Skip to main content

Full text of "Entomologia systematica emendata et aucta : Secundun classes, ordines, genera, species, adjectis synonimis, locis, observationibus, descriptionibus"

See other formats


^J LIBRARY OF 


1685- IQ56 lintomologiam ni:inc virilem vegetamqnelae- 
tiis obferuo. Video fcienciae heroes fylle- 
raata eiaborare, clalTes condere generaque 
noua introclucere. Gratus certe labor, quo 
fcientiae nitor mngnopere augetur. Plures 
tamen fundamento iudicro inaediiScant, fy- 
flemata £iepius diuerfifrima iungere tentant, 
et eo ipfo filum fyilematls ariadneum amit- 
tunt. Charaderes claiuum generumque om- 
nino omnes iisilem femper paiiibus defumen- 
di funt et hoc primuip et firmumartisertfun- 
damentum. Inftrumenta cib.aria introduxi, 
conftantinima inueni at nullo modo cum alis 
aliisque partibus iungenda. Mixra femper 
chaos praebent et laceiTitus demonftrationem 
fufcipiam. 

Video Entomologes fpecies innumeras 
depingere, defcribere, aut obferuationibus 
adumbrationibusque fcientiam illuftrare, quo 
maiorem vigorem et certitudinem attingit. 
Nimia verbofitate vero crambeque decies co- ^a paginas polfuunt et icientiae nitorempin- 
guedine obruunt. 

Supplementum hoc Entomologiae fyfte- 
maticae nunc offero. Continet genera plu- 
rima noua, charaderibus certis firmata, con- 
tinet fpecies numerofas, difiejentiis vitis di- 
ftindas, adiedis fynonymis, locis, obferua- 
donibus» 

Agonatorum clalfem inprimis et nomi- 
iie et charadere e fpeciminibus bene confer-» 
Uatis ab amiciflimo Daidorffio ex India orien* 
tali allatis mutaui, diuifi et claiTes magis na* 
turales charaderesque firmiores obtinui, 
Vaie L. B. et laboribus noltris faue. 

K i 1 i a e, 
lo. Febr. 1798» CLASSIS T. 
ELEUTERATA. 

MAXILLA NUDA, LIBERA , PALPIGERA. GEOTRUPES. 

\J^ clypeo breiii faepius bidentato. 
Paljji q^natuor breues , inaequales, 

anteriores lon^iovQS , qiiadriarticulati: ar- 
ticulis inaequalibus ; piinio tertit que 
breuiflimis, iecundo quart<ique longio- 
ribus, cylindricis, obcufis. ddhaerea- 
tes maxiliae dorlo, 

pofleriores breuiores, triarticuJati: arti- 
culo tcrtio mdjori, obtuio adnati labii 
apice. 

Mcindibula breuis, pilofa, crafla, lata, for- 
nicata , obtufa. 

Maxilla breui^', cornea, rotundata, ciliata^ 
integra. 

tabium breje , coi neum , ouatum , inte- 
grum. 

Antenms clauaco Jainellatae. 

A SCARABAEUS. 

Os cfypeo breui, truncato, ciliato. 

Palpi quatuor aequales, filiformes, 

anteriores quaJriarticulati : articulis (ub- 
aequalibus; ultimo cylindrico, obtufo 
adhaerentes maxillae dorfo, 

pojieriores triarticulati: articulis fubaequa- 
libus, ultimo cylindrico, obtufo adna- 
ti labii apicibus* 

Mandibuta niagna, cornea, arcuata, extus 

fulcata, intus pilofa. 
Maxilla craffa, cornea, unidentata. 

Labium breue, corneum, rotundatum, late 
emarginatum, 

Antennae clauato lamellatae, 

O N I T I S. 

Os clypeo membranaceo, rotundato, integro. 
Pfl/pi quatuor inaequules, 

anteriores loiigiures, filiformes, quadriar- 
ticulati: articulo ultimo longiori, cy- 
lindrico, obtufo adhaerentes maxillae 
dorfo, 
pqfleriores hrimortSy compredi, utrinque 
ciliati, extrorfum craffiores, triarticu- 
lati adnati fub labiiapice. 

Mandibuta membranacea, comprefTa; apice 
rotundata, integra. Jlffljc/V/a bafi cornea , apice inflexa, dilatata) 
memliranacea , rotundata, integra. 

Labium breue, corneum, pilofum, rotunda- 
tum , emarginatum. 

Antennae clauato lamellatae. 

C O P R I S. 

Os clypeo porre£lo , rotundato, corneo, 
Palpi quatuor inaequales, filiformes, 

anteriores lonj^iores, quadriarticulati: arti- 
culo ultimo parum longiori, cylmdri* 
co, obtu o adhaerentes maxdlae dorfo, 
j^o^^^-jow breuifHmi , triarti-ulati: articu- 
lis aequalibus adnati fub labii apice* 
Mandibula omnino nulla, 
Maxilla bafi cornea, in medio unidentata, api- 
ce membranacea, rotundata. 

Labium breue, corneum, rotundatum, ipte* 
grum. 

Antennae clauato lamellatae. 

CYCHRUS. 

Os clypeo porreclo, corneo, ouato, integro: 
margine incraffato, 

Pfl//?i quatuor fubaequales, elongati, promi» 
nuli, 

anteriores paullo longiores , quadriarticula- 
ti: articulo primo breuifTimo, fecun* 
do longifllmo , ultimo «bconico apicc oblfqne truncato adhaerentes maxillas 
dorto. 

jjqfltriores triarticulati: articulo fecundo 
longifiimo, tcrtio obconico, oblique 
truncato aJnati labii apice» 
iTfanif j^a/a elong-ita, tcnuis , recta, cornea, 

apice invurna,- acutiiTima; edentula. 
J^iiTxi//^? comprelTa, cornea, rotundata, bifi- 
da: lacinia extcriore interiorem obuol- 
uente. 
IflZjiuw breue, corneum) cyliniiricum, inte- 
jrrum. 
Antsnnae fetaceac, 

L E M A. 

Os clypeo breui, corneo, rotundato, integro» 
Pi7(arquatuor inaequales filiformes, 

anteriores longiores, quadriarticulatf: ar- 
ticulo primo breuiflimo , reliquis fub- 
aequalibus, ultimo ouato adhaerentes 
maxillae dorfo, 
poJleri(yres breuiores*, triarticulati: articulo 
primo breuiflimo, ultimo ouato adna- 
ti bbii medio. 
Mandibula corn:a,'refta, edentula. 
Maxilla ccrnca , bifida : lacinia exteriore lon- 

j;iore, cylmdrica, interiore acuta. 
Lahiuin membranaceum, rctundatum, bifi- 

dlUT), 

Ai^ennan monibTormes. ENDOMYCHUS, 

Os clypeo hreutfllmo, vixexferto, iiltcgro/ ;• 
Prt//.'/ quatuor ihaecjualss, fubhlihirnics,_ 
'««/mow longiorcs, qiiadri.irticulati : ar- 
ticulo iiltimo truncaro , lubcrafliori ad- 
hacrcntes maxillac ;dorro, 
pojieriores brcuiorcs triarticulati: articulo 
ultimo obtufo , truncato adnati labii 
medio cxteriori. 
Mandibuta covnQi, incurua, acuta, cdentula, 
Maxilla l^reuis, cornea, unidcntata, 
Lfl^n^m clongatum, corneum, apice rotunda- 
tum, integrum. 
Antenme filiformes apicc moniliformes. 

CLYTHRA. ^ 

Osclvpeo brcui , corneo rotundato, integro. 
Pfl//.//quaLUorbreucs, fubaeqlialcs, filiiuraies^ 
anteriores quadriarticulati: articulo lecun- 
do longiori, ulcimo cylindrico paulio 
cradiori obtufo adhaerentcs maj;illae 
dorfo, 
pofleriores vix brcufofes^ triarticulati adnati 
labii lateribus. 
Mcindibula elongata, cornea, apiceparum di- 

latata, bidentata. 
Maxilla cornea, breuis, bifida: laciniis di- 

Ihntibus, interiore parum' breuiore. 
Labiim bretfe, membranaceum, apice parum 
diiatitum, cmarginatam. 
^ri/^/j«a^ breues, fcrratae. g " 

D I R C A E A. 

Os ctypeo breuifTimo, vix exferto.^ 
Paipi quattior inaequales, 

flfjfmow exferti, porre£li, multo longio- 

res, quadriarticulati: articulis tribus 

breuihus, ultimo elongjato, compref- 

fo, trilobo: lobo inferiori conico, in- 

termedio tenuiori, fubulato, incuruo, 

ultimo maiori acuto adhaerentes ma- 

xillae dorfo, 

pofleriores breues filiformes, triarticulati, 

adnati labii medio. 

^rtfjrfi^M/o breuis, cornea, incurua, edentula. 

Maxilla breuiflima, membranacea, bifida; 

laciniis aequalibus, cylindricis, obtufis. 
Labium breue, membranaceum, rotundatum, 
integ^rum. 
AnUmae filitorcnes: articulis cylindricis. GEOTRUPES. Palpi quatuor filifor- 

mes. 
Lab i um pWorum^ oua- 

tum, integrum. 
Antennae clauato la- 

mellacae. 

*, Thorace cornuto. 
I, G. thoraciscornu incuruomaximo, fubtusbar- Hercules. 

bito utrinque unidcntato, capitis recuruato 

dentato. 
Scarobaeijs Hercutes Ent, ^y^. i. 2. 1. Linn. 

fyft. nat. 2. 541, i. Muf. Lud. Ulr, 3. Ja- 

bionsk; Coleopt. i. tab. i. fig. i. 2, Oliv. 

Inf. I. 3. 6. i. tab. i. fig. i. tab. 23. fig. i. 
Roefl^ Inf. 2. Scar. 'i* tab. A. fig» i. 4. tab. 5. 

fig. 3. 
Drury Inf. 1. tab. 30. fig. 1.2. 
Scarabaeus fcaber, fciJtellatus clypei centropro- 

minuio, elytris antice fcabris. Linn. iyft. 
. nat. 2. 549. 37. Muf Lud. Ulr. 17. faem. Geotrupes corpus mngnum , oblongum , gibbum, 
imiiiarginatum , fupra giabrum ; fubtus pilofnm , tar- 
dum , clypco os tegente breui , facpius bidenrato , ma. 
ris cornuto , oculis magnis , globofis , utrinque con- 
fpicuis, margine poltico infertis, utrinque h:amo fir- 
niatis, antennis breuibus , ante oculos infertis , thora- 
ce rotundato , gibbo, maris faepius cornuro: margini» 
bus rotundatis, fcutello paruo , rotundato,-elytns lon- 
gitudine abdominis, pedibus breuibus , validis, fe- 
moribus compreflls , tibiis dentatis, tarfis quinque ar- 
ticulatis , colore nijro aut obfcmo. 


HiHtat in America merfi^ionali. 

Alcides» 2- G tlioracis cornu tncuruo fubtus barbatouni- 
dentato, capitis recuruato mutico. 
Srarahants Akides Ent. f^rft. i. 3» 2. Oliv. InC 

I. 3. 7. 2» tab. I. fig- 2. 
Habitat in India onentali MuC Dom. Banks. 

Gideon» 3- G, thoracis cornu incuruo miximo apite bifi- 

do, capitis recuruato bifido fupra uniden- 

tato. 
Scarabaeus Gideon Ent. ^y^. i. 4. ■:. Linn. fyfi:. 

nat, 2. 541. 2, Jablonsk. Coleopt. i. tab, 

I. ^%. 3. 
RoeflT. InC 2. Scarab. i. tab. A. (xz^. 5. 
Oliv. Inf. I. 3. 14- lo. tab, II. %. 103. 
Edw. Av. tab. 40. 
Seligm. Av. 2. tab. 79. 
Voet S' arab. tab. 12. fig. 100. 
Habitat in Indiis^ 

Oromedon. 4. G. thoracis cornu breui emarginato, capitis 
re?U'uato bifido. 

Scarabaeus Oromedon Em fyft, t. 4. 4. 

Oliv Inf. I. 3. 17. I 4- tab. ig. fig. 165. 

Jablonsk. Coleopt. i, tab. 2. fig. 2, 

Voet Coleopt. tab. 13. fig. loa. 

Aubent. Miicell. tab. 40. fig. 4. 

Habitat in Indiis. 
Centaums. 5. G. thoracis cornu incuruo bafi bidentato apice 
bifido , capitis recuruato unidentato, 

Srarabaeus Centaurus Ent. fyll. i. 4. 5. 

Oliv. InC. I. 3- »4- y- tab. 11. fig. 104. Drurylnf. i. tab. 36. fig. i. * 
JiMonsk. Colcopc. i. tab. 3. fT^, i. 
Habicat m InJia oricntaii, Arnca. 

6, G. riiFus thor.icis cornu breiij inciirlio fubtus ^frreon. 

o 

b.irbato, capitis recurno {ubiilatn. 
Scarahaeus Afgeon Enc. lyf!:. i. 4. 6. 
Oliv, Inf. i. 3, 26. 216. tab. 26. fig. 219. 
Drury Inf. 3. tab. 30. fig*. 5. 
Jabl. Colcopt. I. tab. i. fig. 4. 
Habitat in Indiis» 

7, G. tlioracis cornu rubiihto protenfo czpkh difpar^ 

fubulato fubrecuruo, fcutcllo cordato, 
Scarahaeus difpar Enc. fyfl;. i. 5. 7. 
Scarabaeus Ammon Pall. Jcon, i. tab. A, fig. g. 

A. B. , 
Oliv. Inf. i. 3. 58. 64. tab. 5. fig. 20. 
Jabl. Coleopt. i. tab. 3. fig. 3. 4. 
RoC Fn, Etr. i. 4. 6. 
Habitat in Rofiia au(];rah'ori Muf. Dom.Banks, 

8. G. thoracis cornu incuruo b.ifi craffiilimo api- Chorinae- 

ce bifido, capitis lon^iori bifido. ttX» 

Scarabaeus Chorifiaeus Ent. ryfl:, i. 5. g. 
Oliv. In(. i. 3. I 5, 10. cab. 2. fig. 4. 
Jabl. Coleopt. i. tjb. 2. fi^. 5. 
Aubcnt. Mifcell. tab. 15. fig. 4, 
Voet hif tjb. 13, fig. lo^, 
Habitat in Brafilia. 

9. G. thoracis cornu bidentato, capftis dichoto- ffic^o/oww/. 

1110 , eiytris rufis. .10 ■■ i^" 

Scarnhaeus dichotoinus Ent. fjfi:. i. 5. 9. Lfnn. 

Mant. I. 529. 
Ojiv. Inf. I. 3. 20. 17. tab. 17. fig. 156. 
Jabl. Coleopt. r. tab. 3. fi^, 6. 
Aubent. Mifcell. tab. 40. fig. 5. 
Voet Colcopt. tab. 14. fig. 107. 
Suh. Hift. Inf tab, i. fig, i. 
Habitat in Indiis» 

10. G. rufiis thoracis cornu eleuato, capitfs fu- 
bulato recuruo. 

Scarabaeus daviger Ent. fyft. 16.10. Lfnn. Mant, 

I. 529» 
Oliv. Tnf. I. 3. 30. i8« tab. 5. fig. 40. 
Jabl. Coleopt. tab. 3. fig, i, 
Drury Inf 3. tab. 48. fig. 3. 
Voet Coleopt. tab. 14, fig. log- 
Aubent. Miiccll. i» tab. 40. fig» i. 
Hibitat in Indiis. 

1 1. G. thoracis cornu breuffornicato haftatofub- 

tus hirto , capitis recuruo. 
Scarabaeus hajiatus Ent» fyd. i. 6. 1 1. * 
Oliv. Inf. I. 3. 21. 9. tab. 19. fig. 175. 
Habitat in America meridionali Muf Dr, 

Hunter, 
12» G thoracis cornu incuruo fimplici bafi craf- 

fiffimo, eapitis recuruo bifido. 
Scarabaeus Enema Ent. fyll;, 1.6. 12.* 
Oliv. Inf. I. 3. 22. 20. tab. 12. fig. 1 14. 
tab. 17. fig, 157. 
Habitat in India Muf Dr. Hunter. ■ ■ ■ II 

ij. G. tlioracis cornu incuruo bafi crafnflimo api- Patu 
ce bifido, capitis rccuruo unidcntato, 
Scarabaeus Pan Ent. fyft. i. 6. 13. 
Habitat in Indiis Dom. Drury. 

14. G. thoracc prominente biiobo, capitiscornu lUobus^ 
fimplici, elytris ftriatis. 

Srarabaeus bilobus Ent, fyll. 1.7.14. 
Oliv. Inf. I. 3. 31. 33. tab. 5. fiir. 3^. 

tab. 23. fig. 35, 

tab. I , fig. 5, 
Edw. Av. tab. 105 fig. 3. 
Voet Coleopt. tab. 14. fig. 106. 
Aubent, Milcell. tab. 15. fig. 3, 
H.^bitat in Europa aultrali. 

15. G. thorace antice fornicato excauato: cornu-Daedaluf, 
breuifiimo, capitis cornu planoutrinque im- 

prefTo. 
Scarabaeus Daedalus Ent. fyH:. i. 7. i 5. * 
Habitat in India orientali Muf Dom. Lund. 

16. G. thorace retufo; cornu breui truncato, cx- truncatuf, 

pite mutico, 
Scarabaeus truncatus Ent, fyfl:. i. 7. 16. 
Scar abaeus truncatus OWy, Inf i, 3. 31. 32.tab. 

II. fig. 103. 
Voet Coleopt. tab. 5. fig. 38. 
Habitat in noua Zelandia Muf. Dom. Banks. 

17. G. thorace antice retufomucronato,^ capitis 20//«/. 
cornu breuiflimo.recuruo. 

Scarabams Zoilus Ent. fyft. i. 7. 17. * 
Oliv. Inf. I. 3. 45. 51, tab. 9. fig. S4* 12 = L ^-_.. •-: 

Habitat C/jennae Maf. Dom. Olivier. 

I 8- G. glaber thorace bicorni, cipicis cornn uni- 

dencato bifv'^0, eiytris Lieuibus. 
S arnbaeus Actaeon Enr. {ydi. i. %. ig. Linn. 

ryft. n.it. 3. $4«. ^. Miif. Lud. Ulr. 4. 
Oliv. Inf. 3, 20. 5. tab. 5. fii^. ?2. 
t.b. 6. % 49. 
Jablonsk. Coleopt. 1. tab. 3. fi;!. 4. 
Aubent. Mifcell. tib. 15. fij^. 5. 
Roeff. Ltr, 2. Scarab, i, tab. A. nj!;. 2. 
Vcjet Coleopt. tab. 16. fij^. III. 112. 
Habitat in Arrierica meridionali. 
ig. G. thorace bicorni, capitis cornu apice bifi- 

tlo , clypeo denticuhto. 
Scarabaeus Simfon Ent. fyrt, t. 8- i^Linn. (y^. 

n>it. *■. 54.2. 4. Muf. Lud. U!r. 5. 
Oliv. Inf. I. 3. 13. [i, tab, 15. fig. 143. 
Hibitat in Indiis Muf. Britannicum. 

20. G. villofus thorace gibbo bicorni, capitiscor* 

nu unident:ito apiceque bifido. 
Scarabaeus Elephas Ent. fyft. i, 8- so. 
Oliv. Inf. I. 3. 1 1. 6. tab. 15. fig. 138. 
Olear. Muf. tab. 16. fio;. 2. 
Habitat in Guinea Muf. Britannicum. 

21. G. thorace retufa excauato bidentato, capi- 

tis cornu rccuruo fuTiplici. 
Scarcibaeus Boas Ent. fyft. i. 8- 21. * 
Scarabaeus Augirs Ent. fyf];. i. 16. 47. 
Scarabaeus Buas 0\i\% Inf. 3. 35. 58. tab. 4. 

% 24. ■ 13 

HaMt.it in Sierra Leon. Dom. Drury, 
2 2. G. thorace bicorni, corpore ferru^^ineo. Conwhag- 
Sccircibafus Coriiphaeus Ent. lyih i. 9. 22. '•' us. 

Olfv. Inr I. 3, 61. 68- tah» 16. flg. 150, 
Habic.it ad Cap. Bon. Spei Doio. Lce. 

33. G. thorace bicorni , capitis cornu recuruo i:VormV, 
tmidentato, eiycris rufis. 
Scc.rabaens bicornis Erit. {yft. i. 9. 23. 
Lesk. Anf. Gr. i. tab. 9. fig. i, 
Jabl. Col. I. tab. 4. fig. I. 
Aub. Mifce!!. tab. 15. fig, 2. 
Habitat in America meridionali. 

24. G. brunneusthorace bicorni: cornubus com- (;7;-^o^^ 
preilis, capite tricorni: intermedio breuif- 
fimo. 

Scctrabaeiis Orion Ent. fyd. i. g. 24. 
Oliv. Inf I. 3. 47. 53. tab. 4. fig. 30. 

tab. 5. fit;. 30. 
Habitat in Senegallia Muf. D. OiiVier. 

25. G. glaucus thorace tricorni: lateralibus bre- Xifms 
uifiimis iuhulatis, mcdio lubtus barbato, ca- 

pitis recuruo fimphci. 
Scarabaeus Titijuf Ent. fyft. 1. 10. 25. Linn. 

fyll:. nat.'2. 54J. 5, Ainoen. acad. 6. 391. i» 
Ohv. Inf I. 3. 9. 4. tab. 4, fig. 31. 
Voet Ct)leopt. tab. 12. fig. 99. 
Dej^eer Inl. 4. tab. g. fig. lo^ 
Jabl. Col. I. tab. 4. fig. 2. 
Scarabaeus marianus Ent, fyft, i, 30, 95. Linn. 

iylt. nac. 2. 549. 35. ^ • ' 14 ■ 

Oliv. Inf. tab. lo. fi^. 51» 
Aubenc. Mifcell. i. tab. 40. fig. a. 
Habitat in America, ^ 

Atlaf. 26. G. thorace tricorni: intermedio breuiflimo, 

capitis recuruo. 
Scarabaeus Atlas Ent. fyfl:. i. 10. 3G. Linn,. 

fyft. nat. 2. 542. 6, Muf. Lud« Ulr. 6. 
Jabl Goleopt. i. tab. 4. fig. g. 
Sul?.. Icon. tab. i. fig» i. 
Hibitat in Au)erica ineridionali. 

Geryon. 2 7- G. thorace excauato tricorni: lateralibus 
comprcflis unidentatis, capitis recuruo liin- 
plici. 
Scarabaeus Geryon Ent, fyft. i. 10. 3". * 
Oliv. Inf. I. 3. 30. 31. tab. 24. fig. 208- 
Jabl. Coleopt. i. tab. 4. fig. 5. 
Drury Inf 2. tab. 30. fig. 6. 
Habitat in Indiis. 

Atoeus. 28« G. thorace tricorni: imermedio longiorifim* 
plici, capite fubmutico, eiycris unirtnatis. 

Scarabaeus Aloeus Ent. fyft. i. 11. ^g. Llnn. 
fy(t. nat. 2. 542. 7. Muf. Lud. Ulr. 7, 

Oliv. Inf 1^3. 23. 22. tab. 3. fig. 33, 

Jabl. Col. I. tub. 5. fig. 3. 

Aubent. Milcell. tab. 15. fig. 7. 

Voec Coleopt. tab. 18. fig- i^a.MaC 
tab. 19. fig. 128- facm. 

Roeff. Inf 3. Scarab. i. tab. A. fig. 6. 

Habicat in Amenca meridionali. 29- G, thorace tricorni: intermeJio emargrinato, 7]//7/^o«, 
capitis longiori recuruo bafi unidentaco api- 
ce bifido. 

Scarnbaeus Typhon Ent. (y^, i. ii. 29. * 

Oliv. Inl". I. 3. 13. 7. cab. 16. fig, 152. 

Hibitat — — Muf. liricannicuin. 

30. G, thorace tricorni: laceralibus breuioribus Vukariui, 

comprciTis ance apicem dilacatis, capice mu- 

tico, elycris Itn.TCO punftacis. 
Scarabaeus Vulcams Enc. lyft. i. 11.30.* 
Habitat in Infula Guadeloupe Dom. de Badier, 

31. G. thorace tricorni: intermedio longiorifim- ./^«/fl^WJ'. 

plici, capice mucico elycrislaeuidimis. 
Scarabatus A?itaeus Enc. fyft. i. 12. 31, 
Oliv. Inl. I. 3. 25. 23. tab, 12. fig. 105. 
tab. 13. fig. 105. 
Voet Coleopt. fig. 115. 
Jabl. Coleopt. i tab. 5. fig. 4. 5. 
Drury Inl. i. tab. 34. fig. i. 
Habicat in America meridionali. 

33. G. thorace tricorni: intermedio longiori fini- ,5^«^«;«:. 
plici, capice mutico, elytris punttati». 
Scarabaeus Sijphax^ Ent. fyft. i. 12. 32» 
Oliv, Inf. I. 3. 25. 24. tab. 1 1. fig. 99. 
tab. 25. %. 99. 
Habitat in America. 

33. G. thoracetricorni: cornubusaequalibusbre- •^''^'"^'^* 
uifiimis, eiycris laeuibus. ^ 

Scarabaeus Maimon Enc. fyfl;. i. 12. 33, 
Oliv. inf. I. 3, 29. 30. tab. 11. fig. loi. i6 - 

HabitQt m America Muf. Dom, Banks» 
Titanus. 34. G r.hoijce tsicorni: interm-dio longiori 
apice bifido , Uteralibus fubarcuatis acutis, 
capice munco. 
Scayabceus Tilanuf Ent. (yd, i. 13. 36. 
Oliv. Inf. I. 3. 26. 25. tab. 5. iig, ^js. 
Drury Inf. i. tab. 36. fig. 3. 4» 
Jihl. Coleopt. I, tab. 6. fi^. 3. 
Habitut in Anieric:^. 

Aenobar- 35. G. thorace tri\;orni: medio longiori emargt- 
^it-r' nato, latcraiibus obtufis , capitc bitubercu- 

hto. \ 

Scarabaeus Aenobarbus Em. {y{k, i. 13. 37. 
Oliv. InC I. 3. 28. 28. tab. 16. fig. 147. 
Plabitat in America Muf. Dr Hunter, 

fioficornis. 36. G. chorace prominentia triplici, capitis cor- 
nu recuruo, elytris laeuibus. 

Scarnbaeus fhajcurnif Ent. fylh i. 14. 3JJ. Linn. 
fyfl:. nat. 2. 5^4. 15. Fn. Sv. 378. 

RoelT. Inf. 3. Scarab. i. tab. 6. 7. 

Jabl. Coleopt. i. tab. 6 fig. 4. 5. 

Oliv. Inf. I. 3. 37. 41 rab. 3. fig. 19». 

H ibicat in Egropae fimetis. 
Snluanus, 37« G. rhorace retulo: prominentia triplici; in- 
term.edia obfoleta, capitis cornu recuruo. 

Scarabaeus Sijluanus i. 14. 39. 

Ohv. Inf I. 3. 29. 29. tab. 12. fig. 107.^ 

Habitat in Braiiiia Mu!. Dom. Banks. 

nuadrifpi- 38- ^* ^'^^'•''i^'^ retulo: prominentia quadrupli- 
fiofus» ci, capicis corjkiu recuruo. Sfarahaeiis ^pinofus Ent. fyfi:. I. 15. 41," 
Oiiv. Inf. I. 3. 33. 35. tab. 19. fig. 179» 
Habitat Cajennae Muf Dr, Hunter. 

3^. G. thorace quadricorni: cornubus lateralibus CmtojOf, 
maioribus, capite bidentato, corpore fer- 
rugineo. 
Scarabaeus Cyclops Ent. fyft. i. 15. 44. 
Oiiv. Inf. I. 3. 60. 67. tab. 15. fig. 140. 
Habitat in Indiis Dom. Lce. 

40. G. thorace cornubus quinque: poftico lon-TJfi/ofi, 

giori incumbcnte , capitis recuruo lerrato. 
Scarabae.us Milon Ent. fyft. i. 16. 45. 
Oliv. hiC 1.3, tab. 20. fig. 185. 
Habirat in Brafilia. 
* * Thorace inermi , capite cornuto, 

41. G. thorace retufo fubbituberculato, Q^^\mRhinocer9f, 

cornu fimplici, clypeo bifido, elytris pun- 

ftatis. 
Scarabaeus Rhinoceros Enu fyft. i. 16. 46. Linn, 

fyft. nat. 2. 544. 14. Mui, Lud. Uh'. 10. 
Ohv. Inl. I. 3. 34. 36. tab. ig. fig 166. 
Jabl. Coleopt. tab. 9. fig. 5. 6. 
Voet Coleopt. tab. ig- fig. 117. 118. 
Barrel. lcon. tab. 163. 
Wulf. Inl. Capenf. tab. 2. fig, ig. 
Ixoeff. Inf. 2. Scarab. i. tab. A. %. 7, 
Petiv. Gax. tab. 44. fig. 9. et tab. 100. fig. 3, 
Habitat in Aiia. 

42. G. thorace inermi antice fcabro, capitis QQV- Barbarof^ 

nu recuruo breui. /a. 18' ' '"' 

Scnrlhacus Bcirbarqffa t.t\t. CyH. i/if: ,4§. * 
OliV. Inf. I. 5. 3^. S4. tab. 12. %. 109. 
J bl. Coleopt. tab. 9. fig. 7. 
Habitat in noua Holbndia Mur D, Banks. 
Stentor. 43. G. thoVace antice retufo, capitis cornu re- 

curuo, breui, elypeo bidentato» 
Habitat in Isle de Frartce Dom. Billardiere. 
MaiT^r G. Jamaicenfi. Caput paruum, clypeo 
r antice dentibus duobus validis, cornii me- 

dio capite breuiori, obtufo, recuruo. Tho- 

rax laeuis, gbbcr, nicidus, antice retufus. 

Eiycra picea, ftriata, lubrugoia. Corpus 

atrum pedibus piceis. 

Satyrus. 44. G. thorace inermi antice truncato, capitis 
ci^rnu ricuruo capite lotigiori. 
Scarabaeus Satyrus Ent. fylt. i. 17. 49. 
Oiiv. linC i. 3. 39. 43. tab. 1 ?. fi^. 49. 
Hibitat in America boreali MuC Dpm.,Banks. 

yamaicen- 45- G. thorace inermi ar.tice retufo, capiti&cor- 
Aj', • nu rrcuruo, eiytris driatis. 

Sceirabafus ^amaicenfis Ent. {y\^. i. 17. 50. 
Oiiv. ini. I. 3. 40. 44. tab. 16. fig. r^g. 
Drury linr. 1. tab. 34. fig. i. 2. 
Habitat in Jamaica. 

Silems, 46. G. thorace incrmi anticc excauato, capitis 
cornu recurqo, clytris laeui/Timis. 
Scarahatfls Sile>us 'Ent. fyft. i. i8- Si* 
Oliv. hif. I. 3. 41.45. tab. 8. fig. 62. 
Jabh €ol, tab. 10. f.^. 2. 
bcoptl, Dyl Fl. uu. i. tab. 31. flg. 6. RoA: Fn. Etr. i, 3. g. 
Barr. Pl. Hifp. tab. 163. 
Habitat in Europa aLiftraliori. 

47. G. thoracc inermi rotundato, capitis CQvm SmchtuF, 

rccuruo. 
Scarabaeus Syrichtus Em, fyfl:. i. ig. 52. * 
Oliv. Inf, I. 3. 50. 57. t.ib. 6. fig. 48. 
tab. 20. fig. 48, 
Jabl. Coleopt, tab. 1 1. fig. 4. 

Voet Coleopt. tab. 20. fi^. 135. ■ 

Habitat in Araerica nieridiouali; Muf. Dorh. 

B*nks. 

48. G. thorace inermi, capitis cornu emargina- HijUx^ 

.. to, tibiis polticis breuifiiniis apice ipinofis, ' .. . 
Scarahanis IhjlaxEwx.A')'^. i» I9. 53. 
Oliv. hif. I. 9. 50. 58. tab. 11. fig. 95... 
H,abit3t in Africa Y}<ow). Lee. 
Forcc potius Citonia. Scutcllum triangulum. 

49. G. thorace inermi rotundato, capitis cornu ^nV/. 

breuifiimo lubulato^ . corpore iubtus rufo 

pilolo. 
Scarabaeus AriesEnt. fyd. i. 19, 55. 
Jabl. Col. tab. 10. fig. 3. 
Habicat ad Cap. Bon. Ipei Dom. Vahl. 

50. G. thorace incrmi rotundato, capitis tuber- iIfo«o^o«, 

culo eleuato lubcornuto, corpore iubtus 

nudo. 
Scarabaeus Monodon Ent. fyft. i. 20. 57. 
Jabl. Coleopt. 2. tab.i^. fip;, 4. 
Habitat in Hungaria Dom. Smidt. 
B 2 toromtus, 51. G. tliorace inermi, capitis clypeo poftice 
emarginato. 
Scarahacm coronatus Ent. fyfl;. I. 20, 5g, 
Oliv. Inf. I. 3. 52. 61. tab. 12. fig. iio. 
Habitat in Java Muf. Dom. Banks. 

Dionijfius. 52^ G. lh<irace inermi excauato , capitis cornu 
recnruo dcpreflb apice crafliori. 
Scarabaeus Dionyfius Ent, {y\k. 1. 20. 59. 
Hjbitat Tranquebariae Muf. Dom. Lund. 
Mpliboeus. 53i. G. thorace inermi antice inaequali, capitis 
cornu breuiffimo truncato, elytrisftriatis. 
Scarahaeus Meliboeus Ent. fyft, i, 20. 60. 
Hibitit in America boreali Dom. Lee. 

didumus, 54» G. depreffus thorace foOula cxarato, capite 

tricufp do, elytris ftriatis. 
Scarabaeuf didymus Etit. fyft. f , 30. 61. Linn. 

fyft. nat. 2. 545. 19. Muf Lud. Ulr» 14. 
Oiiv. Inf I. 3. 42. 46, tab. 2. fig. 9. 
Jabl. Gol. tab» 11 . fig, 3. 
Fetiv. Gax. tab. 27. fig. 7. 
Drury ]nf 1. tab. 32. fig. i. 
Voet Scarab. tab. 1 9. fig. 1 26» 
Habitat in America. 

vcitguSi, 55. G. depreffus thorace fulcato mucronato, ca- 
pitc covnubus duobus breuibus. 

Scarabaeus vntgus Ent. fyft. i. 21. 62. Linn. 
fyft. nat. 2. 546. 20. Muf Lud. Ulr. 15. 

0''v. Inf. 1. 3. tab, 17. fig. 160. 

Petiv. Gav.oph. tab. 37. fig. 8. 

Habitac Cajennae. 56. G. thorace incrmi fcabro , eapite linea trans- ^/Vf«/. 

uerfa carinata, clypeo bidenrato, 
Scarabaeus hircus Ent» fyfi;. i. 21.63, 
Jabl. Coleopt. tab. 10. fig. 5. 
Habitat Tranquebariae Dr. Kocnig, 

57. G. thorace inermi punflato, cz^xtk Q^ypeapun&atus. 

intcgro: dencibus duobus eleuatis obtqiis, 
Scarabaeus punStatus Ent. fyft. 1, ai. 64, 
Oliv. hif. I. 3. 52. 60. tab. 8- fig. 7Q* 
Jahl.Cole.opt. 2. tab. 17. fig, 6. 
Habitat in Italia Dr, Allioni, 
58- G, thorace inermi brunneus capite fubbicor- /ar^«/, 
ni, elytris puntlito ftriatis apice nigris, 
Scarabaeus far&us Ent. ryfl;. i. 22, 65. 
Oliv. InC I. 3. 68- 76. tab. 1 1. fig, 96, 
Voet Coleopt. tab. 10. fig. ya, 
Hubitat in Peniyluania» 
Forte potius Scarabaeus, 

59. G. thorace retufo, capitis cornu breuiplane, retafus. 

femoribus pofticis incraflatis. 
Scarabaeus reiufus Ent. fyfl:. i. 22. 66, 
Oliv. InC I. 3. 46. 55. tab. ir.fig. loo» 
Habitat ad Cap. Eon. fpei Dom. Banks. 

60. G. piceus thorace inermi glabro, capite hi-pUeus^ 

corni , elytris ftriatis, 
Scarabaeus piceus Ent. (yft. i. 2 3. 67. 
Oliv. Inf I. 3. 52. 63. tab, 24,[fig. 2tl. 
Jabl, Coleopt. tab. 11, fig. 3. 
Fyesl. Coleopt, i. 4. 6. tab. 19. fig. i. 
Habitat in ladiis Dum, Drury. * * * Mutici capite thoraceque inermi. 

txcauatiis, 6i. G. muticus thorace rctufo mucronato, cly- 

peo reflexo intefl^ro. 
Scarabanis excauatus Ent. ryfl;. i. 31. 100 *. 
Scarabaeus candidae Pctagn. Spec. Inf. Cal. 3. 

y. ta!^. I. fig. 6. 
Melohhtlm cornuta Oliv. Inf. i. 5. 20. 16. tab. 

9. H- 74. 
; Cyrilli-EiU. Neap. i.tab. i. fig. 12. 

Hibitatin regnoNeapolitano Dom. de Schlan- 

bufch-. 

Tatpa. 62. G. muticus thoracc antice miicronati>j capl- 
tis clypeo bnea eleuata transuerfa, apice re- 
flexo emarginato. 
Scarabaeus Talpa Ent. fyfi;. i. ^2. loi. * 
Habitat in Infula St. Bartholomaei Dom. dc 
Paykull. 

63, G. muticus thoracc antice imprefib mucro- 
nato, clypco iubcmara,inato. 
Scarabnms iuuencus Ent. fyil. i. 32. 102.* 
Oliv. laf, I. 3. 45. 50. tab. 8- fig. 66. 

tab. 16. fig. 143. 
Habitat in Afnerica Muf Dom. Banks. imiencus. SCARABAEUS. Palpi quatuor filifor- 
' mes. 
ILabium emaro-ina- 
tu:n : apic bus elon- 
gacis palpigeris. 
Antennae clauato la- 
mellaiae. 

73—4. Sc. thorace inermi capite tuberculis tri- Az/fi^ror/^a^- 
bus, elytris ft iatis tefbceis. *v/, 

Habitat m TaDgier Dom. Schousboe Muf. 
Dom.,Sehefte'Jt. 

Statura omnir^o Sc, rcrutator at paullo minor. 
Ciput nigrum tubercuiis tribus: intermcdio 
maiore, cornoto, Thorax laeuis, ni^er 
margine.latervii et poftico late teftaceis. E!y- 
tra ftriata , teftacea ftriis Tubtiliffime crena- 
tis, Corpus oblcurum. 

94—5, Sc, ater capite quadrituberculato, Q\y- ^fubercu- 
tris ftriatis. lahis. 

Habitat in Amcrica Dom. Hybner. 

Paruus totus ater elytris ftriatis diftin^lus tu- 
berculis clypei quatuor transuerfis unico an- 
ticc, poftice tribus, 

98 — 9- Sc, muticus laeuifTimus opacus thoracc laeuigatus. 
longitudine elytrorum, 
Habitat in Tangier D. Schousboe Muf. Dom. 

de Seheftedt. 
Paullo maior Sc. ftercorario et diftinclus. Ca- 
pitis clypeus rotundatus pun£^o medio ele- 9.4 » ■ '■ ..-' 

uato. Thorax magnus, laeuJs, nlger, opa- 

cus: margine laterali rotundato, dilatato. 

Scutellum breue. Elycra laeuia , opaca, ni- 

gra, breuia, * Pedes dentati* 
lo4 — 5. Sc. muticus ater thorace punclato ely- 

tris ftriatis , clypeo reflexo integro. 
Habitat in India orientali Dom. Hybncr. 
Statura et magnitudo omnino S. laboratoris. 

Caput et thorax glabra, vage pun£lata. Cly- 

peus margine incralTatOj integro. Eiytra 

ftriata. Pedes nigri. 

124—5. Sc. muticus gnTeus capite atro, 

Habitat in India orientali Muf. D. de Seheftedt. 
Minutus ftatura Sc. quisquilii grifeus capite folo 
nigro. Elytra ftriata. 

125 — 6. Sc. muticus fufcus elytris ftriato cre- 

natis. 
Habitat in Suecia Muf Dom. Lund. 
Paruus, obfcurus, minime nitens, Elytra 

crenato ftriata. 

137— 8« Sc» muticus atcr thorace variolofo, ely- 

tris crenato ftriatis, 
Habitac in Tangier D. Schousboe Muf Dom, 

de Seheftedt. 
Statura mfnuta Sc. ftercorator. Clypeus emar- 

ginatus. Thorax variolofus, atcr. Elytra 

crcnato ftriata. Pedes nigri tibiis inpnmis 

anticis ruHs. 2$ 

ONITIS. Palpi poftici compreffi, ob- 
tufi. 
Mandlbula comprefTa, mem- 
branacea, obtufa. 

Antmnae clauatolamellatac. 

I. O. fcutellatus thorace incrmi quadripun^lrato, Inms<, 
capite quadrituberculato , corpore viridi 
aeneo. 
. Scarabaeus Inuus Ent, fyft. i. 22. 68« 
Jabl. Coleopt. tab. 11. fig. 4, 
Habitat in Sierra Leon. 
S, O. fcutellatus thorace inermf qnadripunO:ato, /^ijgutus^ 
capite tuberculato , elytris teftaceis. 
Scarabaeus Ayguius Ent. fyft. 1.23. 69, * 
Habitat in India. 
3» O. fcutellatus thorace inermi,' capitis cornu ^fw/aj. 
breuiflimo. 
Scarabaeus Clinias Ent, fyft. 1. 19. 56. * 
Habitat in Hungaria, Onitis corpus mediura depveflum , planiufcuhun im- 
marginamm, tardum , ore hirto, clypeo porredo rotut\- 
dato , integro , interdum tuberculato , oculis. magnis, 
rotundatis , utrinque conipicuis. hamo antenore tir- 
mante dimidiatis , poftice infertis, antennis bieuibus 
fub clypeo infertis, thorace laeui, punitis quatuor im- 
preflb ; marginibiis deflexis, rotundatis, fcutello inter- 
dum nullo , interdum brcui , triangulari , elytris pla- 
niufculis longitudine abdominis, pedibus breuibns, va- 
lidis, tcinoribuscrailis, compreffis, tibiisanticis arcuatis, 
extus dentatis , tarfis millis, porticis breuibus , antice 
craffioribus , dentatxs , tarfis quinque articulatis. ^26 ■■■ ' 

Lophus, 4. O, rcutellatus thorace inenrii utrlnque dilata- 
to quadripunclato elytris cinereo fufcoque 
variis. 

H '^itu in S ffi Dom, Scholisboe Muf. Dom. 

de SehpilQJt, , 

" . - ,'..-^ ■ ... 

Staturaet mngnirudo Inui. Clypeusrotundatus, 

niger macub media cfnerea tuberculo medio 

€'euno. Thorax niger margineutrinque 

diluato paliclccnte punftisque quatuor im- 

pr;:(Iis: pofticis approximatis. Scutellum 

diitinttum, acutum. Elytra cinerea, fufco 

varia. Cbrpus atrum. Pedes ^tri, anticj' 

femoribus compredis, intus unidcntatis, ti- 

biis elongatis, incuruis, intus in medio 

vnidentatis, extus multidentatis, tarfis nul- 

lii. Pedes intermedii femoribus compref^ 

iis, unidoi7tatts tibiis breuibus extus trideH- 

tatis. Viviat rarius elytris totis nigris. 

Apelles. 5. O. fcutellatus capitis cprnu breuidimo, -elytris 
cinereis: punciis deuatis atris. . 
Scarahaeiis Apdles Ent. (yit. i. i8- 5 3« 
Oliv. \n\\ I. 3. 141. 170. tab. 11. fig. 97. 
J.ibl. Coleopt. 2. tab. i^. fig. 9. 
Voef Colcopc. tab. -^5. fig. 93. 
Hibitat ad Cap. Bon. Ipei Muf Dom.Banks. 

SlMnx. 6, O. exfcutellatus thorace pun£lis quatuor ini- 
prefiis, capite {ubcornuto. 
Srwabaeiis Sp/mix Em. iyfl:. 1. 53. 175. * 
Habitaj; in America, Gallia mcridionali. " 27 

7. O. e\TcutellitU3 thoracepnn8:is quatuor impref- mgnicuta' 

fis, capite liiicis duabiis transuerCs, femo- tus. 

ribus dcntiicis , tibiis ancicis iubtus unguicu- 

latis. 
Scarabneus ungukulatus Ent. fyl^. i. 53. 174, 
Habitat in Senegailia, 

8. O. e,\rcutellatus thorace puntlis quatuor im- Belial. 

prcfTis, capite lineis duabus transueriis, fe« 
moribus tibiisque anticis acute dcntatis, 

Habitac Cajennae Dom. Richard. 

Statura omnino Sphinx paullo maior, Capitis 
clypeus lineis duabus transuerlis, eleuatis: 
anteriore abbreuiata. Margo, fubrciiexus, 
emarginatus. Thorax magnuspun£loutrin- 
, ^ue duobusque bafeos dilatatis, impreflTs. 
Elytra laeuia, ante apicem eleuata." Femo- 
ra antica dcnte medio iiiteriori valido, acu- 
to. Tibiae clongatae, arcuatae, extus mul- 
tidentacae , intus ciliatae medioque uniden- 
tatac. Tarfinulli. Femoraintermediacom- 
prelTa, clauata fulcro elongato, acuto, den- 
temmediifiinulante.Femorapofticacompref- 
fa, extus (inu magno, excifo , intus fulcro 
elongato, lubfpmofo. COPRIS» Palpi quatLior filiformes. 
Mandihula nulla. 
Labium rotundatum inte- 
grum. 

Antennae clauato lamellatae. 

hajlator. I35 — 6 C. thorace prominente fubcmarginato, 
capite mutico. 

Habicat in America boreali Dom. Hirfhcl. 

Statura parua omnino C. nuchicornis. Capi- 
tis clypeus rotundatus, integer, muticus, 
niger. Thorax antice prominens : prominen- 
tia elongata , deprefla, fubemarginata fere 
longitudine capitis, poftice rotundatus. Ely- 
tra nigra. 

tnetaUicus» 142—3. C. thorace aeneo antice clenticuh's duo- 
bus compredis, capitis clypeo hnea eleuata 
carinata. 
Habitat in India orientali Dom, Daldorffl 
C. Seniculo minor. Capitis clypeus rotundatus 
margine reflexo et in medio lineis duabu^s 
transucrfis eleuatis, carinatis. Antennae Copris corpus magnuiti , gibbum , immavginatuni, 
tardum, clypeo magno , votundato , faepius integro, 
oculis paruis, rotundatis, utrmque confpicuig, ^oftice 
infertis , hamo antico fiimatis , antennis breuibus, 
fub clypeo infertis , thovace rotundato , gibbo , mar- 
ginibus deflexis faepius cornuto aut inaequali , elytris 
longitudine abdoininis, pedibus bveuibus, validis, fe- 
monbus cralfis , rotundatis, tibiis deatatis tarfis quin- 
quearuculatis , cuioie laepius nigro auc obrcuro. fl^inefcentes, Thorax rotundatus, acneus, 
antice utrinque retnrus et in nicdto promi- 
nentia bidcrrara. Elytra vix ftriata, obfcu- 
ra. Forte faeniina. 

153 — 4« C. thorace rufo: prnminentia tv'p\ici,dromeda' 
clytris flaujs: pun£lo falciaque nigris. nz<-f» 

Habitat in India oricntali Mui. Dom. de Sche- 

* fledt. 

Magnitudo C. nuchicornfs. Antcnnae nigrac 
llipite rufo. Clypeus rotundatus, integer, 
muticusj oblcurus. Thorax gibbus, pun- 
ftatus, rufus in medio prominentia triplici 
punOoque laterab" imprerfo. Elytra ftriata, 
flaua punclo bafeos, falciamediaiinuatapun- 
ftoque paruo apicis nigris. Corpus et pe- 
des ferruginea. 

144—5. C. ater thorace bidentato, capitis cor- Jprt^^fl//j.^ 
nu erefto breui. 

Habitat in India D. DjldorfF. 

Statura paruaC. metallici. Corpustotum atrum, 
obfcurum. Cipitis clypcus rotundatus, 
vix emarginatus cornu efeuato, breui, bafi 
latiore. Thorax puncliatus, antice denticu- 
lis duobusparuis. Elytra fubllriata. 

155-^6. C. thorace quadricorni: cornubus intcr- PimaL 
mediis depreflis, capitis cornu breui obtufo. 

Hahitat in India orientali D. Daldorff Muf. D. 
de Seheftedt. 

Corpus magnum, craftura, atrum. Clypeus 
Biagnus, porretlus, fubiinuatus cornu eler 30 ===as 

uato, breuf, craiTo, obtufo. Thoraxrubra- 
gofus cornubus quatuor: bteralibus rnargi- 
nalibus, paullo breuioribus acMitis, intcrme- 
diis paullo longionbus, depredls, obtufis, 
E!ycra ftriata, 

Vertaous, ^59 — ^o- C- thorace fubquadricfentato, clypeo 
poftice linea eleuata bicorni. 
Habitat in China Muf, Dom. Lund. 
Statura et affinitas C. Camelu?. Antennae cla- 
ua teftacca. Clypeus rotundatus in media 
linea eleuata, laeui, poftice linea eleuata 
maiori utrinque in Corhu eleuatum pnrrcfta. 
Thorax niger antice denticulis quatuor: in- 
termediis maioribus, conprcffis, hterah'- 
bu3 breuionbus, acutis, pollice punfl:o ob- 
longo impreffus. Elytra (Iriata, fufca. 

Militaeus '^^^ — ^®* C. thorace quadridentato, clypeo re- 
flcxo poltice bicor[)i, corpore atro, 

Habitat in Tangier D. Schousboe Muf. D. de 
Seheftedt. 

Statura et fumma affinitas C. Cameli at duplo 
minor. Clypeus niger; reflexus cornubus 
duobus brcuibus, ere^lis. Thorax rotun- 
datus denciculis quatuor acqualibus, poitice 
1'otundatus, laeuis. Elycra lubiaeuia. 

Meleaner. ^7^ — 3* C. thoracc inermi, capitis cornu brcui, 
comprciTo truncato, corpore nrelcente. 
Habitat Cajcnnac Dom. Curier. 
Statura et magnitudo C. orientalis. Capitis 
.dypeus magnus, rotundatus, antice lineis • 31 

dnabus transnevfis eleuatis, cirmatJs, poftr- 
ce cornu frreiii, latb, comprcirp,, truhcato. 
Antennae fl uelcinres. Tliorax rotumi.uus, 
viridis pOHiclo psTUO iitrinque impreflo. 
Scutellun» nurium, Elytra(tibttriata',"^'ridia, 
Corpus hirtum , obfcurc A^rieicens. 

172 — 3. C. atcr nitidus thordc^ rotundato, .ca-Dorta/. 

pitis cornu recuruo. 
Habit.;;t in Tang^er Dum. Swhous^boc Muf. D. de 

Seheiledt. 
Min< r C. orientab'. Cap.ur paruumcornapor- 

recloj rccuruo, acuto. Thorax ^ibbus, ater, 

nitidus. Elyira laeuia, atra, immaculata, 

Tibiae piceac. 

igo — i.^^^itoorace miiticOy.. caipite cornubus Corims, 
duobus fubflcxuofis, elytris buii apicequc 

rufis. -'^1- -fc i.:>fe:.-w; -i:; 
Habitat in India Dom/PalscforfT. 
' Statura omnino C. Ibex. Cjpitis clypeus ro- 
tundatus, integer cornubus duobus poEre- 
ftis, arciiatis in medio, interiori rub^cxuo- 
fis. Thorax punctatus, niger, immacula- 
tus»Elytra lubitnata, ntgra maculabafeosla- 
nulaque apicis runs- 

184 — 5. C, thorace mutico, capitis clypeo-«or- ««^/^^^^2/. 

nubus duobus ercths, coleopcrorum hmbo 

grileo. 
Habitat Tranquebariae Dom. Daldcrff. 
Corpus paruum, nigrum. Clypeus rotunda- 

tus margine fubreflexo , iii medio linca eie- uata, acuta, poftice cornubus duobus erc- 
fl:is, breuibus. Antennae teftaceac. Tho- 
rax ater, nitidus, laeuis. Coleoptra ftria- 
ta, nigra linibo omni grifeo. Pedes nigri 
femoribus ferrugineis. 
Faemina fimillima at inermfs. ^ 

Variat elytris lituris nigris et grlfeis immacu- 
latis. 

Antilope, *85 — 6, C. thorace mutico aeneo, clypeo cor 
nubus duobus ereftis , corpore ferrugineo. 
Habitat in India orientali Dom. Daldorff 
Statura omnino praecedentium. Capitis c^- 
peus rotundatus occipite cormibus duobus 
ereftis. Thorax laeuis, aeneus, nitid is. 
Elytra {Iriata ferruginea. Corpus ferrugi- 
neum» 

Vitulut. i85 — ^. C. atcr thorace mutico retufo) capite 
cornubus duobus bafi coronatis. 

Habitat in India orientali Dom. Daldorff; 

Statura parua praecendentium. Clypeus ro un- 
datus, fubemarginatus cornubusduobuspor- 
re£lis, fubreQis, bafi coronatis. Thoraxlae* 
uis, antice valde retufus. Elytra ftriata, im- 
inaculata. 

Dama, i85"*-6. C. thorace mutico, clypeo cornubus 
duobus ere£lis , corpore aeneo. 

Habitat in India orientali Dom. Daldorff. 

Affinis videtiir C. Trago. Antennae teftaceas. 
Capiiis clypeus rotundatus, integer corni- 
bus duobus ere^isj rc£lis. Thorax omaiao "'■ ■' ' ■ 33 

mmfcus, laeufs, aeneus, ohfcure nftidus. 
Eiytra ftriata, aenea, Corpus iubtus fuf- 
cum, 
Faemina minor mutica, 

196 — 7. C. thoracc mutfco aeiieo, capitfs cornu cmfr^o/ 
ere£lo acuco, elytns teitaceis. nij\ 

Habitat Tranquebariae Dom. DaldorfF» * . 

Minucus. Capitis clypeus rotunditus, fub- 
cmarginatus in cencro cornu erefto, acuto, 
' Tl^nrax rotundatus, aencus, nitidus. * Ely- 
tra kihftriata teihcea. Corpus nigrum pe-' 

' dibus tellaceis. 

196 — 7. C. niger thorace mutfco, capftfs clypeo «mVor««^ 
fubreflexo : cornu ercclo acuto. 
Hahfvat Tranquebariae Dom. Daldorff. 
Minutus. Capicis clypeus reflexus, vfx emar- 
ginatus in meciiocornu erei^um, breue, acu- 
tum. Thorax inermis, niger, Elycra vix 
ilriata, nigra. Pedespicci. 

198—9. C. thorace inermi rotundato, clypeo furculus. 
emarginato poftice cornubus tribus ereclis: 
medio breuiore. 
Habicat in India orientali Dom. Daldorff. 
Affinis C. furcato at triplo nlinor et diltinftus. 
Capitis clypeus emarginatus cornubus tnbus 
ereclis approximatis: intermedio breuiore. 
Thorax rotundatus, villoius, niger. Ely- 
C 34 ^ 

tra fubdriata, nfgra macula bafeos apicisque 
obfcure ferrugincis, 

4dentatuf. 203—4. C. ater thorace inermi, capitis clypeo 
poitice quadridentato. 

Hahitat Tranquebariae Dom. Daldorff. 

Statura parua praeccdentium. Clypeus rotun- 
datus margine fubrefiexo, vix emarginato, 
in medio iugohatus, poftice eleuatus den- 
tibus quatuor.* Thorax rotundatus, laeuis, 
rtitidus. Elytra ftriata. 

Faemina fimilhma at inermis. fan&uf. cyaneus. 209— ic. C. muticus cupreo hitens clypeo fex- 
dentato, thorace utrinque ferrato, elytris 
porcatis. 
Habicat Tranquebariae Muf Dom. de Se- 

heftedt. 
Duplo minor C. (acer. Clypeus fexdentatus, 
niger. 1 horax pun£latus, cupro nitens, 
utrtnque angulatus, ierratusque. Elytra 
ftriata et inter ftrias pun^lis plurimis im- 
prefTis. 

211 — 2. C, muticus clypeo fexdentato cyaneus 
thorace punclato elytris rugofis. 

Habitat Tranquebariae Dom. DaldorfF. 

Statura et magnitudo C. Kocnigii. Clypeus 
rotundatus dentibus lex breuioribus. Tho- 
rax cyaneus, nitidus, pun^latus. Elytra 
cyanea, valde rugofa. Corpus coeruleo 
nigrum. ===== 35 

320 — I. C. giV>bus laeiiis atcr pe^ihus elongitis.^^/f,^;]^^/. 
Habitat Tianqucbanae D« DalaorfFMuI.Dom. 

Lund. 
Statura omnino C SchaefFeri at minutus, Cly- 
peus vix emarginatus. Thor.ix valde elon- 
gatus, niger, Pedcs elongatifenionbuscla- > 
uatis. 
326 — 7, C. muticus glaber ater ciypeo rbtunda-/amga/M/, 
to, elytris ftriatis. 
Habitat in India orientali Dom. Daldorff. 
Maior C. ouato et diitin£lus videtur. Caput et 
thorax laeuia, atra, immacuhta. Elytra 
ftriata. Pedes nigri. 
331 — 2. C. muticus ater nitidus elytris grireisr/^o/i/i^/, 
falcia media atra. 
Habitat Tranquebariae Dom. Daldorff. 
Minntus, nitidillimus. Capitis clypeus t;otun- 
datus, biiugonatus, Jubemarginatus. Tho- 
raxlaeuis, nitidus. Elytra ftriata, grifea 
fafcia media, inaequali, fufca. Pedes picef. 
233 — 4- C. muticus laeuis violaceo niteus zno violaceus. 
rufo. 
Scarabaeus viotaceus Oliv. Inf. 
Habitat in Inlula St. Domingo Muf. Dom. 

Bofc. 
Statura praecedentis totus laeuis, violaceo 
nitens antennarum claua anoque fiue ultimo 
fegmento prorninente rufis» Clypeus bi- 
dentatus. 
336—7. C. muticus aterantennis teftaceis, Qly- aterrimus. 
tris fubilriatis. 

C 2 Habftat in India oricntali Dom. DalJorff 

Statura omnino et magnitudo C. ouati at di- 
flin£li3s videtur. Antennae teftaceac. Cly- 
peus rotundatus, inte^er. Thorax rotun- 
datus, muticus. Elytra rubftriata longitu- 
dine abdominis. 
pufittui. 2 38- C muticus pubefcens obfcurus clypeo ro- 
tundato integiro. 

Habitat in India orientali Doni. DaldorfF. 

Statura omnino C. ouati at triplo minor, totus 
pubefcens, 'obfcurus. 

variegatus. 259. C. muticus clypeo emarginato, thoraccely- 
trisque fulco flauoque variegatis. 
Hibitat in Indiaorientali Dom. DaldorfF, 
Magnitudo praecedentis. Capitis clypeus ro- 
tundatus, emarginatus, niger. Thorax ro- 
tundatus. E!ytra fuhftriata fufcopallidoque 
variegata. Pedes paliidi. 

paruulus. 240. C. muticus clypeo emarginato^ corporeni- 
gro immiculato. 
H.tbitat in India orientali Dom. DaldorfF, 
Corpus minutum, totumnigrum, immacula- 
tum. Clypeus eniarginatus, Elytra flriata» 

fufconun' 241. C. muticus niger thorace elytrisque grifeis 
£tatus, ■ fulco puntlatis. 

Habitat Tranquebariae Dom. Daldorff. 

Minutus. Copitis clypeus rotundatus, niger, 

antice emarginatus. Thorax rotundatus, 

grileus poflice punQis aliquot fufcis, Ely- 

tra itriaca, gnlea punttis tribus fufcis. Cor- "'■ 37 

pus nigrum pcdibus grifels. Scarabaei ex- 
fcutellati in Encomologia ryftematica cnumc- 
rati ad lioc genus pertinent. 

HISTER. Maxilla iwidentata. 

Labiwh corneiim, cylin- 

dricum, integruiTi. 
Antmnae claua folida. 

i-r~2. H. ater nitiduselytris isxterneftriatis, mm'^^^^^^^""^-^ 
dihulis capite longioribus, 

HiJIer laeuis RofT. Fn. Etr. 

Hibicat in Germania Dr. Panzer. 

Maior H. unicolori cotus accr, nitidus, imm^' 
culatus. Mandibulae magnae, e.vfertae, in- 
aeqa.4eSj capite longiores, Palpi ferruginei, 
Aiitennae nigrae. Thorax laeuis, ater, ni- 
tidus. Elytra acra, abbrcuiata verlus mar- 
ginem oblique (Iriata, ad fucuram laeuia* 
Pedcs atri, 
3 — 3. H. ater nitidus elytris ftriatis, capite "^un- imprejfus» 
Ql\s duobus impreliis, 

Habitat Kiliae. 

Statiira et rnagnitudo, omnino H. unicoloris 
at diftinftus puntlis duobus frontalibus, im- 
preflis. Elytra usque ad apicem ftriata. Ti- 
biae omnes lerratae. 
4 — 5. H. ater nitidus elytris abbreuiatis, 2k>(i^o- acumimtus. 
mine acuto. 

Habitat in Galliae Alpibus Dom. Bronguiart. 38 I 

Statura omnmo praecedentium ater, nitidus. 
Eiytra bjli vix ftriata apice vix puntlata. Ab- 
dornen valde proniinet acutum. 

i puftula- l6 — 17. H. ater elytris fti'iatis: punQo medio 
tus. rubro, canite returo. 

H^ibitat in India orienrali Dom. DaldorfF. 
Dtftert omnmo ah H. ^tpacuhto dnplo maior, 
Capiit mandibulis exicrtis muticis fronte re- 
tufa. Thorax laeuis, ater, nitidus angulo 
antico utrinque punQ:o imprelTo. Elytra 
ftriata ftria interiorc abbreuiata, atra puntlo 
medio^dlftintlo, rubro. Tibiae anticae val- 
de dentatae. 

jputchellus, 16 — 7. H. viridi aeheus elytris ftriatis: punQo 
pofticorufo, ano cupreo. 

Habitat Tranquebariae D. DaldorfFMuf. Dom. 
de Seheftedt. 

Paruus. Caput et thorax viridi aenea, nitida, 
immaculata* Eiytra iriprimis ad latera ftri- 
ata, abhreuiara pun£to magno verlus apf- 
cem ruFo. Anus prominens cupro nitens* 

erythop' lC — 17. H. ater nitidus elytris ftriatis api.cerufis. 
ttrus. Ol(v. 8- tab. 3. fig. J 3. a. b. 

' liaLitat Tranc|uebariae DaldorfFMuf. Dom. de 
Seheftcdr, 
Affiiiis certe H. 2puftuljto at diftinQusvidetur, 
Cjput et ihovax atra, nitida, immaculata, 
Eiytra ftriata, apice latc rufa,. qui color in- 
primis ad marguicm exteriorcm extenditur. ■ 39 

i^__ig. H. ater nitidus beuiflimus elytris pun- ^guttaiiis, 
tlis duobus albis. 

Habitat D. Seicielin Muf. Do^ti. T.und. 

Meciius. Caput et thorax atra, nitida, laeuif- 
fima, immaculata. Elytra laeuia punttis 
quatuor a^bis: cxteriori mar|^inali, inteno- 
ri verfus angulum ani. 

SPHAERlDiUM. P^/p/quatuorfilifor- 

mcs, 

Labium quadramm, 

emarginatum. 
Antennae claua per- 

foliata. 

g — 9. S. atrum coleoptrls pbfcure rufis: macu- ^m^n//fl;- 

lis quinque nigris. tum. 

Habitat in India orientali Dom. Daldorff, 
Statura et magnitudo S. glabrati. Caput et 

thorax glahra, atra, nitida, immaculata. 

Elytra obfcure rufa maculis tribus ma^nis 

nigris baleos maiori , communi. 
29 — 50. S. atrum nitidum elytris ferrugmc'S. JVintherae, 
Hibitat "m cortice Canellae albae Mul, Dom. 

Lund. 
Corpus minutum. Caput etthoraxatralaeura, 

nitida , immaculata. Elytra laeuillima, fer- 

ruginea. Abdomen et pedes ferruginea. 4^ OPATRUM. Pcilpiantidchm6: cla- 

ua obliqiie truncata. 

poflici filirormes. 
Labiiiin fubemargina- 

tum. 
Antennae moniliformes, 

extrorfum -craiTiores. 

^tfifurcum. l— a. O. oVtfcurum thorace cornuhus duobus 
incuruis fubtus bacbatis, capitis cornu eretVo 
emarginato. 

Habitat in Carolinac Boletis Dom. Bofc. 

Statura et magnitudo O. fabulofi, Caput fuf- 
cum cornu eleuato, lato, capite longiore, 
apicetruncato, emarginito. Thorax lineis 
ek'uat>sin medto coinubusc^uobus porreQis, 
incuruis lubtus barbatis. Margovaide denta- 
tus. Eiytra fufca lineis eleuatis quatuorno- 
dulofis. Pedes fufci. 

Fasmina capite mutico et thorace tubcrculis 
tanrum duobus loco cornuum. 

I — 2. O, cbfcurum thorace depreffo marginato, 
elytris ciricrarcentibus reticulatis. 
Habitat in hidia orieatali Dom. Daldorff, 
Gigas in hoc generc. Caput fufcum oreYub-^ 
fcrrugineo, Tliora.v lacuis, deprelTus, fuf- 
cus margine parum cradiore. Eiytra cuic- 
raicentia, reti'>uiat3. 
fufcum. 1-^2. O. grileum thorace plano marginato , ely» 
cris liuea eleuata uuica luDcientata,- retkuta- 
tum. Habttat in HiTpania Prof. AbilJgaard Muf. D. 

Lund. 
Scatura et fumma affinitas O. grifei. Caputgri- 

feum. Thorax planus grifeus, in medio ca- 

naiiculatus margine dilatato, reflexo. Ely- 

tra gnfea linea media eleuata, poflice fub- 

dentata, quae tjmen apicem haud attingit. 
1 — 2. O. fulcum thorace piano marginato, Q\y- obfcurum* 

tris eleuato puntlatis. 
Habitat ad Cap. Bon.Spei Dom. DaldorfFMuf 

D. de Seheftedt. 
Statura praecedentium obfcyrum. Thoraxmar- 

ginatus, canalicuiatus. Elytra plana pun^ 

ftis plurimis eleuatis» 
4-. 5- O. grifeum thorace elytrisque h^uihus ^ dej^reffiim. 

clypeo emargmato. 
Habitat in India Dom. DaldorfF. 
Statura et fumma affinitas O. glabrati at duplo 

inaior et clypeus emarginatus. 
II — 13. O. atrum pun£iatum tibiis anticis dilata- /M^^^rrflH^^" 

tis dentatis, um. 

Hibitat in India orientali Muf Dom. Lund. 
JDuplo maior O. tibiaJi. Corpus totum atrum, 

nitidum, punOiatum, Pedes antici tibiisapi- 

ce dilatatis, dentatis. 
13 — 14. O. nigricans thoracc lacui; margine m- ftrigatum, 

tegro , elytris crenato ftriatis, 
Habitat Trancjuebariae Do^n. Daldorff. 
Corpus paruum totum grirco nigrum, Caput 

et tliorax laeuia m.irgine intQgro. Eiytracre- 

naco itriata, Tibiae ancicae limplices. 42 == 

cahaticuta" 15 — 6. O. cinereum elytris ftriatls: ftriis muri- 
tum. catis. 

Huhitat Tranqucbariae D. DaldorfFMuf. D. de 
Seheiledt. 
1 Corpus paruum, totum grifeum.. Capitis cly- 

pe^s integer. Thorax in medio canalicula- 
tus, fcaber. Eiytra ftriata flriis muricatis. 
Tibiae anticae dtntatae, 

ERODiUS. Palpl quatuor filiFormes. 
Maxilla cnvnQ2y trunca- 

ta, bifida. 
Labiwn corneum , emar- 

ginarum. 
Antennae monilformes. 

murkatuf^ s— 3. E. gibbus ater elytris muricatis. 

H :bitac ad Cap. B. Spei Muf. Dom. Lund. 
Mi^nitudo et (htura omnino E. gibbi. Caput 
et thorax lacuia , atra. Elytra connata, atra, 
purfts injgnis eleuatis muricata. 

SCAURUS. Palpi inacquules, filifor- 

mes. 
MaxiHa obconica, uni- 

dcntata. 
Labium porneum, inte- 

grum 
Antennae monili^lDrmes. 

catcaraius, 4. Sc. ater elytris flria iefqui^Itera femoribus an- 
ticis teiitibus duobus: extcnore maiore ar- 
cuato. == 43 V 

Hahftat in Marocco Schousboe Miif. Dom, dc 
S\.lic(Ldt. 

Statura praecedentiiim. Thorax gibbus, lae- 
uis, atcr. Elytra ftria lcfquijltera. Pcdes 
antici parum longiores femoribus ante api- 
ccm dentibus duobus: exteriore multo ma- 
iore, valjdiore, acuto. Tibiae inermes. 
5. Sc. atcr elytris punftatis: lineis eleuatis dua-/7M«^a^MJ". 
hus , femoribus unidentatis, 

Habitat in Marocco Muf. D, Lund, 

Statura praecedentium totus ater, diftin^lus 
elytris punflatis bneis duabus eleuatis, inte- 
gris. Femora nnidentata. Tibiae incrmes. 

. SCx^RlTES. Palpi fex filiformes. 

Labium corneum, den- 
tatum. 

Antennae moniliformes, 

2 — 3. S. ater thorace rugofo elytris ftriatis, grandis^ 

Habitat in Braiiiia Dom. Weber, 

Magnus. Mandibulae porreftae, bafi biden- 
tatae. Thorax poftice anguftatus, rugofus, 
ater. Elytra ftriata, Tibiae anticae digitatae, 
intermediae rufo cihatae, bidentatae, po- 

* fticae rufo ciliatae. 
4 — 5. S. ater nitidus elytris obfcuris porcatis, porcatus, 

Habicat in India. orientaU Muf, Dom, de Se- 
heftedt. 

Statura praecedentis. Ciput atrum, nitidum 
fulcis daouiiS cxaratum ant^nnisque fulcis. " 44 — -— ^ 

Thorax ater, nitidus punfto antfco utrinquc 
impreno. Eiytra obrcura, {triati et inter 
ftri.is puntlis flaueJccntibusimprefla. Pedes 
atri tibiis anticis palmaro digitatis. 

$pujluk' 8~9 S. ater eFytris ftriatis : macula poftica fer- 
tus. ruginea. 

Hibicat in America boreali MuC Dom.Hybncr. 

Duplo maior Sc. arenario eiusdemque flaturaS, 

Caput et thorax laeuia, atra, nitida. Elytra 

flriata, nigra macula magna ante apiccm 

ferruginea. 

(uHndrus: 8""9- ^. ater nitidus thorace cylindrico, elytris 
crenato ftriatis, pedibus ferrugineis. 
Hibitat in India orientaii Dom. DaldorfF, 
Mandibulae vix e-^Tcrtae. Caput et thoraxfub- 
punclata, atra, .nitida. Elytra crenito ftri- 
ati. Ahdomcn et pedes ferruginea tibiis 
anticis digitatis. 

PlMiiLIA. Palpi quatuorfiliformes, 
Mtixllla unid-ntata. 
Ldbimn membranaceum, 

rotundacum, emargina- 

tum. 

Antemae fihTormes, api- 
ce moniliformes. 

crenata. 16—^7. P. tHorace glabro atra elytris ftriis tribus 
eleuatis ferratis. ■■ ' ■ 4S. 

Habitat in 9affi D. Schousboe Muf. Dom. de 

Sehclic.it. 
Diftincb oinnino a P. dentata. Caput glabrum, 

atrum. Thorax j^labcr latenbus pjrum mu- 

ricatis. Elytraatra, Ixeuia hneis tribus cle- 

uatis, fcrraxis. Pedcs nigri. 

iv — 3. P. thorace margfnato dtra elytris Vm^x^^iAanaia* 
duabus lateralibus cleuatis. 

Habitat Tangier Dom. Schousboe. 

Corpus magiium laeue, atrum. Thorax pla- 
nus , marginatos : marginibus rotundatis, ' 
nullo rhodo fpinolis. Elytra connata, lae- 
uia lincis tatitum duabus lateralibus, eleua- 
tis: interiore abbrcuiata. Pcdes inermes. 

24 — 5. P. tiiorace marginato: marginibus yq- variohfat 
flcxis, elytris linea media eleuata deruata. 

Blnps uariohfa Panz. In. Fn. Germ. 

Habitat in Germania auftraliori Dom. Panzer. 

Praecedentibus minor. Caput et thorax fufca, 
Dhfcura, lacuia thoracis marj^inibus reflexis. 
Elytra lineola baieos punO:isque fparfis ele- 
uatis fcabra. Linea media valdeeleuatajden- 
tata, quae tjmen apicem haud attingit. Pe- 
des inermcs. 

31 — 3. P. glibra atra elytris pun£tato flriatis. pun&ata^ 
Habitat Taiigcr Schousboe Muf. Dom. de Se« 

heftedt. 
Statura omnino P. glabrae at elytra pun£lato 
llriita. 
"35. P. giobofa atrata elytris crenato ftriatis. mgmaea. 46 ^ i l . 

HiHitat tn Snecfa Dom. de Paykull. 
Minuta vix ma^nirudine Pediculi tota atra ely- 
tris punGato Itriatis. 

BLAPS. Palpi quatiior clauati. 
fMaxilla recta , biiida. 
Labium membranaceum, fif^ 

fum» 
Antennae apice monilifor- 
mes. 

3 — 4. B, oblonga atia coleoptris obtufislaeuibus. 
Habitat in Europa. 

Statura et magnitudo B. mortifagae. Corpns 
tntumatrum, laeuidimum, immaculatum. 
Elytra nullo modo acuminata. 

5 — 6. B. ouata atra elytris laeuibus, tibils anti- 

cis apice dilatato rpinofis. 
Habitat in Hungaria Dom. Hybner. 
Duplo maior B. bupreftoides. Caput et thorax 

laeuidima, atra, immacHlata. Elytra vix 

punQata. Tibiae anticae apice dilatatae, 

fpinofac. 

cakaraia. 5 — ^» ^- ou^ta atra elytris punQato ftriatis, fe- 

moribus anticis dentatis. 
Habitat ad Cap. B. fpei Dom. Weber. 
Media. Caput et thorax laeuia, atra, imma- 

culata. Elytra atra, puntlato ftriata. Pe- 

des antici elongati femoribus acute den- 

tatis. g — 9. B. onata depiefTa nigra tboracis m^v^mi- dmtipes. 
bus diUtatis, tibiis cjuatuor antuis uniucn- 
t.uis/ 

H {bitJt ad Cap. Bon, fpei Dom. de Paykull. 

Corpiis magnum, ouatum, depi"eirum capite 
obturo fuhemargiHato, Thorax luiis, dd- 
pvelTus, laeuis, obfcurus margine utrinquc 
dilatato rotundato, Elytra connati, iubftri- 
ata, obicur^i, apice inflcxa. Tibiae.quutuor 
anticae dente medio, valido obtufo. 
8 — 9. B. ouata nigra thorace deprelfo mai^ginato, dilatata» 
elytris trenuto ftriatis. 

H.ibitat in Iniula St, Thomas Muf. Dom,Lund. 

Magnitudo B, emarginatae. Antennae nigrae 

, apice ferrugineae. Caput et thorax atra, 
laeuia, nigra thoracis margine rotundato, 
dil-itato, integro. Elytra ihiata ftriis cre- 
n>itis. 
II — 12, B. fufca thorace marginato, elytris W- undata, 
neis tribus eleuatis undatis. 

Habitat Cajennae Dom. Richard. 

Statura praecedcntium ol lcure kifca. Caput et 
thorax laeuia thoracis margind exferto, ro- 
tundato. y^ Elytra ftriis tribus valde undatis, 
eleuatis, quae tamen apicem haud attingunt. 
Pedes fimplices. 
12 — 13. E. thoracis margine incrafTato, elytrisy^rrfl^fl. 
hneis tribus eleuatis crenatis, 

Habrtat adCap.Bon, fpeiMur,Dom.dePayku]l. 

Media. Caput obtufum, emarginatum. Tho- 
rax planus poftice lineolis duabus antice co- euntibvs, eleuatis margineque valde eleua- 
to, inviaffato, fubtus ferrulato. Elytra li- 
neis tnbus eleuatis, abbreuiatis, crenatis, 
Curpus obrcuruni» 

tibialir. 13 — 14. B. atra clytris {Iriatfs, tibiis anticis dila- 

tato triangularibus. 
Habitat ad Cap. Bon. fpei Dom. de Payiiull. 
Caput et thorax laeuia , atra , nitida. Eiytra 

ftriata. Tibiae anticae apice valde dilac.itae, 

triangulares. 

TENEBRIO. Palpi inaequaks. 

antici claiiati. 

poftici filiformes» 
Maxilla bifida. 
Labiumtnincmimy in- 

tcgrum. 
Antennae moniliformes. 

'Viotaceuf. 2 — 3. T- oblongus cyaneus thorace pun£lato ely- 
tris pun£Vito ftnatis aeneis nitidis. 

Habitat in Brafilia D. Weber. 

Statura et magnitudb T. cyanei. Caput et tho- 
raxcyanea, puncbta, nitida. Eiytra Itria- 
to punctata, aenea, nitida. Corpus cya- 
neum abdomine parum aeneo. 

aeneuf, a-r-3* T. niger cupro nitens elytris fubfiriatis ac- 
neis: 
Habitat in America meridionali Muf. Dom. 
Lund. - 49 

Statnra ma^na praeccdcntium. Antennae ni- 
grae. Caput et thorax immarginata, glabra, 
nigra cupro obicure nitida. Elytra Itriata, 
acnea, nitida. Corpus oblcurum. Pedes 
inermes , nigri. 

II — 12. T. oblongus ater nitidus elytris flriatis. variabilis. 
Habitat in Tangier Dom. Schousboe Muf, 

Dom. Lund. 
Corpus medium reliquis longius. Antennae 

obfcurae, omnino moniliFormes. Caputec 

thorax plana, laeuia, atra, immaculata. 

Elytra ftriata (triis laeuibus. Pedesinermes. 
Variat corpore ferrugineo nullo modo di- 

ftindlus. 

15 — 6. T. alatus laeuis ferrugineus orc antennis- ^r«««m, 
que nigris. 
Habitat in Indiis Dom. Maucrhoff 
Staiura omnino T. culinaris at duplo maior. 
Antcnnae breues, nigrae. Mandibulae ex« 
fertae, validae, nigrae. Caput etthoraxlae- 
uia, glahra, ferruginea, immaculata. Pedcs 
ferruginei. 

19 — 20. T. ater laeuis capite rotundato, gtabratus. 

Habitat in hidia orientali Dom, Lund. 
Paruus, totus ater, glaber, nitidus. Clypeus 
rotundatus. 

15 — 6. T. ater elytris laeuibus: macula bafeos ^///«/iV^/j.^ 
transuerla iangumea, 
Habitat in Carolina fub arborum corticibus 
Dom. Bofc. 

D 50 hicotor. ptcipes. Statura parua T. mauricanicae. Caput et tho- 
rax laeuia nigra, minime nitida, imrnacula- 
ta. Elytra laeuia, nigra, opaca maculamag- 
na baleos transuerla , iinuata fanguinca. Pe- 
des nigri. 

TROGOSITA. Talpi aequales: arti- 

culo ukimo trun- 
cato. 
Maxilia unidentata. 
Labium corneum, bi- 
fidum: laciniis ro- 
tundatis, ciliatis. 
Antennae monilifor- 
mes: articulis tri- 
bus ultimis craffio- 
ribus, fubcompret 
(is. 

I — a. T. ferruginea thoracis macula elytrisque 

nigris. 

Habicat in America boreali Dom Mauerhoffl 

Corpus medium. Caput ferrugineum ancen- 

nis oculisque nigris. Thorax laeuis, glaber, 

ferrugioeus macula media nigra. Eiytra lae- 

uia, nigra. Corpus ferrugineum pedibus 

nigris. 
t 
1—3. T. oblonga nigra thorace punclato, pedi- 

bus piceis. 

Habitat in Europa. ■ — Si 

Corpus magnum in hoc genere totum nigrum 
pedibus piceis. Thor.ix pun£lacus dorfo 
plano. Elytra vix ftriata. 

1 — 2. T. nigra thorace ouali marginato, Qlytrhgigas^ 
crciiato rtriatis. 

Hibitat in Guinea Mnf. Dom. Lund. 

Stacura omnino T. caraboides at triplo maior. 
Caput et thorax atra, obrcura, vix pun£la- 
ta, Elytra crenato ftriata. Tibiae omnes ob- 
folete ferratac. 
5 — 6. T. f:rruginea mandibulis porre£lis recur-for««/a. 
uis corniformibus. 

Hahicat inTanger Dom.Schousboe MufDom. 
Lnnd. 

Corpus paruum, totum ferrugineum. Capi- 
tis clypeus rotundatns in medio dcnticulis 
duobus breuibuSj eredis. M^ndibulae exler- 
tae, porreftae, reflexae, acutae, cornifor- 
mes. Thorax planus pun£lis duobus mag- 
nis dorialibus, imprefiis. Elycra fubilria- 
tata. 

HELOPS» Palpl inaequales. 

antid recuriformes* 
pojlici clauati» 
Labium corneum inte- 

grum. 
Antennae tihTormes. 

4—5 H.niger thorace clytrisque viridi aeneis cu- micans. 
pro Ilriatis, 

D 3 52 ' 

Habit^t in America boreali Dom. MauerhofE 
Statura omnino H. lanipes. Caput fufcum vi- 
ridi cuproque micans antenm's nigris. Tho- 
rax viridi aeneus lineis tribus ftrigaque ante 
margines cupreis. Elytra ftriata , aenea \i- 
neis cupreis, latis iiiicantibus, Corpus et 
pedes nigra. 

cnlcaratus, 1^ — 3. H. niger elytris pun£iato ftriatis obfcure 
aeneus tibiis anticis acute dentacis. 
Habiiat in America Dom. Hybner. 
Statura et rnagnitudo H. haemorrhoidabs. Ca- 
put et thorax obfolete pun£lata, nigra, obfcure 
aenea. Pedesnigri tibiisanticisinmedioacute 
dentatis. Alium paulio maiorem elytris atris, 
tibits inermibus mifit Doni. Hybiier vix ta- 
men diftinclum. 

fafckuta- 13 — M- H. niger obfcurus elytris laeuibus: 
tus. punclis falcitiulato pilofis ferrugineis. 

Habitat in hidia orientah Muf. Dom. Lund. 

Statura omnino H. luridi at minor. ^Caput ob- 

fcurum. Thorax laeuis marginibus rotun- 

/ datis. Elytra haud ftriata punftis fafcicula- 

to pilofis, ferrugineis. Pedes inermes. 

Variat magnitudine. Aetate pili euanefcunt, 

ptanus. 21—2. H.oblongus planus thoracequadrato, ely- 
tris ftriatis. 

Habitat in America Dom. Hybncr. 

Midius. Caput et thorax (ubtili/IIme puntla- 
ta. Thorax planus, quadratus. Elytra cre- 
nato ftriata, nigra, Pedes inermcs, nigrr. ■• 53 ■ 

22—23. H, ater elytris punclato ftriatis antanna- 0('':quatus. 

rum ultimo articulo fcutclloque rufis. 
Habitat in Carolina fub arborum corticibus 

Dom. Bofc. 
Nimis affinis H. Pimelia ad corpusmagisatrum 

et fcutellum rufum. 

23 — 4. H. niger clytris punflato ftriatis , {Qino-femoratus^ 

ribus rufis. 
Habitat in America boreali Dom. v. Rohr. 
Statura et magnitudo praecedentis. Caput et 

thorax laeuia, obfcura, nigra, immacufa- 

ta. Eiyti'a pun£lato ftriata. Pedes nigri fc- 

moribus rufis. 

23 — 24. H. niger obfcurus pedibus ferrugineis: /^/«/«^j-^ 
tibiis anticis dentatis. 
Habitat in Amcrica Dom. Hybner. 
Statura H. nigritae at duplo minor. Antennae 
nigrae. Caput et thorax nigra, oblcura. 
Elytra ftriata. Pedes ferruginei tibiis anticis 
in media unidentatis. 

26. H. ferrugincus elytris fubuillofis ftriatis. feniigimuf. 

Habitat in Tanger D. Schousboe Muf. Dom.' 

Lund. 
Statura et magnitudo H. quisquihi. Corpus to- 

tum ferrugineum , obfcurum. Elytra fim- 

pliciter ftriata. 54 ' excettens. metanchoti' 
cus. mcMrus, fpotiatiis^ CARABUS. PalpiCex: articulo ultimo 
obtufo, truncato. 
Labmm integrum , trun- 

catum. 
Antennae filiformes. 

9 — 10. C. apterns ater thorace elytrisqu^ cya- 
neis: margine aureo. 

Habitat in Moldavia Mnr. Dom. LuncJ. 

Statura et magnitudo C. cyanei. Caput atrum, 
injm;icuUtum. Thorax cyaneus margine 
exteriori late aureo. Elytra punftis intrica- 
tis rugofa, cyanea margine exteriori late au-' 
reo, nitido. Corpus atrum. 
38-^9- C* apterus oblcurus elytris fulcatis: fuU 
cis laeuibus« 

Habitat in Tanger Dom.SchousboeMuf.Dom. 
Lund. 

Statura etmagnitiido praecedentium. Anten- 
nae nigrae apicc piceae, Caput atrum ocu- 
hs pallidis. Thorax cordatus linea dorfalf 
bafeosque utrinque imprefla. Elytra obfcu- 
ra lulcua; fulcis abbreuiatis linea eleuata, 
obfoleta. Corpus nigrum, 
49-^^0, C. alatus ater nitidus elytris ftriatis^. 

Habitat in Gerraania Dom. Schneider. 

Statura et magnitudo oninino C. terricolae at; 
totus ater, immaculatus. Elytra fimplici- 
ter itriata. 
(5 1-^2. C. aldtus aeneus esytrorum niargine pal^ 
lido, aricennis tibusque ruHs» ilLJ LMU-L" ^i 5 5 

CarakiT fpoJiatits 'Ro(\'. Fn. Etr. i. 33. 
Habicut in Marocco Dom. Scliousboc, 
Scdtura C, marginaci. Capuc aeneum ore gn- 
tennisque rufis. Thorax cordatus bafiutrin- 
que lincolaque mcdia imprcflTs. Eiytralina- 
ta aenca margine late pallido. Corpus ni- 
gro acneum. Pedes ferruginei fcmoribus 
nigrio. 

68 — 9. C. alatus niger elytris ftriatis: lunula ba- ^nQtatm. 

fcos maculaque portica teftaceis, 
Hibitat in India ©rientali Dom. DaldorfF, 
Corpus paruum, nigrum. Antennae teftace^e. 

Thorax cordatus, laeuis. Elycra ftriata lu- 

nula in medio bareos maculaque transuerfa 

poftica teftaceis. Pedes picei. 

70 — I. C. alatus viridi acneuselycris punftisqua- ipun&atuf^ 
tuor iiiipreifis. 
Hibitat ui America borealiDom.Mauerhoff. 
Corpus paruum, viridi aeneum, antennis nigris. 
Elytra j5untlis quacuor (ecundum futuram 
impreifa. Pedes obfcure rufefcentes femo- 
ribus nigris. 
74—5. C. alitus viridi aeneus antennispedibus-j^iHawi'. 
que nigris. 
Habitat Cajennae Dom. Richard. 
Minutus. Antennae nigrae articulo primo ru- 
fo. Caput poftice attenuatum, viridi aene- 
um, immaculatum. Thorax cordatus, ae- 
neus linea dorfali imprefta. Elytra ftriata, 
viridia, apice truncata. Pedes nigri. 5^ * ' 

rugofus. 75—6. C. apterus ater thorace poflice anguftato 
rugolo, elycris fulcatis: fulcis rugofis, 
Habitat in Guinea Dom. Lund» 
Maximus. Antennae bafi acrae, apice fiifcae. 
Palpi porrefti : articulo ultimo maiori, com- 
preflo, acuto. Thoraxmarginatus, pofticean- 
guftatus, fupra rugofus. Elycra connata, ful- 
cata fulcis punttis eleuatis vel potius rugis 
notatis. Corpus atrum. 

deiirejfus. 89 — 9®. C. alatus depreflTus punftatus niger tho- 
race fubfulcato. 
Habitat m Mauritania Dom. Schousboe, inln- 
dia orientali DaldorfF. Muf. Dom. de Sehe- 
ftedt. 
Mcdius. Antennae fetaceae, corpore breuio- 
rcs, grifeae articulo primo maiori, incuruo, 
nigro. Capus magnum, atrum, pun£la- 
tum. Thorax deprcflTus , poftice anguftatus, 
punclatus, fulc/sque aliquot impreflTus. Ely- 
trapun£laca, plana, nigra. Pcdes nigri. 

hilaris, 92 — S» C. alatus flauus elytris ftriatis nigris: fat 
ciis duabusflauis; pofteriorc terminah*. 

Habitat in India orientali DaldorfT. Muf. Dom. 
Lund. 

Statura et magnitudo fere C. 2macu1ati. Ca- 
putflauum, immaculatum. Thorax pofti- 
ceanguftacus, laeuis margine antico pofti- 
coque atro. Elycra ftriata, poftice trunca- 
ta, acra fafcia media, Jata, flaua, quae ta- 
men (uturam haud attiugit. Fafcia poftica ■ 57 

angullfor, tcrminalis, Pc£lus atrum. Pe- 
des fliui. ' 

94 — 5. C. apterus ater obfcurus elytris ftriatis, M//gmo/«x. 
antennis. 

Carabus caliginofus Spcc. Inf. i. 

Habitat in America, 

Corpus magnnm, totom obfcure nfgrum. An- 
tennae totae teftaceae. Thorax laeuis lineis 
nul!is impreffis. Elytra ftriata. 
95—- 96. C. apterus ater thorace hnea utrinque jfw/jr^/. 
bafeos imprefta, elytris ftriatis. 

Habitat in India orientali Dom. DaldorC 

PauUo minor C. ftriola totus ater, nitens. Ca- 
put utrinque ante oculos impreflus. Thorax 
glaher, nitens linea dorfali bafeoscjue utrin- 
que imprelTa. Elytra ftriata. Pedes nigri. 
103 — 3. C. apterus thorace viridi aeneo, c^ytn^ poflicus, 
ftriatis: macula poftica pedibusquc flauis. 

Habitat in India orientali Dom. Daldorff. 

Corpus medium, Caput et thorax laeuia, gla- 
bra viridi aenea. Elytra ftriata, nigra ma- 
cula poftica fulua, Corpus atrum pedibus 
fuluis. 
1 26 — 7. C. alatus ater capite thoraceque cupreis, tricotor,' 
elytris ftriatis aeneis. 

Habitat Kiliae Dom. Weber, 

Statura C. cuprei at paullo maior» Caput cu- 
preum oreantennisquenigris. Thoraxtrans- 
uerlus, cupreus linea media lineolisque 
utrinque duabus bafeos impreflis. Elytra 
ftriata, viridia, nitida. Corpus atrum. 58, a«= 

integer,^ i^S — 9» C. alatus ater nitidus elytrorum ftriis 
heui(Iiinis, antennis pedihuscjucfeiTugineis. 
Hahitat in Americae Iiiiuiis Dom. v. Rohr. . 
I C. !aco maior et omoino dutintlus, Caput et 

thorax atrjj laeuia, nitida. Elytra ftriata 
ftnis laeuidimis. Antcnnae et pedes ferru- 
ginci. 

&tpims, 128 — 9« C. alatus ater elytris ftriatis: difco fer- 
rn2;ineo. 
Carabus alpinus Payk. Mono£;r. 115, 73. 
Habitat in Sueciae alpibus Muf. Dom. Paylcull, 
Medius. Antennae nigrac arciculo primo rufo. 
Caputatrum. Thorax aterlinea mediapun- 
Sisquc baleos imprcffus. Elytra ftriata ob- 
fcure rufa margine futuraque nigris. Cor- 
pus atrum. Pedes ferruginei. 

St. Crm/. 139 ~ 4°' C. alatus niger elytris ftriatis pallidis: 
macula communi dorfili fufca. 
Habitat m Americae Infuiis Dom. v. Rohr» 
Stutura praecedentis. Caput et thoraxj atra, 
riitida, lacuia antennis mandibulisque rufis. 
Elytra ftriata , pallida macula magna, com- 
muni , doriali, fufca. Pedes pallidi. 

fjaUiatus* '45 — ^- C. aUtus nlgro aeneus elytns ftrjis dua- 
bus pnnd;orum impreflbrum: margine pc- 
dibusque pallidis. ' 

Habitat in Amcrica boreali Dom. v. Rohr» 
Statura parua praecedentmm. Caput nigro ae- 
neum, oblcure nitidum ore antennisque te- 
ftaceis. Thorax immaculatus. Elytra fub- $9 

V 

flrfata pnnQisquc impreflis in duplici fcrie 
marginequc exceriori palliJo. Pedespallidi. 
156 — 7 C. alatus niger ore antennis pedibus(jue^«"*'^^''^-<'» 
rufis, elytris rubiinuatist 

Hibitat in India orientali Dom. DaldovfK 

Affiuis praecQdcnti at diftin^lus et paullo ma- 
ior. Elytra ftriata , apice finuata. 
157- 8« C. alatus niger elytris vitta abbreuiatay^wiwV/fl- 
interrupta aiba. ^^^* 

Habitat in India orientali Dom. Daldorff. 

Paruus. Caput atrum ore antennisque piceis. 
Thorax transuerfus, ater, immaculatus. Ely- 
tra ftriata, nigra, vitta media pone medium 
interrupta, apice dilatata, finuata, qliae ta- 
men clytrorum apicem haud attingit. Pedcs 
picei^ 
160 — I. C. thorace rotundato rufo, elytrisatris: ivittatuf^ 
vittis duabus abbreuiatis albis. 

Habitat in America Dom, Hybner, 

Statura parua praecedentium. Caput atrum, 
Thoraxrufus, nitidus, immaculatus. Ely- 
tra apice fsre emarginata, atra vittis duabus 
abbreuiatis albis exteriore breuiore. Corpus 
nigrtim. 
181 — 3. C. alatus ater elytris ftriatls: ipunQils ^pufiulct' 
duobus albis. Linn. lyfl;. Nat. 2» 673. 39. tus^ 
Paykull Monogr. 91. 56. 

Carabus 4guttatus Panz, Fn. Germ, Init. 49, 
tab. 5. 

Habitat in Europa boreali. 

Omnino di{lin£lus a C. ^maculato. 6o tus cruciger. fmaragdu' 184^ — 5. C. alatus coerulefcenti micans dytris 
punclo poflicoantennis pedibusque teltaceis. 

Habitat in India orientaii Dom. DaldorfF. 

Corpus paruum atrum. Caput et thorax lae- 
uia, glabra, coeruleo micantii. Elytraftri- 
ata, coeruleo micantia puntlo poftico tefta- 
cco. Pedcs t^ftacei. 

185—6. C. alatus ater elytris ftriatis bafi futura- 
que ferrugineis. 

Habitat in Saxonia. 

Paruus» Antennae fcrrugineae, apice nio;rae. 
Caput nigrum. Thorax niger linea media 
imprefTus. Elytra ftriata, nigra bafi futura- 
que ferrugineis. Pedes ferruginei. 

CICINDELA. Palpi fex filiformer. 
poftici pilofi. 
Labiuin corneum, tri- 

dentatum» 
Antennae fetaceae. 

3-^3. C. thorace elongato cylindrico rufa capi- 
te clytrorumque fifciis duabus cyaneis, 

Habitat in India orientah' Dom, de Seheftedt. 

Corpus paruum , elongatum. Antennae fer- 
rugineae. C^put cyaneo atrum, nitidum. 
Thorax valde elongatus, cylindricus, antice 
parum anguftatus , rufus, immaculatus. Ely- 
tra vix ftriata, rufa fafcia parua bafeos alte- 
raque pone mcdium latiore cyaneis. Corpus 
fubtus cinereo villofum. lo II. C. hirta viridi aenea elytris farcia'lunu-y/««a/(i. 

lisque duabus.albis, 

Cicifidela finimta Fanv,. Fn. Germ» ^ 

H-<bitat in Gennania aullraliori. 

Atimis ccrte C. hybridae at duplo minor. Ca- 
put viridi aeneum labio albo. Thorax vi- 
ridi aeneus, albo hirtus. Elytra viridia lu- 
nulabaleos, fafcia media (inuata lunulaque 
ht.i apitrs albis. Corpus aeneum albohirtum. 

ai — i. C. nigra elytris pun£tis duobus margina- <^^Am^«- 
libus lunulaque apicis albis. 

Habirat in America boreali Dom. Hirfhel. 

Statura et magnicudo C. germanicae. Caput 
nijrrum labio flauo. Thorax niger lateribus 
vix albfdis. Eiytra nigra pun£lo marginali 
in tnla bafi, aitcro marginah in mcdio lunu- 
laque apicis aibis. Corpus nigrum, 

31 — 2. C. capite thoraceque cupreo nitidis, ely-mifa«/. 

tris oblcuris: punctis minutis lunulaque api- 

cis albis. 
Hibitat in America boreali. 
Statura omnino praecedentis et forte eius me« 

ra varictas. Caput fufcum, cupro micans 

labio albo. Thorax fufcus , cupro micans. 

Elytra fulca, obfcura punflis aliquot minu- 

tis lunulaque apicis albis. Corpus cyaneum. 
30 — I. C. cuprea elytris virefcentibus: margine /of^i/y^j-. 

dentato ramoque flexuolo albis, pedibuspo- 

fticis longiflimis. 
Habitat Tranquebariae Dom. Daldorff^ 62 Statura omnino praece^^entis. Antennae ae- 
neae. C:jput ct ihorax obfcure cnprei, iin- 
maculata. E^ytra obrcuriora margine toto 
albo, Adbafindens flexuofus, inmediora- 
miis maior et verfus apicem denticuli duo» 
Corpus viridi aeneum pedibus pofticis lon- giflimis. futuralu, 31 — 3- C. viridi aenea elytris albis: futura lunu- 
laque viridi aencis. 
Habitat in America Si. Thomas. Muf. Dom. 

Lund, 
Parua. , Caput viridi aencum mandibulis atris 
labioque albo. Thorax viridi aeneus utrin- 
que piiisalbishirtus. Elytra laeuia, alba fu* 
tura aenea, quae ad bafin valde dilatatur. 
Praeterea in medio ramum paruulum emit- 
tit et pone hanc lunulam retroflexam et ra- 
mulum includentem. Corpus aeneum late- 
ribus albp hirtis, 
angulata, ^^ — 4. C. viridi cuprea elytris punclatis viridi- 
bus: lunulis duabus ramoque fltxuoio rae- 
dio flauefcentibus. 
Habitat Tranquebariae Dom. DaldorfF. 
Statura omnino C. trifjfciatae. Csput v'\v\Ai 
cupreum mandibulis antennisque aencis. La- 
bium obfcure flaucfcens. Thorax vindi cu- 
preus. Elytra punclata, viridia Junula ba- 
fcos apicisque ramoque fiexuofo medio ob- 
fcure albido. 
obfcura» 33 — 4. C. nigra pedibus flauefcentibus. 
Habitat in India Dom. Daidorff I ^3 

Stitufa pa^ua C. angulatae. Caput cum an- 
tennis hiVcum ocuiis valdeprominentibusau- 
reis. Thorax rotundatus et eljtra nigra, im- 
mjcuUta. . Coipus nigrum. Pcdes flauef' 
centcs, apice nii^ri, 
33 — 4. C. oblcura margme exteriore triram fo m^/tjnf/^o/«- 
pundoque poftieo albis. ^«- 

Habicat in Gumea Dom. i.und. 

Parui. Caput obfcurum, cupro parum niti- 
dum libio transuerfo albo,. iM.maculato. 
Thorax rotundatus , obfcurus. Elytra ob- 
fcura margjine ramos trcsparuosexferenteal- 
bo. Punclum album ante apicem. 
37 — 8- C. thorace cylindrico f^^nu^hica Q^ytrO' cyUndrkoi' 
rum lurura abbreuiata fufca, abdomineatro. lis. 

Hibitat in Marocco Dr. Schousboe. 

Curh C. euiarginata figura et genere conuenit: 
C^put ferrugineum amennarum articulopri- 
mo longiori fcre fra£to. Thorax cylindri- 
cus, ferrugmeus, immaculatus. Elytralae- 
uia, pallidiora futura ukra medium fufca, 
qui color bafi apiceque dilatatur. Abdomen 
atrum. Pedes ferruginsi. 

ELAPHRUS. Palpi fex filiformes, 
Labwm rotundatum, 
acuminatum, inte- 
grum. 
Anttnnae fetaceae. 

3—4. E. niger pedibus rufis. atraiui% 

Habitac in America Dom, Hybner, 64 - 

* Magnitudo praccedentis. Caput nij2;ruinlineis 
duabus imprefTis. Elytra ftriata , nigra. Pe- 
des rufi. 

DYTISCUS. P^/p/ fix filiformes. 

Labmn corneum, truii- 

catum, integrum. 
Antennae fetaceae. 

tateralu. ^ — 7- ^* '^'g'^^ capitis antico thoracis elytrorum- 
que margine flauis. 

Habitat Tranquebariae Dom. D:ilcJorfF. 

Reliquis minor et diftinclus. Caput nigrum, 
antice flauum. Thorax niger margine exte- 
rioriflauo. Elytra laeuia ftriis duabus e pun- 
ftis minutifTmiis exarata, olivacea margifie 
flauo et in hoc margine lineolae duae e pun- 
£lis minutis nigricantibus a medio ad apicem - 
du£lae, Subtus obfcure ferrugineae. 
bmmeus 34 — 5» D. fupra ater fubtus brunneus. 

Habitat Tangier D. Schousboe Muf. Dom. 
Lund. 

Magnitudo et ftatura omnino D. maculati. Ca- 

put, thorax, elytra laeuia, glabra, brun- 

nea, immaculata. Corpus atrum. Pedes 

brunnei. 

haemor- 38 — 9* ^* ^*-^^' ^^P'*^^ thorace elytrorumque api- 

rhoidalis. cibus ferrugineis. 

Habitat in Germaniae aquis. 

D. notatopaullo minor. Antennae ferrugineae. 
Capuc et thoraxlaeuia, ferruginea, imma- culata. Elytra laeuia, nigra litura bafeos 

apicibusquc ferrugincis. Corpus atrum pe- 

dibus ferrugineis. 
^o— I. D. gibbus ater nitidus capite eIytrorum-yiri/7/«/. 

que ftriis flauis. 
Habitat in Indiae aquis Dom. Daldorff. 
Paruus , gibbus. Caput flauum, immaculatum. 

Thorax niger. Elytra laeuia, nitida, atra 

ftriis plurimis bafi cocuntibus flauis. Cor- 

pus nigrum pedibus piceis. 

GYRINUS. Pcdpi qiiatuor filiformes. 
Maxilla cornea, umdenta- 

ta, acutiflima. 
Labium emarginatum. 
Antemiae cylindricae. 

g. G. nigcr elytris ftriatis, fubtus ferrugineus ab- mimttus. 
dominis medio nigro. 

Habitat in Europae aquis Muf. Dom. Bofc. 

Mmutus. Capuc nigrum puntlis quatuor im- 
preflis. Thorax niger hneola transuerfa, im- 
prcffa. Elytra ftriata nigra margine fubtus 
ferrugineo. Corpus ferrugincum abdomi- 
nis fegmento tertio quartoque nigris, Pedes 
ferruginei. 
5 — 6. G. laeuis niger opacus eiytris ante apicem i«c?«x. 
unidentatis. 

Habitat in Indiae aquis Dom. Daldorfi, 

Statura omnino et magnitudo G. micans, cu- 
ius forte mera varietas. Diffcrt tamen ely- 
E 66 ..' ^ * 

tris nnte apicem unidentatis. Corpus fo- 
pra nigrum , opacum , laeue. Abdomen 
lateribus ferrugineis, Pedes poltici ferru- 
ginei. 
nitidutus. 9- Cc. ater nitidus elytris pun£lato ftriatis ano pe- 
dibusque rufis. 
Habitat in Indiae aquis Dom. DaldorfF. 
Ma^nitudo G. tninuti. Corpus atrum, niti* 
dum. Elytra puntlato ftriata, abdomine 
breuiora. Anus et pedes rufa. 

NOTOXUS. Falpi quatuor fecurifor. 
mes. 
IVIaxilla unidencata. 
Antennae filiformes , ex- 
trorfum craffiores. 

Rhi:ioceros.l'~~^' ^- thorace in cornu fupra caput protenfo, 
elytris atris immaculatis. 

HabitcJt in Germania Muf Dom. de Sehefledt. 

Praecedentibus duobus adhuc minor. Anten- 
nae fere longitudinc corporis filiformes, fer- 
ruginsae, Thorax ferrugineus cornu me- 
dio, magno, fupra caput proteufo, in me- 
dio coartlatum, apice ferratum. Elytralae- 
uia, nigra, immaculata. Pedes feiruginei. 
Ujiris, 9—^10» N. ater nitidus thorace ferrugineo, femo- 
ribus anticis dentatis. 

Notoxus pedejlris Rolf. Fn. Etr. i. 

Habitat in Italia Dom. Hybner. 

Statura omnino N. floralis ec eiusdem certe gc- 
neris at triplo maior. Antennae extrorruin ' 67 

paullo cradiores , nigrae , bafi ferruglneae. 
Capiit ^lobolum, atrum, nitidum. Tho- 
rax poftice anguftatus, rufus, nitidus, im- 
maculatus. Elytra laeuia, atra, nitida. Pc- 
des nigri femoribus bafi rufis, anticis uni- 
dcntJtis. 

lo— II. N. ater nitidus thoracis limbo ftrru- Umbatus^ 

gineo. 
Habitat Kibae. 
Statura et magnitudo N. floralis. Corpus to- 

tum atrum, nicidumfolo thoracis hmbofer- 

rugineo. 

13, N. pilofus ater thorace obfcuro, elytris pun- hirtellus. 
£lo bafeos *^crrugineo. 

Notoxus hirttllus Puni. Fn. Germ. 35. tab. 3, 

Habitat in Germaniae Dom. Panter. 

Affinis ccrte N. florali at diftin£lus videtur. 
Corpus totum pilofum, atrum. Thorax 
oblcurus. Elycra punfto tantum bafeosrufo. 
13. N. laeuis teftaceus capite nigro. poputneus. 

Notoxus popuhieus Panx. Fn. Germ. 35. tab. 4. 

Habitat in Germaniae Populo Dom. Panier. 

Minutus. Corpus teftaceum. Caput nigrum, 

CANTHARIS. Palpi fecuriformes. 
Maxilla bifida. 
JLabium inregram. 
Antmnae filitormes. 

3 — 4- C. thorace marginato nigro, otq Momx- abdomina- 
neque flauis, elynis coerulelcentibus. /iV; 

E 2 68 === 

Hahitat in Galllae Alpibus Dom. Brogniarc. 

Statura omnino C. fiifcae. Caput et thorax 
atra, nitida. Os flauefcens mandibulis ian- 
guineis» Elytra lacuia, obfcura, coerulef- 
centia. Abdomen flauefcens pedibus nigris. 

triflis. II — la- C. thoracc marginato obfcure fufca an- 
tennarum primo articulo pallido. ^ 

Hibitat in Galliae Alpibus Dom. Brogniart. 

Minor C. fufca. Antennae fufcae articulo pri- 
mo incuruo, ferrugineo. Thorax, elytra, 
corpus fufca, obfcura , immaculata. Pedes 
nigri. 

diadema. 12—13. C. thorace marginato nigra fafciafub- 
oculis thoracisque margine rufo. 

Habitat in America boreali Dom. Mauerhoff. 

Statura praecedentium. Caput nigrum fubtus 
falciaque fub amennis rufis. Thorax pla- 
nus, marginatus, niger margine rufo. Ely- 
tralaeuia, nigra, immaeulata. Corpus et 
p^dcs nigra. 

dimidiata. « Q-^o. C. thorace marginato teftacea elytris di^ 
midiato cyaneis. 
H^buat in Ceylonia Dom. de Paykull. 
Statura et magnitudo C. melanocephalae. An- 
tennae nigrae, bafi teftaceae. Caputettho- 
rax laeuia, teftacea, nitida, immaculata. 
Elytralaeuia, teftacca, apicecyanca. Cor- 
pus teftaceum ano nigro. Pedesteftaceiplan- 
tis nisris. ' 69 

37^8. C. thorace marginato tcftaceo: m^cuh 2 vitfata. 
oblonga nigra, elytris teftaceis: vittis dua- 
bus podice coeuntibus nigris, 
Habitat ad Cap. B. fpei Muf. Dom, Lund, 
Media. Antennac nigrae. Caput nigrum, in- 
tcr antcnnas ferrugineum. Thorax tefta- 
ceus macula roagna, oblonga, dorfali, ni- 
gra. Elytra laeuia, teftacca vittis duabus 
nigris, ante apicem coeuntibus. Corpus ni- 
grum abdomine teftaceo. Pedcs teftacei. 

29 — 30. C. thorace marginato rufo, elytris tQ- bicotor, 
ftaceis , corpore nigro. 
Habitat in Selandia Muf. Dom. Lund, 
Mcdia. Antennae fufcae, bafi ferrugineae. 
Caput et thorax laeuia , fcrruginca, imma- 
cuhta. Eiytra laeuia, teftacea. Corpusni- 
grum. Pedes ferruginei femonbus pofticis 
bafi nigris, 

39 — 30. C. thorace marginato capitequetcftaceoy^nMfl. 
nigroque variis elycris viridibus, 

Habitat Tranquebariae Dom. Daldorft Muf. D. 
Lund, 

Statura parua C, nitidulae. Antennae tcftaceae, 
apice nigrae, Caput teftaceum maculamag- 
na, media, nigra, Thorax teftaceus ma- 
culis tribus nigris. Elytra fericea, viridia, 
immaculata. Corpus nigrum pedibus te- 
(laceis^. 70 == 

MALACHIUS. Palpi filiformes: arti- 
culo ukimofetaceo. 

Maxilla unidentata. 

Labium rotundatum, 
membranaceum. 

Antennac filiformes. 

etegans^ 4~~5' ^- viridis ore elytrorumque apicibus rufis. 
Malachius elegans Oiiv. Inf. 27. 6. 5. tab. 
Habitat in Gallia Mu(. Dom. Bofc. 
Paullo minor M. 2pufl:ulato totus aeneus folo 
ore elytrorumque apicibus rufis. 
4macuta- 7-^8- M- ater thorace rubro, elytris fanguineis; 
tf*^' macolis duabus cyaneis. • 

Hibitat in America boreali Dom. Hybner. 
Mcdius, Antennae nigrae, bafi rufae. Inal- 
tero lexu articulus tertius quartusque dilata- 
ti , difFormes. Ciput nigrum. Thorax ru- 
fus, immaculatus. Elytra glabra, fanguinea 
maculis duabus cyaneis, altera bafeos, altera 
apicis maiore. Corpus atrum. 
Viridipen- 7-^S- M. pubefcens rufus elytris peftoreque viri- 
fwV^, ■ diaeneis. 

Habitat ad Cap. Bon. fpei Dom. Paykull. 
Statura omnmo praecedentium. Caput rufum, 
immaculatum. Thorax rufus macula me* 
dia oblcura. Elytra viridia, nitida, imm^» 
cuhta» Corpus rufum peclore viridi» 
thoracicuSp 7—8- M. ater thorace rufo immaculato. 

Jl/lalachius thoracicus Oliv. Inl^ 27, 8* 8' wb» 
H^bitut in Galiia Dooit Boic. Paruus, totus ater, nitidus folo thorace tibiis- 

que pofticis rufis. 
$ — lo. M. cyaneus thoracis margine abdominis- ahdomina- 

que bafi rufis, ii^- 

Habitat in Mojrador Dom. Schousboe Muf 

Dom. Lund. 
Paruus, Caput cyaneum ore ferrugineo. Tho- 

rax cyaneus margine late ferrugineo. Eiy- 

tralaeuia, cyanea, nitida. Abdomenrufum 

ano cyaneo. Pedes cyanci. 
13 — 14. M. ater orc thoraceque rufis, elytrorum limbatm. 

margine futuraque-albis- 
Habitat Tangier Dom. Schousboe Muf, Dom. 

Lund. 
Minutus. Caput nigrum ore antennisque ru- 

fis. Thorax rufus, nitidus. Elytraglabra, 

atra futura margineque exteriore albis, quac 

pollice coeunt. 

DERMESTES. Falpi quatuor filifor- 

mes. 
Maxilla bifida. 
Labium corneum, ob- 

tufum, integrum. 
Antennae clauato per- 

foliatae. 

4 — 5. D. niger glaber fcutello pedibusque tefta- iHf^^a/ofWff. 
ceis, antennis claua folida elongata.^ 
Megatoma Schaefferi Herbft. Coleopt. 
Habiiat in Gennania Dom. Hybner, 72 ■'. 

* 

Affinis certe D. macellario cuius varietatem (e- 

xus diu credidi. Differt inprimis antenna- 

rum claua elongata, cylindrica, folida. Cor- 

pLis glabrum, nigrum fcutello pedibusque 

tedaceis. 

frontatis» 20 — i. D. oblongus niger capitc elytrorum pun- 
£lo apiceque pedibusque ferrugineis, 

Habitat in Gallia Dom. Brongiard. 

Medius. Ciput cum antcnnis rufum, Tho- 
raxlaeuis, niger, immaculatus. Elytra ia?- 
uia, nigra punclo paruo bafeos apicequeru- 
fis. Pedes rufi. 

crenatus, 4' — ^* ^- o"^fi^s tcftaceus thorace crenato. 
Habitat Hafniae Dam. Lund, 
Corpus paruum , ouatum , teftaceum thoracis 
margine prominulo, crenato. 

zpujluta' 41' ^' ouatus ater elytris abbreuiatis raacula pe* 
tus<, dibusque fgnguineis. 

Habitat in Suecia Dom. de Paykull. 

Statura et magnitudo praecedentium. Anten^ 
nae ferrugineac claua perfoliata, nigra. Ca- 
put, thorax, corpus atra. Elytra trunca- 
ta, abbreuiata, laeuia, atra ma<;ula magna, 
fanguinea, Pedes fanguinei. ■ 73 

PTILINUS. Palpi quatuor fubaequa- 

les. 

Maxilla breuis, bifida. 

Labitim membranace^ 

um, fubcmarginatum. 

Antennae flabellatae. 

jii— 4. Pt. teftaceus immaculatus eljtvis laeuif- DorcatO' 
(imis, ffifl^ 

Dorcatoma Herbft. Coleopt, 

Habitat in Germania Dom. Hybner. 

Corpus paruum, gibbum, teftaceum, immaf 
culatura. Caput inflcxum, Antennae elon- 
gatae, teftaceae articulis tribus ultimis altero 
latere valde prominentibus , acutis. Proprii 
forte generis mihi haud rite examinatus, 

5. Pt. niger elytris ftriatis. ferratus, 

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner, 
Praecedentibus minor. Caput inflexum. An- 
tennae valde ferratae, valde flabelliformes, 
nigrae. Thorax laeuis margine deflexo. 

NITIDULA, Pa/p/ quatuor filiformesv 
Maxilla cylindrica, 
membranacea. 

Labium cylindricum. 
Antennae claua folida, 

6 — 7. N. ouata pallida pedibus flauefcentibus, pattida, 
Habitat in India orientali Dom. DaldorfT. , 74 ■ 

Parua tota heuis, glabra, pallida pedibus fo- 
lis flaueicentibus. 

fafciafa, 22 — 3. N. thorace teftaceo: macula atra , ely- 
tris tellaceis: fafcia media nigra teilaceo 
punQiata. 

Hibitat in Holfatia. 

Statura parua N, liturae. Caput teftaceqm, im- 
maoulatum. Thorax teftaceus macula ma- 
gna bafeos atra. Elycra teftacea, glabrafaf- 
cia lata media nigra punQo uno alteroue te- 
ftaceo. 

humeratis, 26—7. N. nigra nitida elytris dimidiatis : pun£lo 
bafeos rufo, 

Hibitat ad Cap Bon. fpei Dom.Daldorff. 

Statura omnino praecedentium. Caputet tho' 
rax pun£lata, atra, nitida. Elytra dimidia- 
ta nigra puncto paruOj rufo ad bafin. Pe- 
des rufi. 

auadrata. ^7 — 8- ^* nigra elytris dimidiatis pallidis : h'tura 
communi fulca. 
Habitat Cijennae Dom. Curier. 

Parua. Caput et thorax nigra, immaculata. 
Elytra ahdomini dimidio breuiora htura 
inagna communi fufca. Pedes rufi. HETEROCERUS, P^/p/ breues , fili- 

formes. 
Maxilla unidenta- 
ta longicudine 
palporum, 
Labium late emar- 

ginatum, 
Antcnnae breues, 
recuruae:articu- 
lo tertio quarto- 
que cordatis, uU 
timis ferratis, 

p. H. villofus fufcus elytris fafciis tribus undatis wargma- 
ferrugineis. tus. 

Heterocerus .marginatui Ent, fyft. i. 262, 41. 
Bofc. Aft, Soc. Hift. Nat. Parif. i. tab. fig. 

Habitat Halae Saxonum Dom, Hybner in GaU 
lia Muf, D. Bofc, 

j, H. villofus fufcus elytris macuia m^rginali fer- dubius^ 
ruginea, 
Habitat Tranquebariae Muf, D. de Scheftedt, 
Paullo praecedente minor. Antennae breues, 
craflae huius generis videntur. Caputettho- 
raxviljofa, fufca, immaculata. Elytra vil- 
lofa, fufca macLila marginali pun£loqueuno 
alteroue dilci ferrugineis. Pedes breues ti- 
biis apice diiatatis ferratis. An potius 
Parnus, 76 ANTHRENUS. Palpi inaequales, Ql 

formes. 
Maxilla membrana- 

cea, linearis, bifida. 
Labium corneum, in- tegrum. Antemae clauafolida. 

Gloriofae» 4 — 5. A. cinereo villofus elytris nigris : fafciame- 

dia cinerea. 
Habitat in India orientali Muf Dom. de Sc- 

heftedt. 
Statura et magnitudo A. Verbafci. Caput et 

thorax cinereo villofa. Elytra laeuiaj nigra 

fafcia in medio lata, cinerea. ^ 

macutatus. 6—7. A. ater ferrugineo msculatus. 
Habitat in America Dom. Hybner. 
Statura parua praecedentis, Corpus fupra 

atrum maculis ferrugineis, iparfis, fubtus 

ferrugineo pubelcens. 

COCCINELL A. Palpi antici fecurifor- 

mes. 
poftici filiformes. 
L.abium cyl ndricum. 
Antennae chuzi^oXxdiz. 

diapham. 3"-"4' C fubrotunda thorace coleoptrisque tefta- 

ceo diaphanrs immaculatis. 
Habitat Kiiiae Dom. Daldorff. 
Corpus paruum , nigrum. Thorax coleop- 

traque ceftacea diaphana, plana, immaculata. 77 

3 — 4- C. obfcure teftacea pubefceng oculis nt^vis. pubefcens, 
Habkat in India oriencali Dom. Daldorff. 
Minuta tota obfcure teftacea, pubefccns oculis 
folis nij!,ns. 

7— 8« C fubrotunda coleoptris teflacefs i m rn a- </j/co/or, 
culacis, thorace albo bafipun£lisque duobus 
atris, 
Habitat in India orientali Dom. Daldorff. 
Statura praecedentium. Caput album, imm^- 
culatum. Thorax albus bafi latepunCtiscjue 
' duobus ia medio diilin£lis atris. Coleoptra 
immaculata. Corpus nigrum. 

8 — 9. C. fubrotunda flauefcens thorace ^imd:h cin&a» 

quatnor nio;ris. 
Habitat in India orientah* Dom. Daldorff! 
Stitura omnino praecedentium at diflincla. 

Corpus flauefccns thorace pun£lis quatuor 

nigris. a. 2. Margo elytrorum parum ob- 

fcurior. 
Variat rarius pun£lo uno alteroue nigro. 

13 — 14. C. coleoptris rubris: f:\fcia lata nigrz -ydorfimacu- 
punBis duohus rufis. /fl. 

Habitat in India orientali Muf Dom. de Sehe- 
fledt. 

Media. Caput et thoraxatra, nitida, oculo- 
rum orbica thoracisque margine tenuifnme 
albis, Elytra laeuia, bafi rufa hneolaparua 
ad futuram nigra pone medium lata, atra 
puntlo diHintlo , rufo , apice rufa. Corpus 
nigrum. 78 ^ 

Affinis videtur C. unifafciatae. 
i6 — 17. C teftacea coleoptris futura vittisquc 
duabus abbreuiatis atris. 
Habitat in ladia orientali Dom. Daldorff. 
Parua fubrotunda. Caput et thorax teftacea, 
immaculata. Elytra glabra^ teftacea vitta 
lataj media, abbreuiata futuraque atris. Cor- 
pus teftaceum, 
iJ9 — 30. C. coleoptris flauefcentibus : pun£locom- 
muni fafciisque duabus apicis nigris. 
Habitat in India Dom. D^ldorff 
Affinis C. cingulatae at diftincla videtur. Ca- 
put atrum pun£lis duobus albis. Thorax 
ater nitidus angulo antico albo. Elytra fla- 
uefcentia punQo communi bafeos futura 
fafciisque duabus finuatis ante apicem atris. 
Corpus nigrum. 
Variat interdum pun£lo uno alteroue ad bafin 
elytrorum. 
48 — 9» C. coleoptris rubris: punQis nigris no- 
uem, capite thoracisque margine albis, 
Coccinella pnoiata Herbft. Coleopt, 
Habitat in America boreaii Dom. v. Rohr. 
Diftin£la omnino a fequente. Caput album, 
immaculatum. Thorax ater, nitidus mar- 
gine antico ad latera inpiimiis aibus. Ely- 
trorum punfta i. 2. i. et communi bafeos. 
61—2. C. coleoptris rubris: punftis njgris crede- 
cim, thorace atro margine pun£lisque duo- 
bus albis. 
Habitat in Mogadore Dom. Schousboc Muf 
Dooi. Lund^ ^ 79 

Corpus paruum. Caput album margine pofti- 
co puntlisque duobus frontalibusatris. Tiio- 
rax ater marginc antico lateraliquc, antico 
lincam mediam abhrcuiatam exfevente pun- 
ftisque duobiis dorfalibus, albis. Elytraru- 
fj pnnftis nigris fex i. 2. diftantibus, 3. 
obliquis, I et bafeos communi. Ccrpur 
atium. 
go — I* C. coleoptris rufis: ftriga abbreuiata al- /^n^a/a. 
hiHa. 

Huiitat in Tanger Dom. SchoUsboe Muf D. 
lund. 

Parua, tota olfcure rufa ftri^^a fere obfcleta 
palluta in medio coleoptrorum, quae tamen 
m.iri^ities hiud artingit. * 

93 — 4. C. coleoprris ni^ns immaculatis, capitQ capitatn. 
ano pedihusque rufis, 

Sotyfnnus SVhneider. 

Hibitat in Suecia Dom. Paykull. 

Affinis C. anali, at diftintla videtur. Caput 
rufum. Thonix et elytra nigra , villofa, im- 
maculata. Corpus nigrum ano rufo. Pe- 
des rufi. 
93—4. C. coleoptris atris immaculatis rufa tho' fjig/'|Y^, 
race poftice atro. 

Habitat Tranquebariae DaldorfF Muf Dom. 
Lund. 

Media. Caput rufum oculis nigris. Thorax 
ater mareiine antico inprimis ad latera rufus. 
Elytragibba, Jaeuia, atra, nitida. Corpus 
cum pedibus rufum. rufipes. 101— 3, C coleoptnsnigris: maculamagnamar- 

ginali pedibiisque rufis. 

Habitat in Euiopa auftrali Dom. Vahl Muf. 
Dom. Lund. 

Corpus paruum, ouatum. Caput et thorax 
nigra, immaculata. Elytraatra, nitidama- 
cula magna, marginah', rufa, quaeferead 
futuram extenditur. Pedes omnes rufi. 

izpuftuta' lio — II. C. coleoptris nigris : punflisalbisduo- 
^«v decim. Linn. fyft. Nat. a. 585. 45» 

Habitat in Europae hortis. 
Margo elytrorum albus. 

argulata, 116— 7. C. colcoptris atris: annulis duodccim 

flauis. 
Habitat in Africa Muf. Dom. Bofc. 
Media. Caput et thorax fulua^ immaculata. 

Elytra nitida, atra annulis fex. 2. 2. 2. ulti- 

mis obliquis contiguis, diftinftis, flauis.. Cor- 

pus fuluum. 

mtpina, 116— 7. C. coleoptris atris, punflis oQio flauis 
lunulisque quatuor rubris. 
Habitat in India Dom. DaldorfE 
Magna in hoc gcnere. Caput albuni. Thorax 
ater, nitidus angulo anticoalbo. Elytraatra, 
nitida lunulis duabus magnis marginalibus, 
rufis:anteriorefinuatapun£lisquequatuoral- 
bis ad futuram. i. i. a. Corpus arrum pe< 
dibus albis. = 81 

CASSIDA. Falpi antid clauati, 
pojlici filiformes. 
JLabiiim elongatum, inte- 

grum. 
Antennae moniliformes. 

g — lo. C. brnnnea clypei elytrorumque T^^v^m^brunnea. 
ferrugtneo. 

Habitat Cajennae D. Curier. 

Omnino diflinQa a C. limbata maior et majris 
rotundata. Corpus brunneum. Clypeus et 
clytra punchta, obfcure brunnea margine 
ferrugineo. 
9—10. C. fupra rubra thorace lineis tribus, ely vitfata, 
tris vitta interrupta atris. 

Habitat in Flcluetia Dom. de Clairville. 

Diftintla omnino a C. murraea duplo minor. 
Antcnnae, corpus, pcdes atra, immaculata» 
Clypeus rufus apice pallidior. Lineae tres 
latae, atrae, abbreuiatie: exterioribusmar- 
ginalibus antice fere coeuntibus. Elytralae- 
uia, rubra lutura vittaque latainterruptanec 
apicem attin^ente atns. 
13 — 4. C. elytris flauis nigro punftatis: futura er«c/fl. 
ferruginea margineque piillido. 

Habitat in India orientali MuK Dom. de Sehe- 
ftedt. 

Corpus paruum, flauefcens. Clypeus flauef- 

censlinea media, culpidata, brunnea, quae 

tamen marginem anticum haud attingitmar- 

gineque late pallido. Eiycra flaua pun£iis 

F 82 ' feptem nigris tribus futura brunnea conti- 

guis. Margo late pallidus. 

brachiata. i6-*-7- C- obfcura margine pallido: fafcia media 
obfcura. 
Habitat — — Muf. Dom. Lund» 
Statura omnino praecedentium. Antennae ni- 
grae articulo primo ferrugineo. Clypeus 
rotundatus, obfcums, immaculatu^ Ely- 
tra obfcura margine pallido et in hoc margi- 
ne f^afcia obfcura. Sutura parum pallefcit. 

(fnotata. i8— 9- C flauefcens elytris punftis tribus nigris. 

Habitat in India orientali Dom. Daidorfi. 

Magnitudo C. nebulofae. Corpus totum fla- 
uefcens elytris puntiis tribus longitudinalitei' 
difpofitis nigris. 

21 2. C teftacea thorace maculis fex, elytris 

pUnimis atris. 

Habitat ad Cap. Bon. fpei Muf. D. Lund. 

Statura et magnitudo C. jamaicenfis. Antcn- 
nae ohlcurae. Thorax rotundatus, integer 
punttis quatuor dorfalibus maculaque folita- 
ria utrinque marginali atris. Elytra ftriato 
pun^lata, teftacea maculis plurimis variis, 
atns. Corpus tcftaceum pedibus nigris. 

31 2. C. obfcure rufa clytris gibbofis; maculis 

ni«iris numerofiilimis. 

Habitat Cajennae Dom. Richard. 

Statui.iet magnitudo omnino C. cribrariae ac 
omnino diftin^la. Clypeus antice fubemargi- 
natus, obfcure rufusmarginetcnuiifimepun- fcripta. gibba. == 83 

fHsque duohiis dorfalibus obfoletis n?o;ns, 
Elytra pun£lata, in niedio clauata, gihba 
maculis numerofiffimis, fuicis. Margoetiam 
tenuidime niger, Pedes rufi. 

32. C. rufefccns thorace punflis nouem, Q]ytr\s clathrata. 
chthratis nigro maculatis. 
Habitat in India orientali Muf. D. de Seheftedt. 
Statura et magnitudo C. deuflae, Ancennae 
flauac, apice nigrae, Corpus flauefcensab- 
dominis mcdio nigro, Clypeus rotundatus, 
intcger, pallide rufus punftrg nouem nigris 
4. 5.2. ultimis duobus in ipfa bafi. Elytra 
ilriaia, rufi et inter ftrias punO:a magnaim- 
preila. Verfus bafin macula magna, trans- 
uerfa, coramunis, in medio macula diftin- 
fta et verfus apiccm' macuia altera commu- 
nis transuerfa. Praeterea maculae tres mar- 
ginales, ultima in ipfa apice. 

24 — 5. C. clypco elytrisque grifcis: niarginepal- ^/co/or. 

lidiore, corpore atro. 
Habitat in America boreali Dom. MauerhofF. 
s Statura C. margaritaceae at paullo maior. Cor- 

pus atrum pedibus totis tellaceis, 

50 — I. C. flauefccns elytris tubercularis rriQSlo ctauata. 
nodnfis fufcis: maculis duabus lateraiibus 
pallidis. 
Habitat in America boreali Dom, Hirfhel, 
Statura et magnitudo C. cin£be. Corpus flauef- 
cens, immaculatum. Antennae flauefccn- 
tes articulo ultimo fufco. Clypeus pallidus 
F'2 §4 maciila bafeos obfcuriore, Elytra fufca, i'n 
n:!edio tuberculocommuni pundlisquepluri- 
mis, eleuatis, fparfis, atris. Maculae duae 
pallidae in margine, altera in mcdio maiori, 
altera in apice* 
chinenfis. 43—3- C. teltacea margine pallidiore: macula 
ni^ra. 
H ibitat in China Muf Dom. Lund. 
Statnra praecedentium. Antennae teftaceae ar- 
ticiilo ultimo nigro. Elytra bafi parum ele- 
uata, fuhrugoJa, teilacea marginc pallidio- 
re macula pone medium atra. Corpus te- 
ftaceum, 
transue^fa. 52 — 3. C. rufa elytrorum margine futura vitta 
media lineolaque utrinque transuerfa nigris. 
Cr>ffiiia clathrita Linn. fyfl. Nit, 2. 576. 16. 
H bitat — — Muf. Dom. Lund. 
Maji;n rudo priecedentium. Clypeus rotunda- 
tii'?, breuis, rufus, immaculatus, Elytra 
laeuia niargine, vitta mediafuturaque nigris, 
Int*^r vittam et marginem extcriorem inme- 
dio iinea transuerfi, nigra, cjuae fere etvit- 
tametmarginem exteriorematcingit. Corpus 
oblcurum. 
56 — 7. C. nigra thorace immaculato, coleoptro- 
rum diico rufo rcticulato: margine raacu- 
lito. 
Hibitat Cajennae Dom. Richard. 
Migila. Clypeus niger, immaculatus, vixemar- 
gin^tus. Coleoptra nigra, cyaneo parum ni- 
tida diico rufo reticulato inargine utrinque venofa. interne maculis quatuor, externe tribiis irii- 
noribns, approximatis , rufis. Corpus ni- 
gri-im» 
67—8. C. clypeo cuprco, elytris viridi aeneis: i2j?ujlula- 
macutis fex rubris, ?«» 

Hibitat Cajennac Dom. Richarfl. 

MeJi.i. Corpus nigrum. Clypcus ruhemar- 
ginatus, cuprcus, immaculatus. Elytrapun-' 
fiata, viridi aenea punftis fex primo in ipfa 
curuatura balcos ad rcutellum, rebquis2.2. 
I. Maculae interiores clytrorum interdum 
confluunt. 

CHRYSOMELA. P^/p/ fex extrorfum 

craiTiores. 
Labwm corneiim, 

integrnm. 
Antenuac monilifor- 
mes. 

jS — 9. C. fupra obfcure aenea thorace glabcrri- o/^/Wfl/a. 
mo, clytris vage punclatis. 
Habitat in Germania Dom. DaldorfF. 
Statura et magnitudo C. Bankii. Caput cttlio- 
rax obfcure aenca, nitida, glabcrrima tho- 
racis margine nullo modo iiicraffato'. Elytra 
vage punclata. Antennae, corpus, pedes 
nigra, immaculata. 
28 — 9- C. obicure teftacea elytris pun£lis fex i^gutfata. 
albis. 
Habitat ad Cap. Bon. fpei Muf. Dom, Lund. 8<5 1 

Magnitudo et ftatura C. Staphylaeae. Caput et 
thorax; obfcure brunnea, immaculata. Ely- 
tra rubtiliflime ftnato pun£lata, obfcure 
brunnea pun£lis fex albis 2. 2. 2. Corpus! 
obfcure brunneum. 
ebraea. 29 — 50. C. atra nitida elytris albis: maculis va- 
"riis atris, 

Habitat ad Cap. Bon. fpei Muf. Dom. Lund. 

Statura praecedentis paullo minor. Caput et 
thorax glabra, atra, nitida, immaculata. 
Elytra lubl^^euia, pallida maculamagna, fu- 
turali, atra et in hic puncia duo alba. Ver- 
fus dpicem pun£la tria nigra a. i. Corpus 
nii;rum. 
exchmatio- 53 — 4. C. ou.ua thorace pedibusquc ferrugineis, 
"*•''• coleoptris flauis: rrriisnoucm atris; exterio- 

ribus inrerruptis abbreui;uisque. 

H.tbitat \n America boreali Dom, Prof. Smidt 
Barton. 

Statiira et magnftudo C. ftolidac. Caput fer- 
rugineum, immaculatum. Thoriix laeuis, 
ferrugfneus margine anfico pallidq. Scutel- 
lum ferrugineum. Elytra laeuia, flana fu- 
tura flriisque quatuor necapicem, nec ba- 
•fin , attingentibus atris. Sti ia ultima bafi 
cum tertia coit, ncc ultra medium extendi- 
tur et punclo^ diftintto terminatur. 
notata. 63 — 4 C. nigra chosace eiytrisquepallidis: pun- 
ftis duobus nigris. 

Hibif u in Tuugi.rDoiii4ScI1OusboeMuf.Dom. 
Lund. Statura et magnitudo omnino praeccdentis, 
Caput pillidum, nigro variuin. Thorix 
pallidus, nitidus punclis duobus nigris. Ely- 
tra vix ftriata, pallida pun^lorumpariinmc- 
dio. Corpus nigrum. Pedcs pailidi fcmo- 
ribus apice punfto nigro. 
63 — 4. C. pallida thorace punftis ifuobus, e]y- afg7-ota. 
tris ftrifs quibusdam puntlatis nigris. 
Habitat in Hilpania Muf. Dom,- Lund. 
Statura omnino C. pallidae. Gaput pallidum 
margine poiiico nigro. Thorax lacuis , pal- 
lidus, nitiduf; punQis duobus nigris. Elytra 
lacuia, pallida ftriis plurimis nigris quibus-' 
dam punclatis , ante apicem coeuntibus. 
70—1. C. oblonga nigra thoracis margine antico marmora' 
eiytrisque fliuis nigro maculatis. ^^» 

Habitat Cajcnnae Dom. Cuvier. 
Statura et magnitudo C. lapponicae. Caput 
nigrum antcnnis bafi flauis. Thorax ater 
laeuis nitidus margine antico tridcntato, fla- 
110 dente intermedio minore. Verfus ruar- 
ginem pofticum hneola transuerfa, fl ava, 
Elytra laeuia flaua hneolis maculisque variis 
nigris. Pcdcs flaui femoribus nigris. 
70 — I. C. oblonga ferruginea eiytris maculis cajennenfis, 
quatuor fafciaque mcdia nigris. 
Habitat Cajennae Dom. Richard. 
Statura et magnitudo omnino C. lapponicae. 
Caput obfcure ferrugincum lineafrontah' an- 
tcnnisque nigris. Thorax oblongus, obfcu- 
re ferrugineus, immaculatus. Elytra lae- uia, ferrugmea pari macularum ad bafinfaf- 
cia media maculisque duabus pofticis i, i. 
nigris. Corpus ferrugineum. 
fumptuofa. 85- C. nitidiflima capite thoraceque aeneis, ely- 
tris violaceis. 
Habitat in Infula Trinidad Dom. Ryan Muf D. 

.Lund, 
Statura et magnitudo omnino C. auratae. Ca- 
put et thorax lubtiliilime puodlata, aenea, 
nitiiidima, Eiytra gluberrima, violacea, niti- 
diflima. Corpus viridi aeneum. 
bulgharen- 109 — 10, C. oblonga cyanea nitida elytrisi vage 
Jis, pun£latis, antennis fufcis. 

Chivfomela bulgharenfis Schrank. Enum. 

Hibitat in Germania Dom. DaldorfF. 

Oainino diftinfta videtur. Corpus cyaneum, 

nitidum. Thorax planiufculus margine in- 

■^_ craffiito. EV^''^! vi.v punQat^. Pedes cyanei. 

Antennae fufcae articulis 3. 4, tcrrugineis, 

CRiOCERIS. Palpi quTituor filiformes» 
IVlaxilla biFida. 
Labiwn corneum, inte- 

gf"uni. 
Antamac filiformes, 

paUida^ 10 — • i. C. pallida antennis petioreque'nigris, 
Habitat in India orientali Dom. DaldorfE 
Farua, Antennae nigrae, baii pallidae. Ca- 
put, thorax, elycra , laeuia, glabra, palli- 
da, immaculata. Corpus paiiulum pe^tore 
nigro. Pedes paiiidi. ' S9 

1 — 2. C. rerrnginea pc8:ore qlytroruitl fafciis i/z7i«o/a. 
duabus pedibusque nigris. 

Habicut in Africa Dom. Bofc. 

Magna, crafla. Caput cum antennis et tho- 
rax glabra , ferruginea , immaculata. Elytra 
laeuia, fcrruginea fafcia duabus nigris altera 
in mcdio, altera apicis, futura connexis. 
Corpus ferrcgjneum pe^lore pedibusque 
nigris. 

Variat fexu tuberculiscoleoptrorum duobus ba- 
feos approximatis, eleuatis, compreffis. 
35-- 6. C. fufca capitc elytrisque atris, thorace ^iVo/or. 
pedibusque rufis. 

Habitat in India orientali t)om. Daldorff. 

Maior C. melanopa etdiftin£la. Caput atrum 
ore rufo antennisque fufcis. Thorax laeuis 
rufus, nitidus. Elytra laeuia, atra, nitt- 
da, immaculata, Corpus fufcum pedibus 
rufis. 
1 0— 1 1. C. nigra thorace ferrugineo : lineola dor- Uneota, 
fali nigra, elytris pallidis. 

Crioceris lineola Panz. Fn. Germ. 34, tab. 5, 

Habitat in Germania Dom. Panzer. 

Statura C. Berulae at paullo minor. Anten- 
nae ferrugineae apice obfcuriores. Caput 
nigrum. Thorax pailide ferrugineus lineola 
lata dorfali nigra, quae tamen nec bafihnec 
apicem attingit. Elytra laeuia, pallida. Ab- 
domen et pedes ferruginea. 
ip — II. C. glabra atra elytris punclatis, Tpzdi- gfabrata^ 
bus rufis. 90 /■ 

Criocerif gfnbrata Pan?.. Fn. Germ. 34. tab. 6. 

Habitat m Germania Doni. Panxer. 

Statura et magnitudo praecedentis. Antennae 
fubferrngineac. Thoraxrotundatus margine 
inedio prominulo fubfpinr fo. Eiytra pun- 
ftata. Corpus nigrum pedibus rufis. 

LEMA. Pt/Zp/ qnatuor filiformes. 
Maxilla cornea , bifida. 
Labium membranaceum , bi- 

fidum. 
Antennae filiformes. 

4pujlutafa> i. L. nlgra elytris maculis du^ibus teftaceis. 
Crioceris ^puftulata Ent. fyil:. i. 2. 5. 15. 
Habitat in Siam MuC Dom. Banks. 

impreffh. 2, L. atra elytris rubris« 

Criorens imprcjfa Eiu. fyft, i. 2. 6. 16, 
Habitat in SIhm Muf. Dom. Banks. 

hrunnea. 3. L. ferruginea antennis petlore abdominisque 
bafi nigris. 
Crioceris brunnea Ent. fyfl;. i. a. 6. 17, 
Hibitat in Germania Dorn. Smidt. 

retuja, 4. L. th orace ferrugineo , etytris teftaceis : lineo- 
la bafeos atra. Lemae corpus paruum , oblongum , imraarginatum, 
tardum, capite oaaro, exrcrto , ooulis prominulis, ro- 
tundatis , lateralibus , aiiten"is tiiorace longioribus iti l 
cantho anteriori ocu • um infertis, thorace cylindrico, 
faepius imprefTo , lct.tello paru > , rotundato, elytris 
Jongitudine abdoninis, pedibu; mfdiocribus, tenui- 
bus, tarfis quadrijrticulatis, co.ore vario. Crioceris retufa Ent. fyfi;, i. 2. 6. ig. 

Habitat in Indila Guadcloupe Muf. Dom. Bofc. 

5. L. fupra rubra fuhtus nigra. merdigera, 
Crioctris mndigeral^mAy^. i. 2. 6. 19, 

H.ibitat in Europae Convallaria. 

6. L. rubra elytris pun£lis fex nigris. izmn^a' 
Crioceris 1 2pun&ata Ent. fyft. i. 2. 7. 20. ta. 
Habitat in Europae Afparago. 

7. L. thorace fuluo: pun£lis quinque nigris, ely- z4pwfi^a-' 

tris flauis : puntlis feptem. ^^* 

Crioceris i^punSiata Ent. fyft, i. 2. 7. 21. 
Habitat in Germania Dr. Schulx. 

8. L, thorace rufo, elytris flauis: fafciis duabus rzf^co//i/. 

nigris. 
Crioceris ritficollis Ent. fyft. 1.2. 7. 22, 
Habitat Cajennae Dom. v. Rohr. 

9. L. nigra thorace rufo, coleoptris flauefcen* ^pMn^aifa» 

tibus: maculis quinque nigris. 

Crioceris ^punBata Ent. fyft. i. 2. 7. 23. 

Habitat in Germania Dr, Schulx. 
I o. L. rufa coleoptris maculis quatuor nigris : nigrieornis. 
duabus communibus. 

Habitat Cajennae Dom. Richard. 

Statura C. ruficollis at minor* Antennae ni- 
grae articulo primo rufo. Caput et thorax 
rufa, immaculata. Eiytra crenato ftriata, 
rufa pun8:o humerali maculisquc duabus 
communibus, altera in medio, alcera ver^ 
fus apicem cyaneo nigris. ' 
II. L. rufa elytris apiceatris. praeujla, 

Criocms jmuujla Ent. iyil^ 1. 2. g. 2j, 9S mifafdata 

zfafciata» 

fiigripes. tranqusba- 
rica. melamra. cyama. Habitat Muf. Dom. Lund, 
.12. L. rufa elytris fafcia atra. 

Cr ioceris wnfafciata Ent. fyfl:. i. 2. 8- 26. 
Habitac in noua HoUandia Muf. Dom. Banks, 

13. L. rufa elytris fafciis duabus atris. 
Crioceris zfafciata Ent. fyfl. i, 2. 8- 27. 
Hibieat in noua Hollandia Muf. Dom. Banks, 

14. L. flaua antennis peGore pedibusque nigris. 
Crioceris nigripes Em. fyft. i. 2. 8« ^g. 
Habitat in noua Hollandia Muf Dom. Banks. 

1 5. L. rufa elytris pun£iato ftriatis cyaneis. 
Habitat Tranquebariae Dom, Daldorff Muf.D. 

Lund. 
Statura praecedentium. Corpus totum rufum 

elytris folis pun£lato flriatis cy^neis. 
Varietas chinenfis antennis pedibusque nigris, 

nullo modo diff^rt, 
1(5. L. rufa elytris pun£lato (Iriatis apice cyancis. 
Habitat Tranqucbariae^Dom. Daldorff Muf.D. 

Lund. 
Statura et magnitudo omninopraecedentis. Ca- 

put rufum antennis nigris. Thorax cylin- 

dricus, rufus, imniacuiatus. Elytrapunfta- 

to flriata, rufa, apice late cyanea. Corpus 

rufum pedibus jjigris. 
17. L. viridis elytris ftriato pun^atis cyaneis. 
Habitat in Indi^ grieqtali Dom. DaKiwrff. 
Paullo maior L. cyancllae. Caput viridianten- 

nis 0cu;isqi;c nigris. Thorax utrinque lub- 

ipiqofas lirigis duabus impreflis vindis, ni- • 93 

^tidus;, fmmaculatus. Elytra punc?:ato ftria- 
ta, violacea. Corpus et pedes nigra. 

i8» L- thoracc rufo elytris cyaneis margine faf- *Sb/fl«i'. 
ciaquc media flauis. 

Habitat in Cirolinae Solano nigro Dom. Bofc. 

Statura praeccdentium. Caput cum antennis 
nigrum. iThorax cylindricus, rufus, im- 
ttiaculatus. Elytra pun£lato ftriata, nitida 
iDargini laterali fafviaque media flauis. Cor- 
pus njgrum abdomine flauo» 

19. L, coerulea antenhis pedibusque nigris. mjanella, 
Crioceris cyanelia Ent. fyfl. i, 2. 9. 55. 

Habitac in Europae plantis» 

20. L. coerulea thorace pedibusque rufis. melatiom. 
Crioceris melanopa Ent. lyft. i. 2. 10, 36. 

Habitat in Europa boreali, 

21. L. nigra thorace pedibusque flauis. fiauipes^ 
Crioceris flauipes Ent. fyft. i. 2. 10. 37. 

*Habitat in Gcrmania. 

22. L. nigra capite thorace pedibusque rufis tho' fubfpinofa, [ 

race fpinoio. 
Crioceris fubfpinofa Ent, fyft. i. 2. 10. 38. 
Habitat in EuropacBecula. 

23. L. atra nitida autennarum bafi pediljusquerw^/;^/. 

rufis. 
Crioceris rufpes Ent. fyft. i. 3. 10. 39. 
Habitat in Germaniae fruticibus. 

24. L. thorace rubro: punftis duobus nigrisj ^o- ^rp^f-gai 

leoptris flauis: cruce pun£hsque quatuor 
nigris. 94 == 

Crioceris ^fparagi Ent. fyft. i. 2. 10. 41» 
Habitat in Europae Alparago. 
campeftris. 35. L. nigro coerulefcens thoracis limbo ruro, 

elytris punclis tribus: pofticis margine flauo 

connexis. 
Crioceris campeftris Ent. fyft. 1.3 16. 44. 
Habitat in Europae auftraliori. 
equejiris, 26. L. capite thoraceque teftaceis, elytris brun- 

neis: margine hneoia bafeos fafciaque me- 

dia flapis. 
Crioceris equejlris Ent. fyft. i. 2. lo. 47. 
Habitat Cajennae Dom. v. Rohr. 

GALLERUCA. Falpikx\ articulo ul- 

timo acuto. 

Labium bifidum. 

Antmiiae monihfor- 
mes. 

brunnea. 4~"5« G. puntlata teftacea elytrorum marginete- 
nuiflime abdomineque nigris. 

Habitat in America Dom. Hybner. 

Statura omntno G. flauicornis at minor. Cor- 
pus totum porretium, teftaceum, marginc 
elytrorum fubtus abdomineque nio^ris. Pe- 
cles poftici elongati at femora haud incrafla- 
ta, vix faltatoria. 
viridis^ 5 — 6. G. thorace aeneo nitido, elytris pun£la- 
tis obfcure viridibus antennis teftaceis. 

Habitat in Carolinae Quercu Dom. Bofe. 

Statura G. flauicornis at paullo minor. Caput 
viridi aen^um antennis flauis. Thorax lae- . 95 

iifs, aenens, nitidus. Elytra punQata , vi- 
li.iia, oblcura. Corpus et pedcs nigra. 
6 — 7. G. fui.ra ferruginea elytns apice lunuhtranqueba- 
cyanea. fica. 

Habitat Tranquebariae Dom. Daldorft^ 

Magna. Antennae nigrae articulo o^lauo in al- 
tero iexu longiori, apice dilatato, primo 
fcrrugineo. Caput ferrugineum» Thorax 
ferrugin^us punclo utrinqne imprefTo. Ely- 
tra lieuia, glabra ferruginea, apice lunula 
magna, cyiuea, Corpus et pedes atra. 
14—5. G. oblonga cyanea atitennis ocuhs pQdi- Laufoniae. 
busque nigris. 

Habitat in Lawfonia fpinofa Indiae orientulis 
Djldorft 

Nimis affinis G. Badiae at paullo mfnor etocu- 
li lenper nigri. Corpus fupra cyaneum, 
nitidum,. 
20—1, G. capite thoraceqne teftaceis fufco ma-y^nVw. 
culatis, elytris viridibus. 

Hcibitat in India orientali Dom. D ddorffl 

Affinis videtur G. tricolor. Antennae teftaceae. 
Caput oblcure teibceum macula magna, ver- 
ticaii, fufca. Thorax obfcure teftaceusma- 
culis tribus fufcis. Elytra fericea, viridia, 
nitida. Corpus teftaceo grileum. 
53 — 4. G flaueicens elytrisferrugineis: mzr^mQ melanoce' 
puntltsque duobus albis. pbala^ 

Hibitit Cajennae Dom. Richard. 

Stitura et magnitudo praecedentium. Pedes 
mihi deiunc et fone ialcdtorii. Caput ni- 96 . 

grum. Thorax pallidus, nitidus, immacu- 
latus. Elytralaeuia, ferrugin,ea margineapice 
dilatato punftisque duobus dorfalibus albis. 

aeruginea. 53 — 4. G. pallida elytris viridibus, capitepe£lo- 
reque nigris. 
Ciflela aeruginea Ent. fyfi;. i. i. 46. 27. A. 
Habitat in Aefchynomene Africas floribus, 
quos deftruit. 
albimnis. 53 — 4. G. capite thoraceque, fuluis, elytris ni- 
Eris: fafciis duabus albis. 

o 

Habitat in St. Domingo Infula Dom.Brongiart. 

Statura et magnitudo G. denticornis hiud ial- 
tatoria. Antennae albae articulis priojfibus 
duobus nigris. Caput et thorax laeuia, gla-! 
bra, fulua, immaculata. Elytra laeuia ni- 
gra fafciis duabus undatis, albis, altera m 
mediOjalteraverfus apicem. Corpusnigrum. 

Hmbata» 54 — 5- G. (akatoria nigra thoracis limbo elytro- 
rum margine vittaque fuluis. 

H-ibitat in Tangier Dcm. Schousboe. 

Statura et magaitudo G. carulinianae. Caput 
cum antennis nigrum. Thorax fcaber, ni- 
ger margine omni fuluo. Elytra coerulea, 
nitida margineexteriori vittaque dorlali quae 
ante apicem cum margine coic fuluis. Cor- 
pus nigrum femoribus pofticis vulde com- 
preflis , incraflatis. 
fafciatal 55 — ^- ^- ^^^tatoria pallida elytris cyaneis: faf- 
cia pallida, 

Habitat in St» Domingo lufula Dom» Brongiart. ' ^. 97 

Magna fn hac familia. Antennae bafi pallidae, 
apce fnfcae. Caput et thorax pallida, im- 
maculata. Elytra laeuia, glabra, cyanea, 
nitida: fafcia lata pallida, verfus futurani 
attenuata. Corpus palliduni femoribus po- 
(licis incraiTatis, cyaneis. 

57—8- G. faltatoria nigra thorace anoque rufis. co//anV. 
Habitat in America Dom. Hybner* 
Statura et maguitudo praecedentium» Caput 
cum antennis nigrum, immaculatum. Tho- 
rax rufus macula una alteraue dorfali, nigra, 
Elytra glabra, nigra, immaculata, Abdomen 
nigrum ano rufo» Pedes nigri femoribus 
pofticis incraflatis. 

57—8. G. faltatoria fcrruginea capite elytrisque r_ya«/>m«tr. 
cyaneis, 

Habitat in St. Domingo Infula Dom. Brongfart. 

Caput nigrum fronte fulua, Thorax laeuis, 
glaber, ferrugineus, immaculatus. Elytra 
laeuia, cyanea, immaCulata. Corpus fer- 
rugineum. Pcdes rigri femoribus pofticis 
incraffatis , ferrugineis. 

63—4. G. faltaroria nigra thorace elytrorumque a^^rmWa. 
fafciis duabus albis» 

. Habitat Cajennae Dom. Richard. 
Magna in hac familia. Caput nigrum frontt 
latealba. Thorax albus, nitens, immacu- 
latus. Elytra violacea, nitidafafciisduabus 
latis albis , quae tamen nec marginem nec 
futuram attingunt. Corpus nigrum abdo- 
mini pallidiore» Pedes nigri. 

Q .uifa. 6j5 — ^. G. faltatoria ferruginca capitethoraceque 
albis, ely tris ferrugineis : punttis albis c]ua- 
tuor fimplicibus. 
Hibitat Cajennae Dom. Cuvier. 
Statura oinnino et famma -srffinitas G. albicol- 
lis. Caput album antennfsferrugineis. Tho- 
rax albusnitiilus, immaculatus. Elytra lae- 
uia, fcrruginea punciis quatuor aibis i. 2. 
I. annulo obfcuriori cinclis. Corpus ferru- 
^gjneum. 
rata. §^ — 70. G. faltatoria fupra pallida: eiytris linea 
media atra. 
Habitat in India Dom. Daldorff. 
Media. Antennae nigrae baii pallidae. Caput 
et thorax pallida, immaculata. Eiytra lae- 
uia, pallida, nitida bafi litura, in medio li- 
nea atris. Corpus nigrum pedibus pallidis, 
Fimora poftic* valde incraflata, ferruginea 
apicc nigra. 
(g^ 71. — 2. G..iaitatoria cyanea capite thorace pedi- 
busque. riifis» 
HabitaL in india orientali Muf. Dom. de Sehe- 

Media. Caput et thorax rufa, immaculata. 
*" Eiytra cyjnea, immaculata. Corpus nigri- 
cans pedibus rufis femoribus pofticis incraf 
fatis* 
-2^—3. G. faltatoria coerulea nitens thorace pe- 
^lore pedibusquc pallidis. ■ 

Hilvitat in America auftrali letla inter Coccos 
Cadi Muf. Dom. Lund. ===== 99 

Mcdia. Caput cyancum. Thorax glaber, ni- 
tiduSj pallidus, Elytra laeuia, cyanea, ni- 
tida. Petluspallidum» Pcdes pallidi. 

72 — 3. G. faltatoria ouata atra clytris teftaccisg/^^a. 
apicc nigris, 

Habitat Cajennae Dom. Richard. 

Media, reliquis magis gibba. Ciput etthorax 
atra, immaculata. Antennae tellaceae. Ely- 
tra laeuia, glabra, nitida, teftacea, apice 
ni^ra. Gorpus nigrum femonbus pofticis 
incraffatis. 

93 — 4. G. faltatoria atra capite thoraceque rud^i . dimidiata. 

thorace punclo medio nigro. 
Habitat Cajennae Dom. Richard. 
Statura et magnitudo G, rufipis. Caput cum 

antennis ruTum. Thorax rufqs pundlonie- 

dio nigro. Elytra ftriata^ ati'a, Corpus 

pedesquc nigra. 

119 — 20. G. faltatoria nigro aenea elytris vktz elongata. 
albida. 
Habitat in America boreali Dom SmithBarton 
Parua at reliquis longior. Antennae mihi de 
funt. Caput ct thorax nigro acnea, imma 
culata. Elytra laeuia vitta media, lata, al 
bida. Corpijs nigro aeneum femoribus po 
ilicis valde incralTatis. G 2 ENDOMYGHUS. P^/p/ quatuor inae- 

quales : articulo 
ultimo truncato. 

Labium elonga- 
tum , corneum, 
integrum. 

Antennae apice mo- 
niliformes. 

cruentus. I. E. ranguincusthoraceimmaculatOj clytns pun- 
£lis tribus nigris. 
GalUruca cruenta Ent. fyft. i. 2. 19, 30. '■' 
Hibitat in India orientali Muf. Dom.Banks. 
coccineus, 2, E. thorace fanguineo: niacula nigra, clytris 
fanguneis: miuuiis duabus nigris. 
Galleructi cocHnea Ent. fyft. i. 2. 20. 31. * 
Hibitat in Europae borealis Corylo. 

irucitttus, 3. E. ruber colcoptris cruce nigra. 

Galleriica crudnia Ent. lyft. i. 3. 20. '32,* 

Habitdt Halae Saxonum. 
^puftiila' 4. E. niger thoracis margine eiytrorum maculia 
tus, duabus pedibusque rufis. 

Galleruca 4pujlulata Ent. fyft. 1.3. 20. 33. "* Endomychi corpus paruum, depvefTiufculum , gla- 
brum , tardum , capite exferto , ouato , plano , oculis 
Vix prominulis, rotundatis lateralibus , flintennis tho- 
race longioribus , diltantibus , ante oculos infertis, tho- 
race plano , marginato : margine fubreflexo , fcutello 
ininuto, rotundato , elytris abdomine longioTibus de« 
flcxis , pedibus , breuibus , validis , tarfis quadriatticu- 
latis; penultimo .bilido , cgiore miido. lOI 

Habftat m Gcrmaniae Lycoperdis. 
5. E. atcr nitfdus antennis pedibnsquc rnfis. ' Boui/lne. 
Galleruca Bouifiae Ent. fyfl:. i. 2. 20. 34. * 
Habicat in Germanias Lycoperdo Bouilla. 

EROTYLUS. Valpi quamor inaequa- 
les, 
antici fecuriformes. 
pojlici clauati. 
Labium QomQum ^ d}^z- 
tatum, emarginatum, 
Antennac perfoliatae, 

14—5. E. aterelytrisflaufs: fafciamedialataatra. z^ni/fl/an- 
Habitat — — Muf. Pom. Lund. ^'^^' 

Medius. Canut et thorax laeuia, atra, im- 
maculata. Elytra bafi apiceque flaua, inmc- 
dio fafcia lata, atra. Sutura margoque te- 
nuiflime nigra. Corpus et pedcs nigra. 
18 — 9. E. flaucicens clytris nigris: margine om- mflrgma- 
ni flauefcente. ' ^'*-^' 

Habitat Cajennae Dom. Richard, ' 

Statura omnino E. furinamenfis. Antennae 
elongatae clauatae ciaua compreffa nigrac, 
bafi flauefcentes. Capqt flauefcens vertice . 
obfcuriori. Thorax marginatus, depreffus, 
flauefcens, immaculatus. Elytra punQata, 
nigra margine futuraque flauefcencibus. Cor- 
pus flaueicens. 
Palpi antici filiformes. Antennae claua com- 
prwfla, vix perfoiiata. Forte proprii generis. 102 ■ ■ 

^3-^4« E. oblongus niger elytris cyaneis. 

Hibitac — — 

Praecedentihus duplo minor et diftin£lus. Ca- 
put et thorax nij^ra, immaculata. Elytra 
ftriata, cyanea. Pedcs nigri plantis fufcis. 

CEBRIO, Palpi qnatuor filiformes. 

Maxilla meTTibranacea , vix 

unidintata. 
Lahium apice palpigerum. 
Antennae filiformes, 

3, C. fufcus thorace fgmoribusque rufis, clytrig 

teftaceis, 
Habitat in Marocco Schousboe Mun Dom, Se- 

heftedt, 
Affinis ccrte C. j2;igas at minor. Caputnigrum^ 

Thorax villo(ua, rufus lateribus fufcis, Ely- 

tra fuhftriata, pillida. Pedes fufci femori- 

bus omnibus cr^dis rufis, 

CISTELA, Palpi quatuor flliformes. 
Maxilla iinidentata. 

Labium men^branaceum, 

bifidum. 
Antennae filiforrhes, 

32 -«^3. C- nigra Qlycris ftriatis, sintennispedibus' 
que tcltaccis, 
H^bttc^L Kilifie, Media. Caput et thorax fufca,' immaculdta. 

Antennae tcftaceae. Elytra ftriata, fufca. 

Pcdes teftace». 
35 — 6. C. nigra thorace marginato: miv^^mQmarginata. 

rufo. ' 

Hahicat in Dalckarliac Alpihus Dom. Paykull. 
Reh'c|uis mai^is rotundata. Caput nigrum an- 

tennarum articulo primoruto. Thorax mar- 

ginatus, rotundatus, margine anteiiori ct 

Lterah rufo, Elytra laeuia, nigra. Curpus 

nigrum. 

ZONlTiS. Palpi qinmor filiformes. 
Maxilla palpis longior, in- 

tcgra. 
Labiiim emarginatum. 
Antennae fetaceae. 

1. Z. thorace mutico rufo, elytris pe£lorec]ue«;g»*i^f«mV. 

nigris. 
Habitat in M rocco Muf. Dom. Lund. 
Summa affini as Z. praeuftae. DifFert tamen 

elytris totis peftorequenigris. 
Variat forte fesu elytris apice tantum nigris 

pe£lore tamen femper nigro, 

2. Z. thorace rufo elytris viridibus. viridimn- 
Habitat ad Cap. Bon. fpei Dom. Lund. nis.^ 
Minor Z. flaua^. Caput atrum antennis fuf- 

cis. Thorax gibbus , rufus, nitidus, imma- 
culatus. E'.ytra fubkcuia, viridia. Petlus 
atrum, AbJoinen rufum. Pedcs nigri. 104 v-^"" '- ■ -« 

j?w2fl/a. 7—8' Z. ferrugine? elytris teftaceis: vitta lata 
atra. 

Habitat in Carolina Dom. Bofc. 

Statura praecedentium. Caput ferrugineum 
antennis nigris. MaxillaeexTertaelongitudi-* 
ne corporis, Thorax punBatus, ferrugi- 
neus, immaculatus, Elytra laeuia, teftacea 
vitta lata nigra, quae tamen bafin haud at- 
tingit. Corpus ferrugineum. Pedes nij^ri 
fenioribus ferrugineis, Vari^t fexu oretho- 
race corporecjue nigris, 

SAGRA. Palpi quatuor in^equales, filu 

formes, 

Mcixilla cornea, unidentata, 

, L,ahium breue, corneum, ro- 

tundatum, ciliatum, fifllim, 

^ntennae cylindricae, 

triPih 1—2, S, obrcure viridis femoribus ob(curc bideii' 
tatis, tibiis unidcntatis, 

Habitat Cajennae, 

Statura et lumma affinitaspraecedenti^. Anten- 
nae corpore breniores, cyaneae. Caput, 
thorax, elytra, corpus oblcure viridia, mi- 
irime nitida^ Abdomen fubtus bafi macula 
meJia villola, ferruginea, Femora poftica 
, mcrafTata bafi interiori macula magna aurea 

?jpice bidentata dente pofteriori lon^ioret Ti' 

bjae iocHfuae apic§ pnident^tae, I ' ; ', >...i 105 

CRYPTOCEPHALUS. Palpi quatuor 

filiformes, 
Mcixilla unU 

dentata. 
Labitim cor-» 
' neum, iate- 

grum. 
Antennae fili^ 
formes. * 

17-^8. C. glaber ater elytris punSis fex albis, ^guttat^fi. 

Hibit.it ad Cap. Bnn. ^pei, 

PauUo minor C. Gorteriae. Caputatrum, im-» 
maculatum. Tliorax ater margineanticoet 
laterali pjillido. Elytra lubftriata atra nun- 
fl:is trium parium albis. Corpus nigrum, 
33 — 3. C. thorace atro albo trilineato, Q\ytmvariabitU. 
rubris X punclis tribus nigris, 

Cryptocephalus variabilis Schneid. MagaT., 4. 

Habitat in Germaniae Salice. ' 

Affinis certe C. cordigeroj cuius varietatem 
obm credidi, Antennae nigrae, bafi flauef- 
centes. Capnt nigrum puncio inter antcn- 
nas flauo, Thorax ater, nitidus Jineis tri» 
bus albis exterioribus fere marginalibusmar- 
gine tamen ipfo tenuiflime atro , intermedi^ 
bafi dilatata: lineola nigra, Elytra rubra, 
pun£lis tribus nigris. Corpus nigrum. 

Numerus punftorurn in elytris variat 2. 3, 4, 
33^3. C niger rhorace lineis tribus flauig, tritineatuf, 

Habitat m Germaniat io6 . * , 

Statura G. bothnici at duplo maior. Antenr^ 
nae nigrae, bafi flluae. Caput nigrum ma- 
cula magna, frontali, flaua. Thoraxniger 
lineis tribus latis flauis cum margine antico 
flauo coeuntibus. Elytra vix pun£lat3, ni- 
gra. Pedcs flaui. 

(itratus. 34 — 5. C. aternitidus amennis ferrugineis. 

Habitat in America Dom. Hybner, 

Statura omnino C. obfcuri at duplo minor. An- 
tennae ferrugineae: articulo ultimo nigro. 
Thorax laeuis, glaber, ater^ nitidus. Ely- 
tra pun£lato flriata, nitida, immaculata. Pe- 
des nigri. 
turidus; 34 — 5. C. niger obfcurus elytris fubreticulatis. 

Habitat in America boreali Dom. Mauerhoff. 

Medius. Caput obfcurum antennis longiori- 
bus tenuidimis. Thoraxobfcurus, mox im- 
maculatus, mox margine obfcure cinereo. 
Eiytra rugofa , mox immaculat^, mox cine- 
reo vana. Corpi^s obfcurum, 

imperiatis. 44 — 5. C. ater nitidus elytris teftaceis: pun£lisf 
quinque nigris. 

Cryptocephalus mperialis Laichart. Tyrol. 

H^bitat iii dllia Mu(. D. Bofc. 

St^tura et magnitu Ji) omninoC.)5pun3at«* An" 
tennae nigrae articulo i. 3. 4. tcltaceis. Ca- 
put et thorax atra, immaculata. Elytralae- 
uia, tefticea punclis qumque nigris 2. 2. i. 

ornatus. 44 — 5. C. rufus elytris flauis: vittis duabus ab- 
brcuiatis atris. ===- 107 

Hahitatin Carolina Mnf. Dom, Bofc. 
Corpus inaiusculnm , rufum. Antcnnae fupra 
nijrae, fubtus rufae. Caput et thorox ru- 
fa, gldbra, nitida. Elytra punflato ftriata, 
flaua margine futuraque tenuidime vittisque 
duabus latis atris, quavum cxterior apiceni 
haud attingit, interior ante apicem cum fii- 
tura coit. Mas minor, pallidior. 
44 — 5. C. rufus elytris nigro flauoque variis, congejluf, 
Habitat in Carolina Dom. Bofc. . 
Praecedente minor, Antennae nigrac, bafifer- 
ruj^ineae. Cjput rufum, Thoraxlaeuis, rufus 
margine lineolisque duabus bafeos flauis. Ely- 
tra punGato ftriata, nigra margine maculis-r 
que variis numerofis, flauis. Corpusrufum^ 
54—5. C. fupra teftaceus oculis atris, Lundii. 

Habitat Tranquebariae Muf D. deSeheftedt. 
Statura praecedentrum. Capuc, thorax, ely- 
tra laeuia, glabra, teftacca, immaculataocu- 
h's folis nigris, Corpus nigrum , mox tefts^- 
ceum, 
54 — 5. C. capite thoraceque rufis nitidis, Q\y- Seheftedii. 
tris flauis : vitta lata atra, 
Habitat Tranquebariae Muf D. de Seheftedt. 
Corpus paruum , gibhum, Caput rufum an- 
tennis elongatis fufcis, Oculi nigri, Thorax 
gibbus , rufus, nitidus margine parum fla- 
uefcente, Elytra pun^lato ftriata, flauavit- 
ta lata, atra, quae apicem haud attingit» 
Abdomcn nigri?ans margine flauo, Pede§ 
' flaui. Vahlii. 54 — 5. C rufus thorace maculrs Juabus atris, 
eiytris atris : falcia punftoque rufis. 

Habicat in India orientali Dom, DaldorfFMuf. 
Dom. Lund. 

Medius. Caput rufum oculis cinereis. Tho- 
rax glaber, rnfus, nitidus maculis duabus 
magnis, oblongis, atris. Elytra fubtilifTime 
* puntlato ftriata atra fafcia media rufa, quae 

ad futuram extenditur. Verfus apiccm puii- 
ttumparuum, rufum. Corpus rufum. 
^oflutafus, 58 — 9« ater thoracis margine antico elycrorura- 
que bafi macuhsque tribus rubris. 

Habitat ad Cap. Bon, fpei MuC Dom. Lund. 

Medius. Caput m^grum ore fronteque rufis. 
Thorax glaber, ater, nitidus margine anti- 
co lat?ralique rufo. Elytra fubttriata, bafi 
dentata maculis duabus in medio lunulaque 
media ante apicem rufis aut potius elytr^ru- 
fa fafciis duabus dentatis futuralineaqueme- 
diaconnexis, nigris, Corpus nigrum pedi- 
bus rufis. 
ehhratuf. 71—2, C. nigcr thorace fuJuo : punOiis quatuor 
nigris, elytris teftaceis: lineola bafeos pun- 
ftisque dijobus nigris. 

Hibitat in G^rmania Dom. MauerhofE 

iMedius. Antcnnae nigrae, bafi flauae. Caput 
nigrum, obfcurum , immaculatum.' Thorax 
flduus punftis quatuor nigris in ftrigam dif- 
pofitis. Elytra lacuia, teftacea lineola ba- 
feos pun£lisqueduobusobiique pofitisnigris. 
Corpus nigrum. ' '• " ■ ■ . 109 

gi-»a. C. thonce rufo nitiJo, punttfs duohusSjjepgkri^ 

nigris, elytris tcllaceis: macula poftica cy- 

anea. 
Habitat Tranquebariae Dom. DaldorffMuf.de 

Seheftedt. 
Statura praecedentium. Antennae nigrae bafi 

rufae. Gaput rufum orbita oculorum nigra*. 

Thoraxrufus, nitidus punQis duobus dor- 

falibus atris. Elytra lacuia, teftacea maeu- 

la poftica cyanea, Corpus obfcurum pedi- 

bus teftaceis. 
87—8- C. ater nitidus capite thoraceque ruds, paruulfis» 

pedibus flauis. 
Habitat in America boreali Dom. Mauerhoff. 
Statura parua praecedentium. Caput rufum an- 

tennis flauis apice fufcis. Thorax rufus, ni- 

tidus macula bafeos nigra. Elytra pun£la- 

ta. Pedes flaui. 
90. C. fufcus obfcurus immaculatus. arenariuso 

Habitat in Germania Dom. Panxer. 
Minutus, totus fufcus, im.maculatus, Anteh- 

nae porreclae nigricantes. 

CLYTHRA» Falpi quatuor inaequa- 
les fiHFormes. 
iatom apicedilatatum, 

emarginatum. 
Antennae breues, ferra- 
tae. 
I. C. nigra obfcura elytris pallidis: maculis tribus tongipes. 
nigris^ pedibus anticis elongatis. ^io • 

Cryptocephnlus lofigipss Ent. fyft. i. 2. 52. i. 
Habiwt in Gerinaniae Corylo. 

^pun&ata.' 2* C nigro cyanea elytristeftaceis: punftistribus^ 
nigris, pedibus anticis elongatis. 

Cryptocephalus ^pun^atus Ent. lyft, i. 2. 53^ 2. 

Habitat m Italia Dr. Ailioni. 
6maculata» ^. C. nigra thorace rubro iinmaculatOj clytris 
rubris : punftis tribus higris. 

Cryptocephalus 6maculatus Ent. fyft, 1^2. 53. 5. 

Habitat in ItaUa Dr. Allioni. 
4punBata» 4. 'C. nigra elytris rubris: pun^lis duobus nigris. 

Cryptocephahis ^punSfatus Ent. fyft. i. 2. 54. 6. 

Habitat in Europae Corylo. 

4notata. §. C. cyaneo nigra elytrisrubrisJ maculisduabus 
cyaneis. 
Cryptocephatus ^notatus Ent. fyft. i. 2, 54. 7. 
Habitat in Barbaria D. Prof. Vahl. 

gmacuhta> 6. C. nigra cinereo villofa elytris rufis : maculis 
tribus cyaneis; poftcriore maiore transuerfa. 
Habitat in India orientah Dom. Daldorff Muf» 
de Seheftedt» Clythrae corpus panium , immarginatum , cylihdri- 
cum , faephis glabvum , tardum , capite retrado , ocu- 
lis oblongis , lateralibus vix promimilis , antennis tlio- 
racis longitudine, ferratis, diitantibus, ante oculos 
infertis , thorace transuerfo, rotundato : margine deflexo 
fcutello mmuto , rotundato, elytris abdomine longiori- 
bus fornicatis pedibus, validis , anticis elongatis, tar- 
fis quadriarticulatis : arciculo penultimo bifido , colore 
vario. ■I III 

Priececlentibus ininor. Antennae valde ferra- 
tae, nigrae, Caput ct thoraxnigra, cine- 
reo viilofa, immaculata. Elytra pun£lata, 
rufa maculis tribus cyancis : anticis duabus 
approximatis, tertia maiori , transuef fa. Pe- 
des rufi femoribus nigris. > 

7. C. atra clytris teftaceis : fafciis duabus atris. fngofci. 
Hibitat ad Cap. Bon. fpei Muf Dom. Lund. 
Statura omnino C. ^punclatae at duplo minor. 

Caput ei thorax atra, nitidcj, immaculata. 
Eiytra lubrugofa, fluua fafclis duabus unda- 
tis atris, quae nec margincm nec futuram 
attingunt. Corpus nigruirj. 

8. C. nigra thorace rubro trimaculato, elytris y^/rfl;?/^^;^/- 

tellaCeis: m4«.ijiis tr-ihus nlgris, tibiis rufis. dis. 
Cryptocephalus Atra; haxidis Ent. fyd. 1.2,54.9. 
Habitat in Sibiriae Atr.iphaxide. 

9. C. viridi cyanea thorac? elytrisque eleuato tu- monftrofa, 

berculatis. " 

Chjthra tnon/Irofa 01 iv. Inf 

Habitat Cajennae Iviul. IJpm. Bofc. 

Corpus magnum, totum cyaneum antennis pe- 
dibusque nigris. Thnrax holofericeus dor- 
fo gibbo, elcuato, bidentato. Elytrarugo- 
fa bafi tubertulo cleuato, acuto, apicc tu- 
bercuhs minonbus. 

10. C. obfcura thorace elyirisque deuato tuber-^j/ifa/fl« 

culatis. 
Habitat in Carolina Dom. Bofc. 
Statura omnmo praetedentis at triplo minor. 

Corpus tutuiii oblcurunj, fufwum. Thora.x: tubefculis cluobus dorfalibus, eleuatis, ap- 

proximatis. Elytra tuberculis plurimis eleua- 

tis acutiusculis. Masminor colore oliuaceb. 

r. n, C. nigra thorace gibbo, elytris tuberculatis* 

Habitat in Carolina Dom. Bofc. 

Minuta. Antennae teftaceae, Thorax cleua- 
tus, gibbofus, immaculatus. Elytra nigra' 
tuberculis Jplurimis paruis eleuatis. Pedes 
nigri. 
tunulata. 12. C. atra nitlda elytris flauis: lunula fafciapun- 
£loque apicis nigris. 

Crijptocephaks lunulatus Ent. fyfl. i. 2» 55. 10» 

Habitat Muf. t)om. Banks. 

limacuta-' I3- C. nigra thorace elytrisque rubris: pun£lis 
ta. quatuor nigris. 

Crijptocephatus i zmacutatusEnt. fyft. i. 2. 5 5. 1 1, 
Habitat ad Cap. B. fpei Muf. D.Eunks. 

oB/ita» 14» C. teftacea antennis elytrorumque margine 
nigris« 
Crijptocephatus obftus Ent. fyft. i. 2. 55. 12» 
Habitat in America Dom. Drury, 
tridentata, I5» C. coerulefcens elytris teftaceis : pun£lo hu- 
inerali nigro. 
Cryptocephalus tridentatus Ent, fyft. i. 2. 55. 14. 
Habitat in Europae Lonicera Xylofteo. 
taxicornis. 16. C. cyanea elytris teftaceis immacuIatiS. 

Cryptocephatus- taxicornis EntAyH. i. 2. 56,15, 
Habitat in Icalia Dr. Allioni. 
SpunBata,^ 17. C nigra thorace rufo, ely tris teftaceis ; pun- 
*^ l^is quatuor nigrist Ctvpftcephtihs SpunSfafus Ent. ryfl, t. 2. 56, 1 8. 
HabiCcit in Barbari te piantis Doni. Vahl. 

18. C* capite thOiMceque fuluis, c'ycri$ flaiiis : waA:///o/a. ' 

piinclo bareos rcu'ciioque nigris. 
Cryptocephcilus maxillofus Ex\t. ryfl. i. 2. 56. 19. 
Hahicat; ad Cap. Bon. fpei Muf Dom B nks. 

19. C, acra thoracc utrinque iiiacula lucea, tibii^ aurita. 

fiauis. 
Crypi occphnhs aurifiis 'Ent. fy(\:. i. 2, 57. 20. 
H.ibitat in Gernnaniae Corylo. 

20. C. coerulea elytris fanguineis: maculis coeru Lentifci. 
leis ciCvUrifancibus. 

Ctijpfocephaius Lentifci Ent. fyft. i. 2. 57. 21. 
Habitit inAfricae L\jntifco. 
31. C. rufa capitis bafi elytrorumque maculis dua- ^macu/ata. 
bus cyaneis, 
Cnjptoccphcilus ^macutatus Ent, fyft. i. 2. 57. 25. 
HabicuC in-Saxoniiic Ctirylo. 

22. C. cbfcure acnca elycrjs teftacets: pun£lo ba- tonmmana, 

fcos nij^ro. 
Crijpfocephalus tongimamis Y^nt.fy^. 1.2.58 25, 
Habitat in Triiolio montano. 

23. C. rufa elytris fufcis cyaneo nitidiSj pedibus £,flr, 

anticis elon^ :tls. 
Cryptocephalus Lar Ent. fyft. i. 2. 5g 26. 
Hdbicat in America meridionali Muf Dr. 
Hunter. 
34. C. nigra thorace elytrisque tellaceis, capite/7/'^/or«- 
craiTiufculo. phala. 

Cryptocephatus plagiccepfiatus Ent» fyft. i. 2. 
60. 37. 

H Habitat in Gallia meridionali Muf. Dom. de 
S<;heftedt. v 

paltens, 2$. C. nigra cinereo villofa thorace elytnsque pal- 
lidis. 
Cryptocephaluf paUefts Ent. fyft. i. 2« 61. 39. 
Habitat in China Dr. Pflug. 
ruficoUis^ 26. C. nigra thorace rufo, elytrls teftaceis, pe- 
dibus antitis elongatis: fcmoribus apiceuni- 
dentatis. 
Cry ptvcephatus ru/icollis }Lnt. (yQ:. i. 2. 61. 42, 
H^bitat in Infula St. Helcnae. 
nigripes, 27. C. capite thoraceque rufis, elytris pallidis, 
pedibus apice nigris. 
Cryptocephatus nigripes Eut. Cyii. 1. 2. 61. 43» 
Hibitat in America, 
guprea, s8- C. rubro cuprea nitida fubtus cyanca. 

Cryptocephatus cupreus Ent. fyfl:. i. 2. 62.47. / 
Habitat Cajennae Dom. v. Rohr. 
euanea» 29. C. cyanea thorace pedibusque rufls. 

Cryptocephatus cyaneus Ent. fyft. i. 2. 63. 52, 
Habitat in GaUia Dom. Mallet. 
bucephata^ 30' C. cyanca ore thoracis marginibus pedibus- 
que rubris, 
Cryptoeephatus bucephatus Ent. fyft. i, 2, 63. 54. 
Habitat in Anthylii vulneraria. 
Scopotina. 3it C nigra thorace rufo, elytris rufis: fafciis 
duabus cyaneis pedibus nigris. 
Cryptocephatus Scopotinus Ent. lyft. i. 2. Cg. 79^ 
Habitat in America, Europa auftrah'. 
Koenigii, 33- C. rufa elytris puntlis duobus coerulefcen- 
tibus. ■ 1»$ 

Cnjpfotephaiuf K^^enifTii Ent. fyfl;. i. a. ^g. ga. 
- Habitac Tranquebariae Dr. Koenig. 

93. C. elytrisflauis: lineola pundisque tribus ni-paraw„/ii#. 
gns. //. 

Crijptocephalus paracenthefts Ent. (yft* I. 3, 

68. 8'. 
Hahitat in Europae Salice, Betula. 

34. C. aenea nitida fronte cuprea. Hordiu 
. Cryptocephalus\ HordeiEm. fyft. i. 3. 69. 82. 

Habitat in Barbariae Hordeo murino D, Vahl, 

35. C. viridi aenea nitida antennis bafi fla u elce n- cowo/or, 

tibus, fronte impreffa. 
Cryptocephalus concolor Ent. fyft, i. 3. 69. 83« 
Habitat in Europa. 

30. C flaua thor.ice macuhto, elytris vittis dua mflfa, 
bus poftice coeuiitibus atris. 

Hibitat in Guiuea Dom. Lund. 

Magnaln hoc genere. Antennae breues, fer- 
rat4e, nigrae, bafi pallidae. Caput nigrum. 
Thorax nitidus, glaber flauus maculis dua- 
bus dorfalibus niargine poftico tunato nigro 
connexis. Elycra nitida, fl uavittis duabus 
magnis, quarum interior bafin haud attin- 
git pone medium fere in falciam dilatatis, 
coeuutibus et poftice in unicam terminanti- 
bus. Corpus nigrum cinereo nitiduluoi pe- 
dibus anticis elongatis. H a ti6 _— = 

HISPA. Palpi acquales, medio craC 
(iores filiformes. 
niaxilla bifida. 
Labium corneiim, integrurn. 
Antennae cvlindricae. 

hijjlnx. «-—3. H. antennis fufiformibus tcdaceo nigroque 
va'ie<;ata, thorace utrinque driatatoquinque 
fpinoio, 
Hibitat in India Mimofis Dom. DaldorfK 
Scatura praccedcntis. Capnt tedaccum oculis 
ni^ris. Thorax phnus tcflaceus lineamedia 
abbreuiataque laterali nigris. Margo utrin- 
qUe projnincns, dilatatus fpinis quinque va- 
hJis, acutidiiiiis, teftaceis, cpice nigris. 
iElytra pun£i- .to ftriata, tcftaceo nigreque 
varia fpinis pluriinis, eleuatis, fparfis, atris. 
Mirgo poftice dslatatus, niger fpinis pluri- 
niis, acutis, lerratis. Corpus et pedcs te- 
ftacea. 

4piiflutata» 3 — 4. H. antennis ferratis hirta atra elytris ma- 

culis (iu-ii>us rufis. 
Hibitac in GalHa Dom. Brongiard. 
Statura et magnitudo H. 2pufi:ulatae at elytra 

macuiis duabus rufis. Vix huius generis vi- 

dctur, potius forie Lagria. 

P'bbaf X3» H. ferruginea elytris bafi utrinque gibbis api- 

ce uni'ulato dentatis coeruleis, 
JJifpa fiibba Obvier. 
HAbitai, in Infula Sc. Domingo Dom, Eofe. Parua. Antennie fiiiifvnncs, atr^ie. Ciput 
ec thorax rufa, iinmjcuLita. Elytra punfl:i- 
to ftriata, rafa bafi utrinquctubcrculQmag- 
no, elenato, apice angulata, dcnEaca^ cyj.- 
nca. Pedcs rufl. 

14. H. nigra elycris obfcurc aensis : vitta rufj. vittQta. 
H-ibitdC in Carolina D. Bofc. 

Sc-itura praecedcntium. Caput obfc^ure.rufuni 
antennis nigris. Thorax obfcurc aenco ni- 
tens lateribus rufis» E-ytra rcriata punftita- 
que obfcure aenea, nitidub vitca lata, rufj. 
Corpus nigruui. 

15. H, atra capice villofo fuluo. capitata. 
Hibitat in Caroliua Dom, Bofc. 

Rebquis longior. Capuc inaequalc fuhium an- 
tcnnis mgris. Thorax quadratusangulo an- 
tice fubfpinofo. E''ytra fulcaca puaclaca^que 
atra niarginc incegro. 

TILLUS. Palpi quatuor inaequales. 
aiittci filiformes. 
pojJici f-curiformcs^. 
L,abiuni membranaceum, in- 
ter palpos porre8:um, 
intcgrum. 
Antennae ferratae. 

1—2. T, villofus niger thoracei rufo , zr\t(inm- damicornis . 
rum articulis duobus ultimis dilatato com- 
predis acutis. 
Habicat in America boreali Dom. Hirfhell. Statura et nias;nituclo otnnino T. elons^ati. An- 
tennae (ingulares, ni^raearticulis duobusul- 
timis maioribus dilitatis, compredis, acu- 
minatis. Corpus totum villoium, nigrum, 
obfcurum thorace lolo ruFo* 

Wibcri, I-"3* T. hirtus niger thorace ruro elytris coeru- 
leis, antennarum articulis tribus uitimis di< 
latato compreflis. ' 

Habitat in Germania Dom. Weber. 
, Statura omnino praecedentis at alius et maior. 

Antennae vix huius generis nigrae articulis 
tribus ultimis maionbus, compreflis, alte- 
ro latere dilatatis. Corpus hirtum , nigrum. 
Thorax rufus. Elyira hirta, cocrulea. Pe- 
des nigri. 

LAGRIA» Palpi quatnor inaequales. 
antici fecuriformes. 
poftici extrorfum craffio- 
res. 

Labium membranaceum, 

integrum» 
Antennae fihTormes. 

viridipen» * — 2. L. villofa atra elytris viridibus. 
nis, Habitat inTanger Schousboe Muf.Dom. Lund. 

Statura et magnitudo praecedentium at tota 
atra elytris lolis viridibus cyaneo nitidis. 

haemorrhoi-io — ii. L. hirta atra elytris macula apicis rufa. 
daiis. Hdbitat in Tanger Doni. Schousboe. 119 Panllo minor L. atra at eiusc^em {larurae. Di- 
ftinQa macula magna communi, rufaadapi- 
ccm coleoptrorum. 

14 — 15. L. villofa aenea antennis pedibusque a^fl^a. 
nif^ris. 
Habitat in Tanger Dom. Schousboe, 
Statura et fumma affinitas L. coeruleae. Cor- 
pus totum villofum, viridiaeneum pedibus 
antennisquc totis nigris. 
15—6. L. liuida pedibus flauefcentibus. tiuida^ 

Habitat in Germania Dom. Hybncr. 
Statura parua praecedentium. Antennae bre- 
ues, filjformes. Corpus totum villofum, 
liuidum pedibus folis Bauefcentibus. 

LYTTA. Palpi qmtuor inaequales. 
poflici clauati. 
Maxilla bifida. 
Labium truncatum. 
Antennae ^MQvvcxts, 

la — 5. L. corpore nigro cinereo tomentofo. cinerea, 
Habitat in America Dom. Hybner. 
Nimis reliquis afHnis at cota tomento cinereo 

te£la. 
15—6. L. cinereo villofa elytrorum marginibus w7/o/a. 

albis. 
Pall. lcon. tab. E. fig. 30. 
Hibitat in Guinea Dom. Lund. 
Statura et magnitudo L. collaris et omnino di- 

ilin£la. Antwnnae nigrae articulo i. 2. g* 126 rufi^. Cornus totum cinereo villorum ely- 
trorum maririne et futur^ aibis. 'b' MYLABRIS. Palpi quatnor filiformes. 
Mcixilla corneaj compref- 

i:a , binda, 
Labiim memhrasiaceum, 

ftibsrmarg^nafum. 
Autcnnae moailiformes. 

Sidae^ 7^R. M villoni n'<^ra elytris macuia bafeos fafr 

tiisqu-e du.'bus dentatis fcrru<i,iaeis, antea- 

nis nigiis. 
H bitat ad C-ip. Bon, (pei. 
Nimis affiiius M Hermanniae at diifert anten-f 

nis totis nigris elytrorumque falciis obfcure 

ferrLigineis. 

{fmamhtn* g — lo» M atra elytris teftaceis; punftis tribufi 
ni^iris. 
H.*hitat in RofTia meridiona1i'Dnm. Boeber, 
An iatis dilimila a M lopundata. DifFerfi 
tantum puncls clyrrorum tribus. 2. i. An- 
tennae pedcsque nigrae. ■ 

gsminafa, 9 — 10. M. atra nitida elytris paliidis : pun£lis duQ-» 
rumparium falciacjue media nigris. 

H.ibitiC in RofTii Dmn, Boeber. 

Parua, atra , nidda. Eiytra laeuia, pallida 
pari pundlprum ad bafinalteroque verfusapi- 
ccu) [alciaque mediaj liuuata, luturamhaud 
attin^entc atns^ . ' I 121 

10— IT. M. atra antcnnis reiTU2;inei*Sj olytmp^l- ru/icornu. 
lidis, punclis tribns falciisque duabus atris. 

H ibicat in Mo;]:;ador Afiicac Dom, Schousboe. 

Parua. Capuc et tlio!-a\' hirta, atra antennis 
ferrugineis. Elytra lacuia pallida punclistri- 
bus barcos i. 2. fafciisque duahus pofticis 
{inuatis, quarum anterior futuram haud at- 
tingit, atris. Corpus atrum pedibus fliuis. 

xa. M. hirta nigra elytris fafcia poftica punEio- minufa, 

que apicis flauis. 
Hdbitat ad Cap. Bon» fpei Dr. Weber. 
Parua an a praeceJentibus fatis diil^incla tota 

hirta ni[;ra, Elytra fifcia poltica dcntata et 

puu£]:o magno apicis flauis, 

DiRCAEA» P(3/p/ quatuor inaequales, 
anteriores porrefti arti- 
culo ukimo maximo 
trilobo, 
Antennae fihTormes, 

r. D. fufca antennis tibiisque piceis. barbntci^\ 

Lymexylon barbatum Ent. fyit. i. 2. 92. 4. Ojiv» 

Inf. 25. 5. 3. tab. I, fig, 3. 
Mordelia barbata Schall. Act. Hall» i. 323. tab. 

i- H- 7- 
Sefropalpits Hellenii Afl:. Suec, 
^erropalpus Latreille Irif. 30. 56, 
Habitat inGermaniae h^nis. 
3. D. ni^ra elytris obfcure teftaceis, difcQtar. 

Serropalpus laeuigatus Hellen. Act. Spec, 122 i^ '.^ 

Habitat Halae Saxonum Dom, Hybnef. 

Statura omnino praecedentis at duplo minor. 
Antennae filiformes, fufcae, Caput et tho» 
rax nigra , ob(cura. Elytra laeuia^ obfcure 
teftacea. Pedes nigri tibiis fufcis. Variat 
forte fexu elytris totis nigris. 
4guttata'. 3. D. atra elytris maculis quatuor fuluis» 
Habitat in Suecia Dom. de PaykulU 
Statura et magnitudo praecedeatis» Caputful- 
uum antennis nigricantibus, Thorax por- 
re£lus, laeuis, ater, opacus, immaculatus. 
Elytra laeuia, nigra maculis duabus fuluis, 
Pedes nigri tarfis pallidioribus. 

ruficotlUi 4- D. nigricans thorace anoque fuluis, 

Habitat fub arborum corticibus Finlandiae. 
Huius generis videtur. Caput atrum, Tho- 
rax fuluus, immacuUtus. Elytra lacuia, 
atra, immaculata. Corpus atrum ano late 
fuluo* Dircaeae corpus elongatum, fubcylindricum , immar- 
ginatum, laeue, tai-dum, capice inflexo, oculis rotun- 
datis vix prominulis, lateralibus , antenniscorpore bre- 
uioribus ante oculos infertis, thorace gibbo , eleuato, 
angulo poftico utrinque prominulo , elytris corpore 
paullo longioribus, pedibus curforiis, comprefFis, tar- 
fis quatuor anticis quinque articulatis , polHcis quadri- 
artiQul^tis : articuio lcQundo bUobo , colore obfcuro. CUCUIUS. Palpi qnatnor aequales: 
articLilo ukimo cradiori, 
tmncato. 

Lahium breue, bifidum 
laciniis linearibuSjdiftan- 

tibus. 
Antennae moniliformes 
et (ililbrmes. 

2—^. C. depreflus rufus elytris ftriatis, rufut» 

Habitat in Carolina Dom. Bofc. 

Magnus in hocgenere. Antcnnae corpore paul- 
lobreuiores, craffae, rufae; articulis diftin- 
ftis, cylindricis. Caput rufum. Thorax 
planus, deprefTus margfne utrinque antice 
polticeque acutiufculo, Elytra ftriata, Pedes 
breues, comprefli, 

COSSYFHUS. P^//)fquatuorinaequa- 
les. 
antici fecuriformes. 
Maxilla bifida. 
Antennae claua perfoli- 
ata. 
I. C. antennis clypeo brcuioribus Ent. fyfl;, i. 2,deprejfus<. 

97. 1*. 

Habitat in India orientali , Mauritania. 
a. C. antennis clypeo longiori^.us. 

Habitat Tranquebariae Mul. Dom. Seheflede» 124 ' -* ■ 

Praecedenti nimis affinis ct forte mera eius va- 
riiitas (iuplo maior. 

LAMPYRIS. Palpi quamor fabclaua- 
ti. 
■ Maxilla bificla. 
Labiuin integnim, cor- 

neom. 
Anteniiae filiformes. 

pulkni. 15 — 6. L. paliida abdominis fegmento quaito al- 
billimo. 

Erown, Jimaic. tab. 4. fig. 9. a. b. 

Habicat in AmericaQ msridionaiis Infulis Muf. 
D. Luml. 

Statara media praecedentium. Clypeus antice 
parum anguilatus elytraque laeuia, glabra 
pailida, immacuhta, Corpus pillidum feg- 
mento. abdominis quarto albidimo. 

vefpertina. '8~9' ^- ^'-'^^■icea elytris apice nigris, abdomf- 
nc apice albiffimo. 
Hibitat in India orientali Dom. Daldorff. 
Midia. C^put nigrum oculis magnis, globo^ 
fis. Thorax rotundatus, teilaeeus. Elytra 
laeuia, tcliice.i, apsce nigra. Corpustefta- 
ceum abdon^ine apice albiiiimo, 
eajennenfts, 20 — 1, L. nigra thoracis clypeo rufo: margine 
rufefcence, amcnnis flibelbtis. 
Habitat Cajennae Dom. Richard. 
\ Magnitudo L. italicae at omnino diflintla. An- 
tennac flabeliatae, nigrae articulo primopal- llJo. 'rhoracis clypcas rotnndatus, rufus 
mar^ine liyaliiiO. E'yrra atra. Pedes anti- 
ci tertacei. AbJon^en n.ihi deell. 
31 — 2. L. nigrathor.icc rnaculato clytris margi-twy?co/o/'i. 
ne vittaqiic media {lauclccntibus, libdcn.inc 
apice albillimo. 

Hibitat in America boreali Dom. Hirshell. 

Corpus maj^num. Antcnnae nigrac artieulis 
bafi parum flancfucntihus. Cajiut fiaucfccns 
ore ni<j;ro. Tlu^rax rotund:itus, planus, in 
medio nie;cr uti'inque macula magna rufa 
margineque latc flaaefccnte. Elytra laeuiaj 
nigra marj^ine , (utura vittaque abbreuiata 
llaucrccntibus. Abdomen apicc hte albifii- 
mum. Pedes nigri geniculis flauefjentibus. 
31 — 3. L. pallida tcibcea thorace clytrisque iiia maculata. 
culis duabus mar<;inalibus nigris. 

Lafnpijris maculata Oliv. Yn{. 28. t^b. i.fig. ^. 

Habitat Surinamo Muii Dom. Holthuyfen. 

Statura et magriituco L. mauritanicae, Clypeus 
rotundatus macula utrinque magnamargina- 
li bafeos nigra. Elytra laeuia htura dorfali 
bafeos maculisque duabus marginalibus ante 
medium nigris. Corpus fcrrugineum abdd- 
minis fegmcntis ultuTjis a biflTmis. 

LYCUS, Os roftro cyhndrico, incuruo. 
Falpi quntuor: articulo uld- 

mocrafiiori, truncato. 
Antmnae {\\\ form cs. 
4 — 5- L» nigcr thoriicis lacciibus Q\ytxhi{\:L^ferrugmus. 
rufis. 126 I 

Habttat in India orientali Muf. Dom. de Sehe- 
ftedt. 

Stutura praecedentis. Antennae comprefTie, 
ferratae, atrae. Corpus atrum. Thoraxm 
medio ater bteribus rufis. Elytra lata, Itria- 
ta, ferruginca, immaculata. Pcdes acri. 

RlPIPHORUSJVp/quatuorfiliformes. 
Muxilla ouata, breuif^ 

fima. 
Labium ^cvtum. 
Atiteitnae R-ibdhformQS, 

fpinofus, 3—4. R« ^tcr elytris bafiflauis, thorace poftice 
dente compreflb recumbente. 

Habitat in Americae meridionalis Infulis Dom, 
V. Rohr. 

Magnus, Caput et thoraxatra, immaculata. 
Thorax dente magno recumbente fupr:» fcu- 
tellum. Elytra attenuata , nigra, bafi fl.-na. 
Corpus atrum abdominis pnmo legmento 
fanguineo. 

lituratuf, 8 — 9» ^* capite thoraceque ferrugfnefs, elytris 
teilaccis ; litura baieospundoque apicisatris. 

H 'bitat — — — 

Affinis certe R. imaculato at triplo inaior. Ca- 
put eleuatum , ferrugineum ore atro. Tho- 
rax obfcure ferrugineus, immaculatus. Eiy- 
tra attenuata, teflacea lunula in ipfa bafi 
pun£loque verlus apicem nigris. Corpus 
atrum uno iate ferru^meo. Fedes nigri. _ ■ ■■_j ' ji 127 

MCRDELLA, Pr//p/quatuorinacqua- 
ks. 

^/7///c/ clauat'. 
puJUci h]i'ormes. 
Rlaxillu bifida. 
L.abiiud membranace- 

um, biFdum. 
Afuennae moniliformes. 

3—4. M. ano aculeato atra thorace rufo: inacu- variegata, 
la nigra elytris bafi macula rufa. 
Hibitat Parifiis Muf. Dom. Bofc. 
Statura et maj^nitudo praecerlentium. Caput 
nigrum. Thorax rufus macula magnabafeos 
nigra. Elytra nigra macula magna, oblon- 
ga bafeos rufa. Pedes rufi. 
3—4. M. ano aculeato grifeo pubefcens xhovzQZ pubefcens^ 
macula dorfali, elytris pun£lo bafeos faicus* 
que duabus atris. 
Habitat in America Dom, Hybner. 
Statura et magnitudo praecedentium. Corpus 
grifeo pubclcens. Thorax macula magna, 
dorfali, atra, glabr.i. Elytra puntlo diitin- 
0.0 bafeos, fafciisque dua' us atris. Abdo* 
men in alttro fexu aculeatnrn. 
4—5. M. ano acileato ferruginea elytris nigris. nigripennU, 
Hibitat in America Dom. Hybner. 
Statura praecedencium. Corpus totum ferrugi- 
neum elycris folis nigris. I2g DONACIA. Palpi quatnor filiformes. 
Maxilla nnidcntata. 
Labiiim membranaceum, 

intcgrum. 
Antennae fetaceae. 

Equifeti, t — 2. D, nrgra thorace elytrisque pallidis, cly- 
tris unifpinofis. 
Habitat in Francoiiiae Equifeto limofo Dom. 

Hoppe- 
Rcliquis- minor, Cnput Cum antcnnis nigrum» 
Tiiorax pallidus lineolis duabus abbrcuiatis, 
obliquis, nigris. Eiytra pun^Lito (Iriita, 
piliida apice fpina porrecla, acuta. PeJcs 
elongati , pallidi. Corpus nigrum. 

TRiCHlUS. Falpi quatuor fiiiformes. 

WhixillahiMz, 
Aiitennae clauato lamella^ 
tae. 

hirtus, 17 — ^8- T. hirtus fupraniger, fubtusalbidus. 

Habitat ad Cap. B. fpei D. Daldorft^ 
Statura fere M^JoluncIiae at huius genens, - Ca- 
pitis clypeus porrectus, acutus, bidentaius. 
Caput, thorax, elytra hirta nigra (cutellum 
triangulum. Corpus fiibtus pilis albisdenfis 
hirtum. Pedes elongati, mutiti, nigri. 

pilofus. 17 — 18' T. hirtus fubteftaceus capiteihoraceque 
nic;ris elytris piceis. 
Habiwt ad Cap. Bon, fpei D. Daldorff 1 ! 129 

Statura pracceclentis. Clypeus porreQus, acu- 
tus, bidcntatus» Caput et thor.ix hirta, atrau 
Elytra picca. Scutellum triangulucn, Cor- 
pus fubtus teftaceo hirtum. 

CETONIA. Maxilla apice fetofa. 

Labium coriaceum, emar- 
gnatum, palpos ce- 

gens. 
Antennae lamellatae. 

25—6. C. obfcure vindis thoracis margine ^3^- p,anc'fea. 
. uelcente. 
Hibitat in India Dom. Daldorff 
Duplo maior C. Chryfis fupra tota obfcure vi- 
ridis, nullo modo nitidathoracis tn^riijfnefo- 
lo flauefcentc. Subtus cupro nitida fterno 
porreclo, cornuto. 
44 — 5. C. obfcure brunnea thorace pinn^lis (\m fliuomacu' 
tuor atris, elytris macula magna flexuofa ^ata. 
fliua, 
Cetonia jiauomacutata Degeer TnC 7. 
Habitat ad Cap. Bon. fpei Muf. Dom. Lund. 
Magnitudo C. finuatae. Capitis clypeus por- 
' rettus fubemarginatus , brunneus. Thorax 
laeuis, obfcure brunneus, nitidus punclis 
quatuor atris 2. a. Elytraiubtilidiniepuntla- 
to llriata macola magna pone mediumflwxu- 
ofa flaua. Sternum porrettum. 
gg — 90 C. thorace ferrugineo: puntlis quatuor/7/^>o/7K«^fl 
nijiris, elytris fcrrugineis; hmboatro aibo- ta, 
pun£l4C0. I30 ■ 

'Habitat ad Cap. Bon. Tpei Muf. Dom. Lund. 

Mcdia. Caput nigrum, immaculatum clypeo 
emarginato. Thorax obfcure brunneuspun- 
£lis quatuor atris, anticis fubmarginalibus. 
Elytra vix flriata , fcrruginea margine exte- 
riori atro pun^lis (juatuor albis , futura atra 
lineola alba. Anus niger prominet puntlis 
quatuoralbis. Corpusatrumabdomineutrin- 
que lineis duabus punftorum alborum. 

cinerafcens. 89 — 90- C. thoracis dorfo atro: hnea cineraf- 
cente, elytris cinereis nigro maculatis. 

Habitat ad Cap, Bon. fpei Muf. Dom. Lund. 

Statura parua praeccdentium. Caput cineraf- 
cens clypeo emarginato. Thorax dorfo atro 
linea media poftice bifida, cinerea. Margo 
cinereus puntlio nigro. Elytra vix ftriata, ci- 
nerea, atro maculata. Corpus cinereum ab- 
domine atro macuhs laterahbus transuerfis 
albis. 

irrorata, 89 — 9°* C. nigra elytris ftriatis ferrugineis nigro 
maculatis. 

Habitat ad Cap. Bon. fpei Muf Dom. Lund. 

Statura praecedentium.. Caput nigrum clypeo 
emarginato. Thorax niger margine antico 
in medio parum eleuato. Eiytra ftriata, fer- 
ruginea pun£lis macuhsqpe numerofis, ni- 
gris. Corpus nigrum. 

furuata. S^^^^o- ^. thorace elytrisque teftaceis nigro 
punStatis. 
Habitat ad Cap. Bon. fpei Muf. Dom. Lund. Parua. Capvit ni^rum. Thorax teftaceus Imeo- 
lis puntiisqiic nijrris. Eiycra vix ftriAti , te- 
flacea punclis numcrofis nigrls. Corpus ci- 
nereo villorum. 

MELOLONTH A. Maxilla breuis, cor- 

nea, apice mulri- 
dentata : der;ti- 
bus fimplicibus, 
acuti9. 
^Antennae lamella- 
tae. 

27—8. M. ^labra atra thorace pun£lato, tlytris Morio, 

lubltriatis, 
Habicat in Nympheae floribus Indiae orien- 

talis Muf. Dom. Lund. 
Statura et ma<;nitu.Jo onminoM. barhatae. Ca- 

put nigrum pun£lo fronrali impreflo. Tho- 

raxater, puntlatus. Eiytra iubflriata. Cor- 

pus atrum. 

37 — g. M. glabra ohfcura elytris teftaceis, c\y quadridens^ 
peo quadridentato.. ^ 

Habitat in India orientali Dom. Hybner. 

Statura parua M. rufi oHis. Clypeus rotunda- 
tus, niger, acute quadridentatus, Thorax 
obtcurus, glaber, immaculacus, Elytralae- 
uia, teitacea. 

43—4. M. glahra pun^lata rura capite nigro. ferruainea, 
Hihitar C ijennae Dom. Richard. 
AfHnis M. melanQcephalae ac dillin£la. CapuC 
I 2 1 3 z • «' I ■ 

nigrum, fmmaculatum. Thorax et elytra 
punftata, rufa, immaculata. Corpusrufum. 

pallens, 43 — 4. M. ghbra pallida capitis bafi thoracisque 

pun^lis duobus nigris, 
Habitat Cajennae Dom. Richard. 
Affinis videtur M. erythrocephalae paullo ma- 

ior. Caput bafi nigrum, apice pallidum. 

Thorax pallidus punctis duobus anticis ni- 

gris. Corpus paliidum. 

moerenf, 64 — 5. M, rufa elytris teftaceis, peGore iiigro» 

Habitat in America bereali Dom. v, Rohr. 

Statura M. horticolae. Antennarum claua ni« 
gra. Caput et thorax glabra, laeuia, fer- 
ruginea. Elytra ftriata, teftacea, abdomi- 
ne breuiora. Corpus ferrugineum pe£lore 
nigro. 
tucicota» 66 — 7. M. glabra nigra thoracis marginS elytris- 
que teftaceis. 

Habitat in America boreali Dom. v. Rohr. 

Statura omnino M. horticolae paullo minor. 
Caput glabrum, nigrum, immaculatum. 
Thorax glaber, niger margineteftaceo. Ely- 
tra fubftriata, teftacea, immaculata. Cor- 
pus nigrum. 

titrata.'^ 66—7. M. glabra atra elytris ftriatis. 

Habitat in America boreali Dom. v, Rohr. 
Nimis reliquis afiinis attamen diftin£la videtur. 
Caput ct thorax iaeuia, glabra, atra. Ely- 
tra ftriata abdomini breuiore. ' ' 133 

74— 5- ^' villofa capitc thoraceque obfcure zi-Hneata. 
ncis, elytris teftaceis : marginibus lineolisque 
duabus nigris. 
Habitat in Africae borealis arboribus Dom, 

Schousboe, 
Statura omnino et fumma afEnitas praecedcn- 
tium, Corpus nigrum, cinereo villofum, 
Caput et thorax obfcure aciiea , villofa, clj- 
peo reflexo. Elytra fubftriata , teftacea mar- 
gine exteriori , futura hneolaque bafeos alte- 
raque apicis nigris. 
90—1. M. iiigra elytris flauis: fafcia atra femo-w/f«rflfa. 
ribus tibiisque pofticis rufis fpinofis, 
Habitat ad Cap, Bon. fpei Dom. Lund» 
Parua. Caput et thorax fubuillofa, nigra, im- 
niaculata. Elytra flaua margine exteriore 
fafciaque poftica, quae ad futuram valdeex- 
tenditur, atris. Pedes rufi femoribus po- 
llicis incraffatis , compreffis , verfus apicem 
unifpinofisji tibiis incuruis bafi apiceque uni- 
fpinofis. 
81—^2. M. glabra atra bafi maculaque media ]^^\- pygmaea. 
lidis. 
Habitat \n Carohns Dom. Bofc, 
M. graminicola minor. Caput nigrum elypeo 
reflexo, fubemarginato. Thorax glaber, atcr, 
aenco parum nitidulus. Elytra ftriata baft 
late maculaque media pallidis. Corpus ct 
pedes atra. 134 ■ 

BUPRESTIS. Palpi qintuormovmts: 

arcicnlo ulcimo obtLifo, 

trnncato. 
Maxilla obtufa^ uniden- 

tata, 
£,^//;/i^;w cylindricum,acu- 

minatum. 
Antmnae ferratae. 

ntgrita, 3—4. B, elytris acumindtis nigra giubra uno bi- 
dentaco. 

Habicat m T^ngier Dom. Schousboe Muf. 
Doni. Lund. 

Corpus paruum , atrum, immaculatum. Ely- 

tr.i vjlde acuminaca. Anus bidentatus. Sub- 

tus acneo nitens. Magnitudo parua B. cya- 

neje. 

meiancnoH- 3© — i. B. elytris bidenratis aeneo nigra thorace 

* pun^lato nigra , elycns itriatis. 

HaHitiC in Indiis Muf D' m. de Snheftedt. 

Magnitudo fere B. JBerolinenfis. Corpusniir^um 
ocuiis pallide tcftaceis. . Thorax puntiatus, 
niger, oblcurus. Elytra ftriata, bidentata, 
rigra, aeneo nitida, inprimis verfus futu- 
ram. Corpus nigrum, aenco nitidum. Ab- 
domen atrum, nitidum. 
mamputa- 73—4. B. elytris integris violaceis: ftrigisduabus 
e punftis falcicubio albrs. 

Habitat in T^nger MuK Dom. Lund. 

B. Onopordi panllo maior, Antennae nigrae. 
Thurdx hirtus, vanoioiMS, violaceus. Ely- tra integra, violacea ftrigts duabus epun£lis 
fafciculato pflofis, albis. Pedcs nigri ante- 
rioribus longioribus. 
75—6. B. elytris integrisaeneahircapc:dibuscon-/7i7o/ai, 
coloribus. 

Habitat in Marocco Muf. Dom, Lund. 

Statura et magnitudo omnino B. Onopordi at 
diftincla videtur. Antennae valde ferratae, 
nigrae. Corpus totum viridi aeneum pilis 
longioribus cinerafcentibus hirtum. Pedes 
aenci. 
8 i —• 3 . B. elytris integris elongato attenuatis trun- reticulata, 
catis aenea thorace elytrisque reticulato 
pun£latis. 

Habitat in Italia Dr. Allioni. 

Maior B. acuminata et omnino diftin£la. Cor- 
pus totum obfcure aeneum> minime niti- 
dum. Thorax ct elytrapuntlisplurimisim- 
preffis, conBuentibus reticulata. Elytra po- 
^ice elongata at obtufatruncata. Abdomen 
fubtus fcabrum. 
gg — 9. B. elytris integris ftriatis coeruleo mzcu- fanguinea. 
latis, corpore rufo. 

Habitat in Mogador Schousboe Muf Dom. 
Lund. 

Statura et magnitudo B. tenebricofae. Caput 
canaliculatum, nigrum macula magna fron- 
tali, vuh punftis duobusparuis, nigris. Tho- 
rax fubpun^iatus, rufus pun^hs tribustrans- 
uerfim pofitis , nigris. Elytra intcgra, ftria- 
ta, rufapun£^is coeruleis, j^bafeos ad mar- 13^ 

gmem 3. interiori communi, longjfori 3. in- 
teriori minori 1. marginali transuerfo, ulci- 
mo apicis communi, Subtustomentofuluo 
birta. Pedes nigri, 
lopunMa' 90-^T. B. elytris integris viridi aenea thorace 
to,- punftis duobus elytris quinque atris. 

- Hibitit G^lliae Alpibus Dom, Brongiart. 
$tacura B. Rubi tota aenea, nitida. Antennae 
nigro aeneae. Thorax pundis duobus dor- 
falinus eiycruque quinque atris annulocoeru. 
lelccnte cinc.l;is. Elycri ftriita, 

engulata, 91 — ?• B. elytris integris: bafi fafciisqije qndatis 
cinereis, corpore aeneo cinereo villolp. 

Habitat in India Muf. Dom. de Scheftedt. 

Statura B. Rubi at triplo minor, Caputet tho-»' 
rax aenca, cinereo yillofa. EJytra integra, 
nigra bafi fafciisqueduabusundatis, cinereis, 
Corpus aeneum, cinereo villolum. 

exahata, 97 — 8. ^. elytris integris fupra viridis thoracis 
margine corporeque aureis. 

Hibitat Cajennae^ 

Media. Caput viridi fronte aurea antennisqpe 
nigris, Thorax fcaber obfcure viridis linea 
dorlah" pallidiore margineque aureo. Elytra 
fubfcabra obfcure viridia, immacuiata. Cor- 
pus aureum, nitidilTimum pedibasvindibus, 

I4guttata» ^^'^^* ^- elytria integris nigra thoracis pun£lis 
utrinque tiibus marginalibus elytris leptem 
fliuelccntibus. 
Habitat -^ "- Dom, Weber, Parua. Caput fufcum. Tlinrax fofms margine 
utrinque puncbs tribus fiauispofteriorepaul- 
lo inaioro. Elvtra crenato ftriata, nisra 
punclis I. a. a. z, flauis bafeos linearibus. 
Corpus nigrum. 

104— 5. B. elytris integris laeuibus ferrugineoir- adfperfa^ 
roratis, corpore nigro obfcuro. 

Hibitac in Africa Muf. Dom. de Seheftedt. 

Statura omnino B. umbellitarum. Caput et 
thoraxnigra, immaculata. Elytra fubftria- 
ta, nigra inprimis apice ferrugineo irrorata. 

III — 2. B- elytris integvisj ftrigis cinereis, cor- pufMa^ 

pore aeneo, 
Hibitat Tranquebariae Dom, DaldorfFMqf. D« 

de Seheftedt, 
Statura omnino B. minutae at duplo adhuc mi- 

nor tota aenea ftrigis aiiqnot elytrorum cine- 

reis, undatis. 
113 — 4. B. elytris integris Ifnearibus: lineis dm- ptana, 

bus eleuatis, thoracc inaequali, corporcatro. 
Habitat in Senegallia Muf. Dom. de Seheftedt. 
Paullo maior B. viridis. Caput valde canalicu- 

latum oculis prominulis. Thorax inaequa^ 

lis, niger, immaculatus. Elytra integra, ni» 

gra lineis duabus eleuatis atomis^ue ranori" 

bus, cinereis, 

137—8. B, elytris integris fubftriatis cuprea tho- parimJa, 
race cyiindrico, 
Habitic T.in;i,ier Dofli. SwhousboQ MuC Dom, 
de Stiheftedc. 133 ■ " ' 

Corpus pariuim cyliiidricum, cupreum, niti- 
dum, immaculatum. Differt inprimis tho- 
racehauddeprefTo marginato, fed cylindrico. 
Elytra fubllriata. 

thoracica. 128 — 9. B» elytris integris obfcuris: maculis tri- 
bus viridibus impredis , thorace aureo, 

Habitat in Infula Su Thomas Americae Dom. 
Lund. 

Statura et magnitudo B. candens. Caput viri- 
de frontc rurefcente. Thorax rufo aureus, 
nitidus, immaculatus. Eiytra integra , fuf- 
ca maculistribusimprcdis, viridibus anterio- 
ri maiori bafeos duabusque in mediounapo- 
ne altcram. Corpus atrum , nitidum, 

ELATER. Falpi fecuriformes. 

Maxilla unidentata, obtufa. 
Labium bifidum. 
Antennae filiformes. 

tomentofus, 4— 5- ^. niger ferrugineo tomentofus, elytris 
ftriatis. 

Habitat in ludia oricntali. 

Corpus magnum E. lurido affine at difl;in£lum 
totum nigrum, tomento ferrugineo vefti- 
tum. Elytra magis rotundata, ftriata. 

moriOt 16 — 17. E. ater elytris ftriatis, fcutello grifeo. 

Habicat in America boreali Dom. Hybner. 
Statura E. aterrimi at duplo maior, totus ater, 
. nitdus. Elytra crenato ftriata. Scutellum 
villofo grifeum. ^ 159 

16*— 17. E. ater nitif^ns antennfs pedibusque fii(- laeuigatuf. 

cis , elycns laeuiffimis. 
Habitit in Amenca borcali Dom. Hybner. 
Starura ct magnitudo praecedentis totus ater, 

nitidus, immaculatus. Eiytra laeuidima. 

Antennae et pedes fufca. 
28 — 9 E. corpore atro: atomis numcrofiflimis flfomanW. 

albis. 
Elater atomrius Linn. (y^. Nut. 2. 655. 28- 

Fn. Sv. 738. 
Elater puluerulmfus Panier. Fn. Germ, 
H bitat in Germania Dom. Panzer. 
Statura E. fafciati paullo minor totus atcr, ob- 

fcurus atomis numerofiflTimis, paruis undi- 

que irroratus. Thorax in medio imprefTus, 
33—4. E. fubpubefcens obfcure cupreus fcutello fl^^*wg/«o- 

pallido. ^J". 

Elattr aeruginofus Oliv. Inf. 31. tab. 3, 
Hibitat in Giilia Mu(, Dom. Borc. 
Statura omnino E, pettuiicornis. Antennae fer- 

fatae, nigrae. Cyput et thorax obfcurecu- \ 

prea, minime nitida» Scutellum cinereo vil- 

lolum» Elytra ftriata. 
66 — 7. E. ater elytns ftriatis obfcure aeneis. melanchoth 
H4i)itat inDakkarliae Alpibus D, dePaykull. cus^ 
Statura et maignitudo omnino E. pjiofi, Cor- 

pus totum atrum. Elytra ftriata, obfcure 

aenea, Pedes fufci fcMnoribus nigris. 
71-— 2. E. cincreus thorace poftice tridentato, tridentatus. 
Hibitat Tranquebariae Dom. DulUoifFMuf. D. 

Lund. J4® s=5==5=sa= 

Paruus, Thorax obfcure cinereus pun£lis duo- 
bus dorfalibus, eleuatis, minutis. Margo 
pofticus tridentatus ordinariis duobus latera- 
libus et medio vaHdo, compreflo. Elytra 
ftriata, cinerea. Pedes flauelcentes. 
equejlrii. 78 — 9- E. ater nitens elytris fafcia lata fulua. 

Habitat in Germania Dom. Mauerhoff 

Statura parua praecedentium. Caput, thorax, 
•"'- elytra atra, nitida, iaeuiliima elytris folis 
fafcia lata fulua. 
ipm^afuf. 78 — 9» E, niger elytris teftaceis: punflis duobus 
nigris. 

Habitat in Tangier Dom. Schousboe Muf. D, 
Lund. 

Paruus. Caput, thorax, corpusnigra, imma- 
culata. Elytra ftriata, teftaceapun£lis duo- 
bus magnis nigris, 

LUCANUS. Penicilli duoihbhhlopdl' 
pigeri. 
Antemae peQ:inato fifli- 
les. 

rufipes^ 1 5. L. mandibulis lunatis virefcens abdomine pe' 
dibusque rufis. 
Habitat in Germania. 

Nimis affinis praecedenti et forte mera cius 
varietas. Differt tantum colore magis viref- 
cente abdomineque et pedibus rufis. PRIONUS. Palpi quatuorfiljformes. 

Mqxilla cylindrica, inte- 
gra. 

iLatonbreuif]iiiium,mem- 

branaceum. 
Anteiinae fetaceae. 

6—7» P. thorace rubmarginato unidentato ^uh^^-palUrJ. 
cente, corpore pallido,3ntennismgdioeribus. 

Habitat in Africa Muf. Dom. Lund. 

Statura omnino P. depfariiat duplo fere maior. 
Antennae longitudine corporis fubferrugi- 
neae. Caput et thoraxnigra, cincreo pu- 
belcentia. Elytra laeuia, pallida, apicemu- 
cronata. Peclus cinereo pubefcens. Ab- 
domen pallidum. Pedes nigri. 

10 — ii.P, thoracebidentato: dentepofteriorilon- trnnqueba* 
giori arcuato, antennarum articuiis ulcimis ricus, 
apice fpinofis. 
Habitat Tranquebariae MufDom.deSeheftedt. 
Medius. Antennae breues, nigrae articuiis ul- 
timis apice fpinofis. Mandibulae breues, 
arcuatae, validae. Thorax dentibus duo- 
busvalidis, acutis anteriore minore, re£lo, 
pofteriorc arcuato. Eiytra vix ftriata, picea. 
Corpus nigrum fubttis aureo pubefcens, 

14 — 15. P. thorace utrinque tridentato ater tXy- forficatut. 
tris ferrugineis, antennis compreftis breui- 
bus, mandibuliselongatis forficatis extus um'; 
deQtatis. 142 ' " 

Habitat in Tangier Dom. Schousboe Muf. D. 
\ Lund. 

Statura magna P. buphnlmi, Manc^iHw(aem2{;- 
, nae, incur-uae, eloni^ane , forficatae, in 

medio incraiTciCcie, cxtos dente paruo, apice 
acutae. Antennae breues, compreffae, ni- 
f;rae. Thorax planus, ater ucrinque deoti- 
bus duobus recuruis, acutis, tertio bd'eos 
minuto. Elyrra lacuia, fcrruginea, mucro- 
nata. Pedes nigri. 

CERAMBYX. Palpi quatuor filiformes. 
Maxilla obtufa, uniden- 

tata. 
Labium bifidum. 
Antemae fetacca^ 
totmmanus»!* C thorace fpinis mobilibus, elytris bafi unf- 
dentatis apiceque bidentatis, antennisiongis. 
Prianus tongimanus Ent, lyft i. a. 243. i. 
Habitat in America meridionah*. 

ryamcornis» la— 3. C. thorace fubfpinojo viridis nitens an» 
tennis breuibus, coeruleis, femoribus aaci- 
cis clauatis ferrugineis, 
Habitat in Aquapim Guineae Muf. D. Lurid, 
Corpus paruum, viride. Ancennaebreues, coe- 
ruleae: articulo tertio longiore, incuruo. 
Thorax rotundatus, puntlatus, vix fpmo- 
fus. Elytra laeuia, viridia. Pcdes cnem- 
leicentes femoribus cUuatis anticis quatuor 
fenugineis. ' 143 

17 — '8- C. nio;er thorace fpinofo tnbercubtoqLie/w^^/f«/a- 
elytris ba(i fcabris apice emarginatis , anten- tus. 
nis longis. 

Hjbitac Cajennae Dom. Cuvfer. 

Magnus. Antcnnae corpore longiores,inermes. 
Thorax niger fpinis utrinque duabuslatcrali- 
bus, una lupraalceram tuberculis tribusdor- 
falibus obtufis. Elytra obfcura bafi puntlis 
elcuatis icabra apice latc emarginata. 
26 — 7. C. thorace ipinofo, elytris macula h&- humeralis» 
feos fanguinea. 

Habitat in America boreab* Dom. Hirfhel. 

Statura et magnitudo omninopraecedentis. An- 
tennae corpore paullo longiores, nigrae. 
Thorax fcaber fpinofusque. Elytra apice 
emarginata, nigra macula magna, humera- 
h , fanguinea. Pedes nigri. 
4S — 9« C. thorace inermi nigro: bneis quatuory^n/j/M/, 
albis, elytris obfcure cyaneis : lineolis falcia- 
que media abbreuiata imprefl^s cinereis. 

Habitat in Isle de France Muf. Dom. Bofc. 

Medius. Antennae in altero fexu longifiimae, 
in altero mediocres, nigrae. Caputnigrum, 
cinereo tomentofum. Thorax inermis , ni- 
ger bneis quatuor albis. Elytra obfcure cy- 
anea, apice bidentata linea futurali integra, 
hneolis tribus bafeos: interiore longiore, 
intennedia interrupta, exteriore breuifiima, 
in medio fafcia lata, utrinque abbreuiata 
apiceque lineola folitaria grifeis. Corpus et 
pedes nigri. 144 ' ■' 

LAMIA. Palpi quariior ^Hformes. 
Maxilla cornea , bifida. 
Labium corneum , bifidum^ 
Autcnnae T- taceae. 

marmorata.^^1- ^* tlioracc acute rpinnrn cinereo fufcoqne ' 
varia elytris hafituberculatis antennisiongis, 

Hibitat in Africa Mtif. D. B fc. 

Statura et m ignitudo L. textor. Antennae cor- 
pore longiores, obfcurae. OpuE cinei\:um 
punftis duobus verticalibus fulcis. Thorax 
acute fpinofus utrtnque maculis tribus dorfa- 
libus fufcis. Elytra cinereo fuf oque varia, 
bafi fcabra tuberculis duubus eleuacis: exce- 
riore acutiore. Pedes cinsreifemoribuscom- 
preffis tibiisquc anticis apice barbatis. 

mixta. a6 — 7. L. thorace fpinofo cinereofufcoque varie- 

gato antennis longis. 
Hibitat in America bore.iii Dom. v. Rohr. 
Statura praecedentium at minor. Thorax fpi- 

nofus at haud tuberculatus. Antennae cor- 

pore longiores uti totum corpus varieg « •, 

Femora clauata. 

obfcura» »6 — 7. L. thorace fpinofo fufca elytrisflri.tis upi- 
ce pallidis, aiitennis lon;i,is. 
Habitat in Amcrica boreali Dom. v. Ro'ir. 
Statura praecedentis at duplo minor. Aot?n- 
nae corpore longiores, albo ingroque vanae» 
Thorax fpinofus, fubtuberculatus fui us» 
Elytra lineis eleuucis iinuta, tuico ciuereo ' • I4S 

paullo mixta, 3picG cinerea, Corpusfufcum» 
Femora clauata. ^ 

51 — 3. L. thoracc rpinofo nigra e^ytris fafciis i!;iV|,jff^. 
duabus continuis rufis. 
Habitat in india orientali Dom. DaMorff 
Scatura omnino L. capcnfis at dlill:in£la. Cor- 
pus punclatum, atrum, fafciis duabus ely- 
tvorum connnujs, rufi?:. Pedcs nigri» 
92 — 3. L. thprace rpinofo elytristercaceocinercO' ^ainator. 
que articuhtis: bafi punclis eleuatis fcabris» 
Hibitat in Indra oricntali D. Daldorff. 
Affinis ccrte L. fcabrator at diiLncta videtur. 
Antcnn.ie mediocres articulorum apicibusni- 
gris. C.iput cincreum, Thorax acute fpi- 
nofus, cinereus lincis duabus dorralibus, la- 
tis , teftaceis. £!ytra tcdaceo cfnereoque re- 
ticulata angulo baicos parum prominuJo 
punclisque eleuatis plurimis atri^apiceemar- 
gin.ita. Corpus «[linereum iinea lacerali te- 
itacea. Pcdes cinerei. 
92-— 3. L. thorace fiaiofo clytrisque furco nigro- barbkornis. 
que vanis albo maculatis anccnnarum articu- 
lo tertio talciculo pilorum. 
Habitat in Guihea Dom. Lund^ 
Animalculum pulcherrimum. Antennae me- 
diocres fulcae articulo tertio fafciculomagno 
pilorum nigrorum quarto paruo. Capuc , 
fufcum, nigro varium. Thorax fufcus ni- 
gro varius Iinea dorfali intcn upta maculis- 
que lateralibus lactc albis. Eiytra fufco ni- 
^groque fcre undara macula gcminata in me- 
K 146 ' 

flio marginis exterioris clnabusqneverfus api, 
cem, punciisque dorfalibus minutis hcte 
albis. 
Stheftedii. 93 — 4. L. thorace rpinoib clytrisque fufcis: ma- 
culis holofericcis niueis. 
Qlivier 67. tab. 10. figi CS- 
Habitat Tranquebariae Dom. Daldorf}; 
Animalculum puicherrimun). Antennac me- 
diocres, nigrac. Caput fufcum , irnmiicu- 
latum. Tiiorax acute uniipinofus, fufcus, 
utrinque macula magna longitudinali lineo- 
laque parua fupra pedcs holofcriceo niueis, 
Elytra fufca macula antcriore magna, trian- 
guiari verfus futuram , lccunda inmcdioma- 
iori , pudice ilnuata ct in lioc Cnu punclum 
dillintlum, tertia denique verfus apicem an- 
tice linuata holofericeis, niueis, niiidis. Corr 
pus et pedes fufca» 

• STENOCORUS. Fctlpi qiratiior. 

antki filiformcs. 
pojlici clairatj; 
Antemiae fetaceae. 

njUndricoU i6— 7. St. thorace mutico cylindricpcincreo, c-Iy- 

lis, tris ferrugineis: maculis duabus flauefccnti- 

bus obloletis. 

Habitat in Americac Infulis Dom.v.Rohr. 

Corpus paruum, cyiindricum. Antennacme- 

diucres, flauae srticulo primb reliquoium, 

apicibus ferrugineis. Caput cinereum. Tho- 

rax cylindricus, muticuspunclis duobusdor- falihus, minutis, clcuatis. Elytra integra, 
oblci;ra ferruf^inea niaculisduabu^sfluuis, ob- 
fulocis: anreriore maiore, Corpus fcrrugi- 
neum femoribus clauacis. 

29 — 30. St. thoraeefpinofo fufco cinereoque gn-pkbejuf. 
ieus elytris bidentatis pun£lato {Iriatis. 
Habitat in America Dom. Hybncr. 
Corpus mcdiocre, anj^uftum. Antennae cor- 
pore pauHo longiores, grifeae. Caputettho- 
rax fpinofus obfcure grilea. Elytra bidcn- 
tata , pun£l.ito ftriata fufco cinereoque mix- 
ta, obtcura. Pedesgrifei. ■• 

SAPERDA. Palpi quatuor filiformes. 
Maxilla membranacea, 
bifidu. 

£.aZ?/^//ncordamm, trun- 
- catum. 
Antennac fetaceae. 

4 — 5. S. liuida antennis eiytrorumque punclis wor^i7/o/fl. 
atris. 

Habitat Tranquebariae Muf. Dom. Lund. 

Statura magna S. populneae. Antennae vixlon- 
gitudine corpons, nigrae. Caput et thorax 
liuida, immaculata. Eiytra fupra plana li- 
uida pun£lis imprefiis, iparfis, atris, apice 
truncata. Corpus liuidum. 

ig — 19. S. thorace villofo virefcens Qo\zo^tTO- difcoidea, 
rum difco fufco: puntfis duobus faiciaque 
communi lunata virelcentibus. 
K 2 • Habitat in America boreali Dom. v. Rohr. 

Media. Caput fufcum antennis breuibus. Tlio- 
Vax rotundatus , villofuSj virefcens. Elycra 
pun8:ata, fnfca margine apiceque late pun- 
fto arue mcdium lunulaque in mcdio vircf- 
centibus. Corpus virefcens. Pedcs picei» 

hirtkornis, 50 — 1. S. grifsa ancennis longis hfrtis. 

H..bitat in India orientali Muf. Dom. Lund. 
Statura parua, cylindrica S. hircae. Antcnnae 
coriMvrc paullo longiorcs, pi!is longionbus 
hirtae. Corpus totum grifeum fiuc cinereo 
fufcocue mixtum. 

necijdalea. 52 — 3. S. oSfcura elytris abbreuiatis .paiiidis, an- 
teonis longis ferrugineis. 
Habitat in Iniula St. Thomas Ainericac Muf 
Dom. Lund. 
* Parua. Antennae cprporclongiorcs, ferrugi- 

neae. Capiit et thorax fufca fen-irginco hinc 
inde maculata.^ Elytra laeuia abdomincmul- 
to breuiora, pallidafafciolaaut lineola fcifca. 
Corpus fufcum ano ferrugineo. Pedcs tc- 
ftacei. 
marginata. 47 — 8. S. glalji^a atra thoracis marginc fiauo. 
Habitat in Carohna Dom. Bofc. 
Statura et magnkudo f violaceae. Antcnnae 
mediocres nigrae. Caput atrum orbita ocu- 
Iprum fiaua. Thorax cylindricus , ater n'.ar- 
ginc-flauo. Elytra pun£lat«, atra margine 
baleos parum albicante. Corpiis atrum. ■ 149 

CALLIDIUiVL Palpi quanior chmtl 
Maxllla membranacea, 

bifida. 
Labium biMdnm: laci- 

niis tenuifilmis, 
Antcmuw fc ta cea e, 

9 — 10. C. thora.ce pubefcentenigrumpun^latum j:7W?;^fl/ttm. 
femoribus rubris, amennis mediocribus» 
Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner. 
Statura fcqiientiumatomninodifhnchim. Tho- 
race elycrisque utrinque puu^iatfs. 
15 — 6. C. thoracc glabro fubfpinolo nigrum ejy- hmgari- 
tris oblcure aeneis. ^"'^* 

Cnllidium hungaricum Herbd.' Arch, tab» 26. 

fig. 13. 
H:ibitat in Germania Dom. Hybner. 
Statura omnino C. variabihs at duplo mafor. 
Antennae mediocres, nigrae. Thorax pla- 
rius, laeuis, utrinqne fubfpinofus. Elytra 
fubrugofa, obicure acnea. Corpus nigrum 
fomoribus clauatis. 
17 — g. C. thoracc elytrisque crnereo villofis, an- concotor> 
tcnnarura articulis bafi fcutelloque niueis, 

Habitat 

Medium. Antennae yix corporis Ipngitudine 
teftaceae articub's bali niueis. Caput, thorax, 
elytra piintlata cinereo villofa, immaculata, 
Corpus et pedes concolora. 
18— 9- C. thorace fubtuberculato nigrum elytris variolofum, 
variolofis : futura acuminata» Habitat Tranquebariae Muf. Dom, Lund. 

SutbiM et magnitudo C. ruftici, Antennaeme- 
diocres, obfcure ferruo^ineae: articulo pri- 
mocraflicri, nigro. Caput punt];jtum,atrum 
orbita oculorum cinerea. Tnurax variolo- 
fus, fubtuberculatus, niger. Elytra vario- 
k)(a fiue punfl;is cicatrifiintibus imprelTa, api- 
ce futura acuminata, Corpus obfcure ni- 
grum. 

19—20. C. thorace rotundnto pubefcente fcrru- 
gineo clytrorum (utura acumiiiata, corpore 
telt^cco, antennis longis. 
H ihitat in Tanger Dom. Schousboe. 
Magnitudo fere C. rudici. Antennae corpore 
longiores, pubefcentc?:, ferrugineae. Ca- 
put cc tliorax obfcure ferruginea, immacu- 
lata , pubefcentia. Elytra laeuia, pallide 
tellacea apice futura acuminata. Corpuspal- 
lide tcfhceum, 

mixtum. 29 — 30. C. thorace rotnndato fcrruginco cinereo 
bneuo, elytris tsltaccis macula grifca fufca. 

Callidium grifeum Oiiv. In(. 70. tab. 4. fig. 

H^bitat in Gallia Muf Dom. Bofc. 

M-diutri. Antcnnae mediocres, cinerco villo- 
fae. C.iput (ciTugincum oculis nigris, Tho- 
ra.v rucua iatus , (ubpubefcens, terrugincus 
utrinque linea extus repanda, cincra(cence. 
Elytra iaeuii, tcdacea macula magna antice 
griiea p(jftije fuica, fedes teiUcei femori* 
bus ciauacis. 4" — ■. C. thorace plano nutlo: macula dorfali m?/nBr^o/;- 
iutiia fLifcum pcdibus teftaceis, antennis ^^tn. 
brcuibus. 

Habitat in Germaniac Quercu Dom. Hy^^ner. 

Corj^us paruuln, fuicnm. Antennac brcueSj 
oblcnre piccae. Thorax planus , nudus, 
fufcus macula mcdia ohfcure fulua. Elytra 
lieuia fufca. Pecles teftacei femonbus com- 
preiiis, v\x fiati.itis, 
4^ — 9. C. nigrum thorace atro nitido, antennis fiu//V«ffi. 
breuibus. 

Cailidium aulicum fp, Inf. i. - 

H.ibitat in Daniae nemoribus. 

S: -cura praeccdcntium^at differt thorace glabro, 
atro, nitido. 
56 — 7. C, thorace rotundato elycris fafciis tribus /frmmnfz/. 
cinercis: tertia tcrminnli. 

Habitat in Amcrica boreali Dom. Hirfhel. 

Maior C. undato, Antennae breues, fcrrugi- 
ncae. Capuc ct thorax fcabra, obfcure ni- 
gra pnbe (iaucfcsnte. Elytranigra lituraba- 
feos flauelcente falciisque tnbus latis cine- 
reis tertia in ij)fa apice. Corpus piceum, ' 
utrinque macubs tribus pectoralibus fiauis. 
Pedes picei. 
62 — 3. C. thorace globofo nigro , punclis tribusy^w^/jz^n^tz- 
albis, elytris nigris : puntiis duobus lunu- i^^n^ 
hsque tribus albis. 

Habitat in Germania. 

Magnitudo ct ftatura-C. atomarii. Caput ni- 
grum antennis mediocribus, ferrugineis. Thorax globofus, niger pun^is fine lineis 
tribus paruis, dorfaiibus, albis. Scuteilum 
album. Elytra laeiiia, nigri punclo altcro 
in ipia bafi, akero fubicutcllo in futura fcre 
commun!, lunula prima aiitrorfum areuata, 
fecunda rctroifum, tcrtia termiviali. Corpus 
nigrum (ej^mentorum marginibus albis. Pe- 
dv-s f^rruginei femor^bus apice ni^ris. 

63— -4. C. choracc f?:lobofo virefcentc: macolis^ 
duabus ferrugincis, eiycris bidentatis nigris: 
ftrigis fliuis bali rufis. 
Habitat in America borcali Doit». v. Rohr. 
Stitura mne^na C. ariuati. Antenrtae breues, 
ferrugineae. Caput virefcens. Thorax vi- 
reicens mrjri^ine antico et poftico flauefcente 
ii/S uus Juabus magnis, obfcure rufislcutel-» 
lum nigrum margine flauo. Eiytra apice 
bidcrft3ta, nigra, bafirufa, qui color (Inga 
flaua cingicur, pafiice ftriga altera obh'qua, 
abbreuiata , fl.i.u:^ Abdomen flauum. Pe- 
dcs iubferruir.inei, podici elongati femori- 
bus comprefiis nigris. 

'71 — ^2.;C. thorace rotundito nigro: tubercul is transueriis, eiytris tefiaecis: bafi margini- 
(]uc omni cinereis. 

Hibitat Cijennae Dom. Cuvier. 

Corpus p;u"unm, nigrum. Caput nfgrum an- 
tennis ierrugineis. Thorax niger tubercu- 
lis pKuiniis, eleuatis, transucrlls, Elytra 
apice acuinjruta, tellacea bafi late margine futnraqne cin^refs, Pedes teflactf femoribus 
nigris , podicis elongacis , comprciris. 

LEPTURA. Falpi qnatiior filiTormes. 
Maxilla iinidentata, api- 

ce rjcofa. 
Labium membranace- 
iim, biF.diim. 

Antennae fitaqeae. 

4 — 5. L. tliorace lacui nigra elytris teftaceis api- OTflm/iVor< 
ceni^ris, antennarqm articulis bafiflauis. ««". 

Habitat in Germania. 

Statura et fumma airinitas L. tomentofae, An-» 
tennae nigrae articulis aliquot bafi nigris. Tho- 
rax rotundatuSj laeuis, niger. Elytra tefta- 
cea apice nigra. Margo exteiuor itidem pa*» 
rum nigricat. Corpus et pedes nigra. 

19 — 20. L. aureo pubefcens elytris ferrugineis :j^£rfli5i;'. 
macula apicis flaua. 
Habicat in America Dom. Hybner» 
Corpus medium. - Antennae nigrae, Caput et 
thorax tomento denlo, aureo tetla. Elytra 
abdomine breuiora, acuta et ferefubrpinofa, 
ferruginea macnla fiaua ante apicem. Cor- 
pus nigrum pube aurea. Pedes ferruginei, 

32 — 3. L. thorace fubfpinoro pubefcente, elytris tamed,' 
falligiatis liuidis: taenia obicura longii.uui- 
• nali finuata. 
Stenocorus laiiudEmAyi}:, i, a. 293. 2, 154 ' 

Cerambyx tamed Lvm\. fyft. nat. 2. 630. 46. Fn. 

Su. 649. 
Gcoff.' Inl. I. 226. C. 
Hibitat in Europac flaribuG. 
AHinis L. 4macu!atae. 

47 — 8- L, fufca elytris fafciis duabus cinereis fu- 
tura qonne.vis. 

Habitat Tangier Dom. Schousboe. 

Parua. Ci?put nigrum palpis bafi rufcOjenti. 
bus. Thorax cylindricus, niger lineis dua- 
bus dorfalibus, cincreis, quac tamen mar- 
gincm anticum haud attingunt. Elytra ,lae- 
uia , fufca fafciis duabus cinercis , futura con- 
ncxis. Corpus nigrum. 

55. L. rufa elytris nigris, 

Hibitat in India oricntah' Muf Dom, de Sehe- 

flc.U. 
Statura parua praccedentium. Caput cum an- 

tennis rufum , ore nigro. Thorax cylindri- 

cus, rufus, immacuiatus. Elytra laeuia, 

nigra. Corpus rufum. 

coromande- 54- L. rufa pe^lorc elytris pedibusque cyaneis. 
tiana^ Habitat Tranquebariae Muf. Dom. de Sehe- 

lledt. 
Caput rufuin antennis nigris: articulo ultimo 
rufo. Thorax cyi.ndricus , rufus» Elytra 
punClato Ilriaca , cyanea. Pcftus cyaneum. 
Abdomen riifum, Pedes cyanei. ' »55 

NECYDALIS, Pa!pl filiformes, 

Maxilla unidentata. 

Labium membrana- 
ceum , late emargi- 
natum. 

Antemiae filiformes. 

16—7. N. nigra clytris aurulcntis dorfo cmorQlsJongipef, 
pedibas pofticis cjuatuor elongatis comprefTo 
clauatis, 

Habitat in [nfula St. Domfngo Muf. Dom.Bofc. 

Praecedentibus maior. Caput ni>rum fronte 
antennisque rufis, Thorax niger. Elytra 
fubulata, aurulenta dorfo inprimis ad bafin 
cinereo hirto, apice emarginata. Pedes an- 
tici breires, teftacei, poftici quatuor valde 
elongati femoribus comprcflis, clauatis: ch" 
ua nigra. Tibiae teftaceae ap^ce nigrae, 

33 — 4. N, nigra elytris teftaceis; margine otnni marginafa. 
nigro, 
Habitat in GaHia Muf. Dom. Bofc, 
Statura praecedentium. Caput et thorax atra, 
immaculata. Elytra fubulata, teftaceamar- 
gine omni atro. Abdomen nigrum lateri- 
bus teftaceis. Pedes nigri. 156 > 

SYNODENDRON. Palpi filiformes, in- 

aequales. 

]VJra77/a unidentata. 

Labium filiforme, 
corneiim, apice 
palpigerum. 

Aiitennae lamella- 
tae* 

um. 1 — 2. S. thoraee muricaco gibbo, eiytris retufis 
ftriasis. 

Hibitat xn India orientaii D. DaldorfF. 

Miior. ' S. iTiuricato. Antennae lameliatacj fla- 
ueibentes. Capnt inflexum, fufcuni frontc 
rufa pilofa, Tlioraxvaldegibbqs, elepatus, 
antice muricatus. E'ytra (Iriata, picea, api- 
ce rctufa, integra nifiltriae parumprom'iient. 
liim, 5, S. fcrrugineum eiytris punclatoflriatisintegris. 

Habitat in India orientaii Poni. DaldorfF. 

Corpus paruum, cylindricjm, totum ferrugi- 
neum, immaculatlim. Antennae omnino la- 
mellatae huius generis. Thorax gibbus, 
punflatus. E!ytra ftriatopunilata, integra, 

APATE. Pr//^/fiIifQrmes, aequales, 
Maxilla unidvntaca. 
Labiwn membranaceum, 

truncatum. 
/Intcnnae perfoliatae. 

gra. 6 — 7. A. elytris reiufis pun£iatis cylindricus ni- 
ger femoribus anticis incraffatis compreflis. ' 157 

Habftat fn Americae meridfonairs Infulfs Doin. 
■ V. Rolir, 

Scatnra ofr.nino A. femoralis at dnplo minor. 
Antcnnae cradac, pertoliatae, flauae. Ca- 
put et thorax laeuia, nigra. Elytra pun£ta- 
ta, podice rctufa. Pedes pavui femoribus 
anticis incralTatis , comprefiTs. 

10 — II. A. elytris ftriatis rctufis bidcntatfs: dcn- bidenf^ 
te interiore' elongato, thoracc antice mu- 
ricato. 

Habitat in Tangier Dom. Si.housboe Muf. D. 
Lund. 

Statura et magnitudo A. trfdens at differt ely- 
tris ftriatis apiceque denticulis duobus: in- 
teriore multo maiore. 

16. A. thorace rugofo niger clytris picefs. FaQJ^ 
Habitat fn Saxoniae Fago Dom. Hybner. 

Minutus. Antennae perfoliataevidentur. Tho- 
rax niger rugis pluriuiis, transuerfis, eleua- 
tis. Elytra iaeufa, picea. Pedes obrcurf. 

17. A. thorace fcabro elytrfs pedibusque grirefs, 21//^? 
j^jjate Tiliae Pan?-. Fn. Gcrm. 3. tab. 14. 

Habitat fn Germanfae Tflia. 
Mfnutus. Thorax fcabcr grifeus» Elytrapun- 
clata integra pedes<jue grilea. 158 == 

BOSTRICHUS. Maxilla cornea. 

Labium cylindriciim, 
,' integmm, apicepal- 

pigerum. 

Antenme claiia folida. 

minimus. 24 — $- B. cinereus clytris lacuibus obrcuriorjbus. 

Habitat fub Abietis corticcSaxoniae D.Hybncr. 

Minutus. Thorax lacuis, cinereus. Elycia in- 

tegra, obfcnriora. f^ariat tiiovzcc iv.^aczn- 

te force aetane. 

BRUCHUS. Palpi aequales, filiibrmes. 
Maxilla membi anacea, bi- 

fida. 
JLabium acuminatumi 
Antennae filiformes. 

pundiatus. 6 — 7. E. fufcus thorace clytrisque cinereo pun- 
£latis. 
Habitat — »— — 

Forte potius Brachycerus. MagnituJo ferc B. 

umbellatarum. Corpus nigrum iupra pun- 

ftis numerofis, cinereis. 

femoratus. 7 — 8- B. obfcure ferrugineus elytris fufco macu- 

latis, femoribus pofticis clongatis clauatis. 

Habitat in Indiae orientalis leniinibus Dom. 

DalciorfF. 
Magnitudo B. Robiniae. Antennae filiformes, 
ierratae. Caput et thorax oblcure fcrrui^i- 
nea, immaculata, Eiytra vix Itnata, f,r- 
ruginea maculis aliquoc mdiltindts ni^ris. . 159 

Pcdes fcrruginci femoribuspoftfciselongatis, 
cj^uacis. 
8 — 9- %' aeneus clytris bafi prominulis. ameus, 

Habitat m Iniia orientali Dom. Daldorff. 
Corpus B, j^ibbolo paullo minus, totum obfcii- 
re aencum , iifimaculatum. Anrenuae fuf- 
cae. Elytra fubllriata angulo bafeos promi- 
nulo. 
10— -11. B. nigcr elytris ftriatis fcrrugineiS: ma- j/Haci i/a- 
culis tribus nigris mar^tni conn'exis. tiiSt 

Habitat in India orientali Dom. Hvbncr. 
Corpus paruum, nigrum. Elytra (h-iata , fer- 
ruginea punBo paruo bafcos, maiori in me- 
dio porticoque marginaii atris. Corpus ni- 
grum pcdibus ferrugineis. 
II — li. B. cmcrco villoius elytris (IriatiSj izmo- gonn^ ra. 
ribus pollicis incraflatis comprefiis. 
Habitat in India orientali D. Daldorff. 
Medius. Antcnnaefilitormes, fcrrugineac. Cor- 
pus totum ferrugincum, cinereo vijlorufn» 
Femora puflica magna, comprefia, incrali- 
fata tibiisque incuruis. 
14 — 5. B. ferrugineus cinerco villorus antenn i- crfl^/rarwjr,): 
rum articulis- tribus ulcimis incraiTatis. 
Habitat in Iiuliae orientalis feminibus D.DaldorlS'. 
Huius ^cneris videtur. Antennae elongatae ;at 
ultimi articuli dilatati. Corpus ferrugineunn, 
cinereo pubefcens. Eiytra fubftriata. Pedss 
Iknpliccs, tcftacci. 
22— 3. B. teftaceus cincreo villofus.pedibus fiiiri- capjincola. 
piicibus. i6o >* ■ . 

Habitat m Cajennae feminibus. 
Paruus , totus teftaceus viliis cinereis hinc iii- 
de maculatus. 

ANTHRiBUS. P^/p/ aequales, filifor- 
mes. 
iVto///abreiiulima, bi- 

fida. 
Labiwn bifidnm. 
Antcnnae articulis iilci- 
mis t.ibus ouatis, 
longioribus, cradio- 
ribus: likimo acuto 
infidentes roftro bre- 
ui, plano. 
iongkornis, I. A. grifeus antennis corpore lonp,ioribus. 

Habitat in India onentali Muf. Dom. de Sehe- 

ftedt. 
Statura et magnitudo fequentium. Antennae 
corpore longiores, nigr.ie articulis apice ci- 
nereis^ ukimis tribus paulio craffioribus, uni- 
coloribus; ultimo longiori, fetaceo. Cor- 
pus totum griieum, 
mueirojlris. 3-*~4. A. roftro latidimo planoelytrorumqueapi- 
cibus anoque albis. 
Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner. 
Statura et magnitudo omnino A. albiroftris. Ca- 
put nigrum roftro plano, bleuillimo, alSo, 
Thorax niger puntl:is quatuordorfalibus, f^r- 
rugineis. Scuteilum niueum. Elytra ftna- ta punf^is rarioribus, albis eleuatfsque pilo- 
fis nigris, apice alba, immaculata. Aiius 
albus prominet. Pedes nigri. 

'4—5. A. roftro plano latiflimo nigro aeneus ro- iffuWij', 

ftro thorace pedibusque rufis» 
Attdabus ruficollis Herbft. Arch. 
Habitat in Kiliae Robore.. 
Nimis afflnis A. planiroftri paullo tamen ma- 

ior et thorax rufus, immaculatus, njtidus. 

Eiycra magis nii;ra, nitida. 
g— -g. A.obicureferrugineus gnreopubefcensely n^^^^^j.^ 

tris apice jijrireis. 
H i^itat Halae Saxonum Dom. Hybner. 
Curpns p.iiuuiTi A. varii. Ancennie ferrugi- 

neae, breues claua elongata. Frons pube 

cmerea. Thorax brunneus tomentofo cine- 

rcus. Elycra ftriata, ferruginea, apice ci- 

ncrea. Corpus cinereo pubefcens. 

BRACHYCERUS. Palpi bre.uiffimr. 

antlci biarticulati. 
Labium rotunda- 

tum, corneum. 
Antmnae breues, 
extrorfum craC 
fiores, roftro infi- 
dentes. 

i 5—16. B. thorace crlfta duplici dentata, elytris crijatuf* 
dorio plunis reticuUtis. 
Habitat ad Cap, Ron. Ipei Muf. Dom. Lund. 
X. i62 ' ' ' ■■ 

St^tura et magnitudo omnino B. muricatr. Ca- 
puc planumoculiseleuatis, rotundatis. Tho- 
rax crifta duplici longitudinali, valde dcnta- 
ta, in medio inteiTupta. Elytraconnatador- 
foplano, reticulaco. Pedes grifei. 

8—9. B. thorace rpinofo canaliculatoque, elytrig 
lineis eleuaiis crifpatis, corpore nigro» 

Habitat in Gallia , Africa. 

Affinis certe B. barbaro cuius varietatem olim 
credidi. Differt tamcn magnitudine duplo 
minore, corporc toto nigro, elytrorumque 
lineis magis eleuatis, crifpatis puntlisque in- 
terie^lis paucioribus, magis concatenatis. 

ATTELABUS. P^/p/ filiformes. 
Maxilla bifida. 
Labium corneum,paI- 

pos tegens. 
Antennae monilifor- 

mes,roftroinfiden- 

tes. 

6 — 7. A* rufus elytris fafciis duabusnigris: antc- 
riore interrupta. 

Habitat in Tranquebar Dom. de Seheftedt. 

Caput poftice attenuatum, rufum ore nigro; 
Thorax rufus lineis duabus fufcis. Elytra 
punftato ftriata, rufa fafciis duabus fufcis, 
altera bafeos interrupta , altera in medio con« 
tinuat Fedes elongati rufit III ■ I 163 

7 — 8- A. fufcus elytris variolofis bafi vw^pino- dentipef» . 
fis , pedibus amicis elongatis: femoribus uni- 
dentatis. 

Hahitat in Americae InfulisMuf.Dom.Lund. 

Statura pnecedentium, Antcnnae rufae claua 
fulca. Caput et thorax puntlata, fu fca, im- 
rnKuiata. Elytra variolofa, fufca dente ba- 
feos valido, eieuato. Corpus fulcum pedi- 
bus rufis, antici elongati femoribus clauatis, 
unidentatis, 

Feinora in altero fexu aenea, nitida. 
13—14. A. ater thoracc poftice attenuato rufo, /orw/Vflri- 

Habitat in hidia orientali Muf. Dom. de Sehe- us, 
iledt. 

Corpus eiong;atum, atrum. Caput n/grum ro- 
ftro breui, cylindrico. Antennae nionili- 
formes, rufie. Thorax oblongus, antice 
incralTatus, rufus, immaculatus. E'ytra<>-la- 
bra , iaeuia, atra. Pedes rufi femoribusom- 
nibus apice inciafTatis annuio nigro. 
22—3. A. coeruieus antennis tibiisque fufcis, coeruteut^ 

Habitat in GennanM Dom. Daldoiff] 

Statura p irua praecedentium. Corpus totum 
coeruleum antennis tibiisque fulcis. 
26 — 7. A. cinereus roltro arcuato atro, pedibusmmVoyJrw. 
teftaceis. 

Habitat in Onobrychis floribus Tangier Dom. 
Schousboe Muf Dom. de Seheftedt. 

Minutus. Roftrum arcuatum, atrum. Tho- 
rax et elytra cinerea, immaculata. Pedea 
teftacei. 

L a 164 

fomonae. 37-- 8- A. nfgerobfcurus elytris {Iriatis obfcure 
coeruleis, roftro bafi comprefTo apice fu- 
bulato. 

Habitat in Kiliae Pomona. 

Aifinis eerte A. Craccae at diflinflns et paullo 
' niaior. Roftrum bafi con-preniim , apice {\r 

bulatum. Thorax obfcurus. Elytra ftria- 

ta, magls coeruiea» 

RHINOMACER. Falpi extrorfum craf- 

fiores : articulo ul^ 
timo truncato. 
AnUnnae fetaceae ro- 
flro infidentes» 

variuf,' l- R- albo nfgroque varfus. 

Habitat ad Cap. Bon» fpei Dom. VVeber. 
Sequentibus quadruplo maior. Antennae feta* 
ceae, nigrae. Roftrum breue, planum, incrafla- 
tum. Caput nigrum lineisduabusalbis. Tho- 
rax niger dorfo albo reticulato. Elytra gla- 
bra, nigra , albo variegata. Abdomen atrum 
. utrinque lineis duabus pun^orum aljiorum, 
Ped^s nigri, CURCULIO. Palpimifomes, 

Maxilla cylindrica, uni- 

dencata. 
Antennae clanatae : arti- 
culo primo longiffimo, 
infidentes, roftro cor- 
neo. 
6 — 7. C. longiroftrfs grifeus roftro hi^zvitzto ^guineenfis, 
clytris fiiblpinofis^ 
Habitat in Guinea Dom. Lund. 
Corpus magnum, grifeum, obfcurum. An- 
tennae fufcac, apice cinerafcentes. P.oftruni 
bafifulcatum, grifeum, inte antennasutrin- 
que dente valido acu?:©, apice rotundatum^ 
atrum. Thorax planus, punclis imprefTis 
variolofus. Elytra punfl:ato ftriata pun£lis 
elcuatis albis fubfpinofa. Pedes antici elon- 
eati. 
9—10. C, longiroftris niger tliorace elytrisquecnirariwx.. 
purpureis nigro puncliatis. 
Habitat m Anievica boreali Dom. PJauerhofF. 
AfHnis videtur praecedenti. Antennae nigrae 
claua comprclfa. Caput atrum roftroarcua- 
to. Thorax fupra purpureus punflis fex. 3. 
g. intermcdio antico maiori» Elytra abbrc- 
uiata, ftriata, purpurea pun£iis quinque 2. 
2. I. pltimo maiori, transuerfo. Corpus ni- 
grum. Pedes nigri. 
19 — 30. C. longiroftris ouatus cinereo villofus/?«cf«V«/, 
thorace elytrorumque fafcia fcrruginsis. l66 r ' ^ « » 

Habitat in Isle He France Dom. Billardiere, 
Sucura et magnitudo praecedentium. Roflrum 
cylindricum , mflexum. Thorax puntlatus, 
obfcure rufus. Eiycra ftnato punciata, vil- 
lofo cinerca, fafcia lata, media, ferruginea, 
apice retufa. Corpus cinereo villofum.- Pe- 
des inermes, antici parum elongati, 
57 — g, C. Inngirofliris ater thorace elycrisque ob- 
f^uris grireo punftatis. 
Habitat Hilae Saxonum. 
Statura et magnitudo C. abbreuiati. C^putcnm 
roftro et antennis atrum, nitidnm, imnja. 
cubtum. Thorax map;nus, piatius nigri- 
cans pun£lis gniets imprefTus. Elytra vix 
abbreuiata, oblcura punftis paruis grileis 
flriata. Pedes atri, validi,- firiiplices. 
41—2. C. longiroftris fupra terrugmens thoracis 
dorfo elytrorum futun inaequuliter atns. 
Habitat Tranquebariae Dom. DaldorfFMufD. 

Lund. 
Corpus medium , grifcio pubefcens. Roftrum 
elongatum , arcuatum , atruiti. Thorax fer- 
rugineo villofus dorfo inprimis bafeos atro, 
nitido» Elytra ferrnginea villofa futura in- 
aequaliter atra, Pedes cinerei , inermes. 
46 — 7. C. iongiroftris thorscc elycrisque obfcure 
viridibus, corpore nigro, 
Curculio Chlorii Pani,. Fn. Germ, ig. tab. 8. 
Habitat in Germania Dr. Pan^er, 
Paruus. Corpus cum roftro arcuato atrum. 
Thorax pun£);atus ob(cure viridis. Elytra ^i 167 

(Iriata, obfcure viridia, immacuhta. Got- 
pus atrum. 

5-4-r"5. C. longiroflris teflaceus capitc thoracis C/znma^ro- 

rtiacula pecloreque nigris, pis. 

Habitat in floribus Chamaeropis humili'3 Tan- 

gier Dom. Schousboe Muf. Dom. de Sche- 

ftedt. 
Statura parua praeccdentium. Caput cum ro- 

ftro incuruo nigrum antennis teftaceis. Tho- 

rax teftaceus macula magna. 

10 1 — 2. C. longiroftris ater thorace olytrhiquQ mehnoce- 
fcabris fufcis, femoribus anticis incralTatis. phalus. 

Habitat in Tsle de France Dom, DaldorfF. 

Statura et fere magnitudo C. paraple£lici. An- 
tennac fsrrugineae, Caput atrum , nitidum 
Toftro breui, truncato. Thorax transuer- 
Jus, fcaber, fufcus margine antico parum 
flauefcente. E!ytra punctis eleuatis fcabra 
ad futuram laeuia, atra margineque fubfer- 
rato. Corpus atrum femoribus anticis val- 
de incraftatis. 

106 — 7. C. longiroftriscyh'ndricus niger albo xs.- Pjca. 
riegatus pedibus anticis elongatis, 

Habitat in Isle de France Dom. Daldorff. 

Statura cylindrica praecedentium. Caput cum 
roftro nigrum orbita oculorum alba. Tho- 
rax punftatus , ater utrinque macula magna, 
palmata, alba. Elytra punQatoftriata, atra 
maculis variis, albis. Corpus albidum pe- 
dibus antieis parum elongatis. iruneaiU' 107— ►8- C longiroflris cylindrfcus fuffug obfcu- 

^"•f» rus, elytrispunttato rtri.tis, roftro truncato. 

. Hibitat in India onentali Dom. Daldorff. 

Stitura et mapiitudo C. Bardanae. Rodruni 

nigrum, obRurum, apice truncavum» Tho- 

rax rotundatus, obfcurus. Elytra punBatO 

ftriata, Pedes fufci, fuhelongati. 

VohutuS. 107 — 8- C. lon^iroftris cylindricus fufcus elytris 
cattincjs grifeo variis. 
Hibitat in India orientali Muf, Dom. DaldorfE 
Omnino diftinchis. Thorax punttatus, fuicus» 
. Eiycra caltjnea, grifeo variegata. 

efoncratu- lii — 12. C loniiiroftris elongatus depreffusfei?- 
ius. rugmeus fcmoribus breuibus comprefiis.* 

Habitat ad Cap. B(jn. (pei Dom. Daldorff. 
Paruus jn hac fnnilia. Caput nigrum roftro 
breuiuiculo fcrrugmeo, Thorax pun£,latus, 
in medio parum canaliculatus, ferrugineus» 
Elytra ftriato pun£lata, deprcfla, fqrrugi- 
nea. Corpus ferrugincum femoribus breui- 
bus, compredis. 

pi^us IS?""^. G, longiroftris femoribus dent^itis fupra 

fufcus thorace elytrisquc aibo ftriatis, 
Hibitat in Tangicr Dom. Schousboe Muf. D, 

Lund. 
Scitura praecedentium. Caput fufcum, imma- 
culatium. Thorax albus lineis duabus latis 
dorlalibus iituraque utrinque laterali fufcis 
Ifiieis lineolisque variis albis, Corpus albido 
viiloiuni pedibus fuitis. I K ■ ■ ' ' .'ll-l 169 

I^-j — g. C. longiroftris femoribus dentatis nij^er iffl^rfaV, 
clytris ftnatis terrugineis : iineis podjcisdua- 
b«s albidis, 
Habitat Tranquebariae Dom. Daldorff. 
Mcdius, Roitrum cylindricum, atrum. Tho- 
rax.fcaber, atcr latcribus villofo albidis. Ely- 
tra ftriata, ferrugiuea ponc medium lineis 
duabus apicem tamen haiul attingentibus 
villoio albidis. Pedcs nigri femoribus acute 
dentatis. 
160 — I, C. lougiroftris femoribus dentatis tho-jp/g^r» 
race briinneo, elytris punclato ftriatis cine- 
reis: macula marginali brunnea. 
Habitat in Infula Trinidad Dom. Ryan. Muf. 

Dom. Lund. 
Statura ct magnitudo C. Mangiferae. Caput 
grileum roiiro lub pectcre infiexo. Tiiorax 
brunneus , immacuiatus. Elytra punciato 
ftriata, cinerca ms.cula rnagna, inarginali, 
brunnea, verfus apicem parum rer.ui3, Fe- 
dcs griici fcmoribus dentatis. 
J70— -i. C. iongiroilris femoribus dentatis cine- o/^a// 
reo pilofus, coleoptris macula dorfali atra, 
Habitat in Gallia Mui. Dom. Bolc. 
Statura omnino praecedentium. Roftrum ni- 
grum. Thorax cinereo pilofus, immacula' 
tus. Eiytra cinereo piloia macula tnag- 
na futurali, atra. Verfus apicem macula 
alia futura-lis at minuta, vix obferuanda, 
Prasterea (tria c punclis veriusmari^inem ex* 
teriorcm punclum^ue unum skaumue iti 
diico nigra» 170 ^ ^ '.. 

ptagiatus, 134^5. C. longiroftris femoribus dentatis ater 
elytiis ftriacis : plaga rufa. 
Habitat in Carolina Dom. Bofc. 
Paruus. Corpus roftro cylindrico antennisque 
atrum. Thorax gibbus, punclatos, ater. 
Elytra ftriata, rufa margine omni atro» Cor- 
pus atrum. ►* ,i-i 

auaruf^ 196 — 7. C. longiroftris femoribus dentatis ob- 
fcure ferrtjgineus thorace linea dorfah, ely- 
tris fafcia poftica albfs. 
Habitat in Gallia Muf. Dom. Bofc. 
Statura et magnitudo omnino C. efuriens at to- 
tus obfcure ferrugineus et roftrum multo 
breuius. Thoracis linea dorfalis fafciaque 
poftica elytrorum fcutellumque laete alba. 
Pedes antici elongati. Femora acute den- 
tata. 
( album, J97 — 8. C. longiroftris femoribus dentatis ater 
coleoptris c. dup'ici albo notatis, 
Habitat in India orientiili Muf. Dom. de Sehe- 

ftedt. 
Statura omnino C. Nueum. Roftrum longifli- 
■mum, tenue, incuruum , ferrugineum, bafi 
apiceque nigrum. Thorax planus, niger 
maculis duabus bafeos ftrigaque intenupta 
marginis antici albis. Elytra lubftriata, ni- 
gra futura Cque magno, quod a bafi ad me- 
diurti ducitur dorfo futurae contiguo albis. 
Pedes nigri f^moribus dentatis. 
prodiguf. ^sS-^^' C. breuiroftris variolofus niger atomis 
aureis numeronflimis. Ri^itat in T3nj:;ier Dom. Sthousboe. 

Mcdius. Cjput nigrum atotius aureis roflro- 
que breui) late emarginaro. Thcrax ecely- 
tra punclis latis cicatnlantibus excauata et in 
his atomi aurei numerofisfimi, cinereo mi- 
cantes. Corpus nigrnm, Pedes inermes, 
cinv^rei. 

244 — 5. C. breuiroflris cylindricus niger clytris mora/w/, 
pun£lo bafeos apicisquc viridi. 

Hibitat in Isle de France D. Billardiere. 

Medius. Caput planum, fufcum roftro breui 
antennisque nigris. Thorax cylindricus, fub- 
punQatus, fufcus, immaculatus. Elytra 
fui^punclato ftriata punfto oblongo bafeos 
apicisque viridi nitidis. Corpus lateribus vi- 
ridi fquauiofum,] Pedes nigri, antici parum 
elongati. 

255. C. breuiroftris virefcens thoracisdorfofuluo,y^//fl/«j', 
Habitat in RuiTia meridionali Dom. Boeber. 
Statura et magnitudo C. viridis. Caput cana- 
liculatum, emarginatum, viride. Thorax 
viridis macula magna, dorfaJ!, fulua, Elytra 
fliiata, viridia, fubacuminata. 

392 — 3. C. breuiroftris grifeus elytris nigro pun- 
ftatis. 

Curculio frititlutn Panx. Fn, Germ, ig. tab, ig.fritiHum, 

Habitat in Germania Dr. Panzer. 

Statura praecedentium. Ciput grifeum roftro 
fubcanaliculato. Thorax cylindricus, grifeus 
linea dorfali , in ntedio dilatata fufca. Elytra ftriato punQata, griTea, fufco pimO:ata, Cor- 
pas grireum. 
J^riga, , 528 — 9- C. brGiiiroftris niger coleoptris ftriatis 
' fiifcis: ftriga bafeos riinea. 

Habitat in Isle de France Dom. Daldorff. 
■ » Caput cum roftro brcuiflimo, fubcanaliculato 
atrum. Thorax puntlatus, atcr, Elytrafca- 
braftriata obfcura, fuica ftriga in jp(a bafi 
niuea. Corpus atrum. 
verruca. 353 — 4. G. breuiroftris niger obfcurus thorace 
variolofa, elytris crenato ftriatis, 
Habicat in Europa» 

Msflius. ^ntennae omnino huius generis, Ro- 

ftrum breue obtufum, pun^iatum. Thorax 

punctis latioribus impreftus bpeaque dorfaii 

; parum eleuata, Elytra connata, obicura, 

ftriato pun£lat3. 

pun^}imx,\ 351 — 2. C. breuiroftris femoribus anticis acute 

***"' dentatis niger fcutelio niueo, 

Jlabitat ad Cap. J^on. fpei Dom. DaldorfF. 
Corpus C. nigrita paullo maius, magis obfon* 
gumtotum nigrum, obfcurum fcutello fo- 
lo niueo. Femora antica acute dentata, re- 
liqua inermia. 
hrunnipej. 381*^2. C. breuiroftris femoribus anticis denta- 
tis fufcus thorace pedibnsque brunneis. 
•HVtV^^^Iabitat ad Cap. Bon. fpei Dom. Daldorfr; 

Fraecedente paulio minor. Thoraxpun^latus, 
pbfcure ru/us. Elytra puntlato ftriata, fuf- 
ca, vix acuminata. Pedes rufi femoribusan- 
tids acute dentatis , reliqviis inermibus. - ' .17,3 

381 — 3. C brauirodris femoribns obtufe denta- £f^«//forn.'x. 
, * tis niger elytris cincreo maculatis, antcnna' ^ 

rum primo articulu apice prominulo. 
Hibitac ad Cip. Bon. fpci I)om. DalJorC 
Magnitudo C, falcati. Antennac nigraearticu- 
lo primo longo apice promiiiente, dcntem 
efficiente. Thorax gibbus, niger. Elytra • 
ftriata, nigra, cinereo rnaculata. ^; . 

390 — I. C. breuiroftris fcmoribus anticis acute roro/w* 
tJcntatis viridis nigro irroratus. 
Habitat in Isle de France Dom. DaldorfF. 
C. Pyri paullo maior, Thdrax efc elytra viri- 
dia, nitida atomis minutis, humeroiiffimis 
atris irrorata, Pcdes cinerei femoribus an- 
ticis acute dentatis, reliquis inermibus. 

3()7— 8- C. breuiroftris femoribus dencatisflauef dorfatus. 
cens capitc thoraceque trilineatis, coleoptro- 
rum dilco fufco. 

Hvibitat in InJia orientali Dom. DaldorfF. 

Statura et fumma affinitas C. curuicornis. An- 
tennae valde eIong;atae articulo primo incur- 
uo. Caput et thorax flaucfcentia lineis trf- 
bus latis brunncis. Elytra flriata flaua ad 
futuram late brunnea futufa tamenipfaflaua, 
Pedes rufi femonbus acute dentatis. 174 ■ ■ ' '^ 

BRENTUS. O^roftro porreao, cvlin- 
d ico. 
Antemiae moniWformcs nl- 
tra roflri medium infer- 
tae. 

formicari' 5—6. B. oblongus ater thorace ferru^ineo» 
"^' Habitat Tranqucbariae Daldorff' Mui^ Dom. 

Lund. 
Paruus in hoc genere, Rodrum cylindricum, 
atrum antcnnis rufis. Thorax laeuis, rufus, 
antice globofus. Elytra laeuia, atra, mti- 
da. Pedes rufi femoribus clauatis at muti- 
cis annulo nigro. 

GOLYDlUMi Palpl quatuor clauati: 
articulo ultimo ma- 
iori. 

Labium membranace- 

iim, emarginamm. 
Antmnae perfoliatae. 

rufum, 4. C rufum elytris pun£lato (triatis. 
Habitat Pariiiis Dom, Brongniart. 
Corpus paruum, totum rufum.. Thorax pun- 

iiatus. Elycra pun^lato ftriata. Femora 

compreira. MYCETOPHAGUS. Palpi quatuor in* 

acquales. 
Maxilla mem- 
branacea, uni< 
dentata^ 
Labium rotun- 
datum j inte- grum. Antcmiae extror- 
fum craffiores. 

Z — 2. M. ntger elytris ftmtfs : fafcia apicequeru-/a/fitj/«i'. 
fis, antennis pedibusqne feirugineis* 
Habitat Tranquebariae Dom. Daldorff 
Paullo ininor M. ^maculato. Antennae extror- 
funi crafliores, ferriigineae. Caput et tho- 
rax nigra, immaculata. Elytra ilriata fafda 
ante medium futuram haud attingente rufa^ 
Apex late rufefcit. Pedes rufi. 

12 — 13. M. teftaceus elytris fafciis doabus fufcis. Populi, 
Habitat in Sueciae Populo Muf Dom. Lund. 
Statura parua praecedentium. Caput nigrum 
ore antennisque teftaceis. Thorax laeuis, 
teftaceus, immaculatus. Elytra ftriata, te- 
llacea fafciis duabus latis fufcis velpotiusfuf- 
ca bafi maculaque verfus apicem teftaceis» 
Corpus et pcdes teftacea. TETRATOMA. Palpi qua^-uor inae- 

quales , craiiiuf^ 
culi. 

Maxilla membrana- 
cea, bi[id\ 

i.aZ?/7/m breu.inmum, 
ror.undatum , inte- 
grum. 

Ardcnnae articul is qua- 
tuor ultimiis clauaLO 
perfoliacis. 

ruficolHs, 1—3. T. nigra thorace pedibusque rnfis, 
Habitat in Selandia Muf. Dom. Lund. 
Affinis praecedenti. Antennae rufae claua ni- 
gra. Caput nigrum. Thorax Jaeuis, ruhis, 
nitidus. Elytra nigro cyanea, nitida. Cor- 
pus nigrum pedibus rufis. 

ffazelta» i — 2. T. nigva obfcura capite cornubus duobus 

ereftis. 
Habitat in India orientali Dom. Daldorff. 
MaiorT. Fungorum totanit];ra, mmimo rticf^Ja,, 

Antennae artioulis uinmss qu.itnor cralTjori^ 
" bus, perfoliatis. C.put cornuhus duobus 

ere£lis, compredis, validis. Thorax lae- 

uis, niger. Elytra {ubllriata. . 177 

LYCTUS. Pa!l)i quatuor breuifTimi, fiii- . 
formes. 

Maxilla breuis , membrana- 
cea, bifida. 

Labium integrum. 
Anteiinae claua fblida. 

2 — 3. L. glaber ater nitidus capite clytrorum hzCiniiidutus. 
pedibusque fcrrugineis. 

Habitat in Gcrmania Dem. MauerhofF. 

Statura parua praecedentium elongata. Caput 
cum antennis fcrrugineum. Thorax laeuis, 
ater, nitidus. Elytra laeuia, atra, nitida, 
bafi fcrruginea. Corpus atrum pedibus fei> 
rugineis. 

TRITOMA. Palpi antici fecuriformes. 

L.abium emarginatum. 

Antennae claua perfoliata. 

4 — 5. T. nitida rufa clytris atris. pulchella» 

Habitat in India Mul. Dom. de Seheiledt. 
Statura et magnitudo T, rufipes, Caput et 

thorax rufa, nitida, immaculata. Elytra 

atra» Fede.s rufi. u 178 • 

DIAPERIS. Palpi quatuorfubfiliformes. 

Maxilla bifida. 

Labium cylindricum , api- 
ce palpigerum. 

Antennae fecundum to- 
tam longitudinem per- 
foliatae: foliolis com- 
preffis ; uldmo ouato. 

i — 2. D. atra elytris rufis: punilo futura fafcia- 
que atris. 
Hibitat m Carolinae Hydno candido Dom. 

Borc. 
Statura et magnitudo D. Boleti. Caputettho- 
raxlaeuia, atra, nitida. Elytra ftriato pun- 
£lita, rufa puntlo ante rredium fafcia pofti- 
ca, quae ad marginem exterioreni extendi- 
tur iucuraquc atris. Corpus atrum. 

SCAPHlDiUM. Valpi quatuor filifor- 
mes. 
Maxilla bifida. 
Labium cornQum, ro- 
tundatum, integrum. 
Antennae iiniculisquin- 
que clauato perfolia- 
tis. 
2 — 3. S. atrum nitidum e^ytris immaculatis. 
Srafhidtiim immaculatum Olivier Inf 2. 3o. tab. 
I. tig. 3. ' 179 

Hi^itat in Gallia Muf. Dom. Bofc. 
Scitura et magnitudo omnino S. ^maculati at 
tuta atra, immaculata. 

a — 3, S. atrum nitidum capite thoraceque obfcu- bicolor. 
re rufis. >^<->y - 

Habitat in Europae Boletis. 

Statura et magnitudo praecedentium. Caput 

et thorax oblcure rufa, immaculata» Elytra 

laeuia, nigra. Pedes antici rufi. 

IPS. P.a/p/aeqirales, breuiflimi: articii- 
lo ukuno cuato. 

Lubiuni membranaceum , coni- 

cum, emarginatum. 
Antemiae perfoliatae. 

6—7. I. nigra elytris ftriatis: punQis <\mt\iov ^notata. 
rufis. ^ 

Habitat in Germania. 

Summa affinitas I. 4pufl;u!atae. Differt tantum 
elytris ftriatis pauHo obfcurioribus, 
14 — 5. I. teftacea elytris fiibftriatis. tejlacea, 

Habitat in India orientali Dom. Daldorff 
Corpus paruum, teftaceum, immaculatum. 
Antennae articulis tribus perfoliatis. M 3 STAPHYLINUS. Palpi qiiatuor Elifor- 

mes. 

^ , Mflx/V/ii unidentata. 

Labium membranace- 

um, trifidum* 
Ante?2nae monilifor- 
mes. 

plagiatus. 32—5. St. ater elytris fufcis: linea media pedi- 
busque teftaceis. 

Sfaphylims plagiatus Paykull Monogr. 

Htbitat in Europa boreali. 

Medius. Antennae fufcae. Thorax planus, 
rotundatus, ater, immaculatus. Elytra lae- 
uia, fufca linea lata in medio teftacea, quae 
tamen nec bafin nec apicem attingit. Cor- 
pus atrum pedibus pallide teftaceis. 
Umaris. 41 — 2. St, elongatus ater elytris fufcis, antenms 
pedibusque rufis. 

StaphyHnus linearis Oh>. 

Habicat in GaUia Muf. Dom. Borc. 

Paruus, elongatus et fjrc filiformis. Antennae 
fcrrugineae: articulo primo longiori fubcla- 
uato. Caput et thorax laeuia> acra, niti- 
da. Elytra iaeuia, fufca, immaculata. Pe- 
des rufi. 
brunneus. 44. Sc. brunneus capiteabdominisqueinedioatris. 

Staphylinus brunneus Paykull Monograph. 

Habitat in Suecia. 

Paruus, filiformis. Antennae nigrae badbrun- 
neae. Caput atrum , nitidum. Thorax et • . ■ — "i i8i 

elytra laeiifa, brunnca, immaciilata» Ab- 
domen brLinneiimj m medio nigmm, Pc- 
des brnnnci. 
46—7. Sc. acer nitidus elytris pallidis: margfnc ^^i/fjnMwj-. 
nigro. 

Habitat ad Cap. Bon. fpei Dom. Daldorif. 

Paruus. Antcnnae moniliformes, flauefcentes, 
Caput et thorax atra, nitiJa, lacuia, imma- 
cuhta. Elytra lacuia, paliida margine ex- 
teriori tenuifflme apicis parum latiori nigro. 
Corpus nigrum pariim ferrugineis. 
49 — 5*^» ^^- "'g^r elytris teflaceis ad luturam ni- tubercula- 
gris , capite tuberculato. ^w-f. 

Habitat in India Dom. DaldorfF. 

Paruus» Capuc magnum, nigrum mandibu' 
lis exfertis, eiongacis tuberculisque duobus 
•«leuatis, obtufls. Antennae teftaceae. Tho- 
rax niger. Elytra teftacea, ad futuram ni- 
gra. Abdomen nigrum ano teftaceo. Pedes 
tellacei» 

OXYPORUS. P^/p/quamorinaequales, 
antici filiformes. 
poftici recuriformes. 

Labiu m emarginatum 

cum mucrone» 
Antennae moniliformes. 

1 5—6. O. ater nitidus thoracis margine poftico, dimidiatus» 
elytris, abdominis fegmentorum mar^ini- 
bus pedibusque teftaccis. IS2 Habitat in Gerraania Dom, Daldorff. 

Pariius. Antennae nigrae, bafi teftaceae. Ca- 
putatrnm, nitidum, immaculatum. Tho- 
rax ater, nitidus margine poftico inprimis 
ad latera teftaceo. Elytra teftacea bafi pa- 
rum ni?ra. Abdomen nigrum fegmento- 
rum marginibus teftaceis. Pedss teftacei» CLASSIS II. 
U L O N A T A. 

MAXILLA TECTA GALEA OBTUSA. P H A S M A. 

Os. 

Prt/yji quatnor, jnaequales, compreflT, filironnes. 
flw^mom longiores, ^articulati: articulis fub- 

aequalib-js, ultimo oblongo adhaerentes ma- 

xillae dorfo. 
pofteriores triarticulati: articulis rubaeqnalibus, 

ultimo oblongo acutiufculo longitudine la- 

ciniarum extcriorum labii adnati labii medio. 
Mandibula porretla, cornea, arcuata, dentata. 
Maxilla ciaffa, obtufa, comprefla, apice denta- 

ta. Galea crafla, obtufa, longitudine ma- 

xiilae. 
Labium porrec^um, planum, membranaceum, 

quadrifidum: laciniis inaequalibus; exterio- 

ribus duplo longioribus, filiformibus, ob- 

tufiufculis, interioribus brcuibus, exterio- 

ribus fere connatis. 
Antemae |filiformesr 

MANTIS. 

Os. 

Palpi quatuorinaequales, filiformes. m;fmorfX paullo lont^iores, ^articiilati: articu- 
lo primo brei]iliiino , reliquis longioribus, 
cylindrici^, lubaequalibus adhaerentes ma- 
xillae dorfo. 
pofieriores paullo breuiores, triarticulati: arti- 
culis aequalibuS) cylindricis adpiaci labii 
iDedio. 
Mani^ibula porre^la, cornea/arcuata, acuta, dentata, 
Jllaxilla porrzB^i, comprcfTa, intus cijiata, den- 
tata, acuta, Ga/m incurua, apice incrafla- 
ta, obtufa. 
Labium porreclum, membranaceum, planum, api- 
cequadrihdum; laciniisaequalibus iubacutis, 
^ntemae fetaceae. 

ACRYDIUM, 

Os clypeo rotundato , integro. 

Mandibula cornea, arcuata, acuta, dentata, 

JRfhxilla apice bidentata, 

Galea bafi latiore, apice fubulata, 
tabiutn quadrifidum: lacir.iis exterioribus maiori- 

bus, linearibus, interioribus minutis, fi.ibu- 

latis, 

ACHETA. 

Os clyneo prominente, orbiculato, integro. 
Jlfaridibula cornea, arcuata, acuta dentata. 
Maxilla :'pice tridentata denteinterjotercmotiorc. 

Ga/«i linearis , obcufa. 
Labium elongatum, quadrifidum; lacfniis exteri- 

oiibus ddatatis, rotundatis, interiorib-js iii- 

buktis, acutis. FORFICULA. Palpi filiformes-, 

JLabium trifidiim, * 

Antennae fetaceae. 

1, F. forcipe elongata medio unidcntata atra \iQ' hermleanst 
dibus rufis. 
Habitat in Infula St. Helena Mnf, Doin. de Sc- 

hca.-at, 

Gi^^as in hoc genere., Capnt nigrum antennis 
ferrugineis. Thorax planus, laeuis, niger, 
Elytra breuia, atra, immaculata. Corpus 
atrum,| nitidum, Forccps longitudine fe- 
re corporis atf a , in medio unidentata. Pe- 
dcs rufi. 
ji — 12. F. nigra thorace elycrorum difco pedi-n£,'?i:o//i/, 
busquc ferrugfne:^. 

H<ibitat in Tangier Dom. Schousboc Muf. D. 
Lundo 

M.^gna. Caput atrum antennis i larticulatis, 
tetbceis. Thorax planus, rufus, poftice 
parum fufcefcens. Elytia nigra difco palli- 
do. Abdomen nigrum» Forceps elongata, 
incurua, nigra, bafl unidentaca, tsdaqea* 
Pedes rufi, 

BLATTA. Palpi inaequalesfiliformes; 
Labiain biHdum: laciniis 
fiflis ; pinnis inaeqiialibus, 
Antennae fetaceae. 

20—1. B. flauefcens ihorace nigro ; inargfae aU /o«g/j7a(';/a. 
bo, palpfs elongatis. i86 .. ' > ii .. 

Habitat in India orientali Dom, DalcIorfF. 

Statura omnino B. lapponicae at paullo maior. 
Antennae corpore longiores, brunneae. Ca- 
put nigrum. Thoracis clypeus planus, ater 
margine laterali hyalino albo. Elytra trans- 
uerfim ftriata, flauefcentia. Corpus flauef- 
cens, Palpi anteriores elongati, articulo ul- 
timo cyiindrico, obtulo, fpbcrafliori. 

retkulata^ 2 3 — 3, B. flauefcens thoracis elytrorumque mar- 
gine albo pellucido , elytns reticulatis. 

Habitat m India orientali Dom. DaldorfF. 

BI. germanica paullo minor, Caput flauefcens 
antennis teftaceis. Thorax flauefcens mar- 
gine albido pellucido. Elytra reticulata, fla- 
uefcentia margine albido pellucido. 
palUata. 34 — 5. B. atra thoracis margine poftico ferru- 
ginco. 

Habicat Tranquebariae Muf Dom. Lund. 

Statura omnino B. lapponieae. Caput nigrum, 
Thorax laeuis, niger nitidus margine pofti- 
co ferrugineo. Elytra fubftriata, atra. Cor- 
pus atrum. 

PHASMA. Palpi inaequales,filiformes. 
jLflto//^ quadrifidum: laci- 
niis lateralibus duplo lon- 
gioribus. 
Antcnnae filiformes. 
Jiliformis^ !♦ P. corpore flliformi apterofufco, pedibuscor-' 
pore longioribus inermibus. « 187 

Manfis^liformii Ent. fyft. 2. 12. I» 
Herbft. Arch. tab. 51. %. a. 
Brown. Jamaic. tab. 42. fig. 5. 
Petiv. Ga7.oph. tab. 60. fig. 2. 
Habitat in Amcrica meridionali, 
a. P. corpore filiformi aptero viridi, pedibu^Ion-j^rM/a, 

gitudine corporis, femoribus pofticis apice 

fpinofis, 
Mantis ferula Ent. fyft. 2. I3, 3, 
Habitat in Infula Guadeloupe. 
3. P. corpore filiformi aptero virefcente, femo- catamus. 

ribus ftriatis. 
Mantis calamus Ent. fyft. 2. 13. 5. 
Hibitat in Infula St. Croix Americes, 
4» P. corpore filiformi aptero viridi, fenioribus Rojla, 

dentatis. 
Mantis Rojfm Ent. fyft. 3. 1 3. 4. 
Mantis Rofia Rofl'. Fn. Etr. i. 259.636. tab. 8« 

fig. I. 
Habitat in Itaba Dom. Rofti. angulata, 

5. P, aptera capite thoracequc fpfnofis, elytris 

rotundatis breuiflimis, femoribus fubtus an- 

gulatis, 
Mantis angutata Ent. fyft. 2.13.5. 
Mantis gigas Drury Inf 2. tab. 5®. 
Habitat in Infula Guadeloupe. g^^^-'"? 

6. P.thoraceteretiuiculolc.ibro, elytrisbreuifiimis, 

pedibus fpinofis. Stoil. Spectr. tab. 2. fij, 5. 
Mantis gigas Ent. fyft. 2, 14. 6. Linn. iyft. nat? 

2 68y. i. 
Bradl. nac. tab. 27. fig. 6. Igg R ■ " .■..'...L-a e 

Fetiv. Ga^oph. tab. 60. fig. 3^ 
Seb. Muf. 4. rab. 77. fig, i. 3, 
Habit.ic in Afia. 
iieajdnloi- 7. P, thorice icabro elytris ouatis angulatis bre- 
di:s. uiiliuiis, alis oblongis. 

Mantis necydalaides Ent, fyft. 3, 1 4. 7. Linn. fyft. 

Nat. 2. 691. 14. Amoen. acad. 6. 397.,3. 
Dci^ecr Inf. 3. 404. i. tab. 36. fig. i, 
RoeiT. Inf 2. Gryll. tab. 19. 
Scoll. Speftr. tab. 3. fig. g. tab. 4. fig. 11, 
Habitat in Afia. 
atfophica. 8- ^\ thorace quadrifpinofo, elytris breuifllmis 
bafi ariftato m;.icronati3. 
Jlhntis atropkicaEnt.(yii. 2. 14.8- 
Mantis atrophica Pali.fpiciL fafc. 9. tab. I.fig. 7. 
Hibitat in Inibla Java. 
fpinofa. 9, P, capice thoraceque fpinofis, elytris breuifii- 
mis acutis. 
Mantis fpinofaEnt.fY^» 2. 14. 9. 
H.ibitat in Indiis. 
zfpinofa. 10. P. thorace tcretiufculo anticc bifpino.fo, ely- 
tris breuifilmis: margine flauo. 
Mciniis zfpinofa Ent. fyli. 2. 15. 10. 
H.bitat in A.mcriea. 
iamaiienfts. ii- P. bnearis viridis elytrisbreuiffimis: marginc 
extcriori flauo. 
Mantis iamaicerfs Ent. fyft. 3. 15. ii. 
Spectrum viride Stoll. tab. 6. fig. 30. ai. 
Drury Inf 2, tab. 49. fig. i. 
Habitst in Jamaica. 
tateralis. *2, P. linearis nigra elytris breuiffunis nigris: la- 
teribus flauis. ■ ■ 189 

Mfntis lateralis Ent. ryd. 3. r 5. i a. 
Spe&rutn tiigrmn Scoll. tab* 10. fig. 36. 37. 
Habitat in Brafilia. 

13. P. linearis fufca elytris breuifTimis unvJiQntZ' annutatat 

tJs ahtennis longis albo annulatis. 

Habirat Tranqucbariae Muf. Dom. Lund. 

Scatura omnino praeccdentis. Antenhac cor- 
pore duplo fere longiores, fufcae annulis 
quatuor albis. Caput et thorax linearia, fuf- 
ca, immaculata. Elytra breuiffimaj, fufca 
margine extcriore flauo. Dens breuis, eje- 
uatus in medio. Alaefufcac. Pcdes ferru- 
ginei. 

14. P. capite thoraceque fpinofis, elytris breuif- am/av 

iimis: tuberculo medio fubcompreflb» 
Mantis aurita Ent. fyft. 2. 15, 13, 
Habitat in India orientah'. 

15. P. linearis fufca elytris breuiflimis bafi fubfpi- ///jfnnV 

nofis, 
Mantis tinearis Ent. fyft. a. 15. 14^ 
Habitat in India. 

16. P. linearis fufca elytris breui/Hmis, alis m- variegata^ 

gris bafi albis : colta flauo fafciata. 

Habitat — -^ Dom. VVeber. 

Statura P. rofeae. Caput et thorax fufca utrin- 
que linea laterali, flaua. Elytra breuiflima, 
fornicata, fufca macula magna bafeos flaua, 
Alae longitudine corporis nigrae, bafi lata 
albae cofta tota atra fafciis ^uatuor flauis, 
Corpus fufcum. 190 ' ■ ' 

j-i, P. linearis viridis frohte fulua, ely«:r»s breuil- 
funis unifpincfis, alisrofeis: cofl;<i viridi» 
Ai:ntis rofea Ent. fyft. 2. iC 15. 
Sioll. tab. 5. fij^. 17. 
Habitat in India orientali Muf. D. Lund. 

MANTIS. Falpi fubaequalesfiliformes. 
Labium quadrifidum; laci- 

niis aequalibus. 
Antennae fetaceae. 

I^|i.i^3a. M. tborace utrinque membranaceo di- 
^ latato, elytris alis dimidio breuioribus. 

Habitat in Indiis Muf. Galliae. 

Statura omnino M. ftrumaria at pauHo minor 
et diftinfta. Caput pallide teftaceum anten- 
nis longitudine corporis, fetaceis. Tborax 
lobo antico cordato, virefcente, poftico la- 
teribus ferrulatis. Eiytra viridia abdominc 
duplo breuiora neruo medio eleuato. Alae 
longitudine corporis magnae, virides. Ab- 
domen depreiTum , foliaceum, viridefubtus 
lineamedia, eleuata, fufca. Pedesfemori- 
bus foliaceis anticis pofticisque intus ferratis. 

21 g. M. thorace utrinque ferrato grilea ely- 

trorum margine viridi albo, pedibus pofti- 
cis lobatis. 

Hibitat Cajennae Dom. Bofc. 

Magnitudo et ftatura M. oratoriae. Caput eE 
thorax grifea,Iimmaculata margine valdefer- 
rato. Elytra grifea , fubhyalina, fufco ma- 
culata linea irarginali «itra medium vindi — 191 

marginc vero ipfo niuco» Pedes grifeo fuC- 
coque varii. PeHes poftici lobo ad apicein 
femornm et in mcdio tibiarum. 
37—38. M. tliorace laeui grieo, elytris obfcure marginata^ 
hyalinis: matulis lateraiibus fulcis niargine- 
que viridi. 

Habitat in Isle de France Dom. Daldorf?! 

Magna. Caputinerme, grifeum. Thoraxfili- 
formis, apice parum dilatatus, griieus, im- 
maculatus, Elytra obfcure hyalina macuiis 
plurimis, lateralibus fufcis margineque exte- 
riori deflexo , viridi. Alae obfcure hyalinae 
macula una alteraue nigra. Pedes anterio- 
res falcati pofteriores iimplices virefcentes. 

48 — 9. M. cinerea elytris hyalinis, fronteporre- /^««0/«/^, 
£ta lanceolata, 
Habitat in India diientali Muf, Dom. de Sehe- 

ftedt. 
Corpus paruum , cinereum , immaculatum ely- 
tris hyalinis longitudine abdominis. Anten- 
nae fetaceae longitudine corporis, Frons 
inter oculos porre^la, plana, acuta. 

ACHETA. P^/p/inaequales, fihformes. 
Labium quadrifidum : laci- 

niis lateralibus dilatacis 

rorundatis. 
Antmnae fetaceae. 

1—2. A. elytris breuiflimis apice atris, pedibus/o^r. 
anticis palmatis. 19» w 

H)hit?.t ad Cap. Bon. fpei Dom.Dalclorff. 

Minuta. Caput et thorax cinereo imiiiaGulata. 
Elytra ccrpore triplo breuiora, alba apice 
macula atra. Alae elongatae, corpore lon- 
giorcs , haud caudatae, compreflae, bafi 
albae, apice fufcae. Abdomen iupra aibo ni- 
groque fafciatum, fubtus cinereum.Pedesan- 
tici breues, palniati, reliqui nigro fafciati. 

mnculata. 13 — 4. A. alis caudatis elytro longioribus fufca 
• capite thoraceque tefiaceis nigro maculacis. 
Habitat in India orientali Dom. Daldorffv 

Corpus medium. Anteiinae fufcae. Caput gib- 
bofum nigrum vertice teftaceo lineis quin- 
que nigris: lateralibus breuioribus. Thorax 
teftaceus maculis pun£lisque nigris variega- 
tus. Elytraplana, nigra margine deflexo, 
abdomine breuiora. Alae caudatae elytris 
paullo longiores, albidae. Corpus fulcum 
ano fetis duabus viiiolis absque ftylo. 

acfuea, I4~"5' ^^* elytris albo hyalinis alis breuioribus, 
corpore flauefcente. 

Habitat iu Rofiia meridionali Dom. Boeber. 

Corpus totum flauefcens, immaculatum. Ely- 
tra omnino ouata, hyalina. Alae elytrislon* 
giores, Pedes poftici parum elongati. LOCUSTx^. Palpi filiformes, 

Maxillu Qpice tridrntnta, 
Labium bJndam: ladniis 

feta fubulata, 
Antennae f;taceae. 

14—5. L. virlJis thoracelinea bteraliferruginea./^frnVWfl» 
elytris breniffimis, enfe recuruo, ferrato. 

Habitat m Jtalia Dr. Allioni. 

Praecedentibus pauiio minor. Antennae I(.n- 
gidimae, vindes. Caputviride, immacuU- 
tum. Thorax viridis linea iaterab" tlMTugi- 
nca. Elytra brcuia, plana, rotundata. En- 
fisbreuis, recuruus utrinque ferratus. 

44—5. L. vnidis elytris comprems abdomine di- hemi^jtera, 
midio breuioribus, enje recuruo inermi. 

Habitat in Isle de France Dom. DaldorfF. 

Corpus paruum, totum vinde, immacul^tum. 
Antennae elongatae, fetaceae. Elvtracom- 
prefls, ftriata abdomine dimidio breuiora, 
Enlis breuis, recuruus margine inte»>^ro. 

46. L. apteraatra thorace plano: margine dih- marginata, 

tato lerrato, 
Habitat in Roffia mendionali Dom. Boeber. 
Parua, tota atra. Antennae fetaceae. Thoraje 

magnus, planus margins undique dilatato 

fcrrato. Abdomen breuiffimum. TibidS 

Valde fcrracae. N 194 ■ 

GRYLLUS. Falpi mformcs, 

Lahhim rocundatum, bifi- 

dum : laciniis rocunda- 

tis. 
Antennae filiformes. 

obfmruf, 35 — 4. G. obfcurus linea dorfali flaua. 

Habitat in Anierica boreali Doin.' v. Rohr. 

Scatura et niagnitudo G. neruofi. Caput ob- 
fcurum antennis feri ugineis punclocjue ver* 
ticali flaua. Thorax fcaber, f-jfcus linea 
dorfali flaua, poftice rotundatus. Elytra ob- 
fcure tellacca margine tcnuiori flauo. Ahe 
obrcurae. Pedes virefcentes tibiis pofticis 
fpinis flauis apJce nigris. 

Banian. 33 ~ 4- G. flauefcens choryce plicis quatuor: fe- 
cunda abbrcuiata. 

Habitat in India orientali Dcm. Daldorff. 

Caput flaueicens fronte obtufa. Thorax plicis 
quatuor fecunda abbreuiata, inflexa, poflice 
rotundatus. Elytra lon^itudine alarum vi- 
refccntia. Pedcs flaui tibiis pofticis biferra- 
tis, virefceatibus. 
murkatus. 36—7. G. thoracemuVicato: crifliapofticebiden- 
tata, alis cinereis: fafcia nigra. 

GryUus muricatus Pailas Iter. 

Habicat in Roflia meridionali Dom. Boeberval- 
de fonorus. 

Scatura et magnicudo G. ftriduli. Thorax fuf- 
cus margine antico parum pallercente, mu- 
ricatus antice»cri{la eleuata, poftice bidenta- , I . I . a 195 

ra. Elytra obftura. Alae hyalinae fafcia 

li;glM, 

59—60. G, virefcens tlioracis dorfo elytrisque /'71^7/ini- 
fulcis, cUmis ianjiuiiieis. pes» 

H-Kit.ii in America boreali Dom. v. Rohr. 
Srarura praecedentium. Antennae fcrrngineaCi 
aptce n'^r3c. Craput virelcens vcrtice fufco. 
ThorVcis dorfum late fuf,ftm. Eiytra fufca, 
Abdomen virefcens. Tibiae polticae fangui- 
- neae dentibus nigris, 

61—2. G. fufcus elytris bafi linei marginali viv> Tamuiuf, 
di apice iriatuiatis^ pcdibus poiiKis vaiie- 
gitis. 

H.thitat in India orientali D. Daldorff. 

Scatura piu-na praecedentium. C^put fufcum , 

fronte vix prorninula. Thorax faJcus linea 
dorfali lubcarinata, teftacea E^ycra bjfi fuf- 
ca linea morginali vindi, apice hyjjina, fuf- 
co maculatd. Alae kdcae, bafi fliueicentes, 
Pedes tulci, poftici fempribus extus fufcis, 
apice albis, intus bafi fufcis margine rufis, 
tunc annulo albo, ' fufco , albo apiceque ni- 
gris. Tibiae bafi ni^^rae, tuncaibae, tan- 
deni cyaneae, denique rufae. 

61 — 2. G. thorace carinato ohfcurus alis (^n^ai- ciliatuf. 
neis , fetnoribus poflicis ciliatis, 

H.">bitat in India orientali Dom, DaldorfF. 
Faruus. Caput fufcum fronte vix prominuJa, 
Thorax carinatus, fufcus. Eiytra teftacea, 

N z 196 '■ 

immaculata» Alae fangufneae. Pedes fu{- 
ci^ portlci teftacei femoribus comprejflis: 
niaigine fuperiori pilis breuibus albis ci- 
' liato» 

fcaber, 62 — 3. G. fcaber fufcus elytris abbreuiatis* 
Habitat in India orientali Dom. Duldorff. 
An dechratus? Corpusparuum, fufcum, pun- 
£l:is eleuatis fcabrum. Elytra corpore paul- 
lo breuiora. CLASSIS IIL 
S Y N I S T A T A. 

MAXILLA BASI GENICULATA, CON- 
NATA CUM LABIO, L E P I S M A, 

vJs clypco breui, rotundato, integro, 
Falpi quatuor inaequales. 

flfj^mom longiores filiformes, 6articulati :' ac- 

ticulo ultimo longiori, fubulato adnati ma- 

xillae dorfo. 
^Jofleriores breuiores, triarticulati: articulo ul- 

timo craflTori, fubfscuriformi adhaerentQS 

labii medio. 
Mandibuta cornea, arcuata, acuta, edentiila. 
Maxilta bifida : laciniis aequalibus : exteriorc ro- 

tundata, fet(^a, interiore acuta, 
ia^/MOT membranaceum, rotundatum, profundc 

emarginatum» 
Antenncie fctaceae. 

PHRYGANEA. 

Os clypeo porrctto, anguflo, acuto,' 
Mandibulae nullae« 193 ^-^~- 

Labium porreclum, acutum, membranaceam, api- 
ce fabcmarginiturn. 

PSOCUS. 

Os clypco parum porretio, rotundato, emar- 

ginato. 
Tafpi quatuor inaequales, 

anteriores fubfiiiformes quadriarticulati: artfcu- 

lis lubaecjualibus; exteriore paium crddiore 

adhrierentes maxilhe tlorio. 

pofteriores longiores cjuHdriarticulati adnati labii 

medio. 

'Jllanfibula taita, corne.i^ arciiata, intus unidcn- 

tdt\^. ■ ' 

Maxilia cornea , elon^ata, linearis, apice bicre- 
nata in vagina membranacea, obtula latcns, 
bafi Iquama duplici iuffulta. - 
ZaZ^iMOT membrinaceum, apice quadnfidu«n : la- 

ciniis lateralibusmaioribus, palpifonnibus. 
Antmnae ietaceae. 

P A N O R P A, 

Os clypeo ouato, fornicato, ciliato. • 

Patpi pofteriores biarticulati, articulo bafeosoua- 

to, craffiori, fecundq cylindrlco, obtufo. 
JlTandibiila coTrtQi, re£la, apice unidentata. 
Lahium hrcu2, rotugidatum, apice emarginatuoi, 

palpigerum. LEPISMA. Falpi inacqnalcs. 

JLabimn membranaceiim, 

rocnndatum, emargina- 

tum. 
Antcnnae fetacca^. 

I — 2. L. ojrifei nitens cjuda trifeta: intcrmcdia /AtS<;fl«^i.. 
longifTinia. 

Habicat in GilliaMuf. Dom. Bofc, 

Statura ec ui.i°nitudo L. puiypod.ie. Antcn- 
nae eorpore fcrc longiorcs, (uico paliidoque 
variac, Corpus totum Iquamorum , grife- 
um, nitidum. Cauda trilcta fecisalbis: in- 
termedia corporis longitudine, lateralibus 
duplo minoribiis. 
3—4. L. cau Ja tr1i<^ta, t!i"race membranaceo ro- i;//^flfa. 
tunda, abdouuiic: linc.uo. 

H^bitat in Italia Muf. Dotn. Bofc. 

Starura ct magnitudo L. lineatae. Caput fuf- 
ceicens autenriis Jon^is, palliJis, Thor^jx 
planus lateribus membranaceis, rotundatis, 
paliidis. Abdomcn fulcum vittis quinque 
albidis, micantibus. Cauda pilis tribus x\\- 
lofis et fubtus letulis aliquot : intermedia clon- "^ 

gata. Pedcs pallidi. 

PODURA. Palpi quatuor fubclauati. 
Labium bifidum. 
Antmnae filiformes. 

16—17. P/albida cauda extenfa bifida, thoracc rrj/?a/a. 
antice eleuato cridato. Hibitat in Kil'ae fyluis Dorn» Weber» 
M-iiina in h<-c ji,enere pallida antennis obfcurio- 
ribus. Thorax antice eleuatus, criftjius, 
Cauda corpore dimidio breuior, alba, 

SEMBLIS. Maxilla bifidj. 

L.abhiin corneum. 
Antmnae filiforme.s. 

6 — 7- S. nic;ra capite maculis duabus ferrueineis, 
ablominc luhtus grifio: ano fenugineo. 

Habitat ad G .lliae aquas Dom. Borc. 

Maior S. bidudata. Cjput depreflumj nigrum 
macuiis duabus magnis baleos ferrugineis. 
Thorax quadracus, acer, immaculattis. Al.ie 
abdoinine fere duplo longiorcs, obkurae, ^ 
nigro maculatae. Abdomcn grifeicens ano 
ferrugineo (etis duabus iongitudine abdomi- 
nis, ni^ris. fedes nigri. 
lo — II. S. ecaudata fufca alis fufco hyalinis ni- 
^ro n2.'"u*.ns. 

Habitat in Italia Dom. Allioni. 

Starura S. viridis at pauHo maior. Corptis fuP- 
cum, immaculatum. Pedes teitacei. Alae 
obfcure hyalmae neruis nigris llriatae. 

PHRYGANEA. Maxillae totae conna- 
tae cum labio. " 
■Antennae fetaceae. 

6—1. P. teflicea alis hfrtis pallidioribus» 

Hubiut ia D4kk.4rlids Aipibus I^om. Paykull. B^-ILX ' Lll 20I 

; 
Nfmfs affinfs P. piloiae at paullo mfnor et bre- 
uior, Antonnae brcucs, fcrru^ineag. Ca- 
pnt ct tiiorax hirta. Alae palliclKjres pilis 
elongatis, creclis hirtae, 
16-.-. 1-7, p. nigra alis grifcis: venis atris flriatis, wrao/av 
Hibitat P,inri!8 Muf. Dom. BoCc. 
Sta:ur:i et magnitudo P. thiatac. Antsnnacni- 
grae, corpore lon|r,iores» C.'.put et thorax 
viHofa, nitrra. Aiae crifcae neruis clcuatis, 
diflinclis, atris, Pcdes pallefccntes, 
16—17. P. tcftacea alis vitta riigricantCj zntan- vHtaia, 
nis lon^^itudine corpori^, 
Habicat ad Kiliac aquas. 

Parua. Antennae vix a'is longfores, rnfae. Ca- 
put nigruin. Thorjx tc(taccus. Aiae tefta- 
ceae vitta mcdia nigricinte, quae bafinhaui 
attingit ad apicem vero diiatatus. 
13 — 19. P. alis fufcis, macpia poifica Uinatii fla- tigurmn- 
uefccnte, fa» 

Hibitat frcquens fn lacu TfgurfnenfT. 
Parua. Antennae flauefcentes, apice obfcurio- 
rcs longitudine lcre eorporis. Caputettho- 
rax nigra, ifnniacuUta. Alae fufcae macu- 
la inagni lunata, flauefcente, quaeinterdum 
annnlum fovmat, Pedes fiauelcentes, 
28 — 9- P« alis c^nfeis ciliatis , antennis breuibus. WaenBrL 
Fhnjganea ^''amm Linn. lyft, nat, 2, 911» X 6, 

Fn. Sv, 1493, 
Habitat ad lacLiin Waeneri Sueciae, 
30 — I. P. cinerea alis albis immaculacis, alha, 

Habitat Pariiiis Maf Dom, Bofc, 

/ .202 ==-== 

Scatura mrna. P. ir.inucae. Antennae pilliclie. 

Cornus cinereum. Alae albae, immacu- 

btae. 
qi—- 3. ?. atra alis {'ufcis immaculatii, antennis 

n)>;i-liocribus. 
Habitat Panfiis MuP. Dom. Bofc. 
StatiH M parua P. pul]l!ae. Corpus cum anten- 

nis coi-pore haud luuj^ioribus atrum. Alae 

oiiiues iuicae. 

HEMEROBIUS. MaxillavcQ:^, apice 

fida. 
Lcibium corneum, for- 

nicatum. 
A?2teiinae fetaceae. 

nebuhfuf. i — 2. H fufcus ab's aibo ni^roque nebulolis. 
Habitat in America borcaii Dom. v. Rohr. 
Sequtntibus maior. Alae valdc dcPicxae nebu- 
lofae. 
candidus. 5 — ^- ^* P'^^''"^us alis hyab'nis: anticis puntlis 
tribus fufcis. 
Habitat in India orientTli Dom. Daldorrt. 
Corpus vix H. albo mi.nis, tensrum, pallidam' 
antennis filofis, corpore longioribus. Alae 
niagnae, patulae, hyaiihae, nitidacpuntlis 
anticarum tribus mgris, aitero ad bafinmar- 
ginis tenuions, (ecundo pone medium difcf, 
tertio verfus apicem mar^inis cralTioris. PSOCUS. Maxllla elonga^a , linearis 
fquama duplic; bafeos iiif- 
fuica. 

Labium quadrilidum. 

Antmnae (etaceae. 

1. P. niger ore pcdibuscjue pallidis, a n teiinis lon- /owgicorw^f. 

gjiorihus fulcis. 
Ii'fherobius longicornis Ent. (y^. 2. 84. 14. 
Hi^icat in Holficia. 

2. P. niger thorace abdoinineqne flanis. fiauicanf, 
Hemerobius flauicans Ent. lyfl;. 2. 86. 3 2. Linn. 

fyfl» nac. 3. 913. 13. Fn. Su. 1512. 
Habitat in Europae hortis. 

3. P, fufijus fliuo macuiutus, alis fufco dviith-.Jiriatutus. 

poiticis imnidculatis. 
Hemerobius flriatulus Enr. fyft, a. 85. i 5- 
Hjbicat in Europae hortis. 

4. P. alisalbi^: fafciis tribus atomisque nuBicro- yjw^f^^ax. 

(is nigris. 
Hemerohiiis fafciatus Ent. fyft. 2. S'5- i?» 
Habitac Kiliae, 
. 5. P. alis albis : maculis fufcis poftice punQisfex ^pun&atuj. 

diflinclis, antennis fufcis. 
Hemerobius 6punS{atus Ent. ^y^. 2. 36. 20.Linn. 

fyic. Nat. 2.J913. 12. Va. Su. 1511. 

Ffoci co-.pus paruum , ttnerum, glabrum immar- 
ginaruin , agile , capice exfeiio ouato, ore obtufo, ocu- 
lis «^lobofis , prominulis, lateralibus, antcnnis elonga- 
tis, diftantibus, in cantho o^ulorum inicrtis , thorace 
gibbn , abdomine brcui, ouato, alis quatuor aequali. 
bus, corpore longioribus , comprcflls , pedibus tenuj- 
bu5, lorgiufculis, tavris quinquearticulatis, colorevario. 204 Geoff. Tnf. 3. 250. 10» 
Habitat in Europae hortis» 
pkicorms. 6. P. niger alis anticis aibo fufcocjue variiS) an- 
tennis longis hirtis. 
Hemerobius picicornis Ent. fyfi;. 2. 86. 21. 
Habitac m Danii Dom. de Sehelledt. 
?pun^atus,'j, P. fiaiio fiifcoque variis alis pun£lis duobus 
nigris. 
Hemerobius zpunuiatus Ent. fyd, 2. 36. ss.Unn. 

Fn. Su. 1514- 
I-|abitat in Europae hortis. 
4pufi&atus. S» P- a^'s albis: bail pun£iis <]u^tuor atris apfce 
fufco radiatis. . 
He\nerobius ^punclatiis Ent. fyfl;. 3. §6. 24, 
Habitat Kiliae Dom. Daldorff. 
ahdomina- 9- P. fufcus abdojiiine flauo: ano nigro. 
lis. Hemerobius abdominalis Ent. fyft. 2. 86, 2§, 

Hibitat in Anglia, Norvvegia. 
pulfatoriuf, 10. P. apterus ore rubro, oculis luteis. 

Hemerobius pulfatoriuf Ent. (y{}:, 2. 87- 26. 
Termes pulfatorium Linn. fylt. nat. 2. 1015. 2. 
Fn. Su. 1937. Geoff. Inf. 2. 601. 12. 
Degeer Inf. 7. 4J. i. tab. 4. fig. i. 
Sul^. Hift. Inf. tab. 29. fig. 3. 
Roland. A^l. Holm. 1754. 153, 
Schacff. Elcm. tab. 23. fig. 144. 
Bradl. nat. tab. 27. fig. 3. 
Habitat in Europa, America frequens in do' 
mibus. 
fatidicuf, n- P- apterus ore palhdo, oculis fufcis, 
H^merobius fatidicw Ent, fyft, 2. 87« 27. I n 205 

Termes fatidicum Linn. fyfl;, Nat. 2. 1016. 3. 

Fn. S'u. 1938. 
Fril h. Jnf. 11.2. tab. lo, » 

Habitac in Europac quisquiliis. 
Vix a praecedente iatis diiiintlus. 

MYRMELEON. Valpi fex inaequales. 

poj7/d makolongio- 

res: arciciilis ul- 

timis duobus ex- 

trorfum craffiori- 

bus. 

Antcnnae extrorfum 

crafiiores. 

3 — 4. M. alis hyalinis: niacula marginis tenuio-/f/rnarfl;/i- 
ris fufca, thorace f^auo lineato. miium. 

Myrmeleon tetragrammicum Pailas Itcr. 
Habitat in Roflju mciidionali Dom. Boeber, 
Paullo maior M. formicario. Antennae extror- 
fum cradiores, riiuldarticulatae, nigrae ar- 
ticulorum apicihus flauis. Caput nigrum ore 
fiauo. Thoiax niger lineis tnbus flauis. Ab- 
domen tefte amiciClimo Boeber in fpecimine 
riuo coeruleo fufcoque annulatum, in no- 
ftro emortuo nigrum. Alae hyalinae, anti- 
cis macuiis aliquot fiifcis, omnibfis macula 
diftin£had marginem tenuiorem ftigmateque 
ordinario albo. Pedes flaui. 

5 — 6. M. alis hyalinis immaculatis: neruo mar- tineatum, 
ginali nigro alboque puniiato, thorace ni- 
gro flauo lineato. ermineum. 206 ■ ■ ■■ ■ " 

Habitst in Roflia nieridionaliDom, FoeV>er. 

Statura et-magnitudo M. formicarii. AnCennac 
nii:;rac. Capiit fufcum ore flauo vcrticvque 
fl^uo variegato. Thorix nij^er lin m l.tc i- 
li flaua. AbdomcM fuicum, immaculatum. 
Abe hyalinae neruo ad marg!nem;?ru[i7.>rem 
aHo ni^roque puiiciato, rebquis fl^iuclcen- 
tibus. Stigma ordinanum iluum. fedcs 
flaui feiDoribus apice ni;i;ris. 

^-^'^. M. alis hyalinis immacuiaiis, cipite thora- 
ccque flauis nigrc; mjcuiatis, abjumine ni- 
gro: linea lateraii flaua. 

Habitac in Roflia meridionali Dom. Boeber. 

Statura ec miignitudo praecedentium. Anten- 
nae cxtrorfurn crafliores, nigrae. Csput fla- 
uum macula magna, frontili lincaque ver- 
ticali nigris, Thora.x flauus Iinca dorrab li- 
turaque ante alas njgris. Abdomen ntgvum 
utrinque linea laterali flaua. Alae hy diirae 
ftigmate ordinario pallido, obfoleto. Pedes 
ftaui. 

5—7. M. alis hyalinis immaculatis: neruo mar- 
ginali flaueicente giiieum abdomine nigro. 
Habitat in India orientali Dom. DaDs^M fl". 
Medium. Antennae extrorjum crailiorss, for- 
nicatae, grileae. Caput ct thorax grifea, im- 
maculata. Abdomen nigrum, immaculdtum. 
Alae.hyalinae, nitidae neruisreticulatae ner- 
uoque maiori ante marginem extcrioretii te- 
ilaceo. ' i ^ =g 207 

7 — g. M. alis hyalinis: neruis aIbo!i'fgroqucpun-w«^^//;zMW. 

ftatis apice fulco punthtis. 

Hibitut in India orientaii Dom. DaKloiff. 

Corpus piruum. Antennae exticrlum cradio- 
rcs, incuruae. Caput ec thorax cblcureci-' 
nerea, fuico lineata. AbJomen fukum. 
Alae hyaiinae neruis albd nigroque puntla- 
tis et apice (trigae duae e njacuiis niinucis 
fulcis. Stigma ordinarium onininodeeft. 

8 — 9. M. alis hyalinis inimaculatis fufcum capite Mr^/jwm, 

flauo nigro maculato. 
Habitat in India oricntali Dom. Djldorff. 
Corpus paruuin. Antennae mihi defunt. Ca- 

put flauum vertice maculis plunmis fufcis. 

Thorax ec abdomen fulca, immacuiata. 

Alae hyalinae, neruis reticulatae, immacu- 

latae. Pedes cinerei, 

ASCALAPFIUS. Palpi fex fubaequa- 

les, filiformes. 
Antemiae elongatae, 
clauatae. 

4 — 5. A. alis albis: poflicis macuia anguli ani fuf-furinamen' 
C3, antennis claua fulua. Jif. 

Habitat Surinami Dom. Weber. 

Statura praecedentium. Antennae longidimae, 
nigrae claua oblono;a, folua. Corpus hir- 
tum, nigrum abdomine fubtus fuluo macu- 
lato. Alae albac pofticae macula ad angu- 
lum ani fufca. FANORPA. Os porreclum, cornenm. 
'Mcixilla trunc^ ta 5 bihda. 
Antamae fil.rormes. 

Coa 7" ^' ^^'^ ereftis flauis nigro yarieg'j.ti&: po{lici.? 

linearihus nigris: f. f-iis trii us albis. 
Vanorpa Coa Ent. lyfl:. 2. 98- 7- Linn, fyft.Nat. 
2.915.4* A£i. Holm. 1747« I76.tab. 6. 
% I. 
Ruyich. Thcf. Anim. tab. i. fig. 2. D. 
Petiv. Gaxoph. I. tab. 73. fig. i. 
Forsk. Dcicript. Anini. 97. tab. 25. %. 3. 
Kabitat in Archipelagi Inlulis. 
, Corpus nigrum. Alae anticae ere£|:ae, rotun- 
datacfliuae, nigro varicgatae, pofti(/ac!on- 
giffimae, lineares, apice lanceolutae falciis 
tribus pone medium aibis: pofteriore termi- 
nali. 

8. I*.'alis ercQis pallidist cofla fufca, poHicis h*. 
nearibus longiibniis fubhiclauatis. 
Habitat in Barbaria Muf Dom. Bofe» 
Omnino a praecedente diltmcla. Corpus ^.3.' 
uum, nigro varium. Alae anticae rntunda* 
tae, pallidae, reticulatac, colla late fufca, 
PoRicae lincares , nigrae npice dilatatac, m 
medio coarclatae, faiciis tnbus aibis: inter- 
media minore. CLASSIS IV. 
P I E Z A T A. 

MAXILLA CORNEA, COMPRESSA, SAEPE 
ELONGATA. O R Y S .S U S. 

Os c4ypeo rotundato j porreQo, intcgro. 
Palpi quatuor, inaequales. 

anteriotef porrecli, filiformes, quinquearticu- 

liiti : articulo tertio longiori, cylindrico ma- 

xillae dorfo inferti. 
pojleriorgs breuiores, triarticulati: articulij duo- 

bus bareos cylindricis, ultimo fublongiori, 

ouato I;ibii medio interiori inferti. 
Mandibula brcuis, crafla, cornea, edentula. 
Maxilla coriacea, compreifa, apice membrana- 

cea, rotundata. 
Lfl3fM« membranaceum , apice coriaceum, elon- 

satum, rotundatum, intesrum. 
Antennae hccrales maris liarticulatae, feminas 

loarticulataej filiformes. 

BANCHUS. 

Os clypeo breni, corneo, rotundato, integro, 
Po/|7i quatuorporrecli, inaequales, filiforines. 

O 2 lO I " I H . ■_L 

anteriores longioies, fexarticulati : articulis cy- 

lindricis, aequalibus adhaerentes maxillae 

dorfo. 
pqfieriores paullo breuiores, quadriarticulati : 

articuUs cylindricis aequalibus adnati labii 

medio. 
Mandibiila n\2z,nz j lata, fornicata, aptce trunca- 

ta, dvintata. 
Maxilla breuis, membranacca , rotundata, in- 

tegra. , 

habium hdi^x corneum, cylindricum, apice mem- 

branaceum, rotundarum, integrum. 
Antennae fetaceae. 

OPHION. 

Os clypeo brsui rotundato, integro. 
Falpi quatuor elongati , inaequales, filiformes. 
anteriores longiores, fcxarticulati: articulis cy- 
lindricis, fubaequalibus adhaerentes maxil- 
lae dorfo. 
pojlerlores quadriarticulati: articulis cylindricis 
adnati labii apice. 
Mandibula porrecia, cornea, incurua apicebiden- 

tata. 
Maxilla breuis, membranacea, rotundata, in- 

tegra. 
Labium breue, ouatum, mcmbranaceum, inte- 

grum , apice palpigerum^ 
Antennae fetaceae. 

FOENUS. 

Os clypeo Ireui, rotundato, emarginato. ■ • • '* 211 

?jj^;/ quatuor breues, fubaequales, filiformes. 
anteriores yh maxilla longiorcs, fexarticuUti: 

avtiijuli^ cylindricis, lubaequalibus adhae- 

rcnces maxillac dorfo. 
pofteriores paullo breuiores, quadriarticulatiad- 

nati labii medio. 
3Jandihu!a cornea, arcuata, acuta, edentula. 
Maxilla breiris, membranacea, comprefTa, apf- 

cerotundata, intus unidentata» 
Labium breue, membranaceum, transuerfum, in- 

tei^rnm. 
Antenniu breues, filiformes. 

S P H E X. 

Os lint^^-i porretla, trifida. 
C/^/j^wi" breuis rotundatus , corneus, integer, 
Palpi quatuor porre£i;i, fubaequales) filiformes. 
anteriores \ix longiores, fexarticulati: articu- 

lis cylindricis adhaerentes maxillae dorfo. 
pojleriores quinquearticulati: articulis cylindri- 

cis, aequalibus adnati labio pone medium. 
Mandibula incurua, obtufa, cornea, in mcdio 

unidentata. 
^iaA:///fl elongata, compreffa, cornea, integrala- 

ciniam exteriorem linguae vaginantem con- 

ftiuuens. 
Labium maxilla pauUo longius, bafi corneum, cy- 

lindricum, apicc membranaceum, depref 

fum, in medio fita parua, fubulata fufJuJ- 

tum apice emarginatura. 
Antennag filiformes. 

O 3 S. fpeciofa, icbneumonea, groifa aliae la^ium 
maius , magis emaroinatum gsrunt at vixdi- 
ftin£lum genus. 

POMPILUS. 

^^s clypeo breui, corneo, rotundato, integro. 
Pfl/^i quatuor pbrrecl:i, inaequales, filiformcs. 
fl«/mow longiores, fcxarticubti : articulis tri- 
bus anterioribus fubrhomboidalibus, reli- 
"quis longioribus, cyiindricis maxillae dorfo 
adhaerentes. 
j-jq/Zmor^/ breuiores, quadriarciculati: articulis 
tribus fubrhomboidalibus: ultimo ouato ad- 
nati bbii apice. 

MnndibularQtik, cornea, mcdio unidentata. 

Maxilla breuis, cdmprefTa bifida: lacinia exterio- 
recornea, rotundata, interiore membrana- 
cea, obtuia. 

Labium breue longitudfne maxillarum , corneumj 
rotundatum, integrum apice palpigerum, 

■ ^ntemae hvQUQS j fetaceae» — -^ — - ^15 

CYNIPS. Palpi inaeqiialeSjfubcapifrati. 
Lcibium corneum, integrum. 
Antennae moniliformes. 

I — 3. C. 2tra nitida s^b(Jomiiie comprefTo, tibjis comprejjh, 

ferrugineis. 
Habitat in Italia D,r. Allioni. 
Mjgna '\n hoc gencre. Corpus totum atrum, 

nitidum, immaculatum tibiis folis rufis. "Ab- 

do.men valdc compreffum. 

10 — II. C. atra riitida thorace pedibusque palli- j2''^^f «*■ 
deflauis. -^^^'«'^- 

Habitat in Galla parua, depreffa, aiTocfata, mo- 
nothalama llicis Gallo ProvinciaeMur.Dom» 
Bofc. 

Parua. Caputatrum, nitidum. Thorax ftria- 
tus, nalHdc ftauus. Abdomencomprelfam, - 
atrum, nitidum. Alac elongatae, albae. 
Pedes paliidir 

10 — II. C. grifea abdomine ferrugirieo Ti\i\diO:Qjiercus 
macuia dorfah" atra. radicis,^ 

Cynips quercus radicis Bofc. Journ, ds fhyf» 

1794- fig* 
Habitat in Galla lignca, polythalama dura in 

radicibus QLiercus Roboris. 
Statura et fumma certe affinitasC.QuercusTo- 

jae at galla omnino differt. 

lo^i I. C. ferrugineo flaua, ah's hyalinis fmma' Quercus 
culatis. termimlis, 

Reaum. Inf. 3. tab. 41. fig. l— ^5, 214 "' ■■ '■^ " 

Habitat in Galla magna, fungofa, rotundata, 
polythalama ramulos Quercus terminants 
Muf. Dom. Bofc. 
* Media tota flaua alis hyalinis. 

Serratulne. 1 5 — ^» C. atra nitida antennis verticillato pilofis. 

Reaum. Inf. 3. tab. r. 

Habitat in Galla lignea, rotundata, utiinque 
attenuata, polytliabma cauiis Serratulae ar- 
venfis Galliae Muf. Dom. Bofc. 

Media, totaatra, nitida alis folis albis. An- 
tennae filiformes, nigrae, vercicillatae, piio- 
fac. Abdomen compreflum, adfcendens, 
Pedes nigri tibiis obfcure piceis. Variat for- 
te fexu maior antennis minus verticillatis, vix 
tamen diftinQa, 

TENTHREDO, Palpi movm^s, 
LahlwntviMum, 
Antennac clauatac 
aiit filiformes. 
tagtH^ l o— 1 1 . T» antennis clauatis nigra abdominis feg* 

mentis margine laterali flauis. 
Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner. 
> Statura et magnituJo T. fericeae. Caput, an- 
tennuc, thorax nigra, immaculata. Abdo- 
men nigrum fegmcntis bafeos utrinque niar- 
gine, reliquis margine toto flauo, Alae al- 
bidae cofta bafi flauefcente. 

furcata^ 38-^3 9- T. antennis furcatis peftinatisque nigra 
abdomine rufo» 4 215 

Tenthredo furcata Vill. 3. tab. 7. fig. 16. 17. / 

.Habitat iii Gallia Muf. Dom. Bofc. 
Statuia et magnitudo omnino T. luniperi. An- 
tcnnae nigrae usque ad articulum primum 
bifidae: laciniis petlinatis. Caput etthorax 
nigra. Abdomen fcrrugineum arcicuio pri- 
mo et fecundo nigris. Alae hyalinae. Fe- 
des ferruginci. Variat fexu antenuis haud 
furcatis. * 

31 — 2. T. antennis feptemnodiis nigra antennis p«/AVo?7///. 
fcutello abdominisque fegmentis apice al- 
bidis. 
Habitat in Gallia Muf Dom. Bofc. 
Magnitudo T. flauicornis. Caput nigrum la- 
bio mox albo, mox nigro. Thorax atermar- 
gine antico utri^ique punftp maiori, termi- 
nali, albo. Scutellura album. Abdomen 
fegmentis bafi nigris, apice late pallidis. Pe- 
des flaui femoribus nigris. 

33 — 4. T. antennis fcptemnodiis atra thoracc/Vinf«/fl- > 
immaculato , abdominis fegmentis apice ti- na. 
biisque albis. 

Habitat in Italia Dr. Allioni. 

Magna. Caput cum antennis atrum. Thorax 
ater, immaculatus. Abdomen atrum feg- 
mentorum margine albo, Pedes nigri, ti- 
biis albis. 

56—7. T. antennis feptemnodiis nigra ^h ^oxm- fliamci. 
nis, fegmentis intermediis rufis^' fcatelio 
ftigmaieque alarum albis* vetox. 2X6 ' 

Habitat in Gallia Muf. Dom. Bofc. 

Affinis omnino T. nafTatae. Antennae fupra 
nigrae, fubtus piceae» Caput atrum. Tho- 
rax ater pun£to callofo ante alas inargine al- 
bo iur.flio. Scut;^llum album et pun£la duo 
parua lub fcutello. Abdomen nigrum feg- 
mento 3. 4. 5. 6. rufis. Alae hyalinae flig- 
niate ordinario, albo. Pedes rufi. 
38 — 9. T. antennis feptemnodiis atraj abdomine 
rufo bafi atro, 

Habicat in Gillia Muf. Dom. Bofc. 

Capuc atrum ore rufo. Antennae fupranigrae, 
fubtus rufae. Thoiax ater. Abdomen bre- 
ue, ouatum, rufum fegmentis anticis dqo- 
bus atris. Alae bafi nigrae, apice obfcurae, 
Pedes rufi. ^ 

38 — 9. r. antennis feptemnodiisflauacapitcatro. ' 

Habitat in Gallia Muf. Dom. Bofc. 

Statura parua T. Aiui. Caput cum antennis 
atrum. Thorax rufus fcutello fuhnigrican- 
te. Abdomen parum pallidius, Alae iucum-. 
bentes, hyalinae. Pedes flaui, 
47 — ^8- T. antcnnis feptemnodiis atra ore anten- 
narum apiqe puntloque femorali albis, 

Habitat in Italia Dr. Ailioni. 

Dii^mt^a cmnino a praecedentibus et minor. 
Antet^.nae nigrae, apice albae. Caputatrum 
ore aibo, Thoraxater, immaculatus. Ab- 
domen breue, depreffum, atrum, immacu" 
latum. Pedes ferrugine» femoribus pofticis 
bafi atris puatlo albo. Alae hyalinae. ■ g 217 

51 — 52. T. antennis rcptemnocJiis atra kutQllo zcin^a» 
abdoininis cingulis duobus anoque aibis, 

Habicat in Italia Dr. Aiiioni. 

Statura omnino praccedcntis at diflinfla ctaba. 
Antennac brcusSj nigrae articuloprimocraf- 
liori albo, Caput nigrdm ore albo. Tho- 
rax niger macuia utrinque ante alas rcuceilo- 
que albis. Abdoracn atrum cingulisduobus 
anoque albis. Pedes albi, podici nigii fe- 
moribus tibiisque bafi albis, 
58 — 9. T. antennis feptemnodiis atra ihdomims/.rigofi^ 
legmento quarto rufo, penultimis duobus 
ntrinqiie linea albida, 

Hr»bitac in Gallia Muf. Dom. Bofc. 

Statura omnino T. bJandae, Caput atrum la* i 
bio albo, Thorax niger punclo ante alas 
fcutelloque albis. Abdomen cylindricum, ni- 
grurn fegmento quarto ferruginco, feptimo 
et oaauo utrinque lineolagiauca. Pedesra- 
fi tibiis bafi annuio nij^^ro. 
60 — I. T. antennis feptemnodiis atra thorace ab- ^ra, 
domine femoribusque pofticis albo pun£l;atis, 

Tenthredo fera Scop, Fl. et Fn. Inf. tab. 23, 

Geofl\ Inf. 2. Tenth. 1 g. 

Habitac in Galiia Muf. Dom. Bofc. 

Affinis videtur T. lapunclitae. Antennae ni- 
grae. Caput nigrum labio albo. Tliorax 
niger punftis duobus anticis rcutelloque aU 
bis, Abdomen nigrum utrinque lincoiisdua" 
bus approximatis pone medium anoque al- 
bis. Pedes nigri fcmoribus pofticis macula 2lg . 

magna bafeos tibiisque omnibus albis. Alae 
ob(curae. 

pim&ata. 7i' — 2. T. antennis multiarticulatfs nigra capite 
punclis thorace margine abclonirne flrigis 
albis, 

Habitat in GaHia Muf. Dom. Bofc. 

Scatura omnino T. fyluatica. Caput magnum 
atrum punclis cjuinque albis in orbem pofi- 
tis. Thorax niger margine autico albo. Ab- 
domen planu-n, atrum flrigis 4 — 5 albis, 
obfolctis. Pedes ferruginei femoribus ma- 
cula nigra, 

ORYSSUS. Palpi poaici breuiores fili- 
formes. 
Labium elongatum, rotun- 

dacum, integrum. 
Aiitennae filiformes. 

coronafuf, 1. O.thoracemaculato ubdomine apicerufo: pua- 
Q.0 anah albo. 

Sphex abietina Scopol. Ent. carn. 788. 

Habitat in Galliae arboribus Dom. Latreille. 

Corpus medium ftatur;^ Sirex. Antennae nigrae 
arciculo 2. 3. 4. fupernealbis. Caputnigrum 
orbita oculorum alba. Thorax fcaberj niger 
pun£lo utrinque ante alas albo. Abdomen 
bafi nigrum apice rufum pun£io anab' albo. 
Alae albae ante apicem nigrae. Pedes albi 
femoribus nigris. 

Faejiiina aculeo conuoluto, elongato. 3. O. thoracc immaculato, abJominc bafi nigro Vefperti- 
apice rufo. iio, 

Sirex Vefpertilio Ent. fyfl;. 2. 129» 19. 
Habitat in Germania Dom, Smidc. 
Statura et fumnii affinitas praecedentis atpaul- 
lo maior. 

ICHNEUMON, Lahiiim cylindricum, 

apice membranace- 

um, emarginatum; 

medio palpigerum. 

Antennae fetaceae. 

17-^18. I. rcutello albo, thorace maculato ater «a/a/onW. 
abdominis fegmento fecundo tcrtiocjue pun- 
clis duobus albis. 
Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner, 
Corpus magnum, atrum. Antennae atrae an- 
nulo in nledio albo. Caput atrum orbitaocu- 
lorum albida. Thorax niger punftis duobus 
antc alas fcutelloque flauicantibus. Abdomea 
ttrum, nitidum legmento fccundo punftis 
duobus maioribus bafi coeuntibus, tertio 
pun^is duobus diftin£iis flauicantibus. P5- 
des rufi. 

30 — I. I. fcutello albo ater thoracemaculato, ab' fxfpe&ori^ 
dominerufo: primo fegmento nigro. us. 

Habitat in Italia Dr. Aliioni. 
Diftert manifefte ab. I. piforio minor. Caput 
atrum mandibulis rufis , apice nigris. Tho- 
raxater, nitidus punttis duobus ante alas albls. Scutellam niueum. Abdomcn ob- 
longum, planum^ rufum ^primo fegmen- 
to atro. Pedcs rufii fcmoribus nis^ris. 
taminato- 33 — 4. I. fcutello albo thorace maculaco ater la- 
rius. bioalbo: lineis tribus nigris. 

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner. 

Magnus. ^ntennae nigrae, imiTiaCulatae. Ca- 
pui atrum labio albo lineis trrbus abbreuia- 
tis, nigris. Orbita ocuiorum alba. Tho- 
rax niger puntio calloro antealas, pun£lo 
fub alis lineaque utrinque ad margincm 
dutra fcutelloque albis. Abdomen atrum. 
Pedes albo nigroque varii. 
fiugatorius. 39 — 40. I. fcutcllo albo, thorace maculato ater 
abdominis fegmento fecundo tertioque bali 
flauis. 

Habitat m Itaiia Dr. Allipni. 

Statura omnino I. fafciatorii. Antennae fub- 
tus rufae. Caput atrum orbita oculoruinfaf 
ciaque libii flauis. '1 horax ater punclo fub 
alisalbo, fub fcutello bifninolus. Abdomen 
oblongum, atruni fegmento fecundo tertio- 
que bafi flauis. Petiolus caqaliculatus. Alae 
fluuefcentes. Pedes ferruginei femoribus 
atris. 
■Jfauatoriiis. 54 — 5. 1. fcutello albo fuluus antennis abdomi- 
nisque ulcimis fegmentis atris. 

Habitat in Itaiia Dr. Allioni. 

Magnus. Antennae totae atrae. Caput ful- 
uum oculis (temmatibusqueverticalibusatris» 
Thorax fuluus interdum iKnmacuIatus, in- ■ Ll! 321 

terdom dorfo ni>ro. Scutellum albnm. Ab- 
domen oblongum, planum, fuluum ul- 
timis duobus (ct^mentis atrjs, nitiJis. AlaC 
flauefcentcs» Pedcs fului fcmoribus pofti- 
cis apice atris* 
c^ — 6. I. icutello albo, thoracemacubto, dhdo-ffnilatoii' 
minerufo: petiolo nigro. '^'^* 

Habitat in Gallia Muf. Dom. Bofc. 

Affinis 1. fuforio at nunjor. Antcnnae porre- 
£lje, nigrac. Caput nigrum orbita oculo- 
rum p^rua, alba. Thorax nigerhneolaan- 
tica utrinque fcutelloque albis. Abdomen 
ouatum, rufum petiolo nigro. Pedes rufi 
femoribus nigris. 
57— g. 1. rcutello albo: punfl:o fuluo liiger tho- ocutatorius, 
race ante fcutelium fuluo flauoque vario» 

Habitat Parifiis Muf. D. Bofc. 

Medius. Caput nigrum fub antennis ocuioriim- 
que orbita albis. Thorax nigcr ante fcutel- 
lumflauus: maculis tribus magnis, oblohgis, 
obfcure fuluis: intcrmediaminore, pone fcu- 
tellum niger. Scutellum album macula ma- 
gna media fulua. Abdomen longiufculumj 
atrum fegmentofum marginibus vix fuluis. 
Alae hyalinae. ' Pedes rufi. 
C3 — 4. I. fcutello albo , thorace immactilato, ab- ere5ioriur> 
domims fegmento fecundo certioque rufis', 

Habitat Kiiiae. 

Statura ct magnitudo I, Iu£iatorii at dillinclus 
et alius. Caput et thorax atra, immacula- 
ta. Scutellum album. Abdominis primum / 222 fegmentum nigrutn linea dorfalf eleuata, 2. 
3.rufa, relfqua nigra. Pedes rufi tibiis po- 
fticis bafi albis. 

truncator, 8« — 2. I. niger thorace pcdibusque ferrugfnefs. 
Habitat Parifiis Muf. Dom. Bolc. 
Paruus. Antennae {ubferrugineae fafciamedia 
alba. Caput nigrum mandibulis palpisque 
albidis. Thorax laeufs, ferrugfneus, im- 
maculatus. Abdomen longiufculum, fubcy- 
lindricum, atrum aculeo breuiflimo. Alae 
vix abdominis longicudine, hyalinae. Pe- 
des rufi. 

kteator, 87 — 8- I. ferrugineus abdomine apiceatro: ano 
albo. 
Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner» 
Medius. Antennae primo articulo ferruginco 
bafifufcae, apice nigrae, in medio albo an- 
nulatae. Caput et thorax ferruginea, iih- 
maculata. Abdomen ferrugineum, apice 
atrum ano fupra albo. Pedes ferruginei, po- 
ftici geniculis atris. 

brunneator. aS— 9- 1- ferrugineus capite atro» 
Habitat'Cajennae Dom. Richard. 
Paruus. Antcnnae porre£lae annulo latoalbo. 
Caputatrum, immaculatum. Corpus fer- 
rugineum. Alae hyalinae, nitidae. 
abbrema- 89 — 9°* !• ater abdomine rufo apice atro: ftriga 
tor. alba, alis brcuiflimis, 

Habitat in Kiliae muris Dom. Weber. 
Medius. Antennae bafi rufae, raedio albae, api- ■ ■ — 2 2 3- 

ce nigrae. Caput et thorax atra, immacn- 
lata. Abdomen rufLim ano late nigro: flri- 
ga.poH^ica niuea. Alae brcuidjmac, oua- 
tae, albidae. Pcdes rufi femoribus poilicis 
apice nigris. 
92 — 3. I. ferrugineus capitis vertice atro, aiisfuf Uimimtor. 
cis: cofta dimidiata ferruginea. 

Habitat in India orientali Dom. Daldorff. 

Affinis videtur I. caftrator at duplo n)aJor. Ca- 
put ferrugineum antennis, verticenuchaquc 
atris. Thorax ferrugineus punQo paruo, 
dorfali, atro. Abdomen planum, depref- 
fum, ferrugineum aculeo exferto, nigro, 
Alae fufcae, baii paliidiores coftafcrruginea, 
in rriedio ftlgmate magno, ferrugineo utrin- 
que atro notp.to. Pedes ferrugineT. 
92 — 3. I. ferrugineus antennis capitis verticetho- cajlrator. 
racisque dorfo nigris, alrs fufcis: ftigmate 
nigro; punclo flauefcente. 

Habitat in Italia Dr, Allioni. 

Statura et magnitudo I. defertor. Antennac ni- 
grae, Caput ferrugincum verticenigro. Tho- 
rax niger margine antico et laterali, ferrugi- 
neo, Abdomen ferru^ineum aculeo breuij 
atro: fetislateraiibus breuioribus. Alae fufcae 
ftigmate flauo utrinque nigro terminato. Pedes 
ferruginci femoribus tibiisque pofticis apice 
puncto nigro. 

53—4. I. niger abdomine coccineo, alis albidis : /fl/«fl/or. 
fafcia lata nigra. 
Habitat Cajennae Dom. Richard. a24 '•'- - 

Medius. Caput et thorax atra, nJtida, imma- 
culata. Abdomen riifum. Anus forte ni- 
ger mihi deeft. Alae albidaefafcia media la- 
ta, nigra. Fedes nigri. 
jOQ_^i. I. feriHjgineus verticearroabdominisfeg- 
mentis pun£lis duobus alarumqiie macula, 
apicis nigris. 
Habitac ad Cap. Bon. fpei Dom, Daldorff, 
Medius. Antennae nigrae, bafi fl;:!U3c. Ca- 
put fcrrugineum vertice atro. Thorax fer- 
rugineus linea dorfili, antica atra. Abdo- 
nrien ferrugineum fegmen'to flngulo punclis 
duobus paruis, nt^;ns, Alae hyalinae ma- 
cula raagna verfus apicem fufca. Pedesfer- 
ruginei. 
jq5 — 7. I. ater alis fufcis: 'lunula pallida, abdo» 
minis fegmento primo fecundo tertioquc ru- 
fls, femoribus poriicis ferratis. 
Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner. 
Maior. Caput orbicdatum et thorax atra im' 
maculata. Alae fufcae lunula obroleta, pal* 
lida ad marginem crafTiorem» Abdomcncla» 
uatum fegmento primo elongaco, cylindn» 
co, fecundo tertioque rufis. Aculeus longi- 
tudine corporis. Pedcs rufi femoribus atris 
puncto apicis albo, poflica ferrata. 
jix — 12. I. niger thorace antice rufo> abdom!- • 
nerufo: macuhs dorfalibusnigris, alisfuicis» 
Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner. 
Statura parua I. denigratoris. Antennae nigrae. 
Caput nigrum, immaculatum. Thoiax an- > . 22$ 

ticerufns, pofiicc niger. Abdomen runjin 
maculisi dorfalibiis bafeos nigris. Alae fuf- 
cae. Pcdes nigri. 
III — 12. I. atcr abdomine ruib: linea dor^Sili niinutaior. 
atra, alis fufcis. 
Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner. 
Corpus pariium, atrum, immacu!<i£um. Ab- 
domen ruFuiti linea doiTali atra. Alae fuf- 
cerccntes. Pedes rufi femoribus bafi nigris. 
III — 12. I. niger abdomine fcrrugineo alis fuf-^/f^br. 
cis: macula flaua bafi pallidioribus. 
Habitat Cajennae Dom. Richard.. 
DjilinBa omnino ab. I. denigrator corpore 
paulio maiore, minusatro, abdomine ma- 
gis elongato ferrugineo, aculeo nigro. Alae 
bafi pallidiores, apicc fufcae ftigmate mar- 
ginali piagno, flauo. Pedes nigri. 
127 — 28- !♦ nigcr abdomine obfcure ferrugineo ; car/Kflfor. 
pctiolo bicarinato nigro. ,. 

HabitaL in Italia Dr. Allioni, 
Medius. Capuc nigrnm; fub anterinis a^bum 
linca media nigra. Thorax niger punBo an- 
tc alas alioque lub alis aibis. Abdomcn ob- 
fcure rufuni petiolo breui lincis duabus ele- 
uatis carinato, nigro, Pedes rufi, pollici 
nigri. 
1 31 — 2. T. atcr thorace antice pedibusque ^^rru- calculafor. 
gineis. , 

HabiLac in Italia Dr. Allioni. ^ 
Medius. Caput nigrum ore flauo. Thorax an- 
tice rufus, poflice fub fcutello fubtusque ni- 
P 2 26 ,5==r= 

ger. Abdomen fubpetiohtum, atrum acii- 
lco ex(erto fere longitudinecorporis. Pedes 
rufij poftici atri tibiis bafi albis. Alae hva- 
linae ftiginate atro. 
Alium eciuidatum abdominefelTili ex Italia acce- 
pi, andiftincius? 

Jirmator. 135— -6. T. ecaudatus ater abdominis fegmcnto 
fecundo tertioque rufis,- ultimis apice albis. 
H)bitat Halae Saxonum Dom. Hybner, 
Starura et raagnitudo I. caftigatoris. Caput 
atrum fubantcnnispun£lispallidis. Thcrax 
ater, immaculatus. Abdominis primum fcg- 
mentum incuruum, atrum, 2. 3. ferrugi- 
nea, uitima margine albo. Pedes ferrugi- 
nei, poftici nigri. 

tripmBa- 135 — 6- ^. ecaudatus ater thorace immaculato, 
tor. abdiinine pun£tis tribus aibis. 

Habitat in G.dliii Dom. Coquebert; 
Medius. • Corpus atrum. Puncla duo a!ba in 
fci;mento fecundo et unicum in quinto. Fe- 
mora poftica rufa. 

exhaufla- 138 — 9- ^- "'b^'' abdomine rufo bali apiceque ni- 

tor. gro: aculeo rccuruo f^lcato. 

Hal.icat Kiliae Dom. Webcr. 

Faruus. Caput et thorax nigca, inmiaculata 

niandibuiis folisferrugineis. Abdomen bre- 

ue, pctiolatum, apicc conipreifum, trun- 

catum, rufum bafi apiceque m^rum. Acu- 

leus longitudine abdominis recuruus, arcua- 

tus, niger. Pedes ferruginei fwnoribuscom- I ■ s 227 

prcflis. Alae o'oicurae macula marginali 
atr,7. 
1 77 — S- ^- 3ter abdominis lcgmento rccundo m2- campanula- 
ximo fcrrugineo, pcdihus rufis. tor, 

Hibicsc Hj1;ic Si.voruim Dom. Hybner. 
Medius. C»put, anteonae, thorax nigra, im- 
maculata. Abdomen nitidum, bali apicequc 
atteuLiitum, nigrum iegmento fecundo ma- 
xlmo, c:impinulato, fcrrugineo, Al<ie hya- 
hnae pun£lo coilali nigro. Pedes rufi. 
182— q. J. acer abdomine deprefTo plario, pQdi- deprimator. 
bus rufis. 
Habitac Hulae Saxonum Dom. Hyhncr. 
Corpus paruum , atrum, immacuLituiii. Ab- 
domeu (ingulare in hoc genere breue, de- 
prefium, planum. Alae obfcur.ic. Pedes 
omnes rufi. 
i6'2 — 3. 1. ater abdomine piceo: aculeo falcato, ffMa^^/^/o^^ 
pedibus rutis alisabbrcuiatis, 
Habicat Halae Saxonum Dom. Hybner, 
Mcdius. Capuc et tiiorax acra immaculata. 
Abdomen obiongum , piceum, nicidum acu- 
leo longicudine abdoniinis, rigido, i.dcato* 
Alae brcues at benc explicatae, obrcurac 
punclio magno coftab nigro. Pedes rufi. , 

ign— Qo. I. fulco ferrugineoquc varius abdomi- c/a««/ttj-. 
ne clauato ferrugineo: lunulis lateralibusfla- 
uis ni^iro innatis. 
Habitat Halac Sa.vonum Dom. Hybner. 
Maximus in hoc genere. Ancennae lutcae. Ca- 
put cc chorax ferrugin^^o fulcoque varia 
P 3 Abdomen comprcfTum, clanatum ano dila- 
tat« ferrugineum lunula magna flaua macu- 
la nigra innata utrinque in {inguloregmento; 
priiiio totoflauo. Aculeus coipore longior. 
Pedes flaui. 
ferrugmus. 189 — 90- 1« fuluus abdominis fegmentis utrin- 
que pun£lo flauo» 

Hibitat in Italia Dr. Allioni. 

Mignus. Caput fuluum mandibulis (lemma- 
tibusque nigris. Thorax fuiuus Isneis dua- 
bus dorfalibus, fere obfoietis, nigrispunclo- 
quc fub alis flauo. Abdomen peticiatum, 
fuluum utrinque punclis 4 — .6 flauis. Acu- 
leus niger longitudine abdominis. Alas al- 
bidae macula ordinaria flaua. 
iefiaceus. »89 —90. T. luteus abdominc ouato deprcflb, alis 
fl;iginate luteo. 

Hxbitatin Germania Dorn. DaUoi^fl-, 

Medius. Corpus totum lutcum, immaculatum. 
Antennae paullo obfcuriores articulo primo 
luteo. Alae hyalinae fligmate luteo, Ab- 
domenouatum, deprefium fcgmentis^diftin- 
£lis. Aculcus breuiflimus. 
hidens. 203 — 4. I. ater abdomiiiis fegmcntis ultimismar- 
gine albis, petiolo bidentato. 

Habitat m Italia Dr. Allioni» 

Mcdius. Antennae ferrugineae. Caput nigruni 
fub antennis flauum macula magna, fronta- 
li, triangulari nigra. Thorax niger, im- 
maculatus. Abdom.en petiolatum , ouatum, 
^trum fegmentorum marginibus inprimis ul- r : 229 

timls albis. Petfokis in rnedio denticulis -Juo- 
biis paruis, clcuatis, Pedes rufi plantispo- > 
fticis fufcis. Alae hyalinae ftfginate flauo. 
205 — 6. I. ftauus capitis vertice thoracc fub ^cu-JliUkus, 
tcllo aculcorjiic nigris, ah's pun£lo niargina- 
]i fiauo. 
H.ibitat Kiliae Wcber. ■ 

Paruus. Antennae flauae, nigi'o annulatae» 
Caput flauum vertice nigro. Thorax flauus 
pnn£lo eleuato marginis anticiatro, fubfcu- 
tcllo niger. Abdomen ouatum, flauumacii- 
leo breui , nigro. Alae hyalinae macula ipar- 
ginah', ordinaria, flaua, Pedes flaui. 
207 — 8- I. ater abdominis petiolo ferrugineo, ww5rfl/«j", 
alis fufcis: ftriga media apiceque albis, 
Habitat Hilae Saxonum .Dom. Hybner, 
Corpus paruum I. cintii. Antennae ferrugf- 
neae. Caput nigrum. Thorax niger, Ibb 
fcutelio ferruffineus. Abdomen atrum, ni- 
tidum petiolo toto ferrugineo, Aculeus 
exfertus longitudine abdominis. Aiae fulcae 
ftriga mcdia aniceque albis. Pedcs •nigri. 
211 — 12. I. cyaneus abdomine baii fuluo ^pkQfpletideru; 
nigro. 
Habitat in Italia Dv. Allfoni. 
Scatura praecedcntium» Caput cyaneum, ni- 
tidum antennis nigris. Thorax cyaneus, im- 
irjaculatus. Abdomen bafi fuluum, apice 
nigrum. Pedcs nigri. 
Ichneumones hi minores forte proprii generisat 
chara£ierem eruere nonduni valui. «30 ■ " 

fligmati- 313 — 1^. I. thorace aeneo nitido, abdomine fla- 
^iini' uo: dorro njgfo. 

Habitat in Galliae laruis Dom. Bofc. 
Statura praecedentium. Caputvirjde, nitens, 
fub arttennis flauum. Thorax viridis, nitens, 
« immaculatus. Abdomen ouatum, flauum 

dorfo nigro. Aculeus exfertus, nigcr longi- 
tudine corporis. Pcdes flaui» Aiae albae 
punclo magno fabcoftali, nigro. 

feftiuuf. 213—14. I. aterabdominefalcato: fegmcntoter- 
tio rufo» 
Habitat Halae Saxonum Dom. Hybncr. 
Masnus in hac fimilia. Antennae omnino fl- 
bformcs, nigrae. Caput et thorax atra, im- 
maculata. Abdomen breue, falcatum, api- 
ce valde compreflum, dilatatum, atruin 
fcgmento tertio rufo, Eedesferruginei. 

fulgens» 213 — 14. I. thorace cupreo poftice viridi, abdo» 
minc comprelfo atro: falciafulua. 

Habitat in Gaiiiae laruis. Muf Dom. Bofc. 

Statura praecedentium. Caput cupreum an- 
tennis breuibus, nigris: articulo primo fub- 
tus flauefcente. Tliorax cupreus, nitidus, 
pofliice viridis. Abdomen magnum, com- 
prelfum, nigrum fafcia lata, flaua. Acu- 
leus cxfertus longitudine corporis, Pedes 
rufi. 
obfoletus. 318 — 19- I. niger capitc viridi, abdomine nigro 
aenco, alisalbis: puntto fuico. 

Habitat in Italid Muf, Dora. Bofc. ". P:.ruus. Caput virirle fnb antcnnis, nigrnin. 
. Antennae niji,rae. Thorax niger, obfcm ns, 
Abdomen ni^vo aeneum, nitidun) aculco 
lon;^itudine ahdominis. Alae albrie puncio 
coftaii fufco, Pedes fiaui femoribus acneis. 
, 2 18 — 19. ^- pallidus capitis thoracisque dorlo vi-dotfaUs. 
ridi acnco alis nucula rransuerfa fufca. ' 

H.ibitat in Gallia Dom. Bofc, 

Caput paHidum anteanis nigris maculaquequa- 
drata verticis viridi aenea, Thorax paliidus 
dorfo viridi aeneo, nitido. Abdomenconi" 
preiTum,. pallidum dorfo obfcuro, Aculeus 
exfcrtus , niger. Alae albae macula magna, 
transuerfa, fufca. Pedes pailidi. 
218 — 19. I. nigro cyaneusthoraccobfcureaeneo. n/<i«fMx. 

1 iibitat in Galiia Muf. Pom. Bofc.* 

Paruus. Caput ec abdomen nigro cyanea, ni- 
tida. Tliorax obfcure aeneus. AntennaG 
breues, craffae. Pedes atri. 
220 — 1. I. obfcnre aureus abdomine dcprefrocy- deprejjuf, 
aneo', alis apice fufcis : maculafafciaquepo- 
Itica albis. 

H.ibitat Parifiis Dom. Bofc. 

P.iruus. Antennae capitc concolores pun£lo 
apicis atro. Caput et thorax obfcure aurca, 
vix nitida. Abdoraen depreffum, cyaneum, 
nitidum. Alae albae, apice fufcae pun£lo 
marginali magno faiciaque tcrminali albis. 
Pedes flaui. ^ 

320—1. f. viridi aeneusnitidus abdomine purpu- fj«r/7«r«/^ 
rafccntc : primo fegmento aeneo. cnns. Habitat Pariiiis Muf. Dom. Bofc. 

Faruus, Caput viriJc antennis nigris. Thorax 
viridi aeneus, nicidus, immacubtus, Ab- 
domen parpuraftens fegmento primo mag- 
no, viridi aeneo. Pedes flaui. 

232— -5. I. fliuus thorace poftice abdcminisquc 
"^ dopfo nigris. 
Reaum. inf. 2. tab. 35. %. 7. 
Ge.'.ff. In(. 2. Ichn. 3. 
Habitit in Gilliae Phalaenae crataegatac laruis. 

Exiens net follicuiosnumcrofos, aggregatos, 

albos, operculo chufos. 
CovDus paruum. Antcnnae fetaceae, nigrae. 

Caput et thorax fiaua thorace poflice fufco. 

Abdomen flauumdorfo nigro. Alaehyalinae. 

verticlUa' 235 — ^6. T. ater antennis verticillatis, alis albis. 
*KJ. Habitat in Germania. 

Dup!o maior 1, peclinicorni. Antennae filifor- 
mts , nigrae articulo iingulo pilis verticilla- 
to. Caput et thorax atra, immaculata. Ab- 
domen ful-petiohtum, breue, compreflTum, 
adfc^ndens, atrum. Alae aibac Pedes ni- 
gri, apice ferrnginei. 

■feflinnns. 247. I. apterus niger pedibus cincrafcentibus. 
Habitut Halae Saxonum Dom. Hybner. 
Minutus, totus niger pcdibus folis cinerafcen- 
tibus» -^ - ' 533 

BANCHUS. Palni qnatuor elongati: 
articLiIis cylindricis. 

J^abiwn ba(i cylindri- 
ciim, corneiim., apice 
m^iTjbranaceum , ro- 
tundatilm integrum, 

Ante72iiae (etaceae. 

I. B. nigcr abdomine fubfalcaLo; hz^i ^\Jihtus m- yenator, 
carnata, pedibus rufis, 

Ichneimon vemtorEm. Cy^^ 2. i6S- 143. Lmn, 

fyft. nat. 2. 935. 36. Fn. Sn. 1612. 
Hibitac in Europas nemoribus. 

3. B. ater abdominis fegmentis margineruns, ^^^"^- Jiaflator* 
tello eleuato unifpinofo, 
lchneumon hajiator Ent. fyd. 2." 167. 141.^ 
Habitat in Europac hortis, 

3. B. ater abdomine clauato fornicato immacula-ybmVa/ar# 
to, pedibus rufis, 
Jchneumon fornicator Ent. fyft. 2, l^g. 144, 
Habitat in Italia Dr. Ailioni. Banchi corpus medium , oblongum , ghbrum , ira« 
marginatum , agilc , capite exfcrto , rorundato , trans'. 
tierfo, oculis magnis, oblongis , lateralibus , fubpromi- 
milis , antennis longiufculis , approximatis, inter ocui' 
los infertis : articulo primo clauato, verrice Iteminati- 
bus tribus, thoracc elcuato, gibbo, fcutello paruo, gib- 
bo , abdomine vix petiolato , comprcfTo , apice acuto 
absque aculeo, alis abdomine breuioiibus, pcdibuS 
curferiis, tarfis quinque artjculatis , colorc vario, 234 , '" 

varii=g(Jtof. 4. B, ntger thorace variegato, abdomfne com- 
prcfTo clduato, regmentorum marginibusfla- 
uis, fcutcllo acuminato. 
Tchnenmon varirgator Ent. [y(i. 2. 173. 164. 
H:ibitat in SuCvia. 

(omjjrfjfu-s. 5. B, abHomine comprcflo: feejmciuorum miargi- 
nibus flauis, antennis pedibusque luteis. 

Icbneurnon com/jrf/Jlif Ent. iyi\, 2. 1 go. 195. 
variiu. 6. E. luteus peciore atro vario. 

lchneiimon v arius Em. fylt. 2. igi. 196. 

Hjbitat in Germania Dom. Smidt. 
picius, 7. B. niger flauo varius fcutello fiibfpinofo. 

Hibitat in Germania Doin. Smidt, 

Sjmillimus amnino praecedenti, cuius varieta- 
tem olim credidi. Antcnnae luteae. Caput 
nigrum fub antennis flauum; bnca frontali 
nv^vi. Orbita oculorum poflice flaua. Tiio- 
rax niger pun£lis duobus anticis, duobus lub 
abs, fcutello valde acuminato, pun^lis tri- 
bus (ub fcntello paniio tribusque inferioribus 
maioribus: intermedio traiisuerfo flauis, 
Abdomen compreifum nigrum: ii^cixs plu- 
rimis flauis. Pedes flaui. 
fakatorius ^? ^* fcutello flauicante thorace variegato , abdo- 
mine fiirrugmeo bafi apiccque nigro, 

Ichneumon fakatorius Ent. fyft. 2. 148- 59- 

Habitat Hafnjae. 
hiftrio» 9« B. fcutello flauicante, thorace varfegato, abdo- 
mine rufo. 

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner. ' 235 

Statura praecedentis at minor, Antennaepor- 
re£he, nigrac. Cannt nigrum, lub antcnnis 
flauum. Tlioraxnijrer marijine lineisquedua- 
bus dorfalibus bafi abbreuiatis, apice liama- 
tis, flauis» Scutellum flauicanspunfto nigro. 
Alae hyalinae. . Abdomcn compreiTum , ru-^ 
fum ano rubfufco. _ Pedes rufi. 

OPHiON. Pa/^o/quatuor porreQi: ar- 
ticuiis cylindricis. 
Labmn ouariim , membra^ 
naceum, intcgrum. 

Antennae !ci:aceae, 

* Antennis luteis. 
l. O. luteus thorace ftriato. tuttus, 

Ichneumon luteus Ent. fyfl. 3, 178. 186. Linn. 

(yil:. Nat. 2. 937. 55. Fn, Su. 1638» 
Geolf. lof. 2. 330. 72. 
Goed. Inf 3. tab. 37, 
— — tab. 2®. fig;, 6. 
Schaeff. Icon. tab. i. fig. 12, Ophionis corpiis inedium , elongatuin , glabrum, im- 
marginatum , agile, capite exferto , rotundato, trans- 
iierro , oculis mngnis , ouatis , lateralibus , fubpromi- 
nulis , antcnnis longitudine corporis, approximatis, in- 
ter oculos infertis: articulo primo craiTuifculo , vertice 
llemmatibus tribus, thorace cleuaro , gibbo , fcutcllo 
paruo , fubacuminato , abdomine elongato , petiolato, 
falcato, pollice clauato, aculeo brcnifiimo, vix exier- 
to , alis quatuor pianis, 'polterioribus brcuionbus , pe- 
dibus longitifcuHs, curforiis, tarlis ^quinque articula» 
tis , colore vaiio. , - $3^ fauus. glaiicojjfs 
rus. Schaefr! Icon. tab. 29. fig. 16/ 17. 
Sulx. Inf. uh. 18- fig- 118. 
Habitat in Europae laruis. 

ramiduhis. 2. O. luteus abdomine apice nigro. 

Ichneumon ramidulus Ent. . fyft. a, 178, i87» 

Linn. Fn. Su. 1629. 
Habitat in Gerftiania Dom» Smidt. 

3. O. luteus vbrcice atro, abdomine apice fufco, 
Ichneumon Jlnuus ¥.nt. fyQ:. 2. 179. i88. 
Habitat in Americae meridionalis Inrulis Dom. 

V. Rohr, 

4. O. luteus -pc8:ore anoquentgris. 
Ichmumon glaucopferus_ Ent, (y^. 2. iS^. 198« 

Linn, fyil. nat. 2. 938. 57. Fn. Su. 1630. 
Schacff. Icon. tab. 82. fig. 3» 
Habitat in Europae hortis, 

fgUclus^. 5. O. obfcnre feirugineus abdomine nigro bafi 
ferrugineo. ' ' 

Hcibitat in America boreali Dom. v. Rohr. 
Statura orinino.O. circumflexi at alius videtur. 
Caput, thnrax, anteniiae obfcure ferruginea. 
Abdomen {alcatutn, atrum, nitidum, bali 
ferrugineum. Alae breues, obfcurae. Pe- 
des f erraginei tibiis pofticis apice nigris, 

drcuTnfle'^ 6. O. niger abdomine antice flauo, pedibus po- 
xus, fticis nigro gcniculatis, fcutello flauo. 

> Jchnmmon circwiifiexus Ent. (yft. 2. 181. 199» 
Linn. fyft. Nat. 2. 938- 59- Fn, Su, 1631. 
Habitat in Europae ncmoiibiis^ 7. O. obfcnrns thoracis doiTo lutco: linefs ixh\\% Qhfcwaius. 
abbreuiatis pun£loqne furcis, abdominis la- 
terihus fliuo macnlatis. 

H-abitit Halae S\vxonum Dom. Iiybner. 

Statura et magnitu^Io O. lutci. Antennac ob- 
fcure luteae. C.iput flauefcens, immaoula- 
tum. Thoracis dorfum flaucrccns lineis rri- 
bus latis, fufcis, latcralibus antice abbrcuia- 
tis j.intermedia poflicc puncloquetcrminata, 
Abdomen obfcurum maculis lateralibus fla- 
uis» Pcdes obfcuri. 
g. O. ater alis cyaneis. fnorio. 

Ichneumon worio Ent, {y?i. 2. i^o. 194. 

Habitat in America boreaii Muf Dom. Banks. 

9. O. niger abdominis fegmento tertio (^mnoc^utjlamfrons, 

rufis. 

Habitat in Italia Dr. Allioni. . - 

Medius. Antcnnae ferrugineae. Caputnigrum 
fub antennis fiauum. Thorax nigcr punflo 
paruo calloto ad bafin alarum. Abdomen 
nigrum fcgmeirco tertio, quartoque rufis. 
Pcdcs ruS. 

10. O. niger aritcnnis pedibusque ferrugineis. amiStus. 
Jchnmmon ami^us Ent. lyit. 2, igi, 197, 

Habitat in Angiia Muf Dom. Banks. 
* * Antennis nigris. 

11. O. niejer thorace fubmacuiato abdominis fc^- falcafor. 

mento fecundo tertio (juartoque rufis.' 
Jchneumon falcator Ent. Iv(fc. 2. 174. 170. 
Habitat ia Suecia., 238 pugillator^ 13. 0« thoracc immacubto, abdomine rufo bafi 
apiceque nigro, pcdibus tenuibus ferru- 
gincis. 

hhneumon pugiltator Ent. fyft, 2, 174. 171, 
Linn. fyft. Nat. 3. 936. 50. Fn. Su. 1624. 

Geoff Inf 3. 352. 34. 

Degeer Inf i. tab. 6. fig. 1 2. 

Habitat m Bombyx Zicxac larva» 

13. O. ater abdomine breuillimO) pedibus polli- 
cis elongatis. 

Ichnsumon faltator Ent. {y^. 2. 175. 173. 
Hibicat in Anglia Muf, Dom. Banks. 

14. O. ater ihorace inimaculato, abdomine bre. 
ui: iegmento tertio pedibusque rufis. 

Ichneumon erigator^Em. {y\k> 2. 175. 174. 
Habitat Halae Saxonum Dom. Hybncr. 
.1 5. O. nigcr thorace immacuj^ito, abdominefer- 

rugineo: petiolo legmentofecundo luargine, 

tertio bafi nigris. 
Ichneumon jocator^nu^y^k, 3» I75. 175, 
Habitat Kiliae. " 

i6. O. ater thorace immaculato, abdomine bre- 

uiflimo: fegmcnto fecundo tertio quartoque 

rufis. f 

Ichneumon compenfator Ent. fyft. 3. 176. 176. 
Habitat in Gci^mania Dom. Smidt. 
17. O. ater thorace immaculato, abdomine bre- 

ui: fegmento fecundo apice tertio totoquir- 

toque bafi flauis, 
Ichneumon mercator Ent. fyfl:. 176. 177. 
Habitat in Germania Dona. Smidc. faltatot. erigator. jocator. compenfa- 
tor. tnercator. 2 39 

13- O. ater thorace/itnmacnlato, ^hSomind hrc- fiogellator. 

ui, icgnicnto ficiiiu^o tcrtJDque nigris, pc- 

dibusnifis: fcnioiibiis pollicis jiii^ris. 
Ichneumon fl^gtllator Ent. lylt. 3. 176. 178. 
Habicit Kiiiac. 

19. O. ni<^er thbrace maculato abdcmme falcato an^A/or. 

rufo: petioio nijf^ro, fronte' plantisque po- 

Iticis fi kuis. 
Ichneumon cun&ator Ent. ryO;. 2. 176. 179* 
Habitat Kiliae. 

20. O. ater abdomine comprefTo acuti/Iimoferfu- cuUellator. 

gineo. rcutcllo acuminato. 
Ichneumon cultellator Ent, fyii. 2. 167. 143. 
Ichneumon leucofpoides A9:. Berol. 6. 345. tab. 

8. fi^^ 5. 6. 
Habitat in Germaniae Pino. Dom* de Loewen- 

ikioid. 

2 1 . O. nigro ferrugineoque varius abdomihe ^tfo, foliator. 

alis abbreuiatis. 

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner. 

Paruus. Caput et thorax nigro obfcureque fer- 
rugmeo varia. Abdomen falcatum, atrum, 
nitidum aculeo breuiffimo, exlerto. Alae 
abbreuiatae, hyalinaa» Pedes ferrugineife- 
moribus bafi nigris. 240 i 

FOENUS. Palpi breues : ardculis cy- 
lindricis. 
Labium \ breue , membra- 
i nacenra, transuerfum. 

Antcnnael^Yiiovmts. 

jaculator» i» F* nlger abdomine falcato medio rufo, tibifs 

pofticis claiiatis baii apiceque albis. 
lchneumon jaciilator Ent. fyft. 2. 177. 1 gg.Linn. 

fyft. Nat. 2. 937. 52. Fn. Su. 1626. 
Geoff Inf. 2. 328. 16. 
Degeef Inf. i.tab. 36. %. lo. 
Reaum. Inf. 4. tab. 10, fig* 14» 
Habitat in Apum Sphegumque laruis. 
a/ft^ator. 2. F. niger abdomine falcato: maculis tribus la- 

teralibus rufls, tibiis pofticis clauatis rufis. 
lchneumon ajfe^atcr Ent, fyft. 3. 178. iS^.Linn, 

fyft. Nat. 2. 9^7. 55. Ffl. Su. 1627. 
Geoff. Inf. 2. 329. 17. 
Habitat in Europac hortis. Foeni corpiis elonganim, glabvum , immnrginatum, 
a^^ile ,' capite ouviro, iufidente collo elongaro, attenua- 
to , oculis magnis, oblongis lubprominulis, laierr.Ii- 
bus , ftemmatibus tribns verri-calibns , anrennis bretti- 
bus cylindricis: arriculo primo diUipclo, rhorace e!e- 
iiato , gibbo , peillore anrice in collum porredto , fcu.. 
tello lato , trausuerfo , abdomine petiolato , cbmprcdb, 
incuruo , clauato , fub fcutello infcrto , aculco feminae 
longitudme abdominis, alis quatuor breuibus, planis, 
pedibus curforiis, tibiis pofticis comprcfiis', clauatis, 
carfis quincjue articularis. EVANIA. Palp! poftici incurni: arti- 
cnlo tertio qnadrato. 
Labium cornenm, apice 
mcmbranaceum , inte- 
grum. 
Anteimae fetaceae. 

3«=— 3» E. nigra albo maculata abdomiae rufo api- variegata^ 
ce m^^ro: miculis tribus albis. 

Habitat Hilae Sc^xonum Dom. Hybner. 

Stacura omiiino E. maculatae. Antennae ni- 
grac. Caput nigrum, fub antennis albuni 
macula media nigra. Thorax ni<^er margi- 
ne antico in medio interrupto fcutelloque al- 
bis. Abdomen breue, feffile, b.ifi rufum, 
apice nigrum lunulis duabus pone medium 
maculaque anaii albis. Pedes rufi gcniculis 
nigris. 
2-^3. E. nigra albo varia abdominis fegmentis/ij/?r/o, 
margine flauis. 

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner. 

Statura omnino praccedentium. Antennae ni- 
grae (ubtus ferrugineae. Caput nigrum^ 
fub antennis album. Thorax nigermargine " 

antico, maculis duabus urrinque fub margi- 
iie, fcutello, punclo lub lcutello albis. Ab- 
domen nigrum fegmentorum marginibus al- 
bis. Pedes rufi. 
3 — 4. E. atra thorace rufo, abdominis fegmentis r^co////. 
margine albis. 

Habitac Halae Saxonum Dom, Hybner, 24* Parua. Capnt nigrum orbita oculorum alba. 
Thorax rufus pe^lorc nigro. Abdomen 
atrum, nitidum fegmentorum marginibus 
albis: primo intcrrupto. Pedes rufi, po- 
ftici nigri. 

cin^ai 5 — 4- E» ^'igi'3 abdominis fafcia media cinerca. 

Hibicat in Mogador Dom. Schousboe. 

Statura parua praccedentium. , Caput et tho- 
rax nigra, immaculata. Abdomen fdlile, 
cylifldricum falcia mcdia cincralcente. Pe- 
des nigrii 

petictata, 5^6. E. flauercens abdomine petiolato brcuifli- 
mo^Jorlo impofico atro. 

Habicat in Americae Iniulis Muf Dom. Lund. 

Statura ec magnitudo E. mrnucae. Antennae 
nigrae. Capuc fi>me{cens, cinerco pubef- 
cens. Thorax flauelcens fcutello atro. Ab- 
domen petiolatum, comprefTum, breuidi- 
mum, atrum petioio eloiJgato 3 flauo. Pc- 
des flaui geniculis nigris. 

CHALCIS. Falpi aequaks. 

Anteiinae breues, cylindri- 
cae, fere fufiformes: ar> 
ticulo primofiibcraffiori. 

conica, l — 3. C. atra abdomine conico acutifliimo, fe- 

monbus pofticisincraliatis: lineadorlalialba, 

HabicatCajennae in nido Vefpae nidulantis, ubi 

uti vidctur eius laruis viclicat. Fjgura Re- 

aum.Inf. 6.tab. 20 — 24.iubnomineAbetlie I ' 243 

cartonnlere cum hac convenitj nec VefpaiTi 
reprcfontat. 
Mjg.iA \n hoc generc. Capiit atrum orbita 
ocuioruni albicjiue. Thorax ater, immacu- 
latus. Abuomcn elongatum, conicum, pa- 
rum, compreflum, acutum, nigrum. Fe- 
mora podica incrilTjta, comprefla, atra li- 
nca dur(j!i alba. Tibiae incuruae, albae. 

12. C. chorjce nigro: h"neolis fcutelloquc flauis, /j/WiVormV. 
teinorihus pofticis flauis nigro maculatis. 

Hahitat in America boreah Dom. v. Roljr. 

Statura omnino C. maculatae. Caput fliuum 
vertice antennisque nigris. . Thorax nigcr 
margine antico hneolis quatuor obbquis: la- 
teralihus interruptis, fl.uiis. Scutellum fla- 
uum Imca abbreuiata nigra. Abdomenbre- 
ue petioiatum , flauum faicia media anoque 
fcrrugincis. Pedes flaui femoribus pf-fticis 
incrallatis, dentatis utrinque niacuhs dua- 
bus nigris. 

SPHEX. O^ lingua porre8:a, trifida. 
ia/;/w;;/ emarginatLim^ (etain- 

fl:ru£lnm. 
Antennae fihformes, 

. S. ghibra atra thorace fub ahs macuh*s duobus^/«o^//^ 
arji^enteis, abdominis petiolo biarticulato. 
Habitat Cajennae Mul. Dom. Bofc. 
Statura S. rihulofae at paullo minor. Csput 
atrum, immaculatum. Thorax laeuis, ater 244 — ■ 

inacUHs Utrinque duabus fub alis. AbJomi- 
nis petiolus elongatus, biarticulatus, niger. 
Abdomen parumnj ouatum, paullo cyaneo 
nitidum. Alae breues, obfcurae. 

hemhfera» 1 1 — »2. S. villofa ni^ra abdominis petioib elon- 
2;atOj uniarticulato, alis Lrcuibusobfcuris. 

Habitat in Isle de FrSnce Muf. Dom. Bofc. 

Msgnitudo fere S, fabnlofae. Caput et tliorax 
villofa , nigra , obfcura, Abdominis petio' 
lusabdomine fere longior, cyiindricus, uni- 
grticulatus. Abdomen ouatum, immacula- 
tum. Alae vix pctiolo longiores , obfcurae 
ferjugineo parum nitentes. Pedcs nigrae. 

.j. jg g, S. atra labio argenteo viiiofo, alis abdo- 

minis longitudine. 
Habitat in Ttaiia Dr. Allioni. 
Diftert manifefta S. figulo. Caput nigrum la- 
bio pube argentea nitido. Thorax niger. 
"Abdomen atrum, nuidum, immacuiatum 
petiolo longiori, incuruo. Alae obfcurae 
abdomints longitudine. Pedes nigri. 

cA e S. atrk tiiorace rufo, abdomine flrigis 

cruenta. ^^ ^* „ 

duabus albis. 

Habitat in Gallia Dom. Bofc. 

Staturaparua S. fanguinolentae. Caput nigrum 
orbica oculorum alba. Thorax rufus linea 
fcutellari, antice bifida nigra. Abdomen 
atrum , nitidum fegmento fecundo et quar- 
to apice ftriga albida. Pedes nigri. Alae al- 
bidae. ^ 245 

88 — 9- S, coerulea alis totis obfcqre rufis. heros. 

J^abitat \n America meridionali Muf. Dom. 

Bofc. 
Maxima in hoc generc. Antennae fufcae: ar- 
ticulo primo cyanco. Corpus totum cocru- 
. leum, immaculatum. Alaemagnac, obfcu- 
rc ferrugineac. Pedes nigri tibiis poilicis 
ferratis. 

89 — 90. S. coerulea alis cyaneis apice albis. groffh. 

Habitat in India. 
Affinis S. coeruleae eiusdemque magnitudlnis 

et ftaturae. Antennae porreclae, ni^rae. 

Corpus coeruleum, nitidum. Alae cyaneae, 

omncs apice albae. Pedes nigri/ 

89 — 90. S. atra capite thoracis antico abdominis- anr.iitata., 
c]ue fegmentis bali flauis, alis fcrrugineis 
apice atris. 

Habitat in Italia MuC Dom. Bofc. 

Magna. Caput cum antennis ferrugineumj im- 
maculatum. Thora.v niger lobo antico dor- 
foque obicure ferrugincis. Abdomenatrum 
nitidum fegmentis 2. 3. 4. 5. bafi late llauis. 
Pedes flaui femoribus bafi nigris. Alae fer- 
rugineae apicc nigrae. 146 ■■ 

POMPILUS. IVIaxilb bifida. ' 

Labium breucj corneum, 

incegriim. 
Antennae fetaceae. 

analis, l. P. glaher ater abdomine apice ferrugineo, alis 
albis. 
Sphex analis Ent. fyft. 2. 209. 42. 
Habitat in India orientali Muf. Dom. Banks. 

fimilis, 2. P. glaber ater abdomine apice ferriigineo alis 
nigris. 

Sphex /imilis Ent,Cy(^. 2. 209. /\^. 

Habitat in Afiica aequino£lub' Muf, D. Banks. 

fufcus. 3. P. gUher ater abdomine bafi ferrugineo. 

Sjjliex fnfca Ent. fyft. 3. 210. 46. Linn. fyfl;. 

Nat. 2. 944. 16. Fn. Su. 1652. 
Geoff Tiif 2. 254. 74. 
Degeer Inf. 2. i. 147. tab. 28. %. 6. 
Goed. Inf. !. tab. 58. 
Habitat in Europae fabuletis laruas attrahens, 

fepeliens. 

viaticus. 4. P. puhefcens nfger alis fufcis, abdomine anti- 
ce ferrugineo: cingulis nigris. Pempili corpus oblongum , immnrginatiim , agile, 
capire '.xferto , rotiindato, trsnsucrfo, thoracc latiore, 
oculis magnis , oblongis, lateralibus, antcnnis appro» 
ximatis, fupra os infertis: articulo primo comprefib, 
thorace ouato , planiufculo, icureilo vix ullo , abdomi- 
ne ouato , (elfili , alis inaequalibiis , pedibus tenuibus, 
elongatis , tarfis quinquenrticulatis, colore vario. 

Genus Sphcgibus nimis affine. "- 247 

Sphex viatica Ent. [y?c. 2. 310. 47. Linn.Tyll;. 

Nat. 2. 943. 15. Fn. Su. 1651. 
Degeerlnf. 2. 2. 159. 6. tab. 2H. %• 16. 
Frisli. Inf. 2. tab. 1. fig. 13. 
Habitat in Europae fabuletis laruas ouoimpofi- 

to fepciicns. 

5. P. hirtus ater abdominis fegmento fecundo fcr- urfus. 

rugineo, alis atris. 
Sphex urfiis Ent. fylt. 2. 210. 48. 
Habicat «— — Dom. Lund. 

6. P. cyancus antennis pcdibusque nigris. amei/njjli' 
Sphex amethijftina Ent. fyft. 2. 210. 49. ««•'■• 
Habitat in Infula St. Crucis Dr. Pflug. 

7. P. nigcr fronte tlioracis {Iriga antica abdomi- cingutatus. 

nisque fegmentorum marginibus cinereis. 
Sphex cingulata Em. Cyix. 2. 210. 50. 
Habitat in noua Hoilandia Muf. Dom. Banks. 
g. P. niger abdomine fegmentorum marginibus niger. 
lucidis. 
Sphex njgra Ent. CyH. 2. 211. 51, 
Habitat in Ei.iropae fabulctis. 
9. P. niger abdominc fegmentorum marginibus labiatus» 
cinereis, alis teftaceis apice fufcis. 
Sphex labiata Ent. fyft. 2. 3i i. 52. 
Habitat in Americae meridionalis Infulis Dr. 
Pflug. 
I o. F. ater albo maculatus thorace fub fcutello variegatus» 
rufo , alis apice fufcis. 
Sphex variegata Ent. fyfl;. 2. 3i i. 53. 
Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner. 
II. P, niger femoribus pofticis rufis. maurus. 24S «=« 

Sphex maura Ent. fyll. 2. 213. 55, 

tlabitat Tranquebariae Dom. Hybner, 
mixtuT. '3' P- JTger flauo varius abdomine flauo: fafciia 
tribus nigris. 

Hibitat in Americae Infulis Dom. v. Rohr. 

Medius. Antennae rufae, apice nigrae. Ca- 
put nigrum orbita oculorum, ore lineaque 
frontili flauis. Thorax niger margine anti- 
co fubalas extenfo lineolis duabus dprialibus, 
fcutello macuhsque fub fcutellb flaui». Ab- 
domen fcflile flauum fuftiis quatuor latis, ni- 
gris. Pedes fljui. Alae anticae iubtellaceae. 
hualinatiu. ^3* ^- ater femoribus quatuor poflicis rufis, alis 
, hyalinis» 

Sphex hyalinnfa Ent. fyfl. 2, 213. 56. 

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner. 
fufcafus. ^,4* ^* ^^^^ abdomine utrinque puntlo transuerfo 
albo, femoribus podicis rufis, alis apicc 
fufcis, 

Sphexfupata Ent.{y(\:. 2. 212. 57» 

Hibitat Hdae Saxonum Dom. Hybner. 
(fpun£ialus ^5 P- ^^^^ puntlis duobus fub fcutello quatuQr 
abdominis albis alis apice fufcis. 

Habitat in Itjlia Dr. Allioni. 

Statura omnino P. fufcati. Caput rotundatum, 
iirnTiaculatum. Thorax compreffus, atef 
fub icutello punQis duobus albis. Abdomen 
atrum, nitidum pun^^orum duobus paribus 
albis. Alae albidae apice fulcae. Pedesatri. 
bifafciafus. ^^- P. ater immaculatus aiis albis: fafciis duabus 
nisris. SjphexbtfafciataEnu Cy(k. 2, 212^ 58, 
Geofflnr. 2, 357. 37. 
Habitat in agro Pariiino Dom. Bofc. 
11. P. niger abdominc ferrugineo apice fu^co, gibbiif, 

alis anticis apice fufcis. 
Sphex gibba Ent. fyft. 2. 212. 59. Linn. fyft, 

Na5. 3, 946. 33. Fn. Sii. 165S. Scop. carn, 

570. 
Habitat in Europae fyliiis- 
Ig. P. ater thorace ftriga abdominis fegmento 2g«//fl/j;;/, 

tertio punfl;is duobus bafeos albis. 
Hubirat in America feptentrionali Muf Dom, 

Bofc. 
Paruus, Caput cum antcnnis atmm. Xhorax 

ater ftriga antica impreila, cinerea. Abdo- 

rnen atrum fegmcnto tertio ucrinque pun.£lp 

bafeos albo. Pedes nigri. 
19. P. cinereo pubefcens abdominisfegmentisl)afi^«A;^^P, 

gtris , alis albis apice nigris. 
Habitat in Italia Muf. Dom. Bofc. 
Paruus cinereo pubefcens antennisnigris. Tho- 

rax rmmacuiatus. Abdomiiiis fegmenta bali 

atra apice cinerea pubefcentia. Abe alJDae, 

apice nigrae, 
^o. P. niger antennisru^s, alis albis: fafciis daa-fafciafuf^ 

bus fufcis. 
Sphex fafciata Ent. fyfi;. a, 213. 60, 
H;t itat in noua Hollandia .Muf Dom, Banks. 
ai. F. niger abdominis fegmento fecundo tertio- /««/fQfBJVt 

que rufis, ancennarum ultimo articulo lu*- 

pato. 250 cmereus. tropicuSi Habitat in Gallia Dom. Cuvier» 

Minutus. Antennae fingulareSj nigrae, feta- 
ceae articulo ult:mo arcuato. Caputet tho- 
rax nigra, immaculata. Abdomen atrum, 
nitidum fcgmentis duobus rufis. Pedcs ni- 
gri. Alae hyalinae, 
2 2. P. cincreus abdominis fegmentis bafi atrisapi- 
CG fufcis. 

Sphex cinerea Ent. fyfl. 2. 213. 6r. 

Habitat m noua Hollandia Mui. Dom. Banks. 

23. P, niger abdonu*nis fegraento fecundo ferru- 
gineo, 
Sphex tropica 'Ent. {y^. 2. 213. 63. Linn. fyft. 

nat. 2. 945. 27. Muf. Lud. Ulr. 408. 
Habitat in America. 
34, P. thorace tomentofo aurco, abdomine fer- 
ru2,ineo , alis flauefcentibus: fafcia fufca. 
Sphex fugax Ent. fyft. 2. 213. 63. 
Habicat in noua Zelandia Muf Dom. Banks. 

25. P. capite thoraceque tomentofo aureis, abdo- 

mine nigro: legmentorum marginibus ci- 

nereis, 
Sphex aurata Ent. fyft. 2. 213. 64. 
Habitat inlndia oricntaliDom. de Schlanbufch, 

26. P. ferrugineus thorace poftice aureo, alis 

flauefcentibus. 
Sphex nitida Ent. fyfi;. 2. 214. 65. 
Habitat in noua Hollandia Muf Dom. Banks. 

27. P. ater ahdominis fegmentis utrinque puncto 

albo, alis apice fulcis. Sphex rufipes Ent. fyn-. 3. 214. 66. Linn. fyll:. 

Nat. 3. 945. 29, Fn, Su. 1659. 
Habitac in Europae fabuletis.- 

28. P. glaber ater abdomine punSlis duobiis faf- 2pun&aius, 

ciaque pofeica albis, alis apicc fufcis. 
Sphex zpunEfata Enc. fyfl:. a. 314. 67. 
Habitat in Europa. 

29. P. ater capite thoraceque rufis. nigricornis. 
Spkex nigricornis Ent. ryft. 2. 214, 6,S. 

Habitac in noua Hollandia Mul. Dom. Banks. 

gd. P. niger alis apice fufcis: pun£lo albo. hircana. 

Habitat in Gallia Dom. Cuvier. 

Nimis affinis P. exaltati et forte mera varietas. 
DifFert tantum corpore totoatro, immacu- 
lato. Alae albae fafcia media apiceque fuP' 
cis et in hac apice pun£lum magnumalbum, 

31, P. niger abdomine rufo apice atro, alis zpiQQ exaltafus, 

fufcis : pun£lo albo. 
Sphex exattata ^nt.fyd. 2. 214. 69, 
Habitat in Europao fabulofis, 

32, P. ater thorace albo maculato, zhdommh macuhtus, 

lcgmento primo rufo, reliquis utrinque li- 

nea transuerfa aiba. 
Sphex maculata Ent. fyft. 3. 315. 70» 
Habitat Kiliac Dom. Daldorff, 

33, P. niger abdomine utrinque lunulis argenteo /mo/or. 

fcriccis: bafi rufo, apice nigro. 
Sphex tricolor Ent. fyft. 2. 21 5. 71, 
Habitat in Barbaria Muf. Dom, Desfontaines. 252 ft,., ■ , u 

guitatuf, 34. P» glaber ater thorace albo mapulato, abdo- 
mine rufp: punclis transuerfis albis, ante 
apiccm nigro. 
iS.phex guttatq Knt. fyfl:. 2. 215. 7^. 
Habitat in Italia D.r. Allioni. 
fitgnpes. 3 5» P. nigcr abdomine feiTugiiieo, ali? qbfcuris, 
pedibus nigris. 
Sphrx nigripes Ent. fyft. 3. 316, 77, 
Hdbitac ad Cap. Bon, fpci Muf. Dom. Lund. 
hirtns, 3^. P. ater abdomine villofo teflaceo, abscyancis. 
Habicic in India oricntali Dom. Daldorff. 
Affifiis certe P. villofi at duploferemaior. Cor- 
pus atrum, immaculatum abdomine villofo, 
teftaceo. Alae cyaneae. 

piilofus^ 37- P- "'b^^ abdomine villofo teflaceo, alisfufcis. 
Sphex viitofa Ent. fyft. 2. 216. 78» 
Habitat ad littora malabarica Dr. Koenig. 

J1.ARRA. Maxilla brcuis, cornea, for- 
nicata. 
LabiumQ^^knum^^pice^ntm- 
branaceum, emarginatum. 
Antennae filiformes. 

sfafciata. 5 — 6. L. atra abdomine fafciis duabus fuluis, alis 

nigris apice albis. 
Habitat inTangier Dom. SchousboeMuf Dom. 

Lund. 
Statura omnino L. ichneumoniformis. Capuc 

et thorax acra, tmmaculaca. Abdomen 

atrum, nitidum fegmento fecundo tertioque 253 

fafcia clorfali late fuluis: 'Ahe nfgrae, apice 
albae. Pedes nigri. , 

6—7. L. flaua thorace nigro Hneato, zhdommQ cingutaidi 

habitat in India oricntali Dom. DaldorfF. 
. Media. Labium flauum argentco pubefcens. 
Antennac ferrogineae. Thorax obfcurior 
lineis tribus abbreuiatis, nigris. ScuteUuni 
flanum ftriga nigra, Abdomen flauum flif- 
ciis fex nigris. Alae albidae macula magna 
coftali ante apicem Fufca. Pedes flaui. 

^ri— 3. L, nigra capite tl^oracis antico anoque £ul- fsfciaiA,' 
uis, alis ants apicem late atris. 

Habirat Tranquebaiiae D, DaldorfFMuf D. de 
Seheftcdt. 

Statura et magnitudo praecedentis. Caput eum 
antennis ferrugineum. Thorax antice ful- 
uus, poftice niger. Abdomen atrum uhi- 
inis legmentis fuluis. Alae albae, nicidae 
ante apicem late atris apice tamen albo. Pe- 
des tului» 

Variat obfcurior capite thoracis antico adoque 
fufcis nulio modo diflin^a. 254 

TIPHIA. Maxilla membranacea, ro- 
tundata. 
Labiitm breue, conieum, 
tridentatum, medio pai- 
pigrrum. 
Antainae filiformes. 

gtabrata. i — 2. T. glabra atraantennis bafi pcdibus(]uefci- 
rnojneis. 
HibitdtHilae Sjxonum Dom. Hybner. 
Statura omnino T. fcmoratae ac duplo minor. 
Antennae nigracj bafi rufeicentes. Curpus 
atrum , glabrum , immaculatum. Pedes ru- 
fi femoribus angujatis. 
hemiptera. 1 — 2, T. glabra atra alis breuidjmis. 

' Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner. 

Statura parua praecedentis tota atra. Alae bre- 
uifiimae et fere tantum rudimentum alarum, 
tnixta» 10 — ii« T. hirta ferrugineo flauoque varia, ala- 
rum cofta ferruginea apice nigra. 
Habitat Tranquebariae Dom. Lund. 
Media. Antennae ferrugineae. Mandibulae 
ferrugineac, apicc nigrae. Caput flauum 
oculis magnis reniformibus nigris. Thora.v 
hirtus, ferrugineus lobo antico fcutelloque 
flauis. Abdomen f^rrugineum fegmento 2. 3. 
4. fupra flauis margine lineaque dorfali for- 
rusincis. Alae oblcurae anticarum cofla fer- 
ruginea apice nigra. Pedes ferruginei. 
thoracica, 15 — 16, T* atra thorace cinereo villofo, alis cy- 
aneis. ■ ' ' 255 

Hnh'tat ad littora malaharlca. 

AlTiiiis ceite T. collari cuius v.Trietatcm olim 
crediJi. Differt tamen cipitc tot » atro, tho- 
race toto cincreo villolo alisque anticis totis 
cyancrs. 

SCOLIA. O^jlingua inflcxa, triflda. 

l^abium porredum , apice 
menibraaaceuni, integrum 
mcdio palpigerum. 
Aiitennae filiformes. 

i6 — 17. S. hirta ni^^ra abdomine fafciis quituor ^fafciata. 

flauis, ano tridentato. 
Hibitat in fndia orientah' Dom. DaldorfF. 
Nimis affinis S. radula. DiHert tautum anotri- 

de^ntato ahas iimillima» 
16 — 17. S. hirta atra abdomine fafciis duabus fla- erythrocg- 

uis, ahs ferrugineis apice cyaneis, capite phala, 

ferrugineo. 
Habitat in Europa auftrali Dom. Lund. 
Diftin£la omnino a S. hortorum, Caput cum 

antennis ferru^ineum. Thorax hirtus, ob- 

fcure fcrrugineusfereniger. Abdomenatrum 

fafciis duabus dorfahbus flauis: antcriore 

maiorc, intcgra, pofleriore iubinterrupta. 

Corpus atrum. 
34 — 5. S. atra abdomine fafciisduabusflauis: an- «o/afa. 

teriore utriiique pun£lo airo. 
Habitat in Italia Dr. Allioni. 
Statura omnino S. cintlae at di(lin£la videtur. 

Caput atrum maculis tribus frontalibus fla- 25^ =- ' 

uis: latcralibus lunatis» Thorax immacuU- 
tus. Abdomen atrum fopra falciis duabus 
latis, aequalibus, flauis: anterioreutrinqos 
pun8:o atro notata. Pone fafJas pracct*rea 
par pun£lorum paruorum, flauorum. Alae 
cyaneae. Pedcs atri. 
hijlrionica^ 35 — 6, S. flauo ferrugineoigue varia alis m^cula 
coftali apicis fufca. 

Habitac Tranquebariae Muf. D. de Seheftedt. 

Media. Antennae brciies, incuruae, ferrugi- 
neae. Caput flauum linea transuerfa, verti- 
cali ferruginea ec in hac flemmata tru ordi^ 
naria. Thorax ferrugineus lobo anticoutrin- 
que flauo. Abdominis fegmentum primiini 
ferrugineum, immaculatum, 2 flauiunutrin- 
que puntlo paruo apiceque ferru^ineis 3.4.' 
fliuis bafi apiceque lineaque dorfali ferrugi- 
neis, reliqua ferruginea pilis aureis. Alae 
iubferrugineae , iiitidae macula magna cofta- 
li verfus apicem fufca. Pedes ferruginei 
femoribus comprefljs, pofticis apice parum 
dilatatis. 
votuutus, 38» S. nigra cincreo hirta thorace flauo maculato, 
abdomine fafciis (ex flauis. 

Habitat Tangier Dom. Schousboe Muf. Dom. 
de Seheftedc. 

Statura et magnitudo omnino S. cylindricac, 
Antennae cylindricae, porrethe, nigrae. 
Caput nigrum , cinerea tomencorum, Tho- 
rax cinereo tomentofus antice fafciis duabus 
j^lauis. Abdomen cylindricum, acrum faf- ' ' 257 

cifs fex flaufs aculeo paruo , fecuruo. . Alac 

abdomine breuiores, albidae. 
3g. S. hirta nigra abdominis fegmentis apice coe- cockteata^ 

ruleis, antennis apice cochleatis. 
Habitat inGuinea Dom* Ilert Mul.Dom.Lund, 
Animalculum (ingulare hufus generis videtur, 
Caputfufcum, cinerco pubefcens antennis 
filiformibus: articulo primo longiore, ante 
apicem tcnuidimis, petiolatis, apice dilata- 
tis, rOtundatis, depre(Iis. Thorax fufcus, 
immaculaius. Abdominis fegmenta bafiatraj 
apice coerulea. Alae obfcurae, Pedes fuf- 
ci, poftici femonbus breuibus, incraffatis, 
tibiis incuruis, vix longioribus, apice parum^ 
dilatatis. 

CHRYSiS. Lahhim porreQrDin, maxil- 
la lineari mulio longiuSj 
apice membranaceum, 
emarginatum* 
Aiitenmc filiformes. 
4—5. C. coerulca nitida feutello abdominequeyc«/^/Ain/« 
aureis, ano coeruleo» 
Habitat in Itaiia Dr< Allionf. 
Affinis videtur C. calens. Capuf coeruleutn atl»' 
tennis nigris, Thorax cocruleus, viridi ni- , 
tens fcutello aureo et fub fcucello viridi ni- 
tens. Abdomen aureum, nitidum ariocoe- 
ruleo, vix dentato. Pedes coerulei, 
9 — 10. C. glabra nitida auro purpurea zniQnnis cderufej' 
thoracisque poltico nigris. ^ff*^* 

R 258 «=== 

Habitat in Gallia MuC Dom. Bofc. 

Statura et magnitudo C. ignitae. Caput, tho- 
rax, abdomen auro purpurea, nitida. An- 
tennae totac nigrae. Thorax fub fcutello ni- 
, ger. Pellus pedesque coerulea, nitida, 

maculata. 12—13. C. glabra viridis, nitida occipite fafcia 

abdominc maculis dorfahbus atris, ano in- 

tegro. 

Habicat in Americae InfulisMuf. Dom.Bofc. 

Statura et magnitudo C. auratae. Caput viri- 

de aeneum , nitidum occipite fafcia atra. 

Antennae nigrae. Tiiorax viridis macula 

antica coerulefcentc. Aodomen aeneum, 

macula magnaad bafiri finguli fegmenti atra. 

dimidiata. '5 — ^^- ^- g^^^ra viridis nitens thorace abdomi- 
nisque fegmentis duobus anticis aureis, ano 
quadridentato. 
Habitat in Gallia Muf Dom. Bofc. 
Caput viride, nitens antennis maculaque ver- 
ticis nigris. Thorax aureus pe^lore viridi. 
Abdomen aureum ano quadridentato, viridi» 

ftxdentata, 20—1. C. glabra viridis nitida abdominis {t^- 
mentis bafi cyaneis, ano fexdentato. 
Parua. Caput viride antennisnigris. Thorax 
viridis, immaculatus. AlHiomen viridefeg- 
mentis bafi cyaneis, Anus iex dentatus. LEUCOSPIS. Pcilpi breues, aeqnaks. 
Labium maxilla iongius, 
emarginatnm. 

Antennae extrorfum craC 
fiores. 

3. L. abdomine fubpetiolato corpore atro cinereo^/ra, 
puhcrccnte. 

Habitat in India orientali Don-;, DaldorfF. 

Caput ni;^rum, cinereo pubelc^ns. Thorax 
eleuatus, punthitus, nigcr, cinere»» lubpu- 
befcens ftrigis duabus anr.icis tenuidimis, te- 
ftaceis. Abdomen niorum fe^mento primo 
cylindrico, quaii petiolo, reliquis comprefTis 
aculeo in canali dorfali recondendo. Pedes 
niii;vi femoribus pofticis incraffatis, fubtus 
dentatis, 

BEMBEX. Os lingua inflexa, quinque- 

fida. 
Labiwn fuperius porrec- 

tum, os obceg^ns. 
Antennae filiformes. 

5 — 6. B. labio conico flauo nigra abdominis ^Qgtabiata, 
mentis apice glaucis. 
Habitat in Gallia Muf. Dom. Bofc. 
Paullo minor B. £;Iaucae, Antennae nigrae ar- 
ticulo primo fubtus flauo. Labiummagnum, 
porreBum, flauum. Caput et thorax ni- 
gra, cinereo viilofa. Abdomen nigrumfeg- 
R a 26o ^' ■ I 

mentorum marginibus glaucfs, Alae hya- linae. rmnofa. 9— lo- B. labio conico nigra thorace maculato 
poftice utrinque unrdendato, abdomins ftri- 
gis fex interruptis flauis, 
^ Habitat in Americae Infulis Dom. v. Rohr, 

Media. Antennae nigrae articulo primo fub-» 
tus flauo. Caput nigrum labio conico flauo. 
Thorax nigcr margine antico, bnea laterah', 
hneolis duabus dorlalibus punctis duobus 
fub alis, pun£lis duobus lineolisque duabus 
transuerfis loco fcuteili flauis poihce utrin- 
que excurrit in dentem validum, flauum. 
Abdomen glabrum, atrum, nitidum ftrigis 
fex, in medio late interruptis, flauis. Pedea 
flaui femoribus nigris. 

VESPA. Labium porredum, maxilla 
longius, emarginatum, u* 
trinque feta in{l:ru£lum. 
Antennae extrorfum crafllo- 

i'es» 

tabiata iS-^-iQ- ^* ^iigi^a thoracis margine antico albo, 
abdomine atro: fegmentorum marginibus 
albis, 
Habitat Tangier Dom. Schousboe. 
jpaullo mmor V. maculatae. Antennae nigrae 
articulo primo fubtus albo. Caput nigrum 
labio, mandibulis maculaque inter antennas 
albjs. Thorax niger iiiargme antico in me- I I ■ 26l 

dio interrupto albo. Abdomen atrum, ni- 
tidum fciimentorum marrrinibus aibis. Alac 
plicatae, obfcurae. Pcdes flaucfceutcs fe- 
inoribus bad nigris. 

23 — 5. V. brunnea abdominis fegmento (Qcuado Cdrnaiica^ 
tertioque bafi atris, alis apice nigris. 

Habitat Tranqucbariae Dom. Daldorff. 

Corpus magnum, brunncum , immacnlatum 
abdominis fegraento fccundo tertioque bafi 
atris. Alae plicatae, brunneae, apice nigrae. 

^o^i, V. teftacca abdominis ultimis fegmentis ^1/2«///. 
nigris. 

Habitat Cajennae Dom, Richard. 

Statura et magnitudo V. marginalis. Antennae 
ferrugineae. Caput et thoraxteftacea, flauo 
parum mixta. Abdaminis fegmentum fe- 
cundum magis obfcurum margine nigro. 
Reliqua nigra. Alac pedesque teftacea. 

40 — I. V, obfcure ferruginea thorace fubfcutel- wf/q^/, 
lo flauo lineato, abdomlnis fcgmenco fecun- " 
do piinftis duobus flaois. 
Habitat Cajennae Dom. Richard. 
Media. Antennae ferrugineae, in medio ni- 
grae. Caput ct thorax obfcure ferruginea, 
immaculata et fub fcutello niger ftriga line-- 
isque duabus flauis. Abdomen ouatum, fer- 
rugineum primo fecundoque fegmentis ob- 
fcurioribus et in hoc puncla duo flauefcen- 
tia* Alae obfcure ferrugineae. Pedes fer- 
rugineifemoribus nigris. 262 - ■ ■■- '• . 

Neftor. 42—3. V. fnfca fronte flaua , abdomine ferrugi* 
neo: fegmentis baii macula nigra margine- 
que flauo. 

Hibitat in America boreali Dom. v. Rohr. 

Paullo maior V. mirginali. Antennae nigrae, 
fubtus ferrugineae. Caput fufcum fronte 
oreque late flauis. Thorax fuicus margme 
antico tenuiflime lineolis duabus anticis ob- 
liquis lineolisque duabus abbreuiatis fub fcu- 
tello flauis. Scutdllum ferrugineum. Ab- 
domen ferrugineum fegmento iingulo macu- 
la bafeos nigra margincquefiauo. Alaefcr- 
rugine.ie. Pedes ferrug-inei. 
mtidula, 44—5. V. atra argento nitida thoracfsangulopo- 
ftico utrinque dii itato ari;entr:o. 

Habitat in India orieotali Dom. Daldorff. 

Corpus V, atrata paullo maius, tofum atrum 
argcnto certo fitu nitidubjm. Thorax pun- 
£l;aius pottice lub alis angulo utrinque dilata- 
to , argenteo , nitido. Scutellum emargi- 
natum. Alae cyaneae. 
atrata. 44"~5- ^- ^^^^ labioalbo, alis hyalinis. 

Habitat in Americae meridionalis infulis Dom, 
Lund. 

Media, totaatra, immaculata. Labium villis 
albo argenteis te^um. Alae hyabnae. 
minuta. 65-^6. V. atra labio thoracis pun£iis duobus an- 
ticis abdominisque fafciis duabus flauis. 

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner, 

Corpus minutum. Antennae nigrae. Caput 
nigrum labio eleuato, flauo, Thoraxmger punclis duobus marginis antici pun£loqne 
paruo callofo ante alas flauis. Abdomengla- 
brum, atrum ftrigis duabus ftauis. Pedes 
variegati. 
66 — 7. V. nigra antennis ano pcdibusque vw^Sy affmilis. 
alis cyaneis bafi apiceque albis. 

Sphex a/fimilis Ent, fyii. 2. 209. 44. 

Habitat Tranquebariae Dom. Hybner. 
7g— 9. V. ferruginea abdomine ftriga bafeos faf- TamuJa. 
ciaque media flauis, abs apice maculi nigra. 

Habitat in India orientali Dom. Daldorff. 

Scatura et fumma aflinitas V. flauefcentis. Dif- 
fert tantum abdominis fegmento primo api- 
ce tcrtio apice quarcoque bafi flauis. 
g6 — 7. V. nigra abdominis petiolo clauato, z\is coeruteoperi' 
cyaneis. ^^^* 

Habitat Cajennae Dom. Richard. 

Praecedentibus minot, Corpus totum atrum 
alis folis cyaneis. Abdominis petiolus bre- 
uis, clauatus. 
gg— g. V. ferruginea abdomineatro: zno £erm- diadema. 
gineo. 

Habitac Cajennae. 

Specimen mihi mutilatum. Corpus mag- 
num. Caput ferrugineum vertice nigro: 
ftrijia fenu^inea. Thorax ferruKineus iinea 
punclisque duobus dorfalibusnigris. Petio- 
lus elongatus, incuruus, niffer, apice pa- 
rum ferrugineus. Abdomcn ouatum, atrum 
ano late ferrugineo. Alae defunt. Pedes 
ferruginei. 264 ss morio, 98^9. V. atra immaculata abdominlspetiolocla- 
uato, alarum cofta mgra. 
Hibitat Cajennae in nido obconico, papyra- 
ceo, rudiore, grifeo, truncato: orificio 
parpo, laterali Dom. Cuvier. Corpus par- 
uum , totum atrum, immaculatum tibiis fo- 
lis parum cincrafccntibus, Alarum coila la- 
te nigra. ^ 

Unodif, joo^ — 1. V. atra abdominis petiolo biarticuUtO, 
fegmcntis ftriga tcnuiflima teftacca, 
Hibit^t Cajennae Muf Dom. Bofc. 
Parua. Caput, antcnnae, thorax, pedcs atra, 
immaculata. Abdomen .petiolo biarciculatOj 
primo clauato, fecundo bafin fecundi feg- 
iTicnti efficiens, tenuiftimo, atrum (ingulo 
fegmento ante marginem ftriga tcnuiftima, 
teftacea^ Alae obfcurae, 
rekBa. 100 — i, V, nigra abdominis ferruginei petiolo 
clauatp nigro, 
Habitat Cajennae Dom. Richard. 
Parua. Caput nigrum, Thorax nigermargir 
ne lobi antici flauo, Abdomen ferruginsr 
um petiolo breui, clauato, nigro. Alaefer- 
rugineae, apice fufcae. Pedcs nigri. 
atrojjhica<. 101—2, V. atra abdominis petiolo fcgmentoqug 
primo apice fiauis. 
Habitat in India orientali Muf. Dom. Lund. 
Parua. Caput nigrum pun£lo paruo inter an- 
tennas flauo. Thorax niger marginc antico 
fcufellique hnsa transu?rfaflauis. AbdomiT 
«ispetiplus elopgatus/.jncuruu5, apicefia- I ■ ■ » 265 

uus. Segmentiim primum mams, 'atrum, 
apice flauum, rcliqua brcuifTimaj nigra. Pe- 
des nfgri. 

X03. V. flaucfcens thoracis , dorfo nigro : \mz\s cajemmjis.] 
duabus fliuis. 

Habitat Cijennae Dom. Bofc. 

Paruj, Caput flauum antennis fcrrugineis, 
Mandibulae apice nigrae. Thorax flauus 
dorro nigro: lineis duabus, guae tamenmar- 
gines haud attingunt flauis. Abdomen fla» 
uelccns, Alae obfcurae, 

MELLINUS. Pa/p/elongati: articulis 

cylindricis. 
Z^abium Giiztum longitu» 

dina maxillae, Tub api» 

ce palpigerum. 
Antcmiae Qylmdrlc^Qizr' 

ticulo Dvimo lonc^iori. 

S««-3. M. niger thoracemaculaco, abdomineatro: zpun^atuit 
mrinque macula transucrfa cinerarcente. 

HibitjC Halae Saxonum Dom. Hybner. 

Corpus paruum, Capuc nigru'm uErinque fub 
antenuis macula angulata, flaua. Thorax 
nigcr marginc antico puncloque fub alis fla^ 
uis. Abdomca atrum, nitidum utrinque 
macula fecundi fegmenti transuerfa cineraf' 
cente, Pedes nigri tibiis poltjcis bafi albis, 

1—2. M. niger thoracs masulato, abdowia^bafjt^^nV^a/?^/, 
j'ufo. a66 »==;=?=; 

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner. 

Statura et magnitudo praccedentis et forte me- 
ra eius varietas. DifFert tantum abdominis 
fegmento primo toto, fecundo bafi ferrugi- 
neis, reiicjuis margine cincrafcentibus. 
interruptuj, 4 — 5. M. ater nitidus abdomine fafciis tribus in- 
terruptis albis, pedibus rufis. 

Habitat Halae Svixonum Dom, Hybnen 

Statura parua praecedentium. Caput nigrum 
labio pube parum cinerafcente. Thorax ni- 
ger margine antico puntiofjue laterah* flauis, 
fub fcutello utrinque fpinofus. Abdomen 
atrum, nitidum falciis tribus flauis omnibus 
interruptis, ultimis duabus approximatis. 
Pedes rufi. 
triflrigatus, 4 — 5. M niger thorace maculato fub fcutello bi- 
punftato, abdomine fafciis tribus flauis, 

Habitat in Americae Infulis Dom. v. Rohr. 

Paruus. Antcnnae nigrae articulo primo rub" 
tus flauo. Caput nigrum ore flauo. Tho- 
rax niger punfto ante ahis et fub abs flauis» 
Scutellum fliuum et puncti duo magna fub 
fcutello. Abdomen atrum fafciis tribus in» 
tegris, flauis. Alae apice fulcae. Pedesfli- 
ui femoribus nigris. 
fcaber» 7 — 8« M. fcaber niger abdominis fegmento pri- 

mo macula media, reliquis laterali flauis. 

Habitat in Italia Dr. Allioni. 

Paruus. Antennae fupra nigrae, fubtusferru- 
gineae. Caput nigrum, fub antennis fla- 
uum. Thorax niger punftis duobus minu- I .'. ". ... t 267 

tis lobi antici , callofuque ante a!as flauis» 
Abdomcn fcabrum, atrum primo {egmento 
macula mc*iia trinsuerni, fljuo, reliquis 
utrinque lat^*r.ili, quarum prima maior, in- 
tus emarginata. Anus fiue ultimum fegmea- 
tum immaculatum. Pecies flaui femoribus 
nifiris, 

1 — H- M. nfger thorace maculatOj capite fiib an- /aWa/«x. 
tennis tibiisque aibis. 
Habitat in Italia Dr. Allioni, 

Paruus, Antennae brcues, nigrae: articulo 
primo latiori, fubtus albo. Caput nigrum, 
fub antennis album. Thorax niger margi- 
ne antico, punclo iub alis duobusque dorfa- 
hbus albis, Abdomen nigrum fegmentorum 
marginibus parum piceis. Pedes nigri tibiis 
albis, pofticis annulo albo. 

9. M. atcr fronte puntlis duobus, thorace qua-«ignVfl, 
tuor anticis albis, 

Habitat in Iialia Dr. Ailioni. 

Paruus, Antennaenigrae. Caput nigrum utrin- 
que puncto oblongo in cantho oculorum al- 
bo. Thorax nigcr margine antico pun£lis • 

duobus transueriis punftoque ante alas al- 
bis. Abdomen nigrum, immaculatum. Pe- 
des nigri tibiis poiticis annulo albo. 268 '■^"^ ' ■ ■ ' ■• 

PHIL ANTHUS. Labium eornprefltim, 

rotundacum, maxil- 
lis longius. 
' Antennae filiformes, 
in medio frontis in- 
fertac. 
^uritus,.,^ l-^l" P, niger capite thoraceque rnaculatis, ab- 
' ^ dominis priino fegmento m^culis duabus, 
reliquis fafcia flauis. 
Habitat in Italia Dr. Allioni. 
Statura et magnitudo P. coronati. Antennae 
nigrac articulo primo flauo. Caputnigrum 
!abio, orbita oculorum anttce lata pun£lo- 
que magno pone oculos flauis. Thorax ni- 
ger margine antico interrupto, punfto ante 
alas, fcutello ni^ulisque duabus fub fcutel- 
lo fuluis. Abdomen.nigrumprimo fegmen- 
to paruo maculis duabus magnis flauis. 7,^ 
fafciaflaua, in medio antico late emargina- 
ta, 5. 4. fafcia integra, lineari, ^immjicu- 
lato. Pedes flaui. 
vmtihbris, 3—4. P. niger thoracis margine antico pofiiico- 
que abdomipis fafciis tribus flauis: apterio- 
re latiore» 
Habitat in Carolina Dom. Eofc» 
Magnitudo praeccdentium. Antennae nigrae, 
fubtus bafi flauae. Caput nigrumfubanten- 
nis maculaque magna frontalf flauis. Tiio- 
rax fcaber, niger margine antico poilicoque 
inEcgris, flauis» Abdomen fcabrum, ni- 1 2^9 

grum fegmcnto primo utrinquc pun£^o fla« 
uo, fecundo fafcia lata, in medio fubinter- 
rupta, Tcliquis marg^ineparum flauicantibus. 
Pedes flaui fenioribus rufis. Alae bafi fla- 
uefcentes, apice fulcae. 

11 — 12. P. niger flauo varius abdominfs fegmcn- /«/fr^/rt- 
toprimorufo, alis apice nigris. ^«J. 

Habitat irl Itldia Dom. Daldorff. 

Statura et magnicudo P. ruficornis. Antennae 
ferrugineae articulo primo flauo. Caput fla- 
uum vertice nigro. Thorax niger margine 
antico, pun8:ocallofo ante alas,lineis duabus 
fcutelli, macula utrinque fub alis et fubfcu- 
tello flauis. Abdomen nigrum fegmentopri- 
mo rufo, reliquis apice flauis, ano tamen 
toto nigro. Alac albae, anticae apice ni- / 
grae. Pedes flaui geniculis nigris. 

1 1 — 13. P. niger flauo varius abdominis bafi ni-dijjecfuft 
fo: macula flaua. 
Habitat in India Uom. Daldorff. 
Praecedente paullo minor. Antennae rofae, 
bafi flauae, Caput nigrum labio albo. Tho- 
rax niger margine antico utrinque hneola, 
punclo ante alas f*.uteIloque flauis. Abdo- 
men nigrum petiolo toto ferrugineOj Teg* 
mento piimo bafi ferrugineo: macula flaua, 
fecundo quartoque apice inprimis ad latera 
flauis. Fedes flaui femoribus fupra nigris. 270 — — ' ■' 

' CRABRO. Palpi arciciilis comprefiis, 
rhomboidalibiis. 
Labvm breue , corneum, 

apice palpigerum. 
Anknnae filiformes. 

16 — 17. C. niger thorace maculato, abdornine 
atro: farciis quinque flauisj anticis quatuor 
interruptis. 
Habitat in Europa. 

Medius. Caput nigrum labio argenteo. An- 
tennae nigrae priino articulo robtos flauo. 
Thorax niger punclis duobus transucrfls 
marginis antici , pun£lo fub aiis, lineolaque , 
transuerfa fcutelli flauis. Abdomen atrutn 
fafciis quinque flauis, quatuor anticis inter- 
ruptis. Pedes flaui femorihus ni;;ris. 
34—5. C. fcutello hi,dentato mucronaroqne niger 
immaculatus abdommis iegmentis utrinque' 
macula transuerfa flaua. 
Habitat Halae Sa.vonum Dom. Hybner. 
i' Statura omnino C. mucronati at diliintlus et 
ahus. Corpus paullo maius. Cjpuinigrum 
labii pube argentei. Thorax niger, iri^oia- 
eulatus. Scuteilum denfculis (luobusnimu- 
tis, fluuefcentibus fobtusque nvucrone ma- 
iori, canaiicuiato, nigro. Abdomen atruui, 
glabrum (ei:;mentis omnibus utriuque maiu- 
• la flaua. Pedes rufi temoribus nigris. 
26 — 7. C. ater abdomine pctiolato: fegmentofe- 
cundo mar^ine flauo. a 2 71 • 

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner, 
Magnitudo et ftatura omnino C. leucoftomaa. 
Capiit nJi^ruir. labio argcnteo. Antennacni- 
grae arciculo prinio toto flauo. Thorax ni- 
ger puntlo caliuio flauo ad balin alirum. 
Abdomen pctir,I.uum, atruhTie^mento fe- 
cundo margine flauo. Pedes vaiicgati tibiia 
pofticis apice incraflatis , rufis. 

37 — 8« C! ater abdomine petiolato: primo k^- tibialif, 
mcnto nodofo, tibiis fliuefcentibus. 

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner. 

Statura et magnitudo C. leucoftoma. Capuc 
nigrum mandibulis apice fiauis. Antennae 
nigrae articulo primo fubtus fl^uo. Tiiorax 
niger, immaculatus. Abdomen nigrum, ni- 
tidum primo fegmento bafi attenuato, apice 
nodofo. Anus flauefcens aculeobreuiflimo, 
flauefcente. Alae aqueae. Pedes flani fe- 
moribus in medioatris. Tibiae pofticae fer- 
rugineae. 

a? — 8. C. ater antennarum medio pedibusque rflnVorn/i*. 
rufis. , 
Hibitat Halae Saxonum Dom. Hybncr. 
Statura parua praecedencis. Antennae nigrae 
in medio rufae. Caput et thorax nigra, im- 
maculata. Abdomen atrum, nitidum. Pe- 
des rufi. HYLAEUS. O^linguainflexa, trifida. 

Max///a breuis, cornea» 

Labiwn in medio infie- 

xum, trKidum: lacinia 

intermedia emargjnata. 

Antennae cyljndricae. 

thifiutuft 16—1?. H. ater nitens antennis fubtiis ferrugi* 
neiSj ffonte cinerso villora. 

Habitat in Americae Infulis» 

Minutus totus ater, nitidus. Antennae tan* 
tum fubtus fcrrugineae et frons cinereo pu- 
befcens. Alae albo hvalinae. 

ANDRENA, O^ lingua trifida. 

Z.r//;/w//2 cyiindricum, rna- 
xiila longius^ utrinque 
fet!5 duabus membra* 
naceis. 

Antennae filiibrmes. 

eri/ea* 4~5* ^* cinereo villofa abdomine atro: fafciis 
quatuor albis; anticis duabus interruptis. 

Habitat in Italia Dr. Allionii 

A. cornutae affinis videtur artamen diftin^ia. 
Antennae nigrac; Caput et thora.v cinereo 
villofa, immaculata. Abdomen atrum, ni- 
tidum fafciis quatuor albis prima obfoleta fo- 
cundaque intcrruptis. Pedes einereo hirti 
tibiis poilicis pilis ruHs« APIS» Os lingna infiexa, quinquefida, 
Pa/pr breui(]lmi, 
Antmnac filiformes. 

3 — 4, A, atra alis violaceis bafi hyalinis. fenejlrata. 

Habitat in India orientali D-;m, Duldorf?, 
Nunis aflinis A. violaceae at ulae omnes bafihy- 

alinae ncc unqwam eundcjn nidum cum illa 

cohalitat obferuante Daldorfio. 
13 — 14. ^A. hirfuta thorace flauercente: fafcia Cj/VnrjM- 

atra, ahdomine atro: fafcia flauefcente. f^^* * "^ 

Habitat Cijcnnac Dom. Richard. O rw-*' 

Statura et magnicudo praecedentium. Caput A ( . 

atrum antennis fufcis. Thorax niger, fupra At /"> 

fliucfccns falcia laca inter alas nigra, Ab- 

domcn nigrum falciamediailaucfcente. Cor- 

pus nigrum. Alae obfcurae. 
20 — 1. A. hirfuta atra thorace ferrugineo, abdo-«.Trz^'/^nt/i. 

minis fegmento fecundo flauo. '^^^. 

Habitat in America Dom. Wcber. 
Magna. Caput atrum labio ferrugineo. An- 

tennae nigrae primo articuio ferrugineo. 

Tliorax hirtus, ferrugineus, Abdomen hir- 

tum, atrum {cgmentofecundo fiauo. Pedes 

poftici hirfutiffimi. Alae violaceo nigrae, 
39 — 30. A. hirfuta atrathorace fuluo, ano albo. fl/7nVf;, 
Habitat in Lapponiae Alpibus Dom.de Paykull. 
Minor A. agrorum et diftin£la. Caput atrum 

vertice parum ferrugineo. Thorax fupra ful- 

uus, immaculatus. Abdomen atrum ano 

albo. 

S 274 nidutanf. 53 — 4. A. hirfuta flaua thoracc fafcia nigra ano 
fuluo. 

Habitat in America boreali, 

Statura et fumma attinitas A. pratorum at paul- 

lo maior. Caput atrum antennis longiori- 

bus. Thoraxflauus fafcia inter alasnigra. Ab- 

domen flauum ano parum fuluo. Pedesnigri. 

ftruida. 43 — 4. A. hirta flauefcens capite thoracis fafcia 

anoque atris. 
* Hibitat in America boreali Dom. v. Rohr. 

Parua in hac familia. Caput atrum , immacu- 
latum. Thorax hirtus, fliuercens falcia in- 
ter alas nigra. Abdomen hirtum, flauef- 
cens ano atro. Corpus atrum. 
43 — 4. A. hirta flau-efcens capite anoque nigris. 

Habitat in America boreaii Dom. v. Rohr. 

Statura praecedcntis at thorax immaculatus. 

ro 1. A. hirta nigra aut fulua pcdibus nigris: 

tarfis teftaceis. 

Geoff. Inf 2. 409. 4« 

Rcaum. Inf. 6. tab. 7. 8- 

Schaeff. Monogr. Mouerbiene. 

Habitat in Germaniae, Galliae muris nidum 
e fabulo plures cellulas continentem ftruens 
at folitaria. 

Affinis A. amethyfl;inae at diftin£la. Mas 
totus hirtus, atertarfis folis teftaceis. Alae 
cyaneae. Faemina nigra fronte thoracis ab- 
dominisque dorfo fuluo. Alae albae. 
indica. 59—60. A. cinereo villofa abdominc teftaceo: 
ano nigro. atata. murarta. ■^ 27$ 

Habitat in Tndiae arboribus caiiis, aedificiisftrc- 

nue mellificans Dom. DaldorfK 
A. mellifica duplo minor. Antennae nigrae. 

Caput ct thorax cinereo villola, immacula' 

ta. Scuteilum teftaccum. Abdomen nu- 

dnm, teftaceum ano nigro. Pedes nigri ti- 

biis poiticis comprefiis. 
59 — 60. A. atra alis coerulefcenti fufcis. carhomHa. 

y^pi f carbonaria LinnAy^ii- Nat. a. 954. 7, 
Habitat Tranquebariae Dom. Lund. 
Diftintla omninoab Andrena carbonaria. Frons 

cinereo hirta. Corpus atrum. Alae fufco 

coeruieae. 
82 — 3. A. thorice ferrugineo tomentofo, ahdo- fauofa. 

mine lubglobofb nigro: fegmentis margine 

flauis. 
Habitat Cajennae ftrenue mellificans Dom. 

Bofc. 
Statura parua praecedentium. Labiumflauum 

lineolis duabus fufcis. Antennae ferrugineae 

articuio primo longiori, nigro. Thorax fer- • 

rugineo hirtus. Abdomen (ubgloboium, ni- 

grum fegmentorum marginibus flauis. Pe- 

des nigricantes. 
83 — 4. A. hirto nigra thorace ferrugineo, pedi- a/ra/«. 

bus flauis. 
Habitat in America boreali ftrcnue mellifican» 

cera atra Dom. Bofc. 
Statura et fumma affinitas A. fauofae. Thorax 

pilis denfis , ferrugineis hirtus, Abdomen 

fubglobofum , nigrum. Pedes flaui. 
S a 27^ " c. ' - ' ■' ■■-^ 

g^lffa* 10 r — 2. A. ferrugineo viliofa abJomine nfgro; 
fegmentoriitn marginibiis grifeis* 
Habitat in Italia Dr. Allioni. 
Parua. Antennac nigrae. Caput ct thoraxfuf- 
ca, ferrugineo villofa. Abdomen nigrum feg- 
mentorom marginibus cinereo ferrugineis. 
Pedes ferruginef. 
patfent, lio — u A. pallide teftacea labio cinereo villofa. 
Habitat Cajennae Dom. Richard. 
Parua tota pallide teftacea labio folo cinereo 
pubefcente. Tibiae pofticae valdc compref- 
fae. Alae albidae. 
Mauictrm, III — 1^. A. nigra abdominis fegmentis tribus 
apice albis, antennis flauh, tibiis pofticis 
hirfutiiTimis. 
Habitat Surinami Dom. Richard. 
Farua. Caput et thorax nigra hirfutie parua 
cinerca. Antennae flauae. Abdomcn ni- 
grum fegmento2. ^. 4. apicealbidis. Pedes 
nigri tibiis pofticis hirfutiiTimis. 
4cinU&. 119—20. A. cinereo pubefcens abdomine atro: 
fegmentorum marginibus albo ciliatis. 
Habitat in India orientali Dom. Daldorff. 
Corpus paruum, nigrum. Caput et thorax 
cinereo pubefcentia. Abdomen atrum, ni- 
tidum fegmentorum marginibus albo ciJia- 
tis, Alae albae cofta nigra» Pedes rufef- 
centes. 
/etidoma, 120 — 1. A. hirta virefcens abdominis fegmentis 
margine albo. 
Habicac in Italia Dr. Allioni. . ' , ' I ., ' . -_■ ' -" ra 2 7*7 

Pafi!3. Caput et tliorav virefcentia , cincreo 
piibcrcentia. Abdomcn vir^efcens {cgmeiuo- 
rum mardnibus late albis. Pcdescincrci fe- 
moribus albis. 

121 — 2. A. viridis niciJa antennis pedibusque am<i. 

nigris. 
Hihitat in India orientali Dom. Daldorff. 
Nimis affinis A. fmaragdula et forte mera eius 

varietas. Corpus tocum nudum , viridi ae- 

neum , nitidum. Labium cinereum. An- 

tennae pedesque nigri, 

laa — 3. A. atra coerufeo nitida labio punQiO, catlojh. 
thorace callofo utrinque ante alas a^bis. 
Habitat in Italia Dr. Allioni. 
Statura omnino A. minutae at pauUo maror, 
Corpus atrum, coeruleo nitidum. Labium 
pun£lo oblongo albo. Thorax ater punclo 
utrinque callofo ante alas albo. P^des nigri 
apice pilis pallidis ciliati. 

133 — 4. A. nigra viridi nitida abdominc ^^ho : paruula^ 
legmentis bafi atris. 

Habitat in leaha Dr. Allion». 

Minutiflima. Antennae fupra nigrae, fubtus 

albidae. Capuc nigrnm, viridi nitens labio ^ 

albido. Thorax viridi nitens fcutello albo : 
ftriga media nigra. Abdomen album, niti- 
dum fegmentis bafi nigris. Pedes pilofij 
albi. a^8 I ■ 

EUCERA. Os lingua feptemfida. 

Labiuin qiiinqnefidum: la- 
ciniis intermediis maiori- 
bus, apice palpigeris. 

Antmnae cylindricae. 

brtuicornis^ 8» E. ferrugineo hirta abdomine aenej, anten- 
nis breuibus nigris, 

Habitat in Italia Dr. Allioni. 

Antennae cylindricae omnino huius generis at 
thorace breuiores. Caput et thorax ferru- 
gineo hirta, Abdomen obfcure aeneum, 
pilis rarioribus hirtum, Pedes ferrugineo 
hirti. 

erafftpes. 9- E* cinereo hirta abdomine atro: fegmentorum 
marginibus virefcentibus, femoribus pofti- 
cis incraifatis. 

Habitat Tranquebariae D, DaldorfFMufDom, 
Lund. 

Statura omnino huius generis, Antennae cy- 
lindricae, thorace breuiores, piceae. Ca- 
put et thorax cinereo hirta, Abdomen atrum 
fegmentorum marginibus virefcentibus, Alae 
oblcurae, apice fulcae. Pedes flauefcentes 
femoribus pofticis incralTatis, dentatis, ni« 
gris tibiis incuruis, dentatis, Rauis. FORMICA. Palpi inaequales: articu- 
lis cylindricis. 
Labium fubmembranace- 
um, cylindricum, api- 
ce palpigerum. 
Anteyinae filiformes, 

9 — lo. F. atra abdomine cinereo fericeo, thovz- fgricea. 
ce poltice bidentato. 

Habitat m Senegalia Muf. Dom, Bofc. 

St3tura F. nigrae. Caput magnum, atruman- 
tennarum primo articulo bafi rufo. Tho- 
rax niger, poftice compreflTus, canaliculatus 
terminitus denticulis duobus obtufis. Ab- 
domen fubglobofum, cinereo nitidum, fe- 
riceum. Pedes nigri, 
II — 12, F. nigra thorace abdominis primo iz^- ferruglnea. 
mento femoribusque ferrugineis. 

Hibitat in Amcrica. 

Statura i~ rufae at duplo maior. Caput mag- 
num , glabrum, nigrum. Thorax compref- 
fus, ferrugineus fquama integerrima, ouata. 
Abdomen hirtum, fufcum primo fegmento 
fcrrugineo^ Pcdes nigri femoribus ferru- 
gineis. 
37 — 8- F. nigra pedibus ferrugineis, abdomine fomVfi, 
conico. 

Habitat Tranquebariae Dom. DaldorfF. 

F. pallipespaullo maior. Corpusatrum, niti- 
dum pedibus folis rufis. Abdomen conicum, 
acutum fquama integerrima ouaca, obtufa. 280 ■■ ri n 

cytindrica, 31 — 2. F. atra capite cylindrico rufo; ore atro. 
HabitiC in India Muf. Dom. Bolc. 
Mcdia. Caput nugnum, cylindricum, rufum 

ore atro, 
Mandibulae exrcrtae, intus dentatae, Thorax 
parum con^pr^^ifus, ater. Abdomiin cylin- 
dr:cum, atrnm, immaculutum. Pedes ni- 
gn, Alae'obfcurae. 
flauicornis, 38 — 9« F. tborace hirto fernigineo nigra anten- 
nis apice flauis. 
Hibitat Cajeijnae. 

M^g'ia, elongata. Capnt nigrum , obfcurum 
mandibulis porreftis, apice incraflatis, ob- 
lique truncatis , ferratis. Antennae nigrae, 
apice flauae, Thorax pihs denfis ferrugi- 
neis te8;us, Petiolus breuis, ban pari tubei'- 
culorum obtuforum, Squama intcgerrima 
craiTa, latidima. Abdomen ouatum, obfcu- 
rum. Pedes nigri. Abe fubferrugineae. 
..yyuitJ» 38 — 9. F- thorace inermi nigra tarfis anticis fub- 
tus rufc) hirtis. 
Habitac in Infula Gore AfricaeDom.Bofc. 
Statura ct mjgnitudo praecedentis tota nigra, 
imaiqculata, dillin£la tariis anticis rufo 
hirtis. 
z^ubercuta- 38 — 9- ^- thorace inermi ferruginca mandibulis 
ta^ exfcrtis dt-ntuis, pctiolo binodi. 

Hibitst C jcnfue Miif Dom. Bofc. 
Pruecedenutius minor. Corpus totum pilofum, 
fcrrugineutn. Petiolus elongatus tubcrculis 
duubus eleuatis« 43 — g. F. thorace antice bifpinofo nigra mzndi- fiingofa, 
bulis exfertis apice truncatis ferracis, 

Habitat Cajennae in nidis magnis, fungofis e 
tomento plantarum confeftis. 

Parua. Caput medium, ouatum, nigruman- 
tennarum primo articulo ferruginco, Man- 
dibulae exfertae, truncatae, ferratac. Tho- 
rax antice utrinque fpina valida armatus, ni^^ 
ger, immaculacus. Abdomen lotundatum, 
atrum, 

MUTILLA. Palpi articulis Gbconicis, 
Labium porredum, cor- 
neum^ obconicum, api- 
"N-. ce palpigerum, 

Autennae fihformes. 

13—14. M. nigra abdomine punfto dorfali faf(fof/fl/fl, 
ciisque albis. 

Habitat in Americae Infulis Muf. Dom.Bofc. 

Caput et thorax atra, immaculata. Abdomen 
hirtum, atrum maciila magna dorfali fecun- 
di fegmenti apicibusque approximatis reh*- 
quorum fegmentorum albis. Pedes nigri. 

xg — 20, M. hirta nigra thoracis margine ^mico pedemon" 
cinereo, abdominis fecundo fegmenco rufo tana^ 
pofticeque fafciis duabus cinereis. 

Hibitat in Italia Dr. Allioni, 

M. italica duplo minor. Caput atium. Tho- 
rax niger margine antico fcutelioque cine- 
reis, Abdomen conicum fegmenEo fecuodp 282 «=== 

rufo quarto quintoque fafcia e pilis cinereo 
argenccis. Alae fulcae. Pedes nij^ri. 

£alua^, 34— -5. M. nigra vertice thoraceque rufis, abdo- 

mine fc;i;mcntis margine cinereis. 

Habitac in Gilli.i Dom. Latreille. 

Corpus paruum, hirtum, nigrum. Caputni- 
grum vertice antennisque rufis. Thorax 
rufus. Abdomen nigrum fegmentorum mar- 
ginibus cinereo ciliatis. Pedes rufi. 

pagans, 27 — 8- M- rufa abdornine obfcuriore fegmento- 
rum marginibus pun£lisque duobus fecundi 
fegmenri albis. 

Habitat in America boreali Dom. v. Rohr. 

Statura et magnitudo M. nigripes. Caput ru- 
fum antennisnigris. Thorax hirtus, rufus. 
Abdomen magis obfcurum fegmentis omni- 
bus margine albis fecundoque maiori pun- 
£lis duobus dorfalibus albis. Pedes rufi ti- 
biis obfcurioribus. CLASSIS V. 
O D O N A T A. 

MAXILLA CORNEA, DENTATA. PAL. 
PI DUO. LIBELLULA, LabiumtYiMum: laci- 
nia dorfali minutif-^ 
(ima. 
Antennae tenuiflimae, 
filiformes. 
1—3. L. alis omnibus Itria marginali flaua z^xct-r (onfpurfa- 
quc macula fufca, ^^* 

Habitat Kiliae Dom, Weber, 
Statura omnino L. ^maculatae at diftintla. Os 
veficulofum, flauefcens. Thorax villorus, 
Abdomen triangulare, flauefcens linea dor- 
fali atra. Alae planae, anticae (Iria ante 
marginem cra(Iiorem flaua, quae tamenapi- 
cem haud attingit. Macula ordinaria mar- 
ginalis et macula magna fufca alam termi- 
nat. Poflicae anticjs concolores at macula 
bafeos nigra. 
14— 15« L. thoracis latcribus jflauis: \\nti% vd,ofiatka,^ 
mofis nigris. 
Habitat m India orientali Doni. Daldorff. Stitura L. vulgatifTimac. . Caput fljnum macu- 
h frontali, biloba, coeriilea. Thorax fu- 
pra fufcus linsis duabus dorKilibus, approxi- 
nutis, fijuis, hteribus fhtuts iineis ramofis 
nii^ris. Abdomcn rubicun.iurn. Alae hya- 
h.iic ftig-mate ordiiiario fufco. 
^ihba. 14-^-15. L. flauo nigfoque varia abdomine bafi 

gibbo, abs oblcuris: ftigmate albo. 
Habitat in hidia orientab* Dom. D."ildorff. 
Statura praeccdcntis. Caput flauefcens. Tho- 
rjx flaucfcens, undique nigro ^ineatus. Ab- 
domcn tenue, cylindricum bafi fupra infra- 
<]ue gibbum, apicc comprcfTum, flauum, 
bafi nigro lineatum, jnediofafciatum, apice 
totum nigrum. Alae albidae at obfcuraeftig- 
niate ordinario albo. 
£arnntka, ig — 9. L. alis liyalinis: ftigmate marginah fufco, 
corporc nigro immaculato. 
Hibitat in India orientah" Dom. DaidorfF. 
Corpus nigrum , immaculatum ore femorum- 
que bafi parum piccis. Alae hyalinac, im- 
maculatae ftigmate ordinario, fufco. 
braminea. ig — ^IQ* L. alis hyabnis fticmate marginah albo, 
corpore flauo nigro lincato. 
Hibitat in India orientali Dom. Daldorff. 
Statura et magnitudo praecedentis. Caputfla- 
uum antennis nigris, Thorax eleuatus, fla- 
uus lineis qqinque i^mprcflis, fufcis. Abdo- 
men flauum linea dorfah' integra, laterali- 
bus interruptis nigris. Alae hyalinae, im- 
jnaculatae ftigmatc marginah ordinario, albo» ig^ig. L. alis Ijyalinis: flfgmate niucOj co'rpo flauefccnr, 
re fiaLiefccnte. 
Habicac in India Dom. DaUorff. 
Statnra praeccdcnticm» C.Tput flauefcens ocu- 
lis ni3'^nis, (urcis. Thora.x flauefcens, im- 
niaculatus. Abclomen comprcflum , flaucf- 
cens iinca dorrali nigra. Alac albae iligma- 
te mar^rinali niueo. 
lg_ig. L. alis hyalinis: ftigmate marginah" fuf- fOm//f/l 
co , corpore coerulcfccntC, cef'S> 

Hibitat in Icalia Dr. Ailioni. 
MeJia. Os flaucfcens fronte nfgrfcantc. Cor- 
pus cocrulefcens, immacuiatum. Alae bafi 
immaculatae. 
3 5—6. L. alis hyalinfs t pofticis macula meclia flauef Tiilarea, 
ccnte odiaccnte albae, corpore fiauefccnte. 
Habitat in India orientsh Dom. Daldoiff. 
Corpus medium toturn fljiiefcens, Alae anti- 
cae hyalinac, immaculatae, poflicae hyali- 
nae macula magna, media, flauefcentej cui 
adjacet macula niuea. 

AESHNA. Lahmm tx'£di\jv[\: laciniis 
aequaLbiis , lateralibus' 
truncatis, dentatis, inter- 
media emarginata. 
Antennae tcnuiflimaej fili- 
tormes, 
I— *2, A. fufca thorace maculis duabus anticis \i- heras, 
neisque duabus fub alis viridibus, cauda ua- 
guiculata^ Habitat in America boreali Dom. v. Rohr. 

A. grandis adhuc maior. Caput veficulorum, 
eleuatum, fluuefcens. Thora.^obrcurusma- 
culis duabus anticis lineisque duahus utrin- 
que fub alis obliquis, viridibus. Abdomen 
cylindricum, in noftris fufcum cauda valde 
appendiculata. Alae reticulatae, obfcurae, 

Abdomen animalculo viuentc forte variegatum. 

annulata. 4—^5. A. thorace fufco, abdomine paHidior(i: 
fegmentorum marginibus atris. 

Habitat in India Dom. Daldorff. 

Media. Caput pun^htum , obfcure flauefcens, 
Thorax villofus, fulcus. Alae albo hyali- 
nae ftigmate albido. Abdomen cyhndricum, 
obfcure flauefcens fegmentorum marginihus 
atris, Pedes flauefcentes. 

AGRION. Labium trifidum: laciniis 
exterioribus bifidis. 
Antennae tenuiflimae, fili- 
formes. 

barbara. 2 — 3. A. fupra viridis fubtus flaua alis ftigmate 
nigro albo. 

Habitat in Barbaria Dom. de RehbindeV. 

Statura et magnitudo A. puellae. Caput viri- 
de ore flauo. Thorax fupra viridis lineis tri- 
bus dorfalibus, flauis, fubtus flauus. Ab- 
domen cylindricum, fupra viride, fubttig 
flauum. Alae hyahnae ftigmate ordinari» 
nigro, dimidiato albo. 3—4. A. fliuefcens pedibus nigro ciliatiSi coromandc- 

Hibitat m India oriehtali Dom. DaldorfK Hana» 

Statura praecedentiiini. Corpus totum flauef- 
cens. Alae hyalinae, abdomine breuiores, 
ftij^mate ordinario albo. Pedcsflaui, intus 
fpinis nigris ciliati. 

3 — 4. A. viridiaeiiea thoracis lateribusflauo ^inz-Si- americana* 
tis, alis bafi fanguineis. 
Habitat in America Dom. Hybner. 
Statura omnino praecedentium. Caput villo- 
fum, aeneum. Thorax villofus, aeneus, 
interdum aureus lateribus femper flauo linc- 
atis. Alae hyalinae macula magna bafeos 
fanguinea. Abdomen cylindricum, aeneum. 
Fedes valde ciliaci. CLASSIS VI. 

M I T O S A T A. 

MAXILLA CORNEA, FORNICATA, HAUD 
PALPIGERA. SCOLOPENDRA. 

Os maxillis palpisque. 

Falpi cjuatuor inaequalcs : 

anteriores fubbreuiores, arcuatJ, filiformes, qua- 
driarticulati: articulo fecundo longiori, in- 
curuo, ultimo rubtenuiori, unguiculato, ba(i 
connati, liberi incer maxiilas et labium in- 
ferti 
/7oy?mow maxillas aemulantes , validi, cornei, 
arcuati, quadriarticulati: articulo primoma- 
iori, cradiori; apice intcriori tridentato, fe- 
cundo tertioque breuiiTimis, quarto longifiT- 
mo, arcuato, acuto labii mcdio exteriori 
adnati. 

Mandibula breuis , cornea, fornicata bafi intcrio- 
ri dente valido acuto, ferepalpiformi, apice 
rotundata, edentula. 

j'Ki8xi//fl mandibulislongior, cornea, valida, for- 
nicata, bafi interiori denteValido arcuato, 
apice truncata^ quinque dentata. ■ ■ ■^ ■ ■■ S89. 

Labium crafTum , fiflum , apice fexdcntatum. 
Antennae fetaceae. 

SCOLOPENDRA. Falpi quatuor. 

anteriores bafi con^ 

nati, liberi. 
pojleriores arcuatf^ 
mandibuliformes. 
Antennae fetaceae. 
6 — 7. S. pedibus utrinque 20 vioJacea capite cau- i;/o/a«^, 
daque rufis. 
Habitat ad Cap. Bon. fpei Muf Dom, Lund. 
S. eleBrica paullo maior. Caput rufumanten- 
nis violaceis. Primum corporis fegmentum 
et ultima tria cum pedibus caudalibus rufa. 
Pedes reliqui violacei. 

JULUS» Labium crenatum^ emargina- 
tum. 
4^nennae moniliformes, e;s- 
trorfLim craffiores. 

5 — 6. I. pedibus utrinque 72. ^^umhtus :* {q^- guttulatuf, 
mento fingulo pun^is duobus coccineis. 

^ulus guttulatus htk. Hill. nat. Angl. 

Habitat Parifiis in arboribus pomiferis Dom, 
Bofc. 

Minuta. Pun£la coccinea pereunt cum vita. CLASSIS VII. 
V N O G A T A. 

MAXILLA CORNEA, VNGUICULATA. S O L P U G A. 

Os mandibulis palpisque. 
Palpi quatuor inaequales. 

anteriores longiores, crafii: articulo ultimo 

globofo. 
^o/?mom paullo breuiores, filiformes: articu- 

lis aequalibus. 
Mandibuta magna, chelifera, (efliiis. 
itfflx:i//a deprcffa , falcata, acuta. 
Labium hauftelliformc. 
Antennae nullae. 
Gcnus omnino diftinBum videtur at charafterna" 

turalis nondum rite elaboratus. ■ 291 

ARANEA. Palpi duo incurui, maris 

clauati. 
Labiiim breue, apice ro- 

tund^um. 
Antennae nullae. 

I — 2. A. pallide teftacea mandibulis ferrugineis :/?n//e«/» 

unguibus nigris, 
Habicat in Americae Infulis Dom. v. Rohr. 
Corpus magnum, totum pallide teftaceum 

irandibulis (olis. obrcurioribus unguibus ni- 

gris. Abdomen paruum, rotundatum. Pe- 

des extenfi, primi paris paullo longiores, 

tertii breuiores. 
4»— 5. A. viilofa cinerea pe£lore atro. nobiHf» 

H.ibitat in India» 
Magna tota villofa cinerea. Margo capitis fub 

oculis albus, qui ramum usqueaddimidium 

mandibulae exlerit. Peftus atrum. Pedes 

cinerei tibiis fubtus nigro fafciatis. 
ro — II- A. ferrugmea abdomine globofo flauef ^'tfo/or, 

cente. 
Habitat in America. 
Media. Caput ct thorax obfcure ferruginea, 

immaculata. Abdomen globofum, flauef 

cens. Pcdes ferrugmei. 
2g — 9. A. atra maculis villbfo argenteis , ahdo- ^furienf, 

niine ouato cinereo. 
Habitat in Isle de France Dom. DaldorfF. 
Magna. Thorax ater maculis inprimis poftice 

villofis, argenteis. Abdomenouatum, vil- 
T 2 lofum, cinercum. Pedes elongati fcmori- 

bus tlbiisque ferrugincis ; geniculis incraffa- 

tis nigris, apicc nigri. 

53—4. A. teftacca abdomine cylindrico fufco, 

^ ' mandibulis longiffimis biarticulatis dentatis. 

Habitat iii India orientali Dom. Daldorff. 

Corpus medium, tellaceum abdomine elonga- 
to , cylindrico , fufco. Palpi maris porreQi, 
clauati, apice attenuati, cylindrici. Man- 
dibulae exiertae, longifTimae, biarticulatae: 
articulis aequalibus; primo crafHori, intus 
dentato, fecundo fubulato, acuto. Pedes 
longiffimi, villofi, teilacei. 
• a oc— Q A. abdominetransuerfo: ambitu fex fpi- 
nofo: fpims lateralibus connatis» 

Habitat in India orientali Dom. Daldorff. 

Statura parua A. tetracanthae. Corpus nigrum, 
immaculatum abdomine transuerfo lateribus 
valde dilatatis: fpinis utrinque duabus vali- 
dis connatis. Anus valde retufus fpuriis 
duabus validis, diftintlis. Color abdominis 
mairis fulcus margine antico flriga macula- 
rum occllatarum, eleuatarum. 
nla 7' "^4* A. oculis ! ! fufca thoracis abdominisque 
lateribus albis, mandibulis porreftis paral- 

lelis. 

Habitat in Americae Infulis Dom. v. Rohr. 

Parua. Mandibulae valde porreftae, paralle- 
lae, fufcaeunguibusnigris. Thorax rotunda- 
tus, planus, fufcus : lateribus albis. Abdomen 
fcre.couicum, planuoi, fufcumlatg:ibusal- " — 293 

bis. Pedes pallidi, antici longiores, fub- 
tus nigri. 

JHALANGIUM, Palpl duo inciirui. 

Mcmdibida chelifera. 
Antennae nullae, 

6—7. P. corporc depreiTo rubrotundo antice uni ^dentafum. 
fpinofo, poftice quadridentato, femoribus 
fpinofis. 

Phatangium ^dentatum Cuvier Magaz., Enc, 
tab. fig. 

Habicat in Gallia Dom. Cuvjer. 

Minor P. opilio. Corpus planum, fubrotun- 
dum fpina antica porreBa,' acuta poftice- 
que denticulis quatuorminoribus, cbtufiuf- 
culis. In dorfo tuberculumparuum, eleua- 
tum , fubfjiinofum uti m P. diadcma at mul- 
to minus. Pedes oHo femoribus fpinofisfe- 
cupdi paris longiflimis. 

SOLPUGA. Falpi qnatuor, 

Mandibula chelifera,fe{H- ' 

lis. 
jLa/?/^//i2 haufl:elliforme. v 

Antennae nuliae. 

I. S. chahs horizontalibus, abdominc deprefTo/a/fl///. 
villofo. 
Soljjiigafatatis Lichtenfi;. Catal. Hamb. 1797, 

I5I-I95» 
Habitat in Bengalia. 294 =«= 

Genus mihi haud rite notum. 

aramoides, z. S. chelis verticalibus, abdomine tereti nudiuf- 
ciiio. 
Solpuga arachnoides Lichtenft. Catal. Hamb. 

179;. 151. it)6. 
Phalar.pum aramoides Ent. fyft. 2. 431. 9. 
Pallas ipicil.ZooI. fafc. IX. tab. 3. fig, 7. ^. 9. 
Habitat in Ruilia auftrali. 

cheticornis. 3- S. chelis vertica'ibuscirrhiferis, abdominc lan- 

ccolato villofiflimo. 
Soljjuga chelirornis Lichtenft. Catal, Harab. 

1797.152. 197. 
Petiv. Gazoph. tab. 12. fig. i. tab, 85. fig. 9. 
Habitat in Amboina. 

SCORPIO. Palpi duo porreai, cheh*. 
feri. 

Lablum bifidum. 

Antennae nullae. 

muerona- 5—6. S. pe£linibus viginti variegatus cauda fub 
tus, aculeo mucronata. 

Habitat in India'orientali Dom. Daldorff 
Coipus totum fufco flauefcentique variegatum. 
Chelae flauae digitis fufcis. Cauda laeuis, 
apice mucronata aculeo incuruo, a-utidimo. 
Pedes compredi. 

Tantulus. 6 — 7. S. pe£linibus - - - - chelislaeuibus: digi- 
tis carpo longioribus filiformibus , cauda li- 
neis eleuacis laeuibiis« 295 

Habitat in India orientali. Ictu dolores vehe- 
mentifliinos , totum corpus pci'uae;antes per 
vigjnti quatuor horas, fexta fingula hora cx- 
acerbantes excitat. Pofterodie remanet mo- 
tus mcmbrorum impeditus et tertio die ple- 
rumque pofl; calorem {iccum fudore vehc- 
menti venenuro evacuatur. Dom. DaldorfF. 

Statura et magnitudo omnino S. hottentotta. 
Corpus fufcum pedibus tedaceis. CLASSIS VIII. 
POLYGONATA. 

MAXILLJE FLURES INTRA LABIUM, O N I S C U S. 

Os prominulum mandibulis maxillaque duplici. 
Ciypcus brcuis , transucrlbs , integcr. 
Mandibula hvzuh ^ oflea, apice truncata, triden- 
tata, in medio palpo breui, obtufo, uti vi- 
decur,"inarticulaco. 
Maxilla duplicata. 

exterior o^QZ^ paullo longior, multidentata. 
interior breuior, apice obtLffa, integra. 
Lfl^»/?» membranaceum, bifidum: hciniis rotun- 

ddtis, aequ.dibus. 
Patpi quatuor inacquales , filiformes. 
exteriores bafi exteriori labii inferti» 
pofteriores breuidimi adhaercntes labii apicc. 
Antennae duae porreclae, flliformes. 

L I G I A. 

Gs prominulum maxilla duplicr, 
C/i//7fMx breuis, transuerlus , integcr. 
Mandibula — — — 
Maxilla dupiicata. exterinr longior, metnbranacea, rc£la, apicc 

bidcncat3. 
interior bvQms , membranacea, intc^ra. 
Labium porYQdium , mcmbranaceum, deprefTLim, 

ou3tum, apiccacutum, intcgrum, 
Patpi nulli? 

Antennae duae fctaceae: articulis tribus prioribus 
longioribus, aequiiibus, reliquis numero» 
fis, breuiffimis. 

I D O T E A» 

Os palpis maxillaque dnpiici. 
■ Clifpeus brcuis, truncatus, transuerfus, integer, 
Mcindibula magna, crafla, fornicata, apice trun- 

cata, externe dente valido cslerto, dorfo 

palpigero. 
Palpus planus, filiformis, quadriarticulatus: ar- 

ticulo primo breuidimo, fecundo tertioque 

acqualibus longioribus, quarto breuij fuba» 

lato, viiiofo. 
Maxilla duplicata. 

exterior ofiQ^ , plana, labio paullo longior, ex- 

tus rotundata, intus ciliato fpinofa. 
interior oflTea, medio dilatata, apice ciliata. 
Ln^i«OT breue, "ofreum, apice rotundatum, cilia- 
'- to fpinofum biFidum: laciniis extus palpi" 

geris. 
Palpiis elongatus, labio triplo longior, feptem 

articulatus: articulis iubaequalibus, forni* 

catis; quarto inHexo. 
Antemae quatuor inaequales fetaceae j fuperiores breiies , multiarticiilatae : articulis tri- 
bus bafeos maioribus, reliquis breuibusdor- 
fo fcrratis , fubtus pilofis. 

inferior e s \or\^\QVQs y multiarticolatae: articulis 
tribus bafeos maioribus. 

rCYMOTHOA. 

Os maxilla duplic». 

Chjpeus inflexus , rotun Jatus , lategcr. 

Mandihula — -— — 

Maxilla duplicata. 

fx^mor membranacea , integra, obtufa. 
iWmor membranacea, dorfo palpigera, 
Pa^ttx fetaceus , quinquearticulatus: articulis ac- 

qualibus. 
Labium laxinimum, rnembranaceum, rotundatum, 

bifidum. 
^ntennae quatuor breues, aequales, fetaceae: arti- 
culis fubaequalibus, 

MONOCULUS. 

Os mandibulis maxillaque duplici, 

Cttjpeus magnus, deflexus, membranaceus, ro- 

tundatus, integer. 
Mandibula magna, gibba, arcuata, romicata 

apice depreffa, truncata, multidentata, 
MaxiUa duplicata. 

rVj^mor maior, rotundata, membranacea, baG 

unidentata , apice truncata , ciliata, dentata. ■ 299 

rx/mor membranacea: dorfo elcuato, rotun- 
dato, apiceacuta, cdcntuKi. 
Labium membranaceum tvfidum: laciniisrotunda' 
tis palpigeris. 

Valpi utrinque quatuor fetacei, multiarticulati, 
fenljm longiores laciniis Ubii inierti. 

Antennae breuidimae, filiformes fub clypeo in- 
fertae. -f-ONISCUS. Valpi utrinqiie duo labio 
inferti. 
Antennae'diuQ filirovmcs. 

yjf^ellus, 3. O. fcaber cauda obtufa: ftylis duobus fimplici- 

bus antennarum articulo terminali biar:icu- 

lato. 
Onifcus- jlfelhs Ent. ^yO:. 2. 397. 3. Linn. ryft. 

Nat. 2. ic6i. 14. Fn. Su. 2058« 
Gcoff. Inf 2. 760. 3. 
D^gcerlnr. 7. 547. i, tab. 35. fig. 3, 
vSul7>. Inf. tab. 24. fig. 154. 
Habitit in muribus, b'^no putrido. 
murarius, 3 — 4- ^- cauda obtufa: ftylis duobus fimplicibus, 

antennarum articulo tcrminali triarticulato. 
Onifcus murarius Cuvier Journ. d' Hift. nat. 2» 

22. 4. tab. 26. fi;^. 1 1. f 3. 13. 
H?.bit3t in Gallia Dom. Cuvier. 

Kimis affinis ccrte O. Afello et forte mera eius 
varietas, Differt tantum corpore latiore, 
minus fcabro , antennarum articulo ultimo 
triarticulato aut potius antennis articulis tri- 
bus paruis terminatis. Mucro caudae paul* 
lo longior quam in praecedente. 
hjpnorum. 4—- 5. O. cauda fctis bifidis: antennarum primo 
articulo fi.ibrpinoro. 

Qnifcus hypnorUm Cuvicr ]ourn. d' Hifl. natur, 
a. 21. I. tab. 26. fig. 3. 4. 5. 

Habitat in Galliae Mufeis Dom. Cuvier. 

Paruus. Antennae multiarticulatae articulo 
priiilD apice dimidiato appendiculo cyiindrj- ■" ■ ■■ 301 

CO) triincato, acuminato requentibus tribiis 
niaioribus cylindricis, ultimis numerofis, ro- 
tundatis. Cauda fetis duabus bifidis. An 
potius Ligia? 
4 — 5. O» ater regmentorum marginibus cocci- annulatut. 
neis, cauda obtufa integra, 

Habitat in Italia Dr. Allioni. 

Statura omnino O. Armadillo totus ater, glaber 
fegmentorum marginibus fanguineis. 

LIGIA. Palpi nuWi 

yl^2to72ae duae fetaceae* 

(I. L. cauda abbreuiata bifida: flylis bifidis. oceanica 

Cymothoa oceanica Ent. fyft. 509. 22. 
Onifciis oceanicus Mant. inf i. 242» 18. Linn. 

fyft. Nat. 2. 1061. 13. 
Stroem. Sundm, 202. tab. i. fig. 14. 15. 
A9i. Helvct. 5. 371. tab. 5. fig. 663. 
Baft. fubf 26. 145. tab. 13. fig. 4. 
Gronov. Zoopli. 994. tab. 17. fig. 2. 
Penn. Zool. Britann. 4. tab. ig. fig. 4» 
Habitat in Oceano Europaeo frequens. Ligiae corpus ouatum , fubmavginatura , agile , fca- 
brum fegmentis quindecim: maigine dcflcxo , acuto, 
(Capite magno , transuerfo , exferto , antennis approxi- 
inatis, medio frontis infertis, oculis ouatis prominulis, 
lateralibus mavgine primi fegmenti firmatis, cauda bre- 
ui rotundata ftylis duobus depreffis , marginatis, apice 
bifidis: laciniis rotundatis fetaceis pedibus iitrinque 
feptem , brsuibvis , incuruis, biunguiculatis, colore ob- 
fcuro. 302 ' j 5 

itaUca. 2. L. cautla elonjiata bifida: (lylis bifidis. 
Habitat in Italiae aquis Dr. Allioni. 
Statura et magnitudo omnino praecedentis at 
diftin£ta et alia. Antennae loi.gicudine cor- 
poris. Corpus ouatum cauda bifida Itylij 
elongatis bifidis longitudine corporis. ^ IDOTEA. Os palpis quatuor. 

Antennae quatuor fetaceae: 
inferioribus longioribus» 

americana. i. I, abdomine folioiis duodecim obtctlo, pedi- 
bus pofticis elongatis rufis, cauda rotundata. 

Cnmothoa americana Ent. ly(r. 2. 507. 14. 

Hibitat in Oceano amerfcano Dr. Pfiug. 
pfora. 3. i- abdomine fubtus nudo, cauda iemiouali 

acuta. 

Cijmothoa pfora, Ent. fyft. a. 507. 15. 

Onifcus pfora Mant. Inf. i. 241. 13. Linn. fyft. 
Nat, 3. ic6o. 3. Fn. Su. 2054. 

Stroem. A£1. Hafn, 9. 594. tab. 10. 

Habitat in Oceano Norwegico. 

phijfodes. 3. 1. abdomine fubtus nudo^ cauda ouata. Idoteae coipus oblongum , tardum, vix margina- 
tum , l"e<jmenti$ corpoiis 9 — 15 ultimis minoribus, ca» 
pite exfevto , transuerro, oculis rotundatis, rubpromi- 
nulis, medio marginis exterioris infertis, antennis ap. 
proximatis, incumbentibus, capitis, apice infcrtis, 
cauda maiore, a corporis fegmcnto diltincla , liepius 
absque fetis. Pedes utrinque leptem brcues , m-.ilri ar- 
ticuUci , ungue duplici incuruo, acuto, color«: ubfcuro» ' 303 

Cymothoa phijfcdes Ent. ryft. 2. 507. 16. , 

Onifcus phyjidfs Mant, Inf. i» 241. 14. Linn. • 

ryffc. Nat. 2. 1060. 4. 
Sulx. Hifl:. Inf. tab. 30. fig. i r. 
Habitat in Oceano Europaeo. 

4. I. oblonga grifea antennis pedibusque pailidio-cifaffjiWfl, 

ribus, cauda acunrnaca. 
Cymothoa acumkiata Ent. (yll. a. 50$. 13. 
Habitat in Oceano. 

5. I. oblonga grifeo fufci, cauda emarginsta. emargina" 
Cymothoa eniarginafa Ent. fyft. 2. 503. 19. ^^* 
Habitat in Occano Dom. Lund. 

6. l. oblonga fufca cauda pallida nigro puni\zt2. alhicornis, 
Cymothoa albicornis Ent, lyft. 2. 509. 20. 

Habitat in mari hifpanico frecjuens pifces con- 
funiens Dom. Prof. Vahl. 

7. I. cauda rotunda: ftylis bifurcis, aquatica. 
Cymothca aquatica Ent. fyft. 2. 505. g. 

Onijcus aquaticus Mant. Inf. i. 241. 7. Linn. 

fyft. Nut. 2. io6i. II. Fn. Su. 2061, 
GeofF. Inf. 2. 672. I. 
Degeer Inf. 7. 496. i. tab. 31. fig. i, 
Sulx. Hift. Inf. tab. 30. fig. la. 
Frish. \n{\ 10. tab. 5. 
SchaefF. Elem. tab. 22. 
Habitac in Europae aquis ftagfiantibus. 
%. I. femicylindrica cauda ouato oblonga acumi- 010^1^0. 

nata. 
Cymothoa marina Ent. fyft. 2. 506. 9. 
Onifcus marinus Mant. Inf i. 241. g. Linn.fyft. 

Nat. a. 1060. 7. Fn. Su. 2057. 304 " ■ - 

Pall, fpicil. Zool. 9. 66. tab. 4. fig. 6. 
Degeer Inf 7. 523. 3. tab. 33. fig. 11. 
Penn. Zool. Brit. 4. i;ab. ig. fig. 3. 
Habitac ia Oceano Norwegico. 

^marjs. 9. I. lincarfs cauda quadrlrlcntata. 

Cijmothoa !i*i?C!r:f Em. lyll. 2. 506. 10. 
Onifcus linearis M^nt. Inl. i. 241, 9. Linn. fyfl;. 
Nat. 3. 1060. 9. Amoen. acad. 6. 41 5. 100. 
Fall. fjiicil. Zool. 9. 62. tab. 4. fig. 11. 
Penn. Zool. Britann. 4. tab.-ig^ ^g- 2. 
Habitatin Oceano Indico. 

fcopulorum. 10. I. lutea: ftrigfs fufcis. 

Cijmothoafcopuloram Ent. fyfl. 2. 507. 13. 
Onijcm fcopulorum Mant. InC i. 241. 12. Linn. 

iyft. Nat. 2. ic6i. 10. Fn. Su. 2060. 
Habitat in Oceano Norwegico, 

CYMOTHOA. Falpi duo fetacei. 

Antennae quatuor ae- 
quales, fetaceae. 

paradoxa» i. C. fegtDcntormn lateribus falcato fpinofis Ent. 
fyft. 2. 503. I. 
^ Onifcus paradoxus Mant. Inf 1.240. i. 

Habitat in Terra del Fueso Muf. Dom. Banks. 

o 

imbricaia. 3. G. antennis comprcffis , pedibus unguiculatis, 
femoribus pofticis carinatis Enc, 1)11. 2« 
503.3. 
Onifcus imbricatus Mant. Inf i. 341. 3. 
Habicat in noua Zelandia Muf, Doni. Banks. ==1=8= 305 

3. C. fegmentorum lateribus foliato bifpinoljs lucata^ 

Ent. fyft. 3. 504. 3. 
Onifcus falcatus Mint. Inf i. 240. 3* 
Habitat in Oceano chinenli. 

4. C. abdomine foliolis duohus obte£lo, ^'^^^^ /Jlilus, 

femiou.ili Ent, iyft. 2. 504. 4. 
Onifcus ^ftlus Mifit. Inf i. 241, 4. Linn. (yO:^ 

Nat. 2. 1059. I. Fn. Su ^o^z, 
Pall. fpic. Zool. 9. 71. tai>. 4. fig. 13. 
Petiv. Garoph. tab. 155. fig. r. 
Planc. Conch. min. not. tab. 5, fig. A. B. 
Ilabitat in Oceano Europaeo. 
Cymochoas rcliquas mihi minas notas ad uhe- 

riorem diiquiiitionem fepono, 

A- MONOCULUS. Palpi utrinqiie qua- 

tuor kniim di^crX 
ccnces. 

Antennae breuiffimae. 

I, M. tefta oblonga poftice truncata ferrata, cu- Jnus^ 
da bifeta. Ent.fyft. 3, 4 88- i. Linn. fyft.Nac. 
2. locg. 3. Fn. Su, 2046. 

timulus pnlnfris My\\.Emoma.ii. 127. 61. 

Binocnliis Geoff. Inl. 2. 660, i. 

Apus cancrifonnis SchaefF. Monogr; 1756. tab, 
I —6. Frish. Inl. 10. tab. i. 

Naturf. 19. 60. tab. 3. fig. 1 — 13. 

Suk. Inf tab. 24. fig. 153. 

Habitac m Europae aquis ftagnantibus» 
U 3o6 ■ ■ I 

pifcinus. 3» M. corpore cordato plano. Ent.fyft. 2. 489- 2. 
Linn. fyft. Nat. 2. 1057. 2. Fn.Su. 2045. 
Binoculus haemifphaericus Gcoft. Inf. 3. 660. 2. 

tab. 21. fij;. 3. 
Caligus curtus Myller. Ent. i 30. 63.tJib. 21. fig. 

I. 3. 

Afl. Hafn. to. 23. tab. 7. fig. i — 7. 

Stroem. Sundm. i. 167. tab. i. fig. 4. 5. 6, 

Baft. fubf. 2. 137. tab. g. f-ig. 9. 10. 

Atl:. Societ. Berol. 3. 44. tab. 1. fig. 4. 5. 6. 

Frisb. Inf. 6. tab. 12. 

Habitat in Oceano pifcibus moleftus. 

(^j-anpo- 3« ^'^* ecaudatus corpore plano depreffo. 
rum. Hibitat in Branchiis Palacmon fquilla Dom. 

Brogniard. 

Statura omnino M. pifcini, fupraplanus, lae- 
uis , ferrugineus irargine pallidiore fubtus 
ouis numerofis, Pedcsbreues, incurui, un- 
guicuiati utrinque feptem. 

Monuculi reliqui minores fiue Entomaftraca 
Mylleri nondum rite noti. Air.vmome et 
Nauplii Mylleri metamorphofi in Cyclopes 
tranleunt obfervante oculatifiimo lurino Ge- 
nevenfi. 

herneae Lmnaei prima fpecie excepta etiam huc 
pertinere videntur. CLASSIS IX. 
KLEISTAGNATHA. 

MAXILLAE PLURES EXTRA LABiUM OS 
CLAUDENTES. C A N C E R. 

vJs mandrhulis, prjlpis maxillaque triplici. 
Maxilla exterior cornea totum os obtegens, bffida: 

lacinia interiore maiore, plana, in medio ge- 

niculata, coar£l:ata, marg^ine interiori cilia- 

to, apice truncata, fubfinuata: angulo ex- 

timo palpij^ero, 
Palpiis compreirus, fetaceus, triarticulatus: ar- 

ticulo primo maiore, obconico, incuruo, 

fecundo breuiore, conico, tertio longiore, 

arcuato, ciliato. 
Lacifiia exteriore multo minore, fubcornea, flagel- 

liformi : ftylo '.anceoiato lineari , apice pal- 

pigero. 
Patpiis iongitudine dimidii ftyli, incnruus, feta- 

ceus multiarticulatus: articulo primo crrifli- 

ore longiore inflexp, reliquis decrefcentibus^ 

numerolis , vix confpicuis. 
Falpi duo intermaxillares porrefll, bifidi: lacinik 

interiore breuiore, comprcflTa, ciiiata, quin- 

U 3 3o8 ' ' . 

quearticulata: articulo primo breul, trans- 
uerfo, fecundo longilTimo , tertio incuruo, 
quarto latiore transuerfo, quinto rotundito, 
exteriore flagelliformi fubmembranacea: ar- 
ticulo primo comprcfib lacinia interiore Jon- 
gidre, fecundo ouato, incuruo, reliquisnu- 
merofis, minutis, decrefcentibus, ciliatis. 

Maxilla fecunda fubcornca, trifida: lacinia inte- 
riorc breuidima, ouata, ciliata, intermedia 
maiore, dilarata, fubfornicata, ciliata, ex- 
tcriore longiiTima, membranacea: bafi cy- 
lindrica, medio dilatata, ciliata, apice rc- 
tufa. 

Paljms membranaceus flagelliformis maxillae fe- 
cundae bafin exteriorem adhaerens, elonga- 
tus, multiarticulatus : articulo primo linea- 
ri, longiflimo, fecundo ouato, incuruo, re- 
liquis numerofis, decrefcentibus, ciliatis, 
vix confpicuis. 

Alaxilla tertia mandibularum bafin tegens , mem- 
branacea, quadrifida: lacinia intcriore fub- 
fornicata, dilatata, filfa, parum ciliata, fe- 
cunda unguiformi, cornea, arcuata, acuta, 
tertia longiore, v^rlus apicem ciliata, obii- 
quetruncata, dilatata, extehore bafi ouata, 
apice lineari. 

Labium breue membranaceum mandibulis ar£le. 
adhaerens. 

Mandibula offea utrinque finuata, apice dilatata^ 
fornicata, intus palpigera. Patpus angulo medlio mandibulae infertus, com- 
prcfTus, ciliatus, quadriarticuiarus; articii- 
lo primo maiore, quaito longiore, incuruo. 

Antnmae quatuor lubaequales, 

exhriores paullo breuiores, fetaceae, multiar- 
ticulatie (ub margine frontis prominente id 
ocuios infertae: articulo primo globolo, fe- 
cundo maiorij ouato, tertio cylmdrico, re- 
iiqujs numeroils, breuifiimis. 
interiores complicatae in foueola fuhcapitis m^r- 
ginc abfconditae, approximatae, quadriar- 
ticulatae: articulo primo breuidimo, globo- 
{o , fecundo longiori , obconico , tertio lon- 
giori compreifo, interne canaliculato, quar- 
to falcato, corneo in canali articuU tertii 
recondendo. 

C A L A P P A. 

Os mandibulis, palpis maxillaque quadruplici. 

Maxilla exterior oifea, os inferne obtegens, inlT- 
ticns articulo offeo transuerfo, plano, femi- 
orbiculato, fub chclis inferto, femiolDteclo, 
wtrinque ciliato; ciiiis inferioribus reflexis, 
bifida; lacinia interiorc multo raaiore lance- 
olato oblonga, fubfornicata, verfus bifin 
extrorfum arcuata, ultra medium genicuia- 
ta, margine interiori crenato, ciliato, ver- 
fus apicem palpigero. 

Pafpus bvQuis , corneus, in canali laciniae recon- 
dendus, biarticulatus; primo latiore, fecun- 
do iongiore, interne canaliculato. Lacinia exteriore minore, triquetro lineari, ver- 
lus apicein parum aiiiulbta, ad bafin oblo- 
lece geniculata, apice emarginata, palpi- 
gera 

Pulpus fla2;elliformis , membranaceus, fctaceus, 
longituciine dimidiae laciniae: arti.:ulo pri- 
ino maiori , ouato, incuruo, reliquis nu- 
merofis, breuiflimis, decrefcenfbus. 

Patpi intermaxilbres porrefti, bifidi: lacinia in- 
teriore cornea, breuiore, cradiore, fubfe- 
curiformi, quinquearticulata: articulu pri- 
ino breui, transnerlo, (ecundo lonc^ilTimo, 
tertio ouato, mcuiuo, quarto quadrato, 
quinto orbiculato , ciliato: lacinia exteriore 
molto longinre, tenujore, membranacea, 
flugellifonpi, multiarticulata: articulo pri- 
nii> Lai^illimo, usqne ad oculos porretl:o, 
fecundo ouato, incuruo, reliquis breuifli- 
mis, numerofis, decrefcentibus, lupraman- 
dibulas incumbenribus, 

JJfflx;7/a Jecunda tnfida: lacinia interiore breuifli- 
ma, ccrnea, rotundata, ciliata, interme- 
dii multo maiore, dilatata, fornicata, maf- 
gine interno re£liore, ciliato ferieque oblf- 
<]|ua fetarum in latereextcrno, extcrioreelon- 
gata, ulcra mandilmlas porrecta, plana, of- 
fea, in medio membranacea, apicc oflea, 
lanceolata, obtufa, \\\ foffula propria ad o- 
culos reco:idenda, bafi cxteriore palpigera. 

Pa/]pMx membia laceus , fligelliformis, multiarti- 
cuUcus: arciculo priiiiO longi/Iimo, usque aJ oculos porrevlo, feciindo ouatn, inflexo, 
rcliquis nunierous, djcrelcentibus, vix con- 
ipicuis. 

Maxilla tertia fubmembranacea, trifi la : lacfnia 

, interiore tenoidima, cylnidrica, obtufa, inter- 

meJia maiore, roru.idata, fornicata, apice bi- 

fiJa, exreriore breuiore, lenuiore, cornea, 

unguiformi. 

Maxilla quarta fjbmembranacca, bifiJa: lacinfa 
interiore apice dilatata, fornicata, trunca- 
ta, ciliata, exteriore longiore, ad bafin la- 
tiore, fornicata, medio fubgeniculata, api- 
ce anguftiore, elongata, reflexa, fubulata. 

Labium mandibulis arcle appreffum, rotundatum, 
integerrimum ia finu niandibulae interio- 
re infertum. 

Mandibula offea, utrinque finuata: finu fuperio- 
ripalpigero, iinu inferioii Iihiigero, apice 
dilatata, fornicata angulo acuto. 

PalpufhvQuh, triarticulatus in mandibulae apice 
fornicato reconiendus. 

Antemae quatuor fubaequales : interiores palpifor- 
mes, quadriarticubtae: articulo primo ma- 
iori, gibbo, fecundo tcrtioque tenuioribus, 
longioribus, cylindricis, ultimo breui, bi- 
fido',jexteriores fetaceae: articulo primoma- 
iorij ouato in cantho fub oculis infertae. 312 — ^ - 1 

O C Y P O D E, 

Os manclibulis, pulpis iTiaxiIl.iCiue <]uatruplici. 

Maxilla extenor corncd, os obccgens bihda: laci- 
nia interiore maiore, plana, oblon^o ouata, 
pone mediam geniculata, apice palpigera. 

Patjjus corneus, comprefTuSj triarticulatus: arti- 
culo primo fecundoqne brcuionbus obconi- 
cis, teriio uni;uitormi, ttrcuato, acutiflimo, 
intus dentato. 

ifldfiia exteriore triplo brcuiore, fetacea, tenuif- 
flma, rij^ida, acutidima. 

Pfl//7i intermaxillares porrecti, fubcornei, bifidi: 
Jacmia inteiSore latiore, quadriarticulata; ar- 
ticulo primo breuidimo, fecundo longifli- 
uio deprcfTo, intus lubdilatato ciliato, ter- 
tioouato, incuruo, u!timo rotundato, cili- 
ato, lacinia cxteriore multo Ion;;iore, mein- 
branacea: articulo primo lonpjidimo attenu- 
aco , lubarcuato, biriJo;, pinna e.vtcriore 
fubulata, acuta, breui, interiore paullolon- 
giore, fetacea, multiarticulata, 

, jHIaxiUa fccunda hifi-^a: lacinia interiore breuidi- 
ma, rotundata, cornea, ciliata, exteriore 
iriembranacea fongiorc, incurua, fomicata, 
apice truncata, ciliata, bafi qxtcriori pal* 
pigcra. 

Pai|pM/ maxillae bafin adhaerens, paullo Inngior: 
articulo primo longidimo , membranaceo, 
fecundo bifido: laciniis brcuibus, aequali- ===== 313 

bu5 ; extcriore cradTore, obtufiore, interi- 
ore multiavciculata, (ubuiata. 

Maxilla tQvth tntida: lacinia interioremembrana- 
cca, dilatata, fornicata, biSdaj pinna in-- 
teriore rotundata, exteriore iQnp;iore, api» 
cc dilatata, truncata, lacinia intermcdiabre- 
uiorc, unguiformi, cornea, arcuara, acu- 
ta, lacinia exteriore breui, nieixjbranacea, 
rotundata. 

MaxiUa quarta mandibuhrum bafin tc:^ens bih- 
da: lacinia intcriore fornicata, apice dilata- 
ta, obliqne truncata, ciiiata, cxteriore ex- 
tus rotundata;> in medio coasQataj apicela-? 
te emarginata. 

Lahitm brcue membranaceum mandibulis ar£l9 
adhaercns. 

Mandibula o^z-si ^ utrfnque fiiiuata, anice fornica- 
ta, rotundata, palpigera» 

Pi^^j^j- in finu interiore infertus, GomprcfTus, tri- 
articulatus: articulis fi.!baequalibus, ultimo 
roiundato. 

^ntsnnae duae brcuiiTimae,- fetaceae, \n cantho 
oculorum interiore infsrtae, articulo primo 
fecundocue crafiloribus, longiorihus, ouatis, 
reliquis numerofis, fetaceis, brgQiiljmis, 

L E U C O S I A, 

Os mandibulis, palpis maxiilaqne trfplici. 

Maxitia extcrior ofiea, bifida; lacinia intenora 
lancsolata, ultra medium geniculata, apicQ 
obiongo triangulari, anta apigqrnpalpigei-aJ 514 =«« 

margine interiorc canaliculato ad reccptio- 
nem palpi. 
Patpus tQimis y corneus, fetaceus, quinque arti- 
culatus in canali marginis recondendus: ar- 
ticulo primo globofo, crafliore, reliquisbre- 
uibus, iuhaequalibus. 
Lacima exteriore niinore lineari lanceolata ad ba- 

fin geniculata, apiccobtula, ciliata. 
Paljji intermaxillares porret1:i, bifidi: licinia in- 
teriore cornea, latiore, deprcffa, incurua 
fcre fecunformi, quinquearticulata: articu- 
lo primo bret.iillnrio, transuerfo, fecundo 
longiflimo, tercio obouito, incuruo, quar- 
toquadrato, quinco rotundato, ciliato, ex" 
teriore membranacca iubfl igclliformi : arti- 
culo primo longidimo, depreifo, lincanlan- 
ceolata, fecundo ouato, incuruo, rciiquis 
numerofis, dctrefcentibus, vix confpicuis. 
Maxilla iecunda trifida: lacinia interiore minuta, 
ouata, transucria, parum ciliata, interme- 
di:i multo maiore, cornea, dilatata, fubfor- 
nicata, ouatotriquetra, ciliata, exteriore 
duplo longiore, depreffa, cuneata, apicc 
rotundata. 
Palpus maxillae fecundae bafi exteriori adhaerens 
fubflagelliformis:- articulo primonlinuto, fe- 
cundo longiiTimo, lineari, reliquis numcro- 
iis, vix conipicuis. 
jldaxilla tertia mandibulis adhacrens, trifida: la- 
ciniis lateralibus aequalibus, longioribus, ba- 
ii cyiindricisj apice diiacatis, rotundatis, in- . 315 

termedia hreuiore unguiformi corflea> ar- 
cuata, acuta. 

Labiumbrcac membranaceum, raandibularumba- 
fin tej^ens. 

Mandibula oi^ci, utrinque (inuata, apice dilata- 
ta, fornicata, intus palpigera denteque me- 
ilio acuco. 

Paljjiis comprefTus, brcuis, obturus, intra man- 
dibulam fornicatam recondendus articulis 
tribus fubaequalibus. 

Antenme duae paipiformes in foueolis fub fronte 
proniinente recondendae , quadriarticula- 
tae: articuiis cvlindricis, fubaequalibus, ul- 
timo arcuato, acuto, corneo, fetis.op- 
pofito. 

Not. Leucofiae chciis ouatis e. g. globofa os ge- 
runt htius, maxillae exterioris laciniam ex- 
teriorem intcriori multo maiorem, omnes 
oris partcs internas magis ciliatas, maxil- 
lae fecundae iacinias exteriores longiores, 
haud cuneatas, led lineari Isnceolatas, fle- 
xuoias, metnbranaceas, ftriatas, quaruni 
margini extcriori fub medio infidet palpus 
lacinia tripio breuior, Forte proprii generis. 

PARTHENOPE. 

Os mandibulis, palpis maxilLique quatruph*ci. 

yWflJi:///fl exterior os obtegens, ofiea, bifida: laci- 
nia interiore maiore, intus fornicata, ante 
apicem geniculata, margine externo canali- 
culata, bafi rhomboidooblonga, extps ca- 5i6 ■ 

naliculata: margine mteriorc tsnuiore, cre- 
nato, api^e btiore fubcjuadrata, anguloapi- 
cis cxtcriore dilatato, rotundato , crenato; 
angulo apicis iiiteriorc emarginato, palpigc- 
' ro, margine infimo canaliculato ad reccp-' 
tionem palpij canalis margiiie intcrno ci- 
\; liato» 

Patpus o{fcu5, triarticulatus: articulo primo bre- 
ui, fccundo maiure, obconico, teitio lon- 
giore fubarcuato , acuto ciliato. 

Z<a«*«/« exteriore minore, lineari triquetra, offea 
ad bafin oblolete geniculaca dcntcqucpromi- 
nente tnangulari ante apiccm margmis inte- 
rioris,- apice palpigcra. 

Patpus flagelliformis , membranaceus, "fetaceijs, 
inflcxus, tenuifiimus, mulcinrticulatus: ar- 
ticulo primo maiore, rclicjuis decrercenti- 
bus , vix confpicuis, 

Talpi intermaxillares porrc£li, bifidi: lacinia m- 
teriore cornea , rubcomprefTa, quinquearti- 
culata: articulo primo breui, comprcfTo, 
fecundo longiifimo, tertio ohouato, incur- 
uo, quarto transucrfoj apice^iliato, quin- 
to rotundato, ciliato, extcriore flagellifor- 
mi fubmemhranacea: articulo primo longif- 
limo, fecundo ouato, reliquis numerofis, 
decrefcentibus vix confpicuis. 

Maxitla fecunda trifida: lacinia interiore cornea, 
breui, ouata, ciliata ad bafin incifa , media 
multo maiorc,* dilatata, cornca, fornicata, 
eil^Ata ferieque fetarum extus ante marginem 31? 

interiorem, extcriore membranacca, lon- 
gilllma, cicprcfla, vcrfus apiccm dilatataj 
trfangulari: marginc fupcro ct interiori ci- 
liatis, bafi e.vtcriori palj)igera. 

Ptilpus membranaceus, flagclliformis: articulo 
primo longillimo, lincari, fecundo ouaco, 
incuruo, rcliquis numerofis, decrefcentibua, 
vix confpicuis maxiliae dorfo adhaerens. 

Maxilta tcrtia qiMdrifida: Jacinia interiore ouata, 
ininut:i, ciliata, fecunda longiori, cornea, 
unj;uiFormi, arcuata, acura, tortia multd 
lou;;iore, plana, cxtrorrmr) latiofc, apice 
truncata, ciliata, exceriorc minuta, oblole* 
ta, obouata. 

iK«J£^i//a quarta fubcornea, trifida: lacinia interio- 
reangurta, plana, incurua: margine extc- 
riore ciliato, inc^rmedia maiore, fubforni- 
cata, extrorfum latiore, apice oblique trun- 
cata, ciliata, exteriore breuiffima, ouata, ci- 
liata. 

habium breue, membranaceum, mandibulis ar^ 
£.le adhaerens. 

Mandibula offea utrinque finuata, apice dilatata, 
fornicata intus palpigera, 

fatpus comprefTus, ciliatus, quadriarticulatusj 

articulo ultimo longiore, arcuatOi 
^ntennae quatuor fubaequales. 

sxtehores fetaceae in cantho fub oculis infertafi: 
articulo priino breuiffimo, rotundata, f** 318 ' ■ 

ciinJo tertioque maiorihus obconicis, reli- 
quis brciniTiii.is, numerofis, ietaceis, 
f«/mow palpiformes , complicata';, in fouca 
roftri lateris inferloris htentes, quaariarticu- 
latae: articulo priiT;oouato, breui, fccun- 
dotertioque longioribus,' cylindricis, quarto 
breuiori bifido; lacinia interiore breui, mul- 
tiarticulata, exteriore bifida: pinnis acutis, 

INACHUS. ' ^ 

Os mandibulis, palpis maxillaque triplici. 

Maxiila exterior olTea, os obtegens, bifida: laci- 
nia interiore maiore inrus lubfornicata, ver- 
fus apicem geniculata futura obliqua fubfle- 
xuofa, bafeos margiue intimo tenuiore, uni- 
fulcato iiitus crenato, cxtus ciliato, apicit 
angulo exteriore acuminato, interiore pal- 
pigero: margine late canaliculato ad recep- 
tionem palpi. 

Patpus in canaii marginali recondendus, fetaceus, 
breuis, quadriarticulatus: articulo primo 
niaiore, trijnsucrfo, fecundo ouato, tcrtio 
conico, quarto lubuluto, nunimo, acuto, 

Laeinia exteriore minore, lanceolata, acuta, trir 
qoetra, apice palpigera. 

Pfl^wJ" flagelliformis, ietaccus, fubmen>branac&' 
us, ilyli parum breuior: articulo primo lon- 
giore, comprefTo, reliquis decrelcentibus^ 
vix confpicuis. 

Palpi intermaxiilares porrefti, bifidi: lacinia inte- 
riorecornea, iubcomprelTa, quinquearticu- hta: articulo primo breui, transuerfo, fe- 
cundo lon|[;i(Iiino, tertio obonato, incur- 
uo , quarto transuerfo, apice ciliato, ciuin- 
to rotundato, ciliato ; exEcriore fubmembra- 
nacea, flagellifornii: ariiculo primo longif- 
fimo, compreffo, intus ciliato, verfus api- 
cem attenuato, fecundo ouato, incuruo, re- 
Jiquis numerofis, decreicentibus, vix con- 
fpicuis. 

Maxilla fecunda trifida: lacinia interiore minima, 
ouata, cibata, intermedia muito maiore, 
cornea, apice dilatata, fubfornicata, cilia- 
ta ferieque ietarum inlatereexterioreadmar- 
ginem intcrnum, exceriore mulco longiore, 
membranacea, bafi cylindrica, medio coar- 
£lata, apice dilatata, trianj^ulari, ciliata. 

Patfus baiin exteriorem maxillae fecundae adhae- 
rens membranaceus, flageliiformis: articu- 
loprimolnngifiimo, depreflb, utrinquemem- 
brana, ciliata, vcrfus apicem decrefcente 
autto, fecundo ouato, incuruo, reiiquis 
numerofls, decreicentibus, vix conlpicuis. 

Maxilla tertia trifida: iacinia interiore elono^ata 
baii cylindrica, apfce rotundata, fiffa, intsr- 
media breuiore, cornea, unguiformi ar- 
cuata, acuta, exteriore excroifum dilarata 
obiique truncata, ciliata, 

tabium breue, membranaceum mandibulis ar£ie 
adliaerens. 320 " - ^ 

Mandibuta offea utrlnqne (inuata, apice dilatata, 
fornicata, intiis palpiji^era denteque niedio 
pi)ne£lo acuto. 

PalpiiS comprefTus infra mandibulae denteminfcr- 
tus, quadriarticulatus: articulis tribusiubae* 
qujiibus, ultimo longiore obtufo. 

Antennae quatuor aequaJes. 

txteriores letaceae intra roftri dcnticulum infer- ' 
tae: aniculo primo lon^iore, ouno, fecun- 
do minore, obconicoreliquis numerofis, bre- 
uilnmis, vix confpicuis. 
interiQres palpifbrmes m fouea htcris inferioris 
roifcri recondcndae, con^prcfTae, triarticula- 
tae: articulo primo cradiore, ouato, incnr-- 
uo, iecLindo breuiore, ultimo chelato; pol- 
lice arcuato, unguiculato, dtgito ietaceo, 
quinquearticulato, 

DROMIA. 

Os palpis maxillaque qaadrupliciabsquclabio. 

Maxilla txterior bifida: 

Lacinia interiore maiore, fornicata, medio cjeni- 
culata: parte inFcnori iongnjri , an^^^ultiori 
interne acDte dcnticuiata, lupGrioriapice in- 
terno emarginato ad infertionem palpi. 

Pfl//JMJ corneus elongatus, hirtus, tnartiLulatus: 
articulo primo ct lecundo ouatis-, tertio ar- 
cuato, uni^uiformi, ciliato, fubulato, acu- 
tiiiimo. 

Laciniii eiclerioye^di^QVu^Qtmi flylofublineari adba- 
fin obiolete geniculato , apice palpigei^o. Patjjus elongatns, fetaceus, inembranaceus: ar- 
ticnlo primo longiorc, cr.jlTjore, infiexo, re- 
liquis breuifrimis, numerofis, dccrerceu- 
tihus. 

Vatpi intcrmaxillares duo porre£li, fubmembra- 
nacei, bifiJi. 

Lncinia interiore quinque articulata: articulo pri- 
mo brcui, transuerfo, fecundo longiiHmo, 
dcprcllo, intus ciiiata, tertio incuruo, quar- 
to et quinto rotundvitis: ciliatis, 

Lacinia exteriore flagelliformi; articulo primo lon- 
gidlmo, fccunJo incuruo, reliquis numero- 
fis, decrefcentibus. 

Maxillafecunda lubmembranacea, trifida: lacinia 
interiorc breui ouata , hirta , interme- 
dia multo longiore, dilatata, fornicata, 
ciliata, extcrinre adhuc longiore, compref- 
fa apice cyiindnca, concaua, palpum vagi- 
nantc. 

Patfiis bafin exterioremadhaerens, flagelliformis: 
articulo pnmo longiflimo, fecundo incuruo, 
reliquis numerofis decrefcentibus, cihatis. 

JI7fl.T/7/fl tertia membranacea, trifida: iaciniainte- 
riore fornicita, bifida; pinna interiore ro- 
tundata, ciliata, exteriore fubulata, acutffii- 
ma, intermedia dilatato clauata, ciliata, fif- 
fa, exteriore fornicata apice unguiculata, 
acutifi^ma. 

iK([TA:i//fl quarti membranacea, trifida: lacinia in- 
teriore annulata, fornicata, apice inaequa- 
X 322 ^ ' .... 

li, rotundata, ciljata, intermedia paulioma- 
iore, apice dilatata, obliquc truncata, cilia- 
ta, exteriore bafi Fornicata, in medio geni- 
culata, apice tenuiore, comprefla, flexuo- 
fa , ciliata. 
Labium niembranaccum,breue, mandibularum ba- 

(in tegens, ouritum, ciiiatuu). 
Mandibula o^z^ y utrinque (iniiata, apice dilatata, 

fornicata, intus palpigera, 
Valpus in finu mandibulae inlcrtus, triarticuhtus: 
articulo primo breuifTimo, fecundo incuruo, 
tcrtio compreflb, ciliato. 
Antenme quatuor inaequalcs. 

^Ar/mor^x longiores, fetaceae, fub oculis infcr- 
tae: articulo primo briiuifiimo, lecundotcr- 
tioque longioribus, compreiTis, hirtis reli- 
quis breuidimis, numerofii. 
interiores palpiformcs quadriarticulatae: arti- 
culo primo crafiiore, ouato, hirto, anguia- 
to, internc canahculato ad receptionem re- 
iiquorum , fecundo et tcrtio cyliridricis, ul- 
timo bifido: lacinia interiorc rctla, fubula- 
ta, multiarticulata, e.Yteriore bifidaj pinna 
exteriore cralfiore, incurua, interiore bre- 
ui, fubulata. 

DORIPPE. 

Os palpis , mandibula maxillaque triplici. 

Maxilla extcrior oflca, bifida: lacinia exteriora 
minore, angufla, acuta, mutica, interiore 
ijiaiore, fubfornicata , in medio geniculata, intus ultra medium fubdentata, apice palpi- 
gera^ canaliculata ad receptionem palpi, 

Palpus triarticulitus: articulo primo incuruo, fe* 
cundo cylindrico, tertio unguiformi, incur- 
uo, acuto., pilofo. 

Palpi intermaxillares porre^i, membranacei, hU 
fidi: lacinia interiore articulis quinque: pri- 
mo breui, transuerfo, fecundo longjflimo, 
depreflo, intus cijiito, tes tio incuruo, quar- 
to et quinto rotunajtis, ciliatis, excenora 
flagellitormi: arciculo prsmo long (Timo , fe- 
cundo incuruo, reliquis breuibus, uumero* 
(is, decrefcentibus, 

Mexiila fecunda corne;i, trifiJa: Iicinia interio- 
ri breui, rotundata, ciliata, intermedia pauU 
lo longiore rotundata , fornicata, ciliita, ex- 
teriore elongata, bafi cornea, depreffa, fle- 
xa, extus palpigera, apice oifea, plnu, co- 
nica, acuta inter antennas adfcendentc. 

■Palpus bafin dorfi adhaerens, flagelliformis, mem* 
branaceust articulo primolongiflimo, fecun- 
do incuruo, reliquis breuibus, numerofis, 
decrefcentihus. 

Maxilla tertia trifida: lacinia exteriore fornicata, 
apice dilatata, cihata, intermedia breuiore, 
unguiformi, cornea, arcuata, acuta. 

Labium mandibulis ar£le adhaerens, membrana* 
ceum. 

Mandibula oflea breuis utrinque finuata, apice di*- 
latata» fornicata, palpigera^ 

X 2 324 ' 

Valpus infinu mandibulac inferius, breuis, coin- 
prefTus, triarticulatus-.: articulis aecjualibus 
ciliatis. 

Antennae quatuor aequalcs, 

exteriores adnatae niargini fuperiori foueae, cui 
antennae interiores infertae funt, fctaceae, 
pilofac, acutae: articulo prinio breui/Timo, 
-orbiculato, fecundo tertioque longionbus, 
cradioribus, cylindricis, rcli<]uis brcuidimis, 
numerofis. 
interiores palpiformes in fouea fub exterioribus 
inlertae: articulis cjuatuor; primo globofo, 
fecundo tertioque cylindricis longioribus, 
quarto breuiore bifido: lacinia fuperiore in- 
curua, fubulata. 

O R I T H Y I A. 

Os mandibubs, palpis maxillaquc triplfci. 
Maxilla exterior oflea, bifida: lacinia intcriore 

obionga, plana, cili^ta, extus obfoletc ca- 

naliculata, intus fubexcauata, inmedio ge 

niculata, apiccpalpigera. 
Patpus compreffus, ofieus, fetaceus, parum ci- 

liatus, triarticulatus : articulo primo breui, 

fccundo longiore, tertio adhuc longiore, 

arcuato, acuto. 
Iflrima exteriore lanceolata, acuta, mutica. 
Injlrumenta cibaria reliqua haud rite examinata. 
Antennae quatuor inaequales, 

exteriores breuifiimae, fetaceae in cantho inte- 

riori oculi infertae : articulo primo longifli- 'I rno, cylinJrico, rclK]uis innumeris, bicuif- 
fimis. 
interiores dnplo fcre Iono;iores, palpiformcs; 
quadiiarticulatae: articulo breui, ouato, fe- 
cuudo tertioque longioribus, cylindricis, 
quarto brcuidimo fubulato, bifido: lacmia 
intcriore breuioTe, 

PORTUNUS. 

Os mandibulis, palpis maxillaque tvipliei. 

MaxiUa exta-ior olfea, os obtegens, bifida: laci- 
nia interiore maiore, plana, pone mr.dinm 
geniculata, marginc interno ciliato bufi ex- 
tus unifulcata, apice rotundata, finuatajpal- 
pigera, 

IPatpus offeus laciniae apici interno adnatus, qua- 
driarticuiatus: articulo primo latiore, lecun- 
do breuiiTano, obloleto, tertio cylindrico, 
quartatenuiore, arcuato, denticulato., acuto. 

Lacima extcriore flagelliformi: ftylo- oblongo li- 
neari ad bafin obfolete geniculato, margine 
interno canaliculato, apice obtulo, paipi- 
gero. 

Pfli^Mx mcmbranaceus, incuruus, fetaceus, mul- 
tiarticulatus, articulo primo craffiore lon- 
gfore, inflexo, reliquis numerofis, breui-- 

- i' bus, vix confpicuis, decrefcentibus. 

Patpi intermaxillares duo porre^ti, bifidi: lacinia 
interJore cornea, comprelTa, quinqueard- 
culata : articulo priixio brcui/Iimo , fecunda 32$ II II I u 

lonpflimo, tertio incuruo, quarto laterefu- 
periore dilatato, ciliato, quinto rotundato, 
ciliato, exceriore fla:^eilif()rmi, ruba.embra- 
nacea; arciculo pnmo longidimo, (ecundo 
ouato incuruo, reliquis numerofis, decref- 
centibus, ciliacis, 

Maxilla fecunda trifida: lacinia intcrfori breui, 
cornea, ouata, ciliata , ad bafin incifa, me- 
dia multa tr^aiore, dilatata, cornea, fub» 
fornicata, giliata ferieque fetarum ad mar- 
ginem interiorem, exteriorilongi{Iima,mcm- 
branacea, bafi cylindrica, apice intus dila- 
tata, ciliata, 

Patpus bafin exteriorem adhaercns longior, mem» 
branaceus, flagelliformis; articulo primo 
longifiimo, lineari, fecundo incuruo, oua- 
to, reliquis numerofis decrefcentibus, vix 
conlpicuis, ciliatis, 

Maxilla tcrtia mandibularum bafin tegens mem- 
branacea quadrifida ; lacinia interiore forni- 
cata, apice dilatata, rotundata, fifia, pa- 
rum ciliata, lacinia fecunda breuiori ungui- 
formi, cornea, arcuata, acuta, laciniater- 
tia multo longiore fornicata, verfus apicem 
oblique truncata, ciliata, dilatata, lacinia 
cxteriore bafi ouata , apice cylindrica» 

tabium mandibulis ar8;e adhaerens, membrana- 

ceum, 
•.Mandibula ^({'ciy utrinque finuataj apice dilata* 

to fornicitajintuspalpigera* ' 327 

Palpus comprcffus, ciliatus, quadriartfculatus: 
articulis breuibus, ouatis; ultimo longiorc, 
incuruo. 

Antennae quatuor inaequales: exteriores longio- 
. res ietaceae fub frontis margjnc prominente 
in foueola propria intcr oculos et antennaS 
interiorcs infcrtae: articulo primo fccundo 
que crafTioribus , ouatis, reliquis numerofis 
breui(Iimis. Interiores breuiores palpifor 
mcs, quadriarticulatae: articulo primo ro 
tundato fecundo ;:erti0que longioribus cylin 
dricis , ultimo breui , bifido : lacinia exterio 
re longiore, acuta, baii geniculata. 

M A T U T A. 

Os mandibulis, p:ilpis maxillaque triplici. 

Maxilla cxterior oflea artli^ime os claudens, pla- 
na, bifida: lacinia interiore maiore, ouato 
lanccolata, ultra medjum geniculata; futu- 
ra transuerla , refta , apice margine interno 
cra(riore canaliculato ad reeeptionem palpi, 
ante apicem paipigera. 

Paljjuf interrte fub apicc maxillae infertus et inca- 
na!i marginis rccondendus, compreiruSj fu- 
pra hirtus, triarticulatus: articulo primo 
longiori, cylindrico, incuruo, reliquis ae- 
qualibus, obtufis, comprefiis. 

Lacinia exteriore multo breuiore fubulata: mar- 
gine interiore fubreclo, canaliculato, exte- 
riore arcuato , fubciliato tenuiore, apice fe- 
tigera. 328 

Palm intcrmaxillares porrc£li bifidi: lacfnia intc- 
riore iecunformi, latiorc, comprefTa, cor- 
nea, quinquearticulata: articulo primotrans- 
uerlo, breai, inteme ciliato, lecundo lon- 
gidimo, "interne ciliato, tertio brcuiorc, ob- 
ouato, inctiruo, quarto quadrato, utrinque 
ciliato, quin:o minoi^ rotundato, ciliato, 
cxtsrioie langiorc; artjcuio primo Icngidi- 
mo, deprelT), lincari Iani.eoIato, a bafi ad 
incdium marginis exterioris oblique corneo, 
deindc membiMn^ceo, fecundo iiiflexo, tcr- 
tio tcnuioie, flcxili, ictaceo, ietae breuiori 
oppcfito. 

Maxilla fecunda trifida: lacinia interiorc minuta, 
ouata, ciluta, intermedia multo maiore, 
cornea, fornicato dilatata, ciliata, ferieque 
fetirum aJ marginem internum lateris ex- 
tcr oris, cxteriore clongata, plana, ouata, 
cornea, canaliculata, apice membranacea, 
foliacea, oblonga, obtuia, ciluta, in mc- 
dio gcniculata, flriata. 

Maxilla tertia mandibularum bafin teip-ens, bifi- 
da: lacinia interiore trifida; pinna interio- 
re rotunduto-ouata, breui, intermcdia ma- 
iore, cylindrica, apice dilatata, rotundata, 
ciliata, exteriore cornea, arcuata, acuta, 
unguiformi, cxteriore quadrifida: pinna in- 
teriori brcui, fubulata, fecunda longiore> 
dilatata, fornicata, apice fiiTa, rdiquisdua- 
bus iubaequalibus fubulatis» ===== 329 

tabium mandibuHs ar£le adhaercns, membrana- 
ccum. 

Mandibuta offea iitrinque finuata, apice dilatata, 
fornicata, incus palpigera dentcque medio, 
acuto. 

Patpiis in foffula media mar2;inis interioris mandi- 
bulae infertus, triarticulatus: arciculo pri- 
mo breuiore, fecundocylindrico, tertio oua- 
to , obtufo. 

Antennae duae breues, palpiformes, in cantho 
oculorum recondendae, quadri^irticulatae: 
articuio primo globofo, fecundo cylindrico, 
incuruo, tertio cylindrico, incuruo, tenui- 
ore, quarto breuiore, incuruo fubulato, bi- 
fido : lacinia exteriore breuiore. 

H I P P A. 

Os mandibulis, palpis maxillaque triplici. 

Maxilla exterior offea os et antennas conuolutas 
obtegens, ouatalata, fornicata, apiceemar- 
ginata, palpigera, corca eleuata in latere 
concauo interno a bafi ad apicem marginis 
interioris du8:a. 

Patpus longitudine labii, triarticulatus: articulo 
primo breuiore, fubquadrato, ciliato, fecun- 
do tertioque acqualibus, ciliatis, obtufis, 
linearibus , parum arcuatis, in emarginatu- 
ra labii infertus. 

Pfli^i intermaxillares porre£ii, bifidi: lacinia inte- 
riore flagelliformi , multiarticulata .* articu- 
lo primo breuiifimo , obfokto, fecundo ion» 33<5 ' 

giflimo, lineari, arcuato, utrinque pilis 
longioribus ciliato, tertio obouato, inflcxo, 
reliquis numerofis, breuiflimis, decrefccn- 
tibus, lacinia exteriore plana, membrana- -f 
cea, multo breuiore , triarticulata : articu- 
lis fere aequalibus, primo verfus bafin latio- 
re, fecundo linean , anguftiore, tertio oua- 
to ciliato, 

il7flfA7//a fecunda fubcornea, bifida: lacinia inte- 
riorc breuiorc fornicata: margine interne 
ferratoapice acuto, extcriore longiore, infle- 
xa, plana, dorfo ciliata, medio geniculata, 
bafi angufta, lineari, apice latiore , oua- 
■ita, elongata, fubulata. 

Maxilla tcrtia fubcornea trifida: lacinia interiore 
fornicata, lata, breuiore, apiceintvorfum 
oblique truncata, ciliata, lacinia interme- 
dia longiore, angulliore, apice rotundata, 
integra, exteriore breuiffima, apice fubulata. 

Labium mandibuljs ar£le adhaerens, membrana- 

ceum. 
Mandibula breuis, cornea, fornicata, obtufa, dor- 

fo palpigera. 
Palpus fetaceus, tenuis, uti videtur multiarticu- 

latus. 
Antennae quatuor pedunculatae , inaequales. 
interiores fuperne inter oculorum pedunculos 

infertae, triplo breuiores, bifidae: laciniis 

aequalibus, compre/fis, fetaceis, multiar- 

Ciculatis, utrinque ciliatis* - - 331 

Peduncutut triarticulatus: articulo primo minuto, 
fecunde muito maiore cordato; apice exter- 
no elongato, fctii^ero: feca longiore fubuU- ; 
ta, apice altero breuiore, antcnnitero, ter- 
tio minuto in apice.interno breuiorc articuli 
fecundi ponto. 
extmoret fub oculis ad Iritera frontis infertae, 
longiores, craffie, filiformes, couuolutae 
fub maxilla exteriore recondenda?, extror- 
funi bifarie longius ciiiatae. 

Petiohif quadriarticulatus: articulis inaequalibus; 
primo reliijuis breuiore, cridiore, fecundo 
longiore, apice extcriore dilatato, tridenta- 
to: dsnte intermedio longiore, tertio oua^ 
to, articulo fecundo fub apice marginis inte- 
rioris adhaerente, margincque exteriore iii' 
cifo, quarto rebquis multo tanuiore, obco-» 
nico; margine exteriore carinatOj giliato« 

S Y M E T H l S. 

Os mandibulis, palpis maxillaque triplicf. 

Maxilla exterior ofiea, os arctidime claudens, bi- 
fida: lacinia interiore maiore, fubfornicata, 
verfus apicem latiore, fupra medium geni- 
culata, futura transuerfa fubundulata, apicc 
cmarginata ad infertionem paipi, 

Patpus minutus in emarginatura laciniae infertus 
videtur, mihi haud rite cbferuatus. 

Lacinia exteriore breuiore , oblonga margine intc» 
riore crafliore, ciliato. 532 g— Pa//?i intcrmaxillares, porreQi, bifidi: lacinia in- 
teriore rublecuriformi, craflTore, cornea, 
quinquearticulata : articulo primo breui, 
transuerio, fecundo longiflimo intus cilia- 
tis, tertio breui, obouato, incuruo, quar- 
to quadrato, fuperne ciliato, quinto orbi- 
culato , ciliato, lacinia exteriore longiorc, 
membranacca, deprefra, parum arcuata, in- 
articulata, pennacea fiue utrinque longius 
ciiiata, obtufa. 

Maxilla fecunda trifida: lacinia interiore latiore, 
lanceolata, acuta: marginc interno, cilia- 
to , ad bafin ciliato , intermedia cornca lon- 
giore, unguiformi, acutifiima, exteriore 
longifiima, membranacea, compreifa, in- 
flexa, apice acuta, 

Maxilla tertia minore, mandibularum bafin te- 
gcns, fubcornea, trifida: lacinia interiori 
breui ad bafin longius ciiiata, tenui , acuta, 
intermcdia longiore, verfus apicem dilatata, 
fornicata, apice oblique truncata, ciliata, 
exteriore breui, plana, acuta. 

Labium mandibulis ar£te adhaerens, membrana- 
ccum, rotunJatum. 

Mandibuta o^QZj flexa, utrinque ciliata, inferne 
dente maiori, acuto, apice dilatata, forni- 
cata, palpigera denteque medio acuto. 

Patpus in finu fuperiori ante apicem mandibulae 
infertus, breuis, compreiTus: articuiis qua- 
tuor, uitimo rotundaco. ■ 333 

Antemae duae breuiflimac fiib roflro fntra valuu- 
las duas ro(tn longitudine bifidas, ar£li(lime 
claudendas VeconilitaL", quadriarticnlatae: ar- 
ticulo primo breuilHmo, fecundo cradlorj, 
ou.ito tertio cyluidrito pilofo, quarto plano, 
quadridentato, refle.vo. 

LIMULUS. 

Os mandibulis, palpis maxillaque quintuplici. 

Maxilia eMcrJoi- breuidima, oblongaj integraj 
inrus ciliata, haud palpigera. 

Maxillae quatuor reliquae maiores, ouatae, fpino- 
fae, integrae dorio palpigerae, 

Palpi utrinque quanuor. 

exteriores tves aequaleSj quadriarticulatit arti- 
culo pritpo breui, lecuudn ouato, tertio 
apice mc^nmo, quarto cbela elongata, fili- 
foruii, c-kntuia, adhaerentes maxiiiarum 
dorio. 
ifz/^r»or longitudine fer(^ aequalis, quadriarticu- 
latus: articalo pruno breui, fecundo maio- 
ri ouato, tertio niaris incraflato, quarto fu- 
buiato adnatus maxiilae interinris dorfo, 

Labium ovdU'::, membranaceum , rotundatum, irt- 
tooTum mandibulis ar^le adhaerens. 

Mandihula magna porre£la, in medio geniculataj 
ci"i'-la clongata, filifonni, edentula. 

Anichuuc i;..:ibe. 

Charatier hic naturalis adhuc claudicatf 334 ' 

. CANCER. Antetmae quatnor fabac» 
quales. 

inteviores complicatae, ap- 
proximatae in foucola 
fub Capitis margine ub- 
fconditae. 

exteriores fetaccae fifb 
margine frontis promi* 
nente infertae. 

* Corpore gibbo'. luterihus tnaequalihus. 
Pc^urus. 1. C. thorace lacuiufculo urrlnque noucmplicato, 
manibusapiccatris. Ent.fyft a. 452. ^Q.Linn, 
fyft, Nat. 2, 1044. 37. Fn» Su» 20i8» MuC 
Ad. Fr. I. 85. 
Penn. Zool. Biic, 4. tab. $. fig. 7» 
Bradl. natur. tab. 3. fig. 4. 
Rumph. Muf. tab. i i. fig. 4. 
Gronov. 2ooph. 967, 
Habitat in Oceano Europaco et Indico, 
I tdenta' 2, C. thorace (ublaeui ucrinqueundeciin dentato' 
tiif, dentibus crenul.uis, roltro tridentato, digi- 

tis apice atris. Ent. fyft, 2. 453. 51. ♦ 
Cancer undmmdentatus Herbll. Cancr. 18 1» 7}. 

tab. 10. fig. 60. 
Habitat in Amevica boreah'. 
Maems. 3« C. thorace laeuiufculo utrinque qulnquedenta- 
to, fronte triloba, carpis uuidentatis. Enc Pedes huius g&neiis omnes unguiculati — curfoiii. ' ■ 335 

fyft. 2. 450. 41. Linn/ryfl;. Nat. 2.1043.22» 
Muf, Lud. Ulr. 436. Fn, Su. 2026. 

Petiv. Amb. tab. i. fig. 5. 

Baft. fubf. 2. 19. tab. 2. 

Rumph. Miif. tab. 6..fig. O. 

Penn. Zool. Brit. 4. tab. 2. fig. $» 

Habitat in Oceano Europae, Afiae» 
4« C. thorace laeuinfculo utrinque quinquedenta» /j«^or. 
to, fronte fiira, 

Habitat — — 

Statura C. Maenas atpaullgminor. Fronstrans- 
nerfa, in mcdio filTa. Orbita oculorum tri- 
dentata. Thoraxlaeuiufculus lateribus utrin* 
que quinquedentato. Chelae breues, carpi 
unidentati, manus breues, apice inferior/ 
ni<^rae digitis Ipngioribus atris. 

5. C. thorace laeuiulcuio utrinque quadridentato, «/^^)^^ 

fronte fifiTa. 

Habitat — 

Affinis praecedcnti at panllominof et didin^us. 
Frons magis rotundata, apice filfa. Orbi- 
ta oculoium elcuata, inerrnis. Thorax bre- 
uiufculus, utrinque quadridentatus. Chelae 
breues. Carpi fubbidentati. Manus breues 
margine cleuato. Digiti breues, fufci. Pe- 
des breues, comprelli margine dorfaii ca* 
rinato. 

6. C. thorace rugofifHmo obturo utrinque quadrr- a;/i^M/, 

lobo, Ent. Syft. a. 455. 56. Linn. fyft. Nat- 
3. 1048. 54. Muf Lud. Ulr. 451^ 
Seb, Muf 3. tab. 19. fig. 17. 356 ' - — 

Rcmpli. Amboin. tab. ii. fig. 4. 
Hibitac iii India. 
Rumphiu 7« ^- thorace laeuiufculo utrinque quinquc^enta- 
to , fronte tuberculaca cjuddudsintata, clielis 
laeuibus. 
Hcibitat in India orientali Dom. Daldorft. 
C. Maenas pauUo minor. Frons fupra tubcr- 
culis aliquot eleuatis» obtufis adfperfa mar- 
wine quadridentato: dentibus lateraiibus mi- 
noribus. Orbita oculorum quadridcntata, 
Thorax utrinque qainqucdentatus. Chclae 
brcucs, craliae, in^rmcs. Carpi vix uni- 
dcntati. Manus breucs lacucs digitis breui- 
bus, atris. Pcdes apice pilofi. 
Jcaber. $. C- thorace laeuiufculo utrinque quinquedent»- 

to , frontc crenata fifla, manibus granulatis. 
Habitat in India orientali Dom. DaldorfF. 
Paruus. Trons transuerfa, crenata, in medio 
filTa. Thorax laeuiufcuius , antice granula- 
tus latcribusutrinquc quinquedentatis. Ocu- 
lorum orbita crenita, fubtus hidentata. 
Chelae inacqualcs alcerafemper maiore, mox 
dextra, mox finiftra absque difcrimine fe- 
xus breucs carpis manibus^que granulatis. 
Digitibreucs, nrgri. 
Q. C. ihorace riuulofo utrinque quadridentato, 
fronte iubfifia. Ent. fyft. i. 45 1- 43- 
Habitat in Americae meriuionalis Infulis Dr. 

Pflug. 
Minutus. Frons trarisuerfa fiflRira parua inci- 
fa. Thorax antice lateribusqu^.riuulofus = 337 

utrinTjue quadridentatus. Chelac breues lae- 
U2S digitis breuibus, atris. 

10. C. thorace inaequaii utrinque acutefexdenta Gonagra. 

to, manibus nodulofis. Ent. \y{k. 2. 4O6. 

94. *. 
Habitat in lamaica Muf. Dom. B^nlis. 

11. C. thorace undique nodulofo crcnato, pedum «oi^/o^/. 

digito rpinofo Ent. ryft. 2. 466. 95. 5* 

Habitat Muf. Dom. Banks. 

Huius gcneris videtur. 

12. C. thorace laeui utrinque quadritubercuIatOj ocii/oitfj'. 

frcnte deflexa canaliculata, manibus tuber- 

cubtis. Ent. fyft. 2. 455. 58. 
Herbfi;. Cancr. 138. 66. tab. 8. %• 54. 
Habitat in India orientaii. 
Frons deflexa, in medio valde canaliculata, vix 

fiila, utrinque rotundata. Orbita oculorum 

vix eleuata, integra. Thoracis latera tuber- 

culis quatuor elcuatis, obtufis. Chelae tu- 

berculatae. Digiti concoiores. 
In iunioribus thoracis tubercula acutiora etma- 

nuum planiora. 

13. C. thorace laeui utrinque birpinofo, frontQ 2fpinofuf. 
quadridcntata, carpis fpinofis. Ent. fyfl;» 2. 

446. 27. 
Hcrbft. Cancr. 144. 53. tab. 6. %. 45. 
Habitat in India oriencali. 
Femora dorfo ferrata. Manus breues, craflae 

di^itis breuibus, concoloribus. 

14. C. thorace laeui unidcntato, fronte triloba. corfl//i««/. 

Em. fyft. 2. 445. 23. 
Y 338 • 

Hcrbfl:. Cancr. 33. 41. tal). 5. fig. 40. 
Scb. Muf. 3. tab. 19. fii^. 2. 3. 
Riimph. Muf. tab. 8- fig- 5. 
Habitat in Indiae aqnis. 
floridus. 15. C. thovace laeui inaequali macuhto: mar- 

gine obtufe ferrato, manibus criftatis, Ent. 

{ytt. 2. 445. 24. Linn. fyll:. Nat. 2. 104 1. 12; 

Amoen. acad. 6. 414. 98. 
Herbft. Cancr. 132. 40. tab. 3. % 39. 
Knorr. Delic. tab. 4. fi^. 3« 
Seb. Muf. 3. tab. 19. fig. ig- 
Habitat in Indiae aquis. 
Huius generis videtur mihi haud rite notus. 
maculatus. 16. C. thorace Tacui: maculis languineis rotun- 

dis lateribus unidentatis, fronte triloba. 

Eht. fyft. 2. 447. 29. Linn. fyft. Ndt. 2. 

1042. 18. MuK Lud. U!r. 433. 
Petiv. Amb. tab'. i. fig. 8- 
Seb.^Muf. s.tab. 19. fi?;. 12. 
Rumph. Muf. tab. 10. fig;. i. 
Habitat in mari Aliacico. 
vefpertilio, 17. C. thorace antice utrinque tridentato, cor- 

porc htrto Ent. fyft. 2. 46 3. 85- * 
Habitat in Indiis Muf. Dons. Snenglcr. 
Corpus panium fupra pilis dcnfis undique te- 

ftum, fubtus laeue, albidum. Thora.xutrin- 

que dentibus tribus at inter pilos vix confpi- 

cuis. Pedes et chelae hirti manuum digitis 

laeuibus. 
variolofus. i8- C. thorace tuberculato utrinquc crenato,fron- 

te fiiTa. 
Habitat in Oceano Muf. Dom. Meyer. = 339 

Tubercula magnftudine pifi minoris, glabra 
laeuia, nitida. Margo utrinque crenatus» 
Chclae intus glabrae, lubconcauae. Pedes 
breues , compreffi maroine fuperiorf cibato 
deniato , apice pilofo (pinofi. Statura C. co- 
rallini. 
19. C. tliorace utrinque bidentato, tarfis hirtis. /^/q/^/, 
H^ibicat Tnmquebariae Dom. Daldorff. 
Corpus paruum, laeuiufculum mar^ine utrin- 
que acuto, bidentato. Orbita ocuiorumhaud 
eleuata. Chelae breues, inermes, pilofae. 
Pedum tarfi hirci. 
3 0. C. thorace iaeui utrinque qufnque ^tnmo :fpinifrons^ 
dente iecundo tertioque bifidis, fronte ma- 
nibusque multi fpinofis. 
Cancer fpinifrons Ent. fyft» 3. 455. 55.* 
Herbit. C^ncr. tab. y. fig. 58. 

Habitat in Oceano Muf, Dom. Lund. 
• 
"^* Ohcordaticorporegibho: laterihus laeuihus 
antice tantum carinatis. 

ai. C. tarfis fafciculatopilofis, digitis bifarie fer-rmWa. 

ratis. Ent. fyft, 2. 440. 7. Linn. {yii. Nac» 3. 

2040. II. 
Degeer Inf. 7. 417. i. tab. 35. fig. i. 
Herbft. Cancr. 2. 119. 37» tab» 3» fig. 36, tab. 

4. fig. 37. 
Sloan. lamaic. i. tab. 2. 
Seb. Muf. 9. tab. 20. fig. 5. 
Catesb. Carol. 2. tab. 32, 
Habitat in Carolina. 

Y 3 340 femx. tridens. vocam. 2 2. C. thoracc plica antica, carpis unifpinofis 

di^icis fcrratis. 
Habitat in India oricntali Dom. DalciorfF. 
Minor. C. ruricola et omnino ciiftin£lus. Tho- 

rax laeuis plica unica transucrfa ante oculos. 

Chelie breues carpis (pina fesqoialtera, vali- 

da , acuta digitis elongatis. Pedes laeucsdi- 

p-itis ferratis. vix til- Variat corpore unicolore et variegato at vi 
ftin^ti. 

23. C. thorace laeui antice utrinque tridentato, 

fronte transuerfa integra. 
Habitat in Indta oriencali Dom. Daldorfil 
Corpus paruum , glabrum antc oculos utrin- 

que dentibus tribus acutis. Frons intcgcr- 

rima. Garpi unidentati manibus laeuibus. 

Pedes laeues digitis ferratis. 

24, C. thorace laeui utrinqueunidentato, ^oculis 

approximatis unidentatis. Ent.^fyft. 2. 446. 

25. Linn. fyft. Hat. 2. 1041. 14. Amuen. 

acad. 6. 414. 96. 
^ Degeer Inf. 7'. 430. 4. tab. 26. fig. 12. 
Rumph. Muf tab. 10. fig. i. 
Herbft. Craicr. i. ^i, 4. tab. i. fig. 10. 
Pii. Bral' 77. tab. 78. 
Seb. Mui'. 3. tab. i8-%8. 
Petiv. Ga-ioph. tab. 78. flg. 5. 
Habitat in lamaica. 
Chelae maris difiimilcs, altera femper corpore 

maiorcj mox dextra, mox finiftra, altera 

minuta, facminae aequales, miautae. 25. C. thorace lacui utrincjne biilentato, m^ni- anguhtus. 

bus longidimis. Ent. (yd. 2. 449, 38. 
Herbn:, Cancr. i. 85. 6. tab. i. fig. 13. 
Penn. Zool. britann. 4. tab. 5. fig. 10. - 
Habitat in Oceano Anglico prope Weymouth, 

* * * Qimdrfiti corpore gibbo^ Jupra plano : 
margine undique carinato. 

26. C. thorace antice fafciculato utrinque biden- /^/^00««/» 

tato. 

Habitat in India orientalf. 

Medius. Frons retufa, inaequalis. Oculicraf- 
fi, cylindrici. Thorax quadratus antico pj- 
lis nigrls fafciculatis utrinque dentibus duo- 
bus acutis, vabdis» Chelac breues, crafTic 
brachiis utrinque crenntis, carpis icabris, 
manibus iublaeuibus. Pedes tibiis comprcf- 
fis ante apicem unidentatis. 

27. C thorace laeui antice utrinque xm^mi^to quadratus. 

poftice plicato. 
Habitac in India orientali Dom. Daldorff, 
Praccedente duplo minor. Frons retufa, m- 
aequalis. Thorax quadratus, laeuiufculus^ 
glaber utrinque dente acuto et pone dentem 
margo plicatus. Chelae breues, crafTaQ, fub- 
laeues. Pedcs tibiis comprcdis, plicatis, an- 
te apicem unidentatis. 
38. C. thoracc laeui: lateribus antice unifpinofis, rhomholdes. 
frcnte truncata. Ent. fyll:. 2. 446. 28. Linn, 
. fyH;, Nat. 2. 1042. 14. 
H«rbft, Cancr. i, 84. 5- tab. i. fig, 12. Sulx. Hift, Inf. tab. gi. fig. 2. 
Barrel. Icon. rjr. tib. 1387. %♦ r- 

— — — tab. 128^. fig. 1. 2. 
Habitat in mari meditcrranco. 

* * * * DepreJJi corpore deprejfo plano. 
grapfus, 29. C» thorace uc; inque. plicato anticq biJentato, 
frcnte dcflexa, antc ayicem quadridcntata, 
cornore variv^iro. Ent. fylh 438- 2. * Linn. 
fyft. Nat. 2. 1048. 53. Am. acad. 4. tab. 3.. 
% 10. 
Herbit. Cancr. 125. ^3. 

— — 124. 32. lab. 3. fig. 33. 34, 
Catesb Carol. 2. tjb.-.:56. fis;. i. 
Seb. iMuf. 3.. tab. ig. fig. 5. 6. 
Hahit.it in Americae meridionalis Infulis. 
variegafiif^ 30^ Q. thorace laeui utrinque tridentato, fronte 
ante apicem (juadridentata. Ent,. fyll. a^ 

450- 40-. 

Habitat in Indiis. 

Statura et afflnitas C. grapfus, Corpus paullo, 
mmus, vix plicatum, magis obfcurumutrin- 
que pone oculos tridentatijm. Frons mar- 
gine acuto proniincns dentibus quatuor an- 
te apicem latis obtufidimis, Pedcs variegati 
tibiis ante apicem unidentatis, Chelae bre- 
ues brachiis apicc dcntatis mambus laeuibus. 
titteratus:^ 31. C. thorace laeui littera H, imprefTo utrinqu^ 
trideHnto, unguibus ccin)prc(lis ciliatis» 

Habitat in India orientali Dom. Dardorffl 

Corpus magnitudine C. grapfus, depreffiim, 
laeu?, in medio H. diUin£to imprelfum. ^ 343 

utrinque crenatum dcntibus tribus poneocu- 
los acutis. Frons transuerfa margine acu- 
to absque dencibus, Chelaebrcues, paruae 
cirpis dente uno alteroue manibus laeuibus. 
Pedcs comprcfli, apice ciliati. 
33. C. tliorace fjabro utrinque quadridentatOj rf^/r^/j". 
anteniiis frontalibu^. Ent. fyii:. 3. 455. 57. 

Herbft. Cancr. 2.'ii7. 36. tab. 3. fig. 35. 

Petiv. Gazoph. tab. 75. fig. 1 1. 

Habitat in mari mediterraneo, americano. 

Scatura omnino C.grapfi. Corpus pianum, fca- 
brum, variegatum, in rnedio utrinque im- 
prcflum, pone oculos utrinque quadriden- 
tatum. Frons deflexa margine prominulo, 
dentato. Antennacoculique fupra hunc mar- 
ginem infertae, antsriorcs in canali recon- 
dcndis. Inter ant?nnas dentes duo parui, 
elcuati, acuti. Pedes pro femore eleuato, 
femoribus dente ante apicem valido, acuto, 
tarfis ciliatis: articulo ultimo fubtus ferrato. 
33. C. thorace orbiculato laeui integerrimo obtu- Pifum, 
foj^cauda eorporis amplitudine. Ent. (yft. a. 
441. ^, Linn. lyft. Nat. 2. 1039. ^* 

Herbft. Cancr. 295. i 5, tab. 2. fig. 21. 

Penn. Zool. Erit. 4. tab. i. fig. i. 

Habitat in mari Britannico, mediterraneo. 
54. C. thorace laeui integerrimo fubquadrato : M/ttw/«/. 
margine acutiufculo, pcdibus compreflis. 
Ent. fyft. 2. 443.15.Linn.fyft.Nat. 2. 3040. 
8. Muf Ad. Frid. !♦ g-Linn. It. Wgoth. 137. 
tab. 3. fig. I. 344 ■■ ' 

Herbd. Gancr. 2. 1 10. tab. 2, %. 33. 

Sc''pol. carn. 1 133. 

Sloan. lamaic. 2. tab. 345. fig. i. 

Penn. Zonl. Brit. 4. tab. i. fig. 3. 

Eaft. rubfe. 2. ^6. tab. 4.fig. 12. 

Habitat in Pclago frcqucns. 
pufillus. 35. C. thoraoe lacui quadrato integcrrimo, tarlis 
unide;nt3t!s. Ent. fyfl. 2. 443. 16. 

HerMl:. Cancr. 3. 113. 31. 

PLibirar in Occano borealt. 

Pri--:dcnte quadi uplo minor. 
pHcatus.^ 36. C. thorace laeui utrinque plicato antice qui- 
dridentato, fronte carinata. 

Habitat in China Dora. Lund. 
Paruus. Thora.x laeuis, in medio arcu dupli-. 
ci comprefTus. Fronstransuerfecarinatamar- 
gine acuto mtegro. Margo lateralis antice qu^- 
dridentatus, poftice plicatus. Carpi uni- 
dentati, 

***** Ohuerfi thnrace integro pojlicg 
lahore, 
fexp&s,. 37« C. thorace laeui integerrimo, fronte emargi- 
naca, pedibus fenis. 
Hibitit n\ India orientali Dom. Daldorff. 
Pa ujs thorax laeuis in medio lineolis duabus 
in)prelTis. Fronsdeflexa, emarginata. Pe- 
des timnino fex incrmcs. Chelae breues, lae- 
ucs alterj nuiore. 
feminjUrh 38» C thorace Uewi integerricno, fronte deflexa 
' drus. bifida. "--— 345 

Habitatin Oceano indico Dom. Daldorff. 

Corpas paruum , gibbum, laeiJCj in mcdio li- 
neola clupiici imprctrum,Fronsdcflexa,bifida 
laciniis rotundatis, ciliatis, Chelae breues, 
inermes manibus ouatis, laeuiiiTmis. ' 

39, C. thorace amice unirpinofoj, dorfo c^mlicu- auritus^ 
lato molliurcnlo. Ent. fyft, 3. 467. 102. * 

Irlabitat in Islandia Dr. Koenig. 

CALAPPA. Antennae qiiamor fubae- 
qiiales, 

(ixteriores fetaceae in 
cantho ociili infertae* 
interiores qiiadriarticu- 
latae , palpiformes : ar^^ 
ticulo ultimo biiido, 
i, C. thorace laeui crenulato : angulis podicis di-^rmVfl/<j, 
latato integerrimis, manibus criftatis. 
Cancer Calappa Ent. fyft. 2. 454. 54. Linn.fyfi;, 

Nat. 2. 1048. 53. Muf. Lud. UJr. 449, 
Pctiv. Gai. tab. 75. fig, ii. 
Seb. Muf. 3. tab. 20. fig. 7. 3, 
Rumph. Muf. tab. 11. fig. 2. 3. 
Habitat in Oceano americano, 
3. C. thorace nodofo multidentato: anguligpofti-^^^^^y/^^^ 
cis dilatatis crenato dentatis, manibus den- 
tatis. 
Cancer tuberculahis Ent, fyft, 3. 454. 53. * 
Habitat in Oceano^acifico Muf! Dom. Banks, Pcdes Calappae omnes iiDguicuIati , curforii. 34.6, '^ •■ 

granulata. g. C thorace fubheui crenato: mar^mepoflico 
dilatato quinquL-dentato, manibus crilLu^s. 

Cancer grnnulafus Ent. ryft. 2. 454. 53. Liun. 
fyft, Nat. 2, 1043. 26. 

Catesb. 2. tib. 36» 

Seb,.Mur. 5. tab. 19. fig, 13. 

Habitat in Maii mediterraneo. 

Aliam vjcli in Mufaeo Dom. Herbft. margine 
poftico fexdentata, at vix diftin£ta. 

Cancer Lophos Hcrbft, Cancr. fig. 7. 

marmorafa. 4. C. thorace fubphcato utrinquetridentato, ffon- 
te crcnata emarginata, brachiis apice dilata- 
tis dentatis. 

Cancer tnnrmpratuf Ent. fyft. 2. 450. 39. 

HeVbft. Cancr. App. 

Habitat in Oceano Dom. Herbft. 

mjlata^ 5> C. thorace fubpbcato utrinque crenato margi- 
nc pofticc feptemdentato anguloque pofti- 
co dilatato dentato. 
Habitat in China Muf. Dom. Lund. 
Statura praecedentium et certe affinis at diftin-.^ 
fta dcntibus feptem validis acutis approxima- 
tis marginis poftici. Angulus pofticus va- 
rius dilatatus tridentatiis. Manus criftatae 
dcntatae. 

Lophos.^ 6. C. thorace fubplicato utrinque crenato: mar- 
gine poftico crenato fexdentato anguloque 
poftico dilatito quadridcntato. 

Cancer Lophos Herbft. <5ncr. fig. 7. 

Habitat in india oricncali Muf, Dom, Lund. —^^ 347 

Affinis praecedentibus. Margo anticus utrin- 
quc crenatus angulo pollico dilatato quadri- 
dentato, Mar^o polticus creintus dcntibus. 
fcx ininoribus, acutis^ diftantibus, 

7, C. thorace laeui utrinquc crcnato dcntato po» augiillata, 

fticc anrrudato laeui. 
o 

Habitat in Americae Occano Muf. D, Lund. 

Stitura a reliquis abcrrat. Tcfta magna licuis 
marginc utrinque dentato, crcnato podicc 
angultato lacui. Manus parum criilatae dcn- 
tatac. Pedes albidi fafciis violaceis, 

OCYPODE, Antennae duae breuifii- 
piae, fetaceae in cantliQ 
interiori oculorum iqfer-- 
tae, 

I, O. thorace quadrato crenato , oculis porreclis. ^^ra^o- 
fpina terminatis, phtahna^ 

Concer ceratophtalmus Ent. fyft, a, 439. 6, 
Cancer curfor Linn. fyft. Nat. 2. 1039. i, 
Herbft. Cancr. 174. i. tab. i. fig. g. 9. 
Pall. fpic. Zool. 9. tab. 5. fig. 7. 
Cancer C7ca Linn, fyft, Nat. 2. 1041.^3. 
Habitat in mari Indico. 

In varietate rubra Indorum tarfi antici fubtus. 
barbati, 

a. O. thorace quadrato lacui: latcribus cren atis, ^/vacfra/a. 
manibus tcabris. 

Pedes huius gcneris omiies unguiculati, curforii- 34S •'' ' ' 

Cancer quadratus Ent. fyft. 2. 439. 5. * 
Habitac in lamaica Muf. Dom. Banks. 

3. O. thorace laeuiufculo utrinque unidentato. 
Habitat — — — 

Corpus pavuum , lacuiufculum utrinque mar- 
gine acuto ad canthum oculorum in dentcm 
acutum excurrente. Oculi magni , fimpii- 
ces. Frons dcflexa, integra, Chelac bra- 
chiis crenatis carpis utrinque unidentatis, 
manibus fublacuibus, 

4. O. thorace laeui utrinque unidentato, chelis 

laeuifTimis: dextra maiore. 

Habitac in Oceano Indico Dom. Daldorff. 

Corpus paruum, laeue, fufcuni thorace antice 
urrinque unidentato. Frons deflexa, intc* 
gra. Oculi ad dentem marginis porre^i, 
cylindrici, fimplices, Chelae ec pedcs lad- 
uiflimae ferrugineae, Chcla dextra corpore 
multo maiore, 

5. O. thorace laeui utrinquc unidentato, chclis 

lacuiflimis aequalibus. 
Habitat in Isle de France Dom. Daldorff. 

AfKnis certe praccedenti atminutus. Oculipor- 
re£li apice cradiores , ouati. Chelae etpc- 
^cs flauefeentes , aequaks. i— === 349 

^ LEUCOSIA, Antermae diiae palpifor- 

* inesinfoueolafubfron- 

te prominente recon- 

dendae, quadriarticu- 

latae. 

* Chelis ouatis. 

1. L. thorace depreflb fcabro, fronte tm^v^xxi^va. fcahrmfcu- 
Habitat in India orientali Dom, Daldorff. /t^» 
Cbrpus paruum, deprefTum, cinereum pun- 

£lis paruis, eleuatis, albidis Tcabrum. Frons 
vi.v porreQa, emarginata. Chelae elongl- 
tae brachiis cylindricis, fcabris, carpis bre- 
iiidimis manibusque ouatis laeuibus. Pedes 
rcbqui nlirormes, laeues. 

2. L. thorace globofo: derte medfo cleuato mar- p7«. 

gineque crenato dentato. 
Habitat in Oceano Indico Dom. DaldorifK 
Corpus paruum, globofum, laeue dcnte unf- 
co in medio eieuato, obtufo. Margo cre- 
natus dentibusque pluribus, maioribus cin- 
ftus. Frons cbtufa vel potius truncata, in- 
tegra. Chelae breues, laeues. 

3. L. thorace laeui fubcrenato, cauda bafi bino- g/o^q/a. 

di, brachiis fcabris, 
Cancer globofus Ent. lyft. 2. 441, 9. '^ 
Herbft. Cancr. 2. 9. 10. 
Habitat ad littora malabarica Dr. Koenig» Pedes Leucofiae omnes wnguiculati , cuifolii^ 3 50 •■ . L 

craniolaris, 4. L. thorace laeni intcgeiTimo oiiato glaberrimo 

antk-e poncdo tridentato, inanibus lac- 

tiibns, 
Ccincer craniolaris Ent. fyfl:. 3. 441. 10 * Linn. 

{y{t. Nat. 2. 1041. 15. Muf. Lud. Ulr. 431. 
Pcciv. Gaxopli. tab. 9. fig. 3. 
Seb. Mur, 3. tab. ig. fi^!;. 4. 10. 
Rumph. Muf. tab. 10. fig. A. B. 
Herbfl: Cancr. 2. 90. 1 1. tab. 2. fi<i:. 17. 
Habitat ad littora malabaiica ubi ec frequens 

petrificatus inuenitur. 
porcellana. 5. L. thorace laeui glaberrimo ouato anticc obtu- 

(b, brachiis granulatis. 
Cancer porcellanus Ent. fyfl:. 2. 441. 11. * 
Herbll; Cancr. 93. la.tab. 2. f?^. ig. 
Seb. Muf. 3. tab. 1 9. fig. 11. 12. 
Habitat in Oceano Indico. 
Aliam mific Dom. DaldorfT Cx. India fimilh'- 

mam at roftro porre£lo , ante apicem com- 

prefTo, inermi. An varietas fexus? 

planata, 6. Lv thorace orbiculato plano: lateribus biden- 
tatis, fronte tridentata. 
Cancer planatus Ent. ryft:. 3. 446. 26. * 
Habitat in Terre del Fuego Muf. Dom. Banks. 
Minuta. 

** Chelis filjformihus. 

pun&ata.^ ^. L. thorace ouato poftice crenato tridentato, 
digitis inermibus. 
Cancer pm^atus Ent. fyft. 2. 461. 78. 
Brewn. lam. tab. 42. fig. 3. Habitat In Americae Infulis. 

Corpus magnum, ouatum punQis paruis ele- 
uatis (cabrum» Margo crenuiatus poUice 
dentibiis tribus validis: intermedioantemar- 
gjnem niargine ip!o iub dcntccrerilitus. Che- 
lae elongatae, filiformes brachiis granulatis» 
Manus eiongatat digitis inermilbus» - 

8. L. thorace oblongo poftice "tridentato : dcntQ fugax. 

medio iongiore recuruo, digitis dentatis. 
Cance^' punBiatus. Herblt. Cancr. -2. 89» 8. tab. 

3. ng. 14. 15. 
Rumph. Amboin. tab. 10. fig. C. 
Habitat in India orientali Dorn. Daldorff. 
Varictatcm praecedentis olim credidi, atdiftin- 

cla omnino viJetur. Corpus magis oblon- 

gum , vix fcabrum linea latcrali carinata. 

Dentes tres pollici: intcrmeJio longiore, re- 

curuo. Chelae eiongatac brachiis fcabris. 

Manus fiiiformes digitis intus muitidentatis, 
Masante apicem caudde unidentatus. 

9. L. thorace orbiculato poftice bifpinofo, hv2i- nucleus. 

chiis granulatis. 
Cancer nucUus Ent. fyll. 2. 461. 79. Linn, fyft. 

Nat. 2/104;-. -°- 
Herbft. Cancr. 2. 87. tab. 2. fig. 14» 
Suk. Hift, Inf tab. 31. fig. 3. 
Habitat in mari mediterraneo. 

10. L. thoracc utrinque fpina elongata zcut\(Citmfeptemfpi- 

po{i:ice quinquefpinofo. iiofa. 

Cancer fejjtemfpinofus Ent. fyft. 2. 463. $l. * 35 i >-— ^ 

Car.cer hj/lrix Ent. fyft, 467. 98. * 
Habitat iii Oceano Indico. 
Erinaceuf. 11. L» thorace ouato rpinnfiiTlfro: fpinis margi- 

naiibus longionbus dencatis, brachiis acu- 

ieatls. 
Cancer J^rmacgus Ent. ryftem. 2. 460. 75. * 
Habitat in Oceano Indico Dom. Spcngler. 
cylindrus. 12. L. thorace bilnlcato: latcribus diiatato cylin* 

dricis apicc rpinofis. 
Cancer xijHndrus Ent. fyll. 2. 456. 60. 
Hsrbfi:. Cancr. 8o8- 29. fig. 29 — 31. 
Hibitat in Oceano Indico. 

PARTHENOPE. /hitennae quatuor fub- 

acquales» 

exteriores fetaceae ia 
cantho fub oculisin- 
fercae. 

interiores palpiformes, 
complicatae, in fo- 
uea rcdri laceris in- 
ferioris latentes. 

formcata. t. P. thorace inaeqnali: angulo poilico dilatato, 
fornicato. 
Cancer fornicatus "Ent. fyft. 2. 453. 50. * 
Habitat in India orientah'. 
^iraffa. St. P. thorace fpinofo : fpinis ramofis, chelis lon- 
gidimis (ubtus tuberculatis. Pedss omnes un^uicuUti > currorii. ' 353 

Habitat in India orlentali Dom, Daldorff. 

Statura omnino P. lon^imanae, Thorax valde 
inaequalis Ipinis numerofi(nmismaro;inalibu3 
inprimis ramofis,. Roilrum prominens pla- 
num, acutum, injrme. Chelae longifli- 
inac fupra fpinis ramofisj fubtus tuberculis 
nnmGrcfis, obtufis. Caipi breuifiimi. Ma- 
nus elongatae pollice curuato. Pedes om- 
nes fpiriofidimi. 
3» P, thorace fpinofiD: fpinis fimplicibus, chdis lotjgimana. 
longifiimis, fubtus laeuibus. 

Cancer iQngimanus Ent. iyd. 466. 96. Linn, fyft, 
Nat. 2. 1046. 42. 

Rumph. Muf. tab. 8. fig. a. 

Petiv. Amb. tab. 2. fig. 15. 

Scb. Muf. 3. tab. 20. fig. la, 

Habitat in Oceano Afiatico. 

4. P. thorace inaequali: margine fpjnofo, chelis rfffma. 

longiihmis: angulis fpinofis. 

Habitat in India orientali Dom. DaldorfF. 

Statura praecedentium. Thorax ouatus foueis 
duabus dorfilibus imprefiis margine antice 
dentato, poftice fpinis nouem elongatis va- 
lidi: cincio. Frons in medio imprefla ro- 
flro porre^lo acuto, inermi. Chshe elon- 
gatac, triquetrae angulis fpinofis, Pedes 
compreili, fubferrati. 

5. P. thorace aculeato nodofo, manibus omiishorrida^ 

cauda carioia, 
Cancer korridus Ent. fyd. 2. 465. 92. * Linn» 
fyft. Nac. 3. 1047. 43. Muf, Lud, Ulr. 443. 
Z 354 ' 

Pctiv. Amb. tab. i. fig. 7. 
RLUTiph. Mur. tab. 9. fig. i. 
Hubitat in Oceano afiatico, 

Uir. 6. P. thorace inaequali qnadridentato: margine 

rpinofo, chelis laeuibus. 

Habitat in India Dom. Daldorft". 

CorpLis paruum obouatuni. Roftrum tninca- 
tum, vix cxfertum. Tliorax uiaequalis den- 
tibus duobus in medio duobuscjue m linea 
dorfali poftice eleuatis , acutis. Spinae mar- 
ginalis utrinquetris planac, acutae: intcr- 
media longiorc. Chclae longiifimae at om- 
nino lacues. 

Maja. 7- P- thorace aculeato manibus ventricofis fpino- 
(is, digitis penicilhto hirfiitis. Ent. lyft a. 
465. 90. Linn. fyft. Nat. a. 1646. 4. Fn. Su. 
2031. 
Seb. Muf. tab. ig. fg. 10. tab. 22. fig. i. 
Habitat in Oceano Norwegico. 

dubia. 8- P« thoracc laeui, manibus compreflTs ciliatis, 
pedibus pofticis breuifiimis dorfalibus. 
Habitat in Occano Indico Dom. DaldorfT. 
Minuta. Thorax rotundatus, planus, laeufs 
margine utrinque pone oculos dentibusduo- 
bus acutis. Frons margine tridentato abs- 
que roftro. Chelae clongatae carpis mag- 
nis tiiangularibus, maiibus adhuc maiori- 
bus compreflis extus ciliatis. Pedes poliici 
brcuiflimi} dorfiiles. , ' ■ 555 

INACHUS. Antennae quatuor aequa- 
les. 

exteriores fetaceae intra 
roftri dvjnticulum infer- 
tae. 

interiores palpiformes, 
comprefrae, chelatae in 
fouta lareris inferioris 
roftri recondendae. 

* Pedihus cytmdrkis mediocrihns. 

I. I. thnracc hirto inaequali: linea doriali rpinis-/j|«nVfl/tt/. 

(ji!e dorialibus utrinque duabus, marginah- 

bi:ti qiutuor, pedibus hirtis. 
Canfff miiricatus Ent. fylL 2. 459. 71. * 
Herbil:. Cancr. fi^. 7S- 
Hil^it^.t in India oiientali. 
a. I. tliorace hirto: bnea dorfali rpinisque utrin-^^iriJM/. 

que duabus dorfalii)us, margin.ilibus qua- 

tuor, pedibus apice nudis. 
Habitat in India Dom. DaldorfF. 
Vix dillincius videtur. DifFert tamen corpore 

maiore, Ipinis dorfalibus minonbus, mani- 

bus maris maioribus, pedibus apice mani- 

busquc laeuibus. 

3. I. thorace ouato hirto utrinque quadrifpinoro. Ouif. 
Cancer ovis Ent. fyft. 3. 459. 70. 
Cfln«r AircMX Herbft. Cancr. fig. 74. Pedes omnes unguiculati , curfoni. 
Z 2 Habitat in India orientali. 
hhcuy. ^ I. thorace lanato tubefculato , brachiis muri- 
catis, inanibus lacaibus. 
Ccincer hircuf Ent, fvft. a. 458. 66. * 
Habitat in lamaica Muf. Dom. Banks. 

urfuf» 5, I. thoiacc ouato fafciculato hirfutilTimOj chelis 

lacuibus. 
Cancer f^rfus, Ent. fyfl:. 2. 458- 65. * 
Hibitat in Oceano aullrali Muf. Dciu. Banks. 
An potius Dromia? 
cornutut. 6. I. thoracc aculcato, roflro fpinis corniformi- 
bus barbatis, manibus rotun»jatis. 
Cancer cornutui Ent. lyft. 2. 462. ^o. * Linn. 
fyft. Nat. 2. 1047. 46. Muf Lud. Ulr. 445, 
Habitat in mari mediterranco, Qceano. 

7. I. thoracc inaequali: marginc utrinquc crcna- 

to, antice dilacato acuto. 
Cancer Araneus Ent. fyit. 2. 458. 67. Linn. fyft. 

Nat. 2. 1044, 90. Fn. Su. 2031. Muf Lud. 

Ulr. 499- 
lonft. Exfangu. tab. 5. fig. 13. 
Penn. Zoo!. Brit. 4. tab. 9. fig. 16, 
Habicac in Oceano Europaeo. 
g. I. thorace aculcato: margine poftico tridenta- 

to, manibus lublacuibus. 
Cancer Opilio Ent. ryft. 2. 458. 68. * 
Habirat m mari mcdiccrranco Prol. Vahl. 
9. I. thoracc ouato aculcato: fupra caudam fpi- 

nis tubus crcclis, chelis niuricatis. 
Cmicer condyliatui Ent. lyit. a. 459. 69. * ■ 357 

Hcibft Cancr. fi|!r. 93. - 

Habitat in mari mediterraneo. 

10. I, thorace undique aculeato, roftro elonga- ^^"^^'^^"•''« 

to bifido: fupra dentibus quinque, iub- 
\ tus unico. 

Camer aciikatus Ent. fyfl:. 2. 464. SQ- * 
Habitat in Occano Norwegico Prof. Vahl. 

11. I. thorace nodofo inaequali, roftro planb re- chiragra^ 

tufo, pcdibas nodulofis, 
Qvicer chirngra Ent. fyft. a. 465. 93. * 
Habitac in mari mediterraneo. 

12. 1. thorace fublaeui ouato mutico, roftro bi- fWfl/farOK;- 

fido; lobis bidentatis. ^^' 

Cancer mafcaronius Ent. fyft. 2. 457. 63, * 
Cancer mafcaroni Herbft Cancr. (ig. 63. 
Canctr planatus Suh. Hift. Inf. tab. Sl.fig. i. 
Habitat in mari mediterraneo. 

13. J, thorace undique aculeato, roftro hifido: nafutus, 
fubtus dente unico fupra duobus. 

Cancer nafutus Ent. fyft. a. 457. 64. * 
Habitat inOceano Norwegico. 
Minuius, 

14. I. thorace antice attcnuato Ia;:uiufculo , to- angufiatus^ 

ftro porrefto barbato emarginato. 
Habitatin India ori^tali Dom. Daldorfll 
Corpus minutum , valde oblongufti , fiue anti- 
ce attenuatum roftro porrefto, cyhndrico, 
barbato, apice emarffinato. Thoraxlaeui- 
ufculus marginejntegro. Pedes fpinofi. Che- 358 laebrcues brachiis tarfisque fpinofis, mani- 
bus iaeuibus. Maja* 15, I. thorace aculearo, manihus ventriccfis {\)\- 

nofis, digitis peniciilito [lirfijtis. Ent. fyil;. 
2. 465. yo. Linn. fyft. Nat. 2. 1646. 4. Fn. 
, Su. 2051. 

Seb. Mui". 4. tab. ig. fis;. 10. tab. 22. fig. 1. 
Habicat \n Oceano Norwegico. 

* * Fedibus elorigntls ^ jiltformihus. 
fcorplo. 16. I, thorace pubefccnce: Tpinis quatuor cre£iis, 
pedibus ancicis Ion<!;ifIimis. 
Cancer fcorpio Em. lyit. 2. 462. 83- * 
Cancer Dorfettenfis Penn. Zool. Brit. 4. tab. 9» 

fig. 18. 
Habicat in Oceano Norwegico. 

phatanai- ^l- I. thorace pubefcente antice fijinis tribus ere- 
um, ftis acutis poftice tuberculis obtufis, roltro 

bifido. 
Cancer phalangium Ent. fyft. 2. 463. 84 * 
Cancer pkalangium Penn. Zool. Bnc. 4. tab. 9, 

fi^. 17. 
Habicat in Oceano boreab". 
tongiroftis.l^, L thorace aculeato porrc£lo adfcendente, ro- 
ftro acuto bifido. 
Cancir longiro/Iris Eiit. fyft. 3, 462. 83. 
Canccr dodecos Linn. fyit. Nat. 2. 1046 38 ? 
Habitat in mari mediterraneo. 
lonaipes, 19, L thorace aculeato, manibus ouatis fcabris, 
pedibus pofterioribus longidimis. -^ ^ 3S9 

Cancrr /ongipes Ent. fyfl. 2. 466. 97. Linn.ryfl;. 

Nat. 2. 1047. 47. Muf. LuJ. Ulr. 447. 
Kampli. Muf. tab. H. ^.^^^ 4» 
Habiut in Occano liiflico. 
30. 1. tliorace poUics uniaciileato inaequali, pe-fpinifer^ 

dibus focundi paris longifiTifnis. 
Canccr fplnifer Ent. ryft, a, 467. 99. Linn. fyft. 

Nat. 2. 1047. 48« Muf. Lud. Uir. 447. 
Hibitat m Oce.ino afiatico. 

21. L thorace hirto: linea dorfali fpinofa fpina- lor. 

que utrinque latcraii. 
Cancer Lar Ent. ryft 2. 467. 100. 
Habitat in India orientali Dom. Daldorff 
L lonvipes affinis videtur. 

22. L thorace ouato laeui, rofl;roIongi{limoutrin-/flgf//an- 

que lerrato. us, 

Cancer fagUtarius Ent. fyfi:. 2. 443. 13. * 
Habitat m Inlula Guadeloupe. 

DROMIA. Maxillae exterioris lacinia 
exrerior fidgelliforrnis. 
Antennae quatuor: incerme- 
diis palpiforrrjibus; arti- 
culo primo angulato ca- 
nah'culato rehquos recipi- 
ente. 

I. D. thorace hirto utrinque quinquedentato, pz- Rumjphii. 
dibus quatuor poflicis aequalibus. 

Pcdes huius generi'-, 0'3:o «ncfiiicvhti : poftici quatu- 
or prehenfiles inter dorfum st vencrem inferti. 36q I 1 - g 

Cancer Dromia Ent. fyft. a. 451. 45. Linn. fyft. 
Nit. 2. 1043. 34. Amoen. acad. 6. 413. 96» 
Canccr lanofus Rumph. Muf. tab. 11. fig. !♦ 

Seb. Muf. 3. tab. 1 g. fig. 1 — 3. 

Habitat in Indiae orientalis profundo. 

Sub arena htens valuuh conchac pedibus po- 

flicis fupra corpus tcnente pifciculis infidi- 

atur. 

aegagropi- 2. D. thorace globofo mutico hirfutiflimo, digi» 
la. tis nudis dentatis. 

Cancer afgagropila Ent, fyfl. 2. 456. 59. * 

Cancer caput mortuum Linn. fyfl. Nat. 2, 1050. 

61 ? 
Habitat in Oceano auflrah'. 

artificiofa. 3. D. thorace tomentofo utrinque tridentato, pe- 
dibus poflicis maioribus. 
Hibitat in Oceano Indico Dom. DaldorflF! 
Corpus praeccddnte minus, magis deprcffum, 
tonientofum. Frons fpinis tribus valtdis 
unicaque oculari. Thorax planiulcuUis, utrin- 
que tiidentatus: dente anteriori inferioru 
Chelae breues, inacquales, nodoflie. Pe- 
des quatuor poflici dorfales: anticis crafHo- 
ribus ungue magno arcuato valido pollice 
brcui obtufo. DORIPPE. Maxillae fecundae lacinia 
exceriorapice ofTea inter 
antennas porre8:a. 
Antmnae quacuor. 
extcriores fetaceae fupra 
foueam interiorunipaL 
piformium infertae. 

i. D. thorace cordiito inacquali dcprcfTo hirto qiiadridms, 

cauda bafi fexdentata, 
Cancer quadridens Ent. fyft. 2. 464. 8B. * 
Cancer lanatus Ent. fyi^. 2, 457. 63. Linn. fyfi;. 

Nat, 3. 1044. 39. 
Planc. Conch. 36, tab. 5. fig. i. 
Habitat in Oceanolndico Dom. DaldorfF, 
Caiida parua fegmentis duobus anticis denti- 

bus tribus cylindricis: intermedio vahdiori, 

obtufiori. Praeterea in fcgmento fecuiido 

utrincjue dentes tres minores. 

-3, D. thoracc cordato deprcfTo hirto anticc qua- a/!uta, 

dridentato, caiida laeui. 
Cancer PinnophTjlax Ent. fyfl:. 2. 444. ig. Linn, 

fyft. Nat. 2, 1039, 5. Amoen. acad, fi.J^i^, 

93? 
Herbil. Cancp. 2. 104. 27. tab. 2. %. 27^ 
Habitat in mari Indico Dom. DaldorfE Chclae maris inaequales : aitera mox dcxtra , niox fi. 
nilha ['cmper maiore , faeininae breucs, aequales. Pq» 
des odq unjuiculati: pojhci quatuQr prehenftlw , doP- 362 "- ■ 

Statura praecedcntis at paullo mfnor. Thorax 
depreffir,, , vix inaequalis, antice truncatus, 
quadrideiuatus lateribus insrmibus. Chc- 
lae insrmes. Fccios quatuor poilici dorlales 
ungue arcuato. 

catlida. 5. D. thorace cordato denrcfTo nudo antice qua- 
dridentato, cauJa carinata. 

Cancer Pinnotheres Ent. fyft. 2. 443. 17? Linti^ 

lyft. Nat. 2. 1040. 93? 
Habitit in niari Afiatico Dom. Daldorfi; 

Statura oninino praecedcntis at minor et alia. 
Thora.v depvelfus, nudus, antice quadridei>- 
tatus lateribus inermrbus. Pedcs quatuor 
poftici dorfales, magis porrecli, cylindrici 
quam in praccedente. Cauda in medio t«- 
bercuhs paruis carinata. 

Dorippe et Dromiae fpecies omnesinfidiatores, 
i id eft valuula conchaepedibusdorfalibuspre- 

henfa, fupra dorfum elcuata, aut dorfo ap- 
prefla fub arena latentes pifcicuhs infidian- 
tur et hinc forfan fabula de Pinnothere con- 
charum cuftodc orta. ' 363 

ORITHYIA* Maxilla exterior lacinia 
lacerali lanceolata, acu- 
ta^, breiii, mutica. 
Antennae quatuor inae- 
quales : interioribus 
longioribus, palpifor- 
niibus. 

I. O. inammill.irfs. mammilla- 

Cancer mammiUaris Ent. ryfl. 3. 465. 91 * ris. 

Habitat in Oceano Tndico Mnf. D. Speiiglcr. 
Pedes podici nacatorii, pinnati. 

PORTUNUS. MaxHlae excerioris laci- 
nia laceralis flaf^ellifor- 
mis. 

Antennae quatuor inae- 
quales. 
exteriQves lonoiores fe- 

taceae. 
interiores palpiformes, 

* Thorace utrinLjue hidfntato» 

I» P. thoracc laeui utrincjue biJcntato, brachiis i;/gi7. 

fpinofis. 
Habitac in Oceano Indico Dom. DaldorfF. 
Medius. Ocuh' ^pproximati pedunculo longif- 

fimo. Tlioiax transuerlus, bidentaius : i^zw-^ P^des huius generis poftici ngtatQni, pinnati, 364 cruciftr. te antcrtore multo longiorc. Pedes poflici 
n.uator!i. 

* * Thorace mvmqne fexdmtnto. 
P. thorace iublacui utrir.que fexdentsto: den- 
te uUimo emarginato, fronre otlodcntata. Habitat in Oceano Indico Dom. Daldorff. 
Magnus. Dentes frontaics oclo obtufi. Co- 

lor rufus cruce media vittisque laterajibus 

cilbis, 

tucifer. 3. P, tliorace fuhlaeui utrinque fexdentato, fron- 
te o^liodentata , di^iiis rufis apicc atris. 

Habitat m Oceano Indico Dom. Daldorff. 

Color teftae rufus maculis quatuor magnig af- 
bis, in uiuo phofphorefcentibus. Brachia 
fpinofa. 

anmlatus. 4. P, thorace laeui utrinqu? fexdentato, fronte 
oclodentata, pedibus violaceo annulatis. 
HalMtat in Oceano Indico Dom. DaldorfE 
Praeccdentibus minor, laeuior, obfcurus. Che- 
lae fpinofj^f digitis rubris: fafcia mcdia alba, 
apice nigris albo terminatis. Pedes omnes 
albo violaceoque varicgati. 

variegaius, 5» P* thoracc cordato pubefcente utrinque fex 
dentato: dente poftico maiori, fronte o£lo 
dentata, manibus fpinofis. 
Habitat in Occano Indico Dom. Daldorff, 

Affinis certe P. holofcriceo. ,Differt tamen «riag- 
nitudine minoe, thoracis rugis,- (piaa po- , 
ilica longiore, digitisquc albis. «=^ ^ 365 

6. P, thorace cordato pubcfcenteiithnqVierexclen hofoftricg' 

tato, fronte ottodcncata, manibus Ipinods. ^^- 
Vancer holofcriceus Enc. fy[\. 2. 464. 87. * 
Habitac in Occano indico Dom. DaLforffl 

7. P. tliorace cordato pubefcenre utrintjus (cx- truncatuf» 

dcntaro, frontc truncata o8;odentata. 

Habitat in Oceano Indico Dom. Daidorff. 

AfHnis praecedentibus. Diffcrt tamenthorace 
latiore, aruice truncato dentibusquc omni- 
bus minonbus obtulioribus» Brachia mar- 
gine interiori fpinisduabus arcuatis,manibus 
granulatis fpinofisque, digicis fulcatis albis 
apic^ incuruis. 

*** Thorace utrincfue qumquedentato. 

8. P. thorace cordato hirto utrinque quinqueden-^«^^r, 

tato, manibus unidentatis apice nigris. 
Concer puber Ent. fyfl. 2* 463. 36. * Linn. fyfl, 

Nat^2. 1046. 40. 
Habitat in mari mediterraneo* " 

9. P. thorace heui utrinque qumquedentato, ma- depurator. 

nibus apice compreflis. 
Cancer depurator Ent. fyft. 2. 451. 44, Linil. 

lyfl:. Nat. 3. 1043. 33, Rumph. Muf tab. 6. 

fig. P 
Cancer ramipes Barrel. Icon. iaS7- 2. 
Planc. Conchyi. 34. tab. 3. fig, 7. 
Seb. Muf. 3. tab. ig. fig. 9* 
Penn. Zool. Brit. 4. tab. 3. fig. 6. 
Gronov. A£l. Heiv. 5. 360. tab. 5. fig. 443. 
Habicat in Oceano Europaeo. 366 . .L 

Frons tridcntnta: dente intcrmcdfo maiore. 
Palnia tricjuctra ani^ulo (upcriore ciliato. Co- 
lor flanelccns annulis po^uis rufercentibus. 
Ciiclae rufomjculatac. 

feriatuf, lo. P. iIioriKC hciii ucrinque quinquedentato, 

manibus uiulcanj^ulis ouatis: carpis uniden- 

tatis» 
■Canctr ftriatusEwt. fyfl. 2, 453. 47. Linn.fyft. 

Nat. 2. 1043. i5. Muf, Lud. Ulr. 437. 
Hibitat in nuri Indico. 
lancifer, 11. P. tborace lubtuberculato utrinque unifpino- 

lo antice quatinJentato, p^dibus anticis li- 

neatis. 
Cancer Uncifer Ent. fyft. 452. 48- * 
Habitat in Occano pacinco. Mul. Dom. Banks. 
hotfatur. 12. P. thorace laeuiulculo frOntcque tjuinqueden- 

tatis. ^ 

Habicat in Oceano Europaeo Dom. DjldorC 
Scatura et ma^nitudo omnmo F. depurutoris. 

Thorax lacuis, glaber dorfo impreirura Ju- 

plici dentibusque ntrinque quiiiqne aequalf- 

bus. Frons inter oculos quinquedentata 

dentibus iubaequaiibus. 

* * * * 7'horace titrmque noucmdentato^ 
tranqueba- 13. P. thprace lacui utrinque nouemdencato: 
ricuf, dentibus aequalibus, 

Habitat in Oceano Indico efculentus D. Dal- 

dorff. 
l^agnitudine maxime differt. Thnrax ii,bbcp, 
laeuis ucrinquc nouem dentatuis dcntibus aa- •^ 367 

, cjualibus. Frons quadriJentua. Brachia 

dciuata. 
14. ?. thoiucc l.icui utrinqiie ruiuimdcimw: pelagicus, 

dente podito inaiore, msniLus niultangiila- 

to prismaticis. 
Canar pelngkus. Ent. fyft. 2. 447. 31. Linn, 

(yll. Nat. 2. 1049. 39. Muf. Lud. Ulr. 434. 
Deji,ecr Ini". 7. 427. 3. t.sb. 26. fij^. g. 
Rumph. Mul'. tab. 7. fic;. R. 
Habitat iri Peiagi fuco natante. 
Eracb.ia (pinol.». 
1 5. P. thorace lacui utrinquenouemdentato: den fanguinO' 

te poftsco maiore teibceo: maculis tribus ^^ntus, 

(anj^uineis. 
Cancer JmgmnoUntiis. Herbft. Canc. 161. 68. 

tab. 8. fig. 5^^- 57- 
Hahitatm Oceano Indico Dom. Daldorff. 
Nimis certe affinis P. pclagico. Differttantum 

macuiis tribus dorfalibus languineis una alte- 

raque in manibus. Manus breuiores, crai- 

fiores. 

16, P. thorace laeui utrinque nouemdentato: ^.q{\' defenfor. 

te poftico breuiore frontc quadridentata: 

dentibutj intermediis breuiffimis. 
Cancer defenfor. Ent. fyfl:. 2. 448. 33. * 
Habitat in Oceano auftrali Muf. Dom, Banks. 

17. P. thorace rugolo utrinque nouemdentato : /^fl/?rt/M/. 

dentc poihco maiore, fronte quadridentata : 
demibus aequalibus. 
Cancer hajlatus. Ent. fyft. 2. 448. 33. Linn. fyft. 
Nat. 2« 1046. 39. 368 >■■ 

• . Habitat in Americae Infulis Dr. Tflo^. 

amiger, ig. P. thorace fublaeui utrinque nouemdentita; 
dente poftico maiore, fronte quinqueloba, 
brachtis utrinque dentatis. 
Caneer armiger. Ent. fyfl. 3. 448. 34. * 
Hibitat in Oceano aultrali Muf. Dom. Banks. 
Affinis videtur P. tranquebarico. 

gtadiator, 19, P. thorace tomentofo utrinque nouemdenta- 
to: dentc poltico maiore, manibus fangui- 
neo maculatis. 
Habicat in Oceano Afiatico Dom. Daldorff 
Praecedentibus afflnis at minor. Thorax holo- 
fericeus, parum inaequahs, hinc inde lca- 
bcr. Chclae finguineo macuiatae digitia 
apicq dentibusque albis. 

koftaioides, 20, P. thorace tomentofo inaequab' utrinque no- 
uemdentato: dente poftico maiore, poftice 
utrinque unidentato. 

Habitat in Occano Indico Dom. DaldorfF. 

Praeccdentibus muko minor thorace inaequah* 
ec diftinftus dente poftico utrinque minuio, 
acuto. Manus albae, immaculatae. 

forcepf, ai. P. thorace laeui utrinque nouemdentato: 
dente poftico maiore, digitis longidimis fili- 
formibus. 
Cancer forceps Ent. fyft. a. 449. 36. ♦ 
. Habitat in Oceano. 
poniicuf 32. P. thorace rugofo utrinque nouemdcntato: 
dente poftico maiore, manibus filiformibus: 
digitis breuibus. 3^9. 

Habitat in Oceano Indico Doniv Daldoiff 
Paruus. Thorax lugofus, brunneus, / Manus 
filiformes digitis breuibus apice fubreflexis. 

MATUTA. Antennae duae bi^eues, 
palpiformes, in cancho 
oculorum recondendae, 
quadriarciculatae: artfe^ 
culo quarto breuiore^ 
incuruo, fabulato, bi- 
fido. 
I. M. thoraca undique punctato. vi&or. 

Cancer viSfor. Ent. fyft. 2. 449. 37. * 
- Cans^r Imnris. Herb[t, Cancr. 140. 49. tab. 
6. fig. 45. 

Seb. Muf. 3. tab. 20.%. 10. 11. 

Rumph. Muf. tab. 7. fi^. f. 

Brovvn. lamaic. 432. 6. 7. 

Habitat ad littora mabbarica Dom. DaldorfF. 

3. M. thoracc poflice flriato. ptanipes. 

Habitat in Oceano Indico Dom. DaldorfK 
Vix a praecedente diflinQa. DifFcrt tempore, 
ct flriis poilicis loco pun^lorum. 

Pedes ornnes Matutae pinnati , natatQiii. Aa 570 -^ 

HIPPA. Antennae qu2tuoTL pcduncula- 
tae, inaequales. 

intcriores brcuiores, bifidae: 
laciniis fctaceis utrinque cili- 
atis intcr oculorum pedun- 
culos infertae. 

exteriores crafTae, filiformes, 
conuolutae, utrinque cilia- 
tae fub maxilla exteriori la- 
tentes. 

adactuta» i- H. caucla inflexa: arciculo ultimo elongato fu- 
bulato. 
Hippa adatfijla. Ent. fyftem. 2. 474. i. * 
Hibitat in Ocesno auflraii Muf. Dom. Banks. 

meritus. a. H. cauda inflexa: articulo ultimo ouato. 
ApMCus ermritus. Ent. fyft. 2. 484. ai. 
Cancer emeriius. Linn. lylh Nat. 2. 1055. 79. 
Emerita. Gronov. Zooph. loco. tab. 17. fig. 

8. 9- 
Petiv. ptcrig. tab. 20. fig. g. 
Habitat in mari Indico. Oculi appioximaii , pediinciilati : pedunculo elonga- 
to triarticulato ; articulo primo connato, antennas in- 
tenores ambiente. 371 SYMETHIS. Antenme duae breuiffi- 
mae, quadriarticula- 
tae , intra roftrum bi- 
nulae reconditae. 

T. Sijmcthu. 

Hippa variolofa. Ent. fyftem. 2. 476. 7. * variolofa. 
Habitac m Oceano Indico Dom. Spengler. 

LIMULUS. Palpl utrinque quatuor: 
poflicis tribus chelatis» 
Mandibula chelata. 
Antmnae nullae. 

1. L. tefta plana conuexa: futura lunata poftice ^^^*^** 

dentata, cauda fubulata iongiflima. Ent. '"""'^' 

fyft. 2. 487. I. 
MonGculus Potijphemus. Mant. Tnf. i, 340. i. 

Linn. fyft. Nat. 2. 1057. i.Muf Lud. Ulr. 

460. 
Limutus gigas Myll. Entomaft. 125. 60. 
Rumph. Muf. tab. 12. fig. A. B. 
Seb. Muf 3. tab. 17. fig. i. 
Kaempf. lapan. tab. 13. fig. g» 
Olear. Mul. tab. 28, fig. i. 2. 
SchaefF. Monogr. 1756. tab. 7. 
Habitat in Indiae aquis. 

2. L. tefta plana conuexa: lineis tribus fpinarum Cyctoptl 

eleuatarum , cauda longiffima inertni. Ent. 
fyft. 2. 488- 2. 
Habicat in Indiae aquis. 

A a 3 CLASSIS X. 
EXOCHNATA. 

MAXILIAE PLURES EXTRA LABIUM 
TECTAE PALPiS, A L B U N E A. 

Os palpis, inferne te£lum mandibulis maxilla- 
que triplici, 

IPalpi exteriores os obtegentes, maiores, quiii- 
qucarciculati, comprelfi, extus ciliiti: ar- 
ticulo primo breuiflimo, transuerfo, trape- 
■liformi : angulo interiori obfolete genicula- 
to, porretlo, fecundo reliquis longiore, fub- 
fornicato, feta rigida longitudine fcre arti- 
culi, ad bafin obfolete geniculata, extcrne 
fuffuko tertio minore compreiro , obconico, 
inflexo, apice oblique truncato, finuato, 
quarto minofe, ouato intcrne fub apice ter- 
' tiiinferto, quinto minuto, ouato. 

^atpi fecundi porrefti, bifidi: lacinia interlore fe- 
curiformi, latiore, comprefla, cornea, quin- 
queartfculata: articulo primo breui futuris 
aliquot obfoletis diuifo, fecundo longiflimo, 
tertio obouato, incuruo, quarto quintoque 
minoribus, rotundatis, lacinia extcriore fe- 
tacea, flagelliformi, longiore, niultiarticu- lata: artfculo prinio compreflb', corneo, aJ 
bafin latiorc, fecundo ouato, reliquis nu- 
merofis, breuifiTimis , decrefcentibus. 
Maxilla ^iorvQih, binda: lacinia interiore multo 
breuiore, cornea, foi^nicata, intus ciliata, 
bafi fubgeniculata, exterioFe multo longio- 
re, porrecla fiipra mandibulas adfcendenre, 
baii mcmbranacea, deprefTa, apice cornea, 
dilatata, rhombea, extrorfi.ini pilis longio- 
ribus ciliara. 
Maxilla fecunda minor trifida: lacinia interiore 
lincari, minore, fornicata, membranacea, 
intermcdia longiore, fornicata, cornea, vex'- 
fus apicem dilatata, ciliata, apice ipfo obli- 
que truncato, exteriorc tenuiore, cornea, 
arcuata, acuta, unguiformi. 
^«.v///fl tertia fubcornea, trifida: lacinia mterio- 
re breuiore, fornicata, apice rotundata, in- 
termedia longiorc, apicc dilacata, fornicata, 
truncata, ciiiata, exteriori breui, fornica' 
ta, rotundata. 
Labium mandibulis ar£le adhaerens, membrana- 

ceum, rotundatum. 
Mandibula ofiea, cyhndrica dente uno alteroue 
obfoleto apice fornicata , fubdilatata, trun- 
cata, dentata, palpigera. 
Pa^wj in finu dorfi mandibulae infertus, breuis, 
incuruus, quadriarticulatus : articulo primo 
breui, fecundo longicre: medio exteriori 
dilatato fetigero, tertio apice exteriori dila- 
tato, acuto, quarto niiauto, rotundato. 374 ■ 

Antennae quatuor pedunculatac , inaequalcs, ' 
interiores longiflimae, porrc£lae, fctaccic, com- 
jirefTaej interne bitarie ciliatae, iDulciarticu- 
latae. 

Pedunculus comprefTus, fornicatus, foueam fub 
oculis formans, quadriarticulatus: articulo 
quarto tefiuiore; margine interiorecarinato, 
ciliato. 
exteriores breuiores, crafliores, compreflae, 
utrinque ciliatae {eptem articulatae: articu- 
lo primo minuto, fecundo obouato, maxi- 
mo, reliquis quadratis, dccrcfcentibus. 

Pedmiculus filfus articulo communi , maiori, regu- 
lari impofitus: laciniainferiorc maiore, com- 
prella, pilis longioribus ciliata , triarticula- 
ta: articulo primo fecundoqne mulco latio- 
ribus, ouatis, teitio anguftiore, obconico, 
anrennifcra, fupcriore minore, comprclTa, 
pilis longioribus ciliaca, biarticulata: articu- 
lo primo maiore, irregulari, fecunda linea- 
ri, longiorc, mutico, 

SCYLLARUS. 

Os palpis infernc tc£ium mandibula maxillaque 
duplici, 

Po//?i exteriorcs orTci, angulati, fexarticulati: ar- 
ticulo primo breuidimo, transuciio, intiis 
canaliculato, fecundo longiore, externe !a- 
mina oirea, phna, lanceolata, acuta bafi 
luftulto, tertio longiore, attcnuato, forni- 
cato, intus canaliculato, extus carinato, ■ 375 

quarto breui, obconico, incuruo, cum fc- 
quentibus in canali praecedentis recondcn- 
do, qiiinto longiore , triquetro, tenuiore, 
fexro brcui , triquctro , conico. 

/'a//;/ recundi minorcs, bifiJi: Licinia interiore fe- 
curiformi, cornca, coniprerfd, latiore, quin- 
qnearticuij.ta: articulo primo breuiffimo, fc- 
cuhdo latiorc, longillimo, interne ciiiato, 
tercio breui, incuruo, quarto latiore, qua- 
drato, q-iinto minore, ouito, lacinia exte- 
riore lineari, inembranacea, inarticulata, 
plana, rotui^idata', ciliata. 

Maxilla bifida: lacinia interiore minore, cornea, 
bifida; pinna interiorc unguiformi, biflda: 
pinnulis diftantibus , arcuatis, corneis, acu- 
tis: interiorc fetigera, pinna exteriore mul- 
to maiore, apice dilatata, rotundata, for- 
nicata, ciliita, licinia exteriore maiore, mem- 
branacea, bifida; piuna interiore breuiore, 
tenuiore, filiformi, exteriore multo maiore, 
dilatata, membranacea, apice rotundata, 
ciliata. 

Maxilla fecunda bifida: laciniis fubaequalibus.rq- 
tundatis. 

Labium mandibulis ar£I:e adhaerens rotundatum, 
integerrimum. 

Mandibula offQ3., concaua, utrinque finuata, api- 
cedilatata, inaequaliter dentata, paipigera. 

Fatpuf breuis, planus, obtuTus, triarticulatus: 
articulis fubaequalibus in finumandibulaein- 
fertus. ^ntennae quatuor tnacquales. 

interiores paullo longiores, filiTormes, quaJri- 
articulatae: arciculo primo crafTiore, pedun- 
culum refercnte, fecundo tertioque fubae- 
qualibus, longioribus, tenuioribus, ultimo 
breaiore bifido. 

fx/mow breuiores, dcpreffac, planae, dilata- 
tac, fpinofo ciliatac, quadriarticulatae : ar- 
ticulo primo tertioque minoribus, fimplici- 
bus, transucrfis, fecundo et ultimo maio- 
ribus, dilatatis, planis, fpinofo ciliatis, fe- 
cundo fupcrne carinato, acuto, quartimar- 

■ gine interno incumbente, quarto fubtus ca- 
rinaco, conuexo. 

PALINURUS. 

Os palpis inferne te£lum, mandibulis maxillaque 
duplici. 

Faljji cxteriores maiores, clongati, os obtegcn- 
tes, fex artifulati : articulo piimo brcui la- 
tiore, fecundo et tertio longioribus, com- 
prefTo , triangularibus interne concauis, mar- 
ginc interiori ofTco ciliato, dentato, quarto 
et quinto minoribus cylindricis, intus cilia- 
tis, lexto tenuiore, longiorc, fafciculato 
pilofo. 

Valp fecundi minores, porre£ti, bifidi: laciniis 
fubacqualibus', corneis; inieriorc fccurifor- 
mi, crafllorc, depreffa, fornicata: articu- 
lis qumquc, primo diftinclo, brcui, latio- 
re, fecundo longiffimo, intus ciliato, tertio 377 

incumo, minuto, quarto transusrfo, dila- 
tato, pcrpeadiculari utrinquc et apice cilia- 
to, quinto tcnuiori , breui, rotundato, ex- 
teriore mnltiarticulata: articulo primo bre- 
uidimOj fccundo longifTimo, comnrefTo, re- 
li(]uls brcuidimis, transucrHs, ciiiatis. 

Maxilla prima cornca bifida: lacinia interiore 

multo maiore dilatata, fornicatti: marp;ine 

internoreclo, deniiffime ciliato, exteriorc 

minuta, ouata, ciliata bafi exteriori pal- 

' pigcra. 

Paljjus maxillae lacinia duplolongior, ouatusmul- 
tiarticulatus: articulo primo longiffimo, tri- 
quetro, fubtus carinato, fuperne late cana- 
liculato , reliquis breuifiimis, tranaucrlis, nu- 
merofis ciliatis» 

Maxilla (cQund^ cornea, trifida: lacinia intericre 
breui, incurua, apicG rotundata, ciliata, in' 
termedia maiore apice dilatata, rhombea: 
margine altero ciiiato, exteriore breuifiima, 
oblonga, ciliata, 

tabium mandibulis ar£te adhaerens membranace- 
um, trifidum: laciniis lateralibur, maioribus, 
diilantibus, rotundatis, intcgerrimis, ia- 
termedia rocundata, minuta, integra, 

jIffl?2c/2^«/a^ magnae, craiTae, concauae, obtufae 
fuperne dente magno acuto, fubulato, dit 
fimiles: dextra in medio finuata, rotunda- 
ta , obtufa , .finiilra , truncata. 

Patjjus in dorfo mandjbularum ad bafin dentis fu- 
perioris inlertus, breuis triartitulatus, com- 378 . ■ 

prciTus linearfs: articulo prfmo brcuiore, fe- 
cundo longiorc, tcrtio rotuncJato ciliato. 

Antenme quatuor inacqualcs, pcduncubtac; pe- 

tlunculo longo,' articulato, fimplici, 

interiores brcuiores, pt^rrctlae longitudine fere 

corporis fetaccac, bifidac; articulis nuniero- 

fis, brcuifiimis, transucrfis, dccrefccntibus. 

Peduncuhis muticus Ioagiorqu3me\tcriorum,qua- 
driarticulatus': articulis cylindricis decref- 
centibus; primo duplo l.ongiore, fupernead 
bafin bifarie ciliato. 
exteriores corpore duplo.longiores, fetaccae, 
aculcatae, ad bafin conipreifae, utrinque 
fubcanaliculatae : articulis numerofiflimis, 
brcuiffimis, transuerfis, decrefcentibus. 

Pedunculus triarticulatus , angulato dcprefllis , fpi- 
nofus: articulo primo iTiaiore, ■ ultimo lon- 
gidre. 

PALAEMON, 

Os palpis inferne cc£liun mandibulis maxillaque 
dupliei. 

Pfli^» cxteriores maiorcs, ofllei, porre£li os obte- 
gentcs quadriarticulati: articulo primolatio- 
ri, breui, irrcguljr», fecundo longiflTmo, 
compreflb, fornicato margine interno cilia- 
to , tertio paullo breuiore, reQo, inferne 
hirto, quarto brcuiore, cylindrico, hirto» 

Pa^^ji fecundi btiorcs, fubcornei, compreflT, for- 
nicati, bifili: lacinia interiore maiore, fe- 
curiformi, fexarticulata ; articulis tribus in- == 379 

ferioribus breuibus, transucrfis, quartomi- 
nore transuerfo, incuruo, quinto ec Tcxto 
dilatatis perpendicularitcr transuerfis, exte- 
riore miiiore meuibranacea, coniprefia, 

Maxilia CQvnc:i , bifida: lacinia interiore maiore 
fornicata, rotundatu, intus ciliaca, exterio-^ 
re minore rotundata, 

Maxilla fecunda minor, trifida: laciniis exterio- 
ribus minoribus, membranaceis, oblongis, 
ciliatis; intermedia maiorej fornicata, ex- 
trorfum dilatata apice truncata , ciliata, 

tabium mandibulis arBe adhaerens, mcmbrana- 
ccum, trifidum: laciniis lateralibus maiori- 
bus, rotundatis integris, 

Mandibula magna, craiTa, cylindrica, concaua 
apice bifida, palpigera: lacinia interioreden- 
tem molarem referentc, quadrata, trunca- 
ta, dentata, exteriore dentes incifores refe- 
rente , comprefi^a, fubfornicata, apice tri- 
dentata, 

Palpuf comprefius, hirtus, triaiticuiatus, inter 
lacinias mandibnlae infertus. 

Antemae quatuor pedunculatae, inaequales fe in- 
vicem fuperimpofitae. 
yMjamow brcuiores, fetaceae: articulis nume- 
rofifiimis, vix confpicuis, trifidac: laciniis in- 
aequalibus , exterioribus longitudine corpo- 
ris, intermedia minore longitudinethoracis, 

P^(f«ncM/«x crafius, triarticulatus: articulo primo 
maiore, depreflTo, fuperne ad receptioneni 580 ' ^ ' 

oculorum excauato, marp'nc cxterlore oflco, 
anticc produfto, bifido: pinna interna ciiia- 
ta, cxterna acuta, articu!o fccundo ijiinorc 
iubcyiindrico , apicc interiore porrcQo, ci- 
liato, tertio longiore, tenuiore, obconico: 
apice inaequali antennifero. 
inferiores fetaceae, fimpliccs, corpore multo 
longiores: articuiis numcrofiffimis, trans- 
uerlis, breuilTimis. 

Pfcf««r«/«x crafTus, triarticulatus: articulo primo 
cradiore, irrcgulari, apicc cxtcrno dilata- 
ta, fquamifera: fquama oblonga, elongata, 
pedunculo duplo Joirgiore, extus a bafi ad 
apicem obiique ofFea, craffiore, anteapioem 
fpinofa, intus tenuiorc, cornea, pcilucida, 
fecundo tcrtioquc inaequalicer cylindricis, 
breuibus , inermibus. 

A L P H E U S. 

Os palpis inferns teclum mandibuiis maxiliaque 
duplici. 

Palpi exteriores longifiimi, os obtegentes, odei, 
quadriarticulati: articulo primo brcuiil^mo, 
latiori, fccundo longillimo bafi fubfornica- 
to , apice carinato : margine interiori crena- 
to, extcriori lacinia tenui, membranacca, 
fetacca longitudine fere articuliaufto, tertio 
breui, obouato, depreffo, quarto angullio- 
ri, duplo longiori, deprcfTo, oblongo linea- 
ri, utrinque piiis iongioribus ciliato. ' 381 

Patpi fecundi mnlto minores, bifidi: lacinia in- 
teriorc coniea, rccunformi, qninqiiearticu- 
lata: arciculo j3riino breuiilimo, fecundo 
longidisno, fornicito, tercio niiauto, incur- 
uo, quarto perpendicuiaritertransuerfo: ca- 
pitulo paruo ciliato in apice exteriore, quin- 
to transuerfo, ciliato, lacinia exteriore no- 
b;s deficicnte. 

Maxilia bifida: laciniis inaequaiibus, interiore 
breuiore, ouata, fornicata, exteriore llriis 
vei luturis variis exarata; margine interiore 
reaiure, ciliato, lacinia exteriore duplolon- 
giore, tenui, niembranacea, fetacea. » 

ilfawV/fl iecunda fubcornea, bifida: lacinia interi* 
ore breui incm-ua, tenuiore, fubpcllucida, 
incermeJia longiore, opaca, cornea, apice 
latiore, fornicaca, oblique truncata^ cilia- 
ta, exteriore minore anguftiore, parum 
torra. 

Labium mandibulis arQe adhaercns, fubmembra- 
naceum, bifidum : laciniis acqualibus, ouatis* 

Mandibuia ini^n2, craffa , cylindrica, apice bifi- 
da, inter lacinias palpigera: lacinia interio- 
re crafHori, quadrata, apice truncata, in- 
aequali , exteriore Inngiore, compreifa, for- 
nicata marpne mulcidentato: dentibus mf- 
nutis inaequalibus. 

Paipus breuis, hirtus: articulis tribus fubaequa- 
libus. 

'4fltemae quatuor inaequales, pedunculatae, fe: 
Cacea9« 382 == 

interiores paullo altius infertae, breuiores, bi- 
fiJae: la-iniis fubacqualibus, multiarticu- 
lutis. 
VeduncuUfS cylinilricns externe fubcarinatus: arti- 
culis tribus inaequalibus, primo brciii fe- 
quentibus pauUo crafiiore, fuperne ad bafiri 
laminaouata, fubuiata, acuta, articulo ip- 
fo breuiore acuto, fecundo rebquis duplo 
longiore tcrtio niinuco annulo ante apicem 
imprcffo, 

exteriores longitudine corporis, i]mph*ces: ar- 
ticuiis numerofidimis, transuerfis, ultimis 

* vix confpicuis. 
Pedunculus cylindricus: articubs tribus inaequa- 
libus, primo latiore, breui, irregulari, api- 
ce exteriori fquamifero: fquama longitudine 
totius peduncuii, lanceolata; margine exte- 
riori corneo, acuto, interiori membrana- 
cco, fubpellucido, ciliato, fecundo longifii- 
mo inermi, tertio breui, tenuiore, obco- 
nico. 

A S T A C U S. 

Os palpis inferne tetlum mandibubs maxillaque 
triplici. 

^alpi exteriores elongati, os obtegentcs, offei, bi- 
fidi: lacinia interiore maiore, fexarticulata : 
articulo primo latiore, communi, transuer- 
fo, irregulari, fecundo longiori, triquetro: 
angulo altero multidentato, altero ciliato, 
tertio muticoj^iarticulo tertio breuiori, com- ^ 383 

prcfTo, triquetro, flexo: angulo interiori 
acuto, ultin.is tiibiis breuioribus, fubaequa- 
libus, ciliatis: lacinia exceriore iriulto mino- 
rc, angufta, fctacca,, verfus apiceni mem- 
branacea, niultiarticulataj articulo primo 
longiffimo, triquctro, reliquis brcuillimis, 
numerofis, vix conrpicuis, 

Pfl/pi fecundi minores, cornci, bifidi: lacinia ia- 
teriore maiore, lecuriFormi, plana, fubfor- 
nicata, quinquearcicu^ta: articulo primo 
breuiliimo, transucrfo, fecundo longidimo 
verfus apiccm anguftiore, margine interio- 
ri ciliato, tcrtio miniito, incuruo, quarto 
multo maiore pcrpendiculr.ricer transuerfo, 
ciliatOj quinto breui, rotundato, ciliato, 
Scinia exteriore tenuiori, flagelliformi: ar- 
ticulo primo breui, fecundo longiflTmo, fub- 
arcuato, reiiquis numerofis, decrefcentibus. 

MaxUla maiore, cornea, trifida: lacinia interio- 
re breuiffima, crafla, ciliata, intermedia 
multo maiore ddatata, fornicata: margine 
interno cjliato, ferieque fetarum ad margi- 
nem exteriorem , exteriore longiore , lance- 
olata, plana, in medio geniculata, bafi ex- 
teriore palpigcra. 

Maxitta fQQundsi minor, cornea, trifida: laciniis 
duabus interioribus fornicatis, apice dilata- 
tis, ciliatis, bifidis: pinnis introrfumfenfim 
decrefcentibus, exteriore longiore, plana, 
fubulaca, externe ciliata. 384 ' ' ^ 

Maxilla tertia cornea bifiJa: lacinia interiors bre- 
ui, inciirua, rotandata, ciliata, bafi lami- 
na breui , ouata aucla , exceriore longiore, 
retlia, fornicata; spice diJatata, obliquetrun- 
cata, ciliata bafi cxtcriorc palpigcra. 

Pafjms flagcllirormis: articulo primo hreui, trans- 
ucrfo, fccundo longiflimo, deprefib, apice 
angu^iore, tertio ouaco, incuruo, reliquis 
numerofis, minutis, decrerccntibiis. 

Labium mandibub's ar£le adhaerens bifidum: la- 
ciniis fimplicibus, recuruis, intus dilatatis, 
ciliatis. 

Mandibula crafla, cornea aplcebifida, palpfgcra: 
lacinia fiiperiove compreffa, inermi, inferi- 
ore intus dilatata, acuta. 

Patpui inter mandibulae lacinias infertus, com- 
prefius, triarticulatus: articulo ultimo latio- 
re, ciliato. . - 

g^wf^wKfl^ quatuor pcdunculatae, inaequales, feta- 
ceac, multiarticulatae. 
itt^mow breuiores, bifidae: laciniis fubaequa- 
libus. 

Pedmicuius quadriarticulatus: articulo primo ma- 
iore, deprefib, rotundato, fuperne plano, 
macula rotundata, fubpellucida, apice fpi- 
nis obfoletis, rarioribus coronata, reliquis 
tribus fubaequalibuS) cylindricis decrclccn- 
tibus, apice fetis rarioribus coronatis. 
RV^mom lon^iores, fimplices: articulis numc- 
jrofiffimis, tvansuerfis, decrefcentibus. Peduncutus elongatus, quadriarticulatus: articulo 
primo maiori, irregulari; apiceexteribriloii- 
giore, fpinofo, fecundo fub apice infertOj 
breui parum depreffoj tertio longiore, in- 
terne carinato, ciiiato, quarto liiinore, eS- 
terne carinato, ciiiatOi 

PENAEUS* 

Os palpis inferne tecluni irtahdibulis tnaxillaqde 
triplici. 

Pal^i exteriores longi{?imj, re£ii, rlgiSi^ bifidi: 
laciniis inaequalibus, intcriore masOrc, lon- 
gioi:e, crafliore: ai*ticulis fex; primo breuij 
fecundo longiffimo, reltquis breuioribus, fab- 
aequalibus, fexto breuiore cuato, e.vteriore 
dimidio breuiore, muitiarttculata, compref- 
fa, utrinque eiiiatd, pennacea: articulo pri- 
mo longiore, angudiore, cylindrico, diftin- 
0:0, reliquis hunierofidimis, transuerfis, vii 
eonfpicuis* 

Pai^ji fecundi breuiores, bifidi: laciriia interior^ 
breuiore, fecuriformi, lata, depreffa: quin- 
quearticulata, articulo primo breui, trans- 
uerfo, fecnndo longilTimo, latiore: itiarginfii 
interiori ciliato, tertiobreui, tenuiori, iii' 
curuo, quarto maiOre, perpendiculariter 
transuerfo, fubquadrato, quinto minorej 
oblongo, dependente fubapiee infertb exter 
ne ciliato: lacinia exteriore duplo longiot^e. 
compreffa, attenuata, pennaeea, vel utrin 386 == 

queciliata: articulis numerofi/Iimis ; primo 
ariguftiore, diftinfto, obloiigo, reliquisbre- 
uiffimis, transuerfis. 

Maxilla reliquis maior, cornea, ouata, bifida: 
lacinia intcriorc minura, ou2ta, cxteriorc 
mar^-.ine intcrno ciiiato lcricquclctarummar- 
gini purallcb. 

Miixilla fecunda fubcornca, bificla: lacinia inte- 
riore breuiorc, tenuiore, acuta, exteriore 
niaicrc, apice diljtata, fubfornicata, obli- 
que truncata, ciliata, fiBa. 

Maxilla tertia Hmplex apicc dibtata, ouata, intus 
ciliata. 

Labium mcnjbranaceum, bifidum: laciniis baficy- 
lindricis, apicc ouatis, integerrimis, 

Mandibula CYSiffi, cornea, obtufifiima, utrinquc 
unidentata dente luperiorcmaiore. 

Palpus foliaccus, latillimus, membranat-eus, utrin- 
quc ciiiatus, tnarticuiatus: articulb primo 
breuifiiino, iecundo breui transuerlo, ter- 
tio maximo, plano, foliacco, mag^nitudine 
totius mandibulae. 

Jntennad quiruor inacquales, pedunculatae fd in- 
uicem fuper impoiitac. , 
/u/7mow,- brcuiores, porreQae, fetaccae, bi- 
fidae: laciniis aequalibus: inferiorc bafi fub- 
tus barbata. 
Pedmculus cralTus conicus longitudine dimidia 
antennarum, triartlculatus: aiticulo primo 
maximo ud receptionem oculorum excauato, ===== 38T 

fecundo tertioque breuibus fubcompreflTs 
muticis. 
inferiores (implicesfctaceae, corpore multolon- 
giores: articulis numerofidimis, breuiffimis, 
Jecrefcentibus. 

Pedunculus triarticulatus fuperiorum pedunculo 
breuior, tenuior, triarticulatus: articulo 
primo cradiore, irregulari; apice exteriori 
elongato, fquamifero ; fquama oblonga, elon- 
gata, petlunculo longiore, a medio ad mar- 
ginem incenorem oblique ftriata, cornea, 
tenuiore, fubpellucida-a medioadmar^inem 
exteriorem pradiore, opaca; margine exte- 
riori ipfo laniina lineari , offea ante apicem 
in fpinam elongata, fuffulto, articuloiecun- 
do cylindricoj inaequali, inermi tertio mi- 
nore lubglobofo. 

CRANGON. 

Gs palpis inferne tc£tum mandibulis maxillaque 
duplici. 

Pfl/j^i exteriores elongati, os obtegentes, bifidi: 
lacinia interiore multo maiore, offea, com- 
preflTa, ciliata, fexarticulata : articulo pri- 
mo transuerfo, breui, communi, fecundo 
longidiino, reliquis (ubaequalibus, exteriore 
multo breuiore, anguftiore, membranacea, 
multiarticulata: articulo primo plano, lon- 
giffimo , reliquis breuiftimis, cylindricis, de- 
crefcentibus innumeris. 
*Bb 2 388 -■' ■- 

Palpi fecuncli breuiores, cornci, bifiJi: laciniis 
inaeqnalibus, intcriore latiore, planaincur- 
«a (juadriarciculata, articulo primo breui, 
transucrfo, iecundo longifijmo, tertio incur- 
110, quarco fornic::to, pauHo btiore ciliato, 
exteriore flugeiiiturmi muli.iirticulata: arti- 
c61o primo breui, fecundo longiflimo, rcK- 
quis breuifHmis, innumcris, dccrelcentibus. 

iferflA:;//^ membranacea , plana, trifida: lacinia in- 
teriore minore, iubulata, media maiori ro- 
tundata, exteriori fubulata longidimai 

Maxilla fecunda nobis dcsil. 

Labium breue, membranaceum,rotundatum man- 
dibulis ar£le adhaerens. 

Mandibuh incurua cylindricai apice tridentata, 
palpigera» 

Pfl^wx inter dcntes mandibulae infertus, breuis, 
planus, filiformis, triarticuiatus : articulis fub- 
aequalibuSi 

Antetinae quatuor pedunculatae, cxteriores longif- 
fimae, fetaceae pedunculo fquama exteriore, 
ouata ciiiata fuffulto ^ pofteriores breuiores, 
bifidae: lacinia exteriorc pauilo longiorecili- 
ata pcduncuio baii dcnte acuto, valido ar- 
mato» 

PAGURUS. 

Os palpis inferne tetlum mandibulis maxillaque 

triplici. N 

Pa^i exteriores lonfrifTjmi, cornei, os obtegen- 

tes, bifidt: iaciniis inaequaiibuS; inceriore lon^iore, crafliore, rexartfculata; artfculis 
fiibaequalihus, prima htiore, breui, irre- 
gulari, fecundo, angulato: angulo altero 
crenato, altero ciliato tertio et quinto lono;i- 
oribus, compredis: margine interiori pilfs 
longioribus ciliatis, quarto obconico, incur- 
uo, ultimo angufliore apice obtufo fafcicu- 
lato, cxteriorc minore tenui, quadriarticu- 
lata: articulo primo breui, craiKore, fecun- 
do longiliiiiio , compreflo , tcrtio breui , ul- 
timo breui truncato, fafciculato. 
.Palpi fecundi mirtores bificli: laclniis fubaequali- 
bus, interiore latiore, comprefla, fubfecu- 
riformi, quinquearticulata: articulo primo 
breui, transucrfo, intus ciliato, fecundo 
longidimo, intus ciliato, tertio breui, obo- 
uato, incuruo, quarto quadrato: angulo 
fuoeriori interne porrc£lo pilis lengioribus 
ciliato, quinto acuto, ciliato, exteriore te- 
nuiore, membranacea, flagellifortni: arti- 
culo primo breuiflimo, fecundo longidimOj 
comprefTo, reliquis numerolis, minutis, de- 
crefcentibus. 
Maxilla cornea bifida: lacinia interiorcrotundata, 
fornicata latiore , intus ciliata, exteriore pla- 
na, bafi dilatata, intus feta acuta armata, 
in medio coarQ:ata , apice bifida: pinna in- 
tcriore fubulata, acuta, exteriore longiore, 
cylindrica, 
iKaATiV/a fecunda cornea, trifida: lacinia interiore 
fiffa; pinna intcriore ciliata breuiore, cxte- 390 = 

riore fubulata , acuta, intcrmedia icn2;iore, 
bifida; pinna interiore latioie, apice forni- | 
cata, ciliata, fiira, exteriofc minore, coni- 
cafubulata, lacmia exteriore — — 

Maxilla tertii fubcornea bifida: lacinia interiore 
breuiffima, rotunJata, ciliata, exterioielon- 
giore, bifida; pinna interiorc apice dilata- 
ta, cibata, extcriore breui, acuta. 

Labiiim membranaceum, mandibulis arfteadhae- 
rcns, rotundatum, iniegrum. 

MandUnda ofTea utrinque finuata apice fornicata. 
dilatata, intus palpigera. 

Pn//7wx tviarticulatus, paruus, in mandibulae api- 
cem excauatum recondcndus: articulo uiti- 
mo latiore, comprciro. 

Antennae quatuor inaequales, pedunculatae, trans- 
uerfaliter difpolitae. 
interiores breues, palpiformes, oculorum pe- 
dunculos vix fnperantes: articulis tribus; 
primo comprefTo, lecundo lonii,!Oiicyhndri- 
co ultimo breui bifido. 

P^rfMwcw/wj' uniarticulatus, gibbus, fpinofus, 
fx/^/-iow corporis longitudine, fetaceae, mul- 
tiarticulatae. 

Pedunculus extra oculos ad latera frontis fuperne 
infertus : articulo primo multo latiore, irre- 
gulari fpinofo fpinaque rigida, bafi articula- 
ta longitudine fere totius pedunculi externe 
aufto, fecundo minore, ouato, mutico, in- 
flexo, tertib lineari, longifiimo compreifo. '■ 391 

GALATIIEA. 

Os p.ilpis infcrne tertnm mandibnlis maxilljqnc 
triplici. 

Palpi exteriores porre3:ij, os obcegentes, bifiJi: 
lacinia interiorv.' paullo lont^iore, cr3(Ii''re, 
oiioa, re.varticiilata: arciculo primo breu!, la- 
tiore, irrejjjulari, fecundo longiore apice in- 
teriore fpina una alteraue armato, tcrrio 
lon2: ore inrus fpinolo ouarto breui, incuruo, 
obconico, apice inccriori ictuia, qointo lon- 
giori, b'neari, ultimo tniriori, arcuato, ci- 
liato, lacinia exteriore tcnuiore, fl3«;eliifor- 
mi: articulo primo breuiilimo, lecundolon- 
«jifiimo, comprelTo, p-^rum arcuato, tertio 
ouato, incurno, reliquis numerofis, bre- 
uifljmis, vix dccrciccntibus. 

Pa//;i fccundi minores, comprcfTi, porre£li, bifi- 
di: hcinia iutcriorc brcuicre, cradiorc fub- 
fecnriformi, quinquearticuiata: articulopri- 
mobreui, transuerro, intus ciiiato, fecun- 
do longiliimo itidem ciiiato, tertio breui, 
obouato, inclinato, qua co (juadrato, quin- 
to lanceolato, ciliato, e.Mteriore duplo lon- 
giore ad 6cuIos porrccla, flageliifurmi, iub- 
membranacea: articulo primo breui, (ecun- 
do longiilimo, oculos attingente, compref- 
fo a bafi usque ad medium interne barbato, 
tertio ouato, introrjum reclinato, rcliquis 
numcrofis, minutis, decrefcentibus. 

Maxilla fubcornea, trifida: lacinia interiore la- 
tiore, fornicata, intus ciliata, adbafininci- 392 > "^ ■■ > '" 

fa, intermedia longiore, angiiftiorc apice 
elongata, fubulata, tertia multo breuiore, 
oblonga. 
^axilla fccunda rubcornea, bifida: laciniis aequa- 
libus fornicatis, extrorfum latioribus, apicQ 
truncatis, ciliatisj exteriore (et^ fubulataex- 
tus armata. 
J^flxilla tertia fubcornea, triffda: laciniis inaequa- 
libus: interipre brcuifllma, latiore, rotuiv 
data, apice oblique truncau, ciliata interr 
jnedia longidima, apice latiorc, fornicata, 
oblique truncaia, ciliata, exteriore uuguifor- 
mi, tenui, arcuita, acuta. 
|,a3iw?w mandibulis ar£le adhaerens, bifidum: la^ 
ciniis aequalibus, mGmbranaceis, rotunda- 
tis, integris. 
Mandibiila olfea, utrinque finuata, apice dilata-; 

ta, fornicata, in finu lupenorc palpigera, 
falpiis intra mandibulae cavitatem recondendus^ 
compreffus, quadriarticulatus: arciculo ul- 
timo maiorc, latiore, ouato. 
^fj^maa^ quatuor pedunculatae, inaequales.. 
interiores palpiformes, breues, triarticuiatae: 
articulo primo et fecundo cylindricis, fuh- 
aequalibus, ultimo breui, bifido: lacinia in? 
feriore breuiore fetacea, qiulciarticulata, fiir 
periore m^iore falcata» 
Jfedunculus breuis, craffus, fpinofus, iriartloulatus, 
^x/^riow fimplices, fetaceae, corpore longio- 
res, extra ocalos infertae. articulis numerO" 
f\Sf minutis, Peduncutus {Imp^iQK , conicus, triartfculatus; arti' 
culis fpinofis, dccrefcentibus. 

S QU I L L A. 

Os palpis inf(jrne teftum mapdibulis maxillaquQ 
duplici. 

P«//.7j exteriorcs longifTimi, compreffi, fexarticu? 
lati: articulo primo breui, crafliore, apics 
inacquali, externe porreBo, fecundo iongif^ 
fimo iinearij arcuato, tertio parurn breuio- 
rc, apice incrailiito, internc pilofo, quarto 
breui, latiore margine interiore pilis longio- 
ribus ciliato, quinto dilatato, orbiculatoj 
latcre extericre pilofo, marginc fuperiorica- 
naliculato ad receptionem . uitimi articuli; 
. fexto breui, arcuato, acuto, unguiformi, 
in canaleni marginis articuli (^tiiinti recoiv 
dendus. 

Palpi fecundi breues, laci, os obtegcntes: artir 
Culis cuinque fubaequalibus, transuerfis, me- 
dio canaliculatis, ultimo iongiori, acutiufi 
culo, ciliato. 

Jllaxilla bifida: lacinia i.ntcriore latiore, fornica? 
ta, apice oblique truncata, ciliata, adbafiri 
fquama tenui au£I:a, e.\tcriore vix IongiorC| 
cylindrica fubulata. 

Maxilla fecunda nobis deeft, 

l^abium hidUQ, membranaceum, raandibulisartla 

adhaerens, bifidum laciniisfimplicibus, qu?- 

dratis, obtufis, didantibus. 394 ^ 

Rlandihula ofTea, ct-afTa, concaua, apfcc bifiJii 
pilpig-^ra: lacinia altera pi>rrcciJ, coniprcffj, 
inciirua, m^r-^ine dentato, alcera laterali, 
triquecra, reiO:a, acuta, incus bifariam dcn- 
tata. 

PalpuT dorfo manJibulae ante bafin liciniarumin- 
lcrtus, filiformis, comj^rcfTus, lccis termi- 
natus articulis tribus rubacqualibus. 

Oypeus concai:us, membranaceus mandibulas 
tcgens. 

^«/f««ng quituor inaequ.les, fctaceae, peduncu- 
lac:>e, multiarticu!:»cae. 
interiores longiores longiuscjuepedtmculatae, tri- 
fidae iaciniis fubaequalibus mulciarticulatis, 
fetaceis. 

P^iMWfw/w/ elongatus , muticus, triarciculatus: ar- 
ticulis cylindricis, fubaequalibus, decref- 
ccntibus. 
exteriores breuiores, (impliccs: pedunculo bi- 
fido. 

Pfrfttwc«/wJ" craffus, irregularis: articulo primode- 
preifo , lato, orbiculato, fecundo deprelfo, 
lato transuerfo, bifldo: lacinia exteriore uni- 
articulata, fquamifera, articnlominuto, glo- 
bofo, fquamae bafin efiicientc, fquama ob- 
longo lanccolata, plana, ciliata longitudine 
totius antennae, lacinia interiore biarticula- 
ta, antennifera: arciculis cylindricis, primo 
brcuiure ec laciore. ' 395 

P O S Y D G N. 

Os palpis tefliim. 

Palpi exteriorcs magni comprefli, femimeMbra- 
nacci, lecLindum totam lon<;itULlinem folia- 
ccij apice unguiculati. Relitjua inllrumen- 
ta cibaria mihi ob fpecimina nimis intus pu- 
trefcentia, defunc. 

Antennae quatuor fctaceae pedunculatae: pedun- 
cu!is fimplicibus muticis. 
inttriores breuiores, bifldae, fubpiiofae, 

GAMMARUS. 

Os palpis infcrne te£lum , mandibulis maxillaque 
triplici. 

Palpi anteriores longiores, compredi bifidi; Ja- 
cinia interiore quadriarticui.ua ; articul© ul- 
timoincuruo, cxtcriore breuiorc: articulo 
fecundo longiffimo, reliquis brcuiilimis. 

Valpi fec^uncli paullo breuiores, blfi;ii: iaciniisfub- 
aequalibus, interiore triarticubta, exterio- 
re iubulata, acuta. 

ilfaji:i//a mcmbranacea , biflda: laciniis fubaequa- 

libus, Imearibus. 
Maxilla fecunda membranacea, bifida: laciniisro- 

tundatis, aequalibus. 
Maxilla tertia membranacea bifida: laciniisaequa- 

libus rotundatis cxtrorfum crafiToribus. 
Labium breue membranaceum, mandibulis ar£le 

adhaerens, rotundatum, integrum. ^')0 A'* "1 .H IT.H 

Mandibuta Lreufs , cornea , crafla , fornicata, ob- 
tufa, vix dsntata, dorfo palpigera. 

Palpiis hic breuis, flliformis, triarticulatus, CQm- 
preffus. 

^ntennae quatuor inaequales, (impb*ci(Tifnae. 
fln^morfx brcuiores, (ubulacae: pedunculo bi- 

articnlato. 
^o/^nciw longiorcs, fetaceac: pedunculo tri- 
articulato. 397 

ALBUNEA. /mtennae qnatuor inae- 
qiralcs^ pcduncularae. 

iiiteriores longidimae^ fe- 
tacei.;c interne bifan- 
jim ciliatae: pcduncu- 
lo fornicato. 

exteriores breuiores^ 
cradiores, comprefiaej ' 
iitrinque ciliatae: pe- 
dunculo bifido. 

i* A. thorace antice: truncato ciliato ferrato, tm- fijmnilla, 

nibus chelatis. 
Hxppa fijmnifta Ent. {y^s 3. 474» 3 i 
Cancer fymmjla Linn. fy{t. Nat, 2. lOig. 70.; 

Muf. Lud. Ulr. 453. 
Habitat in Oceano Indico Muf Dom. EantcS. 
a. A. thorace ftjb integro ciliato, inanibus chs-fcuteliati^i 

latisj. 
Hippafcuteitata Ent. {"y^^:. 2. 474. 3 * 
Habitat — • — Mu^, britann* 
3. A. thorace glnhro antice truncato feptem 6zn- dorfpsSi 

tato, manibus compredis: poli/ce falcato. 
Hippa dorfpcs Ent. fyft. 3. 475. 5. * 
Cancer dorfipes Linn. fyft. Nat. 2. 1053. 71. 

Muf Lud. Uir. 452. Oculi ininuti, orbiculati , pedunculi apice immerfi, 
approximati , pedunculis planis , femiorbieulatis , fd- 
ueam , quam antetinac intsriotes fgvmant fupeiQe cUiiH 
dences. 398 === 

Rumph. Muf. tab. lo. fig. 3. • 
Petiv. Amboin fab. 6. dz. 2. 
Habitat m Oceano Indico, auftrali Muf. D. 
Bjnks.- 

fcabra. 4. A. thcrace onato antice truncato multidenta- 
to, manibus compiclTis utrinquedcntatis. 
Hippa fcabra Ent. lylt. 2. 476, 6. * 
Habitac in Occano aufttah' Muf. Dom. Banks. 

dentata, 5- A. thoracc laeui utrinque quinquedentato, tar- 
fis ipin.ofis. 
Hippa denlata Ent. fyft. 3. 475. 4. 
Cancer CaJJUctums Pcnn. Zool. Brit. 4. tab. 7. 

Cancer perfonatus Hcrbft. Cancr. tab. 12. 

fi^. 2 1. 
Habitat in Oceano Europaeo et Indico. 
Proprii giineris vidctur haud rite e.vaminata. 

SCYLLARUS. Antennae quatuorinae- 
qualcs. 

interiores fublongiores, 
fihformes :'articulo ul- 
timo bifido. 
exteriores depreffae pla- 
nae^ dilatatae, fpino- 
fo ciliatae. 
irSfur. I. S. thorace antice quinquetarie aculeato, anten- 
narum fqnamis ciliato aculeatis. 
Scyllarus Ar^ius Ent. fyft. 2. 477. i. 'i ^ 399 

Cancer ArFfus Linn. Cyii. Nat. a. 1053. 75. Fn. 
Sii. 2040. Lural Ait.Hafn. S. N. 2.2.21. i. 
Su!'z. Hili Ip.r t.ib. 52. Ini> 3. 
^Barre!.. Icon. tr.b, 1288- ^g» «• 
lonft. Exfans^ii. tab. ^. fig. 4. 8. 12. 
Habic:ic in Oceano Europaeo. 

2. S. fcabcr thorace anteunarumque fquamis ctq- aequinoSifi- 

natis. ^'^^•^* 

Lund. Atl. Hafn. N. S. 2. 3. 21. 2. 
Brovvn. lamaic. tab. 41. fig. i. 
Habicat in Americae Infuiis. 

3. S. pilofus thorace ancennarumque fquamis ^qv- antar^cius, 

rato ciliatis. 
Lund. Atl. Hafn. S. N. 2. 2. 22. 3. 
Seb. Muf. 3. tab. 20. fig. i. 
Rumph. Muf tab. 2. fig. 6. 
lonft. Exf tab. 9. fig. 1 4. 
Habitac in India orientali. 

4. S. fcaber thoracis margine antico fpinofo ocu- orimtalis. 

lifero. 

Lund. Aci Hafn. S. N. 2. 2. 22. 4. 

RLnnph. Muf tab. 2. fig. D. 

Habitac in India«oriencali Dom. Daldorif. 

Diftin^lus ab omnibus reliquis oculis in ipfo 
margine fpinolo thoracis. Squamae anten- 
narum ciliato ipinofae. Frons fpinis dua- 
bus validis. Tborax fcaber linea dorfali ele- 
uata dentibus tribus. Margo antice fJDinis 
quinque et incer anteriores tres oculi promi- 
nent. 400 ii" ' ' s 

auftratif. 5. S. anrennarum ff]uamis rotundatis laeuibus. 
Ent. \y?c. 2. 477. 2. * 
Habitat in Occano autlrali Muf. D. Banks* 
Species haud rite nota. 

JPALINURUS, Antennae nn^nior inae- 
quales pedur.culatae: 
pedunculo arciculato 
Iimplici. 

interiores breuiores, fe- 
taceae bifidae, muci- 
caci 
iexteriores longiffirnaej 
fetaceae, aculeatae* 

* Spifiis ociihfthiis finiplicihus. 
itomdfusi t» t*. viridis albo panilatus abd^minis fegmehti^ 

fulco medro impreifo; 
Ajiacus Bomaruf Ent. fyft. 2. 479. 3- 
Cancer Hotnarus LinUi (y^i Nat. 2. 1053. 74^ 

M. L. V. 457. 
Kuniph. Mul'. tab. I. %. A. 
Margr. BraC 245. tab. 346. 
Petiv. Amboi. tab. 6.. fig. li 
Seb. Muf 3. tab. 21. fig< 5. * 

Penn. Zool. Drit. 4. tab. 1 1. fig. 2i{ 
Habitat in Oceano Afiatico^ 
Antennae interiores variegatae. Pedes vifides, 

albo maculatae: articulo ultimo pilofo. 
wnatuSt 2. P. viridis iateribus albo maculatis, abdominis 

fegmentis iaeuibus^ Habitat in Oceano Indico Dom. DaldorjfF. 

Statura omnino praecedentis et vix diitin£lus« 
Antennae pofticae etpedes omncs coeruleacj 
albofafciatae. Sulcus in abdominis fegmen' 
tis oiTMiino deeft. 

I» P. virefcens abdominis {egmentis fafcia poWi-fafdatut; 
ca alba^ 
Habitat in Oceano Indico Dorti. DaldrirfF. 
Praecederitibus valde affinis at diltmclus vide* 
tur. Abdomen virefcens legmento (ingulo 
fafcia poftiea diftintta, integri alba. 

** Spinis otutaribus fuhus d^Htmit^ 

P. fpinis ocularibus fubtus dentatis rufus (tiZQM- quixdricQf^ 
lis abdominalibus albis. «'^" 

^Jiacui etephas Ent» fyft. 2. 479. 4» 

Cancer elephas Herbft. Cahcr. fig. 138. 

Habitat in Americae meridiortab*s Infub^s» 

A reliquis omnino diftintlus, mindr. Antetl- 
nae rufae petiolo anticarum valde aculeatOi 
Spinae oculares quatuor: intermediis maio- 
ribus fubtus dentatiSj lateralibus multb \h'- 
ferioribus, breuioribus, inermibtls» Tho- 
rax valde aculeatus. Abdomen rufum, albo 
ftiaculatum, iegmentorum lateribus deflexis, 
dongatis> bafi dilatatis, dentaxis» Cc PALAEMON. Antennae qnatnor inac- 
quales, pednnculatae. 
fuperlores breniores, 
trifidae, fetaceae, ]a- 
cinia intermedia bre- 
uiore. 
inferiores longiffimaej 
fctaceae, fimplices. 
earcinus. i. P» chelis aequalibus porre£lis muricatis, roflro 
adfcendente antennarum fquamis longioie. 
^ftacus carcinus, Ent. fyfl;. a. 479, 6. 
Cancer carcinus Linn. (y^. Nat. 2, 1051. 64. 
Rumph, Muf. tab. i. fig. B, 
Sloan. lam. 2. 271. tab. 245. fig. 2. 
Seb. Muf. 3. tr.b. 21. fig. 4. 
Habitat in Americae fluuiis. 
Corpus amoene cocruleo variegatum. Pedes 
laeues. 
Ijir^ 2. P. chelis porreQis aequalibus muricatis, roftro 

re£lo antcnnarum fquamis acquante. 
Habitat in India Dom. Daldorff. 
Statura praecedentis at paullo minor. Thcrax 
laeuis antice utrinque dentibus duobus acu- 
tis. Roftrum compreflum, retlum, ferra- 
tum. Pedes iTiuricati. 
toneimanuf. 3* ^* clielis porre£lis inacqualibus laeuibus, ro- 
flro rerto antennarum fquamis aequante. 
Habitat in India orientali Dom, DaldorfF. 
Praecedentibus minor. Thorax lacuis antice 
dcntibus utrinque duobus. Chelaefiliformes, porrcQae, lacucs flniflra fcmper lonp'ore. 
PcHes laeucs. 

4. P. chclis mcJiocribns: Hi^^itis mann breuiori- ^'"'"'^/'Wa- 

bus, rollio aJlccndcntc antciuMiuni lciua- ^^^* 
mis longiore. 
Habitat in India oricntaii Dom. Daidnrft^ 
Pracccilentihns minor. Roltruin coniprcirum, 
utrini]uc fcmtnm, adlccndcns, antcnnaruin 
fquamis longins. Tliora.x laeu»s, gjlaber, 
ancice utrinqne bidentatus. ClieLe filifor- 
mes pcdibus p.ull • lonjjiorcs, lacucs di^icis 
mjun brcuiori' u>. 

5. P, chclis mcdiocrihns: digitis manu brcuiori coromandg' 

hus, rollro antennaruin Iquama aequantc. *^"^^f* 

Habitat in India oricntali Dom. Daidoiff. 

Scatura ct fumma aflinitas praecedcntis, cuius 
foric mera varietas. Diffcrt tantum roltro 
brcuiore, chelarnmqne di°^\tii breuionbus. 

6. P. chclis longioribus filiformibus: manibus ^'■^w<7«^^a- 

ouicis. ricus. 

H. jitat in India oricntali Dom, DaldorfF. 

Corpus ma;;nitudjne P. rquilla. Roltrum ad- 
fcendens antcnnarum (quamjs paullo longi- 
us, dorlb (crraturu. Tliorax laeuis vix dcn- 
tc antico notatus. Cliclae longitudinc cor- 
poris, filiformes, tcnuilTimae, lacnes ma- 
nibus cradioribus di;];itis eiusdcm loniritudi- 
nis. Pedes filiformes, lacues. 

7. P. thoracc lacui, rollro fupra ferrato fubtus/';"»'/^!, 

tridentato, tlioracis margfne quinqueden- 
tato. 

C c a ^04 a.i ir g 

Aflactii fquilk Ent. fyft. 2. 4?} 5. 33. 

Cancer fquilla Linn. fyfi;. Nat. 3, 1051. 66- Fn. 

Su. 2037. Seb. Muf. 3. tab. 21. fig. 9. 10. 
Habitat in Oceano Europaeo. 
tocufla^ 8- P. thorace laeui, roftro porreclo fupra ferrato 
fubtus laeui, digitis elongatis filiformibus. 
Ajlacus lociifa Ent. (ylt. 2. 486. 24. 
Cnncer locufa Linn. ()•{]:. Nat. 3. 1051. 65» 
Habitat in Oceano Muf. Dom. Banks. 
ferrtitus^ 9. P. thorace laeui fubcarinato, roHro utrinque 
ferrato. Ent. iyft. 2. 486. 35» * 
Habitat in Oceano Norwegico D. Prof. Vahf, 
fucorum^ 10. P. thorace lacui, roftro adfcendente apice 
quinquedentato. 
Habitat in Oceani Fuco natanteDom.DaldorfF. 
Corpus P. fquilla duplo minus. Thorax laeuis, 
Roftrum laeue, apice quinquedentatum. 
• 

ALPHEUS. Antennae quatuor peduncu- 
latae , inaequales , feta- 
ceaci 
interioreshvmxotQS^ bifidae. 
ex/mom longiores, fimpli- 
ces: p'edunculi primoar- 
ticulo bafi fquamifero. 

avuruL tk A. chelis inaequalibus difFormibus, roftro bre- 

ui fubulato. 
Habitat in India orientali Dom. Daldorff. 
Statura et magnitudo P. fquilla. Antennae in- 

teriores coerulefcentes. Thorax laeuis an- ■ - ' ' ' ' 405 

tice roftro breui, acutidlmo. Chelae qua- 
tuor: anteriores maiores, iuaequales, dex- 
tra carpo breui(Iimo, rotundato, manu ma- 
xima, comprefTa, dorfo bifinuata digitisbre- 
uibus, craflTs, finiftra pauHo longiore, tenui- 
ore digitis longioribus, poftedores tenuifli- 
mae, filiformes. 

2. A. chelis inaefjualibus difiTGrmibus: manu fini« tamutuf. 

ftra minore filiformi. 
Habitat in Oceano Indico Dom. Daldorff. 
Nimis praccedsnti afijnis et force mera cius va- 

rietas, Differt tantum manu finiftra filifor- 

mi digitis aequalibus. 

3. A. chelis inaequalibus difFormibus, thov^^Q^ rapax^ 

antice carinato, roftro fubulato. 

Hibitat in India orienpli Dom. DaldorfF. 

Scacura praec^dentium at diftin£lus. Thorax 
laeuis, glabpr, antice carinatus, quae cari- 
na in roftrum breue, fubulatum tranfit. Che- 
lae quatuor altera mo.% destra, mox fini.ftra 
manu maiqre, comprefla, laeui digitis brc- 
uibus, compreliis, aliera manu pauUo mi- 
nore, comprefra digitis longioribus, intus 
pilofis, hiantibus, chelae pofticae tenuiffi- 
mae, filiformes. 

4. A. chelis inaequalibus difformibus: ahera ^^•malahari- 

ma breui digitis longiflimis filiformibus» cus. 

Afiacus matabaricus Ent. fyft. 2. 483- 16. 
Habitat in Oceano Indico Dom. DaldorfF. 
Corpus praecedentibus minus thorace laeui ro- 

ftro breuifiimoj acuco, chela altera manu 4o6 . 1" j- ■ 

magna, compreffa pollice incunio, acuto, 
altcra palma nvnuta diii;itis lonp;i(Tiiiiis, fili- 
formibus, parallelis, mtuspilofis, apice lc- 
tigeris. 

ASTACUS. Antennae quatuorpediincu- 
iatae, inacquales, feta- 
Cfae. 

interlores breuiores, bi- 
f^dae. 

exteriores (implices: pe- 
dunculi prirno articulo 
apice (pinofo. 

* Cheiis fex. 
marinus. i. A. thorace laeui, roftro lateribus (Jentato: ba- 
(i lupra dente duplici Ent. lylr. 3. 4'8. i. 
Cancer gammarus V.mvi, fylt. Nat. 2. 1051, 62. 

Fn. Su. 2033» 
Baft. fubrc, 2. 6. tab. i. 
Penn. Zool. Britaun. 4. tab. lo. fig. 31. 
Habitat in Oceano frequens. 

ftuuiatitis. 2. A. thorace laeui, roflro lateribus dcntato, bafi 
dente utrinque unico. Ent. fyd:. 2.4T8- 2. 

Cancer Afiacus. Luin. ryd. Nat. 2. 105 1. 65. 
Fn. Su. 2034. 

De^eer Inf. 7. 365. i. tab, 20. fig. i. 

Roefl^ Inf. 3. tab. 54. 55. 

Sulz. InC tab. 23. fig. 151. 

Penn. Zool. Britann. tab» 15» fig- 27. ' 407 

Hibitat in Europae lacubus, fluuiis^ 

3. A. tliorace lacui, roftrobrcui, acuminato, car- Bartonii* 
pis clcntatis. 
Hibirat in America boreali Prof. Smith Barton. 

A. fluuiatili minor. Thorax laeuis, punclatusla- 
tcribus ar.tice parum fcabris. Roftrumbre- 
iie, planu-n, apicc acunmiatum. Chclae 
fex anticis maioribus, bracliiis fcrratis. Car- 
pis dentatis, manibus ouatis, laenibuSj pun- 
ftatis, reiiquis quatuor filiFormibus. 

** Che//s quaiuor. 

4. A. thorace antrorfum aculeato, manibus t^vx^- norwegicus. 

maticis: angulisfpinofis. Ent. (yll:. 2. 4^5. 22. 
Caticer norivegicuT. Linn. fyft. Nat. 2. 1053. 73» 

Fn. Su. 2039. Muf. Lud. Ulr. 456. 
Dcgcer Inf. 7. 39S'. 3. tab, 24. fig. i. 
Seb. Muf. 3. tab. 21. fig. 3. 
Penn. Zool. Erir. 4. tab. 12. fig. 24. 
Habitat in mari Norwcgico. 

5. A. thorace antice fcabro, rofcro breui fubula- /irfl^^r, 

to , chelis anticis oblongis pilofis. 

Habitat in Oceano Indico Dom. DaldorfF. 

Praecedente minor. Roftrum breue, fubula- 
tum, acutum. Thorax fcabcr dorfo antico 
fpinofo fpinis utrinque duabus, maioribus, 
validioribus. Chclae quatuor, anticae ma- 
iorcs brachiis utrinque dentatis, carpis bre- 
uibus, fubtus dentatis, manibus oblongis, 
fcabris, hirtis, pofticae breuiorcs, filiformes» fuluuu 6. A. thorace laeui, roftro breuf utnnqnc ferra- 
to, rrianibus comprelTis . utrinque crenatis. 
Ent. fyft. 2. 4 80. 7. * 
H>bitat m Oceano. 
(oerutef' 7. A? thorace laeui, roftro porre£lo fubulatobj- 
^gns, dentato, corpore coerulefcente. pnt. fyft. 2. 

480, 8 *• 
Habitat in Pelago inter Tropicos Dom, Banks^ 
jfulgens, 8|. A? roftro breuifnmo fubulato, incrmi, cor- 
pore albido fubdiaphano. Ent. fyl^. 2. 480, 

Habitat in Oceano Brafiliam allpentc noftuful-^ 
gcns. Muf Dom. Eanks. 

PENAEUS. Antennae quatuor inaequa- 

les, fetaceae, peduncu^ 

latae fe inuicem fuper 

impofitae. 

fuperiores breuiprcs, bi- 

fidae. 
inferiores longiflimae, finv 
plices, peduncuh* articu, 
lo primo apice fquama 
bifida: lacini^ exceriore 
(pinofa. 

monodtm^ !• P- roftro porrc£lo adfcendcnte fnpra ferrato 

fubtus trideptato. 
Habitat in Oceano Indico edulisDom.Daldorff. 
Corpus maiufculum, variegatum. Thoraxlae- 

uis dentibus anticis;utrinque duobus. Ro- i l »> ■ 409' 

(Irum porreflnm, adfcendens, fupra ferra- 
tum, lubtus tridcncatum. Chelae fex fili'- 
formes pofticis longioribus. 
9,, P. roftro re^lo porrcclo fupra ferrato (uhtus monocero^^ 
ciliato. 

Habitat inOceano Indico cfculentusDom, Dal- 
dorff. 

Praecedcnti affinis at trlplo minor et differt ro-» 
ftro omnino recto fubtus inermi, 
3. P. roftro breui ferrato , antennis fuperioribusj^/flwVomV» 
compreffis, 

Habitat in Oceano Indico Dom. Daidorff. 

Piftin£ius 3 reliquis antennis fuperioribus bifi- 
dis breuibus, compreffis. Inferiores mihi 
defunt. Roftrum breue, comprcifijm, fu- 
pra ferratum. Thorax laeuis utrinque denr 
te antico eleuato. Pedes omncs filiformes» 

CRANGQN» Palpi extcriores porrecti, 
ciliatij bifidi : iaciniacx- 
teriore breniore, flabeU 
liformi. 
Antennae qnatiior pedutii 
culatae, inaequales. 
inUriores breuiores, bjf 
fidae, 

CX/momlongiflimae, fe- 
taceae peduncnlo fqu^^ 
ma ciliata fuftlilco. 
I, C. thorace aculcatfi, pedibus; feciindi tertii- ^m^j^, 
^ue parJs filiformibus. 410 ■ -) I 

■ Aflams boreai: Ent. fyft. 3 435. ig. * ' 

Canc.er borsas Pliiops Ic. boreal. 190. tab, 12. 

Habitat in Oceano boreali MuC D. EanLs. 

vulgaris. a. C. thorace laeni, roftro brcui inte,<2;ciTimQ. 
/ifaciis Crangon Ent. fyll. 2. 4 80. 26. 

' Cancer Crangon Linn. fyft. Nat. a. 1052. 67. 

Fn. Su. 2038. 
Bi{i;. fubr 2. 27. tab. 3. fig. 1-^4. 
Seb. MuC 3. tab. 3r. fia;. 8- 
Roef. Inf, 3, tab. 63. fig. i. 2. 
PLMin. Zool. Britanii. 4. cab. 15. fip:;. 30. 
Herbfl. Cancr. tab. 29. fig. 4. 
Habitat in mari balthico. 

3. C. rortro breui compreiTo fubuiato, abdomi- 

nis marjrinc bafi arjrcnteo. 
Habitat in Is!e de France Dom. DaldorfF. 
Statura ec magnituda .omnino Crangon vulga- 

ris ac diflinctus margine abclominis ultra 6\- 

midium argenteo. Pedes oclo filifovmes. Chclac manu ouata ungue 
arcuata , acutifTuria , mobili. T 411 PAGURUS. Aiitemiae quatuorpedLincu- 

latac. 
iiiteriorcs nliform?s: arti- 

culo ultimo bifido, pe- 

dunculo uaiarticulato, 

rpinofo. 
extcriores fetaceae. 

I. P. tlioracc fiirnjis quadrifido , ciud:i {implfci I«/ro. 

fubtus ventricofu Eat. fyft. 2. 463. i. 
Cancer Latro Linn.lylt. Nat. 2. 1049. 5^« 
Ruinph. Muf. tab. 4. fig. H. I. 
Seb. Muf. 3. tab. 21. fig. i, 2. 
Habitat in lni.liac oriencalis cryptis rupiumj ter- 

reftris, noriurnus. 

a. P. paraRticus thorace ouato: lateribus ciliatis, amVw/^/. 
pedibus rugoGs hirtis. Ent. ryft. 2. 463. 2.* 
Habitac in Oceano auflrali Muf. Doin. Banks. 

3. P. parafiticus chelis muricatis: dcxtra mziovQ. Bernhar- 

Enc. {yti. 2. 469. 3. (f«/» 

Cancer BeriJmrdus Linn. fyH:. Nat. 2. 1049,57, 

Muf. Lud. Ulr. 454. Fn. Su. 2032. 
Degeer Inf. 7. 405. 4. tab. 23. fig. 5. 6. 
Penn. Znol. Brit. 4. tab. 17. fig. 38. 
lonft. exfan^u. tab. 7. flg. 6. 12. ^ 

Swamrn. Bibl. Nat. tab. i i.fig. 1.2. 
Baft. fubfc. I. 74. tab. 10. fig. 3. 4. 
Habitat m Oceano Europaeo intra teftas Coch- 

learum, quas vacuas intrat trahitquCj mu- 

tatas, prouc adolefcit. 412 1 ' I II 

kungaru^. 4. P. panfiticus chelis hirtis aplce atris: dextra 
maiore, corpore rubro fafciato. Ent. ryfl;«2. 
469. 4.* 

Cancer kungarus Herbfl. Cancr, fig. 132, 

Habitat m India orientah', 

JJiogenes. 5. F. parafiticus chelis rauricatis pubefcentibus; 

finilh':! maiore. Ent. fyfl:. 2. 469. 5. 
Ccncer Diofrfnes Linn. fyfl:. N^t, 2. IQ49. 58. 
Rumph. Muf. tab. 5. fig, K. L. 
Catesb. Carol. 2. tab. 33. fig. i. 2, 
Kaempf. lap. tab. 13. fig. 7. 
Hjbitat in Oceano americapo, a{iatico intra 

Cuchlcarum teftas. 

miles» 6. P. parafiticus chela finiflra mgiore utrinque 

muricata, pedum unguibus longifiimi^ fer- 
ratis. Ent. fyft. 2. 470. 6. 

Cancer miles Hcrbfl:. Cancr. fig. 1 14» 

Habitat in India orientali. 
iujloji. 7- P. parafiticus chela finiftra maiore: manu lao- 

uiufcula, pedum unguibus longifiimis lac- 
iiibus. 

Habitat in India orientali Dom. Daldorff. 

Niniis affinis praecedenti, differt tamen corpo- 
re minus hirto, manihus laeuiufculis nullo 
modo fpinofis unguibusque vix ferratis. 

4iaphanus, g. P. parafiticus deprciTus chela finifl;ra nialprc 
laeuiufcula, carpis dorfo dilatatis. 
Habitat in Oceano Indico Doni. Daldorff. 
Statura praece.lentis at duplo minor et deprcf- 
fus. Chela iiniflra maior manu compreiTa - 413 

margine inferiori fcrrato, carpisque fuhmu- 
ricanis niarginc ddrlali dilatato, angulato. 
Pedes glabri un^ulis laeuidimis. 

9. P, parafiticus thorace laeui integerrimo com- chjpeatus, 

preflb, chela linidra inaiorepedibustjuepun- 

ftatis. Ent. ^yW. 2. 470. 7. * 
Cancer clvpeatus Herbft. Cancr. fig. 116. 117, 
Habitat m India orientali. 

10. P. parafiticus chelis fcabris fubaequalibus, pz- eretniteti 

dibus fex anterioribus poliicatis. Ent. fyli:, 3, 

470- 8- 
Cancer eremita Linn. fyft. Nat. 2» 1 04 9. 59. 
Habitat in mari Italico intra tophum fubero- 

fum, fubrotundum, apertura transuerfali. 

11. P. parafiticus fubcylindricus tefta punQ:is QX- tutularis, 
cauatiSiEnt. fyft. 2.- 470. y. 

Cancer tubularis Linn. fyft. Nat. 2, 1050. 60. 
Habitat in Serpulae glomeratae tefta maris me- 
diterraneii ^ 

12. P. parafitieus ehelis muricatis aequalibus ocu- ocutatut, 

lorum pedunculis thoracis longitudine. Enc. 

fyft. 3. 471. 10. * 
Habitat in Murice Brandaris Oceani. 
Chelae muricatae. 

13. P. parafiticus manibus laeuibus trialatis: dex- atatus» 

tra maiore. Ent, fyft, 3. 471. 1 1. * 
Habitat in Islandiae Bullis Dr. Koenig. 

14. P. parafiticus chelis aequalibus muricatis, pe- opfithalmU 

dibus fafciculato pilofis, oculis clauatis. cus, 

Habitac in Occano Indico D. Daldorf^^ / 414 - 

Corpus ina£!;nitudine et ftatura P. oculati. Ocu- 
li m3<j:;ni pedunculo brcuiore, teniiiore bafi 
fquamub parua acuta. Chelac breues, ae- 
quales, rufo hirtae valdequc muricatae. Pe- 
des falciculato pilofi, 
araneifor- 15. P, paraliticus chelis (cabris, cauda apice cal- 
mis, Infi, un^uiculata." Eiit. iyli. 2. .47 r. i 2. 

Hahirat ii^ filluris rupium maris Ediaiburgi.-i 
intrans hcliccs ct turbsnes. 

GALATHEA. Antcmiac quatuor inae- 
quales, pcdunculatae. 
intetiores breues, filifor- 
ines , triarticularae: 
articulo ultimo bifido ; 
lacinia infcriorc feta- 
cc.a, multiarticulata, 
fuperiore falcata» 
ex/cr/om fctaceae: pe- 
dunculo (implici. 

Irigofit. I. G. tliorace antrorfum rugofo fpinis ciliato, ro- 
ftroacutofeptemdcntato. Ent. fyH:, 2.471. i. 
Cancer ftrigojus Linn. iyll:. Nat. 2. 1052. 69. 
Dcgeer.Inf. 7. 393- 2. tab. 23. fig. i. 
Column. Aquatic. g. tab. 6. 
lonft. E.Klangu. tab. 2. fig. 7. 
Barr. rar. tab. 128S. fig. i. 
Seb. Muf 2. tab. 19. fig. 19. 20, 
Aft. Helv. 4. 23. tab. j. fig. i. a, 
Penn. Zool. Brit. 4. tab. 14. % 26, ' 415 

Sulx. Hift. Inf. tab. -: 2. fi;;. i. 
l-libit;ic m Oceano Earopaeo. 
2. G. thoraee n)^'. 10 uniice ciliato rpinofojroRro ffgofa. 

triilente, mambLis Hliiormibus. Ent. iylt. 2. 

472. 2. 
Cancer BGwffau Penn. Zool. Biit. 4. tab. 14. 

% 27. 
Habitat in inari mediterraneo. 

g. G. thorace rngcro cilpto, roflro tridentato,g?vgarm, 
palpis anticis elongatis. Ent. fyft. 2.475.3.* 
H^tbitat in Oceano Americano Patagoniam al- 
luente unde faepe mare cruentum videtur, 
Pracccdcntibus multo minor. 

4. G. thorace laeui,- roftro breuiilimo emargina- nw»/f^^«/. 
to, pciibus intcr mediis longilTimis. Ent. 
fylt. 2. 473. 4.* 
Habitat in OceanoBrafiliam aliuente, no£lu ful- 
gens Muf. Dom. Eanl^s. 

SQUILLA. Antcmicie quatuor fubaequa- 
* les, pednnculatae. 

inlaiores longiores , trifi- 
dae. 
€xteriores fimphces : pedun- 
culo bifido. 
I. S. pollice falcaito lodentato, corpore laeuiifi /^/^f^jQ^^^ 
mo, cauda ucrinque quadndentata.Ent, ryft. 
a. 511. I. * 
Rumph. Muf. tab. 3. fig. 2, 
Habitat in India orientalt. 416 M." ,11 t ' =g 

mantit^ 2. S. pollice fakato fexHentato corpore fubangu- 
laco, cauda ferrato fpinofa. Ent. fyft. a. 
rii. 2. 

Cfl^f^r Mantis Linn, fyft, Nat. 3. 1084. 76.Fn, 

Su. 3035. 
Degeer InH 7* 533. $. tab. 34^ fig, i, 
Margn Eraf ib6. tab. 187. 
Seb. Muf. 3. tab. ao. fig. 3. 3. 
Habttat in mari afiatico, mediterraficot 

ravhidea. 3. S» poilice falcaio otlodcntaco, palniisintusfet* 
rato fpinofis. 
Habicat in Oceano Indico D. Daldorff! 
Statnra cc magnitudo omnino praecedentis* 
Diffcrc tamen palmis ierratfs fpinisque lon* 
gioribus armatis pollieequeo£]:odentata*Cof* 
^ pus utrinque ftriis duabus eleuitis. Cauda 

ferrato fpinofa. 

phatangi* 4. S. pollice falcato qiiinquedentato: dente tertio 
uffl. quintoque longioribus, corpore laeui. 

Habitat in india orientali Dom. Daldorff. 
Corpus S. Mantis pauHo minor, laeue, glabrum 
ultime (egmento jpinolo fdrracum. 

ithneumon» $• S. pollice falcatn quadridcntato cauda margine 
nodofo fpinoib, 
Habitat in India orientali D; Daldnrff 
Praecedente adhuc minor. Cojpiis utrinoue 
hneis tribus elijuatis. Cauda rocundata Jpi* 
nis craitis nodofis ciliata. 

fcyUarur, 6. S. manibus rc£lis vcntricofis, ingulatis: pol» 
lice tridentaco» Grnt. iyll;. 3, 5 12. 3. CancRr ftijtlarui Linn. fyfti Nat. 3. id54i 77* 
Seb. Mal! 3. tab, 20. fig. 6. 
Habitan in mari afiatico» 

7. S.pollice falcato tridentato abdominis regm6n-«7/fl/rt.' 
tis duobus ultimis (pinofo ciliatis, Ent. lyft. 
2. 512. 4. '" 
Habirat in Oceano Indico D. Spengler. 
ig. S. poilice fubuiato bafi nodola rufa. ^ntAy^» chira^rai 
2. 513. 5.- 
SquillrX arenaria Rumph; Muf. tab. 3. fig. F. 
Habitat in Oceano auftrali Muf. D. Banks pol- 
lice acutiftimo vulnerans. 
9. S. thorace laeui carinato: angulis fijbulatis,t;/^r^rti 
poliice falcato lubulato inermi. Ent. fyft. 34 

Habitat in Oceano atlandicd Muf. D. Banksi 

POSYDON* Talpi exteriores foliacet 
apice unguiculati; 
Afitenme quatuor fetaceae 
pedunculo fimplici; 
interiores breuiores, bia 
fidae. 

t. i^. caudaheptaphylla: fdliolo interriiedib trans-(ffj3r^/« 
uerfo truncato.. 
Habitat in Oceano tndico Dom. EJalddrfF» • Covpiis crufta tenuiore fubpellucida. 

Oeuli ovbiculati pedunculis in medio marginis ejt- 
tcrioiis immerfi. Pedunculi deprelfi , fquamaeformeir^ 4»B ' 

cylindruf. 2. P. canda pentaphylla: foliolo medio triangu- 
lari. 
^fuicus cytindrus Ent, fyft, 2. 433. 15. * ' 
Habitat in Oceano Indico, 

GAMMARUS. uinUrmae quatuorfTmpIi. 
cidiiriae , peduncula- 
tae: 
miHcae breues, fiibuJa- 

tae. 
poflicae fetaceae. 

Homari, !$• G. corporis fegmentis dorfo fubfpinofis, cau- 
da falciculata : flylis fcrratis. 
j^Jlacus Homari Ent. lylt. 2. 48*1. 10. 
Stroem. Act. Hafn. 10. 5, tab, 2. 
Myll. Zool. Dom. 197. 2358. 
Habitat in Oceano Norwe}2;ico. 
Antennae fimplicfes haud bifidae. Hniarticulati , appioximati rupcr antennaniiTi interia- 
nim bafin porreili , tii:iiin;ularcs : mar^ine pollico lon- 
giore extcnore arcuato. 

Chelae quatuor, coinprcfTae alrsque pollice mobili: 
anterioribus maioribus, inacqualibus, diiiimilibus , ma- 
iore niox dextra , inox llnilira. Pedcs coniprefli inae- 
qwales , intermedii Iong,iores. CLASSFS XL 

GLOSSATA. 

OS LINGVA SnRAlI INTER FaLPOS 
REFLEXOS. L I T H O S I A, 

vJs palpis linguaque fpirali. 
Clypeus breuis, rotundatus. 
Patpi duo breues, in cancho oculorum reflexi, hi- 

articulati: articulo primo compreiTo, pijofo 

fecundo paullo tenuiori, falcato, obtufiuC- 

cu!o. 
Lingua fpiralis tenuis, membranaceai thorace 

paullo longior. 
Antennae mukiarticulataCj fetaceae» 

GALLERIA. 

Os palpis linguaeque fpiralis rudimento. 

Clypeus fafciculo pilorum longitudine palporum, 

Faljpi duo breueSj reflexi, uniarticulati, bufi cy^ 

lindrici, nudi, apice incralTitij pilofi, ob- 

lique truncati. 
Linguae rudimentum inter palpos bifidum. 
Antennae fetaceae, multiarticulatas: articuio prj* 

mo craffiori, cylindrico. 
Dd a 420 . 

P H Y C I S. 

Os palpis quatuor linguaque fpiralK 
Clypeus hrQuis j pilofus, integcr. 
Palpi inaequalcs. 

fln/^mor^J" breuiores, incurui , triarticulati: ar- 

ticulo primo cra/Tiori , lecundo lon<2,iori, in- 

curuo, tertio breuiori fubuiato. 
pojleriores ^lonfLZti , rccuruij biarticulati: arti- 

culis aequalibus, primo crailiori, comprcf- 

fo, pilofo, fecundo cylindrico obtuliulculo. 
Lingua fpiralis brcuis, membranacea. 
Antennae fetaceae, multiarticulatac. 

CRAMBUS. 

Os palpii linguaque fpirali. 
C/i//7^oj" breuis, pilofus, intcger. 
Palpi quatuor inacquales. 

anteriores multo breuiores, uniarticulati bafi cy- 

Jindrici, apice incraiTati, oblique truncati. 
j!7q/?mom porre^li, conniuentes, roftriformes, 

triarticulati : articulo fecundo longi{Iimo, ul- 

timobreui, fubulato. 
Lingua fpiralis breuis, membranacea* 
Antennae fetaceae, multiarticulatac. 

T I N E A. 

Os palpis linguaque fpirab'. 
C////?^wj' breuis, pilofus, ioteger. 
Palpi quacuor inaequales. 

fl«/^riow breues , cylindrici, uniarticulati. - n ' 421 

pojleriores porrcQi, arcuati, cornirormes, bi- 
articuiati; articulis aecjualibus: prinio craf- 
fiori, comprcflo, villofo, obtufo, fccundo 
tenuiori, fetaceo, acuto. 

Lingua fpiralis breuis, membranacea.' 

Antennae fetaceae, 

ALUCITA. 

Os palpis linguaque fpirali. 

C7^/7f«/ breuis , pilofiilimus, integer. 

Palpi ciuo elongati, recurui, extus hirfutifiimi, 

cylindrici, triarticulati: articulo fecundolon- 

giori, ultimo apice fetaceo. 
Lingua fpiratis breuis, membranacea» 
Antennae elongatae, fetaceac. 

YPSOLOPHUS. 

Os palpis linguaque fpirali» 

^alpi duo valde porrc£li, bafi cylindrici, medlo 
dilatati, co^mprefiii verfus apicem attenua- 
ti, canaliculati , acuti. In medio infertus 
unguis elongatus, arcuatus, tenuis, acu- 
tus, in canale palpi rccondendus, 

Lingua breuis, membranacea» 

Antennae filiformes, ms. 422 —y I 

PAPILIO. Palpi duo reflexi. 

Lhr^iia fpiralis exferta. 
Antcniiae capitatae. 

30-- 1. P. E. T. alis dentJCis ,<:audatis atris viridi 
maculacis : pofticis fubtus ilrigamacularum 
albarum. 
Hahicat in Isle de France Dom. Daldorff. 
Affinis vidctur P. Phorbanta. AIjc anticae fu- 
pra atrae macula magna media transuer(a ct 
«na altcraue apicis viridihus, fubtus nigrae, 
immaculatae. Poflicae fupra maculama^na 
media , neruis diuiia ilrigaque polticae pun- 
/lis viridibus. Subius ilriga e macubs par» 
uis approximatis pun^iocjue a4 angulum ani 
albis. 

§0 — I. P. E. T, alis dentato caudatis atris viridi 
maculatis: poflicis fubtus fafcia {csr|uialtera 
giauca. 

Hjbitatin Islc de France Dom. DaldorfF. 

Statura et magnitudo omninopraeccdentis. Ca- 
put nigrum punftis quatuor albis. Alacan- 
ticae fupra atrac macula magna, \\v\yii^ ner» 
uis diuila in medio, et quinquc minoribus, 
Tennm decrcfccntibus, transuerfim pofitis 
pone mcdium , fubtus nigrae fafcia obloleta, 
glauca. Poflicae fupra macula m.igna re- 
panda in medio maculisque flexuofis verlus 
apicem viridibus , fiiibtus nigrae fafcia medi^ 
abbreuiata poilicaque rcpanda glaucis. == 423 

igo — T. P. F. alis integcrrimis concoloribus ni- Eryx. 
giis bafi albo llriacis apicc pantlatis. 
Habitat Cnjcnnae. 

Affinis -ccrte P. (imilis at ciiuincluS' vicletur du- 
*.plp minor. Caput et thorax nigra, albo 
pun^ita. Alae omnino integrae, concclo- 
rcs, bali flri.itae, apice punclatac. 

184— '5- P- F. alis intc^crrimis nigris: anticis al- Euphon, 
bopun£latis, polbcis ante apicem aibis. 

Habitat in Isle cie France Dom. Daldorff. 

Medius. Caput et thorax nigra, albo punOa- 
ta. Alae anticae concolores, nigrae, verlus 
apicem aibo punclatae. Poftrcae fupra ni- 
grae fafcia lata ante apicem ftrigaque e pun- 
His apicis albis. Subtus fufcae , concolores 
at baii albo punciacac et in medio pun£^a 
quiaque mrnuca alba annulo paruo nigro 
cin£la. 

ig^— 5. p, F, aUs repandis atris: anticis (iiuo Phoedon, 
puntlaris, nofticis fafcia ftrigisque duabus 
puntlatis flauis. 

Habitat in Isle de France Dom, Daldorif. 

Statura praecedentis at minor etalius. Anten- 
nae nigrae. Caput et thorax atra , albo pun- 
£iata. Alae anticae concolores, atrae, api- 
ce flauo punclatae. Pofticae fupra atraema- 
culis duabus marginalibus, fafcia lata medii 
et punftis apicis flauis in duplici ferie, (ub- 
tus concolores at pallidiores, bafi atrae aibo 
pun£iatae et niargo interior totu3 flauus. 424 »■ Mi 

interrogati- 243^4. P. N. alis caudatis fuluis nigro macula- 

^^^^* tis, fubtus glaucis: flriga pun£torum nigro- 

rum, pofticis c aiireo notatis^ 

Habitat in America boreali, 

Nimis affinis P, C. aureo at paullo maioretalae 

fubtus glaucae ftriga punclorum nigrorum^ 

Hfl^rta, 38 1 — 3. P- N alis Jenticulatfs luteis margine ni- 
gris: omnibus ocellis duobus, pofticis bafi 
fuicis. 
Habitat in India oricntali. 
Statura et fumma affinitas P. Oenone, cuius 
varictatem olim credidi at diflinQus vidctur. 
Corpus fufcum. Alae omnes flauae margine 
crafliori finuato, fulco, poftico fufco (Irigo- 
fo. Oculi duo in fingulaala: poitico auti- 
carum maiori. Pofticae bafi fuicac'. Sub- 
tus anticae concolorcs, poilicae cinereae, 
fufco fcrigofae pun^-bs cjuatuor ocellaribus. 

l^rmor'. 3^4 — 5» P- N. alis angulato dentatis variegatis: 
omnibps fupra ocdlis duobus, anticis fijibtus; 
unico, pcfticis grifeis coecis. 

Papilio Larinia Cram. Pap. 2, tab^ 21. fig. C. D. 

Habitac in India. 

^tatura et magnitudo omnino P. Orythia, cuius 
varietatem olim credidi. Alae anticae fupra 
fufcae maculis fuluis fifi^iisque duabus pal- 
lidis: occllis duobus, fubtus variegataooccl- 
lo unicQ. Pofticae fiipra bafi atrae, apicq 
coeruleae Qcellis duobus magnis margine- 
.queftrigofQ, fubtus obfcure grifeae. ' ■' 425 

2^4 — 5- P' ^* ^''^ dentacis fufcis rufo ([iuoquz Efra, 
variis: omnibus iupra ocgIIo lcsquialtero: 
anticis fubcus unico, porcicis obicuris coecist 

H-ibitit Cajennae Dom. Richurd. 

Pifferre a praecedente virlstnr. Alac vix angu- - 
latac haud atrac, fed furcac. O^cllus altep 
in pogina fupcriore minutus, Alae pofcicac 
haud cocruleae, fubtns obfcurac. 

g34 — 5. P, N. alis rotr.ndatis fufco hyalinfs: po- Jiheit, 
fticis pun£lis quincjue oceliaiiDus slbis. 
Papilio Lena Ent. fyic. 3. loS- 334. /3 
HabicAt in Americ^ ineridionah', 

400 — I. P. N.alis repandis fafcis: fafcia commu- Frobtnia^ 
ni fulua anticarum interrupta. 

H^bitat in Isle de France Dom. Daldorff. 

Magnitudo et flatura P. Hcliodore. Corpus ni- 

grum, immacuiatum_. Alae fufcae fafcia po- 

ftica, qommuni, fulua anticarum macuhs 

tribus, fubtus concolores at oallidiores. 

j. 

454 — 5- P- N- ^^'s dentatis fuluis atro mcicuhtiX Hegejet^ 
poiticis fubtus flauis: ftri^jj p'jr iMfui? 

uorum o.cellatorum, i-^ 

Habitac in America, 

^catLTa ec fumma affinitas P. Phaf:;: m^ 

fnpra fuluac: maculis flrigisque ;:» .. js 

anticae flauaa, nigro niaculat ;.: , : ie 
fulr-hurcac lunulis fuluo ni;^-ns j'''! ^ue 
ilriga e punciis oc^llatis liilpis, tjuii.Hid^fli 
(oecis. 42$ L-.A- ■ 

488-9- ^' ^- ^^'^ iiuo^rernmis fiifcis fjpra im^ 
m;icuUtis, fubcus antigs occliis cnbus, po- 
llicis ieptein. 

Habit-it ii-i India orifntali. 

Corpus p.iruum, f.jicum. Ahe omnes inte- 
ceirifnae, fuprafurcae, immacuUt^e. Sub- 
tns vix p^nidiorcs {Vriga medi:i oblifjua, alba. 
Anticae ponc ftn^am pceHis uibus atris iri- 
de flaucfcente pupillaquc alba, intcrmcdio 
irsinuto. Oceili annulo communi rcniformi 
jncluJuntur. Mari^n llrii^^ofus. Pofticae 
oceilis leptem inaequdMbus [rrijn^is duabusun- 
datis utrinque cocuutibus cijieieis inclulTs, 
Mjirgo ftrigcfus, 

587 ~ 8- ^- D- alis integcrrimis albis: anticispun- 
£to apicequc nigris, pofticis cinereis imma- 
cubuis, 
Hjbit.it in Amcricjc Infulis. 

- Coipus mcdium, cincrcum. Alac anticae al- 
bae puaclo paruo meJio i"narginec|ue apicis 
clbis. Pofticae cinercas, immaculacac. Sub- 
tm omnes cinereae, 

587 -^^^^*« D. abs integcrrimisalbis: anticispun- 
ft^^apiceque nigris, fubtus omnibus ciner»- 
is: punfto minuto ferrugineo. 

Habicac in India oricncali Dom. Daldorff. 

Omnino diftinftus a P.Fabia dupiominor. Alae 
omncs iupra albac ancicis puntto apiceque 
nigris, pofticis immaculacis. Subcus omnes 
cinereae punclo mcdio minuto, ferrugineo. . 427 

595 — ^' ^' ^- ^^'^ inte:;eirimisalbis: anticismar- Oj^cffl, 
£;ine exteriori nigro venofo, poilico nigro 
fiano punclato. 

H^\ kn in India orientali» 

M. gnitucio P. Sinapis. Alae anticae albae mar- 
gine cxtcriori ftrigi> duabus nions, quae in 
ITiedio coeiint et poftice itcrum adniarginem 
exteriorem nigrum extcnduntur. M?.rgopo- 
fUcus niger punicis- tribus fliuefcentibus, 
Subtus albae ftria atra, quae antc apicem 
puncio atro terminatur. Apex alac flauef- 
cens. Pofticae fupra albae inargine fufcef- 
cente, fubtus flauefcentes fufco qbfolete ve« 
nofae. 

59g — 9, P, D. ab's rotundatis integerrimis fl3uis/'f/?z//^^a, 
evtinio nigris, fubtjs immaculatis, 

Papilio Nife Cram. Pap. 2, tab, 20. fig. K,L, 

Habitat '\n India oricnrsli Dom. Daldorfl". 

Statura et fumma affinitas P, Hecabe, at alae 
fubtus omncs immaculatae, 
617—18. P- D« alis rotundatis albis; anticis api- Callirrho$ 
ce poflicis macuiis fcx margineque nigris, 
Mant. Inf. 3. 20. 215, 

Habitat in India, 

Varietacem fexus P. Leucippe credidit a Linn| 
at vix rite. Corpus magnum , cinereum, 
Alae anricae fordide albae apice n'j;rcic ma* 
cula magna, fulua, fubtus albidae apcQ 
ITiarmoratae. Pofticae albidae miraine ina- 
culisque fex ante marginem nigris, Subcus 
totae marmoratae. 428 ^-^' ' ' ■ ■ ' • 

t-arra, 655 — 4. P. D, alfs rotundatis intenjcrrimis falnis: 
mar2,'ne nigro, lubtus pallidioribus: pua- 
£lis duobus ar^^enteis. 

Hibitat in Amenca. 

Corpus magnnm, .nigrum, cinerco villofum. 
Alae fupra fuhnc, nitidae margine tcnuiili- 
me ni;;ro, fubtus magis flau'.^fccntes llrigis 
alicjuot undatis brunneis puncloque medio 
gcmino in anticis ferrugineo, in pofticis ar- 
genteo. 

Tttmia, 655 — 6. P, D. alis integcrrimis rotundatis bafi 
flauis anice albis, fubuis grifeis: pofticis 
puiiclo gemmo argentco., 

Habitat in india oricntali Dom. Daldorf?! 

Scatura et rriagnitudo P. Eubule. Corpus hir- 
tum, cinereum antennis fuluis. Alae omnes 
bafi flauae, tqnc albae anticis apice parum 
nigris, poflicis immaculatis. Subtus omnes 
^rifeae anticis.punclo mcdio ferrugineo, po- 
fticis punclis duobus argcnteis annulo ferru- 
gineo cinftis: altero minorc. 

J^anijfus, ^73 — 3v P. S. alis integerrimis fufcis: area rufa, 
anticis utrinque occllo pp(licis duobus mi- 
nutis. 
Habitat ad Cap. Bon. fpei Dom. Daldorff, 
Statura et magnitudo P. Hypcrbii. Antennaa 
nigrac, albo annulatae, Alae anticaefufcae 
area rufa ct in Iiac ocellus niger papilla alba, 
fubtus concolores at pallidiores. Pofticae 
fupra fufcae area rufa ocellis duobus mina- ■^- ' — 429 

tis pupilla alba, fubtus bafi obfcurac apice 
pallidJoixs occliis duobus niinucis pupilla 

693 — 4. P. S. alis inte^errimis fufcis: poflicisfu- Jlfirir, 
pra ocellis duobus minutis, fubtus icx; ex- 
teriori remoto, 

Habitat in Germania. 

Affinis certe P. Leander at diftinfius videtur, 
Alae ancicae iupra fuicae, immaculataej fub- 
tus fiauefeentes ocellis tribus ftrigaque ter- 
minali, argentea, pofticaefupra fufcae ocel- 
lis duobus aut tribus minutis pupilia alba, 
fubtus flauefcentes ocellis fex exteriori remo- 
to. Ante oeellos ftriga abbreuiata alba, po- 
ne ftriga argentea fere terHftinalis. 

HESPERIA. Palpi duo compreffi, hirti^ 
apice cylindricij nudi. 
Antennae claaa oblongaj 
faepius uncinaca. 

■43—4. H. R. alis bicaudatis coeruleis: limbofuf- Cippus, 
co, fubtus cinereis, pofticis pun£iis duobus 
apicis atris, 

Habitat in India oHentali Dom. DaldorfF. 

Statura H. fphinx. Antennae nigrae. Alae 
fupra cyaneae, nitidae limbo inprimis inan- 
ticis fuico. Subtus cinereae, nitidae, anti- 
cae immaculatae, pofticae ftriga poftica ob- 
fcuriore punQisque diiobus magnis, atris, 
Caudae duae fecaceae, nigrae, apice albae^ . . 430 

Longinus. 77 — 8- ^'^- ^' ^^'S caudatis cyaneis: limbo atro, 
lulnns cinereis: potlicis ilriga lunulari pun- 
^lisqne duobus acris. 
Habitac in Indta oricncali Dom. DaldorfF. 
Staiura omiiino et tnagnitudo H. Cippi, atcau- 
da tantum unica. Alae fupra cyaneae, ni- 
tidae Iiiubo inpnmis anticarum nip:ro. Sub- 
tus oinnes cificreae, anticae immaculatae, 
pollicae ltr>ga poilica elunulis nigris. An- 
guUis ani punftis duobus atris. Caudaelon- 
gata j atra apice aiba. 
Cnejuft 100 — 101. H. R. alis caudatis coerulcfcentibust 
iimbo fuico, fubtus ciiicreis albo undatis: 
poliicis punclis plurimis baieos duobusque 
apicis ocellanbus atris. 
Hibita; n\ India oricntali Dom. Daldorff 
Aifinis certe H. vScrabo. Antenoae mgrae claua 
acuminaLa. Aiae omncs lupra coeruico niti- 
dae limbo f ulco, poftic ae incerdum falciola ru- 
fa pun^lisatris, interdum inmiaculacae. Sub- 
tus cinereae albo undatae, podicae bafi pun- 
flis quatuor iuboccilaribus atris» Angulus 
ani n)acu!a ruia et in hac puntla duo atra: 
iride aurca. Cauda apice albida. 
Eteus. igo — I. H. R. alis emarginatis fufcis: anticis 

utrinque difco fuluo nigro puntlato, poiti- 
cis falcicla fulua, fubtus cinerers nigro pun- 
£latis. 
Habitat in Germania. 

Affinis ccrtc H. Helle at omnino diiilinfta An- 
tennae fulcae, albo annulatae, ciaua obion- 431 ga nigra, apice ferriiginea. Alae anticae 
fulcac difco fuluo, nitido pun£l:is n)aiorihus 
nigris, fubtus cincreae dilco fuiuo punclis 
fubocellaribus airis. Poflioae v.iidc eniargi- 
natae et fere bicaudatae, hifcae, liiiidaefaf- 
cia abbreuiata. dencata, fulua, lubcus cine- 
reae punclis minucis nigris Llrigac|ue poftica 
obroleta, fulua. 
2^1 — 2. H. R. aiis integcrrimis fuluis nigro ma- Z^if^flm. 
culatis: pofticis fubtus fufco alboque variis. 

Habitac Cajennae Dom. Richard. 

Minutus. Alac omnes fupra fuluae, nigro ma- 
culatac. Subtus anticae fufcae macuia ba- 
feos fulua fafcia in medio flexuofa lunuhsque 
apicis albis. Pofticae a!bo fufcoque variae. 
233— -3. H. U. alis diuaricatfs fufcis: anticis ma- Phocion. 
cula ftrigaque macuijri fuiuis, pofticis im- 
macul.Kis. 

Habitat in America meridionali Dom. v. Rohr. 

Statura omnino H. Comma. Antennae obfcu- 
rae ciaua nigra. Alae anticae fufcae macu- 
la magna oblonga, kibmarginaii ftrigaque 
pone medium fuluis. Subtus concoiores at 
pallidiores. Porticic immacuiatae, fuprafuf-. 
cae, fuhtus gvifeae. 
236—7. H. U. aiis integerrimis diuaricatis fupra Nafo. 
fufcis fubtus brunneis: margine poftico te- 
nuiflime fuluo. 

Habitac ad Cap. Bon. fpei Dom. DaldorfF. 

Statura omnino H. Linea. Corpus fupra ni- 
grum fubtus fuluum. Aiae omnes fupra fuf- 432 '''' • ' 

cae, fubttis brunneac, immaculatae margi- 
nc poflico tantum utrinque tenuifiime fuluo* 

Biotii S40 — I. H. U. aiis diuaricatis fufcis: anticis raa- 

cula niar^inali, pofticis difco fuluis. 
Habitat in America meridionali Dom. v. Rohri 
Statura parua pracecdentium* Corpus fuicuni 
oro albo; Alae anticae fupra fufeae macula 
fcrc marijjinali fiilua, lubtus fulcae margine 
cxtdriori latefuluo. Pollicae fupra fuicacm*' 
eula magna difci fuluaj fubtus cinereae mafi 
gine interiori parum fuluo* 

MarOi 342—3. H. U. alis intcgerrimis diuaricatis flauii 

apice fufcis flauo maculatis, podicis fubtus 
fiifco puncJaris. 

Habitat in India olientali Ddm.Daldorff. 

Statura praecedcntium. Corpus nigrum. Art- 
tennae funra fufeae, fubtus flauac. Abean- 
ticae fupra b.ifi ilauae margine tenuiori fuf- 
co lincola flaua, apice fuicae maculjs magriis 
flauis. Subtus concolores. Pofticae fufcae 
punclo bafeos diicoque flauis. Subtus fla- 
uae, fufco punctutae. 

Eticutt, 367— 8- H. U. alis fubcaudatis fufcis: puritlis 
anticis fenedratis minutis, potticis fubtus 
macula poftica flauelcente. 
Habitat in Iridia orientali Dom. Daldorff. 
Statura omnino H. Phocas. Caput grande pat- 
piscrallis, hirtis, apice cylindricis, nudis. 
Antennae uricinatae. Alae anticic ful-.ae 
punciis- tiibus feneftratis, minutidiniis. Sub- '' 435 

tus concolores at pallidiores. Poflicae fub- 
caudatae, fupra immaculatae, fubtus pa,ll{- 
diorcs macula ante marginem flauefcente, 

283 — 3- H. U. alis ecaudatis fufcis: anticis hya- Gremius. 
lino maculatis maculaque flaua, pollicis fub- 
tus cinercis atro punttatis» 

Habitat in India orientali Dom. Daldorff 

Statura et magnitudo H. Thrax. Antennae un- 
cinatae, nigrae. Corpus fupra fufcum, fub- 
tus cinereum. Alae anticae concolores ma- 
culis hyalinis et verius marginem tenuiorcm 
macula flaua. Pollicae fupra fufcae, imma- 
cuiatae, fubtus cinereae pun£lis difci ocella- 
ribus atris. 
289 — 90« H. U. alis ecaudatis fufcis: anticis hy- Nero» 
aluio maculatis, pofticis fubtus ftriga inter- 
riipta alba. 

Habitat in Americae Infulis, 

Statura et magnitudo. H. Lucas. Alae anticae 
concolores , f u(cae , hyalino maculatae, po- 
fticae fupra immaculatae, fubtus obfcurio- 
res flriga media macuiari alba. 

289 — 90. H. U. alis ecaudatis fufcis: ^ntids MathiaT^ 
utrinque hyalino maculatis, pofticis fubtus 
pun£tis albis. 
Habitat in India Dom. Daldorff. 
Minor H. Lucas, Corpus fufcnm , fmmacula- 
tum. Aiae anticae concolores, fufcae, hya- 
h'no maculatae, pofticae fufcae, fupra im- 
maculatae, fubtus pun£lis quinque albis. 
Ec 434 

Flaccus, 347 — ^. H. U. -alis intc;];erximis revcrfis fufcis: 
anticis hyalino pundtatis, pofticis pur.^lo [cl{- 
ciaque albis. 
Habitat in India orientali Dom. Daldorff 
Corpus paruum, Inprafnrcum, fubtus album. 
Alae anticae fulcac punais alicjuot feneflra- 
tis, fubtus concolores, at pallidiores. Po- 
fticae reuerfae , fufcae pun£lo fafciaque me- 
dia, quae tamen margines haud attujgic al- 
bis. Suhtus pallidiores. 

Remus. 343 — g. H. U. alis integerrimis fubreucrfis ni- 
gris: pofticis fubtus faltia rcpanJa alba: 
pun£lo lulco. 

Hibitat Cajennae Dorn. Richard. 

Corpus paruum, " nigrum. Antennae uncina- 
tac. Alae omnes lupra uti anticae fubtus ni- 
grae, immaculatac, pofticae iubtus fafcia 
repanda alba et i.i hac punclum paruum, 
fulcum. 

SPHINX. Palpiduo reflexi, piloii. 

JLwgz/fl fpiralis cornca, ex- 

f^rta. 
Antennae fquamacae. 

Lachefis, 26 — 7. S. ah's intcgris: pofticis ni^ris luteo £if- 
ciatis, abdomine niiiro flauo fafciato. 

Habitat in India orientali Dom, Daldorff. 

Nimis S. Atropos afJinis at magis Gbfcura. Aiae 
fubtus flauae pun£lo bafeos ocellari fafciis- 
que plurimis nigris. == 435 

56 — 7« 5- ^^'s intcgris cinereis: anticfs nfgro flri- Abadonna. 
atis, poRicis fafciatis, abdomine inaculis 
latera"'ibus arris. 
Habitat in India orientali Dom. DaldorfK 
Scatura omnino S. Conuoluuli at duplo minor. 
Antennac albae fquamis fufcis. Caput al- 
bum. Thorax albo nigroque variu?» Ab- 
domen cinereum maculis lateralibus atris. 
Alae cinereae maculis ftriisque variis fufcis. 
Poilicae cinereae fafciis nigris. Subtus anti- 
cae obfcurae, pofticae. cinereae ftrigis unda- 
tis, fulcis. 

BOMBYX. Falpi dno compredl, reflexi. ^ 
Liir^ua breiiis, membrana- 

cea. 
Antennae filiformes. 

15—16. B. alispatulis: anticis obfcuris, fubtus ^-^^^ 
ocello atro, pofticis fupra teftaceis; ocello 
magno atro. , 

Habitat in India Dom, Redoute» 

Magna. Cappt et thora.x fufca. Alae anticae %- 

fupra obfcurae ftrigis duabus maculaqueme- 
dia oblcurioribus, fubtus magis ferrugineae 
ocello medio atro pupilla niuea drigaquepo- 
ftica obfcuriorc. Pofticae fupra ferrugineae 
ftriga e lunulis nigris margineque pofticoob- 
fcuro. In meiio ocellus maximus iride mas:- 

o 

na atra in medio obfcurus maculis tribus 
magnis, atris: pupilla parua alba. Subtus 
fubferrugineae punfto nicdio niueo. 

Ee 2 436 - ' ■ 

brunnea. 45 — 6. B. alis fubreuerfis brunneis: ftrigis ob- 
fcurioribus fupra tribus, fubtus duabus, 

Habitat in India onentali Oom. Daldorff. 

Coi^pus magnum, totum brunneum, immacu- 
latum. Alae integrac, brunncae fupraflri- 
gis tribus anteriorc obfoleta fufciSj fubtus 
pallidiorcs flrigis duabus. 

loboHna, ^3 — 4. B. alis fubrcuerfis grifeis: fafciis undatis 
atris tunulaque centrali niuea. 

Sombyx lobolina Wicn. Verx. 57. 6. 

Klcmann. 2. 79. 28- tab. 12. 

Hybn. Eeytr. a. i. tab. 2. fig. L. ? 
— — — tab. 3. fig. L. o^ 

Efp. Pap. 3. 114. 27. tab. 33. fig. 5. 6. 

— — — — tab. 82. fig. 3. 4- 

Hibitat in Europae Fino. 

harua flaucfccns ; incifuris violaceis lineolisque 
literalibus transuerfis atris. 

i^ii yfl folliculata, jilabra, brunnca. 

()uies 2 4dicrum. 

cijlata. 94—5- ^- ^lis deflexis cinereo fufcis albo flrigo- 
fis, thorace niuco: crilta nigricante. 

H.i>i»-at lu noua Hollandia Dom. Weber. 

Mvigna. Caput et thorax hirta, niuca, in me- 
dio dorfi crifta parum cleuata , oblonga, ni- 
gricante. Abdomen cinereum. Alae de- 
flexae, obicure cinereae ftrigis albis, dua- 
busjbafeos, duabus approximatis, undatis 
pone medium unicaque verfus apicem unda- 
I ta. Foflicae cinereae marginc albo. '■ J-B 437 

134 — 5. B, alis deflexis bruaneis: m^sculi mQdh hepafica. 
jfufca flrigaquc poftica pun£lorum fej.Tugi- 
ncorum. 
Habitat in Germania audraliori. 

Media. Caput et thorax hirta , brunnea. An- 
tcnnae vix pcclinatac. Abdomen fupra pal* 
lidum , fubtus brunneiim. Alaa anticaebrun- 
neae macula media obfcuriore. Verfusmar- 
ginem poflicum ftriga e puntlis fcrrugineis, 
diftin^lis fubtus difco fufco. Poflicae fupra 
fufcae, fnbtus brunneae pun^o medk) flri- 
gaque poflica fufcis. 

14O'— I. B. ab's deflexis nineis: poflicis fupra wVgfmVa-, 
puncioanali, fubtus pun£lo medio atris» 

Habitat in America boreali Dom. v. Rohr. 

Statura et fumma affinitas B. Menthaflri* Ca- 
put ct thorax niuea ore tantum fuluo. Ab- 
domen niueum lincis tribus puntlorum ni- 
g^rorum lateribusquc parum fuluis. Aiae an- 
ticae niueae, immaculatae, poflicae fupea 
punQo ad angulum ani, fubtus in medio 
atris, Pedes albi femoribus anticis fupra ful- 
uis pun£l:o bafeos atro. 

141 — 3. B. alis deflexis teflaceis fufco ^Lvigods : fransuerfa, 
macula media transuerfa alba. 

Habitat in America boreali Dom» v. Rohr. 

Media. Antennae petlinatae. Caput et tho- 
rax obfcure teflacea, immaculata. Alaean- 
ticae fupra teflaceae ftrigis quatuormargine- 
que poftico fufcis. In medio macula trans- 438 == 

uerfa niuea. Pofticae fufcae. Subtus om- 
nes cinereae puntlo medio ftrigaque poflica 
fufcis. 
difcorf, 153 — 4- B. alis dcflexfs cinereis: poflicis albis, 
antennis apice fetaceis. 
Habitat in Hungaria Muf. Dom. Bofc. 
Anccnnac pcclinatae, apice fctaceac, Caput 
cc thor.jx hirti, nigricantu. AbJomen gvi- 
feum, Alae anticae cinercae, maris fere im- 
maculatac, faeminae obrcuriores, fulco un- 
d.itae Gt pone mediiim ftriga e punftisminu- 
tis nigro albis. Pofticae albae. Pedes an- 
nuLti. 
l^emtia. 158 — 9 B. alis deflexis fufcis : vitta flexuofa alba ; 
pun^is tribus fcrrugineo nigris. 
PJhilaem Venutia Cram, Pap. tab. 165. fig. D» 
H.ibitat Trancjucbariue Dom. Lund. 
Forte cum B, grata proprii generis at fpecimen 
noftrum mutilatum, Capuc villofum, album, 
Tliorax villofus, albus lincis quatuor fufcis. 
Abdomen flauum pun8:is dorialibus nigris. 
' Alae anticae fupra nij:^rae vitca in medio fle- 

xuofa alba, quac tamen mari^inem haud at- 
tin^^it. In hac vitta punHa tria: anteriori- 
bus dnobus minoribu?, altero fufco altero 
fuluo, pofteriori m medio maiori, transuer- 
{0 fubtus flauefc^jites : pun£lis tribus marj^i- 
neque poftico fufcis. Pofticae concolores 
puncto medio ni.irgineqne poftico fufcis. 
/Iri&a^ ' 179 — 8o- B. alis dcflexis flauis: hncola media 
mari^inequc poftico ferrugineis. -^ . 439 

HiHiMt in India oricntali Dom. Dalclorff. 

Scatnra et magnitudo B. Kuffiila. Antennae pe- 
flinata^ apicc fere fec^ceae, fLifcae. Corpus 
flauum. Alae flauac lineola media atomis- 
que paucis ferrugincis. Margo pofiicus te- 
. nuifnmc ferrugineus. Alae pofticae utiom- 
nes fuStus albidae. 
196—7. B. aiis atris: maculis albis, pofticis fla- i^/aw/fl. 
uis nigro maculatf?. 

Fyesl. Magai. 2. i. tab. i. fig. 11. 

Habitat in Heluetiae moiltibus Dom. de Clair- 
uillc. 

Statura B. Caja. Thofax niger fafcia antica al- 
ba. Abdomen rufum linea dorfali anoque 
atris. Alae atrae linea bafeos ftrigae anti- 
cae iunfta, pone medinm cruce flexuofa al- 
bis. Pofticae flauae macuiis aliquot atris. 
Laraa atra pi!is cinereis hirfuta. 
204 — 5. B. alis deflexis fufco hyalinis immacu- ohfcurata, 
latis. 

Habitat in Ruflia meridionali Dom. Boeber. 

Minor B. hyalinae. Antennae valde pe£lina- 
tae. Alae omncs obfcurae, fere hyaiinae, 
immaculatae. 
2x5 — 16. B. alis incumbentibus teflaceis nnm^i- teflacea^ 
cuiatis. 

Habitat in America boreali Dom. v, Rohr. 

Ruflica media. Alae teliaceae, fupra immacu- 
latae, fubtus macula media fufca. 
fll5 — 16. B. alis incumbentibus cinereo fubhya- /^^r/Jb/Vwa, 
linis ; lineola media transuerfa nigra. 440 

Habitat in India orientali. 

Statura praecedentis» Antennae peQinatae. 
Alae obfcure cinereae, fere hyalinae lineola 
media transuerfa, fufca. Pofticae; uti om- 
nes fubtus parum pallidiores. 

zHrtsata. 219 — 20. B. alis incumbentibus grifeis: flrigis 

duabus undatis nigris. 
Habitut in Amcrica boreali Dom. v, Rohr» 
Kuftica parua, grifea. Antennae valde peSi- 

natae. Alag omnes grifcae, anticae fupra 

ftrigis duabus undatis nigris, altcra in me- 

dio, altera polleriori» 

elata. 3^3 — 3. B. ahs conuolutis atris coccineo alboquc 

variegatis: pofticis albis apice atris. 
Habitat in India orientali Dom, Daldorff, 
Statura omnino B. bella, Antennae uigrae. Ca- 
put et thorax nigro alboque varia thoracis 
margine coccinco. Abdomen niucum fub- 
tus utrinque ftriga punflorum nigrorum ano- 
que barbato fuico. Alac concolorcs, anti- 
cae atrae , coccinco maculatae , bafi cocci- 
ncae pun£lis atris iride alba, m medio ma- 
culac duae niueae, altcra quadrata, altcra 
junata. Pofticae niueac , apice atrac, . — --^^— ^ 441 

COSSUS. P^//)/cInobreui{rimi, cylin- 
drici, reflcxi. 
Llngiia rpiralis nnlla. 
Antcmae breues^ filiformes.^ 

7, C, niueus alis punclis numerofis transuerfis Verbafcu 
cyaneis parique ferruginco, thoracis dorfo 
cruce cyanea. 

Habitat Monfpeliae h\ Verbafco. Dom. Brous» 
fonet, 

Praecedentibus minor. Caput villofum , album 
ore nigro. Antennae valde petlinatae, al- 
bidae. Thorax valde villofus albns cruce 
magna dorfali cyanea. Abdomcn villofum, 
niueum ftria laterali duabusc^uc dorfalibus q 
punftis nigris. Alae niueae pun£l:is paruisf 
coftalibus, duobus in medio maioribustrans- 
uerfis marginis tcnuioris, magna transuerfa 
yerfus apicem cyaneis. Praeterea par pun- 
Borum ferrugineorum, altero ad coilam an- 
te maculam transuerfam maiorem , altero 
ad angulum ani^ Pofticae niuea? fupra im* 
macutatae, fubtus punclo medio nigro. Pe- 
les viilofi, niuei, apice nudi, nigri. 

NOCTUA. Falpl compreffi, [-^o^ 
apicecylindrici, naui. 
Lingaa porreO:a, cornea; 
Antennae retaceae. 
14 — 15. N« alis patulis erofo dentatis obfcurQ^rc/a« 
variis: amicis macula media Bauefccnte. 442 ^ 

Habitat m India oncntali Dom. DiMnrff» 
Corpus paruurn, ohicurum. Alac omnes ero- 
io ci<:nt:aje, b.ifi cin^icHe ftnga undatu, atra, 
in mcuio inat;nlj fljmefcens annnlo aibo cin- 
cla, apice obicuro variegat.)c. Subtus om- 
ncs v.iriegatae, pollicae apice giaucefcentcs. 
Nijdea^ 16 — 17. N. alis patulis fufco alhoquc variis: an- 
ticis linea ipirali ccnuoluta, lubtus ferrugi- 
neis furcoilrigoGs. / 

HahitJt in InJia orier-tali Dom. DalJorff. 
Siutura ct magnitudo oir.nino N. rpirulis. Cor- 
pus variegatum abJc,mir.e fufco cingulis al- 
bis umbraque ruta. Alac ^nticao variei^atac 
linira rhedia rpir.i!:. Mar;^o po(licu3 cinere- 
us (Irigis uncJaiis fufcis, ' iubtus ferrnginjae 
ftrigis duabus fuFcis. Margo pollicus fufcus, 
ferruginco m.iculatus. Pofticac fulcric ^d^- 
cia media a!h.>: ftriga dentata alba. Margo 
poflicrjs cincrcns, nigro undatus. Subcns 
fer;-ugineae punclo {liMgis tribus {Irigat^uc e 
punclis fuicis. 
ticifitans. loo— i. N. laeuis alis deflcxisfurcis: pun^lome- 
dio ocellari coerulco. 
I l2'^"tat in India orientali. 
M. i^'- Corpus cincreo fufcum. Alae cine- 
rea fufcae vix ftrjga una altcraue obfcuriore. 
In mcdio punclum occllare diitintlum, coe- 
rulefcens. Pofticae fubtus albae f.bviga unda- 
ta , fufca. 
unica. 100 — i, N. laeuis alis deflexis cinercis: lunula 
media atra. ===== 443 

Habitat in India orientali. 

Statura praecedentis. Alae cinereae, vix (Iri- 

gofae lunula niagna niedia atra, Subtus gri- 

feae. 

105 — 6. N, laeuis alis deflexisnigris: anticismar-^;a«/^on«a. 
gine tenuiore et p®(lico cineceis, poRicis al- 
bo maculatis. 
Habitatin India orjcntali Dom. Daldorff. 

Statura N, tigrinae at paullo minor» Corpus 
fufcum abdomine cinerafcentc. Alae anti- 
cae nigrae margine tenuion et poftico late 
cinerafcente, Pofticae nigrae maculistribus 
duabus(]ue marginalibus albis, Subtus pal- 
lidae, anticae fafciis duabus fufcis, pofticis ' 
puncio medio ftriga fafciaque repandanigris, 

107 — 8- N. laquis alis deflexis nigris: fafciis dua- fl/ag«/fl/a. 
bus albis^ pofteriore angulata punQ:oque 
ocellari atro anguli ani, 

Hibita^ in Friendly Islands Muf, Dom. Banks. 

Statui*a et magnitudo N. geometricae. Cor- 
pus obfcurum antennis palpisque albis. Alae 
nigrae fafcia ante medium obliqua et altera 
pone medium angulata.albis. Ad anguluru 
ani punQum ocellarc atrum. Pofticje ift- 
grae fafcia alba. Subfus omnes fufcae faf 
cia alba, 

109 — 10. N. laeuis alis deflexis atris nitidulisim- madidan 
maculatis, 
Habitat in India orientali Dom, DaldorfF, 444 ■ . '" 

Statnra omnfno N. niueae. Antcnnae fubtus 
^lbidae, fupra nigr.ic. Corpus atrum, ni- 
tiJum. Ij^emora pofrica yalde ciliata. 
g«/2;«/T, 132 — 3. N. lacuis a!is defi;:xis cinercis: fifciis 
(iuabus brunn'.iis puncloaue poilico gemi- 
no atro. 

Habicat in Amcrica boreali Dom. v. Rohr. 

St?.tura ec magnitudo omnino N. repandae. An- 
tennae nudae. C.ipnt et thorax cinerea. 
Alae anticae cinereae fsi^cii lata antemedium 
brunnea. Farjia hiec in medio pallidior 
punclo diftinfto brunneo margineque pofti- 
co iinuato, Fafcia alccra latinr, repanda api- 
ce pun£io gemino atro. Pofticac bafi obfcu- 
rae, apice paliidiorcs: fafcia obfciira. Sub- 
tus flauefcentcs (Iriga obfcuriore. 
phfeura. 136 — 7. N, laeuis alis deflexisobfcuris; ftrfgapo- 
ftica punclata fufca, fubtus cinereis imma- 
culatis.^ 

Habicac in Amcricae meridionalis Infulis Dom. 
V. Rohr. 

Statura media praecedcntium. Corpns obfcn- 
rum. Alae obfcurae, apice pallidiorcs ftri- 
- ga e punclis fufcis. 
ySqbtus omnes cinereae, immaculatac. 
137 — 8. N. laeuis alis dcfle.xisfufcis: punfloftri- 
gaquc albis, pofticis fubtus ftriga pun£ioruai 
^lborum. 

Habitat in India orientali Dom. Daldorff, 

Statura praecedcntium. Corpus fufcum, fub- 
tus albidum. Alae longitudinc corporis. ■ ^ -" 445 

Palpi apice alhi. Alae omnes fupra fufcae 
auc cinereae , anticis puntlo paruo centrali 
flrig:ique polUca albis, pofticis ftrigatantum 
albida. Subtus anticae concolores, poiticae 
bafi cinereae llrigis undatis fufcis, a])ice fuf- 
cae ilriga punQ:oruni alborum, 

21 8 — 19. N. criftata alis deflexis cinereis: ftrigis ««^rfl^o. 
undatis obfcurioribus, in medio fufcis: ma- ' 

culis ordinariis flauis; 

Habitat Kiiiae. 

Media. Statura praecedentiurn. Corpus ci- 
nereum» Alae cinereae, nitidulae ftrigis 
5 — 6. undatis obfcurioribus. Media pars 
alae fufcefcens maculis duabus flauis: ante- 
riore minore orbiculata, pofteriore renifor- 
mi laete flauis. Subtus cinereae. 

21 §-—19. N. criftata alis deflexis obfcure ^misochrago. 
fufco undatis punctoque medio fufco. 

Habitat in Italia Dr. Allioni. 

Parua. Antennae cinereae. Corpus cinereum. 
Alae anticae obfcure flauefcentes ftrigis un- 
datis fufcis. In niedio alae pun£lum mag- 
num, obfcurum. Pofticae fufco cinercae. 
373—4. N. criftata alis deflexis cincreo f^koquQ martnorea. 
variis: macula oblonga baieos nigra, 

Habitac in Gallia Muf Dom. Bofc. 

Statura et magnitudo omnino N. Linariae. Ca- 
puc ec thorax grilea. Abdomen cinereum. 
Alae deflexae, cinereae, mox magis mox 
minus fufco variae^ Ad bafinmarginis te- 446 ■ 

nuiorfs macula faboccUaris grifea et Iiuic ad- 
iacet macula oblonga di{tin£la nigra. Ma- 
culac ordinariae in mcdio, anterior oblon£:a. 
pofterior maior reniformis. . Pofticae fuhtus 
albidae punclo medio ftrigaquepofticafufcis, 

dimidiata. 37 4-- 5. N. criftata alis defiexis bafi cincrcis api- 
ce fuTcis cinerco ftrfgofis. 

Habitat Tranqucbariac Dom. Lund. 

Parua. Corpus obfcurum. Alae obfcurae, bafi 
cincreae, apicc fufcae ftrigis plurimis, unda- 
tis, cinereis. Macula obicurior in mcdio in 
colore fufcefcentc. Pofticae fufcae. 

pumila. 375 — 6. N. criftata alis brunneis: macula media 
flauefcente pun£loque centrali atro. 
Habitat Kiliae. 

Statura et magnitudo N. Pifi. Caput et tho- 
rax brunnea, immaculata. Alae anticae 
brunneae, pallidius maculatae punclo cen- 
trali. minuto, atro et pone hoc verfus mar- 
ginem erafiiorem maculamagna, transuer- 
fa flauefcens. Pofticae cinereae fubtus ma- 
cula media fufca. 
(onuergens, 297 — 8. N. criftata alis deflexis fubdentatis gri- 
feo fulcis apice cinercis: angulo ani macula 
fulua. 
NoSiua comergem Wien. Vert. 84- 8- 
Habitat ih Auftria Muf Dom. Schieffermyljer. 
Alae ultra medium fulco grifeoque variae bafi 
h"neola atra. In medio maculae ordinariae, 
pofteriore reniformi: lunula obfoleta alba, === 447 

apice cinereae mucnla anali fiirruginea pun- 
£lisqu: mari^inahbus niiijris, 
Larua coeruletceus lineis pun£lisquc albis, c«- 
pice brunneo. 

298. N. criftata alis doflcxis dcnratis nl^rh :iiro alchTjmiJIa. 

unJatis apice cineralcencibus: poflicis bafi 

maculisqne djjabus marginalibus albis, 
NoSfua alchpmja Wu:n. Vei-i. 89. 5. 
No^tia conuergens Ent. {yil:. 3. 100. 298. * 
Habitat in Europae Qucrcu. 
Larua cintrea fl:iuo rubpun£lata: fpinis duabus 

dorfalibus, duabusque caudalibus, capite 

coeruleo. 
Tuppa iolliculata, nigra, antice truncata, brun- 

nea. 

500—1. N. criftata alis deflexis nigris albo variis : ^ttj7///a. 
pun£lo rnedio ocellari difl:in£lo. 
Habitac Kiliae. 

Statura et mr^gnitudo N. riuularis. Caput et 
thorax varici;,ata. Alae nigrae, albo unda- 
tae pun£lo medio diftin£lo annulo niueocin- 
£lo. Pofticac fufcae. 

309 — 10. N. cridata alis deflexis nigro ^\bo<^uQ Panthea. 
variis: puntlo niedio diftinclo atro. 
Habitat m Hcluctiac Pino Dom. deClairville. 
N. ludificae affinis. Caput album antennis ni- 
gris. Thorax albo nigroque varius. Abdo- 
men atrum regmentorum marginibus albis. 
Alae albo nio;roque variae, in mediomacula 
magna alba et in hac puntlum diftinclnm, 448 ===== 

atrum. Pofticae cinereae inargine nigro 

punflato. 
Larua pilofai, fufca: dorfo albo nigro macula- 

to fafciculo colli caudaeque, 
RocfT. Inf. 3. tab. 48. 
P«/7/7a folliculata, brunnea, 

Vitisidaea. 381. N. criftata alis deflexis fufcis: pollicis fafcia 

alba. 
NoGfua vitU idaea Linn. fyft. Nat. 2. 85 3- 163. 

Fn. Su. 1 169. 
Habitat in Sueciac V^itis idaea. 
Nimis affinis N. Arbuti at alac pollicae fufcae 

fafcia aiba. 

HYBLAEA. Palpi porre£l:i, comprefll, 
in medio dilatati. 

Lab ium porrcdiumf acu- 
tum* 

Anicmiae fetaceae. 

fcabra, >J~5' H. alis deflexis compreffis obfcuris: ftrigis 
tribus undatis pun^loque eleuato pilofo» 
Habitat in America boreali D. v. Rohr. 
Media. Palpimagni, valde compredi. Anten- 
nae fetaccae. Caput et thorax criltatus, ob- 
fcura, immaculata. Alae valde comprefTae, 
adfcendentes , obfcurae ftrigis tribus undatis, 
atris pun£loque medio eleuato e falciculo pi- 
lorum. 

obligua^ (l* H, alis deflexis brunneis nigro irroratis: ftriga 
obliqua fufca. ^ 449 

Habitat in — — 

Statura parua H. fagittae» Palpl valde porre£li 
albo nigroque vani. Alas brunneae atomis 
numerofis minucifljmis nigris. Striga fufca 
a marginis excerioris medio ad apicem du£la 
et ante apicem macula marginalts cinerea, 
linea nigra inclufa et in hac macula pun£la 
tria coftalia, albida. Polticae cinereae. 
8, H. alis deflexis fufcis: anticis litura apicis al-/iV«ra/a/ 
bida. 

Habftat ad Cap. Bon. fpei Dom. Daldorff. 

Reliquis minor. Corpus obfcurum. Alaefuf- 
cae (Iriga una alteraue obfoleta. Anticae ap{- 
ce licura flexuola albida, 

PHALAENA. Pr^/p/ cylindrici. 

Lingua porreQ:a,mem- 

branacea. 
Antennae filiformes. 

6— 7. P. pe£Hnicornis alis anguUtis obfcure cinQ' jpir/picaria, 
reis : puntlo medio ftngisque duabus pun- 
Qorum nigrorum. 
Habitat Tranquebariae Dom. Lund. 
Paullo maior Ph. triftriariae, tota obfcure ci- 
nerea. Alae omnes fupra pundomedioftri- 
gisque duabus pofticis e pun^lis minutis, 
atris. Subtus pallidiores pun£to medio ftri- 
gaque unica atris. 
17—18. P. peclinicornis alis falcatis pallide tefia.' harparid* 
ccis: fafcia media obfcuriore flauo notataj 
jnargine poftico coeruleo. 
F£ Bombyx harpagala Efp. Phal. 3. tab. 73. fig. 
1. a. 

Habitat in Hcluetiae Tilia Dom. de Clairville. 

Scatura omnino P. cultrariae. Alae valde fal- 
catae at haud erofae, paiiide tedaceae ante 
fnediuni {triga flcxuoia, in medio '(afcia lata 
punftis aliquot flauis, poftice ftriga undata 
obfcurioribus. Margo pofticus coeruleus. 

Ijirua ferruginea capite fpinofo, dorfo antico 
fpinis duabus, cauda acnta. 

Puppa denfe foliicuiata, pailida antice denticu- 
hs recuruis. 

ohfcuraria» 37— 28* P> pe£^inicornis ah'a dentatis obfcuris 
nigris. 
Habitat in Gallia. 

Magna. Antennae peftinatae ferruginco nigro- 
que variae. Corpus obfcurum. Alae val- 
de dentatae, obfcurae, anticis ftrigis duabus, 
pofticis unica atris. Subtus omnes paullo 
paliidiores pun£lo medio atro ftrigaque ob- 
' ibieta pallida. 

crocataria, 43— 4. P. petlinjcornisalisflauiflimis: atomis ma- 
culaque transuerfe marginis tenuioris paUi- 
de obfcuris. 

Habitat in Virginia Dom. Bofc. 

Minor P.prunaria. Anterjia4pe£linatae, obfcu- 
rae. Corpus flauum. Aiae omnes flauiftimae 
atomiset ad margineiMtenuiorem verfns an- 
gulum ani macuU cransuerfa pal Hde obfcuris* ' 451 

In pofticis macula oppofita ad marginem ex- 
teriorcm. Subtus concolores. 

62 — g. P. peftinicorhis alis cinereis : ftrigis dua- 5^/gariflt 
blis punftoque medio transuerfo higris; ftri- 
ga pofteriore pun£l:ata. 
Phalaena belgaria Hybn; Beytr. 3. 4; tab. 2. 

fig. N. 

HabitatHalae Saxonum Dom. Hybner. 

Media. Antennae pe£linatae, apice fetacea^. 
"Alae cinereae ftriga antica incurua, in me- 
dio puntio magno transuerfb ftrigaqiie po- 
ftjca pun£lata nigris. Margo ipfe punftatus. 
Pofticae uti omnes fubtus puhfto medioftri- 
gaque poftica pun£hta fuicis. 

63—4. P. pe£iinicornis alis bmnibus cirtereis:/7af«ftt/a- 
ocello medio ferrugineo ftrigaquehigropuri- '''*< 
^lata^ Lirin. Fri. Su. 1244^ 

Clerk.Phal^ tab. 7. fig. 5/ 

Habitat in Gulljac Salice Dom. Bofc. 

Alae omnes albidae in medio pun£io ocellari 
ferruginedi t*ohe medidm ftriga e pun£iis 
higris hiargoque higro puhftatus. Subtus 
cohcolores at absque Ocello. 

64-^5. P. pe^iinicomis alis omhibus cinereis (nt cifcuiarUi 
C0 irroratis : ocello medio ftrigaque iubun- 
daia fufcal.- 
Habitat in Gallia Muf. Dom. Bofc- 
Staturat omnino pfaecedentis. Alae orhnes ci- 
- nereae atomis fufcis. Iri medio pun£luni 
ocellare album ahhulo fufco et iii ahticis po- 452 - ■ 

ne hoc, in poftfcis pcr liocftriga fnrca. Po- 
ftice ftriga fere obrolcta c punflis nigris, 
Subtus omncs albidae ffcriga c punQis nigris^ 

64 — 5. P. pe£linicornis alis albidis; annulo ge- 
mino fufco. 
Habitat in India orientali Dom. Daldorff 
Parua, tcnera. Alae anticae albidae, in rredio 
annulo geminato, fufco, Margo pofticus 
nigro pun^tatus. Pofticae margine tantum 
nigro pun£^tato. Subtus omnes niueae, Mn- 
maculatae: cofta anticarum teftacea. 

g5 — q^ p. pe£linicornis alis fufco hyalinis: anti- 
cis apice ferrugincisj fafcia obliqua alba. 

Habitat Cajennae Dom. Richard. 

Statura praeccdentium. Caput atrum. Tho- 
rax ferrugineo hirtus. Abdomen fupra ni- 
grum , fubtus albidum. Alae anticae fufco 
hyalinae , ncruis nigris ftriatae margine om- 
ni apiceque latius ferrugineae fafcia lata, ob- 
liqua,alba. Pofticae fufco hyalinae margine 
tantum poftico ferrugineo. 

06—7, P. peBinicornis ahs cinerels: ftriga pur- 
purea, anticis punftis tribus fufcis. 

Habitat in Virginia Muf. Dom. Bofc. 

Corpus medium, cinereum. Alae omnes ci- 
nereae ftriga communi purpurea. Pone ftri- 
gam in anticis pun£la tria ftrigae adiacentia, 
duobus ad marginem interiorem approxima- 
tis, Subtus omnes ferrugineae puntlo mc- 
dio ftrigaque poftica ferrugiaeis. ===== 453 

105 — ^- ^ ps^linicornis alis albfs:' atomis n\i- fnixtaria. 
mcroils nii^ris. 

Hibitat in Galliae Populo Dom. Bofc. 

Mas. Antennae pe£linatae, apice fetaceac. 
Caput et thorax grilea, Abdomen album 
atomis nisris. Alac anticae albae atomis, nu- 
merofis, ftriga bafeos undata, maculamedia 
transuerfi ad coftam maculisque marginali- 
bus, nigris. Poflicac alhac pun£lo medio 
atomisque apicis fufcis. Subtus concolores. 
Faemina obfcurior alis fliSga poftica undata 
nigra. 

112—13. P. peciinfcornis alis flauis: anticis faf rofam. 
cia lata purpurea, poflicis immaculatis. 
Habitat in Germania. 

Statura et magnitudo omnino P. purpurariac. 
Antennae fuf^ae rachi alba. Alae anticae 
flauae fafcia lata, aJ marginem crafTiorem 
dilatata purpurea. Margo pollicus tenuifH- 
me purpureus. Poflicae magis teflaceae, im- 
maculatae. Subtus flauae, immaculatae. 

112—13. P. peGinicornis alis flauis: anticisgrfl/flna, 
pun£lo medio omnibusque fafciis duabus 
purpureis. 

Habitat in America boreali Dom. v. Rohr. 

Statura parua P. purpurariae. Antennae val- 
de pe£linatae» Alae flauae anticae pun£lo 
medio, fafcia pone medium flrigaque pofliii 
ca piirpureis. Margo poflicus purpureus. • -« 
Poflicae itidem flauae fafcia flrigaque purpu- 454 ■ 

reis. Subtus concolores at fafciae magis di- 
ftinftae. 

pufiltaria. |3p— ?• P peflinicornis alis niueis: ftrigis nu- 
merpfis fufcis ; pofteriore maiore. » 
Habitac Tranquebariae Dom. Lund. 
Minuta, tota niuea ftrigis 5 — 6.fufcis, quae 
ad apiccm alae coeunt, peftic^ rcliquis ma- 
iore. 

togata. 145 — 6. P. feticornis alis angulatis ptjrpurafcen- 
tibus: margine poltico flauo, 

'Habitat Trauquebariae Dom. Daltlorff 
Paru.K cenera. Alaeomnespurpurafceqtesmar- 
gine poftico flauo. Pofticae flauae, ^ubtus 
pailidiores. 

bicotorata. I49 — 50. Pfeticornis alisdentatis cinereiss ftriga 
undata apiceque fufcis maculisque coftalibus 
nigris. 

Habitat in Vii^ginia Muf. Dom. Bofc. 

Statura ompino P, Wuuariae. Caput et ihorax 
flauefcentia antennis fetaceis. Alae anticae 
cinereae ftriga media pndata, fufca. Margo 
pofticus late fufcus pun£lo emarginaturaque 
pigris, PunOa praeterea tria coftalia, ni- 
gra, pofteriori transuerfo, maiori. Pofti- 
cae valde dentatae ftriga ante medium» pun- 
fto medio apiceque fa.C-ia et in hac Urigae 
aliquot undatae obfcuriores. Subtus omiics 
flauelcentes ftriga antica, punfto medioftri- 
gaquc poftica fufcis. 45J 

igi^^6. P. feticornis alis cinerafcentibus : f^(^ch variata. 
media fufca pun£lo centrali ftrigaquc undata 
utrinque nigris. 

Habitat Kiliae. 

Statura et magnitudo omnino P. rufatae. Ca- 
put et thorax fufca. Alae anticae cinereae, 
bafi fufcae in medio fafcia fufca , quae ad 
coftam dilatata. In medio fafciae pun£lum 
diftin^lum nigrum et praeterea fafcia antice 
pofticeque ftriga valde unJata, nigra termi- 
natur. In apice alae litura fufca. Pofticae 
cinereae, immaculatae. Subtus cinefeae 
puntlo medio ftrigisque duabus pofticis 
fufcis. 
igo — 1. P. feticornis alis cinereis: atomis ftrigis «MW^ra/a. 
tribus maculaqiie media fufcis. 

Habitat Parifiis Muf Dom. Bofc. 

Media, Antennae i;:<a'.e3e, in faemina nigro 
pun£latae» Alae anticae cinereae atomis nu- 
mcrofis fufcis ftrigisque tribus, bafeos parua, 
incorua, duabus pone medium macula fuf- 
ca iunBis, Macula media in faemina mul- 
to maior. Pofticae ftrigis tantum duabus. 
Subtus omnes pallidiores atomis, punfto 
medio ftrigisque duabus fufcis. 
206— -7. P. feticornis alis albis: ftrigis undatis rwp^^^ro/a. 
quinque pun£loquc centrali fufcis. 

Habitat in Germaniae montofis, 

Statura et magnitudo P. bilineatae. Corpus 
albidum. Alae albae, anticae fupra ftrigis 
quinque omnibus undatis, fufcis. Inter ftri- 45^ ' 

gam 5—4 punQum centralediftinflum, jTuf- 
cum. Mar^^o pofticus flriVa e punftis atris, 
fubtus obfcurae flriga poftica e pun£lis al- 
bis. Pofticae albac ftriga untca fufca. Sub- 
tus albae punclo ftrigisque duabus. 
ptuuiata^ 220—1. P. feticornis aiis cincreis: ftrigis duabus, 
atomis fafciaque fufcis. 

Habitat Tranquebariae Dom. Lund. 

Scatnra et magnitudo P. atomatae. Alae om- 
nes cinereae atomis numeroils ftrigis duabus 
baicos fafciaque poftica repanda nigris. Stri- 
ga nigra alas terminat. Su^cus onjnes fla- 
uelcentes, nigro irroratae ftri2,-ique nigra, 
apice tuicae macula magna marginali flauef- 
cente. In ancicis praeterea puncl:a duo al- 
ba, alterum in medio, alterum verfus api- 
cem , in pofticis puntlum paruum, nigrum 
in medio. 
aerdia» 333 — g. P. feticornis aiis viridibus: ftriga niuca. 

Habitat in America boreali Dom. v. Rohr. 

Parua, tenera. Antenn:iefimplices, albae. Tho- 
rax viridis. Abdomen album. Alaeomnes 
virides ftrijra parua , niuea. 
taetata. 261 — 2. P. feticornis alis niueis: ftrigis puntlo- 
rum atrorum. 

Habitat in RulTia meridionali Dom. Boeber. 

Media. Corpus niueum. Alae anticaeniueae 
ftriga antica e pun£lis tribus, pun£lo mc- 
dio ftrigaque poftica e plurimisatris. Margo 
nigro pun£latus. Pofticae niueac pun£lo me- 
dio ftrigaque poftica atris. M:ir;!;o njgro > 457 

punOiatus, Subtus concolorcs at ftrfga an- 
terior alac anticac omnino deeft. 

269-70. P. feticornis alis fufcis cinereo undatis:^^fMiHa/a. 
falcia media cinerea; pun^is duobus nigris. 
Habitat Kiliae. 

Statura media. Alae anticae fufcae bafi fafcia 
media et in bac puncla duo nigra ftrigisquc 
undatis apicis cinereis. Pofticae uti omncs 
fubtus cinereae. 

373-4. P. feticornis alis niueis: ftrigis tribus ob* o/7iVfl/fl« 

liquis apice coeuntibus nigris. 
Habitat in India orientali Dom. Daldorff, 
Parua, tenera. Alae niucae, anticae fupra 

ftri^is cribus pofticis, nigris, quae in apice 

alae coeunt, fubtus obfcuriores. Pofticae 

albae ftrigis tribus at minus obliquis. 

278-9. P. feticornis alis cinereis, fufco fubfafcia- ^yr^am/a, 

tis: margine punflrato, 
Habitat in herbariis folia plantarum exficcata- 

rum exedens Muf. Dom, Bofc. 
Minuta. Alae cinereae fafciis atomisque nume- 

rofis fafcis. Mirgo fufcopunclatus. 

300 — I. P. feticornis alis flaucfcentibus: mzculis balteata» 
annularibus ftrigisque undatis fufcis. 

Habicat in India orientali Dom. Daldorff. 

Magnicudo P. urticacae. Corpus cinereum. 
Alae pallide flauefcenccs ftriga una alterauc 
bafeos maculis trihus annularibus in medio 
ftrigisque tribus valdc undatis pofticis nigris» 
Subtus.albidae licuris fufcis. 45 8 

riuutata, 3tq — 2C. P feticornis alis albf Jrs annulis duobus 
incffiia (rrijn9(|ne tribus fufcis, 
Hibitat iti Americae mei idionalis Infulis, 
Scatura pi! ua P. lcmnatie. Palpi magnijCompref- 
(j, Alae ancicae albidae ttriga ante medium 
lindara, annnulis duobus in medio, ftriga 
ponc i-.iedium io medio inf.exa (Irigique ter- 
luiiiali fulcis. Pollicae albidae ftngis tribus 
fufcis. Subtus omncs cinereae ftriga fufca. 

fXalfata^ 334—5. P. (eticornis alis fufcis: fafciis tribus 
hyilinis ; fecunda puncto fufco. 
Hibitat in Americae Infulis Dr. Pfiug, 
Statura praecedentium. Ala^ anticae fafciis al- 
ternis fufcis liyalinisque, In fafcia fecunda 
hvabna punftum diftinftum fufcuin , in fal- 
cia terti^ fufca punQum nigrum. Practc- 
re.i macula marginalia hyalina verfus apt- 
cem. Pofticae albidae ftrigis pofticis fuLis. 

amata 324 — 5- ^- feticornis alis fiauefcentibus: anticis 

punBo fafciaqueabbreuiata, pofticis bafi liy- 
alinis. 

Habitat ad Cap. Bon. fpei Dom, DaidorfT. 

Statura omnino praecedentium. Alac anticae 
fl.iuercentes cofta magis brunnca. Inmedio 
verfus coftam punclum paruum, lunatum 
ct pone medium fafcia abbreuiata hyalina. 
Pofticae bafi hyalinae , apice fufcae. 

vidualifs 420—1. P. alisatris: anticis macula, pofticisfaf- 
cia niuea, 
Habitat in RuHia meridionali Dom. Boeber. " • 459 

Statura P. atralis at paullo maior. Frons alba. 
Abdomen nigriim, albo annuhtum anoful- 
uo. Alae anticae atrae macub magna, me- 
dja, transuerfa, niuea, pollicac atrae faf- 
cia margineque poftipo niucis. Subtus pal- 
lidae, jn medio atrae falci:^ (liu^a, 

LITHOSIA, Palpi duo recurui: znU 
culo primo compreflb^ 
fecundQ falcato. 
Antenme fetaceae, 

I. L, alis depredis luteis: anticis pun£lis dqobus ^wair«, 
cyaneis. 
NoBua quadra Entom. fyfl;. 3. 3, 34. 54, Linn, 

fyft. Nat, 2. 840. 14. 
Wilk papil. 34, tab, 3. a. 17. 
Pod. Muf, Graec. tab. 2, fig. 8, 
Schaeff. Elem, tab. oS. fig. 5. ' 
Roef. Inf I, phal. 2. tab, 17, 
|3, NoSiuq diplana aiis incumbentibus cinereis, 
thqraceflauo. Sp. Inf. 3.315. 29. Linn. Mant, 

I. 539^ 
Habitat in Pini , Quercus Lichenibus, LithoTiae corpus mcdium, dcpreiTuin , |immargina- 
tum, agile, capite paiucf^ transueifa» oculis magiiis, 
globofjs , prominulis, lat?ralib,us , diftantibus, anten- 
t)is tlioraee longioribiif , (iiltantibus , vertici infertis, 
thbrace plano , brcui , hirto , alis qHatuor aequahbu?» 
planis , conuohuis , abdomine longioribus , pedibus 
curforiis tibiis anticis apice unifpinofis, pofticis bifpi-, 
nflfis. 460 ! ', '■■» 

deprejfa. 2* L. alfs Jcprcfils plumbeis: margine flauo,' ca- 
pftc rjiiji^uinco. 
N>:oi'iia dcprejfa Ent. (yd. 3. 3. 24. 52. 
Irlabic:.:; in America boreali. 
com^jlana* .3. L. a!;: deprieilis: margins cxteriori pallidOjpo* 
flicis totis flauis. 
Noctuii complana Ent.ryH;. 3. 2. 24. 53. Linn.fyft. 

Nat. 2. 840. 1 5. Fn. Su. 1153« 
Wien. Verx. 68. 4- 
Albfn. Inf. tab. 70. fig. G. H. 
Hybn. Beytr. 3. tib. i . fig. F. 
Habicat in QLiercus Licli^-nj. 
Variat alis anticis totis pallidis. 
Puppa £o\\\q\3\mi^ brunnea. 
conuoluta, 4. L. alis conuolutis cinereis , capfte thoracisque 
lobo antico dauis. 
Tmm g'gcintelta Ent. ryH;. 3. 2. 388. 3. 
Wicn. Verv.. i 35. 37- 
Habitat in Galliac Lichenibus Dom. Bofc. 
mapna. 5. L. alis oblongis niueis immaculatis. 
luiea mognella Em. fyfl:. 3. 3. 288-4. 
Habitat m Italia Dr. Allioni. 
focia, 6. L. alis oblongis cinereis, antice albidis poftice 

pallidis: liriga undata nigra. 
Tineajociella Ent. fyft. 3. 3. 288- 6. 
Tinea tribunella Wien. Vcrx. 319. 62. 
Clerk. phal. tab. 3. fig. 11. 
Habitat in Europa boreali. 
getata, 7» L. alis fufco cincreis: anticis vitta alba, 

Ttnea getatetta Ent. fyit. 3. 2. 289- n. Linn. 
' fyft, Nat, 2» bSS- 344. Fn. Su. 1450. Tinsa ligatella Wien. Ver?.. 319. 60. 

Clcrk. phal. tab. 8. fig. 3. 

Habicat in Pomonac arboribus. 

« - 

g, L. aiis oblongis cinereis poftice obfcur>oribus:grfln£f//. 
pun£lo albo ftrigaque undata cin^ica. 
Tinea orandella Ent. (yfl. 3. 2. 2^8. 7- 
Habicat in India oiientali Muf. Doni, Lund. 

9. L. alis conuolutis flauis immaculatis, fiaua. 
Habicat in Italia Dr. Allioni. 

Media quafi inter L. conuolutam et luteam. 
Magnicudo et longitudo prioris at color po- 
flenorJs. 

10. L. alis obfcure cinerei^s nitidis: marginibus ff/argjwfl/fl. 
niueis. 

Alucita margineUa Ent. fyft. 3. 2. 333. 13. 
Habitat in Anglia Dom, Yeats, 

11. L. alis iupra luteis immaculatis: anticis fub- /u/^A* 

tus limbo fufco. 
Tinea luiarella Ent. fyfi:. 3. 3. 393. 33. Linn. 

fyft. Nat, 3. 886. 355, Fn. Su. 1360, 
Wicn, Verz. 68. 3. 
Clerk. phal. tab. 4. fig. 9. 
Habitat in Europae Pino. 

la, L. alis luteis: anticis punQjs nigris trifariis, irrorafa. 

thorace antice pofticeque fuluo. 
Tinea irronlla Ent. fyft. 3. 3. 291. 18. Linn. , 

fyft. Nat. 3. 885- 354. Fn. Su. 1361. 
Wien. Verz. 68. 6. 
Sulz. Hift. Inf. tab. 33. fig, 10, 
Clsrk. Pha). tab. 4. fig. 5. 46a {■'■' 

tiabitat in Lichene parietino aliisquc. 
rofcidd. 13. L, alis luteis: anticis nigro punciatis pofticis' 
niaculatis, thorace atro. 
Tinea rofcidella Ent. (yft. 3. i. 29 li ly. 
Wien. VerT,, 68i 7. 
Habitat in Auftria Doin. SchiefFermyller. 

perld, 14, L. atis cinereis: pun^lo medio ftrigaque-pun- 

ftorUin abbreuiata nigris. 
Tinea pcrlctla Enc. lyft. 3. 2. 292. 21. 
Habitac in Auftria Muf. Dom. Schieffermyller. 

ihorindi 15^ Li alis anticis pallidis: margirie flauopun£iis- 

que duobus fulcis* 
Tinea mefometla Erit. fyft. 3. 2, 2i)T^i 2 5»Linn. 

fyft. Nat. 3. 886- 356^ Fn. Su. 1362. 
Wien. Vtvt. 68. 5/ 
Ciefk. Phal. tab. 4. fig. 14; 
Hybn. Beytr. 3. tab. 3. fig. Q. 
Habitatin Europae pratis. 

pufiutatd. 16. L. alis anticis atris: punfllis feffugirieis Hauis- 
que numefofis. 
Tined puftuiella Ent. fyft.'3. 2. 292. 20. 
Tinea punStettd Cram. Inf. tab. 372. fig* L. 
Habitat • 

GALLERIA. Patpi duo apice incrafia- 
ti, oblique truncati. 
Antmnae fetaceae. 

ceridtuii t* G. alis grifeis poftice emarginatis : doffo cana> 
liculato fufco. 
Ttma ceretta Ent. fyft. 3. 2.^287. 2» Tinea meUonella Ent. fyft. 3. a. 305. 79. Linn. 

\y[\. Nat. 3. 888. 37 5- ^^n^^". « 38?. 
Phalarna cnear.a Linii. fy(t. Nat. a. 874. ags. 
VVien. Vei'2, i 37. 2. 
Rcaum. Inf. 3. tab. ig, fig. 7 — 9. 
Swamipcrd. Bihl. Nat. tab. 26. fig. 2. 
Roefli Inl. 3. tab. 41. 
Hibitat in Apum aluearibus, angiportus, fa» 

uos penetrantes, ftruens. 

a. G. alis fufco cinereis immaculatis, cap ite a/«Mna* 
flauo» 
Tinea g.tfeUa Ent. fyft. 3. a. 289. 10. 
Reaum. Inf. 3. tab. 19. fig. 7. 8. 9. 
Habitat in Apum aluearibus mel depafcens. 
Praecedente duplo minor, 

PHYCIS. •Pfl/p/quatuorinaequales. 

anteriores breuigres, in- 
curui* 
pofleriores elongati : articu- 

\o ukiino cylindrico. 
Antennae fetaceae. 

I. P. alis oblonj^is nigris; dorfo margineque po- BoUti, 

ftico albidis. 
Tinea boletella Ent. fyft. 3. 3. 287. i. 
Habitat in |Auftriae , Sueciae Fugo intrans et 

exiens pcr Boletos. 

a. P. alis oblongis grifeis, antennarum articulis /ji,^^o^„,7^ 
4uobus iQferioribus incraiTatis. 464 Tinea fpijftcetla Ent. fyft, 3. 2. 289. 9» 
Habicat Kiliae Dom. Liind. 

CRAMBUS. 7\7/;o/ quatuor. 

antcriores breuiores, ex- 
trorfum craflioreSj ob- 
lique cruncati. 
pofleriores porreSi, com- 

prctli, coiiniuentes. 
Antennae fetaceae. 

glaucina- i. C. alls glaiicls*^>^ ftn^is duabus fufcis repandis. 
tus, Phalaem glaucinalis £nt. fyft. 3. a. 219. 337. 

Linn. fyft. Nat. 3. 88 1. 328. Fn. Su. 1349. 
Clerk. phal. tab. 3. fig. 4. 
Wien. Verx. 120. lo. 
Habitat in Europa. 
barbatus, 2. C antennis pe£linatis, femoribus anticis bar- 
ba porrefta. 
Phalaena barbalis Ent. fyft. 3. 2. 219. 338. 
Linn. fyd. Nat. 2. 881. 329. Fn. Su, 1345» 
Clerk. phal. tab. 5. fig. 3. 
Wien. Vcrx. 120. 9. 
Habitat in Trifolio pratenfi. 

tmtennatus^ 3. C. antennis peflinatis, alis incumbentibus ci- 
nereis : ftriga poftica albida. 
Phalaena antennalis Ent. (yft. 3. 2. 219. 339. 
Habitat Kiliac. 

ventitabrit^ 4* ^* antennis pe^linatis, tibiis anticis apice faf» 
. ciculato pilofis. 

Phalaena ventilabris Ent.Syik, 3. a. 220, 340. • 4Sf 

Habitit m Carfnthia Dom. Saldoner. 

5. C. aiitjnnis pectinatis, alis cinereo rufis: Hri' bombycatUi 

gis duabus-albidis, pofticis luteis: margine 

nijrro. 
Phahena bomhijcaUs Ent. fyft. 3. a. 220. 341. 
Wien. Vcri. 120. 6. 
Habicat in Auftria Dom. Schieffermyller. 

6. C. antennis peftinatis, ahs cinerafcentibus : /^n/ac«/iH 

ftrigis tribus fufcis. fiV, 

Vhalaena tentacutarii Ent. fyft. 3. 3. 220. 343, 

Linn. fyft. Nat. 2. 381. 330. Fn. Su. 1344. 
Wien. Verz. 1 19. 2. 
Degeer Inf. i. tab. 5. %• i. 
Habitat in Europae Taraxaco. 

7. C. ahs grifeis : ftrigis ferrugineis. , «., 
Phataena probofcidalif Ent. fyft. 3. 2. 221. 343. ^gus 

Linn. fyft. Nat. 2. 883-331. Fn. Su. 1346. 
Wien. Verz. 119, i. 
Clerk. Icon. tab. 5. fig. 4. 
Suli. Hift. Inf. tab. 23. fig. 6. 
Habitat in Europae plantis. 

8. C. ahsgrifeis: flriga media ferruginea poft/ca- ^«yi^Kj.; 

que puntlorum alborum, 
Phalaena enfatis Ent. fyft. 3. 2. 221. 344. 
Habitat Kihae Dom. Amthor. 

9. C. ahs fubdentatis fufcis: ftrigis pofticis unda- Wowga^tfx; 

tis albis. 
PAa/Ifltfwfli f/o«ga//xEnt. fyft. 3. 2. 221. 345, 
Habitat Tranquebariae Muf. D. Lund. 

10. C. ahs grifeis immaculatis. Umeeotatut, 

Gg 4^6 V 

Phalaena tancealis Ent. fyft. 3. 2. 221. 346, 
Habitat in Americae Infulis Dr. Pflug. 

rofiratus, 11. C. alis fubgnfeis: punclis duobus muricati» 
lineaque apicis nigris. 
Fhalaena rojlralis Ent. fyft. 3, 3. 222. 347.Linn. 

fyft. Nat. 2. 8Si. 332. Fn. Su. 1347. 
Wien. Verz. 119. 3. 
Roef. Inf. I. plial. 4. tah. 6. 
Habitac in Carpino , Hamulo. 
nemorum, 12. C. alis grifcis: ftrigis tribus fufcis, interme- 
dia flexuofa. 
Phalaena nemoralis Ent. fyft. 3. a. 222. 348. 
Wien. Verx. lao. 1 r. 
Harris Inl. tab. 6. fig. a. 
Habitat in Angliae nemoribus, 
LrnJJiiiis. 13. C. alis anticis fufcefcentibus apice cincreis: 
puntlis ocellaribus nigris. 
Phalaena craffnlis Ent. fyft. 3. 3. 222. 349. 
Hubitat in Auftria Dom. Schieffcrmyiler. 

lupejiris. 14- C. alis nigro coerulcfcentique variis: pofticis 
nigris. 
Phalaena alpeflralis Ent. fyft. 3. 2. 333, 350. 
Habitat in Auftria Muf. Dom. SchieffermyJIer, 

vatpatis. 15« C. alis grifeis: pofticis marginc crafliorialbo. 
Phalaena palpalis Ent. {y\i. 3. 3. 323. 351. 
Habitat in Anglia. 

Tjorre&ut, 16. C. alis fufcefcentibus: ftriga media brunnea, 
Phalaena porre^alis Em. fyft. 3. 2. 333.353. 
Habjtat in Americae meridionalis Inlulis Muf. 
D. Pflug. 17- C alis cinereis fufco irroratis : ftriga poftica/ng«/«j. 
brunnea. 
Habicac in India orientali Dom. Daldorff. 
Medius. Palpi comprcfn, thorace longiores. 
Aiac omnes grifeae ftriga diftni£ia, brun- 
nea pone medium. 

Ig. C. alis cinercis: pun£lo medio pilofo (\i^co ditatatus, 
ftrigaqiie poftica obliqua fulua. 

Habirat in India Dom. Daldorft. 

Statura praecedentis at dillintla et. alia. Mi- 
nor. Palpi comprefli, porre£ii. Alae an- 
ticae cinereae pun£lo medio eleuato, pilofo 
et pone hoc ftriga obiiqua, fuiua. Pofticae 
fuicac. 

19. C. ancennis peftinatis alis cinereis: ^mi\^o peSiimtut. 

medio ftrigaque poftica obfoletis fufcis. 
Habicat in Italia Dr. Allioni. 
Statura praecedentium. Antennae peclinatae, 

obfcurae. Aiae cinereae pnn£lo medio ftri- 

gaque poftica fufcis. Pofticae albidae. 

ao. C. alis glabris pallidis:- ftrigis obliquis ferru-ybf;f?fa/«/» 
gineis. 
Vhataena forficatis Ent. fyft. 3. 2. 223, 35 3# 
Linn. fyft. Nat. 3, gSa» 334« Fn. Su. 1352» 
Wien. Verx. 122. 17. 
GeofF. Inf. 2. 166. 11 1. 
Reaum, Inf. i, tab. 16. %. 13. 14, 
Habitat in Europae Braflica. 
ai, C. alis glabris fufco cinereoque vanegatis : ^O-Sophloit 
fticis cinereis margine poftico fufcis. 
Gg a 468 ■ 

PhalaetiafophialifEnu Tyft. 3. 2. 233. 354, 
Habicac in Auftria Muf. Dom. Schieffermyller. 
iriflit, 32. C. alis grifeis : ftrigis tribus recuruatis fiileis: 

tertia terminali. 
P^halaena triftalis Enc. fyft. 3. 3. 224. 355» 
Habitat in Italia Dr. Aliioni, 
ohfoktus. 23' C. alis fL.rcis: fafcia poftica obfoleta pallida» 
pofticis fubtus palliclis, 
Phataenaohjoletalis Ent.Cyi}:^ 3. 3. 229. 373, 
Habitat in Itaba Dr. Alhoni. 
comaius. 24. C» alis cinereis : ftri^^a poftica albiJa, antcn- 
nis medio incraffatis. 
Phahiena cornicalis Enc. fyft. 3. 2. 329. 374. 
Habitat in India orientali Muf Dom. Lund. 
35. C. abs tulcis: macuiis duabus paliidis, capite 
bicorni. 
Phalaena capitalis Ent. fyft. 3. 2. 229. 375. 
Habitac Tranquebariae Muf Dom. Lund. 

26, C. abs cinereis: iinea dorfali fafciaque podica 
fufcis. 

Phalaena dorfalis Ent. (yfl;. 5, 3. 339. 576. 
Habitat in Brafilia Muf. Dom. Banks. 

27, C. alis cinereis margine crafliori nigro fubfaf- 
ciato. 

Plialaena pinguittalis Ent. fyft. 3. 2. 230. 377. 

Linn. fyft. Nat. 2. 882. 336. Fn. Su. 1350. 
Wien. Verx. i3o. 13. 
Reaum. Inf. 3, tab. 3o. fig. 5— ir. 
Schaeff. Icon. tab. 6. fig. 8. 9. 
Habitat in Europae pinguibus, lardo^ butyra 

aliisque. r "."•ff ' " " g 469 

28- C. al/s olsuaceis: fafcia poftica dentata pal-rffWfl///. 
lida, 
Pkataena ramatis Ent. fyil. 3. 2* 330. 37S. 
Phalaena dentalis Wien. VerT,, lao. 14. 
Habitit in Auftria Muf. Dom. Schieffermyller. 

29. C. a!is grifeo fufcis: maculis duabus coltali- ««'wiwjr, 

busalbis, corpore niueo, 
Phalaena niuealis Ent. fyfl:. 3. 2. 332. 38 g, 
Habitat in Germania Dom de HattorfF. 

30. C. alis fcrrugineis : ftriga flaua, margineqraf- mgafw/, 

(lori flauo punftato. £^au^<:^ 

Phalaem erigalis Ent. fyfl;. 3. a. 237. 40S.. 7^ <?- 

Phaiaena punStalis Mant. Inf. 2. 222. 310, ' -^^^ 

Phalaena anguflalisV^izn.VtVL. 120, 1, ^ift^- 

Habitat in Sueciae nemoribus. ^y '^// '^ 

31. C. alis ftriatis cinereis: margine poftico ^tro ^5^,^^^^;'!, 

punciato. 
Phalaena faccharalis Ent. fyft. 3. 2. 235. 411» 
A^. Soc. Hift. Nat. Hafn. 3. tab. fig. 
Habitat in Americae meridionaiisSaccharo, cu- 

ius caules perforat, deftruit, e.v.ficcat. Dom» 

V. Rohr. 

32. C. alis, obloogis cinereis: puntlis duobusatris fo/onttw, 

ante ftrigam curuam undulatam obfoletam. 
Tinea colonella Ent. fyft. 3. 2. 288- 5« Linn, 

fyft. Nat. 2. 883- 346. Fn. Su., 1358. 
Clcrk. phal. tab. 3. fig. 8.. 
Wien. Verz. 133. i. 
Habitat m Europa boreah'. 

33. C. alis anticis grifeis: co fta |niaequaH ftriga- ^or^oraw. 

que media ^citaceis. Tinea hortetla Ent. fyfl:. 3. 2. 396. 43. 
Habitat in Lapponia Dom. de Paykull. 

margarifa- 34« C. alis fufcis : linei unica albiflima. 
teus, Tinea margaritella Ent. fyft. 3. 2. 395. 35. 

Wien. Verx. 134. 5. 

Hybn. Bcytr. a. tab. 4. fig. Z. 

Habitat in Auftria Dom. SchiefFermyller. 

jOiia eie^la, ouata, coflata , albida. 
cartua. 35« C. alispnticfs flauis: latcribus ringuineis. 

Tinea carneUa Ent. fyll:. 3. 3. 296. 41. Linn. 
fyll. Nat. 2. 887- 3 5 3- 

Wien. Verx. 138- i 3- 

Schjcf?. Iccn. tab. 147. fig. 2. 3. 

Hab^tat in Gennaniae Trifolio pratenfi. 

Lunm villoia, nigra, caudi bifida. 

Puppa folliculata, brunnea. 

Uneatuj, 36. C. alis albidis furco hneatis apice ftrigis dua- 
bus fufcis. 
Tinea linetclla Ent. fyft. 3. 2. 293. 23. 
Tinea rorella Linn. fyft. Nat. 2. 885- 353- 
Habitat in agro Pacdemontano Dr. Allioni, 

PinetL 37* ^- ^^'^ anticis flauis: maculfs duabus alhifii 

mis, anteriorc oblonga, poftcriore ouata. 

Tinea pinetella Ent. (yft. 3. 3. 294. ^i.Linn. 

fyft. Nat, 2. 88^>. 356. Fn. Su. 1368. 
Clerk. Phal. tab. 4. fig. i 5. 
Knoch. Beytr. i. tab. 4. fig. 7. 
Wien. Verx. 134. 7. 
Panz. F ♦ Germ. 6. tab. 33: ' 
Habitat in Europae Pinetis. 38' C. alis cinereis: linca unica abbreuiata albif €ulm«rum. 

fima. 
Tinea ciitmella Ent. fyft. 3. 3. 295. 54. Linn. 

fyft. Nat, 3. 8S6. 361. Fn. Su. 1370. 
Reaum. Inf i. tab. 17. fig. 13. 14. 
Wien. Veri. 134. 9. 
Hibitat in Europae graminofis. 

39. C. alis anticis cinereis: linea albiiTima poftice/ra/orwn, 
ramofa apice ftriis obliquis. 

Ttnea pratella Ent. fyft. 3. 2. 294. ^i Linn. 

fyft. Nat. 2, 886. 360. Fn. Sn. 1369. 
Clcrk. phal. tab. 3. fig. 14. 
Wien. Verx. 135. 29. 
Hibitat irt pratis graminofis. 

40. C. alis cincrcis : linea albi/fima, m^v^mt^O' pafcuum» 

ftico nigro pun£lato. 
Tinta pafcuella Ent, fyft. 3. 2.295. 33. Linn, 

fyft. Nat, 2. 886, 359. Fn. Su. 1367. 
Wien. Ver7„ 134. 4. 
Hybn, Bcytr. 2, tab, 4. fig, U. 
Habicat in Europac pafcuis. 

41. C, aiis ftriatis argenteis fufco nitid jlis, argyreus. 
Tinea argyrella Ent. fyft. 3, 3. 394. 30. 

Wien. Verv,, 135. 38- 

Habitat in Auftria Dom. SchiefFermyller. 

42. C, argenteus antentiis fufco annulatis. argenteuj. 
Tinea argentella Ent. ^y\k. 3, 3. 296, 38. Linn. 

fyft. Nat. 3. 895. 431- Fn, Su. 1433. 
Phalaena perlellaWiQn, VQri. i^^. 11. 
Habitacin Rubo, Vrtica. arbufiorumt^^, C. argenteus alis anticis flauefccntibus nitidis, 
ano barbato albo. 
Tinea arbufiella Ent. fyfl;. 3. a. 293. 24. 
Habitat Kiliae. 
Aiueus, 44. C. ar^enteus nitidus immaculatus, antcnnis 
concoloribus. 
Tineanimlla Ent. fyft. 3, 3. 296. 39. 
Habit;.t in India orientaii Muf. Dom. LunJ. 
fonchaneur. 45. C. alis anticis fuicis : linca unica interrupta 
alhjilima, 
^Tima conchdla Ent. fyH. 3. 3. 295. 36. 
f "VVien. Vcrx. 1 34. 6. 

Habitat m Aultria Muf. D. Schieffjrmvller. 

tryptorum. 46. C alis grifeis: linea dimidiata albidima ftri- 
gaque poftica undata argentea, 
Tinta crijptella Enc. fyft. 3. 2. 300. ^g. 
Habitat in India orientali Dr. Kocnig. 

JirigatuSt 47. C. alis anticis cinereo flauefcentibus: ftriga 
mar^inali argentea. 
Tinta Jirigella Ent. fyft. 3. 2. 297. 44. 
Tinea chrijjonuchella Wien. Verz. 134. g. 
Habitat in Germania. 
maraina- 48- C. alis anticis grifeis: margine cralHori albo. 
tus. Tinea marginella Ent. fyft. 3. 2. 297. 46. 

Wien. Verz. 319. 65. 
Habitat in Germania Dom. dc Hattorff. 
Vinetorum. 49« C. alis anticis fufcis, lincolistribusargenteis; 
mtermedia longiore interrupta, 
Tinea vinetella Ent. (yft. 3. 2. 294. 29. 
Habitat Dresdae Aluf Dcm. Romani. "^- " " " 473 

50. C. alfs lanceolatis clnereis : vitta fufca, tnucrona- 
Tinea mucronelh Ent. (yik. 3. 2. 298. 47^ tus^ 
Wicn. Ver/.. 156. 45» 

Habitat in Auilria Dom. Schieffermyller, 

51. C. alis cinereis fufco (Iriatis. crimtus, 
Tinea barbella Ent, fyil. 3. 2. 297, 45, 

Habitat in Italia Dr. Allioni. 

52. C. alis cfnereis: vitta fufca, antennis pilofis. ^'iVo/?a^7/^« 
Tinea bico/Iella Ent. fyll. 5, 2. 306. 86. Linn# 

fy[l. Nar. 2. 890. 387. Fn. Svi. 1438. 
Tinect pi^ropellci Wi!::u. Veri. 157, 53, 
Clerk. phal.. tab. 3, %. 15. 
Habitat in Europae hortis, 

53. C, alis fufcis iaimaculatis, moerent. 
Tinea trijiella Ent, Cy\\. 3. 2, 296, 40, 

W»en. Verz. i 34. 17, 
Habitat in Auftria. 

54. C, niger alis fiifcis, abdomine rufo. nigff- 
Tinea uigrella Enr. f/fl;. 3. 2. 298- 49« 

Habitat in Daniae nemoribus. 

55. C ater aeneo nitidus alis poflicis apice ario- ^^^f^ 

que teltaceis, 
Tinea airella Ent. fyn:. 3. 2. 293. 52, 
Habitat ia Italia Dr, Allioni. 

56. C, ali^ anticisgr.ieis: ftrigis atomisquq fufi^is, ^^|^ 
Tinea fagella Ent. fyi]:. 3. 2. 30Q.. 57, 

Wien. VenL. 134. 34, 
Habitat in AuHriac Fago, 

57. C. alis grifco fufcis nitidulis immaculatisu Utrixl 

Tinea tetriceUa^nt. iyil:. 3. 2. 303. 69, 474 Oxyacan- 
tliae^ Wien. VcrT. 138. 33. 

Hibicat in Aiillria Dom. Schieffermyller. 
Mtrcurii, 53. C alis albis fnfco varie^atis. 

Tinva mercuriella Linn. fyl]:. Nat. 2. 86y. 373. 

Habitat in Europae hortis. 

Meclia. Antennae nij^rae. Caput et thorax 
niiiea. Alae niucae atomis maculisque g> 
minatis hilcis. Margo poilicus fuicus ftri- 
jra aiba. 

59 C. aiis furco nebulofis: (Iriga poftica albida. 
Tinea oxyaranthella Ent. fylt. 3. 2. 2^4. 28. 

Linn. iyit. Nat. 2. 886. 357. 
Habitat in Sueciac O.vyacantha. 
Striga niuea pone medium alae. 

60. C. alis fufco cinereis: ftrigis pofticis angula- 
tis obfoletis brunneis. 

Habicat in Italia Dr. Allioni. 

Stacura omnino C. mocrens at duplo fere mi- 

nor. Alae obfcure cinereae ftrigis duabus 

aut tribus angulacis brunneis. 

61. C. hirtus alis cinereis acomis punQisque 
fufcis. 

Habitat Kiliae. 

Corpus magnum , hirtum. Alae antrcae ci- 
nereae atomis numerofis, fulcis, Inmedio 
puntla tria nigra et margo pofticus fulco 
punftatus. Pofticae cinereae, immaculatae. 

63» C. alis flauicantibus : ftrigis duabus undatis 
fufcis* tugubris. Tineafmuelln Ent. fyft. 3. 2. 5©8- 94- 
Habitat in Icalia Dr. AHioni. 

PYRALIS. Falpi nudiufculi, bafi cy- 
lindrici, medio dilatato 
ouati, apice fubulati. 
Aiitennae filifbrmes. 

14.— 5. P. fufca alarum margine tenuiori poftico- caprana, 

que niueis. 
Habitat in Hduetiae Salice capraea Muf. D. de 

Clairville. 
Magna. Caput et thorax fufca, immaculata, 

Alae deflexae, fufcae margine tenuiori com- 

muni inaequaii podicoque niueis. 
Lariia t6podaaU)a, capite rufo albo ftriato. 
PuppanudsLy brunnea. 

15 — 16. P. alis flauis: punciis duohus £Qvru- flauana^ 

gineis. 
Habitat in Centaurea Scabiofa Muf Dom. de 

ClairvMlle. 
Mcdia. Caput et thorax flaua, immaculata. 

Alae imcumbentes, flauae pun£lis duobus 

ferrugineis: uno poft alterura. 
Larua i6poda, atra. 
Puppa nuda, brunnca. ' 

17—18. P. alis cinereis: ftrigis numerofis unda- orbana. 

tis fufcis. 
Habitat in Germania. 
Magna. Caput et thorax gnTea. Alae cinereae 

ftrigis numerofis undatis punftoque medio .476 «=»« 

tlifllH^lo fufcis. Margo atro puntlatus. Po- 

iiNMc fupra fufcae, fubtus cinercas. 
atbrtm' 51 — 2. P. aiis niueis: marj^ine potlico nigro. 
Tinca laaclla Enc. fyft. 33. 31 3. 16. 
HibKat jh Amcrtcae Infulis. 
Parua. Corpus niucnni. Alac anticae nlueae 

margine pcftico nigro, pofticae immacu- 

htae. 
iubercuta- 39 — 40. P. alis grifeis fufco punilatis: margine 
W. crafuori antice trituScrculato. 

fijralis tuhercutana Bofo, a£1. Soc. Linn. 1. 196. 

tab. 17. fig. 4. 5. 
H-^bicat in Galliae Hedyfaro Onobrychis. Muf, 

Dom. Bofc. 
W^ huius generis. Alac mox grifcae, moxal- 

hit pun£lo nlgris pun£lisque tribus collali- 

biis , cleuatis. 
Larua fufco viridis intra folliculum e parcnchy- 

ina plantae fabricatum et C3u!i afflxum. 
Qhfcurana» 44 — 5 P- aiis anticis obfcuris: cofta albo pun- 

£lata anguloque ani punths nigris, 
Jlabitat in Galiia Dom. Bofc. 
Media. Alae anticae obfcure brunncae. An- 

te medium macula dorfaiis communis, fufca. 

Margo exterior albo punQatus. Angulus 

ani macula punclisque tribus approximatis, 

nigris, Pofticae fufcae. 
JBfanderia- 63 — 4. P. aiis fufcis ferrugineo variis margine- 
w<». que poftico ferrugineo, 

Phalaena Branderiana Linn. iyft. Nat. 2. 88o^ ■ 477 

Habitat in Europa boreali. 

Affinis P, fufcanae ai: omnino dldin^la. Alae 
£uf»;;Ae ferrugineo variae margine poilico fer- - 
rugtneo niacula magna fulca. Poriicae fuf- 
cae margine poitico fuluo. 

72 — 3. P. alis virefccntibus albo variis; macula mflrraora- 
portica quadrata fubargenteaj puntiis minu- na. 
tillimis atris. 

HAbitat Halae Sa.vonum Dom. Hybner. 

Statura ct magnitudo P. arcuanae. A^ae anti- 
cae virefcentes, albo maculatae. Verfus an- 
gulum ani macula quadrata, obfoleta, ar* 
gcntata et in hac puncla abquoc minutiflima, 
atra. Pofticae cinereae ftriga fubmarginali, 
fufca. Subtus anticae fufcae^ pofticae ci- 
nsreae. 

74 — 5. P. alis anticis flauiflimis: niacub's hrun- Rohrana^ 
neis fparfis. 
Habitat in America bore^li Dom. v. Rohr, 
Statura et magnitudo onmino P. Chnftiernanae. 
Capuc flauum antcnnis cinereis^ Corpus ci- 
nereum. Alae anticae flauiflimae maculis 
plurimis fparfis, brunneis praefertim ad mar- 
ginem crafliorem et pofticum. Pofticae ci" 
nereae. 
von Rohr Americae meridionalis indefeflus 
fcrutator periic in itinere Guineenfi, 

f7 — 78. P. alis nigris nitidulis: maculis duabus /«/«flna, 
fuluis. 
Tineafuluella Ent. fyft. 3. a. 317. 134» 478 Cuviana» Habitat in Germaniae Dom. dc Paykull. 
repandana, 87 — 8. P. alis brunneis: fafciis tribu» albis, me- 
dia repanda. 
Habitat in Europa. 
' Mamia. Corpus ferrugineum. A!ae antfcae 
brunneao fafciis tribus albis, anteriore di- 
ilin^la, media rcpanda, tertia obfoletiore. 
Pofticac cinereac, 

54 — 5« P. alis anticis furco viridique variis; pun- 
tlis tribus marginalibus niueis. 

Habitat Kiliae. 

Nimis afKnis videtur P. triangulanae. Alae an- 
ticae fufco vindique variae punOis tribus co- 
ftalibus albis: anteriore minore. Verfus 
marginem ftriga alba obioleta. 

Cuvier ProfefTor Parifienfis amiciflTmus Anato- 
miae comparatae et Inlectorum fcrutator 
eximius. 
ii5 — iq, P. alis flaucfcenti nitidulis: punQ:is tri- 
bus approximatis coftalibus nigris. 

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybncr. 

Statura, magnitudo et fumma affinitas P. Bof- 
canae. Caput et thorax fulcana. Alae pal- 
lide flauefcentes, nitidulae puntlis tribusap- 
proximatis, nigris. Pofticae cinereae. 

122 — 3. P. niuea alis varicgatis: lunula exterio- 
re niuea, 
Habicat in HeluetiaDom. de Clairville. 
Statura et magnitudo fequentium. Cjput et 
thorax niuea, immaculata. Alae vanega- approxi 
mana. tunana. * 479 

tae Innula ad marpnem crafToremninca, In 
apice litura albifia piin£lo nigi o. 

123 — 3- P. ^lk^ iul-caudatis fufcis: margine iz- ephlppano, 
nuiore punfitoquc medio niueis. ^ 

Habitac in Heluetia Doni. de CiairviHe. 

Magna in hac familia. Caput et thorux niuea, 
immaculata antennis cinereis. Alae incum- 
bentes, fufcae mar<^ine inreriori a thorace 
eKeunte puncJoque magno eleuato in medio 
albis. 
123 — 3. P. niuea alis fubcaudatis fufcis 'wnmz- liberana. 
culatis. 

Habitar. in Heluetia Dom. de Clairville. 

Magnitudo et ftatura praecedentis. Caput ec 
thorax niuea, nnmaculata. Alae in .in^u- 
lum excuncntes, lufcae , immaculatae. 

131 — 2. P. ahs flauisfufco ftrigofis arcuque mag- r*/iVw/a«fl, 

no coflali fufco. 
Habitat in Furopae hortis. 
Magna. Ccrpus cinereum. Alae anticae fla* 

uae ftrigis numeroils, fulcis et in medio co- 

ftae macula magna fufca in cuius medioma- 

cula coftahs fiaua. Pofticae cinereae. 

149 — 50. P. ahs fufcis : fafciis duabus bafeosma- £,a/f«7/<i. 
cuhsque variis apicis albis. na. 

Habitat Kiliae. 

Parua. Caput album. Thorax albusmargine 
antico fufco virefcente. Alae fulcae faiciis 
duabus baleos: potteriore parum interrup- 
ta ec pone medium maculae Yarias aibae. 4So - ■■ 

Latrellle Gallus Infecloruin fcrutator oculatif- 
fimus. 

compofam. 164—5. P. al<s fufcis: niacula dorfali communi 
argentea e ftrigis quatuor cornpofita. 
Tinea compofitella Ent. iy(l. 3. 3. 316» 139. 
Habitat in Angliae nemoribus. 

tapezana, 167—8. P. alis nigris poftice albis, capiteniueo. 
Tinea tapezella Enr. lyft. 3, z, 303. 70. Linn. 

fyft. Nat. 3. 888- 37». Fn. Su. 1414. 
Gcoff. Inf 3. 187- >3. M- 
Wien. Veri. 143. 13. 
Rcaum. Inf 3. tab. 30. fig. 13. 
Habitat in pellibus intra cylindros meatus ro- 
' dens. 

putckana* 167 — 8- P' a^'s bafi fufcis apice aurulentis fufco 
ftrigofis: pun£lo medio apicisque nigris, ca- 
pite niueo. 
Tinea pukhella Ent. fy^. 3,3. 303. 71. 
Habitat inDaniae domibus Muf Dom. Lund^ 

ftnukrana^ 17 5 — ^* P. niuea alis planis atris immaculatis. 
Tineafepukhrella Ent. fylK 3. 3. 316. 131. 
Habitat in America Dr. Pflug. 

TINEA. • Falpi quatuor : 
anUci obfolecK 
pojlici corniformes, reflexf. 
Lingua breuis , membranacea. 
Antennae fetaceae. 

ffuttetk* !• T. alis atris: anticis puiii^is atris numerofis, 
capite ferrugineo. Tinea gutfella Ent. fyft, 3. 2. 293, 36. 
TiWa anthracinella Wien. Verz. 319. 60. 
Hybn. Beycr. i. tab. 3. fig. Q» 
Hahirat in Europae Scdo acri» 

3» T. alis paliidis: vitta lata \'\y'\A\. vittella^ 

Tinea viitella Ent. fyft. 3. 2. 293. 3-7. 
Habitdt in India oricntali Muf. D. Lund. 

3. T. alis fufcis: vitta communi dentata alba,tho- zpunSietla. 

raceniueo: punclis duobus atris. 
Aluciia zpm&ella Ent. iyft. 3. 2. 334. 14. 
Tlwffl £'^«i^//a Wien. Verz. 140. 54, 
Hybn. Beytr. 4. tab. i. fig. B. 
Habitat in Germaniae Echio. 

4. T. alis coerulefcenti cinereis: punflo vftta mQ-puJieUat 

dia maeulisque rhombeis conciguis atris, 

Ent. fyft. 3. 2. 301. 64. Linn. fyft, Nat. 2. 

884- 347» 
Tinea fequella Ent. fyft. 3. 2. 290. 15. Liun. 

fyft. Nat. 2. g'85. 352. Fn. Su* 1365. 
Clerk. phal. tab. 10. fig. 14. 
Panx. Fn. Germ. 6. tab. 21. 
A^i Berol. 3. tab. i. fig. 6. 
Hybn. Beytr. tab. i , fig. D. 
Suh. Hift. Inf. tab. 23. fig. g. 
Wien. Verx. 140. 55. 
Habitat in Lithofpermo. 

5. T. alis anticis niueisj punfl:is 50 nigris, iuontjmeUa, 
Tinea euonymeila Enu fyft. 3. 2. 289. la. Lintl. 

fytt. Nat. 2. 885- 350. Fn. Su. 1363, 
GeofF. Inf, 2. 183-4. 482 ■ 

Frish. Inf. 3. tab. 16. 
Merian. Eur. 2. tab. 2. 
Albin. Inf. tab. 60. fig. A. C. 
Reaum. Ini! 2. tab. 13. fig. 12. 13. 
Wen. Veii. i8^ i8- 
RoefT. Inf. I. piiil. 4. tab. 8. 
Wilks pap. 4. tab. r. a. c. 
Sul?.. Inf. tab. 16. fig. 99. 
Habitat in Euonymo, Sorbo, 

padella. 6. T. alis anticis plumbeis: pun£lis 20 nigiis. 

Tinea padella Ent. iyO:. 3. a. 290. 13. Linn. 

fyft. Nat. 3. 885. 3 5i-Fn. Su. 1364. 
Frish. Inf. 5. tab. 6. fig. i. 
Reaum. Inf. 2. tab. 12. fig. 5 — 9. 
RoefT. Inf phal.. 4. tab. 7. 
Harr. Inf. 7. tab. 3. fig. k. m. 
Schaeff. Icon. tab. 145. fig. 2. 3. 
Wien. Verx. 139. 19. 
Habitat in Pomonac arboribu?. 

plumbeUa, 7. T. ^lis anticis plumbeis: macula media pun- 
clis numerofis apiceque fufcis. 
Tinea plumbella Ent. fyll. 3. 2. 290. 14. 
Wicn. Verx. 139. 34. 
Habitat in Auitria Dom. SchiefFermyller. 

viduetla. 8« ^- ^''^ anticis atris: fafciis tribus niueis; inter- 

media intcrrupta, capite thoraceque niueis. 

Tmeaviduella Ent. fyft. 3. a. 299. $3. 

Habitat in Lapponia Lulenfi Don?. dc Paykull, 

lugubretla^ 9. T. alis anticis nigris; fafciis duabus albis, an- 

teriore abbreuiata, capiteaibo. ' 483 

T^nea higubrella Ent, fyfl. 5. 2. 299. 54. 
Habitat in Lappunia Dom. de PaykuII. 

ic. T. alJs nigris: morgine tenuiori bafi ^dho-jfunerella. 
punQis duobus ni^^ris. 
Tmea fnrierella Ent. iyft. 3. 2. 309. gg. 
H->bitat in Auftna Dom. Schieffiruiyiler. 

11. T. niiiea alis deflexis nigrfs: vitta communi«VcM/f//a, 

dorfali poftice ad marginem exteriorem dila- 
^ tata niuea. 

Tmea cinuh-llp Ent. fyft. 3. a. 301. 6r. 
Habitat Kiliac. 

12. T. aiis fureo cinerei- : lineola mecl;afafdaque^^i*^^//fl. 

poflica undi>tis aibis. 
Tirtea undella Ent. ^y&., 3. 3. 309. 96, 
Habitat Kiliae. 

1 3. T. alis niueis : fatere dorfali fufco» dotfclla, 
Tinea dorfella Ent. fyfl;. 3. 3. 301, 63. 

Habitat Cajennae Dom. v. Rohr. 

14. T. alis coerulcfcentibus; latere dorfali zlhofaticella, 

thorace criftato. 
Tinea falicelta Ent. /yfl. 3. 2. 301. 62. Linn, 

fyft. Nat. 3. 887. 367. Fn.Su. 1378. 
Wien. Verz. J 31. 37, 
Roeif. Inf i. phal. 4. tab. 9. 
Wiiks pap. 5. tab, i. a. 10. 
Habitat in Europae Salice, 

15. T. alis fufco aureis: vitta abbreuiata m^Quh-flauella» 

que fliuis. /^ / X 

Alucita fl uella Ent fyft. 3. 2. 332. 9. -J^ y 

Tinea maiorella Wien. Verz. 140. i.- /<^ /^<^ • 

Hh 3 ;?^^ ^/-^ /; //^ 484 a ' I I 

Habitat in ligno antiquo Quercus. 
Jirulfron- 16. T. alis anticis cinereis immaculatis capite 
tella. fuluo. 

Tinea flauifrontella Ent. ^y^^ 3, a. 305. 78. 
Wien. Vcj7.. 14;. 22. 

Habitat in Inle^cis pennisque Aullriae, Galliae 
Muf. Dom, Bofc. 

populetla, 17. T. alis grifeis: pun£iis tribus nigris margine- 
que nigro punQato. 
Tinea populella Linn. fyfi:. Nat. 2. 885- 354? 
Habitat in Europae Populo. 
^v, Statura et magnitudo omnino T. undcllae at 

diftinfla vidctur. Antennae albo nigroque 
annulatae. Corpus grifeum. Alae grifeae 
fiue obLure cincreae, fufco irroratae pun- 
ftis in med.io tribus nigris, diilinclis, Mar- 
go njgro punQatus. 

apptanetla. ig. T. abs deprcdis fufcis: puntlis tribusccntra- 
V 1 •, libus aibis. 

PijraUs applana Ent. Jylt. 3. a. 285. 174. 
Cleik. phal. tab. 2. fig. i 5. 
Hibitat Kiiiae Dom. de Seheftedt. 

umbettetla, 19. T. alis planis flriatjs grifeis: macuh's appro- 
*^y^^>^^/i/^ ximatis cmarginatis dilci nigris. 
/^. e^^ • Pijralis umbellana Ent. fyft. 3. 2. 286. 177. 
2" :/ay^ ' Habitat in umbellatis variis flores contorquena 
. "^^fv. //' MuC Dom. Bofc. 

^ Heracletta, 20, T. alis depreflis grifeis : anticis lineolis difci 
approximatis nigris. 
Pyratis heratleam Ent. fyft. 3» 2. 3 86. 178. Phataena heradeana Linn, iyft, Nat. 2,S80-326. 
Fn. Su. 1334. 

ScliaeiK Inf. 1758. tab. 2. %. 3. 4. Monogr, 

Reaum. Inf. 3. tab. 6. fig. i — 4. 

Degecr Inf. 1. tab. 29. fig. 6. 7. 

Schaeff. leon. tab. a. fig. 5. 4. 

Habitat \n umbellis plantarum umbclliferarum 
inpritnis Heraclei concortis deftrutlisqueflo- 
ribus caulcs cx alis foliorum pen^itrans. 

21. T. alis depreffis fufcis: lineolis transuerfis /^yf^//^__ 

numerons aib.is, thorace demiculis duabus 
dorialibus. 
Habitat '\n Galliae Ruta cuius folia contorquet 
Muf. D. Bafc. 

22. T. alis deprellis fufcis^ capite thoraccque ni- ^f^r^7/fl> 

ueis. 
PyraHs depr^jfuna Ent. fyft. 3. 2. 287. 180« 
Habitat in Sueciae nemoribus. 

33. T. alis fufcis: maculis tribus flauefcentibus, ^^p^Yf/Ai, 

capite ferrugineo, 
Tinea capitella Ent. fyfl. 3. 2. 315. i^^.Lino. 

fyft. Nit. 2. 894. 418. Fn- Sii' <374- 
Habitat in Anglia. 

34. T. alis nigro argentecwjue nebulofis, capkc gefnmetta» 

albo. 
Tinea gernmeita Ent. fyft. 3. 2. 315. 124. Linn, 

fyft. Nat. 3. 894. 414- Fn. Su, 1388. 
Clerk. phal. tab, i o. fig. 10, 
Habitat intra folia Quercus jfubcutanea. 

35. T. alis fufco aureis: maculis quatuor margi- yHjr,^//a. 

mlibus albis, capice rufo. 496 i Lj^ 

Tinea rupella Ent. Ty^l. 3. 2. 3 t 5. 126. 

■VVicn. Very.. 320. 45. 

Hibrac in AuiLria MuC Dom. Schieff:rrnyller. 

praelateUa. 36. T. alis violaceis: (Iriga punclisque duobu» 
oppofitis albis, 
Tinea praHattlla Ent. fyft, 3. 2, 315. 137. 
Wiun. Vcr?.. 320. 46. 
Habirat in Aiiftria Muf. Dom. Swhiefrermyller. 

fulphureUa,2'i. T. fufca capite thorace alarum bafi macula- 
qi;.; coilili fulphureis. 
TineaJulphureUa Ent. fyfb. 3. 2. 315. 128. 
Habirat Him,bur«i Muf. Ur, Swhui/., 

hracteeUa. 28» T. alis nigris bafi maculaque marginali ful- 
phurcis, 
Tinca hyaffffrUa Ent. fyfl. 3, 2, 3 i ;. 1 «S. Linn. 

rylt. Nat. 2 {^94. 415. Fn. Su. 1426. 
Vien. V^ei7- 133. 24. 
Clc-k. ph.tl. tiL. 13. fijjj. 4. 
HabitJt in Caipini Bcculae li}i;no. 

oppofiteUa. 29« T. alis fufcis: maculis duabus oppofltis fla- 
uis, pofticis fufcs. 
^lucita oppcfiteUa Ent. fyft. 3.2. 344. 53. 
Habit.iC m Anglia. 

dpunBeUa. 30- T. alis cinereis fufco fafciatis pun£lisque tri- 
bus atns. 
Iinea ^funSffUa Ent. fyft. 3. 3. 313. 115. 
Habitat in Italia Dr. Allioni. 

betuUneUa. 31« T. alis albidis apice fufco variis. 

^lucita betulmeUaEm.fyii. 3. 3. 334. r 6. 487 

Habitat in Boleto Betulino Sueciae Dom. de 
Paykull. 

32. T, alis nij^ricantibus: fafciis duabus; poi\.Q- leucatella. 

riore obfoletiorc , capitc albo. 
Tiiira kucatella Ent. fyft. 3. 3. 309. 99. Linn. 

fylt. Nac. 2. 891. 391. Fn. Su. 1444. , 

Wien. Ver?.. 139. 42. 
Hyhn. Beycr. 3. tab. i.fig. B. 
Habitat in Europae nemoribns. 

33. T. a!is fufco nitidulis: fifciis duabus albis j ^;7^jV//a, 

poft^riore interrupta, capite rufo. 
Tinea bifnfciella Ent. iyft. 3. 2. 309. 100. 
Habitat Hifniae Dom. dc Seheftedt. 

34. T. alis atris nitidulis immaculatis, zntQnms antennella. 

flauis. 
Tineaantennelta Ent. fyft. 3., 2. 312. 11 o. 
Habitat in italia Viv, Allioni. 
37, T. alis virefcentibus albo pun^latis fafciisquet;/nrf^//a. 

duabus interruptis brunncis. 
Ti^:ca viridella Ent. fyfl. 3. 2. 312. 109. 
Habitat in Ang,ba Muf Dom. Francillon. 

36. T. aiis atris nitiduiis: punclis quatuor niueis. Spunctella. 
Tinea SpunSiella Ent. {yil:. 3, 2. 31 i. 107. 

Habirat Haiae Saxonum Dom, Hybner. 

37. T, al(s niiijris: anticis (triga argentea, cinctelta. 
Tinea cin^ella Ent. fyll:. 3. 2. 309. 97. Linn. 

fyft, Nat. 2. 891. 390. Fn. Su. 1380. 
Tm^fl! //gfl^^//rt Wien. Verx. 3 1 9. 70, 
Habitat in Europae hortis. 

38. T. alis ciliatis exalbidis: h'mbo macuhsque //ffi3^//a. 

fufcis. 488 

Titiea lifnbetlaEnt. iylt. 3. 2. 304. 77, 
Habitac in Germaniae ncmoribus. 

Jlrobiietlfi, g^, T. alis fufco argenteoque undatis: pofticis 

fufcis, margins albo. 
Titien ftrobilella Ent. (yit. 3. 2. 310. ;oi. Linn» 

lyft. N)t. 2. 892. 403. Fn. Su. 1419, 
Clerk, phal. tab. 13. l^g.^io. 
Wien. Ver/,. i 35. 74. 
Habitat in Abietis flrobiiis. 

nitidetta* 40. T. abs anticis argenteis: lineola bafeos arcu- 
que communi dorr^b fufcis. 

Tinea niticiella Ent. lylw. 3. 2. 291. 1 6. > 

Wicn. Ver?,. 137. 58- 

Habitat in Auftria Muf Dom. Schicffcrmyller, 
(ornetta» 41. T. alis niueis: faltja puntliscjug numerofi? 
fufco aureis, 

Tinen carnella Ent. fyfl. 3. 2. 291. 17» 

Tinea foarfellc^ Wien. Verz, 141. 66. 

Habitat in (jermaniac Corno. 

Varietta» 42. T. ahs anticis nigris: bnej bafeos punQisduO' 
bus falciisque duiibus abbreuiatis niueis. 
Tniea variilla Ent. fyft. 3. 2, 21^9. 55. 
Habitat in Italia Dr. Ailioni. 
marmoret- 43. T. alis anticis nigris flauo maculatis. 
/«♦ Alucitavariella Ent. lyft. 3. 2. 336. 20. 

Habitat Halae Saxonum Doin. Hybncr. 
t'ffereita. 44. T. alis fufco alboque teflellatis, capite palH- 
de teltaceo. 
Tinea ttjferella Ent. {)'{\:. 3. 2. 298- 48- 
Habitat Halae Saionum Dom. Hybncr. "''' ' -^ 489 

45. T. alls ohfcurs fufcis nitlJuiis Jmmaculatis, o^/cMr^//a, 
Tinea obfcurcUa Ent. fyft. 3. 2. 512. u 3, 

Habitac in Suecia Dom. de Paykuil» 
Antennae albo nigroque annulatae. 

46. T. alis fufcis: uiacuiis duabus cforfalibus q\- mufcaUIh-, 

bis, capite fiiluo, antcnnis peGinatiiS. . ' 

Tinea mufaklla Ent. fyft. 3. 2. 314. 122. 
Wicn. VciT. 143. 2 8- 
Habitat in Auftria Dom. Schieffermyller, 

47. T. alis hafi cinereis apice fufcis. infecteUa* 
Tinea wfectetla Ent. fyft 3. 2. 303. 72, 

Habitat in Infe^is ex Africat midis Dom. Bofc. 

48. T, alis cincrafcentibus: arcu pun£loque dor- pe^inella, 

falibus aibidioribus. 
Tinea pectindla Enr. iy!l;. 3. 2. 310. 103, 
Habitar in Suecia Dom. de Piykui!. 

49. T. grifea nigro punclata alis pailide fafciatis : (/ocf/<?«//a, 

puntlis trium parium fcfcis, 
Tineci dodscBlla Ent. fyH. 3. 2. 311. ic8- Linn. 

fyO:. Nat. 3. 90 2.Fn. Su. IA21. 
Degeer Inf, i» tab. 22. iv:, 22. .13, 
Habitat intra Fini Turiones. 
§0. T, alis nigris apice atris: [Iriga obliqua Hhz.JIrigella» 
Tinea ftrigella Ent. iyil 3. 2. 308. 93« 
Habitat in Italia Dr. Allioni. 
«I. T, alis fufco cinereis; punrtis duobus dorfa-y«/j^//<ii 
libus nigris, 
Tinea fifceHaV.nU fyft. 3, 3. 312. 113. Linn; 

fylL Nat. 2, 893. 409, Fn. Su. i349» 
Habitat in Europae hortis. 490 ' 

puncteUa* 52. T. alis anticis linearibus cinerafcerttibus: pun- 
ctis Cju,>tuor fufcis. 
Tmfn piiDciella Ent. f)^(l. 3. 3. 303. 95. Linn. 

fyft. N.IC. 2. 890- 386. Fn. Su n37. 
Tisiea aturitelU VViun. Vcr/.. 144.40. 
H;J'icit in Pomariis. 

ptllionella. 53. T. aiis canis: punclo medio nigro, capite 

Tweapdiionella Ent. fyft. 7. 2. 304. 73. Linn. 

{yft. Nit. 2. 887- 572- Fii. Su. 1415. 
G','o{r. Inf 2. 184. 6. < 

Rnefll Inf. i. phal. 4. t;b. 17. 
Reiuni. Inf 3. tab, 6. fig. 12 — 16. 
Habitat in veftimentis pilofis. 

vejlianella. 54. T. alis cinercis: coftaalba, apicibus adfcen- 

dentibus plumolis. 
Tififa veflianella Ent, fyft. 3. 2. 304. 74. Linn. 

iyft. Nat. 3. 888- 370. Fn. Su. 141 7. 
Wicn. Ver?.. 139. 40. 
Habitat in veftimentis, quae mifere deftriilt. 

farcitella» 55. T. alis cinereis thoracc urrincjue punclo :h'hn. 
Tinea farcitella Ent. fyft. 3. 3. 304. 75. Linn. 

fyfl. Nu. 2. 888. 3 7 3. Fn. Su. 14 16. 
RoeflT. Inf. I. plial. 4. tab. 17. 
Reaum. In(. 3. tab. 6. fig. 9. ro. 
Wicn. Vcrz,. 139. 41. 
Habitat m vcftimentis, pellibus intra follicu- 

lum occulta. 
ftigmatella. 5^. T. alis fublincaribus ferrugineis: macula co- 

ftali alba. ' 491 

Thiea figmateHa Ent. fy^. 3. 2^ 504. 76. 
Hahitat in Anglio Mul. Dom. Ycug. 

57. T. alis argentcis: arca dor(ali fuico. cucuUatel- 
Tinea cucullntella Ent, fyfl. ^. 2. 305. go. Linn. /fl. 

fyn:. N.it. 2. 889. 5 7^- ^». Su, 1384. 
Roeil Inf. I. phal. 4. tab. 1 1. 
Habicat in Sorbo intra folliculum conicum, pi- 

loium. 

58. T. alis niucis: arcu communi maculisqueflf^^//(i. 

Huabus msrii^inalibus Fufcis. 
Tin::a arcelln Ent. fyft. 3. 2. 305, 8'. 
Hibirat in Germania Dr. Schul?.. 

59. T. ahs atrj aurcis: macula bafeos fafciaque 0/;i;/^//a. 

nieda fliuis. ^ ^/>di^u^O</i^ 

Tima OhvielhEr^t, fyfl. 3. 2. 316. 133. /^^. ^- -^' ^ 

H.thiiJt Parifiis Ma'. Dom. Bofc. /a^- /^/^ / 

60. T. vis fubgrifeis: litara doriali flauaapicequeP^^i«^rf//a, 

punftis trihus nif^ris. 
Tin.-a Petiiprella Ent. fyft. 3. 3. 917. 133. 

Linn. fyft. Nat. 2. 8y5. 4^3. Fn. Su, 1381» 
Clerk. ph il. tab. i 2. fi^. 1 1. 
Wion. Ven, 136, u. 
Hibitat in Europae hortis. ^ ' 

61. T. antennis albo annulatis, alis grifeo fufcis: LiJlereUa» .. 

punclo ipicis nigro. 
Twea LiUenUa Ent. fyll. 3. 3, 317. 135. Linn. 

fyll:. Nit. 2. 89f>. 43^- Fn. Su. i395» 
VVicn. Verx. 139. 30, 
Habitat in Europae hortis. 

62. T. alis flaueicentihus argento ftriatis: macu- Gef)froyet- 

lis duabus fulphureis marginalibus. *«• 

^. ^^*^/^ Z^. '^^- ^ -^^ 492 

Tinea Geoffrr.jjeila Ent. fyil-. 5. 2, 318. 139. 

Ltvin. iyit. Njt. 2. S96. 490. 
Habicat in Europa audraliori. 

eornutelta. 63. T. alis anticis nf:^ro aurcis bafi fliiio lincatis 
maculisqne iiuabus fuuis oppoficis, 
Habitat in Gallia. 

Antennae mediocrcs atrae, annulo anteapiccm 
aibo. Palpi flaucfcentes. Alae anticae ni- 
gro aurcae lincis duabus aut tribus flauis a 
bafi ad medium duftis. Pone medium rna- 
culae duae flauae oppoficcie. 

KnQchella, 64. T. alis fafco aureis; linea abbrcuiacapunQ:o- 

que apicis niueis. 
■Tinea Knochella Eiit. (y^. 3. 2. 318- 137. 
Habitat in Thymo Serpyllo Germaniae Dora. 

Hybner. 
jrabncellat 65. T. alis aureis: maculis pun£lisque niueis, po- 

ilicis fqluis- 
Tinea FabriceHa Ent. Cy[\:. 3. 2. 319. 140. 
Tinea Fahricella Swed. Acl. Holm. 17S7. 

377. 28- 
Habitat in jndia oricntali Dom. Lee. 

iPenifella^ 66. T. alis fufcefcentibus: iineola fafciaque albis. 
Tinea Denifella Ent. fyfl;. 3. a. 319. 141. 
Wien. Verx. 138- 3 5- 

Habitat in Auftria. Muf. Dom. SchiefFermyiler. 
SchaeffereU 67. T. alisnigris: difco flauo, ftrigis lineis dua- 
la^ bus pun£tisque tribus argenteis. 

J^inea Schaefferella Ent. fyft. 3. a. 333. 155» 
JLinn. fyft. Nat. 3. 898- 443« Fn, Su. 1409. ■' 493 

Wicn. Verx. 138- af. 
Habitar in Fagi foliis fubcutancav 
Cgv T. alis nigiis: diico aureo niacubque m2.v^i- SchwarzeU 

nali poftica alba. /fl- 

Habitac in Germania. 
Statura omnino praeceJentis. Alae anticae au- 

reae limbo tenuiori nigro.' In difco lineae 

duac rubiTiargin^iles a piinclis argenteis. 

Pun£lum ultimcm argenteum lineae extenV- 

ris terminatur niacula margir.ali alba. 
Dom. Schwar?. Norimbergcnlis Roeiellii con- 

tinuator telicidimus. 

69. T. atra capite ano aiarumque pun£lisquatuor^«fl(fr^//4, 

niueis. 
Tmea quadreila Em. fyO:* 3. 3. 29S. 51. 
Habitat in Italia Dr. Allioni. 

70. T. alis flauis: margine exteriori et intericri C'e/tt/^//<l« 
niueis. 

Alucita Cohitetta Ent. fyfi:. 3. 2. 337. 34. 
Re.mm. Inf. 3. tab. 1 1. fig. i — 4. 
Habitat in Colutea arborcfcente folliculum in- 
curuum e coriiice arboris ilruens Dom. Bofc, 

71. T. alis auratis: macula apicis purpurea. Thunb^rcfet' 
, Tinea Thunbergtlla Ent. fyd. 3. 2. 326. 170. la, 

Habitat in Gallia Dom. Buic. 

Thunberg ProfelTor tJpfalicnfis, Capitis Bonae 
fpei ec laponiae inveftigator, olim comes 
amicidimus per campos nemoraque Upfali- 
enfia. 

72. T. ah's auratis argenteo fubfafciatis : in^ulo Pyestetla, 

ani macula atra; pun£lis tribus argeateis. 494 ■■ " 

Tin?a Fyeslelfa 'Er.z. fypc. g. 2. i^ig. igg.'- 
Habiut fii G-rinania Doir,, de HittoiH! 

mediella, 73. T. alis tefliceis: rpjcula magna cultali niu^a. 

Alucita mediella Ent. fyft. 3; a. 337. "26. 

H^bitat w. Gcrniania'e nemoribir^, 
granella. 74« T. alis alho nij;nK]uc vuriis, capite niuto. 

Alucita griindla Ent. lyft. 3. 3. 334. 15. 
^ Linn. iylt Nac. 2. 889. 377. Fn. Su, i 313. 
' GeofF. Inf. 2. 186. 11. 

Wien. Vcr/,. 141. 77. 

Lcuwetih. Epiih 1692. mart. 7. 

Reaum. Inf. 3. tab. 20. fig. 14 — 16. 

RociT. inr. i. phal. 4. tab. 12. 

Back. Mfcrorc. tab. 13. fig. 13» 

Degeer Acl, Holm. 1746. "48. 

Habitat in frumentorum gran-*nts fcmina ro- 
dens vion.cransc^oc, hyeme pirietesafccndit. 

Roejfella, 75» T. alis ni;^ro auratis: pun£l;s nouem ur^en- 
te'S connexis fubm.irginalihus. 

Tinea Rorjpih Eni:. lyll. 3. 2. 334. iC^.Linn. 
(yH;. Nrit. 3. b;^8. 445- Fn. Su. 1406. 

Wien. Vcr/,. 143. 30. 

Frish. nf. 3 31. tab. 4. 

Clerk, phal. tab. 12. fig. 13. 

Degeer Inl. cab. 30. fig. 10 — 12. 

Habitac in Mali foliis fubcutanea, nitidi(Tima. 

Leuwenhot- 76. T. ahs auratis: (Iriga baieos puntlisque qua- 
hella. tuor oppofitis argenteis. 

Tima Ltuvnihuekello Ent. fyfl;. 3. 2. 325. 164. 
Linn. fylt. Nat, 2. 1>97. 437. Fn, Su. 1400. ' ■ - 495 

Wfen. Verx. 141. 7. 
Hibicat in Eiiropae hortis. ' 

77. T. alis hifco auratii: pun£lis quatuor eleua- J[^i«r^^//<i, 
ns argenrois. 

Tima Lir.Ketlla Ent. fyfi:. 5. 2. 325. 166« Linn. 

lyit. N.it. 2. 89H* 446. Fn. Su. 1408. 
GouH-'. InT. 2. 200. 45. 
Clerk. phal. tab. 12. %. 8. 
Hahicat in l*omonae arboribus. 

78. T. alis auratis: maculis (eptem argenteis, fe- Rajella. 
.cuncfa tcrcLique connacis, 

T'wea Fajclla Ent. ryfl. 3. 2. 326. 167. Linn, 

lylt. Nat. 2. 898- 447. Fn. Su. 1407. 
Wicn. Veri. 143. 32. 
Degeer Inf. i. tab. 31. fig. ri. 12. 
Habicac in Alni fohis lubcutanea. 

79. T. alis auratis bafi fafciis duabus maculisque SchrebereU 

duabus apicis argenteis nitidiflimis. la. 

Tinea Schrtberella Ent, {y^. 3. 2. 326. i68. 
Habitac in Anglia Dom. Ycats. 

80. T. alis auratis: ftrigis quatuor argenteis, po- Klemannel- 

flicis duabus interruptis pun£loque termina- , /fl* 

li atro. 
Tinea Klemannelia Ent. ryfl. 3. 2, 326. 169. 
Habitat Hamburgi Dr. Schul/.. 

fi. T. alis auratis; flriga antica lineolisque tri- J%r»ifl«wf/- 
bus ar2;enteis difci , apice fuicis. /«• 

Jinea Hermanmlla Ent. fyft. 3. 3. 324. 162, 
Habitat Hamburgi Dr. Schuli. 496 =— =, 

Fheiiiella* g2. T. alis nigris apice fuluis : ftrfgis interruptii 
argenteis» 
Tima Rhsdidla Ent. fyfi:. 3. 2. 324. 161. Linn. 
^ ryft. Nat. 2. 895. 444. Fn. Su. 1405. 

t Clcrk. phal. tab. 12» fig. 13. 

Habitat in Europac arboretis. 
Brongniar- 83- T. alis flaucf^cntibus: ftrigis quatuor albi» 
dgUat^ atrae innatis. 

Habitat in Gallia Dom. Bofc» 
Statura et funima affinicas T. fyringellae. Ca- 
put album» Thorax fufcus. Alae anticac 
flauekentes {Irl^is quatuor diftinftis albis, 
quae anticc ftriga atra terminantur. Macula 
atra ad apicem margmis mterioris: puntlis 
duobus albis. Pofticae cinereac» Pedes al- 
bo nigroque annulati. 
Brongniard lunior exfurgens ProfefTor Parifien- 
fts amicifiimus entomologiam Panfinain ob- 
(eruat. 
Siirinseiia. 84« T. alis auratis, ftrigis variis albis, pofticis 
nigro marginatis. 
Tinea Syringella Ent. fyft. 3. 3. 328- 177. 
Habitat in Germaniae Syringa. 
l^orlliret- 85» T. alis fuico auratis: arcu dorfali lineolisque 
/ii. marginaiibus argenteis, apice macula atra: 

pupilla argentea. 
Tinea Forfterella Ent. fyft. 3. 2. 328. J76. 
Habitat Hamburgi Mul. Dr. Schul?.. 
Efperella» 8^. T. alis cinereis: ftrigis tribus abbreuiatis It* 
neolisque duabus apicis argenteis fulco mar- 
ginatis* 77nft3 Efptfella Ent.fyft. 3. 3. 330. 145. 
Habicat in Atiica Mui. Dom. Banks. 

87. T. alis auratis: falciis duabus punclisque tri- Cq j f t 

bus ar;;entci8. ^^ 

Tinea Goedarttlla Ent. ^y{[.. 3. 2. 320. 146. 

Linn. lylt. Nat. 2. 897- 436. Fn. Su. 1401. 
Wicn. Ver/.. 123. 31. 
Clerk. phal. tab. i3. fig. 14. 
Habitat in Alnetis, in Betulae gemmis. 

88. T. alis nigris: fafciis tribus argenteis trans- ^^^;^^;;., 

uerle diuancatis. /^ ' 

Tinea Meriamlla Ent. fyft. 3. a. 320. i^^.Linn. 

fylt. Nat. 2. 897. 43S. Fn. Su. 1403. 
Gcoff Inf. a. 198. 43, 
Wien. VerL. 143. 31. 
Reaum. Inf. i. tab. i 7. fig. 12. 
Hibitat in Europac Pruno Pado. 

89. T. alis cupro auratis: fafciis duabus macula- ^//fouf/Ai; 

quc api'.'s fljuifHinis. 
Tinea AUioneUa Ent. fyft. 3. 2. 3 31. 148. 
Habitat in Italia Dr. Allioni. 

90. T. aiis nigris: ftrigis tribus nfgro argcntei9;^f^,V^^^.- 

tertia interne bifida. mylltrdta. 

Ttnea SchiefferinyllereUa Ent. fyfl. 3. a, 331. 

150. 
Habitat Hamburgi Muf. Dr. Schuh.. 

91. T. alis planis auratis: limbo atroj puntlis ^t- SerafiratT' 

genteis numcrofis. a//^ 

Tinea BergJJratffilla Ent. fyfl. 3. 3.321. tit* 
Habitat in Gcnnania Dom. de Hactorf}. 
li 498 ^ 

Schulzslla, 93, T. alis auratis: lincis duabus oppofitis mar- 
ginaiibus pun£lorum argenteoruin , cofta 
atra. 
Tinea SchutzeUa Ent, fyfl;. 9. 2. 321. 153» 
Habitat in Americac meridionalis Iniulis Dr, 
Pflug. 

Jl/Iijllerella. 95. T. alisauratis: ftrigis dufbus bafeos (Iriisque 
apicis argeritcis. 
Tinea Myllerella Ent. fyfi:. 3, 3. 325. 165. 
Habitat in Euiopac hortis. 

Seppetlat 94- T. alis auratis: Ihigis duabus argcnteis. 
Tinea Seppelta Ent. fylt. 3. 2. 320. 144. 
Habitat in Anglia. 

Atbinetla. 95T. alis fufcis: linea unica aurea antrorfum 
arcuata. 
Tinea ^lbinella Ent. fyd;. 3. j. 319. 143. Linn. 

fy{t. Nat. 2. 897- 4 53- F"- Su. 139^'. 
Habitat in Europae.arboretis. 

Stroemetta, 96. T. absatris: punBis quatuor argcnteis ma- 
culisqnc quatuopmarginalibus flauis. 
Tinea Stroemella Ent. fylt. 3. 2. 323. 157. 
HabitJt in Norwegiae nemoribus. 
Ghii^hetta, 91* T. alis planis atris: fafcia mcdia macubsque 
duabus apicis oppofitis argenteis. 
Tinea Gteichella Ent. fyfl;. 3. 2. 323. 158. 
Tima metolleila VVien. Veri. 144. 34. 
Hibitat in Anglia Muf. Dom, Yeats. 

cidonielta, 98- T. alis auratis: lineola bafeos punflisquequa- 
tuor parium albifilmis. 
Tinea cydonietta Ent. fyft. 3. 3. 533. 159, Wien. Verx. 144. 35» 

Hibirat in Pyro CyJonia Dom.SchiefFermyiler. 

99. T. alis arojenteis poftice fubcaudatis fui^co Hri- Clerkella^ 

atis punfl:oque atro. 
Tima Ckrkella Ent. fy'!:. 3. 2, 329. igi- Linn. 

iyll. Nat. 2. 899- 450« Fn. Su. 1411. 
Habic3t in Europa boreali. 

100. T. alis argenteis nitidisj fafciis trWm^^L- hortetta, 
uis, tertia interrupta lineolaque ^ficis nigra. 

Tinea hortelta Erlt. iylt. 3. 2. 327. 174. 
Habitat Pariliis Dom. Boic. 

loi. T. alis fufco arj^enteis: fafcia poftica aurea. £;i;>ttr«//rt. 
Tmea Dnirella Enc. iyli. 3. 2. 327. 172. 
Hibitat Hafniae* 

102. T. alis atris nitidis: pun^is qumque n\m- i guttetta» 
is, duobus communibus, capice fuiuo. 

Tima loguttelta Ent, lyft. 3. 2. 311. io6, 
Habitat Parifiis Dom. Eofc* 

103, T. alis flauefcentibus fufco variis; pun^tis Standetta. 
tribus atris. 

Habitat Kiliae. 

Parua. Antennae albo nigroque annulatae, 
' Caput et thorax* flauefcentia. Alae flauef- 
centes fufco parum variegatae punctis tribus 
diftintlis atris, anteriore ad marginem te- 
nuiorem duobusque in medio uno pofl; alte* 
rum; polteriore maiore. 
io'4. T. alis argenteis: lineolis obliquis tnzr^ini- Crameretta» 
libus fafciis punftoque apicis atro. 
' Tinea Crameretla Ent lyfl:. 3. 2. 327. 173, $00 , aurella. Btancar' 
della. Podella, PaykulkU 
la. ^arvilla» minutilla^ fgftkilla. Habitat in Anglia. 

105. T. alis auratis poflice atris: fafci.l argentea. 
Tinea aurella Ent» lyft» 3. 2. 329. igo. 
Wien. VerT,. 142. 9. 

Habitat in Lipfiae Pomona, 

106. T, alis auratis: lineola apicis maculisque 
feptem marginalibus argenteis. 

Tinea Blancardella Ent. fylt. 3. 2. 327. 175. 
Habitat in Angba Dom. Ycats, 

107. T. absnigris: fafcia albar. 

Alucita Vodella Ent. fyft. 3. 3. 341. 42. Linn. 

fyft. Nat. 3. ^^96. 433. 
Geoff. Inf. i. 194. 32. 
Habitat in Europa. 

108. T. alis fuluo cupreis: bafi fafcia media ma- 
culaque apicis flauo aureis, 

Alucita Paykulieila Ent. fyft. 3. 3. 340. 38, 
Habitat in Italia Dr. Allioni. 

109. T. alis obfcure cinereis: maculis duabusco- 
ftalibus fufcis. 

Atucita parvella Ent. fyft. 3, 2. 345- 50. 
Habitat in Americac meridionalis Infulis Dom. 
V. Rohr. 

110. T. alis albidis: fafciis tribus fufcis. 
Atucita minutella Ent. fyft. 3. 2. 344. 51. 
Habitat in Americae meridionalis Iniubs Dom. 

von Rohr. 

111. T. abs antiois albis: maculis duabus fufcis 
apice ftauis. 

Alucita fejiicetla Ent. fyft. 3. a. 344. 52. tasssassrBm 50I 

Wicn. Vcrx. 319. go. 

Habicat in Auftria MuC Dom. ^chiefTcrmyllcr. 

na. T. alis albis nigro puRftatisannuIoquecom- ClairuilUt^, 
muni dorfali inaequali eleuato, apice emar-. ^^* 
ginatis, 
Habitat in Heluetiae Mak) Dom. de CUirville. 

Caput album , immaculatum. Thorax poftice 
eleuatus, niueus. Alae albae, nigro pun- 
£latae in medio dorfi inacula annulata, cle- 
uata, atra, Margo. pofticus late emavgina- 
tus emarginatura atra> 

LarKa viridis: lateribus nigro pun£latis. 

Puppa follicuiata: foHicufo albo antice pofttce- 

que attenuato. 
Dom. de ClairviHe amicifnmus Heluetiae En- 

tomologiam ftrenue obferuauit. 

113. T. alis cinereis: pari pun£^oruni, dqrfali tSVM/^n^^»^ 
atro poftice eleuatis acum/natis. getta, 

Habitat in Heluetiac Lonicera Dom. de Clair- 

ville. 
Statura et magnitudo praepedentis. Caput et 
thorax cinerea, immaculata. Abe cincreae^ 
in medio dorfi pari pun£lorum atrorum, po- 
fticeeleaatae, acuminatae. 

larun cinerea dorfa inaequati eleuato pun£!:fs- 

que anticis atris. 
fuppa utrinque attenuata folliculo flauefcente, 

Dom. Schcllenberg amiciffimus HeluetiaelJV 

fe4^a deiineauic. 501 / i i ' 

Hetwigetla. iij^. T. alis acuminatis cinereis: pari dorfali 

punQorum ni^rorum marginecjue exterio* 

ri alho. 
Jiabitat in Heluetiae Evonymo Dom, de Clair- 

ville, 
Praecedenti afflnis. Capnt et thorax cinerea, 

immucul.ita. Alae pofticae acuminatae, ci- 

nercae mar^ine exteriori albo parique pun- 
' £torum atrorum in meJio dorfo. 
J^arua niLM-icans linea doHali e maculis conca- 

tenatis quadratis flauis. 
Pn/ pa brunnea in tolliculo utrinque attenuato, 
I fluio. 

Pom. Helwig ProfcflTor Brunfwicenfis Infeflo-. 

nim obieruator eximius, 
Vltimae tres fpecies mihi haud rite examinatac 

ideoque de genere haereo, 

ALUCITA. Palpi duo recurui, hir& 
tiffimi, 

Antennae elongatae, fe^ 
taceae, 

^^nMWttr^/- !♦ A- ah"s nigris extrorfum deauratis, antennis 
/a, longi(Timis, 

Atucita Reaumurelta Ent, fyft, 3, 2, 943, 44. 
Linn. fyft. Nat, 2. 8y5» 425. Fn, Su. 1392. 
Geoff. Inf. 2, 192, 38. 
Wien, Verz. 143. 2 3. 
Habitat in Europae Salice, 

Latreitletta. 2. A. alis aureis: pun£lis duobus oppofitis niueis. ' ' 503 

Habitat in Galliae arbuftis. 
Statura omnino A. Reauinurellie. Antcnnae 
longilKmae, nigrae, apice albae. Caputet 
■ thrrrax hirca , nigra. Aiae aurcae, nitidae: 
punctis duobus albis, oppoutis. 
Latreilh amicilTTmus Galius InfcElorum chara- 
£leres genericos eiaborare tentat. 
5. A. alis pallidis immaculatis, antennis \on^\{- Sujammer-' 
{^,-nJs. daminsUa. 

Alucita SLvammerdammella Ent. fyfl. 5. 3. 338« 
31. Linn, fyft. Nat. 2. 895- 423. Kn, Su. 
138X. 

Wien. Verz. 141. 2. 

Clerk. phal. tab. 13. fig. i. 

Habitat in Europa frequens. 

4. A. alis viridi aursis, corpore atro, antennis wW^//«. 

albis, 
Aliicita vindella Ent. ^y^. 3. 3. 341. 43. 
Wien. Verz. 142. 4. 
Habitat in Auftria Muf. Dom. Schieffermyller. 

5. A. alis paihdis fubtiliflimefufco reticulatis, qz- Panzerella. 

pite fuluo , antennis albis. 
Alucita Panzerella Ent. fyft. 3. 2. 339. 33. 
Habitat in Italia Dr. Aliioni. 

6. A. aiis fufcefcentibus immaculatis. pilella. 
Alucita pildla Ent. fyft. 3. 3. 339. 33. 

Wien. Verz. 143. 6. 

Habitat in Auftria Muf. Dom. Schieffermyller» 

7. A. alis fufcis : angulo ani aibo. RoberteUa, 
Alueita Robertella Ent. fyft. 3. 2. 339. 34.Linn, 

fyft, Nat. 3. 896. 439. Fn. Su. i394» 504 

Habitat in Europae Pomona. 
Degeeretla. g, A, alis atro aureis: fafcia flaua. 

^lmita Degeerella Ent. fyft. 3. 2,341.40.^100. 
fyii Nat. 2. 893. 436. Fn. Su. 1393» 

Geoff. Inf. 2. 193. tab. 13. fig, 5, 

Wicn. Vcrz, 143, 31. 

Degeerlnf. i. tab. 32. fig. 13, 

Habitat in Europae hortis frcquens, 
Slutzeth. 9. A. a!is aenco nigris: fafcia aqrea. 

4lucita Sulzella Ent. M. 3, 2. 34?. 41, Linn, 
fylt. Nat. 2. 896. 437. 

Wicn. Verx, 123. 24. 

Habitat in Europae hortis, 

frlrhelta, 10. A. antennis apice albis, aHs fufco anratia. 

^lucita frishella Ent, fyft. 3. 2. 339, 35. Linn, 

fyft. Nat 2. 896. 453. Fn, Su. 1396. 
Wien, VerT,. 319, $3. 
Habitat in Europae floribus frequens. 

«atthetta^ ll« A. atra ahs anticis totis aurcis, capite ferru» 
gineo, 
^lucita catthetla Ent. fyft, 3. a, 340. 37. Linn, 

fyft. Nat. 2. 895- 423, Fn, Su, 1433. 
Wien. Verx. 143. 16. 
Habitat in Calthae floribus frequens. 
I^rxlebflla, 12, A. antennis unicoloribus: ahs anticis fufco 
aureis, polticis nigris, capite fuluo. 
Atucita Erxlebetta Ent. fyft. 3, 3. 340.36. 
Hibitat Goettingae Dr. Schulx. 
prmuMa^ X3' A, alis anticis fufco aureispofticis Hauis: tnar- 
gine nigro. Mf, ' ' . 'H 8 = ggl 505 

Atucita promutetta Ent. fyft. 3. ^» 340. 3^» 
Wien. Verx. 142. 17. 

Habitat in Auftria Muf. Pom. SghiefFennyller. 

1 4. A. alis cupro aureis nitidis. cuprtita^ 
Alucita cupretta Ent. fyft, 3. 3, 34 a, 45« 

Wien. Verx. 330. 44. 

Habitat in Auftria Muf. Pom, Schiefr^rmyller, 

15. A. alis auratis: fafcia fufqa, antennis z^KQfyfcieUa^ 

albis, 
Alucita fafcietla Ent. fyft. 3. a, 342. 46, 
Wien. Ver-z,. 142. 20. 
. Habitat in Auftria Muf Dom. SchiefFcrmyller. Spamcok- 
i6. A. alis auro purpurecque variegatis nitidif- f^^ila^ 

ilmis. ^-<^ 

Tinea Sparmannetta Ent. fyft. 3, 3* 324.160, ^-«^' ^ • ^^ • 
Habitat Parifiis Dom, BofQ, ^^. ^'/^J 

yPSOLQPHUS. Palpi duo porrcai, 

medio dilatati , iin^ 
gue arcuato, acu- 
to, retraQ:ih*. 
Ai^temae filiforrnes. 
I, y. alis incumbentibus ferrugineis: macula ^o-fornf^/^j', 
ftali obfoleta , flaua, 
Habitat in arborum gemmis Galliae D. Eofc, 
Medius, Caput et thorax obfcura antennis al" ^ 
bo nigroque variis, Alae incumbentes, feri 
rugineae macula magna, obfoleta, fiaua in 
medio coftae, ?ofticae nigrae marginei aU 
( b«<Io. 5o6 wguuuta 2. Y. ali incrmhentibus obfciire cinercis: macu- 
t^^' 1,1 doilaij (Irigaque po(l>ca fuicis. 

t/^-dt^cAx^ Habitat in arboriim genaTns GiiliicDom. Borc. 

7// J^^iT^ • Statura ct m:ionitu(jo praejcdei-.tis. Antetm.ii 
' 'XZ^ cinereo fulcoque vuriae. Ciput ct thora.v /f^ y/^/; .//. cinerea. Alae incunibentes oblcure cinc 
reae macula mcdia parua ftrigaqne ponema- 
culam ferc obloleta fufcis. Follicae fufcae. vktatuf. 3. Y. alis ilcdcxis albisfurco lineatis: puntlismar- 
ffineque poflico atris, 
yflucita vittella Ent. (yi\, 3. a. 332. 10. 
Phahuna vittella Linn. jyll. Nat. 2. 890» 582. 

Fn. Su. 1366. 
Wien. Vcr?,. 136. 42, 
Clcrk. phal, tab. 3. fig- 10. 
Degeer Inf, 1. tab. 26. 
Habitat in Helperis matronalis gemmis. 

Y. alis incumbcntihus hnearibus fufco brun- 

neis apice uftulatis. 
Tinea ujluklla Ent. Tyft. 3. 2. 307. 88» 
Habitat in Italia. 
5. y. alis incumbentibus linearibus teftaceis im- 

maculatis. 
Tmea elongella Ent. fyft. 3. 2. 307. 89- Linn. 

fyft. Nat. 2. 890. 385. Fn. Su. 1436. 
Tinea ciliella Wien. Verx. 136. 51. 
Habitat in Europae hortis. 

hemedaSfu' 6. Y.. alis incumbentibus linearibus pallidc tefta- 
tus. ceis rufo irroratis. 

Tinea timedactyktta Ent. fyft. 3» 3. 307. 52. ujlutatus, 4« tlongatus. Wien. VerT. 144. 41. 

Habicat in Audria Muf. Dom. Scliieffcrmyller. 

7. Y. alis incumbentibus ciiiatis cincrcis nitidulis Qleae, 

imniacijlatis» 
Tinea oleella Ent. fyft, 3. 2. 308, 53. 
Habitat in nuclcis huclus Oieae, cjuos caderc 

facit aue maturicatctn. Mul. Dom. Bofc.' 

8. Y. alis incumbentibus bncaribus fufcis: m^cu- cylindricuf, 

lis tribus flauis. 
Tinea cijliniirella Ent. ryft. 3. a. 308, 54« 
Hibitat Hamburi^i Muf. Dr. Schul?,. 

9. Y. alis anticis cinereis fufco irroratis: dorfo (for/h/tt/, 

communi albido; maculis duabus nigris. 
^lucita dorfella Ent, fyft. 3^ 2, 336, 3 2, 
Habitat in Saxoma Dom, Hybner, 

10. Y. alis poftice acuminatis cleuatis rufls ; mar- harnatut,^ 

gine communi dorfali dentato flauo. 
Habitat in Heluetiae Lonicera, Gioflularia D. 

dc Clairville, 
Statura et magnitudo Y. fyluarum, Caput et 

thorax flauefcentia. Alac dcflexae, poftice 

acuminatae, eleuatae, rufae margine inte- 

riori, communi ultra mcdium flauo, den- 

tem unum alccrumue exferente. 
Larua flauefcens, dorfo fanguineo, 
Puppa folliculo cylindrico, utrincjue attenuato, 

cinerco. 

11. Y, alis flauo auratis: fi^ciis duabus fufcis oh- fijtuarum^ 

liquis. 
,/ilucita fijliiella Ent. fyfl. 3, 3, 331, 5. Linn. ♦ 

fyfl:. Nat. 2. i^.Q^. 413, 5o9 - 

HabJtat Upfaliae, 

nemornm. "♦ T« ^^'^ viridi flauefcentibus: anticis ftrjgis 
,Xi;..a^^zAe^>^ duabus abbrcuiatis dorfalibus obicurioribus. 
^£i^7c^^- ^^ Alucita nemor^lla Ent. fyik. 3. '2. 331. 6. 
p^. ^y^'/^' Habitat Parifiis Muf. Dom. Bofc. 

tuMim, 13. Y. alis flauis immaculatis, capite thoraceque 
fiincis, 
Alucita lucella Ent. fyft. 3. 3. 332. 7. 
T«w^fi! antemeJlct Wien. Veri. 135. 19, 
Habitat in Succiae ncmoribus. 

^tpfnus. I4» Y. alis flauis: maculis oliuaceis, 

Aluciia alpella Ent. fyft. 3. 3. 332. 8« 
Wicn. Veri-. 135. 21. 

Habitat in Auftj:iae montofis Muf. D.' Schief- 
fermyller. 

15. Y. ^s cinerco fufcis: vitts^ dorfali commupi 

alba finuata. 
Alucita XijlojleUa Ent. fyft. 3. a, 330. i. Liun. 

fyft. Nat. 2. 890. 3S9. Fn. Su. 1390» 
Geofl^ Inf. 3. 195. 
Roefl^ Inf, I. phal. 4. tab, lo» 
Wicn. Verz. 157. 54. 
Habitat in Lonicera Xylofteo. 

16, Y, alis fi^fcis apice falpatis : vitta dorfalicom- 
muni unidentata alba. 
Alucita dentella Ept. fyft. 3. 2. 331. 4* 
Tinea harpella Wien. Vcrx. 19 6* 50. 
Pegeer Inf. Ueberf 2. i. 364. i* 
liabicac in Europae Caprifoiio« ^ ' ' ' ' " 509 

17, Y. nlueus alis rnfo auratis: macuh coHzlicofiatuSy 

bafeos alba fufco pun£lata. 
Aluilta coJltUa Ent. (Vft. 3. 2, 336. 33» 
Habitat in Anglia Dom. Drury. I 

18, Y. alis paUide auratis: vitta dorfali u\\xz^-^ epiippium* 

fafcia aurea. i 

Alucita ephippella Ent. fyft. 3, 2.330.3. 4 

Tinea pruniellaWien^VQTZ. 141. 75, 1 

Habitat ui Europa Dr. Schuli. i 

19. Y. alis atris: vitta dorfali finuata punQisquecn^i/a/^j-^ 

duobus n^arginalibus albis. 
Alucita capitella Ent. fyil;. 3. 2. 330, 2. ' 

Habitat in Americae Infulis Dr. Pflug. 

20. Y, alis obfcure cinereis: vitta media dentata^nM«/«/.^ 

fufca, 
Alucita dentella Ent. fyft. 3. 2. 343. 49. 
Habitat in Americae Infulis Dom. v. Rohr. 

31. Y, alis anticis niueis : vitta communi dothW nuctemerus^ 
dentata maciilisque coftalibus atris. 
Alucita nijctemerella Ent. fyft. 3. 2. 333. li. 
Wien. Verz. 130. 3 g, 
Habicat in Auftria Muf. Dom. Schiefternoyller. 

%2. Y. alis cinereo fufcis nitidulis: lineola inter- ««/««wa/iV* 
ruptaalbida, antennis petlinatis. 
Habitat in Gallia in autumno gelu primo veni- 

ente Dom. Bofc. 
Media. Antennae utrinque pe£linatae, Alae 
cinereo fufcae, nitidulae linea media a bafi 
ad medium du^la^ in medio interrupta^ al« 5 lo ^ ' 

ba, fere obfoleta» Ad marginem exterio- 
rem lineola alia itidein albida. 

maculatus. 23. Y. alis anticis fufco auratis: macula bafcos 
' coflali niuea. 

JAlucita macutelta Ent. fyft. 3. a* 333. 12. 
^ Habitat Halae Saxonum Muf. Dom.Hybner. 

% 

f 

i - . CLASSIS Xlf. 
R Y N G O T A. 

OS ROSTRO: VAGINA ARTICULATA. r F L A T A. 

(_/s roflro absque maxilla palpisque* 
Ro/hum porrecl;um, infiexum. 
1/agmz cy'indrica, canaliculataj quadriartica* 

lata, articulis aeqaaiibus iub ietarum ba(i 

inferta. 
Setoe tres longitudine vaginae, fubaequales, fe- 

taceae, acutae, intra vaginam latentes. 
Labium magnum, conicum, lubulatum, acu- 

tum, rollrum iiuioluens. 
ArJennae breues, biarticuiatae, lub oculis in- 

fertae. 

DELPHAX. 

Os roftro absque maxilla palpisque. 
Rojlrum porreclum, inflexum. 
Vagina cylindrica, canaliculata, triarticulata : 

articulis aequalibus. 
Setae tres. 
Lnbium breue^ lubulatum. 512 
^ntennae dWformcs , biarticulatae: artieulopri- 
ino maiori, lato, compreflTo, utrinque mar- 
ginato, fecundo breuiori, lubcylindrico, 
apice letigero in oculorum cantho inferiori 
infertae» 

Itojlrum huius generis ixiihi haild rite exacni- 
natum» MEMBR ACIS. Labiiim corneiim, elon- 
gamm, apice mem- 
branaceum, fubula* ■ 
tum. 
Antmnae fubulatae, fub i 
capitis clypeo infer- ] 
tae. 

^ — 5 . M. thorace foliaceo obtegente : dorfo htQjinu$fa/ 
emarginato, corpore brunneo. 
Habicat in America Dom. Hybner. , 

Corpus paruum colore variat, mox brunneum * 
macula una alceraue fuica, mox grileum Itri- 
ga polHca alba. Thorax valde produflus?, 
elytra obteg^jns, dorlo foliaceus, in medio 
]^e emarginatus. 

4—5. M. thoracefoliaceo obtegente: SorCo htQemarginafa*^ 
emaiginato, corpore nigro, pedibus albis» 
Habicac in Carolina Dum. Bofci 
Statura et (umma affinicas praecedentis at du- 
plo minor. Corpus nigrum ftriis aliquot 
obfoletis pedibusque albis, Thorax folia- 
ceus dorfo late emarginato. Elytra apice 
hyalina. 

6 — 7. M. thorace foliaceo rofundato fufco: ftn-/*„A^^^ <^ 
ga ance margineni anticum fafciaque pofti- 
ca albis. 
Habitat in India orientali Dom. Hybner* 
Statura omnino M. fafciatae. Thorax folia- 
ceus, rocundatus, fufcus ftriga tenui anca 

Kk 5 14 ' 

margfnem anteriorcm fafciaque latiore ance 
apicem albis. Apcx acuca, nigra, Elytra 

fulca. 

ro 

rupicapra. 13 — 14. M. thorace tricorni: cornu intcrme<Iio 

fublongiori recuruo, clytris obfcure hyalinis. 

Habitat in India Dom, Daldortf. 

Corpus paruum, fufcum. Thorax cornubus 

; tribus: lateralibiihi crailioribus, obtufis fiue 

I potiiis truncatis fubdentatis intermedio po- 

I Iteriori, recuruo. Elytra fufco hyalina. 

Alae albidae. 

Tarandus? 23—4. M. thorace bicorni: cornubus fornicatis, 
^ elytris hyaiinis. 

Habitat in india orientali Dom. Daldorff. 
Stacura et magnitudo M. cornutae. Corpus 
obfcurum doHo fufco, Thorax cornubus 
duobus comprefiis, fornicatis, obtufis, po- 
ftice fubulatus, abdomine longior. Elytra 
hyalina, fufco venofa. Alae aibidae. Pedes 
ferruginei. 

Capray 23 — 4. M. thorace bicorni poflice breui emargi- 

nato, corpore fufco. 
Habitat in India Dom. Daldorff 
Corpus M. cornuta minus, totum fufcum, im- 

maculatum. Thoracis cornua magna, craf^ 

fa, obtufa poflice breuis, eoiar^inacus. 

iElytta fufca. 
minutaP 33« ^^- thorace fubinermi fcabro pofticeproduQo 

longitudine abdominis, elytris albidis bai2 

atris. - • ■ 5'5 

Habitat in India oricntali Dom. de Seheftedt. 

Minuca. Caput et thorax atra, pun^^is eleua- 
tis lcabra. Thorax pollice procfud^us atte- 
iiuatus, ante apicem parum eleuatus longi- 
tudine abdouiinis, EiytCi oblcure albida, 
fulco fuhmaculata, baii atra. Alae breuio- 
res, hyalinae. Corpus nigrum. 
33. M. thorace inermi atro poftice produfto lon- fafciatat ^ 
gitudine abdominis, elytris bafi fafcia flaua» 

Habitat in Americae Infuhs Muf. Dom. Bofc, 

Statura parua prjecedentis. Caput et thorax 

laeuia, atra, immaculat3. Elytra pbfgura , 

baii fafcia fiaua» 

TETTIGONIA. Os roftro inflexo, 
Va^ina biarticulata, 
gulae inferta. 

./^/:2/e;^7^a^ fetaceae. 
22 — 3. T. thorace poftice atro teftaceo macula-^g«//a/a# " 
to, elytris bafi ni^ris: pun£h's quacuor ^lbis, 
Habirac Cajennae Muf. Dom. Bofc, 
Stacura et nijgnitudo T, plebejae. Caputpal- 
lidum fafciis duabus parallelis, atris. In 
medio fafciae dilatatae fuperioris ftemmata 
tria, inferioris punt^ duo maculaque palli- 
da, Thorax antice rufus , in mcdio fafci» * 

latapallida, pottice atermacula magna tri- 
furca, teftacea. Abdomen nigrum. Elytra 
bafi ad medium nigra punftis quatuor mag- 
nis, albis 3. i. apice hyalina. Alae breu^S 
nigrae margine poftico albo. 
Kk a 5 i6 i ■ .1. ■■ • 

r 
coftalif, aa — 3. T. atra clytris hyalinis: cofta fulua; 

Habitat in Philadclphia Muf. Dom. Bofc. 

Statura praeccucntis. Caput ec thorax atra. 
Abdomcn nigrum fcgmentorum marginibus 
fubtiis tcllaccis. Elytra acjuea coita late ful- 
Ua, inprimis a bafi a^ mediuin. Pedes ni- 
gri femoribus ancicis rufis. 
punffatay 33—4- T. thorace poltice acro ferrugineo linea- 
to, ahs hyalinis: ftigmate albo ftrigisquc 
duabus punftorum fu(corum. 

Habitat in RuHia incridionali Dom. Eoeber. 

Mcdia. Caput et thorax antice nigro ferru- 
gineoque varia. Thorax poftice ater hneis 
tribus poilice coeuntibus ferrugineis, Seu- 
tellum albidum macula media nigra. Elytra 
hyalina fligmate in mcJio coftae albo pofti- 
ceque ftrigia duabus antcriore c puntlis 
quinque maioribus nigris, pofteriore e pun- 
ftis fex. Alas hyalinae ftigmate albo. 
kuaHnay 3^ — 3* T. nigra thorace ftriga media lineolisque 
duabus fcrrugineis , clytris hyalinis : ftigma- 
tt nigro. 

Habitat in RuiTia meridionali Dom. Boebet-. 

Parua. Caput nigrum raargine antico ferru- 
gineo. Thorax nigcr ftriga media lineolis- 
que duabus pofticis ftriga connexis, ferru- 
gineis. Scutellum nigrum macula apicismar- 
gineque ferrugineis. Abdomen fupra ni- 
grum, fubtus cinereum. Elytra hyalina, 
immaculata folo l^igmate coftali , parilo, 
nigro. ' . -■ . 517 

O 
55— r. 6. T. brunnca tlioracis lobo anucoflauo m^- brunnea; , 

culato, alis hyalinis. 

Habitat in Isle de France Dom. Daldorff. 

Caput nigrum fronte atra. Thorax obfcure 
brunneus lobo antico utrinque maculis tri- 
bus flauis. Scutellum flauum. Abdom^n 
brunneum fcgmentorum marginibus flauis. 
Petlus albidum. Ala(i hyalinae cofta bajfcos 
flaucfcente. * 

FLATA. Os labio conico roftrum in- 
uoluente. 
Anteimae biarticulatae, fub 
oculis inlertae. 

1. F. atra alis raacula ocellari albo hyalina, shdo- perfpcilla' 

mine apice flauo. ^ft* 

Cicada perf/.iicillata Ent. fyft. 4. 27. i., . 
Stoll. C.icad. tab. i. fig. 5. 

Habitat in Indjis Dr. Schulx. 

\/ 

2. F. ely tris compreflis adfcendcntibus yiridibus I ocetlata» pun£lis ocellaribus rerrugineis. 
Cicada ocetlaia Ent. ryft. 4. 37. 2. 
Habitat Tranquebariac Dr. Koenig. Flatae corpus raedium , oblongum , tardnm , imjaiar- 
ginatum capite parno, comprenb , utrinque carinato, 
carina eleuata, acuta, oculis paruis, globofis , larerali- 
bus, fub carina infertis , thorace transuerfo : loba an- 
tico dilHncto , rotutidato , fcutello paruo , rotundato, 
elytris alisque mHgnis, aequalibus,» abdomine multo 
longioribus , pedibus tenuibus , tibiis comprefiis , co- 
lorc vwio. 513 == 

hmhata. g. F. elytris deflexis viridibus: margine rubro; 
interiori bafi nigro punftato. 
A/ Ctcadii limbata Ent. 1^0;. 4. 27, 3. 

Stoll. Cicad. tab. 11. fi£;. 54. 
Hubitat in Africa aequinocliali Dom, Banks. 
tandida^ 4. F. niuea, elytris deflexis: lineolis duabui 
flauis. 
Habicat in Isle de France de Billardicrc. 
M^giia. Caput et thorax niuea, immaculata. 
Elytra deflexa, comprcfla, poftice eleuata, 
acuta, niuea lincolis duabus oblKjuis flauis 
/ ad bafin. Pcdes pallidi. 

jufcata. 5. F. elvtris deflexis nij^ro hyalinis immaculatis. 
^ Cicada fufcata Ent. ^y\\.. 4. 28» 4- 
Habitat Tranquebariae Muf. Dom. Lund. 
phataenoi- 6. F. exalbida ahs deflexis patulis, clytris antice 
^^^* nigro punQatis. . 

Plff Cicada phalaenoides Ent. fyft. 4. 2 8. 5. Linn. 

•^ fyft. Nat. a. 710. 40. 

Stoll. Cicad. tab. 2. fig. g. 
Sulz. Hi(t. Inf tab. 9. fig. i o. 
Degeer Inf 5. 222. tab. 33. fig. 6. 
Habitat m Americae plantis. 
hipun^ata. ?♦ ^' exalbida elytris deflexis, thnracis margine 
anc C3 punftis duobus impreflis. 
Cicada bipunSfata Ent. (y^^ 4. 2 8- 6. Linn. fyft^ 

Nat. 2. 710. 41. 
Mabitat in America. 
retufa. 8- F. cx.ilbida immaculata capite retufo. 
Cicada retufa Ent. fyft. 4. 28. 7- 
Habitat Cajennae Dom. v. Rohr, M^/U 9- F. griTea clytris dcflexis capite apice ^untko grifea, 

Cirada grifea Ent. ryft. 4. 28. 8« 
-Habicat in America Dom. v. Rohr. 

10. F. elytris deflexis viridibus: punfl:is trihus jpun^ata. 
^ albidis. 

Cicada j^pun&nta Ent. fyfl:. 4. 29. 9. 

Habitac in Africa aequinoBiali Muf. D. Banks, - 

11. F. viridis elytris deflexis, abs albis, frontc i;iyf/fa. 

conica. 
^Q Cicada viuida Ent. fyft. 4. 29. 10. 

Habitat in Americae Infulis Dom. v. Rohr. 

13. F. elytris deflexis viridibus : dorfo fcabro, ca- minuta. 
pitis marginc poftico thoraceque linea dorfa- ^/s^t-^ 
li ianguineis. 
Cicada minuta Ent. fyft. 4. 29. 1 1. 

Habitat in noua HoKartdia Muf. D. Banks. 

i, 

13. F. flaua elytris defle.^is obfcuns: linea latera- wiflr2i««^«» "^ 

li flaua. y 

^' Cicada marginata Ent, fyft. 4. 29. 12, Linn, ^- 
, fyft. Nat. 2. 616. 39. 
Habitat in Americae Infulis. 

14. F. elytris deflexis immaculatis, corpore ^^- pygmaea. 
uefcente. 

Cicada pygmaea Ent. fyfl:. 4. 30. 13. 
Habitat in Americae meridionalis Infulis Dr. 
Pflug. - ■ 

15. F. clytris deflexis grifeis : pari pun£l:orum m- 4pund{ata, ^ 

grorum. 
Cicada 4punBata Ent. fyft. 4. 30. 14. Habitat \n Americac meridionalis Infulis Dom. 
Smidc. 

4 

CICADA. Os labio rotundato aplce 
fctaceo. 
Antennae filiformeSj fub 
oculis infertae. 

fpinefa* 16—7. C. fronte rctufa flaua, elytris viridibus: 
falciis tribus albidis, oculis fpinofis. 

Habitac in Isle de France Muf. D. Bofc. 

Minor C. lanata. Fronsma;;na, rctufa, flaua. 
Gculi prominuli , ferruginei fpiiia parua, 
prominente, acuta. Caput et thorax oblcu- 
fiora, Elytra deflexa, viridia fafciis tribus 
obliquis, albidis. Abdomen deeft» Pedes 
fanguinei, 

firbona^ »5— -6. G. capite fcutelloque fulufs nfgro reticu- 
latis; elytris nigris apice r bfcure cinereis- 
Habitat in America Dom. Hyhner, 
Statqra et magnitudo oninino C, obtufae. Ca- 
put fuluum, nigro reticulatum. Thorax 
antice fuluus pun£lis duobus fufcis poftice 
grifeus. Scutellum fuluum, nigro reticula. 
tum. Elytra nigra apicc late obfcurc cinS' 
reae. Abdomen fuluum dorfo atrb. 

■ ^ftnais. 28 — 9. C. viridis elytris hyalinis apice nigris, 

Habitat Dom. Weber. 

Magnituda C. elongatae. Caput et thorax vl- 
riiiia, Abdomen flaucfcens, Elytra hyali- 
na margine tenuiore tenuiflime pofticoque latiori nigris. Stfgma ordfnariunifufcum ad 
margfnem crafiiorem. ' "^'k^ 


46 — 7. C vfridis c^pit^ fubclcuato: puncio zpi- grammeci 

cis atro. 
Habftat in Italfa Dr. Allioni. 
S£:^tura omnino C. praHnae at paullo minor et 

di{lfi)^a. (^orpus totum vfride punOio folo 

atro in apice capitis pollice parum eleuati, 

67— S. C. fupra coccinea nigro variegata. cruenta^ ^ 

Habitat Cajennae Dom. Richard. 
Parua, Caput fanguincumj pun£lis duobus an- 
ticis maculaque bafcos cum thoracis coeun- 
te atris, Thorax fanguineus macula apicfs 
utrinque cufpidata atra. Scutellum atrum 
linea medfa apiceque fanguincis. Elytra 
fanguinea vftta lata medfa futuraque asris, 
Corpus fauefcens. 
67 — 8» C. nfgra capits thoraceque vitta lata zWiZ, fejliuai q 
elytrfs puntlfs duobus adiacentibus macula 
coccfnca, 
Hibftat Cajennae Dom, Rfchard. 
farua. Caput et thorax nftida vitta lata dorfa- 
h* niuea. Scuteilum nigrarn, immaculatum, 
Elycra nigra verfus apicem punftfs duobus 
oppofitis niueis adiacentibus macula magna 
pofi:ica, coccinea. Corpus palliduni abdo- 
mfne coccineo, ano nfgro. 
86 — 7. C. obfcura clytris nigris: pun£lo mqdl0jpara?//a, C/\ 
apiceque hyalinis. 
Habitat Cajennae Dom, Richard. 522 ■ 

4 Minuta. Capttf margine undique elcuato fuf- 

cum margine Iiiieaque media pallidis. Tho- 
raxnigcr, iinmaculatus. Eiytra nigr.i piin- 
fto magno medjo apiceque nigro neruofo 
hyalinis. 

DELPHAX. Os labio breui conico. 

Antennae comprefTie, mar- 
ginatae, in oculorum can- 
tho inferiori infertae. 
crafftcornis. i. D. pallida elytris albo nigroque variis. 

i c Cicada crnj/icornis Pan?.. Fn. Germ. 3 5. taH. 19. 
Habitat in Germania auftraliori Dom. Pan/xr, 
Antennae palbdae margine fufco. Caput et 
thorar paHida macula ouata, atra utrinque 
ad fcutellum. Eiytra hyabno atroquevaria. 
Corpus palbdum. 
tlauicornis. 2. D. fulca clytris hyabnis: flriga poflica fufca. 
Cicada clamcornis Ent. fyfl. 4. 41. 62» 
Habitat Parifiis Dom. Bofc. 

CERCOPiS. Os labioabbreuiato, trun- 

cato, emargmato. 

Antennae filiformes, fub 

capitis margine promi- 

nulo infertae. 

gigas. I — 2. C. capite thoraceque pallidis ferrugineo 

lineatis,elytris fufcis; falcia pun£lisque albis. DelpViax' corpns pariuim , oiiatum , immarginatum, 
«gile , capite ouato , transuerf» > antennis vix thorace ' 523 

Habitat Cajennae Dom. Dymeril. 

Magna in hoc genere. Caput et thorax palK- *" 

da lineis quatuor ferrugineis: intermediis an- 
tice coeuntibus. Soute!!um fnfcum. E!y- 
tra fufca, in medio fafcia podiceque pun- 
£lis tribus verfus marginem exteriorem albis. 
Corpus fufcum. 

11 — 12. C. atra elytris teftaceis: futura \kur:i' bkolor» O 

que poftica nigris. 
Habitat ad Cap. Bon. fpei Dom. Daldorff. 
Magnitudo et ftatura praecedentium. Caput 

et thorax atra, immaculata. Elytra tefta- 

cea margine interiori punfl:isque aiiquotver- 

fus angulum ani nigris. Alae albae. 

23—4. C. capite thoraceqiic nigris: fafcia flaua, ^rtfM/t/^r/tf, O 
elytris pallidis immaculatis. 
Hahitat in Kiliae plantis. ) 

Statura et ma^rnitudo omnino C. flriatae. Ca- 
put fupra nigrum failia lata flaua, fubtus 
flauum. Thorax niger fafcia lata, media, 
flaua. Scutellum nigrum pun£iis duobus mi- 
nutis lineohque parua verfus apicem flau/s. 
Elytra pallida, ijnmaculata» Corpus nigrum 
ano pedibusque pallidis. longiori!)ns , marginatis , fnb oculis in cantho ipfo in* 
fertis oculis Kiagnis, rotundatis, prominulis, laterali- 
bus , thorace breui , transucrfo , fcurello triangulari, 
elytris deflexis longitudine alaruin , abdoniine longiori* 
bus, pedibus tenuibus^ elongatis, cilifltis, colore ob- 
fcuro. 534 ^ tateratls. 24 — 5. C. atra atomis Ifneisque obfolctis fiauis, 
elytrorum margine ran^ruirieo. 

Habitac in Carolina Muf. Dom. Bofj. 

Statura on^iino C. lcnccphtalmae. Caput, tl)0- 
ra\, fcutellum atra atomis niinutis, nuine- 
rofjs, flauis. Elycra atra lineis tenuidimis, 
fl.uiis. Linea latcralis lata languinea marj^i- 
nc tamcn ipfo atro. Corpus atrqm linca la- 
terali flaua. 

b ftlhi^er.nist 43 — 4. C. pallida tlioracc fufco, elytris albis: 
macula bafeos flirigujue fulcis. 

Habitat in Galiia Dom. Eofc. 

Statura praecedentium. Corpus paljidum. 
Thorax fufcus, immaculatus. Elytra alba 
macula rnagna bafeos itrijjaque po^lica obli- 
qua fufcis. 

^'OTONECIA. Os roftro arcuato. 

Labium coniciim , c- 
longatum, fubula- 
tum» 
'Aiitcnnae fub uculis 
infertae. 
3 — 4. N. cxalbida thoracis margine dilatato de- 
flexo ciliato. 
Habitat in Indiae aquis Dom. Daldorff. 
N. niuea duplo maior. Caput palliJum ocu- 
lismagnis, ouatis, caflaneis, Thorax trans- 
luerfus, exalbidus margine utrinque lobo dc- 
fiexo, rotundato, ciliato. Elytra rotunda- 'r ^Hata. ta, integra, exalbiHa, psllucida, immaeula- 
ta. Abdomen nigium per elyiTa conlpi" 
cuum. 

NAUCORIS. Os roaro flibinflexo* 
Sctae tres inaequales. 
Labium pomdLum^ vO- 

tundatLim» 
Antennae breuidlmae, 

fab oculis infertae. 

I — 2». N. abdominis margirieierrato, c^pitQtho' maculafdi 
ractque virefcentibus fuico maculatis, ely- 
tris fufcis. 
Habitat in Galliae af|uis Domi Bofc, 
DiflintLa omnino a N. aeftiuali. Caput vwqC' 
cens linea meclia ad bafin dilatatamaculisqua 
utrinque duabus fufcis. Thor.ix virelcens 
lineis quatuor latis , fufcis. Scuteilum etely- 
tra nigra, immaculata. Corpus virefcens 
ano fufccfcente* 

3—4. N. abdominis margine integro fupra nigra, dfu/a/fj^ 
pedibus anticis biunguiculatis. 
Habitat in Carolina Dom. Befc. 
Affinis N. nepacformi at ©mnino diftin£la. Ca- 
put paruum oculis valde prominentibus, 
ouatis canthoque oculorum fubfpinofo. Tho- 
rax inaequalis , niger. Elytranigra, imma- 
culata., Pedes antici vix incraffati tibiis elon- 
gatis, incuruis apice unguibus duobus in'^ 
curuis, aautiS; validis. ACANTHIA. Roflrum fub capitis api- 
ce infercnm. 
Labium nullum. 
Antmnae ance oculos 
infertae. 

fpembrana- ^i — 2. A, membranacca deprefTa atra choracis 
cea. abdominisqiie margme integro. 

Habitat ad Cap. Bon. fpei Dom. Daldorff. 
Statura et mjgunudo omnino A. corticalis at 
tota atra et abduminis et thoracis margo in- 
teger. Antennirum ultimus articulus ru« 
fefcit. 
hifteroides, 34— 5» A. obfcura thorace antice utrinque por- 
refto fpinofo, fcutelli marginibus albis, ca- 
pite bifido, 
Stoll. Cimic. tab. 25. fig. 197. 
Habitat — — Dom. Weber. 
Statura deprelTa et magnicudo A. paradoxae. 
Caput nigrum, bifidum et fub lacimis ro- 
ftrum infertum. Thorax oblcurus, planus 
utrinque angulo antico valde porredo , fub- 
fpinofo. Scutellum nigrum utrinque linea 
marginali aiba. Eiytra mgra. Corpus ob- 
fcurum. 
varta. 26 — 7. A. deprefla thorace dcnticulato, capite 

fpinofo, corpore nigro rufo pallidoque va- 
riegato. 
Habitat m Gallia Muf Dom. Bofc. 
Corpus planum , depreffum A. Betulae. Ca- 
pucfufcum, utrinque bifpinofum, Thorax ■ ' 527 

fufcus linefs quatuor dorrahbus, eleuatis, ru- 
fis: margine dilacaio, (Jencicularo, pallido. 
Eiycra ahdoipine breuior.^, an^uftioru, fufca, 
paiiido reticuiaca. Scatclluni fuicum lineis 
tribus rufis. Abdonien fufto fcrrugineoque 
varium margine eleuato , carinato. 

CIMEX. Labium clongaMim, fubula- 
tum,^nnulamm. 
Anteimae filiformes, ante 
ociilos irireiCtie. 
3 — 4. C. fcutellaris oblongus coerultus ni^votnzpatriciuT, 
culatus abdominis mar^fne rcfo. 
Habitat Tranquebariae Dom. Daldorff 
Statura oblonjjja omninoC. nobilis ac triplo mi- 
nor. Caput coeruleum, nitidum linea dor- 
fali pun£toque utrinque bafcos nigris, Tlio- 
rax coeruleus linea dorfali pun£tisque utrin- 
que quatuor nigris. Scutelium magnum, 
coeruleum punOis nouem 3. 3. 2. i. nigris. 
Corpusflauefcens fafciis marginalibus coeru- 
leis abdominisque margine rubro. Pedes 
nigri femoribus rufis. 

4—5. C. fcutellaris thorace fcutellcque pallide i 2/7«n^ii'.- 
purpuralcentibus: linea dorfali maculisque ^^^» 
utrinque tribus cyanco nigris. 
Habitat Cajcnnae Muf. Dom. Bofc. 
Paruus. Caput cyaneum lineis tribus bafin 
haud attingentibus rufis. Thorax eleuatus, 
pallide rufefcens linea dorfali maculisquetri- 528 - '^ 

bus oblongfs 1.2. coeruleo cyaneis. Scutel- 
lum concolor linea florfali apicem haud at- 
tingcnte, cyanea. Punfta praeterea utrin- 
que tria cyanea, aeqihalia. Mar^o parum 
obfcure cyaneus. Subtus flauercens macu- 
lis marginalibus cyaneis* Pedes nigri femo- 
ribus rufis. 
JBaro. 7-*-8' C. (cutellaris pallens thorace macula fcu- 

tello tribus cyanco nigris^ 
Habitat in China Mull Dom. Lund. 
Corpus magpum. Caput pallens antennis li- 
nea media marglneque poftico nigro cyane- 
is* Thorax pallens nitidus macula magna, 
I ouata, marginem anticum attingentc cya- 

liea. Scutellum magnum, glabrum, palli- 
dum, nitidum maculis tribus cyaneo ni- 
gris: intermedia cordata. Peclus cyaneum. 
Abdomcn pallidum fafciis cyaneis. Pedes 
cyanc!. 

pigma^ 10 II. C. fcutellafis fcutello atro: bafi linea 

dorfali margine maculisque duabus ocellari- 
bus fuluis. 
Habitat in Senegallia Dom. Dumerill. 
Statura et magnitudo praecedentium. Caput 
nigrum lineolis duabus ante oculos fuluis, 
Thorax fuluus, nigro irroratus puntlis qua- 
tuor marginis anticis exterioribus duplicatis 
maculisque oclo marginis poftici nigris, 
Scutellum magnum , atrum bafi inaequali- 
ter, linea media margineque fuluis. Prae- 
terea inmedio maculae duae ocellares, vel -• 529 

pctius annuli duo fului. Peflus nigrum, 
Abdomen fuluum margine nigro maculato. 
Pedes nigri. 
22^28* C fcutellatls obfcure rufus: atomis al- 5o/c«, 
bidis, corpore flauefccnte. 
Habitat in Aaiericae Infulis Muf. Dom.Bofc. 
Afiinis certe C. paedemontano at minor et di- 
Itinftus. Capuc fufcum. Thorax et fcu- 
tellum cbrcure rufa atomis paruis, albidis, 
Corpus, antennae, pedes flauefcentia. 

30—1. C. fcuteilaris pallide teftaceus shdominis marocca* 
margine utrinque prominulofulco maculato. nus*, 

Habitat in Tanger Dom. Schousboe. 

Statura et magnitudo praecedentium totus pal- 
lide teftaeeus abdominis margine utrinque la- 
te prominulo maculis obfoletis fufcis. 

gi — 2. C. fcutellaris thorace bifpinofo, covporQbifjjinofuSi 
grifeo. 
Habitat in Marocco Dom. Lund^ 
Magnitudo et ftatura C. albolineati diftinQus 
Ipinis utrinque thoracis duabus porre^lis^ 
acutis, altera ad marginem anteriorem paul- 
lo breuiore, altera ad marginem pofticum 
longiore, acaiiore. 

33—4. C. fcuteilaris thorace rnutieo ferrugirieo/^z/o Unes* 
grifeus flauo ftriatus. ius^ 

Habitat — — Muf Dom. Bofc^ 
Statura C^ albolineati at omnino diftinO:us. An» 
tennae obfcurac. Caput flauefcens, imma^» 
culatum, Thorax nullo modo fpinofus, fub" 
X.1 ferruginens margine lineisque quinque di- 
ftinftis, flauis. Scutellum angultius, ferru- 
gineo grileum mar^ine lincisque uibus fla- 
uis: interme<.iiis valde abbrcuiatis. Elytra 
rufefcentia margine poftico nigro. Alae al- 
bae. Subtus flauus, nigro pun£latus. Pcdcs 
flaui. 

coccineus. 34— 5- C. rcutellaris coccineus thoracis marginc 
anticQ coerulelcente, antcnnis compreflis. 

Habitat in Isle de France Dom. Daldorff. 

Paruus. Antennae fingulares, comprefTae, 
marginatae, triarticulatae, grifcae. Corpus 
coccineum thoracis margine antico paruiti 
coerulefccnte. Pedescoccinei geniculisfufcis. 

dorfalis. 42 — 3. C fcutellaris nigricans: linca dorfali fcu- 
telliqne iineis duabus albis. 

Habitat in Mogador D. Schousboe Muf Dom. 
Lund. 

Minor C. litura. Caput canaliculatum, fufcum. 
Thoraxfufcus linea dorfali alba. Scutellum 
fulcum hnea dorfaii alba. Practerea utrin- 
que lineola alba atrae innata. Corpus fuf- 
cum tibiis pallidis. 

coarSiatus^ 44~5« C. fcutellaris obfcurus thorace utrinquc 
bidentato, fcutello in medio coarctato. 
Habitat Tranqucbariae Dom. Daidorfiv 
Corpus oblongum magnitudine C. liturae to- 
tum obicurum , mmime nitidum capitetho- 
racisque antico nigris. Tlioraxutrinqucden- 
tibus duobus paruis altero verfus apicem, — ^ — ' 531 

altero verfus bafln. Scutellum utrinque ia 
medio coarctatuRi. 
44 — 5. C. (cutcllafis {lauerccns: puu9ils numcro cribrarius» 
(idimis impreflis tufciSj fcutellopolticc emar- 
cinato. 

Habitat in India orientali Muf. Dom. de Selie- 
ftedt. 

Corpus paruum, fubrotundum. Thorax et 
rcutellum flaucfcentiapun£.lisnumerofi(Iimis, 
impreffisj fufcis. Scutellum poftice fube- 
marginatum. Corpus flauefcens abdominis 
medio atro. Pedes flaui. 
"^50 — I» C. thorace fpinofo: fpinis nigris ^zuiSy /^ntilope, 
elytris fufcis albolineatis. 

Habitat in Americae Infulis Muf. Dom. Bofc. 

Statura C. Dama. Caput, thorax, fcutellum, 
corpus flaua, immacubta. Thoracis cor- 
nuaporretla, cylindrica, obtufa, atra. Ely- 
tra fufca , albo lineata. Alae nigrae, 
60 — I. C. thorace ferratofpinofoque: fpinis ele-ri^^;«r«/, 
uatis reflexis obfcurus antennis pedibusque 
rufis. 

Habitat Parifiis Muf Dom. Bofc, 

Medius. Caput nigrum margine tenuiflime ru- 
fo apiceque emarginato: Antennae rufae ar- 
ticulo ultimo nigro, bafi pallido. Thorax 
niger maculis duabus dorfalibus rufls margi- 
ne ferrato: dente poftico longiori eleuato, 
reflexo. Scutellum elytraque grifea puncliss 
numerofiflimis nigris , impreffis» Pedes 
nigri. 

Ll 2 532 clauatuf. 66 — 7. C. thorace fplnofo cfnereus mVro varius 
thoracis rpina cbuata atra: puntlis duobus 
albis. 
H.ibitat Trancjucbariac Dom. DalilorfF. 
Paullo minor C. Jv-ntaco. C^puc porreclum 
utrinque uniiicntatum. ThxjVax haudferra- 
tus at utrinquc rpin.i parya annatus clauata, 
atra: apice puncl:is duobus albis* ScUtclIuni 
apicc cinereum. Alae fuf.o maculatae. Ab- 
domen flauefcens margine nigro flauo ma- 
culato. 
Herof^ 63 — 4, C. thoracc acute fpinofo: fpinis nigris 
flauefeens nigro irroratus, antennis pcdibus- 
quc fljuefcentibus. n 
t-I ibitat Cajennae. 

Affinis videtur C. pugnax. Cajiut, thorax, fcu- 
teilum, elytra concolora, flaucfcentia ato- 
mis innumeris nigris inorata, Thoracis 
fpinne nigrac. 
hajlator, 93 — 3. C. thorace acute fpinofo niger antsnnis 
abdominis margine pedibusque rufis. 
Habitat Cajcnnae Dom. Richard. 
Statura praccedentium. Caput nigrum antice 
fpiila acuta, valida. Antennac rufae. Tho- 
rax punftatus, niger fpina valida, porre£la, 
acutiflima. Scutellum, elytra, alae nigra 
immaculata. Abdomen nigrum marginc in- 
feriori rufo: ano bidcntato. Pedes rufi. 
morgina' qB—QQ- ^- thoracis margine dilatato rotunda- 
tus, to antice albo nigropun^Vito, 

Habitat Tanger Dom, Schousboc. -^ 533 

Corpus paruum, deprcfTam. Caput obtufum, 
rocundatum, obicurum. Thors.v obicurus, 
vix rpinofus at margo dilatatus, roturiclatus 
antice albus nunflis minu;;i3 j atris. Scutclf 
lumobfcurum, apioe album. Elytra obfcu- 
ra. Ahc cincreae atomis rulcis. Ptclusal- 
bo niirroquc varium. Abdomeii albidnm 
rnacula magna bafcos nigra margineque (u- 
pra albo nigrrxjue maculato. PedcsY^»ii- 
di, nigro puntl;atJ. 

104 — 5. C. rubcr thoracc fcutcllo elytrisque m^- perfplcuuf^ 
culis duabus atris. 

Habitat Cajennae Dom. Richard. 

Caput nigruqi lineis duubus rufis. Thonx ru- 
fus maciilis duabus paruis, anticjs duabus- 
que maioribiis dorfdlibus, atris, Scutellum 
magnum, rnfum maci^.lis duabus mjj^nis ba- 
fcos atris: ' Eiytra ruia matuiis duabus ver- 
fus apicem atns: pnlljnore minore, Aiae 
atra margine apicis albi.io. Corpus rufum 
pc8:ore abdominisque niarj^ine atro puntla- 
tis. Pcdcs nigri fenioribus rufis apicenigris 
annulo rufo. 

114 — 5. C. viridis abclominis margine albo. atro y^7ira«J, 
punftito. 

Habitat in Americae Infulis Dom. v. Rohr. 

Scatura ec fumma afHnitas C. fmaragduli at di- 
ftin£lus videtur. Ancennae virides articulo 
penultimo apice brunneo, ultimo bafi viri- 
di, tunc albo, demum brunneo. Caput, 534 ■ 

thorax, fcutellum, elytra, alae, pedlcs vi- 
riiiia, immacnlata. Abdominis mar"^o te- 
nuifTimc: albidus punclis minutis, atris. 
flamfcens. n5 — i-y. C. flauefcens antennis rufis. 

Habicat in India oiicntali Dom. Daldorff. 

Statura parua praecedentium. Canut, thorax, 

elytra, corpus, pedes paiiide flaucfcentia, 

immaculata. Antennae rufae articulo pri- 

mo bafi pallido. Abdomen fubtus lineapnn- 

. -ftorum nigrorum. 

ma^.ans. 136 — 7. C. ater antennarum articulo ultimo, 
thoracis margine fcutelli puntlo bafeos api- 
cequc rufis. 
. I-Iibitat Cajcnnac Dom. Richard. 
Siariira et magnitudoC, geniculati at diflintlus. 
C.iput nigrum antennarum ultimo articulo 
ruFo. Thorax niger linca dorlali obfoleta 
rnargineque rufis. Scutellum nigrum pun- 
fto medio bafeos cailofo apiccque rufis. Eiy- 
tra nigra, immacolata. Abdomen nigrum 
margine bafeos rufo. Pedes nigri, 

uiarmoreus. i£^o. — i, C. grifeus thorace fcutellocjue punQis 
diiobus minutis fl.iuis, 

Hibir^it in India orientali Dom. Daldorff. 

Magnitudo et flatura C. grifei. Corpus fupra 
jg^rifeum thorace antice puntlis duobus minu- 
tis fiiuis, poflice fufco ferc lineatus. Scu- 
tcllum pundis duobus minutis, diftinftis ba- 
feos. Subtus flaucfjcns linea media margi- 
nibusquc fuicis et in fingulo fegmcnto abdo- ■ 535 

minis utrinque pnn^lniti paroum, atrum. 
Pedcs flduefccntes, fufco pun£];ati. 
153 — 3. C. lupra rnfus thorace fcutelloque pun- oculatus, 
ctis tkiobus aiisquc nigris. 
Habitat Tranqucbariac Dom. DaldorfF. 
Ciput rufuni antennis nigris. Thorax rufus 
puntlis duobus anticis nigris, fiauo cinOiis. 
Scute!!u.'Ti rufuin punrtis cluobus maionhus 
bafeos nigvis. Elytra rufa. Alae nigrae, 
immaculatae. Abdomeri flauefcens fafciis 
cyaneis. Pcdcs rufi tibiis cy.ineii:. 
156 — 7. C. glaucus elytris alisque fufcis, glaucefcens, 

Habitat Cajennae Dom, Richard- 
Mcdius. Antennae defunt. Caput, thorax, 
fcutcllum glauca , imraaculata. Eiytra fuf- 
ca margine glauco. Alae fufcae. Corpus 
fijuelcsns iLri:;,!s abdominis abbreuiatis, ni- 
gris. Pcdes Haueicentes. 
162 — 3. C, n!s;cr thorace ilriga fcutello ^MXX^k carnifex. 
duobus abdomine margine fanguineis, 
Habitat in America Dom. Hybner. 
Statura et magnicudo ouinino C. oleracei. Ca- 
putnigrum, immaculatum. Thorax niger 
margine, ftriga media, quae in medio linea 
cum margine antico iungitur fanguineis. 
Scutellum nigrum punclis duobus ante api- 
cem fanguineis. Elytra nigra margine ba- 
feos fanguineo. Corpus atrum abdominis 
margine fanguineo. 
163 — 3. C. niger thorace ftriga abbreuiata, Ccu- atbipes. 
tello utrinque line» marginali albis. ^ 536 ' 

Habitat in Carolina Dom. Bofc. 

Paruus. Corpus nigrutn antennarum articulo 
primo et tertii bafi albis. Thorax puni.l:a- 
tuSj nigcr, aeneo parum nitens ftiiga par- 
ua media abbrcuiata alba. Scutellum pun- 
ftitum, nigrum utrinquc linea bafiantsmar- 
gjnem, apicc margi^iali alba, Elycra pun- 
£lata, nfgra mirginc bafcos albo. Abdomen 
nigrum margine albo. Pcdss albi, 

^r<?«/j/7/?«MiJ-. 174— 5. C. atcr elytris abbreuiatis, alis albig. 
Hubicat in India oricnt?.!i Dom. de Schcliedt. 
Praecedcnt^hus triplo minor et omnino diftin- 

P.;!-. Corpus totum atrum alis folis albis. 

Eivtra breuilTima. 

trho!'-" 176 — 7. C. ater capite flauo, clytris virefcen- 
tibus. 

Habitat in India orientali Dom. ue Scheftedt. 

Corpus paruum, atrum. Antonnae (juadriar- 
ticulatae, nigrae articulo ultimo flauo. Ca- 
put transuerfum, fiauum, nitiJum oculis 
magnis, ohlongis, prominulis, brunneis. 
Thornx et fcutciluni nigra, immaculata. 
Elytra virefccntia marginc poftico nigro. 
Ahie hyalinac. Abdomen atrum marginc 
tenuiflime flauo. Pedes flaui. ' ' ' * 537 

COREUS, Os rofuro inflexo, capitis,' 
apici prominenci infcrLO. 

I^abmm elongatum, Itjbi^ 
latum, incumbens., 

Anlemiae capitis apici in- 
fcrtae. 

2,3. C. thorace inermi rnrus elytris ^"sMo.^oiznuhm purgatori^ 
apioe rqfis. 

Habicat iii Italia Dr. AHioni. 

StatiHM parua C. grauiclator. Rofi.rnm palli- 
duin, bafirufum, apice fufcum. Antcnnae 
pallidae. Caput et thorax obfsure rufa, in- 
erniia. Elytra pallefcenti^, 9picQ rufa. Alae 
fufcae atomis pallidis. Pedes pallidi fcrno- 
ribus pofticis elongatis, fufcis annulo aibo. * 

L,YGAEUS, Os rodro iiiflexo fub can 

pitis apice inferto. 
jLaZ>/7/,72elcngatum, feta-^ 

ceum, acutum. 
Antennae ante oculos in% 

fertae, 

12-^13. L. ttorace ferrato grifeus elytris litura Tijphaei^s^ 
mediaatra, femcribus pollicis clauatis den- 
tatis. 
Habitat in Carolina Dom, Bofc^ 
Statura et magnitudo L. clauipcs, Antennao 
nigrac articulo ultimo ouato , cradiori. Car 
put grifeum fpinis quatuor paruiSj ekuatis;, 538 — l^u-^ 

acutis, breuibus. Thorax ferratus, poftrce 
fpinofu§, griTcus, pofticc oblcurior. Eiytra 
grifea, in mcdio litura atra. Alae atrae. 
Pedcs obfcuri tibiis annulo a!bo. Fcmora 
poftica valJc elongata, clauata dentihus ciu- 
pUci fci'lc ferrata, obfcura inacula magna 
dcrfali a!bida. 
14 — 15. L, thoracc fpinofo obfcurus elytris fl.Tuo 
lineatis, ' alitennaruui arciculo uitimo coin- 
prenTo bafi aibo, 

Habitat Cajennae Oom» Richard. 

Affinis videtur L. comprcdicornt. Caput 'uf- 
cum, Antennae articulo primo et lccundo 
fulcis, tercio comprelfo apicedilatato, rotun- 
dato, bafi albo, apice nigro, quarto elon- 
gato, cyiindrico, incuruo, bafi albo. Tho- 
rax fpinofus, fulcus, immaculatus, Eiytra 
fufca, fliuo lincatn. AUe nigrae. Corpus 
obfcure ferrugineum. Pedcs inermcs tibiis 
pofticis compreflis. 

20 — I. L. thorace fubfpinofo glaucefcente: mar- 

gine atro tibiis poiticis menjbranaceis. 

Habitat Cajennae Dom. Richard. 

Antennae nigrae, a!bo annulatae. Caput glau- 
cum, Thorax glaucus margine tenuifl^me 
atro. Eiytra glauca, fufco fl;riata. Aiae 
obfcurae, Corpus flauefcens. Pedes flaui 
femoribus polticis apice dentatis fu(cis tibiis- 
que dilatato membranaccis fafcia lata fufca. 

21 — 2, L. thorace fubfpinofo oblongus nigertho- 

race fafcia rubra femoribus bafi albis ; poftf- 
(is dencatis. ' 5 39 

Habftat in India orfentali Dom. Daldorff. 

ScacLira ornnino L. audrahs. Antennae artfcu- 
lo primo nigro fccundo tcrtioqiiernfisj apfce 
nfgris, quaxto rufo. Capuc nigrnm. Tho- 
rax fubrpinofus, niger hfcia mcdia arcaata, 
rubra, Sciudlum et elytra nigra , fmmacu- 
lata, obfcura. Siibtns fufcus. Pedes nigri 
femoribus omnibus bafi albis , podicis elon- 

^ ^atis deatatis, tibiis incuruis apice unifpfr 
nofis, 
26 — 7. L. thorace fpfnofQ nfger clytrfs jflauis ni- kaemor' 
gronotaitis, abdomfne rufo. rhoidatis, 

Habftat Cajennae Dom. Richard. 

Scatura praecedcntium, Antennae nfgrae ar- 
tfculfs primo excepto annulo albo. Caput 
thorax, fcutcllum nigra, fmmaculata. Ely- 
tra flauefcentia in medio lituris abquot ni- 
grfs. Aiae atrae, Abdomen fanguineum. 
Pedes nfgri femoribus pofticis haud incrafla- 
tfs at fubtilidlme dentatis. 
29 — 30. L. corpore fufco flauoque variOj £Qmo- pedefttis^ 
ribus poflicis elongatis dentatis, 

Gerris p£dejlris Ent. fyfl, 4. 190. 11. 

Habitat in Indii^ orientah' Dr, Koenig. 

Praecedentes omnes forte proprii generfs. 
30—1. L. thorace acute bffpinofo oblongus fuf-y«/r«/^ 
cus femoribus pofticfs elongatis dentatfs» 

Habitat in India orientali Dom. Hybner, 

Statura et fumma affinitas. L. ferripedis. Cor- 
pus fupra fufcum , immacolatum abdomfne 
fubtus pallefcente macuh media atra., Ihot 543 ■ 

rax rpina poflica acuti et pone hanc altera 
minor. 
^atatas» 31 — 2. L. thorace rnbrpinoro obfwurus ni^er ab- 
dominis margine elcUito carin.jto. 

Habitat Surinami Doiri. Bo(c. Cajennae Batatas 
dcflruens Doni. Richard. 

PauMo maior L. crucif^er. Gapiit paruum, fuf- 
cum antennis piiofis. Thorax .nij;er niargi- 
nc poilico prcminentc, ferruginco, vix fpi- 
nofo. Elytra et alae fufca. Corpusfulcuin. 
Pedes fimplices. 
pie/anoce- '^j—.^. L. thorace rufo: fafcia nigra, eiytris ru- 
jjjialus^ fig apice ni;;ris; 

Habitat in Gallia Dom. Eofc. 

Paruus. C^put cum antennis nigrum , imma- 
culatum. Tliorax rufus fafcia mcdn pofti- 
ce verfus marginem rlilatata. Scutcilum ni- 
grum, immaculatum. Elytra b.Ji rufa, api- 
ce nigra, interdum tamen tafcia tantum ely- 
trorum nigra et apex rufus. ' Cnrpus rufum, 
nigro maculatum. Pedes rufo fulcoque varii, 
^Uuitceus, gy-«3j^. L. oliuaceus capstis thoraciscjuc antico 
languineis: marginc ipio aibo. 

Habicat 'n\ hidia orientali Dom. Daldorfl, 

Nimis affinis L. augur. Antennae nigrae in- 
terdum annuloalbo. Ciputfanguineum.Tho- 
raxloboantico lan^uineo: mar^ifiealbo.Mar- 
gQlatcralislanguineus, cleuatus.Scutellum et 
elytraoliuacea, immaoulata. Alae atrae. Cor- 
pus fanguinco flauoque varium peclore albo 
macuiato, Pedes ianguinei, ■ 541 ' 

95~4« ^* fLTfcus tibiis teftaceis, femoribus pofti- tiblalis^ 

cis iarracis. 
H -'itat in India Dom. Hybnen 
Statura L. calc.trati at pauHo minor. Anten- 

nac obfcure pieeae articulo ultimo nigro. 

Corpus lupra lufcum , fubtus nigrum tibiis 

folis ceilaceis. Femora poflica acute dentata. 
96^ — -7. L. ater antennarum liltimo articulo Q.\nt- aterrimuh 

reo pubelccnte. 
Habint in Gallia Dom. Bofc. 
Pauiio maior L. Pini at omnino diftinflus totuS 

ater, nitidus. Antennae nullo modo fetariae 

at ultimo articulo cinereo pubefccnte, 

1 10 — 1 1 . L. thorace cinereo : macula antica atra, quadratusz, 
elytris cinereis: macula poftica fufca. 

Habitat Parifiis Dom. Bo(c. 

Statura parua praecedentium, Antennae fer- 
rugineae articulo ultimo fufco. Caput n{- 
grum. Thorax cinereus macula magila, 
quadrata, antica, atra margine tamen ipfo 
tenuiflime cinereo. Scutellum atrum. Ely- 
tra itn-ita, grifea macula ante apicem nigra. 
Alae albae, nijiro ftriatae. Corpus atrum^ 
Pedes rufi femoribus atris, 

124 — <;. L. ferrugineus thorace elytrisque flauis //«ffl/M/. 
nigro lineatis. 
Habitat in America boreali Dom. Hirshell. 
Statura omnino L. campeftris. Caput nigrum 
antennis ferrugineis. Thorax antice ferru- 
gineus, immaculatus, poftice flauus lineis 542 ■ 

quatuor atris: intermediis latioribus» Scu- 
tellum flaiieftens, bafi nijrum. Elytra fla- 
nefcintia vittis duabus atris: cxterioretenui- 
ore, abbrcuiaca, ante apiccm punBo di- 
ftin£lo terniinaca. Alac nigrae. Corpus 
ferrugincum. 

rofeus. 143 — 4« L. flauciccns thorace elytrisque rofeis. 
Cimcx rofeus Mant. Inf. 2. ^204. 144. 
♦ Habitat Hamburgi Dr. Schulx. 

m^le^us. 15*^ — '• L. niger elytris rufis: futura maculaque 
marginali nigris. 

Habitat in Italia Dr. Allioni. 

Statura et magnitudoomnino L. atri. Antennae 
capillares videntur. Caput nigrum. Thorax 
nigermargine poftico rufo. Elytra rufa futu- 
ra maculaque parua marginaii nigris. Cor- 
pus et pedes nigra immaculata. 

aramimus. i53"~4- L. viridis capite thorace elytrorumqut 
fafcia apiceque nigris. 

Habitat in Italia Dr. Allioni. 

Paruus. Antennae mihi defunt. Caput nigrum 
lateribus parum virefcentibus. Thorax ni- 
ger macula marginali apicis viridi, Scutel- 
lum viride macula bafeos nigra. Elytra vi- 
ridia fafcia media punftoque apicis nigris. 
Corpus viride. • — 543 

GERRIS. Os roftro breui fiibulato. 

habitim breuiffimuni, rotun- 

dacum. 
Anfeimae raiformes^ ance ocu- 

los infcrtae. 

I — a. G. capite thci\),ceqLie fLpra «.sftaceis nigio^Jluuiorum. 
' linsatis, abdomine iupra fuluo. 

H,ih)tat in Indiae aquis Dom. DaldorfF. 

Statura et magnitudo omnino G. lacnftns. Ro- 
ftrum inflcxum, tefiaweum articuio ultimo 
nigro. Antennae nigrae. Caput teftaceum 
lineis tribus antice coeuntibus, nigris: inter- 
media antice incrafiata. Thorax tertaceus \i- 
nea marginali poftice coeuutibus nigris, mar- 
gine tamen >p!o tenuiflime teflaceo. Prae- 
terea bneae tres dorfales, nigrae lateribus ab- 
breuiatis. E ytra alaeque fulca. Abdomen 
fupra fuluum, immaciibtum, fubtus pallide 
flauefcens utrinc,Lie linea iaterali, abbreuia- 
ta, fulca. Pedes antici breues, pollici qua- 
tuor elongati, nigri. 
5 — 6. G. niger thoracis elytrorumque mzrginsfojjlilarum» 
albo, elytris abbreuiatis. 

Cimex fojfalarum Koff, Fn. Etr. 13 54» 

Habitat in Italia Muf. Dom, Bofc. 

Statura et magnjtudo G. lacuflris. Antennae 
quadriarticuiitae, nigrae annulis duobus al- 
bis, articulo ultimo ferrugineo. Thorax ni- 
ger margine albo. Corpus griieum, Pedes 
griiei femoribus nigris. 544 ' ' 

REDUVIUS, Os roftro afciijito. 

Anieimae flipra oculos 
infertae. 
kirticornis. ii — 13. R^ rufus elytris alis abdomine pedibus- 
que atris, antcnnis hirtis nigris. 
Habitat Cajennae Dom. RicharcL 
Statura et magnitudo R, nigripcnnis. Antennae 
hirtac, nigrae. Caput rufum ocubs globo- 
jfis nigris. Thorax rufus, immaculatus cru- 
ce media ImprefiTa. Scutellumrufum, apice 
cmarginatunii Elytra atra, apice paruni 
rufa, Alae atrae. Abdomen atrum ano ru- 
fo. Pedes nigri* 

fiauicansc I2 — 13. R- flauefcens capite bituberculato ab's- 
que atriSi 
Habitat Cajennae Dom. Cuvier. 
Statura et magnitudo praecedentium. Anten- 
nae defunt. Caput atrum pone oculos tu- 
bercubs duobus eleuatis, obtufis, nitidis, 
Thorax et elytra flauefcentia, immaculata, 
Alae atrae. Corpus flauefcens utrinque li- 
nea laterah' alba^ 

^nqtatus. 3 4"^ 5- ^* "'g^'' thorace poftice elytrisque tefl;a* 
ceis, ahs maculis duabus albis. 

Habitat in India orientah Muf, Dom. de Scha- 
fledt. 

Statura praccedentis. Caput cum antenriis ni- 
grum. Thorax anticc niger, poftice tefta-» 
ceus. Scutellum teftaceum. Eiytra tcftacea* 
Alae iitrae macuhs duabus unapone aleeruiq === 545 

magnjs, albis. Corpus nigrum abdominis 
niargine albo maculato. 

36 — 7. R. nigcr elytris abdominis margine pQdi' earinatuf. 
' husque rufis. 

Habitat in Carolina Jviuf. Dom. Bofc. 

Magnus. Caput atrum roftro antennisque fuf- 
cis. Thoraxater, nitidus lineis c^uinquedor- 
falibus impreflis: intennedia abbreuiata. 
Scutellum nigrum. Elytra rufa. Alae ni- 
grae. Abdomen nigrum margine eleuato, 
carinato , rufo. Pedes rufi femoribus aoti- 
cis valde incraflatis. 

48—9, R. cinereus thorace quadrifpinofo, zhdo-^ii^^f 0Uf, 
minis margine fpinis ciliato» 
Habitac in Carolina Dom. Bofc. 
Paruus. Caput fpinis aliquot eleuatis, acutii 
cinereum. Thorax cinereus fpinis quatuor 
acutis in ftrigam difpofitis. Elytra cinerea, 
immaculata. Alae hyalinae. Abdomen ci- 
nereum, margine fpinis ciliatum. Pedes te- 
nues, inermes, cinerei. 

53 — 4« R. elongatus fanguineus capite fpinis dua.- coronatuf, 
bus thorace quatuor abdominis margine plu- 
rimis. 
Habitat Cajennae Dom, Richard, 
Corpus tenue, elongatum» Antennae corpo- 
re longiores, triarticulatae, filiformes, ni- 
grae capitis apice infertae. Caputfanguine- 
um roftro arcuato fpinisque duabus eleuatis, 
yalidispone antennas. Thorax fanguineua 
Mm 546 ■ 

fpinis quatiior elcuitis, acutis. Elytra fan- 
guinea. Abdomen ianji^uineuin marginc elc- 
uato, foinis ciliato. Pedcs elon";ati, niirri. 
apterus. 54 — 5- R. apterus corpore gnieo, abdominani- 
gro: margine rufo maculato. 
Habitat in Gallia Dom. Bofc. 
In Gallia boreali fempcr aptcrus elytiis abbre- 
uiatis longitudine dimidii abdominis alisque 
nullis. In Gallia meridionali ct alatus inue- 
nitur elytris grifeis alisque albis. 

COCCUS. Roflrum vagina fetaque pe- 
Qoralibus. 
Antemae filiformes. 

Perficae» 4 — 5. C. Amygdali Perficac. 

Habitat fn Amygdalo Perfica Kiliae. 

Corpus medium, fubrocundum, inaequale, 

brunneum. 
ceriferus» 26 — 7. C. corpore cera alba teclo. 
Andeffon Monogr. Madras. ^791» 
Pearfon A£1. Angl. 1794. Nr. ai. 
Habitat in Celaftro cerifero Indiae orientalis 

ceram albam praebens. 
Corpus omnino huius generis crufta denfa in- 

aequali e ccra albida te£luni. CLASSIS XIII. 
A N T L I A T A. 

OS HAUSTELLO INARTICULATO» H I R T E A. 

vJs probofcide, hauftello palpisque. 

Prohofcis breuis, exferta, cylindrica, obtufa, 

dorfo canaliculata, fetam recipiens, apice 

bilabiata. 
Hav/Iellum hrQUQj nudum absque vagina. 
Seta.unic^, tenuis longitudine probofcidis, ri- 

gida, fetacea, acuta, in canalem probofci- 

dis recondenda. 
Palpi duo exfcrti, incurui, filiformes, quin- 

quearticulati: articulis lubaequalibusprobof^ 

cide utrinque ad bafin inferti. 
Antenhae breues , craflae ; articulo primo lon- 

giori, reliquis breuiilimiSj perfoliatis fupra 

bafin probofcidis inferti. 

S I c u s. 

Os hauftello, probofcide palpisque. 

Probofcis exferta : ftipite cylmdrico , fubcor- 
neo, recuruo dorfo canaliculato, capitulo 
ouato; bilabiato: labiis aequalibus. 
M m a 548 '-' ' •'-' '■ 

HauJleUum probofcide dimidio brcuior. 

iSV/a unica, rij^ida, valida, acuta, mediodor- 

fali proboicidis infcrta, in canalcm recoii- 

denda. 
F«^?n« fere longitiidine fetac, rigida, obtufa, 

fupra fetani inlcrta. 
Patpi duo elongati longitudine proborcidis, cx- 

ferti, flliformes', pilofi, triarticulati: arti- 

culis fubaequalibus. 
'AntenmehvQ.UQs^ approximatae: articulo pri- 

mo craffiori cylindrico, uitimb fubulato. 

MULIO. 

Os probofcide, hauftello palpisque. 

Probofds exTcrta flipite cylindrico , corneo, 

in mcdio geniculato, dorfo canaliculato, ca- 

pituloouato, bilabiato. 
HalifieUum longitudine probofcldis in geniculo 

ptobofcidis inicrtii iu canulcm ciusdem rc- 

Condenda. 
6V/« unica fubulata, acuta. 
yagina uniualuis, curnea, obtufa, fetam In- 

tioluens. 
Palpi duo breuifiTmi, tenues, filiforipcs, ad 

bafin hauftelli inferti. 
Antennae poTYQpi^c , cylindricac, vix cxtrorfum 

cralTiores, triarticulatac: articulo uhimobafi 

fupcriori ietigero. 

THEREVA. 

Os probofcidc, hauftcllo palpisquS* 

Probofcis intra apcrturam orbiculitam oris re- 
tracla, cornea, hi medio geniculata, rigi- -^ ^ 549 

da apfce bilabiata: labiis aequalibas, oaa- 

tis, doiTo canaliculata: marginibus cloua- 

tis, carinatis. 
Hauftelhm probofcMe brcuius, intra canalem 

latens. 
Sstaxmxcd.^ rigiJa, acuta absque vagina? 
Patpi duo probofcide multo brsuiorcs, pilofi, 

filiformes infidentes margine fquamgfo, 

membranaceo probofcidis ante geniculun}. 
^ntennae breues, incumbentes , compreiTaea, 

extrorfum crariiores, fetariae. 

SARGUS. 

Os probofcide atque hauftello absque palpis. 

Pro^q/c/j breuiffima , vixcxferta: flipite cylfnr 
drico, corneo dorfo canaliculato ad recep- 
tionem haufl;ell{, capitulo bilabiato : labiis 
aequalibus, ro':undatis, conniuentibus. 

Haujlellum breue vix longitudine probofcUis 
absquc vagina. 

^^/flunica, breuis, cornca, fubulata. 

Palpl ovnnmo nulli. 

^intennae breues , approximatae, triarticulatae:. 
articub uhimo maiori, compreflb, fetige- 
ro, inter oculos infertae. 550 

CEROPLATUS. Palpi duo brencs, oiia- 

ti^ biarticLilati. 
Anttnnae oblongae, 
comprefrae. 

fipuhidef, l. Ceroptatuj. 

Keroplatus tiputoides Bofc. Afl:. Hift. Nat. Parif. 
1.43. tab. 7. fig. 3. 

Habicat Parifiis Muf. Dom. Bofc. 

Statura omnino Tipulac. Caput paruum, ro- 
tundatum, flaucfccns fub antennis cornicu- 
lis duobus elcuatis flauis. Antcnnae breues, 
cradiores, fufcae. Thorax gibbus, fliucf- 
cens, fufco lineatus. Abdomen compref- 
fum, flauum fcgmentorum niarginibus ni- 
gris. Alae albidae punclo medio lubmargi- 
nali maculaque fufcis. 

Generis cliaracier naturalis adhuc dcfideratur. 

TiPULA. Hauflellum absqne vagina. 
Pfl//)/ duo porre8:i , quinque 
articulati ad bafin probof 
cidis. 
Antmnae filiformes. 

pi^a. 30 — 1. T. alis cinereis: annulis maculisquc ni- 

gris. 
Habitat Halac Saxonum Dom. Hybncr, 
Statura et magnituek) T, ocellaris at diflintl:! 
et alia. Anccnnac nigrae articuio tertio fcr- 
rugineo. Thorax cincrcus. Abdomen fla- 
uelcens lineis tribus fufcis. Alae cinercae - 551 

annulis m medio maculisqne marginalibus, 
fufcis. Pcdcs teftacei Femoubus annulis duo- 
bus fufcis. 

HIRTEA. Palpi diio incurui, quinque- 
arciculati. 
ADicnnae breues, crafrae, 
perfoiiatae. 

1. H, nigra glahra alis murgine n-gricirtlbus, ab- breuicornij. 

dominc fu!co. 
Tipula breuicornis Ent. fyft. 4. 248» 71- Linn. 

fyft. Nar. 2. 976, 42. Fn. Su. 1766. 
T'i/.;z<A7 /^cH<iro«rfa Degecr Iiif. 6. 529, 35. ' 

Habitat in Europac umbrofSs, hortis. 

2. H. alis hyalinis: marginc exteriori nigro. hortulam, 
Tiputa kortulana Ent. lyit. 4. 248. 73. Linn. 

fyil. Nat. 2. 977. 46. 
Gecff Ini^. 2. 571. 3. 
Reaum. Inl. 5. tab. 7. ng. 7 — 10., 
Ji/;r//a M/jra Linn. fyll. Nat. 2. 976. 38. Fn. 

Su. 1765. Kivieae corpus oblongum , villofum , immijigiaatum, 
ravdum , c?.pite navuo, cxfevto, plano , ore porreilo, 
cvlindrico , oculis magnis, globofis, lat^ralibus, pro- 
miniilis, antcnnis capue breiiioribHS, fupra os infer- 
tis , llcmmatibus tiibus paruis , eleuaris , fere conna- 
tis, thorace gibbo , fcutello vix di(h'niSto, abdomine 
ouato , deprefTo , plano , alis duobus magnis , bafi ex- 
cifis , incumbentibus , halteribus breuibus, pedibus 
inediocribus , femoribus anticis comprelils, validis, ti- 
biis breuibus , fpina utrinque terminatis : exteviore ma- 
iore, tarfis elongatis , quinque.uticulacis. 5$^ lohannh. Pomonae. iiL. ru/icollif. Crjhn- 
them. TIiomM. Genff. Inf. 3. 570. 3. 
Degcer Inf. 6, 428. 33- 
SchacfF. Icon. tub. i 5. fig. I. 3.' 
Habit3t in Afparagi ct Pomonac floribns. 

3. H, nigra glabra alis albis: punclo nigro, pe- 

dibus nigris. 
Ttpifla ^vhannis Ent. ryd, 4. 249. 73, Linn, fyft. 

Nat. 2. 976. 41. 
Degecr Inf. 6. 425. 32. tab. 27. fig. 12. 13. 
Habitait in Europae umbrofis. 

4. H. glabra nigra alis hcleis: punclo nigro, fc- 

moribus ferrugineis. 
Tipula Pomonae Ent. fyfl;. 4. 349. 74, 
Habitat in Angliae Pomona. 

5. H. glabra atra alis hyalinis : punclo marginali 

nigro, pedibus teflaceis. 
Tipula Pyri Ent. ryft. 4. 349. 75, 
Habitat in Hoiratiae Pomona. 

6. H. glabra atra tliorace rufo. 
Tipula ruflcolUs Ent, iyft, 4. 349. 76. 
Hibitat ad Cap, Ban. (pci Mu(! Dom.Banks, 

7. H. g^labra atra abdomine bafi rufo. 
Tipula Chryfanthemi Ent. fyft. 4. 249. 77. 
Habitat m Chryfanthemo coronario Hifpaniae 

D. Vahl. 
g. H. glabra atra ahs nigris, abdominis lateribus 

linea crocea. 
Tijmta Thomoe Ent. fyfl;. 4. 250. 78. Linn. fyft. 

N.t. 3. 976. 39. 
Schacff Icon, tab. 209. fig. 6. 7. 
Habitat Upluliaj, "■ - ' 553 

9» H. oblonga hirta atra alis cofta nlgricante, febrilis* 
Tiputa fdmtis Ent. fyft. 4. 250. 79. Linn. fyfl:» 

Nat. 2. 976. 44. Fn. Su. 1768, 
GeofF. Inf. 3. 576. a. 
Goed. Inf. i. tab. 6. 
Petiv. Ga?.. tab. 14. fig. 4. 
Habitat in Europae locis fuffocatis, 

10. H. him atra pedibus ferrugineis: poflicis ^rtt«mpf/.! 
elongatis. 
Tiputa brunnipes Ent. fyfl. 4. 250. 80. 
Habitat in Americae Infulis Muf Dom. Banks, 

!!♦ H. abdoraine cylindrico atro, alis fufco hyz- fordpatai 
linis, ano appendiculato, 
Tiputa forcipata Ent. fyft, 4. 250, gJ- 
Habitat in Anglia. 

12» IL glabra atra nitida alis albis. atbipetmis* 

Tiputa albipennis Ent. fyft. 4. 350. 82. 
Habitat Hafniae Dom. Lund. 

13. H. cinerea alis albis: margine villofo. juniperina* 

Tipula juniperina Ent. fyft. 4. 3 5 1 . 83. Linn. fyft. 

Nat. a. 977. 51. Fn. Su. 1774. 
Degeer Inf 6. 404. 26. tab. 35, fig. 7 — 13, 
Habitat in luniperi Triglochide, cjuam caufTat. 554 ---'-■" 

ANTHRAX, Os hauffelfo absque pro- 
bofcide. 
Palpi diio pilofi bafi hau- 

ftelli inferri. 
Antennae diftantes; arti- 
culo ukimo fetaceo. 
Tiianus. ig — 19, A. hirta fiifci abdoininc arj-o: reE;tT>cn- 
tnrum niarsinibus fliuis, alis nebulofis. 
Habitat in Italia Dr. AHioni. 
Stacura A. Sabaei at- diflinQa et aba. Caput 
tt thorax hirta, rufca, iinniaculati. Abdo- 
nicn atrum fcginentorum marj^inibus flauis. 
Alae nebuloiac. Pedcs flaucfcentes. 
Syphtix. 10 — II. A. hirta fufca ahs hyaiinis bafi fufcis. 
Habitat in Barbaria Dom. de Relibinder. 
Stitura omnino pracccdentium tota hirta fufca, 
immaculata. Alae hyalinac bafi fuicae. 

SICUS. Hauftdlum feta unica vaginacjue 
uniualui. 
Pa/j5/ elongati, fihformes. 
Antennae approximatae, breues. 

teftacea. 1. S. tefi:aceus abdoininis ^rimo fegmcnto fufco. 
Strotiomys teftaceus Ent. fylT:. 4. 262. i. 
Habitat in Amcrica meridionahj 

Sicus corpiis nicdiocre, ouatiim , pbnum villofiim, 
immarginatuin , aj^ile, capite paruo, cxferro , rotun- 
dato , oculis niagnis , oblongis , fere connaris ,■ antcn- 
nis breuibus, spproxiinatis, rtemmatibns trihus ap- 
proximatis, vercicalibus, thorace ouato, fcutcUo diltin- ■ 555 

« 

2. S. teftaceus abdomine utrinque maculis 6uz-ferxuginea. 

bus flauis. 
Stratiomys macroUon Pan?,. Fn.Gcrm.g.tab. 20. 

• Tabanus bidentatus Ent. Tyft, 4. 373. 40. 

Habicat in Auftiia. ' » 

3. S. fufcus abdomine teftaceo. bicolor, 
Tabaniis bifpimfus Ent. fyrt, 4. 373. 41. 

Habitat in Germania. 

4. S. fufcus abdomine atro: feL.mento fecundo m'fl«i". 

tertioque lateribus albis. 

• Stratiomys errans Ent. fyft. 4. 265. 3. 
Habitat — — — 

5. S. fufcus aureo pubefcens abdomine atro: rna- Crucis^ 

culis duabus laterulibus apiceque flauis. 
Stratiomifs Crucis Ent. fy!l. 4. 264. 7. 
Habitat in Americae meridionalis Infulis Dom. 

Lund. 

STRATIOMYS. Hauflellum fetaunica 

absque vagina. 
Palpi breues, capitati. 
Antennae acuminataej 
bafi connatae. 
9 — 10. St. fcutello bidentato nigra pedibus 9iiuh.flciuipei. 
Habitat Algiriae Dom, de Rehbinder. 
Statura et magnitudo omnino St. microleon at 
tota nigra immaculata pedibus folis flauis. (fto , rotundaro, bifpinofo, alis duabus incumbenti- 
bus , abdominc longioribuj halteribus cnpitulo oblon- 
go fqaamaque breuiore, rotundata, pedibus mediocri- 
bus , curforiis. 55^» 

vitlofi, a6. St, fcutello mutico nigra cinereo hirta abdo- 
minis fegmeiitis mar^ine laterali albo. 
JSlemotelus vUlo/us Ent. iy(h 4. 370. 2. 
Habitat in Hungaria Muf. Dom. Bofc. 

RHAGIO. Hatiftellum fetis tribns abs- 

que vagina. 
Palpl duo bafi fetarum exte- 

riorum infertae. 
Antennae filiformes. 

IbiSt 3 — 4, R. niger thorace fublineato, abdomine fer- 

rugineo trifariam nigro punftato: apice nx- 
gro alis variegatis, 

Habitat in Italia Dom. Allioni. 

Praeccdentibus minor. Thora.^c nfgerlineisqua- 
tuor albidis lineatus. Abdomen ferrugine- 
um linea dorfali punc^orum nigrorum etalia 
utrinque laterali. Anus niger. Alae fufco 
alboque variac. Pedes nigri, 

nehutofus. 10 — 11. R. niger abdomine flauefcente nigro faC- 
ciato, alis nebuioHs: macula codali atra,. 

Habitat in Icaha Dr. Allioni. 

Statura etmagnitudo ©mninoR.bicolor. Caput 
ct thora.: nigra, immaculata. Scutcllum te- 
ftaceum. Abdomenconicum, flaucfcens an- 
nuhs plurimiij nigris. Alae nebulofae ma- 
cula magna coiiali, nigra. Pedes flauef- 
centes. ^ ' 557 

CERIA. Hattflellwn uniualue: fcta u- 

nica. 

Falpl duo capitatij probofci* 

dis niedio inferti. 

Antennae clauato acuminatae^ 

petiolo communi medio 

frontis infertae. 

I. C. abdomine atro: fegmentis tribus margine f/flz//cor«z/. 
flauis. 

Cina clmicornii Ent. fyft. 4. 277. i* 

Habitat in Barbaria. 

a, C. antennis fetariis abdomine rufo: ^.no n\^to^ ahdomim- 

Syrphtis abdominalis Ent. fyfl:. 4. 307, 108. ^^^* 

Habitat in Gallia Dom. Bofc. 

Differt a praecedente antennis fcta niuea» 

MULIO, Hauflellum feta unica vagini 

uniualui. 
Talpi breuiffimi, filiformes. 
Antennae porre8:ae, cylindri- 

cae, fetigerae. 

I. M. nlger thoracis lateribus punfliis abdomine-^iVifw^i^/, 
que cingulis duobus flauis. 
Stjrphus bicindius Ent. fyft. 4. 293. 54. Mulio coi'piis medinm, ouaiulii, immavginatum, agi- 
le , capitc magno , exferto , transuerfo, oculis mignls, 
lateralibus, oblongis, fuperne conniuentibus, «nten- 
nis porredis , cylindricis , capite lonvioribus tubevculo 
capitis inter oculos infcrtis , thorace ouato , gibbo, 
icutello magno , rotundaco , iottnni , abdomine oijiato» 558 ■■ ' 

Mufca hicit£a Linn. fyft. Nat. a. 985. 38. Fn. 

Su. 1805. 
Dcgeer In(. 6. 126. tab. 7. fig, i6. 
Habitat in Europae floribus. 
arcuatus. 2. M. niger thorace maculis lateralibus, abdomi. 

ne cingulis quatuor arcuatis flauis. 
Syrphus arcuatus Em. ryd:. 4. 293. 55. 
Mufca arcuata Linn. fylt. Nat. 2. 985. 39. Fn» 

Su. 1806, ' 
Geofl. Inf. 2. 506. 28. 
Degcer Inf. 6. 125. 14. tab. 7. fig. 14. 
Pan/-. Fn. Germ. 2. tab. 10. 
Habitat in Eifropac floribus. 
mutabUis, 3. M. tomentofus thorace imm^culato, abdomi- 

ne nigro grileoque mutabili. 
Syrphus mutabilis Ent. fyft. 4. 294. 59. 
Mufca mutabilis Linn. (yit. Nat. 2. 98 5. 40. Fn. 

Su. 1807- 
Habitat in Europae pratis. 
devius. 4' M. tomentorus thorace coerulefcente, abdo' 

mine oblcure violaceo. ^ 

Syrphus devius Ent. fyft. 4. 294. 60. 
iMufca deuia Linn. lyft. Nat. 2. 985. 41. Fn.Su.. 

HabitatinEuropa, Anglia. 
dentijpes, 5» M. nudus thoracequadrilineato, abdomine cla- 
uato , feniorjbus pofticis incrafTatis dentatis. 1 upva conuexo , fubtiis concauo, ano obtufo , alisniag- 
-nis , ouacis , abdominc longioiibus , bafi cxcifis , hal- 
tenbus clonjjaiis : capiculo ouato , nudis , pedibus cuc; 
foiiis. ■ ' 559 

Syrphus dentipes Ent. fyft. 4. 297. 6g» 
Habitat Cajennae Dom. v. Rohr. 

6. M. nudiis nigcr thorace lineis latcralibus, ^h- conopfius. 

domine falciis tribus flauis. 
Sijrphiis conopfeus Ent. fyft. 4. 297. 69. 
if/ii/i^fl conopfoides Linn. fyft. Nat. 2. 933. 21. 

Fn. Su. 1790. 
Reaum. Inf 4. tab. 3^. %. 12. 13. 
Habitat in Europae floribus. 

7. M. niger fronte thoracis^poflico pQdihmquQ ichneumo- 

ferrusrineis. neus. 

Syrphus ichneumoneus Ent. fyfl;. 4. 297. 70, 
Mufca ichneumonea Linn. {yHi. Nat. 3. 986. 42. 

Fn. Su. igoQ- 
Habitat in Europae floribus. 

3. M. ater abdomine rufo bafi apiceque atro. bicolor* 
Sijrphus bicolor Ent. fyfl:. 4. 297. 71. 
Habitat in Barbariae floribus Dom. Desfon- 
taines. 

9. M. niger pedibus rufis. fphegms. 

Syrphus fphtgeus Ent. fyfl'. 4. 398- 72. 
Habitat in Angliae floribus Dom. Banks. 560 a 1 1 

THEREVA. Frobofcis cornea: lateri- 
busreflexis, carinatis. 
Palpl duo filiformes, pilo- 
fi, fquaniae membi-ana- 
ccae ante geniculum 
probofcidis infertac. 
Aniehnae breues compreC 
fae, incumbentes. 
fubcokop' I. T. thorace nfgro, alis cincreis: vittis duabus 
trata, fufcis rcpandis. 

Syrphm fiibcoleoptratus Ent. fyft. 4. 383. 31. 
Conops fubcoteoptratus Linn» fyft. Nat, a» 

1006. 13» 
Habitat in Europa boreali Dom. Bofc. 
hemiptera, 2. T. thoracis limbo ferrugineo, aiis cinerefs fuf- 
co flauefcentique varifs. 
Sijrphiis hemipterus Ent. fyft. 4» 284. 32. 
Schaeff. Icon. tab» 71. fig. 6. 
Habitat in Angbac ncmoribus. 
srpjipennif, 3. T.' thorace flauefccnte, alis difco albido: pun- 
fto diftin£lo nis^ro. 
Syrphus craffipenms Ent. fyft. 4» 3S4* 23. 
Habicat Parifiis Dom. Bofc. Thereuae corpus medium , craffum , obefum ," ou»- 
lum, immarginacum , tavdum, capitemagno, «xferto, 
transuerfo, oculis magnis, oblongis vcrticalibus, ftem- 
«latibus mimitis , vix confpicuis , antennis parum di- 
ftantibus medio frontis infertis, thorace ouato , plano; 
lateribus pilofis , abdomine magno , deprefro , plano, 
flno obtufifTimo, alis duabus, craflis, maculatis, opa- 
cis, abdomine pauUo longioribus, fquama halteruni 
inagna,_retundaTa, ciliata, pedibus curfonis. 4* T. thoracfs lateribiis fuluis, abdomine ztro :pffimt, 
latcribus tefticeis. 
Syrphus rjiiuf Knt fyft. 4. 284. 24. 
Habitat m Gallia Dom. Bofc. 

5. T. ttilca abdominis lateribus bafi fuluis, anoaHalis. 

al!>ido. 

Hibitat in Gallia Dom. Bofc. 

Statura praecc(ientium ac triplo minor, Afl* 
tenn ic incumbentes ieta nnJa. Os album» 
Thorax pilolus, fuJcus. Abdomen nigrum, 
hali fuluUm Iinea dorfali tamen nig,ra ano 
(iue nlcimo fe^;mento a!ho. Pedes nigri fe- 
moribus baii f^arrugineis* Alae albae macu- 
la magna fulca. 

6. T. atra abdomine cinereo nltidulo, alis oh'offefa* 

fcuris» 
Habitat in Italia Dr. Allionf. 
Parua. Caput nigrum fronte atbida, ThcraX 

piloruSj niger^ immaculatus. Abdomen ni- 

grum certo fitu cinereo nitidulum, Alae 

obicurae. Pedcs nigri. 

SYRPHUS» Hauflellum fstis qnatuor 
absque vaoina. 
Palpi diio ba(i retafum ex- 

tcnorum inferti* 
Antcnnae hym% compreC 
lae, incumbcntes* 

17*-i8* S. antennis letafiis nudmlculus niger it' megacepha* 
moribus rufisi alfs bafi atris. /i^j-, 

Habitat m India or«entali Muf D. de Sehefiedt. 

Magnus. C.iput grande, orbicuiatunj oculis 
magnis, aoneo nitidulis. Antennae breues 
articulo ultimo compreflTo feta nuda, Tho- 
rax ec.abdomen nudiufcula> nigra. Alai 5^2 hyalinac, bafi atrae lobo erctlo auBac, in 
medio iinca transuci-ra ad margincm craflio- 
rem atra. pedcs irf^vi fcmoribiis rufis, an- 
ticis quatLior tibiis aibis, poftieis tibiis baii 
albis annulo r,ii(o. 
:m^oriim. 27—8. S. antsinnis (erariis tomentorus cinereus, 
abdominc palii-ie Ferruginco: fei^mentis an- 
tc marginem ni^^ris. 
Habitat in Americae Inful.s Dom. v* Rohr, 
Statura ct maiaiitudo omnino S, arbuftorum. 
Caput cinereo tomentoliim antennis flauis, 
Thorax tomenton.is, cinereus (hi-^a falcia- 
que media abbreuiata ni|j;ris. Scutellum mag- 
num, ferrugineum. Abdomen feirugineum 
fcgmentis ante marginem nigris marginc ip- 
fo paliido. Alae hyabnae. Fedes ferruginei. 
jicanu 63 — 4« ^- antennis ietariis tomentofus niger ab- 
domine cinereo villofo utrincjue lunuhs tri- 
bus albis. 
Habitat in Europa audrab^ori. 
Sntura cmnino S. voiuub'. Caput nigrum an- 
tennis fetaiiis, fiauis. Thorax tomentofus, 
, niger. Abdomen ouatum cinereo viliofum 
utrinquc iunulis tribus albis, Pedes nigri fe- 
moribus pofhcis craflionbus. 
63 — 4, S. antennis fetariis nudus thoracenigro 
aeneo, abdomine rufo: ano nigro, pedi- 
bus fimpiicibus nigris, 
Habitat in Italia Dr. Ailioni. 
Statura omnino S. fegnis at duplo fere minor. 
Caput atrum, nitidum, immacuiatum. Tho- 
rax nigro aeneus. Abdomen rufum ano ni- 
gro. Alac liyaiinae. Pcdcs fimplices, nigri, 
63 — 4. S. antennis fetariis fubtomentofus niger 
antennarum claua tibiarumque bafi teftaceis. 
Habicac in Icalia Dr. Aiiioni. Statitra p^ a^ced mtfum. Caput atrum, nitidum 
tni^ercnlo eleuato fupra os. Antennae nf-? 
^rae claua comprelTa, teftacea. Thorax 
ilbtomentofus, nigro aeneus. Abdomen 
atnim, immaculatum« Alae hyalinac. Pc- 
des nigri tibiis bafi tclhceis. 
85 — 6. S. antennis fetariis niger abdomfne rufo: tricolor. 
linea doriali nigra linciscjue obhquis latcr:^- 
hbus albis, 
Habitat in H.e'uetia. 

Statura praecedcntis. Antennae breues, com-» 
prcflae, fetariac,. nigrae. Thorax nndus, 
niger, immaculatus. Scutellum nigrum. Ab- 
domen ouatum, rufum linca dorfah' nigra. 
Lineaepracterea trcsucnncjoeobliquae albae. 
115^6, S. antennis fetariis nudus thorace ni^rojlpralif^ 
viridique hneato, abdoniine fcrrugineo: feg- 
mcnco fecundo margfne atro, 
Habitat Cajcnnae Dom. Richard. 
Paruus. Cnput cum autcnnis ilauum ocuKs ni- 
jrris. Thorax h^ncis ni.^ris viridibusque al- 
rernis. Scutellum nigrum margine vircfcen- 
te. Abdomen elongatum, planum, ferru- 
gineum: f^gmcnto iecunJo margine nigro. 
Alac hyalinae. Pede^ iiaui fcmoribus tibiisr 
que faicia fufca. 

^dUSCA. Haiiflellum feta uiiica ab.sqiie 
vagina. 
Palpl diio porreO:! extrorfura 

cradiores. 
Antennae breues, . clauatae, fe- 
ta inftruclae. 
72—3. M. antennis fetariis, thorace fuMineato,^^;^^^ 
abdomine atro aeneo, alarum cofta nigra: 
pun6lo nigro, 

N n 3 564 ' 

Habitat in Americac Infulis Dom. Luncl. 

Parua. Anccnnie fulcae feta nuda. Caput ct 
thorax nij,va lineolis albis niimcrofis lubli- 
neaca. Scutellum vitrum. At^xiomerv atro 
aeneum ano mp^^imis aeneo. Abe albac pun- 
ttis (juinquc rulcis «joltacjue fufca punclo di- 
ftintlo liyalino. 

demandata. g^-^S- M, antcnnis fctariis viridi aenga abdomi- 

nc atrt' nitiuo, 
Habi: it Kiliae. 
Statura parua praecedentium. Capnt nij^rum, 

rarius obfcurc ruiuni. Thorax piloius, vi- 

ridi aencus, Abdomen atrum, nitidun). Alae 

albo ^hyslinac. Pcdcs atri. 

lafciua, 111-^12. M. antenms {etariis nisjra alis apicc 
fuicis; macula ftri^.iquc (emtcirculari albis. 
Habitat Cajeunae Dom. Richard, 
Statura ctfumma affinitas M. annulatae. Cor- 
pusnigvum, immaculatum, Abdomcn ano 
inHexo, conico. Alac bafi hyalinae, apice 
nigraa macula transuerla ct poltice ftriga fe- 
niicirculari hyalinis. Pedcs elongati, nigri, 
antici ante apice.malbi, poftici cjuatuor an- 
nulo paruo albo. 
bicolor^ I32"~3, M, antennis fetariis teftacea abdominc 
conico atro, 
Habitat in Gallia Muf Dom. Bofc, 
Statura*M, ungulatae. Caput ct thorax tefta- 
cea, immaculata. Abdomcn conicum, acu- 
tum, atrum, nitidum, Alae hyalinae. 

diaphanat 136—7, M- antennis fetariis, thorace aeneo, ab- 
domine cinereo: lcgmento primo lewundo- 
que lateribus diaphanis. 

Mu/ca diaphana Mant. Inf. 3. 349. 82. 

Habitat m Europa. ' ' 565 

145 — ^- ^' antennis fetarJis pilofacinerea alisre- Chaero' , 
ticulatig, fronte fulua, tliorace fufco puntidto. phijlli. 

Habitat in Europse floribus. 

Statura et magnicudo M. reticulatae. Anten- 
n;ie rufie. Caput cincreura ore albo fron- 
teque fulua linca media atra. Thorax cine- 
reus punclis" fparfis fufcis. Scutelium cine- 
reum pundo meciio fufco. Abdomsn cine- 
reum linea dorfnli e pun£li3 nigris. Pedes 
cinerei. Alae albo nigroque reticuiatae. 
148 — 9» M. antcnnis fetariis fronte ^hn^ ^iucC ptanifrpns, 
cente: liriea media ferruginea. 

Habitat Parifiis Dom. Boic. 

Affinis M. umbraeulatae et forte proprii gene- 
ris. Antennae magnae, cylindricae, obicu- 
rae feta albida , fub fronte prominula infer- 
tae. Caputmagnum, planum, flauum li- 
nea longitudinali, ferruginea. Oculi latera- 
lis, ouati. ThoraX (\blcurus, flauo fubline- 
atus. Abdomen elongatum, planum, ob- 
fcurum inccrdum linea longitudinali bafeos 
ferruginea. Pcdes flaui. '•Alafe aibidae. 

156 — 7. M, antennis fetariis flauelcens aiis albo /««(/c^fi/. 

fiauelcentique variis. 
Habitat Tanger Dom. Lund. 
Corpus mcdium totum flauefcens abdomi- 

nis dorfo paullo obicuriore. Alae atbo fla- 

uoque varicgatae. 

157 — 8- M. antennis fetariis cinerea capite pedi- ra^w/a, 

busque flauis, alis albis: macula ante api- 
cem radiata atra. 

HaSitat Parifiis. 

Parja. Caput cum antennis fiauefcens. Tho- 
rax 8t abdomen pilofa , cinerea anoatro, 
Pedes flauefcentes. Alae alb e maculamag- 
na ante apicem, radios pluresexferente atra» 
Lineola parua transperfa atra ante maculam. Sx\RGUS, Qs probofcide atque hau- 
fleno 
Falpi nullf. 

Aiitoinae brenes:, approxf- 

rnarae: articulo ultimo 

comprefTo. 

euprarius^ I, S, glanco acncus tiio:\icc vnidi abdomine ob- 

longo cupreo. 

Ah/ca cupraria Ent. fyfl. 4, 535. 96. Linn.Tyft 

Nat. ?. 994. 93. Fn. Su. 1853- 
G^off Inl, 2. 525. 61. 
Rcaum. Inl. 4. tab. 33. fii;» 7. S« 
Dcc;eer Ir.l. 6. 200. 16. cab. 12. fig- 4. 
Si.haeff. loon. tab. 209. fii^. 33? 
Habicac in Europac fliTibus. 
auratus^ «2, S, niticlus thoiace aeaco, abdominc obtufo 
aureo^ 
Mujca aiivata Ent. fyft. 4. 33 S- 97« 
H /bitJt Kiliac Domt Daldorff. 
atneus^ g. §. viridi aeneus nicidus c^pitc pcdibusque tQ- 
fl-iceis, 
^Jvfiaatnea Ent. fyli 4. 3 '55. 98« 
Hnbicu in India oricntali Doin. Lund. 
poUtus. 4. S. nitidus thorace cocrulcQ, abdoniine aeneo» 
Eufca palifa Enr, ryfl, 4. 335. gy. L'nn. fyft* 

Nat, 2, 894. 93- Fn. Su. 854- 
De£;ct..r Inf. 6. 203. i8» 
^abitat in Epropac floribus. Sargi covpus paruum, ob)onf";uni , glabrui» , depref- 
fum, iinmar;vn.uum , agilc, capitc cxlcvto , rorundato, 
oculis nijximis, fere coeuntibus, fmtennis breuibus, 
«ppvpxiniatis, iv5t?r oculos infcrtis, thorace ouato, 
fcurello magno , rotundato , abdomine clon\',flto , dc- 
prcfTo , pbtufo, alis duao\is abdomine longioiibus, ba(i 
excifis, hyalinis, hahcribus porredisj nvdis clauacom- 
prcffa , trun.ata, pedibus tenuibus, curforiis, colure 
rfeneo > nitido. 5. S. aternitidus fcucello pedibusque flauis. fcutellatur, 

Habitat Kiliae. 

Statura praecedentium at miqor. Caput atrum 
fronte antennisque flauis. Thorax nig^r, 
fpblineatus lcuccilo flauo. Abciomen elon- 
gatum, atrum dorfo plano» Pedes flaui^^ 
Alae hyalinae. 

TABANUS. Hauflelkun vagina uniual- 
ui fetisque quinque. 

Palpi diio clauatij acumi- 
nati. 

Antenme Qm^vgmzto aeu- 
minatae. 

44^5. T. abdominis primo fe^^mento pallido : (/>/;jfir, 
lunulanigra, alisalbis: fafcia atra. 
Habitat in India oriantaii Dom, Daldorff! 
Statura et magnitudo praccedentium. *Anten- 
nac tcfticeae, apicc fulc^c. Caput fub an- 
tcnnis flauum maculis duabus magnis, ele- 
uatis, duatis, teftaceis, pone antennas pal- 
liJum macula magna, transuerfi, eleuata, 
a'ira, Thorax cinereus lateribus flauis. Ab- 
^ domen fufcum fegmcnco primopaliido: ma- . 

cula mcdia lunata, fufca. Alae albae cofta 
fafciaque mcdia lata nigris et in hac fafcia ad 
marginem tenuiorem macula ouata, alba. 
AJas oculis connat.s , abdomine teftiaceo: 
primo fegmento tamcnpailido, lunpla fufca, 
44-— 5. T. fufcus thorace albq lineato, ahdomi- triJHx, 
nc panftato, aiis fifcia abbreuiata nigra, 
Habitat Cajennae Dc.u. v. Rohr, 
Statura praecedentium. Anterinae tefl:aceae, 
apice nigrae. Caput nigrqm. Thorax fuf- 
cuS) ^lbp lipe^t;\is» /\bdomen fufcuni liq^is 568 ■ 

cjuinque punftorum alborum. Alae albae 
colb farcuquc, margincin tenuiorem haud 

attingente iiigris. 

STOMOXYS. Hauflellum vagina iininal- 
ui , ccnaolura, ba(i ge- 
niculata feLisque dua- 
bus viiginantibus. 
Antennae ierariae. 
homhijtans, 5 — 6, S. pilofa cinerea, abduminv; palliLlo: fafciis 
trihus atris. 
Habitat — — Muf. Dom. BQfc. 
Mvigna in ho.c gencre. Antennae incumben- 
tcs, crafliores, ferru^ineae» Ciput pjlli- 
diim atomis ferrugineis. Thorax pilofus, 
£;rifeus, immaculatus. Abdomen valde pi- 
jolum falciis tribus ni^ris: poitcriore maio- 
re. Alae obrcurae, bafi ferrugineae. Pedes 
ferruginei. 

EMPIS. Os hauftello et probofcide in- 
flexis. 
Haufleilum vagina uniualui. 
P^/pi brenes, fihformes. 
Antennae (ecariae. 

fmoratai |0— 11. E, nudiulcula! cinerea thorace lineato, 
femoribus pofticis incralTatis nigris apice te- 
ftaceis. 

Habitat Parifiis Dom. Bofc. 

Statura et magnitudo praecedenttum. Caput 
paruum obicurum rollro teftaceo. Tliorax 
cinereus, lineatus. Abdomen mox magis 
cinereum, mox magis obfcurum pube ma- 
ris cxferto, reflexo, comprefTo, Alae albae, 
immaculatae. Pedes ferruginei femoribus 
pollicis incrafracis, nigris, apice teltaceis. ^ — ^ — ^ 569 

BOMBYLIUS. HauMum hnn^mum, 
retl'um, (itaccum, bi- 
nalue. 

Falpi diio pilofi. 

Antennae V.^h'aUtzt ^ bafi 
coniiatae. 

3—3. B. alfs dimfdiato nigris aeqnilibus hirtusW/Vanx. 
albus, thorace lineis tribns {ujgis micantibus, 

Habitat in Africa Dom. Dymcril. 

Paullo niaior B medio. Corpus totum hirfu- 
tidimum , album thoragis dorfo Imeis tribus 
latis, fufcis, micantibqs. Alac aib.ie^ dimi- 
diato fulcae et in hac parte lineola parua ba- 
feos alba» Pedes teftacei. . 

3—4. B. alis pun£latis bafi fafcis, antennis Qom- ptanicornist 
prciTo acuminatis, 

Habitat in Qermania, 

Corpus medium, hirtum, Rodrnm porre£lum, 
nigrum, Anteqnae uliimo ariiculo valde 
compreiTo, acuminato, Thora.v flauefcens, 
poftice fufcus, Abdomen fuicum piinclis 
duobus pofticis albis. Alae faico puntl:atae 
bafique fufcae. 

3 — 4. B. alis albis bafi fuicis hirtus cincrcus ab- fr«naif«/, 
domine cruce niuea, antcnnis acuminatis, 
Habicat Monfpeiiae Muf, Dom. Borc, 
Statura praecedentium. Antennae approxima- 
tae, nigrae: articulo ultimo cylindrico api- 
cc acumine ruhujato. Roftrun) longitudine 
corporis. Thorax hirtus, cinereus, antice 
pilis aliquot rufis, Alae albidae, bafi fuicef- 
centes. Abdomen hirtum , cinereum pofti- 
ce linea dorfali ftrigis^ue duabus albis, P^« 
des obfcuri, 570 — ' 

VOLUCCELLA. Hcwflelhnn elongatum, 

re£Lum, biualue. 
Palpi nulii. 

ArJcnnae approxima- 
tae: articulo ulcimo 
cradiori , cylindrico. 

rJrata, t — 2. V, villofa atra alig albis isr.rnacuiati^. 

Habitat in Marocco Dom. Schonsboe. 

Corpus praccedente muho minus, tornrrt pi- 
lolum, atrum, immaqulatum. Hvilteres 
flaui. Alaealbae, immaculatae. 

PYCNOGONUM. Haiffiellurn tubulofum, 

conicum absque fe- 
tis. 
Falpi ad bafin haiiflelli. 

CetL 3. P. corpore ouato, pcdibus qaarti quinticjuepa- 

ris linearibus muticis. 
Cifmothoa Q/i Ent. {yft. 2. 509. 21. 
Qriifcui Ceti, Linn. fyd. Nat. a. io6p. 6.Fn.Su. 

2056. 
Martcns Spitxb. tab. 8- ^g. D. 
Dei;;jcr Inf. 7. 541. 6. tab. 42. fig. 6. 7. 
Seb. Mn.C i, tab. <jo. fig. 5. 
Pall. (picil. Zool. o. 76. tab. 4. fig. 14. 
Habitat in Occani borcalis Balaenis. 

PEPICULUS. Hanfielhmi retractile, re- 
curuum. 
Antcnnae fubulatac. 

Lanii.^ 15 — 6. P. abdomine ouatogrireo: margineutrin- 

que ftrigis oQo nigris. 
Habitat in Lanio Coliurio Dom. Cuvicr. 
Corpus mcdium , opatum. Caput cordatum, 

antice truncatum, obfcurum. Thorax an- tfce anguftatus, poftjce obture angtibtus, 
Abdonien ou.itum nilis lonf^is^ raris, iutcis 
^rilcumsBjrt^inc urvinque {trii:;is ni2;r!S oSo. 

2 — I. P. ouatus albians abdoii:inis niedio nigro, PicL 

thor.ica anrice ar^^j^ufl^ito. 

Habitat in Fico vihui Dom. Cuvier. 

Mcdius. Capirt triaturulare: angulo arttico acu- 
tiulculo, pofticis rctundacis. Antenoac li- 
ncjres. Thorax albidus, anticc anguft.ituSj 
poitice obtufe anguKuus. Abrlonien cftnue- 
xuiT), albidum: rnedio nigro fe^nientis bfto, 
ultimo integro. Pedes breues, pallidi femo- 
ribus ouatis, comprcilis. 

3 3 — 4, P. elongatus aibidus: margine nigro, Cz- Anatiii 

pite lutelcente. 
Habitat in Anate Boshas Dom. Cuvier. 
Corpus medium, elongatum, fcre filiforme. 

Capuiiouatum, obtuSum, Thorax cylindri- 

cus, utrinque unidentatus. Abdomenfegmeni' 

tis oOo: ultimrt bifido* 
26 — 7. P. elongatus filiformis flaucfcens: linea TantaVu 

laterali atra. 
Habitat in l'antalo ieucocephalo D. DaldorfF. 
Corpus valdc elongatum, pulliJe tellaceum. Ca- 

put triangulare, poilice latius oculis nigris 

antennisque longitudinc capitis. Abdomen 

ftliforuie, plauum linca laterali atra. 

ACARUS, Haufieilum vagina cylindri- 
ca, biualiii. 
Falpi diio longjitudine haii* 

ftelli. 
Antmnae filiformes. 

4—5, A. fubrotundus, planus atcr albo macula-^/^m, 
tus macuiaque dgrfaii cyanea biioba. / 572 == 

Habitat iri Inclia orientali Doir),.DaI(]orff 
Maior A. hllpano. Anccnnac breues, cr.ifGe, 
comprcifae, obti;{je utrinquc fecis duabiis 
elon^itis, ereclis bafi inlcrtis, niueis. Ca- 
put lub antennis incrAfljtum, veficulofum 
fiaueiccns i-oltro breui, prominulo. Corpus 
depreflum, planutn, rubrotundum, atrum 
ancicc niacuhs ciuinque albis 5. 2. et poflice 
litrinque quatugr margiuulibus. In medio 
dorib macula magna cyanea, poftice biloba. 
Pedes ocio brunnei, albo annulati. 

variegatus, 7— '8- A. obouatus niger antice macula triloba al- 
bida pultice macula biioba ferruginea» 

Habitat in Africa Dom. Dumeril. 

Statura cc magnicudo A. aegyptii. Antennae 
breues, extrorfum crafli>»res. Roftrum por- 
reclumj cylindricum> obturum. Corpus pia- 
num, fupra nigrum ancice macula magna 
trifida, paliida ec poftice macula maicri, bi- 
loba, ramum utrinque antice emittcnte fer- 
ruginea. Margo incraifatus , ftriatus iucifu- 
ris albis. Pedes brunnei geniculis albis, ^ ^>' 


i/*