Skip to main content

Full text of "Engelsk-dansk-norsk ordbog"

See other formats


Google This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 

to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 

to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other maiginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 

publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing tliis resource, we liave taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 
We also ask that you: 

+ Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrain fivm automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht GoogXt "watermark" you see on each file is essential for in forming people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web 

at |http: //books .google .com/I Google Dette er en digital kopi af en bog, der hax v^ret bevaret i generationer pa bibliotekshylder, f0r den omhyggeligt er scannet af Google 

som del af et projekt, der glir ud pa at g0re verdens b0ger tilgeengelige online. 

Den har overlevet Isenge nok til, at ophavsretten er udlebet, og til at bogen er blevet ofFentlig ejendom. En offentligt ejet bog er en bog, 

der aldrig har v^ret underlagt copyright, eller hvor de juridiske copyright vilkar er udl0bet. Om en bog er offentlig ejendom varierer fra 

land til land. B0ger, der er offentlig ejendom, er vores indbUk i fortiden og reprsesenterer en rigdom af historic, kultur og viden, der 

ofte er vanskelig at opdage. 

Marker, kommentarer og andre marginalnoter, der er vises i det oprindelige bind, vises i denne fil - en pamindelse om denne bogs lange 

rejse fra udgiver til et bibliotek og endelig til dig. 

Retningslinjer for anvendelse 

Google er stolte over at indga partnerskaber med biblioteker om at digitalisere offentligt ejede materialer og g0re dem bredt tilgEengelige, 
Offentligt ejede b0ger tilhorer alle og vi er blot deres vogtere. Selvom dette arbejde er kostbart, sa har vi taget skridt i retning af at 
forhindre misbrug fra kommerciel side, herunder placering af tekniske begrsnsninger pS. automatiserede foresp0rgsler for fortsat at 
kunne tilvejebringe denne kilde. 
Vi beder dig ogsa om f0lgende: 

• Anvend kun disse filer til ikke-konnnerdolt bnig 

Vi designede Google BogS0gning til enkeltpersoner, og vi beder dig om at bnige disse filer til personlige, ikke-kommercielle formal. 

• Undlad at bruge automatiserede foresp0rgsler 

Undlad at sende automatiserede S0gninger af nogen som heist art til Googles system. Hvis du foretager unders0gelse af m;iski- 
noverspettelse, optisk tegngenkendelse eller andre omrader, hvor adgangen til store m^ngder tekst er nyttig, b0r du kontakte os, 
Vi opmuntrer til anvendelse af offentligt ejede materialer til disse formal, og kan maske hjaelpe. 

• Bevar tilegnelse 

Det Google- "vandmffirke" du ser pa hver fil er en vigtig made at fortgelle mennesker om dette projekt og hjcelpe dem med at finde 
yderligere materialer ved brug af Google Bogs0gniiig. Lad va^rc mod at fjcrnc det. 

• Overbold reglerne 

Uanset hvad du bruger, skal du huske, at du er ansvarlig for at sikre, at det du g0r er lovligi. Antag ikke, at bare fordi vi tror, 
at en bog er offentlig ejendom for brugere i USA, at vserket ogsk er offentlig ejendom for brugere i andre lande. Om en bog 
stadig er underlagt copyright varierer fra land til land, og vi kan ikke tilbyde vejledning i, om en bestemt anvendelse af en bog er 
tilladt. Antag ikke at en bogs tilstedev^relse i Google Bogs0gning betyder, at den kan bruges pa enhver made overalt i verden. 
Erstatningspligten for krsinkelse af copyright kan v?ere ganske alvorlig. 

Om Google Bogs0gnmg 

Det er Googles mission at organiaere alverdens oplysninger for at g0re dem almindeligt tilgsengelige og nyttige. Google Bogs0gning 
hja^lper Isesere med at opdage alverdens b0ger, samtidi g med at det hj^lper forfatter e og udgivere med at ni nye m&lgrupper. Du kan 
S0gc gcnnem hclc tekstcn i denne bog pk intcrncttet p^ |http : //books . google  com| 
I SBWroRD-VMVERSnY-MBRAKY 
ENGELSK-DANSK-NORSK ORDBOG EN6ELSK-DANSK-N0RSK ORDBOG AF J. BRYNILDSEN FOR DANSKENS VEDKOMMENDE GENNEMSET AF JOHANNES MAGNUSSEN. UDTALEBETEGNELSEN AF OTTO JESPERSEN. F0RSTE BIND: A-M. 
K0BENHAVN. 
aTLDBNDAIjSKB BOOHANDBI.8 FORIiAO- 

f'KMB^S BOCTRYKKBKI. 

1902. r\ A DICTIONARY OF THE ENfillSE AND DANO-NOBWE&IAN LANfiUAGES BY JOHN BRYNILDSEN, DANISMS SUPERVISED BY JOHANNES MAGNUSSEN. ENGLISH PRONUNCIATION BY OTTO JESPERSEN. PART I (A-M). COPENHAGEN. 

GhTLDBNDAL PUBLISHEBB. 

PRINTBD BY CXJIBB. 

1902. 


319736 k . * FORORD FORELioGBNDB Bog, hvis Iste Hefte kom i 1900, tager fortrinsvis Sigte paa det 
engelske Natidssprog i Tale og i Skrift og seger at fremstille det med tilstrsekke- 
lig Udferlighed for den store Flerhed af Lsesere, som ikke forfoflger specielle, r6nt 
faglige Maal. Forovrigt er der lagt forholdsvis ikke liden Vsegt ogsaa paa Fagudtryk. 
Derlmod er seldre Forfattere, en Shakespeare, en Milton, en Spenser, kun komne 
med, forsaavidt Steder af dem gaar igen som Citater eller Erindringer i den senere 
Literatur, hvad der alt i alt heller ikke er ganske ubetragteligt. Saalsenge det dansk- 
norsk-engelske Ordbogsvaesen ligger saa langt tilbage, som det ger, forekommer det 
mig at haste mindre med seldre Aarhnndreders Yserker, som allerede Isenge har 
foreligget i en lang Rsekke af gode, let overkommelige Udgaver med Glossar og Tolk- 
ning, en Rsekke der stadig ages. 

At Realoplysninger, litersere Allusioner, Egennavne o. s. v. er optagne, er intet 
nyt Traek; at Grsenseme paa dette Felt er vanskelige at drage, og at Inkonsekvenser 
(^Vilkaarligheder**) kan paa vises, er sikkert nok. Paa den anden Side har disse uund- 
gaalige Ulemper ikke afskrsekket andre Forfattere, som dog i Regelen henviser 
saadant Stof til sserskilte Tillseg. Skulde nogen lade sig skraemme af Betsenkeiig- 
heder i disse Strog, maatte det tankerigtig fere til Umuligheden af i det hele at op- 
tage andet end de blotte Appellativer, ved hvilke forresten heller ikke uangribelig 
Konsekvens lader sig gennemfere. Idet jeg nu indremmer, at endel Forldaringer 
fejede til udtalebetegnede Egennavne kanske kunde vaere udeladte, skal jeg r^nt ad 
tilstaa, at paa mig gar en Raekke negne Ord (endog om de er forsynede med Udtale) 
et trist Indtryk af tom Lyd og forekommer mig at slutte sig kun altfor virknings- 
fuldt til den Terhed, Kedsommelighed og Hsengen i et eller andet Pensum, som i 
manges 0jne er uadskillelige fra en Ordbog. Og med Hensyn til det store Flertal af 
til Egennavne fajede Oplysninger er det min Tro, at de vil vsere nyttige og vel- 
komne, og paapegede Savn vil for mig vsere ligesaa mange Erkendelser af, at jeg 
her i det hele har vseret paa rigtig Vej. 

Hvad angaar Bogens Indretning forevrigt, er Ordenes (tit ogsaa Talemaademes) 
OpstiUing alfabetisk; ligelydende Titelhoveder foran Artikler af storre Omfang er vm 

nummererede og har faaet ny Linie; de vigtigere, mest alm^ngyldige Gengivelser er 
jsevnlig fremhsevede, og i de vidtleftigere Ord vil der bfte Andes antydet et Skille 
foran det paa hver Oversaettelsesrsekke folgende Frase-Udvalg. Paa mange Steder 
staar her et staire Antal cross references, hvorved vedkommende Artikel end mere 
afnindes, samtidig med at rum-edende Gentagelser undgaas. Derimod er intet vig- 
tigere og almindelig forekommende Ord i Bogens Hovedd^l affserdiget med en blot 
og bar Henvisning, der kunde nede Brugeren til at slaa mange Sider frem eller tilbage. 

I korte Artikler betyder den Rsekkefelge, hvori Fraseme kommer, lidet. Vanske- 
ligheden er der ferst, naar de optrseder i store Masser. Blandt alle de Veje, som 
her kunde vandres, har jeg valgt at gaa irem efter de elementsere, fra Grammatiken 
kendte Kategorier (Inddelinger), flra det enkelte til det mere sammensatte, og mest 
muligt alfabetisk. Et for alle eller endog blot for to Sprog gyldigt, fra alle Sider 
uklandreligt Princip for fraseologisk Opstilling findes ikke. Det bevises bedst af, at 
dygtige Forfattere gennem Tideme har naaet Maalet ad de mest afvigende Veje og 
har bygget paa, at Lsseren efterhaanden bliver fortrolig med Bogens Lag i det hele. 

Et givet Ords Betydning er meget ofte noget som blot ^sveever over", uden at 
lade sig opfange i et andet enkelt Ord i et fremmed Sprog. Hvad en mellemfolkelig 
Ordbog da kan byde, er en Samling Forslag til Gengivelser i et vist Antal Tilfslde. 
Disse Vederlag — Nadmidler altsaa — kan ikke uden videre kaldes Betydninger. 
Dette berr fastholdes, hvis man vil damme om» hvor>'idt det har lykkes Forf. at for- 
ene Korthed med Klarhed og Grundighed, hvorvidt tilsyneladende ^Gentagelser" er 
mer end tilsyneladende. Sprogene er ikke indbyrdes kommensurable, og ikke Isenge 
ad Gangen leber to Sprog langs parallele Linier. Om man vilde oversaette en 
Isengere Artikel efter en udferlig Nationalordbog, der fulgte et Ord fra dets dybeste 
Rod til de yderste Forgreninger, vilde Resultatet blive underligt i den fremmede 
LaBsers iBUne, og sikkert vilde man da faa en ganske anden Grund til at tale om 
^fGentagelser**. 

Nogle uagtsomme Afvigelser fra det valgte Skema — Mangier som aldrig ganske 

undgaas — har jeg andetsteds gjort opmserksom paa. 

* * 

¥ 

I Henseende til Stavningen har danske og norske Ord tildels voldt Bryderi: de 
danske fordi Saab3r8 iavrigt fortrinlige Bog er utilstrsekkelig til dette Brug; de norske 
fordi man her i Landet ganske savner en Retstavningsordbog, om der end er nok 
af spredte Forslag indenfor snsevrere Omraader. Inkonsekvenser i Ordenes Stavning 
vil nok kunne paavises; men i det store og hele vil neppe nogen Lseser, som ikke 
tilf»ldigvis selv rider en ortografisk Kaephest, tage Forargelse af den Dragt, de 
skandinaviske Ord har faaet her. 

En Inkonsekvens er den i Bogens senere Dele nu og da brugte adskilte Skriv- 
ning af sammensatte Substantiver. Det er en Indremmelse til engelske Brugere, for 
hvem den tysk-skandinaviske ubegrsensede Sammenskrivning er en haard Nad. For 
OS har dette intet at sige. IX 

Paa Tillaeg og Rettelser er der lagt megen Flid. 

Tilfejelseme er mere omfattende, end nogle maaske havde ventet Man ville i 
denne Anledning erindre, at der paa seks-syv Aar kan komme mangt og meget nyt 
til, og det ikke altid det mindst interessante, ligesom det under heftevis Udgivelse 
kan trseffe, at Savn opstaar i en fserdigtrykt Levering som Felge af noget som staar, 
og maatte staa« i en senere o. s. v. Til at age Addenda bidrog ogsaa meget en sendret 
Bestemmelse m. H. t Bogens Omfang, eiter at de ferste Bogstaver allerede var be- 
handlede. Disse maatte da tilsidst bringes paa Trin med de Mgende. 

Her berigtiges endnu flg Steder: Pag. 1057 clavicorn. Der skal l«ses kallehomet. 
— 214 cowberry. Bar overssettes Tytte(*Tyte)b8er: Vacciniam vitis idoea. — 1067 
crush-hat. Henvisningen skal vaere crush hat. — 1079 drowse. I ( )en skal laeses 
sieve. — 1092 footer. Det her indkomne ^(Fodstykke n). Tilf. Sokkel c [scarcement]*' 
samt Forbindelsen med make herer t et udfaldt footing. — 318 gafftopeall. Signa- 

turen c udgaar. 

* * 
* 

Angaaende Korrekturen ytrer en anset dansk Fremsteder, at der af Trykfejl er 

^forbausende faa/ 

* * 

Af paaagtelsesvserdige Recensioner har jeg set folgende fire: 
Ad. Hansen, i Politiken 1900, Nr. 78. Vedkommer Iste Hefte. 
V. 0sterberg, i Nord. Tidsskrift f. Filologi, 3dje Rsekke, IX Binds Iste Hefte 1900, 

53-60. Vedk. 1-2 Hefte. 
H. Jantzen, i Englische Stndien XXIX 1901. Vedk. 1—9 Hefte. 
W. Archer, i Morning Leader Sept. 16, 1905. Vedk. 1—30 Hefte. 

Blandt de af de serede Fremstedere gjorte faktiske Udssettelser er der dem, som 
jeg med Taknemmelighed har taget til Indtsegt i Tilkeg. Andre finder jeg h^lt eller 
delvis misvisende. F. Eks. 

abortion; have an .. „At man i dansk Folkesprog siger ,fare ilde' for at ,abortereS 
tvivler jeg paa/ siger en Anmelder. Jeg skal hertil bemaerke, at ,fare ilde' er vel 
kendt i p norsk. Og jeg finder i Molbech ,Konen foer ilde (feidte i Utide)/ At det 
maask^ 4illige findes hos Holberg, skader jo ikke. 

afford. „B0r ikke gengives ved ,har Raad tilS hvilket hedder can afford.'' Anm. 
erkender altsaa ,have Raad til' kun i Forbindelse med can. Jeg har ved Citater i 
Tillseg vist det urigtige i denne Antagelse og kan henvise til Murrays Definitioner. 

again. JBetydn. af . som r^nt forstaerkende i Udtr. som roar . er neppe til- 
straekkelig betonet*' Der er of ret tre Linier (hvoraf to Eksempler) paa denne Side 
af again, og Ordet /orstaerkende' er udtrykkelig sat i Spidsen. Kan der kraeves mere? 

age. „Look one's age savnes.*" Det er saa. Men skulde det mest passende sages 
under a^e? Det er jo ikke Substantivet, der er noget maerkeligt ved. Forbindelsen 
staar under look. 

all. „Under all savnes all but (naesten), all the same, og et Udtr. som all the better.*" 
Men all but staar under bat, og det ogsaa med andre Bett. end ,naesten'. All the same staar under same. Anm. har hidtil alligevel sine Ord i Behold. Del har ban ikke, 
hvad angaar all the better, som Andes lyslevende sidst i Artikelen 1. all. 

amendment. „Til amendment kunde fejes move cm a^ Det naturlige er at sage 
dette under Verbet, bvor det ganske rigtig findes. 

answer. ^Hvorfor er answer intr i ^a. an address, a description, a namei", men 
trans i ,a. a bill, a bell, a purpose* *^^ 

Det er ikke mig, som bar sat answer an address, a description, a name klos sam- 
men, uden Oversaettelse og som fuldstsendig dnsartede Udtryk. De er bos mig tydelig 
adskilte, bvert med sin fyldte [ ]. Ang. det farste maerkes, at answer an address 
(sTare til en Adresse) kendelig skiller sig fra answer cm address (besvare en Tale), 
og answer a description (svare til et Signalement) ' kommer vanskelig paa Linie med 
answer a bill, a purpose, idet det ogsaa kan bedde answer to a description. Endelig 
synes answer a name ikke at daekke noget af de Tilfaelde, som ombandles i 1. answer. 
Ogsaa i dette Tilfselde kan answer staa med to (Murray). 

Men answer er et vanskeligt Verbum, og ikke engang Murray s udtemmende Be- 
bandling, bvorunder vt og ui idelig skifter, formaar at bsve de Tvivl, som melder 
sig, naar - skal opstilles med sine Vaerdier i et fremmed Sprog. 

SLntrtfjtv* nNogle til Kategorien Papirdansk berende Betegnelser som ^Anviser*, 
,en Sengerederske' og isser den skraeksomme ,Overfalder' forstyrrer kun i ringe Grad 
« H^lbedsindtrykket, men bar dog paatales.** Jeg kan ikke tale med Myndigbed i 
Spargsmaal om dansk Sprog, og Anm. bar ikke givet Stedet, bvor ,Anviser' fore- 
kommer. Men Ordet er ialfald norsk, ikke papirnorsk, og almindeligt nok. Og bvilket 
dansk Ord skal ssettes istedet, naar ,Anyiser* vrages? -• Ang. Sengerederske fbed^ 
maker), da bar alt Molbecb ,Sengereder'. — Det latterlige i .Overfalder* er det for 
en norsk vanskeligt at se. Hvad siger man i dansk for assaulter? ,Overfaldsmand* er 
angivelig udelukkende norsk. 

atomy („som Sbakespeare dog snarere bruger i. Betydn. ,Atom* el. ,Pusling* end 
fBenrad'**). At atomy kan staa for atom, er muligt. At det skulde v»re en frember- 
skende Brug, bensegtes. Jeg bar i Tillsegget sat et mserkeligt Sted af Besant, som ogsaa 
bar andre sbakespearske Erindringer. For Besant stod ialfald ikke atomy som 
fPusling'. 

attempt. ^Medens . to sing or singing bar Plads under det trans attempt, som 
rigtigt er.^ Ja, det er rigtigt — efler skandinavisk Skolegrammatik. I Virkeligbedeti 
er attempt, bvad Signaturen angaar, aldeles ikke rigtig bebandlet, det ligesaa lidt 
som adskillige andre Verber, bvor jeg ~- optaget af vigtigere Spargsmaal — fandt 
det arkeslast at forlade det vedtagne, som altid tidsnok kan berigtiges. (Man lader 
belst vaere at skifle Heste midt i et Vadested.) Tales der derimod om, bvad der er 
,ret', da maa det fastboldes, at en Inflnitiv med Prseposition (to) aldrig kan vaere 
Objekt, direkt Styrelse. 

bad. Her savner Anm. bad grammar og keep bad hours, Det forekommer mig, at 
disse Ting naturligere sages under Substantiverne. Og der findes de. 

„bankhollday er neppe tilstraekkelig oplyst ved det lakoniske fBankferie**". Det XI 

benyttede Ord maa alligevel antages at vsere nok for den nogenlunde kyndige. 
^nkferie' er i ethvert Fald det faste Ord i vore Avisers Forretningstelegrammer. 

begin. Naar man krsever begin med flg Verbum behandlet som transitivt, sker 
det i Henbold til den Paastand i Skolegrammatikeme, at -ing ved dette og en (tem- 
melig blandet) Klump af andre Verber er vba, og at Infinitiven er Objekt 

Om 'ing ved nogle af disse uu, saaledes ved begin^ er det tilladt at nsere Tvivl. 
For min Part er jeg tilbajelig til i begin searching at se et intransitivt Verbum med 
Pr«$. part. Ved denne Opfatning faar man ogsaa en let og harmonisk Forklaring af 
tredje Led i f. Eks. begin searching the house. For den taler ogsaa det alternative 
begin to search^ bvor Infinitiv med Prseposition danner et Romplement (en Datlv- 
infinitiv). Her at opfatte to search som Objekt er almindeligt, men aabenbart urigUgt. 

Skolegrammatiken bar fra den bererte Regel allerede maattet undtage Forbb. 
som go on reading. Der maa ogsaa eUers tages Forbebold. Man vil saaledes neppe 
stille start swimming (igangsrotte Svemning) grammatikalsk lige med start swimming 
(begynde at svemme, start to swim). 

bill. ,0g under ~ var der Grund til at nsevne det almindelige stick no bills.'' 

Denae Talemaade staar mindst ligesaa godt under stick. Der findes den da ogsaa. 

* * 

En Tak for uegennyttig Tjenstvillighed skyldes en Flerhed af Landsmaend' og 
Udlaendinger, som bar ydet Bidrag, mest i Form af Svar paa Spargsmaal, jeg bar 
stillet dem, bver i sit Fag. En mindre Liste over maritime Udtryk skylder jeg Kom- 
mandar G. J. M0RCH, og en tengere Rsekke medicinske Termini, udarbejdet af Lsege 
Edv. Keld (Svendborg, Danmark), er kommet Bogens sidste to Tredjedele tilgode. 
Prof. Otto Jespersbn, bvis Udtalebetegnelse vistnok er en af Bogens staerkeste Sider, 
bar ogsaa steltet med Oplysninger, Vink og Raad. Efler den anden danske Med- 
arbejders Bortgang overtog Prof. J. Gennemsynet af Dansken i Tillaeg fra Ordet dead. 

BiRKELi, HoRTBN (NoFge), Marts — Juli 1907. 

/. BRYNILDSEN. OM UDTALEBETEGNELSEN MINE bestnebelser ved udarbejdelsen af den lydlige del af denne ordbog bar vsret rettede 
pA at bringe denne i overensstemmelse med, hvad man i nutiden, efter det vieldige 
opsving fonetikken bar taget, bar lov til at krseve af en lydbetegnelse. Medens man I de 
sidste snes ftr bar Aet et ikke ringe antal fonetiske engelske texter og ligeledes gode om- 
skrivninger 1 glossarer, navnlig til elementsere beger, bar ordbegeme, isser de i England selv 
udkomne, ikke rigtig fnlgt med. De fleste af dem bar endnu den gamle opfattelse, hvorefter 
vokaleme i de svage stavelser angives med de 1yd, de vilde ba baft, om de stod i stsrk 
stavelse, alts& i natural med vokaleme i tune og alley, i corrupt som i corn, osv. Endvidere 
betegnes de stummeste r'er ligesom de tydeligt konsonantiske, o. a. m. I modssetning bertil bar 
Jeg villet give en mere virkeligbedstro udtalebetegnelse, der viste de vokal- og konsonant- 
svsekkelser, der faktisk Andes i alle, selv de mest dannede englsenderes naturlige udtale. Van- 
skeligbeden bestod s& kun 1 at afgnense de tilfielde, bvor svsekkelseme naturligt indtrseder, 
idet der er en bel del tilfelde, bvor man ved siden af den svekkede udtale kan bore den fiilde 
vokalklang mer eller mindre rent. For ikke bestandig i s&danne tilfelde at skulle spilde plads 
ved efter binanden at trykke to udtale-angivelser bar Jeg fUndet pA at benytte skrd (kursive) 
bogstaver, der altsft betegner, at b&de en klar og en mer eller mindre udvisket vokal kan 
bruges. Det kan tilr&des i de mere dagligdags ord at udtale det skrftt-trykte bogstav med 
vsrdien [a], i mere bOJtidelige eller lierde ord derimod snarere at vielge den klare vokal. PA 
lignende m&de bruges typen [6] for at betegne vaklen mellem det mere bOJtidelige [e] og det 
mere dagligdags [i]. Hvor Jeg i slutningen af (mest indiske) ord bar skrevet a, menes der egent- 
lig vaklen mellem langt [a'] og kort [a]. 

Lydskriften er ellers den samme som Jeg i en Arrsekke bar brugt i forskellige lierebeger 
og i min cFonetik>, og som egen og andres erfaring bar fundet praktisk. Den skiller sig kun 
meget lidt fra det tintemationale* System, der bruges i Mattte Phonitique og stadig vinder 
stigende udbredelse; de fA og smA afvigelser rammer kun punkter, bvor den Internationale 
lydskrift viser sig i praids at volde danske og norske Issere vanskeligbeder. At skrive [mien] 
for man forleder let til at udtale med samme 1yd som i vort mcend; [mein] for mane voider 
forvexling med [main] i mine pA grund af vort eget ei (ej), og ligeledes forer [ou] i [bounj for 
bone let til overdrivelse af diftongen. Disse ulemper undgAs ved mit [mAn, me^n, bo"n]. Der- 
ved bliver bogstavet [e] frit til anvendelse i ord som hair [bse'a], bvor den Internationale lyd- 
skrift bar [«]. — Med bensyn til lydvserdierne mA Jeg ber n6Jes til mine fremstillinger i min 
Grammatik og Fonetik; blot vil Jeg advare mod den lukkede udtale af [i]: dette stAr, isser i 
svag stavelse, imellem vort i og e, f. ex. i only ['o"nli], ligesA i den dagligdags udtale af uge- 
dagenes navne, Sunday ['sAndi]» bvor et skarpt («tyndt>) [i] vil stede mere end den fulde ud- 
tale [*sAnde*]. XIII 

Som kilder har J eg benyttet f5rst og fremmest en mengde optegnelser om udtaleformer, 
jeg selv har hort hos dannede englendere i en nekke af ir; demest har Jeg systematisk 
seddelfert alle de oplysninger om udtale, Jeg har kunnet opdrive i vaerker af virkelige fone- 
tikere fra de sidste &rtier: Bell, Ellis, Sweet, Miss Soames, Jeaffreson, Edwards, Rippmann o. a. 
Men det siger sig selv, at Jeg i utallige tilfielde har m&ttet tage mine oplysninger fra ord- 
beger og bestandig under mit arbejde har haft en del af dem opsl&ede for mig. StOrst nytte 
har Jeg naturligvis haft af ksempeordbogen A New English Dictionary, adg. af Murray, Bradley 
og Craigie, s& vidt den er udkommen (eller var udkommen, da Jeg var ved vedkommende 
bc^stav). Dernsst m& Jeg fremhasve The Standcwd Dictionary (Funk& Wagnalls); af ikke-engelske 
forfiittere, der har veret mig nyttige, m& Jeg issr nevne Schrder, Muret og Tanger. At jeg i en 
del tilfselde er blevet ladt i stikken af alle mine ^Jselpekilder, kan ikke undre i betragtning af 
den ualmindelige sporsans overfor overset stof, der udmerker denne ordbogs forfatter; i ikke 
f& tilfaelde har ban da selv kunnet ^Jielpe mig, i andre har Jeg trods al anvendt umage og 
tit mundtlige og skriftlige forespdrgsler hos indfedte ikke kunnet n& videre end til det [?], 
som bar vieret det mdjsommeligste tegn for mig at anvende under mit arbejde. 

At tilfiredsstille alle, hvor det gslder noget sk flygtigt og vaklende som et levende sprogs 
udtale, er p& forh&nd umuligt. Hver kender og anerkender i reglen kun een udtale af hvert 
ord, selv hvor ban til daglig (ubevidst) bruger flere i sit eget naturlige sprog. Mange vil for- 
kaste en udtaleform, n&r de ser den skrevet med lydskrlft, blot fordi de fortolker dennes tegn 
p& en anden milde end det var forfatterens hensigt. Jeg har bestrsebt mig for ikke at for- 
kjetre nogen af de i virkelig naturlig dannet sydengelsk tale forekonunende former, om Jeg 
end ved den orden, hvori Jeg har opstillet dem, og navnlig ved det semikolon, hvorved Jeg 
bar skilt gode fra mindre gode udtaler, har viist, hvilken der efter mit skOn fortjener at fore- 
tnekkes. En 8«erlig vanskelighed har Jeg felt ved dialektord. Det har tit ikke vieret muligt, 
ikke engang ved l\J8elp af Joseph Wright's lige afsluttede store sez-bindsvierk, at finde ud af 
vedkommende egns udtale; en n6Jagtig angivelse af den stedlige 1yd vilde ogs& kneve mange 
flere lydt^n end den ellers anvendte lydskrift. Jeg har da i reglen ligesom ved de ikke belt 
optagne ord fra fremmede sprog valgt at betegne den udtale, som en dannet <rigsm&lstalende> 
englsnder vilde anvende, nAr han skulde Isese vedkommende form op. Udvejen er ikke belt 
tilfredsstillende, bl. a. fordi en sftdan dannet mand, nAr han vilde vsere srlig, i de fleste til- 
fslde vilde sige pas; men belt sksevt er princippet ikke. Run overfor skotsk som den bedst 
kendte dialektgruppe, der ogs& i litteraturen spiller den stdrste roUe, bar Jeg delvis fraveget 
princippet ved at indfere sserlige tegn for den skotske ccb>-lyd [z] og for det [y] eller [0] der 
tit heres d«r. De fleste sydenglaendere vil ganske simpelt saette [k] istedenfor den fOrste og 
[(J)u'] istedenfor den anden. Det skotske r har Jeg noget inkonsekvent somme steder omskrevet 
med konsonanten [r], andre steder med den sydengelske erstatning [a]. Lignende vanskeligheder 
Andes med hensyn til maage stednavne, hvad Jeg dog ikke skal fordybe mig i. 

OTTO JESPERSEN. Ovepsigt oveF Udtalebetepeisen. 

(UdtaK«b«t«fDebMn itMr i ikarpe Klammw [ ] 1 Begyndelieii af Artlkl«n.) ['] betegner Trjk (Akcent): det 
HBttes foran den ttarke (ak- 
oentueiede) StoTelMi Besfn- 
delae, f. XkB. dty ['alti] med 
Tryk paa fente, inaitt [in'slst] 
med Tryk paa anden Stavdae. 
Slaar Tegnet to Oange, betjder 
det llgelig eller yaklende Ak- 
centaatioxi, som ingidB ['in'iaid] 
med Tryk paa fnste eller anden 
BtaTelae (eller paa begge); Im- 
oomprwhentibttUy [In'kAinpri- 
hensl'bllltl] med tllnnrmelaei- 
Tie Uge itSBrkt Tryk paa anden 
og e]et(e BtarelM. 

['] betegner Lydlmgde; f. Bks. 
Mat [d-t], medene att [lit] ud- 
talea med kort Vokal. 

[•] Inde i Ord betegner, at den 
foregaaende Lyd er itayelse- 
dannende; f. Kki. fiaiUner 
Cflitn-e] treitayelaee; ['flitne] 
Tilde laaes som to Btayelaer. 
[a-] warn i for [lb«], faihar ['fttito]. 
[al] tom i «ye [al]. 
[au] lom i hotv [ban J. 

[&] som i fco< [bAt]. 

[b] wm i bed [bed], M [eh]. 

[d] lom i do [dn ], bed [bed]. 
[0] Mm 1 fhm [Sen]. 

[>] Mm i tiUfi [>in]. 

[e] lom i let [let], 
[el] lom i hat€ [be^t]. 

[A] yaklende Udtale mellem [e] og 
[i] lom i ha$k§t ['baskAt m» 
•ba-sket, 'basklt]. [a*] lom i hurt [ba-t], her [be]. 

[a] ■omilfMMr['ine].a6oii<[o'baat], 
iMor [bio]. 

[•] den samme Lyd syag som ifor 

[lk»], vary ('v»»rl]. 
[f] torn i find [fkind]. 
\g]9omi ffo [go"]. 

[b] som i hat [b&t]. 
[i] som 1 fea [fl-l]. 

[i] som i /SB [fll]. 
[ie] som i hear, here [bie]. 
[)] som 1 yoM [Ju]. 
[k] som 1 eon [k&n]. 
[1] som 1 loie po"], tO [el], 
[m] som 1 man [min]. 
fn] som 1 no [no"], 
[q] som i einifer ['slQe], /tnger 

CftQg*). 
[o«] som i no [no"]. 
[o] det samme syeskket, som 1 

phonetic [fo'netik]. 
[of] som 1 boff [boi]. 
[p] som i pea [pi], 
[r] som i red [red], eofg ['y»-*ri]. 
[s] som i 90 [so"]. 
(H som i sXm [/!•], 9h4n [Vin]. 
[t] som i toe [to"], 
[u] som i fool [ta-l]. 
[n] som i fna [fbl]. 
[y] som i «Md ['yiyidj. 
[w] som I «M [wl] ; [hw] aom i 

tohen [bwen]. 
[z] som 1 skotok Udtale af loeh 
[lAz]; Ikke-Skotter ndtaler i 
Seglen [k]: [Uk]. 
[y] som 1 skotsk g%Ud [gyd, gad]. [%] som i aeal [ii'l]. 

[si som i meaeure ['mega], join 

[dsoin]. 
[SB*] somifcafr[biB-e], «o«y['yBB^]. 

[a] som i skotsk gnid [ga'd, gy'dj. 
[A*] som 1 eoM^ pdlt], eonti [k&-n]. 

[A] som i oot [kAt]. 

[a] som i ent [kAt]. 
Kuraive Vokaltegn betyder VaUen 
mellem Vokalens fblde Lyd og 
den smkkede [e], f. Xks. cmh- 
Ution [dm'bi/en] udtalt [Am-] 
eller [em-]; poeeMe ['pialbl] 
ndtalt ['pAslbl] eUar ['pAsabl]; 
mdhority [A')4iitt] udtalt 
[A(-)'))Ariti] eller [a'^iAriti]: 
aeenraey ['&kjMraci] med [|u] 
eUer [ja]. I 8tedet for knralyt 
[a] er brugt [a] om Vaklen 
mellem [a] og [o], f. Eks. euMue 
[BSb'dJn] med [sAb] eller [aob]. 

( ) omslntter Tegn for Lyd, aom 
kan medtagas eller udeladea, 
f. Xks. every r'ey(e)rl], empty 
[•em(p)tl]. — (') angiyer yak- 
lende Lasngde, f. Xks. eofl 
[sA()ft] med langt eUer kort [A]. 
[tt.]t [it.] oey. yed Fremmedord yil 
sige, at dannede Xnglaendere 
bestmber sig ftnr saa yldt aom 
mnligt at elterligna den ftanake, 
italienske oey. Udtale af yed- 
kommende Ord;. i Reglen er 
tUf^Jet den almlndaUge TU- 

» nannelse bertil med engalake 
Lyd, som ofta bruges. Hyor et Ord opfares med to eller flere Udtaler, er den linite den, som anses for den bedste; hTia 
de adskllles yed Komma, er de to Udtaler dog paa det nnrmeste llge gode, medens de Udtaleformer, der 
staar after et Samikolon, maa betiagtes som alJiJort ringere end de foian Semlkolon. I mange TilflBlde beror 
Alkvrelsen af, byilken af flare forbaandenytsrende Udtaler der er at foretrakke, paa et Skan, byor det er 
nmoligt at tilfredastllle allei Smag. De vigtigste Tep og Forkoptelser. . (koit Slange) betegner, At 


da det Munme. 


opt OpUk. 


HoTedordet gvotagw. 


das det samme KHm. 


ord Ordenstal. 


* (BQerne) betegxMr Ordet lom 


egl, Egl egentUg. 


orig, Orig oprindelig. 


nonk. 


Bks. Ekiempel. 


osT og saa yidere. 


\ (Komet) betegner Ordet lom 


el. eller. 


ovf OTenfor. 


4n>deDt. 


mtt Sntomologl. 


p. paa. 


t (d«d) betegner Oidet eom fbr- 


e9p Bpedeli. 


pari ParlamenU 


SBldet. 


f. for. 


part PartiGipliiau 


F dagUg Tale. 


fig flgurUg, oyerfert. 


path Fatologi. 


p Folkeiprog. 


flg felgende. 


pharm Apotekeryessen. 


^ flOTprog. 


foH FortiflkaUon. 


plitf FUosoa. 


^ ^ Militnnprog. 


tr. franak. 


phffe Fyaik. 


e (Tandhjnl) teknlak Sprog. 


yeol Geologi. 


pi FloraUs. 


> Botanik. 


geom Qeometii. 


poet poetlsk. 


V Omitologi. 


git gammelt. 


proM Pronomen. 


/ Iktsrologi. 


gr Orammatlk. 


proe provindeKt). 


J" Hudk. 


gr. grsBk. 


proBp Fnsposition. 


a A^Jektly. 


Jber Heraldlk. 


raiUv Jnmbane. 


o&f abaolut. 


hst hflj StU. 


rhet Betorik. ' 


ad Adrerblum. 


imp Imperfektom. 


a SubetantlT. 


Apr Joidbnig. 


UU Inteijektlon. 


so skotsk. 


«]m almindeUg. 


<r irtk. 


Shak. Sbakespeare. 


amtr amerlkaiuk. 


Urtm ironisk. 


d Slang. 


anat AiMUoml. 


is. isier. 


sml., Sml. sammenllgn. 


amUq Antikvlteter. 


istf. istedenfor. 


sms., 8ms. 8ammensBtnlng(erJ 


ard^ Arkitektnr. r 


it. itaUensk. 


sp. spansk. 


arekoB Arknologl. 


;oo 8p0gende. 


ep Sport. 


art ArtiUeri. 


jur Jtuidisk. 


9^ 9%^www9m>W9^W9m0» 


Off Astronoml. 


Jyf, Jvf JamftT. 


eup SuperlatiT. 


bet, Bet. betyder; BetrdnJng. 


leyLogik. 


t. tysk; til. 


UU bibelBk. 


m. med. 


toi Telegrafl. 


bm BilUrd. 


maeh MaskinTSBeen. 


teleph Telefoni. 


bl. blandt. 


nuMt Manege. 


theat Teater. 


bl. a. blandt andet. 


mat Matematik 


theol Teologl. 


c ItoUeskmi. 


med Medidn. 


Tilff. TUtelde 111. 


eoe KaTalleri. 


mere merkantilt. 


typ Typografl. 


9k€m Kami. 


met MetallQigl. 


nd. uden. 


eMrKlrorgl. 


min Hinemlogi, Gmbediift. 


MM<e Unlyenitet. 


19' Koi^nnktioo. 


mmg Man^. 


e Yerbnm. 


eoB koUektin. 


muth Mytologl. 


y. yed. 


comp KompantiT. 


n Intetkan. 


ffet VeterlnsBrkimst. 


eofM konkret. 


ndf nedenlbr. 


9i Intransittyt Verbom. 


ami rlngeagtende, dadlende. 


nt noget. 


e. refl reflekaiyt Verbom. 


dmp Dampmaakine. 


ogs. ogsaa. 


vt transitlyt Verbom. 


d. 0. dette Ord. 


0. 1. og Ugnende. 


aoo ZoologL * » A  ^ 1. A [eij Ac Ah Forkortelser: a. a: ana. Bel. ana! 
1 1 0: firti dan. Utter A, i Skibeklaiuiflkation; fig af 
allerferate Sort, af fente Skuffe, la crtme de la crime; 
ike toeddmg cake etande ., staar ererst, er det ypper- 
fite; aa. o: ana. Sel <u%al A. B. a: artium bticealaureuB, 
hackthr of arte. Ogg. f. ahle-bodied (seaman); A B. C: 
an . book, en Abe; |^ tnlo an ^ o: go into an aerated 
bread eompemy (shop); the . process o: the akim^ 
blood, duarcoai (or day, chaUe) process. Denne bruges 
for at gere Fonirensnlngipartlkler i Vanddrag (*Vaa- 
drtg) saa tunge, at de sinks synker tilbnndfl; abt. o: 
abo%U ca., omkr., drka, omkrlng; A. C. o: after oomfU- 
mentt; Alpine dub; anno Christi; A. B. 562 s>: ctnno 
Domini 6S2 i Aaret 652 efter KristUB; an k. h. C. o. an 
aide4e-oamp; ad lib. o: ad libitum efter ^ebag; A. K. I. 
p. Guldsmedsager : for eoer and for aye. OrsBsk aei; 
A. H 3: anno mundi(i Aaret . . .) efter Verdeos Skabelse; 
ariium nutgister, master of arts; ante meridiem cm For- 
middagen. om MorgeneD; at 3 .; A. 0. F. o: ancient 
order of foresters. Bn gensidlg Sygcforsikringftlndret- 
ning; A. P. A. O: American protective association; A. R. 
3: anno r^fni 1 det og det Regerlngsaar; A. R. A. O: 
associate of the royal academy; A. R. 8. A. o: associate 
of the royal Scottish 'cuiademy; A. 8. o: Anglo-Saaeon; 
A. 6. 8. 3: antiquarias sodetatis sodus Medlem af det 
antikrarlske Selakab. 

2. a [-«, \'e*], aa [-on, \ 'fto] art en, et; a hcmd- 
somdy fittedrup aolooH en smukt monteret Salon; tudce 
a day to Oange om Dagen; a hundred a year et Hun- 
drede om Aaret; she was a widow hun var Eoke; when 
she becomes of an age to wear ornaments naar bun 
kommer i deo Alder, at hun kan (el. naar hun bUver 
gammel nok til at) basre Smykker; be of an age 
v»re p «anme Alder, JflBvnaldrende, Jievngammel; they 
jarecfasise, af en (el. ens) Sterrelse; i (el af) samme 
Format; live tmd die a badUlor (a maid) leve og da 
Bom Ungkarl (som Jomfru), de ugift; it is not a sin to 
seU dear det er ikke (nogen) Synd at . . .; was stabbed 
in an am^, 1 Armen, 1 den ene Arm \ be of a decided 
opinion, that . . . af den bestemte Formening, at . . . 

8. a [o]. Et i det bele git k pod Prseflx, opr. on; 
go orbegging gaa og tigge; gaa Tlggergang, ikke 
finde lysthavende. Bedre: go begging; go tt-ftshing 
gaa nd at fltke, gaa nd *paa Fiske; *ro Fb«ke. Bedre: 
go (out) ftdUng; he lay a-dying ban laa for Deden; 
a-bed 1 Seng [in bed]; afoot tUfods. I demie Bet bedre: 
o** (or ^tf) foot. aard-Tark [*a-»dva'»k] kapsk Jordavin n: Oryderopus 
Capensis. 

Aaron ['se «rdn] Aaron. — Aaron's rod Kongelys n: 
Verbascum thapsus. 

aback [a'bftk] ad ^ bak ; brace ~ brase bak ; lay the 
saHs . IsBgge (el. stille) Sejlene bak; a< all this I was a 
good deal put ., blev Jcg ikke Ildet perpleks; be 
taken . ^^ faa bak, faa bakke Sejl; blive bejitg oyer- 
rasket, p blive ganske perpleks; the information took her 
> ogs. denne Underretning kom saa rent bag p hende. 

abaeoR C&bakAS, -98] Regnebreetn; Begnemaskine, Kugle- 
ramme. Aim counting board; arch Abakus, Deekplade 
c, paa Sffjlekapitsel. 

Abaddon [a'bftdan] Abaddon, (gnesk:) Apollyon. Nayn 
p. en ond Engel, Odelsegger, Jedlsk Dedsengel. Aabenb. 
IX. 11. 

abaft [a'baft] ad ^ agter; prcep: . the beam agtenfbr 
tvsers. 

aballeaate [ftb'eiljaneH] vt afhiende 

abaadoB [e'b&ndan] vt opgiye, give til Prls, prisgive, 
udleyere; syigte; forlade; . aO p ogs. lebe (ra alt, 
gaa fra det hele; - an idea, ogs. sllppe en Tanke; 
they .ed thdr native dialed for [for at antage] the 
more cultivated langt*age; . [OTerlade] him to his 
fate; . himsdf [hengive sig] to . . . abaadoaed [a'b&n- 
dand] a forladt; ysergelge; ryggeal0s, p gudsforgaaen. 
sbaadonaieat [a'b&nddnmant] Opglyelse; Afbtaaelse; For- 
ladthed; ,^ Abandon c. 

abase [a'be's] vt fomedre; ydmyge. abasement [e'be's- 
mant] Fornedrelse; Ydmygelse c. 

abash [e'bil/] vt beskeemme, g0re forlegen; .ed, ogs. 
skamfUld, forlegen; he is not even »ed by the presence 
of (ban skammer (el. unds^r) sig ikke engang for] 
his wife. 

abate fa'be*t] d nedslaa; formindske; dsempe; slaa af, 
i Pris. abate [a'beU] vi formlndskes; adage, f. Eks. om 
Sygdom; Isegge sig, om Vlnd; hofte, ogs. ^bedage sig, 
om Vejr. abatement [a'beitment] Formindakelse e ; Ned- 
slag, A&lag n, Rabat, Moderation c; I have no hope of 
getting any .. abater [e'be^ta] Formindsker; Dsempere. 

abatis t'ftbetis; ftba'ti*] ;^ Forhugnlng, t Braade, *For- 
bugning, Braate o. abat-Jonr [tt.\ &be'sud] Skraayindue 
(*8kraayiudu), skraat Oyenlys n. abattoir [aba'twa*] 
Slagtorhus n. 

abb [&b], abb- wool Ksede c, Rendegarn n. 

abba ['ftba] Abba, Fadero. abbary C&basl] Abbedyierdig- 
hed c; Abbeds (el. abbedllge) Rettlgheder og Besiddelser |«*J bote; [o>] so; [ai] J; [an] o«4t; [8] ihQ\ [>] thXn; [/] she; [t] measure; [q] sing; [a, d, e] osy. yaklende med (aj. abb 2 abl pi. abbatiftl [d'be(J(J)al] a abbedlig. »bffdk« ['AMa] Ab- 
bedisRe c. uhhtj ['ftbi] Abbedl n; KlosCerkirke c. 

ftbbogado [ftbo'gado]. 8e a-^ocadot 

Abbot ['abat] Abbed c. abbot^Up ['ftbat/ip] Abbedvaer- 
dlghed, -BtllllDg c. . 

abbrafUte [a'briyie'tl nl fdrkorte. abbreTiation [abrl- 
▼i'e'Jan] Forkortelse c; forkortet Nayn, Kealenayn n; the 
ladies uaucMy cdUed^kittt ^y *«. abbrerlator [d'brivie'td] 
Forkorter c. abbr^riatcr) [d'briviatorlj forkortende, for- 
kortelses- , forkortf t. '• 

abbs [ftbz]? j^l, se *al>6 / 

Abdal ['ftbddi; Abdallerc, persisk FaoaUker, som laber 
grassat ^Daen^Gaderne for at myrde anderledeetroende. 

Abderf ^b'dioraj Abdera n . Abderlan [ilb'diaridn] ab- 
derittek. AUIerlte ['abdiralt] Abderit; fig Abderlt. Molbo c. 

abdfft ['&bd6st] TvsBt, Tvaetning c, far Ben. Bl. Ma- 

hcjucdaQeme. 

•*-. a1||dicat« ['Abdike't] vt frasJge Big, nedlegge, om hejero 

\ *K!ubede; a5a esp takke af, abdlcere, ftaslgesig Tronen, 

•*. xfedlsegge Kroneo; .d princes Fynter, som bar abdloeret 

*Ac: to . the throne, abdtratlon [ilbdi'kei/anl Nedlasg- 

gelse, af bejere Embede; is. Tronfhislgelse, Abdikation o. 

abdlcatWe ['ftbdlkeUiv] \ Abdikatlona-, Fraslgelses-. 

Abdlel ['ftbdlel] Abdiel, den tro Engel, der modstod 
Satan, da denne vilde have Englene til at gere Opxer. 
(He) adheres with the faith of . to the aHcient form of 
adorcUioH, W. Scott. 

abdomen [ftb'doomenj Underlie, Liv n, Bug; etU 
Bagkrop c. abdominal [ftb'dAminel] a Underllvs-, Bugs 
• belt liavebselte; . fin Bugflnne; ^s Jf Bugflnnede. 

abdnce [(Sb'dju's] vt aflede, is. anat\ bortvende, trsBkke 
(el. dreje) hen. abdnetloa [d^b'dAk/on] AbdukUon, is. i 
Bet. Bortfarelse e. Ogs. om en Muskela udadgaaende 
BeveegelFo; Benbrud neer Leddemodet; Maade at drage 
en Slutning. abdactor [db'dAkta] Abduktor, udadbevse- 
gende Muskel; Bortferer c. 

Abe [e^b; 'eibi] f Abraham; honest (or old) . Lincoln. 

abeam [d'bim] ad «1^ tvaers; got the wind . Ilk Yinden 
tvd>; in the several hearings of . 1 de forskelUge Ret- 
ninger fra tyrers. 

abeoedarlaa [e<bisi-'dee'»rl9n] Abc-Lserer; -LierllDg c. 

abed [a' bed] ad p i Seng [in bed]. 

Abeduego [<S'bednigo«J biU Abednego, en af de tre 
i Ildoynen. (Daniel I, 7). 

▲bet ;'e>bl] bibl Abel. 

abele [a'bi 1, etbl], abeltree ['e<b]tri ] ^ Abild, Abelle, 
Selvpoppel 0: Pt^mltu alba. 

abellow [a'belo"] ad P brolende, *ogB. be^Jende; 
brusende, larmende. 

Abeacerrage [a'bensare'dj] Abencerrage c. 

Abereon ['dbakd^nj Abercorn n, skotak By. 

Abercrombie ['ftbakrAmbi, &ba'kr&mbl] s. 

Aberdeen [iLba'din] Aberdeen n; . fish Laberdan, 
Kabliov (ogs. •Torsk) c saltet 1 Tender. 

aberdevine [ftbodl'yaln] > GrvnsiBken, *Sisik c: Frin- 
giUa spinus. 

Abergayenay ['&bogeni, &bo'g-l s. 

Abernethj [iiba'nl |>I, ao 'ne|>l]: « biscuits Tyebak, en 
Art store Kommenkay ringer (*Karyekjex). Efter en 
Doktor A, 

aberront [ftb'erant] \ af?igende, omyankende, om- 
strejfende. aberration [Abe'reVan] Aftrigelse; Foryildelse, 
Vildfarelae c; mental . Slndsforyildelse, Sindsforylrring 
c; the .a of ptution Lidenskabens Forylldelser; .a of 
youth Ungdomsforyildelser. 

abemneator [&berAq'keita} Lugemaakine c. 

abet [e'bet] vt tllakynde, (undor)8t0tte, hjmlpe, t. det onde. Se v aid! abetment [a'betmant] TilakyndeUe; 
Underatettelse, HJielp c. abetter, abettor [a* beta] Til- 
skynder; Medskyldig, HJffilper8-^}elper, Haandlanger c 
[aider and .y. 

abeyaaee [a'be'ans] jur Ekspektance, Fonrentnlng, 
Venten p. HJemfald; fig Hvile, Slumren c; it isprobalde 
thcU the human faculties in plants are only in . , blot 
beflnder eig i Hvile, kun slumrer; the inheritcmce is 
{or lies) in > Arven er f. 0Jeblikket herrelesi the ^Meaiton 
is in . Spergsmaalet hviler, er hyilende; fail into . 
alumre Ind; leave t^ m . bl. a. lade det staa hen; 
lie in ^ om Len: ymre midlertidlg tnddraget. The 
memory is in a condition of absolute .. 

abhor [ab'h& »] vt af^ky. abhorrence [db'h&rans] Af- 
aky 0; have an . to haye (el. nsere) Afaky for; aa for 
anonymous letters, thcU odious system was my », saa 
yar dette Uvseseu min Aftky; / hold aU such things in 
. Jeg naerer Afsky f. alt aaadant; turn away in . 
yende sig bort m. Af^ky. abhorreat [db'hArant] som 
abkyer, afakyende, ftild af Afhky; afskyelig, modbydelig; 
. to modbydelig for; uforenelig med. abhorrer [<!ib'b&rd] 
Hader, afgjort FJende (*Fieude) o. Abhorrers kaldtes 
Hofpartiet under Karl II, de senere Torier. 

1. abide la'baid] vt bie (el. veule) paa. hibh taale, 
udataa, baare m. Taalmodighed, bibl k poet. 

2. abide [a'baid] vi bliye, bo. opholde aig, bihl St 
poeti it was manifest that here was no tibiding plctee 
for uSf ikke yar bliyende Sted f. oa; . by a con- 
tract ataa y. en Kontrakt; ^ by a resolution blive 
ataaende yed (el. faatholde) en Bealutning. 

abletle [ftbi'etlk] Qran-; . octd Abietlnsyre. 

Abigail ['abigeilj bibl Abigail; f Kammerpige. Tenie, 
eap theat Soubrctte c. 

ability [a'billti] Dygtighed, Duelighed, Eyne c; pi 
(AandB)eyner, Talenter pi; eocl» working to the best of 
his (or to his best) ., efler bedate Eyne. 

Ablmeleeh [&'bimilek]. 

AblagdOB ['abiqdan] Abingdon m, By syd f. Oxford; 
a brute of a mare of mine had fill with me only two 
dofys before^ out with the ., fuldstsendig : Abingdon 
hunt or hottnds. 

Abinger ['abindsa] a. 

ablateatatc [ftbln'test^t] Inteatatnrving c. 

aliject ['abds^ktj a lay, usael, foragtelig, ynkellg. 
abjectly ['&bds6ktlll ad foragtelig, ynkelig. abjeeiloa 
[dib'd^ek/en] is. Ydmygelse c for Gud. al^eetoeaa ['iib- 
dsiktu^s] Lavhed, Usaelhed, Foraglellghed c. 

alija ration [a,bdsu'reijan] Afevsergelaeo. abjBre[db'dsud] 
vt (hejtidelig) afsyierge. 

ablactate [<!l{b']ftkteUJ vt afvtenne, fra Bryatet; ablak- 
tere, afsuge, i Oartnersprog. 

ablartation [ttbldk'te'/an] Afraennelse; AblakUtion, 
Afsugning c 

ablation [(Sb'le'Jan] Borttagelse, Fjernelae; med oga. 
Udtemmelse c. 

ablatlTe ['iiblotiy] : the . (case) gr Ablatly c. 

ablant ['ablaut] gr Aflyd c. 

ablaze [a'bletz] ad i Brand, 1 lya Lue, F i Ail<l Fyr; 
m spring it is ^ with roses, blusser det af Roser; set . 
aeette (el. stikke) 1 Brand; once more fanaticiant was 
set . atter blusaede (el. luede) Fanatismen op. 

able [e'bl] duelig, dygtlg, habil; aagkyndig; ^ helbe- 
faren, Aildbefaren [^,bodiedi\ an . article, ogs. en yel- 
skreyen Artikel (*og8. Opaats); be . to yfere iatand til at, 

kunne; bodied stserk, rask og rerig; ^ h^lbefaren, 

fhldbefaren. Jvf A. B.! [a- i- u ] oey. lange eom 1 far, fee\, Too], I'ba) Trykataveluc; il, hat; [A ) foil; [k\ hot; [a] hi*t; [n ] htirt; [a] luner; abl 3 abr •Mooa [a'blum] ad 1 Blomst; be (aU) « staa 1 
Blomst (1 fhldt Flor). 

•blient a ['Abluant] rensende, afTareode. tbUtlOB 
ab'lu/da] Vadsknlog, Tvetning, Renselse c. 

■klj [e'bll] ad dygtig, med Dygtighed, med Duelig- 
beil; med Sttgkundskab; an . edited paper, ogs. et vel- 
redigervt Blad. 

abB(g«U ['ftboigeit] vt \ nagte; fornffigte; give Afkald 
IMA. Abiegmito* [&bni'ge*/eul Naegtelae; Fornngtelse; Op- 
l^vel«e c; . of edf Selvfomagtelse. <• 

abioraal lab'n&'»ml] abnorm, uregelmsBsaJg; sygelig; 
Taa<«kabt. abnoniitj [db'n&-»miU] Aboormitet, Uregel- 
ms^sigbed; Sygelighed; Vanskabthed, Misdannelse c. 
ikBomou [tfb'uA<nna«l» a, se cUmormall 

Abo > bou] Abo n. 

aboard [d'bA'»d] ad p ombord; aU .! omr raUw 
\ig ind * aboard prcep, ombord paa. 

1. abode [a'bo<>d] v blev Ac. Af abide. 

2. abodo [a'boBd] • Bolig, Bopael e; took up hia . tog 
Bolig; during this time his house wcu the . of peace, 
en Fredens Bollg. 

•bolitli [e'b&lij] vt afskaffe, opheeve; Inddiage, om 
Embede Ac; nedliegge, om Skole Ac. abolUhable (a'b&- 
li/abl] afskaffeligi lnddn«eUg. abolliher [a'b&li/a] Af- 
skaffer. luddnger e. abolition [ftbo'li/an] Aiiskaffelse, 
upbsveLse; Inddragnlng, laddragelae; Nedlaeggelfio c. 
tbolltloaitt [ftbo'li/aniBt] Abolitionist, Sa der sager at 
faa noget afkkaffet; €Hnr is. Forkiemper c for Neger- 
^lav^riets Ophsvelse; the ^s of the national debt For- 
ka^mpere for Statagseldens Aftkaffelse. 
aboniaable [a'b&minabl] a&kyelig. 
abOMiaato [a'bAmIne>t} nt a&ky. abOMlaatioa [ab&- 
mi'ne'/dn] Afaky; Afskyelighed, hst Vederstyggelighed c, 
pi Afekyeligbeder; the . of desolation bibl Odelseggelsens 
Vedentyggeligbed ; he is my • ban er mlg en Peat; 
hold m . bave (e\. nsere) Afsky for. 
abooB [a'ban] ad prov over [above]. I 

aborifiaal [&bo'rid5inal] oprindelig, Ur-; . inhabitants | 
Trbeboere, Urindvaanere, s Urbeboer, Urindvaaner; Ind- 
fadt c. aborifiaoN [libo'ridsinl'E] Urindvaanere p2; \ sg: 
Type of an Aborigine [&bo'rldsini-]. 
abortleat [8'b& •/(J>autl ^ gold, afrugtbar. abortion 
a'bi "/an] Abort, mlBlykket (el. for tidlig) Fedsel c, Mis- 
foster »: have an « abortere, p fare ilde. abortlTO 
d'b&Hiv] utidig, umoden, mislykket, forfejlet; old 
leafies of . memorials, m. mislykkede ForeatilUnger; 
prove . mialykkes, strande, slaa fejl, slaa Klik, vise sig 
forfejlet; ret%der . brioge t. at atrande. 

aboaad (a'baund] vi findea (el. haves, vsero tilstede) 
i Overflod, vsere overfl0dig tilstede; those ., ogs. af 
dem (el. af saadanne) er der (el bar vi) nok. 

1. abont [a'bautj praep omkring, om; fcave him 
eon^antly » me stadig bave ham om mig; I am easily 
mcayed by (the opinums of) those . me Jeg lader mig 
let bestemme af mine Omglvelaer; waXk « the room 
gaa omkring (el. op og ned) i Vaerelset; wallc ^ the 
streets gaa (el. apadsere) (omkring) i Oaderne; somenhere 
. the house etateda (*ogs. enateda) i Hnaet; aevera^ 
persons « the court nogle Personer ved Hoffet; I hone 
no money . me, boa (*og8. paa) mig; omtrent. 
cirka, ca. 8ml. abt.! animals . the sise of rabbits 
D}'r omtrent af Storrelae som . . . ; (at) . the same time 
nmtrent paa (el. heuved den) aamme Tid,; . 20 1 cirka 
el. omtrent) 20 Fund; . horn old might this here child 
ht? bvor gammel omtrent knnde dette Bam vaere? 
'og)^. hvor gammel p. Lag knnde dette Barnet viere? 
They ore . [anart aagt] the best respected people in ten parishes round; angaaende, i Anledning af; om; 
he saw me twice . the purchase, i Anledning af Han* 
delen; ivhat the conversation is . hvad Samtalen drc(Jer 
Big om; what are you talking .? hvad taler I om? 
without knowing what it was aU .. hvad det hele 
drejede aig om el. gjaldt, hvad det altsammen sknlde 
betyde, hvad der var paafaarde. they were not Umg . 
U de var ikke Innge om det; you ought to know oQ . 
it du maa vide det altaammen; ved, i; there was 
something ^ aU J saw whi^ seetned to intimcUe, ved 
alt hvad jeg aaa . . .; the natives see nothing odd . it, 
ser ikke noget underllgt (*og8. rart) deri; there was 
something . the girl, abs: der var noget ved Pigen o: 
bun daede; what are you .? hvad bar dn for (*for 
dig, fore)? hvad beatiller du? lie is . no good han bar 
Intet godt iainde ; go (or set) . a thing feage fat (el. 
begynde) p. noget. 

2. about [a'baut] ad omkring; omtrent; oR ^ til 
alle Sider; overalt; norih . nordpaa; do the thing 
right . forsvarlig. tilgayns; he knows his way . han 
er kendt, lokaliseret, lokalkendt; be . vsere paa- 
fterde; vaere paa Benene; veere oppe, oga. efter 8yg- 
dom; gaa. grassere, om Sygdom; ataa paa [to be 
pending]; she is . agcnn ban er oppe (el. paa Benene) 
igen; she is everywhere . hnn er overalt paafsBrde; 
he knew what he was . han vidste, hvad han 
gjorde. there is much Ulness . der er (el. der heraker) 
megen Sygelighed blandt Folk; if the smdUpox were . 
hvls Koppeme grwserede; diphtheria is much . Dlfteritis 
grasserer Bt«erkt; there is a good deal of distress . der 
heraker stor Ned; while the Irish trouble is . medena 
de irake Uroligheder ataar paa ; come . komme l«tand: 
put . ssette ud, om Rygte kc ; put a ship . Isegge et 
Skib om, gaa over Stag, (8tag)vende; wait . vente 
der, vente deromkring; they wotdd treat us - as [om- 
trent som] the chieftain treated his prisoners; you are 
. right there deri har du aaa temmelig Ret. 

abont-alodge fa'bautaleds] Forbammer e. 

1. above [a'bAv] ad oppe, ovenpaa; oventil, foroven; 
ovenpaa [upstairs]; over and « ovenikabet, f *om- 
fremt; she was . in her room hun var (oppe) p. alt 
Vferelse; lighted from « oplyst ovenfra, m. Ovenlya. 

2. above [a'bAv] proBp over, ovenover; oyer, mere 
end; . aU ferat og fremmeat, ftemfor alt, mere end 
noget andet, fomemmelig; > board, [ig med Kortene 
p. Bordet, aabent og arlig, uden Falakhed; be ^ dU 
oommendation or praise vsere hsBvet over al Roa ; be 
. ground viere oven Mulde, endnu veere ilive; sea$nen 
in Icuied coats . their own tarry Jackets, udenpaa deres 
(*8tne) tjffirede Trejer; it is ^ me det er'(el. ligger) mig 
f. bejt; it seldom happens . once a year, mere end en 
Qang om Aaret; . aO the reai bl. a. mere end alle de 
evrige ; be . suspicion, h»vet over Miatanke ; . water 
oven Vande. 

8. above [a'bAv], Som Adjektiv: the . ovenstaaende 
(n); the . im p rov e me nts ovennsevnte (i Kancelliatil: for- 
meldte) Forbedringer: the . languages ovenataaende 
(el. nsevnte, ovenneevnte) Sprog; entitled as . under 
ovenstaaende Titel; per . [med ovennsevnte] ihip. 

abracadabra [ftbraka'dftbra] Abrakadabraw, kabbaUatlak 
Formal; (menlngalsa) Ramae e. 

abrade [tfb're^dl ttf afakrabe, af^ide, *og8. akrubbe. 

Abraham ['eibrohilm, 'e<brom] Abraham; si Vaga- 
bond, Klsdejede o. 

abranchial [a'brilqidall, abraaebiate [a'br&i)1^6t] a p 
gfellelea. hole; [o«»] ao. [ai] J; [au] out; [fl] ttie; [\>\ thin; [f, »*o. r] mensnrc; [13] s\ng. \a, a, e] osv vaklende med [a]. abr abs abnuiloB [db're^gan] Afskrabning, Afgnidniog c; hud- 
l0St (*ogR. skrabbet) Sted n, humpa and -s. 
abraum ['&braam, -km] rad Okker c. 
ftbraxM [d'brftks9s] Abraksas c, pi Abrakser, (Trylle- 
stene med) iudgraverede Hieroglyfer. 

abreaat [e'bieet] od JaevosideR, ved Slden af hinanden, 
ved Slden af hverandre; line formed . ^. FrontllDje; a 
fleet formed ^ en Flaade (formeret) 1 Frontlinje; six . 
la. seka Mand h0j; . of the island p. Hejden (el. tvsers) 
af 0en; . of the main chann^ie tvsera ind f. Storerest; 
be . of, fig vflBre a jour med; bring the eetablieh- 
ment . of modem reqwremente biinge Anstalten op i 
H0jde m. Nutldens Krav. op t. et tidsmsBsslgt Stand- 
punkt ; ke^ ~ of, fig holde slg k jour med ; keep . of 
the times felge (el. holde sig 1 Hejde) m. TIden. 
abrenvoir [fr.J Fnge c. 1 Muring [joint]. 
abridge [d'bridg] vt forkorte; formlndske; sammeti- 
drage; that liberty is sadly .d now, er uu 1 en nergellg 
Qrad Indskreenket, bekllppet; goes far to ., ogs. ger et 
dybt Skaar 1 . . .; foould . him of his rights, bekllppe (el. 
indsknenke, gere et Skaar i) haus Rettigheder. abrldger 
[a'brldsa] Forkorter kc; Udtogsforfatter c. abridgment 
[a'bridsmentlForkortelse; Indskrsenknlng, Formindakelse 
c; Sammendrag, Udtog n; jpl t Knaebukser. 

iU»roach [d'broi*t/J ad anstukken, om Tende: set . 
ansUkke; fig udbrede; asette i Gang; bringe p. Tapetet; 
set mischief . stifle Ufred. 

abroad [9'br& d] ad ude (af Huset); ud; udenlands, 
udenfor Landet, udenfor Landets Grsenser, ^hst 1 det 
firemmede; udenlands, til Udlandet; at home and . 
hjenime og ude; the market . det udenlandske Marked; 
in several offices . p. flerc udenlandske Kontorer; he is 
. ban er i Udlandet; the tonm was . in the thorough- 
fares, var ude paa Gademe; the smaUpox is .. graaserer; 
be aU (or quite) . f veere rent ude af sit Element; 
Tffire rent viek, have tabt Fatningen; vsere ganske uden- 
for Forstaaelsen; it is aU ^ dot er kommet ud, det er 
almlndelig bekendt; he escaped . ban undkom (el. 
flygtede) t. Udlandet; ban slap ud af Landet; go . 
drage (el. rejse) udeulands; he was ordered . ;^ ban 
h\ev udkommanderet; she sent > for a phalanx of 
tutors, indforskrev en Hierskare af Leerere ; set . ssBtte 
ud, udaprede, gore bekendt el. offcDtHgt; this threw aU 
. again, bragte atter det hele i Uorden, f *i Ugrele; 
waOc . gaa ud; leam the difference between us and 
., mellem os og Udlandet, mellem hjemme og ude; 
a letter for ., til Udlandet ; bring from . bjemfere 
(fra Udlandet): something brought direct from . noget 
direkte hjemfert; take a lesson from > tage LsBrdom 
af (el. fra, lade sig belesre af) Udlandet; write for an 
article from . l:demforRkrlve en Vare; he does a good 
business wUh^ han driver store Forretninger p. Udlandet. 

abrogate ['ftbroge't] «f opbsBve, ssette ud af Kraft. 
abrogation [ftbro'ge^an] Ophferelse c. 

abmpt [ab'rApt] afbrudt; brat, stejl; fig brat, pludse- 
11gi *og8. braa; . precipitous rodes afirevne, bratte 
Klipper. abmptly [eb'rAptliJ ad brat, stejlt; brat, plud- 
sellg, *og8. braat. abraptneiiB [ob'rAptnto] Afbrudthed; 
Brathed, Stejlbed; Bratbed, PludseKghed c 

Abrasxi [a-'brntsi] pit: the . Abmzzeme pi. 

abseeas ['ftbste] SvuUt (p •ogs. Svul), Byld c. 

abscissa [db'sisa] mat Absclsse c; pi abseiss* [ftb'slsi ]. 
absdssloB [db'slsan] Afskeerelse, FJemen, Fjcmelse c. 

abaeond [db'sk&nd] «i skjule sig; rgmme, *F stlkke 
paa sig; an Ung prentice from en (bort)r0mt Leered reng 
f ra . . . abaeoader [db'akAnda] Ramningsmand, *og8. 
Remling c. absence ['ftbsous] Fravssrelse c, *ogs. Fravasr n: 
Udeblivelse; Forsommelse; Aandsfravaerelse, Distrsktion 
c [ ^ of mind]; your . would be more agreecMe than 
your company, ogs. vi saa heist, at du boldt dig borte 
(berfra); our . [Udebllvelse] had created the greatest 
alcurm; you don't know how I fed his . du ved Ikke 
(el. kan Ikke tsenke dig), bvor jeg savner bam; with such 
cm entire . of parade m. saadan en gennemfert Prunk- 
leshed el. Bramfrihcd; . of wood Mangel p. Skov, Tr»- 
leshed, Trsebarh«id c; in the . of the chairman (through 
illness) 1 Pneeldentens (Sygdoms)forfald; in the . of such 
i Mangel af saadanne, naar (el. hvor, hvls, forsaavidt) 
saadanne ikke haves el. Andes; a sealed envelope stating 
the cause of his . en lukket Forfaldsskrlvelse, en Ink- 
ket Skrivelse lodeholdende Oplysnlng om Forfaldet: 
20 per cent, of ~s 20% <is. Skole)for80mmel8er. he hcu 
frequent fits of ^ han har hyppige Anfisld af Distrak- 
tion, han er tit aandsfraveerende, er meget distrait; he 
wcu on • from India han havdc Permissiou (*og8. var 
forl0vet) fra I. 

1. absent f&bsant] a fravserende; distrait, tankeles 
[. in mind\; with quite an ., distraught air m. en 
ftildstsendig aandsfraveerende Mine; the large number . 
det store Antal (el. de mange) fravserende; de mange 
Fors0mmelser; those (or the) . de fravserende; the . are 
always in the wrong de fravserende har altid Uret, det 
gaar gome ud over de fravserende; he is . bl. a. han 
har ikke Tankcme m. sig; from most of the cUctionariea 
his very name «« ~ i de fleste Ordb0ger Andes ikke en- 
gang (el. savnes endog) bans Navn; the word is stiU 
(or continues) . from your dictionary, er f^mdeles 
ikke kommet med (el. ind) i Deres Leksikon; . from 
home ftravaerende (f^ Hjemmet), borte fra sit Hjem; a 
subject rarely . from his mind en Sag der sjselden kom 
ham af Tankeme; defend the . forsvare de(n) fra- 
vserende. 

2. absent [db'seut] v. reft: . himself Qeme (f ab- 
sentere) sig. 

absentee [iibsdn'ti ] s & a fravserende, adenforboende 
(c); - lan<Uords udenforboende Godsojere, •ogM. Verier, 
is. GodseJere som stadig ligger 1 Udlandet. abaenteeism 
[Absen'tiizm] Ab8ent(ee)l8me c, is. stadigt Ophold n uden- 
for Landet. 

abMeHt-minded aandsfravflerende, distrait, adspredt. 
absent-mindedly ad ogs. l Distraktion, af (el. i)Tankel0s- 
hed. absent-mindedness Aandslravserelse, Distraktion e. 

absinth ['&bsin)>; fr.] Malurtbrsendevln n . abslnthlatcd 
[&b'8in))ieitid] malurtblandet, bitter. 

absolute ['&bsol(j)u t] absolut: ulndskrsenket, ube- 
grsenset; fhldkommen, ubetinget; vilkaarlig, egenmseg- 
tig; Captain AbscltUe, en despotisk Person 1 Sheridans 
the RivcUs; it appeared an act of ^ insanity, at vsere 
ligefrem (el. det rene) Vanvid; the water rushed in • cas- 
cades [formelig styrtede ind 1 8tT0mme, *og8. fossede ind] 
from the ports; . MMy Enevoldskonge. absolntely ['&b- 
S3l(j)u-tli] ad absolut; ganske; . like madmen ganske (e\. 
aldeles) som gale Mennesker; . nothing slet (el. aldeles) 
intet, ikke det ringeste. abaolnteneas ['i&bsol(j)u-tn^; 
Uindskrsenkethed ; Fuldkommenhed ; Ubetlngetherl c. 
absolution [ftbsd'lCj)u*Xeu] Frlkendelse; rel Absolution, 
S3mdsforladelse, Afl08ningc. absolntiam ['ILbsal(j)uti2m] s 
Enevsolde c kn (*Enevaelde n); rd Prsedestlnation, For- 
udbestemmelse c, ubetinget Naadevalg n. abnolntlst 
['&bso1(j)utl8t] 8 Absolutist, Yen (el. Tllhsenger) e af 
Enevseldet; a absolutistisk, enevseldig; . prodivities. 
absolutory [db's&ljutari] fMflndende; an . senienoe. 

absolvatory [db's&lvatari] friflndende, Friflndelses-. [a- 1- u) oav. lange son ! far, feel, fool; ['ba] Trykstavelse, [fi, \ at, [k ] fall; [A] hot; [a] hut; [a ] hurt; [9] inner; abs ace aksolve [eb'z&lT; ab'sAlv] «f frikende [for fr<nk]\ 
giv^ SyndflforUulelBe (*og8. Aflasnlng): l08e [fra en For* 
pligtelse from an oiiigiUum; fta et LaAe from a pro- 
mise] . f r i t ag e [for en Forpligtelse from an otiUgation] . 
The conrt-miMrtial .d them from aU hiame. abtoWer 
£n der fiikender, Frikender c, Ac. 

«k«orb [9b'6iL»b] vt opsuge, indBuge, optage i sig, 
absorbere; iluge, opsluge, absorbere; these things are 
being discussed with ^ing interest, dreftes m. alt- 
i^lugende Intereese; they fcad some ^ing object in view 
de bavde en eller anden Qenstand af altopslugende 
Interesse 1 Klkkerten; an ^ed picture et indslaaet 
Maleri, et Maleri m. indslaaede Farvcr; ^ing weU ab- 
sorberende Brend ; the weaker states were .ed by (or 
becatne .ed in) the stronger, gik op 1 (el. slugtes af) 
de stsrkere; he was ^ed by (or in, with) his studies, 
ganske optaget af stne Studler; be .ed in thought 
sidde (el. staa Ac) i dybe (el. vsere optaget af) Tanker, 
sidde (el staa Ac) bensuoken 1 Betragtninger. absorbent 
'>b's4-«b9nt} a it s opslugende, indsugende, absor- 
berende (Middel, Absorbens n). abnoiptioa [ab'e&-*p/an] 
Abaorption, Opragnlng, Indsugning, Optagelsc; fig For- 
dybelse, Optagetbed, Opgaaen c. abtorpUfe [ab'sil <>ptlT] 
abfiorberende. 

aba^aatalate [db'skw&tjnle^t] vi si itikke af, *og8. 
stikke paa sig. 

abatala [db'ste^nj vi afbolde sig [fra/rom]. abataiaer 
[db'ste'nej En som af bolder sig, Afboldsmand e; a 
total . en Totalafboldamand, p Totalist. 

abaieMiou [<Sb'Bti'mj9s] afholden, afholdeude. ab- 
•toBloaueas [db'stimjesnte] Afbold h, Afboldenbed c. 

abfteailoa [<Xb'Bten/en] Afbold m, Afboldenbed e. 

■beUrge [db'fta'dsl et yadske, rense. abntergeat [db- 
'stadsant] rensende. abatersloa [db'stajan] Rensning, 
('Ud)Tadakning c, af Saar. abitoralfe [tfb'ate-si?] ren- 
sende. 

sbstiaeaae ['abstinens], abtllaeacj ['abetinansl] Af- 
bold ft, Afboldenbed c ; day af . Fastedag. abstlaeaft 
['Abstinent] afbolden, afboldende. 

1. abatiael ['AbntriLkt] a abstnkt, almindeUg, fbrsig 
betragtei; . numbers uben»7nte Tfel. 

2. abatract ['&batrftkt] s abstrakt Begreb; Uddrag, 
Cdtog M. Ekstrakt e; . for concrete abstrakt f. konkret; 
an . of the accounts en Ekstrakt af Regnakabet, et 
Begnskabenddrag; in the . in abetraeto. 

3. abstract [db'stritkt] vt afbondre; uddrage, udtrakke, 
Qdskille, ftaaklUe; gere et Uddrag (el. en Ekstrakt) af; 
cbem ndskllle, udvinde, ndtrsekke [aim to extract]; 
pMZ abetraheie, om Begreber; tlWende (el. tilegne, be- 
nuegilge) sl^, stjttle; ^ing [naar man fratraekker, med 
Fradrag af ] these sums . . . 

abstracted [db'strftktid] a is. forflnet, lutret; aands- 
frarnrende, adspredt, distrait; dnnkel, dyb, nfor- 
staaelig. abstraction [db'strttk/an] Abstraktion [A&on- 
driDg e; abstrakt Begreb »]; eneboermfessig Verdens- 
opgivelse; Tilegnelse, Tilvendelse, Bemegtigelse o, 
Tyveri n; Adapredtbed, Aandaf^Tsrelse, Dlstnktion e. 
abstractifo [db'striiktiy] abstraberende. abatractiTeness 
[db'strAkttynte] Abstraktion; Diinkelbed; Spidsflndig- 
hed e. 

abstnue[tfb'8tm8] dnnkel, uforstaaellg, yanskellg. ab« 
«tnasneas [Ab'atm'suto] Dnnkelbed Ac, Vanakeligbed c. 

abaard [ab'ao'd] absurd, urimelig, meningales, nfor- 
DOfUg. absnrdity [ab'aoditi] Urimeligbed, Meningalaa- 
hed. UfomuA, Absnrdltet c. 8e even! the . of this, 
the - of the notion det urimelige (el. meningalese, ab- 
>~nrde) beri; where is the . of...? hvad nilmellgt er der i . . . ? reduce to an ^ reducere ad (el. in) abaurdum, yiae 
(sin Modpart), at bans Faastand kc er urimdig. 

Abttkir [abu'kia] Abukir n. 

abandaace [a'bAndans] Overflod, Overfledigbed, rig(eUg) 
Miengde c ; the .. of fuel, ogs. den rlge Tilgang p. 
Brsende (Brondsel); h€we an ^ of these articles bare 
Overflod paa (el. en Overfladigbed af ) dlsae Artlkler; 
if the biU had been introduced, it w<u in . of time, 
var den kommet rigelig tidsnok, bayde der vnret rige* 
lig Tid ; of the . of the heart his mouth speaketh af 
EQertets Overfledigbed taler Munden. abaadant [a'bAU- 
dant] rigelig, overfledig. abnndaatly ad i Oyerflod, i 
Overfledigbed; it is . [til Overflod] clear that . . . 

a-barton [a'batn] ad: stowed ^ stuvet tvarakibs. 

abase [a'bju zj vt misbruge; udskselde, f bruge Mund 
(*og8. bruge sig) paa. abase [a'bju's] s Misbrug c&n; 
Skseldsord, Ukvemsord, Orovbeder|rf, f en grov Mund e. 
abaslve [a'bju'siv] urigtig; grov; an ^ fdlow en grov 
Penon; use . language bruge Skieldsord, F bmge 
Mund, F *og8. bruge sig. abaslvely ad urigtig; med 
Skfeldsord. abnslveaess Sksendelyst; Grovbed c. 

abat [a'bAt] et: « on gxanse (el. stede op) til, treeffe 
sammen med, eude ved; bvile paa. abatmeat [a'bAt- 
mant] arch HvsBlyingKpille c; Vederlag n (MurplUe, der 
basrer en Bue el. HviBlvlng). abattal fa'bAtal] Skel n, 
Qnense; oyr Agerkant, Agerr6n c. 

Abydos [a'baidas] AbydosM. 

abysmal [a'blsmal] bundles, abyu [a'bis] Algrund c, 
Svaalg, *og8. Slug, GJnv n. 

aracia [a'ke'/a] ^ Akade; mere Akaciegummi e. 

acaelo [a'ke^;(i)o"] Aavjou e. 

academic [ilka'demik] a akademisk; a figure of . 
proportiofM a: i Halvdelen af natnrlig Starrelse. acade- 
mic s akademisk Filosof ; Student e. academical [ilka- 
•demikl] akademisk ; .« akademisk Uniform e. acade- 
mician [akiidi'mijan] Akademiker c, Medlem m af et 
Akademi. 

academy [a'k&dimi] Akademi, Ittrd Selakab; Univer- 
sitet m Hajskole; hejere Skole e; €m» figure en Akademi- 
flgur, aim i Halvdelen af natnrlig Sterrelse efter n0gen 
Model: cm . for young ladies en (hejere) Pigeakole, et 
Pigelnatitut. 

Acadia [a'keidja] obs k poet Nyakotland n. 

aei^OB [fr.; 'ilkasu] Acajou c. 

acaleph ['likalef], acalepha [llka'U fb], acalephan [&ke- 
'li'fan] soo Qople, *og8. Maumt c: Maiusa. 

acaathaa [a'kJUi)>aal ^ BJomeklo; ore^ Akant e. pi 
Akanter pit, Levymrk m. 

a eaplte ad calcem [e^ 'kHpiU' ftd 'kiUaam] tn. Top til 
Taa. fra laae til Seal el. Fod. 

accede [dk'aid] vi: .to gaa ind paa; tiltnede [en 
Konvention a convention]. 

accrlefate [dk'aelareU] vt flremskynde, paaskynde; 
.d motion phys (Bevssgelse c med) akcelererende 
Haatighed. acceleration [dkselo'rei/en] Fremskyndelse, 
Paaakyndelse ; phys k ast Akceleratlon c; . <^ motion 
egende (el. voksende, akcelererende) Haatighed c; the ^ 
of the moon, acceleratlve [dk'aeleratlv] fkemakyndende, 
paaakyndende. aecelontor [dk'selareita] Fremakynder; 
is. Poatbusvogn c. 

1. accoat ['&k8ntj Akcent: Tone c, Tryk, Eftertryk 
p. en Stavelae. TonefUd n, Lydvmgt c; Tonetegn; 
TonelUd, Sving. Sserprsog n, i Udtale; pi ogs. Toner, 
Ord ; he spoke in .a th<U went to dU our hearts, 1 
Toner, som gik os alle t. B^erte ; in sepulchral .^ i en 
gravlignende Tone. m. Oravrest; spealc English with 
a Danish ., m. dansk Tonefald el. Sving. W\ bate; [o»] so; [ai] /; [au] Of#t; [C] the, [J>] thin; [/] she; [z] measure; (ijl sifiy; a. a, e] osv. vaklende med [a]. ace ace 2. aecent [dk'Beotl vt akcentaere: betone, liegge 
Eftertryk paa, ogs. fig; Bstte Tonetegn paa el. ved. 
MMBioftl [d'k'sentjual] Tone-, Betonlnffs-, Akcent-, rom 
angaar Betoning. aeeeBtaattoB [tfksentju'ei/onl Ak- 
centnatioD, Akcentuerlng c. 

aecept [dk'sept] vt modtage, antage, akceptere, 
*ogs. godtage; tage tlltakke med; mere akoeptere [en 
Vekael a bill]. Se mcuon! Meerk at to accept tit 
staar m. overfledigt of; be ^ed b1. a. blive antaget; 
Bom Bejler f ogs. faa ja; which fvas recui and .ed 
(som blev) oplasst (el. forelagt) og vedtaget; . the cronm, 
on intfiUUion, an offer modtage Kronen, mod tage en 
Indbydelse, modtage (el. antage) et Tilbad ; the Em- 
peror wiU not « thai explanation, lade den Forklaring 
geelde; friends please . thia intimcUion (DedsfiAldet) 
meddeles kun p. denne Maade ; lie begged ua to ^ it, 
bad at 7i Ikke vilde forsmaa den: it may be ^ed [au- 
tages] CM certain; my lady .ed every eapcuse aa bonA 
fUU, tog enhver Undskyldnlng f. god, lod enhver Und 
Bkyldning gnlde. 

aeeepUbtllty [dkBeptd'billtl] Antagelighed c aeeep- 
table [dk'septabl ; 'ftkaaptebl] antagelig, akceptabel; 
ksrkommen, velkommen; these gifts are often ., F 
*og8. saadanne Oaver kommer tit vel mcd ; sacrifices . 
to 6rod Gud velbehagelige Ofre. aeeeptably, ad: the 
change cctme very ., yar meget kffirkommen. aeeeptaaee 
[tfk'septena] Modtagelse; Antagelae, ^ogs. Oodtagelte, 
Akeepterlng; BilUgelse c, Blteld n; mere Akcept; mere 
Akcept, (akcepteret) Veksel c; we ask the ., by ywmr 
Lordship of a v^Avme vl beder Deres Herlighed mod- 
tage . . .; / reqneai your . of a small present, ogs. Jeg 
beder Dem Ikke (at) fonmaa. . .; his ^ to favour [at 
ban blev taget t. Naade] was the result of...; force 
it on his . nede ham t. at modtage det; paanede ham 
det; hettr with . b0nb0Te. aeeeptatioa {^ksap'te^fen] 
Betydnlng o. aeeapter, aeeeptor [dk'septa] Modtager; 
la. mere Akceptant o. 

aeccm ['ftkaes, tfk'ieR] Adgang; Adgang, *ogB. Adkomst; 
Tilvsekat, Foregelae c [aim accem<OM]; Anfald n, af 
Sygdom [aim cuxession]; an .^ of territory, ogs. en 
Landndvidelse, Landvindlng; the ^ is by a neck of 
land A'dgangen dannes af . . . ; gain . [fka Adgang] 
to a prince; . wcm had to the interior by [Adgangen 
t. det Indre dannedes af] a rickety ladder; of eaey (or 
easy of) « let at komme til, hvortil Adgangen er let, 
let tilgsengellg, 'f let tilkommelig. 

aecewiary ['Aksesari, dk'sesarij a. se accessory! 

aeeeaaemat [akse'slarAnt] p2 af accessit; proecime . 
Akcessit flk felgende: 

aeeeMlbllity [ftksesi'blUti] Tilgeengelighed c. aeeei- 
■Ible [dk'sestbl] tilgfengellg; . to rectson, ogs. mod- 
tagelig f. Orunde. 

aeceaaloa [dk'se/en] Tiltnedelse; (Embed8)ti1tr8edelse, 
Tlltrseden [. to office]; la. Begeringstiltnedelse, Tron- 
bestigclse [- to the throne]; Foragelse, Tilgang, Til- 
▼sekst; Andel, Delagtighed; med Sygdoms Begyndelse c; 
the . of Savoy to [Savojens Tiltnedelse af] the Chrand 
Mliance; an ^ of territory en Landndvidelse, Land- 
Tinding, territorial Udvidelse; that he had any actual . 
to [Andel 1] his flight, he positively denied; since the . 
to office of the present Government, aeeetslt [Ak'sesit] 
egl 'ban kom nser>: Akcesslt n, anden PiIb, anden 
Pnemie c; anden Prsemie tilfaldt . . . , Akcessit flk . . . 
Ofte m. tilfejet proscime. 

aeeesiory ['ftkseserl, dk'sesari] a underordnet, Bi-; 
delagtig, medskyldig [1 toj; . revenues Bilndtsegter; 
that is but . det er kun en Biting, det er noget under- ordnet el. UTsesentligt. aeeesaory s Medskyldig, Delagtig; 
Bldel c, Akcessorium n, Is. ipl RekvlsiterpI, Tilbehern; 
pi Biflgurer pi, Stafliige c, 1 Malerl kc; wcu placed upon 
his trial <is an .^ after the fact sattes under Tiltale f. 
efterfalgende Delagtighed. Cycles k accessories. 

aeelaceatara [it.; a t/&ka'tuTa] / kort Forslagsnode c. 

aeeldeaoe ['Hksldans] gr Formlsere c. 

aceideat ['ftksidant] Tilfeelde n; HiBndelse c; Ulykkes- 
tilfielde n; uvfesentlig Omsttendighed; tilfieldig Egen- 
skabc; pi gr Akcidenser pi, som Ksn, Tal, Kasus. 8e 
vi meet I . company Ulykke(K)forsikring88el8kab ; .« 
insurance Ulykke(s)forBikring; ..swill occur (inthe best 
regtdated families) saadant noget lean bsendes den 
bedste; naar Ulykken (el. gait) skal vnere, kan man 
br^'de (el. bnekke) sit Ben p. et Jsevnt Gnly (el. 8tue 
gnlv); hvem kan f. Ulykken fly? insured agcUnst .« 
ulykke(s)rorBlkret: by . ved et Tilfeelde, v. en HsBndelse; 
v. en ulykkelig Hsendelse, v. et Ulykkestilfselde; by the 
merest • (in the world), by sheer . ved et rent Til- 
ftelde ; by a fortunate (or by some) . ved et lykkellgt 
Tilfffilde; by some ., in txmsequence of (or through) 
an ^ ved en ulykkelig Hsendelse, v. et UlykkestllflBBlde: 
they seldom come to any . de kommer sjeslden t. noget, 
der kommer dem sjaslden noget til ; he saw through 
the .« of life to its essentials bans Bilk tnengte gen- 
nem Li vets Tilfaeldigheder til dets Vsesen. 

aeeldeatal [Aksi'dentl] tllfeldlg; jur baendellg. 
uvsesentlig, tilfteldig, phil akcidentel; . decUh Ded r. 
et Ulykkestllfielde ; . profits, ogs. Biindtagter; .« / 
tilfieldlge Afledningstegn. aeeldeaUlly [Aksi'dentall j ad 
tilfbeldigyis, hiendelsesvis, ved en Hsendelse : . shot om- 
kommet v. et Vaadeskud; if is . done for the purpose 
det er et Tilfeelde, der ser ud som en Tanke. 

aeelpleat [ak'sipiant] Modtager c, gU. 

aoelte [Ak'sait] «f t «■ dte; ewdte. 

1. aeelaim [a'kle'm] vt \ tiljuble. tiljuble (el. til 
raabe) Bifiild, jnble imede; hllse som. 

2. aeelatm [a'kle'm] s Jubelraab, Bifkldsraab n [ac- 
dan^cUion). 

aeelaaiatloa [&kla'meifan] Tilraab, Bifaldsraab, Jubel- 
raab H; amidst the .« of the people under Folkcts> 
Jnbel; admitted a member by . optaget m. Akklama- 
tion. acclamatory [a'klftmatari] Bifalds-, Jubel-. 

aeellmate [a'klaim^t] vt akklimatlRere,*ogs akklimatere: 
vejrvienne, gere land9egen;'.d, ogs. stedvant. Msellna- 
tioa [likli'mei/an]. aeellmaUtloa [aklaima'te>ranl. a«ell- 
■aUsatlon [aklaimat<a)i'ze</an] * Akklimatation, Akkli- 
matisering, *og8. Akklimaterlng : Vejrveennelse ; Vejr- 
vanthed, Stedvanthed c. 

aeeltnatlse [a'klaimataiz] vt, se acdimcUe! 

aecllTlty [a'kliviti] Skraaning (opad), Bakke e. Mod- 
sat dedivity. 

acoolaile (ftko'le'd, Mad] Ridderslag w; J^ Klammer r. 
To give, to refuse him the .. 

1. aeeommodate [a'kilmadeU] vt afpasse; anbrluge 
[p. Gulvet on the floor] ; optage, afgive Plads til [hun- 
drede Fanger a hundred prtsoMers]; udjaevne, biltegge, 
forlige; for syne [m. Vserelse with a room; m. Penge 
with money]; hjselpe, stette [m. Penge«rt/fc«nowe{^j, 
laane; be well .d is. have (et) godt Logi, bo godt 
el. bekvemt; the footman wiU be .d [anbragt] dsctvKere; 
her sisters were >d [ogs. til hendes 80stre vmr der 
redet] on the floor; matters were -d Sagen blev for- 

^ The first form of the word is anomalous; the sec- 
ond is that used in French, cmd the third is thtU tnost 
in use in English. A. Findlater 1882. la- 1' u] 08V. lange som 1 far, feel, fool; ['ba] Trykstavelse; [&] hat; [&] fall; [&] hot; [a] hut; [a] hurt; [aj inxirr; ace ace ligt el. bilAgt, del kom t. Forlig; . himadf to cir- 
eurngtoMcet lempe (el^0je) sig efter Omstandlghedenie; 
people . each other [bjselpes ad, statter talnanden] in 
money fHotters. 

2. acieoHMOdate vi passe t; «m . together vl deler 
Vserelse. 

tceoBiaiodatiig [a'k&made^tiqj a is. Imadekommendd, 
tOs^Ipeom; medgsrlig; hie . eonduet bans Imedekom- 
menbed e; an . eonadeHoe en elastisk (el. ftisindet) 
SamTiUigfaed; the terms wiU be . Vilkaarene bliver 
lempellge. 

•eeoMmodatloM [akAma'de'/an] Aft>aRniog, Indretoing; 
Ordning; \ Passeligbed, Bekvembed ; Plads c, Husrum, 
Kvarter M; ogs. pi Udstyr », BekyemmeligbederpZ; Blleg- 
gelse. Forligelse e; Forlig n; Fonyning; Undentattelse e, 
Laan m; mere RyUeireksel c [hiU of .]; good and 
tlean . godt og renligt (^rensligt) Kvarter, gode og 
renligo (*ieiislige) KTarterer, *ogB. gode Kvarterer og 
reoBligt Stel; . for the night Nattekvarter; passenger . 
PaasagerbekTemmeligbeder p2 ; sleeping . Boveplads e; 
Soresteder pi ; odls for the • of refractory prisoners, 
t. AnbriogeUe af genstrldlge Fanger; — Mil mere Rytter- 
vekiel, *Qg8. gjort Veksel c, gfort Papir n; ..ladder ^ 
Fftldrebstrappe e. 

aefoapanlaieat [a'kAmpanimant] Ledsagelse e; J" ogs. 
Akkompagnement n ; to an . of under Ledsagelse (el. 
med Akkompagnement) af . . . accempaaitt [a'kAmpo- 
nist] J" Akkompagnatsr c. aeeoiapaay [a'kAmpani] ftt 
felge, gaa (el. rejse, vare) med. ledmge [bam p. flugten 
him in his fUght]; J" ledaage, akkompagnere; the ^ing 
collection of anecdotes medfolgende (f. Bks. 1 en For- 
tale: foreliggende) Anekdotesamling; the Ang Utter med- 
fiilgende Brer; Falgebrevet [eooering letter), Ang paper, 
is. BUag ft. 

aeeeapllee fa'k&mplis] Deltager, Medakyldig c; he an 
. of, ogs. vsre 1 Led tog med. 

aeeoBpUth [a'kftmpUJ] vt fuldbyrde, fUldfere, Aild- 
ende; ndrette [sit Arinde his errand]\ opfylde [et 
liaOe a vow, a promise]; opnaa [sin Henslgt his pur- 
poee); naa [sit Maal his object]; tilbagelaegge [en 
Btnektting o distance] ; without .my onr errand, is. 
med uforrettet Bag. aeeonpltshed [a'k&mpli/t] a flild- 
endt; talentftild, dannet; «ery highly . btfjtdannet; the 
most . men of their age, ogs. M»nd der staa (el. stod) 
p. HiBjden af sin Tids Dannelse. aeeonpllthmeBt [a'k&m- 
pUJmant) Fuldbyrdelse, Fuldferelse, Fuldendelae; Ud- 
rettelse; Opfyidelse; Opnaaelae Ac; Fuldendtbed e; pi 
Fnrdigbeder, Talenter; pi (en Kvindes) FsBrdlgbeder, 
Talenter, *og8. (Fraentimmer)netbeder [femaHe -^]; a 
cricket ground which had aU the .« possiM^ [alls 
mnlige Dyder, Egenskaber] for the due prosecution 
cf the game. 

1. aeeerd [a'kA'M] tfi J* k fig stemme; fig stemme 
overens; an air of mdancholy which .^d [stemte] ex- 
aoQy with his own feeUngs. 

2. aeeord tA bringe til at stemme, bringe 1 Samklang; 
fonone; Javne, bseve [Vanskeligbeder difficulties], bi- 
\xgge [Stridigbeder differences]; indmmme, bevilge, 
tilstaa [grant]. 

S. aeeord [a'Wl'*dl / Akkord, Samklang. Oftere: 
concord, chord; fig Orerensstemmelse c; Forlig n; of 
his own . af egen Drift; of his own . he stnnmoned a 
meeting of the Privy Council ban sammenkaldte sely 
et Statsraad; with one . enatemmig. 

sceordaaee [8'k&'*dans] Overensstemmelse c; in . 
with, 

•eeofdlag [a'k&Mii]} a stemmende, harmonisk; . as (alt) eflenom; efterbaanden (*og8. efterhvert) som; . to 
pra^ i Overensstemmelse med, ifelge; i Forbold til; 
the rates were increasing . to distance Satseme stag 
med (el. i Forbold t.) Afstanden; dress . to the 
weather, eftersom Vejret er el. var. 

aeeerdlagly [d'kA'«di])li] ad i Overensstemmelse der- 
med, i Overensstemmelse bermed, derefter; derfbr, 
alt8aa^ f0lgelig, i den Anledning; he mcuie a speech^ 
ban boldt en (el. indrettede sin) Tale i Overensstem- 
melse dermed ; . 1 went there Jeg gik altaaa; nMeh 
many of them did . som mange af dem ogsaa gjorde. 

aoeordioB [d'k& ^djan] «f Akkordlon, (Traek-)Harmonika, 

*og8. Traskspil n; platted tnekspilfoldet, som Serpan- 

tinedanserinders Kjoler. The three stories [Stager] of 
finely-kilted, accordion-pleated, or ruffled material. 

aeeost [a'k&st] vt gaa (el. trade) ben til; tale til, til- 
tale, aceostable [a'k&stablj tilg»ngelig, omgsengelig, 
venlig. 

aeeoacheaieBt [fr.; a'kn/mant, a'kaut/mant] Forlasntng, 
Nedkomst; Fedselshjielp e. aecoaehenr [tr.; itku'/aj 
Ac«oucbeur, Fedselsbjeelper c. aocoaehease [tr.; flku'/d'z] 
Jordemoder, *l8. Jordmoder c. 

1. aeeoaat [a'kaunt] vt regno (el. bolde) for; he is 
.ed a learned man; no one .a thcU an abridgment cf 
liberty; it was not .ad to them for [dot regnedes dem 
ikke til] shame. 

2. aeeoaat vi gere rede, afl»gge (el. gere) 
Regnskab [for oppebaame Penge for money received] ; 
. for, fig ogs. gere sig Rede for, motivere, 
forklare sig [dette Mysterlum this mystery]; an of- 
ficer must • to (or with) the treasurer for money re- 
ceived, maa staa Kassereren t R^nskab f Oppebarsler; 
we ~ed for several men vi gjorde Rede for (o: vl fsldede, 
nedlagde) flere: R. Haggard, King Solomon's Mines 
XIII; that .a for it det forklarer det hele, intet (*og8. 
ingen) Under da. 

8. aeeoaat [o'kannt] s Regning, Beregning; Miare 
Konto e; is. pi Regnskab n, Regnskabsveeeen n, Bog- 
bolderi n; pi MellemvflBrende n, *ogs. Mellemv»r n; 
Beretning, Forklaring, Redegarelse; Beskrivelse; Oen- 
givelae c, Referat n; *Opfatning; Aarsag, Orund o. 8e 
ddivery, money I the Julian . of time den Julianske 
Tidsregnlng. Styret af Verber: find his ^ in it 
flnde sin Regoing derved; an^is one day to be given 
der skal engang afliegges Regtukab; give an ., of 
himself klare (el. gere Rede) f. sig; give an ^ of your- 
self! gar Rede f. Demi the vessel is said to be heavily 
armed, but I dare say we shaU give a good . of her, 
men vi skal nok faa Has p. det; have .a e^foinst 
have et MellemvsBrende (*ogs. et Mellemvser) med, 
is. fig ogs. bave noget udestaaende med; keep an 
(ooeuroto) . bolde (nejagtigt) Regnskab; keep .a fere 
Beger; keeping (of) .a Regnskabsferelse, 'Regnskabsfereel 
c; keep an . with the bank bave (en) Konto i Banken; 
lay his . with gere Regning paa; he makes his ^ of it 
ban finder sin Regning derved; ctfter .a made up 
efter Regnskabets Afislatning; open cm . with him 
aabne bam en Konto; settle .a gere op, afgere sit 
(el. et) MellemvsBrende (*ogs. Mellemv»r) ; / have an 
. to settle with him, fig ogs Jeg bar noget udestaaende 
m. bam. Styret af Prspositioner: at Icut ^s three 
arrests were made det sidste vi herte var, at der var 
foretaget . . .; latitude by ... ^ formodet, gisset Bredde 
(ogs. *Brede); by all ^ efter alle Beretninger, efter 

* Om det, der er natnrligt, skent ikke logisk ned- 
vendigt. Om det sidste bedder det consequently. [ei] hate; fo'^] so; [aij I. [an] ouv, [8] the; [p] th\n; (/] alie; \i] meaaure; (q]»iMy; [a, d, e] osv. vaklende med [a]. ace 8 ace alt hvad der berettes; bylcist .8 ifelgv de seueste Efter- 
retninger el. BeietDinger; for private - for prlvat Reg- 
ning, uDdert. for piiyat Konto; the mines are worked 
for - of the state, f. Statens RegniDg ; speculcUion for 
(the) - TermlnSpekulatlonerp^ -ForretDioger p2. Diffe- 
renceforretnioger ; take into (the) . medregne, ogs. 
fig medtage i Beregniogen; fig tage i BetragtolDg, regno 
med, tage Heosyn til; what the country had lost in 
its grecU naval hero fvets scarcely t<Mken into the . of 
grief, det tronkte man nsappe p. i sin Sorg; fromaU 
•« efter alio Beretnioger, efler alt hvad der berettes; 
on Government ^ for Regeringena (el. Statens, offentlig) 
Regning; on my . paa min Regnlng; p. min Konto; 
f. mtn Skyld; on no ^ i Intet Tllfselde, under ingen 
OmstSBndigbed, F endellg Ikke; they commenced on 
their own ., f. egen Regnlng, undert. for egen Konto; 
on my own . and risk p. min Regning og Rislko; on 
that ~ af den Qrund, dcrfor; pay on ., i Afdrag, 
a conto; on , of honorcmttm a con to Honorar; on »of 
f. Regnlng af ; p. Orund af ; on . of himself f. bans 
(. . . sin) egen Skyld; leave Ood out of . ssette Gud 
ud af Betragtning, Ikke regne m. nogen Gud; eaU 
to ^ krsBve t. Regndkab; go to his . fast indgaa f. 
sin Dommer ; pay to his « indbetale p. bans (. . . sin) 
Konto; pHace to his . skrive p. bans Konto el. Reg- 
nlng; put to « brlnge 1 Regnlng; fisre sig t. Nytte 
[turn to >]; ptU down to his «. skrive (el. fere) p. 
bans Konto, skrive p. bans Regnlng; send him to 
his « sende bam over 1 Evlgheden; turn to . vi: 
Bvare Regnlng; vt: diage Nytte af, fare slg t. Nytte, 
g0re slg nyttlg, gare (god) Brug af; here BiUy turned 
his time to such good . that . . . ; I shaU not trouble 
the reader with an « [en GenglTolse, et Referat] of 
the speech. 

aceoantablllty [akaunto'bllltl} Ansvarllgbed, Tilregne- 
Ugbed; RegnskabspUgt c. aeeoantable [e'kauntabl] an- 
Bvarlig; regnskabspligtlg. aeeoaaUttcy [a'kauntansl] 
Regnskab, RegnskabsvsBsen m, Regnskabsferelse, *Regn- 
skabeforsel e. A sepa/rate .. aeeoaatant [e'kauutant] 
Regnskabafsrer, Bogholdere. accoaatlbook Regnskabs- 
bog; Kontobog; .sales Forbandllngsregning o; «work 
Regoskabsferelse, *Regn8kabsf0r8el o. 

aecoatre [a'kn ta] vt klsde, beklsede, udrusfce, nd- 
Btyre, is. '^. aeeeatremeats [a'ku* toman ts] pi ^ Be- 
kladning, Udrustnlng, Manderlog, (*ogs. Mundur) e, 
Udstyr n. 

*eer«dlt [e'kredit] «i skienke sin TlUid; mere give 
(el. forsyne med) Kredltiv el. Kredltbrev; .ed som a 
tioet ; anset ; anerkendt ; . him to the Frend% monarch 
akkredltere bam bos . . ., 1 det diplomatlske Sprog. 

aceieaeenee [e'kresans] Vsekst. 0gnlng o. GU. 

aecresoeat [a'kresent] voksende, ogende. Git. 

1. aeerete [a'krlt] vL- . a thing to onestif berlge sig 
med (el. tilegne slg, profitere aO noget. 

2. aeerete vi vokse sammen. 

3. aeerste [o'kri't] a ^ sammenvokset. 
aoerellon [a'krl/an] Tllvsekst. 0gnlng, Forsgelse e. 

accretive [a'krl tiv] voksende, tlltagende, egende. 

aeenie [a'kru] vi egl vokse ill ; opstaa, udkomme, 
flyde [af from]; tllAtlde; tllligge, tllbere; the accruing 
interest de paalebende Renter; the profits cuxruing 
therefrom den deraf flydende Fordel; the right of 
freshwater fishing .« [tllUgger, tilbner] as a rule to 
the owner of the soil; the importance which would . 
to him den starre Betydnlng ban da vllde faa. 

accvbailon [ttkju'be^jan] antiq Llggen tllbords; med 
Banelseng e. acevabeat [a'kAmbont] tilbagelnnet, llggende; ^ paa- 
liggende [incumbent]. 

accBamlate [a'kjumjule't] vt opdynge, opbobe; legge 
slg til; this sum, with .d interest, [med Renter og 
Renters Rente] has become nearly.,,; vi opbobes, op- 
dynges; vokse, ege, tiltage ; I have directed the sum 
to ., [anordnet, at Renteme laegges t. Kapltalen] until 
you cure eighteen, aecamnlatloa [ol^u mju'le^/an] Op- 
bobning, Opdyngning; Opsamllng; Hob (*Haug), Dynge c. 
accanalatlve [a'kjumjulatlv] opfaotende, opsamlende; 
opbobet; opsamlet. accamalator [e'kjamjale'taj Op- 
hober; Opaamler; elect Akkumulator e [secondary 
battery]. 

accamcy ['&kjurdsl] Nejagtigbed, f Akkuratesse; Rlg- 
tighed: ;i|^ Skudslkkerbed, Trsefeikkerbed c; the ,. (of 
instinct) with which birds of passage deu Slkkerhed 
(el. det slkre Instlnkt) hvormed Triekfugle . . . ; the ex- 
traordinary . of the enemy's artiUery; an opportunity 
of testing the . [Rlgtlgbeden] of whcU I have said. 

aocurate I'&kjwr^t] nejagtig; they are . in their aim 
de slgter (el. irsBfifer) godt: an ^person, ogs. et Ordens- 
menneske, en Ordenemand. 

acearsed [a'kasid, a'kast] forbandet; nederdrsegtlg. 

accvsable [a'kju'zabl] som kan anklages; strafbar; for- 
demmellg, dadelveerdig. aecasatloa [itkju'ret/9n] An- 
klage, Klage c; moire an . [rette en Anklage] against 
him; in jail on an ^ of [anklaget for] murder, acev- 
sative [a'kjii'zatlv] s: the . gr Akkusativ, Genstands- 
form [the o5/ccM«e]; the personal pronoun ., som 
(el. 1) Akkusativ. aeensatory [a'kju saierl] auklagende; 
with em . emphasis m. anklagende Eflertryk; the . 
libei Anklageskriftet; the . process Anklage-Makslmen, 
•Prooessen. aoeise [a'kju's] vt anklage; stand .d of 
veere anklaget Tor; the .d (party) den anklagede, An- 
klagede. A mistake as to the *d's identity, accaser 
[o'kjuza] Anklager e. 

acevstom fe'kAStam] vt vsenne; .ed ogs. a vant [til 
to]; vant, tilvant, ssedvanlig; be .ed to walk, ogs. at 
pleje at gaa. Be ,.ed to be(ing) alone. 

aceasionary [a'kAstemari] seedvaalfg. Aim cwsf omory. 

aee [e<s] 0Je n, paa Kort el. Teming; Es n, *£8 e An, 
1 Kortspil; the . of diamonds Ruder Es; be within 
cm ^ of doing it vsere meget oser ved (el. ataa p. 
Springet til, p. Nippet t.) at gare det. 

Aceldana [ft>kelde>me, IL'selde>ma] bSbl Hakeldama h, 
Blodageren. 

seephal [a'sef»l], aeephalaa [a'sefolen], aeephaloaa 
[a'aefolas] soo bovedles. 

ac«r [eMa] ^ L0n, Abom o [maple]. 

acerbate [a'sabeU] vt forbltre. 

acerbity [o'sabiti] BUterbed c. 

aceric [d'serik] L0n-, Abom-; . ctcid. 

acerose [ftsa'ro"s], aeeraas ['ftsaras] ^ avnet, *og9. 
Agnet [chaffy]; naaleformigt, om Blad. 

accrvate [a'sa'v^t] bobet, voksende 1 Hob(e) q1. ft 
Klyuge(r). 

arcsceace [a'sesans] ehem Byrlighed; Sumen o. aeca- 
ceat ['asesant] syrllg; snmende. acetabalan [&si'tftl^u- 
lamj antiq Eddlkekar n; ancU Hoflesksal; eoo Suge 
skaal c, bos Bkekspnitten [sucker], aoetarioaa [ftai- 
'tie'*r{a!>] brugellg til Salat. acetary ['iUiterl] sur Maaae 
c, 1 Fnigt. acetote ['ftsiteH] eddikesurt SaltM; ^ of 
copper Kobbergrent; ointment of ., of lead Kalesalve e. 
acetic [d'si tik, a'aetlk] eddikesor; . add Bddikesyre. 
aeetiller [a'setiraiaj Eddikedanner e. acetify {a'aetlfai] 
vt g0re sur, forvandle til Eddlke; vi bllve sur, forvand- 
les til Eddike. acetlneter [ftsi'timlta] Aoetimeter tt, [a- i- u] oev. lange som i feff, f^el, fool; ['ba] Trykstavelse; [&] hot; (A] foil; [Aj hot; [a] but; [a] hurt; [oj Inner; ach 9 acq Muler c for Eddikwyre. Mftone ['&.«! toon] Aceton n. 
■cetOM [ftsl'to"8], BfetOBi ['ftsltds] sar; . fermentcttioH. 

AchAb ['eikdb] Akab. 

IrkatM [d'keUiz] Achates, iEaeas' Ledsager; fidus 
. trofast Ledsager c. 

1. ack« [e'kj a V»rk, Smerte c. Is. i sms. som 
headache. 2. ache [e^k] vi yierke, smerte; my head 
(my heart) .« mit Hoyed vserker, Jeg bar ondt 1 
HoTedet (mlt Hjerte bl0der); 1 .d all over det vflerkede 
i alle Lemmer; he is aching to be off ban er syg (*F 
ban verker) efler al komme afsted. 

AclierDB ['ttkar&n] myth Acberon c. 

■cktfTable [a't/i'TablJ udrerbar, praktl^k; opnaaellg. 

ichleTe [a'^i'v] ^ udfere, Aildeude; opnaa, erholde, 
viode; opnaa, bringe (el. drive) det tU, fast ramme 
[Idealet af the beau id^dl of]\ Thor only .d [vandt 
kun at, drev det kun t. at] drinking the ocean down 
to ebh-mark; thus Napal4on .d making hie every 4vord 
and look (»ffeet hie eoldiers like a charm saaledes 
bngte N— n det dertll, at bans Ord, bans Blfk for- 
tryllede Soldateme; « conapictious failure, iron, gere 
eklatant Fiasko, vere ganske meerkelig nbcldfg: the 
marveltoue resuUa .d de vldiinderlige Resultater, som 
er opnaaede: she (the piece) .d immense Buccess, a 
genuine triumph bun (Stykket) gjorde nmaadelig Lykke, 
fejrede en sand Trinmf. 

■ehleTeveBt [a't/iymont] Udferelse, Faldendelse; fig 
Fuldendelse; Daad, Bedrift, Heltegeming, Heltedaad, 
*ogs. Bragd c; her iBresskJold. Vaabenmcerke n; a 
great « en Stordaad, et Storyserk; it ia the . of eri- 
tidem to [det er Kritikens sidste Ord at kunne. den 
bejestc kritieke Kunst atj distinguish at*eh counterfeits 
from originais. 

achira [d't/i re] ^ sydamerikansk Pllerod c: Canna 
eduUs. 

AehUopel [^'kitofel] Achitopbel, Davids Raadgiver. 
Drydens Navn for Shaftesbury. 

aeher ['e^ke, 'eikA •] Sknrv c [scaid-head], 

ackroaiatle [iikro'mAtlk] opt farveles. aehronattm 
[a'kT0"mdtIsm] Fftrveleshed c. aohrovatepiy [a'krot*- 
matApsi] Farvebltndhed e. 

Aehareh ['ett/a'tj] s. 

aciealar [a'sikjMla] ^ naaleformig, naaledannet; . 
lewoes naaledannede Blade pi, Bar w. 

add ['ftsld] a snr; syovlsyregarvet, om Hemlock- 
1»der. add s Sjrre o. aeidlflable [a'sidifaiebl] som kan 
gaa over til Syre. aeldl0eatioa [d»ldia'ke*/en] Over- 
gang c til 8yTe. aeldlfler [a'sidtfaia] Syredanner o. 
aeidify [e'sidifal] vt gere sur, forvandle til Syre. aeldiiy 
[a'siditi] Barbed e. aeldalate [a'sidjtele^t] vt gere syrlig, 
syre; .d ogs. tyrlig. addaloas [a'sidjulas] syrlig. 

adfDna ['&sif&-«m] naaleformig, naaledannet. 

adaaetfbrH [&si'nft8lf&'»m, a'sinaBir&'^m] dannet som 
en Kmmsabel. 

adaese [ihii'no^], adaoat ['ttsinee] komet, om Bier. 

aek«aa [*JLkm<Sn] ^ Tyv e, paa Indse eller paa 
Plod, BIT. 

1. aekneirledge [a'kn&lids; Ak'nAleds] vt erkende, 
anerkende; tilstaa, vedkende dg; kendes ved, *ogs. 
kjende dg ved; erkende, vssre erkendtUg for; paa- 
skenne ; by fooy of a€icnofvledging his attentions som 
en Paademinelse af bans Opmeerksombed ; the curate .d 
[kvitterede (m. Tak) for, takkede for] the gift; I forgot 
to . (erkende Modtagelsen af ] his last letter; some 
funny ehservatitms. which she »d [honorerede] with a 
merry laugh; he was not far from acknowledging to 
[erkende ved el. for] himself thtU . . . 2. aekaowledge, vi: . to erkende. A wontan wiU 
never ^ to a defeat. 

aeknowledgmeat [a'kn&Iidsmdnt] Erkendehe, Aner- 
kendelse: Tilstaaelse, Vedkendelse: ErkendtUgbed; Paa- 
skonnelsc; Tilstaaelse, Grkendelse, Kvittering c [receipt J; 
pi ogs. Tak c; make my .s to those lodt'es bevidue 
Damerne min ErkendtUgbed el. Tak; she is by . [er 
anerkendt som] one of the most beautiful ladies; by 
way of . ttl Tak, for at vise sin ErkendtUgbed el. Paa- 
skenneUe; in . of [til Tak for, som en Anerkendehe 
af] his great services. 

aek-plrate ['ftkpair^t] ^ Tyv c [ackmanj. 

acme [*&kmi] Top c, Toppunkt; Glanspunkt; path 
H0jdepunkt n, Krisfs, Krise c; the , of perfection Top- 
pnnktet af (el. den hejeste) Fnldkommenhed. 

aeae ['AkniJ Finne, Filipens c. 

a-cockblll [a'kAkbil] ^ for Kranen, om'Auker; kHJet, 
om R»r. The anchor is (the yards are) >. 

acology [a'k&ladsi] Akologi c, Leercn om Saarltege- 
midler. 

aeolyte ['ftkolait], t acolyth Akolut. Akolyt: Fielle, 
Stalbioder; is Me^uebjcelper e. 

aeoalte ['ftkonait] ^ Akonit, Stormbat, en Olftplaiite; 
poet Forgift c. 

■eora ['e*k&'»n] ^ Agern n, *Egen0de, Aakornn; 
^ Flejknap c [truck}; the litUe - [det llUe Agern, 
*den liUe Ned] you are now planting may grow to an 
oak; . goXls Knopper. acorned ['e*k& ^nd] fedet med 
Agern (*E^en0dder, Aakorn). 

acotyledon [ek&ti'llddn] %t Akotyledon, Sporepl&nte, 
Kryptogam c. afotyledouoas [ak&triidanas] ^ akoty- 
ledon, blomsterl0s, kryptogam. 

aeonatlo [a'kaustik, a'kn'Stik] akustisk, Here-; . organ 
Hereredskab n. aeonatlca Akustik, Lydlsere e; the . of 
the haU are very satisfactory Lokalet er i akustisk 
Henseende meget beldlgt, Lydforboldene er meget 
beldige. aceasiieiaa [ftk(a)u'Bti/dn] Akiistlker c. 

■«4«aiBt [a'kwe^nt] vt gere bekendt [med with], 
underrette [om with], melde til. Se acquainted! it w<»s 
no use .ing the captain, at gere Kaptajnen (*Kap- 
teinen) bekendt denned, at melde det t. Kapti^Qen; 
V. refl: . himself with gere sig bekendt med. ac- 
qnaintaaee [a'kweintansj Kendskab n, *KJendskab n 
(A c); i Forbold t. en Person: Bekendtskab n; Kund- 
skab; Bekendt, F K ending; coH Bekendtskabskreds c, 
Bekendtakaber pi, aw . with [Kendskab til] the rules 
of syntax; our great .a [fine Bekendtakaber, Bekendte] 
from town; we are old .a, undert. old ., gamie 
Kendinger; form (or make) (cm) - with gere (el. 
stifle) Bekendtskab med; / had no . [Bekendtskab] 
with them; make his - (the nearer - of) gere, 
Btifte bans Bekendtskab (gere, stifle nsBrmere el. n0Jere 
Bekendtskab med); for <ild . (sake) for gammelt Kend- 
skabs Skyld, *F for gammielts Skyld; he is somewhcU 
retiring and modest on first .^ ved det ferste Bekendt- 
skab; tcike a glass with you to our better ., paa 
nsermere Bekendtakab. 

aeqaalataaeealilp [a'kwe^ntansjip] Kendskab n, *Kjend- 
skab w (k c); Bekendtskab n. Ogs. i pH. 

aeqaalated [e'kwe'ntid] bekendt, kendt. Se locality! 
the prisoner is pretty weU - [kendt] from Richmond 
to Alexandria; be . with, om Ting ogs. at have 
Rede paa; be dosdy « with the state of things ogs. 
vflsre neje inde i Forboldene; . with [kendt i] a family, 
a library; a person • with seamanship, som er kendt 
med Semandskab, en sekyndlg Mand; become ~ with 
blive bekendt med; blive kendt 1 [en FamlUe a family, [ei] bate; [o"] so; [al] I; [an] out; [8] the; [p] thin; [J] afce; [z] measure; [i]] f^ing [a, a, e] osv. vaklende med [»]. acq 10 act «i Bibliotek a library]; a lucky chance which has 
brought me . with you, Bom bar Udet mig gere Deren 
Bekendtokab; he keeps me . with [holder ralg under- 
rettet om] the state of affairs; make him(sdf) « [be- 
kendt] with it. 

aoqulesce [akwi'es] vi: . in, uDdert. . to ak- 
kviescere (el. bllve staaende) ved, TSBre tilfreds (el. 
lade sig nejc) med, flnde (el. feje) sig i; om Dom: ak- 
kviescere ved, vedtage; slutte sig Ul [en Mening an 
optwtowj \ this measure has been .d in man bar uden 
videre (el. rolig) fundet Rig 1 (el. man bar underkastet 
sig, ikke modsat sig) denne Forhold8fegel. aeqaleMent 
[AkwresntJ fojelig, medgerlig. 

aoqairaUe [a'kwaiarabl] erhvervellg, opnaaellg. 

aeqnlre [a'kwala] vt erhverre [Formue a fortune], 
erbverve sig, f IsBgge sig til; erhverye (bst forbverve) 
sig [Mte glory, honour; et hajt Ry reputation]; I .d 
[har laprt} my French in Paris; she has lately .d [til- 
egtiet sig, faaet fat paa, lagt sig til] some sentimental 
ideas; . a thing by habit faa noget lud v. Vanen. 
acquired [a'kwalad] tillsBrt. aeqalremeBt [a'kwalamant] 
Erbvervelse, bst Forhvervelse ; erhvervet (el. tll^^et) 
Egenskab c; .s, ogs. Kundskaber; Talenter. aeqalrer 
[a'kwai^ra] Erbvenrer c. aequlsltlon [ftkwi'zi|an] Er* 
hvervelse; Tilegnelse; Anskaffelse c; (tilegnet) Talent 
n; new .« Nyanskaffelser. acquiiltlTe [a'kwUitlv] er* 
bvervet \: opsat paa at erb verve, som har Sans for at 
erhverve, erbvervstllbejelig, is. i Frenologien. An ~ 
person. An . disposition. 

aeqalst [a'kwistj git Erbvervelse c; make ^ of er- 
hverve, opnaa. 

acquit [a'kwit] vt lese [fira en Forpligtelse of an 
dtHigation]; frifinde, fHkende [Arrestanten the pri- 
soner] : «. reft: ~ himself well gere sine Sager godt: 
the performers .ted thems^Dss wdlt ogs. deoptrsdende 
skilte sig godt v. deres (*8ine) Roller (el. Partler), 
gjorde deres (*sine) Numre (el. Sager) godt; . themselves 
with exemplary propriety opCare sig monster vsardlgt. 
acquittal [e'kwitl] Frifindelse, Frikendelse c. acquit- 
tauce [d*kwltans] Befrlelse, Lesning; Kvittering o [re- 
ceipt]; omittance (or forbearance) is no ^ gemt er 
ikke glemt. 

1. acre ['e'ka] s: an . of rupees 100,000 Rupl, i Mon- 
goliet. Jvf. 2. lac! 

2. acre ['e'ka] Acre c, 10.271 Kvadratalen ca. */« 
T0nde Land, 0.405 Hektar, ca. 40 Ar, ca. 5 Maal 
Jord; t Ager c; God*s -, Kirkegaard c; .s p{ tit: 
Jord c. Land n; ttventy ..a of land hundrede Maal 
Jord. acreage f'eikdrids] Arealn, i Acres, acred ['eiked]: 
a large-acred man en Mand m. megen Jord, m. store 
Jordejendomme. 

Acres ['eikaz] s: Boh .. En Person i Sheridans 
•Rlvaleme*; Kryster c. 

acrid ['akridj skarp; bitter, besk. 

aorldlan [di'kridjdn] eoo Oresshoppe c. 

acridity [d'kriditl] Skarphed; Bitterbed. Beskbed c. 

acrimonious [akri'mo*>nJas] skarp, bitter; . i^mors 
skarpe Vsedsker. acrimony ['ftkrlmani] Skarphed, Bitter- 
bed c. 

acroa(ma)tlc [ftkroa'm&tik, &kro'&tik] akroamatisk, 
esoterisk, for indviede, videnskabelig, laard, hejere. 

acrobat ['ilkrobltt], Akrobat, Llnedanser c. acrobatic 
[&kro'bfttik] akrobatmassslg, Akrobat-; . feats Akrobat- 
kunster. 

acrollth ['&kroli)>] Akrolitc, antik StMue, hvisHoved, 
Hsender og Fsdder er af Steu, Kroppen derimod af 
Trte eller Bronze. acrOHlOB [d'kro"mJanJ •: the . (process) anat Skul- 
derbladkammens Spids c. 

acrouyc(1i)al [<S'knlnikl] ast akronyktisk, som gaar op, 
naar Solen gaar ued. 

Acropolis [d'kr&polis] s: the ^ Akropolis n. 

acrospire ['ftkrospaia] ^ Stsngelspire, Mall kirn c 
[pitumute]. 

across [a'krA(')s] ad over (*og8. 1) Kors, over hlnaiiden; 
paatvffirs, tvsersover; with amM . med korslagte Arme, 
m. Armene overkors; a river more than a mile ., 
over halvanden Kilometer bred; everything goes ., 
gaar sksBvt (*og8. skakt); take him . ssstte ham 
over, across prtep (tvesrs) over; hinsides; a blow . 
[over] the back; broad . [over] the shoulders; . country 
over Marken, over Markeme, *ogs. over Jordet, over 
Jordeme; i Terrsenridning, paa Jagtridt [oross-oountry] ; 
he sometimes came unpleascutUy « [i ubehagelig Be- 
rering m.] the police; the most stupid bore he ever 
came . det dummeste og kedeligste Menneske, han 
nogensinde havde truffet paa, *ogs. havde vasret ode 
for; a sort of oons^ousness of he didn^t know whcU, 
coming . him, der kom over ham, der paakom ham. 

acrostic [tf'kr&stik] Akrostikon n, et Dlgt, hvori 
Linjernes Begyndelses- el. Endebogstaver v. at Iseses 
sammen giver et Navn el. en Ssetning. 

1. act [&kt] vi handle, virke, vsere i Virksomhed; 
ftmgere, fhnklionere, virke; theat & fig epille 
Komedie; tlSt & fig operere; fig 'ogs. optrsede [imod 
against]. Se 8. hint, 2. instinct! he ^ed foolishly in 
doing so deri g)orde han damt; if they are only -Ang, 
[kun spiUer Komedie] we despise them; but to the 
driver's great alarm the brakes did not . properly. 
virkede Bremseme ikke, som de skulde; • a^foinst 
your wishes handle mod Deres 0n8ke, gere Dem 
imod; . on [folge] his advice, the hint; Dr. Strong 
had ^sd on [gjort Alvor af] his intention of retiring; 
. on [gribe ind i] the destinies of Europe; . out of 
character fklde ud af Rollen; he seldom ^ed up to 
[handlede efter, fulgte] this principle; ^ up to [opfylde] 
all my engagements. 

2. act [ftkt] vt opfiare, spiUe, give [et Stykke a play], 
spille, udfere, give [en RoUe a part] ; fhngere (el. op- 
trsede) som; give, agere. Se charade! be .^ed, ogs. 
gaa over Scenen; . the cicerone fungere som Om- 
viser; she is only .ing a part det er blot Komedieepil; 
. the (part of a) spy agere Spion ; the children were 
^ing plays, spillede Komedie ; such scenes have been 
..ing [opfiarte] in our very vicinity; a tragedy intended 
for the stage, but never ^ed, ogs. men som aldrig kom 
t. Opferelse; .. out [udeve, praktisk udfiare, eve 1 
Gemingen] the sermon. *'A good woman is an under- 
study for an angel". 

3. act [&kt] s Handling, is. bst Akt; thecU Akt, 
Handling; pari Parlamentsakt, Lov [. of pcwiiament]; 
univ Disputats, Disputationsakt c; the Acts of the 
Apostles Apostl ernes Geminger; the ctet(8) of God en 
hejere Magt, en uforudselig Hsendelse, en uafvendelig 
(Natar)begivenhed, en vis major c; an .^ of friendship 
en Vennetjeneste ; open .a of hostility aabenbare 
FJendtligheder (*Flendtligbeder) ; an .^ of liberality en 
Liberalitet; en Imedekommenhed ; a five-act [Femakts] 
opera; the bUl became an ^ Foralaget blev Lov; my 
messmates had done me a friendly ^, gjort mlg en 
( Venne)tjeneste ; no other ncUion was to hctve . or 
part [skulde have nogensombelst Andel] in the Fram 
eatpedition; perish by her own . do f. (sin) egen 
Haand ; I was in the . of ringing, in (the) ^ to ring [a i- u ] osv. lange som i far, feel, fool, ['ba] Trykstavelse; [ft] bat; [A ] foil; [4] hot; [a] b«t; [a] bwrt; [a] inner; act 11 Ada Jeg var iterd m. at rlnge, *og8. Jegr taoldt (Just) p. at 
rioge; he fxmghl (or found, taken) in the (very) . gribes 
p ferak OemiDg, p. ferak Fod; pass from word to . gaa 
(Ok-er) fra Ord t. Handling [from sounds to things]. 

actable ['ftktebl] gennemferllg, mulig. 

act-drop ['&ktdr&p] theat Mellemaktstieppe ». 

actiag t'&ktii]] a fungerende, konstitiieret, forelebig 
ansat: i nogle tllff. Sette-, *S8et-; . captcnn fungerende 
Kaptajn (*Kaptein); Seetaklpper c; . governor Aingerende 
Kommandant Ac; receive an . order to a brig fore- 
lebig ansflpttes p. en Brig; / ant only ., and may not 
he confirmed Jeg er kun forelebig ansat, og mln An- 
netteUie bliver kanake ikke bekreeftet. aetlag ['Aktiq] s 
Handlen c, theai 8pU n; . [(det) at spille Komedie] is 
noi learnt in a day; the . rBplUet] is good throughout; 
there is that in her . [noget ▼. bender Spll] which...; 
. edition Sceneudgave; . rights Opferelsesret c; M« . 
upon [Handlen i OverensstemmeLie mod, *og8. Be- 
felgelse af, Tllfolgetagelse af] the advice. 

actlaia [Ak'tinjd] Aktinle, Saanemone c. 

aetlaic [ik'tlnik] aktlnisk. aetiaini ['aktinlzm] Ak- 
tinisme, SolBtraalemes kemiske Virknlng c. 

aetlOB ['ilk/an] Handling, Gemlng, bst Diiad; Vlrk- 
■ombed; Aktion, Opticeden: (Ind)vlrkning: Mekanisme 
(f. Eki. i et Klay^r); Qestikulation c; Gestlkulationer 
f)l, Oestnsjpl; sp (Hetts) BevaBgelser p{; sp Fodlag n; 
'^ Aktion, Kamp, Traefhing; jur Prooes, Sag c; Segs- 
maal n. Sag c; a weU-ctctioned horse en Hest m. gode 
Berngtiaer; bring (or enter, lay) an . against an- 
tegge Sag Imod: there is an (no) . jur Klagen er (ikke) 
gnindet; do a charitable (or good) . gere en god 
Geming: the horse has a beautiful », bar skenne Be- 
▼segelser; the . (or the scene of .) is laid in [Hand- 
lingen er benlagt tU, foregaar i] the time of Queen 
Anne; take • tage Afflere (*og8. rare p. slg), ssette sig 1 
Beviegelae, HBtte slg 1 Aktivitet; mo further . has been 
taken der er intet vldere foretaget; but now I shall 
(or mR) Me thiU . is taken upon it men nu vit Jeg 
ogaaa serge for, at der handles derefter; would to 
Heaven thtU I could express to you my gratitude by 
.«/ ... 1 Gemlngen, 1 Handling! it crumkles to dust by 
the . of the sun, v. Solens Indvirknlng; be in - Is. 
TSBre i Kamp, vere 1 Ilden; stories shown in ., firem- 
stlllede i HandUng(er); carry (or put) into . om- 
saette 1 Handling, ivierksiette; go into > drage 1 Kamp; 
a man of ^ en Handllngens Mand; plan of . Plan (t. 
Handling) ; Felttogsplan ; scene of . Kampplads c ; the 
style of art is full of «, er Ilvfkild, tald af Liv; 
place (or put) out of ^ is. gere ukampdygtlg, siette ud 
af Kamp, ud af BplUet ; stiUe (el. seette) hors de com- 
bat; come to * |)$i komme 1 Kjunp. 

aetloaaMe ['ilk/enabl] paatalelig, som kan paatales el. 
med&re Ansvar. 

active ['ttktiv] virkende, virksom; firemmende; ak- 
tjv, rask, driftig, f som der er Fart 1; raak, rerig, 
*om. dispos, f* ogs. spnek; livlig; praktlsk; gr aktiv; 
f the most . of<!ii$nbers den laskesteFjeldbestiger; an . 
demand, mere liylig Efterspergsel, livllgt B^ser ; the 
funeiions of government are negative and restrictive, 
rather than positive and ., snarere negative og hem- 
mende end positive og ftemmende; the duties of ^ life 
det praktiske Llvs Pllgter; an . trade livlig Handel, 
UvUg Omnetnlng: the . (voice) gr Aktiv n, Handle- 
form c; . volcanoes virksomme Vulkaner, Vulkaner i 
Virksomhed. actively ['ftktivlil ad is. virksomt; raskt; 
kraftig; . engaged 1b. ivrlg optaget. 

artlvltj [dk'tivlti] Virksomhed; Raskhed, Drifligbed, Aktivitet, Iver c; inspire . into brlnge Liv i, p Mette 
Fart i; p%tt into . ssette i Virksomhed. 

aetor ['Hkta] handlende Person: theat SkuespIIler; fig 
Komediant e; the .s ogs. de agerende, medvlrkende, 
optrsedende, spillende; become an ... ogs. gaa t. 
Scenen; the .s in [de der spillede en Rolle i, Aktereme 
1, Deltageme i] the bloody drama, aetrets Cilktrte] 
thecU Skuespillerinde c. 

actnal ['ftktjudl. 'ftkt/uol] a virkelig; baandgribelig, 
*paatagelig; formelig; uservsrende, nuvaerende, aktuel. 
Se mutiny! become em . fad, ogs. trssde ud i Virkellg- 
heden, ud 1 Li vet, bllve (t ) en Kendsgerning; in . life 
i det virkelige Liv; down to . times Indtil Nutiden; words 
in . use, ogs. Ord som virkelig bruges. aetaatlie ['ilk- 
Qualaiz, kt/J vt virkeliggere. actaallty [&ktjn'ttliti, kt/] 
Virkelighed, Aktualitet c. aetaally ['&ktjuali, 'ttkt/uall] 
ad virkelig, faktisk; formelig, F ordentlig; on the 
third day they co%Ud . [formelig, ordentlig] fiy a 
little. 

aetaary ['Hktinarl, kt/] Aktuar, Protokolferer c. 

aetaate ['&ktJueH, kt/] vt ssette i Virksomhed, saette i 
Gang, drive, bevsBge; fig ogs. tilAkynde, paavirke; the 
(actuating [drivende, ledende] principle; be .d [ledes] 
by the most generous motives. 

aca [lat.] : . rem tetigisti du tmf det paa en Prik. 

aealtloB [&kju'i/an] med Skaerpelso c. 

aealeate [e'kJu'U^t] tomet, pigget, med Barktorne. 

acamea [a'l^umen] Skarpsindighed c, hat Skarpsind 
n. acanlaate [a'kjumin^t] ^ (longt og) skarpt til- 
Bpidset. acaBlnatloB [akjumi'nei/dn] skarp Tllspids- 
ning c. 

aeapnesan [lUsJu'pre/a] med Akupressur, Naaletryk- 
ning c. acvpaaetaratloB [ftkjupAijk^u're^/an; -kt/a-], 
aeapnactare [&kJu'pAi]kt/a] Akupunktur, Kaalcstikningc, 
1 Orienten et smertestiUende Middel. 

acathia [? a'ku'/la] ir Yndling, Kaeledsgge c [darl- 
ing J. Egl. a CMfsle ■> O pulse (of my heart)! 

acate [a'kju*t] skarp, bej, om Lyd; fin, om Sanser k 
AandBevner; spids; pcUh hidsig, akut; heAig. om 
Smerte; fln, skarpsindig. Jvf. ctUe! an . angle en 
spids Vinkel; an • eew et flnt Ore; a man of . eye- 
sight en Mand m. skarpt Syn; an . memory skarp 
Hukommelse; an ^ observer en fln (el. skarp) lagttager; 
an . tone en skarp (el. sklngrende) Tone, acataly 
[-11] ad is. skarpt; he feels it . ban feler det dybt, 
F *det gaar ind p. bam. aca teases [a'kjutnds] 
Skarpbed; Finhed kc; path Hldsigbed, akut Karakter; 
Heftigbed; Skarpsindighed c. 

1. ad [iid] amr forkortet f. (advertisement. 8ml. 
deadad! 

2. ad [ltd], lat. prcep ad, til; the proposal is not 
only ^ hoc, it is . omnia, gsslder ikke blot dette ene 
TilfflBlde, det gaalder i Almiudellgbed; an argumentum 
. hominem et Argument bygget p. en Hands Tsenke- 
snt, Interesser eller Lidenskaber; . interim midlertidig; 
appoint . interim; . libitum frit, efter Behag; ~ 
valorem, ogs. efter Vssrdien. 

Ada, Adah ['.eMa] Ada c. 

adage ['iidids] Ordsprog, Mundheld, Ord n. 

adagio [a'dadsio] J" adagio, langsomt; an . (move- 
ment) en Adagio. 

Adair [d'dsea] s. 

Adam ['lUlam] Adam c; the ancient (or the old man) 
^ den gamle Adam; .'« ale or wine Gaasevln c; Js 
apple Adamsaeble; / don't know the man from . Jeg 
kender Ikke Manden, om Jeg fi&ldt (el. snublede, F 
*og8. dat) over ham ; a son of • en Adamssen. [e*] bate; (o"] so; [aij /; [au] owt; [0] the; [p] Mln; [/] she; [s] measure; [q] sIm^; \a, &, e] osv. vaklende med [a]. ada 12 add Adamant ['Udemant] Diamaiit e, eller andet meget 
haardt Stof; t Magnet c. 

adamantine [add'mtotin] Diamant-; diamantflist, 
ubrydelig. 

Adamic [<S'dlLmik] adamisk; . earth Redler h. 

Adamite ['Adamait] Adamlt, Adamianer c; in an « 
Hate i paradislsk Paaklsedning (*og6. Antreek), kostu- 
meret som Adam on Eva. 

adap [?1 Palmel0V n, bl. Malayeroe; Tsekning e 
[atapj. 

adapt [9'dapt] v^afpasse, Indrette [efterfo]; bearbejde, 
f. eks. for Scenen; anvende; .edfrom [bearbcadet efter] 
the French; .ed to its purpose, og». formaals^enlig, 
bensigtsmcBSsig. 

adaptability [ddftptd'biliti] Smldlghed; Anvendeligbed, 
f *H0veligbed c ; he had not patience or . [Smidlg- 
bed] enough to rei^ond to their advances; the « of 
the dimate [Vejriigeto Skikketbed] for agricultural 
pursuits; . to purpose TJenligbed for (el. til) 0jcmedet, 
Hen8lgtsin8e8«igbed c; struck by her cleverness and ., 
og Smidlgbed el. Elaslidtet. adaptable [a'd&ptabl] som 
lader sig afpawe; anvendellg, F ^ogs. bevelfg; this ~ 
[smidfge, fc. meget anvendellge, alsidlge] lady, the 
Cupid of the first piece, appeared as an old heart- 
broken grey-haired Lucia; is . to far wider purposes 
er anvendelig (el. lader sig auvende) i langt vldere 
0Jemed. 

adaptation [Kdap' teflon] Tilpasning, Tlllempniog; Be* 
arbejdelse c ; a free . into [Bearbejdelse paa] English; 
is commended for its . [Tjenlighed] to the purposes 
for which . . . 

adaptatlTe [a'd&ptdtiv] Is. bearbejdeDde; . experience 
Bearbejderroutine c. 

adapter [a'diiptd] BearbetJder o. 

adaptive [e'dftptiv] smidlg, elastisk ; I did not beiieve 
him . enough to make use of awcfc weapons. 

adaptor [a'd&pto] Bearbeijder c [adapter], 

1. add [&dl vt tilliegge. tllfeje. Isegge (el. faje) til. 
8e added t a building .ed en Tilbygning; . [bygge 
til] a studio cU the west; some salt must be .ed, maa 
tilsettes, maa haves (el. kommes) 1: ^ in tlUs^ge, 
tllfeje; two may have been ^ed in [kan vfere tilftfjet, 
tilkommet under] the revision; the work has ^ed a 
new word to the English language, bar skasnket det 
engelskc Sprog (el. beriget det engelske Sprog m.) et 
nyt Ord; > something to [indltegge, Inddlgte noget 1] 
a known motive; . force to the blow, strength to 
the inference, vivacity to the descripti<m give Slaget 
9get Kraft, styrke denne Blutning, bringe (sterre) Liv 
i Sklldringen; .ed to this, .ed to which hertil (el. hvor- 
tll) kommer, at . . ., foruden at ... ; to this (or these) 
may (or must) be .ed bertU kan fajes, hertil kommer 
(endnu) . . .; ~ together or up addere, add ere (el. 
l»gge) sammen. 

2. add [ftd] vi k ahs: . to forego, ege, forheje 
[Vlrkningen the effect] , paabygge [et Has a house] \ it 
wotdd only . to your offence, gere din Forseelse sterre, 
gere gait veerre; see if it .s up right t. se (efter). om 
Additionen er rlgtlgl . . . om der er Lagtrlgtfg sammeni 

added ['ftdid] a foreget, aget, forhejet; give . rdief 
to fremhsBve stserkere; surdy what he should say 
would have an . force, addendam [e'dendam] Til- 
fejelse c, noget som skal tilfejes. PI addenda; addenda 
et corrigenda Tillssg og Rettelser. 

adder ['ftde] Hngorm c: Vipera berus; deaf as an ^ 

dev som en Stok; fly Quldsmed, oga. *Libelle, 0jen- 

stlkker c: Ubdlula [dragon-fly]; — wort tf tvevreden Pileurt, Slangenrt e, ^tvevredent Skedeknie n: Poly- 
gonum bistorta. 

addlce ['Adis], se adz 1 

add let [a'dikt], v. reft: . himself to bengive (F »laa) 
sig til. forfalde (el. blive forfalden) til; >ed to dHnking 
forfalden (t. Drlk). drikfisldlg. addlctcdness [e'dlktld- 
nte], addletion [a'dlk/an] Tilbejeligbed [til to], Svaghed 
e Ifor to]; . to drink(ing), ogs. Drlkfteldighed e. 

addition [a'dl/an, it'di/on] Tilfejelse, TilssBtning, For- 
egelse, 0gning e, Tillseg m; mat. Addition c; c^fera- 
tions and .« Forandrioger og Tilfejelser; Om- og Til- 
bygnlnger; buUd .s foretage Tilbygninger ; an . to 
coffee en Kaffetilsastning; in :. som Tills&g dertil; i Til- 
gift; in . to the fact [foruden] thaJt he was not hand- 
some... additional [a'di/anal] tllfejet, tillagt, yder- 
ligere; (senere) tilkommet; ekstra; wUhout . duurge 
uden Ekstrabetaling ; uden Prisforbejelse ; by paying 5 
doUctrs ., ekstra; I know nothing . [mete, vldere, 
yderllgere] <ibo%tt him; . observtUions Tillsegsbemeerh- 
ninger; something -, noget mere; noget ekstra; « trains 
Kkstratog; threepence eaUra for each five words ., 
f. hver tilkommende (el. overskydende) fern Ord. ad- 
ditionally [a'di/enali] <ui som en TUfaJelse; 1 (el. som) 
Tilgift. additive ['iiditiv] som kan (. . .skal) tlU»gges; 
the « indeoB error plus Indeksfejlen. 

1. addle ['ftdl] a bednrvet, raadden, syg; torn, hul; 
gold, u^rugtbar; thy egg is by no means ^, noget 
Vlnd-iEg. 

2. addle vt bedsBrve; geie torn (el. gold, uftiigtbar); 
he is half .d, balvve;jB slev, halvtosset; a rotatory 
movement thcU would have .d the brain [vlide for- 
styrret HJemen paa, vildc have ladet det lebe (*gaa) 
nuidt for] any sane mem; he ^d his br<u8 in jute 
(R. Kipling:) ban edede sine Mentsorter paa Jute o: 
KlKder; . their eggs liegge Vind-£g; .d egg Vind- 
iBg; the ^d parliament det ufirugtbare Parlament, under 
Jakob I. 

3. addle ['ildl] s agr Ajle, flydende Gedning c, 
*Land w, Lande: VinbeBrme e [lees of wine]. 

4. addle ['iUll] vt i 3t se tjene, fortjene; legge op; 
vi t trives. 

5. addle s prov. Arbejdslen e [lahourer*s wedges]. 
addlejhead Dumriau c, *ogs. Tomhoved n; bmlned, 

..headed dum, tomhovedet; pale, P^ted, ae 

^^head(ed)! 

addoned [a'd&'*8t] her med Ryggen vendt mod bin- 
anden. 

1. address [a'dres] vt henvende sig til; tiltale; tale 
med; adressere, om Brev [direct J; henvende, rett«, 
adressere; henvlse [refer]. Bml. apptyl . him by letter 
henvende sig skrifllig t. ham; he ..ed me in the Eng- 
lish languctge, tiltalte mig p. Eogelsk; I cannot guess 
whom I have the honour of ^ing, den iEre at tale 
med; it .es the heart det taler t. HJertet; members 
who desire to . the House [som ensker Ordet] ueucUiy 
hand in their names to their respective tdlitpa; I>r. 
Stockmann wiU . the meeting, vll tale v. Medet; har 
Ordet; Mr. Simon ..ed [talte ved] a large meeting eU; 
. this office Ekspedltionen anviser; you is used m ^ing 
a person De bruges 1 Tiltale; the town at which the 
colonel was to . him, til hvilken Obersten akulde 
adressere Breve t. ham; . his discourse to henvende 
(el. rette) sin Tale til; we take the liberty of ^ing 
[henvlse, vise] him to you. 

2. addreas, v. reft: . himsdf to henvende sig til 
[Forfattereu the author] ; give sig ifserd med, tage fiat 
paa [Arbejdet the t<uk]. [a- I- u] osv. lange som i far, feel, fool; I'ba] Trykstavelse; (tt) hat; [& 1 foil; [4] hot; (a] hut; [a ] hurt; [a] lno«r; add 13 adj 3. addrem [d'dres] 8 Heorendelse; Tiltale; Tale 
[tpeeeh]; Maade c at udtrykke sig; Veeaen n [mcmneraj; 
Behiendighed [deaAerity] ; Foreatilling, Adresse; Tak- 
idre^ae; Udskrlft, Adresse c [direction of a letter]; 
ddieer (or make, speak) an . holde en Tate ; hckw 
a good « fere et godt Sprog, udtrykke sfg godt; he 
began paying (his) ^es to the girl, at vise Pigen Op- 

mserkstomhed; eonailulOB mere Adrcsse-Kommisslon, 

-Provision, addrenee [edre'sl ] Adressat o. The . could 
not he found. addrMMr [d'dre^] Anseger, Indsender 
af Forestilling el. Adre8«e; Afsender c; .«, ogs. om 
Folkepartiet under Karl II [petitioners], Modsat: ab- 
horrers. 

ftddnee [a'dju's] vt fremfere, anfere; . instances an- 
ftire (el. levere) Eksemplcr; these evidences were .d 
dlase Vtdner fsrtes, *ogs disse /Vidne)prov fremfertes 
el. fremkom. addaelble [d'djusibl] eom kan anferes. ad- 
dactloa [a'dAk/on] Fremferelse, Anfarel^e, *og8. Anfenel; 
anat Tiltrekning e. add actor [a'dAkta] anat tlltraek- 
keude Muskel e. 

▲dela ['ftdtla] Ad^le, Bdle c Adelaide ['ftdile^] 
Adelheid, Adelaide c. Adele [fr] Ad^le, Edle c Ade- 
Una [ftdtMalna], Adellae ['&dil(a)<n] Adelina c. 

AdtlphI [a'dclfi]; the \ Adelfl n, et Kx^arter 1 London, 
melleni West-Strand og Coveut Garden. Her ligger et 
Tealer. 

adtmptloB [a'demjan] jur TilbagetageUe c. 

Ad^B ['e^dn] Aden n. 

adenoid ['ftdtnoid] anat adenoM, kirtellignende. 

adeaology [adl'n&ladgi] AdenologI, Kirtellcere c. 

ad«p« ['&dep8] med Fedt n. 

adept [a'dept] Indriet, Iferd, forfaren; s Mester, Adept; 
Guldmager c. 8ml. 2. dab! I am no ~ at [Just ingen 
Mester i] this; he (m ^ [Meater] in flattery. 

adeqaaey ['&dikwasi] rigtigt Forhold n, Forholdamiea- 
sighed; Tllstrsekkellghed [sufficiency]; Hensigtamsessig- 
hed, (Formaals)tjenligbed e. adequate ['ftdlkw6t] lig, 
tilsrarende; forboldsmsessig; paaaende. rlgtig; tHstrsekke- 
llg, fyidefitgerende; henaigtamsesaig, (formaalaHJenlig; 
if an - advantage were to he derived from it bvla 
deraf skulde fiyde nogen klaekkelig Fordel, *og8. om 
der skulde blive nogen Mon 1 det; in those days Ire- 
land had no . [faldt ^enlig] ehantpion; he is not . 
to the tiuk (to the thing), Arbejdet (Tingen) voksen. 
adequately [-11] ad forholdsmeessig Ac; passende, rigtfg: 
to . Irigtig, tneffende] characterise the sensation. 

adhere [ad'hla] vi bsenge fast, brenge red; . to 
[Irolig gere] his duty; sticky dbiects - to [hrenger fast v.] 
the fingers; ~ to [opfylde] an obligation; . to [fast- 
bolde. holde fast ved, bsenge ved] an opinion; by 
adhering too stricUy to the tend v. at bfcnge for meget 
1 Tekstena Ord, i Ordene; he wiU . to [staa ved] his 
nord. adhereaee [dd'biorans] Vedbsengen, Hsengen ved; 
fig ogs. Fastbolden, Troekab c [attachment]; the cbstinaie 
. to [FaBtbolden af, H«engen ved]^ the wild habits of 
sa^:>age life, adkereat [dd'hiarant] a vedbeengende; ad- 
hierent, tilfteldlg forbundet; s TIlhRnger c [follower, 
partisan], adhealoB [dd'bi gan] Vedbeengeu. Fastbsengen, 
Bsngen ved ; Tilfllntnlng e ; give in their . to [yde 
sin Tilslutnlng til] the peace party. adkeslTe [dd*hi siv] 
fastheengende. klaebende; ^ envelope gumm(l)eret Kon- 
volnt; . plaster Haefteplaster, ogs. *Heftp1a8ter. 

adklbit [dd'blbit] vt stette (el. kltebe) paa; indgive. 

adiaphors [lidi'&flsra} pi af adiaphoron. adiaphoroB 
jMi'afarin] theol Adiaforon n, ligegyldlg Ting, 'ogs. 
Ifiddelting c; med Adiaforon, neutralt Middel n. adla- 
phoroBs [&dl'iUI»r9s] aom kan geres eller lades, IndlfTe- rent, ligegyldlg; indifferent, neutral, som bverken gor 
fra eller til. 

adieu [a'dju ] od adj0, farvel; s Afsked e; our .a 
[Aftkeden mellem os] were anything but affectionate; 
bid . to tage Afaked (el. Farvel) med, alge Farvel 
til; waved his hand by way of « vinkede t. Afeked. 

Adige ['&dids] a: the . Adige, Etscb e. 

adipoeere, adipoeire ['ftdiposla] Fedtvoka, Ligvoka n. 

adipoae [fidi'poaa] fed, fedtet, Fedt-. 

adit ['adit] Adgang. Indgang, Tilgang; min Dagaab- 
ning [. in the open]; StoU c [adU-^evel]. 

adi?e [d'daiv] eoo Korsakrsev, Kirsac: Ftdpea ooraoe. 

adjaeeuey [d'dse'aansi] Tilgnensning, TilatBden, Hos- 
liggen, Naerhed e. adjaceut [di'dse^ant] tllgraensende; 
tilbtodende [Vserelse room] ; two . rooms, ogs. to aam- 
nienbsBDgende Veerelaer. 

a^Jeetltioua [ftdsek'ti/as] tilf0jet, tilaat. 

adjectival [ftdg^k'taivl] adjektlvisk, adjektiv-. ad- 
Jeetirally ad adjektlvisk; used .. aiUeetive ['ftdg^ktiv] 
Adjektiv, TiUsegsord n; law . Prooea, Procedure c. Mods. 
law sub^antive; used (u an (or for the) • brugt som 
Adjektiv. a^Jectlveiy ad adjektivlak. 
* adjoia [a'dsoin] v atade (el. gnense, ligge op) til; 
^ing, a, is. tilstedende; a farm ^ing (to) the highwciy, 
en til Landevejen atedende Gaard. 

1. adJonrB [a'dsanj vt opsaette, udssette; pari ajour- 
nere, ud^stte; . court [bieve Retten] for that night; 
on motion, the meeting wets .ed paa derom fremaat 
Forslflg b-'vedes Medet; theU this meeting stands .ed 
[at Forbandlingeme udatettea, *ogfi. udstaar] tiU two 
o'clock sharp; the sitting wcu „ed [den vldere (el. 
Sagens) Bebandliug udaattesj to the flowing Monday. 

2. adjoara [a'dgan] vi pari ajoumeres, indstille 
sine Meder, tage Ferier; f begive aig [til to]; the court 
.ed Retten baevedes ; thoit the House should . [tage 
Ferier] oi^er Derby Day; the legislature .ed sine die 
Legialaturen blev oplest amr. adJonraBient [a'dsan- 
mant] pari AJoumering c; Ferier pi. 

adjudge [a'djAdj] vt tildamme, tllkende; paadamme 
[en Sag a case] ; idamme ; the priee w€u ^d to [til- 
kendt] the victor; that priee wets not ,d, blev ikke ud- 
delt; he .d to^ay the whole expense idammea samt- 
lige Omkostninger. adJudgBieat [a'dgAdgmant] Tildem- 
melse, Tllkendelse, Paadammelae; Idemmelse; Dom c. 

abjudicate [a'dsudikeH] vi damme, fselde Dom [1 en 
Sag upon a ctise]; . upon, ogs. paadamme; be- 
damme [de indsendte Arbejder the works sent in] ; vt, 
paadamme [Klagen the complaint; en Sag a case], ad- 
Jndicatiou [adsndi'kei/an], se adjudgment! adjudicator 
[a'dsu'dikeita] Tilkender; Dommer c. 

adjnurt ['ftdsAijkt] tilfajet, (dermed) forbundet; s Til- 
fajelse, TiL^^setning c; Tilbebar n; (Profeasors) Med- 
bjaelper, (Adjunkt)stipendiat c ; gr Komplement n; phU 
Egenskab, Akciden.s c; .a (to a picture) Staffage c. 
a<ynBctloB [d'dsAqk/an] Tilfajelse; Tilfajelse, Tilsats c, 
TillflBg n. adjunctlre [(S'dsAqktiv] tillaeggende ; s Ad- 
latus. Adjutant; Adjunkt, Medbjselper; Tllfi^else c. Til- 
Itpg, Tilbebar n. adjuactly ad i Forbindeise, i For- 
eniug [med with]; som en Falge deraf. 

adjuration [&dgu'rei/on] Besvaergelse c. a4Jnre [a'dgua] 
vt besvserge. 

adjnat [a'djAst] vt berigtige, bringe i Rigtigbed, 
bringe i Orden, ordne, f ♦greje; mere opgare [et 
Regnakab €u:counts]\ regulere, stille; afrette [en Ha- 
akine an engine], indstille [et Instrument an fnafrumen^; 
en Maskine an engine], veriflccre [en Sekstant aaea^anf]; 
fig bilsgge [Tvistemaal differences], afgare. Se ami- Ie»; hate; [o"] so. [aij /; [au; oui, [0] the, []>] thin; [f she; [g] nu'iii?ure; [xj] sitip [a, a, e] osv. vaklende med [a]. adj 14 adm cablyl ^ing balance Just^rvegt; ^ing block Just6r- 
klods ; ^ing file Just^rfll ; ^ing screw Btllleskrae, Fin- 
sknie. Adjust, «. reft: . hintgdf lempe (el. indrette) 
a\g, efter to. MJviUble [a'dsAstabl] is. indstillelifr, *8til- 
bar. adjuster [a'dsASta] is. Berigtlger; Ordner; Justerer, 
JuRt^rmester c [~ of tveighta and measurea]. adjastmeat 
[a'dsARtmant] Berigtigelse, Ordniog; Regulering, Stilling; 
Aft-etDing; Indstilling; Veriflkatlon; Udjoevning; Biloeg- 
gel 86, Afgerelse c; Opgar n, Is. ved Assurance; gel a 
good . faa Instrumentet godt (Ind)stillet; be in (out of) 
. (ikke) vffire indstillet; throw (be thrown) out of . 
bringc (komme) aflame, *ogs. bringo (komme) i Ulag; 
come to an amicable . of differences komme til 
mindellgt Forlig, t. et venskabellgt Opger. 

adjatage (a'dsutids. 'Adgatids] Straaleror n, kc. 
Be ajutage! 

a4JotaBC7 ['ttdsutansi] Adjutantpost c. adjataat ['ftd- 
sutant] 'RegimenUi)adJntant; > Adjutant, Kflempestork, 
Marabui stork), Filosof, Argolac: LeptoptUus crumemfer; 
..geaeral Generaladjutant. adjaraat ['adsuvant] bjeel- 
pendc, medvlrkende ; « med Adjuvaus, Bimiddel n \ . 
causes medylrkende Aarsager. 

admeasare [(Sd'mesa] vt maale, opmaale; tilmaale; 
udsklfte. adMeasnremeat [did'mesamant] Maallng, Op- 
maaling; Tilmaaling; Udskiltnlng o; system of . Maale- 
system. 

admialele [dd'minikl] t Hjeelp c; scjur understettende 
Bevis ft [collateral proof]. 

1. adBialster [ad'ministe] vt admioistrere, bestyre, 
forralte; give, yde; meddele, uddele [Sakrament^t the 
sacramteni] \ anvende, give (ind), lade tage [et Opiat 
an opiate]\ tildele {BVnS punishment; en Irettessitelse 
a reprimand]\ haandhseve [Lov og Ret justice]; . 
the oath to a person forestave Bn Eden, edfteste Kn; 
. the poison bibringe ham (Ac) Olften; • reiief yde 
Hjiclp. 

2. adailalster [ad'minista] vi; ^ on bestyre [et Bo 
an estate]] . to bidrage (el. bidrage sit, gere sit) til; 
hjwlpe paa, forage, forheje, ege; serge for, aflija^lpe 
[vore Savn our wants]; his presence ^sto our plecuure, 
er en Olaede f. os; . to his tcutes and fancies til- 
fredsstille fel. feje slg efter) bans Smapr og Indfald; 
beings destined to . to the happiness of true believers, 
at tjene t. sande troendes Lykke; a fountain .s to the 
plectaure of the place, forhejer Stedets Bebagelighed. 

admlalstratlOB [&dmini'stre</an] Administration, Be 
8tyrel.<«e, Forvaltning; Administration, Forvaltning. ud- 
evende Magt, Regering; Ydelse [af HJielp of relief], 
Meddelel.*<e, IMdeling [af Sakramentet of the sacra- 
ment] ; Anvendelse ; Bibringelse ; Tildelels^e [af Straf of 
punishment; af en Advarsel of an admonition]; Haand- 
bsvelse, Pleje [Rettens of justice]; Bestyrelse c [af Bo 
of an estate] ; powers of (or talents for) - Administra- 
tionstalcnt n. admialstratlfe [d^d'ministre'tiv] adminl- 
strati V, forvaltende; Bestyrelses-, Forvaltnings-. admla- 
Istrator [dd'minlstreHa, Udmlni'streite] Bestyrer, For- 
valter; Administrator [af et Bo of an estate] ; sc Vserge, 
Formynder c. 

admirable ['ftdmirabl] benndringsvrordlg ; fortrseffelig, 
udmfierket; . specimen Pragteksemplar. admirably ad 
is. udmserket, fortneffelig; . adapted for udma>rket 
velskikket for; . well done udmoerket godt gjort. 

admiral ['Admiral] Admiral c; Admiralskib n; Lord 
High Admiral Lord Storadmiral, bl. a. Prsesident i 
Admiralitetsretten. admlralship ['ftdmlral/ip] Admirals- 
vsrdigbed c, Admlralat n. admiralty ['Admiralti] Admi- ralitet n\ Marinekommando c; first lord of the .. ferste 
Admiralitctslord. 

admlratloa [ftdmi're'/anl Beundring [for of, undert. 
for]; t Undren, Forundring c [wonder]; in years long 
past it w<u my ., var det Geustand f. min Beundring, 
var det mit Svermeri; note of . Udraabstegn n; he did 
this to ., udmaerket; to the . o^ all his neighbours t. 
Forundring for... W. Irv., TheAlhambra. 

admire [ad'maia] vt beundre; j'nde, svsBrme for; amr 
sserdeles genie vllle; Mr. Newland, the .d [dvn be- 
undrede] and the leader of fashion ; at one time the 
.d of a brilliant co%irt, Genstand f. et gUmrende Hofs 
Beundring; she w€u much ^d [ogs. gjorde megen 
Lykke] cU the btUl; the book was universctUy .d, 
gjorde almindelig Lykke; the suggestion was not m%tch 
.d by the Icuiies Tanken gjonle ikke megeu Lykke (el. 
vandt ikke synderllgt Bifald) hos Damerne; in most 
{or much) admired confusion i malerlsk Forvirring. 
admirer [ad'mai»ra] Beundrer; Elsker c [af of]; she is 
the centre of a crowd of .s, ogs. bun er meget om- 
svsermet. admtriagly [ad'mai'*riQli] ad beundrende, med 
Beundring. 

admissibility [dUlmisi'biliti] Antagellghed ; Adgangs* 
berettigelse c. admissible [dkl'mLstblJ anta^elig, op- 
tagelig, adgangsberettiget ; antagelig, som lader sig 
here; boys are . cit any age between seven and fifteen 
years Adgang bar (el. optages kan) Drenge (*Gatter) i 
Alderen fra . . . til . .; if such people became ., flk Ad- 
gang. admlssioB [ad 'mi/an] Indladelse, F Indslipning; 
dmp Indslipning, Paaslipning; Adgang; Adgang, Op- 
tagelse; Auerkendelse, Indreinmelse; Entree c; Admis- 
sion, 1 s Entree 1 Krone; the ^ of the demands of 
France en Indremmvlse (el. Auerkendelse) af Frankrlgs 
Krav; examination for . Optagelsescksamen . at a 
charge for ^ of Is each mod en Entree af 1 Krone 
pro persona; prices (or fees) of . Billetpriser ; ..dlaaer 
Henscgilde, Ilenselag n. 

1. admit [ad'mit] vt indlade, give (el. tilstede) Ad- 
gang, slippe ind; optage, antage; antage, anerkende, 
indremme; indremme, tilstaa. Se 2. admit! be (or 
get) .ted. ogs. fsa Adgang; be Aed a men%ber op- 
tages som Medlem; a large proportion of the passages 
..ted [af de optagne Stykker] are taken from eaoan^ina- 
tion papers; . a modified supremacy in the Pope 
indremme Paveu cu betinget Overhejhed; . the sig- 
nature OS his own vedkunde sig Underskrifteu : be 
.ted as one of [optages i] the sisterhood; . a stu- 
dent into [optage en Student ved] a college; . into 
[skaeuke . . .] his confidence; . such a notion (into his 
mind) give en saadan Tanke Rum, f. Alvor tro (el. 
tseoke) dette Ac; . it into [optage det paa] his pro- 
gramme; the poet was Aed of [blev optaget i] their 
number, 

2. admit vi Ulstede, tillade; as well as our circunt- 
stances would .. som vore Omstsendigheder UUod det, 
tilstedede; it .a of explanation det lader sig forklare; 
it hardly .a of a dot^t det tilsteder naeppe (el. lader 
neeppe Rum for) Tvivl, *Tvil; there is no kuo ^iing of 
the taxation of [som giver Adgang t. at beskatte] such 
incomes. 

admlttaaoe [ad'mitans] Indladelse; Adgang c; No . 
(eoDcap/ on business)! Uvedkommeude forbydes Ad- 
gang! except by special order there was no ~ at [kun 
v. seerskilt Tilladelse flk man Adgang til] his house; 
deny (gain) . naegte (faa) Adgang. 

admixture [ad'mikt/aj Tilssetning c. 

admoalsk [ad'm&ni/] vt paaminde, formane, advmre. [a i- u ] osv. lanjfe som i far, feal, fool; ['baj Trykstavelse. [ii; hal ,&. ] fall. A. hot. [a] ht«t; [o ] b««rt; [a] inuer; adm 15 adv adaoiltker [dd'mAnl/a] Faaminder c. admonitiOB [ftd- 

moni/an] Paamiudelse, Pormanitig, Advanel o. 8e 1. 

nurtufff admoaitlTe [dd'tnAoitiv] paAmindende, for- 

oaDeode, advarende. admonttor [dd'm&nitd] Paamln- 

der, Fonuaner c. admonitory [(Sd'm&nltdriJ advarende, 

fonn&Q^nde. Fonnanlngs-. 
timon ['&dm^] jur al Administratorerpi^. Sammen- 

trakket af c^minitiratora. 
»diiortlzatloa [ddm&'ti'zei/aD] Admortlkatlnn, Hen- 

Isgj^eUe c under den dede Haand. Sml. mortmcun! 
idiaseeat [ftd'nftsent] voksende paa, paavoksende; . 

yiant Snylteplante. adaate [ad'nc't] vokset paa, paa- 

Tok.*et, tilvokset. 
ftdo >*du] Vldtlanighed c, Besvser, Vrovl, *og8. Be- 

styr, Plunder, Kins n; much » abo%U nothing hvllke 

Ophmveleer f. en Bagatell 'ogs. megen Kvalm (el. stor 

StNAhei) f. ingenting ; make a grecU . ahout trifles 

gere Btort Vsesen af (el. garc OphsByelser over) 8maa- 

tiDg; nfith much • nsed stort Besvaer. 
•dob« [9'donb(i)] ctmr laa (el. ubrsendt) Teglsten c. 
•dolMC^aeo [ftdo'lefdns] Ynglingealder c. 
uioleteent [ftdo'lessnt] opvoksende, i Opvteksten; 
Ynglinge-. 

Iriolph [9'dAlf], Adolphaf [a'd&lfos] Adolf c. 

idonati [ftdo'neils] Shelleys Digt over og Navn for 
Digteren John Keats. 

ideals (o'do^^nls] myth Adonis e. 

tdopt [a'dApt] vt adoptere, antage (et Bam) som sit, 
lage i Barns Sted, F tage (Bam) til sig, hst stlede, 
kDSBsstte; fig adoptere, kneesaette, gere til sin (el. alt, 
sloe <fec), tUegne sig; opts^; . [antage, felge] hia 
odrice; cm ^ed child, ogs. et Adoptivbam; hia .ed 
mtmtry ban andet (el. ny, nye) Fedreland; hia ^ed 
father, amr bans Adoptivfader ; whcU means did he ^ 
.l>rugte ban] to obtain it? his ^ed parents, amr bans 
AdoptivfOTseldre ; . . . motted a resolution which wcu 
unanimoueiy ^ed, der ^nstemmig vedtogcs; « [til- 
egftie 8igl a rule, a view; an ^ed word et Ord som bar 
faaet Hsevd (el. Borgerret) 1 Sproget; for a wonder, I 
can c^gree with you and . your words, og gere Deres 
Ord t. mine; . a lection into [optage en Lsesemaade i] 
ike teart; a word ~ed into the language et Ord som er 
optaget (el. har faaet Havd, Borgerret) 1 Sproget. 

•doptloa [d'd&pjon] Adoption, Antagelse i Barns Sted, 
bsi KDSsaetning. .Stiedning: fig Adoption, Knsesietning, 
Antagelse, Tilegnelse; Optagelse, Indfarelse c; the 
tpeedy . of the contrivance in [Indretnlngens ftnarllge 
Indferelse i] every household; recommending its . into 
Antiigelse til] general use; the country of his . bans 
aodet (cl. ny, nye) Faedreland; the new language of 
their ., som de bavde antaget. 

sdoptlve [a'd&ptiv] Adoptiv; . father, son Adoptiv- 
fader . . . 

Bdorakle [d'dArebl] tilbedelsesvaerdig. adoration 
[id&'rei/9n] Tllbedelse; Hyldest c; pay . to yde . . . Til> 
bedelse. adore [o'dA*] «^ tilbede; fig tilbede; forgude. 
tdorer [o'd&'ra] Tilbeder o; the adored of all ,s alles 
tilbedte. 

sdora [a'dA'^n] vt pryde, smykke; udsmykke, deko- 
rere; forskenne. adoraveat [d'd&'<>nm9nt] Prydelse, 
Prrd e, Smykke n; Dekoration c; Ornament n. 

adoBcalatlOB [ftd&skjn'le'/en] Podning; Mgs Befirugt- 
DiDg e ndenfor Moderens Legeme. 

Adriatic [e>drl'ftUk, ftd-] adriatlsk; the . Adriater- 
bavet. 

•drill [a'drift] ^ i Drift (*prov. paa Reek), flydende 
om. drivende (for Vlnd og Vejr); les, l0srevet (fra Bur- ring Ac); be - vrere i Drift, drive; fig vide hverken 
ud eller ind; vaere p. Vildspor; the spars are -, er los; 
break - gaa i Drift, *prov. komme paa Raek; broken 
. ogs. lesrevet, fra Sarrlng Ac, cut ^ l0se, gere (el. 
skflBre) l08; go - gaa i Drift; go « from the sub- 
ject, fig skeje ud fia Sagen, komme ud p. Vidderae. 
send him . slaa Haanden af bam, lade bam sejle 
sin egen Se ; at eight I nxu turned ., blev jeg kastet 
ud 1 Verden (p. egen Haand); it would be inhuman to 
turn him . [slaa Haanden af bam] in his old age. 

adroit [9'droit] bebsendig, f adnet; . at [bebeendig 
t. at] eluding the blows, adroitly otd bebsendig. adroit- 
BCfts [o'droitnfts] Bebsendlgbed c. 

adscltltloas [Adsi'tifas] tilfejet, tilkommet, laant. 

adscript ['&dskript] s: an . of the soil en Livegen. 

adstrictlOB [ftd'strik/an] Sammenbindlng ; med Sam- 
mensnserpning; Forstoppelse c. 

adalate ['ttdJoleU] vt git ft \ smlgre. 

adalatton [ftdju'leijan] Smiger c, Smlgreri n. adulator 
['ttdjuleHa] Smigrer c. adalatory ['ftdjulatarl] smigrende. 
adalatress ['adjule^trte] Smlgrerske c. 

Adallam [a'dAlem] s; the cave of ^ Adullams Hule. 
Se 1 Sam. XXII 1 A 2 ! Adallaailto [a'dAlamait] Adul- 
lamlt, Frafalden. et Spottenavn der ferst bragtes af 
Jobn Bright om en Oruppe engelske Llberale, som 1 
1866 skilte sfg fra Gladstone 1 Yalgreformsagen. 

adnlt [a'dAlt] a&s voksen c; .. bciptism Voksnes Daab; 
. people; an . passenger; the .s. 

adalteraat [a'dAltarant] Forfalsker c; Forfalsknings- 
middel n. adalterate [o'dAltaraH] vt forfalske, om 
Vare eller Ment. adalteratloa [adAlte'reTan] Forfalsk- 
nlng c. adalterer [a'dAltara] Horkarl e. adulteress 
[a'dAlt(a)r68] Horkvinde c. advlterine [a'dAltarain] Hore-; 
ueegte; ulovlig; s i Hor avlet Barn n. adalteroas [a'dAl- 
taras] skyldlg i Hor, tegteskabsbrydersk, boragtig. 
adaltery [o'dAltari] Hor, ^Egteskabsbrud n; Ukysk- 
bed c. 

adaltneas [a'dAltn^s] Modenbed, *ogs. Voxenbed c. 

adaaibrant [a'dAmbrant] givende et (Skygge)rids, 
skit8erende(*8kixserende),8klt8eret(*'skis8eret). adambrate 
[a'dAmbre't] t?^give et (Skygge;rid8 af, skit««re (•skissere), 
gore et flygtigt Udkast til. adnmbratloa [adAm'brei/an] 
(Skygge)rids, flygtigt Udkast n. Skitse (•Skiase) c. To 
see in it the - [et Skyggerids] of some deeper mysttry. 

1. adast [a'dASt] forbreendt, sveden; ter; skrebelig, 
skar; med bidsig, betsendt, inflammeret; a specimen, 
shrivelled and .. 

2. adast [a'dAst] st0vet [dusty]. 0. Eliot, Romola. 
adasted [a'dAStid] a, se 1. adust! advstlon [a'dASt/an] 

Brand; Opbedning; Terbed; Hidslgbed, Betsendelse; Ud- 
brffindlng, Kauterisation c. 

1. advance [ad'vans] vt beviege (el. fare, r>'kke Ac) 
frem; fremseette [en Mening an opinion; en Teori a 
theory]; bcfordre, forfremme [en Officer on 
officer], lade avancere; paaskynde [Modningen the 
ripening]; frem me [deres Interesser their interests; 
Kirkens Sag the cause of the Church], frembjselpe, op- 
bjselpe; forskudsvis udrede [Penge money], for- 
streekke med [Penge money], Isegge . . . ud for. Se 
advanced! . a claim fremRsette (el. fremkomme med) 
et Krav; • matters foregribe Begivenbederae ; - him 
the money, ogs. gare Udl»vg. 

2. advance vi avancere, gaa frem el. firemad, rykke 
frem; brede sig (videre og videre), om Luer; rulle frem, 
komme (frem)rullende, om Balger; fig avancere, gore 
Fremgang el. Fremskrldt; fig gere det farste Skridt 
[make the ctdvances] ; ^ avancere, blive forfremmet el. [e^ bote; [o"] so; [ai] I; [an] out; [C] the; [p] thin; [/] she, [g] meaatire; [i]] siw^y. [a, a, e] osv. vaklende med [a]. adv 16 adv befordret; mere stige, i Pris; his advancing age 
hans fremrykkende Alderdom; . [rykke, rykke frem] 
agcuHst the enemy; . in years komme op 1 Aarene; 
^ on the last bidder overbyde sidstbydende ; the 
Turks -d upon [rykkede (frem) mod] Vienna; we saw 
three figures advancing upon [komme Imod] us, 

3. adrance [ad'yans] s FremryknlDg, fremadgaaende 
Bevaegelae; Nsermelse; Fremrykketbed, Stilliug fremfor; 
fig Tllneermelse c; ogs. fig Fremskridt n [progress]\ Frem- 
gaog, Bedring c [mending]; mere O^crbud n; mere 
Avauce, Fordel, Fortjeneste; Befordrlng, Forfremmelse 
c, Avancement; Forakud, Udlieg n, forstrakt Sam c, 
the concerto is a considerable . upon [Fremskridt fra] 
his previous compositions; make .« bl. a. B0ge en 
TilnaBrmelse ; mdke ^s to bl. a. iege en Tllnsermelse 
med, nterme sig Ul; make the ., the (first) >a gero 
det ferste Skridt; science has in recent years made 
great .«, gjort store Fremskridt; A ma4e large ^stoB 
gjorde store Udlaeg for B, forsked B (el. foistrakte ('for- 
strak) B med) store Summer; make prodigious . [mserk- 
veerdige Fremskridt] in the knowledge of the language; 
meet his .8 komme ham Imede (p. Halvvejen); put 
off at an ., mere afiuette m. Avance, m. Fordel; 
recuiy for an . f»rdig t. Fremrykning; passengers 
must be booked well in ., en rum Tid 1 Forvejen, 
'ogs 1 god Betids; pay in ., paa Forskud, forskudsvls; 
payable in » som erlsgges forskudsvis; waJk in • 
gaa foran ; gaa (el. drage) i Forvejen ; in ^ of fremfor, 
foran ; the legislature is sometimes in . of [forud for] 
public opinion; I have the news in . of [tar] them; 
aitucUed a little in . of [foranj the smokestack; A is in 
^ to B a thousand pounds, staar i 1000 Funds Forskud 
til B; be on the ., under Fremrykning; Ney dashed 
on the . of the allied troops, kastede sig oyer de 
allierede Troppers Avantgarde. 

advanced [ad'vanst] fremrykket; fig fremHkreden 
[Tsenker thinker], the day (month, morning) was far - 
det var langt op ad Dagen, *langt p. Dag (langt ind 
(*ude) i Maaneden, langt op ad ('langt p.) For- 
middagen) ; • sheets Udheengnark ; the preparations 
reached a comparatively - sta^e (of progress), et for- 
holdsvis ft«mrykket Stadinm ; text-books, introdt*ctory 
and ., for Begyudere og f. Viderekomne; as the work 
became more ~ eftersom Arbejdet skred (el. rykkede) 
frem, eftersom det led med Arbejdet; people in . years 
Folk i fremrykket Alder, {eld re Folk ; the inhabitants 
were not far - [komue langt] in civiliscUion ; , in life 
i en fremrykket Alder, en aeldre Mand, pi seldre Folk. 

Iidfaace-giiarii [ad'ya'Dsga'd] ^ Ayantgarde. 

adTancement [ad'yansmont] Fremskrlden; fremskreden 
Tilstand; Fremme, Fremhjslp, OphJsBlp; Forfremmelse c, 
Avancement n; forskudsvis Udredelse c; for the . of 
science t. Videnskabeligheds Fremme. 

adTaae«|money [ad'va'ns mAui] forstrakt Sum c, For- 
skud; Udlffig fi; ^ Udgaaningspeuge jpl [. om wctges]; 
— note ^ Anvlsning e paa Udgaanlngspenge. 

adraacer [dd'vansa] Is. Fremmer, Fremhjselper ; Bod- 
merist c [^ on bottomry]. 

adTance-sbeet Udbsengsark. 

1. advanUge [dd'vantids] Fordel; Overveegt e, For- 
trln, F *Pnd; Gode n; confined lodffings, their .« and 
disadvantciges, deres Fordele og Mangier, deres For- 
dele og Ulemper. deres Dyder og Lyder; if they find it 
to their - dersom de finder deres (*8in) Fordel deryed; 
gain an . over (undert. of) them, en Fordel over 
dem ; he had greatly the . over [bl. a. et stort Prse 
fremfor] his brother officers; you hewe the ^ of me p jeg bar ikke den Fomejelse at kende Dem ; J foil to 
see thai you have any . of (or over) your brother, at 
du bar nogen Fordel ftemfor (el. uoget forud for) din 
Broder; Uike > of fere sig til Nytte, p' nytte; dadlende-. 
benytte sig af ; overliste, narre, F enyde, F •ogs. lure. 
They should in every instance endeavour to dis- 
guise their position, or . may be tetken of them by 
those with whom they have to deal; have him at . have 
en Fordel fremfor ham; have (el. faa) ham i sin Magt: 
overrumple ham; to the best . paa det fordelagtigste, 
m. sterst Fordel; i det bedste (el. fordelagtigste) Lys; 
in the saddle he did not appear (or esehihit, look, 
show) to ., yiste ban sig ikke (el. tog ban sig Ikke 
ud) t. sin Fordel; look to better > tage sig bedre ud; 
can be used to equal . , med ligestor Fordel ; a com- 
parison that wottld hardly be to my », vllde falde 
ud t. min Fordel; sdl (work) to . s»lge (drive) m. 
Fordel; under every _ under de gunstigste Forhold, 
under de tcenkelig gunstigste Omstssudlgheder; a book 
that students may consult with ., med Fordel, m. 
Udbytte; the illustrations might with • [gerne] have 
been n^ore nunterous. 

2. adTantage [ed'yantids] vt gavue, hjselpe; frem- 
hjselpe, opbjeelpe. 

adrantage-gronod ^ fordelagtigt Ternen [vantage- 
ground]. adTaatageons [iidvan'teidgas] fordelagtig. 
advantageonslj [-11] od fordelagtig; med Fordel, med 
Nytte. advantageonsaeas [-n^s] Fordelagtigbed c. 

adTent ['Hdvent] hst Komme n, Tilkommelse, Til- 
komst; Advent c; from Joan of Ar&s . [Fremtrseden], 
the English power in France had gradually declined. 
Death's dreadfid .. adreatltlons [ILdvan'tiJos] tilkom- 
men; fremmed; tilfVeldig; ikke arvet, ikke medfodt. 
adTeatlve [ad'ventiv] ^ tilfoldig (el. spredt) forekom- 
mende; s f flremmed c. adTeataal [Ad'yenijaal] Ad- 
vents-. 

adTeainre [ad'vent/a] Hsendelse c, Treef; Evcntyr n, 
(eventyrlig) Hsendelse, Oplevelse c; Vovestykke, farligt 
Foretagende; mere gU Handelsforetagende n, Spekula- 
tion, is. tilses; Ekspeditlon, Rejse, Kabmandsfsrd; 
Ladning c, Varer pi sendte (el. forskrevne) p. Spekula- 
tlon; gross . Bodmerl n; . in a mine Gmbelod, Kuks 
e; his ., ogs. hvad der var hsendt bam; the ^8 of his 
life, ogs. bans Oplevelser; be out in search of ^s 
vaere ude p. Eventyr. adveaturer [dd'vent/ara] Vove- 
bals; Eventyrer, Lykkcridder; f re)sende Spekulant, 
Rejsende c; a Scotch . en skotak Eventyrer, en for- 
l0ben Skotte. adveatarcss [ad'ventjarto] Eventjrerake 
c adTeataroas [ad'veut/aras] forvoven; eventyrlig. 
adTentnroaaBMS Forvovenhed; Eventyrllghed c. 

adTerb ['advab] gr Adverblnm, Biord m. adverbial 
[dd'ya bjal] adverbial, adverbially ad adverbialt, som 
Adverbium. 

adTeraarla [ftdva'ssB •ria] antiq Kladdebog; Kotioeboge. 

adTersary ['ftdvasari] Modstander, Modpart; Modspiller; 
Satan c [1 Pet. V. 8]. adversatlTe [dd'va sativ] gr adver- 
sativ, modstettende; s modssettende (el. adversativt) 
Ord n. advene ['Hdva s] modsat; ugunstig, ulykkelig, 
uholdlg; through . circumstcmees under ulykkelige 
Omstsendigbeder; i Modgang; . fate or fortune ulykke- 
lig Sksebne, Vanskssbne; . party ModpartI n; .. fvind(s) 
Modvind c adTerseaesa ['ftdvasn^s] Modssetningr, Mod- 
strld; Ugunst, Ugunstighed, Uheldigbed c. iidTeralty 
[dki'vasiti] Modgang e; in the school of ^ i Modgran^na 
Skole; in setuons of . i Modgangen« Dage. 

advert [ad'yat] vi: - to Imgge Mierke Ul, veere op- 
mflsrksom (el. have ain Opmserksombed rettet) paa; [a- 1- u] oav. lange som i for, feel, fool; ['ba] TryksUvelse; [&] bat; [&] fall; [A] hot; [a] hut; (a J hurt; [dj Inner; adv 17 aff gere opmserksom paa, omt&le^ AdTtrtoBM [ad'vd'taiiB] 
Opma^kiomhed o; Immw . to laegge Msrke til, y»re 
opmaBTkaom (el. bave Bin OpmsBrkflomhed rettet) paa. 

1. MveitiM ['iUlvdtaiz] c< undezrette [ham om 
Mm of]; ayertere [et Hua tilBalgs, tUleJe a house for 
tale, to I«l], bekendtg0re, fremlyse [ftmdne Stiger 
property fou$%d[,, efterlyie [en Deserter (^Remllng) 
a nmotoay]; . Utings lost avertere efter noget tabt. 

2. adyertlM vi avertere [efter en Kontoriat for a 
dfrk]. 

Mifiertiwaieat [dd'vatiBmdnt] Underretnlng, Bflerret> 
ning; Annonoe, Bekendtgerelse o, Avertissement n. 
adfeftlaar ['Advataiza, ttdva'taiza] Underretter;' Aver^ 
tereode; Efterlyser; Annoncetidende c, Avertlssements- 
blad h; Morning Adeertiter: Organ f. Geestgiyere og 
Vsertshnsholdere. advertialag Ayertering e, fto; . 
eokumns Ayertlaaementaapalter, office Annonoebnreau n, 
voti Annonceyogn. 

advlee [ad'yala] Raad n; Betaenknlng o, Reapona n: 
is. i pi Efterretning; tNere Adyia e. ^ 1. euti a hit 
(or piece) of . et Baad ; good « gode Raad pi; eeverai 
pieces of • flere Raad ; it is the only [det eneate] . I 
can give yon; take . a0ge Raad; lade aig belfere; 
indhente (en) Betaenkning; aege Laege; the . of the foe- 
uUy Faka1tet8-Bet»nkningen, -Reaponaet; according to 
(or hy) laal ^ if0lge de aeneate Bfterretninger ; a< (or 
en) the ^ of paa Ena Raad; tusting on (or under) the . 
of Dr. N, oga. efter Dr. N'a Raad; ..boat Ayiao-Baad e, 
-Fart0j n. 

adviaablUty [advalzd'biUtt] Raadelighed, Tilraadellg- 
h€d e. adTtaable [ad'vafsdbl] (til)raadelig. advlae [ad- 
'vaiz] ei raade; tilraade; nnderrette [om of]; mere 
a^faere; iU-adeised mlndre yel betsenkt; well-cuMsed 
yelbetspnkt. adylae vi oyeryeje Sagen, oyerlaegge; . 
with raadfore aig med. adflaedly [ad'yaiddli] ad med 
OyerliBg, med beraad Hu. adylaer [ad'yaiza} Raadgiyer; 
Underretter o; legal . juridlak Konaulente; spirihtal . 
Sjteleaerger c. adyliorj [ad'yaizari] raadglvende; . 
power raadgiyende Myndlghed. 

adTOeacy ['ttdyokaal] Foravar m, Adyokatnr e; his ^of 
[oga. at ban g0r aig t. Talamand f] Irish rights; his ^ 
cf [at ban tager Ordet f.] on inquiry into . . .; they 
nould gioe him their ., gere aig t. hana Talamsend. 
The people were grateful for this .. 

1. advocate ['ftdyok^t] la. ae Adyokat; fig oga. Tala- 
mand; Forfeegter e; the Adnoeate theol Talamanden O: 
Frelaeren. 

2. adyoeato ['ttdyoke't] «l forayare, forftegte; udtale 
sig (el. tage Ordet) for; .Ma couaa forfiegte (el. tale) 
bana Sag. adyoeatesUp ['ftdyok^t/lp] Forayar m, Sag- 
fonel, Adyokatnr e. 

adTOweo [ddvan'i*] Klrkepatron, Kaldaherre c. ad« 
yowaoa [dd'yanzn] Kaldaiet, Ffttronatsret o [right of.]. 

adyaaalo [ildi'nftmlk] krafHea. adyaamy [a'dinaml] 
Kraftedeabed, KnAIeabed c. 

adytam ['ftditAm] Adyton it^det allerbelligate el. inderate. 

adz, adso [iUSz] Bedkerekae, Tsengael, *B0dker0z, 
Dizel, Texel e [addiee], 

a. Ord med » or her ofteat opflarto mod 8krlT0> 
maadea o. 

ggag f o p t ia [i'go'gr&pila] Haarkngle, Haarbold, *Haar- 
bale, p Troldneaten; boa Fogl: FjerboUe, ^oga. Fjfle^ 
bal e. 

* M a later day, learning how suspicion had ad- 
certed to [yendt aig mod] his employer, he dared not 
Hate the truth. Engineering 1887 679 >. •gor ['i'd^aj unin ayg; a Leegeattoet, Sygeattoat e. 

ngflopa ['edsilApB] paih Byld i 0jekTOgen; 0Jeflatel o. 

»gla ['i'd^ia] myth iBgide; fig .aSgide e, Skjold (og 
V»rge), Vaem n. 

■grotat [i'groot&t] usUv (er) ayg; a Sygeatteot, Liege 
attest e; . degree Kontinoation, Kontlnnatlonaekaamen 
0, paa Omnd af Sygdom. 

JEaeld [i'nlid, 'Injld] a: the . JEneiden. 

Aollaa [l'o«l]an] sollak; . harp or lyre .Ak>labarpe, 
Vlndbarpec. sollptle [i'&Upall} Dampkugle, Vindkugle e. 

0oa [i'an] Verdenaalder, Evigbed e; they ma^ endure 
far into the .a of futurity, ud 1 en meget lang Frem- 
tid, f eyindellg. 

aerate ['ee'^re't] «f forblnde med Kolsyre t: lAde optage 
Luft; aoo arterlallaere, renae; .d hrecid Luffcbrad. Sml. 
A. B. C! ^d waters Bmallmonade, f *Braa e. aora- 
tloB [ie'«'re*/an] Forblndelae med Knlsyre t; "oo Ar- 
terialiaatlon; agr (Jordena) Udlaftning e. aerial [e'i'rial] 
Lnft- ; bejtliggende, beij ; eeterlak ; . feats Lnftknnater; 
. roots Luftredder. 

aorlo ['sB'nl, 'lori] (0rne)rede c (*fi); 0mennger pi; 
fig Af kom n [ayry, eyryj. 

aorlferoaa [ee'^'riforoa] luftfarende. aorlfleatloa [se'^rl- 
fi'kei/an] Forblndelae (el. Meetnlng) med Lnft; Oyer- 
gang til Lnftform; Lnftformlghed e. aerlfom ['fe'«ri- 
fft*»m] luftformig. aerify ['se'nlikl] vt indbringe Luft 1, 
tylde (el. forbinde) med Lnft; foryandle til Lnftform. 
aerodyaaailoa [ee'rodl'nilmika] A^rodynamik o. aero- 
graphy [se-»'rfigrafl] Adrografl c, Beakrlyelae af den 
atmoafseriske Luft. aerolite ['»'»roIait] ASrolit, Meteorit 
Meteoraten c. aerolHIe [8e-*ro'litlk] Meteoraten-; . iron 
Meteorjaem. aerology [ae'^'iftladsi] Adrologi, Lnftlsre c. 
aerometer [ee-^'rAmita] Aerometer n, Lnltmaaler o. 
aeroaaat ['fie'«ron&'t] Aeronaut, Luftaklpper, Ballon- 
f0rer e. aeroaauttes [ee**ro'n&'tika] Luftaejlada c, LufV 
akipperl n. aerophyte ['8e-*rofait] ^ Luftplante c. 
aeroatat ['se •rostlLt] Ai&roatat, Luftballon e, Luftakib n. 
aeroataltea [ae'^ro'at&tlka]. aerostattoa [8e'«ro'ate*/8n], ae 
aeronautics! 

•rago [i'ru'goa] Ruat e; Spanakgrent n, 

Msthete ['ea)>i-t, 'i'a)>i't], ftc, ae esthete &c\ 

•t., ae cBt€UJ 

staU 1 en Alder af. Forkortet af lat. cBtatis; a por- 
trait of Dobbs . 25, i 26aai8-Ald6ren. 

aotltes [e^i'taitlz], •tites min A«tit, Omeaten, Klapper- 
Bten c feaglestone]. 

afteo [9*Mi] ad: . of him f ligeoyerfor ham [in 
front of Mm J. 

aflur ^'fii'*] ad Qemt, langt borte; -. off f langt borte 
[far off]; from . langyeja, langyejs fta; paa lang Af- 
Btand, f *paa lange Leder. 

affkblUty [i&fa'bUlti] Venligbed, Omgsngeligbed, Ned- 
ladenbed o, nedladende Vieaen n. afllable ['ftl^bl] yen- 
Ug, omgiengelig, nedladende. 

affair [o'fte-a] AnUggende w, Afftere, Sag; Forretning, 
Alltere; ^ Faegtnlng, Afftere o; continental ^s, the state 
of .s on the Continent Forboldene (el. Sagomes Stil- 
ling, Stillingen) p. Faatlandet, de kontinentale Aflkerer; 
quite a different . en ganake anden Sag, noget ganake 
(el. belt) andet, F *andre Boiler, thatfs his . det bliyer 
hana Sag, han om det, det maa ban om; an ^ of 
posts '^ en Forpoatfaegtning ; the smallest . in the 
shape of a church [den mlndate Tlngeat af en Klrke] 
/ had ever seen; on his private .a i priyate Forret- 
ninger. 

affect [o'fBkt] vt afBcere, (ind)yirke paa, paayirke; 
ber0re, yedkomme [yore Intereaaer our interests]; aiB- {et] hate; [o«] ao; [ai] I; [an] OHt; [fS] the; [p] tMn; [/] she; [s] meaaure; [q] ting; [a, a, e] oey. yaklende med [o]. 

2 aff 18 aff cere, angribe [Ojnene the eye*] \ afflcere, gere Indtryk 
paa, lere; Btexnme, gere . . . stemt; leegge an paa [en 
letlivet Skrivemaade a frivoioue style] i geme antage 
[en nind Form a round figure]; give Big Mine (el. Ud- 
seende) af, bykle, affektere; ynde, gore af [f<mey]. 
8e 1. airt her eyesight is .ed hendcs Syn er afficeret 
(el. noget svsekket); It€Uian poetry hits powerfidly .e<2 
[paaylrket] some of our greatest minds; the matter .« 
[Sagen berorer] landowners quite cm much cw tenants; 
this does not . (lie principal question Hovedapergs- 
maalet bliver uberert heraf ; the .ed person, is. den 
angrebne; hotv did it . the king? is. bvllket Indtiyk 
gjorde det p. Kongeu? f bvorledes tog Kongen det? 
de^y ^ed dybt rort; . [tragte efter, atile til, tage 
Sigte paa] imperial sway; . ignorance hykle Uriden- 
bed, lade (ogs. *anstllle Big) Aremmed; . a stare 
lade forundiet, ogs. *8pille den forandrede; . the 
character of an [give alg Udseende af at bave vteret] 
eye-fvitness; I .ed to be satisfied (to overlook him) jeg 
lod 8om Jeg yar tilfreds (lod som jeg ikke saa bam, 
ovena* bam m. Fonaet) ; a soft huff colour is much 
.ed [yndet, 80gt] hy brunettes; . him, ogs. baye til- 
oven f. bam; .ed [rert] to tears; .ed with [angxeben 
af 1 ophthalmic^ 

affectatloa [lUifek'teiJan] Leeggen an, Qiyen sig Udseende 
(el. Mine\ Affekteren; Affektation, tvnngen Eiterlig- 
nlng, foiceret Strfeben c, noget yillet n; his absurd . 
of scholarship bans urimelige Lyst t. at agere (el. 
gaelde f) laerd; .. of wit Vlttigbedsjagt e. 

affeetod [a'fektid] Is. affekteret, knnstlet. affectedly 
ad paa en kuostlet (*ogs. tilgjort) Maade; mod Fonset. 
affeetadaeM Forstillelse; Aflfektation e, aiTekteret Vaesen 
M, 'ogs. Tllgjortbed o. affseUbillty [ofekU'bUiti] Paa- 
virkeligbed, ModUgeligbed c. affectlble [o'fekttbl] 
paaylrkelig, modtagelig. affectiag [d'fektli)} Is. roreude, 
bevfegelig, hjertegribende. affectlagly ad paa en roreude 
(Ac) Maade, 1 gribende Ord. 

1. affeetioa [a'fek/au] Affekt, (Sjcels^stemniDg; (vie- 
sentllg) BeskafTeubed ; (naturlig) Tilbejeligbed, Lyst; 
Velyilje. Hengivenbed, Ka^rlighed, 0mbe<l c; figure, 
weight dtc are .a of [vsesentlige Egenskaber ved] bodies; 
love, fear, and hope are .8 of the mind, sja'lelige 
StemulDger el. Affekter; conjugal . eegteskabelig 
Ka>rligbed; feel (or have) an . for (sjceldnere to, 
towards) n«ere Godbed el. Tilbejeligbed for; my chief 
had no great > for me, ogs. min Chef bavde ikke stort 
(el. syndcrlig, *og9. noget storre) tilovers f. mig; sheupon 
whom his soul's .s are fixed, ogs. den bans Hu staar 
til; gain hie . vlnde bans Godbed el. Hengivenbed; 
the mistress (or queen) of his .« bans Hjertes Dame. 

2. affection vt, \ nierc Tilbejeligbed (el. Godbed) 
for, gere af. 

affcetioaal [a'fek/onai; Stemnings-, Affekts-, stem- 
niDgsmicssig. affeetioaate [a'fekjan^t] kferlig, am, ben- 
given; an . [venligt] countenance; your . [henglvne] 
daughter. affecUoaaiely ctd emt, kserllg. affeetioaate- 
Bcss [a'fekjanitute] Hengivenbed c. 

afflanee [a'faians] glvet LeAe n, Tro, Trolovelse e; . 
in, poet TlUid til, Tro paa. afliaaee vt forlove; trolove 
Big med, feeste; poei sksenke sin Tillid, slaa Lid til, tro 
paa; the .d one bendes Ksereste (bst Ftestemand). af* 
flaat [d'faiant] Bekraeftende, Srktoringsudisteder c. af- 
MavH [&fl'de*vitl beediget Forklaring, Erklaering, Be* 
krseftelse. Attest; Bekneftelse, istedenfor Ed; Leveattest e. 

afllliaie [a'fllie^t] vt antage i Bams Sted, adopteie; op- 
tage, som Medlem; « (on, to) ndlaegge som (Baine)- 
fader; >d school Filialskole, Anaeksskole; (Univeisltets)- filial c; .d society Filial e, Filialselskab, *ogs. tUsluttet 
Selskab n. afflliatioa [aflli'effan] Adoption. Antagelse i 
Bams Sted; Optagelse; Filial e, Filialselskab h; jur 
Udlcegoing c, af Barnefliuler, som Baraelkder; take 
out an . summons against him tage (AmtB)resolution 
p. bam, p. Baroefaderen. 

alflaage ['iiflnids] t uut Affioage, Afilnerlng c. 

afftaUy [d'finiti] Svogerskab, Slsegtskab n, Oveivus- 
stemmelse, Lighed; Forblndelbe, Sammenbteng; chem 
Aflinitet c, Valgslfegtskab n; langt4ages which bear a 
dose . to [er i naer Sliegt m.] the Greek; silver hcu 
little . to [Affinitet til] oxygen. 

afttna [a'fi^'m] vt stadih^ste [Dommen the j%tdgmeHt]\ 
ndtale, bekitefte^, paastaa; vi, bekreefte, paastaa. af- 
flrmaaee [a* lb mans] Stadfsestelse; Konflrmatlon c, af 
Testament, i nogle tllff.; a statute in . of common law 
en skreven Lov som stadfcester den UBkrevne. afttraiaat 
[a' fa man t] Bekriefter, Bekneftende c. afllnaailoa [afa- 
•me'/an] BekreDftelse; Forsikrlng; bejtidelig Foraikring, 
Bekxseftelse e, istedenfor Ed. afHrmatire [a'fa-mativ] a 
afflrmativ, bejaende, bekrseflende; bekraeftende, stad- 
feestende; the French imperative ., Imperativ uden 
Nsgtelse; an act . of common law en (skreven) I>o7, 
der stadisster den uskrevne. annnailve s bejaende 
(el. bekrseflende, afflrmativt) Ord n; Bejaelse, Be- 
kneftelse c; answer in the . besvare bejaende, med 
ja; vi: svare bekraeftende, svare ja, give ct bekrsefteude 
Svar; being cmswered in the - da ban (kc) flk et be- 
kraeftende Svar; there were seventy votes in the ., Ja- 
stemmer. 

afAmar [a'fa'ma] a, se alttnaaatl 

affix [a'flki^] vt tilf^e, vedfeje, tilbienge, fsej<te, haDuge 
(el. fH^ste, saette) paa el. til, kuytte; we *ed our names 
vi satte vorc Navne under; . his seal trykke sit Segl 
under [et Dokument to a document]; names .ed [ooiii 
er knyttede, som knytter sig] to ideas; . a syUahle 
to a word aiBgere eu Stavelse, tilfaje en Stavelxc 
Slutningen af et Ord. affix ['&fiks] gr Affiks n. 

afliatloa [d'fle'/an] Paabla^snlng, Paaaandlng c. af> 
flatas [o'lle'tds; Pust n; (poetisk; profetisk) Inspiration. 
Beaandehe; med Trn^kluft, p Tnek c. 

aflliet [a'flikt] r/ bcdreve, lengste; pine, plage; bjem- 
s0ge; ^ed ogs. nedbojet; ^ed at bedrevet over; .ed hy 
(or with) great misfortunes bjemsugt (el. ramt) af 
store Ulykker; .ed with (undcrt. hy) the gout placet nf 
Podagra afflletioa [a'Alk/dn] Sorg, Kummer, Graun- 
meUne; Lidelse, Plage c, Kors n. afllictlTf [d'fllktivj 
smertelig, smertefuld; kuromerfuld. 

afHaeaca ['ftfluans] Velstand, Overflod c; this raised 
him to (a ^cUe of) ., gjorde bam t. en velstaaende 
Mand. afflnent ['aflucint] overfl0<lig; s Biflod c, Till0b ti, 
*ogs. Bielvc. afAnx ['ttflAks] Tilstremnlng c [af Blo<i t. 
Hovedet of blood to the headi. afllaxloa [a'flAk/au} s, 
se afflux I 

afforce [a'f&**s] vt forstirrke (Jury, med nye Me<l- 
lemmer). 

afford [a'fl «d] vt yde, frembringe, afgive, give, Icvcre; 
mere kunne sielge, kunne levere, t. en vis Pris ; be- 
stride, have Raad til. overkomme; • occommoda^ton 
for [bave (el. a^ivc) Plad-s for (el. til)] sixty persons; 
the best medical assistance the town .ed. som kuade 
skaffes i Byen; the finest clothing the market ^b, soia 
Markedet kan levere el. pnestere; « [yde] oonaola- 

^ bekraefte, som almindelig er ligt •stadfieste*, bc- 
tegner i jnrldlsk Brag ogiaa overhovedet at ndtale 
noget i positiv Retning. r«- 1' q) oay. lange aom 1 for. fael, Ibol; I'ba] Trykstavelae: [&] bat; [A] foil; [A] hot; [a] bwt; [a] buri; [a] Innar; aff 19 aft Uoh: J catmol . mysdf [kan ikke hmve] that pleeuure; 

tkf riUagB .« [aJ^ver] comfort able quarten; grapei . 

rder, giver] wine; he eon ~ his son a liberal aXUnoanee, 

^ve slD Sim nindellge Maanedspenge ; we cannot . U 

n bar (*ogs. vi Kr o») ikke Raad dertil, *og8. vl har 

ikke Magt t. at koste det; we can no longer . [har Ikke 

li^Dgere Raad t. at holde] a governess; my mother 

(Qnnot . me [har ikke Raad til at give mig, *og«. kan 

ikke koBte mig] another suit of dothes; you ccm . 

«j^> the time too; I can . to jeg har Raad t. at; jeg 

kftD fiude mig 1 at . . .; umMe to . (holde, *og8. koete 

sif ft«<f«r lodgings; Adams can . [leyere] mne at a 

Im prke than Benson; he can . [afee] a sum yearly 

in ^utrity. 

affortft [e'fiiist] vt forvandle (el. udlsegge) til Skov; 

bepIftDte med Skov. affonstatioa [df&ri'8te>Jdn] For- 
y«ndllng (el. Udlseggetee) til Skov ; Beplantning c med 
Skov. 

tMnj >*frei] vt poet foiskrekke; s Slagsmaal, p. 
offeotUgt Sted: Opleb n, Tumult e. 

•Mykt [d'frait] vt forskreekke, skreekslaa; s Skreek, 
Alt&atiOD c. 

tftoat .a'frADt] vt made, Anefgt t. Ausigt git; for- 
na^rme; forhaane; • danger mode (el. trodse) 
Faren; 6e ^ed with him vsere (. . . blive) fomfermet 
p. bim. affkDBt [o'frADt] « Fomflermelse ; Forhaanelse 
c; d((er an . to, pass an ^ on tilfaje ... en For- 
Q^nnelse; vise . . . Haan; cm • offered to me [en For- 
nicrmelse mod mig] as her g%tardian. afflroBter For- 
n;pnn«?r c. 

iffbilta .d'Hu'son] Paagydning; med Badning c. 

if^kaa ['ftfgftn] amr heeklet (el. stukket) Yogntseppe; 
Sofitspppe M, *8oftil0ber c. Af^liaa ['&fgftn] afghansk; 
t Afebaner e. If^hanlitaa [&rgtol8t&Q] Afgbanlsun n. 

aeM la'fi Id] ad i Marken; ^ i Felten; ud paa Mar- 
ken; ^2^ i Felten; ud; fig xeOL Vildspor, *ogB. ude paa 
Yiddeme; far - vldt og bredt, lange Vejc; further , 
Irt'DKcre (ud, bort) ; go (or look) - se sig om; go far - 
for pfK 8lg sterllg Umage m.] a thing; he has no time 
io go far . for [at umage sig langt for at faa] society; 
Ifod . f0Te vild. 

lire >'ftLi9] ad i Brand; she was dU > hun var lutter 
Tjt oe Flamme; set • stikke (el. stctte) 1 Brand. 

•flaae [a'fle^m] ad i Luer, i Flammer; be . staa i 
Loer; fig komme i Gl0d, i Brand; set . stikke (el. 
«vi>tte) i Brand. 

allo«t[d'flon] ad flot, flydende, svemmende; tilsas, ade; 

iig paa Farten, i Beviegelse. Se ashore! time « bl. a. 

Firt«ud; be - vsere flot; v«re tilses, vaere ude; veere 

j p Togt; mere vaere 1 Oml0b; a detective is -, er ude, 

I er p. Farten, er paafeorde; attain a gretUer speed 

ffcoH any ship ., end noget Skib, der flyder p. Seen; 

oH tkipe . alle Sklbe som er i Farten ; the gangway 

I asd quarterdeck were -, stod under Vand; rumonrs 

gH . der begyndcr at gaa Rygter om] that . . .; keep 

. bolde (refi holde sig) oppe, holde (. . . sig) oven 

Vaode, holde (. . .sig) flot; »et her ^ bringe Sklbet 

I Sot; rumours have been set ., er satte i Omlab. 

afoaa yfo"m] ad i Skum; the sea <• oK ., staar 1 et 
(^knm [is oil in a foam], 

afMt 'a'fntl ad tllfods /on foot, by foot]; fig 1 Gaerde, 
i Gaor, i BevKgelae, paa Benene; a design is . der er 
en Plan (el. noget) 1 Gserde; get . agtUn komme p. 
Benene, efter Sygdom. 

afara [a'f&'*] ad k prvsp, ae before! «aald fomsevnt, 
bemeldfc; .tlioaykt, a: malice . Overleeg n [malice 
prtpense]. a fbiilorl [e^ a'*/i'&*rai] lot med des atarre Gmnd, 
med deato stserkere Faje; end mere. 

afoal [e'fiaul], ad, ae fault A vessd ran . of us. 

afraid [d'fre^d] a bange, rsed; I am ^ so jeg er bange 
(el. rsed) f. det ; **Your fortune . . . but you hcwe no 
fortune". "I am . not . . ." Nej, Jeg er bange for det; 
/ am much . she wiU, meget (*oga. sterkt, F atygt) 
bange for, at hun (det) vil ; the keeper was . for his 
life, bange f. ait Liv; » of death bange f. Daden; . of 
her mother bange (el. rsed) f. ain Moder, f *oga. rsed 
ain Mor. 

aAreah [a'Aref] ad paa ny, *oga. paansrt, F *paa n3rt 
Lag; staH ., ogs. begynde p. en frisk, *og8. begynde 
p. ny frisk. 

AfMe ['&fHk] afrlkanak t; • heat en aand tropiak 
Hede. AfHea ['ftfirika] AAlka n. Af^ieaa ['ftinkan] 
af^ikanak; a A(Hkaner(inde) c; . traveUer Afrikarej- 
aende. Aftrleaadar ['ftfrik&ndd] Afrikander, Sydafrikaner 
c, Efterkommer af europaeiske (is. hoUandake) Kolo- 
niater. Afrteo ['HftikoB] hind Negeralave c. Afrldia 
['ikfridia?] pi Afrldier, en afi^hanak Klan veat ft ayd f. 
Peshawar. 

afrtt ['&fri(')t. d'frit], afHte ['ftflrait] (ond) Daemon, 
DJeevel c, i mahomedansk Mytologl [ufreet]. 

aft [a'ft] ad ^ agter; agterlig; agterind, om Vind; 
let the guns be pointed more ~, mere agterlig. 

1. after ['a fte] prcep efter; placed in a line one • 
another, den ene efter den anden ; BtUtteships cf ih% 
future (. Admiral RSveHUre), efter Admiral R.; . aO 
naar alt kommer t. alt; alligevel; things wUl be so 
different . tomorrow, fta imorgen; • supper efter 
Aftensmad(en' ; « a year efter et Aara Forlab ; . next 
year Ira naeate Aar; be ., a thing at penae p. noget; 
he is -. no good han har intet godt iainde; whctt tricks 
are you - now? hvad Streger har dn uu for? hvad 
gaar du nn og panaer (el. lurer) paa? inquire . [aparge 
efter] a friend; make a thing . a model, efter en 
Model; efter Model. 

2. after ['aftd] cut efter; in a moment . et Ojebllk 
efter. 

3. after ['afto] cj efter at; . the ship sails (sailed), 
er (var) afsejlet, er (var) afgaaet. 

4. after, i smss. ; ..agea Bftertiden, Efterverdenen, 
de kommende (el. aenere) Slaegter; — birth Efterbyrd; 
..body ^ Agterakib n; ^elap Efteramaek n; ..coat aenere 
Udgift c; fig Efterveer pi ; ..crop Elterhaat; ...dinner 
wine De«;sertvin c, nap Mlddagaaavn e, apeeeli Bordtale 
(ved Desaerten); .^flaee ^ las Agterataevn c; ..graaa 
Eftergrsea n, Efteislaet, *auden Slaat, Efterslaat, (Efter)- 
haa c; ..gvard J^ Agtergaster |>I . ..honra FritimerpI, 

Fritid c; llf)B: in ^ i (sine) senere Aar; .Bath, ae 

...grass! .most agterst; .noon [afta'nun; i amsa. 'a'fta- 
nn'n] Eftermlddag (mellem Kl. 12 og Aften); good .1 
Adja ! Farvel t in the ^ om Eftermiddagen ; in the .a 
om Bftermiddagen(e) ; on the ^ of the same day om 
Eftermiddagen samme Dag, . church, . tea ; ..paina 
Bfterveer; .part sidste Del; ^ Agterdel o, Agterakib n; 
.peak: the . ^ Agterskarpen indenbords; ..period 
aenere Periode; at an ^ paa et aenere Tldapunkt; 
.piece fislgende (el. aenere) Stykke; bageate (el sidate) 
Stykke; theat Efteittykke, lille (*lldet) Lystapil Ac; 
Bagstykke ft; 4^ Rortylding c; .thoaglit aenere Tanke, 
Eftertanke c, noget man farat aenere (el. bagefter) 
taenker paa ; / was only an . paa mig taenkte man 
farst aenere el. bagefter; this came <u an » paa dette 
t<&nkte han Ac forat bagefter; .wale Stavpude, Komte- 
pude c; .warda ['aftoweds] ad sidenefter, aenere, bag* ;€i, hole', [o»i ao; [ai] i; [au] out; [C] f*e; [p] ttiin; [/] she; [g] meaanre; [ij] ai«i|r; [a, d, e] oav. vaklende med (©]. 2* aft 20 age efter; Edward Fowler, . bishop [(den) senere Biskop] 
of Gloucester; .wine bagklog, ogs. *efterklog. 

Aftwahl [a'ftwad] ctd agter, agterover. 

mg [ttijr, a'g] Mnd lid c. Give me some ./ 

Ags [9'ga'. '^a, 'e'ffaj (tjrrkisk) Heire; Optynimand; 
A.nf0rer; Oberst c. 

agftU [o'ge>ii, a'gen] od igen, atter, en Gang til, 
endnu (el. nok) en Gang; endvidere, y. Opregning Ac; 
paa den anden Side; don't do it ^! gm det ikke igen 
el. oftere! / shall caU . jeg kommer Igeu; . a»id . 
den ene Gang efter den anden, Gang efter (*ogB. paa) 
Gang; over . endnu en Gang; and he struck him ^, 
and stiU (or yet) ., endnu en Gang og nok en Gang; 
as big . [dobbelt saa svfer] as you were this morning; 
<u fast . dobbelt taa ittserkt (*fort); as much . en Gang 
til (el. dobbelt) saa meget; the news was eommunieated 
to Adams, to Benson, cmd to the servant, who . [Igon, 
p. sin Side] told his master; what's his name ^? hyad 
er det tMi ban bedder? but, «, [paa den anden Side] 
the tread w€u too cautious and stealthy for that. 
Fonta?rkende : my eyes ached . det tved i 0jnene; he 
struck his fist on the table so heavily that the wood 
cracked ., saa det (formelig) knagede. 

1. againiit [s'genst, e'ge'nst] praep ligeoverfor 
[over ^]\ samnienligDende : imod, ved Siden af [as 
compared to]; om Modssetning eller ugunsttg Stem- 
ning: mod, Imod; sp om Kap(s) med [for a wager]; 
om Tiden: henad, ogs. *henlmod; . the motUh of 
the river udfor Flodmundlngen, *ogs. udfor Elvemun- 
dingen, udfor Blveosen; ptU a cross . [ved] his name; 
. [mod] the wind; he looks like a boy . [mod, ved 
Siden af] you; 510 as . [mod] 343 Icut yecvr; . loto 
mod Lov og Ret ; . reason mod Fomuften ; / hone an 
accotmt . [en Regnlng paa] him ; it is .us. \ Kortspil : at 
tage, at stikke Mr. Sedley was strongly . [meget imod] 
this plcm; is there anything . [at sige paa] this lady's 
reputation? what have you got > [hvad bar du Imod] 
him ? I won't hear one word . [til Forklejnclse for] 
my father; I know nothing . [ufordelagtlgt om] him; 
drink . him drikke omkap (*ogM. kapdrikke) m. ham; 
swallows fly low . [for, mod] rcUn. 

2. against q; F til. They ordered a steak and 
some oysters . they came bctck. 

•gal-agal ['e>gdre>gdl] s, se agar-c^art 

agalazy ['agdl&kBi; path Agalaksi, Mangel paa Meelk 
i Brysteme. 

agsaogeBasfs [ftgamo'dgenisis] Agamogeuesi, kenslm 
Avllng 0. agaaoas ('ftgamae] ^ agam, agamisk, kantlm. 

1. agape [a'ge'p] a k etd gabende; sta/nd with 
mouth . staa m. gabende Mund. 

2. agape ['ligdpi], p2 agiip« ['ilgapl'] Agape, Keerlig- 
hedsmaaltid n. 

aguHigar ['e^ger'e'gd} oeylonak Mof n (*Mose e), ben- 
galsk Husblas e, bestaaende af flere Alter Tang 1 tarret 
Tilstand. Som GraoUaria liehmoides, Eucheuma spi- 
nosum. Bruges i Orienten t. Supper og Gel^er^ 

agarle ['ttgarik, a'gilrik] Paddebat, Bladsramp 0; oak 
. Fyrayamp, *Knnik e. 

1. agate [a'ge't] ad p igang; get [komme] .. 

2. agate ['ftgit] s Agat e. 

Agatka ['ttga)>a] Agate, *og8. Aagot c. 
agatlferoas [Hge'tlfMoe] agatfarende. agatlte ['iigetaiz] 
vt forrandle til Agat. 

^ Agar-agar, en Subftans, i hyilken man dyrker 
Bakterier. Naturen 1887 No. 3. — Kaldes ogs. agal- 
agal. Sparer veeaentlig til Gelatin c. Sml. gelosei agate [a'ge<yl] % Agave c Agave Americana. 
ag«boat ['Mgbo"t, a g-] hind Dampsklb n [steamer]. 

1. age [e'dg] • Alder; Menneskealder [Ufeti$ne]; Alder- 
dom [dd .]; Alder e, Alderstrin n; moden Alder; Tids- 
alder; Sl»gt e, Sls&gtled; Aarbundrede n; lang Tid, 
Evighed c. Se 2. a, admissible I . [Alderdom; and 
rheumatism had left him a cripple; dottble my . det 
dobbeHe af min Alder, dobbelt saa gammel som jeg; 
whcU . is he? bvor gammel er ban? when I was your 
. da jeg var p. din Alder ; the seven .s (of man) de 
syv Aldere, Alderstrin. Se Shakespeares As you like it 
n. 7 \ the - of chivalry Riddertiden ; .« yet unborn 
(endnu) uflsdte Slsegter; these fhe .« dlsne fem Aarhan- 
dreder; he h<u not been here this ., 1 lang Tid, *ogs. paa 
langsommelig Tid. Styret af Preepositioner: die at 
the - [i en Alder] of forty; behind the - ude af Tiden, F 
agterndsejlet; between the .« of 10 and 30 i Alderen fra 
10 til 30 Aar; for an . 1 lang (langsommelig) Tid; m. 
Nscgtelse: 1 (el. paa) lang(e) Tid(er); in (his) old ., in his 
« paa sine gamle Dage, p. sin gamle Alder; a man of 
my ., 1 (el. paa) min Alder; of . enough to gammel 
nok til at; a youth of eighteen years of . en 18aan 
Yngling; the prejudices of the . Tidens Fordomme; 
den Tids (el. Tidsalders) Fordomme ; until you are of 
an . to wear them, i den Alder, at du kan bi^re (el. 
gaa med) dem; he was just of ., var netop bier en 
myndig; come of . blive myndig; in the course of 
.8 gennem Tideme; be over .., over Alderen; sk^ 
was neither better nor wiser than her ., end sin Sam- 
tid; to aU ..8 i al Evighed, for al Fremtld; live to a 
great . opnaa en hej Alder, blive en gammel Man<l 
kc; under . umyndig, mlndreaarig. 

2. age [e'ds] vt selde, gore gammel. 
8. age vi eeldes, blive gammel. 

age-elaase [e'ds kUz] Alderaklausul; he retired from 
the service under the ., faldt for Alderfignensen. 

aged [e^djld] gammel; tilaarskommen, aldrende; be- 
daget; i en Alder af . . .; show deference for the ., 
for Alderdommen; a yotUh . [e'dgd] nineteen en nitten- 
aars Yngling, en ung Hand 1 19aars- Alderen ; over- 
aged for gammel, over Alderen, overaarlg. 

age-IlHit ['e^ds'liroit] Aldersgrsense. 

ageney ['eidgensi] Virken, Vlrksomhed o; Middel n; 
Agenttir c k n\ Bureau n\ the . [Virken, Virksomhed 
of Providence in the natural world; moved by some 
unseen ., usynlig Kraft, usynllgt Middel; by the simple 
. of [simpelt hen ved] an oyster; God may apeak to 
us through the . of dreams, gennem Drsmme; through 
Renter's Agency gennem R.'s Bureau; ..ofllee Kom* 
misslonskontor. 

agenda [a'dgende] Noticebog; Agendo c, Ritual n. 
the ., ogs. Dagaordenen. ageadaii [a'djenddm] S nogot 
■om 8kal geres. 

agent ['eidsont]handlende Person; Fuldmsegtig, Agent; 
Bkspediter [shipping ., steamship .]; irksc Forvalter, 
Bestyrer [stewcnrd]; Agens c, (Vlrke)middel; Bedakab n; 
the ^ gr agens o; det loglske Snbjekt, i Paasiv [the . 
of the passive]; a bleaehing . et Blegemiddel ; be a 
free - bl. a. have fri (el. fHe) Huender, vsere sin egen 
Herre, vaere Herre over sine Handlinger, handle 
IWt; man is a free -, er et fHt Vsesen, handler af fri 
Vllje; Hea«en made us •» [til vlrkende Vsesener], free 
to good or HI; singer marks the . «Sanger« betegner 
agens, en handlende Person; . for (or to) the Compctny 
Agent f. Kompagniet ; Crod was merciful in remtnnng 
the . of [Redskabet for] such affUotion; ^.bomm gr 
nomen (pi nomina) agentis. [a- i- u] ow. laoge som i far, feel, fool; I'ba] Trykatavetoe; [II] hat; [k] fall; [A] hot; [a] hMt; [o] btirt; [9] iimgr; Age 21 ago igftllMt [adsesl'le'ds] «. 

•9-farl [&'g-, Ag'ga'rl] hind egl. Ildvogn e: Lokomo- 
tiv; Jfembanetog n [roMway train]. 

•gSloMMrsto ia'glAmareU] « aamle (sig) i Hob (*Haug), 
dTQge (sig) sammen, ]>akke (sig) sammen. sggloBerm* 
tlOA ;;)gl&iii9're79n] Opdyngning, Ophobning; Masae e. 

igglatlBaBt [a'gla'tlnant] kleebende, snmmeDUmende, 
Undende; « Bindemiddel n. agglvtlnate [a'glu'tineH] 
H klebe (el. lime, binde) sammen; a [d'glutin6t] 
sammenklsebet; . lang%Miges agglutlDerende Sprog. 
■gglattaatlOB [aglatl'nei/dxi] Sammenllming ; Sammen- 
bieng e. asglatliuitlTe [a'glutine^UT ; -nativ] sammen- 
Umende ; . langttages aggluUnerende 8prog. 

iggmadise ['&grdndaiz] vt advlde, forstsrre; fig for- 
heje; « (ndvide] tmr coneepiUms; his aciheme for 
aggranditing hia eon bans Plan til Semnens Opbejelse. 
aggraadlMHeat la'grftndizmant] Udvldelse, Fonterrelse; 
fig 0pb9]elae e ; cm ^ (of territory) en Landudvidelwe, 
tn LaDdTlndiog. 

■ggrafata ['AgrayeH] vt forvarre; akarpe [Straffen ike 
funitkfneni\; farre, markere stcerkt [en Skildring a de- 
acriptfon], kairikere lidfc, cbargere, overdrive, g0re et 
^tOTre Nummer af; f tine, t terge, *Urre, erte (op), 
protr terge; ^d, ogs. kvalificeret, om Forbrydelse; be 
.d, om Person oga. vsre (. . . blive) argerlig; ctggranat' 
ing drcumBtcmcee skeerpende (el. graverende) Omstsen- 
disheder; aggrawUing crimes graverende Forbrydelser; 
. the mietskief g0re gait varre; for treaeone ao .d 
for saa kvalifloerede Majestsetsforbrydelser] there ootdd 
be HO pardon, aggravatioa [Agra'veijan] Forveerrelae; 
Ska>rpel8e [af en Straf of a punishment] ; stserk Farve- 
Iffyning, Markerlng, Cbargerlng, Karrikering, Farvning, 
Overdrifelse; Ondakab c; drcumstanees of such peeuUar 
. Baa sferdelea skoerpende (el. graverende) Omstcendig- 
heder; by a little ^ of the features [ved at markere, 
kAirikere Trokkene lidt] he changed it into the 
Saraeen's head; he was probably acting out of pttre ., 
af bare Ondakab. aggravaton ['Agrave^taz] t tl (tnoe 
co9tennongen:) Orelokker. 

aggregate ['ftgrigeH] ift aamle (i en 8nm, 1 en Masse); 
i alt belebe sig til ; the receipts of lumber .d 2000000 
fetL aggvpgate a samlet; the . testimony of moMy 
hundreds; . vailue; 9 per cent, on the ^ ptUients nl 
Procent af samtUge (el. det samlede Antal) Patienter, 
*ogs. af det samlede Be1«eg. aggregate ['ftgrig^t] Samling, 
(samlet) 8nm; Masse c, Aggregat n. aggregately ['igri- 
K^tli] aid samlet, (tagen) i en Snm, i en Masse, aggra- 
gatloa [agri'gei/an] Samling; Bttm; Masse e, Aggregat m. 
aggregative ['igrlgeitiv] samlet, tilsammentagen. 

aggrssa [a'gres] vi an&lde ahs; . on anfitlde, over- 
falde. aggreaaioa [a'gre/an] An&ld, Angreb, Overfald n. 
aggrsssive [a'gresiv] angribende; paagaaende; assttme 
the . gribe Offenalven, gaa angrebsvls tilvaerks. aggraas- 
Ifaaeaa [a'gxesivnte] TilbgjeUgbed til Angreb; Faa- 
eaaenhed e. aggressor [a'gresa] Angriber a. 

aggrieve [a'gri'v] vt forurette, kreenke; with an .d 
ogs. malkontent] face. 

agluase [ag'bani] hind Vinterrls [amunj; anden 
RIflbcKst e 

agkast [a'ga si] a A ad forfardet; he caps your story 
irith €m eaeperience thai simply leasees you . , som faar 
Dem t. at gaa bagover; stand (or be struck) . staa 
»ran»ke forfterdet [over at]. 

agile ['ftds(a)il] rask, *ogs. ledlg, adrat, *prov snau. 
■gUitjr [a'dsiUti] Raskbed, 'Ledigbed c. 

Aglaeoart [HdsinkAn] Aslncourt n. 

agio ['lidsioB. 'eidsio**] mere Agio, Opgaldc. aglotege ['AdsJoUds, 'e*-] Vekselaager, Agiotage e, Baraapll n, 
Beisspeknlationer pi. 

agiteUe ['Hdsitabl] t bevagelig; som lader sig drofte, 
som kan dreftes. agltete t'^^dgiteU] vt (voldsomt) be- 
vage, satte i Bevagelse; ryste; forstyrre; af handle, 
dr0fte, unders0ge [et Spergsmaal a question]; omgaaa 
med [fortvivlede Planer desperate desH^tts]: .d ogs. op- 
r0rt, f. eks. om Hav ; ophidset, om Bind ; be .d, om 
et Spergsmaal, ogs. vare p. Bane, i Bevagelse, oppe; 
he was greatly .d, ogs. det gjorde et starkt Indtryk 
p. bam; an ^d countenance en forstyrret Mine; ^Met- 
tions thtU are now agitating the publie, som nu satter 
Slndene 1 Bevagelse; the wind .« the sea satter Havet 
i Bevagelse; « his mews, ogs. agltere f. sine Me- 
nlnger. agitate ei agitere [for for, in favour of], agi- 
tetloa [&dsi'te<Xdu] Bevsegelse; Rystelise; Forstyrrelse, 
Uro; Opbidselse, opbidset Stemning; Dreftelse, Under- 
80gelse; (politisk Jbc) Agitation c; religiotM .s religiase 
Brydninger; the sea is in ^, i voldsom Bevagelse, i 
Oprar, oprert; a fficlent . was set on foot [en voldsom 
Agitation blev sat i Gang] to...; the scheme which he 
had in ., som ban omglkkes med. agltater ['ttd^tefta] 
Ophidser; Tll8k3mder; Agitator e; Rystevark n. 

aglao! ['figia o»] hind bring (el. glv) mig lid! 

aglae, agley [a'gli] cid sc skavt; gait; gang .. 

aglet s, se algailleite. 

Aglloaby ['iiglianbi] s. 

aglow [a'glott] gbsdende; bed; her face aU . med gle- 
dende Kinder. 

agaall ['ttgnen] Neglebyld [whUlowJ; Neglerod o 
Pumgncul]. 

agaate ['ftgneH] beslagtet paa fadrene Side; s Agnati 
feedrene Frande, Slagtning c paa feedrene Side, agaatle 
[dig'nIUlk] agnatisk, paa Mandslinien; « succession 
Arvegang p. Mandslinien. agaalloa [dg'ne^/an] agna- 
tisk Slagtskab, Fadrenefrandskab n. 

Agaea ['fignls] Agnes. 

agaomea [dg'no"men] antiq Tllnavn m. agaoaiiBatloa 
[(Sgn&mi'ne'/an] Tildelelse (el. Givelse) e af Tilnavn; 
Tllnavn ft; rhet Paionomasi c 

agnostic [(Sg'nAstik] a agnoatisk ; . doubt, agaoatle a 
Agnostiker c, En der ikke vU ndsige noget beatemt om 
det guddommeliges Natur. agaostleisni [dg'nAatisism] 
Agnosticisme e. 

agaas ['ilgnas] egl. Lam n; Agnus Dei en Vokskage 
m. indpraget Figur af et Lam barende Sejersfanen; 
easias ^ Kyskhedstra n: Vitex cignus castus. 

ago [a'goB] ad for . . . siden ; three da^s . for tre 
Dage siden; long . for lange siden, forlangst; not long 
. for ikke lange siden; days of very long > langst for- 
svundne Dage. ago s: in the long . i gamle, langst 
forsvundne Dage. 

agog [a'gAg] a & €id lysten, opsat; set him . for 
(or on) gflfre ham lysten paa; set his curiosity « 
pirre (el. vakke) bans Kysgerrlghed ; - to lysten efter 
(el. paa) at, opsat p. at . . . 

agoing [a'go"{i]] i Gang; set ^. agoae [a'gA(-)n] ad 
P k poet for . . . siden [ago]; a svnuden, fremfturen; 
in years . i fremfkme Ttder. 

agoiilsai ['AgoniEm] Vaddekamp, Vaddestrid e. 
agoaist ['ttgonist] Vseddekamper ; thed Agoolstiker, 
Donatist c. agoaistes [ftgo'nistiz] Vaddekamper c, i 
det Udtryk Samson Agonistes, Tltlen p. en Tragedie 
af Miltou. agoaistlo [»«o'nlstik] Vaddekamp-. Vsedde- 
kamper*, vaddekampsmasslg; polemisk. agoaice ['ftgo- 
naiz] rt pine, martre; the .d cry of my brother min 
Broders Smerteskrig; to escape from an agonising ><j hate; [o*] so; [al] i; [au] OMt; [8] the; [p] thin; [/] she; [5] Dien«ure; [q] slMi^; [a, d, e] osv. vaklende med (a]. aft SO age efter; Edward Fowler, . Uahop [(den) senere Blakop] 
of Gl<mce9ter; .wIm bagklog, ogs. *efterkloK 

Aftwtrd [aftwad] ctd wter, agterover. 

■9 [&g, a'g] hind lid c. Giw me aome ./ 

•ga [o'ga-, 'ftga. 'e'ffa] (tyrklsk) Herre; Opsynsmand; 
A.nf0rer; Oberst c. 

agala [a'ge'n, a'gen] ad igen, alter, en Gang til, 
endnu (el. nok) en Gang; cndyldere, ▼. Opregning kc, 
paa den anden Side; don't do it , I ger del ikke Igen 
el. oflere! / tHiaU ea0 . jeg kommer igen; . and . 
den ene Gang efter den anden, Gang efter (*ogB. paa) 
Gang; owr . endnu en Gang; and he struck him ., 
and stiU (or yet) ., endnu en Gang og nok en Gang; 
as big . [dobbelt saa eveer] as you were this morning; 
as fast . dobbelt aaa atierkt (*fort); a« much . en Gang 
til (el. dobbelt) raa meget; the news was communicated 
to Adams, to Benson, and to the servant, who . [igon, 
p. sin Side] told his master; what's his name .? hvad 
er det wi ban hedder? but, ., [paa den anden Side] 
the tre<Ml wcu too cautious and stealthy for that. 
Fontserkende : my eyes etched • det aved i 0jnene; he 
struck his fist on the table so heavQy thcU the wood 
cracked ., saa det (formelig) knagede. 

1. agalBRt [a'genat, o'ge'nat] prcep ligeoverfor 
[over ^]i sammenliguende : imod, ved Siden af [cts 
compared to]; om Modastnlng eller ugunstig Stem- 
ning: mod, imod; sp om Kap(8) med [for a wager]; 
om Tiden: henad, oga. *henimod; . the nwuth of 
the river udfor Flodmundlngen, *og8. udfor Elvemun- 
dingen, udfor Blveosen; p%U a cross . [ved] his name; 
. [mod] the wind; he looks like a hoy ~ [mod, ved 
Siden af] you; 610 as . [mod] 313 last year; . law 
mod Lov og Ret ; . recuon mod Fomuften : I hcwe an 
ciccount . [en Regning paa] him; it is ^ us, \ Kortapil: at 
tage, at alikke Mr. Sedley wcu strongly . [meget Imod] 
this plan; is there anything . [at aige paa] this Ictdy's 
reputation? what hcwe you got . [by ad bar du imod] 
him? I won*t hea/r one word . [til Forklejnclse for] 
my father; I know nothing . [ufordelagtigt om] him; 
drink . him drikke omkap (*ogM. kapdrlkke) m. ham; 
swallows fly low . [fer, mo<i] rain. 

2. agalaat qj f til. They ordered a steak and 
some oysters . they came hctck. 

•gal^kgal ['e'gareigdl] s, ae a^ar-agarJ 

agalazy C&galiiksi] palh Agalakai, Mangel o paa Mtelk 
i Brysteme. 

agamogtneala [Agomo'dsenlala] Agamogeueai, kimaLM 
Avliug c. agamoaa ['ftgomae] ^ agam, agamiak, kenalea. 

1. agape [a'ge'p] a k ad gabende; stamd with 
moiUh . Btaa m. gabende Mund. 

2. agape ['ilgapi], pi agapia ['figapi'] Agape, Kierlig- 
hedamaaltid n. 

agar«gar ['e'gar'e'ga] ceylonak Moa n (*Bioae e), ben- 
galsk Huablaa c, bestaaende af flere Arter Tang 1 tanet 
Tilatand. Som QracXlaria Uchmcides, Euchemna spi- 
nosum. Bruges i Orlenten t. Supper og Gel6er>. 

agarle ['ttgarik, a'glLrik] Paddehat, Bladavamp e; oak 
. Fyravamp, *Knuak c. 

1. agate [a'geH] ad p igmng; get [komme] .. 

2. agate ['ftgit] s Agat e. 

Agatka ['i^a)>a] Agate, •oga. Aagot c. 
agatlflnroaa [ilga'tiferas] agatflarende. agatiae ('ilgataiz] 
vt forvandle til Agat. 

* Agar- a gar, en Subatans, i hyilken man dyrker 
Bakterier. Naturen 1887 No. 3. — Kaldes oga. agal- 
agal. Srarer Tseaentlig til Gelatin e. Sml. gdosei agafe [a'ge^ri] ^ Agave o: Agave Amerieana. 
ag«kaat ['iigbon. ag-] hind Dampakib n [steamer]. 

1. age [eUlsl s Alder; Menneskealder [Ufetime]; Alder- 
dom [old .]; Alder o. Alderatrln w; moden Alder; Tids- 
alder; Slaagt e, Slsegtled; Aarhundrede m ; lang Tid, 
Evighed c. 8e 2. a, admissible I . [Alderdom and 
rheumatism had left him a cripple; double my . det 
dobbeUe af min Alder, dobbelt aaa gammel som jeg; 
what . is he? hvor gammel er ban? when J was your 
. da jeg var p. din Alder; the seven .a (of man) de 
ayv Aldere, Alderatrln. 8e Shakeapearea As you like it 
n. 7 ! the ^ of chivalry Riddertlden ; .a yet unborn 
(endnu) ufiadte Slsegter; these five -a diase fem Aarhun- 
dreder; he hcu not been here this ., 1 lang Tid, *ogs. paa 
langaommelig Tid. Styretaf Pra?poaitioner: die at 
the - [i en Alder] of forty; behind the . ude af Tiden, F 
agterndaejlet; between the .a of 10 and 30 i Alderen fra 
10 til 30 Aar; for em . i lang (langsommelig) Tid; m. 
Naegtelae: 1 (el. paa) lang(e) Tld(er): in (his) old ., in Au 
. paa aine gamle Dage, p. ain gamle Alder; a man of 
my ., 1 (el. paa) min Alder; of . enough to gammel 
nok til at ; a youth of eighteen years of . en ISaars 
Yngling; flie prejudices of the . Tidena Fordomme; 
den Tide (el. Tidaaldera) Fordomme ; until you are of 
an . to wear them, i den Alder, at du kan bare (el. 
gaa med) dem; he was just of ., var netop bleven 
myndig; come Of . blive myndig; in the course of 
.a gennem Tideme; be over ., over Alderen; ehf 
was neither better nor wiser than her ., end ain Sam- 
tid; to all ^ i al Evighed, for al Fremtid; live to a 
great . opnaa en haj Alder, bllve en gammel Mand 
kc; under . umyndig, mindreaarlg. 

2. age [e'dgi vt lelde, g0re gammel. 

3. age vi leldes, blive gammel. 

age-elaaae [e^ds klA a^ Alderaklausul; he retired from 
the service %inder the ., faldt for Alderfignensen. 

aged [e'dgid] gammel; tilaan<kommen, aldrende; be- 
daget; i en Alder af . . .; show deference for the .. 
for Alderdommen; a youth . [e'dgd] nineteen en nitten- 
aara Yngling, en ung Mand 1 19aars- Alderen ; over- 
aged for gammel, over Alderen, overaarig. 

age-limit ['eMs'limlt] Alderagnenae. 

ageaey ['eidsanai] Virken, Virksombed o; Mtddel n; 
Agentur c k n; Bureau n, the , [Virken, Virksombed; 
of Providence in the natural world; moved by sonte 
unseen ., usynlig Kraft, uaynllgt Middel; by the simple 
. of [aimpelt hen ved] cm oyster; God may speak to 
us through the . of dreams, gennem Dremme; through 
Renter's Agency gennem R.'a Bureau; ..ofRee Kom- 
miaalonskontor. 

ageaia [a'dgenda] Notlcebog; Agendo c. Ritual n, 
the ., oga. Dagaordenen. ageadam [a'dgendam] \ noget 
aom akal gerea. 

ageat ['e'dgant] handlende Person; Fnldmsgtlg, Agent; 
Ekspedltar [shipping ., steamship .]; irksc Forvnlter, 
Beatyrer [steward]; Agena e, (Virke)middel; Redakab m; 
the ^ gr agena c; det loglake Subjekt, i Paaaiv [the . 
of the passive]; a bleaehing . et Blegemiddel ; be a 
free • bl. a. have M (el. frle) Haender, vaere ain egen 
Herre, v»re Herre over aine Handlinger, handle 
Mt; man is a free ., er et fHt Varaen, handler af fri 
Vilje; Heaven made us .a [til vlrkende Vs^aener], free 
to good or iU; singer mc^rks the . 'Sanger* betegner 
agena, en handlende Person; . for (or to) the Company 
Agent f. Kompagniet ; God was merciful in removing 
the . of (Redskabet for] such affliction; >.aoaa gr 
nomen ipl nomina) agentis. [a- 1- u) otv. lange aom i for, feel, fool; I'ba] Trykatavelae; [4] hat; [4 ] foU; [4] hot; [a] hwt; [a] huri; [a] Innar; Age 21 ago •f-gtri [&'g-, a g'ga'ri] hind egl. ndvogn e: Lokomo- 
ij?; Jftrnbanetog n [rattwajf train]. 

igfl«B«nt« !a'glAmare*t] v aamle (ilg) i Hob (*Haug), 
dxoge (aig) aammen. pakke (slg) sammen. aggloBera- 
tira >gl&m»'re*/dn] Opdyngning, Optaobning; Masse e. 
•gglitUaBt [d'glo'ttnant] klsebende, sammenlimende, 
biadende; s Blndemiddel n. agglatlaate [d'glu'tineU] 
H kla»be (el. lime, binde) sammen; a [a'glutindt] 
sammenkltebet; . IcMtyMoyes aggluUnerende Sprog. 
a^lstlMtloa [aglati'ne^/dn] Sammenllming ; Sammen- 
ta»?ng c. aggUtlBatlTa [3'gIu'tlne*tlT; -nativ] sammen- 
limende; ~ lamguagtB agglutinerende Sprog. 

•gfraadlM ['ttgrdndaiz] vt ad vide, forstsrre; fig for- 
b«je; . [ndride] our cone^fiUms; hi» scheme for 
aggramdiMMQ his son bans Plan til Sennens Opbejelse. 
iggiaidisflBeat [d'grtUidismant] Udvidelse, Fontanelse; 
fig Opbfljelse e; cm . (of territory) en Landudvidelw, 
iD Lsndvlnding. 

Sfgravata ['agrayeit] vt forysexTe; akserpe [Straffen the 
ptmi^tmen(\; farre, markere storkt [en Skildring a de- 
tcription', karrikere lidt, cbargere, overdrive, gere et 
<t(iTre Kummer af; F tine, t terge, *tlrTe, erte (op), 
pror U'rge; »d, ogs. kvaliflceret, om Forbrydelse; he 
.d, om Penon ogs. vaere (. . . blive) (eigerllg; aggravat- 
ing dreumsianees skierpende (el. graverende) Omstien- 
ditrht^er; aggravating crimes graverende Forbrydelser; 
. the mischief gere gait vsBrre; for treaeons so .d 
for saa kvallilcerede Majestsetsforbrydelser] there ootdd 
he no pardon, aggravatloa [ttgra've*/an] Forveerrelse; 
Skierpelse [af en Straf of a punishment] ; stflsrk Farve- 
lieeniPg, Markering, Cbaigering, Karrlkering, Farvning, 
OverdriVelse; Ondakab e; circumsianees of sud^ peculiar 
. saa siprdeles skaerpende (el. graverende) Omstaendig- 
bt-der; bg a littie ^ of the features [ved at markere, 
ktfiikere Trsskkene lidt] he changed it into the 
Saracen's head; he toas probably acting out of pure «., 
ftf bare Ondakab. aggmvaters ['ttgraveitaz] t tl (bos 
costermongers :) Orelokker. 

aggrsgato ['igrigeUj t€ samie ri en Sum, i en Masse); 
i *lt bel0be sig tU; the receipU of lumber .d 2000000 
fttt. a gfi i ga ts a samlet; the «. testimony of many 
hundreds; « vaiue; 9 per cent, on the ., pcUients ni 
Procent af samtUge (el. det samlede Antal) Patienter, 
*0R8. af det samlede Belieg. aggngato ['ikgrig^t] Samling, 
(samlet) Smn; Masse e, Aggregat n. aggrsgatalj ['ftgri- 
K^tli] ad samlet, (tagen) 1 en Sum, i en BCaase. aggra- 
gatlaB [agrl'gei/an] Samling; Sum; Masse o. Aggregat n. 
sfgregatfva ['«gTige>tiv] samlet, tilsammentagen. 

sggrsss [a'gres] ffi aniklde abs; . on anlklde, over- 
falde. aggrcMlOB [a'giejan] AniUd, Angreb, Overfald n. 
agffMslve [a'gresiv] angrlbende; paagaaende; assume 
the . gribe OfTensiven, gaa angrebsvls tilveerks. aggrsts* 
irtacas [a'gresivn^] Tilbi^elighed til Angreb; Paa- 
Kaaenhed c. aggressor [a'gresa] Angrtber c. 
aggrieve [a'gri'v] tft forarette, krsenke; nrith an .d 
0^. malkontent] face. 

agluuiee [fll^'ha-nl*] hind Vinterris [amunj; andcn 
Rfsbmt c 

aghast [a'ga st] a ft ad forfierdet; he caps your story 
mOt an eaeperience that simply leaves you . , som faar 
Dem t. at gaa bagover; stemd (or he struck) . staa 
gswke forfierdet [over ai]. 

sglle ['iLdg(a)il] rask, *og8. ledig, adrset, *prov snau. 
ifUitj [a'dsilitl] Raakbed. 'Ledigbed c. 
Aglaeaart ['ftdslnkAn] Axinoourt m. 
agio ['Ikdsioo, 'e^dglo"] mere Agio, Opgield e. agiotage ['ildgjottdg, 'e*-] Vekselaager, Agiotage c, Bersspil n, 
BflTsspekolationer pi. 

agiiabia ['lldsitabl] f beviegelig; som lader sig drofte, 
som kan dreftes. agitate ['iidsiteU] tft (voldsomt) be- 
vflBge, sflBtte 1 Bevcegelse; ryste; forstyrre; afhandle, 
drafte, undersege [et Sporgsmaal a question]; omgaaa 
med [fortvivlede Planer deeperate dasiyna]; .d ogs. op- 
rert, f. eks. om Hav ; opbidset, om Slnd ; be .d, om 
et Spergsmaal, ogs. vsre p. Bane, 1 Bevfegelse, oppe; 
he was gre<Uly .d, ogs. det gjorde et sterkt Indtryk 
p. bam; an .d coMwtenance en forstyrret Mine; ques- 
tions that €ire now agitating the publie, som nu seetter 
Slndene 1 Bevsegelse; the njind .a the sea ssetter Havet 
i BeviBgelse; .. his menfSj ogs. agitere f. sine Me- 
ninger. agitate ffi agitere [for for, in favour of], agl- 
tatloB [Hdsi'tei/au] BeviBgelse; Rystelse; Forstyrrelse, 
Uro; Opbidselse, opbidset Stemning; Dreftelse, Under- 
sflfgelse; (politisk kc) Agitation e; rdigious .« rellglaae 
Brydninger; the sea ta tn .. i voldsom Bevcegelse, i 
Oprer, oprert; a violent « urns set on foot [en voldsom 
Agitation blev sat i Gang] to...; the scheme which he 
had in «, som ban omgikkes med. agitator [^ttdgite'ta] 
Ophidser; Tilskynder; Agitator c; Rystevierk n. 

aglao! ['ttgia o»] hind bring (el. giv) mig lid I 

agiee, agley [a'gli] od ae sksevt; gsit; gang .. 

aglet a, ae algaillette. 

Agiloabj ['Uglianbi] a. 

aglow [a'glo"] gbsdende; bed; her face all . med gle- 
dende Kinder. 

agnail ['agne'l] Neglebyld (whiUowJ; Neglerod o 
[hangncMJ. 

agnate ['ilgneU] beaUegtet paa feedrene Side; a Agnatt 
feedrene Frsende, Slsegtning c paa faedrene Side, agaatlo 
[tfg'nAtik] agnatlsk, paa Mandslinien; . sMeeeaaioM 
Arvegang p. Mandallnien. agnatloa [dg'nei/an] agna- 
tiak Slfl^skab, Fsedrenefrsendskab m. 

Agaes ['ilgnis] Agnes. 

agaamaa [dg'no«men] antiq Tilnavn n. agaooiiBatloa 
[dgn&mi'nei/an] Tildelelse (el. Oivelse) e af Tilnavn; 
Tilnavn n; rhet Paronomasi o 

agaoatle [dg'nitetik] a agnostisk ; . doubt, agaoatto a 
Agnostiker c, En der ikke vil ndsige noget bestemt om 
det guddommellges Natur. agaottidsm [dg'nlsUsizm] 
Agnostidsme c. 

agaas ['ttgnas] egl. Lam w; Agnus Dei en Vokskage 
m. indpneget Figur af et Lam bserende Sejenfanen; 
..castas ^ Kyskbedstrte n: Vitex agnus eastus. 

ago [a'goo] ad for . . . slden ; three days . for tre 
Dage siden; long . for laenge siden, forlsengst; not long 
. for ikke laenge aiden; days of very long . lengst for- 
svundne Dage. ago a: in the long . i gamle, ISBngst 
foravondne Dage. 

agog [a'gftgl a & ad lysten, opsat; set him . for 
(or on) gene bam lysten paa; set his curiosity . 
pirre (el. veakke) bans Nysgerrigbed ; . to lyateu efter 
(el. paa) at, opsat p. at . . . 

agolBg [a'goafq] i Gang; set .. agone [a'gA(')n] ad 
p & poet for . . . siden /ayo7 ; a svuuden, fremfiaren: 
in years . i ftemfiune Tlder. 

agoalsm ['Agonian] Vaeddekamp, Veddestrid e. 
agoaist ['ttgonist] Vaeddeksemper ; theoi Agonistiker, 
Donatiat c. agoaistcs [Ago'nistiz] Vsaddekaemper c, i 
det Udtryk Samson Agonistes, Titlen p. en Tragedie 
af Miltou. agoalatle [ftgo'niatlk] Vseddekamp-, Vtedde- 
kfemper-, vaeddekampsma^spig; polemiak. agonize ['flgo- 
nais] vt pine, martre; the .d cry of my brother min 
Brodera Smerteakrig; to escape from an agonieing >>] bate; [o"] so; [aij i; [au] out; [8] the; [p] thin; [/] she; [g] nitjMure; [q] sing; [a, d, a] oav. vaklende med [a]. I ago 22 aid [kvalftild] death; the .d [alykkel!ge] father; he ^d hU 
mother by his behaviour. agoaUe vi martres, pines, 
lide Kvaler; fig arbejde (el. ksempe, anfltrengre »ig) til 
det ydente, pine sfg; ewry one who hoe no real fancy 
seeme agonueing for [at jage efter] originality; I might 
. [arbejde t. det yderete] in words for a day, and I 
should not express the d4light; Fd . [geie mlt ydente] 
to serve you if I co**ld. ayonothete [d'go"no)>l't] antiq 
Kampdomraer c. ayoay ['ftgoni] opr. Kamp; Dedskamp, 
D0d8kyal t; Kval c, Kvaler pi, Pine; Sjielckval, Angst, 
PortTlvlelse ; Krlse, hej Spsendlng c ; F ni Point pi, i 
Whist 1; the ~ column Jammerspalten. En Afdeling af 
en AvIb, f. ekB. i the Times, hvoii Bekendtgerelser om 
eavnede Paararende &q indrykkes; the . moment, sp 
det afgarende (el. mest Bpirndende; 0jebl1k; mortal ^, 
. of death Dedskamp, Agon! c; the crisis or essential 
. of the battle Slagets Krlse eller af^0rende Moment. 
Carlyle ; an ^ of tears fortvivlet Graad c ; she was in 
an . bun led Angstens (el. Dedens) Kvaler; bun var 
ganake ulykkelig ; some of his followers, who had eaten 
some, di^ in «, under store Smerter; be in an ^ of 
apprehension, of fear svaeve 1 den dedellgste Angst; in 
an . of pain under svsere (el. uUdellge) Smerter; he 
^rttch the marble in an . ofpleastwe, [1 en Paroksirsme 
af Begejstring] bidding it "Speakl" burst into an , of 
te<»rs, of weeping brast i voldsom (el. fortvlvlet) Oraad. 
agoatl [a'gu*ti] Guldhare c : Dasyproda, 
a^rariaa [d'gr8B'»ri9n] agrarisk, jordbrugs- ; s Agra- 
rlaner; Lov o om Jordens Udstykning i llge Dele. 
agrariaalsB [a'gne'*rianl£m] Agrarianlsme o, Principet 
om Jordens llgellge Fordeling. 

1. . aflrrae [a'gri-] «^ indremme [Faktum, deite the 
fcuA]\ bllve enige om; .d? enig? / am ^d, enlg; wetl, 
it is ^d godt, det er en Aftale, et Ord; and it was ^d 
bl. a. og saaledes blev det da; it wets .d thcU man.blev 
(. . . var) enig om, at . . .; the .d [stipulerede, *og8. om* 
forenede] charge of 100 gs; the price .d to be paid den 
aftalte (el. stipulerede, *og8. omforenede) Prls; pay him 
his .d [den aftalte] saUtry; tU the .d [aftalte] spot. 

2. agree vi stemme, stemme overens; veere enlg(e), 
▼sere enatemmig; enes, blive enlg, komme til Enlghed; 
enes, leve i Bnighed; the brothers did not . kunde 
ikke enes, kom ikke overens; . for the price enes 
(el. blive enige) om Prisen ; authors do not > in [er 
ikke enige om] the sense of this expression; . on 
blive enige (el. komme t. Snighed) om [en Kendelse a 
decision], vedtage [en Beslutning a resolution]', . to 
Indvilge i [et Tilbud an offer] ; vedtage [en Resolution 
a re8o{M^<on] ; this was ,d to ogs. dette blev indvilget; 
/ . with him [er enig m. bam i] that .,.; I quite . 
wUh him there F ogs. det holder Jeg ganske m. bam 
1; lobtiers do not • with him, bar ban ikke godt af, 
barmonerer ikke m. bam, bekommer bam Ikke vel ; I 
don't . with [Jeg befinder mig ikke vel paa, *ogs. jeg 
kommer ikke af det med] the sea, 

agreeable [a'gri'abl] overcnsstemmende [med to]; be- 
hagelig; do the ^ gere slg behagelig, F *ogs. gere 
slg fore; do the (or m<Mke himself) . to gere sig be- 
hagelig for; if all the company are . p hvis alle saa 
synes, *og8. hvls ingen er modbydellg; I am quite . to 
anything [jeg vil ikke modssette mig, *Qga viere modbyde- 
llg t. noget] ihat will heaepedite business; mix [forene] 
the useful with] the .. agreeably [a'gri'dbli] ad be- 

^ [There are] nine points to an agony of whist. 
Choice Reciding. Ed. by W. A. Clouston. M^boume, 
E. W. Ode, p. 192. bagelig, paa en beha«relig Maade; . to i Overetisstem- 
melse med. agreeneat [d'grimant] Overensstemmelsi', 
Enighed ; Aftale ; Akkord, Overennkomst, Kontrakt c; 
Forlig n ; we met by ., efter Aftale; oome to an ^ slutte 
(el. gaa til) Forlig; slutte Akkord. 

agrestle [a'grestlk] landlig; bondeagtig. raa. agrl- 
eoltor ['i^nikAlto] Landmand c [huiA>andman]. agrl- 
eultarsl [ftgri'kAlt/aral] Jordbrugs-, Landbnigs-; . wMege 
bejere Landbrugsskole c; the . prospects are fair 
H0Btudslgteme er ganske gode; « society Landhushold- 
ningsselskab. agrlealtare ['S^ikAlt/a] Jordbrug, Land- 
brag n. agrfenltarlsl [ftgrricAlt/drlst] Agronom c. 

agrimony ['ftgrimoni] ^ Agermaane, *Akermaane c. 
Agrimonia eupatoria. 

agrlot ['^grldt] proc Benderkiraebeer, surt Kiraebaer, 
Syltekirsebter, *Klrsebcern: Prunus cerasus. 

agroM ['eigrdm] path Agrom e, i Bengalen Ac eo 
Sygdom bvorved Tungen revner og kkeber v. Oanen. 

agroaomy [a'gr&nami] Agronomi, Jordbrugsltere e. 

agrostology [ftgro'st&ladsi] Grasleere o. 

agroaad [d'graund] ad ^i, paa Grand; we ran her 
[satte Skibet] .. 

agroapneat [a'grapmant] Grapperlug c [grouping]. 

ague ['e'gju] Kuldegysning; Koldfebere. agve ['etgju] 
vi slaa med (el. ligeaom med) Koldfeber; .d febersyg; 

fever Koldfeber; .«tree Saasaflrastne, indisk Fenulkel- 

trsB: Rctdix (b. lAgnum) scuscifras. agvlah ['eigjuij] 
feberagtig; feberkold; gysende. 

agaa-boat [?] hind Damper e, Dampsklb n. 

ah [a*] int ah\ ol aki . mel ak, ve mig I aha [a'ha- 
int aha I • Haha o, Aabning i Hegn m. en dyb Grav 
foran [hip-haj. 

Ahah ['eib&b] Achab. 

Ahasnems [&bftaE]u'i'r9s] Abasveruse. 

ahead [a'hed] ad forad, foran ; ftemad ; ^ fornd ; ^ 
forover; Une . Kelvandslinie ; a v€Ut stride ~ et langt 
Skridt f^mad; be so mudi . fig ogs. have saameget For- 
spring (*t11 Forgangs); wind right . stlk Modvind, Vind 
stik i Stsevn; the wind is right ., stik i Steevn; get . 
komme forad; fig ogs. Out Indpas; go • gaa forover. 
skyde over SUevn; go .1 fdrover! Ogs. som amerlkansk 
Valgsprog; a go-^»heful man en Fremskrldtsmand. 
ahead, i Forb. m. of; be ^ of veere foran (el. forud 
for); vfere (el. sidde) ovenfor [i Klassen in doss]; be 
. of her Hme ^ vaere forad i Ruten; gei^of, amr 
overllste, narre, *og8. lure ; the idand bore but a little 
- o/ [pejledes blot et kort Btykke forenfor] us; he sat 
for some moments looking . of him, og saa fremfor 
slg; run . of the reckoning vaere forad for Be- 
stikket. 

ahiat [a'bint] ad k prasp bagrved, *ogs. bagr se A 
prov [behind]; his rooms . the club. 

Ahlthephel [d'bi)>ofel] Achitofel c. 

ahoy I [a'hoi] int ^ hdj! aU hands ./ alle Hand opi 

ahall [a'bAl] ad: lie ,, ^ llgge bl for Takkel og Toy 
f*Taug). 

1. at ['ai] aoo (almindellgt, tretaaet) Dovendyr n, Aj c 
Bradypus tridaetylus. 

2. al [a(-)i] ad ja [ay]. Ofte hos R. KipUng. 

1. aid [eld] nt hjelpe, etaa bl, stette; Heaven iGud] 
.« those who . themsdves; he .ed my escape, hjalp 
mig t. at undvige. 

2. aid vi bjaelpe til, bistaa; • OMd abet gaa bam 
(Ac) tilbaande, v. en Ugeraing; .In [bjnlpe til m. at] 
concealing the goods; .ed in [bistod ved] the destruc- 
tion of the pirated nest. [a* i' w] oav. lange som i far, feel, fool; ['ba] Trykitavelse; [ft] bat; [A ] fall; [&] hot; [a] hut; [o*] hurt; [a] inner; aid 23 aja $. aid • Hjielp, Stette; Peng«-H)elp, -Undentettelse 
c. an ^ to memory en Stette f. Hakommelsen ; F en 
Fiwkelap; thete may he .« [Stotter, en Stette] to mem^ 
ory; gone {or rendered) enck . in the honeehold cu 
mif^t be eaepeeted hjalp til 1 Hoset, eaa godt de Ininde; 
render . yde Hjielp; ooO Mm ••» . kalde (el. ta^) 
bun til Hjselp; in , cf the funds t. IndUe^t for 
Fondet; come (meim) to Ms . komme ham t. Hj«lp 
(svenome nd f. at hjtelpe ham); the traneltUion hae to 
be performed wiihont any ., nden hogel Hjeelpe- 
mlddel. 

tM« [e^d] ^ AdjutADt c; with . and etaff. alde-da- 
ra«p Ifr.; 'e*ddak&i)] ;^ (Generals) Adjutant e. Forkortet 
A. D. C, aider ['e^dd] Hjielper; Stmte c. Se abettor! 

Blyntta ['e^grftt] Diamantbusk, Bte^renaal c. Be egret, 
egrette! 

sifailletta [e>erwl'let] Dup, *ogs. Dop, p. Fryuse el. 
Snor; ;^ AignlUette e, Snorebaand n, Snerelldse c. 

all ie'll et fejle; n^tat .« yon? hvad fejler du? hvad 
er det som fejler dig? something .« him ban fejler 
Doiret, der fejler ham noget, dcr er noget som fejler 
bam. ail vi fejle noget. all [e>l] t Upasseligbed c. 

ailaatas [ei'l&ntas] : . tree Ajlanttrae, Anghikatne n: 
Simambaeem, XanthoaoylaeecB, 

aillag ['eillq] a upasBelig; skranten, *ogB. hanglesyg. 
ailB«at ('e^lmdnt] Upasseligbed, Sjrgdom c; Utile .« *og8. 
sniaa Ramperler; Andrew Ag%ie asked his antU her ., 
brad der fejlede hende? Begyndelaen t. en Slags 
Orelsenstykke i Tongefterdlgbed, f. Bam; he has the . 
badly at present. 

ails [eUz] ^ prov Stak e, Avnebflrste e, ogi. *Ak8e- 
skaegft, *8nerpe. 

1. aiai [elm] vi sigte (paa at]; fig sUle [til at]; 
strapbe; tragte [efler kongeUg Magt at royal power]] 
. high Bigte ha^t; fig stile hejt; . at, ogs. algte tU; 
tage Sigte paa; m. upers. Snbj. sigte Ul, tilaigte, gaa ad 
paa; efterstrsebe [bans Llv Ma Ufe] ; it was .ad at yon, 
yon were .ed at det aigtede (el. der sigtedes) til Dem, 
det Tar mentet (ogs. ^myntet) p. Dem; . for sigte 
efler; both boats were »ing for [ogs. atilede til) the 
some whale. 

2. alM ce lette; fig rette, stile; • his rifie at aigte 
(m. ain RilTel) paa; a satire ^ed at [rettet mod, atUet 
ttl, som tager Sigte paa] this vice, 

3 ala [elm] a Betning e, Sigte; Maal, Sigte; fig 
Sigte. (For)maal n; my lifers . mln Livsopgave, mit 
Liysmaal; tediniqne is not the . and end of <Mrt, Kun- 
fttens Endemaal; ory . raabe «8igt!« t. Bueskydning; 
fig t opmnntre, stette, legge; giee . t lede Ens Sigte, 
▼ejlede En (v. at Bige ham UdfUdet af foregaaende 
Sknd), i Bneskydning; a society ha^ng for its . the 
the revival of, som bar til (el. B»tter sig det) Formaal 
at fka genindftnrt . . . ; take . tage Sigte, sigte ; take 
-) 18c (l»g) an I take a steady . now! tag nu godt 
Sigte! eilar Vejleder, Biatand (t. Sigtet, under Bue- 
skydning); fig Hjaelper c med Ord alene. alailag Sigten, 
Sigtning c, Sigte n; . appar<»tus Sigte- Apparat m, -Mid- 
ler pi; . tube, art 0yel8eapatron c. alalaaa nden Maal, 
ben^lgtalea, formaalalaw; an . life et Lir nden Bfaal 
(og BCedX alwlaasly ad uden Maal og Med. 

aia [ein] se egen [own]; en [one]. 

klmm ['aJnoo] Al'no e, Menneake af endel lavtstaaende 
Stammer p. Jeao Ac; a Ai'no-. 

ala't, alat [e^nt] v. Staar for am not, is not, we not. 
Undert. f. haise not, has not. 

1. air [sB'o] a Luft; Luftning; / Melodl; J^ Arte; 
Mine; Holdning o; Vsesen n; light .a lette Luftninger; a lofty - en stolt (el. vaerdlg) Mine ; affect the .a of 
a lady spille Dame ; horse and rider passed through 
man and carriage, as if they had been thin ., som 
de bavde vreret Luft; he is thin ^ to me ban er Luft 
f. mig; it would simply be beating the - det blev lutter 
Slag i Lufteu; find . fka Luft; give himself (or 
put on) -« gere sIg til, gere sig vigtig, give sig en 
air; the grand ., he is giving himself [den fomemme 
Mine ban giver sig] this morning; the . smells sweet. 
oga. Luften er ren; t<Mke . tnekke fHsk Luft; t bUve 
bekendt, komme ud; t<ike the . trsekke frisk Luft; 
*motionere; I feel <w free oa ., fH (og let) som Puglen 
i Luflen; gasp for . snappe efter Luft; numbers 
were walking for ., var ude for at tnekke Luft; it is 
[llgger] in the .; the boatswain raised his cat high in 
-, h0jt i Vejret; up into the ^ (opj i Luflen, tilvejrs; 
a trout would leap a foot into [op i] the air; live 
on • leve af Luften, f leve af Herrens Vejr og Norden- 
▼Ind. 

2. air [86 3] vt liifte, udlufte; ventllere; fig give Luft, 
F lufte [sine Tanker om his ideeu as to; sine Besvte- 
ringer his grievances]; - his French opfHske sin 
Fransk ; •bravere m. sin Fransk ; » [rere, ogs. •movere] 
a horse; the %uual first ideas that . themsdves [ogn. 
som ventilerea] on every new acquaintcmce ; . quo- 
tations kaate (el. alaa) om sig m. Citater; . his [komme 
m. sin, tillade sig denne] inwoleni swaggerings. 

air|ball, ...balloon Ballon e, som LegetflF); ..Madder 
Luftblaere; Svemmeblaere ; .^born luftfadt, lufUg, Can- 
tastisk; ..ballt bygget i Luften; . easOes Luft-Slotte, 
-Easteller; — easing Kappe e, paa Dampskibsakorsten; 

..draafht Lufttnek; drawn tegnet i Luften; . vatHes 

LuftrSlotte, -Kaateller; ..gaa Lnftbeaae c; ..balder 
Oaamaaler «, Oaaometer n. airily f'se •riU] ad lufUg; 
fig fHskt, laskt, vlndig; 1 det blaa. atrlaeaa [*se**rin&<«I 
Lnftigbed; fig Friskhed, Letbed, Baakhed, Vlndlgbed c. 
airlag ['scniQ] Luftning, Udlnftnlng; Ventilation; Luft- 
ning, af yind ; Motion, Tor e; a light . en arag Luft- 
ning, *oga. et Heeng af Vind; . hours Spad8eretld(en); 
walk out (take the chUd out) for an . gaa od tot at 
trsekke frisk Luft, *ogs. motionere (movere Bamet).' 
alrlplaat Luftplante; ..polae Lnftveegt; ..aae Lnflss&k, 

1 Foglelegeme; ..alMft Luftskakt; apaelBg (et vfat 

Antal) Kubikfod Luft; ..thread (Bdderkopa) Luftttaad 
c; pi flyvende Sommer e, ^Lnfttraade pi [gossamer]; 
..tight lufttsBt; ..trap . Vandlaaa n. 

1. airy ['ffi**ri] a p Gaardaplads e, under Oadena 
Niveau [area]; in a parenthesis were the words "airy 
b^", as an instruction to the bearer, Pickw. P. 

2. airy ['Ee'»ri] s (0me)rede c, *m [aerie, eyry]. 

8. airj ['fe'Mj ad is. €tmr nogensinde. m. Nseg- 
telse [ary, ever a]; . a saU en eneste Sejler. 

4. airy ['le'^] a lufUg; fig friak, let, lufUg. 1 det 
blaa, raak, vlndig : 1 dadlende Bet ; merry tind . glad 
og let; empty sound and . notions^ og vlndlge Id^r. 

alaa [e^s] ^ prov Henilke, *8nyltetmad: Cuseuta; 
mere Shilling e, i Billingsgate. 

alale [ail] arch FI0J ; Gang c, i gotiak ICirkebygning; 
ia. SIdeakibM, ogs. side .; middle . Midtsklb; .d med 
Fl0je; med Sldeskibe. 

alt [e't] lllle (*liden) 0, Holm, 'Holme c [ayot, eyot]. 

alUh-boae ['eHjl>o"n] Halestykke n. 

alts [eita] pi se Havre [oats]. 

Aiz-la-€luipelle [ei(k)sli^a'pel] Aachen n. 

ijar [a'dga •] ad paa Klem, f *paa Glyt, paa Gl0t; 
leave the door . lade D0ren ataa p. Klcm &o; open 
the door .. ^ar od; they are . der er kommet en iei] hate; [o*] ao; (ai] /; [an] OMt; [8] the; [p] thin; [/] she; [g] meaaure; [q] sing, [a, a, e] oav. vaklende med [9]. aju 24 Alb Kurre paa Traaden, der er kommet dem noget imellem. 
SmI. 1 ft 2 jar! 

i^nUge [d'dsntids, 'Msutidg] Straalerar, Reguleiingv- 
fot; dmp Aflebsrer; chem Forbindelsesror w, mellem 
to Apparater. 

i^Btmeat [a'dgAtmdnt] Freznspring n. liarryat, P. 
Simple. 

akata [?] Akasa e ft », forete aabenbarede Blement 
i Kosmos, Untof n. I teosoflake Bflger. 

Akbar ['fikbiL-»l Akbar c, egl. meget ator. En Mogul- 
kejser i 16. Aarh. ; the king tvcu <u ici^rant cm . <n 
mattera of hdief. Sml. AUdh! 

AkeaiMe ['eiknaaid] s. 

Akeman ['&kama'ii] Akjerman h (By). 

akimbo [d'klmbo"] ad i Siden; armB . m. Hsendcrae 
i Slden; with one arm .. 

akia [d'kin] a beslsegtet, i Sliegt, *p i Skyld [med to]; 
the two families are near ., er neer bealeegtede, *p i 
naert Skyldskab; with a feeling . to [som var besleegtet 
m., i SIsegt m.] grcUitude. 

akaae [d'ni] poet paa Kns. 

Akyab [IL'kj&b] a. 

al., andre, flere, en Forkortelse af alii [eUlai]; at the 
ettit of Aleck Brodie, et . efler Rekvisition af A B. 
med Acre (m. fl.). 

Alabama [ftld'bama] Alabaman; the . question Ala- 
bamasagen, et StridBspergsmaal mellem de nordameri- 
kanske Fristater og England 1 Anlednlng af Krydseren 
Alabama. 

alabaater ['ftlaba'sta, Ue'basta] Alabast c; ..glass 
Alabastglas, Meelkeglaa. 

alaekl [a'lilk] int, aki .a-day! Oud hjselpe mlg! 

alaerlty [d'l&krlti] Fi^jdighed, Kvlkbed, Raskhed c; 
• to [Redebontaed t. at] undertake the commission; the 
soldiers advanced with . to meet the enemy, rykkede 
frejdig FJenden (*Flenden) im0de. 

Aladdla [a'ladin] Aladdin c; finish Js window o: 
at (forsflfge at) flildCare et Arbejde som en stor Aand 
bar ladet oAildendt 

a-Ia-grseqaa [fr.; iila'gTek] arch k la grecque c it n, 
rette Linier brudte under rette Vinkler. 

alamode [fir.; '&ld'mo«d] moderne, alamodisk. 

alaad [a'lfind] ad Hand. Aim. ashore. 

Alaal [a'leinai], Almas ['lUonz] pi Alaner. 

alar [e»la] Vlnge-; vinget. 

Alario ['ftlarik] Alarik e. 

1. alarm [a'lann] s Alarm, Alarmerlng c, Anskrig n; 
Brandalarm, Brandmelding fan • o/* firej; Uro, iEng- 
Btelse; Bekymring; ViBkker e (1 Ur); Vaekkemr n 
[olartMn]; Appel c, 1 Faegtning; .« of fire, ogs. Brand- 
raab, Raab p. Brand: heat an . 8laa Alarm; giae 
the ^^ m. pers. SubJ. gore Anskrig; the cry of the pay- 
master had given an (or the) ., bavde sat Folkene (ftc) 
1 Bevfegelse, bavde alarmeret Folkene ; / gate him no 
amaU . jeg gjorde bam ikke lidt (lldet) nrolig; on an 
. of fire being given da der var gjort Brandalarm, da 
Brand var varslet; v. (en) Brandalarm; reuse an (or the) 
. gere Anskrig, gate Alarm, raabe; take (the) . tage 
Skrsek, mserke Uraad; take the ., ogs. bllve alar- 
meret, komme i Bevsegelse; take . at blive urolig 
(el. aengstelig ftc) over. "What do you mean?" she 
cried, in ., raabte hun uroUg; / was constantly in . 
aho%U him jeg gik i stadig Uro (el. iEngstelse) f. bam 
keep them in a stcUe of . bolde dem 1 stadig Uro 
file party were under great ., befiandt sig 1 stor Uro 
you need not be under the slightest ^, behaver aldeles 
ikke at sengste Dem. 2. alarm [d'la-«m] vt kalde til (el. under) Yaaben; 
sffitte i Bevsegelse, bringe paa Benene, alarmete; varsle; 
skrsemme; foruroUge, engste; .ed, ogs. forskrsekket; 
urolig, eengstelig. alarm [bell Alarmklokke, Larmklokke, 
Stormklokke; ..eloek Vfckkemr n; .^nim Alarm- 
tromme, Larmtromme, Stortromme; .^gaaga [— ge>ds] 
dmp Manometer n, Vandstandsmaaler c; ..groand 

Alarmplads; gna Alarmkanon. alarming a skrsek- 

indjagende, frygtelig; mindre stterkt: foruroligende, 
ffingBtende. alarmlagly od is. 1 en foruroligende (el. 
seugstende) Qrad ; the fever increased . ; the knees of 
the trousers began to get . [betaenkelig] n^litto. alarm- 
ist [a'lannist] Alarmist, Urostifter c. alarm |post Alarm- 
plads c; ..watoh Veekkerurn. alarum [a'laram] Vepk- 
kerur n; is. ^ Larmplbe e. Ogs. Uirum. 

alary ['e'leri] Vinge-; vlngedannet. 

alas! [a'la's, a'lits] int, akl; destovserre, ogs. *dc8- 
vserre ; for loss of life along thcU coast was, ./ [des- 
vserre] no novelty; . for us, [saameget veerre for os, ve 
08] if we get a few pinches! but . for the vanity of 
human hopes! men ak! hvor tomme er ikke men- 
neskellge Forbaabninger I 

alastor [d'la'sta] Hsevnaand ; Alastor, or the iSjnrtt of 
Solitude, et Digt af Shelley. 

alate ['e'leit] ancU ft tf vinget. 

a latare [e^ 'littari ] (legatus) a latere c, paveligt 
Sendebud. Sml. de latere! 

alaya [?] Verdens Sjcel c, Aanden (Buddbi) som Ver- 
dens Prindp. I teosoflsk ftc Sprog. 

alb [ftlb], alba ['iilba] Albe, Messesserk c. boa Kato- 
liker. 

albaeora ['^IbakA**] s, se albicore! 

Albaa ['iUban] a: the ^ Mount Albanerbjssrget. al- 
baa Alban n, et hvidt krystallinsk Stof udvundet af 
Onttaperka. Albania [ai'beinja] Albanien n. Albanian 
[&l'beinjan] albanesisk; s Albaneser e. Albans ['Albonz]. 
Albany ['Albani], bl. a.: the . Albany n. Et Kvarter i 
Piccadilly, London, m. elegante Lejligheder f ugifle. 

albata [ftl'beita] Njrselv n [German silver]. 

albatrosa ['UbatrAs] > Albatros o : Diomedea eocuians 
[man-of-war bird]. 

albeit [Al'bi'it] cj poet hvorvel, endskent. 

Albemarle ['ftlbima 'l] s. 

Albert ['ftlbat] Albert c; a prince • amr Surtout, Slags 
dobbeltknappet Bonjour c; an « chain en (*ogs. et) 
kort Urksede ; .. rock Albertit c. 

Alberto [dl'ba ta] Alberta. Bertac. 

albeseent [arbesnt] hvidnende; hvidlig. 

alMeore ['ttlbik&o] jf Bonitc: Thynnus pelamys. 

Alblgansea [ftlbi'dsensiz], Alblgeols [fr.; 'illbidsois] 
Albigensere. Alblgenslan [ftlbi'dsensian, -/an] albi- 
gensisk; the . war Alblgenserkrigen. 

Albln ['&lbin} sc (det skotoke) H0jland n. 

albinism ['&lbinizm] Albinisme, Lysskybed c. albino 
[&rbi no«, -'balnou] Albino, Kakerlak c. PI, albinos. 

Albion ['albjan] poet Albion, England n; • metal 
Alb(ion)metal, fortinnet Bly n. 

Alboln ['&lboin] s. 

albnglaeons [albja'dsi njas] eeggehvideagtig, *0jehvide- 
agtfg. albnglnea [iirbju'dsini z] pi af albngo [%Vbju*go"] 
path hyid Ster c. albnm ['albam] hvid Tavle, is. til 
Bokendtgerelser, bos Bomerne; Stambog c; (Fot<^rafi)- 
Album n; Navneprotokol c. albumen [iH'bju'mdn] ^gge- 
hvide e; iEggebvidestof n; Frehvlde c. albnmnm 
[arbanam] Spint, Gede c, Hvidtr» n, ogs. *Splint, •Gjete, 
Yte c [Ilea, sap, sapwood], 

Albyn s, se Albin! [a- i- u] 08V. lange som 1 for. Ue\, fool; ['ba] Trykstavelse; [il] bat; [A ] fall; [A] bot; {a] hnt; [a] hnrt; [a] Inner; ale 25 alh »lca4« [U'keid] «> alcalde k aieaid. 

•Icakwi ['Elkahest] Alkahest c k n, Meostnmm, al- 
mindeUgt Oplesnlngsmiddel n. 

ileale [al'ke'ik] alksisk; a alkseisk Yen el. Verse- 
maal n. 

•Icald [&l'ke>d] (spansk) Kommandant; Slutfcer e 

ilcala [)Uke'U-] s. 

tlMlde [lU'kSldl] Alkalde. Byfoged e, 1 Spanien. 

•Jcauia [srkana] Alkannac. Se (<d)heimal 

•Icairasa [Uka'rasa] Vandkeler e. 

tlMj^e, «, M aieaid I 

lltntur ['iL-lstd. 'a-(l)6t0] $. 

AlchaMtot ['iUkimist] Alkymlst, Guldmager o. alehe- 
■Mlc [Slki'miBtik] alkymiBtlak. alelieay ['aiklxni] Al- 
kvmi c, Guldmageri n. alehjmlst Ac, se alehemUt, Ac! 

Alclaa [al'^l na] Alciiia c, en Penon 1 Ariosts Ortando 
Fnrioao. Had sine Elskere en Tid, og fonrandlede 
dem saa til Trseer, Stene, Kilder, Dyr. 

Alee :'&lko"] ; . dog Alkohnnd, en Varietet af Vild- 
hoDde i Meksiko og Pern. 

Alcoek ['AlkAk] s. 

alcohol ['alkob&l] Alkohol c. aleohollc [Xlko'hAUk] 
alkofaoliak. alcohoUse ['alkohdlais] vt alkoholisere. for- 
Tandle tU Alkohol. aleoholaieter [alko'h&lmita], aleo- 
heloMctor [alkoh&'lAinita] Alkoholometer m, Breende- 
viDBprarer e. 

Alooraa [)Uko'ra-n, 'rEn; 'U-] a: the ^ Koianen. 

alcove ['Ilko°Y, drkouv] Alkove, Fordybnlng, 1 Vae- 
relse; Niche e, Ul Statue Ac. 

alcyoa ['Slsidn] a, se halcyon! aleyonlaa [&lsl'o°nj9n] 
alcyonlsk; . poZ^tps Korkkoraller. aleyoaiam l&lsi'ounjdm] 
Korkkoral c; • digiUUiMH Dedningehaand e [dead men*a 
fiitgeraj. 

Aldchaima [U'debetdn] asl Aldebaran e. 

aldehyde ['Eldlhaid] eliem Aldebyd c A m. 

1. alder ['A Ido] ^ £1 c, EUetne n, *0r e, Oretise n, 
prov Older c: Beiula alnf$»; . huekthom TorsteineM, 
*Braka], Hnndheg, Troldheg e : Rhamnus frangtda, 

2. alder ap en Art knnBtig Flue c til Oiredfkngst. 
Sort Krop, brune Vlnger, sorte Trrorbaand. 

aldsniaa ['Aldamon] Oldennand, Raadmand, Baads- 
hene e; mayor and . Borgmester og Raad; cm ^ in 
dunns, si f . en Kalkun behsengt m. Falser, aldemaaie 
l&lda'm&nJk] a Raadmands-; the ff€teant . gown, alder- 
■aasldp ['Aldameo^p] Baadmandsvsrdlgbed c. 

aldsra ['Alden] a EUe-, *Ore-, prov Older-. 

Aldengato ['Aidasgeit]; . Street, i London. 

Aldenkot ['Aida/At] Aldenhotn, en Standlejr 1 Hamp- 
shire, sydvest f. London. 

Aldlae ['A Idain. 'aldain] a aldinsk, trykt af Aldus 
ManuUus i Venedlg; a Aldiner e. 

als [eU] (stserkt, klart, gulagUgt) 01 w; ..berry t 
JEggeeln. 

•aUstery ['e*ijetari] afhiengig af et Temingekast, 
usikker, hasarderet, *ogB. hasardies. 

alfcaaipaae [&likiim'pein] Slags Brystsukker », Kara- 
mel, Drops e. 

aleeost ['eilkAst] ^ Balsom, ogs. 'Balsam c: Tana- 
cetum Msamito. 

alcetryoMachy [dtlektri'flmaki] Hanekamp o. 

alee [e'll] ad ^ i Lao; hdm ./ 

alegar ['Sliga, 'eiUgo] surt 01 n, Malteddlke o. 

alelglass 01glas [aim. tumbler]; ..hoase 01hus; ^poli- 
tician, ogs. poUtisk Kandestaber c. 

Aleaaeal [iili'm&nai] Alemanner. AleBaaaie [all- 
'mAnik] alemaonisk. 

alcMble [a'lembik] DesUllerkolbe o. Alepptae [Ale'pin] a, aleppenslsk, fira Aleppo; a 
Aleppenser c. 

alerloB. s, se aUerion! 

alert [e'la't] aarvaagen, agtpaaglvende, rask (1 Ven- 
dlngen), f vaagen; he ia alwaya on the ., alUd p. sin 
Post, altid aarraagen; a aentinel on the ^ en aarvaagen 
Skildvagt; the Sorbonne became on the ., kom 1 Ge- 
Vfier; keep attention on the ^ holde Folk 1 Aande; 
put him on the ^ gere ham aarraagen, advare (el. 
*var8le) ham. alertaess Aaryaagenhed ; Baskhed, F 
Vaagenhed c. 

alesllTer f 01afgift e, til Londons Lordmayor. 

alearomaaey [a'lju'remiinsi] Aleuiomantl, Melspaa- 
dom c. alenroMeter [alju'r&mitaj Melmaaler, Melprever 
c, til at bestemme Melets Msengde af Plantelim. 
alevroa(e) [a'lju*»ren, -ronu] Aleuronat, Glutenmel n, 
^ggehTide, is. udvundet af Hvede. alearoate [a^u- 
'rAnlk] Aleurouat-. 

Aleat [Ali'u-t] Aleut c. Aleatlan [Ali'u/onl, AleaUe 
[Ali'u tik] aleutiak. 

alewlfte 01vaertlnde: amr Jf Aloee, Aletflsk, Majfisk, 
Stamsild c : Clupea aloaa. 

Alexaader [al^g'sanda] Alexander o; . the copperamith, 
se 1 Tim. I. 20 A 2. Tim. IV. 141. Alezaadra [iil^- 
'aa'ndra]. Alezandriaa [aldg'zandilan] Aleksandriner e; 
a aleksandrlnsk. alezaadrlae [al^g'sandrin] Aleksan- 
driner c, en Versart. 

alexlphatailc [aleksi'fa-»mik] indeholdende Modgift, 
*OgB. modgiftig; a Modgiftc. 

alezlterlc [aleksi'terik] indeholdende Modgift, *og8. 
modgiftig; a Modgift e. 

Alf [Hit] Alf, Al? c, forkortet f. Alfred. 

alfla ['alib] ^ Alfk c, Bpartognes n: Stipa tenacia- 
aima. 

Alf»BSO [dl'fAnsoo] Alfonso c. 

Alford ['allbd]. Alfred ['Alfred]. 

al flreseo [iU 'fresko"] i det td, i M Luft, uinder aaben 
Himmel: . caf4 Friluitskaf<6, *og8. Udekaf<6; . coh- 
certe, luncheona; cm . coatume en luftig Dragt. 

alga [Alga] ^ Tang, Tare, Alge c. PI algm ['Aldsl']. 

algal ['Algal] a algeagtig; a Alge e. 

algebra ['Aldsibra] Algebra e. algebrale(al) [Aldgi- 
'bretikO)] algebraisk. algebraist [Aldsl' breUst] Alge- 
br(a)i8t e. 

Algeria [tfl'dsiaria] Algerien, Algier n. Algerlaa 
[dl'dsiarian] algiersk; a Algierer c. Algeriae [Aldsl'iin] 
algiersk; a Algierer; fig Ser^yer c. 

AlgeraoB ['aldsananj. 

Algie algonkinsk [MgonkinJ. 

algid ['Aldsid] is. path iskold ; . cholera asiatisk (el. 
indisk) Kolem; the cholera recushed the . s^oye. 

Algiers [<Sl'dsiazl Algiern. 

alglflc [dl'dsiflk] med stsrkt kelende. 

algology [dl'gftladsl] Algologi c, Lseren om Algeme. 

Algoakla, Algoatnla [Al'gAqkin] algonkinsk. 

algor ['alga] pcUh Frysnlng, Kulde c. 

algorism ['Algarism], algorithm ['Algorism] det ara- 
biake Talsystem; Beregning o; the ^ of numbera, cf 
sHrds. 

aigoas ['Algas] Alge-, Tang-, Tare-; algeagtig; algerig. 

algaasll [Algwa'zll] (sp ) PoUtlbetJent o. 

algam ['Algam] bibl redt Sandeltrse n [almug]. 

Alhambra [Al'(h)ambra] a: the. Alhambran, et Slot i 
Granada. Alhambresqae [Al(h)Am'bre8k] alhambresque, 
i Alhambrastil. 

alheaaa (AVhena] ^ Henna c, en orientalNk Plante 
som brages t. Sminke [alca^maj. [««] hate; [o«l so; [ai] J; [au] OMt; [C] the; [p] thin; [/] she; [g] measure; [ij] sIn^; [a, d, e] osv. vaklende med [aj. alh 26 all allqrdle [al'haldik] a: . chain ^ Luftssekktede e, til 
Optagning af sankne Skibe. 

All [aii] 8; . Bciba, en Eebmand 1 Tiuind og en 
Nat. 

alia ['eilje] a: inter . blandt audet. allaii ['eUJas, 
'Kljas] ad alias, ogsaa kaldet; a andet (el. antaget) Navn h; 
/»« £ro«« hy [under] aewral .es; ^/le numerous .ea he 
had asmmed. alibi ['Ulibal] egl. andensteda (ad); 
jur Alibi n, Ikketilstedevierelse e, paa Gemingastedet ; 
prove hia . be vine Bit Alibi. 

A1leaiit(e) [Kli'kftnt] Alikanten; AUkantevin c. 

Aliee i'^lls], AUela [e'li/e] Alice c. 

alidad [aU'dftd]. aUdade [aii'deid] ast Alhldade e. 

allea ['eUJan] aka Aremmed [for from, to]; the Alien 
BUI Fremmedloven ; . jury Fremmedjaxy, halvt be- 
staaende af Udlisndlnge; « o/ySee Paskontor. alteaaM- 
IHjr [eiljena'biliti] Af hfendeligbed c. alienable ['enjenabl] 
afhfendelig. alienate ['e'ljeneU] vt afheende; oyerdrage; 
vende Ens Hjerte fra; atede fra Big, vende Ens SQerte 
fra Big, forspilde Ens Sympati /• the aiffeetiona of]; 
the recollection of hia former life ia a dream that only 
the more .« him from [fjerner ham mere fra, bringer 
bam i et end Qemere Forhold til] the realitiea of the 
present; ha^ng .d Ma relations . . . alienation [eHje* 
'ne^/en] Afheendelse; Overdragelse ; BortBtadelse, For- 
spildelae af Velvilje el. Sympati; Sindsforvirring [. of 
mind, mental .]; hind Afgiflsfribed c. alienator ['eMJo- 
ne^te] Afhaender, Oyerdrager e. alien(e) ['e<f]en] vt af- 
hseude; overdiage; scelge; . him from fka (el. bringe) 
bam t. at afttaa fra. alienee [eilja'ni*] K0ber c. 
allenlBm ['eUjenizm] Fremmedforhold n. alienist ['e'l- 
jeniat] Sindasygelfege, Alienist, Psykiatrlker c. alienor 
['e^ljena, 'ellja'n&«] Overdrager, Saelgere. 

allft [a'lift] rejst; the hctcklea mere . on her hack. 

1. allirht [a'lait] et stige ned; Btige (el. staa) af, om 
en ridende f^ from a hfnve, from on horatbaek]; 
Btige nd, om en kerende /*. from a eiirrUtgeJ; dale 
(el. fUde) ned; Noah .ed from [stag nd af] the Ark; 
a bird .« on [daler ned i, slaar slg ned 1, asetter sig i] 
a tree; and mcty his blessing . on [hyile over] my 
endeawmrs! 

2. alight [a'lait] a t»ndt; oplyst; faU adeep with the 
candle ., og». Bove (*ogB. Boyne) fra Lyset; no stoves 
shall be . [der skal ikke vfere lid (F Varme) i nogen 
Ovn] after a certmn hour; the Ittmps were ., ttendte; 
many of the windows were open and ^, og oplyste; 
the whole house wcu • with [oplyst af] the sunshine; 
keep the cigar . holde nd (F Fyr, Varme) 1 Cigaren; 
I hfui left the lamp •, ladet Lampen (staa og) bnende; 
set the patch . stette Fyr paa (el. afbyide) denne 
Jordplet (•Jordflek). 

align [a'lain] «< opstille i (el. paa) Linie, anbringe 1 
en Linie el. i Llnier; udstikke, om VciJ [aline] ; art 
*bringe oyer et: the recruits . themselves, man by 
man; the route is so »ed that this pltKe is never 
likely to be reached; the route wiU be in parts .ed 
[rettet] and widened; . his rifle; • the sights and the 
bullseye, align vi y^ stlUe, stille sig op, trsde an 
ffaU into line], alignment [a'lainmant] OpBtilling (el. 
Ordning, Anbringelae) i el. paa Linie(r); Linie; Snor- 
rethed; Udstlkning e, af Vcd Ac. 

alike [a'lalk] o ens, llge, uden Forskel ; you two are 
much «, Ugne meget hinanden; today or neant day, is 
• to him, er det samme f. ham. allhe ad lige, lige- 
meget; weigh . yeje ligemeget (*og8. ligt); dressed . 
ens klsedte; deaf - to tw and to him day baade f. os 
og f. ham. ailment ['Ulimant] NsBrlng, Fade c; sc Underholdnings- 
bidrag; Opfostringsbidrag n falimonyj. allmental [&li- 
'mentl] nfcrende, NeeringB- ; . sap Emferingssaft. all- 
mentally ad som (el. til) Emfering. alimentary [All. 
'mentari] Neerings , Fade-; . ccmal Fordajelseskanal; 
. substances NeeringsstoiTeT, *og8. Fadeemner. all. 
mentatioa [ftliman'te'/an] Emtiering; nrerende Kraft, 
Nscringsyterdi o. allmeatatire [illi'meutatiy] Em«riDg8-; 
their • mof^inery. allmentlyeaeia [ftli'mentiynte] Br- 
naerlngsdrift c, i Frenologi ; Brnaeringsdriftens Organ n 
[organ of ^]. alimony ['ftlimani] Alimentation c, Under- 
holdningsbidrag, t. fraskilt Huatru &c; Opfostrings- 
bidrag M, til Barn. 

aline [a'lain] vt, allnemeBt s, se align(ment)! 

aliped {'ftliped] a k s yingefodet CDyrn). 

alliinaBt ['HUkwant] uUgedelende. aUqnot ['Allkw&t, 
ligedelende; . tone j^ BItone, Alikyottone. 

Alison ['ftlisan] s. 

allt [a'llt] V, t stag ned kc. Af 1. alight. 

alltnink ['ftlitrA^k] ent VInge-Segment , Btykke, 
-Led n. 

allye [a'laiv] a layende; 1 VtrkBomfaed; livllg, fuld af 
Liy; mad en leyende Falalse [af to] ; burial . levende 
Begravelse; man ./ man Menneske dog! the best man 
. det bedste Menneake af (el. i) Verden; bring him 
to cam,p, dead or ^, dad eller leyende; he ecune . 
[leyende] to land; a pool of water absolutdy . with 
[som formelig yrimlede (el. mylrede, *ogs. yrede. F 
aulede) af] dimy reptiles; wihile . [i leyende Live] he 
had given inatrueHons how to proceed; with4n the 
memory of those now .. i (el. indenfor) nuleyendes 
Erlndring; the eity was aU . Byen yar (el. i Byen ysr 
der) lutter Liy; the company were aU . Selakabet yar 
lutter Liy; be » to ysere yaagen og indse, haye aabent 
(el. opladt) 0je (et. haya 0jnene aabne, oppe) for. hare 
en yaagen Forataaelae af ; be .. to every sound ya^re 
aaryaagen yed (*ogB. vsere yak for) den mindate Lyd; 
become • to fiui 0jnene op for, faa (el. yaagne t.) 
Forataaelae af, F bllye klog paa [at the fact that] ; 
keep . yedligeholde [Uden the fire], holde Liy 1 [Hadet 
the hatred] \ keep the game (the lawsuit) . holde 
Spillet (Processen) gaaende; look . F rappe (el. 
mbba) aig, *rappe (el. svlnte, raske, p naite) alg. 

alliarl [iHi'sarl] mere Krap o, 1 Orienten [madder]. 
allsarie [&Ii'z&rik] Krap-. allsarln, aUnarine [d'llsoriu, 
ilU'za'riu] Alis&rin e. 

alkaheat s, ae alecthestl 

alkaliBaeenee [iUka'lesana] Udvikllng af Ludaalt, madden 
GsDring c. alkaleaeent [ftlka'leaant] udyiklende Ludsalt. 
alkali [>&lkal(a)i] Kali, Alkali, Lndsalt n, Potaske c. PI 
alkalies, alkallfjr ['ftlkaliftd] vt foryandle til et Alkali; 
vi fonrandlea (el. gaa oyer) til et Alkali. alkalln|eler 
['ftlka'limita] Alkalimeter n, AlkaUmaaler e. allnllne 
['Alkalaln] alkaliak, Indsaltagtig. alkalinity [&lka'linitt] 
Alkali(ni)tet e. alkallse ['ftlk.>laiz] vt alkaliaere, breende 
til Lndsalt; blande (cl. msette) med Lndsalt. alkaloid 
[■ftlkaloid] Alkaloid n, Plantebaae c 

alkanet ['ftlkanet] Alkanne e, et Fanreatof af Planton 
Anchusa tinctoria. 

alkekengl [ftlki'kendsi] ^ Blierebsger, oga. *j0de- 
kiraebeer n, Boborelle o: Physalis aUedeengi. 

alkermea [&l'ka'miB] pharm Alkermeakonfekt; Kermes- 
Baft e. 

alkool [&rku'l] Kohol c k n, at Faryeatof, ia. som 
OJenaminke bl. Orientalerinder. 

1. all [&-1] a al (n alt, pi alle); hel; Intter; pi oga 
samtlige. Se 1. for, S. mistakel Adjektiviffk: . [a- 1' n*] oay. laoge aom 1 for, feel, fool; ['ba] Trykstayelae; [&] hat; [A] fall; [&] hot; [a] bMt; [a*] bMTt; [a] Inner; all 27 aU day (long) den hele Dag, hole Dagen, Bagen igennem; 
. day tomorrow hele Dageu i Morgen, f *i hele Morgen; 
I did nothing hut dream « lati night, hele Nalten, ogs. 
*i hele Nat; . this year (i) hele detCe Aar ; (over) . Den- 
mark (over) hele D.; - over (or over •) the country 
hele Landet over; good night, gentlemen ./ Qodnat, 
alle mine Heirer! have a taient for becoming . 
ihingB to . men, blive alt f. alle; why should it be in 
Norway, of -. plctces? hvorfor skulde del netop (el. 
endelig) vsere i Norge? / like it of . things det lider 
jeg meget vel, det synes jeg sserdeles godt om, det ser 
jeg meget geme; det saa Jeg meget gerae. Som Ap- 
position: my heart is « his, titherrer ham helt; she 
is . smiles (soul), lutter Smil (Sjsel) ; the tools were > 
jags and notches Vterktejet yar Hak 1 Hak; it was » 
a dream det hele var en Dram. Preedikativt: it 
was ^ she could do to [hun kunde ikke andet end lige, 
*det var saavidt hun knnde] squeese out of the window; 
it is ^ I can do to f *og8. Jeg har evig nok m. at . . .; 
is that .? er det det hele? ikke andet? F Ikkenerre? 
if thfU be . hvis det er det hele . . .; er der ikke andet 
Irejen, saa . . .; thtMfs . (about it) det er det hele; 
would . were ./Jeg vilde enake alle var enigel I 
Forblndelse med Pronomlner: - and every, « 
and eaeih, each (or one) and ^ alle og enhver, hver og 
en; (and) I don't know what » og hvad v4d jeg alt? 
we ^ (of us) yi alle ; . whose carriages [hvia Vogne 
alle] were in the haf^ of . . .; who were ., n^ . of 
them were . . . vom alle (el. flom samtlige) var . . . ; . 
(of) which reasons [Grande som alle, hvllke Qrande 
alle el. samtlige] ha/ve been coneluatve with the young 
couple; . of which [hyilket altsammen] would occasion 
d^ay; for . yotur sakes for eder(8) alles Bkyld ; gentle- 
men, . your heallhsl Skaal, alle mine Herrerl Sldst 
i en Opregning: and ^ f og hele Resten, etcetera 
etcetera. Styret af Prspositloner: at.l det hele, 
i det hele taget, orerhovedet, is. v. Naegtelse, v. Tvivl, 
T. Saperlatiy; t ganske [altogether, whoUy]; not at - 
aldeles (F slet, p 'slettes) ikke; som Svar p. en Tak- 
algelae: Intet at takke fori aa, Jeg be'er! nothing at . 
[intetsomhelst, aldeles intet] poetical; could you give 
me any informcUion cU . touching [som p. nogen 
Maade angaar] Miss N? I do not think so at ., ogs. 
det kan jeg aldrig tro, jeg tror aldrig det; with no 
inscription at . uden nogen(9omhel8t) Indskrlft; if he 
could at . [paa nogen Maade kunde] hdp it; is my 
nwther changed at .? er . . . paa nogen Maade ander- 
ledes? the ablest general that this war did produce 
eU ., som denne Krig i det hele knnde opvise; you 
were afraid of going down at .; she ridiculed them 
for wearing such dresses at »; it will at . tdl det 
bliver ganske (el. meget) yirkningsfiildt, vil g0re forme- 
lig Efftkt. Trollope, Orley Farm XXXIV; a paper 
for . et Blad for Hvermand; in . i alt, 1 det hele, alt 
i alt ; seven in . i alt sy v; in part or in ^ deMs eller 
ganake; this man seemed ^ in ^ to her, seemed her . 
in . , syntea at vsere hende(B) alt; that is ^ in ^ det er 
Hovedsagen, det vigtigste; he is ^ in ^ with the family. 
Pot og Pande der i Hnset; taking (or take) him for . 
in ^ he is a piecuant enough feUow i det hele taget 
(el. alt i alt) er han en ganske behagellg Mand. For- 
stcerkende en Komparativ: that only made the 
room (.) the warmer, kun saameget luuere; . the 
better (knn) saameget desbedre. 

2. an [&'l] ad ganske; helt. Se 1. along, 1. right! 
fight . [ganske] alone; . along [langs hele] the 
frontier; stretch himself ^ out, helt nd; shake . over skalve over hele Legemet, ryste p. alle Lemmer; 
. round, 1b. helt randt; Bordet (el. Salen, Kredsen) 
rnndt, *f ogs. over hele Jsegton. 8ml. all-round! 
eat . up sptse ganske (el. helt) op; the bogeyman wiU 
eat us . t4p, spiser os m. Hud og Haar; come . too 
: soon komme altfor (*ogs. saa altfor) tidllg. 

8. all [&i] alt n; risk their ^ ssette alt 1 vove, 
spllle va-banque ; it nxMs my little . det var alt (*det 
UUe) jeg havde. 

all-age(d) ['&leid3(d)] sp af enhver Alder, af alle 
Aldere; . horses; all-age stakes Leb n for Heste af en- 
hver Alder, 

Allah C&la] Allac; ^Akbar! Guderstorl . ho Akbar 
(Kipling, Life's Handicap S26). Dette er Muezzlnens 
Ord fra Minaretens Top. 

allaatotoxleoB [e'l&nte't&ksikan] Pelaegift e. 

allay [o'le*] vt, brlnge til Ro, berolige, dsempe; for- 
mllde, lindre, mildne; deempe, om Suit og Tent; . 
popul€ir eoodtement daempe Ophidselsen (ude i Folket): 
something must be done to » puiAic feeing, berolige 
Almenheden; . the severity of affliction mildne 
HJemsegelsens Haardhed. 

all-blase [ili'ble*z] et Slags FyrfiEid n. Ogs. an . pot; 
heating an . pot on a fire of twigs. 

allegation [Wgei/an] Paastand, *ogs. Anfeisel c, An- 
bringende n; erroneous .a of fact fcijlagtige ftiktlske 
Paastande ; a false .. allege [e'leds] vt paastaa, anfere, 
angive; paaberaabe (sig) [en Autoritet an authority]; 
he is ^d to have said han anglves at have (*ogB. han 
har angivelig) sagt. allegealile [a'ledsabl] som lader 
sig anfore el. paastaa; som kan paaberaabes. 

AUeghaalaa [&li'geinj9n] a alleghanisk s Alleghanier 
c. Alleghany ['ftligeini] s: the , Mountains or Ridge, 
the AUeghanies Alleghany n, Apalacherne pi ; . vine 
^ klatrende Jordr0g (*Aaker8i8flel)c: Adlumia cirrosa. 

alleglaaee [a'ltdsdus] Troskabspligt, Troskab; Lydlg- 
bed e; bear . hylde; give in his .. to the Bour- 
bons hylde Bourboneme; own . to . . . hylde .... 
ogs. fig; swear . to at sveerge . . . Troskab; throw 
off ^ to (or withdraw their . from) the King opaige 
Kongen Hnldakab (og Troskab); take the oath of . 
aflaegge Hyldlngseden ; aflsegge Lenseden. allegtaat 
[a'li-dsent] huld og tro; tro, trofkst, brav, loyal; s 
Undersaat c. 

allcgorie(al) [&li'g&rik(l)] allegorisk, sindbinedltg. 
allegerieally ad allegorisk. alleg^riat ['ILUg&rist] AUe 
gorifft, Allegorlker e. allegoitie ['ftllg&raiz] vt allegori- 
sere; forstaa (el. opflitte) allegorisk el. blUedlig; vi tale 
i AUegorier, i en Allegori. allegory ['ftligerl] Allegorl, 
sindbiUedlig Fremstilling e. 

aUeMaOi) [Ali'lnje] int k s Hallelujah (n); ^ Gege- 
mad, Skovsyre, Surklover, *Oj0gsyre : Oxdtis aeetoseUa; 
Farvevlsse, gal Viase e : GenUta Hnttoria. 

allleaibraelag altomftittende; ..engrosalBg alt slugende, 
altopslugende; the . topic 

1. allea ['iUin] prov nypl0jet Grsesland n; Brakmark; 
Stubmark c. 

2. lUea ['&lin] Allen c; Barbara Allen's Crusty, en 
engelsk Folkevise; Lough (or bog of) . AUensa, i Ir- 
land, gennemstrammet af Shannon ; — a*Dale, en Bue- 
skytte i Robin Hoods Bande og Helten 1 flere gamle 
Ballader. 

alleaarly [a'lenali] ad jur alene, blot, ikkun; a 
eneete. 

aUer-lloat ['& laflo»t], aller>tn»t ['dlotraut] Jf Hvid- 
erred, *Laks0rreto: Salmo trutta. 

allarloa [e'liarian] her 0ra c uden Naeb og Kler. Ie«J hate; [o»j so; [ai] I; [au] out; [C] the; \p] thin; [/] she; [5] meawre; [13] wing; [a, a, e] osv. vaklende med [©]. all 28 all •Ueflate [d'HvieU] vt Undre, lette; formilde [Stnffen the 
punUhment]. ftllevUtloB [all'yi'e>/OD] Llodring, LetteUe; 
Formildelse c. Alleviator [o'livieitd] Llndrer; Formilder 
c; LtndrlDgsmiddel w; Lfeskedrlk o. AlleTtatoiy [d'livje- 
teri] Hndrende. 

1. Alley ['iUi] All^, Gang, f. eka. 1 en Have; Gyde, oga. 
*GaDK Ci *Smug n, *prof) Veit; <»reh Gang, Korridor; 
ap Keglebane c [botvling or skittle .7; ^^^ rolled over 
like skittlea in an .. 

2; alley ['ftli] ap Marmel, oga. *(Kixe)kugIe, prov 
*Kik8ert, Mablis c. Foiransket af alabcuter [aUyJ. 

alleylte ('&llait] f Gydebeboer, *8mugbcboer; fig 
Plebejer c. 

alleyUw, alleyior ['ftll'tA'C)] ap, se 2. aUeyl 

AlllFatber myth Alfader; the . ia juat; ..FooU' day 
Narredag, Iste April e. al]|foan engelek Firkortc; go 
on . gaa p. (alle) Are; thia example goea on ~ [stem- 
mcr t. Punkt og Prlkke] with the reat; no aimUe can 
go on » der er ikke den Lignelse eom Jo baiter; rtm 
on ^ fig gaa glat; ahoe . kringsko; ..good algod; 

the Allgood den Algode; hall! int hil (va>re) dig! . 

and welcome! bll og atel I All|kallow [4i'b&loo], i Bmaa. 

AUebelgens; . eve Allebelgensaften, 31. Oktbr.; hal- 

lowi Allebelgensdag, Iste Novbr., f Helgemesse c. all- 
heal ^ Bdldrian, *Vendelrod: Valeriana; Fuglellm, 
ogs. *Mi8tel, Mistelt^ne: Viacnm album, 

alllaeeoaa [iUi'e'/as] Legagtig; hvldlegagtig ; lugtende 
af Hvidleg. 

alllaaee [a'lalana] Forbund n, Forblndelie, Alliance; 
(iEgte8kabe)forblndel8e c, Glftermaal, Faril ; Sla^gtakab, 
Svogenkab n; pi ogs. Forbundsfeeller, forbundne, al- 
lierede fallieaj; form (or make) an . stlfte en For- 
blndelse; gifLe slg; enter into [Indgaa] an .. 

alllee ['tUis] / Aloae, Aletflsk, Majflsk, SUmaild c: 
Clnpea aloaa. 

allied [d'laid] forbundet; beslsgtet, besvogret. Se 1. 
ally! the • powera de forenede (el. forbundne) Magter, 
de alllerede; climate and ita . [og dermed befllasgtede] 
phenomena, 

allies, pi, af aUy. 

alllvate ['iUigeit] vt sammen-blnde, -knytte f; beregne 
ved Alligation, alllgatloa [&li'gei/dn] Sammenblndlng t. 
Legering c; (rtde of) . alternate Blandingsregnlng, 
Alllgationsregningc; . medial Gennemsnitnegnlng. 

alligator ['ftllgeito] Alligator, Kalman, amerikaDsk 
KrokodiUe c, « pear Advokatpeere [avocado pear], 

all-lMportaat seerdeles vigtlg, *ogs. hejvlgtig. 

alliteration [olita're*/an] Alliteration c, (Bog)stavrlm n. 
alliterative [d'lltdrativ, -eitiv] allitererende. 

allmoath ['&imaa)}] Jf Sedjaevel c: Lophiua piscar 
toriua. 

AUoa L'&loa] a. 

AUobrogcs [d'librodsi'z] pi AUobroger. 

allocaUoa [aio'kei/sn] TUdelelse; Anvisnlng, t. Udbe- 
taling, af Plads; (An)ordning, Opstllling c. 

alloeatioB [ftlo'kju'jan] Tale, Allokutiou, Uenveu- 
delae c. 

allodial [a'loBdjal] a Odels-, EJendoms- ; aUodiala ; 
Odelajord c; . farm Ejendomsgaard, Odelsgaard; . law 
Odeli^ret, •delslov c. allodlally ad til (Odel og) EJe. 

allodium [a'loudjam] Odelsgods n, Selvejendom c. 

allogamy [di'ligami] ^ Krydaning c. 

allonge [tt.; a'l&Qs] Tilsatsstykke m, Forlseiigelse ; is. 
mere Allonge, Tilhsngsseddel e; f for lunge; . wig f 
AUobgeparyk [fuU-bottomJ. 

allonym ['illonim] Allonym, laant Navn, Pseudonym 
n. allopathic ;iUo'p&I>lk] allopatisk. allopathlat [d'li- papist] AUopat c. allopathy [d'lApe)>l] Allopati c. Mod- 
sat homceopathy. 

allot [a'l&t] vt udlodde, fordele ved (el. som ved) 
Lodtrekning; fordele; Ulkende; skeoke, tilstaa; Is. bst 
beskikke, beskaere, om Sksebnen Ac; fiutsflstte, tilmaale; 
each one had hia ^ted [bestemte, hst besklkkede] ahare; 
every man ahould he content with that whieh Provi- 
dence .« to [beskaarer, tilakikker] htm; vi: - upon 
amr p agte, tsBuke paa I'lotJ; I lot upon going to 
Boaton. allotment [a'l&tmant] Udlodnlng; Tildeling, 
TUdelelse; Tilkendelse; Tllstaaelse; Tilskikkelse; concr 
Lod, Del; Tilskikkelse; agr Jordlod, Parcel e; min Grube- 
felt ft; ^ Tnek c&m, Trsekpengepl ; . Moto Trsekseddel c; 
cottar'a . HaB(mandB)lod, *Hu8mand8plad8, Pladseb6t a 

allotrlons [d'l&triaii] fremmed, uvedkommende. 

allotropism [d'lAtropIsm], allotropy [d'lAtropi] chem 
Allotropi e. 

allottee [al&'ti ] Deltager, Lo<lhaver; Modtagcr c. 

all-over [& roi^va] a f ganske syg; a mere heUiorgyldt 
(el. helpletteret) Knap c; ..s Udebeflndende m. all-overish 
[&*ro°Vt)ri/] F utilpas, utidig, *ogs. doucement; an . 
feeling of aickneaa et almlndellgt Udebeflndende » all- 
overishness. 

1. allow [a'lau] vt Indromme, tilstaa, give; indremme, 
lade gselde, medgive; tillade; godkende; godkende, lade 
passere, om Bevisor; Aradrage, slaa tt; ao & amr paa- 
staa, udtale, erkliere, sige; amr mene, tasnke, tro; 
amr agte, tmnke (paa), prov *vsre tsenkt paa, med 
Inf el. at-Scetn.; amr synes, saa synes, flnde for godt; 
children ctre not .ed on the graaa, maa Ikke gaa 1 
Graesset; . a daim erkende (el. Indrsmme) et Krav; 
the daima of the aj^lieanta in most ecwes foere ^ed, 
ogs. Ansegemes Paastand blev . . . taget tUfelge; the 
judge refuaed to . coata Sagens Omkostntnger ophseve- 
des; doga are not .ed [maa Ikke medtages] in thia 
park; thoae who will - the expenae de som yil apen- 
derc det; if I may be .ed [om man vil tillade mig] 
that expreaaion; will you . nothing, then, for [vil du 
da ikke tage noget Hensyn til] the long miaery I was 
made to endure? he waa .ed [der blev tllstaaet bam, 
F *han blev tllstaaet] three thouaand pounda a year; 
no amcking ia »ed Tobakaragning forbydes; . [af- 
drage] a aum for leakage; I aearcdy . myadf time 
for meala Jeg under mig knapt Madro; - [tilladej 
hia aon to he abaent; we are .ed only to aeoompany 
the traveUera (on a) part of the journey vi faar (bst det 
forundes os) kun fUlgt (*f0lge) . . .; I didn't . to ever aee 
you again, amr jeg tsenkte ikke nogensinde At skulle 
se dig Igeo; he aaked eta a favour to he .ed to die [om 
at maatte 60] in hia n<Uive country; no tobtusco waa 
.ed [Tobak maatte ikke] to be i^roton; . time for 
him [lade bam fha Tid, give bam Tld] to get off; . 
htm [give bam Henstand] tiU Monday nwming to . . .; 
he .ed OM ahore ^ fha Landlov. 

2. allow [a'lau] et A aba: . for tage Hensyn til, 
medtage i Beregningen, F regne [Luftmodstanden the 
reaiatance of the air]; . for tare beregue Rabat f. 
Tara; . af tUstede, UUade; it ^a of an e*c%ue det 
lader sig undakylde ; it ia .ed of in (det kan gaa an 
for] men of your yeara, allowable [a'lauabl] tilstedc- 
Ug. tilladelig, ttlladt; in theae every ahift an4 dodge 
are .. allowance [a'lauens] Indremmelse, TllstaaelKe, 
£rken<lelse; indremmet (el. tllstaaet) Del, Portion; is 
^ Ration, p Ranson, Luns, Lons c, Hensyn w, Hensyu- 
tagen; mere Rabat c, Nedslag, Fradrag n\ Refaktie; 
Tolerance c, Remedium, Spillerum n, i M0ntv. Se af- 
ford! house . Is. Huslejegodtgerelse 0; monthly . [a* i' u] oflv. lange som i far, feel, fool; ['ba] Trykstavelse, [&■ bat; [& ] fall; [k] hot; [a] httt; [a] bttrt; {»] inner; all 29 alo MiAoedspenge j9{; pay and .« ^ Gage og Emolumenter; 
make ^s, a6« tage Hensyn; even when that . tocM 
made, is. endog bortset derfra; make . for tage 
Hensyn til; we must make • for youth and ineoDperienee, 
ogi. man maa holde Ungdom og Uerflirentaed noget 
tilgode; make . for, and yidd to, one another und- 
skylde (el. bipre oyer med) og foje stg efter hinanden; 
making (proper) . for naar man tager (tilberllgt, pas- 
>ende) Hensyn t!I; go beyond his . OTenkride den 
tllstaaede (el. anylste) Sum, ovenkride det faste Bfdiag 
Ac; live within the compass [bolde sig Inden Gnen- 
seroe] of his ./ put them on (an) ., on short . 
•tette dem p. Ration, allowaaea [o'laudDs] vt ssette paa 
Ration. 

alloy {9'Ioi} fJt legere [S0lv m. Kobber sUver with 
copper], ogB. fig blande; fig forringe, nedssette, *ogs. op- 
blande; pteasure .6d [blandet] with misfortunes, alloy 
[a'loi] Legering [Tllsa&tnlng; Blanding, SammenssBtning 
<; no happiness withowt ., or ablandet. allojage 
[d'lolMs] Legering e. 

anipoke [4 rpo"k] t Solhat. ^ogs. Knakebat e [. 

honnet]\ roaad ad belt nindt; iflseng, uden Fonkel, 

over en Bank, fmaledes) Bom det fUder. Se 2. oMi a 
som gaar belt nindt; almindellg; gennemanltlig, gen- 
nemsnits; alaidig, mangesidlg; . fire Skydnlng over 
bele Linien; . gtune Selakabsspll. Aim. ro%iind'gasne; 
an . fwaM en Jaevnt dygtig (el. til alt bmgelig) Mand; 
aJt an ^ price of . . . 'til (el. efter) en Gennemsnitspris 
af . . . 

alia [&-lz] pi a Tapdryp n. 

AlllSalata [ft'l'se^nts] Allehelgensdag e, l8te November 
fAR Saints' day]; ^wort ^ Perlkon, *Pirknm c: Hyperi- 
cum perforatum; — Soali alle SJaelec, 2den November 
[AR Souls' day]. allsplM ['ft'lspais] ^ AUebaandec: 
Myrtus pimenta. ail-to-pleeea omr overveettea; ctd 
ganake og aldeles. 

allade {o'l(j)a'd] ni allndere. hentyde, sigte [til to], 
*og8. henspiUe [paa to], 

allara [9'I(J)ne] vt lokke; forlokke, forfere; . them 
on lokke dem. aliaiement [3'l(])o9mant] (Til)lokkelfle; 
Forlokkelae, Forfisrelse e; Lokkemiddel n; Tiltraeknings- 
kraft, Dragelse; plkant Interesse e. allarlag [9'l(j;ueri])] 
tillokkende, bat dragende. 

aHanlaa [d'l(J)u-sdn] Hentydning [til, paa to], Allosion 
e [til to]; the ^ seems to he to [der synes at bentydes 
til, *og8. benapiUei paa] o horse; in . to med Hentydning 
til (el. paa), med Allusion til. allaalve [d'l(j)u-8iv] ben- 
tydende, alluderende. allaKiveiy ad bentydniogsvis. 

allaa ['Alas] ad f ^ cUwayB. 

ailavla [e'l j)a'Tja] pi Allnvialland, opsvemmet Land, 
*og8. Opevflmn n. Af attuvium. allavUl [a'l(j)u'vjal] 
alluvial, opsvemmet, opskyllet. allavioa [a'KJ^uvjan], 
ailavfam [a'lCi)a'vJdm] pit aUuvia, se aUuvial 

allwool C&lwul] a belulden; . wear Normaldragt o 
(f. Eks. JBgets). 

ally [a'lai] vt forene, forbinde; forene (v Slsegtskab). 
8e oBied! ally [a'lai] s Forbundsfielle, Allieiet o; the 
war of the aUies Krfgen m. Forbundsfielleme. ally 
['&li] «, le 2. aUeyl 

Alaa ['Uma] s; bl. a. the . Alma c, en Flod p. Kiim; 
the battle of [ved] the ^i ^ Mater Univeivitetet. alaia, 
s, se obwafc/ 

▲iMaA'a ['Umdks] Almacks n. St i 1766 bygget 
Lokale i King's Street, London. Sub uk rlp U ou aba iler f. 
det flneate Selskab. Nu kaldes Stedet WiUUfs Rooms. 

llmafesi ['Almadseet] Almagest e, et astronomisk 
Vierk af Ptolemieus. almaffva [iLl'me<gra] Spanskredt w. 

alauih ['alma] (tegyptisk) Danserinde o [aimehj. 

almaaao ['&'lmanak] Almanak c; ^.maker -trykker c. 

almaadiae ['iUma* d(a)in] Almandin e, en Art red Granat. 

alBie(h), se almah. 

Almerle [ttl'merik] s; . ro€ui, I Brixton. 

almery [? 'iUmerij arch Skab, Vfegskab n; Kommode 
c. SmI. ambry! 

alntghtlaess [4()l'maitin68] Almagt e. alHighty [&(-)l- 
'maiti] almfipgtig; f kolossal, svser, voldsom ; Almighty 
Crod, the Almighty den Alma*gtige; the . dollar Penge- 
dyrkelaen. Et Udtryk som ferst brugtes af W. Irving 
i 1837; be tn an . fix p vsere i Fedtefadet (*i en ge- 
valtig Vaande). 

alulrah [dfl'malra] hind Skab n; Kommode c. 

alaioad ['amaud] Maudel c, ogs. anat; aats Peber- 

(*Pepper)D0dder m. Mandler i; ..pawder Mandelklid 
pi (♦»). 

almoaer ['41mana, 'amnej Almoseuier, Huskapellan, 
Slotsprepst c. almoary ['ftlmanri] Slotsprtestebolig c. Se 
almery! 

almost ['&'lmo*4t] cki nnsten; neer; user (el. snart; 
sagt ; . all, ogs. omtrent alle ; . and very nigh saves 
many a lie •nter ved* skyder ingen Hare el. slaar 
ingen Mand ibjel, <nicsten» slaar ingen af Hesten; 
subtle, we had ~ send casuistical vl havde ncer sagt 
kasuistisk; Fd . forgotten that det bavde jeg user glemt. 

alms [amz] Almisse c, Almisser pi, Almisse c k coll; 
aek an . bede om (en) Almisse, aak . from him 
bede ham om Almisse; bestow . give Almis8e(r); 
t<xke heed thcU ye do not your . before men! give 
much . give mange Almisser; scorn [forsmaa] an .; 
live on [af] .; .deeds bibl Almisser. Ap. Gem. IX. 36; 
.giviag det at give Almisse ; .hoose Fattigbus n, *ogs. 
Fattlgstue c; . for widows Stiftelse for Enker, *ogB. 
Enkestue c; .womaa fottig Kone. *ogs. Fattigkone. 

almaee ['ftlmju's] t Amlktus e [amice]. 

almag ['&lmAg] biU redt Sandeltrse n [aigum]. 

almsra, almyra, a, se aimirah! 

alaaga ['&'ln6ds] f Alenmaaling e. 

Alaaaehar [ftrnftska] Alnascbar e. En Kebmand i 
Tnslnd og en Nat ; fig Drummer, Fantast c ; the dream 
of . A's Drem. Svarer t. vort aKonen med iEggene*. 

AlB(e)wlek ['&nik] s. 

aloe ['Itlou] i( AloSo: Aloe; pi ogs. Alo^safte; American 
(or century) . amerlkanak (el. hundredaarig) Agave c. 
aloetle [ftlo'etik] alo^boldig, lavet af Alo«. 

aloft [a'lA('}it] ad b^t, 1 Yejret, tilvejrs : J, tilvejrs; 
. and alow tilvejrs og node ; the colours fiew . Flaget 
fler} tiltopa; go . gaa tilvejrs; f krepere ; go * [gaa til- 
vejrs, aprsenges i Lnften] m good company; hold . bolde i 
Yejret; fall from . ^ folde ned firaRiggen, *og8. fra Vejret. 

aloglaaa [o'lo"dsidDs] pi theoi Aloger. 

alogy ['lUodsi] Alogi, Ufomufl o. 

1. aloae [e'lo^n] a one, alene; . with him, is. paa 
Tomandsbaand; it is not good that the mem should be 
., at Mennesket er (for sig) alene; we are not (or do 
not stand) . in this belief vi staar ikke (al)ene med 
denne Tro; the murderer teas not . in [ene om, alene 
om] his crime; leewe it .,! bryd dig ikke m. det! 
let me. leave it ., then! naa saa £uir Jeg lade 
vsere! leewe me ^! lad mig vasre!; forstyr mig ikke! 
some plcwe where they meiy be left . by [kan vsere i 
Fred far] the wolf; let ^ p endstge; I didn't hide, nor 
wotddn't, from any man living, let ^ a woman; let 
that book ./ lad den Bog (F *den Bogen) llgge! p 
*ikke £Bns den Bogen! whatever, I do, or let ., [bvad fei] bate; [o»l so; [ai] J; [au] out; [B] the, [p] thin; [f] the; [g] measure; [ij] sinp; [a, a, e] osv. vaklende med [a]. J alo 30 alt J eg sua g0r eller ikke ger] aU one, it goes (Mgaitut me; 
let . the fact that . . . ikke at tale om at . . . ; let wtU 
(enough) ./ det bedste er det godes Fjende (*Flende)! 
F *lad viere m. det som er! (det er) bedst ikke at base 
mere paa det! let me . for that! lad mig serge for (el. 
lad mIg om) detl det skal jeg nok Mirge fori det er 
mill miadste Kunst! let him • for [hau flnder altld 
paa] an excuael stand ., is. staa paa egne Bea; nxdk 
. om Smaabem: gaa alene. 

2. alone [d'lo»D] ad alone; not . ikke alene, ikke 
blot fnot only J. 

1. along [a'lAi]] ad afsted, *og8. bortover; med; 
all . hole Vejen ; hele Tiden ; henstrakt, saa lang ban 
var; I said ao aU . det var det Jeg sagde bele Tideu; 
he . Tsere med; ia the book ,? er Bogeu med? it 
was . in [ude i' thia wild country somewhere that . . .; 
come ./ f0lg (el. kom) med ! aa I cemte . idet Jeg kom 
gaaende (el. korende Ac); the children are coming . 
[efler] presently; get . komme aft ted, F *komme 
sig afsted, fig klare (*og8. greie) sig, klare (*ogt. greie) 
det; / suppose Fd better be getting .; if you know 
English, youll be able to get ^ nearly everywhere; I 
shall get . fiery well; we shall get ^ aU right together, 
komme ud (*og8. komme) af det m. binanden; gel . 
[klare sig] without it; go . gaa; go . (with you)! 
gaa Deres Vej! gaa m. Dem! ^ ., [aa SI adder! *og8. 
aa Tevl aa Tov m. dig I] you stupid fdlow! I manage 
to keep . jeg holder det nogenlunde *(saayidt) gaaende ; 
lie . kripnge over; put them ./ ker paa! ker ya*k! FU 
take him », tager ham med; .of, se long of, u. 4. long! 
. with sammeu med; tlUigemed; ligesom; it's 0! to be 
a d<Mve . with [Tra^l ligesom] the barbarous Turk! 

2. along [d'l&])] prcep langs, langsmed, *ogs. bort- 
over. 

alongside [e'l&Qsaid] ad Side om Side, fig Jfevnsides: 
^t til Siden, undcrt. langbords; come (or go, lay) . 
ogs. lasgge til, V. Bro (*Brygge), v. 8kib8<ide; free 
from . frit fra Skibsside, *og8. Arlt over Rtekken. 
alongside prcep: . (of) ved (. . . til) Siden af, langbordii 
med; . (of) the ship, ogs. ved Skibsslden; she'll come 
. the quay den (f eks. Dampereo) la^gger til Kajen; 
but ^ this [ved Siden beraf, there is amUher step n^ieh 
n%ight be taken . . . 

aloo [V] Ind. Kartoffel, "Potato [potato] ; - Bokhara 
«Bokharablommer>, *«Bokharaplommer». Moore, LaUa 
Rookh. 

aloof [a'luf] €^d paa (el. 1) ACstand; borte; they atre 
all most pleasant and chatty, and do not hold you ~, 
[paa A&taod, F tre Skridt fht Livet] like some upstart 
people; keep (or stand) • from holde sig borte fra, 
fig. alooffkiesn [o'lufn^S] Forbeboldenhed, Reserverthed 
c; in a soft tone which had, however, a distinct ., even 
hcmieur. 

alopeey [e'lipisl, 'ftlopisi] ptUh Alopeki c, Haar- 
fald n. 

aloae [e'Io«s] jf Alose, Aletflsk, Majask, Stamsild c: 
Clupea alosa. 

alond [o'land] acfhejt; oyerlydt; think . teenke hajt. 

k rontranoe [<fr.»] ad til det yderste; k outranoe; trial 
. Spnengningsforssg. 

aloff [d'lou] ad lavt; lavt node; node. Se aloft! with 
studdingaails . and aloft m. alle Laesejl satte. 

alp [illp] bfljt Ii^Jseld, Hejfjseld m; the Alps Alperne. 

alpaea [lil'p&ka] Paka, Alpaka e, pemviansk Faar n: 
Au^ienia paea; Alpaka e 3c n, Slags Te). 

alpenhorn ['UponhAm] / Alpehom m, Lur e. alpen- vtoek ['&lpenst&k] Alpestok c. alpestriae [ttrpestrin] 
Alpe-; . diseases Alpesygdomme. 

alpha ['Ufa] Alftt n k c; I am Alpha and Omega, 
the beginning and the end. alphah^t ['&lfbb«t] Alfabet 
n, Bogstavnekke ; Abe c ; he had only learned the . of 
it [dens Abe] in his father's sudden death, alphabet 
vt ordne alfabetisk; betegne ved Bogstaver. alpha- 
bette(al} [ftlfo'benk(l)] alfabetisk. alphaheUae ['ftlfobi- 
taix] vl ordne alfkbetlsk. 

alpheale [al'fenik] med Alfeniks, hvldt Bygsukker n 
[white barley-sugar], 

alp-horn ['£llphA'«n] ^ Alpehom n, Lur c. Alpine 
['illpain] alplnsk, alplkolUk, Alpe-, HejQselds-; « climber,. 
is. Tiudebestiger c, dub Alpeklub, Turistforening c, hf>m 
Alpehom », Lur o, pla/nts Alpeplanter, stock Alpesiok c. 
alp«sUff ['&lpsta-f] Alpestok, Alpestav c. 

already [A( )l'nedi] ad all erode, F k hst alt; even . 
allerede (da); allerede (uu); ^ as an undergraduate; • 
in 1B04, in those days; the contriwMnces • in use. 

alright amr f. aU right. 

almaa [itl'mna] ^ 6aldeba?r n : Bryonia alba, 

Ateaee ['iilsos. JU'sas, urse^s] Elsaas m. Alsatia [AV 
'8ei/(])3] Elsass n; t ogs. Forbrydertilholdssted 1 London. 
Alsaelan, Alsatlaa [ftl'8ei;(j)an] eL^assisk; s EUasser c. 

alslne ['Msain] ^ Fuglegnes, Hemsebid n, *Arve,. 
Vaisarv c : Alsine (s. SteOaria) media [chiokweedj. 

also ['&('jl80*'] ad ogsaa, F og. 

alt [ftlt] / Alt c. 

Altai [ttl'tai] s. the . Altaj n. AlUlan [ftl'teidu,. 
Altolc [Al'te>ik] altaisk, AltaJ*. 

altar ['A( )lta] Alter n; an ^ to [for] Eros; lead her 
to the ., ogs. fare hende t. Brndeokamlen. altarage 
'■&(*)lt3rid8] Offer m, Offerpeuge pi. altar|eloth Alter- 
Kliede n, -Dngc; .^plcee Altertavle c; — screen Alter- 
skab n\ ..slab Altersten c; ..steps Knrofald n. 

alter ['A( )lta] vt forandre, apudrc; . his mind 
skifte Slnd; ihtU .« the ctue det forandrer Sagen. 
alter vi forandre sig. alterablllty [Altard'biUU] Fur- 
andrclighcd c. alterable ['A(-)ltarebI] forandrelig. 
alteration [&lta're<Jon; Forandring, .^udring c. 

alterative ['&(')ltar^tiv] adeemed altererende (Middel n). 

altercate ['^ItakeH, 'AOlt-] vi trR'ttc, trtettes. alt«*r- 
cation [illtd'kei/an, alt-] Tnrtte. Ordstrld c. 

alter ego ['(Lltar 'i go**] andet Jeg n [Dobbeltgsenger; 
Fuldmsegtig c]. 

altera [&rta n. *ftltan; og8. med &] crystall. alter- 
nerende. alternant [iir tenant, Alt) geol med alter- 
nerende (el. vekslende) Lag. alternate ['ftltaneU, 'A; )lt-] 
vt udrcire skiftevifl cl. turvis, skiftes til (el. om) ; sende 
(el. lade felge) skifte vis: forandre skiltevis; God. s good 
and evU. alternate vi skifte, veksle. alternat« [61- 
'ta-n^t, Alt] a skiftende. skiftevis, vekslende; ^ veksel- 
stillet; - angles Vekselvinkler; om . (Fri)days, mornings. 
hver anden (Fre)dag, Morgen; - generation Genera- 
tionssklfte n. alternate [ftl'ta n6t, Alt-] e amr Sup- 
pleant c. alternately [itl'ta n^tli, Alt] ad afvekslende, 
skiftevls, F 1 Bunterad; black and white ..  Items tSo» 
[Alto''ne</en, Alt ] Vekaling. Afveksllng e. (Indbyrdes) 
Skifte h; math Ombytning, Permutation, Variation c; 
thed J^ Responsorium n; . o/* generation Qenerations- 
skifte n. alternative [Hl'tanativ, Alt-] o alteraativ, 
mellem hvilke der kan Vfelges. alternative s Alteroativ; 
Valgn, egl. mellem to Ting; there is no ,, infeet Valg, 
ikke noget Enten— Eller; der er ikke andet for [end 
b%U]; in either . i begge Tilftelde, i beggeFald. alter- 
natively cut altemativt. 

althea [d\'pl9] ^ Altiea, vild Katost o. la* i n] 08V. iBirre som i far. feel, fool; yhm] Trykstavelee; ;&] bat; [A ] fall; [A] hot; [a] bMt; [a } bwrt; [oj limor; alt 31 amb ▲nbMp ['A l|>A'*p] $. 

tlthomtlk ;&r')1'8o"] tif endskant, uagtet, IbTorrel. 

Alttmctor [dl'tlmlta] Hajdemuler c. Attlwetiy [dl- 
'timllri; H0jdemaaliii9 e. 

altiacAr [&l'Ui)kel Tlnkal, nut Boraks c [tincalj. 

altiUde ['ftliltju d] Hejde o. 1%. oat; the ^ of a star, 
mauftitMin, a bird'$ flight; take an •. 

Alto ['UtoB] J" Alt, Altstemme c. 

altogether [&(-)lt9'ge8dj ad alle aAmmen, ^ til gelik; 
tilammcD, 1 det hele, i alt, alt i alt; i det bele faget; 
■Ideles. ganske [quite]; for bestandig, p *for godt, for 
Kodt og alt [for good, for good and aUJ. 

alto-r«lieTO. alto-rlUefo [Utori'U vo"] Hautrelief, 
S'tff'rktopbsict Arbcjde n. 

altralaai ['ftltrulzm] Altrulsme, Neestekserllgbed c. 
Modii. egotism. aUnilitie[ ftltru'lstlk] altruiatlsk, nseate- 
ktvrlig. Mods, egoiiatie. attntot {'Utmist] Altruist. 
Mcnneskeveu e. 

alBM ['ftldm] 8 Alun eitn. alani «l alune. alanlaa 

d'l(J)Q-]nina], alamlaa ['ftlJumalD] AlumlniunOord e. 

alaaiialam [llUu'miDjem] . aiaalaaM [e'lCjlumlnam] 

Almnlnium n. alaviaoai [9'I(J)U'inloes] alunboldig. 

alaaiftli I'alamif] aluDagtig. 

alamal [s'lAmoal] pi Alumner. Af alaaiBai [a'Uni- 
n. s] AlamDiiB, Dltclpel c. 

alatoMoat (iUju'tei/M] Isderbrun. 

AWa I'lUva] a Alba; Duke of .. alvaMarlaa [ftlvdma- 
' rain a] mere tarret Tang e, Sagnes ». 

alTcary ['illvldrl] Bikube; 0rebule. Orebulbed c. 
alfcaled ['&lvie<Ud] oellet. bnUet. alTsole ['itWio»lj 
Telle, I Kube; Tandbule c. alveoli [&1M olal], pi, af 
alveelae [U'vi olds]. 8e aiveole! alveat ['ftlyies] anat 
(iaog, Kaoal c; Flodleje, Elveleje n. aUlae ['ftlvaln] 
rnderlivas > diecharges. 

always ['Alw^z] ad alUd. f alletider. bst sted«e; not 
for . ikke for bestandig. 

an ''ftni, (A)nj] e: / am jeg er. Af to he. 

aaadaTat [ilmade'vill] > Amadavat c, en indisk 
Sparveftigl: Eeirilda am<tdava. 

anadoa ['Amadu] Fyisvainp, ^ogs. Kniuik c. 

Aaiag [? 'itmOg], Anagrr ['a'mage] Amager n. 

aaah f'a'm^l hind Amme, TJenestepige e. 

aauia [a'me'n; od af al Kraft, paa Knft; ahout .; 
let go ./ «1^ (kast) los! lofver •/ flr ned! atrike ./ lad 
)f4t»e ! 

Analeklto [d'mftllkait, 'ttmal-] Amalekit c. 

aMalgan [a'm&lgam] Amslgam n, Legering mellem 
Kvik90lT og Metaller. aaialgaai «i amalgameres, amal- 
gamere sig. aaialgaaiato [a'mlilgame't] vt amalgamere; 
ct amalgameres, amalgamere sig; fig ogs. gaa op i bin- 
anden. aaalgaauitloa [amalga'mei/an] Amalgamering c. 

asaadlae [a'm&ndin] Amandin, Bkenbedspaste c. 

aBaaacates [amtoju'ensiz] pi. Af amanumma. 
aMasneasIs [am&nju'ensis] (Haand)Bkriver ; Famulos c 
feap. a Jnahop'a »]. 

asuraatli ['&mdrttn)>] ^ Amarant: Amara^ua; 
uTimelig Blomat, aom Billede p. Udedeligbeden; 
Amsrsot c, en blaaligrad Fanre. aaiaraatlilBe [&ma- 
*rito)>iuj Amarant-; uyisnelig. 

SMaryllls [ftma'rilis] ^ Araaryl o. 

saaia [a'mttsl vt samle [en Formue a forttme]. 
aasnetto [ftma'set] (Malers) Farvekni? c. aauMsseat 
;<^'inAsmant] Opbobning, Hob, Masse c; an ^ of imokgin- 
arjf eof^ep^ma. 

aswlMr [&ma'ta-, \ 'ttmatjua] Amater, Dilettaot, 
Knnstven ex an -. eaanal et frlTilligt Fattigbnslem ; . 
performaneea DllettantforesUlUnger. aaatoarshlp [itma> 'ta/ip] Egenskcb c som Amater el. Kunstven, Dilettanteri 
w; the danger of .. 

Anall [a-'mati ] Amati p{; om . «^ en Amati, en 
KremoneservioUn. Opr. fabrlkeret af Famllien Amsti 
fra Kremona. 

anatorlal [ftma't&rial] elskors-, kierligheds- ; . pro- 
geny Elskovsbem pi, snatortaa [iLma'UL rian] elskoys , 
erotlsk; . odea, aauitory ('ftmatari] elskovs-, kterlig- 
beds-, erotlsk; . potion Elskovsdrik. 

aaaarosls (&m&'ro"8is] paih sort Staer e. 

avase [a'meiz] vt betage, forterde; forbavse. aause 
a bst Forfeerdelse ; Forbavselse c ; the other men atood 
in ., stod forfserdede; the pictured ceiling, from fckich 
goda and men looked down upon them with .. aanse- 
aieat [a'meizmant] Betsgclse, Forfserdelse ; Forbav- 
selse c. aaazlagly ad i en forbavsende Grad, F for* 
fserdelig. 

amaxoB ['ftmaz&n] Amasone c; . ant Amasonmyce c: 
Formica rufeaeena. Anszoa s: the . Amasonfloden. 
AmazoataB [ftma'so^njan] Amasone-; Amazon-. 

aaibages ['Ambidslz, &m'be>dsl z] Omsvebp/. 

aabassador [dm'bttsada] Ambassador e; appoint 
him . to [i] Paria. aatbassadoiial [dmbAsa'dA riel] 
Ambassader-. aaibassadrsai [dm'bftsadr^s] Ambassa- 
drioe; Ambassadars Oemalinde c. 

BMber ['ftmba] Oplagssted n, mere Ambar e & n*; 
you may be diapoaed to preserve it in your .. Notes 
and Qtteriea, cit. i Brewer, amber ['Amba] Rav h, 
Bemsten c: Kleetrum, Suednum; a fly (or atraw) in 
. a: en Rarltet; that girl ought to he preaerved in » 
[sfettes 1 (el. paa) Splritan] as the only one of the kind 
in existence; — gris ['ftmbagri s] Ambra c- Amhra ant' 
hroaiaca a. griaea. 

avberllBe ['ftmbal(a)iu] ^ Amberline c [hambrdline^ 
hamherlinej; aerve out marline, ., and different atorea 
F. Marryat, Driven to Bay 1 167 T. 

amberliiced Abelmoskusfre, Bisamkorn, Blsamfrcf, 
Desmerkom n: Semen Abdmoachi; — tipped ravspidset, 
med Ravspids. 

aaibldexter [ILmbl'deksta] Tvehaending, £n der brager 
begge Hrender lige godt; fig beheoudig Manevrist, Poll- 
tikus, Vejrbane, Vendokaabe c. aaibldextorlty [Am- 
bldeks'teriii] Tveluendethed, *Tyeh8sodthed ; Beha*Ddig- 
bed e i Manevren, dygUgc Manevrer pi, Dobbeltspil n. 
aMbldeztroBS [ftmbt'dekstras] tvebaendet, *tvefacendt, fig 
behsendig, manervredygiig, poUtisk, som bienger Kap- 
pen efter Vlnden, som blacser varmt og koldt. 

ambteat ['djnbjant] omsveevende, omsluttende, om- 
givende; the . air, douda. 

aablgB ('Arabigju] t Ambigu, Blaiidingsret e, f 
Ruskomsnusk n. aaiblgBiiy [ftmbi'gju iti] Dobbeltlydig- 
bed, Tvelydlghed, Utydeligbed c; when the phraae ia 
not sttbject to «, ogs. naar Tvetydigbed ikke kan op- 
staa ; words of single aignification, witho%U any .; no 
ahcuiow of ^ can rest upon . . . smblgBOBS [dm'bigjuas] 
dobbelttydig, tvetydig, utydellg. amblgBOBSaess s, se 
ambiguity I 

BBibls [? 'ftmbis] Ambis c, eu Musling, af hris Skal 
der laves kunstige Tsender. 

ambit ['ftmbit] Omkreds e, Omraade n. 

ambltlOB [dm'bi/an] iErgerrighed ; Bfagtsyge, Herske- 
syge ; Fordringsftildbed c, Pretentioner pi ; ha/ce no « 
to he ikke nsere den iErgerrighed ^el. ikke tragte efter> 

i Ambar (russ.) Pakbus, iscer de i de nisslske Hoved- 
eksportstffider vserende store Pakhuse tSl Opbevaring af 
Hamp og Lin; Hampambar. J. Lampe, Handelsordb. [ei] hate; [o«l so; [ai] i; [au] ONt; (8] the; [J>] Min; [/] [s] measure; [q] sin^; [a, d, e] osv. vaklonde med [a]. amb 32 ami at Tsere el. bllve. •mbltlou [dm'bijsfl] aergerrig, b0jt- 
Btllende; magtayg, berskesyg; fordilngsfuld, pretentiflB; 
. of conqpM«s(« erobrelysten ; be . of fMoining, ogs. 
leette en £re \ at opnaa, ssette stor Pris paa; be . of 
fconowrv, ogs. tragte efter Udmierkelser ; leas . voorkt 
mlndre foidrlngsflilde (el. mere beskedne) Arbejder. 

ambltat ['ftmbitas] ciwMq Ambitus, Stemmebvervning 
(••hverviug); Omkreds, Yderkant c; oreh aabent Rum 
n, langs Bygning el. Grav. 

anble ['ftmbl] «t gaa Pasgang; s Pasgang o. ambler 
('ftmbla] Pasgsenger c. ambUBg gaaende Pasgang; Hq 
trippende; a Pasgang; Trippen, trippende Gang c; cm « 
pace. aaibllBgly od i Pasgang; trippende. 

aaiblyopy ['&mbliopi] poih 0jentaage, Svagsynet* 
bed c. 

anbo ['ftmbou], ambon ['ftmban] Ambon, aflang Klrke- 
pult c. 

aabreada [&ir.bri'a da] kanstigt Kav n; galrod Glas- 
perle e. anbreato ['ftmbiieH] ambrainsurt Salt h. am* 
breie [ftm'bri'ik] a; . add Ambrainsyre. aaibrelB(e) 
['Ikmbrlin] Ambrafedt, Ambrein n. 

AHbrose ['&mbrouz] Ambrosias c; the hymn of St. . 
den ambrosianske Lovsang. anbrosia [am'bro°zia, -so] 
mffth Ambrosia, Gudernes Spise; ^ Ambrosia c. aai- 
broslal [dm'bronzial, -sel] ambroelsk, yellugtende, sedt- 
duflende, bimmelsk, dejlig. AMbrosiaa [dm'bro^sian, 
-gan] ambrosiansk; the . chant den -e Lovsang. 

ambry ['ambrl] Skab, Kakkenskab n; Niche, For- 
dybninge, Aflukken, til Kirkes hellige Kar [ss aimery], 
Ogs. ved Misforstaaelse f. almonry Almisse-hus, -ram n. 

ambsaee [ftDu'e'sl Esser allc pi, laveste Temingekast; 
I had rather be in this choice than throw . for my 
life. Sh.. Att's wOl . . . 

ambnlanee ['ftmbjulons] Ambulance e. Feltlasazet, 
Felthospltal w; Ambulancevogn, Sygevogn c [. C4Mrt]; . 
associcUion Samarit(an)forening ; . doss Samaritkursus 
t»; ~ d<usm€tn Samarit c ; St. John . mem Johannlter o. 
ambvlaat ['llmbjulant] ambulerende, vandrende. am- 
bnlatlOB [ftmbju'Ie^/du] COm)vandring c. ambalator 
['ftmbjuleita] ent Temmermand: Lamia cedUis; surv 
fikrldttseller e [peranilmUUorJ. ambvlatory ['ILmbju- 
l9tdri] a ambulerende, vandrende; for Tiden ngyldlgt 
[Testament m(U]; . om'ma/ Dyr m. Beveegelsesevne; 
. feet \ Gangfedder. ambalatory aroh Gang, S0jle- 
gang c, Galleri n kc; Promenadeplads ; ^ Voldgang, 
Rundegang e. 

ambary ['ftmberl] vet Blodvorte e. 

ambascade [ftmba'skeid] ^ Baghold n, om Personeme; 
lay (or prepare) an . Isegge et Baghold; draw 
[lokke] them into an .. ambaseade tft Isegge sig i Bag- 
hold efler. ambaaeada vi Isegge el Baghold; llgge i 
Baghold, lure, ambaah ['ftmbuf] >( Baghold n, om 
£tedet; lay (or prepare) an .; station them in .. 
ambaah « liegge (ni ligge) i Baghold. 

amebeaa [ftmi'bi'^n] akiftevls STarende. 

ameer [a'mid] Emir c. 

Amelia [a*mi'lje] Amalie. 

ameliorable [a'miijorabl] forbedrelig, som kan for- 
bedres el. forsedles. ameliorate [9'mi*lj9ieU] vt for- 
bedre; forsedle. ameliorate ffi blive bedre, bedrea, 
bedxe sig; foraedles; mines . by age, v. at ligge. 
amelloratloB [s'milja'rei/dn] Forbedring; Forsedling e. 
amelioratlTe [o'miljareitiT] forbedrende; for»dlende. 
ameliorator [a'mi'ljareUd] Forbedrer; Foreedlere. 

amea! ['e^'men, 'a'men] int A a Amen n. 

ameaablUty [emina'biliti] Medgerlighed, Fojellghed; 
Ausvarlighed c. ameaable [a'mindbl] medgerlig, faje- lig; ansvarlig [overfor, for to]; be . to eoMweel tage 
imod (el. Tsere modtagollg f) Raad, lade tig raade, 
lade sig edge ; • to reason modtagellg f. Grunde, med- 
gerlig; prisoners that have committed one great crime 
are $wt so depraved, and are ntnch more . fnihen 
in prison]; make . drage t. Ansvai'; s»tte under 
Tiltale [make . to justice]; made .. bt«l not con- 
victed. 

amend [o'mend] vt rette paa, forbedre; paH lendre; 
. OMT ways forbedre vort Levnet. amend vi rette 
paa (el. forbedre) sig; eendre; my fortune [Vilkaarjrf] 
.a; A moved to ^ by [stillede det ^ndriogsforslag at; 
striking out shall, amendable [a'mendabl] som lader 
sig rette; . errors, amendatory [a'mendatari] rettende, 
forbedrende, berigtigende ; iC^ndrings-. ameBde [fr.; 
a'm&i]d; o'mend] (fr.) Bod, Mulkt; Tilbagekaldelse; Op- 
rejsningc; . fcoMorable, ogs. olfentlig Af bigt c. amead- 
meat [a'mendmant] Forbedring; (moralsk) Forbedring; 
Berigtigelse, iGndrtng o i Lortekst fto; ^ndringsforslag 
w; prov G0dBke, Godning c, Mgg h, ^Gjedsel. Hflevd, 
M£^, Gj0dning c [manure] ; put an . pa^ Ao stiUe 
et ^ndringsfbislag ; vow . love Bod og Bedring. 
amends [a 'mends] p2 Oprejsnlng e; Fyldestgerelse c, 
Erstatnlng c; ample . were mcule der gavea fbld Op- 
rejsnlng; make . for . . . gore . . . god igen; erstatte. 

amenity [a'meniti] Behagelighed; Skenhed, Fagerhed, 
Ynde c; amenities is. Sk^nheder. 

a measa et tore [e* 'mense* et 't&*ro"] jur ftra Bord 
og Seng. 

ameat [a'ment] ^ Rakle e [catkin], amea t aeeoas 
[&man'tet/as] ^ rakle-lignende ; -Iraerende; . plants 
Rakleplanter. ameatam [a'mentam] s, se amentt 

amerce [a'mo's] vt ideonme (*ogs. il»gge) en Bod [af 
25 Pund in the sttm of 251], mulkteie. amereemeat 
[a'masment] Bod, Kendelse, Mulkt e. 

America [a'merika] Amerlka n. American [a'merikan] 
amerikansk; . diair Kaminstol; . doth Voksdog c; . ivy 
vild Vin, *Vildvin o : Ampdopsis quinquefoHa; ^ trunk 
EtagekuiTert. American Amerikaner c. Amerlcaaeea 
[a'merikanes] \ Amerikanerlnde e. americAalsm [a'me- 
rikenixm] Amerikanisme e. amerlcaalce [a'merlksnaiz] 
vt amerikanisere. 

ametabola [&mi'tllbola] pi Ametamorfoter, Inaekter 
nden Foryandling. ametaboliaa [ametd'ho^ljan] AmeU- 
morfot e. 

amethyst ['ftmi|>iBt] Ametyst e, blaayiolet .Sdelston. 
amethjatlne [&mi'>istin] ametyst-, blaaviolet. 

Amhara [iim'ha'ra] AmharaM. 

Amherst ['ftm(h)9'st] Amherst m. 

amiability [e^mjo'biliti] Elskvieidlghed e. amiable 
['e^mjebl] elskvserdig; make hersdf .. amlableaeaa. 

anriaathBS [iimi'&n)>d8] Amiant e, Slags Asbest. 

amIcabiUty [Amika'biliU] Venskabelighed o. amicable 
['Umlkabl] venskabelig: fkedsommelig; mindellg. Se 
adjustment 1 an . temper en fredsommelig Karakter. 
Fredsommelighed o; if you take thalt tone, any . ar- 
rangement w%a be impossiUe. amicably ad venskabe- 
lig kc; ^ adjust sSlgme 1 Mlndelighed. 

andee ['&mis] Amiktus o, Gejstligs Hoved- el. Sknlder- 
kls&de, AkselklsEHle M. 

amlcBB [a'maikes] (lat.) Yen c; . carlie tllfSEeldlg Raad- 
giver c. 

amid [a'mid] prasp mldt i, (midt) iblandt; under; . 
[under] hearty cheers, the laughter of the rest, 

amide ['amaid, a'maid] ehem Amid n. amldiB(e) 
['&midln] Amidin n. amidogea [a'maidodsen] a, se 
amidel {a- i- u'] osv. lange som i far, feel, fool; ['ba] Trykstavelae; [&] hat; [&] fall; [A] hot; [a] hMt; [e] hurt; [e] Inner; ami 33 amp unMiUps [a'mid/lps] ad midUkibf. 
uMil [o'midst] prcep mldt i, (midt) iblandt; midt 
under; under [Folketo Jabel the eusoUMmcUions of the 
people]; . my family 1 min Families Bleed. 

Aalaadmb [d'minadiib] Ammlnadab; Kvceker c, i gamle 
Comedler. 
AMir [a'mia] Emir c [ameer], 

•■in [d'mis] a fejlagtlg, urigtig; it may not he . to 
det Uir Ikke vsere af^ejen (el. aaa gaU, saa ilde) at. . .; 
it wottld not he . [afvejen] if . ».; she is not « hun er 
ikke saa ilde, *ogB. ikke vsrst; teS her wh€U tf}(u . in 
[irejen med] her dress; th€U there is anything . [Irejen] 
with . . . a«lu ad fejl, fejlagtlg, f gait; come . 
komme i Utide, komme t. Ulejlighed; nothing comes . 
io him (to a hungry stomach) ban tager tiltakke med 
brad det skal visre; ban bar Brug f. alt muligt; ban 
er med til (*pM) alt; (for bangilg Have er Intet Bred 
sort. Hunger *kraeyer ej Herreretter); a hathe could not 
come ., kunde ikke veere afrejen, kunde komme vel 
med; do . foiae slg, fejle, P gere gait; take . optage ilde. 
anlty ['ftmiti] Venakab n; conclude (or make) a 
treaty of . <tnd commerce, en Venskabs- og Handels- 
traktat; bonds (or ties) of . Venskabebaand; they parted 
Of* s/reai terms of ., i den bedste Forstaaelse, som ssr- 
deles gode Venner. 
Amlwck ['&mluk] Ami web n, 

aaaa ['ilma] AbbedisM. Moder e i Gud. smmk ['&ma] 
Bind, Beelten, Bandage c. 
avBlte ['iLmait] Rognsten, Oolito. 
aaneehryie ['iLmokrais] Ouldglimmer o, Kattegold n. 
lodjte I'iUnodait] Sand-Aal; -Snog; -Plante e. 
loala [a'mo"nje] Ammoniak o. aoiMOalae [a'mo^n* 
jdk] a Ammoniak-, ammoniakboldig ; spirit of sal . 
SalmiakspirltUB. aaiBoalae s Ammoniakgummi n [pum 
.;. aamoalaeal [ftmo'nalakl] a, se ammomael . 
feoter Ammonlakvand n, Salmialupirltus c. 

aaioioaite ['&monait] Ammonit c, forstenet Blsek- 
aprutteakal. 
aMwoalam [c^'moi^njam] Ammonium m. 
aamaaiUoM [&mju'ni/dn] Krigsfoiraad pl\ is. Kmdt 
og Eugler pi, Artillerigods n. Ammunition c; . 
bread, shoes, stockings Kommis-Bred, -Sko, -Stremper. 
aMBsala [&m'ni'8lal Hukommelaestab n. amaesty 
V&mnistl] almindelig Tilglvelse, Amnesti c [ad of 
oblivion]; the persons included in the ^ de af Amne- 
stien om&ttede Peraoner, de amnesterede. 

aaaloM ['ftmnidn], aaaloi ['&mniae] Fosterbinde, 
Lammeblnde e. aMaletle [&mni'&tik] Amnions-; . fluid 
AmnionavAdske, Modervsedske e, Moderrand n. 

Bta [a'mi'ba] Vekseldyr n. PI awcslNS ['bl']. aaos- 
[ami'bi'an] vekslende, sldftende. aHCBtoaa [ftmi- 
•biam] Vekseldigt, Digt n i Samtaleform. aaioBkold 
[d'mi'boid] yekseidyrllgnende, vekslende, skiftende; cm 
. mocement, astoboas [a'mibas] a i Samtaleform, 
dialogisk. 
aaok ad, se amuck I 

aaeag [a'mAQ] prcep blandt, iblandt; fought • them- 
selves sloges indbyrdes; select from . [rselge i, yalge 
af] the whole collection those which . . . aaoagst 
[a'mAQSt] prcep blandt, iblandt ; . other things blandt 
andet, bl. a. 

JMSsr [a'mua] s: the . Amur c. 

asoilst ['&marist] Elsker, forelsket c. 

aaeieas ['Amaras] som let forelsker slg, let forelsket, 

letfengeUg, f forlibt af sig; forelsket. F forlibt [i of]; 

EUkovi-, Kserligbeds-; the . couple, is. de forlovede pi, 

F Kseresiefolkene; of an . disposition m. AnlsBg til Forelakelse, erotisk anlagt, lettengelig ; . glanees for- 
libte 0jeka8t. amoroasly ad forelsket; luelent. 

aiidiplilsM [d'mA'*flaml Amorflsme, Amorfl o, ufoimet 
Tilstand; in a sttUe of . i amorf Tilstand. aworphoas 
[a'm&'«fos] a amorf, amorflsk [uregelmaessig formet; 
ukrystalliseiet]. 

amortisatloB [amA'*ti'zeiXan] Amortisation, is. Afdrag* 
ning e. anortlie [a>m&'*tis] tit amortisere, is. afbetale, 
afdrage. aaiortlseMeat [a 'm&nismant] s, se amortisation. 

Amos ['e^masj s Amos e. 

aaoaat [a'maunt] vi belebe sig, gaa op [til to] ; his 
bin ^8 to fifty pounds; suspioians almost ^ing [det 
naesten grsDoser] to certainty; a sensibility whkih .ed 
to [som nsBsten blev til, som nsBSton flk Ligbed med] 
a disease; their testimony ^ to [indebolder] little; hU 
fears ahnost . [er nsBsten bleyet til] to madness; which 
.« to the same (thing) byad der kommer ud p. det 
samme, ud p. et; nuMke the number . [bringe Tallet 
op] to six; his speeeih .« to this bans Tale (el. RepUk) 
siger (el. indebolder) alt i alt felgende: . . . aMoaal s 
Bel0b M, Bum e; the • [Summen] of 7 and 9 is IB; any 
« cf newspapers en sand (el. Ouds) VeteignSlBe (el. en 
stor Overflod) af Ayiier, *og8. Aylser 1 lange Baner; the 
. i^ damage Bkaden; the ^ cf damages Brstatnlngens 
SWrrelse o; the ^ [Summen] of his discourse; the ^ of 
the testimony is this Vidneudsagnene (*-proyene) gaar i 
en Bum ud paa fslgende; the ^ of traffic Traflkmang- 
den, Traflken; what prodigious . of traffic! this . o 
confidence on rather a short aequaHntamce, saa megen 
Tillid . . .; too large . til (el. med) et stort Bel0b; to 
the ^ aftXLti Belab af. 

1. Amour [a'mua] s: the ^ Amur o. 

2. amour [a'mua] K»rligbeds-Forbold n, -Forstaaelse 
c, galant Eyentyr n\ carry on an^ wUh staa i Kasrlig- 
bedsforbold til. sasemxbiLs, se amorietJ amoar-prspre 
[tc.] Bgenkserligbed c. 

ampellte ['&mpitalt] Ampelit e, en kulstofboldig 
Alunskifer. 

ampersaad, amperse-aad [&mpa's&nd] Tegnet ft, som 
tidligere stod i Al&betet, efter a, 

amphibia [dm'flbja] pi Amflbier. Af amphibium. 
ampblblaa [dm'flbjan] Amflbium h. ampklUology [dm- 
flbi'&ladsi] Amflbiologi c, Leeren om Amflbieme. am- 
phlblOBS [dm'flbjae] amfiblsk; . beings, ogs. Amflbier. 
amphlbloasaesi amflbisk Natur e. anphiblam [dm'ft- 
bjam] Amflbium n. PI amphibia. 

ampMbole ['Hmfiboul] Amflbol, Hornblende, Straal- 
Bten e. amf^boUte [dm'flboUdt] Homblendesten o. 
amphtbologleal [dmfibo'l&dslkl] af tvlvlsom Betydnlng, 
utydellg, tyetydlg. amphibology [dmfl'b&ladsl] tyetydig 
Frase (el. Tale, Scetning), Tyetydigbed o. amphlboloas 
[dm'flbolas] utydelig, tye(ydig. 

amphletyoaie [dmfikti'&nik] Amflktyoner-. amphtetyoas 
[dm'fiktldnz] pU the . Amflktyoneme pi, Amfiktyoner- 
raadet [the counoU af J\. aatphletyoay [dm'flktiani] 
Amflktyonerforbund w, Forbund mellem Nabostater. 

Amphlon [dm'iklan] myth Amflon e. 

amphlsbaaa [(Smfls'bina] DobbeltLaber, Onneeglee. 

amphlselaas [dm'fl/anz}. amphlietl [ilm'flilal] pi to- 
ikyggede Folk. 

awphiChMitre [&mfl']7i-dta] Amflteater n. amphl- 
thealrleal [iUnflM'&trikl] Amflteater-; amflteatralsk. am- 
phltheairleally ad amflteatralsk, i Form af (el. som paa) 
et Amflteater. 

Amphltrite [&mfl'traiU ] myth Amfltrite c. 

amphora ['ftmfbra] amUq Amfora c, stor tyebanket 
Kmkke. lei; iiate; [o"] so; [ai] /; [au] OMt; [8] thb; [\>] <bin; [f] she\ [s] measure; [q] tAng; [a, df, e] osy. yaklende med [a]. 3 amp 34 ana ABphoteiic [Amfo'terik] amfoterlBk, dels det ene, deli 
det andet, nential. 

tumpH [ftrnpl] Tld, rummellg; oyerfledlg, nmdelig; 
fyldlg, udfOTllg. Se amends! an . [yld] doak; an . 
[rummellgt] haute; . [ftild] jueiice; in an ^ manner 
overfladlg, i Oyerflod, m. mnd Haand ; . {overfladlg, 
nindelig] proviaion; there was . time to, rundellg Tid 
(nok) til at. aapleaeu Vldhed e, Ac. 

anpllatlTe ['&mpllotiy] udvidende, tilfejende, ud* 
sigende noget Dyt, Byntetisk. aBpllflcaUoa [iUnplJfl- 
'ke^/en] Udvldelae; (yidere) Udylkllog, yidere Udforelse; 
Videredigtniog c; what he httd to say nxu in . [yar 
en yidere Udferelae, yidere Udyikllog] of sitUements 
previously made; Iriefly, without any ., nden al Vldt- 
leftlgtaed. aden Bredde. aapUlleatlTe ['limpliflkeHiy] 
udyidende; yidere ndyiklende; (mere) ndfOTt, detailleret. 
aapllfy ['ftmpUiiai] «e udylde; udylde, forege, 0ge, for- 
Btarre ; fontserke ; fig udylkle, udfore (1 det enkelte, i 
Detaillen), behandle udferUgCere); aU eoneaves . [for* 
starker] the sound, tmpUtf vi udylde slg; forevea, 
eges; fig tale (el. akriye) bredt; ndbrede ilg [oyer et 
Emne upon a subject], aaplliade ['implltja'd] Vidde, 
(Btor) Udstneknlng; fig Eyne o, Midler jpl; art k ast. 
Amplitude c; - compass ^ PeJIkompaa, Aaimntkompas 
[atimuth compass]; . of oscSCtatUm (Penduls) Sying- 
nlngsbne, Byiogebue e. a»ply ['ttmpli] ad yldt, romme- 
Ilg; oyerfl0dlg, rondelig, mere end tllstrsekkeligt, i ftildt 
Maal, P *og8. ftildBkurende ; they should he . [rigt] 
rewarded; . suffidsnt mere end tilBtrfekkeligt, ninde- 
lig (Btor ice) nok. 

ampal ['ftmpAl] Ampulla e, Ib. Kar m. Salyeolje, i 
den kat. Kirke. ampalla [dm'pAla] antiq Ampulla e, 
et tranghalBet, buget Kar. ampallaeeosB [ilmpA'lei/eB] 
flaskeformet, buget. 

ampatate ['ftmpjuteH] vt amputere, aftotte; lemleeste. 
Se mahogany! amputating knife Amputatlonskniy. 
aaipatattoa [Umpju'te^/en] Amputation, Aftsetnlnge. 

aaaek [e'mAk] ad: run . gaa Berssprkergang (*Ber- 
serkgang), gaa grassat Gang, lebe graasat; fig tale (el. 
skrlye) op ad Veegge og ned ad Stolper; lade Ftntasien 
l0be af m. sig. 

aaialet ['&mjul6t] Amulet e, Tryllemiddel baaret paa 
Kroppen. amaletie [Hmju'letlk] baaret Bom Amulet. 

amaa ['ttmen] Vlnterris e, i Nedrebengalen faghaneej. 

amaee [o'mju'z] vt more, underholde; afiiplBe, opholde 
[m. tomme Lefts r with ieOe promises], f amere om 
Munden [m. Fraaer with fair words] ; to . my leisure 
hours til MorBkab i ledige Timer ; / must leave my 
sister to . [underholde] you; you seem to he ^d J)e 
synes at more Dem, De synoB at finde det morsomt; 
they were highly ^dhy... de morede sig meget oyer . . .; 
J w(u much .d hy (or with) her playing Jeg fandt 
hendeB Spil meget underboldende. amaae, «. reft: . 
himsdf more (el. underholde) sig ; Emma, to . hersdf, 
took [t. Tidsfordriy tog E.] a rifle and went out; . 
himsdf hy for in, with) reading a hook underholde 
Big m. en Bog; my keepers .d themsdffes with my 
proceedings, morede Big yed, hyad jeg foretog mig. 
anaaemeal [e'mju'sment] Morskab, FomejelBe, Under- 
holdnlng c; for . for (el. til) Morskab; for his . for 
MonkabB (el. for Moro) Skyld, for sin Fomejelsc, til 
Tidsfoidiiy ; read for . Isse f. sin ForaefjelBe, Iseae f . 
Morskab; to the great . of til stor Morskab (el. Moro) 
for . . . amailBg [a'mjuzii]] morsom, fomejelfg, under 
holdende. 

Ahjt ['e<mi] Kaelenayn f. Amata, Amelia. 

Aaiyaa ['&mids P] Amyas c. amygdals [d'migddli] an<U Mandler, Tonslller. 
anygdalate [e'migdaleH] Mandelmcelk e. anygdalotd 
[a'migddloid] Mandelsten e. 

aaykoB [a'maikas ?| AmykoB e; aseptin . Amykos 
Aaeptin. 

amy! ['&mi1] Stiyelae c, Amyl n. aMylaeeoas [Ami- 
'leijes] SUyelse-, stiyelaeagtlg. amylle [d'millk} Stivelsc-, 
• ether Amyl-^ter. 

aa [an; \ 'ttn] art en, et; an enemy, an hour. 
Bruges af nogle ogsaa foran udtalt h i ubetonet Sta- 
yelse: an historian, an horticulturist, an humanitarian. 
mm [dn] pf "t k poet dersom. Ogs. an if. 

aBa['IUia] med ana, UgeDele. •■•['e^na, 'a'na;. En 
Endelse som, fejet t. et Nayn, betegner en Samling 
mindeyerdlge Udtagn, Anekdoter kc, f. eks. John- 
soniana, 

aaatopUaa [ftna'b&ptism] Anabaptlame c, Gendeber- 
nes Lasre. aaakapttot [Una'blLptiBt] Anabaptist, Gen- 
deber e. uabaptistle [llnebdp'tiBtik] anabaptistisk, 
gend0berBk. anabasis [a'nftbaBis] Anabasis e, OprejHe, 
Rejse (el. Tog) op flra Kysten, som Cyrus den yngres; 
the . of NapoUon. 

aaaeavdle l&nd'ka'*dik] Anakardiened-, (A)cajoun0d-; 
. acid (A)ca]ousyre, Anakardsyre. aaaaaidln [&na- 
'ka*«djam] ^ Anakardietne, (A)ca}outrs n. aaaeatlu^Ttle 
[llndke')>amk] anakatartisk (Hiddel, is. Brsekmiddel n). 

Anacharsls [ftDa'ka'«8is] Anakarsis e; . cunong the 
Scythians a: en Vismand blandt Daaier. 

aiAehoret [ft'nILkaret] Eneboer c. Aim. anchoret. 

aaaefcroalni [a'n&kronizml Anakronisme, Tidsreg- 
ningsfejl; Ubetimelighed e; noget n tarn kommer i 
Utlde. aaachreBlsUe [aniLkro'nistik] anakroni5>tIsk. 
aaeelastte [ilna'klilstik] anaklastisk, bevirket yed 
Straalebrydning; . curves, aaadaatles [-b] Dioptrik c. 

anaeelatkie [&ndko'l(])u'>ik] gr anakolutisk, mang- 
lende Felge og Sammenhteog. aaaeolatliOB [Unako- 
'l(])u*)><in] Anakolut, Anakolutl e. 

aaaeoBda [ilua'kAnda] Anakonda c, starste Kvseler- 
slange. 

ABBercoB [a'n&kri&n] Anakreon c; the . of the guillotine 
0: Bertrand Bar^re. AaaereoBtle [an&kri'&ntik] ana- 
kreontlsk, handlende om VIn og Kaerlighed; s ana- 
kreontlsk Digt n. 

BBBenisfs [ilna'kru'Bis] Anakrusis, Optakt c, i Versleere. 

aaadcBi ['ftnadem] Blomsterkrans c, om Hoyedet. 

aaadroBioBs [a'nftdromas] opadlabende, anadrom, om 
Fisk som t yisse Tider soger op i Ferskyand, Elve kc. 

aaamta [a'ni'mja] Anspmi, filod-Fattigdom, -MaiiRel c. 
BBasile [a'nemik] aniemisk, blodfti.ttIg. 

BBMtheiic [iLni-8'}>eUk, '\>VtXk] aniestetisk, bedcvvende 
(Mlddel n). aBBstlMtise [8'ni'B}>itai£, d'neB)>.] rf 
bed0ye. 

anaglyph ['ftnagllf] Anaglyf, Anaglypt e. Basrelfef n, 
Billedyterk i halyophfl!)et Arbejde. aBaglypfcte(a1) [iiu;*- 
'glifik(l)] anaglyflsk. aaafflyphles [&na'gliflksl Ana- 
glyfer. 

aBagoglr(al) [ftna'gAdsik(l)] anagoglsk, aandi^, hoj. 
mystisk, om Bibelfortolkning. 

aBagnm ['iinagrdm] Anagram n, BogstayomflytniiiR, 
hyoryed en anden Menlng faas; form (or tssm) his 
name into an . laye et Anagram af bans Nam. •■«- 
gramiiatlftt [lina'grilmatfst] Anagrammatiker e. ana- 
graaifliatiEe [ilna'gi&mataiz] vt anagrammatlsere. 

aaal ['e^nal] Anal, harende til Anus; . fin Haleflnne, 
Gatflnne. 

aBaleiaie [a'nlUsalm] Analdm e k n, Tieming^zeolit c, 
et halygennemsigtigt, redllgt Mineral. [a- i' u] osy. lange som i far, feel, fool; ['ba] TryksUyelse; [&] hat; [&] fall; [&] hot; [a] hMt; [a] huH\ [a] Inn«>r; ana 35 anc •BilMto [ttDd'lekto], Aiftl«ets ['toalekts] Analektairf, 
iSuDllQur c af) Ddvalgte BrudBtykker pi. 

uAlifleCal) [&n«»*lAdsik(I)l analogisk, grundet paa 
Aotlourl el. FoxholdsUgbcd. aaalafleally ad aoalogisk. 
uuUtflm [a'D&lodsIzm] t Analogisme, SlutniDg fira 
Aung til VlrknlDg; analogiik Undenogelse e. aaa* 
lofln [a'sftlddsaJz] vt analogi§ere, forklaie analogisk. 
•lalogoa [e'niUdg&n] «, se analoguel aaalogoai [o'dH- 
l^fM] analog, Uguende. aaalogoatly fad analogt; i 
Uifbed henned, i Ugbed dermed. aaalogae ['AnalAg] 
AsalogOD, Sidestykke h, Analogi e, noget tllsTareode 
el. lignende; the nearest . [bl. a. det metmest tilsva* 
reode] J com find for it; meet [traeflte, flnde] Ue . 
in... aaatogy [o'niiladsl] Analogi, Ligbed c; hi* mind 
hear9 a tingular . to [bar en miprkeUg Ligbed m.] 
kit body; there w an . [der er Analogi] between planta 
amd ammah; after the » of i Analogi (el. i Ligbed) 
med . . . 

Malphaket [d'nmfabet], aaalphakete [d'niilDibi t] a k 
suiAlflibet, ultesekyndigCc). aaalpluibetie [dnUfo'betik] 
analfiibetisk, om Lydbetegnelse fonkelUg fra Bogstav- 
prindppet. 

nalydt [o'nttllsis], pi aaalTsei [e'nAllsi's] Analyse e. 
ualytt ['Unalist] Analytiker, Analyst c. aaalytle(al) 
ina'litikO)] ^alytisk ; . geometry analytisk Geometri, 
r Analyt e. aaalytleally od analytisk. aaalytlci [ftne- 
'litiks* Analytik e. aaalyxable ['toalaisabl] som kan 
snalyseres, som lader sig analysere. aaalyiatloa [&ne- 
lti'iei/»n] Analyse, Oplesning e. aaalyse ['analais] vt 
aoslyseie, oplflse; fig ogs. (krltisk) eftergaa, undezsage, 
Turdere; . an ocNon to aaeertain its nwrality. aaa* 
lyi«r I'&nalalxa] Analytiker e; Oplesnlngsmiddel n. 
saaMBCtUe [&n8m'nestik] Hukommelsen stettende. 
taaBerphosIs [ftna'mA'^fHsis], pi aaawerphoses [-si's] 
Forrnengning c, VriengebiUede n; eatoptrical ana- 
morpkoeet, 

aaaat [a'nin] int P bvad? *og8. bse? well, wheU say 
you to a friend who wouHd take the better bargtUn off 
your J^ttd^ Anan! Gold^m. 

aaaaas [a'ne*nes, a'na'nas, a'nttnas] ^ Ananas o 
Ipine-appieJ. 
aaaatkeas [<S*nan)>as] blomsterles. 
aaapett ['iinapest] Anapaest e. En Versfod af to korte 
^tavelser og en lang, som General og intervene. 
sBspkera [a'niifera] rhel Anafora e. 
aaaphrodlslae [dnftfro'dlsidk] Kensdrlften slerende 
Middel n). 

aaareh ['ina'*k] f Anark, Fredsforstyrrer, Urostlfter e; 
ike Union of Labour, a bom . and tyrant. aaarehie(al) 
a'na"klk(l)] anarkisk, lovles. aaarekiti ['ftnavklst] 
Anarkiat, Fredsforstyrrer, Urostlfter, Oprerer e. aaarehlce 
soo^kais] tt fere til (el. ud i) Anarkl. anarchy ['ftna«ki] 
Aoarki m, Voldsvselde e k n (*Voldsv«lde n), Lovles- 
bed, Fonirring c; bring society into a stale af [fere 
i*amAindet nd 1] .. 

aaaMica [ftna'sa'kaj Hudvattersot, Anasarka c, 0dem 
n. aaanveoaa [ane*sa'*kas] vattersottlg. 
AaacUala [ftna'ste^s^] Anastasia c. 
aaasteaoM [e.'nltotomo"z] vi anat anastomosere, 
iooeknlere, forblnde sig, mnnde ind; the anastomosing 
network of eesselt. aaastonoaii [enftBto'mo»8is] Ana- 
stomose, Inoakulatlon, Indmunding e, Sammenleb n. 

aaatlWBa [8'n&)>lma] Banlysning, Forbandelse, Ud- 
nfidelse e (af Klrkens Samf^nd), Anatema, Ban n\ nd- 
MMdt, banlyst (Person), banlyst Ting c; prommnce 
an . againsi lyse . . . i (Kirkeus) Ban. aBatheMatle(al) 
&na)yi'nifttik(l)] anatematisk, Ban-. Banlysnings-, For- bandelses-. aaatkeautlxe [o'n&)>fmatalz] <^ anatemati- 
sere, lyse (el. ssette) i (Klrkens) Ban. 

aaatUk [a'nfttifa], pi aaatite Andesksel n; Lepade c. 
aaatiffnr [e'n&ttfe] Langbals, Lepade 0. aaallitooas 
fllna'tfftras] andfrembringende, om Andeskiel. Iftilge 
den Tro, at de fadte .£nder. 

aaatosile(al) [line'tAmlkG)] anatomisk. anatoateally 
ad anatomisk, ad anatomisk VeJ. aaatOMtsI [a'n&ta- 
mist] Anatom c. aaatOBlia [e'n&temata] vt anatomere, 
■enderlemme, i YidenAabellgt 0jemed. Ogs. fig. aaa- 
tOMy [a'nfttemi] Anatomi; fig Anatomerlng, Sander- 
lemmelse c; poet Banrad c k n, Skelet n. Sml. 
atomy! 

aaatvaa ['taatren] Glaagalle, Qlasgalde o: F^ vitri; 
Salpeter n k e. 

aabary ['finberi] «ef Blodvorte [ambnry]; Klevning 
e i flere Grene. en Sygdom paa Roer (^Nseper). Ogs. 
kaldt fingers and toes. 

aaeestor [*&nateta] Ane, Btamfbder, *ogs. Forihder; /mt 
Arrelader o; pi is. Forfsedre; our ..a vore Forf^edre; 
Fffidrene; the direct . of direkte Stamfiuler til ; . wor- 
ship Fffidredyrkelse. aaeesliml [dn'sestral, 'ftnsjstral] 
Faedrene-, arret, nedarvet; . estate Fedrenegods, Stam- 
godsw, Faedienegaard e; . trees seldgamle Treeer. «■• 
esatiMs ['ttnsistrte] Ane, Stammoder e. aaceatry ['In- 
ststri] Aner j)2, Stamfsedre pi, Forfsedre pi ; Byrd, Her- 
komst c; my matsmwd . mine Forftedre p. medrene 
Side; a long line of .. em lang Auertekke. ' 

aaehor ['llQka] ^ Anker ft; east . kaste Anker; 
fig ogs. bavne; drop . kaate (P dryppe) Anker; 
lee^li ~ lette Anker, ahe lette; Wde at . ligge til 
Ankers, f. Anker; tm&nty'fonr hours a< . et Anker- 
Etmaal; come to (an) . komme til Ankers, ankre 
op, *prov. ta' fiut; with aS her .« out, ogs. med alle 
Jflsm nde. aaehor vt ankre med, forankre [et Skib a 
ship]', forankre [Kabler eoMes]. anchor ti ankre, kaste 
Anker; fig ogs. bavne. aaehorahle ['ftqkarabl] skikket 
til Ankring. aachange ['ilQkdrMs] Ankerplads e, ^ogs. 
AnkerssBt n\ Ankrings-Redskaber pl\ -Ai^ft e. 

anehorst ['ft^kardt] Anakoret, Eneboer e. aaehoret- 
lc(al) [ft])k9'retikO)] Eneboer-, eneboermsesslg. 

aaehorlgreaad Anker-Bnnd, -Grand, Holdebcmd 0; 
hold Aukerbold; tee Bundis [ground-ice]. 

aaehorlte ['itqkarait] s, se anchoret I 

aachory fdn'tfonyl, 'ftnt/ayi] Ansjovis, F Ansjos e: 
Engraviie enerassic(h)olus; ..paste An^oasmer n; 
..pear Anscbojepsere : GWaa eautifhra; ..plekler, 
..preserrer An^Josnedlsegger c; — saaee. 

aaehyloals [ai)ki'lo"eis] SUTbed (1 et Ledemod), Ube- 
▼asgelighed 0. 

I'aaelea r^aie [tt,], ogs. det gamie Regimen te, den 
gamle Tlngenee Tllstand. Bgl. om TIden fer 1789. 

aaeteat ['e^n/ent] a gammel; more (most) . leldre 
(cBldst); the .s de gamle, Oldtidens Mennesker; the An- 
cient [den gamle] of days; . author, dty, days, forest; 
the . continent den gamle Verden; according to . 
custom or usage efter gammel Skik ; in . [den seldre] 
history; the Ancient Mtsriner Den gamle Semand: et 
Digt af Coleridge: in . and modem times 1 gammel 
og ny (el. seldre og nyere) Tid. aadeat ['e^n/ant] f 
Flag n; the bloody . Blodilaget. aadently ad fordnm, 
i forduma (el. gamle) Dage el. Tider. 

aaelle [dn'saili] Andle m, Mars's bimmelfaldne 
Skjold. 

aaelllary ['ILnsilarl] tjenende, underordnet. 

aaelplUl [dn'sipital], aaeipltoas [dn'sipltas] ^ ive- 
segget. yj bote; [o«) so; [al] /; [an] out; [C] the; [p] th'm; [/] ahe; (si measure; fD] Blng; [a, d, e] osv. Taklende med [a). 

3* anc 36 ang aaaOB ['&qkdnl (gr. lat.) Albue; arch Konsol e; 
Anoon sheep Ankonfiiar, en (udded) Fureraoe m. laDg 
Kiop, meget korte Ben og krogede Forben [oUer breed]. 
aaeone «, se ancon ! 

Meoay ['ftijkdnl] Luppe o, ogs. *Smelte8tykke n, 
formet som en flad Jsemstang m. et flrkantet Hoved i 
hver Ende. 

aad [dnd, en] eg og; og det; frank, candid, and 
hwumrable: Komma efter candid! . wUh reason og 
det med rette; I must run for it, - soon, og det 
snart; there are women, . h€tndsome women too, og 
det til og med (el. tilmed) smnkke Kvlnder; there are 
wotfien . women Kvlnder og Kvlnder er to, der er 
Forskel paa Kvlnder. aad d 1 bvis, deraom [an], 

Aadalaiia [Ande'lu'se] Andalosien n. 

Aadamaa [ftnda'mftn]; the . lOands, the .« Anda- 
maneeme. 

aadaate [dn'd&nti] / Andante (c). 

aadaiae C&nder&k] Andarak c, redt Anriplgment n. 

Aadeaa ['lindlon] andinsk, andes-, Andes-. Aadei 
[•Audi's] s: the ^ Andesbifergene, Andeme. 

aadlron ['ftndai(r)en] Ildbuk, Buk e til Stegeapld. 

aadraaatevy [&ndr9'niltaml] Henneskets Anatomi o. 

Aadrew ['&ndm'] Andreas, Anders, *og8. Bndre. 8e 
aQmentl St, Js cross Andreaskors, 1 Form af X; 
. MiUar ^ d Orlogs-Mand o, -Bkib n. 

Aadroeles ['Undrdkllz] Androkles. 

aadrogyaal [dn'dr&dginal], aadrogyaoas [dn'dr&dsi- 
nes] bermaltodltlBk, tvetullet; ^ tvekennet. 

android ['&ndrold] Androide, menneskelig Automat o. 
PI androldea [iin'droldls]. 

Aadrealcns [&ttdro'nalka8, Sbakesp. iln'drAnikas] 
Andronlkufi. 

aadrosphlaz ['ftndrosOQks] Audrosflnks c, Leve med 
Menneskeboved, 1 eegyptlsk KuDst. aadrotony [An'ddl- 
temi] Menneskets Anatomi c. Mods, zootomy. 

aaeedotage [ftn^k'doutids] Anekdotesamling e; joe den 
snaksomme (01dinge)alder. aaeedotal ['An^kdoni] 
anekdotemeesslg. aaeedote ['Hn^kdoot] Anekdote, lille 
(*lideu) Historie c, pi ogs. Smaabistorier ; mu^ - 
mange Anekdoter; full of « fuld af Auekdoter; 

meager Anekdotekrsemmer c. aaeedoUst ['&n6k- 

do^tist] Anekdote-Fortffiller; -Samlerc. 

aaele [e'ni'l] vt give den sidste Olie. 

aaeleetrle [llni'lektrik] uelektrisk (Legeme m). aaelee- 
trode [ttni'lektro«d] positiv Pol o. 

anelltd ['anilid], aaellidaa [a'nelidao] Ledorm c 
[anndidj, 

aaemia [a'ni'mja] Anasmi o [anosmia], 

aaeHOgrapliy [ftai'mAgrefi] Anemografi, Vindbeskri- 
velse c. aaeMOlogjr [ftnl'mAladgl] Anemologi, Vindlasre 
c. aaeMoaeter [ftui'mAmita] Vindmaaler e. 

aaenoae [e'nemenl] > Simmer, Anemone, *8ymreo: 
Anemone; blue • Blaaalmmer, *Blaasymre, Blaaveis c: 
Hepatica triloba; white . Hvldslmmer, ^Hvldsymre, 
Hvldvels 0: Anemone nemorosa. 

aaead [e'nend] ad ^ paa Ende; omboug, *ombaug. 

aaeat [e'nent] prosp is. so ligeoverfor; om, an- 
gaaende; live . the church; say nothing » this parii- 
o%dar. 

Anerley ['&neli] Anerley m, ved London. 

aneroid ['Uniroid] a: • barometer Anero'i'dbaro- 
meter. 

aaearlSH ['iii^urizm] Aneurysma n, Aareknude, Puis* 
aaresvDlst o. 

aaew [a'nju*] ad paany, *og8. paanyt. 

aafraelaoslty [dn&ftktja'&slti] Bugtetbed; Knimnlng, Bugtning, Bugt, Vindlng o. aafkaelaois [dn*frilktj|uM] 
bugtet, snoet, vreden; the . spires of a horn. 

aagel ['ein(d)sdl] Engel o; angdt^ visits, few (or short) 
and far beiween sjslden (el. en SJasldenbed) som en 
bvid Ravn, P sjielden som Steg i Ugen; an . passes 
through the room der gaar en Engel gennem Staen. 
*oss. der gaar en Konstabel forbl ; taXk of the ^s . . . 
here she is naar man taler om Solen, saa skinner deu; 
write Wee an • skrlve som det var prentet. Egl. 
skrlve som Angelo Vergecio, en Skenskriver 1 XV Aarh. 
aagslte [tfn'dselik] Eagle-, englellg. aagellea [tfa'dse- 
Ilka] ^ Eagelskier. ogs. *KvaQ. Angellka, *Kvanne, 
Kvannerod, (Kvan)J61 c: Angdica (areh€mgtiiea). 
aagelleal [dn'dgeUkl] Engle*. engleUg. Aagellaa [And- 
S<'latna] Angelina. *og8. logblld. ABge!o ['todsilo" 
Angelo; the Castle of St. . Engelsborg n, en Fsestnlng 
i Rom. aagelology [e^ndge'lAladgi] Angelologi e, L^ren 
om Englene. aagelot ['ilndgfl&t] / Angellka, en Slsgh 
Lut el. Guitar; Engelot, EDgelsdaler; Angelot c, eu 
Slags Ost fra Normandlet. aagsl-sliot Lsenkekuglerpl. 
aagelas ['ftndgUas] Angelus e, en katolsk Ben A Ring- 
nlng t. denne Ben. 

aager ['tt.qgd] Vrede c (paa with]; wh<U he does in ., 
i Vrede ; a shot fired m . et skarpt Sknd, affyret i 
fjendtlig (^flendtllg) Henslgt, et skarpt Sknd 1 Felten; 
he h(kd never seen a shot (or smeUed powder) fired 
in ., lugtet Kmdt i et Slag, 1 Felten. aager vt be- 
tsende, inflammere, bldse; eegge, tirre, gore vred. 

Aagernaala [&qgd'me*njd] Aagcrmanland n. 

Angevln(e) ['ftadsavluj fra Angers, fra Anjou, auge- 
vlnsk. 

aaglaa ['Andglna, do'dgaina] Halsbeta&udelse, Hals(e)- 
syge 0; . diphtherioa ondartet (*ogs. trondhjemsk) 
Hal8(e)8yge. 

angiography [ftndgi'&grdfl] ancU Karbeskrivelse, Augio- 
grafl 0. aaglology [ftadsl'&ladsl] Karlaere, Anglologl c. 
aagiotoaiy [Undgi'&taml] Kardissektion c. 

aagle ['&i]g1] Vinkel c; at right ^s 1 rette Vinkler; 
at a right • to or with i en ret Vinkel med ; fire ai 
high ^s, med stor Elevation; view from different .«, 
fra for^kellige Syospuuktor, under forskellige Syns- 
vinkler. angle ['ftQgl] Medetej, ogs. *(Fiske)red9kab n, 
F *Fiskegreier pl\ oast his . on the water, aaglt 
vi mede, ogs. ♦flske /- for fish]; - for mede, ogs. •flske 
efter, ogs. fig ; die is angling for him ban legger sine 
Gam ud efter bam; . with a silver hook flske p. 
Selvkrog. mmgltvtfig mede (ogs. *anKle, fiske) efter, sege 
at lokke; — bar, ..Iroa Vinkeljsem. aagler ('ftQgla 
Fisker, Snoreflsker; Jf Sadijaevel, Maralk c: Lophius 
piscatorius; angler's fish Sportsflsk [game-fith]. 

Aagles ['ftQgli] ph the . Anglerne. 

Aagle|sea, -sey ['&i)glsi-]. 

aaglet ['ftQgl^t] lUle (*Ilden) Vinkel c. 

Aaglt ['aijglail pi: the ^ Anglerne. Aaglta ['ftqgUa; 
poti England; East . Ostangeln n. AagUcaa ['igglikan] 
engelsk; theol anglikansk; the . Church. aagUeAnlsH 
['Aqglikanizm] Anglikanlsme c. aagliee ['ftqgliai} paa 
Engelsk; paa godt Engelsk; lAvomo, ^, Leghorn, aagll- 
cISH ['^Qgllslzm] Anglidsme, engelsk (Sprog)egeiihed c. 
angltelse ['Hqglisalz] vt angllsere, gare engelsk, give et 
engelsk Tllsnit. 

aagliag ['HQglii]] (Sn0re)flskerl n. 

angle*, Anglo* [&qglo(u)j, i smss; ...Oenaaa anglotysk; 
•■umla [-'me^njaj Anglomani; -maatae Angloman c; 
-phll anglotll, engelskslndet; -phobia [-'fo^bja] Anglofobl, 
Frygt for Engelskmaendene ; -phoMan Anglofob c; [a- i' u] osv. lange som 1 far, feel, fool; ['ba] Trykstavelse; [H] bat; [A ] fall; [&] bot; [a] Imt; [a] bMrt; [a] inner; Ang 37 ann .ptr1i|0« portuglalske CHfters fedede 1 Kent ; SmxoB 

Vf&ktdn^ angelFakalik; s ADgelnkser e. 
lifola [tfi3'go**l9] Axjgorakamelot c A w ; . pea Due- 

R^rt: C}ftitus cajan Ipigeon peaj. Asfon [dQ'gAre] 

ADgora w; . r€M>it Aogorakanin, Silkekanln. 
ufriljr ['iqgrill] cid vredt. aagry C&Dgri] a yred 

orer at; pa* mffc, nndert. of], p vUd, *p slnt, vond, 

pro«fbl; path iDflammeret; Christian the Angry, om 

{CristiAD n ; the fvound fcckl oMMmed «wc^ an • [hldslgt] 

ajgpraroMee tfco< . . .; never an « word paeaed [der 

iUdt ildrig et ondt Ord] heinfeen them; he got . about 

(or at) nothing han blev yred f. Ingentlog. 
iBginnrom [ft]]'gwflir&'«m] aalformlg, aalagtig. «■• 

IfiMtl [tfq'gwlDjel] SDOg-, niogagUg. 
tigalili ['ftqgwlX] (Sj8ele)aDge8t, Fortyi(y)1etoe ; Kyal, 

Mtfter, Pine e. aagilsh ['Aqgwl/] at pine; «• Ude. 
uffBlar ['ftqgjMla] spida, yinkeldannet, ogs. fig kantet; 

.point (VinkelB) Toppunkt. aagalarity [mjgju'l&riti] 

Vlnkelfonn, Spidfkantethed; fig Kantethed c. aagalarly 

ad i Vinkel, i Vlnkler, med 8pids(e) Kant(er). aagalated 

'iilgjttleitid: (8pldd)kantet. aagvloilty [ftijgJu'lAsItl] 

Spids; kantethed c. 
iihelation [anhi'le^/an] Stakaandethed, Hlven c; be- 

svterligt Aandedreet n. 
tikiagerrd [dn'bAqged] sulten; laengselsfVild. 
iihjdrlto [ftn'haldnit] Anbydrit, Karstenit, Muriadt, 

I'eofnt, vandfti Gibs c. aakydroia [ftn'baldras] yandfri; 
. finegar Iseddlke. 

iilba [a-ni'ba-: «. 

taidloaiatical [ftnJdJa'matikl] sprogstridig, mod Sprogets 
land. You would not say two times; it ia «. Landor. 

•-■ifkt(t) [9'nait(8)] om Natten. 

aail /anil] Anilindigo c. 

ABlleC&QailjgammelkonemfiessiK. kwlIiDgeagiJg (*kja3r- 
riD>r«afitig). Sml. senile! puerile or • ideas; a childish 
or . otera^ing of human testimony. 

aalliaa ['ftnilain] Anilin e. 

aaillty >'nflitl] det n at yeere en gammel Kone; 
(Kooea) Alderdom, Slevhed, SlevbedHtiUtand c. Sml. 
sfnility! marks of . Tegn paa Sleybed. 

aalBadTcralon '^nimad'ya/an] (dadlende, krltiske) 
Beroicrkninger j>I, Krltlk, Dadel, *ogB. Klander; Irctte- 
M<>ttelse c; dismiss fJkem with severe . lade dem gaa 
m. en streng Irettescettelse. aalinadyenlTe [fiLnlmad- 
Tdfiy] a: . faculty legttagelsesevne, Opfattelwseyne. 
aalMidvert [ftnimad'yat] vi lagttage; is. . on gere 
dadlende, krltiske) Bemfprknlnger om el. yed, kriti- 
^ere, dadle, *og8. klandre. aalaadTerter Kritiker, 
Dadler c. 

aalmal ['ftnimalj Dyr m; go the entire (or extreme) 
. F tage Skridtet ftildt ud. Sml. hog I . fable Dyre* 
tebel; . painter Dyremaler. aaiMal animal.sk; dyriak; 
. appetites dyriske Lyster; . chemistry Dyrkerai, Zoo- 
kemi; . food animalsk FfPde; Ked-Fede, -Kost c\ . 
functions LiysAinktloner ; the . kingdom Dyreriget; . 
.*piW<s LlysaanderpZ, Spiritus animales p{, Neryeysedske; 
Kraft c, Liy n ; his courage rose and fHl with his . 
spirits, steg og faldt m. bans legemllge Befindende. 
saiBalcala Smaadyrpl. At animalculum. aalmalealar 

ani'maikjula] Smaadyr-, herende til do meget smaa 

is. mikioskoplske) Dyr. aalBalcale [anl'maikjul] lllle 
'*lidet) Dyr, mikroskopisk Dyr n. aalHalealist [ilni- 

mftlkJuUst] AnimalknliBt e, Kender af mikroakopiake 
Dyr. aalaalealvH [ILni'm&Ikjaldm] s, se animalcule I 
PI animaleula [-la]. 

aalMallaai ['ftnlmalixm] Dyretilatand, dyriak Tilstand; 
DyTiskbed, dyriak Sanaellgbed e. anlaialliatlOB [ftni- malai'se^/an] Animalisatlon, Meddelelae af dyrlsk Liy 
el. dyriske (anlnuilake) Egenakaber; (Fedens) Foryand- 
liDg c til dyriak Stof. anlBallBe ['linimalaiz] vt ani- 
malisere. 

anlvftte ['toimeit] vi gfyeLly, gere leyende, *ogs. beliye, 
besjsele; (op)ildne, animere; the harbottr presented an 
.d [liyligt] appeara$iee; an ^d [leyende] sandwich; hia 
speech was very «d bans Tale yar meget livftild el. 
liylig, der yar meget Liy i bans Tale; . [opmuntre, 
opildne] the soldiers to hetttle; the piution whioh ^s to 
any active purpose, aalaale ['ftnim^t] a leyende, med 
Liy; . bodtas. 

aalMatloa [&nl'mei/eii] Leyendcgerelse c; Liy; Liy ft, 
LiyUghed. p Fart c; there is not much . [stort Liy, 
synderlig Fart] ^m trade juet at present; signa af re- 
ttuming ^ Tegn p. tilbageyendende Liy; with . med 
Liy, livfbldt; recite a story with great ., m. meget 
Ltv, p med megen Fart. aalHator ['ltnime>t8] (den, 
det) besjeelende, *beliyende e (m); beyaegende Prlnelp n. 

aalMe ['ttnimij Animegummi ckn, Conrbarllbarpiks, 
Flodbarpiks e & n: Beaina anime, 

aalMeslty [anl'mAsiU] Had, (bittert) F}endskab ('Fiend- 
skab) M, bitter Uyllje o ; I hear them no . Jeg nearer 
ingen Uyil je mod dem ; theae faetiona never auapended 
their animoaUiea [lodikkeHadethyile] tiU they ruined... 
aalHos ['ftnimas] Aand, Henslgt, Retning, Tendens; 
Anlmositet, personlig Uyilje c; the . in which the hook 
ia written; accMM them of . sigte dem f. at mere 
persoDlig Uyilje mod bam (&c). 

aaloB ['ftnidn] s: the . chem Anionen, Medgaongeren. 
Mods, the cation. 

aaiae ['tola] ^ AdIs, Anisplante c: Pimpinetta 
aniaum; — seed, aal-saad ['&nisl*d] Anisfiw n, Anis c: 
Semen anisi; Anisbriendeyln n. aalastte [ftni 'set] 
Anisette, AnisUker e. 

aajeela [tfn'dslld] flydende Hus, Kanobus n, blandt 
Singbaleserne. 

AsJeTln a, se Angevin! 

aaker ['ftqke] Anker m, som ICaal. 

aakle ['ftQkl] Ankel c; ..bona -Ben; ..beeta, .^aeks 
•Sko. aaklei [*ftqkl6t] Ankelprydelse c; iron .s Fod- 
jeern; heavy iron »s *og8. Fodbeller. 

BBlaee [ 'tolas] t ^ poet Dolk, Daggert, Kniy o. 

aalaat ['anient] gr Forlyd, Fremlydc [initial sound]. 

aaaa ['ftna] Anna c, en ostind. Ment  Vm Rupl "■ 
11 0re. 

BBBalisft ['ftDelist] Annalist, Aarbogsforfatter e. aa- 
Ballxe ['ilnalalz] \ vt annalisere, optegne (i Aarbog). 
aaaals ['ftoalz] Annaler, Aarbager. 

Abbbbi [dt'nftm] Annam n. AaBamese [ftna'mi'z], Aa- 
BBnlte ['ftnamait] Annamit; a annamitisk. 

ABBBBdale ['ftnaDde^l], en Dal i Skotland. Ogs. en Dal 
i Neerbeden af Simla (Forindien). Med Veeddelebsbane, 
Boldplads &c. 

aBBat(e)a ['ftDe^ts, 'ftnatH] Annater pi, Ferstegrede, 
ferste Aanindta[?gt c af Prsestekald, Naadsensaar n. 

Abbs [ftn] Anna, Anne e; Queen . ia dead o: gammelt 
nyt [Hate newaj. 

BBBeal [d'nl'I] afkele, om Olas; ndglede, adoucere, 
om Metal; efterglcKie, for at indbnende Faryer 1 noget. 
BBBeallBg [a'ni'lii]], aaBealBiaBt [a'niimant] Afkeliug; 
Udgledning e, Ac. 

Aaaeey [fr.; a'n'si] a. 

aaaeUd ['ftnilid] Ledorm o. aBaelMa [a'nclida] Led- 
orme. aBBalldaa [a'nelidan] Ledorm o. 

Aaaealey {'ftnall] a. 

aaaex [a 'neks] vt yedfeje, tilknytte, tllAile: hoalegge, ;eq bate; [o"] ao; [ai] /; [an] owt; [8] the; [p] thin-, [/] ahe\ [e] measure; [q] ting; [a, d, e] osy. yaklende med [a]. ann 38 ano redlsBKge; forene, Indleoime, annektere; I hand you 
.ed €tcooufU of, mere Jeg ovemekker Dem yedlagt (el. 
hoalftfirt) RegDlng over . . .; there ia no ecilary ^ed Stil* 
liogen (Ac) er ikke forbundet m. Leu; . [f0je] a eodioU 
to a wiU; . a penalty [knytte ea Stmf] to the prohUti- 
ticn; . this province to [indlemme denne Provini ij 
his kingdom. ABaez w slutte (el. kaytte) sig. abb«x 
[a'Deks] a nogek tUknjrttet, Anneka n. 8ml. cmneaoel 
the »es of [det der tlutter sig til] divinity. mmm»xaUom 
[&D6k'86<JdD] VedfeJeUe, Tllfejelse, Tilknytnlng; Hos- 
leggelae, VedlseggeUe; AimekBion, FoienlDg, Indlem- 
melse, TllknytoioR c; French appetites of ., Tilknyt- 
ningslyster, Anoeksionalyifter. •■mexe [a'ntics] noget 
tllknyttet, Aaneks [annex]; Anneks n, Anneksbygolng 
c; the society is littU more them an . [et Anneks] to 
the Foreign Office. 

tkumltmi ['ftnikAt] hind Dam, Daemnlng c. 

Aamle ['&&!] Annlk o. 

iinBlUUto [a'Daiileii] vt UUntetgere. aiKlUtotiOB 
[anaii'lei/9n] Tilintetgerelse o. aaalMUtor [a'nalUeita] 
Tilintetgerer, 0del8egger; BkBtlnkter c {fire .]. aa- 
alkUatory [a'naillatarl] tilintetgarende, edelieggende. 

aanlTenary [&nl'ya'i8rl] aarllg (UllMgeveadeode) ; an 
. feast. aaalTenary Aaradag; Aanfest c; the ^ of his 
wisdding bans Bryllupsdag; the (one')hundredth . of 
American independence Hundredaandagen for den 
amerikanike Uafhaengighedeerklsering. 

aaao ['&no«] i Aaret . . .; « Domini ['dAminal] i 
Aaret . . . efter Kriatus. Se A. D. 

aaaomlaattoa [an4mi'nei/9n] OrdspU; (Bog)8tavrim n. 

Aaaoaay [f^.; &no'ne*] s. 

aaaotate ['&note>t] vt annotere. forsyne med Noter 
el. Anmfldrknioger; an *d edition [ogs. en Anmserk- 
ningsudgave] o^ Cliilde HaroM. aaaotatloa [iino'tei/an] 
Note, AnmeBfknlng o [til on], aaaotator ['Unote^to] 
Annotator, Forfcolker o. 

aaaotio [tf'nAto"] Annatto, Annotto, Orlean, Oate- 
fanre, Smerfkrve o. 

aaaoaaea [a'naana] vt forkynde, tilkendegive, be- 
kendtgiire; melde; forkynde [en Leere a doctrine]; the 
servant .d [meldte] me; Lord Give now .d his inten- 
tion (or purpose) of [tllkendegav, meldte, at det var 
bana Agt at] proceeding to Engkmd. aaaMaeeMeat 
[a'nannsmant] Forkyndelae, Tilkendeglvelse. Bekendt- 
gerelae; Melding •; Budakab n. aaaoaaeer Forkynder e. 

anaoy [d'nol] vt tilfaje Skade, fortriedige; uleJUge, 
plage, genere; forurolige; tirre; cbtkanere, aaigre, f 
krepere; ..ing kedelig; .ed oga. eeigerlig [over at af- 
brydea at being intermpted] ; he wontd he »ed if [ban 
▼llde blive aergerllg, det vllde sergre bam, ban viide 
ergre aig, bvis] it wets supposed,..; . [foraroUge, 
genere] the army by a continued cannonade; he mneh 
.ed hy (or with) flies generea (el. plagea) meget af 
Fluer. aaBoyaaea [a'nolana] Plage, Ulejllgbed, For- 
trted, Oene c; this is a great « to him or gives Mm 
great . dette voider bam atort Beavser, er bam t. ator 
Plage el. Ulejligbed; to the great . of farmers t. ator 
Fortrced (el. Plage) f. Landmanden. aaaoyar Plage- 
aand o. 

aaaaal ['&qjaal] aarlig; . grant Aaratilakad, Annuum, 
noget vist n aarlig; . ptamt enaarlg Plante; • poetry 
Nytaaragavepoeai, Juleoummerpoesi ; the Annual Re- 
gister Aaraprotokollen, et Tidaakrift, bvorl mindevser- 
dige Beglvenbeder aarlig optegnea; . ring % Aarmierke 
n, oga. *Aarring, ^Aararing, Gaaie. Vozt(r) o; • tettant 
Fiester p. Aaremaal; . ticket Abonnementakort h, Aara- 
blUet 0, ia. paa Jnmbana. aaaval Aarvkriftn; poeUsk Kaiender, Nytaaiagave; ^ enaarlg Plante e; Aarakort n, 
Abonnementablllet c, la. 1 pi. aaaaaUy ['itnjaalij ad 
aarlig; om Aaret. 

aaaaltaat [d'njaitant] Ltvrentenyder. Penalonist c 
aaaalty [d'nju-lti] Llvrente o. Sml. to defer! 

aaaal [a'nAl] vt annuUere, erklnre ugyldig, kende 
uefterretteltg, omatade, ophseve; the signal made is 
^led, tilbagekaldea. 

aaanlar ['iLnjMld] ringformig; ringct; Ring-; ^finger 
Rlngflnger. aaaalary ['&i^wlari] a, m annuU»r! am- 
aalated ['ttojuleitld] ringet. clrklet. aaaalattoa [iLi^u- 
'le'/an] Rtngform ; Ring e, Bselte n. aaamlet ['ftiOulet 
liUe (*l{den) Ring; Ring o, paa Sajleakaft. 

aaaalHeai [a'nAlmant] Annullering, Omatadelae, Op- 
btevelae; TUbagekaldelae o. 

aaaalaae [&nJn'ioa8] beitaaende af Ringe, ringet; . 
animals Leddyr. 

aaBBH ['Itnam] : per annum b pro anno, om Aaret. 

BBBBBdatlOB [anAnai'ei/an] Forkyndelae e; Budakab n; 
Marlse Bebadelae; Marise Bebndelaesdag e, 25. Marta 
[^^day]. aBBBBdalor [a'nAnale'ta, a'nAn/ieita] For 
kynder; Klokkeledning c, RIngeapparat w. 

aaaaa ['&naa] O&t) Aar n. Sml. anno, annum, 
A. D.I ~ mirabUis Underaaret a: Aaret 1666. 

aaode ['&no"d] poaitlv Pol c. Moda. cathode. 

aaadyae ['ilnodaln] amerteatiUende (Hiddel n); . 
ne6ldace Tand(perle)balabaand n\ Strlkke o, Goldsm. 

aaotat [a'noint] t^ aalve [bam t. Konge him king-, 
st gennemprygle, *og8. amare op; the Anointed den 
aalvede; the hordes Anointed Herrena aalvede; an ^ed 
scoundrd la. ir en Arkealyngel. aaolatlBg Salving; si 
banket Traje o, *og8. opamurt Skind n. aBOlataieBt 
[a'nointmant] Salving e. 

aaoBUiI [a'no**mal] \ gr uregelmsaaigt (el. afvigende) 
Ord H. - aaoMallaM [a'n&malizm] Anomali, Uregel- 
meeasigbed, AfVigelae o. anoBaiiitie [anAma'listik, 
anomal, uregelmeeasig, afvigende; cut anomalistlak . 
aaoMalaaa [a'nAmalae] anomal, uregelmaoaaig. uregelret. 
afvigende. aaoaukly [a'n&melij Anomali, Uregelmcessig- 
bed, Afvigelae c. 

aaoB [a'nin] ctd ret nu, atraks ; igen ; of whotn (of 
which) more « om bvem (bvorom) mere aiden; ever 
and . git nu og da [now ctnd then]; let vtek [every 
now and then], 

BBOayMa {a*nAntma] Halvverdenadame, Demimonde* 
dame, Demimondaine o. aaoayBiitj [ftno'nlmlti] Ano- 
nymiteto. aaoByaiOBa [a'n&nimaa] anonym, navnl<*s, 
nnaevnt, unavnglvet; the author is «. aaoByniOBaly ad 
anonymt. 

aaopkyte ['&noC)ait] ^ Mosplante c. 

aaopay ['ftn&psl] Blindbed c. 

aaormal [a'n&*mal] uregelm.'caaig, anormal fab- 
normal]. 

aaoaaila [a'u&smia] Lugttab, Tab n af Lugteaanaen. 

aaoCkar [a'UAOa] en anden, et andet; en (el. et) til. 
endnu (el. nok) en, endnu (el. nok) et. Se 1. one! 
I won*t walk . step Jeg gaar ikke et Skridt videre; 
youHl never have . happy moment du faar aldrig mere 
en lykkelig Stand; in ^ si» months om aeka Maaneder; 
you are om Englishman, I am ., det er Jeg ogarsaa; 
Tea-tale! . . . You^re J Sladderbank 1 ... det kan du 
aelv vaere! I am Js jeg tilbarer en anden; HI fcill 
her sooner than see her Js bellere end ae bende til* (a* i' w] oev. lange aom i far, feel, fool; ['ba] Trykatavelae; [ft] bot; [& ; fall; [4] bot; [a] bMt; [a] bMrt; [a] inner; ano 39 ant h0re en Anden; -g««M, -.faiM anden, anderledet*; the 
lane is eaoeaded in . aort of way. 

tiotto [d'n&ta] «, 86 amnoUo! 

AiMtad ['Alltel tid] hankefc, med Hank. 

iMe(h)arl«s [ftn'skse'^rias] Aos^ar c. 

AiieilBt ['&ii8ar(a)ln] Gaase-; Gaasehuds-; an • shin 
en Had som Gaasens. 

iMtnither ['insto, 'aa(')8tru-89]. 

1. amswMT ['aiual vt svare [ham htm], besvare, 
srare paa [et SpergBinaal a question; et Brev a UtUir]\ 
fyidest^re, tilfredntllle; fonvare, gere Rede (el. staa 
Ul AoiTar) for; bade for; syare til [hinanden each other]\ 
. the hdl, door, miXk paase (p.) Klokken, passe Denren, 
lukke op f. Meelkemanden: . a \nU of excha/nge, a 
daim, a debt honorere en Veksel, fyldestgere (el. tU- 
fredssUlle, dsekke) et Krav; ahe .ed her helm no longer 
Skibet lyitrede ikke Isenger Roret; to * aj^nrpoae tjene 
et 0j€med; som Hensigtssfetn.: naar ban (Ac) bavde en 
Hensigt denned; thie does not . the purpose, syaror 
ikke t. OJemedet; these holes . the purpose of [kan 
tjene som, ^ener som] reeeptades; . me one queskonl 
hYU nkig p. et Spergsmaall Lord F, ^ed [is. imedegik] 
the speaker; and grievously has Caasar »ed it, b0det 
derfor; to the other question she absolutely knew not 
tchat to*, paa det andet Spergsmaal vldste hun Ikke, 
brad him skulde s?are; I catinof ^ it to [forsvare for] 
my oonseienee to . . . 

2. aaswer «< srare; gere Rede; gaa an, konne bruges, 
lade sig bnige, viere anvendellg, elaa tU; bsere sig, om 
Forretning; svare til; staa 1 Forbold til; and shoes to . 
og dertil 8?arende (el. og tilsvarende) 8ko ; a very few 
Kin . det Til veere nok m. nogle ganske fka, F nogle 
ganske flut gar det; this did not . dette vlste sig ikke 
beldigt, dette slog ikke til, F dette gik ikke; it .« ad- 
mirvMy bl. a. det syarer udnuerket Regning; he 
stopped before a house ^ing [der syarede til] the cut- 
drees; it does not . my description, svarer ikke t. mln 
Beskiirelw, t. mit Sigualement; the lad ^s the name 
of pyder Navnet, F *og8. roper sig for] Jim; . again 
svare, om n»8vis TJener Ac; gypsum .s [er anvendelig] 
CM manure; FU . for it Jeg svarer (el. indestaar) f. det; 
m » for it [Jeg skal svare for, )eg vsedder] that she 
loses herself; know how to . for it vide at klare for 
sig; the same furniture whieh had .ed for [var bnigt 
af, var benyttet af] his predecessor; this spar will . 
for [vil konne bruges til] a jib-boom; every one must 
. for himself enhver faar svare f. sig; . for yoursdf! 
ogs. *vi er ej Ordet; . in Icuv made, give Made, som 
indsUevnt; it does not . [svarer ikke] to my descrip- 
tion; StafUght Tom ^s [svarer] to his ncm^e; by the 
time the beU was sounded, most of the pckssengers had 
arrived to . to [efterkomme, folge] its sum$n<ms; the 
man must . to his employer [maa vsere sin Principal 
aasvarlig] for the money entrusted to his care. 

3. aaswtr • Svar; math Resultat n, Facit c, pi ogs. 
Fsdtbog e; Ansvar; jur Forsvaisindleeg n. 8e 1. ques- 
tion! in three days you shall h<»ve an ^, skal De Csa 
Svar; make . svare, sige til Svar; m<Mke [give] cm .; 
made no L to this 'gav intet Svar (berpaa) : an . wiU 

' Burke uses the word anotherguess, in which 
aepression are both vulgarity and ignorance. The 
recrf term is another guise; there is nothing of 
guessing. Landor, cit. i Imperial Dictionary. — 
Anotherguess er en Fordr^else for anothergets, -gates; 
Dry den skriver -ghess; det bruges ogsaa bl. a. af Field- 
ing og R. Browning. oblige or is requested Svar udbedes [S. u.]; be hdd to 
. [drages til Ansyar] tu an accessory before the fact; 
was not without his . bavde Svar p. rede Haand. 

answerable ['ansarabl] som lader sig besvare, som 
kan besvares; ansvarlig; tilsvarende, som kan Ugnes 
[med to]; passende, svarende til, tilsvarende; tilstnekke- 
lig; som er i Hejde med; anvendelig, ^enlig. answer- 
less svarl0s; hvortil (el. hvorpaa) intet Svar kan gives. 

aa*t [e*nt, ant] v p er ikke. Smtr. af am not, are 
not. Sml. ain't I 

aat [ant, &ut] Myre, p *ogs. Maor c: Formica; go 
to the >, thou ^uggard! da lade, gak til Myren ! 

aata ['&ntd] arch Ante e, fremsprlngende Sldemor i 
et gnesk Tempel. PI cmta ['&nti'}; a^tempie in cmtis 
et Tempel med Anter, in antis. 

aatacid [ilnt'ftsid] syredtempende (Middel n). 

aatagonlsm [dn'tfigsnizm] Antagonisme, Strid, Mod- 
strid c, Modseetningsforhold n. aatagoalst [dn'tilgenist} 
Modstander; Antagonist e, en Art granne Stikkelsbter. 
antagOBlstle [dntilga'nlstik] stridende [mod to], modsat; 
modvirkende; dressed in a costume wholly . to his 
views of the becoming, aatagonlce [dn'tag^naiz] vt 
modvirke, modarbejde, moduBtte sig; the paper in 
question hos made it an dbjeei to ~ oR attempts at...; 
vi t virke imod. 

aataaadaais [ftnta'n&klasls] rhet Antanaklase c, Ords 
Gentagelse i en anden Betydning. 

antaphrodislae [ftntHfro'disjak] antafroditisk , mod 
Kansdriften virkende (Middel, Antaf^odtslakum n). 
antaphrodltle [ftnt&ft-o'ditOL] antlvenerisk (Middel n). 

▲aUrette [dn'ta'ktlk] antarktisk, sydpolar: the . 
circle Sydpolarkredsen, Ocean Sydlshavet, pole Syd- 
polen; the . regions, the «s Sydpolaregnene, An- 
tarkteme. 

aatarthiltle [&nU*')>ritik] god for (el. IJenlig mod) 
GIgt; s Gigtmiddel n. 

antastkMatle [&nt<Ss()>)'mittik] god for (el. tjenlig mod) 
Astma; s Middel n mod Astma. 

ant*4^sar ['a-ntbeee, 'Untbee-a] Myresluger, *og8. Myre- 
bjam c: Myrmeoophaga. 

ante ['ttnti] lat. prcep, foran, far; ad foran, ovenfor; 
see .1 se ovenfor! ante ['ftnti] Indsats, Pooille e, 1 
Poker; «i siette, i Poker; aim. . up. 

aateaet ['&ntilLkt] tidligere (el. forudgaaende) Hand- 
ling. 

ant-eater ['anti ta, &] s, se ant-heart 

aateeedenee [iinti'si-ddns] Anteoedens, Foradgaaen, 
Fomdgang; Planets tilsyneladende Bersgelae o mod 
Vest, modsat Tegnenes Orden. anteeedenl [llnti'si'ddnt] 
foradgaaeude ; . history Forhistorie, Historik c; an 
event - to [som gik fomd for, som loreglk tBt] the 
the deluge, aatecedeat noget forudgaaende; gr Anteoe- 
dens c, Ord hvorpaa Relativet gaar; mcUh Forled n; 
log Forsstning c; .s ogs. tidligere Llv n, Fortid c. An 
teoedentia pi. anteeedently ad tidligere, forud ; . to 
conversion fomd for Omvendelsen. aatceessor [ftnti- 
'sesa] Forgsenger c. 

aateelUMiber ['&ntit/e*mba] Antichambre, Forvserelse n. 

anleetan a, se antisdan! 

antedate ['UntideU] tidligere Datum; Forudnydelse c. 
aatedate ['&ntide<t] vt antedatere; vsere eldre end, ligge 
forud for; antidpere, nyde forad [anticipate]. 

aatedllavlaa [Jlntidi'](J)u-fjan] antediluviansk, som 
var til (el. indtraf) far Syndfloden; the - worlds ogs 
Forverdenen. aatedllnvian s antediluviansk Menneske 
el. Dyrn. 

aaielope ['Antilo°p] AntUope o. [ei] hate; [o"] so; [ai] I; [au] out; [8] the; [p] thin; [f] she; [s] measure; [q] ting; [a, d, e] osv. vaklende med [dj. ant 40 ant MtmerldlAB [ttntlml'rlAjoD] Formlddagi, tat Middag. 

MteavidABe [kntl'mAndein] fhk (el. loin var til) tor 
VerdeiM Skabelae. 

aatoiatal [ftDti'neitl] (fht) tm Fedseleo; dimphantmHa 
of 8ome » existence, 

aaUiiaa [tfn'tend] Fslehorn n. PI ABteiBB [-ui-]. 

AaltBOr [to'ti-na] Antenor o. 

ABtopMdial [&Dtl'ptt8kdl] far Paasken. 

Mitepe&dlttBi [Unti'pendjjam] arch Antependium, An- 
t«mensale n, en Tavle af Tne eller Metal eller et ud- 
Bpieodt broderet Stof p. et Alters Fonide og Side- 
▼spgge. 

aBt«^n«lt [itntipl'nAlt], aatepanlUaui [ilntlpl*nAltfane] 
gr AntepenultlmV Sdje Stayelae e tta, Bnden. aate- 
peavltlauite [&ntipi'nAltim^t] (lom berer til) Antepenul- 
tima 0. 

aateptleptle [ftntepi'leptik] tJeoUg (Hiddel n) mod 
Epllepii. 

aatarior [tfn'tiaria] forangaaende, foranliggende, tid- 
llgere, seldre; foranliggende, *^ogB. [firemmere, IVemre; 
forrest, *og8. fremmest, fremst ; the . [forreste] part of 
the mouth; an event • to [torn Indtiaf fer, aom llgger 
fonid for] the faU of Contiantinople, aaterlorltj [dn- 
tiarl'&riU] tidUgere (el. seldre) Datum, Prioritet; Be- 
Uggenbed c foran. aBtcriorljr [din'tiarldll] ad tidlfgere; 
fortll. 

aateroon ['&nUru(-)m] Forvserelse n. 

Mitettonack ['AntistAmak] Formave, Klrtelmave. 

aBthelloB [&n')>ii]dn, ftnt'biljan] Blsol, Bolglans, Sol- 
ulv, (Sol)nr, Vejrsol o. 

aatkelnlatie [&n)>el'minttk] ormdrivende (Middel, 
Ormemiddel n). 

aatheBi ['ftn>em] Antbem, (klrkelig) Vekseleang; 
senere : (klrkelig) Kantate c ; the national . National- 
sangen. 

aatker ['iUi)>3] ^ Stevpung c. . antheals [&n'l>r8i8] 
Blomatring, Blomstrlngatid c. 

aatihlll, — hflloek Myretue, p *og8. Manrtne c. 

aathoearp ['ttn))oka'«p] Zf Fiugtstand e. aatholita 
['(ln)>olait] forstenet Blomst, Blonuterforstcnlng c. an* 
thology [d^u'Hlodsl] Antologi, Krcstomail c, ndvalgte 
LsBsestykker p2. 

Aatboay ['totoni] Antonius, Anton c. Sc abeolute! 
an ^ pig en Dseggegris, ogs. *Kfelegrlf ; St. Ja fire path 
Rosen c: Eryeipelas. 

aBtkophylUte [&Dl9o'fllalt, ltn'l>&r.] Antofyilit, *ogs. 
Potetsten c. aathOKoa [ftn)>o'zoo3] pi Blomsterdyr. 

BBthraelte ['iln)>r88alt] Antraclt c, Qlanskul n k pi. 
aBtkraconetar [Anl>ra'k&mit9] Kalsyremaaler c. aatknit 
['ftn)>r<lk8] path Blodbule, ogs. *Blodbyld, Brandbyld, 
Karbunkel ; tet Miltbrand ; min Litantraks c, Stenkul 
n k pi. 

aBthMp<»grapliy [&n)>ro'pAgr9fl] Antropografl c. an- 
thropold ['ftn)>ropoid] menneskelignende ; monkeys are 
an . race. aBthropellte [ttn']>ro^polait] Antropollt, 
menneskelig Forstenlng c. aBthropoIoglst [&n)>ro'p&- 
Iddsist] Antropologc. anthropology [iin>ro'p&lddsi] An- 
tropologl, Menneskets Naturla^rc c. aBthropometriG [dn- 
)>roi^po'metrik] antropometrlsk ; an » lahoratory. aa- 
throporaeiry [&n>ro'p&mitri] Antropometri [Menneskets 
Proportionsloere ; Maaling c af Mennesker. t. senere 
Genkendelse af en Forbryder kc] ; a proeees of . for 
the purpose of checking the evils of fraudulent en- 
listment and desertion. aBt]uropOBiorphle[(Sn)>ro«po'm&«- 
fik] antropomorfisk. aBthropoHorpUsM [dn)>ro«po'm&'«- 
flzm] Antropomorfiame, Sanaeliggerelse, Forestllling e 
om Gud 1 menneskelig Skikkelse. aBikropomorpklta [-'m&'«fttit] Antropomorflte. aBikropoMOrphOBB[-'m&-»fbs] 
menneskellgnende, med menneskelig Skikkelse, antxo- 
pomorf ; an . [antropomorf) plafU; . mwikeys Menne- 
skeaber: Anthropwnorpha. aatkropopkagl [An)>ro'p&- 
fMsal] Menneskeaedere, Kannibaler. antkropopkagoas 
[•'pAftgea] menneakeiedende, kannibalsk. aatkrapopkagy 
[.•pif))dsl] Menneskeeederi », Kannibaliame e. aatkro- 
posopky [•'pAsofl] Antropooofl, Menneskets Natnrlfere c. 
aatkropotomy [-'p&tdmi] Menneskets Anatomi c. 

aati ['llnti] gr. prcsp Imod. 

BBtlar ['Ibitja*, *ttnt/a] ehem Antiarin n ft o, paa Java 
en Gift af Upaatreeets Saft. 

astt-KitrfUvB Autlfl'iktionniildd el ft, Smflrelso c. 

AntibM [fr.; Aq'ti-b] Antibes n. 

BBtlkiltOBs [inti'blijae] ^nllg mod Mayesyre, syre- 
dempende, galdelbrdriTende; » piUs. 

BBtle t'&ntik] gammel, sselsom t> aatle Hans Kvast t; 
arch grotesk Ornament n, fitntastisk Figur e; «« (under- 
Uge) Fagter, Kmmspring; Dikkedarer. aatle ['&ntik] vi 
g0re (underllge) Fagter Ac. 

BBtteardlBm [ftnti'ka'^Jam] Hjerleknie, Hjertegmbe c 
[pit of the stomach]. 

aBtioABSodle [taiik&'FAdik], aBlieavsotlc [tik] (Mid- 
del n) mod Feberhede. 

anUflklore ['UntiklA •] Antiklor n. 

ABtlekrist ['ftnUkralst] Antikristc. aBtlrkristlan [iin- 
ti'kristjdn] antikrlstelig; antikristelig. 

BBttckroBtsBi [&n'tlkroniun] ADtikrontsmc, Tidsreg- 
ningsfejl o. 

aatiektkOBes [&n'tik)>oni z] Ad tik toner, Jordboere 
under Uge Bredde, p. modsatte Halvdele af Kloden. 

BBtleipaBi [dn'Usipdnt] foregrlbende, fomdfelende, 
forudanende, m. of. BBtteipate [dn'tlsipeit] vt (forudse 
og) forekomme; antieipere, foregribe, forudgrlbe, tage 
fisr Tiden; (forlods) tage op paa [sine Midler his metins]; 
forudse; forudfele, (fomd)ane; forud nyde, nyde 1 
Forventningen ; gleede aig til [lock forward to}; Iotc 
(el. vente) sig; abs foregribe lingenes Gang, foregribe 
Begiyenhedeme [advance maJtters]; I » [venter mig, 
lover mlg] much amusement from . . .; . [forudse] 
and prevent a design; . the evils of Ufe gere sJg 
Livet tungt fm Tiden; Henry certainly does « [tager 
vtrkellg op af (*paa)] his mecms; the iMrristor ^d [an- 
ticiperede, foregreb, Anemsatte allerede da] part of his 
argument; . payment antieipere Indbetallngen, be- 
tale for Forfkldsdag; . the plectsures of [ogs. gleede 
sig til, *ogs. bygge slg til] a visit; J did not . [ventede 
ikke] a refusal. 

ABtldpatloB [d^ntlsl'pei/dD] Anticipation, Foregribelse, 
Forudgriben; Fonidfolelse, (Forud)anelse ; Forsmag; 
Forudnydelse [af Hlmlens Glieder of the joys of Heaven]; 
Foryentning, glad (FoTTid)anelse ; fbrudfiittet Mening c, 
Forbaandsindtryk ; phil Forbaandsbegreb ; mere For- 
skud ft, Forskudsoptagelse c; the happy • of [den 
glade Foryentning om] a renewed earistence; payment 
by . Forudbctaling ; Forskudsbetallng ; I fed that I 
hate him hy ., paa Forbaand, forbaandsvls; as in . of 
this is. Ugesom i Forudfelelsen beraf; our doors were 
guarded, in . of [idet vi ventede, *og8. i Paavente af] a 
visit from the famous thief; in . [1 Tllfselde] of a pos- 
sible sudden storm; many men give themselves up to 
the first ^ of their minds, overlader sig til deres (^sit) 
fflrste Indtryk. aatletpatlve [dn'tislpe'tlv] anttdperendc. 
foregrlbende; fomdfolende; forlods, forhaands-. Med of. 
aatlelpaitvely ad fomd, paa Forbaand, forlods. aatlcl* 
patory [An'tislpdtdri] a, se antidpativet [a- i' n] osv. lange som i far, fe«l, fool; ['ba] Trykstavelse; [ft] bat; [&] fall; [&] bot; [a] hut; [oj bwrt; [oj inner; ant 41 ant uiUeUMftx [ftnd'klaimdkB] rhet Antiklimaks c. Ogf. 
dn. boDbot. 

aatldlBAl [&nti'klaind1] yeol antiklinal, ndfaldende, 
om LagstnUng; . line or curia, ogB. SadelliDje e. 

utlcoBStlimtloBal [totlkAnsU'tJa'/anol] antikonstitn- 
tionel, forfktnlogsstridig, grandloT(s)8tridJg. 

utlMBtagloat [ftntikan'te^s^*] (irod) mod Smitte. 

aBttcoaT«M?a [ftntlkan'VAliiT] (god) mod Krempe. 

aatl«ar rantikft-*] vH HJertehsevelfle c. 

aattcorrotlTa [antlkd'ronslTl mod Rpat. 

aallaaa [ILn'taikam} arch Blslagn, ndbygget Vestibalee. 

aalidaeCrl [ftnti'diLktil] pros. omTendt Daktyl, Ana- 
pvst e. 

aattdotal ['taitldo«tl] Indeholdende Modglft, •ogs. 
modglftig. aatldotallf ad worn Modglft. aatidota 
;*&nUdo"t] Modglft c. 

aaUdyiaattrie [totldlfen'terikj god (Middel n) mod 
Blodgang. 

aatl-fkt ['Antlfftt] a (god) mod Fedme; a very . diet. 

aatfftMle [ftntlTebril, 'fl bril] febeiBUUende, feber- 
diempende (Middel, Febermlddel n). aatlfebrla [ilntl* 
'febrio] Antirebrln n. 

aatl-firallag [Antl'faulii]] (god) mod ForareDsnlng ; . 
compomtioH or marine paint ^ Bundmallug c. 

aaUMeitoB [anti'Mklan] (god) mod Friktlon; . grease 
Smsrelse e; . metal Antlfriktlousmeta], Taplagennetal. 

▲atifoae [ftn'tigoDi] Antigone e; tke modem . o: 
Marie-Tb^i^se-Charlotte, Hertngiode af Angoul^me. 

aatlgropelM [inti'giApllAa, -lo^] Tandtxctte Gamasker 
pi, *ogs. Leggings pi; the Mtrgeon of the union, in 
Maekintoeh and .. Klngsley, Yeaat 1. 

aatlgafgler [ftntl'gAgld] Slfon, kram Ha^vert e. 

aatikypMoUe [intihip'niUk] Middel n mod Sovesyge. 

■atilitUe [ftntl'll]>lk] ylrksom rMiddel n) mod Sten. 

▲ailUea [lkn'ta{i)t] pi: the . AntiUerne. 

aatnonile [ttnU'llmlk] . aattlolaile ['lolmlk] Pest- 
middel m. 

aatiBaeassar [ftnfclme'kftsa] Antlmakassar e [tidy]. 

aatlvaak ['ftntimaak] Antimaske c £t komlsk Mel- 
lemapll 1 de nakaldte mtiska, 

aatlMOalal [&ntl'mo«n]dl] Antimonial-, Spydglans-; a 
.Vntimonpneparat n. aatimoaj ['Untimanl] ADtimon, 
Antimoniom », Spldfglans, Spydglans c. 

aattaeplwlttc [ttntlni'lHtlk] ^enllg (Middel n) mod 
Nyresygdomme . 

AatlaoHilaa [ilntl'no«mjen] iheol antlnomlstlsk; e An- 
Unomitt, Lo?Qende (*Lovfiende) o, paa Lutbere Tld. 
aatiaoay [fto'tinami] AnUnoml, Lovstrld, Modsigelse 
^meUem to Lore); modfat Lov, ModstetnlDg c. 

AattaSat [ttn'tlnOAH] Antlnons c. Hadrians Page og el- 
ikcde, et Menster paa mandlfg Skenhed. 

aatlparalyUe [tatipllro'UUk] tjenlfg (Middel n) mod 
Lamhed. 

aatlpathetle [ilntlpa')>etlk] antlpatlsk. aatlpatUe [Hn- 
ti'p&)>ik] antlpatlsk. aatlpaihtst [din'tlpe)>l8t] Hader, 
F^jende ("Flende) c; the ^ of light en FJende (*Flende) 
sfLyaet. aatipalky [dn'tipd]>i] Antlpatl. (nvllksarllg) 
Modbydellgbed. (natnrlig) Aftky [for to], Modvilje e 
'mod to]; the • of close to class Antipatlerne Imellem 
Kissieme, Klassehadet; inveterate antipathies against 
'indgroet (Af)sky for] porftCMlor nations; wh€it is your 
. to [hTsd (el. hvorfor) bar du egentllg Imod] this 
man? if a natural . should exist hetween hope and 
reason, ogs. bvis Haab og Fomuft aldeles Ikke skolde 
knnne forllges; have am ^ to (\ against) mere Af* 
iky for; take a great • to fiia (el. fatte) stterk Antipatl 
^el. Aftky, Modbydellgbed) for. aatlperlBtasla [ftntfpd'rlstasls] Antlperlstasc e, som naar 
ulflesket Kalk kommer 1 Brand v. Vand. 

aattphoB ['totif&n] «, se antiphonyt aatipkoae ['&n- 
tifo^n] Korets Svar n, ved Vektelsang. aatlphOBy [dn- 
'tlfonl] Antifonl, kirkelig Vekselsaog e. 

aatlpkiasls [dn'tlfrasls] rhet Antlfrase e, Ords Brag I 
en Betydning mod; at den egentUge; this court of justice, 
this court of vengeance, aatiphrastle [ftnti'lMstik] 
antifraatisk. 

antipodal [An'tlpodal] antipodal, antipodalsk, atlk 
modaat; he utterly ^ to . . .; the knetek of seeing eon' 
nexions between the most seemingly « things, aatfpode 
['ftntipo*d] Antipode; fig Antlpode, Modsffitnlog c. 
PI aatlpodes [dn'tlpodlz]; she was the perfect .a of 
her hui^nd, 1 et og alt aln Mand modsat, en Modaset- 
nlng t. aln Mand ; fairly wish him at the .a formelig 
0nike ban sad p. Bloksbjerg, formelig enske ban var, 
hvor Peberet (♦Pepperen) gror. 

aatlpope l'ILutipo"p] Modpaye e. 

aaiipyrln(e) [ftntl'pairin] Antlpyrin m. 

aailqaa aater [iln'tikwa 'nie>td] gamle Moder o: Uui- 
▼ersttetet. 

aatlqaarlaa [&Dti'kwfe*»ri9n] Antlkvar, Oldforsker, 
Oldgranaker e; in ^ [antlkyariske] circles; of some 
interest to .a. aBtlqaarlaaiam [anti'kw«3-»rianizni] Old 
forskning c. aBtiqaary ['tlntikwari] Oldgranaker c. 
aatiqaate ['ilntlkweU] vt antlkyere, gere forieldet: brlnge 
ud af Brng; erklsere forteldet, aflricaffe, opbaeve. antl- 
qaatsd ['ftntlkweUld] gammel; antlkyeret, foreeldet, af 
Brug gaaet, ubrogeltg, af Mode gaaet, umodeme, for- 
ladt, opglvet; . misery gammel Elendlgbed, Elendig- 
bed af gammel Dato; an . view et forladt (el. over* 
vnhdet) Standpunkt. 

aatJqae [dn'tlk, poet 'iintik] antlk. fra Oldtiden, gam- 
mel; gammeldags; he h<u rather an - lock f *ban aer 
temmellg forbenyserende ud ; an . robe, oga. en gam- 
melmodiak (el. gammeldags) Dragt; an • [antik] statue; 
the . style of [den anUklaerende (*og8. alderdommellge) 
Tone 1] Thomson's Castle of Indolence; . [gammeldags 
af Brag gaaede] words, aatlqae [<Sn'ti-k] gammel Gen- 
atand, Genatand af agtyserdig ^Ide, Antlkfe), antlk 
Kunatgenjstand c;j study the . atudere Antlken; 
adorned with woodcuts from the ., elter Antlken; 
draw from the ^ tegne efter Antlken. aatlqaeness 
an'tlknte] JSlde e, Oldtldaprseg, antlkt (*oga. alder- 
dommeligt) Tilanlt n; Gammeldagabed, Ciammelagtig- 
bede. aaUqatiy [dn'UkwiU] Oldtld; iElde; Antikvl- 
tet e, (*oga. Stykke n) Oldaag, Oldtidaleyning, *ogs. 
FomlevnlDg c, Oldverk n; pi oga. Oldtidaindretolnger, 
Oldtidaaieder; the remote (or venerable) . den Qerue 
(el. graa) Oldtld ; you are a shrewd ^, neighbour eu 
Ilatig gammel Mand, *oga. et Uatigt Stykke Oldaag; from 
all (or from the most remote) - fra den Qerneate (el. 
graa) Oldtld ; a dealer in antiquities en Autikvitets- 
handler ; one of the most eloquent orators of ^, en af 
OldUdena starste Talere; remnanU of - Oldtldslevnlnger 
[antiquities]; a famUy of great - en meget gammel 
FamiUe, en FamUle aom gaar langt Ulbage (1 Tiden); 
the tower is of such high (or great) . [af saa taefj iElde] 
thiMt no mem knows who buHt it. 

anils ['totia]: in ., se antal 

aatiadaas [dn'U/anz], aaftbdl [dn'tSaiai, -'tl/ial] Anti- 
adi, modakyggende. 

aatlaeriftaral [ftnti'akript/Mrdl] akrlftatridig; a Ord|i{ 
af den Art, der ombandlea 1 det 2det Bud, Banden c, 
Raabeder pi, raa Tale c. W\ bote; (o«] ao; [al] I; [au] oiit; [»] the, [p] thin; [/] alie; [t\ meaaiire; [q] affiy; [a, d. e] oav. yaklende med [o]. &Ilt 42 any •ntlseptle [Unti'septik] anUfleptisk, mod Forraadnelse 
bevarende (Middel n). 

ABtlslaTery [ftnti'sle'vri] Antlslaveri-, mod Slaveriet 
ksempende &c. 

aBttiocial [llntreoQjal] BamfandsQendtUg, *8amfui]ds- 
fleadtUg. 

aatispaamodic [aDtisp&z'm&dik] krampestillende (Mid- 
del n). 

aatlstrophe [to'listrofi] Anllstrofe. 

antlitnimaUe [aDti^kru'm&tlk] god for Krop. 

aatitheals [&D'U>l8iaJ. pi aattUeMt [ftn'U)>lsiz] Aati- 
tese. M:>ds8etDing c. aniltheti«(al) [&oti']>etik(l)3 anti- 
tetlsk [til to], ModflfetnlDgB-, modwetningSYlB; he ^ to, 
ogs. staa 1 Modsffitning til. 

antitype ['totitaip] Antitype c, ModbUlede n [paa, 
for of}; the pcuchai lamb ia the type [Billede] of which 
Christ is the •; the Ark toow supposed to he the ^ of 
the Argo. aatltypleal [&nti'UplklJ antitypisk, mod- 
biUedlig. 

aatler ['ftntla] sp Tak, Bode, Spids, paa Hjortehom; 
Opsats c paa Raabuk ; .ed mod Takker, med OpBats, 
takket. 

aat-liOB ['a'ntlaian, ft] ent Myreleve c: Myrmdeo. 

aatCBcl [iLn'ti'Bai] pi, ee ctntisdanst 

aBtoaOBaala [dntono'me^iOd] ^^^ Antonomasi c, Brug 
af FaeUesnayn for Egennavn eller omvendt. antonoHaa- 
tieally [ftiitoiio'mftstikali] ad ved Antonomasi, antono- 
mastisk. 

Antoay ['{tatoni] Antonlus, Anton. Se Anthony! 

aaat ['e^nos] Anus, Endetarmmabning c. 

aafil ['llnvil] Ambolt c; he <m the ^ fig staa p. 
Stabelen, v»re p. Tapetet, veere igerde. 

anxiety [&q'zaifti] iEngstelse, Angest, Uro; Spsending 
€. (iyrlgt) 0nskei n. Se 2. look! his ^ of mind bans 
SJfBleangst; his ^ to please bans Strsebeo efter (el. bans 
0uske om) at tiekkes andre; my ^ for [den Spending 
hyori Jeg ventede] that news threw me into a fever; 
the ladies were aU ., stod (el. sad, befSsndt sig) i stor 
Spa^nding; his heaUh continnes to give great . to his 
friends, voider Tedbllvende bans Paaierende stor Be* 
kymring; he was watching with intense ., iagttog det 
bele 1 stor Spsending. 

aaztoas ['&q(k)/ds] sengstelig. angst, bange, urolig; 
spiendt; ivrlg, ivrig enskende, IsengselsAild. Se Note 
t. anxiety I one • [bange] hour dragged on after an- 
other; . [spiendt] expectation; Sophia feU an . interest in 
[en nerves Interesse for] aU that concerned them; there 
coH he no question that the times ore ., at Tideme Jo 
er betydningsAiIde el. urovsekkende; Nelson's most » 
[inderUgste, ivrigste] mail was, to he once more in eom- 
mcmd; I am . about [eengstellg, urolig for] them; ~ 
for ivrig for, F opsat paa; speendt paa; I see now why 
he nxu so . for my company, var saa ivrig efter (el. for, 
F *8aa nodig om) min Tilstedekomst; ... saa ivrig 
segte mit Selskab; he « for [spsendt paa] the issue of 
a battle; the people were . for [Landet Isengtes efter] 
peace; they are . for his presence de Isenges efter at 
(el. de vilde sierdeles geme) se bam, lienges efter at 
ban skal komme; de ensker bans Tilstedevierelse, de 
ensker ban skal vsere tUstede ; he is ^ for your safety 
ban vll saa geme (. . . ban ensker at) se dig 1 Sikker- 
bed, din Frelse ligger bam meget p. HJerie. Med 

1 Ligesom a anarious tit bar mistet sit Begreb af 
nerv0s (el. spaendt) Interesse Ac, saaledes forekommer 
ogs. s anxiety ofte m. den svagere Betydning 0nske. Infinitiv: be. to bave stor Lyst til at, geme viUe, 
lade det vsere sig magtpaaliggende; enske, ville; de deef^y 
. to [sengstelig spaendt p. at] know . . .; he ^ to please 
geme ville teekkes andre; vsere bebagelysten ; the 
Queen was . to possess [bavde stor Lj-st til C*paa}] 
a spHendid set of diamonds; ~ to purchase kabelysten. 
Med at-Setning: why are you so . slie should 
[bvorfor vil du endelig bun skal] marry me? aaxleasly 
['&q(k)/8sli] ad sengstelig Ac; . await the resuU vxte 
spsendt p. Udfaldet; the end I so ^ [geme, ivrig] desire; 
Mrs. P. did at last find the opportunity she so ^ 
[Ivilg] sought; . wtMit [vsere spsendt paa] to see,. . 

any ['eni] pron en, nogen, nogensombelst; bvilken- 
sombelst, enbver. Se 2. detail! in . (cmd every) caae 
i etbvert Fald; . day bvad Dag det skal vsere, naar- 
sombelst; . distance bvilkensombelst Afstand el. Vej- 
Isengde, bvor langt det skal (. . . skulde) vsere; if you 
are going . distance bvis De skal rejse et bcngere 
Stykke VcJ, bvis De skal langt; eoMieMce for the im- 
putation there wcu scareeiy . af Bevis . . . fandtes der 
saagodtaom intet; at • hour til bvllketsombelst Klokke- 
slet, naaiBombelst; at . moment bvad 0jeblik det skal 
vsere, naanombelst; . number (et) bvilketsomhelst An- 
tal, bvormange det skal vsere; plunge into . and 
every [enbver] self-ahasement; . time [naarsomhelstj 
before three; are there « witnesses [(nogen) Yidner] 
present? I don't think we ^ of us [aX nogen af os] did 
him justice; the puff ooUusive is the newest of ., den 
allernyeste; for the purpose af determining wihai sum, 
if ., [i Tilfeelde] should he paid, any ['eni] ad. For- 
staerker en Komparativ: they don't know - better de 
ved ikke bedre; are you - better? er De bedre? 1 
couldn't bear it • longer, bolde det ud leengere; ~ ntore 
mere, anybody ['enib&di] pron nogen ; bvemsomliel»t, 
enbver; in the presence of everyone in London who 
M ., i Nservserelse (*ogs. Overvcer) af enbver mere betyde- 
lig Londoner, anyhow feniban] ad f paa nogen Maade; 
paa en bvilkensombelst Maade; paa en Maade, paa en 
Vis. taliter qualiter, ^ogs. paa Sset og Vis; 1 etbvert 
Fald, 1 etbvert Tilfselde; . emd everyhow paa alle 
mulige Maader ; paa en Maade, *ogs. paa Saet og Vis; 
he did it . ban gjorde det saa som saa; he went on „ 
ban forte et vlldt (el. frygteligt) Liv; ^, you wust 
mtmage it for me paa den eoe eller den anden Maade 
(*og8. paa Saet og Vis; . . .; on . story en las Historle; 
en Intrlge uden Hold, i Drama Ac. anyone ['eniwAn] 
pron, se anybody! anything ['eni|>iq] pron noget; alt, 
bvadsombelst, bvad det skal vsere, alt mullgt; she can 
do . [bvad det skal vsere] with him; . but (or r<Uher 
than) (»greecMe alt andet end (el. just ikke) bebageliK. 
is ^ the matter [er der noget iveJen] with him? if the 
men do - like [kun nogenlunde, nogenledes, tilnsermel- 
sesvis g0r] their duty; <u pietued as . saa tilfredae som 
bare muligt, f *ogs. saa forneiede som dertil; I would 
not for . lM>«e him hdieve Jeg vilde ikke for alt i Ver- 
den (el. for meget, f *ogs. for aldrig det, for alt 
det), ban skulde tro . . .; / wotild not have hctd this 
happen for . jeg vilde ikke for meget, at dette skulde 
vsere bsendt; for . / know saa vidt Jeg ved, for alt 
det jeg ved; if > ncermest, *ogs. bebt; the sea h<*d, 
if ., twcreoeed^ ogs. Segangen var snarere til- end af- 
taget. anyway ['eniwe'] ad paa nogen Maade; i>aa 
bvilkensombelst Maade; i etbvert Tilfselde, F nok er 
det . . . anywhen ['enihwen] ad, is. amr naarsombelst, 
til alle Tider, til enbver Tid ; the London Trader ar- 
rived .. anywhere ['enlhwcee] ad nogensteds, noget- 
steds ; bvor det skal (. . . skulde) vsere, overalt, alle- [a i- u] 08V. lange som 1 tor, feel, fool; ['ba] Trykstavelse; [ft] bat; [k] fall; [A] bot; [a] but; [a] hurt; [o] inner; Aoi 43 apo TOKiie. aajwlM ['enlwaizj ad, paa nogen MMde; paa 
enhrer Maade; i aUe Maader. 

Aolz [ao'i >, a 'wi )>] Aoiz n. 

laalaoi [e^'ooDJan] aoniak, Musernes (gen); the . 
foutU. 

a«rlai ['se-^rlit] gr Aorist o A m; a aoriakisk. 

aMia [e*'&'»tal (ma< Aorta o, den store BJertepulsnare. 
Mrtal [e^'A-nal], aortle [e^'Anik] a AorU-. 

apaee [a'pe^s] ad rask, *nskt; tvinier is coming on », 
nienner lig m. stserke Skridt, i Stormskrldt; hand 
mU the cable .1 ^ sUk villig paa Tovet (*Taiiget)l the 
Kork i» now proceeding ^, gaar nu rask (^raakt) 
tremad. 

Afacsai [a'pft''Ui'] «. 

apagas* i&pa'go^si] ^ Apagoge. Apagogl c, Bevls 
r en Sffitnings Rigtlghed ud fra den modiattea Urlme- 
Ugbed. aiagagle(al) [&p9'g&dgik(l)] apagoglBk; - demon- 
^ration, ogs. Indlrekte BeyisfOTelae. 

apart [a'pa-n] ad abides; aftondret, for Big lelv. 
Se 2. pnRI amy tnio points at a convenient diwtanee ^, 
fra hinanden; jcking ./ 8p0g tilaldei that . borteet (el. 
aftet) derfra; begin hneineea • begynde (en Forret- 
ning) f. slg lelT, f. egen Begning, etablere (en) egen 
Forretning; faU . (aide fra hverandre; fieilde i Stover, 
om Tsnde; falde op, om Bog; the bock mxm «Mre to 
faU - [det Tar likkeTt, at Bogen fiddt op] at Ma eeaay 
on gatilene; live *. leve adskilte, hyer f. lig; se^ f%md» 
. for 9ome partieular purpoee reseryere (*ogi. afreette) 
Fenge t. et bestemt 0Jemed; nttmber 8 «wm to be »et 
[reaerreres] for him; a portion of the prison set . for 
[bestemt for, anviat] boffs under fourteen; take a thing «. 
tage noget fr« hinanden, fra hyerandre ; tM them . tage 
dem ud (el. skelne dem) fra hyerandre; teeth far . 
TffiDder med store Mellemmm, *og8. meget gUsne 
Tsender; eges wide • 0Jne som Ugger langt fim hln> 
snden; yidt opspilede (el. opsperrede) 0Jne ; legs nnde 
. strittende (P skneyende) Ben; . from bortset (el. 
aftet) fra ; a speech . from [som ikke angaarj the pre- 
sent pmrpose; . altogHher from ganske bortset fra, 
for slet ikke at tole om. apcrt aftldes Repllk c: ow- 
other ^ 

aparUaeBi [e'panmant] Vearelse n; pi ogs. Lejllgbed 
e. Bekyemmeligbed c; he's got .s to let d bans Kyist- 
etage (*Overetage) er saa temmelig torn; live (or reside) 
m .s logere, Icje mablerede Vserelser; — hoaae is. amr 
Leje-Hos m, -Gaard e [tenement-honsej. 

ayatheUe [&pa']>eUk] apatisk, kold, koldsindig, nbe- 
Tort ; slay, apathatieallj ad apatisk. apalhj ['&pe)>i] 
Apati e. 

apaUte ['Ikpatait] min Apatit c. 

ape [e^p] Abe: Pithecus; fig Abekat, Efleraber c; 
lead .s in hell da som gammel Jomfru. ape vt 
efterabe. 

apeak [a'pi'k] od «!, op og ned; *1 Knrda og Pig; the 
anekcr is ^, er op og ned, er 1 Brcekning; my anehor^s 
short ., er bevet Ind t kortstagsyis; set her yards J 
bias i Kryds og Pig ! 

Apellea [a'peli's] Apelles c. 

apeUaaa [e'peles] aagenhvdet. 

Apcaalaea pipinalns] pH: the ^ Apenninerne. 

apspay [a'pepsi] Apepsi, mangelfrild Ford^Jelse c. 

aper ['eipe] Efteiaber. f Abekat e. 

apev^ [fr. ; apa'^lu] Aper^u, Oyerblik ; Udkast n, 
SUtse (•Skisae) e. 

aperient [a'piarlant] afferende, aabnende (Mlddel, 
Aperieos w;. aperitlye [a'peritly] Aperitiy, aabnende 
(el. afferende) Mlddel, Aperiens n. ['e^pasi'] en (el. noget) ganske aparte. Sml. 
an A. L 

apertars ['ftpat/a] Aabning; Beyne c; Hul n. 

apetaloas [a'petalas] (blom8ter)bladl08, kronlas. 

apex ['e*piks] Top e; Toppunkt n ; fig ogs. Spids o; gr 
Liengdetegn; mat Toppunkt n. PI apexes & optces 
[■eipisiz, 'itpisix}. 

apkasia [a'fe'^a] Afasi, MaalLashed c. 

aphelloa [a'flljan] Afel, AfeUum, So^)eme n. 

apkereels [a'flarlsis] Afteresis, Ords Forkortelse e forfra. 

apkides ['llfldi z] pi Plantelus. Af apliM. 

apUlaathropj [ilfi'l&n)>rapi] manglende Menneskekier- 
lighed; path Folkeskyhed c. 

apkia ['Itfis] Plantelus e. PI aphides, 

aphloglatte [itflo'dststik] flammelas; • lamp davysk 
Sikkerhedslampe. 

aphOBoas ['ilfonaa] stemmelas. apkaay ['ftfoni] Stem- 
metob n. 

apkorisM ['&fbrism] Aforisme e, Tankesprog n. 
aphorlst ['JLforiat] Forfktter o af Tankesprog. apkar* 
Istte [ftfo'ristik] aforistisk. 

aphrodialao [lLfrx>'dli^] KansdriOen pirrende (Biid- 
del, Afrodisiaknm m). apkrodtolaeal [itfrodi'zaiaki] 
Kansdriften pirrende. Aphrodite [iifro'daiti] Afrodlte c. 

aphtha ['ilf)>ij Meelkeakorper p/, Froek, Mundsyie, 
Traske c. 

a plaeere [it.] J^ a piacere, efter Bebag. 

apiarian [e^pi'^-^rian], apiarist ['e^pjaristj Biayler. 
Bibolder, Blrevter c. apiary ['e^pjari] Bihaye e. 

apleal ['&pikl] Top-, Toppanki-. apiees ['e^pisiz. 
'jtplsi-z] pi Toppe, Toppnnkter. Af apeap. 

ApieUa [a'pljan] apiciansk; epiknmisk, udfls^ti fin, 
om Mad. Apieiaa [a'pi/ias] Aplcios. 

a-plek-a4iaek [a'pikabllk] ad paa Bus Bkuldre [pick- 
chback]. 

apiealtare ['a'pikAlt/a] BUyl o. aplealtarbt [e^pi'kAl- 
tjarlstj Biayler e. 

apieee [a'pls] ad (for) hver, tUmanda, F *per Snude; 
(for) Stykket; be fined a thousand pounds », hyer; 
they cost a shilUng «, Stykket. 

a>pigga-haek, ad, se a^ck-a-backl 

apis [<eipis] ent Bi, *Bie c. Apis ['eipiB] Apis; Apii*- 
okse o, i »gyptlsk Mytologl; the god .; mummied . 
buUs, 

apish ['e^pi/j Abe-, abeagtig; fig ogs. efterabende, nar- 
agtig, *og8. tilgjort. 

aplaaih [frr.; a'pl&q] Aplomb, Frejdlghed, Ligeysegt, 
(Selv)8ikkerhed, SelytiUld c [sOf -possession j. 

apoealypoe [a'pAkalipa] Apokalypse, Aabenbaring o. 
apoealyptie(al) [apAka'liptik(l) apokalyptisk; the . num- 
ber, apocaiyptist [ap&ka'liptlst] Apokalyptiker o, For- 
fatter om (*oyer) Aabenbaringen. 

apeeopate [a'pAkope^t] vt apokopere, afkorte et Ords 
sidste Del. apoeope [a'p&kopi] Apokope, Endeafkort- 
ning e. 

apeerypha [a'p&krifa] pi Apokryfer. apecryphal [a'pA- 
krif9l] apokryf, apokryflsk; mindre paalidelig, tylylsom, 
af tyiylsom .£gtbed. 

apod ['ftpAd] fodlas. apodal ['lipodal] fodlas; Jf bar- 
buget, bugfinnelea. apode {'itpoudj fodlast Dyr n ; bar- 
buget (el. bugflnnelas) Fisk c. 

apodieae(al) [itpo'diktik(l)] apodlktisk, uimodsigelig, 
indlysende. 

apodoois [a'pAdosis] gr Apodosis, Efterssetning c, ib. 
om betinget Ssetnlng. 

apodoas ['ftpodas] a, se apod! 

[Upo'dsian] apogielsk, Jordl^em: . tides Nip- [ei] bote; [o»] so; [ai] I; [au] omV, [8] the; [P] th\xk; [/] she; [si measure; [q] aifig; [a, d, a] cay. yaklende med [a]. k point U app Uder. apogee ['Apodgl] cut Apogee, Apogseum, *ogs. 
JordOerne n. 

k polBt [fr.] ft point, paa en Prlk, neJagUg; paaselig, 
F 'ogs. passe. 

ApolUaarlaa [ep&ll'nsB-'rion] apolllnarisk; a Apolllna- 
rist e. Apolliaarii [op&U'nse-'ris] ApolUnarisvand n, et 
kuIsyreholdlgtMlneralyand fra Ahrweller i Rbinprajseeo. 

Apollo [o'p&lon] Apollo e ; . Bdvidere den belvederiske 
A , en beremt Billedstfltte 1 Vatikanet; . Bunder Apollo 
Sklbsbro ('Biygge), I Bombay; • perfect ., ogs. en ren 
Adonis. Apollyoa [o'p&Uen] Apollyon e. Se Abaddon I 

apeIogetle(ai) [op&lo'dsetik(l)] apologetlsk, Forsvan-, 
UlToiBTar; undskyldende. apologeCIoa [opSIo*dsotIks] 
theol ApologeUk e. apologist [o'p&ledslsl] Apologet, 
Talsmand, Forsvarer, Forfsgter e. apologise [o'pA- 
ladsalz] pi gere Undakyldning [for for], apologae ['ftpo- 
l&g] Apolog, Fabelo. apology [a'pAladgi] Apologl, For- 
svarstale e, Forsvaisskrift, Forsvar n; Undakyldning; 
foonildende (el. maskerende) Omskiivning; Nfldhjoslp c, 
Snrrogat n ; an ^ for a hreakfcut (pocket), ogs. nogot 
com skulde betyde (en) Frokost (en Lomme); take a 
haety ^ for a breakfaet i Hast spise lldt Frokost; an 
. for an ocUh en maskeret Ed; an ^ for nxuhing en 
Slags Toilet, F en Katteyask [a lick and a promieej; 
make (or offer) an . gore (en) Undakyldning; in . 
[til sin Undskyidnlng] he pleaded . . . 

apopklegaatle [ftpofleg'mfttlk] sUmafferende (Mlddel m). 
apophihega ['iLpo>«m] Tankesprog n. apophyge [o'pA- 
fldsi] arch Apofyge e, Sejleskaftets 0vente Led. apo- 
physis [e'p&flsls] BenndYekst c, Oyerben n. apopleftle 
[Apo'plektik] apoplektivk [Slag-, slagagtig; m. Ansats t. 
Slag]; an ^ fit or atroke Slag, et Slaganftdd m. apoplce- 
tic Apoplektlker c. apoplexy ['Apopleksi] Apoploksi e, 
F Slag w; he in (die of) an . have fS»aet (de af; Apo- 
pleksi; die of an . of the heart, af Qjerteslag. 

aport [o'pA*«l] ad ^ Bagbord; put the heim .. 

aporiolse [9'p4'«tiz] ad: lower the yards . ^^ fire 
Raeeme ned til R«lingen. 

aposlopesis [ttposaio'pl-sis] rhet AposlopeeiF, Apoaio- 
pese, Tankefottielse, pludselig Afbrydelse c midt i 
Talen. Saa skal Jeg da . . . ! 

apoatacy, apostaay [o'p&stosi] FraAild n. apostate 
[d'pAst^t] Apostat, Frafltlden e. apostatle(al) [ftpo'stft- 
tik(l)] Apostat*, apostatmessig, Fralklden(s). apostatise 
[a'pAstotaiz] tn apostasere, blive Apostat, Iklde fra [^frorn 
hia religion J. 

apoateaiate [o'pAatime't] vi bulne, ogs. *bolne, *88ette 
sig til Verk. apoateaiatloB [o'p&sti'me*/9o] Bulnen (ogs. 
*Bolnen), Radesietning, *Verk e. apostematoas [ftpo- 
'stemotos] Bylde-, byldeagtig, Svulst-, svnlstagtig. 
apostfMe ['Upostim] Byld, Svulst, F *08S- S^ul c. 

a posteriori [ei pAsteri'A-ral] a posteriori, aposterlorisk, 
ad Erfaringens Vcj; an . argument. Mods, a priori. 

apostll(l) [a'pAstll] Apostille, Randbemaerkning c. 

apostle [d'p&sl] Apostel c. Se 8. acf/ Paul the 
Apostle Apostelon Paulus; the ^tf creed den apostoliske 
Bekendelse; the . of France (to the Indiana) Frankilgs 
ilndianemes) Apostel. apostlesUp [o'p&sl/lp], apoatolate 
[a'pAstoleH] Apostelembede, Apostolat n. apostolic 
[ftpo'st&lik] apostolisk ; Hia Apoateiic Majeaty, en Titel 
f. Kejseren af Osterrig. 

apostrophe [a'pAstrofi] rhet Apostroft ; gr Apostrof e. 
apostrophle [&po'str&fik] apostrofisk. apoatropUae [a'pA- 
strofaiz] H apoatrofere [benyende sig til, tiltale; be- 
tegne en Forkortelse af]. 

apoallaio a, se apoetemel 

apothecary [o'pA)>lkorl] Apoteker; Leege, Undeilcpgec. I England bar en apothecary Ret til ogsaa at foreskriTe 
Lsegemidler; Ja Latin Kokkenlatin; an Ja ahop et 
Apotek [aim. chemiat^a ahop]. 

apothegm ['&po)>em] Tankeeprog n [apophthegm], 

apotheosis [itpoj>i'o°sis] Apoteose, Optagelse c blandt 
Gudeme. apotheosise [Upo'^iosais] vt apoteoaere, op- 
tage blandt Oudeme. 

apothesls [a'pA)>iBis] arch Apoteels e, 80|leakaftetB 
nederate Led n ; cMr Ledscetning e. 

aposem ['ftposem] med Dekokt n [decoction]. 

appal [e'p&'l] vt forfeerde, Indjage SkrsBk. appalHag 
forfterdelig, skrisklndjagende. 

appanage ["ftponddsl Apanage c; fig Undertaold m., 
appaaagist ['&panMsistl apanageret Person o. 

apparatas [ilpe'reHos] Apparat, Redskab n ; respiratory 
• Aandedrsetsrod8kaber|?{. apparel [o'plUol] Klsedning, 
Dragt, Qarderobe o. apparel [a'piral] «< kltede; klfede, 
pryde, smykke. 

apparaat [a'pse'^rant, a'pttrant] tilsyneladende; 
git ^onsynlig [evident, oMoua]; . decUh skindad; heir 
. niermeste Arving; Tronarving, Kronprins c; . horieon 
ast apparent Horisont, Kimming c ; . [tilsyneladende] 
motion of the sun; > noon sand Middag; . time sand 
TId ; as ta . from som det fremgaar af [as is evident 
from], apparently cut tilsyneladende, som det ayues, 
(i Fortid :) som det syntes: git ejensjmlig: - (ieod skiu- 
d0d ; one . decui en skindsd ; . intoxicated synlig be- 
ruset. apparition [Upe'ri/an] Tilsynekomst ; Aaben- 
barelse; Genstand, Skikkelie e; Syn n, Aabenbarelse e; 
Syn; Qenfeerd n; cut Synligbed c [mods. oeculUttion]. 
apparitor [o'pftriia] Pedel, Retstjener e. 

appeal [a'pil] vi appellere; to . ctgainat (or from) a 
decision, a sentence appellere (ol. paaanke, *oga. poa- 
kjcpre) en Kendelae; . to appellere til, Indskyde sig (el. 
sin Sag, Ssgen) fbr el. under; beraabe sig paa; klage 
til; appellere (el. Ule) til, f slaa paa [de patriotiske 
Felelser ptUriotic fedinga] ; . to arma, to th^ sword lade 
STierdet afgere Sagen, (i sidste Instans) lade Vaaben- 
lykken af^are Sporgsmaalet; I^to Cesar, appelteret til 
(*og8. Indskyder mln Sag f.) Kejseren; J. [ogs. benTiser] 
to the Scriptures in the original; she uaed to aay she 
liked things that .ed [talte] to the heart; it doem not « 
to me det tiltaler (el. buer) mig ikke; 1 ., to cM n^an- 
kind for the truth of what is alleged Jeg appellerer 
(el. beustiller) til den hole Menneskebed, om det an- 
ferte ikke er Sandhed; there is no superior to ^ to for 
relief, t. bvem man kan klage (t. at faa OprejBDing). 
appeal vt kalde, sKevne, udfordre t; appellere, paaanke, 
•ogs. paakjeere; the ctue waa -ed from the inferior 
court, bley paaanket ft« Underretten, Underretfidommen 
blev paaanket (*og8. paakjeeret). appeal [a'pii] a A p p e I 
(til), 1 Here Tilff. ; jur ogs. Paaankning c, *ogs. KJiere- 
maal n r Beraabetse (paa), Paaberaabelse (af); Ben, Hen- 
Btilling, Henvendelse (til); Tilflugt c, Mlddel m; on . to 
arma (to force) ia all that ia left us a^t lade Svterdet 
afgere Sagen (Magtanyendelae) er nu yor eneste Til- 
flugt ; an . lay [der kunde appelleres] from it to a 
superior council; woe to the defaulter whose . May to 
[som skulde (el. maatte) appellere til, indanke sin &Ag 
for] tlie trilmnal where he presided; nutke an ~ rette 
en Appel, appellere, bensttUe, yende sig [til to] ; th^ . 
was (made in) vain, ogs. bans Ac Bon var forgaeTes; 
. can he made to der kan appelleres til ... ; ssMslce 
an ^ to the country rette en Appel t. liandet o: oplese 
den loygivende Forsamling og udskriye nye Valg; cctaem 
on . Appelsager, *ogs. KJseremaalssager; summons €»n. . 
Ankesteyniug, Appelstssynlngt [a- i- JX-] oey. lange lom i tar, feel, Ibol; ['ba] Trykstayelae; [&] bot; [&] fall; [&] hot; [a] hut; [a] bwrt; [aj lunar; app 45 app [e'pl'labl] appellabel, paaankelig, *ogt. 
pukjcereUg, appMlaat [e'pilant] f Appellant e (ap- 
peOamt], appMUag a bedende, benlig; an . look. 
ifpcallatly ad benlig. 

■ppear [a'pie] vi blire (. . . vtere) synlig, komme (el. 
Iftde sisr) tlliyne, komme (el. tnede) ftem, viie sIk; 
ndkomme, om Bog Ac; Indflnde (el. fremstllle) s\g, 
mede, give Mede; optnede; Tifle sig, kanne ees; se ud 
til, forekomme, synes. Seapplieant I the defendant 
did not . iodstiBTnte msdte Ikke ; it ^a eo det synes 
SM, det lader til; the «mw not, however, what the .ed 
hnn sraiede Imidlertld ikke t. sit Ydre ; why (or from 
tthat ecmee) doe$ not . uTltt hvorfor, UYist af hvad 
(el. htrilkeD) Grand; he never let it . det maerkedes 
ikke p. ham, ban lod slg ikke msBrke denned; I replied 
90 ae to make it . that, laaleles at det flk Udseende 
•f, at . . . ; there .« [der synei] to have been a miUion 
of men Ironght into the field; you had better not ^ to 
know anything ahowt it det er bedst da lader, som du 
ikke Ted om det; at ftrel sight it might . [gynee] 
that . . .; thie ^aaeif U nnndd be [dette lader til at 
skalle blive] a etrong gale; this man ^ed [optraadte 
{som Vidne, aom Klager)] against me; we must aU . 
before [made for, ikremetille os for, hst *erem«taa for] 
this judgment seat; • (before the public) as a writer 
optrsMle torn Forfatter; it will . by what follows det 
Til see af det felgende . . .; it ,sby or from [fromgaar 
af , ses af] his letter; from what you hinted just now 
it would . that [det lod p. Dem far, som] you mean 
to say . . .; J cannot decently • [optnede, vise mtg] in 
this jaeket; . in [optmde paa] his pulpit; an angel 
.fd to [Tiste sig for] him in a dream; it .« to [fore- 
kommer] me that . . .; how impossible did it ^4o her to 
lose him, ogs. aom hror umnligt stod det ikke f. hende 
at ikalle miate hem I his absence .ed to me long, forekom 
mlg laog; . with their own heads optrsede (el. yiae aig) 
m. deres (*8it) natnrlige Haar. 

mf§esxt^mee [a'pidrans] Tilsynekomat, Fremkomst, 
Ffemtneden, Optrseden; TUstedekomst, Tilatedeblivelse; 
(Bogs) FremJcomst, *og8. Udkomat o ; noget aom aes, Syn n, 
Aabenbaielae; Foreteelae, Fremtoning, Tilsyaeladelae c, 
Ffpnomen; Skin, Udaeende; Ydre, Ud^eende, Udvortes; 
Vtesen n ; Mine; Holdning; (Afjirivelae c aO Mode n ; ^ 
pt is. Skinnet n, i beitemt Form ; ("Fiske*, SildeOSyner 
pi, Foraemmelaer j)2 [.s of fish], Se appiioant, 1. gen- 
erai! an^in the sky en Foreteelae p. Himlen, et Luft- 
fienomen, et Luftsyn; the . [Holdning] of the regiment 
was exceptionable; •« €ure i»gainst him ban har Skin- 
net imod aig; his first . is. hana farate Optneden; hana 
Debnt; ^ are often deceitful Skinnet bedmger ofte; 
there was every . of rough wecUher, of a gate alt 
tegnede til (el. det aaa aUckert nd t. at blive) haardt 
Vejr, Storm ; there is no ^ of [det aer ikke ud til] fine 
weather; the defendoMt had entered no ., [harde ikke 
(rivet Mtfde, Tar ikke medt] nor filed any defence; 
ketp up .a [holde gode Miner] with him; make his 
. viae aig, lade aig tilayne; tnede frem; trsBde Ind 
[enter the room kc]; indflnde aig, give Mede, komme 
tllatede; fy fremtrsede, opUwde [som Hiatoriker as a 
historian]; ftembyde ot Skae; veekke Opeigt; laughing 
at the . [den Figur] we made . . .; made his first ^ 
(debuterede] in 1842; the forest presented the « <^ hav- 
ing been [aaa ud, aom den var] destroyed by a hurri' 
eane; put in an ^ indflnde aig, made, komme tll- 
atede; lade sig ae; put on the .^ [give aig Skin] of 
poverty; (just) to save .a for at frelae (el. redde) Skin- 
net; his sudden • [TUaynekomat] surprised wa; judge not according to ^I bibl demmer ikke efter Anaeelael 
to judge from ..a at demme efter det udvortea, efter 
det ydre ; for the sake of -a for Skinneta (el. for et 
Syna) Skyld \ to ^ ot any rate ial&ld tilsyneladende; 
to all ^ efter mie Tegn, Solemierker, Julemnrker, *og8. 
Merker (at demme); the neapt morning the town was, 
to aU », [tilayneladende] quite quiet; they all prostrated 
themselves before the image, with every . of [alle Tegn 
paa] the greatest devotion. 

appearaat [a'piarant], appearer [a'piara] jur Kompa- 
rent, madende c. 

appeaaahle [a'pi'sabl] aom lader aig beiolige (el. til- 
fredastille, atille, daempe). appeaae [a'pia] vt bringe til 
Ro, berollge, diempe; • [atille] his hunger; . [deempe] 
the tumult of passions, appeaaemeat Beroligelae, Dssm- 
pelse c. appaaser Berollger, Desmper e. 

appellaat [a'pelant] Appellant o. Oga. the party .. 
appellate [a'pel^t] a Appellations-; • oimrf, judges. 
appellation [Itpe'lei/en] Bdnsvnelae o. appellative [a'pela- 
tlv] gr appellativiak; a Appellativ, FssUeanavn n. ap* 
pellatively etd aom Appellativ, appellativiak. appella- 
tory [a'pelatarl] appellatoriak; . J«M Appellattonaskrifl 
n. appellee [ape'll*] jur Appellat o. Moda. oppeffan/. 

append [a'pand] vt yedtuenge, vedhiefte; tlUivie, knytte 
til; hidaaette; the condition which she had «ed [knyttet] 
to her help; the seal ^ed to the record det Protokollen 
vedhaengende Segl. appendage [a'pendidg] Vedbceng, 
TUlffig, Appendika; *Underbrag n [under to]; modesty 
is the ^ i^ [et Tilbeber til] sobriety, appaadaat [a'pen- 
dant] vedhiengende, vedheftet; medfelgende; the seal . 
to the paper det Papiret vedhsengende Segl ; the ad- 
vowson is » to [tlUigger] the manor, appendant a Til- 
beber; Tilliggende n, Tilliggelae c. appendix [a'pen- 
dika] Bllag, TlllsBg n. PI oga. appendices [a'pen- 
disi-s]. 

Appeaaell [Upant'eel] Appensell n. 

apperUIn [Apa'te^n] vi hat tilhere [dette Liv to this 
life]. 

appetenee ['Hpitens], appeteaey ['ftpitanal] Lyat, (Natur)- 
drift, Tllbejelighed c. Inatinkt n; an ^ for [Lyat til. 
*paa] food; an . for [Lyat til] rest, appetite ['ttpitalt] 
Lyat e, Begser n, Begierllghed; Madlyat, Appetlt c. Se 
annexation! an . for plunder Rovlyat; his » for 
revenge hana Heevnlyat; walk to gH up (or for) an . 
apadaere (*oga. motionere) for at faa Appetit; give (or 
produce) an . give (el. fk^mbrlnge) Appetlt; eat with 
an ^, med god Appetlt; .^eoBpelllng appetit vaekkende. 
appetitive ['Itpitaitiv, e'petitiv] lysten, begterende; . 
faeiidty or power Begssreevne. appetlse ['&pitatzj vi 
vflBkl^e Begsr, gare lyaten ; give Appetlt, akasrpe Appe- 
titen. appailaer ['ilpitaixa] Appetitvoekker c, Lokke- 
middeln. appeildag appetltvsekkende, appetitlig, ind- 
bydeude, fristende. 

Applan ['Hpjan] appisk. 

appUad [a'plAd] vt tilklappe (el. tilraabe) Bilhild, 
klappe tQ, applaudere; rose, prlae, modtage med BifUd. 
applaader [a'pUda] Blfaldaytrer; Ynder e. applaaae 
[a'plA a] BifUdaytringer pi, Blfald m, la. (Haand)klap, 
Applaua; fig Roa c, Bi&ld n; the performance met 
with general ., vandt almlndeligt Blfald. applaaalve 
[a'pl& alv] Bifalda-, bifkldende, velvilUg; the House was 
crowded and . Hoset var ftildt, og Blfaldet atierkt. 

apple ['ftplj Able h; how we ^ stvimi vi Pserer, vi 
avammer I the ^ of discord et Tvistens Able ; I loved 

him CM the very . of my eye, aom min Ojesten; eart 

Ablevogn; it wHl upset the ^ f det vll volde ator 
Larm (*ogs. et avare Opatyr); upset his . si endevende [el] bote; [o"] ao; [ai] /; [au] oNt; [8] the; [)>] thin; [/] she; [s] meaanre; [q] sing, [a, d, e] osv. vaklende med [a]. app 46 app (el. vende op og ned p.) ham; down fvith hU ./ «I slaa 

ham oTerendel eobbler amr (1 Peoniyly.) ./BbleposteJ, 

.£blepai c; ..fool ^blegred; ..Mtten .SbleBklTer; 

Jaek amr iEblebreendevin n; John iEble m 1 Kon- 

Tolut? pie .£blepo«teJ, iEblepal c; an » bed f en 

Seng hvis Lagener er lagtc saaledes, at man ikke 
kan flia Feddernc ned i den; in . order i den nyde- 
Ilgste Orden, saa nydelig som Perler p. en Snor; ^roM 
Uiinderosc, *Klunger, Nyperoie c: Bosa canina; 
..laaoe JEblemos c. 

appliaUe [d'plaldbl] t anvendellg [appUeabieJ. ap- 
pltaiM [a'plaldns] Anvendelse; Indreinlng o, Bedakab n; 
pf Tilbeher n; pi Remedler pZ; ««e «ortoM« .«; a 
machine with iU .«. applleability [HpUko'billti] An- 
vendellgbed c. applicable ['ftplikabl] anyendelig [paa 
foreliggende Tllfselde to the eaee under eoneideraiion]; 
these general observations are fuUy « to [ogs. bar sin 
talde Anveadelse paa] the present state of onr own 
affairs, applleaat ['liplikant] Anaeger, Kandldat; Re- 
flekterende, Lystbavende ; amr flittig Studerende e ; the 
. for [den der beder om] o cup of water dedares him- 
self to be the Messias; .« are required to appear in 
person vedkommende (Anaeger) maa Indflnde slg per- 
sonlig. applleate ['ftpUket] a anvendt ; . ordinate mat 
Appllkat, Ordlnat e. appUeaUoa l&pll'kei/an] An- 
brlngelse; Paalaegning; Paastrygning e, (Paa)Btr0g; Om- 
slag n; HenvendelBe, Begiering; Anaegnlng e, An- 
dragende m; Anvendelse, Brag; Flld o, ibserdigt Ar- 
bejde n\ Anvendelse e, f. eks. af en Bemaerkning; prak- 
tisk Anvendelse, praktisk Bmg c; cold .« kolde Om- 
slag ; weSl, sir, whait is your ^ ? . . . bvad er Deres Be- 
gaering? I make the remfwk and lecwe ffou to make 
the ., og overlader t. Dem at anvende den, gene An- 
vendelaen; his « for the grcmt of land hans Ana^gnlng 
om at faa Jord overladt; there have been numerous .« 
for [der har meldt sig mange til] this office; the « of 
emdUients to [Anbringelse af . . . paa] a diseased limh; 
mMsfard ^s to [Sennepsomslag paa] the soles of the 
feet; indefatigable . to [ufortredent Arbejde, utrsettellg 
Flid Ij the public business; the . of the microscope to 
researches [Anvendelse v. Forskninger] in that study; 
the . of baUoons to the purposes of w€Mr, Anvendelse 
til Krigsbrug, i Krig; the . of botany to medicine, An- 
vendelse 1 Medtdnen; the expression ceri<»inly did 
have an ^ to [havde sin Anvendelse paa] himseif; 
make . [henvende slg] to the court; . to be made [man 
henvende sig (el. Henvendelse sker) to the steward; 
send . sub "H. S." to this paper! Billetter mserkede 
•H. S.» Indlaegges paa dette Blads Kontor, nedlspgges i 
Ekspeditionen; by . efter (el. paa) Ansflgning; the pain 
was removed by this ., ved dette Middel; prospectus 
(sent) on .. tilstilles p. Forlangende; on ^ tU [v. Hen- 
vendelse t.] the office; on the proper « being made p. 
derom sket Henvendelse. applleatlve ['l4>likeHlv] ud- 
evende, praktisk. applleaiory ['itplikatari] ndevende, 
praktisk. applied [a'plald] a anvendt; . mathematics. 
appllqvA [fr. ; ftpli'ke^] Applikationsarbejde, paalagt 
Arbejde m. 

1. apply [a'plai] vt anbilnge, Ifegge (el. ssette) paa, 
F applicere; anvende, bnige; ansege (el. anholde, an- 
dragc) om [at that]. Se inwardly t be applied, ogs. 
komme til Anvendelse; ladders were now applied, tU- 
sattes nu; . the hand to [laegge Haanden paa] the 
breast; . medicaments to [Isegge . . . paa] a diseased 
part of the body; I . [Isegger] my etw to the wdU; . 
[anvende] a sum of money to the payment of; . the 
testimony to [anvende . . . paa] the case; the first that applied the term to [bmgte Udtrykket om] the unknown 
novelisi; . his mind to rette sin Opmierksomhed paa; 
lipgge sig efler, Isegge Vind paa, ofre sig for. f slaa 
slg paa ; (Edipus applied his powerful mind to [anvendte 
(*lagde) sin miegtlge Aandskraft paa] the stibject; as 
applied to the state of the weather [brugt om Vejret] 
the word means . . . 

2. apply [a'plai] v. reft: ^ himself gore sig Flid, 
gribe sig an; veere flittig; « hims^ to tage fat paa; 
Isgge sig efter [Orsesk the study of Greek]. 

8. apply [a'plai] vi passe ; henvende sig (m. Anmod- 
ning), anmode; melde sig; gere sig Flid git; vtere 
flittig git /. himself]; the description appUes [passer] 
but partially; no Irish need . Irliendere beh^ver Ikke 
at melde sig ; Tom applies too much, er altfor flittig ; . 
at this office man henvende sig her paa Kontoret; I 
doubt whether the word would ... to [paase paa, lade 
Big bruge om, have (sin) Anvendelse paa] her at aU; 
the word applies to [ogs. brages om] a low cart; . to 
a friend for information henvende sig t. en Ven om 
(el. for at fka) Oplysninger ; for price k partio%»lctra « 
to H. ntermere Oplysninger erhoides (el. det nsermere 
erfares) ved Henvendelae til ... ; ^ to him for relief 
anmode ham om Understettelse; . to or address Mr. H. 
man henvende aig mundtUg eller akriftlig til . . . 

appogglataia [it.; iipAdsa'ta'ra] J^ Foralag h, For- 
slagsnode c. 

1. appohit [a'point] vt bestemme, fastaeette; fore- 
akrlve; aaordne; udpege, bestemme, udvselge ; ndnsevne 
<*oga. opnievne), anseette; anvise, bestemme; ndatyre, ud- 
mste. Se moment I well .ed godt (el. vel) udnistet« 1 god 
Stand; . [nedssette] a commission; at the ^ed hour t. 
aftalt (el. bestemt) Tid el. Klokkeslet; . [bestemme, be- 
ramme] a meeting, a time; eacaetly at the ^ed [aftalte, 
bestemte] minute; a person is .ed (as) [anssettea aom] 
steward; Mr. H. nms ^ed his heir indsattes til Airing; 
was .ad [udnsevntes til] €mib<usador at Constantinople; 
he .ed me for (or to come at) six o'clock, satte mig 
Stcevne t. Kl. seks; the Queen .ed him to be one of 
her pages, gav ham Anssettelse som Page ; . him to 
command [8ffitte ham t. at fere] a regiment; Captain 
H. was ..ed to [flk Kommando over] a frigate; . him 
to [ansiette ham 1] the office; be .ed to office komme i 
Embede, komme i Stilling; that the vacancy should be 
^ed to aba at Posten skulde bessettes. 

2. appolat [a'point] s mere Appoint, Afsnit n. 
appolatee [apoin'tl] s ansat, udnsevnt c;heisem ^ of 

my son's, er ansat af min Sen. appolater [a'pointa] 
Bestemmer, Fastasetter; Udnspvner, Anssetter, anssettende 
Myndighed c. appolataieat [a'pointmant] Bestem- 
melse, Fastscettelse; Anordning; Anssettelse, UdnsBvnelse, 
Antagelse ; Ansiettelse, Post c, Embede n ; Aftale» Be- 
Btemmelse e; (aftalt) Stfevne, Mede m; p2 Udstyr m pi 
Len c, Oage c; divine .« gnddommelige (el. Onds) An- 
ordnlnger; her toilet table .a Udstyret af (el. paa) hen- 
dea ToUetbord; it is his . ia. det er anordnet (el. be- 
skikket) af ham ; get an ^ fsB. eia Anssettelse [v. Jtem- 
banen on the railway]^ fba et (el. komme i) Embede; 
you should not give people .a [ssette Folk Staevne]^ 
when I am out of the way; hewing an .» [da jeg 
skulde trseffe nogen] I left the house just aftertvards; 
schodmcaters holding .« Skoleltcrere som bar An- 
sfcttelse, ansatte Skolelserere ; we made cm ^ to nteet 
[aftalte et Made (til), satte hinanden Stsevne til] ator 
o'dock; receive the .. of [faa Posten som] ambasBodor; 
received his . to [flk Kommando til] a gunboat; ea«H# 
according to ., efter Aftale; by . efler Aftale; (efter [a* i* n*] oav. lange aom i far, f«el, fool; ['ba] Trykstavelse; [&] hat; [A*] fall; [&] hot; [a] hMt; [e] h«rt; [dj Inner; app 47 app FimiA:) HofleTerander, Hofleveranderer ; the eavcitiers 
emnJated their chief in the richness of their .«, ved 
deres (•sin) rlge Ekvlperlng. 

•pportioB [d'pA-*/3D] tt fordele, udsklfte; . time 
among [fordele sin Tid paa, xnellem] various employ- 
ments. apportfldaer Fordeler, Udskifter e. apportlOB- 
■»■! [a'p&-*/dnmant] Fordellng, Udskiftning c; the • of 
punishment Siraftidmaallngen. 

ippoM (<S'po"z] rt t sperge, eksaminere. Sml. appo- 
rtion k to pose I Apposite ['&pdzlt] passende, anvende- 
li?, traeffende; this argument is very . to [rammer netop] 
ike eetse. apposltsaess Anvendeligtaed, FasseUghed c; 
an ^ of imagery, apposltfoa [iipo'zi/9n] Tilvsekst, For- 
ii^else; gr Apposition; t Eksamination c; . day Aars- 
fi'st. r. SI. Paul's School, London, apposltloaal [ftpo- 
'zi/dDdl] gr appositionel. apposltlTS [a'p&zitiy] i Appo- 
sition [til to], apposiUv. 

apKtf— 1 [d'pre'zal] Vnrdering, Vserdssettelse, Takst; 
V»rd!, Takst, Vsrditakst e. appraise [a'pre's] vt yur- 
(lore, Tserdsflette, taksere; ^d value Takst-snm, -yaerdi, 
Vurderingasum c. appralseneat Prisberegning e. Se 
appraisal I appraiser Taksationsmand e. 

sppredaUe [a'pri'/Jabl] meerkelig, msrkbar, kendelig, 
syoderlig. apprcciaMy ad m«rkelig, kendelig; . lighter. 
appreciate [a'pii/ieH] vt vnrdere, vserdsstte, taksere; fig 
ogs. paaskenne, skatte, sstte Pris paa; amr ege Veer- 
iiien af, bringe t. at stige i Vaerdl; we seldom suffieienUy . 
[sjetter . . . nok Pris paa] the advantages we enjoy; . 
them at [skatte dem efter] their proper value, ap- 
preciate vi amr stige i Vfprdi. appredatloa [apri'/ie^- 
/do] (rigtlg) Vurdering; Faaskennelse ; amr Vterdistig- 
nJDg, Stigning i (el. 0get) Vfcrdl c; show her . of 
viae, at bun ssetter (. . . satte) Pris paa; from an ^ of 
fordi ban (Jcc) satte Pris paa . . . ; meet with little . 
from those who finde liden Paaskennelse bos dem (el. 
fta deres Side) der . . . apprcciatlTe [d'pri Jjativ] skan- 
Eom; an . [skemsomt; taknemmellgt] audience, ap- 
prtdsterj [a'priXfatoii] skensom; an . commendation. 

apprehead [ftpri'bend] vt anbolde, paagrlbe; begribe, 
fatte, forstaa, opfatte; befrygte, ftygte (for), apprehend 
rt antage, formene. mene, tro. appreheaslUe [&pri- 
hensibl] fiittelfg, som kan begiibes. appreheasfoa [ftpri- 
'ben/dn] Griben; Anboldelse, Paagribelse; Forstaaelse, 
Opfatnlng; Tanke c, Begret; Begreb n, Fatteevne, F 
Begribelse; ^Cngstelse, bange Anelse, Frygtc; .s of war 
Krigsfrygt c; in our ^, [efter vor Op&ttelse] the fcicts 
proee the issue; Claudius wcis in no smaU . for 
'Dserede ikke ringe iEngstelse, yar ikke lidet sengstellg 
for] his own life; organ of • Griberedskab n; duU of 
(or of d%Xi) . sX langsomt Begreb, F tQi^S i Begribel- 
sen; tfutitSk of . hurtlg t. at opfatte, af burtigt Begreb, 
som har let yed at opfiitte ; he %mder great .s syeeye i 
stor Angest; he under the . of neere Frygt for. ap- 
yrekeasln [&pii'heneiy] leerenem t; f0lsom t; bange 
[for of\ for at that], 

appreatiee [a'prentis] Lserling, Ltcredreng *og8. Lsere- 
gnt e Se 1. hind! Sml. prentice! appreatiee [a'pren- 
tis] d saette 1 Lsere [bos to] ; was ^d to (the trade of) 
a mittwright, I Mellebyggerlsere, i Laere hos en MoUe- 
bygger. appreatleeship Lsere, LeerlingestUling; Lsere- 
Tid €, Aar jp2; serve his . to whaling udstaa sin Lsere- 
Ud (*og8. staa Lferen) som Hyalfanger; has served three 
pears' . har yeeret (el. staaet) tre Aar i Lsere. 

sppilse [a'prafz] vt underrette [om of]. 

spprfzal [a'praizdll, apprize [a'pialz] vt, se appralsoZ, 
appraise! 

appro, [d'pro^]. En Forkortelse af opprobo/ton; on ^, bl. Juyelerer: i (cl. per) Kommission [on sale or 
return]. 

approach [a'pro^t/j vi naerme sig, komme naermere, 
ysere i Anmarcb. Knn i negentlig Bet. med to; 
congratulate you upon your ^ing [forestaaende] happi- 
ness; . very near gaa (. . . komme) meget nier; * 
netwer or more nearly gaa (. . . komme) nsermere; . 
near and more near komme nsermere og nsermere; 
violence Ang to [som nesten graenser til] ma<2tfess; the 
cat ^es to the tiger nsermer sig i Natar t. Tlgeren, 
staar Tigeren neer; . to a close neerme stg (el. lakke 
ad) Enden ; he fast ^ing to a state of completion raskt 
neerme sig Fnldendelsen; I saw a figure .ing towards 
me, naerme sig mlg. approach vt bringe (el. fere, 
rykke) ns&r el. nsermere; neerme sig (til), komme na^r; 
henyende sig til, trsede 1 Forblndelse med; . his camp 
(u near as he can to the city rykke sin Lejr saa naer 
Ind mod Byen som . . . ; . completion neerme sig Fuld« 
endelsen ; the stalls are .ed [tilgsengelige] from each 
side of the entrance; and from it alone can they he 
.ed og dette er den eneste Vej Tel. ^Adkomst) t. dem; 
the church was not eaatly .ed [let at komme til, *og8. F 
let tilkommelig] in had weather; it was not wise to . 
him bl. a. han yar Ikke god at komme neer; . (hen- 
yende sig til] the S<mit(Mry Board upon the tmsatis- 
factory state of, on the subject; 2 don't know how to . 
the tatk, hyorledes Jeg skal gribe Sagen an; he thought 
to hcwe .«d even Homer, at ysere kommen Homer nter. 
approach [a'prontf] s Nsermelse; Adgang. Adkomst; Op- 
kevsel, Indketsel; ^ Indsejling e [seaward ^]; pi Ad- 
gang c, Adkomst e\ pi ^ Lobegraye, Approoher|)l; fig 
Tilnsrmelse e; the only (way of) . [YeJ, Adgang, Ad. 
komst] was a narrow staircase; I did not perceive 
his ., bans Nsermelse, bans Komme ; the nearest . fig 
det nsermest tllsyarende \ the ^ to [Adgang til, Omgang 
med] kings; the . of the herring Sildens Indskriden e, 
•Sildens Indsig w; the . of winter Ylnterens Neermelse; 
graft hy . al^ge vt\ on a still nearer . da han kc 
kom endnu n»rmere ; oMuded to the near . of her [t. 
sin nser forestaaende] confinement, approachlag s Af- 
sugning c. approachlesk utilgsengelig. 

approbate ['ftprobe^t] vt -^ k amr antage, approbere; 
a person ^d to [med Ret til at] preach, to keep a 
ptMie-house. approhatloa [&pro'be*/an] Billigelse c, Bi- 
Ihld n; Ros e; a smile of . et bifaldende Smll; none of 
these proposals met the barow's ., yandt Baronens Bi- 
ftdd. approhatlve ['Uprobe^tiy] bifaldende. 

appropriable [a'proopriabl] tllegnelig; som kan afisettes 
(el. disponeres) til et bestemt Bnig. appropriate [e'pro"- 
prie>t] vt tilegne sig, beholde' for sig (alene); a^uette, 
anylse, bestemme; beyllge; henliegge (til gejstlig Stif- 
telse); a spot of ground .d for [bestemt til] a garden; 
. fMitds towards beyllge Penge til; special funds ^d to 
certain public necessities steregne Fonds, hyorpaa yls.sc 
8tat8fom0denheder er anyiste. appropriate [-et] a be- 
stemt for en yis Person el. et yist 0Jemed; som udeluk- 
kende tllherer En, egen, sseregen; passende; sklkket; paa 
sin Plads, yelyalgt. appropriately ad paa en paasende 
Maade. approprlateaesa Skikkethed, FasseUghed o. ap« 
proprlatloa [9proapri'e</dn] TUegnelse; Anylsning; Beyll- 
ling (*Beyllgnlng); Henlteggelse o, f. Bks. til Resenreftmd; 
. hiU FInansloy e, 'Budget n ; make the necessary .« 
anyise (el. beyllge) de nedyendlge Pengemidler; make 
an ^ of 1600 1 towards beyllge . . . tU . . .; this act of .^ 
denne Besiddelsestagelse; denne TUegnelse. appropria* 
tire [9'pro°prletiy] tilegnende, Tllegnelses-; Beyillings-, 
*Beyilgning8-. approprlator [9'pro"prle*t8] Tilegner; An- [e»: hate; [o"] so; [ai] 7; [au] out; [8] the; [>] thin; [J] she; [g] measure; [q] wing, [a, a, e] osy. yaklende med [o]. app 48 arb vlser, Bevllgeri bevilgende Myndlghed; (Pnebendes) 
iDdehaver c. 

ftpprotable [a'pra-Tabl] bififtldaYEerdlg, antagelig; for- 
IJeDBtfuld, rosviBTdlg. approTsl [d'pru'ydl] Blfald n; 
Billigelse; Approbation c; if the jplan meets your ., 
vlnder Deres Blfald ; hodke (boots) setU on . Bager t 
Oennemsyn (Stevler sendte t. Pr0?e). approTe [a'pru'v] 
vt blfalde, bllUge; ynde; flnde Behag i; rose; antage, 
approbere; stadfseste [en Dom a decision]. Se approved. 
Moerk at . ogs. staar m. orerfledigt of! the war wm 
not universaUy .d (of), ogs. Krigen om&ttedes ikke 
m. almindellgt Bifiild; ^ of his conduct. apprOTad 
[d'pru'vd] a anerkendt; yndet, af]sJort; dressed after 
the most . fashion, *i den meat patente Stll ; the most 
. [anerkendte] surgeon of the town; an . [yndet, popu- 
Iffir] writer, approvemeat [d'pru'vmant] Optrseden o 
som Kronvidne el. Angiver og Vidne mod Medskyldig(e). 
approrar [a'pru'va] Bifalder e; jur Kronvidne n, An- 
giver og Vidne mod MedskyldlgCe) ; turn .. approT- 
lagly <»d bifaldende. 

approzlmate [a'pr&kslmet] a omtrentlfg, tilnsBrmelses-, 
approkflimativ. approximate [d'pr&kslineH] vt neerme, 
bringe nser; vi komme nsBr, nserme sig. approximately 
ad Ulneermelsesvis, nogenledes, approkslmativt ; very . 
meget naer, paa lldet nser. approximation [apr&kai- 
■me^an] Tilnermelee c. approximailTe [o'pr&ksimetlv] 
iilnffirmelsesvlB nojagtlg, omtrentlig. 

appalie [a'pAli] Sammenstad n, Berering; ast Appals, 
Bireriog c. appaliloa [a'pAl/an] t Sammen8t0d n. ap- 
pnltlre [a'pAlsi?] sammeustedende, bererende. 

appartenaaee [a'pa'tiuans] Tilbebar n; Tilltggelse, 
iiUlggende Ret e, appartenaat [-nant] tllharende; ill- 
liggende. 

aprieot ['e^prUc&t] ^ Aprlkos o: Prunus Armenictca. 

April ['e^prll] April o; make an . fool of him narre 
ham April; my . mom git iron mln BryUupsdag. 

a priori [ei pn'&'ral] a priori, paa Forhaand [cU the 
outs^J; an . [apriorisk] argument. 

aproB ['e^pran; 'e<pan] Forklrede; (Skomagers) For- 
sklnd, Skedsklnd; Forsklnd n, paa Vogn; Vlndueskarm, 
*og8. (Vinda9)bry sting [siU]; ^ hidersteevn, p. Forsteevn; 
filcmholt c; art Platlod, Daeksol m; ..striag For- 
kleedebaand. 

apropoi [fr.; ftpro'poQ] k propos [tUpas, belejllg; det 
«r sandt, medens J eg busker det]. 

apse [lips], se apsis! apsis [Apsis], pi. apsides ['&p- 
«idl-z] tut Apsis c, pi Apslder p2; arch hvselvet Tag n; 
Korbvielving c; Rellkvleskrin n. 
^ apt [&pt] sklkket, bekvem, passende, f *ogs. hovellg; 
trteffende; tllbejelig (til), udaat (for), som let bllver 
(. . . g0r) noget; tllbejeltg (til), anlagt for. F *ogB. lagt 
(for); lierenem, leerTllllg; the comparison is anything 
but ^, alt aodet end passende el. trseffende; this ttffords 
a very . [trseffende] iUtMtration; . in^ruments be- 
kvemme Redskaber; * (U [anlagt f., flink 1] languages; 
. for [anlagt f] sociai intercourse; the song was . to 
[passedc tU] what was going on; wheat on moist land 
is ^ to hlcutj udsat f. Meldreje; which it would other- 
.wise be very » to do, som den ellers meget let kunde 
(gore); that is • to be the case [det er, det bliver gerne 
Tllfffildet] with sMcfc as.,.; . to forget glemsom, f 
^ogs. glemsk; a pupil . to learn en lierenem (el. leer- 
vUllg) Kiev. 

aptera ['itptara], apteraas ['ILptardnsl V vingelase. 
apteroBs ['ilptaras] vlngelas. 

apteryx ['aptorlks] V Snaeppestrads : Apteryx; Kivl e : 
A. ManteiU. aptliade ['Apti^ud] Hang, Anlseg m, Tilbejelighed; 
Skikkethed c, Anlseg; Nemme n, Laerenembed, Lservil- 
lighed c; men acquire an - to [faar Hang til] parti- 
cwZar vices; oil htu an ^ to [bar Tilbejellghed til at) 
bum; show an - for vise Anlseg for; a boy of re- 
markable ., med ssBrdeles godt Nemme. aptly ad pas- 
sende; trseffende; it hcu . [trseffende] been stud . . . 
aptness ['&ptn^s] s, se aptitude! the . of things to their 
ends Tlngenes Hensigtsmeessighed c; the . of iron to 
[Jems Tilbejeligbed tU at] rust. 

aptote ['ilptout] gr Aptoton, ubejeligt Ord n. 

apyratle [&pi'retlk] feberfri; . days, apyrsxy ['&pi- 
raksi] Feberfribed c. apyroBS [a'pairas, 'ftpiras] ufor- 
bnendelig, ildfast. 

aqaa ['e>kwa, 'ilkwa] Vand n; . fortis ['A His] Skede- 
vand; . marina or marine [ma'il'n] Akvamarin c, 
Slags Beryl ; . regia ['ridsaj Kongevand. aqBariam 
[a'kwfB'»rlam] Akvarium n. Aqaarlas [a'kwse "rlasj s: 
the ^ ast Aquarius, Vaudmanden. aqnatio [a'kw&tlk] 
akvatisk, Vand-; .s Vandsport<en). aqaatlnt ['Hkwotlnt], 
aqaatlata [ftkwa'tinte] Vandftirveman^r, Tuschman^r c. 
aqaavltsB [e^kwd'yalti] Akvavit c. aqaa-vlTarlam [e^kva- 
vl'v8e'«rldm] Akvarium n. for Dyr. aqaedaet ['&kwi- 
dAkt] Vandledning; antU Gang, Kanal e; — brldga 
Akvsednkt e. aqaeoas ['eikwlas] vandagtfg, yandlg; 
vandrig; . humor (0Jets) Vandveedske; . rocks Flets- 
bjerge, neptunlske BJergarter. aqnlflsroBS [a'kwifaras] 
▼andfareude 

aqBlUae ['&kwU(a)in] 0me-; . nose Omensese. 

aqaoslty [a'kw&siti] Vandagtigbed, Vandlghed c. 

Arab ['ftrab] s Aiaber o; (City or street) .s Ga^e- 
mennesker, bjemlase Oadedrenge (*Qadegutter). Arab a 
arabisk; an ^ dome, villtige. 

araba [a'ra'ba] Karre, ^KJserre; is. Oksevogn c; a 
train of .a. 

arabssqae [&ra'besk] arch Arabesk, Slynge c, Slyn^e- 
omament n. Arabia [a're^bja] Arabien n. ArBbiaa 
[a're^bjan] arabisk. Aim. Arab: the . bird 9: Fu^l 
Foniks; ttn . horse en Araber; the . Nights (or Nights' 
Entertainments) Tusind og en Nat; it sounds like a*» . 
night, som et Eventyr £ra Tusind og en Nat. Arable 
['jLrabik] arabisk, Is. om Sprog & Tal; a dial with . 
figures; the . GmI/*. arabist ['&rabist] Araber c, Kender 
af Arabisk. 

arable ['ilrobl] a plejbar, f ^pleiende; lagt under 
Ploven (*Plauigen), opdyrket, dyrket. arable s Agev- 
land, Plojeland, *ogs. Plaugland n. 

Araby ['ftrabi] poet Arabien n [Arabia]; . the Happy 
Det lykkelige A. 

araohaold [e'r&knoid] spiudelvsevagtig; s anat Spindel- 
ysevhud c [.. membrane]. 

Arad ['ee-»rad] a. 

AragOB ['&rag&u] Aragonien n. 

Aral ['&rdl] a: Lake . Aralseen. 

Aram ['ee «ram] a. 

Aramale [ara'meiik]," Arameaa [&ra'mi an] aramseisk. 

aranaoBS [a'reinjas] splndelvsevagtig. 

araago [a'r&qgo"] Arango c, Perle af usleben Karneol. 

Araajaeth [sp.; a'r&njue)>] Aranjuez n. 

Ararat ['irarftt] a: Mount . Ararat n. 

aratory ['Aratari] PlojniBgs-, Pleje-. Jordbrugs-. 

arballst ['a »ballst] Armbrest, Laasbue o. 

ArbeU [a'bi la], Arbll ['a »bi 1] Arbela n. 

arbiter ['a«bitd] Voldgiftamand [aim. arbitrcU€>r]; 
Dommer c; the ^ of the situation Situationens Herre c; 
an ^ of Uute en Smagsdommer. arbltraaeat [a-"'bitrd- la- i- u] osv. lange som 1 far, Ceel, fool; ['ba] Trykstavelse; [&] hot; [&•] fall; [A] hot; [a] fa«*t; [a] hwrt; [a] Inn^r; arb 49 ard iDdDt: M vnje, An^relae c, fHt Valg «•; Voldglfta- 
kendelae e. ArMUmitaMt ['a-vbitFdria^s] VUkurUghed o. 
iAKnry ['a •bitrarl] vilkaarllg; egenmeegUg. arftttnto 
['a 'bitreU] vt af^re, *ogs. kende i, torn Vold^ftnnand; 
A^0re, bestemme; vi demme (el. optrsBde) ■om Vold- 
giOsmand [I on, upon], arbftratloa [a'*bi'tra^/an] Void- 
^ e; . eourt Voldgiftsret ; rtfer (or aubmit) a e€ue 
to . undezgi^e en Sag Voldglft, voldgiye en Sag. ar* 
Mtrator ['a^bltre^td] Voldgiflsmand ; Herre, (uind- 
sknenket) Henker c; . of o/wrages Dlspecher o. arbl- 
tratrlx [a-*brtreUrik8], arbiftrsM ['a^biirte] Voldglfts- 
kvinde c. 

arblaat ['a •bla'st] Annbraet, Laasbne o. 

arbor ['a**be] lat. Tro w; . mf ce LtystnB : Th%t§a. ar- 
tonal [a-*'b4'ri8lj Tne-, 8koT-, som lerer (el. flndei) 
p. Tneer, 1 Skove. arboneai [a-«'bA*riei] tmformlg; 
tmagtig; som yokser paa Tneer. arboreieeaee [a'«ba- 
'rcfldDs] Trnform, tmlignende Forgrenlng o, i KrystaUer. 
aiberaaeeat [a'*ba'resent] tnellgnende, som geme an- 
tager Lighed m. et Tne el. bliver tneagtlg. arberlevl- 
tiiY ['a-*bdrlkAltJe] Tnodyrknlog e. arborifom ['a-«be- 
rii&*m] tneformig. arberlsft ['a'^barfst] Tnegartner; 
Trskender e. arborliailoa [a-'befai'se^/en] Planteteg- 
ning, Levtegnlng c, paa Sten. arbeiiied ['a-«beralidl 
tmlignende. arftoar ['a'*bo] LoYbytte o, Lysthns n. 
artaMle ['a-«bABl] DTergtran. aibaMalar [a-*'bAS]OMl»] 
boskagtlg. ai%Mtlfe [r*'bAstiy] t bnsket, kratbevokset. 
aibate [*a*«bjn-t] Jordbmtne f»: ArfhUus. 

libatfcaet ('a •be^nit, ms ar'bA}>n9t] s. 

are [a'*k] Bue, CIrkelbue; F Buelampe e. Undert. f. 
arri^; forming the ^ of a dreie dannende en Clrkel- 
bne; . loMtp (light) Bnelampe (Bnelys). areade [a'»- 
'ke^d] Bnegang, Arkade; Hvcelying e; ^d med Boe- 
gaoge, hvnlTet. 

Areadei ['a'«k9di's] lat. pi Arkadiere; . cunbo begge 
to Arkadiere o: llge ekscentrlske begge to. Areadlaa 
[a->'ke>4)en] arkadisk; landlig, landlig-uikyldig: an . 
jfotUh f en Klodamajor, et FJog. Areadlaa a Ar- 
kadier e. 

areaaaa [a-*'ke<nem] Arkannm, bemmellgt Mlddel, 
Lemniddel n. Ft arcana [-ne]. 

1. aroh [an/] Bue jc, HvabIy h; . and pSOar ftrMcB 
for Btarkt brandte Momten. 2. arch «< bue, bvselre; 
. his bade kramme Byggen opad; ikyde Byg; »ed 
bridge Boebro. 8. aroh «l bne (el. hvalve) sig. 

4. arahla-»Ul a ikalkagtig, *og8. skejeragtig; ^rke-; 
€m . [polisk, *8k0jeragtig] lad; an . [sksBlmsk, skalk- 
agUg] look; an . rogue en Meaterskalm. 

arckMleglc(al) rA'»klo'lAd8ik(l)] arknologtak; . 
mmeeum, ogs. Oldaamling e, arekaelogy [a^kl'Alddsi] 
Arkseologl, Oldkyndlghed c. arehale [a'«'keUk] ar- 
kaisUsk, arkaXserende, forsBldet. is. om Ord. arehaltH 
{'a-^keiixm] Arkaisme e, foraeldet Ord el. Udtryk n. 

arekaagel ['a^k'e^ndsdl] ^Srkeengel; ^ Kvan, oga. 
*AiigeIlka, *Kyann«rod, (Kyann)]<>l o: ArchangeUca, 
Arekaagel [a^'ke^ndsel] Arkangel(Bk) n. 

areklMthop ['a^tT'biJep] iBrkebiskop; .bitheprie 
i&rkebispedamma; .battnas ['a'^t/bAtris] STsevende Bue- 
kontrefort; .deaeoa Arkidiakon, iErkedegn o; ..deacoary 
Arkidlakonat; «dteeeaa JCrkeattft; .daeal erkehertagelig; 
.dackMt JBrkehertuginde ; .daehy ^rkehertugdamme; 
^■ke iErkebertug; the ArAduke Stephen .Srkehertug 
Bte&Q; .dakedoH iBrkehertagdamme ; .enemy AxYe- 
Qende, *AnreAende. 

anker ['an/a] Bueskytte, *Buc8kytter c. arehereaa 
'**Mdrte] kTlndeUg Bueskytte, 'Bueskytterske c. arekery ['a'«^arl] Bueskydning e ; . hat Amasonehat; . 
meeting Bueskydningsmade n. 

Arehea ['a*nfls] ; - Court, Court of . Oyerkonsisto- 
rinm n, everste gcjstlige Bet. 

aiehe|typal ['a^kltalpal, a'«'ketipal] oprindelig, origi- 
nal; .type ['a'»kitaip] Menster ft, Original; Normal e, 
Menstereksemplar n, af Maal, Ment, Vsagt; .typical 
[a*ki'tiplkl] se ^typalt 

arehi* [a-*ki], i ems.; .ater [a'«ki'eita] liylaBge, farste 
Liymedlkus; Stadsfyslkufl e; .diacoaal [a'^kidai'&kenal] 
arkidiakonal ; .episcopacy [a'^kii'piskapasi] serkeblskop* 
pelig VsBrdighed ; .episeopal [-6'piskepal] lerkebiskop- 
pelig. 

arehll ['an/il, 'a 'kill LakmuspUnte, Orseille o. 

ardiimaadilte [a'ki'miindrait] Arkimandrit, Oyer- 
abbed e, i den greeske Klrke. 

Arehimedcaa [a'^ki'midjan] a: . screw ArUmedes* 
Skrue. Aichimedcf [a •ki'ml'diz] ; . sorsfr, se Archi- 
medean f 

archipelago [a-'kl'pelagott] Arklpelag, Arkipel, 0bay n; 
the Arehipeiago Arkipelagus n. 

anhitsct ['a'kitekt] Arkitekt, Bygmester o; the ^ of 
hie own fortunee sin egen Lykkes Smed. architsetife 
[•a'kitektiv] Bygnings-, brugt (el. bragelig) t. Bygnlng, 
til BygnlngBbrug. arBUIectoaic [a-*kitek'tAnik] a arkl- 
tektoniak, Bygnings-; a phU Arkitektonik, Anoidnlngs- 
liere. Systematik c; .a Bygningskunst, Arkitektonik e. 
arehitectars [a'»ki'tekt/a] Arkitektur. Bygningskunst o; 
miUta/ry . Betestningskunst ; waeol . Skibsbsrgnings- 
kunst c. 

archlirave ['a •kltieiy] arch Arkitray, nederste Del af 
Gesims ; Gerikt o /. moulding, .d dreetingj, 

archival ['a^kiyal] Arkiv-, arkival. arcMve-keeper 
['a'kaiv ki'pa] Arkiyar e. archlTCs ['a'^kaiys; 'a'«kiyz] 
pi Arkiy; Arkiy n, Arkiysager pi, Arkiyalier pi ; lodged 
among the . nedlagt i Arkiyet. aiehlrlst ['a'kivist] 
Arkiyar e. 

Archkeasim [? a'^tf'kenzim] tysk-polske Jader [Aeh' 
kenanmj. 

arehly ['a-n/U] ad skselmsk, skalkagtig. arahaess 
SksBlmeri n. Sknlmskhed, Skalkagtighed o. 

archoa [*a'*kdn] aniiq Arkont o. 

archway ['a'n/we*J (hysBlvet) Port o, Portrum n. 
archwiae i'a'niwais] ad som (eL i Form af) en Bue el. 
HvfBlving. 

Ardie ['a'^sait] s. 

are-laaip ['a'«klAmp] Bnelampe. 

area C'a'*ko«] nUn Stykmessing ekn [impure braeej. 

aretallOB [a'^k'te^/an] path egl Foiansyring; For- 
stoppelse 0. 

Arctle ['a'ktik] arktisk. bi^noidisk, noidlig, Nord-; 
the . Ocean Nordishayet; . reupbernf •Aakerbesr: Rw 
bue arcticM; the . regione de nordlige (el. arktiske) 
Sgne, Arkteme pi, Hejnorden n. 

areahalist ['a'*kjubaliat] Armbrspst, Laasbne c. 

aidasslae [a-«da'si'n] Ardassin, Perlesiike o. 

Ardtohe [fir.] «: ^he . Ard^ohe ft. 

Ardea ['a-*dn] s. 

ardency ['a'*dnsi] Vaime, Fyrigbed, Inderlighed; Ivor; 
^ Lnvgeriighed e. 

Ardcaaea [a'*'den] pi: the . Ardenneme; the Forett 
of . Ardennerskoyen. 

ardeat ['a'«dnt] bnsndende, fyrig, yarm; iyrig; ^ 
luvgerrlg; . eseplorere iyrige Opdagere el. Opdagetoes- 
reJsende; this . wtiftd detie yarme Gemyt; ufith that . 
[bnendende] thirst for knon^edge; . spirits lldftilde 
Sjsele. yarme Oemytter; bidsende Drikke pi, Braendeyin. [c^] bote; [o"] so; [ai] J; [aa] o««t; (8) the; [p] th\n\ [/] she; [5] measure; [q)ftif«9; [a, d, e] osy. yaklende med(aj. ard 50 an ardoar ['a*«dd] Hede, Vanne; fig Hede; Vanne, Fyiig- 
bed, Inderligbed; Iver, Ivilgbed; (bnendende) Lyst e; 
martial . KrigidyBt e. krigenk Sind m ; hit ^ in [Iver 
for] the cause; the . of the 9tm*a rays SolBtraalernes 
Bnenden, Bolbranden, den brsndende Sol; in the - of 
convereaiioH i Talens Hede \ in the ^ of hie teal [1 Bin 
store Iver» 1 tin brsendende NIdkSBrbed] he promised 
more than he was <Me to perform; he purettee tAudy 
with ., med Llv og Lyst. 

ardaoBs ['a'^^jues] a brat, stejl, bej poei ; svnr, be- 
SYserllg, vanskclig; an ^ poet, ta^ ardaeasly ad med 
(stort) Beiver, med (stor) Vaoskellgbed. ardaoasaess 
Besvferlighed, Vanskelighed e. 

1. are [a'*, e; foran Vokal ar, (9)r] v: we (you, they) 
[id- a», wla; Ju- a-», Jua, Joe, j&<»; Ce* a**, Stea] - vl 
(. . .) er, bst yi (. . .) ere. Af to he; we ^ praiaed vi 
blive roste, vi roses. 

2. art [a •] t Are, Ar c w 100 Kvadratmeter. 

area ['fe'«rla] (afgreenset, indbegDet) Plan n, (plan) 
Flade; (Indbegnet, bebygget) Tomt; (senket) Qaards- 
plads c; Fladeindhold, Rumindbold, Areal; path bart 
(el. skaldet) Sted w, f Maane c, i Hovedet; path Haar- 
iUd n; the ^ of St, Paul's; ..draia turch Luftlag n. 
areal ['e'rial] a Flade, Plan-. are»4aeak Gaards* 
pladstyr. 

areca ['ftrlkd] ^ Arekapalme, Betelnedpalme e: Areca 
catechu. 

areek [a'rlk] ad dampende, rygende. 

areaa [a'ri'ne] egl Sand o & n; sandet Plads; Arena, 
Kampplads c; path Nyregrus n. areaaeeoas [ari'ne>/as] a 
Sand-, sandet, sandsgtlg; smoldrende; . quarts Kyrt\s- 
sand c A n. artaarloas [ftrt'oBe •rlas] sandet, sandig. 
areaatioa med Sandbad m. areaose [&ri'nous] sandet, 
sandig. 

artola [e'ri'ola] Rand, Ring c, omkring Brystvorte, 
omkrlng Kopper Ac. PI areolce [-li]. 

areoneter [ee «ri'Amita] Araeometer n. 

areepaglte [aii'&pagait, dsait] Areopaglt c, Medlem 
af Areopagus Areopagas [Ari'Apagas] s: the . antiq 
Areopagus n, Hc^esteret c. i Athen; fig Areopag m, 
hej Domstol c. 

Arezxo [it.; a''retsou] Arezzo n. 

1. argal ['a^gal] Argol, Argal c, raa Vinsten. 

2. argal ['a •galj cj. En Fordrejelse af ergo (altaia), 
f. Eks. i Hamlet V. 1. 

argall ['a'gali] zoo Argalifaar n : Ovis ammon. 

argaad ['a'^gdnd] argandsk Lampe c [ArgandlampJ. 

Argeaa [a-«'dsi'dn] som berer til Argo el. Arken. 

argeat ['a'«dsant] s her Selvfarve c, bTidt n; a Belv-, 
selvbvid. argeatal [a^'dsental] Salv-, selvlignende, 
seWboldig. argeaUa ['a-'dsant&n] Argentan, NysaWw. 
argeaiie [a'*'dsentlk] a, se (Mrgentall argeatiferoas 
[a'^dsan'tifaras] selv-ferende, -boldig. 

Argeatlaa [a-*dsan'Uina] Argentina it. 

Argeatlae [a-*dsan'tain] argentinsk, the . reptMie, 

argliy ['a'*gifai] vi p rsesonnere, snakke; vt prov 
betyde [argue]; don't you •/ ikke rsBsonnere! . with 
him snakke f. bam. Ogs. argufy. 

argil ['a •dgil] Pibeler, Potiemagerler n. arglllaeeoas 
[a'»d8i'le>;as] leret. argllllfBroas [a-*dsi'llfara0] staerkt 
lerboldlg. argllllte ['a'dsllalt] Lerskifer e Sc n. 

Argtfe ['a'*gaiy, 'a-*dsaiy] argivisk, grsesk. 

argol I'a •gal], se 1. argalt tarret Meg m, *t0rket (el. 
terret) Meg c, som Brssndsel. 

argol-bargol ['a 'gol 'ba'«gal] «• se mnndbugges, bldea. 

argon ['a'«ganj Argon, lultformigt Gmndstof, opdaget 
1894 af de engelske Kemlkere Raylelgb or Ramsay. Argoaaat ['a'«gonA't] Argonavt e, en af Jasons Fsller 
ombord p. Argo. argoaaata [a-"go'nAta] soo Navtil c. Argo- 
aaatie [a-«go'n4'tik] a: the ^ estpedition Argooavtertoget. 

ArgOBBe(s) [a'*'gAn(z)] s: the ^ hUls Argonne n. 

argosy ['a**gosi] git k poet kostelig ladet Snekke c, 
rigtladet Skib n ; the Argosy, Tltel p. et Tldsskrifl 

argae ['a'*gju] vi argumentere, bruge Argumenter; 
rsesonnere; dispntere; they .d [nesonnerede som saa.l 
that . . .; I can't pretend to - with you, argae vt af- 
handle, dxefte; /mt procedere [en Sag a cose]; vise, 
beviae, tyde paa; overbevise, overtale v. Grande; • th« 
case or point, ogs. drefte Sagen, afbandle den Sag; 
not to know me •« yoursdves [viser, at I selv ere] 
unknown. The lowest of your throng. Milton, Paradise 
Lost; . away bortprocedere, procedere vtek; • a 
man into [(ved Grande) bibringe en Mand] a different 
opinion; . them out of [cved Forauftgrande) bringe 
dem Ita] their determination, argaer ['a^gjua] Bevis* 
f0rer, Argumentator; Disputant, Polemiker c. argafy 
['a-«8jufU] V, se argifyl argameat ['a^gJMmant] Argu- 
ment, Bevis m, (Bevis)grand ; Begrundelse, Udvikling, 
Argumentation c, Rsesonncment n; Dreftelse, Diskus^iou; 
Disput, Ordstiid; jt«r Procedure ; 1 Bog Ac: IndboId«an- 
givelse e, Udtog; <ut Argument n; pretty strong .s temme- 
lig stierke (el. kraftfge) Argumenter; the ^ from design 
en Argumentation ud fra (at der forellgger) en Plan, ud 
trtL det planmressige ; much . [mango Argumenter] lias 
been advanced to show that . ..; the ^ [Procedureuj in 
this case was continued in support of...; pursue the 
. fortssette Diskussionen ; he fimdy resisted ., ogs. 
ban var utilgtengelig for (Mod)grande; nothing was to 
he gained hy ., ved (Fornufl)grunde ; too weak to 
engage in ., til at optage nogen Diskussioii el. Argu- 
mentation Ac ; for the scike of . for EksempletH SkyUi, 
som et (blot) Tankeeksperiment; in the course of his . 
under bans (. . . sin) Argumentation Ac; in the heal 
of ^ i Disputens Hede. argaaieatatlOB [a-«gjuman- 
'te'/an] Begrundelse, Bevisferelse, Udvikling, Argii- 
mentation c, Raesonnement h; this manner of .. ar> 
gaHeaUtlre [a^u'mentativ] som viser, som beviacr 
el. tyder paa [en uendellg Visdom of infinite fvisdont]; 
demonstrerende, docerendc; disputerelysteu; this ^ €uL- 
dress, og^. dette vel motivoitnle Foredrag; aw - writer. 

Argas {'aogas] myth Argus c; possess the eyes of . 
have Argusejne; Richelieu is an ^, bar Argusejoe; 
..eyed med (el. som bar) Argusejne; the . rigilaHce 
of his father Fadereus Argu$0jtie pi, 

argnte [a-^gju t] skarp, skarpsindlg. 

Argyle [a •'gail, 'a-gail] s. 

arhaa, arhat hind stor Aand c [mahatma], 

aria ['aria] / Arie, Melodi e. 

Ariaa ['« «ri8n] ariansk ; s Arianer c. 

arid ['arid] ter, udterret, fortorret v*og8. fortorket). 
*ogs. tarlsendt. aridity [a'rlditi], aridaess Terhed c. 

Arltl [•» •rid] Ariel. 

aries ['ie*riiz] antiq Aries, Stormbuk, Visddere; the 
Aries ast Vedderen, Aries e; Nulpunktn afVaedderen» 
Tegn ^f lie first point of Aries]. Gen. Arietis. 

arietta [a ri'eta], ariette [ari'et] J^ lllle (Mlden) Aj^e,. 
Ariette e. 

aright [a'ralt] git A poef, rettelig. rigtlgen. 

aril ['ilril], arillas [a'rilas] % Fredfekken, n^appe e 
[seed-coat], 

ArlOB [a'ralen] Arion c. 

ariose [ari'o»8] J^ arioso, sangmsesslg, melo<li0B» 
ierefkldende. 

arise [a'raiz] vi rejse (el. bfeve) sig, stige (op); la* i- n] ofv. laogo som 1 far, fad, fool; ['ba] Trykttayelfo; [E] bat; [A] faU; [A] bot; [Albtit; [alburt; [o]la2i4 Ari 51 aro op, om Solen; opstaa, fra de dede; optnede, fremtriede; 
m. upen. SnbJ. optUui, opkomme. 8e inquiry t the 
name aroee [opkoxn] up&n that oeeonon; . from fig 
ogB. »kriTe 6lg fra: thie .« from not eoneidering, kom- 
oer af, at man ikke betsenker . . . 

irlfttarrh ['tknsta'k] Aristark e; fig ogs. om en streng 
Kritiker el. Kunstdommer. 

ArlitMfi [Ari'staidi f] Aristldes e 

irifttocraey [ikri'stftkrael] Arittokrati n. arlttoerat 
>'rlstdkrttt, 'ftrlstokiftt] Aristokrat c. arlato«ratl« [ftri- 
gto'krftUk, erista'kifttik] aristokratiBk. 

iristoffltoa [ikristo'dgaltdn] e. 

Arfatofkaaea [lUi'stAfenl'c] Aristofanes e. Arlstophaaie 
ftrislo'ftntk] aristofanlsk. 

Arlttvtelian [ftristo'tiiJaD] aristotelisk; s Aristoteliker e. 
Arifltotle Iftrl'st&tl] Aristotelea c. 

ftrilkMABejr ['ar1)>miln8f] Aritmanti, Spaadom c af Tal. 
aritluDetie {9'ii)>mitlk] Aritmetik, Regneknnst; Regnlng; 
Re^ebog c. Sml. mental, the three R'a! arltliaietleal 
arit^'metlkl] aritmetitk; . taiie Kignetabel. arltlimet- 
Idaa [9'ri)>mi'tl/dD, ttri)>mi'ti;dn] Aritmetiker, Kegne- 
roe^ter c. aritlimoerary .ttri^'mAkrssI] Aritmokrati ft, 
Talvfelde n k e (*TAlv»Ide n), MaJoritetsTtelde n Ac; 
a mere hrute .. 

Iriaa ['ae •rla^ a'ralas] Arius c. 

Ark [a*k] hihJ: the . Arkeu; the . of the Covenant 
Pflgtens (*PAkteQ«) Ark. ark amr fFlod-, EIve)baad, 
(Torve)baad: sc Krfsse, *og8. BiDg(e; e; a meal-eirk. 

Arkaaaaa [a^'kftnsas, amr 'a '>kans& ] Arkansas n. 

Arkwrigkt ['a'kralt] a. 

arle [a'»l] vt ac fseate, give Feestepeuge; give Haand- 
penge. arl«« [a'«Iz] ac Feestepenge, *og8. Stedpenge; 
Haandpenge pi [..p«ony. EDg. eameet-moneyj. 

1. ana {a ^^m] a Vaaben; Vaaben n, Vaabenart e fan 
. of service]. Se arms! it is the rifling, sighting, and 
regulation of the > that makes a perfect match-rifle. 
(it. Whitney. Centnry Diet.; the cavalry . Kavalleri- 
vaal)enet, Kavallcriet. 

2. arM [a'*m] vt yebne; om Skib, om Magnet: 
armere; atyrke, beslaa, forstaerke; pansre; the employ- 
ment of ^ed force, af vfebnet (el. af den vffibnede) 
Magt; . the lead siette Talg p. Loddet; ^ed men be- 
vsebnede; the lea^e of .ed neutrality det vsebnede 
Xeytralitetsforbund ; . himself [vtebne slg] with 
patience. 

a ana vi ysBbne sig; gribe til Vaaben. 

4. ara [a'*m] a Arm ; ^ Xok [yard-arm]; fig ogs. 
Magt c; make a long . atrsekke Armen ud, for at naa 
nt; hold a thing (out) at Js length holde nt (nd 
fta ilg) 1 Ktlv (el strakt) Arm ; keep him (off) eU Js 
length holde ham i tilberlig Afstand, f holde ham tre 
skridt fra LWet; Edward had his sister on his ^ ved 
(*i) Armen; fly to [flyve i] his .a; throw himself into 
the .s of kaate alg i Armene paa . . . 

araada [a*'meide] Armada, (armeret) Flaade, 
Eakadre c. 

araadlUo [a-*ma'dllo"] coo Armadil c, Panserdyr, 
Bffiltedyr w: Euphractus. 

Araageddoa [a'*m»'gedD] a. 

Anaagh [a'^'ma] a. 

arataaeat ['a-^mamant] Kilgsmagt, Vsbning ; art Be- 
atykning, Armering, Monteriog e ; a land and naval . 
en Hsr og en Flaade (el. Eskadre); apparently of 
about the some . as ourseives. araiatoU [a-*m9to'li', 
-*to«U1 Armatolia pi, nygrseak Folkeyaebnlng. amatare 
[a'mac/a] Beviebning e, Vaaben pi, Rustning t; (Bjiel- 
kes, Magnets) Armatnr; (BJalkea) Foratarkning c. (hand ^ Oevser-Opaata, -Rakke, -Reol e; .ekalc 
LsBnestol ; .dwat Annaturklate, Geyterklate. 

Aniealaa [a'*'mi'iOdn] armenlak ; a Armenier e. 

anafftel ['anuftil] Faynftild, Byrde e, *Fange n. aiH-^ 
gaakel ^ Nokscdalng. 

Aralda [a'«'mi'da] myth Armlda c. 

armlger ['a nnldsej lat. Vaabendrager, Vasbner; senere : 
Vaabenakjoldbeerer c [esquire]. 

anaillet ['a«milet] t (UHe, *Udet) Armbaand n. 
Sml. armlet I 

aralag ['a-<*miQl Vsbning: ^ Armatur (el. Armering)- 
paa Lod, Lodtalg c /. o/ the lead]; .a gammelt Tov- 
vierk M ; Klieder pH hsangte t. Terrlng udenbords. 

Aralaiaa [a'*'miojan] armlniansk; a Arminianer c. 

anatailce ['a-^mistis] Vaaben-Hvile, -Stilatand e. 

aralass ['a-»ml^] yaabenles; armlea. 

armlet ['a •mldt] egl. liUe (*liden) Arm; (lille. *Uden)' 
Arm, Vigc, af Seen; (lille, *lldet) ^rmen; Armakinne 
e; Armbaand n [hraedet]. 

armorial [a-«'m&'ridl] Vaaben*; . hearings (or ensigns, 
insignia), signs . Vaaben-Billede, -Meerke, Skjold- 
mserke n. 

Anaorle [a'o'm&rik] armorikansk. Anaortcaa [a'*'m&- 
rikan] armorikansk; a Armorikaner e. 

armour ['a'me] Vaaben pi, Bevsebning; Rustning c, 
Hamisk, Panser; ^ Panser n; in complete ~ i fUld 
Rustning. araovr vt pansre, panserklsede ; ^bearer 

Vaabendrager c; — breaklag panaerbrydende ; elad 

panserkledt, panaret; a Pansersklb n, f Panser e. 
armourer ['a'^mara] Vaabensmed; Rustmestere. armour- 
plated pansret. armoury ['a'^mari] Rustkammern; her 
Vaabenliere; amr Vaabenfabrik c. 

armpit ['a'mpit] Armhule, Armhuling c. 

arma [a*«mz] pi Vaaben ; her Vaaben ; assume (or 
take up) . gribe t. Vaaben ; he in [staa under] . : rtae 
in [gribe til] .; he taken in . gribes m. Vaaben i 
Haand el. ihsende; heat to . slaa Alarm; eaU to . 
raabe (F *ogs. rope) i Qcvaer; a cry to « was given 
der raabtes i Gevaer; get to . trade under Vaaben, 
1 Qevmr ; be under [staa under] . ; get (or turn out) 
under . trsede under Vaaben, i Gevrer; be up in 
[staa under] . ; caM up in [kalde til] . ; the Sorhonne 
nxis up in ., var kommet (. . . kom) 1 Geveer. arny 
['a'"mlj Hier, Arm4; Landetat; fig Hserskare, Hmr e; he 
in [staa red] the .; the princes were with [laa ved] 

the « in Caledonia; eloth Militflerkleede ; eorpa 

Arm^korpa; ..ettlmatea Arm^budget, MllltaBrbndget ; 

llat Armeens Rulle c, Arm^ens Ruller pl\ Militier- 

kalender c; .^ofilear Landofficer, Officer i Landetaten; 
..aurgeoa Militserlsege; — worm Proceaaionslarve c, af 
Bomhyx proeessionea. 

araatto a, se annotto! 

Aniaut ['a'*naut, a'«'naut] egl. tapper Hand; Arnavt, 
albanesisk FJeeldbonde c. 

amee ['a'*ni] too Amibeffel e: Bubalus Ami. 

arnica ['a'nlka] ^ Nyaeblomst, Tobakauit, VolverleJ, 
*Solblom, 01kong c: Arnica montana. 

Arnold ['a**ndld] a. 

araot ['a'met] Jordned e, af Bunium hulboeastamum. 

Ani«tt ['a'*net] a. 

araotto a, se emnotto! 

ara*t [amt] «. Sammentr. af are not. 

araat ['a-niAt, -at] a, se amoti 

arolatl int, ae aroyntt 

aroma [e*ro"ma] Aroma, Duft, Bonqnet c; (Xie . [den 
Daft] of youih and freshness which . . . aroamtle [ftro- 
'miitik] aromatisk; . piUs Aandeplller, f nndert. lei] hate; [o-] ao; [al] /; [au] out; [C] the; [>] thin; [/] she; [z] I [q] BlM^i [a, d, a] OBv. vaUende med (o]. 

4» aro 52 arr *Mnndpiller; . vinegar Regeddlke, Vinaigre e. aroMftlle 
a aromatisk 8tof, Krydderi n. amatliatloa [aronme- 
tai'ze'/an] Krydren, Krydring o. aroaiatiM [o'ronme- 
taiz] vt krydre. 

arose [e'rooz] vi rejste aig, Ac. Af cirUe. 

aronad [o'raund] prtep k ad rundt (om), (ruDdt> om- 
kring, om ; I haven't been ., rundt omkriDg, bar ikke 
setmigom; take it all . [alt i alt, i det hele], there is 
quite a good deal of information in the book; aeveral 
of thoee . flere af de omstaaende. 

aroase [a'rauz] vt vsekke, opvsBkke; . [veekke] etupi- 
cions; « reflection vsekke t. Eftertanke. 

arow [a'roa] ad 1 Rad, 1 Rad og Reekke; the ameer 
turned to his nobles aU .. 

aroyat! [a'roint] ini, git & poet : . thee bort (med dig) 1 

arpeggio [a-«'pedso"] J" Arpeggio, Harpemaner e. 

arpeat ['a'^pent] ^ 8t. Hansurt, *Hu8l0g, Smarbuk c: 
Sedum tdephium. Ogs. ..weed. 

arqaebaiade [a 'kwibA'se^d] Arkebusadeyand, Saar* 
vand; Hageb0S8eskud n. arqaebase, ar^aebaia ['a ^kwl- 
bAs] Hagebesse c. arqaebatler [a'^kwlbA'gia] Hage- 
•kytte, *Hageskytter e. 

arrach ['ftrat/] ^ Hayemelde c: Atriplex hortensis 
[orach], 

arraek ['ftrdlk, d'r&k] Arrak, Arak c, Risbrsendevln n 

/rock/' 

arralga [d're^D] vt BtUle for Retten; anklage, aigte 
[for for], arralgameat Anklage, Beakyldnlng, Sigtelse o. 

arraage [9're>n(d>sl vt ordne, bringe (el. Isegge, UBtte, 
itiUe) i Orden, Iffigge tilrette; opstllle; indrette, foran- 
stalte, anangero; aflale; ^ arrangere, udsastte; . [for- 
anstalte, arrangere] a grand funeral; . the materials 
IsBgge Stoffet tllrette; it tpcw an ^d thing [et aftalt 
8pil] between them; troops ^dfor batUe Tropper opatil- 
lede t. Slag, i Slagorden; it was .d [det ordnedes laa* 
ledei, man ordnede sig eaaledee, det aftaltes] that . . . 
arraage vi ordne sig; ordne (el. indrette) sig; we muet 
. accordingtff, indrette os derefter; proceed there for 
the purpose of arrcmging abotU [f. at ordne sig (el. 
ordne det fornadne) med Heosyn til] the ma^^nery; 
for tomorrow the Com4die announces "Frou-Frou", as 
originally .d for, som tidligere bestemt ; . to Indrette 
(el. ordne) sig p. at . . . arraageaieBi [a're*n(d)8m8nt] 
Ordning, Anordning, Foranstaltning e. Arrangement w; 
Aftale; Overenskomst o, Forlfg; J" Arrangement, Ud- 
tog ft, Udssettelse c; temportury . midlertidig Ordulng; 
moke the .« ordne det fomedne ; / mcuie my .« ac- 
cordingly, Indrettede (el. ordnede) mfg derefter, der- 
paa; make .s for [feje Anstalt, trseffe Foranstaltnlnger, 
gore Forberedelser tU at] meeting the attack; make 
an . [ogs. ordne sig] with his creditors; deed of ., Is. 
Akkordforslag n; an ^ was come to [det kom t. en 
Ordning, t. et Forlig) by which . . . arraager Ordner, 
Anordner; Arrangar o. 

arraat ['ftrent] a beiygtet ; durkdreven, £rke-, Top- 
maals, topmaalt; . coward Arkekryster; . fool top- 
maalt Fsb; . ro^Me iErkeekaslm. 

arras ['Aras] egl Arrastapet; broderet Tapet n ; .^door 
Tapetder. 

array [a'rei] s Orden, Ordning; Slagorden, Fylklng; 
Dragt, Faaklirdning ; /Mr (Fortegnelse e over) Jury- 
mnnd pH; a gaXkmt . fylklng] of nobles and cavaliers; 
drawn up in battle . opetillede i Slagorden, lyikede 
t. Slag, array [e'rei] vt ordne; opstille, fyike; klasde; 
pryde ; « a jury opraabe Jurymaendene, ssstte Joryen; 
. themselves in d^ence of fyike sig (t. Vem) om, slaa 
Kreds (el. slutte Vagt) om. arrear [a'ria] Rest, Restance c, pi Restancer; .a of 
tcuoes Skatterestancer, resterende Skatter; be in • staa 
til Rest (m. Betalingen), *ogs. reste (f. Terminen kc)^; 
the business of the House was greatly in .«, laa meget 
tilbage el. tilagters; be in his .s^ staa i Restance t. 
bam ; he is six weeks in . to my proprietor, staar til 
Rest f. seks Uger hos min V»rt ; the rent has been so 
long in . Lejen bar staaet saa Isenge ubetalt; salaries 
become in . Qageme bliver ikke betalte ; he got nine 
months in .« with [kom tre FJerdingaar tilagters med, 
kom ... 1 Restanoe for] his rates; faU into . blive 
ubetalt. arrearage [a'riarids] Restancer pi. 

arrest [a'rest] vt standse; arrestere, standse, stoppe, 
ssBtte fast; Isegge Beslag (el. gere Arrest) paa; fieste, 
l»gge Beelag paa [bans Opmssrksombed his attention], 
tiltrsBkke sig [bans BUk his eyes] ; . the current of a 
river hiemme Flodena (*is. Elvens) Leb, stemme Floden 
(Elven). arrest [a'rest] Arrestation, Hseftelse, Fsengs- 
ling; Arrest o, Beslag n; ow . was laid [der blev lagt 
Beslag] on the cargo; mcike an « foretage en Arresta- 
tion; two ^s were made der foretoges to Arrestationer; 
be under • Tsere 1 Arrest, v»re Arrestant; pUtee him 
under (or put him under an) . sestte bam i (el. 
belsegge ham med) Arrest; he was threatened with > 
[m. Oeeldsarrest] by his tailor, arrester, arrester [a'reata] 
Arrestudferer; Arrestrekrirent c. 

arrlire^peasiie [fr.] Bagtanke c. 

arrii ['ilriB] arch Grad, Grat, Kant o; ..gatter Tag- 
rende, af TrsB ; -wise od diagonalt. 

arrlTal [a'ralvalj Ankomat, Fremkomst, Henkomat; 
mere Foraendelse, Forsynlng, F Sending o; ., platform 
Ankomstperron; /resfc .s [ny Forsyning, ny Tilferrsel] 
every week; hotd .s ankomne Retjsende; t^ecMH^r .a 
ankomne Dampsklbe; our . at the castle, at home, at 
the (railway) station, in EngUmd, in London, on the 
ground (spot, cruising station), vor Ankomst t. Slottet, 
▼or HJemkomst, vor Ankomst t. Stationen, t. England, 
p. Pladsen . . .; OMr . ett this conclusion (Opnaaelsen 
af) dette Resultat; Mr. F was the first ^, den farste som 
kom, den ferst ankomne; I am a fresh . in [nylig 
kommen til] South Africa; at (or on) my . yed mtn 
Ankomst : a 6ad look-out for later ^s, for senerekom- 
mende; on m, of the mail v. Poetens Ankomst [naar 
Poeten er kommet; da Posten var kommetj; on safe . 
of the goods ved Varemes lykkelige Fremkomst. Ar- 
rlye [a'raiv] vi ankomme, komme; komme item; komme 
tilstede [^ on the spot, on the scene]; expected to . 
mere hidventet ; reinforcements need be arriving [maa 
▼sere undervejs], or they will be too late; the doctor 
thottght himself »d, tsnkte ban var der (*?ar f^emme); 
.d there [ankommet dertil], he fortified three canspa; 
. at [ankomme til] the castle, London; opnaa, komme 
til [et Resultat a conclusion], opnaa, driye det til 
[saadan Fuldkommenbed such perfection] ; latitude »d 
at ^ paakommende Bredde; . in [Ul] Ens^and, a 
country, London; , on the ground komme (tilstede) 
p. TerrsBnet, *og8. komme til Feltet; bothguis.. on the 
scene [optrseder (p. Skuepladsen), kommer ind p. 
Scenen] armed with knives; . on the spot komme til 
Stedet; vsere p. Pletten. 

arrogaaee ['ftragans] Anmasselse, Arrogance o, Over- 
mod, Hovmod n. arrogaat ['ttragant] anmasaende, 
overmodig, hovmodig. arrogate ['ftrageitj vt anmasse 

» A person may be in arrear for the whole anweett 
of a debt; but arrears and arrearage imply thvU 
a part has been paid, Webster. [a- 1- ui osv. las ;e som 1 far, feel, fool; I'ba] Trykstavelse; [&] hat; [A j fall; [k] hot; [a] ht#t; [a ] htirt; [j»J inner; arr 53 art (el tiltage, tilrtve) Big; kreeve; . dominion over, ike 
rii^t of deciding dogmcUicaUy. Undert. • to himedf. 
•rrtffttloB (&io'gei/aD] AnmasseUe, Tiltagelse; For- 
drlDg c. Krav n [paa of] ; jur Adoption e. 

iiTOpe [d'ro"p] Sberryknler e. 

trrow ['ttro«] a Pll c; broad . bred Pii. Et p. forskel- 
lige Maader bragt Symbol. Bruges is. som del offent- 
liges Mterke p. Gods beslaglagt af Toldyiesenet ; green 
. ^ Hallike. *Rylk, Ryllik, 01kal e: AehiUea miOo- 

folium, arrow vi undert. skyde ipidst 1 Vejret; gran 

Suiting, ogs. *Trebagee : Trigloehin; ..grtca. 8e ^.roott 
.kMd Pilesplds, Plleod c; .ed ckaracter* Klleikrift e. 
■rrtwlet ['iirol«t] (lille, *Uden) Pil c. arrow-reot veat- 
indiak Salep e, Arrowmel, Filerodmel, amerikansk (el. 
indlansk) Stivelseinel n: Amylum arrow, arrowy 
['aio"i} a Pile-; pUdannet, spids; pilsnar. 

ftrroyo [e'roio^J amr Vandlob n, Aa, Bcek e. 

Arry ['Ari] vuly. Udtale af Harry ; lytUg Fyr af Lon- 
dons P0bel. Arryeio [Uri'i s] simpelt Londonnersprog n 
[Cockney]. Arryith ['&rlJ/] slmpel-gemytllg. 

ATM [a-»B] Bagdel, Bag; ^ Nakke e. 

ftiwaal {'a'*s8no]] Arsenal, Tojhns n. 

srteaiate [a^'sinjet] arseniksurt Salt n. arscalc 
'A'snik] Arson m, Arsenlk c. arseale [a'^'senik] a 
Arsen-, arsenikalsk. arsenikholdig. Ogs. arseaieal. 
•neaieate [a •'senike't] vt forbinde med Arsenik. ar- 
wsioas [a'^'sinjas] a, Kearsenieait araealorot [a-*'8en- 
jur^t] Arsenikmalm e; ^ of nidui Nikkelkis c. 

srtii ['a'*ais] Arsis e, i Metrlk : den stasrke Stayelse. 

srsoB ['a-*88n] Brandstlftelse, Ildspaaasettelse, Mord- 
brand e. 

1. ari [anj «: thou . du est. Af to he. 

2. art [an] • Kunst; Kunstfterdighed ; Forstillelse; 
Klegt, List e; the .a Kunst, Kunsten, de skonno Kunster 
[the fine .a/; the .a of rule, the . how to rule Kunsten 
At herUe; the .§ of painting cmd eetdpture Maler- og 
Billedbnggerknnsten ; thence the » of it det or (netop) 
Kunsten ; / tvoa (or had) no . nor part in it, havde 
ingensombelst (An)del deri; cultivate peaceful .a or 
the .a of peace dyrke (el. drive) fredelige (el. Fredens) 
Kunster el. Sysler, 0ve firedelige Idnetter; the EngHiah 
had the • to, var saa listige (el. var listige nok tilj at. 

Artagal(l) ['aHigdl] a: Sir ., en Holt i Sponsors 
Faery Queen, Irenes Bofrier. En Type paa Rot- 
faerdigbod. 

artnaliia [a nt'mlzid, -'misaj ^ Malurt c. 

Irtaaas ['a'timM] a Artemus e; . Ward, en Fore- 
riser [ehonmtan], meget klogtlg, meget amorikansk, 
meget fortengelig. Den angivelige Forf. af C. F. Brownes 
sasledes botitlede Afbandlinger. 

arterial [a-«'tiarle]l arteries, arterlel. arterlallsalloa 
a niarialal'sei/an] Artorialisation o. artoriallse [a-»'tid- 
rialaiz] vt arterlallsere, omdanne t. Arterieblod [aerate]. 
aitariology [a nieri'Aladsi] Arteriologi c. Lieren om 
Pnlsaareme. arterlotoaiy [a •tlari'Atomi] Arterlotomi c 
Palssarei Aabning; Pulsaaremes Anatomi]. artery 
I'a'tari] Arterlo. Pulsaare, *og8. Llvaare c. 

ArtcsiaB [a "'ti'san] artesisk; . umH, ogs. boret Brond. 

srtftal ['a-nitn)l kunstig, kunstterdig; klogtig, snu 
'*9la). 8ml. dodger I artiyilly ad is. med Klegt, 
kl0gtig. arifklMOS is. Klegt, Snuhed (*Slttbed) e. 

srthtlile [a •'>ritik] Ledo-, som angriber Ledemodeno; 
glgtagtig. 'ogs. gigtisk; gigtiiegende. arthritis [a •')>rai- 
tii] Ledbetsendelso; Oigt e. 

Aitkar [*ti*p9] Artnr c; Js, nml. dub, en af de aeldre 
Spillfklobber 1 London ; Js chase don vilde Hnr, den 
(el. Kong Valdomars) Yllde Jagt, *Aa8gsardsreien, et FJold y. Edin- 
Fjeldet udgravede Cynara aoo- Oskeroiden; .'a aeot Arturs Saede, 
burgb; Je round table bl. a. 24 i 
SsBder 1 Denbigb Amt i Wales. 

artiehoke ['a-ni^o"k] ^ Artlskok o 
lymus; . 6ottom Artiskok-Bund, -Stol o. 

artlole ['anikl] Led, Afknlt h, Del; Oonstand; Post c, 
Pbnkt n; gr Artikol; mere (Vaie)artikel, (l^sndols)- 
artlkel, Vare /. of merehaudiee] ; (Avls)artikel, (Blad)- 
opsats e, *undort. Opssst; al VsBsen n, Flgur, Ferpen- 
dikel c. Se genuine I .a is. Gonstando pi, Sager pi; 
Lasrebrey n, Laerekontrakt e; «|^ Hyrekontrakt c [»a of 
agreement]; .a for offices Kontorrekyisiter; .a for use 
Bnigsgenstando ; an ^ of dress et Klsedningsstykke, F 
*ogs. Kl8Bd(e8)plag; an .. of faith en Trosartikel; an .. 
of food et Fedemiddel, *ogs. et Fodoemno; pi ogs. 
Fedeyarer, Leynetsmidler; an . of furniture et Stykke 
Bohave; that's the ^ al det er Hoyedsagen, derpaa 
kommer det an ; what's the next .? mere bvad kan Jeg 
saa tjene Dem med? contribute two .a on [lerere to 
Indlfeg 1] the question; serve his .a honourably udstaa 
sin Laeretld m. .£re: sign .a onbo<»rd [tago Hyie paa] 
a ship; such as held it as an . of faith [de for byem 
det er en Trosartikel] thai . . .; dispose of her heart as 
an ^ of merchandise, som en (anden) Handelsyare; in 
the . of death in articulo mortis, paa Dedslcjet; be 
within seven months of the expiration o f his «a have 
7 Maaneder igen af sin Lteretld. artleir['a'»ti'kl] vt Is. 
ssette i Laere, bos to; an ^d clerk en Sagfororfuld- 
meegtig; an «d pupil en Elev paa Kontrakt^, Elev og 
Medbjaelper, *ogB. Lesredatter e. 

artloalar (a •'til^Mla] Lode- ; . disease, process, ar- 
tieolato [a*'UkjMl«t] a Led-, ledet; artikuleret, tydellg 
adskilt, klar, tydelig; the cissumption, » or tacit den 
ndtalte eller stiltionde Antagolse. artlealate [a «'tikjM- 
\bi] a Leddyr n. artlealate [a-*'tikjMleU] vi artikulere, 
udtale (Ordene) tydelig; tale tydelig; JLord C, melted 
to tears, could not .. but hdd his arms open to em- 
brace his son. artlealate [a •'tlKJwle^t] vt ledfisje, arti- 
kulere; artiknlore, tydelig udtale, ogs. fig, artlealately 
[-UtU] ad tydelig. arttealateaess [-Idtnte] Tydelighed c. 
artlealatloa [a-*tlkJM'lei/an] Ledfisjnlng, Leddannelse, 
Aitlkulatlon; (tydelig) Udtale c; . now became difficult 
det bley nu vanskellgt for bam Ac at tale tydoUg. 

artifleo ['anlfls] (kunstfaerdig) Indretning e; Kunst- 
stykke n. Kunst; List c, Kvustgrcb n. artlllear [a'*'ti- 
flsa] Kunstner, Haandvierker; Id H&andvierker c. artl- 
flelal [a'*ti'fl/al] kunstig; kunstlet; « manure kunstig 
Godning (*ogs. Gjedsel), Handelsgsdnlng ; . [flngerede] 
persons, arttfldallty [a nifin'Uiti] Kunstlgbed; KnnsUet- 
hed e, kunstlet Vaeaen n. artlllolally ad paa kunstig 
Maade, ad kunstig Vej. artlflolalaoss a. 

artillerist [a •'til(a)rl8t] Artillerist e. artillery [a'»'til- 
(a)rl] Artilleri n; ..maa Artillerist c; ..park Artilleri- 
park. 

artisan [a 'ti'sAn, 'anizan] Haandvaerker e. 

artist ['artist] Kunstner o. Tit is. om Malere; formed 
by the . hand of nature, af Naturens Kunstnerbaand; 
. Ufe Kunstnerliy(et). artiste [a'«'tist] Artist, Skuo- 
spillor*; virkelig Kunstner e i sit Fag. artlstie [a «'ti- 
stik] kunstnerisk, artlstisk; kunstmsBssIg. artist*llka 
kunstmaessig. artiess ['anl^] naturllg, ukunsUet; 
naiv; Jseyn, *og8. enkel; play the parts of . girls 

i Miss Sheurp was an articled pupil, Thack., 
Vanity Fair. Betyder der, at bun bavde fHt Opbold 
og Undervlsning mod sely at undervise i Fransk. 

* Saaledes is. i Avisreferater. [eJ; hate; [o»] so; [ail /; [au; ouX; [fi] the, [p] thlu; [/] she; [g] measure; [q] sIn^; >, a, e] osv. vaklende med [ol. am 54 asc spille Ing^DueroUer. artlenly ad is. naivt. artleu- 
■ess 8, bl. a. Nalvetct c. 

anim ['ffi^ram] $ Arom, dansk Ingeftor c: ilriMti 
m<icMla<iim [cuckoo pint]. 

Aroadel ['ilraDdal] s AraadrilaB [tiren'dl ]jan] arun- 
delsk; the > marbles de arundelske Marmortavler, 
Marmorkreniken, 1 Oxf. 

amadlaaeeoat [arAudi'ne*J<«] Rer-; nrllgnende. araa- 
dlaeoaa [ftrao'dinjesj rarbevokset. 

arapa [? a'rupa] a uden Form, i Teosofl. 

aratpaz [a'rAspeks], aratplee [a'rAspis] antiq Haruspeks 
c. araspiey [a'rAiplBi] HaraspicUme e. 

a,rj ['06 *rl, 'eri] cui is. amr nogensiade [8. airy]; 
tinee that day, have you seen « a sail on the sea? 

ArjSB ['sB'^rian; 'a'riau] arisk; s Arier c. 

arylMllBS {dri'btaas] antiq (Vin)flaske, (Via)8»k c. 

arjtaaold [ftri'tinoid] (ctHrtilcige) Tudbrusk, Pyramide 
brusk c. 

1. as [&a] : . in prcesenti. En af de fisrste Konjuga- 
Uonsregler 1 den latlnske Fonnlsere. Fuldst. : as in 
prcesenti perfectum format in avi. Neevnes tit som 
Eksempel p. en ganske elementaer Kegel. 

2. as [tts] s antiq k% c, en romersk Vfegt k, Ment. 

3. as [fts] myth As, Aas e; pi ceser, Aser, ifiser; 
Thor the As Asator. 

4. as ['ftz, aim. az] ctd llge saa; som; wehctvemany 
writers «. [llge saa] grecU as he; the barometer wcu . 
low . [stod belt nede paa] 41 degrees; . ecuUy lige 
saa let; we might . eatUy • not [vi kunde lige saa let] 
hoioe . . .; accompany him -. far . [felge ham til] the 
theatre; . mudt . to say som (om) ban kc vilde 
sige . . . : . sooM . saa snart som ; I may . •veS [llge 
saa godt; gerae] do it; it would he . well [det er berlst] 
to teU him so; I, . weU « you, am nn-ong Jeg bar 
Uret, saavelsom du. 

5. aa ['2Le, aim. az] qj sammenlignende : ligesom, 
som; samtidig: idet; kavsalt: idet, eftersom; 
forsikiende, i Ddraab: saasandt /a« sure as] ; grad- 
Tis tiltagende: eftersom, efterbaanden som [ac- 
cording as]; som om, som [as if, as though]; far from 
helping ecich, . became [som det semmede sig] good 
neighbours . .,; . it is som Sagerne nu staar; nu; alle- 
rede nn; . it was som Sagerne stod; da, nu; allerede 
da; • you were! {^ mldtad! the cajdain remained on 
deck cM night, . did [og ^et samme gjorde] most of 
the officers; when Harold comes again, . come he wiU, 
og ban ▼ i 1 komme, og ban kommer . . . ; IcUe . the 
hour was sent som det var [da det var sent; skent det 
yar sent] ; we esteem you highly . an individual, som 
Menneske; he died in 60i, leaving a name, • priest 
[som Pr»st], ruler, and writer, second to none of . . .; 
» we go [undervejs], ril let you into a secret; ravaging 
. he went baeijende bvor ban kom; a horse unfit for 
the road, . wanting [som manglende. saasom den 
manglede] an eye; . / have lifet « / live I . saasandt 
jeg lever! . / hope to be samedl saasandt Jeg baaber 
p. Saligbeden! they wUl improve. « [eftersom] they 
grow older; the Spirit paused a moment, • observing 
[som om den nuerkede] his condition; I remember it . 
it were b%U [som om det var] yetterdcty; Mr. Barnacle 
bent his head, . ic^ should say: [som om ban Tilde 
sige] ''/ do not deny that"; • it were to meet som for 
at mede . . .; - tl were, adverblalt elterstillet: ligesom, 
saa at sige. Med sporgende Pronomen eller 
Adverbium: - lM>tr hyorledes, bst ft/oe byorlunde; 
Digby did not faU (^ how could a lover negtedt?) to 
try . . . (og byorledes kunde ...?); cmd very likely Emily wcu jealous, . what mother is not, [og hvilkeu 
Moder er ikke det?] of those who . ..? I was content, 
. who wotUd not have been, og byem yilde ikke (haw) 
vaeret det? som enbver vilde va'ret; / didn't return 
the venison, . why should I? thi hvorfor skulde jeg 
det? I nogle prspositionale Forbb. : . [^l for 
med Hensyn til, bvad angaar, bvad det angaar, at. . 
he might look in at that cuidress . per advertisement, 
efter (el. Ifelge) Bckendtgerelsen; > [&z] to med Henf^yu 
til, bvad angaar; . to [paa] body and mind. 

6. as [az] Som. pron som, efter same, stich, as. p 
som almindeligt relativt pron; p for eg that; such . 
saadanne (el. de) som; . many •; . much .. 

7. as. Forkortet f. assigns. 

asadaleis f&sa'dAlsis] Beuzoi^ c. asafellda [asa'fvtida] 
Dyvelsdraek c. 

asbasttae [dz'bestin] asbestisk, urorbrseudelig. as- 
bestos, aabfstas [<lz'best&«, -tas] Asbest c. 

Asealoa ['ftskal&n, &ska'l&n] Askalon •»; publish U not 
in ./ bibl bebuder det ikke p. Oademe i Askalon ! fig 
fortsel det ikke p. Gader og Stneder! 

aacaris ['ftskarls] Askaride, Spolorm c. H asearide» 
[a'sk&rldiz]. 

aseead [a'send] vi stige 1 Vejret, gaa (el. stige) op el. 
tilvejrs, bseve sIg; entre. Sml. ^ to 'seend, send! . to 
heaven fare tilblmmels. aseaad vt bestige; . a hill, 
ladder, rampart, throne, tree, asceadaat [a'sendant} a 
(over Horisonten) opstigemle, opgaaende; fig oyerlegeu, 
oyervetjende, overmregUg. aseeadaat [a'sendant] s 
Herredamme n, Magt; Overmagt, (overvejende) lud- 
flydelse, Overlegeubed ; Ascendent, Sliegtning i op- 
stigcnde Lioje; a^rol Ascendant c, deu v. et Menneskes 
Kedsel opgaaende Del af Ekliptlkeu; snow and rain 
struggling for the ., ksempeude om Ovcrvsdgten, om 
Overtaget: my star is in the ., er i Opgaaende, i Op- 
gang, staar bejt, mine Udsigter lysner; be in the . 
vssre v. Magten, have Overvoegten, vsere den (el. det) 
overvejende. aseeadeaoj [a'sendansi] Ovcrlegenhed. 
(overvejende) Indflydelse. (Over)magt c. Overtax n. 
ascaadtble [a'sendlbl] bestiKelig. aseeasloa [a'senjan. 
Opstigning; Bestigning, Bestigelse c; Ascension Asccu- 
sion n, the Ascension Krlsti Himmelfart; . Day Kristi 
Himmelfartsdag. ascent [a'scut] Opstigning, Opfart, 
Opgang, *ogs. Optur; Opgang, VeJ op; Bakke, Hejcle; 
Stignlng, HflBldning c. H»Id n. Se lineal! a steep . en 
atejl Bakke, *ogs. en Brtekke; the road hcu an ^ of 
[Stigning paa, Stlguing af] five degrees; a hUl said to 
be two miles of ,, io Mil op ad (*op for) Bakke. 

aieeitala [Asa'tein] vt bringe paa det rene, forvisse 
sig om, skaiTe sig at vide, bestemme, fastslaa, komme 
efler, konstatere; it is an «ed fact, sikkert nok, ganske 
sikkert; to . the fad for at forvlsse mig berom, for at 
komme p. det rene hermed. aseertalaable [iLB8'tein<»br 
bestemmelig, som lader sig bestemme el. fkstslaa J^e. 
aseartalBBeat [Aso'te'nmant] Bringen paa det rene; 
Bestemmelse, . Fastslaaen, Fastslaaelse, KonstaterioR c; 
the verification and . of these accounts. 

aseetic [d'setikj asketisk ; . theology Asketik, Opbyg- 
gelaealssre e. aseetle [d^'setik] Asket; Eneboer c. aaeetl* 
eliM [tf 'setisiam] Askese, Verdensforaagelse c. 

Aaehani ['iakam] t Ascbam c. aackaai ap Skab w, 
Kiste, Kasse e, til Buer, Pile og andre Rekvlslter v. 
Baeskydnlng. 

aselaas ['mianz] pi Askil, skyggelese. 

asetdiaa [a'sidijanj, aaeldiaaa [a'sidjam] aoo Sepung:, 
Sekede e PI aaeldla [a'sidja]. 

awll ['il/iai] pi AskU. skyggelese. [a* 1- n] osy. laoge aom 1 far, feel, fool; ['ba] TrykaUyelae; [A] bat; [& ] faU; [l\ hot; [a] bMt; [a] btirt; [a] inner; asc 65 asp MciiM [d'satti's] path UDderllrsvattersot c. 

•Mimi««t [&8i'ti/aB] a, se ad$eiUii<m»! 

AmoI ['ftskdt] •: . Heath Askot Hede (*Mo), v. Wlnd- 
fOT. Med et V«ddel0b 1 Maj Maaned. 

•wribafc1« [o'Bkraibebl] som kan tilBkiives, som er at 
tilskrlve, tilregDelig ; a failure largely [f. en stor Del] 
. to. .. ascribe [e'skraib] vt: ^to benfere tf 1, tllskrive, 
tllrefrne. aiicriptloa [a'skrlplan] Tilakrivelse, Tilregnelse, 
Tille^gelse e; hi* haibiiudl . to them of [det at ban 
rtidfg tilliegger dem, bans stadige Udstyrelse af dem 
nie(l a eaintly freedom from ali the jMMwons of ordi- 
nary polUieai humamty; the . of huM%an peuHons to 
thf Supreme Being det at tillsegge det hejeste VaMen 
roenneskeUge Lidenskaber ; en Udflndelse (el. Op* 
dagel«e) af menneskelige Lidenskaber bos det bejeste 
Vaesen. 

■arripUUons [ftakrip'ti/ds] llyegen. Sml. adaeriptt 

swptle [d'septik] uforraadnellg, asepttsk. 

swxaal {a'8C^U9l] a kahsles. 

AKflll [•ttzgll] a. 

aih >/] ^ Ask o: Fraadmu; Asketrie w. ash [ft/] 
Aske e. I aim. a»he»; Hgar ., hone - Cigarsske . . .; a 
white buiky . ie left; light grey or . lyse- eller aske- 
fnas ; of an ^ colour askefarvet ; the absence of . and 
tama. 

sftkaacd [d'/^'md] skamftild; be ., og8. skamme sig; he 
ttat 8o . about fskamfuld over] it; I am . [jeg skam- 
mer mig for] to beg; they ought to be . of themselves 
de hiirde (el. maatte) skamme sig (noget); and hope 
maketh not . MM men Haabet besksemmer Ikke. 

Afthaatce [ft/an'ti-, a'Jftnti*] Asbantler c; a ashantlsk. 

A«hb7 ['ft/bl] s. Ashby-de-la-Zoach r-deld'zu/]. 

anhicat f askefarvet Kat; eolovred askefarvet. aske- 

graa. 

aiikea I'ft/dn] Aske-, Asketrses, af Asketrae. asbsa 
fajaii] Aske-: askegraa; his face was .; he turned an 
. colour; his face turned an ^ grey (or white). 

askrry ['ft/dri] Askehol n; Potaskefabrlk c. ashes 
"aflzj fl Aske o; lie among [1] the .; the hotise lies 
(ligger^ in .; lay in (or reduce to) « liegge I Aske; 
. fo .. dust to dust! af Jord er da kommen, t. Jord 
ekal du blive! Ashlepattle ['ft/lp&U] sc Askepot t, for- 
fiomt Bam n. 

Aahkeaasia [ftjkl'nftzim] pi tysk-polske Jeder. Mods. 
Sephardim, 

ash-keys ^ Askens Frugtstand e (culver-keysj. 

ashlar ['ftjld] Kvadersten; KvadertStens)mur ; Mur c 
med Kvaderblenderlng. ashlariag ['ft/lariq] arch korte 
opretKtaaende Btcendere, mellem Onlv og BJselkelag i 
LoOavKrelse, bvorved ondgmas de spidse Vinkler. 
ashler s, se ashlar! 

lnhaioleaa [ftj'moaljan, ft/mo'll-en] ashmoleansk; the . 
Jf«M«Mm, 1 Oxford. 

aihore [9'J&'*] ctd ^ Hand; . and afloat lland og tilses; 
be . vaere lland; staa p. Land, p. Grund; go . gaa 
Hand; komme p. Grund; run her . sejle Skuden Hand, 
laudstette Skuden. 

Sihipaa AskeskufTe; ..pll dmp AskeGrav e, -Hul n. 
Ash-Wfdacadaj Askeonsdag. ash-weed Skvalderkaal e: 
.Xgopodium podagraria. ashy ['ttfl] Aske-; askestreet; 
..pal* *sk* graa, i Anslgtet. 

Asia ['e^/aj Asia, Aslen n; . Minor [*maiue] Lille- 
aalen. Aaletle [ei/l'hUk. eid'fttlk] aslatisk; s Asiat(er) e. 
MtotldsM [el>/i'&tislsm] Aslatlsme, Efterllgnlng e af 
aslaUskSkik. 

•bM# [e'sald] ad tOtide, UI Slden; paa hver Side t 
/on eaeh sidej; gron . vokse sk»vt; take him ^, af* sides, tilslde: that is totally . from the purpose, ligger 
ganske udenfor Sagen, *og8. p. Slden af Sperg-smaalet; 
some one backed me against another man for fifty 
pound .: Jacob Faithful VU. aside s abides Kepllk c. 

aslalae ['ftslnaln] iEsel-, eeselagtig. 

ask [ask] ^ vt bede, bede om; bede, Indbyde; sparge, 
sparge om; krseve, fordre, forlange. Se dlmst . alms, 
his consent bedo om Almisse. om bans Samtykke; 
•voMld it be -.ing too much of him [var det for meget 
forlangt] to beg . . .?; your opinion is not .ed man 
sperger Ikke om Deres Mening; / have st to ^ you jeg 
bar noget at bede dig om, eu Ben t. dig; nfhtU makes 
you . that? hvad bringer Dem t. at sperge om det? 
. . . sperge saaledes? p hvorledes (el. bvordan) det? 
what sum did you . him? bvilken Sum (el. bvad) 
forlangte De af bam? . his way, ogs. sperge sig 
frem; they were .ed (in church) der lystes f. dem, *f 
de faldt ned fira Pnekestolen ; . her to dance engagere 
hende; . him to dine bede bam t. Middag; we have 
been .«d to publish [ogs. efter Anmodnlng ofTentligger 
vl] the foUowing correspondence; - him for it (for 
news) bede bam derom (sperge bam om nyt); ^tt* 
much do you • [hvad forlanger De] for this book? . 
st of him bede ham om noget; fordre noget af bam. 
auk vi sperge [efter after; for; om about, after]\ 
bede [om for]\ do they . for [sperger man efter] 
pcissports? he would - for no forgiveness from Harry 
ban vilde ikke bede Henri k om Tilglvelse; we .ed for 
the light to be covered, bad om at Lyset maatte bllve 
tildakket. 

askaace [d'ska'ns. e'sk&ns] ad til Slden; skrevt; paa 
skens; eye him . skfeve t. bam, skotte hen (o1. skele) 
t. ham; loolc . cd skasve til, skotte hen (el. skeic) til; 
eye (or view) », look ~, at fig ttb skaevt til. 

asker ['aska] Sperger; bedende c; too Vandfirben n: 
Triton [water newtj. 

askew [a'skju*] ad sksevt, *ogs. paaskakke. 

asking [asklQ] Beden; Spergen; Lysning c, til JEgte- 
skab; have it for the . fita det, blot man beder 
(derom); you may have cmything for the ., ogs. ... alt 
hvad du (blot) peger paa; the bonus are published 
between N N and N N. This is the second time of . 
der lyses til .Sgteskab anden Gang for . . . og . . . 

aslant [a'sla'nt] od paaskens, paaskraa, *ogs. paa Sned. 

asleep [a'sllp] ad i Sevne; sovende; be . at sove; a 
man who^s *, does no ham% den der sover, synder 
ikke; catch him . is. overrumple bam; drop (orfaU) . 
falde i Sevn, *og». sovne (paa); go fast ^ falde 1 dyb 
Sevn; something that win put me ^, sound .. som Jeg 
kan sove af, sove trygt el. godt af. 

asleps [e'sloBp] ad beldende, skraanende. 

aap [a'sp, ftsp] eoo Glftsnog e: Coluber haje. asp 
[a'sp, ftsp] if Bsevreasp, JEsp, *Asp, Bsp, Osp : Populus 
tremuia; Selvpoppel e: P. aXba. 

aapartgas [a'spftrages] ^ Asparges e. aspartate 
[a'spa'tet] cliem aspargessurt Salt n. aspartle [e'spa**- 
tlk] a Asparges-; . add. 

aspeet ['ftspekt; \ poet ft'spekt] Aspekt, Udseende, 
Aasyn; ast Aspekt n\ Bellggenhed, Retning c; his 
piteous • [Udseende] might have moved even Tod; 
their . [Bellggenhed] being mostly towards the South 
...; the • of the garden was ahnost due [ogs. Haven 
laa nassten stik imod, ret 1] south-west; consider the 
matter under new .s. Mnder three .a, fra nye Syns- 
pnnkter, fra tre forskelUge Slder. 

> oafced udt. ofle [ast]. (e(] bote; [0-1 so; [al] /; [an] owt; [8] the; [)>] thin; [/] afce; [s] measure; [q] si«0: [a, ex. e] osv. vaklende med [a]. asp 56 ass Mpea ['a-spoD, 'ftspoDJ a .£spe-, *A8pe-, Espe-, Ospe-; 
8 iBsp, *A8p, Esp, Osp c [cup]; tremhle like an ., som 
et JEspe\0Y, *8om et Aspelev. 

Mper C&spd] a: apiritua • gr Spiritaa aspcr c. asptr 
f'ltspa] Aaper c, en tyrkisk Meet, ca. 4 0re. 

asperyery [a'spa'dsori] Asparges-Bed, -Anlsg n. 

aaperglll ['ftspedsil], aaperfflUiM [aspe'dsilam] Vle- 
vandskost c. 

aiperifollate [&spari'fo''lj6tl, atparifolloit [-'foaljas] ^ 
rubladet. aaparitj [a'speriti] Ruhed, Ujfevnhed; (is. 
Stemmens, Sindets) Haardhed, Barskhed c; the ocdiv- 
itiee <md aaperitiee of duty Pllgtens stcjle og kmidrede 
Veje. 

aapemoas [a'spa'mas] ^ frelea. 

asperse [a'spas] vt aUenke; bekUkke, bagyadske, sveerte. 
asp«nar Bagvadskerc. aspenloa [a'spa/an] Bagradskelse 
c. aBpenoiiam [ttspa'sftriam] Vlevands-Kar h; -Kost c. 
aipenory [a'spa'sari] bagvadskende. 

aapbalt ['&8fiUt, &8'fftU] Asfalt c; vt asfkltere; .ed feU 
Aifaltfilt. atphaltle [ftfl'mUik] asftltiak. aspkalt-paper 
Tagpap c A n. aapkaltvm [fts'flUtom] Asfalt c. 

aapkodel ['ftsfodel] ^ Asfodel: Atphodelua ramoeue; 
Pinselilje c: N(»rci$s%u poetict*a. 

aspkyetio [&s'flkiik] sklnded; aiiU liwng, alth(mgh m 
an ~ condition, aipkyzla [fts'fiksja] Sklnded c. as- 
pkyzlated [tts'fiksieilid] sklnded. aspkyxy Sklnded c. 

1. atple ['&8pik] koo Olftsnog o [eupj. 

2. aspic kf bredbladel Lavendel c: Lavandula epica. 
S. aspie ['ftspik] Oel<te c: ^ of egga iEg 1 Qel^e o. 1. 
Asplaall ['&spln&i, 'Hspinal] s. 

"* Aspinwall ['ftspinw&l] a. 

aspirant [a'spalrant; 'Kspirant] Kandidat, Aspirant c. 
aspirate ['ttsplxe't] vt gr aspirere, udtale med h-Lyd. 
aspirate ['llspLr^t] a Asplrata c ; Asplrationstegn m, Bplrl- 
tuR asper; h-Lyd c. aspirate a aspiieret; h », the ^ h. 
asplrailoa [iUpi'reiJan] Pust n; gr Aspiration; jig Attiaa, 
HIgen, Tragten c, XMi pi \ .s ogs. Strseben e. aspire 
[a'spala] vi hige, tragte [efter a/], stile; stlge, stile; aba 
stlle bejt ; a peraon like myadf had better vwt . stile 
hejt, Ysere feigerrig; he .d no higher ban stilede (el. 
bans Hlgen gik) ikke hejere; . after [tragte efter] 
hidden knowledge; I have .d at great thinga, tiagtet 
efter store Ting, stilet bejt; . to [aspirere til] a oronm, 
asplrlag a bigende; opadstrasbende ; eergerrig, bejt- 
stilende; . pump Sugepumpe. 

asp-tree a, se aapl 

asqnlat [e'skwlnt] ad skelende, sksevt. 

isqalth ['ftskwi)>] a. 

ass [as, fts] ^sel m : Equua aainua; fig JEael c, Fs n; 
Ja milk ^Eselmielk. 

assagai ['ftsagai] AssegaJ e, (sydafHkansk) Kastespyd n. 

assail [a'seU] vt angribe, anfalde; . [bestorme] with 
queationa. assailable angribelig, som kan augribes. 
assailant Angriber c. 

Assam ['ftsdm] Assam n. Assamese [^Iso'mi'z] assame- 
Bisk; a Assameser c; AssamesLsk n. 

assapanlc [Asa'pHnik] Assapan a Sciuropterua volu- 
cella, en Art Flyve-Egern (*FIyve-£kom). 

assassin [a'sllsin] (Snig)moTd«r c. assassinate [a'sftsineH] 
vt (8DiK)iuyi^e- assassination [asasi'uei/an](8nlg)mordn. 

assault [8'E&(-;lt] vt angribe, anfalde; jur overfalde 
[^ and baiter], assanlt vi: ^ on jur overfalde. 
assault [d'8A(-)U] a Angreb, Anfald; ^ Stormangreb », 
Storm; jur Realinjurle c, Overfald m; om • with intent 
to kill ogs. forsegt Mord, et Mordforseg; the . heul been 
given three timea [tre Stormangreb var foretagne] in 
one night; make an ^ on gere et Angreb paa; fig ogs. gere Indgreb i; ccury by - tage m. Storm, storme. 
assaulter Angriber; Fomsermer, Overfalder, *ogs. Over- 
flddsraand e. 

assay [a'se<] a Preve, Probering; Juttering c. assay 
[a'sei] vt preve, probere. assayer Prob^rmester, Vurd^r* 
mester, (Ment)guardein o [» to the mint], assay] maaterf 
se aaaayer! ..pleee Prevestykke. 

assegai a, se aaaagai I 

assemblage [a'semblidg] Samling, af Ting; Forsamling 
c, af Personer. assemble [a'sembl] vt samle; samle, 
forsamle; sammenkalde. Mscmble vi (for)eamle8, (for)- 
samle sig; sammentrsede ; the Parliament h<u again 
^d, er Igen traadt sammen. assembly [a'sembli] For^ 
samling e, Selskab; is. Balselskab », Assemblte e; ^ 
Samlingssignal, Signal n til Opstilllng /« caU]; the • 
beata det trommer (el. der trommes) t. Opstilllng; 
..call Samlingssignal, Signal n til Opstilllng; ..rooms 
Bal-, Festivitets-, Sodetetslokale n. 

assent [(S'sent] Samtykke, Blfald n; the royal • 
(kongellg, Kongens) Sanktiou o; paaa the roycU » faa 
(el. opnaa) kongellg Sanktion; I nodded my head in . 
jeg nikkede samtykkende, t. Samtykke ; a murmur of 
« en Bifkldsmumlen ; with one . enstemmlg. asaeat 
[di'sent] vi: . to samtykke 1, bifalde. assenter sam- 
tykkende c. 

assert [a'sat] vt bsBvde, paastaa; hsevde, forsvare, 
tage 1 Forsvar; • [btevde, forsvare, geie gseldende] 
our righta; . him from forsvare bam mod el. overfor; 
« himadf gere sig gieldende; hunger .ed iiadf, [gjorde 
sig gseldende] b%d there waa nothing to eat. assorter 
Hsevder, Forsvarer c. assertion [a'sa/an] Paastand; 
Hffivdelse c, Forsvar n\ it ia abig .^ to make [ogs. det 
er meget (*og8. sterkt) sagt] but . . . assertive [a'sativ] 
paastaaelig; selvbevidst, suffisant. assertlveness [-n6s] 
selvbevidst Vsesen n, Sufi&sance c. 

assess [a'ses] vt paalasgge Skat, *ogs. skatlngge, skatte- 
Isegge, ligue 1 (el. iligne) Skat, F llgne; .. the dametgea 
bestemme Brstatningssummen ; .,ed taoDea direkte Skat; 
the ^ed value Skattetaksten ; . him at 401 ligne bam 
i 40 Funds Skat, assessable [a'sesabl] skatbar. aaaeaa- 
ment [a'sesmantj Beskatning; (Skatto)ligning; Udlig- 
nlng c; . [Bestemmelse] of the damagea; . committee 
LIgnlngskommission c. assessor [a'seso] Assessor, Bl- 
sidder; Ligningsmand e [^ of taocea]; Valgvidne n. 

assete ['tts^ts] jur (Bos) Masse c; . owd d^ts or 
liaJbiUtiea (Boots) Aktiva og Passiva p2, Indgseld og 
Udgffild e. 

asseverate [a'sevore^t] vt (bestemt) foraikre, (hejtldelis) 
bekrsefte. asseveration [a'seva're'/on] Forsikring, Be- 
kneftelse c; make a aol^n « forslkre hejtidellg. 

asslbllate [o*sibileH] vt gr assibllere, give Hvislelyd; 
thot, an ^d form of acot. 

auldnlty [ftsi'djn iU] Vedholdenbed, (stadig) Flid, 
(ufortreden) DrifUgbed c; pi Opmoerksomheder, Ga- 
lantcrler. assiduous [a'sidjaas] vedboldeude; flitUg;; 
ufortreden; an . freqt*enter of [en flittig Gsest i] the 
readingroom. assiduousness a, se aaaiduity! 

asslento [Osi'ento"] Overenskomst angaaende For- 
syniog m. Negerslaver; is. den spanske Forpagtnings- 
(*Forpaktning8)kontrakt c om Slavers Indfersel t. Ame- 
rika; Negerhandelsselskab n. 

assign [a'sain] vt anvise; bestemme; v»]ge, *og8. op* 
nsevne; afbeende, overdrage; . new meaninga to oUi 
worda underlaegge gamle Ord nye Betydnlnger [affiacj; 
. mean motivea to Ma opponenta tillseggo sine Mod- 
standere lave Motiver [impute]; the veaada .ed for fa- 1* u] 08V. lange som i far, feel, fool; ['ba] Trykstavelse; [ft] bat; [A] fall; [&] hot; [a] hut; [o*] bMrt; [a] innor; ass 57 ast [adaete til] the txpedition; . taeh dan to the euper- 
iniendmee of henl«gge Opsynet m. hTert Parti til . . . 
anigvftkle angivelig, paaviseUg. anlgBaUoB [ttslg'ne*- 
/dnj AoTisDing; HenlfeggelM c; aftalt Hade, StSBVDe, 
sitsnieniade m; Afhsendelse, OverdngelBe o. tnlgaM 
ksi'ni] Faldmiegtig, Repreaentant ; (Bos) Bestyrer o. 
•MigBcr [a*8ain9] Anyiser e, kc. amigmwMmt [o'lain- 
mdDt] AnvisDlng; Henl»ggelie; BestemmelBe; AngiveLse; 
Orerdngelae e; OTerdragelflefldokument n [deed of »]; 
Konknn; UdiueTDelse e af Bestyrer, i Bo; he made an 
^ (4 hie off airs ban opgav sit Bo; . [Angivelae] of 
ftatoiM. aasigBor [ttsi'n&'*l Anviser Ac; Oveidrager c. 

sisiMilable [e'similablj aaslmilabel, *og8. IndoptageUg; 
is. omsettelig, fordejellg. awtBllate [e'slmile^t] «< aasi- 
milere; omasette, fordaje; vi aMimllere slg, lade slg Ind- 
opiage; ia. omssettes, fordejes. aaslMllatieB [eslmi'le*- 
j»d; AsstinUeilDg, Indoptagelae; Lighed; (8tof)oma»t- 
niDg, Fordejelse; Lighed, Ideotitet o. asalallatlTe 
d'dmJleitiv], asalailatory aasimileiende. 

Asstsl [iLs'sisi]; Frandeof .. 

assist [e'aistj ti hjselpe, biataa, gaa tllbaande, vssre 
bebjselpelig; bjaelpe paa; . hie memory (hie fviU) h jselpe 
p. bans Hukommelse (komme bana Vllje til HJiBlp); . 
kim in [bjtelpe ham, ysere bam bebjsslpelig med] doing 
it; . her off her horee (to a eofa) bjtelpe bende af 
Hesten (hen t. en Sofit). aaalat vi bjselpe til [ved in; 
med at in .my], yde Hjselp, gare ait [tilm]; . at 
Taere dlstede ved, biyaane; yere med til (*i, yed). 
assistaaee [a'aistans] HJelp, BIstand, f Aasiatance c; 
ire may he of eome . to him vl kau ysere ham t. mselp; 
run to the ^ of the marquie lie Markien t. HJsslp. 
atdstaai [a'aiatant] Medhjielper, Aaaiatent; Andenlaarer, 
I'Dderlaexer [» teacher]; Amanaenais /• eurgeonj; Syend, 
•Dlskemand /. in a ehop or at the counter, draper'e ./; 
Laborant c; . chief bl. a. Afdelingacbef, f. Eka. 1 Brand- 
Tfiesenet; . profeeeor Lektor, Uniyeraitetastlpendiat c; 
I kace no ^ bl. a. jeg bar ingen (til) Hjselp, f. Eka. i 
Batiken. 

aaalxe [d'aaix] a (af det offentlige (kataat) Prla. Takat e, 
is. for Bred /. of bread]; pi Aaaiaer p{, Aaaiaeret e, 
{Kreds)ting, (Better)tlng n; the bloody >a det blodige 
TiDg, 1685 i Dorcheater Under Overdommer Jeffireya; 
at erery .a paa hyert Ting, aaatse [a'aaiz] f vt asette 
Takst(en) paa; ndligne [aeeeee]. aaslMMeat t Efter- 
syn M, Kontrol, af Maal og Vsegt; (Bredtakatena) Sset- 
telse c. aaalacr f KontroUer e, af Maal og Vsegt. 
aaalsor [a'aaiza] t ^c Jurymand o. 

aaaodalile [a'8o"/abl] fSorenellg; omgsengelig, aelakabe- 
lig [aodaUe], aaaodate [d'so«Xieit] ift knytte til (el. til 
sJg)i optage, aom Fselle, aom Medlem; optage i sig; the 
inttreet .d with [aom knytter aig t.] the appearance of 
ike book; partidee of rock .d wUh [indbUndede i] the 
$ub8tance; it ie .d in my mind with det bringer mig 
altid t. at tsenke paa, det minder mig altld om . . . 
aaaoclate et alutte (F al^) s^g aammen, slutte aig til 
hinanden; . with fserdea sammen (el. aege Omgang) 
med, 80ge ain Omgang blandt, f holde til med. 
aaaeeiata a forenet, forbunden; medoptaget, aaaocieret; 
. judge Meddommer, Asseaaor e; foreign . members 
udenlandake (korresponderende) Medlemmer. aaaodate 
,^'sottJ1et] a Fselie, Kammerat, Omgangafflelle; jur Med- 
dommer, KoUega, Aaaeaaor /. judge]; mere Kompaguon, 
Medintereaaent; Deltoger c; hie - in guilt hana Med- 
skyldige. -aaioetaUoB [aaoa/i'e*/en] Forbindelae, For- 
ening; Forening o, Belakab i»; Id^forbindelae /. of ideaa]; 
pi oga. Brlndringer, Minder; the .a [Minder] ccdZad up 
^ the name: loedlitiee famot$e for their .s with WH- Uam Tea, kendte fra W. Telia Hiatorle; rich in (or 
charged with) .a minderig a. 

aaioil [a'aoil] vt t fHkende; theol tilaige Syndaforladelae, 
giye Aiteaning; leaeaf Band (*af Ban, afBannet); ia. IForb. 
whom Qod ./omtr. yelaignet ysare bana Mindel aaaoilyle 
[a'aoilji], aaaoilcle «(ae/Mr Mkende, fHflnde. SeosaoiZ/ 
Her er a en Miaforataaelae for det gamle Bogatay s  y- 

aaaoaaaea ['ttaanans] Aasonana e, Halyrlm n. aaaoaaat 
['ftaanent] aasonerende, halyrlmet. 

aaaoft [a'a&-n] ef aortere [eoH]; mere aaaortere, for- 
ayne, m. fUdatsendigt Vareforvaadi en bestemt Genre; 
wetl .ed yel(ad)aorteret; ofs .ad cargo en Btykgodslad- 
ning. aaaort vi paaae, egne aig; paase aammen; . nith 
omgaaa (med). aaaortaieai [a'aAnmant] Sorterlnge; mere 
Aaaortiment w. 

aaiaage [a'awe^sl ^ lindre, mildne; berolige, dsempe. 
aataagemeal [a'aweklsmant] Llndring; Beroligelae, Dsem- 
pelae o. aaaaager Lindrer; Deemper e. 

•aaame [a*a(j)u'm] vt overtage [et (el. alt) Embede 
of/2oe]; antage, paatage aig [en Mine an air; en Sktk- 
kelae a form]; paatage aig [Fromheda Maake a matk 
of piety] \ fomdsatte, antage; tiltage aig; forpligte aig 
til [undertake]. Se aggreaaivel . a coat ankegge en 
Frakke; afltekteret A joc: tage en Frakke paa [put 
on a coat]; . [oyertage, tiltraede] the government; with 
an air of •d indifference m. en paataget Itgegyldig 
Mine; om .d [antaget] name; (ueuming thcU foradaat 
(el. naar man antager) at ... ; . foo much to himsdf 
have for beje Tanker om aig aely, ysere anmaaaende el. 
indbildak. aaaame vi ysere anmaaaende el. indbildak. 
aaaamlag anmaaaende, oyermodig, pretentiaa, indbildak. 
aaaaapait [a'aAmait] jur Lafte n; maJIce an .. aaaamp- 
tlott [a'sAm/an] Overtagelae; Anlseggelae, af en Dragt 
[adoption]; Antagelae, Fonidaeetning; Anmaaaelae, Ind- 
bildakhed [presumption]; Hlmmelfkrt, ia. Jomfru Marlie; 
(Marise) Himmelfartadag; theat OpCsttelae. Frematllling e 
(af en BoUe) ; we are writing on the [under den For- 
ndssBtning, yl gaar ud fiu] that . . . aaaamptiT* [e'sAm- 
tly] antagelig; antaget, foradaat. 

aaaaimaee [a'/uarena] Tllaikrlng, Forsikring; Foryia- 
nlng, Fortnsatning; Sikkerhed, Selytlllid, Saffiaanoe; 
mere Foraikring, Aaaorance o. aaaare [a'/ue; a'M'*] vt 
foraikre, tilaikre; love; mere foialkre, aaanrere; he .d 
[foraikiede] me thcU . . .; but who ia to ^ us [men hvem 
aikrer oa, F hvem bar glvet oa Brev paa] that ...? I 
solemnly «d her to [fbrslkrede bende om] the contrary; 
we may fed or rest .d [vsere forviaaede om, vaere aikre 
paa] that ...; . himsdf of [aikre aig] obedience, aa- 
■aredly {a'/uaridii] ad aikkerlig, aikkert. aaaaree 
[a/aa'ri ] Foralkret, Foraikrlngatager c. aaaarer [a'/uara] 
Aaaurander e. 

Aiayrla [a'aiila] Aaayrlen m. Aaayrlaa [a'airian] aaayriflk; 
a Aaayrerc; Aaayriak n. 

AaUrte [d'ate 'U] myth Aatarte o. 

a-ataypeak [a'ate>pi-k] ad ^ atag(a)via. 

aater ['ttata, aata] ^ Aater, F Asters e. aateriated 
[it'BtlarleiUd] atjemedannet, atraale-. aatarlak ['ftsiariak] 
Aateriak, Stjeme e, i Bogtryk Ac; .a oga. p tor hysterics; 
lying in screeching .a now down the MS. TVeaffeord 
Hot I 192 T. aateriam ['ftatarizm] Ulle (•iiden) Stjeme- 
klynge e; tre Sljemer, i Bogtryk Ac. 

aatera [a'ata'n] od ^ agterad; drop [aakke] .; he 
fdl . fig det glk tilagtera m. ham; be ^ of the redeon- 
ing vaere agterad f. Beatikket. 

aaieroM ['ttataroid] ast Aateroide c. 

aslkaala [IU)>i'naia], aatheay ['fta)>ini] path Asteni, 
Svsekkelae e. >»; hate; [o»] ao; [ai] J; [au] oMt; [6] the; [p] thin; [I] she; [5] meaaure; [q] sing; [a, d, e] oav. vaklende med [a]. ast 58 ath Mtliaa t'ttsma] path Astma, Trangbrystighed e. Mth- 
iBAtle [&s'mfttlk] astmatlsk, traDgbrystig; a Astmatiker e. 

astir [e'sto] ad I Beyeegelse, oppe, paaBenene; early 
aa H tvoBf the tatvn twu .. 

Astley ['&stHl Astley e, bl. a. Grundlfeggeren af en Clr- 
kus (med Folketeater) i I^ndoo, Aatley'a. Nu Scmger'a. 
Astley*Cooprr : Sir ., en engelsk Kirurg, bekcndt f. sit 
Yld og sit frie Sprog. 

astonled [a'st&uid] part lamdaaet, nedselslagen. 

antonlsk [a'stAniJ] vt forbavse, sselte 1 Forbavselse; > 
hia weak mind gU forbavse ham (den svage Sjsel). En 
i sin Tfd atnaende Sp0g; literdUff to • hia aon'a weak 
mind, i Dickens' Chriatmaa Car.: fordi denne Tale- 
maade passer bogstavelig p. Hamlet; Brcmd looked at 
him, .ed; he ,ed at (. . , to find) vipre forbavset over 
(ved at finde) . . . ; I am »ed €tt you De forbavser mig, 
g0r mig formelig forbavset. astoaithlBgly ad forbav- 
seude ; i en forbavsende Grad. attonlsliaieBt [d'st&nlj- 
mant] Forbavselse c; looked at her in . saa forbavset 
p. hende; in great . bejlig forbavset; to the no amdU > 
of til ikke ringe Forbavselse for . . . 

Astor ['ttsta] a\ bl. a. WiUiam ., on amerikansk Rlg- 
mand; . Hotel, et Htort Hotel 1 New York. 

Astoreth ['Astere)>] myth Astoreth, Astarte c. 

astoaad [a'staund] vi slaa med Forbavselse. 

astraddle [a'strftdl] ad sknevs, rldende. 

Asinea [a'stri a] ABtr»a (Gudinde og Stjerue); Aphra 
Behns Pseudonym. 

astragal ['ttstragal] arch Astragal, Rimdstav c. 

Astrakltaa [ttstra'k^n, -'ka n] Astrakan; Astrakanskind 
n, Barauke c [^ lamhtkin]; a Hack . cop. 

astral ['&stial] Astral-, Stjeme-, stjernellgnende; . 
lamp Aslrallampe. 

astray [o'stre'J ad paa Vildspor; go . gaa vild; komrae 
p. Vildspor, (undert.) vildre ; leo^ . fere vild, lede p. 
Vildspor. 

astrletion [e'strikjan] path Saromentrsekning ; For- 
Btoppelse; Underbindiug ; Blodstillen, v. snerpende 
Midler; sc Melletvang c [aocome, thirlagej. 

astride [a'straid] ad sknevs, ridende; . of or on 
skrsdvs over, ridende paa; Bacchua ^ on a barrel 
Bakkus p. Tenden. 

astrlage [d'strin(d)8] vt sammentrsekke, sammen- 
trykke; binde, forpligle. asiriageaey [a'8trln(d)sanBi] 
bindendc (el. sammensnerpeude, snerpende) Kraft, 
astringent [-ont] a & a astringerende, bindende, sam- 
menKuerpende, snerpende (Middel, Astringens n). 

astrolabe ['&stroleib] f o^ Astrolabium n. astrol- 
atry [d^'str&latri] Stjemedyrkelse c. ailrologer [d'str&- 
ladga] Astrolog, Stjernetyder c. aitrologleal [Ustro- 
'l&dsikl] astrologi9k. astrology [dl'str&ladsi] Astrologi c, 
Stjernetyderi n. astroaoMer [A'str&nemd] Astronom c. 
astroaoBtcal [iistro'u&mikl] astronomisk. aslroaoaiy 
[d'str&nami] A^tronomi o. 

astrat [a'strAt] ad spankende. 

Astariaa [d'st(j)uarl9n] a asturisk; a Astorier c. Asia* 
rias [(!ii'st(j)uarie8} : (the) « Asturieu n; the . [astnriske] 
monntaina. 

astute [a'stju't] a snu, *alu. aatnteaeas a. 

asnader [a'SAnda] ad isiykker, *f iignder; adakilt, 
fra hinanden, fn hvezaadre; treea growing, fvM aix 
feet ^, fra Jiivera&dfe; atctrt . fare fia hinanden;. take it 
. tage det fra hverandre. 

a^wlM [a'Bwim] ad avemmende, *paa Svam, til- 
svems; ae flydende, svemmende [afloat]; drive the 
horae .; atart .. 

aniwaoa [o'swun] ad beaylmet asylam [a'^ailom] Asyl, Fristed. Tilflugtssted m, Til- 
flugtc; Berneasyl (*Bameasyl) n, *Bamekrybbe/f»/aif< ./; 
Sindsaygeanstalt c [lunatic ./; . for the poor Fattig- 
hus ff ; . for the deaf and dumb Devstummeinstitut n, 
right of . Asylret, KvarterfHhed c. 

asyinmetry [a'slmitri] Aaymmetri, Mangel paa Sym- 
metrl; m€U Inkommensurabllitet e. asymptote ['aaim- 
tout] mat Asymptote c. asyndeton [a'sinditAnJ rhet 
Asyndeton m, Bindeordenes Bortfkld. 

at [ftt, aim ei] prcep ved; i; hos; paa; til. Se to 
aim, to arrive! come in . [ind ad, ind af] the door: 
. him again ! paa bam Igen ! . a little after [lidt overj 
foMT; . [ved] hia ttoceaaion, death; ready . [hos] ail 
bookaeUera and newa agenta; I am so frightened! 
What ., dear? ... for hvad . . .? - [mod] a compara- 
tively trifling aacrifUse; they are not dear . that 
(price) det er ikke dyrt, det er Ikke formeget forlangt 
(f. dem); Smith had aold him a vicioua horae, and a 
dry cow . that, og dertil en gold Ko. 

aUbal ['fttabftl, ILta'bttl] J" Atabal c, mavrisk Pavke. 

ataghan ['fttapiln] Yatagan c [yataghcm]. 

ataman ['&tam&n] Hetman, Kosakbevdtug c. 

a*tanto. Se a4atmtot 

atap [?] Palmel0v n (Is. af Nipa fruticana), soni 
Ttekningsmateriale; (Ta^)t?eknlng c, i de malayo*javan- 
ske Egne [atep]. 

atar ['jlta] RosenoUe e [attar], 

a-tannt(o) ra't&-nt(o")] ad ^ (\ildt rigget, m. alt oppe. 
1 (fUld) Pads. 

aUvIe [d't&vik] aUvislisk. aUvtsm [*&tavlzm] AUv 
isme 0. aUvistle [&ta'vlstik] atavistisk. 

ataxia [d'tftki>Ja], ataxy [a'tftksi] ptUh Ataksi, Uregel- 
meessighed c. 

ate [et, e<t] v splste ; spist. Af to eat. I part bedrc 
eaten. 

Ate ['e>tl] myth Ate, Hsevngudinde c. 

atep a, se atap! 

Athalla [<v']>eilja] Atalia o. Athanaae [a^^'^e}K] Ata- 
uasius e. Athaaaslan [ft)>d'ne'/an] atanasiansk [Beken- 
delse creed\ ; a Atanasianer e. Athaaaslas [ft)>a'nei/d8] 
Atanaslus c. 

atheism ['*:i))jtzm] Ate'isme, Gudsfomngtelse c. 
atheist ['eiMist] Atetetc. atheistic [ei))i'istik] ateistisk 

Athena, Athene [d')>i'U8, -ni] myth Atenee. atlieB»nni 
Jftl>i'ni'am] Ateneum n [ Atenetempel ; Lffiseaelskab; 
offentllg LsMesalJ; the AthenoBum, kritiak Ugeblad i 
London. Athenian [di')>i-njai)] ateniensisk; a Atenienser c. 
Athena ['ft)>inz] Aten n\ modem . det modeme (el. Nu- 
tidens) A. ; the modem ., om Byen Edinburgh ; the . 
of America or of the New World Boston n. 

Atherley ['it^ali. 'llSall] a. 

athlrst [a')>a-st] a torstig, *ogs. torst; . for battle 
terstende efter Kamp, kampterstende. 

athlete ['ll)>li-t] Atlet. Neeveksemper; Turner, Gymnast c; 
. of the faUh Trosbelt. Martyr e. athletic [ft)>'letik] 
atletisk; kfsmpesteerk; . ahoea Gymnastiksko, Turnsko. 
athletles Legemsovelser pi, Gymuastik e. 

Athol l'&t>aU Athol m; . broae or porridge 'Athol 
8uppe>, en Blandiug af Whisky, Honuing, Mselk. 

at-home [afhonm] a Modtagelses-Aflen, -Dag c. at- 
home(iah)neaa [at'ho"m(i/)nes] I^emlighed, Hyggeligr- 
hed, Hygge c. 

athwart [0')>w&'nj prcep tvsrsover; ^ nvasrs for; 
tvaars paa. Se forefoot! the yarda are laid $tSU more . 
the ahipfa length, et endnu mere opbraste; .ships 

tvflBrsklbe. [a i- u ] oar. lange aom 1 for, feel, fool; ['ba] Tiykstavelae: [&] hat; [4 ] fall; [A] hot; [a] bwt; [a] hwrt; [a] inner; ati 59 att atllt [9* tilt] ad pui Hseld; run . fare lea [paa 
at. Kith]. 

AtklM ['fttkinz] 8, se ThomoM! 

ItlaitMia [ittldD'tldn] a Atlas-; atlantisk, k»mpe- 
oiesi'ig; . akouiders Atlas»kuldre. atlaatct [dt'lttDti z] 
pi arch Atlanter, mandllge FIgurer, aom Stetter under 
Byi^uingsdele. Atlastie [(St'UUitlk] atlantisk, som herer 
t AtUoterhavet eller t. 0en Atlantis; fra Atlas stam- 
mende; the « Atlanterhavet, *ogs. p Atlanteren. 
IttaitldM [dit'l&ntidi z] pi: the ^ ast Atlamiderne, 
Plejademe og Uyaderne. Atlaatia [d^i'l&ntis] AtUutis n, 
en uhyre storO, der skulde have liggctudenforGlbral- 
tantnedet. Skal efter Teosofeme vsere den 4de Races 
Bolig atUa ['atlas] Atlas, *og«. KartverkM; Atlasfolio 
/- folio]; mere Atlas, Atlaak; anat Atlas(hvlrvel; o 
Itlas mjfth Atlas c; cUlasea is. Atlas^er, Atlanter. 

ataa ['AtmaJ Unlversalaand c, i Teo!*ofl. 

ataalofx [fSt'mAladsi] Atmologi, L«ren om Vaud- 
dampe. ataoMetar [iit'm&mlta] Fordampningsmaaler e. 
itaosphare ['Htmasfla] Atmosftere, Dunstkreds, Luft- 
kreds ; Lufl c, ogs. i Maleri ; the figure wants more . 
[Luft:, more perepective; hie - o/" life bans Llvsluft; 
tear is in the ^ der er Krig i Liiften. atniOBpherlo(al) 
(iitmas'rerik(I)] atmosfsrisk; . pressure Lnfttryk. 

atall [a't&l, 'fttAlj, atolloa [a't&lan] Atol c & n, Ring- 
rev M, Koral-0 c med Lagune 1 Hidten. 

atoai ['fttam] Atom, Stevgran; Gran n, Smule c; a 
man destitute of even an . (del ringeste Oran] of 
imagination; cruih (grind) to »s knuse i Atomer, slaa 
i tusinde Stumper og Stykker (male t. Atomer, f 
knuse i Mas); the f^ass wets shif>ered to .«, ogs. . . . gik 
1 tusiDde Stykker. atomle [a't&mik] Atom-; lillebitte, 
Miiiteliden, f arliden; atomistisk; . M>eight8 Atom- 
wegte, *Atomvegter. atomlst ['ittamist] Atomist, atomi- 
stisk Filoaof c. atOBlza ['Atemaiz] vt forvaiidle til 
Atomer. atomy ['&taml] Benrad o & n, Skelet n. 
Shakcip. 

atoae [a*to"D] tf bedc for, none. Ogs. . for. atova* 
■eat >'to"nmaut] (Ud)soning; theol Forsoniiig c; make 
. for <ud)sone. atoaer [a'toona] theoi Forleser c. 

atoale [a'tAnlk] a atonlsk [nedspeeudt, slap; gr ton- 
la^, ubetonet, svag]. atoale s Atonon, tonlost (el. ube- 
tonet) Ord; med nedstemmende Middel n. atoay 
{'ktoni] Nedspeendthed. Slaphed. Atoni e. 

atop [a'tipj ad ovenpaa; . of ovenpaa. 

atrabilarlaa [&tTabi']aB-«rian, eUre-] galdesyg, melan- 
koUk (Melankollker e). atraMlarions [>as], atrabiUar 
^-'bilja;. atraMllary [-'blliari], aUabllioai [-'biljas] galde- 
i^yg, melankolsk. 

atrial ['eUrial] horende til en Forbal eller Forgaard. 

atrip [a'trfp] cm2 ^ let; iftider Hejsniug; the anchor 
is ., er let, af Grunden; the topsails are . nu hejses 
Msrss^ene. 

atroelaaa [8'tro"/as] a&kyelig, frygteUg, f fael; most 
. ogs. bimmelraabende. atroeloaaacaa AAkyelighed c. 
atndty [a'tiisitlj Afskyelighed ; Gnunhed c; pi Af- 
skyeligheder. 

atrophied ['fttrofld] bentseret, indsvunden. atrophy 
['&trofl] Atrofl, Hen tiering, Indsvindlng; HeotSBretbed o. 

Itropei filtropAa] myth Atropos c. 

attach [a'l&tj] vt fasste^.. knytte (*knyte), bitade; jur 
arrest ere, bsfle, beslaglaegge; ftg vinde (f. sig, f. en 
Sag), knytte til aig kc; tlllsBgge; ^itby [fsaste det med] 
a tiring; my father ..et blame not to [legger Bkylden, 
ikke paa] the Pope, hut to ,..; become .ed to [blive 
aiual ved] the revenue department; the mystery .ed 
to my l^irth, the interest .ed to [som knytter (el. knyttede) sig til] the performance; he thus succeeded 
in .ing them to [vinde dem for, kuytte dem til] the 
cause; too great importance should not be .ed to it 
man ber ikke tillsegge det f. stor Vigtigtied ; man mi:a 
ikke begge formeget deri. attach vi knytte sig. vsere 
koyttet; the degradation which .e« to a blow; a deep 
interest .es [knytter sig] to this event; the importance 
which once ^ed to [som i sin Tld tlllagdesj them; a 
penalty .es to it der er sat Mulkt dcrfor; the privileges 
-.ing to [som tilkommer (*ogB. tilHgger)] this dass; no 
responsibility .es to fpaabvilcrj the occupant of the in- 
vaded premises, attachable [a'tat/abl] som kan faestcf* 
Ac ; arrestabel ; where the hiame was . to [Skyldeu , 
den var at tilskrive] the Board itself, attach^ [ft.; 
a'ta Jei] Attachd c attached [a't&i/t] knyttet: beugiven; 
it is a common enough belief that cats ore . to places 
only, kun holder af (el. knytter sig t.) Steder; become .., 
to faa . . . keer, *ogs bllve glad (el. kjeer) i. attach^shlp 
[a'UfeiJip] Attacbdpost c; the military . [I osten som 
Milltterattacb^j at Berlin, attachment [a'tftt/mant] 
KuytDing, Tilkuytning; Fastbsengcn; /7y Haengen [veil 
to]; Troskab; Hengivenhed, SympatI, Ksrlighed, Til- 
bejellgbed c, Sympatier pl\ Forblndelse c, Ffe.ste, 
Baand; Tilbaeug, Tilbeber n; Hseftelse, Beslaglieggelse 
c, Beslag n; an > [Forbindelse] between the phonograph 
and the window; teU him of his . [Tllbojeligbed, 
Folelser] for his daughter; • to liberty Frisind n, form 
an . tofatte Tllbejeligbed for, kaste sin Tilbejeligbed 
paa; she liod an . to him bun nsrede Tilbojeligbed 
(*og.s. inklineredo) f. bam. 

attack [a't&k] vt angribe, anfalde, kaste sig over; 
an taste; fig tage fat paa [Arbejdet the task]; el tage for 
sig af, gore Indhug paa. om Mad; be ^ed with [an- 
grebet af] dysentery, attack [a'tttk] Angreb, Anfald n 
pi ogs. Angrebsvffifker ; the .« of calumny, ors. onde 
Tungers Antastelser; rndke ready for an (the) . goru 
sig fterdig t. Angreb (t. at modtage Angrebet): lie wcu 
killed in [fkMt v.] the . on Lucknow; come on (rtuh, 
rush on) to the . rykke (styrtc) ttem t. Angreb. 

attain [a'te'n] vi: ^ to naa frem til; fig opoaa. at- 
tain vt naa, opnaa; naa, komme op imod, komme i 
Jeevnbejde med. attainability [ate'na'biliti] Opnaaellg- 
bed c. attainable [a'teinabl] opnaaellg. attainder 
[a'te'nda] Besmlttelse; Skamplet, *ogs. Skamflek; t 
borgerlig Dad, Vansere; FSsldelse e for balslos For- 
brydelse ; a biU of . en Lov givet f. Tilfieeldet, mod 
Personen: en Karrikatur af Rlgsretstiltale trnpcoch- 
ment. attainment [a'te^nmont] Opnaaelse c; Talent n, 
is. 1 pi. attaint [a'te>nt] vt besmitte ftaint] ; sastte en 
Skamplet (*ogi. Skamflek) paa; f bibringe borgerlig 
Dod. (vansere v. at) fselde f. halsles Forbrydelse. Sml. 
(bm of) attainder! atUInt [a'te^nt] s t Plet, Skamplet; 
Smltte; Besmlttelse c ftaint). attalntment, attalntnre 
[a'te^nt/e] t borgerlig Ded, Vansere c. 

attal ['Atl] Grus »; min •Berghalder pi. 

AttaUa [Uta'laia] Atalia c. 

attar ['&ta] Rosenolle c f^ of roses]. Aim. otto. 

attempt [a'tem(p)t vt forsego; foretage aig; tragte (el. 
strobe) efter; gore et Attentat paa; the biU wiU be ^ed 
[der vil blive gjort et Foneg m. Lovfonlaget] neaot 
session; • an escape, an excuse, a laugh, resistance 
foraage (paa) at unidvlge, at undakylde flig, at lo, at gere 
Modstand el. saette sig t. Modvaerge; . impossibilities 
foraage (p.) det umoUge; . a (his) life straebe En (ham) 
efter Llvet; . his (own) life forsege Selvmord, laegge 
Haand p. lig aelv; Pope .ed [forsegte sig i] the pathetic; 
a eoae of .ed suicide et Selvmordsforseg; • to sing or sing- {e'j bate; [o>] ao; [ai] 1; [au] OMt; [8] the; [p] thin; [J] she; [t] me««urd; [q] sing; [a, d, e] oev. vaklende med [a]. att 60 att ing forsflge (el. prove, f probere) at synge; tonrnge sJg i 
Sang, ftttenpt vi forsege, preve (paa); . on aperton^s 
life streebe (el. staa) En efter Livet. Attempt [o'tem(p)t] 
a For80g; fig Tilleb, *ogs. Ttlsprang; Attentat n [paa ham 
OH his life\i an ^ cU murder, on life, to MU or murder 
et Mordfoneg; on . at [et Tilleb til] mirth, cU a amile; 
an » <U conciliation et Fononingsforsog; et Msegllngs- 
fors0g; make an ^ on hia life gere et Attentat p. bam 
el. paa bans Liv, eftentnebe bans Llv, *og8. staa (el. 
stnebe) ham efter Livet; after an tmeueeeeeful . at [For- 
sag m.] the study of law; perish in [under] the .; the 
author of some dramatic »s, Forsgg ; on the siightest 
. of escape, ForsBg p. at undvige, Flugtforsag. 

attead [a'tend] vt ledsage, felge, Is. om at ledsage 
en Foresat; be^ene, opvarte, F *oga. stelle for; pleje; 
fig ledsage, felge med, felge af; bivaane, oyervtere, 
vare tllstede ved ; bare, f. Eks. en Professor [i, over 
for]; the ceremony was largdy ^ed, (kndt Sted under 
stor TUslutnlng; the dreumstances ^ing [de n»nnere 
OmstsBudigbeder ved] his death; . the ddnUes (school) 
felge Debatteme, overv»re Forhandllngeme (sege 
Skolen); . [ledsage; opyarte, betjene] the Emperor; he 
passed some time ^ing [tllbragte nogen Tid ved] the 
medical facuUies; . a funeral overvsere en Begravelse; 
yaere til (*i) Begrayelse ; . his funeral, ogs. felge bam t 
Graven; s%iecess did not . him ban bavde ikke Lykken 
med; -. OM imsalid, a patient pleje en syg ; ~ mtus bi- 
vaane Messen, git lyde Messe; she .ed [betjente] my 
ship as a bumboat woman; the theatre nxu weU .ed, 
var godt besegt; a hook .ed [ledsaget] by a map; was 
^ed [blev tilset], for lock-jaw, by a veterinary surgeon; 
» him to the door felge ham t. Deren, tilders; a book 
^ed with [ledsaget af] a map; cm enterprise .ed [for- 
bundet] with danger; the omtssioti was »ed with no 
[flk (el. havde) Ingen] disagreeable consequences; be 
.ed with success faa et heldigt Udfkld. attend vi yssre 
tllstede; tage sig af Sageu; ~ (wp^on ledsage; v»re tll- 
stede bos, veere tllstede 1 Ens Nsrhed, have Tjeoeste 
hos; mede (el. give Mede) for el. bos; . to give Agt 
paa, Isegge Mierke til; passe; here paa, lytte til; tage 
sig af; J had the boy .edto [lod Drengen (*Qutten) tllse] 
and examined; . to [ekspedere] a customer; ^ to his 
duty passe sin Tjeneste; the surgeons had more upon 
their hands than they could . to, end de kunde oyer- 
komme ; I wish you would . to the question, at De 
yilde here efter, hvad der sperges om; he was required 
to . upon [made for] the committee; . bdow [gaa ned 
om Lee] with the carpenter. 

attendance [a 'tendons] Tilstedeveerelse ; Tjeneste c; 
Mede n ; Opvartning ; Betjenlng o, Tjenerskab ; Felge; 
Beseg n, Frekveus c. Se to donee! the average . den 
gennemsnitllge Seguing el. Frekveus, det gennemsnit- 
11 ge Beseg; the • mhm not large Beseget yar ikke stort; 
der var ikke mange Folk, f. Eks. 1 Teatret; a larger 
. [Tilslutning] of the workmen af the locality; a select 
• et udsegt Pnblikum; (compulsory) « at school 
(tvungen) Skolegang; official duties, . on [Meder i] 
PaWfatM«fi^ called his father to town; a rd)uke for 
their late ^, fordi de Indfandt sig (el. kom) saa sent; 
in ., is. tjensthavende, tj^nstgerende, opyartende; the 
officer in . tjensthavende Olflcer Ac ; be in . is. vare 
tllstede; komme tllstede; find this officer in . 6nde . . . 
tllstede ; certifiecUe of > Flidsattest, ogs. *Frekyensattest; 
hours of » Skoletld; Kontortid c, Ac. 

attendant [a'tendent] medfelgende; ledsagende; tjenst- 
havende, tjenstgerende [bos upon] ; fig ledsagende; . 
on [tllstede hos] their Lord; btUtues and » [de dem ledsagende, de m. dem forbundne] butcheries; (he un- 
avoidable in<iccuraeies « on the execution, atteadast 
s Tllstedevarende ; Ledsager; Opvarter, Oppaasor, Op- 
yartende c; noget som felger med; medical .« ttlstede- 
ysrende Lssger; an ^ at (or on) a meeting en af Del- 
tageme 1 et Made, en v. et Made tilstedevsrende ; i» 
ddirium usually om . of» [falger Vildelse sesdvanlig- 
yls med] this disorder? 

attention [a'tenjan] Opmsrksomhed e; ^ RetstiUing, 
•Olvagt n. 8e orreaf, attrcict I attract (or dtreet, dr^) . 
to henlede Opmserksomheden (el. gare opnuerksom) paa; 
caU « to henlede Opmarksomheden paa: *ogs.frembolde; 
. is also caiUed to... ogs. tlUige brlnges ... 1 Erludring; 
ccUch (or excite) . vakke OpmsBrksombed ; f li«s dis- 
covery drew [henledede] upon him the » of . . .; fix » 
on £este Opmserksombeden ved; give . abs liegge 
Meerke, vsre opmssrksom, hare efter ; no • was given 
to the invention [Opflndelaen skankedes der ('akjenke- 
des) ingen Opmarksombedj until . . .; pay me (great) . 
vise mlg (megen) Opmarksomhed ; pay . to IsBgge 
Marke til; tage Hensyn til; drage Omsorg for; lagge 
sig efter, drive (el. lagge Vlnd) paa ; be pc^ying her 
[yise hende] . ; pay dose (or great) to . lagge neje 
Marke til, giye neje Agt paa; nor did he pay much . 
to dress heller Ikke sin Dragt skankede ban synderlig 
Opmarksomhed ; if he hcid paid but tderable . to [blot 
nogenlunde bavde passet] his business ...; the ncwy, 
too, received mudi> of Peter's . ogsaa Flaaden ofirede 
(el. skankede) Peter megen Opmarksomhed; sheep are 
receiving particular . der drives Isar (*paa) Faareavl; 
we receteed every [der vistes os al mullg] .; alie oon- 
tinued to receive her lover's .a, OpmsBrksomheder; 
show us every [al mnllg] «; the »s [den Opmarksom- 
hed] I had shown her; Edward now turned his . to 
[rettede sin Opmarksomhed paa] Scotland; the battcUion 
w<u (or stood drawn up) at ^, stod ret, *stod (opstlUet) 
1 Oivagt, stod opstlUet, hayde stUlet; stand to . *staa 
1 Givagt; *st111e sig 1 Oivagt, stille; be treated with every 
[al mullg] .; the vessel is filled up with every . fait 
muligt Hensyn] to comfort; ..signal Opmarksomheds- 
signal. 

attentive [e'tentiv] opmarksom [paa to], paapassellg. 
attentively ad opmarksomt. 

atteanant [a'tenjuant] a k s fortyndende (MIddel n). 
attenuate [a'tenjueU] vt fortjmde; flndele, pulverisere; 
fig Bvakke; the «d [svakkede] garrison were expeding 
to be rdnforced. attenuate vi fortyndes; formlndskes, 
blive mindre. attennatton [atenju'e^/an] Fortyndelse; 
Findeling, Pulveriserlng ; fig Svakkelse ; Afioaagring c. 

attest [a'test] vt bevidne, bekraCte; tage til Vidne; 
fig vidne om; an .ed [belSraftet] copy; the r%»ins of 
Palmyra . [yidner om] its andent magnificence. 
attestettOB [ftte'stei/en] Vidnesbyrd n; Bevidnelse; Un- 
deiskrlft c til Vitterlighed; in . [til Bevidnelse] of. 

Attic ['fttlk] a attisk; . salt attisk Salt. Attic s 
Atenienser c. attic ['fttik] arch Kvistetage. Kvlst c 
/• story] ; Kylstvserelse, Tagkammer n; 1 antlk Arkl- 
tektur: Attika, Attike e. SmI. basement! queer in 
the . d ikke rlgtig 1 Overetagen. atticism ['&tisizm] 
Attlcisme c. attlclse ['ILtisais] v bringe i Samklang 
med attisk (Sprog)brug; bruge Atticismer. 

attire [a'taia] d klade, Ifare; pryde; .d in [ogs. 
ifart] a white robe, attlrs [a'taia] a Klaedning, Drairt c, 
*ogs. Antrak n; pi Hjortebom, Takker; a mem in 
female .. 

attitude ['atltju-d] SUlling, Holdnlng; f Poatyr, 
Posltur, Attitude c: fig Stilling. Holdnlng c; preserve [a- 1' u'] osv. laoge som 1 far, fed. Ibol; ['ba] Trykstavelse; [&] hat; [&] fall; [&] hot; [a] hut; [a] hMrt; [a] inner; att 61 aug a firm ^, en ftMt Holdning; an ^ ef mttreaty en 
bedende SUUiDg; hi* ^ to [dtilliog Ul. SUndpnnkt til] 
fidUm; strike (or take) an ., put himedf into (or 
in am) . f siette lig 1 Positur; standing in an . 
[siaaende i Podtur, poeerendej at hie writing table. 
tttitadlBtae [Ati'^adlnalf] «• indtage en teatmUk Btfl- 
Ung el. teatrmlske StlllinRer, poeere; gere slg til, gere 
8lg vigtig. F vlgte dg, •gjare sig tU. gjero ilg Tigtig. 

attle ['fttlj Gnu n; min Berghalder jp2 [attal]. 

Attoney [e'ta-ni] Foldmngtlg; f A (mnt Sagferer e 
[toUeUor]; letter (or power, warrant) of • Fuldmagt c; 
..gcBfiral Regerlngsadvokat; amr Ju^iitsminister c. 
ttlanMyihlp FuldmngtlgsUlllng; t & omr Sagfffrer- 
stilling e. 

attraet [e'tiikt] vt tiltnekke; fig ogs. lokke: Ultale. 
6e attention! . [tatnekke slg. tildrage sig] attention; 
his attention fOM ^edby... ogs. han blev opnuerksom 
paa . . .; her eara were .ed by [hendes 0ren opfangede] 
a notae; .ed [tUtrnkne, lokkede did] hy the hope of 
phtnder; . my attention away [bortdrage min Op- 
nuerkaomhed] from my booke. attraetabtllty [atiftkte- 
'biliti] ETne til at Ultmkkes, *og8. TUtnekkelighed e. 
attncCaUe [a'tr&ktabl] tiltnekkelig; udsat for Tiltnek- 
niog. attnellea [e'tittk/an] TUtnekning: TiUneknings- 
kraA; fig TUtnekningskraft, dzagende Magt, Dragelie e; 
tkeat Kasseatykke, F Tnskplaater n; heanty is a 
powerftd », ever en msBgUg TiltnBkning; feel an . 
towards fole sig tUtrnkket af (el. dzaget til), fble en 
l>fmgel8e til ; mnsie has no • [Tiltrasknlngl for him. 
atlraettre [e*trilkav] tUtnskkende (Middel, TnBkmiddel 
M); this made them mutually ^, bevirkede, at de felte 
sig tUtnikne af hinanden. allnellTelf ad paa en til- 
tnekkende Maade. atftractlYencia Tiltneknlngskraft o. 
attnkent ['litzebent] a (til)tnBkkende; s noget tUtnek- 
kende; med TnBkmiddel n. 

attriketable [a'tilbjatebl] som kan tillasggea (el. tU- 
skrlvea, tilregnea) ; is ^ to, ogs. hienger sammen med; 
no Home whatever is ^ to [ingen Fejl kan tiUkrives) 
her officers; a fault not » to the author, ogs. en For- 
fttteren ntilregnelig Ve^i. aUritate [a'tribjnt] vt til- 
la^ge, tilakrive, tUiegne [ham Fcdlen the fault to him]. 
atlrikate ['fttribjnt] s ISgenakab c.- Attribnt, Snrkende, 
Sermaerike; gr Attribnt n; a dub is the . of Hercules. 
attrltatlea [&til'bju7an1 Tillnggelse; tiUagt Egenakab c. 
attrikvUTa [a'tribjutiv] tillnggende. 

attrlUea [a'trl/an] SUd n, red Filktion; sUdt TUstand; 
thed Sflndc^knuselae «. 

attana [e'tju'n] «l stemme; brlnge til Cit stemme 
(med to]. 

miMIm [fr.; o'be<n] (Kronens Ret til) Arv e efler 
Udlsending. 

mmbia [fr. o'bAq] TraFgalope. 

Mikam f'A'ben] kastanjebnm, barkbmn. 

Aac&laad ['A klend] s. 

»■ eaaiant [fr.; okn*rlq]; be « liATe ftilgt"med, Teare 
a jour; he . of vere k jonr med, have Rede (F* ogs. 
Grele) paa; cmyone who has eared to keep Mmsetf . 
Kilh [fiilge med i] what has been doing during recent ABCtlea ['A'k/an] Avktion e; / bought U aJt [p. en] .; 
•ell hy (amr ai) «, ved AykUon; a sale by • en Avktion; 
pui MP to [ssette til] ^\ go to [paa] .«. aaettoaaer 
fik/a'nie.] s ATktIonarlns ; hejre Haand e. i Bokaer-sl; 
tip him the ^ A slaa ham t. Jordan; U was as if a 
fighting man were engaged to go about the house, ad- 
nUnisiering a touch of his art, which I believe ie 
eali^d The Auctioneer, to every domestic he met with: Christmas Stories 13 T. aactltfBeer vt: . away bort- 
avktionere, foravktionere. aaeiloa-rooais Avktions* 
lokale n ; visU . gaa p. Avktioner. 

andaciona [A'de'/aa] fonroTen, dristlg; fn»k. aada* 
eleaslj ad forvovent, dristlgt; flraekt, aadadoaaaeis, se 
audacity! aadaeiiy [&"dlUiti] Forvovenbed, Dristlghed; 
Fnekhed c; this piece of . denne Dristighed ; have the 
[den] . to . . . 

aadlbUiiy [Adl'blllti] Herbarbed, Herlighed c. aadlble 
['&-dibl] htfrbar. herli^, lydellg; an . voice, whisper; 
cries were distinctly ., kunde tydelig bares; make 
himself (or his voice) .« render himself . faa (el. 
skaflfe Big) Orenlyd; failing to render himsdf . da det 
ikke lykkedes bam at tr»nge igennem, at akaflfe slg 
Orenlyd. aadleaea C&'djens] Avdiens c, Foretroede; 
Publiknm n, Tilsknere pi, Tilherere pi, Forsamling c; 
is. «MM« Auditorium n ; a large -. bl. a. en talrlg Til* 
hererskare ; ask (or beg, request) an . from bede om 
Avdiens bos; dose [hfeve] the .; draw crowded .« 
tnekke ftddt Hue; hone an . of, sometimes wUh have 
Avdiens (el. Foretrasde) hos ; to such an appeal we thaU 
always give ready ., akal vi altid YiUig laane 0re; no 
pacific overture could tMain . der var ilcke Brenlyd 
at fiut f. noget fredeligt Forslag; al a private . i Pri- 
▼ataydlena. aadlpheae ['A'difo<*nl Audlfon, HereTlfte o. 
aadll ['Adit] s Revision o. aadlt ['&'dit] el revidere; 
..ale Cawi^. univ •Revisionsel*, sterdeles stierkt 01, 
der antages at drUckes, near Regnskabeme er revi- 
derede; ..eaaiBilialeaer Statsreyisor e; — departmaBt 
Revlsionsdepaitement. aaditlom [A'di/en] Heren; 
Harelse, Hereevne, *ogs. Hersel e; noget hart, def. det 
berte; one of the .« [et mosrkeligt USaagn] of Pythc^- 
goras was this . . .; what may be oaUed ., the listening 
to Frend^ sentences and rapidly interpreting them; 
the music lies quite beyond the limit of his ». aadtt- 
ofBea Revisionsdepartement n. aaditer ['A'dlte] Til- 
herer; Reviser c. aadltorlam [ftdi'tftriam] Avdltorium 
H. aadttorlas [-tA'rias] : meatus . anat Haregang c. 
aadttery ['A'ditari] a Here-; the . nerve; s Avditorium 
n, Tilskuerplads c. aaditrasa ['&-ditrte] Tilhererlnde e. 

aa fklt [fr. : o'fe^] 1 Grunden; be ^ at (or to) vnrc 
inde 1. 

Aageaa [A'dsien] o: dean the . stable(») reuse 
Augias' Staid. 

eager ['&'ge] Never e, stort Bor n (*8tor Bor e); ..bit 
Borbid H, *Borbid o; ..bere, .Jiele Borhul; ^ Bolte- 
hul n. 

aagkl [&-t] pron hst noget; he may stay or go for . 
I care for inlg kan han bllve eller r^se; for « I know 
for alt det Jeg ved. 

aaglte ['Adsait] min Avglt e. 

aagsMBt [&-g'ment] vt age, forage, angment et age, 
foragea, tage til. aagmeat ['A'gmant] s 0giilng, For- 
agelse, Tilvaekst o; gr Avgment n. aagaMBtattoa [&'g- 
m9n'te*fMl] 0gnlng, Foragelse e; her Areategn n, i 
Vaaben; . court, court of .(«) AvgmentaUonsretten, en 
af Henrik Vin oprettet Domstol t. BehandUng af 
Sager og Trietter vedkommende Klostre og Abbedi- 
land. aagaieatatlve [Ag'mentdtiy] agende, foregende, 
Foragelses-; s gr Augmentattv, betydningsforstseckende 
Ord n. 

aagar ['&*ga] a Avgur, (romersk) Spaamande. aagar 
['&'gd] vi tage Varsler; gsette; ane; a circumstance 
from whid^ he .ed iU, af hvilken han spaaede ilde, 
tog daarlige Varsler; it .« weU of [varsler (el. spaar) 
godt for] the expedition, aagar vt spaa, varsle; thie .s 
no good. aagaraUea [Agju're'/en] t Spaadom c, egl. M bate; [o«] so; [al] /; [au] out; [C] Me; [|>] thin; [/] she; [z] measure; [t}] ting; [a, a, e] osv. vaklende med [o]. aug 62 aut af Fagles Flxjgt kc. aigarlal [&*'gjiidrial] Avgur-, 
aygurmeesslg. aigarj ['&'RjMrl] Spaadom e, egl. af 
Fugles Flugt Ac; Vanel, Omen n; and hia mciher 
drew many happy auguries from [tog mangt et lykke- 
ligt Vanel af] the gaUantry of hia manner; fuU of 
evil . ulykkespaaende. 

aagait [&'gA8t] hej, opbejet. Aagaat ['&'g98t] Aygtut, 
Hmtmaaned e. Aagaita [d'gAsta] bl. a. (et latiDsk Navn 
f ) LoDdon n. Aagattaa [d'gAStan] augostaiak; augt- 
burgfik; the . [augustielske] <ige; the . confession den 
augsbnrgske Bekendelse, Augostaoa e. Angiitlae 
[&'gA8Uii, 'Agastln] AugusUnermunk ; St. • Aagnstinus 
[Austin]. AagaiUalaa [Age'sfcinjan] AugnsUnermuDk e. 
augmtneti [A'gAStn^s] H^hed, Opbejcthed o. Aagaatai 
[d'gAstas] Avgust (Personnavnet). 

aak [&-k] > Alke: Alca/ great . GetJrftigl: A. im- 
pennis; litUe . lllle Krabbedykker, Sekonge, 
GranlAndsern, liUe Kongeand, *Alkekonge c: Mer- 
gulus aUe. 

aularian [&'la2 •rlan] a unti) avlisk, avlar, som an- 
gaar eu «Hall* el. et mindre pcngestterkt KoUeglom; 
8 Avlarianer c, Medlem m af en 'Hall*. 

aald [4id, aid] ac gammel [old]; (the days of) . 
lang ayne gamle, Isengstforsvundne Dage, det som yar 
engftug; Auld Lang Syne, Titelen p. en Vise, skrift- 
feestet af Robert Barns; Auld Reekie f det gamle R0g- 
hul 0: Byen Edinburgb; .faraad gammelklog, gammel- 
voksen, *og8. vesleyoxen. 

aalle [■& lik] Hof-; . councillor (court) Hofmad (Hof- 
ret), i Tyskland. aullc theol Doktordisputats ; Doktor 
promotion e. 

aaaiaee a, se almucef 

aaat ['ant] Tante, Faster, Moster c; Aunt Sally 
Kastning m. Keeppe efter en Flgar som bar en Kridt- 
pibe 1 Munden; go to see my . joe gaa t. Tante Meyer. 
aaatle, aaaty ['a nti] p lllle Tante, *ogs. Tantemor c. 

aara ['& ro] egl. Luft; Duft, Uddunstcing af eu Tings 
finere Dele; Ayra, Udstraaling, Lysning c I teosofisk 
& lignende Sprog. aural ['aral] Luft-. anral Ore-; 
. catarrh Orekatarrh; « surgeon Orenlsege. 

avrate ['Ar^t] ^ (yuldptere c; chem Ayrat, guldsurt 
Salt n. anrelia [a'ri IjdJ ent Puppe; eoo Oregople c; 
Aurelia aurita. anreliaa [d'ri IJan] Puppe-; a Insekt- 
samler c. aareola [A'rl'ola], aareole ['Arlou]] Glorie, 
Straalekrans c, !». oyer hele Legemet. aarle ['Arlk] 
Quid-; . acid Guldsyre. aarlele ['Arikl] udvendigt 
Ore ; (Slags) Hererer n; the ^ of the heaH HJerteeret. 
aarieled ['Arikld] eret, (forsynet) med Ore. aarleala 
[d'rikjula] ^ Aurikel c: Primula ai^cvUa; Judasere 
11: Pesiea auricula, aurlcolar [d'rikjula] Ore-; I^erte- 
ere-; . confession bemmeligt Hkriftemaal, Oreskrlfte- 
maal. aariealatr [a'rikjul^t] oret, eredannet. aarlferoas 
[d'rifaras] guldforeude. aarlforai ['& rifA 'mj sreformig, 
eredannet. 

aarlga [A'raiga] anat fierde Leyerlap e; chir Side- 
bind n. Aarlga ast Kusken. 

aariicalp ['A'riskAlp] Oreske; chir Oreske, Oresonde e. 
aartst ['Arist] Oreltege c. 

aaroehs ['aurAks, 'ArAks] soo Ksempeokse, Urokse c: 
Bos urus. 

aarora [d'rArd] Morgenrede c; . horealis (australis) 
Nordlys (Sydlys) n. Aarora myth Aarora e. aaroral 
[d'rArol] a Morgenrede- ; frisk; Kordlys-; • light, . 
spiendour. anroreaa [d'rA'ridn] poet b auroral. 

Aaraagabad [A rMjgd'bad] s 

aascaltatloa [A skApte'/dn] Ansknltation c, Under- S0gel8e af Hjerte Ac yed Hareltens (*H0raelensj Hja^lp. 
aaacaltatory [A'skAltatari] ausknltatorlsk. 

aasplee ['A spts] Varsel m, egl. af Fugles Flugt Ac; 
.a Anspicier i>I, Beskyttelse c, Ledelae e, under the .» 
of the King under Kongens Auspider (el. Ledelse, 
0Jne, Tilsyn). aaspldoas [d'api/asl loyende, beldig, 
lykkeyarslende; gunstig, gunstig stemt. aaapieloisMii 
[-ntoj loyende (el. gode) Udslgter, lykkelige VarslerpJ; 
Lykke c, Held n. 

aastere [A'stie] streng; an . [strengt ssedeligt; life; 
cm . look; . moraJs strenge Seder, aasterity [A'steriu; 
Htrengbed c. 

Aaitla ['A'stin] Eystein, Osten; St. . Avgustinus; . 
friar (nun) Aygustlner Munk (-Nonne) 

aaslral ['Astral] sydllg, avstral. Aastralaala [Astrdl- 
'e</a] Aystrallen, Ooeanien, Polynesicn. Aaatralasisft 
[A*straPe>/an] aystralisk; s Aystraller e. Aastralia 
[A'streUja] Aystrallen, Nybolland h, Aystraliens Fast- 
land. Aastrallaa [A'streUjan] aystralisk ; s Aystraller c. 

Austria ['A'stria] Osterrlg n; ..Haagarj Ost«rriK- 
Ungam. Aaatrlaa ['Astrian] esteirlgsk; the • Zip: dea 
tykke Lebe, der kendetegner Huset Habsburg; the . 
woman Osterrigerinden, Is. om Marie • Antoiueiic. 
Austriaa s Osterriger o. Austro-Huagary [A'stro-'bAQK^ri] 
Osterrig-Ungarn n. 

aailieBtle(aI) [d')>entlk(l)] aytentisk. paalidellg, rigti^;; 
wgie; retsgykllg. aatkeatleato [d'l>emikc't] vt art^'oti- 
sere, bekrsefte; legallsere; bevlse Aytentien (el. Paallilc 
llgbeden) af. aatheatteatloa [d]>enti'kei/an] Bekrffiftel«i(>, 
Legalisation c. aalheatlelty [A ]>an'tl8iti] Aytentl. Pna 
lidellghed; JEgthed; Rotsgyldighed, Formrigtigbed c; 
a line of doubtful .. 

sathor ['A-)>a] Ophavsmand, Fader c, Opbay n, For- 
fatter, Autor c; the .s of this statute denne Lovs 
FFcdre; who is the ^ of [f Fa'r til] this joke ccmnot be 
ascertained. aathoress ['A l>ar68' Forfatterinde c. 
aatkorlal lA'^A-rlaP Forratter-. / om a total stranger 
to . vanity. Scott. Antiquary XIV. 128. aatkortUriaa 
d^Ari'tceorian] a aytoritctstro. authoritatlre [d')>Ari- 
te(Otly] avtoritetsmjesslK, offlciel, efter Bemyndigelsc af- 
glyet; myndlg, bydende; an • contradiction has been 
given det er (bleyct) ofHcielt dementeret, dementen't 
fra kompetent Hold, aathorltatlyely ad officielt; myn- 
digt. aathorltatlfeaess ;-n68] Myndigbed o. aathority 
[d'|)Arlti; Aytoritet, Myndigbed; Myndigbed c, bydende 
(el. respektiodgydende) Viesen n; Vtvgt, Anseelse c; 
Vidnesbyrd, Vidne n, HJemmelsmand, Hjemmel; Kildc; 
Bemyndigelse c; jur Pnejudikat m; Pnpjudikatsamllng 
c; the authorities Aytoriteternc, Myndlgbedeme; the - 
o/* parents [Forseldres Myndigbed] over children; our . 
on [Kilde for] the early Merovingian reigns; an . on^ 
[Aytoritet i] German; the Gospds are our only au- 
thorities [Kllder] for the mirades of Christ; he carries 
no « in appearance bans Yd re iudgyder ingen Respekt^ 
*og8. der staar ingen Respekt af bans ydre Menneske ; 
in HaUam*s work I find . [Stotte] for this opinion; I 
have my . jeg bar min Hjemmelsmand, *f jeg bar 
Mand f. mig; the bishop hc^ no . [Adgang, Befojelse, 
Berettigelse, Kompetence, Myndigbed] to do so; people 
who by . obtained an order to, som af Aytorlteteme flk 
Tllladelse til at . . .; witnesses appointed by . Retsyld- 
ner, *ogs mandtalsferte Vidner, Retsbisiddere; published, 
by . udgivet efter ofTentlig Foranataltning; by my . 
efter Bemyndigel^e tm mig; those in • Aytoritetemet 
Myndlgbedeme; a historian of no ., som ikke nyder 
nogen Anseelse; in a voice of menctdng . i en myn- 
dig, truende Tone : with an air of . med en msmdlg* [a- 1' n] oay. lange som i far, feel, fool; ['ba] Trykatayelse; [A] bat; [A ] foil; [A] bet; [a] hut; [9'\ hurt; [a] inner^ aut 63 ave Mine : im virtue of their own », on their own . af egen 
MagrtAildkommenhed el. Myndighed, p. egen Haand; 
oM his >, ogB. med ham lom Kilde; I have it on good 
., fra god Kilde, fra paalidelfgt Hold; the work w<u 
produced under the . of the Lords of the Admiralty, 
p Admiraliletets Fonmstaltnlng, aattiorlxatloa [ft-)>arai- 
'ze^do] Bemyndigelse; Bekrseftelfle e. aathorise ['&')>ara1z] 
rt bemyndige, gire Foldmagt; glveMagt; gere retegyldig, 
le^isere: . [beknefte, itadfaeste] an opinion, a report; 
idioms .d 6y [torn har faaet Heevd ▼.] usage, aatherlct 
.'&^let}. aathorllag [-Hi]] lille (el. dlminutiy, *lideD, 
dimlnutlr) Forfatter c, pi Smaarorfattere. aaihonUp 
For&tteTakab n; commence « begynde tin Forfatter- 
vtriksomhed ; a poem of unknown ^, af en ubekendi 
Forfatter, hvis Forfatter er ukeudt. 

aatoiMo^mpher [&-tobai'&gr8fa] Selvbiograf; .blo- 
gnpMcal [baio'gr&fikl] selvblografisk ; .blograpky [bal- 
Agrafi] Seivbiografl c. 

aatoclitlioa [4't4k)>3n; egl. Jordfeding; Urindvaaner c. 
Aatockthoaie [&'t4k')>&nik], aatkoehthoaoai [&'tAk)>ones] 
e^l. jordf0dt; Ur-, Indfedt, oprfndellg. 

aatocracy [4't&kresi] Avtokratt n, EneTseldc c & » 
:*Enevep]de »). avtoerat ['&'tokrSt] Avtokrat, Selv- 
hersker, eneveeldig Hereker c. aatoeratle [4'to'kr8t1k] 
avtokratlsk, enevseldig. aotoeratrix r&'t&kratrlks] Selv- 
berskerinde c. 

aato-da-f6 [4 todd'fe*, au-] Avtodafd, Ksetterbnen- 
dJDg c. 

■■togeaeal ;4-to'dsi'DjdI], antoge nov* [4't4dsan9B] sely- 
avleDde, selvdaDnende. 

aatoffraph ['4-togr4f] egenbaendig \ Skrivelsc letter] ; s 
etrenha^ndig Skrivelse c; egenbeendigt Skrift n; egen- 
hivndig Cnderskrift c; ap Aftryk n af Hestebov. aato- 
graphic [4*to'grtifik] egenheendig; Avtograf-; - press 
Avtografpresse. avtography [4't4grdfi] HaandskrifV 
kynditrhed; Lltograferlng, Kontratryk c; Litogmfl, Kon- 
tratryk m. Se autograph! 

latoljeoa [4M4likas], Aatolyeas myth. 

antomata [&'(4mdtd] Avtomater. PI af automaton. 
aatoaiatic ;4 to'matik] avtomatisk [selvbevicgende ; 
maskinmtessig]. aatoaatiaiu [&'t4matizm] avtomatisk Be- 
vsp^elae el. Bevsegelsesevne c. antonaton [4't4met4n] 
Avtomat. seWbevsegende Maskine el. (ls«?rmeuneskelig) 
Figur c. PI ^s or automata. 

aatomedOB [&'t4mid4o] Avtomedon, Kusk c. 

aatOBomte [4 to'uAmik] avtODomisk, Selvstyre-, Selv- 
lovgivnings-. autoaomy [fl't&udml] Avtonomi c, Selv- 
slyre n. 

aatopay ['4-t4p8l, 4'tSps1] Avtopsl c, Selvsyn n; anat 
Obduktion e. antoptlcal [4't4ptikl] avtoptisk, selrseet, 
ved Selvsyn iagttaget el. erhvervet. 

avtana ['4-tam] Efteraar, Hast c; ^ is setting in or 
coming on, det bliver Host, *ogs. det hestes ; in the . 
oxn Efteraaret Ac; tfi the . of 1897. aatvoiBal [4'tAm* 
D»l] Efteiaars-, Heat-, he^tllg. antama-aowB : . com 
Eflexaarssied, Hestseed c. 

Mixlllary [4g'ziljari] hjeelpende, hjeelpe- ; an . (verb) 
et Hjaelpeyerbum; . troops HJaelpetropper. aaxUlary s 
Hjtelper, UoderHtetter, 8t0tte c; gr HJelpeverbum n; 
pi HjslpetTOpper; a nything that might be an .^ to 
inteUigenee, torn kunde hjtelpe bam t. OplysnlDger. 

ATa ['a ya] Ava n, et Sted i BIrmah. Med Manner* 
brad, i hyiike Gudebllleder forfeerdiges, og hyor knn 
Prsester har Loy t. at handle. Se Moore, LaUa Rookh I ! 
arm" >'ya ] ad se. Staar f. of a', of all, Ofte ■> at 
off. aTB ['a'ya] Ava e. Paa Sydhaysfleme en benisende Drlk layet af Ayabuakens Rod. ava ['e^va] > Topas- 
kollbrl, Topas e : Topaaa p^Ha. 

avadavat [ilyada'yilt] > Amadayat e [amadavat], 

avail [a'ye^l] v reft: . himsdf of loenytte aig af, fere 
alg til Nytte, nytte. avail vi gayne, hjselpe, nyttc; no 
canvas .a [hjselper] agaiwi the desert sun; . of be- 
nytte (el. be^ene) alg af, nytte ; if every opportunity 
was ^ed of to , . .; . upon f fare bag Lyaet, bedrage, 
dnpere, beatlkke [impose upon], avail [a'yeU] Gayn 
n k c, Nytte, HJselp, Fordel e; pi Udbytte h, Frugt c; 
the .a [Udbyttet] of o S(de by auction; the .s [Frugten. 
Fnigteme] of their own industry; his endeavours were 
(of) no . yar (VugtealePiie, frugtede Ikke; but without ., 
uden Frugt. t. Ingen Nytte. availability [dyeila'blUti] 
Fordelagtlghed, Gavnllghed, Nytte, Henaigtamffiaaighed; 
Dlsponlbilitet; Gyldighed c. available [a'ye'labl] gavn- 
lig, aom der er Gavn (el. Hjselp) 1, nyttfg, fordelagtig, 
henRigtsmsesalg; disponlbel, f. £ka. om Kapltal; gac^l- 
dende, f. Eka. om en Billet, om Lov; gyldlg, om Loy, 
om Argument; brugbar; trout fishing and ptarmigan 
shooting are . der er Adgang til ... ; there are many 
smaller buildings in which quiet rest is . to [kan 
faaa af] those who suffer from . .,; have books ^ have 
Adgang t. Beger. availably ad med Fordel, med. 
Nytte; med Virkning, hen8lgt8mie.<(slg. 

avalaBeiie [fr.; 'Hve'lan/] s Lavlne c, Sneskred n (Soe- 
akred c k n]\ vi skride (el. glide) nd; rutache; every 
time we ,d from one end of the stage-carriage to the 
other. 

avaat-eonrier [fr.; a'va ntkuaria] Forbnd n, Forlober. 
Kur4r c. 

avaBtariae [a'ySntjurin] a, se aventurinel 

Avar [o'va'^j avariak; s Avar c. 

avarice ['avaris] Gerrighed, Havesyge c; - of power 
Magtayge c. avarleloaa [ava'ri/ea] gerrig, havesyg. 
avarleioaaaeBn a, ae avarice t 

avaat! [a'va'at] int ^ vast! staa! atop! . hauling t 
staa 1 Breaerne! . heaving! ataa hive! avaat [o'vabt] 
Standsning, F •ogs. Stans c. 

avatar [aya'ta**, '»vata»] myth (Guddoms, is. Vlahnus) 
Nedatlgning, Kadspaatagelse, ogs. fig Aabenbaring; fig 
(ny) Optrieden; (ny) Ylringsform ; Udgave, Skikkel^e c; 
woman is sddom present there save in her worst and 
foulest .. 

avauBt! [d'y4'nt, a'vant] int hst bort! 

Ave ['e'vJ] egl v»r hllset! . Maria or Mary hllsct 
yaere du, Maria! Avemaria n, en m. dlsse Ord begyn- 
dende Bem; Bedeklokke c. 

Aveley ['e'vIU] a. 

aveaaeeOBa [ayl'ne'/aa] Havre-, havrelignende. 

aveage [a'ren(d/S] vt hst heevne; it is certain to . 
itsdf [det vil ganake yiat hasvne alg, atraffe sig selv] 
in the end. avenger Heeyner e. 

aveaa ['ftvanz] ^ Engklokke, Kopalte, *Humleblomst : 
6reMm rivale [drooping -7; Nelllkerod, •Nellikrod ct 
Geum urbanum [dty ./. 

AveBtiae ['Kvantain]: Mount „ Aventlnerbjetget. 

aveBtariae [a'yentjurin] min Aventurin, Avanturin, 
en Art Kvarts; Guldflua, kunatig Avanturin c. 

aveaae ['Ryinju] TUgang, Vej; All* [^ of trees]; amr 
l>red Gafle, Sonlevard, Hovedgade, la. 1 Byena Ltengde- 
retning, mods, street; Opkersel, Indkerael, Avenue ; fiff 
Adgang, Tilgang, Vej e. Se fifth! the .a [Adgangen] 
to the army and navy are closed to them; every „ was 
closed against [alle Veje yar ataengede (*sUengte), alle 
Sunde yar Inkkede for] me. 

aver [d'ya] vt erkleere, foralkre. average ['Sly(a)rld5] I«i^ hate; [o«] ao; [al] /; [an] out; [0] the; [>] thin; [/] aliej [g] meaanre; [q] aini^; [a, d, e] oay. vaklende med [a]. ave 64 awe Geunemsnit, Middeltal, Medium n; pi Is. GenneniBiilts- 
Kornpriser pi ; Havari n ; getterdl . Havarl grrosae ; *m- 
peri<d . Kapitelstakst e; particular ^ Havari parti- 
culaire el. particull^re ; strike an . Uge Middeltallet 
(el. Medium) af; an . may he etrtKik at . . . de kan 1 
Geunemsnit ssettes til ; above the . ogs. over det al- 
mindelige; the hctrveet now in progress is h^ow ., ogs. 
under et Middel(*Middel8)aar ; statement of . Dispache e; 
put into a harbour upon ., under Havari; on an (or the) 
. i Gennemanit, efter Middeltal, *og8. i Middel. averaf e 
Bom a genuemsnitlig, Genneminits-; cm . girl en Pige af 
det almindelige Slags el. af Gennemsnittet, en Pige, som 
Piger (er) flest; an . year, ogs. et Mlddel(*Middel8)aar. 
average ['&v(9)rid8l vt beregne (el. tage) efter Gennem- 
snittet el. Middeltallet; fordele, repartere, ndligne; 
tage Gennemsnittet (el. Medium, Middeltallet) af; gen* 
nemsnltlig belebe sig til (el. afholde, drc^e slg om, 
drive det til, gere, have, koste); . six haUs a month, 
slips an hour, meetings a wesk; .stied af Gennemsnits- 
Starrelse el. -Format, mellemstor. middelstor; am . 

farm; statemeat Dispache o. arenteat [a'vamant] 

Erklffiring, Forsikrtng o. 

avermaeator [AvarAij'keita] Trffibeskierlngssaks, Roeen- 
aaka c, med Snor. 

averse [a'va's] utilbejelig, uvillig [tfl from or to]; he 
has shown himsdf strongly . from it; my nature is . 
to it det er imod min Natur, min Natur imod. averse- 
aesi s. aversioB [d'vo/en] Modbydelighed, Abky, 
Modyilje, Uvilje o; conceive om . to flut (el. Iktte) Af- 
sky for, F ''m imod. p *fka Stygge til; fed (or haee) 
an . agctinst (or to, sometimes for) naere Alkky (el. 
have Modbydelighed) for el. Uvilje mod. avert [a'v9't] 
vt bortyende [0Jnene the eyes] ; afVende [hani Vrede 
his ire] ; with his face .ed med bortvendt Ansigt. 

aviary ['e*vjdri] Fuglehus, (stort) Fuglebur, Flyvebnr 
M, Voli^re 0. 
Aviee I'&vis] s. 

aviealtare ['e^vikAlt/a] Fuglekultur c. 
avidity [3'vlditl] Griskhed, Begerlighed c. 
avigato [livi'geito] . pear Avokatpeere, Frugten af 
Avokattreeet: Laurus perfea, 

avitdd [?] Ulyksalighed o, Helvede n, betragtet som 
Tilstand, ikke som Sted. I teosoflske Beger. 

Avoea [e'vonke]; the Vaie of ., Enmet f. enaf Moores 
Irske Melodler. 
avocado [avo'kado] «, se avigato! 
avocatlea [&vo'kei/dn], is. i jrf (KaldB)forretning, 
Pont c. 
avoeata [a-vo'ka'to] s, se avigato! 
avoeet(te) [''livoset] "^ Brogeblit, Strandskade, ogs. 
^Klyde 0: Becurvirostra avocetta. 

avoid [8 'void] vt sky, undgaa; undlade; jur ikke Ind- 
lade sig paa (at gendrlve), forbigaa; erklsere (el. gore) 
ugyldlg; . [sky] the company of gamesters; . [undgaa] 
me; in order to . ^r -at undgaa; foratbeje af for] o 
constitutional conflict; examples to he .ed, som ikke 
bar eflerllgnes el. folges; »ing notice of, is. med Forbi- 
gaaelse aC avoid et blive ledig, blive vakant. avoid- 
able [9'voiddbl] andvigelig; som kan undgaas; som bar 
undgaas. avoidaaee [a'voidans] Undgaaetse; Ledig- 
bliven, *ogs. Ledigblivelse; (is. Pnestekalds) Ledighed, 
Vakance; Ugyldighedserkleering c. 

avolrdapols [ttvada'poiz, -dju-] Handelsvsegt, ViktuaUe- 
vaegt c. Mods, troy weight; 1 pound • er 4&3,« Gram. 
AvoB ['e^vdn, 'Svan] s. 

avoaeh [a'vaut/] vt erklaere, forslkre, paastaa; be- 
krsefte, stette. avovchable [a'vaut/abl] som lader sig paastaa &c. avoacker [a'vaut/a] Forstkrer, En c der 
paastaar. 

avoaraeea [a'v& "ni n] ir Skat, F Snut c [darling}. 
Sml. mavoumeent 

avow [a'vau] vt aabent erklmre (el. udtale, tilstat), 
bekende, vedkende sig; an ^ed [erkleeret] enemy; . 
[vedkende slg] his principles, a crime, avowabis som 
frit (el. aabent) kan udtales, som man aabent kan ved- 
kende sig. avowal [a'vaual] aaben Erklserlng, (Aimodig) 
Erkendelse, Tilstaaelse e. avowedly [a'vauidli] ad 
aabent, frlmodigt, frit ; efler hvad der er in oonfesso. 
avowee [avau'i ] «, se c^voweel 

avaaealar [a'VAqkjMla] Onkel-, Onkels, onkelmeessig; 
an . privilege. 

await [a'weU] vt oppebie, veute paa; vente. forestaa. 
Se devdopmentl a ffiorious reward ^s the good; the 
punishment that .ed him. 

awake [a'we^k] vt vcekke. Sml. to caU! I Fortldogs. 
awoke, awake vi vaagne. I Fortld oftest awoke; the 
wcUchman gcwe so great a thump at my door, that I 
^d <U the knock; . to righteousness, awake [o'we^k] a 
yaagen; be * v«ere vaagen; d vsere vaagen, have 0JneDe 
oppe; be . to the thing d skonne Tlngen, vasre lade 1 
det. awakea [a'we^kn] vt vsekke; vi vaagne; .ed som a 
is. (religieet) vakt; those .ed de vakte; ^ing soma 
vaekkende; they had suddenly ..ed to ths faelt that, to 
the importance of, havde fiiaet 0Je (el. OJnene op) for 
at . . ., for Vlgtigbeden af . . . awakeaer Viekker c. 
awakeaiag (is. religiss) Vnkkelse c. 

award [a'w& •d] vt tilkende, tildsmme; forunde, tildele 
tilstaa; . damages; were .ed [flk, *ogi. blev tllftindne] 
long terms of penal servitude; the punishment to be 
.ed [idommes] in eatk case, award vi kende, afj^ve 
(el. aiiiige) Kendelse; afglve sin Gensur. award [d'w&-«d; 
s Kendelse; Bedemmelse, Censur; Karakterlstik o; make 
his - atislve sin Kendelse Jbc. awarder Dommer; Censor e. 

aware [d'wssa] opmeerksom [paa of], vldende [omof]; 
be ^ of or that, ogs. kende til (til at), mserke (at) . . ., 
vide (i^i) . . .; we are but little .^ of it det er aaayidt vl 
mserker (R *gaar til) det; he was wdl • that . . ., is. 
ban vidste godt, at ... ; before he was ^ of it, ogs. 
*inden han flk Ord f. slg; become . of blive opnuerksom 
paa el. vidende om ; mierke; make him . [opmserksom] 
of or that . . . 

awaah [a'w&f] ad ^ 1 Vandspejlet, i Vandskorpen; 
the rock is j%ut [llgger lige] .. 

away [a'we'] ad borte, F v»k; bort, f y»k; fontaerkende 
T. et Verbum : v se k. 8e far (ad) I the master is . (from 
home) er borte, ikke hjemme ; they were better . de 
burde heist V8ere(t) borte; he was . [vsek var han, 
*oga. aftted bar det] like an arrow; I cannot . with 
his music Jeg kan ikke med bans Muslk; frown >, 
[rynk kun Fauden] but I must speak! mo%mt a horse 
and ./ og saa af Sted! F *og saa afjiaardet speak J 
tid Tffik! stand ./ gaa Ulside! 

awe [&] s (Mte)trygt, (hellig) Reedsel; Bespekt c; we 
stood in . of him, we held him in . vl havde stor 
Respekt f. ham. awe vt Indgyde (^re)frygt el. Re- 
spekt, vsekke Mtetiygt hos; sknemme, Imponere, domi- 
nere; be .d by damours lade sig skrsemme (el. domi- 
nere) af Skrlget. . him into skraemme ham til . . . 

aweary [a'wiarl] a(d) trset. 

aweather [a'weSd] ad ^ til Luvart; hdm ./ op m. 
Roretl aweigh [d'we'] ad ^ let, af Grunden; the 
andtor is .. 

awe|laaplrlag lerefrygtindgydende; sknekindjagende; 
..^rlekea, ..stniek greben af ^refrygt el. af hellig {a* 1' u'] osv. lange som i £ar« feel, fool; ['ba] Trykstavelae; [&] hat; [A] fall; [k] hot; [a] hut; [o] hMft; [a] inner; awh 65 Baa RaMliel, beugen (af Xretrygt, af Rsedisel), beJtldelUir- 
•wflil {'4'l(a)l] sereftygtTiekkende, bejtideliff, betagende 
pod; fiknokin^Jagende; f sknekkelig, frygtelig, fnl; 
am . hat, no§e, awfully ['AfWlI] i»d f sknekkelig Ac; 
. dmU, JoOif. 

•wMIe [a'hwail] cki ea Stand, en Tid; not yet . Ikke 
f det fiBTBle, ikke endnu p. en Stnnd. 

twkwttrd ['i'kw9d] avet, akavet, ogs. *k^tet, klodsek, 
ubehftndig; F slem, *og8. lei. 8ml. gquad! thitis^ det 
ytr da kedeligt (el. ilemt, f *ogs. lelt); <xn ~ Bori of 
;et slemt, F *og8. leit] tmimal; some . [famlende] 
estapB; this produced a rather ^ [forlegeu; pinlfg] 
patue; nm eoon passed the . [slemme, F *lele] place 
near the assmmit; it is an ^ thing . . . htg det er MUt 
f\n Sag at . . . awkwahlBtn Arethed, ogs. *KeJtetbed, 
Klodflethed, Ubeluendighed e; fhut some . in [flnde det 
noget abekremt at] di sm oun ti ng, 

ftwl [&i] 87I 0. 

ewlMa ['Ales] luerbedig; ubelagen; som man ikke 
hst Bespekt for, *og8. torn dei ikke staar Respekt af. 

airhrert ['Alwet] Sylblad n. Subularia aquatiea. 

Awa [&'n] agr 8tak, Avnebante, *Snerp(e), Agne 0. 
twMi [4-nd] sukket kc. 

awalag I'A-niq] Bolaejl, Soltelt m, MarkiM 0: . deck 
orerbygget Diek m, (meget let) 0?erbygnlng e; . fish 
Flynder (*Flyndie) e til Solsejl. 

aweke [a*wonk] e ysekkede; yaagnede. Af atvake. 

awiy [a'rai] a(d) skiBTt, pea Skiaa; til Siden; glance 
a look . kaste et Sideblik, skele; her cap is ^, Bidder 

ax {iks, a'ks] e p bede Ac [ask], 

azayaeatl [a'kaaJakXtl] Kaviar e af (en tIb Blags) 
Flue-JKg, i MekBiko. 

axe [ike] (Hagge)0k8e. *0z e; hang up his ^ trsekke 
fiig tilbage fra Forretningeme ; opgive et Foretagende; 
,,kBad 0ksehammer 0. 

axes ['akaix] pi Akser. Af axis; 0k8er. Af aaee. 

axial ['Kkflidl] aksial, Alue-; its . rotalMn, ogs. dens 
Akae-Omdrejning, dens Rotering om sin Akse. 

axil ['2kail], axUla [tfk'BUa] anat Armbule; ^ Blad- 
Ttnkel e. 

axlav ['Ikkslem, '&k/iam] Aksiom m, selvindlysende 
Sandbed c. axloauitle [iiluio'mKtik] akBiomatisk, selv- 
indlyeende. 

axIOHMtor [ilkai'&mite] ^ Aksiometer n, *ogs. Vlse- 
plnde, Satyifler e. 

axia ['iUsto} Akse o. JPI axes, axle ['Hksl] (Vogn)- 
ekeel. (mal)akael e\ ..kez Taplager n; ..pla Land- 
itikke, ^LosBtikke e [Jin^i^nJ; ..tree Aksel e; — tree 
keep ^ art Dragbaand n. AxnlMter ['KksminBte] s (By) ; aaominster Axminster- 
tseppe n. 

axolotl ['UkJolAtl] aoo Axolotlc: Amhystoma aaookla. 

axotemoBB [ttk'BAtamaB] min lodretklarbar. 

Axy ['Hkfli] F forkortet f. Meapander. 

ay [ai, at] ad Jal; aki; (andert.) bvad? ay ay, sir! 
Ja vel (Hr. Kapta]n, *Hr. Kaptein Ac); ol» ./ aa Jol . 
me unhappy! ak Jeg nlykkeligel 

ayak ['e>jd, aid] hind (T)eneite)pige; Bamepige 0. 

▲ykar [ai'ba**] s. 

aye [a(')i] od ja [ay]. Be ayes! aye [e*] ad bst Btedse; 
oRow the greatness to pass from her, it might he for 
.. for Btedse. Jvf. A. E. L! 

aye^ye ['aiai] soo Abe-Bgem m, og«. *Aye-aye, 
Onaver-Abe 0, Fingerdyr n : Chiromys Madagasoarensis, 

ayM [a(-)lx] part Jaer; . a^d noes; eaXt for the « for- 
lange Afistemning. 

Aycahak ['aie/a*, 'e^a/a*] Ayeabab, Mabomeds aden og 
Yndlingsbnitra. 

AylMkary ['eilsberi] s. AylMhaa ['eils(b)am. 'eil/am] s. 

AylMer ['e^lme] t. 

Aymer ['e^ma] AJmar e. 

ayoat [a'jAnt] od proe binsidec [beyond]; from . 
the sea. 

Aynkire ['sD'a/a].*; the . Poti a: Robert Burns, fSsdt 
1 N»rbeden af Byen Ayr [ee'a]. 

ayry ['iB'*ri] (0nie)rede e, *(0mer)rede n [airy, eyryj. 

Ayteaa ['e^tn-n, 'ettan] s. 

aialsa [a'zeUja] ^ Azalea c; aipine (or trailing) • 
*FjeldbriBk, Grepplyng, HsBngebrlsk, Kreplyng e: A. 
procumbens. 

Asasel [a'se'sal] Azasel, Byndebnk, bl. Jsdeme. I Mil- 
tons Paradise Lost Fanebnrer f. HelyedesbBren. 

AiazU, se Asasel! 

aslainth ['AsimA))] cut Aslmnt e; . oom|MUS ^ ogs. 
Fejlkompas. aslnathal ['&zimja-)>al] azbnutal; . diai 
Azimutal-Ur n. 

axoie [a'so"ik] azoisk, uden Dyrelevnlnger; . rocks. 

Azorts [9'zA-«z, a'zAri'z] pi Azorer. Azorlaa [a'sA'rian] 
azorlsk. 

aatete [d'zo"t, 'ftsont] ehem Asot, Kyaslstof n; .d 
kyselfltofboldig. asoUe [a'sAtik] a azotizk, Kyslstof-. 
azotise ['iLzotaiz] frt azotisere, kyaelstofmsette. axetoas 
[a'zoi^tas] Salpeter-; « add. 

Axrasl ['Azriel] myth Dedsengel e. 

Aztee ['Aztek] asteksk, oldmekBikanak ; • Aztek(er), 
OldmekBikaner c; Asteksk n. 

azare ['e^sa, 'Ago] aznr-, bimmel-, lyae-blaa; s Aznr, 
aznr-, bimmel-, lyseblaat n; poet Himmelbvaelving e, 
Himlens Blaa [hewoen's .7; her blaat Felt n ; «< farve blaa. B B, k [bl']B, bff, *og8. e; / b: .fiat b. Forkortel- 
ser: B. A. a: 5aeAelor of arts; Bart, a: haronet; B. C. 
a: b^are Christ; ^ bad character, bvilket i sin Tld 
indbTSBiidtes paa vedkommende for Desertion Ac; B. 
C L». o: baehdor of oietl Zate; B. D. o: biMChdor of 
divissUy; bds. a: boards Pap, Papbind; B. 0. o: branch 
flfyioe; J(p. 0: bishop; B. L. a: bachelor of lam; B. L. L. 
a: hatSkdor of laws; B. and 5, a : brandy and soda; B. Sc 0: baehdor of science; B. S. L. a: botanical 
soddy of London; Bt. a: Barond; B. V. a: blessed 
virgin; B. W. G. a: Birmingham noire gauge. 

baa [ba-] Brsegen c, *og8. BrsBg n. baa « brssge, *ogs. 
mekre. 

Baal ['be'dl] Baal 0. baaHna ['beielizm] Baalsdyrkelse, 
Baalisme 0. |e>] hate: [o"] so; [ai] /; [an] oMt; [ti] the; [p] th\n; [f] she; [s] measure; [q] ting; [a, d, e] osv. vsklende med [a]. 

5 Bab 66 bac Bftb [b&b] F forkorlet f. Barhara. teb [b&b] Tatte, 
*Tat, Taate e, Slags Snere t. Aaleftiogst. 

baba ['baba] Mnd Fader; lUle Dreng. *Ullegut e, 
brugt Bom Kesleord til Barn. Ofte \ pi (babaiog, 
hahaiok) a Smaafolk, Bern. 

Babbaga ['b&bidj] s. Bl. a. Navnet p, OpflDderen af 
en Regnemasklne. 

babble ['b&bl] vi pludre, *og8. prate, om Bom; pjatte, 
oga. *prate, *skravle; every habbHing [sladrende] brook; 
a habhliHg hound ep en Hund Bom steder formeget p. 
FOden. babble v^ (ftem)pludre. babble « Pludxen c, ogB. 
*Frat; Pjat, ogs. *Prat, *Skravl n. babbleMeat F 
Pludren e, ogs. *Prat n, Panslar o. babbler Pludder- 
mond, F Pluddermads, *Pratmager, Skravler; Bladder- 
hank c. 

babe [beib] (Patte)bam n. 

Babel ['beibl] Babe). Babylon n\ by Js etreame 
[Babylons Floder] we sat tmd wept; that . [det Babel, 
den babyloniske Foryirrlng] of strange tongues. 

Bablagtoa ['bftblijtan] s. 

babirovtsa [ba-bi'ruBd] too Bablrussa e, Hjortesvln n: 
Porous hdbirussa, 

baboo L'babu] «, se babul 

baboon [be'bu'n] eoo Baylan o: Cynocephalus, 

baba ['babu] hind en Titel Bom Hr. (Mr.); bengalesisk 
KontorlBt o. 

baby ['beibi] (Patte)bam n; the . (of the family) ogs. 
den yngste (el. mindste. lille); his . dcmghter bans UUe 
Datter; — ealf Spsedkaly; ..fbrmer(eBB) £nglemager(Bke) 
e; ..fknnlBg Englemagerl n. babyhood tidligste (el. 
speed) Bamdom c. babyhoase DukkeStue e, -Hus n. 
babyish pattebarneagtig; barnagHg. 

Babyloalaa [bUbi'loanjdn] babylonlsk ; the . whore o: 
PaTed0mmet. Babylonlaa s Babylonier; Stjemetyder c. 
Babyloale [b&bi'l&nlk] babylonisk, ogs. fig. Babyloaish 
[b&bi'lo"nljj babyloniBk; the « captivity of the C^mtcIi. 

baby-pla Sikkerhedsnaal. 

babyroaasa a, se babirouseat 

bao [blUc] Faerge, Pram c; Bryggerkar n. 

baeca ['bftko] p Tobak c [bacco, baecy, tobacco], 

baeealanreate [b&ka'l&'rlat] Bakkalavreat w, Kandldat- 
ekaamen e. 

baecarat [fr.; b&ka'ra] Baccarat o, et yist Kortspil. 

baeearooB [baka'run] Arbejderdepot, Slayeoplag n. 

baeeate ['bftke^t] bieragtig, kadet. 

baeehaaal ['b&kanal] Bakkusdyrker, BakkantCinde); 
Drikkebroder e ; Svlrelag n ; a bakkantisk ; svlrende. 
baechaaalla [bftka'neilje] jp{ Bakkusfester, Bakkanaller; 
Syirelag. bacehaaaltaa a A a, se bacchanall baechaaals 
pi, se bticchanalial baeehant ['bILkant] Bakkuspreest, 
Bakkant o. baechaate [bd'k&Dt(i), 'bUkent] Bakkus- 
prsestlnde, Bakkantinde c. Baeehle ['bUkik] a bakkisk; 
F glad, drukken. 

baeeiferoas [bILk'slibras] beerbeerende. 

baeolUI, baedllaa. se baeiOuel 

baedToroaa [bttk'alTarea] bser-sedende, -spisende. 

baeoo ['b&koa] p Tobak c [tobacco], baoey ['bttkl] p 
Tobak c [tobacco]; ..priek ^ stor Tobakarulle o, med 
Smerting om. 

baeh. F Ungkarl c. Forkortet f. badheior. baehelor 
['b&t/ila] Ungkarl, f Pebersvend c; her • ir hendes 
Kiereste [her sweetheart]; die a •, ogs. de ugift; the 
party was a Js one det yar et Ungkarleaelskab; . of 
arts Kandidat (efter 8 Aaia Ophold); he took his ^ of 
arts degree ban bley Kandidat; Js button(s). Et folke- 
llgt (*og8. Triylal-)Nayn for adskillige Planter, saaaom NyserelUke, *Hyitkommlng o: AehUlea ptarmioa, 
bachelorhood Ungkarleetand o, Ungkarleliy n. 
baelllaa [be'sllas] j>I badUi [ba'silai] path Bac(c)!lle c. 

1. baek s, se bae! 

2. baek [b&k] s Bag, Ryg; Bagside; Rygaide; ^ 
Agterkant; Stoleryg e, Lene n; . and beUy P Klaeder 
og Eost; the ^ of a book en Bogryg; the .^ of the hand 
Haandbagen; the » of the hecid, o^ the neck Nakken; the 
^ofa knife Ryggen af en Knly, *ogs. en Knlysbag; ike 

• of the wood Skoyens Bagside; . fcremoti baglaengs, 
*bagfbem; gfi (or put) his .^ up gere Modatand, stride 
imod; bliye yred (*og8. harm, F *sint), rejae Berster, 
akyde Ryg, *ogs. Bsstte Ug, yise Uggen; give (or make, 
proffer) a . Btaa Bak, f. ham Ac; put a person's . up 
faa En t. at skyde Ryg, gere En yred (F *aint); see 
the . of st bliye noget kvit; the gentleman turned his 
., yendte ham (Ac) Ryggen; turn my . upon Mm yende 
ham Ryggen ; at the, of bagyed, ogs. *bag, *bag(en)om; 
Td give something to discover whether thertfs anotlier 
man at the .. of [om der staar nogen anden bag- 
yed, *bag] aU this; have eyes at the , of his head, 
0Jne i Nakken; have him cU his .^ haye ham i Ryggen, 
foeR sheltered in front and in ,, foran og bag(tll) ; be 
on a person's . yere p. Nakken af En; he is thoro*tghly 
on his ., er kommet rent p. Knaeeme ; slie has eighty 
years on her ., paa Bagen ; hat on the , of my head 
med Hatten bag i Nakken; luiee no dothes (shirt) to 
his . ikke haye Kinder (Skjorten) p. Kroppen; stand . 
to ., Ryg mod Ryg. 

3. baek ad tllbage, F *tUbars; F ^fsen; a two-pair , 
et Vaerelse p. anden Sal'(*i tredle Etage) til Oaarden; 
a month or two . for et Par Maaneder slden; amt^ I to 
say 'Good morning' -? igen? get (or receive) - faa til- 
bage, faa igen; stand ./ tilbagel try , f prove igen; 
S0ge at komme las, sege at retirere, forsage at komme 
flra det; sp fig felge Sporet, felge Sporene; a house 
situcUed . [som ligger rykket ind, *indrykket} from the 
street; far « [langt tilbage, *og8. op] in the Middle Ages; 

• in the thirties (tilbage, oppe) i Tredlveme ; we must 
find out who stcmds . of [staar bagyed (*bag)] hint; . 
of the bcn^acks bagyed (*bag) Kasemen; 1 decline 
to go , on [komme tilbage til] the queetion whether.. 
Ill be . [tilbage] to supper. 

4. baek vt ligge paa Bagsiden af, llgge bagyed (ogs. 
*bag); danne en Baggrund til; statte, ogs. fig [, a 
friend]; bffire paa Ryggen; rykke tilbage [en Stol a 
chair]; dmp reyersere, kaste bak [Maakinen the enptnej; 
^ bakke [Sejl sails] ; ssette Ryg i [en Bog a book] ; ^ 
katte, et Anker t. et starre; sp asette Penge paa, oga. 
fig holde paa; . him saette Penge p. ham, ogs. fig h ol de 
p. ham; I . him eU a relms or a charade against the 
beet rymer in the kingdom; m . him to do it jeg 
veedder ban gar det ; / « mysdf to mn him any day 
Jeg yil (forbinde mlg t. at) labe omkap m. ham, hvad 
Dag det skal ysere; . a biU mere endoeaere eo Veksel; 

• a horse bestlge en Heat; humme en Best, oga. ''lygge 
(m.) en Hest, *prov haape, hoppe; sp holde (el. acette 
Penge) p. en Hest ; . the oars, . water skaade, skodde, 
*hamle, skaate, stryge; . down kaste (p. Ryg), "'ogs. 
saette i Bakken ; faa Bagt med ; . up statte, fig oga. 
giye . . . et Rygstad; sp slaa (el. stade) tilbage [en 
Kugle a baia\. 

5. baek vi gaa (el. beyaege sig, rykke) tilbage ; ^ 
bakke; ^ baghale sig, om Vind; the horse refuees to ^, 
yil ikke humme sig, ogs. *yil ikke rygge; . and fSU ^ 
bakke og fylde ; fig slge (snart) ]a og (snart) nej ; « 
down gaa baglaengs nedad, f. Eks. en Btige; fig vige, [a- i' a] oay. lange som i far, feel, fool; I'baJ Trykstayelse; [&] hat; [&•] fall; [&] hot; [a] hut; [9']hiirt; [a] Inner; bac 67 bad give Ubi, F opglTe ^Tret, give Big; tage sine Ord (el. 
eD Betkyldning) tilbage; he firm, don't . down!; . out 
giA baglKoga ud; fig trsede (el. triekke Big) tilbage; 
, out of the royal presence gaa . . . ud af det konge- 
]]pi Gemftk; . [fcrskke sig] out of a difficulty; then 
thafi fdby ifon ^ed out of going [trek Dem tilbage og 
ikJce gik] down the Chute, 

6. kaek a Bag-, bagre, Ryg-; Mod-. 

7. kaek>, I BmsB. : — telaaea dmp Modvsgt; ..bite 

H bagtale, Ut«r Bagtaler e; ..board Hiekbnedt, 1 

Tteigebaad; Bygbrsedt h, som Bkulde give Flgebem 
rank Holdnlng; ..bone Rygben n, Rygrad; fig ogn. 
Holdning. Karekter; bsrende TaDke c. bsrende Prln- 
dpn; he is the . of [det er bam som beerer] (he 
Immness; yoM aHwaya wcmited ., ogs. du har altld 
rseret en holdnlngrslOT Person; Kroomen are the labour 
. of [med Koromaneme staar og llUder Arbejdsmarkedet 
i wme W. African cdloniee; he hcts plenty of . ban 
bar Ben i Nfi»en ; a gentlemtm to the • Kavaier til 
FlngerapidBeme. nobel t. det yderste, 1 Slnd og Skind; 
a queen to the . Dfonning Uge nd 1 Ftngerspidseme ; 
..breaker agr Formand, Leder c, for Arb^dalag; 
...eomb NaJckekam, Topkam ; ..eoaatry amr Opland; 
..4oor BBgder. 

.barked, 1 smss. -rygget. 

haekjcddy Vandhviryel, Bagevje, — ead Slntning; Is. 
fc Slutning af Efteraaret, Hastens Slutnlng c [UMer part 
cf autumn]; I dipped the hedges with my ain hande 
last .; . handieapa. 

backer ['bftko] Btstte, Stotter; Ven; is. Kaverlngs- 
msod; «p Vseddende e, En der setter Penge p. en 
Best. 

iMwkJfhiat Dffikgrund o, ved Radering el. Gravering; 
^faaiiBOB Triktiak n; . hoard Triktrakbrset ; ..gardea 
BagbaTO, Have p. Bagaiden; ..ground Baggrund, Fond 
c; ..balr Nakkebaar n; Cblgnon, \em Fletning (*Flette) c; 
..haadod a k ad med Bagen af Haanden, med Haand- 
bagen; a . blow; a . [indiiekte] compHiment; . [bag- 
orerliggeudel letters; ..kaader p Slag med Haand- 
bagen; fig Sidehug n [til at]; ..hoaae Baghos; Privet, 
*og8. Udhns n. 

baeklBg ['bftkiq] bl. a. Tilrldning, *ogs. Indridning, 
af en Heat; Bakning c, Underlag m, af Trse el. Mur; 
Bakning, Reyeraering; (Bogryga) Liming; fig Stette o; 
he has an Irish .; i received no .; ..«p ap Bakning 
c, i Cricket. 

baek|llll ^ bagved liggende (*ogs. bagre) Hnl n, paa et 
Instrament. Fejlagtig hadk-lUt; ..number eeldre Num- 

mer; parting Nakkeskilnlng; — patenoster Fadervorn 

Isst bagfra, som Tryllemiddel ; mumlende Ed el. For- 

bandelae e; pay resterende L0n(ning) c; ..paymeats 

Bestancer; presaure dmp Modtryk; ..rent Restance e, 

paa ForpagtnJngaafgUt; — room Veerelse t. Gaarden. 

baeka [bftks] mero engelsk Pundlseder n eller Affaldet 
•leraf; a . et Parti Pundlseder. 

Ljacraper Ryg-Kradser, Kleplnd c [scratch-hack]; 
it BagBsede; take a . am^r fig traede i Baggrunden; 
.jwttlcaioBtB, is. GrsDBekoloniei. 

backakce ['bftkji], baekaheeBh, baokablsk ['bttk/i/] is. 
Und Bakshlsb, (Penge)gave c, Gratiale n. 

baciL|aiM>p Vsprelse n bag Bntik; ^.show Perspektiy- 
kaaae e; ..Bido Bag, Bagdel o; ..stdod yankantet; 
..aUde ['bttkBlaid. bftk'slaid] fti falde fra; ..slider Fra- 
Iblden, Apostat o; ..Blldlag Frafldd n, ApoBtasi e; 
..Blaai aknmmelt Hul m, skummel Baggade c ; Tyye- 
rede o (*m); ..ffVMw et Veerktaj: Anslagsvinkel c; 
..atair ia. fig Bagtnppe- ; no • infiuenee for me bl. a. jeg gaar Ikke ad (*i) Bagtrapper; a few cowardly . 
rogtieSf to\se Karle af dem som gaar ad (*i) Bagtrapper; 
..BtalrB Bagtrapper; fig ogs. Bagyeje; — stay ^ Bardun 
e; . stool R0st n til Bardnner; — stiteh Attersting; 
..surf BagB0 c, ogs. *Rendesug n, *DnigBn(g) o; 
..Bwaaked p syajrygget, *keikrygget, syairygget; 
..sweep Bags0 c, ogs. *Rendesug, *Drag8u(g) c [^ af 
the wanes]; ..Bword sp Huggestok c [singUgtich]; 
..tools (Bogbinders) Stempler og Fileter; ..traek Bag- 
spor; take the . amr fig gaa tilbage (fhi sin Stilling), 
retirere; — train Returtog; ..volume seldre Bind. 

baokward ['biikwed] a nvillig, modstreebende ; efter 
liggende, tilbagellggende ; sen, unem; sildig, sen, som 
kommer for sent ; forbigangen ; . alitps n^erc backward 
Skibe 0: Skibe som er p. Tllbagevejen og ventes om 
noget leengere Tid. Sml. forward! spring is ., kom- 
mer sent; agriculture was ma. state, laa tilbage, f 
*laa 1 Baglexen; they thrive like everything dse in this 
country, and that is the ^ *vay, det vil sige den anden 
Vej, det vil sige at de gaar Krebsegang; . [modstrm- 
bende] wSlls; . [tilbagellggende] in the art of raising 
vegetcMes. baokward ad tilbage. Aim. h<»ckwards, 
Baekward . . . March! 

baekwardatiOB [blLkwa'deiJan], baekwardizatloB [bftk- 
W9dl'ze*/dn] mere Backwardation c, HenstandBrenterpI, 
Renter erlagte f. at opnaa Udsaettelse m. at levere 
Vserdipapirer. 

baekwardBOBS UvilUghed; Efterliggen; Traeghed. Sen- 
bed, Unemhed; Sildigbed, Senhedc; sildigt Komme i», 
lang Udebliven o; lavt Standpunkt n. 

baekwardB ['b&kwddz] ad tilbage; bagover, baglsengs; 
faU ., bagover; the work went . det gik tilbage m. 
Arbejdet; move . [tilbage] and forward; read . Isse 
bagover el. bagfra. 

baektwaah Modae c; ..water *Bagevje e; Vand n 
kastet tilbage fre Mellebjul ; swamps and .«; ..water 
V skaade, skodde, *8kaate, prov hamle, stryge; the 
craft was instantly .ed out of harm's way; ..winter 
Eftervinter; .woods amr Vestens (el. de vestlige) Ur- 
skove, i Amerlka. I amr Dagligtale er Ordene hack 
og western indbyrdes ombyttelige; .woodsman Kolonlst 
i de vestlige Urskove, Skovrydder c; the ^woodsmen of 
civilisation KuUorenB Pionerer, Nybradsmssnd. 

baeoB ['beckon] Flsoak n, af Dyrets Sider og Bug; 
scwe his ^ d hytte sit Bkind. Baeon ['beckon] s. Baeo- 
bIbb [bei'ko*>nj9n] baconsk, bakoniansk; s Bakonianer c. 

baoterium [biLk'tiarlom] path Bakterie e ; pi hacteria 
[bftk'tiarid] k haeteriums, baeterlology [bttktiari'&ladsl] 
Bakteriologl c. 

BaetrlBB ['b&ktrldn] baktriak; . oameZ almindelig 
Kamel: Camdus Baetrianus, 

Baeup ['b&kop] s. 

1. bad [bad] a ond, Blet; ond, slem; bedtervet, syg; 
p syg, daarlig; daarlig, misllg, slot; falsk, eftergjort; . 
crops Misvselut e, *ogB. XJaar n ; . [bedsrvet] fish, lohster; 
. fortune Ulykke; oome hack like a . haifpenny, m. 
uforrettet Sag; a . soverdgn bl. a. et fklsk Pundstykke; 
chopped horsehair in their oats isn*t a . thing, 
er ikke ilde, er ikke (saa) gait; . words Sluoldsord, 
stygge Ord; it is . [stygt] of you; hut it was just as . 
men lige gait (el. ilde) blev det; what do you think 
of it? .,. not so .. ikke saa gait; nothing is so ^ as 
not to he good for st Intet er saa gait, at det Jo er 
godt f. noget; thafs too . det er for gait (el. grovt, dnijt); 
s^ is very . [daarlig] indeed; he ^ of a fever vsere 
daarlig af Feber; how . [daarlig] you look! that looks 
. det aer gait ud; be taken . p bllve daarlig. [ei] hate; [o"»] so; [ai] I; [au] ouX\ [«] the; [p] thin; [/] she; [s] measore; [q] ting; [a, a, e] osv. vaklende med [o]. bad 68 bai 2. IbMl a ondt; elet n; there are .« owtd fjiMde among 
them der er godt og >let iblandt; tnake . worae gere 
gait (el. ODdt) yserre; maUers went from . to MH>r8e det 
blev vflBrre og yaene ; go to the • blive edelagt, gaa i 
Hundene; bllve ruineret, p 'ryge; tabe, tllsielte Penge; 
I cun now 100 pounds to the . Jeg bar nu tabt (el. 
tilsat) . . . 

Bftdi^OK [sp.; bada'koos] a. 

bftdderlookii [*b&dal&k8] ^ *Bladtare, BuUrec: Al<»ria 
eacttlenta. 

bade [bad] « bed ke. Af bid. 

Baden ['*>a'dn] Baden n; a badenslsk, badensk. 
Bedeaer ['ba'dn-o] Badener, Badenaer c. 

badge [bttds] Kendetegn, Tegn, Mterke h; Ii. 1 pi ogs. 
Difltinktioner, f. Eke. paa Militserhue; (OrdensHnsignler; 
member'a . Medlems-Tega m; -Knap c; ^ of honour 
.Arestegn. badge fft mserke. 

badgeer ['bftdgia] hind k pera Vlnd&nger, Venti- 
lator 0. 

bAdger ['bttdsa] OrsBvllug, pro9 Brok, *proo Syintax, 
Svinsok: Mdea vulgaria; Pensel af OnBYlfngehaar; 
Kompranger 0. badger vt forfolge; plage; ..dogOrav- 
hond, Gnevlingehund, Taks o : Cania veHagua; — legged 
(bos Sbakeep.) halt, *og8. laag-, lar-, steg*, ftutball. 

badglr, se hadgeert 

badlan ['badjen] ^ Stjemanis c: Fruetua aniai 
ataiaii. 

badlgeoa [ba'dldgan] Kit n, bos BlUedhnggere og 
Snedkere. 

badinage [fr.; 'b&dinids] Skfemt, 8p0g o. 

bad-looking ilde udseende ; ahe ia not . ban er ikke 
llde, ser Ikke ilde ud. badljr ad slet; alemt; daarllg, 
ilde; thinga had been going . with [det var gaaet 
daarllg for (el. med)] both unde and nephew; need 
(or want) them (ao very) « treenge haardt tfl dem, 
*og8. tnenge dem saart; > [slemt, haardt] wounded. 
bad-metal Knapmetal. 

Badminton ['b&dmintan] Badminton n; Badminton e, 
CD vis Sommerdrlk af Redvin kc. 

badness ['bEdn^^j Slethed; Daarlighed, Slethed, daar- 
llg Beskaffenhed c. 

bael ['be^al] ^ bengahk Kvredetne n. 

baffaty ['b&fdtil Kattun n, bl. Manufakturister. 

baffle ['ban] vt narre; spotte; if the wind doea not . 
[ikke narrer] ua; it -d [spottede] aU our efforta; baffling 
[lunef^ld, omflakkende, ustadig] wind; ..door dmp 

Lededer; plate Beskyttelsesplade. baffler Bn som 

narrer; Tlllntetgorer, Forstyrrer c af Plan Ac; slaaende 
Modbevis n, Trumf c. 

baft [baft], bafU ['bafta] mere Kattuu n [baffaty], 

bag [bag] a Saek, Pose; Haarpung; Taske, *og8. Vseske 
c; r>et Yver, •ogs. Jur n; Kuffert f travelling -/; »s al I 
Beokleeder, Bakser/^roMsersy; get the . fka For, ogs. */aa 
Lebepas, *faa Fyg [get the aackj; make a good . ap 
gore god Fangst; we've made a pretty good ., ogs. vi 
bar haft ganske god Jagt; ^(a) mtide Fangst c. (Fangst)- 
udbytle »; Jagt c, Jagtudbytte n; put your head in a 
./ hvor yil De hen ? gaa hjem og Iseg Dem I "ogs. De 
da I bag vt putte (el. pakke) i 8»k el. Pose; fig drive 
ind i en Stek, klemme op i en cul-de-sac; ap fange; 
flske; ve]de, fselde, nedlsegge, skyde; a •ged army; . 
himself, ogs. forlobe sig. bag vi pose sig, l»gge sig 
(el. ligge) 1 Poser; a ^ging [poset] waistcotU. 

bagall ['ba"ga-it] hind Have o, Haveland n. 

bagasse [be 'gas] Bagasse e, Hester af Bukkerreret 
[<xmetratkj. 

bagatelle [baga'tel] Bagatel, Ubetydelfghed o, pi ogs. Smaatlng pi; ap «Halv*billard c, en afsendret Form aC 
Billardspil. 

Bagehot ['be<dsat] a. 

bag-foz ap •Sfekke>rflpv, en i en Saek p. Jagten med- 
bragt Rsev, der slippes og derefter jages [bagman]. 

baggage ['bMgidsj ;^ Bagage c, Tros; Is. amr JEtejse- 
toj H, Bagage; cont Sk0ge git; (joe git) Tojte, Tog c; 
bag and . med Pik og Pak; ..ear amr Bagagevogn; 

saaiher ;oc amr (Jernbane)porl0r c; — waggon 

Bagagevogn, Trosvogn. 

baggala ['bttgala] ^ Baggala c, arabisk tomastet 
Baad, i det indiake Hav. 

bagging a poset, som hsnger 1 Poser, bagging s 
Sflekkelsened n; . factory Posefabrik; Saekkeftibrik. 

baggit ['bSglt] Hunlaks o. 

tewr ['hagi] poset; vld som en S«ek; • trouaera. 

bagh [ba'g] hind Tiger e. 

Baglen ['bHglaz] pi: the » Baglerne. 

baglo ['bSglon] a, se baggala! 

bagjman ['bftgrnan] mere Haudelsrejsende. Nu aim. 
commercial traveller; ap al Sfekkereev e [bag-foaoj; 
net Posenot, *KileD6t. 

bagnle ['banjos] f Badehus, Bad; Bordel w; — keeper 
Bordelvfert(lude) o. 

baglpiper J" Saekkepiber c; ..pipee: a ptMir of ^ ^ 
en Sffikkepibe; ..reef ^t^ underste Rev, i Mserssejl. 
bagnman a, so bagman t 

bagnette [bo'get] anih liUe (*ilden) Rundstav o. 

bag-wig ['bag' wig] Pangparyk c. 

babt [ba] int ba! (aa) pyt! 

Bahama [ba'ha-ma] a: the ^ ialanda, the .a Bahama- 
oerne. 

Bahla [ba'(h)i*a] Bahia m. 

BaTkal ['baikal] Bajkal ft; Lake . Bajkalseen 
Bafkalean [bal'ke^ijan] bajkalsk, Bajkal-. 

ball [beU] vt deponere; jur loslade mod Kavtion; gaa 
i Kavtion for; he waa .ed out, loslodee mod Kavtion. 
. up, is. i' Austr. al standse, stoppe (og plyndre). om 
Stiatenrover. Ogs. skrevet bale up; they were ^ed up, 
and making aome reaiatanee, were ahot down and all 
their geld atolen. ball [beil] a Kavtionist; Kavtion; 
Hank, *og8. Hav, p. Kedel kc; ap Tvserplnd c, paa 
Wicket; he waa only a . det var blot en Kavtionist: 
find . skaffe sig Kavtion el. Kavtionister; go (put 
in) . gaa i (atille) Kavtion ; a couple of • [aldrig bails 
i pi] et Par Kavtionister; the man ia out on ., paa fri 
Fod mod Kavtion; the primmer wtu admitted to ., flk 
Lov til at stille Kavtion. bailable som kau leslades- 
mod Kavtion ; the charge ia not a . matter der kan 1 
denue (el. i en saadan) Sag ikke stilles Kavtion. bailee 
[bei'li] jur Depositarlus, Modtager c. bailey ['be^li. 
t Ydermur, v. et fevdalt Slot; Ydermur; ydre Borg- 
gaard c, the Old Bailey Oamle Bailey n, et Retslokale 
i London, Seedet t. the Centrtil (Mminal Court, batlle 
[■belli] a, se bailey! ac Foged c. bailiff ['be^lif] Soi;ne- 
foged, *Lensmand; Underforvalter c. balllwiek ['be^U- 
wik] Sogn, ogft. *Fogderi, 'Lensmandsdlstrlkt n. bail- 
ment ['beUmant; Sikkerhedsstillelse, Afi^velae c af De- 
positum t. Sikkerhed. 

baln*t, balnt [beiut] vp er ikke [ain't,iantj; thieia 
the tenth, ^ it? 

Balram ['bai'ra'm] Bajrara c, Mabomedanernes Paaske, 
efter Ramadan faaten. 

balm [bee an, bem] ao Bam n. 

bait [beU] ap Hading, ogs. *Lokkemad, *Mad o. Agn m; 
tU Rovdyr: Lokkemad e, *is. Aate e k n; Htdsning c, 
af Dyr, m. Hund; Forfriskninger pi, iodtagne under- [a- i- u'] osv. laoge som i far, feel, tool; ['ba] Trykstavelse; [a] hat; [A ] foil; [A] hot; [a] hi#t; [a] hurt; [o] inner; bai 69 bal Tejs; Bedeo, ogs. *Hyil, lUtt; / HvldsUd c: Gupea 
alba Inhiitbait]. Se nibble I the . took, 1b. ban bed p. 
Krogeo, *og8 ban gik p. -Agnet; mwUlotv the . bldo p. 
Kiogen, *ogs. gaa p. Agnet; be in a ^ f yere vred, 
T«pre Tild, *og8. veru vond ; put hint in a ^ gme ham 
yred, *og9. gjere bam vond, ftia bam sJnt, erte bam 
op. bait vt sseite Madiog paa, *8egne, agne; udlaegge 
Lokkemad (*Aate) 1 el. paa; bidae; fig plage, forfelge; 
. [hidae] a bear; . (up) the ground (or pitch, spot, awim) 
udkaste Lokkemad til Fi»ken (for at den skal samle 
figU *^y» fill ; - the Aorae lade Hesten bede, ogi. *rodre 
Hesten, glre Heaten Foder. bait vi bede, ogs. *ludtage 
ForMaknlnger, bolde Hvil el. Rast, raflte; bede, ogs. 
*fodre, fore ; we etcpped to ., ogs. Ti standsede for at 
{dve He8ten(e) Foder; * for ail fiah mede (*l8egge Agn 
od) eOer alt muligt. baiter bl. a. Forfelger, Plageaand; 
Driller, ogs. *Ertepotte e [teaeerj. 

ksito ['be^to ?] angilo-hind f. wait you vent (hvor du 
er)! I Kipllogii Soldiere Three, 

kati-staMesjpI Foderstald c. Tit i Forbindelsen livery 
and bait tables. 

kalu ibeis] Bsj c Jk n, et vlst Uldtsj. 

bi^AB ['betdsen] sc univ Rub c [btjan]. 

take ^be'k] vt bage: stege, 1 0?ij, i Aske, i Solen; 
brtende, om Totter, om Tegl \ . [stege] applee; baking 
apple Madseble; the meal which .d her [hvoraf hun 
bagte Mne] coJIres; a .d [stegt] leg^i^-mutton bake vi 
bage; bages; steges; the horaee were baking [ptegtes] in 
the 9un: ».hoate Bageri n. tekar ['be'ke] finger c; a 
J» doeen d tretten, (andert.) ijorten. Eftenom der 
gives et eller to Bred p. Kebet; give hint a Je doeen 
d give bam en ordenllig Lossing, *ogB. rundjule bam ; 
Ja $alt Hjortetaksalt; ..legged kalvbenet, *kalyb6nt. 
taklag Bagning, *ogs. Bagst, Biegt, *Bagat c. 

kaksklak a, se backaheeaht 

Balaam ['beflam, 'be>U8m] bibl Bileam c; si Spalte- 
(yid e k n, Spaltefede e, for Aviser. 

balaefeoag ['bttlat/lql RejepuWer (*R8ekepulfer), Fiske- 
pnlver n, et kluesiak Krydderl. 

balalaika [bSld'Ialka] J" BaUlaJka c. rus^isk Citer 
med to eller tre Strenge. 

1 . balaaee ['bSldos] a fig Viegt, Vtpgtskaal ; Overvirgt. 

Forskel, Difference, Rest; is. amr Rest c; Overskiid n, 

mere is. Saldo; Mterc Balance; Vejnlng (mod hfnanden), 

Sammenligning; Varderlnge, Sken; rigtigt (el. ret) For- 

hold n, Ligevaegt, Balance; Uro c, i Ur; the Balance 

ad Vsgten ; didurb the . of power in Europe for- 

styrre den evropseiake Ligevs> it ia an even . Vnpgt- 

skaalen ▼akler(*ogs. vejerj, det staar paa Vippebrasdtet 

I f paa Vip), det vejer op, f *og8. det staar p. BlI begge; 

(let gaar lige op, *ogs. det gaar op i op ; hold the . of 

power have Ovemiagten, have Overvsegten ; atrike the 

. mere opgere Balancen; a . of partiea took place der 

begyiidte en Veeddekamp mellcm Partlcme; turn the . 

gere Udslaget, leegge det afgerende Lod i Vsegtskaaleu; 

hang in the . staa p. Vtppebnettet, f *og8. staa p. 

Bll begge ; the fate of the bin hung in the . ; hia life 

hung m the .. ogs. ban svtevede mellera Liv og Ded; 

puOt (or throw) him off hia . bringe ham ud af Ba 

lance el. Ligersegt, lade ham mlste (el. tabe) Balancen; 

owing to the eJoae . of partiea p. Grand af den knappe (el. ringe) Forskel i Partlemes Styrke, fordi Fartierne 
staar (. . . stod) nsesteo lige^ 

2. balMiee ['biUdns] vt veje fig; overveje; bringe i 
Ligevaegt, bringe (el. faa) til at biUancere; opveje, veJe 
op; veje mod binanden. sammenbolde, aammenllgne; 
mere balancere, saldere, aflilutte, om Bog el. Konto &c; 
.d, ogs. i Ligevaegt; stabil; vel afvejet, symmetrisk; 
equaUy .d, is. i Ligevaegt: ligevaegt ig; ^ the account, 
ogs. sluttc Kontoen (el. Regningen, Regnskabet); the 
Emperor .d [afvejede] hia favoura with an impartial 
hand; . hia income faa sine Indtaegter (og Udgifter) t. 
at balancere, bringe Balance i sit Badget; . [svigte] 
the miaen; . peuinera gere Balano6, flgurere (f. sin 
Dame, f. sin Herre); partiea were neoHy equally .d 
Partierne stod og vlppede, stod ncesten lige, var naesten 
Jaevnstcerke ; wcta evidently balancing in hia mind 
[overvejede] whether he ahould . . . 

8. balance vi balancere, veje Ifge, vaere i Ligevaegt, 
veje op; mere balancere, stemme, om Regnskab Sec; 
gaa lige op, *og8. gaa op i op; vaere uvis; ..flak Men- 
neakeaeder c : Careharicta; ..pole Balancerstang; — reef 
Svigtereb, Diagonalrev; vt klosreve; ..ikcei tNerc 
Status c; file hia . gaa t. Konknrs. opgive sit Bo; 
..step ^ ferste Gangevelser pi, Rekrulgaog, Reknit- 
march c; — verge mech Balancerstang c; ..wheel Qang- 
bjul, Stlgbjul, £cbappement m, i Lommeur. 

balaa ['bSlas] o: . ruby Ballasmbin, Rubin balais, 
Rublnspinel e. 

Balaton ['biUdten] Plattense c. 

balanstlne [ba'l&stin] ^ vildt Oranatcebletra n. 

balbattcs [b&rbju/li z] path Stammen e. 

baleony ['b&lkanl] Balkon, Allan; ^ Veegtergang c, 
Galleri n. 

bald [b&ld] skaldct; negen, bar; om Fugl: baeldet, 
ogs. *fj8erl08; ^ bladles; a • crown; . on the top of 
the head flenskaldet, *aeinskaldet ; . wheat staklas 
Uvede. 
' baldaekin ['biilddkin] Baldakin, Tronbimmel c. 

baldcoot a, se baidieoott 

balderbrae ['bA Idabrei] ^ git Baldersbraa, Linbarts- 
urt. *Balblom, Balderbraa c: Fyrethrum inodorum 
[ntayweedj. 

balderdash ['bAldadli/] Miskmask, Lavsammen; is. 
PelseRnak, Vrevl, *og8. Tev, Rar n. 

bald|head Skaldepande c; ..headed (flen)skaldet, 
*(flein>skaldet; anateh him . \ stikke bam ganske ud, 
tage Luven fra ham. 

baldleoot ['bAldlknt] egl negen Vandbene (*8oth0ne); 
fig kroniHget e. Ogsaa baldcoot. 

baldly ['b&*ldli] ad skaldet; negent, uden Pynt el. 
Broderier; ligenrem, ligetll. 

baldmoney ['b&ldmAni] ^ BJemefennikel c: Menm 
athamanHcum. 

baldnen Skaldethed; Negentaed, Barbed o. bald|pate 
Skaldepande c; ..pated skaldet; ..rib Svlnekotelet c. 

baldrle ['b&ldrik] Akselskaerf n. 

Baldwin ['b&idwin] Balduin, Boldevin. 

bale [beH] a g}t k hst Elendighed, Sorg, Ulykke, 
Ned c; when . ia hext, boot ia next naar Keden er 
sterst, er HJselpen naermefct ; the idol could work but 
little . [volde Ildet Fortreed] at the bottom of a good 1 Dog skelnes der tildela netop mellem at briende ^ Mk. ogs. N. Univ. A Skoleann 1893, P. 188 (Juell 
og at bage Tegl: I ^Sgypten breendte man ikke Tennesen): ITegnlngdrev man det til Omamenterog 
Tegkne, men « bagte > dem i Solen. A. Chr. Bang Genstande with a balance o: med to Sider, beataaende 01 et Sted 1 Vogta Bibelbistorie, mellemste Format, 1890. af tilsvarende knimme Linjer. [ef] hate; [o"] so; {ai] J; [an] OMt; [8] the; [p] thin; [f, she; fs] meaanre; [q] siw^. [a, a, e] osv. vaklende med [o]. Bal 70 bam deep «mR. tele a mere ( Vare)balle e [^of merehandieej. 
tele ti pakke 1 (el. BOm) Bailer; stcteke of .d fuiy 
Stakke af H0 1 Bailer, . up emtellere, Indpakke, pakke 
(1 Bailer), bale vt me; Isense, fine (Inns); . out [ese 
IflBDB] a boat; . out [bakke op] the peaaoup. tele vt: 
. MP aZ standee, skoppe. 8e baU! 

Balearie [b&li'&rik] a: the ^ ietande Baleareme. 

teleea [be'lin] Hvalterde 0, Hvalben n. 

tele-Are ee SIgnaUld, Bavn 0. teletal ['beill(a)l] for- 
dsBTvellg; 0del»ggende; fiurlig, frygtellg: giftig. 

Balectler [be'leetie, 'b&laette] a. 

BalfB [Mlf] a. 

Balfoar ['b&lAia] a. 

tell [? 'te 11} hind is. Oflter n, til en Ond. 

ballkl [be'li'ki] ran. re«ret St0r(ryg) 0. 

Ballol ['be^ljdl] a. 

teliit ['UUiBt] Ballist 0, en Kastemaskine. telliter 
[be'Iista] Annbrost, Laasbne [€ireMhaUatJ. 

Baliie [te-'li'e] a. 

telk [b&'k] a Agerren; Bjeslke; franak Kant, en Form 
af Trselaat; fig Skuflfelae, Streg i Regnlngen; Htndring 0, 
Afbrffik h; min (Lejes) Forsnffirring c. Sml. bauJkl 
balk vt €ngr riape; tllBkae, oga. *rahagge, *grovbugge, 
mbbe (i Skoven), om Temmer; fig akuffe; spotte, gerre 
tllintet, tlllntetg0re ; bedrage, narre [for of], forholde 
[bam en Fonmjelae him of a ptocMure]. Sml. ha^iiOcl 
^ed, oga. fejlalagen; . him of a cuatomer akille bam 
ved en Kunde, treBkke en Knnde fta bam. telk vi 
Btandae brat, atandae med et, f *ogB. atoppe (plud- 
aelig) op, braaatanae; gaa bag Terjlen, om Heat; lie .ed 
in hia apeecfc. 

Baltea ['bA-lkan. b&I'kan] : the . peninatda Balkan- 
balyaen; ^ .(a) Balkan w. 

telker ['b&*ka] En der sknffer (forstyrrer, tllintetg0r); 
Hest aom gaar bag TeJIen, stiedlg (*8ta) Hest; Varaler, 
Udkigamand (p *ogB. Udkik, Udkiger), Signalmand 0, 
paa Silderangat: varsler Stimernea Reining, balky cunr 
Bom gaar bag Tejlen. 

ball [b&'l] ap Boldt, oga. *Bold, *Bal; ap ft are Kugle; 
Balde, i flere ,ti1ff; vet PlUe, t. Heat [horaeAioXl] ; Tin- 
gnibe, i Cornwall; Lnppe c, *8melte8tykke, i Jsernfabr 
[bloom] ; N0gle, ♦Neate m [« of yam Ac] \ ^ of the eye 
(knee) Ojeaten e (Kneeakal c); three (red) .a tre (rede) 
Kugler, is. som Pantelaanerakilt ; keep up the . fig 
bolde Samtalen gaaende; play <U . apille (el. alaa) Boldt 
(oga. *Bold, *Bal}; fire with . Bkyde akarpt. ball [b& 1] 
ap Bal n, Danaefeste; give them a ^ gere (el. give) et 
Bal f. dem; be at (go to) a (or the) . vfiere (gaa) p. 
Bal. ball vi: the horae .a^ aamler Sne p. Hovene. 

tellad ['b&lad] cFolkc)Yiae; (Gade)viae 0; ..aieager 
Viaeasalger c; — poetry Viaedigtning ; — stager Viae- 
aanger; Gadeaanger c. 

tellahoa ['b&lebu ] ^ Ballahou c, en Slags burtig- 
aejlende Tomaater m. Skonnertrig, i Vestindien; slet 
Skib n, *oga. FlUeskude c. 

tellaai ['bftlem] Kano c, bl. Perleflakere p. Ceylon. 

ballan ['bftldu] ; . ivraaae / Berggylte, *ogs. Berg- 
augge c : lAibrua m<ieulat%u. 

ball-aad-aocket Ledboved n med Ledskaal; . joint 
Eugleled. 

ballarag ['b&leriLg] vt p kujonere, *ogB. topride, ned- 
true [buUyragJ. 

ballaat ['b&laat] Ballaat c; Gruadeekke n, paa j8E>mb; 
diacharge (or heave, take out) the . akyde Ballasten; 
ahe n}%ll stand and shift (or stands and ahifta) without 
. Sklbet kan ligge tomt og forbale uden Ballaat. bal- 
laat vt ballaste; gruae; vi indtage Ballast; gruse. tellaatage ['MLleaUds] Ballaatpenge p{. tellMtihaaTir 
BallaathlTer, ..UgbUr -Pram, tellaatiag Ballast; Ono- 
ning 0. ballast-waggoa Qmavogn. 

ballleaitridge akarp Patron; ...eoek 8T0mmeki&ii; 
dmp k art Kugleventil c. 

ballerina [bftle'rina] (BaUet)dan8erinde 0. F% boMerinL 
ballet [*bUlt] Ballet 0. 

Balltol ['be^ljal] a. 

tellisU [bd'liata] oH BalUat 0, en Kaatemaakine. 
balllBter [ba'liate] Armbreat, Leaabne [areuheM]. 
baUlstle [be'lUtik] Kaste-, balUatlsk; .a Balllatik 0; 
Projektillaare c. 

telMlghtalag Koglelyn. 

balloon [ba'lun] Ballon; Ballon, Glaabaholdei e. 
tellooa [be'lu'n] vt udapile, opblaaae; fig gere atserk 
Reklame for; ..tak Pindavinflak: Diodon, ballooaiit 
[ba'lu'niat] Ballonforer, Luftaklpper 0. teUooary [-ri; 
Luft-Fart, -Sejlada 0, -Bklpperi n. 

ballot ['b&l8t] a Kogle, bmgt v. BtemmeglTning ; al- 
mlndellg: Stemmeaeddelo; AntalnafjgiyneStemmer; 
(akriftlig, anonym) Afatemning, Stemmeglvnlng, Vo- 
terlng c [private ^]; complete the mUitia by », ?ed 
Lodtnekning; become $nembera without ., nden Vo- 
tering. tellot vi atemme (akriftlig, anonymt), votere; 
..tei Valgnme 0. 

telllpraetiee ^ Skydeavelaer pi, Skarpskydning 0; 

proof kuglesikker, akudfaat; ..room Balaal e; skoet- 

lag Skarpskydning. teltaBaa Jongler 0. telllTSln 
Kugleyentil [baU-eoekJ; work Arbejde i Tlngrnibe. 

bally ['bftli] p praegUg, ypperlig, *Qga. graak [butty 
a]; a . horae, pieture, run; let ua make . asaea of 
ouraelveal bally ['b&H] a ir By 0. Et Led i mange 
irske Stedanavne. Ballyaellatb [b&li']ikli&)>]. Egl Ris^ 
gsrdemea (*Fletteg8Brdemea) Stad, et Irak Navn for 
Dublin. 

balB [ba'm] Balaam; Balaam, Vellugt; LeBgedom, Lin* 
dring c; . of Gilead Mekkatelsam; ..erioket ent Tne- 
Leber, -Pikker, *-Kryber o: Certhia fanUHaria, Dette 
Ord, der forekommer i A. Tennyaona Dirge, er opkom- 
met y . Mlsforataaelse afT. Baumgrille. Se Marra}';: 
Ordbog og The Weatminster Oasette 1898. 121 > 

Balmoral [b&l'm&ral] Balmoral », et kongeligt Slot i 
Aberdeenabire i Mellemakotland. telmoral Slags men- 
stret Skert n; (Dame)Bn0re8t0?le c; . stockiifgs akotsk. 
veevede Stremper. 

balny ['bami] balaamisk; balaamiak duftende; leegende. 
lindrende; al aandaavag. 

balaeum ['bftlnlAm] lat. Bad n; « Maries chem Marie- 
bad, Vandbad. 

balaa ['b&laaj Fiskeflaade 0, ved Det atille Hav; life . 
Redningsflaade, af Kavtacbukpuder. 

telaaai ['b&lsam] Balaam c; garden . Balsamlne c: 
Impatiens baisamina; • of Mecca Mekkabalaam. tel- 
asMle [b& I's&mik, bdl-j telaamiak; liBgende; lindrende. 
telaaailBe ['b&'laamin] ^ Balaamine o: Impatiens bai- 
samina. 

Bait [bA<)lt] Balte(r) c. Jvf. BaUiot 

Baltteaar [bftr)>ei»a] Baltasar, Beltsasar c. 

Baltle [b&(')ltik] baltiak, Osterse-, osteraoiak ; the . 
Det baltlake Hay, Osteraeen. 
- Baltimore ['b&(-)ltim&-»]. 

balaater ['bftlaeta] Baluster, Tremme i R»kvserk 
balaatrade [baia'atre'd] Balustrade c, Rsekverk, *oga. 
Haandrey n. 

tem [b&m] a Snyderi, *og8. Jux n; Historic, *oga. 
Skrene e. tem vi anyde, *og8. Juze. 

temboo ]bAm'bn'] Bambus c, Bambuarer: Bombwaa Ja* i- u) oay. lange aom i for, fod, fool; i'te] Trykatayelae; I&] bat; [&] fall; [&] bot; [a] hut; l©'] huirX: [a] inner; bam 71 ban armdimaeta; Bamboo n, SUigi uglais^t, brangnlt 

F^roellcn. teab«o [bAm'ba*] ^ prygle m. Bunbnf . 
ktab«oile [bdm'ba-sl] vt «l snyde, *og8. jaxe. kMi- 

fetMler d Sojder, joe Snydenstnip, *og«. Juxer 0. 

BuipfleM ['b&mpfl'ld] «. 

tai [b&n] Kandg0ralfle e; pi Lysalng 0, til Agte- 
lUb [the .8 of marriage]; Forbud; Ban h, Forbandelse; 
(Rigens, Rigets) Akt; Pengettraf 0; 6ld (or jwbUcX^) f^ 
.f \j^ til .figteskab; forMd the .a between . . . cmd . . . 
nedliegge IndMgelie ▼. Lysnlngen for . . . og . . .; fiaee 
a . i^ot*t !*• UBtte 1 SamAiodets Ban ; ptaee a potent 
.on the buaineee of priaeflghting nedlaegge et kraftf gt 
ForbQd mod Bokaerftget; the .« were pttbUahed today 
idag Ijates der f. bende (el. dem), joe Idag lUdt bun 
ned fra Pnedlkestolen ; puXUsk the ^ of the Empire 
agakut him erklnre bam 1 Rigena Akt; be (eome) under 
the ^ of the Uho TiBre (komme) 1 Lovena Ban; fatt 
mtder the ^ of Oover nm e n i atUhoriHee komme p. Re- 
gflringena aorte BrsBt; pictee under a . atette 1 Ban; 
tstte 1 8am(ttndets Ban; put him under the ^ of the 
Empire erkleere bam 1 Rigena Akt. baa [bl&n] « git ft 
«e bande; -,ning a/way ai a. doNOO of a rate, baa [bftn] 
• Ban, Qavemsr 0, for Eka. 1 Kroatlen. 

baaal ['be^nal, 'b&ndl] banal, triviel. baaalUj [bo- 
•nUltl] Banalitet, Trivialitet Ob 

baaaaa [bo'nand] Adamaflgen, Banan, Paradiaflgen, 
pitang e, Fragten af Muaa paradiaiaea; . man A 
Qaeeoaliender e. 

baaat ['bftnat] Banat n. 8e bant 

laaeo ('bftqko"] Bank, ia. den yenetianake; Banko, 
Bankomflnt e, Bankopenge pi, moda. Knrant; mark . 
Bankomark; eUtinge in . jur regelnussslge Seaaioner af 
de bejere Better 1 Retaterminen. 

Baacroft ['baqkr&ft] a. 

baad [bAnd] a Baand, oga. fig\ (Dame)bflelte n; ^ 
Foratierknlngslap, Btyrkelap 0; pi Prseatekrave e, Blad- 
kiaTe c felerieal ^sj; pi (Jartata) Krave e [legal .a/; 
Foreoing, Skare 0, Samftind; Mualkkor, Maalkkorpa n, 
Mu9ik c, ^ oga. Spll n /- of muaioiane] ; a gold « en 
Gnldsuor, en Guldtxeaae; . of hope Ungdomsforening 0, 
for Totalaf bold; a eompoaition for a fuU instrumental 
.. for fbldt Orkeater; in «a nnder (Kon)baand. baad 
ft binde, knytte; maerke m. Baand; aamle, forene; oom< 
tammcniotte; »ed, ia. (atribet) m. Tvierbaand; ti snlten. 
baad fsi rotte (el. Ingge) alg aammen. baadage ['b&n- 
dlds] e Bind n, Forbinding. Bandage c; Brokbaand n; 
coding .a kolde Omslag; the . [Bindet] w«u taken 
from hie eyes; it hoe torn the ^ off my eyes; still with 
the . on my eyes, bandage ['bftndids] vt forbinde; 
binde for [0jnene his eyes] ; his eyes were -d, ia. bana 
0)ne bleT tilbnndne, der bley bnndet f. bana 0jne; . 
(up) their hurts forbinde derea Saar. 

bandalore ['b&ndal&'ft] SUmge e, et LegetoJ aom kan 
kastea tU Jorden, men ▼. Hjeelp af en SpiraU]eder kan 
apringe tUbage i Raanden. 

baadaB(a)* [btfn'dltn»l mere Bandanna 0, Slaga Indlak 
Terklffide. 

baadar [?] hind Abe e [monkey], 

baadarl [bftn'da'ri] hind Kok feook], 

baada-aoap ['b&ndaso«p] indiak Moakatamar n. 

Uadbex ['b&ndb&ka] (Damea) Hatieake c; netU as a ^ 
net som et piUet Mg\ he (she) comes otU of a ^ fig 
ban (hnn) aer nd, aom om ban (bun) kom lige fra 
Sknedderen (Modebandlerlnden) ; — maker Paparbejder 
c. baaialai ['b&ndaMt] arch liUe (*liden) flad Liate e. 
baaielare ['b&ndelA*] ap Slange c. Se bandalore! 

laaderiMMt [bHnda'baat} hind Orden; Ordning 0. baaderole ['b&nderal] Vimpel; Trompetsnor med Kyast, 
Banderole; Lanaefane e. 

baadleooi ['b&ndikn't] soo Bandiknt, ayatrallak Pung- 
grsByling e: Perctmdes. 

baadlag bl. a. Partidannelae; Sammenalutnlng; Strlbe, 
Llnle ; Baand n; its ^ [Strlbnlng af] the stream with 
colder and warmer wetter; indistinct .a; ..plana Not- 
b0yl m. Bakaay (*Bakaag). 

bandit ['b&ndlt] Bandit, Reyer, Stimand c. banditti 
[bftn'ditl] pH Banditter, R0yere:- the captain of . Bui- 
dltcbefen, Rayer-Hsydingen, -Kaptajnen (*-Raptelnen); 
a peuiy of . en Royerbande ; o . [en hel Bande] of 
bcnUffs followers. 

bandla ['b&ndl] ir 61 Cm., omtrent 1 Alen c. 

bandlat ['bilndlM] arch Ulle (*liden) flad Liate. band). 
■an ^ Hobolat, SpUlemand e; ..maiter Muaik- 
InatruktfiT e. bandog Lsenkebnnd, *oga. Bandhund. 
baadoleer [bllndo'lia] '^ Akaelrem e med Kuglepung 
fte, Bandoler n. Nu eartridge-hoao and shoulder- 
belt, baadollae ['bttndoUnj Bandolin(e) 0, Ky»de- 
alim w. 

baadara ('bAn*dA •] J^ Pandore e, Satrenget Guitar. 

baad-plant: large . ^ Vlnca major 0. baadrol a, ae 
banderole t baadaaw Baandaay, *Baandaag. baadamaa 
Hoboiat, Splllemand e [bondman], baad-ttand Mnaik- 
tribune. 

baadjr {? 'band!] hind Vogn 0, K^reteJ n. bandy 
['bltndi] ap bejet Boldtrse. 'bol^t BaltraB; Spll n med 
Bandy, Bandybold; al Sekapenny e. bandy vt kaate (el. 
alaa) flrem ofc tllbage, alaenge Ara Mnnd til Mund; akifte, 
(ud)yek8le, glye og fba; . [ndyekale] eompliments; let 
not obftious truths be bandied abotU [slseogea fra Mund 
t. Mund] in a disputation t ^ words akifte (el. ndyekale) 
mange Ord; bidea, mundbuggea; — legged bjulbenet, 
*hjulb6nt; ..lega EQulben. 

baae [be'n] Gift, Forgift, Is. fig k i amaa.; fig Banee; 
Baneaaar, Uliyaaaar; Forlia n, Undergaug; vet Leyer- 
ajrge, *oga. Mingle c, boa Faar; . and emtidote Gift og 
Modgift; money, thou . (^ bHss! . . . du Lykaallgbeda 
Ruin I the ^ of the ease (cause) det aom gjorde, at 
Sagen tabtea (det hyorpaa Sagen atrandede) ; this was 

the . of hie life, bley bana Liya Ulykke; berry Drue- 

munke e, *Ormegr8ea, SvinebaBr, Troldbeer n: Aetesa 
spieata. baaeftel giftlg; fordsryelig: baaewoirt ['behi- 
wat] Galnebier n, oga. 'Belladonna e: Atropa beUa- 
donna. 

Banff [bilmf] a. 

bang [bttq] vt banke, alaa; amielde med; lade brage 
el. dundre, dundre paa; dsenge, prygle, p *ayolke; 
si alaa af Marken, oyergaa, tage Luyen fhi [beat]; 
klippe tyaera af ; arrangere med (el. giire) Pandebaar; 
the present style of .ed girl, Pige med Pandebaar; 
thalfs what ^ me most about it aU det er f. mig det 
ufkttellgate y. den hele Sag; . the door alaa Deren i m. 
Brag, anuBlde m. Deren; . [dundre les paa] a drum; 
. a hand on [alaa i] the table, baag oi ameelde, 
dundre, brage; a ooupHe of men-of-war ^ing away [aom 
dundrer hn] of each others baag a Slag; Smaeld, Brag, 
Dr0n; Pandebaar » [bangs], baag! int bum! bang 
[bftq] a Bang k n [bangue]. 

Bangalore [bftqga'Ii*] a. 

baaghy ['b&Qgi] Mwd Sknlderaag t» ; Pakkepoat; Barer, 
Drager e, Bud n; — badar (La8t)drBger, Baerer 0; — wallah 
[•wala] Mand med Skulderaag, (La3t)drager, Berer e. 

baaglag ['bftqlQ] a al ayer, ator ayeer. aom bar 
yasket aig; o . fdlow en ator Prygl, *en ator Ruak, p 
en avoer Svolk. [at] bate; (o"] ao; [ai] J; [an] out; [8] tho; [\>] th\n; [f] alie; [s] meaaure; fqjainy; [a, d, e] cay. yaklende med [9]. 

r Ban 72 bar Baagkok [biii)'k&k] «. 

bangle ['blUjgl] Armrlog [hraceUi]; AnkelriDg c. 

Bangor ['b&Qgi*] «. 

bang* [bftQz] ]^ Pandebaar w. 

bang-tall lang, klippet (He8te)bale. 

baagae [bjlq] hind Bang e ft m, et BerusniDgsmlddel 
.af Hampeblade. 

bang-vp ['bftQ Ap] tl fenteraogs, *ogs. gild, grum, grtuk. 

bangwan [?] (zaiuisk) Stik-AMsegaJ c. 

banian ['b&njdn] binduisk Kebmaod, Banjan>; Baojan- 
Kjortel, 'Kappe e; indisk Flgenfcne n [hanyanj; « daffB 
^ Faaie-, Fiske-, Qred-Dage. 

bnnlth ['bljlni/] fit forvise [fra Rlget (from) the king- 
dom; tU to] ; fig ogs. banlyw, l^eroe, fordrive, forjage; 
. himself gaa i frlyllUg Landflygtlghed. banliikable 
som kan forvises; som kan medfere (el. Btraflbs med) 
Forviming; a . offence, banlihniant [-maDt] Forvlsning 
c; ptoee of . ForyieningBated. 

banister ['bfinlsto] BaluBtie, Tremme e, i Rffikveerk 
[hahuier], 

baajo ['blLndjo"] ^ Banjo, Negergaitar e; ^.ftane 
dmp Skrueramme. banjotit ['bttndsofistj BaD]oizt(inde) 
c. baajora ['bftDdsA^] «, so banjo 1 

bank [bftijkl • Banke. 1 adskiUige tllff.; (Flod, *Elve)- 
Bred: Bakke, Qrafteyold; mere Bank o; a ^ of douda 
(r<upherrie8; violets) en Skybanke (en Hindbforbakke, 
*Bringebwrbakke; et Vlolbed); how's the ^? al hvordan 
•tear det til med (*hTorktaar) Ffnanserne? keep <Ae. bolde 
(el. leegge) Bank; he is as rich (u a . ban bar Fenge som 
OrsBti ; deposit (or lay up) at (or in) a « hidsiette 1 en 
Bank, ssette i Banken; mining hy .« Stroasebrydning o; 
give each other down the^f give hinanden ordentlig (paa 
Pukkelen), *og8. give hinanden faldskurende; stock in > 
Bankkapital; stand in the .. bank vt omdfemme; si 
anbringe 1 Slkkerbed; . the fires ^ dmp beenke Fyrene. 
bank vi seette i en Bank, s»tte i Banken; drive 
BaBk(ier)forretninger ; . up, om Skymasser : trsekke op; 
you must . [dele] with me ti. bankable anbrlngelig, 
i Bank ftc. bank|bill Bankveksel; is. amr Banknote, 
Fengeseddel c; ..book Bankbog, Kontrabog, m. Bank; 
Bankprotokol o. banker ['bttqko] Bankier, Veksellerer 
(*VexelUr), Pengehandler ; Bankflsker; Bank-Fisker c, 
-Fartflj n, -Skajte; ctustr flomniende Flod el. Ely, Ely i 
Flom (belt op t. Breddeme), *og8. flo Ely e; the river 
was then neofiy half a .; I wish you would let me be 
your . for [tjene Dem m.] a hundred pounds; came 
from his Js, fra sin Bankier. baak-hollday {b«qk*h&Ud6] 
Bankferie. banking Bankvseseu n\ Bank(ier)forretninger 
pi [oga. . 6M«tness], Pengehandel e; . firm or house 
Bankier-Flrma, -Hue. bank jnote Banknote, Fengeseddel 

c; postblU Bankanvlsning, paa 7 Dages Sigt . baak- 

nipt['bm)kraptlBaokerott0r, Fallent, *og8.0pbydere; 
twm ^(s) fallere, F spille Bankerot, f *spiUe op. bank- 
rapt o bankerot, fallit r'^o • gaa bankerot el. iUlit; 
make him . gere bam bankerot, ruinere ham. baak- 
mpt vt g0re bankerot, ruinere. Imakmptey ['bttijkrdpsi] 
Bankerot, Fallit, Konkura e ; go into . gaa (til) Konkun 
ftc; . court Skirteret. 

bankaball ['bHqk/iU] hind Pakbus; Haynekontor n. 

baakatoek Bankaktie. 

Baanatyne ['b&nataln] a; . dlub, en literter Klub der 
bar udglvet adakllligt af seldre sc Poeai. Oplaat 1 1859. 

^ Diase er bekendte f. deres Ntfjsomhed. Spiaer alet 
ikke Kflfd. Deraf aaadanne Udtryk aom Nor must it be 
forgotten that a Banian wiU fieurish, where even a' 
Jew would starve. The Mail 25. 5. 1888. baaner ['bttna] Banner, Maerke n. banneret ['bftodiet] 
Bannerherre c. Oga. lord .; seven U>rds .. 

bannock ['bitndk] (ilad) Kage c. Bannorkbam ['bft- 
nek'bon] s. iManoek-flnke Jt sc Pig(b;yar, *og8. Sand- 
hyery e [turbotj. 

baana [bftnz] pi Lyaning c IbansJ, 

baaqaet ['b&qkw^t] Banket c, Offietebudn, Festc; a. 
held to fidin en Feat f. Odin, baaqnet ['bili]kw6t] rt 
gere (et) Gaeatebud for, beyierte. baaqnet vi feate, 
yaere til Oeeatebud; leve h^t, *og8. gaaterere; ^ing hail 
Featsal, (1 inldre Sprog:) Oildeaal. baaqneter Veert; 
Giest, Featende c. 

banahco ['bjtn/i] ir A sc dedspaaende Fe, *Draug c. 

banatlekle ['bttnatikl] Jf Hundeatejle, PigKild, *Sting- 
aild, proo Btikllng o: Gasterosteus ac%ileaius. 

BaaUni ['bftntam) a. bantam ['btotam] Bantam- 
bane c. 

banter ['bftnta] vt apege (el. akiemte) med, drllle. 
banter a Speg, Skiemt c, Drilleri n. baaterer Spage- 
fogl 0. 

Banting ['b&ntiql Banting, la. Navnet p. en eng. Be- 
grayelaesentreprener, p. hvem den af Laegen W. Harvey 
opAindne Bantlngkur ferst bley anvendt; do ^ f bruge 
Bantingkureu. baatiaglaai ['bttntlqizm] path Bantlng- 
kur e, en via Aftnagringalnur. 

baatllag ['bftntlii)] F Unge c. lille (*Udet) Bam. 

Baatn ['bilntu] Bantu c ft pi, en yis Folkeset 1 Syd- 
afrika; Bantu, Bantuaprog n. 

banyaa ['IHinJan] i Baniantrie, iudiak Figentra> n: 
Ficus indiea, Oga. ..tree. 

baobab ['baobab, 'be*-] ^ Baobab cStn^ Abebredtrie 
n: Adansonia digitata. 

bap [bap] so (S-Orea-, 7-0rea-) Bred m. 

Baphomet ['bftfomet] Bafometc, en Afgud el. et Sym- 
bol, aom Tempelherrernc aagdes at tilbede. 

baptism ['b&ptlzm] Bnab c; his ^ of fire Uddaaben; 
the sign of the cross is used in ^, v. Daaben. baptlamal 
[bdp'dzmel] Daaba-; « name Dabenavn; ^ covenant 
Daabspsgt, *Daabapakt. baptist ['biiptlat] Deber; (}en- 
deber, Baptlat c; St, John the Baptist Doberen Jo- 
bannea. baptiatery ['biiptiat(a)ri] Baptisterium, Dabeated. 
Daabskapel n. baptiatleal [bdp'tlatikl] D0be(r)-, Daaba . 
baptize [b<Kp'taiz] vt debe [Bamet med Navnet M the 
child by the name of Margaret] ; be ,,d a Christian, 
oga. tage Daaben, lade aig d0be. 

1. bar [ba-«] a Blaa, oga. *Bom, Stang; Tremme, 
Stang, f. Eka. 1 et Bur; Labank c, TvaBrtrie m. i Kasse; 
fig Bom, Hindring, Skranke e, Stsmgael n; ^ Banke, 
Barre, F Bar, foran Havn; Sandbanke, oga. *0r, ved 
Flod- el. Elvemunding; Skranke, i Tingaal; fig Domatol; 
Skenk, i Vsrtahua; Beat avian t, Reetavration ; ,^ Takt- 
streg; ^ Takt; ap Reekke c [horisontal ]; Baand, 
Tyeerbaaud n, paa Fuglevinge; her Bjaelke; jwr Ekscep- 
tion, Indaigelae; meek Braskatang c, *og8. Spet n^; the 
., is. Adyokatatanden, Advokaturen c, AdvokatemepI; 
.a, oga. 8tangjcem [iron in ^s] ; parallel .a bl. a. 
Stang 0, i Gymnaatik; the .a of a gate Tremmenie i 
et Led, *oga. StsBugeme 1 en Grind ; the .a of a fence 
Tremmeme (*og8. Griodeme) i et Gerde; »s of rest J" 
hele Pavaer: the ^ of [Barren (F Baren) yed] Sandy- 
hook; a ^ of soap en Stang Ssebe ; orecUe new .a to 
commerce akabe nye Skranker (el. Stsengaler) f. Hande- 
len; a ease a< . en Sag der nu procederea, som 
staar f. Retten; a trial a< . en Sag fort f. en West- 
minaterdomatol. Mods, a case ai nisi prius; below the 

1 Laraen (1897) bar: Laner (paa Heat) bars. [a- i* u] oay. lange aom 1 far, feeX, tool; ['ba} Trykatavelae; [a] hat; [&*] fall; [&] hot; [a] h««t; [a] hMrt; [9] innar; bar 73 bar ., is. pari nedenfor Skrankeo, i UDderhosek; past his 
examituUion for the . Uge sin Juridiske Eksamen; 
ircn in .« StoDgjeerD ; «oap in .« SUngscebe ; he ad- 
wiUted (or be called, go) to the ^ tUL BesUlliog (*£r- 
kUering) som Advokat, bllve Advokat; calling to the . 
AdTokat-BestaUiog^ *-£rkIieriog c. 

2. bar [bti*] tt sfaenge, stsenge for. Foretserket: . 
«f>; fig ogB. aftksere, forbyde, forbindre; udelukke, und- 
tage; aRilaa, i Piquet; vei aabnc og anderbinde [en 
Aire a vein]; baande, msBrke in. Tyarboand; over- 
strege; a five-barred gate et Led m. fern Tremmer, 
*og8. en Grind m. fern SUenger; I . thai throw Jeg 
protesterer mod det Kast, det Kaafc gselder Ikke; atop, 
1^1 ahs Tent, Jeg reserrerer xnigl .red by time jur 
pneakrlberet; wings fainUy -.red with black, m. svagt 
sorte Baand. 

3. bar [ba'»] prop nndtagen IbarringJ; » mistiikes 
mere m. Forbehold af Fejl (og Udeladelser). 8c barring I 
. one paa en near. 

Barabbaa [ba'Hibds] s. 

barb [ba-^b) ^ Skseg n, paa Flantedcle; Straale, p. 
Fjer; Genbage, *og8. Holdert, Agnor; Taggo, paa Jsern- 
traad; . fence Figtraadgarde, Taggegserde. barb [ba'(>b] 
Panaer IbardJ ; senere: Skabrak n. barb «< bescette 
med Genfaager (*ogs. Agnorer); pansre; a .ed wire 
fence et PIgtrsadgaerde, Taggegserde; a .ed steed; this 
,«d the point [Kkaerpede Brodden] of his hcUred, Barb 
Berber c. barb Berber, marokkansk Heat; Ktlke, numi- 
disk Due c: Columba Numidica. 

barbaean i'ba'^baktfn] Brotaam, Porltaarn; Skyde- 
skaar ft. 

Barbadiam [ba ''bekljan] barbadisk. Barbadoca [ba'»- 
'bekSo"zl Barbadoea m; . cedar Barbadoesceder, Kuba- 
eeder (hyoraf Cigarkasaetne) ; . leg path Barbadoesben, 
Ele&ntben n. Elefantiaaia c: Elephantiasis Arabnm; 
Fodfoai n /. leg in poultry}, 

Barbara ['ba'«ber9] Barbara. Be AUent 

barbarian [ba*'b»->rian] Barbaro; pi oga. Barbareaker 
pi; outeide .a. ia. Ilckekineaere. barbarlaa a barbarisk. 
barbaric [ba>'b&rik] barbarlak; wild . miMic. barbariam 
L'ba'bezisni] Barbarl n\ Barbariame, Sprogsynd c, ia. 
unadigt Fremmedord. barbarity [ba*'bftriti] Barbarl n. 
barbarlaa ['ba**b«rais] vt barbarirere, geire til en Barbar 
el. til Barbarer, fere Ulbage Ul Barbariet. barbarona 
:'ba*baroa1 batbariak, I flero Tilff. Barbary ['ba'*b9ri] 
Berberiet; between Tripoli and .; . lion Berberleve, 
Atlaalere: Leo Bcirbarus; . pigeon Kilke, numidisk 
Due c: Columba Numidica [barb], 

barbate ['ba •beH] ^ akseggct. *8kjegget. barbated 
'ba'^be'tld) genbaget, med Genbager (beaai). barb-bolt 
^ Hakkebolt. 

barbeeae ['ba'blkju] Dyr n ategt belt; f ^ch 
Terraaae; Platform e til Terring af KafTc, p. Jamaika. 
birbtcae vt atege (et Dyr) belt. 

barbel ['ba-»t>dl] Skaeggetraad, bon Flske; Skaaglcarpe c: 
Barbns, 

barber ['ba'^ba] Barber c; . surgeon Feltskser, Bart- 
iksr e; .'a block Parykblok. 

Barbarlal [ba-»b9'rl'ni] a; ia. the . Barberinivasen, 
Portiandvaaen, 1 britlak Mnaenm. 

barberry ['ba-«borl] ^ Berberia o: Berberis. 

barbet [■ba'bdt] PudeUbund): Canis familiaris 
aquatieus; > Skeeggsg c: Bncco. 

barbette [ba»'bet] art Barbette o, aabent Batter! h; 
a . battery; the guns are in ., er monterede k (el. en) 
Barbette; fire en . akyde over Bank, over Bienk, over 
Bryatviemet. .Mode, gennem Skydeakaar. barbican ['ba »bikdu] s. Se barbaean! Barbleaa, ogs. 
Navn p. en oflere neevnt Gade 1 London, ▼. Alderagate 
Station. 

barbate ['baabju 1] flnt Skaeg n; ItUe (*liden) Gen- 
bage; Hage c, paa Fjer; Felebaar w, paa Flak [feeler}. 

barb-wire Pigtraad. 

barcarolle ['baokaroQl] J" Barkarole, Gondolferer- 
aang e. 

Barclay ['ba'*kli] a, ia. en bekendt Brygger. 

bard [ba'»d] Barde. Skjald (*Skald) c. bard (Heats) Pauaer. 

Bardell ['ba'«'del] a. 

bardie ['ba'«dlk] bardiak, Barde-. a . poem, bardlam 
['ba-'dJzm] 8kjalde(*Skalde)kunat c. 

bardlt Bardit c, gammeltysk Kampbymne. 

bare [bee**] « bar. Jec. f f- bore, af to bectr. bare a 
bar, negen, blot, blottet; blottet [for of]-, the • \ det 
negne [the nude}; lay . blotte; my illness has left me 
. (of cash), bar aldelea blottet mig (f. Kontanter); . 
contract jur negen Kontrakt, pactum ntuium; going in 
his . feet, m. bare Fodder; throttle the brute with his 
. hands, m. blotte Hsender; the . idea or notion deu 
blotte Tanke, allerede (p bare) Tanken; it is * justice 
to [kun aimpel Retfserdigbed mod] Clive to say that . . .; 
lie, Ue4o, scud (or run) %inder . poles, for Takkel 
og Toy; . [bare, bladlmo, aflevede, akaldedej trees. 
bare vt blotte, afklsede; afleve; .back paa uaadlet Hest, 
uden Sadel; ride .; the renowned « rider; .backed 
uaadlet, barxygget ; .boae akindmager (*ogs. akranglet) 
Peraon c; .boaea ftaaesteerk Fanatiker c; ^faced util- 
byllet; fi-eek; of the most . possible description af det 
fraekkeat mulige Slags; .facedly utilbyUet; frsekt; ..foot 
a&ad barfodet; .handed a med bare Haender; .headed 
a barhovedet; .legged barbenet, *barb6nt. barely ad 
knapt (el. neppe, F* oga. anaut) nok; knebent, ^oga. 
saavidt. Se just! and . that; I could . hold, oga. dec 
var knapt nok (*ogB. det var anavidt) Jeg kunde bolde . . . 
bareaeaa Barbed, Blottelae, Nefgenbed c. bareaark ['bse-^- 
sa*»k] Berserk. 

Bareath Balreutb n. 

bargain ['ba'*gin] Keb n, Handel, Forretning; Aftale, 
Akkord c; a .. is a .- Keb er Keb; let it be a ./ lad 
det vflPie en Artalel it's a ./ det er altsaa en Aftale 1 
det er afgjort ! det er et Ord I buy a . gere en god 
Forretning el. Handel, et godt Kab; buy (or get) it a 
(great, hollow) . fiaa det t. (meget) godt Keb (faa det 
f. R0verk0b); too honest to drive so good a ., til at 
gere en aaa god Forretning; give up the . lade Hande- 
len gaa Ulbage; liaee a good . of [let faa Bugt m.] the 
pirates, W. Sc. ; make a . [akkordere, gere Akkord] 
with the caibmcm; into (undert. i'm to] the . oven i 
Kebet. paa Kabet, p. Handelen ; get [faa], throw [give] 
st into the . ; alie dreaded to be mckde an object of . 
cmd sale, (en) Genstand f. Keb og Salg. bargain vi 
kabalaa, tinge [om for] ; ataa i Handel [om for]; . for, 
oga. tinge paa; aftale; betinge sig; beatille, tinge [Vogn 
a carriage]; a carrictge can also be .ed for Vogn kan 
ogsaa tingea; it wasn't exactly what I .ed for, ogs. 
. . . det jeg ventede (el. havde taenkt mig). bargain 
vt: . away handle bort; borttinge. bargalaae [ba'gl'ni ] 
K0ber c. bargainer ['ba^gine] Saelger c. 

barge [ba'ds] ator Lyatbaad, Pragtalup, Stadabaad; 
^ Cbefaalup: mere (Laste)pram, *og8. (F0rlng8)pram c; 
the Barge Office Fsrgekontoret (is. i New York), hvor 
Emigranter internerea v. Landatigningen, ferend det 
tilladea dem at lande 1 De forenede Stater. 

bargeiboaid ['ba-«dsb&-*d] areh Vlnd-Ske. Sked, 
-Skede, ^ia. VindakJ, Svll o, paa Tagende; .eoarae [eij hate; (o") to; [al] 1; [au] out] [8] the; []>} thin; [J] abe; [g] meaaure; [q] ting, [a, a, e] osv. vaklendo med [oj. bar 74 bar Lesholt c; ..eovne Tags Fremsprlng (el. Udstlk) n, 
udover Gavlen. 

tergM [ba'*'ds1'l Baadferer; PrunmaDd o; .« Baad- 
mandskab m, Roere pi, ved Cambr. uMv, bargmaa 
Prammand. 

kargheirt, bargvMi ['ba'^gest] prov Spegelae, Qen- 
fseid It. 

iNiric ['bsenik] a Barium*. 

tertlla [b9'ril8] ehem Barilla, spansk Soda e. 

BarlBf ['bse**!!!]] «. 

b«r>lroa ['ba'rai(r)en] Stangjaern. 

teritoae ['bliritoaii] j^ Bariton, h0j Bas; Baritonist e. 

barhiH {'bie**ri9m] chem Barium, Baryum m. 

bark [ba-»k] « Bark; Kinabark; d Irl»Dder(inde), Ire e; 
(hireh-)hark Birkebark, *og8. Nseyer c; thate the fvord 
fvUh the ^ on it der bar Be Ordet uaknellet el. rent 
ud af Poeen. bark vt afbarke, *oga. barkflette, sokke, 
•tette, 8evle, syro: flaa Huden af, *ogB. skrubbe [Ar- 
meoe their arma]. bark • Oeen e; f%trioua .« nuende 
Oeen e. bark [ba'*k] vi ge [ad, *paa at]\ doge . at 
the moon, bark [ba'^k] a ^ Bark c, Barkakib m [bc^rquej. 

barkaattae ['ba •kantl n] ^ Skonoert-Sklb n, -Bark e. 

bark|bag Barktaske, *Nfeverakrukke c; ..bared af- 
barket. 

barkeeper Kroysert, ogs. ^Vsertsbuaholder o. 

barkeallne ['ba •kantin] ^ Skonnert-Sklb n, -Bark c. 

barker ['ba**k9] G0er; Afbarker, *oga. Barkfletter; si 
Kundekaprer [totUJ; el Pistol e. barkery ['ba-«k9ri] 
Garveri, Skavsted n. barklag Geen ; Af barknfng o ; ., 
irone (Bark)fl8ekke]aBm m, *ogs. Kyttel c, Tykel e. 

barley ['ba-*ll] Byg e k n: Hordettm; JPVeMcb (or 
peeled, pot, Scotch) . Bankebyg c ft m, *Helgryn pi ; 

..eora Bygkom. Som Lfeagdemaal 8.s mm. ; lagar 

Bygsukker, Bryataukker. 

barllag ['ba*!!]]] mere prov Stage o, pi oga. Stlk e, 
en Dimension af Trselast; Jf proe Mieje, ogs. *Lampret, 
Negeneje o: Petromyeon [lamprey J. 

barlooBi ['ba*»lu-m] Mellestol e, til Baandyseyning. 

barai ;ba'*m] Gier, *ogB. Gang, prov Gjester e ; preated 
- Presgser. 

bamatd ['ba-^me'd] Opyartningsplge, Jomfhi o. 

barmaster ['banna'sta] prov BJsergmester, *Borg- 
mester c. 

Barmeeide ['ba-*mi8a1d] Barmakide e, Medlem af den 
persiake Familie Barmak; a . feaet et Gtestebud i Fan- 
tasien. Efler en Fortcelling i Tuafnd og en Nat, om en 
Barmakide og TIggeren Sbacabac. 

Banaoath ['ba'*m9)>] a. 

bam ac Barn n [haim, chUdJ. barn [ba'*n] <$gr Lade 
c, *LAde c &: H, *og8. Laaye c; a pitreon'e . ia never 
ao fuU hut there'a room for more Pnestesfekken bliyer 
aldrig fUld; gather into .a samle i Lader. 

baraaele ['ba •nokl] conch Langhals, Andesksel, Lepade : 
Lepaa; V Bramgaas, syenak Gaas, *Fjeldgaa8 e : Bemlola 
lencopaia; .a Bremse o, Nieaejeem h, til Heat; alBriller 
pi; Nseseklemmer e. 

Baraardo (ba'»'na'Moa] a. Ia. om Dr, ., en engelak 
Filantrop af Irak Herkomst (f 1845), "the Father of 
N6body*a Children", Stifter af en Msengde efter ham 
opkaldte B0me(*Bame)bjem 1 London og andctsteds. 

barn-door Ladcdor; - fowl Hena pH. 

baraey ['ba-*ni] al Snyderi, *og8. Juz n; Muntration; 
Kommers c, Lajer |)I; Udflugt, Tur c; raiae (or riae) a 
. si aamle et PubUkum, omkring et Marionetteater Sec. 

bara|floor (T8erBke)lo. *Laaye c; ..laadlag Ladebro, 
*Laayebro c; —owl Slemgle, •Perieogle : Strix flammea; 
.•atomera al Ladeatormere O: Skuespillere p. Landet. BaraaM ['ba'^nem]. Is. om Ejeren af det bekmdte 
Knriosftetamuaeum i New-York, den modeme Hombogs 
og Beklamea Fader. 

Barnwell ['ba**nwal] a. Ia. Cieorge ., Titelen p. et 
SOTgeapil af G. Lillo f 1789. 

bara-yard Ladegaard e, *Tun n. 

barometer [be'r&mito] Barometer h. baroBetrle [bft- 
ro'metrik] barometriak; . curve Barometerkurre ; . 
eoIiMHH. baroMetrleally [b&ro'metrikell] ad barometriak; 
y. Barometreta HJffilp. 

baroa ['b&ran] Baron, Friherre; jur iEgtemaod e; create 
(or make) him a ., ogs. baroniaere ham ; . of beef 
belt Bagred (*bel Bagpart), af Kreatur; ^a of the Ex- 
chequer Skatkammerbaroner, Dommere 1 Finanaaagci 
mellem Staten og priyate. baioaaga ['b&ranid^] (aamtlige) 
BaronerpI, *og8. Friherakab; Baronat, *oga. Friherakab; 
Baroni n. baroaeaa ['b&randa] Baroneaae, Friherreinde 
e; the Baroneaa B, C. baroaet {'bftren^t] Baronet e. 
Forkortet Bart, baroaetage ['bSran^tids] Baronetter 
pi ; Baronetysardlgbed o. baroaetoy ['bftrondtai] Baronets 
Range, baroalal [bo*ro"nJal] baron(i)al, Baron*, karoay 
['bttiotti] Baronat, *og8. Friherakab m, Baronyferdighed e; 
Baroni, 'Friherakab; Salasr til •Skatkammerbaron*; ir 
Herred n, Kreds o. 

baroqaa [bo'ro^k] barok. 

baroaoape ['bUroako^^p] Baroakop h, Lufttrykmaaler e. 

baroaeha [ba'm*/] BarutMhe o. Slags firhjolet Kalesche- 
yogn e. baroaehet ['bftrujei] Bamtachet o. 

barqae [ba'^k] ^ Bark e, Barkakib; Skib m, Sknde; 
Baad 0. bar«aeatlBe [*ba*«kan(t'n] Skonnert-Sklb m. 
-Bark e. 

barraek ['bftrek] Kaaeme c; ^a pi k ag Kaaeme e ; in 
a reape<^cMe houae, not in a .; a oa/valry .a. bar- 
raeooa [bftro'ku'n] Slaye-DepOt n, -Gaard o, -Oplag n. 

barrage ['barids] 8p»rring o, Stsngael n. 

bama ['b&rea; tr.] Barras, ordinier Fyrreharpiks 
(*ordln8er FurukyaS) ; Ba(r)ra8, Rapper o, en Sort ordl- 
nert Pakleerred. 

barrator ['b&roto] Trottebroder, Tingatad; ia. uredelig 
Skibaferer el. Somand ; jur ae bestikkelig Dommer e. 
barratrooa ['bttratraa] uredelig; bestikkelig, beatukken. 
barratry ['b&ratri] Tilskyndelse e til Trsette; ^^ Baratteri, 
Underslffib h, Uredelighed ; jur ao BesUkkellghed c, 
som Dommer. 

barrel ['b&ral] a Tonde; Maaltonde; lang (og hnl, cylin- 
drisk) Genstand; (Heats) Krop; ^ Rat-Bom, -Stamme, 
*og8. - Aaa /". of a wheel]; Snnkke, i Stuenr; art Geyser- 
Pibe 0, -L0b; Fjederhoa n, 1 Lommeur, i Taflfelur; . of 
a eapatan Spilstamme c; ^ of the ear anat Tromme- 
hnle c\ ^ of a pump Pnmpestoyle c. barrel ['b&rai; vt 
pakke, nedlsegge, fyide, i T0nde(r); Jed gooda Tende- 
gods; a double barrelled gun ct dobbeltlebet Geyser, 

F et Dobbeltleb; ..balk Vm Reg. Tons; baoy Tande- 

beje; — ^earla korte, tykke Kreller; — otgaa Haandoxigel 
n, Lirekasae c, Positiy n. Se grind! .vaalt Tende- 
hyffilying c. 

barraa ['b&ran] a gold, ufrugtbar [paa of; in]; makgrer, 
tynd; gold, •is. gjseld, om Ko; gold, skarp, 'ogs. akrind, 
om Jord; the marriage proved ., bley uflrngtbart. barn- 
l0Bt: an age . in great men; a book . of [oga. fkttl 
paa] ideaa. barren a amr Hede, *Mo e. barraaaeaa 
Goldhed c ko. barreawort [-wat] Bpimedium e al- 
ptnum. 
bar-rest J^ hel Payse. 

barrleade [b&ri'keid] a ^ Barrikade (af Trser kc), For- 
hngning, *ogs. Braate; fig Bom. Skranke o, Stiengael n, 
barrleade vt barrikadere, speerre, stsenge. [a- i- u] oay. lange aom i far, feel, fool; ['ba] Trykatayelse; [ft] hat. [& ] foil; [A] hot; [a] hut; [a') bf«rt; [a] inner; bar 75 bas ['Ulria] Banltee, Bom e, Btnngsel; Gnenie-VflBm m, 
•Festnlng; fig Bom, (For)lilndilDg, Skranke o, StcBng- 
sel; Skel m, OrsenM e, *ogB. Dele ft; ^ of a fiak-pot 
Uodgmni, *IUgftm », paa Flikenise; ..gftle ^ Barri^re- 
port; ...Mef Koralrev, panllelt m. Kygten. tarrlvy 
['bariQ] It. Staengnlng e; ^ out Udestaengning. tarring 
pbarlq] part A prasp undtagen: . aocidmt$ hvia Ikke 
nofret afomdfet Indtnellfer; . afetcringa nndtagen (el. 
med UndtftgelM aO nogle Rings; • mUtakea mere med 
Forbehold af Fejl (og Udeladelaer), aoieo errore et 
miteUme, S. S. dt O.; . that andtagen (el. paa det 
ner) at . . . barrieUr ['Uristo] Advokat e. bar*rooM 
Stenkestue. 

btiT#w ['biro"] Haandfogn [handbarrotv; Is. eotter- 
mottger^s ^J; (Trllle)b0r, (mttl)b0r o [wheel-barrotv]. 
leirow [*biro"] Oaltegris, GJsldgrla o [...Jwg, ^-pig]. 
beffow ['bftio"] Kampe-Dyiae, -Hflr|> Jettestue, 'KJaempe- 
hang e; eoal TJldskflort n med Ltv, for Smaabem. 

feane [ba**8] prov p Aborre, *og8. Tryte, proe Skjebe, 
Fkndens Flak [perch], 

terjihee Rlngako, Sko t, hovesyg Hest; ..tlMt Stang- 
kngler pi, Knlpler pi. 

Bart Forkortet f. barotteL 

kar-teaier ommt BetJent e, 1 Restayratlon. 

feartar ['baHe] vi bftte; driFe Byttdiandel. barter 
tt bortbytte. Ogs. . oiMiy; ttlbytte aUg. barter a 
Bytte n; Byttegenttend e; take at in ^ against or for 
Uge noget 1 (el. til) Bytte for, i Bytte mod; the prin- 
dptd artidea oompriaed in ihe .. barterer Bytter, 
byttende; Byttehandler o. 

Barthalomaw [ba«'>&lom]a'] Bartolomsus, Bertel; St. 
. 6om TldflbetegnelM : St. Bartolomeeua, p* ogs. Barsok, 
Bardonbukkekni? fjtidej; the m€uaaore(8) of St, .« 
the (See of) Saint . BartolomffiUBnatten, Blodbryl- 
lappet; . fair, p. Smlthfield, London; .tide, se Bor- 
(Mommel 

bartfna [ba-ni's&n] flremspilngende^ mindre Taam, 
Bttaam, Hjemetaam; Golleri n. 

baitea ['ba'non] Lensgods, adeligt Jordegods, Bidder* 
i^ods; HerrefuBde n ; Udhuse pi, Udmm pi, 

bartraM ('ba^tiom] % NyserelUke, *H7ldkommingo: 
AxhSlea ptarmiea. 

barfway (G»rde)led med beysgellge Staenger, *og8. 
(Skntel}led, (8kusle)Ied n; — weed Agennerle, *Vindel c, 
VlndelgrsBS m : ConwAmdua areensia; ..wood afilkanak 
Redtne. Angolatrse, rundt Sandeltrse. 

baryta [bd'raito] ehem Baryt c. barytea [bd'natiz] 
mki Tuogspat e [hea/vy-apar], baryteae ['b&rlto"n] a 
baryton; a gr Barytonon, Otd n med ubetonet Ende- 
stavelae; J^ Bariton, bej Bas e. Se hariUmel baryvM 
'bfle '^riam] min Barium, Baryum n. 

baaal ['be^aol] a baslsk, aom barer til (el. danner) 
Gmndfladen; . plane, i Kryatallseren : baslsk Flade; 
. deawtge Kl0ynlng parallel med Akaen. 

basalt [ba'aA(-)lt, 'bftaUt] Baaalt c. baaaltle [bd'84()l- 
tik; basaltiak. Basalt-; a . ednmn en Basaltatette. 

base [be*8] a ^ lav, dyb; fig ringe, mindre eedel; lav; 
ftlet; ufpgte, falak; . coin alet (el. fiil8k)'M0nt; by . 
meana ved lave (el. UvtUggende) Midler; alloyed with 
.r [ringere] metal; do a ^ thing [begaa en Lavhed] 
tonsMrd her; the . tone [Bastonen] of a violin, baae 
[be*»; a GmndTOld; Fod c, Fodstykke n; Grandflade, 
Baais; Gmndlinle; ehem Base e; Bejdsemiddel n, i Fanr- 
ning; X B<» n>**^j! M^re Hovedlinie c, ap Maal n, ved 
nogle Spil; off hia ^ at aom tager fejl, aom bar Uret; 
forrykt. bate [be^a] «f gmnde, gmndltegge, fig ogs. 
bascre; be nrreie a history of animated nature chiefly .d upon [efter, p. Grundlag af] Buffon'a great n>ork; 
..ball amr Slaga Boldspil n ; — born naegte ; laysettet. 

Basal ['ba'aal] Basel n. 

baaeleas ['be^alda] grundlas, ognindet ; a . prejudice. 
base-liae is. snrv Hovedlinie. basely ['be^sli] ad uiedelt, 
laYt, slet; uiegte, udenfor JEgteakab. baasBeat ['beia- 
mant] arch underste Etage, Underetage; Kieldeietage o 
[undergrotmd .J; from . to attie fra Kielder t. Loft, 
tn flpverst t. nederst. base-ataded lavajselet. bateaeaa 
Lavhed; Ringbed, rlnge Beakaifenhed ; uaegte Fedael e; 
the ^ of ,,, ing den Nedrigbed at . . . baaelplate ia. 
dmp Bundramme, [Fundamentplade e; — ring t ort 
hajeste Frise o; ..rooket ^ Vav, *Vaa, vild Reaeda e: 
Reseda luteola, bases ['beisia] pi, Af haae k af hasla. 
base s t ring / Basstreng. 

bash [b&f] vt a slaa: indslaa, indstede; a ahocMt^f 
had hat, aU .ed [bolet, ramponeret, *ogs. bnnket] and 
bent; . aboMi, ogs. at bundse; . in [indstade Pollen 
i] the taa hata, bask a Slag. Ste»d n. bash int burdus i 
ogs. *bardo8i 

Bashaa ['be'/an] Basan n. 

bashaw [bo7&-] Pascba [patka], 

basblhl ['biL/f(n)l] undselig, F *flaQ; be -» ogs. at 
genere sig; doni he ^ on my aeeounti ogs. gener 
Dem ikke f. mlg{ baAfhlaess Undseligbed, f *Fian- 
bed e. 

Bashlbasoak [bA/iba'sak] Baschibosok e. 

baste ['be*sik] ehem basisk; . cifidsr or Aag basisk 
Slagg. baslfler [*be*siikia] Basedanner e. basliy ['be^si- 
fai] vt baslBcere. basil ['bftsil] skraa iCg, (i Grader an- 
given) Slib e, f. Bks. paa Hovljsem. basil tt aikkraa, 
allbe (f. Eks. Hevljflem) i en bestemt Vlnkel. basti a ^ 
Basilikom n : Ocimum haaUieum. basil a mere Basane 
0, garvet Faaxeskind n. Basil ['beisil, 'bilzil] a BasIUus. 

basilar ['bILsila] basilar, basllser, Grand-. basiUe ['btt- 
silik] arch Basillka [Retsbal. Bersbal; Domkirke, Lang* 
kirke] e; Palads, Slot n; a i Basilikastil. baslllea [ba- 
'siUka], seboeaie/ basllleal [kl] a 1 Basilikastil. basUleaa 
[ba'sllikan] a i Basilikastil ; the . churchea of Rome, 
baaliieOB [ba'sllikan] med Kongesalve. c. basHlsdae 
[bttsi'lisin] a Basilisk-; her . eyes, basilisk ['blUilisk. 
'bfts-] Basilisk c [et Fabeldyr; Firben; en gld Kanon]. 
basllweed ['bftzilwi'd] ^ Kransbenrste c: Clinopodium. 

basia ['be'sn] Knmme, *ogs. Knm c ; Vandfad n, *ogs. 
BoUe; Dam: Brendkiste c, ogs. 'Bassin n, *Kum; Dok 
c, Bassln; Nedslagsdistrlkt n [fluvial ./; eugar . Sukker- 
Skaal, -Kop o; fbeed med Fuldmaaneanstgt. 

basis ['be'sla] Grand void; Fod o, Fodstykke n; fig 
Grundvold e, Grundlag n; Grundbestanddel c. PI 
haaea; the h<uea of the diffa [Klippernes Fod] are akirted 
with eeergreena; make thia the of . [Ifegge dette t. 
Grand f] thdr verdict; in framing my text, I have 
taken Emesti'a for my ., lagt Emcstis til Grand. 
bastslty [ba'sislti] ehem Baseitet c. baalst ['be^sUt] ^ 
Bassist e. 

bask [bask] vi varme (*og8. mose) sig, bade (el. bsge) 
sig, i lun Varme; sole sig /. in the a%m(ahine)J; he ^ing 
[sole sig] in thoughta of aage and onion, bask vt bade 
(el. bage) i Solen, *ogs. mose. 

basket ['basket] a Kurv, ogs. paaKaarde; 1^ Skanse- 
kurv [gabion]; €irch Akantuskurv c. basket vt pakke 

(1 Kurv, i Kurve); batteas kurvemonstrede Metal- 

knapper; ..haadlemreh Kurvebanksbue ; ..hare ap 
Karvehare, en (kngen Hare som sllppes ud af en Kurv 

for at jages I Mangel af andet; hilt Eurvparerplade o; 

..osier Baandpil, *Karvpil: Salioo viminalia. basketry 
['baskitri] Kurve pi, Kurvearbejde n. baaket[salt [e«] hate; [o-] so; [ai] J; [au] out; [8] the; [p] thin; [/] ahe, [r] measure; [n] slfiy; [a, d, e] osv. vaklende med [a]. bas 76 bat Bordsalt; woman Kunrekoue; work KurTe(mager)- 

arbejde. 

baakliig-iihark Jf Brygde c : SqucUus maximua. 

Bade ['ba-sel] Basel n. 

bason a, se haainl 

Basqae [bask] baskfsk; e Backer c. basqns (Dame)- 
kofte c, KofteliT n, *Kufte c, Kuftellv n. 

bas-rellcf [bA'(B)rl'li'ri Basrellef n, mlndre end balv- 
ophejet Arbejde. bass [bas] Jf Bars c: Perca Idbraa:. 
basH [ba's] ^ amerikansk (el. negen) Lind c: Tilia 
glabra a. Americana. baM [beis] J^ Bas c. Bass [bfts] 
lyst 01 n [pale ale], Efter Fabrlkantens Navn. 

bassa ['bli^a ] Pascha [haaham, pacha]. 

Baxsaalo [ba'sa'njo°] a. 

bass-drum ['be'sdrAiu] Stortromme. 

basset ['bftsit] ap Basset c, Bassetspil n. basset ['bftsit] 
geol Lagboved, Sklktboved n. basset vi geol dukke 
item. el. op; vise slg i Dagen; — bora J^ Bassetborn n, 
BasklarlDet c. bassett a k vi geol, se haaaet! 

bassinet [bttsi'net] Kurvevugge; Vuggevogn, Barne- 
TOgu i Form af en Kurvevugge; ^ Kabeleje, Koblomme, 
*Hestehoy, Myrsoleie c : CaUha palttatria. 

basROek ['b&sdk] f Bastmaatte : Bede-Maatte, Knielc- 
Haatte. *-Matte c. Jvf haaaockl 

bassoon [ba'su'n] J^ Fagol c. bassoonist FagoUst c. 

bass-relief, basso-rlllevo [it.; bftaori'ljeiyo*] a, se beta- 
relief! bass'Vlol ['be'svaidlj Gambe, Violoncel c. 

bast [bast] Bast; Bedematte, Knaelematte c/bossocfcj. 
bast ap Bete c. 

basta! ['b&sta] int J" stop! 

bantard ['b&siad ; 'ba'stad] a Bastard c, ueegte Bam n, 
•s mere Farin c k n. bastsrd a uaegte; ..file Bastard- 
fll. bastardise ['bftstsdaiz] vi gare til (el. bevise at 
vsere, erkliere for) en Bastard, bastard |oats Flyve- 
bavro, vild Havre, *Fald-, Flog-, Kryb-, Land-, Svart-, 
Trold-Havre ; Avena fatua; ..title Smudstitel. bastardy 
['bttatddi] usegte Fedsel el. Herkomst e. 

baste [be^st] vt (mele og) dryppe [en Stcg a joint]; al 
(lDd)8m0re, banke; it waa .d tcith cream and aait. 
baste [be^st] vt rempe, rimpe, rl(e), *traakle, prov neste; 
. together, oga. kaste sammen. 

bastile [ba'stl'l, 'ba-stilj Bastille, bastig opfart Trse* 
fsestniog; (Be)rBes'ning c; the BaatHe BaatiUen. 

bastinado [basti'neidou] a Stokkeprygl pi, *Stokkeprygl 
ekn\ is. Bastooade c, Stokkcslagpl under Fodsaalernc; 
vt straffe m. Bastonade. 

basting ['be<stii]] Drypnlng; Rlnlng, *TraakUog o; . 
ladle Dryppeske. 

bastion ['bftstidu] fort Bastion; .ed med Bastioner. 

basto ['basto"] Bssta c, Klevor £s, i Lbombre. 

bat [b&t] K0IIC, *ogs. Klubbe 0; ap Boldtcffi n, *og8. 
Klubbe c; Skiferler n, *8kiferler c k n\ Vatplade c; 
Stykkc H (ituslaaet) Mursten, pt ogs. Murstensbrokker, 
Skeerver [hrick-bata]; on hia ofcii • si paa egen Konto 
el. Regning, p. egen Haaud. bat vi fare en Kelle r*ogs. 
Klubbe); bruge (el. fere) et Boldtrae el. en Kalle (*ogs. 
en Klubbe). Se battingl they all Md [farte Kellen, 
*og8. ferte Klubben] up to their reptUation. bat [b&t] 
a 3^ Flaggcrmus c: Veapertilio. 

batable ['beitdbl] omtvistet, stridig; is. . ground, 

bataU [bd'ta td, bo'teUa] ^ BaUte, sad Kartoffcl 
(*Potet) c: Batataa edulia. 

BaUfia [bd'teWjd] Batavia n. Batavlaa [ba'teivjan] 
batavisk, hollandsk. 

batcb [bftt/] Baegt, ogs. 'Bagning, *Bagst: fig Afdeling, 
Portion c, Hold; Slseng n; he waa promoted in the l<ut .. 

bate [beU] vt ap ssette Mading paa, *8egne [bait J: [ bate [belt] vt formindske; slaa af. I nogle Udtryk 

, [abate]; nor . their hearer a of an inch (poet) ej spare 

! dem eom lytter f. en Tomme. Don Juan XHI 98; 

abandon the idea that they will . one iota of [slaa eu 

Teddel af i] their pretenaiona; nHth .d breath med til- 

bageholdt Aandedraet; med dsempet Bast, dsmpet. 

bath [ba')>; pi ba8z] a Bad; Badekar; Badebus n. 
Bath a Bath n; Bankd Batha Hank0 Bad n; have a . 
tagc et Bad; in a perfect . of perapiration fuldstsendig 
badet i Sved; knight of the Bath Bidder af Bath- 
ordenen ; go to ihe .s re]se t. Bad; (you) go to BcUh! 
F li da stille I *og6. hvad skenner du ?; gaa Pokker i Void I 
*ogs. aa rels! reis p. VeeggenI (a) dn dal let thy aer- 
vanta take ua to the "! . . . fore os i Bad I bath [b&']>] 
vt IsBgge i Badekar; . the baby; ..brick [Bath-brick] 
Pudsesten c; ..thair RuUestol (m. Kalesche); ..coating 
al korihaaret Dyffel c k n. 

bathe [be<8] vt bade [sine 0jne hia eyea] ; vt (undert. 
reft: . himaelf) bade sig. bade; periah when (or while) 
bcUhing, ved (el. under) Badniug). bathe Bad m; fcove 
you had [faaet, iaget] your .? bather ['be^Sa] badende; 
Badeg«BSt c. 

bathershin ad p mod Solen, *og8. rangseles; forkext, 
bagvendt. 

batii-glores Vadskeskindshandsker. 

bathing ['be>8ii)] Badnlog c; ..box Afklseduings- 
vicrelse m; ..machine Badevogn c; — place Badested; 
..tnb Bade-Balje c; -Kar »; van Badevogn. 

bath|man Bademand; ..metal Tombak n, *Tambak c. 

bathorse ['bKtb&-«8, 'b& -] Officershest; Bagagehest. 

bathos ['bei)}ds] rhet Batos. latterlig Antiklimaks c. 

Bathsheba [b&l>7i'ba] Batseba. 

Bathnrst ['ba i>ast] a. 

bathy metrical [b&)>i'metrikl] balymetri^k, Dybde- 
maalings-. bathymetry [bd')>imatri] Batymetri, Dylxie- 
maaling. 

bating ['be^tiq] prcep undtagen; a Formindskelse c. 

batlst [ba'tist] Batist 0. 

batlet ['b&tl6t} Banketserskel c, Banketree w. 

bat|man ['b&mdn; 'batman] ;i^ Oppasser c; ..money 
^ Lanningstillseg n. Jvf. b€Utal 

batn. Forkortet f. battalion. 

baton ['b&tan; fr.] Stok, Slav; ^ Kommandostav, p. 
Epaulet; J^ Instrukterstok, Taktstok [conductor' a ^J; 
Politistok c [^ofa policeman]; the . of a fieHd-marahal 
Marskalkstaven. batoon [ba'tun], 96 batonl 

batraehia [ba'tre^kja] pi noigenhudede. batrachon&yo- 
maehy [b&trakomal'&maki] Fremusekamp, *Fro8kmuBe- 
kamp 0; is. the B., en Parodi p. Iliaden. 

baUman ['bfttsmon], batator ['b&tsta] sp Kelleferer. 
*Klubbef0rer c. 

batswiag ['b&tswiq] Flsg(g)ermusvlnge c, is. om en 
vis Form af Gasbrsender. 

bstta ['bata] ^ (L0nning8)tilleeg n, for Tiene>te i 
Indien eller anden speclel TJeneste; Kostpenge jpl ; Til- 
Ireg n [bat-money]; Kursforskel, Agio, Opgteld; Dis- 
konto c, Fradrag n, paa undervaegtig eller ikke gaoK- 
bar Ment. Batta ['biita] Battasprogn; the .a Battaeroe, 
et Folk i det Indre af Sumatra. 

battalion [ba'tiUjan] Batsljon; fig Fylklng e. 

battel ['bfttl] t Tvekamp e, som Gudsdom [battle] . 
battel ['batl] vi fed&H, underholdes; Oxf. univ lade bIk 
skrive (el. staa skrevet) for FBdevarer; ligge ved Uni- 
versitetet. 8ml. dinner-eating! battel univ Fedevarer 
p{, leverede fra Provlantrummet ; Betaling (el. U^e- 
regning) c for Kost. batten ['batn] vt gede (ogs. ayr)» 
fede, masske. battan et g0de (el. fede, mseske) sig. battem [a- i u] CSV. lap^e som i far, feel, fool; \'ba] Trykstavelse; [a] bat; [& ] fall; [&] hot; [a] ht*t; [a] btirt; >j inner; bat 77 be "b&tu; $ S7VtOflimen(*SyTtoms)planke c; ^t^ Skalke- 
list, Skalknlngsllst; Labank c, Tvsertrae n, i Kasse; pi 
^ogs SkamflliogMkaaler; Kejeribber; fi Tjaugsentere. 
kttlea vt skalke. Ogs. . donm; the hcUches were pny- 
perlff secured and .ed donm, iMttealair. is- Skalkning c. 

tetter ['bftta] irf forslaa; bearbejde (m. &itg, is. med 
Skyts); beskyde; fonkyde, lamponere; ^ed fonlaaet, for- 
st0dt, beskadifiret (▼• Sted), medtaget. ramponeret; for- 
skudt, ramponeret; a ^ed htU en ramponeret Hat. tettar 
ff i^kraane tilbage, om Dosserlng. batter orefc Dossering 
c kaitarRarec. battar K0Ue(*Klubbe)f0ier e /boMer/. 

batterdeav [b&ta'do"] Fangdsemnlng o feofferdam]. 

tatt^riag is. Beskydning, Bearbejdelse; arch Mave c; 
..chargr : the gun hoe not yet leen fired with its fuU 
., med sin stenvte Ladning; ..pleeei Belejringsskytn n; 
.jnm Stormbnk, Murbreekker o; ..train Belejiings- 
ptrke. hmttitr'puddiug Qnd c [htuty-pndding]. battarj 
"Ultdrl] Batterl n\ Btampe c, til Erts; jnr OverfUd n 
[amtutt and ./; a . of horee et rldende Batterl; 
plaee in . affbtere. 

lattiag ['bilti]]] is. K0l1e(*Klubbe)fiBrlng c, 8pU h; 
Pladevat e & n; ..Maahflae Blagmaikine, Batter o, til 
Bomuld [acwtcher Stc]; ..itoff Banketree n, tn Vaak. 

tattla ['tAU] ^ Slag h, Batalje e, FelUlag n. Be 1. 
join, 2. next! careftd attention is half the ., er haly- 
vnodet Slag, er den halve Sejr ; do . [kiempe] for the 
irtUk; fght a . udktempe (el. levere) et Slag; fight his 
.($) Blaas f ham, veerge ham; give . levere Slag; for 
ike purpose of giving us . (of giving . to Charles) for 
at levere os (Karl) Slag; offer [tilbyde] -; hefdl at (or 
in) the ^ of W I Slaget ved W. battle vi slaa, slaas, 
holde Slag, k»mpe. battle vt: ^ it out ndluempe 
Striden; leave them to « it out among themsdves; 
..array Slagorden e; form in .; ..axe Strldsekse, 
*Stiids0z; ^ EntT^bil c; .dore ['bfttldA'*] sp Ketser, 
'Katacber c; . borl^ Vlftebyg: Hordeum eeooriton; 
..field Valplada c, *ogs. Slagfelt; Slagsted «i; ..groaad 
Valplad!! c. battleaieat ['batlmant] kreneleret (el. med 
Martinder forsynet) BrystYfem n, (takket) Murkrans, 
MurtiQd(e) c; .ed kreneleret, takket. battlelpleea Slag- 
Sty kke, -Maleri, Bataljemaleri m; painter of ^s Slag- 
maler, Bataljemaler; ..royal Slag (tit: Slagsmaal) over 
heleLinien; ordeutllgt Slagamaalel. Skeenderin; .ship 
Kampskib, Slagsklb. 

battock(lBg) [<bttt9k(ii3)] Batokker pi Padogger pi. 
Stokkeprygl pi (*Stokkeprygl c & n), Spidsrod c, i 
Rusland. 

battomie [ba'tu'l]; board Sprlngbreedt n, is. 1 Cirkus. 

battae [fl*.; bo'tju] sp Klapjagt, *og8. Drivjagt c; 
moire a . for anstille (el. afholde) en Klapjagt paa, 
jtfre efter . . . 

batty ['bAti] si Um e\ Sportier pi. Jvf. hatta! 

batwing ['bfttwii]] FIag(g)ermnsvinge c [hatswingj. 

baabce ['b&bl] sc Skllling, Treere, *ogs. Treering c; 
Jenny's . Jennys Medgift e. 

baable ['b&bl] Stykke n Legetej (el. Snarrepiberi n, 
Stads); Bagatel; Narrebrlks c [a fooVs .7. 

baad(e)kla ['b&'d0)kln] f Slags Gyldenstykke n. 

baadric ['b&drik] Akselsksrf n [baldric]. 

baadr*aa ['b&'drOBs} se Kia, ogs. *Pn9, Kat c. 

baalk [b&'k] ^ Tvsersent n ; Barkun, *Juffers e. Sml. 
biOk! in ., 1 Billard: In salvo, baalk [bftk] vt ^ 
forst0tte med Tveersenter. 

Bavaria [bd'vfe-*rl9] Bajern n. Bavarian [-n] bajenk; 
a Bajrer e. 

bavia ('b&vln] Rlsbrsende, ogs. *Kvas n, *Rlsved git; 
prov uren Kalkaten c. bawd [b&'d] s Ruffer(ske) c. bawd vi raff(9, drive 
Rufibri. bawdy ['b&di] liderllg; smudslg; ..hoaia 
Bordel, berygtet Sted n. 

bawhorse a, se hathorsel 

bawl[b&i]«<skraale. bawlsSkraaln. bawlarSkraalerc. 

bawB [b&n] ydre ludhegning, t. et irsk Slot f; 
Ydermur f; •♦" Kveeghave, Kvaegfold, ogs. *L0kke, 
*Kreatarhage, v. Oaarden; (stor) Bondegaard c. 

baster ['b&ksto] Bagstehelle, *og8. Takke e. 

bay [bei] a rsdbrun, fuksred; a . horse en Fuka. 
ba J s Fuks 0. bay [be*] s Bugt, af Seen ; Melledam e, 
opstemmet Vand n [tumbling-hayj; arch (D0r)aabning, 
(Vindues)aabnlng c; arch Fag, Felt; Herum, •ogs. H0- 
brut /. of a ham]; Vinduesnlche, Vinduesfordybning c 
[^ of a window]; ^ Batteridsek n foran Beddingen; 
siek . ^I, Syge-Rum, -Telt n ; the Bay of Naples Bugten 
V. Neapel ; Ahoukir Bay Bngten ved A. bay [be'] ^ 
Lavrbsertrse n, poet Lavre e; pi Lavrbeerkrana c, fig 
ogs. Lavrbser pi jflaurds]. bay [bel] s Qlam w, Qeen c; 
the ^ of the bloodhound; fuU . sp Hals. *og8. Los c: hold 
(or kwp) the dog (the enemy) at . holde slg Hunden 
(. . .) fra Livet, holde Hunden (...) fra slg; holde 
Hunden (...) i Klemme; sta/nd at . tage Stand, have 
taget Stand (for at seette aig t. Modyserge, egl om for- 
ftilgt Vildt), gere Front, have gjort Front (mod sine 
Forfelgere, byde ham (el. dem Ac) Spidsen, holde 
Stand; tnengea (el. trues) haardt; bring (or drive) to . 
fiui til at tage Stand el. gere Front; bringe t. det 
yderste, f bringe 1 Klemme; tttm to . vende slg mod 
sln(e) Forf0lger(e); endellg seette slg t. Modvaerge. bay 
vi glamme, go, halse, give Hals, bay vt halse paa, go 
ad (*paa); . the boar, the moon. 

bayadere [baja'dld, -'dee*] Bajadere, (ostindlsk) Danser- 
inde, *og8. Danseplge. 

bayard ['be^ad] redbrun Heat, Fuks [bay]; Hest c. 

bay-berry Lavrbser. 

Bayes [be^z] a. Is. Hovedpersonen 1 Hertugen af 
Buckinghams Farce The Reheckrsai, en Satire p. Hof- 
digteren John Dryden. 

bay*lee Iskrav n. 

baying ['be^iq] Glam n, Glamraeu, fial<«en, Gecn, *ogs. 
Los c. 

bay-leaved Invrbaerbladet ; . willow Lavrbserpll, *Ister- 
vid je c : Salix pentandra. 

bayonrt ['be'duet; 'bttgonet, 'b&netl a ^ Bajonet; dmp 
Sikkerheds-Stlft, -Naal c; with .a fibred, with fixed .a 
med opplantede Bajoucttor, m. Bajonetterne paa; they 
had faced -a de havde Bajonetterne paa. bayonet vi 
nedstlkke med Bajooetten ; were .ted [blev p. Bajonet- 
spldsen drevne] out of,..; ..fencing Bajonetfopgtning. 

bayOB ['bahr] amr (Sydst.) Minde n, Mimding c, *og8. 
Os A fi; Kanal c. 

baylrnm Bayrum, Lavrbser-Bpirltus c, -Vand n : iSptW- 
tus myricce acris; ..salt Bajsalt, raat Havsalt; — tree 

Lavrbserd*® ; wladow (maogekaatet, tra Jorden op- 

gaaende) Kamapvindue; ..wood Hondorasmahognl c; 
..yarn Uldgam [woollen yam]. 

basar [ba'za**] Basar c, (osterlaudsk) Torv n. 

basBgar [?] hind Akrobat, Gymnast, Luftsprlnger c 

/if u^mJiZjm* 7 

/ vWWVVWI J • 

bdelllBBi ['deljam] Bdellium c, Slags Gummlharplks. 

be [bl ] vi viere; viere til; bllve, IFortidogls. til 
at danue Passiv. To be; was var (pi were var, bst 
vare); blev, bleve; been vteret; blevet; its magnificence 
is now among the things that are not, tllhsrer ganskc 
Fortlden, er nu kun en Saga; it wcu hours [det tog 
flerc Timer, det varede 1 tlmevls] before the caravan Ie«; hate; [o«] so; [ai] J; fau] out; [6] the; [>] thin; [I] the, [g] measure; [13] slny, [o, d,e] osv. vaklende med [a]. be 78 be eotdd he ecUected; today is [er det] Wedneaday; from 
MarseiUeB to Genoa is [er det] a rnn of one night; to 
satisfy myself thcU there was no deception, at der ikke 
var Bedra^erl m. i Spillet; girls were girls then da 
yar der Plger til; wheat was 10 d a (or the) htuihel 
Hveden stod i (el. FrLsen p. H?ede yar) . . .; there was 
no answer der yar ikke noget 8var, der skulde ikkc 
yentes p. Syar; der kom Intet Byar; there was a battle 
(a change) der Btod et (el. det kom til) Slag (der ind- 
traadte et OmsUig, der kom en ForandriDg); there was 
a pause der Indtraadte (el. kom, opstod^ bley) en 
Payse; there was a reconciliation (a scene) det kom til 
Forsonlng (t. en Scene); in^ead of hanging, there was 
trttnsportation, bley det t. Deportation. I ndr em- 
men de: Bath . it thent lad det ysere B.l Sml. how- 
everl Betingende: if I were you ,, , yar jeg (el. hyis 
Jeg yar) som Dem . . ., it seems as if it was to • det 
synes (at yfere) saa beskikket (p *8aa laget). I Prse- 
■ens Particlpium: that heing so naar saa er (Til- 
fseldet) . . .; heing [da de yar, som] dosdy interested in 
the matter they thought,.. Omskriyende med 
Prassens Particlpium: the wind is freshening 
Vinden frisker 1 (el. op, paa), *Vinden frisker (paa), 
Vinden frlskner (1); while they were discussing [medeos 
de (som bedst) draftede] this favourite question . ..; he 
was futty twenty minutes dressing ban bmgte folde 
tyye Min. til (el. yar fulde tyye Min. om) at klede sig 
paa. I Forbindelser med Infinitly: where am I 
to sit? hyor skal Jeg sidde? it seems a« if it w€u to . 
det synes saa beskikket (p *og8. laget^; my hrother-in- 
law that is to ., p my brother-in-law to . min til- 
kommende Syoger; if I w€u to make it known hyis jeg 
gjorde det bekendt; if you were to see him now om dti 
nu flk ham at se, *om du nu flk se ham ; this wcu not 
to . dette skulde ikke ske (el. bliye Tilfssldet); det yar 
ikke saa beskikket (P *laget); his surprise is not to . 
described, er ikke til at (el. lader sig ikke) beskrive; 
he was not to . sewed, stod ikke t. at redde. Med 
nogle modale Verber: that can't . ttery wdl, 
can it? det gaar Ikke (*rigtig) godt an, hyad? if such 
things could . hvis saadant yar muligt; we mttst ail 
die, when it must ., naar det er saa bet<kikket, naar det 
maa saa vaere; it must not . det maa ikke ske. Pas- 
siyt: he was killed ban bley drsebt, ban drscbtes; 
ban faldt ; she would not » comforted, guided, warned, 
lade sig treste, lede, adyare. MedAdyerbier: as 
it is, se 5. ast here we are her er yi; her bar yl 
det, nml. det segte; here you are! ynr saa god I be- 
fore you launv where you are for De (el. man) yed 
et Ord af (*yed Ord af det) ; ask her how her mother 
isl . . . bar det, lever, beflnder sig, hyorledes det staar 
til m. hendes Moder I (how do you do? . . .) how are 
you? (Goddsg,) hvordan staar det til? *hvor staar til? 
how's aU eU home? is. amr hyordan staar det til (*byor 
staar til) hjemme? I can't teO how it is, but... hyor- 
dan det bar sig . . .; ru teU you how it is, hyordan det 
forholder sig ; how is it [gaar det til] that I see you 
here? how much is that goose? hyad koater Oaasen? 
lion; much is this butter a pound? bvad koster Pnndet 
af . . .? hyad koster . . . pr. Pund? how much wHl thcU 
.? hvormeget bliyer det? he was [det yarede] long 
before he could satisfy himself; had we listened 
to him, this would never have been, yar dette aldrlg 
(el. ikke) sket; her hair is much darker than it was, 
er blevet meget merkere, er meget markere end tm. 
Sml. yotmg! there it is der er det; der bar yi det o: 
ieg yentede det; (here you are, it. ysets'gol Se here we (you) are! I am frequently thus, ogs. Jeg bar det hyp- 
pig saaledes ; I wonder where he is [ogs. fierdes] now, 
Med Pronomen: a genUemcm every in^ of him; in 
his own way, that is, det yil (da) slge p. sin Maade; 
I hcwe accepted his cifer . . . conditionally, that is, det 
yil sige betingelsesyis, betingelsesyis da; by the same 
way, thai is [ogs. nemlig] through the windows; his lady, 
MissM that was, F . . . fedt M., *Fr0ken M var; there 
were two classes of created objects which he h^d in the 
most unmingled horror: they were [nemlig] dogs and 
children; FU teU you whcU it is, hyordan det forholder 
sig, hyori det stikker; you have not told me what that 
favour is, hvori denne Tjeneste bestaar, hyad det er f. 
en Tjeneste. I Forbindelser med Prepositioner: 
. abotU to, se abouti he knew wh<U he was tibout, 
hyad ban gjorde ; the talk had been all about [havde 
kun drejet sig om] dress; w»y first question was crfter 
[gjaldt] CHennam; . erf is. ysere (etsteds, *enstedfl): y»re 
med yed; bestiUe, foretage sig; fare l0s (el. huye fat) paa, 
*f yfere paa; ^ at it yiere i Gang (el. ifssrd) denned, 
*og8. holde paa med det; ahs ysere i Gang el. i Ar- 
bejde, *og8. holde paa; why didn't you kiU him, while 
you were at it? , . . med det samme? he was at [paa] 
me in a moment; the poor duckling knew not wh€U to 
. <U, hyad den skulde gribe (F* ogs. tage sig) til; 
whcU are you at there? hvad bestiller du (el. bar du for, 
^ogs. hyad hardn fore) der?; hyad er det f. Anstalter? 
I know whcU I am at, hyad jeg gar; General F was 
at [yar med yed] (he attack on Buenos-Aires, wets at 
[yar med (i Slagene) yed] NivtHe and Toulouse; he has 
been at his tricks [paa Spil, *og8. ude m. line Stregei] 
again; the election is by [foregaar y.j ballot; . for in. 
holde paa (el. med); veere stemt for; yille; skulle til 
[, going to]; (his is for [til] you; whafs [hyad er der, 
hvad skal yi haye] forbrealefast? no, thank you, Jcmh- 
not for any tak, Jeg sluil ikke ha' ; I am for staying 
[bolder for, at yi bliver] cU home; I am for [skla tii; 
Highgaie tonight; my last thought at night, and my 
first in the morning, was for [gjaldt] my monkey; tvhat 
is the English for Dreng? hyad hedder «Dreng- paa 
Engelsk? • aU for ysere opsat paa; svierme for: / afn 
just [jeg kommer lige, F J^fiT kan hilse] from England; . 
in bl. a.: bo i; llgge i; ^ staa yed; m. Tone paa in : vsere 
engageret, f Eks. som Sagferer; v»re hjemme; what's- 
thcU in [hvad hedder det paa] English? he was twenty 
minutes in [brugte ... til at, var . . . om at] dressing; 
the lover's pleasure, like thcU of the hunter, is [Hg^er] 
in the chcise; FU speak to him, and see whafs [bvad 
der bor} in him; repent, if it ., in youl . . . hvia det 
ligger f. Dem at angrel . in [staa y] (he FusiUera; . 
in it, is. vesre med, veere delagtig(e); they are not ith 
it, ogs. de er ikke med paa Noderne, *de er udeufor 
Begribelaen; F de maa ikke kom me der; ^ in for have 
ivente, kunne vente sig; we are in for a shower, cs 
curious trip, some trouble; . in for it, is. have paatag^t 
sig (el. indladt sig paa) det; . in with si vseve ind- 
gaaet med; I have never been into [i] a church; hea 
last thot$ght was of [gjaldt] her; I must ,, off jeg maa 
afsted, *ogs. jeg maa komme afgaarde ; ^ on it si vsare 
fserdig (t. Slagsmaal); he has been out twice, is. ban bar 
haft to Dueller, *ogs. ban bar to Gange gaaet ud f. Ha»o- 
den; I ha«e never been to [i] India; Fve been to [bos] 
the doctor; my first visit wcu to [gjaldt] Major Panto/ 
whafs that to me? hvad vedkommer det mig? « asp 
with, is. indhente; the business is upon [gslderj Itfa 
cmd decMi; . with [ligge yed, staa yed] the army; that 
imptulent feUow G has been wi(h [hoe] me. [a- i- u] OBV. lange som i far, feel, fool; ['ba] Trykstavelse; [ft] bat; [& ] fall; [4] hot; [a] huti [o*] hurt; [e] bea 79 bea feetrk [bit/] § Stnnd, Stnuidbnd, Bcwtruid e. beaek 
fi bale IM* Land; sstte paa Land, landfisette /nm 
(uhore/; Me boai «w» «ed» ogv. Baaden lagde tU; tfce 
gkip it .ed, OSS. SUbet ttaar p. Land ; ..Mabcr omr 
l*Df (fra Ha^et Indrollende) Beige; forvildet Syropseer 
c pM de avBtraliBke 0er. Sml. Besant, The Ca^aintf 
Boom, Aaben Samling 90. 92. 95 og is. 1061 ..gram 
Marebalm. vild Rng, BJelme. Kllttetag c, SenegrsBS, 
Stztndgnes. •Ruggnes w, S<tr)andrag c: Elymtu are- 
noriut t P»amma areHoria, 
BfMb7-Head ['bi t/lbed] Beacby Head n. 
betMB ['bl k9D] a Bavn; ^ Kabe, ogs. *Baak(e), Bake e, 
Semserke n; . cmd hroom Kostcvager o. beaeoa vt 
lyae for, te. fig; oplyae; i^t, aQ>rikke, aftnaerke, *op- 
merke; . [lyse op 1] the darkneu of heaven; . Imoy 
Vtgerboje, ogs. *Vagerb0ie. beaeoaage pi Kabepenge, 
ngi. *Prikkepenge. Vagerpenge. 
BeaeoatfleM ['bikeozfiid. lokalt 'bekonz] a. 
bead [bidj a lille (*Uden) Kngle, Perle; Perle. Draabe, 
Boble c; pi Roaenkrana o, Teller pi; eureh PerlO'Snor, 
-SUkf. -Stav e; art (81gte)korn m; .ed la. arch med 
FCrlestaf; hid (or tell) .« taelle aine Perler; draw a . 
tage Slgte [paa oh]; get ffour . wtU on himt tag ham 
p. Kornet! rotae a . Tsere preyeboldig, perle, om 
BzvodeTln Ae; fig tUi noget til, gennemfere det, f 
faa det til at flaake alg; the perapircUion stood in .a 

iperlede (el. piblede) frem] on his forehead; eaffk 

Mancbetter m. Ferleatikninger. beadiag ['bldli]] Perle- 
staf e; Guldliater pi; Perlebroderl w. 

keadle ['bidl] Betabnd n; UnWeraitetapedel; agr 
Mark-Hyiide, -Vogter, Stodderfoged, *B7gdeT8egter, 
SUMlderkoDge [pariah ,]; By^ener; Kirketjener o. 
baaileaktp bl. a. Byljeneratllling c. 

baad|aiat Perlebrikke, perlebroderet Lampebrikke c; 

^proof Ferlepreye, af Splritua; a prereboldig; ..rell 

,-rooi; Bedeliate, Fortegnelae over dem for bvem der akal 

bedea; Fortegnelae c, Katalog n (oga. *Kata]og e), Llate 

e; going oiwr ihe . cf Engliah n/orthiea. beadanaa 

I'M daman] Forbeder, Munk o. beady ['bi di] a perle- 

agtig; fperle)mnd. 

beagle ['blgl] Hyler c, den Ulle engelake Harebnnd. 

beak [Mk] a Nseb n; Snabel; Spids; Skibasnabel; Spore 

c, Horn, paa Vsdderskib; Nieb m, NsBbgrad, Taa, for 

Horen. p. Hesteako; al (Politi)dominer; (Politl}konatabel 

c beak Ibik] vt nsabbe, gribe med NsBbet. beaked [bl kt] 

a nebbet; anablet; apidat udlebende; . whale VaagO' 

hval, (gronl.) Tlkagalik c: Balcena roatrcUa. Oga. 

hotOe-hsad, hotUe-noae. 

beaker ['bike] atort Baager n. 

beak|kead ['bikhed] ^ \m Bak e; ..Iron Spaerbom n 
[hUkemJ, 

beat [bl-^ a Blegn, Puatel, oga. *Filipen8, *Finne, 
KTelse e. head vi bolne, bnlne, aette liaterle, *og8. 
srelle, tratne. 

be-all ['bl-'Ai] : that hui thU How might he the ^ and 
the end-oitt here (Macb. I. 7) aaa det bale var et Stad 
og dermed alting nde her. 

beaat [blm] a BJcelke; 4, Dsekabjielke; Bredde oyer 
tekket [hreadth of .7; Vflegtbjaelke e /. of a halaneej; 
ap BjortelhOTn n; Vognatang; Yaayerbom; oyr Plovaaa, 
*Flaagaaa [plUmgh-heam]; agr Harrebul, *Harvbrand; 
<jmp BaJanoe [walking (or workmg) .7; Straale, Lya- 
straale e. Sml. ahaftl on deck there w<u oonaideraMe 
. Bredden over Daakket yar betydelig; hefore the ^ ^ 
fonn for (*forenfor) tyera; on the ^ tynn p. Diame- 
txalplanet; a aaU on the (or our) weather . en Sejler 
tfsra tn Loyart; with a maaimnm ^ of 16 ft. beam vi udatraale. Oga. « forth, beam vi straale ; it *ed on 
their oomprehenaion det gik op f. dem, de kom t. For- 
ataaelse deraf ; ...bird BItyy, Potteftigl, ogs. *graa Flne- 
anapper c: Muadeapa griada; ..eeaapaaaea, ..dlyldem 
Stangpaaaer; ..ead cureh BJelkeboved n; one of the 
facea on the »a looking at me aidewaga; on her .a ^ 
med Baellngen 1 Vandet; go (or he thrown) on her .s 
^ krsenge (el. kaatea) belt oyer; he ia on hia .a fig ban 
er rent kommet p. Knaaeme; hia loaa threw the diree- 

tore, aa it were, on their .a; eaglae dmp bej Ba< 

lancemaakine ; ..feather Slagfjaer, SvingQaer; ..aea 
Sideae; ..tree Akaelbser n, *Aaal c: Sorhua aria, 
beawy ['bimi] a bjaelkelignende; bjaelketang; F bred- 
akoldret; atraalende. 

bean [bin] ^ Bonne c: Vida faba. Sml. heanal 
he^U get (FU give him) .a F ban faar Qeg skal glye 
ham) p. Pukkelen ; hot hoQed .a ap Tampen brasnder; 
..eaper Bennekapers: Zygophffilum; ..cod (portugialak) 

Lodsbaad, Fiakerbaad e; feaat egl. Bennefest, JuU- 

udflugt, en Fridag c med Udflogt, aom Principaler til- 
ataar derea (*aine) Arb^dere en Dag i Juli, der antages 
at yiere Bannemea Tid; — gooae Seedgaaa, Rnggaas, 
*og8. Oraagaaa: Anaer aegetnm; ..pole Benne-Staog. 
-Stage c; aa taU aa a ^ aaa lang aom en Benneatage, 
Homleatang. 

beaaa [bins] (af tr. hiena?) al Ment, oga. *Mynt c, 
Penge pi, *og8. Peng pi. 

beaaH, beaat [bint, biant] v p A prov er Ikke 
[hain't]; it ^ our fault. 

1. bear [bee a] vt bsere, baere (el. holde) oppe [oga. 
. Mp]; beere, fare, tranaporlere [aim. carry]; beaidde, 
have [Magt away] ; beere, fore [et Navn a name; et 
Mserke a badge]; om aandelige Forhold : n»re [Kaerlig- 
hed love; FJeudakab, *Fiendakab enmity]; taale [at here 
Sandheden truth], udstaa; flndo aig 1; bsere, beatride 
[Omkostningeme the esepenae], F etaa 1; udfare [en 
Rolle a part], bestride ; tilatede, egne alg tU [en Tyd- 
ning an interprettUion]; taale, ysere island til; baare, 
yde \JFmgt fruit] ; fade [et Bam a child; til Verden 
into the toorld], hst k om Dyr: baere. To hear; bore; 
home (baaret), horn (fadt); when firat horn, is. yed 
Fadselen; he .a [baerer] hia Ckge weU; he patiently hore 
[fandt alg taalmodig i] aU; . arma in a coat fare 
Vaaben i sit Skjold; . him company holde ham m. 
Selskab; the enmity her neighbour haa peraiatenUy 
home [naeret f.] her during a whole generation; the 
moat favourable interpretation that the worda can 
poaailiy . den gunatigste Tydning Ordene tilateder; 
ihe love they . (to) [aom de naerer for, hyormed de 
omfatter] lier Majeaty; . a part [tage Del, deltage] in 
the eonveraation; . a oonapicuoua part apllle en A'em- 
traedende Rolle; poeta are horn Dlgtere fades, man 
fadea t. Dlgter; ahe caunoi . [fare] her aaHa; the word 
.a [bar, ataar med] thia aenae in Shakeapeare; he waa 
hom a aoldier ban yar fisdt (til) Soldat; a aon waa (or 
he had a aon) hom to him der fadtea ham (el. ban flk) 
en San; . a award bsere et Syssrd; bsere Syaerd. Med 
Praepositioner Jc Adyerbier: aeienee waa hom 
again, genfadtca, fadtea paany; . aavay [gaa af med] 
the priae; . (ocfc drive (el. jage, traenge, tyinge) tll- 
bage; . down nedalaa; oyerysalde, oyermande; ^ is. 
bore (el. labe) 1 Seenk; . down everything, oppoaition 
nedalaa (el. knuae) enhver Modatand, Jage alt forau 
aig, knnge al Modatand til Jorden; a creature ao home 
down in [nedbmdt paa] aoMi and body; thia kind of 
courage ia hom in aome men, er nogle Menneaker 
medfadt; the occurrence waa home in upon him det [en hate; [o"} aa; fai] /; [an] OMt; [6] the; [p] thin; [/] ahe; [g] measure; [q] aifiy; [a,d,e] oay. vakleude med [a]. bea 80 bea passerede dagede op i bans Brlndriiigr; it «cmm home in 
upon [det glk (*eteg) op f.] him how . . .; he was horn 
of Se(4ch parentage ban yar af skotsk Herkomat, fMt 
af skotakeFoneldre; . off [afbade] aVlow; ^ off a hoai 
holde en Baad fVi; . tnU beknefte, l^emle, stette; . 
hint out (in his stfUements) beknefte bans Udaagn; he 
was horn to power ban er fedt til at benke, en fedt 
HerBker; he w€u horn to [y. Fedaelen Arrlng til] twdoe 
thousand a year; . up bolde oppe ; bolde flydende el. 
flot; fig bolde oppe; a raft that would . me up; . up 
the helm leegge Roret op; hope .« up the mind [bolder 
En oppe] under sufferings; ^ up a horse tnekke i 
Optatstajlerne; virtues which were horn with hkn or 
that he was horn with, der var bam medfedte, med- 
fedte Dyder. 

2. bear [biB'o] «. refl: . himstif fare Big; opfcve sig. 

8. bear [bced] vi bsere, i flere tUff; bsere, beere 
Fmgt; art beere; ^ Ugge (t en beitemt Retning), 
pejies; bolde, ataa, Btyre. Msork at i ^ Udtryk staar 
for home almlndelig horel discharging her hroad-side 
into them as the guns hore, eftersom Bkytset bar; the 
ice .« or will . Isen bserer; how does the land .? 1 
bvad Retning ligger Landet? at four o'doek Cape F 
hore S. W. hy compass, p^ledea Kap F i mlayiBende 
Sydyest; the light was just visihU ^ing N. N. W. about 
twenty mUes, lynligt 1 N. N. V. tyye KyartmU af; the 
ship .a Skibet stikker f. dybt; that matters may he 
brought to . for at det kan (el. akal) lykkes, *for at der 
kan bllye nogen Hon i det, for at dec Bkal komme nt 
(*ogfi. ut monuende) ud af det; the pressure thus brought 
to . det Tryk der Baaledes eyeden [paa eigmnst, on]. 
Se ndf ! . away ^ biere (el. bolde) af ; . hack from 
gaa (el. yige) tilbage flra; yJge tilbage for; . down upon 
^ bfiere (el. bolde, staa, staeyne, Btyre) ned paa; . in 
with the Icmd bolde ned p. Landet; .iny then to the 
right [idet man saa bolder ttlbsjre] the grounds wHl 
be entered; - toward Btteyne (el. atyre) Imod; ^ up ^ 
IsBgge Roret op>; fig ysere fast, vise Karakter el. Ka- 
rakterstyrke, holde Big (el. Modet) oppe, bolde ud, 
holde Stand, f holde Big ksek, *ogs. ikke giye Big over 
/. up against adversity]; she has hore up ^; untU Na- 
ture can . up no longer, ikke mere holder det ud; the 
calmness and fortitude with which she mxm ^ing up 
against [hvormed hun bar] her grievous loss; . up for 
Btyre i Retning af, Btette Kursen til; fig Btile (ben) til; 
. up under 'holde Stand i] affliction; . upon vise (el. 
vwre rettet) imod ; art bestryge ; fig have Hensyn Ul 
(*ogs. paa), staa i KorbludeUe med ; the artiUery hore 
upon [bedtreg; Hplllede paa] our centre; the wind ^s 
baerer, Btaar] upon the house; how does it . upon the 
matter? hyilken Forbindelse bar det m. Sagen? he 
brought his eye, his glass to . upon [rettede 0Jet . . . 
paa] the chject; tiU the wind . upon [tager i] the sail; 
I implore you to hring your interest to . upon this, 
at gere DereB Indflydelse gieldende her; colleet all 
materials ~ing upon the subject samle alt dldherende 
(el. til Emnet berende, Emuet vedkommende) Stof; . 
hard upon bl. a. ramme baardt, falde haardt paa; om 
Person ogs. gaa stierkt p. Klingeu : fare ilde med ; the 
wind .« hard upon the pHace Vinden bsrer slerkt 
paa, Vinden tager stsrkt der; the mecuiure wiU . with 
peculiar hardship upon lyll falde Bterlig haardt paa] 
schools in poor districts; . with beere over (el. vterc 
overbeerende) med. 

> To put the heim up so cu to hring the vessel into 
the wind. Whitney, Cent. Did. 4. bear [be'e] soo BJem: dmp Lokkedom, *r (Lokke) 
d6r; mere Batasler, BalsseBpekulant c; first catch your 
., and then divide the skin! BBslg ikke Huden af 
BJemen, far den er fangetl 

5. bew [bee] vi mere Bpekulere i PriBnedgaog, 
ftembrlnge Baiane; vt BSPlge; the best time to sett or 
. consols. 

6. bear [bse a] ^ sc Byg c k n, p *og8. Kom m, 
Hummel c: Hordeum vulgare [haHey]. 

bearable ('bte-'rebl] udholdelig; was the thought ,? 
var den Tanke t. at holde ud? such a visit wHl he not 
only ., hut enjoyable, 

bear I berry Melbtcr, -Rls, *Melbfer n, -Lyng c: Are- 
tostctphffios ; -.bind ^ Gedeblad n, Kaprlfolium. F 
Kraylop, *R8pyeklo, Vedyendel, Vivendel: Lonicera 
peridymenum; QferdeBnerle, *Strandyindel c: Convol- 
vulus septum. 

beard [Mad] s Skceg n; before he had a [bayde ftiaet. 
.; ever since I had . to my d%in, flk Bkseg p. Hagen; 
tircking his . Btrygende >ig om Sksegget (*8kjegget) ; he 
wears his . ban gear med Skaeg; he never had such 
a fight since he wore ., aiden ban flk Skseg; the 
monkey was laughing at his ., stod og lo bam op i 
Aiisigtet; duMve for a ., for at fba Skng ; but I heard 
him mturmur '*fortunat^ into his ., mumle ... I 
Skagget (•! Sk]egget). baard vt trsekke 1 Sksegget 
(*i Slijegget): /!y trodse; fonyne med Skseg; tage 
SksBgget af [0sterB oysters] ; bcprste, ogs. ^aknibbe (m. 
Sksegget) ; tilbugge, efter opslaact (Ac) Llnle ; ak^mdce, 
fortynde fht Tilhugnlngalinien ; .ed bl. a. akeegget 
(*8k]egget); greesgroet; Bpidstakket; some of the young 
men were romping with the girls and .ing their rosy 
faces, beardlag bl. a. Tilbugning; Skensknlng, For- 
tynding c: ..llae Sietlinie, Tilhugningslinie. beardlaeB 
['biadl^s] skJBgles, cont fl^deskiegget (^Asdeskjegget). 

bearer ['bte'^raj Bferer; is. Overbrlnger; Stattepille; 
*TyeiJukke; her Skjoldbnrer; dmp Vange; dmp Bsere- 
Btango; desire him to send it hy ^, yed Oyerbringeren 
beraf 1 o eheqtie (payable) to . en Anyisning lydende 
p. Ibsendebayer, et Ibsendebayerpapir. 

bearfgardea Bjernegaard; fig poUk Rigsdafir. ^ogs. 
HuBkeatue c; ..bant BJemeJagt; go ^ing gaa paa 
BJemeJagt. 

bearing ['bte'^rii)] ia. Holdnlng; Retning, Beliggenhed; 
^ Pejllng; fig Forbindelse e [med on], Forbold [til on]: 
dmp (Tap)lager m; .« her Vaabenmsprke n [artnorial 
.sj; find his (or take the) .« orientere (el. lokallsere) 
Big; I had lost my .« jeg kunde Ikke liengere orientere 
miff. Jeg kendte mig ikke igen; set .s ^ udaeptte 
Pejlinger; take the .s of tage Pejling af; in order to 
un^^rstand the .s of the situation, Sltuationen til alle 
Sider; the drawing of the figure is out in dU its .8 
Flguren er ganake fortegnet; discuss the question in 
every ^ or in aU its ^s drofte Sporgsmaalet &a alle 
Sider, drofte (og behandle) Sagen p. Kryda ogr Tysers, 
giye Sagen en alaidig Dreflclse; the trees are now in 
fuU «, beerer uu Bom bedst; she is down to her .a 
Sknden er p. sin sterste Kreengning; the weight was 
just sufficient to bring the boat wdl down to her .«. 
belt ned t Vandlinien; ..bar dmp Bsrestang e; 
..aoBameat orlenterende Monument, ftemtrsedende 
Meerkepunkt M : ..power Bereevne; ..tela Optcmme, 
OpaatBtajle e. 

bearlBb ['bBe*«ri/] bjemeagtig; inero Bpekulerende 1 
BalBsen ; operators are growing ., begynder at apeku- 
lere 1 Baissen, 1 faldende Priser it. beurf leader 
BjeraetroBkker; F Rejaehoymeiter e; ..pit Bjarne^ray; [a* 1' u] OBy. lange aom i for, feel, Cool; ['baj TrykaUyelae, [&] bat; [& ] fall; [k] hot; [a] hut; [a] hurt; [o] fnnen bea 81 bea fig polsk Rigtdag, *ogs. Hiiakestae e. bMr*t|brMeli % 
Akant e; ..aan ^ Ayiikel e: Primuia auricula; 
..girile IUmsl0g, *Ram8 c: ABium uninum; .^preftM 
Bjffrnefedt, is. om en Slags kostbar Pomade, keankla 
Bjarneskizid n; langhaaret Kalmuk; Bjeroesklndshue e. 
beut [bi-st] Dyr m ; ike .» of the fitid BCarkeoa Dyr; 
the Beatl (in Rtvdaiiona) Dyiet (i Aabenbariogeu); 
ikt proconsul flung (or threw) them before (or to) the 
.«, before (or to) wQd .«, lod dem kaste f. vllde Dyr; 
..fpie Dyre-Bpos. bMittlsh ['bi itij] t dyriak. be«it- 
liMM DyrUkhed; f F»Ihed, Oemenbed c. beastly 
I'bisUi] dyriak; f feel. beBtlalak, gemen; ad: • drunk 
drukken Bom et Dyr, som et 8vln; declared it woe too 
. M«oM, altfor bestialsk usselt. 

1. beat [bit] tt banke, slaa; (flii)st0de, knnse: 

bryde, banke, om Hamp; stampe; tserake. udbamre [til 

tynde Plader into thin plates] ; sp genaemstrejfe, gen- 

nemsege. afisege; bane, *opgaa, om VeJ el. Sti; bryde 

(il raske) imod, vaake, om Belger; omtumle, om 

Belger; beatryge, stryge Imod, staa paa, om Vind; flg 

overvinde, alaa [defeat]. Be 1. aiarm, arms, beaten, 

drum! he was »en. Is. ban Ilk Bank (el. Prygl, f Btryg), 

git ban flk Hag; if her history does not ^ a book, 

[ikke er en hel Roman] / Meeer read one; . the bounds 

opgaa Gnenserae ; . his brains (or head) about bryde 

rin Hjerne (el. sit Hoved) med ; he . [slog sig for] his 

bre<ut and cried most piteously; . [bauke] a carpet; 

. the dump sp aftoge denne Trseklynge ; . a cover sp 

aCsege et (Vildt)Rtade ; that .a everything p den Tar 

rserre! he was walking up and down, ^ing his hands 

upon his breast, slaaende Hsndeme mod Bryatet, *ogs. 

»]aaende Floke; that (or thafs what) .s me f det 

»k0nner jeg ikke, den kan ]eg ikke; . [bane] the way; 

. atcay min bortgrave, udgrave; ^ down slaa ned. 

kaste overende; demolere; la>gge flad; nedtnede, f* 

nedtraakke; agr nedslaa, nedklappe. brlnge til at laegge 

sIg, klappe til Jorden, om Seed; nedslaa, diempe, 

bringe til at Isgge slg, om 8t0v; knose, knnge til 

Jorden [enhver Modstand opposition]; slaa ned, faa 

nedsat, fiia ncdiinget, om Priser; pmtte med [Hianden 

the man]; their mode of eactingulshing the flames had 

been to . them down [dsBoge p. dem] with branches; 

. ft into him (or his brtUns, mind) banke (el. bamre. 

F *ogs. plngge) det ind i ham, give bam det ind m. 

Skeer; . it into shape tilbamre det; fig siette Facon 

(el. Skik) paa det; be . otU Tsere ganske opglven (af 

Tnethed), udaiet, *ogs. ganske kvit, prov klar [dead ./; 

an iron plate .en out thin en tyndhamret Jsemplade; 

. out TudtTseie] a thought; . him out of it bringe (el. 

f«a) ham fra det, fiia bam til at afistaa tn det; . [ryste] 

up feathers; . up the enemas quarters angrlbe FJen- 

den (*Flenden) i bans egen Lejr; went about ^ing up 

[og hTer?ede] recruits; subscribers mostly .en up from 

among [opaterede (el. kaprede) blandt] his personal 

friends. 

2. beat vi slaa, banke, ogs. om HJerte k om Puis; 
^ boTte (*baute), krydse. latere /*. to windward]; with 
a .ing [ml bankende] heart; he felt his heart .my 
with [banke af] joy; my heart once . about [slog for] 
that woman; his pulse . f tutor or more quickly, slog 
sUerkere; . about forsage (at ndflnde), sage paa for- 
skellige Haader; the iun . down [brsendte, stegte] 
mereilesdy; ^ off ^ krydse ud fn, land ; . up for flg 
gaa (el. Ugge) og hverre el. kapre; . up and down sp 
springe ftem og tilbage; the waters of the lake . tupon 
Islaar mod] the rocky shore. 

3. bMt s Blag, i forskeUige TiUT.; / Taktslagu; ^ Mordent, HalytrOle e; (Politlmands, Vegters) Distrlkt; 
sp (Jagt)diBtrlkt, (Jagt)felt, BeTier; almindellgt Tilhold. 
almindellgt Tilholdasted n [habitual place cf resort]; 
amr Belle, 'Blosk c; . of the drum Trommeslag ; the 
inevitable squad of .s with bleary eyes and wolflsh 
faces; the cloek is in ., bar en Jsevn Lyd ; the dock is 
out o/ ., bar en nJseTn Lyd, baiter, hikker; he (Or 
kesterdirlgent ko) gcwe his three »s, slog tre Slag. 
b(»atea ['bi'tn] a : the . path (or road, track) flg den 
slagne VeJ el. LandeveJ: gammel Slendrlan c; a ^ [for- 
tasrsket] question; a . [preret] soldier, beater En som 
slaar, slaaende; sp Driver, Klapper; Stoder, (Morter)- 
stang; i smss. tit: -Slager c;the ^s sp *og8. Dreret sg. 

beatlie [bi'a'ttflk] lyksaliggerende. (lyk)8allg: . vMom 
saligt Syn, is. et Syn af de salige i Himmelen. beatl- 
fleatloa [bifttifi'kei/en] Lyksaliggevelse; BeatiflkaUon, 
Salighedserkliering c. I den katolske Klrke det ferste 
Skridt t. Ens Ophejelse t. Helgen. beatlJled [bl'&tlfisid] 
a forklaiet. beatify [bi'&tifiiJ] vt erklsere (el. betragte 
som) lykkelig (el. lyksallg; lyksaliggerende) ; is. beati- 
fleere, erklsere salig. JTf. beatifledJ 

beatiag ['bi tiq] Slag |>l, Bankenc; Prygl pi. Bank.pl, 
*Prygl, Bank c k n; ^ Bovten (*Bauten, Banting), 
Krydsning, Layering c; give him a . give ham en 
Dragt Prygl, prygle (el. banke) ham op; fig banke ham 
0: overrinde ham ; in all of them we hear the ^ of a 
good and warm heart i dem alle slaar det gode, varme 
Menneskel^erte os imede; / heid my brecUh tUl the 
very .« [Slag] of my heart seemed to suffocate me. 

beaHtade [bl'&titju'd] Lyksallghed; Beatifikation. 
Saligbedflerklering e. 

Beatrice ['bi etris] Beatrix, Beatrice. Is. en Person i 
Shakespeares Much Ado about Nothing. 

Seattle ['biti] s. 

beaa [bo**] Laps. Modeherre, Kavaler, Sprade c. Ft 
beaux, beaus [bo"z]; Beau Ncuh, en beremt Mode- 
herre i XVni. Aarh. Levede f. det meste i Bath og 
gjorde meget f. dette Sted. 

Beaaehavp ['bit/am] s. Beaadere ['bo"kl8 k, bo"- 
'klaee] s. 

beavfbt ['bo«f(&t] Buffet c. (Y8Bg)8kab n. 

beaa-ideal [bo°ai'di3l] ideal Fuldkommenhed c; Ideal 
n; the (very) . [et sandt Ideal, et Pragteksemplar] of 
a waiter, beaatsh ['bo"i/] lapaet, kavalermeesslg, sprade- 
msessig, Sprade-. Beaaliea ['bjnli] s. Beaamaris [bo«- 
'nuB'^rls, -mitris]: . shark SildehaJ, *Haabrand, Haa* 
mser c: Ltunna comubica [porbeagle]. Beaamoat 
[•bo«m9nt] s. beaateoas ['bjutids] is. poet sken. 
beaatiiler ['bju'tifkla] Forskenner e; Skenbedsmiddel ». 
beaatlfkl ['bja'til(u)l] sken ; a • butter, lady, picture, 
poem; a . lady, ogs. en Skenhed. beaatlfiilly [-l^li] 
ad sluint; Lucretius has said . [saa skent, saa smukt] 
that . . . beantlfjr ['bJu-tifU] vt forskunne; pryde. 
beaaty ['bju'ti] Skenhed ; cofic Skenbed c ; the Beauty 
and the Beati DeJUgheden og Uhyret (i Eventyret); 
that is the • of it, netop Dyden denred; we m%ut waU 
for sunshine in order to see the be<Muties cfKew, Kews 
Sk0nhed ; the country is in its full . Landskabet (el. 
Naturen) pranger i sin bedste Dragt, staar i sin ftilde 
Pragt; . doctor, is. amr Skenhedslsege ; » ae»Me Sken- 
hedssans; . sleep den bedste Sifvn: tor Midnat; go to 
bed now, and have your . sleep/ • wash Skenheds- 
vand n. 

bearer ['blvd] Bteyer c: Castor fiber; Bseversklnd n; 
git k amr Hat c; .'• house Bfeverbo o (*w). bearer 
HJaelmgitter, Visir n; ^ed med (Hj8elm)gitter, med 
Yisir; ..hoaaa BflBverbo c (^n); ..rat Baererrotte, [e'l hate; [o*] so; [aij J; [au] oMt; [8] the; [p] thia; [/] she; [i\ measure; [q] ting; [a, d, e] osr. Taklende med (ej. 

C bee 82 bed MoskuBToUe, Ondatra c: Fiber eihethicue. bcaTeiy 
['bi'vari] Bsevergaard c. 

beeaflco [bekd'fl-ko<>] > Have(gTffi8)smutte, Grtessmutte, 
ogs. 'Havesanger c: Sylvia horten»i8. 

becalm [bi'kaxn] vt ^ tage Luven fra; he .ed foa 
Stille; he .ed by [faa sine 8ejl i Dadvinden af] a ship. 

became [bi'ke'm] « blev Ac. Af become. 

became [bl'k&(-)z] g fordi; hrecul itself wcta a delicacy 
seldom thought of, . hard to he obtained, fordi det 
var saa vanskeligt at foa ; . of paa Qrund af, (i Skrift- 
sprog:) formedelst, mere grundet paa; she did not dare 
« of [turde ikke for] her mother. 

beeeaflee, se beeafieo! 

Mche-de-mer [tt ] Trepang, splBellg SepelBO e : Holo- 
thuria edulis. 

Bech«aaaG»nd) [bet/u'a'n9(lftDd)] a. 

beek [bek] Aa, Seek o. beek [bek] a Vink, Tegn n ; be 
at their . and nod staa p. PInde f. dem; have him 
dlnfays <U . altid have bam ▼. Haanden; be obedient 
to the . awd caU of adiyde Ens mindste Vink. beek 
[bek] V Tlnke, give Tegn, nikke [beckon]; vinke til sig 
[helicon up]. 

beeket ['bekit] ^ (ToT)kneTel; Hundsvot c. beeket 
vt indkneyle. 

Beekford ['bekf^d] «. 

beckon ['bekanj vi vlnke. beckon vt vinke til; .me 
to him, to .. me up vinke mlg ben til sig; .ed me to 
foUow gav mlg Tegn (el. et Vink), at jeg skulde 
komme med. 

Becky ['beki] Bekka, forkortet kc af Rebecca. 

become p[>i'kAm] vi blive; . king; . a Christian blive 
Krlsten; after this it became [blev det, blev det til] 
street fighting; by the prompt administrcUion of Jus- 
tice, he became [blev ban] obeyed and dreaded; the 
pope had « reconciled to [var bleven forronet med] 
Charles; the plaintiffs became, therefore, in very dis- 
tressed circumstances, kom derfor i trykkende Kaar; 
that she should thus suddenly • of importance, blive 
af Vigtighed, en vigtig Person ; what would . [vilde 
der blive] of them ? become vt passe til, f ^ogs. beve; 
passe (el. s0mme sig) for, kliede; klsede; she .« the 
character perfectly bun passer fortrseffelig t. RoUen. 
becoming [bi'kAmii]] blivende, vordende; passende, 
semmelig; kleedelig; kleedelig; the . det vordende; det 
passende; things which were little in . [som lldet 
semmede sig (for)] a queen; with an air ^ to the 
moment m. en t. 0jeblikket passende Mine, becomtagly 
od passende, sommelig, p. en passende (el. semmelig) 
Maade. becomlngnees [-n^] Klsedellghed, Semme- 
lighed c. 

1. bed [bed] Seng c; Bed n, *ogs. Seng c; Elveleje, 
*og8. Elvefar; min Lag, Leje; ® Fundament; raUw Bane- 
legeme n [road bed]; ^ of a mortar Morterblok c; do 
(or make) the . rede Sengen, *ogs. rede op; as you 
make your ., so you must lie upon it som man reder, 
saa ligger man ; the daily average number of .s occu- 
pied or filled [den gennemsnitlige, dagllge Belsegning 
(*det . . . Belseg)] was . . .; be separated from . and hoard 
sklUes fra Bord og Seng; be in . llgge; ^ is. vsere tilkejs, 
^ogs. vsere kojet, bave kejet sig; he HI in . ligge syg, f 
dbs ligge; be in . with ligge syg af; die in his ., ogs. de 
Sotted0d; sleep in (or on) a good ^, 1 en god Seng; 
they found him on a (or the) . of death, p. Dodslejet; 
children of the first -, af ferste Kuld ; children of two 
.8 Bern af to Kuld, to Kuld Bern; this stretched him 
on a sick ^, on a ^ of sickness, lagdc (el. strakte) bam 
p. Sygelejet; he out of . veere oven SeoKe, veere oppe; she held not been to ,, i Seng; be brought to . of [for- 
leses (el. nedkomme, *p blive llggende) med] a son; 
go to -, i Seng, Ulsengs, F *k0je sig, keje; put the 
children to . brlnge Bemeue i Seng, Icegge (F ^keje) 
Bernene; lade Bemene gaa 1 Seng; take to his . Itegge 
sig syg, gaa tilseng?,. gaa i Si^ng; by this time she had 
taken entirely to her ^, var bun bleven stadig seoRe- 
llggende. 

2. bed vt plante (i Bed), ssette; lejre, nedfoste, l 
Jorden; . [op«ette] a boiler; . [nedfteste] a mortar; 
« [Icjre, nedfaeste] a stone; where large bodies of sUR 
waters are ^ded bvor store Ansamlinger . . . er lejrede, 
bar sit Leje; . out udbede, ndplante, udpotte. 

bed-accommodailoB Sengerum n. 

bedad [bi'd&d] ir ved Gud, minsandten [by God], 

bedaub [bi'd& b] vt tilsele, tilsmere. 

Bedawla ['beda'win] Beduin c. 

bed|bng Sengetsege e : Cimex ledularia; ..chamber 
Sovevserelse; ladies of the . Hofdamer; ..cover Senge- 
tseppe, *og8. Overbredsel n. 

bedder ['beda] Ligger, i Oliemelle; Bedplante c. 

bedding ['bedii}] SengeteJ n, Sengekleeder pi; ^ Keje- 
klaeder pi; dmp Underlag n, for Kedel; agr Stroelse c; 
geol Lejrlngsforbold n k pi; ^ plant Plante (t. Udbed- 
ning), *ogs. Plente c; artidea of . Sengeartikler. 

Bede [bid] Beda, Bseda. 

bedeaman a, se beadtman! 

bedevil [bi'devl] vt forgere, forhekse; the cards seemed 
Jed. bedevllment [mont] Forgerelse, Forbeluelse c. 

bedew [bl'dju ] vt dugge. 

bed|fellow ['bedfelo«] Sovekammerat, Sengekammer&t 
c; be a good . bave et godt Sovebjerte [he a good 
deeper]; ..faralUre Sengeudstyr n; Mebelslrts c k n; 
..kead Hovedg^erde n; ..keai Sengevarme. 

bedlght [bi'daii] part k a poet prydet, smykket; . 
with blue ribbon; the modest maidens have me .. 

bedim [bi'dlm] vt fordunkle. 

BedUere ['bediviaj a. I Tennyson's Idyls of the King. 

bedizen [bl'daizn] vt udmaje, ugle ud (•ogs. til), *ogs. 
udspjaake, jugle til. 

Bedlam ['bedlam] Bedlam n, ct Sindssygeafiyl i Lon- 
don, svarende t. Bldetrup i Danmark og t. Gaustad i 
Norge ; III retire to -. bedlamite ['bedlamait] Daarc- 
kistelem n, Bidstrupkandidat (*GRUStadkandidat. P 
Gaustadgalnlng) c. 

Bedford ['bedfad] a. Bedfbrdshire ['bedfad/e] Grev 
skab 1 England; Tm for . (spegende:) jeg vil i Seng. 

bedmaker ['bedmeika] Sengerederske. Oppasserske. 
Gangkoue c. 

BedoBln ['bedui n, 'bedwin] Beduin c. 

bedlpan (Stlk)b(ekken n; ..piece, ..plate dmp Fun- 
damentplade, Bundramme c [base-plate]; ..peat Sengc- 
stolpe c; in the twinkling of a ^ joe i et Nu, *ogs. i 
rede Rappet, paa rede Rappen. 

bedrabble [bi'driibl]. bedraggle [bi'dr&gl] vt tiUoU, 
tilrakke (is. med Gaerer, *med Seleborder). 

bedral ['bedral] Klokker c, i Skotland. 

bedjridden (is. stadig) sengellggende ; both nrere . a 
long time; ..room Soveveerelse, F Sengekammer h ; . 
candlestick Lyseplade, prov *Blakkert c; — side Side 
af Seng. Seugekant, Sengestav c; l»e assembled around 
his . the nobles . . . om sit Leje, rundt om sin Sen>r; 
the cradle stands at Jenny's ., ved Jennys Seng; he 
stood by her ^, ved bendes Seng el. Leje, bos hende 

v. ScDgen; ..site \ Alkove c; sore Ll^es^aar m; 

— stead Sengcsted n, Seng c; a double . en Dobbelt- 
seng. en Tospa'nderseng ; ..straw Sengebalm; ^ l'uI [a- i- u] osv lange som i far, feel, fool; ['ba] Trykstavelse; [ft, hat; Aj fall; \k] hot; [a] hut; [a] hurt; [oj inn<»r; bee 83 beg SDSPrre, Klamiaerurt, Jomf^ Maries Sengeha]m, *6al- 

fepe, Gulmaiire c: Galium verum. Ogs. Our Ladjf'a .; 

..itiliff Snor, 1 Sengebncd; — tawel Senf^ebaand ft; 

..(iek Dynevaar n ; work OTerrisling c, af Knnetteng; 

tkt four sygtemg of irrigatiim employed in England... 

namHjf, -, catchwork, tublerranecm, and warping 

irrigation. 
bM [bl ] Bi, *og8. Bie: Apis; amr Arbejdshjselp e (af 

sgmmenkomne Naboer), Arbejdsmede n, *DoviiIng, 

DoDini?, Dugning. Sml. apdling-hee! ^ Klampe c, paa 

Spryd, t Forrestsengestagsejl; have a ^ in his honn^ 

or head have Finer 1 Hovedet. 
iMkM ['blbi] angkhhind Kvlnde, Dame; Maitresse, 

KonlnibiDe c; . Miri€tm Jomfru Maria. 
bM|Uoek ^ Violin e pea BoT(*Bong)epryd ; ..bread 

Bibred. 
bc«ck [bit/] B0g, *ogs. B4^k c: Fagua. beeekea ['bi t/an] 

a Bege-. b«ceh|maii Bflgeolden c, 'Bogenedder pi; 
..tiM B0getr». 
kee|e«ltare Blavl e; ..eater > Biieder: Meropt. 

kcff [bi'f] Okseked n; €Mnr Okse e: Bob toMrus; pL 
heetea Okser [aim. ooeen]; ..broth Kedanppe. 

beefteter ['bi fitd] Drabant, Livgardist o, pi oga. 
koDgelige Huatropper [yeomen of the guards]. 

kMf1extr«et Kedekstrakt; ..flit Okaetalg c; ..head p 
Hifved, oga. •KvKg, •ogs. Gredhoved n /.ed person]. 

beellower Gyldenlak c: Cheiranlkus eheiri. 

ktefjiteak [-ste>k] Bef, Befliteg, *BIf o; ..met Oksetalg 
r; ..tea KedekBtrakt, Bouillon, K0dgel6e c; ..wood Bo- 
tanybeytise, Faraporttree. Af Ctututria equimtifolia. 
beefy ['bi-fl] kadrlg; our dinners are baronial and .. 

bctlglae Forvoks n\ ..hUe Bikube; put his hand into 
a .fig rere ▼. en (*ei) Hvepserede; — keeplag Bihold; 
..Uae Luftvejen, Fnglevejen; tctke a .. 

Beelxebab [bi'eliibAb] s. 

Biholder, Biejer c. 
[bin; bin] v vferet; blevet. Af to he. Jvf. bin! 

bee.aettle ^ *Guldaae c : Galeopsis versicolor; — orehie 
(Jrebis e mflitaris. 

bier [bid] 01 n; ..eaa -Stob, ogs. * Steb n; ..ehtller 

-Varmer e; hoaie -Hus; . keeper Blyiert c; ..maehlae, 

..pall -Pampe e. 

Beenheha ['bla/ibo, bi'ejiba] Beencbaba n; from 
Dan to ^ fig ogs. tn Ende til anden. 

beery ['biari] allet, i flere Tllff. 

bete [bi'z] pH Kostbarheder Ac [bighes]. 

bce'tlwax [bizwiiks] Bivoks; .waxed bonet; . tables; 
.wlag Hinde e, paa gammol Vin. 

beet [bit] tf Beds, •Bete: Beta; chard (or leaf, 
nkile, nM) . Bladbede, *Mangold c: Beta vulgaris 
^ cida. 

BeethOTea [ty.; 'be'to^yan, 'bi )>o«van] *. 

beetle ['bi'tl] (Broleegger)jomlhj t; stor Kelle (*Klubbe); 

•l Pneat e, Nagleslag, Klamajslag w, Klamaj-Kelle 

*-Klnbbe); en^ BiUe, Skambasse, Torblst, 'ogs. Skal- 

iafise, Tordyyel c, pi ogs. vlngedakkedo : SearabcBus. 

beetle vi staa trem, skyde (sig) ud, bsenge (el. rage) 

udover; brow bnsket Bryn n; fig mark Mine e; 

..browed m. buskede Bryn; merk; ..head Hered, ogs. 
*Kv»g, Grad-, K0d-, Trse-Hoved n; he is a -, ogs. man 
kan rende D0re ind (el. op) m. bam ; ..iqaashen si 
com Bjsmelabber; ..wafbr Utejkage c. 

beetlradlsh, ..rare Bladbede, •Mangold c: Beta 
fMlgaris; root Radbede, Rankelroe. 

beere [biv] \ Stnd, Okse, Ko e. Sml. beef. 

belhll [bi'f&i] vt ramme, tilstede, times, treeffb, veder- 
iue»\ evU mU . you det vil gaa dig ilde; an experience which befell him [en OpleveLse ban bavde, et Even- 
tyr ban be.<«tod] more than twenty years ago; a 
like fate befell [rammede, vederforeBj one of the gig's 
crew; if anything .« me hvls der skulde komme mig 
noget til, ogs. *hyis det skulde gaa gait med mlg, hvis 
der tllstader mig noget, hvis jeg kommer til noget. 
beffhil vt bsende, hst be^ve slg; gaa for sig, gaa til; 
these things befdl two seasons after; this was how 
things befell saaledes yar det Tingen gik for sig, gik til; 
the worst that may ., som kan bsende; it befell that . . . 

hellt [bl'flt] vt passe for, somme sig; Mng passende. 

befbol [bi'fti-1] vt holde for Nar. 

befere [bf'f&'*] prcep foran; i Niervssrelse af; . her 
foran bende; foran sig; i hendes NserTierelse; . tvi/ftesses 
i Vidners Oyennerelee, i Overyter af Vidner; hefd been 
here . now [vesret her fer, tidligere] but thai . . .; at a 
quarter . [paa, fer] five; I have litUe doubt that . 
[inden] many years there wiU be. . .; something in his 
face tells her there is bad news . her, at der yenter 
hende slemme Efterretninger ; they sometimes forgot 
what was . them, hyad der forestod (el. ventede) 
dem . . .; had given notice for the letter to be produced, 
and that it was not . the court, at det ikke forelaa i 
(el. for) Retten, ikke var dokumenteret; the ease (dtUa) 
. us det foreliggende Tilffelde (de os foreliggende Data); 
RocheUe feU . [for] Richelieu; this letter was of a 
pattern with aU that went . it, med alle de fore- 
gaaonde; we hane the day . [for] us; he had them . 
Ittm, lod dem komme (el. kaldte dem) for sig; oMe 
thing he had . aU other men et havde han fonid for 
(el. et PrsB havde han fremlbr) alle andre; lay the papers 
. the ooimetl fremlsegge Dokumenteme for (el. 1) 
Raadet, forelffigge Raadet Papireme; p%vt her . the 
wind ^ le^gge Skibet for Vinden el. fordeyind, *p 
leegge Skibet undaf Vinden ; stand . [ogs. udenfor] the 
house; walk straight . you! gaa lige (•ogs. b^nt) fVem! 
befbre ad foran, forud; om Tid: f0r, fornd; allerede; 
she went . [foran] with the cmuUe; the works that 
went ., som gik (el. yar gaaede) forud. before q; ferend, 
f0r; they had not proceeded far, . he suddenly brought 
himsdf up; ..dted fernfeynt; .head ad paa Forbaand; 
be . with them komme dem i Forkobet; — meatloaed 
fomseynt, f0msevnt. Car omtalt. 

befeal [bi'faul] vt forurense; tilsmudse. 

befriead [bi'firend] vt ycere en Ven for, vsere Ens Ven, 
rise Velvil je; hjeelpe, staa bi ; so far, luck has .ed me, 
bar Lykken staaet mig bi, yteret mig huld. 

beg [beg] vt bede; bede om, udbede sig; tiltigge sig. 
Se pardon! not so fast, I ./ ikke saa raskt, maa jeg 
(9I. om Jeg maa) bedel I . (leave) to observe Jeg til- 
lader mig (*ogs. skal faa Loy til) at bemserke . . . ; the 
pope .ged his aid [bad ham om HJtelp] against . . .; 
from him they .ged hard [ham tiggede de (•tyndt) 
om] a bunch of grapes; . his leave bede ham om 
Tilladelse el. Lov; aXl the money he could . [tlgge, 
tigge sig til] or borrow; we had .ged (him to spare) 
our son's life yi hayde bedt ham spare vor Sen, lade 
vor Sen beholde Livet; . the question som Bevis bruge 
noget ubeyist, tage Sagen f. giyet; he .s the entire 
question and considers his ticcusations well-founded; 
. him off bede ham fri [for Udvisnlng from being ex- 
peHed], gaa i Forben f. ham. beg vi bede, tigge, 
trygle ; tigge, betle; - hard bede og tigge, bede saa 
yakkert (F* ^aa tyndt); . and pray tlgge og bede, 
tigge og trygle, bede saa benllg, bede saa inderlig 
vakkert; go -ging gaa og tigge, gaa Stoddergang, gaa 
Tiggergang; ikke flnde Lysthayer(e) el. K0ber(e); . at 'je^] bale; 'o»] so; [al] J; [au] out; [8] the; [p] thin; [/] she; [z] measure; [q] sin^r; [o, d, e] osy. yaklende med [a]. beg 84 Beh every man's [tigge f. Hyermauds] door; he continued < 
to . [bede] for hie life; Captain Ce lady .ged for [bad 
for, gik i Forben f.j him, and he imm epared; . off 
bede bIk M, bede f. sfg; it nnu for my old dames I 
was .ging to [tlggede hos] Lord Varley. 

begad {bi'gftd] int ved (el. for) Gud ! mln Seel ! mlu- 
sandten ! 

iMgaa [bi'g&n] v begyndte. Af begin. 

beget [bl'get] vt avle. 

beggar ['beg9] Tigger, Betler c; sue a .^ and catch a 
louse! hvor intet er, bar Kejaeren tabt sdn Ret I Js hush 
Tiggerherberge n; Js buttons ^ Burre, *BorTe, Klenge, 
Purre c, Klaategnes n: Lappa major; Js Zace (en 
Blags) Traadbaaud og vsevede KnlpUoger; Js Uee ^ 
Burresneerre c, Smaaburrer pi, *Friergi««, Klengegncs 
ff, TIggerlus pH: GcUium aparine; Js petition com. 
Lommeterkleede n. beggar vt bringe til Tlggerstaven, 
rainere; (nearly) ^ed, ogs. tlggefterdig : . description 
overgaa al Beskrlvelse. Bt staaende Citat af Shake- 
speare bflfgarlj a tiggeragtig, stodderagtig; fig ogs. 
ussel, *ogB. fattigsUg; it n>as att a matter of . sal<uries. 
beggar-Bj-aelghboar f et Slags langvarlgt Kortspll n, 
*Svelte c. beggary ['begari] Armod, Usseldom c; reduced 
to . bragt t. TiggerstaveD, rulneret, f* aom Pned. Ord: 
(kav) t'ant. beggfag Tiggen c, Tlggeri n ; their . and 
praying derea Tiggen og Tryglen ; . letter Tiggerbrev; 
. friar or monk Tiggermunk. 

Beghard ['begad] Beghard(e; c. 

Beghlae ['be'gin] Beghine, Begutte c. 

begiB [bi'gin] vi begynde [tage ain BegyndeUie; 
gere Begyudelsen] ; the difficulty is only ..ning nu be- 
gynder finst Vanskeilgheden ; . se<»rching or to search 
hegynAe at sege ; • at the beginning, m. Begyndelsen; 
he began by [m. at] saying, by teUing us that . . .; I 
think J shaU . by [med al] preventing you from . . .; 
the count began a^ain on [med] the business of their 
visit; . to [paa] therep<Mt. W. Black, A Daughter of 
Heth I 285 T; . with [med, paa] Latin; cdtoays ready for 
a quarrd, he .« with us [p* begynder ban p. oa] loudly 
enough about this and that; to . with, [t. en Begyndelse, 
f. det ferste] there is no doubt . . . begla «^ begynde; 
he began life [ban begyndte] as a reading boy in a 
printing office; he had nothing to . the world [at be- 
gynde] with, begta f Begyndelse c [beginning]; in 
the . of July, begiaaer Begynder c; Gre^ for .a, ogs. 
graesk Elementarbog c. beglaaiag Begyndelse c; make 
a . g0re Begyndelsen; at (or in) the ^ i Begyndelsen 
[af of]; from the . fra Begyndelsen (aO. fra fevate 
Faerd. fra ferste Stund; from such smaU .a arose af 
en saa ringe Begyndelse opstod; flie story is a liefron^ 
. to end, ttn Begj'ndelse (*ogB. fht Egg) til Ende ; by 
way of making a . til (el. for at gere) en Begyndelse. 

beglerbag ['beglabeg] (tjTkisk Provina)gavem0r c. 

begoael [bi'gAn] int borti pak dig I ud! 

begonia [bi'goonja] ^ Judasere n & c. Begonia c. 

begored [bi'g&'«d] blodbesadlet. 

begorra! [bi'g&ro] int p ved (el. for) Gud! min S(cl! 

begot [bi'g&t] vt avlede. Af beget. 
. begrine [bi'gialm] vt Ulaele, tilamudse. 

Begaard ['begad] Begbard(e) c. 

begatle [bl'gail] vt akulTe, git; fordrlve [Tiden m. Sam- 
tale the time with conversation] ; . the tedium of the 
journey fordrive Rejsens Kedsommeligfaed, Tiden 
nnderyeja. 

Baf«U(e) ['be'gin] theot Beguine, Begut(te) c. 

began ['bigam] Begum, (ostindiak) Fyrstinde c. 

bebader [?] vi ir lege, Qase; I was An* round with the gangs on the 'banhmint. R. Kipling, Soldiers 
Three. 

behalf [bi'ha-f] Gavn, Bed«te n, Intcre&se c, in my ^ 
til mlt Bedate, i min Interease; in alee interest in fc^ 
.; I am watching chances in your . is. mere *Jeg 
vigilerer f. Detee Interease; Ma speech in « of [Tale for] 
Roscius; on my . p. mine Vegne ; on ^ of Denmark, 
ogs. for Danmarka Vedkommende; watch the ease on . 
of the nieUives, ogs. iagttage de efterladtes Tarv under 
Sagcn, under Forretningen. 

beba?e [bi'he'v] vi opfere sig; fore (el. gerere) f^ig; 
om Skib: beere sig ad; . gaUantly bolde aig tappert; 
the ship .d noibiy, bjaergede aig godt; v. reft: . himstHf 
is. opfere sig godt, skikke aig (godt); he seems to hate 
.d himself here; he hardly knew how to . himself, 
[hvad Ben ban akulde staa paa] for joy; a wM-behaved 
l€td en Dreng (*Out), aom opfarer (el. skikker) sig godt. 
beharloar [bi'he^vjd] Opfirasel, Fa^rd; Holdning, Maade 
c at fere (el. gerere) sig; a ship's . et Skibs Holdning 
el. Opfersel, bvorledea et Skib bserer sig ad; during 
good ., om Bmbedamand : (ansat) for Livstid, *for Leve- 
tiden, '*q%tamdiu se bene gesserit**; on his (or her) . 
der opfsrer (el. maa opfere) sig godt el. anstsendigt; p 
paa Preve; be on his best . skikke (el. opfere) aig saa 
godt som muligt, vise sig fra den bedate Side; I should 
be chliged to be so mueh on my good ., maatte staa 
baade den ene og den anden t. Regnskab (f. mlt For- 
hold): Lady L, n^ was now, for reeuons of her own, 
upon her good . [maatte skikke sig], did penance; 
WherweU was on his worst ., [opferte sig saare ilde] 
as in a close finish he collided with Whitewind. Sp. 

behead [bi'hed] vt balsbugge. bebeadlag Halsbug- 
ning c. 

beheld [bi'held] vt skuede. saa. Af behold. 

Behemoth [bi'hi'm&)>] bibl Behemot c. 

behea ['bihen] 8av(*8ag)bladet Knopurt: CSenfaMrea 
behen; Bloerehanekam c: Ctusubaltu behen. 

behiat [bi'hest] hat Bad n, Befaling c. 

behind [bi'haind] prtep bagved, ogs. *bag, *bagom; 
they are . the (or their) age de ere tUbage for deres 
Tid, 'de ligger agterud f. sin Tld; be . (his) time 
komme for sent; vsere forsinket; 17 is so wofuUy . the 
times, aaa aergelig lidt tidssvarende, *8aa bedrorelit; 
agterud for (el. ude af ) Tiden ; five minutes . time 
already, ogs. . . . over Tiden ; .^aia is much .. [staar 
meget tilbage f.] Europe in civilisation; get (theet . 
me (, Satcm)! Tig fra mig (. Satan)! we had the tvind 
. Ma, i Ryggen. behind ad, bagved, ogs. *bag, bagtU, 
*bag om; we are ., is. vi er forsinkede [^ time]; Judged 
from this standpoint the country is lamentMy », er 
(*lj|gger) Landet beklagelig tilbage; there is st ^ fig der 
stikker ut under; its the first time Fve been . (in pa^ng 
rates), at Jeg bar Vi^ret i Agterhaanden (m. Shatter), 
be left ., is. distanceree, f agterudaejlea; fig ogrs- over- 
flojes ; drop (or fall, get) . sakke agterud. ogs. fig ; / 
looked ., saa mig tilbage; none dared stay ^, ingen 
turde udeblive el. blive borte. behindhand [bi'haind- 
blind] o som ataar i Restance; tilbagellggende; be . in 
his circ%tmetances veere i Underbalauce, F v»re koni- 
met tilagtera, p* ogs. vtere i Subus; the booka tvere .. 
Bfligeme var ikke (ferte) a jour, *og8. Bogholderiet laa 
tilbage, P* ogs. Bogholderiet var kommet i Bagmeasen, 
i Baglezen ; ^e is much » in his studies, oga. ban er 
(*8taar, ligger) meget tilbage ; be . [vseie (*lisse> til- 
bage] with his lessons; seem . with Bob in.. . synea 
at ataa tilbage for Bob i . . . 

Beha [ben, be^n] a; Afra ['Hfra] ., en Forfktteiinde. [a- i- uj oav. lange aom i far, feel, fool; fba] Trykstavelae; [ft] hat; [A] fall; [k] hot; [a] hut; [e] hurt; [»J fimer: beh 85 bel M«M [bi'hoBld] «t skue, Be; .! ee! Qml.lol bchoMra 
[M'boMdn] a forbunden, talukyldig; I ant . to you for 
. . . jeg er Dem forbanden (el. Tik skyldig, ]eg skylder 
Dem Tftk) for. beholder [bl'ho«ld9] Beskuer, Betragter 
r. MeMIag a. Mindre godt f. hehcideH. 

kekoef (bi'huf] Tarv e k n, Baade c; for the use 
and . of ttl GaTO og Baade for; arranged an enter- 
tainment for his . gjorde Glide for ham. bfhooTe, 
More [bl'ha'V; bi'ho«v] vi beheves; passe (el. samme) 
tig for; rspre tjenligt for, vsere til Bns Tarr; tllkomme; 
tekom dots it better . to. ..? hvem er vel iraermere til 
at . . .? Altid upeisonlJgt, med it til SubJ. 

B«kriBg['bie-«itQ, 'beriq] Behring; ..'«S<ra</(s)Behring8- 
!itnpdet. 

bflBg ['bi iq] a ncervFPrende : for the time . for oter- 
Tjeieode (Tid); Indtil videre; til enhver (given) Tld; 
6e ngued by the prefect for the time .. belag n Vepren, 
niTierelse c, *og8. Tilvier; Vteeen w; derks, draper^s 
assistants, and simiiar .« im the humhler waiks of 
life, og llgnende beskedne Eksistenier; be in (or have) 
. Tfpre til; m him nte live, and move, and have our . 
hibi i ham leve og reres og ere vi ; there is not such 
another man in ., ogs. bans Mage eksisterer fel. Andes) 
ikke; bring (or eaU) into . kalde tilllve; in another 

state of . i en anden TiWferelsestilstand. 
Belroat ['beirut, 'bairu t] Bejrut n. 
kc|aa ['bi'dsan] sc univ Rus c [freshman, recentiorj. 

Sml. bajant 
bfjewelled [bi'dga lid] smykkebesat. is. berlnget. 
Bel [bel] f Bella, Arabella; Isabella. 
kelaboar [bi'leiba] vt bearbejde (med Prygl) f* 

nnere op. 
belard [bi'Ia'^d] vt spsekke ; . each other with praise 

overrode hlnanden. Troll ope. 
belated [bi'le'tid] foninket; is. over&ldet af Natten 

el. af Market; a whipper-in brings up a ^ hound. 
belay [bi'Iei] vt ^ kaite til; .1 fast! pipe . (with 

hreakfcui)! pib fast (plb t. at staa m. Frokosten)! . 

fast g0te ftst for godt. belayiag; . pin Kofllnagle; . 

pin rack (Kofll)naglebienk. 
belch [bel(t)f] vi rsebe, repetere, p * rape, beleh Rspb n, 

Rjpben c, ogs. *Opst0d, p *Rap; si Pejt m, *Skyaleramp 

e, Skval n, daarligt 01; the . [dette Fust, F* ogs. dette 

Gafr] af heat and foul atmosphere was so disgusting 

trken I first lifted the (h(Ueh-)eover that . . . belcher 

{'bel/a] merkeblaat Halstsrklsede, *og8. (Halse)8kjerf, 

med hvide Prikker; Halsterklfede , *ogB. Skjerf n. 
beldaai ['beldam] rPalTer)hek8 c;the^f ogs. Matter e. 
beieagaer [bi'li'ga] vt hst belejre [besiege]. 
beleHBlte ['belemnait] min Tordensten, ogs. *Belem- 

Dit c, Vjettelys n, 'ogs. Tore-Lod, -Lo, -8ten c. 
Belfhaft [bel'fa st]. 
b«lf^ ['belfH] bevffgeligt Belejringstaam ; Klokke- 

Taam, -Has, f Barf^ed n; Klokkestabel ; ^ Klokke- 

gaJge c. 
Beige ['belgi] ill Belger. Belgian [•belds(J)dn] a bel- 

gisk; s Belgler; Belgierinde c; the King of the .«. 

Belgic ['beldsik] belgisk, som heret t. Oldtidens Belger. 

BelglaM [■belds(j)9m] Belgien n. 
Belgmde ['bel'greid] Belgrad n. 
Belgrftvia [bel'greiyja] Belgravla n, et fomemt Streg 1 

LoDdons Westend. Belgniflaa [-vjan] belgraviansk; 

ari^okratisk. 
B^lftl ['bl-ljel] bibl Belial c. 
bellhel [bi'laibl] vt paskTillere; injariere. 
belle [bi'lai] vt gere til Legner; he does not . his 

appearance hans (el. det) Ydre bedrager ikke; he does not . [ban srarer ganske til] his name; her firmness 
did nci . itsdf [fomspgtede sig ikke] even then. 

belief [bi'li'f ] Tro c [paa in] ; the old .« den gamle 
Tro ; . and knoniedge Tro og VIden ; a » in ghosts 
Tro(en) paa Spegelser, 8p0gelsetro; a . in witchcraft 
Tro(en) paa Hekseri; a . is eaepressed [der ndtalea den 
Tro] that...; that is beyond (aM) . det er (ganske) 
atroligt ; picturesque beyond (or past) . atrolig male- 
risk ; in [efter] my ., it had . . .; ift (or under) the - 
that i den Tro. at ... ; at a time when I w€u under 
the [stod i den] firm • that...- bellcTable [bi'li vabl] 
trolig; it seemed hardly . that . . . hellefe [bi'liv] vt 
tro; I could scarody . my [tro mine egne] ears, eyes; 
wdl, then « your own eyes I ogs. se da selvl make 
him . st gere ham vis paa nt, binde ham noget p. 
iGrmet; makeA>elieve to be adeep lade iom (om) man 
sover; to . her, [hvls man kan tro hende] slie marries 
a fortune; I . you p det skulde ]eg (velj meoe; he is 
not to be ^d, ikke at tro, ikke at stole paa; I do not . 
it of Jack jeg tiltror ikke Jakob dette, Jeg tror det 
ikke om (p* til) Jack; . me on my (bare) word, p. 
mit (blotte) Ord. believe vi tro [paa Gad in (bibl ogs. 
on) God; p. hans Uskyldighed in his innocence]: she »s 
with me, som jeg. believer troende, En e der tror; a 
true . en rettroende, is. en Mahomedaner; I am not 
a ^ in [jeg tror ikke paa] Mesmer. 

belike [bi'Iaik] ad prov k sc maaske, kanske. 

belittle [bi'litl] vt is. amr forklejne. 

Belize [bl'li-s] s. 

bell [bel] s Klokke, Bjfelde. *ogs. Veekke c; ^ Glas 
M: Halvtime; Lydtragt c [, of a wind instrument]; it 
is four .8 ^ der slaar 4 Glas; bear the . gaa af m. 
Prisen, vinde Kransen; strike .s ^^ slaa Glas; the ^s of 
London sp Brobrobrille c; her voice is as dear as a 
. er klokkeren; Peter Bell, Titelen p. et DIgt af Words- 
worth (1819); fieO's Life, Titelen p. en Avis f Sport og 
noble Passioner. bell vi skrlge, p* ogs. belje; vokse 
klokkeformig: they . one to the other like challenging 
bucks, bell vt danne (el. forme) som en Klokke; who 
wiU . [heenge Klokken p ] the cat? 

Bella ['bela] Bella, Arabella, belladoaaa [beld'd&no] 
^ Galnebeer m, ogs. 'Belladonna c : Atropa belladonna. 
Bellany ['belami]; dine at Js, boa Bellamy a: i Parla- 
mentsbygningens Restavrant. 

Bellarlo [be'larlo"] s. 

bellleUpper Klokkeknevl, *og8. Klokkekolv c; ..eow 
Bjseldeko ; .«eraak Vlukelvfegtstang c. 

belle [bel] Skenhed, sken Kvinde c. belle [bel] Op- 
hold M, Pavse c. I Marryats Frank Mlldmay XXIV. 

Bellerophoa [be'Ieraf&n] m^h Bellerofon c. 

belles4ettrea [berietec] de skenne Videnskaber pi, 
Humanlora pi, Bellettristik e. bellettristte [beli'tristiki 
bellettiistisk. 

Belllagham ['bellndgam] s. 

belllfoaader Klokke -St0ber; ..foaadry Steberi; 
..hanger Opheenger e; ..hamets Bjffildet0j n. 

bellleose [bell'kous] stridbar. belllgereace [be'lldsa- 
rans] Krlgs-Ferelse, 'ogs. -Fersel c. belligerency [be'lldsa- 
rensl] Krigsfflrelae o; assiume the obligations Of a state 
of., Krlgstilstandens ForpUgtelser. belllgereni [be'lldsa- 
rant] krlg(8)f0rende ; krlgeisk ; the . operations Krlgs- 
operationeme ; the . [krigeiske] tone of a ddfate. bel- 
ligerent s krigsfarende (Magt, Stat e, Folk n). 

bellljar Glasklokke o; .man ['belman] Udraaber, 
Klokkemand c; ..metal Klokke-Gods n, KIokke-Malm 
c & n (*-Malm c), -Metal n; . ban Mel^rkagle, v. 
Krudtfabrlkation ; ..month Indgusaabningens Ud- [eP^ hate; [o"*) so; [al] /; [au] OMt; [C] the; [p] thin; [/] she; [j] measure; [q] Biny; (a, d, e] osv. vaklende med [a]. bel 86 ben videlsec; — Mouthed art med Trompetmundiog: som 1 
■In Tld Karrooader. 

bellOB ['beldD] path Blykolik c. 

bellow ['belo"J vi agr bege. ogs. *br0le, *raute; 
skraale, p* belje; brole, om Hav el. Storm, bellow a 
Bflgen e, ogs. *Br0l, *Baat; Skraal, p* Bel]; Bral n. 

bellows ['belo*>z, 'belas] (BI{e8e)bsBlg: Puatere [a pair 

of .7; ^^OM^ the • trsekke 1 Bielgen ; blower Bcelge- 

tneder e. bellowier ['belozd] p dybt Sak, Suk n fra 
LaDgedybet. bellowa|flth Snaeppefisk: CmUr%9ou$; 
.•Meader Bfelgeflilcker. 

belljpepper Bpansk Peber (*Pepper): Capsioitm an- 
mmm; ..pall Klokkestreng o; ..riager (Klokke)riager, 
..rlaglag Blngning (m. Klrkeklokker). KIokkeringniDg 
drives 1 England tildels som en Sport (oampanoloffig) 

af derta dannede Foieninger; rope Klokkestreng c; 

hang in the .a fig udssBtte Vlelsen, skent der er lyst 
t. iEgteskab; ..ware ^ (Biendel)tang o, *Aale- 
gres, 80gr«8M, liadlauk, Maudlauk, Marlauk, Mar- 
halm, Matlauktare e : Zodera marina; ..wether Klokke- 
fur M, *Is. BJeldeaau c. 

belly ['beU] s Bug, i flere TUff; Bag o, (Under)liT n, 
(om Dyr A P om Menneske:) Vom o; the . of ahatUe 
(fiddle) en Flaskemave (Sangbunden i en Violin); make 
a god of one^a . gfvre Bogen t. sin Qud; beOied, i smss. 
-mavet, -buget. belly vi bugne. svulme; the eail beOied 
(out), bngnede» satte Bug; ..aehe p Kolik e. *og8. 
Magetag pi; .baad Buggjord, *og8. OJort o; Brystbaand 
n, paaDrage; ^ Forstterknlngilap, Styrkelape; .boaad 
p foistoppet, som bar haardt Liv [tied up]; .hamper: 
go . bl. Bern: *age Kselkebakke liggende p. Mayen; 
.All p Vomftildc; .roll buget Tiomle (*ogs. Konke* 
stok, Rol, Rult) c. 

belong [bi'lAq] vi here til; both . obf begge er Med- 
lemmer, af Klubben Ac; did they . ^ere? herte de.Ul 
her? yar de herfira? where may that athooner . (to)P 
. . . here (el. have) hjemme? vsre hjemmeherende? or 
wherever dee they may . (to) eller hvor de nu ellers 
barer hjemme; . in [here til (el. vtere hjemmeherende) 
i. vaere fra] England; . to [viere Medlem(mer) af] a 
duh; thie boofc .« to [tilherer] me; J . to [tilherer] 
IxBtitia; much ehipping .a to [bar (el. barer) hjemme i] 
thie port; that lady loaa htiieved to ^ to [vsere fra] 
Bdfetet; vengeance .a to Heaven Hsevnen herer Gud 
til; thie .a to [herer hjemme i] imagination; it doee 
not ^ to [tilkommer ikke] thie eommieeion to . . . 
heloagUgs pi TUbeher n; Sager pi, EJendele pi; 
Famllie c, Paarerende pi [foike, friende, family] ; I 
gathered together and p<u:ked up my .. 

Beloo€he(e) [bi'lut/i] belut8che(n)Bif(k. belutsohiak; a 
Belut8che(n)8er c. Beloochlstaa [-stan, -st&n] Belat- 
Bohistan n. 

beloved [bi'lAv(i)d] elsket; af holdt [af by, undert. of]; 
not particularly . of hie oomradea. 

below [bi'lo"] jproep under; it ie » me or my dignity, 
under min Veerdfghed. below ad nede, nedenunder; 
nedenfor. Se attend vi! be . ^ have Frivagt; down . 
under Dsek. 

Belphegor ['belfig4 «] Belfegor c, som Betegnelse f. en 
ryggesles, utugtlg Person. Efter Bel Phegor, en moa- 
bltlflk Quddom. 

Belshassar [bel'/tto] Beltaasar e. 

Belslie ['belaaiz] a; . Lane, en Gade i London. 

bolt [belt] a Bsslte m; Runddel, i Skov; Masklnrem c, 
put two bottlee under hie . stlkke to Flasker under 
Vesten. Belt a geog Belt n ; the great (leeeer) . Store- 
belt (Lillebelt). belt vt ombtelte; tugte, piske, denge; 1 .ed ontieer ^ Krydser m. Panserbeelte (1 Vandliaien)- 
; .ad knight (BiBlte)ridderi. 

; Beltane ['belten] tr A ac Beltan-Fest [en Fest dt^r 
I fejres i Irland 21. Juni og 1 nogle Egne af SkotlBnd 
Iste Maj. Blus, Dans. Der splset^ Bred, der kaldes 
beltan cakee]; eo ogs. Pinsetermin o. 

belting ['beltiq] Omgjordnlng med (el. Iferelse c af) 
Bielte; Masklnremme pi, Remgods n. belt«eaw Baandaav, 
^Baandsag. 

belaga [bi'lu-ga] Hvidfl«k e. 

belvedere [belvi'dld] ONrch Udslgt c, Belvedere n. 

Belvolr ['bl've] a. 

Belaoal [it.]; is. G. B. ., en itallensk Rejaende og 
Oldforsker 1 1S2S. Trsngte Ind 1 det segyptlske Ipsam- 
bultempel, Kongegravene og i Kefrens Pyimmide. 

beau ['bima] antiq Bema m, Talerstol o, i det gamW 
Athen. 

bemoaa [bi'mo^n] vt jamre over, begriede; beklsge; 
. himeelf jamre over sin Skaebne. 

beaiBse [bi'mju's] vt omtaage; . himetif with beer, 

ben [ben] preep ao indenfor; ind i; gae . the houet 
or hooee gaa ind i Hoaet ; gaa Ind i Bedsteatuen ; but 
the hooee and • the hooee udenfor og indenfor (Huset). 
ben a fortroUg, fiunlUaer, F indgaaet; he i$ far ., (alt- 
for) fiunilisBr. ben ec k prov Bedstestue c. Modj>at 
btit. boa el Benefice c [benefit], bea eo k ir (Bjsen?^ 
Spids, *og8. Nut 0, is. 1 Egennavne, som Ben Nevie. 
bea V amr veret [been], Ben Ben [Benjaenin]; the 
big ^ of Weetmineter, Kelenavn f. den store, 13700 Kilo 
vtegtige Klokke i Westminster. 

Beaareo [bi'na'ris, -riz] a. 

Beabo(w) [benbooj. Is. AdmireU ., som fandt Helte- 
deden i 1701 1 Slaget v. St. Martha; B^nboie, ogs. om en 
Drlkkebroder af dette Navn, omtalt 1 Crabbes BoroM^b. 

beaeh [ben(t)/] a Bsenk; Hevlebenk [oarpentet^e or 
joiner'e .}; Berme, Banquette c, i Vejbygning; Dom- 
merssede n; Dommere pi, Domatol c; the . and the 
bar Dommeme og Advokateme; the biehope^ (or the 
e<iered) . Blspebeenken. Biskoppernes Ssde, 1 Over- 
hnset; the King'e ((^ueen'e) Bench Overhofretten. Ogs. et 
Feengsel 1 Southwark [Kinffe Bench prieon]; untU the . 
[Domstolen] ditferentiatee between . . . and . . .; he nar^ 
rowly eecaped the ., var p. et hiengende Haar blevet 
Biskop; be gete into pariiatnent fuel to keep himaeif 
out of the Ben^, for ikke at komme i Slutteriei. 
beaeh vt bsenke. beacher Senior, v. JuristkoUeglum; 
XavB (ogs. *Laug8) Oldermand o. beaeh jmark fiu^t 
Mtcrke, (forkortet:) F M; ..plaae Skothevl; ..iihow 
Hundeudstllling. 

bead [bend] vt beje; speende [en Bue a bow]; rette, 
ffcstc [sin Opmierksomhed hie tUtention; sit Bilk hta 
eye]: rynke [Brynet the brow git. Aim. knit the brow/, 
,lf sammenknobe; *bende, istikke [Ankertovet the 
(chain-) cable], fisstgere. Se bentt . the chain-cable, 
ogs. ihekse Kcettingen, Isese Ksettingen ind i Anker- 
rlngen ; he eat for aome momenta, with hie eara bent 
to liaten, anspwndt lyttende, lyttende spendt; ^ing end 
^ paastlkkende Part c; . hie mareh towarde rette 
Marchen henimod, marchere i Retnlng af; . hie mind 
to rette sin Opmierksomhed (el. hegge Vind) pea, In^gge 
sig efler; . [underbende, undentlaa] aotZa. bead vi 
beje slg; the men bent luatUy to their oara, la^de sig 

1 Retten til at beere Beelte og Sporer var forbeholdt 
Riddere, knighta. Den Dag idag er Grevskabsrepne^en- 
tanter, knigjhta of the ahire, ved den offlcielle Bekendt- 
gerelse af deres Valg omgjordede med B^elto og Sva^rd. ra* 1* u] osv. lange som i far, feel, fool; ['baj Trykstavelse; [&] hat; [k-] foil; [&j hot; [a] htct; [a] hnrt; [a] Inner; ben 87 ben ID. Krtft p. AarerDe, roede kraftlg til (*paa) ; the tre€ 

.s to srajer i el. for] the lOatt bead Bejtiiog (F * Bei), 

Krog o: Knaerenr; mm forh»rdet Ler n (*08^. I/ere e); 

her SkraabJseUce c [bar HnigterJ; ^ Bend, Bendsel, t. 

Ankerstlk [ctMe »J; ^ Stik; mere Kernelasder, (ren- 

»kttret) Saalelsder, Pundlaeder n /*.«, bend leather, 

Initt]; .« «L OSS- Barkholter [aim. wcUes]; there are 

ntartr a htmdred than fifty different .a [Fonner, 

SoiKt] ofhooke; the road makes a ., g0r en Bugt (*og8. 

Kroff); the river takes an abrupt . [gm en skarp Bej- 

ninir. et Knaek] to the toeet; go on the . et gaa p. Sold 

(*RaQireI). Sinl. bonder! the euperetruehtre rv<u out of 

Us ., baTde givet sig, hayde fkaet en Haeldning, *ag8. et 

Held. beateMa bflrjelig. header ['bendd] Bejer o; at Seks- 

pencestykke w; al Arm e; «I Ben [togj; amr el Sold n, 

'Raofrel, HaUo; ontr e{ Soldebroder, Solderist, *Rangle* 

fAnt. Ranglepave e. 

keadlga ['bendigo«] prov laadden Sklndhue o. 

lead-leatkar Kemelseder, (renskaaret) Saalelteder, 

pundlsder [bends], 

Ume ['benij ^ OUepIante c: Sesamum oriotUale 
[bmnej. 

beatafad [bi*ni*pt] ^ paa Grand (v. Nlptid), *og8. 
nept. 

beaaatk [bi'nl->] preep under; . twe or my dignity 
under min Vferdighed. beaaatli ad nede; neden- 
onder. 

Beaedlak ['benidik] Benedick. Bn nng Padoaner, 
der ta^idst segter Beatrice. Se Shakespeares Much Ado 
abotit Nothing! beeoffia a . gifte (P forandre) eig. 
Beaedld ['benidlkt] Benedikt; gift (ia. nygift) Hand e. 
Bvaedleta [beni'dikta] Benedlkte. Baaedlettaef-'diktln] 
Beoediktiner-; . liqueur. Baaedietlaa Benediktiner, 
•Monk e. baaedietlaa [-'dlkjan] Velaignelae; (Abbeds) 
lodvielse e; bestoto his . give ham (el. dem Ac) sin 
VelMgnelae; gioe (or pronounce) the . lyae (el. uddele) 
VelilgnelBen. beaadlctary [-'diktarl] vetoignende, Vel- 
signelfiva-. beaafbetloa [-'fitk/an] Velgeming e; Bene* 
fidnm n; the physic ^, en via Fengenddeling ved 
Mi^dalenakoUeglet i Oxford, beaefbetor [-'Akta] Vel- 
Ksrer c. baMAMtreta [-'f&ktrte] Velgererlnde e. beae- 
iee f beniflfl] Pnestekald, Kald it. beaeftaeaee [bi'nefl- 
i9ns; GodgOTenbed o. beaafleeat [bi'neflsant] god- 
imrende. baaetelal [beni'fi/dl] velgerende, gavnlig, 
heldig, (8om er) til Gavn. beaefldary [beni'fl/dri] 
(ICald^Hndebaver, Beueflclar; underataittet (Person), 
Ga^trnyder e; the list of beneficiaries, beaellelate [beni- 
'd/1eU] rt (om mekaikaneke Oruber:) drive [en Grube 
o tMiffte]; tilgodegere, udnytte; the majority of the ores 
.d [Ulgodegjorte] are from the bonansa mine of the 
district, bearlit ['bentfit] a Velgeming; Vtnding. Nytte 
c. Gavn, Bedste n; theat Benefice c /. play]; a dear . 
ikcat en hel Benefice; confer .a viae Velgerninger; 
dertee . from have (el. hoste) Gavn af, drage (el. haste) 
Nrtte af ; haee the (fuU) « of nyde godt (have rigtig 
Nytte, ftaldt Udbytte) af; let the prisoner haiae the , of 
doubt give Anklagede Tvivlens (^Tvllens) Benefldum; 
plead (. of) clergy krsBve (el. prooedere paa) geJstUges 
Forret: Fritagelse for i Krlminalsag at mede f. verds- 
llge Dommere. Aftkaffet 1827; Mrs N will take a (or 
her) . [bar (sin) Benefice] on Saturday; for the . of 
til Bedflte (el. Gavn) for; for at nyde godt af [Lnften 
the air]; theat til Benefice for; for the public » for det 
almene Bedste; for the . of his health for sin Helbred, 
for sin Helbreda SkyM; my decision is for his ., til 
bans Bedste; the vital force and the nourishment are 
expended to flU . of [til Fordel for] height, beaeUt ['bentfit] vt (m. upersonl. SabJ.) vrere velgerende for, 
komme tllgode, gere (Bn) godt; gavne; (m. pers. Sub].) 
gere vel imod. Se benefidate! my sister, under 
pretence of ^ing [pleje, 80rge for] her onm heaUh. . , .; 
be .ed by drage Fordel (el. Nytte) af, have (el. heste) Gavn 
af. beaeflt vi have (el. drage) Fordel [af by]; ..seelety 
(gensldig) Understottelsesforenlng e; ..stock (Velgeren- 
heds)k0dkraft, Bouillon c, til Uddeling. I Thackerays 
Vanity Fair, beaeTOleaea [bl'nevdlans] Velvilje; Men- 
neskeksrllghed ; Velgeming; Gave e. beaeToleat [bi- 
'nevdlant] velvillig; menneskekferlig ; . fund Under- 
stettelsesfond ; • society Understettelsesselskab, Vel- 
g0renhedasel8kab. 

Beagal [ben'g&i] Bengalen n; . light bengalsk nd c; 
. Tigers f 17de Infanterlreglment, hvis Meerke er en 
gren Tiger. Baagalee [ben'gAli*, 'benga'li] Bengali, 
Bengaleser e; Bengali, bengalsk Sprog n. Beagalese 
[benga'li z] Bengali, Bengaleser c; a Bengali, bengalsk. 

Bealda [bi'ni;(j)d] Benicia ft, et Sted i Kalifornien; . 
Boy 0: John C. Heenatt(8), en amerlkansk Neevekzemper 
som i 1860 sloges m. Tom Bayers om Beltet. 

bealght [bi'nait] vt indhylle i Morke; is. i paH over- 
rasket af Natten; fig formcnrket; .ed tourists; tee .ed 
heathens; these ^ed pagans, 

bealga [bi'nain] mild, venlig; huld, naadig, gunstig; 
velgerende, f. Eks. om Leegemiddel; godartet, om Syg- 
dom. bealgaaat [bi'nign^nt] god, naadig, mild, huld. 
bealgatty [bi'nigniti} Mlldhed, Venlighed; velgerende 
Virkning c el. Virkninger pL 

bealsoB ['benisan] poet Velsignelse e. 

Be^Jamia ['bendgamln] Benjamin; Yngste e; Ksele- 
barn it; d Frakke c; Q u e end a n d is the ^ of our colonial 
possessions; Js mess fig Broderparten ; an upper . en 
Overftrakke. bet^anla Benzol e [g%»m »/; Benzodtrse n : 
Styrax betiaofN. 

beajaa [ben'dsi*] aoo almindelig ftnevmon, sBgyptisk 
BCanguste, Faraorotte c: Herpedes Ichneumon, 

beajy ['bendsi] Diminntiv af Bei^a«tttt; d Vest o; 
upper « Overftakke o. 

Beamore [ben'mA**] Benmore tt ; ia. om et Forsamlings- 
lokale i Simla, Indien. 

beaae ['benl] ^ OUepIante e [bene], 

beaaet ['benit] ^ Nellikerod, *ogB. Krathumleblomat 
c: 6ewm wrbaitMtft [herb ./. Beaaet ['benit] Bent, 
Bendix. 

bea-aat ['bennAt] % Behenned : Nuoe bdien. 

beashee a. se banshee! 

beat [bent] p(»rt k a bejet; fig opsat [paa upon]; 
standing with . Iiead ottd his robe torn; if you are . 
upon [endelig vil] lecwing us so soon; his mind was . 
on [bans Hu stod til at] gaining ffiory on the plains of 
Paledine, bfat a (Slnds) Retning, Tllbejeligbed, *ogs. 
Dragelae c; Anlsg tt; the - of his mind (or his natural 
.) fvcM for (or towards) Uterature bans Tilbejelig- 
bed glk i Retning af Ltteraturen ; / bei^ft to dotiM 
whdher my mind wottld hold its proper . [sin Spsend- 
kraft] ttNder the drain thus laid upon it; an intensdy 
rdigious . pervades [der gaar et dybt religiest Drag 
gennem] ottr nation; at the top of his ^ af Hjertens 
Lyst; it is out of my ^ det ligger ikke for mig; they 
foot me to the top of my • man giekker mig niesten 
mere, end jeg kan udholde. Sb. beat ^ bl. a. Rer- 
grses M: Phalaris arundiiu»eea; Sir, Sekogleaks ti, 
Ravi (e?), *Sev n: Sdrpus lacudris; — aboat is. med 
opkrampede (*opbrettede) Bremmer; a . hat; ..gasket 
^ Hanefod o; .^grasa Mosebunke, *Bunke, Vein e. 
Askegnes n: Aira ocespitoea. (e(^ bote; [o"j ao; [ai] I; [au] oMt; [S] the; [p] Min; [J] she; [s] meaauie; [q] sitig; [a, d. e] osv. vaklende med [a]. Ben 88 bes B«BthaB ['bentam, 'ben)>am] <; is. Jeremy ., en i 
1882 afded Statsekonom og utillBtisk FUosof. beBthamite 
['bentamalt, 'ben)>-] Benthamit c. 

b«Bi|leTer VinkelvfegtstanR; ..wood Efcv, Vedbcnd o, 
VintergraDt », •Bergrflette, Vedbende c: Hedera helix; 
Austrian . chair WieDcrstol. 

beaambod [bi'nAmd] Talen, p* oga. nununeD; . with 
ccid stlTnet (el. stiv) af Kulde. 

beailaa ['benzl-n] chem BcdsId, Bensol c. braxola 
['benaooin. 'beDsolxi] Benson e [gtun benjamin], beaiolf 
['benzil, -zo"!] », se hemeine! 

beoag [bl'dq ?] ShiUlDg c, i lingaa A-anca. 

Beowalf ['beiowulf, 'bi d-] a. 

bepralfe [bi'preiz] vt udskrlge; .d, ogs. forrost. 

bo^at aU [bl'kwi 8, bi'kwi )>] vt testameDtere. baqaeatli- 
able te8t(ameiit)abel. beqaeatbor Arvelader, Testator e. 
beqaMi [bi'kwcst] Arr, Legat n. 

Berber ['ba b^] Berber, Mavrer o. 

Berblee [ba-'bi's] a. 

bare [bla] ^ Byg e Si n [6. hear]. Bere [bcea] e. 

berea?e [bl'rl'T] vt bereve (la. ved DflPden), bereve 
(Ed) en af bans el. bendes Nsermeste; .d bl. a. fader- 
l0fi; moderleci; the .d family den biemaegte Famllle; 
the ^d father den aergende Fader; a life eo entirely 
bereft of joy et saa ganeke glcedelsBt (el. glsedetomt) 
Llv. bereaToaieai [-mant] Tab », HJemsegelse e, la. 
Dedfifald n ; Famlllesorg c ; a eevere . et fialeligt Tab ; et 
tuugt Dedflfald; on account of a recent . paa Orund af 
et nyllg indtraffet Dedsfald 1 Famillen. 

BerehaTea ['b«e'abe*Ydn] «. 

Bertager ['berlndsa] ». 

Bereaiee [beri'nalsi] ». 

Beretford ['berlsfd *d] a. 

Berexlaa [beri'zl'na] a : the . Berezina c. 

berg [bag] Isbjeerg n. 

bergamot ['bdgam&t] Bergamottrie n: Citrus berga- 
mia; Bergamot-Bssens; -Pere c; -8nu8 c (*n). 

bergaader ['bd 'g&nda] Brandgaas, Gravand, Qrav- 
gaas, *FagergaaB c: Anas tcidoma. berggU, bergle 
['b9g(i)l], bergylt ['bagilt] / Berggylte, •ogs. Berg- 
sDgge e: lAibrus berggylta. berfnatter ['bagma'staj 
Bergme^ter, i Derbyshire [barmcuter], bergaehl ['ba'g- 
mi 1] Klselguhr c. 

Berhaaipoor [beram'paa] a. 

beriberi ['bcrl'beri], beriberia [beri'biaria] hind Vatter- 
sot c med Lamhed i Benene. 

Beriager ['bcrlndga] a. Berkeley ['bakli; 'ba-*klij a. 
Berks [baks] f Berkshire f». Berkshire ['be k/a, 
'ba •kjaj. Berlia ['ba 'Hd] Berlin n; Berlinervogn c ; pi 
Traadvanter /. glovea]; . bl%te ['ba lin blu] Berliner- 
blaat; . toool Kanevasgam, Befyrgam n; • work Brode- 
rier pL Berllaer ['balina] Berliner c. 

bemi(e) [bam] fort Berme. 

Beraioothes [ba'mu'Oiz]. En eeldre Form f. Bermu- 
das, Benaada [ba'm(j)u-da]; . berry ScebebsDr. Benaa- 
das [-z] •: the . Bermudaseeme, Sommerseme. 

Bern(e) [ba'n] Bern n. Beraese [ba'niz] Bemer c; a 
Berner-, bernesisk, bemsk; the . Alps Bemeralpeme. 

Beraers ['banazj «; is. Dame Juliana .. Prlorinde v. 
Sopewell Kloster v. St. Albans, antagen Forfatter af 
The Bokya of Hawking Jt Hunting samt Cootarmures 
at St, Albans (1486). 

berri*berri s. Se benberil 

berry ['berij • Bser n; (Kafre)b0nne e [coffee ./; Fiskeseg, 
Rognkorn n; brown as a ^ brun (el. solbr»ndl) som 
en Tater, *og8. brun som en Orestub; be ih . have 
Rogn. berry vt baere Bspr; go ^ing gaa ud at (eL og) plakke B»r. ben7 vt beAmgte; ..browa taterbiun; 
my face, neck, and hands were burnt to a ., var sol- 
briendte som p. en Tater. 

benerk ['ba'sak] Benuerk o. 

berth [be-)>] ^ Ankerplads, Llggeplads o; Lukaf n, 
*Lugar e k n; BoToplads, Kejeplads; Baas, p. Takkel. 
loft; fig Stilling o; give a good (or respectable, wide) . 
to holde sig i god (el. eerbsdlg) Ailstand tn, gaa langt 
af Vejen for, gaa langt udenom, f • ogs. holde slg godt 
undaf; he heu a good • ban bar en god Plads, bar (el. 
Bidder i) en god StIlllDg. berth vt lade ankre, an vise 
(ADker)plads; anbringe; is. anvise Keije (el. Kajeplads, 
Lukaf (*Lugar)). 

bertha ['ba)>aj, berihe [ba)}] Bertao, liggende (Koip* 
Ungs)krave paa Damekjole. 

berth-rate mere k ^ Frsgt o for anlsggende Skibe. 

Bertie ['bati] f Albert e. 

berfraai ['bo'tram] |f Nyserollike, *HTidkomming c 
Ibartram], 

Berty ['be ti] F Berte, BerU e. 

Berwick ['berik; amr 'ba*wik] a. 

beryl ['beril] Beryl c, (blaa)gr0n .Sdelsten. 

besaat ['bezant] Bysantiner, bysantlsk Ment c, IV4 
Dukat [besantj. Besaat ['bezant, bi'z&nt] a. 

bea-aallers [teia'Antlez] pi andet Sipt Hjortetakker. 

beseech [bi'sit/] vt benfalde, bede (indstsndlg) ; ben- 
fklde om, bede om; fervently . her pardon bede hende 
b0Dllg om TUgiTclse. beseeehlagly ad banlig. 

beseeai [bi'si'm] vt semme, semme sig for. beseeai* 
lagly ad sommelig, paa en semmelig Maade. 

beset [bi'set] t^ omringe, *ogs. kringsstte ; blokere, 
Indeslutte; he wcu . [omringet] and freooherotwly slain; 
his Mng sin hans 8k0desynd; after considering the 
difficuUies whidi . [der klsber yed] the theories here- 
tofore ctdvanced; . by the ice *ogs. i Bestet 1 laen; the 
investigation is . with many difficulties, er forbundet 
m. mange (el. er told af) Vanakeligheder. beaetaeat 
Omringelse; Blokering; Skedesynd e [bssetting sinj. 

beshrew [bi'/ru] «: ^ me but,,. Jeg ril veere for- 
demt (el. en erig), om . . . 

beside [bi'said] prcep ved Slden af; udenfor. Uudert. 
f. besMief ; he wcu . himself, ude af sig selv; it would 
be . my purpoee, llgge udenfor min Opgave, min Plan; 
it is (or Ues) . the question altogether; drive (or put, 
set) him . hi m se lf brtnge ham ud af sig selv. bcaldca 
[bi'saidz] presp forudeu, ved Siden af ; st . easercise nt 
mere (el. andet, nt andet og mere) end Motion ; mcmy 
. me mange med mig. besides ad desuden, desfor- 
uden, ved Siden deraf el. heraf; nobody . ingen anden, 
ingen flere; and who knows whcU « og Qud red bvad. 

bedege [bi'si'dg] vt belejre. besieger Belejrer c. 

besmear [bi'smia] vt besmare, tilsmare. 

besom ['bizam] Fejekoet (af sammenbundne Kviate), 
*Llme, Sopelime e; vt feje, *og8. sope. 

besot [bi'(i&t] vt 8l0ve, egl. ved Drik; indta«re, for- 
blinde, daare git; .fed, ogs. slov, *ogs. ersk; our 
brother's ..ted [Udenskabelige, overvaettes, f naragtige] 
deeottoM to this Jewess. Scott ; but he Mwts utterly ^ted 
on [aideles fbrgabet i] her. Kingsley. bssotaeBt Sler- 
hed^ *Sl0vel8e c; (Vane)drikkeri n. 

besoaght [bi'E&t] v benfaldt Ac. Af beseech. 

bespatter [bi'sp&ta] vi overstsBuke, tilsale, *ogs. oyer- 
skvette. 

bespeak [bi'spik] vt tiltale \ k joe; abonnere (paa), 
bestille, betinge sig, *ogs. tinge (paa); sege at Tlnde; 
tyde paa, vise; Mr. Pcttifer bespdke [tiltaltc] hisn thus; 
. hts aUeniUm udbede sig hans Opmaerkaombed, Op- [a- i' u] osv. lange som i for, fed, fool; ['ba] Trykstavelse; [&] bat; [&] fall; [&] hot; [a] bMt; [a] hwrt; [a] inner; bes 89 bet ' mterksombed ho8 bam; lipgge Beal«g p. hans Opmsrk- 
somhed; th€ie letters - [bet^ner, Wser] th€ character 
of ik§ mam; bespoke department BefltUUngaafdeUog, 
f Eks. I EkrfpeilDgBfinrretDing; . a play bestille en 
TMterlbrestllliDg. kanpeak [bi'spi'k] oofier BettilliDg e; 
i7 ¥Nu a . mght theat Stykket (el. ForestUUngen) ga^es 
efter BeBtilllng. 

liifcw [bl'BpJii'] vt bespy. 

BcM [bes] Betay, Llse; is. (good) Queen ^, om Dron- 
Ding EUfabet f 1<K)S; JSIocfc ., Stratenreyeren Dick 
Torplns rappe Hest; Bronm . FUntelaasgevser; Gevser n. 

Bwif sr ['beelma]; ^ iron Bessemermetal n. 

Btmj ['best] f Liie, Betsy. 

test [best] a bedat; M7 «*« tr%Uh: thate the . i>laH 
or waff, det bedste; f^ . thing [det bedste] I can do 
u, to i« off; one of the . things abont it [Dt af det 
bedste derred] is.,.; it is . that we should part det 
er bedst vi sklllcs; it were - you saw how [det er DOk 
bedst da ser til] to get away; I began to consider what 
teas (or wo%Ud be) . to be done, hvad der var bedst at 
gere: I hcui . say so Jeg gjorde bedst i at sige det; 
yow had . ahs det gjorde De bedst (el. det gor De ret) 1: 
I skaU diwehargs these duties as I think ^, torn jeg 
fSnder (det) t jenllgst. best. SubetantlTlsk : Ftt try and 
do my ., xnlt bedste; get the ^ of it staa slg bedst 
derred (f. Bks. ved en Handel), gaa af med Fordelen; 
gsa af med Priaen; haee the ^ of the battle bare (el. 
fsa) Overregten i Slaget, gaa sejrende ud af Kampen; 
look my . tage mig (mest muligt) ud t. min Fordel; 
At is bent on looking her • [p. let (ogs. *rigtig) at 
rise sig] today; make the . of benytte (paa bedste 
Msade), ndnytte; make the . of bad, of a bad betrgtiin, 
of a bad matter klare sig fta det med mindst mulig 
Sksde el. Skam, fka det bedste ud af Situatloneo; *lkke 
rire lig oyer, tage det rolig; tage Verden som den (el. 
iinde sig i det) som fklder, f lade fem veere llge; it is 
a matter to make the ^ of det er noget som man fin- 
der sig i (men ikke synea om) ; make the . of things 
fta det bedste ud af Sitnationen. Be make the ^ of 
hadt make the . of your timet (be)pyt Tiden I he made 
the ^ of his way home ban akyndte sig bjem, alt brad 
(el. det bedste) ban kunde; try his very (p deetd) . 
gere sig den bedst mulige Flid ; of . i bedste Fald, i 
(det) heldigste Tilftelde; I acted for the . jeg gjorde 
det i dvn bedste Hensigt; dressed in my (very) . 1 min 
bedste Puds; dressed in their Sunday . i Sendags- 
Uteder, f med Kisteklfedeme paa; act to the ^ of his 
employer's interest staa p. sin Principals Bedste; to the 
^ of my (humtlde) ability or abilities af al min Erne, 
efter bedste Eyne, saalangt mfn Erne striekker (efter 
min ringe Erne); to the ^ of my knowledge saavidt jeg 
red; to the ^ of our means efter Evne; efter fkttig Lejllg- 
bed; to the ^cf my power saa godt jeg kan. efter (bedste) 
Erne, saaridt det staar 1 min Magt; to the ^ of my 
remtembranee saavidt jeg mindes. best ad bedst; they 
hore their imprisonment as . they could or might, as 
they might ., saa godt (el. som bedst) de kunde; his . 
known [meat bekendte] work; he loves that little ehUd 
(the) . [bsjest] of all his children; the two persons I 
loved . [bejest] in the world; he was the one sttbject 
they loved . to [belst Tilde] diseuM; it would be hard 
to say whid^ read (the) ., hvem der laeste bedst; 
thinking how . to (or how . she should) tihow . . . 
hvorledes hnn p. bedste Maade skulde rise . . . beat 
H d bave Fordelen oyer el. Itemfor; besejre; snyde, lure; 
be .ed, ogs. ligge under; is. blive taget red Nsesen. 
bcatcst joe bedsteate ; the sweetest, . boy that lives. keetlal ['bestjal] dyrlsk. beetialtty [besti'UiU] Dyrlsk- 
bed c. beatlalise ['bestjalaiz] vt gere tU (et) Dyr. 

bcatiarlaa [besti'»'*ri9n] Dyreren e. bcatiary ['best* 
jarl] Beatlarium w, Dyrebog c tn Middelalderen. 

beatir [bi'ata] v refl: . himedf akynde aig, *og8. rere 
paa sig; gribe sig an, F * ogB. tage i. 

bfl«t|maa se Brudeferer [^ to the bride]; Forlover, 
*ogs. Kaveringsmand [, to the bridegroom]; BrudesTend, 
*ogs. Bmdekarl c; .^natared godmodigst, mest godmodig. 

bestow [bi'stoB] vt benstuve [tiow away], anbringe, 
gemme, (ned)lfegge git; meddele, skienke, yde; vise 
[Mte honours\ ; he had now got the remains of his 
pudding safdy .ed vel forvaret el. anbragt; he .ed 
[lagde] it in a pou^ . . .; lavish in ^ing . . . sdsel (el. 
rundhaandet) med . . . ; ^ an estate upon him skienke 
bam et Goda; fonere ham en Landejendom; far more 
deserving of the honours .ed on [den Are der risten] 
him than . . .; the highest praise that can be .ed on 
[ydes] a mem; Scrooge had not .ed one thought on 
Marley, harde ikke ofret M. en Tanke; the emtount of 
work .ed [det Arbejde som er lagt] on the book. 
bestowal [bi'sto^dl] Ydelse, Tildelelae o; a wholesale . 
of this distinction on [en maaseris Uddeling af denne 
Udm«erkelse til] men who . . . bcatower Giver, Yder e. 

beat-parloar git k amr Bedatestue, Stadsestue, 
*Bedststue, Staaatue e. 

beatride [bi'straid] vt ride paa. bestrode rbi's(ro"d] v 
red paa. Af bestride. 

bet [bet] Vfeddemaal n, Par6 o ; accept (or take) the 
. taolde (el. modtage) Vseddemaalet ; it is a safe . 
[man kan trygt vsedde paa] that ...; I wUl lay you 
any . [vsedde (m. Dem) om hvad det skal v»re] that...; 
^s are started as to whether der indgaas Vseddemaal 
om, hvorvldt ... bat « vs^de, p* vaage; you . amr 
det kan De vsedde paa, De kan tro. Som parentetisk 
Indskud: kan De tro; . his half-crown (any sum) on 
it vsedde en Krone (bvadsomhelat) derpaa; »ting on 
who [om hvem der] should finally capture him; . ten 
to one. bet [bet] v slog, slaaet Ac, f k vulg f. beci#. 

betake [bi'te*k] v refl: . himsdf begive sig; S0ge ind; 
ty; they betook themselves [tyede, •f tog] to the boats; 
. themselves to [slaa sig paa] brandy-and-water ; . 
himsdf to flight gribe (el. tage) Flugten; the stag .s 
himsdf to [seger ind 1] the thidcd. 

betel ['bitl] Betel, Betelpeber (*Betelpepper) o: Piper^ 
betle. 

Betham ['be)>dm] s. 

Bethaay ['be)>8n1] Betania n. 

bethel ['be)>3l] Bedehus, Kapel, f. Dissenterc [ogs. . 
chapd]; is. amr Bedehus n for Semsend; ..flag Betel- 
flag, Flag f. Gudstjeneste; ..ship Betelskib: ombord p. 
bvilket Gudstjeneste holdes. 

Betheada [bi']>ezda]; the Pool of . Betesda Dam. 

beihiak [bi')>iqk] v refl: . himself (t him) of komme 
i Tanker om, buske. 

Bethaal ['be)>nal] Bethnal n; . Green cemdery. 

Bethphage ['be)>fbdsi', *be)>feids] Betfage n. 

Bethvae [bi')>u-n] s. 

betide [bi*tald] vt times; woe . [Gud naade] the of- 
ficer who . . ./ Woe - you if. . J 

betlBiea [bi'taimz] ad itide, betids, betimelig [in 
(good) time], 

betoken [bl'U>«kn] vt vsere et Tegn paa, betegne, an- 
tyde, tyde paa; vaiale. 

betoay ['betdni] ^ Betonie e. 

betray [bi*tre<] vt forraade, hat svige; svigte [sin Pligt 
his duty] ; rebe [sig himsdf; sin Uvidenhed his ignor- [«') hate; [o»} so; [ai] I; [au] out; [8] the; [p] thln\ [/] she; [g] measure; [ij] ting; [a, d, e] osv. vaklende med [ej. bet 90 bew once]; tve are »ing no confidence in stcding [vi be- 
gaar iugen ludiskretion v. at sige] thcU . . .; . [srigte] 
this duty; thcU fiction »8 [rober] the hlackeat heart; . 
a trust BVlge £db Tillid ; . me into the hands of my 
enemies forraade mlg t. mine Fjender (*Fiender), i mine 
Fjenders Void ; / have been -ed into [er bleven ledet 
(el. bar ladet mlg fere) Ind paa] a long disquisition. 
betrayal [bl'tre'dl] FomBderln, *og8. Forraadelse; Aaben- 
baring, *oga. Fordagenlieggelse c; I had much difficulty 
to suppress the . of [for Ikke at rebe] my satisfaction; 
it would, therefore, he aUke affectation and a ^ of our 
duty, en SWgten af vor PUgt, en PligtforBemmelae. 
betrayer Forraader; En der reber; Forferer c. 

betrotli [bI'tro«8: bl'tr&)>] vt bat trolove sig med, 
fseste, F forlove slg med; udnsevne, til Biskop; his (or 
her) .ed bans . . . Forlovede. betrothal [bi'trot^tal], 
betrothaeat [bl'trooGmant] Troloyelse e. 

BeU(e)y ['betel] F Betay. EUaabet. 

1. better ['beta] a be die ; Oil. this is [dette bliver] . 
and ./ I hope to hecw you ctre (or I hope youll be) . 
soon (Jeg 0nsker Dem) god Bedring I be getting . bedres, 
blive bedre; go him one * (modtage Vaeddemaalet og 
tilbyde at) age Indsataen med 1*; fig overbyde (el. 
overgaa) bam. Ogs. go one • om him; this decidedly 
goes one . on mental caloulators; you httd . (not) det 
g0r De ret 1 (*det faar De nok passe Dem for; det er 
er ikke vserdt); he had » do so ban gjorde bedst 1 at 
gere det; n>hat houl I . do? bvad skal Jeg gore? you 
had . [ger rettest 1 at] let him go; she had . (det 
barde Tseret bedst, om bun bavde] married him; the 
carricige had . be ordered [det er bedst at bestttle 
Vognen] for one o'eiock; I hoid . stay jeg bar bellere 
(el. belst) bllve; youV be (aU) the . for U det vll De 
bare bave godt af ; fellows who are no . than they 
should be, 8om ikke er Vorherres bedste Bern ; I am 
none the - det bar ikke hjulpet mig; dermed er jeg 
llge neer ; * jeg bar Intet igen derfor ; whott shall I be 
the . for it? hvad vll det bjelpe mig? she seemed 
somewhcU . for [at blive noget bedre af] whoU you 
gave her, 

2. better s noget n bedre; Fordel, Overmagt; Over- 
mand e, is. i p2 ; ape his ^s efterabe sine Overmiend, 
bedre Folk; a vHe tlanderer (for she is no ^) . . . (ti 
andet er bun ikke) ; I shaU do . soon jeg skal snart 
f^ere det bedre; you c(m*t (or couldn*t) do . De kati 
ikke gore noget bedre, det er det bedste De kan gere; 
but you coidd expect no ., ikke vente andet; get the ^ 
of tage (el. fut) Overbaand over; besejre; forvlnde; 
persons who should have known [burde vldst] ...; I 
know « jeg ved bedre (end som saa); take him for . 
for (F sometimes or) worse blive bans Hustru 1 Med- 
gang og 1 Modgang, tage ham til iGgtefselle. 

3. bettw ad bedre; st that were . away noget som 
heist burde V8ere(t) borte; ninety years and ^, godt og 
vel halvfemaindstyve (*nlti) Aar, ^ogs. niti Aar og vel 
saa det; . [mere, prov/* bedrej thom ninety years; rather 
. than half pout eleven meget over halv tolv. 

4. better vt forbedre; we can't . it vi kan iutet gerc 
ved det, derved er intet at gore; . himself forbedre 
sine Kaar, fiia en fordelagtigere Stilling; slaa sig op. 

I Ogsaa om at forhaje Indsatsen med et hvllkctsom- 
belst Belob. Is. bruges denne Forbindelse 1 poker: 1 
see you bedder det der, naar en spillende deponerer 
en Indaats lig sin Formands. Better ban en hajere, 
bedder det derimod I see you and go one (or more) 
better. 6. better ['beta] Veeddende, *Vsedder e [bettor]. 

betterment ['betament] Forbedring; is. amragr Grund- 
forbedring c. betteraost ['bet9mo«8t, -mast] otmr p 
bedst fbestj. 

betting ['betlq] VseddemaalpI, Parser j>{. bettor {'beta; 
Veeddende, *V8Mider c. 

BettwB y Coed ['betus a 'koid] s. 

Betty ['beti] F Betey, EUsabet. belty ['beti] kort Bnek- 
j»rn », Bnekstang e, *og8. Brot n, bi. Tyve ; italienak 
OUeflaske ; diem Florentlnerflaake f Florentine flask or 
receiver]; F Kekkenskriver c [eot-betty, moUyJ. betty 
['beti] vi: » about vimse om, som en Kekkenskriver. 
Betty ['beti] «; Mouter ., egl Henry West ^, ''the 
infant (or young) Rosduif, en Dreug (*Gut) der 1 sin 
Tid gjorde Opeigt som Deklamator. Debuterede tolv 
Aar gammel 1808 og d0de 1874. 

BetaUvH [bi'tjubiam] Dumsby, Kap n St. Andrew, 
i Skotland. 

betane [bl'tu n] proep p imellem [between]. 

betweea [bi'twln] proep imellem, meUem; . this and 
E—d berfra t. England; . you and me (f 1), . owr- 
seines mellem oa sagt; I am quite unreserved with 
you, as . yoursdf and mysdf [p. Tomandahaand m. 
Dem] I know I may be; . them i Felleiakab, i For- 
enlng: ved felles Hjselp; tilsammen; eagpenses to be 
borne . us; we gained a hundred pounds . us. 
betweea Ting c af Mellemsorten, af Mellematevrelse; 
.• is. halvlange Naale, mods, blunts k sharps, betweea 
okI imellem; fig ogs. i Vejen; we had fiaoed Ihie picnic 
for three years, but st alwttys came .. betwixt [bl- 
■twikst] proep git A hst Imellem ; . and between (saa) 
midt imellem. 

Bevlab ['bju la] bibl .figtebustru e; and thy land 
(shall be) ooMed ., en '^gtebustru ; the . Spa Beulab 
Bad, et Forlystelsessted i Nierheden af Krystalpaladset 
1 London. 

bevel {'bevl] skeev Vinkel [enhver Vinkel som ikke er 
450 el. 900], Sksevning, Skrukant; Bftaal c, Sksevmaaln; 
^ ogs. Svaj c;a^ anffle en skser Vinkel. bevel ['bevl] xt 
afUcraa; ^ afkvaje, svaje, svajbogge; fkcettere; — edged 
med (slebne) Faoetter ; a . mirror; ..gear mecli Ind- 
gribnlng c ; ..wheel konisk Hjnl. 

bever ['biva] Drik c, mellem Maaltldeme; . days, i 
Eton, Dage da der udleveres Ekstrael. beverage ['beva- 
rids] Drik; iEblevla, af de t. Cider brugte i£bler, i 
Devonahire; Limonade 0. 

Beverley ['bevali] s. 

Bevll ['bev(i)l], et Monster p. en Mand, i Sieeles 
Conscious Lovers. Ogs. nsevnt 1 TbomaoDS Winter. 

Bevls ['bi vis, 'bevis] Lord Marmiona Hest, hos W. 
Scott ; Sir . of Southampton, en Bidder hvis Bedrifter 
fortaelles 1 Draytons PolyoUnon II. 

bevy ['bevl] Svserm 0, is. af Vagtler; a ^ of hsdies. 

bewail [bi'weU] vt jamre over, begrsede. 

beware [bi'weea] vi vogte (el. vare) alg, tage sig i Agt 
[for of]; J wotUd have you .; . how you [vogt Dem 
for at] trust yo%tr life in the power of those men! 

Bewick ['bju'ik] a. Is. nevues Js (Quadrupeds og 
Js Birds, populsere Naturhistorier. 

bewilder [bi'wllda] vt fere vild f; forvlrre, f kore 
rundt, F * fortulle; ^ed, la. forstyrret ; a ^ing noise en 
St0j som gor En gauske er i Hovedet. bewlldaraieBt 
[-mant] Forvirriug c. 

bowlteh [bi'witX] vt forbekse; fortrylle; a ^ing [for- 
tryllende] smile; ifs water .ed F det er noget Pajt, p 
det er t. at fisa Lus i Maven af. 

bewray [bl'rei] vt git k bibl robe; thy speech [MaaJ] [a* i- u ] 08V. lange som 1 far, feel, fool; ['ba] Trykstavelse; [ft] bat; [& ] fall; [k] hot; [a] Imt; [0] bMrt; [a] Inner; bey 91 bid .eth thee; their dothes and faeces • them cm toilera for 

a tceekly tvage. 

bej ;bei] Bey» (tyrklsk) SUtholder c. 

Ujomd [bi'j&nd] ad over; Isengere. beyond prcep hin- 

tides, psa den uiden Side af, F* ogs. bortenfor; uden- 

for; fig bl. a. udover; U U » my comprehenaion det 

Ugger udeofor mln Fatteevne; it is « [udenfor] aU 

dtmbt; devoting hinuelf to t€uik9 . hie strength, Op- 

gaver aom han ikke magter; this is . even you det 

orentiger endog Deres Knefter, det magter end ikke 

Pe; b« . himself vsere ude af slg selv; overgaa sig selv; 

. [foroden, bortset fra] the immense erond of people 

fnteMt, there ntas no demonstration . . .; they dightly 

aUtrtd their cUtitude of perfect repose, htU . that 

httrayed neither [rebede ellen hverken] curiosity nor 

ifUernt; they get ^ me de vokser mig over Hovedet, 

tager Magten fra mig; the situation was getting - me, 

ogs. StIIlingen blev mig for broget; go . gaa Isngere 

end, gaa udover; fig overgaa; svige, skuffe; we don't go » 

[Uengere end til] Clapham Junction; go . himself (or 

hit strength) in deaUng with a subject forlefte sig p. 

et Emoe; . that he never goes Uengere (el. udover det) 

gtar han aldilg; they pretend to nothing . whtU de 

gar ikke Krav p. andet (og mere) end hvad . . . ; the 

Britons retired . [tiak sig bort bag] the mountains; • 

(pu den anden Side af, *og8. bortenl&r] him sat the 

Governor; I shaU not step . the line of [overskiide 

Grsnsen for] my duty; work . [over] office^hours; it 

Kotrnds me « eaopression or words, usigelig, mere end 

Ord kan sige. bejoad s: the ^ det binsldige; dresses 

of tone and bonnets of the .. 

kcsaat a, ae besantt 

betel ['bexl] Kapael c, paa Ring, t. Sten Ac. 
bcMar ['bl's&». 'beioa*] Besoar, Beaoarsten, ModgiA o; 
German . Gemaekugle, erropeisk (el. tyak) Beaoar- 
sten c, p* TroldnMte n : .XgagropHa, 

Baioalaa [bi'xo°nJdn] f Tigger, Stodder e. Hoa Shake- 
speare, Soott, Bulwer o. a. 
B llata joe d Vsggedyr [bugs]. Sml. F shctrpsl 
bhadoe ['ba-do"i-] litfuJ ferate Host c, i August og 
Beptbr. 

khagavai ['ba'gdva't ?] (Sanskr.) eervardig, hellig; . 
gita, en Afdeling af det indiske Epos Idahabharata, en 
Bamtale mellem Krishna og Aijuna. 
Miaag [b&]]] s. Se bang, bimgue! 
BhaTaal [ba'vani?] hind myth Shivas Hustru. 
kheestj ['bisti] hind Vandbsrer o. Ogs. bhisti, 
Kipling, 
bl [bai-J. £n Forstavelse: to, to Gauge, dobbelt. 
UaaibaBna [bi&mb&'ni* ?] SUkebast, Bast o. 
M-artlcaUt« [baia •'tikjul^t] toledet. 
bias I'baiae] s Ekscentridlet; Sideindflydelse. afvigende 
Reining; ensidig Dragelse, Tilbejelighed c, Hang n 
(*ogs. Ludning); Partiskhed c. bias ad paa skraa; out 
doth .. Mas vt gere ekscentrisk; give en beatemt 
BetDiog, afbeje, drage til en af Slderne; paavirke, 
fomd indtage; ^(s)ed, ogs. ekscentrisk; the balls are not 
entirely round, but what is caUed ^(s)ed, 

Wb [bib] s Suuek, is. 8aglesm»k, Savlesmeek (*Sikle- 
smek) c. Mb ^ pimpe. blbables ['baibablz] Drikke- 
vaier pi, *F Drikkende m. bibadoas [b(a)i'be*;dsj for- 
dmkken. 
Ubaatc [bai'be*8ik] chem tvebasisk. 
UbfttlOB [bi'bei/dn] Drik, Drikken c. 
MM s, ee beebee! 

Mbia ['baiblj Bibel c; BHOe moths Bibelmel, et 0ge- 
navn p. Wesley og hans Tilbseagere; III take my . oath {g0re min Saligheds Ed paa] that.,.; * with 
notes Bibelvserk; ..clerk Oief. univ Gratist c [som orig 
lEBste h0it af Bibelen i KoUegiete Klrke] ; .aiaB Bibel- 

bud m; pedlar Kolportar c; — readlag Bibellssning, 

i to Tilff.; ..woBian Bibelkviude c, (kvindeligt) Bibel- 
bud n. biblleal ['biblikl] blbelsk. blbllogaoata ['biblio- 
gnoust, -ist] Bogkender c, med Hensyn t. Tltler. Trykke- 
sted. Datum, bibliographer [bibli'Ugrdfb] Bogkender c. 
bibllographlo [biblio'gr&ak] boghisiorisk, bibliograflsk; 
. knowledge Bogknndskab. bibliography [bibli'&graa] 
Bibliografi c [Boginindskab; Bogfortegnelse; Literatur O: 
hvad der er skrevet over et glvet Emne). blbllolatrj 
[bibli'&latri] Bogforgudelse; is. Bibelforgudelse c. biblio- 
mania [biblio'meinja] Bibliomani c, Bograseri n. blbllo- 
maaiae [bibUo'meinj<Sk] Biblioman, Bognar e. biblio- 
phile ['bibUofil] Bibliofll, Bogven c. bibliopole ['biblio- 
po"!] joe Bibliopol. Boghandler c. blbllst ['b(a)ibli8t] 
Biblist (som holder sig t. Bibelen alene, uden Hensyn 
t. Tradition og kirkelig Avtoritet); Bibelkender c. 

bibaloas ['bibjMlds] sugende, svampagtig, svampet, 
pom; his . affection for old brandy; . paper Treek- 
papir. 

bice [bais] Bjeergblaat n. 

bleeateaary [bai'sentinari, baison'ti nari] Tobundred 
aars-; s Tohundredaarafest c, ogs. « commemoration. 

bleephalons [bai'sefalas] bioefal, tvehovedet. 

bloepa ['baiseps] ancU Biceps, en Muskel i Overarmen 
& 1 Laaret; p Arm c ; Fve a good ^, too; did you ever 
feel my .? 

Bleeatar ['bisto, 'baistste] s. 

blchord ['baik&*»d] testrenget; a . [dobbeltstrenget] 
piomo. 

bleker ['bika] «• bides, trtette, mundhugges, sksendes, 
p * kjsftes; git k poet flagre, spille, sitre. bloker ['bika] 
Strld, Traette o, Ksevl n. blekersr ['bikaro] Trsttebroder, 
Trattearater c. bickering Mundhuggeri, Skeenderl, 
Skaandsmaal n, Trsette o. 

Ueken ['biken] Sperhom n. 

Bickerstair ['bikastaf] det Navn, hvorunder Steele 
skrev i The Tatler. 

bicycle ['baisikl] Bicykleo^lte/. blcTCllsai ['baisiklizm] 
Bicykleridning c. blaydUt ['baisiklist] Bicyklist c. 

bid [bid] ttf byde. is. i Bet. befUe; (ind)byde, bede; 
\ tilbyde [offer]. Se ban, beadl we do cu we are », 
ogs. vi parerer Ordre; I bade bind [bed at biude] him 
cU once to the tree, git f. ordered him to be bound; . 
[byde] farewdl, goodnight; « [bed] the gentteman wait 
a moment, come in! why was I not ^den [buden, budt, 
bedt]? why was I the only one exduded? bid vi 
byde [paa noget for (ctmr ogs. on) a thing; over ham 
over him; it .« fair det er (Jo) loveude; he .s fair to 
make [han tegner t. at blivej a good scholar; . for 
popularity soge at gore sig populaer, Isegge an p. Folke- 
yndest, flske, angle, tA til Vselgeme. bid Bud n, paa 
Avktion k fig; he made a desperate . for victory han 
satte alt ind paa (el. opbod sit yderste for) at sejre; 
it certainly is nothing but a ^ for votes, et Bud paa 
Vselgemes Stemmer, kun anlagt p. at flske Stemmer, 
kun et Frierl t. Vselgerne, kun et Stemmefiskeri. 

BIdaasaa [bidd'sood] s: the ^ Bidassoa e. 

biddable ['bldobl] sc lydig, fejellg. bidder Byder e; 
the highest . hojestbydende c\ ^s at the attction of 
popularity; there was not a single . for [Byder, Bud 
paa] it. Bidder; George .. Se the Calculating Boy! 
bidding Belaling o. Bud, Bydende »; do her mother's 
. udfi^re sin Moders Beikling, gore hvad Moderen 
sagde; mountains wiU not move at his ., paa hans [e^ hate; [o»] so; [ai] 1\ [auj out; [8j //le; [\^\ th\xi\ [/] ali4\ [i\ measure; [q] sing, [a, d, c] osv. vaklende med [a]. Bid 92 bU Bud ; at everybody's ^, ogs. paa Kommando af hvem- 
somheUt; ..prtyvr Ben foran Pisedikenen. 

Biddy ['bidi] Birgitte, Brita. biddjr f Kylling, Putte, 
•Toppe, Tuppe; p (Tjene8te)pige, •ogs. Jente o. 

bide [bald] vt ble (el. vente) paa; flnde sig i; . hie 
time se Tiden an; he w<m content to . hie time ban 
biede taalmodig, til bans Tid kom; lie .s it by reason 
of hie breeding. • 

BIdcford ['bidJfd'H!!] s; the . Poetman o: Digteren 
£dward Capem, som engang var Postbud i Bideford. 

bldeatal [bai'dentl] tvetandet. 

bleld [bi-Id] Dristighed e, Mod n; SelvtUlid, Tillids- 
Aildhed; (Felelse af) Trygbed; t i alle disse Beit; 
Hj«]p t; Beskyttelse, Tilflugt e; Ly, Skjal n prov & 
Be; the evil showera make the low bueh better than no 
., Scott, Monastery I. 8; mw have stooped to the . 
[Skjulet] and the byre Kipling. 

blsBBlal [bai'enjel] toearllg; ^ toaarig; s toaarig 
Plante e. bleaBlally ad byert andet Aar; paa to 
Aar. 

blcr [bia] (Lig)baare e. 

bits [balz, bl z] pi. Se bighesi 

bIfttlBgs ['bistlQz] Rsamielk e. 

blf [btf] vt prov banke, bearbejde; - him in the 
rear. 

bifkclal [bai'fei/9l] med to ens (el. llge) Sider. 

blfkrloas [bai'fie *ri9s] tvefoldig. 

bifcr ['baifa] tvebier Plante c. blferons ['blfdrdo] 
tveboer. 

biffla ['blfin] (Norfolk)8ebIe n, tarret Dessertceble 
[Norfolk ,8j. 

bifid ['b(a)ffld], bifldate ['blfldeH] ^ tveklevet. 

blilorouB [bai'fl& rd9] toblomstiet. 

bifoni(ed) ['baif& <>m(d)] tveformet, med to Legemer 
el. Kigurer, 

biniroate(d) [bai'fdk6t. 'baifokeHld] gafiet, tvegrenet; 
tvedclt. biftircation [baifa 'ke^an] GaflfblstlUing ; Tye- 
deling, Kl0Ynlng e. 

big [big] a tyk, fer, f* diger; f stor [great, large]; 
p tyk, *ogs. fremmelig /. with child}, drsegUg [^ with 
young]; . with fig ogs. fold af; a . one (sometimes:) 
tern Shilling pi ; get the . bird theat til bllre ndpebet. 
Sml. goose! . people Storfolk, p* ogs. Storinger; be . 
with, ogs. gaa og brygge paa, gaa frugtsommelig med; 
look . brose (*briske) sig; talk . brnge store Ord, fare 
det store Ord. big [big] sc Byg o & n [barley], big 
[big] vt sc bygge [build]. 

bigamist ['bigamist] Blgam, Bigamist c. bigamy ['bl- 
gamij Blgami, Tvegifle fi. 

bIgarooB [biga'run] Bigarreau c, Slags Kirsebser 
[white heart]. 

BIgelow ['biglo«j s. 

blg*braiDed a is. tykskallet. Big-eadiaBS [blg'endjanz] 
Tykendianere. Et Rellgionsparti 1 Kejserdemmet Lilli- 
put. Se Swift, GuUivet^s Travds! 

bigg [big] se Byg e k n [bctrleyj. 

biggiB ['bigin] (Bame)hue, Orehue; Strippe [piggin]; 
KaflTesi, ogs. *Kaffe-Pose, •811 c. 

bighes [baiz, biz] pi Kostbarheder, Smykker; sj^e is 
aU in her ^ today bun er idag i fbld Puds; idag er huu 
rigtig oppe. Ogs. &ee9, bies. 

big-honi ['bigb&'»n] Bfg-Hom, vildt amerikansk Faar, 
n: Caprovis (s. ovis) montana. 

bight [bait] Bagt c, af Seen, af Towsrk; hook the « 
huke Bugten, om Anker; hang in .s. 

BIglow ['biglo«] ; the . Papers, en Rsekke satirlske Digte 1 Yankeedialekt. tillagte eu Hosea Biglow, men 
forfattede af James Russell Lowell 1848 & 1864. 

bigot ['blgat] Bigot c [HsngeboTed «i; emidlg Ivrer, 
blind Tilhsenger c]. bigoted ['bigaUd] bigot, blgotoy 
['bigatri] Bfgotterl n, is. religios Forblindelse. 

bigwig ['bigwig] p Avtorltet, Embedsmand; Stor- 
borger, ogs. *Stormand, Matador, *Qg8. Storing, Kakse c; 
the ,s, ogs. Spidseme. bigwigged Tlgtig, stolt. 

bIJOB ['bi()sn] egl. .Sdelsten ; (nydellg) Mlniaturgen- 
stand e ; a . lawn en nydellg liUe (*liden) Plenie. 

bike [baik] P Blcykle c; a spin on the .. Saaledes 
i The Hub 26 Decbr 1896 p.. 380. Nn (1899) paa Veje 
til at blive det anerkendte Udtryk for bicyde. bil^e vi 
cykle. 

biliBder ['b(a)11onda] ^ Bilander, Bylander c, Ferlngs- 
skib p. Hollands Floder. 
bilateral [bai'lAtaiel] tresidig, beggesidlg. 
bilberry ['bilberi] Blaabaer n : Vacdnium myrtiUus. 
bilbo ['bilbo«] t Kaarde e. bilboes ['bilbooz] pi ^ 
(ArrMt)b0je e. 

bile [bail] Galde e; stir up (all) his . bringe bans 
Galde t. at lebe over; ..dvet Galdegang, Levergang e. 
bilge [bildK] (Fade)bug; (Skibsskrogs) Bug, Kimmiog c; 
CM dead as a . ded som en Slid, bilge vt inds<t0de 
Bunden i, gere liek i Bunden; .d Is. isek 1 Bnnden. i 
Flakket; ..bloek Slagbedding e ; ..eoads Laberep. Bed- 

dicgen; ..i^Jeetloa Lastindsprejtning; keel Ekstra-. 

Slag-, Stingre-Kel; ..plaBka KImmingspIanker, LIt- 
bolter; ..pamp Kimmlngs-, Last-, Lense-, Slag-Pumpe; 
..water Grund-, Kel-, Lie-, Slag-Vand, f Slavand; 
.ways Lebere p. Beddingen. 
biliary ['biljari] a Galde-; . duct. 
billagaal [bai'llqgwal] a Tosprogs-, aflkttet paa (el. i) 
to Sprog ; a • dictionary, inscription. biliagBOBS [bai- 
'llijgwas] totnnget, talende to Sprog. 

blllOBS ['biljas] Galde-; galdesyg, ogs. fig; f kardial- 
gistisk; be . p have Kardlalgi. blllonSBeaa Galdesyge; 
P Kardialgi e. 

bilk [bilk] Streg o 1 Regningen, fatalt (Mod)trsek, i 
Cribbage; Kneb, Puds n, Streg e, Bedrag n \; Snyder, 
Bedrager e; / have broken my . jeg bar edelagt SpIUet 
f. mig selv (?). bilk vt gere En en Streg 1 Reginlngen, 
edelsegge Ens Spil, i Cribbage ; p narre, skuifb; lade i 
Stlkken; lure, snyde; undgaa, omgaa; . a creditor; . 
hint of his due. 

bill [bil] Bil (•Bile), 0kse (*0kfi); Stridsekse; Hakke; 
^ Sandspaan c, Naeb n, paa Ankerflig. bill jur (akrift- 
lig) Klage; Tiltalebeslutning, P TilUle [^ foundj; For- 
skrivning e, (G8elds)bevi8 n [note of hand, prontisaory 
note]; mere Veksel /. of exchange]; Regning [trades- 
man's .7; pari Bill o, Lovforslag ft [^ in Parliantent 
or in Congress]; Fortegnelse; Plakat c, Opslei? n 
/". posted, ptU up]. Se bring in, introduce, month r . 
of building ^ Bilbrev n; ^ of credit Kreditbrev n; 
Statsobligation c; ^ of divorce Skilsmissebrev n; ^ of 
entry Varefortegnelse c, til Toldboden; . of fare Spise- 
seddel c ; a (clear) . of heaUh (rent) Snndbedspas ; . 
of humanity Humaniletsveksel c ; (as per) . <^ lading 
mere (efler) Konnossement m ; . of poreefs Varerei^ning 
c; ^ of quantities (Bygning8)overslag n ; the BUI of 
Rights Rettlghedsloven, hvorved Englands tri Forfat- 
ning sikredes efter Stuartemes Fordrivelae; . of sale 
Salgsdokmnent, Skede n; « of tonnage Maalebrev h; 
private .s in Parliament private Lovforslag; a . in- 
troduced by Government, a public . en kongellK Pro- 
position; find a true . ;wr dekretere Tiltale; a 
true . hiMd been found against him by the grand [a- i- u] osv. lange som 1 for, feel, fool; ['ba] Trykstavelse; [a] hat; [& ] fall; [4] hot; [a] hut; [a] hurt; [a] inner; bil 93 bir jmTf* Klagen var godkeodt af Storjuryen, der var 
dekreteret Tlltale; / have a ^ for [en Veksel pan] 20 1; 
I pay my », paa offentUgt Sted ogs. jeg betaler mln 
Fortsering; put it in the . Beetle (el. opf0re) det paa 
Rerningen. bill [bil] Nceb w; (Fugla) Lyd, Tone. 
Sang, *og8. Laat o. bill «» nsebbes: .tny and cooing 
Kebben og Kurren c. bill vt bagge, *og8. bile; a 
footpath .ediHthe buah. Bill [bU] f VUbelm. For- 
kortet af Wmiam. 

hill boarda ^ Ankerbro e; ..book mere Vekaelbog; 
..krokor VekaelxiUBgler; ..debt Vekselgseld. 

bUlet [<bilft] Jf aangammel 8e] e. bUlet Bnende- 
etfkke. •Vedtra m. Ulloi ['bUlt] Billet. Blljet [noUJ; 
X lodk^arteringsseddel, Kvarteneddel c /. of reti- 
deneej; Krarter n ; the house where the ma^or had hie 
., Bit Kvarter; every huOet hoe ite ., bar sin Adrease, 
sit Bestenunelseasted anviiit: otUy thoee are kitted 
fckoee death Prooidenee baa ordained, J. A. H. Murray. 
billet ['billt] fft auvlse (el. IfiBgge i) Krarter, indkvartere 
[bos upon] ; he ^ed upon Ugge i Kvarter bos ; eoidiere 
were .ed off in the neighbouring ptMic-houaee. 

bUld-doaz [bUei'du*] Baiet^onx e, Kierllgbedsbre? n. 
blllet-baad «!/ GallioD, Skibssoabel c. som ikkc fore- 
(tiller nogen Figur. ' 

blir bolder mere Vekselejer c; ..hook Fasktnekniv 
[hand-bitt], 

bUltoni ['biljad] Blllard-. •ogs. Biljar-. i smss ; ..playlag 
Billardspil; take to .. blUUrds ['biljadzj pi BUlard e, 
BUlardspil n. bllllard^Uble BilUrd n. 

Bnilagagale ['billqxge>t] BiUtngsgate n, et Fisketorr i 
London; Skeeldsord jrf, Gemenhederjil, PlumphederpZ; 
thats . det er plompt el. plat ; . pheaeant el Rspgesild e. 

blllloa ['blljsn] Billion, en Million MilUouer; amr 
SiUlllard e. 

blllmaa ['bilm&n] Bilemand c. 

biUot ('bJlotJ (Quid-, 80lT)barre c. 

billow ['bllo"] a (stor) Beige c. billow vi beige, mile. 
blUowy ['bilo«i] belgende. 

Ullipeoter. ..Jrtleker Plakatklistrer c; BiUatidcera wiU 
be prosecuted! Opslag forbydeal 

BlUy ['biU] f Vilbelm. Forkortet af WiUiarn; . Ruf- 
fian, eu matrosmaesKigQengiyelseafBeaeropbon. billy 
sc SiIkefIomme}t0rklaede; el gammelt Metal m; d PoUti- 
Fiok; auetr. (Te)kande c, bl. «Bu8k»m8end; boU a ^ of 
tea; ..barlow Gadeg^ler e; ..boy llUe ('liden) Skon- 
nert, Kolskude c, rund for og agter; ...ooek (bat) bled 

Hat, F Bulebat c; — f)»aeer al Skrabbandler c; goat 

Gedebnk c; — banting el Segen (el. Jagt) c efter (el. 
Keb ft af) gammelt Metal; go tatting and . in the 
eoutUry, 

Mltoag t'biUAq] tenet yildt(k0d) n. Ogs. blltoagae, 
bOtaag. 

bbaaaonB ['b(a4mdnds] tobaendet, *tobsendt. blmeni- 
bnl [bal'membral] to]ed(d)et. blaieasal [bai*mensl] to- 
maanedUg, hTeranden Maaned. bimetallism fbai'me- 
talizm] Bimetallisme, Dobbeltmentfod c. 

bla [bin] Blng, Kasse, *og8. Bele, ^ Kiste, t. iErter, 
t Gryn; prov Krybbe c; the aame vintage, b%U another . 
fig sf samme Sordejg; det samme p. eu anden Maade. 
bin V git f. been, be, ie, are; what . [are] you want- 
ingf; olao there ^ another pioue retuon. Byron, Don 
Juan Xin. 26. 

1 Er der 1 the grand jury (Anklagejuryen, Storjuryen) 
mindet tolT Medlemmer, der i Vidneforklarlngeme fln- 
<ler Grand til at seette Sigtede under Tiltale, skrives 
cl«r paa Klagen A tr%$e bitt. EUers Not found. binary ['balnerij binser, to*, som falder to og to, som 
bestaar af to; . arithmetic Dyadlk c, dyadisk Talsy- 
stem n. binato ['balneU] ^ tvekoblet. 

blBd[baind] t^ binde, 1 flere Tilff; forbinde /dressy; 
forbinde, forpligte; tilpllgte; stoppe, forstoppe /*. f^e 
bowels]; kante, naadle, om Skotej; indbinde, f binde 
[eu Bog a book] \ faat ., fast (or safe) find bedre at 
yere forklog end bagklog (^ogs. eftervar); . [binde] con- 
science, grain; . [forbinde] the wound with a piece of 
linen; be bound bl. a. have baardt Llv, bave Forstop- 
pelse [be tied up]; such bl€mkets are bound to [maa 
oedvendlgTls] breed sores; she is bound to [bun maa] 
have kinsmen somewhere; as in duty bound pligt- 
skyldigst, pllgtmaessig ; he felt that he was in honour 
bo%md [felte det som en JEressag] to.,.; . over til- 
pllgte; Is. /Mr give Tilhold om (el. lade a^ve Forpligtelse 
til) at mede; she was bound over [anbragt, eogageret] 
as an artided pupil; be bound (apprentice) to [saettes 
i Ltere bos] a earver; they had little to . [som bandt, 
som knyttede] them to life; she must be bound out to 
sereiee hnn maa ud og tjene; . up binde; . up [for- 
binde] a wound; be bound up in fig vsere ganske op- 
taget af ; gaa (el. ysere gaaet) op i, konoentrere aig om; 
be bound up with bl. a. veere indbundet sammen med; 
fig vsre fkst (el. uoplesellg) knyttet til ; staa og falde 
med; a bo9 thiekiy bound [beslaaet] with brass, blad 
vi trekke sig sammen, stirae; (for)binde; day .« by 
heat, bind ^ (Humle)ranke [hop-bind]; J" Bindebue c; 
amr Kom-Magasin, -Oplag n; grey • ^ Hvidlegs- 
bumle e. binder ['balnda] Kombiuder; Bogbinder e; 
Bind, Baand; Bindemiddel n. bindery [*batnderi] amr 
(Bog)binderi n. blading Bind. Baand n; Indbinding c. 
(Bog)bind; Beslag n; tnrih Forbinding; Kant, Kantning, 
Bord; Natsnor c, f. Bks. paa Sofa, blading a blndende, 
forpligtende. bladweed Gedeblad m, KaprifoUum, 
F Kravlop, *Vivendel c: Lonicera peridymenum. 

blae [bain] ^ slyngende Stsengel, Banke e; great .s 
Geerdeanerle, *StFandviudel e: Convolvulus sepiMtn. 

Blagbam ['blqem] s; Js Dandies, 17de Lansener- 
regiment n. 

blago ['biqgo°] git d Brsendevin n. 

blagy ['biqi] «l sejgt (*ogs. traakjemet) Smer n. blagy 
a: » milk prov syrllg Mielk. 

Blnkie ['biQki] F ^^sol n. 

blnnade ['binakl] ^ Nathus, Kompasbus n. 

binoelo ['biuakl] Dobbeltkikkert ; Dobbeltlorgnet c. 
blnoealar [bi'nAkjMla] toejet; . (fiass or telescope, f 
binocular Kikkert f. begge 0Jne; is. Marlnekikkert c; 
a present of a pair of .«; . vision Seen m. begge Ojne. 

binomial [bal'uo"mj9l] mat binom n ; a binomisk. to- 
le(d)det. 

blograpb ['baiograf, -grftf] opt Biograf e, et Projek- 
tionsapparat t. Fremstilling af saakaldte levende Foto- 
grafler, i LIgbed m. KInematografeu. Jyf. mutoscopet 
blograpber [bai'Agrof^] Biograf e. bIograpble(al) [balo- 
'graflk(l)] blognflsk. blogmpby [bai'&grafi] Biografl, 
Levuetsbeskriyelse c. blologle(al) [baio'ULd8ik(l)] bio- 
logisk. biology [bai'Aledsi] Biologi o, Laeren om Llvet. 

bIparoBs ['biparas] fedende to bver (Hng. bipartile 
[bai'pa •tall] tvedelelig. bipartite [bai'pa nait] tvedelt. 
bIpartltloB [baipa'»'tl/an} Tyedeling e. biped ['baip«d] 
tofMdet Dyr n. blpeanate [bai'peneit] tovinget. blpe- 
taloaa [bai'petalae] toUadet. BIpoat ['baip&nt] Zwei- 
briicken m. biqaadrato [bai'kw&dreH] mat Blkyadrat. 

blrcb [bet/] Birk, •ogs. BJerk c: Bdula; Bis it; 
spare the . and spoil the child or bam. bireb vt 
piske (m. Ris), give Rls, rise; ..bark Birkebark, (ei; bate; [o«] so; [ai] /; [au] OMt; [0] the, [>] <bin; [/] «be; [s] measure; [q] slfty; [a, a, e] oar. yaklende med [e]. bir 94 bit *og8. Bjerkebark, *Nopverc; ..broom Fejekost (af Bf rke- 
kylste), *Bjerkellme c. blrehen ['bat/an] a Blrke-, 
*ogs. Bjerke-. blnhUg Ris, *og8. Rlsbast e. birehjrod 
Birke(*og8. Bjerke}ri8; ..tar BIrketjsere, *QgB. Nseverolje 
e; — irivft Birkevin. 

bird [bad] Fugl c; a little • hcM told (or ft^iepered) 
me jeg bar bert en Fugl S3nige om. bird vi fange 
Fugle; ..eage Faglebur; Birdcage Waik, en Prome- 
nade p. Sydslden af St. James* Park, London; ..call 
Lokkepibe, Fugleflgjte e; ..eherry ^ Heg c: Prunus 
padus; ..fbaeler Fngle-Elsker, -Samler; -Opdrfetier, 
-Handler c. birdlkla ['ba dlkln] liUe ('liden) Fugl o, 
pi smaa Fugle, blrdlag Fuglefangst e [aim. fowUng]. 

bIrd}llB« Fnglellm c Sc n; of-paradlse Paradisfbgl: 

Paraditea; ..organ Fugleorgel. blrd't-eye ^ bl. m. a. 
Bffivregries n : Briza medick, bird't-cye, i smss; . maple 
smaabladet (el. pensylvanak) Len c: Acer Bpieatum; . 
view Fugleperspektiv n ; oMoin a . «<6fo of the piaoe; 
take a . Weto of the eUbject. blrdjihootar Fuglejseger c; 
..ihot Hagl n & pi. blrd*t|BMt FugUrede; ..aeitlBg: 
go . (gaa ud at) plyndre Fuglereder, *plyndie (el. rove; 
Fnglereder, *F gaaog reple, gaa p. Repling. p rane Reir. 

blmne ['bairl-m] Bireme c, toradaaret Sklb n. 

biretta lbi*reta] Baret c. Oga. . cap. 

blrt< ['bi il' ?] hind Arekaakna e k n; Cigar c. 

Birkbeek ['bekbek] ; Is. George .^ en eng. Leege og 
Fllantrop, Stiller bl. a. af Lmdan lieehanice' Inetitu- 
tion t 1841; a . echool. 

Blrkcbcias ['bakibaini] Blrkebener. 

Blrkeahead ['baknbed] a. 

Mm [bam] Snes e (*n), 21 Stykker, bl. Flskere. 

Blnalafham ['bamlijam] Birmingham n; a ^ h et 
udeladt eller tilsat h, som Tegn p. mangeUlild Dan- 
nelse. Sml. Brumfnagem! 

Blraam ['bo* nam] bimam n, et Fjseld i Perthshire, 
Skotland, 1324 eng. Fod hejt, engang skovbevokset. 
9e Shakespeares Macbeth! 

birr [ba] vi ec surre, snurre. birr «c Snurren; Kraft c; 
St«d; Tillob n. 

bine [ban] ec Berate, *Bust c; set up hie . viekke 
bans Vrede. 

birt [bat] Jf Pighvar, •Pigvar, Sandhverv c [turhotj. 

birth [ba})] Fedsel, hst Byrd; Byrd, Herkomstc; new 
. theol Genfedelse c; give . to bringe t. Verden, ned- | 
komme med; ehe died in giving him ., i Baraelseng 
m. ham; ehe died in giving .^ to a daughter; in a few 
months after -, efter Fodselen ; at - [ved Fedselen. 
idet den kommer frem] it ia about ten or twelve feet 
long; hcwe two children at a ^, paa en Gang; a man 
of • en Hand af god Familie; hia place of . bans 
Fedested; .day Fedseladag; . honours F Stjemefald n; 

. suit paradisisk Drsgt o; mark Modermserke n, *ogs. 

Fedflek c; ..place Fedested n, hst Vugge c; ..right 
Fedselsret; Forstefadselsret. 

Biscay ['biskei] Biskaya n; the Bay of . Den biskay- 
iske Bugt, f Den spanske S0, F *8panska0en. Blsfayaa 
[bl'ske'anl biskayisk. 

biscalt ['biskit] Tvebak, ogs. *Be8k0jt [seorbiscuit] ; 
Tvebak, ogs. 'Keeks [is. capiain's .]; Biscuit c, uglas- 
seret Poroellsen [bisque ware] ; passing within a J a 

throw of passerendc . . . paa Beskejtkasthold; biklag 

Forgledning c; ..kila Forgledningsovn. 

* A amaU parcel cf areca^nut, cateckUt apice, and 
chunam, rolled up in a betel leaf, to he chewed. Bir is 
are presented to guests as a mark of courtesy. Biri 
is also the name for a cigar. Wbitworth. bisect [bai'sekt] vt tvedele; halvere. biscctioa [bti- 
'sckjan Tvedeling; Halvering e. Userlal [bai'siarlal] 
toradet. biaexual [bsi'sek/ual] ^ tvekennet. 

bish^a-baraabee [bija'ba**nebl] prov Mariehene, *Join- 
ftn Marie c, Mariefly n : Coceinella fladybirdj. 

bishop ['bi/ep] Biskop, F Bisp; Bisp, en saa kaldt 
Drik: Leber, i Skak (*i Schak); amr Toumure, Laji- 
nant e [bustle, dress-improver]; . Bamaby, ee bitk^- 
hamabeeJ biskop vt konfirmere; . the balls typ vtpde 
Balleme; . (a horse^s) teeth behandle en Heats Ttender 
(m. gledende Jfem, for at give dem et yngre Udseende); 
. milk p svide Mrelk. bishopeaa Bispinde e. bishop- 
ric [-rik] Bispedemme n; the three .« o: Metz, Toul, 
Verdun. 

bisk [bisk] Kraftsuppe c. bisk [bisk] vt udradere, p 
stryge. 

Bloloy ['bizli] Blsley h, en By i Gloucestershire ; a . 
meeting, is. et i Bisley afholdt Staevne af Skyttefor- 
eningen (*Ijand8skytterforeningen). 

Blimillah [bis'mila] arabisk: i den hejbarmhjertlge 
Gnds Navn». 

blsMath ['bismA>] Vismnt c. bisnathal [al] vismut- 
holdlg, Vlsmut-. 

bisoa ['b<a)i8n, 'blzn] Bison, B0ffel c: Bonasstts 
Amerieanus. 

bisqvo [bisk] Biscnit c, uglasseret Porcellmn /. ware]. 
blsqae ap Forgave c, i Tennis. 

bissextile [brsekstil] Skndaar n; the . day Sknd- 
dagen. 

bister ['btsta] Bister, Bistre c [bistre]. 

bistort ['bistA-nj ^ tyevreden Pileurt e, *tTe redent 
Skedeknffi m Polygonum bistorta. 

bistoary ['bisturi] chir Bistouri c&n, kirurgisk Kniv 

bistre ['bista] Bistre, Glanssod, Sodfarve e, kemlsk- 
brunt, neddebrunt n. 

bisalcoas [bai'SAlkas] med Klove (*Kl0ver): trefuret. 

bit [bit] Mundbid, Mile; Kam e, *ogs. Aks, Skjeg n, 
paa N0gle; draw . holde, holde Heeten an. bit rt 
bidsle, p * bigsle, beisle. bit v bed. Af bUe. bit Slykke 
n, Bid, ^ogs. Bete; Borbid; d SOere c; amr 121/9 
Centstykke n, omtr. HaWkrone c (i Sydst.)*; big .« F 
hele Penge, sterre Pengestykker; a Umg . en slldt 
20cent; two .s amr 25 Cent(s); touch the . faa fat p. 
Menten el. Pengene; hteve; a towd and a .of [Stykkel 
soap; I am a . [Stykke] of a doctor; a little ^ of a 
man en lille bitte (*en bitteliden) Maud; give him a . 
ofnty mind sige ham min Mening (rent ud), *ogs. synsrc 
op f. ham; a little .of a thing en lille (*Uden) Tingest; 
not a . of it I paa ingeu Maade I aldeles ikke I F * ^i* 
det ligt Big I not to care a . for ikke bryde aig det 
mindste (el. det lingeste, en Dajt, en Smule, *og8. det 
Slag) om; she wets not a . afraid, envious; a little (or 

* Bisnillah (Arabic). The name of the formula 'In 
the name of God the most merciful^, with which cM 
letters and public doeuntents among MusalmoMs are 
inscribed; which is repeated on the kiUif^f of cmy 
animal for food; and which is worn as a tdHeman 
against evil spirits. Etc. Etc. Wbitworth, Anglo- 
Indian Dictionary. 

* bit bruges paa de forskelllge Steder med andre 
Vserdier. Det bet. saaledes ifl. Hale paa Chinookspro^r 
siapenny piece og dime. Nyttig er da Oplysnlngen i 
Slang Diet.: bit usually means the smallest silver 
coin in circtUation ; cUso a piece of money af any 
kind. Til det sldste slutter sig da Forbindelsen touch 
the bit. [a- i- \X'] o««r. lanfe som i far, feel, fool; ['ba] Trykstavelse; j^] h«t; [&•] foil; [k] hot; [a] hi4t; [a] h«rt; ^dj inner: bit 95 bla the Ifoai) ~ envious en lille (*llden; Smule mlaundelig; 
^ are etidentJy interexted in rtieing, mits? Not the 
least liUU . ; after a . BDart, om lidt ; bite on the . 
suge paa Labben ; hutle (^bangle) slg Igennem : tear to 
.« rive istykker, *og8. rive i (9maa)beter. 

bitch [bIl/1 Tseve, Tispe; fig Taeve c; - party Oxf. 
univ Teselskab n. 

bit« [bait] «f bide; F hire, narre; « the duet bide i 
Grssaet; . the ground «X^ tage flit i Grunden, om Anker; 
he hit hie lip^ bed Big i Lseben; the most knowing onee 
get hit [brfender sig, *bIiTer brsendte] eontetimes. 8ml. 
fUf, al . m indaetse; • off afbide. Mte vi bide; «p & 
fig bide, bide paa [tdke the bait J; bugge, om Orm; bide, 
itge, om Skrue; the perch .« eagerly (at this bait); he 
thinks he^s got a bargain, and .s directly; the rascal 
bit and struggled [bed og sled] like a fox-cub; the 
screw does not .. Mte Bid m; Bid, Mnndftild e; Bid n, 
paa Fiakekrog [rise] ; it enables ^s or rises to be felt; 
. and sup p Mad og Drikke e. biter Blder, Bidende 
c\ the ^ was (or it was a .) bit det var Hag over 
Hog, bao Tar kommet t. den nrette. bitiag bidende; 
those . artides; » coHd. bitiag Blden e; . m IndsBta- 
ning e. bltaoath Mundbid, Mile e. 

Utaoben rbit'no«b9n} chem et Klorld af Natrium el. 
Kokkensalt med Myrobalan og endel Jsern. 

Mtt [bit] ^ Beddingsknffigt e [vertical .7; .« Bed- 
diDg e, omboid. Uti v. . (the cable) gere Bedding- 
slag. 
Mttacla ['bitakl] ^ Kompasbus, Natbns n [binnade]. 
bitter ['bitd] bitter, beak; bitter [imod against; upon]; 
bidende, *og8. sur, om Kalde; the cold wcu . det Tar en 
Udeade Kulde, *og8. koldt og surt (Vejr); be . upon ud- 
tale sig bittert om, F * barske Big over; . end ^ Tamp e, 
af Ksetting; to the . end ^ paa Tamp; fig til det (aller) 
yderste, f til sidste Tamp ; belt til Enden ; til Deden; 
he is logical to the . end; the Hqntblicans, heaving 
advanced too far, were forced to go to the . end; pay 
out (or veer) to the . end fire (el. stikke) p. Tamp ; / 
sfcofl see this business out to the . end; his .est friend 
joe bans bltreste Yen ; the Bitter Lakes Bitteraeeme. 
bitter noget n bittert; pi Bitterbed c; pi Bitter e, en 
Dnk; the champion country tasted the .s of defeat, 
NederlagetB Bitterbed; the .« and sweets of life; do a 
. d tage slg en faaly Bajer (*en 01 j. bitter ^ Bcdding- 
slsg M. Mtter ad yderlig, til det yderste; the pun was 
a . bad one, var yderlig slet, var rlgtlg ynkeligt ; they 
try to do their . best de se^er at gere deres (*8lt) 
j-dente, gere det rigtig godt el. saa godt aom bare mu- 
ligt ; if it were not so ., . cold, saa bidende, bittorllg 
koldt; in a ^ [yderlig, absolut] new country such as 
the Soudan; — apple Kolokvlnt c, Piirg^r-ParadlBseble n: 
Fruetus eoloeynthidis ; ..ereaa Springklap c: Cctrda- 

mine; eacvMlMr, ..goard, se ^.apple! bItterlRli 

noget bitter, bitterly ad bittert; the wind was . cold 
Vinden var bidende (el. bitterlig) kold, *og8. det blfieate 
snrt; censure .« bittert; feel . towards nsere Bitterbed 
imo<l; he went ottt, and wept ., bitterlig. 

Uttera ['bitan] > Rerdrum c : Ardea steUaris. bittera 
bitter Saltvandsrest c, i Saltvcerk ; Bltterstof n, til For- 
falskning at 01. 

Miteneaa Bitterbed c; in that hour of . i bin bitre 
Stand; his . upon [mod] her. bltter|Balt Bittersalt, 
engelsk (el. Epsom) Salt n, svovlsnr Magnesia c; 
«.twe«t ^ is. bittersed Natskygge, 'Kipplyng, Sed- 
Tider. Vivang c: Sclanum dulcamara. Ogs. . night- 
shade. 
bittle ['bitl] Bauketree n, Banketeerskel c. bittoek ['bitdk; egl. lille (•lldet) Stykke n; a mile 
emd a ^ sc & prov lidt over en Fjerdingvej, •en Halv- 
fjerdlDg og et Stykke, og et Udet Skaay. 

bittor ['bite] ROTdmm c [bittern]. 

bltanen [bi'^n'men; 'bitjumen] Jordbeg o & n. 
bitnnenlte [bi'tjuminaix] vt asfaltere. bltamlnouB [bi- 
'tjn'minesj jordbegagtig, bltaminos. 

bWalre ['baivftly] Mnsling c. blralfo toakallet; to- 
klappet. blvalTvlar [bai'y&lvjula] a, se bivaUve! 

bifoaae ['blTn&k, 'bivw&k] ^ Bivouak c; v bivouakere, 
llgge (vt leegge) i BiTouak; we rode to where they 
were ..ked, 

biweekly ['bai'wi kli] a i^ortendaglig. to-ugentlig ; ad 
bver anden Uge. Underdden fejlagtig for: to Gange 
ngentlig. 

bixard ['blzod] ^ kedfiurvet Nellike o med to forskel- 
ligflmrede Striber. 

bicarre [bl'sa**] ster, oga. *bizar. 

blab [blitb] vt ndplapre, rebe; vi udplapre (el. rebe) 
Hemmelfgbeder, sladre (af Skole). blabber Plaprer, 
aabenmundet (el. indlakiet) Person o. 

1. blaek [bl&k] a tort, F & P srart; F akeegget, 
ubarberet; fig sort; .. with human beings sort af Meu- 
neaker; be€tt him . [gal] and bhie; the l€tmp bums . 
Lampen oeer; finding that he grew . [blaa] in the 
face, I let him go; matters are looking . det aer sort 
ud; the . [sorte] art; the Btaek Book den aorte Bog, 
*8vartebogen ; be in his . books stea p. det sorte Bnet 
(el. Btaa tide anskrevet) bos bam ; gH into the . books 
komme p. det sorte Braet. Sml. bHaek-hookJ the Bletck 
Country (theB. C.)KuldistrIkterne, FabrikdistriktemepI, 
i England; the . death den sorte Ded, *og8. Digerdeden; 
.. diamonds Knl; fi^ nslebne Juveler; the . dog fig 
Nedtryktbed, Fortryktbed, Tungslndigbed, Melankoli c, 
daarllgt Homer n\ the ^ dog is on the ehildfs back 
prov Bamet er i ondt Lune, •ogs. Bamet fbrter; shake 
off the . dog; I was under the . dog, sulking like a 
child; . don, is. som Skilt f. Pjaltekrsemmere (*Fille- 
bandlere). Deraf doUy-dtop; « dose sammensat 
Sennadekokt n (k c); exit Sawbones, looking . 
doses, sur som Eddlke; . draught, omtr. «■ black 
dose; a . eye et (af Slag) blaat 0je; the Black Forest 
Scbwarzwald n-, a ^ frost Barfit)8t; ^furniture Roaen- 
trsea Mebler; . game Urhens pi, *Aarfagl c, Aarbens 
pi; a ^ gentleman en farvet Herre o: en Neger; - 
^otMe, se . game! the . lio7e Kacbotteu; the Blaek 
Hole of CeUcuita, se is. Macaulay, Lord Clivel . house 
F Hvidevarebandel c; . Maria p Cellevogn, Fange- 
yogn c [prisoners' van]; . oakum tjoeret Vserk, •Tjserc- 
droT n; marshal af the . rod Marskalk m. sort Stay. 
For Riddere af Hosebaandsordenen. Fungerer ogs. 
yed Underbnset; . sheep fig mauyais Sujet c, daarllgt 
Subjekt, *ogs. skabbet Faar m; Skruebreekker, ogs. *Strej- 
kebryder c; there is a . sheep in every fiock der er 
brodne Kar i alle Lande, *ogs. der Andes allesteds Fant 
mellem Folk; . strap si (tyk, sed) PortTln c; . sugar 
Lakritsmikstur c; Black Town, de Indfedtes BybaWdel 
i Calcutta; printed in .er type, m. federe Skrift el. 
Typer; . varnish ^ Kultjaere c; - water Halsbrynde, 
(i l^esT.) Brsendsel, *HaIi«br8ende, Haubit, prov Brystye, 
Hngbit c: Pyrosis; . whale Blskajerbyal, Nordbyal, 
Nordkaper c: Balcena biscayensis s. glctdedis s, islan* 
dica; . wood p Rosentrae [rosewood] K 

2. blaek s sort n; sort, faryet o: Neger c; Ogenayn 

1 Flere Forhindelser nedenfor med sammeu- 
fejende Streg. icq bote; [o»j bo; [al] I; [au] out; [C] the; [>] thin; [/] she; [g] measure; [i)] slwp; [a, a, e] osy. yaklende med [oj bla 96 bla #», bl. Skoledrenge (*Skolegatter) ; .« sort m, sorte 
Farver (el. Partier) pi, 1 Maleri Ac ; argue that . it 
pvhite (vllle) gere sort t. hvldt; wear .; he clothed in 
.; give it him in . and white give htm sort p. bvidt 
xlerfor; let ue haive it in . and white I be act down in 
[med] . on white for public perusal, 

3. blaok 9t syeerte, is. Ovn med IseDsyterte ; <^ lap- 
salve /. down]; . his eye give ham et blaat 0je; 

amoor Morian ; ^ Dunhammer, Muskedonner c, 

-^Duukjevle c & n: Typha latifolia; wash a • white; 
^.aad-Um om Hand: med sort Rrop og brune Beu (og 
tit ogsaa brunt Ansigt), sortred Rottehund c; the . setter 
4en skotske langbaarede H0Dse(*Fugle)hund, Gordon- 
setteren; ..aad-wklte drawing Haandtegnlog; .a-vlsed 
prov sortsmudset, *8ortsmusket ; — back sort Hav- 
maage, *8vartbagmaage c: Lartts marinus [.^hacked 
gvM]; ..ball (Skomagers) Voksstykke n, *ogs. Voxbete 
fhedbaUJ; sort Kugle, Stemmeseddel med Nej, v. Vo- 
terlng over en Kandidat t. Optagelse; F Blags Sukker- 
^ugle c; Zf Kulaks n: UstUago segetum; ..ball vt ude- 
lukke, forkaste, niegte at optage; he ^ed ogs. fklde 
jlgennem; ..band Sergeflor n; min Kuljeerosten c, 
..basa Jf Sortaborre 0: Zeugopierus punctatus; ..bsetle 

jKakerlak c: Blatta; btnry bl a. Brombeer, *Bj0rQe- 

t>eer: Eubus fruticosus; were as plenty as cherries, saa 
talrige som Fluer i September, ..berrytag Brom(*Bj0me)- 
baerplukning c; .berry-awagger al Lidse(*Llsse)bandler c, 
paaGaden; ..bird Solsort, Sortdrossel, *Sorttrost: Tur- 
4us menda; f Negerslave c; — birder SlaveJSBger e; 

birdlag Slave-Fangst, -Jagt c, is. om den polyneslske 

<Coolietrafik ; ..board Vsgtavle; Opslagstavle c; ..book 
univ Straffeprotokol c; ..boy australisk Grsestrse n; 
.brash: . iron ore brun Hsematit el. Limonit c, i Forest 
&f Dean; ..browed sortbrynet; ..back Antilopeban c: 
XntHope besoartica; — cap > Haveskade, Munkefhgl, I 
sorthovedet Sanger, Sortbeette, *MuDk, p. de kaoarlske I 
0er: Caplrot c: Sylvia atricapUJa; damp min Sump- 
gas, skadelig Grabeluft, Slank c, brtendbare Luftarter 
fd [choke-damp]; ..edgMl sortrandet; on . paper, ogs. 
paa Fapir m. Sergerand. 

blaekea ['bl8kn] « gore (. . . blive) sort, sveerie; for* 
imerke (ot formorkes) ; fig sveerte ; . his eye give ham 
et blaat 0je ; ever since the fire .ed the place, lagde 
-Stedet i Aske; a heap of ^ed [forkullede, svertede] 
ruins; Wdsh coal does not ., svaerter ikke. 

blaek|faeed agr sorthovedet; — Miow indfodt fau- 
stralsk) Sort o; — Usher Fisketyv c, — foot Skruebrsekker, 
ogs. *Strejkebryder c, ..fHar Sortebroder, Dominikaner c. 

blackguard ['bl&gad] Sjofellst, *ogs. Pobelist; Slyngel c; 
ja sjofel, gemen, pebelagtig; vt sjofle; udsks&lde, overAise, 
.over08e med Gemenheder. blaekgaardlSM ['blAgadlzm] 
P0belagtigbed c. blaekgvardly sjofel, gemen, pabel- 
agtig. 

blaek-hsad proc bl. a. Byld c. 

blacklag ['blftkiq] Sveertning; ^l, Lapsalvlng; Blank- 
svaerte c. blackish ['bl&kif] sortagtlg, sortladen. 

blackUaok Lsederflaake c; kaot &st Knude; lead 

Blyant, Grafitr; ..lead vt pudse (m. Svaerte); ..leg 
€pilleKigl, (falsk) Spiller ; vet en Form af Milibrand c, 
ukendt hos os. 6e black nobi ..letter Munkeakrift; typ 
gotisk Skrift, Fraktur c; a ^ day en Ulykkesdag; ..list 
mere trykt Bestanceliste, Fortegnelse over Insolvente 
og Fallenter, f* ogs. Svartebog; *Sva£tebog o, (det) aorte 

Brcet h; Straffeprotokol c; list ssette paa Restance- 

listen (*ogs. i Svartebogen Ac); he writes home and has 

a fellow .ed, og faar En sat p. det sorte Brset ; aiall 

Tribut, Stkkerhedsafgift, mod roveriske Over£sld; (Penge)ndpreinlng; Ydelse c In natura; attempts al . 
[Pengeudpresning] occasionaUy turned up; levy . on 
hseve Tribut hos; is. braudskatte, afjpresse Penge, prene 
Penge ud af; ..maII vt, se levy ./ ..Match Fyrsvamp, 
*ogs. Knusk [amadou]; ..Moaday Ulykkeadsg ; Hen- 
rettelsesdag f; l>te Skoledag efter Ferieroe; 2deQ 
Paaskedag. 

blaekaess Sorthed e; aU faces shaU gather . bikH 
alle Ansigter skuUe blive ganske sorte; unto ., and 
darkness, oimI tempest til Mulm og Merke og Uvejr. 

black) BOb Skruebnekker, ogs. *Strejkebryder; Los- 
gGBDger c, Ikkemedlem n af Fagforeiiing fbladeleg, knob- 
stick]; ..polled sortkuldet, *sortkoUet; potSvaertegryde; 

..paddlag Blodpelse c; ..sheep. Beblacksheep! ..snlth 
Grovsmed; . coal Smedekiil pi; the Harmoniot$s Black- 
smith, et Stykke af HUndel ; a harmonious . F Eq, 
der hamrer paa Klaveret, Fiygelbanker, Flygelbelt c; 
— saiUhlag Grov8med(e)arbejde n ; — then Slaaentom. 
*Slaape(tom) c : Prunus spinoea. Blaokwall ['bl&kw&i; 
a; . hitch ^ Nakkestik. Blackwell ['bl&kwel] a; . hUand, 
ved New- York, hvor Drankere .aboner derte (*8ine) 
Mulkter; the . winter (otte k ti Dages) Kuldeperiode c 
i Slutuingen af April, blackwork Grov8med(e)arbejde; 
si Arbejde for en Begravelaesentreprener, sort ArfoejdeM. 
blacky ['biaki] F \ Kmge (*Kraake); Kaa (*Kaie) 
c, kc. 

bladder ['bl&daj Bleere c; — herb Blaerebseger, ogs. 

*j0dekirseb{er n: Physcdis alkekengi; worm Tinte c: 

Cystic^us; ..wort Blaererod c: Vtricularia, 

blade [blekl] Blad, is. Grsesblad; Blad, paa Aare, p. 
Kuiv, p. Sav (*Sag); anat Skulderblad n [shoulder,]; 
Kllnge, p. Sveerd; F rask (el. flot) Herre c; the .sof 
a swordfish en Svierdfisks Nseb, Svserd n; the .a of a 
propeller Vingeme p. en Dampsklbsakrue; a knowing . 
en skrap (''skarp) Karl; a regular . en fuldblods Love; 

gram in the . Korn 1 Straaet; boae Bkulderben. 

bladed. 1 smss. -blade t; o two-bladed knife, 

Bladad ['bleklAd] Bladud. En eng. Sagnkonge af 
dette Kavn skal have anlagt Bath, hvis Suudhedskilder 
ban helllgede Minerva. 

blalB [ble^n] Blegn, *Blemme c. 

blalr [bite*] ^ Stof n, Smorlng c. 

Blake [ble^kj; is. Robert ., Eoglauda meet beromte 
Sobelt 1 XVU Aarh; f 1657; Wittiam ., Digter ok 
Malar, t 1827. 

blaaiable ['ble^mobl] dadelvserdig, lastvierdig. Maaie 
[ble*m] vt dadle, laate ; X cannot . you (for it) is. det 
kan jeg ikke forteenke Dem i; he is to ^ ban er at 
dadle, det er ikke rigtigt af ham ; ban bar Uret ; he is 
most to . ban bar den sterste Sky Id ; I wcu (or Aod; 
myself to . det var min egen Skyld ; omc is <m much 
to . as the other, ogs. de er begge lige gode ; he .d 
himself for having han bebrejdede sig, at han havde^ 
.d som a k ad f forbistiet; you .d young poachers! 
ammunition was .d acarce. blaae Dadel ; 8kyld c ; 
the . attaches to (or lies with) Skylden ligger hos . . .; 
bear the . bsere Skylden; ccut (or throw) the ^ on (the 
shoulders of) kaste Skylden (over) paa . . . ; lay the . 
on Isegge Skylden paa, f skylde paa; share the . b»re 
en Del af Skylden, dele Ansvaret; take the ^ of it over- 
tage Ansvaret, F tage det p. sig; very noble of him 
to take the whole . on htm^lf; James never took • 
to [lagde aldrig Skylden paa] himsdf; before death he 
absolved his brother from ., for enhver Skyld; the jury 
acquitted Joseph of », for al Skyld. blaatelen dadel- 
fri, ulastelig. blanelesaaess s. blaaeworthy dadel- 
vaerdig. /a- i- u] 08V. lance aom i far, feel, fool; ['ba] Trykstavelse; [a] hat; [4] fall; [A] hot; [a] hut; [a-J h«rt; [oj Inner; bla 97 bla UbbA [Uanj] tft gate hvid, blege; blege, f. Blu. ved 
Hypoing; hvidkoge, f. Eks. Saly; skolde [Handler ol- 
monds]; ^ed [Ugblege] eheeka. bUaeh «• bUve hTid, 
bTidoe; blegM; hit cheeks ^ed [bley llgblege] with fea/r; 
ike rote .et [bleges] m ^fca m#w. BUneh(6) [bla-oj] 
BlankAC. bUBeMABg«(r) [ble'tnang, bla'm&ns, ogs. m. 
fr. NamJ] Blancmanger c, Slags Baddlng (*Puddlog). 

ktoBd [blftnd] blid; a . diaposUUm et blidt Gemyt; 
fj^ were renMrkcMy ^, bllde Bom Duer (*Ijerker), 
dae(*lerke)bllde. Maadaader [bl&n'd&nda] vi ir smigre, 
smiske. Kipling, blaadlih ['bl&ndi/] tfi luele for, smigre. 
blaBdithiaeat ['bl&ndijment] kselne Ordpl; Kattevenllg- 
hede, indsmigrende'Ksertegn p{. blandaess ['bl&ndnte] 
BUdhed o. 

blaak [blftnk] a blank, ubeskrevet, nudfyidt; arch 
blind; torn [paa, for<^l; ren, ndenFangst, blank; om 
Net ogs. sort, p* syart; resultaOas, fingteslas; uden 
Forbogstay, uden Fomayn [. Tupman dec: Mr, EUuik 
Hr.N.N.]; foiftsrdet; nblandet, ren, Aildstsendlg; eighteen 
hwtdred . F attenhnndrede og Hyidkaal (*ogs. Gron- 
kaal, den Tid); it leanee him hoaree, pdlpitcUing, and 
utteriy . of ide<u, og absolut tanketom; draw a coeer 
. aft0ge et Stade uden at flnde noget, is. ikke flnde 
nogen Rsey; 80ge forgreyes; draw hie gorae, theroome, 
the place .; fire . skyde blindt, skyde med lest (Krudt); 
lock ^ staa maall08 (af Forfsrdelse), staa (el. ysere) 
foTtylylet (*fortyilet) el. raadyild, f tabe Nsese og Hand; 
a . baUot en blank Stemmeseddel ; . hiB Regnlngs- 
blanket e; » cannona Kanoner m. blinde Ladninger, 
ladede m. l09t Krudt; . cartridge blind (el. los) Pa- 
tron e, last Krudt m ; load wUh . cartridge, ogs. lade 
blindt; rtiwm the money under . cover, 1 blank (el. 
uadresBeret) Konyolut; it was a » day yi kom bjem 
uden (Spor aO Fangst, ganske blanke, om Fiskere F* 
uden Ben i Baaden; began to lock round him in . 
deepair, rent fbrtyiylet (*fortyilet) ; . dice blanke (el. 
um^rkede) Teminger; . fie '^ blind Rode; the discovery 
of hie . [Aildst»ndige, absolute, tykke] ignorance on 
aB these mbjecfo; • leaf, ogs. Forsatsblad; . pages are 
interlea/eed der er indsat rene Blade; a ^ piece of paper 
et Stykke rent Paplr; a . receipt en Kyitterlngsblanket; 
only Daniels seal tocw ~, yar tomt; a ^ shot en blind 
Ladning; et blindt Skud; a . trip pass Blanket c tU 
Fribillet; . verse Blankyers w & p2, rimfirl Vers pH, is. 
Sfodede heroiske; . waU blind Mur; a » [blindt] foin- 
dow. ¥laak tomt (el. aabent) Rum, *ogB. Tomrum n; 
Laknne, Luge e ; blankt Lod n, Nite; Blanket, t. Doku- 
ment; Blanket e, IMenty. ; Stykke, Materiale, *og8. 
Emne n, f. Eks. til en Kniy; broken ^ cf arrow- 
heade, lanee-heads, €md stone-cuoes; then, as novdists 
infonm us, "aU was a J^, yar alt som et ubeskreyet 
Blad; tVBL you once more grant me the favour, life will 
be a ^, lutter Tombed, *ogB. tomt og edt; there came 
a noise, as if Old Bones had let off aU his ^s [affyret 
sine Skud] at once; leave that <m ^ lad det staa aabent, 
in bianco! grant him a credit in . mere aabne ham 
en Blankokredit; we sate down with a . yi fik kun en 
Nite. Ooldsm.; ..euUlag machine Udslagynrk n. 

blftsikei ['bUaskdt] Uldteappe; typ Filtnnderlag n; 
Oyerhod, paa Hyal [scarf skin]; Sukkerpeere, Prinsesse- 
psere o; a wet ., is. en kold Afriyning; fig ogs. en Af- 
keHin^r ; put a wet ^ on (or over) fig giye ... en kold 
Douche, ftre en kold Straale benoyer, spolere, kyaele, 
draebe, Isegge en Damper paa; a dog in a,^, som Mad- 
ret: syltode SolbserpI indbagte i en Dejg, Solbserpoetej c; 
toee in €3^^ lege Himmelsprsst med, *ogB. himmelsprette, 
^ o^. liyppe. blanket vt laegge Uldt8Bppe(r) 1; lege Himmelsprst m., *og8. himmelsprette, ^ ogs. hyppe. 
blanketing TJldtseppeteJ n; Himmelsprset, «X^ ogs. Hyp- 
nlng o. blaaket-leaf ^ Kongelys n: Verhcucum 
thapsus. 

blankly ad forfsrdet; they looked at each other ^, 
forfaerdede. 

blare [blse'd] vi brele (om Bam, Kaly, Elefant), Is. 
prov; gjalde, om Trompet; vt brale; gjalde. blare s 
Brel; Gjald n. blare ^ Stof n [blair]. 

blanaed [bla'»md] p forblstret [blamed]. 

Blarney ['bla'<>ni] Blarney n, en FlaBkke I Greyskabet 
Cork, Irland. En hei] Klippe (og et Slot) sammesteds; 
hcwe kissed the • stone besidde en msrkelig Oyer- 
talelsesgaye el. Syada, haye mserkelige Talegayer, F* 
ogs. haye godt af Munden. Ifl. et Sagn ang. en Sten 
p. Slottet Blarney, blarney Snak o k n (for Pengene), 
fsgre Ord pl\ none cf your ./ hold op m. den Snak I 
blarney vt oyertale, besnakke [talk over], F give Snak 
for Pengene. 

blasA [bla-'zei] blaseret. 

blaspheme [bltts'flm, bla's-] vt bespotte; vi bespotte 
Gud; udstade Forbandelser, bande; . [tale bespottelig] 
ctgainst the Holy Ghost, blasphemer Bespotter c. 
blasphemous ['bULsflmas, 'bla's-] bespottelig. blasphemy 
['blftsflmi, 'bias-] (Guds)be6pottel8e ; Ed o. 

blast [bla'st] Bleesen, Blsesto; Vindstadn; Luftstrem, 
f. Eks. fra Bselg, fira Mund; Spildedamp [egdhausl]; 
(Luft)trsBk e; Skrald, St0d, i Blffiseinstrument ; Sted m, 
i Fibe, med Dampplbe; Spreengning, Minering; edeleeg- 
gende (el. syidende) Vind, Dunst; ^ Meldrejerc, Drog 
(n?), Bioderkom n, ogs. 'Meldreje, *Bogne: Claviceps 
purpurea /. rye]; fig Plage, Landeplage; Smitte e; .s 
pi (bl. a.) Blsesen c, BUest c; prolonged (short) . 
Isengere ^kort) St0d, f. Eks. med Dampplbe; emeU so 
many tons of iron a< a ., I en Kampagne; by the . of 
God they perish bibl de skulle omkomme f. Guds 
Aande; put a furnace in » tssnde en Ma(r)soyn. blast 
vt braende, syide, bringe til at yisne; edelsegge; smitte; 
bortminere, (bort)8pr£enge ; udsprsnge; .ed from (or 
out of) a rock is. udspnengt i Fjaeldet. blasted ['bla's- 
tid] a p forblstret, Helyedes. blast-engine met Blaese- 
maskine. blaster Minerer c. blastifbmaee Blarsoyn, 

Masoyn; hole Minehul. blastlag is. Sprsengnlng c; 

Minerlngsarbejder pl\ . gelatine Spnenggelatin ; . 
operations Minerlngsarbejder, Spreengningsarbejder ; . 
powder Mlnerkrudt. blast-pipe Blseserev; dmp Bleese- 
rer n, Sodkran c. 

blatant ['ble^tent, \ &] brelende, som en Kaly; 
snakkesalig; sladdenrom, bagtalersk; no imposing 
majesty of composition, no » [saftig] anecdote; the . 
beast det bnslende Dyr o: Bagyadskelsen fremstillet som 
et Uhyre. Spenser, Faery (^ueen V A VI; o - writer 
en altid sksendende (el. brummende) Forfatter. 

blather ['biaCa] in pjatte, ogs. •prate, •skrayle; yreyle; 
flffibe. QeblHher J the ,ing lunatic blatherskite ['blft- 
598kait] omn Pladdermund, *8kFayleb0tte e; Gifford 
was such a manly fellow, no ^, talking his eiders to 
death. 

blase [ble*z] Lue e ; Lys n, Lysning; Lysstnsm c, Lys- 
bay; Blis, paa Dyr; is. cnnr Mserke n, *BUnk, Blenk e, 
paa Trie; hot o^s ..s it was yarmt yar det som bare 
Pokker; like ^ p med Knald, dygtig, *ogB. saa det 
har (el. hayde) godt Lag; they hate each other Uke ««; 
cry like .«; what the ..« [hyad Pokker] is in the wind 
now? aU India was in a ^, stod 1 \yt Lue, i ftild 
Brand, yar 1 Aildt Oprmr ; his whole heart was in a ^ 
instanUy, yar straks 1 fuld Brand; set in a ^ Sfette i le«] bote; [o»] so; [al] J; [au] ou%\ [8] the; [\>] th\u\ [J] she; [5] measure; [n] siny; [a, a, e] osy. yaklende med [oj. bla 98 bU Brand; biinge t. at bltme ordentlig op, faa ordenUlg 1 
Brand ; cuk hit way to .« F Bpcvge om Vejen tU . . . 
hyad yar det nu? gone to .« F gaaet ad Helyede ttl, 
Pokker 1 Void. blaM vi blnsse, Ine, flamme; lyse, 
ikinne, itraale; brsende af, smsBlde l08 [paa dem into 
ihemYt wait tUt he eomes hade to the eame piaee again, 
and then ./ . . . brand af I a Uaaing [forbistret, ban- 
sat} strange answer; you hUuting [forbiiitrede] yotmg 
fool! . aiaft blnase (el. lue) bgjt op; ihe flamee^d out 
Lueme blnMede (el. slog) op; the war .d out, fanal- 
idem ^d up, blunede (el. Inede) op. blase cf mserke, 
*ogB. (nd)blenke, (ud)bUnke, blekke ; . a path mserke 
en Stl ud, *merke nd (el. ndbUnke) en Stl ; he ^d hie 
way [nuerkede (*ogs. bUnkede) Big ftem] to North Fork; 
. it abroad ndbasune det, fortcelle det p. Oader og 
Strseder, p bare det ndoyer. blaier bl. a. ep yld Flo- 
nelsjakke, Flonelatreje, *FlanelBfrak e. 

UaiOB I'bleizen] ut stille tUskne, fremyise; ndbasune, 
ndraabe; pryde; kolorere; besmykke; tolke, tyde, egl. 
om beraldiske Fignrer; her genealogy had been heanti- 
fully -^, koloreiet blasoa ['bleison] Vaabenknnst, He- 
raldik e [UlaeonryJ; Vaabenmerke h; Bram, Brammen, 
Tilskueetilllng, Fremyisnlng; Udbasnnen o. bUsoaer 
[•e] Vaaben-kyndlg, -Maler, Heraldiker; Talsmand, 
Forkynder, Udbreder o. Masoary [-ri] Vaabenknnst, 
Heraldlk e; Vaabenmserker pi. 

Mea [bU] % Oede e, Hyldtne n, ogs. •Splint, •OJete, 
Yte c. 

bleaberry ['ble^beri, bU**-] ^ is. (Mofle)b0Ue o. •Mik- 
kelsbser m, (Skind)tryte o, proe Blokkeber n : Vaeehiium 
uliginoetnu. 

bleacli [bli't/] fft blege; vi bleges; the Uneu ie ^ing 
T0jet bleges, er p. Bleg. bleaeher Blegemand, Bleger c. 
bleaeheiy Blegeri m. bleaehlfleld, — green Blege-Dam, 
ogs. *-Flad8 *-Vold e. blea<iklag Blegning, Bleg o; • 
powder Blegepulyer. 

bleak [bilk] (Taa)kold, bleeeende, trist, *ogs. (0de og) 
yindsom, adslig. bleak [bU k] jf BUkke, Hvldskalle. 
Lejer, *L0je e: Cyprinue aJbumut. bleakaest Kold- 
bed, Kulde, Trlstbed, *og8. 0dsUgbed e. 

blear [bile] vt geve saar, betiende; bringe til at xlnde, 
om 0jne; gate surgjet, £^ye rindezide 0]ne; fonnarke, 
om Synet; .ed rindende, om 0jne; her eyee are ^ed 
and red; ..eye path rindende 0jne pi, 8nr0]ethed e; 
—eyed surajet. 

bleary ['bUorl] prov Grsd e [porridge], 

bleat [bli't] «t brsge, *og8. mekre. bleat BrsBg », 
*og8. Mekren e. bleatiag is. Brosgen, *ogs. Mekring o. 

bleb [bleb] Vandblsre, Blegn (*Blemme) o. 

bled [bled] « bl0dte, 'bledede; aarelod. Af lUeed, 

bleed [bUd] vi blade, ^ \^',^aJttke noee baye (^blede) 
Nnseblod; • to death forbl0de sig; hie heart lied within 
him bans HJerte blddte (*bl0dede). bleed vt aarelade; 
F aarelade, lade punge ud ; agr skrabe Saft af, *ogB. 
laye, om Treer; they bled him fredy for [aarelod bam 
dygtig til] this fund bleedlag Bledning o; Blodtab n; 
tkir Aareladning; agr Saftskrabning, *og8. Saying c; * 
from the noee Naeseblod n. bleeding blsdende; blodig. 

Bleftetea [bli'fAskJn] Blefoskn w. En skilt y. en 
Kanal fra LilUput og beboet af Dyserge. Skulde betyde 
Frankrlg. Gulliyers Rejser. 

bleaish ['bleml/] vt bekllkke, sstte Klik paa [Ens 
Rygte reputation], blemlili Lyde, F Skayank; fig 
Kllk e; one . there was to [en Lyde yar der yed] hie 
otherwise unblemished record. bleao ['bli'mo« 7] e Sengeteeppe n, Kingsley, Yeast 
80 T. Af gnBSk biema. 

bleaeh [blen/] f)i texe if* age. ikyette) tiUde, rykke 
tilbage; yige, syigte, F* drage sig nndaf [fikuk]. 
bleaeh vi [blenj] blegne; that UUU fool-page he ^ed 
with [af] fear. Ingoldsby Legends. 

blead [blend] vt blande. Mead vi blande sig. bleid 
Blanding o; eadi generation tnakes history for Usdf, 
as daret is mcuie wUh ''bimds'' to suit the taste. 
Ueadiag Blanding; gr Sammenblanding, Kontamination 

(af Ord el. Udtryk). 

blende [blend] min Blende e. bleadoaa ['blendas] 
blendas, Blende-. 

Blenhelai ['blenim] Blenbejm m, en Landaby i Bajen. 
Slag 1704; . House, Hertugen af Marlborongbs Slot yed 
Oxford; . (epaniel or dog) Blenbejm-Vagtelbnnd. en 
Ulle (*lid6n) langbaaret Stuebnnd, kun y. sin Farye at 
skiUe fra Kong Karls-Hnnden. 

blennorrhea [bleno'rl'o] path Slimflod n ; I>ryppert c. 

blenny ['bleni] Aalekyabbe, *Tangaal e: Blennius, 

bleoitantng [?] areh MosaikbrolflBgning o. We ale. 

blesB [bles] vt yelsigne, p A poet eigne; may the Al- 
mighty • and preserve you!; (God) ^me! P - my eyee 
or soul! Gnd forbarme sig! lb (*naa) dn forbannendel 
^ me if I know what Tve eaid or done to alfend Mat/ 
om jeg yed . . .1 JTm .ed if J cfo nej men om jeg geri 

1 hone not a shOUng to . myself with p ]eg eler Ucke 
en eneate stakkels (*ogs. stakkers) Krone, bar ikke en 
Krone i Portemonnieen; without a penny (wherewithal) 
to . himsOf uden Hyid eller Skilling. nden en SkiUing 
1 Portemonnfleen, nden saameget som en red 0re. 
blessed ['blesid, blest] yelsignet; afded, sails; every . 
day, morning byer gndskabte (el. eyige) Dag . . .; 
wouldnt Ubea ^ thing [yilde det ikke yaere yelaignet] 
to... P the BUeeed Virgin [B. V.] den belUge Jomfhi; 
the iOande of the . de saliges 0er. blessedly ['bleaidlil 
ad yelsignet; j90or fellow, he was . [saa velaignet] 
bUnd to the faet that . . . blessedness ['blesidnda] Lyk- 
saligbedo; live in eingle ..., 1 enllg (•enslig) Lykaallgbed 
0: ugift. bicaaer Velsigner e. blessing Velaigxiielae e; 
by the . of Qod mod Qnds Hjeslp. blest, a. se 
bless(ed)! 

blether ['bleSe] vi pjatte, ogs. *prale, *Bkrayle; yreyle, 
sludre; flebe [blubber], blether ['bleOa] PJat, oga. •Prat. 
*Skrayl; Vreyl, Sludder n. 

bletenlsm ['bletanlsm] den Kunst e at paaviae Vand- 
aarer, Vandfeleri n, Bletonlame o. 

blets [blets] Sted pZ, stedte Steder pZ, paa .JCbler Ac. 

blew [blu-] V blseste, Ac. Af bhw. 

BUfll ['blalfll]. En Person 1 Fieldlngs Hietory of 
Tom Jones, a Foundling. 

bUght [blait] agr Brandaks, Kulaks, Knldaka w: 
UstHago segetum; Sygdom, p. Planter; fig Ruin, 0de- 
Iseggelse e; a . seemed to hane fdHen on owr forimnes 
der syntee at baye lagt sig en Sygdom paa alt, byad 
yort yar. 

bllmy ['blalml] p Fanden tage mig [egl. hUnme nU\\ 
and - if bath the orses didn't go down! 

blind [blaind] blind [for to; for at to Mm fact that]. 
Se 1. strike! go .. of [bliye blind paa] one eye or both; 
U ie the ^ leading the ^, den halte som leder den 
blinde; ^ blocking Blindtryk e, i Bogbinderi, . hookey 
Rambus c, et Slags Kortspil; . letter office Kontor f. 
uanbringellge Breye; taOe like a . micni of cotoesrs, 
som den blinde om Faryeme; a . map et Blindkort; 
render . obedience ylse blind Lydigbed; .. eehool [a- i' u] osy. lange som i far. feel, fool; ['ba] Trykstayelse; [ft] hat; [k] fall; [A] bot; [a] bMt; [e] hurt; [o] timer; bli 99 bio BUadeikole; . tide fig BTtg Side [foKU]; . wk^dtm. 
yM tt bUnde; om Vlndue: blende; ^ blendere, 
bUndere: fig blende, fbrblinde; formerke; Itigciry <if 
poUUedl prirndpU .ed Mem to [gjorde dem bUnde f.] 
comequmeet; .ing [blvndende] leMto. blind SksBrm, 
Jalooaie e fwindoto .7; Oardln, RullegBrdin «, *Q«rdlD 
e k n (roOetr^lilUMd, mm-hUndJ; Skyklap; ;^ Slendering. 
BUndering e; bUndt Vindae; fig Skalkegkjnl, Skjul. 
Skaennbnet n; tht .9 fvere donm Oardlnerne ^ar ned- 
tnikne, nedmllede; theg inert mer€ .f to lead ike 
peUee off ike real tratk. bUndM* ['blaindids] ^ 
Blendeilng, BUndering e. Ulnd-eoAl Kulblende, An- 
tndt e, GUuiaknl ». bUnder Blender, Forblinder; 
SkyUftp (hUtUeerJ, bllnd-fbielBe Dekjbaklne. blind- 
Mi a tad med tUbondne 0jne, med Bind fof 0]nene; 
od fig ogB. iblinde; blindthen; . play(0r) Blind8pil(ler); 
knotviMg hie dieirUi ., he waded no time hmUing for 
Aori eute; nutead <^ ruehing . on your ruin, blind* 
lUd «( Ulbinde (el. binde for) Ens 0Jne. blindly ad 
iblinde, blindthen. bUndHnn bUnd Hand; Je-buff 
BMndebnk e: Je hoUday F Merkning e, Tnamcrke n; it 
it .'• koUday det er Tusmarke. bUadntM Blindhed o. 
Uledwerm 8l0g, Staalorm e: Angmie fragilie. 

blink [bliqk] vi gUppe (el. kllppe) med 0Jnene, *og8. 
blinke (med 0]nene), f pllre; ae dunkelt, skimte; 
blinke, lyie cvagt el. mat; iklmte frem; brnnde mat el. 
^ngt; Ung om Fen. F* ogi- pUiejet; ^ing eandlee 
d0Hige Lys; .ing etare matlyiende (el. matskinnende) 
Stjemer. blink vt: ^ hie eyee glippe (el. kllppe, ^ogs. 
blinke) med 0jnene ; . the perU (the qneition) b^Je af 
for Faren (omgaa, nndgaa Speigimaalet). blink Blink: 
Glimt; ^ Isblink n [. of ieej. bllnkard ['bliQkad] f 
BUndebertel, *og8. Blinding, ogs. fig; Skeleyip, *BUng- 
sing c; OUmt, Blink n; eaUing himedf om aee and a 
-for.,, bllnk*beer Sommerel, vel aflagret Lageisl. 
Uinker ['bliqke] Blinker e. Be hlinkardl .« ia. Sky- 
klapper; ai Brlller. blinkered (fonynet) med Sky- 
Uapper. 

blln [blis] Lykullgbed o. blliifbl lykaalig. 

blister [*bllBtd] Blegn, ogs. *Blere, Vable, *BIemme e; 
Tiekplaster », is. spanak Fine e [../iy] ; roite .« trekke 
Blerer. bliater «l legge Trekplaster (is. en spansk 
Floe) pan; brende Vabler i; «ed is. bleret (ogs. om 
Metal), flild af Vabler; ehe must he .sd ban man baye 
en spaask Vine paa; »ing paper bleretrekkende Papir. 
blister «< heve slg i Blerer, 1 Vabler; ..fly spansk 

Fine; ateel Blerestaal, Cementstaal, *og8. Blemme- 

itaal. 

bUthe [blal8. blai)>] liysglad, glad, lysUg. Ogs. 
-tome, 

bUsanrd [*blis9d] atnr Snestorm, m. brat Temperatnr- 
fkld; F baard Ned e at knekke [a poeerj. 

bloat [blo^t] vt opblese, *og8. oppuse; rege rand, om 
^d ptloiej; fig gere opblest; .ed, ogs. plusset, ogs. *op- 
blmt, *Qg8. opdnnset, *pleset, opdunstet; a .ed appe- 
tiie of power ophovnet Magtbeger; a .ed [hoven, op- 
bovnet, opblsest] arialoereU. bleat vi svulme nd, *ogs. 
5T«Ile ad, tratne. bloat Hammer c som er udbnget 
T. 0jet. bloater randroget (*randr0gt) Slid, (rund) R0ge- 
sild e. Ogs. hloat-herring; emaU .« Bekling o; Yar- 
month Bloaters, ogs. 0genayn til Beboeme af Yarmouth. 
bloating OpsTulmen, *og8. Trattenhed c. 

bleb [bUb] Boble; Draabe; Klat e; on the ^ a 
mondtUs. 

blabber ['blAbe] p Boble, Blere e; ..lip tyk Lebe; 
..Upped tyklebet. bloek [bl4k] Blok e, i adskUUge TiliT; is. atnr Kyar- 
tal, Kompleks [^ of boMMs or huttdingsj; Rektangel n 
med Hustomter; ^ Blok; fig Hindrlng, Standming, 
Sperring, Blokering e, f. Eks. af Ferdselen; a . eketeh- 
hook en (Skltsebog aO Blok, af Blade til Afrlyning; the 
ineoneenienee of the - of iraffie [det nheldige i at 
Ferdselen sperres] in approaching . . .; ent •• with a 
raeor fig skyde Hval m. Knappenaale; the hutehenf 
ehope eonUjuiin ehiefiy what are kttown to the tntde aa 
omamemtdl ..e or „ omomiente o: Ks*d m ophakket t. 
Pynt p. Blokkene (og som senere selges t Fattfgfolk), 
UdstilliDgBfiiLrs ; ae deaf cm a . (saa) dad som en Stok 
el. Sten; taken in the ^ \ det hole taget; a hat of the 
neweti ., af nyeste Fa^on. block vt hindre, standee; 
spsBrre [en Ve] a road; en Havn a barboMr]; blokere, 
indeslntte; • om< is. sette Fagon paa; . np sperre; 
blokere. bloekade [blA'keid] Blokade e. bleekade fjt 
blokere, indedntte; -nuin Kystyagt e. bloekibook Bog 
med rene Blade til AfHvnlng, Blok; Blokbog, tavle- 
trykt Bog e; ..capitals Jemskrifte, f. Eks. paa Kroki; 
.bond Dosmer, Doamerpande e, KedhOTed, Trehoyed 

n; bense Blokhos. blockish tang, treg; klodset. 

bloekj notes Bloknoter, rene Blade t. Afrlyning; ..alght 
oH Sigteklak e; ..system ra<foe Bloksystem, det at der 
mellem to i samme Betning gaaende Tog altid skal 
yere et Mellemrnm af mindst AiManden fra en Station 
til den neste; ..tin Bloktin. 

bloke [b1o"k] A Fyr. *ogs. Fysak o [yon old .7; Kereate 
e. Blokes [blocks]; Mr. . Hr. N. N., is. om en Tilstede- 
yerende, hyls Nayn man ikke yll neyne. 

blond, blonde [bl&nd] a lysladen, blond, *ogs. lysl^t. 
blonde s Blondine c. blonde s Blonder pi. Ogs. hlond- 
Zooe. 

bleed [blAd] Blod n; ep ogs. Syejs; mere red Koial; 
git Roa4, Udhaler e. Se determittation, 1, runt the . 
royal det kongelige Blod ; FU go there myedf to keep 
the yonng .< in order, holde Styr p. do raske unge 
Herrer; hie ...he on [komme oyer] uel my . was np 
jeg yar kommet i Hamisk ; Itreed (or make, ttir np) 
had (or Uaefc) „, Ht-hlood sette ondt Blod; hrittg . 
yekke Blod; hringing . at [ogs. saa der kom Blod yed] 
every blow; bo ae to hring (or tm U hronght) ^, tiU the 
. ocMKS, ogs. tllblods; was that hnmiUaUon to he put 
upon him by hie own .? . . . tlUieijes ham af bans eget 
Ked og Blod? in [med] cold .; a prinee of the .. (royal) 
en Prins af Blodet; labour under a tendency of^ [lide 
af Blodstigning] to the head, blood vt ep giye Blod paa 
Tanden (*p. Tand), lade en Hand smage (eUer se, lugte) 
Blodet af det Vildt den skal jage; fig ogs. yenne til at 
se Blod; they are .ed to fooo; he auaoUme to . Ms men; 
..drawn blodtappet; ye . eaifl ..horse (Fald)blods- 
hest; ..bomnd Blodhand; ..kinship Blodslegtskab. 
bloodless blodlfls; a . [ablodig] vietary, bloodjleiter 
Aarelader o; ..letting Aareladning e; ..making blod- 
dannende; ..poisoning Blodforgiftning; — red blodred; 
that . hand of Sir PiH Cratvley'e wotOd he in atty- 
hody'e pocket eneept hie own. Sigter tU, at en Baronet 
altid finer en blodred Haand i sit Skjold: the open red 
hand in the armorial eoat of haronete; ..relattos 
kedelig Slegtning; ..shed Blodsadgydelse e; .shot 
blodskadt, blodsprengt; ..seeker Blodsuger, is. Igle c; 
fig Blodmenneske n; ..yessel Blodkar; hredk (or huret, 
rupture) a . sprenge et Blodkar; ^wood Blaa-, Blod-, 
Kampescbetre: Hijemaioxylon Campeehianum flog' 
wood]; ..wort bl. a. Rellike, *RylUk, 01kaU: AehiOea 
millefolium; Sommerbyld, *Dyerghyld o: Satnbueue :er hate; {o"] so; [ai] I; [an] out; [C] the; [p] thin; [/] the; [g] measare; [d] sin^i [a, d, aj osy. yaklende med [o]. bio 100 bio ^btdm. Moodj ['blAdl] blodig; p Helvedesi. Tit kun 
fonterkende; a long and - bcUUe; Bloody Mary MaiiA 
den blodtentlge ; the Bloody Wedding Blodbrylluppet; 
a . rcMcal; not a . one ikke en eneste en; .boiet 
Bnssemand, *og8. Res c. Tit: ramkead and .. 

blooM [blu'm] 1 Jaemf. Smeltestykke », (balvcyliDdrisk) 
Jernblok, p Blomst, Bloom e. blooa [blum] Blomst; 
fig Blomst, Blomstring o, Flor h; ikie jpiant beara a . 
[Blomst] one foot to two feet in diameter; natural 
roses have theftneet ., den kenneste ('vakreste) Redme; 
her cheek loet its .^ sine Roser; the • of health Bund- 
bedens Roser pi; take the ^ off it fig lugte p. det; be 
in fua . Btaa i Aildt Flor; ctU off in the ^ of youth 
bortrykket i sin Ungdoms Vaar; the tree* are clothed 
njiih ., i Blomster. blooa vi blomstre, staa i Flor, fig 
blomstre, florere. Se lioo/mingl 

BlooHer ['b1u*m8] s. Is. nsevnes Mre. Amdia « fira New 
York, der 1 1849 S0gte at Indfere en forbedret Kyinde- 
dragt, den saakaldte Bloomerdragt c, tredelt Skert n. 
Se liloomeret bloemerlsM ['blumerlzm] Bloomeilsme o. 
bloomers ['blu'mac] Bloomerdragt o, tyedelt Skert h, 
(Dames) Bicyklebukser pi, 

blooMlag ['blu'miq] Ferskning, Puddling o. blooMing 
Blomstring e. bloomtag blomstrende; p (egl. fbldt ud- 
sprunget:) forbandet, Helvedes, iron yelslgnet [bloody]; 
hut what ehaXl we do with the . artide when wtfve 
got it? there is no ^ [Fanden ingen] error about it; a 
. [forbandet] lie; *tam*t because you . [det er Fanden 
ikke fordl De] ccM*t, it's 'ectuse you . won't. Blooms- 
barjr ['blu'mzberl] Bloomsbury n, et Kvarter i London, 
bloomj blomstrende, i ftildt Flor. 

blossom ['blAaam] Blomst o, som Plantedel hvoraf 
Frugteu fremkommer. blossom vi blomstre, stette 
Blomst(er); . forth firemblomstre. 

blot [bULt] fft plette; tilklatte, *og8. tllklakke; udslette, 
f slette, udstryge /. out]; terre, m. Trsekpaplr [et 
Brev a letter] ; « his reputcUion siette en Plot p. bans 
Rygte; Poland was torn to pieces, and ^ted from [ud- 
slettet af, stroget af] the map of Europe; . out the 
memory of udslette fiClndet om. blot vi is. slaa Igen- 
nem, om Bisk, blot Plet, *Flek; Klat, *Klad, Klak; 
(Ud^slettelse; fig (Skam)plet, F Blamage, *og8. Skam- 
flek; blotstillet (el. udsat) Brikke o, 1 Bnetspil; a ^ in 
the scutcheon en Plet p. bans Skjold. 

bloteh [bl&t/] Plet, *Flek; Klat, *Klak; (stor) Blemme c. 
blotehj blemmet. 

blote [blo«t] vt (rund)r0ge, om Slid. Sml. bloater! 

blotter ['blitoj. En o eller noget n som plotter Ac; 

mere Kladde, Kladdebog e. blottlag, 1 smss.; book 

Mappe c, af Trsekpaplr; ..pad Underlag n af Tr»k- 
papir, Blseksugere; — paper Sknentspaplr, ogs. *ullmet 
Papir, Trsekpapir, f* ogs. Klakpapir. 

Bloaat [blAut] s. 

bloase [blaus] Bluse, Kittel c; the •• de blnsekls&dte, 
Blnsemsendene. 

bloased [blauxd] git ^chaufferet, red [Uonmed. Nu 
flushed]. 

blow [blo«] 8 Slag; Stod; / Stod, i Plbe; Spyflneeeg 
n, ooU Spy n (*ogB. o); Bespyelse; ^ Storm e; the ^ of 
a poniard et Dolkestad; two long (short) .« to l»ngere 

I Da bloody er meget almlndellgt i Eder og andre 
platte Udtryk, undgaa mange i det hole at bruge Ordet 
udenfor nogle ftste Forbindelser. Et bio dig t Slag 
ndtrykkes da ved a sanguinary battle. — Blodlgt 
(a: raastegt) Ked bedder beef very much underdressed. 
Foglen Tar belt blodig the bird was aU blood. (kortere) Sted, f. Eks. med Damppibe; I caught (or 
fetched, gave, strudc) him a . )eg gav bam et Slag; 
the . [Stormen] eoiNe on with a white squall; nhen 
hard »s were going da der vankede ramme Hog el. 
8t0d, da Slaget stod ; have a ^ cU your ftutel blses Udt 
p. Deres Flejte (F* paa Flojten Deres)! strike a . fe^ 
et Hug, et Slag. Se ovfrl strike a ^ at Enffiand [til- 
foje £— d et Slag, rette et Sted mod E— d, ramme E— d^ 
throttgh her trade; strike him a ^on [ogs. hugge hsm 
over] the hand; strike the . for slaa et Slag for . . 
strike the . for the ea/use slaa et Slag 1 Sagen; at a 
(or one) . med et Slag; fig ogs. paa en Oang, med en 
eneste Gang ; they came to .s de kom i (el. det kom 
til) Slagsmaal; this knife wHl settle him with a ., me<i 
et St0d, med et Stik; the English entered the camp 
witho%U a ^, uden Sr^rdslag. blow [blo«] • Flor m, af 
Blomster k fig; a ^ of tulips; her beauty is hardly m 
itsfuU ,. blow [blo«] «t blase, ?• blaase; he .«/ 
(p. UvaUkngst:) Baadfald! the number of furnaces 
^ing Antallet af O^ne i Gang, Antallet af igangTsrende 
Ovne; the wind blew hard det blcMte stserkt ; the door 
blew open, blseste op; I ^ at [blAser paa] my fiutf 
every day; the clouds blew away, blfeste (el. trsk) 
bort : the steeple (the tree) blew down, bliBste ned ; the 
snow had .n [yar foget] in through the roof; I blm 
into [ind 1] it with aU my strength; the mists werf 
-ing off, trak bort; - [drive, trsekke] oo«r; the wind 
blew [ogs. streg] chUl through the vaUey; the door Ue»r 
to, blaeste til; the affair (the ship) blew up Planen rw 
i Lyset (Skibet sprang 1 Luften); . upon Isegge Spy i; 
g0re fortffirsket; rebe, forraade; the credit of the fdUf 
witnesses had been .m upon de fislske Vidner yar blerot- 
blottcde el. afklsedte, det yar ude med Vidnemes An 
seelse. blow vi springe ud; blomstre. blow vt blseae. 
ogs. /; i Forb. med ad skyde; si robe. Se bhtm 
som int 1 Imperatiy: bliese yiere med . . .! ogs. *ieK 
blseser i . . .1 P* blaas i. . .\ Oh,^the letter I; you be .ed 
p aa rejs ad Helvede til, *ogs. rels paa Vfeggen! Til 
be .ed first I Gud om jog gor! he .• hot and cold ban 
blceser yarmt og koldt, ban er snart med, snart mod, 
man yed ikke, hyor man bar bam; » the beOorcs (tht 
fire) trsede Bielgen (blfese p. Bden); I'm going to gfi 
my share or HI ^ [robe] the whole gaff; . otce's fingert 
or ncMs blsese 1 Hsendeme (for at yarme dem); - a kiss 
(tll)sende bam Ac et Kys; .n kiss f Fingerkya, Slsens- 
kys; . [pudse] his nose; . the organ t slaa Orgel; .« 
sofid Drivsand, Flyyesand; be .n about by every wind of 
doctrine syaje om f enbyer Vind, som blfeser; . away 
bortbliese; fig bortyejre; art bortskyde, (undert.) bort- 
blsese; he had an arm .n away, flk en Arm afekudt: 
the steeple (the tree) was .n down Taamet (...) blaeste 
ned; socialists were .« [udskudte] from guns; . them 
into the oUr spnenge dem i Lulten ; have his left arm 
.n off fita . . . afskudt; ., off a gun afbltese en Kanon; 
aH his resentmetU seemed .n off, syntes bortbleest. yar 
som stregen bort; . off her (or the) steant sllppe 
Dampen; . out, ogs. oppuste; fede, gede; . out his 
braiH(8) skyde ham en Kngle f. Panden ; . to pieces 
spreenge istykker; . up sprsenge [en Kllppe a rock], 
sprsenge i Luften [et Sklb a ship] ; refle, tale donnen 
til, godt gennemmenstre, ogs. *gennemhegle, *tale 
dunders til, skrubbe dygtig, com haiplkse; ~ up a con- 
tention ysekke en Strid. 

blow-ball Dunboyed n, paa Loyetand. 

blowea ['blo^in] si Tos, Ske^e e; a short eienple eer- 
vice that might catch the ears of the roughm and the 
^. Kingsley, Yeosf 177 T. Jyf. bloieer, VUmring! [(v* 1* a*] osy. lange som i far, feel, fool; ['ba] Trykstayelse; [ft] hat; [& ] foil; [A] bot; [a] but; [e*]h«ri; [o] ino^r; bio 101 blu bidwfr ['bloao] Bleser; Hval; Bselgetneder [heUow- 
UoKtrJ; Tlnsmelter e; p anigt Menneske n, *ogB. 
SinneUgg; P forl0ben Person; Piuter o; Bleeeerar n; 
res, Pige, *ogB. Jente e, 1 Tatenprog ; pi oga. Stank e, 
<kidelig Grabeluft e, Sumpgas e [fire-dampaj, blowjlly 
Spjflue: Mutea fiomitoria; — kola (Hvals) Blnseba]. 
Uewtig T08 e. Byron [hlotwn], blowlag-ip Baffel, 
ogs. *Straflieprseken, Skflendepneken, Overbaling, *ogB. 
Skoiing c. blow-Milk skmnmet Mielk [tHUm-mWc]. 
UowB a is. blflest, f. Eka. om Glas [moda. cut] ; op- 
pustet; STampagtig, pores, om stabt Genstand; m«d- 
tiget, belagt (m. Smuds, m. Flueakaru); bedaenret, *ogs. 
<>ki2emt; aandelea, forpustet; udtomt, admattet; udbleest, 
om fg; . Ictsses Fingerkys, Slengkys; • meat bedserret 
Ked^ a . repulaiUm et medtagec (el. skadelidfc) Rygte; 
fvRAAimH, om Blomst : 1 fuldt Flor, faldt udsprunget; 
a half-Uhnm [halvt udsprongen] rote; too fuU-liottm 
Altfor udsprunget. blow-off; ..eoek dmp Afblsesnlngs- 
kran; (Kedela) Bnndkian; --pipe dmp AfblsBaningsrer. 
Uow-oat a Maaltid Mad, godt Maaltid n. blow-pipe 
Bla>^r0r. blow-np F Overballng, *og8. Sknrlng e ; ihl 
end in a ^ \ det vll tage en Ende m. Forfierdelse. 
Uow-TslTe dmp Snofteventll. blowy ['bIo°l] p bice- 
<«Dde, stormende; a . morning. 

Uowxed [blauzd]. blowsy ['blauzi] (^ohanfferet, rod. 
Su ftuthtd. 

Msb [blAb] fri Offibe, bl. Skolegutter [UuhberJ; itim*t 
tnrth .btug dbotU, at flsebe for. blab a Fleben e; it 
tnuld do hint good once more to have a good ., flffibe 
rigtig nd. blabber ['blAbo] (Hyal)apsek n; Gople, *ogB. 
Htiuet c: lieduaa. blabber ['blAbo] m flsBbe; ^ed, ogs. 
opsTolmet, boyen; *.llp tyk Leebe [liiobber-UpJ. 

Blacker ['blnt/e, 'blu'ke] Bliicher; ..boota Snore* 
storler. Oga. hluchere. 

MedgcOB ['bUdsan] Kulppel, p* ogs. Svolk e. 

Uadger ['bUdga] si voldsom Tyy e, en Tyv der ikke 
betsnker sig p. at brage Void. 

blee [blu'] a blaa; fig fortrykt, nedtrykt, hypokonder, 
melankolsk, trist; he teas . in the face fig ban stod 
som bimmellklden; feel . Hale slg fortrykt el. melan* 
kolsk; the officer went », stod som himmeUklden; look . 
F 86 yderat floT (el. flad) ad, staa ganske fortabt; a -, 
day F c kedsommellg Dag; . [blaat] Uood; a journey 
ta/o eke Blue Disianee of Tieek, t. Tiecks blaa I^eme; 
hf in a . funk p yset e morderllg bange ; . Monday 
F Blaamandag; 0H«e in a ^ moon p en Gang bvert 
Jnbelaar; I he<»rd her eaUing . murdere, skrige morder- 
llg op; a copy hy the ^ proeeea en blaa Solkopl; a bit 
af . tky en klar Plot (p. Himlen), *oga. et Glyt af blaa 
HizDmel, et Glan i Sky; . talk fri Tale, letfterdJg Pas- 
siar e. Moda. brown, Quakerish; true . legte; strong; 
Pnebyterian true . strengt presbyteriansk, stokpresby- 
tficiaask. Una a blaa, blaat n; blaa: kooaerratlv c; 
Blaat M. Blaaelsot ogs. *BIaastiTeIae ; si Panser, ogs. 
'PoUUkonsUbel, *Kost e [^bottle, bMyJ; blaat Hav 
el. Vand ft, mm So c; .s bl. a. Tungslndlgbed c, Me- 
lankoli e, Hypokondri o; the Blues bl. a. den kooge- 
Uge LiTgarde tllhest [the Royal Horse Guards]; that 
kSI give one the >s det Til gore En melankolsk; I 
kare the (or a fit of my) ^s Jeg bar et af mine Ryk 
tl Forstemtbed; he hcu won his . (univ sp) ban er Talgt 
a) at reprsearatere sit Universitet; this came upon the 
CKmmittee like a bolt from the ., lorn over Komiteen 
$om et hyn flra klar Himmel ; as soon as the steamer 
teas weU into the ., var vel ude i rum So. blue vl 
^e (el. Iknre) blaa, blaane; si stampe, ssette: pant- 
t^iUii ..apron statesman (politisk) Kandesteber e; .bag Blaapose; Jb^ll* ^ Djfleyelsbid, *Blaahat e: 
Seabiosa suedsa; ..l|sll. Xlaaklokke: Campamtla ro- 
tundifolia; nikkende Scljia'e: SoiUa nutans; ..blaek 
Ridsekul n ; «.kook Blakbc^ o^ parlamentarlske Rap- 
porter pi som Kongen fremlaegtlbr f. Parlamentets Af- 
delingor; amr Statakalender >; •'.,'lH>tile blaa Spyflae 
/. flyj; a Panser, ogs. *PolltikonskU^. •Kost; ^ nik* 
kende Scilla: SeUla nutans; Kombioi^st, *og8. Ager- 
nellik, Komknopurt o: Centaur ea'eytfHus; ^breaat V 
Blaakselke, Blaataala e: SyMa suecica 9»'eyaneeula; 
— batter Graasalve, Lusesalve, eom RytteiSAlyojs; ..bat- 
tOBS ^ Vinca e major. So bluebaUl .cake Vigdintiet pi, 
til Vask; .eoat boy *Blaakaabe>dreng (*gat)7*i1VaJ((Bn- 
buset Christ's Church, der ogs. kaldes Blue Coc^^Sehool. 
Disse Dreuges ('Gutters) Dragt er, som Naynet antyd^v 
blaa. De gaar i Almindellghed barhoyedet AsiZf^ _>, 
rundt, ogs. paa offentUg Gade; ..gaai aystralsk Feber-» ..• . 
tree n; ..devils si Drankersyner pi ; Forstemtbed e, • 
Hypokondri e, Melankoli c. blaelag ['blu'iq] Blaaning .'* 
c; Blaastof; Blaat m, Blaaelse, ogs. 'Blaastiyolse e, 
Blaakugler pi. blaeUaeket Blaatreje, *ogB. Sogut c; 

Btaatle Blaakjole, engelsk Vaabenporseyant o, en 

Klasse Herolder. Sml. rouge! Blas-Mose F Nyskot- 
laender; — olatnieBt Merkurialsalye; ..paper Blaapaplr; 
..peter Lods-Flag », -(308 o; kotsf the .; ...plgsoa ^ 
a Lod n [soundmg lead]; fiy a ^ si stjeele Zink fira 
Hustage; . flyer a Zinktyy o; ..pill Merknrialpllle; 
..polat Art amerlkansk Osters e; ..rlbboa Hosebaands- 
rldder; Blaabaandsmand e, Slags Maadeboldsmand ; 
..BIbbon Aray, en krlstellg ICaadeboldsforening; ..rib* 

koaer Blaabaandsmand e; reek Fjeelddue: Columba 

Iteio; (tam) Due e: C. domestica; ..stoeklag fig Blaa- 
strompe; ..stoae Blaasten, blaa Vitriol o. blaey ['blni] 
si Bly n [lectd]; auvtr Fempundsnote ; Bylt e 

blaff [blAf] a bred foran; stejl, brat; ^ rejsende Staeyn, 
nesten yertikal i Boyen (*Baugen); fig stojl, baisk, but, 
bruaqne; (undert.) ligofrem, F * endeftem, ligetU; dand 
. git yiere fast, holde Big tappert; that he should hcwe 
stood . to [boldt sig tappert som] old bachdor so long, 
and mfik into a hud>and at last. Sheridan Sekool f. 
Seand, U 3. blaff [blAf] s Brink, Aas, FJeeldyasg, 
prov *VtB\ %t Blink, stejl Kllppo el. Fjseldyeeg c, stejlt 
Forbjserg n; Skyklap c [blinker]; Bind, f. 0jnene; 
Spjesld, for arrig (*olm) Okse; fig Skalkeskjnl, Sksorm- 
brset ft, Maske e, Komedlespil ; Paaskud n, torn Und- 
skyldning e; udfordrende Sprog, Praleri m, oyerlegen 
Fierd e (beregnet paa at sknemme el. dupere), Skreem- 
mesknd n A pi; Slags £oart6: Scherwenzel e [brag, 
poker, amr euchre]; the . of her bows 4^ den fyldlgo 
Del af dens Boy ('Bang), blaff [blAf] vt blnde for (el. 
tllbinde) Ens 0jne; dupere (egl. om Modspllleren i 
^cart^ el. Scberwensel); forbloffe (f forbluflb). 8kr»mme, 
foryirre; amr p oga. afbide fig; ^ a British govern- ^ 
ment; . off alkknekke, imponere (y. Brayader Ac). 
blaff et Isegge an paa at forbloflb (sine Modstandere), 
giye den oyerlegne; ..bowed ^ med Boyen (*Bangen) 
ret op og ned, rejsende Steeyn; — bead brat Nies, stejlt 
Forbjserg; fig FsBboyed n [blockhead]; ..beaded, se 
^.bowedl klaffly ad stejlt, brat Ac. blaff-aobkcd a 
med Boyen (*Baagen) ret op og ned, rejsende Stsoyn 
[bluff-bowed], blaffy ['bUfi] stejl, brat; fig stejl, barak. 
brusque, but. 

blalag s, se blueing! blalsk ['blu U] blaaUg, blaa- 
agtig; . white blaahyld. 

blaader ['blAndo] vi gore en Bommert (el. Bommerter), 
bomie; fonrroyle sig; . about layo om; «. along or 
away sjuake, *ogs. slarye iyei; . ««poM komme dum- y. bote; [o»] so; [ai] /; [au] OHt; (CJ the\ [\>] thin-, [/] ske; [i] measure; [?)] siM^. [o, d, e] osy. yaklende med [ol. blu 102 boa pende Ind 1 (*og8. op i) ; he .ed'up^n this elue qtUU by 
aecidmt; in my peregrituUioufiJ have ehaneed to ^ upon 
a scene tehieh . . . blasder I'ij&^ido] Fadese, Bommert, 
F Buk o; Fejlgreb, KUi^l^ n; ftxrflBjlet Ytring o; 
make a .. BlMBd«rbcftVVblAnd9b&-«]. Navnet paa den 
Kempe, som drukzE^fr :Md at Jack borede Hal 1 bans 
Baad. 1 E7en\;yTeii'3m' Jack the Giant KUler. Maadar^ 
ban ['blAndabAfj^cCBkedonner; joe Klokker, Klods- 
major, Klodiiaii*^. ' tankelmt Menneske n. blaadenr 
Klokker, RWrian e. blaadeiliead a, so blunderer! 
blaadailBf ubaldig, klodset; aom taler (el. handler; 
paa mftk •Off.llui (*paa maafSta), som lader Manden l0be, 
tankAlMK. '* 

bia^f . [blAnt] a Bl0V, F* dn; but, stninp [Blyant 
pm^; fig brusque, bryric, but; fig Ugefirem, ugenert; 
. a^ fafttumpet] eon«. blaat tt sieve, (undert.) dare; 
atftumpe ; the «ed Lc^tumpede] ecme of . , . blaat 
•{bUnt] 8 a Ment, ogs. 'Mynt e, Myntaorter pi, Fenge 
pi. blaatIA ['blAnti/] noget sl0T. blaatiy ad Uge (•ogs. 
btot) ud, llge(*og8. b6nt) frem; llge til , ugenert, paa dn 
llgeftemme Maade, *ogs. 1 al Ryhed. blaataess Blevhed; 
Ligeftemhed, Ugenerthed 0. 

Mar [bio] Plet (*Flek), Smore; fig Plet, Skamplet, 
*ogs. Bkamflek 0; eee things totth a . se Oenstandene 
uklart, som 1 en Taage. blar vt plette, skaemme; geve 
uklar el. omtaaget; fig plette, ssette en Plet paa, be- 
kllkke. 

Mart [bld't] v kimse, ogs. *bl8ese [ad al], bos Shake- 
speare; .. for him! t blsse Tsere m. ham! ogs. *jeg 
blseaer ham et Stykkel Bndnu 1 Westnxvrd Ho! t Eks. 
n 309 T; . out buse ud (el. frem) med, plnmpe ud 
med; . U out, 

blash [blAl] ffi r0dme, blive red. Forsterket: . up; 
-,ing deeply, ogs. blussende red; . redder redme eodnu 
starkere; . up very red redme dybt. blash a bleg, i 
enkelte Udtryk; . coloured [blegredt] paper; . pink 
saMn blegred Atlask ; • roses blegrade Roser. blash s 
Redme, Redmeu 0; U nxts inconcei^HiMe to me how 
such a delusion could hear the ^ of daylight, hvorledee 
en saadan Illusion kunde taale Dagslyset. det fVilde 
Dagslys; at (the) first ., on (the) first . (of the matter) 
ved finste OJekast; the answer, at the first ^, seems 
simple; put him to the . brlnge ham til at redme; 
withont a . uden at redme; uden at beheye at redme. 
blashtag a blussende, redmende; s Redmen 0. blash- 
less frsek. 

blaster ['blAStaj vi bnldre, larme, bruae, suse, om 
Vtnden; fig tale hejrestet, buldre, larme, gere Larm, 
F* braake; skyadronere. blaster s Buldren, Larm 0, 
F* Braak n. blaslerer ['blAStera] Skyadroner, Vind- 
mager 0. 

Blyth [blai)>] s. 

bo [boo] t Sc prov Nisae, Bnssemand e. bol int bn! 
Is. til Bern. Ogs. pesp-bo. Sml. bo-peep! he cannot 
say * to a tfoose han kan hverken slge bu eller ba, ban 
kan Ikke tselle t. fern ; han er fejg, *ogB. han er en 
Rffidhare. 

boa ['bo«e, b&-»] Kempealange; Boa 0, om Halsen; . 
oonetridlor, ogs. Kongekyieler e; . Upas Upastrse m, et 
stort ostlndisk Oifttne : Antiaris toaeicaria. 

Boadieea [boaadi'sie] Boadicea, en britlsk Dronnlng 1 
Iste Aarh., paa Neros Tid. Stillede sig efter shi Ge- 
mals Ded 1 Bpidsen f. Briteine for at afkaste Romer- 
nes Aag; iiyoeoMora, who had been preaching war 
Uke a very ., was much vexed. Westward Ho! U 166 T. 

Boaaergea [bone'nedsiz] pi Boanerges, cTordensen- 
ner>, som Tllnayn f. Dlaclplene Jakob og Johannes. Boa- aergea aom eg Kralttaler, Skraaler; Syoylpnedlkant c. 
PI Bocwier^esCs)^*. 

boar [b&-*] Ome, Oalt 0, ogs. *Hansyin n, *Gtlte, 
Raane c; Vlldsrln n, •ogs. Baaae [wHd .]. boar ti 
asette Ksesen for hsf^t 1 Vejret, om Hest. boar Bpring- 
flod o [borej. 

beard [b&'«d] s Bret, *Bord; Bord n, git & hst [UMe]; 
Tayle, Veegtayle e [black .]; Brast, t. Brstspil; Spjnld 
f», til arrigt (*olmt) Dyr [a . over his eyes, a bluff]; 
Kost 0; KostpengepI; Raadsbordn; Kommiasionc; ^ 
Slag n. Boyt (*Baut) 0; Pap c kn [card-, tNOI-, potts-, 
tar-] ; Bind n, *ogs. Perm c. 8e ohone prcsp! I shaU 
have fnU ., alt 1 Huset, Ibid Pension; the .a is. 
Bnedeme a: Soenen; . OMd . ^ Bord om Bord; leave 
the .a gaa flra Scenen; pay a considerable », betyde- 
ligt 1 Koatpenge; the military ^ is. Bedemmelseskom- 
missionen, y. Udskilynlng ko; rough ^ Riapebord; ^ 
OMd men Br»t og Btikker; « OMd room ftdd Pension, 
Verelae og Kost; • OMd wages Kost og Len; . of trade 
Berskomit^ c; the ^ of works Xngenienrseaenet n (i en 
By); at the festive . yed breden Bord; pHaee at « ssette 
(el. tinge) 1 Kost; he retained his seat at the Board, 
sit Seede i Kommisaionen; the mtut went by the ^ 
Stangen gik oyerbord (og slsbte oyer SIden); Hasten 
br8Bkkede(s) i Dttkket; a book in bo<Mrds (forkortet in 
bds), en atift heftet Bog, en Bog i Papbind; on . of 
ship tilakiba; oR oh . ia. alle ombordyaerende; tke was 
lost wUh aU on ^ Skibet fbrgik m. Mkmd og Mns; ship 
...on^the Latona aJhldbe (el. aflade) . . . pr. Latona; 
go (plaee) on the ^ gaa t. (bringe p.) Soenen; take me 
to . Olid lodging at [i Koat og LOgis f.] smb ehUUngs a 
week, board vt broBdelngge, ^brettelsegge; beklnde med 
Fjsele, *(bord)klsBde; ^ borde; ^ entre; holde med 
Koat, beapiae; asette 1 Koat el. i Pension ^jploee at ./; 
om Dyr: asette paa Foder; krlsple, om Laeder; a .ed 
floor et Brsedeguly, *et Bretteguly; . out [bortsiette] o 
pauper; • over tildaekke m. Brsder (*Bretter), klsede 
ind. board vi is. ysere 1 Kost el. Pension [hoe with]; 
is. amr bo paa Hotel ; a Miss St. Omer, who was then 
.,ing at a convent; two prim cmnts with whom she .ed 
awd lodged, boardor ['bA-*da] Pensionasr, Koatgsenger. 
Logerende 1 Pensionat el. Privathotel; ^ Entregaat c; 
are you to be a ^? bl. a. skal De spise i Famlllen? 
board Igaaie Brsetspil; .^ead Bordende o. boardlag 
['bd'*dlD] bl. a. Bording; Entring; Brsedelaegning, ^Breite- 
Iffigning; Beklsedning m. fjnle, ^Bordkladdning c; 
Brsedelag, 'Brettelag; Br8Bde(*Brette)guly «; Bordyieg; 
Koat o; _beaa amr Spiaemeater 0; — hoaae Penaton e. 
Penaionat; Logi(a)hus m, for Semsend; ••■Mator Matroa- 
ysert, Logl(a)husyeert e; ..aeitlags il^ Bntrenet m 
..pike Entrepig; ...sehool Koatakole, Penstons-Skole. 
-Anstalt e. board | man Annonoemand o; — school Folke- 
skole; — wagea Koatpenge pi. 

boarlah ['b&rl/] sylnsk, grlaet; plump, raa. 

boast [bo"st] vi prale, akryde, roae aig [af of], *ogs. 
brayere [med of\\ both sides may . of [roae ai^ af, op- 
yise] great talents and of great v^ues. boaat xA prale 
(el. roae sig) af, *og8. brayere med; kunne opvlae; tiigte 
[en Sten a stone]; iMs .ed [forroste, udskreffne] imilo^ 
lion of nature; the ~ed [udskregne] mircuie; sve .«d 
ourselves [roste os af at ysere] her equals; hie coun- 
trymen .ed that . . . pralede (el. yar atolte) ml, omtalte 
(el. neeynte) m. Stolthed, at . . . boaat s Bravade e, 
Pral, Praleri, Skrydeii, F* oga. Skryd n [a vaies ^J; it is 
(or he makes it) his - that ... det er bans Stolthed 
(el. han roaer aig af), at . . .; make a^ of a thistg roae 
Big (el. gere aig til) af, *og8. brayere med nt. boaater [a- 1' u] osy. lange som i far, feel, fool; ['ba] Trylcstayelse; [&] hat; [& ] faU; [&] hot; [a] hMt; [e] hwrt; [e] inner; boa 103 bod PiaUiADt. Stonkzyder, *ogB. SkrydtaAla c. boMtftil ttor- 
ikrydende, lelTskTydende. boMtlif BniTaderpI, Skry- 
don e, Pnl* F ^Bkryd n; Tugtnlng e. 

toMl»M ['bo°Bt8ii, bAston] Boston o, et KortipU. 

iMi [bo»t] « Baad o; Imm hU ^ fig brands line 
Skibe; takt . tage (el. indikibe lig i) en Baad; U ia 
abotU im mmuiea hy ^, U Minuter pr. Baad, tl Ml- 
ooten Baedfifft; we are hcih in the same . vl behandles 
be^fe ens, akieres begge oyer en Kem; ▼! er (begge) i 
■mme Kmob; eroM Im o - 8»tte oyer m. Baad. boat 
H ton (el. tnmsportere; om Mennesker *oga. skydie) I 
Baad; befiwe med Bead; « JUm over a»tte bam oyer. 
boiUble ['bo^tdbl] ftrbar med Baad. boat|fkre Baad- 
ftigt; >.ll7 etU Bygiyommer e: NoUmeeta; ^hook 

Baadabage; keaae Baadbos, *ogB. (Baad)n0Bt n. beal* 

iflg Boning: Baad-S^lmdB, -Fart, -Sport; -Transport, 
Fend i Baad; 'Baadskyds e; -party Baadtur, Botnr o. 
ktatlkMpcr ^ Baadyagt, Baylan o; .jum Fnrgemand, 
Batdmand, *og8. SkaUermand, Skuddermand, prov 
Flstmand; ..abed Baadakur, *ogi. (Baad)n0Bt m. boata- 
MB f, ae hoaimatti beatawala ['bousn] ^ Baadsmand 
e; chief . Hejbaadamand; •'• mate Baadamandamat; 
.'* pip* (or whiette, eatt) Baadamandapibe. 

Bab [b&b] Bob, forkortet af Robert; a Polittbetjent, 
Panser, *Koeit o [hdtbyj; light .a«l lette InfltnteristerpI, 
let Inlbnteri n, bob [bAb] nt laathiengeDde, (dinglende) 
TiUwng, (Stykke n) Hsngeatada; Pendeloqne o; ^ Lod 
n IphmUf .7; Vngt, p. Pendel; Orm, *Mark, Taate, 
Tatte e, til Aalebngat {bob, eiod\; Ryk, Kaat [med 
HoTedet of the head\. Slag, Sted; Omkynd n; kort 
?ufk /. foigj; d Sbilling, Krone; Melodi, Flgur o, i 
Klokkeiingning^. So ncbl afl it . tl alt er trygt; give 
Jbtm the . lade bam fba en lang Naae, narre (el. akuffe) 
ham. bob vt rykke, rykko med, beysge m. et Ryk 
el. rykyia; alaa, alaa til; aibtadae, *og8. afbtubbe, atytte 
[ea Heatebale a hereof e UM\, 8ml. b<MaUl . o vimHeey 
or ooMTteafea gvro et Knika, knikae, F >tebo Lya; he 
Jbed hie head ban rykkede (el. gjorde et B^at) m. 
Hoyedet; he Jbed hie head <m ai [stak (baatig) Hoyedot 
Ind ad] (he door, bob vi rykke; (bange og) dingle; 
gaa (*oga. dyppe) op og ned; ayinge; asette, springe, 
p* oga. akyette; ap rykke, akiAeyia trakke og fire, 
*Qgi. bile, drotte, p. Fiakeri; Jjmg cmd oomieaying 
Knlka og Nejen; med Knlka og Nejen; . for eele parre 
(eL tatte) Aal; . into the room komme aattende (el- 
hoppende, p* akyettonde) ind i Staen. 

Bebaill ['bAbedil] a; Captain ., en Feiaon 1 Bon Jon- 
sons Every Man in hie Humor, en Storpialer; Utereury 
^ litemro Slagabrodre, stridbare Forflittere, aom traer 
Kritikeie m. Frygl. ' 

bobber [*b&bd] Fiskebandler, Smaabandler o 1 Fisk. 

bobbery ['bAbari] Tumult, StaaheJ c; there toae a devU 
of a » der bley en syare StaaheJ. 

bobbia ['b&bin] Spole; Knlple-Stok, -Find; TzaadUdae, 
•Traadliaae c. bobbiaat ['b&bi'net] Boblnet e. 

['bAbUl F rask. friak, •oga. kry. kjak; I hope ^ bob. A term need by ehange'ringera to denote 
eeriain ehangee in (he nforMng of (he methode by 
tehith long peaie of ehangee are prodneed. Treble 
bob ie a method in whieh the beU§, and more eepedaUy 
the "TrMi^, have a dodging eonree. A bob minor ia 
nmg upon 6 belle, a bob triple upon 7, a bob 
major upon 8, a bob royal upon 10, a bob maai- 
mue upon 12. Qroye, Diet, of Mueic, a. v. Change, 
dt. af Murray. I home (he pHeaaure of aeeing yon pretty . thia 
nwming? 

bobby ['b&bi] F Fanaer. *Ko8t o: FoUUbetJent. 

boblchmr ['b&btjeri] a: play - kaate Stene i Smaa- 
huller i Jbrden; ..flablag Tatning o [Uod-fiahing]; 
— Mi^or Ringning o paa otte Klokker. 8e Note t. bob! 

boboUak ['b&bollqk] RIafbgl o: Amttdina oryeivora. 

bobjaUya ['bAbateiz] ^ Vatentagn; ..taU kort Hale, 
F* Speel e; tag-rag a»^ • Janhagel e, oga. *Pak n, 
Febel c; ..tailed atumphalet, kortbalet; .^irUte > 
KoUnhone, Troyagtol, yirginak Vagtel o: Ortyx vir- 
ginianua; .«wlg kort Paryk. 

boeal I'boBkal; tt.] (korthalaet) Olaskar n. 

boeeia ['bAtJa] ap Bocola o. 

book [bAk] Bockol m. Oga. book-beer, 

boekejr ['bAki] omr Gmakarflaake, Kalebasao o. 

boeklaad ['bAklAnd] Aryeteatejord e [boo/OandJ. 

bode [bo"d] vt bobude, yarale, ynre et Varael om. 
bodefbl ['bondftil] yaiaelafUd. yaralendo. 

bodlea ['bAdis] Snorily, Korset; Liy, KJoleliy n, 
moda. underdreaa. bodied ['bAdid] pte k a med 
Legeme, m. Krop; . and headed [m. Krop og Hoyed] 
Uke a capon. bodUeaa ['bAdUte] ulegemlig. bodilj 
['bAdlU] a legemllg; put him in . fear gore ham or- 
denflig bange. bodily ad legemllg; formelig, fald- 
Bteendig, bogatayellg; bring him . before ue, i Legemet, 
i Kfltdet, bringe bam personlig tilatede; carry a thing 
aavaiy . foimolig (el. bogatayellg) borttore en 0en- 
atand; he mmm carried aavay • [med Hud og Haar, 
*ogB. med Hud og Krop] by the devU; the roof of the 
hotel fea in .; lighten a ehip . lotto et Bklb oyer det 
bole; Me dead friend ata/nde . [lyaloyende, •oga. liya- 
loyonde] before him. 

bodiag ['bo<Hllq] a yanlende ; a Vazael n. 

bodkia ['bAdkin] Fren [Nu atiletto]; typ Aal; Tmkke- 
naal; git Haamaal o; ride » aidde imollem, meUem to 
andre p. et Vognaade. 

bodle ['bAdl] ae 0ro e. 

BodloUa [bAd'll'on. 'bAdUen] bodlejanak; (he^Vhrary, 
T (he ^ dot bodlejanake BibUotek m, i Oxford. 

body ['bAdl] Legeme ft, Krop o; Lig [dead .7; F 
Menneske », Feraon; Stammo o, af Tza; ^ Oroo, 
Centrum n, Hoyedatyrke o; Samftmd, Korpa it, Korpo- 
ration; FOraamling; Afdeling, Flok; Maaae, Mangde; 
Samling, Annamling e; geom geomotrlak Legeme, 
SoUdum; (Vina, Faryea) KorpuBM, Fyldlgbod o; Liy, af 
KIsBder; (Hata) Underlag m, modaat Silke Ac; (Vogna) 
Fading, •Fatning e, Oyeistel n {- of a oorHoge]; 
learned (legiOative) bodiea larde Selakabor oL Sam- 
ftmd (loyglyende Foraamlinger); the poor dd • det 
atakkela gamle Skind el. Skrog, *og8. den atakkara 
gamle Krog (el. Krogen) ; a ahrenvd kind of ^ ea snu 
Rad, *en flil Fant el. Kar; the .. of electora Valgkol- 
legiet, ValgerkoUegiet, Valgerkorpaot, *og8. Valgerstok- 
kon; a great . [Samling] of facta; a . offoreea et Troppe- 
koips; . of kma Korpua n juris; the great (or large) 
. of footer tohieh faUa from the oataraot den store 
Vandmangde, der fidder ud af Foosen, Foaaena atore 
Vandfering e; the . [LIget] of . . . toae found in a 
proepeet hole; akaent in ., [med Legemet] but preeent 
in apirit; aide in . [syg p. Legeme] and mind; in a 
(or one) . aamlet, i aamlet Flok, i aluttet Trop, F i 
Flok og Folge; alle aom en; in corpore; finding that 
we could not effect our flight in one ^, [aamlet] we 
agreed to aeparate; in the ^ i Ksdet, i leyende Liye; 
lyaloyende, •oga. liyaleyende; in the - of the book 
(court, haU) inde 1 aelye Bogen (inde el. node 1 aelye lei] bote; [o>] Bo; [ai] I; [an] owt; [8] the; [p] thin; [/] abe; [b] meaanie; [q] ain^; [o. a, e] oay. yaklende med [a]. Boe 104 bol Retasalen; nede el. Inde 1 selve Saleo); the mob 
gaihertd into great hiidiea, 1 store Hobe el. Flokkd; 
wines of good . Vine m. godt Korpus, fyidige Vine; 
the eon of my . /mt min kadeUge Sen ; the majority 
of the Houee of Commons, out of foMeli . the Cronm 
[ef hvlB Midte Kronen] appoints the members of the 
Cabinet; refer the question to the whoile • <^ the people 
indbrlnge SpflngBmaalet f. det samlede Folk, body vt 
danne, fonne; legemllggere. Ogs. . forth. Se bpdUedt 
€u imagination bodies forth [legemligger] the forms of 
things unknonm. Sh., Mids. Nighfs D.; .^rloih Heste- 

dnkke(n); cloUdag Gangklseder j)i ; ..eoftl Llvkjole; 

Orundfimre, Oranding, *og8. Qrundering e, red Vogn- 

maling; eoloar Dsekfkrve; ...geerd liyyagt; ..phTVieiaii 

Livlffige; pUn ti, Spanterids n ; ..politte Statslegeme; 

.•post ^ Propellenteeyn o; ..tide Stavpudeo; ..tBatoher 
Llg-Tyy^ •Rever; si Sognefoged, 'Lensmand; si Detektiv, 
Opdager o. 

BoBotlaa [bl'oVdn] beotlsk, ogs. fig; s B0ot(i)er e. 

Boer [bue] Boer o, Nybygger af hollandsk Herkomst, 
i Kaplandet. 

BofBa ['b&flu] s. En Jllir*. . omtales i Dickens' Our 
MtUudl Friend; questions which had better be dis- 
cussed (if ever) in the <ibsence of Mrs, .. Comh. Mag. 
1888. 64. 

bog [bAg] 8 Mose, *Myr e; Mooeland, *Myrlsende n. 
bog vt nedsaenke 1 en Mose (*Myr): be ^ged synke ned 
(i en Mose, *i en Myr); -..bean ^ Bukkeblad n k e: 
Menycmthes trifoHata; ..berry Tranebeer, *ogs. Myr- 
b«r n, Myrtyte, Tnnte o : Oasyeoeeos paHustris. 

bogey ['bo**gl] Berneseder, ogs. ^Bnssemand, *og8. 
Ras; Drarg o; .^eoHpaay Humbngkompagni (uden 
Kapltal); .man BemesBder, ogs. ^Bussemand, *og8. 
R0B ; Oendann, ogs. *Konstabel o f. in blue]. 

boggard ['blged], beggarl ['bAgot] prov Genterd, 
Spegelse n; Nisse e. 

boggle f'bAgl] vi blive urolig, blive skrsemt, *og8. 
kvcekke, ynkke til; om Best ogs. giro et Sset, blive 
sky, *ogs. skvette; fig vakle, stndse, betnnke sig, standee, 
vige tilbage; he had not had time to leam his lesson 
cmd »d [liinilede] helplessly; they • ai nothing [viger 
ilcke tilbage for nt] which serves their purpose, boggle 
s SsBt, *ogs. Skvet n, Skyetten ; Skybed ; Sknipel, Be- 
tasnkeligbed t: Bommert; Forftiskning, Forklndrlng e, 
Klndder n. boggle^e-boteh, boggledy-boteh ['bAgldi- 
'\At!\ F Aildsttnidlg Forklndring o. 

boggy ['bAgi] moset, *myret, myrlsendt; . land ogs. 
Moseland, *Myrlflende n; . soil Mosejord, 'Myijord. 
boggy mere (grovere, mgrkere) Sonnbamp o. bog|hole 
Skamgrube, *Binge c; ..hoase Vandhus. 

bogle ['bo^gi] ^ Kamin e. Se bogey! 

bog-Iron ore Mose(*Myr)]sm n, 

bogle ['bo"gl] Spogelse, Oenfeerd m; Bnssemand o. 

boglmyrUe Foie, *og8. Post c Myriea gale; — ore 
Mo8e(*Myr)jfem n ; ..troMer «Moee(*niyr)tniyer> e, irsk 
Ometrejfer, eller som Ogenayn p. en Ire i Alminde- 
lighed. 

bogas ['booges] a forloren, falsk, neegte. 

bogwort ['bAgwo't] MoeeboUe c, *Blokkebfer, Mikkels- 
beer n, (8kind)tryte o: Vctceinium uUginosum. 

boh [bo"] hind Eaptajn c, i den birmeslske indfiMlte 
Her. 

bohea [bo'bi] mere Bobeate c. 

Bohemia [bo'hi'mje] Behmen ti. Bohealaa [bo- 
'bl'mjan] bebmisk; zigennermtesslg, les, (om)flakkende; 
fig bohdmemfiBssig. BohcMlaa Behmer; Zigenner, Om- strejfbr, F* ogs. Fant; fig Bohdme o. boheHlaaisB [bo- 
■hi-n^onism] Bohdmeysesen n. 

bohoo [bo'hn] vi flebe, tude. 

bohva: . upets, se boa upast Bohna ['bo*'<h)en] •. 

bolar ['bote] Bojar e, he] Rigsembedsmand, fordnm i 
Rnsland [boyar]. 

boll [boil] et koge; be ..Uig, ogs. yere i Kog; keep 
the pot .iMy holde Qryden i Kog; fig holde Splllet 
gaaendo; my blood .ed (again, within me) det (el. 
Blodet) kogte 1 mig; make his blood • bringe bans 
Blod 1 Kog; . over, boll vt koge; »ed f forkortet for 
^ed beef or mutton; . down indkoge [t. en Essens 
to cm essence] ; on infusion made by ^ing down the 
tulip leaves, boll s Kogen, Kog e; be on the .., i Kog; 
come to a ^ komme i Kog. boil a Byld c. 

Bolleangvage [?] Boileaugunge n, en Forstad til Simla 
i Ostindien. 

boiler ['boila] Koger; (Damp)kedel c. boUery Kogeil; 
Saltsyderi n. betllag Kogen, Kogning; (K0d)kraft e, 8e, 
Vend hyori noget er kogt; Rodyand, Vend n hvorl 
Redder Ac er kogte; Kedel c (Aild); the whole . p hole 
Moleyitten, *og8. hole Smelten: ..polat Kogepunkt; he 
was at ., paa Kogepunktet. 

bolsteroee ['boistorae] yild, yoldsom; stejende, hej- 
restet, *og8. brsakende. boisteroasaess Vildbed, Void- 
somhed; Hejrestetbed, stejende (el. larmende; Manor c, 
*ogB. Braak n. 

bolar(y) ['bo"]e, 'boolori] Ler-, leragtig. Sml. bolel 

bold [bo«ld] dristig, kssk, dja^nr, ursed; fti, Mpostig; 
fttek; a . [rask] hand; a . [drlstlg] metaphor; a . 
shore et stejlt Land, en stejl Kyst; doa^ thing udfere 
en dristig Dead; . type tydelig Tryk, f grel Stil; H is 
a « word det er stserke Ord, sUerkt sagt; . of approach 
brat, stejl ; make . tage sig Friheder, ysBre fripostig; 
make (or be) . to driste (el. fordriste) sig til at. 

Bolderaa [bAlde'ra*] s Boldena n. 

bo1d*fbe0d fripoetig, fhek. boldly ad drlstlg. ksekt, 
djsBryt; Mpoetig; frttkt. boldaess Dristlghed, Ksekhed, 
Djnrybed; Fripoetighed; Freekbed e. bold-cpirtted dri- 
stig, keek. 

bole [bo^l] Bol, Boljord, Bolus; Bolns, stor Fille c. 
bole [boal] Bnl, Tnestamme, *og8. B61 e. 

boleetiOB bo'lekjan] ophejet Liste (*List)c /. moulding]. 

BolerlBH [bo'lioriem] s; . promontory nu: Kap 
Landsend n. 

bolero [sp.; bo'le'ro] Bolero c, en spansk Dane. 

boletle [bo'letik] Renyamp-. boletaa [bo'litas] Rer- 
syamp e. 

Boleya ['bnlin] s. 

Bollagbroke ['b&liqbruk, 'bnl] s. 

boUag-elotk [■bo»liqkl&(')]>] baandmalet Sllke c. 

bolls ['bo"lis] Ildkugle; Meteorstcn c. 

boll [bonl] ^ Fre-BflB]g, -Kapael c, Frebna n. boll [bo"lJ 
mere Boll c, 2,ii Hektoliter Kom. boll et faa Baelge; 
the barley tooe in the ear and the flax wcu ^ed bibi 
Byggen yar 1 Aks, og Herren (*Linen) i Stilke. teUard 
['b&lad] ^ PuUert, Pnl e; . ftmber Judasere n /lfntt|ylit- 
headj. bolllag ['bo'»lii]] prov StseynetrsB, kappet (•ogs. 
afttubbet) Tree n. 

Bologaa [bo'lo^njo] Bologna n; . sausage (en Art 
groyere) Cenrelatpelse, Hjemepelse, raget Flsmkepelse. 
bologaa a, se Bologna sausage J amr Poise c [sausage]. 

bolometer [bo'I&mite] Bolometer n, (Langleys) Straalc- 
maaler. bolemetrle [bAlo'metrik] bolometrlsk. 

Bolor ['bo»l&'«, -la] s; . Mountwns Bolor Tag: at. 

bolster ['bo«lstd] (lang, is. Under)pude; Sadelpnde e; 
Sadeltemmer n; chir Kompres; mecli Dyne; Balance e, la- i- XL'] osy. lange som i far, feel, fool; ['baj Trykstayelse; [^] hat; [A] fall; [&] hot; [a] httt; [a] ht»rt; [aj Iodct^ bol 105 bon pti Kniv. Witter vt nodentette m. Fader; fig stette; 
mere; vy Pnder under Annene pas. Foretsrket: . «f> 
WIfUrlBf UndeiBtettelM; Stette e. 

b«tt [bo"ltl s (Kryd8bue)pil; Bolt, i adildlllge Tllff; 
Tordenldle e [thunder^]; Lyn n. Be b{«i«/ make a 
idean) ^ of it f stryge sin Kaas el. VeJ, remme; drop 
in (upon him) Wee a . dumpe ned (hos ham) soin et 
Meteor, soxn ftm HJmmelen. bolt vt sUenge (med Bolt); 
bolte; l»sge i Lnnker, hit liegge i Bolt og Jsem; fig 
ogs. IflBnJceblnde ; Bluge hel, uden at tygge /. a thing 
Khoie]; . himsdf m stsenge sig Inde. bolt vt sigte, 
diifte (*dr7fte) ; fig Bigte, drefte ; ap opdrlye [Kanlner 
roMitf Ac] ; . com; . out the truth buse.ud (el. ftem, 
plmnpe ud) med Sandheden [blurt o%UJ. bolt vi fkre, 
pile; giye et Seet, f* ogs. skvette; tp is. dnrko; la. ttmr 
tage tUbena; gere sig usynllg; I must .; . in komme 
ikrende (el. aeettende) ind; falde med Deten ind 1 
Hn^et; . out of the house, bolt od llge, *og8. rakt; 
bardns, bams, pladaak; rieing . [llge op] from hie seat; 
. («p) against lige paa, llge Imod ; . upright rayret, 
osB. *i«iik (el. ret) lom et Lya, ret tllvejra, *og8. atrag 
som en Stage, bolter ['bo^ltaj Bolter; Sigtemaskine e, 
SigteTterk n; ep Darker; Romllng; Renegat, Frafalden, 
Orerlober e. bolt-head ehem Recipient e. boltlag ia. 
Boltning; Staangning; Sigtning, Driftning ftc; sp Darken, 
DarkiDg c; aabent Tej n, Sfgtedng e /. doth]; Over- 
I0beri II, f Snulng e; -.eloth Sigtedng e; ...hatch 
Sigtebing; ..■iIII(b) Sigtemalle o. bolt-rope ^ LIg n, 
paa Sell; the sail was blonm otU of the . Sejlet blflwte 
ad af Liget; der atod ikke Sejl i Lig. 

belaa ['bouloa] med Bolna, (ator) Pllle e. 

bomb [bAm, bAm] arf Bombe e. bombard ['bAmbod, 
'bAmb9d] t Bombarde c. bombard lbdm'ba-«d] vt 
bomb«tfdere [sheU]. bombardier [bAmbo'dIo, bAm-] 
Bombord^r e \; ..beetle ent Bombard^rbllle : Brachi- 
mts, bombaidmeat [bdm'ba-«dmentj Bombardoment n. 

bembaat ['bAmbest, 'bAm-] Bombaat, Byalat e, bej- 
trarende Ord pi, aynlmeode Fiaaer pi. bombaatle 
Iwm'biatik] bombaatlak, ayulatig, hojtrayende, fraae- 
crnlmende. 

Bombay [bAm'boi] Bombayln. 

bemhaxlae (bAmbe'zi'n, bAm-] Bombaaln, Bommeal n. 
bemble ['bAmblk] a aom berer til Silkeormen, Silke- 
orme-. 

bombjkelrh Mort^rcbalnp, Bombardirgalliot e; ..proof 
bombefiut; — ahell Bombe c; fragment of a ^ Oranat- 
stDmp e; — Toaael, ae ^^keteh! 

bombyelaoaa [bAm'biainsa] ailkeormlhrvet, gennem- 
si^g m. gnlt Ska»r. 

boa [bAq] Kallbtree m, i .Sgypten. 

bona ['bonno]; . fidS [faidi], ogs. i god Tro; . officia, 
oga. (sine) gode TJeneater pi, Tjeneate e; Meegllng e. 

boaaaza [bo'nAnxa, -ao] amr egl et apanak Ord: 
Lykke e. Mods, borrewca; is. min rlgt Ertaftind n, 
tige Anvlaninger pi ; fig Onldgnibe e ; aom adjektiyiak 
Tillseg: rig, a»rdelea fordelagtig, overmaade Iflonende; 
is. storstilet, 1 ator Stil, 1 stor Bkala; fhia was (or 
proved) a . for him; strike a . gere et ator(arte)t 
Knp ; the mine is in ^, er nxx paa ait rigeete, giver 
OTerfl0digt Udby tte ; a financial operation, which was 
to hate been a . boom, [som skulde veeret Blgnalet til 
rigt Udbytte og blomatrende (*ogs. rlge Udbytter og 
doriamnte) Tlder] has since smashed him up; . fi»rm 
Storgaard, Gaard af den atoiatilede Type, *og8. damp- 
bnxgt Gaard ; . mines. Is. ft orig om Bolvgmbemo i 
Comstock 1 Nevada, aom gav overordentlig stort Ud- 
bytte f en Tid. Boaaparie ['bo»nepa*n] s. Boaapaiteaa [boana'pa**- 
tjon] bonaparteak. Boaaparllam ['boonepa'«tlsm] Bona- 
paiUsme c. Boaapartlat ['bo"nepa-*tiat] Booapartlat e. 

boaaaaa [bo'neiaaa], boaaaaaa [bo'nttaaa] too Biaon c. 

boa-boB [fr.; 'bAnbAn] Bonbon e. 

boaee [bAna] Btenkngle (der af Bom brugea til Leg), 
*(8tor) Marmel, (Kikae)kagle, proo Kixert, Mablla c. 

bead [bAnd] Baand t A poet; oreh Forband, For- 
bandt; fig Baand, Foreningabaand, Sambaand /. of 
union], Venakababaand n [^ of amity]; ForpUgtelso; 
Obligation e; diem Atom n\ a captive in ^s hat en 
Fange 1 Leenker, en leenkebnnden (Fange); goods in . 
Varer p. Oplag. Be v bond! bind himself in a ^ to for- 
pligte aig til at . . . bead a lasnkebunden, fangen, *og8. 
trselket. bead vt mere Isegge i (Told)oplag ; giro Obli- 
gation for; .ed goods (warehouses) Varer p. Toldoplag 
(Magaainer f. Varer p. Oplag, Toldveeaeneta Magaainer). 
boadage ['bAndids] Trceldom c; he in ^ to vmre en 
Trsl under... bOBd|debt Obligationsgmld ; — holder 
ObUgationaeJer, Obligatioua Ihendehaver o. boadlag 
mere Oplsggelae c paa Toldyesoneta Magasiner. boad|- 

■ald Trmlkvlnde c. .maa, eerraat, alare Tnel c. 

boadalmaa Tnel t; jur Kavtionlat c; .womaa Trtel- 
kyinde. bead | timber Bindlngatras n; .woman Tnel- 
kyinde. 

Boae [bo"n] Bona n. boae [boon] (Knokkel)ben n ; 
pi Flakeben, i Klolelly; pi Spiler, i Faraply; pi Kaatag- 
notter, af Ben; frf TemingerpZ; Fribillet e; no .a broke 
fig der er Ingen Skade aket ; he kkw happy to find 
himsdf with .« unbroken, yed at flnde, at alle Lem- 
mer yar hele, at ban endnu yar belaklndet; give him 
o . to gnaw or pick fig give ham nt at beatille (el. 
tmnke paa); stoppo Munden p. bam (aaa Imnge); lay 
(or leave) his .a among them Issgge sine Ben blandt 
dom; he made no .s of it ban gjorde ingen Vanake- 
Ugheder, gjorde dot glat af; work in .; fhta is now . 
of my .a bibl denne Gang or det Ben af mine Ben. 
boae vt aette Flakeben i, om KjoleUy; smtte Spiler i, 
om Faraply; tago Benene ud af, befrl f. Ben; si negle, 
redde, ogs. *knibo (med aig), rapao (med aig), *oga. 
nappe, kyarte, reiae med; al knibe, fkkke, Ugo y. Vinge- 
benet; .d ia. bonloa, benfrl, e. g. turkey; . the meat 
Imgge Ben i KflKlet. D. 8k. pag. 22 T. boae vi amr 
^ alide i det, oga. *pugge, proppo aig t. Ekaamen; 
..bed gecl Benlag, over Triaagruppen; — black Benaort, 
Spodium H, Benkul pi, dyrlake Knl pi; ..dog proe 
Blaamaye, Syarthaa c [dogfish, piked dog]; ..dreaalag 
Bon-Godning, -Gsdake, •-Gjodael c; ..hoaae d Fattig- 
(Ug)kiato e; ..Idle, ..laxy luddoyen. boaeleaa benlos, 
benfrl [Torsk eod\; kraltealos; holdningsles. boaelaet ^ 
Kulsnkker o ft w: Symphytum; ..aetter Ledreparatar, 
Leddoktor c; aettlag Ledaatning. 

Boaeaa ['bo«Dea] Boneea n [Borrowstmmness]. 

Boaey ['bo"ni] F Bonaparte [Bonaparte]. 

boallre ['bAnlhio] (Gliedea)baal (-)bluan. Jvf. bonner! 
make .a F oga. bluaso. 

Boalfhce ['bAnlfls, -feis] Bonifadiia; F Vsert o. 

boatag ['boaniq] ia. Ojomaalanlyellerlng e. 

BoaiagtOB ['bAniijten] s. 

bOBlto [bA'nito°] Jf Bonit c: Thynnus pdamys [dl- 
bicore]. 

bOBBor ['bAna] s uuiv si a bonfire. 

boaaet ['bAait] (Dame)hat, is. *og8. 0rehat; ac Hue, 
F*IiUe; fort ft ^ Bonnet; si Btraamand; ra&w Gnlst- 
fanger, Gniatflenger o, *og8. Gnlatftengemet n; a woman 
with forget-me-nots on [paa] her .. boaaet vt ifore 
Hat; alaa Hatten ned i Panden paa; al lokke (til Spil), 'et; hate; {o>>] so; [al] /{ [au] out; [8] the; [\>] thin; [/] she; [s] meaaure; [q] aiM^; [a, d, a] oay. yaklende med [o]. bon 106 boo kikke (til at g«re Bud); .ed and cloaked, ogs. med 
Hat og Kaabe, i Rejsetfll]; ..bUad Markise e; — box 
Hatoeke, *ogi. Hattetine e; ~.pla Hatteoaal; ..ihapa 
Hattefonn; « maker Hattefiibrikant. 

hounj ['bAnl] a «e ken, *Takker; glad, lystig; stoyt, 
gUd; ..clabber opsat Melk o. 

Boaoalaa [bo'no"n]dn] bolognesiak, BologneBer-; « 
boMes, jar$; « etone. 

boaas ['bottnoB] Bksttabetaling; Bontu, Skstradlvidende 
e, EkBtraudbytte; Oratlale n, Dosot o. 

bOBj ['bo"ni] benet, knoklet; knokkelfor; a « hand. 

bOBxa [bftns] Bonze, Ftaest o. 

boo [bu] vi 80 bnkke [h<mj» Boo [ba] «: Prince 
Lee .^ Sen af Abba Thule, Kongo i»aa Cooroora (Pelew- 
0eme) 1 Dot stille Hav. GsBstede England og dede der 
1 1784, 20 Aar gammel. Omtales 1 IfarryaU Jacob Faithful 
(A. II og biograferes i Chamber^a MieeeU, XGIV 17—82. 

booby ['bu'bij > hyid Sale, Tosseftigl, JanTanOent, 
*is. Haviulo: SUla alba s. baeaana; fig Klokker e, 
F]og fi; FukB e, i SkoleklaBie; ..hateh ^ Karmluge. 

boodhliH ['budism] Bnddiame o. 

boodle ['budl] amr Flok e, Slsng, F0lge n; (Diifts)- 
kapital; Profit o, Udbytte (af et Bodragerl); Bytte m. 
vundot p. dot OflbntUgee Bekostnlng; Stikpenge pi, 
Bestikkelaorirf; ftOsk Ment (ogs. *M7nt) e; the whole 
(hit and) . of them hole Flokken (el. Slsnget, Felget); 
. aldermen beitlkkellgo Oldennaend; U aint . Fm 
after; do him ont of hie ahare of the .^ boodle % git 
Biandenborger o, gnl Okseejo m A o, onde Urter pi, 
*M8rIgold f» ft e: Chr ya e mt h e m n m aegelnm [oom 
marigoid]; fig Fjog. F» n. boodler Byttojager; bo- 
stikkoUg Fonktionnr; StemmoMBlger o, Aa 

boody ['bu'dl] «< F Be bank nd; lonnulo; oome, 
don't • with mel 

book [buk] Bog 0. pi BegerpI; mero BogmUBselin, 
BuckmuBselin n; the » of .« BegemeB Bog; a ^ of the 
play Tekflten; a ^ of terae en Digtaamling; it doea not 
auU hia . dot paaser ikke 1 bans Kiam (*og8. Kram- 
kiste), paawr ikke ind i bans Kogebog; ^peafc by the ^ 
tale Bom en Bog; be in Ma bttd (good) ^ yere ilde 
(godt) anakrevot (TSBre i Kridthuaet) hoe ham; the 
number of children on the ^, af indskrevne (el. bog- 
farte) Bern; he knew who waa on hia .«, hvem der 
Btod 1 bans (el. hvem ban havde i sine) Beger; look on 
the aame . with se 1 Bog med . . .; bring to » f km^e 
t. Regnskab; without . udenad. book «f indCsre, 
bogfere; abonnoie, tinge, f. EkB. Plads; abonnere paa 
[ham him]; al Ibkke, knlbe, tage ▼. SvlngQedien (ogs. 
*ved Vingebenet): . a paaaage for [tage Billet til] New 
York; plaoea (or aeata) were .ed [Billetter var tegnede, 
der var abonneret] one month in advance; . a pk^e in 
the atageooach tage Billet t. Diligencen ; he waa .ed 
at lout F tUaidst blev ban kneben ; . him for a place 
tegne ham f. Billet (el. Plads) t. et Sted, bestille Plads 
f ham t. et Sted; be .ed for . . . staa i Bogen (*tilbog8) 
for . . .; he ia »ed for a party ban er bestilt (el. der er 
abonneret p. ham) t. et Selskab; I . you to aiay with 
me; heia^edfor [ban kan vente sig] at unoomfortatle; 
..agent Kolportar e; ..btader Bogbinder; ..bladeiy; 

— blading Bogbinder! •», Indbinding e af Beger; raie 

BogBkab n: ..dob LaBseforeoing c, LseseselBkab n; 
..eoTer (Bog)bind h, ^ogs. (-)perm o; — debt Begninga- 
giBld [mods. VekselgsBld M0-deU]; ..form Bogform; 
the artielea cure now ooOeated in .. booking is. Bog- 
fering. IndiSaisel; Indtegning. Indskrivning e. I Bmas. 
tit: Indskilvnlngs-; — ofBee Indtegningskontor; is. Bil- 
letkontor. booklak ['bukij] IsMolysten git; boglseid, stuelsBid, pedanUsk; a . man en StuelsBrd, en Pedant, 
en Bogonn. booklsm ['bokixm] BogUghed, Interesse for 
(el. Opgaaen 1) Beger, Stuelardom o. bookjkeeper Bog- 
holder 0; — keeping Bog-Holderi m. -Fersel e; ..laid 
ArveteBtejord e [bodcUmdJ; — learaed bogUord, bog- 

Inrt; learalag BoglsBidom, boglig lArdom. booklet 

['buklet] Ulle (*liden) Bog e, pi Smaabeger. booklaaker 
Bog-Mager, -Fabrlkant; sp Vieddemaals-Agent o; ..aak- 
lag* BoBetgelae o af V»ddemaal med fbste (Serinster; 
..■uurk(er) BogmsBrke n; ..masUa Buckmosselin; ..pett 
Bogpost; 5y . is. under (KorB)baand; ..seller Bogbandler; 
BookaeUen^ Row, i the Strand, egl HotyweOatreet; Ja 
ahop Boghandel o; — selllag trade Boghandel; aeonaSUe 
in the .; ...sbop Boghandel o; ..stall Bog(handler)bod: 
..store amr Boghandel o; ..trade Boghandel; ..worn 
Bogonn. 

bool [bu-1] so Kugle, Bold (*Bal) c [bowl]; jaiay at 
.a. boolwork ['bulwo'k] s, se buhlavorkl 

booly ['bull] <r agr (Flytte)fold, *ogB. (Saue)gTind o, 
Sauegrinder pi, Kve, proe Km o; (iiske) Nomader pi. 

boom [bu'm] Bom; ^ ogs. LflBsejlsspire e; amr 
HsBugsel, Hengsle [timber-boom]; Dien m, Drenea, 
f. Bks. af Kanoner; hul Brusen, *ogB. Dnr; (Bardrums) 
Pavken o; a large boat nMeh lay on the ^a, som stod 
p. (Jalgeme. boon [bum] vi drone, *ogB. dure; poTke, 
om Bardrum; ahe came »ing Skudon kom strygende, 
f. ftilde Sojl. boom [bu'm] amr glansftild IgangssBttelse, 
Beklame o; (Forretningemes pludseUge) Opeving n; 
(FonetningB)feber, (Bys, Stats unaturligo) Opblomstren; 
feberagtig Virksomhed; blomstrende (*og8. florlasant) Tid 
el. Perlode o, *og8. florissanteTiderpI; brat Piisstigning 
0, give o . to is. bringe 1 Vejret el. 1 Skuddet; at^prieea 
til den blomstrende (*og8. florissante) Tids Priser; the 
town haa no ., butjuat a ateady,rai<Me, rapid growth; 
real eatate haa taken a audden .; a » in real eataU. 
boom vt gvre Beklame (el. leklamere) for, dnndre op 
om, slaa paa Stortrommo for; .Ms ahow fig daa p. 
Stortromme f. ham. boom o* tage (et stsBrkt, pladsellgt, 
unaturligt) Opeving, komme i Skuddet, iba en blom- 
strende (*ogs. florissant) Perlode; gaa tilvejrs, om Priser; 
vise sig som en god SpekulaUon; ..braoe ^ Spirbras. 

boomer ['bu'moj amr Spekulant o. boomer ['bu'me] 
auatr Kenguru(han) : JlooropMs mafor; Showtl, FjsBld- 
beever o: fioplodoft rufua a Aplodoutia leportMOw 

boomsraag ['bu'meriU)] Bumerang o, avstralak Kaste- 
trBd n. 

boomenaart ['bu'mama'*t?j auatr ap Skmrm e ved 
FugleliuigBt. 

boom-lroa . ^ Bejle til Klyverbom ; L8B00)lsbe)le c. 
boomkla ['bumkin] ^ Udtoggera boom-taekle Taljor 
pi til Bomskede. 

booB [bun] Gave, Naadegave; Ounst, Ounatbevlaning 
e; a blessed (or great) . to en sand (el. stor) Velsig- 
nelse for . . . boon [bun] o : a . companion en glad 
BJsBl; en Drikkebroder; in aU the hollow friendahip of 
boon-eompanionahip med Drlkkebredres hole akiemtede 
Venskab. boon [bu n] Hei<*Lin)affald m. 

boor [bue] orig Bondo; fig Battel, Bondeknold, F* 
Bondekn6k, proo *Bauer e. boorish ['bnari/J bursk, 

* Ved denne Maade at vsBdde paa [booknaaking] 
ved man altsaa paa Forhaand, hvor meget den Sum 
belober sig til, som man i TilfiBBlde kan vlnde. — Ved 
Totalisatorvaeddemaal ved man ikke dette. Gevinsten 
kan her firast bllve bestomt, efter at don sejrende Hosts 
Navn er bleven bekendtgjort . . . N. Idrastsblad 1888. 
207 «. W i* a] oev. lan^c lom 1 for, fbd, Sodk ['ba] Trykstavelae: [ft] hot; [&•] ficdi; [A] hot; [a] hut; [c*] htirt; [a] inner; boo 107 Bos og8. *\mWeiBgtig, bondflk, *ogB. bondsUg, prov bAuer- 

■Ktlg. 

lo«M [bus] pi iTlre [hootn], booMr Sviiebroder, 
Drikkebroder e. booty ['ba'zl] omteaget. 

booot [bu'st] vt amr lefte op el. iyejret; ^ing [ogs. 
drivende] up the «aitd 20m a lofciWfolMd; • a boy Mp a 
tfu. booster Lefler c; Mlddel m til at l0fte (el. beve, 
0g«); Fontaerkning o; . . . foiQ proo« a . to <A« net 
TteeipU. 

boot [ba't] o git boade, gayne. boot «: to * git oyen- 
ik0bet [hUo the hargainj; to the ^ of foraden, i TUlaeg 
tfl. Scott ^Ip. d^ XZZIZ7. boot [ba't] St^yle o; 
Gemme, Rum, Magasixi, i Vogn; Fonkind n, 1 Vogn. 
Se 6oofo/ the »t, ogs. den spanake Steyle; high ^e, is. 
Sksftesteyler; Puea in ^ den bestaylede Kat; he in hie 
^ p yasre paa Stffyleme; my heaH poaitively sank 
into my .«. boot cf USsro Stayler; coated and .ed for 
it med Frakke og Bteyler paa (1 den Anledniog). 

booi-aad-saddlo ['bntn's&dl] eae Bonte-selle e, 8ig- 
Dsl M til Sadling. W. Scott; Bound to • bliese (til) 
SsdUng. 

[bu-'ti*] Halyst0yle e. 
[bo'onti-s] aetr Bootes o. 

booth [bn 8] Bod, l';i«lebod o. Booth [ba>] s. Is. 
General WUIiam ^, Stifteren af Frelsens Her. Boothia 
FeUx ['ba'Ma 'flliks] e. 

bootUack StiTyleknsgt o; — laoe Steylebaand n. 

bootless ['bn'tlte] uden Baade, fhigtesl0s. 

bootjllek amr Spytslikker e; ..laaker Skomager; 
^laek Steyleraekke o, Bteylestatiy n. boots [bu'ts] 
SterylQpadaer, Hotelkarl o, Hotelbud n, Dreng (*Gat) 1 
et Hotel, *og8. Viseigut o. Boots Askeladden, Ssben 
Aifcdad, 1 Byentyret. boot|top St0ylekiaye e; ..top vt 
^ Isgge Splgerhnden paa . . .; ..toppiag ^ Splgerhud 
€', _tne Steylelffist o. 

booty ['bn'tl] Bytte n; make .; play ~ spiUe under 
Dekko; tabe med Oyerlng; ride . sp med FonsBt tabe 
L0bet. 

booas, boostr, boosy, se hooee, hooeer, hooey I 

bo-peep [boo'pl'p] Tit, Titteleg o; piay at . lege Tit. 

ber [bA*] proe Nabo, Yen. I Tlltale til Penoner af 
begge K0n og alio Aldre. 8ml. mor! hon> a/re yon, ^ 

boiaele pso'rbaik] boisur; . (kdd Aseptin n (*ogB. e). 

borage ['bArids] % Boiasurt c: Bo«ago» 

boraseo, se horraeeal 

borate ['bA'«reU] borakssort Salt »: . of eoda boisort 
Natron. 

borax ['b&'«rdks] Boraks e; . honey phanw Spro- 
nfte. 

borborygm ['b&-»berim], borborygaas [b& •be'rlgmes] 
Kmnlen e, i Indyoldene. 

Berda [fir.] s Borda o; Je drde ^ BefleksionB- 
drkel. 

Bordeaax ['b&'*do**] Bordeaux n; Bordeaux(yln) o. 

bordel ['b&'«dol] git Botdel n [hrothei], 

border ['bA'«da] Kant; Rabat, 1 Haye; Gi»nse c; is. 
pi Qnenser p2, Graanselandnkab n ; raeage the »e of a 
amntry; the Border Minetrel o: Walter Scott; hover on 
the ^B of indecency syeeye p. Graanseme af dot uan- 
staendige, *og8. syseve p. dot anstSBudlges Pynt. border 
«•: . wpoft grsBuse Ul; hie age .« (or he ia ^ing) upon 
fifty ban naeimer sig do balytreds el. do Ibmtl. border 
d kanto; Ind&tte; begraense; .ed earpete aflpassede 
Gulytaepper. borderer Graenseboero. borderland ['bA'^do- 
liDd] Graenseland; B^, Nayn p. et spiiitlsiisk Tidsskrift, 
udg. af W. T. Stead. border|llae GnenseUnJe; .^Uatay 
Spundyieg e. bordjlaad t Taflblgods n; .man f Taffelhusmand, 
BordaxluB o (som forsynede Hoyedgaarden med JRg og 
Fugl). 

bordare [<b&**djue, -dgo] her (Felts) Ind&tning c. 

bore [b&'*] tt gennembore; bore, udbore; plage, 
traette, kede; « [bore, udbore] a cannon; people gel 
.d niith [bliyer kede af] each other'a company; the .« 
and the .d do kedelige og de der kedes; . hemeiif to 
death with ennui, ogs. yaare terdig at fbrgaa af Ked- 
somhed. bore iti bore; lade sig bore, bores; pirouettere, 
1 Dans; thie tUnher does not . weU. bore Borhul; t 
Hnl n, Aabning, Spraskke, Rift c; (Bosses kc) Leb m. 
Boring e, Kallber e & n; F kedelig Person; kedellg 
Ting 0. nt kedellgt; kedeligt Sted. Se Ught al a Uue ., 
a ^ of Hue aky en blaa Rift 1 Skyeme, *ogs. et Glyt af 
blaa Himmel, et Glan i Sky; the moat atupid . [det 
dummesto og kedellgste Menneske] he eoer came aeroaa; 
it ie a ^ [(saa) kedellgt] to he ordered off where . . .; 
the . of [det kedelige yed] a place like thie ie, 
that . . . bore [b&-»] (stor) Tideyandsbelge e. bore [bA*] 
e bar ke; fiidte. Af hear. 

boreal ['b&'«riel] a Nord-, nordlig. boreas ['b&-«rids] 
Nordenyind, Boreas e. 

boredom ['b&'Mem] Kedsomhed o. 

boreea [b&-'ri*n] anglo-hind (smal) Gade c, 

bore-hole Borhul. 

boremaa s, se hordmanl 

borer ['b&'re] Borer e; Bor fi, *Bor e; Jf Sllmaal o: 
Myxine [ghUinoua hag], borlag Boring o; Borhul n\ 
Borspaan e; — bit Borbid c. borlsh ['b&'rij] kedsom* 
melig. borisa ['b&'rizm] Kedsomhed, Lode; Liys- 
lode 0. 

bom [b&'*n] flsdt, F IS^d [af en Kylnde of woman; 
af grsBske ForsBldre af Greek parenW]. Af hear; never 
in my . [liyfi^dte] diiya; a Briatd man . bameitodt i 
B— 1; he ia a ^ orator, en ftdt Taler, fodt (til) Taler. 
borae [b&-»nl baaret. Af hear. 

Borneo ['bA •nJo»] Borneo n. Boraese [b&-»'ni*z] bor- 
nesisk; a Bomeser o; Bomeslsk n. 

boron ['b&'»ren] ohem Bor ft. 

boroagh ['bATO", 'bAre] K0bstad; (yalg)kTed8, By, By- 
del c [ptMrliamentary .]; ahirea and ^ Amter og Bsrer; 
the Borough O: South wark, p. Themsens Sydslde; . 
Engliah jur Minorat n, yngstes Forret i Anrefislgen; 
meager Valgluaemmer c, 

borrasea [b&'r&ske] egl et spansk Ord: Uvejr m; amr 
dspy (o: uholdig) Sten o. Mods, honanea (mine), 

borrow ['bAro^] e laane [Penge af ham money of 
him] ; he that goea .Ang, goea aorrowing hyo som med 
Lean og Borgen yil fordriye Betlejen, Caar ham ftnrst 1 
Haset til sig; rtles .ed from [tn] the andenta; if I 
had to . out of twenty puraee om jeg skulde laane p, 
tyye Steder. borrow Pant n; Gissel c; ye nwy retain 
aa .s my two prieata. Soott, I«. XXXUI. borrower 
Leaner, Laantager o. Se hottomryt 

Bora [bA'*s, booas] a. 

borstal [bo'stl, bAsU] proo Bakkesti o [hostalj. 

bert [bA H] Diamantaffldd n; daarlig Dlamant e. 

Bortell ['bA-nel] Bortell c, Tyrens Nayn i •Reineke 
Fuchs>. 

BonissI [bo'rAsal] a: the ^ (Gammel)pr0]sseme. 
boraBBomaaia [borASO'me^nje] Borussomani, Forkaarllg- 
hed for alt prejssisk. 

boscage ['bAskldg] Undezskoy, Tykning e, tset Blade- 
hang 11. 

Boseobel ['bAskobol] s. [ei] hate; [o"] so; [ai] J; [an] oui; [8] thei [p] thin; [j] «fce; [s] measure; [q] aing, [a, d, e] osy. yaklende med [e]. bos 108 bot both [bA/] Skin; mere KnoBtsmai, Margarine, *oga. 
Oleomargarin; (tom[t]) Soak, Sludder; Omridi n, Skltee 
(*Sld88e) c; Skovlandskab n; cut a ^ prov stase, g0re 
Figur. boih-bok ['bA/b&k] too Skovbak c: SyMcapra. 
boihj ['bi/i] dam, yrevlet; « gamt9. 

Bo^)«(i)BiaB ['b&Jman, 'bA/izman] Buakmand. jFV .« 
k Bo^emen. 

boik [b&Bk] Underskov, Tyknlng c, *ogB. Skovsnar n. 
bosket ['b&akdt] Bosquet, Lund, Levgang c. 

boaon ['busam] Bryat », Bann o; in the • [Skad] of 
the church; the partner {or wife) of hi* . bans Hjerte 
Kone; as you lay on my ., v«d min Barm; put the 

bahy to the ., til Brystet; friead intim Yen, HJertens 

Yen; Brystdug c; Halfl(e)sk8erf n. 

Boaporian [bAs'p&'rien] bosporanak. Botporvs ['bA8> 
paras], Bosphoms ['bisfbros] «: the . Bosporus n. 

boss [bfta] Bugle, ogs. *Bule, *Ktil; Knap, Knop, *ogs. 
Knot; Bosse, frit og rundt formet Oenstand o; Tegl- 
Uekkera Kalktrug (*Kalktraug); dmp Nav w; Ssenke, 
ved Smedning kQ [ewagej; Halmmaatte c, lavt Halm- 
seede n, Halmskammel [haseockj; loe amr Blsonokse o 
[bison], boss [b&s] amr Principal, Mester, Chef, F 
Bas; prov Baa, Mester, Overmand c\ a ^ mason en 
Forsterangs Murer; a . player; are you the . of [er 
De Mester t] this puke? bosa [b&s] vt bossere, adfere 
i fUd BoBse el. 1 bel Bunding, F pussere; p amr staa 
(el. vsere Bas) for, lede, styre [det hele the whole affair; 
Hnset the house; Arbejdet the work]*, « [an vise] us 
where to dig; . it abs staa for det hele; » the occasion 
staa (i Spidaen) for det hele Arrangement; . him about 
kommandere ham (anart her, snart der). boiiage ['b&- 
sids] €treh Kiagstene |i2, *udkragede StenepI, til Oma* 
menter; Ruatiqae, Opera matlca, Bossage c: Stenens 
Flade springer ru firem. boaiets ['biaits] Benknuder 
pi, I Hjortens Pande. 

boatal [bAstl] proe Bakkestl o [borstal]. 

boataagl [bA'st&ndsi] orig Gartner; (iyrkisk) Lirragt 
c ; • bashi LiYvagtchef c. 

Boston ['b&stdn] Boston n\ sp Boston e; a Bostoner; 
i Cbinookspr. amerikansk [American], 

Boswell ['b&2wel] s. la. James .^ dad 1795, Samuel 
Johnsons Biograf. Bosworth ['b&zwo)>] s. 

bot [b&t] (Hestebremsens) Larye o; pi Orm o, hos 
Heste. Ifl. SI. D: Kolik 6. 

botanie(al) [bo'tftnik(l)] botanisk; a . cewe en Botanl- 
B^rkasse (*-kapsel) c. botaalst ['bfttonistj Botaniker c. 
botanize ['b&tanaizj «• botanlsere [herborise]; botanieing 
box Botania^rkasse (*-kap8el) o. botany ['b&tani] Bota- 
nik c. Botany Bay [be^] s i New South Wales, en 
Forbryderkolonl . 

botarga [bo'ta-*ga], botargo [bo'ta'«go<*] Botargo, Bou- 
targue e, SI. Kaviar af Tunflskrogn kc. 

boteh [b&tj] Hsvelae, Svulat (F* Svul); Flik, Lap c; 
Fuakeri, Makvserk, Makkeri, forfuaket Arbejde, Fusk n. 
botch [b&t/] vt befaenge med Svulster; bode, flikke, 
lappe (paa); sammenmakke; forftuke, forkludre. boteher 
Fusker; Skofllkker; Lappeskomager ; Lappeskreedder c. 

bot-fly ['b&tflai] ent Brems, Btemse; la. Hestebremso: 
(Estrus equi [breeze-fly]. 

both [boo)>] begge, poet baade; both . . . and. . . baade 
. . . og . . . ; . seem (to be) plenty p. begge Dele synes 
der at vsere rig Tilgang ; the happiest time of . their 
[i (deres) liegges] lives; on - our parts fra vores Ijeg- 
ges Side ; . of whom, who . of them som (el. hvilke) 
begge ...; we ., (of us) Yi begge. 

bother ['b&Sa] vi gere Knuder (el. Yrevl, Yidtl0ftig- 
heder, Ophs&velser). bother vt plage; .. Mmael/' plage sig; fange Griller, skabe^g alskena (nusrke) Tanker; . 
it! f SSLA for (*ogs. tiirPokkerl . parents! ogs. gld 
Fanden havde Foreldre I Skidt med Forssldre l . [drsBbe, 
*forgl7e] him wUh taJking. bother F Plageri n, Yidtlef- 
tigheder pit, OphssYelaer pi, F* ogs. Plunder n; be in a 
. have meget travlt, *faave det meget travlt, vsBre op- 
kayet. botheration [bftSe're^Xon] p Yravl, ogs. *Plageri 
m; Yaande; Travlhed, *ogs. Opkavethed e; . to it/ se 
eaa (for (*ogB. til) Pokker) I bother-headed dum, klodset; 
I am awfuUy . how to [dum (el. klodset) t. at] manage 
some correspondence. 

bothle, bothy ['hkpi] sc k ir HyUe, *og^ Stue e, is. 
til mandllgt Tyende ; black . Smugbrcenderi n; . system 
Kasernesystem, det skotake System at bygge Kasemer 
i forskellige Bydele t. Brug f. enllge Folk. 

Bothnia ['bA)>nie] Botten m; the Gidf of « Den bot- 
niske Bugt, Bottenbavet. 

Bothwell ['b&6wel, 'b&)>-] s. 

botry- [b&tri-], i smas. Draeklase-. botryoid(al) ['bA- 
trioid, b&tri' oidl] klaaeformig. 

bottee ['b&ti' ?] Pandems^rke n, hos nogle Indiske 
Sekterere. 

bottlne ['b&tl-n] Halvstavle c [half -boot]. 

bot(t)B [b&ts] pi Orm c. Se bot/ 

bottle ['b&tl] Flaske; Butelje e [two-pint ^]; Blsek- 
bus n [ink ,]; take to the . slaa sig paa (el. til) Flaskeo. 
bottle vt anbringe i Flaake(r), komme (el. lyide, 
luelde, F* ogs. have) p. Flasker; paaflaske, buteljere; 
^d beer altappet 01; .d snakes Orme p. Olas; . up his 
anger opsamle sin Yrede. bottle Bundt c, Knippe n 
[Ho of hay] : look for a needle in a » of hay; .•ease 
Flaskefoder n; ..ehart Stremkort, ndarbejdet p. Grund- 
lag af Flaskesedler [bottle-papers]; ..enda Flaske- 
skaar, *og8. Flaskebrot ; .gonrd Flaakegrssakar : Cucur- 
bita lagenaria [calabash]; ..head coo Yaagehval, 
(grvnlandsk:) Tikagulik o: Baioena rostrata; — holder 
(Bokaers) Sekundaut, Medhjselper (som holdt Yand- 
karaffen); HJaBlpershjaelper; Brudekarl c; ..label Flaake- 
Bkilt n; .noae stor, klumpet Nasse. So bottlehead! 
..nosed klumpnsaset, tyknseset; ..paper Flaakebrev it, 
Flaskeseddel c. Qml. bottle-chart! bottler Flaskefyider, 
Tapper; Nedlffigger o; a ^ of anchovies, cm anchovy . 
en Anschovisnedlngger. bottle|serew Proptrsekker e git 
[corkscrew]; .^sneker, ..top Flaskehtette, •Flaakeamok 
e; ..tray Flaskebakke c; ..wire Flasketraad. botUing 
(Paa)fla8kning, (Af)tapnlng. Buteljering; Nedlsegnlng c; 
the above . is supplied to this theatre. 

bottom ['bfttem] Nederdel, nederste Del, nederate 
Ende; Bund; (Skibe)bund c; (Baads, Skibs) Hv»lv; For- 
&ng, *For8yn, paa Fiskesnove; Grundlag n, Grund; 
Bagdel. F Ende. Finale, Hale [ami. boUy] ; Dalatnek- 
ning c; fig Sklb n, Kol c; mere pi Sklbe pi. Tonnage c; 
(Paryks) Nodeidel, hamgende Del c; Fed •», Dukke. 
•ogs. Haspel, Heespel c f [skein]; Nogle, •Neste n t 
[baU]; fig Sejghed, Udholdenhed c. 8e insurance! a 
cane-bottom et Rerseede; a fuU . en AUongeparyk; the 
. one den underste, den nederste; Mosely Bottom 
Moselydalen; . Mp or upwttrd ^ med Kolen iTejret; 
we found wo . ^ vi flk intet Lodskud; have no . ikke 
have Bund; va>re uudtommelig; at > underst; nederst; 
fig i Grunden, 1 sin Bund, i HJertet; b«ct at . [i Gruu- 
den, i sit Hjerte] he was very angry; at the very - 
aller underst; aller nederst; the best is at the ., kom- 
mer tilsidst; at the . of [nederst nede ij the street; at 
the . of the table v. nederste Bordende ; at the very . 
of the second table Isengst nede ved Enden af . . . ; he 
is at the . of it, at the ^ of the mischief det er bam [a- i- u] osv. lange aom i for, feel, fool; ['ba] Trykstavelse. [&] hat. [& ] fall; [&] hot; [a] hut; [a] hurt; [a] inner; bou 109 bou der staar bair^ed (det hele) ; get <U the ^ of it komme 
tilbonds i Sagen; from . nedenfra, fra oeden; appear 
til a fuU . optnede 1 (el. med) Allongeparyk ; goode 
exported in DtUeh ^» i hollandske Skibe ; venture too 
much in one ., paa en K0I; a horse of good . en ud- 
boldende Hest; on hie onm . paa egen Haand; etemd 
on hia Ofvn . fig staa p. egne Ben ; gH to the ^ of it 
komme tilbundB 1 Sagen; go to the • gaa tilbonds; 
tend to the » saenke 1 Kvag, ogn. *8ende tilbunds. Bot- 
Um B. En Person 1 Shakespearei Mide. N. Dr., «Rend- 
ing* 1 Lembkes Oven, bottom at bunde, smite Band(e) 
1, forsyne med Bnnd(e); fig basere, (gnuid)]mgge, 
grande; we doubt whether theee have been .ed on [ogs. 
om dlsse bnnder 1] aonnd principles; it would he diffi- 
mU to point out one [ad] that is »ed on anything 
Kke sound principle, bottom vi is. tage Bond; the pool 
suddenly deepens tUl the rail wSH not .; .«dlo Sanke 
e; ..glade Dalalette c; ..heat Undervarme; is. Driyhna- 

temperatnr, knnstig Temperatur i DiiThnse; laad 

])aliord, Dal e, *og8. Dallsende m. bottomless bnndlm; 
nndgrundelig ; the .. pit ACerninden, Al^rtindsdybet. 
bottomry ['b&tomri] mere Bodmert m; an adwMncer (or 
a lender) on . en Bodmerlgiyer; a borrower on . en 
Bodmezlst, Bodmeiitager. bottom-toko Bank pi (*Bank 
ekn) paa Snden. botty ['bAti] Popo, ogs. *Hale, Finale, 
*NaIe e, et Barnekammerord. botty ['b&U] a prov N 
indbildak, opblmst [conceited]; the frog that tried to 
look as big as am oaa wets a "botty" frog. 

bovblo ['bobi] sc Fuks e, i Skoleklasse [booby], 

booekal [bn'tjiLl] ir: ma . mln Yen! F* ogs. Yen 
(>nen) mln ! 

Boaclcanlt [fir.; busi'koa] s. 

boadoir ['bo'dwa*"; tt.] Bondoir n. 

boagh [ban] (sterre) Oien e; ..pot ['banp&t] (Blom- 
sta)buket c [bouquet, bowpot]. 

bonght [bit] V kebte; kabt. Af buy. 

boal [bal] sc Bojning; Hank e; come to the hand like 
the ^ 0* a pint-stoup gaa som Fod i Hose. 

Bonlaagerite [bu'l&ndgerait] cont Boulanglat c. Boo- 
laagist ['bolUndsist] Boulanglst c; a boulangistlsk. 

boalder ['boolda] ged (sterre) Rullesten [bowlder]. 

boalo [bu'l] s, se btikl! 

boaloTard ['bal(8)va'*] Bonleyard 0. bonloTard tft bonle- 
vardere, anlsegge som (el. udleegge til) Boulevard; .ed 
streetsK boaleTaidlaa [bul(8)'va-*d]an] Boale?ardier 0. 

Boalogae [bu'loon] Boulogne n. 

boaaee [banns] vi springe, £&re; dnnke, dundie; F 
skzyde, *ogs. kyte; dominere. boaace vt snyde, lore; 
amr fUre, ogs. *jage, *og8. skeie ud. boaaee Spring, 
Hop; (tnngt) Slag, Sted; t A amr Smseld n, Eksploslon 
e; Praleri, Skryd n, Biavader pi, F* ogs. Kytn; Oyer- 
drivelse; Trusel; 610] Legn, *ogs. god Skrene 0; that 
is a ./ den yar drejl get the grand . amr d fiia Fur 
(*Fyg); I don't vaiue her resentment the ^of a crcKker, 
Goldnn. She sloops to conquer HI; you m%»st strike the 
ball on the .. bonaeoable ['baunsabl] stortalende, F* 
ogs. kyten. boaaetblo undert. f. boMiioeable. boaaeer 
stor Prygl, ^ogs. symr Rusk, rigtig en Plug; Pialer, 
Skryder, Skrydbals; Tjrran; d Lnrendrejer; dr0j Legn 
(*og8. Skrone); stor l0gnbals, *og8. Skrenemager; En 
cller noget n som hai yadsket sig el. *8om siger so op I 

1 Man bar i Cblcago saakaldte boulevarded streets, 
yed hTls Skjeeringspuskter der er anbragt Skllte med In- 
akriptloner som: «Knn for Fomcdelseskjersel — ingen 
TTaflkk)0X8el tilladt . . . paa denne Bonleyard>. N. Mgbl. 
1892. 829. the stone must be a .. boaaetag a bl. a. stortalende, 
(stor)8krydende, pralende; stoyt, gild, som bar yadsket 
sig, *ogs. som siger se opl a » bof^ of four months cUd. 

boaad [bannd] s Grmnse; fig ogs. Skzanke c. Is. i pi; 
break .s bryde Skrankeme, gaa udenfor den tilladte 
Oraense^; his rage knew no .s, ingen Grsenser; set .s 
to [Grmnser f] his ambition; go beyond [oyer, udoyerl 
aU .«; the sickness in the out'ViUages spread, the 
Basar was put o%U of .«, stiUedes udenfor det tilladte 
Omraade 3: Basaren maatte ikke besoges; hold within 
.« holde indenfor Skranker el. Grsenser. boaad s Hop, 
Spring, Sset n; tU a (or with one) * med et Hop, i 
(el. med) et Seet. boaad vt begreense; . Africa! n»yn 
AMkas Grsenser 1 a district .ed on the north [1 Nord] 
by the Danube, boaad vi hoppe, springe, boaad a 
bestemt [til for, to ; til Hjemstedet home] ; paa Yejen, 
uadervejs [til for, to ; tm from]; where are you .? F 
whither .? byor skal Do (el. agter De Dem) ben? where 
., som Rubrik: Bestemmelsessted ; we were . [ogs. yi 
kom] from Jamaica; be .., €m a picnic parly, on the 
same errand skulle paa Skonur (*Landtur), ysere 
ude i samme .Srinde. boaad v bandt; bundet. Af 
bind; FUbe ^ f di&t kan jeg forslkre. boaadary ['baun- 
ddri] Gnsnse e; the boundaries of Sweden; . plan Be- 
gnensningsflade c. boaad-balUir Sognefoged, *Lens- 
mand c. boaadoa ['baunden] bindende, forpligtende; 
skyldig; I consider it my . duty [som min Skyldlgbed, 
som min simple Pligt] to.. . boaader ['baunda] Hopper; 
si Kabrlolet c, Kerete] n. boaader d slmpel Person, 
Sjof^ist c. boaader, i smss: inward (outward) • Skib 
f. indgaaende (udgaaende Sklb) n. boaadlag-stoae 
Grsensesten, Skselsten; f Kugle e [marble]. 

boaatcoas ['bauhtjos, -tjasj poet gaymlld. boaatlfsl 
['bauntil(u)l] gaymlld, rundbaandet, yelgaiende: oyer- 
fledlg, rlgelig; ^ supply; lady . Barmbjertigtaedsengel c. 
Egl. efter Lctdy Bountiftd i Farquhars Komedie Beauoc^ 
Stratfigem. boaaty ['baunii] Gaymildhed; Barmhjertig- 
bed; Naadegave, Gave; Udf^rselspraemle /. on eooporta- 
tion], Indferselspreemie [^ on importation], Prsemie c, til 
Industriens Opbjselp ftc; Hveryepenge pi; (jueen Annexe 
Bounty Dronnlng Annas Gave. Anna gay Afkald p. 
Tiende og Fevstegrede t. Fordel f. fattige Prsestekald. 
Sml. 'a certain charity, G. Eliot, Amos Barton Y ! 
I positivdy wUl not live upon the ^ of [Gayer fra] 
Mrs. D.; live on the -. of others, ogs. af andres Kaade. 

boa^aet ['bu'ke^, bu'ke^J (Blomster)buket; (Yins) 
Bouquet, Blomst; fig Duft 0. 

Boarboalst ['buobonist], Boarboalte [-nait] Bour- 
boni(B)t e. 

Boarehter ['buetlia, 'baut/o] s. 

boargeois [bur'swaj (fr.) Borger 0; a borgerlig. boar- 
geols [ba-'dgois] typ Bourgeois, Bnrgis 0. boargeolsie 
[fr.] Bourgeoisie n, Borgerklasse c. 

boargeoB ['bo'djan] vi slaa ud, knoppes [burgeon], 

Boarke [bo'k] s. 

beam ^-•u] poet Grsense e; Maal n, byortil der 
sigtes el. stiles; t A po^ Aa, Bsk c, boarae s, se 
bourn! Boarae [buan, b&'«n] s. Boaraemoath [bA'»n- 
mo)>, 'buanmau))] s. 

boaraoas [ba*'nu'8, -'nu'z] Bumus c [bttmoose], 

boBse [bu'z, baux] «i, se boose! 

boat [bant] Omgang, Yendlng ae agr; Djrst, Tern e, 
(Ba8ke)tag; Drikkelag n; a . of dandng en Sytngom; 

> Mk. ogs. Cbristoffersen, RaynekroksblUeder 98 : 
i den Alder, da Leengsleme pleier at komme, og Fan- 
taaien bryter Gar. [oi] bate; [o»] so; [ai] 1; [an] out; [8] the; [p] thin; [J] sfce; [s] measure; [q] siny; [a, d, e] osy. yaklende mod [0]. bou 110 bow w€ BkaU licwe no going to SootZond fhU .. [Gang] I 
fancy, bo«t «: . «Mp ^ gaa bovt. bOMt ad A prcep, 
forkortet af o5o«4<. 

boile-Mlle ['bu'tael] ea« Bouteselle, Appel e, Signal 
n til Badllng. 

BosTerle ['bu'vil] h. 

bOTlae ['bo^yaln] a bovin, HomkyeegCs)-. 

bOTrll ['booTfil] Bovrll, Boyrils Kadekstrakt e, ogs. 
indeholdende pulyeriBeret Kad [fMd beef J. Efter Fa- 
brikantens — en Sdinbuighen — Nayn. 

1. bow [ban] pt beje; udtrykke ▼. et Buk; ledsage 
med (el. under) Bnk; he .ed his achnotvUdgmetUB or 
thtmks ban takkede m. et (dybt) Bnk, ban bukkede t. 
Tak; the whole nation .«d their neeke to [bejede Nakke 
f] the wortA kind of tyranny; the emieeariee were ^ed 
in [blev Heorte Ind under megen Bukken] by . . .; they 
^ed Mm (themeehea) out de ftilgte ham bokkende ud 
(forlod bukkende VsBrelset). 

2. bow [ban] vi bukke; b0]e sig; b0]e (el. bae) Big; 
with him J ha/ee not eeen a ^ing aequaintanoe, bar 
Jeg Ikke engang Hllsebekendtskab, er leg ikke engang 
paa Hat; . [lUde] down and worthip; he had eoon to 
. before [beje sig for] the etorm; -. to bukke for, bllie 
(l»aa) ; fig b^Je sig for ; .to her dedaion, the mei^ority, 
his withes. 

8. bow [ban] s Buk n; ^ Boug, Bov, *Baug, paa 
Sklb; Forende e, foireste Staynrum, *Fremikot n, i 
Baad. Som ^ Udtryk ahn. the hows; «t Pligthugger, 
forreste Boer c; make his .^ to [gme dt Buk f., bukke 
f.] the party; be towed •« under ^ sksere under; in •/ 
^ Bov. *Baugl 

4. bow [bo"J ^Asp Bue [an^ter's .7; J" Bne; ^ Bue- 
fisring; Sadelbue [utddte^]; les Slejfe c ; arch Kamap n; 
throw otU a » bygge et Kamap. 

5. bow [boo] vt b0je, kmmme, F bukke; . a ribbon 
binde et Baand til (el. i) Slejfe; .ed shutters lukkede 
Lenune (*Lemmer)i. 

bow-aad-qaarter line ^ ^hlquier o k n. 

Bow-belli [boo belz] Klokkeme 1 Bowkirken 1 Lon- 
don, som p. det neermeste danner Byens (Tentrum ; be 
bom within so%md of . vcere et fiegte Londonerbam . . . 
eller en eegte Londoner Hjemfeding. 

bow-eateher ['bo«kftt/e] si Fayorit, Spytkielle o [kiss- 
eurlj. 

bow-chaser ['baut/e^se] ^ Bovjagerkanon o. 

Bow-Ghvrdi [bo" tjat/]. Se u. Bow^nUs! 

bow-eompasses ['bo^kAmpesiz] Stillepasser, Buepasser o. 

Bowdea [bo^dn] s. 

Bowdleh ['baudit/l s. 

Bowdler ['bandle] s. Is. omtales en Bowdler, der ud- 
rensede alt anstadeligt hoe Shakespeare, bowdlerlsi^ 
tioa [baudlar(a)i'zeifan] Forhutllng o, af en Forfatter, 
efter Bowdlers Maade. bowdlerlse ['baudlorais] «l reuse, 
forhutle; a Shakespeare .d en Shakespearendgaye 
renset af (eller d la) Bowdler. 

bowel ['bau<l] s Indyold o. Is. i pi; the .a of the 
earth, ogs. Jordens Indre n; how wre the .#? bar De 
Aabning (el. Aiforing)? hone .a haye Hjerte i Llyet, 
haye B[jertelag; haye Mod 1 Brystet; he has no [ikke] 
^ or no ^s of oompcusion; move the »« beyirke Af- 
forlng. bowfl fft udtage Indyoldene af. 

Bowea ['bonen] s. 

bower ['baua] Bejer o; ^ Krananker n; best (smaU) 

1 Dette Udtryk forekommer paa 8 Bteder i M. De- 
lands Roman John Ward, Pretteher. . sterste (mindste) B^rananker. bower> [^baoa] amr 
Fil 0, i Euchre, bower ['baud] Leyhytte, L0ysal c, 
Lysthus ; Bur, Boudoir n [boudoir] ; . of bUss Lyk- 
salighedsbur, i Spensers FaSry Quern H, Acrasias for- 
tryllede Bolig, som edelagdes af Sir Guyon. 

bowerle ['banertk] hind Brand o, med Trappened- 
gang. 

bow-graee ['baugreis] ^ Ishud e af gammelt Toy- 
yeerk. 

bow-kaad ['bonhftnd] Buehaand, yenstre Haand, ▼. 
Bueskydning; ^ h0)re Haand. 

bowtekatflB ['bo«inaif] amr Tollekniy. 

bowlag['boni]]]/'BuefiBringo. bowltastraBeat Stryge- 
instrument; ..knot Iss Slajfe o [4. bofo]. 

bowl [bo^l] BoUe, Spelkum; Kumme, *og8. Kom; Terrin 
e; Skeblad; Pibehoyed n. bowl [bo"l] Bossel, Bold, ogs. 
*Kugle, *Bal o; they who pHay at .a may (or must) 
meet with rubbers med i Legen, med af Stegen. bowl 
et mile, trille; slaa, i Cricket; . out slaa . . . ud af 
Spillet, kaste ud; fig aeette . . . ud af Splllet; fortraenge; 
opdage, tknge, lUcke, knibe; one young chap I .ed out 
[kneb jeg] not long ago; . over slaa til Jordan; ned- 
Icegge, fselde, is. i Jegei^; if a customer is strutk 
wUh the showroom, afce is less Ukely to be .«d ooer by 
[gaa bagoyer p. Grand af) the prices, bowl vi slaa 
Bold, *slaa Bal; slaa, is. i Cricket; mile, ttille; . wett, 
ogs. sflette Kuglen godt an ; the carriage .ed along; 
neoet day they wore in the trade winds, .Ang merrQy 
along. 

bowlder ['bolide] geol (sterre) Rullesten, Vandreblok 
e; and for each . [Kampesten] on his estate Scott had 
a legend or a ditty. 

bow-legged ['bo^^legd] hjulbenet, *h]ulbtot. 

bowler ['bo^la] (Bold)Bplller, (Cricket>spiller, Splllende, 
Deltager; Crickethue e. 

Bowles [bo^ls] a. 

bowlful ['bo«lftil] Bolle, Spelkum e (ftild); a ^ of 
water. 

bowllae ['bo^laln] ^ Buline e; stand ofi a . sejle 
under Bulinen, sejle bideyind; . knot PseleaUk n. 

bowling t'bo»liQ] (Kugle)spil; is. (Bold)6pa; (Kegle)- 
spll; (Crioket)spil ; Spil m med ekscentriske Kugler. 
bowling ^ Buline c f bowline]; ..alley (Keg'le)bane, 
Boldplads 0, ko; — green Orenning (^Grsesyold) o, til 
BoldspU, Ac; ..knot «t Pelestikn; ..path, te ^atteyt 

bowaaa ['bo«mdn] Bueskytte, *Bueskytter o [archer]. 
bowman ['baumdn] ^ Pligthugger e. 

bow-net ['bonnet] Tene, ogs. *Ruae, *Telne o. 

bow-oar ['bau&'«] forreste Aare; Pligthugger, forreote 
Roer e. 

bow-pea ['boBpen] Bidsefjer o. 

bowjpleee ['baupis] Boyjagerkanon c; ..port Boy- 
port, Ladeport (*La8teport) e fiorad. 

bow-pot ['baup&t] Buket e; ^ . . mm hone made her 
a .*. "Soy a bouquet, sister jemima, *tis more gented." 
Thackeray, Vanity Fair. BboI. bough^potl 

Bowriag ['baurii]} a. 

Bowry ['bauri] a. Is. om en berygtet Oade i den 0St- 
lige Del af New York. 

bow-«aw ['boBs&'] Buesay, *Buesag. 

bowse [bus, bans] vi pokulere, begre, syire; ^ bayse, 
hiye [boose, bouse]. 

> In the game of Euchre the name af the two 
highest cards — the kna^je of trumps and the knave 
of the same colour, caUed right and left bower re- 
spectivdy. J. A. H. Murray. [a- i- u] oey. lange som i ftir, feel, fool; ['ba] Trykstayelse, [&] hot; [4] fall; [k] hot; [a] h«t; [e*] hurt; [9] innen bow 111 bra Mw-ahot ['lK>«/&t] Bnedrad n; hOi Bueakuds Afttand e. 

k«wtfrli ['lioi^ilt] BoTipryd n. 

B«ir StrMi ['bo»stri-t] Bowstreet e A n, en 0«de 1 
London, tldligere Sedet for Politlets Hovedkontor og 
tttrtig f. det hemmelige Politi. Svarende t. det nu- 
Tterende Soottand Yard; ..oflloer, — nmser Opdagel- 
KsbeCjent, Opdager, Detektly c. Nu deteetive, 

feew|itrln^ ['booftiU)] Buestrang; vt strangnlere, v. 

BQMtneng; — twM|w pi stor Bnepasser e; idndow 

Baerlndue; Kamapvlndne (rundt, og bygget helt op fra 
Jorden). 

Mw«wowl ['bau'wau] int (A «) Vowov, •Vauyan (n); 
VoT, *Vau e, Barneord f. Huiid; . tvord lydbetegnende 
Ord. Max Hiiller. 

Mw7«r ['bo>je] f Bneakytte. 'Baeskytter o. Bowyer 
[•bo«j©] «. 

B«z [b&ka] •; • and Cox, de to Hovedpenoner 1 John 
M. Moitona Faroe af samme Nayn. box [b&ks] » ^ 
Bnksbom: Bweu9; iBske (*p ogs. Ask) e, Skrln m, *ogB. 
Tine, L0b; Easse c; afdelt Run; fiAbinet, f. Eks. paa 
Bestavrant; Aflukke; Spiltoy, *Splltang, Spilt n, i 
Staid; theai Loge; (Ku8ke)bnk c, KnskessBde n [eoaeh- 
boatj; BOTning, *B0B8lng o, i Nav [JnUh, ImshingJ; meek 
Ttplager n [joumail-hooBj ; hunting (or shooting) - 
Skydehns, Jagthus n; a Chrittmat . en Juleklap; 
koutemaid'B . Knlvkasse e; a aaOor^B . en Sklbskiste; 
tee ore aU in the tame -pi samme Kasns, i samme 
Kategori; be in the wrong . f gaa liejl i Byen, ogs. 
*t8ge rent fell, vsere ganske p. Vildspor. box [bAks] : 
a ^ on the ear en Vinge, ogs. *en (el. et) Oreflgen, en 
pta (*under) 0ret, *og8. en Fig. box ti bakses, bokses, 
'boze; . il \ gere Lykke hoe (el. tiltale) Logemes 
Publikmn ; the ranU of Byron*e rynting plays would 
kaee pitted it, ,ed it, and goOeried U with those of 
any Bayee or BiXboa, Macanlay ; go ^ing gaa omkring 
og snake glsedellg Jul — som forhen Syende hos deres 
(•tine) Mestre, for at fl&a en Drikkeskilling ; ^ off ^ 
bakke om. box [b&ks] vt Isegge 1 Mske(T), hsgge 1 
KaB8e(r); jur deponere 1 Retten, om Dokument [lodge 
a doamtent in a law court]; tilpasse n0je, Indlaske; 
^ omsejle ; . the eompcies ^ leese Kompasset randt; 
can you . the compass? kan du Eompasaet? . his 
ears give ham paa (*en under) 0ret, *og8. ilge ham 
(op); . a tree bore et Trte, for at tea, Saften; • the 
mteh kantre Vsgterhuset (og Veegteren); . in Inde- 
slutte; the path was a very good one, though .ed in 
on all sides by grass; ^bcd Skabseng; ..board Kssse- 
Braet, *-Bordn; — eonpass Boussole e. boxen ['bAkson] 
a Bnksbom-, Buksboms-; buksbomagtig. boxer ['bAksa] 
Bakser, ogs. ^Bokser, Neeyekeemper o. box|hanl ['b&ks- 
h&l] fit ^ bakke for, til Afbld; ..banlfaig ^ Ombak- 
ning e. boxing ['b&ksii)] sp Baksen, ogs. *Boksning, 
Nieyekamp e; ..day anden Juledag; ..night anden 
Juledags Aiten. box|lron Btrygejfem (m. Bolt), Bolte- 
jsem; ..keeper Logeaabner, KontrollOT e; ..keeperess 
Logeaabnenke, Ouyreuse e; ..ottoaaa Pnf c; — oyvten 
amr Daaaeesteis, store Stegeosters; ..plaltlag Modfolder 
pi; ..stew Btegte 0sters pi. 8ml. boa>oysterst ..tree 
Bnksbom e: Buapus; ..wallah hind egl. .Sskemand, 
Eassemand e : Bud n (med Varer, flr& Kabmand); ..wood 
Bnksbom o. 

hoj [boi] Dreng, *Gut e; when I teas a . da jeg yar 
Dreng (*Gut), som Dreng (*6nt); I hcwe been timid 
from a ., fra jeg yar Dreng (*Gut). 

boyar [b&'ja*, 'boie] Bojar c, h0j Rlgsembedsmand, 
fordnm 1 Rusland. 

Boycott ['boikot] s. Is. neeynes en Kaptajn Boycott, der 1 1880 yar Godsbestyrer y. Balllnrobe (Mayo, Irland). 
Da Befolkningen afbred enhyer Forblndelse med ham, 
maatte ban nedlsegge sin Stilling og forlade Godset. 
boycott ['bolkat] Boycotting, Bansaattelse o; Boycott, 
Ban m; a simUar . has been applied to the dodor 
Doktoren er bleyen sat i et lignende Ban, p. en Ug- 
nende Maade er Doktoren bleyen boycottet; the . was 
removed Bannet hseyedes. boycott ['boikot] vt boyootte, 
ssette 1 (Befolknlngens, Forenlngens, Kammeratemes, 
Samfhndets Ac) Ban, holde dg borte fra. 

boydOM ['boldam] Drenge(*Gutte)yfesen n. boyhood 
['bolhud] Drengealder n, Drengeaar pi, ogs. *Bamdom, 
*Guttealder e, Guiteaar jiil; from . fta Drengeaarene, ogs. 
*tn Bamsb6n, *fra Gutteaarene. boyish ['boil/] Drenge-, 
drengeagtig, *Gutte-, gutteagtig; om Plge: drengeagtig, 
*gntteagtig, F gu^tet. 

Boi [b&z]. En Fordrejelse af JIfoses. Et Msrke, hyor- 
under Charles Dickens skrey sine Sket€hes of lAfe and 
Character 1 The Morning Chronide. 

Bossy ['bAsij. Et Reelenayn f. James Boswell, Dr. 
Johnsons Biograf f 1796. 

Brabant [bre'bAnt, -'bant] Brabant n. Brabantlae 
[bro'bftntin, -'bantin] brabantsk. 

brabble ['br&bl] Kseyl, Mudder, F* ogs. Kjangl n. 
brabble pbrftbl] vi kseyles, ogs. 'kseyle, F* kjscngle; 
brahtUng curs never want sore ears bldske Hunde (el. 
gale Katte) faar reyet Sklnd. 

braeeate ['briLkeU] a, med fjerklsedt Mellemfod. 

brace [bieis] Stette; Taabjselke e; Baand, Bind, Bsslte 
n; typ Parentes, Klaxnme, Accolade e. 8ml. brackets t 
sp Par M, af Vildt, af Flak, af Pistoler; (Vogn)rem; 
Hsngerem; ^ Bras; Borsyingel, *Borsyeiy [breast ./; fig 
Spsendkiaft, Spending; min HsDUgebflenk o [pit-mouth] ; 
pi ogs. Bukseseler; pi ogs. RorlekkerpI [rudder-braces]; 
pi ogs. Spsnderem e, paa Tromme; two . to Par; a . 
and a half tre Stykker; ogs. et Kobbel p. tre. brace 
[bre's] vt forststte, is. med Bjffilkeankere; blnde; sp«nde, 
stramme; styrke, om Neryeme Ac; ^ braae; . about 
^ biase om; con%e back, .d [styrket] in body and mind 
by your vacation, eh? ^ his feet against stemme Fed- 
deme Imod, F* ogs. tage Speendetag i . . .; abandoned 
his easy attitude, and seemed to . himself up for 
[anspaende sig tO, F stramme sig op til] a trying en- 
counter; , sharp up ^ skferpe; ..bntton Seleknap. 
bracelet ['bre^let] Armbaand n. bracer ['bre^se] Is. 
Bind, Belie n, Sele e. 

brack [brftU] sp Teyehund, ogs. *Tlspo o. Sh. 

brachial ['brftkjol, 'bieikjal] biaklal. Arm-; armlig- 
nende. 

brachy- [briUd-], som Smstgslcd : kort-. brachycepha-^ 
Ions [brftki'sefelasj braohykeikl, korthoyedet. brachylogy 
[brft'kiladsl] rhet Brachylogl, fyndig Korthed e. 

bracing ['bre*si]]] neryestyrkende; s ^ Braso; hand* 
by, after .s and bowlings! staa klar y. Agterbraser og 
Bulinerl 

bracken ['brftkn, 'brilkin] ^ 0mebregne, *£instape, 
KJelg e: Pteris aquHina. Ogs. lady .. 

bracket ['brilklt] arch Konsol e; ^ kort Krumtommer 
n; lllle (*liden) yegfbst Bsenk; art Eapertysg e; .s typ 
Parentes c [round ^s], Klammer pH [square »sj. Acco- 
lade e, Tegnet | oiler < ; tMoIose (or piaoe) within .s 

ssette i Parentes kc. bracket vt understette yed Kon- 
sol(er); forsyne med Konsol(er); sette i Parentes kc, 
indklamre Ac; stille (el. ssette) 1 Accolade, sammen- 
parre, sammenstille; the names Smith dt Jones cvre »ed 
(together) as candidates; Mr. C. P. Sanger, .ed seoowd [e>] hate; [o»] so; [ai] I; [au] oMt; [8] the; [\>] thin; [/] sbe; [s] measure; [q] sifig; [a, d, e] osy. yaklende med [e]. bra 112 bra tvromffier, m . . .; •-eloek TafTelur. bneketlny is. Kon- 
Bolrsekke o. bneket-ftjitoin curt Gafifelskyduing o, en 
Slags Indakydniog, mods. Oruppeskydning. 

brMklsh ['br&kl/J bmk. halvfersk. 

bnd [brtld] Skoplnd af Jeern, ogs. *(Jeern)plug, *Nub, 
Nud; ^ Dykker(8) o; ^s d Oryo pli Peogepl; .awl 
Spldsbor n (*c); Sienker, Seenkkolb c. 

BradflDid ['bxftdfdd] a. Bradlaiigh ['brttdlA] s. Brad- 
ley ['bxttdii] a. Bradshaw C'brftd/& ] a. Is. . som Ud- 
glver af Jsenibane(re]Be)ruter (RaUnxiy Guide); a . en 
Bradshaw, en Samling af Jsembaneruter. 

Bradwardlne ['brftdwddin]. Is. Roae ., Datter af 
Baron Bradwaidine og Heltinden 1 Scotts Waverley. 

brae [brei] ae Bakke e, Bakkeheeld m [hrayj. 

brag [brftg] vi skryde, skreeppe, prale, brovte, p* ogs. 
kyte [af of], brag [brfig] Skryderl, Praleri h, Skiydeo, 
Skrseppen e, F* ogs. Kyt n; 8cberwensel o, Slags Kort- 
fipll. braggadoelo [brflga'doa/jo"] a Bkryd, Praleri n, 
Bravader pi, Brovterier pi. braggart ['brftgat], bragger 
['brfigd] (Stor>skryder, Brovter, Storpraler, Pralhals, 
*ogs. Skrydbals o. 

Brahma ['bra'ma] hind mffth Brama, Skaberen. 
Brahaia ['bra'ma] geog Birma^ n. Almindelig Burma. 
Se ogs. Brcthmapootral Brahaa ['brama] Brahma o, 
is. som Nayn p. en eng. Fabrikant; Brahmaneigle, t. 
Brahmalaas; . UkUc, ogs. brahmaisk Laas, en Slags Sik- 
kerhedslaas; Japreaa (en Art) hydravlisk Presse. Brah- 
man i'bra'mon] Braman, Bramin c. brahmaaISM ['bra'- 
mdniun] Bramanisme o. Brahmapootra [bra'mo'putra] 
Bramaputra-Hene o; -Hexispl. Ofte forkortet Bro/imo. 
Brahmla ['bra'mln}. Se Brahman! 

braid [bre^d] a ac bred [Woad]; fig dre], plump» vel 
fri. braid [bre'd] vt flette; sno; besy (el. besaette) med 
Snore; a .ed coat en Snorefh&kke; ^ed lighta flettede 
Fyrstlkker; . [tlllarej ataroh; a .ed aurtout ^ en 
Begesche. braid Snor, is. Frakkesnor o. braidiag Flet- 
nlog c; FletningerpJ; Snore pi, Snorebeseetning o. 

brail [breU] ^ Givt07 (til Skonnertoejl). Gaffelgivtoy, 
*Givtaug n (til SneiseU). brail vt: ^ up opgive 
(Gaffelsejl). 

brain [bre'n] Hjeme c; is. pi Hoved n, BegaTOlse c, 
F Oml0b n i Hovedet; he h€u •« han bar Hoved, der 
er Hoved p. ham; the .s [Hjernen] are uaed to throw 
in (u a ground bait; men of .s gode Hoveder, Be- 
gavelser; he hcu France on the ^ han er Galloman; 
aend one with .« in hie he(Md [m. Omleb i Hovedet] 
down tonight! brala vt is. slaa Hjernen itu (el. indslaa 
Hjernen) paa; ..feTsr Hjemebetsendelse o. brainless 
enfoldig; aandles. braln|pan d Skalle o; — pnlp Hjeme- 
marv c; ....siek Ikke rlgtlg i Hovedet, * F tallet; flygtlg, 
tankel0s; — stone Hjemekoral o: Caryophffltia; — work 
Tankearbejde, Aandsarbejde; — worker Bn o der arbejder 
med Hjernen. 

braise [breiz] vt lave (el. koge) h la braiae, koge 
under et Laag, hvis Hulning er fyldt med Glader, 
medens Ejsdet er omglvet af Skinkestykker, Gransager 
Ac. braise Jf ac Rudskalle, *Mort o : Cyprinua rutUua 
[roach], bralser ['bre^zaj Gryde (el. Pande) c til Kog- 
ning ft la braiae. 

bralt [bre*t] usleben Diamant o. 

braise. Se braiae k breeae [Knlstav]! 

brake [bre^k] ^ 0mebregne, 'Einstape e [bracleenj; 
Bregnekrat; Krat m, Tykning, *ogs. Kjerre, undert. ogs. 
Krampe o; ocmebrtike Bflrtyknlng e; the gelid .« of 
brown oar-weeda. brake Her-Bryde, -Brage, *Linbraak 
(pi -Brisker pi); JEltetnig, *Elt6t»ag n; Trense c, 
skaipt Bldsel m; Bremse, p. Vogn 4cc; agr Biakharv [breakrharrow] ; Skolevogn, Tsmmervogn e. brake «f 
brage, ogs. *bryde [Har, *Lln fiax]\ bremse; ..eairlsgt 
raiOro Passagerstoppevogn, C. F. Vogn; — ^maa, brake*. 
man Biemser, Bremsevogter o. brakevan Brenuevogn, 
*Br8ekvogn. braky ['bre'ki] bregnebevokset; fuld af 
Krat, *og8. kjerret. 

bramble ['br&mbl] Klynger, ogs. *Tj0m, Tom (med 
Barktome), *Klunger c: Ruhua; Brombeer, *Bj0niebeer 
n: R. frutiooaua; he aat an ,^ [paa Naale] untU . . . 
bramble ['brtLmbl] > Kvaeker(flnke), nozak Bogflnke, 
*B]ergflnke o: JPWMi^a montifringiUa ; .bash Tome- 
krat m; .finch V Kveeker, *Bjergfinke e. Se braMttie! 
..net Puglenet. brambly ['briUnbll] tomebevokset. 

Bramin ['bra'min] Bramin, Braman c. brasdaleal 
[bra''minikl] biaminsk, bramansk. bramlnlsm ['bra-mi- 
nizm] Bramanisme e. 

bran [brtin] Saad n, ogs. *Saad6r pi, Saaer pi, Klid 
pi, Klider pi (*iaid n k o), ^Skrsede n. Bian [brftn]. Is. 
som Navn p. Flngals Hand; if not ^, it ia Ja hrviGMr 
0: om ikke den segte Vare, saa dog noget llge saa godt. 

braneh [bra^nj] Gren; Arm, Gren, *ogs. Kvisle, af 
Elv; Bjcelke, Stang, paa Bidsel; Afdeling, Branche; Di- 
sdplin 0, Fag, Laere&g n /« of kmoif^Udqe, of learning]; 
mere kc Afdeling, Filial /. aaaodtUion; . houae], Filisl 
e, Afdelingskontor; ^ Lodspatent n; the .jea [Fag 
required to be taught; the three .jsa of legidature de 
tre Rigsstsender. branoh vi skyde Grene; grene (el. for- 
grene» udgrene) sig, grene ud [^ off or out]; when I 
.ed Q/f [tog (el. bejede) af] homeward, . . .; the eaae jfd 
out itUo [forgrenede sig til] aet^erol diatind lawauitt. 
braneher ['bia'nja] Grenudskyder; uflyg (el. netop flyve- 
dygtig) H0g e. braneh | establishment, ...house Filial, 
Afdeling o, Afdelingskontor n. 

braaehlM ['br&qkil'] pi Brankier, Gseller pi. 

braaehlness [^branjinte] Forgrening c. branchlag 
gren(e)skydende; forgrenet; far . oasocioMons vidtfor- 
grenede Samftmd el. Sammenslntninger. braaehlag s 
Forgrening e. 

braaehlopoda [br&Qki'&podo] pi Biankiopoder, gselk- 
faddede. 

branchless gren(e)l0s. braneh|llne Sidellnie, For- 
greningslinie, is. rcUlw /. of rati]; Sldebane c; ..offlee 
Afdelingskontor; ..^.pllot fut (el. speciel) Iiods c; ...pipe 
Rerforgrening, Aflstikkerc; ...postHifAee PoBt«kspeditlOD 
0. branchy ['bra'nji] grenet. 

braneom ['brilnk&'»n] ^ Kul-Aks n k pi; UntUago 
aegetum. 

brand [br&nd] Brand [firebrand]; poet Brand, Svsetd- 
klinge c; ^ Kul-Aks n k pi [braneom]; jur Brsende- 
meerke; mero indbrsendt Mserke, *ogs. Svlemerke; mere 
M»rke, Stempel; M»rke n, Kvalitet, Sort e; ale of a 
certain .; tobctccoea of the beat .s. brand vt brsende 
Maerke i el. paa; til Straf : brtendemeerke /. with in- 
famy]; mere msDrke, stemple, m. Varen til Obj ; ind- 
brsende, (ind)8temple, m. Stemplet til Obj. brander 
['brjlndo] Mserker; ac (Stege)rist o; vt ae ilste. brand- 
goose Bramgaas, svensk Gaas, *I^eldgaas: Bemicla 
leucopms. branding is. Brsendemeerknlng; Mserkning, 
StempUng c; «^lron Brsendejiem. brand-Iron Bnende- 
jsrn n; Brandfod e. brandish [*briindiJl vt svlnge, om 
Vaaben. brandish Sving n. 

brandUng ['br&ndlii]] red (og stribet) Maddike (*Mark), 
til Flskeri; prov liUe (*liden) Laks, Laksonge c 
[aanUet]. 

brand-new ['brftndnju'] F flunkende (el. splinter) ny. 
*ogs. spilder (el. spildrende) ny. 

brandy ['brftndl] (Dnie)bTiendevin; (Kom)br»ndevin m; (a- i- u] osv. lan^e som i far, feel, fool; \*he] Trykstavelse; [ft] hat; [A ] foil; [A] hot; [a] hui; [o] ht«rt; [aj inner; L bra 113 bre Konjak e [Fnnek «7; pi f DmmmeglaB /• gkaaetj; 
^ ii Latin for fhh fig FiBken dud svemme ! *FiBken 
^YOBfflel bimndy vi blande m. Eonjak; behandle 1 (el. 
xD«d) Koniak ; aylte [Fnigt fmtf] ; - hia coffee sieUe en 

^ p. Kaffen; aMd-water Orog e; .....bottle ia. 

i:oD}akflaske; % Aakoneblad », gul Aakande, *Aboire- 
btomit, gal Vaaablom c: JVMpkor lutoMm; -^fralt lyltet 
Frngt; ...^waee OMfj^hind Orogr e. 
braa-fnal Klidyaud n. 

BniBftoaf ['biiqtODs]: the . Dameme Brangton, nogle 
oDdskataftilde, mJsundellge og Bimple Fmentimmer i 
Ftk. Bomeya Roman Svdinti, 

traik [brftQk] ^ prov Tarre, ogs. *BoghYede : Fago- 
fgntm eeeuleMium [huekwhecAJ; Mundknevl e, for 
iksodeByg Kvlnde. 
ftraBkanUie [bittqk'a'Hln] ^ Akant, Bjarneklo e. 
Iiai-aew ['borftnnjn'] a, se hramdrnemt 
ftraaay ['brftni] kUdet, kUdagtIg. 

»faat [bxftnt] a, se hramd-gooaet fta BrandneT, 

Brannev: Vtilpea alopeaf; — goeae, ae hrandnooael 

BiaMBOM [bie>xno"s] a Brasenoae n, Nayn p. et Kol- 
ledam 1 Oxford. 

Imk [briV] a prov k arnvr sk0r [hrUUeJ; nbesindig, 
OTerilet [raehj; . tea, radUhee, Umber, ttoiga, vegeUMee, 
wood, iraah [bii^ a Udalset n, ia. hoa Barn pro9 
[rtuhj; plndaelig Opdagelae prov; Biagen c, Brag n; 
afhngne (el. affaldne) Grene pi, Kap, Afkap n proo; 
KlippesCykker pH, onder Allnvlaldannelfler; Sjap-Is, aksr 
Is; Kvadder m, ogs.* Injap, *oga. Insrpe o [^Ace]. 
gml. 6rMafc-tee/ Sxnl. waier4>rcMhl 
tiaiiar a, ae hraaierl 

MM [bra a] (nkogt) Bla, p. Java; (aftkallet) Rla e, 1 

Ostindfen. braaa [braa] (kobberblandet) Malm e; Hea- 

siog ekn, ^Meaalng o [ffeUoto .7; Bronae, Bronze e; 

Kobber n /red .7; /f^ F Fnekhed, fr»k Fande e; the 

. psientene, Hentaorterue pi, Monetemejrf, *Mynten 

c, MTntaorteme |)2. 8ml. ctddlet .aa ogi. Meeslng-Tej 

«; -Inatramenter j)Z, BlUdnatmmenterpZ, om Peraoneme 

flj^. Blikblaeaere pi; Messingomamenter jil; a memorial 

. ;ifindetaYle (af Mesalng)] eraefed to the memory of 

,{he late Canon L; borrow the . for a drink; ahe gave 

mthe »; ae bold €u . med den aterate Fnekhed, *og8. 

oden G^nance. Biaaa [bra's] a. Is. Mr. Sampaon ., of 

Bevis M<Mrka, en alyng^agtlg Sagferer. 8e Dickena' Old 

Curiodiy Shop I braaa|baad Hbmmosik o, Blikblseaere 

pi; battery Plademeaalng e kn (*e). 

braiae [brVa] p Sandart, ^Ojars e: Paroa htdo- 
perat, 
braaaeta ['brflsitB] Hjelm o, Hoyedpanaer h. 
braaaifoll MessingfbUe [ThOeh gkdj; ..gva Malm- 
kioon. Ibraaataaaa Meaaingagtighed o. braaa|leaf Mea- 
«iDgfo]ie c [brtua-foUJ ; ..Tlaaged ft»k. braaay ['bra'si] 
malmagti^, meaaingagtig; meaaingflurFet; fig f fnek; . 
looks frsek Mine o, flnek Fttnde o. 

biat [bzttt] orig iBnneforklsBde n [pinafore]; p Unge 
tltkOdJ. 

brattaeh ['brftt&k, ae -Ax] ae Klsde; Hserke fi, Fane o; 
nery nuMim must repair to the » of hie trfbe. Scott. 
brattice I'br&tla] Indbygnlng c, Flankerark n, f. Eka. 
oDikriiiK en Maakine. Oga. bratUce^nork, 

brava! ['bra'va] inl braval brarado [bre'Te<do", 
•*Ta*do"] Bravado e, Bravader jpl, Fralerl «»; forego hie 
. scikke Pibe 1 Sek; ofdy abH of ^ Ikke audet end en 
Tnimf ; May ao ont of . aige det for at prale, *ogB. paa 
aiyd; JHek had pribcMy performed U out of ~, tot aX 
Ttoe Big:, p* ogs. for at yare Kar. brava [breiy] kaek, tap- 
per, fast gsBY; ndnuerket, atorartet; ak0n; ahe ia . [aynr] in rihbona; they were . over U de holdt sig tappert; 
waan't it ^ of NeU to ri^. . .P brara [breW] tapper 
Mand; (ia. blandt Vilde:) Kriger; Slagabroder, *og8. 
Slagsldeempe, Slaaakjsempe; VoTehala o; omt ^a vore 
Tapre. brara vt trodae, byde . . . Trods; . [oTerstaa] 
domgera and hardahipa which; « it out holde Eonte- 
nanoen. bravely ['breiyli] ad kskt, tappert. bravery 
['breiv(e)ri] Tapperhed; f Fynt, Pada, Btads e; women 
who can dreaa in aOk and aaiin, and put on aU mon- 
tier of .. Besant, Beady-Money Mortiboy, bravo ['bra*- 
vo*^l Bravo, Bandit, lejet Morder e; rongha and hired 
«a. bravo! ['bra*'vo<i] int k a Bravo (n). bravara [bra*- 
*vu'ra] Bravor; J^ oga. Bravurarle o. 

brawl [bri'l] hind Brawl n, blaa- og hvldstribet Bom- 
nldstej. brawl [bril'l] vi skzaale; klamrea; suae, *og8. 
dure, om Elv. brawl [br&*l] Skraal m; Larm c; Elam- 
meri n; Susen, *og8. Dur e. brawler Skraaler; Treette- 
broder o. brawling a tnettekaer; a Skraal; Klammeri n, 
Klammerler pi. 

brawn [brAn] (Vild)8vinek0d, Galtek0dfi; (Orlae)8ylte 
o; Mu8keik0d, muakelfart Sted n; svsere Muskier pi, 
(ia. Armena) Muakelkraft; fig Arm e. brawafaMs 
Muakelferbed; fig Styrke o. brawny ['biA'ni] muakel- 
fiarr, (mu8kel)8t8erk. 

brazy ['br&kai] vet Bugl0b n; TarmbetSBudelae e, hoe 
Faar. brazy a aelvded, kreperet; . mutton. 

bray [bre<] vt stade, flnstade [Droguerier drttga]; rive 
[Bogtrykkerfiarve printer'a ink]; prov banke, prygle; 
though thou ahouldat . him among wheat wUh a 
peaUe, bibl. bray vt akralde /. forth]; akryde. bray vi 
skralde, hat gjalde; skryde, om Msel. bray Skreld; 
Dr0n n; (iCsela) Skryden c; the . of the trumpet Trom- 
petena Skrald n, Qjalden o. bray Bakke c, Bakkehald 
ft, proe *ogB. Slade o [ac brae]; f Grass n som Ilgger 1 
Skaare. bray hind a&kallet Rls e. Bray [bre*] a: (the) 
vicar of . Prsesten i Bray o : en Vendekaabe, en Ja- 
broder, *og8. en Jaherre, *en Medgaaer, et Msehffi. 
Braybrooke ['bre^bruk]. Ia. Baron ., som 1 1825 ferate 
Gang udgav 2%e I)iary of Scunud Pepya. brayer 
['bre^e] Skryder, aom et JSsel; Farvestader; Fftrveriver 
c. braylag is. Skryden e; Dren m; Susen, *og8. Dur; 
Alarm e. 

braae [bre^z] vt bronsere; lodde, v. Slaglod; beslaa 
m. Mesalng; fig forhserde; fig hserde, staalsastte. braiea 
[•bre^aen] a Malm-, Measing-, Bronae-. Se brtuat fig 
frsek, skamlflB, ublu; the . serpent Kobberalangen. 
braaea v: ^ it trodae, v»re fraek; .^ it out fr»kt blive 
ved (el. fbatholde) alt, f hjselpe aig Igennem ved Fnek- 
hed, nsegte ft«kt; ..fkeed frsek, Bkaml08. braaaaaesa 
Metalagtighed; Fr»khed, Skamloahed e. brarier ['bre^s^j 
Gflrtler, Meaaingsmed ; Kobbeialager e ; lille (*lldet) Kul- 
b»kken, Fyrfiid n, Kulpande e. 

Braall [bre'ail] Braailien n; . nut Panned, Juvianod, 
braallianak Kastanje e, Freet af BerthcUetia exedaa; 
be at [1] .. braall [bre'ail] BrasilietrBB, Femambuktrte 
H, F Femambuk e: Caaalpinia ecMnata [BraaQ 
wood], braalletto [brftd'letott] Braatlettrse m. slmplere 
Sorter Badtrn. BraiUlaa [bre'ziljen] a brasiliansk; a 
Brasilianer e; the Emperor of the .j. Bnalla [bre'allz] 
a: the ^ Braailien n. 

breaeh [brl'tf] Brad n ; art Breache o; a ^ of confi- 
dence en Indiskretion; a ^ of diadpline et Brud p. 
Diadpllnen; a ^ of faith et Brad p. Tro og Love ; a ^ 
ofpronUae et L0fte(a)brud; bradt JEgteakabalefte f» /« of 
promiae of mcnrriage]; a ^ of truat en Mlabrug af Ens 
Tillld, en Tillidamiabrug; make a ^ in '^ akyde 
Breache 1; widen the . [Braddet, KlaAen] between the [eq fa<iCe; [o"] so; [al] J; [an] OMt; [8] «^; [>] Ahi; [/] ahc\ [{] m ure; [q] alM^; [a, d, a] oav. vaklende med [e]. 

8 bre 114 bre ttvo eoitntriet; the . [Braddet, Kleften] hettoeen tk€ 
King and the people widened or grew wider and 
wider; a euetom more honottred in the ^, them the 
obeervctnce (Sh., Hamlet i en Sklk der snarere maA kal- 
defl en Uskik, et Eksempel paa, hnd man ikke ber 
gere. breaeli vt Bkyde Breiche i. brMchy ['bri tji] 
Bom springer oTer Gnrderne, *og8. Bom bryder Qard, 
gardhor, garhar. 

brea4 [bred] Bred n. Sml. loaf I two .« to (PorUoner) 
Bred; earn (or make) hie . tjene alt Bred; he could 
acarcdy etim . for [tjene Bradet tU] hie WMttteroiw 
family; make . bage Bred, ahe bage; take the . o%U 
of hie month tage ham Bredet af Munden. biead vt 
panere [orumh]; ^ed lamb-iihope. 

Breadalbaae [bred'ftlben. -'&(-)lben, -'ftben] e, 

bread-and-better [bredn'bAtd] Smerogbred, Smerre- 
bred; F nedterftigt Ophold m, del nedterftlge; a pieoe 
or eliee of-et (Stykke) Smerogbred; o . miee en Back- 
flacb, *ogi. en Fremilnnge, >oo en Styvlngijente. 
bread I barge ^ Bredbakke c; ..com Bredkorn; ..firalt 
Bredfrngt; .^aiakiBg (Bred)bagning c; ..room Bred- 
kammer », ^ ogs. Bredkeje o; .^jUmtt Bred-Stof, -Kom 
n, l^omyarer pi; .^taz Bredtakst o. 

breadth [bred)>] Bredde o. Se beam, length I the ^ of 
a hair en Haarsbred, et Haanmon; five man'e ^ tern 
SCandsbredder. 

bread|tree Bred(frugt)tnB : Artoearpue inoiea; -»w1b« 
■er Foraeiger o; Underhold, Levebred n. 

1. break [bre^k] vt sp range [et Tot a rope; en 
Laai a lock]; bryde [Jord ground; Her, *Lln flax; en 
ForpUgtelae an engagement]; senderbryde, knuse; 
slaa Hal 1 [Hovedet hie headi; bryde, gere Brad 
paa [et Lefte a promiee; en Loy a law]; brsekke [et 
Segl aeeoZ; en Akael aehaftl, bryde [Seglet theaedl]; 
afbryde, bryde [Stllheden tl»6f<Iefice], bryde [Tavi- 
heden ettenoe]; nedbryde [Sundheden hie health]; 
dsempe [Faldet t^efoO]; skole, tUrlde, tilkere, temme, 
*8kole. indrlde, Indkjere, teemme [en Heat a horee]; 
mere bringe til Falllt, ralnere; k as sere [en Officer a 
military officer; et Testament a wiU]. Sml. hrokent 
Se Jeet! . a bniterfiy (or fliee, houeefiiee) on a (or the) 
wheel fig skyde Sparve m. Kanoner; . ground bryde 
Jorden, begynde at grave el. at pleje; ^ aabne Lebe- 
gravene; fig forberede Sagen: » new ground fig bryde 
nyt Land, vsere banebrydende ; it ie hard to . hahite 
one h€u been eighteen hundred yeare aoeuetomed to, 
at bryde med . . . gamle Vaner; he Woke hie head ban 
slog ham (. . . sig) Hal i Hovedet; . [knase] her 
heart; a horee never thoroughly broke, som aldrig er 
blevet ordentUg tUkert (*indkj0rt) Ac; . tt genUy to 
hie father! sig det t. hans Fader, men p. en lempellg 
Maadel Ul forslgtlg t. hans FAderl . the newe to him 
(lempelig) forberede ham p. Budskabet; • the way 
kere (el. ride Ac) afVeJen, give haly VeJ. Med Ad- 
Torbler: . down nedbryde, nedrlTO, F* rive; the 
Auetriane broke down [af bred, afkastede] the bridge 
b^nd them; the people were ready to ~ down the 
doore [rive Derene ned] to get in; ^ in a horee skole 
(tilride, tilkere, tsemme) en Hest, *skole (indrlde, ind- 
kjere, tsemme) en Hest; ^ off an engagement heeve 
en Forbindelse, en Forloyelse; » it off abe hsBYe For- 
blndelsen, F 8:^0 det forbl, slaa op [med wUh]; . 
orer bryde, oyertrsede; - over a r%de bryde (el. gere 
Brad paa) en Kegel ; • over rule bryde p. Regelen el. 
Regleme, gere en TJndtagelse; . through bryde [Tavs- 
heden theeUence; Overenskomsten the agreement]; bryde 
med [den forfejlede Politik the mietaken poUcy] ; bryde pa* [en Qrandssetning a principle] ; . through hie in- 
varicMe rule of never tigning aphctograph; . to hamen 
tilkere, Mndkjere; ^ to the eaddle tilride, *indride; a 
fine American horee broke to the eaddle en . . . tilredet 
. . . Hest; . M|) bl. a. stede, flnstede, pulyerisere; op- 
hagge [et Skib a ehip]i agr brakpleje; afbryde [en 
Samtale a converecUion]; oplese [et Hoe, en Hasholdnifis 
houeekeeping, an eetahliehwtent] ; haeve [AnUegget the 
eetabliehment]. 

2. break [breik] v reft: . himedf of a hdbU bryde 
med en Vane, yienne (F Isare) sig af med nt. 

8. break [bre>k] vi springe, brlste. brsekke, gaa af, 
gaa itu, * F ga* isender; brsskke. bryde, om Se ; bryde 
from, om Lys, om Dagen; mere gore Opbud, gaa 
Faint, gere (F apille) Bankerot. F apille op; fig gta 
sin Oplesning imede, yiere meget affteldig el. betsenke- 
lig syg. Forstserkot: » up; the othere broke [splittede 
sig (ad)l and ran; he, hie health ie .tny faet ban gaar 
hnrtig sin Oplesning imede, ban ligger p. det sidste; 
. open reyne, gaa istykker; the abeoeee broke der gik 
Hal p. Bylden; the btmk ie broke f Banken er gaaet 
overstyr; daylight, the day .« Dagen bryder from; my 
heart wae »ing, yilde briste, yar bristefserdigt; who 
woe erying ae if her heart would ., yilde (el. skalde) 
brlste; before the rain ^e, holder op; the raine broke, 
ogs. Regntiden yar tilende; Regntiden yar begyndt; hi* 
voice ie ^ing hans Stemme er i Overgang, *han er i 
(8temme)skiftingen. Med Adyerbier k Prspoai- 
tioner: • away [is. rive sig les] from; . dofow briste 
(el. bryde, bnekke, falde, nmle, styrte) sammen, styne 
ind, styrte ned, F ramie; gaa istykker, f. Eks. om en 
Vogn; tp bnekke sammen, om Jagthnnd; fig foralykke, 
f. Eks. om et Banetog; fig slaa KUk, klikke, syigte, 
f. Eks. om Forsynlngsyseaenet; om Person is. bryde 
sammen, komme rent ad af det, gaa (rent) fta Kon- 
cepteme; he broke down, ogs. det gik istykker f. ham; 
he had broken down almoet at the outeet, ogs. det y&r 
gaaet (ham) gait, nseeten i det samme ban begyndte; 
my patience .s down [brister, syigter, slaar Klikj some- 
timee; the train for L h<u broken down, er forulykkei; 
» forth bryde fiem el. ud; • from her n%ooring$ , 
spnenge Fortejningeme; . in bryde ind; > in upon 
bryde (el. yseltc) ind over; tage Hal paa [sine Spare- 
penge hie eavinge]- gere Brud paa, bryde paa [en Regel 
a rule]; a light ^ in upon me der gaar et Lys op f. mig; 
• into bryde sig ind i, gere Indbrud i [et Hue o house]; 
tage Hal paa [en Fempundsnote a five-pound note); 
. into a [seette i, *fatte] gallop; the house had been 
broken into der yar gjort Indbrud (i Huset); . into a 
run tage til at lebe, slaa om i ]>b, *ogs. ssstte p. Sprang; 
« into [bryde] the awkwtMrd aOence; the glacier .• into 
view, bliyer (pludselig) synlig, ses ; ^off, is. bryde med 
sin Forloyede, F g^re det forbl; if he were to ^ off 
[bryde] with her; the wind -e off ^X, Vinden skraler 
[hauls forward]; . out bryde ud [af F»ngslet of their 
prison]; bryde from, f. Eks. om Sved ; fig komme til 
Udbrud; the perspiration broke out on his forehead; . 
through falde (el. gaa) igennem [Isen the ice] ; where 
thievee do not . through, nor [bryder ind og] steal/ ^ 
up is. oplese sig; gaa sin Oplesning imede, yere me^el 
affieldig; gaa op, om Is; ^ing up, om Is: 1 Opbrud; 
om Person: affssldig; the party broke up 8elskat>et 
bred op; when does school ^ up? near slutter Skolen 
[Skoleterminen] ? the society broke up Selskabet opioste 
sig, F • • • ^ iiid ; the wreck wiXL ^ up [gaa istykker, 
blive slaaet istykker] in the next storm; . [bryde j 
with him. [a- 1- u'l osY. lange som 1 for, feel, fool; ['ba] TryksUyelse; [&] hat; [k] faU; [&] hot; [a] hMt; [e] hi*rt; >] inner; bre 115 bre I biMk [bre'k] 9 Brad; Frembnid m; Afbrydetee e, 

i flere Tllff; Fremspring n [projeeiiou]; Aftato [a ^ in 

tk ^7; ^yp I>iviB c, DelingBtegn ; Ophold n, StandB- 

Qjii^, p* Stans; opdyrket Streekniog; Oase; Skru e, 

Viid M, forandret RetniDg, f. Eks. af Crlcketkugle 

[imd]; 6iZI Ac Serie (af gode Sted k deraf felgende 

fttfots),- proo Masse, stor Klynge [a . of /bifc, honey- 

mdcU, aiarsj; mere KoDsigDatioD, Sending e, P*rtl n 

lAfTekister of eketta of tea]; the ^eakf or oaeia hdietfed 

to east in the interior of Greenland; a . [Aabning] 

in tkt douds, in the hedge; a ^ in the horUson et lyst 

Pankt, ogs. fig; a . [Afaato] in the maU; there tros a 

^ M the toeaiher der kom Ve jrforandring ; make a ^ 

^de nd (af Faengsel; of Rsekkeme; fra Linien el. Ret- 

ningen); gere en Afttikker; fig bzyde (el. skllle sig) ud; 

(he priaoner made a « for liberty; I made a . oeer 

iu A&tikker] here to tdl you; make a ^ for it f 

bryde ud ^. at (or with) » of day i Dagbneknlngen, 

ved Dsggiy. ved Dagens Frembrud ; at the . of June i 

Begyndelsen (el. i de ferste Dage) af Junl. 

5. break [breik] Bremse [brake]; Skolevogn, Tsem- 
me(r)Togn; Charabancs e. 

bretkable ['breikdbl] bnekkelig. breakage ['bre<kldsl 
wterc Bnekage c, Breek, Brud w; free from » Is. fri for 
Brad breaki bones ^ F Fiskeera. Flodern c: Pandion 
haliaHua; .^own is. Sammenstyrtning ; Ubrugellg- 
esrelse e, Harari, Ubeld n, Skade; Tilintetgerelse, 
Undergang e; amr Kavallerichok n, vlld Galopade; 
N«ieeTdans e; a . gang [Hjselpemandskab n] nnu aoon 
(m the »pot; the ^ loeomoiive [Hjelpelokomotiyet] eent 
from Boulogne alw left the metals; dance a .; owing 
to Ue . of [Havarl paa, Skade paa. Ubeld med] his 
cfdn. breaker ['bre^ka] Benderbryder, Knoser; ^ Op- 
hugget lakip-hreaker] ; Orertrseder; Tsmmer, Dressar, 
Berider [horsebreakerj ; ^ Braadse c, *og8. Braat n; 
^. pi ogs. Brsending e, BrsBndlnger p2, p Brsekninger 
^\ ^ Vandanker n, til Baad; Ja yard ^ Spaanbave 0. 
bnskflist ['brekfest] Frokost c; .. [Frokosten] is ready; 
. wp Kontorkop; . things Frokcet-Tej, *-Stel n. 
WeskflMt ['brekfast] vi spise Frokost, joe *frok08tere; 
. m [nyde til Frokcwt] a eup of ehocoUUe and a very 
maU reU. breakflMtlag Frokostspisning c. break-harrow 
Bnkhary. breaking is. Tilridning, *Indridning c. 
kreakiag-ia Tsemning, Dressur, Skolering, Tilridning 
*7adridniDg), Tilk0ring (*Indkj0ring) e. breaklag-vp 
(.iptniid n. Bml. break upt the . of the ice Isens Op- 
c-nid el. Opgang, Islasningen, Isgangen ; « dance AS- 
f^edsbal, Slutningsbal n. breaklmaa Bremsevogter e; 
jc«k ['breiknek] halsbrsekkende ; at (a) ^ potce, speed; 
hurry them through Committee <Mt «. speed; jnMk hals- 
^xkkende Sted; halsbrsekkende Fald n; ...uint Udbrad 
s; on the . of the war; .^vp Opl0sning c; a ^ of a 
forty into [eC Partis Oplasning 1] factions; ^ party Af- 
ttedKelakab; Slutningsselskab; ^water Belgebryder, 
Xolo c. 

brraa [brim] Jf Brasen c: Abramis brama. bream 
>i m] vi ^ bncnde 1 Bunden [et Skib a vessel]. 

brpast [brest] Bryst m ; the piecwure of giving ^, at 
gire Bryst; make a dean ^ (of it) gaa t. Bekendelse; 
tfrike his ., is. slaa sig f Brystet; sink sobhittg on 
["21 his .; .. to [mod] .; put [Isegge] the hahy to the ... 
bnast [brest] vt Sfette (el. stemme) Brystet imod; fig 
kfkt xnflde; . [stemme sig imod] the popular current; 
. the tvaves stssTne (el. stemme sig imod) Sfiierne; 

.Jaad ^ (Lodhivers) Livline e; beam ^ Llstebjeelke, 

I Fork&Dt af Skans el. paa Agterkant af Bak ; ..^fast 
^t-Fortejning c, -Fteste n; glasses Patteglas; ....high brystb0j, ogs. ad i Brysthejde; .^hook is. Bovbaand 
n; — pad Brystpude; — paog ondartet Brystkrampe c: 
Angina pectoris; ....plate is. Brysthamisk, Kynds n; 

..ploagh Skuffeicera n, Skyffel 0; rope Livline e 

[breast-band]; work Brystysem m. 

breath [bre]>] Aande e; Aandedrag, Aandedrast n. F 
Paste; Post n, Laftning; Duft c; fig Mundsvejr w, 
fuldstsendig: idle ^; he apologises the neaet . [1 nteate 
Aandedrset] to teU us that ...; it is the very ^ of us, 
it is the ^ of our nostrils det er en Livsbetingelse (el. 
en ren VeliterdBsag) f. os; her ^ came fast bun aandede 
hartig; draw his . drage Aande, traekke Vejret, F 
trsekke Laft; draw a deep (or Umg) .. treekke Vejret 
dybt; drcuv his last . drage sit sidste Sak; I drew in 
deep ^, ogs. Jeg aandede af Aildt Bryst; fetch his . 
tnekke Vejret, *og8. skyde (el. trsekke) Fasten; faa Vejret 
C F* Fasten) igen; we all held our .s vi holdt alle Aanden 
(is. F* Fasten); recover his ^ taa Vejret igen; take . 
komme til Aande, F puste ud; give them time to take 
.., ogs. give dem (et) Pusteram ; laugh and sob almost 
cU a ^, nsesten i samme Aandedrset ; poMse (or stop) 
for ^, for at drage Aande, for at pnate nd, *ogs. paste 
i Bakken; keep himself in « bolde sig i Aande; . . .? 
asked aU in a ^, med een Mund ; (mt of ^ aandeles, 
forpustet; under his » (ganske) sagte, sotto voce; with 
the same . i samme Aandedrset. breathe [brl'8] vi 
aande, tnekke Vejret, F* puste, trsekke Fasten; as 
well as any woman breathing, som nogen Kvinde i 
Verden; give him breathing time, give ham (et) Paste- 
rum ; / . easier or more fredy jeg aander Mere ; / » 
once more jeg aander atter fHt; stop to ^ F* paste i 
Bakken. breathe vt aande, indaande [Luften the air]\ 
indaande, meddele v. Aanden; henaande, hyiske; ytre, 
udtale [et 0nske a wish] ; ytre, vise, Icsgge for Dagen; 
lade pnste nd [en Hest a fcorse] ; aabne, vsekke [en 
Aare a vein]\ gere forpustet, tage Vejret fra; he was 
a lUtXe ^d by [forpustet af] the journey up; don't ^ it 
[ikke et Ord derom] to papal he sofUy ..d [henaandede, 
hviskede] thy name; . [aande] een^eowee; words 
searody .d let henaandede Ord; . out is. ytre, udtale. 
breather ['bri'Sa] Aander e, aandende Vseeen n; Ind- 
blceser; Beliver c. breathing ['bri-Qiq] Aande, Aanden; 
Luftnlng; fig Indblassning ; (lenlig, stille) Higen; 
Motion c; Lufthul n; gr Aspiration; the rough (soft) 

.. gr Spiritus asper (lenis); place Lufl -Aabning c, 

-Hul n; ....space, —time Pusterum n. breathless 
['bre]>l^l aandel0s; aandelBS, forpustet; . expectation 
aandelefs Forventning ; at a .^ pace med en Fart, som 
nsesten tager Vejret fra En. breathlessly ad aande- 
l0st; forpustet; listen ^ lytte under aandelee Stilhed. 

breccia ['bret/a] Breccia, Breccie e, en Stenart: skarp- 

kantede Bradstykker af andre Stenarter forbundne ▼. 

et kalk- el kiselholdigt Bindemiddel. brecelated 

[■bret/leitid] brecdeagtig [Sten rock]; . agate Rnln- 

agat. 

breckaa ['brekan] sc Bregne [bracken, fern], 

bred [bred] v avlede kc; avlet Ac. Af breed, 

breech [brit/] (Kroppens) Bagdel, (Tings) bageste 

Del e, Bagparti n; Bund c; (Kanons) Bundstykke n; 

Bugt, af Krumtennmer; F Baglader c [Joetder]; ^s 

['britjiz], ogs. KnsBbukser; Bnkser [nu trousers]; she (or 

the wife) wecurs the ^jes fig det er Konen, som har 

Bukserne paa. breech [bri( )t;] ti ifare (el. klsede i) 

Bukser; art Isegge Brog paa; a child newly ^ed et Bam 

som lige (ogs. *netop) har fiuet Bukser paa, joo en (*et) 

Buksetrold; block aW Kile e, Kilestykken, (i de Banges 

Skytst) Skrue c. breeching ['brlt/li]] Strambuks [a ..// t- bote; [oB] so; [ai] J; [au] out; [8] the; [p] thin; [/] the; [s] measure; [q] sIm^; [a, d, e] osv. vaklende med [aj. 

8* bre 116 bri Bagrem, *og8. Bagole, Bagsele [crupper]; art Brog c; 
.^iMklt Bolt t. Brogb0]le. bneekjlotder Bagladeyaaben 
n, F Ba«laderc; ..loadlag Baglade-; . rifteguns riflede 
Bagladekanoner; .^pla art Svaiuskrae. 

breed [bri'd] vt avle; opdrsette, opelske (*ogs. opale), 
is. poet fofltre; fig opdrage; addanne, m. Angivelae af: 
hvortll?; fig avle, fostre, ft^mbrlnge, fremkalde, volde, 
Tsekke ; the place where I am ham and hred, fsdt og 
opdraget, fedt og fo«tret; ctn EngUshman bom and 
hred engelsk af Fedsel og efter sin Opdragelae; aU 
men, whether city or country hred, opdragne (el. op- 
Toksede) 1 Byen eller p. Landet, 1 By eller p. Land; . 
Ul-hlood MBtte ondt Blod; the pond Ljb [avler, frem- 
bringer] fish; the country ^ [ayler, fostrer] o race cf 
atoui men; .. etrife vsekke Strid; hred a soldier (wiOi 
a mew to the bar) nddannet t. Militoer (til Skranken, 
til Jurist); a dog euppoaed to be hred between [en Ba- 
stard af] a dog and a woif; bred in the bone 1 Kedet 
baaret (og ej 1 Klsedeme skaaret); . in and in indavle, 
forplante ▼. Indayl. breed «i formere aig, yngle; f0de; 
good anintaie to . from gode Dyr til at geve Tillseg 
efter, gode Tillaegsdyr. breed s Af kom n; Rao6, Rase e. 
breeder Arler; Opdnetter c; Aylsdyr n. breedtag Avl 
c; Opdr»t, Tiling, *ogB. Al, Opal n; Udklekning; Ud- 
dannelse, Opdragelse c; good » Velopdragenhed, Leve- 
maade e; be poet ^, for gammel til at fieia Lam, til at 
keelve (ogs. *b8ere) Ac; ...establlsliHeBt is. Udklsek- 
ningsanstalt; .^ta-aad-ia Indavl, Renayl e; .^paa Ruge- 
kasse. 

breeks [briks] prom Bukser piy f Brog e, t *og8. 
Breker jp2. 

breeie [bri'z] a Brlae, *Bri8; F Tumult e, Opstyr n; a 
m/oderaie » en fHak Brlse; a strong . stiy Brise, (en) f^isk 
Kullng; there is a light . [det lufter (•ogs. brlser) lidt] 
on the water, breese vi blsese, Infte, *ogB. brise; ferres 
af Briaen, heres [rise on the ^]; « up fHske i (el. op, 
paa), *firl8ke (paa), brise op, om Vind ; at this momeM^ 
the noise of the distant fight ^d up louder [steg hejere, 
bertes stserkere] than ewsr. breese [brl'z] s (groyere) 
Kulaake o, Kulgrus ft. breese [brl's] a ent Klseg c: 
Tabanus; .Jly Bremse e : (Estrus. breeseleaa blikstille. 
breezy [brizi] luftig, F* brisen. 

breat [brent], breat-goose s, se brand^goose, brcuU! 

Breatford ['brentf^d] Brentford w; like the two kings 
of « smdling at one nosegi»y: om to forsonede RiyaJer. 
Der sigtes t. en Situation i en gammel Farce, The 
Behearsal, at Hertngen af Buckingham. 

Breslaw ['bresl&'; -lau] a Breslau m. 

bressoBier ['bresame] ardt^ Drager e. 

bret [bret] Jf prov Pighyar(re), •Plgyar, Sandhyery c: 
Pleuronectes maaeimus.  

Bretag ae [bri'te^n; fr.] s Bretagne n [Brittany]. 

brethren ['breOrinj pit hst Bradre [brothers]; fig Em- 
bedsbradre, KoUeger; Stammefhender. 

BretOB ['bretn] a bretagnisk; s Bretagner o. 

brettlee ['bretis] a, se brattice 1 

breye [bri-y] J^ Breyis, OtteQerdedelsnode; gr Bue e, 
Korthedstegn, Breye n, oyer en Vokal. Se brief I 
breyet ['breyit] kongeligt Patent n; ^ titulser Forfrem- 
melse eller Rang c. breyet vt tfldele titulser Rang. 
brevet a titulssr; » rank, ogs. Bang 1 Hieren. bre?etey 
['brevltai] titulser Rang; titulser Forftemmelse o. breviary 
['bri'vjerl] Udtog; Breviar n, B0nne(formu]ar)bog o. 
breHer [bri'vie] typ PeUt c. brevity ['brevlti] Korthed, 
Kortfkttethed e; for ^ for Kortheds Skyld. 

brew [bru'] vt brygge [01 beer; et Olas Orog a 
gUus cf grog] ; ^ [lave] a cup of tea; the tea is set to ^, Btaar og trsekker [draw]; ^ mischief brygge p' 
noget ondt. brew «< brygge; fig brygge op, vsre 
Igeerde, vsere igtere; oa you ^, so you mud drink Bom 
man reder, saa ligger man; mischief is Jin^ der ei 
noget (ondt) igsere, der er Fare paafaerde, F der er 
Ugler i Mosen, *ogB. det brygger op t. noget; a jtorm 
is Jlng det trsekker op t. Uvejr, *ogs. det brygger (el. 
bygger) op. brewage ['bruldg] Bryg n. brewer [bru'9] 
Brygger e. brewery ['bru'ori], brew-hease Bryggeri n. 
brewing Brygning; Brygning c, Bryg m. 

brewls ['bruls] git ft proe Suppe, Veelling o; Mielke- 
bred n. 

briar ['braia] a, se brier I brlaiwroot Hvidlyngrod, 
hvoraf laves korte Tobakspiber. Se brierl 

bribe [bralb] Bestikkelse c, Stikpenge e ft pi; ^ of 
money Pengebeatikkelser ; he scorns to gine a ., (or- 
smaar at brnge Bestikkelser; take a ^ or js tage Imod 
Bestlkkelser, lade slg bestikke. bribe c< bestikke; . 
him into silence kebe bans Tavshed; had been ji into 
sSlence havde fkaet Penge f. at tie. bribeleaa ubestok 
ken; ubeetikkelig. briber Bestikker o. bribery ['biai 
berQ Bestikkelser p2; Bestikkellghed o; the long 
etUMahed system of ^ det gamle BestikkelaeaBystem 

briek [brik] a Muraten; Teglsten; Bundt, Kasse e 
is. Bom Paknlng om benlra Fisk; a load, a thousand of 
..; lay a first . Iflsgge en Orundsten, aom he^Udelig 
Ceremonl; a regtdar » F eii gemytli^ Fyr; en lystig 
Feetter el. Broder; lie's no end of a ., en Knop, ogs. *eD 
storartet Fyr; a^^inhis hat si en Ktefert, oga. *en Hivert; 
like ^ F Bom Ingenting; read like a ^ unie d slide i 
det, ogs. 'lease som en Host, brick [brlk] «t belsdgge 
(el. brolsBgge) med Mursten; mure; briqnetere, male 
(en Vseg) som Muraten; . in indemure; Indmure; . out 
mure ude; > up tilmure; indmure; .^tat Huistens- 
Skssrve, -Brokke e, Stykke m Muraten; .-.baraer Tegl- 

brsender; elay TegUer; ^dvat Teglmel n; the Bride- 

dusts det 6Sde Infanterireglment, efter Farven p. deti 
Uniformopslag; (yellow) ^ Trippelse, prov 'StrlpsI c. 
.^Ileld Teglmark e, Teglvsrk, (Felt)teglbr8endeTi n; 
.^fielder austr (ksempemeessig) Stevsky e; — klla Tegl- 

ovn; flayer ['brikle^, -Ise'a] Murer e. Sml. mttaon! 

vaker Teglbrsender c; .^aogglag Bladlngsyterk w, 

Fagmur o, fiigmuret Staenderyeerk it; ..oil Murstens- 
olie: Oleum phUosophieum; .^tea Te Indpakket i ea 
teglstensagtlg Form; en Slags tarvelis Te; .^tlMber 

Prop e, Spigeralag n ; wall Orundmur; «^work Mur e, 

Mnrveerk n; pi Teglvserk ti ft pf; tn .. af Mar, muret; 
.^yard Teglvserk n. 

bridal ['braldel] a Brude-, Bryllups-; « ootcple Brude- 
par; . f amours Brudealfifjfer: aom Brudeplgr^rne 1 Kir- 
ken foraerer Herrerne 1 Felget; » wretUK BrudelLrans. 
bridal hat ft poet BryUup n [wedding], bride [braid] 
Brud e; Js wreath Brudekrana. bridagroom ['braid- 
gru'm] Brudgom o; Js man Forlover o. biidaa)Mald 
Brudepige; Maa Brudeavend, *og8. Bradekarl e. 

bridewell ['braidwel] Tugthus n. 

bridge [brids] a Bro; otwr Bro, *Brygi?e; Naaaeryg [., 
of the nose]; ^ Stol, Violinstol; J^Anbangaatok, i Piano; 
dmp Fyrbro; ^ (Kommando)bro c, (-)br8et {eciptain's 
.7; Land n, i Blok [partition]; the Bridge of Sighs 
Sukkenea Bro, il Ponte del Soepiri; theyMV o . across 
or over slaa Bro over, bridge t^ byg^e (el. alaa) Bro 
over, bridge td hvselve aig. Is. om Violin; ....eoBatnie- 
tloa Brob]rgning; .gatter Tagrende, af Tree; «.head 
^ Brohoved. 

Bridget ['bridslt] Birgitte o. 

bridge-tnda Brotrsen, Pontontrsn. [a- i* U-] 08V. lange som i far, feel, fool; ['ba] Trykstavelae; [&] hat; [&•] fall; [k] hot; [a] hut; [e*] baart; (e) fzm^r; bri 117 bri feiMgfliff Brobygning, BrcMlagnlng e; .^oIm Lekker 
t( StultriAd eller Vldje, y. Forfterdlgelae af Fletyserk. 
^l0 ['bnldl] Bidsel n; fig Ti^le c; drato . holde 
Btften in. bridle vt bidnle, p* blgsle; fig tejie; his 
gorU to . M« fe»Hper, t0jle sin Vrede. bridle tw knejse, 
jgtte NAkken iTOjret Ogs. • «cp; — Arm (Byttera) ven- 

.(tie Aim; bit Mundbld; — hmad (Bytten) yenstie 

gitnd; .'Pfttb Ridevej e; — port ^ Boyport, *Baag- 
port (p. Freg»t); —way Rideyej. Bridltogton ['beliij- 
tjn] «. bridooB [bri'du'n] Trenae, Bridon c. 

brief [bri fj kort(yarig), hst stakket; kort(fattet); •» . 
JoHgnage kort sagt ; > peUieoats joe stakkede Skarter 
(tkartj; tobe^, la. for at fatte mig kort el. i Korthed, 
kort ngt. brief Udtog m, kortfattet FremstllUng, is. af 
en Retssag; Embedaskriyelse, is. Retsordre ; BeyiUing c 
til IndMmUng; Breye, payeligt Brey fapostoUcal ./; 
Skrivpaptrn; Laaneseddel, Assifltenshuaseddel, *Pante- 
(la«oer)B6ddel c ; there wcu but email chance of his ob- 
taming .«, til at han skulde faa ^^er at (ad)f0re; auck 
are, in ., [I Udtog, i Korthed, kortelig] his qualifieatimu; 
their dories are written in . npon their colours. 
bri«f ti jur forfatte (et) Udtog af, briDge i Udtog ; for- 
syne (en ledende Adyokat) med Udtog, meddele (i sit 
Udtog); I never could look a eounsd in the face again, 
if Td neglect to . him with [i mlt Udtog til ham at 
medtage] suth facts as these, brieflera uden Sager, 
•ogs. sogeelas; a . barrister, briefly ad kortelig, i Kort- 
hed. briefkeas Korthed c. 

Mtr ['braio] ^ Hunderose, Hybentom, *Nypero8e, 
XTpetom, Klnnger: Rosa canina; f NsBaeyaimer, kort 
Tobikspibe, *og8. Snaddepibe, Snadde c, af Tr». 8ml. 

VnsiMnott tooth Ulyetand, p. Say, *p. Sag. briery 

['bniORJ a tomet. 

brifltt [bri's] s Aske o, Knlgnu n [breesej; Klseg o 
ipreesej. 
»iff [brig] ^ Brig e. 

brigade [bri'gekl] ^ Brigade e; the ^ ogs. Brand- 

nesenet [the fire ./. Ogs. om de irak-katolske Med- 

I«mmer af Underhnset, p. Gnind af deres stramme 

Sammenhold [the Irish •/; the . LBrandysesenet, 

Biandfolkene] foere promptly in attendance, brigade 

ft danne til en Brigade, oprette en Brigade (el. Bri- 

gader) af ; . them wUh [indlemme dem 1, stikke dem 

ind i] tfvo strong regiments, brigadier [brigo'dio] Bri* 

gBdegeneral o. Ogs. ^..general, brigaad ['brigendj 

Brigant, (Btraten)r0yer, hst Stimand c. brigaadage 

['brigdndidg] Rayeri; RsyerayeBsen n. brigAatiae ['bri- 

gantin] ^ Brigantine e. Brlgdr., forkortet for brigadier. 

Brfggiaa ['brigjen] a briggiak. 

Brighas ['brigam] s. 

bright [bralt] a blank, klar, lys; lys, om Tanke; 
klegtig, ofte iron; . [blanke] buUons; depict aU in the 
.est eaUmrs, ogs. akildre siting i et rosenfkryet L3rB ; a 
. ^lysoide] example; a . idea (or thought) en lys 
Tanke ; the journey fcad its . side, sin lyse Side, sin 
Ljsiide; he is not very ^, meget klegtig; on those rare 
days, when the sun is .. de faa solklare (*solblanke) 
Dage. Bright s Bright ; Js disecue Brights Sygdom, 
morbus Brightii, en Slags Nyrebetiendelse. brightea 
>nutn] vt klare, gere klar el. blank, gare klarere el. 
blankere, *og8. klame; forhaje Glansen af, ogs. fig; 
indbrlDge mere Lys 1, gere lysere el. yenllgere, *ogs. 
lysne. Tit m. forsteerkende up; ^ the prospects gare 
rdsigteme lysere, *ogs. lysne Udsigteme. brighten vi 
Ijsae (*og8. klame), bliye lys (el. lysere), bliye klar og 
stnalende; as the day .ed eftersom det lysnede; her 
frospeeta ., bliye lysere (*ogs. lysner) ; things ^ up a Utile det lymer Udt. brightaeas Blankhed, Klarhed' 
Glans; Klagt, Klagtlghed o. 

Brighton ['braitn] s Brighton n. 

brill [bril] J0 Slethyar, *Sletyar o : Pleuronectes rhom- 
bus [pearl, prill J. 

brilUaaee ['briljens] Olans; fig Aand, Aandrighed e; 
a member more remarJcalile for . than principle, som 
udnusrker sig mere y. Aand end y. Prindpemes Fast- 
hed. brilllaaey ['briljonai] Olans; Lysstyrke c; the » of 
the eye, ogs. 0jets Dd; the light arrives at its maxi- 
mwm ., opnaar sin maksimale Lysstyrke; false . for- 
loren Aandrighed, Ordglimmer o. brllliaat ['briljant] 
glimrende, straalende; ftmklende; fig glimrende; fig 
aandrig; ^ly lighted straalende oplyst; he thought he 
was being epigrammatic and ., og aandrig. brilliant 
s Brillant e. 

brills [brilz] pi (Hests) 0]enhaar. brill-snake Brille- 
slange [sp&stctde smoke]. 

brim [brim] s Bred, Rand, af Glas Ac; Oyerkant; 
Skygge, Brem e, paa Hat ; better spare at the ., than 
at the bottom bedre at spare p. Bredden end p. Bon- 
den, bedst at spare fira Laaget; det er sent, naar En 
ser Bnnden; full to the ., tald t. Randen, bredihld, F* 
ogs. tremmende fhld. brim vt tylde til Randen. brim- 
fai syingende fUld, ogs. *bredAild, ftild til Randen, p * 
ogs. tremmende Aild. brimmer bredftildt Glas, Bteger n. 
brimmlag bredftild [brimful]. 

brims(e) [brims] Bremse c : (Estrus; you ha^oe a • in 
yottr taU dn har Kriksaly i Enden, du er altid paa 
Farten. 

brimstone ['brimsten] Syoyl m, *Syoyl o A n; Citron- 
sommerftigl o; . for cojiks Indslag n; . butterfiy Citron* 
sommerfbgl : Cronopteryx rhtunni. brimstony ['brim- 
stanl] a syoylagtig, syoylholdlg; syoylet. 

brinded ['brlndid] gulbmn, brunstribet. 

brindled ['brindld] a stribet, spsettet, *ogB. brandet 
a . ooie en skjoldet Ko. 

brine [brain] s salt Yand, Saltyand n; (Salt)lage e 
Saltyand, Savand n ; poet (salte) Taarer pi. brine vt 
l»gge i Lage; salte, sylte, f. Eks. Ho; — paa, — pit 
.^pamp, ..spring Salt-Pande, -Kilde, -Pnmpe, -Kilde c 

1. bring [briq] vt bringe, is. til den talende; mod 
bringe, medtage; amr tit: hente [fetch]; bringe, ind 
bringe; forskaflb; bringe, beysege [til at to]; household 
requisites must be brought, maa medbringes; hoos you 
brought the book? har De (bragt, taget) Bogen med? 
^ U met bring mig den! the cups brought [indbragtfe] 
401; there is nothing wiU . [bringe] more honour 
than . . . Med Adyerbier k Prsepositioner: .. 
abotU istandbringe, faa Istand; gennemfisre; fremkalde; 
. about [indlede] an acquaintance; be brought about, 
ogs. komme istand; « about her ends naa sit Maal; 
he was brought before [fart for] the general; . down 
bringe ned; ydmyge; Uykke [Priseme prices]-, sp &c 
nedlaegge, fielde; « down the house theat ko tage stor- 
mende Blfald ; . down to date bringe (el. fisre) k jour, 
fare t. Dato; the record hcu been brought down to the 
present time, er fart ned t. Nutiden; . forth frem- 
bringe, fade; aabenbare, bringe f. Dagen; ^forward 
firemssBtte, fremkomme med, f komme (Crem) med; ~ 
forward for [opstiUe til] discussion; • the case forward 
firemme Sagen; . in bringe ind; optage, samle [ad- 
spredte Kreaturer straggling cattle]; bringe indenfor 
de rette Gr»nser; indbringe [en Pris a price; Udbytte 
profits; et Loyforslag a biU]; • in [indfare] their 
religion again, aU through the country; they brought 
in [kendte] Anne Boleyn guilty; the sailor was brought f^] hate; [o"] SO; [ai] /; [au] out; [0] the; [p] thin; [JJ she; [g] measure; [i]] sing; [a, a, e] osy. yaklende med [e]. bri 118 bro into [ftirtes Ind 1] the room; the MS (the indtdment) 
was brought wUo the House Fonlaget blev indbragt 
(Ankla^n blev bragt frem) for Tlnget; . off bortbringe, 
bortfOTe; heDte; faa . . . frikendt: faa . . . fd; . ow bringe 
yldere [til to]; fig foranledlge, bevirke; paadrage [ham Ac 
en Sygdom an iUnesa]; . o%U bringe ad; bringe trem\ 
theat bringe p. Soenen, firemfenre, opfere; faa ftem, om 
Ord; blotte, bringe f. Dagen, bringe f. Lyset; *og8. leegge 
1 Dagen; opdage; flnde tnm] bringe t. at tale, p fka Hal 
paa, &a p. Snak; eirctftmetanees iMsd brought out [bragt 
f. Dagen, *ogs. lagt 1 Dagen] the natural peouliaritiea of 
both; the eontext witt generally . otU the meaning Be- 
tydningen yil fremgaa af SammenluBngen: . over bringe 
oyer; oyerbringe; oYerfivre, 1 Bogholdeil; to thie place he 
nfoe brought [fart], aurrounded by a guard; Condoreet 
brought to [tilferte] the party a different kind of 
strength; . Mm to f bringe bam t. Bevidsthed; . 
under dsempe, kue; kue, tvinge t. Lydighed el. Under- 
kastelse; . ttp is. bringe til Btedet, bringe tllatede; 
hente; fig bringe p. Bane, firemkomme med; fig op- 
drsette, opelske, *og8. opale; opdrage, addanne; standse, 
Btoppe; gere Holdt med; ^ forankre, ankre med; why 
do you . up bygones like this? hvorfor ripper du op i 
saadanne gamie Sager (*og8. Passager)? ^upa question, 
a subject bringe p. Bane . . . ; that you would some day 
be brought up short, ogs. at du en skenne (*yakker) 
Dag pludselig maatte slge atop; at du en skenne (*yak- 
ker) Dag Tilde bliye taget ved Vingebenet, *ogi. vllde 
blive knebet ; 66 brought up for an [uddannes til] ar- 
chitect; . misery upon fere Elendighed over; . down 
ruin on fare i Ulykke ; the father, by his recklessness, 
brought muck trouble upon thefeunily, beredede t. tin 
Ligegyldlghed Familien megen Ulykke, *og8. mange 
Vidervserdlgheder; ^ aU his provisions with him med- 
bringe al Proylant, bringe al Prorlant m. slg. 

2. brlag [brlQ] v refl: . Mtnself to believe overtale 
■ig til at tro ; they could not . themsdves to bdieve 
that F de kunde ikke (ka (det) i derea (*Bit) Hoved, 
at . . .; . himsdf up standae, stoppe op. 

8. bring [briQ] vi ic abs: . to ^ drcje bl, dreje*til, 
stoppe (V. at kaste paa); standee, gave Holdt; .. up ankre 
op, komme tilankers, stoppe, v. at ankre; standse, 
stoppe op, om Rytter ogs. holde Hesten an. For- 
stssrket: . up short. 

brlnger ['briijd] Overbringer e. 

brliUa(a)l ['brinds&'l] Fmgt c af JBggeplanten (SoU^- 
num Mdongena). 

Brl«Ja(r)r«e [brin'dsari] Kornbandler, Saltbandler e, 
1 Dekkan. 

brink [brlqk] Brink, Kant, Rand c; be on the ^ of 
anger Tare p. Vredens Rand, vtere p. Nippet (el. stierkt 
p. VeJ) t. at blive vred; on the ~ of despair p. For- 
tylTlelsens Rand (*ogs. Pynt); on the . of the grow 
(precipice, rotul) paa Gravens (Afgrundens) Rand (paa 
Vejkanten); he saw thai she was on the • of tears, at 
bun var grsedefeerdig (F* paa Graaden). 

briny ['braini] a salt; the . deep; . tears; the ^ f 
Seen, Havet; at the bottom of the . paa Havsens Bund. 

brtoay f'braieni] ^ Galdebeer n [bryony]. 

ftrlfaet ['brik^t], briqaette [bri'ket] Briket, Briquette 
c: Slags ftansk Teglstea A pressct Kul. 

brisanee [bri'z&qs] chem k art Brisance c. brisaat 
[brl's&]]] cwi brisant, for hurtfgbnendende, is. om 
Kradt. 

Brisbane ['brixbetn, -ban] s. 

Briagow ['bralsgau] Breisgau n. 

brisk [brisk] a livlig; fyrig; mousserende, om Vin (mods. stia)\ the air was . [frisk] and oold; a . [Uv- 
lig] fire; ai a ^ pace m. raake Trin; i rsskt Tiav; one 
or two of his ^ sayings [Kvikbeder, F* ogs. Kvikkerter] 
soon scattered the party; a . [livlig] trade; at a , 
trot i raskt Tray, brisk vt opmuntre, opliye, F nmntre. 
Forst»rket: . up. 

brisket ['brisklt] Forbryst, Bryst n, paa Kreatur. 

briskly ['briskli] ad livlig; raskt. 

Brister ['brista] F ^ Bristol n. Se shipshape I 

bristle ['brisl] Berste o, stivt Haar n, *ogs. Bust c; 
the .« of the pinewood Fyrrens (*Fniens) Nsale; art 
up the ^ ogs. fig rejse Berster, *ogs. ssstte op Uggen; 
setting up the .«, ogs. med strittende Haar. bristls vi 
stritte, staa stivt; rejse sig; bristling, ogs. stlvtstaaeude; 
stiv; fremstikkende [Kanoner ^nns; Pistoler pistoUj; 
the difficulties which . in these works, hvormed dli^e 
Arbejder er speskkede; . up stritte; ogs. fig rejse Ber- 
ster; a mound bristling [speskket] with batteries, bristly 
['brisli] berstet, *ogs. bustet. 

Bristol ['bristdl] Bristol n; .aboard Bristolpapir, limet 

Vellnpapir; ftahlon Bristolvis, god SamandssUk c. 

Sml. ^Upshape! 

brit [brit] Slldeunge; Brisling [sprat J; Hvalfede c, 
*Hvalaat n, Hvalaate e, is. Entomostmea. 

Britain ['britn] Britannien, poet Bretland n. Bri- 
tannia [bri'tttnje] Britannien n. britannia Britamils- 
metal, Argentin n /. wtetal or pen^erj. Brltaanie ^bri- 
■t&nik] britannlsk, britlsk; one of his ^ MajetA^s sMpt. 
British ['briti/] britisk. Britisher ['britl/o], is. amr 
Britte e; North . Skotte, Skotlsender o. Norih firil- 
ishers. Scotch. So they often caU th e ms el ves. Brites 
['brit(9)n] Britte c. 

brltt [brit] a, nebriti 

Brittany ['briteni] Bretagne n. 

brittle ['britl] a sker. brittle vt sp opsprsette, ud 
veje [hulk]; . a hare; if you lay a finger on mt. 
I wta . you like any deer, brittleaeaa Skerhed e. 

britiska ['bri(t)ske] Britsska o, lang Kaleacherogn, 1 
Polen k Rusland. 

Brixton ['brikstan] s. 

brise [bri'z, braix] Klieg o [breese]. 

broach [bro"tr] Rival, ogs.* Opremmer; mack Dril: 
Spids c, paa Hjort. Be brooch ! broaeh [brout/] t€ ts^H' 
Hul paa, begynde at bruge af ; anbore, anstlkke, prot 
*sprette, sprette paa [et Fad a cask]; begynde; ft-em- 
ssette [en Mening on opinton]; ftemkomme med [et 
Forslag a proposition], bringe paa Bane [et Emne a 
subject], broaeh vi: .to «t brcskke til, kaste slg 
tvflsrs paa Seeme. broaeher Spid n git ; Fremasetter: 
Opbavsmand c, Opbav n. 

broad [br&'d] a bred, ogs. fig; it is five yards .. at 
the (or where) ^est, paa det bredeste; • in the shoul- 
ders bred over Skuldrene, bredskuldret; . bean Ager- 
benne, ogs. *Hesteb0nne, 'Bonne: Vieia faba; the 
Broad Church Bredkirken, den frisindede Protestaot- 
isme; Broad Church som a: bredklrkelig; a ~ eompli- 
ment en flov (*flaa) Kompliment; it wcm . [lya] day; J 
feu adeep and only wclke at . day, da det var blevet 
bejlys Dag; in . day or daylight v. btfjlys Dag. F* ofr^- 
midt p. lyse Dagen; tiU . daylight t. den lyse Morgeii; 
a . farce en lavtliggende (el. lavkomisk) Farce ; o . 
[meget tydeligt] hint; . mirth plump Lyatlsbed; - 
nonsense det rene Vreivl, F Pserevrevl; - Seideh lav- 
skotsk [Lowland Scotch]; by . sunlight i fXildt 8ol- 
skin; a man af . views, m. et bredt Syn p. Tlngene, 
med liberale Anskuelser. broad ad: • aevalee \y»- 
vaagen. broad s Bredning, Udvidelse af en £!▼, grnnd Ta' 1* u] osv. lange som 1 far. feel, fool; I'ba] Trykstavelse; [&] hat; [&] fall; [&] hot; [a] hut, [a] hurti [o] Inner; Bro 119 bro jffAyandaaBf Mose (*MyT) o; the NorfdUe .«; ..ftrrow, 

t^arrmol -.axe Bredbil e; ..bilm bredskygget (el. 

bredbremmet) Fflthat; p KTSBker; gammel Herre e; 

,.ctft Haandsaaning, Bredsed, FuldMed e; a haand- 

gi«et, bi^dsaaet; fig worn street udoyer; $otv • saa 

l,f«dt, saa med Haandeo, baandsaa; ..eloih dobbelt- 

t,(«dt (flat) KlBBde. Modsat narrotitHiMh. broadea 

I'bri'do] « gsfre bredere, udvlde; bllye bredere, udvlde 

(el. brede) sig. broad-gauge [br&'d geUls] raUw bredt 

Spom. broadlfh ['br&'di/] temmelig bred; fig noget 

plump: noget M, noget plibrlg. broadly ad bredt; 

plompt nd, *ogs. 1 al Ryhed; . tpeaking i dn Almidde- 

liirbed, 1 det itore taget. Broadmoor ['br&dmna, -m&-*] 

Broadmoor », 1 Growthome, Berks. Med et Eriminal- 

tsfh - Cri m inal IjunaUo Aaifiium. broadaoM is. fig 

Bredde, Bredbed e; her dear, gMUh voice, with ite 

mumedl Irish .. broad (leal Stataaegl; ..^aheet Plakat 

e; ^M« Bredslde; Is. ^ Bredside; Salve e; glat Lagn; 

piakst e [hroad-^heetj ; . guns Bredaldekanoner; wait 

tm the beaat tume . on, vender (slg med) Bredsiden 

tiJ; , onto the wharf m. Slden t. Broen ('Bryggen); 

ptmrin (or to give the enemy) a . give (Fjenden, 

•Fienden) det glatte Lag; .sword ^ Hoggert e; . 

exerdM, pUiy, praetiee Hugning e. Broadway ['br&'d- 

wel Broadway n, New Yorks Hovedgade, fra Batterlet 

i gydvest t. Unionspladsen i Nordost. broadwise ['brftd- 

vtiz] ad efter Bredden. broady ['br&dl] a Kliede n. 

Egl f. broadoloih. 

BfoMiagaag ['br&bdlqnftg] Brobdlngnag ft, et Even- 
tfrland befolket af Kemper. Modsat lAUiput. I Oul- 
Ijwr's Tra/oele. Brobdiagaagglaa [brftbdlij'nilgjon] 
bTobdingnagglansk, kaempemsBsslg, kolossal. 

bfNSde [bro'kem] Brokade e, Slags SllketeJ ; .d bro- 
kaderavet; brokadeklsedt. 

InccoU ['brflkoli] Brokkoll, italiensk Rosenkaal, 
Aspanreakaal c. Jvf hroekOoes! 

hnA Cbr&k] prov Brok, ogs. 'OraBvllng, *proo 
(Srin)taz c [hadgerj. Se hrotket! 

Brocken ('br&ken] a: the ^ Brocken, Bloksbjserg n; 
iht tpeetre of [paa] the ». 
broeket ['br&klt] Gaffelbjort, 8pldsh]ort. toaarig 

HjOTt c. 

breekUoea ['brftkilo^z] p BrokkoU c [hrooeolij. . 

brodekla, brodeqnia ['broodCOkin, 'brAdkin] t Halv- 
Et0Tie c. 

brog [brig] Haandbor w, *Haandbor e. 

brogaa ['broagen, 'brftgan] (tyk) Sko e. brogaaeer 
>n>'>ga'nia] Ire, Irlsender e. Ainsworth, Rookwood n 5. 
brogae i>ro"g] ir Hndsko, *og8. Komag; Irak Akcent, 
Ir^k Udtale, Irsk Brydnlng e; pi ogs. Bukser [troueersj; 
from the . to the hoot, oR apeak well of him berj og 
lav . . . 

biolder ['broida] vt brodere [embroider], broidery 
/broldari] Broderi n. 

broil [broil] Opstyr m, Tumult, *ogs. Opstuds o. 
bron [broil] of stege, riste; ..^d honea opstegte Ben, 
*oga. openurrede Stegeben; the hot Jing awn den ste- 
sende Sol, *og8. Solstegen. broil vi steges, ristes. 
•foller TJrostifter; Rist e. 

broke [bro^k] ti vsre Msegler; is. koble V. Jvf. broker/ 
broke [brook] v bred; (undert., is. p) bnidt Ac. Af 
breaks bv. se! Fm dead . jeg er rulneret, *og8. jeg 
er kav Fant. broke a noget n som bryder f ; Sorg e f; 
jB kort (el. kortstaplet) Uld e [ahort wool]; notta tmd 
ja Uldblaar (^Uldstry) n og kort Uld e. broken ['broakn] 
bradt, brSBkket, kneekket, knust, itu, Itukommen; af- 
^ttndt; bmdt [Heat horae]\ nedbmdt [p. Legeme og Sjsei in body and mind\; knperet [Terrsen gronnd], 
Se fortune! he ia much ^, meget nedbmdt, dybt ned- 
b0jet; • hotUea knnste Flasker; Flaskeskaar, ^ogs. Flasice- 
brot; one eaat of « diadpUne et Brnd p. Dlsdplinen; 
a • [ramponerei] floor; . Iieoda brodne (el. knuste) 
Pander; die of a ^ heart da af (Hjerte)8org; a . [atreget] 
line; a . [brudt, knaekket] man; ^ meat Kadrester pi, 
Efldlevninger pi; „ [ganunelt] metal; a . [bruddent] 
number; a . [kasseret] officer; a piece of a ^ pot et 
Potteskaar; ^ [gammelt] aiUoer; a « atidier en gammel 
Invalid; ^ 8tone(a) Stenskserver pi, Puksten, F* ogs. 
Puk e; a . [sprungen] atring; a . tradesman en fid- 
leret Handelsmand; . loietucda Mad-Rester, (OLevninger; 

in a ^ [bnuten] voice; . water BrsendlngerpI; baeked 

rygbrudt, F* ogs. rygv^k; ^ kolbrudt; down ned- 
bmdt ; raineret ; . in eonatitution legemlig nedbmdt, 
m. en nedbmdt Helbred; a . [mineret] acHidtor; 

.^hearted med knust Hjerte, (dybt) nedbojet; ^In is. 

tilredet, *lndredet; a . artillery horae ^ ogs. en 
Nummerhest. brokenly ['bro"knli] ad afbmdt, rykvls. 
brokealsptrited (S0nder)knu8t, dybt bedrervet el. nod- 
b0]et; ...^ap opbradt; opkort; a « road, ogs. en bundles 
Ve]; winded stakaandet. 

broker ['bronko] Msegler; Marschandisor [furniture ^]; 
Avktionarius, Inkassator e; Ja contract Slutseddel e. 
brokerage ['bro^^korids] Courtage, Mseglerlsn o; carry 
on a eommiaaion and . hueineaa, og Msglerforret- 
ning. 

brolly ['br&II] untv al Paraply e [umhreUaJ. 

bromate ['bro<*meit] chem bromsurt Salt n. brome 
[bro^im] chem Brom n. 

broMO-grass ['broamgra's] (Rug)he]re o, *Fax, Havre- 
grsBS H: Bromua wcdlinua. 

bromide ['bro^maid] dMm Bromid n. bromine ['bro^ 
m(a)in] Brom n. 

Bromley ['brAmli, 'brimli] a. 

BromptOB ['brAmtan] Brompton n. Bromwleh 
['brAmids] a. 

broaehla ['br&gkio], broaeblB ['br&ijkii'] p2 anai 
Bronkier, Luftveje, Luftrsrets Grene pi. broneUtls 
[brAq'kaitis] path Bronkit(is) e; . heme Inbalations- 
apparat. 

broaeho, broneo ['br&i]ko*>] (halwild) Prserlebest c, 
Krydsning af Hest og Mustang. 

Brents ['br&nti, -te*] a. 

broatology [br&n't&ladsi] Brontologl e, Lseren om 
Torden og Lynafledning. 

brOBse [br&ns] Bronse; Bronae, Bronseftirve c\ Bronse- 
Yserk w, -Flgur; -Medal je c. bronze of bronsere; fig 
bsBrde, barke; forhserde; ^ bl. a. barket; vejrbldt /.d 
by aun and wind]; »<2 afdn path Bronsesygdom, Addi- 

sons Sygdom e; powder usegte Bronsepulver n, Metal- 

bronse, Stovbronse e; shoe Bronscsko. broasy ['br&nzl] 

bronselignende. 

brooeh [bro^t/] Broecbe, Brystnaal; Solje c; Mono- 
krom, ensibrvet Maleri n. 

brood [bra-d] «t mge ; ^ing time Rugetid ; a atorm 
waa ^ing above et Uvejr trak sammen over vore Ho- 
veder; .. on [mge over] unprofitable gold; . over [mge 
over] miafortunea. brood of mge, udrage. brood a 
Yngel c, Afkom, *ogs. F08tre; Kuld, *ogs. Fsstre n; 

hen Liggehone, Rugehane; ..maie Stodboppe; Fol- 

boppe. broody ['brudi] rugelysten; indesluttet; ae 
firugtbar; youfre aa moody and . a lad aa never I set 
eyea on yet: Dickens, Lord Silverman^a Expl. V. 

brook [bmk] Aa, Bsek e; Brook Farm, et socialistisk 
Samfbnd v. Boston, brook [bmk] of taale, aim. m. ^J bote; [o"] ao; [ai] 1; [au] out; [8] fl»e; [p] thia; [/] she; [g] measure; [q] slMy; [a, d, e] osv. vaklende med [a]. ^ bro 120 bru Naegtelse; fhey cotdd iU ^ the aUghUtt indignUy at hU 
hand; in the tone of one toho mU not « much dday; 
young men cannot ^ reetraiiU; thie bueineae »s no 
May. BrookM [bnikaj; Je (dub), en af de seldre 
Klabber 1 St. James's Street, London. Whlggemes 
HoYedkyarter. Man spiUede h0jt der. brookUaie 
['biuklaim] ^ LemmJke, *Vasfle8me o: Veronica beo- 
oabunga, 

brool [bru'l] Summen, Snsen, *og8. Dnr; Momlen o, 
ogs. ffg. 

broem [bni'm] ^ Lyng: CaUuna vulgarie; Gyvel: 
Spartium aooparium [green ^]; Fejekost, *ogB. (Sope*) 
Lime o; new ^ aweep eiean nye Koste fejer bedst. 
broon «t feje. broom ni ^ brsnde, i Bunden [bream]. 
broom «< flosse, flosse (el. fllse) sig op; there ahouLd be 
no ^ing of the he€id [of a pHeJ: Engineering 1SS2. 
412; .^rape ^ Gyvelkvaeler o: Orohcmche; ..stick 
Kosteskaft, *og8. Limeskaft »; ahe ridea ^ poat, like 
a witch, broomy [bru 'ml] lyngbevokset ; gyvelbe- 
yokset. 

brose [bro*iz] so (Hayre-, ^rte)sappe e. Sml. AthcH! 

brosier ['bro°zla] prov Bankerotter, Fallent o; ....my- 
dame ftildstcendig Flyndrlng c, hos Husholderske el. 
Vsertindep t. Straf for Oerrighed. Et Skoleadtryk 1 
Eton. 

brotany ['br&tdnl] ^ (Haye)ambra, Abrod o: Herba 
abrotani [aouthemwoodj. 

broth [br&()]>] (K0d>suppe c, *ogs. (Oryn)Bod; amr 
Sne-Pludder, -Plar n, -Flare ^o & h, 'Snesorpe e; the 
blaeh » of Sparta Spartanemes sorto Suppe; too many 
oooka apoU the « Jo flere Kokke, des yasrre Sod; a^of 
a boy en glad SJsel; Hugh waa alwaya a ^ cf a boy 
after the gMa, en Pigemes (*en Damemes) Jens; a 
oake of (portaltite) ^ en Suppekage, ogs. *en Bonillon- 
kage [a cake of portable aoupj. 

brothel ['br&>l, 'brUl] Bordel n. 

brother [brA8e] Broder, F Bror o, pZ BrodrepI; fig 
Kollega; Syoger o [brother4n4€nv]; . blade orig Krlgs- 
kammerat; Fagfielle, Broder o af (el. i) Faget; » chip 
orig Tommermands Kammerat; Fagtolle, Fagbroder, 
Broder o af (el. i) Faget; hie « conaul bans (en Kon- 
snls) Kollega e; a .. mcuon. Is. en Broder o: Frlmurer; 
a ^ apirit en AandsfteUe, Aandsfrande; a .. atudent en 
Medstaderende, en Kammerat; .. whip (Kuaks) KoUega; 
....germaa Helbroder, kadelig Broder. brotherhood 
['brACahud] Brodeiskab n. brother-la-law ['brASerln'lA'] 
Syoger o. brotherllaess Broderlighed; KoUeglalltet e. 
brotherly ['brAOall] a broderlig; .. feding, ogs. Kol- 
leglalltet e; act in a ^ apirit, ogs. optrsde (el. handle) 
koUegialt. 

Broagh [brAfj a. 

Broagham [bru'(3)m, 'bro°am]; . EngUah slet engelsk 
[Bmmmagem Enffiiah], broagham ['bro^m, brum] 
Landanlet, let Landauer e. 

broaght [br&'t] bragte kc\ bragt kc. Af bring. 

brow [brau] Bryn m, i adsklU. Tllff.; poet Fande; ^ 
Lastestilllng, Landgangsstilllng; turch Kaabe o\ the ^ 
of a foreat SkoYbryn n, Skoy-Kant, -Rand, Udkant c 
af en Skoy ; the ^ of the hill H0jbrynet, *Haugbrynet; 
bend (or knit) the ja rynke Brynene; ....aatlers ferate 
Sset n Takker; ^beat behandle oyermodlg, S0ge at im- 
ponere el. skraemmc (y. bistre Blik Ac); ..beater arro- 
gant Person c. 

browa [braun] brun; . bess, se beaal .. hrtad Groy- 
bred; .. bvMer bmnet Smor; . Qewge A Konunisbred n; 
Lerkrukke c; the hare ia ^, er giaa; . stout «brun> 
Porter, finere Sort Porter; be in a ^ atudy sidde el. staa 1 (dybe) Tanker; .. augar Puddersokker, . tidk 
kyflBkermaessig (el. seerdelee anstsendig) Konyersstton 
Sml. Hue I do . bmnstege; d fig tage ordentUg v, 
NfBsen, *og8. narre (el. snyde) op 1 Stry. biowa' brant 
n ; bnine Faryer el. Tinter pi, brunt m, i Maleri, i 
Landskab; d Halypenny; Kobberdank e; fira into the 
^ of the men skyde^ ind i Massen. Browa Bninn c* 
John Ja body Uea mouldering in the ground, en be^ 
kendt federal Aiarschsang under den amerikanske 
Borgerkrig. brown vt bnme; bronsere, om GeysBrplbe; 
bisende (el. lyre) l0s paa. brown vi: .. to sJ begribe, 
sk0nne; .....eoal Brunkul. Browale f den brone, *og8! 
Brunen, om en brun Host, browale Nlsse, *ogB. Tuft, 
Tomtegubbe c. browning bl. a. Bronserlng c. browalsk 
brunlig; (of a) . ydlow brungul. browa-paper Kanltu- 
papir, Pakpapir; .. man d simpel SpiUer c. Browarigg 
i'braunrig]; Eliaabeth „, bley henrettet f. Mord 1767. 

browse [brauz] vi afbide unge Skud; grsesse, *ogB. 
hayne, belte; .. upon afbide, *og8. afbeite. browse f< 
afbide; grsesse (*Ogs. hayne, belte) paa. 

Bmoe [bru's] «. 

Bragcs ['brudslzj a Brugge n. 

Brnla ['bruin] «: (Maater, Sir) . Bruno, Banue. 

braise [bruz] vt kyseste, kontundere, saare; (for) 
st0de, forslaa; knuse; skraa, grutte, ogs. *groyniale, 
*gr0pe ; it didU . thy head, tmd thou ahaU ^ hit ked 
bibl den samme skal sanderknuse dit Hoyed . . . bnlse 
Kontusion, Kysestelseo; Sted, Slag; Sted, stedt Stedw, 
paa Frugt. bralser d Bokser c. bmlatng d Boksen, 
*ogs. Boxing c. 

bruit [bru't] vt git gore bekendt, udbxede, udsprede. 
Ogs. .. about; the word ia ,jed about thai . . . der gsar 
det Ord at . . . 

Brum [brAm] d Birmingham n. Forkortet af Bruan- 

branal ['brumal] a yintarlig, Vinter-. brume ['bru'n] 
poei Taage c. 

Bramsuigem ['brAmadsem] d Birmiogham n; Imltsr 
tion c, uiBgte Sager pl\ som a forloren, fiJak, usgte; 
. bmona d fhlske Sbillingstykker; . Entfl^idn slet 
engelsk [Brougham]. 

Bnimmel(l) ['brAmal] Brummel e. En i ain Tld be- 
kendt Londoner Modeherre og Deltager 1 Goorg IV's 
UdsirsByelser f IMO. 

brunette [bru'net; ft.\ Brunette c. 

Braaswlek ['brAnswikj Brunsyig n\ ^ aoMsope Gerye- 
latpolse, HJemepolse. 

brant [brAut] (Kamps, Angrebs) Hede; Da^ens Stild 
og Hede; Kraftanstrengelse o; the ^ of the bet^ie, ogs. 
den a^B^OTonde Kamp ; bear (or auatain) the ^ of the 
battle udholde Kampens Hede ; of course the .. of the 
btisiness [Arbejdsbyrden] fdl on me; atand the firat « 
tage (el. staa) den finste Term. 

brush [brAJl a Bevste; lialerkost [paint-brush], Pensel 
[hair-pencU] ; d Maler [houae-painterj ; Risakoy c, 
Kmt, *og8. Snar; RlsbrsBude, ogs.* Kyaa n, ^Riayed c 
[^wood]; F Basketagw, Dyst, Tern; ap Lunte, (Rieye-) 
Hale c, is. som Jagttrofse ; a feUow . en (Malers) Kol- 
lega; bum . amr agr af brsende Skoy og Krat, ^bisende 
Braate ; give it cmother J fig giy det endnu en lllle 
(*Uden) Aflilingl he drew farther into the shade of 
the ^ brush vt borste ; berore, strejfe ; af berste ; af- 
stryge [^ off]; pensle [Halsen, 1 Halsen the throat, his 
throat]; .Jng mcuihine Borstemaskine; Trege^rva ^d 
hia hand acroaa hia eyea, streg sig m. Haaaden oyer 
Ojnene; » [stryge] the teara from her eyes; he had .jed 
hia deew [blandet sig med] the crowd; «. up b0r8te; [a- 1' u'l osy. lange som 1 for, feel, fool; ['ba] Trykstayelse; [k] hot; [&*] fall; [&] hot; [a] hut; [a*] bMrt; [o] inner; ^ bru 121 buc fig opMMkB [line KnndBlcAber M« kntndedge] ; opfHike, 
ffMit, F opflkae. binili «< bente slg. Fontnrket : . 
tip; fig JoUe (ogs. *feje, ttryire) aftted; ol a ^ing gattop 
1 iSTgende Gallop ; . along, ofooy, o/f ; he .ed [strog] 
(yule; ^lioaM Rlflhytte, Orenehytte e; — lee Isejap, 
•ogt. Jmmpe e; — Maker Bflxstenbinder e; ..Maklof 
B0fSteiibinderi »; -.tarkey Buak-Hane, •Kalkon, Tyk* 
oobbeiie e: TdUgaUMt Laihami; ^wheel FrikUonahJal; 
.weed Krat «, Smaaakov c, *ogB. Snar; Rlabrande, 
Grenebnende m, Blsyed n (*e), Kybs n. 

ftniqae ['brAsk; fir.] a brnsqae, bastlg; in ahart, . 
tmtea i en kort, haetlg Tone. 

BratMlf ['brAsls] Brynel n; Bryaaelertspper pi /. 
torpett]; . laee Bryswlerkniplinger pi; . iproMfa Bosen- 
kul e. 

bntal ['brn'tal] dyrlsk; umenneekelig. bratallui 
['bru'talizm] Dyiiikfaed; Umenneskellghed, Baabed e. 
ftnUllty [bra"t&litl] Dyriekbed; Umenneskelighed, Baa- 
bed e. ftniallM ['bni'talaiz] «e gore til et Dyr el. til 
TfjT, gme til et Umenneake el. til Umenneeker, ned- 
svtte, forraae. brale [brut] .a afomuftig, dyilsk; . 
force (den) raa Kraft, brate • (umselende, ufomufUgt) 
Byr; Ubaest, Bsest; raat Menneske; AAkom, Umenneeke 
n. bretlth ['bru'tij] dyrlak; raa, umenneBkelig. bm- 
tiB ['bru'tam] : . ftUmen (lat.) slsvt Lyn n, torn 
Tnuel e. bmtae ['bra'tAs] Paryk i Smag m. Bnitus, 
HaaribQon e som paa romenko Btuter; Haar n tilbage- 
streget fht Panden. 
kryoay ['bzalani] ^ Oaldebnr n, 
tab [bAb] el Drik; p Patte e. Bryst n. babbtee ['bAbix] 
p Bryster; Batterier. 

tabble ['bAbl] Boble; fig Boble, Hombng e, Humbug- 
foretagende n; the ttrngue ia hoUed to a .» er akkorat 
tflpu (*pa88elJg, F pane) kogt. babble vi boble» skyde 
Bobler; boble, *ogs. pjntre, putre, om kogende Oryde. 
toMIe 9t f narre, bedrage; what noindler hoe .d you?; 
.^ad^qaeak F Buikominnak n. babbler F Lurendrejer 
e. babbley-Jeek is. ee Kalkun [turkey]; fig Skryder, 
Ptalbans, Vindmager e. babbly ['bAbll] a boblende. 

baba ['bja'bo"] l^ Homugle; anat Lyske; Lyflkebyld, 
Bubon e. baboaoeele [bju'b&noii'l] Lyakebrok n, 
baeea ['bAka] Niflee e, is. 1 Tlngruber. 
baeeal [bAkal] a KteTe-, Kind-. 
baceaaler, baeeaaeer [bAka'nie] Bnkkan^r, 80r0?er o, i 
Vertindlen 1 17de og 18de Aarh. 
Baeelaagh [bA'klu*] a. 

Baeallas [bJtt'Beles] Bueellaa o, en portngialsk, eherry- 
Ugnende Yin. 

BaaeBtaar [bJa'sentA'*, 'bjn*-] Buoentavr, Baoentoro 
e, den Oalej, hyorpaa VenedJgs Doge sejlede ad for at 
•fotmflele eig m. HaTet>. 
Baeephalat [bju'sefblea] BokelUoe e. 
Backaa ['bAkan] «. Baehaaaa [ba'kftnan, bju-] a. 
baek [bAk] Byg, Bygelnd, *B0gelad o. baek [bAk] 
Daak\}ort; Han (af Faar, Ged, Hare, Kanin); raak ung 
Heire, Modeherre; d (Kabkuslu) Stedfortneder, Vikar; 
Aaleniae, *ogs. Aaleteine e [eAAmckJ; three and a . 
d tre Shilling og eeki. baek vt byge, *b0ge; min knuae, 
pokke; atange [huttj. baek vi lebe, parre sig; akyde 
Ryg ofir alaa bagud, om Hest^; fig aparke imod, stejle; 

1 To make a violent effort to throw off a rider or 
pack by meana of rapid piunging jumpe performed by 
apringing itUo the a4r, arching the batk, and coming 
down aeith the forelega perfectly stiff, the head being 
eomaaumly held aa low aa poasitie: aaid of a horae or 
Whitney, Century Dictionary. • at improvementa atejle ▼. enhrer forealaaet For- 
bedring. baekaboo ['bAkabu'] Bnaaemand e. baek|baakel 

Konr t. Vad8ket0j; ^beaa Bukkeblad n, *ogB. Ojede- 

kl0T 0: Menyanthea trifoUata [bogheanj; eoaey Han- 

kanin, Ramler e. 

baekeea [bA'ki'n] <r git fltttlgfomem, forfejlet lave e; 
aevertU aqnireena, or little aqmirea, a race of men n^ 
have aueeeeded to the ^, deacHhed by Young and 
Crumpe, Edgeworih, Taiea of FaehionoMe lAfe. 

backet ['bAkit] Spend o (*i»), B0tte ; Bnndjange o, 
ogB.* Brandspand o (*f»); «t Pm; (V«ntil)kur7; Celle o, 
i Vandbjul. baeket tA hale (el. traekke) op, i Spand, i 
P08; alaa (el. pese) Vand paa; gennemblade ; A anyde; 
ride akarpt, forride, skamrlde ['taking it out af a horae 
by bu€ketfttWJ; ^ing hie wretched horae [idet ban red 
ain elendlge Heat i atrakt Kani^re] home to Cam- 
bridge; ¥atfve CM< ik&ir ba^e, and now wiU ~ *em to 
piecea, hugge dem aender og aammen. baeket vi bale 
(el. tnekke) Vand op; p0Be Vand op; a2 fig fbie, atryge, 
ile; i Roning: akyde E^roppen burtig foroYer, fm Aare- 
taget geres; . baek ile tllbage, *og8. atryge hjemover; • 
off; .fbl Spand e (*h) Ac; Pm o, &c; o . of water en 
(*et) Spand Vand; in «a i apandevia. Oga. in bueketa 
fuU; — ahop amr (aimpelt) Spillehua n. 

baekeye ['bAkai] Kaatanje : jSbomIim; Ohienaer c, Ind- 
bygger i Ohio; the . atate o: Ohio n. 

baeklgoat Bnk e; horae ai Snudedrag n; — hoaad 

ap HJortehund; nuteter of the ^ Jflageimester. 

bacUe ['bAki] KonkyUe e. Se buckyt 

Baeklagham ['bAkiijam] Buckingham; . Palaee, et 
kongellgt Slot i London, m. Facade til St. Jamea'a 
Park, en af Dronnlng Victorlaa Beddenaer; off with hia 
head! ao much for •/ hug Hovedet afl med Bucking- 
ham gar man kort Procea. Et Sted i Golly Gibbeis 
Biekard III altered, otte bmgt aom et Mundheld. 

baekiaglore Scheideerta; atool Vadakebcenk; — tab 

Bygekar, *B0gekar n. 

baekUamper Kaater, Rygakyder, Aftmider o, om Heat. 
Se Note til buck vil he ooidd ride a .. 

baekle ['bAkl] a Spsande n, 'Spiende e k n; Baand- 
jsemforbinder o. baekle vt (f!a8t)apBnde, paaspaande; 
baje; krelle, y. Varme; .d ahoea Speendeako; be ^d d 
bliye arreateret; gifte sig; ^ on hia award apaande Sabe- 
len om Livet. baekle vi krellea, kralle sig; . to aba 
tage Ibt p. noget ordentligt, tage sig noget ordentligt 
for; I can't . to that f det kan jeg ikke ▼sere enig (el. 
samtykke) i; Jeg forataar det ikke; . dofOH to (regular) 
work tage &t og arbejde, tage &t p. noget ordentligt; 

beggar al en Penon, der ftingerede aom Priest v. 

Vielaer i Fleetftengaelet [ooupMteggc^]. baekler ['bAkla] 
Skjold; ^^ Klydalaag n. 

Baekley ['bAkli] a; who etruek .? hyem var det, aom 
alog til B~y7 En Forbindelse, der brugea f. at aergre 
Irlsndere*. 

baekmaat ['bAkma'at] Bog, Begeolden e, *B0ge- 
D0dder pi. 

baekra ['bAkra] hvld; a Hvid, hyid Hand e, i amr 
Negersprog. 

baek-rabbtt Hankanin, Ramler o. 

> Efter felgende HLstorie. En Engelskmand hayde 
alaaet til en Irlaander y. Nayn Buckley. Denne akreg 
op, og en af bans Venner Ilede til og apurgte : "Who 
struck Buckley?^ •Dei vex mig,> aagde Eogelakman- 
den, beredende aig til Slagsmaal. tDem?* aagde Irlaan- 
deren. efler omhyggelig at bays m0nBtret ain Modstan- 
ders Muakler og Sener, «ja, da yar det tilpaa for ham.' [ei] faflte; [o"] ao; [al] i; [au] oMt; [8] the; [>] thia; [!] ahe; [$] measure; fq] ting; [a, a, e] osy. yaklende med [a] buc 122 buk b«okna ['bAkram] Rallebnk c, ogs. *DveIg, stlTt 
Indlaegslserred n. Sml. tapel a af RaUebok, af Dvelg; 
fig BtlT, fin og etram. 

baekiklBh ['bAk/lJ] hind Gaye c, Oratlale n [hatk- 
shiah], 

b«ek|fibot Dyrebagl pi; .iUb Hjortelasder, ^Jorte- 
skind; Buckskin », en Sort T0\ ; . glowa I^orteskinds- 
handsker; .thorn ^ Slaaen, Slaaentom, *Slaape e, 
Slaapebser n: Pnmtu apitutaa; Vrietorn, 'Troldved e, 
Troldbar ft: Rhamnus caikartica [common »J; aea • 
KUntepil, (8and)tidBe, *Tlndved o: Uippopkai rkamt^ 
noides; — wheat Tarre, ogs. *Boghyede c: Fctgopyrum 
esisulentum. 

backf ['bAkl] sc Konkylie c; roaring » Trompetsnegl, 
Trompetsnekke, ogs. *B0lgehom8negl c: Btteoinum 
tmdatum [njhdkj. 

bveolie [bju'kAllk] bukollsk [hyrdenuessig, landljg; fig 
landlig-aakyldlg]; « Hyrdedigt, Bnkolikon n. 

bad [bAd] Knop; prov Aarling, Aarsunge e, ogs. *aan- 
gammelt Dyr n [yearling]; he [staa] in .. bod vi 
knoppes, skyde Knopper; fl>g spire, ftemspire; in ooaas 
of eorea and .ding [begyndende] ophthalmia; a young 
»ding [fremspirende] talent, bad «< Inokulere. 

Bada ['buda] Buda, Ofen n. 

Baddha ['bade] Buddha o. baddhl ['budl] Bnddhi o, 
Menneskets sjette Prlncip, Aanden. baddhlna ['bndlam] 
Baddhlame e. baddhlst ['budlst] Buddhist o. 

baddlag ['bAdi^] Knopskydning; fig Fremsplfen o. 

baddle ['bAdl] nUn Vadsketrug, 'Vasketraug n; 
Slemme-Herd, -Gray e. baddle vt slemme, yadske, om 
Erts. baddle ^ Brandenboiger, gul Okseeje, onde 
UrterpI, 'Marigold o Sc n: Chryeanthemu m eegetnm 
[com marigold]. 

badge [bAdg] vi rare sig, af Stedet; si *Btryge sin 
Vej. badge si staerkt n, starke Drikkeyarerf)!. badge- 
barrel art LsBderkoggers, Kradttsnde e med Lasder- 
pose. 

Badgel(l) ['bAdsal]. Is. Eutiace ., Essayist og Poli- 
tiker t 1786 >. 

badgero(w) ['bAdgero"] hind (stor bengalesisk) Lyst- 
baad o. 

badget ['bAdsit] Pose, Taske, *ogs. Veeske; paH Fl- 
nansloy o, ogs. *Budget n\ let the man trudge it n:ho 
haa lott his ., sin Pung ; . of none Nyhedspose; my . 
of news min Pose med (el. alle mine) Nyheder; open 
the . part foreltegge Budgettet. 

Bndle ['bju'dl]; - Hitt. 

badaiash [bAd'ma'J] hind Aftkum, Skam n, Sknrk, 
Kanalje; Oprerer o. 

BaeaoB Aires ['bo<*nas 'sB'^riz, 'bju'nas-] Buenos 
Aires n. 

baff [bAf] semsket Beffellieder, SemsklsBder; Brungult; 
^ Lsederkyiads n. Kellert; mech Pol^rskiye, Smergel- 
skiye e\ he (or eiand) in ^ at yeere (el. staa) ganske 
negen ; sfrfp to the ^ at kisede sig negen t. Skindet. 
bair a Semskleeder-, Semsklseders; brungul, gul; a. 
[gnl] moMAcoaX; atcmd . al staa ganske nagen. ballklo 
i'bAfoloa] B0fi^l: Bubalua; amr Bison, Blsonokse e: 
^omiwtM Americanua. 

balTer ['bAfo] raOw Puffer, ogs. •Buffer, Stadpude; ^ 

1 Pope refen to him — 'Let BudgeU charge low 
Grub Street on my quiH, And write whate'er he please, 
except my wia\ The dUusion ...is to the legcusy of 
two thousand poimds left to Budgdl hy Dr. Tinddl 
in his foiS, which Budgdl was populaHy supposed to 
have forged .. . Adams. Baadamandsmat; Pndsekone, Polererske, i Sheffield 
Pudsemaskine, i Fotografl; d Hund; Fyr, Karl, •ogi! 
Fysak o; an old ... F en gammel Fyr; en gammel 
Stadaf (ogs. *St0der) ; o steady old .; a regular . en 
gemytUg Karl; a . sttUe en Stedpudestat. 

baffet ['bAflt; fr.] Bnfliet e. baffet ['bAflt] Pnf; Stsd h; 
Klaps A n, *ogs. Drei c; ^ (Seens, Vindens) Skub n, 
baffet ['bAflt] vt puflt, st0de; klapse; - the hOhwa ligge 
og tumle (p* ogs. syolke) p. Belgeme. baffet ['bAflt] vi 
skubbe (el. puffe) sig frem ; he .ing dbout, ve .fke 
hUlows! 

baff-Jaeket Lsederkyrads n, Kallert e. 

baffle-head ['bAflhed] git Ksdhoyed m. 

baffo ['bufoa] Komlker o, 1 Opera, bnffooa [bA'fti'n] 
Bajads, Gagler e. baffooaery [bA'faneri] Lejer pi, 
Bajadsstreger pi, Gflgleri n. 

bafflstiek, — wheel Filskiye, Poltokiye, Smeigel- 
skiye e. 

bnffy ['bAfl] Inderfhryet; al drukken. 

bag [bAg] Tffige o, Vaeggedyr n; ^s amr yinge- 
deekkede. 

bagaboa ['bAgebn], bagbear ['bAgbse'o]. baggabee 
['bAgdbu'] Bussemand, *proe Res o. 

bagger ['bAgo] Sodomit c. baggery ['bAgari] 8odo- 
miteri ft. 

taggy ['l>Agi] fbld af (el. befaengt m.) Vaeggedyr. 
baggy [bAgi] Gig, rMlle o. 

bagle ['bju'gl] ylld Okse, Baffel e. hagle ['bjagl] 
(langagtig, sort Glas)perle c. bagle ['bju'gl] ^ L«ebe- 
10B, *Jonsokkoll c: Ajuga, bagle ['bju'gl] sp (Jagiy 
hom; ^ (81gual)hom, p Bygelhom «•; ..*eall Horn- 
signal; ..bora Jagthom; Blgnalhom, p Bygelhom; 
..Bi^or Tambonrma}or c. bogler ['bjugle] Homblaeaer, 
Signaler e. 

bagloas ['bjngUs] ^ Oksetunge, *Kotiinge c: An- 
dhusa. 

bahl [bu'l] mat Quid m; (mat) Indlaegnlng e, Mar- 
quetteri n; — fteraltare Mfl^ler i indlagt (el. deoonperet) 

Arbejde, Rococom0bler pi; ^saw Lflryaay, *Xi0ysag; 

.•work (mat) Indlsgning e, Marquetterl, Deconpeor- 
arb^de «i. 

bahrstoae ['bo'stoan] fnlfi fransk Flint, Mellestens- 
kyarts, Mallestensflint e [hurrstone], 

bafld [blld] vt bygge; F laye, skabe, genre, sy; a 
lady's dress huiU hy Redfem; a very weU buUt dress; 
CdUeuttchhuHt €lothes kalkuttasyede Klaeder; a JLondon 
huUt ouUer en i London uddannet Knlvamed; steel- 
huiU; a strongly huXtt person; I can undersiand an 
Afghan stealing, hecause hefs hrnli that foay, [er aaa- 
ledes skabt, anlagt] hut...; the heai in the hmti-in 
[Indebyggede] streei is fearful; wUh a room baUU on 
[til] here at one time, and there at assother; « tcp 
bygge op; hibl opbygge; bygge for, forby^gre; ... ««p a 
suit komponere (el. sy) en Dragt. baild tti A aha bygge; 
it is easier to putt down than to ., end at bygge op: 
ranens . [bygger (Rede)] early in spring; . on bygge 
paa, bebygge; fig bygge paa; the ground hoM been bniU 
on; a great amount of land not huSU upon, af ube- 
bygget Land; . over bebygge: . to [bygge paa] o Hotwe. 
baild Bygning, Bygningsmaade; (Legems)bygnlii^: Facon 
e, Suit ft; a hig n%an of powerful ..; his aUnat ~ (of 
hody). ballder Bygger; Bygmester; Mnrmester e. baild- 
lag Bygning c, abstr. h konkr.; has been tnfo ffeotrs in 
., under Bygning; « committee, fund, lot, site Bygg^e- 
•Komitd, -Fond, -Tomt. 

bakshish ['bAk/i/] hind (Hiye o, Gratimle w [ha€slC' 
shish]. [a 1 u] osy. lange som 1 far, feel, fool; ['ba] Trykstayelse; [&] hat; [&] fall; [&] hot; [a] but; [e>] h«f«-t; [a] Innar; bul 123 bul lilb [tAlb] L0g. Svibel; Kugle, som p. Termometer; 
F0ke 0, torn p. Jffimbanesklnne; . of the eye OjesBble it 
fMe-hallJ. bBlbfrf8Tiiline(*og8.8yeUe)ud. balb«d [bAlbd] 
Wbrmet; mnd, randhovedet. bnlblferovs [bAl'bUbras] 
Iflgbterende. bvlb-lrom Pelsejeem. bvlbotiibtr ['bAlbo- 
tja'bd] 9 Legknold o. bnlboas ['bAlbaa] lag-, legformig. 
bilb-^Uta ^ Pelseplade. 
bilbnl ['bnlbnl] (persisk) Nattergal e. 
boldo ['bnldo«?] Bremse, Brems o [buUdogJ; bad ., 
B. Kipling, The Sitery of the Gttdbffs, 

BbIsmIa [bAl'g»'»rial Bulgarlen n. BvlgarUm [-rian] 
BolgArer e; Bnlgaiisk tt; a balgarisk. 

bil|« [bAldg] B Bug, UdbugniDg, flnmstaaende Del, 
•ogs. Kul c. 8e hOgef bulge vi bovne, ogs. *biigne, 
tstte Bag, staa frem, *ogs. danne en Kul. Oge. . o%U; 
f^ Bonden Indstedt, bliye Isk. Sml. bOge! with its 
bleary whtdo/ws, iU bulging doorsteps; the belts of aU 
^ tkem simply . with [bugner af] loot, balger ['bAldsa] 
d nt Btort, nt Bom siger Sparto (*Sez) [buster], belgj 
['bAld^i] opsvnlmet, BTullen, *og8. trutten; Ote throeU 
feds .; - Iv \ krogede Ben [bandy legs]. 

biltaiy ['bju'llml] path Bulimia, glnbende Appetit c: 
Fames eanina. 

balk [bAlk] Om&ng n, Masse, Sterrelse e, Dimensioner 
fl- iterre Del, HoTedmasse, Hovedstyrke, (den store) 
Klerbed, Majoritet, *og8. Tyngde; ^ (indstnvet) Lad- 
ning; areh Udbygning c, Udbyg, Fiemspring n; Af- 
deUng c, Aflakke w; the ^ itf his forces Hoyedstyrken 
tf bans Stridsknefter, bans Hovedstyrke; the ^ of the 
fleet Flaadena Hoyedstyrke: break . bryde (el. brsBkke) 
Listen o: begynde at loese; sale by . Salg p. Rus, Rus- 
H}f ; ~ for . forboldsyis, forholdsmsessig; air is Ughter 
.for . than water O: et Volumen Lull er lettere end 
Mnmie Volumen Vand ; cargo in . Styrtegodsladning; 
com (stowed, laden) in . last Kom, Kom stuyet last i 
£ammet; pork in ., ogs. Fl»sk in bulk. Mods, pork 
in barr^; it is U»den in -, ogs. det feres som Styrte- 
gods; salt in . salte leat i Rummet; this oU is never 
sold in ., l0Bt; goods stowed in . Styrtegods. balk el 
tage stor Plads, ysere omfkngsrlg, p* ogs. mye, rue; 
AiesA ^ Skodde, ogs. *Skot n, Afdeling; Udbygning c, 
81nir n ; JMad vt anbrlnge Skodder (ogs. *Skot) i, af- 
dele; . off fraskille y. Skodder (*8kot); .headlag Skod- 
der, *Skot pi. balky ['bAlki] a syser, diger; omfangsrig, 
Mm fyider op, som tager stor Plads, yidtlaftig, yo- 
lominas, p* ogs. rnysom; udstaaende; . goods, balky 
'bAlkl] ae ^ proc Panser, Politlbetjent, ogs. •(PoliU)- 
konstabel, *Ko8t e. 

ball [bul] payeligt Segl n; Bnlle; Snltser, ogs. *Bommert 
c, make a ^; an Irish ^, ogs. et irsk Indfald. ball [bul] 
Tyr, ogs. *Oze, Stud; Han, f. Bks. Hyalban [^^whale]; 
w^erc Hauasier e; eng. Kronestykke n, Krone c, fem 
SidlUng pi; bl. Fanger: (Ok8e)k0d n [beef J. Som a 
(i Smstgs.) ofte: stor. ball vt mere kebe; the best time 
to buy or . eoMsols or shares; . a cask «yande> et 
Fad O: beelde yarmt Vand p. et tomt Rnmfiad f. senere 
St drikJce den fremkomne Blandlng. 

ballaee {'bulls] ^ Krsgetrse n: Prumu insititia 
/. piutnj; Slaaen, Slaaentom, *Slaape c, Slaapeber n: 
Pru9%us spinosa. . 
ballsry ['bulari] Bullarium n, Bullesamllng e. 

b«Il|teitlBg Tyrebldsning e; bat amerlkansk Nat- 

lavn (^Kveldknar) c: Caprimulgus American%u; «.beef 
Tyreked, i Udtryk f. Rlngeagt: as ugly as . grim (ogs. 
*<tyg) som en Ulykke; go to the biUy-fencer, cmd sell 

wnrseif for .. som gammelt Skrab; ^boat Skindbaad; 

rarytfty from a Thames skiff to an Indian's .; ..i^alf Tyrekaly, ogs. *Oksekaly; — daaee ^ Dans uden Damer; 
— dog Buldog. Bulblder; fmie si Prorektors Asaistent; 
s2 Sognefoged, *Lensmand; ent Brems, Bremse e [gad- 
fly J, bl. Halyblodsfolket i Kanada. Sml. buldo! ..doxe 
piske (en Neger) fordssryet; bundse, eye Tryk paa, 
skrasmme, kujonere; .dozer Pisker; Tyran; stor Pistol o. 

BaUen ['buUn] s. Bailer ['bule] s. 

ballet ['buUt] lille (•Uden) Kugle; Kugle o, is. til 
Haandyaaben: get the • si bliye opsagt; shake the . at 
him si true bam m. Afkked. ballet vt aftkedlge, giye 
Lobepas; ...catcher sp k "^ Kuglefanger; ...eztraetor, 

...forceps Kugletang c; head ent Hyiryler: Gyrinus; 

fig heard Hals, *ogs. Stridbuk c; ..beaded heard, stiy, 
*ogs. Btrid. 

balletla ['bulttin] Bulletin c. balletta ['bulttin] vt 
udsende, opslaa, som Bulletin; every few minutes a 
new di^MUch was .^ed from . ..; ..board Bulletinbrset 
M, Opslagstayle e. 

ballet-proof skudlkst. kugleslkker. baUety ['bullti] 
kugleformig, (kugle)nmd. 

ball I fight Tyreftegtnlng; .flaeh Dompap: Pyrrhula; 
sp Jordyold, lay Mur e (med en let, hej Heek oyer, 
som Hesten maa bryde igennem); pine • KrognsBb, 
norsk (el. syensk) Papegeje, *Konglebit, FJelddompap 

e : Pinioola enudeator; ^fly Bremse, Brems o [gadfiyj; 

..Jtrog Oksefre, *Oxefro8k: Rana mugiens s. pipiens; 

head: armed . p Panserulk, *Steuulk o: Agonus 

(s. Cottus) cataphractus; ..headed m. Tyrehoyed, bred- 
pandet; stiy, halsstarrig, *og8. strid; blindt paagaaende, 
dumt flremftisende, dum. 

balllnoBg ['bullmAQ] agr Blandingskom, *ogs. Bland- 
kom n. 

ballloa ['buljen] Quid (el. Saly) n regnet efter Vtegt, 
is. umoniet (ogs. *nmyntet) i Stsenger el. Tener, Barrer 
pi, Barreguld, Barzesoly; (Banks) Metalforraad n; git 
Bouillon, Kantilje c; silver . ogs. Sely n. 

baUlrag ['bulirig] vt p kujonere [baJlarctgJ. 

balltsh ['bull/] tyreagtig; mere spekulerende i Haus- 
sen, kebelysten; Chieago operators are growing 
more .. 

ball*Bfeksd tyrehalset. balloek ['bulak] Okse, Stud, 
*ogs. Gjsldokse o. Ballokar ['bulake] s. ball-seg ['bul- 
seg] prov Bulle, BoUe, *0]8eld8tud, QjsBldokse c. balls- 
eye ['bulzai] ^ (stor) Klaade e, Bigat h, (enejet, rund) 
Jomfru e; rundt Patentglas h; Lnftglug, Lysglug, *Luft- 
glngge, Lysglugge; lille (*Iiden) rund Stormsky c, Okse- 
0je h; ast Aldebaran; Politimands Blindlygte; Blink c, 
i Skydesklye ; F Tyebak, ogs.* Niimberger-^g n, 'ogs 
Neepe, Pot^t o, Ur med seerdeles konyeks Glas; kulort 
Kandiskugle, strlbet Sukkerkugle o; . glass, ogs. Knub 
glas; make a . tnsffe BUnken. ball|terrier Biildogge 
pintscher, Bulblder- Rottehnnd c. Se V. Me Her 

Hunden og Hunderaceme 204! treat LaksForelle 

-Orred, *Laz0rret c: Saimo truUa; the large . is 
Hunner-0rreten; ...weed Knopurt : Centaurea; — whacker 
Studedrlyer c, 1 de amr Veststater; ...whale Hyalhan, 
Hanhyal e. 

bally ['bull] Storskryder; dominerende (el. storsnudet) 
Person; Belle, ogs.* Bulblder, Trsettebroder, Slagsbroder 
(*ogs. Slaaskjsempe), brutal Person; Tyran; Skeges Be- 
skytter; Udsmlder, p. ofTentUgt Sted; ^ (Arbejder)for- 
mand; Dyst, M616e c, Haandmsenge n, 1 Eton Fodbold. 
bally vt kujonere, tyrannisere, *ogs. topride; . him o%tt 
of it fratrue ham det; . him into it true (*og8. pukke) 
ham til (at gere) det. bally vi dominere, tyrannisere; 
husere, *ogB. braake; ^ing [truende] brutality, bally 
a el k F prsegtig, gild, prov k *ogs. grum [capital. [e«] hate; [o") so; [al] I; [au] out; [8] the; [p] thin; [/] »*€; [g] meamire; [q] sing; [o, d. e] osy. yaklende med [e]. bill 124 bun erode, firttraU dtej; a . hoot, hcrte, plctce, woman; . 
for you I F bravo t (det yar) godt sdom *ogB. nu var 
De Karl . for old Sawbonest oga. Hurra for . . .1 
bally 8. Kan staa for buUfinch, huUkead, huUy-eod, 
hutty-beef; _bMf aalt Ked [pidded heef^J; ..eod el 
komiBk Navn f FiBken PkoUa 8ubfureata fthanHyJ; taa- 
manisk Aalekyabbe (*Tangaal) o: EUtmius Tcmncmicus; 

rag 80 ImUirtm!; ..rook skyadronerende Bedrager, 

Lnrendr^er c; hon now, my .? nu, mln gode Mand? 
Sh., Merry Wivee, 

balnitb ['bnlrAJl ^ Sly, *og8. 8ey n; is. Bayl (n?), Sly, 
Storsiy, Sakogleaks, *S0kongle8ly n : SeirpuB laetistrie; 
Dunhammer, Muskedonner e, *(bredb]adet) Dunkjeyle 
A n: Typha laiifoUa [great ^]; omr Lyseaiy w: 
Juncus effueus, 

balse [bAla] mere Pakke e, med Diamanter eller 
Ouldstey. 

baiter ['bAltoj. baltow ['bAlton] Une, *og8. Bake, 
Bakke, Rey c 

bnlwark ['bulw&'»k, -wd'k] BolysBrk n, Bastion; ^ 
Skansekleedning c; fig Bolyeerk, (Skjold og) Vcerge h; 
the .« and standUone ^ det opstaaende. 

Bnlwer ['bulwa] a. 

b«M [bAm] p Bagdel o. 

baHbatllff ['bAjn'beilif] Sognefoged, ^Lensmand c 
[hound'haUiffJ. 

Bauble ['bAmbl]. Is. Mr. ^, en Bytjener [beadle] i 
Dickens* Oliver Twist, bamble •{ k joo By^ener e. 
baaible vt d indhylle, omylkle [muffle]. 

baable-bee Humle, undert. Humlebi e [humble-bee]. 

bamblcdoB ['bAmbldem] Bytjenerynlde c (*h), Vigttg- 
mageri hoa kommunale Aytoriteter, *ogi. kommunalt 
Payer! m. 

baMble-fboted klumpfodet; klodaet 1 Gang. 

baMblepappy ['bAmblpApl] «p MsUe o, Melleipil n, t 
Troumadame c, et Kugleepll 1 ni Huller [metiu, 
nine-hclee, nine men*8 morris]; f Dame whist, Whist 
spiUet regellflBt. 

bamboat ['bAmbo°t] Bumbaad, Kadrejerbaad, Pro- 
ylantbaad. 

baaikia ['bAmkin] ^ Buttelur; Udligger e, agter, t. 
Storbras Blok. 

baaiBUuae [bAme'ri*] Opkaber, Detallhandler e, paa 
Billingsgate Flsketory. 

bamaier ('bAme] amr dylUst y. Hoyedkyarteret, Lejr- 
kamment, Krlgsamater; Marodcv, Landlaber [camp- 
follower]; Driyer c. 

baaip [bAmp] Stad n, Dunk o; is. Sammenstad n, 1 
Kapronlng; Bugle, ogs. '(fremstaaende) Knude, Bule, 
''Kul e; Organ n, egl i Frenologl; we had good confi- 
dence in the driver^s . (^ locality, 1 Kuskens Stedsans; 
haive the .^ of music haye Sans for Mosik, ysere musi- 
kalak, besidde det mnsikalske Organ, baaip «i stode, 
dunke; sp stade, dunke; sp Indhente og paastade, 1 
Kapronlng; . [stede (med), rende, lebe] the hecui 
oyolMst a waU; . out typ udspile, om Sets, bamp t/i 
st0de; the ship ^ Sklbet hugger, bamp [bAmp] int bar- 
dus I bums I come « against a post, bamper ['bAmpe] amr 
roflfo.Pnflbr, ogs.* Bnflbr, Stadpude o [buffer], bnper 
bredfoldt Glas; theai git Aildt Hus n\ to vundne Spll 
pi, otte Points pi (opnaaede far Modspllleren har yun- 
det noget); a double .. bamper vi bsegre, pokulere. 

bampkfa ['bAm(p)kln] Klods, Talper, *ogs. Slamp c. 
8e bumkinl 

^ Sml. Norsk Morgenblad 1897 661: det salte, her- 
metiske Ked (buUy beef). bampology [bAm'p&ledsl] cout k too Frenologi c. 
bamplstiek Olatholt o, et Skomagerredskab t. at glatte 

Saalen ; sapper Festmaaltld n blandt Kapioere, f. at 

fejre en gjort bump, 

bamplloas ['bAm(p)/8s] f dumstolt, hoymodlg, iud- 
bildsk, opblseet. 

baa [bAn] Bolle e, Slags Bred. 

baaee «, se bunset 

baaeb [bAnJ] Knippe m, Bundt c; Klsyse, ogs. *Klaae; 
undert. Pukkel c [hump]; a ^ of sweet cherries et ('en) 
Bundt Kirsebttr, *ogs. en Krans Moreller; a., of grapes 
en Drueklase; a .^ of keys et Negleknippe; I thought 
sIm came off her horse rather in a ^, saadan i en 
Klump. Aim: in a bundle; he is the best of a bcid . 
of them ban er forholdsyis (el. efter Omstendighedeme) 
den bedste. baaeh vt (8ammen)knippe; folde; gruppete. 
baaeh vi knippe (el. klaae) slg ; syulme (*og8. svelle) 

ud; baeked pukkelrygget [hump-badced] ; ..graH 

Syingel e: Festuect. baaehy ['bAu/l] knlppet; yoksende 
1 Klaaer; busket. 

baaeo ['bAqko°] amr d Bondeflmgeri, svigagtigt Spll n. 
Ogs. bunco game. 

baaeembe ['bAqkem] Vnlgerne pi; ValgflsBsk m, Tale 
holdt for et Syns (el. for Valgemes) Skyld; (par- 
lamentarlsk) TeaterefEbkt, Bombast; Intter Snak c 
(*8nak c k n). 

baad [bAUd] hind Dssmning, KaJ c. band [bAud] tt 
anglo-hind ordne. Forstserket: » up; when the kowe 
is .ed Mf} for the nighL baadabast ['bAudabASt] hind 
Orden; Ordning, Anordnlng o; Anstalter jilf Arrange- 
ments pi; every one wets employed in making nihot 
they call out here his "bundabud", i. e. cnrrangements 
for the ensuing campaign. 

Baadeleaad [bAudl'kAnd] s. 

bander ['bAuda] hind Hayn; Skibsbro, ogs.* Brygge; 
Landgangsbaad o [surf boat]; Flydebro, *Flydebr7gge. 
Ogs. bunder boat, bander ['bAuda] aoo Bhnnder, Bhesns- 
abe: Macctcus rhesus; fig And o [canard]; — ^beat, 
se oyfr! 

baaderbast ['bAudabASt] hind Orden e. Se bundabutll 

baadle ['bAudl] Bylte, *og8. Knyten [e. g. of clothes], 
Bundt 0, Knippe n [e. g. of draw], Pakke c [e. g. of 
yam], baadle d (8ammen)bylte. *ogs. (8^mmen)knyte; 
pakke ; fig pakke, praktisere, uden yidere anbrtnge el. 
ssBtte, pntte, kare, *og8. skydse; they ha>ve a way of 
bundling you about [praktisere En hid og did, *ogB. 
skydse En om] in a matter-of-fad sfyle that makes 
you fed as if you were bdng trundled Wee a whed- 
barrow; .d me and my second into a hadeney-carriage; 
the chUdren were ^d off to bed, puttedes (ko) 1 Seng; 
«, Mm out of doors kerre (*ogs. skydse) ham p. Porten; 
. MP indbylte, *ogs. balle (el. knyte, tulle) aammen; 
Indhylle, indbylte, *ogB. Indballe, indtulle. baadle «i 
pakke Ind, laye slg til at rejse; i en Fart komme aftted 
el. afl^aarde, seette aftted, *ogs. leegge a^aarde; drive 
natllgt Frleri, gaa p. Nattefclerl, *ogs. gaa KjeUgang, 
prot* gaa paa Tuske; the soeapes ..d [psJckede slg] 
bade to thdr canoes; the doors of the ptdanquins did 
bcKk, and the women jd [ogs. kom saettende] out; 

pillar arch Knlpperpllle, ogs. *knfppet Sejle c, Sojle- 

knippe n. baadliag Byltnlng, Sammenknippen c, Ac; 
NattefHeri, Nattelaberi n, *og8. KjeUgang, Udiwagang 
e; ^press is. Oampresse. 

baadobast ['bAudobASt] hind Orden c, &c. Se hundch 
bud! 

baag [bAQ] Spuns n k c, *i8. Spuns o; f Understyr- 
mand c [som bl. a. hayde Opsyn m. Uddellngen af [a- 1- u] osy. lange som 1 for, feel, fool; ['ba] Trykstayelse; [H] hat; [A] fall; [A] hot; [a] hut; [a] hi«rt; (oj inner; bun 125 bur Oiog}; the second mtuter and matter^B cuaieUmt are 
«r need to he . . . known cm 'Imng^ in the eereiee. 
Murray, taag vt ipunae; tUspnnse; • (up) hie eyes 
ifldemare (el. tilmnre) hans Olngger, i Bokaeriprog. 

taagmlow ['bAqgaloo] Mnd (Sominer)hU8 n. 

BvBfsy ['bAQgl] Bungay n; go to ^ nfifh youl F ysek 
med dlgl Ud mig ▼sere! plBg mig ikkel 

bsBg-kole Spuxudiiil. 

b«Bgl« ['bAjQgl] ti Auke, kludre, *og8. tnkle; Inmffiing 
mork Makyaerk n. taagle vt sammen-klndre, -makke. 
Forstserket : . up; forkludre. Imaglc Kludder, Makysrk 
»; Bommert e. baagler ['bAQgls] Fosker, Kludrer. o. 
biagllag faakeragttg; sammenkladret, sammenjasket; 
forftisket, forfejlet; . work, ogi. Makyeerk n. 

taimkcAdad ['bAiihedid] \ kedhovedet, gredhovedet, 
dam. 

bnalOB ['bABjen] Knyit, ^Tnel e, paa Stortaaen; 
..plaitor Llgtomplaster », *og8. Llgtomflytter c. 

b«Bk [bAQk] i, tetX K0)e, Standkeije e. baak tw 
Hgge (egl I StandkfEiJe), soTe, holde til, ▼eeie anbiagt 
(om Natten); «t^ ogs. tflrne ind [^ in]; « it sJ echappeie, 
fordnfte; tefle af; I ehdtt • on two ehatre in the 
tounOng-room; the two hoye -,ed together, bnkar 
[■bAQkd} KiBtebeenk; Bliig(e), Beholder; ^ (Etil)banker, 
*ogB. Kolbaz c; Maaklnrum n; IQle (*lldeii) Sandgrav e, 
Sandhill m, iaeer paa Oolfbane ; amr Jf Menhaden o, en 
SUdeart: BreeoorUa tyrannne [menhaden, moee- 
bunker J; a &l n. Banker ['bAijke] e; Ja HiR, I Nsr. 
heden af Boston. Slag 17 Jnnl 1776, BepnbUkanemee 
fente Vaabendaad 1 UafhsenglghedBkilgen. 

banko ['bAQkoo] a, Be bunco I 

baakaa e, se buneombel 

boneah ['bAnia*], baaala ['bAnJa] hind Komhandler, 
FMhandler c. 

beany ['bAnl] pro« Bavin, Hulvej, mod Seen; Erts- 
masse e som Ucke danner en Aare el. Gang; Baadhoa, 
*og8. Neat m; Kanln e. 

Bansby ['bAnsbi]. Is. Jack ^, Kaptajn Cataea Ven, 1 
DIckena' Dombey and Son, 

banae [bAna] a d Kommlasion; Kommiaaion, Profit e; 
edt upon . al aselge pr. Kommiaaion, for Frnfifthandlere 
[ooetermongerej. Ogs. bunee, bunts. 

bant [bAnt] i, Midtdnge jpl, Bng 0, paa Sejl; take a 
. tage en Bug. baat vt: ^ a aaU akinde et Sejl op i 
Bngen. bant W atange [efter a(\; drikke en Skalle, oga.* 
skalle [ham, efter ham at him], banter ['bAnte] el 
KIndeaamlerake; Sk0ge e (aom oga. tigger A atjeler). 

banting ['bAntiql V Verling, *Spnry e: Emberiea. 
baatlng Flagdng, Haardng til Ilag; Flag pi; gay 
with . 1 rigt Flagakrod, rlgt flagamykket, aom pranger 
m. Flag. 

bantllae ^ Bnggording 0. 

banfa [bAnta] pi, ae bunee t 

banya [*bApJa] Mnd Komhandler e \bunneah, &o]. 

Banyan ['bAnjen] a. 

Bnonaparte Ac, Se Bonaparte, kc. 

baey [boi, % bwoi] Boje, oga. *Bflde; Baje 0, Masrke 
«, *oga. Vazde, V0le, Vite e, paa Fiakegam. baoy [boi, 
\ bwoi] fjt holde flot el. flydende, oga. fig holde oppe; 
markere, *ogB. opmerke (y. Bojer), laegge Boje(r) Ted; . 
the dangere; I weu etitt .ad up with [barea (el. holdtea) 
oppe af] aoHta faint hope that ,.,; he leoa eo .ed with 
[laftet af ] new hope and good spirits, baoy vi flyde, 
aygmme. bnoyage ['boiidj, \ 'bwolidg] BoJer jpl, oga.* 
Bejer pi; Opmierkning 0; OpmaerkningaTeeaen, HsBrke- 
raeeen n; Bojepenge i)l. bnoyaney ['boienal, \ 'bwoianai] 
Opdrlft, apecUUk Lethed; fig Elaaticitet, Frejdlghed 0, frejdigt Syn el. Sind n, Lethed, Livaglsede, Llfslyat c^. of 
spirits], baoyant ['boiont, \ 'bwoidnt] letflydende, let- 
ayemmende: elaatlak, ftejdlg, (llya)glad, let; a . dis- 
posiHon et let Sind ; a . (submarine) mine en Flyde- 
mine. 

bar [be'] ^ Bnrre 0, oga. *ra (el. pigget) Fregemme 
M, *Bone, i>roe* Klaate; Humlek(n)op; 61ibe-Eg, oga. 
*Orad, Oral; gr Rotaciame, Skarren paaBogatay r; aoo 
Roae, Krana, p. Hjortehom; Kalyebrlaael [sweetbread]; 
Kllnke 0, Slaga Mnraten; he sticks Wee a • ban hsenger 
paa aom en Buxre, *han er paahiengelig aom en Borre. 
bar ffi gr kremle, oga.* korre ; ndtale r med Dnibelen 
el. nyiilsert, *oga. akarre paa r. bar itf ndtale nyulaert, 
*og8. akarre paa; . up bertle. 

Barbage ['bebidsl a. la. Richard „, SkneapJller, Shake- 
apearea Yen. 

barbelt ['be'bo»lt]. aim. bnrbot ['bebet] p Aale- 
kyabbe, *Lake o: Gadus lota, 

Barehell ['betjil] a. la. om en Baronet, aom under 
Naynet Mr, . apiUer en RoUe 1 O. Ooldamiths Vicar 
of Wakefield; Js sAra soo Day, Dayheat, Bnrchella 
Tigerheet e: Hippotigris BurehdlH, 

Bard [be'd] a. la. Hden ., Heltinden 1 en akotrii 
Folkeyiae Ac, en Type paa kt&k StandhafUghed. 

bardea ['bedn] Byrde, *og8. Bar, fig Byrde; ^ Dneg- 
tighed 0; be (become) a ^ on or to his family ligge 
(Ihlde) Bin Famllie t. Byrde; bear the . and heat of 
the day; beast of . Laatdyr; . of proof Beylabyrde; 
the ^ of Isaiah Udaagn oyer Babel, aom Esajaa, Amos*a 
Sen, akuede. Eaajaa Xin 1. barden ti betynge, tynge 
(paa), trykke; . [betynge, trykke] a noHon with taxes. 
barden OmkysBd, Kor n [. of a song], bardensome 
['be'dnaem] byrdeftdd, tang, tyngende, trykkende. 

Bardelt [be'det, 'bedlt] a; ..Coatta [.kute] a: 
Baroness ., bekendt for alt menneakeksrllge Arbejde. 

bardoek ['bed&k] ^ Burre, Fnrre 0, *Kl6ngegr»8, 
Klaategreea n: Lappa major. 

bnrean [bjn'roa, 'bjuero**] la. amr Kontor, ia. Rege- 
ringakontor n; amr Kommode e [smaU chest of 
drawers], bareaaeraey [bju'ronkreai, bju'r&k-] Bureau- 
krati, Kontoratyre n, Boreaakratiame 0. bareanerat 
['bJuerokriU] Boreankiat 0. bareaneratle [bjuaro'krfttik] 
bureaukratiak. bareaaeratlat [b]a'ro"kretlat, bju'rAk-j 
Bureaokrat a 

barg [bneg, bo'g] \ poet Borg e. 

burgage ['ba'gids] jur Slaga Faeste n, Forpagtning c. 

bargee [be-'dsi] Slaga amaa Kulj){; ^ Stander 0, 
mindre Splitflag n. 

bargeon ['be'dgen] poet Knop 0, Skud n. burgeon H 
knoppea, akyde ftem, blomatre. Oga. bourgeon, 

burgeas ['be'dsla] Borger, af en Kebetad; Borgerreprae- 
aentant; Birdommer e; • roS Mandtalaprotokol e oyer 
stemmeberettigede, f Mandtal n. bargeaaahlp Borger- 
akab m, Boxgeiret c. barggrare ['be-gre^y] Borggreye 
c. burggravlate [b9''gre*yjet] Borggreyakab n. burg- 
gruTlae ['bo'greiyin] Boxggreylnde e. bargh ['bAte] Keb- 
atad, By e, med Repraaentationaret [borough], bargher 
['be-ge] Borger 0. burghHaater ['be'gma*ate, 'bAre*] 
Borgermeater, *ogB. Bormeater e. Se barmoOter! 

baiglar ['be'gle] (natlig) Indbmdatsry c. bnrglarloua 
[be-'glflB-*rida] indbrudamseaaig, Indbruda-. burglarloaaly 
ad yed Indbrud. burglar^proof Indbmdafri, tyyeftat, 
tyyeaikker. barglary ['baglerl] (natligt) Indbrud, Ind- 
brudatyyeri n. burgle ['bo'gl] et bryde (aig) ind i, genre 
Indbrud 1. buigonuMter ['bo'goma'ate] Boigenneater, 
*og8. Bormeater; > Giaamaage, hvldyinget Maage, 
Perlemaage, *BormeBtermaage e: Lartts glaueus. {^ bote; (o>] ao; |ai] I; (au] out; \V\ tho; [p] thin; [/] she; [g] measure; [q] alN^; [o, a, e] oay. yaklende med [e]. bur 126 bur burgoo, bvrgout ['bo 'gu] Is. ^ 6r0d e. 

Bnrgojae [ba'goin] a. 

bvrgniTe Ac, se burggrcteel 

Bargvndy ['begsndi] Borgund n; ^ pitch Oallpot e, 
Fyrreharpiks c A n, *6alipot, Faruharpiz c fgaiipotj, 
hxagmudf Burgiinder(yin) e. 

bvrUl ['berlol] BegTavelae, hst JordfiestAlBe o; gi^e thi$ 
phantom a Chritiian ^, ogs. fka bragt en saadan Gen- 
ganger 1 Kristenjord; receive (a) Christian . Dm kdsteUg 
fel. hejtidelig) Begrayelae; ..eaae Metal(Ug)kiste c; 
— lerrfee BegraTelsesritual n. 

BnridaB ['bjuariden] «; .'• Ab$, 

bvria ['bjaarin] GrayBtik(ke) c. 

Barke [be k] s. bnrke [bak] vt kvsele, myrde, ved 
Kvelning, med fffirrest mullgt Msrker p. Void; fig 
kvsle 1 Fedselen, begraye, stiltlende henlsBgge; tie 
ihjel ; sea burking ^ fonietligt Forlis n, AaBurancesylg 
efter Oyeienskomst mellem Reder og Skipper; . a book 
undertrykke en Bog, tar den er udkommet; . disotis- 
sioH nndertrykke enbyer Disknasion; « cm isstie, a 
question, barker Kyeeler, Morder, Kadayerleyerander e. 

barl [be I] Knude, p. Traad; Noppe e, paa TeJ. barl 
vt yalke; noppe, nopre. barl |>ro« Eogemeeter e. barl 
« l>roe skiBnke, om Drikkeyarer; poknlere, bsgre; . 
out a glass. 

barlap ['balftp] (groyt, lyeert) Seakkelserred n. 

barlaw ['be 1&-] se f Lynchloy, Folkejaetlts o. 

Barlelfh ['boU]. 1b. Wmiam CecU, Lord ., State- 
sekretssr under EUsabet f 1598; Lord Js nod (en 
talende Gestus), sigter t. et Sted 1 Sheridans The 
Critic III. 1 : Lord . comes forward, shakes his head, 
and exit, 

barler ['bo'le] proc Kegemester c [burl]. 

barletqae [be* 'leak] burlesk, laykomisk. barletqae 
Parodl, Trayesti e; musical . Opera e bufTa. barlenqne 
vt Iatterllgg0re, parodiere, trayestere ; a photographer 
who has so ahominaibly mjd me. bnrletta [be''letd] 
(komisk) Operette. musikalsk Farce c; a . singer. 

barly ['Ipell] fyldlg, drej, syser, ♦ogs. dlger, reallg; 
bnldrende, *og8. braakende. 

BonBa(k) ['bama] Birma n. 

bar-marigold ['be'm&rlgoold] Brandsel, ^Brendsle c: 
Bidens tripartita. 

barn [ben] vt brtende; be .d, om Ting ogs. brfiende 
(op) «». Se burnt I .f agr rortenret (*is. forterket), 
Bkadet af Terke, solskoldet, *og8. forskinnet; six per- 
sons were ^t (in the hotue) seks Menneaker Inde- 
brsendte, F* brand t inde; he wcu so badly ^t [saa 
Blemt forbrsBndt] that . . .; the h6tel was ^t down, to 
the ground, up, afbraendte (el. nedbrsndte) til Gran- 
den : thcM singular words ^ed themsdces <« upon or 
got ...t into [breendte slg ind i] my memory; he was .t 
out twice to Oange bley ban brandlidt, bley ban hns- 
yild y. Ildebrand, braandte det f. ham; bumt-oui people 
brandlldte; some bumt-oMU [udbnendt] eolecmo. ban 
«• breende; breende, sylde. Isegge sig yed, y.Grydens 
Band; fig brsende, terste [efter Hieyn for recenge] ; fig 
yaere brsendende, om Spergsmaal; he cursed and swore 
80 CM to make my ears ~, saa det sosede (f* ogs. 
hedtnede) om 0rene ; in America the silver question 
does actually ^; the light .« blue or dim, mat, desig; 
. away or out brsende ud; the house had already .ed 
to the ground, yar nedbrsendt; you ./ Tampen brsen- 
der! bnra s breendt Sted; Brandsaar, f* Broend n, 
(Tegl)br8ending o; etgr Kulaks n k pi. Brand o, i 
Kom: UstUago segetum. bars [ban] poet k sc Aa, 
Beek c. Bamand ['banand] s. Is. Mr. F. C .,, Bedakter af 
Punch omkr. 1893. 

bvraer ['bana] Opbrsender; Antteoder; (Gas-, Lampe)- 
brsender e. 

Baract ['banit] a. baraet ['be nit] ^ Bibemelle c: 
Poterium sanguisorba; ..Biotk ent ogs. Blodplet c 

sazlficage ^ ^Qjeldlcanre e: PimpineOa saanfragoi 

Baractt ['banlt] a. baraetttse ['benitais] vt galyanl- 
sere, om Se^ldug k Toyyaerk (*Taugyerk). 

baralag briendende; a ^ [ogs. hidaig] fever; it is a ^ 
shame det er en Synd og Skam, *ogB. det er Skam og 
Spot; under a . sun 1 stegende Solskln, F* oga. i Sol- 
ategen; » [forsmeedelig] thirst, baralng Brand e; the ^ 
of Troy; a firebrand plucked from the . en rygende 

Brand, der reddea af en lid; ..glam Braendeglaa; ailf 

ror Breendapejl; polat Antsendelaeatemperatur c. 

banish ['be nlj] vt polere; vi bllye glat, bliye blank; 
bliye lyidig og trind (*lubben). barafah Polering; 
Glana e. bnraishar Folerer c; Pol^r-Tej, -Staal, -Jeem n, 
-Tand e. 

baraoose [ba''na-s, -'nu a, 'benaa] Bumua c, en hrid 
ulden arabiak Kappe m. HsBtte. 

Baraa [be*nz] a. la. J^oberf ^, akotak DIgter, ogJohn 
^, engelak Arbejderferer. 

Baraalaad ['ba'nzlilnd] Ayrablre n, i Skotland. 

barat [ba'nt] a br»ndt; a . chUd dreads the fire 
braendt Bam akyr Ilden; a • match en af breendt Tsnd- 
atlk (*Fyr8tik); ..ear rSt0y)brand e, Kulaks, Sodaka n. 
Ustilago segetum; ..offering bihl BrsudolTer; ..oat, se 
bum! 

barr [ba'j s k v, ee burt 

barra ['bAra] anglo-hind ator; herllg; . bibi egl den 
heje Frue, ia. om det oatindiake Kompanl; . khana 
ator(arte)t Selakab, ator Opdeekning; . scthib egl ator 
Herre; ia. hvid c. 

bar-read ['ba'ri'dj Pindayinknop o: Sparganium. 

barro ['buro] ^ Glaatare: Laminariadigitata;Fane, 
*Porre(l0g) o: JUium porrum; amr Mael n, i Kolo- 
rado kc. 

ban>oak atorblomatret Bg c: Querous macrocarpa 

barroek ['bArdk] Ruaedam e, 1 en Aa (*£ly). 

barrow ['bAro«l a, \ f. borotigh. barrow ['bAro»] 
(f. Eka. Kanins) Hule, (grayet) Gang c. burrow vi graye 
(Huler i Jorden, Gange), graye alg ned, .tny dOg nord- 
amerikanak Preerlebund : Canis IcUrans [coyote]. 

borratone ['ba'ato^n] a, ae buhrstone! 

barry ['baTi] a barret, burreagtig, •borret, borre- 

•«rtig. 

baraar ['bd'aa] is. univ Kyseator, Skatmeater; sc Sti- 
pendiat, Student c med Stipendium. baraarahip Kyreatur 
c & n; Stipendium n; Friplada e. baraary ['ba aarij 
Kyaestora Kontor; sc univ Legat, Stipendium n. 

baraat ['be aat ?] hind Regn o (*oga. n), Regntid e, 1 
Midten af Juni Maaned. baraati [ba'aati ?] vet Regn- 
tidasygdom, Sommersygdom o. 

barat [ba'at] vi briste, sprsekke, springe; fore; brage 
lea, om Bifald; the boiler . Kedelen sprang; the babble 
. Boblen brast; . t» bryde ind; komme farende ind; . 
into the room (into tears, into view) komme fiuende 
ind i Stuen (briste I Graad; ylse sig, bliye synlig); . 
out is. bryde ft'em; fare op; . out laughing briate i 
Latter. *ogs. atikke i at le ; . om^ [buae ud] with a 
secret; . through bryde (aig) Igennem; . up briate, 
spraekke, springe; mere ramie (overende), gaa Istykker, 
bryde sammen, om uaolide Foretagender. Sml. oyfr. 
the bubble ./ ready to . briatefeprdlg, aprsekkefeerdig; 
Ang with fat amsekfed, *smeldfed; his cheeks are -ing [a- i- u] oay. Uoge som i for, feel, fool; ['ba] Trykslavelse, [ft] hot; [4 ] foU; [&] hot; [a] bnt; [a] hart; [a] inner; bur 127 bus wUh [luui Btnitter af] heaUh; ^ing tottk attppreued 
lauf^Uar (wiih rage) foipint af Latter (lynende for- 
Utiet). hmni vfsprsnge [et Blodkar a Uood-vesad; 
en Kanon a eoMwow; mlt Fsengael my eonflH&Htent]. 
tani < Udbnid, Frembrud ; BriBt n» BristniDg c, Brud 
n; SpnengnlDg, Bristning; Sprfleogning, £ksplotio]i e; 
SmaBld. Skimld, Brag; F (Kiaft)tag, 'ogs. (8p8ende)tag; 
d Sold », ogs. *STlr. *Bangel c [spree]; d llaaltid 
Mad, godt Maaltld m, (stor) Opdsekning, Senrering c 
(hig feed, UomHmiJ; a teeefc's ., Sold n, *Raiigel o; . 
of appUmee bragende (el. stormende) Blfald ft, Bifaldt- 
stonn e; . of laughter Latterudbnid; o Umd . [stcerkt 
Skxald] c/ maUary muaie; . efpaeaion Yradesadbnid; 
. of teare TKarestrom e; ^ cf thunder Tordenakzald n; 
th«re are foasee that run ao ahort that you can never 
get a ^ [fta ordentllg fUldt Rend] after them; at a (or 
one) . egl med en Kraflanstreengelie; paa en Gang, 
*ogs. 1 et Bend; go on the » gaa p. Sold (*Rangel); 
eotne out with a ^fig optrode (el. yiae sig, komme) med 
£clat. tanler ['bettd] Spnenger; Sprsengladning, t. 
Oimoat ftc; Toldsom Motion, SpranggymnastU e; (tungt) 
Fkid •», Melasek, BJero [cropper] ; auetr Sommentonn, 
Sandenatorm e [a eoutherly }m(r)ater]. 8e ogs. tmuieri 
bantlag bl. a. bristefterdigp f A joe spnekketerdlg. 
benUag Bristen, Briatnlng, Spnengning; Eksploiion, 
Spnengning 0; my heart beat ahnoet to •, lom det 
•kulde (el. Tilde) briste; ..flharge Tasndladning. bani*ap 
mere f Krach n, Splllen e op. 

tart [bat] jf Plghyar(re), *PlgTar, Sandkyerr e: Pleu- 
ronectee maximue. 

barthaa ['be'San] f Byrde e, Ao [burden]. 

tarioa['b9'tn]^(Haand)taljee. Seo-dMrton/ ..taekle 
Arbeldstalje. 

bar-weed Burresnerre e, *Klengegrce8 n: CMlium 
aparme. 

hmrj I'beri] Kobetad t nndt. 1 Smstgg Bom Canter- 
bury [borough]; proe Herregaard, Herskabebollg e. 
bary ['beri] «( begrave, bst Jorde ; here ie (or Uee) Mo- 
hamuud buried; ^ing ground BegraTelsesplads o; let 
the dead (paet) . ite deadi 

1. • bet [bAs] f Basse c [omnibus]. Se ogs. btuet 

2. bas [bAs] vt; ^ it f tage med Omnibussen. 

8. bas [bis] theat el Mlmik e, MlnespU, stomt Spil n 
[bnaineae]. 

basby ['bAzbl] ^ Hnsarbue, Kolbak, BJemeekindB- 
hae e. 

bath [bnj] Bnsk; (avstralisk, kanadisk) Udmark, Skov, 
p* Skaa 0; Land n [country; modsat By town]; mere 
Bfeagren, som Vinskilt Ac; ap Liinte, RaBvebale; mcuih 
BassiDg e; where there are no .es there can be no 
mUs fig en Skselm giyer mere, end ban bar; bum . 
amr agr afbr»nde SkoT og Krat, 'brsende Braate; 
good raine needa no . god Vare anbe&ler (el. sselger) 
Big Bely; beat (or go) about the • ikke yllle ud m. 
SpTOget, g0re Qmsy0b, p* bare sig undaf ; turn the 
eoKc into the ^ sUppe Kieatureme p. Oyerdrevet (*paa 
Hayn, paa Beite); doea not grow on every . fig vokser 
Ikke paa (alle) Trseer ; she looka aa if ahe had put her 
head through a . 9 : bendes Haar er meget forpjnsket 
(*ogB. fliset, Qonet); lead him a dance thoro' . thoro* 
briair lade bam lebe m. Limstangen; take to the . 
ramme tilskoTs. bash [buj] vi buske sig, bnakes; the 
^ing [bnskede] alder, bash vt t0]re, *tjore, efler Tem- 
men; rise [^Srter peaa] ; agr harre, rive, med Engharv 
[buah'harrow]; bmse [et Taphul a pivot-hde] ; • in 
Meeda banre (el. rive) Frset ned, med Engbarv ; — beaa 
Sabel-, Snitte-, Svserd-Benne, ogs. *Stangb0nne: Pha- aedlua vulgaria eommunia [kidney-beau]; — beater ap 
Driver, Klapper e. 

bashel ['bu/al] (engelsk) Sk»ppe e « 8 (HiUons, 86.ms 
Liter; hide [ssette] hia light under a .. 

Bash(e)y ['bu/ij. Is. Buah(e)y Park, en Skov ved 
Hampton Court, et Slot 8 MU sydv. f London. 

bath-hanow Engbarv. bashlag Baastng, Besning; 
Buskplantnlng e. bash|BiaB ['ba/man] is. auatr Kolonist, 
KVbygger, Skovrydder; Baskmand 0, i SydafHka. Se 

boigeman; auster Skovmester, Snrumku e, en 

Klappeislange i troplsk Amerlka: Laeheaia mtUtu; 
..raagar is. anatr Stlmand, Bandit, undvegen For- 

bryder 0; town is. ematr Landsby [country town]; 

..tree Baksbom c: Buama aempervirena; veteh Oserde- 

vlkke, *ogs. Tranevikke : Vicia aepium; whaek v Ugge 

ude i Skoven; overfalde, stoppe; myrde; whacker 

Klapper, Driver; En som fterdes i (el. baner sig Ve] 
gennem) Skov og EJrat; Skovrydder, Nybygger [back- 
woodaman]; under den amr Borgerkrlg : irregnlser Sol- 
dat, Friskaremand; Bandit, Stimand e [buahranger]. 
baahy ['bn/i] busket; basket, *ogB. kjerret; . [brusende] 
whiakera. Se ogs. Buahey! 

baslly ['bizili] ad travlt, ogs.* travelt. 

baslaess ['bisnis] Forretning e; ForretniAger p2 ; Oer- 
ning e, Kald n; Opgave; Sag 0; theat (stumt) SpU n, 
Mtmik ["action aa diatinguiahed from dialogue*^]; 
much . mange Forretninger; the next • in order nseste 
Sag, p. DagBordenen Ac; the two .es [Forretninger] 
would often run into one another; what . ia that of 
youra? hvad kommer det Dem ved? the . of each day 
[Dagens Gemlng] eommencea with prayer; aneh cu take 
an intereat in the ^ [Qemlng] of the aehool; . lArbejde] 
ia the aalt of life; whafa your . here? is. hvad bar 
De ber at bestille (el. gere)? hvad skal De ber? it*8 no 
^ of hia or none of hia ^ det vedkommer (ogs. p* 
kommer, skiller) ham Ikke; it muat be our . [det maa 
vsre vor Opgave el. Sag, for os maa det gselde] to 
prevent it ; their . [Opgave, Sag] waa, to enjoy life as 
brilliantly aa poaaSble; our ^ ia (or liea) with Bar^e 
vi bar m. Bar^re at bestille el. g0re; carry on a (com- 
miaaion and brokerage) . drive en (Kommlsslons- & 
Maegler^forretnlng; do . gore Forretninger; theiheatrea 
are doing aM excdlent ., ger ndmserkede Forretninger 
el. Affflerer; that firm doea a good . [gode Forret- 
ninger] with ...; do a good (atroke of) ^ by [g0re en 
god Forretning (el. gere Affiere)] by . ..; no ^ ia doing 
(there ia but little .. done) der gores ingen Forretninger 
(ogs. der er kun liden Omsietning); one little apoonful 
doea the ^, get det; lectd novioea to attempt wh€U they 
have no . to, hvad de ikke ber befatte sig med; whcU 
. had he [hvorfor sknlde ban ogsaa] marry the prin- 
ceaa? mcike a . gore en Forretning; make it hia . to 
. . . gore det t. sin (el. ssette sig t.) Opgave at . . ., ar- 
bejde p. at ... ; mtike a ^ of gere ... til en (el. sin) 
Forretning; mdee it the (while) ^ of hia life to gere 
det t. sin Livsopgave at ... ; mean . mene det alvor- 
lig [med At in . . . ing]; have reelle Hensigter; wiU 
you atate your .? vil De sige mlg Deres £rinde? 
Styret af Prsepositioner: about (or for, on) ^ I 
Forretninger; aend him about hia . vise ham Vinter- 
vejen; give bam en god Dag ; go there either for .. or 
amuaement rejse did i ForretnlDger eller f. sin For- 
nejelse; go into . for himadf etablere egen Forretning, 
etablere (el. nedsstte) sig p. egen Haand; a great deal 
of ~ mange Forretninger : a piece of . en Forretning, 
en Aiftere; communicationa on » forretningsmaessige 
Meddelelser; come to ./ is. kom t. SagenI let ua to . [e>] hate; [o^] so. [aij J; [an] out; [6] the; [>] thin; [/] ahe; [g] measure; [q] Bing; [a, a, e] osv. vaklende med [0]. bus 128 but directly t lad os straks komme t. BagenI tailacM ad- 
jektiyisk: . card AnbefallDgskort; . hours Foiret- 
ningstiden ; out of [udenfor] • hours; a good . neigh- 
bourhood et godt FoiretDlDgsstrog; « paper (for the 
day) DagBorden e; traneaet all ihe « parf of [alt det 
forretnlDgsnuessige ved] the marriiige; eoneider the 
matter from a » [foiretolngsmflBfldgt] point of view; 
. yettr, ogs. DriftRaar. bailacMllka foxTetningsmfieaiig. 

baik [bASk] Blanchet e. bvtk [bAsk] vt git A eo gmfe 
<F* stelle) Istand, gere faazdig, forbeiede; bruge, an- 
vende ; vi gsre sfg fterdlg og rejse (el. komme aftted); 
klsede (el. pynte) slg; lie, skynde dg; ^ ye, ^ ye, my 
bonnie hridel Det finste Yen af The Braes of Yarrow, 
en Folkevlae af William Hamilton af Bangour f 1754. 
— Endnu brnges » (it) p i Bett. falbyde Varer tn, 
Has til Hub, sage Konder (eL handle) paa Gader og 
Stneder, gere Forretninger p. VflBrtshnse; om Musi- 
kanter og Taakenspillere: optnede (for GflMteme) paa 
VeBrtshuie kc. 

baikta ['bAikln] hej Stsvle; Kotome o; tread in ^ 
gaa p. Kotnmen o: optnede som Traglker; »ed hej- 
stavlet; kotomeklsdt. 

bvimaa ['bAgmen] F OmnibuskuBk c. 

bvM [bAS] F Kys ft (*og8. o), Smask o. bass vt git 
kysse. bass [bAs] Sildebejs, (storre) Sildebaad o. 

bast [bASt] Buste, Byste c ; stand for a • staa Baste. 
bast 9i p briste [burst J; anglve (el. melde) Sagen, 
blive Angiver, sladxe [inform, split], bast [bASt] p 
Biistning e, ke [buret]; Sold m, ^Bangel c [burster]; 
go on ihe . gaa p. Sold (*Rangel). 

bastard [bASted] \ Trap o: Otis. 

bastsr ['bAsta] p amr nt stort, nt n som bar yadsket 
Big, Krabat e, Uhyre «i, *og8. stor Rusk; Buldrebasse, 
Bulbider, *og8. Braaker, Varg o. Se burster t what a J 
den bar vadaket sig! 

bmstle [bAsl] ni vaere i Beysegelse, bave travlt (*ha?e 
det travlt), vimse; . about is. yimse om; the two men 
now .d abo%U, flk (*flk det) nu tiavlt. bnstle Travlbed 
e, *og8. Kay n; f Tonmnre, *og8. Lojtnant [bishop]; 
si Mcmt, ogs. *Mynt o; draw the ^ d bssye (Penge); be 
(all) in a ^ haye sysert traylt, *haye det syaart trayelt, 
yaere opskjertet el. opkayet. bastle vt si komme plud- 
selig over, oyerraske, oyerrumple; plade [rush]; you 
hone sharped and .d ms. bastler traylt (*og8. opkayet) 
Menneske n. bnstUag trayl; ylms; nrollg; liylig [By 
town], 

basy fbisi] trayl (*og8. trayel), Btierkt (el. meget) op- 
taget; besk»ftlget, optaget; be . baye tiaylt (*baye det 
trayelt), ysare meget optaget; reporters are » taking 
notes, bar traylt m. at gsre Notater; what are you . 
aJt (or on) now? hyad er det De nu bar traylt med? 
she was ninths kUchen, ogs. bun syslede (*og8. stel- 
lede) i Kekkenet; pUkpoekets beccMwe .. flk traylt, *flk 
det trayelt; nAXh owr minds . Mpow m. yore Tanker 
optagne af . . . basy vt beskseftige, sysBelsstte, give 
noget at bestllle; . himedf with, ogs. sysle med; ..body 
geskjieftig Person, Yigtigp^r e. basyaess [bislnto] 
Traylhed e, det at haye traylt. basy-saek si Vadsek 
[earpet'bagj. 

bat [bAt, bet] prcep k cj uden \ k so^ fig uden; 
undtagen; fayis ikke; touch not ihe cat ^ [uden] a 
jglove; « ihe hooee and ben the hoose baade 1 DagUg- 
stnen og i Bedstestnen (^BedBtyseielset) ; oO . alt und- 
tagen; saagodtsom, nsBsten; aU • tweUae of which [som 
aUe p. toly nssr] took fire from . . .; J haee forgotten 
aU .. [undtagen] love, aU . you, Madam. Westward 
Ho! 12M; ihe soldiers aU . worshiped him, formelig (el. nesten) tUbad ham; a criminal is a criminal, and 
tuOhing . it, og intet andet; he had no rdation . [ingen 
anden Slsgtning end] his nephew; what . hvad andet 
end; who . he [hyem andre end ban] could htwe dons 
it? his immediate predecessor . one hans NaBstformand; 
the neaot dt»y . one to Dage efter; ihe smallest Toddle 
. one den nsestmlndste T; I wiU pawn my dukedom 
. (seette . . . i Pant; p. at] I take that garrison; they 
would starve . for the assistcmoe of.. . hyis de ikke 
bley bjulpne af . . .; . for him hyis han ikkeyar, hyis 
ban ikke bayde yeret . . ., uden ham . . .; ^ for the 
fad ihai . . . yar det ikke (el. hayde det ikke ysetet) 
fordi . . .; . for ihis hope . . . hayde Jeg ikke (el. bayde 
jeg ikke haft) dette Haab . . ., ellers . . .; . for ihat . . . 
ellers . . ., hyis det ikke bayde yasret, uden det ; . ihat 
I [hayde jeg ikke] mH him; there is hardly any pro- 
fession • hea [som ikke bar, som Jo bar, uden at den 
bar] its slang; who knows . (that) this may be [hyem 
yed, om ikke dette er] true? there is no ^ueiMoii . 
the king wiU [der er ikke Spergsmaal om, at Kongen 
jo yil] reform ike abuses; J cannot . reooffii^, kBn 
ikke andet end erkende ; I cannot . say ihait jeg kan 
kun (el. ikke andet end) slge, jeg kan ikke sige andet 
end, jeg maa (F detmaa jeg) slge, at. . .; kun, blot, 
F bare: he is formidable . to [ban fkygtes kun af] 
Ms eNeimes; I shudder . to iMnk of tf, yed den blotte 
Tanke (derpaa); one can .. [man- kan altid] try; . non 
[Uge nu, ogs. *nys] you seemed to share the joy you 
gave; men; derimod; . [men] the senate dissented; 
they are sdfish, not so mudt^ by nature, . beooiwe . . . 
som fordi . . . bat Men n, f Aber o k n; there w a . 
in the question, en Hage (*og8. en Aber) y. Sagen; lei 
there be no ^s! (but me) no jsl ingen Men'ert bat c, 
Be b%atl bat se Dagllgstue o. Sml. beni bat ad i Dag- 
ligBtuen, i Yderyserelset. 

bateha ['bAt/a] hind Unge e; Bamn. 

batcher fbutfa] Slagter e; Js meat (Slagte)k0d; Js 
steel (Slagters) Hyaassestaal. bateher vi slagte ; ..bird 
ToruBkade e: Lanius. batehery ['butXarl] Slagteri n. 

Bate [bju't] Bute n, et Greyskab i Skotland; Bute e, 
en af Perseyanterne y. det beraldlske EoUegium t 
Skotland. 

bnt-ead I'bAtend] b, se butt-end! 

batler ['bAtle] Ksldermester; atiglo-hind Oyertjener, 
F0rstemand; bibl Mundskank e. batlersss ['bAtlartej 
Kseldermesterske; Overpige, *og8. Oyertjener e. 

batmeat ['bAtment] Landkar, paa Bro; arch Veder- 
lag n. batt [iMt] (den) tykke Ende, Tykende ; Bod- 
ende, af Bjslke, af Planke; ^ Butlask; agr Skeljord; 
F (Yder)kant; ii Skydeyold e, KugleSang n [artiUenf, 
practice, proofs]; fig Skiye o. for Sp0g, f. Spot; St0d n 
(med Hoyedet), F Skalle c; Sted (med Horn). Stang; 
undert. Sted, i FsBgtning ; Fad n (5.n Hektoliter Yin; 
4.M Hektoliter 01); flrkantet Hud, (Hud c a() Fund- 
Iseder n [som halveret efter Ryggen giyer to bends]; 
undert. Stump o [af en Cigar of a cigar]. Undert. f. 
butty; round .a Stlk c k pi, eia Form af Tsnnmer; 
make him the .^ of his jokes (of his sarcasms) gare 
ham t. en Sldye f. sine Yittlgheder (lade sin Spot gaa 
ud oyer ham); five feet through at ihe ., fern Fod i 
Diameter i Rodenden; the marker at the ^ [yed 
Sklyen] knows n^tat he has to do; balancing himself 
on the ^ [Yderkanten] of a chair, batt vi stode op 
[til om], grsense [til on], ende [yed on]; stade; skalle; 
stange; .^ at or into stede til, skalle; Btange (efter). 
batt 4»di come full . against komme dejsende lige paa; 
they ran » at [lige paa, F* Qgs- «nde paa] eath other [a- 1' w] osy. lange som 1 far, feel, fool; ['ba] Trykstayelse; [&] hot; [A*] fall; [&] hot; [a] hut; [e*] huTti [e] inner; but 129 by Uk€ ratn-ffooU; ..rad Tykende, Bodende; ^ Kolbe c, 

Sksfle n. 
tatter ['bAta] BmBt »; too much . fig altfor mange 

Blonurter; mafca [ogs. kierne] .; he looks as if ^ would 

not meli in hia mouih han oer saa uskyldig ud. tatter 

tt nntfre; fiff smare om Manden, Bmlgie (for); . him 

to his heart's content; .ed eggs Rnag pi, Mggerere c, 

•ed side Smennide ; hnow on which side one^s bread is 

^ed fig fontaa Big p. sin Fordel, vsere om 8ig, f * ogs. 

have Nfertngsyet; hot ^ed toast varmt rlBtet Bred (*og8. 

Ristebred) m. Smer; ^.aad-cfgt ^ Fiseg, (gul) Iris, 

ogf. *(gul) STsrdlilje: Iris pseudaeorus; Paaskelilje: 

yaroiseus pseudonardssus ; Dorotealilje c: Leucoium 

temum; ..taat Smarkaade, Bauoeskaal o; — tawl Smar- 

skaal e; taap ^ stor Bardrom o: Botourus stettaris. 

Proe k hos Teunyson; «ap ^ OaasepotenUl, *Mare 

e, SeWgrffis n: Pol^ida cmserina; Kabeleje, Ko- 

blomme, *8m0rblomBt, GJethamg, Hestehoy c: Caltha 

palustris [big .J; flagfr fig Klodrlan c; ..flngered 

klodset, *og8. flUphflBBdt; fedtet (el. glat) p. Fingrene; 

..flj Sommerfugl c. batterlae ['bAtari'o] Blandings- 

Bminr. Kunsbanar, Margarin(e), Oleomargarin n [hoshj. 

batterls ['bAtaris] Virkejflem n, til Hoy. 

batterlvakiag Smflr-Layning, -KaerDiog, -Fabrikation 
c; — Milk Ksememselk; ..ant amr aflaog (hyid) Val- 
ned: Juglans dnerea s. oblonga; — aavee rertSmern; 
..leoteh Slags Sakkertej, Brystsukker n; — abell Smer- 
skaal; — akare f ^ Smarland [Cape Fly-away]; .*tvb 
8miirb0tte, *Qg«. Smarbut o; ..worker (Sm0r)8elte- 

maaklne e; wort Vibefedt, rraettegrses n : Pinguieula 

vulgaris. 

battery ['bAtari] a smsrret, smeragtig. battery ['bA* 
tarij s is. univ Splsebod e, Proyiantram n. 

battoek ['bAtok] Balde c. 

battoa ['bAtn] Knap; Dup, Dop, Knap, p. Floret; art 
Drue : si LokkeAigl, Straamand c, paa Avktioner &c\ 
.s F Page c; &h%Uton gloves 6knap« Handaker; J 
foo9ddn*t give a . [Dejt (*og8. Hegte)] for it; make .s F 
se trial ud; hold him by the . holde bam fast y. Knap- 
hollet; ia. opbolde ham Isenge (m. Passlar); ataa p. en 
fortrolig Fod m. ham. battoa vt knappe, F* ogs. 
koeppe; knappe til, F* knappe igen /• up], batten vi 
knappes; lade alg knappe; shoes that . about the anide. 
bittoaer si Lokkefugl, Straamand c, paa Ayktioner kc. 
battoa Iholder snakkesalig (*og.H. taledryg) Person, Plad- 
tlermund (*Skraylekop) c; .»bole Knaphul n; F Knap- 
halabuket c, Blomster jrf i Knaphnllet; o . merchctnt; 

— hole vt opbolde (m. Snak); holiag is. Knap- 

hulss0m c; — hook Handakeknapper c\ aiaker Knap- 

mager; — noald Knapskaal c; ..nose F Knaphuls- 

buket c; — oaloaa Perlelog, meget smaa I^eg; shaak 

Knapatilk; ..tree Platan o: Platanus occidenfalis. 
bsttoay ['bAtani] med mange Knapper, mangeknappet, 
knapperig; the ^ page, Thackeray, Van. F. 

bittroM ['bAtna] Modpille, Kontrefort o battreii vi 
afstotte, afstiye, y. Modpille. 

tatt-atafl ['bAt/a A] Pll e. 

tatty ['bAti] d min Formand, bctroet Mand; Kamme- 
rat, 1 dot kongelige Marinerkorps ; Underpolitlbetjent, 
"Underkonstabel c [policeman's assistant]. 

batyraceoBS [bju'ti're'jds] Smar-, smoragtig. bntyrle 
[bju'tirik] Smar-; . ether Smerseter. 

baxoB ('bAksom] elastlsk; munter, llylig, raak; 
trivelig. 

bay [bai] v kabe; kebe, i Kortapil kc; .itiy vessel 
KebeCartej; this shitting shall . [gaa til] tobacco; the 
finest bouquet that money could ., som kunde faas f. Peoge ; . cherries with [for] the money; . him free, . 
his freedom kobe ham fkl, udloae ham ; go to lots of 
places, »ing things, [og gare Indkeb] you know; . it 
of [af] him; . off afkebe, bortkobe [Vikingerne the 
vikings]', Frederic was bottght off [afkabtea] by the 
cession of a province; . himsdf cif laakabe (el. udlara) 
aig; . o%U [udleve] his co-heirs; . over kebe, beatlkke; 
. up opk0be; fig neddyase. y. Penge. bnyer ['bale] 
Keber; Lyathayende, Reflekterende, Reflektant e [in- 
tending ./• 
Bayi [bois] s. 

baz [bAz] vi aumme; rumours ^ng aJbout [der om- 
aummede] her name, bai vt ia. byiske om ; hemmelig 
udsprede, aiette ud /. about]; . a bottle dele Beaten 
(af en Flaske, uden at der bllyer ftilde Olaa), omtr. 
«yride> Flaaken. baa Summen; Hylsken, i Krogene; 
Traylhed, Beyngelse; Gsering o; a . saw amr en Clrkel- 
say, *Cirkel8ag ; . wig ator. bruaende Paryk ; but what 
with your fast talking and fine speaking, Tm oZZ in 
a ., cr Jeg ganake fortnmlet. 

baxxard ['bAZod] \ Musyaage, 'Ormeheg, Vaapipe: 
Buteo vulgaris; amr d Qeorgler o; rough4egg€d . 
laaddenbenet Muayaage, Vlntermasyaage, *F]eldvaage o: 
Buteo Ictgopus. 

1. by [bai, \ syagt bi] prasp neer, (n8er)yed, hos; 
sit . mel aid (her) hos migl forbi; go - a church; 
oyer, yia; go [rejse, tage] to Prague . Dresden; 
return . Germany and France; . land tlllanda; . 
water tilyanda; yed; lead a horse . the bridle; . all 
that is sacred; . night om Natten, ycd Nattetld; med; 
. his second wife he had a son; take . force, med 
Magt. go (or scul, steam) . her for England rejae med 
det Sklb t. England; af, is. yed loglsk SubJ. i Paaaiy; 
I see by ^ advertisements in the papers . . . ; he was 
killed . a soldier; a tiatue • Canova; you ntight get 
killed. Who .? af hyem? hyem af? ifelge, efter; . 
[efler. paa] his advice; live . rtde leye efter Begler; 
despot as he wcu . taste and . deeds, efter sin Smag 
og eHcr aine Handlinger; it is ten o'dodc . me, . my 
watch, hos mig, efter mlt Ur. Om et Maal, ia. yed 
Komparatiy: larger . a half en haly Gang til saa 
stor; not so much as you . a large deal ikke p. langt 
nser saa meget aom De ; it w€u not the first time . 
many (times) det yar langtfra ferste Gang; efter, i, 
is. foran Salgsenhed; sdl meat . the pound, efter Fund, 
pundyls ; dwot partridges . the thousand, 1 tuslndyia: 
go . ones and twos, . threes gaa en og to (ad Gangcn), 
gaa tre ogtre (ad Gangen); Inden, seneat; . Friday 
seneat (paa) Fredag, inden Frcdug [on or before Fri- 
day]; -. noon, ogs. til Middag; . now or . this time 
[nn, ye<l disse Tider] we are running down the pas- 
sage; . seven (o'clock) inden (el. senest) Kl. syv; . 
tomorrow, ogs. aom Imorgen ; if they are not better . 
tomorrow, til imorgen; . the time [naar] you are strong 
enough. Forskelllge Udtryk: he is .^ Antilope from 
[den er falden under A. og] a Danish mcwe; a house 
standing somewhat . itsdf, aom ligger noget f. sig 
selv, noget laoleret; poverty . itsdf [1 aig aely, 1 o]^ for 
aig] is no such grecU curse; all . himsdf for sIg sely; 
(ganske) alene; (ganake) p. egen Haand; waiting here 
all . yoursdf, ganske alene; he can see sufficiently to 
wa^ . himself, ogs. ban bar Gangsyn; revdation 
and bdief, considered . and for themsdves, i og for 
Big; twenty feet . forty seks Meter lang og tretten 
Meter bred el. he]; . and by(e) med det fisrste, snart; 
senere; straks; that is ^ the by(e) dette 1 Forbl- [ei] bate; [oa] so; [ai] 1; [au] oui; [0] the; [p] thin; [/] she; [z] measure; [q] BlMy; [a, d, e] oay. yaklende med [a]. by 130 cab gaaende; . the by(e) det er sandtl 4 propos! 'ogs. paa 
Tale herom . . . 

2. hj ad Ulatede: forbl; ^t^ bl; . and large told og 
bi; he . ysere tilstede; go - gaa forbl. 

by-l>7 [bal'bai] laryell egl i Barnesprog; VlBselnlle, 
ogs.* Seng, S0VI1 c; come to • komme (. . . gaa) i Seng, 
*koinine (gaa) og lalle slg. 

bj-eoratr Afkrog. 

bye [bai]. Be 1. by (I Slatnlngen) I put to . brlnge 1 
ViEselullen (ogs.* i Seng), 1 Bamesprog; — bje p fiurel 
[good'hyej! 

bj-ele€ttoB Eftervalg, *og8. Stlkyalg. 

bye-lo [bario« ?] hind: go to . gaa 1 Viwelallen, *gaa 
og lalle slg. 1 Barnespiog. 

bylgoae ['balgA(')n] forblgangen; let .s he .«/ ladFor- 
tlden (el. lad gemt) Tffire glemt I why do you bring up ^ [gamle Historier, *ogs. gamle Passager] Uke thit? 
.....boars Fritimer, Fristonder; — lane Sldegade, •ogs. 
Afgade e; — law BUoy, BsBrloy; pi Statuter, LoT6p{. 

hjle [ball] hind Stud, Okse c. 

bjlaaae Tllnayn, Ogenavn; — plMe Afkrog e, *og8. 
Afbul w; — play theai stumt Spil; — prodaet Bl- 
produkt. 

byre [bale] so ft prov Koatald o, ogs. *Fa}bus, *Fl08 
», pro« F16r o. 

Byron ['balran] s. Byroale [bai'rAnlk] byronsk. 

Bysehe [bi/] s. 

bylsUader Hosstaaende, TUstedeysrende, Tilskner c; 
...Birpet Sldegade; ..tine Fritld, ledlg Tld; ...way Bi- 
yeij, SideyeJ; word Ordsprog, Mundbeld h. 

Bysaailne [bi'sftntaln, 'blsautaln] bjrsantinsk; § By- 
sanUner; Bysantlner, bysantiak Ment (ogs. *Mynt) c. c C, e [si*] C, c ft, *og8. e. Forkortelser: C. o: ceiUum; 
C. B. D: confined (or confinement) to bamuska; com- 
pawtoM of. the Bath; C. C. o: circMtZ-doser Stremslutter- 
mine; C. C. C. O: Corpus Christi College, i Oxford; C. D. 
€tet8 0: oontagioue diaeaaea acta; C. E. o: ctvtZ engineer; 
eeat. o: centum; of. o: confer, compttre jeynfer (jyf., 
Jyfir.); C. 6. 8. o: centimeter gram aecond; eh. o: chapter; 
C. J. 0: chief Juatice; C.  fl. O: comptmion of the order 
of St. Michcid and St, George; C. 0. o: oommcmding 
officer; c. o., e/o o: cctre of. . . Adresse ...;€. O. D. o: 
caah (or coUect) on delivery; C. P. o: county police (?); 
Cryatal Palace; ep. o: compare, Sml. cf.t C. P. S. o: 
euatoa privati aigiUi gehelme Seglbeyarer; Cr. o: credit; 
creditor; C. B. H. ft P. P. B. o: Chicago Rocky Moun- 
taina ft Pacific Railroad; C. I. E. O: companion of the 
order of Indian empire; C. R. I. o: companion of the 
atar of India; C. 8. E. o: civil aervice engineer; ct. o: 
cent; Ct. o: count; court; eart. d: current dennes; cts. 
0: centa; ewt. o: centweight, hundredweight, 

Caaba ['ka-(a)ba, ka 'e^ba, 'keiaba] a.the^ Kaaba(en), 
Templet i Mekka og esp et mlndre Bedehua Indenl dette. 

cab [kftb] Kabriolet, Kab, Droske; Overssettelse, Snyde- 
seddel. *Fu8kelap c, 1 Skolesprog [cribj, eab vi: ^ it 
F k0re i Kabrlolet, i Droske. 

cabal [ke'b&l] Klike c; pi ogs. Kabaler, Rsenker. 
cabal [ka'b&l] «i danne en Klike; bruge Kabaler el. 
Rsenker, intrigere, kabalere. 

Cabal [ko'b'il] a: the ^ Cabalminlsterlet (1670). 

Cabal^a) ['kftbala. ko'bftl] Kabbala c, Rabblnernes 
hemmelige Visdom. . cabalist ['k&bellst] Kabbalist, 
kabbalakyndig c. eaballstie [k&boMlstik] kabbaUstUk. 

eaballada [sp.; kttya'ia)a da] Flok c Heste. 

caballer [ke'b&la] Reenkesmed, Kabalemager c. 

cabalUne ['k&bdiain] a som barer til Heste, Heste-. 

cabbage ['kabldg] Kaal c; Kaalboyed n; Smugg c ft w, 
Bportel, bl. Skrioddere; Rosenstok e, paa HJort. rabbage 
«f ssette Hoyed, om Kaal; foa (el. braende m.) lang Tande 
(*Tane), om Lys; f knibe (*nype) noget, se slg sely 
tilgode. eabbage vt f knlbe, negle, redde, *nype, 
kyarte, rejse med; ..head fig Kaalbovedw; lang Tande (*Tane) e; headed (som bnender) med lang Tande; 

fig kaalhoyedet; ..lettaee IiaktQk(sa]At), *(Hoyed)8a1at: 
Lactuea acUiva; — noth Kaalagle c: Mammeatra 

braaaicas; rose Oentifolie c: Roaa centafoUa; tree, 

Kaal(iareka)palme: Areca oleracea; Hate afPalmebast; 
— white Hyidsyffirmer, KaalsonunerfUgl, *KaalpaplUou 
c: Pieria brcisaicas. 

Cabbala, rabhalist, cabhallstle, se CahaJa ftc! 

cabby ['k&bi] F Kab(riolet)ku8k. Droskekusk, •Kab- 
kusk, Vognmand o. 

caber ['ke^bo] Stang, Stage e, til StiUads ftc; throw 
(or toaa) the ^ ac ap kaste m. Stang. 

cablal ['kabiai] soo Kapiyar e, Flodsyin m : Hydro- 
choerua capybara, 

cahla ['kftbin] Hytte, *og8. Stne; F Hybel: ^ Kahyt 
c; firat . thia time p. ferste Kabyt (ogs. *paa forste 
Plads) denne Gang; boy Kabytsdreng, ^Kabytagut. 

cablaet ['k&binlt] Kabinet, i flere TUff; (flnere) Skab 

w; coaadl Kabinetsraad^ Stataraad; ..dlaaer Minister- 

mlddag; aaker Mflbelsnedker c; .^oigan Stueorgel; 

..plaao (meget hejt) opretstaaende Piano 

CaMii [ke'bairai] KabirerpZ, noglegrsBske Guddomme 
af dunkel Betydning. 

eable ['ke^bl] Kabel; Trosse; Kabelliengde c; Kobel- 
toy (*-taug); Kabel telegram n \ half a . brockd en halv 
Kabelleengde bred; my former .s mine tidligere (Kabel)- 
telegrammer ; Ja length Kabelliengde, ca. 100 fathoma, 
600 feet, Vio nautical mile, 220 Meter t; about three .a' 
length, tre Kabellflengder. cable ift (fastjkable; kable, 
telegrafere (pr. Kabel) ; — ^car Kabel(bane)yogn ; .gran 

['ke^blgrilml Kabeltelegram; ..laid kabelslaaet; leagth 

Kabellaengde. cablet ['ke^bl^t] smaekkert Kabeltoy n. 

cable|tler KabeLram h, Toy(*Taug)briks e; way Kabel- 

bane e. 

cabmaa ['k&bman] Kab(riolet)kU8k, Droskekusk c. 

cabob [ka'b&b] tbenlns Fugl», i Tyrkiet ft Penien: 
hind Steg; Bedekelle c (*Faarelaar n) spaskket med 

1 The regtdar length of a chain cable ia IBO fathoma 
(720 feet), V/hiinej, Cent. Diet, [a- i- u] osy. lange rom i far, feel, fool; ['ba] Trykstarelse; [ft] bat; [A] fall; [A] hot; [a] bMt; [o-] hurt; [o] toner: cab 131 cag Sfld Jte. tmhoh tt stese paa Find, som benlM Fugl. 
OgB. kabdb, 

eakoodl« [ke'bu'dl] a : the n^uHe « d hele Kompagniet, 
•ogs. hele Hurven; hele StadBen. Jyf. boodle t 

Cth09i ['kabul, ka'bul] Kabul w. Gabolee [kabo'U ] 
kAbutesisk; a Kabuleser e. Cab«ollitaa [ka bali'stan] 
Ktbolistan n. 

etkooM (ka'bu b] ^ Kabysse, Kabys, F Bysse; amr 
rwlm en Vo^ i et Godatog til Brag for Arbejdere og 
Jsrobanefolk, *og8. Bnekvogn e, til Qodstog. 

Gaboal ['ka-bol, ke'bui] Kabul n. 

eabriola ['k&brio«l] Kapriol c, BukkeBpring, Kmni- 
spring n. 

tehiiolet [k&brio'lei] Kabrlolet o. eab|Btaad Holde- 
plads c; — maaer Kab(rlolet;ku8k, Droskeknak o. 

8Mao [ka'keion, ka'ka'oQ] KakaotrsB m: Tkeobroma 
cocao; Kakaob0ime e. 

caehalot ['ki^dlAt] woo Kaskelot e. 

ttidie [ka/, ka*/] ttmr Oemmeated, Skjulested n; Is. 
Stendysse, ogs. *Varde c, hvori noget gemmes; in a ^ 
amumg the rocks, eaehe tft gemme, begrave, nedstene. 

ssflbeettc [ka'kektik] usund, fordaervet, med fordeenret 
Blod, kakektlsk; « remedies kakektiske Midler, eaehexy 
to'kekai] Kakeksi e. 

eschlBaatlan [kJUd'neiJan] Skoggerlatter e. 

esAaeha {ka'tTut/a] Caohucha c, en spansk Dans. 

esdqae [ka'sik] Kaidk, (Indiansk, is. meksikansk) 
Hffvdiog, Konge c. 

caek [kftk] «< kskke, ogs.* kakke; bl. Bern : g0re Bsb, 
ogs.* gare A. 

etek]e['k&kl] ei kagle; fig gneegge, ogs.* fiiise, *knegge, 
skratte /*. with IcmgMng]; skvadronere, *og8. skravle. 
cackle {'kftkl] Kaglen, *ogs. Kakkel; Gnseggen, 'Kueggen, 
SknUten e, Skmt n; Sk^adronerlng e, *og8. Skrayl w; 
he laughed with a lit^ maleeoietU ^ cu he spoke. 
caekler bl. a. SkTadroner, *og8. Skravlekop o. 

caeoehyale(al) [kKko'kimikd)] usund, med fordieryet 
Blod. eaeofhyaiy ['k&kokaiml] Kakokyml o, usunde 
Vaedsker pi. eacodanioa [k&ko'di'man] ond Aand; 
Satan e; the perch twisted himsdf cunong those roots 
and, « that he was, ran off, hook and aU. eaeoStkes 
[k&ko*i )>es, -pit] Kakoetes, slet (el. slem) Vane, Manl 
e; uliegellgt Onde el. Saar h; « loquendi Talesyge, 
(OTerstrammende) Taletrang o; . scrtbeiMit Bfsnl for at 
skriye, SkrlTeklae c. eaeography [kd'kflgrafl] Kakografl, 
slet Bogstavering, slot Qrafl e. eaeology [kdi'kAladsl] 
fejlAild Tale c; fejlagtlgt Ordvalg n. eaoophOBlc(al) 
[kiko'Anlk(l)] kakofon, ildeklingende, mlndre vel- 
klingende. eaeophoay [kd'kAfoni] Kakofoni, Mislyd c. 
caeotropky [kiS'kAtrofl] slet Emsering e. 

cmUs ['k&ktasl ^ Kaktus e. M ogs. eaett ['klUctai]. 

cad [ki&d] univ si Filister; si (Omnibus)kondukt0r; 
Bydreng ("Visergut) o, Bud h; Sjoyer; simpel Person, 
'ogs. Slmpleks o. 

(sdaver [ka'de^va] Kadaver, Lig n. eadaTerle [kAda- 
'verik. ka'd&vorik] harende til Lig, LIg-; . riffidity. 
cada?«ra«s [ka'd&Teres] llgagtig; gusten. 

ead-balt ['kUdbe^t] ent Sprok pi, Ugger pi, ogs. *Myg- 
IsTYBT pt^ *Vgg pi, i Vandet. 

cadder ['kJLda] proo Allike, *Kaie o fjatkdaw], 

caddis ['kttdis] «, se oad-haitt ..fly Vaarflue c: 
Pkrffganea. 

caddow ['k&don] proe, se cadder I 

caddy ['kjldl] Tedaase e. 

cade [keM] Tende, Dunk, *ogB. Kagge; al Hat e, *ogs. 
3f«n n; aiready as fuR as a ^ of herrings; there is 
your ./ eade [kekl] tft deegge, ogs. *opflaske [bring up by hand]; bejle over, ogs. *dffigge for, *klistre op; 
tamme. Cade [ke^d] s. Is. Jtuik ^, en Irlsnder, aom 1 
1450 i Spidsen f. 20000 TSBbnede Miend, la. lira Kent, 
agtede at proeure redress of grievances. Deraf endnu 
Jack . legidation (LoTgivning c efter) Tryk n udenCra. 

eadeaea ['ke^dana] (Talens) Paid, a&naalt (el. rytmlak) 
Tone&ld »; mng hannoniske Bevsegelser |}I; ^ Takt; 
J" Kadenoe c, Slutningsleb n. eadeaee ['ke^dans] vt 
kadenoere, afioaaale, afrunde, *og8. rytmere, lade falde 
jffivnt. 

eadeae [ka'di'n] mere Kad6ne n, ordineert Uldtseppe 
fta Levanten. 

eadeal ['ke^ant] rytmisk, harmonlsk, som fidder 
godt. 

eade-otl KadinoUe, blanket BnebeeroUe: Pyroieum 
Cetdinum. 

cadet [ka'det] yngre (eL yngste) Sen; lannet Officers- 
aspirant, y. et Regiment; Kadet, Krlgsskoleeley e fmiU- 
tary ^]; the ^ of a royai house, eadctahlp Kadetplads; 
Ans»ttelse o som Kadet. 

eadew ['kitdju] a, se cad-bait t eade-wona, se 
caddis- fly t 

cadge [kllds] vi si luske; snylte, tigge; proe bsere en 
Byrde ; ao gaa yild, *ogs. yildre; you lousy, cadging d- 
viUanl eadgcjk&ds] a : beonthe^d ysre ude paa Boy, 
*ogs. ysere paa Udldg efter noget at hale [be on the 
make], cadger Toryhaker, Toryebonde; Snylter; Plat- 
tenslager; aimpel Peraon, *ogs. Slmpleks o. 

cadi ['kadi, 'keidi] Kadi, (tyrkisk) Ftedsdommer e. 
eadileaker [kadi'leska] (tyrkiak) Dommer c. 

Cadiz ['kekliz] Kadiz n. 

cadloek ['kttdl&k] ^ Agersennep, prov *ogs. Moster: 
Sinapis arvensis; Agerrseddike, Kiddike o: Raphanus 
raphanistrum. 

Cadatean [kftd'mlan] kadmeiak, Kadmua-; a • victory 
a: en altfor dyrekebt 8e}r. 

cadmlam ['kftdmlAm] min Kadmium n. 

Cadogaa [ka'dongan; ka'dAgan] a. 

cadre ['ka-da] egl Ramme c; ^ Kadrer, *og8. Kadres 
pi, Officerer k Underoffioerer. 

eadvoeaa [ka'dju sian] kaduceisk. cadaeaas [ka'dju*- 
sIas] myth Kaduoens, Merkurstay c. 

cadaelty [ka'dju slti] Aflteldigbed; FoigangeUghed e. 
cadncova [ka'dju'kas] ^ tidlig afCkldende. 

Cadwallader [kild'w&lada] a. 

cady ['kftdi] sc Bybud n. 

e»eal ['si kal] csekal, Aabninga*, Blindtanna-. aaean 
['al'kAm, -am] Gaekum, Blindtarm c. 

Cadmoa ['kadman] Ceedmon o. 

Caen [fir.; kAq; ke^n] Caen n. 

CaerleOB [k»*a'U dn. 'ka*'!! dn] Caerlon n, et Sted i 
Wales, Kong Arturs ssedyanlige Ssede. 

Caenaarthea [ka-*'ma-*)>an, -Oan]. 

Caeraaryoa [ka-*'na**yan, ka--]. 

C»aar ['sl'za], se Cesar 1 Cvaarlaa [Bi'zs*rian], ae 
Cesariant 

oaanra [si'zluara, si'ajuara] GsBBur e, Venutflsnlt n. 

caf mere caf, c. a. f. [cost assurance freight], 

caf6 ['kftfei; tr.] Caf6. Kaf6 c. eafenet ['kftflnet] (tyr- 
kiak) Hotel, Herberge n. 

Caffterta [k&f rse *ria] KafbuMa, Kafferlandet, Kaifer- 
nes Land n. Caffira ['k&fo] Kaffer c. 

eafUa ['k&ftan; k&ftan] Kaftan, (tyrkisk) Orer- 
kjortel e. 

cag [kAg] Bimpel, ogs. *Kagge, Dunk c [keg], cag 
[kag] tt drille, ogs. proe *terge, *erte, 1 Skoleal. 

cage [kekls] Bur; Fangebur; ArresthusM, *og8. Lens- Lei] hate; [o"] sp; [ai] /; [an] owt; [8] the-, [>] thia\ [/] •he\ [sl measure; [q] Ang\ [a, d, e\ oay. yaklende med [a]. 

9* cag 132 cal mandsarrest o; the ^ of a statrccue Trappehua n. eage 
«t saette (el. indespserre) i Bur; fig fknge; a ^d lion en 
L0ve 1 Bur ; my friend, you are ^dt 

tMggf ['k&gi] a som smager af Danken. 

eagnaff ['kftgmfig] ti sejg gammel Qaas; usmagelig 
Mad c. 

eagve [kei^r] Kaag e, hollandsk Kanalskib el. Smakke. 

cahoot [kd'hu't] amr p Kompagniskab n; go in ^ 
with him, 

ealae ['keijdk, 'kalak] Kajak. (esklmoisk) Skind- 
baad c. 

eatman ['keiman] Kajman, (amerikansk) Krokodille, 
Alligator 0. 

Cain [kein] Kajn. 

ea*iBg ['ka'iq]; . whale Qrindehyal, Otlnde c: Glo- 
hic^halua globioepe. 

ealalte ['keinait] Qadniogssalt n. CalaltM ['keinalts] 
pi Kajnlter, en 8eki 1 2det Aarh. 

oalqae [ka'ik] Kalk c, tyrkisk Baad eUer let Skib. 

eaird [ksBod] ec Landstryger o. 

€ali«na [kal'rin] kajrensisk, tn Kajro; 9 Kajrenser 0. 

ealm [kse an] Stendysse, B0Be, *R08, Varde e; flo 
ofte om h0je FJslde. F. Eks. . Toul, . Gorm 1 
Gramplanksden. Calragom ['kaB'engA'*m] Cairngorm 
n, en Fjseldtop 1 de skotske Gmmpiana ; deraf . etone 
or cairngorm skotsk Agat [Scotii^ pdMeJ. ealra|llre 
Vcettelld; ..Uagle ['ks'ant&qgl] ^ Qlas-, Hay*, Heat-, 
Kurv-, Stok-, Stor-, Tongle-Tare 0: Laminaria digitata. 

Cairo ['kairo] KaJro n. 

ealasoB ['ke^san], calasooa [ke^'au'n] ^ Ammunitlona- 
kiate; Riutvogn, Ammunltionfiyogn ; orcfc Flydedok; 
Dokport, i Form af et Skib ; Ssenkkasae, Ssenkklate c; 
symmetriak boaaerede Felter pi. 

CalthBMi ['ke<]>ne8] Caithness n. 

oalilff ['keitif] Nidding, Sknrk c. 

CalDS ['keiaa]. Is. Dr. ^, en fransk Laege 1 Shake- 
apearea Merry Wivee; the dipped English of Dr. »; 
. College ['kiz 'k&llds] et KoUegium 1 Cambridge. 

eaJepnt ['k&dsapAt] Kajeputolle c: JEtheroieum Caje- 
puti. 

e^ole [ka'dgon]] vt emigre (el. smiske, aleske, lirke, 
f * ogs. gjole) for ; . him out of it narre det fira ham; 
. Mm to [lokke ham til at] part with it; . him into a 
reception of these views lirke og bibringe ham (el. for* 
lede ham t. at antage) disse Anskuelser. cajoler 
Smigrer, Smlsker, Slesker c. ei^olery [ke'd8ouro)ri] 
Smiger, Smisken, Slesken, Lirken c. 

cake [keik] univ a tarvellgt Hoved, Kedhoved n; «2 
Tosse; Nathue 0. cake [ke'k] Kage e; the land o* ^s 
d: Skotland; a ^ of chocolcUe en Chokoladeplade; a . 
of soap et Stykke Sacbe ; you cannot eai your . and 
haite it man kan ikke faa (el. have) baade 1 Pose og i 
Siek; lift (or take) the ^ fig bcere Prisen. eake vt bage 
(el kage) sammen; belsegge; .d with dirt, eake td 
kage sig, *og8. klabbe sig sammen; caking coal Beg* 
kul; — maklag Kagebagnlng c; ..allee Kagespade e. 

cal [kill] Voll1»m 0, 1 CornwaU. 

calaber [klUe'ba*] aoo Bnrunduk c, atrlbet aiblriak 
Jordegern (♦Jordekomj n : Tamias striatus. 

calabaah ['k&ldb&J] ^ Flaskegrseskar n : Lagenaria 
vulgaris [bottle gourd]; Greeskarflaske, Kalebasse e. 

calaboose [k&ld'ba z] ^ A Kachot e, Fsengsel n. 

Calabria [ko'leibria] Kalabrien n. 

Calais ['kjllis; fr] Calais n. 

ealamaaco [k&ld'm&Qko>i] Kal(a)mank n, Slags Tej. 

calamlferoas [k&la'mifares] rerrig, rarbaerende. 

calamlae ['k&lamain] min KiselgalmeJ 0, Zinkglaa m. ealamlnt ['k&lamint] ^ Bakkemynte c: Mdissa eolo- 
minta, 

ealamltoaa [ka'Ukmitaa] ulykkelig, bedreryellg. ealamlty 
[ka'l&miti] Ulykke ; Elendighed c. 

ealamas ['kUamAs] ti Rotang; Kalmua e [swed flag]. 

Calaad ['k&land] Kaland, Kalend c, Kalandgilde n, 
Broderakab af Gejstlige og Leegfolk. 

ealaado [ka'lando] J^ calando, aitagende, hen- 
d0ende. 

calapee a, se calipeel 

calash [ka'lft/] Kalesche; Kaleacherogn; Damehiette c; 
— top Kalesche 0. 

ealaTances ['kJllavlinaiz]. Flere Slags iErter eller Bon- 
ner (Murray). I Marryata Fra/nh Mildmay eh, VI, 

calear ['k&lka»] Fritteovn; ^ Spore e. ealcareoai 
[k&l'kBe'«riaa] kalkagtig; . tufa Kalktuf. caleea ['k&lslz] 
pi Oksyder. Af colas, caldferoas [k&l'aifiirae] kalk* 
forende. ealclmlae ['kiU8im(a)ln] (Art flnere) Hvidte- 
kalk, Hridtning 0. caldMlae ['kiUslm(a)ln] vt hvidte. 
ealelaatloa [kfllai'nei/an] Forkalkning; Oksydaiion c. 
calelae [k&l'aaluj vt forkalke; okaydere; ndglade; vi for* 
kalkea; okaydere(a). ealelte ['k&laait] Kalkapat e. cal- 
elan ['k&lslAm] Kalcium w, Metallet i Kalk. ealeo- 
graphy [k&rkAgrafl] Gravering i Kridtmaoer [ehaloo' 
graphyj. 

Caloraft ['kAlkraftJ. la. Navn p. en Beddel ▼. Midten 
af 19de Aarh. 

calcnlable ['k&lkjulabl] beregnelig, aom kan beregnes. 
calcaUte ['k&lkjMle*t] vt beregne [til 40/0 at 4 per cent,]; 
iudrette; amr agte, have til Henaigt; amr antage, for- 
mode; when he did speak, it was with a ^d [beregnet, 
Btudcret] caution; >d for beregnet paa; egnet for; a 
reptibUc is only ^dfor [egner aig kan for] <Mn enlightened 
OMd virtuous people; a system ^d to [beregnet p. at; 
egnet ^ til atj save time, ealenlate vi beregne; anstiUe 
(el. gere) Beregninger; ., on of upon regno (el. goto 
Regning) paa. calenlatlng regnende; Regne-; fig be- 
regnende, beregnet; the • boy, is. den unge Regne- 
mester. I Dickens' Hard Times 1 eh, XVI kan herved 
tsenkes p. George Bidder eller Zerah Ck)lbum; . dupti- 
dty; . mctchine Regnemaakine. calcolatloa [k&lkjM* 
'le^/an] Beregning, f Regning c; take this into our .s 
medtage dette i Beregningen, tage Hensyn hertil <i vor 
Beregning); on a rough . ved en Imelig Beregning. 
calculator ['kUlkJMleita] Beregner; Regnemester c; ready 
« (fserdigregnet) Tabel c. calcalona ['kftlkjuloaj sten- 
lignende, baard; gruaet, sandet; lidende af Sten. cal- 
enlns ['k&lltJulAa] path Sten; mcU Regning c, hsjere 
Regnemetode. 

Calcutta [ktll'kAta] s. 

caldera [k&l'dse n-a] stor Kedel; geol Kedel, Qryde, 
Botudal c, i en Vulkans Side. 

CalderoB ['kftldardn] s. 

caldron ['k&ldrdn] (stor) Kedel c [cauldron], 

Caleb ['keUebj Kaleb c; . Quotem, en Klokker og 
Tnslndkunfitner i Colmans The Review or. The Wags 
of Windsor; . WUUams, Helten i W. Godwins (t 1836) 
Novelle Adventures of Cdld> WiUiams, 

Caledonia [kftll'doanja] poet Kaledonia, Skotland m. 
Caledonlaa [kaii'doonjon] Kaledonier, Skotte c, skotsk n; 
a kaledonisk, skotsk. 

calefactory [kall'f&ktarl] ophedende, yarmende; . ap- 
paratus Vaimeapparat. 

1 . . . and frequently (though improperly) in the setue 
of fitted, without any thought of intentional adapta- 
tion, Whitney, Cent. Did. [a- i u] osv. laage aom 1 far, feel, fool; I'ba] TryksUvelse; [ft] hat; [A] fall; [a] hot; [a] hut; [a] h«»rt: W Inner; cal 133 cal caltadAT ['klUanda] Kalender, Almanak o; «t indftaFie 
(i Kalender), indreglstrere. 

ealeader ['kAlandd] Kalaader, Varmpresse c; «f prene, 
glitte. ealeadrer [-dra] Presaer e. 

CalMida ['kUaodz] pi Calendse e, bos Romeme den 
ferate Uag i hver ICaaned ; at the Greek . til den SOte 
Febraar. i en blaa Fremtid; defer a thing to the Greek 
., ogs. udskyde noget ganske 1 det blaa. 

ealeatan ['kftlantJua, -t/a] path hidsig Feber, Kllmat- 
feber c, BoUtlk w, bl. sofarende i troplske Egne. 

ealf [ka fl Kalv, 1 flere Tllff. : L«g c [^ of the leg], 
ft. cdlf)eB; Je ekm Ealveskind; cow tn . Ko med 
Kalv, •ogs. Baeieko ; ijiiwmd in) fohfAe . (indbundet) i 
Skindbind; ..lore F begyndende Lidenskab c; ..tUa 
Kalveskind. 

CalilHia ['kiUibttn] CaUban, en Person 1 Shakespeares 
The Tempeei; a . language or style et nyt Sprog; 
Satan had not the privilege, a» ., to use new phrases, 
and diction unknonm. 

caUber ['kl&libe] Kaliber, Vldde e, Vlddemaal n; fig 
Kaliber, Evne e. eallbrate ['kiUlbreit] vt kalibrere. 
eallbrailom [kSU'brei/an] Kallbrering s. calibre, se 
caliber t 

Caliban ['kftUban] Kalibnm n, Kong Arturs Sveerd 
lEaoealibarJ. 

caUeo ['kftlikooj Kaliko n, Slags Kattun; ..priater; 
..yard austr Hestebave c. 

calldge ['kAIids] Kelitsch c, en Fasan-Ai't: Euploea- 
mus gaUophasis aU>ocrist€Uu8. 

Calldoie ['kftlldA»] s; Sir ^, Helten i 4de Bog af 
Spensers Faery Qneen, en Type paa Hevlskbed. 

calif ['keUlf» 'k&Iif] Kalif c [caliphj. 

Callfonila [kftU'f&mjd] Kallfomlen h; sI Ment, ogs. 
'Mynt e. Gnld n. Callformfan [an] kalifomisk ; s Kali- 
fomier c; Kalifomisk n; ^s si Guld n. 

calipa«lL['kft]ip^ RygstykkeH (af Skildpadde); Skild- 
padderagout c. calipee ['kftUpi} Bugstykke n (af Skild- 
padde); Skildpadderagont c. calipee ('kftlipi] Riffel, 
*Rifle e, i Cbinook. Forvansket af fr. carabine. 

caliper ['k&llpa] 1 Smstgg; . eomptuses Krumpafiser o; 
. meetsnre Klavemaallng, Klayemaalsberegning c. I 
Forsty, mods, string measure; .s Krumpasser [ogs. in- 
side .«]; Calliper, Loddeklave, Diameterklaye e, i Fontv. 

caliph ['keUif. 'kftlif] Kallf c. caliphate [-e^t] Kalifatn. 

caUstheate [kalis' )>enikl kalistenisk; .« fransk Gym- 
nastik c, Ans^nd80¥elAer jp{. calistheaiaH [k&liB'>i njam] 
Oymnasfciksal e. 

callTcr ['k&Iiya,. ka'Il'va] t HagebtMse c. 

calk [k& k. k&Ik] vt, se oalquel calk [k& k] «t ^ kal- 
fatere fcauUeJ; skserpe, om Hestesko; skarpsko, om 
Hest. calk [k&k] (Is)brodde c. ealker Kal&tex«r: (Is)- 
brodde; sZ Snaps, ogs.* Dram c; finish off with a ^ of 
good oogntui. calkla ['k& kin, 'kalldu] Hage, p. Heste- 
sko; (Is)brodde e; Hfeljsem og Saalebesparere pi, Beslag 
It, psa Skotej. calklag-lroa ^ KaUiAtJsem. 

1. call [k&l] «e kalde, i forskell. Tilff; opkalde 

efler after, from] ; kalde [en Prsest a clergyman] ; jur 
kalde til Skranken, give Bestalling som Advokat 

foldst. ^ to the bar]\ indkalde [et Parlament a parlia- 
ment], sammenkalde [et Raad a eo%mcil] ; kalde paa, 
reabe ('ogs. rope) paa, tilkalde; raabe paa, *ogB. rope paa 
;Bnind fire]\ lyse (til .ffigteskab) for [et Par a couple], 
lokke paa [Kvseget, *ogs. Buskapen the cattle]-, vflekke, 
om Moxgenen. eft» Aftale; ^ purre, pnrre od; be .ed, is. 
bliye kaldt; kaldes; hedde, *bede; she was ^ed Sophia; 
if to live it can be -.ed hvls det kan kaldes at leve; 
they which are »ed, bibl; . [reek] me at six I m. a bond. om Debitor: opsige en Obligation; shaU I . [bente] a 
cab? a .ed [oyerordentlig] congress; a boy who .s his 
name [som kalder sig, *ogB. roper sig for] Green; for 
deven years Chonrles .ed [indkaldte] no parliament; 
the manager wSU . the play [sammenkalde Personalet 
til Pr0ye] tomorrow; a .ed [oyerordentlig] session; 
. a station i Telefonl : opringe en Station; . the waieh 
^ ogs. slaa Pur. Med Adyerbler k Prieposi- 
tioner: .ed his children about him kaldte sine Bern 
om sig; . her [opkalde bende] after her aunt; . forth 
f^mkalde; kalde til (el. seette i) Vlrksombed; opbyde; 
buHt a dty from [efter] him .ed Saba ; . in, is. til- 
kalde, om Leege, om Politi, om Tolk; opsige [Penge 
money] ; inddrage {Penge money] ; potters were .ed in 
[indkaldte, indforskreyne] from HdOand; . in to (his) 
aid, . in the aid of kalde til Hjaelp, indkalde; lade sig 
bitnede af; . into being or life kalde tilliye; fremkalde; 
. off bortkalde ; . off your dog, [kald Hunden t Dem] 
or in shoot him! . off [bortdrage] the attention; . out 
indkommandere, indkalde [Mandskaber men]; ^ purre, 
purre ud [Folkene the men]; ndfordre, t. Duel; fig 
fremkalde [Fljryeskriflcr pamphlets] ; the military ha«« 
been ..ed out Mllitieret er Indkaldt; but the contingent 
.ed out is subordincite to financial eonsideralions ; . 
over oplaese [en Liste a list, a rod], opraabe [Naynene 
the names] ; the list was ..ed through, oplsestes ; . up 
raabe (*og8. rope) ben til sig; indkalde, indkommandere 
[.. out]; indkalde [saameget pr. Aktte so much per 
share; Reseryen the reserves]: Aremmane, citere [Fan- 
den the devil] ; fremkalde [Minder assodeUions; dunkle 
Erlndrlnger dim remembrances] ; the men of the line 
are .ed up for at least twenty-fottr days; . up the 
unpaid calls indkalde de ikke Indbetalte Terminer; the 
devU was .ed up, [citeret, stseynet til at mede] sworn, 
and excmtined; . up for trial indstiByne; paaraabe. 

2. call [kAl] vi raabe, hst knUe; lokke, om Fugl; 
gale, om Gag; komme, indfinde sig; se ind, *ogs ^e 
(P lyes) indom; be out .Ang ytere ude i Visiter; the 
physician .ed im,mediaXdy. kom straks (tilstede); he 
.ed his way ban fortsatte sin Vej; 1 shaJl . yo%iin' way 
jeg skal se ind til (*og8. indom) dig. Med Adyerbicr 
& Priepositioner: / shaU . ctgain jeg kommer igen; 
. fU anl0be, F* ogs. hllse indom; railw stoppe yed, 
(under t.) anl0be: ports .ed at Anlobssteder, Stoppe- 
steder; Mellemsteder; .ing at ... is. med Anleb af . . .; 
. down komme ned og bcsege, *ogs. komme nedom; . 
for komme efler, komme for at bente ; spevge efter; for- 
lange [sin Hat his hat; Vin wine]; fig krseye, paakreeye; 
to be (left till) .ed for poste (t^l^graphe) restante; . in 
se ind til ham (Ac), *ogs. hexes (el. lydes, lyes, stikke) 
indom ; . into my father's se ind til mln Fader, *og8. 
gaa (el. se) indom min Far; . in upon, se . In/ . on 
him B0ge bam, i bans Hjem; afla?gge ham en Visit, 
besege ham; melde sig bos ham. 8e ogs. . upon! . out 
raabe, skrige; . out for [raabe paa] him; . over komme 
oyer og bes0ge ham Ac, *og8. komme (el. stikke) bortom; 
. to raabe (*og8. rope) til; crimes that . to heaven; a 
cheerful voice .edtous to enter, raabte y ro r s g o I raabte 
kom I . (up)on opfordre; . npon a lady is. opfordre 
en Dame t. at synge . . . idet en Herre og en Dame 
synger skiftevis. 

3. call [k&'l] s Raaben (*og8. Roping), hst Kalden c; 
Raab, *ogs. R<Sp n; tdeph Oprlngning; Vaekning; ^ Pur; 
sp Lok, Lokken; (Ge^) Galen c. Gal n; (Tjurs, *Tiurs) 
Kliiok c; Paaraab, Opraab n [is. rdU-caJU]; theat Fremkal- 
delse; is. ^ Indkaldelse; mere Indkaldelee, af Term in; 
Kaldelse o, til Freest ; (Indre; guddommeligt) Kald n; \ff[ bote; [o«] so; [ai] I; [an] owt; [8] thfi; [>] th\n; [/] shfi; [g] measare; [q] fAng; [a, a, e] osy. yaklende med [a] cal 134 cal Fordrlng c, Krav, Bad »; Inylt(e), i Kortap.; Opfoidring, 
Anledning, Foranledning o; kort Beisg n, Visit e; is. ^ 
(Horn-, Tromme)8ignAl n ; Plbe, SlgDalpibe, \b. Baads- 
QULDdspibe; «p Lokkepibe, *ogH. Lok; mere Termin, 
som indkaldes el. kan Indkaldesi ; mere Eftenpflxgael c 
[etter for], Begsr w [for for]; an eootentive . [Efter* 
spergsel efter, BegSBr for] the eommodUy; a ^ of the 
Houee jparl Nayneopraab; en Indkaldelse af Parla* 
mentet; a ettdden ^ of the Hcuee; a eecond » [Ind- 
kaldelse] of 125 frcmea per share; you didn't answer 
my ., bl. a. De besrarede ikke mln Inyite; there ie no 
. for you to enigger De beh0yer ikke at ftiiae ; . up 
the unpaid .« indkalde de Ikke indbetalte (Aktie)ter- 
miner; feel a . lo [fele dg opfordret (el. kaldet) til at} 
epeak; give (or make, pay) him a > afl»gge (el. gere) ham 
en Visit, gere (en) Visit hos ham, se ind til ('se indom) 
ham, se op t. ham Ac; he aieo had the dieHnetion of 
a . theai han ned ogsaa den Udmsarkelse at blive 
Aremkaldt; you had no . to he there De havde ingen 
Opfordring t. at vaere der; De havde intet der at be- 
sttlle; did you hear the ^P ^ herte da Purren?; make 
a few ^8 on [Visiter hos] the famUiee to whom I had 
iniroduetione; a . wiU be mode at Bermuda B— a vil 
blive aniebet, B— a anlabes; on the ^ for action being 
sounded da der var blsBSt Signal til klart Skib; die, 
if need be, at the ^ of duty, at duty's ., naar Pligten 
kalder el. byder; money at -. mere Penge p. Anfor- 
dring; / am always (with)in ., altid indenfor Here- 
▼Idde, aldrig langere borte end at Jeg kan h0re(8): 
house of • Btandkvarter, fast Sted; Herberge, Laugs- 
hns h; port of . Anlabssted; Ordrested; money on . 
mere Penge p. Anfordring. 

eallaUe [k&iabl] indkaldelig, som kan indkaldea: 
only £ SeOOOO witt be ^ in eash. 

Cailagkaa ['kUdhftn] s. 

ealiaat ['kUant] prov k se Knas, Dreng, *Oat e. 

Callao [ktt'l(j)a o] Kallao n. 

ealllblrd Lokkeftigl; ..boy theat Regtssorbud w; ^ 
Repetiter o, hos Dampbaadskaptajn; ..ekaage Rlngning 
efter mundUig eller skriftllg Besked. 

Calleott ['kA Ikat] s. 

eall-daek Lokkeand [decoy duck], eallsr Raaber, 
*og8. Roper; Besegende; Kommende, En c der kommer 
(el. indfinder slg) ; .»* letters Posterestantebreve ; there 
hoM been several .» [Visiter] today; the property was 
deverly stolen by the first ., [den ferste der kom] who 
never turned up again. 

ealllgraphsr [k<S'Iigrafe] Kalligraf, Skonskriver o. 
oalllgrapiafl(al) [kitli>grttflk(l)] kalligrafisk, Skenskrlfls-, 
Skenskriyer-. ealllgraphy [ktf'ligrafi] Kalligrafl, Skmi- 
Rkrlft, fikenskriyning o. 

calliaiaBeo [kUi'm&qkou] s, se calamanco! 

ealllag ['kA Hq] bl. a. besflgende, som aflaegger Vi- 
sit(er): this is flattering to us, for you are not a ^ 
man, en Mand som ger mange Visiter, ealllng Ind- 
bydelse, Opfordring, Kaldelse c, Raid ; Opiaab, Paa- 
niab n, OplflBsning c; Kald, Llyskald /. in life]; Fag n, 
Klasee; bitl (gnddommelig) Kaldelse o; ..oyer Opraab, 
Paaraab n. 

1 Temple og Whitney omtaler ogs. flg. mere Anven- 
delser af eall : the privilege of claiming or demanding 
dt receiving (a) a certain number of shares of some 
particular stock, at a specified price di wiUhin a stated 
period, or (b) the difference of value at the time of 
making the demand over that specified in the contract, 
if the price has risen; hence the document itself. Calliope [kd'laiopi] KalUope o. 

ealllpash s, se calipash I 

ealllpera pi, se calipers t 

ealllstliealo a, se eaUstheniel 

eall|l4iaa mere Ijaan (at tilbagebetale) paa Anfordrin;;; 

..moaey Penge p. Anfordring; alghl Bestallingsaften, 

den Aften da jaridiske Studereude kaldes t. 8kranken; 
..note sp Lokketone o; ..ofHes: a pubUo telephons . 
en ofltentllg (Telefon}tale8tation. 

ealloM [ka'lo"s] % med haaide Pletter (*Flekker) eUer 
Forhserdelser. ealloslly [ka'l&riti] (Had)forberdelse, 
haard Hud; fig haard Hud, Haardhndethed c; posterior 
. todepude e. eaHoas ['k&les] forhssrdet, haardhndet: 
fig hserdet, baardhudet, ofolsom; I hewe grown . to it, 
ogs. jeg foler (el. meerker) det ikke Isengere, p* ogs. 
jeg gaar ikke liengere til det. eallouaass, is. Hcerdet- 
hcd, Hserdelse, Haardhndethed, Ufislsomhed e. 

call|oat Indkaldelse, Indkommando o; ..oyer Oprsab, 
Paaraab n [roU'CallJ. 

eallow ['kftloo] bar, negen; is. bteldet, ogs. ^fjeBrlos; 
ir laytllggende, sid (og sumpig), *ogs. sidUendt. eallow 
['k81o«] ir Moseland, *Myrla;ude, Vaadleende n. Isfer 
langsmed en Ely. 

eall-statioB «, se eaU-offloet 

eallas ['k&lAs] med haard Hud; Bennydannelse e efter 
Brud. 

ealm [kam] rolig, stille, om Vejr; rollg, om Bind; 
about midnight it beccnne .., bley det stille ; he looked 
quite . and quiet, rolig og stille; dead . dadstiUe, blik- 
stille; it fM dead (or perfectly) . det bley blikstille, 
det stlllede (*8tilnede) af. ealm Vindstille. Stille c; 
after a storm comes a ^ efter Storm kommer Stille; 
the ., the belt of .s det stille BsBlte, mellem Paasateme; 
the neaet morning it was atmost a ., yar det ntesten 
stille; it is a dead (or perfect) . det er bilk (F ded 
dam) stille, det er Hayblik; in ^ or in tempest i Stille 
eller i Storm ; be eoMght m a . Dm (Vind)8tille. eala 
H berolige. stille ; and even that did not . his fears. 
ealm vi bliye rolig el. stille, stlUes (*ogB. stilne); sud- 
denly the water .a; the turmoil was already .tup 
down, yar yed r*holdt p.) at Isegge sig. ealmor [ka ma] 
Beroliger, Demper, Stiller e; f beroligende Mlddel «i 
ealmly ad rollg. ealmaesa Stilhed; Ro; Sagtmodig- 
bed 0. 

Calae [ka'n] s. 

ealomel ['k&lomel] chem Kalomel c A n, Kylksely- 
kloryr n : Chloretum hydrargyrostim. 

caloric [ke'lArik] Varmestof n. calorie a Varme- 
caloridty [k&lo'risiti] dyrlsk Varme, Egenyarme, Legems- 
varme e. calorlfere [ko'l&rifie] Varmeapparat «, Is. ved 
Vand i Rot. ealoriie [k&lo'riflk] yarmende, yarmeud- 
viklende; . capacity Egenyarme o. calorimeter [killo 
'rlmita] Varmemaaler c. 

calotype ['kftlotaip] KalotypI, Papirfotografi e; Kalo- 
typi, Papirfotografi n. 

caloyer ['kAloJa] Munk af Bssiliosordenea, Basiliu^- 
mank o, i den grseske Kirke. 

calqae [kA k, k'Alk] vt kalkere, gennemtegne, over- 
tegne. ealqalag Kalkerlng, Gennemtegning, Orer- 
tegning c. 

Calihorpe [■k&l(>A»p. 'kA ll>A-»p] s. 

CaltoB [kA'ltan] Calton. Is. CaUon HiU, «Edlnbuigh«< 
Akropolis*, en Hejde uordost f Edinburgh, hyorpaa 
adskillige MindesmaBrker, hyoriblandt Natlonalmonu- 
mentet t. Erindring om Kampene y. Waterloo. 

caltrop ['kAltrAp] ^ Tribulus, en Slags Tidael (*Tistel); 
^ Fodangel o. [a 1- u] osy. lange som i far, feel, fool; ['ba] Trykstavelse; [A] hot; [&•] fall; [A] hot; [a] hut; [a] hurt; [a] Inner; cal 135 cam ealvaeft ['kUJiim«fe] Tobaksplbee, bl. Indlaneme: the 
. €f peaes (war) Fred(kiig8)piben; aceep< (refuse) the . 
anta^e (forkaste) FredsvilkAarene. 

MlaaftUiB [ka'lAmnleit] «t bagtale, bagvadske. ealaai- 
■Utor [k0*lAiiiiiieite] Bagtaler, Bagvadaker o. ealan- 
aiaai [ko'lAxnnlos] bagtalenk, bagradBkende. oalBHay 
I'k&IaniDl] Bagtalelse, BagyadBkelse e; onde Tanger pi. 

OaWary ['kUvsri] hM KalvaTiebJiezg, Hoyedpande- 
bjaerget, Qolgata n. 

ealve [k&*y] «•' keWe, *ka]ye, boere. 

Calyart ['kilvet] $; Je enHre, om en yis Olsort A om 
14de Iniknteriragbnent. 

calTca [ka'Ys] pi Kalye, Ac. Af oolf. 

GalflBlBH ['k&lylnlaiii] KalTlniBme 6. CaWlalat ['k&l- 
vinSst] Kalvlnlat c. CalTlaliti«(»l) [k«lyi*nl8tlka)] 
kalTinistisk. 

calHiy ['kUyiti] Skaldethed c. 

calx [kftlkB] Oksyd n. PI ooZeea (hy. ae!) & colsees. 

calTcaatliaa [klUl'ktaI>98] ^ karoUnensiBk Allehauide 
c: Caijfeamihue floHhundue, oalyele ['kiUlkl] ^ Bl- 
beger, Yderbeeger n. calyx ['k&liks. 'keiUlEB] ^ 
Bseger m. 

Caa [k&m] 0: the « Cam e, en Ely 1 det OBtlige 
Engl. Caai., forkortet f. Cambridge, eaai [kem] dmp 
Haevekam, *Kam [til Bkspansion for expansion]. 

camalaa [fr.; 'kikmaja'] Kam^, Oemme med opbejede 
Flgorer f cameo] ; Gamayeu, Camai'ea c, Monokrom, 
eii(8)raryet BlUede », f. Eks. graat i graat, i0dt i 
radt. 

casMll [ka'meil] Skulderknye; Bingknye e, paa 
Hjelmrand. 

eaaarUla (k&m9'rll(j)9] Kamarilla c. 

CaaiarooBB [k&ma'ni'nz] s: the ^ Kamenm n, en tygk 
Koloni p. Aftlkaa Veatkyit. 

eavaaa [ka'mAB] ^ apiseUg 8trandl0g c: SquiUa (s. 
Camassia) eseUlenta, Ogs. . root. 

Oaaik. forkortet f. CamMdge. 

tMMhn ['klhnbe] tareh konyeks Bue; ^ Katteryg; 
Molohayn c, for Smaafiirtajer; a torpedo-baai .; ^.doek 
Temmerdok. cankered ['kftmbed] baet. eamkerlag 
kram, kmmmet opad; katterygget, om Deek. 

Gaaberwell ['k&mbewel] Camberwell n, et Kirkesogn 
i London; . heauiy Vidjefalesne e: Bomhyx ftinula, 
Vanessa aniiopa. 

caaMal ['kftmbial] kamblal, Bankier-, Vekael-; kam- 
bial, lom barer t. Kamblom el. Dannelseaysey n. caaiblit 
t'k&mbiat] Bankier, Vekaelkyndlg e. camblaa ['kJim- 
bi9m] ^ Kamblnm, Dannelaeayiey n. 

Caaikodia [kilm'bo«dj9], Caubo4Ja [-dsa] Kambodscba. 

caaiboge [kftm'bo°ds] Oummlgnt e [gamboge]. 

caabrel ['k&mbrel] (He8te)bagben w; Slagterbjflelke 
igambrd], 

Caaibria ['k&mbridj Cambria, Wales n. Caaibrlaa 
['kftmbrian] yalllslsk: s Valliser c; ValUalsk n. 

cavbtie ['ke^mbrlk] Kammerdng, Bomuldsbatist c. 

Caaikridge f'kefmbrlds] Cambridge n. 

Canbro- ['k&mbro], ISmstgg.; Briton Kambrobrl tie, 

ValUser c. 

Canbyaea [kiim'baial'z] s. 

Caaden ['kilmdon]. Is. WOUam ., en Hlstoriker t 
1628, til byls Brindring et Selskab der udgiyer leldre bi- 
storiske og Htersere Mlndesmserker kaldes the . society; 
. Tonm, et Kyarter 1 det nordlige London. 

caaie [ke^m] v kom Ac. Af wme. caaie [ke*m] Vln- 
dnesbly n. 

eaaiel ['kftmal] soo Kamel e: Cawtelus; break the Je 
haek fig bringe Begeret t. at flyde over; a feather wiU break (or U is the last ounce that breaks) the Js bocfc. 
cameleer [k&ma'lla] Kameldriyer; Kamelrytter 0. 

camellia [ka'mella] ^ Kamel(l]^a 0. 

camelopaid ['kAmalopa'«d, ka'melo-] Olrafc: CkMnelo^ 
parddUs girafa. 

camelet ['kftmlat] Kamelot [camlet]. Oamelot 
['kKmll&t] Camelot n, 1 SomerBetsblre, Kong Artun 
Reaidena. 

camelry ['kikmalrl] ^ Kameleri m, Troppeafdeling 
eller Tropper rldende paa Kameler. eamelthora ['k&- 
mal^&'Bn] ^ Kameltom, en tomet Beelgplante: AShagi 
Mawrorum; en t0r8tetTm(*troldb»r)agtig Bosk, 1 Peralen 
k Indlen: Ziegphus nummularia; i Sydafr. Acacia c, 
1 flere Arter, is. Aeada giraffes dt eritkoba. 

cameo ['k&mlo"] Kam6e, Camte, Gemme c med op- 
bfipjede Fignrer. 

camera ['k&mara] baet (el. bymlyet) Tag; (Fotografs) 
Kamera ft. camerallatlc [kiimara'llstlk] kamerallstisk; 
.a Kameralyidenakaber pi, Begerings- el. Statsylden- 
skaber pi, Statsekonoml c. camerated [*kiimdreitid] 
buet, byeelyet 

Caiierom ['kAmaran] Camcro 0; Js gathering 'Cameros 
Samlingsaignal*, Skottemes (Udtryk f. dcree) mlUtmre 
Signaler m. Siekkeplbe. Cameronlans [kftme'ro^njanz] 
Cameronianere, om ef ac Rellglonspatti k om 26de 
Infiuiteriiegiment. 

cameaa [ka'mi-sa] A Skjorte o; Linned n, Chemise e. 
eameie [ke'mls] knmsld Frakke e. Byron. CamtBar(d) 
['k&mi2a-«(d)] Camisard 0. camisole ['k&mlsonl] Under- 
lly, Liy H. 

camlater ['kftmlsto] «I Prmdlkant, Proest; Lserer c. 

camlet ['k&mlat] Kamelot e. 

eammock ['k&mak] ^ B£>lUke, *Ryllik, Rylk, Olkalc: 
AeMUea miUefoUum; Perlkon, Perikum, *ogs. Pirkum, 
Olkoug e : Hyperienm perforatum. 

cammaa [ka'mlna] myth Kaireue, Mose. PI ea- 
mcencB. 

camomile ['kftmomail] ^ romersk Kamille, *romeisk 
KamomlUe o: Anthemis nobilis. 

eamorra [ka'mira] Slags Blase, Kittel; Camorra e, et 
hemmellgt Forbryderaamfand 1 Neapel. 

camouflet [fr.] ^ Camouflet, Indslagsmine c. 

camp [k&mp] Lejr c; . of exercise or inttrtsetion 
0ye1seslejr; plecuure . Lystle]r; break or break up 
(Ms) . bryde Lelren ; fix their . slaa (el. opslaa sin; 
Le]r; then there was life in the . da kom der Lly 1 
Lejren ; eetrry the war into the enemy's ~ f0re Krigen 
oyer 1 Fjendens (*Flendens) egen Lejr, angrlbe Fjenden 
1 bans egen Lejr. camp vt lejre, Isegge i Lejr, lade 
lejre sig [encamp], camp vt llgge 1 Lejr, kampere; 
lejre sig. 

campagBOl ['k&mpanj&l] Markmas c: Anoicola ogres- 
tis [field cole]. 

campaign [kdm'pe^n] Felttog n. campaign [kdm'pein] 
ci ligge (el. ysere) 1 Felten; two months' ^ing to Maa- 
neders Felttog el. Feltlly. campaigner [kam'pe<na] 
gammel Kriger, Veteran c. 

eampaniform [kdm'pS.nlf&''m] klokkeformig. cam- 
panile [it.: 'kftmpan(a)il] Klokketaam n. campanology 
[kilmpa'D&ladsi] sp Klokkeringning, R{nge(r)kunst e. 

campjbed FeltJieng; bedatead Feltseng. 

Campbell ['k&mbal, 'kftmal] s. 

Campeachy [kttm'pit/i] (3ampeche n; . wood Cam- 
pecbetrse, Blaatrte: Hcematoxylon campeehianum. 

campestral [k'im'pestral], eampestrlan [ktim'pestrian] 
som borer til en Mark el. Marker, Mark-. 

camplllre Lejrbaal n, Biyouaklld c; ..follower Clyillst [el] bate; [o"] so; [ai] J; [an] out; [8] the-, [>] thhn\ [J] sAe; [s] meaaare; [q] tAng\ [o, a, e] osy. vaklende med [a]. cam 136 can ved Hoyedkvarfceret, Ikke-Kombattant, Lejrkammerat, 
KrlgsamatOT e; ground LejrpladB o. 

camphlne ['kftrnfin] Kamfln o, et Belyaningntof. 

oauplior ['kflmfa] Kamfer e; « essence Kamferdruiber 
pi. eampborate ['k&mfareH] vt meette med Kamfer; .d 
oil Kamferolle. oamphorlo [kdm'f&rik] Kamfer-, kamfer- 
agtlg; • cuHd Kamfersyre. 

eamp-botpttal Felthospital, Feltlasaret n. eamptag 
Ih. KamperlDg e; ..groaad. — plaee Lejrplads e. 

canploB ['k&mpidn] ^ Agroetemma coellroaa e. 

eamplkettle Feltkedel, Feltgryde; — meetlag LeJrmede 
n, (rellgl08) Forsamllog o i fri Mark. 

Campo Saato [It.] egl hellig Mark; Klrkegaard c; the 
. of Dissenters o: BunhiU Fields Klrkegaard, i 
London. 

eanpliheating, ..thed(dlag), 8he«t<tBg) Tsmmerbe- 

klcedning, Tsmmervseg c, langs en Strandbred; .^stool 
Feltstol; .•train Tros m. 

eamptnlteon [kSmp'tJu'likon] Kamptulikon n [kantp- 
tulioon]. 

cam I wheel fnech Kambjul; .^wood aMkansk Radtrse, 
Angolatrse, rundt Sandeltrse [harwoodj. 

1. can [k'Axi] Kande, *ogB. (Melke)saa; Kande; Daase c. 

2. can vt nedlsBgge i Daase(r); nedleegge (hermetlsk), 
henkoge, *og8. bermetisere; fresh and ^ned com Korn 
i frisk eg hermetlsk benkogt Tllstand; ^ning establish- 
ment Kogerl ft; ^ned goods hermetlsk nedlagte Sager 
p{, *og8. Hermetlk c. 

a. can [k&n, ken] « kan; J . jeg kan; I could jeg kunde; 
. I trouble you for a light? t0r (el. turde) Jeg bede Dem 
om Bd? how . I? hvorledea (el. hvor) kan jeg det? 
but tchat could [skulde] I do? who could have thought 
it? hvem skulde have troet det? could [kan, skulde] 
it have been the cat? this . be said dette kan slges, 
lader sig sige; she laughed all ahe could, alt det bun 
kunde, *og8. alt det bun vandt; cm bad as bctd . be saa 
daarlig som vel (p bare) muligt; this cannot be done. 
Is. dette lader sig Ikke gere; I . well of woodcraft jeg 
er kyndig 1 Jagt. Ivanboe XXXIII. 336 T. 

Caaa ['keine] Kana n; the marrifige in (or of) ^ 
Brylluppet i K. Canaan ['ke^nan, 'keiujdn] Kanaan ». 
Canaanite ['ke'ndiiait] Kanaanlt o. Canaanlttsh ['keine- 
'naitU] kanaanitlsk. 

Canada ['k&neda] Kanada n. Ogs. the Canadcks; the 
French were beaten out of the .«. Canadian [kd'ne>dj3n] 
kanadisk; . glove Bcelgvante, Helbandske, *Lovante, 
Lovaatt(e) e. Canadian s Kanadier o ; Kanadisk n. 

canal [ka'nftl] Kanal, gravet y. Kunst; Kanal o, i 
Legemet. caaal ['k&nal]; ~ coai Kannelkul [cannel 
coalj. 

canard [ke'Da'*d; fr.] (Ayi8)and c, pi ^Ender. 

Canaries [ka'nro »riz] pi: the ^ Kanarieme. canary 
[kd'nee'»rl] kanarisk, Kanari-; the Canary Islands de 
kauariske 0er. canary KanarifHigl c; «.blrd Kanarlftigl; 
..seed Kanarift-0. 

canaster [ka'nftsta] Kanaster c. 

canbnoy ['k&nboi] ^X, Kandebeje c. 

cancel ['k&nsal] vt udstrege, udstryge; overstemple. 
kaasere, om Frimierke; fig opbaeve, annullere, slaa en 
Streg over; mere ristomere; jur aflyse; mat hseye [hin- 
anden eadi other]; typ omtrykke. cancel typ Omtryk; 
omtrykt Blad el. Ark n. eancellate ['kansal^t] gitter 
formig, gitterlignende ; .d tvsBrstreget. canocllatton 
[k&nsd'lei/an] TJdstregnlng o. cancelling bl. a. mere 
Ristomo e. 

cancer ['kanse] boo Krabbe; ast Krebs; pcUh Krseft c; . 
of the stonutch Mayekraeft; die of a ^ in the (or her) breasti the tropic of Cancer Krebsena Vendekreda. «aa- 
eerate ['k&nsareH] vi bliye (el. gaaoyer) tilKneft, kance- 
rere. caneeroni ['kftnsoras] krseitagtlg, kankrae. eanerlne 
['kilqkrain] krabbeagtig. cancroid ['kiUjkroid] kcabbe-, 
krabbeagtig; kiseftagtlg, krseftlignende; . tumors. 

eaadeiabmni [k&ndi'le^bram] Kandelaber: ha] Lyae- 
stage ; Armstage c. I pi eandeiabrums A eand^lahra. 

candid ['kttndid] oprigtlg; tobe^ with you, is. naar jegr 
skal ysere oprigtig, oprigtlg talt. candidacy ['k&ndlddsi] 
Kandidatur e. candidate ['kJindideit, -d«t] Kandidat, 
Ans0ger e. Se membership! a . (to be) sent up en 
Dimittend ; the successful . wiU enter upon his duties 
[Posten tlltrsedes] early in August; even now, sufficient 
^ are not forthcotning, melder der sig ikke Kandldater 
nok, er Tilgangen ikke tilttrsskkelig ; become a . for 
the chair of logic (for the consulate) melde sig (F* 
kandidere) t. Professoratet i . . . (stiUe sig t. Konsolatet): 
he invited me to become a ., til at stille mig ; til at 
80ge Posten. candldateship [-/ip] Kandidatur c. candl- 
datnre ['k&ndideit/a. -det/a] Kandidatur e. candidly ad 
oprigtig; oprigtig talt. 

candle ['kandl] (Form)lys; elect Normallys n f stand- 
curd .7; .s F ogs. (Soot)dolker ; he cannot (or is not 
fit to) hold a ^ (or .s) to her han bserer ikke Vand 
(F* ogs. maa ikke komme der) mod hende; it is 
too soon to light ^, for tidllgt til at taende Lys; cts 
pale cts a ^ bleg som et Lagen; a motion for (fresh) 
.« t po^l et Forslag om at brioge (friske) Lys ind 1 
Salen. Ved et saadant Forslag kunde Modet afbrydes; 
(ft number of siaeteen-candle incandescent lamps et 
Antal Glodelamper af 16 Normallys; the game was not 
worth the . det kostede mer Umage end det yar yserdt. 

det l0nnede ikke Umairen; bomb Knaldglas m; — coal 

Kannelkul [cannd-coal] ; ..light (kunstigt) Lys, aids)- 
lys; work by [ved] .. Candleaias ['k&ndhnds] Kyndel- 
misse, ogs. *Lysmes:>e, Kyndel(8)mis8e e, 2den Febmar. 
randle|power Lysstyrke c, Normallys p2; ..rash Lysesiy, 
*LyBSiy: Juncus ejfusus; .stick Lysestage c; . orna- 
ments Lysemanschetter. 

eandoar ['k&nda] Oprigtighed c; Afrs. Ccmdour, en 
bsgtalerisk Kyinde 1 Sheridans School for Scandal; in 
. [naar Jeg skal ytere oprigtig, oprigtig talt] I m%tst 
CKiknowledge . . . 

candroy ['kftndroi] et Apparat t. at bringe Bomulds- 
t0j henover en Valse for at trykkes. 

candy ['k&ndi] Kandi, Kandis; amr Konfekt c, Sukker- 
t0j n. caady ['k&ndi] vt indkoge med Sukker, sukker- 
sylte; krystallisere, om Sukker; kandere, kandlsere, 
oyersukre. candy vi sukre (el. kandere, kandiaere, kry- 
stallisere) sig. 

cane [ke'n] Rer n; (myg) Stok, Spaserestok c; Sukker- 
r0r; Spanskr0r n; j9oe^ (R0r)pil c; give a boy the . give 
en Dreng (*Out) af (el. med) Spanskreret, glye . . . 
Spanskr0r; have the ., is. faa af (el. med) Spansknanet; 
as lean as a ^ saa mager som en Humlestang. cane 
vt forarbejde af (el. udstyre m.) Bar; ssBtte R0r8ffide(r) 
1, forsyne m. (R0r)8seder; glye af (el. med) Spanskreret. 
cane vi bruge Spanskror, give af (el. med) Spanakrsret; 

bottomed med R0rsfede(r); . chair, ogs. Rorstol; 

.brake Rarkrat n, Rartykning e; .mill Sukkermolle. 

canescent [ke'nesdnt] hvidnende, graallg. 

caaetrash ['keiutrilj] Bagasse c, Rester pi af Sukker- 
roret. 

eangne [k&q] Cangue, transportabel Oabestok c, i 
Kina. 

can-hooks ^ Sklnkelhager; . alings Fadelenge o med 
L0sbager. [a- i- u] osv. lange som 1 far, feel, fool; ['ba] Trykstavelse; [ft] hat; [A ] fall; [&] hot; [a] h«*t; [o] httrt; [9] inner; can 137 can ilealar [ko'ni^la] a: • days Hnndedsfre; • year 
agTptisk Aat. CftBteale ['kinlkjul] s: the ^ tut Hunde- 
B^rnen. eftaiae ['k&nain, ke'nain] a Honde-, hunde- 
agtig: . appeiite glubek (el. glabende) Appetit; . letter 
Hundebogstay : r; » mcidneee Hundegalakab ; . tooth 
Hundetand, 0Jentand. 

oaalkla «, se etmnikini 

caalag ['ke^nii)] Diagt Prygl (af Stokken, af Spansk- 
reret), Lotting e; get a ^, ogs. faa af Stokken. 

eaalstor L'k&Dteta] UUe (Miden) Kurv'; Daaae e, Skrin 
ff, f. Eks. til Te el. Kafite ; art Daase e, til Kartieaker; 
..ihat KartBBske e; Kartssker jtI. 

eaak [kftQk] vi p prov plapre. nakke, sladre; blive 
▼ed; «f ; . a thing about gaa og sladire om noget. 

eaakar ('kAqka] omBlgtBdeiide (el. kneftagtigt) 8aar w, 
KnBft, p. Tneer ft fig; Kreeftskade; Hunderose, *Nype- 
rose: Soea eanina; pro9 Kaalorm, Liirve, *og8. Aame 
c [eaterpaiarj. eaaker ['klLqkol vt tsere (el. lede) paa; 
fordserve; besmltte. eaaker «t blive glftlg el ondartet, 
forgiftee; fbrdarves. eaakeroit ['kttQkardttl omsig- 
(edende, om^iggribende, fortserende. eaaker | rank gan- 

gren08 Traskee; roee KomTalmue: Pape^eer rhceaa; 

Honderoee, *Klunger, Nyperose o: Roea eanina; — weed 
EngBvtneblom c: Seneeio Jacoibaaa; — worm grga (Land)- 
maaler, gren Spatmer c, Larven af Geometra brumata. 
eaakary f'kiU]keri} forda&rvet, krnftsyg. 

canaabUe ['kAnabln] Hamp(e)-. Bom herer til (el. er 
af; Hamp \. 

eaaael {'kilndl]; . coal Kanoelkal. 

caaaery ['kiilDdri] Kogeri n, bermetisk Nedlsegning e. 

caaaibal ['kttnibal] Kannibal. Menneskeeder c; pi 
joe Ovelsesbaade for Btuaen, i Cambridge ["cannot- 
puUe^J, eaaalballaai ['kAnibalizml Kannibaiisme c, 
MenneskesBderi n; UmeimeakeUghed e. 

eaaalkia {'k&nikin] UUe (*liden) Kande c, Ac. 
caaalag is. bermetisk Nedlsegning, Henkogning c. 

eaaaoa ['kftoan] art Kanon; hiU Karambolage; vet 
Skank e [thank]; .s [Kanoner] are misde of brass, 
iron Ac; . [Artilleri] were planted round WhiiehiM. 
eaiaoa ['k&nan] vi hill karambolere [med into], caa- 
aaaade [kftDa'ae^] KaDonade; Kanon tord en c. eaa* 
■eaade [k&oa'ne^] vt beskyde m. Kanoner; vi skyde 
m. Kanoner. caaaoBlbali, ^.ballet Kanonkugle. eaa- 
•ealsr [k&na'nie] Kanoner e. caaaoalaietal Bronse c, 

Kanonmetal n; powder Kanonkrudt; — shot Kanon - 

Kugle; -Skudvidde e. 

caaaoi ['kftoAt, kantj v kan ikke. 

caaaala ['k&iOiilo] med Kanyle, Canute e, Rar n. 
eaiaalar ['kili:uul9l B^-i rerformig. 

caaay ['kftni] se brav, skikkeUg, *ogs. snil; son, 
*8ln; there's a smeU here that isn^t ., aom ikke er 
god; a . Scot en snu (*slu) Skotte, 

CaaoMe ('k9'no«bikl kanopiak [Canopic]. 

eaaoe fka'nn*] Knubsklb n, ogs.* Kano; Lorje, *og8. 
Ege, Eke e. 

caaoa ['kftnan] Kanon: Kegel, Bettesnor; Kirkeloy; 
Helgeuliste; Blags stor Trykskrift; mus; — Kannik, 
Domberre, SUftsherre; bill Karambolage c; the . lixm 
den kanoniske Bet. 

caioa ['kanjan] (stor Fi(eld)kl0fl, dybt indskaaren 
Flodseng, Rayin c, 1 den vestlige Del af de forenede 
Stater. 

caaoaess ['k&nen^s] Kanonisse, Stiftsdame c. caaoale 
[ke'D&nik] kanonisk; klrkeUg. eaaoateal [ke'nAnlkl] 
kanonisk; kirkeUg; «s Ornat ft; clergy [Prsester] in fuU 
.a. caaoaicate [ka'ninik^t] Kanonikat n. eaaoaist 
''kiknanist] Kender e af kanonisk Bet. caaoalsaUoa [klinanat'sei/on] Kanonisation, Ophajelse e til Helgen. 
eaaoalse ['k&nanats] vt kanonlsere, opbaje til Helgen. 
eaaoary ['kttnonri] Kanonikat, Domberreembede ft. 
eaaoBship Kanonikat n. 

Caaoptc [ka'no"p]k] kanoplsk, f)ra Kanopus, en gam- 
mel By 1 ^gypten; . jars, ogs. Kanoper, bredbugede 
Kar med Hoved og Fodder. 

eaaopy ['kftnopi] (Tron)bimmel e. eaaopy ['k&napij 
vt bedsekke (som) med en (Tron)himmel; fig ogs. oyer- 
hyflBlve. 

caaoroai [ka'nA'ros] klingende, melodl0S, musikalnk. 
sangftild. 

eaastlek ['kSnstik] git Lysestage c [eandlestickj ; Kit 
with the . Lygtemand c. Se Henry IV, III. 1 A Wasb. 
Irving, en Note til Stratford on Avon i Sketchbook! 

eaastofo ['kiLnstoay] Selvkoger c. 

eaat [k&nt] vt kante, stille paa Kant, *ogs. blkke 
paa; seette (el. stiUe; paa Hojkaut; kastc, kyle; kantre, 
om Bjffilke, om Rundbolt; hugge en Kant af; . a hoM; 
. [yippe] him deftly out of the saddle; . over a cask 
or pail; ^ up a piahk. eaat [k&ntj Heeld m, Hseld- 
ning c; Skub, Stod; Kast m; Portion. Del, Andel; 
Pakke; Afdellng; prov (Ho)bundt; Yderstav, i Tendc- 
bnnd [cantle]; ctgr Strimmel, ♦ogs. Teig c; give a haU 
a ~, et Sted, et Bkub; a haystack is said to be cut 
across in ^s, and a field of wheat is divided into .«. 
when...; be on the ^ staa p. H»Id. eaat [kilnt] vi 
klynke, tale klynkende, tale 1 en affekteret syngende 
Tone; hykle; bruge Plosklerel. Praser, •ogs. floakulerc; 
git seelge y. Avktton ; git gare Bud, v. Avktlou ; let 
amateur critics . [*floskulere] and cavil cts they 
choose! -.ing ctrms VaabenmsBrke n Indeholdende eu 
Rebus; ^ing fanatics, ogs. frasestserke Fanatikere; ^ing 
humanity bl. a. frasestierk (el. frasesvulmende) Hu- 
manitet. cant [k&nt] Klynk n, klynkende (og hyklerisk) 
Talee; Hyklerl m; Slang, Jargon c, Fagsprog, Klassesprog 
[nu dang] ; Pebelsprog ; Landstrygersprog, *ogs. Fante- 
sprog; Frasemageri n, FlosklerpI, (bule) FraserpZ, Tale- 
maaderpZ, *og8. Flosknlatur c; seS by . gU sselge v. 
Ayktion. eaat a slangagtig; . words, ogs. Sleengeord, 
Ord uden rigllg Qrund. Caat., », forkortet f. Canter- 
bury. caB*t [kant] v f kan ikke [cannot]. 

Caatab ['kftnt&b] F Cambridger, Cambridgc(r)- 
student o [Cantabrigian]. 

eaatabHe [kftn'tablle] a'kad J" cantabile, sangmtes- 
slg, syngende. 

Caatabrlglaa [kiinta'brlds(i)OD] Cambridger, (am- 
bridge(r)8tudent e. Forkortet: Cantab. 

eaatalever ['kftntoU-ya] arch (udskaaret) Bjselkehoved 
M, Modillon e. 

eaataloape ['k&ntalup] ^ Kantelupe e, en Afart af 
Melon. 

eaataakerovB [kdn'tftQkarae] F vrangylllig. trsettekter, 
krakilsk, •ogs. yrang, F* ogs. eglesyg. 

caaUU [kiln'ta'taj / Kantate c. 

caateea [k&n'tin] Feltflaske c; Marketenderi n\ (Regi- 
ments) Drikkestue c; Feltkokken; Rejsekekken n. 

eaatel s, se cantle! 

eaater ['k&ntaj vi galoppere, gaa (el. ride) i (kort, 
samlet) Galop, eaater ['kitota] (kort, samlet) Galop c; 
win at (or in) a ~ fig vinde en let Sejr; fcUl into a . 
8<'Btte i (*ratte) Galop, eaater ['kftntaj Klynker; Hykler; 
Frasemager, •ogs. Floskulant o. 

Caaterbary ['kftntaberi] Canterbury n\ a ^ gaUop 
kort (el. samlet) Galop [canter], eaaterbary (Node)- 
^tag^re c. 

eaat-ffterrow agr Kantfure. Ie>] bote; [o"] so; [ai] /; [au] out; [tS] tJie; []>] thin; [I] she; [s] measure; [q] bIm^; [a, a, e] osv. vaklende med [a]. can 138 cap eaatliarli ['kftn^dris], p2 oABtharidei Ikdn'^&rldrs] 
spansk Flue c. 

eanthva ['kilD)>98] anat 0Jekrig, Ojekrog c. 

cftBtide ['kUntikl] Sang, Vise o gU; the .« Salomoos 
Hejsang c, Hejsangen. 

emnUtoij) ['k&QtlkoI, -ko**] Dans, i& rellgies Dans, 
bl. Indianere; Dans, *ogB Dausemoro e IkantikoyJ. 

eantllate «, se cantiUate! 

oaatlleTer ['k&ntili'va] arch, se oatUcUewrl 

oaatillate ['kftntileU] v messe, som 1 en Synagoge. 
caatniatloB [kantl'Iei/on] MeBse(n) c. 

Caatlre [kdn'Uia] Cantire n. 

eaaile ['kftntll Stykke w, *og8. Stub; is. Ydentav, i 
Tandebund, i Tendelaag; Bagsvisael c, bageste Op- 
hejtting p. Sadel. eantlet [kftntl6t] lille (*lidet) 
Stykke n. 

canto ['kftntou] Sang, som Afdeling af et Digt; / Dis- 
kant c. Fi cantaa. 

Caaton [kUn't&n] a. 

caatOB ['kUntan] Herred, Tlnglag n; Kauton c, t 
Fylke; her mindre Hjemefelt; Hjerne m, i Flag; fig 
Del, Afdeling c. Hold n; the « Ticino, the . ofGla^rue 
Kauton Tesain, Glarus; a red eneign tvUh the union 
in the upper .. eaBioo ['k&ntan] vt inddele; ^ kan- 
tonnere. cantoaiEe ['k&utauaiz] vt Inddele i Herreder 
•fee. caotoameat ['k&ntanmant] ;^ Kautonnement n. 
cantooameat [kan'tu nmant] ^ Kautonnement m. 

eanired ['kilutred], oantref [df} Hundrede h, Distrlkt 
nf hundrede Landsbyer, 1 Wales. 

cantrip ['kllutrip] se & prov Trolddom c, Trylleri n, 
Tryllesang c; Kneb, Kunstgreb n, Kunst o. 

cant-tlmber ['kftuttimba] ^X, Kantespant n. 

eaatj ['kftnti] sc Uvlig; glad; net UUe, liUe (*liden) 
og net; a . oreafure; we grew crouee ctnd .. 

Caatjre [kdn'tald] Cautyre n. 

Canack [ka'uAk, 'k&ndk] Kanadier o, som et 0genayn 
i de forenede Stater. 

Caaate [ko'njut] Kaud, Knut. 

caavas ['kitnvas] graft LBsrred n, *og8. Btrie e & n; 
Dog, Sejldug; Dug. Teltdug; SIgtedug c; Kanevas c & 
n [embroidery .]; Sejl pi; Telle p2. under ., is. 1 Telte; 
under SqJI, tllsejls; part of the force ie under .. ligger 
(el. er anbragt) i Telte; the regiment hc^e been ordered 
to go under ., letjre sig i Telte; place (or put) under .; 
— actor Teltakter c, rejsende 'Skuespiller, som optrsder 
1 et Telt, p. et Fjselebodsteater; ..back, ..backed dnek 
amr Kanevas-^ nd c: Ancu vaUisnerias ; ..bvckat ^ 
Admiral, Slagpes c. 

canTaHB ['kitnves] vt drefte, undersege; bverye Stem- 
mer (el. agitere) 1 el. paa, bearbejde; - a district (for 
votes). caaTssa vi h verve Stemmer, agitere, bearbejde 
Stemningen; samle Abonnenter el. Subskribenter ; . 
c^gainst him; . (for votes); . for a seat in parliament, 
ogs. arbejde (el. virke) f. Ens Kandidatur; Fm ^ing for 
[paa] the National Portrait Gallery, eaavaas ['kftuvas] 
Dreftelse, Undersegelse ; Stemmesamling, Agitation c, 
Arbejde n for Ens Kandidatur; Subskribentsamling c. 

canTaaseeas [k&nva'si uz] pi Sejldugsbukser. 

canvasser ['k&nvase] Stemmesamler, Stemmebverver, 
Agitator; Valgbestyrer, Valgprever; Abonnentsamler, 
Subskribentsamlcr, Kolporter c. Sml. hook-ccmvasser! 

caaTas-theatre Teltteater n, Fjeelebod c. 

cany ['ke'ni] rerbevokset; R0r-, af Rer. 

canyon ['k&nj.»D] s, se cation/ 

canxonet [k&nso'net] Kanzonetta c, lille (*liden) 
Sang. 

caotne [kin] ir Klagesang c, over euAfded. eaoatelioac ['kaut/uk, \ 'ku't/uk] Kaatachuk e. Vlake- 
leeder n [India rubber]; *. tube Kautachukalange o. 

cap [k&p] Kaaket, Hue, f Lue; (Kyinde)bsette; ttrt 
Fspnghsette, Tsendhsstte [copper (or pereusaUm) .]; art 
^ Knaldperle o; ^ .Sselboved w; Dop, i Kompas; 
Hoette e (for Bolter, f. Pnllert, f. Towssrk Ac); PaJc- 
papir [cap-paper]; Papir 1 sterre Format [cap-paper]; 
agr Hatbaand n [oap-iheaf]; min d0v Sten e som Lag 
over den holdige; bowsprit . Bovspryd .Sselhoved; 
ihe . fitted Bemeerkningea rammede el. traf ; ban {kxii 
felte sig truffen; if the . fits, wear it I hvU KJolen 
passer, saa trsek den paa I set her ^ at or for Issgge 
an paa, Issgge sine Garn ad efter, g0re sig elskvfsrdig 
for; lower the topsail down on the ^ lade Mssrssejlene 
iBbe ned paa Randen. cap typ Kapital c, Kapltalbog- 
stay c ft w [capital], cap vt bedsekke (mod el. som med 
en Hue); Uldsekke; seette Hstte paa; ssstte Faengbsette 
(el. TaendbsBtte; Knaldperle) paa; tilkapsle, kapale [en 
Flaske a bottle]; fig ftildstandiggBre; fUldkommengvre, 
bringe til Hejdepunktet; ssstte Kronen paa; llgge 
ovenpaa, dsskke; overgaa, f tage Luven tn [excel]; 
overbyde [en Historic a story] \ overgaa Eoa Fbrstand, 
ligge udeufor Eoa Begreb; tage Hnen af for, hllae; 
that .a aU (or eeerything, the gUhe) det aiger (*slaar) 
Sparto t. alt; . the dimax alaa Bekorden, a»tte en ny 
Rekord; . the dimaao af absurdity, ogs. naa Topmaalet 
af Ufornuft; it ^s me how he gets his work done )eg 
begriber ikke (*ogs. jeg begiiber mig ikke paa), hvor- 
ledes . . . ; the young scholar ^ped the distich forth- 
with, havde straks nssste Linlepar fterdigt, kunde straks 
dtere felgende LIniepar; . the hock beskadige Haae- 
ledet; . a rifle ssette Fsenghiette p. en Riffel; . a rope 
^ sstte en Hsstte p. Tampen af et Tov; . a speech 
overbyde en (fklden) Repllk ; . a story with its moral 
udstyre Hlstorlen m. en Moral: . cerses kapcitere Ver? 
(som begynder m. et beatemt Bogatav). cap vi la. hilse 
(m. Hue), tage til Huen. Ogs. . it. 

capability [keipo'blliti] Duelighed, Dygtighed; Bvne c; 
. of dispersion Sprednlngsevne. capable ['keipabi] 
istand [til of]; modtsgelig [for of]; dygttg, duelig; dygtlg 
[til of], som formaar, aom evner [at of . . . ing]; it is ^ 
of eaopianation det lader aig forklare; a eoMle . of 
[aom er istand til at, som formaar at] resisting a long 
assault, capacloaa [ka'pe^/aa] rammelig, omikttende; a 
. mind en fordomsfri Aand. capacitate [ke'p&aiteH] «/ 
dygtiggere, ssette iataud ; skaffe Betingelseme (for at). 
capadtatloa [kepttsi'tei/an] Dygtiggavelse e; the super- 
naturai birth was essential as a .. for the work to be 
performed. De Qulnoey bos Murray, capacity [ka'pttsiti] 
Vidde, (Rum)ud9tr8eknlng; ^ Lasteevne c, Indtagende 
n [carrying .7; Optagelsesevne, Modtagelighed; Dygrtig- 
hed, Evne c, Anleeg n & pi; Ydeevne; Betlngelse, For- 
udsaetning c; Egenskab, Stand c. Fag n; jur Betlngel- 
ser |>Z, f. Bks. for at beklsede en Stilling; geom Rum- 
faug, Rumindhold n\ heat-capcusity Varmekapacitet c: 
. for work Arbejdsdygtighed, Arbejdskraft c; a pursuit 
in which we have no . for exceUence, bvori vi ikke 
bar Forudssetninger for at drive det t. noget udmserket, 
work in the . of masons arbejde som (el. i Egenskab 
af ) Murere; meoswre of . Hulmaal; with many capaci- 
ties of being otherwise m. mange Betingelser (el For- 
udssetninger) for at blive noget andet. 

cap-a^pie [kftpa'pi] cul fra Top til Taa; be armed .. 
ogs. vasre 1 fuldt Hamlsk. 

caparison [ka'pftrisan] Skabrak, Sadeldeekke n; ~,ed 
with purple med purpurlkrvet Skabrak. 

cape [ke*p] Forbjserg, Kap, Nses; (Kappe)alag; Kaabe* [a- 1- u] osv. lange som 1 far, tee\, fool; ['ba] Trykstavelse; [ft] hot; [A 1 fall; [A] hot; [a] hut; [a] h^rt; [a] innor; cap 139 cap slag •»; Capei Ib. som 0?entykke f. Darner; Kapvin e. 
Ca^ •: the . Kap; . pig^om Kapdne: ProeeUaria 
Cap e mt i s. 

eap«l ['ke^pl] nUn et Mineral bestaaende af KTarts, 
Skeri og Hornblende. Gapel ['keipl, k&pl]; . court, et 
Sted i London (mellem Lombard Str. og Cornbill), Ban 
f. Jsrnbaneaktier. 

eapelaa [•k&p(o)l9nl. eapeUn ['kHplin] Jf Lodde e: 
MamdHB arelietu, 

eap*llel ['k&pilet] vet Staaltyamp o. 

capallo [ka'pelo"] s, se cobra! 

e^alocraey [k&pi'l&krdsi] DetaillisterpI, Detailhandlere 
pi, Kabmsend fi; KebmandsvsBlde n. 

eaper ['ke^pa] vi kaprlolere, gere Bukkeapriug, gare 
Loftspring el. Ki^irfoler, danse, hoppe. eaper ['ke^pe] 
Bukkespring, Luftspring (*ogB. Luflsprang »), Kapriol o; 
aU .• gore Bukkespring, kaprlolere Ac. tapw ['ke*po] 
^ Kapers c, af C<Mppari8 apinoaci. 

eapereallzla [kttpa'keilzi, egl -'keiljl] \ Tjnr, •Tiur o: 
Telrao nroffoMue; . hen Beje e. eapereail [''ke^li] «, se 
capereaSUiel 

Capet [fr.; 'keipit]; is. Hitgh . Hugo Capet. 

Capetlaa [ke'pi7(l)dn) kapetlnglsk; » Kapetinger c. 

capfkl ['kftpftil] ^ Hatfuld; a . of wkid. 

eapl ['ka-pl] |»2, af capo (dfopera). 

captaa ['kAplfta] Jur ArrestbefiaJlng c, Arrestdekret; 
EkseknUonadekret n [writ of ./. 

ea^bara [k&pi'bare] eoo Kaplvar e, FlodsTin m: 
Hffdroehcerua eop^ora. 

caplllaMeat [ke'pilemont] Filament w, Fiber c. capil- 
larity [k&pl'mrlti] Haarrvrskraft c. eapilUrj ['kftpUsri, 
ka'pilari] haarllgnende ; haardannet; taaarfln; . cuiion 
or attraction Haarrflmrirksombed, KapiUarattraktion c. 
capillary Haarrer n. Ogs. . tube. 

eapiag [*ke^iq] arch Kaabe c. 

capital ['k&pltalj Hoved-, vigtigst, bovedsagelig; F 
fortnefftelig, udmserket, srpperllg; a ^ f stort f, *og8. 
8tor f; « lettere store Bogstaver; Kapitaler; a . offence 
en Kapitalforbrydelse, en balsles Gerning; . puniah- 
M«nl DedsBtraf, Livsstraf; meuty crimes that are . [som 
der er sat Lirsstraf for, som straffes m. LI vets For* 
tabelse] among ue; U ought to he made . [der barde 
aaettes Llvsstrat for] to attempt to . . . capital arch 80]le- 
hoved H, Kapitiel; Hoyedstad; mere Kapital, Hoved- 
Btol; mere Kapital c, Kapitaler pi, Pengemagt c, Penge- 
midler j>2; typ Kapital(bog8tav) c, stort Bogstav n; email 
.8 tffp smaa Kapit*ler, Kapitelker; make . of or out 
of g0re (el. slaa) Kapital af; an incident of which 
cahtmny made .; Mr. Toole made much comic > out 
ofthepaH. eaplUllst ['kftpitdlist] Kapltelist, Penge- 
mand c. capitalize ['kapitelaiz] tft kapitalisere. capit- 
ally ad is. fortnefltelig, udmsrket, ypperlig ; jur med 
LdTHtraf ; do ~ gsre sine Sager fortrseffelig, gero det 
ndmserket, f* ogs. grele det (el. sine Sager) meget 
fint; punish . strsfl^ p. Livet, (ogs. om Oemingen:) 
straffe med Deden. Capltaa ['k&pltdo, kJipl'tan]; . 
Pacha Kapudan-Bascba, Kapidau-Bassa c, tyrkisk 
Overadmiral. capltatloa [kapi'tei/an] Folketselllng; 
Kopskat c; » tao) Kopskat; Belenning pr. Hoyed f. 
Krigs&nger, is. i S0krig;^Pris c, udbetalt f. Hovedet af 
en FJende (*Fiende) eUer Fredlas. capita ['klipiti] jur 
Beslddelse c, af Jord ; tenure in . Tronlen n. Capitol 
I'kApitdl} 9: the ^ KapltoUum n. CapitoUne [ke' pi to- 
lain, 'k&pl-] kapltolinsli. capltalar [ka'pltjule] Kapltel-, 
Kapltels-; ^ hovedet, om Blomsterstand. capitular 
Domkapitels Forordning; Samling c af Kapitelsforord- 
oinger, Kapitularier pi ; Lovbog; Kapitular c, Kapltels- medlem n. capltmlarly ad 1 Kapltel; ^ asaembled, ogs. 
samlede t. Kapltel. capitalary {ka'pltjuleri] a & e, se 
capitular! capitalate [ka'pitJuleH] i)i kapitulere, over- 
give slg paa Betlngelser. capltaiatloa [kepl^u'le^/en] 
Kapitulation e. 

capivl [ka'plTl] $f Kopajvabalsam e; ..tree Ko- 
pajvatrsB. 

eap-Biaker Kaaketmager, ogs.* Haemager e. 

cap*B ['k&pn] p ^ a captain. 

capaomaacy ['kftpnomttiisl] Kapnomanti, Spaadom c 
af B0g. 

eapocli [ka'putf] Kabuds, ogs.* Hsette e. 

capo d'opera ['kapo'dApara] ^ Mestervserk n. Fi 
capi d'opera. 

capea ['ke'pon] Kapnn e, gildet Hane; « justice git 
bestikkellg Dommer; Js feather ^ Akeleje : AqnUegia; 
Js tail ^ Baldrian, *Vendelrod c : VaUeriana. capo a 
['keipen], caponise [*ke*panaiz] vt kapunere, kapune. 
capot [ka'p&t] sp Less n kaput, 1 Piquet, eapot [ka'p&t] 
fft g0re Lees kaput, capote fka'po«t] lang Damekaabe, 
*ogs. Slynge o. 

cappadlae ['kitpadl(-)n] Kapiton, Affaldssllke, Flok- 
silke c. 

capjpaper Kardus>, Indpaknlngs-, Posepapir, (graat) 
Pakpaplr; 8krlv(e)paplr n (1 starre Format), Folio c; 
...peak Kasketskygge, ogs.* Hueskygge. capper Kasket- 
(ogs.* Hue)mager c. capperelawiag ['kftpaklAlq] si 8am- 
mensted n mellem Kvinder. Jvf dappereltuv! capping 
bl. a. min dev Sten c som Lag over den boldige [cap). 

Capri ['kaprl] Kapri n. 

caprice [ka'prls] Lune, Indflild n, Kaprice c. capri- 
cloas [ka'prl^] lunefUld, lunegod, *og8. lunet; the 
weather had been > [lunefbldt, ustadlgt] aU the morn- 
ing. Capricorn ['k&prikA m] ; the . (ast:) Stenbukken. 
caprillcatloB [k&prlfl'ke*/an] ^ Kaprlfikatlon c, kunstlg 
Befhigtning af Flgentne ▼. Oallehvepse. capriae ['k&- 
pr(a)in] Bukke-, bukkeagtig. capriole ['kftprlo«l] Bukke- 
spring. Luftspring w, is. man Kapriol e. caprizaat 
['kftprlzant] med hoppende; a . ptdse. 

cap-rock min dev 8ten e, som Lag over den boldige 
[cap, capping]. 

caps, [k&ps] typ Kapitaler j>2 [capitaHs]. 

cap-slieaf agr Hatbaand; fig Toppunkt n, Krans, 
Krone c; this letter is the ^ of his independence. 

capsicaai ['k&psikam] spansk Peber (*Pepper) c. 

eapslse [k&p'salz] vt ^t, ksentre, *kantre; endevende 
[en Tovkvajl, *en Taugkvell a eoU of rope] ; be ^d is. 
ksentre (*kantre), F kapsejse. capsize f}i ksentre 
(*kantre), F kapsejse. capsize [ka,p'salz] Ksentring 
(*Kantring), Kuldsejlas, Kuldsejllng c. 

cap-sqvare art t Pandedfeksel n. 

oapataa ['k&pstan] ^ Gaogspll, Spll n. 

capsvlar ['kftpsjulaj bul, kapselformig. capRvlatc(d) 
['kftpsjuleitdd)] indkapslet. capsvle ['kapsjiil] Kapsel c; 
trade mark on ^s and cases, capaale vt kapsle; med 
kc Indkapsle^; carefully .d [indkapslede] quiescent 
spores. 

capt., Capt. forkortet f. captain. 

captain ['kftpttn, p ■kap(t)n] Kaptajn, *Kapteln; 
Sprejteferer, *Brandmester; Feltherre, Hserferer c^; the 
., i Skoleklasse: Duksen, Nummer et (*en); . general 
Generalkaptajn, kommanderende Qeneral ; .s' room .^ 
Sklpperstue; be ^ of the Venus, Kaptajn paa (el. Fercr 

1 Man mierke ogs. Cckptain med et tilferjet Adjektlv 
som en anonym Beteguelse for et Kaplobsselskab. 
F. Eks. Capiain Blue. le»] hate; [o«] so; [ail I; [au] out; [8] the; [p] thin; [/] she; [5] mea«ure; [q] siwp; [a, d, e] osv. vaklende med [a]. cap 140 car aO V— s; the « of the odttege aldste Heflterlektiaiier e; 
. of foot Infanterlkaptajn; . of a gun Kanonkomman- 
dflr c; ^ of the held (La8t)skibmand e; ^ of the port 
Havnekaptajn, kommanderende Seofflcer e i en Havn; 
the . of their ealvation hibl deres SallgrgerelseB Fynte 
c ; the . of the eehool leldfite Mesterlektianer e; he is 
the . of the show, MandeD f. det hele ; . of the top 
Formand e i Maerset. captain ['kSpitn] vt vsere Jjeder 
for, lede, anfere, staa 1 Spidaen for; anfivre, veere Chef 
(el. Kaptajn) for; Mr. C. wiU . the MinisterialisU ; a 
volunteer erew, ^edby I—d, captaincy ['kttpU'nsl] Kap- 
tajii8(*Kaptein8)poBt c; oibtain a ., Is. bllve Kaptajn. 
oaptataihlp KaptaJn8(*KapteiDB)p09t; Hserfererdygtlghed 
c; show good . vine sig som en dygtig Hserferer. 

eaptatloa [k&p'tei/an] YndesttllBnigelse, Smiger e. 
caption ['k&p/enj Arrest: Oyerskrlft c. captlona f'kftp/as] 
dadleayg, yanskellg; SDserende, spidsflndlg, lumsk, 
UDderfUndlg. eaptWate ['kfiptive^t] vt fig tage fangen, 
bedaare, indtage. captlTc ['kitptiv] (Krigs)fange c; ~ 
ehtUns Fangelienker ; carry (cuvay) the pope (a) . to 
Sfiffona (bort)f0re . . . Bom Fange til 8— a; lead him . 
f0re ham 1 Fangenskab, bortf0re ham som Fange. 
captive fangen; a . haUoon en tejret (*tjoret) Ballon, 
en Ballon captif. a . [fanget] lion. captiTlty [k<Sp'tiTiti] 
Fangenskab n ; carry into . (bort)r0re i Fangenskab; 
bringing into . every thought to the obedience of Christ 
tage al Tanke tllfange under CbriKti Lydighed. captor 
['k&pta] Tilfangetager; Paagriber; ^ Opbrlnger, Kapter, 
Prise tager; ^ Erobrer e. 

cap-trimming Kappebessetning, Kappepynt c. 

captare ['kftpt/o] Til&ngetagelse ; Paagribelse; ^ Op* 
bringelse; ^ Indtagelse, Erobring; ^ Prise; Fangst c. 
capture ['k&pt/e] vt tilfangetage, fange, tage; paagribe 
[en Forbryder a orttHtnal]; ^1^ opbringe, tage; ^ Ind- 
tage, erobre; fig indtage, tage fangen, indfange Ena 
Sympati el. luteresse ; the new Nitouehe hcu quite .d 
the public. 

eapnchin ['k&pjut/in: k&pja'/in] Haettekaabe; Kapu- 
ciner, Kapueinermunk; >Kappeduec: Cduntba cucul- 
JcUa minor; «