRa manna, en er Ingiri6r 30 
mo6er Inga konvngs geck fra aptan song pa kom hon at 
par at {)a^) var hoGuinu Sigurdr skrudhyrua hnnn \ar hivb- 
ma6r Inga konvngs ok \ar fja gamall ok hafde morgum 
konongom å hendi v^rit. En peir h9f6o vegit hann hir6- 
menn Sigurdrtr konvngs Halluar6r Gunnars s(on) ok Sigurdr 35 
sun Eysteins trapala^) ok kendo menn ra6in Sigiirdi kon- I ^) hann er rettet fra et andet bogstav lige efter letz. 
2) Sål. — 3) Mg]_ Hkr. — *) Sål. — '•>) Ilkr. har ganga. 
^ For at pa, der åV)enbart er xirigt., har Ilkr. er. — ') Sål. SAGA HARALDSSONA 203 

vngi {)a geck hon J)egar til fundar vi6 Inga konvng ok sag6e 
honum kua6 haiin mundu lengi litinw konvng ef hann villdi 
ecki at f§razc J)0 at hir6inenw haws væri drepnir annaR at 
96rom sua sem sum. konvngrinn reiddiz vi6 åtaulur henwar. H 388 

5 ok er {)au hnip6oz vi5. kom Gregorius inn gangande hialm- 
a6r ok brynia6r ba6 kowyng eigi rei6azc kua6 linna satt 
mæla. En ek em her kominw til lids vi6 y6r s(egir) hatin 
ef ^er uilit ueita Sigurdi konvngi at gongu er her meiR en 
,c. manna uti i gar6enom liuskarlla minna hialmaSer ok 

10 brynia6er ok munom ver l)a6an at ^eim sækia er o6rom 
l)ickir uerst. En flestir iQtto ok kuaSo Sigurd mundu bæta 
vilia 6 liapi) siT. En er Gregorius sa at letiazc munde {)a 
mælti hann ui6 Inga konvng. Sua ble6ia ^eir af at Jje/r^j 
drapu minn huskarll Uri skommo en nu hir6manw l)inw en 

15 ^eir muno vilia uei6a mik e6a annan lewdan mann Jjanw er 
peim l)ickir ^er mest af nåm i vera er peir sia at jdu færizc 
ecki at en taka l)ik af konywgdominum eptir ^lat er vinir 
\>miY eru drepnir. Nu hucj-ngan veg sem aårir^) lendir menn 
l)inir uilia l)a vil ek eigi bi6a nauthaugsins ok skulu vi6 

20 Sigurdr konvngr krækia saman l)esa noT at l)ui kaupi sem 
{)a ma ver6a. Er {)ar bæ6e at \>\i ert illa attekinjz fyrir 
uanlieilso sakir enda ætla ek litin?i vilianu at hallda vini 
l)ina. En ek em nu albuinn at ganga til fundar vi6 Sigwr^ 
konvng heSan. fjui at her er merki mitt uti. Ingi konrHgr 

25 sto6 l)a upi? oyt kalla6e til klæ6a sinna ba6 hucrn mann 
buazc er honom villdi fylgia ok kua6 ecki tioa at letia H 389 
sik letz lengi hafa undan ært let ^a, uer6a at suerfa til 
ståls med ^eim. 

K. 18. Fall Sigurbar konvngs^) 

30 Qigwrdr konvngr drack i gar6e SigriOar sætu ok biozc vi6 
O ok ætlu6o*) at ecki munde ver6a af atgaungunni. Si6an 
gengu peir at garftenom. Ingi konrngr ofan fro smi6abu6om. 

' Ami konyngs magr utan fra Sandbni. Aslakr Erkndz s(on) 
or gar6e sinom. En Gregorius af strætinu ok Jjotti {)a6an 

35 verst \teir Sigurdr konvngr skutu mi^k lir lopta gluGom ok 
brutu ofna ok baro grioti6 a f)a. [teir Gregorius higGu upj? *) at peir er fejl for per (Hkr.). — ^ Sem adrir skr. to Range. 
') Samme overskr. i margen. — *) ætlaH Hkr. 204 EIRSPENMLL i gar6z]i(Mt ok fell \jar EinaR sfon) laxa-Pals i hlifteno af 
li6e Sigiirdar konvugs ok Halluarftr Gun?<ars s(on) hann var 
skotin^i I lopti emo ok harmaåe \)at engi ma6r pdr hioGu 
husin oJc geck li6et Sigurdar koiivngs af hende honum ok 
til gri6a. Jja geck Sig/n-5r å lopt eix ok villdi beifta ser 5 
hlio6s. En hann hafde gullro6enn skiolld ok kendo m^nn 
hann ok villdo eigi hly6a honum en menn skuto at honum 
sua sem i dnfu sæi ok matte Imnu eigi fiar vcra. En {ja 
er ]i6et var gengit af hende honu?« en menn hioGu husin 
miok jDa geck hann ut ok I>or6r Imsfreyia mc^ hon?/m hir6- 10 

H 390 ma6r hans uikv^rskr ok villdo jjangat sem Ingi konvngr var 
iyrir ok kalla6e Sigurdr at Ingi bro6er hans skyllde selia 
honum gri6. En peir varo h9Gnir Jjegar ba6er fell Porftr 
husfreyia \mr med orSlofi miklu. Sigurdr konvngr var iard- 
a6r i Kristzkirkio hin?2i forno ut i hoimi J^ar fell mart 15 
manna af li6e Sigurdar Jjott ek nefna fa ok sua af Inga 
li6e en .iiij. menn af Gregorms li6e ok sua l>eiT menn er I 
me6 huarigom \oro ok ur6o Uri skotum a brj^oiom ni5ri 1 
e6a å skipom ut. ^eir bor6oz xiiij. nottum f/ri loans mmo ' 
dag baptista en ^af var fria dagri). En .ij. nottom eda .iij. 20 
si6aR kom Eystein?« austan med .xxx. skipa ok haf6e par 
Hakon son Sig?/rdar kont'ngs bro6or s(on) sin?i i for med 
ser ok for eigi til beiarins ok dualdez i Floru uagum en 
mewn foru a mefial ok villdo sætta Jja. Gregorius uillde at 
fDezr leg6e ut at {jeim o^- kua6 eigi si6aR betra kuaz hann 25 
mundo \era h9f6ingi at jjui en pu konvngr far eigi er nu 
eigi uant li6s til. en margir lauttu ok tokz af Jjui eigi forin. | 
Eystein?i for austr i Vikina. en Ingi nor6r i Prandheim ok I 

H 391 \oro peir })a sattir at kalla ok hittuz eigi sialfir. Gregorius I 
for austr litlu si6aR en Eystein» konvngr ok var upjoi å 30 
Haufunde a Brotz b^rgi'^) at bui sino. Eystemu konvngr 
var inn i Oslo ok let draga skip sin meiR en .ij. uikur sæxar 
at isi JDui at islaug uoro mikil i Vikin»e hann for up^j a 
Hofunde^) o^- villdi taka Gregorius. En hrt«w uarfi uaR vi6 
ok for undan upjj å Pela m9rk me5 niotigi maniia ok par 35 
nor6r um fiollin ok kom ofan i Har6angri ok for si6an i I ^) Her liar Hkr. (dos ikke Jsk.) sætningen Sigurdr— holmi (1. 14-15) og derefter 
en sætning som også udelades i Jsk. 

2) Sål. f. Æra//.-. - 3) Hgfund Hkr. SAGA HARALDSSONA 205 

E6ni til Sto6lu par atti Eiiingr skacki bu. en hann var 
farinw nor6r til Biorgyniar. En Kristin kona hans (dottir) 
Sigurdar 'konvngs var heima ok ba^6 Gregorms slikt allt er 
hann uilldi hafa ok feck Gregorius {jar go6ar viGtokur hann 

5 liaf6e |)a6an å brauT lojigskip er Erl/ngr atti ok allt pat 
er hann Jjyrfti. Gregorius J)acka6e henne vel ok let henne 
hafa ordet stormannlega sem yqh var at peir ioro si6an til 
biorgyniar ok fundo Erling ok J^otti lionum hon vel hafa 
g9rt. Si6an for Gregorius nor6r til Vrandheims ok kom fyrir H 392 

10 iol. Ingi konvngr var5 honum in?i fegnasti ok ba6 hann 
hafa slikt allt af sinni eign sem hann villde. Eystein>z kon- 
vngr brende bæ Gregorius ok hio buit. en naust Jiau er 
Eysteinn koiivngr hirtn ellri liafSe gera latit nor6r i Kaup- 
angi ok mest gersimi var J)au Yoro brend um uetrinn ok 

15 skip go6 me6 er Ingi kotivngr atti ok var pat \erk it ovin- 
sælsta. En ra6en \oro kend Eysteini konvngi ok Philippits 
Gyrdar syni fostbroftr Sigurdar kon^ngs. Vm sumarit eptir 
for Ingi konvngr nor6r, ok g9r6ezc sem fiolm^ntaztr. en 
Eystein?i austan safna6e hann ser ok li6e peir liittoz austr 

20 1 Seleyiom fyrir austan Li6ande ok var Ingi mycklo fiol- 
mewnari \ar {ja vi6 sialft at peir mwndi bcriaz. En {)eir 
sættuz }jo ok var pat at sætt at Eysteinw skyllde festa at 
giallda halfan fimtatug marka guUz. Skyllde Ingi konvngr 
hafa .XXX. marka Uri pat er Eystc/nn ko7tvngr haf6e ra6et 

25 skipa brenwonne ok sua naustanna enda skyllde Philippes 
vera litlægr ok sua peir allir er at brennonne hauf6o verit par 
er skipin Yoro brend. peir menn sky lido ok vera ut lag6er 
er sannir ur6o at averkum vi6 Sigu?-c) kont'ng pviat Eysteinn 
konvngr kendi pat Inga koiivngi at hann helldi {)a menu. 

30 En Gregorius skylldi hafa .xv. merkr Uri pat er Eysteinn H393 
konrngr brende fyrir honu??i. Eysteini konvngi lika5e illa 
ok jjotte nau6a sætt v<?ra. Ingi ko)ivngr for austr i Vik fra 
stefnunni. en Eysteinn konvngr norSr i Prandheim. SiGan 
var Ingi i Vikinwe en Eysteinn nor6r ok hittuz peir ecki 

35 en {)au ein foro or6 milli {jeiRa er ecki uaro miyk sattgiaruleg 
ok sua let huartueai drepa vini anjiars ok Yarb ecki af fe 
gialldino af Eysteins liende kende ok pat huaR au6rom at 
ecki efndi pat er mælt var. Ingi konvngr ok peir Gregorius 
s})aun6o mink lidet undan Eysteini konv7ig\. Bårdr standali 206 EIRSPENNILL 

Bryniolfs s(on) ok Simun skalpr s(onj Hallkels. huks ok 
mart anwaEa Imdra manna. HalldoE Bryniolfs s(on) I6an 
Hallkells sun. fl 

K. 19. Vm liflåt Eystems ^onvngs'^) \ 

DA er li6nir yoro .ij. uetr fra falli Sigur^ar konywgs drogu 5 
kont'wgar her saman Ingi austan or Irrnde ok feck hann 
.lxxx.2) skipa en Eysteiwn konvngr nor6an ok feck halfan 
fimta tgg skipa. Jia haf6e hann drekann mikla er Eysteinn 
konvwgr Magnus s(on) haf6e gera latit ok hof6o {)eir allfiitt 
li6 ok mikit. Ingi Vonvngr la skipom sinom su6r vi6 Mostr 10 

H 394 en Eysteinn 'konvngr litlu nor6aR i Græninga sundi. Eysteinn 
konrngr sendi su6r til Inga konrngs Aslak unga Ions s(on) 
ok Arnå sturllu s(on) Sæbiamar ^ek h.<^ibo eitt skip. En er _ 
Inga menn kendo f)a laug6o J)eir at {)eim ok drapu maii; 1 
manyia af jDcim toko skipit ok allt ^at er å var o^' huert 15 
fat JjeiRa. En Aslakr ok Arni ok nockui-ir menn med Jieim 
komuz undan å knd up^; ok ioro til fundar ui6 Eystem 
konvng ok SQgbo liuemog Ingi kommer haf6e fagna6 |)eim. 
Eysteinn konvngr haf6e Jja husjjing ok sag6e monnom huem 
6fri6 ^eir Ingi villdo ok ba6 lifismenn at ^eir skylldi honum 20 
fj'lgia ok hofum ver li6 sua mikit ok fritt at ek vil huergi 
undan flyia ef \)cr vilit fylgia mer. En engi var6 romr at 
måli hans. Hallkell hiikr war par en synir hans ba6er me6 
Inga konvngi Simun ok Ion Hallkell suarar sua at migk 
margir menn heyr6o fylgi guUkistor Jjinar per nu ok veri 
land {)itt. Vm nottina e-ptir roru peir å bryT morgum skipum ■ 

H 395 å laun sumir til lags vi6 Inga sumir til Biorgyniar en sumir I 
i fior6o inn. En at morni er liost var pa, var kouvngr .x. I 
skipom einom eiptir pa, let hann {)ar e-ptir drekann mikla 
Jjui at hann var {)unngr under åmm ok fleiri skipin ok 30 
hioGv drekann mi^k ok sua hioGu pcir ni6r mungat sitt ok 
allt pat er pcir mattu eigi me6 ser hafa pa, spilltu Jjeir. 
Eysteinn konrngr geck å skip Eindri6a s(onar) loans maurnefs 
ok foro peir nor6r ok inn i Sogn ok {)a6an it ^fra austr i 
Vik Ingi konvngr tok skipin ok for austr it j'tra i Vikina. 35 
En fyrir austan Folld. pa var Jjar Eysteinn konrngr ok hafde J ') Samme overskr. i margen undt. Vm. 

2) Over tallet er tf. atfa iigi, fordi / er noget uformeligt (rettet fra g?). SAGA HAEALDSSONA 207 

næR .xij. hundred manna ^a, sa peir skipa li6. Inga kon- 
vngs ok J)ottiz eigi li6 vi6 hafa oh hleyp6o a skog undan 
J)a fly6e å sinw veg huat sua at kouvngr uard vi6 amisrn 
mann. \)eir Ingi konvngr ur6o varir vi6 farar Eysteiw.§ kon- 
5 vngs ok sua pat at hawH yar famennr. peir ioro at leita 
^ hans. Simun skalpr hitte haww^) geck undan hrisrunwe einom 
at {)eim. Simun heilsa6e honum. heill lauar6r s(egir) \\ann. 
ko7ivngr s(egir) Vetka ek nema J)U {)ickiz nu minn lauarftr 
s(egir) haym. Simun mcelti er nu sem g9riz. konvngv hab 

10 at hajin skylldi honum undan skiota kua6 honum pat byria 
pviat lengi hefir med ockr vel vcrit po at nu se annan 
ueg. Simun kua6 pa, ecki myndv or {jui ver6a konvngr ba6 
at hanji skylldi hlySa messo a6r ok pat var, Si6an lag5ez 
hann ni6r å gnifu ok breiddi hendrnar fra ser ut ok ba6 H396 
sik hoGua i kros me6al her6a. kua6 pa skylldo reyna huart 
han« munde Jjola iam e6a eigi sem peir hof6o sagt lags- 
menn Inga konyngs. Simun mælti \id pami er hQGua skyllde 
ba6 hann til ra6a kua6 konimg haullzti kngi hafa skri6et 
par um l5mg hann \ar {la liQGuinn ok {)otte ver6a vi6 pry6e- 

20 lega lik hans var flutt til Fors. En fyrir sunnan kirkiu 
undir breckunni \ar likit natt sett. Eystemn konvfigr \ar 
iar6a(!>r at Fors kirkio ok er leg hans å mi6io kirkio golfi 
ok breiT yiir kauggn ok kalla mcnn hann helgan par sem 
hann uar hQGuinn ok blo6 hans kom å ior6 spratt up/? 

25 brunnr. en anwaR par vnder breckunne er likit war natt 
sett. Af huaru tueGia {)ui uatni {jickiaz margir mcnn bot 
få ok hafa fengit pat er sggn Vikveria at margar iarteinir 
yr6e at lei6e Eysteins konyngs a6r ouinir hans steypti å 
lei6et hundzso6e. Simun skalpr var it mesta 6Jiocka6r af 

30 uerki J)eso ok var pat aljjyéo mål. En suinir segia at {)a 
er Eyste/nn konvngr var handtekinn at Simun sende mann 
til fundar vi6 Inga kont'ng. en kont'ngr ba6 Eystein eigi 
koma i augsyn ser. Sua hefir SuerRir konyn<7r-) rita lati6. 
J)annig segiR EinåR Skula s(on). Mun sa er morde van6ez H397 

35 marg illr ok sueik stilli sid af slikom ra6om Simun skalpr 
6f hialpazc. ') Her mangler: er hann (Hkr.). 
^) Tf. i margen ved indvisn.tegn. 208 EIRSPENMLL H398 K. 1. Om'5^a i Konunga, hellv ^) 
TTAkon s(on) Sigurdar konvngs var tekinn til liof6ingia GO' yf/r flock Jjann er a6r hafGe fylgt Eysteini konvngi ok 
gafo flocks-) menn honum konvngs nafn fia var hcmn .x. 
uetra par uar jja me6 honum Sigurlbr s(on) Hauar6z haulldz 5 
af Reyri ok fx/r Andres ok Augmundr fostbrædr Hakonar 
Simunrtr s(ynir) ok mart an?«aRa hof(^ingia ok vina Y,ysteins 
konyngs o^ Sigurdar konrngs. |)eir i'o/-o fyrst upj? å Gaut- 
la??d. Inge koni'ngr kasta6e sinne eign å \>at allt er |ie?r 
h9f(!)o att i 'isoregi ok gnr6e jja utlaga. Ingi ko?it'?igr for 10 
nor6r i Vikina o^ var par en« stundum nor6r i \ande. Greg- 
orin^ var i 'Konvnga, hello vi6 haskann ok var6e Jior landet. 
A^m svmarit ept/r komo |De/r Hakon ofan af Gautlande ok 

H390 ioro til Konr>?ga hello o/: hoffto all mikit li5 ok fritt. Greg- 
orius var par i bænom ok stefnde {iing fiolment vi6 bændr 15 
ok bæiar menn ok kraf6e ser li6s honom t)otto menn litt 
roma ok letzc hann illa trua peim. hann for brott vi6 .ij. 
skipo?/i inn i Vikina ok \ar all6gla5r ha/m ætla6e til fundar 
vi6 Inga koni'ng. jjui at honn haf6e spurt at Ingi konrngr 
for ok med her mikinn norman um Uikina. En er hann var 20 
skamt nor6r kominn Jia mætte hann J^eim Simune skalp 
ok Halldori Bryniolfs syni ok Gyr6e Amundar s(yni) fost- 
bro6r Inga konyngs. Gregorius var6 Jieim feginn miok hann 
huarf pa, aptr ok peir allir saman ok hofdo .xi. skip. En er 
pcir roru upjj til Kont'nga hellu pa hof6u peir Hakon ping 25 
Uri utan bæin>i ok sa faur fieiRa. pa mælti Sigurdr af Reyri. 
nu er Gregorins féigr er hann for i hen6r os v/5 fa li6e. 
Gregor?n5 lag6e at lande gagnt^) vart bænom ok vilide 
bi6a Inga konrngs Jjui at hans uar vyn en hann kow æigi. 
Hakon biozc vi6 ok let Porliot saurfolskalla"*) vera h9f6- 30 
inngia i li6e |)ui er var å ka'pskijioni peim er flutu Uri 
bænom hann \ar vikinngr ok rånsma^r. En Hakon ok S(ig- 
ur6r) ok al{)y5an \ar i bæno?n ok fylk5e^) å bryG^/iom. Alhr 

H 100 m^nn haf(!)o par gengit undir Hakon. l)a roru peir GreG- ') Samme overskr. i margen. lovrifft er her ingen tegn på, at en ny saga 
begsmder. 

'^) Forst skr. lochs, hvorefter f er tilf.. men for tydeligheds skyld desuden et /"I 
tf. over 1. 

3) Sål., ur. f. (jagn. — *) Sål.; skiiufu- Ilkr. — '•) Hkr. har: fylkåu. HAK. HERD. 209 

orius \pp ept/V an/n ok letu hefia skipm ofaii fyivV stra^mi H400 
at peira Porlioti \)eiv skutuz um liri5 Jjar til Po/iiotr Hop 
Uri bor5 ol- hans ielagar vore sumir drepnir en sum/r komuz 
a \anå f)a roru ])ch' Gregorius at brvGio?« ok [)egar let 
5 Gregorius skiota up^ bryGiom af smo skipi undir fætr peim 
Hakonar monnom. \)a, fell sa er merki \m7is bar er han7i 
ætla6e til upj?ga-nHgo. f)a kuadde Gregorius til at taka upjj 
merkit. Hallr^) s(on) A;6onar Hallz s(onar) haiin gnr5e ok 
sua ok har si5an mfrkit upjj a bryeior en Gregor/;«."? geck 

10 {^egflr up^; ept/r lio;/?^m ok skaut skilldi fram yiir liofu6 
honow?. En [tegar er Gregorius kom up^> a brj^Giorn«?- ok 
Hakowar menn kendo hanu Jia 6pu6o \>eir ok gafz rum Jiegar 
.ij. vega. en er fieira kom li^et up^j af skipunom J)a sotte 
GreG0)ius ok hans menn fram. En Hakonar menn 6pu6o 

15 fyrst en run?; o \>\\i næst mpp i bæinn. En peir Gregorius 
fylg6o \^eim ok rako Jja tj'svar up^ or bænowi ok dråpo 
mart. Engi var for skoruligri en sii at mali manna er Greg- 
orms for. pui at Hakon haf5e meiR en .xl. Ii(imdru6) uainui. 
en Gregorius eigi aull ,cccc. Jia mællti Gregorius vi6 Hall h 401 

20 Ai6onar s(on) eptir ouosto. Margir meim ]3ickia mer miykaEi 
i sokno/n en per Iskndingrtr Jjui at per eru6 ovanaRi en ver 
Noregs mcm\ en onguir jjickia mer vapndiarfari en per. pa 
kom Ingi ko)ii'ngr litlv si6ar ok let drepa marga menn pa. 
er vi6 Hakoni hof6o tekit en suma let hann fé giallda en 

25 hann brennde fyrir svmon;. suma rak hann or londe ok 
gor6e at peiin it versta. Hakon fly6e up^ å Ga'tlcn?d undan. 
Hakon for um vetr/nn ept/r et §fra nor6r i Prandliei/;/ ok 
kom fyr/r pask//- ok toko Prændir han ti par til konvngs at 
hafa i(}6r leifG sina {)ri6iung Noregs \i6 Inga konvng. Inge 

:{0 var i Vikinne oA; Gregorius ok uillde Gregonws iar(( nort^r 
at {)eim. en margir lytto ok var6 ecki ok at å peim uétri. 
Hako?t for nor6r um vårit'-) nær .xxx. skipa. Vikueriar foro 
af li6e Hakonar .viij. skiponi fyrir ok herio6io'') å Mæri Imarri 
tvsGio. Enngi ma6r munde fyR heriat hafa vcrit milli kaup- 

:^5 angå. Ion s(on) Hallkels lii'iks safna6e bonda lide ok for at 
peim ok tok Kolbein ot^a ok drap huert mannz barn af skipi 
hftns. si6an leitade hann liinna ok hitti pa a .vij. skipom 
ok bordoz })e/r. En Hallkell fader hans ger (Se eifji iara til H402 'j SiU. f. ;/«//. — -) Hkr. tf.: ok hafdi. — ^ Sål. 

14 210 EIRSPENNIM- 

motz vi<^ \i(nui scin l)r/r liofc^o ma-llt \)(ir fi'll mart lionda 
go6ra ok vnr5 hann sår sialfy. Hakoa for .su6r til Biorp:yniar 
vi6 lide sino en er \ieir komo i Stiorvellto \). [m spurfto 
\ieir at Ingi \ar austan k6min» fain notto»< aftr ok \u'ir 
Gregorius til Biorgyniar ok })or6o \)eii' {ja eigi |jan»gat at 5 
liallda. Peir sigldo su6r of Biorg?/n et ytra ok hitto j)a å 
{jrimr skipojn lags menn Inga koni;«gs er sein?zi hof6o ordet 
austan \)ar var Gyr6r Amunåa. s(on) fostbroder Inga k(on- 
vngs) ha)in atte Gyride systo?" GregoyiKS ok an^mR Gyrdr 
logma^r Gnnnhillclar s(on) {)ri6e HauarSr klinin??gr. En ID 
Hako>i let |ja drepa Gyr6 AiTiwnda s(on) ok Hauar5 klin- 
inng. en \\a7in liåfde med ser Gyr6 logmand ok for austr i 
Vikina. En ær Ingi spur6e [tat {)a for hann austr eptir })ei?n 
ok hittiz^) \)e/r austr i Elfi. Ingi Vonvngv lag6e up^; i åna 

H 403 ept/r enwi ncjrdri kvisl ok gor6i niosn Uri ser til |)eiRa 15 
Hako?iar. En hann lag6e at lande vi6 Hising ok bei6 |)nr 
niosnaninnar-). En er niosnar menn komo aptr. jja gengu 
^eiv til koniwgs ok sngSo at ^eir liofdo sét li6 Hakon«;- 
koni'ngs ok alla skipan {jeiRa. segia at Jie/r lågu up^ji v/d 
stikin ok teng6o skutstafna sina up^j i stikin {)(?/r hafa .ij. 20 
austr farar knoEo ok hafa {ja lagt yzta skipan/«a. A knoR- 
owom \oro hunkastalar ok sua fram i stafni å ba6om. ok er 
{jetta spyR koni'ngr hu^rn vi6r buna6 {jc/r liof6o {ja let hann 
blasa til hus{j/ngs ollv li5eno. ok er {)?ngs uar kuatt ok sett 
BO^ {la leitar konyngr rads vi5 lid sitt. ok kuedr at {jui Greg- 25 

or/H5 Dags s(on) ok Erl^zg skacka mag sinn ok adra knda 
menn ok skipstiornar mcnn ok segir allan xm biinad {jeiRa 
Hakonar manna. Gregorius D(ags) s(on) svara5/ fyrst ok 
birti sinn vilia segir sua. Funder uar/r Hakonar liafa at 
boriz n9ckurvni sinnvm ok hafa {je/r haft optazt meira lid 30 
ok iengit {jo minna lut i varoni skipton?. En nu hnfum \er 
myklo meira lid ok mun {jaf nu {jickia liklikt {jc/m monnom 
er Uri skauwmu hafa mist Uri {jeiw gaufugra frenda sinna 
at her muni vel bera til nm hefnder {jr/at {je/r hafa lengi 
nu adr rekiz undan os i sumar liofunj ver pat opt mælt ef 35 

H 401 {jeir bide vår sua sem nv er sagt at vera muni at ver munim 
hætta til fundar vid {ja. Nu er \)at at segia fra mi'no skap- 
IjTide at ek vil leoia til oRosto \id {la ef pat er e/<7i i moti 1) Sil. — 2) Vist fejl f. niosnar- (sål. Hkr.). HAK. HERD. 211 

\LO)W)igs yilia. \iviat ek ætla enn sem fyE hei/r Ycrit at 
J)eir miini vcr6a Uri at lata ef ver leaio??? skelealega at 
J)em mun ek Jjor til leoia er o6rom J)ick/r torsoT^ligast. 
At ræfio Gregorius nar6 mikill i'omr ok létuz allir bun?r at 
5 leciia til onosto v/d J^a Hakow yar pa, roit ^llum skipv?» u-pp 
eptir anni til l)es e?' huanr sa a6ra. Jja vilia Jj^å' Ingi 
honvngr af årstra/minom ut under eyna atti konvngr \:>a, enn 
tål vi6 styrimcjm alla o/c ba6 Jja skipa ti/ atla'gv kuaddi 
|)a at Erling- scåcka sag6e sem satt var at enngi Ycir i ^ui 
10 li6e vitrari madr né kænni i oR06"^o {)6 at sum/r væii emi 
méiri akafa incnn ueik honvngr pa. enn ræ^unni til fleiri 
lewdi'a manna nefndi suma å nåfn en lauk sua ræ6o sinwe 
at ha) in ba6 \>at hucrn til leaia er hellzt sa at ra6e gegnde 
en si6an alla saman ver5a å eitt såtta. 

15 K. 2. Andsvar ole til laga Yjrl/ngs skacka^) 

ERlingr skacki svarar ræ6o konfwgs skylldr em ek herra 
at {jegia eigi vi5 ræ6o ySaRi. En ef \)er vilit foruitnaz 
huat min ra6a gor5 mun vcra pa. sJcal ek y6r ^at lata lieyra. 
{)ese ætlan er nu er stefnd er l^uert fra mino skapi pviat H405 

20 ek kalla fietta ofæro at beriaz vid |)a at sua buno \)0 at 
ver hafim li5 mikit oJc friT. Ef ver skolum ueita ^eim atlaugv 
oJc roa årstra'm penna, i mot par er .iij. menn roa i halfrymi 
ver5r einn at roa en annaR at hlifa peim huat er \>a ne>«a 
einn J)ri&iunwgr li6s uårs miini vera til at beriaz lizc mer 

25 sua sem ovigliga muni peir komazc yid oRosto er vi5 ararnar 
sitia ok bakino horfa vi6 sinom ovino?n. Gefit mer tom stund 
til ra6ager6ar en ek heit per-) par i mot at ek skal pat 
ra6 par til finna fyR en Jjrir dagar se li6nir at hoglegaR 
skulv ver vilS komaz at leGia a fund {jeiRa. ok fanz pat 

30 miok i ræ6o Erl/ngs at hann latti atlogunwar ok eigi at 
si6r eGio6o margfr a6rir ok kua6o j)a Hakon mundo lilaupa 
å land up^; enn sem fyR ok hofum \cr pa {)eiRa ecki s^gfto 
peir. En pcir hafa nu liti6 li6 ok li9fom uer ra6 peina allt 
i hendi. Gregorius ræddi nm fåm or?)wn ok sneiddi sua til 

35 sem Erhngi gengi miok pat til er han>i latti atlogun>?ar at 
hann villde {)au rå6 onyta er Gregorms lag6e til helldr en ^) Ingen overskr. i margen; i det hele ophører disse her. 
^ Omv. i hdskr. f^fjrr heit). men med omfljtn.tegn. 21:1 KIRSPENXILL 

liitt at hdini kyn/<e j)etta gor at sia en aW/r a6rir. j»a iiupl/i 
]i 40« kunvngr til VA']i)igs. Måj^r sag6e haii7i nu viliom vo- {)inom 
raftoin iram fara huern9g håtta skal^) atlogun^n. En iiri 
jjr? at \)r$ ero ra6a mcnninir fusaRe Jia skulv ver nv at 
peim leaia i-) dag. jja mælti Erh'ngr. Skutor allar j^ær ok 5 
letti skip skolo roa lit um eyna ok up/> i ena eyst/v kuisl 
ok sua ofan at peim ok freista at \)C'iv megi leysa Jja fra 
stikuno»2. En Jja skulvm \er roa storskipuno?« ne6an at \)cim 
ok veit ek eigi huart {icir lecia ]jui betr at en ek afir reynt 
er sem pc/r eru o6aRi. J)etta rad lika^e 9llum vel. Nes 10 
n9ckurt geck fraw milli J)e?Ra Hakonrt?- ok sa huargi skipin 
fra Q6rom. En er skutna herrinn r9ri ofan ept?V anni |)a 
sa pc/r Hakon pat en a6r hof6u peir vent å tali ok ra6et 
ra6om sino?«. Gatu sumir at pcir Ingi munde at lecia ok 
marg/r ætlu6o at peir mwndo eigi treystaz pviat mi9k Jjotti 15 
semkaz atlagan en jDe?r treystoz vel vi6r bvna6e sinom ok 
li6e. I peiRa, flocki \ar mart stormenni. par var Sigurdr af 
Réyri ok pcir Simnnar s(ynir) par nar ok Nicholass Skialld- 
^i' varar s(on) ok Endr/6e s(on) Ions må'rnefs er pa \ar agæt- 

aztr ok vinsælastr i Prænda logu»i. uargir a6rir \oro par 20 
lewdir menn ok sueitar hofSingiar. En er pcir sa at In<7n 
menn roru m9rgu>?? skipum ut ept/r anni Jja hug6o pcir 
Hakon at Inga menn miinåo flyia \ålia ok hi9Gv tengslin 
H407 ira skipuno?». gripo Jjå til ara ok r9ro eptir peim o^ villdu 

reka J)a. Skipin rendo skiott iiri straiimi ok er Jia har oian 25 
eptir anwe fyr/r nesit er a6r v«r i mille sa peir [)a at megin 
lidet Inga lå ut \/d eyna Hi'sing. Inga \agsmen)i sa jja ok 
liunr skip Hakonar for^) ok hugdo at peir mi/ndo at leggia 
Yar par J^ys mikill ok våpnabrak ok eoion ok lustv peir upjj 
heropi. En peir Hakon snerv skipvm sinv?w norSr at landeno 30 
ok er par vikhuarf nockot ok komit af årstra'minom pcir 
bioGoz par um baro up/j å land skutfestar ok sncro ut iram 
st9fnom å 9llom skipom sinom ok tengdo samrtn 9II skipin 
leto a'str farår kn9Runa liaia ut fra obrom skipvnow annaR 
iiri ofan en annaR fyr?r neOan ok tengdo jm vid Inngskipin. 35 
En i midiuj« flotanu;« la konrngs skipit ok par næst S(ig- 
ur6ar) skip en å annat bord konvngs skipi la Nikolas. En 

^) h/tHo skal omv. i lids., men med omflytn.tesn. 

-) Tilf. over 1. med nedvisn.tegn. - •') Ilkr. har: fdni. HAK. HERD. 213 

[icir næst Emdr/6e Ions s(on). Aull hin smæRi skipin lagv 
litar meiR peir hof6o nalega 9II skip sin la6en af uapnom 
ole grioti. 

K. 3. Tala Sigurdar af Rori. 

5 ^igur^r af ^911 tala6e ok mælti sua pat er nv vænt at 
kJ fra?« muni koma er os hef/>' lengi i sum«r liott^) \erit 
at fundr vaR In^a mun nerba. liofum \er nu ok mi^k lengi H408 
vi6 buiz ok hafa margo- varir felagar stort bergkt vm at 
enge munde falma e5a flyia Uri Inga e6a Gregorius ok er 

10 nu gott at minnaz J»eiRa or6a. En ver med minwa tra^sti 
mvno^n wn ræ6a er fyR h^fom orbet ngckot tannsarir i vårom 
vi6rskiptow ok er pat sem huem heiir lieyrt at \er hofom 
mi^k opt sva6el forom farit Uri peim. en eigi at si6r er 
os ngdsyn å at verba. vi6 sem maniegast ok standa sem 

15 fastazt pviat pa.T\n eigvm ver ut veginu til pes at ver munim 
sigrinn hafa. En Jjo at \er hafim li6 nockurv færa en peir 
pa ma J)0 a/6na ra6a huar/r gagn skvlv hafa ok er su van 
betz i \oro mali at gv6 uéit at \er mælum rettaRa. Ingi 
heiir a6r hoGuit ni6r br§6r sina .ij. en pat er aungvm 

20 manwi blint humar fa'6or betr hann heiir hugat Hakoni 
konyngi pær at hQGua hann ni6r sem a6ra frséndr sina ok 
mvn pat synaz penna dag. Hakon bei6ez-) e?^ meira fra 
up^hafi af 'Noregi en {)es {jrifiiungs sem fa6er hans, haf6e 
att ok var honom |)es uamat. En at minjå uir6eng er Hakon 

2.5 betr til kominw at taka arf eptir 'Eystein \ionvng fo6or 
bro6or sinu helldr en lugi eba Simun skålpr e6a a5rir J)eir 
mcnn er Eystein konv7ig toko af lifdcigom morgum munde 
sua litaz peim er salv sinne villde Jjyrma ok heibe {juilik/r 
st6rglæp?V å hendr boriz sem Inga at eigi mundo {)ora Uri 

80 g\be at kallaz med koiwngs nåfni ok pat undrumz ek er gv& 

{)olér honuni Jja ofdirf6 ok pat mun gxb vilia at ver steypim H 409 
honnm. br/iumz ver f)ui diarflegaR at gu6 man os sigr få 
en ef \er follvm {)a mvn gv6 paf aiimbuna os med marg- 
fnlldom fagna6e en^) nv lér hann vandom monwom valldz 

85 at ganga yiir os fari mcnn stillilega ok felmti e?<7i ef oRosta 
tekz gæti Iiv/tr sin ok sinna suéitbua en gv6 allra vår. 
Go6r romr var gor at måli S(igur6ar) ok hetv allir go6o 1) Hkr. har hciflf. — ^ = heiddisk. — ^) Hkr. har: pf. -1-i EIRSPENNILL 

Ulli at ver6a vel vi6. H&kon konvngr geck up;; a austrfarar- 
knorrin?i ok var \)ar sett skialldborg um hann en merki 
hans var a langskipino \)ri er hann liaffte aftr å vent. 

K. 4. Fra ino»nom Inga konvngs. 

"VTv er at segia fra Inga monnom j)a er jjf/r sa at Hak- 5 
^y onar mcnn bioGuz til oiiosto uar jja åin ein milli JDeiiia 
t)a g9r6u \icir hleypiskutv lit eptir li6e sino {jui er å brytt 
haf6e njet at \)eir skylide aptr snua. En konvugr ok annat 
liftet bei6 pe/ra ok skipu6o lifte sfno til atlogv. fia ta^lvfto 
li9fftin??giar ok sægfto lifteno Uri ætlan si'na \iat fvrst huer 10 
61' skipin skylldo næst lig<7ia ok \>a huar liuan'r skylldo at 

leGia. GreGoriu5 mælti. Ver linfum lift mikit ok frix. Xu er 
\>at mitt raft at per konvngr sét æigi i atl9gun»i \wi at {)a 
er allz gætt er yftar er ok eigi ueit liuar oskytiv ær geigar 
J)eir hafa \)ann \id bunaft at lir hunkastoluw å kaupskipvnum 15 
er borit griot ok skot {)a er peira litlu ohættara er fiarri 
H 410 ero J)e/r hafa lift Qigx meira en \mi er v/a uårt hæfi lendra 
manna at halida oRo^-^o \id J^a. Ek mun leoia mitt skip at 
pvi skipi J)e/Ea er mest er vænti ek enn at skaum ra-n se 
os at beriaz v?d {)a sva hef/r enn optazt verit å vårom 20 
fundom J)o at anuan veg hafi lifts miinr verit en nu er J)e^ta 
likafte aullvm vel er Gveaorius ma4ti at konvngr sialfi- legfti 
ef^ri til oRosto. pa mælti Erliiigr skacki f)ui rafte vil ek at 
fylgia at per konvngr farit eigi til oRosio litz mer suå å 
viftr bunaft Jje?Ra sem ver muni?/« fjurfa viftsiå at giallda ef 25 
uer skulom e?<7i fa mikit måntion af j)e/m {)icki mer bezt 
um heillt at binda. Su raftagorft er ver hofftum fyR f dag 
{)a mrt^to par margir i mot Jjui er ek reft ok sogfto at ek 
vilida eigi beriazc en mer pickir os hafa snuiz nu til mik- 
illa hogenda er peir ero i brottu fra stikuno;» er nu sua 30 
komit at ek man eigi letia at leaia til ouosto pvi at ek se 
pat er allir megv uita huersu mikil noftsjni å er at stokkva 
6 alldar flocki pesum er farit hef/r of Und allt me5 råni 
ok rifs mætti menn ept/r pat byora la;nid i frifte ok piona 
einuw konvnge pei^n er sua goftr er ok rettlatr sem lugi 35 
konvngr ok heiir hann }io lengi haft valk ok vandr^fte af 
ofsa ok uiafnaftc franida sin??a ok verit briost Uri allri aljiyfto 
ok lagt sik i margfalldan haska til at frifta landit Mart HAK. HERD. 215 

tala6e Eiiiw^r ole sniallt ol enw fleire h9f6in?igiar ol kom 
i sama sta6 ni6r at allir eGio6o atlogunwar ^^eiv bi6o t)es H4ii 
er allt kom saman li6 l^eæa. Ingi konvngr haffte \)a. Bæki- 
su6ena ol let ha;ni \mt allt at bæn vina sinna at lurnn lag6e 
5 e^^i til o^osto ol lå hann eptir vi6 eyna. 

K. 5. Vpp haf oiTi'^tu. 

NV er lidet var buet J^a grei6a peir at ro6rinn ol liosta 
liuarir tveeio n^p hfropi teng6o peir Inga menn ecki 
skip sin ol ioro ecki samfast pvi at {)eir roru J^ucran huern 
10 strå^minn o)t sueif miok storskipunu??^. ^vlingr skacli lag6i 
at skipi Hakonar kowi;j2gs ol stack staf ni at milli ol S(ig- 
iir6ar) skips tokz pa ouostsi en skip Gregorius sueif upp å 
grvnu oZ; hallade miok ol komuz t^e^'i' ecki i fyrstv v/<5 
atloguna. En er Ksikonar mmn sa pat pa la/gdo^) l^eir til 
15 ol sottv at f)enn en skip Gregorius la Uri. pa lagde at IiiaR 
s(on) Hakonar maga ol suéif saman lyptingunvm. luaR 
krekde stafnlia um Gregorius par sem hann var miostr ol 
hnyckde at ser ol horvade Gregorms at bordene ut en lé- 
inn upp eptir2) sudinni ol var vid sialft at hann munde 
20 krekia Gregorius firi bord. Gregorius uard litt saR ^ui at 
hann liafde spanga brynio. luaR kallade a hami ol kuad 
hann {Dykt byrt hafa. G(regorius) s(agdi) kuad \\ann sua um 
bua at pes pnrite vid ol geck J)0 ecki af. l)a var vid sialft 
at I>cir Gregorius mundi verda fyrir bord at ganga adr 
25 Aslakr ungi kom ackm i skip l^eira ol dro ^a af grunuino H 4i2 
l)a lagde Greao?-ius at skipi Iiiars ol attvz pciv pa vid langa 
rid uar skip Gregorius meira ol fiolme?^naRa fell miok lid 
af luars skipi en sumir liopu firi bord. Ivrrrr vard saR miok 
sva at hann uard vuigr. En er skip hans var hrodet pa let 
30 Gregon'7<s flytia hann til landz ol kom honom lindan ol 
uoro peir uinir sidan. En er Ingi konvngi' ol hans felagar 
sa at Gregorius var å grunneno pa hét konvngr å l^a at 
peir skylldo til roa han?? mcplti {)etta var hit osnallasta^) rad 
er \rr skylldom her eptir liaia en vinir varir foro ti^ bar- 
35 daga. Ver hofum pat skip er mest er ol bezt skipat i ollvni 
hcrinom. Nv se ek at Gregorius er lids povi peim manni ^) i er i hds. rettet fra .«. 

2) upp eptir: skr. otnv.. men med omflytn.tegn. — •*) Sul. 210 EIRSPENNILL 

er ek a bezt at låna ok leGiow til bardaga sem harftast er 
^at réttazt at ek se i onosto \n'i at ek vil sig//n7i eignaz 
ef fæzc. En J)0 at ek vissa Uri at van'r xnenn mi/^de 6sigr 

^'-'' hafa {)a vopri Jieim l)o sa einn iil at vrra t)ar sem a6rir éro 

uari/- me7in J)t7' at ek ma ecki at færazc ef ek missi t)e/Ra 5 
manna er briost er o/l ra-skuast/?- ero ok \cng\ hafa verit 
H413 forstiorar Uri mer o^- minv mki baft lmy?n {)a setia up;) 
m^rkit o^- sua \ar gert oJc roru J)e/r yiir åna j)a var bardagi 
sem o6astr ok feck konyw^rr e?^i rvm til atlngunnar sva lagv 
' skipin J)r9ngt Uri Jja log6v ])eir unåir astr farar knoRinn 10 
^ar var borit å Jja ofån kesior ok palstaf/r ok griot sua 
stort at ecki hellzc vift ok mattv pcir ecki \-)ar vera. En e»- 
lifts menn så at konrn^a* var komin>i |)a rymfto ^cir Uri 
honom ok lagfte ha«« |)a at skipi Jje/Ra Eindn'fta loans 
s(onar) J)a eyddo Hakonar menn små skipin ok gengv up;; 15 
å kn9Rvna en svm?V å land. Erl/»gr skacA;/ o^ hans menn 
attv harfta scpkn han;? var i fir/rumino ha/m kallafte å stafn- 
bva sina o^ baft J)a ganga up;) å konrngs skip?7 [^eir sxorudu 
at pat var ecki dællt oA; par var iarn å tria??i f/r?. Erl/n<7r 
geck fra?» i stsiininn Uri ok dualftez par litla rift aftr peir 2() 
greiddu up;9gaungv å konrngs skipit ok i'uddiz pat skip tok 
Jja at flyia allr herRinn. Eptir pat liop mart d kåf ok mart 
fell en allr fiolfte komz å land. Sva s(egir) Einarr Sk?^?a 

V s(on). Margr fell madr af dreyrgv markblaks å kaf saxi 

gnogt elfti feckz gygiar glaiim rak nå f?V/ stra-mi elfr var 25 
unda gialfr/ eitrka-lld roften lieitv uitnis fell meft vatni 
H 414 uarmt aulftr i men Karmtar. Marg flutv a^ft å ui'ga alm 
sueigfte lift hialma ræft flugu stal i striftre stafn blofteg skip 
mofto aftr af grvud af græftis geftin/^ga lift flæfte. svéit varft 
i riim ritar ryr Hako>m/- dyro?w. Eiiiarr orti um Gregor/«« 30 
D(ags) s(on) flock p'dwn er kallaftr er Elvarvisor lr\gi gaf 
gn'ft Nikolasi Skialldvarar s(yni) Jia er skip hans var hroftet 
ok geck hann pa. til Inga koiivngs ok var med hon^m siftan 
mcdsiXi hann liffte. Eindr/fte Ions s(on) liop å skip Jnga 
konvngs jja er skip ha?zs var hroftet ok baft ser grifta. ko;<- 35 
vngr vilide gefa honom grift en s(on) Hauarz klinings liop 
til ok hio hann bana hoG ok var paf ucrk miok lastaft. En 
hawn s(egir) at Eindr/d/ haffte raftet dråpi Hauarftz f(oftur) 
hans. Eindr/(li/ var miok harmaftr ok [lo mest f Prænda logvm HAK. HEUD. 217 

[)ar fell inart af li6e Hakonar en eigi fleiri hof6ingiar fatt 
fell af Inga li6e en mart var sart. 

K. 6. Vm flotta Hakonar konvngs. 

HAkon konvngr fly6e å land up^ en Ingi for nor6r i Vik- 
ina med sino li5e hann \ar i Vikinne um vetr/n ok 
Gregorius. En er \>eir komv til Biorgynmr fra oro^^o menn 
Inga konvngs s(ynir) Ivars ^) af Elldv Bcrgliotr oJc peir bræ6r 
J)a clrapu peir Nikolas skeG<7 er giallkeri haf6e Ycrit ok ioro 
si6an heim nor6r i Prandheiw. Hako>i konvngv kom nor6r H415 

10 Uri iolin en S(igur6r) var stundvm heima up^n å Reyri. 
QreGorius haf6e tekit hon«m gri6 af Inga at \\an7i skyllde 
hafa eign/r sinar allar pii at peiv G(regorius) ok S(igur6r) 
\oro nåfrændr. Hakou konvngv \ar i kaupangi um iolin ok 
bor6oz menn liaws ein?i aptan um iolin i hir6stofo snewma 

15 iolanwa ok h9f6o .viij. menn båna ok margir ur6o sarir. En 
ept/r enn .viij. dag lola l)a ioro peir lagsmenn Hakonar \nn 
1 Elldu. Alfr liro6e s(on) Ottars birtings ok næR .Ixxx. 
vnanna ok komo peiv å uvart a-nduerSa nott \>q. er hin^V yoro 
drucknir ok laAg6o elld i stofuna. en peiv gengu vt ok uor6uz 

20 par fell Bergliotr s(on) luars-) ok Augmrindr bro6er haws 
ok mi9k mart manna pciv hof6o verit nær .xxx. manna inni. 
Vm uetrinn i Kæpangi nor6r^) Andres Simvnar s(onj fost- 
broder Hakonar konrn^s ok uar harma6r it mesta. Erl/n^r 
Bkacki ok menn In^a konrn^s pciv er i Biorg//n \oro letv 

25 sem pcir mnndo fara nor6r p?i ok f)a um vetrinn ok taka 
Hakon ok var6 ecki af. Gregorius sende poi or6 a-stån or 
Konynga liello ef hann sæti iam næR sem peir ^r\ingr at 
hann mvnde eigi sitia kyR i Biorgyn ef Hakon leti drepa 
vi'ni In^ra konrn^rs i Prandhe««/ ok logvnota l)r/Ra. 

,30 K. 7. Fra Inga konvngx ok \\ans monnom. H 4H> 

INgi konrn^rr ok Gregorius ioro a-stan um varit til Biorg- 
yniar en l)ega/- er Hakon spur6e pat ok S(igur(!»r) at Ingi 
var farinn or Uikin//i. jia foro |)e/r austr et efra i Vikina. 

') Egl. skr. liiars, ved rettelse af det oprl. skrevne Ions, hvorved 6 ikke er 
blevet rettet. 

-) Rettet fra hds.s mårs. der dog mulig er rottet til ixars ved en akcent, der 
peger mod den mellemste streg. — ') Her mgl. andadisk. 218 EIRSPENNILL \ Kil er \u-/r Inyi konrngv komo til Biorgijniar [ta. gor6ez^j 
iiiilli Halklors Bryniolfs s(onar) ok Biåmar Nikulas s(onar) I 
62' ok spur6e huskarl Biarnar hid hinn \æri sua bleikr jia er 

\>e/r mættuz a bryGio)?z ni6ri. En hann kuaft ser lati6 blo6 
eigi villda ek sua verba, vi6 blo6lati6 fullbleikr-) sein Jju 5 
ært. Ek ætla kua6 hiun at jju m?n?der xerR \id \erba, ok 
odrengiligarr o/c ur6o æigi meiri n-pp liaf at enn sua fia 6x 
orft af or6e par til er peiv deilldo ok borc^oz {jui næst. pa, 
\ar sagt Halldori Bryniolfs s(yni) at huskarl hans var sær6r 
å bryoiom ni6ri en HalldoR drack par hia i gar6endi7i. 10 
Geck hann pa. pegar til. En a6r yo7-o par komn/r huskarllar 
Biarnar ok potTo Halldori pc/r viafnt skilit hafa ok hra'nlu6o^) 
peir Biarnar h2<5ka?-lar^) ok knvsku6o pa. jia \ar sagt Binii 
blik at Vi'kveriar bnr5o li?(6karla hans å bryoio??? ni6i'i Jja 
toko pc Ir Biorn vapn sin ok ioro til ok villdo hefna sin/?a 15 
manna. ur6o på averkar med peim J)a var s(agt) Gregorio 
H417 at HalldoR magr hans juirfti li5s ok h^^skarlar hans voro 
ha/Ggnir å stræti vti pa li'opo pcir G(regorius) i biynior 
sinar ok ioro til J)a spvi'6e Yjrl/ngr skacki at Biom systor°) 
hans bar6ez yid pa CT(regorius) ok HalldoR inn å bryGio^n 20 
ok hon?/m var li6s p(^ri {)a for hann til pangat ok \ar allfiol- 
mcnnr ok baQ mcnn iieita ser li6 kva6 monnom skæm i vcra 
éf einn vikv^rskr madr skål yf/r os gånga her i frendhaga 
vårwm ok man os pat éi ok éi upj>i. par fello .xiij. moin 
ok hnf6o .ix. JDa Jjegar bana en si6aR ondv6uz .iiij. m<?«n 25 
or sarujAi en mart \ar sart på komz^) Inga kotinigi or6 at 
peir bor6oz inn å bryoio;;/ G(regorius) ok Hrl/ngr hann for 
til ok villdi skilia pa ok matti a'ngv å yrka pvi at peir 
voro sua o6er huar/r tueG^io |)a kaWadi Gregorius å In^ra 
konyng ba6 hann fra fara kua6 hann •d'ngv mnndv til vegar :iO 
koma at sua buno sag6e pat mestan geig at honnm yr6e 
nockot pviat eigi kann vita huar sa er') æigi spar/V pat 
ohapp vi6 sek ef hann J)ickiz i færi komaz. pa foR konyn^^r 
i brott. En er Jjuru hlap inn mestu. J)a gengu peir G(reg- 
orius) up^) til Nicholas kirkio en peir FA'Mngr ept/r ok ;{5 
ka/llo6o^) å pa. Si6an kom Ingi konoigr i aunat sinn ok 

^) Her mgl. osæft, — ') Ilkr. har i'igtigere: fishlcikr. — •') Hkr. liar stnl;ti()i<. 

*) Hkr. har hushyrlum (rigtigere tanke). — •') Hor mgl. non. 

^) Hkr. liiir l.<iiini. — ') Her mgl. er. - ^) Hkr. har l.olliidiisJ: (fxi o/. HAK. HERD. 219 

sætti \m ok villdo prd liuar/r tveG^io at hann skipa6e einn 
milli Jie/Ra. {la spurdo ^e/v at Hakon yar i Vikinni oJc for 
In^i konvngr ole Gr(regorius) a^str ok hof 60 miQk mart skipa. 
En er \>ck komo a'str f^a stukko t)c/r Hakon mvåan ok vare) h 418 
5 engi oRos^a {)a for Iwgi til Osloar inn en G(regorius) uar i 
Konynga hello. 

K. 8. Fra Gregorius Dags syni ok Hakon/ koni-n^-i. 

GreG0i-/n5 spur6e til \>eina. Hakonar litlu si5aR \:>ar sem 
heita Sa/rbæir ^at er upjji vi6 mnrkina hann for t)flngat 

10 ok kom um nott ok hugde^) at ^eir'-) Hakon ok S(igur6r) 
mundo vera å enom méira bænom ok laug6o elld i hiis \)eir 
Hakon xar å hinom minna bænoni log6o peir til l^ar er 
sa elldinn ok villdo duga hinom \mr fell Munån s(on) Ala 
6skey?is. Mvnan \ar hrodir S(igur5ar) konvugs fo5r Hakonar. 

15 peir G(regorius) drapu hann Jja er villdi duga ^eim er inne 
yoro hrenåir f)e?r géngu ut ok \oro \^ar margir menn drepnz'r 
Asbiorn iallda komz af bænom hann var uikinngr hinn 
mesti ok var såR or5enn miok. En bændi ein>i hitti hann 
ok bad Asbiorn at bondinn skyllde honn lata undan ganga 

20 ok letz honnm munndo gefa fe til. Bondin lez \mt m^ndo 
gera sem hann var fusaRi til kuezc opt hafa geng/^ hræddr 
fynV hoMum ok hio hann båna hoG^f. ^eir Hakon ok S(ig- 
ur6r) komuz undan en mart var drep/7 li6 {ic/Ra. Si5an for 
G(regorius) austr til Koju'nga hello. Litlu sidaR foro [teiv 

25 Hakon ok S(igur6r) til biis HalldoRs Bryniolfs s(onar) å H419 
Vetta land ok log6o elld i hiisin ok brendo HalldoR geck 
lit ok var hoGuinn |jegar ok h?/5karlar hans med hon?nu 
woro ^eir drepnfr nær .xx. m^'nn allz^) Sigr/6r kona hans 
var systir Gregorius ha>ia léto \)civ ganga til skogar 1 natt 

30 serk efnom. \iar toko peir Amz<nda s(on) Gyr6ar Amunda 
s(onar) ok Gyri6ar Dags d(ottor)-*) systor Gregorius ok hof 60 
\id ser hann \ar Jia .v. uetra. ^) Dette ord er skr. ude i margen, utvivlsomt som rettelse til det i teksten 
skrevne sai/<)r, men rcttclsoii er i øvrif,'t ikke nærmere betegnet. 
-) Tf. over 1. med nedvisn.tegn. 

•'') Skr. i margen som rettelse til det i teksten stående, men underprikkede adr. 
*) Tf. over 1. 220 EIRSPENNILL G' I K. 9. Fall G(regorius). 

veGorius s(pur6i) pesi ti6endi ok |)otti honum mik/7\) 
- I hann fretti at vandlega \i\xar \)eir væri. G(regorius) for 
or Konynga liello ofarlla iolanna med miklo li6e ok kom f 
til Fors imi .xiij. dag iola hanti \ar par um n6tt eina ok 5 
haf(^e par ottv song af fara dag iolanna ok var ]w)ii(m lesit 
guzspiall ept/r Jja uar laugardagr ok er peir Greoorius sa 
li6 Kaikonar l)a syndiz Jjei^« li6 peiRa. halfu minna en sitt 
li6. å ein va?- i milli peira, er-j l^eir liittuzc en ain heiti'r 
Béfia. Is var illr å an)d pviat flo6 geck under isin« utån 10 
J)eir Hakon hof6o liQG^uit vakar å anni ok mokat yiir snio 
63r sua at ecki matti til sia. pa. er G(regorius) kom at anni 

mælti hann lezc illr synaz isinn kua6 fieim pat ra6 at iara I 

H 420 til bri'iar er litlu vår ofaR å anni. Bonda li6it sag6e ok 
kua6oz eigi vita hui gegnde er hann skyllde eigi |)6ra at l") 
sækia at peim um isinn eigi meira li6 en peir hvf6o Uri 
letu is fullgo(!)an kuazc horfin allda at Jjickia. G(regorius) 
SYaradi kua6 sialldan hafa pes purft at fryia ser allmi9k 
vrræ6a'^) ok kua6 eigi enn pat skylldo ba6 Jia fylgia ser ok 
standa eigi å lande ef hann gengi å isinn ok ba6 peina. 20 
ra6 vna'^) at ganga å isinn uandau en hann lez ofiis en 
Jjeygi vil ek sitia y6r fryio s(egir) hann ok bad hera fråm 
merki sitt. Geck hann J)a ut å isinn med li6eno en pegar 
er bonda li6et fann pat at isinn var vandr {)a huarf lidet 
aptr. G(regorius) la i isinoni ok eigi miok hann ba6 mcnn 25 
varaz vi6. en eigi geck fieira med honum en næR .xx. 
monnom en annat 116 hua?f aptr allt. Ma6r ska't at honum 
or flocki Hakonar ok laust und/>- kuerk honom. G(regorius) 
fell par ok .xx. menn med honnm. Nv er par lok/7 æfi hans 
en pat Yar almæli at hann hafi verit ha'fu6 Ipndra manna -^0 
i Norc<// i lip/Ra man7ia minnom er Jja xoro y])pi ok xar 
bezt yid os Iskndinga siSan er Eystf /nn konyn^r anda6ez 
hinn ellri. lik G(regorius) xar fært å Håufund up^; ok grafit 
i Gims ey at nun>io setri pvi er l^ar e?-. par xar l^a Baug- 

H421 ei6r abbadis systir G(regorius) Armenn .ij. foro med ti6endom :^-> 
at segia. Jixga honvngi inn i Oslo en er peir kiiomo par. ^) Her mgl. at (.Hkr.). — -) Rettet fra luls.s en. 
3) Hkr. har: dræåis. — ^) Tf. over 1. HAK. HERD. 221 

|3a heimtv \)cir konvng å mål hann spur6e huat peir seg6e 
tiSenda fall G(regorius) D(ags) s(onai') sog6o \)eir. hvi bnfr 
sua illa at sagde konvngr peir s^gdo honuui honvngr sxarar 
par re&o peir pa, er uerR kun?«o J)a er sua sagt at haxn 
5 kunui Jmi sua illa at ha)m gret sem barn. En er pat geck. 
af homim mælti hajin {)etta. Ek villda iara til fundcrr vi6 
CT(regorius) pegar er ek spur5a drap Halldors pv/at ek 
l^ottvmz pat vita at G(regorius) mwndi e?^i lenugi sva sitia 
at hann m?(«di eigi til hefnda ra6a. en folk {jctta let sem 

10 ecki yæri iamskyllt sem lola dryckia sia ok ecki matti 
henni hreg^a, pviat ek ueit vist ef ek hef6a par verit at 
annat tveGr;ia mwiåi at méira ra6i fram farit e6a \id G(reg- 
orius) miuidem iara til einwar gistinwgar bader ellar. En 
par er sa vaadr farinw er mer hef/r baztr vcrit oh mest hef/r 

15 landeno halldet i hond mer. En pat hug6a ek til {jesa at 
skamt mvndi ockar i milli nu %ka\ ein?i vi6 leGia at fara 
Hl fundar vi6 jja Hakon ok ska\ vera anwat huart at ek 
s^al hafa båna e6a stiga yf/r l)a HakoH ella en éra sliks H422 
mannz at hefndra sem G(regorius) \nr Jjot peiY komi allir 

20 Uri. Ma5r syarar let liawn litt mundo Jiurfa at leita peiRa 
kva6 pa, pangat ætla til fundrt?- hans. Cristin d(ottir) S(ig- 
ur6ar) konvngs uar par i Oslo bredrvnga Inga konvngs. 
ko7ivngr spurSe er hon ætla6e å brott or bænom ok sende 
hrnne ord ok spurde hui hon vi'llde å br9tt or bænom henne 

25 lez agasamt Jnckia ok kuad eigi kuenna vist par xera,. kon- 
vngr bad at hon skyllde e/<7i brott iara med pvi at ver hafim 
gagn sem ek ætla pa mantv her vel hallden. en med piu 
at ek falla {)a muno vin//" mi'n/r eigi nå at bua um lik mitt 
en jiu sÅ;alt bidia at per se lofat at bua xm \ikif mattu mer 

^50 sua liellzt la^na pat er ek hefi verit vel xid {lik. 

K. 10. Fra Inga honviigi ok moiniom hans. 

BLasius messo at kuelkli kom Jnga kojirngi m'osn at Hak- 
onar væri })a uån til b^iarins. Jja let In^i konvtigr bh'isa 
9llu lide sino uipp or bænom ok lét fylkia ok yar j^a skoi'at 
;i5 nær .xl. h(undrud) manna hami let fylkinngina vera langa 
ok eigi meiR en .v. menn å l)ioktena. pa mælto mciin xid 
konvng at hann skylldi eigi yera i oRo.9/0 lezc j)ickia mildl h 123 
åbyrgd å honom ok yrrri Ormr brodir piwi linfdinngi Uri 63' 222 EIRSPENXILL 

lideno. konvngv swarar ])at ætla ek ef G(regorius) lif6e ok 
\(f'n haiin her nv en ek v(P?'a ira fallinn ok skylldi min 
liéfna at hmin munde vcra i oRosto sialfr. En |jo at ek se 
xeiR at skiotaftr Uri vanhéilso sokom en hann var jja skal 
ek eigi \erR vilia6r vid hann ok er engi V9n at ek mvna 5 
eigi i oRosfo xera. Sva segia me;ni at Gunnhilldr er Simun 
haffte åtta fostra Hako>?ar leti sitia liti til sigrs honoin. En 
\)at uitrfl6e at [te/v skylldo hcriaz vid Inga um noT en alldjrgi 
um dag kuad jja hly6a mH;?do. En Pordis seoia^) er su 
koia. nefnd er sagt er åt uti såt en eigi véit ek san/i å 10 
\ivi. Simun skalpr haf6e geng/7 i bæin/i ok lagftez ni6r at 
sofa ok vakna6i vi6 lieropit. 

K. 11. Barddagi i Oslu ok fall Inga konungs. 

EN er å lei6 noT^ina ko?n niosn til higa konvngs war ho)i- 
om sagt at ^eir Hakon ioro {)a utan å asinn en is la 15 
allt fra bænom ut til Hofu6 eyiar. Ingi 'konvngr med sinn 
her geck |ja lit a isinw ok setti fylk/y^g sina Uri bæin?i \ar 
H424 Simvn skalpr i \)ann armin>t er ut visi til Præla borgar. 
En i ^ann arm er inn var Uri Nunnv setr var Gu6ro6r Su6r 
eyia konrn^/r s(on) Ola/6' bitl/;?gs-) ok Ion s(on) Sveins^) Berg- 20 
l^ors s(onar) buks. En er peir Hako>/ komo at iyYking Inga 
konvngs. J)a æp6v huanr tveoio herop. Jie/r Gu6r(o6r) ok Ion 
baknu6o til ^tema. Hako;;ar ok leto pa uita huar Jie/r Yoro 
Uri. Si6an snero \)cir Hakonar menn \^ar at. En ^eir Gu6ro5r 
fly6u pegar ok mundo ^ar vera na^R .xv. h(undru6) man7ia. 25 
En Ion ok mikil svéit med hoiium. liopo i li6 n^ed Hako^å 
ok ba'r6oz med Jjeim. l)etta \ar sagt In^'a konvngi hann 
svarar sua. Mikit hef/r skilit vini mina. Alldregi mwndi 
G(regorius) sva fara me6an ha^n lif6e. Va mo'lto menn ba6o 
\L07ivng at hesti skylldi skiota vnder ha)ni ok ri6et or oRosfo 30 
ok up|9 å Eå'ma Riki mant J)U ^ar få nogt li6 {)egor i dag. 
Engi hvgr er mer å \)\i s(egir) liOJivngr. Opt hefi ek y6r 
heyrt )^at mæla at liti6 lag6ez Uri Eyste?'n konvjig bro6or 
minn si6an hann lagSez a flotta ok var hann vel at ser 
gerr vm alla liiti l^a er kojivng fri6a. Nv kann ek ]^af sia 35 
\id vånheilinde mitt huerso liti6 man Uri mik leoiaz ef ek 
tek pat til ær honom skylldi sva miok vefiaz iafm^) mikit 

^) Rettere skeggja (Hkr.). — '-) hlinings (Hkr.). — ^) Over v et forkort. tegn. — ■*) Sål. HAK. HERD. 223 

sem atferå ockra skil6e héilso oh allt eliun. Ek yar J)a å H425 
anj-ian vetr er ek xar til kou'wgs tekinw i ^ovegi en nv ém 
ek vel lialf{)ritogr. Ek }nckio»;z vandræ6e o/c åbyrg6er liafa 
meiR haft i hon ni gdomino^n helldr en skemtan ok inndæli. 
5 Ek hefi miok morgar oRo.*?/or attar stvndvm vid meira li6e 
en stvndvw minna heffr sv mm gæfa mest verit at ek hefi 
alldregi a flotta komit ra6e gu6 lifi minv hverso langt xera. 
skal en alldregi myn ek å flotta leGiaz. En er ^eir Ion oJc 
lians felagfir hofdo rofit {^ann fylkinngar arm Inga bonings. 

10 J)a fly6o pcir ok margir er par ligfGo næstir sta6et skil6ez 
Jja ok ri6la5ez fylkmgin. En \)e/Y Hakon sotto {)a fast. Jja 
xar ok komit at dagan J^a xar sott at merki Inga honvHgs 
ok i Jjesi ri6 fell Ingi honvngr. En Ormr broder hans hellt 
J)a upj9 onosto. fly6e pa. mart folkit vp^ i bæinn. Ormr for 

15 .ij. 1 bæinn siSan er ]s.onvngv xar fallin>? ok eGia6e lidet ok 
huartveeia sinn geck hann ut å isin>/. ok hellt upj) onosto. 
jja sottv Hakonar menn pann fylkin>?ga/' arminn er Simun 
skalpr xar Uri. I peiri attga^ngv fell af li5e In^a konvvgs. 
Gvdbrandr Skåfha'gs s(on) magr konrngs. en Simun skalpr 

20 ok Hallvardr hikri genguz a nk bordoz mc5 sxeitir sinar ok 
okuzc vt Uri Præla borg ok i |5e/Ri ri6 fellv pcir bader h 426 
Simvn ok Hallvardr. Ormr ko?2rngs b(rodir) feck par allgott 
or6 en p6 flyde hann at lykdom. Adr xm vetrinn hafde 
Ormr fastnad ser Rognv d(ottor) Nicholas måsa er aT hafde 

25 Eyste/nn konvngv Haualldz s(on) ok skylldi psi ganga at 
brvdkaqii si'nv svnno daginn ept/r Blasiwi' Messa xar å fria 
dågi^). Ormr flyde a^str å SviJ^iod-) til Magnns brodor sins. 
er {)a xar par konvngv. En Ra/^gnvalldr^) I(arl) peiv xoro 
s(ynir) Ingiridar ok Héinreks hallta. hanu xar s(on) Sveinns 

30 Svéins s(onar) Dana kont'ngs. Cristm koiivngs d(ottir) bio 
vm lik Inga koiivngs ok xar hann lagdr i steinueGinn f 
Hallvardz kirkiv utar fra korinom sydra megin pa liafdc 
hann verit konvngr halfan {)ridiatog vetra. I 0R05/0 peini 
fell mart manna af hvarvw tveG^ivm ok {)0 miklo fleira af 

35 In^a lide. Arni Frireks s(on) fell af Hakonar^) lide. En 
peiv Hakonar menn toko upj) brvdka/psveizlona alla ok 
stormiki^ lutskipti annat. ') Mulig rettet til det/i. — ^) o tf. over 1. med nedvisn.tcf^ii. 
•*) Her mangler vnr par (Hkr.). — '*) Inga (Hkr.). 224 EIRSPENNILL H K. 1. Fra Erlingi Orms s(yni) ok lenduin maunnum. 

|Ako« Vonvngr lagftc \m\ \(\n([ allt uiulcV sik (jk skipafte 
syslor allar amom monnoxn ok ka-pstafie. j)«r Wakou 
konvngv ok mcnn hana ha-ffto stefnor sinar i Hallva/^z kiiki'o 
er \)cir redo lfl»dra(!>om. Cristiii ko//i//gs d(ottir) gaf fe t/7 5 
prcsti Jje/m er kirkiu lukla vari^ueitti at hann leyndi manyn 

II 427 hennar i hirkiouni. sva at sa inætti heyra tal \)eiRSi Hak- 
onar. En er hann uar6 vaR huat peir refto jja sende hon 
orQ til Biorg?/»7Vo- Erl/^^gi b(onda) sino?n })a- at hami skyllde 

11432 alldregi trva peim Hakorå^). En si6an er Erl/>/gr var6 Jiesa 10 
VIS |)a gerfie hann sua hann sende or6 a^llom hoffiinngiom 
peim er hann visi at trunafiar uinir linf6o xerit Inyn kon- 
vngs ok sua hir6suéitinne ok handgengnojn monnoin \)eim 
er undan li9f5o komiz ok liuékorllom Gregorius ok gcrbe 
♦U"- Jseim stéfno låg. En er peir funduz ok attu tål sitt \>& rézc 15 

)^at pegar at \>eii' skylido hallda saman flockinow ok bundo 
peir pat fastmælum milli sin. Si6aN tolufto pcir pat liucrn 
peir skylldo t/l konvngs taka. })a talade Erl/n<7r skacki ok 
leitafie ef pat væri rå6 li9f(!)ingia e6a annaRa rikis manna 
at tekinn væri til konvngs s(on) Simunnr skalps d(ottor) 20 
sun HaRfl^W^" konvngs gilla. en Ion Hallkells s(on) bynfiez 
firf flockinn. En Ion mælltiz undan. Var Jja leita6 \id 
Nicolas Skialldvarar s(on) systor s(on) Magnus ko?jrngs ber- 
fæzt-) ef hann villde gnraz hof6innge iiri flockinow. En 
hann s(egir) å pa lei6 at pat xar hans ra6 at taka pann 25 
til kont'ngs er af konrnga ftt \ar kominn en pann til rafia 
iiri flockinn er vænn væri t/7 vitz let mundo leita"^) v/rfia 

H 433 t?7 lifts. {)a xar leitat xid Arua konrngs måg ef hann villde 
lata taka til konyngs nockurn sona sinna bræ6ra Inga kon- 
vngs hann sxarar |)ui at s(on) Kristinar d(ottor) Sigurdar ;W 
k(onvngs) væri bæzt ættborinn t/7 konrz/gsdoms i 'Soregi. 
Er par ok s(egirj hann sa maftr t/7 forra6a med honom er 
skyllda hcrr til at vera forsia madr iiri honom ok rikino er 
Erlingr er f(a6ir) ha?/s madr vitr ok har6ra6r ok reyndr 
mink i oRosto ok landrafta madr goftr muu ha?/n eigi skorta H5 
t/7 l)esa ra6s framkæmO ef hamingia fylg//\ Margir toko ^) Her ender i Ukr. Hakon liærilebreds sagra, hvorefter der folger 2 jærtefrns- 
kiii)itlcr. 

2) Sål. — ■') Fejl for bctra (Hkr.). MAGN. ERL. 225 

vel under Jjctta ra^. Erl/ngr s(egir). Svå heyriz raej- til sem 
Ipeir se flest/r er J)esa måls er leitaS vi6 er lielldr færiz 
undan at taka upp uanndan. Nu syniz mer iafnvist |do at 
ver liefim Jjetta mal huort lielldr er at tignin fæz ^eim er 
5 Uri binnz flockinom. e6a verbr hinw veg sem aftr hefir nu 
miog morgvm farit Jieim er slik storræ6e liafa upp tekit at 
Uri \)at hafi tynt allri eigninwi ok sumfr [:)ar med lifino. En 
ef framgangrinw ver6r at Jieso ra6e pa ma vera at J)e/r se 
nockurir er villdi J)e;ma kost hafa upjj tekit mun sa {)es 

10 J)urfa er nv gengr under penna. vanda at setia ramligar 
skor6r vi6 at e?^i sæti hann Jja motgang e5a fiandskap af peim 
er nv ero i Jiesu ra6i. Allir iakuæfto pat at gera {)ctta sam- 
band med fullom trunaée. Erl?;?gr m(ællti) pat er ira mer 
at segia at næst J)icki mer pat bana minovi at Jjiona Hak- H 434 

15 oni ole J)0 at mer J)icki petta, it håskasamligsta pa vil ek 
helldr til J)es liæt^a at lata y6r Uri sia o^ mun ek taka 
vi6 forra6om flocksins ef pat er allra y6ar ra6 ok fysi ok 
vili per Jjetta allir binda suarda^gv;;?. Allir iatu6o {3ui oZ; 
vor a |)e2Ri stefno J)a^ ra6et at peir sky lido Mag^ius til 

20 ko?<rw^s taka s(on) Erl?;?gs. Si5an attv peir {)ing i bænom 
ok å {)ui Jjingi vor Mo^?z?f5 E(rlings) s(on) tekinw til kon- 
t"??gs yfir land allt {)a vor hown .v. uetro gamall. Si6an 
gengu til handa honum allir peir menn er Jjar \oro ok liand- 
gengn2r hof6o verit In^o konvngi ok haf6e liverR peiua slika 

25 nafnbot sem a6r haf5e liaft me6 Innga konvngi. 

K. 2. 

ERlmgr skoc^'i byria6e fer6 sina ok red ser til skipa ok 
hafde med ser Mag^tus kont'wg ok alla hondgengna me)?n 
{)a er par voro. par uar i fer6 Arni konvugs magr oZ: Ingi- 

30 ribv konvngs mo6er ok synir hcwnar .ij. ok Ion kutiza s(on) 
Sigur6ar storks ok hwskarllar 'Erlings ok sua peir er verit 
h9f6o li?<skarllor Gfregorius) ok liof6o peir allz .x. skip. peir 
foro su6r til Danmorkor a fund Valldamors konvngs ok 
peiRa Buriz Heinreks s(onar) bro6or In^o konvngs ValldamaR 

35 konvngr var frænde skylldr Magnus konvngs. Jiær voro systr 
dættr HaRo/W.~ konvngs or Gæn^om a/stan hann var s(on) H 435 
Validamors Tanzloifs s(onar) Tngibiorg mo^or Validamors 

16 226 EIRSPENNILL 

konvnys ok Malnifri(^r') mo6er Kristinrrr m(odor) Magnus 
konvngs. YnWdamarr konvngr tok vel vi(^ jjeim ok uoro \)eir 
Erb"«gr longum a mål stefno ok rå6agt'r6om ok kom ^at 
up2) af tali peiRa, at Valdamarr konvugr sk\'ll(li veita styrk 
Magnusi konviigi af sino Riki allan [tann er haiin {jyrfti til 5 
pes at ei'gnaz Nore// ok liallda sidan. En Valldamarr ko«- 
vngr skyllde f)a hafa pat riki i 'isoregi sem haft hofcio liinir 
forno frændr hans HaRalldr Gorms s(on) ok Sueiny; ti'ugu 
skeG. Vikina alla til Rygiarbitz uar fiesi ra6a gerb bunden 
ei6om ok einkamaliim. Si6an bua peir Erl/ngr fer6 sina af 10 
Dånmorko ok sigldo ut af Vændilskaga. H K. 3. 

[Ako« konvngr for pegar um varit ept/r paskaviku nor6r 
til Prandheims hann haf6e pa skip oli. pa: er att haf6e 
Ingi konvngr Hakon atti ping i hænom i Kaupangi ok var 15 
64' hann par til ko)iv7igs tekin;? um lfl?2d allt. Jja gaf hatin 

Sigurdi af Reyri I(arl)d6m ok var hann par til iarls tekinn. 
Si6an ioro peir Hakon su6r aptr ok allt i Vik æstr for kon- 
vngr til Tunbergs en sende S(igur6) I(arl) austr i Konrnga 
hello ok'') veria par land racd sumo li6eno ef Erl/ngr kæmi 20 
H 436 sunnan. Veir Erl/ngr komo at Og6om ok helldo J)eg«r nor6r 
til Biorgviniar. peir drapu par Ama Brigidar skalla syslo- 
mann Hakonar konvngs, ok ioro austr aptr pagar til motz 
yid Hakon konvng. En S(igur6r) I(arl) haf6e ecki or6it vaR 
vi6 sunnanfcrdena Erl/ngs ok \ar hann pa enn austr vi6 25 
Elfe en Hakon konvngr \ar i Tunsbergi. Erl/ngr lag6e vi6 
Hrosa nes ok lå par n9ckurar nætr Hakon konyn^i* biozc 
vi6 i bænom Erlin^r lag6e at bænom peir toko byr6eng 
einn ok hlo6o med vi6e ok hålmi ok log6o i elld. en ve6rit 
sto6 upjj å'') hæinn ok rak byr6ingin>t at bænom hann let '^0 
hera, ka6la .ij. a byrSenginn ok tengia vi6 skutor .ij. ok let 
roa sua eptfr sem byr6innginw rak Uri. En er elldrinn ■ 
\ar miok kominn at bænow J)a helldo peir kau61onvm er å 
skutunonz \oro sua at eigi mætti bærinn brenna. En réyk 
lag6i sua [lygt i bæinn at ecki sa å bryoionom par sem 35 
fylking koni'?z^s stocb. Sit^an lag6e Erh'ngr ollu li6euo litan 
ept/r a vefir elldinom ok skutu up^; å |)a. En er bgiar menu- ^) m tf. over 1. med nedvisn.tegn. — ^) Fejl f. af. — '*) Tf. over 1. i MAGN. ERL. 227 

in/r sa at elldriiiM nalga6ez hus peiRa. en marg/r ur5o sårir 
af skoto;w {)a gerbo peir rå6 sitt ok sendo Hroalld jyrest 
langtolu lit å fund ^rlmgs at taka ser gri6 ok b9no;n af 
Y^vlingi ok riifo fylking 'konvngs Jia er Hroalldr sag5e peim 
5 at gri6en Yoro tekin. En er bæiar incimimr ok''-) J)e^Ra yar 
1 broT farit J)a {jyntiz li6et å bryG^iono«?. EGio6o pa. sumir 
Hakowar mewn at vi6 skylldi taka En Aunwndr Simunar 
s(on) sagGe sva er |)a haf6e i mesta lagi ra6 Uri li6eno. 
Eigi mun ek beriaz til riki.s S(igur6i) I(arli) en hami se H 437 

10 huergi næR. Si6an fly6e Aunn^dr ok \nn næst allt li6et me5 
honvngi ok ioro uipp a \anå. par fell miok mart af li6e 
Usiconar. Sva var pa. q(ve6it) Aunundv quazc eigi raunåo 
yid ouosfo kosta fyR en sunnan sigldi Sigurdr I(arl) med 
hM.<;krtrlla miok fara Magnus reckar mæt/r up^ at stræti en 

15 Hakonar hauka>' hart skundo6o undan. Porbiorn skacka- 
skalld sag6i sua. Gréitt fra ek gu^»na drottin;^ gr/5ar fåks 
1 vi6o tra^6r er at tenn at rio5a Tuns bergi per snuna 
hræddiz biartra brodda bæiar m^ym \id revDio ug6o elld ok 
suéig5an ahn dynvider malma. Hakou konv)igT for it æfra 

20 nor6r til Pranheims-). En er S(igur5r) I(arl) spyR Jjetta for 
hann med skipu»i aulhun peim er ha)m feck it ytra nor6r 
til motz \id Hacon. 

K. 4. Fra Erlingi skakka. H438 

Erlingr tok skip J)au adl i Tunsbergi er Hakon \ionvngr 
atte par feck hami Bækisu6ena er Ingi konv7tgr haf6e 
att. Erlingr for si5an ok lag6e under Magnus alla Vikina 
ok sva nor6r allt sem hann for ok sat um uetrinn i Biorg//n. 
fja let Erl/nr/r drepa Ingibiorn sipil lendan mann Hakonar 
kowvngs nor6r i Fior6vm. Jlakon konvtigr såt i Prandhemé 

30 um vetrinn. en eptir um varit hai6 hann ut leic^angri ok 
biozc at iara su6r til motz vi6 lærling, var fia med honom 
S(igur6r) I(arl) Ion Sueins s(on) Eindri6e ungi Aunundr 
Simunar s(on) Philippus Petrs s(on) Philippu5 Gyrdar s(on) 
Raugualldr kunta Sigurdr kapa Sigurdr hiiipa Frirekr kæna 

35 Asbiom af Orlandi^). Porbiorn s(on) Gunnars giallkrra stra6- 
Bianii. Erh'u^r \ar i Biorgyn ok haffie li6 mikit ok tok pat ^) Her mgl. vist lid (jfr. bijjarmannalid Hkr.). 
-) Sål. — 3) Fejl for d Forlandi (Hkr.). 

1.')* 228 EIRSPEXNILL 

til rads at Uditn ]ag6e farban/v iyrir kaupskip/>< aull l)au 
er iara villdo nor6r til Kaupangs Uri {jui at hann hu<2:6e 
at 6i skiott iniinde Hako>å konvngi koma niosn ef skij»in 

H 439 færi milli oJc iann ])0 \iat til at Biorg//n?ar menr\ væri inak- 
lig>v at hafa gozko |)å er å skiponom xai- \)0 at odyRa væri 5 
keypt at byr6ings monnonom en Jieim f)otti fallit helldr en 
flutt vopri i hendr fiandmonnom varo??? ok ovino?« Jjeim til 
styrks. Nv saufnv6uz skip til bæiarins \iviat morg komo 
huaTi dag en engi ioro i brott ok Jia let Erlnj^rr setia up^j 
skip sin ])a/ er let/ust \07-o ok let pawi kuitt iara at harm 10 
65' mwwdi \)ay bi6a Hakownr ok ueita vi6r toko med vina sina 

fulltinHgi ok frænda. En einii liuern dag let Erl//i<7r blåsa 
til styrimanna stefnu ok gaf Jja lof Qllom ka^pskipo?« ok 
styrimoniiom af fara huertt er peir villdo. En er moin hoffto 
Jjegit leyfi af Erlingi skacka peir er fyr?r byr6inngum re6o ok 15 
a6r lagu ålbunir at fara med varna6e sinom sumeV med ka'po?w 
en sum?V attu onnor eyrendi \ar par pa, ok ue6r er lett \ar 
ok segl tækt nor6r med lawdi. En fyR en non kæmi pe& dags 
ha^f6o allir siglt peir er bun?/' xoro sotti pa sina ier6 akafleg- 
azt er skip haf6e skiotazt kep6ez liucn* vid annan. En er 20 
{)etta samflot kom nor6r å Mæri }ja var par Uri \\b Hak- 
onar 'konvng?,'^) ok haf6e pa. a6r langa ri6 ecki iil tifienda 

H 440 spurzc af Biorg2/n. En nu fengu peir eina niosn af ^lloni 
skipom {)eim er sun»an ioro at Erl/?i^r skaeki hef6e up/j 
sett skip sin i Biorg?/n ok ^nundo peir hans pa.nnga,t eiga 25 
at vitia ok sog6o at hann liaf6e mikit li6 {safian siglde 
Hakon konvngr til Ue eyiar^) ok gerbe fra ser in?i i Raums- 
dål S(igur6) I(årl) ok Ainwid. Simunar s(on) at fa ser li6 ok 
skip ok hann sendi mcnn fra ser å Mæri huåra tueo^io. En 
er hann haf6e dualz får nætr i kaiip bænvm J)a lag6e ha)in 30 
br9tt ok suftr nockuru lengra ok Jiotte sem pa mioide skiot- 
åRa b}T^"io6 vrr6a peiRa fer6 ok li5it mwndi fliotaRa til hans 
koma. Ilrlingr skaeki haf6e leyft brotfe?-6 byr6ingv»» or 
Biorgyn sun^vdaginn. En tysdagin?? er \okit var formeso»? 
var blasit konvngs lu6ri ok stefnir hann til sin li6s mownom 35 
ok b9iar monnom ok setia fram skip Jjau er up^ voro a6r 
sett. Erh'n^rr atti J)a husl);Hg vid li6 sitt ok lei6angrs menn. ^) Her har Hkr. eu sætning (III 439 1. 20— 22). 
■^} tie synes rettet fra lif. MAGN. ERL. 229 

Sag6e {)a ætlan si'na nefnde raenn til skipstiornar let lesa 
up^ huerir skradir \oro å konvngs skipi^ laiik sua jDesso 
J)mgi at 'Erlingr ba6 liuern biiaz lim i sino riimi huar sem 
skipat vår let Jmn?? missa skylldo lifs e6a lima er Jia dual6ez 
5 eptir i bænom er hann leg6e br9tt Bekisu5enne. Ormr kow- H44i 
vngs bro6ir lag6e sino skipi J^egar å brott um kuelldit oh 
flest skip hnf6o a6r verit å floti. 

K. 5. Fall Hakonar konungs. 

Oftin;isdagin« a6r sungnar uoro messur i benom lag5e 
Erlm^r å brott ollo liåeno or bæno?« \teir liofGo skip 
.xxj. |ia var blasande byu, sun^tan ine6 loudi. ^r\i)tgr haf6e 
med ser Magnus konvng s(on) sin;?,. Marg/r \oro [:>ar Ifudir 
menn ok liof6o peir med ser it fri(!»arsta lic^ [)a er 'Erli))gr 
sigldi nor6r fyrir Fiordo pa. sendi hann skuto mn åf lei6 

15 til bvss. Ion Hallkels s(on) ^) oJc let taka Nikolas s(on) Sim- 
nnar skalps ok son Mario d(ottor) HaEa?M* gilla. ok hof6o 
peir hann me6 ser lit til li6s. sins-) for hann å konvngs 
skipit. Friadaginn pegar i otto sigldv fx'/r å Steina våg. 
Hako;? konvngr la Jm i hofn pemi er heitir^) ok haf6e .xiiij. 

20 skip hann uar sialfr ok menn hans up^^i å eyiun«e å leiki 
en lendir menn hans såtv å ha'g nockurvm peir sa at batr 
nockuR reyri sunnan at eyionwi .ij. menn voro \)ar å.^) ok 
létu fallaz i kiolin// ofan ok toko \ieir°) åronom eigi 6 
akafligaR. En er peir komo at lowdi Jia festo ]^eir ecki bat- h 442 

25 inn ok runno bafter. En er {)ftta sa rikis menn reddo peir 
um sin i milli at pesir mcwn mundo segia kunna ti6endi 
n9ckur stofto upj) ok gengu i mot {jeiin ok pegar er peir 
fundvz spHr6e Aunwjidr Simanar s(on) kunno |)it n9ckot at 
segia til F,r\ings skacka er jiit farift sva åkaflega. Sa svar- 

30 ndi er fyR matti mæli upj) koma fyrir mæfte sakir. her siglir 
Erb'ngr sunnan at yftr med .xx. skip ec^a Jjvi næR o/- morg 
ærit^) ok mvnv l^er nv skiott sia segl JieiRa. pa. svarar 
Eindnde unngi of næR næfi kua6 karll vår skotinn i a'ga. 

') Fejl for Io)ts Hallhelssonar. — ^) Sål., = lidsins. 

•*) Navnet mangler også i Hkr. 

■*) Omv. i hds., men med omflytn.tes?n. 

•') Herefter skr. fram, men dette er overstreget, men or.lct fiiulcs i Hkr. 

'') Her mgl. xtor. 230 EIRSPENNILL 

Gengu \)eir \>egar skyndelega \iar til sem leikrin« var ok 
{)ui næst kva6 lu6r vi6 ok xar blasinn he?-blastr ollo li6e 
til skipa sem åkaflegast ok var \)at i \^ann tima dags er 
miok uar matbuit. Til skipan/^a stefntle allt folkit liop hurrR 
\)ar nipp å skip sem lionom \ar næst ok ur6o skipin oiafn- 5 
skipud. taka peir til ara sum?r reisa ui6una ok sniia nor6r 
^^^ skiponom ok stefna til Véeyiar Uri J)ui at \)eir uentu ser 

par mikils li6s af b^iar monnom. {jui næst sia peir segl 

H 443 {)eRa Erlings ok sia huar»- a6ra. Eindri6e un??gi haf6e [^at 

skip er kalla6 xar Draglå'n langskips buza mikil ok haf6e 10 
Jja or(!)et li6fatt å \)viat \)eiv hof6o laiipit å onnor skip er 
^ar h^fdo a verit \tat var seinst skipa Haconar. En {)a er 
Einwdri6i kom gegnt eyionni Sék Jja kom Bækisu6en eptir 
J)eim er Erli;i^r styi'6e ok festu sama>i Ija' skip. en Hacoi 
honv7igv xar kominn nalega mn til Veeyiar er ^eir lieyr6o 15 
lu6ra gang pviat aptr snero skipin J)a' er næst xoro ok 
villdo veita li6 'Emnårida. leaia Jia liuar/r tueoio til sua 
sem xid komaz ioro mnrg seglin ofan Jjucrsskipa en engi 
xoro teng6 ok log5o bor5 ui6 bor6 ^esse onosta. var6 ecki 
l^ng a6r skipun ra^fz a skipi Hakon« r Vonvngs fellu sumir 20 
en sumir geugu Uri bor6. Hakon steypti å sek graRi kapu 
ok liop å annat skip. En er \\ann liafde ^ar dualz litla hr/6 
ok |)ottiz h.ann uita at \\ann xar J^a m.cd owiwom sinom kom- 
inn ok er haww hugsa6e fyrir ser |3a sa hann 9nwga sina 
menn e6a skip allnæR ok {)a geck \\ami å Bekisu6ena ok 25 
iraxn. i stafnsueit ok ba6 ser griOa. En stafnbuar toko hann 
til sin ok gåfo lionttm gri6 en i l)esi hr/6 liaf6e or6et xxnkit 
manwfall ok \io meira af Hakowar monnom. Fallinn xar {ja 

H444 å Bækisu6enne. Nikolas s(on) Sim^/nar skalps ok xar hans 

di'åp kent Jjeini sialfum Erl/n^5 mojuioin. Ept/r Jjetta vår 30 
huilld a onosto ok greindozc ser liuår skipin. J)a xar sagt 
Erlin^^ at Hacow xar Jjar å skipinu ok stafnbuar hans hof6o 
tékit \\ann til sin ok lieitu6uz at veria hann. 'Evlitigr sendi 
manw fram å skipit ok ba5 \:>at segia stafnbuoni at )^eir 
uar6uéitti sva Hakon at li«nn færi æigi abroT^ en letz eigi 35 
mundo moti mæla at kont'ngr hef6i gri6 ef ^at xæri ra6 
anwaRa rikmnannrr. ok væri {)a6an leitac) um sætt/r stafn- 
buar mrrlto allir at lu(n/( skyllde mæla allra hof6ingia 
heilazstr. Jja let Erlingr blasa akaflega ok baft mcnn ^es at MAGN. ERL. 231 

\>cir skylido leaia at skipom ^e?m er 6hro6in \oro sag5e at 
\>eir munåo eigi komaz i betra færi at héfiia Inga konvngs. 
Pa ep6o allir herop eGia6e liue?R an«an oJc greiddu til atlog- 
un??ar. I J)esu?« \>js var \ionvngv sær6r båna sari. En ept/r 
5 fall hans. oJc Jia er hans raenn ur6o varir vi5. |ja ryro ^eir 
at fast oJc ka'stu6o hlifunom oJc hioG^u .ij. hondom oA: hirtu 
{)a ecki um lif sitt pese oiraisn geyrdez bratt at ska6a miklujn. 
peir^) mejin Erlings sa bera hauGstaSe å |)éim. fell li6 Hak- 
onar mi(kill)-) lutr bar pat mest til at li5s??2imr vår mikill 

10 oJc raenn Haconar hlifdo ser litt. En engi Jjvrfte gri6en at 

nefna. Haconar manna, nema J)eir emir er rikis menn toko H445 
å valid sitt ole festo fe fyr?r, pesjr fello af Haconar lifte 
Sigiirdr kapa. Signrdr hiiipa. Raugnvalldr kimta. En nockur 
skip komuz a brott ol' roro inn i Fiorfto ok hulpo sua li'fe 

15 sino. Lik Haconar konvngs uår flutt inn i Ra^msdal ok var 
par iarftat. SuerriR \onvngv br^åir hans lét flytia Hacon 
konrng nor6r til Kaupangs oh leG^ia i steinueGinn i Kristz- 
k«Vkio Uri sunnan i kornom. 

K. 6. 

20 Oig'<r5rI(arl) ole Eindri6e imgi. Aunnndr Simunar s(on) Fri- 
k_/ rekr kona oh en;? flefri hofftingiar helldo såman flockinoin 
leiffto skipin i Raansdal ok ioro si6an til Upj^lrtnda. Erl/n^r 
skacki ok Magnus konvngr ioro vi6 sino lide norftr til Kaup- 
angs ok logSo ]aiiå allt under sek hufo- sem peir ioro. Siftan 

25 let ^i'Ungr stefna Eyrajjmg var par Magnns til konvngs 
tekinu of lond allt. dualftez Erh'n^rr par litla ri6. {juiat 
honnm J)ottv Prændå' ve/a ecki trulegir pcim fedgum. var 
Magnus {)a kalla6r konvngr yi/r londe 9II0. Hacon konvngr 
\ar maftr helldr friftr synom vel vaxin?? liaR ok mi'oR ok 

30 j)6 helldr her6e breiftr pcir kollo6o li6s mcnn hans Hacon 

her6ibrei6. En Uri {)ui at hann \ar unngr at alldri. h9f6u H446 
a6rir huf6in>/giar ra6agc>'6er Uri hon?nn hann \ar kåtr ok 
litillatr i måli leikinn ok haf6e ungmcnnis^) å ser vinsæll 
var hann \id al{)y6o. ') Fejl f. Jjiiat (Hkr.). 

-') kill iiifjl. veil linjeskifte. 

■') Her mgl. wdi (Hkr.). 232 EIRSPENNILL M' K. 7. 

'Arkus a Skogi hét madr up^^l^'ndzkr frænde S(igur6ar) 
I(arlsj Markus fostrafte s(onj '^igurdar konviigs sa hét 
0^ Simiidr. Si6aii toko ^eiv Up^)len><dii)ga/- Sigurd til koii- 
VHgs med ra6e S(igur6ar) I(arls) ok anwaRa hof6ingia ^eina. 5 
er fylkt') liQffio Hakoni ko}iv))gi ok bof6o [yriv jja enn styrk 
mikin^z li6s for flockrin^i optlega i tuæninngo. var ko/«t/cgr 
ok MarkH.<? mi6r å vi6bor6a. eu S(igur6r) I(arl) med sina 
sueit ok Icndir menn méiR vi6 haskaii?2. ioro ^cir med flock- 
inn mest um Upj^lond en stundom ofån i Vikina. Erl/»^r 10 
skacki haf6e iafnan med ser Magnus konvng s(on) sinn haf6e 
hann ok ski'pa stol allan ok Innduam«- hann \ar i Biorg?/u 
um haustit ri6 n^ckura ok for f)a6an austr i Vik ok settiz 
i Tunsb^Tgi éfnade ^ar til vetr setu ok safnaSe at ser um 
Vikina skauttum ok skylldom {jeim er kouvngr atte Xmnn 15 
liaf6e fritt li6 ok mik^7. En m.ed \>vi at ^eiv S(igur6r) I(arl) 
h9f6o litit af landi. en mikit fiQlmenni xav med Jjeim l)a 
H 447 var6 J)eim bratt féfatt ok ^ar er eigi \oro bof6inngiar næR 
j)a var6 ept/r féno leitat miok af laga sumt m.ed frekligo?n 
sakgiptom en sumt berlega me5 rånom. I |)anw tima sto6 20 
Noregs uelldi m.ed miklum bloma vår bonda folk27 au6egt 
ok rikt ok uvant ofrelsi ok oferR-) flockan^ia. geyrftez bratt ^) 
mik?7 or6lag ok storar fråsagnir {)a er rænt var. Vikueriar 
yoro fuUkomnir vinir M.ag)ius konvngs ok Y^rlings olli \t\x\ 
mæst vinsælld Iwga konvngs UsiUalldz s(onar) ^viat Vikveriar 25 
h(?f5o me6 sinn styrk iafnan l)ionat under l)ann skioUd. 
Erlm^rr lét hafa uar6holld å bænom ok uok6o .xij. me^m 
hucria nott. Erlingr atti iafnan Jiing vi5 bændr ok var [>a 
tala6 opt of ospekder S(igur6ar) man??a ok mc5 fortaulu/« 
^Erlings ok annaRa li6s manna ^a fekz mikill romr af bændum '^0 
til \ies at ^at væri mikit liappa vrrk at mcnn léti ^ånn flock 
alldri Jjr^fazc. Arni konvngs magr tala6e langt um [K-tta 
mål ok hart at lykfiom beiddi hann ^es alla er å xoro 
[)ingino li6s m.enn ok bændr ok bæiar menn at menn skylldo 
ge)"a våpna tak at Jdvi at dæma me6 l6gvm S(igur6) I(arl) 35 
ok allan J^ann fl^ck |)eiRa til fiandans bæ6e lifs ok daufta. ^) l tf. over 1. med nedvisn.tegn. 

2) Fejl f. ofriåi (Hkr.) cl. ofriki (Fris.). — ^) Iler tf. hds. ord. MAGN. ERL. 233 

En med akåfa ok ostillinng lydsens {)a iatu6o allir J)vi \ar 
J)ctta odæma vcrk gert ok fest sva sem lag \oro til å {)ingvm H 448 
at dæma. Hroalldr -prestr langtala tala6e um fietta mal havn 
var manna sniallastr oJc kom sv tala miok i einn sta6. sem 
5 a6r haf5e talat xerit^). S(igur6r) I(arl) for med i't fridazta 
li6 sitt ofan i Vikina ok geck under hann mart 116 Uri 
ofrikis sakir en margir gulldo fe for \miin sua vi6a upjn 
å Ian di ok kom fram i ymsom sto6om xoro \)eir sum//- i 
flockinom er ser leitudo gri5a til Firlings å laiin. En par 

10 komo l)au andsuor moti at allir peir menu er pes leita6e 
skylido fa li'fs gri5 en peir einir la>idzvist er eigi xæri i 
storsaukum vi6 Erl/ng. ok er pat spur6o liOs m^'nn at peir 
skylldo ei'gi la^idzvistina liafa pa. hellt pat sama;^ mi^k 
flockino^i'^) pviat peir xoro marg/>- er sik visso at l)ui sanna 

15 at Y^rlingi vaiinåe Jjickia mi^k sakbitnir. Filippn^ Gyr6ar 
s(on) geck til sættar xid Frli)ig ok feck aptr eigor sinnr ok 
for aptr til biia sinwa. Litlu si6aR komo prir S(igur6ar) 
menn ok dråpo hann. Mcjrg slog ueittv huarir obrxni i elltom 
e6a i man/ia åftokvw ok er pat ecki rita6 er eigi attuz 

20 h9f6in??giar vi6. 

K. 8. 

DAt xar å 9ndver5ri fostu er Frli)igi kom niosn at S(igur6r) n 449 
Karl) mi^wdi ætla å fund hans ok xar til hans spurt 
her ok huar stundum næR en stundum fiR méiR. Erb'ngr 

25 gerbe pÅ niosnir fra ser at hann skyllde våR ver6a huar 
sem peir kæmi fråm. hann let ok huertt kuelld blåsa ollo 
li6e up7> or bænom ok lagu peir um uetrinn um nætr i safnaGe 
ok uar a6r allt^) skipa6'') li6eno til fylkin/<gar. pa kom 
Erlin^i niosn at peir S(igur6r) I(arl) vår skamt J)a6an å 

30 brott iip^ji a Ré. Erb'ngr byria6e l^a fer6 si'na or bænoni 
ok haf6e vi6 ser allt beiar folki^ pat er vigt xar ok våpna6e^) 
ok sua ké/pmenn nema. ,xij. menn er eptir xoro at gæta 
b^iar hann for or bænom tysdaginn i annaRi viku langa- 
fgstv eptir non ok haf^e huerR madr ser .ij. daga vist foro 

35 {)a um nottena ok uar6 jjeim seint at koma li6eno or bænom. ') Her findes i Hkr. en sætning, se s. 448 4— fi- 

'O i tf. over 1. med nedvisn.tegn. 

^) Skr. sammen; forst skr. all sk. — ') Hkr. har vupunt. 284 EIRSPENNILL 

Vin einn hest oh einn skiolld vo/o menu .ij. jja er skorat 
\ar li6et {)a var næR .xiij. hundr?f5. En er niosn kom m6ti 
J)eim var ^eim sagt at S(igur6r) I(arl) yar a Ré å \tcim bæ 
ær Ramnes hei't/r inr(5 .v. hundrud manna, let J)a Erl/j^^fr 
kalla saman liftet ok sag6e jiau tiftende er hann haffte spurt. 5 

H450 En allir eGio6o at \ieir skylido skiinda ok taka liiisin å jieim 
efta beriaz \iegar um nottena. Erl/n^'r tala6e ok mfplti swa 
Jjaif mun nu J)ickia likligazt at fundr vaR S(igur6ar) I(arls) 
mun bratt at boaz eru \iar i Jic/Ra flocki^) menn marg?r 
at os mæT^i minwi samt [mt vera at \icir hioG^rv nifir In^a 10 
kowvng ok sva marga a6ra vara vini at seint er taulo å at 
koma geyr6o ^eir \)a' vcrk med fianda krapti ok fiolkyngi 
ok nidengs skåp ^viat \)at stendr her i logum varu??i ok 
lawdz rett at enngi ma6r hefir sua Uri gertt ser at eigi 
heiti pat ni6engs uerk e6a morftvig er me;m drepaz 6f nætr 15 
hef/r Jjesi flockr sua leita6 ser heilla at til visan fiolkunn- 
igrrt Manna at peir skylldo 6f nætr beriaz en eigi undir 
solo hafa Jjeir ok med jjuilikri framkæmft J)aN sigr un;?it 
at stiga yfir li9fo6 J^uilikom liofftingiow. sem pcir hafa at 
iorOo lagt. Nu hofom Ycr \)at optlega sagt ok synt huernog 20 
afleitt os virftez um J)e/Ra hattu er \)eir hafa of nætr til 
ba/daga ra6it. Skolu ver Uri {jiii helldr hafa hinna hofft- 
inwgia dorne er os éro kun?iaRe ok betra er ept/r at likia 

H451 at beriaz of liosa daga ok med fylk6o lifte en stelaz eigi å 

sofande menn of naétr h9fom \er nogt lift i moti efta meira 25 
her en j)e/r hafa skulu ver bifta dags ok h^sinngar ok halldaz 
saman i fylkingv»2 ef \)eir vilia nockor ålaup os veita. Ept/r 
pat settiz niftr liftit toko sumir sundr hey hialma nockura 
ok geyrfto ser af bol surn/r satu å skiolldom sino;;/ ok bifto 
sua lysinwgar sualt veftr uår ok uar a-) drifa. 30 

K. 9. 

Slg?(r5r I(arl) haffte sua fi'emi fengit niosnina er liftet var 
næR komit at peim. stofto menn n-pp ok uapnuftuz ok 
visso ogorla huersso mik?7 lift pcir 'Eéi'lingr h9ffto villdo sum?V 
flyia en flestir villdo bifta S(igurftr) I(arl) uar vitr maftr ok H5 
sniallr at måli eu kallaftr ccki mikill tihuftez maftr var 

') Herefter har hds. pc'tRa, vist fejl for peir (']fi: Hkr ). 
-) tiar d er fejl f. ttnta (o: vdta-), Hkr. MAGN. ERL. 235 

hanii |ja oJc fusaEe at flyia oJc feck hann af f)ui mikit hall- 
mæli af \i6smo7inom.. En er lysa tok toko huar?r tueG^io at 
fylkia li6e sino. fylkde S(igur6r) I(arl) å brecko nockuEi 
Uri ofan bri'na milli ok bæiarins ]yar fell litil å. En peir h 452 
5 'Erlingr fylk6o^) ()6rom megin arin;iar å bak fylking pema. 
Yoro menn å lieston uel uapna6er peir hof5o konvng med 
ser. S(igur6ar) menn sa Jia at li6s miinr mundi vera mikill 
ok t9l6o \>at rad at leita å skogin;?. S(igur6r) I(arl) svarar 
^at segi ])€r at mer fylgi enngi hugr en nu skal [^at ræyna 

10 gæti huerR sin at eigi flyi e6a fålmi fyE en ek ver hofom 
ui'gi gott latum Jja ganga jiir bruna. En er merkit kemr 
yfir bruna. J)a steypumz ver å pa, Uri breckuna ok flyi nu 

■■ engi fra o5ro;n. S(igur6r) I(arl) haf6e ra'6bruna5an kyrtil ok 
rau6a skickio ok drepit upj) ska'tuno;n fitskua å fotom Imnn 

15 haf5e skiolld ok sver6 er Bastar6r hét. I(arl) nifplti pat uei't 
gu6 med mer at helldr en piGgia, mik?Y gull {)a villda ek 
nå med Bastar6e at koma ei'nu hoGui vid 'Er]i)ig skacka. 
Li6 'Erlings uillde ganga fram at brunue hann mr^lti ba6 Jja 
venda upjj med anne er å [lesi litil ok engi torfera J)ar er 

20 slett er at var sua gertt. Fylking S(igur6ar) I(arls) for up^ 
eptir breckunne gegnt peim. En Jja er Jn'å^t breckuna ok H453 
slett vrtr yf?r åna ok gott Jja mælti Evliiigr at menn li«ns 
skylldo syngia prtta" no5to\ o/r biftia at peir hef6e gagn er 
betr gegnde. {ja sungu pcir kirieele/^ow allir liaT^ ok baun^o 

25 uapnom å skiolldo sma. En vi6 Jian;? gny skutoz å brntt 
ok fly6o .CCC. monna af 'Erlings li6e. geck pa. Erlingr ok 
hans menn yiir åna. En I(arls) menn op6o herop. En pc/m 
brask framlaupit Uri breckuna å Erl/w^.S' fylk/n^ tokz oRo.<r/a 
å framan ver6ri breckunni Yoro fyrst spi'ota laug ok pegar 

30 bratt hoG<70Ros^a ok for å hæl I(arls) mcrkit sua at Erlm^rr 
ok hans menn komu up^j å breckuna var6 pa, skaum oRo.9^a 
en I(arls) menn fly6o å skogin?i er at baki peim var adr. 
pa \ar S(igur6i) l(arli) sagt ok ba6o menn hann flyia. hann 
svarar fram ver nu me6an ve?' megom gengu peir p& fram 

•''•T allhreystilcga ok hioor/u til beG^da handa. I pcini hr?ft fell 
S(igur6rj Karlj ok loan Sueins s(on) ok næR .Ix. manna. 
peir FA'lingr leto fått manna ok rako flottann at skoginon?. 
p& sta'6ua6e Erlingr li6et ok hua>f aptr hann kom par at 

1) l tf. over 1. 236 EIRSPENNILL 

H4B4at l)rælar konvngs villdo draga klæfte af S(igur6i) I(arli) 
ok vår \m7in eigi med 9II0 ^yrendr ok vissi J)0 ecki. hann 
liaf6e folgit suer6 sitt i umgorfi ok la [)at hia hon?<m. Erl- 
ingr tok Jia^ upj) oA- låust med {irælana oA; ba6 j)a br9tt 
skri6a. eptir {la^ hua;f F>r]iiigr aptr^j med li<^e sino ok settiz 5 
i Tunsbergi. Sia' nottu?» si6aR en S(igur6r) I(arlj fell toko 
Firlings mewn Eindrida unnga ok var hann drepinn ok å/\\ 
skipsa^gn hans. M K. 10. Fra Marclu^si ok Sigjirdi. 

'Arkus af Skoge ok ^cir S(igur6r) fostrar re6o ofan i 10 
Vikina er vara6e ok fergu ser \)ar skip. En er Erh'n^^r 
spur6e pat \)& for hann a-str"^) peim ok hittuz peir i Kon- 
unwga hello fly6o \)eir Markus mpp 1 eyna Hising dreif Jjar 
ofan landz folk, Hisings biiar ok gengu i fylking med ^larkiis 
monnom. ]^eir Frlingr rorv at lande. En Markw5 uienn skiitv 15 
a J)a. Jja mflplti Erbn^^r vi6 sina menn. Tokom skip \)eiRai 
ok gongum ecki up^ at beriaz \id land her. Hisings biiar 
ero illir heimsoknar har6er mé'nn ok ovitrir muno peir litla 
stund hafa flock penna, m.ed ser pviat Hising er liti6 land. 
Var sua gort at ]ieiv toko skipin ok flutto yf?r til Konnnga, 20 
H 455 hello. Marku.*? ok hans li6 foro up^) å Markir ok ætlu6o 
J)a6an til ålaupa. ha'fåo {)a huarir niosn nerr^^) af o6rom. 
Erlmp'r hafde fiolmenni inik?^ nefnde )^at^) li6 or hero5om. 
Veittu \)'d liuarig?/- o6rom åråsir. 

K. 11. EysteinN kosiN til erkibyskups. 25 

Eysteinn s(on) Erlrwdz himallda var kosinw til erkib?/5A-ups 
ept/r andlat loans erkib?/.sA:aps. Eysteinn var vig6r å 
sama åri ok Ingi konvngr fell. En er Eysteinn erkib?/.«A-ap 
kom til stols var hann vel {lockaftr ollo landz folki hann 
var ska-runngr mikill ma5r ættstoR. Toko Prænder fegin 30 
samlega vi6 honi(m. pviat flest stoiinenni i Prænda logum 
var bundet i frændsemi e6a i nockorom tengftom vi6 erki- 
hyshcp en allir fullkomnir i vinattv. Erkib?/5A:np hof Jja ^) Erl. aptr.: omv. hds., mon med oinflytn.tesn. 

-) Her mgl. ej)tir. 

^) niosn nerr er vist skr. ved en misforståelse af uiosiier (Jsk. har njosnir). 

*) Hkr. har par til. MAGN. ERL. 237 

mala lei'tan vi6 bændr tala6e fyrst um fiar Jiurft stadarins 
ok ^ar med hverssu mikla upp reist sta6rinw J)urfte at håfa 
ef \\ann skyllde J3a vera {)eim mim semilegaE halldenw en;? 
a6r sem \\ann vår Joa tignaRe en a6r er ^ar yar erki stoll 
5 settr \ann beiddi J)es bændr at ^eiv skylldo ueita lionu?;i 
silfr metinn eyri i sinn sakeyri en a6r haf6e hann sak- 

' metinw eyre sem geck i "konvngB, sakeyri. En |Desa aura 
lågs er helminngs mimr at meiri er sa er h«nn villdi hafa 
silfrmetin;? eyriR. En v?5 styrk frænda Eyste?>i5 oh vina en H 456 

10 framkæmO hows sialfs {)a geckz |)etta vi6 oh vår ^at dæmt 
åt l9gum um oli Prænda log oh J)etta geckz vi6 um a/U 
fylki Jjau er i \\ans. erkiby^X-wps riki voro. 

K. 12. 

Si^iirdr oh Markus |)a er ^eir hof6o lati6 skip sin i Elf- 
inwi sa ^eir ^at at ^eir fengu ecki fang å Erb'^gi {)a 
sneroz J)e?r til Upj)lflnda oh ioro sva it efra nor6r til Pran- 
\\eims var \\onum ^ar vel fagna6 oh var S(igur(^r) ^ar til 
kont'wgs tekin« å Eyra {)in??gi re6oz J)ar iil flocksins marg?> 
gaufgir mrnn oh synir {)^/Ra. re5o ^eir ser \)ar til skipa oh 

20 bioG^uz skyndelega oh ioro er sumra6e su6r å Mere oh toko 
allar ko??t'wgs tekior huar sem jie/r ioro ^eir \oro kwder 
xnenn i Biorgyn til land varnar. Nikolas S(igur6ar) s(on) 
Nockui Pals s(on) oh enn^) sueita?- hof6inngiar Polfr'-^) drylr 
oh Porbiom giallkcri oh margir a6rir. ^eir Ma?"kM5 sigldo 

25 nor6r^) oh spur6o at Erlm<75 mewn hgfdo figlment i Biorg?/n 
sigldo j)ar utlei6 su6r lim \)at hof6o menn å måli at sumar 
^at hof6o Marhns raenu byr hu^rtt er ^eir villdo fara. Erl- h 457 
ingr skac^i {)egar er hann spur6e at ^eiv Mark?<.s^ liof6o norSr 
sniiit {)a hellt hann nor6r i Vikina feck hann ser li6s oh 

30 v«r6 bratt fiolme;?nr oh haffte skip stor oh morg. En er 
hann sotti vt i Vikina tok hann andui^ri stor oh lå l(wgi 
i hofnom her oh huar allt \)at sumar. En er ^eir M.arhiis 
komo austr å Lista {)å spur6o pefr at Erl?n^r haf6e her 
ovigian i Vikinne. Vænda ^eiv aptr norftr en er \>eiT komo 

35 å HaurSaland {)a ætla ^eiv til Biorg?/»?ar oh er ^eir komo 
fynV bæinw J)a roa ^eiv Nicholas in>zan i mote {)eim oh liof6o *) Her mgl. fleiri. — 2) Pårolfr Hkr.; hds. tf. urigt. o/.-. 
3) Fejl f. fwrdan CHkr.). \ 288 EIRSPENNILL 

li(^ niyklo nieira ok skip stéRi. Sia ^eir ^iarkus |)a onx^an 
anwan sin// kost en roa su6r undan stefna suni?r til håfs 
lit sumir su5r i') sund sumir i fior6o inn. En Markus ok 
sunit li6 med honiu/i Hop upj) i ey einni JjeRi er Skarpa 
heitir ^cir Nicholas toko skipm \)eir gåfo ok gri6 loni 5 
Hallkels syni ok nockorojn mo)///oin o6ru/n en drapu flest 
\)ai er \)cir na6o. N9ckorom dogom si6aR fann Eindr?6i 
liei5a fylia {)a S(igur6) ok Mark//5 ok voro ^cir fluttir til 
H458 Biorg//nm/-. Var S(igur6r) hoG^uuinn-') ut fra Graf dal. En 
Mark//s var heng6r vi6 annan mann i Huarfsnesi. En f)a^ 10 
uår MichalsMe55o flockr sa er [»evn liaf6e fylgt dreif6iz |)a. 

K. 13. 

FRirekr k9na ok Biami inn illi Aunu^/dr Simuna/- s(on) 
Aurnolfr skorpa'^) ^eir hof6o roit å liaf lit med nockorom 
skipom. ok helldu it ytra med hafi austr fyrir land. en huar 15 
sem ^eir komo vi5 \cuia. rænto [^eiv ok drapo vini Firlings. 
En er ^r\ingr spur6e di'åp Jiema Mark//s pa gaf hann })eim^) 
leyfi Icndom monnom. ok lei^angrs monnom. En hami sialfr 
liellt J)a sino li6e a^str yf?r Folldina pviat hann spur6e ^a)' 
til Mark/w manna 'Erlingr liellt til Koni'nga hello ok dual6ez 20 
^ar um hausti6. A fyrsto uiku vetrar for F^rl/ngr lit i eyna 
Hising med li6 mik/^ ok k/-flf6e f)ar Jiings. Hisings buar 
komo ofan ok lielldo iipj; I^iwgi- Erl^nryf/- bar ssikir å hendr 
peim um pat er pcir hof6o lilaupit i flock med Markus 
mon/2om ok fylkt lide i m9ti lionoin. Auzur het sa ma6r er 25 
H 459 rikastr uar af b9ndom er tala6e af Jjc /Ra liendi vår par 
lengi ping att. En at lyk6om festo bændr dom Erb'ngi. en 
hann gor6e pcim. stefnu låg å viku fresti i b^n^m ok nefndi 
til .XV. bændr at koma par. En er pcir komo dæm6e Erl- 
ingr å henår peim at giallda .ccc. naiita ioro bændr lieim 30 
ok un6o illa sinon/ hluta. Litlu si6aR lag6e is å åna ok 
fraiis inwe skip Erl/nz/s po. lielldo bændr gialldeno ok lago 
1 safna6e um ii6. Erhn^/- bio par til iola veizlo en Hisings 
68'' biiar linfSo samburdar å'l ok lielldo sueit um iolin. Vm 

nottena epti/- hinn fimta dag iola for Erli}igr lit i eyna ok 35 
tok hiis å Auzure ok brende hann inne ok allz drap liann ^) sudr i: omv. hds., men med omdytn.tegii. 

2) Sål. — 3) Rettet fra hds.s / Skorpa (= Jsk.). — *) Fejl f. hciw. MAGN. ERL. 239 

\)ar tiutige mcoDia. ok brendi .iij. bæi for aptr i 'Konvnga 
hello. Si6an komo bændr til hans oh guUdo J)a gialldit. 

K. 14. 

Enlingr skacJci biozk {jegar um vårit er haiin matti flota 
skipoj?i sinon Uri isom ok for or Kowvwga hello hami 
spur6i at peir limu5o nor6r i Yikinne er verit hof6o fyR 
Markz(5 vaenn. Erh';?^r liellt til niosnom um farar l^^'/Ra ok for 
at leita \>e/Ra ok liitti på er pe/r lågu i liofn nockuRi. Aun- H 460 
laidr Simunar s(on) ok Aum9lfr skorpa komuz undan. En 

10 Frirekr kena ok Biarni inu illi ur6o hmidteknir ok drepit 
mart af sueitungvw pe/na. ^rlingr let binda Frirek yid 
åckeri ok kasta fynV bor5 ok var Frlingr af |)ui v^rki it 
mesta 6|)ocka6r i Prænda logow pvint Frirekr atti Jjar liina 
st^rstv ætt. Biarna let ]\a)m hen^^gia ok mælti suå Biarn? 

15 sém hmin xar vånr med eno mesta or6skaupi a6r hanii 
var lieng6r. Sva segir Porbiorn skacka skalld. Vr6 dro 
austan fiar^ar Frhngr at vikingom mein feck margr af kæno 
ma6r er hcuni for Jiadra fær6r var fleinn medal her6a Frir- 
eks ofaR n^ckui skolldi 6{)aurf olldo illgiaRn vi6 tre Biarni. 

20 Aunztndr ok Aurnolfr ok pær sueitir er undan h9f6o komiz 
fly6o til Danmerkr en yoro stundum a Gautlandi e6a i Vik- 
inwe. 

K. 15. 

ERlingr liellt sidan til Tunsbcrgs ok dual6ez ^ar mink ii 4Gi 
\cngi um varit. En er sumraSe liellt hann nor6r til 
JMorgyniar \ar par J)a allmikKY fiolmewni pa, var par Stepli- 
anus legati af Rv»?n borg ok Fysicinn crkib//.sZ;?^p ok a6rir 
hyskupgir in^kndzkir par var ok Brandr b//.v/,»p ok pa vig6r 
til Islawdz par v«r ok Ion Lopz s(on) dottr s(on) Magnus 

30 konvngs bf>fætz pa haf6e M(agnus) konvngr ok a6rir frændr 
hans, loans tekii^ vid frændsemi hans Fysteinn Grkihyskup 
ok Frhngr skarki yoro opt å tåli ok å einmælum ok eitt 
sinw var6 pat i ro6om I)r/Ra at Erl???.^';- spur6e er pat med 
sanwendu?n hoRa er menn segia at per hafit aukit auralåg 

35 um sakeyri yftarn vi6 bændr nort^r i lo»dit erkib?/6'Å;Mp 
svarar pat er vist sått a bændr liafa mer paf vcitt at auka 
aurala-g um sakeyri minn hafa peir pat gert at sialfræde 
sino en med ongom pyndenngu;>( aukit i J)ui gv6s dyr6 ok 240 EIRSPEXNILL 

au6æfi staftar vårs. Erb'n//?- svarar huart ero \)((t log hcrva. 
ens helga Olafs koni'ngs e6a hafi jier nockurv frekara tékii 
J)etta mål en sva sem ritaG er å l6gbokinne. K]'\ii})yshcp 

H 4«2 svarar sua mun hinn helgi Ola/r ko?u"y/gr liafa login sett 
sem ha?i?i! feck }ja iaor6 ok sarnjjycki til alj)yAon»ar en 5 
ecki finz \uit i hans logum at banuat se at auka gu6s rétt. 
Erlm</r svarar. Vili per auka y6am reT^ }ja munu per styrkia 
vilia os til ]jes at \er aukim iawzmiklo ko?/r??gs rettinu. 
Erkib?/6/.-Hp s(egir) aukit hefir J)U nv a6r med nogu nafn 
sonar Jiins ok niki. En ef ek hefi af laga tékit aura laugin 10 
af Prændom })a ætla ek storuw hera hin laga brotin er så 
er konimgr ji/r landi er æig/ er konvngs s(on) ero par huai'ki 
laug ne dæmi her i landi. Erb'w^r s(egir) pa, er 'Magtms 
var til konyngs tekinn yfir foregs Jiiki xnr pnt gert med 
y5aEi vitand ok rafte ok sua annaiia hyskuipa her i \aude. 15 
~Erkihysku]) s(egir) Jjui hetz {)U J)a Erlin^r ef ver sam{)yk6em 
med per at Magnus væri til konvngs tekinn at pn skyllder 
styrkia gu6s rett i ollom sto6om med ollom krapti jjinom. 
'Erlingr s(egir). lati ek pvi at ek hefi heiti6 at halida gu6s 
laug ok landz log med ollom minom styi'k ok konvngs. Nu 20 
se ek her betri ra6 t?7 helldr en huarr ockaE ken/?i o6rum 

H 463 brig6mæli. holldom helldr oli einkamål vår styrki per Mag- 
nus til rikis sva sem per hafit heiti6. En ek skal styrkia 
y6art B,iki til allra farsæligra luta for Jja oli ræ6an miuklega 
med |ie?m. J)a mælti Erb'n^r, Ef 'Magnus er eigi sua til kan- 25 
vngs tekinn sem forn siSuandi hefir verit her til i landi. 
JDa megv per af y6ro valldi géfa honom konrngs uigslo sua 
68^ sem gu6s l^g ero til at smyria konywg ^) til velldis. En }io 

at ek se eigi konrngr e6a af kont'nga ætt kominn pa hafa 
peir konyngar ve>it nu flest/r i varo minne er eigi visso ;^0 
iafn vel til laga sem ek e6a landz rettar. En mo6er Mag- 
nus kont;ngs er dottfr konrngs ok drottninngar skilfengin. 
Magnus er ok drottninga/- s(on) ok eiginkono son. En ef 
per vilit gefa honom konimgs uigslo J)a ma hann eigi si6an 
taka af konrngd<uninu;?i at rettu. Eigi var Vilhialmr bast- 35 
hrtr5r kont'n^s s(on) ok \ar hann vig6r ok koronaftr til kon- 
vngs yfir Englande ok hcfir siftan halldiz konrngdomr i 
hans ætt å Englande ok aller verit koronafter. Eigi var ') Rettet fra hds.s konvngs. MAGN. ERL. 241 

Sueinu Vlfs s(on) i Dånmork konvngs s(on) ok var hcmn \)0 
koronaSr konvngr oh si5an synir hans huem eptfr an;/an 
^emsi frænda c6rona6er kowvwgar. Nu er her i lanåi erki- 
stoll er pat mikill vegr ok tign landi Yoro aukum ver nu 
5 Jja emi med gobom \utom hoio))i ko7ivng koronadan eigi si6r H 46A 
en ensk/r menn e6a Dånir. Si5an tolu5o peir erhihyshiip ok 
Erl/n^r um J^etta mål optlega ok allt sått giaRnlega. Si5aN 
bar erkib/ysAnp Jietta mål fyrir legåtann ok feck hrtnn au6- 
vellega sniiit honom til sam[)yckiz vi5 sik. Atti erkib?/.<^A-np 
10 J)a stefno vid lybhyskuYta. ok a5ra kennimenn ok har pctta 
mål Uri {)a. En allir suoru()o å eina lund saugdo [^at sitt 
ra6 sem erkihyskicp villdi vcra låta ok fysto allir at vigsla 
færi fram pegar er \)cir fundo at erkihi/sku]) villdi sua. 

K. 16. Vm vigsiv Magnus konvngs 'E^vlings s(onar). 

15 TTlrlin^rr skacki let bua i konvngs gar6e til veizlu mikillar 
i-^ ok var lia'llin mikla tiolldo6 pello;n ok bakklæ6o»i ok 
buin vi(!) hinom mesta kostna5e. Var J3a ueitt hirSen^e ok 
9II0W ha?idgengno);i monnom par \ar fiol6e bo6s raainia ok 
Margir liof5ingiar. Magnas tok J^a ko)W)igs ufgslo af erki- 

20 hyskn])e Eyste/»? ok par var at vigslunwe a5rir .v. b?/5^upar 
ok legatinu ok fiolSe ken>ii manua. ^rlingr skacki ok med 
honiim. .xij. lender menn suordo laga ei6enn m.ed ko^«i;>^gi h 4(j5 
ok pami d(ag) er uigslan vår haf(!)e konvngv ok Ilrlingr i 
bo6e smo erkihysknp ok legata ok alla hyskwpa. ok var su 

25 ueizla in vegligsta. Gafo pe/v fe5gar {^ar margar stor giafar 
pa vår Magnas konvngv .viij. uetra pvia vetr haf6e hann 
{)a ko;u'>2gr verit. 

K. 17. Breva sendiwg Dana konvugs til 'Noregs. 

VAlldamaR Dana konvngv liaf6e pa, spurt |)a' tidende af 
'isovegi at par nar Jja Magnus einn konvngv ok pa, vår 
eytt flockom 9llom obvoni par i Irtndi. jia sende ValldamaR 
konvngr m.enn sina vid brefo;?« til Magnus konvngs ok peinsi 
Yjvlings mi'nte j)a å einka mål pa/ er Erhn^r liafSe bun^^let 
vid Vallda»?rn- konrng sua sem her var iyR ritad. at konvngv 
•'55 skylldi eignaz Vikina austan til Rugiarbitz ef Magnus yrdc 
einualldz konv)igv 1 ^onegi. En er sende menn komo fram ') Hor tf. Ilkr. flir. 

16 242 EIRSPENMI.I. 

ok syndo Y^rMngi bréf Dana kowr^gs oh \\ann skilr till kali 
H 466 Dana koni'»gs ^at er \\ann lief/r i Norcgre. Jia bar Erb'n^r 
Jjetta fyrir a6ra mewn Jja er harm skaut ra6om undeR'). 
En \ieiv sog6o allir eitt at alldri skylldo -) Danom miftla 
af ^oregi \wiat mewn sng6o at su o Ild haf6e \ersi \cr'\i }j«r 5 
1 landi. er Dånir liof6o valid i ^oregi. Sende menn Dana 
konvngs tolu6o sitt mål fyrir Y^vMugi ok beiddo hann orskur6a. 
En 'Erl/ngr ba6 {m fara med sér i Vfk a'str um ha'sti6 sagc^e 
at {)a munde hann uei'ta 6rskur6 er hann hef6e liitta jia 
menn i Vikinne er \^ar \oro uitrastir for Erh'n^'r um ha^stit 10 
austr 1 Vik ok dual6ez i Tunsbc?gi gcr6e menn yfir til 
Borgar ok let stefna \)ar .iiij. fylkna Ji?ng i Borg. Si6an 
for YivVingr Jjanngat vi6 li6e sino. En er \iing uår sett jja 
tala6e Erl/n^r ok sagde fra J)ui huerr ra6a gcr6 liaf6e verit 
sta6fest med Jocnii Dåna konvngi {)a er jjeir l£tv\ingr hof6o 15 
hafet^) flock Jjann it fyrsta sinn vil ek s(egir) honn liallda 
H467 9II einka mål ]}^' er ver gorftom {ja ef ]}at er vili ok sam- 
J)ycki y6art b9ndanna at Jnona Dana konrngi helldr en 
{jesow kowvngi er her er vig6r ok korona6r til landz. bondr 
sYorudu mali Erlings sog6o sua Uri ongan mvn uiliom vér -'^ 
geraz menn Dana koni'ngs me6an einn liuerR uåR er å lifi 
Vikuerianna. Geystiz {la at muginn med opi ok kalli ok 
69'' ba6o Erb'n^r liallda ei6a sina er honn haf6e suarit ollo londz 

folkino at veria Irtnd sonar sins en ve?- skulum albV fylgia | 
Jjer sleit sua {linngi. Sidan ioro sendi me/?n Dana konrngs -•'> 
heim su5r til Danmerkr ok sog6o sitt orendi slikt er vår. 
Danå- veittu Erlingi mik;7 åmæli ok Nor6monnom saug6o 
at \)eir væri alldregi reynder nema at illo ioro Jja' ord um 
at Dana konyngr mu^ide epti?' um våri6 hafa uti lier sinn 
ok hcria. 1 'Norcg. Evlingr for um liaustiG nor6r til Biorgyniar 
ok sat J)«r um vetråm ok gaf [mr mala. :$() K. 18. Fra senndi monnom Dana koiivngs. 

■"Etr {)ann foro menn nockorir danskir it §fra um Upj>- 
lond ok sog6o [^at sem margtitt er at [teiv skylldo fara 
11468 til ins lielga Olafs konrngs til v«.)ko. En er Jje/r komo i ;i') 
Pranhem {ja liittu |)e/r \)ar marga rikis menn. Segia {la v; ^) R fremkommet ved rettelse (af n ?). 

^) Hkr. har sJci/ldi. — ^) Rettet fra hds.s hafået. MAGN. ERL. 243 

orendi sin at Dåna honvngr hefir sent {)a at leita ser vinattu 
til \>eira, ok yi6r toko ef hann kærne i land. En hmui het 
bæ5e at gefa J^eim niM ok fé J)esse or6sendeng fylgSe bréf 
ok inwsigli Dana 'konvngs ok J)ar med at peir Prændernir 
5 skylldo senda moti sin bréf ok innsigli \)eir g9r6o ok sua 
ok urpuz flestir vel vi6 or6sendeng konvngs. Sendi mcnn 
ioro austr åptr er å lei6 langa fQstu. 'Erlingr såt i Biorgijn 
en er vara6e sng5o vinir Erlings howom påta {)anw er peir 
liof6o spurt af byr6ings monnom. er komnir varo nor6an or 

10 Pranheimi at Prænd^V yæri herir i fiandskap til hans ok 
[)eiv lysti {)ui å pingum sinom ef Erling)- kuæmi i Prand- 
heim at hann skylldi alldri koma ut um Ag5a nes racd 
fiérvi. ^rlingr sag6e at slikt var upj^lost ok hegomi. Erlm^'r 
lysti |)ui at hann mundi fara su6r å vår liei^i^) til gagn- 

15 daga \>ings ok let bua snéckio tuit9gsesso ok med skuto .xv. 

sesso ok einn-) vista byr6ing. En er skipin \oro buin {)a H469 
l9g6oz å sunwan ve6r huoss. Tyssdaginw i gagndaugum let 
Erlf??^r blasa li6e sino til skipa. En men voro trau6er or 
bænom ok Jiotte illt at roa andro5ra. Erlm^r lagde ut i 

20 Byskuips liofn Jia mcpl/i ^vlingr. Illa kunni^) per at roa 
andro6ran?t takit nu Jja ok réisit vi6rnar dragit si6an seglin 
ok låtum ganga norér skipin peir geyr6o sua sigldo nor6r 
um daginw ok um nottena. 06ens daginn at kuelldi sigldo 
peir inn um Ag6a nés var {)a fyrir |)eim samflot mikit 

25 byrftinwgar ok ro6rar férior ok skutor pat var voku li6 ok 
for inn til beiar sumt fyrir peim en sumt eptir gafo b^iar 
menn fyrir Jiesa sok ongan gaum at J)eim e6a um \ang- 
skipa sigling. ^vhngj- kom til bæiarins [)ann tima er snng 
ottu sa/ng uippi at Kr?stz kirkio peir 'Evlingr liopo^) i bæinu uar 

30 peim sagt at Alf r hro6i s(on) Ottars birtings Icndr mo^r sat J)a H 470 
enn ok drack med suéit sina. 'Erlingr ueitti Jieim at gaungu. 
uar Alfr drepinw ok flest aull sueit hans fatt fell annaRa 
manwa i beno?n pv/at flest liaf6e gengit til kirkio {)ctta var 
um nottena iiri up/)stigningflrdåg pegar um morguninn let 

35 Erlm^)- blasa ollo lide ut å Eyrar til J)ings. En å Jiingino 

') Fejl for Vitarheim (aksenten over a er fejlagtig opfattelse af en forkortel- 
sesstreg = u). 

2) Hkr. har oui. — ^) Fejl f. kurri (Hkr.). 
■*) j tf. over 1. med nedvisn.tegn. 

KJ* 244 EIRSPEXNILL 

bar Erlingr sakur a liendr l)(;udoiu ok kende {)eim lrt?/draft 
vi6 konvng oTc sik oh nefude til Bar6 standala ok Pål Andres 
s(()n) ol: raza l^ar5 hann haf6e jja b^iar byg6 ok ewn iniog^) 
marga a6ra \)('Iy svorofto ok fer6o sik undan saiikuyn. Jia 
sto6 up/) kåpab'/? Erl/»^5 ok liellt up/) brefu/n mnrgum ok 5 
inn siglom ok spurfte ef Jieir kende ^ar in« sigli sin Jia' er 
[)eir liof6o send uin varit Dana konvn^i var Jia lesin up/j 
brefin |)ar voro ok Jjeir mom danzkir me6 Y^rVingi er inc5 
brefum hof6o farit um vårit hafde F^vMngr }ia til jjes fengit, 
S(,)g6o ^eiv pa fyrir alJiyOo liuerss JjeiRa or6 j)au er mællt 10 
h^fSo. Sua mælltir Jni raza Bar6r bar6er å briostit or })eso 
6!)^ briosti komo at up/;liafi 9II J^esi ra6. Bar6r svarad?". Or var 

H471 ek Jja herRa minw er ek mællta slikt. Vr6o Jia ei??gi fa'ng 
aunor en festa ^v\ingi sin« dom å 9II0 {jui iiali. Tok liann 
|)år ogryne fi'ar af morgum vaonnoxa en lag6e alla ogillda 15 
{)a er di'epnir voro ioro si6an aptr su6r til Biorgyniar. v; K. 19. 

''AlldamaR Dana Vonvngv liaf6e \iat vår uti h.cr mikin« 
i Dånmoj-ku ok hellt Ii5e [)ui nordr i Yikina Jjegrtr er 
hann kom i velldi l^oregs konv»gs. J)a liQféo bændr fyrir 20 
safna6 ok mug månz konvngv for friSsamlega ok spaklega. 
En liuar sem ^eiv foro um-j megin Irtnd {ja skuto mc?ni å 
f)å ok f)ott einw e6a tueir v^ri ok Jjotti Daiinum \)at fullr 
illvili vi5 sik la?Klz raamw. En er konfngr kom til Tuns- 
bcrgs J)a stefndi hann \>ar {jing å Haugu/». En ecki sotte 25 
tiP) liero(!)um {)a ioXadi Valldrrmarr konrngr ok mælti sua. 
Au6sætt er 6f landz folk Jjttta at allir standa os at moti. 
Eigu uer nu .ij. kosti f3n-ir haundom J)anH annan at fåra 
herskilldi yfir koKlit ok éira onngu liuarki fe ne raoyinoxw. 
H472 hin« er annaR kostr at fara su6r aptr vi6 sua biiit ok er 30 
^at næR mino skåpi ok fara lielldi' med lierinn i Austr uég 
til hei6in«a koida er gnog éro fyrir en drepa e?<7i her mbv 
kristit folk {lott \)civ hef5e makligleika til Jies. En allir 
a6rir yoro fusir til at lifria en [)0 reO konvngv at Jie/r foro 
aptr su6r ok \ar JDa all vi6a rænt 6i ut eyiar ok hnar vetna H5 
{)rtr sem konvngv vår eigi nær foro ^eir su6r til Danmarkar 
ok vard ecki til tiden« da. ^) o tf. over 1. med neclv.tegn. — 2) Rettere vid, — ^) Her mgl. or. å MAGN. ERL. 245 K. 20. Enlingr ^'kaclci spur6e at Dana heE, var komin^ i Vikina 
J3å ba/6 hann her ut almenning um allt land at li6e oh 
skipom oli var6 ^at it mesta herlaup oh liellt her Jjei?« austr 
5 ine6 \anå\. En er \\ann kom t?7 Li6andes nes spurSe \\.ann 
at Dana heR var farinw su6r aptr til Danmorkrtr ok ^eir 
hof6o vi6a rænt i Vikinwe. Jia gaf Erl/n^r heim leyfi ollo 
leidangrs folki. En \\ann sialfr ok n9ck9rir le^dir racnn 
sigldo^) ine6 miog morg skip su6r eptir Daunu^n til lot- 
10 landz. En er fje/r komo ^ar sem lieit//- Dyrs å J)å lagu ^ar H 473 
fyrir Dånir komnir or leidangri ok hofdu morg skip. Erl- 
ingr lagOe at J)eim ok b«r6ez vi6 J)å. Danir fly^o brytf') 
ok leto mart manwa. en fjæir Erh'?2^r rænto skipin ok sua 
ka'psta6enn ok fengu ^ar all mikit fé ok ioro si5an aptr til 
15 Norets var J)a um hri5 ofri6r a milli l^oregs ok Danmarkar. 

K. 21. 

Kristin honv7igs dottir for um hausti(!) su6r til Danmarkar 
a fund Yallhamars konvngs frænda sms J)au Yoro systra 
byrn fagnafte konvngr henne forkunwar vel ok feck henwi 

20 ueizlor par med ser sua at hun feck \iar vel halldet sina 
mewn. Var hon opt å tali vi6 konvng ok yar hann allbliftr 
iil hen72ar. En ept?r um vårit sendi Kristin raenn til Erl- 
ings ok ba6 hann fara a fund Dana konvng?, ok settaz vift 
hann. Vm sumarit ept/r var Erlm^r i Vikinne \wnn bio |)a 

25 eitt lang skip ok skipa5e hino fridarsta li6e sino siglde 
hann yfir til lotlandz. hann spur6e at Valldamarr \onvngv 
vår i Randarosi. Sigldi Y^vMngr Jjangat ok kom til b^iarins 
J)ann tima er flest folk mata6ezc. En er peir hoffto tialldat H 474 
ok fest skip sitt geck Erlm^r up/) ok \)eiY .xij. saman ok 

30 allir bryniader hof6o hotto yfir hialmum ok suer6 undir 
ma't^lum. gengu til konvngs herbcrgia |)a ioro par sennd- 
inwgar inn ok vår opin hur6 gengu peiv 'Eixlingr Jiegar mn 
fyrir hasetift. Y^rMngr mcel^i grift uilivm ver hafa kont'wgr 
bæfte her ok til heimferftar. konrngv leit vift honum ok 

35 mælti. Er tu par Erl/n^rr hann sYaradi Erl/n<7r er her ok 
seg 6s ski'oT^ hvart ver skolum grift fa. par var .Lxxx. kon- 

') l tf. over 1. med nedv.tegn. — ") ^'- brått (Hkr.). i 24() EIRSPENMLL 

r»gs manna ok allir uapnlausir. konvngv mælfi gri6 skolu 
70'' Jiér hafa FA'lingr nem \m bei6er. å Qngum manni ni6uinz ek 

ef å min// fund kemr. j)a kysti Fjrlingr å ha'nd konvngi ok 
geck ut si6an ok til skips sins dual6ez hann \)ar um liri6 
med kom-ngi t9lu6o {jeir um sættar gor6 milli \anåa.nnai ok 5 
kom I)^^ å samt at FA-]/7i(/r s^ttiz Jjor i gisling med Dana 
ko7ivngi en Asbi9rn suara^) bro6er Absalons erkib?/.9^?yps 

II 475 for til Norr/75 i gisling i moti. ]}at \ar eitt sinn er \ieiY 
tolu5o Yalldamaii konvngv ok FRVingr. jia mæ\t\ FvMngr 
liena \>at })icki mer liklegazc^) til settar at {)er fait fiåt 10 
allt af 'Novegi sem y6r uar lieiticb i einka malum vårwn. 
Ok ef sua er liuern Ii9f6ingia vili }jer \)ar yfir sétia huart 
nyckuRn danskan. nei segir liann engi Dana liof6inngia mun 
tara vilia i Nore^ oZ; fask J)ar v?5 folk-) hart ok ohlySet 
en hafa her a6r 6rit gott med j6v^). Ek for Uri Jia sok 13 
hingat at ek vil eigi missa y6aRar vinattu hingat til Dan- 
markar. hafa fyR farit mc?zn af 'Norcgi Hakon luors s(on) 
ok Finnr Arnå s(on) ok geyr6e Svein?/ konvngv frænde 5-6 aR 
huarntueG^a I(arl) sin??. Eigi em ek^) nu min?ii ma6r af 
valldi i Nore^i en [yeiv \oro pa ok gaf ko//t"//gr {jei'm yfir 20 
sokn å Hallrtndi. \^vi mki er hann^) a6r. Nu [)icki m.er \:)er 

H 476 lierRa vel mega unna mer Jjes lens ef ek gorumz yOaR ma6r 
ha«dgengin?i at ek hallda af y6r Jjeso riki. Sua ok Mag)ius 
konvngv s(on) min?? må en?/ eigi mer l)esa synia. En ek vil 
y6r ve?'a skeyttr ok skylldr til peinav pionostu alirar er {)ui 2.5 
nåfni byriar. slikt tala6e Fvliiigr ok an??at {leso likt ok kom 
sua at lykdom at Fvlingr gerbez haz/dgengin?/ Vallda??/rt?- 
konvngi. En ko?iywgr leiddi Erh"^^' til sæti^) ok gaf ho??om 
I(arl) dom ok Vikina til lens ok yfir soknar. jia for YiVlingr 
heim til Novegs ok var si6an I(arl) me5an hr//i?? Iif6e ok HO 
hellzc 1 sætt vi6 Dana ko?/r?/g medan Im?/?/ lifde') iafnan 
siftan. Erlm^?' atti .iiij, frillu sono ein?? hét Hrei6aR^). 
AnnaR Augm//?/dr. peiv uaro ser of mo(!)or .iij. Fin?ir .iiij. 
Sigurbv ^etRa. mo6er het Åsa en liosa \)eiv uaro yngri. ^) Sål. — ^ Hds. har folk vid med omflytn.tegn. 

^) med yér er en urigtig tilføjelse. 

*) Hds. har ek em med omflytn.tegn. — °) Her mgl. dtti. 

*') Sål., fejl f. sæfis. — ') Disse ord: meåan—Iifåe er en urigtig gentagelse. 

^) Her tf. hds. ij. i MAGN. ERL. 247 

Cristi'n koiniigs d(ottir)^) attu d(ottur) er HagnhiUdr hét 
hon uar gipt loani "Porhergs s(yni) af Randabergi Cristin 
for af lawdi med {)eini man^^i er Grimr rusli hét Jjau ioro 
ut i Mikla gar6 oJc \oro \>ar um li;7'6 o]c attu Jjau born 
5 nockor. 

K. 22. 

OLafr Gu6brands s(oii) Skåfhaugs s(onar) oJc sonr Marin H477 
d(ottur) Eysteins ko)iv}igs Magnus s(onar) uar at fostri 
me6 SigMr6e agn liott å Upjjlondom, En er Erlm^r var i 

10 Dånmorku Jja hofo peir fostrar flock SigurcJr oJc OXafr ole 
re6uz til mårgir Upj^lendinjigar var ^ar Olafr til koiirngs 
tekurii foro fjeir me6 flockin/i of Up/^lond oh stundom i Vikina 
stundum austr å MarkzV ecki vor o ^cir å skipo?«. En er Erl- 
ingr spur6e til flocks Jjes |3a for hann vi6 lide sino i Vik- 

15 ina oh var å skipo?u um sumarit oh um haustit i Oslo oh 
ueitti par um iolin hann lét liallda niosnvi« upjn å \andi 
til flocksins oh for sialfr up^ å land at leita \>ciR3b oh med 
honum Ormr konv^igs bro6ir. En er peir komu til uatz |)es 
er heitir^). [)e/v toko skip oli J)au er Yoro vi5 vatnit. Prestr 

20 sa er sQng Jjar sem heitir å Ry6 i^ckli pat er vi6 vatnit 
hann bau6 peim I(arli) til veizlo oh at koma par at kj-ndil 
'Messo. larlenn het fer6enne Jiotti pat gott at hafa ti5er roro h 478 
peir {)angat yfir vatnit um kuelldit fyrir mcsso daginn. En 
prestr sa haf6e an>iat laft med liaundom. hann sende niosn 

25 peim Olafi um farar 'KrXings hann gaf l)eim 'Erlingi stcrkaN 
dryck um kuelldit oh let all miok drecka. En er I(arl) for 
at sofa [)a \oro reckior {leiRa biinar i ueizlu stofuny^i. En 
er peir h9f6v litla ri6 sofit uakna6e I(arl) oh spurde ef j)a 
munde vcra otto songs mål. Prestrinw sag6e at liti5 var af 

30 nott ba6 |ja sofa i ro. I(arl) sag6e mart dreym?V mik i nott 
oh illa séf ek hann sofna6e si6an. Anwat sinw vakna6e hann 
oh ba6 prestinn upp stånda oh syngia ti5er. Prestr ba5 
I(arl) sofa sagde at |)a var mi6u6tt lag6ez I(arl) nic)r oh 
suåf litla ri6 oh liop up oh ba6 \nenn sina klæGaz peiv goriio 

35 suå oh toko vapn sin gengu til kirkio oh laug6o uti våpnin 
me6aN prestr sniig otto saung. Gir/// kom niosnin um kuelldit 

') Her mgl. ok Erlingr (Hkr.). 
'^ Navnet mgl. også i Hkr. 248 EIRSPENNILL 

en ^eir gengu um notten a .vi. rastir gå-to ok j)otti monnom 
[iai fur6o mikit farit. \)eir koinu u Ry6iokul J)a er^) S9ng 

H 479 otto saung ni6a niyrkr var sem mest [wiv 0\afr gengu at 
stofunne ok 9p6o fja heropit drapo \)ar inni nockura menw 
er eigi h9f6o gengit til otto syngs. En er J)<?/r l^^rMngr 5 
heyr6u opit liliopo'-) til vapna sinna ok stefndo til skipanna 
ofan ^eiv Olafr mættv fjeim vift gar6 nockurn uar6 \iar 
bardagi oku \)eir Erl/«r/r undax ofan med gar6enoin ok 
hlif6e garfiren {leim l)e?r liof6o li6 inyklo minna fell inart 
af fjeim ok mart var6 sart ^at hialp Jjeim ^rlingi mest at 10 
Olafs menn kendo J)a eigi sua var myrkt. En 'Erlings menn 
leitufto einart til skipan/?a Jia?- fell Ari Porgeirs s(on) fafter 
Gu5mrtndar hyskuTps ok mart anuaRa hirbma)ina Erlings. 
Erlingr var6 saR a vinstri si6o ok segia sum/r menn at 
liann sialfr di-ægi suer6et å sek pa er hann brå. Onnr ko»- 15 
vngs bro6er vår ok miok saR. Nofiolega komuz \)eir å skipin 
ok letu {)egar fra landi \)at var kallat at })eir Olafr hef6i 
ena mestu oliamingiu til borit fundarins sua sem peir Erl- 
ingr \oro framsellder ef l)eir Olafr hef6e meirom ra6om 
fram farit. Si6an kaullu6o me?m hawn Olaf 6 gæfo en sumir 20 

H 480 kaullu6o \)a, Hettu suei'na foro J)(v'r med flock [iami en sem 
a6r upj^i um land. En Erl?//^r I(arl) for lit Yikina til skipa 
sinna ok uaro eptir um sumarit i Vikinwe. En ]^eir Olafr 
voro å Up^lo^idom en stundom austr å Morko/n hof6o \>cir 
flock Jjann sua anwan vetr. En ept?'r [iat um varit foro ]icir 2;') 
Olafr ut i Vikina ok toko par konvngs skyllder duolGoz 
par langa ri6 um sumarit. Erlingr I(arl) spurfte pat ok hellt 
li6e sino til motz vi5 pa ok var6 fundr peiRa, austan fiarftar 
par sem heit/r å Staungom uar6 par onosta. mikil ok haffte 
Erlm<7r sigr par fell Sigur5r agnhaiittr ok mart af Olafs- -M) 
mon?iom. En Olafr kom å flotta for si6an su6r til Dån- 
merkr ok var inn n^sta vetr eptzV å lotlnnde i Ala borg. 
En eptir um varit feck Olafr sott pa. er liann leiddi til 
båna ok er par iarOaOr ok kalla Dånir hann helgan. ^) Her nigl. vist prestr (sål. Jsk.). 
2) Her mgl. vist peir. MAGN. ERL. 249 K. 23. Nikolas kufuDgr s(on) Pals Skopta s(onar) uar Icnår ma6r H481 
Mrignns lionv)igs hann tok liondom }iaB.alId er sagt Yar 
at væri s(on) S(igur6ar) UsiRalld.z s(onar) ok C/'^'stinar kon- 
5 vngs d(ottur) bro5er Ma(j)ius konvngs sammæddr, Nikolas 
flutti HanaUd til Biorgyniar ok feck hann i liendr ^rlingi 
I(arli), \:>at uar liattr 'Erlings ef ovinir hans kæmi fyrir hamt 
at han)i mcelti ecki e5a fatt viQ J)a ok stillega^) [^at er var 
ef hann var ra6enn til at lata drepa I)a. en hina liråkde 

10 hann sem mest me5 or6oin er hann villde at lifit lief5e. 
Erl/;?^r moplte fatt vi5 HaRaZM ok var momiom grunr å Imat 
haiin munde Uri ætla Jja beiddo meuii« 'Magnus koniuig at 
hanii skylldi fri6a fyrir HauaUdi vi6 I(arl) konvngv govbi 
sua. larll snarar. Slikt ra6a vmir {linir I)er en })U munt 

15 litla ri6 ra6a rikmo i frelsi ef [m skållt heilhuga radom 
ei'nom fram fara. Si5an let Erl/nr/r flytia Haualld yfir i 
Nor6nes uar hann Jjar heng6r-). 

K. 24. 

Eysteinn er nefndr sa madr er kalla5r er son Eysteins H482 
hoiivngs 'RdiRnUdz s(onar) hann var |)a ungr ma5r eigi 
med fullu alroskin;? er fra {jui er sagt at hann kom fram 
å eino sumri austr i Suia velldi ok for a fund Birgis I(arls) 
brosu ha7i7i atti J^a Brigido d(ottur) 'Ha.nalld^ gilla iqdor 
systor Eysteins bar upj? Uri Jjau sitt orende ok ba6 ser 

25 fulltings larll ok bæ5e jjau toko uel hans mali ok héto 
honum sino trausti dualdez hann \:>ar um ri6. BirgiR I(arl) 
feck Eystemi nockorn liSskost ok go6a pemiinga til skot- 
silfrs ser ok leysti hann vel af hennde heto Jjau bæ6e honom 
sinni vinattv. Eysteinn for Jia nor5r i 'Noreg komu ofan i 

;50 Viki'na dreif Jja J)egar li6 til hans ok efldiz flockr sa toko 
^eir Eystein til konr//gs ok uaro ^eir me6 flock J)ann i Vik- 
inni um vetrinn. En fyrir j)ui at })eim uar fefatt fta rænto 
J)m' vi6a. En knder menn ok bændr gorOo liti at |)eiw en 
er pciv uaro 6frli5e bornfr jia flyfto Jieir brott å skoga ok 

35 lagu longum a eybe niaui'ku?/? gengu {)a klæOe af Jieim sua 
at \>cir spentu næfrum um f6tleG<7i sér |)a kolhu^o bændr ^) Sål. — '^) Hkr. : hgggvinn. 250 EIRSPENMLL 

H483 l)a Birki bei'na j)eir liopu oi)t i byg6ena ok komo frani lir/- 
ok huar ok re6o jjega/- til ;i lilaupa er æigi var iioXmcnnt 
fyrir. \\ch' attu nockorar oRo^-^or vii") bændr oh haufdo ymsir 
bétr l)riar oRo5/or attu Birkibeiiiar sua at fylkt var til oh 
hnf6o \>eiv i ollom sigr. A Kroka skoge lag6e jjeim næR 5 
oforom kom at Jjeim bonda safnaOr oh finl6e li6s. Birki- 
beinar felldu br(3ta fyrir Ija ok helldo sician a moi-kina. 
Birkibeina/- voro .ij. uetr i Vikin?<e sua at \^eiv komo ecki 
nor6r i Icoid. Mdgiius liaf6e \)a \ent .xiij. vetr koHr»gr er 
Birkibeinf/y hr.fuzc 16 JjriOia sumar re6o ^civ^) ser til skipa 10 
ioro J)a fyrir land fram ok fengu ser fiar ok li6s. \)cir varo 
fyrst i Vikinjze en er a lei6 sumarit stefndo Jie/r nor6r i 
Icfy/d foro sua skynde lega at ecki kom niosn fyrir jja a6r 
^civ komo til Prandhr^/wN. Birkibeinro' liof6o mest i flocki 
si'nom Marka menn oh Elfargrima ok mink mart liof6o \ieir 15 
af Pela mork uel \oro {jfv'r pa, uapna6er. Eystein?« konvngr 
[)eiRa. uar ma6r friOr fagrleitr ok litilleitr ecki mikill ma6r 

H484 hann var kalla6r af morgv;n" mo/<//om Eystein« meyla-). 
Magnus konvngr ok Erlingr I(arl) satu i Biorgyn {ta er 
Birkibeinar sigldo nordr um oh ur6o ecki vi6 ^at vårir. 20 
EvVingr var ma6r rikr spakr at viti hcrmaSr hinn mesti ef 
6fri6r var \anåva.6a. ma5r go6r oh stiornsamr oh kalla6r lielldr 
grijnmr oh har5ra6r. En hiT^ var \)o mest at hann lét ovini 
sina fa efna landzvistina fa po gri6a beidduz oh ur6o fyrir^) 
t)a sok margir til a laiipa i flockana t)egar liofoz i moti 25 
liono?;/. Erl/ngr \ar haR ma5r ok liar5 uaxinn nnckuat baR- 
axladr langleitr skarpleitr lioslita6r ok gior6ez haR miQk 
bar hallt liQfuGet nockod huga^latr oh veglatr liaf6e forn- 
eskio klæ6a buna6 lang upjjluti oh langermar å kyrtlom oh 
å skyrtom val skickior up/; hafa skua. Slikan bunat let 30 
hann konvng liafa me5an ha)ni uar ungr. En pa. er hann 
reb sialfr bio hann sik miok i skart. Magnus konvngr var 
lettlatr oh leikin» gle6i ma6r mikill kuen;?a ma6r mikill. ') Disse to ord er gentagne i hds. 

-) Hds. har her ntvivlsomt s for / (nicysa) ved urigtig læsning eller dis- 
traktion. 

^) r (l) rettet og kludret i hds. MAGN. ERL. 251 K. 25. Nikolas son Sigrdar HRana s(onar) hmm var s(on) Skialld- 
uarar d(ottiir) Bryniolfs ulfallda lion uar syster Halldors 
Bryniolfs s(onar) en sameftra vi6 Magnus koni'ng brrfætt. H485 
5 Nicholas vår hinii mesti liofftinwgi hann atti bu å Haloga- 
\andi i Aungli {)ar sem heitir å Steig. Nicolas atti ok gartS 
i Ni6ar osi ofån frå lohannis kirkio par sem skaummo atti 

" PorgeiE kapalån Nicolas nar opt i Kaupangi ok liaf6e hann 
ra6 9II iiri bæiar raonnom. Skiallduor d(ottir) Nicolas atti 

10 'EiRik Arnå s(on) hatin uar ok \endr madr. \:)at uar Mariu 
Mcsso dag ena si5aRi^) er mcnn gengu fra ottu soug at 
^imkr geck til Nicolas ok mællti. Magr \)at segia fiski 
menn nockurir er utan eru komnir at la/^gskip sigli utan 
eptir firSenom ok geta mcnn at vcra muni Birkibei'nar ok 

15 er sa til magr at lata blasa b§iar li6e ollo i'it å eyrar-) 
med uapnom. 'Nicolas s\aradi Ekki fer ek magr at fiski 
manna kvittum mun ek gora niosn ut å fior6en/i. En hofom 
[)ing i dag. geck 'Ej'mikr lieim. En er lir/ngfie til liamc55o 
geck Nikolas til kirkio. EiR/A-r kom {ja til hans ok mælti. 

20 [^at liyG ek magr at sonn se ni'osnin eru \)€ir menn nu bo- 
er se6 kue6az hafa seglin }ncki n\cr pat rå6 at ver ri6em h 486 
or hænom ok sofno;;« ockr li5e j)ui at mer Jjickir mann fått 
væra i bæno>«. Niko/«5 svaradi kuaksamr ertu sua magr 
hly6om fyrst Messo gorom pa ra6 uart si6an. Geck {)a Nico- 

25 las i kirkio. En er messa uar sungin {)a geck EiR?7.r til 
Nicolrt5 ok mfdti. Magr nu eru består mi'nir bunir uil ek 
br9tt ri6a. Niko/a? svaradi far |)U vel. Ver munum hafa 
ping å Eyrom ok kanna huat li6s er i bænon?. Reii^ [)a 
EiRiZ;?- å brott. en Nikolas geck i gar6 sin;« ok si5an til 

30 bor6a. En ])ann tima er vist var up;; tekin kom ma6r inn 
ok sagde Nikolasi at pa, roru Birkibeinar i åna {ja kalla^/ 
Niko/a5 at peir skylldo taka vapnin. En er {jeir voro vapn- 
a6er ba6 Niko/rt5 pa, ganga upj) 1 loptit ok var paf it 
osniallasta ra6 iiri Jjui ef peiv hefde uarit garden;? {)a hcfde 

1^5 b§iar folkit komit til at hialpa {)eim. En Birkibeina;* fyllto 
allan gar6en>i ine*? sino li6e ok gengu si6an at lopteno um- H487 

') Sålerics, som om dag ikke stod der. 
^ Rettet fra hds.s etjinr. 2r)2 EIRSPENMLL 

huofis Jjf'?r kolluftoz å bu6o Birkibeinar gric^ 'Sikolasi en 
hann neita6e. Si6au bf)r6oz JKv'r liof6o J)c/r Niko/as til 
uarnar boga skot ok ha^idskot o/r ofngriot. En Birkibeinar 
hioG(7U husin oJc skutu sem ti6azt. Niko/a.s- liaf6e rafian skiulld 
ok gylltir naglar i ok stirntir Villiiahns gioi-6. Birkibeinar 5 
skutu sua at up/ji stoft a reyrbaundonuw?. jia mcelti 'Sikolas 
lygr skiolldrinn nu at mer \)(ir fell Nikolai' ok mikill lutr 
sueitarin>/ar ok uar Niko/a,§ it mesta liarmaftr. Birkibeina/- 
gåfo gri6 ollom b^iar monnom. Si6an \ar Eysteiny/ \)ar til 
konr;?gs tekin>« ok geck allt folk under hann dual6ez hann 10 
um lirid i bænom for si6an inn i Prandheim kom \)ar mart 
]i5 til hans. J)ar kom til {jeisa Porfin>iir snåri') af Snå/s ok 
hiiibe sueit man«a. Aunduer6an vetr foro J)éir lit til beiar. 
H 488 {)a komo \^eir til beiar s(ynir) Gudrunar af Salltnesi. Ion 

keTlingr Siguibr. Vilhialmr \-)eir foro uipp or Xi6ar osi til I") 
Orka dals. J)a var skora6 ^ar .xx. liundi-H5 manna, foro 
sua til Up^jlanda ok |)a ut um Potn ok Ha5a land Jja å 
Ringa riki. M K. 26. 

'Agnus konrngr for'-) um liaustit me6 sinu liSe sumu ok 20 
Ormr konrngs bro5er. En Erb'n^r I(arl) uar eptir i 
Biorg//n ok haf6e ^ar mikit li5 ok skj'llde gegna Birki- 
bemunz ef peir færi it ytra. Magnus konvngr for til Tuns- 
bergs ok settiz [)ar ok pciv Ormr ba6er ueitti konrngr \>ar 
um lolin. Magnus konvngr spur6e til Birkibeina up^ji å Ré. 25 
Si6an for honvngr upj) or bænom med li6e sino ok J)eir 
Ormr komu å Re. SnioR var å mikill ok ue6r furfto kallt. 
En er Jjeir komo å bæinn J)a gengu pcir or ti'inino a veginn 
ok fyrir utan vi6 gar6enn fylk5o Jieir ok tra6o ser gadd. 
[^c/r liauf6o e?^i Ola/'r^) oli .xv. hundr;?5 manna. Birkibeinar 30 
72' \oro å o6rom bænom. En snmt li6 [iciRa vår her ok liuar i 

husum. En er peir ur6o varir vi6 her Magmis konvngs. 
lieim.tuz {jeir samaN ok skutu å fylking. En er Jie/r sa 116 
H 489 Magnus konvngs Jja potti |)eim sem var at Jjc/Ra li^ var meira^). 

^) Hkr. : svarti. 

2) Her tf. Hkr.: / Vih nustr. 

^) Bør vist iidfxå el. stilles efter pcir. 

*) Rettet i hds. fra minna. MAGN. ERL. 253 

re6o Jieir J)egar til^) bardaga. en er Jxv'r'-) sotto fram veg- 
inn pa, mattu fair senn fram fara. En ^eiv er ut hliopo af 
uegino»i fengo sua mikinu snio at peir fengu varlla fram 
komiz ok brask {)a fylking JjeiRa en ^eiv fellu er fystir 
5 gengu fram brautena var Jja ni5r hoGuit merkit en pe/v er 
par Yoro næst 6pu5o en sumir sloguz å flotta^). Magnus 
kowywgs me7tn fylgdo jDeim ok drapu liuern at o5rnm er \^eir 
na6o. Birkibeinar komu pa, ecki fylkingunm å oJc ur6o pciv 
herir fyrir vapno;n ok fell"^) Jja mart ok mart fly6e ok var 

10 Jja sem opt kann ver5a Jjott menn se fræknfr ok vapndiarfir. 
ef sl^g fa stor ok komi å flotta at flestir \crba. illir aptr 
liuarfs. Tok pa, at flygia megin li6et Birkibeina ok fell 
fiol6e pviat menn Magnus kony??gs drapu allt pat er peir 
na6o ok matto ok var gngum manni gri5 gefin pehn er peir 

15 na6o. En fl9ckrinn'^) dreif6ez vifts uegar, Eysteinu 'konvngr 
var å flotta hann liop i hus nockot ok ba5 ser gri5a ok 
J)es at bondinn skyl] di fela hann. En bonde drap hawi for 
si6an a fund Magnus konvngs. ok fan?? han;? å Ramsnési. 
Var koni'ngr in??i stofu ok bakafte sik vi6 elld ok uar par 

20 mart manna. Si6an foro me/?n ok fluttu fjangat likit båro H 490 
inn i stofuna ok ba5 konvngr Jja menn til ganga ok kenna 
likit. Ma6r einn sat i krokpallino??? ok var pat Birkibein?? 
ok haffte engi ma6r gefit gaum at honom. En er hujin sa 
lik hof6ingia sins ok kende lia sto6 hann upj) skiott ok hart 

25 ok hafSe oxi i hende hliop hann skiott innar å golfit ok hio 
til Magnn-s konyngs ok kom å halsenn vi5 herdarnar. maftr 
n9ckuR sa at 9xin rei5 ok skaut honom fra ok vift pat 
snåraftez Qxin ofan i herftarnar ok uarft pat mikit sar. Siftan 
reiddi hann up^> oxina annat sinni ok hio til Orms konyngs 

30 broftor hann la i palleno??i hoGgrit stefndi å bafta fottleGina 
hans. En er Ormr sa at maftr villdi drepa hann brazc hann 
vift skiott kastafte fotono?7i fram yfir hofuft ser ok kom 
hoG^it i pallstockin?? ok stoft oxin faiist. en vapn stofto å 
Birkibein^). sua })ykt at varlla matti haiin falla Iia sa }te/r ^) J)cgar til oinv. i hds., men rettet ved omflytn.tegn. 

-) Tf. over 1. med nedvisiiingstcgn. 

•') sloguz n flotta omv. i hds., men rettet ved omflytn.tegn. 

*) Rettet fra hds.s fclll. — '") Hkr.: fldtfinn. 

**) Over n er et forkortelsestegn {^'- heininuniY). 25 i EIRSPENMLL 

at hdini liaf6e') dregit um golfit eptvr ser ic^riii o/.- er l)es 
iiiaiiz hreysti all miyk lofut. "MngiiKs konvngs me/ni raku 
leiigi flottaim ok drapo allt \)((f er \te/v inattu. \)(u- fell 
n49i Voiiiwiv af Siiaus ol- fioltV aiu/aita Piu-iula. Flockr jjesi er 
Birkibeinar varo kaWad/r liai'6e saman safnaz med fiolm^-nni 5 
miklo vår \iat folk hart ok mcnn hin// vapndiryrfustv ok lid 
helldr ospakt foro mink geystir ok rasande si6an er [teir 
{)ottozc hafa styrk mikin?< \)cir hof6o i flockino;?* fatt {leiRa 
immna er ra6agor6ar m<?»n væri e5a van væri la>/dzstiomar 
e6a laga at e6a her at stjTa. En J)0 at sum/r kyn;?i betr 10 
l)a villdi fioldenn allt \)at hafa er sialfom syndez jjottuz 
fje/r ok oruGir-) af li5sfiol6a sinom ok hreysti. En \iat lift 
er undan komz var mart sart ok haf5e låtit våpn ok klæfte 
en allt felaust sotte sumt a-str å MarkzV en mart å Pela 
mork ]^at flest er pnr atti kyn sumt for allt austr i Svia 15 
velide. Allir for6u6v sér \iviat litil van Jiotti gri6a af ^log- 
nusi konvngi e5a Erling! I(arli). 'Mag)iiis kojivjigr for si6aN 
ut aptr til Tunsbergs ok van^ ]\ann allfrægr af sigri J^esom 
72^ H492 \iviat l^at \ar allra man»a mal a^r at ILvUngr væri briost 

ok brynia ok forusta Uri jieim iedgum. En eptir ^at er 20 
Magnus konvngr haf6e fengit sigr af sua styrkum flocki ok 
fiolmennom ok hafc^e haft min»a lift. })a j^otti sua ollom 
ino)inom sem hann mimdi yfir allt ganga ok hann m/?nde 
I)a vera J)ui meiri hermaftr'^) en Y-^rliiigr I(arl) fa6er hans 
sem hann var yngri"^). 25 I 1) Rettet fra hds.s hefåc. 

^) De to første bogstaver er i lids. fremkomne ved rettelse. 

■'') e er i lids. rettet fra a. 

^) Hermed slutter Heimskringla-teksten og forste hånd. Trolog^iS firi SueEis saugv. 

Her^) hefr upj; oJc seg/r fra \^eim tipenåuui er nu liafa 
verit um lir/6 ok i Jjc/Ra inanna minnum er im hafa 
sakt J)esi bok en pat er at segia fra Svrrri konvngi s(yni) 
5 Sig?<r6ar \wniiigs Haualldz s(onar) oc er [:>at upliaf bokar- 
innar er rita6 er ept«>' {^eini bok er f//rst rita6e Karl abbo^i 
Ions s(on) en jiir sat Svcrrir 'kouvngr sialfr'-) oJc er su frå- 
saugn ecki langt ^) fram komin er {jar sakt fra nokcu?-um 
onostum hans ok sua sem a li6r uex styrkr hans ok segir sa 

10 styrkr iiri ena meira luti kaullu6o peir Jjann lut bokarinna/- 
Uri \n Grylo. en si6aE.i lutr bocarinnar er ritaftr ept«V \)eim. 
raonnom er minnni hauf5o til sua at sialf/r peir hauf5o se6 
ok heyrt {)essi tiSendi. En sumir pciv er verit liauf5o i 
ORO.^fonum. Sum Jjesse ti6en5i \oro sua i minni fest at 

15 mcnn ritu6o pegar eptfr er nu^) vor6in yoro. En \rra kan« 
\)at ef \icir mcnn sia bocina er alkunnigt er um at [yeiin 
{)icki skyndiliga jiir farit maurgu»t stauGum oc mart pat 
eptfr lig^ia er frasagnar mundi \crt })ikcia megu {icir enn 
lata pat rita ef peir vilia en })0 at her se sumir lut/r annan 

20 ueg sag6?r en mest likendi muni a Jjikcia i oRo.9^om Uri 
fiolmennis saukcum. pa uitu Jjo allir sannendi til at pdta 
er æigi aukit ok {jikcir os at likligra at {jær saugu>- muni 
med sannewdum er a bokum e?'v sag6ar fra agætis maunnum 
peim er verit liafa i forneskiu. ') Det her i margens ydre rand skrevne €r hidrører fra den tid, da udgaven 
i Fms. (VIII) forberedtes. lovrigt er der ikke ny side i lids. 
2) Her tf, A (^ = AM 327): ok red fyrir hvat rita shi/Idi. 
^) g tf. over 1. med nedvisn.tegn. — *) = »y. 25(5 EIRSPKNMLI. e K. 1. Vppliaf sa-gv Suenis honungs. 

'EOi hyakii]) var fjann tiina i Færeyium broft/r hans \ar 
kallaer Ynas kambari. Vnas fek konu Jjeinar^) er Gun- 
hilldr er nemd-) [^at \ar ofarliga a dauguin \iciRa. bræ6ra 
s(ona) Haualldz gilla. Inga SigurOar Eysteins. Gu?<hilldr 5 
gat s(on) er nefndr er SueE?> ok var kaWadr sun Vnås. 
Uri }j<?/m sueini birtuz storir draum«/- sem iafnan kann vc?-6a 
Uri storum ti5endum Guunhilldr mo5ir hans sag6i einn 
draiim at hemii lieféi birtz i/ri bur6 hans. hoii Jiottiz vera 
studd^) i einu agsétligu lopthusi ok Jjottiz hon lettari ve/-6a 10 
at barni \>i er lion gek med. En J)ionustu kona hennar sat 
Uri kniom henni oc skulldi taka vi6 baminu ^egar fætt 
var. en er henni J)otti sem barnit \æri fætt J^a slo hræzlu 
a konu }ja er jtir henni sat^ ok kalladi akafliga oc mælti. 
Gunnhilldr min. Gunhilldr min Jju hef/r fæddan undarligax 15 
burd oc ogurligan. Prysurtr^) kallfl^/ hon med imim saumum 
or5um. En er hon heyr^i konuna kalla siia optt it sama 
med skialfandi rauddu J^a J)ottiz hon forvitnaz til hua6 bur6 
\)at \æri er hon haf6i fætt. henni syndiz sem \)at \æri einn 
steinn vel mikill ok snio liiiitr at lit en hann gloa6i sua 20 
TS"" miok at alla uega gneistadi'^) af honum sem af iarni pui 

er renr iiri afli. ]ia mælti hon vi6 Jnonustu konu sina. 
Gætum yid vandliga bui'6ar pessa ok latum aunguan mann 
v<?r6a varan yid ^viat fiestum mun vndarligr Jiikcia ef 
siå. si6an {)otti henni sem pær toki steininu ok leg6i i stol 25 
einn mikinn ok hul6o med faugru klæ6i en pa er J^ær hauf6u 
um buit steininn {ja flugu {)0 gneistarn?'/- i gaugnum klædin 
ok um allt lopthusit innan ok hrædduz {jær af fiessi ogn er 
Ipar \ar af ok s\\)an vakna5i hon. 

K. 2. Capit^lnm. 30 

3 T Tnås ok Gunnh?7Wr attu s(on) er Hi5i het oc dottur er 

V het*^) ... er atti suina-Stephan {je/Ea sun \ar Petr stejq^ir') 

attu [lau Vnas fleiri d(ætr). SueR?r \ar .v. vettrrr er haim ^) norrænnar A. — ^ ncmdr hds. — ^) Sål. for stodd (staudå). 

•*) Rettet fra hds. Jynjuar. — ^) Synes skr. gueist-. 

**) het: herefter åben plads for navnet (der ojrså mjjl. i de andre hds. 

•) Iler mgl. enn (A). SVERRIS SAGA 257 

for or 'Nonegi oTc vestr til Færeyia ok var \vann J)a xned 
Hroa hyslcii^i at fostri oc setti hyskw^ hmm til bokr oc gaf 
honum vixlur oh var hann vig6r til prestz en er hann var 
roskinn madr pa. sam6i hann sig litt vid kewnimanz skap oc 
5 var helldr oæirinn. haw??- var6 osatr vid Bryniolf son Kalfs 
sendi manz er jja liafdi \onungs syslu i eyiunum haf5i 
SverR?> lostinn mann en^) peir Br?/niolfr veittu honum åt- 
faur en hann for einn undan oc varb sua nsér farit med 
peivci at hann hliop inw i stofu eina undan kona em falann^) 
10 i ofni oh setti hellu Uri munnwan en ger6i elld Uri utan 
peir leitudo hans um stofuna oh fundo^) ddigi. Mart {)ottuz 
menn nu si6an er vissu at huerium manni hann var6 hafa 
at merkium at hann J)otti mikillar natturu vera. 

K. 3. Dra^mr SuerRis. 

15 (TJveRi dreym6i dråuma stora oh toku sumir menn pat Uri 
kJ hegoma oh hofSu at spotti hann sag6i Jjann draum einn 
at hanw {)ottiz vera i l^oucgi oh verba, at fugli sua miklum 
at nef hans tok austr til landzenda en ueli fiadrar hans 
toku nor6r i finnbuin med vængium hul6i hann landit allt 

20 hann bar pann draiim Uri uitran mann pann er EinaR het 
oh spur6i hann hvat J)y6a mundi. EinaR let ser pat blint 
vera en J)otti likligt at sa draiimr mundi bo6a Uri nihi 
nok^'urt oh^) kann ver6a s(egir) EinaR at {)u verpir evkihyshu^p. 
Svemir suaRar pat {likci mér allulikligt at ek ve/6a erki- 

25 hyshuip at ek em allilla tilfæR at ve?-a prestr. Suer?'r haf5i 
.xxiiii. a6r hann yrdi ius sanna vis um fa6emi sitt. einn 
vetr var hann si6an i Færeyium^). 

K. 4. Fra Magnusi koniingi oh 'E.rlingi. 

MAgnus "konungr oh YiVlingr I(arl) hauf6u i |)ann tima 4 
styrk mikinn i NoRe^?' af lewdum monnom oh allri 
alJ>y6o. var konungv vinsæll. I(arl) var rikr oh uitr hard- 
ra6r oh sigr sæll marga atti hann aufundar menn bæ6i rika 
oh urika oh var pat mest um Prændi Eysteinn erkib/y^Zrnp 
var inn mesti astuin. Magnus konwngs. konungr haf6i me6 

^) Rettet fra hds.s er — ^ = fal hann. 

') Rettet fra hds.s undo. — *) Herefter tf. hds. paiin. 

^) Her tf. A: ddr li amt for til Noregs. 

17 258 EIRSPENNILL 

ser alla ina stærstu menn er i voro Ifrndinu suma me6 hirft- 
inni en sumir satu i ueizlum hans villdu allir hefia harut 
til Eikis ok naut at Jji mest at allt folk villdi {jiona afkuæmi 
Sigiir^^ar lorsala fara helldr en 'H.a.Ralldz gilla. D^ K. 5. Vm fa6erni Sverris. 5 

^At var6 til nynséma at Guniihilldr mo6ir Suerris for af 
Ifindi braut oJc su5r til Romaborgar. En er hon var 
Uri peiui manni er hennni veitti skr/ptir Jja sag6i hon at 
son hennaE \ar så at annaR \ar fa6ir at en hon haf6i sakt 
oh Yar \onungr fa5ir hans ole yar hann sialfr \n leyndr en 10 
er Jierta var boiit Uri pafann |3a var henni {^at bo5it i skr/pt 
at hon skylldi lata uita son sinn rett fa6emi sitt. Jjegar 
TS'' hon fyndi hann hon ger6i sua for J^egnr vt til Færeyia oh 

sag6i Sverri at hann var son Sigur6ar 'kmiimgs hon?<ni fek 
JjBSsi saga mikillar ahyaiu oJc reika6i hugrmn miog jDotti 15 
torbreytiligt at deila til rikiss i hen di' \)eim fe6gum |DOtti 
oc litilmannlikt at hafaz ekci at helldr enn einn bonda 
s(on) obreytr^) oc er hann mintiz a hverssu draumar hans 
hauf6o Jjydd^r verit af uitnim monnom Jja herddi ^at helldr 
hug hans til hefndar ept/r sina frendr. 20 

K. 6. Dra^-mr Suerris. 

Sva hefir SverRir sag6an draum J)enna at hann Jjottiz 
vcra kominn til NoRe^s oJc til nokcwrar tignar ok ^at 
5 hellzt at hann væri kosinn til hyshii[)s. honum Jjotti vera 
ofn'6r i landinu^) ok Jjotti honwm sem hin>i h(elgi) Olafr 25 
\onungY ætti deiluna moti Magnusi konun^ri. ok jjottiz hann 
ætla i hug sér at fara til Olafs konungs. en ær hann kom 
f)ar var honum. vel fagnat me6 mikilli bli6u ok er hann 
haf6i ]iar æigi lengi verit Jja verbr sa atburdr einnhuern 
myrgin at honum. t)otti sem par yæri fair main \id kon- 30 
ungi .XV. e6a .xvi. ok Jjozk 'konuiigr vi5 trapizu i lopstofu^) 
einni. ok er 'kommgr var Jjueginn {la uilldi annar madr |jua 
sér i pui sama vatni. En konwn^rr skaiit vid honum hendinni 
si6an nefndi hann til SverRi'i magnus oc ba6 hann {)ua ser 
i {)ui sama vatni hann J)ottiz sua ge?-a sem konungr båu6 35 ^) Iler tf. A: ef han væri konungs son. 

•^) lier tf. A: af konunga dcild. — •') Sål. for Inpt- SVERRIS SAGA 259 

ole er^) Jjottiz J)ueginn vera |)a kom inn nvadr laupandi vaed 
brafium ti6endum ole ba6 menn skiott til uapna taka ok 
sag6i at ouin?r \onungs Yoro Uri dyi'um. konungr kua5 ekci 
mundu til saka ok ba6 menn taka boguapn-) sin ok ganga 
5 sua yt en han7i kuez mundu hafa skiolld sinn ok lifa peim. 
aullum. peir gerbu. sem konungr mfpl^i, J)a tok hommgr sverp 
eitt^) ok selldi jje^um unga manwni S(verri) ok si6an fek 
hann honum merki sitt oc mfelti. Takttii nu merki mitt 
herra. oc uit ^at at {)u skalt iafnan mitt merki bera he6an af 

10 han7i Jjottiz v?d taka merkinu ok |)0 liræddr nu tok honungr 
skiolldinn ok gengu \>eir vt alh'r saman skyndiliga hotiuia 
Jiotti vera fordyri langt ^ar sem \)eir gengu vt æigi skemra 
en sextugt. ok J)otti howwm æigi mega bera allliatt merki^ 
me5an jje/r voro innni i husinv. ok er ^eir \oro at dyrunum 

15 komnir |)a komu amot Jiefm .vii. menn racd vapnum ok villdu 
haugua merkis manwinn en ^onungv gek Uri hann \ncd 
skiolld sinn ok hlif6i howwm ok aullum Jje/m ok komu si6an 
lit a rumlewdit ok a fagran va^U. Jjottiz Yvann l)a reisa upp 
merkit ok bera i fylkmg Magnus ko?z?<wgs ok syndiz {)egar 

20 SU fylkmg raukua iiri Jja vakna6i Ixann ok iliuga6i draum 
sinn Jiotti bettri dreymdr en æigi ok sag6i vinum sinum ok 
Yar naér Jjui radinn sem si5aN gafz ok er honum. komu 6 
slikir lutir i hug pa, styrktiz hann miog vi6 Jiat. 

K. 7. SYcrrir liof fer6 ?,(ina) til 'foregs. 

25 Q\Yermr byr nu icrb sina til NoRe^5 o^ er hann kom {)a»gat 
O hafSi sa ma5r lati6 gefa sér "konungs nafn er Eysteinn 
hét ok Yoro peiv brædra synir. Svcrrir grof vandliga eptfr 
pesa, manz atfer6 ok fanz honum pat^) i sem unglig væri 
maurg haiis ra6. l^a gerjii honn icr6 sina norSr i land me6 

30 |n at Hroi b?/5l7<p fostn hrtns haft^i pat ra6it honum at 

sækia erkib//s7ci<ps fund oc tia iiri honum sinn uanda. En 

er hann Yar a lei6 kominn pa ger6iz hann spurall Yid l)a 

74r menn er nordan komu hann dualdiz*") i Seliu um hrift. priat 

jjar Yoro hans kunn/r menn iiri ok par hitti hann p?est einn 

35 pann er honwm sag6i inniliga slikt sem hann uilldi ok 

^) Her mgl. hann, ved linjeskifte. — ^) Sikkeit fejl for h^ggvåpn (A). 
3) Sikkert fejl for si« (A). — "*) Her tf. A: eina. 
•'') Skr. dualld-, men / (2) er underprikket. 

17* 260 EIRSPENNILL 

J)a6an af sér Sxierrir huerssu mikill motstau^u ^ladr erki 
hyskup \ieiir verit ha>is bræ6rum ok {)otti sér litillar vp- 
reistar Jja6an van er bræi!)r lians fengu stéyping. Vendir 
aptr ok for or lanåi med byr6ings monnom til Tnnhergs ok 
paftan til Honunga. liellu iafnan \ar hann a tali vid sialfan 5 
I(arl) ok fekz suå leynz Uri honum at 2eigi vissi I(arlj hua6 
honum bio i skapi hann var oc iafnan me6 hirbmojinom oc 
yar sua gla6r vi6 |ja at Jjcån })otti hue/rar stundar gaman 
at hans malsenduin en Jja g?-of hann sua vndir peim at hann 
\ar6 margra luta ^eiua. vis af peim er peir villdu giama 10 
?eigi hafa i Hos lati6 ef ^eir hef6i vita6 ui6^) hve?Ti \ieir 
hef6i tala6 hann iliuga6i ef al6ydan va?ri nakua6 tiiiskipt 
i sinu or6lagi. ^viat eingi gruna6i hann ok uirdiz honum. 
sua sem al{)ydan mundi vel uiliut M(agnusi) ko>n«igi or 
J^onunga, hellu for hanii til Lio6hiisa ok fek vås mik?^ ok 15 
erua6i hann kom i eystra Gautland .iij. nottum Uri iél 
hann kom J)a til Birgis I(arls) brosu haiin atti Birgit. 
7 systur^) hans. hann bar upj; Uri Jiau sinn uanda ok toku 
J)au litinn af han^ mali t/7 grei5a baru til pes .ij. lut ir 
annaR sa er Eysteinn frenndi hans hof J)adan flok sinn 29 
villdu Jjau æigi efla annan me6an hann lifdi. sa annaR at 
pat Yar bori6 i eyru peim at Erling r I(arl) hef6i gert hann 
til gabs austr J)anninnn par \ar hann vm iolin ok tiafti iafnan 
Uri I(arli) sinn vanda. En pat xar enn par sem iafnan kann 
ver6a at par yoro vid stadd«- peir er \oro aufundar menn 25 
hans fullir ^) meiR en gæzku at petta. hagaSi honum til 
mikils haska pviat margir skynsam?r^) Menn hug6o Jjessi 
ti6endi saunn ok villdu drepa hann en I(arl) uilldi pat æigi 
ve?a lata nema nokcio'ar væri brynar sakir til uilldi hann 
helldr låta eptir leita huad er titt \æri'') var honum gef/7 30 
uin at dreka at hann yr6i drukcinn ok mætti nokcyrt or6 
paf finnazt i hans munnni at hann JDSctti sakbitinn vera e6a 
dau6a verbr. en me5 {)i at SueR/r var a hvcrri stundu hug- 
siukr vm sitt mål J3a gaf hann litinn gaum at mic^i^) e6a 

^) Skr. huid, men 7i er underprikket. — ^ Fejl for fgdurxystur. 
^) Her er en forvirring tilstede; A har: er nie.irr vdru gfundar fullir en gæzku: 
menn hans er urigt. tf. 

*) Fejl for skamsynir (A). — ■') Her tf. A: iim hans hag. 
*■) i (1) er tf. over 1. med nedvisn.tegn. SVERRIS SAGA 261 

umi \)6tt honum. væri pes jirin gnott helldr veitti harm ^i 
meiri vi6 sia sem hann fann vm sat annaRa ole at afli6num 
iolum sncri hann iil Vfrmalowdz \)viat hann J)ottiz æigi 
Jjaii andsva^r fa af iarlinum at homim. fjætti ser til upj9- 
5 reistar i Jji sinni ok æigi kom mikill ua^xtr i haws fauru- 
neyti ^viat hann for JjaSan braut vid annan mann i peiui 
ier6 fek hann mikit vås var pi likazt sem i fornum saugum 
er sakt at verit liafi J^a er kwmnga baurn vr6o Uri stiup- 
mæ6ra skaupum. \)viat pat yar .vij. daga i sawt at hann 

10 for villr um merkr storar oh J)ol6i bæ6i hungr oh kulda en 
ær hann kom a Vennalajid Jja mætti hann par peira. monnom 
er komnir \oro af NoRe^i. kunwnu peir at segia honum Jja^ 
tidendi at Eysteinn honungr haf6i bariz austr i Vik vf5 
Magnus honnng oh fallit Jjar oh^) mikill luti li5s hans en 

15 pat flyit a Verma land er undan komz e5a su5r til Dan- 

74'^ merkr. petta. J)otti SuerRi nu enn mik?Y auka harma sina oc 

feR nu iyrst til systur sinnar Ceciliu er f)a haf5i buit 

ueizlu a mot honum. oc er Jiau finwnaz yar hon honum fegin 8 

oh fagna6i sem bezt kunwni hon si6an tauluSo J)au syskin 

20 huåt hann skylldi af taka vaj' pa komin frett til NoRe^5 
um hans mål oh {)otti pcim pat licast at hann mundi^) sækia 
vcr6a a okunn laund oh bi6a par peiRa, ti6enda er gu6 
uilldi honum senda. 

K. 8. Yra Snerri oh 'Birhiheinum. 

25 "VTv spyR petta. sa inw fatæki flokr er J)a hafSi mist sms 
i.^ haufåingia at son Sigurdar 'konungs var kominn a 
Vermaland en hverr er pat spur6i {)a for a haws fund oh 
ba6u hatm bindaz Uri sitt mål li6 pat \ar med mikilli neisu 
snmir sarir miok en nær allir vapwlå^ser^) oh sua miklir 

30 æsku mewn at howitm synduz ekki liklig/r til ra6a gerba. 
hami suara5i a Jia lei6 petta, syniz mer huarigum all fysi- 
ligt enit Jicr mewn snaudir en ek fe litill oc y5r okunnigr 
megu per siia mséla ef y6r mislika ra6 min at per uiti6 
æigi hue?-ium Jjer Jiionid em ek oh jjar fæddr er menn eru 

35 ekci vanir slikum st6Ræ6um syniz mer sem ver hafim fatt 

^) Her tf. hds. oc ved linjeskifte. 

^ at — mundl: skr. to gg. — ^) Her tf. hds. igen allir (ved linjeskifte). 262 EIRSPENNILL 

til felags skapar nema feleusi^) ok vanda nu xerb ek fies 
æigi buinn at kimbla y6rum vanddræ6um a minar ahyciur. 
Nu Uri pi at \>er hafi6 minn fund s6tt pa uil ek gefa ra6 
til me6 y6r, Birgi'r magr minn a sér .iij. sonu oc erv peir 
iafnko(m)nir^) til lanåz sem Magnus Erlm^5 s(on) farit 5 
\)angat ok bi6it hann få y6r einn hweni af \ieim til forstiora 
hefi ek oc til hugsat uandliga vm li6 y6art ok finnz mér 
pat eina sem litil muni vera mann grein med y6r se ek ok 
stor forfaull a våru mali ok mest Uri sak?'r pes lutarins er 
huarum tueggium gegnir sizt at missa en meiri von at eingi 10 
se faungin i ydru fauruneyti til sua mikils landra6s sem 
pari a moti peim fe6gum hefi ek oc litt se6 annaRa raanna 
si6u fyR en nu er ek kom i J)esi laund ganga her oc alh'r 
duldir um ætt mina nema pat eina er ek segi fra einnsaman 
kanw yera. at Jier mælit sliktt vi6 mik sem \id inn fyRa 15 
9 hauf6ingia at per uiti6 æigi hua5 manna var ok verfir y6r 
pa, y6aR haufdingi at br/gzlum hvar sem Jier mætiS ydrum 
ouinum uitu oc allir uån sona Birgis en min eingi. peir 
ioro til B(irgis) I(arls) me6 l)essa mala leitan. hann harma6i 
skada pei^a, ok svaradi sua. Synir minzr eru ba'^m at alldi'i 20 
oc kun?inu ekci ra6 at gersL Uri ser ne au6rum eru peir 
ekci til sliks færir muno Noregs menn ekci Jjola at gauzkr 
heR ri6i a land pei^a. en pat ra6 leg^' ek til m.ed y6r er 
Taer synizt vænst gefz sem gu6 vil. son Sigwr^ar konungs 
var yid os vm iol en nu mun hann vera a Uenna landi taki 25 
per hann til hauf6ingia hann er vænn til viz hipit jjer hann 
bindaz Uri y6art mål. peir svaR?<5n hittum vér pann mann 
ok visa6i hann oss af hendi ser. I(arl) svaradi pat segir 
mer hugr vm at aungua upj^reist fåi fier ef eigi kemr }3a6an 
enda skulo {)cr hans fund sækia ef l)er uilit min ra6 hafa 30 
7b'' ok sua megu J)er bera honwm paxi min or6 at ek heit honum 

minni uinattu allri slikri sem ek ma vid komaz ok hann 
skal her hafa her sinn oc irib land hvar sem hann knmr i 
Sma.vcUdi. gerit honum pann kost at hann skipiz vid nau6- 
syn ydra allra saman ella munu J)«' hann af lifi taka. peir 35 
hauffio sett m^nn til at gæta hans me6an peir ioro til Birgis 

^) Først skr. -latisi, men e er skr. som rettelse over a, hvorved skriveren har 
glemt at rette u til y. 

^) m er glemt af skriveren. SVEREIS SAGA 263 

I(arls) ^viat hann haf6i ætlat ier6 sina vt til lorsala pottiz 
d&igi uita Jja menn i l^onegi at hann ætti trauz af uan sua 
hauf6o \)eir M(agnus) ok Erliw^r gnmliga \eikit alla J)a halfu. 
nu koma peir aptr til Syemis oc jDongat Yoro raenn sendir 
5 med brefum Knuz Tornings oJc B(irgis) I(arls) oh mcel^u siia. 
Su ær bæn vår at per skipiz v/5 at hialpa pesnra fatækia 
flokci nu til pes at fjer rikit^) or6 vår Jjott ver tekim litinn 
fyR af y6ru mali pa. s^wlum ver nu allt pat sem ver megum 
yid komaz y6art E/Ai sty6ia. En Jjo at peiv lokca6i hann 

10 ine6 fjilikum gælingar orSum |)a sa hann æigi at si6r vanefni 
sin til sua mikils stoRæ6is oJc kua6 nei \id. J)a mintuz J^eir lo 
alyktar or6a B(irgis) I(arls) oJc ba5u hann fja kiosa um .ii. 
kosti huart hann vill helldr miskunna peiua, mali e6a^) uån 
af peiva skiotra vandræda ok saug6o a J)a lei5. Ver haufum 

15 |)ionat frendum y6rum lati5 fe6r \aya ok fr9ndr ok sua fr/6 
lawdit Uri sakar faudur fjins ok haufum iafnan {)ionat y6r 
frendum nu biodumz ver allir enn i vandann Uri pik. en {)u 
vill Uri lita os. Nu sÆaltu vist uita at uér sAidum drepa 
y6r alla frendr oc kaiipa os sua i fr/6 \id M(agnus) konung 

20 oc vera nu y6r gr/mmast/r er a6r voro mer^) hollastir. SuerRi 
J)otti nu af nyiu vandaz sitt mål ok sa at {)a mundi skiotazt 
ver6a aldau6a pat kyn ef hanit hætti til fjessa etiukosta er 
J)a voro honu?n geru/r tok hann pann af at drottinsdaginn 
at ,vii. vikna faustu bundu peir lag sitt saman en mana- 

25 daginn eptir gengu .Ixx. manna til handa Suemi, 

K. 9. Draumr Suern'5. 

VM nottina^) næstu dreym6i SueRi. at hann jDottiz vera 
staddr austr a Bergi par sem Raumelfr fellr i sio ok 
|)otti honum. {)ar vera M(agnus) komuigr ok Erh'n^r i b9num 

30 hojium {)otti vera kuR nokcuR um pat at par i bynum mundi 
vera nokcuR konimgs son ok J)otti sem io\kit væri i eptir 
leitan hvar hann mundi vera hann Jjottiz uita at pesi kuR 
war um hann sialfan. ok {jottiz far« leyniliga or hænum ok 
ver6a Uri ser Mariuk/rkia en er hann fjottiz bi6iaz Uri i 

35 kirkiunni JDa {)otti honum m^adr ganga at ser ok tok i haund 
homtm ok leiddi hanii i stuku eina nor6r ira saunghus dyrum 

^) Fejl f. rækit (andre hds.r har vanmrået cigi el. vir6U). 

^ Her mgl. euja (A). — - ^) Vistnok sål., og da = vér. — ■*) Rettet fra hds.s tott-. 264 EIRSPENNILL 

ok mæ\ti \id hann. Gak med mer hrobir ek heui leynt mal 
\id {)ik }in72n J)ottiz ganga med homim ok hyaia vandliga 
at yiir litum hans ok syndiz honum sa madr afar gamall 
ok sniohuitr af hærv skeG mikit liaf6i hann ok klæfti allsi6 
rio6r i andliti ok stutt liaR ok helldr ogurligr ha72n fjottiz 5 
11 vera ihuga fullr^) liua6 er sa madr mundi vilia ok [>at ismn 
sa inn gamli madr a honiim ok mælti. hræz æ?'*// })u broftir 
pviat gu6 hefer mik sendan. {ja {jottiz ha»?i hniga iil iar6ar 
fin honum ok sp?/na hua6 manna erttu. lic/ra at ek mega 
uist uita at gu6 hafi sendan J)ik fja. segfr hann i annat 10 
75' sinn ok ba5 Snem æigi ottaz oZ; sag6i gu6 sik sendan hafa 

til hans {)a Jjottiz hann verda slikt e(6a) hræddari {ja mæl^i 
hinn gamli madr it {jri6ia sinn fn6r ver6i me6 per ok hræz 
æ«>i brodir pviat ek em Samuel spamadr gu6s oc hefi ek 
gu6s æyi-endi ^er til handa eptir \)at tok hann horn or 15 
skreppu er hann hafSi a halsi sér oc {jotti honum sem crzsmi 
Yæri i hominu {ja mælti hann vid Snerri. lat mik sia hendr 
{jinar s(egir) hann. hann {jottiz retta fram hendurnar badar. 
hinn gamli madr smuråi^) ba6ar hendurnar ok mælti sua. 
helgiz hendr {jessar oc stjo-kiz til hati-s \id ouini {jina oc 20 
motstau5u menn oc at stioma mam-gum ly6 si6an kysti 
hann Suerri oc tok i haund hans ina hæg>7 oc mælti Ytd 
hann. Leita6u nu or {jraung pesi austr pviat {ju skalt kon- 
wwgr vera oc {ja enn kysti hann SverRi oc mopl^i. stj^rkstu 
oc ver hraustr. pviat gu6 mun fulltingia {jer. {jui næst vak- 25 
na6i hann ok sag6i draum sinn {je/m .xii. monnom er {jar 
suafu i herbergi hia honum aullum {jotti draumrinn mikill 
ok merkiligr ok vr6o albV ha?is menn pesnm dråumi fegnir 
ok er hann leitaSi ept2r at nokcuR mundi ra6a drauminn 
pa bar eingi traust a ba6 hann pa. ok sina menn ekci vm 30 
skepta {jott slikt hef5i Uri bori6 Alhr {jottuz peir finnna 
pat ær \id \oro staddir at storum skiptiz han^ lunderni 
eptir {jenna draum. Yar pat mikil raun allt saman er hann 
yar i okunnu^) landi ok vid okunna piob er hann haffti \id 
foRæ6i tekit var6 hann pegar at bera vanda Uri aullum 35 
sinum monnom pviat eingi yar sa annaR er ra6 kynni ge?-a 
vtan*) hann sialfr i {jessu li6i. ^) t tf. over 1. med nedvisn.tegn. — 2) Rettet fra hds.s spurdi. 

3) Rettet fra hds.s kutmu, hvis første u er rettet fra o. — *) Rettet fra hds.s r/a. M' SVERRIS SAGA 265 

K. 10. 

i6uikudag er \er kaullum ausku d(ag) hof hmin ferd 12 
sina af Hamri i Verma lawdi. hafSi hann J)a .Ixx, manna 
oc for i Uikina oJc a pi meli dreif til hans sua mart manna 
5 at }3a hafdi hawn lialft fior6a hundra6 manna ok er hann 
kom par sem Så^rbæir heita pa lét hann pings kue6ia ok 
uilldu hans m.enn gefa honum. kowwwgs nafn ha7in taladiz 
undan ok let betr hséfa at hans mål væri birt a6r med nokc- 
uTwcti sannendum. En pcir letuz pat æigi heyra vilia at |)iona 

10 hont^m sua at hanw bopri æigi hæra nafn en peir. pat \ar 
d^'ottins daginn fysta i faurstu^) at peir gafu honiijn. kon- 
Mwgs nafn oc toku yid s\xerpi hans æigi hafdi hawn peim 
flokci lengi styrt a5r hann sa pat sem iyrr haf6i hann 
gruna6 at æigi mundi hann miog mega stySiaz yid peira, 

15 ra6ager6 hann hug6i vandliga at hattum sinna manna medan 
hann var i Vikmni. syndiz hont^m pat folk 2) misiamt miog 
sumir go6ir drengir ok spakir menn sumir ospakir hann for 
|)a aptr a Verma land. pviat hann villdi æigi rséna i Uik- 
innni helldr uilldi hann beriaz til landz sem hann atrt burdi 

20 Hl J)a6an gmr hann ierb sina ok gétlar nor6r i land ok for 
par til er hann kom at Ei6a skog oc kanna6i Jia li6 sitt 
ok reyndiz sua at me6 litium dygleik haufSu margir honu?n 
til handa gengf^ oc meiR hug6uz rånsmenn at vera helldr 
en konwngi sinum til sæmdar haf6i hann Jja æigi meiR en 

25 .Ixxx. manna af .cccc. sa hann æigi efni sin til Jjess sem 

hann haf6i ætlat vi6 sua liti6 li6 i gegn sliku ofrefli sem 

Uri var van sa hann at ekci \ar at stunda a pat folk er 

æigi villdi fylgia honum nor6r ok nor6an {)ottu peir helldr 

6'' vilia eoia aldy6u i haufu6 sér af ranum ok uspekt en fylgia 

30 ser i mannraunum \ar honum. p& miog angrsamt^) pviat 
hann \ar naliga naudigr til konungs tekinn en veitt hon?nn 
sifian æigi^) go6a fylgfi. Nu ihugafii hann sitt ra6 ok Jiottiz 
æigi efni sitt asia at hann gæti vid {)a skiliz Uri p'\ at peir i3 
ér hell6z villdu honwm fylgia gættu hans vandliga si6an 

35 hann haf6i \id konungs nafni tekit oc gcrz aullum kunnigr 
i landinu. Snyr hann nu aptr a Verma land ok haffii paska 

^) Sål. — ^ l ti. over 1. med nedvisn.tegn. 

^ r tf. over 1. med nedvisn.tegn. — *) æigi ligeledes. 266 EIRSPENNILL 

uist me6 prcsti einum er uégliga veizlu ger\ii a mot honiim 
})a sendi hann bréf sin i Norc^ a Pelamaurk \)viat ^eir 
\oro missattir \id M(agnus) Voniing ok Y^vMng I(arl) oc het 
^eivci nokcurEi rettar b6t ef ])eir sneriz til hans oh villdi 
^eir koma nor6r i land iil moz vid hanw e6a honuin nokurt 5 
li6 uéita. 

K. 11. 

AT liSinni paska uiku sa \\ann at ieigl mundi hann komaz 
norftr i land nema hann tæki nokcwra ukunna stigu 
me6 erui6i Uri J)i at sva stoR ui6rbuna6r var \m allt landit 10 
si6an menn spur6o at flokrinji hofz austr i landit. mattu 
^eiv hvergi ^ar komaz i landit er nokcarar yoro storbygd- 
imar Uri oh snerv J»eér ierb sinni at Eystra sallti oh ioro 
yiir {)ann skog inn fyrsta er \ar .xii. rasta langr a6r hann 
kom i Rikis herra6^) oc er \ieir ioro {)a6an attu ^eiY ^ann 15 
skog Uri er enn yar sua langr adr hann kom J)ar er heiter 
Molungr {)a6an for hann enn .xii. rasta langr^) til Jarnbera 
landz. A Jje^um skogum \ar eingi fæzla nema fugla hollld 
oc elgia oc i t)e5aRi ierb ger6uz margi?- lutir erfi6lig/r oh 
Jjungligir ^viai Jjeir ioro um obygdir miok lengi oh J)ol6u 20 
bæ5i hungr oh kul6a \)viat ekci matti niota hesta ne annaEa 
fararskiota ^viat i Jjann tima yoro yer&tar fer6ir er snio 
leysti af skogum oc is af va/tnum fara stundum um mosa 
e5a myrar storar Jjraungvar merkr oh brota stora. Jarnbera 
land er undir Suia konung oc yar J)a enn hei6it oh hauf6o 25 
^eiv^) alldregi enn se6 konitng fyR koma i sitt land. yoro 
^eir ouanir konunga yf«V fer6 oc matti sua at kue6a at 
Jjann mann fyndi traut er skyn kunnni a konungs monnom 
e(6a) vissi huart ^at yoro menn e(6a) dyr oc yar ^at sua 
14 mikil nau6 at flytiaz millum sua få vissa f)io6a en sua mikla 30 
miskunn gerbi gu6 almattigr oh heilug Maria yid SverRi 
konung. at hann fek af pi folki mikinn fagnat oc leyfi til 
yiirierbar Jjegar peir heyr6o or6 hans. en optazt yar at fara 
um au6n?r me?'kr oh mosa myrar storar oh stor sta'6o va'tn. 
af Jambera landi for hann yfir pann skog er var atian rasta 35 

^) Fejl for Ækis; samme fejl er også i andre hds. 

2) xij — langr er en fejlagtig dittografi af det foregående istf. xv rasta skog (A). 

^) ok — f)eir skr. to gange, det forste haufdo peir overstr. SVERRIS SAGA 267 

til heraz \)es er Herdalir lieita ^at var hans land. ^ab&n 
for hann \)anr). skog er vår .viii. rasta langr ens fior6a tigar 
yiir A peim. skogi var sua ha^r6 rei6an peira. at ekci \ar 
at eta nema baui'kr ole her t)au er undir snio liauf6o legit 
5 um uettnn. S' K. 12. 

iA atbur6r ger]piz er Sfverrir) konungr skylldi iara jiir 
^ eitt mikit våtn a einnni ey6imaurk. oc \oro Ipa)- aungvir 
farskostir i nand nema menn gerj^i ser flota af uiSum .iij. 

10 e(6a) .iiij. e(6a) sva sem Jia matti ver6a. sa floti er kon- 
ungr var a var æi^ri mikill. ok \oro ^ar å .iij.^) menn med 
hoyium ol seig ^egar er l)<?ir komu fra lawdi sva at \)eim 
tok vatnit i mit bein a flotanum vatnit var lialfrar uiku 
breit^) i ^vi bili kom ma^r a uåzbakcan« var sa fjreytr miok 

15 af gaungu ^viat Jia voro l^cir a innwi mestu maurkkinni o^ 
bafSi a6r li&it allt verit ij. daga måtlåust. Jia kalkai ^es\ 
raadr a l)a er a flotanum voro ol ba6 t)a hialpar oÆ kuez 
naliga vera farinw af mæ6i annat \\^it var Jja kovait miok 
yfir ol er \oniingv heyr6i ka/1 lians Jja sa hann at \>es 

20 manz båni la vi6 ef ^ek tæki hann d&igi en honnm {)otti 

' flotinn tra/tt mundo bera {)a konungr lét 1)0 flotann at landi 

CC tok maninn at diigi væri færilikt ol er \)esi madr kom 

a flotann til peiua. l^a tok vatnit yf«r kné peim ol ioro vid 

\iat yiir uatnit ol lendu vid låg eina ol gengu l^ar af flot- 

25 anum for konnngr siåarst af oc {)egar hann ste af flotanvni 
l)a sauk flotinn sem steinn ol t)otti aullum sa atbur6r storuni 
merkiligr ol po undarligr en nu er aullum ^at au6synt at 15 
sa floti bar jiann farm er ætla6r^) var til \>eiRSi^) storuirkia 
er l)a voro æigi fram kominn ol hæri tignar en [>a. haf6i 

30 hann er hann flaut vndir mannfarminum en sauk Jiegar 
menn voro af honnm .ij. nsétr voro \>eir si6an i åu6n ol 
hauf6o eingi mat nema åtu {)elli såua ol sugu birkiu vi6. 
En hinn ljri6ia daginn var allt li5it komit at Jjrotum ol 
sottu Jjctr l)a miok a ey6emaurkina voro Jm skammar .xiiij. 

35 rastir eptir. ^a, for li6it yfir a eina mikla ol lagdiz liftit 1) au A. — ^) Herefter skr. men overstreget laru/. 

3) Rettet fra hds.s ællar. 

*) til pciRa omv. i hds., men med omfljrtn.tegn. 268 EIRSPENNILL 

ni6r å årbakcanum sem yf^'r kom åna oh næntu {)a æigi at 
ganga leng/-a Uri iiiæ6i Vonungv for med ^ciia er siåarst 
ioro ok \)eir .iij. saman oJc rak J)a \augt ofan eptir annni ok 
sueif at landi vm si6ir oå: toi'O huilld eptzV ]jrt/. ko?iMngr 
ba6 J)a emi vel V25 herOaz sag})i skamt^) mundo vcra i 5 
bygCina ok qva6 enn mundo nakuat rautt iiri brenna ef 
\)cir kæmi til kn'stinna mannna vm siéir. 

K. 13. 

NV komu ^eir til lamta lanåz ok uilldu ^eir honwm a mot 
standa hann sendi jja iiri Sigurd af Salltnesi ok £étla6i 10 
sem reyndiz at \u'ir mundu mi6r uaraz ra6 uitrlig mefian 
æigi \ar kominn hauf6inginn sialfr. Sigurdr fek nu skip 
peiRa aull J)au er peir liaufdo aétlat ser til landuarnar ok 
pa er kowwngr kom missa peir skipanna ok \ar pa. sa inn 
bezsti at ganga a haund J^ar Yoro margir lendfr me»n 15 
M(agnus) konujigs ok gengn allfr til lianda. \oro par Jja 
ueizlur bunar ok allr grei6i ui6 'konung. peir fengu honuva 
.xl. man7ia pa hi/riar hann ierp sina J)a6an ok ioro pa enn 
laed sua miklu ærva6i at .v. daga berg6i eingi vn.adr mat 
ok æigi helldr suafu peir. pviat 'konungr villdi æigi lata 20 
fara iiri bo6, pa kom hann iria, nott iiri huitadaga i nand 
\id bæinn. Kaupangs menn spur6o pat ok ioro yiir ana Ni6 
moti peim. yid .xvi.c manna. {)ar yar iiri peiva. Sigur6r s(on) 
16 Nikolas. Eisikr. Ama s(on) luaR liorti IvaR selki luaR 
Giaualldz s(on) ok er konungv \arp uaR vid peita for hann 25 
sialfr a niosn vi6 annan manji ær Ion het ok er konungr 
var6 uis ins sanna vm liSsmuninn ok Jjotti honuxn. æigi ioeA 
at beriaz me6 .c. manna a mot .xvi.c. manna ok hurfu aptr 
at sinnni. J)a liauf6o Selbuar safnat iiri honum .dcc. manna. 
en li6 hans \ar {)a suå mott af va^ku at peir ur6o J)a huilld 30 
at ta^a. {)a sendi konungr m.enn til Uigleiks a Digrme at 
hann fæddi 116 hans ok varp hann uel vid en er peir ioro 
lDa6an Jja greiddi gu6 sua konnngs mål at hann ok hans 
menn komz milli safna6arins ok skipa peina toku peir Jja 
skip peiua Selbuanna ok ioro i byg6ina ok biogu bvin^) 35 

^) sa(jj)i skavii omv. i hds., men med omflytn.tegn; sagpi er rettet fra det først 
skrevne skamt {k underprikket). 

^) Sål. må der læses; bjoggu ml i btiin har A. SVERRIS SAGA 269 

JjeiRa hverssu sem peim Jjotti. komu peir J)a lieim var {)a 
engi annwaR til en ia pi aullu sem 'komingr uilldi at væri. 
konungr lag6i a J)a halfsmanadar uistagialld vrtr {ja ko?ir<w^r 
i liolmi einum^) er nu er J\.onungs holmr kallaer, peir ioro 
5 {jadan vm nott sya at eingi m.adr vissi nema peir sialf/;- 
ioro peiv {)a i fiallit Uazfell oh sa aull ti|jeudi til b^iarins. 
Gauldælir hauf6o oh mikinn safnat oh er nokcwra daga yarp 
ekci vart yid {)a. slitn {je/r safna6inn. pat sa B(irki)b(einar). 
oh slaz {)egflr a hæla peixn oh komu at ovå^rum aullum i 

10 bygSina ur6o peiv f)a und/r pat allt at ganga sem \ommgv 

kraf5i J)a. fjert a spur6iz bratt ti? bniarins gerSu peiv jja enn 

lid or bQUum. B(irki)b(einar) lettu enn undan oh ioro i 

■■ Sokna dal oh er konungr kom {jar spur6i hann at Rutr oc 

.Ixxx. mflnwrt yoro komn/r af Pela maurk ept?r ritum pc/m. 

15 er fyRi \ar ira sakt {jc/m ti6endum var6 ko?i2<ngr fegin?m oc 
for a mot peim. upjj i Rennabu. 

K. 14. 

Eptir pettsi sneri 'konungr aptr vi6 sinum vaonnom hafdi 
lianji l)a .Ixxx. vaanna oc") .c. foro peiv {)a t?7 Gaular- 

20 dals^) oc flyttuz par yiir a eikium oh pa, .xx. menn er iyrstir 
foru sendi konungr a niosn var {)rtr Uri Ion Gu6runa?- s(on) 17 
af Sannesi'*). bdiar menn hauf6o sent a niosn sinnna vegna 
.vii. me?m peiv hittuz a niosninnni oh \oro béiar menn 
drepm'r .v. en .i. handtekinn einn komz undan oh bar sa 

25 niosn til boiarins. Jja ioro bQiar menn yt med fylktu li6i 
sinu oh hauf6o .xii.c. manna. Jja mæl^i luaR horti nu s/culum 
vér beita {ja braug6um oh munum ver fela sumt li6 vart 
[)?;/at æigi munu peir Jjora til at ra6a ef peir sia allt li6it. 
si6an settu |je?'r .dcc. manna vndir einn gar6 oh ætlufto at 

30 peir skylldu koma i opnå skiolldu ér saman lysti lidinu 
peir toku oh pa dirf5 til at jje^V toku merki Ola/5 konnngs. 
oh letu bera amot Sverr? konun^'i par sem peir Yoro lendir 
menn oh bondr gafz pat sva sem nu megu {jer heyra. Sa 
madr \ar setr a hest bak"') oh hleyp?r ept/r liftinu oh fær 

35 æigi stau6uat hestinn leyp/r upj> a .ij. menn oh fek annaR 

') Her tf. A: t Selasjo. — 2) Skr. co. 

^) Vist fejl for Gaulaross. — *) Sål. for Salltnesi. 

°) Her tf. A: sem mcrkit bar. 270 EIRSPENNILL 

[iegar bana en annaE aurkumbl sua at alldri yar\> heill sifian 
en hann sialfr fell af baki oc fell nidr m^?-kit. S(verrir) 
konioigr fylkti lifti sinu amot .vi.^)c. man>ma hann skipafii 
saman bogmon?iom sinum oc neytti J)a h\err sinna vapna. 
en ^ci7' kriistu undir gar5inum me6an ok ur6o æigi fyE van'r 5 
vid en aurvar flugu Iminandi yiir haufufi \)ciin komu ^eir 
iyrstir a flotta er luaR {)ottiz allt traust undir eiga {ja rann 
hverr at au6rum ok liauffto peir sigr er ulikara mundi })ikcia. 
fell Jjar luaR selki oc IvaR Gisixalldz s(on) ok meiR en .c. 
manna. Toku pcir pa, merki ins h(elga) Olafs kojiimgs ok 10 
bani i b9inn med faugrum sigri en hauf6ingiar ^cir sem 
ept/r Toro fly6o undan vi6s uegar. EiR?XT Arnå s(on) xar^ 
handtekinn. toku menn \)Sl gn6 af S(verri) ho7iungi ok gengu 
J)a margir menn til lianda honnm med mivkl^ti J)eir ær a6r 
haufdv a mot honum. gengit. en hann kunni {^auk iiri gu6i 15 
almatkum ok sælli Mariii ok inum. helga Olafi ko7iung\ ok 
gaf hve?ium manni gn6 ok irib er ^es kraf6i. hann J)ottiz 
18 ^at uita sua mart stormenne sem undan liaf6i komiz at ^eir 
mundu suiku?n uilia at honnm koma ef hann sæi 2iigi vid. 
J)a sendi ha?2n niosnar menn iit oc inn fra bQnum xoro ^eir 20 
.iij. nætr a bråutu ok komu aptr med peim. ti{)<?7idum at 
Injjrendzr hauf6o samaN åvegit .xx.c. man>m ok \oro a faiir 
komnir en luaR haf6i .1. skipa vt v/5 E,au6a biorg. konun^r 
sa at nu yar æ?gi setu efni fengu peir skutnr .xi. ok hliopu 
par å ok er peir komu skamt vt fra Holmi {la sa pcir flota. 25 
peina, Innjjrænda .xl. byr6inga lagu \id Rau6a biorg ok Yoro 
pat ekci nema kaiipmenn villdi konwngr ekci \id pa, eiga 
pvint hann uilldi alldri kåupmo>inoni mein gera, ef peir kunnu 
sialfir meta sik. par lagu oc .xi. skutur ok langskip er luaR 
haf6i saman åregit. peir flydo l^egar er peir så B(irki)b(eina). 30 
lionungr for ut til Agfianes ok hittu par .ix. skutur ok lag6i 
'konwigr at peim. fengu peir jjeskonar kaupferli at peir selldu 
klæ6i sin ok vapn ok fengu a mot knuskun ok illeikni letu 
peir laust allt pat er peir haufdo iq mætt. {jajjan ioro peir-) 
Folsknar oc hittu par byrSing er luaR atti ok xar å til .vi. 35 
77^ marka gullz ok toku peir pat fé. Jiajjau foro^) su6r a Mæri 

ok hittu par .xiii. skutur haufSo peir ina saumu kaupfaur 

^) A: V. — ^ Her mgl. til ved linjeskifte. 
^) Her mgl. peir ved s'deskifte. SVERRIS SAGA 271 

oc inir iyrri ])viat huårir tueg^'iu uilldu til Ivars ef æigi 
kæmi traull millum hiiss ok heima. eptir Ipat snyr konungr 
nor6r til Prandheims oh ger6u boiar menn sem sæm6i vid 
'konung hnng6o vm allan bginn ole gengu ine6 processione?« 
5 a mot \\onum. Si5an lét \\ann kuedia Eyra {)mgs oh nefndi 
til xii. vaenn or fylki liveriu ^eirsi ær erv Uri innan Ag6a- 
nes. A J)i J)»?gi var ^\crri geuit kon!«igs nafn a .viij. fylkna 
J)»?gi oh dæmt med vapnataki oh svarit \\onuva land oh 
J)egnar eptfr fomum lanÅz laugum pau nymæli ioro brått 

10 oc komu til ey(r)na^) M(agnusi) \onungi oc Erlfn^/i I(arli) 19 
saufnu5o \)ciT ^egar li6i oh ioro norSr racd laudi. ^at spur6i 
S(verrir) konungr oh uilldi æigi bi6a oh toku skip sm oh 
ioro vt i Orka dal settu Jdat up skipin oh laugSo i elld oh 
brendu up^ si6an snern ^eir til Uplanda oh er \^eiv komu i 

15 Gu6branzdala attu \)eir \)ing oh åf jD/nginu ioro ^eir til uaz 
\)es er Miors heitfr en i Miors var safna6r kwdra manna 
oh haufdo peiv .xviii. skip. \)ar \oro iij. Irndir vaenn Hall- 
uar6r af Sastaudum Sæbiom Sindra s(on) oh Ivan gæslingr 
[^eir haufdo annan safna6 a lanåi .xii. c. manna. Sverrir 

20 konungr liaf6i .cc. man)ia. hann spur5i Jja ept/r li6 sitt 
hverssu hatta skylldi oh villdu albV bnota bag vie!) oh beriaz. 
J)a SYaradi komatgr. æigi syniz råer ^tettsi J)anniuw sem y6r 
ætla ek audru uis væiina minna harma at hefna en briotaz 
yid peita, ofrefli. ept?r pat ioro peir at ouilia sinum en ra6i 

25 komings .ij. daglei6ir {)a6an oh sendi konungr a niosn .xl.-) 
manna iram Uri a Ha6a land til uazins Raund oh toku auU 
skip J)au se?w par yoro en er konungr kom Yoro Uri .iii. safn- 
adir .CCC i tueim stauSum en .d, i einum. {)a skipti kon- 
iingr li6i sinu i helminga"') hafdi hann sialfr .c. man^za en 

30 annat .c. sendi hann til bus Auzurar'*) oh toku peir par uel 
til .XX. ma?-ka gullz en me(!»an pcir Yoro a braiitu Jia uilldi 
konungr æigi ekci at hauaz re6 hann pa til orrostu vid pa 
er Uri Yoro .ccc. oc pegar er B(irki)b(einar) ofru6o uapnum 
sinun? {)a skaut peim })egar skelk i brmgu buandkaurlum 

35 oh toku betra ra6 kaustu6o uapnunum oh ba6u ser gr/6a 
konungr gerpi nu sem f/y;T gaf \\Yer\\xm manne grib er pes 
beiddiz. pcir sættuz oh \id konung er i auc^run« xorn safn- ^) r mgl. hds. — 2) A: Ix. 

^) Skr. helviingia, men i (2) or underprikket. — *) Her tf. A: baUa. 272 EIRSPENNILL 

aftinum ok ia6u ^eir J)a ly6ni sem alldri \ar iyrv a Hafta 
la»di \ar \iar \nng stefnt ok skylldi konungr efga sattar 
fund en sa fundr var æigi ætla6r pretta låus af bondum 
\)i'iat ^eir sa at kommgr hafdi li6 liti6 oc ætlufto at ueita 
20 honum at gaungu a \>ingmu en {tann dag er \)ingit skylldi 5 
vera komu \)ar \)eir er tekit liauffto bu Auzurar var [)a. 
meira konungs \ib en bonda vr6o \)cir }ja aullu \å at ia 
sem kommgr villdi at \æri var pa kallrt^ at [teir \æri sattir. 
en {)a^) reyndiz sem iy}-T at skolir va?- i skapi bonda toku 
peir pat ra6 at \)eir sendu or6 Ormi konungs bro6ur at 10 
hann iæri xtan or Uik/nni \wiat \iann liaf(Mz \)ar a skipum 
vid let Ormr Jia draga storskip or |)i uatni er Tyrui heitir 
oc ætla6i up^ i Raund at koiiungi. Sverrir kommgr var [lar 
Uri a skipum pa. var sua gislum iiri skipåt at a HeiSmaurk 
voro .xiiii, skip i Miors allt peitsi spur6i S(verrir) konungr 15 
hann lét pa. sem hann mundi iara ut a mot Ormi ok sendi 
pangat alla niosn sina haiDi for sialfr a skog vid .xl. manna 
ok felldu ui6u ok uissi eingi madr liuaG pat skylldi hatin 
haf6i sua hopit sinum monnom. ollum at peir skylldo all/r 
til hans koma ok sua ger6u peir ok voro alh'r samt vm nottina 20 
i dagan kuadu vid lu6rar ok klæddiz pa. Ii6it allt en eingi 
VS"" vissi l)a hvat konungr uilldi at hauaz. l^onungr segir J)a at 

skip Jjaii sem i Raund voro skylldi draga-) ei6 inikit par 
sem alldregi var fyn farit med skip Jjui'fti pa æigi at spyria 
hvat vidr sa skylldi er hanii let fella fyRa dag i skoginum 25 
voro pat |)a hlunnar, peir lettu æigi fyR en peir komu i 
Miors. en ær peir komu par veittu peir at ro6r vanu brå6ara 
l^enn kndum monnom. se?n {jar voro iiri peiRa vi6skipti lauk 
sva at sa fek gagn er gu6 uilldi rak Sverrir ko7iungr a 
braut sina fiandmcnn for hann pa til Hamars kaupangs ok 30 
atti hann par ping mælti par {)a eingi madr a m6t lia;is 
uilia. lr?idir menn fly6u undan su6r i uatnit var Jia langt 
a millum peiua. ') A har: f)o. 

-) Her mgl. vist yfir. SVERRIS SAGA 273 K. 15. HAlluar6r a Sastau6um haf^i mikla^) ok baud^) maurgum 
til var par pa kirkmes^a ^). par \oro .ccc. manna at pi 
bo6i en J)0 komu fleiri en bo6it \ar B(irki)b(einar) komu 21 
5 ok til ueizlunnar'^) biogguz pa livanVtvegiu til bardaga ok 
genguz a moti ok lauk sua at lenåir menn fly6o ok fellu 
af peim. .vi. mcnn en v. yoro hrtndteknir toku peir ueizluna 
er ohopif komu en hinfr braut eliter er biia letu ioro peir 
er fly6o a fund Orms kommgs hropur ok saug6o honwm 

10 sinrtr ufa?-ar. konungr na6i })a aullum skipum peiRSi peim. er 
Yoro i Miors \omingv fek pox oc storfe er peir liauf6o leift 
\ionum. inir lendu menn. Sy er rir kommgr haf6i nu eignaz 
Upplaund ok Eystri Dala ok yarp iafnan peiua,^) lutr bettri 
er til hans Imigu en hinna er fra honum. viku. nu sua^) mcnn 

15 sa at afli hans vox oc meiE, af uitrligum ra6um en af fiol- 
menni pa {)otti ok |)i f3'siligr« til hans at stunda droz hon- 
nm pa sua li6it at hann liaf6i aukin .ccc. manna, pa komu 
peir M(agnus) kojiiwgr ok ^vlingr I(arl) i Vikina oc heyr5o 
pessi ti6endi fra B(irki)b(einum) safna peir nu li5i miklu 

20 ok ætlu6o at stefna at B(irki)b(einum) oc er Syerrir kon- 
ungr spyR petta sa hann at æigi nar setu efni. 

K. 16. 

NV byr Syerrir konungr fer6 sina ofan i Sogn oc actlar 
til Biorgyniar nu af Jii at almattigr gv6 oc hin h(elga) 

25 msér Maria hafa margfoi fagran sigr geuit S(verri) kon- 
ungi pa kann ycra at aufundar Menu eba fa uisir vili azigi 
trua vaRi frasaugn ok kalli at ver munim æigi sannfro}3?r 
ef ver segiwn hann auallt hafa sigr haft. nu skal hnekcia 
peiRi tortryg6 ok syna einurd uaRaR frasagnar ok segia bæ6i 

30 liupt ok leitt |H'iat margan uilli stig uar6 hann at ganga 
ok hans menn at tro{)a adr liann°) hef(^i rekit sinna liarma 
å peim. feSgum ok Jjott hann hef^i iafnan JDolat mik/f vås 
ok erui5i Jja haf6i hann l)o alldri {niilikt igrr [)olat iiri 
margra luta sakir sem i [le^i fer6 er nu mununi ver fra ^) Her mgl. ueizlu. — ^ n er tf. over 1. med nedv.tegn. 
^) Sål. — '*) kir kj urne s.iii A. — ■') Rettet fra hds.s peiRi. 
'') adr hann omv. hds. men med omflytn.tegn. 

18 274 EIRSPENNILL 

s(egia) byr hann ny fer6 sina ok ætlar til Biorgjrniar en 

22 er hann kom i Sogn j)a haufdu skiotara fa?-it niosnzr hans 
fiandmanwa oJc mætti hann J)år miklum safna6i lei6 hans 
la um einstigi nokcurt par er a var a a6ra haund sva 
straung at oli fell hon forsum sua at ekci kowz utan fugla^) 5 
a a6ra liaund voro fluga biorg j)au ær \iar matti ok aungvan 
ueg komaz. sua \ar einstigit |)raungt at einn madr matti i 
senn ganga. bQndr satu jDar yiir upjn a liaiimrunum ok hauf6o 
{)ar stort gi'iot ok stor ui6u ok ætlu6o at fella ofan a B(irki)- 
b(eina) ef pcir gengi par undir ok er honungr sa petta. let 10 
han?! ra6 ra6i mæta ok laælti vid sina laenn. nu s^-?ilo per 
æigi sua fara at pe/v megi ySr mein gera en ek mjtn vita 

ef ek koma stauk i li6 peiRn for koniaigr pa ok nokc?<nr 
TCienn \id honum par seni hann matti komaz a fiallit up^) 
78^^ ok kom pa a bak b^ndum ovaurum. bQndr komu Jjegar a 15 

flotta en nokcM/ir menn ur6o drepn?r af peim sijjan ioro 
peir inn i Læra dal Vm myrgininn ur6o peir æigi fyR var/r 
vid en Auzur balli kom par farandi med .v. skipu?n ok .xx. 
B(irki)b(einar) toku til uapna sinnna ok gengu amot en J)Ott 
AuzuR hef6i li6 uiikit |)a treystuz peir seigi upp at ganga 20 
pviat peim. {Dotti ureint i haufninni f/ri er B(irki)b(einar) 
sto6u a landi m.ed vapnu?n ok helldu peir ira. 

K. 17. 

NV sa honungr at ekci matti par na skipum er allt var 
niosn komin iiri ætla nu at fara upjj a Vaurs oc koma 25 
sua ofan i Biorgjoi pat var mikil haskafaur a uetrardegi 
pviat pat er mikill fialluegr var par von mikilla snioua. 
si6an foro peir upj9 a Va'rs oc braz peim par æigi marg- 
falldr haski var sa einn at par haf6i saman safna^ fiand- 
menn pcina, VaTsar Har6engr oc Sunnhaurdar var pat uvigr 30 
herr kom pat li6 allt a uvara B(irki)b(eina). Simuns ^esso 
dag er konun^r sat nndir matbor6i hliopu peir nu vndan 
bor6inu ok hcrklædduz skutu B(irki)b(einar) |)a a fylkingu 

23 b6ndr fylktu ok en |)6tt B(irki)b(einar) vcpri li6færi Jja re6u 
peir a i-) J)ui si6r ok ueittu sua harfta atgaungu at pegar 35 
hra'k fm fylkinga/- broddrinn bonda ok fly6o peir viir 
argliufr nokcur ok skutuz nii a ok ioro upj) med annni sinu 

') Vist fejl f. fugl. — ^ Fejl for æigi. SVERRIS SAGA 275 

megin huanV ole uilldu bQndr koma^' Uri J)a argliufrin yoro 
J)i brei5ari sem ofaR yar oh vatn at ofan ver6uin var {)ema 
oTc {)i lengra a millum, tok |)a oc at natta fal J)a syn millum 
J)ema sua at {la matti ekci at hauaz var {)a o^ komin niosn 
5 til bQiarins oh \ar {)a i Biorgun sva mikill styrkr Uri fiol- 
mennis saukum at B(irki)b(einum) \ar ^at ufært nu villdi 
"konungv at nu sneri ^eir aptr ina saumu lei6 oh tok si6an 
.ij.^) Iei6saugu mewn {)a er ueguisaztzr voro oc J)e5 {)urfti |)a 
vi5 fin' |)i at |)a ger6i ue6rit sua rmk.it raed snæfalli at ^at 

10 \ar med fadsémum var ^at skiotazt fra at segia at J)ar letu 
J)eir meir en .c. hesta med gylltum sau6lum oh beislum oh 
au6runi margskonar grfpum go6um. ^eir uissu J)a oh ekci 
til huar ^eir ioro oh sua voro ^eiv matlausir at ddigi helldr 
fengu Jjeir uatnit en anna^. ^at \ar .viij. dægr at ^eir berg5u 

15 aungu nema snio. J)a ger{)i ve6ri6 sua miki^ inw næsta dag 
firi allraheilagra raesso sem uliklikt mun Jiikcia er fra er 
sakt at af {)i fek einwn ma5r bana er ue6rit kasta6i \ionuvn. 
oh brotna6i hr?/ggrinn i JdWhi staudum i Iwnuva oc sa einn 
var Jm til er bylimir komu at kasta ser i snioinn. oh hallda 

20 skiolldunum yiir sik {)a la/gduz lei6saugu mennninir Uri vissu 
^eir {)a ekci til hvar ^eir -voro komnir \ar pa. oc sua myrkt 
at ekci matti iiii sia yoj-o peir pa, oh sua farnir at aungvir 
uilldu fara lengra oh er hellzt rauf i sa peir Uri ser bråtta 
hamra {)ar sem peir voro at komnir kom pa illr kuE, i li6 

25 'konungs. sumir mæl^u at peir mundo gawga ofan Uri hamra 
oh {)ola ?idigi lengr sua mikla kua/P) oh Jia mundi skiotazt 
umraSa sumir saug6o svå atfer{)ligra syniz os til fomra 
miuTtna at taka oh gera ept/r dsémum hvatra ma««a er 
sialfir baruz våpn å oh drapuz helldr en peir uilldi nau6ir 24 

30 |)ola vaR J)a illr kuR med peiva. D K. 18. Tala Sverrw konungs. 

A tok konungv til or6a oh beiddi ser hlio6s hann mæ\ti 

sem gu6 kendi honura. Ek hefi at hugat vm \irib s(egir) 

honungr ydaRi ræ6u oc synaz vaer au6 sæ allmikil spioll a 

35 y6aRi ra6ager6 pviat i pesi ætlan dug/r ekci uetta ef per 

gangi^ Uri hamra ofan oc farit y6r si alf /r e>v paf æRa 

9'' manna braug& peiua, er æigi kunnu fotum sinum forra6 en ^) A har v. — ^ Skr. kuOUll, men I (2) er underj^rikket. 

18« 276 EIRSPENNILL 

med \n at [>er vilit sialf/r vapn a beraz er \)at hei6in?nia 
manna håttr ^eira, er ekci vitu til gu6s en ver e?-um kristrur 
ok kristinna manna bauni ok xituni xer at hverr sa madr 
er ser ræ6r bana at hann a amigva vån til gu6s nu er {ictta, 
fiandda aminnning oc sÆ?<lum \cr eigi gcra. hans uilia helldr 5 
si^wlum \cr snuaz til gu6s miskuniiar latum os \)at i hug 
koma Jjo at os {>ikci strangr bardagi guSs }ja mvn hann 
{)ar æigi mikit alegia er liti6 er til gert nu i6rimz ver syn6a 
varra ok vitim ver at af illivi voro erum ver barMr en æ?^'? 
af gn'md^) hans er engi er til. J)i s/culum ver me6 mivkleti 10 
oc litillæti til hans snuaz ^viat sialfr mælti hann sua. nemi 
J)er af mer {jrmt ek em miuklatr ok litillatr i hiarta oc 
munv6 Jjer finnna huilld aundum y6rum-). nu må hverr [lat 
sia at bettra er at luta med gobwn lutum til gu6s miskunnar 
en rapa me6 ora6um i fianddans hendr. Vil ek at [)i iati 15 
J)er at heit [)at er ek ræ6 upjj at taka sA;?flu Jjer all/r undir 
ganga nu s^mIo ver a.\\ir kalla til gu6s ok s(ancte) Marie 
ok hins h(elga) Olafs 'konungs me6 bonum helgum lauk 
konungr sua sinu mali at ^egar attu ^eir handfesti at heit- 
inu ok alhr skylldu vnd/r ^at ganga sem konun^r sæi firi 20 
en sua mikill akaui var at huasleik ue6rsins er konungr 
25 tok at tala at varia namu Jje^r er næst/r voro ok J)a er hann 
haf6i Uri skilt heitinu pa, g^f'^^ 8'u6 sua bra6a miskunn-^) 
at eingi J)ottiz uita hua6an vindr/nn var å ger6i pa [tegar 
hei6ui6ri ok solskin ok sua blitt ue6r sem um mitsumar 25 
skei6 v(Pri kendu \)eir pa ok huar Jje/r voru komnir ok 
hauf6o \>eir puers iarit ira Jjui sem {^e/r skylldu sva var 
J)a li6 lians dasat miok at pa fellu ni6r .xx. menn daudir 
a skamri stunddu nu herduz peiv vel vid t)ott fauriu yr6i 
sein ok komuz til sættra nokcuRa um siåir. jja leitu6o jje/r 30 
vid at taka ser elld \)viat yfrin var Jja'rfin t?7 ef fåz maétti 
\>at var nær mi6ri nott sua voro ^»eir farnir miok at eingi 
var til fæR at taka elldinn. Uar petta sem an>mat at i einn 
sta6 var tilsiain med gu6s miskunn pviat par la lif {)e?Ra 
vid ef æigi fengiz elldrin?^ tok sa elldinn er mestr/ styrOi 35 
giptunnni ok aull fylgfti rafta gerjiin en pat var sialfr kon- 
imgr er elldin?i tok vid tinnu ok tendrac)i J)ar vid kerte ok 

•') Rettet fra hds.s prints. — -) Rettet fra hds.s audrttm. 
^) Herefter skr. ok (fork.), men dette er underprikket. SVERRIS SAGA 277 

fek {)a i haund sinum monnom ger\)U peir {)a elld mikin?i 
ok puvhnbo sik par yid par var einn litill bsér skamt J)a6an 
ok for konwngr Jjanninn. Vm myrgininw for konungr aniosn^) 
vi6 sumu li6inu pi sem freknazt uar. pviat einstigi var pat 
5 par er peir Yoro all/r liirdir ef pes \æri gætt \ar konuwgr 
a Jji var6halldi .ij. nætr Villdi homingr pa, iara i memi 
byg6^) \id li6inu torfæra mikill var at iara milluw byg6- 
anna for \onungv p2k \x^p a Validres ok tok ueizlur at bum 
siiiwn oc J)a6aii i Gv6brandzdala \ar honwm buin halfs- 
10 manadar'^) at \onungs bui a Steig ok aulhim hans mowwom. R K. 19. Fra båNdum. 

'Epan i fra var æigi \m kyrt at sitia. b9ndr yoro peiv 
.xii. a HeiåmorÆ er saufnuduz saman at Jjui at hverr 
peiva, skylldi ra6a Uri hundRa^s li6i. ok er 'konungv spyR 

15 pdtd, pa, bio hann icrp sina or då/lunum ok villdi ?e,igi par 
uerjja innni luktr ef peir kæmi iiri dalsmynnit. Sa b6ndi 26 
het'^) er mest yar iiri bundunu^z ok oddr ok æsir yar iiri 
pesum ura6um. komingr har skyndi at yni iap sina pviat 
sialfr uilldi hann helldr be?-a niosn en a6r/r iiri honum.. 

20 honungr for sialfr yid inn .v. manw vm nott til Porg?ims 

79^ ok hitti hawn héima yid .ix. mann ok yar6 fundr peiRa, med 

au6ru moti en Porgrmr haf6i til hugat. pviat gu6 skipti 

sva med peim at sa bar hæra lut^) er tignari yar ok yar 

b9ndi bundinn en huskarlar hans bai-ftir lauk sua med peim 

25 at konungr tok par mikinn fiarlut ok her a ofan gallt Por- 
grimr komøigi halfa maurk gullz oc feginn ef hann kvæmi 
|)i yid for pa konungr aptr til moz yid sina menn Jja toku 
peir Haralld Gu6brandz s(on) ok leysti hann sik .xii. aunim 
gullz. margir Magnus koniings menn komuz af hlaupi undan 

30 oc letu fiarluti mikla. pa, for konungr i Eystri Dali ok kom 
J)ar .V. nottum f/ri lol. pat liugSu bændr at B(irki)b(einar) 
mundu setiaz i kosti Jjc/ra um iolin ok biog^ aungvir iola- 
ueizlur sinar konww^rr |iottiz æigi at si6r Jjurua iola uistina 
at bondr brygSiz ekci a beina yid hann ok snyr hann nu a 

') Rettet fra hds.s nosn. — ^ Rettet fra hds.s bijg. 

^) Her mgl. ueizla (A). 

*) Her mgl. navnet Porgrimr : udeladt ved linjeskifte. 

^) Først skr. lit, men m er skr. over i og dette underprikket. 278 EIRSPENNILL 

braut |ia6an oTc brå a ^at at \\ann mundi iara austr a 
Verma land en ér \\ann kom aiistr at Ei6a skogi skildi 
hann li6 sitt oZ; lætr iara .c. maM?ia austr yfir skogin^i a 
Yennalflnd en ^onungr snyr aptr \i6 .cc. majiJia Jjrmt hann 
j3ottiz jDa vita at b6ndr mundo hafa bunar iolaueizlurnar 5 
{)egar Jjcir B(irki)b(einar) \oro a brautu. komu {3e?r Jm at 
iolum aptr i byg6ina ok \ar^ Jia aullum at ve?-a iafn heim- 
illt hversugi sem vasikanpinuni Jjotti haf6i "konungv mar 
beztu na6ir um aull iol. 

K. 20. Fra Erlingi i(arli). 10 

E 'slingr I(arl) \ar nu i Vikinwi ok spur6i ^es\ tidendi let 
hawn Jja bio6a ut leidangri a bak iolum oc hug6iz 
B(irki)b(einum) mundo koma djm iiri dyn ok teppa Jja innni 
27 i daulunujn ok taka pa, i qui sem sau6i til skur6ar en ^ar 
mætti ra6 ra6i ok haf6i S(verrir) \onungT se5 vi6 t)vi^) 15 
snemma ^viat hann tok inar hjrstxi veizlur i nor6an ver{)um 
Daulum ok sotti sua su6r at mynninu sem a lei6 iolin ok 
\ar hann iyrr aiistr a Verma landi en I(arl) kuæmi up^ 
J)annig ok attu J)eir at blistra i spor honwm. Erlm^/r lætr 
J)a at ha«n muni fara austr eptir ^eixa B(irki)b(einum) en 20 
Vermar hnektu |)i oc-) kua6u I(arl) alldri verri ier^ farit 
skylldu haua en J)a ok felldu brota iiri hann a skoginum 
ok vi6 ^at allt hvarf hann aptr. i Dala. 

K. 21. Fra Suern k(onun)gi ok her hans. 

Syerrir \onungr safnar nu saman aullu lidi sinu ok reiO nu 25 
vi5 .v.c. vaanna ofan i Vikina til biis Simunar i Serinks^) 
uik toku \^p buit en brenddu boinn ok aull skip ha??s ]}eiv 
raku ok austr a V^'rma land .xl. naiita en er Simun spur6i 
ska6a sinn safna6i hann li5i miklu. Simun \ar hauf6ingi 
mikill oc J)or6i eingi vaadr a mot gera Jiui sem hann uilldi 30 
at va?ri. dro hann saman a litilli stundu .cccc. vaanna ok 
.XX. Simun for J)a upj9 med Gautelui er 'konungr var staddr 
i einnni litilli byg6 oc skipt lidi hans til gistinga vissi 

*) vid pvi omv. lids., men med omflytn.tegn. 

^ Rettet fra hds.s ae (c er rettet fra et andet bogst.); muligens er ae i hds. 
rettet til oc. 

3) Fejl for Scriks: SVERRIS SAGA 279 

ls.onungr pa, ok æigi sua bra6liga van uiripar. 'konungi kom 
niosn vm nottina er menn hans sendu honum af Gautlawdi 
at Simun \ar naér komin?i at lionum me6 uuigian her. kon- 
ungr klæOiz pa. ok sendir bo6 aullv7?i sinu?n m.onnom. a sin 
5 fund var pat seint [yviat lidit var her oA; huar. \onungv for 
i skog pann er heit/r Hufunes skogr ok bei6 jia?" sinna 
manna, ok er li{)/^ kom saman spurdi hann rcicnn ra6s hva6 
mownom syndiz t«7 tækiligazt sag6i ok sva at liowz^?n syndiz 
sem peim. mundi vm megn^) Yerpa, at beriaz a moti M(ag- 

10 nusi) 'konungi ok 'Erlingi I(arli) ef peir skylldi flyia Uri 
lewdum^) iyrr en pe/r uissi huad Uri væri {)ot peir hef6i 
meira li6 allir kuo6uz helldr bcriaz vilia en flyia Uri 
Simuni ok ætlu(!)u {)0 æigi iafnmik;7 li6it sem var foro si6an 28 
a mot Simuni ok fundv ok Uri dag i sua miklu myrkri at 

15 nsér så aungvir a6ra \ar su hr/6^) haurfi ok ekci laung fellu 
BOf af Simuni'^) .xl. ok .c. en af konungi .vii, mewn. Simun flyOi 
{)a vi6 aullu»z sinu»i monnom. 

K. 22. Sverr?V kojiungr for til JLonunga. hellv. 

Eptir pettsi byriar. Sverrir konungr ierb sina til 'Konunga, 
hellu oc fek par fiarluti mikla peiua m.an7ia er flyit 
hauf6o Uri honwm hann yar par pa æigi lengr en .ij. nsétr 
{)a6an for hanw til Lio5husa oc dualdiz par nockwrar neétr. 
J)a drogu peir M(agnus) konungr ok YivYingr I(arl) \\b saman 
sua vaikit at alla lewda m^-nn pa, ær yoro i Vikinni hauf6o 

25 peiv me6 ser en Jio bar sua til at huarigir vissu til annaRra 
ok ioro^) J)0 beint at moti pat yar eina nått at æigi yar 
lengra millum peira natstafta en raiist ok vissu |)0 huarigeV 
til annaRa foro {)a en huarir moti au6rum til pes er millum 
peiRa yar einn fior6ungr {)a yarp S(verrir) kowz^n^ våR yid 

30 ferf) peiRa fe5ga snyr hann J)a pegar aptr aiistr a Vcrma- 
land |)a haf6i hann stefnu yid alla inå rikustu mc?zn. oc 
spurOi ef pcir uilldi eiga yid hann samband ok yæri hann 
hlifskiolldr Uri pcim. peir ia6u J)i giarna at beriaz sua me6 

^) Først skr. vegn, men m er skr. over v, der er underprikket. 

^ Her mgl. monnom. 

^) Herefter skr. ok (fork.), men underprikket. 

^) Først skr. auzuri, men dette er overstreget og det rette skr. over. 

^) Vist fejl for foroz (A). 280 EIRSPENNILL 

ho7inm sem hniin \æri [iciRa \i07iungr Sunddælir mfrl^u ok 
sliku»2 or6um vi6 ^omtng. {)a er peir M(agnus) konungr ok 
'Evliugr I(arl) spurdo {x'/ta liui-fu \)eir aptr jja sendu [yeir 
Orm ko7iic7igs bro{)ur a Uplaund. [niat [)ar \nr f?ruda afli 
hrt7?s allr skylldi \\ann sitia {^ar Uri B(irki)b(einum) ef \:)cir 5 
kæmi Jjar fram. ^yerrir \Lonungv byr }ja ier^ sina allt i 
Eystra sallt ok lief/r Jja æ?<7i meiR en xc. manna ok er \\ann 
kom til larnbf^ra la^ulz felldu \iciv brota^) Uri h.ann ok villdu 
ekci at \\ann iæri Jiar yf»-. 'konungv rei6 fram at brotanu^n 
ok taladi vid Jja ok lauk s,va at \u'iv leyf5o honwm yiir fcrjj 10 
oc ger6u honuva inn mesta farar grei6a at huiuetna. K. 23. '^ycrrir for i Helsinga \anå. 

29 IjAftan for "konungv i Helsingia land ok er hann kom {)ar 
r ^ er Alftar heita J)a mætti hann ^ar miklu fiolmcnni oc 
yar ^at li6 allt buit iil bardaga ^eir hauf6o lakt vi6 ni6- 15 
ings or6 hv^rium er jKv'm leyf6i yiir fer6. ^at fylg6i ok at 
^eiv leyf6u aungum mannjii a sitt ^ing at koma ok ekci 
or6 yid f>a at tala \iat var6 vm si6ir at Jje/m var lej^ft at 
koma a fjmgit oÆ lieyra jjar mal-) manna, konun^r ba6 sina 
mewn vera V25 buna hva^ sem ^esi ly6r t^ki brag6s. en er 20 
landz ly6rinn sa ]iat f)a skaut^) \>eira skelk i brmgu \ar 
{)a lofat konungi sialfum at tala nokcurum ordum. {)a vaælti 
konungv. Eigi ær os kuunigt liveriar sakar gipt?r Jjer hauit 
yid os. en at {)i er y5r hyg^ianda at ver eigum allir einn 
gu6 oc kauUum ha)in varn fau6ur J)a er os {)a^ nau6syn at 25 
hverr liafi fr?6 vi6 aminan oc gæti livcrr aunars. sem sialfs 
sins ^viai ver haufunz y6r alldri mein gert liyg?7 nu at hva6 
{)er eigi^ at launa M(agnusi) e6a Erl/n^i. si6an let hawn 
fram lei6a liros .ij. ok c^vab slatt>a skylldu sag6i ^at a 
hvert land fara m^ndu ef \)cir sper6i sua mat sinn at^*) 30 
cr^stn^r menn {jyrftti at eta hrosa kiot liia jiemi. oc er kon- 
Mn<7r lauk mali sinu Jja ba'6 sa konungi til ueizlu me5 .Ixx. 
man>ia er a6r liaf6i ni6ings or6 x/d \agit ef liann næ6i yf?r 
faur si6an biofta bondr lion?<m ok aullu li6i hans a ueizlur 
lamtr spur6o hverssu Helsingu;?? haf6i farit ok taka ])civ vel 35 
\id konungi for hann at ueizlum austan um landit treystiz 

^) 6 er i hds. rettet fra f. — ^) Skr. to gg., sidste gang overstreget. 
3) Skr. skaukt men k (2) er underprikket. — ■*) Rettet La hds.s a. SVERRIS SAGA 281 

hann nu uel ^eira uinmsélum ok senåir ira ser lidit til 
gistinga i bygSiua var J)a ept/r med ]s.onungi nær .c. manna, 
pat Yar eitt hucrt sinn um miånætti at 'konungi yar borin 
niosn at lamtr haufSo safnat austan af landinu her miklum 
5 o/c gétlu6o at drepa \\ann ole allt li6 hans. honungv klæddiz 
Jjegar oJc kuez ottaz miok um me?m sina er i byg6ina hauf6u 
80^ farit. for konungr a mot lamtum yid \)i li6i sem f)a var 
me6 hojiiiui. peiv ioro i Jjrimr flokcum lamtr ok kr/ng6u 
sua vm ko?iwng at or sinnni att skylldu livcrir at honum 30 

10 koma ok er konungv for yiir uazuik nokcura a sundinu milli 
Undvrs eyia ok megin landz f)a kom a mot honum \\cr 
lamta ok vor hringr sleginn um f)a ok haufdo lamtr |)a 
xij.c. vaanna. Jia vixælti konungr vi6 menn sina haf?7 {ler J3a^ 
ortak^) sem per heyrit at lamtr kafa ok lieimtuz'-) pe^ar 

15 or ker peira. er ver megum vt i eyna en ueitum peim. iijråt 
har6a aras ok freistw;^ ef peir vikni iiri B(irki)b(einar) 
gépttu lierop ok runnwu fram diarfliga en lamtr sottu at 
JDcim hua6an æfa var Jja mikill bardagi ok haur5 hrf5 sua 
\ar myrkt af nott at eingi kendi annan liefntuz^) B(irki)- 

20 b(einar) Jja or {)ys bænda ok w^p i eyna \ar {)a gengin 
haurS krib bQndr fundu J)c^ta ^igi allskiott ok baur6uz lewgi 
sialfir yar |)a oc nær dagan en er lamtr fundu at peiv 
drapuz sialfir |)a laupa B(irki)b(einar) a |)a sva fast at 
b^ndr bugna fyri ok Jji næst fly6o peir en B(irki)b(einar) 

25 fylgfio peim. biarguel ok drapu af Jj^zm nær .c. manna, en 
eptir vm myrginin^t kom konungr saman aullum sinun? 
monnom leitu6o lamtr ser {ja g>'i6a ok fengu konun^ri gisla 
ok sættuz {Da yid konung lag6i konun^'r a {)a stor giolld 
iata peir {ja konuxn. hly6ni fek hann {jeim {)a syslu menn 

30 ok festu {)a \iat mål me6 margra manna ei6um ok er petia 
gialld yar allt lukt skilduz peir yid sua buit. 

K. 24. Vw ra6a gerSir Svrr>i.9. 

HEr eptir byr SverR?r konungr ierb sina nordr um fiall 
ok komu fram i Naumudal ok fek ser Jiar skip laug6o 
35 {)a ut i Skillinga?- konungr atti par hus{)/ng. hann leitaSi {^a 
yid liftit hverssu peir skylldu liatta ferdum sinum. sagfti at ) ^ ordtak, — 2) Fejl for heimtiz (el. -uwz). — ^ = heimtuz. 282 EIRSPENNILL 

honum synduz vera. .iij. kost?'?- å sa einn at iara norfir^) a 
Haloga land ok hafa ^ar slikt er fengiz annaR at iara til 
Biorgyniar ok uita ef ^eir fengi nakuat unnit a uuinum 
31 sinum Jja væri sa til at iara ur landi ok uestr i eyiar ok 
ycrri ]^es meiri van at ^eir fengi {)a6an nokcMrn lids afla 5 
e(6a) heria {)a til Irlandz e(6a) annaRa Vestrlawda lez ^at 
ætla at Jji meiri mundi vvinsælld Y.r\ings sem liann væri 
lengr i 'Nonegi. Ii6it svaraSi oÅ lez vilia inn til bniarins ok 
taul6o ekci Uri mundo verj)a at na bonum saug6o livarki 
til varnar konung ne iarl Uri saug6u konung eiga \iar Uri 10 
marga vini. \ionungr swaradi ofiis em eg J)<?5a hefir mik sua 
dreymt til syniz mer ra6lig?a at Jjer mkit eptir minum vilia 
li6it villdi ekci annat en til boiarins. kommgr sag6i Jja 
ra6a mundu ok ioro pcir at uuilia konungs su6r til Prand- 
heims mynnis ok er peir komu til Fosknar-) sag6i konujigr 15 
at hann uilldi um su6r ok vita liverssu J)eim veitti til væbi 
at fara til Hiorggniar. allir villdu inn til boiari?i5 en æigi 
su6r sag6i^) peim. ekci iiri mundu ver6a at na bonum. ok 
roa nu inn til Rau6a biarga ok laug6o ]^ar at. konungr lét 
l^a kalla allt li6it af skipu??z ok spMrJji hveria ætlun ^eir 20 
hef6i a i atlaugu til b9iarins. peir kofiuz åetla^) at roa 
inw at hryginm oc uita ef ^cir næ6i par up^gaungu. kon- 
ungv s\aradi. ekci S5miz mer pat raSlikt miok hyg^' ek at 
boiar mewn muni eigi li'a os boinn til up^ gaungu pviat 
peir munu aungrar eirdar vænta af os B(irki)b(einum) vm 25 
ran oc fétaukur er pat mitt ra6 at gera eina skutu inn a 
niosn ok a6r en lysa toki fo'ri pcir jiir fior6inn iiri innan 
holm ok lata pa. ligia vndzr Hla6a hamri sua vtarliga at 
peiv sséi or bQnum er liost vcpri ovpit ok lata tiallda sem 
bezt en me?m alhr gangi iiri ofan Hla6ir ok stefni a asinn") 30 
iiri ofan bruna ok siti f)ar til lysingar en ver roim inn til 
Fla6ka ok sua inn med Gaular åsi til pes er ver legium vid 
81"^ Gullhamar. Jja var?r mik pcs pegar peir sia or baénum at 

skip \iggT yid Hla6hamar at pcir muni jDa roa or b6num 
munu peir liygia at J)ar se li6 vart allt mætti Jja vera at 35 

') Skr. to gg. 

^) Sål. (= Folsknar), dog tilføjes der i hds. et forkortelsestegn (= er) over k. 

^) Vist fejl for sggSu. — *) Mulig er ae her = æ. 

^) Rettet fra hds. s isinn. SVERRIS SAGA 283 

ver næ6im bænum oc ættim peim. hann at uma er |ja enn 32 
vant at sia hverium bezst ueitir ef ve?- staundum all?r iafn- 
hatt. Gu6lå/gr syaradi æigi mun os J)ikcia li6 vart of mart 
f)6tt ver tuiskiptiw {)ui æi^ri fylgt^o Jji ra6i fleiri. Var {)a^ 
5 af ra6it at pci)- skylldu roa at bénum pegar liost væri. hon- 
ungr lez vera mega {)ar sem J)eir voro en qvaf) J)e?'m illa 
mundo geuaz sin æmræj)i a mot hans ra6a ger6um oh uilia. 

K. 25. Tala Eysteins erkib?/5^i(^5. 

EYsteinn erkihyshu^ var i b9num oh haf6i lati6 blasa t?7 
moz annan daginn a6r oh c]vaz spurt ha/a t// B(irki)- 
b(eina) at peir \xoro komnfr ofan nor6r i Naumudal oh 
uæntum ver at peiv muni vitia hingat fiardarins haua peir 
li6 litid oh små skip en li6 mott oh vesellt er pat ofallit 
byndum oh kaupmonwom at geua upj) Uri eignzr sinar iiri 

15 p'iohxm oh illmenni er S(verrir) hefir saman harkat. nv uilium 
ver helldr ueita y6r nokcurn styrk ef per uilit halida vaTn 
iiri b9num lezt til mundu leg^/ia skip sitt oh hwskarla. 
bQiar vaenn toku pat raed {)aukum. peir hauf6o .iiij. skip en 
it fimta hyshups skip ya)^ pat mest oh bezst skipaf. iiri J^i 

20 \ar SigHr6r sun Auzurar balla. bQiar mewn hauf5u vita ua^r6 
å Digrmula oc er peir sia um myrginin^t at skipin yoro yid 
Raudabiorg |)a slå peir elldi i vitan?i ok er b9iar mewn sa 
pat blesu peir til skipanwa oh laug6u vt or annni. B(irki)- 
b(einar) reyru inn med Gaular asi en boiar menn vt at moti 

25 peir mættuz a uikin^zni iiri innan Hattar hamar. S(verrir) 
honungr haf6i .iiij. skip oh var eitt tuitugsessa. tokz par 
bardagi mikill ve6r \ar gott a lannyrdingr letr oc hof 
skipin inn at lawdinu aull saman oc er peir hauf6o bariz 
um ri6 l)a for fram erkib?/.9^"?<ps skip pat haf6i or^nt seinna 

30 or bunum. B(irki)b(einar) sa pat oh l)otti ser horfa uvænt 
pviat aftr ueitti peim Jiungt. brast J^a flotti a B(irki)b(einum) 
oh hliopu a land af skipum sinum. Suernir konungr yar i 
kufli blam si6um hann for fram miok snewima ept/r skip- 33 
inu oh ætladi til landgaungu oh er hann kom fram um siglu 

35 {)a skauz ni6r pilia und?r fotum hon?<m oh fell hann i rumift 
menninir hliopu J)a sua Jiykt jiir hann at hann matti lengi 
ekci uppstanda. sa madr for i siftana lagi er Helgi hét oh 
yar kallaftr byg^rvauwb. Helgi kendi kon/ntg oh ma'lfi. Illa 284 EIRSPENNILL 

munuw ver skiliaz \id va/Ti konung hann fek i auxl kon- 
ungi ok studdi hann oc reisti hann upp or ruminu koj;u«gT 
m(ælti). Helgi segir kowunpr. konin?gafto nu eigi i meira 
lagi fyrst ioro ^eir jja a land baftir saman oA; er f)t'/r komu 
upjj i fioruna komu \^a7- at {)enn .iij. bQiar menn. Helgi 5 
snej-i a mot ^eim. en koiunr/r kleif vp^) i bakca einn brattan 
ok er hann var miok komi'nn a upj9 {la steig hann a kuflinn 
fi'ri 0^ skruppu honian feturnir ok rapa6i hann ni6r i fioruna. 
Jja hliop at honnm einji mn5r ok uilldi hauggua til hans. 
Helgi vizsk^j vndan \)cim. er a6r sottu han7i ok hi'o Jienna 10 
mann bana haugy. konungv leitar }ja up^j i anna< sinwn. kon- 
iingr \ar or6inw saR a fæti ok var skotinn med gaflaki i 
bardaganuni \)at sår veitti honum. Serkr af Rio6um. Nu foro 
peir konimgr ok Helgi ok fluttuz upj; um Gaular ås kom 
J)a til Jie?Ra li^it. konungr veik fram a fiallit ok huilldiz 15 
^ar. \^cir heyr6o umræftu boiar manna livart Suernr mundi 
fallin?!. J)a swaradi Helgi hatt sva at \>eir heyr6o. Sverrir 
konungv gerir y6r en har6ari hrib a6r hann se dau6r. ^ar 
81"^ hauf5o vaargir. godir dreng?r fallit. Sigur6r af Salltnesi. 

Ion ketlingr. Vilhialmr fell i fiorunnni. Gu6laugr stallari 20 
yar]i saR miok ok komz up^ i asinn hann yar i skallazkyrtli 
Jjar mætti hann bonda einum ok {)ottiz hann sia at hann 
\ar af flotta monnom. b^ndi haf6i auxi i hendi ok liio til 
Gu5la'gs ]iar sem mættiz hals ok her^ar Qnblangr fell \id 
haugi^ ok jDottiz b^ndi hafa drepit hann hio a hann hWs 25 
ok fletti af klædum sva skilduz ^eiv. Gudla^^r sto6 upj) 
34 litlu si6aR ok komz til eins litils b^iar \ar ^ar vel \id 
hon?<m tékit for hann si6an til moz yid S(verri) konn?ig oc 
greyru sår hans. B(irki)b(einar) kaullu6o hann si6an Gu6- 
laug gnita skor. 30 K. 26. Drap Serks ok xij 'Manna. 

HEr ept/r fara ^eir a Upla'nd ok sumir koma ofan a Mæri 
til Serks oc drepa hann \id .xii. mann. si{)an fara J)m 
austr til Uikr en er ^at spyR M(agnus) komingr oc Ormr 
konungs hrodir biia ^civ ferj) sina at leita B(irki)b(eina). 35 
Svfrr/r konnnyr talar vi6 sina mrnn ok sagdi \^at hafn vr?it 
gert miok at liuilia ha^is er ^cir ba'rduz \id boiar Menn i 

^) = vinzk. SVERRIS SAGA 285 

Prandheimi haufum ycr ^ar lati6 marga drengi^) go6a oc 
er menn hafa spurt varar vfarar {la ærym ver nu æ rekn/r 
oZ; ria(!)ir huar sem ver komum en a6r ^esi oB^osta væri 
haufSum ver iafnan sigr ottuduz J)a oJc flest/r at fara a mot 
5 os nu munu6 J^er spurt ha/a at M(agnus) konimgr fen ept/r 
os med li6 mikit oZ: munum ver litla hr/6 rekaz undan honum. 
a5r bædi mi»z hata os J)egn oc J^ræll munuw ver {)a falla 
me6 litium oréstis, sem pcir all/r er i flotta falla. Nu syniz 
mer drengiligra |)ott ver hafim li6 liti6 at snuaz a mot 

10 uuinum varu^i er os bettra at falla med or6stir miklum ef 
ver be>-iumz vi<5 sialfan M(agnus) ko7iimg. en ef ver sigrumz 
a honum. J)a mun J)adan af vaxa vaE styrkr en pes er æigl 
van at ver munum ganga til la^dz {)essa ef ver siam æigi 
eitt hve?"t sinn a lopti. merki M(agnus) 'konitngs ha-fum ver 

15 nu ok havlsti lewgi rekiz um lawdit f/ri vuinum yarnm. 
'kommgr tala6i joa iiri li6inu maurgvm faugrum or6um ok 
eggisiT J)a miok lez uel hugr um segia yar[^ at mali ha?is 
mikill romr. 

K. 27. Bardagi v?5 Hirtu hru. 

20 TT^'Ptir petta iara \>eir par til er peir- koma yf ir brii å å 
-L-^ peiRi er Hirta heitir Yar pa M(agnus) ]i.07iu7igr kominn 
nær peim. let Svern'r honungr iara li5it i kioR nokc2/r skamt 35 
fra brunwni. M(agnus) konungr ok Ormr hafa nv sanna niosn 
af ierp peiusi B(irki)b(eina) ok er peir koma at brunni let 

25 kommgr Jjegar fara yfir merki sitt oc fylgdi sialfr ok sva 
Ormr. B(irki)b(einar) hlaupa nii a Jja tekz par bardagi hardr 
ok i-) langr fell miok li5 Magnus koniings en hann sialfr 
fly5i aptr yfir briina ok sua Ormr li vartteg^ri '^) saR. let 
M(agnus) koriungv i pesi ouostu mart m.anna eptir pat skutuz 

30 peir å um åna jjvera oc si{3an skiliaz peir for M(agnus) kon- 
ungr aptr til Tunbergs til skipa sinna ok sij)an austr med 
la?idi. en S(verrir) koiiimgr feR upT^ a Rauma niki ok austr 
it æfra til Lio6 husa oc {)a spyR ha«n at M(agnus) konungv 
var i Konunga, hellu feR pa {)angat ok kom a wart fellu J,)ar 

35 nokcur/r menn af M(agnusi) konvngi hellt M(agnus) konuugr 
ofan eptir anni. Sxerrir konungr let jjar brenna skip nockur. 
M(agnus) konungr for |)a inn i Oslu oA; sat par um hn5. 

') Rettet fra hds.s dret/i. — ^j Fejl for piV/i. — ^) Sål. 286 EIRSPENNILL 

S(vemr) konungr legr nu vndir sik allar ina?- eyst?7' syslur 
oJc tok par giolld. voro {)a i Uikinni huar/?tueg(7iu oc ueittu 
huan'r au6rum arasir. Sverrir VonnngT for eina nott vi6 vii. 
man« a niosn oc\) gilldra enn til vei6a ef i hcndr heri. 
"konungr rei6 i-) ein skog skamt fra Saiirboium a pciRi 5 
saumu nott for einn sueitar hauf6ingi af li6i M(agnus) kon- 
ungs \id .1. mannna ok villdi hann freista ef hann fengi 
nakua^ drepii af 3irJciheinu7n. nottinn var rnjT^k. {)a heyi'6i 
82^ S(Yerrir) konu^jgr rei6 peiRa. peir \oro driicnir miok ein?i 

vandr matti ri6a senn. S(verrir) 'konu7igr ba6 sina menn xera. 10 
hlio6sama. oTc haufum boga uara^) ole staundvm tueim megin 
gautunnar oc er pcir koma gegnt os J^a skioti hverr sem 
ma ti6ast oc kann vera at peir hyg^'i 116 vart meira en sua 
sem er. En ef ver verjjum oflldl bom?r. {ja megu??i ver for6a 
os nu skutu peir sem tl6ast eptir mallnu hlnna en sya \ar 15 
myrkt at hvergl sa fra ser en peir er sldaB, rl6u vlssu æigi 
hverlv sættl er hinum forsk sua vgreltt er iyrri ioro ok 
36 flyttuz^) saman allir ok vlssu æigi liverlu gegndl en 3irki- 
heinar skutu æ sem tl6ast hlnzr hug6u at vera mundo margir 
menn a skoglnum oc taka nu undan en 'BirkFbeinar sækla 20 
eptir me6an peir mattu Vm myrgiiiinn er liost var vor6lt 
ok pteir ioro aptr fundu peir .xvllj. me«?i drepna ok marga 
hesta vm haustl6 for S(verrlr) konungr norftr til Prand- 
heims. ok veltti"). 

K. 28. Slag i Kæpawgl. 25 

SLagp' 1 Kaupangl laontioM M(agnus) konungs ok fek slgr 
tok par ,x. skip ept^'r um uarift for han« ut ept?r flr6- 
Invm med 116 sitt oc su6r a Mæri hann for ut lel6 er su6r 
sottl oc er peir siglldu nor6an at Sta6l pa, kom par a mot 
peim M(agnus) konwigr ok Erlm^^r I(arl) ok Ormr konnngs 30 
bro6lr oc mart le?zdra maniia ok hauf6u allmlklnn her oc 
stor skip. Sver>7r kommgr snyr nu a haf vt lavers ger6u 
bæ6i at peir siglldu ok reyru. slikt sama ger{)u M(agnus) 
konungs menn ok dro pegor saman me5 peim. Erb'n^'r I(arl) 

^) Fejl for at (A). — 2) Tf. over 1. 

3) Her tf. A: buna ok skot. — *) = fluttu: {e\. ffijktuz; fylkåu: A). 
•'') Et enestående kapitelskifte, hvor slutning og begyndelse (af det nye kap.) 
syntaktisk hører sammen. SVERRIS SAGA 287 

eg^riar nu sina menn i akafa oc skipar til atlaugu sag6i at 
J)a mundi fund peinsi saman bera ok 'BirJcihehia ba5 menn 
\>a, minna^t hverssu mart illt ^eir haufdu gert i manwdrapum 
oJc ranum ba6 menn pat varaz at geua neinum grib en uel 
5 qyaz hotium J)ikcia at pcir fær6i homim Snerri ef hann yr6i 
handtekinn. pesu ia6u alb'r oh her6a nii eptir sem mest. en 
er S(verrir) konungv ser at miklu meira ganga skipin M(ag- 
nus) honungs sa hann eingi orra6 |jau er hly6a mætti ef 
eigi ueitti gu6 peim miskunn framan en pa mundi liklikt 

10 J)ikcia. S(verrir) 'konungv het pa. a hin^i h(elga) Ola/ kon- 
ung ole mæltvL Uri med maurgum faugrum ordum. oh a peixi 
stundu lagdiz a sioinw jDoka siia |)ukc at ekci skip sa fra 
au6ru. |ja^) M(agnus) konungv beita po. inn undfr land. Erl- 
ingr I(arl) m(ælti) fia-) fara J)a suå er uel villdi. peir koma 

15 nu samaw hmnu?n i Hereyium. I(arl) kalla^i J^a hauf6ingia 
til tals yid sik oh s(ag6i) suå at hann Jjykciz y&igi uita huart 37 
'Birhiheinar munu hafa beitt med lanåi norSr e(6a) su6r er 
peir hafa lawdz leita6 syniz mer nu sem hvarttueaia mwni 
li6 Uri puvia. Vil ek s(egir) hann at su6r fari til Biorg- 

20 yniar evkihgshii-p oh Ormr konungs hrodir oh a6r?V lewdir 
menn oh skipstiornar mewn peiv sem ek nefni til en vit 
M(agnus) konungv munum sniia nor6r oh \ar sua gert sem 
Erlmgr mæl^i. 

K. 29. Fra ^lagnusi konungx oh i(arli). 

25 TT^N er peir M(agnus) konungv oh I(arl) koma a Nor6mæri 
-1—^ sp?/ria peir at SvernV konungv haf6i sigllt af haui utan 
at Ui6smioP). S\errir konungv for alla lei6 nor6r til kaup- 
angs oh lag6i skipum sinum vi6 brygiur. M(agnus) konungv 
oh peiv 'Eivlingr iara nordr eptir 'Birhiheinum. oc er Sverrir 

30 konungv ser segl peivdi attu peir pB, skamt til hq\B.vins Sverrir 
konungv let pa, blasa sinum monnom til tals oh seg?> pcim 
ætlan sina at hajiti vill ganga fra skipum sinu;?? oh mælti 
at eingi skylldi sua diarfr at flytti eptir ser fieira en uapn 
sin oc Jiaii klædi er hanw sto6 i. eptzV^) væpnduz 'Birhiheinar 

^) Her synes bad at mangle eller f)a er fejl for peir (Unger). 

^ Her mgl. vist kvaå citji. 

^) Sål., men bor vist opfattes som to ord: vid Smjgl. 

*) pctta tal tf. A. 288 EIRSPENNILL 

skipin flutu aull \id br?/gr/iur huftfaut lagu i rumum half- 
ryinis kister [tcira. stodu a skipi luklamzr voro settir i lokin. 
oc er peir ]\I(agnus) koimngv oc ^rlingr I(arl) reyru vtan i 
åna Jja gengu. Bir/czbeinar up^ um bru oh sva. hefr Svei'rir 
konungr sialfr sakt at hann matti \n helzt hælazst^) at fa 5 
dæmi mundi til pcs vera at flotta menn hef6i sua skiliz 
82'' vid fiår lut sinn sag6i en æigi uist nema ymsir neytti fiar 

e6a klæ6a annarra. Mfagnus) konungr oc Erlm^r I(arl) laugftu 
at yt \id Brauttueyri^) Uri utan Skipa krok ok gengu \)ar 
upj?. par er I(arl) hliop a land steyptiz hanii a knein ok 10 
stak ni6r ba6um haundunu?« ok vnælti fall er farar lieill 
ioro pcir pa. upp um stræti hverr med sina skipsaugn sem 
buinn varp oc er I(arl) kom Uri ofan hi/skiipsga.rd til bruar- 
38 inn«r pa. for me?-ki S(verris) 'konungs ok stefndi |iio6lei6 
upp til Kleppabiis. iarl sotti nu vpp a Sprotavællu. S( verrir) 15 
konimgr lå i dal nokcurum skamt ira brunni vid sumu 
li6inu. I(arl) vissi seigi at koiiungr væri {)ar vi6 bnina. 
^irkiheinar hliopu l)a npp ok skutuz pcir a um åna puera 
I(arl) ba6 sina menn ganga or skot mali oc setiaz ni6r i 
akrinum ok si'a hua6 ^irkiheiiiar hef6iz åt. Birkiheinar setiuz 20 
oc ni6r i au6rum sta6. M(agnus) konu7igs meiin letu sækia 
mungat ofan i b^inn margir bogmcnn hvarratueg^fiu skutuz 
a mot vr6o par sarir nokcurir mcnn oc er a lei6 dagin)i 
gekc. Gu6lå/gr stallari t/7 bruar sporzins ok haf6i skiolld 
Uri ser ok kalladi a li6 M(agnus) komings oc lez uilldu tala 25 
vid psi. Ivarr horti svaradi af li6i M(agnus) komings ok ba6 
hann tala sliktt sem hann villdi. Gu6\angr m(ælti) Sverrir 
konungr yill gera M(agnusi) konungi .iii. kosti. sa einn at 
hann gangi jiir bruna en hann gangi langt i fra me6an 
fylki pcir li6i sinu a Sprota vå'llu?« ok hafi sa gagn er gu6 30 
uill. hinn by6r hann annan at per hcnz vt vib borg ok buiz 
par ui6 i ærnu tomi oc latum skåpat sk<?ra sa inn |)ri6i at 
per iari ut å Eyrar ok fylki par ok beriz par til Jjrå'tar. oc 
beriaz vil S(verrir) konnn^'r nu ef hann må ra6a s(egir) 
Gu6laa<7r. J)a gek IvaR i akrinn til larls oc seg^'r honum 35 
pesi bo6. M(agnus) konungv var sofnaftr. hia I(arli) Erl/n<7r 
klappaGi hendi sinni a bak honum ok ba6 hann uaka. konungr ') z er tf. over 1. med nedvisn.tegn. 

■^) Forst skr. bre-, men e er underprikket op a tf. over 1. SVERRIS SAGA 289 

spiirSi h\nt um vrtri at vera. I(arl) sag6i konungi J)essa 
kosti er S(verrir) p(restr) haf5i \icim bo6it. komingr ba6 
hann ki'osa. iarl lez aunguan kiosa mundo kuez helldr skylido 
gera honum kosti. IvarR sag6i Jja Gu6k?f^z svåT larls si^an 
5 s(ag6i) Gu5l«??5rr S(vem) konungi. ept/r jjoi toku BirJci- 
heinar til gaungu stefndu \>eir up^ til Kleppa buss Jjc/r 
hattu6o sua gå-ngunnni at hverr gek eptir au6mm Ijotti 
})a m\\.it at sfa lidit a6r inn si6arsti raadv gek. 'konungr 
for t«7 boiar {)6V<? er Kot heit/r oc let \mv tahi ofan hus 

10 oJc gera af flota fluttuz ^eir yiir Ni6 a flotimum sij^an foru 3!) 
\}eir til Stafs ok fluttuz jiir Gaul a eikium ok er fjezr voro 
yiir komnir ba6 konungv menn hiiilaz ok lét sér vera liauf- 
ugt. konungr sofnor skiott ok er komid vflr at nåtmali. 
l^a kom par bondi einn ok for me5 mallt klyfiar ok ætla6i 

15 i bQinn med at fara konungr uakna6i ok spurjn hvad kæmi. 
Birkiheinar saug5o at \mr kom einn buandi Ijyrftuz jjc/r at 
honum ok letu sem peir mundu fala mallti6. konungr bad 
hann fara sem hann haf6i ætlat ok seg satt fra at Jju hittir 
Birkiheina. ok peir yoro komnir yffr Gaiil oc ætla peir natt- 

20 sta6 sin at Me5al husum at l^ui skiliaz peir. dueliaz peir 
par. iiij. nætr a6r peir sækia til br>iarins anna^ sinnn. 

K. 29. Fra Erli;?gi i(arli). 

inn aptan er I(arl) var mettr kom til hans Sigur6r 
Nikolas s(on) ok Ion af Randabergi. }ja mcpld '^igurdr 

25 hvart erv greidd/r Mtnerpir herro. os er sakt at Birkiheinar 
muni bratt uitia yar \ær\ pat ra6 at blasa li6i lit til borgar 
me6 uapnu^n oc va^ri ver vi5bun/r ef pcir vitia yar hingat 
i bQinn. Jja syaradi I(arl) Ek uillda giarna at satt vfcrii) at 
pat sanna6iz at peir kæmi hingat piiat I)a munu pcir 

30 hafa skapnaSar æyrendi en ohræddir munu ver soua natlangt 
Uri Birkibeinmn. pviat peir hafa snuit up7> til fiallz ok 
æigi mun S(vei-rir) Jjora at. sækia hiugat at oss ef ver 
vcr6um a6r uarir ui6 sem nu er. l3a-) Ion af Randabergi 
petta sky 11 di os gott heit er nu. heitr I(arl) os at ver Jjaruim 
$■■35 ekci at varaz B/r/«bema enn. mæltu pat sumir at Jjer geuit 
meira gaum he^ra at gera y6r drukna af midi eda uini 
eu gera ra6 firi li6i y6ru. I(arl) reiddiz ok mælti. pat heiir E ^) Mulig bor at — væri udgå. — ~) Her mgl. mælti (ved linjeskifte). 

19 25)0 EIRSPEXNILL 

vcrit sialldan ma^lt \id mik at 'æigi liaua ek liaullzsti uaR 
yerit en nu veft ek iv/gi hxart helldr er at ek niun aungva 
ætlan kunwna iiri U6i ^esn e6a munu fjer vera helldr hrædd- 
ari en [ourfi. nu skido ^er lig<7ia ulirædd?'r lje5a nott ^viat 
40 nu skal ek sialfr liallda uor6 i nott ef |)er truit mer ok 5 
hafdi \)at iyii {)ott nokc«r hlit ok attum ver jia vid meira 
ofr efli en nu gengu pciv Ion ok Sigiirdr til skipa sinna. 
en I(arl) for til huilu sinna?" ok lag6iz niftr ok allt li6 ') 
hans nema lit ver5ir voru greiddir at uanda. 

K. 30. Fro 'Birkibeiiiiim ok tala Swerris. 10 

NV er at s(egia) fra ^ij-kibeinmn at JK'/r koma i nætr elld- 
ing utan a Steinborg-) seg«- konungr ^a li6inu at hann 
ætlar i boinw at iarlinum oc er hann kom a asinn l)a steig 
hann af baki ok fell a kne ok bazsk f»7 oc ept?V \)at mæl^i 
hann nokcurum or6um iiri li5inu ok ba6 Jja uel fylgiaz 15 
pviat nu munum ver fagran sigr uinna ok i^) ^ari at tia 
iiri y6r i hverium nau6um ^er liauit vcrit stadd/r'*) a6r ver 
komum i peitsi land en tekit liti6 gott up^j her til slikt 
haufu^;? ver upj:» tékit sem ver haufum til stundat. Nu lig^'r 
nokc?(?"u meira vid en fyR er bærin?i er i Ni6arosi. her er 20 
nu ok iiri i b6num M(agnus) komingr oc ^rlingr I(arl) oc 
mart annaRa rikis manna er nu ept/r meiri sæm6 at. sækia 
en optazt mun færi a gefa^) munu ver fa sigr at Jji sem 
mik heiir dreymt til sækit nu l)i fastara at sem nu munu 
^er meira epteV ta^a en iyrv. s/culut ^er nu oc uita til hvers 25 
^er skulut uinna. sa er lendan mann f ell?r med saunnum uitnu;n 
sa skal lenåv madr vera oc \ics kyns tigna?- madr skal 
hverr vcra sem hann ry6r sér*") til rums. sa hirdma^r er 
hir6mann drepr ok taka J^ar med a6ra goSa sæm6 er nu vm 
slikt at leika ^viat \^eiv munu aungua ha fa sanna niosn af 30 
varum f('rl)um ok meiri von at ^eir se nu hamingiu laus/r 
munu»< ver fa sigr oc mun gu6 sfa skipta m.ed os \>viat 
^eiY ha fa lengi yf ir voro seti6 er m.ed raungu ha fa iengit 

^) Rettet fra hds.s lids (dittogr). 

-) Eller: -hio)-;/? Forkortelsen kunde også betyde -hcrtj- Således også i det 
fdlg. — •'') Fejl for ei{ji. — ■*) t tf. over 1. med nedvisn.tegn. 
'•') Skr. gæfa, men forste del af æ er underprikket. 
") s er i lids. rettet (fra /:•'). SVERRIS SAGA 291 

gcrit nu sem har6azsta hr/6ina i/jrstu oc mim J)a uel duga 
pviat peir munu vera mioSdruknir oh syuiadir ok m?mv 
æigi uita hua6 peir slculo at hauaz en er hann lauk sinu 41 
mali toku allzr Jjiii uel oc ioro nu ofan um Steinbiorg. M' K. 31. Til laga lurtrs liorta. 

En» M(agnus) \onungs ua'kttu ut a Eyru/n vm nottina 
o^" hof5o Jiar leik {jefr sa li6. Wirhiheina er J)e/v foro 
utan um Steinborg yar J)a blasit. Ii5 M(agnus) \onungs la 
mart up/n i bonum o^ haf5i vcrit dau5a drukcit um kuelldit. 

10 \>viai 'konungv liafc!)i ueitt peiva um dagin;^ I(arl) sto6 upj; 
oh klædiz oh ba5 me?^n væpnaz. Jia kom IvaÆ horti^) 
larls oh mæl^i. 116 vffrt er mart up/n i bonu>?j munu ver 
|)i æ?5'? vel saman koma er nidr lieu2r lagz dauQa drukcit 
er pat mitt ra6 at blasa avllu li5inu til skipanna oh lata 

15 siga skipin fra brygium oc buaz um i tomi oc be?iaz ef os 
syniz ella rom ver braut pviat boiar ly6r sia mun os vcra. 
otruv. pa, SYaradi I(arl) æigi veit ek IvaR nema J^e^ta vopri 
ra5 en æigi ma ek pat uita at diofuls prestr pesi SverR/r 
setiz i rum sonar mins sto5 T(arl) pa vpj? oh ba6 alla fylgia 

20 ser gengu pcir Jja up/; all/r til Kr^'stz k/rkm. {)ar kom J)a 
til moz yid I(arl) M(agnus) 'konungv yid sinv merki oh Ion 
af Randabergi. IvaR liorti. Sigwr6r Niko/as s(on) peir laug5- 
uz allir ni5r Uri k?rk/unni oh ba6uz firi. pa sncriz I(arl) 
fra kirkiunni oh mæl^i standit up/} oh tokit vapn y5ur vera 

25 kanw at sumum se kostr at lig^/ia her um hri6. Erl/n^rr 

I(arl) haf6i rau6an kyrtil af fustani oh silki liufu spanga 

3^ br//niu oc spewt æigi til loks at ser Uri oh bn/g^it suc/{j 

oc kasta5i up^; i hendi sér oh vaæPti. enn s/culo per pat segia 

at sia inu gamli s/cal kunna at beita suerj)inu. oh ba6 lu6r- 

30 sueinin^i blasa oh er peir komu ut um staupul sa T(arl) a 
tvær hendr ser oh vaælti. \vwar erum \er nu alh'r. S(verrir) 
\onungY liaf6i or Gaular dal .ccc. vaanna yar pat li6 mart 
litt uapnat pviat bondi* hauf^u gert lieiman verk menn sina 
pviat peir J)orOu æigi at fara oc rædduz refsingar lærlings 42 

35 en er J3e/r ioro utan um Steinborg hliop fram ma^r einnw 
mikill oc sterkr yid lurk einjz en ekci vapn annat. f)a ma4/i 
AuzuR ^resir hvert uilltu ma5r hui hleypr J)u sua vid tre- 

*) Her msl. til (frændi har A). 292 EIRSPENNILL 

lurkinn hvar erv våpn j)in. Annan ueg er at b^riaz \/d 
Erling en j)iiskia korn \)ar nia hafa sust til. hflnn svfoadi. 
ek heiti Eyuindr en uapn j)å' er ek ætla at beriaz med 
niunu koma a mot mer or bnnuni oc iarls menn iara enn 
med \)Sl\i |)a mffl^i Hiarrandi liui6a ') mældu drengia heilastr 5 
{)U munt vera go6r madr ok fek honiim spiot ok handauxi 
ok ba6 hami par bcriaz me6. 

K. 32. Fall Erli>2gs iarh ok margra annaRa. 

NV ioro l^irkiheinm' utan at bonu»n ok funduz a akrinum 
Uri ofan staupul mundo ^eir Mfagnus) konxngr ok Er- 10 
\ingr I(arl) hafa aukin .v. liandE?((5 manna \ar^ \iar inn 
snai'pasta ouosta. [iorir spola bar merki ErMngs Im-Js ok fellu 
menn af liuarumtue^/^iu??^ ok meiR af M(agnusi) konungi 
vor Jja fast sott at merki 'E.Tlings Iarls oc Jia er Por/r uar 
nau6uliga staddr skaut hann ni5r staungin/å i akrinn sua lo 
at hon sto6 tok {ja at siga aptr fylking Iarls sua at merk.it 
sto6 a bak peim ^irkiheimim er mest sottu fram en |)rø* 
er si6aR gengu hug6u at I(arl) mundi \iar fylgia xoro [ia, 
margir bunir til at flyia oc er petta. ia.nn S(verrir) ko^iungr 
lét haun hauggna. ni6r merkit. i {jessu fek Erhngfr I(arl) lag 20 
af kesiu a hann mi5ian. ^) [)a mad^i m.adr hætlikt lag herra 
sag6i }ia7i7i. I(arl) syaradi fylgi vel merki M(agnus) konungs 
ekci mun mik saka litlu si6aR gek nær I(arli) AuzuR prestr 
ok Helgi Porfinnz s(on) Erlingr I(arl) hio Au5zur ]irest um 
andli{)it^j [mert ok \ar mik// sår ok liot miok eptfr |jnf fell 25 
Erh'w^r ok nær aull svi sueitin er næst honwm gek ept?V ^at 
fly6i li6it. M(agnus) koniingr i\\\n i boinnn hann komz a 
Ru6ina er I(arl) haf6i styrtt ok for m.ed hana vt or anni. 
43 ])ar fell a akcrinum. Sigur5r 'Kikolas s(on) Ion af Randa- 
bergi luaR liorti EinaR litli^) le^dr ma5r Botolfr or Fiord- 30 
um ok sjnir hans. ij. Biorn bukcr liop ut a ana ha))n \ar 
i brz/niu hann sauk ni6r mfl?-t annrtrra manna hliop å åna 
ok tynduz [tar morgir. IvaR Svems s(on) fell \)ar ok Gutli- 
ormr snerill \)es\v xoro allir lendir menn IM^agnus) konungs 
^ar fell*^) Ix. hir6man«na. S(verrir) konungr tok par Olafs 35 ^) å i Ilds. rettet fra t. — •) Rettet fra lids. s midia. — •'') Sål. 
*) Tf. over 1. med nedvisn.tegn. SVERRIS SAGA 293 

su6ina er M(agnus) koniingr liaf6i styrtt ok maurg aunnuR 
{)ar tok hani) Jia oJc aull sm skip er hnn)i haffii lati6^). 

K. 33. Tala Sxevj-is konungs ji/r grepti Erlings. 

DA er lik FéVlhigs larls var borit til graptar Uri sunnan 
knkiu en nu er grauptr hans i k/rkm. S(verrir) konungr 
tala6i yin- greptti hans ole mrel^i. Eigi hæv^V at |)agrt^ 
se yf/r græftti sua gaufvgs mannz sem nu staimdum mer-) 
allda skipti' mik^Y er or5it oc er nu eimi raadr Uri. iij. einw 
fm konung ok einn Uri I(arl) ok einn Uri erkihgskui^ ok 

10 em ek sa her erv nu maurg ti6endi at sia oc uita J)au er 
monnova erv {:)akcandi erv lier nu born//- marg/r likam^V 
^eira, manna er fylkt hafa M(agnusi) konungi en \:tat er 
sem maurgu»t er kunnnigt at Eyste/nn erkib?/5^Hp ok marg^'r 
a6nr Isérjj/r menn hafa ssiktt opt^iga at alkV Jie/r er berj)iz 

15 med M(agnusi) konungi ok verjii land hans ok letiz med \n 

at salur I)efRa Tnanna mundi iyrr i paradisv en blo|3/^ mundi 

^■i"" kallt a ior5unni nu megum \er fagna her margra maiina 

heilagleik. [tat megum ver ok ætla hverssu heilagi' vera 

mun 'Erlingr I(arl) er i Ujrstn re6 \n er M(agnus) var til 

20 konitngs tekinn oc si6an flutt oc stutt hans uiki alla stund 
her t/7 mun \)at nu at saun^mu ver6a mikil hialp \id gu6 
hans arnadar or6 ef æigi er \iat at erkihgskiq) haui nakuat 
uinhaUr ve>it i varum malujn hefir nu sua til skipt at ver 
staundu»? nu yUr {le/m er lengi hafa ægis hiahn yf/r os 

25 bori6 oc maurgu^i audru;» se ek nu her jjanw margan 
hryGuan standa er fuUkatr m.unde ef sva stæ5i yf/r minu»! 44 
greptti {)ott hann xæri æigi iafnuirdiliga buinnn. \jaf mal 
syniz mer skamsynlikt oc æigi go6giarnlikt at J)i sem opt^ 
hef/r tia6 verit t/V hvers ver ættim huar/'r at hyciia syniz 

:?0 mer sem os megi mikill fagna6r a vera er sua hef/r t/7 
skipt um lif manna ef ver mættim lifa t/7 nokc?frs bata oc 
med min//na otta en her t/7 pviat æigi munum ve/" nu J)a 
ottaz er her lig//ia daud/V. nu ihug/7 {)er f/'r/heitid erki- 
bj/.v/iups er nu li6in su stund at blo6it mun kallt or6it oc 

;{,5 \>o at ve/- megi/// æigi iarteinu/// |je/Ra fagna. j)a man nu 
po or|)it gott til kyksett/-a i bænu/// i {)e5aRi li/7'6 munut 

^) Først skr. laåid, men d (l) er underprikket og / skr, ovenover. 
2) Her mgl. mulig ijfir (A). 291 EIRSPENNILL 

^cr Biigi Jjcma mist haf'a. helldr mumi \)(ir nv y6r mik?7 
got< gera ef Jjcr åyr^it })a sem lielga xncnn sem Jjer hafit 
hugat en ef sua illa er sem mer segi/' liugr um at um \^at 
muni at leika at brostifi muni \\afa Jjau in faugru Uri 
heitin sem Jjeim yoro heitiu. J)a munu Jjcn* yfrit Icngi \\afa 5 
golldit Jjc/rar lygi ok loklausu ok alb'r Jj^//- er J)ui trit{)U. 
nu er ^at mitt ra6 at \)er skipti6 a a6ra lund iil bi6it 
lielldr iiri ]je/m er iram crv li6n?V o^ einkaiuiliga \)at er 
Erb'Tt^r tok sva mikla dirf6 til einn le><dr vaadr at hann 
let geua konw/^gs nafn syni sinuw en drap ni6r konwriga 10 
sonu ok all ar Iwnun^a. ætt»- oA; braut i |jui laug Olafs 
homings. Ycr skulxxm. ok bi6ia iiri allra [iciiia. manna salum 
er latiz hafa i \^csii vandræfii bæ6i nu ok fyR bi6ia \>cs gu6 
at lia?/u iiri geui jje/m sacor oZ; synd«- ok biargi salum 
^eiusi. iiri geua uil ek ^eim iiri gu6s sakir allt [mt er |)<?«r 1") 
hafa \id inik misgert nu geri liverr sem syniz ok hann 
ætlar ser bezst gegua ok \)cim. er frran erv lidnir minnniz 
pe.9 ok peiua, er sua skiott erv ui6 lieiminn skild/r pionustu 
lausir ok med minna ui6r buna6i ok grimmara hug en nu 
mundo peir kiosa vil ek \H(t abyrgiaz at y6r skal at mikilli 20 
hialp verda oc miskunn \)at gott er \^er gerit iiri sal Jiee'ra 
belldr en \^at at \yeiY \mrii æigi bona 'konungr sncri nu 
ræSunnni eptir si6uanda f)akca6i iyrst ken?nn m^onnom. sinn 
45 yfir saung oc fagrau formala allRi al6u6o aulu6 ok b5na 
halld. hamt ba6 livern^) msmn bua sua uandliga um sinn 25 
liug6ar mann sem hann uilldi en hann lez mu?zdo fa mom 
til ut bua graupt^ [huru mayina er ?eigi yr5i a6n> til lauk 
hann sua sinu mali at aullum var6 huk'-) \>ek hanns ræ6a 
ok ger6o margir a5 go6an rom at mali hans. 

K. 34. Vra Magnusi ok erkihy.'>ku])i. 30 

MAgnus konnngr for me6r lidi sinu su6r til Biorgyniar 
ok hitti \)ar 'Eystcin evkihi/skiq) ok Orm konungshrodur 
oc sag6i \)cim [tesi tiden6i-). litlu sidaR atti hann ping a\- 
mennilikt i bonum. ok sag6i monnom fra skada sinu?7i ok 
ba6 mc/m fulltings. {la sxaradi erkihyskii]) mali ko7iungs ok 35 
sag6i alla dugandi me?in mundo vcra ho/?um veluilia6a 

1) Rettet fra hds.s hvcrr. — -) Sål. SVEERIS SAGA 295 

ept/r aullu megni sinu. heiir sia^) fundr sua farit sem margir 
munclu uilia at ^er ervt lieilir aptr komnir er allr ly5r 
84^ eiskar en |)ott Erh'u^r \æri madr vitr oc rikr {)a J)otti 
raaurgum hajiii ofsa madr mikill ok jiotti hart undir at bua 
5 at pesn var6 romr mikill o^ ia5u alL'r \nii at helldr uilldu 
deyia m.ed Magnusi koinoigi en Jiiona S(verri) for |Da M(ag- 
nus) koniingr aiistr t27 Uikr med li6i sinu o/c sat J)ar um 
uettrmn m«"5 miklu fiolmennni voro {)a med honnm margir 
lewdir mewn. 

10 K. 35. 

EPt^r fall Erl/;^^5 ox sua miki^ 'Rihi Syerr/s konimgs at 
eingi m.adr YCir sa J^a i NoEegi at æ/gi kalla6i Imun |)a 
konung nema M(agnus) oc hans menn. \)ar til fjotti oc 
lia6ulikt li var sem rikis menu voro'-) staddzr i kaupstå/5um 

1") ef JMrkihcinn yar madr kalladr en Jja6an fra f)otti pat vera 
nafnbot oc peir mikils uer\nr er sua hetu ok \)eir inir saumu 
er uerit liaufdo vt'rk menn en sumzV rans menn e(6a) ribb- 
ungar. \>cir baru nu skrt/6 e6a skallat oc in bezstu vapn 
er a6r haufdo hoviiS hiråmenn e(6a) lewdir menn M(agnus) 

20 koniings ok po at WiCnn kendi fja at syn pa, dulduz mewn 46 
nu \id {)0 er f//rr liauf6o fatæk/V verit oc varia kendu peir 
sig sialfir er \iat oc mål manna at æigi haui frcknara li6 
verit i '^onegi en f)a var med Sverri konvngi oc pat uatta6i 
liann sialfr iafnan si6an ok gat inna fornu ^irkiheina. pa, 

25 er honiim i[)ottu menn slaz i dryk en gséttu^) eigi uard- 
halldz e(6a) Jjolat^) æi^) vas e6a eruiSi. S(verrir) konnngv 
gaf jDa mala hir6 sinnni ok iok vid J)a nafnbætr ok setti 
syslu me;m um allan Prandheim. pat liaf6i at boriz i Vik 
austr at stafkerlmg nokcur liafdi andaz hon atti ept/r lieklu 

30 eina en par fanz i silfr miki^ ok er pcs ur6o var?r menn 
Magntts kommgs pa ioko peir liekluna oc brendu en skipttu 
silfrmu med sér. En ej- Hirkiheinar spur6o petta. {)a kaullu6o 
peir pa Heklu arua e(6a) Heklunga. Sverri kon«ng dreymdi 
a6r I(arl) fell paim draum ær hann J)ottiz {)a6an af uita 

35 hvcrsu soknin mundi fara med |je/m hann [lottiz sofa i lopti 
einu i b^num ok uissi han7t at nottin var lios hann sa 

^) i tf. over 1. med nedv.tegn. — ^) menn iforo oinv. i hds., men med omflytn.tegn. 
3) Sål. — ■*) Tf. over 1. med nedvisn.tegn. 2!H) EIRSPENXILL 

man» ganga inn i loptid ok mælti vid hctJin. ris u])p S(verrir) 
oc gak med mer honnm^ {»otti staiulda af honum ogii mikil 
{)ottiz hcmn æigi au6Ru treystaz en iara med honum. peiv 
gengu upp or bonum ok {)ar at sem elldr \ar Uri {jezm oc 
vaudr steiktr a glo6unum. Jja \næ\i\ clraum ma6rinn at S(verrir) 5 
skylkli ni6r setiaz oc mataz ok leg^r siAaii maiinnin/« Uri 
hann. \\ann Jjottiz s(egia) at \\ann hef6i alldri rekendi eti6. 
|)a svaradi dvanrnmadrinn. \m uill éta ok )ju sA-fllt eta ok 
sua uill sa er aullu ræ6r han)i [lottiz Jja til takn ok éta 
holldit allt af beinunum ok jjotti live>T biti trekt ni5r ganga 10 
ok sua lengi sem hann liaf6i at vcrit {ja {^otti honum \n 
min?ma Uri sem ofaR var ok {ja er hann kom at liaufdinu 
villdi honn \)at eta en sa er hann leiddi {jangat tok haufu6it 
til sin ok kua6 {la hætta skulldo ok {jotti hon?<m {ja æ/'^ft 
4 7 minna Uri ira at li verf a en til at taka f//7' aundue/{ju ok 15 
sag6i {ja inn rikW rad gengu si6an aptr i boinn ok til sama 
innnis ok er hatin {jottiz kominn i ina saumu huilu {ja sa 
hann leiåtoga sinn ut ganga. oc eptir [tat uakna6i hann 
haf6i hann {ji sua miok eg^ia6 at hann {jyddi sua dråum- 
inn at madr sa er a elldinum xar mundi vera 'Erlingr 20 
I(arl) er {ja tok at elldaz oc \ieir mundu {ja xera, elldir at 
ra6um ok at {jroti komn/r en konnngv mundi undan komaz 
^ar sem liaufu6it var uéti5. {ja drifu til S(verris) \Lonnngs 
margvV au5gir menn ok ætfstorir fal hann {ja miok truna6 sinn 
und/r Prændi {ji'iat {je/r hauf6o alla æfi vcrit litt vingad/r 25 
E(rliugi) I(arli). Svcrrir 'konungv kallac)/ iafnan heimili sitt gS"" 
i Prandheimi si6an oc ger<S\ {)a sér kærsta af aullu landz 
folki sag6i ok sua iafnan at {jr/V hefdi sua verit Sigur6i 
konnngi faudur hans e(6a) Hakon/ brodur hans ok hauf6o 
iafnan {jionat undir en sama skiolid. Suerr/r konnn^a' sat 30 
{jewna vetr i kaupangi. 

K. 36. 

VM varit bau6 Magnn.s \onungv \\b\ ut sunnan ur landi 
aullum almrnningi austan fra Li6andisnesi ok nor6r um 
Ag6ir Rogaland Haur6aland vm Sogn oc Fior6um ^) Muri 35 
huaratueg^iu ok um Raumsdal for ha??n um varit med allan 

M Er vist fejl for Fioråti um. eller oc fejl for or (A). SVEREIS SAGA 297 

lierin nor6r til Prandheims. {)ar \ar Jia med honnm Eystei/ni 
erkihj/sJcup Ormr konxngs bro})«' Nikulas oJc Philipp;?« syn/r 
Ania konungs mags ok allir lenåir uienn sunnan ur landi. 
{)a var \)ctta. kue6it. Fylgåo ræsi Ryg/V oc Haur6ar Filar 
5 ok Sygnir sem Fir6a li6 Mær/;- alb'r menn raumdælskir 
erkihijskui^ aull Prændala/g M(agnus) konungv kom li5i sinu 
nor6r i Prandliefm oc lag6i \i6 hoimi sunna?i at Nesi ok 
la ^nr nokcirrar nsétr S(verrir) konungv \ar {)a inn i kaup- 
angi hann gerjji fra ser Polf rymjDil Piostar svarta Eyiolf 

10 Afla s(on) Havari lax skylldo j^eir gilldra til ueida hauf6o 48 
{)<?»■ mikla sueit manna ^eir komu a ^ann bæ er heitir 
Lflfngloar \ynr \ar\\ dalr einu ofan til siofarins ok er vi6i 
uaxinn ^eir lagu [)flr. me?2n M(agnus) konungs ur6o æf^i 
fyR varir v?d en BeV^r/bemar komu at ^cim.. M(agnus) konungv 

15 liaf6i ge;?git a Iroul oc ætla5i til ba6stofu a bQinn Stem oc 
er \iann varj) varr^) yid for \\ann skyndiliga til skipanna. 
^irkihcinar drapu ^ar nær .xxx. vaanna ok ioro sidan aptr 
t/7 kaupangs. ept/r \)at lag5i M(agnus) konungv inn t// Holms 
ok dualdiz ^ar um \\v\b. 

20 K. 37. 

SveR/r konungv bioz v?c) i bnnum. M(agnus) konungv sendi 
skip i brot fra sér Jjui styrfto ^cir Birg?r gaurn ok Prandr 
hui6a-) hann sendi ept/r bonda \^civa er Hafli het oc let 
hann færa ser. Eyiolfr s(on) haus \ar vaed S(verri) konung'i 

25 \\ann sendi ok bref inn i'il boiaR/ns mcå \seiva manni er 
Hedinn hc^ ok setti hann }iaf a ef hann villdi frelsa lif 
fau6ur sins at hann skylldi koma a fund M(agnus) konnngs. 
He6in feR i boinn oc fær Eyiolfi hveiit. hon?nn Jjotti |)c/ta 
vandi mikill ok iæriv S(verri) kon?<n^i brefii. kon?<n;7r mad^i 

30 fair fa'ra mer slikt \ii sJmhivn. finnna \\cr got^ ra5 til ok 
lei6 hinga/ j)ann er bref/< bar. S(verrir) konan^r let gera 
bref annat ok sag6i svå ef l^u gerir M(agnus) konungv Hafla 
mein e(6a) grand J^a sÅ;al drepa Eilif -^j epla staung Skry6o 
Eirik oc Eindr/jja slandra f/ri y6r jir/at syn?V j)c/ra erv 

35 J)ar vn.ed y6r. Vovir knap^n- \ar s(on) Eindr/}ja. Vlfr s(on) 
EiReA;5. GvnnaiT s(on) Eilifs. slikan dauftdaga s^mIo J)e/r 

^) Rettet fra hds.s im<). — 2) hjrta A. 

^) Efter f er skr. ij, men dette er midcrpvikk«t. 298 EIRSPENNILL 

\\afa sem \icr ueiti6 Afla') \)at sJtal Eyiolfr-) gera Heftmn 
feE nv raed \^es\x æyrendi. oh iærir M(agnusi) Vonungi brefit 
ole er \\ann sa \ar\) \\ann rei6r iiiiok ok Hop fram or lypt- 
ingun;mi ole xnaMi. \^at se ek at ^er ætlit at ra6a hvem 
drepa alcaX e(6a) hvern lifa lata en -æigi ek nu l)i6ia menu 5 
iiri Afla margi/- oc ]ja^ fekz uni si6ir af kon^oigi feR nu 
Afli helm Ul bua sinna. 

K.. OO. 

49 TI /TEnn M(agnus) Vonungs roa nu nokcwra daga inn at 
i-VlEyrum Ul tals. S(YeiTir) ko)iu/igY gek ofan a moti oc 10 
bau6 M(agnusi) kommgi at fx'/r skylldu skipta landi i helm- 
inga oli- vera baSir konH;?gar \ar xiii \)at mart talat en 
J)o uilldi M(agnus) ko>m7?5rr ekci a J)af lita. M(agnus) kon- 
i«i^r ger|ji rad sitt ole hans m.enn er |)ei>' higu xid holminn 
hverssu ^eir skylldu leg^ria t?V b9iarins ok hug6o at Sverrir 15 
'koniingv mundi tregr at ganga or treborginwi marga ra6a 85^ 
ger6 liaufdo |)a nie?ai M(agnus) konungs er æigi yar freista6. 
Manadaginn i gagndaugum reyri M(agnus) koniDigr inn at 
Eyrum egia pa, liuanV a5ra til onostu. M(agnus) honungr 
ba6 S(verri) ganga vt af treborginni ok beriaz xid sik a Ilu- 20 
va^llum. }m sxaradi S(verrir) kouungr fjui munum ver la oc 
\)ettsi festa 'koniinga.r sin a millum at xni myrginin skj^ldu 
^eir finnas a Iluva-llum. ok beriaz {)ar. 

K. 39. 

DA lét M(agnus) konimgr blasa t?7 bra'tlaugu ira holm- 25 
inum oc laug6u at ui5 Ilu vtan vnd/r berg?7 oc gengu 
par upj). |)a hafdi M(agnus) kouungr skei6ina miklu ok xar 
}\on laug6 ut vni akceri en skutur ok smæri skip reyru at 
landi gek M(agnus) 'konungv med aullu li5inu wpj) i Stei'n- 
biorg ok settuz Jiar ok bi6u at solin sotti a himininn sua 30 
at æigi ætti ])cir at sia i gegn hejmi si\mn gcngu pcir ofan 
ok fylkttu li5inu. S(verrir) kontwgr sotti Jja ok ut a vaulluna 
naliga undir hcrgit a mot peim. M(agnus) konungv skipnr 
hir6 sinnni oc sinu nic/ki i J)«;m armin// er vissi at sionum ^) Sål. her og flere steder. 

^) Skr. J'^ij-, men den første del af Æ er underprikket. SVERRIS SAGA ' 299 

[wiat hann sa merki S(vems) konuxgs h\ar [mt var mikit oc 
fagurt oc hug6e at par munde konungr vnd/r vera en pat 
m^rki haf5i GuSlavigr ok med honiim boiar menn hera.6s 
menn ok leidangrs Mb. S(verrir) let iara mt'rki sitt it æfra 
5 med berginu. M(agnus) horuingv haf6i sett til mikit li6 at 
ueita ~BirTciheimim bakfall \ar Uri })i li5i Nikolas. Arnå 50 
s(on) bro5ir Inga konitngs. S(verrir) 'koiiungY setti par oc 
li6 a moti yar par liavif5ingi i'tri J)i Vlfr af Laufnesi oc 
komu pe'iY Niko/as at aungu gagni M(agnusi) 'konungi. 
10 S(verrir) konungr tala5i Uri sinuni m.onnom. a6r fylkingar 
gengi saman oh hof a pcs^ lei6. 

K. 40. 

HEr er nu mikill hcrr saman kominu oc fr/tt \\b oc mun nu 
pat synaz at ver munu^w eiga at etia yid mikit ofrefli 

15 er iylkin^ar jDc/Ra standa um alla vå/llu raed gylltuwz uapn- 
um ole dyru;/i klæGura yærx })a uel syslat ef per hærit 
hvarttueg^ria t?7 boiarins i kuelld se nu go6ir lialsar gott 
er at eiga .ij. kosti sa er annnaR at uega sigr en annafi 
at deyia ^) ^igi er sem y5r se uisat i skog iil timbrs haugs 

20 er per sZ;«lut iafna haugu»n yid lenda menn M(agnus) konungs 
er paf skamlaust at |)igia oJc ueita stor liaug. kemr at Jji 
sem skalldit kuac") Era sem kolui6 kliufi karl sa er uegr 
at iarli. Sua sagdi ok einn bondi er hamt fylgSi syni sinum 
til herskipa hab hami vera hraustan i aullum manwraunum 

25 lifa or(^ lengst eptir livrrn s(ag6i) hawn. eda hverninn 
mundir |)u hatta er Jiu kemr i oRo.?^2( ok uissir f>u at pn 
skylldir par falla lumn ?,yaradi h\at mundi pR \id at sporaz 
at haug<7ua a tvær hendr. karl m^ælti. nu kynwni pat nokcuR 
at s(egia) at J)u skylldir lifa. hann svaradi huat {lyrftti |)a 

30 at hliuaz v/5 at haugua a tvær liendr oc ganga fram sem 
bezst. karl mrcl^i. I hvrrri onostu er {)u ert sta6r. -) pa mun 
vera anno^ hvrtrt at fni munt lifa e(6a) deyia oc verjDU Uri 
{li diarfr at allt er a6r skapat ekci kemr ufeiguw« i hel oc 
ekci ma feigum forc^a i flotta er fall ve/-st. Polfr**) rympill ^) nieå drengskap tf. A. — ") = staddr^), 

■'} Eli tværstreg i I' er senere tf. løvrigt er denne sætning : Jiolfr — orro- 

sfoime kommen her iml i)a et forkert sted; i B (^'- Flatobogen) står den — rigtigere 
— i kapitlets slutning. 86 > 300 EIRSPENNILL 

o/l brod/V hans Karl kiotla-r ok \)Cit .xij. ^) vaulduz \il at 
gaiiga Uri frrtman fylk?nga/- i onostonc. \)nt megu }>«• oc 
uita. Wirhihcinar aX illt mun at leita gr/6a und?V l)a Heklunga 

51 er nu sa ein» t/7 at lia I)r/ni einskis frrnngagns-) er y6r 
gott Ji/rkiheinian at reyna sv('rj)in a mia^ar istrunum. jj^ma •) 
Vikveria. Yer h&uium iritt lic^ en \)C/r hafa ofrefli sua at 
peir munu ekci aullu i log koma er j)«^ Jjori af li6i Jie/ra 
er betr xæri fallit t/7 bru5mon;?.a en li/rnianna hafa peir 
meiR uaniz nii6i en lierskap.'^) liir(i min s/ifd iara i moti 
merki M(agnus) konwwgrs [)viat af lur6 M(agnus) "konirngs 10 
er oss van snarprastar "*) oRostu oh atgaungu. en k/zdir uicnn 
munu meiR leita sér iæra, en bondr mvnv leita at hlifa ser. 
pviat \)eim er suå gef/7 sem skalldit kua6. ætla ek mer*^) 
ina mæru mun?? fagra JoEunnni liuegi er fundr me5 frægiu*« 
feR me^*') Magnusi oJc SverRi. gang/7 nu vel fram god/r 15 
halsar ok géti gu6 til. \)esi mål aull saman vr6o peini at 
mikilli framegian ok treystuz nu enn miog a forsia konangs 
ok sag6i gott liugr um. 

K. 41. Vpphaf orrosty. 

Nu sigu saman fylkingar ok yar Jjegar in snarpåsta ok 20 
aungva oRostu haufdo ^irkiheinar att f///r \id iafnmiklu 
li6i ok var {jo miklu meira li6 M(agnus) konimg^. par er 
fram for mc/ki Sverris ko)iangs fylgOi hir6 hans ok gestir 
pa7~ let undan siga fylking M(agnus) Tornings ok brast \\ar 
bratt flotti a en i au6ru/;« sta6 Jiar sem fz-am for merki 25 
M(agnus) konnngs. |ia oku \iar undan f34kinga/- Gublaug^^ 
oc vflr par at kom/7 flotta ok sum/r a rås komn/r. S(verrir) 
konungr sat a liesti ok er hanii ser oiarar sinna man?/a 
hleyp/r hann at peim ok kallar hui flyit per siait per seigi 
at Heklungnr flyia t/7 skipanua ok dug/7 nu man//liga ok 30 
rek/7 flottan/i her sem bazst er rekinn snua Birkiheinar nu 
pegar a moti oc e?" hir^in i>yerris konungs ser flottan pd 
snua pcir par t/7 er xar mcrki hrt»s ok koma nu a bak 

52 peim \erpr par nu mik/7 manfall. j)a mnpl/i madr. flyr nu 
M(agnus) konungr. madr ei'nn svaradi. æigi enn sag6i ha««. 35 

^) vij A. — -) Sål. (f. -gangs). 

^ Skr. kcrskap midi c», men med omflytn.tegn. — •*) Sil. (f. miarpastrarj. 

^) Skr. mær, men første del af æ er underprikket. — '') Sål., bør udgå. SVERRIS SAGA 301 

oTc liliop at hinuiu ole hio lian;; hano. \iQMgg ole var pat 
sialfr Magnus koiiungr flyr hann nu ok allt li6it til skip- 
anna. pa7' fell PhilippH^ Arnå s(on) ok Br?/niolfr blanda 
s(on) Eindri6a \) Jons s(onar) JuaR galli var6 saR niiok ok 
5 Jja er flottinn var rekinn rei5 S(verrir) konitw^rr i valinw 
ok kom at Juari ok laut nidr a liestinum oc spur6i ef hann 
mundi vcra grædandi ok bau6 honian grib. IvaR kua6 {)e5 
meiri van at {jau^) mundu grædd ve>'6a ef læknar tæki, 
\yar var madr skamt fra saR miok par var Bryniolfr s(on) 

10 Kalfs sendi raannz \\ann fær6iz a knein ok Ino til konimgs 
med suerjn ok stefndi a lialsinn hann brå v/5 stallmfu barm- 
inum ok kom par i blodrefillinn en sv«r|)it tok eyrat ok 
skeindiz Vonungr a halsinu;n kasta&i hann sér Jia annnan 
ueg af liestinum en svcrjjit^) ok keisiurnar sto5u sua {lykt 

15 a Br?/niolui at han?i matti tra^t falla iiri. Jja \ar ok drepinn 
IvaR galli ok Sigwrår skiomi frcndi hans. pes'vc fellu lendir 
menn a Ilu uaullum. Nikolas maundull. Jon kula. Kolbeinn 
Gilla'^) son Eirikr laukr. Nikolas maundull yar manna sterk- 
astr ok haf6i br?/niu |3a er sua yar sterk at ekci festi 

20 våpn a hann fell lox af mædi. flettu ^irkiheinar hann pa, 
b?'?/niunni ok dråpu hann si5an, S(verrir) konitn^'r tok skei6 
ina miklu ok maurg skip aunnar. Hirkihcinar hliopu a skip 
ok sottu vt epti'r {)e?m vt vi6 Digr inula nadu pcir skipi 
Eindrz{)a. Kalps'"") en hann komz undan annat skip toko 

25 peir iiri innan E,au6abiorg ok två uista byr6inga. M(agnus) 
konan^r for su5r til 'Biorgyniar en sumzr hans mcnn ioro 
la>2dueg 00 toko Biorgyniar menn vel yid hon?nn atti hann 
p2i ping ok ba6u b9iar raenn at hann dueldiz par ok letu 
{)0 meiri von at Syerrir honungr mundi {)0 par koma skiott 
86''30 bu6o boiar menn at veria bQinn med honnm. pa let M(agnus)^ 
\ionnngY taka aull skip er i yoro bænuin ok legia vt fra 
liolmi ok yiir til Munkabn/g^/iu ok strengdi allt millum 53 
skipanna ok brygnanna sua at ganga matti um {lueran 
uaginn. mrnn konun^fs mæitM at ura6likt v^eri at tr?ta sua 

35 uel Biorgyniar monnom at byi'gia sik sua inni i vaginum ') Rettet fra hds.s Kivdridi — -) Vist fojl for sur (linns) A. 
**) Fejl for sverpm. — *) (iit>la A. — ^) Her mgl. sonar. 302 EIRSPENNILL 

{)a for M(agnus) kommgr su6r tiV) Danmerkr a fund Valid- 
hamars konungs frendda sins ok dualjiiz par \in hri6. 

K. 42. 

Svei«r k.07iiingv for um sumarrit su6r til Biorgyniar oc 
kom \tar at Petrsvå'ku-) gaf luinn \)ar grib aullum 5 
bgiar monnom toku \)eiv \id homim sæmiliga sem vert \nr 
lag6i 'ha)in |)a land allt undir sik. pctta, sumar drapu 'Biiki- 
heinar Pål Andres s(on) hann oc miok mart ma7i7ia med 
honuia han« \ar iiin mesti um Magnus konungs. pann sama 
vetr i annarri viku langafaustu vm nottina ept?r mana daginii lo 
vr6o \a)-p menn S(verris) konungs varir vi6 at lawgskip 
reyru a uaginn oJc var par reist merki a einu skipinv pcir 
heyr6o oc vapna brak mik?^ yarpmenu. letu \id kue6a lu6ra 
oc ge>"{)iz Jjegar brak mik^Y af 'BirJcihrinwn ole for sa kuR 
at M(agnus) koyiuyigr mundi komin vcra me6 h<?)- sinn. 15 
Margir klædduz J)ar sk^^ndiliga sum2r uapnad«- en sumir 
ekci en alb'r fly6o sumir i kåkiur sum?r i fiallit up/). 
Své'rr/r konnngv yar staddr vti i sva'lunu^// Jja er in» f//rsti 
kom herblastrm. l)a vaælti hann. nu gæti gu6 iil ok inn 
h(elgi) Ola/V- konungr \\ann hli'op inn eptir strætinu ok 20 
fan« aungvan mann Uri sér iyrv en hann kom \x\)p til 
Nunnusetrs po, rei5 b9ndi einn a mot honnva. konungv ba6 
bonda fa ser hestinn. b9ndi uill 2&igi lata. konnngv sag5i 
J)a^) buanda at hann mundi Jjewna hest lata sik sua imkit 
kosta at hann mundi Jjcnna hest med uapnum sekia ef \\ann 25 
fengi i^igi ella sua mikil nau6syn yar hon^an po. til at ri6a. 
at hann J)ræytti med kappi til pcs rei6skiota er æir/? Uri 
mik?7 gull mundi 'hann ri6a uilia peim. hesti nau6synia laust. 
pviai opt^ sag5i hann |)a^ si6an at alldri haf6i hann yerra 
54 hesti'*) ri6it. Is^onnngr rei6 {)a up;? til Alreks sta5a ok fann 30 
par nokcura '^irkiheina. komu peir p?^, ui6 ^) nefian ur b^nu^i. 
ij. e(6a) iij. v. e(6a) vij. kom pdu sa kuitr'') at jjdta vcpri bonda 
herr en y&igi Magn?<5 konungv oc sua \ar oc at pat yoro Vaursar 
ok nor6r Haur6ar. Ion kutiza re5 Uri peim. pcir hauffto ^) Herefter først skr. biorg, men dette er overstreget, 

^) Rettet fra hds.s Pdr. — •') Herefter er skr. at, men dette er underprikket. 

^) Rettet fra hds.s hcsta. — •^) Synes nrigtig tf. 

^'} i tf. over 1. med nedvisn.tegn. SVERRIS SAGA 303 

Roit^) at yf?r \id Ions br?/giu oJc gengu par up/; oc skutu 
a fylk2ng inu a lonsva/llum ok komu miok sua inn at Uågs 
botni en ekci var|) af til ræ5i i boinn. sumu li6inu lewdu 
peh- at Holmi ok gengu upj; Uri utan Cr?stzk?rkiugar5 oJc 
5 blesu o/f æpttu herop liopu sumir m7i i hommgsgarb ole ioro 
helldr odiarfliga en Uri pi at myrkt \ar af nott sua at 
^irTciheinar sa ekci li6 pe'msi |)a flydo peiv Uri |)ui en ef 
peir hef6i uita6 um J)C^ta li6 sem var. J)a mundo peiv pessi 
hafa skiott af ser reki^. pviat pctta, ynr miklu min?ii luti 

10 b5nda li5sins en pat er yiir \ar a va'llunujn. En er S(verrirj 
\onungv yarb her viss ins sanwna. {)a let hann kalla saman 
sina m.enn alla. J)a er par yoro komnzr oh ba6 menn snua 
aptr i byinw ole sag6i peiva ptgar dragaz mundu li5 ef peiv 
heyr6i til lu6rs ha«s Andvå^ku sag5i \\b peiro, mart mundu 

15 IdM^it i kirkåir e5a folgiz her ole hvar i bonu^n ole er 

\onungY sotti oian at bonum {)a droz honum miok li6it en 

er konun^r kom t?7 Olafs kz'rkm lét hanw blåsa Anduå^ku 

87 >• ole reisa me?-k?7. {)ar haf6i verit mart Birlcihcioia konungr 

fylkti Uri ofan Allra'-) heilagrrt kfrkm. oc ba5 'Bij-leiheina 

20 ganga nu diarfliga frctm sag5i peim. mundi skamma rauw 
at. 3) Hirleiheinar ba6u panu alldri {)riuaz er bondr otta6iz 
ole æpttu pegar herop ole hliopu or fylk/»gunni oc vt a 
vaulluna me6 opi ole kalli. bondr sa amoti dagsbruninwni 
merkif, gnæfa yfir ser oc skaut peim skelk i b?7'ngu ok 

25 skaut hverr au5rum Uri sik fram oc |n næst dun5u vapn 
Birkiheina a {)a. bendr fly6o {)a en Bir^ibemar fylg6o peim 
biarguel ok drapu Jja ni5r sem bufé. sum/r b6ndr fly6o til 
skipanna sumir tynduz a sundi. konimgr snyr pa inn a 55 
vaulluna mcå sumu li5inu kom {)a mart b^nda til hans ok 

?,0 gaf liann aullum gri6 er pcs ba6u gek kommgr pa, ut um 
b9inn oc minntiz til allra k/rkna yar pa liost af degi. Jon 
kutiza haf6i peigi upj)geng?7 af skipum pviat hann yar 
madr gamall ole lirumr miok ole jmngfæR bondr reyru Jiegar 
ut or vaginu»i er peir komuz a skipin ok })otti sem yar 

35 at alldri yarp yerm ierp farin en su Yi6 iafnmiklu li6i 
sem J)eir haufdo. 

^) 7«' i liils. rettet fra /.-. — -) r tf. over 1. 

^) Først skr. rnutat, derpå er en forkortelsesstreg tf. over au og t (l) rettet til 
6, hvilket 8ynes at være fejlagtigt (næppe: raun dat ^- pat. 304 EIRSPENNILL 

K. 43. 

SveR?V ]i.o)iu)igr for litlu si6arr su(^r med \andi \id skutna 
li5i o/l inn i HarOangr ok miok ui6a um Haur6a land 
ok tok af bondum giolld stor ^viat i Jjennna her er I6n 
liaf6i saman dregit haufiu margir ^) til safnaz tok liann af 5 
aullum storfe \)eim er a Imns fund sottu en sum«V stukcu 
undan austr t/7 Vikr a leit Mag-nus Tornings. 

K. 44. 

MAgnus 'konungr Yar [^ann uetr i Danmaurk med Valide- 
mår \ionnngi f/enda sinur?i i godum fagnaSi oh haf6i 10 
menn sina i syslum um Uikina. optazt \ar Ormr konwngs 
broJ)fr i Vikinni oc nokcorz/' a6r/r l^^ndir menn en sumir 
Yoro i Danmo)'Æ(t med koniingi haufSo \ieir allir saman 
mikit fiolmenni oc er a lei6 langa. faustu ioro \)eir Ormr 
su6r a mot 'kommgi S(verrir) kowingv sat i Biorgyn ira^) 15 
um paska bioz si6an a braut oJc^) haf6i iritt li5 ok mikit 
stor skip. l)a m.ælti S(verrir) konimgr Uri monnom. sinum at 
\\ann heféi einur6 allra Icudra m.anna M(agnus) i pungi 
sinum. nema Nikolas kufungs en ]iat Yar reyndar at all/r 
\endir menn M(agnus) konungs liauf6o sent. SYerri konungi 20 
leyndar bref oc leitu5o til hans griba. ok uinattu oc [»au 
bref liaf6i konungr i pungi sinum. 

K. 45. 

Svenr konungr for or Biorgyn nokcnru ept/r paskauiku 
oc austr med \andi ok gek allt folk und/r hanii hnar 25 »^ sem hajin for hann for austr til Uikr hann for allt austr^) 
oc la nokcurar nætr i Sallteyiar sundi. \^at Yar einn dag 
at S(verrir) konungr gek upjj å eyna til Yarbmanna sinna 
^eir sa segl maurg sigla austan. konnngr sag6i at ^at Yoro 
hermenn let hann \)R. blasa aullu li6inu til la/idgaungu. Jja 30 
mælti SverR/r konztn^'r. her feR M(agnus) konungr meb her 
sinn at os munum Yer Birk/hcinar eiga enn Y/d ofrefli at 
skipta vil ek nu taka ra6 af varum'') monnom sua sem er ^) Tf. over 1. med nedvisn.tegii. — ^ Her mgl. mulig: pvi, 

•') Tf. over 1. med nedvisn.tegn. 

'*) liann for (l) — austr er vist dittografisk fejl for hann for alt austr til Vikr. 

^) A har: vitrum. SVEREIS SAGA 805 

Hava?-6r iaiis s(on) e6a Ulfr af Laufnesi oh margir a6nV 
vam- xnenn livart per uilit at ver leg^im til o'Rosdi \id 
Heklunga e5a s/cidum ver undan iior6r i land parigat sem 
ver munuw eiga nokcura uini en lier erv aungfr taukum nu 

5 at gu6s uilia gott ra6 oh skiot Jm SYaradi Hau«?-6r. Skiot^ 
mun ek birta minn uilia gaungum ut a skip rekum af os 
tiolld oh rom vt or Jjaular uagi {je^uin oh sigluni nor6r undan 
oh beriumz e/gi her \id M(aginis) koiuDig pviat petta lawdz 
folk er os verra Uri at iiitta ef ver latum skip var en hit 

10 versta hei5it folk. pviat her a eingi lifs van ef kemr a 

" valid Heklunga e(6a) Vikueria Jja vard romr mikill at mali 

liaws oh lika6i pat aulknn uel. drogu ^irhiheinar pa, vp^ 

segl sin pa renna skip M(agnus) konungs sunnan or sund- 

ununi ^) Eyiolfr Afla s(on) styr5i skutu er RefaN het Imnw 

15 gek a skip Ulfs fleys'-) oh bundu par \id skutuna {)ar var a 
skipinu Vlfs Pall fli6a s(on) Nikolas kaufungs") hann 
hauf6o pcir litlu a5r tehit oh fostra haws melS honnm, Pall 
xar barn at alldri. {)e5i mrt^r greip sueininn i fang ser oh 
hliop ofan i skutuna hio pegar festina milli skipanna rak 

20 fra skutvna toku hana raenn Magnus konnngs tok J^a Nikolas 
kufungr \id syni sinum huar/rtueg^iu ur6o sar/r af skotum 
oc fellu nokcur/r mcnn. S(verrir) koiuingr var a skutu oh 
sag6i Uri sinum mo)i)wm hv-rssu |)e/r skylldu aka segl- 
unum hann ba6 pa lileypa skipunu?n i eitt J)raungt sund 

25 niillum eyianna. oc sua gerpii Jier. menn M(agnus) kodnings 57 
stefndu i mitt lei6ar sundit. oh ga5u æigi at IMrhiheinar 
hef6i vt snuit millum eyianna. M(agnus) konungr liafdi pa, 
Skeg</iann \\ann xar .vi. inim oh. xx. maurg hauf6o pcir 
aunnj^r stor skip. S(verrir) konungr siglir nu liafleiG nordr 

•50 um Folldina oh ioro sem akafast par til er peir komu til 
Biorgyniar vor pat i vikunni iiri huitadaga dualdiz hann 
par um hrib. M(agnus) konungr for skyndiliga austan um 
Uikina vr^o honum allir menn fegnir han7i kom t/7 Tunbergs 
oh dualdiz par litla hri6 sneri nor6r si6an oc haf6i ogr//?zni 

35 li(bs for dag oc nott norSr eptir SverRi konu7igi la pat eina 
i haufnum er anduidri voru. 

') A liar: sutiditru. — -) Sål. 

20 :UK) EIRSPENNILL Svnmu 
i Bi( K. 46. Vra Swerri honiingi ok li6e hnny. 

vnmidaginw næsta ept/V Imitadaga var Svcrrir konnngr 
iorgyn med li6i sinu skip hans lagu auU \i() brygiur 
buin ok uiggyr6lut. S(vemr) kojiiuigv sto6 upp snemma oc 
gek up7> a Bakca til 01afsk?rk/u oc j)a til var6inanna siuna 5 
pa sa \)eir at reyri a uaginn ein skuta oc laug6o at i Holini 
oh runnu up pegar. konungv sneri ofan a mot \>cim ok krnå'i 
at \)at var niosn lians ok {jegar [yeir hauf6o qi'rtdclan ko)iung- 
inn ko6uz j)^/r haua se6 segl M(agnus) konungs mikit a 
fior6a tigi ok siglldu nu sunnan vm Harftsæ. }ia svaradikoii- 10 
nngv ok haullsti nær os. koniuigr bad lu6r sueinin/i blasa 
gek konnngv pegar a skip sitt ok ba6 Jja roa ut a vaginn 
slikt sama ger6u al\ir hans mcnn laug6o saman skipunum. 
{ja m(ælti) Sxerrir konnngv. her mun M(agnus) konnngv 
koma bratt at uitia vår hef?V hann nu sein ^ev munut spurt 15 
hafa meiR en .xxx. skipa en ver haufum æigi meiE. en xvi. 
nu xann y6r æigi {)ikcia van vår liklig^) at bcriaz a moti 
sua miklum hér en a6 audrurn kosti munum ver verj)a at flyia 
nor6r i land vil ek leita ra6s vid y6r huart Jjcr uili6 b<?j iaz 
vid JDi li5i er ver haufvm. e6a flyia undan oc {lotti vcicr {la 20 
58 stund iara verst vaE, flokr er ver haufdu?n flyit Uri Hattar 
liamri oc ^ar til er ver uågum sigr vi6 Hirtu bru nu fly6o 
ver Uri M(agnusj) konnngi austr i Uik oc vænuti ek ef ver 
flyium enn ouosfn laust at litil ogn Jjikci af os standa. f»a 
svorvdn iniok margir menn at fusari væri at flyia vndan 25 
en ba6u konung ra5a ok gerdiz kuE mikill i li5inu. Jia 
mælti Sverrir konnngv hatt at gu6s uilia ok hins h(elga) 
Olafs konnngs {la buiz \ier nv sva vid at nu sAulum v^r 
beriaz vid M(agnus) konung oc rekaz æigi \engv Uri lfl??d 
fram ok {)ott ver liafim li6 f(Pra pa hafvm ver [io storskip 30 
vænti ek at Heklungum sZ:al-j ennw vera minni samt hverssu 
HH"" \)cir Hirkiheinar kunnu at beita svcrpunum a6r ver skilim 

ok latum }ja hafa ina saumu raun nu sem fyR pviat enn munu 
Jje/r"^) ofusiv at ganga und/r uåpn y6ur ef jier lioruit vid 
uel nu vænti ek at ver munim bera sigr af peim heUr y6r 35 
\iat sialdan rofiz {la er ek heui [mt sakt y6r er nu enn 
sem fyR at vort tra'st er allt vnd?V^) gu6i ok helgum 

') (f er i hds. rettet fra k. — -) Sål.; neppe at læse skiili. 

■') Skr. peir »uo!;/, men med omflytii.tegn. — ■*) Tf. over 1. med iiedvisn.tesn. SVERRIS SAGA 307 

motinova haiiA. en æigi und/r liSsfiolda skyt ek nu minu 
mali til gu6s ol: hins h(elga) Ola/i? konwigs oc ennar^) 
helgu Sunnifu bi6 ek at pesi fundr iari sua okcrtr a millum 
M(agnus) \^onxmgs oc mm sem gu6 ueit at mala efni okcur 
5 erv til. f)a var6 romr mikill at mali 1i«hs ok sa/gdu sua 
msél f)U allra ko;n(Mga heilazstr. JD«i liefir os alldri brug6izt 
er {3U liefeV sigrmum heitid os. ole ycr^i sa at ni6ingi er 
?eigi bersk-) nu sem hann ær i f(Prum um. {)a mflpl^i kou- 
tm^r hafit nu mikla Joauk f/ri af gu5i oh af me?- fiVi svå/r- 

10 inn o/c verit nu aiirugg/r a moti ouinum varum rom nu a 
mot J3^/m oh legr/i sua hvcrr fram sitt skip sem \\anH er 
drengr til oc ekci munum ver tengia skip var. ^eir reyru 
|)a vt Uri Nor5nes. M(agnus) kon;r«gr kom J)a at me6 
sinum skipum hlo6u ^eir J^a seglunum var Jja blasit til 

15 samlaugu aullum skipunu?«. Jja tala6i M(agnus) kowun^rr Uri 
li6inu oh m(ælti) sua. 

K. 47. Tala ^iagmis konungs. 

NV megum xcr sia skip 'Birhihei7ia. munu \cr nu na at 59 
bc)"iaz {)ott {.iffr haui lengi undan rekiz Verum ver nu 

20 minni sam?r oh munim låt frenda varra er Birhiheinar ha fa 
ni6r drepit e(5a) })ær suadilfarar er ver haufujw Uri J^eån 
farit nu mun {jikcia vænt til stefnt at \-)eir muni fa af oss 
slikt sem ^eir \\afa Uri laungu til stundat en {)0 erv xar 
vi6rskipti umaklig ^viat ver haufum til moz gaufugmewn? 

25 oh gobmenni en \)C'ir \iafa ekci utan J)iofa oh rans me?in o^' 
aunnur illmenni sem gu5 steypi {)c/m oh æigi er at lielldr 
hefnt gaufugra frcnda varra [)0 at ver drep«?2 J}a alla en 
br/gzla laust er os at gera ^nt \€r\>i eingi Jje/Ea sua diarfr 
minnna manna at neinum peira, geui gr/6. Ver haufum fr/t 

30 lid oh mikit gerum jienn jja ina iyrstu. hrib at {)e/r {)urfi 
æigi aOra |3c/r ha/h li6 liti6 oc se prs gu6 lofaSr'^) mun nu 
koniinn enda dagr lifs |)e/Ra munu [tcir brat blotna Uri y6r. 
J3a m(ælti) Ormr. kow?«?gs bro6ir. Jja/ er mitt ra6 at ver 
buimz sua t/^ Jje^ar hri6ar at BirA-^bemar munu moti horua 

35 oh ueita oss har6a vi^taukv. \)6t \)cir haui li6 minnna en 
yfr/n er nau6syn til at hvcrr dugi sem ma vcri pat raitt ') Først skr. hcnvar, men A er underprikket. 

^ Først skr. ftrrs/c æigri, men rettet ved omflytn.tegn. — ^) Her mg\. vist a/ (A). :U)S EIRSPENNILJ, 

raft at hrio6a f//'st in sma'ri skip {je/ra. |jf/V(t -æ/gi munu 
^eir undan oss roa a stor skipunu??z. ^onungv haf6i Skeg^- 
iann. Ormr Gragasiua Haufåa buzuna liauffto \ieir Narui af 
SåstauGum ole Steinfidr frenddi hrtns. J)m .iij. laug6o at 
Olafs su6inni. par xar ok med M(agnusi) konungi Asbiorn 5 
Ions s(on) Niko/a.s kufungr Pall smatt auga. Ion ok Munan 
s(ynir) Gauz af Ornesi^) peir hauf6o .xii. skip ok .xx. peir 
greiddu |Da at rodrin^n. JMrkiheiiiar reyru a mot pcim full- 
diarfliga med S(verri) ko7iungi xoro pesir lendir menu. Vlfr 
af Laufnesi. Vlfr fly. Hauardr iarls s(on). Bardr Guthorms 10 
s(on). IvaR selki. Gu6laugr vali-j Harknifrinn var .iij. rum^) 
ok XX. er gestir hauf6o ok styr6i pi Au6biorn Fiar6akoll- 
una hauf6u liuskarlar ok styr6i pi AsgeiR hamarskalli, I 
88'' 6u atro6rinu??i for Olafs. sv6in vtarst a vtboriia hen>ii laug6u 

at .ix. storskip xay su oRosta bæ6i laung ok haurft. sottu 15 
]\I(agnus) kommgs menn fast at 01a/5sudinnni en Uri {ji at 
peir stungu staufnurn at pd. komu peir ekci liaug^um vi6 
yar |3a sua mikill uapnaburSrinn at par er .iij. xoro i lialf- 
rymi menninmr a Olafs sudinni. Jia stof) einn upjj en sum- 
stadar eingi adr^) M(agnus) konungs menn {)raut gn'ot ok 20 
skotuapn oc er peir ætlu6o upj) at ganga jja toko Birki- 
bemar 1^7 uapna sinna oc egiuduz til uarnar reis JDa upp 
margr sa er adr var fallinn iiri grioti ok skot uapnura oc 
dugdi Jja liverr sem matti. S(veiTir) konungr liliop up^; a 
vi6una hann liaf6i huitax kufl ok vel byrt undir ok raudan 2') 
skiolld undir''') hann egia6i iniok sina menn hann leit {)a 
a bak bor6a Olafs sudin^nii par la Gu6laugr stallari han7i 
haf6i æigi le?2gra fmm lakt en til eptr« aiist imns pa 
kalla5? konungr a Gu61fl?/^ ok ba6 pa7in alldri priua.z er sua 
illa leg6i from half{)r/tugu skipi. Gnblaugr kuez æigi ra6a ;U) 
mega. konungr tok einn palstaf ok stak xid kin»nunginu;n 
a skipi Gubiaugs liet a sina menn at peir dregi {ja iram 
me6 skipinu ok peir gerpu. sua komu peir pa, til fremra 
austriims ok litlu sidaR xar eingi sa a skipi Gudla?<^5 iiri 
iraman siglu at æigi blæddi Au6biorn gesta liaufdingi lag6i :{') 
at gesta skipi M(agnus) konungs ok hafa menn pat gert at ') Sål., for Æncsi. — ^ Her er vist et stykke overspruiigret (se Fms VIII 1.38). 
^) For r er der forst skr. et andet bogstav. — ■*) Vist feil for Jm er. 
^) Dette ord er her urigt. tf. SVERRIS SAGA 809 

agætum hverssu diarfliga peir sottuz Jjottiz [tat æingi madr 
uita huar/r Jjar mundo æfri ver6a. 

K. 48. Fra Hallvar6i gælv. 

HAlliiar6r gséla liét madr uikurrskr oJc skaut manna bezst 
\\a)in skaut auru til skips M(agnus) ^onungs oJc flo Uri 
ofan skip?Y anna?-E,i skaut ha)in ni6ri i hoTpit. ennni JDr/6iu 
und/r kiolinn. |ja mælti madr beinna skauzttu i sumo?" {ja 
ær fe la vi6 oJc sett A^ar^) silfr \id huert beinskeyti ok tok 
{iu j)a upj9 silfrit ok sjndir atgerui J)ina. Hallxardr svaradi 

10 j)ikci \)er æigi gegnt skotifi |)a SYaradi så eingi skytr iafn 
illa a vai'u skipi sic^an tok Hallvardr tylft aurua oc skaut ''i 
einwni a skip M(agnusj konungs oc hefdi pann mann er hann 
skaut til undz allar Yoro uippi ok hefdi manu i hvert sinn oc 
er sia tylft \ar uppi Jia lag6i ha)in bogann und?r fot ser 

15 ok braut i sundr. fia mælti konimgr hui forttu nu sua vid 
boganu/n en sama er oss enn li6s f)aurf sem fyR. Hallvflr^r 
svaradi leyst heui ek nu hendr minar med skotum oc enn 
skal ek xrria rum mitt sem einn hv^JT annarRa tok hann 
pa. skiolld ok svfrj) oc gek ut a bor6 ok bardiz manna 

20 diarfligazt. M K. 49. ^lagnns \onnngr feck fotrn- sår 

Agnus konungr \ar fram a skipi sinu ok bardiz i Uri 

i'uminu ha;?;/ gek sua nær JMrkiheinum at hann liliop 

au6rum fæti vt a borc^it oc ætlafti at iia med suerjji til eins 

25 mannz Bfr/cibcmrtr kendu hann at vapnwn ok klæ6um ok 

baru Jjyktt vapn at hon/nn einn madr skaut sucrjji i gegnu/?/ 

ristina a hon/nu konnngr braz vid hart ok skr/5na6i a {mH- 

unvm ok fell a bak aptr. \)at sa 'Birkiheijiar ok æpttu sigr 

op. {)a mrrl^i maclr a skipi Orms ko)iiings brolj?^r })ar fell 

:{o nu M(agnus) koniingv skipt mun Jja laundununt s(egir) Ormr 

ok haugui tengslin ok roi undan ok jia ger{)i sua hverr at 

au6rum. M(agnus) konnngv Hop upy; ok ba6 {m æigi flyia 

ok qtY(6 sik ekci saka en {ja let eingi sem heyr6i. ^irki- 

heinar hru6o Ha'fda buzuna me5 staufnu?n Steinfinnr sto6 

)9r;j5 einn vp^) at lyktuw ok fengu peir æigi fyR sottan hann en ) Rfcttet fra )h1s.s sr.ttir. 310 EIESPENNILL 

\icir toku ås einn ok lustu \iann \inr med fell hann jja vici 
mikiiiii orfistir. Ormr konungs bro{)?r lagGi at la«di ut 
V25 Grafdal Uri pi at ha«n haf6i skip mikit oc })ungt und^'r 
arum hliop \mn)i J^ar a land vid aulluin sinuin momiom 
Birkiheinar sottu ept»- \>eim. Ormr var jnmgfæE ok leiddu 5 
hann .ij. menn en er B/rkiheinar d/ogu ept/r J)a spretti 
Ormr fesio6 digrum oc let hlaupa niftr silfrzt gestfr nokc- 
62 uriv ioro \\onu\n næstir af IMrkiheinum toko [)cir silfr/t ok 
lasu up^ dro Ormr pa. undan i fiallit ok skil{)i \)ar med 
J3e/m gaf S(verrir) komtngr [»cim mik/t skak i/ri gestunum 10 
er Ormr haf6i undan komiz oc kropit JDar at nokcwrum 
silfr penningu?92. \>eir toko [»ar .xviii. skip af ]\I(agnusi) 
koniingi ok fluttuz menn a peim. inn t?7 boiar/ns. S(verrir) 
konitngr let \>a. liallda niosnum um ierpir Heklunga. pat \ar 
avarp manna at Uri Nor6nesi mundi ?eigi iæra. falla. en 15 
.CCC. manna. ]M(agnus) konuw^r for wid li6i sinu su6r i 
Staf angr l^iRikr hyskup tok uel ui6 Magnusi komingi oc 
eg5fia6i miok at ko)iungv sneri aptr til JiioYgyniar let\) pcs 
von at 'Birkihcinar mundi nu litt vi6r bun/?-. konunginujw 
lika6i petta ra6 uel fek hyshi]) peim li6 mikit ok for sialfr 20 
m.ed huskorlum sinum. konitngr fek mik?^ Ii6 or lic?-v6um 
ok for nor6r tit Biorgyniar fam nottum si6aR ok sottu miok 
lei6ina. 'Eyolfr'-) Afla s(on) var å niosn med skutu nokcura 
ok funddu seigi fyR en^) her Mag'n?<5 konujigs var i sundinu 
Uri peim J)a mæltu peir at peir hef6i hætliga roi't. Eyiolfr 25 
bad pa roa fram it beinsta ok lata sem peir vwri Heklungar. 
ok pat hug6u peir at peiRa. menn mundu vera, panniun^) 
sem ioi'O. en ær peir 'Eyiolfr voro miok komnir") at flotan- 
um kiptu peir Ina ir am ok lustu vid fast arunum. Heklungar 
sa ok pa at^) petta voro Jiirkiheinar ok reyru ept/r sem HO 
mest ok fengu seigi tekit J)a Eyiolfr stefndi til liafs oc sva 
it yttra til Biorg?/n/ar oc baru S(verri) konungi niosn ok 
saug6o honum pesi tijjendi er peir haufdo sua skyrt se6 
S(verrir) konungr leita^i pa råbs vift menu sina hverssu 
hatta skylldi all/r voro nu ofus/r at bcriaz uilldu lielldr 35 
nor6r undan leita ok kauUuduz illa vera ui6r bun/V bæfti ') Rettet fra hds.s Icz. — ^) Skr. Eiv med forkortelsestegn. 

•') Rettet fra hds.s er. — *) Dette ord beror vist pa fejlskrivning. 

^) Rettet fra hds.s mioknir (for miok k.). — •■) Skr. at pa, men med omflytn.tegn. SVERRIS SAGA 311 

sar/r oc mo\>ir kaulluduz margir at Uri Nor6nesi Yceri sua 
nauduliga staddir at ^eiv uilldu giarna hafa flyit ef peir 
hef5i lausari \id verit rez \mt af at iarn nor6r undan sem 
huatligazt skiptu menn J)a li5mu millum skipanna sua at 63 

5 oli mætti iara lacb nokcwru moti. styr6i Eyio//? Afla s(oii) 
{)a Haufda buzunni Eyiolfr kom um kuelldit i b^inw. Svemr 
ko;z»n^r for v?« myrginin« braut or bonum med flest allt 
li6it hauf5o peir sua litt skipa^ at peir fluttuz a batum 
milli skipanna at reisa vi6urna/- oc draga seglin. vm non- 

10 skei6^) for Eyiolfr or bn«um ok er \u'h- hauf6u up dregi^ 
segl siT. Jja for M(agnus) konungr svnnan Uri Hvarfnes^) 
Heklunga?- sa skip Eyiolfs oh Jiottuz uita at pat mundu 
vera Birhiheinar. oc sigla eptir peim .v. skipu«i oTc raku 
{)a allt nordr i Furusund, pat \ar BirMheimim it mesta 

15 vandræ6i3) ^llt Uri sunnnan Sta6 Iwar sem peiv skylldu*) 
niosnum liallda t^a stund er deilan sto6 millum ]K/Ra M(ag- 
nus) ok Sye7-Ris. pa xar pat at iafna6i livar sem pcir hittu 
bondr. kaupm^jm e(6a) fiskim^'wn at peir mundu alldri satt 
til M(agnus) konungs segia e(6a) lians mannna. f)ott eitt 

20 annes e(6a) leiti Yæri a millum en all?> saug5o satt til 

BirMhei7ia hxar sem peir xnro liorf6i Birlciheinum petto, 

iafnan til liftions. pviat pat vtiæltw all/r at Birlciheinar hæri 

89 V heylsti diarfliga niosnirnar oh rekaz Jia iafnan undan er 

eingi van jDotti monnom lifs. pat \ar mål Manna at eingi 

25 oR05^a liaui uerit snarpari en su er var Uri Nor6nesi oc 
vsynna xæri hverninn hniga mundi a6r en hamingian 
skipt/i sigrinujn oc æigi sottu M(agnus) konungs menn 
odiarflignr allt par til er peir fly6o oh peir {jottuz munddu 
uin7tna sigrmn i f//rstu pviat peir hug6o at Birhiheinar 

30 mundu ekci vel kunnna at ber?az a skipum pviat eitt sinn 
er peiv haufdo a skipum brrrz fly6o peiv Uri Hattar hamri. 
S(verrir) konungv for norftr lei6 sina allt til Prandheims ok 
toku Prændir uel \i6 \\ou}im. let konungv setia vp^? skip 
sin oh bioz um i bonum \ar {ja vel upp halldit treborginwni 

35 vt vid Ilu vadlu er Eystc/«n erkib/ysZrup haf6i lati6 gcra. 
S(verrir) konnngr let ge?-a kraca utan fra bo»-g it frcmra 
vcicd sionum. 1) Rettet fra hds.s skei. — "^ Sål. (for Ilvarfs-). - ^) Rettet fra hds.s -ræda. 
*) Rettet fra hds s sijlldu. •^12 p:irspenmll 

K. 50. Skirsla Eirik.s- ko7iimr/s s(onarj. 

^* PjAt') sama var kom til Sverris komoigs Eirikr sa er 
L' kalla6iz sfon) Sigurdar konungs WaRalhlz s(oDar) ok 
haf6i \cn^'\ vent utan la?idz \\ann haf6i \cr\t ut t/7 lorsala 
oh iar'it i dna lordan oh liaf6i kerti i liendi loganda oZ: \ar 5 
{)a^ ha^is saugn oh manna hans at a6r Immi steig i ana. 
l)a mcd^i \\ann at gu6 sk^-lldi lata koma loganda ke/ti6 
up^ or anni ef ek em s(egir) \\ann sfoni ^'ignrdar konungs 
oh \mt saug6o pcir er honum fylgSo at hann gengi upp 
me6 loganda kerti6. EiRihr hafdi yerit med maurgum tignum lo 
monnom hann var ma^r kurteis oc margs uel kunnnandi 
litill uexti oc ekci fr/6r synum. hann beiddiz jjc.v at konungr 
leti hann na at iæra iram skirslur sua at hann iærbi sik 
i ætt. S(verrir) konungr har ^etta. mal Uri sina m^'^jn var 
petta, talat a liirdstefnum. fenguz par pan svaur af B//7t/- 15 
heimim. at peiv vildu aungum mannni jjiona. nema Sv^rri 
konungi. en po var pat ra6 manna at unnna EiRihi san^jz 
vm fadcrni sitt. pa mnpl/i S(verrir) konungr til EiRihs. Me6 
ra6i uina minna uil ek geua per orlof t/7 pes at jiu flytir 
skirslur til Jjes at gu6 san»ni fa6enii l^itt en l)o at sua 20 
beriz til at |du verpir san//r hropir min pa heu/V mik sua 
mik/7 kosta6 Rihi pctta med konungs nafni at y^igi per oh 
aungum annaRa vil ek vpp geua konungs nafn e(6a) fje^ta 
Rihi ær ek heui nu mattu taka {ir;/na kost med sætt oc 
orloui minu af Mer en at audruw kosti sZ:nlttu fara braut 25 
he6an i g/-/dum sua sem pM komt higat. EiR/Av j^akcaii 
konungi med faugrum or5um pat er konungr lofa6i honum 
skirslur lez patin kost giarna uilia en eiga Jjajir/n i ira 
allt a gu6s ualldi oc konungs ept/r pat fasta6i EiR/7-r t/7 
iarns oh t)a ær hann skylldi b^ra iarnic^ skil6i konungr f/ri 30 
ei6stafnum oh mælti sva. Til pes leggr p\i haund a bok oh 
helga doma oc Jii skytr |m t/7 gu6s at sua lati hann haund 
{)ina heila koma undan iaminu sem 1)U ert s(on) Sig//r^rtr 
fi5 ko7iungs H(aralldz) s(onar) oh bro6ir min?« EiR/ÅT m(ælti) 
sua lati gu6 mik heila haund hera ira iarni |jc.«^u at ek em :^5 
s(on) Sigurdar konungs en æigi vil ek petta iarn b/^z-a fleir- 
um monnom t/7 fafiernis en mer oh ept/r Jjrsum eiSstaf bar 
hann iarn oc varp uel skiR. Sverrir konungr tok pa uel 

) Initialen er her meget større end sædvanligt. SVERRIS SAGA 813 

vid fré-ndsymi mniks oh setti \\ann haufdingia innrm hirdar 
\ar YAnihr vinsæll madr ol: hellt niau>nia bezst sueit sina^). K. 51. Fra M.agnus'\ \onung\ oh Sxcr)! sætta vm leitan. 

MAgnus koniijigv kom til 'Biorgyniar oh dualdiz \)ar nokcura 
ri5 um sumfl^rit for \mnn nor^r til Vrandhcims oh kom 
til kaupangs") med li5i sinu at Olafs uicsso iu)im sidaRi. 
S(verrir) Vonntigv var Uri i bnnuj^i. M(agnus) \onungv la 
IC miok lengi ut \id Holm \iviat \\onuva JDotti bæi'inn torsot- 
ligr \id man/ifiolda fironi sem i bonum var oc villdi^) bida 

10 {)es er bondr iæri heim oc lok^Y yæii gilldis ti6 oh i Jj<?/Ri 
bi6stund tauluduz koHM/2gar \i6 nokcura stund a hverium 
degi. bau6 S(verrir) ^onuugr en at skipta lawW i helminga 
\id M(agnus) Iwnung en {)i var livarki iatafi ne neita6 af 
M(agnusi) ko^au^i varc^ at ^esw. mikill romr i bonum vr6o 

15 J)ui marg/r fegn/r ef fr/6r yr5i innan lanAz en konungar 
sættiz. M(agnus) koiuingr reyri jja inn at Eyrum til tals 
a eiuni skutu en Svcrrir 'koinnigv sat uppi a einum liesti 
a Eyrum oh xar raed honum fioldi manna er foruitni var 
å hvat ko?2angar tala6i. Nikulas Arnå s(on) tala6i [lar iyrst 

20 af liendi M(agnus) lioiutngs oh horfdi su ræGa likliga til 
satta. menn M(agnus) koinaigs hauf6o roit nokcarum skutum 
up^ i åna en Hirhiheinar gengu ofan a moti oh letu b^/a 
ofan or bQnuni mungat oh settuz allir saman a Brattu 
eyri oh drukcu oh tauluduz'') \id Jiott peir vtp?i i tuennum 

25 flokcum Jja yoro \^ar frcndr e(6a) magar e(6a) liaufOu fj'Rum 
vcrit uin/r. 

K. 52. Svf/-r/r ba-6 sætt. 

DA mælti S(verrir) konungr at lianw xæii fus at JKv'r 
sættiz en la?idit f/7'{ja6iz l)au5 liann J)a enn at \ieir (;i; 
30 skipti la/nli at iafna6i oh xæri bai^ir konangar sua'') sem 
verit liaufdu s(ynir) M(agnus) konnngs berbeins oh sagM 
\)nt siz ]\I(agnus) konwigr gcxM liafdi mi6lat. HaRn//(/i fauc^ur 
brodur sinw??« halfan NoRccy hef6i iafnan verit fleiri konwngar ') Skr. sina surit, men med oniflytn.tegn. — -) Rettet fra lids. s laup. 

■') i (1) tf. over 1. med iiedvi.sn.te(?n. — ^) Rettet fra hds.s taitlid-. 

•') Skr. to gg. (sidste gg understreget med to streger, men vistnok i en senere tid) 90^ H 1 4 EIRSPENNILL 

en einn. bondr gerftu gofian rom at måli S(verris; lionungs 
ok kaullu6o ^at uel mælt. 

K. 53. Tala 'Mag7ius. 

DA nurl^i M(agiiusj konungv ok tok f//rst stilliliga t?7 or6a 
ok s(egir) sua. \)at er mer sakt um 'SoRfgs kon«?/ga [»ar 5 
er per taikit til dæma at .ij. haui senn komaigsir verit. {ja 
hef/r SU midlan ger verit med blidu millum bræ6ra e(6a) 
annaRra nafrrndda oc lief?V J)o iafnan skilit med fiandskap. 
e(6a) alldr tila ok herr \)af næst nu liingat varu minyini 
en') min uandræ6i ok ugipta hef/r nu orftit sua mikil i 10 
lati frænda minwna ok uina {ja veit ek [uit |jott ek ganga 
at nokcurum nau6a sættum at ekci munu okr. SATn'ir hir6- 
ivnar hægiar"-) \)('sav at hnfa i einum kaupstaS e(6a) i 
ein/mi mala giof at [)uilikum saukum sem her e^'v manna 
a millu»j mun pat skamr fr?6r Jiott pes se freista6. pa 15 
sxarabi S(verrir) koniingv pat er satt er pev segid M(agnus) 
konungr at vrra kann of fr?6inn J^ott vit halldim at |)o 
riufi ac!)rir nu helldr en okcur ugipta \erpi sua margra 
mannna mein pR uil ek iara braut or landi m^'^ minum 
monnom ef per uilit binda pat svardauguoi at ek skal hafa 20 
halft land oc setia par yiir mina mc>?n i iripi ok frelsi ok 
mun ek braut vrra iij. uetr en er ek kem aptr pa skulo 
per ok 3'6rir mcnn ryma land Uri oss a6ra .iij. vetr med 
f)uilikum kosti sem \er gcrum a6r. f)a mælti M(agnus) kon- 
^lngr parni kost uil ek at Jju S(verrir) ok per ^irkiheinar 25 
farit braut or la72di ok komit alldri aptr. Ek var uigfir ok 
korona6r af legata af Romaborg ok at rafti allz landzfolks 
ek svarjja pes i uigslu'') min^nii at ek skyllda hallda Iflndz 
laug ok veria med snerpi {jui er ek tok i uixlu minnni land 
pctta. iiri vfr/di vandra manna ek hét ok {)i at lata helldr 30 
67 lifi minu en ganga a penna. ei6 nu radi gu6 f?ri hvcrssu 
langt mitt hf skal \cra.. ek hefi nu lati6 ■*) iiri per SueR/r 
.c. tiginna hir6 manna ok .xvij. Icnda mc??n ok pann in 
atianda er mer er meiri sakni at en^) pesa. alla a6ra er \ar 
Erlitigr I(arl) iadir minn ok en er mer pat ogeranda at 35 
mi6la per rikit Sweuir peim mannni er ek hyo at aungya 

') Vist fejl for er. — ^) h tf over 1. med iiedvisn.tegn. — ^ s tf. over 1. 
*) I_hds. skr. ladtid, men d er underprikket. — ^) Her mgl. måske um. SVERRIS SAGA 315 

ætt eigi til pcs at vera konungv liuarki her ne i au6rum 
staudum sZrfll oc Ycra. annat vart at ek sJcal vinna aptr 
allan l^oueg e(6a) lata hajin allan oh Jiar \iiit me6. {)a 
m(ælti) S(vemr) konungr [)cs eina minniz })u nu M(agnus) 
5 hvc/T yban ska6i er uor6inn i varum skiptum en per liti6 
æigi å liva6 ek liefi lati6 Uri ySrum iren6xim er meira er 
at telia ok stæRa en \)af er \>er liafi6 nu taliQ pat i?jrst er 
fadir in(inn) Sigurdr konungr xar felldr su5r i Biorgyn J)i 
næst Æysteinn faudur bro|:)?V minn i Vik austr en eptir 

10 fall Inga \ar Hakon til konungs tekinn brod/r minn um 
land allt pa. reisti 'Erlingr skakci flok a mot honum. oh felldi 
hflnn sudr a Mæri oc vacd honum inarga knda menn. HaE- 
alld bro6ur minn let Fivlivgr hengia suAr a Huarf nesi sem 
einn kraku unga. Sigurdr broj)/r minn \ar hauguin?i i 

15 Biorg?/n Eystein bræ6rung minn felldu pcix å Re nu ætla^) 
ek pat at mæla sem per \næ\t\xt vid mik at ek mætta æigi 
konungr vera i IsoRegi ef ek skiptta yAr af minni faudur 
leifA Uri jdI at pat varb eN alldri igrr i 'Nouegi at sa madr 
vrrri konungv kallaer er æigi var konungs s(on) en ve?-a s/crtl 

20 enn it sama bo6 sem fyR gak p\x upj? med li6i |iinu a Ilu- 
ua/llu oh fylkt J^ar en \e.r JMrhiheinar munvm koma par a 
mot y6r oc munut per iara pox slikar farar sem per forut 
par fyR e6a veRi. M(agnus) kommgr svaradi æigi munww 
Yer nu optaR ganga up a blotua-ll pimi S(verrir) gak lielldr 

25 a skip f)in oh legium vt or anni oh beriuwz {)a. konungv 
m(ælti) skip var e?u nu upjs sett oh buin ekci til bardaga 
en f)0 ma ek fa .iij. skip en p\x skipa aunn^r .iij. oZ; leg^im 
jjau saman. M(agnus) konungv m(adti) ek ætla hitt nu munu m 
bczt fallit at tyna eigi fleirum v[\onno\n i pes\ Jjrætu iiri 

30 J)i at pat er satt er per segid. Sxerr/r at ek lieui iafnan 
sinnum'-) vor^it skyndiliga at f«ra iiri ydrum mownom en 
p\i S(verrii-) Uggv Jja i fylsknum e6a hreysum livert sinn 
ær bardagar shulo ve/a. Nu ef |3U |ior/r {la gak einn saman 
me6 vapnum jiinum en ek mun koma .i. a moti jier oh 

35 skiptu)MZ pa vid liaugum oh haui pa sa land oh ko?«<«gdom 
er sigr fær. l)a svaradi S(verrir) konungv haulsti au(^se ær 
okcwr ugipta audrum monnom pott æigi berimz xit sialf/r ') / er i htle. rottet fra t (næppe omvendt). 

^) Sål., en franske eneståotule ordsammenstilling for det mere alml. oi)t sintuun. ;{!(> EIRSPENNILI, 

e/V til [ics settir menu okivV al bcriaz iiri okv i okrum 
oR067uin er [nit oc okonw«gliktt at hniaz i einuigium sem 
kenpur ^) en m^^ j)i M(agnus) Vonungr ef \m vill lielldr 
beriaz \id mik ein« saman en fleiri vcicnx). se \id staddir 
fa \>n' hest en ek niun annan oc ridiim i tunreiO"-) iiri {)i 5 
at ^at er rikis manna si6r en sua sem a lei6 tal {)e/Ra jia 
reig6uz jii meiR \id nxenn jj^/Ra Jie/r er samdrykciuna hauffto 
gengu nu all/r Heklung^o- a skip oT< reyru ut or annni. 
S(verrir) ko)innf/r let draga skul/rr ut yiir Eyrar a siainn 
oJc liopu \)ar i menn ok laugdu vt at |)eim Heklungum ok 10 
skutuz \)cir a um hrif). par fek banasår. Karl kiotlær. en 
huanVtuegiu ur6o sar/r. fåm nottum sijiaR for M(agnus) 
konnn^rr braut ur Prandheimi oJc sut'tr til Biorgi/niar. ok sat 
par vm uettr/nn. M(agnus) kontoigr liaf6i pa. allar tekiur 
sudr fra Prandlieims mynnni en S(verrir) ^0)ii(ngr haf6i jia 15 
ekci anna^ sinu li5i til framflutningar en paf sem hann fek 
i Prandheimi. K. 54. Vra Svrrr? konjtn^'i. 

91 ■■ "\T^ ^^* SvfrR/r \onnngY spvR at M(agnus) ko>»fn^r er kom- 

i.^ inn su6r um Stad Jia b?/riar hann ierp sina it æfra til 20 
Up;)landa en setr eptir i Prandlieimi. EiR?l- bro6ur sinn oc 
annan Kol Isaks s(on) oc mart li6 me6 pciva. S(verrir) 
koniDigr for nu t/7 Up^danda oc gcrpi mcnn i bygdina at 
gilldra til uei6a ef i liendr ba^ri. af Heklungum e6a fe 
peiRSi JKir drapu J^ar Auzur Ions s(on)-M oc Eyuind dyra ot 25 
miok mart annaRa ma^na. S(vernr) koHn;(^r for ofan til 
Osloar ok setti mcnn i allar syslur um Uikina en Hekl- 
ungar fly5o undan sum/r austr en sumir nor6r til moz 
vi6 Magnus kouung oc saugfto ho/z/nn um farar SucrR?«*) 
koniings. ao eo i\ ') pær l;rnpur er ciigra inanita hafa furrædi A. — ^) Srtl.. for titrn-. 
^) Skr. io)i aiculi, men med oinllytn.tcffn ofi .<; tf. over 1. (ions). 
*) Skr. skrev forst in (•>: marinus). men rettede dette til su ved at underprikke 
første stres; i vi. SVERRIS SAGA 317 

K. 55. Vsigr Bir^ibema ok drap mnr^ra. 

MAgnus konttngr skipti nu li6i sinu oc sendæ mestan lut 
austr til Uikr me6 Orini konii7igshropYY en Magnus 
honungr for sialfr med .vii. skipum ok skutu it. atta kom 
5 hann til Prandliéims litlu Uri Marteins liiesso en er peir 
FÅnikr ok Isakr^) sa at skipin siglldu utan iiii Digr mula 
Jja \ar \)egar blasit auUu li6i a mot ok settor fylkingar 
aunnur ut a Eyrum en aunnur upj;i vid Skipa krok ok \ar 
pa)- iiri EIr/åt konnngs s(on) en liinni-) styr6i Kolr Isaks 

10 s(on) ok var sumt b9iar folk/7 me6 ho7ium. M(agnus) konungr 
lag6i samax auUum skipum sinu?n inn fra Holmi ok lagu 
[:>ar raiok langa h?/6 dags iiri \n at M(agnus) konnngr 
haf6i Jja ra6a ger6 ui6 sina mf?m. Hagbarjir muntari gek 
{)a at brullaupi sinu i bonum hann kallafii a ]\I(agnus) 

15 konung ok lei'z uilldu bio6a ho»am t/7 bruUaups sins oh 
aullu 1161 hans. var pat gert vi5 spott. Um n6nskei6 leystu 
pcir konungY flota slnn ok grei^a at ro6rlnn. roa .ilij. skip 
inn til arlnna>- en aunnar .liij. at Eyrum, konungr reyrl 
i åna ok lag5l at par er iiri nar merki Y.\Riks konnngs 

20 s(onar) oc var par haur6'^) ul6rta/irt ok ska'm pviat bniar 
menn fly6u 1 bolnu letu Birkiheinar {)a sigaz pviat f^a voro 
Heklungar miklu fleiri. M(agnus) konungs mrnn fj'lgia J)a 
biarguel fell }ja mart af Birkiheinn.m en nær allir ur6o 
sar/r. En peir er ut legla at Eyrum hlåpa J^egar iiri bord 

25 sua at siorinn tok und/r liendr peim oc ganga up^? en B/r7»;/- 
heinar a motl tokz par hardr bardagl |ja mælti madr upp 70 
eru Heklungar nu komnir i anni. po, ma^l^i Kolr flyla munu 
ver pa verj)a mun nu æigi of seinaf. sagfti Heklungr cinjni. 
Kolr snara^iz a mot ok ma^l^i. {jar erv peir nu komn/r 

150 dioflamzr ok liio huarr til annars. Heklungar sum^'r sneruz 
nu ut a Eyrar l)a er Einikr fly 61 ok komu peim Kol i opnå 
sklolldu lauk par sua at Kolr fell ok mart manna me5 
honum en allt fly6i pat er J)i kom vid Einikr fly6i vt til 
Gaular as^) vid mikla sueit m.anna sumt fly6i up^> um bru 

3") sumt i kirkiu ok voro peir flest?r drepnir iiri })i at pa, hellt 
eingi k/rk?a monnom oc {ja var pat gert er alldri var iyii 
at menn voro drcgnir ok drepn?V or Cr«stz k/rk/u Eyuindr V) Urigt ifjt for Kolr (Isaksaov). — ^ pridju tf. A. 

^) Skr. linurAr. mpn -r er underprikket. — ■*) -dals A. 318 KIRSPENNILL 

skrapr hel torn IMrkiheitDi mikill ok st^rkr han)t toko [ieir 
i korinum i C/vstz k/Vk/u ok drogu \ieir haun ut ok laug6u 
hann a kialka ok drogu haiui ut a Eyrar ok drapu \\ami 
J)ar Gu6lau<2: uala ioko [)civ i k?/-k/ii ok pindu t'7 saj^na 
hvar S(veiTir) konungv lief6i hirt lausa fe sitt. e(6a) hnar 5 
yera, mundi Lauar6r s(on) S(veiTis) \ionu7igs er (3u6\augr 
haf6i fostra6 hann sag6i iil hvarskis ok var honum \)at vel 
borit. var Gu^langr drepinn. M(agnus) 'komingr tok ^ar 
Olafs su6ma ok allan skipa stol S('verrisj koniings. xiij. skip 
ok .XX. let fram setia aull {)au ok biia er ^eh mattu med 10 
komaz en brena aull aunnnr. M(agnus) konungv bioz skyndi- 
liga ur b9num oc er ^eir ioro vt eptir fir6inu;?t sendi hann 
til menn at taka up;) bu iir/ Afla a Ustuinn^) ok iiri Tosta 
91 V a Ystum .iija. Uri Helga a Ry6ase Eindri6i-) torui var 

eptir einskipa i Orknar osi. Jjaun dag kom Bar6r Guthorms 15 
s(on) me6 .xxx. mawwa or Hefni sunnan oc a hli6iua iiri 
ofan Tungu })a sa hann langskip hvar la ok Jjottiz vita at 
Heklungar muudu vera ok treystiz æigi til at ra6a voro 
\,ar um nottina hann sendi mann t/7 boiarins til Ceciliu 
honungs dottur at spyria tijienda lion sag6i pc/m. mart a 20 
laun. menn Bar6ar uilldu ra6a til'^) Heklunga en Barftr 
uilldi pat æigi. ioro Heklungar braut um daginn ept?'r en 
71 Bar6r for inn til kaupangs. ok dualdiz {^ar um hr/6 {jar 
komu }ia IMrkibeinar nokcurir til moz vid Bar6. Helgi Por- 
fmn5 s(on) OttaR kneRa. Eyiolfr Afla s(on) EiR/^r for austr 25 
t^Y Uikr a fund Sxerris \omings ok sag6i lion»m sinar ofar- 
ar M(agnus) 'konungr for su6r t?7 Biorgyniar. Jja var me6 

V honum. Hallr SnoRa s(on) hann qfa6 pdi v(isu) Glumva'llu 
ristr gulli go6 er stillis for rosa^) Olafs su6 und au6i au6- 
grims buin rau5u nu ær ægr nefai"^) frægr/ fellr liufr i 30 
suik'*) dufu suelldr me6 sæm6 oc milldi siklingr kominn 

V hinga^. BeR iiri Holm par er haRi lilyrs fagr gota styr/r 
stalbruna rau6 å reyj)ar rumbauU und g>ain snioUum frægr 
er med frem6 ok sign' folkbra6r komtngv ha6i darra Jjing 
vid drengi daugl/ngr kominn hingat. 35 ') Sål., f. Åstum. A. — -) 1 (2) tf. over 1. med nedvisn.tegn. 
•'') Skr. til rada, men med omflytn.tegn. — *) Sål. SVERRIS SAGA 319 

K. 56. Gesta hark. 

MAgnus Voiiungr let bua til iola ueizlu ser i Biorgyn 
\iann ueitti hirdmo^ifnom sinum i liir6stofuiinni miklu en 
gestum i Sunnifustofu. gestum lika6i illa er ^eir drukcu 
5 mungat en handgengn/r menn mio6 it atta') kuelld iola er 
gest/r yoro miok drukn/r liliopu \)civ til uapna oh gengu 
at \onungs stofun;mi ole uilldu up^) haugt"« yar Jja sakt-) 
Vonungi h.ann hliop skyndiliga vt til dyranna oc uilldi 
stau^ua J)a. Bar6r skiolldr præll hf«»s hliop Uri \\ann ut i 

10 forstofuna vrtr \\ann J^egar drepinn. \onungv sneri |5a inn 
aptr. J)a hliopu^) pe/r Uri stofudyrrinw er hall dit haufc!)o 
fylgS um daginn \)viat \)cir einir haufSo uapn in;mi surnzV 
baur6o ut ofngr/oti i forstofuna ole er boiar vcicnn ur6o 
vanV v/c) oh huskrtrlar 'komin^Q ganga ^eiv at stofun?mi 

15 hra/kca gest?V Jia fra ur6o {)ar marg/r vncnn sarir. eptir um 
myrgininn let 'konungv toha gestina Jm er mest hauf6u Uri 
verit let haiin suma fothauGua en suma handhaugua en 
fair \oro drepnir. 

K. 57. Ordsending I'rænda til komiiigs. 

20 X~\^ er Fiinihr kom a fund S(verris) konungs med sinum 
1-y mo)inom ba5 hnnn 'konunginn iara nor6r til Prandheims 72 
saug6u Prændi ha fa hnnnm til pcs or6 sent at hann mundi 
vcra hlifskiolldr J)(v'Ka Uri pui at M(agnus) konimgr haf6i {)i 
[)c/m heitid"^) at haim skylldi giallda {imn drottins suik 

25 l^egar hann ætti tom t/7 oA; vælræf)i jjau sejn honnm. J)ottu 
Prænd/r haua haft xid sik oc \id lærling I(arl) få/dur hrtns. 
konungr kuez ekci fnra mundo at kalli |)e/Ra tal6i peim 
uuitrliga hafa til tekiz oh ueitti [>eim har6ar ataulur sem 
illt var til motmæla. lez hann ekci {)a6an iara mun6o Ujrr 

30 en a bak iolum oh sua g('r\)\ hann. 

K. 58. Fra Magnnsi kommgi. 

MAgnus konungr bi'oz ept?'?- iolin nor^r til PranSheims^) 
for hann or bænu?n e])t/r kyndil mcsso hann hafdi hirft 
sina oh uilldar ]i(^ var skorat a skipin dccc. inan;ma hami ') fimta A. — ^Skr. skakt, men k (1) er underprikket. 

•') hl er i hds. rettet fra et andet bogstav. 

"•) li er tf over I. med nedvisn.tc^n. - •') Rettet fra lids. s f)rai). :\'2() KIRSPENNILL 

fol' skyndiliga ok koimi \)('/r til Prandheims a uvart ole roa 
\un til boiariiis \u{f \((r lauga/dagin// i annayri vikv laz/ga- 
faustu {)<?/r skipu6o sva at ro6nnum at sum skipin laugfio 
at ut \id borg sum at Eyrum sum reyru \pp i åna ok liopu 
j)«r up7> i boinn. liirkihcinar \oro marg/r i badstof um en 5 
albr ubunir \id ufr/dinum. Bar6r Gwtliorms (son) liop up^ 
um biu. ok all//- hans mcnn. OttaR kncrra ok Helgi Por- 
iinnsson hliopu iil skutu er flaut Uri konungs gardi. Eyiolfr 
Afla s(on) liaf6i geng?7 t/7 ba6s a G/v'oti hnnn lieyr6i barn 
eitt mæla her iara Heklungnr Eyiolfr^) tok {ja klæ6in aull lo 
i fang sér ok hlioj) up/) hia Crosk/rkm si6ann liliop hann 
ofan iil skutu a bryg<7iurnflr ok ^cir fleiii saman ok letu 
ira br//giunum suni/r sueipu6o buklaurum sum?r sver{)um 
ok komuz yfer åna ok er [icir komu f//v' ofan Erkndz liaug 
{)a gek huergi skipit liugAo \:)at sum/r at kominn væri a |)a If) 
hcriioturr ok ^cir mundo all/r fég/r hitt \ar raunor at 
akkeri hek-) Uri hor^it ok hauf6o peir æigi ga6 at draga 
upj) i skip/^ ok hellt \)cim [tat er gryntiz yiir at la;?dinu 
73 lnog(7u })eir pa. strengin» ok sueif \>a jjegoy at lanåi ok hliopu 
a land Jje/r ioro ba6ir samt OttaR oc Eyiolfr snior \ar 20 
fallinn mikill. Heklungar koma nu a moti {jc/m peir er \id 
Bakca hauf6o^) lent. Heklnngar xoj'o .iij. en pc/?- OttaR .ij. 
oc re6u huarig/r a adra sncrn JkvV J)a vpj^ um Kleppa bu 
oc suå vpj) um Soknadal ok stefndu sua til fiallz ok er 
\}('ir komu i Har6kinn j)a kom \)ar a mot pcim Suerrir 2.") 
koniingr oc er [teir hittu konu»ginn saugdo Jjf/r honum fra 
sinu??^ ofauru?/?. Hirkihcinar \iciv er med konungmutn \oro 
austan komn/?- letu liæ6iliga yf/r {)e/Ra icr\> ri6u peir all/r 
er incd kouungmuui voro avstan-^) komn/r ok uilldi eingi 
pf/Ra nii6la sinn hest v/5 fia er nor6an \oro komn/r gek ho 
Bar6r Guthorw^ son ok all/r hrt?is mrnn. [mr \ar Jja med 
ho;»(m Biarni Kalfs s(on) haini qvad visu. Fant se ek hve?-n 
a hesti her er nu si6r en vfrsti lei6 eigum \cr langa en 
lr>Klir mom ganga hir6mrAni skido laupa her era gott til 
ka'pa munka ek maurgu kuic^a en matsueinrrr ri6a S(verrir) :\y, 
ko)iu)igr for ofan til Orka dals ok a jjr/m bæ er Gr/ottar 
heita \07-o syslu menn ]\r(agnus) konimgs SigurQr ok Hako». ') )• tf. over 1 med ncdvisn.tejrn. — -) Rettet i lids. fra i/ek. 

^) Herefter atter skr. haufdu. — ■*) v tf. over 1. med iiedvisn.tegn. SVERRIS SAGA 321 

'BirJciheijiar toku hus a Jje?m oJc drapu pa. ok alla sueitunga 
peiRa. einn madr komz undan er liet OttaR gåsi peiv hleyptu 
eptir honum hestum ok dro hanii po undan sua at peir na6u 
lio;mm æigi at sinni. 

5 K. 59. 

NV er at s(egia) fra M(agnusi) koniingi ok haits monnom 
er JDc/r sueima um b9inn ok drepa mart af JMrkiheimim 
ok erv \:>ar \m lielgina. komoigr sendi^) or6 ut i Orkadal 
at haiin mundi ])ar koma miduiku dagin oc eiga ping yid 

10 Orkndæli. hawn sendi oc or6 Gauldælum at peir skylldo 
koma iil boiarins fr?ådagin». M(agnus) kommer for vt iil 
Orka dals mcci aullu li5i sinu ok er ping var stefnt sto6 
]s.omingv upj) ok mcpl/i. Langt mun y6r j)ikcia å at minna^c'-) 74 
at ver attum næst samjjinga ha/a nu sua li5it .iij. vetr at 

15 per hauit aungvar skylldir mer gervar s^nlut pev nu grei^a 
allan almennning pann er per haiid att at giallda. a {)e.sum 
.xij. manudum ok par med tuenwa a5ra ok her med skulo 
Jjer grei^a ko^dskylldir ok sakeyri er per hafit nu a6r greitt 
fiandmownom varum ok hafiQ Uri pat gu6s rei5i ok mina 

20 ok {)a6an af var6 hann sua rei6r at hann banna6iz um. 
hug6u bendr \m skeid at konioigr mundi ueita peim. at 

'' gaungu. Hroi hét madr A^) KiaRa stauSum er svara^/ ko?i- 
iingi nokcurum or5um ok beiddi bondum fresta um gialldit. 
'konimgr lagdi peim halfsmanaSr stefnu at J)a skylldi komid 

25 inn til boiar allt gialldit yar {ia dæm6r kommgi lei6angr 
for konungr J)a inn til boiar friadagin?? er lok«7 var for- 
messum i bonum f)a kom ekci bonda til pingssins sa pcir 
J)a fara nokc(«ra Mcnn utan um Steinbiorg med vi5arlauss 
nokcuR. M(agnus) honungr Yar at he?bergi i gar6i EiRiks 

30 Arnå s(onar). I K. 60. 

Pi bili kom til boiarins OttaR gasi er fyR \ar nefndr 
stefndi ha>i;/ i gari^inn EIr/A:.?. hir^menn nokcitrir voro 
i gar6inum ok spur6u ef hami uissi nakuat til Hit-kiheina 

') Skr. sendi honungr, men med omflytn.tegn. — ^ Eller -azti^). 
') Rettet i hds. fra et andet bogstav. 

21 322 EIRSPENNILL 

er hann liliop sua mikinn \\(()in swaradi ekci s(egi) ek yftr 
til J)es e(6a) huar er M(agnus) konKngv. {yeir sxonidu vppi 
i Cnstzk?rkm a stefnu OttaR fur })a I)annig. litlu si6aE 
liliop honnngr i garftinn ok ba6 menn t((ka uapn sin sem 
skiotast her far« JMrkiheinar at os \n næst \ar blasit liopu 5 
menn Jja miok af skyndingu til skipan?ma ok laug6o ut til 
Holms ok er a lei6 daginn komu ekci JMrkiheinar oc ekci 
Gauldælir til jD?»gssins. ^at Jjotti monnoui nu likazst at 
aungu mundi gegna vm icr\nr JMrk/heina en hann liellt å 
sinwni saugn va?' hann a kon?«2gs skipinu. marg/r ba6u kon- 10 
ung orlofs at iara innn til bgiar kallu6uz par hafa att eptir 
75 vapn ok klæ6i sum?r attu kon?fr i b6num. konungr latti 
alla at fara oc lofa6i nær aungum en marg/r ioro æigi at 
si6r. Hirkiheinar lagu upj^i i asinu»i oc sa aull tidendi i b9inH. 
laugardaginnn villdu JMr-kiheina)- i b9inw en ^) villdi at peir 15 
bi6i Jjar til er menn \æn i ba6s stofum en li6s me^ai \oro 
lielldr væ6i ^) bradir ok ioro snemma i boinn ok \ar a mikit 
regn par var6 æigi hjrr vrtrt vid en peiv komu i boin?i yarp 
par eingi vi6r taka drapu menn pox mart manna, pav fell 
Einan skipstioEnar madr M(agnus) konung%. sumir komuz 20 
undan a batum. Jiegar for M(agnus) konuw^'r braut er hann 
uissi er'^) S(verrir) konungv var komin i boinn for hann 
alla lei6 su5r til Biorgyniar. pat yar mal manna at l)a jDOtti 
miok syna hverssu M(agnus) konungr ok hans menn voro 
ofusir'^) at ganga i fylkta onosto moti Sverri konu7igi ok 25 
hans li6i er hanti fly6i") oR05^o laust or bonum \id .dccc. 
manna en SvernV konnn^r haf6i halft fior6a hundnad manna 
oc pat 1^0 at auk at bett>a var at veria b6inn vid halfu 
minnna li6 en til at sækia. I l^ann tima haf6i M(agnus) 
kommgr einn allan skipa'^') stolinn haf6i hann Uri J^i allt 30 
landit Uri sunnan Prandheims mynnni at skauttum oc skylld- 
um nema pat eina er JMrkihei)iar skutuz su6r a Mséri. 
'Birkibeinar hauf6o iafnan sueit^V sinar i Vik austr e(6a) um 
Upjplaund. Heklungar veittu peim o-ptt arasir ') ok haufOu ^) Her mgl. konungi: — -) Sål., = veidi, men v er rettet fra h. — ^) = af. 
*) I hds. fiisii; men et o findes ude i margen, rigtignok udenfor den foran- 
stående 1, intet indvisningstegn. — •') Rettet fra hds.s flydo. 
'') Forst sk. kipa men s er tf. over 1. med nedvisn.tegn. 
") Skr. as-, men s er underprikket. SVERRIS SAGA 323 

ymsir^) betr Yceri ^ar mart ira at s(egia) en {)o munum 
ver helldr rita J)a atbur6i er sialffr konwwgar liaua Nid verit 
S(verrir) \ommgv let setia valslaungu ut a Brauttueyri oc 
gera kastala vpjji v/5 bru. 

5 K. 61. 

MAgnus 'komingv bioz um iiari6 or Biorgun oc droz \\on- 
um. ^Qj ennn mikill herr ioro ^eiv nor6r til Prandheims. 
Iag6i Vonungv herinum inn um Holm oc la \)ar nokcrtrar 
nætr. S(vemr) \onungT sat i bgnw;?. {)a for koni^wgr^) inn i 76 

10 Prandhem oh tok fjar alla lei6angra for si6aii ut til bniarins 
\\ann la ina f?/rstu nott Uri innan Depil en vm myrgininn 
\ar sua mikill saélægr miorkui at ekci matti sia meiR en 
stafna a millum a skipunum. M(agnus) \onungv reyri f^a 
inn til Holms oc er S(verrir) konungr heyr6i ro6rinw pa 

15 hug6i hann at Jje/r mundu at legia oJc let blasa aullu li(^inu 

"■ vt a Eyrar. M(agnus) ko7iungr la um nottina vi6 Holm. Vm 
myrgininn laug6o \)eiv inn at Ilu vaullum oc gengu {)ar 
upj9 me6 mestum luta liersins. Jiirkiheinar sottu vt a mot 
^eim. ok skutuz ]}eir a um hrib. M(agnus) \onungr hug6iz 

20 mundu banna \)eim. allar tilflutningar^) til bniarins bædi 
a sio oh lawdi \}eir brenddu brnna a Ni6. S(verrir) konungv 
sotti vt til Borgar med sinu li6i oh let [tar gera, .ij. stofnr 
oh setti \id borgina oh satu nu sva huar/r tueg^/iu um lir/5. 
Heklungar skiptuz \/d sueitum at vaka vt vi6 Borg um 

25 nætr oh hauf6o ^ar iafnan fiolmcnnt liaufdo pcir ellda stora 
vm nsétr vt a va7llunu77i. \:)at sa JMrhihci^iar. ^at \ar a einnni 
nott at ^irhiheinar våpnaz oc ganga vt af bo>'gin??i oh ueita 
Heklungum aras finnna jDc/r æigi fyR en auruarnar huina 
hia {)e/m aullu megin. var Jja æigi langt åt bi6a at spiot- 

30 unum var skoti6 si(!»an neyttu liMrhihci}iar liauguapna siunna 
oh drapu um nottina mikit li6 en allt fly6i pat er f)i kom 
Yid en \)egar \>eir ver6a var?r yid pdta. er a skipunum \oro 
hlaupa \)eir a land oh uilia duga sinum monnom en Uri \n 
at myrkt var finnna ]ie?r æigi fyR en flotta menninfr la^pa 

35 upp a })a o/c {)ar næst mættu peir sverjjz haugf/um Birhi- 
heina. fly6u f)e?r nu sem mest til skipanna er a6r hauffio ^) Rettet fra hds.s ynnsir. — 2) o: Magnus. 

^) Rettet fra hds.s -fluftl-, hvor det sidste f er underprikket. .{24 EIRSPENNILL 

o6ast eg^iat upgaungaunnar ') jjar fell mart manna en suint 
hliop a kaf ok naOi sua skipunu?«. S(veiTii) koniiiigv for aptr 
til Iflndtiallda sinna liauf6o ^eir iengit mikit lut skipti i 
vapnum ok klædum guUi ok silfri. ok er lysti uin inyrgininu 
[»a sa IMrkiheinar \t a vaulluna. at Heklungar lagu l)ar 5 
77 jjykt ok bleikttu [iar \/d si5iirnor. \)cir M(agnus) konnngr 
reyru vt til Holms ok fåm nottu»?i si{)aR foru [ieir su6r til 
Biorgyniar \ar ^eim ^at mikil ska6a fer6. M(agnus) konungr 
sat vm vett?m ept/r i Biorgyn en SvernV sat vi6 sinum 
mouiiom i Prandheimi. 10 D K. 62. 

^Ann vetr let S(verrir) konu7igr efna til horgar gcrfiar 
vt å Steinbiorgum ok \oro kotiungs herhergi buin i 
aunduerSa langa faustu for kommgr {ja vt i borgina oc vcrr 
Jjar iafnan vm varit mec!) sumu li6inu. {)flnn vetr let hann 15 
reisa skip i Prandheimi i bonum yar pat miklu meira en 
{jau skip aunnio- er pa. \oro i lawdi pviai pat var .ij. rum 
ok {)ritukt oc raikit i ser at pui pat \ar kallat Mariu su6in. 
pat Yar a aunduerdum vettr? er S(verrir) konungr hafdi ping 
einn dag i b9num. konungr tala6i J^a ok ma'lti sua. mikit 20 
vandræ6i liaufum ver nu haft um lirf6 ver ok boiar me»n 
oc slikt sama b9ndr i hera^i er her nu sulltr oc se\Ta sem 
van er havifum nu her seti6 .ij. vetr sizt ver mistum skipa 
vaRa er oss hafn aull jjyngls-) af stakit erv her nu innan^) 
fiarGar få skip {mu ær herfær erv ok ef ver Jiirkihei)iar 25 
fengim nu nokcurn skipa kost. pa mundim ver Heklungar 
enwn yins?r at roa"*) nu med Jii at niinum m.onnom leidiz 
belta dratrinn pcsi pa. munum ver snuaz til Uplanda ok 
papan aistr a Vermalfl^Kl ept/r vm myrgininn voro skva6?r 
.XX. hestar ok buiz dag fra degi pctta spur6iz af kaup- 30 
monnom peim er norftan komu ok ioro su6r til biorgyniar. 
M(agnus) konungr let l^a fara inwn i syslur sinar er hann 
spur6i |)e^ta. pviat a^r hafdi \\ann ætlat at fara nor^r at 
\Mrkihci}nim. S(verrir) kommgr dualdiz i kaupangi fram um 
iolin en ept/r iol for hann su6r med skutur nokcjtrar a 35 
;(3v Mæri ok fck Jia anduidri sneri hann aptr nor6r t/7 Prand- 

Vl Bål. — 2) Sål. _ 3) Rettet fra hds.s innar. — ■*) Måske fejl for roaz (A). SVERRIS SAGA 325, 

heims \^viat ha)m Jjottiz \>sl uita at ^) niosn mundi komin 
Uri hann sudr til Biorgyniar livarf hann pa. aptr iior6r til 
Prandheims ole sat par um uettrm oJc um uari5. 

K. 63. 

5 T~\orgils het syslu mndr Svcrris komings hann liafdi syslu 78 
L/ nor6r a Haloga lanåi i na^rzstu ping å hami haf6i oc 
finnferf). pa bio i Biarkey ViGkunwr Erlings s(on) manmia 
mestr oc friåastr hann \ar J)a .xviij. uettra oTc hafdi nytekzY 
ui5 fau6ur leif6 sin^zni. M(agnus) konungr sendi Vi6kunnni 

10 or6 at ha7in skylldi koma a hans fund ok sækia Jjaiigat 
Icnåz manwz nafn. Vi6kun;a' atti .ij. systr fri5ar. pa var 
ok ogipt systir M(agnus) \onungs Ragnliilldr. Y'\b\unnr for 
um uettrmn inn i Fior6u ok niosna6i til 3irkiheina ok J)a 
er Porgils \ar komin« af fialli ok liafGi feng?7 allmiki^ fé 

15 J)a sat ViGkudr Uri hom^m inn i Augurs") fir5i ok drap 
}3ar^) Porgils y/d .xij. mann. oc tok allt feit oc hafdi heim 
me6 ser i Biarkey Vm vari6 for Vi6ku6r nor6an ok haf5i 
tuitugsessu pat skip \ar kallat GuUbn'ngan hann hafdi oc 
vista byr5ing anna^ skip par yoro med houum systr hans 

20 ba6ar ok Ion drumbi modur bro{jir hans. pcir Vi6k?6nnr 
ug5u ekci at ser haufSo skiolldu Yid stafna en bryniur i 
kistum. S(verrir) konnn^r spur6i hua6 Vi6ku5r haf5iz at ok 
sendi a mot honum Bar6 Guthorms s(on) ok Ivar selka med 
.vii. skutum. peir funduz nor6r \id Steigarberg laugSu Birki- 

25 heinar at å bæ6i bor6 ok veittu har6a at sokn. sneri bratt 
mannfallinu a f)a Vi6kunn |)ar fell Vi6kunnr ok nær aull 
sueit hans. Toku 'Birkiheinar Gullbrmguna oc allt pat er a 
uår oc hauf(!»u su6r til Prandheims oc færdu S(verri) konungi 
ok lofaGi hann mi'ok jjc/Ra fer6. 

30 K. 64. 

UM varit ept/r paska atti Svcrr/r konungv optt ping \id 
menn sina. oc gerpi Uri peim^ ymsa ætlan oc varp ekci 
sta6fast wn ok jjar kom at eingi l>ottiz vita hua6 kon?/ngr 
barsk Uri stundu?n mælti hann pat at peir nrnnåo iara austr 

') Rettet fra lids.s a. — -) Rettere Ægis- (A). 
•') Skr. 2 gg, første gg underprikket. 326 EIRSPENNILL 

til Vikr stuntluin \)at at peir muiidu sigla vestr um haf. 

79 M(agnus) konungr sat i Biorgyn ole spur6i aull \iesi ti6endi 
oJc droz {)ar Jia emi saman heir niikill ^at ra6 tok S(vemr) 
koninigr at hann sté a skutur ok liaf^i .xx. oJc sag6i ^at 
lidinu at hann vildi snua nor6r a Haloga hmd en er hann 5 
kom ut or Prandlieims mynni Jja Yar a huast ve6r nor6an 
let hann Jja blasa liSinu til Irnulgaungu konn7igr mæl^i. 
})ann kuR sem ek hefi a gert um ierp \ara at ver mundim 
iara norOr a Haloga land. ])at hefi ek ekci mælt me6 aluga 
eru ver Jjar ko??mir i botnholu iii'i [ieim Heklungum. nu se 10 
ek at inndælla mim vera at lata skut?irnar suifa su6r me6 
lawdi vm eyiasundin oc er sua sem vaælt er at sa hefi?* er 
hættir megv ver ef \)er uilit sniia utlei6 ol- sua til Uikr 
austr sigUdu J)e/r {)a i einni su6r um Sta6. koniingr lét |)a 
samån leg^'ia skipunuw ole atti tal \id sina menn oh mælti. 15 
nu syniz mer vel hafa ra6iz til um Yara ier\> her til ok 
mun nu raSligazt at snua vt lei6 austr til Uikr J)a e?" til 
sa kostr at snua til Biorgyniar oc er \:)at ekci miok ra6likt 
en heita må pat 'Bi^-hheiiium hvå't en æigi vil ek Jjes eink- 
um fysa. allir kuru at iara til Biorgyniar. {)a ger\)i kon- 20 

94 r ungr skutur nokcjtrar inw i UlfasvJid en hann sialfr siglldi 

it yttrrt. l^it-Jciheinar toku inn i Ulfasundi .ij. skutur af 
Heklungum er verit hauf6o a niosn ok di'apu {Da flesta en 
gafu nokcurum monnom grib ok hauf6o tiJDcndi af. peir 
saug6u at iij. skutur lagu i Aleyiar sundi^) a niosn en viti 25 
\ar su6r a haeynni en ann?2aR a Fenhrmg oc ser fra peim 
inn til boiarins. peir saug6o at hrrrinn allr suåf i bonum 
ok sva i hverium g«r6i rikis menn suåfu skip Jjeira flutu 
aull tiolldut firi bryeium komu peir nu med pessum. ti{)e«dum 
til Sverm kommgs. kon ungr sendi nu li6 Uri med {jessum 30 
skutum er Heklungrtr haufSo at foro J)ær skutur Uri su6r 
en er peir siglldv su6r ira Drifeyium. pa sa Heklungar 
skuturnar ok kendu oc sua skioUduna ok hug6u sina menn 
vera mundo oc er skuturnrtr komu at peån Jja letu B/rZ:/- 

80 bemar ganga skotin en Heklungar hliopu a land en sum/r .'^f) 
Yoro drepnir. J^irkiheinar toku nu skutitrnar oc allt pat er 

a uar ok bi6u par kommgs eptir pat iara peir su6r leit^ 
sina konmigr gerfii enn su6r Uri skutunufr pær er Heklungrtr 

^) Sål., rettere: Langeyjar-. SVERRIS SAGA 327 

haufdu at oc bi5r Jja taka uitaiin a håeynnni en JMrli- 
heinar Yoro vei5i bra6ir oc reyru skiotara epti>- en komi)igr 
uilldi oc Yar\) uita karl vaE, v/5 ok skåut elldi i uitann en 
\)0 varb ekci vart yid til ins sy6ra vitans. ^viat IMrkiheinar 
5 komu skiott oJc toku uitakarl oc brutu ni6r uitannn roa 
^eir su6r med landinu \)viat f»ar bar skug^a^) a af fioll- 
unum. a6r ])eir komu at Holldhellu mælti ko7tungr. Aungu 
liaufuwi ver enn i spillt um vart mål megum ver enn lata 
fliota su6r um boinn ok lilaupa sua um horn peiva en allir 

10 letuz fusari til boiarins. konungv kuez ^es ekci uilldu letia, 
^viai ek ætla ^eiva munu um felmt vcrGa ef ver komum 
J)ezm dyn iiri dyR. Ver sÅ:wlum ?,va hatta atlaugunnni at 
^inikr hvo^ir minn s/tal ro« undfr berg^7 ok .x. skutur oc 
ganga ^ar up^) o^ lata fara li«?is merki utan um Krzstz 

15 kirkiu gar6 ok sua fram i kow?twgsgar6 en ek mun roa inn 
iiri brygiur ok leita til skipanna munum ve>' J)egflr upj) 
ganga. Vlfr a Laufnesi ?>ka\ roa innn i Vaxbotn oc gegna 
^cim. er J)angat lilaupa -) ok lata |jar luGrra"*) ganga. 

K. 65. 

20 CJVerRir konungr greiåir nu atro6rinn ok sua hverir sem 
O ætlat er oc ])egar \>eir koma iiri hrygginmar liaugua 
^eir strengina ok hrinda ut skipunum. B/rZ:ibemar hlaupa 
up^ a brygiurnar oc æpa lierop stefna i gar6ana par er 
peir uissu van Heklunga iiri fell J)a mart af pcim. S(verrir) 

25 konungr kom upp til Mariuk/rkm \ar Jjar iiri Ion Hallkels 
s(on) ok ba5 gr/6a ok gaf konungr honum. grib ok sonum 
hans .ij. Raugnvalldi ok Halkeli. koiiiuigr sneri nu vt ept/r 
strsétinu en sum sueitin inn ept/r brygium ok hiog^^u vt 
skipin bæ6i små ok stor var vagrinn allr fullr af skipum 81 

30 peir Ulfr sottu innan um stræti6 ok icngu aungya vi5r- 
ta/kv. 

K. 66. 

DÆir Kiuikr koniings(on) iara utan um Cr?'stz k/rkm gar6 
meft opi ok lu5ra gangi. M(agnus) ko)i\iugv suaf i haull- 
35 inxni ok aull sueit hans konungr liafGi verit i svådunum er 
it f?/rsta com heropit inn i bænuwj hliop hann pa fram ept?r 

') Rettet fra lids. s skuijg. — 2) Rettet fra hds.s hloup. — ^) S:V1. 328 EIRSPENNILL 

své/lunum t/7 Fostola, k/rkm oc ofan i kirkm gar6inn ok er 
\)at fur6uliga hatt laup. konnngr stefndi up/) uin b?/sÅ;Mps 
gar6 ok sua inw Uri ofan Nikolas kirkm komu \)ar {)a til 
hans mart Heklunga. Jiirkihcinar hauf6u ekci raiinsakat 
bginn. })a er merki Sven-is konungs for innnan i konungs 5 
gar6 |)a 06 annat merki utan eptir gar6inum skutu hvfl?-ir 
94^ at au6rum oc \ar \id sialft at peir mundu heriaz a6r )^eir 

kenduz for Y>imkr Jjar. sncru \icir |)a alhV samt ofan at 
haullinni ok sottu at fast en menn Miagnus ) kovnngs vaurd- 
uz var pat laung hn'6 fell {lar mart goftra drengia en er 10 
peir vissu at æigi var kon?mgrinw par. pa let S(verrir) 
konungr geua par maurgum monnom gri6 Eystein« erki- 
hysku-p var vid Ionsb/-?/giur raed skipi sinu liopu yj)p hans 
menn med uapnum ok iara inn a lonsua'llu ok ætlu6o til 
li6s vid Magnus koining en 'Birkiheinar mættu peim ok 15 
drapu af peim ,xxx. matina en raku aptr alla voro peir 
margir san'r er undan komuz fellu pnr frendr erkib//5A-?<ps 
Olafr langi oc Gu6brandr Porbfrgs s(on). I haullinni fellu 
{)eir Halluar6r marardrap oc Pall Eimks s(on) or Up dal. 

K. 67. 

DA er Magnus konungr var kominn ^) vpj; um Nunnu setr 20 
{)a mætti kommgr J)ar maurgu li6i sinu h.an7i spur6i ef 
monnom Jiætti ra6 at snua aptr i boinn ok beriaz qvaz 
hyoia at Birkiheinar liefdi ekci mik/Y li6 allir svauru6o 
Jn at pat væri ekci ra6 f)ar sem margir voro nær uapn- 
lausM- peir hauf6o ok aunguan lu6r ok ekci me?ki ok af 25 
aullu pesu {)ottuz peir ekci frrrir til bardaga ok sneruz Jia 
82 til Strmddar fiar6ar-) ok J)a6an i Har6angr ok fengu s^r 
pSLT skip skutur ok feriur margar foro si6an su6r med lanåi 
hæbi dag ok nott ok kom mart li6s hans ept/r ho???fm en 
sumt pat er seinna varp ur bonum haf6i snuit up^) um 30 
Alreksta6i ok lettu æigi fyR en peir'-^) austr i Vik. ^) var koviintt, omv. i hds.s men med omflytn.tegn. — ^ Sål. 
^) Her mgl. komu. SVERRIS SAGA 329 

K. 68. 

Sxenir konungT tok i Biorgyn allan skipa stol M(agnus) 
konungs {jar tok hami alla ina agætustu gnpi hans Jjar 
tok \mnn koronunai) oc gulluondin^ er M(agnus) kommgv 

5 var uig6r me6 oc allt uixlu skru6 lia^^s Jiar fengu oc menn 
miki^ lutskipti. Eysteinn &vk\hijslu^ haf6i \)at sama suinar 
komit uestan snemma ol: hafdi verit .iij. vetr-) a Englandi 
fra stoli sinum oc Jja sættiz evkihyslu^ yid Suerri ko;; ung 
oc for hann um sumarrit til stol 3) sins. S(verrir) konungr 

10 bau6 Hallkatli Ions s(yni)^) ok sonum lians at farn til moz 
yid M(agnus) ko7iimg. en. Ion villdi helldr vcra med S(verri) 
konungi. konungr kuez pes Ycra. ofvis sagdi at hmm haibi 
honum. tysuar ei6a svarit oTc halldit huariga en æigi at si6r 
suaur6o \>eir honnm enn ei6a it {)ri6ia sinn ok litlu si6aR 

15 ioro ])eir austr til M(agnus) konungs. M K. 69. 

Agnus koHiotgr for um sumarit su6r til Danmerkr. a 
fund Valldamars Dana kommgs oc fly6i Jia lanåit 
annnat sinn, Uri Sverrri konungi. S(verrir) konungr skipa6i 

20 i^a syslu monnom allt um Rogaland ok Haur6a hiiid inn 
i syslu °) sendi hann IvaR dåpa i syslu um liausti6 for kon- 
?(n^r nor6r til Prandheims \id aullu li6inu ok var \)ar um 
uettrmn l»a er Sverre- konungr \ar nor6r farinn lika6i 
Sygnum ekci yid syslu mennina. \iat \ar litlu Uri iol at 

25 syslu menn kraufdo vtgerjia til iola ueizlu ser oc ætluC)o at 
sitia i Lusa kaupangi. kaupangs mrnn villdu pat Uri aung- 
van mun Sokndælir iara til kaupangs iola aptan snuaz Jm 83 
til med peim kaupangs menn ok veita I^cim atgaungu syslu 
maun>mnuni mest \ar Uri pesu ra6i ArndoR af Huali ok 

30 Isak Porgils s(on) ok peir synir AlgeiRs") ])rcstz Gautr ok 
Karls haufu6 IvaR dapi ba6 gri\m ok bau6 at iara a braut 
med alla menn sina bendr villdu [mi æigi ok drapu syslu- 
inennnina ok nær alla sveit peiu^. en af lilaupi komuz 
vndan peir er \iiit pagu ioro peir it -æira nor6r til Sverris 
!>5^35 konungs ok saugfto lionum \v'si ti[ifndi ok pat at Sygnir 

^) on er tf. over 1. med nedvisn.tegn. — ^) vetr ligeledes. 

•') Sål., næppe at la^re siolsins (stol altsil for stiih). 

*) Sål., for Joui Hallkehsyni. - "') Fejl f. i Sogn (A) — ") Vistnok - Alf-. •^•^0 EIRSPENNILL 

kaullii6uz liaua drepit Jjiofa ok illmenjnii oh taul6o |)a ol)ota 
menn. ^at sama sumar sem S(verrir) Vomirnjv haicM tekin 
skipiri i Biorg:yn var Mariu su6in alger ok uin haustid let 
konimgv fraiii setia skip//. \)at \ar gert Uri oian b«'Mnn ok 
var \uit mal umitna at æ/«// mundi inega iram. setfa nema 5 
gardar yæri brotn/r t?7 oÅ; taul(bu at ko»/»/r/i- lysti i skip 
ger6 Jjm agirnd o^- ofsa mæ\t\x margir illa f/n' skipinu en 
at hinu reyndiz pa er frrtm var sett at kommgr haf6i sua 
f/r? se6 at skip?7 gek fr^m ok jrnrfti hurnki at briota hus 
ne grtr6a til en er skip?7 hliop af stokcunum ok ham a ana 10 
]ja bila6i i skarar nokcurar. K. 70. D |At liaf6i at boriz nm vettråin {m ær S(verrir) konungr 
liafdi farit suc^r a Mæri l^a vor medan rei'st skijiit i 
kaupangi ok komnar xid ^) ix. syiur huarumegin \>sl er kon- 15 
ungr kom aptr en er kommgr sa smifiit mælti hann \ictta. 
skip er miklii minnna efnaif en sua sem ek vil at se skal 
nu haugi'a i sundr skip// ok leg^ria i .xij. alna kiol langan 
smi6rinmi mælti a mot en po re6 kommgr ok \ar\} [,at at 
skipinu at samskartt var6 miok um bottnin?« ok haf6i par 20 
bilat at skaurunum |ja er iram xar sett S(vemr) konungr 
sto6 up7n i skipinu J)a er a uatn xar komi6 ok mælti. gud 
se pes lofa6r ok hin helga mær M(aria) ok inn h(elgi) 
Olafr kommgr at petia skip kom me6 heilu a uatn ok aung- 
Si um manne at meini sem margir gatv oc ræddu par um 25 
ouingiarnligu>n ordum til var oc gu6 Uri geui {)e/m |)a< nu 
Inkci mer pat væntt at fair menn muni se6 hafa langskip 
meira er petto. mikil landvaurn firi vuinu;n varu?n ef til 
pcs& skips vill au5na falla -) Vil ek pctta skip geua a traust 
ok trunat hinnar h(elgu) Mariu ok kalla pctta skip Mariu 30 
sui^ina ok })ar meb pes bi6ia at inn li(elga) mær Maria se 
Vivrn ok gæzla Uri pe.^x skipi ok her til iartegna uil ek 
geua Mariu {ja gr/pi er meiii sXal hafa=') t/7 gucis })ionostu 
en pat erx messu klæj)i })au er erkihj/skup se sæmiliga 
buinn um hati6/r pott hann ba?ri ok vætta jiar a mot at 35 

) voru A. — 2) (^]j,. ^„//(,_ „jp,j / g,, underprikket. 
•') Skr. hafa skal, men med omflytn.tegn. SVERRIS SAGA 331 

h.on muni til lita jjessara giafa allra saman ol veita sinn 
styrk oc gæfu bæ6i skipinu ok \)eim er a ok auUum ^eim 
er a Jnii fara. S' K. 71. 

{Yeuir konungr let graua i einiii^) spanuna iram oc aptr 
lielga doma \mnn skipti oc mcsso klæ5unum let f«ra 
haukulin)^ til Mariu k?rkm kantara kapu til Helgisetrs en 
aull aunnwr til Nunnnnsetrs a Bakca Mariu su5in var ekci 
isigurt skip allt minnna til skutanna en um mitt ok volldi 
10 ^at \)i er aukit liaf6i verit. S(verrir) konungv let gcra um 
uettnnn nokcwr Inwgskip. pa var ger Hialpin er Polfr rymp??/ 
haf5i ok \ar .vi. rum o^ .xx. t)a var oc ger Vi6siain er Ulfr 
haf6i af Laufnesi ok enn \>i næR mikil. 

K. 72. 

15 T TM uarit eptir paska bioz S(verrir) kommgr nor6an or 
U kaupangi ok haf6i .iii. skip ok .xx. \mr \ar pa. me6 
honum 'Riuikr bro{)ir hans. Vlfr af Laufnesi. Vlfr fly. Bardr 
Guthorms s(on). luaR selki Hauardr iarls s(on) ok haufdu 
miki^ li6 oc fn'tt. konungrinn haffti Mariu sudna ok voru a 

20 henni .cc. manna ok .Ixxx. kouungr let bera vt a skip?7 

kistur .iiij. ok baru .iiij. mcnn liveria ok J)ottuz mcnn æigi 

uita hua6 i mundi vera. EiR/Å;r konwwgs s(on) haf6i Osk- 

meyna ok \ar pat nær lialf{)r/tugt. S(verrir) konungr for 85 

T med li6i sinu su6r med landi ok hauf6o mikit li5 ok iritt. 

25 ko)iungT bad nu sina mewn vera spaka ok fridsama fretta 
vandliga hua6 vrrri i hveriu vm hvers manz ræfiur hvart sem 
væri meiri e(5a) minwni ok kunna honnm at segia allar 
nylyndur^) Jiott pcirn fjætti litils um vert pcir fengu huåst 
veOr firi Sta5i var6-) Mariu su6in klauk miok firi stalinu 

HO ok skaut miok lykciunu»?. konungr sneri inn til Ulfa sunda. 
ok er \\ann la Jiar ur5u mcnn var/;- vi5 liuaS i \)cim inum 
miklum kistum var. par var ortekin?« skipsaumr ok fær5r 
i skip?7 konnngv fek ok reksaum i hvert halfrymi konungr 
s(ag6i) })a li5inu at hann vill frrra inn i Sogn ol heimta 

35 gioUd ept/r mcnn sina. pa. beidduz me;/n at inra til Biorg- 

') Sål. — -,) Rettet fra hds.s vad. :VA2 EIKSPENNILL 

yniar \)eir er {)roniiiin atlu æyrendi. konimgr lofa6i monnom. 
\)at [)ri((t hann vissi æigi j)a van/r vfr/Jjar sua bra6endis ok 
ioro su6r ,iii. skip re6 Uri J)i liOi Suina Petr skiptuz mci/n 
\)0i inillu»z skipaiiHna. 

K. 73. y»i hernat Sxerris konuwgs i ^oregi. 5 

Sven'r kojiungr sneri nu inn i Sogn v?5 .xx. skipum la fyrst 
i Ryslum ok sendi bo6 inn i Soknadal at bondr kæmi 
til hans i Huamsey ef \)eir uilldi sættaz \id hann for })a 
ko^H^^r inn |)anninH komu })a bondr ok festn ]ioninigi gialld. 
^onungr dæm6i a hendr |)e/m .xv mrrkr gullz. skylldu ^eir 10 
koma med gialldit innan .iii. natta ioro b6ndr heim ok una 
illa v/5 gem nu raft sitt at flytia fe sitt a mfrki" ok fioll 
ok ey6a alla bygftina en er ^onungv fann at [ieir rufu stefn- 
una Jja siglir konimgr inn J)ar sem firdirnir skiliaz gerir 
hann jia fra ser Ulf af Laufnesi ok Polf rympil med .vi. skip- 15 
um inw til Lusa kaupangs oÆ ba6 l)a ellda \>ar ba6stofur bnnda 
ok er ])eir komu in?? i Lusakaupang rænttu [)e/r Jjar fe auUu 
en br^'nddu kaupsta6inn ekci fengu jie/r af monnom. Sverrir 
konungr sner'i innn i Nora fior6 .xiiij. skipu?« ok lagdiz inn 
86 \id Soknadal ]iat \ar o6ins daginn at aptni. Jjors dags 20 
myrgininn. ba6 konnn^r menn up^j ganga ii". m.enn Jiar er 
einn yæri ep tir or hve?iu halfr3'mi af auUum skipununi. 
hann bad menn ræna fe en æigi drepa menn vtan bændr 
sæti alaupum yid y5r en ef b5ndr for6az fund varn ok uilia 
æigi sættaz vid os. J^a skulo ver sua he6an fara at b9ndr 25 
skido eiga Jiar smiftar kol er nu erv bæir {ic/Ra latift ^er 
alldri kot eptir standa gætiA ^er til um kirkiur Jjar er sua 
ma v^ra farit nu licrmannliga ei' y6r er lofat. }ja let 
kommgr setia up^; merki sitt ok sueri a lei6 li6inu J^a 
Jieystiz ^) allr muggrmn. sa konungv at fatt eitt \ar manna 30 
ept?r at skipunujn. kalla5/ ha»>; j)a at moni skylldo ieigi 
ey6a skipin. en eingi let sem lieyr6i sncri konungr Jia sialfr 
aptr til skipanna ok let heimta skipin yt vnd/r strengi. en 
er 'Birkiheinar gengu upp ur6o peir ekci \id menn vanV ok 
yid aunguan busmala ok au6 \oro auU Iiiis gengu peir um 35 
daginn oX- um nottina ok funddu einn mann J)nnu er ^cim. *) Her tf. A: eptir. SVERRIS SAGA 333 

sag5i at allt folk var flyit a fioll ol mrrkr. fria dagm?i uiku ^) 
sneru^) \>cir Birkiheinar ofan ierb smnni eptir dalim»j ole 
er \>eir komu til æfsta boiar }m skutu [yeir \)a.v elldi i oc 
brennwa oJc letu sva ganga ofan ept?r bygSinnni vindr var 

5 å litill bran naliga aull semi byg5iii si6arst brendu \)eir a 
Ste6iu ok dva/lduz J^^^/r \)ar miok kwgi Jjy/at elldinw uilldi 
leg^ia at k?rkiun?å en peir harv Uri segl uatt tivtigu boia 
brennddu ^eir ^ar oJc \ar pat a5r allfaugr byg5. let konungv 
})a braut leg^ia skipuuum oJc yiir ti/ Haugastrandar ok 

10 laugdu^) \mr at er heitir Fimretti-^). F K. 74. Fra Magnusi koniingi-^). 

iRa MCagnusi) konungi er \^at at s(egia) at hann var um 
uettrinn i DanmorA; for hmm sne^nma um varit t?7 Vikr- 
innor fior6a dag paska kom Asbiorn Ions s(on) af mowiom 

15 M(agnus) konungs til Konunga hellu \ar pa moz qvatt 
Asbiorn s(egir) pa monnom at van var til boiar/?is M(agnus) 
konimgs ba6 mmn vel taka vid homim kua5 aullum na-dsyn 87 
a at uingaz vid hann sag6i kommg go6s vænta af aullum 
monnom austr i land hann talat)i la^gt ok sniallt ok gerdu 

20 menn go6an rom at mali hans. d/ottins daginn eptir paska 
uiku kom M(agnus) konungr til boiar/ws ha?in haf5i .iiii. 
skip ok .XX. oc Yar ger processia a mot honwm ok me(^ 
miklum fagna6i yar \i5 honum tek?7 drak komtngr i gar6i 
konu {jeiRar er Ragnhilldr hét. fjar woro })a med honum 

25 Marg/r mikils liatar mcnw. (3rmr koniings bro6ir Munan 
Gauz s(on)'^) Hallkell Ions (son) Asbiorn Ions. HaRalldr 
s(on) Inga konungs. ok margir a6riV agætzr menn. M(agnus) 
konungr dualdiz i bonum .iij. uikur ok for {)a6an til Tun- 
bergs af Konunga hellu haf6i hann .ij. skip hét annat Keip") 

30 en annat Vallabuza. >) Her foreligger der en fejl, A har: Frjnila(jmu pn/ar i sohirrod pd viku BnUi- 
brimir; sneru bør udgå; skriveren har tf. det, fordi han opfattede viÅu som genitiv. 
'^ (hl er løbet ud. — ^) Sål., for -reili. — *) Samme ovorskr. i randen. 
^) Herefter tf. hds. -s. (son). — '') Sål-, for Kcipfi (A). 384 EIRSPENNILL 

K. 75. Ex fro Mafjfnusi ko/uo/^i^). 

HAnx fek goftar uittaukur i Tunsbcrgi kom {jar inari 
umnna til hans atti hann ^ai' hus\)ing ok inæ\fi sua. 
kunnigt mun ydr ve/a hvcrssu m\kit valk ok vand?r6i ver 
liaufu?n jjolat i i'ikinu nu vil ek bei6az af y6r nokcurs 5 
styrks ti/ ^cs at ek mætta na niki minu en I)ui vil ek y6r 
heita a moti at ^csa, skylldu sZral æigi opt lie6an i fm 
l)urua a yDv at leg^ia er [tat æigi vndar likt [)ott maurgum 
lei6iz at roa leidangr/nn med oss. ^viat maurgum wcrHir 
hann skadasamr en Uri \n at ek \ar smur6r ok korona6r 10 
til lanåz \^esa. {la l)ori ek æigi Uri gu6i at riufa sva ei6a 
mina ær |)ar fylg5o ok vil ek heldr sækia til lanåz ^esa. 
med oddi ok egiu medan mer vinz lif til en se ek [tat ra6 
Uri mer at meira vreri hoglifi ok minni mannhætta at taka 
lén af Valldliomar honimgi frenda minum. me?2n gerpu mikinn l'^ 
rom at mali hans ok mæltu. all/r sem eins munnni at honum. 
villdu Jnona ok bettr« Jjætti at deyia med honmn en Jiiona 
S(verri). Tunbergs mewn fengu honum langskip alskipat. 
88 kon?n?^rinn dualdiz jjar halfan mana6 foru fjadan nor6r ok 
hyriR^i uel oc-) seint lagu \)eir .ij. nætr e((^a) .iij. i inni 20 
saumu haufn \>eir \oro iafnan katir miok xoro iafnan i leikum 
l^ar er peir dua^lduz konungr \ar optast falatr i Karmsundi 
fengu peir saunw tijjendi af ier]i\m S(verris) komøigs. [m 
sen di M(agnus) Uri su6r'^) til Biorgyniar Eilif Ecra'*) s(on) 
Klemez af Granda") hann for l)r/6iu nott viku ok kom aptr 25 
til konungs miduiku dagin/i ok sag6i at Hirkiheinar yoro 
]^ar i b^num .iiii. skipu/n ok væri suina Petr f/?v' Jjeim. 

K. 76. Fra sigliwgvm Magnus kommgs. 

MAgnus \i07iungY ba6 menn reka af*") ser tiolldin sag6i 
at JMrkiheinar felagar Joema væri i Biorgyn ok mundu 30 
uillia hafa gaungu drykciu xid [)a oc mun J^e/m Jiikcia sem 
nu ættiS })er at skenkia'). \)esu. vr6o Hekluugar fegnfr ok 
snerv ut skipunum ve6r var vatt ok Javert. M(agnus) kojiungr 
haf6i Skegf/ian Ormr \onungshrodir Skialldmeyna®) Niko/as 
kupungr^) Erkisufina Munanw Ræininn gester hauf6o Fleyit 35 ') Samme overskr. i margen. — ") uel oc bor vist udgå. — ^) Fejl f. nor6r. 
^) \'ist fejl f. orra (A). — '^) Fejl f. Crrafdal. — ^) /" tf. over 1 med nedvisn.tegn. 
') liettet fra hds.s skeika. — *^) Skr. Skailld-, men med omflytn. prikker. — ^) Sål. (for kuf-). SVERRIS SAGA 335 

" mikla. \)at v«r austr farar skip a skipi Munans brotnadi 
treit oJc var|) iiri madr ole do |)egar tok J)a ue6rit at uaxa. 
Poralldi {jrymr liet raadr er yar a skipi M(agnus) 'konungs 
hann mæl^i vatt gerir nu a J)iliunum frammi oc drffr vm 
5 sauxin jDsetti frambygt^iuw bettra at sigla minna. 'konungv 
SYaradi ek vissa æigi at elld skylldi talca ircnn a J)iliuiium. 
oJc ba6 æigi suipta^) baS helldr bera at liv^'t reip sem-) 
har6ast matti. Jjorsdagin^n um ini6mimda skei5 siglldi 
\omingv a uaginwn laugSo ^egar at b)v/gium ok liopu up^;. 

10 Birkiheinum Yoro J3eir inir mestu vagest2r iiri [n at ^eir 
hauf6u ekci spurt til Heklunga liliopu allir up^ or bonum 
^eir er liiit |)agu sva \ar at sia i fiallit upj; sem logaSi er 
roda6i af skiolldunum Jjar fellu nær .xxx. manna Heklungar 
flettu })a fullskiott af klæ5unu;>i. M(agnus) konungr ba6 

15 aungvan mann vera diarfan at lik \)eira, græfi fyR en harin 
kæmi aptr til buiarins. let liitt J)o vera bezt fallit at*^) ^eii- 89 
bi6i {)ar hundz oc lirafns. konungv let blasa iil Jiings ole 
tala5i sialfr ok mcpl^i. her væntum yer os styrks oc fultings 
i Jieima bæ af byiar mownom haui \)er sua iafnan gert vid 

20 mik ok fau6ur minnn \ar her iafnan heimili vfirt rne6an 
ver attum um kyrt at sitia. erv her flest?"r frændr min/r ok 
fost brædr nu miøi ek leita igrst ef fundi vara S(verris) 
mætti saman bera en eptir skilnat varn ætla ek mer hingaif 
Uf homriiis ok koma J)a me6 irObi ok fagnacM auUum os. {m 

25 var6 mikill romr at mali kommgs ok mæ\tu allir gu6 lati 
y6r heila aptr koma herra ok [:>at allt fa i ]}csi fcrj) sem 
Jjer uilit sialffr, konungr sneri jja til skipanna ok let blåsa 
til bRa/tlaugu en ^at segia menn at sua margar kracur \a'ri 
a 'konungs skipinv at hvert reip var J^akit ok æigi liauf6o^) 

30 fyE, seQ slik undr. ]\r(agnus) konungr for or baénum um 
kuelldit me6 aullu li6inu. 

K. 77. Fro Magnusi konungi^). 

MAgnus konungr siglldi nor6r um sundin ok veik in« vm 
Sogn sæ ok hauf5o litinn byR en er Sygnir kendu ier[t 
35 hans {)a reyru marg?r menn a batu??z til })ei'Va ok gen gu vp 
a skipin ok sloguz i fer6 ine6 peim. ok saug6u slik ti{)endi ^) i tf. over 1. med nedflytn.tegn. — '^) Skr. scjn reip, men med omflytntegn. 
^ Skr. over 1. — ^) Her mgl. vist mrnn. — **) Samme overskr. i randen. 336 EIRSPENNILL 

sem yoro um atæfi IMrlciheina ok illuirki. })<?5um ti{)en(luin 
ur6o nir/ni fegn?r ok saugdu at nu mundi \Hii i kaupaz at 
t)e«m v(ni steyplt er sua mart illt heffii gert ') i NoR^^'/. 
luaR ellda liet madr er bio a Su6r-) straund ]ia)iri sat yiir 
mat borfti j)a er sen vor sigling M(agnusj konnngs hann 5 
sto6 }3egrtr upjj oA; rer ut t?7 flotans oc gek upj> a Voniings 
skipit 'konungv fagnadi lionwm vel. M(agnus) 'konungr siglldi 
in?^ eptir firftinuni \)ar til er fir6irn/r skiliaz veik hann {)a 
inn i Norafior6 ok liafOi^) skip ok .xx. ok yfrit stor ok 
alluel skiput at momioai ok vapnuwz. 10 K. 78. Fra Sncrri konungi. 90 VTv er at s(egia) fra S(verri) komøtgi at friadaginn ept/r er {3c?V hauf5o brent i Sokna dal la hann \id Hauga- 
stra'n6 ok mata6iz at noni ok haf5i |)ar .xii. skip en .ij. 
lagu eptfr inn i Sokna dal en er mcnn hauf6o mataz um 15 
h?-i6 J)a lieyrGi konungr at \ar\-imenmnir mæltii ^eir er gegnt 
\oro komings skipinu yid sionar'*) vaur5inn at peir sa maurg 
skip sigla vtan ept?V Sogn sæ \oro stundum at sia .vi. e(6a) 
.vii. en pa. ær meiR bar") i sundr sa \)eir .x. e(6a) .xii. 
varbmenn ma'ltu si'n a millum liva^ skipu?n vera mundi 20 
ætlu6o hællzt at vera**) mundi feriur ok ha fa samflot sunnan 
or Biorgyn sumu?« fjotti xcra. likara la??gskipa seglum ko7iungi- 
^T' sto6 J)a upj:) ira bor6inu oc for ti/ lanåz oc t/7 \ar6 uianna 

drifu J)a menmnir utan af skipunum ok gat sins liverr til 
hyat skipum vera mundi. konungrmn stob upp vm hrOS ok 25 
horf6i a ok mælti ekci f»urfum ver at d3'liaz \id. \)at erv 
vist la«gskipa segl. let ko)iungv Jja blasa aullu li6inu til 
londgaungu. tok konungr J)a til or6a ok mælti sva. enn 
kan;; vc?a um os Hirkiheina at ve?-6i sem fyR at \cr eigim 
starf Uri haundum ^viat nu mun bratt koma M(agnus) 30 
konungr at vitia vår oc er y6r \)at nv aullum kunnigt at 
li6 vart er frtrit a braut mik?7 sumt su6r til Biorgyniar at ') 
ra6i gud firi hvert })cfRa æyrendi er uor6it mikz7 li6 hauf- 

^) Skr. (/crfjf, men p er un(len)rikket. — -) Fejl for Syr-. — ^) Her mgl. ri (A). 
■*) Sål. sikkert, men n er rettet (fra p?); det folg. vauråinn er vist fejl f. i-auid- 
iiiia (A). 

•') Skr. bar mciR, men med omflytn.tegn. — ^') Skr. reria, men / er underprikket. 
^ Fejl for o/.-. SVERRIS SAGA 337 

um mer sent imi i/I kaupangs at brenna |)ar kemr os [mt 
li6 nu ekci at halldi nu væntir mik ef ver bi6um her 
M(agnus) koiiungs f)0 at os liaui optliga {)ott {)a er varir 
fundir hafa at boriz sem ver hafim v/o mikinn li6smun att 
5 Uri fiolmewnis saukum Jia Jnkki mer \iat liknra at ver munim 
po alldri att hafa yid iafnmikinw li(^sinun sem nu vil ek at 
ver gerim ra6 vort h\art ver s^i^lum veita ui6rtauku med \n li6i 
sem nu liaufum ver e(6a) syniz y6r at leipa^) skipin ok 
ganga a lond munum ver nu ekci vel hafa uingaz \id f)a 

10 er her bua Uri i Sogni mun Jja M(agnus) koiiuiigr oh haws yi 
me^ni iara eptir os oJ: |)ar med allr Irmdzmugrmn huar sem 
ver komvim. Nu er y5r oc \iat at s(egiaj at m.ed suå miklu 
valki ok vandræ5i sem ek Jjolda a5r ek fek Jje,si skip oc 
me6 }n at nu lata ek jjau Jja mun ek æigi ra6a optaR iil 

15 skipa i ^oiiegi oc mun jia verda hverr Uri ser at sia. nu uil 
ek ?idigi med einræ5i minu leida y5r i sua mikinnw haska 
ef all/r J)ikciaz sia at ^eigi mun hlyfia ek vil oc teigi ædraz 
at ueita vi6r tauku ef li5s xnonnom vai'uni j)ikc//' \}at ra5- 
ligrfl. oc er hann lak malinu |)ottuz menn finna h\at ha)in 

20 uilldi^) {lotti aullu;»- einsætt at ræma sua sem haws uili 
sto6 iil en ^igi Jjotti ^cim vænt stefnt. })a sYorndu alhV 
naliga'') senn ko6uz lielldr uilldu vist bcriaz en flyia saug5o 
at ekci mundi iil saka letuz optf hafa bariz yid mikinn li6s 
mun ok unnit \iO sigr. {ja sxaradi \oniingv. Nu hafi6 j)er 

25 1)«^ ke?-it sem mer var skapfelldra ok nu kann ek y6r \)at 
at segia. ok ve/-dit yid at bætr ok drengiligaR. at nu munu 
Jier koniin^mn i hel setia. ^at ord fek inaurgu??i ahygiu 
hvarr sa konnngr mundi ve?'a. koniuigr baci menn buaz um 
a skipunu??i ok roa imi ept/r li6i varv i Sokna dal ok bic^ia-) 

.{O l)a koma til moz yid os yar {)a sua gert festu B?"r/abemflr 
|)a svarjjlykciur innnan i bor6unum. m.enn fluttu nu vt gr^ot 
a smabatuin yoro nu alh'r i miklum starfa yar \)at a'6 
sæ6 a Jiirkiheinum at \:>cir yoro uanir {jesum starfa vig- 
gyr(My6u [teir nu skipin en jjeir er koniingr haf6i inn seutt 

H5 epter li6i sinu |)a foro {le/r innan a moti ok saugdu {)enn 
{)enna pata. en peiv a lay^gskipunum bregfiaz uid liosta i 
arum ok roa sem mest ok ær |)e?r sækia a mot li(^inu jia 

') Snarest sal., for Icifn. — -) i (2) tf. over 1. med ncdvisn.tegn. 

■') Skr. nnliijn nilir, men med omflytn.tegn. 

22 838 EIRSPEXNILL 

keppaz \)cir sra miok um rt)r)rinn ok roaz sua nær at [teir 
br/otaz ararnr/r Uri. jja mo'l^i konjtn^r Aunnur efni erv nu 
i \oro mali en at \)er lemiz ro6rin/i Uri ba6 jja sniia at 
lanåi sagfti |3a \)nr skylldu bi6a M(agnus) kormngs. \ar jja 
92 gr/oti6 ut flut sem [icir uilldii ok sua uiggyr6lut skipin. 5 
ko«//»gr ba6 up/> bera skutfesta?- a aullu??? skipu??i ok \eggia. 
arar til roårar la konungs skijyit utmrst vi6 straundina 
vapnuftuz mcnn })a ok skipuduz i ruinin?i. S(verrir) koiungr 
gek a la»d ok })ar er var einn bekr let hann |)a geua ser 
97' handla'^g oc let strykua klæ6a^) sin. sua sem han?? skylldi 10 

ganga til ueizlu nokc^rrar hann liaf6i aull brwnud klæ6i 
eptir \}at gek liann ofan a hcrgit J)ar sem skip ha?is la 
und«" ni6ri ok mælti Jja enn nokc?o-um ordum oc tok um 
skipstafninn menn toko af heiidr hans \wiat bra6 var æigi 
Jiurt a branddinum. Jia mælti konungr. æigi munu??? \cr 15 
tengia saman skip var. [)cs munwn \er niota ef lilyOa sA-al 
at ver haufu??i bor6 ha ok kænt li6. Ve?- eigum ein?2 lit 
uegin?t ^a,nn er ver megi;?i lifinu hallda J)a?in ein?« at stiga 
yfz'r fiandmejzn \ara. \yviat hua?'ki dugar os at fl3'ia ne 
fri6ar at biOia gæti6 uapna y6aRa oc be?-it ?eigi Uri bor6 20 
at onytu hlifit y6r iyrst en gæti liue?-r anna?-s en gu6 allra 
vår ^wro J)a sett up^ merkin liti6 kleppM?nes gek iiri utan 
hia skipunu??i peira. ok sa ])eiv nær ekci ut a fiorSinn. Jja 
let konungv roa ut a fiorSinn skutu eina at sia til Heklunga 
ok er \>eir hauf6o fa vauEu roit. Jja reyru [^eir aptr halfu 25 
akafligar ok saug5o at })ar for Jja flotinn \ar {ja blasit 
reyru 'Birkiheinar J)a ut aullu;?; skipunu?n a moti oc æptu 
J)egflrhe?-6p Por5r^) Bengeirs s(on)-) stjTfti^) Mariu sydin?ini"*). 

K. 79. Tala Magnus kojiungs-^). 

MAgnus koniingv sotti nu in?i i fior^inn ept/r JMrkiheinum 30 
ok j)a er \ieir vissu at skamt yor millum jje/Ea hlo6u 
\icir seglunum ok letu renna skipin at ui6um \oro Heklunga?- 
{)a ok herklæddir {)a mo'l^i M(agnus) konungr kaupskip Jje.^^i 
inn storu er ve?- ha-fum |)au s^-al tengia i millum skipa okc- 
arra Orms sA-?do ver flytiaz at inu mikla skipinu oc festa 35 
J)au saman munda ek \)at uilia at {)au v(Pri æigi i s^^ndr^) 

*) Skr. po5r. — -) Sål., for Finngeirs hrodir (A); r er tf. over 1. med nedvisn.tegn. 
^) r ligeledes. — ') Sal. — ^) Samme ovor.skr. i randen. SVERRIS SAGA 339 

leyst fyR en aiinnvr hyar se liro6in veit ek at \^at mun 93 
margr« maitna mål o]c skaplyndi at sa orskur6r J^ætti go5r 
ef iengi.it at \it S(veiTir) reyrim æigi baéir fleiri lei5angra 
oc næR er \>at minu liugbo6i. ek \ar .v. vettrrt gamall er 
5 landzliaufdingiar gafu mer konicngs nafn en .vii. vettra {)a 
er legatzt5 af Roma oc 'Eysteinn evkibyshmp uigSu mik til 
kojiungs oh vn.cd {)eim allir ly6b^5^Kpar var ek J)a sua 
b^rnskr at ek kun?^na hvarki at ra6a Uri or6i ne ei6i oh 
bettra {)otti mer Jja at vera i leik med au5rum sueinum en 

10 sitia millum hauf6irigia æi^fi keptu?«z ek til konnngs domsins 
oh liti6 hoglifi lieui ek haft innan lawdz. nu heui ek vetr 
.viij. oh .XX. oh a {)e,sum .viij. er nu \iafa verit heuir^) 
bæ6i-) or^it nihit minu ska6i oh annarra. en gv5 launi 
vinum Tainwn astsamliga fylgS er mer hafa veitt i maurgum 

15 man;«raunum. er nu næ5syn at hvf?T dugi sem man;digazst 
eru nu yf?-m efni til \yviat li6 skort/r os ekci oh se gu6 pes 
lofa6r pviat hvar sem ver liaufum vi6 land komi5 lief?r li5 
til var-^) komi^. en S(verrir) hef?V dreift sinu li6i hingat 
oh \)ang3it oh hevir nu fatt eptir erv her nu oc luktir innni 

20 i fir6inu>n sem sau6ir i kui lati gu6 sua luka Jje^um fundi 
at ver megim si5an hafa fr?6 oh frelsi Uri ouinu»^ \a.ri\ui 
hvart sem ver ervum {ja lifs e(5a) li6n?r. {ja Yar[i mikill 
romr at mali hans o/c ma'ltu all/r. Mad {ju allra^) konunga, 
heilazstr oh lati '') \ng steypa ouinu»i {linum. {)a vaælfi Ormr 

25 konnn^sbroc)/r pat \æri mitt ra6 herra at ver leg6im at 

inmn smærum skipunu^n iyrst oh mun par verpa, litil vi6r 

taka en it mikla skip/^ ætla ek oss \crpa torunnwit me{)an 

{)e?r hafa gnogan skipkost oh sva lic^ it sama af au6rum 

8 skipunu^n at fulltingia ser ko;; angr sxaradi. Mer {jikc/r sem 

30 auU skip {)e?Ra unnin« ef it mikla er unnit var sua gert 
sem 'kommgr mæ]ti voru saman tegO*^) {jau .iiij. skip for 
konimgsskipit næst su6r landinu. ') Først skr. Jicni, sil rettet ved at i er niiderprikket, n er ikke rettet i hds. 
-) I dette ord er der også en rettelse i hds., og foran det er vist et ol: (for- 
kortet) udraderet. 

■') Skr. rar til, men med omflytn.tegn. — *) r tf. over 1. med ne<lvisn.tegn. 
■') Forst skr. lalir/ (^ '• Itili tiudf jfr. A), så er // rettet til (det urigtige) 6. 
••) Sål. (f. i^mfti]. 340 EIRSPENMLL 

K. 80. Tala Arnbiamar^) J(ons) 8(onar). 

!M A sbiorn Ions s(on) lagfti frain sitt skip hia Orins skipi 
't\ oc irirt'l^i. Nii er sa dagr koiiiinn er \er liaufum langat 
t/7 at S(verrir) ok \)eir JMrkiheinar erv nu her Uri os reknzr 
sem sau6ir i (iiii er nu lokcit bi'augftum hans oc slægftum. 5 
Juv'rtt nu mun sa hregftaz \\onrnn er \\ann hef/r aull rac") af 
tek/7 en \)at er fiandinn er \\(mn iridv å er han?! sua vanr 
yid sina vini at fa honom framgang um \\rib en bregdaz 
a enda daugum lifs \^cire^. S(verrir) er nu raGlaus hann sendi 
fra ser suina Petr su6r iil Biorg?/niar haufdo ^eir j)anga< 10 
skapna6ar æyrendi inn i Sogn sendi hann }ja er verstir e?v 
af })e/m fianda lim?r gestirn?r oc sa er flest illt hef?V gert. 
Vlfr af Laufnesi Jiorpara sonrinn. S(ven'ir) hef/'r nu enn 
auke7 illger{j?r sinar er hann hefer æytt uvcd elldi kn'stift 
land oc ^at eina illt hef/r hann a6r og^rt sua sem nu sÅ:al 15 
hann Jjes giallda. sækium nu at V>irkihcinnm .ij. e(6a) .iij. 
at einum ef \>at J)ikc/r lettara hauggum stort \^at sem at 
os horuir hirdum æigi um livar a kemr ouant er at br//tia 
mat f?ri hund ok hrafn uisi Sokn dæb'r salum |)e?Ra mikill 
romr \ar!> at mali hans ok mfpl^u menn at [^at \æri vel 20 
mo'lt. |)a teng6u \)civ saman. skipin. M(agnus) Voniingr haffti 
halfskiptan kyrtil af skarlati halfr huitr en halfr rauftr. 
me6 sama hætti ok lit haf5i Magnus mangi s(on) EiR?7;5 
stagbrelz. kon;n?gT haf(M \>at svcrjj er Fisk hrygr het ok 
\ar svc^Jja bezst. 25 

K. 81. Vpp(haf) ovYvsto i Sogni. 

NV er at segia nokcn?-a atburii j)a er gerduz i fundi 
\)css'A .ij. konnnga. er ^ar til at taka at 'Birkihcinar 
reyru vt a mot Heklungu?n oc })a er \)cii' sa at flotinn 
rendi at [icim Uri \^esum flota \ar at sia a sionu?« sua 30 
stortt sem regn i lopti-) ^esi skur lei6 skiott yfer oc \ar 
\)nf auruadrifa {jurftti jja skiolldu \id Mariu su6in reist krok 
;»5 langan er jje/r skylldo snua henni ok a6r en henni \æri 
fuUsnuit |ia rennna saman skipin. koma skip M(agnus) 
konungs framan a hlyri6 ok slo Marie su^inni flattri vit^ 35 
staf nar ]\I(agnus) kojinngs skipa horfOu at oc la Skegginn ') Si\l., fejl for .4.S'-. — -) Måske fejl svu sem stort rcf/n i logni. SVERRIS SAGA 341 

at fremmra austrumi en Jja hvert at au6ru frrtin i fra sem 
rum hauf6o vrtrj) J)flr mikil onosta. Yoro Heklungar allakafir 
en JMrkiheinar hlifcluz mei-R Yid oh sueif aullum saman 
flotanum inii ined straundinni ogreitt tokz Hirkihe/jumi at 
5 lagan i f ?/rstynni ^) varp Mariu su6in milli Irtudzins oJ: 
skipannna Magnus 'ko^mngs. Svernr komoigr hliop })a a 
einw bat Yid annan uiann ok reyri til skips EiR/Å:5 konung^ 
s(onar) kalla^i konungv a J)a. oh sag5i J)a far« illa oh odiarf- 
liga. bad t)a roa ut um it mikla skipit oh leg^/ia par til 

10 sem inn smæri \æri skipin Heklunga oc freista livfli peir 
fengi {)ar at gert. kouuwgr reyri millum skipanna oh eoiafti 
sina mewn. sag5i-) hvar peir skjdldu at leg^ia IMrhiheinar 
vr6o uel vid ordum kowwngs oh laug5o fram diarfliga oh allt 
slikt J)agu pdr af au6rum. konun^rm reyri Jia aptr til 

15 skipa sinnna oh \ar lostit auru i bat stafninn jiir liaufdi 

honom. oh pegar annarri i bor6it Uri kniam liowom. koniingr 

sat oh braz ekci vi6 en sa mæl^i er honom fylg6i hætlikt 

skot herra. konungr syaradi {^a kemr nær^') ær gv6 vill oc 

" er konungr kom aptr til skip^) sins |)a var sua mikill vapna 

20 bur6r^) yfir Mariu su6in)ini at ha)m komz a*") up/) i skipit 
sneri hann \>a, til landz. Munan Gauz s(on) lag6i sitt skip 
at lawdi oh haru vt stort griot oh barv sua a Marie su5na 
allt vm iiri rumit fengu peir all har5a hri6 er par biog^^u 
frambyGuar vrdu mest iiri at sokn Heklunga oh vapna- 

25 bur6inum oh mæl^u pcir sin a millum at iiri rums menn skylldu 
nu launa konungi miodin?? e(5a) kyrtilskle5in ') pa hetu 
skutbygiar a stiornbyr6inga at peir skylldu fram roa gerdu 
{)eir sua drogu fr«m skipit sua at ^kegginn la pa, \id eptra 
aiistrum haufOo pa alh'r bakbyrftingnr yfrit at uinjzna, pviat 

30 j)a lagu .xiiii. skip a anna^ bor6. Marie svpinni. Heklungar 
letu ganga skot oh kesiur oh har6steina griot er peir hauf5u itu 
flutt austan vr Ski6un?ini \ar pat inn mesti mami.z ua5i 
eigi bar sua nær at peir mætti liauguw vi6 koma. IMrhi- 
heinar hliffto ser oh mattu ekci audru \id koma fellu l)o 

35 marg?r en naliga alh'r savir sua \oro peir Hirhihcinar mobir 
oh bar{)?r at peir yoro sumfr er annat tueg^fia yoro litt sar«V ') Sål. — ^ s er fremkommet ved rettelse. 

•') » er tf. over 1. med nedvisn.tegn. — "*) Vist — skips. — ■') Rettet fra hds. hurå. 

'') Fejl for «■///. — ^) Rettet fra hds. s heåin. 342 EIRSPE.N.MI.L 

e(6a) ekci ok \oro jja') dau6«V af eruifti. en Uri f)a sauk 
dualdiz up;>gaiij^an Hekluiiga at \ieim yar ohægt-j vid at 
komaz -ær [teir attu yin stafni?? at sækia en ef \)eir liefSi 
sibyrt vi6 |ja mundu myklu ii/rr abvir huarzr hafa vpjj gcngit. 

K. 82. Fra orricsin. 

NV mun sua jiikcia peim er til hlyfta sem æigi se liklikt 5 
er fra lyktum oiiosto er sakt. en |)0^) sJcal nu )^nt innyia 
huat mest bar til med au6nynni ^) er sua sneriz sigrin seni 
olikara mundi liikcia. EiRiAr "konungs s(on) rcied Jiau .xiii. skip 
er laus ioro reyru ut uni it mikla skip"^) oh la'g6o at \)eim 
Heklungum er yzstir \oro lag5i }:)ar bor6 \i6 bor6 ok \ar J)ar in 10 
snarpasta oiiosta hauf5u IMrkihcinar stæRi skip ok li6 fieira 
sottu at liart ok vigman?2liga. Hekhingar toko ok a mot rauskliga 
J)ottuz menn \)at æigi uita hvart fyR mundi up^ ^) skipta med 
\:ieim e(6a) mundi it mikla skip?7 vera liro6it margeV bator \07-o 
J)ar er Sygnir attu ok lagu )^eir i skot mali vid Birkihcina 15 
ok skutu a Jja en ær [^eir EiRi^T hauf6o liapt") hauggoRosto 
um ri5 ur5o Heklungar ofrli6i bornzr fellu sumzV en sumer 
æydu halfrymin. sneruz 'Birkiheinar f)a til upjjgaungu. Bcndikt 
het sa madr er bar mcrki EiR?A:5 \ionungs s(onar) \iann gek 
upj9 f?/rst ok |)cir stafnbuar en er Hekhingar sa ^etta snf?-uz 20 
^eir a moti ok drapu Bendikt ok J)a alla er upj) liaufOo 
gexigit. EiRfÆr egp'iar nu Birkiheina at ^cir gangi upjj i 
annat sinn ok ueita \teir nu liar5a atgaungu i annat^) sinnn. 
ok na nu mc?-kinu veita nu sua liar6a atsokn at Heklungar 
hrækua nu undan laupa ^eir nu a ^at skip er næst^) \)eim. 25 
'*^ \ar. Birkiheinar sækia nu ept?V fast var }ia sem iafnan 
Jiegar er flotti kemr a m.em\ at \>eir \er}^a sialldan god/r 
aptr livarfs })ott vask?V se ^es a milli. \ar^ \\er nu min??? 
vi6r taÅ;a en a inu iyrva skipi ok hliopu nu albV af [)ui 
skipi ok sua hvert at au6ru en Birkiheinar ept/r ^eim me6 30 
opi ok kalli ok drapu allt \mt er Uri var|) en J)a er mugrinn 
flottans geystiz inn a stor skipinn. j)a hliopu J)eir a kaf ^) Vist fejl for j&o. — ") Skr. ghæyf, men // underprikket. 
^ I hds. rettet fra pat (fork). — •*) Sål. 

^) Rettet i hds. fra skaj) ved at / er tf. over 1. med nedvisn.tegn og (i er 
underprikket. 

*') Sål., for um. — ') P ved rettelse, fra tt^ — **) over al et fork. tegn. 
'•') Her tfs. igen er uæxl. SVERRIS SAGA 343 

menn af konungs skipinu ^viat ^at la næst Irtndinv en aunnnr 
.iiij. \mn ær stærst yoro saukcu ni6r und/r manfanninu^?. 
^at yar Orms skip o/c Ashiarnar ok gestaf lyit i). S(verrir) 
konungv yar a lariåi oh er hann sa [>esi tipenåi gek lionn 
5 ofan til bazins ok med honom Petr s(on) Hroa hijshujis. l)a 

f reyri at \ta)i skuta ein ok ætlu6o tz7 laudgaungu. komingv 
kslXadi a l)a snuit \n^r aptr se Jier nu at ^eir flyia en \^ciy 
a skutunnni gér^)!! oc sua sno'v vt aptr ok sa {)a in saumu 
ti{)e>idi sem fyR lustu i arum ok sneru vt ept/r fir6i Petr 

10 mæ\ti til konungs kendu ])er p^ lierra e(5a) Uri hui mcplfu 
{)er sua. konungv svaradi mundi æ%? Jd«^ eina t/7 at mæla 
sua hvrtrer sem xæri konungv for [m vt til skipsins oZ; gek 
aptr i lyptingina ok hof kirial ok fagna6i sig)-é sinu^n ok 
sungu alhV med honuw. 

15 K. 83. Fall Magnus konungs. 

MAgnus konungr hliop Uri bor5 af skipi sinu ok allt \tat 
li5 er a Yar pi skipi. ok tyndiz par allr fiol6i Bir^i- 
bemar hliopu upj; a \anå ok toko \id peim i fiorun?mi er 
til landzins leitu5u kom-) Jn eingi fiol5i hersins a land 
20 nokurar skut^n- reyru ut ept/r fir5inu?« ok komuz sua undan. 
Birkiheinar reyru ut sinum skutum ok drapu Heklunga a 
sundi en sumuwi gafu peir griå alUr fengu peir grib er a 
konungs fund komuz kwdir menn ok a6rfr skipstiornar mewn 
gafu grib frendum sinum ok uinu)«. 

25 K. 84. Sagt ira maNfalli. 

DAr fellu med M(agnusi) konungi l)e,sir hauf6ingiar. HaR- 
alldr s(on) Inga konungs. Magnus s(on) FAuiks stagbrelz 
oc var 3) d(ottur) son. R(ognvalldz) I(arls) Ormr kon^ngsbro^/r. 
Asbiom Ions s(on). Raugnualldr Ions s(on). Pall smått auga 

:«) Lo6inn af Man uikum Olafr Gunnvalldz s(on) Eindridi. 
Toinii s(on) Ions kutizu. luaR. ellda Villnalmr af Torgum. 
Andres s(on) EiRiks s(onar) Gu6brandz kulu. IvaR Steigs 
s(on)*). HallsteiuH sinkr frendi M(agnus) konungs Ketill 
Lafranz s(on). Sigurdr hit. Ketill fluga. Jiar fell at flestra 

:}5 manna ætlan æigi færa en .xviij. hundRua manna pat var 98 ') Sål., for -/fryif. — ^) I lids. rettet fra lomtt {u underprikket). 

3) Tf. over 1. med nedvisn.tegii. — ^) Sål., for sfeiij son Orms (Lonuiinsbrodur). ;}44 EIRSPENMLL 

Uitus yu'sso at apni er oRosta \ar \)(it \fir lun solar fall 
skei6 er megin flottinn brast en \)((f vor um miciiuftti er 
lokit var aullum manxdrapu?« oc Hirlihcinar liaufftu fliit 
skip sin t/7 lægis ok \)eir hauffto umbuiz Vm myrginin^i 
ept/'r ardegis let konnngr blasa til husj)??/gs sto6 |)a kotiuugr •"> 
upjj ok taladi a Jia leift. Gu6 sialfan sArulum \er loua Uri 
sigr vam er \\ann heiir nu miklu bcrara en fyR ueit os sinn 
styrk oc krapt i \)csi oRosto oc fir? {ji at ucr megum æigi 
kenna os sigrmn annan ueg en petta^) liaui farit ept?> gu6s 
uilia ok til skipan ok veitum honom her i mot makliga fjauk 1<» 
0^- {jægilig laun oc er \iat f/y/st at halkla uel grib nar \id 
l)a menn er t/7 gr/5a eru gengnir \id os ueitum oc hialp 
sårum moMnom veitum ok gæzlu^) likum \ieim. er ver megum 
na ept/'r si6uanda kr/stinna maiina nu uil ek \iat bio6a at 
skylldo minum mon?/om at [ieir leiti lika Uri straundinni 1") 
hverr med sliku?/i braugSom e((!>a) efnum sem t/7 lieu/r er 
99 pat bæ6i [icim er gera liægilikt til gu6s ok po afli t/7 fiar 
Uri \n at all/r munu nokua^ fe hnfn haft a ser en sum/V 
miki^ nu væn/r mik at ualld land^) [iesa, mun komit und/r 
os hvrt?-t sem ver vilium \n stiorna uel e(6a) illa oc mun -" 
gu6i l)auk a [n vera at ver sem fr/6sam/V ok rettir oc |ie5 
munu ok marg/r l)ikciaz Jjurua nu er pat at mæla t/7 y6ar 
minna manna at gu(!> launi yGr astsamliga fylg6 er pcv 
hauid mer ueitt s/.rtl ek oc launa y6r med go6u ok ept/r 
inum bezstum faungum er ek heui nu t/7 gott er nu at -•'» 
uita pat at |ier eigit ok allt pat fe er Jje^ir hafa att gullhals- 
am/'r er her lig^/ia Uri straundinnni. pat sku\o per haua 
ok Ijar med in bezstu kuanfaung er t/7 erv i lrt//dinu ok In 
licar nafnbætr sem y6r likar l)e/- hauiS fieira aflat i Jiessi 
sneiitu ok er pat sumt er ver haufu/zi a6r ærici pat eru HO 
99' aufundar moin min/r ok skulum^ ver par gæta var Uri en 

gu6 gæti allra var. at pesu. mali var6 mikill romr ok Jiaukcutio 
me//n ko//?///^i vel sin or5. ko////;/gr let |)a roa aullum skip- 
unum inn meA straundinni ok lag6i par \id \anå ær æigi 
matti kenna af ualnum hræfa daun. Jia komu t/7 konioigs ;i') 
Sokndælir ok kaupangs menn ok sættuz pa. v/5 koniing mælti 
})a eingi ma6r a moti })ui sem koiiungr uilldi at xæri. kom 

^) Herefter først skr. se, men dette er underprikket. 

^ Først skr. i/e<i-, men c er underprikket; hjalp har A. — ■*) Sål. SVERRIS SAGA 345 

\^at l)ar iram ær mælt ær at margr kyss/r a \)a. liaund ær 
hawn uilldi giarna at af Yceri. ^ommgr skylldi J)a bondr til 
at flytia likin til graptar ok ba6 livern vw bua sua vel 
sem hann uilldi vm siim liugQar mann. foro |)a menn hurni 
5 dag a batum at leita likan^iiia Uri straundiiinni einn dag 
fanz lik Orms ^) ]i.O)mngs brojjwr o/i' to/o v/() [n Uikveriar 
ole fluttu austr til Oslo vor lianw lag5r i steinveg<7inn i 
Halluar6z kfrk/u liia Inga konungi brodur sinum ok Sigurdi 
honwigi lorsalf ara. sunnu daginn annan ept»' ær a lei6 

10 kuelldit ioro m«rgir moni at leita likanna konuwgrinw kom 
til Jje/Ra a litilli skutu Liotr het mo5r ok var lilanalh s(on) loo 
hann reyri a bati ok .ij. menn med honom Arne Gu5mundar 
s(on) ok Ion kollr konnngrinn m(ælti) til [)ema siti Jjcr her a 
fiskinnni fast e5a hverssu uei5iz oc i |)ui bili drogu peiv upj9 

15 likit. fja mrel^i koniDigr dyran drogu [ier [lar at bor6i oc er 
y6r gipta i ^csu. Liotr syaradi. a lief/r l)a biti6 miok uel 
herra ef \ieita. er lik krnn(ngsms. hann svaradi. [>ettsi er lik 
Magnus konungs var Jia liafit i skutuna l^a er krn^^ngr var 
a. oc reym til la?«dz me6 var \ikit borit up^} gengu i)a 

20 margir til at ken)/na oc var ekci br?(g6it jiir bragSinu oc 
ro5i i kinnu>n oc ekci stir6nat. 

K. 85. Likfer[) M(agnus) k(onungs)-). 

MAnadagin?? var kista buin. oc a5r lik kon?o2gs vo'ri 
sueipaf. l)a let ko?mngr ganga til f)a menn er a6r 

25 liauf5o'^) verit menn M(agnus) konungs oc bad J)a kenna \ikit 
oc hera siAan uitni um ef nokcjtrir-*) m^^nn^) slægi |)ui upp 
at M(agnus) komuigr lif6i oc efldi med }n nokcurn illgcr|)a 
flok. [)eir gengu til ok mattu nær aungv^r uatni halida 
svmir kystu \ikit ok gengu fra si6an sipan var \ikit sueipa^ 

30 ok lakt i kistu let. konungr flytia su6r til 'Biorgyiiiar. mart 
var a6r fundit lika stormennnis sidan bi(jz konungr a braut 
gulldu Sokndælir honom l)a .xv. merkr gullz for S(verrir) 
konungr {)a sudr til Biorgyniar voro J^a komin pesi tiSendi 
adr liar. ') s tf. over 1. med iiedvisn.tegn. — ^ Denne overskr. kun i randen. 
■^) Rettet fra hds.s hiuido. — ') Vlkicrjar A. :{4() EIRSPENNILL 

K. 86. P |At var laugro-daginn er a lei6 in næsta eiptir oRosto at 
skip mik?7 kom t?7 boiarins oc \ar \)egar blåsit til moz 
ok sakt at Suinapetr uilldi j)//'g hcifa oJc kemr ^ar allr boiar 
ly6r stendr Petr up7> ok znælti lier^) kemr at })ui sem mrelt 5 
er opt/ it sama suiii i akcri ek lieiti ok suina Petr en skamt 
er a at minnaz at \er orum lieGan keyr6ir hæ6iliga or 
pe^um bæ ok erum nu en?/ aptr komn/r ti6endi liaufum ver 
mikil at segia fall M(agnus) kojiung?, ok HnRallz Inga 
101 s(onar) ok margra annaRa liauf6ingia en hingat er von til 10 
b9iarins. Svcrm \ionu7igs oc ba6 Jjes at Jxr skylldit uel x/d 
honom taka sem tign hans byriar oc lieu?V at sé. en hveriu 
gegni?" \)etta, er alb'r mcnn drepa ni6r lia'f6i e(6a) beri klæOi 
Uri andlit ser oc pat veit gu6 ^) at alldri fyR sa ek vncnn 
sua at undri ver6a en pat kann ek at segia y6r med saunnnu 15 
at alldri lati6 per nu sva illa efta snaukti6 ok sjrgid at æigi 
se nu dau6r. M(agnus) kommgr ok allr herr hans ok mun 
peim SU eptir gerp vænnni xera, at per latiG hrmgia e(6a) 
100 ■■ syngia Uri sal peira. e(6a) gefa fé fatækum monnova e(6a) 

klærkum til bona halldz ekci tyr y6r nu tauta e(6a) tutla 20 
hann Suerri af konung dominum beykt lief/r hann nu S(verrir) 
'konungr halsa a stæRum bukcum en per ervt bnndr e(6a) 
kaup menn lio;;;? kuidir ser hann kuid/r fe sinu takit nu yid 
Svcrri komingi er gu6 lieu«r sent y6r pa. hafi per hauf6- 
ingia rettan uitran ok malsniallan milldan ok retlatan irib- 25 
saman ok g/7"Qsaman ok agætan sigr uegara aiyggian-) til 
hinåuarnar ok l«?Klzgæzlu brautu er sa Sxerrir er med hernabi 
for til kaupsta6anna ok Birkiheinar peir eru bra/tu'') er her 
sueimu6o uin boin>/ ok sopu6o hirSzlur bonda her mun nu 
koma med konungi uarum hir6 spauk oc hogvsér er xera 30 
skal lås oc lykcill iiri frclsi oc f/?5i pesa kaupsta6ar oc 
ann/iuRa latid l)rr a braut iara falsara oc drottins suika en 
geriz nu liollir ok truir konungi ydrum fari'*) peir ok alh'r 
braut er sann/V erv at suikrædum xid koniinginn ok hans 
menn ella gæti peir sin xid umrenningu;?; koiumgs. peir sia 85 
ekci lengi i augu mou;/om oc uapn peira eru ekci ætfro6 
konungrin by6r aullum monnom grib oc irib peim. er t?7 ') Tf. over 1. med iiedvisn.togn. — -) Sål. (for ør-). 

•*) Skr. bra^tx eru, men med omvisn. tegn. — ^) Skr. firi. SVEEEIS SAGA 347 

hans koma oc ]^es leita oc Uri {)ui mun gu5 hoiiom ieginn 
oc hanu i fri6 lei6a oJc hans lielgir menn. 

K. 87. Fra Sverri kn)iu)igi. 

SYernir konungr sigldi fagran byr su6r til Biorgijniar oc 
a5r ^eir sigldu^) Uri boin mælti konungvmn at \mr 102 
skylldi sua liaga f(?)-Jnnni sem -) bQiar monnom J)ætti sem 
mest 116 peina, at sia ok sua ger6u peir. en er ko;nn2gr 
kom til bQiarins v«r hrmgt moti lionom um allan byin« oc 
gengit me6 processio a mot honom oh tolo menn vel vi6 
10 koitnngi ol dualdiz hann {)ar um hrii. lik M(agnus) konungs 
\ar {)a buit til graptar. 

K. 88. Ym gra/pt Magnus kouungs. 

HÅiin \ar iar6a6r i Crfstz kirkm utar ira komum Uri 
framan steinueg^finn invm sy6ra megin sto6 yiir greptti 

15 hans SueR^> kommgr Pall hijslcuip ok aull aldyda manna er 
i^) var bonum oc a6r lik kouungs \ær\ lag/^ i steinj^rona. 
Jia kallaai konungr menn til at sia likit^) at -æigi seg6i'^) 
peir at sia M(agnus) hcr\nz si6an a mot honom gengu Jja 
margir til at sia oc ein;m af gestum M(agnus) konungs gek 

20 tz7 o)t kysti lik?7 ok kltuk via konimgv leit eptir honom 0^ 
mæl/i. seint mun slikum trua mega fjar Yoro taulut maurg 
faugr æyrendi yf?V grepti hans. Nikulas sulltan mo6ur 
hropir S(verris) konungs tala6i kngt æyrendi ok \ar allra 
manna sniallaztr. kon?mgr tala6i oc maurgum faugrum or6um. 

25 S(verrir) konungr let bua um leg M(agnus) konungs vandliga 
gera grind um^') utan um legsteininn let si6an brei6a ka^ugur 
yiir legsteini/i Magnus konungr huilir i ^eim saumu kirkiu 
sem hflnn \ar uig6r i. 

K. 89. Hucrsu Magnusi konungi \ar farit. 

30 li yTAgnus konuH^ v«r uinsæll ok astsæll yid kndzfolk?/ 
iVl haffii hann mest traust af Viku<?rium \ar \)at mark 
um uin sælld hans at sua ska6a samt sem varjj at fylkia ' ) ^) Rettet fra hds.s sif/du. — '^) Vist fejl f. at. 

3) Tf. over 1. med ncdvisn.tegn. — ■*) Herefter skr. ok, men dette er underprikket. 
■'•) Først skr. keyidl, men rettet. — ") Skr. grindian, i ét ord, men neppc med rette 
') Sål. {^fyhjia). .{48 EIRRPENNILL 

honom at hanii skort i \)0 alldri \i\iit til fylg6arinnar meOan 
haan liffii oJc ^at hellz Icugi si6an at [tcim \ar\) gott til 
li6s ær af h«ns ætt kaullu6uz yera. naut j)es inest at af 
auUu la^/dzfolki er hann var ira ') Si^iirdi komoigi lorsala- 
103 iara kornin« en alh'r hautuduz \id afkuæmi HaRallz gilla. 5 
M(agnus) konwigr \ar madr litillatr oc gla6r \ar iniok i si6 
ungra manna drykciu madr mikill ok mikill kuen^na madr 
hann var um fram flesta menn at fimleik oc helldr sterkr 
madr auR ok storgiofuU snialr i mali ma)ina vapndiarfastr 
100^ skarz raadr mikill oc sundr gerfia madr mikill at klædum 10 

helldr har madr a uauxt ok uel uaxin^ limadr uel ok fagi'- 
liga-) hann var uel andli(!>s^) skaupum nema hann xar 
munnliotr nakuat. 

K. 90. Tala Svcrris Tornings. 

SYcrrir kojiwigr lét blåsa aullu boiar folki vt i Kr/stk^rkm- 15 
garb ok haf6i Jiar ^ing tala6i Havarer larls s(on) fyrst 
ok hlynti iiri honun ginum. sua sem van6i er t?7 tala6i hann 
lawgt ok sniallt ok er hann hætti. [)a sto5 upp sialfr S(verrir) 
kommgr ok lita6iz um ok tok seint t/l or6a oc hof a Jja 
lei6. Til })r?Ra or6a munu \cr taka er skalldit mælti. Miserere 20 
mei dcMS qvoniam. conciilcar/t me homo tota d(ie) ex-pugnavit*) 
me [tat segir sua miskunna5o mer gu6 Juv'at ma6rin tra6 
mik undfr fotum oc bardiz allan daginn i gegn mer ok kual6i 
mik. Su spasaga er nu fram komin a uainim daugum er 
spa6 var iiri maurgum mann^^ aulldrum er M(agnus) kon- 25 
tingr frendi minn bar6iz mer a moti ok uilldi tapa minu 
lifi en gu6 leysti mik nu sem fyR gu6i hef/r ekci iafnleitt 
verit sem ofmetna6ar menn ok \)af har6ast refsat iyrst er 
hann rak fra ser engilin er honom villdi iafnazt ok \ar6 
at liinum vr?-sta diofli enda si6an Adam er ha?2n gcrj)i a 30 
mot g\i6i hinn ii/rsti madr yar hann rekinn hinga^ i heim 
i |)<?5a anau6 en er rikin liofuz ok Pharoo^) j^ramgdi gu6s 
laugum {)a komu'') undr yi/r hrndit er slikt*^) hafa alldregi ') Tf. over 1. med nedvisn.tegn. — ^ Skr. lu/ia, men i (2) er underprikket. 
3) Sål. 

*) foto (lic e.rpu(jnavit er skr. ok fork. således, at det ses. at skriveren ikke 
har forstået ordene; herefter mgl. et tribuldvit. 
■') Sål. — •') Her mgl. måske .r. (A). SVERRIS SAGA 349 

or6it i veraulldinwni sua ok er Saiil \onungY g7"ånma5iz 
gu6s ly6 {)a flakca5i \\ann si6an me6 ohreinan anda lief/r 
sva æ^) verit iafnan i heiminum. kann vera at y5r J)ikci 
enw nær borfti -) war ræda hef iaz sua lieu/r oh \\er iarit i 
5 lawdi at {)(?/?• menn lirt/a up hauiz er ekci yoro ^onungB. 104 
ættar sem vor Erlm^r"^) s(oii) kyrpinga Orms let geua ser 
l(arls) nafn en syni sinum kowitngs nafn oh drapu mbr allar 
ko7iungsi ættir en toku undir sik allt nihi konunga. ^eina 
er ætborn/;- \oro til allt Jjar til er gu6 sendi utan af ut 

10 skerivim einw litinwn manw ok lagan at steypa [)emsi of- 
drambi en sa yar ek æigi toko \er ^at af os sialfum gu5 
syndi livprssu liti5 honom var i/ri at steypa [^eira. drambi 
æigi var os sakleysi^) vid Magnus ko^^Hng e(6a) Erl/;<^ 
I(arl) sem marg^r mæla oh æigi erum ver sua skajnminig?/- 

15 at æigi munim ver hvat af'^) gert ui6 os. fyrst er Biorg- 
yniar vaenn drapu Sigurd \onung fauGur minnn si6an felldu 
^eir fra lanåi Hakon hro\^ur mmn si6an tok Erlingr I(arl) 
.ij. bræ5r mina oh festi annan up^ sem kraku unga en let 
haugua annnan Jje^ta ma os seintt or hug ganga oh iafnan 

20 lieiir su nau6 a os legit at miklu v^Frim ver fusari at skiliaz 
fra ef æigi sæim ver eymd a folki voro eda [)eir drotna5i 
er æigi voro til bornir. her i sta6inn latift Jier koma faheyr6an 
fiandskap Jje^ta m«'la sum?r sigrsæll er S(verrir) uitr er 
S(verrir) Jja er svarad liua6 er [yat kynlikt mikit heiir 

25 hann til unnit gefiz lieffr hann fianddanum sum/r segia at 
ek sia sialfr diofullinn kominn af lieluiti oh se han)i laus 
or6inn. liygit at sialfu?« y6r hvoir J)er ervt J)a hva6 megit 
per ])a vera nema diofuls ^) {irælar ef \)er jiionit honom oc 
J)i vesælli en allt folk anna^ i vfraulldiuHui at \ier skiilnt 

•^0 honom J^iona nu en brenna med honom i au6rum heimi ærv 

æigi slikir lutfr folslig/r at mæla vid hven\ sem einn oc 

allra hellzt vid konung sinn. fol vcri Sverrir })a ef haiin 

ynni [tat til [»esa. uesela') rikis er a aungvarri stundu er i 

■■ frelsi er \)0 væri einskis vert at me6 fri^i stæfti. oh tyna 

•^5 {)ar i mot salu sinnni ok allri liialpinnni sua liz mer sem 
her vaOi saman kaifar ok ulfar kann ve>a at yftr j)ik(i rum- 

') Rettet fra lids. s ær (fork.)- — ^ Rettet fra hds.s bodi- 

'^) Rettet fra hds.s eil-. — *) Rettet fra hds.s -li/si. — ') Her mgl. vist ror. 

'") Skr. diofuls ncma, men med omflytn.tegn. — ') Sål. 1 330 EIRSPENNILL 

borat sallt ') initt margr lytr sa nu heiiJinni er \u(nn uilldi 
105 giarna af \æri sa kali«?- nu f/rndan er skaummu kalla6i 
fiandan// \iat hyg ek ef nu mætti sfa livers inannz hug er 
her er komin>z ok stæ6i hxnium horn or enni-) at her mundi 
margr k^^yflotr fram ganga \i(it mæbV barnit er \)nt gengr 5 
ut oc hef/r stem i hendi oc dræpr a gr?oti6 her skylldi 
haufu6 Sverris undir slikt kennit per ydrum baumuin slikt 
mælir gr/6 konan er hon gengr ut ok heu?r vifl i hendi ok 
lystr a helluna her skylldi haufn5 Sverris und?r s(egir) hon 
en vera-"^) ma at SveR2r verjji sottdau6r æigi at si6r. Viti 10 
\iat nu oc M(agnus) 'konungs me>«n |ie?r sem verit hafa a 
l)e5um fundi at \)cir verjn brautu ur bnnum iiri Jiriåiu sol 
heSan i ira haui allir Jjauk varir uinir \^eir er her haua 
komi6. 

K. 91. Frcf Sverri koHH^^i. 15 

Ept/r fall M(agnus) koiuDigs for S(verrir) konungr austr 
i Vik ok allt til lanåz enda lag6i hann \)a \anå allt 
undir sik ok skipa5i syslu me^n mæld [>a mangi a mot 
honom. pa, \oro \\bmr .vii. vetr ira pi er ho?ioin var ko»a;?gs 
nafn geuift .v. sidan Y^vlingr I(arl) fell S(verrir) "konungr 20 
gaf fja Yiionnom. sinum nafnbotr sumuw syslur e(6a) ueizlur. 
maurguw fek \\ann go5 kuanfaung ger{u \\an)i pa. marga 
at rikum raunnom. er aungar attu ætt/r til pcs ok honu??« 
liauf6o fylkt til landz. SueRir kowungr giptti Ceciliu. systur. 
s(ina) Bardi Gutthorms s(yni) a Reini. luari selka gipti 25 
hawu Skialldva-ru d(ottorj Andrés Skialldvarar^) s(onar) Petr 
ragna'^)fek Ingibiargar er at haf5i IvaR ellda maurg aunnwr 
kuanfaung fek hmin sinum monnom. ok hof pa at maurgu 
ok yoro peir {)a geruir giaflenndingar'') er sua voru til komnir. K. 92. Vpphaf Kuflunga"). 30 

linum uettr/ ept/r fall Magnus konungs kuanga6iz SueR/r 
\<.o)ii(iigv ok fek Margreitar d(ottor) EiR/Å\<; Smakomings 
lOfi latvarjiar sonar ens lielga EiR/Zr koiiuiigr huilir i skr/ni i E' 1) Sål., = sdUl 

-) Først skr. Iieimii'f), men h er underprikket og im rettet til en. iovrigt er disse 
bogstaver klattede. løvrigt nigl. her vist: er »ii'r hyggr illa. 

^) Først skr. at-, men s er underprikket. — "*) d er tf. over 1. med nedvisn.tegn. 
■') Andre: raiu/i. — '') end skr. 2 gange. — ') Samme overskr. i margen. SVERRIS SAGA 351 

SuiJno6u at Upsaulum Margret var systir Knvtz Suia kon- 
ungs. S(vemr) \oniingv atti a6r .ij. sonu. het inu ellri 
Sigur6r er kallaer var lauordr en annwaE, Hakon dætr lirnes 
\oro J)8ér Cecilia oh Ingibiorg. {lewna sama vetr liofz flokr 
5 i Vik aiistr oc yar sa liaufftingi Uri er kallrtc^/' \ar Ion s(on ) 
Inga honungs HaRallz s(onar) at J)i uraOi hurfu margir 
hauf6ingiar. Simun s(on) Aulnu^) Krtra Nikolas s(on) Biarnar 
buks Andres brasa6r Ion kutiza Bardr sala peir komu ofan 
i Tunsberg oJc stefndu Hauga ping oc yar Ion til konungs 

10 tekinn ole suarit hoiiom. land allt Ion haf6i a5r verit munkr 
i Haufu6 æy. 'BirMhcinar kaulludo ]\an7i kuflimg ok gafu 
honom pat Uri ko)iHngs nafn li6 mikit dreif til peirsi ok ioro 
nor6r me6r landi Uri J)i at Bii-kiheinar saufnuduz saman i 
Uikinnui ok stukcu Kuflungar J)ui undan laug5o peir ui6a 

15 land undir sik })ar sem peir ioro pviat peir hauf6o styrk 
mikinn peir komu ofan i Tunsbergi ok drapu par Simun 
skerflu er pa, liaf5i syslu i Tunsbe>-gi par fell med hoiiom 
nær .xxx. manna. 

K. 93. Fra Kuflungv;«. 

20 T^A b/yriu6o Kuflungar fer6 sina nor6r med Irtndi gek j)a 
L' folk und/r pa. h\ar sem peir komu. peir komu til Biorg- 
yniar ok laug5u at bryg^/ium. Kuflungar ioko byinn ok gek 
undir pa, allt folk-) peir drapu par nokcura J^irkiheiiia Kufl- 
unga>' satu par um uett>7nn. S(verrir) kommgr haf^i lati6 

25 setia up^^ Mariu su6na ut i Holmi J)a er hann for innan. 
or Sogni ok let gera yf?V raf ok kom alldri a uatn si6an. 
Kuflungar uilldu fram setia skipit ok \ar blasit til aullum 
boiar lyA ok gek æigi or sta6 en sua xar skip«7 reist oc 
hrist at sundr brotnu5u brandarn/r. I)a laugSo peir i elld 

30 ok brenddu upp Kuflungar komu pann tima a 'Biorgyynar 
våg er sungnar xoro liamessur i bunum Askell ruza liaf6i 
{)a b6iar syslu hann Yar at messo i Steink/rkm han?« \arp 
æigi fyR vaR v?c5 en Kuflungar komu i k/rk/una med aluæpni. kit 
Askell hli'op upy; i staupuliun Kuihmgar hliopu ept/r honom. 

:{5 l)a fell steinn einn niikill ofan or stauplinun« i haufuO"") *) Sål., for Aulru. — ^ /" tf. over 1. med iiedvisii.te^n. 
•') Rettet fra lids. s li<iufinn. .{52 EIRSPENNILL 

einum \)eiva. ok fek sa {)ep:ar bana jja sueittiz ro6an liel<2:a 
sua at (Irå^p a alltayit ofan. [)civ Askeli raku aptr staupul- 
inn ok helldu sig Jjar til \)es er boiar mcnn leystu Jja'j ut 
me6 fe. Kni\H7igar ioro austr iil Uikr jja ær af lei6 hauetri6. 
S(verrir) koiaaigr liaf6i sett t/7 landzgæzlu i Vikin>an. Vlf •> 
af Laufnesi ok Ulf fly Hav«r6 1«//^^ s(on) l*olf rympil oc 
en fleiri sueitar haufAingia veitti'-) hvaraV audrum aras/>- 
en sua ox Kuflungum li6 at 'Birkiheinar staukcu-) vr Vikmni 
allir nema Ylfr af Laufnesi hann hellz \id med sina suei't. u K. 94. Fra S\erri konuitgi ok \\cr hans. Kl 

'M uarit ept2r^) for Sncrrir komoigr nord an ur Prandheimi 
racd allmikinn her ok kom til Biorgyniar uin uakna 
skei6 \ar ^ar |)a kominn mugr skipa til beian';<5. nsér af 
aullum lowdum Svdr menn liafSu Jjongat flut/ ui'n mest sua 
at l^a var æigi dyRra vin i Biorgyn en mungåt. ^at \ar 1.') 
eitt sinn er mc;m satu i uindrykciu nokcHrir at [^eir villdv 
lata taka meira uinit. suein Su5r mnn))a uilldi æigi taka oc 
skilr Jja æigi meira å en um einn vin^) pott ok préttu til 
Jjes er Xor6mcnn uilldu br/ota up bu6ina en Su6r menn xoro'') 
Uri innan ok laug6o yt suer6um ok ur6o liuar/rtueg<7iu sarir 'JO 
ok \n næst hliopu t^7 uapna liuarir tueg^yiu J)y6uersk/r menn 
ok Nordmenn. {)y6uprskw' moin hliopu a skipin ok laug6o 
saman kug^unv;». boiar menu bioguz t?7 at soknar ok um 
si6ir uar6 gri5um a komi6 maurg aunnuR ospekt var \^ar 
ger vm sumroit Uri drj^kiu sak/?' ein» BirkihcinJi \ar sua 2.') 
uitlaiis af uindrykciu at hann hliop or haullinnni a millum 
ok koniings stofu ok Jjottiz laupa a sund ok fek bana annaR 
hliop af bryoiu i ko7iu)igs gar6i ok drukna5i en ær S(verrir) 
konungr yar kominn i boinn yar6 sa at bur6r bratt at .ij. 
108 menn deilldu d?"uknir annaR gestr konungs en annaR hiis- :{o 
karl oc {jui næst uilldi hvarr ueita au6rum t?7 ræ6i oc i j)i 
kom at Polfr rympill gesta hauf5ingi Imnn laust huskrrrlinn 
med stalhufu en hann la'st Polf a mot med handhauxi'') 
ept/r [tat hellt madr a manne ok letu ganga [laf er t/7 hauffto 
i uigva'lum ok \oro all/r oloJi/V. Polfr sleiz 6r j)raunginnni. :{.') 

') I teksten skr. sik, men dette er overstreget op Jxi skr. i margen. — -) Sal. 
■') Her mgl. vist 2^as/i'a. — ^) Tf. over 1. med nedvisii.teirn. 
•') Rettere er vist: rordii:. — ''j Sål. SVERRIS SAGA 353 

ok for t?7 li6s sin s oc let blasa gestaluftrinum ok er gestir 
koinu saman J)a ba6 Polfr Jia uapna sik huskarlar voro 
saman komn?V ok yoro komnir a skip sitt AsgeiE, liainaE- 
skalli reb Uri ]icim. en er gestvV komu ofan a b>-?/ggiur. Jia 
5 fleygfti Polfr suerjjinu vt a skip?'^ ok hliop \)nr ^egar eptir 
ok gat na6 sucrjnnu ok bar{nz \)Q^ar gestir fy]g6o lionom ok 
\ar\> Jjar onosta mikil ok letta pc/r Polfr æigi fyR en hropit 

■■ var skipit fell mart af Imskaurlum en flest hliop a kaf en 
er konungv \arb vaR \/d koman?i^) a gr/6um oc sætti {)a 

10 nokcuru sidaR liaf6i konwngr \iing i bnnum ok tala6i ok 
mæ\i}. })akca vilium vrr hingat kuamu enskum monnom 
er hingat flytia hueiti ok hunang flur e6a klæ6i sua vilium 
\cr ok J)akca \)cim monnom er hingat hafa flutt lerept e(6a) 
lin iiax e(5a) ketla J)a uilimw ver oc til nefna er kommV 

15 erv af Orkneyium Færæyium e(6a) Islandi oc aullum Jjcim 
er hingat hafn flutt jia luti er æigi ma missa oc land pdta, 
bætiz Yid. 'en vm })y6uerska me7in er hingat erv kommV. 
mikill fioldi med maurgum skipum ok ætla he6an at flytia 
smior ok skreift er mikil Inndzeyra er at [ieiusi brautflutn- 

20 ingu er lier komi(^ vin er mcnn haua til lagz at kaupa 
huar^rtueg^'iu min?r menn ok boiar menn e(6a) kaup menn 
heiir af \n kaupi sta6it mart illt en ekci gott her hafa tynt 
margir menn lifinu sum?r limunum sum/r bera annrt/'skonar 
aurkumbl allan smn alldr sum/r suiuir^ing verit sær6ir 

25 e(c!)a) bar6ir ok velldr j)esu ofdrykcia kan?r ek \ieim Su6r 
monnom Uri sina fer|) mikla ojiauk oc me5 j)i at J)eir uili 
hallda lifinu oc fénu \cr\n \^cir i brautu hedan sem fyrst !<)!> 
oc heuir {)e?Ra æyrendi vor6it os ofiarft oc niki \oro \^er 
megit a minnazt hvo^ efni ofdrykcian er e(fta) hua^ hon 

30 aflar'-^) e(6a) liveriu hon tynir. pat er it hjrsta er minnzt 
er at sa er t)ydiz^j ofdr?/kciuna pa Uri lætr hann fiår aflann 
\)viat ofdrykcian tynir fenu oc glator par til er sa madr er 
fullsæll yar at fé ver6r vesæll ok ualaOr sa er annaR lutr 
ofdrykciu at hnnn tynir minnninu ok auUu {)i gleyin?r hann 

35 sem honom vori skyilt at mvna pat it f)rzj)ia at pa. girniz 
hann alla ina raungu lutina ok ræpiz æigi at taka fe meft 

') Sål. O- kom hann. 

^) Først skr. aflan; n'ets første streg er underprikket, den sidste rettet til r. 

•'') Rettet fra hds.s fji/dnz. 

23 3r»4 KIRSPENNII.I. 

raunj^u oc. sua k(Miur. sa er iiiii l'ioiAi luir (jfdrykciu at 
hon eoiar \iann at |)ola aungvaii lut hvaiki orft ne v^rk 
f2;iall(la a inoti Imlfu iiieira illt en t/7 se g/'/t oc enn iiin 
frani i'g</iar hon |)cs at leita lastnia^la a l)a er oualldir a^^-v 
l)a er sa einri at hatui j)reyt//- likainann til, at ))ola uanft- .'» 
ræftit ma-^a/, af vaukuniun tyna bloiMnu i aulluni liftonuni 
oc spilla blo(^inu til uanhelendis ole \)(ir un-d tyna allri heils- 
un?2ni oc l)a er farit er eiguniiå lieilsun//i o/, uitinu |ja 
eggiiii'^) jja at f/r/ iara \n er ologat er en \)(it er salan 
eg^iar hann \)n at ortékiaz alla retta siftsémi girn«? .syn6irnar Kt 
en af liugaz gu6i ok aullv inv retta niinnaz a aunguan lut 
\)anu er hcmn \ieiir gert litid [xr nu a ofdrykciv inenniuir 
|ja er [ter skiliz fra aullu i senu dr//eciunnni ok lifinu hvnf 
Hkazt cv'-) hverr \>-a miin g?vpa \id salun??ni. niinnniz å 
I1V6TSSU ulikt ^ctta, at hæui er |)i er wra skylldi \)viat aullu rn ):> 
lutum ska\ stilling fylgia. litrinr/ni skylldu v<'/a hogværir 
i fri6i seni launib en i ofri()i agiarn/r sem leo. kaupnK'j/n 
ok bondr skylldu oc vcra hoguærir ok iarct med sinu edli 
afla fiarins \wc5 rettu ok j)o niec^ erfi6i gæta med vizku en 
ueita ixici) niilldi en liin/V er niin^i erv wra [)aklat?r ok i'O 
t)iona hvcrr*') sinu/// yt'/r nian//ni niec^ godiuu villa hv^';r 
102"^ ept?V sinum efnv//;. lauk^i sua malinu ba6 sina nu'un ve/a 

sidsama ok f/7(^sama \i6 boiar mcnn bondr e(6a) kaupine//n 
110 vrtr J)e/ta mal vel romat af uitruni ino?/?2oni. S(verrir) ko/j- 
xingr for nor^r t/7 kaupangs um liausti(^ ok sat jiar \x\n ■l:^ 
uettrinn ok \oro {)ar med hoiiom flestir all/r haut'dingiar 
hans. Kvflunga/- \oro i Vik/'/nie. 

K. 95. Vid Kuflungv///. 

DAt saina haust foru Kuflunga/' ok ætlui^o nori^r at Svr/ri 
koniingi oc er [)eiv koniu non^r t/7 Agdanes. l)a kua(> \\o 
Nefari. Tynum Hirkiheinnm heri Sxerrir lut v*"/ra latinn 
randheing reyndan rida hart ok ti(>uin hæluni/, niinz i niali 
metuinz helldr at ual felldan latuni skipta gu^ giptu g/'/uni 
hr?6 {Da er j)/7'm svij)i. j)r7'r koinu :iundur/l)a nott iu// t/7 
b^iar ok kom eingi niosn'') f/V/ j)/7'm. S(verrir) konungr Ant :55 
up/ji i bo?*g a Steinbiorguni ok fatt lit^ m/'() honom en mestr ') Her iiigl. vist tiau. — -) Rettet fra lids. s per. — •') Kor vist luitra. 
*) Hør vel læsrs Kmiuntir hiiih. •'> Heftet fra Jids.s »i/d.v. SVERRIS SAGA .Sof) 

luti liirdari uirtr xar i buiiuin. Kiifhnzgar toku b»uun o/- 
drapu miok mart af Jiirkibeinnm.. {lar fell Bryniolfr Raugii- 
xallz s(on) OttaR kneRa Sigurt^r^) dotafi5r Andres kr/sta 
Andrés biugi Ion kuUiuigr gaf grid auUuwi JMrkibrinui)/ 
5 J)enTi er handtekuir \oro ok s(ag6i) at [)eiy skylldu wera, hans 
incnn. Kuflungr gaf peim up ei6ana ok sagdi [)a mundu 
\crsi sva-) go6a drengi at {jc/r mundu veigi veR hallda or^ 
sin en ei6a. {legar um kuelldit gengv iMrkihe/nar med vapn 
sin .ij. e(6a) .iij. saraån stundum .v. e(c^a) .vi. e(6a) euu 

10 nokuru fleiri upj; til borgar a fund S(vernsj koniingii ok 
at morni \oro \)cir alhV brautu fra Kuflunguni. ok saug^o 
honungi hvcrssu or6it var. konungv sag6i han)i ekci mundu 
kunnna at vera hauf(:)ingia"^) let \>nt synt ha/a i ^esu. Kufl- 
ungar toko \)ar aull skip S(verris) konujigs ok liauf5o sum 

15 braul med sér en sum brenddu \>eir a einni nott ioro peiv 
braut or bænum er myrkt var onMt konungv sat [)essL stund 
alla i borginnni ok {jottiz ælgi hafa li6 til at bcriaz v/() jja. Kufl- 
ungar foro {)a sutSr t// Biorgyniar. en S(verrir) kotuuigr sat ept/r. K. 96. Via Kuibivgum ok YiiikiheuuDn. 

20 \T^i vari6 foru Kuflan^a?- nordr t/7 kaupangs ok lågu pe/r 

V vi6 Holm nokcwrar nætr foru si5an aptr til Biorgyniar. 

[tat sama sumar for enii nor6r. Ion kuflu^i^f;- med maurgmn 

skutum ok ætla(^i at koma a uuart S(verri) konimgi en 

konungi' for nordan a mot med miklu li6i [m (][(va6) Blakr. 

25 Reisum ve Uri uisa ut'rum |)ung/r Kuflungum latum bryndan 
hior^) bita bohun tafn yid klo hrafni staukcum fianda fiokci 
fndum lond iofurs brandi rio6ijm dauR i dreyra drepum 
meira lut |>eå'a. skutur Kvxihinga skilduz vm nott Uri Sta(M 
i ofuiAri Kuflunga;- komu .v. skutum nor6r i Angr. {)a kom 

;{() S(verrir) konungr at \)eim med maurgum storu»i skipu?/t ok 
drap af j)c/m nokc?tra me^ni en Kuihmgar komu/ af lapi 
undan litlu siftaR komu KnUxngar en til Ions ok foru su(>r 
til Biorg//n?>n- ok duaulduz-^) [)ar litla hri() ok ioro undan'') 
S(verri) konungi. en homi Wn- su6r t/7 Biorg//»?"ar haim 

;{5 sendi austr a nious^) Vlf af Laufnési ok Hida bro6ur sinn ') Rettet fra hds.s Su/udr. — ^ Tf. over 1. med nedv.tegn. — ^) Sål. 

*) ?• er tf. over 1. incd nedv.tegn. — •') I tf. over 1. 

'') Rettet fra }ids.s (niynlnn. milsko fejl f. nustr midnn. - ') SA]., -^ iiiii: ;{5n EIliSFENNlLL 

iiirr^ .vi. skipum. \)cir konui uiii nott su6r i Hrott. [)ar lagu 
Kuihingar iiri xx. skutum [iciv Vlfr reyru at [icim ok æpttu 
Jiegftr^) KufhiH(/nr it-tlujju ji«?' komin koniDig. ok tokv [yegar 
undan \)ch' Vlfr to/o af \)rim .ij. skutur ok drapu af hvert 
lOS"- manz barn. j)ar styr^o [w/v Erleiuli- Gx\bhr(mdz s(on) ok Pall 5 

vår skinw en lic^ Kuilnnga for ser hua6 Kuflungr for einskipa 
Irmga ri6 a5r li6it kom til hans Jia q(va6) Blakr visu. Aulld 
rniin hitt at haullduz lniat?V gulldut \)f's skatnar fyi? or 
flokci Jjeira forårs tungur Kuflunga nu kiia bergs i bi'orgujn 
buk rei6ir la sivkan met^r var hrafn i Hrotta hrotz-) annan 10 
neg {nota. 

K. 97. U/n vanmatt crkihyskups ok s-ætt \)ciRa. konungs. 

EPt/r um uettrmn ur^o mikil ti6endi i Prandheimi Eyste/?i« 
Qvkihiiskup fek mikil vanheilendi {legar um liausti6 ok 
la um uettråm t?7 \ics er lei6 iol ok Jja er at lei6 mætti 15 
aiWhyskups f>a gerdi \\ann or6 Suerri konwn^ri at \\ann kæmi 
t?7 hans ok sua gerOi hann ok ræddu |)e/r sin a milli marga 
luti er iyvY ha-fdu vrrit i {)cmi skiptum ok at skilna6i baft 
erkib?/5^■^^p at Vomingr skylldi iyr geua \\onoTci allt ^at sem 
\\ann hef6i oftekit v/5 konwng ok sættuz Jic/r me6 aullu ok 20 
fyr gaf huaR audrum alla J)a liiti er l)e/ra lia-fSo millum 
verit erkib?/5/rH2J andadiz um nottina næstu eptir Pals messo 
ok var buinu grauftr hans i skru6liusinu i Cr/stz kirk?u 
nokcwru sidaR tala6i S(verrir) konnn^r a kor up^i ok sag6i 
hverssu iarii liaf^i tal l)eira erki b?/5A'nps it si6arsta sinn 25 
ok sua ^at at han;? hef6i l)i ia6 at hann hefOi meira af tek?7 
ym motgang v/5 Sverri en sua at hann uissi at \)at xæri 
gu6retligt ok æigi heffti si6r adrfr lut?> til \ies borit er hann 
pættiz eigi mega fra skiliaz lifiueizlu vi6 Magnus konung. 
Kufhin^ar satu ^am\ vetr i Uikmni. 30 

K. 98. Fra BirZ:/bc2n?^m ok Kuilungum. 

Eptfr um uari6 for S(verrir) kontingr su6r til ^iorgyniar 
vi6 aullu li6i sinu ok dualdiz jjar Icngi um sumarit 
var |)ar [)a hyshipa fundr ok annaRra hauf6ingia \ar ^a,r 
pa rætt vm erki hyskups kosning ok var mest til nefndr 35 ^) lier mgl. heroj). — ') Sål , fejl f. hotz (dittogr.). SVERRIS SAGA 357 

FtiRtkr hijskiip ^) af Stafaiigri Uri pi at Eystcinn erkihijskuj) 
haf6i hellzt hann til nefnt. S(verrir) koniingv mælti lielldr a 
inoti ok fann til \>es nokcwra luti en \>at var|3 iim sid/r at 
Eiuikr vår kosinii oc for hann it sama suma?' ur land i. 
5 S(verrir) kommgv for-) me6 li6inu austr til Vikr ha;;;; leXf 
eit skip i ierb \ieiri siglldu upjj a Aug6uin a skeR ok braut 
J)ar. lionungr let brenna skip^Y pat kaullo^o peir Hreinin;/ 
ioro peir sidan lei6 sina Kuflungar \0)-o i Tunsbc?-gi ok 
liauf^u inikin« her. Kuflunga;- lagu skipuin sinum \id Hrafna 

10 biorg ok hauf6o .xvi. skip. S(verrir) konnngr lag6i sinum 
skipum vt \ib eyna vi6 Smiorbo;g hann let fara .v. skip hh 
inn til boiarins ok lagu peir \id brygiur Iwnungr hafdi allz 
a fiordatigi skipa peir lagu sua .iij. nætr villdi konnngv 
Uri {)i æ,igi at legia at Kufhnjgar hauf6o lic;' mikinn vp;;i 

15 a bc;-ginu ok Jjotti honoux paf ora6likt at legia skip sin 
und?V stort gr/ot ef peir hæri a {Da. Æigi treystuzt Kufl- 
ungar ok'^) at hono'ixi leg^ia a mm fiordu nott laug6u Kufl- 
ungar inn at brvGiunum lio^liga par seni 'Birkiheinar lagu 
Uri .V. skipuv?z en sva var myrkt at æigi sa huar/;- a6ra 

2(1 fyR en skipin rendu at peim ok a {ja e;" Uri lagu tokz pni- 
[)ega;- bardagi mikill ok er S(verrir) konungv varp vaii vid 
at peir baurduz ætla6i hann at Menn hans m;<;ido vera illa 
stadd/?'. laug6o til sem liar6ast. En K\\i\u,)igar uilldu æ/g/ 
peiRn bic^a ok gengu a land up^> lagu par menn ept//- af 

25 liuarunj tug<7ium^). Kufh<;;^a;' ioro pa la;nlueg nor^r til kaup- 

angs ok komu {)ar litlu Uri IMichials 'siesso par xar Ur/ i 

bonum luaR Kleinez s(on) med skipsaugir') sina nær. Ixxx. 

nian;?a var par blasit Uri auUu li6inu i bonu;;?. lifts m/ninom 

' ok bojar rno??;;om vt til bo?-gar Kui]uiigar hauffto .dccc. 

;ui manna ok sottu bojgina en boiar nir;;n vaurftu. Kui] iingar 
l)iog_(/u vp/; t7'cbo;*gina oc er peir komu inn flyfto boiar 
m^nn. {lar fell luaR Klemez s(on) ok nær aull suéit lia;/s 
en Kuflunga;- toko buinn ept/r pat var ping att ut a Eyniin 
oc gaf Riorn Erl/ngs s(on) loni kon?«2^s nafn. ') Rettet fra hdskrs. Iii/aliup.t. '^) Skr. to gaiifif. 

') Tf. over I. m. d ncdv.teffn. - '') Sål. 

^) Rettet fra li(ls.'< >//>-. hvor ii er rettet fia n. 858 EIRSFENMl.l. 

K. 99. Fra Porsiei-si kv^ad. 

Poisleinn kuga6r gætti suiiirar 'j borgarinnar oc fengu 
Kufluiigrn- J)ar ekci at gert. j)a toko \)rir i CWstz k/?k?'u 
Xikolas sullnii iiiu^ur broj)«?- ^vcrris \iomings ok fluttu liann 
iipjL* til bo/gai- o/.- reistu jjar galga oc saugc^oz \)ar skylldu 5 
hanu liengia en [)Ci>n velldr \)U Porsteinn s(()gfto) [icir en 
Nikolas sÅral liaua grib ef pu gefr upj> borgina ok alh'r J)ér") 
114 ()<• imiii. jta S(veiTir) lata y<^r alla hanga ok er ^es u6n. 
s/.-»lut \)er oc jjes eiga van af os jiegar xcr niegum \ifl 
koniaz. Porsteinn otta6iz nu ok liugdi at [iciv mundi satt 10 
segia at harm mundi illa koniinx huara sern hann hitti ef 
Nikolas \æri drepinriii i{e(^ han« \iat af at gefa upjj borgina 
Kuilangar gafu nu^) I\)rsteini grib ok aullu fé hans lifs 
gri6 luiuf(^u allii- borgar me»n. KuUiingar toko fe allt oc 
bronddu bo>gina ok bi'utu. Knilangar toku [lar niargar 15 
gersimar. Sverr/s konnngs var })ar mik?7 liitskipti. Kuf- 
(lungar)"*) ]aug6o gialld inik?7 a boinn saugduz ella skylldu 
bienna up^) allan ok launa sua boiar monnom safnat ok 
in6tstau(io. boiar mrnn greiddu helldr gialldit. Kuihingar 
(lualduz [)ar li'tla hri6 oc re6u ser \^ar til skipa en boiar 21) 
mcnn ba6u jia uel iara en villdu |io helldr at [iciin iær'vA 
illa. Kuflungar biogu nu skiott skut?t>-nar \>viat kom a [)a 
nokcuR kuK at H6 mikit fa'ri utan um Gaular as. reyru 
Kuiluugar )ja djifanda ut or anni ba6u boiar mcnn {)a alldri 
aptr koma Kniliingar ioro ut ept/r fir6i ok helldr uspakliga 2') 
ræntu byrftinga liuar sem jic/r fundu. \iciy toko kaupskip 
citt Tsla/Klz far. \iai \ar kallat Srangrtr folinn. {)eir rentu 
])((/ hverium peingi. j)a ioro \)cir sudr til Biorgyniar ok komu 
\ufr lillu Uri iol \\\xihoigar haufdu \)ing i bonum ok kraufdu. 
bniar \\\c)iw iola veizlu en jx/r taulduz undan en Kyxihingar :?() 
lietu af((/- kostuni a niot ok stix') \id ^anw gneR") nokciira 
daga. litlu Uri iol \ar \>at einn myrgin i Ivsing at .xiiij. 
i(///gskip ok helldr stor siglldu sunnan ha Huntrfnesi til 
boiarins Kuflungar vr6o vanV \id [)e/ta ok hliopu t/7 vapna 
sin//a ok \\\vv all/V x\\)p or l)nnu)7i e(6a) in»/ nm Ola/s kirk/u isf) 

') Amlii^ lids. har S'tou. sftimrar er i livert fald urigtigt. 

•^ Her mgl. der vist noget (en rf ficr vilid rif/i pat). 

•^) Herefter fi)rst skr. upi) hc. men dette er overstreget. — ■*} Inui/ar mgl. 

■') Sill. I SVERRIS SAGA 359 

Ion kuihingy lét hlasa li6inu t/7 skipaiina hliop hnnn u sitt 
skip met) sina sueit. sncni \)vir {)a yiir til Munka bryg^/iu 
ok roa })ar upj; a sker ol- festi \)ar skip/7 å i pui bili renna 
skip Birhhcina at {je?m laupa Kuflungrtr Uri borc^ oÅ; suima 
r. t?7 landz en sunnV tynaz. Ion kxÆioigr fell a skipi sinu oh 
einn mac^r med honom ilettu Birkihcinar lik |)e/ra. en er n5 
SverWr konungr \ar\) vaK v/5 Jim tij)endi lét hnnn flytia 
likin yiir til boiarins ok let bcra up til Maria kirkiu ok 
leg.9ia ni(^r uncbV su6nieggfinn let breifta jiir ua6mål Kufl- 
10 ungar fylkttu inn \id OUfs kiikiu ok æpthi a Birkiheina ok 
egiuGu pa at bpriaz. 'kouimgvum ba6 sina menn ekci lnr6a um 
huaft }3cir seg6i ok kuez æ/^/i villdu beriaz ni6 haufut lausa 
mcrni s(egir) at liaufc^ingi JKVRa lig.^! her undir Mariu k?rkni 
ok skilduz pcir illa \id hann var ok -æigi go6s hauft^ingia 
IT) at gæta Kuflungar ioro }ja a braiit at sinnni sa madr \ar 
\)ar i bonum er J^etr liet er B«rÆ?bemflr kauUoao fau6ur \)es 
niaiiz er Ormr liét en Astr/l)i steig^) uio6ur hn^is. ok \tann 
saina Orm sagt^u Birkiheinar at Knihmgnr hef5i kalla^ 
konung sinn. Ion Inga s(on) ok sa sami Ormr lægi Jjar nu 
lio undir k/rk/u ueg^nuni badu nie^m J)a Petr t/7 ganga ok 
kenna ok s(egia) afir nokcur maurk å en Uami sæi likz7, 
Petr s(ag(^i) jm/ t/7 marka ef hann vreri linws s(on) at 
sueinin;? lili'op a lia ok skeindiz miok undir ilinnni a hægra 
fæti nu er \)af uist ef \)af fin»z æigi her å jja er ha7^w æi^fi 
■Jf) minn son en ef-) [idt hittiz {la mun ek æ/^ré yid dyliaz |3a 
vrtr dregin af hosa likinu ok lez Petr ]^ar kennna \mt mark 
er å hfl)/s syni haf6i verit. S(verrir) konungv lysti fnu fir« 
boiar monnom ok sua sinum monnom at Petr kendi \>ar lik 
sonar sins o/,- man y6r boiar monnom vera \)at kunnigt s(egir) 
:50 h«nrt h\((rt Petr oA: jjåu Astr?6r eigu nokcura ætt til \)cs 
at s(()n) Jie/Ra vreri konungr yiir ^oRcgi. var Jja iarftat lik 
Kuflungs at Mariu k/rkm {la varj) l)a^ f?/rsta sinni at S(verrir) 
komingr kom sua t/7 Biorgyniar at allr lyftr uar6 fegin« 
ok var nu Sivenin cin/t konj^wz/r yf/r NoRe<7?. ') atcik (\c amlrc hda. ^ /" If. 1. med iiodv.tcgn. 'M')() EIUSPKNNILL A^ K. 100. PVa Sig?<rdi brenne'). 

vstr a Maurkum \ar flokr sa er lila'pit liafdi ofan i 
TTikiiia oc gert jmr mart illt dræp/7 moai en rænt suiua 
116 \)ar \ar sa ^nadr Uri er nefiidi* er Sij^^n-ftr brænn/r s(on) 
Inga konun^fs HaRa7/^ s(onar) Sigurc^r brennir liaf6i fundit 5 
Ion kuflMn<7 ok haf6i \\ann iekit vid frendsyini hans ole 
bau6 honom til sin. en Sigur6i {)otti [^at litilncdi ok villdi 
helldr iarn \id sinum niounom. haf6i haiDi .ccc. manna um 
sumarit ept«r fall Ions kuilungs ioro b6ndr at S(igur6i) 
brennni ok toko hus a honom ok sottu hann i stofu nokcwrri lo 
peir vaur6uz karlmannliga ok jja e/' mennin?'r voro nær allir 
fallnir Jia kailat)? S(igur6r) brenn/r oA; ba6 f)a bondr hly6a 
sér en er hann fek lilio6 mæ\ti hann. nu mun æyrendi 
y6art verjja slikt hingat sem jirr vilit mvnut Jjcr s(egia) 
S(vern) kotiiøigi at J)er hafit felldan Sigurd brenni s(on) Inga 15 
kowj^n^s en pdta er niiklu niinni frasagnar vcrt en [ter 
hyg^Y \iviat ek heiti He6inn ok em ek s(on) Porgrnns hrossa 
pr^'S^z''^) islenskr ma5r at aliri ætt sottu [>eir Jia at honom 
ok felldu hann ok kalla menn at madrin?i vrrri allhrå'str. V K. 101. Fra Eiriki erkihijskupi. 2o 

"M sumarit eptir fall Kuflungs kom EiR?A;r erkib/y.sVi:«}) i 
Irtnd for hanit nor6r i Ni6ar os til stolsins. ^af sunuir 
andadiz Hauar6r iarls s(on) [tat var kosning allra manna 
at uelia til hyskups i Stafangr/ Nikolas A(rna) s(on) a 
Uestreini^) konungs bro6ur. koj/nngv m(ælti) a jnoti en J)h lT) 
er N(ikolas) xar\i J)C5a vaR fia sendir haini breif Margretu ') 
d?"otningu ok var \>ar mart talac^ fagurliga ok uingianliga 
til konungs ok sua t/7 hrnar ok talit frcndsymi vid hana. 
drotningin flytr petta. mal ii)i konungi at hann \eggi lof t?7 
104» at N(ikolas) vcpri uigcir til b//5/>(/ps. konnngv kuez [tes vrra ;<(» 

éfiis at gem hann at meira mannui en |)a var hanii lez jic.v 
van {)ikcia ef hann fengi nokcurt Riki i y^onegi at hann 
mundi ha/a inn sama hug t?7 hans oc ekci mundi trrleikr 
ha?is uaxa vid hann jjott hann fengi nafn hæra en |)a haf6i 
117 ha7in. drotningin sag(^i h\7'rssu mikif Niko/ax hafcM latiV) :{;') ^) Samme overskr. i iiiaigeii. — -) Udelades i andre lids. 

•*) Sål. ff. Stoårcimi/. — ') Skr. -fjrcihi. men i er underprikket. SVERRIS SAGA 861 

Uri \)r.im JMrJcihemu7n ok sag(M honoiu nu sua megu mest 
bæta at gera hann tiginn man>« innann \andz sag5i hann 
nu aungvan vtru leika mundu gcra ef hann leg6i uapn sin 
oJc geréiz kenni madr. koniDigv kuéz mundu ueita henni 
5 ^etta. En {)es væni ek at æigi muni liedan langt li6a a6r 
bæ6i vit munum ^esa. i5raz oJc marg/r a5rir. ept?V ^at fenguz 
bref konungs at N(ikolas) yæri uig6r til bz/5Z;»ps oJc var 
sva gert. i \^ann tima an^adiz b?/5/^(/pinn i Oslu for Jia 
Niko/a5 f)angrt^ t?7 stols en |)a va?- uig6r Niall hyskup til 
10 Stafangrs. 

K. 102. Fra Eiriki erkihyskupi. 

DA er EiR//i:r kom ti^ stols i Ni6ar6s toko kors bræ6r uel 
\id honom en hann tala^i a kor })a ær hann predicaSi 
ok mæ\ii haurdum or6um til T^irkiheina lag6iz |jegflr umivkt 

If) med \)C'im ur6o Jiegar margar greinir millum ko)iungs ok 
erkib/ys/iitps. pviat M(agnus) konimgr haf6i standa latic!) me6an 
hann re<^ Rikinu [iaf allt ') Yjystcinn erkib//s7i:?<p hafdi akomid 
vid bondr xm sakeyri sem fyR er ritati. S(verrir) konnngv 
beiddiz at standa skylldi allr in?^ forni laga ret/r milb«?? 

20 konungs ok erkib//.<j/tups en sag6i Erb'ng skakca ekci man;/ 
til at bi'iota laug ins h(elga) Olafs konungs til ^es at son 
hans \æri uigdr til konungs er æigi nar at rettu til kominn-) 
at sa vccri kotiungr er 'æigi var komings s(on) var |ia/ kaup 
jjeira s(egir) konu^igr Eysteins erkib//5l-wps ok Evlings at 

2.') erkib/ys/cwp skylldi uigia s(on) hrt>?s til koniøigs enda skylldi 
hann jia fara fr«m jje/m ola'gum vid bondr sem honom 
likadi oc liz mer sem huarki muni [mt gert at gu6s lauguiii 
ne lfl??dz lagum lirr i landi. en ef [)€)■ hgskup uilit mik/7 
auka 3^dai-n rctl. Jja viliu??i ver auka iafn miklu konungs 

'M rettin». ok abyrgiz {jer [)a vid gu6 ok allan landz ly6in?* 
hve?-ssu retliga jia feR stiornin i boKlinu. erkib/y.sViap neitac^i 
|)ui ok sag6i at gu6s retr ætti iafnan at uaxa en alldri n« 
at jjuerra en j>er h<?rra s(egir) ha)in hafit |)au laug sem l)n- 
hauit sua/it til oc abyrgiz \)cr \iat sialf/r hvart f)cr halldit 

!i5 \)at e(6a) ivigi. fyri jnii at alldri liefir aukiz auia lag a 
konuns?, retti. o *) Iler uifjl. er. — ") lier irifrl. vist: fi/nr fin al. aldri fijir hafdi irrU i Xdrcifi ( A). .'{Gl' eirspkxnii.i. 

K. 103. Vid Eiriki konungs \)rof)uv. 

EPt?V fall M(ap:nus) konituf/A leitiuli Ehiikr ui6 S(verri) 
konung broftur s(inn) ef hann uilldi ueita honom nafn- 
bot ineiri e(6a) ueita honom nakuaft af iiiki. VoniDigY bad 
hawn vcra innan liirSar ok hafa iiafnbot sem le?idir menu 5 
ok Ycra. \)o mest metinn af \icim. Eiiiiki hugnafti ^at litt 
ok sto6 jia sua x/d uin lu«^ en meft {ji at Eiii/Ar hellt sueit 
mikla en liaf^i ueizlur litlar \arf> honom fe fatt ok uettri 
si()aK bio/, lirojn ui- \(nu\i hann haffti .v. skip. t?7 peinar 
ferOar rez mart lifts mo;?na mc5 honom styrfti skipi Auzur 10 
preslr audiu Pioj)olfi-^) pik Hermundr kuafta inu .iij", \ielr 
lielldu um suinrt?it i Austr ueg ok heriudo uin Eist land 
l)ar sem i Pikum heitir feiigu \iar fe mikit ok sncry si6an 
und/y Gotln>Kl urfto [)ar mis sattir vid Saxa ok unnu af 
\icim kug^ga .ij. oc ioko \)(n- ogn/imi fiar foro si6an iil Sui- If) 
l)io6ar ok liittu [tav Kmit konung gaf kommgr l^imki lang- 
skip at skilna6i foro ^eir aptr helldr ospakliga bo6i um 
DaumorÅ- ok vm Suil)/o5 koma aptr um hausti6 ok liaufftu 
l)a .xi. skip. \)(if sama haust hofuz K[ii\iingar. 

"»&'" K. 104. Eiriki geiit len ok iarh n(afn). 20 

HRafnabiarga haust l)a er S(venir) konungr var i Viknani 
skipti hanii \andi uid EiRik bro6ur sinn ok gaf ho>iom 
land austan fra Suina sundi ok nor6r iil Rygiar biz ok 
\)ar med a'll Uplaund ha>?n gaf ho>?om ok iarls nafn ept?/- 
[•>at fek FÅTiikr sér hir(^ ok ger6i/. mikill haf6ingi ok go6r 2.') 
Asa het kona lians. 

K. 105. Upphaf Kuflanga^). 

11!* Cjiiiiun Kara s(on) nk Auhiir af Go6Ranne ok enn l)e?r 
O sueitar havf6ingiar^) er vmt hauf6o mod Kuflungum 
ok farit haufftu sudr til Danmaikar en sumir austr a Mark/r M) 
ok duadduz {)ar austr ept/V um suma?"it. en \)anu uetr eptir 
er a lei6 sottu [wir i Danmor/: ok hittu l)ar Sinum Kara 
s(on) hann liaf^i l)ar med ser sun M(agnus) konnn^'^ E,i'\ings 

') /■ tf. over 1. med ncdv.tegn. 

~; SsVl.. ineii urigtif^t f. VarbeUjia (detto ord liiir Arne Magnusson skrevet over 
A'«//, som han samtidig har udstreget). 
■I r tf. over 1. I SVERRTS SAGA 363 s^onarj^j liofii ^cir [nv flok ok fengu fiolmrymt ioro um 
uari6 nor6r i Vikina ok haufftu .xvi. skip ioro uspakliga 
ræntu bondr ok kaupmmn ioro austan um Uikina {ia sigUdu 
\)eir vt yiir FoUdina ok nor5r a Ag6ir ok ræiittu \mr sottu 

.-) sua in?? til Timbcrgs. Einikr I(arl) var upin a landi ok ekci 
var i Vikin^riii mart Birkiheina. Tunb^rgs menn safna/ 
saman ok ætla^) at vrria boinn hauf6v \ieir skip Uri bryGium 
bæM langskip o/t byr{niiga ok skipta jjar li6i a millum 
skipannna \)enna, flok kaullu6o mcim Uarbelgi ^eir Simun 

10 tieystaz l)ar æigi at at legia ok snua aptr yf?r Folldma 
Timb^-rgs menn snua nu ept/r tjt'hn Simuni oÅ; re6u [mv 
\)ar i/ri li6i Porlakr Ulfgezt s(on) ok Ulfr svarti Asleifr 
bondi \mr Sinum iarn austr undan en Tunbcrgs m^nn fara 
cptvr at leita \>eira. ok liitta \>ix su6r vid Br?stein laug6o at 

IT) \)eim ok \ar\) \)ur mikill bardagi liaufdu bondr skip stæRi 
ok bor6meiri snyr nu a liendr \>eim Vårbelgivm manfallinu 
ok lauk med \n at Simun Kara s(on) fell ok \n\iir af 
Go(^i{annni ok flest allt Mb \)ciii'd sua at fatt eitt komz 
undan a skipi Sinuma?- fundu |)C?r vndir })ilium nidri konung 

•JO Vuvhclgia iaro uellra ganilan ok drapu Uaim jjegar fengu 
Tunbrrgs menn i \)ess[ icrb inn mesta orftstiR ok mikit fé 
ok ioro aptr vi5 sua buit. 

K. 106. Andlaf TAriks iar/s ok xVsu corio haits. 

A|)ui sama aii or Yarhelgir fellu fek EiR?Ar I(arl) sott 
()(• andadiz l)a \ar hann i Tunsbergi o/.- er sottin •') dro 
at hoiiom \)a gaf hann sik iil munklifis ok tok munka klædi i 
adr hann andadiz. \miin sama dag andadiz. Asa kona hans 
ok en .ij. nottum si6aR andadiz. son Jx/ra er M(agnus)-') 
hét ok yar \)ar all margræt um [)a' tijjcndi \ar [wt margra 
:'.o manna") at vandir menn mundi ha fa grrt \y'im suik ok 
liflat. tok S(verrir) konunr/r j)a enu Kiki allt j>ui na-r anda[)iz 
luiii? selki. 20 '; tr Vilcnrr lar hiillnDr tf. iindie lids. 

2) Skr. (i'tla6, men <) f-r uiidciTprikket. — •'• Rettet fru lids. s sniHz. 

■'l 1 r;indcn er opr-ii skrevet Macjnus {ns fork.i. ') ll«'r mf,'l. mdl. .%4 EIRSPENNILL D K. 107. Upp(liaf) Breidskej^gia. 

^At sama sumar er EiR/'/:?- I(arlj andadiz liofz flokr a 
Maurkuin austr ok sa haufdingi er kallfl5/" var Porleifr 
brei6skeg(7r ok \æri son Eysteins HaRa?^.? s(onar) ok \)al til 
iai'tegna at a milli li^rj)a honoin \ar auR gi-oit i kros \\eir 5 
komu i Uiknia ok ioro spakliga keyptu ser inat Porleifr 
haf6i vmt munkr. Var jjfsi flokr raed litium styrk jx'/in 
varj) bratt fefatt \oro \M'ir j)a sumir i flokcinu?«. er stalu. 
^at jjottuz spyria mrtrg/r mciiw at Porleifr vrrri wmdr sua 
105^ ui'tr at ]\onow\ kæini ekci a vvrtrt sua ^at at lif hrtMS v«ri lo 

likara munkum en \\cy\noniwvn.. sua oc at ^) hann \(vri sua 
sniallr i mali at eingi nm^r mætti houom reiftr vera sa er 
heyr6i. }je^ta allt \ar {jo inu inesti hegomi at \i\x\ sem si6an 
reyndiz \yesi flokr-) vpj)i a Maurkum um uettr/n. Anna/ 
suinor ept/r ioro bondr at \^cim. \Mir seui \iciv lagu i skogi i.') 
- nokcu/um um nott reynddiz {la at huarki var um Brei6skog 
at \\ann vissi xigi^) Uri um atfer6ina ok ekci mopl/i hann 
\)at at lifi Imns vdcri at borgnara var ha)vi l^ar^) dræpiiin 
ok nær aull sueit ha)is ept/r fall Brei6skegs var luii u])}j 
lostift at hann xæri heilagr en Blakr skalld mælli {li a mot jo 
ok ([vad [)etta. Biort kue(^a brenna kerti BreiSskegs yf?r 
lei6i lios ueit ek at mun missa meiR haufdingi [yeiRa. uitum 
121 at uan/r bettr/ wrr hugduz jji brugduz '). Blakr orti oc 
eruidiapu um Breidskeg ok \ar \>at stef i hafcM her medau 
lif6i liuartuegY/ia Breic^skeggi nu er frii^ spillii- fallinn fæst j.') 
gott ok dal liæsta. 

K. 108. N 111 gi'cin/r med ko)iiaig[ ok t;rkihijski(j)i. 

NV i jicnua tima ur6o margar greinir millum erkib//.yAv/ps 
nk Surrris konnngs skaut kon^ngrinn iafiiaii sinu mali 
l/V Irn/dz laga Jxv'ra er sett liafdi iuti (h(elgi)) 0\afr kontitigr M) 
oc t// laugbokar jie/itar er kaullut er Grågås er rita haffti 
lati6 ^l(agnus) kon/fHr/r 0\nfs s(on) erkib//5ZH}) baud fram 
|)a laugbok er (nillfio^r liet c; riia let Kystc/iui e rk i b //.•-■ A«p 
ok l>ar me6 laug rumu/'rsk. Su var ein grnii millum |ir?iia 
at \int yoro forn laug ok vani at Voniingv ok bondr skylldu :{;'> 

') Tf. over 1. med nedv.tegn. — ') Her mj;l. var. — ■') Vistnok uristip: tf. 
*) Herefter skr. »ur. ineii underi)rikket. — •') Herefter en lille i\ben plads. SVERRIS SAGA 365 

lata gera \uy\diir a boium sinu;;? ole n\cd sinum kostna6i ef 
\)eir uilldi ok skylldu \)eir sialf/r ra6a Uri \icim kirkinm oc 
ra6a presta t?7 en erkib?/5Å-up lag6i sin forræfti a hveria 
k?rkm \:)egnr uig5 uår oå: aullum {^e/m er honw lofa6i sa^ng 
5 at. koniDigr beiddiz par laga af en erkib//5/r/(p neita6i. pa, 
let kommgv lesa upj; laugbok a |)ingi o^ sto6 \iat a bokinuni 
at erkihysJcup skylldi liaua \id ser er liann freri i syslu. xxx. 
manwna. oJc .xii. skiolldu huita sag6i erkib?/5/atp ekci Jmrfa 
hir6 at \iaf(i e(6a) hermcnn e(6a) alskialldat skip oc lieu?r 

10 ei'kib//5/uMp her æ/gl minna yf?V bur6 ^) en sua at hann feR 
me6 snekciu alskipa6a ok a .x-) ni«»«rt e(6a) meiR ok allt 
skialldat munuw ver BirAibe/nfO" reka minnni t/7 at oss 
|)otti erkib?/.97iHps skip ærit'^) harftskipat er hami let legia 
at os undir Hattar hamvi sua \ar oc i Biorgyn [>a, er ver 

15 sottum skipin. Jja var erkib//5Z;Hps sueit skiotari a moti os 
med vapnum lielldr en konungs sueitin. \æri erkib?/57iupi 
bettra at \iafa aungua hir6"*) lielldr mewn i gr/otflutningu 
e(fta) steintalgu oc veita up]>lialld niusterinu sua sem a6r 
er til stofnat. evkihijskuj) sxaradi pafinn i Roina setti mik 

20 forrads manw yf/r stadinn er [iot gu6sfe ok heilagm manna 122 
en satt er \>at lierra at fleiri dugandi Monnom mun bettra 
|)ikcia at vera med mer i iri\)i en me6 y6r i illger6um. 
\)viat fair na nu kyrsætinu en po at min/r menn hafi uapn'') 
go6 J)a er pat peiRo. eign ok aunguw peingi ræntt til nu 

-5 mun pat^) I)ikcia faheyrilikt at erkibijskiip skyli æigi vera 
sialfra6a hverium hann gefr måt sinn en syslumenn yOrir 
|)eir er per hauift teki^ af stafkaurlu^?« sZ:?do hafa sua storar 
sueit?r sem peir uilia ok iara a licn&r bundum ok taka af- 
laga slikt er hawn vill ok skal {)0 sa ær å J)i feginn at 

'^0 hann p\ggi lifit. 

K. 109. 

)Qr OJver/r konungr kraf6i l)a laga oc })es at bondr") dæm6i 
O hverssu marga liuskarla evkihgsknp skylldi hafa ept/r 
pat lag6i konungr fimtar stefnu pcim monnom er fleiri væri ') wm pat er lf>gin scgja tf. andre hds. — ^ nin tigii andre lids. 
^) Foran dette ord står et underprikket h. — ■*) Iler tf. 3 atter hafa. 
^) uapn skr. to gange. — ") Skr. J)at mun, men med omflytn.tegn. 
') Her står et und'-rprikket oc. ;{0(> i;ii{sim:nnii,i. 

uud ei'liib//57./q)i t-u skraiii skyr(M at epU/" tim (la;^a skylldu 
[)eiv iara utlaj^a ok \\nfa Uri ^ert fe ok iri\n en ær erki- 
hyskiip spurfti \H'tta. Itio/. Ikuih hiaul or hi'iiiuin iiiiok af 
skyndiiigu ok liafiM \ifl ser alla siiui inrnu for jja erki- 
hi/skii\) su6r l// Daiinu'rki' a fuml Absalons erkib//.<?/j/fj)s ok - 
tok hann uel ui6 \w)ion\ dualdi/. lun?« Jja?- l'^'/igi i goftuin 
fagua6i EiR/Årr erkib?/.s^Z./q) fck j)aii uaiilieilendi at hann niisti 
synar sinnaR oc vfl?-|) blindr. 

K. 110. Vr(t llallkeli. 

HAllkell sun ions Hallkels s(onar) atti Ragniiilldi d(ottor) lo 
'Erlings l(arls) ok Kristinar konnngs d(ottor). Hallkell 
hafdi racb med haunduin \)at er fleiri menn \oro sainuitandi 
\ncd honoxn HallktV/ haf(M tek?7 af Surrri IdkIz manz ivtt 
litlu adr Sigur6r het .s(on) Y^rlings I(arls) hann \ar fr/llu 
sun hann haf6i j)a \crh med S(verri) koniingi \engi i goAu ir, 
yiir læti hann uissi [ictta. raft med Hallke/i Olafr magr 
RnRdllz r(arls) \ar enn i \)esu rai'Si ine6 \)eim Sigun^r ei' 
nefndr s(on) Magnus koniDigs Ei"l/«gs s(onar) oc sun (Jyri6ar 
123 Dag3 d(ottor) ') Sigur6r uar Jja me6 Hallk^V/ \)at var ra(>a 
gerb \)eiya at l)au fengu Sigurd i lit'?idr Olaui iarlsmåg luifdi -jo 
Olafr hann um haustic^ med ser uestr um haf. j)a voro lidn/r 
.viij. \etr fra falli M(agnus) konnngs Haralidr Tiarl) tok uel 
ui6 Sigur6i koniaigs s(yni\ 

K. 111. 

DAt sama vår foi- Hallke// veslr um haf a fuml H(arall/) -j.') 
I(arls) baru \)eir \)d ny)}) Uri I(arli) ef hanii uilldi nokc- 
urn styrk veita s(3mi) M(agnus) konungs er \^ar var kominn. 
I(arl) sto6 uel und/r hans mal ok gaf honom Irtwgskip gott. 
[rviat Magn/f.s^ konungv liaf^i xerit in mesti uin I(arls) Hau- 
alldr I(arl) lofaM ok hvcrium manni or villdi fai"a med [tcim :\o 
af aullu riki sinu. 

K. 112. V'pphaf Eyskeggia. 

HAllkc// oc ()\afr gafu j)a konungs nafn Sigur^i gerdu/. 
l)a honom liandgengnir marg/V ni^^ni ok sva'rftu honom 
truna6ar eic^a drcif t/7 lirnes niugi- mandz-) Orkneyingar ok 3.-) 

') Anderledes i :uuhr lulss. -) S&l. SVERRIS SAGA 367 

Hialltar. leGii J)^/r ser til skipa ok bioguz uestan uni suiiia/it 
en er jjc/r koma vid NoRe<7 sigla ^) Jie/r austr med landi til 
Uikriunar ok komu a uuart til Tunbergs. J)ar xnr fyri Ion 
systrungr S(verris) Tornings, peir drapu. {lar Ion oc Helga 
5 brmg er f//rr haf6i borit merki S(verris) Vonung?, {lar fell 
mart IMrkiheina ept/r pat attu peir ping xar pa. Sigur5r t?7 
konu7igs tekinn pesi flokr var kallaer Eyskeggiar. pcir ioro 
inn til Osloar ole gek undir po. allt landz follk nær um alla 
Uikina peir ioro spakliga ok letu hvern sinu ra6a en me6 
10 p\ at peir liauf6u li6 mikif-) }ja foro peir me6 aullu liSinu 
su6r til Danmerkr ok komu allt til Trafnar ok unnu par 
kaiipskip ok toko {3ar ogryni feår ok sneru si6an aptr til 
Nones's er liaustafti. 

K. 113. Fra Birkiheimim. 

15 TpN er S(verrir) Vonungv spyR pett-A xar ha)iH i Praud- 
•L^ heimi \\ann sendi [)a li6 it æfra til Uikrinnar en sum/r i^^i 
haufdingiar \oro pav a6r Uri en er peir spurdu at Eyskeggiar 
sottu sunnan i Uik/na pa saufnu6uz Birkiheinar saman i 
Borg. Voru J)e?r Uri. Sigur^r lauarftr. Philipp;/.«^ s(on) 13irgis 

20 larls Hakon galinn systnr s(on) S(verris) koniøigs Petr 
steyp/r HiaRandi liui5a. peir liauf(3o a inn jjri6ia hundrac)! 
manmia. F^yskeggiar sp//ria })e^ta ok liallda up;; ept/r Elu- 
iimi ganga a la?Kl ok fylkia li5i sinu. Viiikihei)iar j)ikkia/, 
æigi li6 hafa til uittauku ok flyia fengu Eyskeggiar aungua 
\t2i) vitta'ku i Vik/nni ok ioro vm liausti6 nor<^r til Biorgyuiar 
ok voru J)ar um uettrmn peir uilldu lata kalla sig Gullbeina. 

K. 114. Vra 1)0 /-gar ger 6. 

SveR/r konniigv luif6i latid grra borg i I^iorgyu a brrgiuu 
u[)p ira hgsku\)A gar^i hauf6o Jiirkiheinar par i sueit/V 
3(1 iniklar um uettj/nn oc vetS Uri SigurcV borgarkletr. Veittu 
Kyskeg/ar opt borgar monnom atsokn oc fengu peiv iafnan 
inn lu'gra lut mart dreif mawna um uett?v'n til Kyskeggia 
ok gerduz bandgengn/r. Sigurftr larls son haf(M blaup/7 um 
hanstik ira ]MrkiheiiiHm til pciRa, ok xar ha)in pn sueitar 

') Skr. .sii/Uit. men I (l) er underi)rikkpt. 

'^) Her intrl. vistnok notrot (en yderliffero bpjjnmdcls.O- jfi' <lo lunire lid';. .3()8 EIRSPENNILL 

luuifdingi ^) ok \nr vitr madr. [xit vnr[) um varit a laiiga 
faustu einn helgan dag at Ola//- iarls madr-) sto6 uti'^) liia 
i)\afs k/rk/u a iiaukcum oJc liaffti lakt haundina upyv a kirkm 
sto6na ok eiim madr i bo?-ginni dro at lasboga ok setti i 
haundina siia at broddrinn sto6 fastr i stå'6inni^). ]^.y?]icggiar 5 
sendu fra ^cr 116 sitt i ynisa sta6i i syslur. Sfverrir) ko?j- 
iingr sat um uettrmn i Prandheimi ok liafSi nefndir or 
hr-ruSum bioz æ sua vift sem Eyskegiar mundu sunnann 
koma han7i for norftan vm varit um langa faustu ok haffti 
eingi skip stæKi en tuitugsessjtr. ok }ja6au af smæri liann lo 
for miok af skyndingu su6r til Biorgyniar ok fengu Æy- 
i'keggiar aungr« niosn acir S(verrir) ko7iungr kom nær bonum 
laugar daginn næsta Uri palma dag. liaufftu F.yskeggiar {)mg 
125 i bonum ok m«'l^i Iarls magr Ola/V f/r/ liftinu. nu ha^uum^) 
ver spurt um fcrj)ir S(verris) konnng?, at hami mun skiott 15 
koma a fund v«rn skidvrn \cr nu ge/a ra6 vart liuart ver 
s/jtlum bi6a her ok beriaz vi6 Jjui li6i sem nu haufum mer 
e(6a) vili \^cr at ver takim annat ra6 er nu S(igur6r) \arh 
s(onj su6r i Stafangn' racd .vi. skipum Eystcinn korpr \id 
.iij. skipum i Sogni mun os nu \mt li6 koma litt at halldi. 20 
jia s\aradi Halkell Ions s(on) jjes eigum ver van s(egir) 
hann at os skorti ekci li6 Jje/ta sin?m \id S(verri) ef os 
ver6r æigi meiR raftfatt e6a vili æigi meiR oau6na til falla 
med os um uår skipti en til se stefnt radin sjTiaz mér 
fiestum bilat hafa vi6 Sven-i ok [>cs uarir mik at ver sigrimz 25 
a honom nema ver rasim iiri ra6 fram ok er [>at at uaraz 
iiri^') J)vi at ver erum til [»es æigi ouænnni en ^eir er ^at 
lief/r hent gengu Jje/r Jja'*) skipanna ok biog<7uz um. ok 
laugfto ut um kuelldit i Floruuaga ok lagu |)ar ym nottina. 
S(verrir) konungr kom pann sama aptan nær b()num i Biorgun 30 
ok reyri inn til boiarins a ein?nii skutu en annat lift ha?2s 
reyri suftr til Grafdals. it yttra. konungr fek J)a sanna niosn 
af Eyskeg^/ium komingr gek up^j til Kr/stzk/?km ok var [tat 
\>ar tiftenda at Pall hyskup haffti andaz vm kueldit ok sto6 *) Skr. -inging med endnu 6 streger efter, men ng + de 6 streger er overstreget. 
-) Sål., for magr. — ^) t tf. over 1. med ned. tegn. — ^) Sål., = stod-. 
^) ha er tf. over 1. med nedv.tegn; skriveren vilde forst skr. »iit viumim. 
'') Rett t i hds. fra at {a underprikket), t omdannet til f. 
') Her mgl. HL SVERRIS SAGA 369 

J)a upj;i lik?7 \)ar i kirkmnwni. S(verrir) komingr for upp 
t?7 Borgar oJc sag5i borgar mo?2??oin at peir skylldu fa liowom 
li6 til ORosto. konungr dualdiz litla hrib i bonum oJc reyri 
til liQs sins. f)a ]aug6u peir li6inu su6r til Huarfiiess. J)a 
5 for S(verrir) konungr a bati lit tzY Floruuaga at skynia 
va'rd Eyskeg^ia oc heyr5i hann par uidrædur manna ok 
ætlan {De?Ra Halkels at peir skylldu beriaz pegar um myrg- 
ininn er pat mitt ra6 sag6i Hallkell at tengia saman skip 
var man pa li6 vart bezt fylgiazt gerum peim fyrst gnot- 

10 hrib en {)i næst latum ganga skot våpn oJc dugi pa hverr 

sem mannligast ok gæti {)a gu6 til. S(verrir) kowimyr for 

f)a aptr t?7 li&s sins ok s(egir) pcim f/nætlan F^jskcggia 

7'" nmnum ver s(egir) konungr brat legia at J)Pnn ok yrbi peir 126 

vanbunfr vie!) os s/iwlum ver nu s(egir) kann marka skip var 

15 aull knyta lindregla vm fremra stafn ef yer legium sua at 
peim at tigi se liost sua skiåo yer ok vara os i atlauguni 
sem \er m\\r\\m eiga v?5 bor6a mun at deila liaufum laiis 
yid skipin var hjrst mepan peir erv oJ)astir gæti6 y5ar ok 
hlifit y6r iyrst latid f)a hera vapn sin Uri bor6 gæti mcnn 

20 vel ara sinna peira munu \cr Jjurfa hva?ir sem sigrazt. 
S(verrir) konungr haf6i .xx. skip ok helldr små en Æy- 
skeggiar liauf6u .xiiii. skip ok flest stor. 

K. 115. Fra Eyskeggium. 

VM myrgininu i dagan lagu Æyskeggiar tialldlausir ok 
Jiui næst slogu peir landfestum ok reyru vt or uaginum 
peir laugdu strengi millum skipa sinna bæ6i fram ok aptr 
reyru aullum iafnfram ok ætlu6o at leita^) S(verris) konungs 
en Uri J^i at myrkt yar |ja sa peir æigi fyR en skip S(verris) 
konungs rendu at peim. ok lystu''^) J)ega>" up huar/rtueg^^iu 
30 heropi. Jja gr?pu Æyskegfar til strengianna ok drogu saman 
skipin en skipin rendu at ui6um ok rendi hvert a ararnar 
annars ok brå;t i sundr peir drogu skipin aull i tengis '^) 
rendu Jia at skip JMrkiheina tokz {)a J^egar ouosta sottu 
'Eyskeggiar i akafa en B?VÅ:ibcmar skutu skiolldum yf^V^) sua 
35 l)ykt at hvergi sa |)a bera peir letu vakca v/c5 skipin ok ') Skr. Icitada, mulig er Sa = på, da andre hds liar f)d at Icita. 
2) Sål., = Itisln. — 3) Sål. — •») Her tf. anrlre: sile. 

21 'MO KIRSPENNILL 

hauf(!>u i glett sua \((r \)at au6synt at [yeir- \oro van/r \)esu 
starfi sua foro [)civ kæuliga. E' K. 116. Frain eggian ko)iunf/f> vid ^Mrkihcina. 

In er Eyi^kcc/giar toJco at mæl^az oh ræna6i in snarpasta 
hriftin. })a cg^iadi ]s.onungY IMrlcihcina ok m(ælti) standit 5 
upp oJc sannit ^) naufn y6ur ok xcrit nu JMrkihc i nar ok \Rii6 
sia hv^Tssu y6r bita vapnin j)a risa |j<?/r up und?/- skiolld- 
127 unum ok ger6u a6ra hrift sum/r grvttu en sum/r skutu ok 
at laugfio \icir ski pin sin sua fast at sum?r laugt^o en sum?r 
hiog^u Y.yskoggiar toko vid Jjc/m hreysti man?diga nutu'-j 10 
\>eir I)a bor6ainun«r ^eiv komu stafnliam a konwjigs skipit 
ok drapu stafnbuana en toku merkit ok allt hni6u ^eir skip?^ 
miok sua framan t/7 siglu en er \ieir toko vp;> gaunguna at 
grei(!>a Jia egiafti konungr sina menn sottu J)a Birkiheiiiar 
fram at peim sua frekliga'^) at jja hrukcu Eyskeg<7iar undan 15 
sum?'r \oro drepn/r en sum/r komuz aptr a skip sin fengu 
pa 'Birkihehiar leyst skip sin fra ok hauf6o eina ier[) all/r 
|)ew' er sua nsér haufc^u lagt storskipunum ok Y.ysk.eggiar 
fengu v/5 festz at \)C?r hru6u sum skip Tiirkihe/na ok \nr 
sia lir/5 allman)iske6 ok fell miklu fieira af konun(jii. pa 20 
laugdu IMrkihelnar fra skipin. J^a m(ælti) k.onungr liafiz uel 
\id go6ir lialsar far munu pc/r slikar hri6ir g^>-a os [tvint 
^eir munu æigi si6r tannsar/r en ver en er F^yskcggiai' sa 
\)at at ^irkiheinnr laugdu fra Jia liug6o pcir {la mundu vilia 
flyia. {ja mæl^i 0\afr Jarls magr. dugum \cr nu uel ^viat 25 
nu bleyfjazt \)eir ok se ek sita iara flesta ef i ofreflit koma 
fylgium nu sigrinuni ok haugui tengslin ok recum pa karl- 
manliga all/r Yoro l^es insir ok sva var nu gert en er skipin 
losnu6o i sundr ok pcir skylldu grei^a atro5rinn fja mistu 
jjcir aranna i"ak lia skipin Uri straumi Hirkihcinar reyru l)a 30 
at ok laugdu .ij. skip e(6a) .iij. at einu i Jiui bili komu 
\>eir innan or bonum borgar meiin ok liaufdu \>civ la??gskip 
ok vore a .x. tig/r manna ok liaufiu all/r lir/ngabr?/niur 
107' kom \)at li6 J)a uel i parfar hiu6uz Jia skipin Eyskeg^ria 

ok hvert sem liro6it var. pa gengv iMrkihcinar af småskut- 35 
vnum ok a Jjau in stæEri skipin. Eyskc^r^iar liauf6u sett 

') Forst skr. si {= slcnl), men s er underprikket og / skal si gælde for s. 
-) Hor foran er et \inderprikket s (o: begyndelsen til skutu). — ^) = freknliga. SVERRIS SAGA 371 

up meiki S(verris) \ionungs Sigrflugvna i stafiiinn a hauf6- 
ingia skipinu sinu ^) ok sa ^irhiheinar fuUgerla lumr eptzr 
henni var at leita sotu 'Birkibeinar pa par til er peir naftu 
ine>-kinii ok \)i næst hruGo [teir skipit vacd staufnvjn. 

5 K. 117. Lat mrtrgra uanna. 

Sigur6r kommgs s(on) hliop iiri bor6 ok Yar drepin?? a 128 
sundi. [)a reyru a braut .ij. skip. Lodinn s(on) Pals 
smat auga ok HalluarSr l)råtti. Olafr iarlsmågr hliop iiri 
bor6 ok suam til ln)iåz. JMrkiheinar o6u vt a mot homcm 

10 ok drapu hann. Hallkell fell a skipi sinu ok nær aull sueit 
haws. {ja fell mestr luti li6s Eyskeg^ia nema \)eir er gr/6 
voro gefin. komøigr haf6i mælt at æigi skylldi syngia fyR 
hamessur i bonum en lirtnn komi ira onostonni reyri kon- 
ungr nu inn til b^iarins ok lét flytia inn aull skipin med 

15 sér \ar Jia ok messo mål er konwj^gr kom fra bardaganum. 
ok xoro Jja pegar sungnar-) litlu ept/r oRos^ona andadiz 
Bar6r Gvtliorw.s s(on) oc Bcndikt litli ok en fleiri li5s menn 
en er likin funduz Sigurjiar oc Olafs, {la let S(verrir) kon- 
ungr syna lik Sigurdar i fiolmenni at [:)at var lik liauf6ingia 

20 J)es er pesi flokr liaf6i liaft iiri ser var \ikit iar6at iiri 
sunnann saunglmsit i Mariu k/rkm g-ar6i. lik Hallke/5 \nr 
iar6at i Cr^'stz ki/k/u gar6i i Mariu k?'rkm gar6i \ar ger 
grauf mikil voro par niaurg lik Eyskegf/ia i laug^) oc æfst 
lik Olafs iarls mågs. pat er mal manna at æigi haui su 

25 oR05^a verit at menn haui sigraz vilS iafn mikinn borda mun 
sem var i Floruuagum ger6i {)ar mikinn kænleiks mun med 
pcim um atlauguna en diarf/r voro Eyskeg^iar vid vapn en 
helldr ogætnir at hlifa sær. En er Sigztr^r Iarls s(on) spyR 
pesi ti6endi {)a siglir h«nn sudr til Danmarcar fylgdi hoiium 

30 sumt li6it en sumt dreifdiz ymsa uega sumt gek til gri6a 
Eysteinn korpr siglldi vestr vm haf. K. 118. Stonnæli pa/a v?d Svori konwn^'. 

Uv.ikr erkihgskiip ok Absalon erkihgship sendu menn mc6 
bi-efum su6r til Rums a fund paua var par ritaA allt 
35 ira S(verri) konitn^i ept/r uitnisbur5 F,imks erkihgskiqis ok E ^) Dette ord bør vist udgå.. — ^ Iler infil, måske messur. — ^) O: laugd- 372 EIIISI'ENNILL 

129 han-i. u\(uina iiin aull [icim irml a6r erkib/f'./jjtp staukc fia 
stolinu?« fenguz J)au andsva^r af paua seni eikib/y.s/tupar liauffto 
orfi til sent at ])afin?« lysti storinælum yiir konujjginum 
ef liann leti erkil)7.'>7.(fp migi^) iia j)i aullu sein hnnn beiddiz 
ok \\ann kallruV til \^cs'\ bref let erki b//.s7cup up lesa i Dan- 5 
maurk oh 13'sti livern sunnu dag a koR up/)! banni yiir 
S(veiTi) ^omingi en er kone<ngrinn spur6i JDcfta l)a talafti 
hann optf a J)/??gum um Jjf^ta mål o/c sag6i at \tnt \ar up/? 
lost Dana en ?ei(ji pafa ord ok kuez ætla at EiR/År blinddi 
mundi ekci Uri liuga kouwng doini hans oZ; jja^ banu ok 10 
blotan s(egii') ^onxingY sem linnn nefn/r inik til lief/r nu 
drifit i augu lio;»«n oc er nu Uri Jjui blindr munu ^cir i 
banni er banz yerV gcra en ek em ^onungs s(on) ok ret 
kominn t// landz [jcssa ok haft a6r marga nau6 fyri en ek 
næ6a fari Y^mikr til stols sins |)ott hann se blindr ef hann 15 
vill halida landz laug \\cr i lande, en Jjott Imnn hef6i J)ar 
biL'6i augu heil er nu er hnnn badum blindr ok sva hug- 
108'' skotinu at sia et retta J^a mun ek æigi hriota, laug in-) h(elga) 

Oln/5 'konungs Uri hans sakir Jjg at hann banniz um e(6a) 
blotiz. 20 D' K. 119. Fra legata pa/a ok Svcrri koming'i. 

^egar cpt^V paska for Suerrir ko???(n^r austr me6 la^zdi 
hann for allt austr i Konnnga hellu {)a kom {jar pafans 
sendi madr legat?(S ok hans faurunautar haf6i kon?tn<7r [ja 
nokcura daga i bo6i sinu ok ræddu [>eir kommgr marga luti 2') 
sin a milli. konnn^r leitaOi ^es \id legatann at han?i mundi 
geua konnn/yi vixlu ok uigia hann undir koi'unu. legati tok 
})i likliga en er a6rir kenni mcnn ur6o [lesa, uarir. Jia s(egia) 
[>rir legatanvm at konun^fr \ar i missetti wid erkib?/5Å;up 
ok hann \ar fra stolinum [tcir sa'g^o oc Sverre ha/a ve?-it 30 
vigftan fyRum til prestz ok hann hef6i tek?7 eigin konu ok 
att a6r a6ra laug fegna^) ok lif6u {ja ba6ar. Marga luti 
130 adra fengu ^eir til rogs vi 6 kojmng. en er S(verrir) konungv 
kom næst a {jc^ta tal vi6 legatann. [la syniafti hann kon- 
imgi uixlunnar ba6 hann sættaz vi6 erkib?/5/>up ok sag6i 35 
hann eiga at uigia hann. {ja sxnradi kojiungr se ek hvert *) Tf. over 1. med nedv.tegn. — -) Fojl f. tjis? — ^) Sål. = fengna. SVERRIS SAGA 373 

l3itt æyrenddi mun vera liingat i land [xd sama sem niarg/r 
falsarar gera. a6nr ^eir er laupa utan af londum vilia fa 
ser fé en gcra vart niJci at spolti ole ha5i pa ær J)eir koma 
braiit nu vil ek at \)\i iariv braut he\>an leidar Jnnnar 
5 vil ek æigi at Jdu falser fe af minum monwom hn- i minu 
Irtwdi. ept«> pat for legatinn a brai'it. S^ K. 120. Fra Svcrri konungi ol: Nicholasi hyshupi. 

Werrir kommgr sneri nu aptr nor6r i Uikina hann sendi 
) mcnn ept?r NikoZa.<^i b//.sZ:?tpi en er b//.i>A-«p kom a kon- 

10 tt>/^5 fund [)a lieimti kommgr b//5Å;up a eintal oh sag6i at 
Imnji vro- ^les uis ordinn. at auU J)åu suikræ6i er J)eH' Hall- 
k«:>?^ haufdu haft vid ko)uiHgum [la hauf6o f//rst komi6 undan 
tungurotum b?/.s7atpe ok bar Jinf a liendr honnm me6 iar- 
teinum. hysl-np syniaM ok mælti a moti. konnngr kua6 \Mt 

15 ekci mundu tioa ok lez a6r allt uita it sanna het konungv 
hgsku])i liaurdum afarkostum ok ksMadi hann kyidra^a mauH 
hysku^ ba6 kommginn vægdar a sinu mali ok lez beta uilldu 
me6 aullu Jjui sem konuugr uilldi. \ar hyskxYt [la iun miuk- 
azsti. S(verrir) konnngr haf6i Niko/as hyskni^ nor5r me6 

20 ser til Biorgyniar. konnngr sendi or6 Pori hyskinpi af Hamor- 
kaupangi at hann skylldi koma til Biorgyniar ok sua gerM 
hann j)ar kom ok Niall b^s/,-np^) af Stafangri. i)ar \ar {m 
talat um kosiiing hvcrn kiosa skylldi i sta6 Pals hyskupa 
i Biorgyn l)ar v«r til kosinn sa m«5r er IMarteinn liét ok 

25 var liir«^ prestr S(verris) konungs; hann xar enskr at aullu 
kyni ok klerkr gobr \u'iv uigcbu hann til hyskui^s at ra(M 
S(verris) konungs. Niko/o5 b//.<?/.-ap var {)a i miklvw kæi'- 
leikum vid S(verri) konung ok var for madr me^ konung- 
mum at aullum rac^um \teiva er konnngr uilldi lata f?-am 131 

;K) 'iara [la var ok ger uei/la mikil i k(ninngsg&rb\ oc var \)af 
radit at |)^'.9ir b//67>;/q)ar mundu vigia-) S(verri) konung ok 
corona hann for \\at fram at jjr/'r uig5u hann a degi po.s^ola 
T^etrs oc Pals tok han// koronu ok var Niko/a.^' hysku^^ 
liaufufts ma6r at uixlunnni. konungr gaf pcim aullum godar 

;{5 giaf/V oc skilliluz jic/r me6 kærleikum. '1 Rettet fra Ilds. s hi/sktijis. — ^) ij er i lids. rettet fra /. .474 EIRSPENNILL v; K. 121. Vio(^r l>all hijskuj) til Skalah('olltz). 

'Ji uettr/nn aftr liafdi andaz l'orlakr hyskiq) inii lielgi 

oc \)at saiiia suma?" kom utan af I.slr?»di Pall sun Ions 

Lopz s(onar) \ar hdini uiii uett/vnn i I'randheimi en for 

108^ um uarid su6r til Daiimcy kr ok tok hijskups vixlu af Absalon 5 

erkihyskupi ok for aptr um sum«nt til Norpz/s ok sua nor6r 

til Biorgyniar. 

K. 122. Fra Sverri konungi. 

SveE/r koiiiDtgr for um varit nor6r til IMovfxipiidr var {jor 
laug stefna at b/ys/rnpar all/r skylldu {^nr koma Jje/r er 10 
\oro i i^onegi til umraOa Micd kon^n^ginum Uri \n at EiR/Ar 
erkib^.9A;i<p liaf6i pa sent bref sin nor5r i NoRe<7 ok stefnd ') 
auUum ht/sh(Tpuin a sinn fund konui hyskupar all/?" t?7 Biorg- 
yniar kom Jiar |)a Pall b//.«/.Hp. it fvRa sumarit liafdi kon- 
ungv ^at miok i ætlun at senda \\b uestr i Orkneyiar oc 1^') 
giallda Orkneyingum suikrædi. E K. 123. Fra iiarli) ok hyskuY)\. 

»N er J)e/ta spur6iz uestr. jia byz I(arl) at iara uestan. 
oc me5 koniim. Biarni hysku^ oc allir iwir bezstu me«n 
af Orkneyium. komu ])eir at J)C5um hysku-po. fundi t/7 20 
^o^egs attu })a hauf6ingiar stefnur sin i milli. ok \(ir ^at 
afra6it at senda Menu \nc5 brefum a pafa fund \ar Uri 
^csi bref sett innsigli S(verris) konnngs ok alla-) hyskiipa 
132 I)mia er \iar \oro. rez til j)eiRar ferdar Por/r hysku^ ok me6 
honnm Ilikar6r suarta meistari foro [teiv me6 jK'.suni æyrend- 25 
v))i a fund Celestinus pafa. K. 124. Tala Uarallz i(arls). 

T^A kær6u \)cir konimgr ok I(arl) sitt mal \ar [ta \ung ut 
f ^ i Kr/stz k/rk/u gar6i sto6 hiri^in um konnngs sæti6. en 
liirftin-) fra??nni Uri jja sto6 en mart utan at var jjar iarlinn 30 
hn)in tok til or<>a ok mal/i. her er nu mikill fioldi go6ra 
mannna jjyrftta ek at ininu mali go6an rom al6y6o. Ek 
em nu sua gamall sem a graunum ma sia lievi ek komit 

') Sål., for slrfnt. — -) Sål , for nllrn. — •^) Vist fejl f. sinni sal. SVERRIS SAGA 375 maurgum kommgmn Uri kne stundum ine6 kærleik en opt 
med vanda malvm im er nyr uandi til handa kominn rei6i 
mins herra S(verris) ko7iungs em ek J)0 minmia af valldi' 
{jui mali en mer er kcnt æigi reb ek upi^reist floksins en 

5 [>at var satt at æigi baurduniz ek a mot \>cim æigi matta 
ek hataz vi6 allan ly6 {lar i lanåi oc æigi lata Orkney- 
ingor allt at mer margfr laupa^) oh heria a Irlowd e(6a) 
Skotlaud e(6a) ræna kaupmrun oh all/r at uuilia minum. 
oh er 1)0 pat mtplt at ek sia refsinga samr en ekci er her 

10 um langt 2) sua gert sem nu er oh sva mælt \egg ek a gu6s 
ualld oh yl^art herra.^) gek hann l^a fram millum mannan^m 
oh fell til fota kowiwginum. kon?(ngrinw lita6iz um oh tok 
seint til or6a oh mælH. uikit herlaup gerl^u {)er i NoRegr er 
svå styrkan flokc efldut higat i la>;d sem Eyskeggriar yoro 

If) oc jjotti mer oc minum monnom \mt miok moti skapi en 
nu er Karl) lier kominn sem per megut sia oh i6raz nu prs 
sem^) \unvi hemr af gert oh bi6r nu miskunnar oh liana 
vil ek ueita Iiohhui mun ek })es t)urua af gu6i at liawn 
miskvnni mer framaR en ek heui til gert oh stat up herra 

20 I(arl) oh ver i gu6s gri6um oh minuni en ek mun segia upp 
sætt okra i meira tomi. 

K. 125. Vm sætt Sve/r?.? konungs oh H ara/fe i(arls). 

Sxeuir konungr lét rita alla sætt l)a ær hann ger6i vi6 133 
Raralld larl oh let skrå eignir \uvr ailar oh iar6ir i 
25 Orkneyiuni oh Hiallt landi er fallit liauf6o i konnngs gar6 
oh \mv menn haufdu att er fallit liauf6o i Floruuagum hann 
lag6i a pviggia nettra lausn er frendr innna dau6o skylldii 
leyst ha fa med lausafé en ef æigi væri leyst'^) innanw. 
i()!.r l>,7gin uettrrt })a fell allt at alldar e6li i konnngs gar6. 
;50 konwigv tok undir sik Hiallt land allt med aullum skylldum 
hann setti H(aralld) I(arl) yf/r Orkncyiar med pcim skildaga 
at konungr sAal ha/W halfan allan sakeyri oZ- setti l)arsyslu 
menn yf/r. svarl^i l)a l(arl) konnnginun« ei6a at skilnafti 
{)e/ra. S(verrir) konungr gek a tal v/5 b//sÅ-Hpana a6r peir 
35 skilduz l)a mælii konnwgr l)a^ er mitt ra5 got)ir haufftingiar 

'1 Her har andre: vt or OrUncyjum. — -) Iler mgl. måske at fala. 
•') Skr. hrrrn ok yjxirt, men med omflytn.tegn. — *) Skr. to kr. 
■'') Skr. linder linjen med indvisningstegn. .'{70 EIRSPENNILL 

at [^er gæti6 meb uizku rikis \)es ev <^u6 hef/r ybv til sett. 
Iati6 y6v \)at i hug koina at [yat er ekci fauftur leifft y6ur 
sua ok ef Rinikr blindi flemir y6r af liikinu at hann mun 
litift gott fa ybv i staciiiin er hann ma æigi fa sialfum ser 
Yiann liefir nu .x. sueina xid ser ok {jo alla a annros kost- 5 
na6i en ef \)cr halldit fast samband xid inik \)a skal ek 
vcra, forstiori Uri allra var mali. [ieiv hetu g()6u uin at 
skiliaz vcifji \id koiiaif^sins mål. 

K. 126. Fra Hreic).iri sexdi ^lanni. 

HRe5aR het madr vik ur/skr er {)a liaf6i Ic^gi verit af lo 
Irtudi braut ok uida^) farit hann kom \)ctt9i sama sumar 
me6 brefum oc innsigli pui er kallat var Gull bolu skrå 
\iat innsigli haf6i sent Kiriaiax Gr/kcia konnngv Si'verri) 
konnngi en \iat sto() å brefum at S(verrirj ko7umgr skylldi 
senda Grikcia konungi .x.c. go6ra hermamia. sent haf6i lo 
hann oc til Danmarkar Knuti ko7iiingi [tann mann er Petr 
hét ok var kallfld/" illzka oc me6 {Duilicum oi'6sendingum 
oc enn }3ri6ia manu til Suia konuiigs vaR Hrei6aR med 
131 'ko7iungmum. um uettr/nn pat håust andadiz Knutr konungr-) 
i Sui6io{3 ok tok Jiar konung dom Saurkuir Karls s(on). pat 20 
sama haust for^) Niko/a5 hysku]}^) su6r t/7 Danmerkr a fund 
erkib/y^Zrupa Absalons ok EiR?7i^^ ok sættiz \id jja. 

K. 127. Sxcrrir kontoigr leystr af para. 

VEtr pann komu suunan ira Romi til Danmerkr t*or//- 
hyskup ok llikarbr mestari ok med peim kardinali af Roma 25 
allir fengu peir par bra^^a sott ok aunduduz ok komu eingi 
uisendi bradliga t?Y NoRrr/5 um peiva. æyrendi hurrt ordit 
var. nokc^ou si6aR komu danskn- menu til Sxcrris konung^- 
ok fluttu hr)>i?fm bref ok innsigli pafans. let Saerrir konungv 
bref j)f5i upy> lesa a kor ok syna par pafans innsigli sto6 30 
pat a brefum at j)egar pafinn uissi it sanna ok^) konungrin 
ma'\ti rettara en crkib/y.'^/rap. |)a leysti pafinn hann ok allt 

^) Rettet fra lids. s iida. — -) Tf. over 1. med nedv.tegn. 

•'') Først skr. nmla, dette er overstreget og for tf. ovenover. 

*) Rettet fra hds.s kdiuuii/r: ovenover er dor med en yngre hånd skr. fhp). 

•'■') Vist fejl f. af. SVERRIS SAGA 3^7 

lirt??s R/li fra aulluin st(3i'mælum. komaigv kuez ok spurt 
hafa ined sannenduni at karåinali ok Porfr by.^/t/fp hafdi 
verit ok allir \)eiv i l)o5i M\cd ])rcsti nokcurum ok um kuelldit 
\ar kasta6 eitri i drykc j)tv'ra ok do {^e/r allir. 

5 K. 128. V/n eyrindi Hrei6aRs '). 

UM uarit eptfr leita6i Hrei5aK \id ]w)iimQ; liv^rt \\aiis 
æyrendi skylldi vcra. ko;//(Hgr fivaradi sua. Ekci liz 
mer fr?6uæn]ikt her i Itinåi spyR ek \)at fra at Dan/r munu 
en ala os uliui sitia \)eir oc suin?V innan landz at ek trui 

10 scigi iiel mun ek ekci seiida niiiia moiu ira mc?' at sua 
bunu. j:)a spyrr Hrei5aR ef koinou/v géui orlof iil bonda 
sonu?» e(5a) kaxxpmonnom at iara <>f [)e/v uilldi komingr lez 
\)at gera mundu fek HreidaR sér sveitar ok for or la??di 
um sumarit su6r til Danmer^r a Halaeyri {)a ær jjar var 

15 marka6r [tar kom Niko/«^ hyship ok fiol5i Vikveria. ^c/r 
Niko/fl5 b//5/i"Hl) hauf5o j)ar med sér suein einn er jxvV kaull- 

' U(^o-) s(on) Magnus konimgs Erb/^gs s(onar) Jjonn kaullu5o 135 
J3/ri-ibe?nar danskan ok heita Porgils j)ufuskit {)«?• a eyrinni 
reisa {le/r flok rez par til mikit fiolmen/å til [yeiRur ferc'iar 

20 red EiR?7'r erkib?/6f/i:w2^ l)ar var ok kominn S(igurftr) iarls 
s(on") ok marg/V advir \)cir voro kalla<5/r Ragbu". 

K. 129. Er<7 Svrrr/ konungl ok Uog\Hm. 

Svervir konungv var \m i Vik aiistr oc er li(tg](n- komu i 
Sallteyiar sund pa varb S(verrii") komingr van vid. kon- 

25 ?(>igr sialfr for a niosu ok Nikolas af Uestnesi. ok syndiz 
konungi afli [iciRix mikill for knmiiigr pn ;\\)tv ti/ sinynui 
manna. Bar/lor voro mi a landi. |)ar lieita nu ]\Iuga uellir 
peir hauf6o {)ai' di'egit up/> skip sin bia ser. peir liauffio .v. 
Irtngskip ok .c. smaskipa. .S(verrir) koiiungv baf6i .xxx. skipa 

30 ok flest sina. en er konungr sa at peir bauf6u mug manz 
{)a ]ag6i konungr sinum skipuni vnd/'r eyna ok la par um 
hrif) hann ]ett reisa valslaungu a bergi nokcf/ru gegnt skip- 
um \)CJRi\ Hag]ii ok um kuelldit er valslaungvan uar buin 
J)a sbrng6o }Mrkiheinar um li;7"(^ ok bi-utu skipin Uri J\og\v)n 

35 en um kuelldit er dimma tok let ko(;H/?a;riun c:æta val- ' f3' 'l I niar^'Cii: \'jiliiif Iku/Ih. — '^) Iler (I. aiidip Iwls: Jni/a. 378 EIRSPE.NMLL 

ii\ongiinnay Lauar6 s(on) sinn ok Eilif i'a^u ok .Ixxx. manna 
med \>eim. kouungv ba6 pa sua vift vara/. at \^a(/\a)■ muudu 
koma {)ar um nottina gek ko><u»igr Jia til skipan^nia. Vedr 
var geysi kallt oc ni6a myrkr a sem mest rif gek milli 
\andz ok eyiarinnar. [yeiv iiigurdr ]o.u(ndr laugftuz i kaus n 
undiV yah\ougi(7ini. ^aglar gengu vm nottina at fioru vt 
ept?r rifinu ') .c. mannna fundu IMjkiheinar æigi fyR ^eir 
er undir valslaungunni voro en spiotin stoftu a J)eån hliopu 
peir jja upp jja niæl/i Eilifr rau6i rekum Jni af os pe/r \\afa 
ekci um handfulla majina sn^riz hann Jja ui6 ok fair menn 10 
luid lio»?(m ok fellu \teir flestir. Lauar6r komings s(on) 
steyptiz oian Uri klæif nokcura ok sua ioro [teiv fleiri stefndu 
})eir til skipanna. par letuz af Birkihcimim a |)r/|)ia tigi 
13G manna. Ba^/lar brutu i sundr alla ualslaunguua. ko7inngr 
veitti, haur6 or6 Laurtr5i syni s(inum) ok sag6i pat sem 15 
satt var. Annau ueg liellt ek vaur6in>« j)a er ek gek t/7 
landz moti M(agnusi) konwigi ok vei \crpi pcim konungy!. 
syni er sua gætti sinnar sueitar sem }hi hef/r gætt. 

K. 130. F/Y( konuugi ok Nichwla^i hyskupi. 

DAt var ein» dag jja er koniitigr la i Seims fir6i at hann 20 
reyri a skutu inn und/r Irnulit. J^nglar gengv fram a 
herg nokcurfc ok kaulluftu a {)a. Sigurdr larls s(on) mælti. 
hurtrt er S(verrir) matgiafi mi)iu a skutunni j)a svaradi 
Liotr UsiRaUz s(on) her er Sucrrii' a skipinu ok mim hann 
æigi ha fa xerra man»ni mat gefit en Jjé'r muntu nu pat 25 
syna. j)a n-iæ\ti N(ikolas) hgskup Uri liui gcngr Jju æigi a 
la^jd Svi^rnV villtu nu æigi beriaz guSnidingr/nn. per jjikci'r 
ekci iafn gott lifi sem ra^na ok lirria se her nu liandlin 
mitt hann liellt u]^p skilldinum nu lieui ek mitr ok staf 
pann er ek s/i:al hem at pafans bof^i paf er stalhufa ok :W 
suerp [lar til er-) drepinn e(5a) rekin?i ur Irr/Kli. ^Mrkihrinar 
skutu n> orftum i ok mæltu. æigi pætti oss uandi um \and 
gaungnna ef slik/V ein/'r v^rri Uri sem j)u nijnngr/n». sum/r 
iiktI/u sua illa muntu brra |)iii våpn sua lief/r {)U f^-R borift. 
hgskuYi m(ælti) opt/ fryit per mer hugar IMrkiheinar nu ^^5 
gakttu Sxcrrir einn a land en ek mun einn ganga a moti 
j)('r ok s/,Yd j)a reyna liva;! mcira ma ueita m^'r Petr po5/oli ') Rettet fra hds.s Hf-. — -) Iler ingl. jtu i-rt. SVERRtS SAGA 379 

ok inn h(elgi) Hallv«r5r e(6a) lion kyflan gauzka man ueita 

\)cr er \)\x truer å pa svaradi konungr svå at lians menn 

lieyrSu. \}at mundi mfplt ef vit 'Nikolas hysJcup berdimz at 

■■ J)ar Yæri greyia mot er i huarigum er hugrinn for |)a kon- 

5 nngv braut oc til sinnna manuna. 

K. 131. Ym huspmg. 

VM myrgininjz ept/r hafdi konungv lius})/ng ok spurSi 
menn ra6s hua5 til skylldi taka. Jja svarndi Nikolas 137 
af Uestnesi illt |jikc/r os at ligia her vid måt leysi vilium 

10 \cr nu leg^ia at ok ^ ) beriaz sigraz e(6a) falla en at au6rum 
kosti vilium ver a braut |)angat sem ver fam os mat. kon- 
ungv ?,\aradi lier segir [ni nu^) miok vilia allrå li6s manna 
en sua illt sem y6r Jiikc/r her at lig^ia pa {likkir peim 
auiigum"') nuin bettr« er her lig^/ia Uri innaii hia os. kon- 

15 ungy let \)ii flytia lik mnnna sinna til k?rk/u i Salltcyiar 
suiidi. ept/r"*) for*'') nor^r til JMovgt/niar med aullv li6inu ok 
gaf |)a inaurgum heim leyui koinuigr foi' noiv^r uiii haustift 
t/7 I'randheims ok sat \)ar uni ucttr/nn. K. 132. Fra Beglingum. 

20 "r)Aglar sottu noi(')r i Vikina letu \)cir {ja stefna Borgar 
i-' j)?Mg var ftar Ingi til konungs tekinn laug6u })e/r |)a 
undzr sik alla Uikina ok um Upj;laund. N(ikolas) hgskup 
\ar \i)i uettrinn i Oslu at stoli sinuin en stundum su6r i 
Daumorkic l)a \ar uig6r til hi/skiips i Hamar kaupang Ivau 

25 skialgi {ja kom til Ba^^la Halluar6r af Såstaudum Kolbeinn 
stranefr ok margir aOrir. })ann netr toku [tcir N(ikolas) 
b(yskup) ok Sigurdr iars*") son mikit fe or Mariu k/rk^v 
ueg er S(verrir) koniuigv atti i Haufii6 ey ok haufSo med 
sér. Um uarit ept/r ioro \)eir Niko/a5 b(yskup) ok Sigio-ftr 

:io upy; a }rle\i)mork {ja ger{)U {)e/r 116 um fiall nordr ok kom 
\iat ofan i finM {)e/m er heitir Aldi in fra Rugsundi {)ar 
drapu \ieir syslu me«n S(verris) konungs Pori dara ok Einar 
lygru ok sueit \i() [yeim. foru iiaglar aptr sidan t/7 TTp;)landa 
ok {)ottu/> ]\af(( vel gengit. 

') Tf. over 1. — -^ Iler tf. lids.: iiilia. — •^) Skr. auvi/int. — ■*) Her iiiirl. pal- 
^) Iler m-;l. hnnu (ol. ,S'r. I.-,/,-). — ") Sål. 'AHO EIRSPENNILI, U' K. 133. \'tl)(J(^ Sv(7vv,s ko)7}inf/s. 

"M uettrinii {'\)tir iol atti konun^rr j)iiig vi6 buiulr ok 
l)au6 ut leidangri. viii allan Prandheirn Ilaloga land 
ok I\Iæri huaratueg^^iu hatni stefndi siiemma saman aullu 
i:w lifiinu at HallvnrcJr Mcsso var hniDi koiniu)? vid aullu lirtinu 5 
su6r t/7 Wiorgi/nidJ-. liafiM hmm Jja ntér .xxx. liundrafta honn 
sat uiu sumrt/'it i T^iorgyn fram til Margretar Mrsso dreif 
})a l// \\(tns \'\i) mikit iiuindi hanu {)a ha fa a finitatigi 
liundiiaGa sigUdi ha)in jia liftinu svdr i Græninga sund ok 
))otti inaurguin kyiilikt er harm for vcigi lei6 sina. konimgv 10 
hafdi iafnaii \)iug xid li6 sit liaw>i hafcM fiol6a leidangrs 
folks var \)((f Ui) ospakt ok litt stilt konungv talaj)! Uri 
folkinu a einu I)/i'/gi ok mælfi sua. Ofallit er \)at go6uni 
bynda souu»i ar far« ti/ \)es ur Pi'andheinii e(6a) Plaloga 
landi e(6a) jiott skemra se at komnir at hcrisLZ \id bugaugn 15 
bonda keraulld e(6a) bus buluti er y6r jjrt^ eingi snilld en 
liinum niein er eigu iiæ^ ek y6r \)at at gera [ictta. eigi lengr 
nu rna ek ivigi heita stiornari lanåz [icsa nema ek taka af 
[^esA usidu e(6a) a5ra. bit) ek y6v til uinsamligu?« ordum at 
Jjcr latid af [)C5um uspektum Uri jji at nier Jjikc/r niik/7 20 
iiri at refsa y6r en )>((/ verdr [)o at grra ef æigi batnar 
vid \)cfta sua jjikciumz ek ok fuUkomin?? t?7 vera rikis- 
stiornar lrt»dz [tesa })o at Niko/a.s- \)i/sku\) segi \^at ivigi en 
\)at |)ikciuniz ek ivigi uita luia6 Xiko/r^s b//é7iup finn;n" u\rr 
110'" er hann s(egir) \)at at ek mega i'oigi koiiiDigv vfr-a. yf/V 25 

^oRcgi. \)rir liaua margvV boi-it koiiioi^a naufn er v<'rit hnfa 
ambat/ar sj'nir en ek cm san»r son S(igur(!)ar) koitungs oe 
Gun;diilldai' er [^af nokcurum monnom kunnigt hver ætt 
lieinirn- er en ek ma \}ni j)o genx en kunnara al6ydyn»ni '). 
j^a talAi kointiigv allar kyiiknilsirM henna/- a'lluni j)/»g- :{0 
inonnoni alieyran^a ok kunnuduz ' i jia niarg/V nir/ni v/Ti sina 
frendi' l)f/r er voigi nissu a(^r skil a lauk ha)iu sua sinu 
niali at aunguan kuez han)i uita betr t/7 fallinn l)a i ^oRcgi 
hva/-ki f/V/ gu6i ne mo))noui at bera ko)iimg:^ nafn en sik. 
jio at Niko/fT.s- hyskup uili lielldr annan hnfa en niik j)a :]b 
niunu ver ]Mrkihci)i((r litt at j)i iara nv helldr en fyR. 
konungv [xiri at vcnx liardr ok rac^uandr en os syniz Niko/a.s' Si\l. SVERRIS SAGA 381 

{.)ott hann sé tungu mivkr madr hofa liera liiarta en tryg6 
sem refriiin. oh J)ott ver telim upp allan afspr/ng Iiigiri6ar 139 
JDa mvn får ve?-a tiyar. VL'igi var Magnus triir e(6a) Buriz 
sem merld liafa a orpit. nu latum ^at \cra kyrt \)vint allt ') 
5 mun reynaz um si|)ir liverr hvergi er. munum ver nu iyrst 
sækia a fund B<7^1a oh man J^a uita hverssu huatr hvergi 
ser e(6a) livrrssu fast skaufali stendr |)a f/r/ os ^irhiheiniim. 
ept?V ^at \nr sliti6 pingmu \ar pa. oh skamt at bi6a ^es er 
byR rann å toku {)e/r Jja til segls-) oh lettu æigi fyR en 
10 |Dcir komu aiistr t/7 Osloar oh var ^ar fyri Bagla lieR mikill 
i bonum. 

K. 134. Sverr/r koniuigv skipa6i til al laugv. 

IAcobs Messo aptan lag6i S(verrir) konungr vi6 Haufu6 æy 
gek hann vpj> um myrgininu oh lyddi tiftom eptir Mcsso 

15 atti \ionnngr husj)/ng o/c mælti }iag\ar erv i bonum med 
allmik^Y li6 oh ætla at taha \id os liugsit per nv vm vand- 
liga livernin^i ek skipa til. Hakori son minu med allar små 
skutur s/ifll roa ut a leiruna iiri innan Nunnu setr ganga 
])ar up oh sua i boinn veita jir/m bakslettu'') er a hryggi- 

20 unum erv. en Icwdir mcnn min/r. Gregorius Ions s(on) Sig?trdr 
af Mo6astau6u?n Eystein« Ttixugrwallz s(on) oc med [)eim Mær- 
inir shnlo leg^ia ut at eyrunum vid Mariu k/rkm gar6 oh ganga 
\iar u-pp vm INIariu kirkin garb liia Sy6ra stræti en allt 
anna^ li6 shal iara med minu mrrki utan at brygium J)ar 

25 mun vcra megin li6 f)eiRa iiri. \nr |)a blasit [jcgar liftinu 
til bråut laugu greinduz J)a skipin hver })anninn sem kon- 
ungrimi haf6i iiri nuelt. 

K. 135. Tala Nichwlas hgshups iiri Bogliim. 

Nikolas hgshii]) tala6i iiri her [icira 'Bagis, oh m.æ]ii sua 
SigwrSr larls s(on) med sina sueit ok Hallvar6r af Så- 
sta^dum me5 UpT^lendinga shulo liafa eina f^dking iiri innan 
Nunnu setr oh gæta at \)eir komiz æigi {)ar up. en \)eiv synir 
Aunundar lyns'^) oh Kolbein?? strinefr'^) s^-?<lu gæta t/7 b?Har- no 
innar at pcir komiz æigi {mr i boinn en konu7iga mc?-kit 

') Tf. i margen med indvisn.tegii. — ^ 7 er i hds. rettet fra /. 

^ Rettet fra lids.s bab-. — •*) Sål., o: hlunns. — ^) Sål. her; jfr. slra- ovf. 382 KIliSPENNILL 

oc mit/ li6 ok bniur uwnw s/iuliim Vfria bryfXf/iuruar hef/r 
S(verrir) myklu minnna \\cr en jjcr hyoit er uifia einnn inr/c)/' 
i hvmu halfrymi hafa [)«V set upjj liu6faut sin vi(!)a i 
nimunum erv ]^/rZ:ibc'»2ar svå ban?isett?r at s\cr\^ jje/Ra bita 
æe^? oc wigi munv \icir jjora at legia V('?-I)it nu vi(^ uel 5 
feigr inun haim Svcniir ef hcmn leg^r at. kany* wcra at her 
iari hanji sem i Seimsfir6i. b//.>?/n(p vor a liesti oc klercar 
nokcwrir me6 honum ok \ar hann uppi a strætinu Uri garfti 
sinum pa er atlagan tokz æpttu J)a livar/rtuegiv herop. 

K. 136. Vm at laugv. 10 

Svenir konungr lag6i at sua fast at byr6iugrtr pcjr er 
Uri lagu brotnu6() Jiaglar liaufdv saktf nokcurum skip- 
um iiri brygium mattu Jiirkiheinar pi æigi uel na atlaug- 
unnni. skutu J)a hvarntuegv/iu. JMrkihcinar sottu pa. yfir 
byr6ingana BengeiR Ian gi ok Botolfr komu iijrstir upj; a 15 
br?/giurnar einn enskr ma6r liio pegar til BengeiRs ok ma?l/i 
at eigi skylldu \^eir par upj9 ganga. Bengc/Vr skelfSi sverj)?/ 
hami kunnni manna bezst \/d s\cr6 ok buklara hann slo 
undfr skiolldin« ^) ok kom a iiri ne6an nefit ok tok pat i 
sundr andlitiS Birkiheinar sottu pa. margir upjj a brygiunirtr 20 
en Jiaglar toko uel a moti var Jia liaur6 suipan einn madr 
mælti til bys/cups. herra ri6it nu iram hart pviat nu puviu 
var/r menn at per treystid l)a pviat sua liz mer nu sem 
'Birkiheinum biti svcrt)in {ja mæl/i b?/5^Mp Ridum undau laus 
er nu or6inn diofullinn hleyptu peir up;; or bcjnuni ok naniu 05 
æigi fyR sta6 en {)('?> komu up^ a Giollur asinn ok bi6u 
l)ar li6 sins'-j. peiv Gregorius laug6o at \id ar osinn oc 
var par vtgrunt en er skipin kendu ni6r hliopu peir iiri 
bor6 ok o6u til landz ok gengu upj> allhra-stliga. Bag\ar 
oru upj)i \id Geita bru 0^ ueita peir sua harGa aras Birki- 39 
141 heinum at peir snua undan til skipanna fellu sum?V en sum?> 
hliopu a kaf en er peir koma a skipin |)a leg^ia peir vfc 
t^7 Præla bergs ganga J)ar a land 0^ sækia inn ept/r vadl- 
unuj« en ær Jlaglar sa {la^ sækia peir a moti oa; var[) Jjar 
oR05/a haurC) me5 pc/m i annat sinn. 35 *) Her mgl. vist : pann cnska mann el. lign. — ^ Sål. = /t^stns. SVERIilS SAGA 383 

K. 137. Fra Hakoni konungi vnga. 

HAkon kotiungs s(on) lag6i at inn a leirunnni sua fast 
at skutitrnar allar renddu vpj) a Jjurt land, hliopu {jf/r 
{jegar a iylking Ba^/la. ])civ liauf6u sik skamma stund \/d 
5 oJc fly6o upj) f/rz nor6an bæinn JMrJciheinar fylg6o oJc drapii 
af peim sliktt er peir mattu sum/r sneru. i bninu oJc ueittu 
peim. bakslettu er a br?/giunum \oro \ar J)a oc up komin 
a brygiurnar Sigur flvgan mrrki Sverris konungs oc i {mi 
fly6o 'Baglar oJc bQiar inenn upj; or bonum sumir i gardana. 

10 S(verrir) \wnungv gek up^ eptv'r langstræti ^) ole er \\ann 
kom up^ i gaut?trnar sa \\ann hxar )^eir baurduz vt a va'll- 
unu?w sneri \\ann {)a ut J)rtnnig fengu baglar J)a \\art slag 
fellu {)m' nær alkV. JMrlciheina.v rannsauku6u {ja b^inn ok 
brutu blis til Ba^la o/c drapu {ja enn mart manna en 

15 {)6 droguz undan pcsxx smnwi flestir haufciingiar Ba(7la en 
fioldi fell. 

K. 138. Fra Svcr/i 'konungi. 

EPtir pat let S(verrir) konu?«(/r blåsa aullu li^inu up;7 a 
Martustokca ole atti-) {jar tal yid {)a oi- ma']!*/ sua. Gu6 

20 se }jes lofadr er \\ann lief?'r æf^i gcrt^) horuin h^lla \id os 
Ber^/bc/na um sigr/nn nu belldr en fyR er mer pcs van at 
varia muni Niko/a.s skaufali^) \\\cd oliræddu biarta nu bafa 
undan sott en ek vil {jo {ja^ segia y6r a'llura saman at 
skipum s/crtl legia aullum Hl HaufuC) eyiar vil ek at ver faiui 

2.') aungua flaugu'') af {jc/m e(6a) skræmilaupu^n {jc?Ra pviat 
eeigi er vvænna at nokcurir viki ajitr Hl boiarins er nattaR 
ann ek {jc/m ekci {)es at pciv komiz pegar a ueftr minu li6i 
{ja foro me??n til skipa ok ger6u sem konungr nia'l^i. Vpy? 112 
xai- tékit i b^num fe allt a6r peir iæii bra/t Uri {ji at båndr 

30 ok kaupmoin haufdo bardz moti konunginvim. lawgskip {lau 
er til \oro tokv peiv oc brendu flest en liaufOo mcQ sér 

' Bokaskrcppuna er N(ikolas) b//.sZ:Hp baf6i haftt tok Ribi {ja 
vi6 BokaskreppmiJii en brenddi UiGsiana er a6r bafOi liann 
ok er koriungv la v/c5 Haufut æy let \\ann mrrm bcra upp 

35 lutskipti a va/ll sunnan a eyna si6an let \\ann skipta i fiora 

') r er i hds. rettet fra æ. — -) a er i lids. rettet fra t. — •') Sål., for gertt. 
*) a (1) tf. over 1. med nedvisn.tcgn. — ^) Sål. 384 EIRSPENNILL 

stacM hc/fanginu oc ept/r \)at var l)lasit til liusj)/«gs oh 
atti \iann tal \id li6 sitt oJc let meitn ganga undir staung 
ok vai- li6it skorat ok xoro {)a fimtantigir i) hundra6a \)a. 
kom madr med brefi f/a N(ikolasi) hi/sJcup'i til konungA ok 
\nr [}nt a at hijship uilldi sættaz \id koniing. haun qrafi 5 
liflw?i ho/r? Jirf/ gert f?/rr o^ efnt pc liti6 af en eingi kuez 
konimgi Jjikcia fremd i at lata drepa Niko/as ok uiina num 
ek N(ikolasi) gr?6a ef hfl??n sialfr kemr a minn fund en 
hann kemr ef lionum syniz. |)a beiddi konungr li6s menn 
ok leiGangrs lid at hann vill hafa skip oZ; skip rei6a allan 10 ' 
saman er fengin?? var at kaupi Uri .xv. me/kr gullz en monnom 
syndiz sua sem \)eit-A munddi ?eigi \era. Jnidiungr iil ver6z 
j)es sem t/7 mundi koma grngn ]tcir Jja til Sigualldi karl 
ok SigurOr af Modastau6um Eysteina Raugnxallz s(on) ok 
marg/>- a6rir ok drogu i sundr rei6ann ok seglin sem annat 15 * 
fé oc er konungr uissi \)at hliop hatin til me6 suiga ok lét 
ganga flestir kausluSo ni6r Jjui er a lielldu ok stukcu undan. 
\iviat [)cir sa at konungr \ar rei6r Sigvalldi bei6 ok gek 
æigi undan komtngr laust .ij. haugg um herfiar honum 
Sigxalldi villdi ?eigi a mot tcdyf kommgr hætti oZ; s(ag6i) 20 ; 
l)a illa gero. er Ije/r brulu ra6 \\ans sagdi at \\ann vill ha/"« 
londuarnir oZ; sua \ar. var J)a skipt sijian fenu med monnora 
sem tala rennr til xar \iat æigi minna fe er luTrr ma6r 
Jaut [»ar en til .ij. marka uegin»na. la konungr {)ar liti6 
skort-) lialfan manu6. 25 

K. 139. Fra Birkiheinum. 

143 TVfv ær at s(egia) fra Bo^lum er \)eir hafa flyit at [mr 
i^ iara it æfra um Uplaund oc sua nor6r t?7 Prandheims 
ok sua i Ni5ar os ok er \tcir komu til borgarinnar a Steiu- 
biorg. settu peir li6 sitt um livrrfum borgina. fiar var Uri 30 
i borginnni. Porstein n kuga6r ok Bialfi skinnstakr ok Asgaiitr 
ok liauf6o uel .xxxx. manna. Bag\ar laug6u uistagialld a 
boinn ok krauf6o bendr lei6angra i hf?-a6i pcir letu me^in 
ok svcria ser trunaOar eida ok ko7iungi sinum at me??n 
skylldu æigi vcra motstau6o mcnn [wira. \)cir gerdu ok 35 
iafnan har6a skot hr/6 bo/-gar monnom. einn dag kalla()i 
N(ikolas) hgskuY) a Porstein i borgina ok ma'U'i. VraOlikt er ^) a fimta iigi, andre hds. — ^ Sål. SVERRIS SAGA 385 

pcT Vovsteinn at hallda borgina oJc xera i banni ok lata 
inuntu meira i au6rum sta6. Ver munwn gera li6 iil bua 
Jnnna ok ræna J)ar liiiiuetna en brnma bæina. Vorstemn 
kallfl^/ Bialua til sin oc sagdi at ora5likt mundi at liallda 

5 borgina k'??gT ef })e/r sæti J)råliga um lauk svå })m-a vidr- 
tali at I)<"/r urdi; a \)at sattir at up skylldi geua borgina 
ekci uissu a6i7V borgYO- moin til [tesa. laundyR \oro a borg- 
in ?/ni [vdv gek l^ovsteinn til sua at han;? matti tala xid Ba^la. 
Gu6brandr ungi gek ti? moz \id hann ok ger5u \>eh' ra6 

10 inillum sin. ba6 Porsteinn \m ganga inn um nottina {)ær 
saumu dyR. en Gubhraiidr het a mot borgar monnom aullum 
li'fs gridum uapna ok klæda. Vm nottina gengu Baglar i 

• borgina vm \)ér saumu dyR. sem Porstcinn liaf6i pcim heitiS 
at opnaR skylido vera fundu borgar menr\ æigi fyR en Baglar 

15 liauf6o fylt^ borgina af moHHom. fengu mcnn \>aY lifs grib 
ok hauf6o igangs klæ5i sin fair emir vapn en aungir fe. 
sncri Asgautr oc Bialui ut til hfrazs en Kuga5r gerdiz 
handgenginn {icim Bog\um ok for med ]^eim. Bag]ar toko fe 
\^((t allt er i borginni yar siftan brenddu Jie/r hvert hus er 

20 \)ar var \)riv toko einn daudan man/; er \mr \ar oc steypttu 
i brunninn brtru sidan i gr?6t })ar til er fullt uar \)eir 
stefndu 1// borgar-) monnom at br/ota alla steinueg^/ina 144 
a6r ^eir skildiz vift \)civ brenddu oc auU Irrngskip konnngs 
a6r \i(dY iæri a braut sneruz {)a siftan til Uplo/r/da ok {)ottuz 

25 hrif'a unnnit uel til fiar. 

K. 140. Fra Svcrri konungl. 

DAt er at s(egia) fra Svr'rri Vonung\ at hann sweri til 
GoSmars ok lag6iz ui6 su6r landit l)ar sem heitir 
Fyrirleif ok stefndi j)ar [)?ng \id b6ndr har konnngr ^lat at 

30 \i(;im at \wir hefdi v^'rit inoti honam i Seiinsfirfti ok hefOi 
tekit konimg annan i haufuft honnm Hel gi het madr er 
sxaraåi ræftu konnngs ok mcrlti sua. Fair mcnn i uarum 
hcrudom \oro i \)('im flokci ok Jio med litlu ra6i fjefr er 
voro erum ver ok sua gamlir oc runn/r bitar n]-)p at fyR 

35 kunnun* ycr xid at sia en xer komum i ofærvna erv os ok 
sua kunnig laug i l^onegi oc rikra manna retr at ver uitum ') v er i hds. rettet fra /. — ^ Vist fejl f. bcejat: 

'25 ;{S(. ICIRSHKNNILL 

liiufy liiug ko/</n/g a at taka iiu inegut [yrr \)(it sia heirn 
at ver inundum æigi sua heimsk/V vera at fylla ine6 alita 
leysi \)(iiiu flok er -æigi var rettligrt?- til kominn o/c |jo gapii- 
staftligT y6r lirrra foi- hann sua orduin uin at kontwg'i 
liugnaSi uel. ko>/M»gr for [)a6an allt austr til Eluar ole la 5 
|jar allr \andz mugr uti a skogum. koimngv sei)di bondum 
()r6 at {ic/r kæiiii t/7 lirn<s i gri^iim ok stefndi vid |ja j)2»g 
en er {)c/r uissu sik saka fulla v/3 konun^ {)a frestu6o [ieir 
stefnii laginu ok dua'l6u langa hr/A. koniings monnom jjotti 
i 11 dua'l \)es[ ok re6u um at rivfa lei6aiig//iiii Olafr beii- 10 
stokr liet m(t<)r er [tettii taladi mest Uri li6inu oc {legnr er 
konungv var6 [^essi vaR let hann drepa Olaf. ko7iungr stefnddi 
en>/ \)ing boiidum en ef |)r/r kænii veigi léz hann mundu 
brenna byg<^ii" jjr/Ra komu bondr joa ofan ok attu \iing vid 
konimg festu \)cir jia gialld i konungs ualld. ok annan. dag 15 
cpt/r kom ofan lei6angr ok liSagialld ok sakeynr voro paf 
145 inaurg .c. nauta ok mikit fe annat. for konungr J)a til Osloar 
\)viat ho7iJim var sakt at I^aglar a^tla6i jmnnin en [iciv hauf6u 
snuit nor6r aptr t/7 Prandlieims jiego?- [icir spurfto at kon- 
ungr var i bunum. konungr for |)a nt t/7 Tunbe?*gs. ko7inngr 20 
sendi up^) i Miors Filip?/,'? I(arl) s(on) Birgis brosu skylldi 
hann par sitia Uri Boz/lum. Hi5i hro\)/r haiis skylldi ok 
[Mmgat iara ok var hann æigi buin//. konungr for or Tuns- 
bergi ok ætlafti t?7 Hiorgyniar go6an bvR haf6i haiin er 
hann sigUdi ira Ixmuni. en Hi6i var ept?V m/5 sina suei't. 25 
konungr siglldi non^r i Helga sund. |)a spurdi hann at 
Sig/(r5r I(arls) s(on) haf5i nordan siglt. [lotti lio».j/m Hifti 
{)a vcra komin// haskasamliga let konungr blåsa t/7 hus 
JjMigs VIII myrgininn. oc sag6i at lion//m {,)otti horua uvænt 
112" VW pciRa. menu mun Hi(^a bro})///- minu///. })ikcia ni'osn sia 30 

tin'i er ek feR me6 allan her minn ok munu \)cir nu ekci 
uaraz tok {la kon////grin// auU lettiskip ok ste |)ar a sialfr 
ok ætla6i at lei'ta Sigurdar. K. 141. Slao-,- i bænv ///. S jgurdr haf(^i haft rab i/ri sér oc lagt ut af lei6 for 8.' Sigurdr um nottina in t/7 bi)iarins ok komu allt a vvrt/-t^) 
peim. Hifta. liaghir liliopu |jegflr i b(,>inn ok urdu var/r vid ') 1- (l^l er tf. over 1. med nedv.tcg:n. SVERRIS SAGA 887 

hvar Jiirkiheinar \oro. pciv \oro i Asleifs gar5i ok clrukcu 
J)ar i einmii stofu hliopu pciv vt flest/r vapnlaus/r. Hi6i 
hliop su6r or stofu«nni oJc upjj undir skur fialarnar milluni 
husaiia. Jiaglar va^kttu um nottina oc gættu boiarins en 
fj um myrgininn raunsauku6u peiv boinw ok drapu Jiirkiheinn 
huar sem fundu. Hvitingr liet einn umrenningr Bag\-A hann 
fann Hi6a ok ba6 ^) hann leyna ser ok gaf \\onnm til gull- 
Im'ng. sveininu liet go6u en s(egir) |)0 {)egar låoglmn. Var 
pa. Hi6i tekinn ok drepinn. Sigurdr for pegar braut J)flmi 
li> sama dag or bonu?«. par fell me6 Hi5a .1, manua ok \oro 
mart hirdmcnu. 

K. 142. Fra Sverr/ kommgi. 

SYenir konungr kom igrsi t?7 Tunbergs ok var}) J)a i46 
sannfro6r at \)eim ti6en6um sem Jiar liauf6u grrz ha)in 

1,') s(egir) |m lidinu at hniin vill leita a fund i^igurdctr. lielldr 
koniingr Jjegar austr yiir Folldina spyR kojmngv {m at 
Sigur6r feR austr undan verdr Sigurdr Jm ok uarr vid ierpir 
konnngs. Iag6i Sigurdr Jja up/; i Befiu koniuigv kom {)ar 
litlu si6aR. [iciv Sigurd/' hliopu a \an(\ upy; ok yiir bru er 

20 yar a anni ok hliopu Jiar saman. Wirkiheuiar hliopu [iegar 
af skipunum ok gerdu huan'r tueg^iu skothr/6. Birkiheinar 
brutu af bruna. hliopu pciv Sigur6r l)a a lawd upy; J^ar fellu 
nokcwrir m^^^m af Bof/lum. Hirkihcinar toko skipin ok allt 
pat er a vår hauf6u pcir sum m.cd ser en sum brondu'-') jicv'r 

2:') sn^'ri f)a konw??grm nor6r-) t/7 Biorg//n/Vn- ok sat {jar um 
uettrin. 

K. 143. Vra xnonnxi.n\ Sverris konungf^. 

V:m liaustid [m er koniingr haif)i skilit ui6 li6 sitt i Helga 
sundi. fja ioro peir me6 storskipunum nor6 '') it beinsta 
■',() t?7 Prandheims. pciv komu fyst/r nordr a .iij. skipum EiRikr 
af Hæ'*) Eyiolfr Afla s(on) ok Arne ska6a ret^r pcir spurc^o 
at Baz/lrtr \oro i bonum ok hauf6u gert margum'') mo////om 
ska6a. P)irkihein.ar komu t/7 Holms vw lysing/fr skeift reyru 
peir EiR/lr i ana .ij. skipum en Eyiolfr lag6i at sandinuj/i ') Her mgl. vist IJidl. "-') llnrefter atter skr. nord IsAL). 

^) sal., f. vnrår. — •») Sul., andre: H'i. — •') Sål. 388 KIKSPENNILI. 

Uri iiia/Mi Harp; oc stcfnddu {niv Uri utan bæiiiii up/y t/7 
bruar. y)ag]ar ur6o ekci var/r \id \Mrkihrina fyit en Jje/r 
komv i ])oini) ok lu6iariiii' genj^u. liliopu J)a U(if/](ir sumir 
i k?rkiur suin?V til bruar upp \oro j)eir nær alhr drepnir 
sumzr fengu gr/6 [>ettsi \ar .ij. nottiiin Uri Andrés 'S\csso. 5 
Jiirhbcinar letu up^j setia skipin vt a Eyrum haufftu \)ci\' 
j>a b9inn til uar6ueizlii nJ: sua syslur i hr?-a6i. 

K. 144. D/Y/p Tuns mag/a. 

UM uett?"/nn ept//- iol drapu Bo^rlru- fon niagra ine6 [icim 
liætti at \)eiY ueittu houuin lieiin sokn gek sa madr til 10 
dyra er Saului hét limrn kraf6i dyra ok ba6 Ion ut ganga 
ok kuez liafa tideiuli at s(egia) homnn. go6 skylldu {mu 
\era, s(egir) Ion ok spretti lokunni fi"a ok lauk up^j hvrd- 
vnmii Saului lag6i [)egar svcrjiinu i ga-gnum hann sua at 
yddi lit um bak/7, i juxi greip Ion uni halsinn Saulua ok 15 
greyf6i \ionum und/r sik rann [>a omegin a Ion ok do hanu 
iiS"" jjegflr. Hallvar^r af Sastau6um \ar j)a a Uplonduin haf6i 

hnnn [)a at uar6ueita komingseim j)p/Ra 'Bag]ar ioro nor6r 
um fiall ept/V iol ^eir ioro ofan um Renna bu oA; drapu 
par Ivar armann oc Thorleif styriu. {)a ioro \ieir i Orka dal 20 
ok drapu jjar Einar skitinbeina ok Skegia a Eg^iu foru 
siftan t/7 boiarins. GunnaR galinn oc Eindi"ic!)i rakci baru 
ni'osn t/7 boiar/ns (4unnaR for ut a Eyrar ok lag6i elld i 
langskipin ok villdi helldr brenna upy/ en ^ag\ar nyti oc 
er hann \ar par at komu Baglar at ]io?/»m ok drapu hann. 2') 
Baglar toko pa. boin oc vn/C) eingi vi6r taka liauf6o JMrki- 
hcinar iarit braut Jjegar \)cir spurfto t/7 Baz/la satu jjr/'r par 
um uettr/'nn. pcir bu6u vt lei6angri um allan I'randheim ok 
hrunddu skipiim a uatn ok bioguz til uarnar. Tiirkiheinar 
lagu liti a maurkum ok skogum opt i illum budum sem ;i ' 
van man a f)ikci^). Vænttu æ at S(verrii') konu^igr mundi 
koma ok frelsa sina menu or anaiiS. |)a \ar Inga gef/7 [lar 
konitngs nafn. Barftr hét sa madr er pat ger6i. 'Baglar hauffto 
j)a her mikinn ok alluel buin um vari6 laug6o pcir lidinu 
ut t/7 Rau6abiarga nokcuru Uri Hallvar^.s Messo. 35 ') Si), f. pikcia. SVERRIS SAGA 389 

K. 145. T3rrtp Bagla. 

Svemir konungr for or Biorgyn med skutur ok lettiskip 
ok for skyTi5iliga ok ætla5i at koma a uva?-t Bo^'lum 
sem haivi haf6i iafnan fyR gert ok er haun kom inw um 

5 Ag6anes J^a mætti hann \mr einu skipi Tjcigla ok drapu ^) 
{)eir {)ar-) af miok mart manna en sum/>- komuz a laud 
undan inn hia Hornbora mættu [v^iv Bagla skiitii einni. U8 
anem Baglnr at lanåi ok liliopu upp en sum?V Yoro drepnir 
inn ffri R^ins uik fimddu \)eh' Bagla med mikit^) la>zgskip 

10 ok drapu |3e/r |3ar af nær hvert manzharn villdu li6s menn 
]\afa skipit en komingi l^otti pat ekci samfcprt i ro6ri V25 
skuturnar oc letu^) \)eiv ept»- skipit oc i6ruduz litlu sidaR. 15 E' K. 146. Vpphaf orr,s^tu. 

N er Ba^rlar sa voC)v Birkiheina raku jie/r af ser tioUdin 
ok teng6u [)eiv hauf^o .vii. skip ok aull stor. peir lagu 
vi(^ P6rsl)iorg landnyrdingr'^) uar a letr sa innan or fir6i- 
num rendu skip Bagla at uidum i/ri uindi. Birkihe/jiar reyru 
at ok skutu huar/r tueg^iu reyru Birkiheinar vm it yttra 
ok mattu vc/a hvar sem \>eiv uilldu. Birkiheinum t)otti vera 

20 bor6a mnnr mikill var \\es\ skotri6 allhaurd ok laung fellu 
menn af liuaru?« tuegium ok mart va/- sart. Kn ær koniaigr 
sa at |)e/r sysliu^o ekci t?7 frama jja ba6 lia»H B/rÆibema 
fra leg^-ia ger[m [teir sua laugfto sainan skipunu/// [»a ma'W 
komingv. M/gi erv B/r/v'be/nar sem fvRum ekci laug5u [icir 

25 sua at sem |ier ine5 dragkyrtlana liauf^o [vir kyrtla stytt>7' 
ok snæfrari ok hi'ortu hettri en huat er nu her at ligr/ia 
rom inn^) boiar en a6 au6rum kosti verit dreng/r ok me»n 
nokcarir ok roit sua at. at \)eir uiti livarum sverl)in biti 
l)etr. Hirkiheinar a-ptlu j)a ok egglmVi hverr annan. Reyru 

'M sua at i f//rstunni at langskipin toku vid skutunu?/?, Veittu 
Birkiheinar ))a sua harda atsoku med spiota laugum ok 
sucTZ liaugum at I>ar/lar liraukua undan sua at Saulmandr 
systrungr ok \)eir v. saman voro komnir upj> a skip Clu^- 
brandz unga. |)U hot (^U(^brandr a sina menn at peir skylldi 'j Hettct fra li(ls.> dni/xi. -) Skr. /;«»■ firir. mon med omtlytn.tegn. 

•'•) I (Il tf. over I. med n(nlvisn.tef,'n. - ' Skr. Ictudo, men (Vi or udprikket. 

■') u (2) m«l. i luN. - '■) Mor m^l. /// (ved lin.jo-kifte). 390 EIKSPENNILL 

reka jja ofan gr/j)u Bar/!rn- {ja atgauiigu sua liaifta at Hirki- 
heinar hrukcu ofan en sum/r id\u neytu Ba(/](ir \)a bor6a 
inunarins ok lotu jjaiifra a jia vapn ok gr?6t sua stort at 
i4» ekci liellz vi(^ foll j)a mart af ]Mrkihnini(ni. Ji(i(/\ar fa'r6u 
stafnlia a skip IMikihe/na ok lielldu [>eim. Hirkihrinar toko 5 
Jja alb";- eitt ra6 ok j)urfti cinjji at audrum at nema at peir 
raku forka ui6 stor.skipunu//? ok leystuz ha braut. \)cir komu 
af stafnlianu?n^) af skipum sinum. J)ar fell Saulmundr systr- 
ungr ok nær allt af skutu lio^/s liro6in» \or aunn?/r skuta 
af J^irkihciniim ok na6u |)('/r Iniarutueg/yia skipinu. Niko/n.v 10 
af Uestnesi vfo{) saK ok \ar skotinn framaii i stalhufuna 
ok gek i gegnum ok j)Otti jjr// liti6 sar at sia. 

K. 147. Ko)n(ns:r sta'6ua(M ovrostu. 

DA mælti konungv æigi sÅ-«lum \cy nu beriaz vi6 jja lc;?gi- 
at sinnni s/i?<lum yer nu leg^ia inn t?7 bniar sa \na6r 1.') 
hafdi ven't syslu ma6r 'Qirkihcina vr Augnmndr hét uaga- 
pungr ættaftr af Up^^londum harm haf6i Jja syslu ut i Orka- 
(lal ]\ami styr6i J)a skipi Jji er Eyiolfr haf6i jjangat haft 
utn liausti6 hmm la vt \id IMargdal-) undir brrgit ok sa 
|)a6an er \icir attuz vi5 Wirkihcinar ok \^ag\ar slo J^ar i 20 
jsrsétu me6 })^?m uilldu suni?V t?7 ok duga sinuni vaonnom 
en suin/r uilldu helldr a \ayiå up7>. kom \)at skip Bo^/lum 
at aungu gagni. S(verrir) Vonuugv styr6i wvi ept?V firdi oc 
Uri innan Mnar os ellti \\ann Ba^la up^) af .ij. skipum en 
si6an sne>i hann inn til boiarins V>ag\^v sncru in« Jjanninn 25 
ok liug6o sér liti(^ mundu Uri at ueida S(verri) Voming i 
bynum. par sem \\an}t haf6i li6 liti6 ok sart nær allt haffti 
ok mart fallit af lurns raonnowx Uri Porsbiorgum. Ba^lar 
lagu vt Y/d Holm. [xvVrt })<'/m liugftiz sua at at leidangrs li(> 
pat sem pcir hauf5o haft ur l'rændalaugum at pat folk :io 
mundi peim ekci stau6ugt pegar pcir kæmi a hind ok uan> 
af p\ ekci af at laugunni peiRa. S(verrir) konimgv \ar ut a 
Kyi'um buiny/ viftrtauku ef pcir h>gfti at. V) ) tf. 1. med iiedv.te;;)!. — • -) Sål., ur. f. hujar- SVEREIS SAGA 891 

K. 148. Ra6a grrd Bagla. 

BAglar gera nu ra5 sitt syniz J)c/m ^at nu likazt at iara 
sudr til Biorgyniar oJi leg^ia nu lanå allt undfr sik loo 
jjikcfr \)eim sik aungu skipta livar S(veiTir) konungv feR 
5 111^5 skutur sinar. Niko/a5 af Vestnesi let ekci vro-6ueita 
sår sitt |iotti Jitils um v^rt for i ba6 pa laust verk i haufu6it 
ok lå hcnin litla liri5 a6r hami anda6iz ok Yar \)at mikill 
man ska6i. liag]ar ioro jja su5i* me6 la;?di aullu li6inu ok 
helldu vel saman var æ otti at S(verri) oc ineiri at ra6um 
10 hans en skipa fiolda ok hng5o at {)c;r mundo få af honwn 
nakufli illt. Bac/lnr lagu nokcnra liri6 M i Ang?-?. S(verrir) 
konungv for or kaupangi suc^r eptir \)ehn. ling]nr sa \)at ok 
leti; sem \)eiv mundo roa fyi'i haiin en [^nt varp ekci. koii- 
ungr gaf at jif/m-) aungvan gauni ok for leifiar sinnar en 
15 \)rir muni si{)ar. 

K. 149. Fra Sigardi i(arls) s(yni). 

Sigurdr ](arls) s(on) liaffti farit austan ur Uik^wni ok spHr|3i 
at S(verrir) kouioigv liaf^i farit nor6r'^) or Biorg?/>j hellt 
\\ann |)a iil JMorggnior ok varj) par engi vi6r ta^a par 

20 brendi hann skip S(veri'is) komings Sygnabrandinw ok aull 
p:v ær hajin fek ha)in tok i bnnu??^ hus nokcuR ok færdi 
upjj Hl borgar ok ger(^i bål mikit a ui6ris borginn?å oc er 
borgar znc7in sa pctUi. segia pcir drotningunwni Margrétu 
]wn \ar par i borginni oc me6 henni t/V foRafta aura-Pall 

25 lienni var mikill otti at Jiesu ok maui-gum audrum konum 
ar i uoru borginni aura-Pall fek pat ra6 at peir toku tunnu 
eina ok harv i spånu oc næfrar^) ok laugdu i elld ok 
slaungdu i balit Uri pcim Bo</lum fyR en peir liefdi alg^'rt 
e7i par \arb sua mikill logi af at pcir fengu ?eigi fyR slaukt 

HO en pat var allt upp bruiniit er pcir hauf6o a6r til ætlat 
var pat mikil dva^l en })(> re6u peiv t/l i annat sinn oc 
baru enii saman. drotningin ba6 pa helldr Uri gu6s sakir 
geua up borgina ok næfti mcnn ut at ganga lielldr en J)ar 
læki yf/'r elldr kua6 vcrva at lata allt saman mcnn ok fé. 

H5 |)a gcrpi Pall pat ra6 at konur allar skylldu ganga vt i i5i 'i r tf. over 1. ineil iipdv.tegn. -) Vist fejl f. J&ri. 

•*) Skr. iiordr farit. men med oinflytntegn. — ^) Rettet fra li(l-i..s næfvnr. 392 EIRSPENNILL 

hvs \)at er \(ir yiir borgar li6imi oA- fyii liaf6i vn\[ 
inyi-kuastofa ok sag6i |)e/m muiidu skanit til Jia at f^anga 
ur borginni j)ær geugu j)(7ngat ok urt^o fegnai- ef \us væn 
v6n ok er jvær koinu i liiisit let hann aptr skella hurf^uiu/ni 
setti fiotur Uri utau ækci skorti \iar til at uiniiu jje/iii. 5 
Asgautr feliir6ir fek ein smior laup toman ok skar allan 
utan gluguin bar i na'frar oJ: stry ok brennusteiu ok lagdi 
[tar i elld ok slaung6i i balit. balit var sua gert at holt 
var innan ok Jia er elldrinn kom \)nr i laust i loga sua 
miklu?n at -æigi uar6 shrkti- ok branu up^; {jegar allt at 10 
kaulldum koluni \)Si foru [u-ir i h-.v ofan en Pall gek til 
drotningar ok spur6i huat hoii iiiundi uilia^i \\o)ium til at 
J)eir liag\nr hyrfi fra ])orginiii hoii kuez |jar inuiulu mikit 
til uinna i fe munum. Pall bart hcnia. fa ser iiwisigli sitt. 
ok sva gerdi hon. siftaii ger6i hann bref oÆ setti |)ar Uri 15 
insigli drotningar. \)at \ar ritad til Aura'-) ^trestz ok lordanar 
skin>2peitu. [tat mælti sua [yes væntuni ver at jirr muni6 \)(it 
uir6a mest er t?7 konjozgsins tekr jjott \)cr ne6 nu uinliallir 
t;7 Bagla en ver haufum leyndar mal y(^r at segia ok po 
mikilP) tijjcndi er konioigrinn liefir os uita lati(> at honii 20 
heu/r fundit uvini sina nor6r i Prandheimi ok er \)'\ betr 
at nu hefir farit sem fyR at koniDigrinn lief/r sigi-az cii 
\>o hefr hann hiti6 go6a mrnn Niko/a^ af Uestnesi Saul- 
mund systrung ok marga a6ra nu bi6r konungr yftr i trunacM 
at per mundit duelia frr{) Ba^la her i bænum en hain< siaHV -''i 
inun koma a myrgin anna^ hvart snej/nna e(6a) si6. jiar 
var sveinn ein>? uikvrrskr i borginni ok kunningi Ha^la 
Pall re6 hann til at koma brefununi i liendr prrstunu//^ 
honum var fylkt ur borginni ok skilduz [leir vid hann vndir^) 
stemi einum. |)a/ sa Bar/lar [teir er varc^ helldu ok stilltu :'.i' 
at sueininvn?'') ok^) tokn hann haundum en f/V/ [n at \)('ir 
kendu hann l)a gafu peir honum gr/6 ok spurc^o hv<'rt hann 
162 ætla^i at fara. hann svaradi ek fer me6 bréf til Aura ok 
Tordanar i)r^stanna ok ueit ek eigi hua6 a er. Ba<7lar toku 
bref/7 ok faT[)u Signr^i [(arls) s(yni) letu hanu lesa u\))i :{') 
brefit ok er hann sa hua6 a var j)a vætti hann skiott ofriftar 

') llcr ingl. (/cfn. — -) Urigt, f. Aitto. — ^i Sal. 

*) Skr. undctir, men a er underprikket, og ir er rettet fra >i (forst skr. uvdaii). 

^) Andre liar: sirin-. — ") Tf. over 1. med nedv.tegn. SVERRIS SAGA 398 

lét hcuDi um invrginiun i lysing blasa t/7 braut laiigu toko 
peiv fe mikit af prestunum ok Jjotti sem [iciv lief6i otryGu«- 
xcrit ept//- \)(if ioro Baghir a brå/t. Joa s(egir) Pall drotning- 
uni^i at }iag]((r reyru ut or vaginuin drotiiingiu;^ gek ut at 
5 siå ok \)'dkvab[ uel Pali sina t// tekiv. 

14V K. 150. 

SxerR/r koiniugv kom iil boiaiv'z/.y um myrginiiw/ ok gek 
jDegvn- upy> til borgar ok hitti jiar l)a er f/r/ redu SigHr5 
borgar klett ok aura-Pal ok sagc^i \)e/m fra sinu)» fer6um. 

10 koniingr kue/. })ar ekc-i mundo dveliaz at siiinni en ba6 
Simili^ krefia li6s af boiar mr>??Hom ok tak t?7 hin bat ær 
|)U fæK pvint xor kan;? at ver jjurfim næst ær yer komum 
t/l boiarins. koHH)io;v liellt t)Ogar sm^tr iil Sig^iar vags. \)am) 
sama dag komu \^ag\ar med storskipin til boiarins laugftu 

15 \tegor braut ur boiium at leita Sv^rris. Baglar siglldu um 
pa su6r ok gadu \ieir xigi huar Birkiheinar xoro. komaigr 
snyr J)a aptr^) norftr sem skiotast til Biorgyniar ok up;) til 
borgar ok spyR hué liftdrygr S(igur5r) haui orcMt. Sig(«-^r 
kua6 bondr aunguan gaum uilldu geua at sinum orftum var 

20 {)a stefnt jimg i l)onum ok tala6i koiuingr |ja rei^r miok 
ok \\-\æ\li sua. Ænn gen \)(\- boiar mcnw sem fyR ovingan 
[il min ok ei' her up/> liaf all/ ()fri('^ai- \\\^ mik ok lieuir sua 
iafnan vrrit si/.t ek hof lik/V |)a luuii \^cr vrrit i aullum 
fiandskap til vår. vr^' [xit nokc/n- vai'kun« me^an [if/r lifdu 

25 ]\r(agnus) o/r Erb';////- en nu er ekci annat "u fullr fiandskapr 
ok sanr iiluili. at efla uik/;?ga moti rottuiu Voniiiig\ oc mun 
onn fen-a sem fyR at ydaw luti' muu jd \cr\{\ som \ur gcnt 
vara suiuir^in^- mei'ri Pitift ok iiibV uisa uan al \)rv s/,:nlut i-'^'"* 
bita feit oc sua liiiiiinun- ok likara at \)(tr f\lgi Hfit meft 

30 nema |k'>' iacb mr/- auUu j)i sem ek vil at so j)a svarafti 
Fin»r foRa-di. ko;n(Hgiinuu ok kom i sama slat) ni(>r at un(hui 
di-atr vr/r i mali hans en |)o lauk sva at \)Piv ft-ugu \\oiti(\\\ 
.c. xwainid xoro j)a/ Itnndr ok kaupmr/ni. 'i HfTpftei' f(»rst skr. M(r/r. men dette er (iverslrcirol . ;{<)4 ELRSPKNNILl, 

K. 151. I"''" Syrn / kuiiniif/\ '). 

Sveiiir konioif/v liai'i^i ur bonuin .xxx. skutiui ole er hann 
koin su6r i Salbirni. j)a koinu J^ag]ar {jar mot \ieim kon- 
imgr lagc^i aui6ris j)r/iii \(ir\) J)ar hardagi nokc?/rR af skotuiii 
ol- gr/oti. konungv atti nu sem fyii vid iiiikinn l)or6a mun. 5 
lag6i konungr fra-) at siiu/ni oc for norftr til Biorgyniai- 
oc settu skip sin upj; und/V borgina norftan jjan sania. dag 
komu Vidfflar i boinn uiu iiiic^s dags skei6 \)eir leitudo up^) 
gaungu oJc komuz æigi \)viat }iiikihei)mr ua'r6o. ko)mngr 
setli li6 uinhv^rfum borgina. \^ag\ar lagu nokcwrar nætr 10 
\id Xorftnes. sidan ioio [yrir inn i Sogn ol- drogu at ser 
uistir. \ieh' toko Ton tn'n sy.slu mann S(vems) konungs ok 
gafu honum giii^ ok grrj>iz hatni [teiRa. madr ok enn fleiri 
H/rkiheinar forn til Bo^la. Ba^lar foro ai)tr t/7 JMorggninr 
ok ]aug6o suinian at Nor6nesi oc gengu jiar up^> ok ottu6uz if) 
ekci lMrkfhcii)a oc {jottuz hafa ra6 [)ema i hendi oc glettuz 
xid \y.\ ok skutu hvar/r at auftrum sua sem vift koinuz. 
Bh-kihc/nar yoro iafnan i bonum ok ur6o niaurg æyrendi 
\ipm?i jiannin». Y\ag\ar j)or6u ekci at vc/a i bonuin en iafnan 
gengu Jje/r up;; a [onsvallu ok fylktu jiar ok syndo \Mrki- 20 
heinum lid sitt ok frv6o {je/ni hugar oc er ^cir slitu fylk- 
ingina })a gengu margir i leika ok syndo at J)c/m |)otti 
litils u^rt um JMrkihcina haufftu V>ag\ar |)a allniikin^ he'; 
ok vel buin« at va])nu»<. 

K. 152. \m lius|)/>/g. 25 

154 OveK/V konnngv haffti liusp/??g a bækkanuni \x\)p irn Niko/a.v 
O k/rk/u jja Qr }iag\ar xoro a lonsvaullu?« i leikunu?«. 
^^^' ko;;Hugrin>< taladi ok \\vv\t\ sua. {tannin;/ vil \cr&. um os 

\Mykihe'nia at nokcuR otti er yiir os oc xerbv skamt i milli. 
Væntu?» \er enn af y6r sem fvR go6rar fylgftar oc drengi- :}0 
ligrar sem ek ueit fa du'ini mn^/u t/7 finnazt at m/'/Mi haui 
betr fylkt sinum ko)in)ig'\. er yfti' Wnkiheiniim ui6 \^at bezst 
at una at \^e^• ervt yf/V audrum xnonnom at huatleik. |)r?r 
\^(ig\ar pikciaz nu hafa raA ydart allt i hendi en mik vænt?/- 
at audru uis mun geuaz ok eigi tru i tk at ver hafim |)e/Ra S5 
iiiin//ni vadld skams hrngy. ini a'tla ek -æigi Iciigv at Jjola 

') Samme ovcrskr. i margen. - - -) r tf. over 1. med nedvisii.tegn. SVERRIS SAGA 395 

\)cim spott ol- ha5 ef \)cr uilit sein ek en hyg-ium \)o at 
allir saman liva6 raSligazt er. kostr er at b^riaz vi6 Jiagla, 
pegar er iiill. segi nu hverr sinn vilia en allir }3aug5o. JDa 
mæ\ti ]<.onungv eigi geri {jer mer nu rett er }3cr peg/d ui6. 
5 j.ia })ionustu eigud jier at ueita konungi^) y5rum at svara 
ræ6um liar/s. ol- segi'-) honuni huerr sinn vilia. jia badu 
allir koHimg iiri ra6a hann swaradi |3e/ta var vel mælt sem 
mer \ar van ol- enn mcpl/i ha>in. Sa er kostr vaR at setiaz 
i borgina oc er pnt aurugt uigi mec^an os uinz uist en er 

l(t \)at fjrytr Jja mun illt t?7 ui6rfanga annaii er så at flyia 
a fioll up7> oc niunu Bar/lar reka os oc henda af slikt er 
\)C/r vilia ol fa \)cir menn alldri oi'i^stir er i flotta falla. 
er oc sa til er fyR var t'\6v iMrkiheijDon væita [>eim aras 
ok lata skipta odd ok eg/7 oc liz mer enn vaR kostr æ/gi 

15 uvænni |iegar ver staundum all/r iafnliatt. li('?r sva^ruSo allir. 
at helldi- villdu bcriaz en flyia. jja mæld honungr. liag\ar 
munu sia målstefnu \cira en uita -æigi hua6 \er bcTumz iiri 
sA-/fluin ver nu f//rst ganga upp til borgar |3a s^-hIo ganga 
i boin/j ni6r .ij. oc .ij. stunduni .iiij. e6a .v. vii. eda .viii. 

20 ok finnazt^) all?V in;/ xid Olafs k?rkåi. j)e/r gera nv sua 155 
ekci hugsufto }^ag\ar til \^esi\ \)viat Birkihrinar ioro iafnan 
{jannin//. K. 153. V?;i onvf.stv Mirkiheina ok Bagla. 

D lA er \\\iit var saman komi5 inn v\b Olafs k?rkåi lét 
25 -!->' Vonuiigvinn setia upj9 merki si'tt oc mrrl^i ekki mununi 
ver fylkia rennum a 6a ^) scm har^ast oc liaui nu eingi 
annan iiri sér ok dugi hverr sem bezst oc mun litla hr?6 
jDurfa \wiat Baglar niunu nu sem fyR eigi fast standa {)egar 
\)cir sia mann fallit hia sér eru jxvr i malum niest/r sem 
;{0 refr i halanum Tlla munu \)eii' kunna linogginu;/r"') er heimau 
eru lilaupn/r ira kirnuaskinu/;; oc seft alldri fyR hue Piirki- 
heimtm bita suerdin [)a er |)e/r beriaz laupit nv fram go6ir 
halsar ok gæti gvA iil. IMrkihriiiar hiiipa j^a vt a uadluna 
f)k l)i;i leidangr.s moinwm vå f?r/ graun er l)c/i- sa ]Mrki- 
:*•'> \)ciiu(. sa |)e/r ok sverjiin glitu6o a ]6{)ti fhigu ok \)egar 

'1 Herefter ot umlcriirikkpt /. — '^} Muliff fejl f. svr/irt. 

•') Over (I et urifjtigt forkort. tegn. "•) Sal. c^l. skr. ni)ii). 

•') Andre: Inin/fiixiitn. hdiii/iiiii. 'A\H\ KIRSPENNILL 

keisiuniai' er vi'in Jtu'lli'i at \.(ik(( luundu 1/7 [»/iia. Hn(/\dv 
pyrptuz ok saiiian ok skutu a fylking. Var Sigurdr iarl s(()n) 
{)ar und//- incrkium gafz [)(it 116 seiii konimgv'uin gat til at 
Haghir fly6o brat [ieiv er freinstir sto6u ok æigi si6r hiiuV 
er sa i// fell {)ar mart manna seiii |)c/r komu sanuin. Hirki- 5 
hcinar fylgAo jia fulluel ut uiii va'lluna en er Hor/Iar \oro 
j)ar komn?"r. j)a sn/'niz \)riv y/d ok liorf|)U-j j)U \'id uiii liri(") 
en er mrkihc/iiar Ijeittu svr';6uniim sn^Tuz Bag]ar undan 
ok \arb jir/m [)cs\ uicbr laka at iniklu inan/zspelli. Birki- 
heinar raku j)a allt ut t/7 skipannna ok felldu jja niikin?i lu 
115' fiol6a. Baglar liliopu j)a a kaf en flest/r na6u {ja skipunum. 

Narfi s(on) HalluarGar af Sastau6uin styr6i eiiiu iniklu 
skipi a \)at skip liliop sua inikill mannfiolldi at skipit se 
ni6r a grun/< ok festi ok komu \)(fr at Birkihcinar ok helldu 
sumzV skipinu en sum/r ueittu \)rim at sokn ok sva lauk at lo 
Birkiheinar hru(^o ski})// fell jiar \arfi ok fi(.)ldi iiianz inci^ 
lioiiuin en suml lili'op a kaf. 

K. 154. F/vf Svt'r;7 ko/;H////i ok Jk'glingi. 

15() OveR/r koniinyv veii) liia lidinu |)a ær flottinn var rekinn 
O oc yar kesia hans biobug aull vpjj a skapti6 sua at 2o 
blo6it rann upji a hc)Klr lioy?/Mn. i/ri innan Ions k/rkm sn<'riz 
Beglingr einn a mot lio//(nii ok veib sa me6 .ij. kesiur ok 
skaut ba(^uni senn at kr>ynn?giniuu koiinngr let siga skiolM- 
inn mf)v i/r/ heslinj< kom aunnnr kesian i skit)lldinn en 
aunuH?- fl6 und/r kuiA liestinu?» en me(^ jmi at hann sa at 2.') 
ieigi tok ko//n//ginii ])a flevg^i ha/ii/ s\ci\)\nn ept//' |)ui 
ppiotinu er undir kuidiim flaug hann kasta6i ser ok ni«^r 
ok grei'p spi'oti(^ or uelliiium kf^//((/^gr lag6i til hanA i auxlina 
ok skar kesian u[)ji or 1)^// ei' tek?7 haf6i ko){ii)tgv reib a 
\\(t)/)i fram sua at hoini fell Uri hellt konungr liestinum ok :{() 
setlar at tro6a harin undir ft)tum en hann laust upp ligiandi 
spiotskai)tinu ok nam \)(if konui/<x\ui/ en Inestr/n aMldiz. 
iiia(^rin» hliop upy> ok stefndi at k/ck/ugartMnum ko//^//>gr 
rendi ept/r lioy//Mii hestiimm ok lag6i i gaugmnn haint kesi- 
uimi fell. ha Itu \uir Wirkihcinor sottu j)a aplr i boinn ok :r» 
ioro \il bo/gar ujiy en WagXar haufduz iiii(>r ;'i bf/Mli sic^au 

') KelH't fia Ilds. s JxiHv. — -) / tf. over 1. inol nedvisii.tefjii. SVERRIS SAGA :?97 

vsiru^ p(/m uti5ari leikirnir. N(ik()las) hi/shiii lag6i sinu lic^i 
ut vid Taulu holm oc lét ry6ia holmin;? ni- sctti [nir lanå- 
tialld ok saung--) pav Tacsso hann sag(^i \)ar skylldu reisa 
liaufu^ sta6 ok gera k?rk?u suint n<S \)ciua la \/d Nor5ncs 
5 en siiint suniiaR meiR. 

K. 155. Vra BirJciheinum. 

BiRkib^/;<r(r voro nii laungum i bonuin ok fora a \((}id uyt]) 
at fauiigum. jjotti }ia SiinnhaurGv;« oo Hardengrum 
B/rÅv'b^/»rtr sopa um tun ekci hagliga er Jjc/r inro ser at 

10 luatfaungum en bendr haufåo a^r gert Ji6 ok leiGaiigr Bo^l- 
uiii. bendr sendu nu or6 Bo^lum at \)eiv skylldu. \cra vend'') 
iiri eigum jjema ok biini. llaglav badu Jja reka buin til sin 
ok saugåuz pa. mundu gæta. raku bondr fiol6a^) nauta 
l)rmgat ok ]iauf5u i Laxa uagnuni A einjii nott stefndi 157 

lij S(verrir) koKungr at ser li6i sinu oc gek or borginni it 
ivhri iiri ofan fiall ok kr/ng/r siia inn iil Alrekstafta oc ut 
ai)tr nie5 Alieksta6a vagi \il Laxa uågs. sem Bnr/la brrrinn 
var. \)vir helldu a sér vaurt^u. S(verrir) 'koriungY vissi hvar 
va:r6rinn \ar \\ann sendi iiri .vi. nienn skylldu jjr/r uita ef 

20 \)cir iiiec^i u^rdinum j)P?r fnndu .ij. \ncn\i a ut'r})i suaf annnaR 
en annaR vakti ok kuaci sa \id er kesian sto6 a ho/i?nn ok 
i gaugiumi \mnn drapu \)rir livctrntueg^yfia Y'>ag\nr lieyr5u 
vi6 kue6 inanzi>nis ok spur5u hua5 verdinum vfcri er \ianii 
lét Hva. ein Jiirkihcinn svara6i ok kua6 vera leik Jic'ma. [teir 

25 foru |)a aptr ok saug6o kowH??gi at vaurfirin?? \ar da'^r 

ko>»n/gr sag6i jja vera uel syslat. Sic^an for \onuiigv \ncd 

li(^inu at J)mn ok sua hlioSliga at |)rå- va'knudo æ?V/i fyR 

en Viirkihcinar drogu up;) skipin und/r [icix'a ok dropv par 

IS'" mart manna af Bo</lv?>h en j)essa i'ostu ok uapnabiak heyr6o 

30 ])a^lar [)eiv er fiR lagu ok gruna6i at ofric^rinn mn^nli vera 
jja liliopu \)(iv a la/ul ok ætlufto til at gaungu en Birki- 
hrinar bi5u j)r/ra ekci or stac!» ok runnu a mot \)eim ok 
ueittu \)eim }ja liri6 at Ba^lar toku undan til skipanna ok 
lagu {do marg?V eptfr a6r margir hliopu a kaf. Ba^lar leystu 

3.") aull skip sin or la^Klfestum. 'BirJcihcinar keyrfio buit allt a 
braut ok inn til Alrekstada. ') Skr. rru i hds. — ^) Først skr. set, men et er iidprikket. — ^) Sål. 
*) f er i hds. rettet fra et andet bogstav. .H'IH KlllSPENNILL K. 156. F/a Hau<r;lu>/<. BAglcir kauiHiu6o ska6a sinn vk fundo at \)civ haufdo. lati^ 
mikil ok {jotti jir^ta vera skaum mikil nk egr/iu6uz å 
at hefiiaz. \)eiy vissu \)(d at kortur/grinn liafSi ri^ul einn 
manna takn \)ch' [){x vobv ok stefna inn i fiui"<^inn ok upj) i 5 
uaginn ^) Alreksta6a uåg ok leg^ria at i uagshotninu?« laupa 
J3ar vp^j ok fylkia li<^i sinu var |m Hos dagr. 

K. 157. Fra Wirkihcimiva. 

158 QlveRiV ko)>i(iu/r sa lier Bagla ok fan?« at \)('iv yoro en». 
^ 'æigi af horfiiir at. ueita \\onu\n at sokn konnngr \xiæ\i\ 10 
}ja. en væntti ek at uerdi fundr vaE Bfr^/la gaunguin nu 
up/) i brekcuna ok lilaupuin J)a6an a Jia ok mun en» sem 
fyR at jw'/r munu vikna Uri os IMrk/hc/iiuni. go-um enn at-) 
vanda rennuw a diarfliga. Eindri6i laxa*^) het sa madr er 
bar merki {^eina. Ba^la hann var Jirænskr at ætt mikill ok 15 
sterkr hanti bar mrrkit uel fram sua at a nioti hoinan kom 
Bcrgsueinn langi med me/ki S(verris) kouungs genguz }^riv 
suå næR at [ye/r skiptuz haugum ui6 ok lauk sua at Bcrg- 
sueinn varp saE en Endri5i fell. Bar/lar fly6o [)a en JMrki- 
heinar fylg6o })a i pesi suipan fell mart af Bo^lum ok |jo 2(i 
flest af leidangrs monnom. S(verrir) komivgv for J)a til 
borgar sinnrtr me6 biiit ok Jjakkar gu6i sigr \ar nu ra6it 
uel til hudar uarftar. skorti æigi uist oc var drnigiliga ept/r 
sott. Brt^'lar firduz nu borgina ok boinn ok Jjotti æigi suå 
laust Uri sem peir hug6o. opt \ar \)at at jie/r gengu a land 20 
Ba^lnr .1. majina e(6a) fleiri oc sæi [teiv Hirkiheina .x. e(6aj 
.XX. ok \ær'i komingr sialfr i liGinu {la fly6o JDc/r til skip- 
■ anna. [lat var oc stundum at peir Birkihcinar komu at jjp/m 
ovaurum oc fengu Ba^'lar |)a illt af ok ioro j)a hrapalliga 
tit skipa sinna med litilli uir6ingu e(6a) or^stir af monnom. ao 

K. 158. Fra bra'g6v»j Birkihein-d. 

Ions va'ku nott for S(verrir) konangv mrc') .c. manna ofan 
i boinn \}eir toko korkapur^) or k»-k/um ok ioro i ok gengu 
saman .v. e6a .vi. e6a færi ok heimtuz »va saman") yf?r til ') Bør mulig udgå. — ^) Tf. over 1. med uedvisn.tegn. — ^) Sål. 
'^) Forst skr. -papur. men /) (1) er underprikket og I: skr. over. 
■') Forst skr. au-, men n er udprikket. SVERRIS SAGA 899 

munklifis ol foru i hloAclo noktvn-a ok hellclr leyniliga. ^viat 
kowimgr vætti at Niko/as hijshi^ mundi ganga a land ok 
nbvir liaufSingiar Hl Messo um daginn. Nokcor?r mcnn {icn- 
ær a ni'osn Yoro toku iiiunka kapur oc liaiif6oz ^ch ui6 iiti 
5 i yrk/ugaurdunum. sueinar Ba^fla foru Hl Ifoidz a batum 159 
ok gengu up;j at iaka ser elldiui6 Birkiheinar toku hvt>;-u 
er upp ko)?i drapu suma en suma liaumludo [yeir prcstr einn 
gek up;; en Birkiheinar spentu haim. [^eir spur6o Iwnrt 
hyskup mundi nakuat up til Messv. pr<'stnn sag5i hann iani 

10 {la er hann væri buinu litlu si6aR gekc upj9 madr uel buinn 
peir reduz a mot honnm. \iesi\m man/nii Jjotti undarlikt er 
munkar hauf6o laga skua ok rau6ar hosur ok [membiz \id. 
munka?- spur6o hue bratt hijsknp mundi ganga til uesso. 
Beglingr sxaradi hann gengr [legar hann er buinn. e6a 
GV15 hui ha/o munkar spéz skva. \)eir sya/midti^) ymist ti5iz nu 
JDcir hlaupa at honam ok gripa-) hann oc fletta hann af 
kyrtli goQum ok villdu æigi spilla honum i blo6i en er 
ermarnar skruppu af haundunum fram bråz hann \id seni 
harftast ok skaut fotum und/r sik ok hliop sua t?7 skipa sem 

20 hann vani iiiR sagc^i hann b//.^/rnpi jja saugv at hann var 
af ti6a fer6innni. haf6i jie.si ma^r \)at til iartegna at hann 
haf6i broddskot^^) i fæti. ok sagdi at honam }wtti \)af likara 
sending Birkihcina en munka. b//.?/r?q) var |)a a6r buin;i til 
landgaungu ok marg^r a5rir. S(verrir) konungv for aptr Hl 

25 borgar \ieorar hann faun at Bo^jrlum var komin niosninn. 
Bar/lar xoro nu enn varari um sik hedan fra margar arasir 
ha/ibo l)år huaivV a audrum en \w fær [mt xigi allt ritad a 
einnni bok. fiolfji mannna hliop til Bagla. ur heru6um ^eiRn 
sem a6r ha-f5o xerit mrd Birkiheinum sum/r at vilia sinum 

30 en sum//- xoro tekn/r na-6g//- \)al kauHuGo \)eir l>iorgyniar 
sumaR. 

K. 159. l')agla/- brexdv kaupstad/nn i Biorgyn. 

LAfranz v9ko nolt xar\) \)at ra6 at framkuæmft er a6r 
hauf6o Haghtr heitaz [icir kaulludo Biorgyniar menu 
:55 vcra sto5 ok styrk til \)es at S(verrir) mætti halldaz i borg- ') fjcir SV. pentaget ved sideskifte. 

'^ i fs tf. over 1. med nedv.tegn, og ]> er rettet fra <•(?). 
') r tf. over 1. ined nrdvisn.tegn. 400 EIRSPENNILI, 

iiunii \ar [iat ini) krn{ at upjyliafi N(ikolasi) hyskinpi kom 
\)((t asamt ine6 \)cim at eyda skylkli kaupstaftiim i Biorp:yii 
ifio ok setia nokcur aimars staftar a Haur6aU?/^di ok sia f>a 
Uri hxaf S(veiTi) Komi borgin hijsluii kallafti Birkiheina 
hafa saurgat k?rkiur sua at fjacr xæri xigi lielgari en portus ') 5 
ainnii-. Bff<7lar reyru iiin nottina inn Uri brygiur ixicd .ij. 
skutur laSnar af uic^i \)cir laugdo elld i hus i einum sta(^ 
in vid Cros k?Vkiu i audruni sta6 gegnt fiskabrycium ') 1 
|)n6ia sta6 vi6 Mariu bryoiu-) engi xarb varn af boiar 
monnom. Jiirkiheinar ur6o seigi fyE varir vi6 en borinn tok 10 
at loga sa [)('iv jni at ekci matti at g^'ra at hialpa bonum. 
])i'ædduz j)(v'i- J)a um bo/gina at hon mundi brenna ok baru 
ut segl ok vættu a mot elldinum borinH brann allt innan 
ira Cros k?rkiu ok til Sandbruar ut allt Uri neSan stræti 
en Uri ofan'') Sandbru ok inn t?7 Niko/o.s ki/-k?u. jta \ar 1;") 
ro6an helga borin a mot elldinuin ira Steink/rk/u ok sta6n- 
afti t^a elldrinn. Sunnifu skr/n \ar borit utan til Sandbrnai' 
ok set j)ar ok gek clldrinH veigi lengra oc \ar \)at allbiort 
iartein Jiaglar lagu med skutnrnar a vaginum vt ok skutu 
up^ i elldinn at [)ciin monnom ef nokcHrir uilldi biarga l'O 
liusunum e(6a) sleykua elldinn boiar menn liauf6o marg/r 
a.bv biaui flutt fe sin aull i ymisa stac^i jia er [)cir heyrdo 
a6r Ba<7la brraz \ietta ura6 Uri sem nu kom frani. 

K. 160. I^orgit sunivy/i bunv??? med iai'tegnvw Giid-^ ok 

heilagra 'Sinnna. 25 

'ikol(t6' hyskiii) var a skutun^mi Jjt'?iii er med elldinn for 
t?7 boiarins ok sag5i Uri hvar elldinvm skylkli i skiota 
\((r\) hann af \)esu vcrki allmiok o|iokca6r oc var |ies van 
gek sa margr snau6r a braut er a6r var fullrikr mintuz 
moYgyiiiar menn ^icsa iafnan vid N(ikolas) b?/5^•Mp. jiar brrtn '^0 
Mariu k/rkia ok .v. a5rar. litlu si6aR for Svcrrir konimgv 
or bonum me6 .c. manna })angat sem hann fra at lin»s 
mewn hauf^o safnat saman storflokcum nauta ok er 'Baglar 
spur6o \yat at koiiungv var a bi'autu |)a gengu ^eir a land 
m(?5 li6i sinu ok koniu ofan at Olafs kirkiu a ba'kcum 35 
11?"- 161 Bii'kihcinar hliopu a moti J)cån or borginjaii. nema .xxx. N' ^) Sål. — -) Sikkert fejl f. Lirhiu. — ■') Her mg], vistnok xlræti utan fra. SVERRIS SAGA 401 

manwna yoro vt i Holmi at arngvfr leg6i ^ar at. BagXar 
fylkttu li6i sinu B^rÅ;^bemar runnu å ri6lum sem ^eir woro 
uaiuV liliopu [seiv sua fast a annan fylkingftr arminn i f/yrstu 
at Bo^lar uiku undan veik |3a annarr fylkmga?' arinrin« 
5 Ba^rla eptzV o7c vr6o BirÅ;ibem«/- {)a iniian i hrnignura var 
nu ok all mikill li6smunr. 'Birhi\)e'mar sa nu æ^'5r^ faung sin 
til varnar \engr at sin/ini ole lei'ta nu undan til borgarinnrtr 
en Ba^lar ssékia ept/r pcim hart })ar fellu marg?V godir 
d>-<?ngir. Sigur6r borgar klet^r Fin^a- færeyski Por6r loki 

10 ok rita-Kari EinaR Biarna s(on) BengeiR langi Einri6i 
peini HallkelP) af Loi merkis madr Pliilippu5 larls. han)i 
reb Uri li6i iarlsins oc yar sva mikill hreysti ma6r Jia er 
\\ann \ar sva saR or6inn at hann væntti ser aungrar braut 
kuamu Jja stak hann ni6r merkinu i ior6ina en hann spentti 

15 snerpit ba6um haundum oc hio a tvær hendr oc fell par 
med hreysti mikilli Bfl^lar fylg6o peim allt und«- borgina 
oc einn mann fengu Haglar at fotum er inn villdi i borgina 
en ^irkiheinar toku i hendurnar'-) ok uilldu hialpa honum 
ok togvduz um. ^enna mann tuiskiptu Ba^flar i sundr i mi6iu. 

20 [iat var Mariu Messo aptan Ba^lar ha-ffio at lakt skutMrnar 
ut i Holmi ok felldu pa Jiirkihcina alla er par yoro. eptfr 
pat laug6o Ba^lar elld i skipin Jjau sem {)ar yoro vnd?r 
borginni foru si6an aptr til skipa sin;?a Jjottuz nu hafa vel 
arnat J)a q(va6u) peir uisu J)essa. Mana dag kuaddi milld- 

25 ingr sina menn drifu hart til uapna sennu Inga h?V6 en 
upj9 re6 ganga år myrgin til Sverris borgar. ytar reistu 
merki a m(3ti margar stengr en baurduz lengi Ba^rlar sto6u 
i banni allir brunnu skip pa, er kappar runnu. en er kon- i<52 
icngr kom aptr l)otti honum petta, or6it allmikit forsia leysi. 

30 K. 161. Konungr for nordr ym Ra-ciafiall. 

Lrtlu si6aR for koiiimgr upj) a Va'rs en setti ept?r li(^ mikit 
i borginnni kon^n^r gek })a annat sinn norcir um Raufta 
fiall ok enn me6 miklu erui6i ok kom ofan i Sogn ok sua 
i kaupang spurcM hann J)ar J3au tifiendi er litlu a6r liafOu 
:}5 grrz at Haghir haufOo jjar komift med .iij. skutum Ivinnadr 
Elldr?|)ar sfonj ok Porsteinn kuga(^r Eirikr jn-a^nski. |)ar 

') Iler liar de audro hds en anden tekst. - ~) Rettet fra lids. s lictidr-. 

2<i 402 KIRSPENNILL 

liaf(M a6r xeril i bQniun Karl Saurkuis s(on) er j)a atti Ingi- 
biorgu d(ottur) S(verris) kommgs herra. Kar] liaf6i iengit 
af iiokcurn spraka ^) af ]^og]um ok for um kuelldit or bgnum 
up;/ um bru oJc \ar a bo \icim um nottina er Ber^ heitir. 
Ha(j\ar komu vm nottina i boiim ok fengu \)('ir niosn af 5 
ferdu»2 herra Karls koma \)eir [uo- um nottina ok drepa 
Karl ok alla hans menn eptiV \)at hauf6o ^eir ping ut a 
Eyrum talafti Vovsteiiin kuga6r ok mælti svå. \mt skuhit 
\)cr uita. boiar m^nn at S(verrir) konungr mun yftr nu verlja 
sein>i til lawdvarnar her- i Prandheimi sag6i ha>in æigi eiga 10 
sua inikit i skipum at hann ætti einn bat haufum \cr nu 
skipin ok mart annat pat-) ær JMrkihciyiar \\afa vm lin'6 
me6 farit. peiv \\afa nu oc sva lati6 um hr/6 at ^igi \ær'\ 
ogilldari einn Birkiheinn en .vi. Ba^lar. \^at sZrulu {)er nu 
ok vita at nii hef?r svå um skipt i sumar at litlu haufum 15 
ver nu fo-ri Birkihcina iengit en \)eir hafa sialfir ept?r ok 
117' mim\ pcir nu æigi ueita^) y6r hialp erv \>rir nu aungum 

mun verR staddir. )^viat nu J)ikciaz [»cir sia med hvcriu falsi 
S(verrir) prestr hef/r farit um hri6. Ba^/lar yoro braut or 
fir6inum a6r konwngr kom. 20 

K. 162. Fra Svcrri kojiungi. 

Sxeuir konungv spur6i vandliga allar Jie^ar ræ6ur ho???nn 
Jjotti mikill ska6i at um Karl mag sinn Ba^flar foru 
nu sunnan med all an hcrinn \)eir lagu nu yid Folskn um 
ri6 \)eim varb illt t?7 måtkaiipa Uri \n at \^eir hauf6o 116 25 
mikit dreif6u \)eir })a flokcinum i bygSir for sumt liOit a 
Mæri su6r en er peiv siglldu iiri Hernar'*) myn?ii J)a siglldi 
Porsteinn kuga5r skipi sinu a steinsker eitt iiri aundkost 
ok uilldi brfota sem yar fluttuz \)ar in/? til la»dz hliop 
hann a brot fra Bo^lum vi6 .iij. manu um nott ok yiir ^o 
fiallit oc kom fram i Orka dal ma?-g?r mr?ni hliopu nu fra 
Bor/lum [iciv er heima attu i Prandheimi ok seigi villdu vera 
med l^eim. ') Jler efter skr. ok (fork.), men dette er udprikket. 

-) / er fuldsta^ndig overklattet. — ^) c tf. over 1. med nedvisn.tegn. 

■*) Skr. hrrnnar, men h (l) er udprikket; iøvrigt er Hcfnar vist rettere. SVERRIS SAGA 403 

K. 163. Fm Porsteini kugat. 

Dorsteinw kugadr YCir nu heima a laun at bui sinu h.a)in 
ger\n man« inn til boiar til Gunnars g?-/6nbaks at hann 
skylldi leita homim gri6a vi6 konnng. GunnaE tala6i eitt 
5 hvert sinn til Iwnungs ole raælti. herra allsniallan manw 
haufum vér lati6 {)ar er Vorsteinn kuga^r er me6 Bop'lum 
oc giarna uilldim ver \\ann lokca t/7 vår. 'konimgY syaradi 
ekci etla ek Porstein \ies minnna at hann haui os J)ionat man 
os \)at oc vera litill ska5i. Gunnarr mælti. Veit ek at 

10 Porstemw mun gr/6 få af yQr ef ver nam honum. |)a mælti 
konungr ok hlo vid. hvat er nu Gunnarr er Vorsteinn nu a 
vama6i {)inum gn'6 mun hami haua af mer en eigi ueit ek 
ef Jiirhiheinar mséta homim a strætum liti hvernug |)a fes 
lians mal Gunnarr lætr nu s(egia) Porstem?" liuar komit var 

15 hans mali. Porte/n n ^) kom ti/ boiarins ok }jo miok af la^nungu 
eptir um daginn gengu peir Gunnarr ok Porsteinn til kon- 
imgs er hann var a stefnu. Vorsteinn haf5i diupan hatt a 
hauf(ii ok kendu menn hann ekci fyR en han^i kom Uri 
kon(?nginn hann fell fram iiri konungmnvm^) ok greip vm 

20 fot honnm ok kysti a ok mælti. Sæll em eg herra minn er 
ek em sya nær y6r kominn at ek ma taka a ySr ok pes 
annars er ek em kominn or haunduw \)eim diofuls mownom 
Bo^flum er bannsett/r erv \>viat \ieir erv bæ6i rans menn i«4 
ok illgerjja mcnn hataz peir ok vi6 \)ann maninn er bezstr 

2.') er sem Jicr erut herra korona6r konungv er allir ætti til at 
luta ef rett ger6i. Tak ui6 mer herra mi'nn ok låt mik alldri 
vid y6r skiliaz oc ek ueit daigi hui sa villu hyshij) hevir 
mik svå blindat at ek skylldi æigi sia med hveriu falsi 
[yeir ioro hui mundu \)eir mer go6ir er nidduz a konnngi 

30 sinum. Birkiheinar kaulln^n aunguan meira ni6ing en hann 
sum/r villdu at hann iæri vt å Eyrar ok væri Jiegar hengdr. 
j)a mælti koniuigr Statt up;) Porste^m |)U sA-alt grib ha fa 
ok s(egia) oss frå si6um jieira Ba^la. ]ja mælti Porste/nn. 
sæll var ek j)es herra minn er ek sa augun y6yR^) oc s/val 

■"!.") ek alldri skioplaz i einurft ui6 y6r en fra Bo^lum ma'^) 
mart ufagrt s(cgia) ok |)o yfrit satt. voro {)a Vorsteini grib 'j Sål. — ') V (- vm) er tf. over 1. med nedvisn.tegn. 
•') Ski. ovpi- 1. med iiedvisn teprn. 404 EIRSPENNILL 

gefin let kottnngr haun iafnan tala a hir6stefnvm ok sej^ia 
fra hattum ok siduni lio^la ok sua taladi \iann iafnaii a I B K. 164. Fra Bauglum. 

lAglar toko leidangra ok allar utuinn?<r um Mæri huar- 5 
atueggiu ok um liaumsdal enii rænitu i stau6um. J3a 
rakuz [)eir allt nor6r å Haloga ]and ioro {lar i hvem fiorft 
118^ ok gerftu inarga uspekt ræntu jjar ogr//nni fiar ok hauf6o i 

flok me6 ser alla ina bezstu m.enn. j>a er til \oro Pori knap;) 
Guthorm ') miolu Bryniolf brodur hans Biarna Mar6ar s(on) 10 
Halldor i Horleifs-) uik ok sonu hans Ivar nef Gregoriu.s 
kik Erl?ng i I'iottu Guzalin pr^'st ok fiol6a annaRa manna. 
\)at haust fell RikarSr Engla konun^yr }ia tok konungdom 
a Englandi bro6ir lia>is Ion er kalla6r var sina t<??Ta en 
Sverrir konungr sat i kauppangi. li 

K. 165. Konwn^r bei6di bu^dr skipa go-dar. 

DAt nar eitt sinn er Vomtngv haf6i ])ing vi6 bundr eptf/' 
iol hawn beiddi {^a J)es at [^eir munnddu gera hon^nn 
skip nokcur oc mætte ^) hann frelsa nakuad land sitt af 
heniadi Ba^fla er \wcr \ies vis von s(egir) konnngv J)egar 2<) 
varaz at ^eiv munu stefna hingat i fiorOinn munu \}eir 
gera y6r illar refiur en \er B/rkihcinar ervm nu skiplaus/r 
ok ekci vel ui6r latn/r at vcria fe yt!>art ok fior megum M 
uer ekci suå skiott renna um landit it æfra sem \)cir sigla ' 
it yttra. nu [)ott y5r jjikci \)ctta, nokcuR kostna6r J)a mun 12.') 
^at po meira illt er Ba^lar gera, y6r. bQndr sva^rufto her 
uel um ok spurfto konnng hverssu maurg skip e6a stor 
hann villdi at yr6i. koniingr sxaradi. [>nt villdi ek at bondr ■ 
i Prænda laugum i hveriv fylki gegndi buna6i til eins skips 1 
en boiar menn ok \er 'Birkihcinar germn at her um fram ^^0 
slikt er ver megum. æingi skulo skip smæri en half {jrilug Æ 
ok })a6an af stæRi leiddiz mer Uri Porsbiorgu/n er brandan/r 
a skipum liagla sto6u i augum mer mætti nu verpa sra at ') llcr in;^]. vistnok or el. i (•' : Miolu). 

'') Sill.; andre liar: lljorlcif.-;-. Ifjgrlåks (-Iriku)-. 

•'> Forst skr. mællnr. men ^i er ndjirikket. SVERRIS SAGA 405 

ver ættim nu Jjuilikan bor5a mun Yid |)a. Vm myrgininw^j 
hauf6o b(jndr stefnu sin i milli i Olafs kirkiu oh hugsu6o 
um kosnat") sinn ok leiz [ieim. sua å at ekci mikit mundi 
koma a hvers lut taka pat ra6 at ia koiiinigi me6 blidu at 
5 lata gera skipin. let \ommgv |)a til raåa"^) eptir paska voro 
})a reist .vi. skip vta Eyrum oh aull stor Jja yar oc reist 
skip i ]s.onungs gar6i pat var .xxx. rumum pat kaullu6o 
peir Ognar brandinn aull voro pesi skip bor6 mikil at p\ 
sem Jiau novo roin til. konungr let oh taha byr6inga nokc- 
10 ura, oh liaugua i sundr oh auka at kili oh roa at endlaung- 
um bor6um bvin \oro pa aull skip i bonuin psiu er herfær 
jDottu vera oh miok af skyndingu. 

K. 166. Fra Ba/ghim oh PréNdvm. 

UM uari6 biog^uz Bar/lar norftan af Haloga landi med 
aullu li6i sinu oc sottu su6r til Prandlieims mynnis oh 
viku inw i fior6inn pat var a huitadaugum pcir siglldu 
inn under Holm oh leiz Jjar ekci au6sotligt ioro sijjan inw 166 
i Prandhe^'m oh he>iu6o. ioro allan fior6inn innnan oh fengu 
ser fiår. bondr lagu iiri i safna6i oh hendo af Hoglvm slikt 

20 er pcir fengu. N(ikolas) hyshu^) tala6i iafnan iiri li6inu oh 
mæl^i sva S(verrir) lief/r nu æigi meira af NoRc^i en nes 
eitt oh \æri po, liofliga mikit ef hann re6i jii af æyrunum 
er iiri utan er krakana oh \æri hann fjar liengdr a galg- 
anum en allitt ætla ek at \er l^rt^rlar hir6im um hvar hann 

25 feR med halfruta^) sina er lian« lætr saman reka i bonum. 
Væntir mik at Prændfr hafi fyR kol allra husa sinna en 

r pcim^ komi pat at gagni munum \er sveima"') fior6inn. sem 
oss syniz af j^esum saukum oc hrædaz allitt. pviat aungvan 
hafa peir li6 kost vi6 os. Ba^lar sneruz nu innan'') med 

30 hej-inn or fir6inum peir lavgdo at iiri innan Hladhamra \id 
Depil. peir gera l)a i-a6 iiri sér at li6 pat ær a storskipum 
var skal ganga vp;> it ") æfra til bruar oh leita par byiarins 

') Her mgl. vist rptir. — ^) Sål. — •*) Her mgl. vist skipagcrdar. 

*) Sål., fejl f. haf-. — ') Iler mgl. um (ved sideskifte). 

®) Før.st skr. nnd(nmi), mon en prik under den første streg i u viser, at dette 
skal læses som i; en mindre prik under nd kunde mulig opfattes som gældende d; 
(le andre hds. har innnii. 

') t tf. over 1. 406 EIK8PENNILL 

eii skutna h(?rrinn skn\ it ylira til arimiar ok leita sva |)ar 
i/l up;>gainigu. En S(veiTir) konimgr hafdi vi6r bvnat i bonum 
valslaugua ') var å Eyruin en \m var buiz a husum vp;)i 
ine6 endilaungum b9num. honiinyv var sialfr a Eyruni vt 
ok haf6i Jjar ekci mikit li6 en upj^i \id bruna va?- mestr 5 
Ivti hir6arinnar. \ar Uri \n li6i Hacon galiiin Petr steyp/r. 
skutur liagla. laug6o at vp^yi vi6 Skellingar liellu ok re6u 
æigi til landgaungunnar \)uiat \)eim Jjotti uhreintt i haufn- 
inmii er [)e/r sa merkit Sigrfluguna a lopti. J)e/r skutu a 
byiar uienn en mattu hvergi næR koma Uri gr/othn6 peiiii l'» 
er ger var af husunum, Jiaglar sottu nu it æira til bruar- 
innrtr voro [icir \iar haufftingiar Uri Ingi koanngseini 'isikolas 
hyskup Halluar6r af Sastau6um. pcir ueittu atgaungu |)egar 
a bruna JMrkiheinar re6u l)egar a mot JD^/m ok mættuz 
a brunni var[) [iar haur6 skipan-| fellu m^nn af huarum 1") 
tueg^ium oku Hirkiheinar undan af brunni en Haglar sottu 
167 eptir fast nokconV 'Birkiheinar voro i kastalanum yiir bruar 
sporSinum \)eir baru ofan stort g?7'ot a l^agla. ok ^a. vaulduz 
enn fram IMrkihcinar. Unglar villdu {la -æ/gi bi6a var\y pa. 
jjraung mikil a brun^mi sua at ut gengu af handri6in fellu 20 
Jiaglar {oa marg»- a brun;å en sum/r stukcu af ut. IBaglar | 
re6u æigi optar a bruna Ept/r pat gengu 'Baglar or skot- 
mali, hysku]^ ba6 |ja leg^ia elld i bruna ok brcnna hana ok J 
sua vor gert J)a s(ag6i) hami er M(agnus) konnngr sat um ■ 
bf)inn er peim J)a eingi ut vegr annaR or bonum nema ut 25 
um borgina ok sZ;Mlum ver [wi skiott Uri setiaz skiån pdr 
JDa svellta i bonum en at au6rum kosti ganga ut und/r 
uapn var sua vor gert at pcir brendu bruna en B?r^7'bc/??ar 
va/r6u elldinu?n ok fengu slaukt oc liellzt eitt lag vid it su6ra ') 
lawdit. sidan ioro peir hysku-p til Helgi seturs oc neyddu 30 
til prioR. ok a6ra kanoka at beriaz med ser e6a hann mundi 
ella brenna staOinn peiv iara siftan a braut med howHm ok 
voro a lions skipi skutnamenninir komuz ekci^) vid onostu 
oc var[) \yeim bærinn torsottr letu peir suifa skutu?-nar 
ofan ii7-i Bakca. S(verrir) konungr gek upp af Eyrum til •■{•> 
Smi6iu bu6a ok gaf Bo^/lum kost å at ganga up^ å Brauttu 
eyri en Ba<7lrtr æ6ru6uz ok re6u æigi til. en er konungr ianii 
pat J)a Jicysti hann li6 sitt sem liarfiast fram ok skiitu a 1 ') Sål. -- 2) Sål., fpjl f. svipau. — '') Her tf. andre hds »ijpA-. I SVERRIS SAGA 407 pa bædi aurum ok spiotum. ^aglar brug6o J)a hart ui5 oh 
sncrii undan ok var6 fast eitt skip peiva. a grunni ok \ar 
vi6 sialft at peir mundo eigi af koma fell par mart af 
Bo^lum. reyru peir pa ut til storskipannna. Yoiv peiv pa oc 
5 J)ar komn//- er til hniavinnar ha^f6o farit ok lagu {^ar um 
nottina. ejytir um myrginin?« reyru Ba^'lar skutunu^i fram 
vm Hla6hamra ok laugduz jjaSan \id sem at veit bnnum 
iio'' hysku\) reyri yiir a Ilu vik J)a haf6i hann Raud siduna M 
er allra skipa var skiotazt hanii ]mg6i at hvar honum jjotti 

10 bezst at at legf/ia ef \pp skylldi ganga Svcrrir koniingr 
kendi ierp hans oc tekr karfa einn er Aunundr-) atti lætr 1^8 
draga ut um æyrannar puers gek manfolkit sua Jjykt um 
live?fum at ekci matti sia til skipsins ok pegar pat kom 
at sianum sa N(ikolas) hyskii^ skipit ok ba6 sina menn roa 

15 undan sem mest ek gef 5^6r kyrtils klæ6in græn ok rau5 
ef \)cv roit uel. en ekci roi per se per æigi at fiandrn/r 
lilaupa galn2r ept«V os ok er sem skutan vår standi kyR hi'a 
{)a fleyg5i hann ser or lyptingunni ok fråm ept//- skipinu 
fauk J)a kueifin af liaufSi lionum utan borz haivi het en a 
• 20 pa dugit nu. Jia s(egir) hann minn fund uilia peiv haua i 
iyrstu. er Ba^lar sn^ru Ra^6si6unnni dro saman me6 prim 
en æigi l)urfti hijsku]) sua miok at eg^ia sina menn rot)rar- 
ins pviat aullum vor peim ærinn hugr å at roa undan en 
er 'Baglar sa petta af au6rum skipunum reyru peir til au6i-um 

25 skutum ok uilldu koma millum