Skip to main content

Full text of "Entomostraca seu insecta testacea"

See other formats


A^" HARVARD UNIVERSITY. 
LIBRARY MUSEUM OF COMPARATIVE ZOOLOGY. ^^Su VVA^CiC 
/ lOSTRACA 

i 

SEU 

A. TESTACEA, 

QUAE 

)ANI^ ET NORVEGIiE 
UT, DESCRIPSIT IBUS ILLUSTRAVIT 

LIDERICUSMULLER, 

iGIAE A CONSILIIS CONFERENTIiE , PLURI- 
lRUM ET SOCIETATUM SCIENTIARUM 
PARISINiE CORRESPONDENS. :t HAVNI^, mdcclxxxv. 
lOPoLir J. G. MULLERIANI, 

FRID. WILH. THIELE. 
.4 ^\. 


i^ t'k<f ^ 7f9i: /'//^ l^ Ji HARVARD UNIVERSITY. 
LIBRARY 

OF THE 
MUSEUM OF COMPARATIVE ZOOLOGY. ^P^S^VVA^^C 
ENTOMOSTRACA 

SEU 

INSECTA TESTACEA, 

'quae 

IN AQUIS DANI^ ET NORVEGI.E 

REPERIT, DESCRIPSIT 

Et 

ICONIBUS ILLUSTRAVIT 

OTHO FRIDERICUS MULLER, 

REGI DANUE ET NORVEGIAE A CONSILIIS CONFERENTIiE , PLURI- 

UMQUE ACADEMIARUM ET SOCIETATUM SCIENTIARUM 

SODALIS, PARISINiE CORRESPONDENS. "^LIPSI^ ET HAVNI^, MDCCLXXXV. 

SvMTiBus BiBLiopoLii J. G. MULLERIANI, 

TTris FRID. WILH. THIELE. F R I D E R I C O. 

JUVENTUTIS 

PRINCIPI ET EXEMPLO, 

PROVECTIORIS yETATIS 

AMORI ET DELICIIS HiEC fing^ularis flruQuras animalia in patria nupcr 

detefta onini , fjua par eft> pietate efFeit 

AUCTOR. I nfefta majoribus pediculi &: pulices aquatici diftt 
hodiernis Momculi audiunt; cum vero plurima 
duobus oculis inftrufta fint, ne veritas in rerum natu- 
ralium denominatione exularet, gentem hanc a pedi- 
bus branchialibus cum clarifT^ Schteffer hrmichi- 
podes potius nominafTem, nifi non pauca *) his orga- 
nis defiituta tale fervare nomen vetuerint. Sane qui- 
dem LiNNEUs infe^ta , quorum notam genericani 
oculos approximatos quidem fecerat , inepte mo- 
noculos, ac horum fpeciem fecundam pedibus nata- 
toriis, quos generi tribuerat, infiruQiam cum Fris- 
CHio minus reQe apodciii dixit ; denominationem ta- 
men objeStorum hiftorias naturalis in penuria verbo- 
rum ideas qualescunque exprimentium haud raro 
elaudicare , nomenque omnibus ordinis agnatis iis- 
que folis congruens minus facile reperiri nullus dif- 
fiteor. 

Mihi 

") OiMnes Nmplii , Amymtnis , Cythevis fpecies , quidam Argnli. 

A « Mihi phxnomenon perquam fingulare, anima- 

lia ordinis infeftorum, uti conchylia ordinis vermi- 
um, tegmine teftaceo inftrui , nomen ento?noJtra- 
con (infe£tum tefla teftum) fuppeditavit, adeo enim 
maximam partem *) conchas referunt, ut quislibec 
hofpitis ignarus conchulas diceret, modus vero, quo 
tegmen hoc increfcat, omnino contrarius eft; in vec- 
mibus teftaceis enim, ut cum Reaumurio loquarV 
ab extJiSy in infe£tis teftaceis vero, ab intus augetur, 
hcEcque uti apterorum reliqua plus una vice decor- 
ticantur, ac ^^{^ in novas teftas induunt, dum illi 
teftam junioris aetatis ampliando veterem continuo 
fervant. 

Infefta haec (multitudine fpecierum unius vagi- 
generis ne obruatur Entomologiae cultor) in duas 
familias & undecim genera difpefcui. Familias a 
numero oculorum Monoculos & Binoculos dixi, ge- 
nera a tegmine corporis, a fitu oculorum, numero- 
que pedum defumfi. Perilluftris Geer , Sveciae de- 
cus, gQnus M.onocu\\ (tribus potius feu fa7Jii/ia di- 
cendimi) a figura & fitu antennarum extra vel intra te- 
ftam; tertia tametfi fpecies nuda & cruftacea fit, in tres 

fami- 

*) Tegmen Naitplii, Amymonis & Argiili tefts Tntelhnm accedif, 
Qyclopis & Folypfiemi ciuftaceum potius quam teftaceum di- 
eendum. familias (gevera recims) divifit, redaQorque operis 
geeriani clarifn Ketzius m pag. 28 quartam, liccc 
nec Geer ejus mentionem fecerit, nec ip("e pag. 280 
ullum novcE ac prorfus ignotx familia: exemplum 
dederit, nuper addidit. 

LiNNEUs novem fpecies a pluribus entomolo- 
gis defcriptas figurisque illuftratas recenfuit; harum 
prima indicje originis gentis gigas eft, ultima dubii 
generis , penultima, quam circa Argentoratum repe- 
riri mihi in h'teris retuht clarifi^ Hermann , curta 
nimis defcriptione laboraf, feptem ab his diverfas a 
JoBLOT, Baker, Frisch, Geofroi & LeDERiMUL- 
LER figuris adornatas in cenfum non admifit. Sede- 
cim dehinc fpecies ante nofcebantur, quam indicem 
Monoculorum , ut hiflorise naturahs cultoribus ad in- 
quirenda infe£ta perquam fingularia ac in omnibus 
aquisobvia, flimulum moverem, anno 1769 gene- 
ricis ac fJDecificis nominibus danice & latine divulga- 
rem *}; illarum ita numerum ego plurimis, Geer **) 

A 2 ac 

*) Kiitiftce Jounial , 1769- Gazette literaiie de Beilin, 1770, p. loi. 
Act. Societ. Lcndinenfis Vol. 61, 1772; Zool. dan. prodr. 

p. xxvn. & p. 198—201. 

**) Immortalis hic hirtori.T; infecioruni fcriptor Monoculis iiotani 
genericam t?ftam hivnlvem, qax taraen nec ejus quarto, qui 

nofter ac clarifT. viri Stroem, Goeze & Herbst poflea 
paucis auxerunt. 

Gentis hujus mukifaria & complicata corporis 
ftraOiura: membrorum mirabilisagilitas: organorum 
fumraa exilitas: vivendi & coeundi ratio (ingularis: 
commoratio in aquis, quas pecora noftra ac nosmet 
ipfi quotidie bibimus: damna, quje inde enafci pos- 
funt, & quae pifcibus inferre videntur: emolumen- 
ta *), qu3E, licet maximam partem ignoramus, in 
oeconomia natur^e nihilominus producunt: hsec in 
infeOris minus notis, domefticis quamvis, fcitu per- 
quam digna efTe, vix ullus dubitet. Quid, quod 

exter- 

nofter Polyplietnus, nee feptimo , qni Cyclops quadiicornis, 
convenit, niinus bene tribuit, indicisque& diftributionis mex 
in genera, qua tamen in literis dudum laudaverat, in opere 
(Memoir. fur les infect. Vol. 7.) ne verbo quidem meminit. 
Hoc diclum voio non in lifionem manium viri omni laude 
majoris , fed quod in publicas alius pridari Zoologi incidi 
reprehenfiones, quia nomen ejus debita cum laude in fcriptis 
meis , quoties rei litersri.T intereffet, commemoratum , in 
commentariolo de Tania (Naturf. 14, p. 129.) cujus fronti 
etiam infcribitur, quadruplici vice fipius non repetiveram. 
Hallucinntiones virorum illuftrium iiidicare, quam in re non 
eontroverfa nomina eorum quotiescunque celcbrare , fatius 
effe duxi. 

♦) Caligos falmonem ex alto marls verfus cAtaraclas cegere vulfraris 
opinio ell. cxternam corum fimilitudinem cum conchis, qua Ht 
naturx tranlitus ab infetlis ad teftacea, ut taceam, 
ecquis ante deteftam Cypriin infeftum quadrupes, 
ante Livmlinn 8z reGius obfervatum Ca/igmu infec- 
tum fere acephalum feu capite non perfpicuo nove- 
rit? Quis coitum duorum marium cum una fa^mina 
fimul, quahs in famofiffimo puhce aquatico peragi- 
tur, aut animal, cujus caput merus oculus, quaie 
in Polyphevio videtur, unquam fufpicatus eft? Mira 
hxc & plura offerunt Entomoflraca. 

Sub initium anni 1769 an & quantum frigoris 
perferre valerent, experimentum inftitui. Fofiiis 
aquaticas, paludes, ripafque, ubi degunt, hieme 
funditus congelari, primo tamen vere entomoftraca 
ibidem reperiri conftat; an ha:c novicia ovulis nuper 
cxckifa, an veterana hieme fopita jam revivifcentia, 
explorare volui. Aquam e pifcina fcypho vitreo hau- 
ftam infeftis teftaceis, imprimis Cypre pilofa & Cy- 
clope quadricor7ii fcatentem, dies quosdam in camc- 
ra tepida fervatam , aeri praEgehdo expofui. Ad pri- 
mum congelationis gradum ufque k^Q raotitare per- 
gebant; mox fcyphus totus quantus quafi nive op- 
plebatur, fpatiolis, quanta occupaverat ampiitudo 
corporis Entomoftraci , exceptis , in quibus aqua ob 
motum caudae & antennarum infe^li continuum ad- 

A 3 huc huc limpida erat, at increfcente undecunque conge- 
latione, cauda ukimum infleQ:ebatur, nec ob inftan- 
tenl glaciem rurfus cxtendi poterat; humido deni- 
que corpus infecti ambiente conftriQo, fcyphus a 
fummo ad imum rumpebatur ; ruptum glacieque 
farQ:um gelu ingravefcenti viginti&:quatuorhorasad- 
huc commiii, (icque infefta vere deniortua quin cre- 
derem, nulla caufa fuberat. Quoniam autem obfer- 
vationes ratiociniis prxvalere debent, aquam gelu 
conflriOram, ut fenlim regelafceret, in tepidarium 
mifi, cadavera entomollracoriim fpatio viginti qua- 
tuor horarum fspenumero invifens, motus vero nec 
vitJE uUum aderat prognofticon. At craftino mane, 
utcunque oculos in regelatam aquam converterem, 
entomoilraca sque jugiter ac ante congelationem nan- 
tia & falientia, mares xque ac fsminas, has quidem 
racemis ovulorum onuilas , non abfque miratione 
confpicatus fum; plurimorum e contra cadavera fun- 
do injacentia, Ucet plures dies contemplarer, immo- 
ta perfiftebant. Diverfitatis rationem ignoro, nec 
conjeOruras *) placent. ParvuU Dytici cohabitantes 
motum quoque reeuperaveranc. 

Ento- 

*) Statius Miii.LER monoculos refluente mari exficcatos, affluenite 
revivirccie , quiJein afferit, at niarinorum foluni Caligum 
rnrtmit, qui in terrain projeclus mortuus perfiftit, novft. 
■ . !«/«- Entomoftracorum pleraque aquis ftagnantibus 
& minus puris gaudent, ac a pccoribus liticulofis nu- 
merofe deglutiuntur; in fa:tentibus quoque Cyclops 
q7tadricoi'nis vitam fuftinet, Daphnice autem pere- 
unt; Nauplii^ A7/iy7/ioni s 8z Cyclopis ip&cies 'mzqu2i 
puriori, puriffima &: limpidiffima quoque nec tamen 
copiofe, reperiuntur ac a quovis aqure potore & qui- 
dem impune bibuntur; Cytheres & Caligiis m mari 
degunt. Plurima vitam in aqua ultra dimidium anni 
non innovata nec ulla animalculo fata, uti Hydrach- 
ns. *), producere valent. Sic Daphnia pennata 8z 
longifpina.) Cy pris firigata &: pilofa, Lynceus j/p/f.^- 
riciis 8z Cyclops qnadricornis a decimo quarto Julii 
ad Januarii vicefimum fecundum in eadem aqua, ex- 
halatione a quinque pollicum ad unius altitudinem 
diminuta, numero haud exiguo feftive vixerunt. 
Guttulas aquje femel atque iterum microfcopio fub- 
jeci, at nullum prorfus animalculum **), quamvis 
fuperficies aqus Leftma cooperta effet, oculo i^e^t obtu- 
lit; inediam tamen longo hoc temporis intervallo mi- 
nimc perpefTa efle, oppleta Daphniaru7/i, Ly?iceoru7//, & 

Cy- 

Infvforia feu BuIIaria aqua exhalata, iiifi contra injmiam 
aeris teguinine qualicunque defendantur, miniiiie revivifce- 
i-e alibi indicavi. 

•) Monogr. de Hydrachnis Lipf. 178 ii c. fig. p. XI. 
**) Monoculos flnimakulis nutriri Geer flfTerit, 8 

Cyclopmn inteftina comprobamnt; moleculis dehinc 
aquae tereftribiis ac forte puluifculo ex aere deciden- 
te nutrita fuiffe haud dubitari poteft. Cyprcs fedimen- 
tum puluifculi & fscis cohabitantium fedulo rodunt. 

BtaiKhipoduvi prsecipua & raro interrupta a8:io 
efl: aquam nofte & die eventilare, dum enim ake- 
ram aqua maffam pedibus branchialibus deprimunt, 
akera os , pe9:us & antica corporis perluit , quisqui- 
lixque in ea obvi^e defidunt, ac jaftatione cauda^ eji- 
ciuntur. Pedes non fimul moventur; in pare fupcr 
riore enim motus incipit, ac ad infimum tanta ple- 
rumque celeritate procedit, ut omnes in inftanti agi- 
tari videantur. 

Minorum Entomoflracorum , generis pra^fertim 
Daphnice, hoftes crudeliffimi funt Hydraclma^ natan- 
do enim ea pedibus prehendunt, captivorumque ani- 
mam roftro fu£torio genialiter hauriunt: Hydra quo- 
que & non paucx larva aquatic^e eis infidias ftruunt, 
ac Vorticcllannn mukae eadem haud raro graviter 
infeftant, membris enim extra teftam prominentibus 
non folum & fape catervatim adha^rent, fed etiam 
intra teftam nidulantes quodcunque & totum corpus 
fuis coloniis in quibusdam obfident, motum & agili- 
tatem hofpitis non parum remorantes. 

Quot' Quotqnot tefta conduntur, in fuperficiem aqua- 
rum elapfa antennas vibrando caudamque projicicndo 
rurfus defcendcre nituntur, at ob amplitudinem & le- 
vitatem tefts continuo fruftrantur. 

Cutis renovatio mirum certe naturae artificium 
in his maxime fpe£l:abile efl:: nova fub veteri cnata 
epidermide, fundo fovea: aut vafculi Entomoftracon 
fefe objefto cuipiam affigit, ac membra motitando & 
quatiendo primum valvulas teflje veteris, fubeunti- 
bus novis, laxat, denique brevi exuvias totius corpo- 
ris, omnium artuum, pilorum, plumarum, radio- 
lorum acumen armati quoque oculi exilitate fugien- 
tium fimul deponit. In exuviis enim deteguntur non 
tantum omnes animalis externae partes, fed interiores 
quoque, & quae in integro ante decorticationem mi- 
nus confpicujE erant , quales funt branchiae pe£tini- 
formes pulcherrima;,vaginulae pellucidiffimsepiloruni 
minutiifimorum fetas antennarum veluti plumae ra- 
chidem utrinque veftientium ac majori augmentatione 
difficulter vifibiHum. Quae omnem ideam fuperans 
fubtillfiima exilitas ! vagin:^ tamen funt, alias vaginu- 
las; quae organa minora iterum includunt, continentes. 

Certam & indubiamEntomoftracorum copulam 
in quibusdam tantum obfervavi, fuisque locis infra 
defcripfi. B Pluri- lO 

Plurima & fere omnia, f^ Limiilum Gigajitem 
ac pemiigerzi7M, Argulum delphmuvi & imnigerum, 
Cyclopemque hrevicornem exceperis , diverfa anni 
tempeftate ac repetids vicibus non folum ope defcrip- 
tionum & iconum fed vivorum quoque fpeciminum 
colladone , ut hallucinationes evitarentur , inter fe 
comparata funt. Poftquam defcriptionem cujuscun- 
que feceram, animalculum oculo armato fratris opti- 
mi, piftoris exa£tiffimi, fubjeci; hic quamlibet partem 
perluftrando, quicquid videret, enunciabat , atque 
tali modo collads, correftis confirmatisqve percep- 
tionibus & judiciis noflris animalculi icon in charta 
ducebatur. Perfe8:iox'es tamen figuras prodere in 
vods fuit, at prster difficultates, quibus premitur 
partium minutarum in animalculis vividis ac momen- 
to tantum quiefcendbus adumbratio, nemo eorum 
copiam pro lubitu habere pods eft; paucis enim fre- 
quenter obviis excepds, reliqua rariffima plurimaque 
minuta & oculo nudo inconfpicua, annorum fa:pe in- 
tervallo affidue aquas inquirenti felicibus tantum au- 
fpiciis obveniunt. In minutiis igitur numero fcili- 
cet fetarum aut articulorum tantum abeft, ut fcripto- 
ri aut piftori vitio jure verti poffit iconum &: defcrip- 
tionum difcrepanda, quin podus utriusque integrita- 
tem probet, in obfervadonibus enim microfcopicis 
animaliura maxime agilium non quantum, quando, 

quo- II 

quoties aut quam objefti partem contemplari libet, 
licet, nihilque e contra facilius, quam figuram de- 
fcriptioni hancque illi confentaneam^uti in non paucis 
operibus, iconibus illuftratis, faftum eft, effingere; 
adde, quod piftor fuperficieni qualemcunque dehne- 
at, obfervator vero obje£tum ab omni parte invefli- 
gat, nec dum lis fuboritur, res controverfa femper 
praifto efl:. 

Duorum hiftorias binis commentarioh's, altero 
latine altero gallice oh'm exaravi; hic volum. 6l aOr. 
focietatis fcientiarum, quae Londini eft, 1772 infer- 
tus exftat, illum iliuftri inftituto fcientiarum Bononi- 
enfi improvifa: adoptionis in gratum fodahtium ergo 
paucis abhinc annis transmifi, utrumque tamen, cum 
ad remfaciet, alterque parum innotuerit, nec anal- 
ter imprefliis fit, conflet, hic repetere Entomologis 
acceptum fore fpero acque confido. B 2 Com- 12 Commentarms de Monociilis infpecie de Cy- 
clope minuto vulgari qiiidem at miuus 
noto. N< on imitandum ccchnn , mn trajicienda fnaria , 
non petetida <jf vita zf pecimiariwi difpendio loca re- 
7noti(Jiina^ iit invifa, ut inaudita inqniramus ; ipfa 
litora vicina, ipfa patria te/his, lacus, fiagfia, rivi, 
quid quod vada zSf qvcevis paliifiria domefiica viiran- 
doruviferacia exifiunt. Te^npus infiat, quo non qua- 
retur novuin ex Africa , fed ex aquis £r" aquofis no- 
his zf pecoribus nofiris potum fuppcditantibus : quo 
non tantuin in aerc, in vita ratione zffc. quiCretur 
caitfa morborum, fed in aquarum ufu jninus cauto 
animalculis innumeris fapius fcatentiujn. 

Anno 1 770 cu7n periHufirifcientiaruin academia 
parifienfi*) numerum fpecierum novi generis infiag- 
nis zjf pahidofis latentizim co7n?nunicavi , genus Hy- 
drachnam**) dixi, brevem uniusfpeciei hifioriam dedi, 
ac , ut cives zS' exteros aqve ad (£mulatio7ie7?i in ob- 
fervando qua ante pedes, incitarejn, fuccincias cujus- 

vis 

•) Memoires piefent. Vol. g, 1780. 

»*) Hydrachnae aquar. paluftr. Lipf, i^^^i. C. fig. MuUers kleine 
Scluift. I, p. 113. 13 

Mis fpeciei notas fnhjunxi. Eodcin anivio in hicevi 
protuli Monoculorwii gentevi *), diverfa <jf vmltifa- 
via forvia fplendidiorevi , inaxiviavi partcvi acque 
ignotavi. 

Nofci digna hcec anivialcula, non quia Deus 
viaxiinus in minimis r/?, aque enivi viagnus in ovi- 
mbus^ at ob exiviiam vievibroruvi exilitatejn ^ agi- 
litatevi, ?niravi organorum diverjitatevi, varia Crca- 
toris eundcjii finein obtinendimedia, z3' pulchritudi- 
vcvi if proportionevi , qua^n nihil excellit. Si enivi 
Monoculorum incejfum refpicivms, alii antennis, alii 
organis pccforalibus, /ive manibiis provehmtur, om- 
nes natant ; quidavi <f natatoriis ^' avibulatoriis 
pedibus injinmntur. Moventur pro variafiru^fura 
varie , ita ut ex divetfo in aqua fuotu , quantu-vivis 
corpus vifuvi aufugiat , diverfavi fpecievi recie ar- 
guainus. 

AntennsE mobiles, rigida, jimpUces, fetacea, 
annulatce , vel rainofa , dichoto7/ut', trichotovu-e, in 
hitere capitis, in vertice, fronte vel in peciore infe- 
vuntur. Oculus unicus vel bini a tergo, a latere, 
in verticCf infronte vel ipfuvi caput totinn ocuhis. 

B 3 Mem- 

*") Nomina ejus fpecifica ia kiitilke Journal (Sc alibi publica- 14 

Mejnbra genitalia in diverfo fexti dtio vel unicmn^ in 
cauda, in pe^iore vel m antejmis cofidita. 

Alii vivos fj:tus pariunt , alii ova pormnt , alii 
diverfa teinpcflate utrumque^ Qjiidam ova a tergo 
intra corpus fervant , quce poftea fub taudam niore 
cancrorum glomere vel unico vel in duos racemos di- 
vifo affiguntur; alia ova a tergo extra corpusportant^ 
ubi^ vi/i periculum vita matri immineat ^ pulli ex- 
cluduntur ^ cxclufque adolefcunt. Ovmihus cc?n- 
inune eft , dum minima aquce guttula fruantur, ova 
velpullos apudfefervare , extremo vero vita momcn- 
to unumquemque protrudcre ejusqueforti relinquere. 

Species , quam Jingulatim defcribere animus 
eft^ inajori reliquorum mnnero decuplo minor nudis 
oculis lineolam, quam vidgo comma vocamus, refert; 
Jiccc, fi annnalcula in copula dcprehendanttir^ longior 
eft foloque inotu vivum qiiid prodit. Vitrum in- 
quifitorium {la loupe) fi admoveas^ agilijjivnnn &!' 
vividijjlvmm omniinn forte animaliinn videbis. Si 
ope microfcopii majorem aug?nentationem adhibueris, 
miranda ejus ftru6lura in coifpeSiinn fubit. Primo 
intuitu Lepifmam faccharinam quodammodo referty 
at peftitius infpicienti longe diverfinn fe probat. Cor- 15 

Corpiis clongatmn^ cmftaccmn poftica verfm 
fcvfbn attemiatmn, albmn^ decem fegfnentis fupra 
convcxis, criiftainqjie cancrormn aliiinantum refcren- 
tibus. Vriminn feginentmn y cui caput infidet ^ rc- 
liquorum duobus longius eft, fequentia quatuor ccqua- 
lia, 6 , 7 , 8 , 9 "^ dccimum fcnfim decrefcmit. Ex 
diverfa corporis flcxione antrorfmn £^ retrorfum^ 
juntiurasfeginentormn 5 c^ 6 geniculo inftruSias ejfe 
patet. Medimn corporis percurrit linea obfcura, quce 
inteftinum eft. 

Caput pellucidmn antice rotundatum : in inedio 
pellucentis capitis punBum Jiigrum, quod oculus; 
hinc antice , poftice zf utroque latere profpiciens pb- 
je6ia undique excipit. 

Antennje du<£ fimpUces corpore triplo breviores 
fenfim decrefcentes articulis plurmiis pellucidis utrin- 
que bipilis: in mare bafin verfus nodof<£ funt: hinc 
maris crajfiores, fceinince aliqvantmn lo7igiores. 

Antice infra caput Palpi five remi duo incurva- 
ti , articiilati apice pilis tribus vel quatuor finiti. In- 
fra hos unci duo jninimi ccgre confpicui. Utrosque 
palpQs ^ uncos infe^tum fiatando motitat. 

Pedes i6 

Pedes oQ:o, qmtuor titrinqtle, lorigijjimi , pi- 

lojtfpjni, pendiili, in qvemvis fcnfiivi flexiks ^ 2, 3, 

4 cf' qiiinto corporis fegvientofiibtus affixi funt. Ul- 

. tra caudam quidem prominent ^ mcdii tamen vicinis 

longiores fnnt. Articulis phirimis pellucidis pilis 

fpifias avmlantibns utrinque armatis conftant. In 

iimnero pedum poft plurium e.\a?nenafnbigo'; quam- 

vis enijn vive?ite infciiulo , quatuor utrinqzie confpi- 

cere credidi, in mortuo tamen tres tantummodo di- 

ftingvere licuit. Motus concitatus in vivo, vel occul- 

tatio pedum in mortuo, onmemfcpe ajjiduitatcm zf 

patientiam obfervatoris eludit, im?neru?nqve iiicer- 

tim reddit. 

Segmentum caudce ter?ninatur utrinque papilla 
folitaria pilis brevijft?nis lateralibus veftita; ex hac 
porrigitur feta corpore longior, rigida, non pilofa^ baji 
fpinula laterali inftru^a. Inter papillas anus. 

Cyclopis minuti brevjs hiftorta hwc efi: 

Mas afamina in eo dijfert, quod tertia?n par- 
tem brevior zJf anguftior Jit, ^ qnod antennas brevio- 
res ^ nodofas habeat. Genitalia ejus in nodofa an- 
tennaru?n parte bajin verfus Jitafmt ; hinc ?ne?nbrmn 
virile duplex. 

Fa^mina 17 

Fa^mitia viarc innjcr viih<is iii papillis cavd£ 
vel propc easdcm^ antcnnasqne aqnales dccrefcentes 
habet. Utrivque in tergo feries pwiciidonmi riibro- 
ruvi a capite ad papillas caudj: defccndcns intcrdtiiii 
confpicitur ; hac priina ovulorwn rudiuienta fiint. 
In aliis rubor dorfi nuiius adeft^ atfacculus ovorum 
ovato-oblongus obfcure viridis fub abdovmie infra 
pcdes raceini inftar pcndiilus. Hic Tmcimilis ducbus 
appcnfus , dmii viatev natat , hinc zS' illinc vihratur. 
Cum cancris igitur conmmnc hdbet, qnod ova a pofti- 
co capitis dorfum occupantia fenfim dcfcendant, abdo- 
minique extus ajftgantur^ ovarium vero five facculus 
Gva continens pendulus ^ viobilis ei proprius eft. 

T)e Arancis conftat^ marcm genitalia apice an- 
tcnnarum nodofo gercre^ nodimi himc inftante coitn 
aperire , ac vtilvam membro fuo taciibus iteratis pid- 
fare. hi Cyclope noftro coitus alin rationefuccedit : 
7/iasfaminam retro adit^ mitennis bafinfctarwn cau- 
dalium <f papillas cauda mnplctiitur^ variisque flcxi- 
bus adco involvit ^ utfoli antennarum articuli infii/d 
aucta qiddcm nmgnitudine in confpeEtum obfervatoris 
ftibeant. Hoc fitu in rectam lincam cxtenfi plures 
dies circunmatant. Famina marem pofi fc tr-ahens 
alternis vicibus quiefcendo <jf motu huic fpcciei pro- 
prio uon nihil progrcdiendo ciirfimipro lubitu dirigit. 

G Uter- 18 

Uterqtie niminmi antennas, palpos zf pedes natando 
viovet , at hujits motus dijfinciior frequentiorque cji ; 
duni pedes peclus verjus elevat, anticam corporis par- 
tem Ji?nul inclinat , mox corpus antrorfum ^ pedes 
retrorfum extejidendo volunien aqucc protrudit zsf Jic 
vacilhvido progreditur. Mas adeo arcte fceinina ad- 
haret, ut relu£iante etiam hac fefe avclli agre pa- 
tiatur. Yceniinain vidi^ dum guttula aqua exhala- 
tione diniinuebatur ^ ac vita periculum iniminebat , 
motus ciere varios, zit ab importuno mare liberare- 
tur, ac anticam corporis partcm Hdco omni opera re- 
trorfum retorquere, ut capite if antennis dorfum ma- 
ris repetitis ictibus tunderet , at hic tranquillus im- 
motusque in opere perjlitit. 

Copula junguntur Majo, Junio , Julio, Sep- 
tembri, Novembri zfforte omni anni tempore {fub ip- 
fa eni?n glacie eos inveni fejlivos) <f quide?ii quota^inis 
pluribus vicibus; f<£?iiina hiticfapius quoque ovaponit.. 
At re?n maxi?iie {i?igulare?n ^J quantu??i conflat, in 
univerfo reg?io a?ii?nali infueta??i zf rariffi?na??i *), 
ho?nine??i, ut dicitur, fi excipias , i?i hoc infecio ob- 
fervare licet , ??iare??i ?ie??ipe cupiditate tralii i?ifa??d- 
na??i gravida???, ftve ovis o?iuJia??i, zf hanc illui?i iit 
?iova?/i venere??i ad??iittere. Fiemi?iam race??io ovoru?it 

pen- 

*) Mula & equa gravi Jx coituin patiuntur ; cstera , ubi gravida 
fuerint, animalia fugiuiit mares. Arift. h. anim. 1. 7, c. 4. t9 

pci7dulo injinicimu fccpc In flagraiiti opcre dcprehcn- 

di *}. Hoc vcro in ovipariy, dnvi ova extrorfnm por- 

tatity fme fiipcvfiCtationc ant alia noxa fieri poteft ; 

iiec in eo ftatji proprie dici pqffnnt gravida' , qniaf^c- 

tns five ova ja?n enix^efnnt , matris Jicet corpori ad- 

huc adhareant. AUratione tanicn haud indignuni vi- 

detur hoc gcnerationis bencficimn **) ac majoris mul- 

tiplicationis medium, dum enim ova ventri extus af 

fixa portat mater , novis vita inditur enibryonibus il- 

lorum locuni brevi occupaturis. Hoc in cancris ^qite 

ficri fnfpicor. Si locjini, ex quo raccjiius ovuloruni 

pendct , rcfpici?/ms, aliud nobis in occonoinia naturie 

infolitum fefe ojfert ; alins nempc hic conceptionis , 

alius partus locus: hic ?ncdiofcre abdoniinis, ubi ovula 

effenmtur, ille apice caudiC, ciuo gcncratio pcragitur. 

Cyclops minutus in oiimi facile acpua obvius eft, 

in aquis eni?n, laciium, yivorjim, paludum, ac infojjis 

acpuaticis fylvarum ?ninus puris ^ in pifcinis f,£pius 

repcri. Inter confervas marinas alius huic finiilli- 

mus dcgit. 

C 2 Me- 

») Confer Tab. XVII, f. 6 & 7. 

**") Majus in Hinidine hynVma coiiteniplatus fum Verminm hift. V. 1, 
pars 2 , P- 50 : cluiii parens caudoin verfus pullos vivos ge- 
ftat, ovula futuri partus fplurrica & viridia in area corpo- 
ris antica jam conlpiciuntur ; tjuid quodinunica matrepullos 
flavos primi, pullos virides fecundi, utrosque oculis confpi- 
cuis fplendidos <Sc vivaces , ac ova viridia tertii partus vidi. 20 

Memoire fur les infeSlres bivalves d'eau douce fpe- 
ciellcment fur la tiqne, appellee la blanche-lijfe. 

M—dz nom de bivalve neft connu, quc par rapport aux coquilles 
a deux batrans, telles, que lcs moules & les huitres. Les eaux 
douces cn fourniflent un tres petit nombre en comparaifon de 
la multiplicite de cellcs de la mer. Je nen connois que qua- 
tre cfpeces , qui fe trouvent dans les eaux de Fridrichsdal , cn- 
tre lesquelles il y a pourtant une inconnue, que je fache, aux 
Conchjliogifles *). 

En revanche k nature a rempli Ics eaux douces d'animal- 
cules plus parfaits , que Ics habitans des coquilles de la mer & 
les a pourvu mcmc d'une coquille a deux battans. On fcait, 
que ks huitres & lcs moules font des animaux tres fimples, 
prives des organes les plus parfaits, & que par cette raifon 
ils jouiflent de la vie d'une maniere moins accomplie. Le de- 
faut deyeux, de mains, dc pieds &c. les oblige a mener un gen- 
re de vie oifif & engourdi , deftitues en meme tems de tous les 
avantages, qui naifi^cnt de la faculte du mouvement & de la 
vue, La nature les ayant pourvu d'un domicilc deftine a les 
defcndre de toute injure du dehors , Ics a pour la plus part fixes 
a un mcme endroit pour touie leur vie au milieu des tencbrcs. 
Nos animalcules a deux battans cn ouvrant les battiins jouifletiif 
au contraire dc la Iumiere & fc mcuvcnt a leur gre, tantot cn 
s'enfon^ant dans la bourbe, tantot en s^Glangant dans reaii, cet 
air humide de leur fphere, S'il3 rencontrtnt quclquc objet im- 
prevu, ik fe cachent tout a coup dans leurs coquillcs & refer- 

xem 

*) Tellina flwwjcrt. Verm, liift. 2 , 38$' 21 

rent les battaris, quc la forcc & radrcflTo tachcront cnvaiii a 
r'ouvrir. 

Dc ces animalculcs j'ai trouve plufieurs clpeces dans Ics 
eaux dc Fridrichsdal , dont il n'y a quune 1'cule counue aux Na- 
turaliilcs. Mr. Baker dc la focicfc rojalc dc Londrcs cft Ic 
prcmicr, quc jc lachc, qui en parle; il nous dit d)-, quc 1'iyfeFie 
tt-age avec viteffc, qxCil fait approcherfa imirritiire au moijcn d'un 
tourbilton caufe dans l'ean par lc moiwement de fes bras, qiCct la 
rtncontrc dun corps folide il s'arrefe jmr le moijm defes pattes ^ 
qn'i/ reutre dans^fa coqiiille an moindre atfoucliement , & qu'ew 
ceta il re[femble beaiicoiip a une eoquitle a deiix batfans. A cctte 
dercription il joinr unc figure, qui, quoiquc affez mediocre, ne 
laiflc pas de reprcfcntcr TinfeQe. Mrs: Linnc b) & Geofroi c) 
le nommcnt Alonocle fans sapcr^evoir, quc Mr. ^nAvr Tavait 
dej'a connu, ils ajoutcnt a ce, qu'il en dit, quc y^j- antennes font 
compofes de plufieus fiLets blanchdtres ; & que la coquilte efl ob- 
longue , tijfe, de coideur cendrce, reteve'e en bojfe, £?° compri- 
mee par deuant , presque de la meme grojftur aux exfrejnite's. 
Aucun de ces autcurs a eu la fiuisfaftion d'examiner dc pres 
Ihabitant dc la coquille, (ce qui eft aufli tres difiicilc) & comme 
il Fcflremble fort a celui de la nouvelle efpcce, que je vais de- 
xrire , nous allons les contemplcr enferabk. 

Au mois de Novembre 1767 me promcnant hors de la 
porte d'oueft de Copenhague , jc trouvai dans un^e foflettc plei- 

C 3 nc 

«) Beytrage lum Gebiauch des Microfcops, p. 503. t. 15, f. g, 
h) Fr, Svec. 1761 , 2050. ^^^' ^^^ infecles, 2j p' 657, 4. ■-) ■> iie d'cau douce vin Conferv^tf),, que j'emportai avec moi. Jen 
jnis un peloton fur le poele, pour le fecher, & le regardani . 
a la loupe tipres Tavoir deleche, ^y decouvris par-ci par la 
ides petits points Llancs, tres lifles & tres brillans; je les enle- 
vni a I'aide de la pointe d'une epingle, & les examinant de plus 
pres, je vis de coquilles a deux battans, & Tendroit de la char- 
niereplus eleve & lebord anterieur plus plat acheverent d'en fai- 
re des coquilles. Je ne regrettai que la dilgrace d'en avoir par 
la chaleur du poele tue les habitans, dont il ne reftoit que la 
depouille feche & meconnoiffable , & dont pourtant la vue etoit- 
neceffaire pour conftater leur rang parmi les teflacees. La ge- 
lee furvint & m'empecha de faire des nouvelles recherches. Je 
montrai mes coquilles a un NaturaUfte & deux conchiliologiftes 
d'une habilete reconnue, <jui s'accorderent a affurer, que c'etoient 
des vraies coquilles du genre des moules. J'en doutai cepen- 
dant, me rapellant linfefte mentione ci-deffus, que j'avais vu 
autrefois e), & je remis a me decider jusque a ce que j'euflc 
cxamine riiabitant en viQ. 

Au commencement d'avril 1768 la gelee a peine finie, je 
retrouvai du Conferva; je la delaye dans un verre d'eau fans 
Y decouvrir la bivalve; je le remets fur le poele, efperant en 
lirer par le feu, ce que Teau merefufoit; mais tout envain, 
elle ne paroit point. Au printems me trouvant a la campag- 
nc, je reprens mes recherches d'infecles aquatiques & je de- 
cQuvre divcrfes efpeces d'infecles bivalves, qui me confirment 

dans 

il) Con[i:tva rivulnns Fl. dan. t. 88l- ^ 

c) Faun. Fiidiichsd. 8?i- 


daiis ridcc, que rhalMt.tnr de la coquille cn queiHon devoir ref- 
fcmblcL- a ccux ci. Enfiu a rauromnc ayanr perdu rcrpeiancc 
<l'en icnconrrcr, je la rcrrouvc dans le parc au fond d'un creux" 
rcmpli d'eau croupie. La rranfparencc de la coquillc dc cerre 
efpece me permit d'en examiner rhabitant & rexamen jullifiat 
mon doure fur foii genre. 

La nouvellc coquillc efl bivalve, blanche, liire, luifante 
& tranfparcnte fins la moindre tache, poil ou duver. Sa figure 
cfl oblongue, arrondie aux bouts & a la charnicrc, un peu 
finuee' a rouvcrturc, un peu convexe aux corc-s de forte, que 
vue hors de lcau & fcche, ellc rcfTcmble forr aux graines de 
quelqucs planrcs; ce qui ell commun a routes lcs cfpeccs de 
cc genre. Sa fubllance eft coriacee, ou femblable a une glu 
cndurcie, mince & rrcs fragilc, cranr dclechce. Vus au micro- 
fcope quelques exemplaires montrcnt le tiifu des mailles d'un 
refeau. Les battans font egaux , un peu plus larges \ Tun bour 
qua Taurre &z un peu comprinies a rechancrure ; ils ne font 
pourrant pas plus eleves vers rouverture, que vers la charnie- 
re; on croir pluror voir le conrraire. Vus du core inrerieur 
ils prefcnrenr un aurre bord moins eleve que Texrerieur & 
qui fe perd vers la charniere. Ceft rendroit, ou les battans 
s^uniffent , que j'appelle de ce nom , quoique je n'y aic pu de- 
eouvrir ni membrane, ni dents, a Taide des quels les b.ttans 
des bivalves ordinaires fe joignent; ils fonr pourtant erroite- 
menr arraches a cer endroir, pcndanr la vi^ de Tanimal , cc qui 
me fair foup^onner, qu'il y a un ligamenr au dos de rhabiranr, 
qui fert a les fermer. La longueur de la coquille eft d'unc 

demi 24 

clemi ligne & fa plas grandc largeur a pen pres d*un quart. 
Celle des Auteurs citcs ci-deffus eft trois fois plus grandc, quand 
eJlc eft arrivec au terme de fon accroifiemeiit. Ellc eft velue, 
quoiqua roeuil clle paroifle toui hffe, plus eomprimee a rechan- 
crure, ou les battans font releves en boffej plus deprimee vers 
la charniere , opaquc & de coulcurs changeantes. On k trou- 
ve tantot d'un vcrt-clair, tantot d'un vert-fonce, marquec com- 
inunement d'une raje obhquc, pius ciaire que le reftej ellc 
fift fouvent luifante, quelque fois cendree &: pleine de fouil- 
lure. Le duvet cependant, dont k coquille eft couverte, & 
ou s'attachent ies ordures, qui caufcnt cette filete, ne fc voit, 
^ua Taide du microfcope. J'ai examine pluficurs individus de 
■divers ages en diffcrentes faifons , & tous fans exception fc 
ibnt trouves velus. Ceux de k nouvclle cfpcce au contraire 
ibnt depourvus de tout duvct. 

Jc nommerai cette nouvelle efpece k btanche-li[fef) pour It 
diftingucr d'unc autre , dont k coquillc eft bknche & vclue g) 
& celle des auteurs k manffade li), a caufe de rdtat malpropre , 
dans lcquel cUc fe prefente quelquefois. 

J'ai deja dit, quil eft tres difflcile de decouvrir la figure 
de rhabitant de ce genrc de bivalves; neanmoins k tranfpa- 
rence de k blanche-lijfe m'a permis d'examincr fous le micro- 
fcope k partie kterale de Thabitant, & un hcureux aecident, 
qui, apres plufieurs tciitatives inutiles, me fit lurprendre celui 
de ^la maujjade en repos fur le dos lcs battans ouvers, m'a 

foui'ni 
/) Tab. 3, f. 1-3. g) Tab. 6, f. 7-9. h) Tab. 5, 1-3. 25 

foiirni lc moycn de confidercr a l,i loupc fn partic antcricure. 
Jc conjcflurc , (]u'il ctoit dans i.i muc, & quc par cettc railon 
il etoit plus tranquillc & tcnoit fcs battans plus ouvcrts qu'a 
rordinairc. Quoiqu'iI cn foit, je vais donner la defcription dc 
rauimalculc trcs fingulicr, quc j'ai eu ravantagc d'obfcrvcr. 

La f^te efl largc au bas & dimlnue en volumc vcrs lc haut, 
ou elle fe termine cn pointe allongcc; clle a a chaquc cofc un 
filct long & blanchatrc en forme d'antcnnes. Uanimalcule paroit 
baider & relever la pointc a fon gre. 

Les antcnnes font au nombre de deux; elles ont prefque 
la longueur de la coquille, & font formccs d'une bafe trans- 
parcnie, cylindrique & articulec, qui fe tcrmine en pluficurs 
filcrs longs & capillaircs. Elles paroiflent inferces a rc.xtrcmite 
dc la tctc; c'c{l pourtant au cotc quclles font attachces, par- 
ccque j'ai fouvcnt rcmarquc , quc rinfe£le defcendoit la pointe 
de fa tete vers le deffus de la poitrine , fins que les antennes 
fiiiviflcnt ce mouvemcnt. La blauche-liffe cfl: pourvuc a chaque 
antennc de cinq filcts capillaires, les quatre au fommet & le 
cinquieme plus bas. La maiifjade paroit en avoir dix a chaque 
antennc. Chcz pluficurs les antennes femblent jaunatres & la 
bafe formee de quatre anneau.x. 

Cefl: a Taide dc ccs antennes, quc Tanimalcule s'avance d'uu 
licu a lautrc; clles fontdes vraycs nageoires. II peut Icsremuer 
cn divcrs fens: quand il veut courir, il commcnce par les eten- 
dre tout droit, & elles ne paroiflcnt que comme deux crins; 

D dans 26 

dans un moment il en developpe les filets & nage rr^s vitc. 
Quand il le promene, il unit tantot les filets, tantot il n-en de- 
veloppe qu'un feul, tantot il les eparpille tous enfemble. Quel- 
cjuefois il les courbe fur la charniere de la coquille. Souvent 
il cache Tune des antennes ou bien toutes les deux en les paf- 
fant le long de la poitrine entre les quatre pattes. Le jeu dc 
ces antennes efl: admirable & paroit amufer I' animalculc, com- 
me il charme le fpeflateur. 

A rendroit, ou la tete s'unit au corps vers les bords de 
la charniere de la coquille on s^appergoir d'un petit point noir, 
qui eft 1'oeuil de rinfe£le. Cette fituation finguliere de Tor- 
gane de la vue fur la partie cervicale a dequoi s'etonner; c'eft 
un phenomcne nouveau , & toutes les nouveautes furprennenr, 
rrKiis la raifon de cette furprife ne fe trouve que dans nos con- 
noiffances bornees. II y a nombre de perfonnes, qui s'avife- 
roient d'eraler des raifons rres apparenres de cette pofition dc 
Toeuil, qui fuppoferoient meme pour prouver evidemmenr no- 
tre incapacire & manque de penerrarion, que, fi le createur 
s'en eroir rapporte a nous, nous Taurions place a Toppofite, a 
rextremite de la tete &c. Que des raifonnemens frivolcs ! les 
ouvrages de Dieu font les plus parfaits , & tout ce qu'il or- 
donne, eft fouverainement au mieux; mais les caufes finales, 
que nous donnons pour tellcs, ne font gueres que des pures 
conieftures, quoique ces conjeclures fe verifient quelquefois fans 
que nous nous y fufiions attendus. AufiTy a-r-il dcs infecles 
aquanques , qui onr Toeuil au fronr , au bout , au dcrriere , au 
devant de la tere , a un de fes cotes & fur fon delfous &c. & il 

s'en 27 

s'cn trouvememe, dont rociiil fcul fait toutc la tetc. La rai- 
Ibn la plus fimplc de Ja diverfc polition des organcs principaux, 
tjuon obferve dans les creaturcs, cfl: la plus vraifemblable ou du 
moins la plus anotre portee. Le fouverain du monde fe plait 
a varier a Tinfini les produ£lions de fa main creatrice & de ne 
regardcr runiformite , que dans les generations de chaque efpc- 
ce de ccs cohortes innombrables, predicateurs de fa fagcffe & 
de fa puidance infinics. 

La poifrine s'avance fort vers Touverture de la coquille & 
fait la plus grande partie du corps de rinfefle. Les pattes, la 
bouche, les barbillons y font places. 

Les jjnftes font au nombre de quatre. Leur pofition ref- 
femble a celle des quadrupcdcs, mais leur courbure reciproque 
eft plus marquee. Les deux anterieures font attachees au haut 
dc la poitrine, ou celle-ci paroit un peu echancree. Je les croyois 
long tems des barbillons, parceque ranimalcule s'en fert a ta- 
ter tous les objets; mais un fecond ufage, qu'il en fait, & la 
dccouverte des vrais barbillons lcs font juger des vraies pattes. 
EUes font blanches, transparentes, articulees, courbees vers les 
pattes pofterieures & fe terminent par deu.x pointes en forme 
de griffcs. Les deux pattes pofterieures font attachees au bas 
de la poitrine. Ellcs font plus longues que les anterieures. 
Chaque articulation i dcux petits poils a fi bafc & chaque patte 
fc termine par unc griffc allongee ; au refle elles font fembla- 
bles aux anterieures. Linfecle bivalve fe fert de fes pattes 
non feulement pour fe promener dans les Conferves, dont 

D 2 quel- 28 

quelques uns liii font de vrais dedales, & d';iuries des bois a 
haute futaie, mais encore pour remucr la boue, y pourruivrc 
fa proie & s'accrocher a d'autres auimalculcs de fon efpcce ok 
a des corps voifins. 

Au deflbus de la poitrine aupres des pattes anterieures il 
y a une tache noire , qui eft la boiiche de rinfetle. Elle eft 
couverte d'une pellicule tranfparente, qui s"ouvrc au mihcu & 
laiflx; entrevoir deux macheoires , qui font marquees d'un point 
tres noir a Tendroit , ou elles fe joignent. Entre ces macheoires 
pendent de tres petits barbiUons , blancs, femblables a ceux des 
Tipules , & au deflus d'elles on voit une petite ligne noire trans- 
verfale. Au tour de la bouche paroiffcnt encore plufieurs 
petits barbillons fimples & formes en pied, qui fe remuent 
fans ceflTe. 

II n'y a point de doute , que ces bai-billons pediformes ne 
fervent \ faire paflcr & rcpafl^cr reau, comme aufli a apporter 
a la bouche dc ranimal la nourriture neceflTaire ; fonQion , quon 
nc pcut pas attribuer aux bras, ou pattes anterieurcs, comm? 
la fait Mr. Baker , qui n'a pas obferve les parties cachees entre 
les battans de la coquillc. 

Le ventre eft presque aufli large que la poitrine, mais il 
n'a que la moitie de fa longueur. II fcmble forme de dcux 
lobes, marqucs au milieu d'un cercle noiratre, Son mouvement 
eft de s'approcher vers la poitrine & de s'etendre de nouveau. U 29 

"L-i queue , qui fort entre lcs dcux lobes, a la longueur 
du corps, & cil comporec dc deux canaux droits blancs, tranfpa- 
rcns & unis dans toutc lcur longucur jusques vcrs le bouf, ou 
ils s'ecartent & fc terminent chacun en dcux pointes courbees. 
Vers le milicu de k qucuc il y a fur chaque canal un pctit poil 
rude. Uaaimalculc la ticnt a Tordinaire cachee fous le ventie 
& la poitrine, & cc n'efl, que quand il a ete au point de man- 
qucr dc Teau neccirairc, qu'il etend cette queue pour fe mettre 
dans unc fituation plus ailce ; aprcs quoi il la retirc tout 
dc fuitc. 

On voit cncorc fur le dos dc rinfc£le deux gnmds corps 
arrondis, que je prcnds pour les ovaires. 

Apres cette defcription on conviendra de la fuperiorite de 
nofre infeile bivalve aux coquilles a deux battans par la mcr- 
veilleufe ftrufture de fon corps & par les avantagcs, qui en 
refultent. La diffcrcnce, qui s^apper^^oit dans la Ilruclure, n'eft 
pas la feulc , qui excite notre attention ; la formation meme de 
la coquille fe fait d'une maniere toute oppofee. 

Les diverfes hypothefes des naturaliftes fur la formation 
des coquillcs des tcftacees font connucs. L'un vcut, quelle fc 
faffe par l'i?itii[fii/cejJtio}i Sc Taufre pnr la jnxtajjofition; celle-ci, 
pour qui Alr. At Reaumiir fe dcclara & que la nature paroit con- 
ftater, prit le dellus en confequencc. Mais, fl les partifans de 
rintuffufception perdirent leur caufe, ce ne fut, que fautc 
d'avoir confulte avec aflez d'application ou de bonheur cettc 

D 3 nature 30 

naturc fi variee dans fes operarions, qui n*auroit pas manque 
de leur ofFrir des coquilles, formees par rintuffufception. En 
voici un exemple dans nos infeftes bivalves: Tabandon de la 
vieille coquiile & la naiffance d'une nouvelle a mefure, que 
rhabitant s'accroit , le mettent hors de toute conteftation. Le 
fait eft demontre non feulcment par les coquilles vuides de dif- 
fcrentc grandeur, qu'on rencontre dans les eaux, & qui ne font 
c|ue des vrayes depouilles des coquilles de nos infefles bival- 
ves, mais encore par le rare avantage, que j'ai eu, de voir 
un de nos animalcules fe depouiller fous mes yeux non feu- 
lement de la membrane exterieure de fa coquille , mais encore 
de celle de toutes les parties exterieures dc fon corps & fe 
prefenter tout renouvelle a ma vue. Les depouilles de la co- 
quille & du corps de Thabitant avoient la blancheur & la tranf- 
parence du plus pur cryftal. Les articulations des antennes, 
des barbillons & des pattes, leur plus petits poils y etoient en- 
rore plus reconnoiflables, que dans 1'infecle meme. Quelle eft la 
petiteffe de ces organes, caches dans de gaines & des fourreaux, 
qui ne devicnncnt vifibles, que groflis plufieurs millions de 
fois, & combien en refte-t-il, qui echappent au meilleur mi- 
crofcope! dans Teau la plus limpide, que nous buvons, on peut 
appergevoir a Toeuil des depouilles du corps de rinfecle atta- 
chees a la coquille flottcr comme un cotton tres fin & blanc. 
Gette adhefion prouve, que le corps de ranimalcule eft joint a 
fa coquille par quelque ligament, qui meme pourroit bien te- 
nir les battans attaches a Icur charniere, conjcfture que j'ai 
deja mife en avant ci-deflus. Je Je n";ii pas cncore reiifTi a dccouvrir les parties naturcllcs 
dc ccs animalculcs, ni a voir leur accouplcment, ijui ne doit pas 
etre moins fingulicr, que celui de quelques autres efpeces du genre 
vague de Monoclc , & par confcquent je n^ole rien prononcQr 
fur lcur fexe. Jai vu, quils pondent des oeufs, mais cela n'empe- 
che pas , quils nc puiflcnt ctre de mcme vivipares. J'ai vu d'au- 
trcs eipeces dc Monoclc portcr dans leurs ovaires tantot des 
oeufs , tantot des petits vivans & les depofcr tantot en coques, 
tantot eclos. 

La maiiffade eft la plus ordinaire des infe£les bivalves; 
on peut la rencontrer toute Tannee jusqua la faifon des gla- 
ces & meme fous les glaces, d'ou je Tai tire quelquefois, & el- 
le fc trouve presque dans toutes Ics eaux pures , mcme dans 
celles, qui icmpliflent les foffettes expofees aux inondations de 
la mer. Je l'ai garde chez moi au dcla d'une demi-annee, 
depuis le mois de Mai jusqua cclui de Novembre, pleine de 
vie & de mouvement dans un verre d'eau , fans k renou- 
veller. 

La blanche - tijfe vit au fond des eaux des aunaies, des 
tourbieres & des foffes, dans lesquelles croit le Conferva ci- 
defliis indique. 

Comme les Entomologiftes ont range Tinfefte bivalve fous 
le genre de Monocle , cela nous mene naturellement a dire deux 
mots fur le dit genre. Les 32 

Lcs autcurs ont cotvfondu des infe£les aquatiques tres 
difFerens en genrc & en efpcces fous lc genrc arbitraire de 
iVlonocle ; ils ne fe font pas contentcs dc rcprcndrc fous ce nom 
des efpcces, dont les proprietes & les attributs ne repondcnt 
pas au caraflere etabli du genre, mais ils ont meme donnc a 
ces efpeces de cara£lcres fpecifiques, que la nature nous difte 
d'etre generiques. Jc nalleguerai a prefent que la maii[fade, 
qui nous en fournit un exemple cvident. Alr. Geofroi auffi 
bien que Mr. de Linne Tont rangc fous le genre de Monocle. 
Seloa celui-ci le caraclere generique du Monocle eft d'avoir 
deux yeux & douze pattes, dont les fix font fourchucs; & ce- 
lui-la lui donne un fcul oeuil & fix pattes. Outre la divcrfite 
du nombre des yeux , notre defcription montre, que le nom- 
bre des pattes ne convicnt pas a cette efpcce de leur Monocle. 
Ajoutons, que le port & la ftruQure differcnte de fes antcn- 
nes, de fes pattes, de fi queue & de tout fon corps lui rcvcn- 
diquent un genre a part. La definition fpecifiquc antennis miil- 
tiplicibtis capi/laceis tejla bivalvi & ce, quils nous difent de cet- 
te efpece convient egalement a toutes lcs efpeces de mes trois 
genres a antennes capillaires ; c'efl: donc plutot la definition d'un 
ou plufieurs gcnres que d'une feule efpece. La meme meprife 
fe rencontre dans la dcfinition des autrcs efpeces rapportees a 
ce genre ; la i-aifon en eft , que les auteurs nayant connu du 
nombre dcs cfpeces, que j'ai indiquc, que tout au plus quatre, 
ils ont trop generalife les caraftercs de ccs quatre, quc meme 
ils ne connoiftbient pas fuffilamment. 'Lzperroqnet deau, qui 
eft le plus connu tant par fa couleur queiquefois rouge, qui fait 
croire au vulgaire, que Teau eft changee en fang , que par les 

ouvra- 33 

ouvr.iges de Mis. Schwammerdam, Bnker, Geofroi & Schxf- 
fcr, cjui ont fait fon hiltoire, nous eft encore donne pour her- 
maphrodite par ce dernier autcur, quoiquil foit diffcrent en fexe, 
& quil ait les parties genitales doubles. 

Ainfi la connoiflance de ces infcftes a ctc presque negli- 
gee, quoiquelle foit cn effct tres intereffante. Sans allcguer 
la ftruflure de ieur corps, la diverfite de leur mouvement, 
lcur etrange maniere de s'accoupler, il fuffit d'obferver, que 
nous les avalons dans notre boiflbn & dans notre nourriture 
vivans ou morrs, avec lcurs oeufs de forte que je ne trou- 
verai pas etonnant, que fon en decouvre quelque jour dans 
nos inteftins ou dans ceux de nos befliau.x &c. & qu'on en de- 
rive nombre de nos maladies. En- 34 

Entomostracorum 

Inter fe & cum InfeQis, Teftaceis & MoUufcis affi- 
nitates naturales. 

* Univalvia. 

AMYMONE 

NAUPLIUS afflnes Patellis quoad teftam. 

A R G U L U S Cancris brackjiiris quoad teftam & cau- 

dam, 

LIMULUS Cancris quoad teftam & branchias. 

CALIGUS LeriKpis quoad figuram & ovaria. CYTHERE 
CYPRIS 
LYNCEUS 
DAPHNIA Bivatvia. afflnes Conchis quoad teftam. *** Crujiacea. 

POLYPHEMUS rr r^ ■ . . , . . 

affines Cancris mncronns m piunmis. 

CYCLOPS En- 35 

En rOMOS TRACORUM 

Divifio methodica. 

I. MONOCULI. 

* Univalves. 
AMYMONE: pedcs 4. 
NAUPLIUS: pedes 6. 

** Bivatves. 
CYPRIS: pedes 4. 
CYTHERE; pedes 8- 
DAPHNIA: pedes 8-12. 

*** Crujlacei. 
CYCLOPS: pedes 8) antenrice 2. 
POLYPHEMUS: pedes g, antennae o. 

II. BlNOCULI. 

* Univalves, 
ARGULUS: oculi inferi. 

C A L I G U S : oculi marginales. 
LIMULUS: oculi fuperi. 

** Bivalves. 
LYNCEUS: oculi laterales. E 2 En- 36 

Entomostracorum 

Denominationes fpecificcc. 

Nauplius brafleatus fejla orbiculari miitica. 
N. faltatorius tejla ovata, pojiice fetofa. 

Amymone Baccha tejla orbiciitari, antennis horizontaliter exten- 

Jis, cauda utrinque denticiilata. 
A. Satyra tejla ovata, antennis obtnfis , verticaliter cx" 

tenfis. 
A. Silena tejla ovali, latiufcula anteiinis oblique extenfis. 

A. Moenas tejla ovali, antennis horizontaliter extenfis, 

corpore bafi truncato. 
A. Faunz tejia oblonga , antennis firfim extenfs. 

A, Thyas tejla dilatata, antennis incumbentibus. 

Cypris Vidua tejia globofa, fajciis tribiis nigris. 

C. Monicha tefajhhglobofa , antice trancata,Jlrigis nigris. 

C. Isvis tefa globofo - ovata , glabra. 

C. candida tefafubovata, candidijfima. 

C. pubera tejia ovali, tomentofi. 

C. ornata tefa ovata , antice fmuata , Jlrigis vir/dibus. 

C. pilofa tefa ovata ftfca , antice & pofice ciliata. 

C. detefta tefla reniformi , pellncida. 

C. ftrigata tefa reniformi, fufca, fafciis tribns atbis. 

C. craffa tefa fubclavata , apice tatiorc , fafcia obliqna fulva. 

C. fafciata tefta etongata , fafcia viridi. 

Cythere viridis tefa reniformi, tomentofa. 
C. lutea tejla renijormi, gtabra. 

CyThere 37 

CvTHERE flavida tejla oblomra, gtahra. 

C. gibba tejla ovata hifpida , ufrinqne pnjlntafa. 

C. gibbera tejla ovata, p^labra, JLfrinqne bipujlutala. 
Ltoceus bi-achyurus cawf/«'<f/;y?t'x« , tejla globofa. 

L. fphaericus (rfi7«/« 7;/;?/7.va, teja gtobofa. 

L. lameliatus cauda injlexa, taminata, tejla ventricofa. 

L. quadrangularis canda inflexa, tejla fnbquadranguta. 

L. longiroflris cauda inflexa, tefta antice acnleata. 

L. trigonellus catida inflexa ferriilata , tefia autice gibba, 

miuronata. 
L. truncatus cauda iiiflexaferrutata, tefla bafl denticiilata. 

L. macrourus cauda ereSfa, tefla etongata. 

Daphnia fima cauda ivflexa, tefla ovati mntica. 

D. quadrangula canda inflexa, tefla quadrangutari mutica. 
D. pcnnata canda inflexa, fefla poflice mucronafa. 

D. longi^^ln:^ caitda inflexa, tefla autice ferrutata , poflice 

acideata. 
D. mucronata cauda inflexa , tefla antice acuteata. 

D. re£liroftris cauda inflexa , tefla antice ciliafa , cornicutis 

porreSfis tongis. 
D. cnrrvivoi^ns cauda inflexa, fefla antice pitofa, cornicutis 

pendnlis. 
D. cryflalina cauda deflexa, tefla mutica, corniculis porre£tis 

turtis. 
D. fetifera cauda re&a, tefla angiitis anticis fetarum fafcicuto. 

Cyclops minutus anfennis tinearibus , cauda bifeta. 
C. cceruleus anfennis linearibus caruteiis, cauda reSfa bitobci. 

C. rubens ante^nis Imearibvs rtibens, caiida re&a bifurca. 

E 3 Cy- 38 

CvcLOPS laclnulatus antemiis Imearibus; catida turua hifurca. 

C. captivus antennis linearibus, clypeo dilatato, cauda reSia 

Jijja. 
C. longicornis aiitennis linearibus lonsrijfimis, caiida bijida. 

C. ^\?!s\i:.o'cxii% antennis linearibus q^iiaternis , cauda bifida 

fetofa. 
C. minuticornis antennis linearibus brevibus, caudafijja bifeta. 

C. chelifer anfennis brevibus recurvis, corpore inartictiiato, 

manibns chelatis , cauda bifeta. 
C. curticornis antennis minutis, reffis, corpore inarticulato , 

manibus tniiticis , zauda bifeta. 

C. claviger antennis fubclavatis rigidis, cauda bifurca. 

C. crafficornis antennis dilatatis brevibus, canda bicufpi. 

C. brevicornis antennis mari migviculatis, fetis caudar bre- 

vijjimis. 
PoLYPHEMus Oculus remis duobus elongatis dichotomis, cauda in- 

fiexa, 

Argulus Charon pedibus quatuor. 

A. Delphinus pedibus offo. 

A. zrmigzr pedibus 

LiMULUs Gigas fefia orbiculari, futiira tunata media, cauda trique- 

tro -fubulata. 
L. paluftris tefia oblonga, futura lunata anfica, cauda bifefa. 

L. pennigerus tefia hemifphcerica, futura lineari, caudapen- 

iiata. 
Caligus curtus cauda bifida, monophylla. 
C. produGus cauda imbricata , tefraphylla. 

I. NAU- 39 

I. NAUPLIUS. 

Antennae II. 
Pedes VI. 
Oculus I. 
Tefta univahii'. N. AUPLius i^ Amymones zinivalves Jlnictiira cor- 
poris, 7/iorilnis zffacie maxime aijines fimt ; genere 
deiiinc naturali haud dijfernnt, ftriciis vero artis le- 
gihus, dum numerus pediim in cenfum generis venit, 
fub uno genere manere haud pojfunt. Monoculorinii 
viinimi ac nudis oculis dijfcnlter vijibiles, feftivi quo- 
que arviati oculi aciej/i quovis inomento eludunt. 
Nauplium oculis carere in 2.ool. dan. prodromo dixi, 
quia punvtum inter mitemias Monoculorum folitimi 
nigrum fub microfcopio in N. bra£teato ?iequidem re- 
petitis vicibus obfervari potuit, at in N. fakatorio vi- 
di; in N. braSteato igitur oculum quoque licet viinus 
confpicuum, adcjfe nullus dubito. Q(iiilibet conftat 
fcutofcu tefta membranacea pellucida in altera pagina 
pedihus, antennis ac reliquis ad vitam fiftinendam 
neceffariis organis inftruBa. Uterque a nemine de- 
fcriptus eft, faltatorium quidein Baker vidit^ bra£le- 
atum nemo, 

I. NAU- 40 NAUPLIUS. 

I. NAUPLIUS BRACTEATUS. 

Nauplius tefta orbiculari mutica. Tab. I, fig. i, 2. 

Zool. dan. jjrodrom. 2377. 

F. I naturali z nuciii mngnhndine. 

& Antennti h Pedes antcriorcs C intennedii d pojlici. 

Antenntv pediformes biarticuktae flexiles apice fetis elon- 
gatis tribus media craffiorc. 

Pedei fex, fimplices, medii crafllores, poftici anguftio- 
res, omncs fetis tribus terminatL 

Tfjla pellucidiffima, fuborbicularis margine integro hya- 
lino, medio partibus corporis indiftin£lis obfcura. 

In aquis purioribus rarus. 

2. NAUPLIUS saltatorius. 
Nauplius tefta ovata poftice fetofa. Tab. I, fig. 3 - 7, 

Zool. dan. prodr. 2378- 

Baker microfc. t. 12, f. 26. 

F. 3 ^ ventre pnrum aucla mngnitudine, 
/^ fupiniim, 5 fronum, 
6iS'Y vnrin corporis inflexione fnlientem vnlde nucium fftunt. 

a AntenniS b Oculus c Pedes anteriores 
d intermedii e pojlici f cnudn. 

Antennce erefe pedum fere longitudine biarticulataej api- 
ce fetis tribus abbreviatis: articuli elongati sequales. 

Pedes NAUPLIUS. 41 Pedei fcx diiplkcs, fcii dichotomi aiticulis bini^, bjfcos 
ncmpc crado, apicis vcro in duo crura, quorum fapcrius ali- 
quantum longius cil, divifo; quilibct fcris tribus brcvidlmis 
termin.itur. rriiiium & fecundum pcdum par fubxqualc cft, 
tcrtium vero minutum, ope microfcopii aflvcto tantum oculo 
confpicuum, fola apicis fcta cxtra tcftam prominens. 

Ociihts antice inter antennas punftum nigricans. 

TrJIa pellucida, obovata, margine integro pofticc fubtrun- 
cata, fetis binis longis vel f^ifciculo duplici fetularum brcviifi- 
marum terminata. 

Medium longitudinalc corporis occupant moleculfe inte- 
ftinalcs, in fupina pagina nuda?, in prona tcftam pelluccntes; me- 
dio intcr pcdcs quatuor antcriores, mufculus quidam mobilis con- 
fpicitur & inter pofticos aliud organulum. 

Motus in inftanti pracruptus & quies minurorum fpatio al- 
ternans. 

In plana gutta pofticam corporis partem frequenter infle£lit 
ac pedes ftriclc cxtcndit antcnnasque intcrdum a latere inter pe- 
des anticos & intermedios protendit, ac alicna figura incautura 
facilc dccipit. 

Figuram, nullam vero defcriptionem, dedit Baker, ean- 
dem forte cum A. Satijra crcdens. 

In aquis cum Lemna totam hiemem in vafculo fcrvatis 
paftim. 

Eundem hunc efle, quem, in figura 3 cxpreflum, quavis 
anni tempcftate in aqua- purilJimx fuperficic filtum in aerem 
reitcrantcm vidi, puto. Hujus deglutitioncm, innocuam quidem, 
jicmo aqux incoflx potor fibi cavcre valet. II. 42* 

II. AMYMONE. 

Antenna II. 
Pedes IV. 
Oculus I. 
Tefta univalvis. 

Amymonis ^ ^AWLiifpecies qtiiedaifi imdis 
oculis cegre percipiuntur , qucedam prorfus incoifpi- 
cucc funt i hinc in iis tranfitus natura e 'vijibili in 
invijibile regmmi peragitiir. EntomoJlracoruTii reli- 
qua limitanea cenfenda, oculo enini inermi licet con- 
fpicuajint^ ac e folo motu i7tterfe dijiingvi po^lfunt^ 
microfcopio tamen^ ut clare innotefcant ^ indigent. 
Satyra Jobloto primuvi , dein Bakero , obvenit. 
EicHHORN zf KoHLER eandeiH defcripfere , omnes 
Jigura, pojiremus optima, illuftrarunt. Ccetera hu- 
jus generis hucusqve latucre. Cuncia exuvias de- 
ponunt, novaque cute vejiiuntur , plurium enim reli- 
quias inguttttla aqiia vidi , exemplmnque exuviarmn 
injig. lo, Tab. II extat. Vitam diu in aqua, putri- 
da quoque, quccdam producere valcnt. 

3. AMYMONE SATYRA, 
Amymone tefta ovata antennis obtufis verticalitcr 

extenfis. T. II, £1-4. Zool.dan.jjrodr. 2^29' 

Baler AMYxMOKE. 43 

Baker micrvfc. p. 408) ^. 12, f. 23, 25. Satijr. 
EiCHH. microfc. p. 41, t. 3, f. P. 
NatiLrf. 10 Stiik f. i04> t. 2 , f. 10, 11- 

Gerin: der hupferling, 

F, I natmaJi 1 niicia mi^uiitidiiic. 

a Antenna h Octdus c Feiics hicrv.yes , antlct 
d pofiici fimpliccs e Otaiia i Cauda. 

g Varietas 4 Fes antkits. 

a remttr h Crus majus c minus, 

Antenncv duae, rigidx, C}lindracecc, biarticulats^ , pcrpcn- 
dicularitcr aliquantum ultra teftam eretlff, apice fetis iribus brc- 
viffimis. 

Ocnhis infra inter antennas punflum nigricans, centro pel- 
lucidum. 

Pedes quatuor antici, crafli, bifidi; crus fuperius majus, 
apice fctis tribus longitudine totius pcdis , harum duLU rc£la c.\- 
tcnfie, tertia longior, gcnicubta, & pro lubitu verfus corpus 
deflexa. Crus minus fetis duabus brevibus terminatur ; utraque 
femori craiTiori annexa. PolHci brcviorcs, fimplices; in qui- 
busdam vel bifidi quoque vel tcrtium pedum par reliquis minus 
adcffe videtur; apice hujus duplex fcta absque crure vix cxtra 
teftam porrcfta. Femora horum fubliirfuta funr. 

Ciwda acuminata, truncata, mcdio fifla cruribus aculeo fa- 
fciculoque fetularum tcrminata. 

Tefa ovalis plana, mcmbranacea adeoquc pellucida, ut 
totum animal transparcat. 

Corpus ipfum infra antennas fegmento circuli, dein trian- 
gulo acutangulo in duos lobos ovatos nigricantes excurrcnte 
componitur; hrcc maffa fimul movctur motu periflahico. 

JlJotiis in fupino auimali pncruptus, mox quies paucorum 
miiiutorum; raro in pronam partcm vertitur, & tunc oculus a 

F 3 dorfo 44 AMYMONE. dorfo clarius confpicitur. Siipine retrorlum picrumque vehi- 
tur; objeclis prone incedit. Aliam repcri, cui tefta poitice non 
acuminatii fed truncata (vix filla), angulique unica feta inftrucLi 
erant. Motus huic tremulus raptim. An le.xus diverfus? 

Figura Bakeri minus bona; puncla duo, minus accuratc 
nigerrima & fplia;rica difta, lobos indicant. 

Hic facile erir, uti autumat Daklr, Jhfyr feu larva fccnica 
JoBLOTi; inverfus enim qualemcunque ejus imaginem offert. 

Figura Eichhorni pedibus intermediis a noftra diverfa eftj 
caeterum eadem. Animalculum quod puUum primae xtatis Cv 
CLOPis quadricornis dixit Geer voI. 7, t. 30 , f. 6^^Satijram 
ma.xime refert. 

In aquis purioribus vulgaris. 

4. AMYMONE siLENA. 

AmYMOne tefta ovali latiufcula antennis obliquc 

extenfis. Tab. II, f. 12-15. Zool. dmi.prodr. 2380. 

F. J.2 naturali 13 aucta magnitudme, 

a Arttcm<e b Ociilns c Peihs anteriores 
d Appeihjicnla e pofteriores f Caitda. 

14 Fars aiiiica tefta. 

a QceHi h Oculus. 

15 Pars poftica vcutris 

a Orhiculus pnpilluh inftrnclils b Verrtica poftied. 

Minor A. Safyra. 

Antenno' biarticulats acl utfumquc latus obliquc Cxtcnfit, 
apice fetula duplici inftru£la\ 

Oculus inter antennas punOrum diftinclum in quibusdam 
«acle quadratum videtur. Prope marginem tella; anticum punc- 

ta AMYMONE. 45 ta duo minima remota nigcrrima, an vcri oculi, an fiiltem ocelli? 
In aliisoculus, in aliis ocelli prorius inconlpicui funr. 

Pedes fimpliccs duobus ariiculis apice fctis binis vcl tcrnis 
finitis conlbnt ; infra anticos appcndix ovata abique icta. 

Trjla latiufcula fubopaca in quibusdam lutefcens, poftice 
fubcmarginata angulo utroque feta intcquali. 

In tcrgo caudamverfus pcllucctcorpufculum orbiculare ccn- 
tro papillula mobili inil:ru£lum loco & motu vulvam Aranearum 
refcrcns; ipfa cauda loco incilura: poflicfc binis verrucis fctife- 
ris finitur. 

Antennas alternatim vibrando motu ftbi pfcprio per aquas 
fcrtur. Animalculum a perill. (ieer pullus modia; rctatis Cycl. 
qnadricornis dictum, ac in fig. cjus y expreflum maxime refert 
noftram Siknam. 

Exuvias, quas, uti rcIiquilSIonoculi , deponit, fspe iu aquce 
gutta reperi; rumpuntur in prona partc medio infra antennas. 

In aqua, ubi Lemna,, non renovata totara hicmem in Mu- 
feo aderar. 

In aquis minus vulgaris ; clarilT. Hermann Argentorati in 
foflis foliis populi refertis quoque reperit. 

5. AMYMONE MAENAS. 

Amymone tefla ovali, antennis horizontalfter ex- 
tenfis corpore bafi truncato. Tab. Il, f. i§, 19. 

F. ig. mrtirali 19 a ventre aucttt magnitudine. 
a Antemidc b Oculus c Pedet anteriores 
d Pcdes pojleriores e Pafillula ventris i Cauda. 

Tcjfn ovalis dorfo convexa fulva: corpus poflice extra te- 
ftam produclum, truncatum angulis unifetis; hiiic animaiculuai 
quafi coarttatum apparet. 

F 3 An. 46 AMYMONE. 

Aiitenim horizontaliter vibrantes, infra marginem anticum 
tefls inferta?, articulo oUongo attenuato apice bibili confi-ant. 
Ocutiis punftuin miniinum in medio lupra antennas, 

Pedes quatuor fimplices antennis breviores fetulam paffira 
«Itra marginem leftae porrigentes, petlori annexi funt. 

iVIacula fphsrica verfus poftica in medio ventris, -an vulva? 

Dorfo natare pedibusque pcfloris objeElis incedere amat- 

In aqua marina raro. 

6. AMYMONE fauna. 

Amymone tefta oblonga, antennis furfum extenfis. 
Tab. II, £ 5-8- Zool. dan. prodr. 2381- 

T". 5 iiatiirnU 6 n dorfj niuia viagnhudine. 

a Antemia b Ociilus -c Pedes nmici d fojiici e Caiida. 
7 n Intcve g varietntem n vcntre exltihet. 

Antenncv mohWzs, biarticulatE, apice tripili. 

Pedes quatuor sequales , fimpliccs , apice fetis quatuor 
longis. 

TeJIa ovato-olonga patinxformis, pellucida, poffice cau- 
da fubquadrata apice aliquantum emarginata, angulis proftan- 
tibus, fetis breviflimis quatuor cuique. Subtus uti in conge- 
neribus planiuscula, fupra vero convexior & quafi gibbofa efL 
Fiffura cauds majore & minore variat. 

In aquis cum Lemna rarior. 

7. AMYMONE BACCH.\. 

Amymone tefla orbiculari , antennis horizontaliter 
extenfis, cauda utrinque denticulata. Tab. II, f. 9-11. 

F. 9 AMYMONE. 4y 

F. 9 ii.it iimli 10 a tergo aucla miignititdinC' 

a Anraincc b Oculus c IWes anteriores 

d Appemiicula antcriorum e fcrj: poJlcrioruiK f Caudii. 

1 1 Exuvias a ventre exhihct. 

Aiifcnucr articLiIatae , horizontalitcr porrecla? apice & inter- 
fetlionc fetofa?. 

Pedes anteriores extra teflam prominentes, quatuor fctis, 
quarum fupcrior minima , tcrminantur, fubtusque appcndicul,t 
ungve finita inflruuntur. Pollcriores tribus fetis cauda; parallc- 
lis, quarum intermedia longidTma eft, dignofcuntur; in exuviis 
fetas has bafi ovata ortum duccrc conlpicitur. 

TeJIa fuborbicularis antice punclum ocularc profert, po- 
ftice vero ultra medium corporis convexior & quaiii abfjilfa, 
angulum feu dentcm utrinque format. Rcliquum corporis feu 
cctuda ultra teflam porreila fcgmentis tribus conftare videtur; 
horum anteriora dentc fetifcro utrinque armantur, pofterius fis- 
fum cruribus filFura? fetulis, & feta ftricla longiore ternunatis, 

In aqua flaviali rarior. 

8. AMYMONE thyas. 

Amymone tefla dilatata, antennis incumbentibusr. 

Tab. II, f. 1(5, ij. 

T. i6 naturali ly nucin ?nagmtuiline. 

o Ajitennte b Oculus c Peiics antici d pofiici. 

Silenam refert, at longitudine latior & marina eft. 
Antennrc horizontalcs feu margini incumbentes antico, apl- 
ce feta ftritia duplici inftruftae. 

Oculus diftin£lus intra marginem anteriorem. 
Psdes quatuor > antici dichotomi , poftici fimplices, 

Cor- 48 C Y P R I S. 

Corpus feu/f/?fl lunaris, antlce quafi truncata, poflice ob- 
tufa prorfus , vel parumper coartlata. 

In aqua marina foetente, ultra quatuor mcnfes in vafcul» 
fervata, primum fe conlpiciendani obtulit. in. CYPRIS. 

Antennje capillaceie, fiipera II. 
Pedes IV. 
Oculus I. 
Caput conditum. 
Tefta bivalvis. 

Gemis hoc^ qiiod infuccinSta ^(? Monoculis r<f- 
latione 1769 Cytherem dixi, inprodromo Zoolog. da- 
nica^ euphonia gratia, in Cyprim inutavi, conchy- 
liis hivalvibus finitiinimi eft ; quilibet eniin obferva- 
tor teftas vacuas concharwn juniorum cjje^ animalcu- 
lo quoque foctas videns^ hofpitem alienum <f parafiti- 
cum concham., uti Bernhardus Eremita cochleam inha- 
bitare^ prijna facie crederet; penitius vcro infpicien- 
tem, ac animadvcrtentem, hofpitem fingularem ve- 
nnn ^ genuinum harum teftarum indigenam efje^ <^ 
quidein infeSbmi, non vermein, ^ pedibus tantum 
quatuor {phanoinenon in vaftiftlmo infeStorinn impe- 
rio rarijftifmm) inftructum ejjle, grata infinitorwn 
Creatoris operum miratio occupet. 

Noftra C Y P R I S. 49 

Nqfira cstate fbiviatile hoc atmnal innottdt: 
JoBLOT iSf Baker Cypvim puberam, Ledermuller 
dete£lam <f cLivijf. Geofroi Ixvem invenere^ ego 
annis 1764 ^ 1767 easde?ii ac plures jmn defcriben- 
das reperi. 

Antennis, qiiaritm pilos tenerrimos expandere 
^ in unum jnngere valet, velociter natat genus cy- 
primtm ; ex aqua cxfilire nunquimi vidi. Ope pedwn 
incedit, vtinima perquirens; in cquiete antennas if 
pedcs intra valvulas tcfiae retracios condit, nec tcjiajn 
in ficco miffam unqitam aperit. Corpus ipfu7n ^ in 
motu ^ in quiete, in aperta iiti in clauja tefia,fem- 
per introrfitm latet. Pedes connivcnt uti in qjtadru- 
pedibus, anticinejupe recitrvati, pofiici inflexi, utri- 
que verfus peciusfeti viedium corporis; antici palpo- 
Tti?n fiviul vices omnia te?ita?ido ^ ad os ferejido 
agit?it. Oculus a tergo corporis in angulo, cquem val- 
vuU a?itice juxta cardi?icin for?na?it , feu i?ifra ?m- 
cha?n pofitus eft, hinc, ([ua; proxi?ne ante pedesfunt^ 
viinus videre poteji. Ov^aria binaferie longitudinali 
in ipfo dorfo confpiciuntur. 

9. CYPRIS DETECTA. 

Cypris tefla reniformi pellucida. Tab. ni, f. 1-3. 

ZfioL dan. prodr. 2386. 

G Leder- 50 CYPRIS. 

Ledermull. microfc. p. 140, f. ~^. 
TranfaStions philofoph. vol. 61, 1772. 

Gall. LA BLANCHE-LISSE. 

Germ. nierenformige pucerons. 

F. I Cypret detcclas nnturali 2 teflam vacuam 

3 eandem atiimali felhiccnte fstam attcia magnitudine ffiiint. 
a Antcnna b Ocidus c Pcdes antcriores 
d Ff(/cy poflcriorcs e Caiida. 

Tefla oblonga, pLiniuscula, ad apcrtui"am panim finuata, 
figuram renis quodummodo referens, glabcrrima omni pube & 
pilo deftituta, alba> immaculata, pellucida. 

Antennw bince pafTim quiefcentes, refla extenHe, ^z^z ve- 
ro moventes poltice ad cardinem refleftuntur, rariffime ante- 
rius, & quidcm in quiete animalis deorfum flecluntur; bafi cy- 
lindrica articulata, apice fetifera conflant. Setcc in quavis qua- 
tuor vel quinque; quatuor apice, quinta lateri aflixa eft. Se- 
tas has pro lubitu disjungere & rigide extendere vel in unum 
colligere valet. 

Oculiis pun£1:um mlnimum nigrum in nucha corporis an- 
gulo antico cardinis oppofitum. 

Ptdes quaruor articulati : anteriores apice ferofi , poflerio- 
rcs longiores introrfum feu verfus palpos curvati, articulati, 
palpis longiores in ungvem longum tcrminantur, ipfis vero ar- 
ticulis fetas binas brevi;/;mas proferunt. 

Teita hxc congenerum pellucidior aliquam animalculi ftruc- 
turam, in c.rteris opacis tenebris fempiternis vclaram perfpi- 
cere permifir. 

Caput acuminatum bafi latiori, poflice intra nucham in ip- 
fo corporis dorfo puntlum nigrum feu oculum praefert; antennas 
apice capitis inlidere apparet, at apicem hunc, vel H rofl:rum ma- 
vis, verfus pe::l:us inflefti fcmcl atque iterum vidi, quem motum 
non exacle feqvebantur antcnnte, hinc eas lateri afiixas autumo. 

A roftro CYPRIS. 51 A roftro corpus finuatur in angulum proftantcni five peffiis; 
hoc prominct verfus apeituram tcii:tp, eiquc lupcrnc adhscrent 
organa porrccla bina, vcri pcdcs anteriorcs , licct niuncrc pal- 
porum aut manuuin quodammodo ftmgi vidcantur, qvod jam pri- 
mum cx infpcftione corporis hujus fpccici, in rcliquis ablcon- 
diti patet. Pedes pojleriores abdommi annexi verfus anteriorcs 
curvantur. Infra pedcs anticos maxilla oris niacula nigra no- 
tata, xz palpi fiUformes in motu continuo. 

Abdomen latitudine peftoris fubquadratum ita pc3:ori jun- 
gitur, ut pro lubitu verfus id paululum inflccli & avcrti poilit, 
Huic Canda affixa eft: haec communiter inflexa, interdum ta- 
men refleclitur ac extcnditur, & turn compofitam efle cx binis 
tubulis parallelis apice fctis duabus hamofis, mcdio unica, in- 
ftruflis, confpicitiu-. 

Aledio Junii 1769 in aqua e paludofls alnctorum haufta 
centenas vidi , pone oculum nigrum in tcrgo vcficulas duas ge- 
rcntcs , qurc ovaria. 

Oculnsinfigura. Ledermiilleri, fi noftram offert, nimis ver- 
fus anteriora pofitus, colorquc corporis diverfus, defcriptioque 
Bimis feftinanter fafta eft. 

In aquofis alnetorum agri Friderichsdalenjts hanc fpcciem, 
atque in confervis foflarum cxtra portam Haviiias occidentalera 
xeperi. 

10. CYPRIS ORNATA. 

C^TRis tefta ovata, antice finuata, flrigis viridibus. 

Tab. III, f. 4-6. ZooL dan. prodr. 2391. 

long. li Hn. 

P. 4 nnturnU 5 a latere ^ 6 a dorfo ancla tnapiitudine. 
a Antentia b Ocultit c Pedes nnteriores 
d pojleriores e Cauda. 

G 2 Proxi- 52 C Y P R I S. Proxime riccedit Cypri T?''''^'^''''?'^ f^fis tamen diftin8:a, pul- 
chritudineque nulli fecunda. 

"Tejla ovata, glabra, marginibus hifpida, juxra cardinem 
rotundata, antice & poll^-e obtafa , margine vero apertura: ver- 
fus antica finuato , hinc gibbus in medio. Valvnla convexcr ex 
albo virentes pulchre colorata;, ftriga nempe faturate viridis mar- 
gmem anticum & cardinis totum occupar, & aha difco valvu- 
Lt hamata ad poftica extcnditur; intra hanc & margmem cardi- 
nis macula magna aurantia; area poRica virefcit. Aucta valde 
magnitudine tefta teffellata fivc reticulata apparet, haud tamen 
pellucida. 

Autennw & Pedes uti in Cypre firigata. 

Ocidus punflium nign.m per ipfam rimam cardinis con- 
fpicnus, & utrinque in quavis valvula pellucens; huic connata 
pelkicet aliud punilum fulgcns, aureum, per intervalla difparens. 

In gramineis, ubi aqua pnmo vere ftagnat, 

II. CYPRTS LiEvis. 
Cypris Ecfta globofo-ovaca, glabra. Tab. III, fi*. 

7-9. ZooL dan. jjrodr. 2383- 

Monocnhis autennis capiV.aceis innlt/plicibns , tejla bivalvi 

glolofa. Geofr. i}f. 2 , p. 658 > 5- 
Videnjk. Salfhabs nye Skrift. I, f. 412, f. i, 2, 3. 

F. j, ncturaU g " dorfo 9 a lateve aucta magnitudine. 
a Afiremia b Oculus c Ovftria 
i Fedcs antcriores e foflerioves f Catida. 

PunQi magnitudme examina ad margines aquarum confli- 
tuunt. 

TV/^fl rot-nda.o-ovata, obtufa, opaca, glabra, totum snimai 
ita includit, ut folus oculus, antenncc, ac extremitas unius aut 
alterius pedis inteidum confpiciantu;*, 

4n- C Y P R I S. 53 Antenncr fempcr erc9:x conftant Lali articiilatj , apiccque 
letifcro. S:t.i? niuncro circitcr ofto. His vibr-.it ac natat. 

Oculns unicus, pun£lum nigrum anticc in dorfo propc car» 
dincm tefla?. _ 

TePa vircfccns vcl fuligrifca , fi Jcnticula: adniovcatiir, in 
dorfo punclum nigrum, quod oculus, ac macula; du.c obfcurce 
orbicularcs, qua.' ovarhi, confpiciuntur. 

Pedes articulati apicc fctis breviflimis inltrufli; antici po- 
flicis longiorcs & crafiiores. 

Caitda eft fpiculum ungve terminatum, quod animal ple- 
rumquc condit. 

In aquls paluftribus & foflarum frequeus. 11. CYPRIS FASCIATA. 

CypRis tefra elongata , fafcia viridi. Tab. IV, f. i -3. 

Zool. dan. prodr. 2389- 

long. -=■ lin. 

F. 1 nnturali 3 a dorfo 3 a Jatcre nncia ^namhudme. 
a Antenni£ b Oa/Iiis c PeJes antid d yoftid, 

Figuram grani hordeacei habet, 

Tejia oblonga alba , in apcrtura utramque extrcmitatem 
verfus parum fii-.uita, fubpcllucida, nitida, nullo modo ciliata, 
Valvula' in mcdio fafcia transverfitis viridis ponc oculum, ad- 
jacente fafcia obliqua, fulva, interrupta. Utra :ue extremitas 
obtuliufcula , obtufior tamen, quam antenna: occupant- 

Oculus fuperne ad cardinem mobilis. 

AntenniT bince ereclE fetis plurimis fubxqualibus; bafis ha- 
tum articulata extra teitam nunquam prorainet. 

G 3 Pedes 54 CTPRIS. 

Pedcs quatuor antici, apice penicilliformes; poftici extra 
infimam tefbr finuofitatem porreJ.i, pellucidi ; bafi nempc cylin- 
drica, longo ungve furfum curvato terminantur. Antennas pa- 
rum motitat, fpiculumque caudie rari/Hnie porrigit. 

Pullos hujus offendi fextuplo minores , parenti perfe£lc 
limiles, at incciiu alacriores. Huic inccOus ientior, ac vita de- 
bilior; ex aqua enim extracla licct aqua? rurfus eodcm momcn- 
to reddatur, longi temporis intcrvallo indiget, antcquam felc 
moveat; cum reliqux mox alacrcs & feiliva- reddantur, quid 
qvod Cypr. pubera, defcFfa & Afonocha horx fpatio in ficco re- 
Jiclae, humido vero reddita:, vita rurfus gaudenr. 

Puntla fulva fafciam intcrruptam conftituentia , an ova? 

In aquafis alnetorum, rara. 

13. CYPRIS STRIGATA. 

Cypris tefta reniformi fufca, fafciis tribus albis. 
Tab. IV, f. 4-6. 2ool. dan.prodr. 2387. 

long. i lin. 

F. 4. finturaU 5 a latere 6 a dorfo aucia mngnitnJinc. 

a Antenn<£ b Oculus c Pcries antici d pojlici e Cauda. 

Tejla fubovata glabra , margine ciliata , ad aperturam fub- 
linearis. Valvula; convcxiuiculs, fufca?, falciis tribus albis, 
poftica nempe lunata, media obliqua, antica arcuata, vel, ii 
mavis, valvular albre margine dorfali, cingulo fufco cin£lE, di- 
fco maculis duabus obliquis fufcis. 

Jlntemcehlme articulis pluribus cylindricis; fetx cujusvis 
antennae undecmi, fubxquales, licct divcrfa bafi oriantur; apicc 
articulorum proftant aliDc fet;c fextuplo breviores. 

Pedim anteriorum quilibet articulis duobus, bafeos latiori, 
fetis varis , ac apice duobus ungvicuiis pilisque nonnullis longis 

termi- C Y P R I S. 55 

termlnanrut; pofterioiiim trium articulorum, apicc ungvc longo 
curvato; bafi cujusvis articuli fcta unica parva; bafi ungvis vero 
dua; minorcs adfunt. 

Ociiluy antice pun£lum nigrum in angulo cardinis fatis con- 
fpicuum. 

Cauda uti in Cyprc deteffa. 

Os animalis macula parva nigra intcr pedcs anticos valvu- 
lis hiantibus plus folito confpicuum eil. 

Aliam fcmel reperi tefta elliptica ciliata viridi, maculis in- 
a^qualibus fulvis, an hujiis varietas iit, determinare necjueo, cum 
mihl evafcrit , antecjuam examini fufficicnti fubjici potuerit; 
iconem hujus in figura 3 & 4 tab. VI addidi. 

In vadis limofis pafiim. 

14. CYPRIS viDUA. 
CYPRisterta globofa, fafciis tribus nigris. Tab. IV, 

f. 7-9. Zool. dan. prodr. 2384' 

F. y imurali g a dorfo 5 latere ancta magnitudine. 

a Anteiina b Oculus c Pedes anteriores d pojieriores, 

Paulo major Cypre IffvL 

Tefta fubglobofa, ad cardinem latlufcula, glabra, au£la 
vero valde magnitudiiic, tomentofa; poftice parum latior, quani 
antice. ValvulcE a:-quales gibbs , albida; fafciis transverfis tri- 
bus fubnigris; harum bina: teftam in tres areas aequales divi- 
duni, tertia vero marginem anticum occupat. 

Antennir du^ crcftE conftant bafi arriculata apice fctiferaj 
articuli tres vel qu.tuor, apertis valvulis, vifibiles; fets circi- 
ter ofl:o. 

Pedrs quatuor: anteriores uti in congeneribus, pofteriores 
mininii, rariflimc conipicui. 

Ociilus 56 CYPRIS. 

Ocutus unlcus , pun£lum minimum nigrum fuperne in ip- 
fo carciinis angulo cegre confpicuum. 

Species hxc latior in cardine, quam in apertura eft; pro- 
na fcmper incedit ac natat, nunquani iareri incumbere vidi; 
hinc pedes £egre vilibiles funt. 

Pullos cculo nudo invifibiles, pellucldos, fafciis grifeis, 
vicies reperi. 

In limo aquarum agri Friderichsdalcniis ac Pyrmontenfis 
inter confervas reperi; in toflls Argentoratcnlibus quoque clarifl". 
Herrmamu 

15. CYPRIS PUBERA. 

Cypkis tefta ovali tomentofa. Tab. V, £ 1-5'. Zool. 

dan. prodr. 2382. 

Poijjon nomme Destoiiches. Joblot. microfc. t. 13, f. 0. 

Baker microfc. t. 15, f. g. 

Moiioculus ar.feirdis capillaceis mnltiplicibiis, fefla bivalvi 
oblonga. Geofroi ?'«/.' 2 , p. 657 , 4. 

Monocuhis conchaccus mifennis cnpillaceis mnltiplicibns, fe- 
Jla bivalvi. Linn. Fii.fv. 2050. Syst. p. 1059, 7. 

Fn. Friderichsdal. 851. 

Monoczilas tejla ovata biualvi brachiis apice capiUaceis mnl- 
tipUcibus intra tejlam. Geer/w/^ 7, p. 476, t. 29, f.5-10. 

Gail. GRAIN DK MILLET, LA MAUSSADE. 

F. I iinttirali 2 n veiitre 3 n Intcrc auBa jnngnituiine 

4 d?" 5 varietns C. -puhQra: fordi/?us ohteBa? naturali ^ auclti 
mngnitndine. 

a Antenna b Ocnhis c Pedcs anterioref 

d pofterioret e Cauda. 

Teja CYPRIS. 57 

Tejla fiiboviita, antice l;uiascul;i, medio parum rctufii, po- 
fticc, ubi cardo clt anguftior, valvulis convc.xis a:(]valibus; tota 
viridis; variat tamcn colore plus vel minus laturatiorc ; in qui- 
busdam enim obrciuM (!v: fcre nigra ex fordibus, tjuibus intcrdura 
obtctla eft, in aliis graminca, nitida polituram l miail eAac.l:e rc- 
ferens. In his margo totus, ac dua; Itriga? obliquie utrinquc iu 
poflica tcfta? parrc r.iturate virides. Mcdio valvularum inter 
Ihigas obliquas in quibusdam congerics pun^^lorum alborum, an 
ovnla? Antice prope cardinem utrinquc macula lucida, minima, 
conftans punclo pro diverlo fitu aureo vel albo, fuperne arcu 
nigro cintlo; hffc oailus tranfparcns. Antcrior tcftjE fupcrna 
pars utrinque pallida. Tefta armato oculo tota tomento obdutta, 
vcl hifpida eft. 

Aiiteiincr binre ercQK-, capillacccc, alba;, vcl parum lute- 
(centes, bafi articulata." , apice fetiferce, Setas decem longas iii 
quavis numeravL Articuli minimi quatuor pellucidi. 

Ocnlns punflium nigrum, antice in anguftiftima valvula- 
rum apcrtura. 

Pc&us prominulum apicc ore inftruftum ; poftice mtcr os 
& antcnnas oriuntur pedes antici. 

Pedes quatuor lutefcentes, antid dcorfum curvati, letis 
adpreftis crafliores , tribus articulis, quantum videre licet, con- 
ftant; pojlici furfum curvati, tenuiores, unico articulo cylin- 
drico, ut videtur, apice ungve iongo terminato; ad hujus bafin 
aculei duo minimL 

Abdomen conftare videtur lobis duobus fulvis medio circu- 
io nigro notatis; inter has 

Caiida plerumque inflexa, fpiculisque duobus terminata, 
rai'iffime e.xtenditur. 

Dum dorfo tranquille incumbit, tefta liiante, in antica pcc- 
roris parte inter pedes anticos & pofticos confpicitur macula ni- 
gra, quns os animalculi; hoc membrana pellucida medio fcce- 
dente obdu£lum habet fuperne lineolam tranfverfam nigram ac 

H con- 58 CYPRIS. 

conftat maxillis duabus pun£lo apice nonuis atemmo ; inter has 
propendent palpi minimi albi tipularum palpos retcrentes; cir- 
cum os ipluni palpi plurimi pedifbrmes minimi, fimpliccs, felc 
perpetuo moventes. 

Ventre femper innatat, pedibus anticis omnia tentat. Sac- 
pe fefe totam intra teftam condit, valvulis parum hiantibus; fie- 
pe ungves pofticorum foli proftant. 

Cum tefta non fit pellucida, adeoque folre animalculi na- 
tantis antennje vilibiles, quarum tantum auclores mentioncm fe- 
cere; rcliqua membra fauftioribus momcntis, quibus dorfo in- 
cumbit , tefta hiante enodanda lunt. 

Fig. g 8c 6 , t. 15, Bakeri microfc. ab hac contra fenten- 
tiam au&orum longe divcrla; funt. 

Monoculorum conchaceorum hic primus auctoribus inno- 
tuif , qua;que de eo narrant omnia, congeneribus, fola tefta; figu- 
ra & colore exceptis, communia funt. 

Majo & Junio frequentem in aquis purioribus offendij 
Julio, Augufto & Septembri in vitro aqua repleto fine liqiiidt 
renovatione vivum fervavi. O£lobri in foftis maritimis non fal- 
fis, quas tamen mare interdum perluit," fefe obtulit. 

Uiia c\\.mC2mbera degentem in maritimis vidi aliam, quam, 
licetC. candida: &: Jlrigatcr ^hxnmam conveniat, vix ramen varie- 
tatem nec differentem fcxum diceres, diverfis enim locis vivunt,, 
nec fetate variant , majores enim & minores fimul reperi. Dif- 
fert vijlrigata, quod tefta fit glaberrima nullis pilis aut fetis ob- 
fita (marginem fi exceperis anticum & pofticum, in quo, valde 
aufta magnitudine, pili minimi profpiciuntur) immaculata, ac 
eardinem elatiorem habeal : a candida , quod productior & gla- 
bra fit, aperturaque vix cardine latior, ac oculo gaudeat con- 
fpicuo. Teftanitida, opaca & lutea eft; ab oculo poftica ver- 
fus ducitur litura obliqua, obloleta, in (juibusdam leque con- 
fpicua- Csetera uti in congeneribus. 

16. CY- CYPRIS. 59 

i6. CYPRIS piLosA. 
Cypris tefta ovata, fufca, antice & poftice ciliata. 

Tab. VI, fig. 5, 6. Zool. dan. jjrodr. 2388- 
Viden/}c.SelJl'.Skr/ft. I, f. 410, f. 4, 5. 

F. 5 natiirnU 6 nucia vingtiitudine. 

a Amenna b Oculiis c Fedes nntki 
A pofiici e cilia tejla. 

Tejfa ovata, glabra, opaca, ciliis ab urraque e.xtremitarc 
proftantibus rigidis. Cardo brevior, quam in C. loEvi , hinc 

Oculns punQuni nigrum , ab apice remotius. 

Antenmr bina", capillacesej ratione corporis longiores, quam 
in congencribus. 

Pedes quatuor uti in congeneribus. 

Cavdatn haud vidi, cum animalculum eam me coram nun- 
quam exferucrir, adeffe tamen dubitari nequit. 

Menfe Scptembri utriculos Utricnlario' majoris & mino- 
ris c.xaminanti feie in utriculis minoris fpeciei grana fufca ob- 
tulcrc. Autumabam equidcm monoculos cffe, at nihil ccrti fta- 
tuere licere, anrequam mcdia, quibus gaudebam, in concilium ad- 
hibira eflcnr; femoviigirur utriculos, laceravi cosdem, microfco- 
pio lubjeci integros & laccratos, nullus omnino in granis mo- 
tus; cxtraxi grana cx utriculis, ha:c quoque microfcopio fubjcci, 
& poft qua-dam minuta temporis motum granorum minimum, 
dcin vclociflmium antennis pedibusque manifeft:is, qualcs in Cy- 
pri, vidi. Cohabitanr hi monoculorum minimi plerumque duo, 
tres vcl quatuor in uno urriculo , raro unicus folirarius ; at cafu 
eos hoc domicilium occupaffe non cft, quod dubitcs ; occurrunt 
cnim fcrc in omni aqua examina fonnantcs in ripa, quid, quod, 
liberi quoque in eadem aqua, in qua Utriciilariw creicunt, apcr- 
turam vero, per quam in utriculum pcnctrent, vidcre nondum 
contigir. Cypri lavi in omnibus fimilcs lunr, tcfta excepra, quic 

H 2 magis 6o C Y P R I S, 

nvigis ovata videtur, & ciliis utraque cxtremitate obfita; h^c, 
au8;a valdc magnitudine, tantum conipicua-, hinc cum viva exem- 
plaria Cypris /{tvIs non ad manum eflent , de fpecic vel varie- 
tate pronunciare minime audeo. Hic ccrte ille Monoculus eft 
quem intra utriculos Utr. vulgaris, latitantcm Car. LJnne filius 
1766, jun. II ohfervavit, quemcjue parens micrographis exami- 
nandum commendavit *). In utricuHs Utr. vulqaris frultra quidcm 
qus(i\i, in minoris vero menfe Septembri & in aquis paiudum 
7 & foffarum Aprili & Majo farpius rcperi, Cum pofthac invc- 

nirem exemplar Cypris hrvis ciliis cxtremitatum, valde etiam 
aufla magnitudinc, deftitutum , Cyprim utricularige feu^i/o/a/s 
(tiverfam a lavi fpeciem. effc fentio. • 17. CYPRIS MONACHA. 

Cypris tefta antice truncata, ftrigis nigris. Tab. 
V, f. 6-8. Zool. dan.prodr. 2390. 

i linea magnitudine/ 

F. 6 tmturaU 7 a dorfj g a latere imcia magmtudine. 
a Antennie b Ocitlus; 

Kudis oculis flavo & nigro colore fpetiabih's, 

Tefta glabra , poftice rotundata, ahtice fubtruncata, flav», 
opaca, margine ftrigaque longitudinali verfus aperturam nigraj 
hoc W a latere infpiciatur; fi ab apertura tefta ovata, obtufi, 
mcdio excavata , marginibus prorninentibus nigris. Np. 3 mi- 
crokopii lubjetta punclis undique imprefiis feu excavatis con- 
fpicitur. 

Antemcc bina; erefta? bafi articulata (aniculis minimis qua- 
fuor) apiceque fetis longis squahbus ,5 vel 6 conftanf. Exten- 

dunrur 

*) Syft. nat. 1767, p^.io^c;. CYPRIS^. 6i 

clHiirnr porro dtix' fctrt fimplicifliina? longitudine bafcos antcn- 
uarum , altcra cxtra antcnnam poftcriorcm > altcra inter utrasque'. 

/'/'(/fj- anteriores rarifTimc vilibilcs; pofteriores omnino in- 
confpicui , cos enim porrigere animalciiJum nunquam vidi. 

Ociihis , punftum nigrum prope cardinem tefli-; hxfito, 
numnc oculos duos habcat latcralcs; punclum enim utrinque a 
cardinc rcmotum videbatur, nec in ipfa cardinis apertura puuc- 
tum nigrum, ut folct, detcgere poteram. 

Spiculnm cauda; colorc flavicantc rariffimc porrigitur; art 
altcr pedum pofticorum incertus ium. 

Dorfo plerumque innatat, apertura teftre furfum verfa; ra- 
ro ventre, fivc cardine furfum vcrfo, &. tunc figuram lepidam' 
ofFert , puncto utrinque nigro , lineaquc curva nigra ab eodcm 
cxcurrente, Supra & infra inter valvulas proftant cilia rara, 
aucla valdc magnitudinc vifibilia; hrcc non e margine tefhc, at 
e\- interna parte promiuere vidcntur; csterum tcfta giaberrima, 
nitida. 

Quiedam tam nitids, ut auro quafi fulgeanr, ftrigis atris 
obduftir. 

PuIIos multotics minorcs iisdem coloribus fspe ofFendi. 

In paluflribus graminofis paflim. 

I8. CYPRIS CRASSA. 

Cypris tefia fubclavata, anticelatiorij fafcia obli- 
qua fulva. Tab. VI, f. i, i. 

F, I naturnh 2 aucia mnpiHudine. 

a Antenna b Oculns c Peiks antici A fojiici. 

CfafciatO' afSnis eft, difTert tamen parte teftre antica pofti- 
ca latiore, apertura verfus utramque extremitatem magis finua' 
ta, ac defeau fafcise viridis. 

H 3 Teja l%\ 62 CYPRia 

TeJ!a clongata, utrinque obtufa & ciliata, antice quam po- 
Hice duplo latior^ margo apertura; utrinque finuatus eft, hinc 
inedio prominulus; fafcia obliqua cx macuHs fulvis interrupta, 
a regione oculi verfus poflica defcendens. Caetera uti in con- 
generibus. 

In aquolis rara. 

19. CYPRIS CANDIDA. 

Cypris tefta fubovata, candidiffima. Tab. VI, fig. 

^-9. ^ooL dan. prodrom. 2385- 

F. j. naturnli g a latere 9 a ventre aucia magnhudine. 
a Antemia b Pede.t mttici c poftici d Cauda. 

Minor Cypr. dete&a at valvulse magis convexs, nec anti- 
ce finuatae. 

Tefla ovata, ventricofa , candidiflTma, glaberrima, aufla 
magnitudine undique pilis minimis rigidis obfita, antice & po- 
ftice obtufa. Valvulo' convexre, fubopacs. Apertura larga, 
medio valvularum in plerisque tranfparet hneola alba tranfverfa. 

Antennrc bina: ercfta; conftant bafi cyUndrica articuHs qua- 
tuor pelkicidis compolita apice letiferaj lets vibrantcs quinquc, 
tres squales, duE breviores. 

Pedes anteriores articulati , fetis tribus vel quatuor termi- 
nati; pofteriores duorum articulorum anticis longiores, apice 
gerunt ungvem curvatum longum. 

Ociihis nuUa ratione vifibihs. 

Canda uti in reliquis conftat fpiculo extenfih. 

Prxter caudam poflice in hac fola fpecie obfervantur fetar 
dux divarieatim extenia.', dum natat vel incedit animalculum; 
in harum medio interdum porrigitur fpiculum cauda:; h?e fetac 
an ungves longi pedum diu haud extricare potui; re vera ta- 

mcn C Y P R I S. 63 Hien funt; dorfo cnim pofthac inveni animalailuin valvulis apcr- 
tis , ac conrinuo pcdcs deflc£li ac rcfle£li vidi. 

Hiijus indiviJuum, duni fub microfcopio examinabatur, 
fefe fpoliavit tota lua cutc actclla; fupcrfles tefta pellucidifiT- 
ma cryflallina; hinc & illinc adhuc obfcrvabantur pili minirai; 
adhicrcbant quoquc cxuvis coi-poris, antcnnarum ac peduni im- 
primis confpicua^. AUud ova fcnfu inltantis mortis ejaculabat. 

TeftcV adhxrenr vortkellce minimar» pubc enim tefl:x mi- 
nores funt, hacque fub No. 4 primuna in confpe£lunx prodit. 
Capitulum obovatuni cfl:; pedicellus qvadruplominor, retnilutur 
tamcn uti in congcnciibus, 

In paluftribus. haud frecjuens. IV. CYTHERE. 

Aiicennx pilofcc Jupev<£ II. 
Pedes VIIL 
Oculus L 
Caput conditimi. 
Tefta bivalvis. 

Qjiod de facie teft<e Cypris conchis flmillima 
dixi^ de Cythereide ^qzie valet.. Nomen Cythereidis 
olim derelicium Efitomojfracis marijiis, Cyprim aquit' 
dulcis primo iiituitu. vitaque zf moribus maxime re- 
ferentibus, pofflifiiinio refiitJii. Qculo mtdo animal- 
culu7}i hoc dijfculter percipitury leviter vero armato 
tefia^ majoriqiie augmentatione partes mmnalciili 

cogno- 64 C Y T H E R E. cognofcuntiir. Obiter infpicienti Cypris credittir, len- 
te vero feftinanti diverfus pedum mnnerus dubitatio- 
nis anfa?n prabety penitioremqiie indaginein com- 
monct. 

AntennsE Jimplices absque o?nm capillo fctula 
tantuvi feu pilo exiguo bafi articitlorum inftruBie, 
ftri^ioresque quam iji Cypre. Oculus p2m6tjim ni- 
grum in angulo vahuiarui?i avtico inplurimis obfcu- 
rum. Pedes, quos raro finiul exferit, ocioni inaqua- 
les, antici deorfum curvati zf a reliquis diftantes^ 
inedii incurvati breviores {hor 711/1 anticum par bre- 
vius) poftici longiores, ac ungve longo armati , loco 
cauda deficientis infervirc vide?itur; oimies abfqjie 
fetis aut pilis ?iatatoriis , articuli ta?nen in quibus- 
damfpinula laterali ar?iiant7ir. Nulla hujus i?ife5ii, 
qua?itu?n mihi conftat, ullibi Imcusque fa£ia eft co?n- 
vmnoratio. Species varia in Fucis <jf Confervis ma- 
ri?iis degunt, i?i Flu(\ins, pr<^ferti?n in lineata, delitare 
a?nant ; vivide i?icedunt , efca?n quarita?ites ; nantes 
mmqua?n vidi, ta^a vel aqjia extraBiS, pedes ^ a?i- 
tennas ?nox intra valvulas condimt. 

20. CYTHERE viRiDis. 
Cythere tefta reniformi tomentofa. Tab. VII; f. T. I CYTHERE. 65 

F. I nnttirnli 2 micla magtntndiiie. 

a Antcnna b Octihis c Pa/pi feti Pedes antici 
& ftcundum pedum par c tcnium f quareiim. 

Tejla reniformis viridis tomcnto fuperindufta (hoc pofti- 
ce fetuKirum inflar clarius confpicitur) antice latiuscula, valvu- 
la altera aliquantum prominuia. 

Antmiipe articulatec apice tripili: fetula fegmentis articulo- 
rum segre confpicua. 

Pedes antici falcati fubcomprefli introrfum ferrulati , api- 
cc truncati, angulo extcriorc ungvieulo inftrufti, vix ai-ticula- 
ri: intermedii graciliorcs articulati & ungviculati, poftici longio- 
res ungve majore. 

In Fucis variis & in Conferva potymorjjha. 21. CYTHERE LUTE.4. 
Cythere tefta reniformi glabra. Tab, VII, f. 3, 4, 

F. 3 naturali 4 aucia magnittidint, 

a Antenuic h OchIus c Pedtim frimttm par 
dfectindtim isf teitium i quartum * feta ungviformes. 

Prsecedentem valdc refert, nec nifi colore luteo, defeftu 
tomenti in tefta, qua; Ixvis eft, ac antennis validioribus cjuin- 
que articulorum, apice fetam minimam gcrentium differre vi- 
detur. Pedcs antici minus comprefii, vix ferrulati, a bafi vero 
cujusvis antcriore porngitur feta arcuata validiuscula, quam in 
antecedente haud obfervavi; forte intra valvulas condita. 

In fucis compluribus vulgaris. 

l 22. CY- 66 CYTHERE. 

22, CYTHERE FLAVIDA. 

Cythere tefta oblonga glabra. Tab. Vll , f. 5 , 6. 

F. 5 mturiili 6 au3a mngmtudine. 

Q Antenna h Oculus c Pede! antici 
d i?" e intermedii hreviores f foflici. 

Tejla otlonga lutea, laevis, utraque extremitate obtufa, 
antica anguftior. 

Antetmce articulati, graciles, vix fetifera?. 

/'^(f^j- antici teretes, articulati, caeteri uti in congeneribus, 
bafi in tefta diaphana pellucentes. 

In Fluftra lineata frequens. 

23. CYTHERE GiBBA. 

Cythere tefta ovata hifpida, utrinque puftulata. 
Tab.yil, f. 7-9^ 

F. 7 nnturaJi g a ventre 9 a tergo auBa magmtudine. 
a Antenna b Pedes antici c ^oflici 
d puflula tefla efetula. 

Tejla pallida ovata fetulis obfita, medio utrinque in pu- 
ftulam inflata, feu valvula quaevis medio gibba; dehinc antice 
leniter inclinata, poftice coar£tata. 

Anteniice & Pedes articulati squales; articulus quihbet fc- 
tula inftru£lus. Ociilus obliteratus , feu minus confpicuus. 

In ulva Linza paflTm. 

24. CYTHERE GIBBERA. 

Cythere tefta ovata glabra , utrinque bipuftulata. 

Tab.VII,f. 10-12. 

F. 10. L Y N C E U S. 67 

F. 10 nnturali 11 a tcrgo 12 /i latere nucia inngnitudine. 
a Antenna b Pedcs antici c ^ojiici 
d Ocuhis e priftiilx tejla (tntica f fnjlica. 

Tfjla virefccns, ovata, mutica , utrinque in puftulas duat 
minores inflata, lcu medio traniVcrfim coarcliata, verlus utram- 
que extremitatem in gibbum globofum elcxata; gibbi obfcure vi- 
rides, extremitasque antica latiufcula obtufa, pollica in papillam 
produila. 

Antennce articulatae fetofne ; Oculus fplcndidc niger in an- 
gulo antico valvularum. Pedcs uti in congcncribus : pofterio- 
rum tertium par in delineatione intra tcftam occultatum. 

In Confervis maritirais. V. LYNCEUS. 

Antennae II vel IV capillacea, iiiferce. 

Pedes VIII ^ phires. 

Oculi II. 

Caput exfertimi. 

Tefta bivalvis. 

Aniinakulis hiijus generis, ' quorum notionis~ve- 

ftigiuvi nulhwi *) apnd antecefjores ^ qui hiftoria na- 

tiirali operam navar^mt^ exftat , nomen Lyncei in 

Zoolog. dan. prodromo ex punctis hinis ocellaribjis, 

qiue organa vifus absque dubiofunt, indixi. Qjioad 

I 2 teftam 

*) Nupenimi; in manus venit enwn. infeclorum Aujlria, Augufti Vind. 
i^gi, cujus pag. 536- claiifT. Schranck Monoculi oculis duobus 
in roftio, hujus ceite geueiis, mcntionem facit. 68 LYNCEUS. 

teflam intcvincdius eft iiiter Cyprim zf Daphniam , 
tejla eniin in Cypre crojiris ac conchis adco /iviilis, 
ut arte peritis qiioque iinpofuerit , i7i Lynceo fuper- 
ne in roftrum , zS'' hoc in Daphnia in caput produci- 
tur. Caput dehinc in Lynceo roftri figuram habet. 
Antennae quatuor y loco infolito infra caput , fcu in 
angulo inter roftrum <jf ipfmn corpus ftt^e, natationi 
uti in plerisque Entomoftracis inferviunt, in L. fpha!- 
rico tamen ^ in quadrangulo 07nni ijidnftria diias 
tantiim extricare potui ; Pedes capillacei a pcdore de- 
orfum ?nagnitudine decrefcentes numero zJ figuram 
quibusdam iticxtricabiles funt ; non omncs fimiil 
aquam protudunt , fed motus incipit a pari majore 
feu peBori proximo, ^fic ad infimum ^ minimum 
maxima quidefn celeritate producitur. 

Coeundi ?nodus adhuc latet, cah<£fione?n quidcm 
duorum, trium ^ quatuor ope tingvis in concham al- 
teriits intrufi ac alteri valvula affixi, agrejfiorcmque 
tali fitu cum captivo circumnare vidi ; veram tafnen 
copulani dicere ?ninus audeo. Ova iit ?najoribjis mi- 
iiora zf plura, in ?ninoribus ?najora if pauciora hii?c 
in hisforte ovaria efile poftera dies doccbit; plerisq^ie 
in tergo, nti quoque in Cypre c^ Daphnia, ad ?na- 
turitatem usque adjacent, i?i brachynro vero cauda 
utrinque race?nati?n adhi^rent ^ fic Natura a Lyn- 

ceo LVNCEUS. 69 

ceo ad Cyclopein , ab Entomoflracis teftaceis ad^ cru- 
flaceos tranfit. 

25. LYNCEUS BRACHYURUS. 

Lynceus cauda deflexa , tefta globofa. Tab. VIII, 

f. I-I2. Zool. dan. prodr. 2398- 

F. I lunurali 2 , 5 ancia , reliqua valde aucia 7nagmtudine 

4 valfulii infiyHcimn. 

a Aiirennd porrecia b dcflex£ c Oculris amicus d pofticus 
e Organum ciliatum i Pedes porrccti gfetce caudahs. 

5 altera valvula orhatum. 

a Antenna porrecitt hdeflexa c Ocnlus anttcus (\ pojlicus 

t Pedes f Tntcjlinum g Trtincus h Catida i Branchia. 
C ValvuUs aperiis innatantem. 

a Caput roftratum hAntemia e Valvula d Fedes. 
•j Partem capitis aiiTicnm. 

a Roftrum b Of(.'/i c Palpi. 
8 Organa inter palpos i^ pedes fita. 

a ungviculatum b ciliatum. 
^fegtnentum corporis anticum. 

a Roftrum b Och// c Antenna d /)ii»-i ^e/?rf. 
10 Pedes ctm annexa Branchia 11 Pe</w 12 Branchia. 

Intcr mjjores & pulchriores hic locum tenet. 

Tefla fphirica , pellucida , fubcornea , pro colore inhabi- 
tantis rufa vel viridis. Valvul^ sequales exrus conve.xx, intus 
concavx, inargine adeo arfle adpreifa:, ut absque Isfione nulla 
opera aperlri pofHnt. 

Roftrum feu Capiit acutum in quiete & in inceflu in peri- 
phQriain telts d.eflexum, in natatione vero exf?rtum. 

I 3 Oculi 70 L Y N C E U S. Oculi Auo fere sequales ; poflicus ater, anticus albus, mar- 
gine nigro. 

Paljji lub roftrum bini breves , cylindrici , apice pilofi. 

Antemia quatuor duodecim annulis compofits, ex quoli- 
bet feta longa porrigitur, hisque fetis expanfis quafi remis ani- 
malculum circumnatat. 

Corpus fegmentis oO:o in caudam decrefcentibus conllruc- 
tum videtur, lamellisque branchialibus a tergo inflruitur. In- 
tejlinim nigredine fua fplendidum elt. 

Pedes (decem vel duodecim paria) caudam verfus volumine 
decrefcentes; capillacei funt, piUs innumeris & inEqualibus fe- 
riati, bafique branchiis palearibus palUde fufcis inftrutli. Fun- 
do vafcuU ope eorundem incedere valet fupinusque fspe val- 
vuUs apertis injacens, quinque anteriora paria tantum & quidem 
lente movet. 

Intcr palpos & pedes organutn vurinque dnptex approxima- 
tum, aherum ungve vaUdo, aherum ciliis terminatur, ccete- 
rum cequaUa videntur; horum ungvium ope fefe invicem afK- 
gunt ac catervatim parumper circumnatant L. hrachyuri. AUud 
infra hxc fitum organum branchiforme fyflolem & diaftolem, 
etiamfi a corpore avulfum efiet, diu exercuit, an cordismufculus? 

Cauda parva, tenuis, dcflexa, aUquamum dilatata, mar- 
ginis medio fetis binis ornatur; nec erigitur nec unquam extra 
teftam protenditur. 

Pedes & branchice a coi-pore divulfa: aliquamdiu fnotum 
qvendam exferunt 

Ova viridia funt & minora, quam in congeneribus, at 
non dorfo incumbunt, fed caudam verfus in racemum conglo- 
merata ab utroque corporis latere pendent. 

TeJJa infeclo deftituta, albida, juniorem TeUinae rivalis *) 
cxatle refert. t^ortice/Icr minores branchus pilisque pedum 
haud raro racematim adhsrent. 

Ani- 
*) Zool. dan. prodr. 2965- LYNCEUS. 71 Animalculiim , cui G. Rivilte *) corrufcatlonem maris im- 
putat, L}nceo afflne eft, hranchijnrumque maxime refert, gra- 
nula vcro recematim pcndula haud reccptacula liquoris phospho- 
relcentis, fcd,utirecle autumat clarifi. Goeze, vera ova riuir. 
In Gentl. miis^azJne Sept. 1768 t. f. idcm phEnomenon huic 
animalculo tribuitur. 

In paluftribus primo vere fufco-rufi provcQa ictate viri- 
des evadunt; in rivis & lacubus nunquam reperi. 26. LYNCEUS sPHiERicus. 
Lynceus cauda inflexa tefta globofa. Tab. IX, fig. 

7-9. Zool. dan. prodr. 2392. 

F. 7. nntnrali 8 nticla mngiiittidine n latcrf. 

Sl Rnfinim hPnlpi cAmcnna dOciilus mitjorisfmiiior 
f Pedes g Cnuda h Ovula. 
p a vtntre valvulis claufis. 

a Roftrum b Octili c Ovarin. 

Tefla globofa vel fphxriea, rufa; nec ftrlata nec clllata, 
«ntlce infra parum retufa. 

Rojlrim adancum. OcuH duo, pofticus major. 

Palpi cylindrici fub roftro, breves. 

Antennc€ duae apice capillaccE niultlarticulats, fub palpis 
deflcxx. 

Pedes fex a quovis latere, jegre difllngvendi ; primores 
tamen valde crafli, apice pllofi. 

Caiida inflexa fubtus finuata, aplce ungvicukta: ungves 
ita junflii, ut unus videatur. 

Ovarla 
*) Memoh-. de Mathem. & Phyf. 3. Beil. Samnil. 9, t. I, f. 1-4. 72 LYNCEUS. 

Ovaria majora duo viridia (qiiovls ktere unum in dorfc» 
animalis) ut in congeneribus ovata ; quodvis quartam animalculi 
partem occupat. 

Nudis oculis Cyprim hrvem valde refert. 

Cum hoc degit alius minor albidus, csctera idem, an junior? 

Minimus juxta margines aquarum examina atomorum vi- 
ventium adinftar formans Junio & Septcmbri 1768 > Aprih & 
Majo 1769, & poftea inter Lemnam pallira mihi obvius fuif. 

27. LYNCEUS QU.4DRANGULARIS:. 

Lynceus cauda inflexa , tefta fubquadrangula. 

Tab. IXj f. 1-3. Zooi. dan. jjrodr. 2393. 

F. I ntiturali 2 aucta mngnitudine a latcie. 

a Rojlrum b Oculus major c mimr d Aiiteiing 
e Pedes f Ovula g Cauda. 
3 a tergo exhihet, 

a Oculus major b Ovnria c Valvulne. 

Punfl:i magnitudine. 

Tejla fubovata , vel femicircularis, armatis ocuUs longi- 
tudinaUter ftriata, margine antico quafi ad Uneam reclam trun- 
cato. 

i?qy?rzm acutum. Oc«/? duo ferie transverfa; minor|ante 
majorcra^ 

Palpi duo minimi e cavitate roftri prodeuntes, trium arti- 
culorum, ultimo acuto. 

AntenniT longae dus, quatuor articulorum minorum, apice 
fetis inxquaUbus, infra palpos, defle.XK. 

Pedes fex vel ofto (difficuher numerus determinatur) apice 
fetigcri; hi rarius moventur, at infra hos pedes minores nume- 
rofi in continuo motu iunt. 

Cmda LYNCEUS. 7^ 

Caada inflcxa apicc fpinis, junclura fcris, duabus minimis. 

In finu dorfi organum continuo ni£litans, pellucidum, 
an cor? 

Oculorum duorum fcrics tranfvcrfa , ftria? tcfla? , dcfcElus- 
quc lauinx" {errata? in pluribus obfcrvatx hunc a proxime fc- 
qucntc diiliingvunt; lioruni quoquc puUos minorcs inveni paren- 
tibus omnino fimilcs, at tefta anticc nondum ciliata erat. 

Alium rcperi huic fimilHmum, tefta vcro absque omni ftria, 
antice tamen ciUata; hic a tergo tribus ovis feu ovariis fpha.uicis 
viridibus onuftus erat. 

In aquis paftim. 28. LYNCEUS LAMELLATUS. 

Lynceus caiida inflexa , laminata; tefta ventricora, 

Tab. IX, f. 4 -(5. Znol. dcm. prodr. 239(5. 

long. I lin. 

F. 4 rt latere uatHrali % micia mngnitndine, 

a Roflrmn h Oculus ?najor c 7iiinor d Palfi 
e Antema f Intejlimim g Ova h Lamina cauda. 
6 Antemide. 

a Articuli hfeta. 

Tejla ventricofa, convexa, vix ftriata, caudam verfus com- 
prefl^a, marginibus apertura; ciHatis. 

i?o/7rMffz adiincum, acutum, pro ratione tcftjc exiguum. 

Ocvli duo lcric obliqua; major juxta marginem verticisj 
minor exilifilmus, juxta margincm roitri intcriorem. 

Palpi duo fub roftro cyHndrico , punfto minimo nigro in 
cxtrcmltate, brcviores articulo antennarum. 

K Aiiten- 74 LYNCLUS. 

Antennas, infra palpos dcflexas, ereQas nunquam vidi; 
qucclibet rribus articulis cylindricis componitur , horum infimus 
duobus fequentibus longior eft ; tertius vero fetis tribus longis 
geniculatis, duabusque minimis terminatur. 

P^of^j- minimi, capillacei, a^gre diiUngucndi. 

Canda inflexa, apice fpinis duabus, junftura fctis duabus 
minimis; fubtus vero lamina lata, ferrulata, antice emarginataj 
qux liuic fpeciei propria ell: , inftruitur. 

lutefiiunm flexuofum ; ovula viridia inter dorfum &. inte- 
ftinum difpalata. 

In amne & lacubus tota a^ftate. 29. LYNCEUS TRIGONELLUS. 

Lynceus cauda inflexa, ferrulata; tefta antice gib- 

ba, mutica. Tab. X, fig. 5, 6. Zool. dau. _prodr. 2^9$. 

EicHHORN p. 37, t. 3, f. D. 
£erl. mannigf. IV Jahrg. p. 555. 
Naturf. 7 ft- p. 103. 

F. 5 naturali (i aucta inngnitudine. 

a Roftnwi b FaJfi c Antennte d Oculiit 7ninor 
e major f Intefiinum g Ovtila h organwn i Pedei 
k Cnuda. 

PunQi magnitudine. 

Tejla fuperne ventricofa, antice oblique defcendens, ci- 
liata, bafin verfus anguitior, truncata. 

RoJIrnm fubulatum tenuiflimum , acutifiimum. 

Oculi duo; major verfus marginem i-oftri exteriorem , mi- 
nor in interiore. 

Palpi LYNCEUS. 75 

Palpi duo minimi ad dimidiam roftri longttiidincm por- 
rcOri, uniarticularij articulus cylindricus aibus pellucidus. 

Antennw infra roftrum quatuor, apicc trifcr;^ , cnguntur 
altius, quam in congcneribus, ac deflcftuntur pro lubitu animal- 
culi. IJafis confl-at articulis duobus vcl tribus. 

Infra palpos fupra pedes confpicitur organum protenfum 
crafl!um, curvum, pediforme, fuperne fex dcnticulis curvis, api- 
ce quatuor ungvibus inilrutlum ; hoc uti pcdcs in continuo mo- 
tu , dum in libcrtatc efl:. Credercm fiicile duo talia organa ad- 
e(re, unum ad quodvis latus, at omni opera unicum modo dc- 
tegerc licuit. Sub hoc 

Pedef dao crafli villofi, dcin alius minor; deniqve dua? pa- 
pilla;, forte a qvovis latere; hxc omnia continuo moventur. 

Cauda inflexa fubtus verfus apicem fcrrulata, dentibus diflinc- 
tis 08:0 decrefcentibus, apice ungviculis, ac in junclura fctis duabus. 

Intejlimm ferpentiformc , medio circumflexum. 

Ovaria Ano nigra intcr dorfum & inteftinum. 

Tcon ccleber. Eichhorn aliquantum divcrfa eft, antenna- 
rumquc alrcrum par dccft; hynccum Jjj/ia^ricum diccrem, niii 
teflia cihata efl^ct. 

In paludolis paflim & in foflTs aquofis fylveftribus, ubi 
putrefcunt foUa fagina. 

30. LYNCEUS TRUNCATUS. 

Lynceus cauda inflexa ferrulata, tefta bafi denti- 
culata. Tab. XI, fig. 4-8- 

F. 4 natiirali, reliqua auBa mngnhu^ne 
5 a ventre , 6 a latere finijlro. 

a R 'flvnm b Oailtis tiiinor c jnajor d Antennct 
e Valvula tcfl^ f Pedes fnpcriorcs g Qiudii 
h deitticuli tcfla i feta caudaiis. 

K 3 F. jr. 76 LYNCEUS. 

F. 7 Per fuperior. 

a demiculifpmii h fcta inflexa c recta. 
8 Cauda vaJde aucia. 

a Ungvis b fcrratiira c feta cnudalis. 

Tefla oblique argute ftriata, antice ciliata, ciliis aliquan- 
tum furrum verlis, bali vero ieu infimo marginc truncata, den- 
ticulisque' cequalibus tredecim & ultra ornata, pofticequc bafin 
verfus finuata. 

Rojlrum & oculi (major pofticus) ac intcr rofirum & anten- 
msjjalpi roftro breviores cylindrici hyalini, uti in congeneribus. 

yl7!t eni! o" quitixov , majores apice fetis tribus inarqualibus fi- 
niuntur; inferiorcs & minores, dum fupcriorcs furfum vibran- 
tur, momento in confpeflum lubciunt. 

Pedes fuperiores bini, reliquis multoties majores & craflio-, 
res, deorfum verfi, fuperne dcnticulis fpuriis inftruQi, apice fc- 
tis tribus inflexis lcngis, binisque brevibus flri£lis armantur; in- 
feriores obfcurae ftrufturce funt. 

Cmida inflexa latiufcula, fubtus ferrulata, apice ungve va- 
lido, geniculoque feta pofticc porrcfta infiruitur. 

In aqua Lemna coaperta autumnoi^g^ plures femel, haud 
pofthac reperi. 31. LYNCEUS LONGIROSTRIS. 

Lynceus cauda inflexa ; tefta andce aculeata. Tab. 

Xj fig. 7) 8- Zool. dan. prodr. 2394. 

F. 7 nnnirali ■ 8 nucta magnitudine. 

a Rofirnm b Ocuhis c AnteHtia tl Pedes e Cauda 
f Intefiinum g" Ovula h Aculeus tcflts. 

Minimus, pun£l;i magnitudine, at faciem feftivam habet. 

Teja L Y N C E U S. 77 Tejla fubrotunda , vcnmcofa , pellucida , bafi truncata; vaN 
vuli tnfra anticc aculeo aliquantuni oblicjuo inftruuntur; in qui- 
busdam vix nili rucUmentum aculei, vet aculeus detritus adeft. 

Rojlrnm fubulatum, curvuni, longuni, ultra aperturam te- 
ft:e porreclum. 

Oculus unicus in mcdio roftri. 

Antennct intra roflrum quatuor breves, compofitcc corpore 
cylindrico, pellucido niultiarticulato, apice feta unica, vel piu- 
ribus minimis pilis in fetam confertis. 

Loco palporum organa duo crafla, curvata pediformia. 

Pedes utrinque quatuor. 

Caiida inflexa, mutica, apice ungves duo. 

Intejlimim Asxuodim, flavum. 

In aqua rivulari, rarus. 

32. LYNCEUS MACRouRus. 
Lynceus cauda erefta , tefla elongata. Tab. X, £ 

1-4. Zool. dan. prodr. 23C)2- 

F. I nanirali 2 n dextra 3 n fniflro latere aucia magnittidine. 
a Roftrum b Oculus minor c mnjor d Aiitenna 
e Fedes i ovula g Cauda h ftria tcfta. 
4 (I tergo. 

a Ocuhis vtiitor b major c ovuLi. 

7e/?a pellucida , albida, oblonga, infra anguftior, trunca- 
ta, verfus partem antic.im obliqve ftriata; (ftria: hi aqua fece- 
dentc, evanefcunr, recedente, vel iterum teftam implente, rur- 
fus apparent, nifi animai mortuum fit) antice integra, non ciliata. 

Antenna' quatuor capillaces, deflexee, apice fetis tribus. 
Pal^i duo minixni 

K 3 Ro- yg L Y N G E U S. 

Rojlrum fubacutum. 

Ociili duo in margine inferiore roftri, minor ante majorem. 

Pedes quatuor utrinque, minores, flruttura fingulari, at 
non {atis vifibiles. 

Cauda lanceolata, fubtus ferrulata, perpendiculariter iil- 
flexa, longa, apice ungviculis binis, exrend.tur reflia, ftri£la. 

In lacu Hiiulfoe, Junio ad Septembrem ufque reperi. 

33. LYNCEUS socoRs. 

LYNCEUscauda porreQa, tefta ovata. Tab. IX, f. 
1-3- 

F, I naturali 1 a dextra 3 a ihrfo aucia magnitudine. 

a B.oftrum b Oculus antkus c pofticus d Antenna 
e Fedes palpifonnis icapillarcs g Canda h Inteftimm. 

7V/7fl pellucida , ovata, absque ftriis, ciliis aut denticulis, 
apice uti in congeneribus in roftrum deflcxum produfta. 

Antennce duE palpiformes, apicc fetJs binis exiguis ter- 
minatje, vel, fimavis, organa hsec Palpi funt , ac tum antennar 
defunt. 

Pedei fuperiores quatuor palpiformcs, palpis tamen longi- 
ores & craffiores ; inferiores capillares natatorii uti in conge- 
neribus. 

OcuU punfta duo nigra juxta fegmentum circuli difpofita. 

Cimda curvata honzontaliter porrecla, apice bicuipi, 

Num in aqua fluviali , an in litoraii reperi , haud fuccurrit, 
ab illepida facie & diflicili motu pullum fufpicarer, nullum ta- 
nien junioris & adultioris Lijncel differentiam hucusque obler- 
vavi. Hujus mentionem in enum. Spec. p. 17 facere oblitus fum. 

VI. ,79 

VI. DAPHNIA. 

Antcnna: ramofa II. 
Pedes VIII — XII. 
Oculus I. 

Capat inanifeftinn. 
Tefta bivalvis. 

E tota Entojnoftracoruvi gcnte oh riiborcvi^ 
quein aquis fojjarmn interdwn conciliat^ prnnus in- 
notuit pulex arborcfcens 7winifie c^ attributo toti ge- 
fieri covnnuni. Ovniis dchinc aqua rubor Jmic ivipu- 
tabatur , licet aliis quoque infeciis <jf caujis debea- 
tur , fic aquavi imiuvierabili Cyclopum quadricorni- 
um, quifape ruberrivii occurrunt, copia ritborisfpe- 
ciein habere vidi. Sub eodevi noviine fpecifico diver- 
fas QxhovQ^^CQntis fpecies defcripfermit Entoviologi, fi- 
gur<£ eniin Svammerdami zf Bakeri noftravi longi- 
fpinam, Jobloti, Ledermulleri ^ Vener. SchjEf- 
FERi pennatara ac dcfcriptio chirij]'. Geofroi qua- 
drangulam y/yZ^rf videntur ; Linn^us vero totmnge- 
nus ifi imica fpecie quatuor verhis: antennis dicho- 
tomis caudainflexa conchidit; quafn enifn pediculum 
cauda reflexa vocat , fiullavi licet fion operai/i ivipefi- 
derevi , ob vagavi defioviifiationein vie iniqiiafn repe- 
rijje, donec nuperrivie vohnncfi feptifinnn Geerii, 
cujus figura Polyphemura fioftrwn illo nomifie ifidi- 

gitari §0 D A P H N I A. 

gitari edoceor, in fiianus vcnerit, duhitavi ; at^ qiian- 
timi hic a genere Daphniae diverfus fit^ cuique pate- 
bit. Gencri nomen Daphnis ex antennis fruticofis 
impofui., ^y iit a Daphne frutice divcrfmn ejjety 
Daphniam dixi. ScHiEFFER Branchipodem nominat^ 
at pedes branchiales pluribiis generibus coinmunes 
funt. Bradley pfiimis Monoculum nunciipavit ^ 
£^, licet Baker Bradleyum ideo reprehenderit^ una- • 
que cum acutijfnno Svammerdamio puHci arbore- 
fcenti binos oculos fibi incumbcntes flatuerit ^ valde 
dubius hcereOy an revera adfint duo oculi ^ oculum 
enim ^nufculo iffundibjiliformi , in c[uo bina oculi 
hcCfnifpharia him ^ illinc verfantury iifertum ori- 
■ficiu7U(j7ie mufculi oculum contifientis fpeciatori fefe 
ab Jitroquc latere ojferre, clare vidi. Pumia oculi 
nigri lucida in pluvibus obvia ocellos putat iminorta- 
lis Geer. Cur Vener. Eichhorn ocuhan ^ quidem 
repetitis vicibus absque ulla allata ratione ventricU' 
lumdixerity me prorfusfugit. 

Antennis natat ^S" provehitm\ {non pedibus, uti 
Geer indicat) nec igitur pedes, quod minus bene af 
ferit Geofroi nullius Jtfusfunt, his eniiny non anten- 
niSy aqiiam £?* in ea contenta intra valvulas tejia con- 
tinuo compellity cauda vcro eam ob caiifani inflexa 
animalcula if graimla vegetabilium cum aquieflujni' 

ne DAPHNIA. ^i 

nc inter '■cahmlas fecedentia depcllit. Intcftinum rcc- 
ium ab orc intcr antefinas pcr totzim corpns fkxziofc 
dcfccfuHt, ac in cauda ciirvatimi iiUra apiccm ejiis 
in amim producitur , fordibus^ quas exccr.ncre vidi, 
rufis, fublutcis vel viridibus pajjiin repletum cfl. Po- 
ne inteftinumfupra ovarium injfculus pclJjicidus cor- 
dis alternis vicibus dilatatur zf corripitur. Numc- 
rus pedum ob motus ccieritatcm pilosc[ue nntltiplices, 
ijiiplicitos, difficultcr determinatur, fcx, o£io, dccem 
^ duodccim in variisj hinc numcrus fenarius ne qui- 
dem hoc genus mitlto minus familiam Monoculorum 
ab aliis infed:is difi:ingverc valct. Motus fit vel pcr 
lincajn perpendicularcm vel per lineas obliquas rnter- 
ruptas vcl per natationcjii in praccps. Mcdio aqu^ 
plcrmnquc dcgnnt, vcrfus fupcrfi^iem f^pc afcendunt, 
fundum raro petentes. 

Ovipar^e ^ vivipar^ fint; Majo enimzf ine- 
Jintc Junio in fpatio , quod dorftm ^ i?itefiinum in- 
tercedit, ova plerumqne viridia, fex in cpuibusdajn, 
in aliis 12 — 21 numeravi , excjvnte vere ^ Julio 
vivos fcetus oculo ^ intefiino nigro fplendidos vidi, 
immotos qnidc?n, quoties vero mater caudavi protcn- 
dendo liberum fpatium concejficrit , ?notu hilari cxi- 
tum qucerentcs ; comprcfilt fapins audaciam parens 
pTovida caudiC retradione , hand taiiien impedire po- 
- L tuit ^2 DAPHNIA. 

tttit, qum iimis ^ alter carcerem interditm effzigeret. 
SingularefH coemidi rationeiii Daphnia pennatae infra 
marrabo^ an vero eadein, aut quccnaviy in reliquis 
valeat, penitus ignoro. 

34. DAPHNIA PENNATA. 

Daphnia cauda inflexa tefta poftice mucronata, 
Tab. XII, f. 4-7. 

Daphnia Pulex. Zoot. d. prodr. 2400 Fann. Groen. 238- 

Aiiimaknlnm aquafile. Redi opufc. 3, t. i6> f. 5. Anim. ne- 
gli anim. viv. t. 1 3 , £5. 

Monocuhis- Pulex antennis dichothomis cauda ivflexa Lin. 

Siift. p. 1058' 4- MiiLLERS Lin. Syftem 5 Th. 2 B. 1. 

1142. 

Monociihts Pulex. Podn mvf. inf. Grcrc. p. 124. 

Pnlex caudatus ScHJEFF. 1755 > t. i, f. i — g. 

Branchipus conchiformis jjriiuus. SchjEFF. elem t. 29. f- 3>4- 
inf. icon. t. 150, f 5, a, b. 

J^ermes minimi rnbri. Meret. pin. p. 207. 

Lederm. microfc. p. i4(5> t. 75, 1. 2. 

EicHH. microfc. p- 5i> t. 5, f. H. 

TREMB1.EV poli/p. p. 248» t. 6, f. II. 

Naturforfch. 7 St. p. 102. 

DaV. VAKDLOPPE. 

Germ. wasserlaus. 

Gall. LE PERROQUEX D^EAtJ. 

F. A. DAPHNIA. 83 

F. 4 nr.iurali 5 fceminam nHcla magnitudine. 

a Amc:ma b Octilus c Rofimm d lntcftinum 
e Ep/iippiiim ( Ftdvtt g Aculcu! teftcc li Catuia 
i Mufculus cordis k Fedes. 

6 Miivcm aucla magNitudine. 

a Antenna h Oculus c Inteftinum cl MufcuJus cnrdis 
e Memhra mafculi f Lorii g Crines pectoris h Cauda 
i Aculcns tcfttc k PcJw. 

7 Memhrtm Maris exhihet, 

a Vagina b Spiciilum 

long. ji lin. 

Examina format rubenti-a, inde famofus ilJe aquarum fan- 
gvineus color, at facile patct colorem animalculis viventibus de- 
beri, ni coecos homincs rcdderet negleftus hiftoriE naturahs ac 
pra-judiciorum pra-pondcrans amor, minima enim attentione mo- 
tus animalculorum confpicitur. Ncc Pnlcx tantum, Cyclopes 
(juoque , qnadricornis & rubens aquam fcepe rubere faciunt. 

Tejla ovahs, ventricola, flavcfcens, poftice fuperne parum- 
per finuata, inferne mucronata, feu aculeo brevi inftrufta; aufta 
valde magnitudine reticulata eft ; in e.xuviis reticulum apprime 
confpicuum. 

Ccijmt compreflum , inchnatum roftro emarginato fetifque 
duabus parvis prominentibus. 

y^j/to/Ka" dichotomae , colloaffixff; trunci nempe bini cy- 
hndrici, in ramos quatuor produ£li bafi annulata exlurgunt ra- 
mi triarticulati fetiferi; articuh cyhndrici, a-quales : inferiores 
unica, fuperior apice tribus fctis, inftruuntur; in akero ramo 
feta primi articuh deficit. Seta: omnes fraftcc , penn^ anferinx 
inftar utrinque plumofs. 

Ociilus niger, verfatihs, globuhs lucidis cin£lus: globuli 
adamantum inftar fplendentes mobiles. 

U.4. L 2 Pedtm 84 D A P H N I A.. Pedum quinquc paria : fuperioni quatuor longis , quintum 
five infinium nullis letis, inftruitur. Paria quatuor inferiora quani 
fuperius frcq.uentius movcntur. Qui puticcm bipedcm dixere^ 
antennas pedes credidere, veronuii pedum ignari. 

Abdomen, Pedes, ac inteftinum ab ore iii caudam flexuofe 
dcfcendens, rubicunda funt. 

Caiida inflexa apice ungviculata fubtus antice ferrulata, 
medio tuberculis tribus , poftice jjroceffibus binis imciiuformibvr 
inftruitur; horum fuperior reflcxus & langiufculus , inferior 
brevis & deflexus efl;, ac, uti infequens obfervatio docuit,'du- 
plicem fceminE vnlvam exfiibenr; e primo tuberculo proflant 
^zt?t duae caudales , in quibusdam apice utrinque plumofie. 

OraoGo, in quibusdam duodecim, rotunda, viridia. 

Varietatem atitennarum fetis integris non fraftis , ac tefls 
abfque omni reticuli fpecie in aquis ftagnantibus reperi. Cor- 
poris quoque color varius e(t: ruber, rufus, virelcens & ai- 
bidus. 

In paucis macula magna, nigra fLibquadrata , dorfum utrin- 
que ad inteflinum ufque eo loeo cingit, quo ova confpici fa- 
lent, ac ephippiitm in dorfo- infecli mentitur. Uius &. origo. 
ejus diu me ambiguum tcnuir, nec adhue quid extricarc potis 
fnm. Conftat duabus lamdlis lubquadratis latera interiora val- 
vularum prope carinam teftie veflientibus; harum pro colone 
ipfum- ephippium album, kfteum, aut nigerrinuun opacum vel 
pellucidum, eft; in ejus mcdio adfunt punfta duo nigra- lon- 
gitudinaliter difpofita vcl alterum horum tantum. Htec ovarfa 
jivc' ova, crederes, at cphippium & punfta una cum exuviis 
totius Gorporis dereliquir JMonoculus. Vera pra?tcrea ova fefc 
in pullos evolventia & nuraerofiora & aliter difpofita' funt, 
ephippioqlic una cum exuviis dimiffo, in rcnovato animalcufo 
nulhim cmnino novi ephippii iTidimcntum aideft. PunQa ephip- 
pii nigra in exteriore famellae fuperfrcic convexa, in inreriori 
cohcava, glabra nitida, vacua. Colore variantj in nonnullis 
cnim viridia reperiuntui". 

Et D A P H N I A. 85 

Er ocis v.icuam &: ovts ortiifLim, epaippio fnrtrutlam & 
ablqua codem copul.i juurtam pmuatam nolh\UTi dcprchcndi, 
ipfius ephippii cellula altera vacua, altera unico ovo interdum 
farcla cnit. In pUiribus, quihus cphippiiun, ova vero nulla,, 
earacter tamcn lexus aderat; Ihitura minores quidem, dcliinc 
juniores crant, at ramen plurcs ovis onultas, nec majores, ottendi, 

Ephippia dcreUila ac in fiipcrfTcie acjua? innatantia frpius: 
rcperi , qux niCi in Entomoitraco reprchcnderim , liHculas Krvf 
cujusdam crederem; icon cxftat inTab.XF, cujusfig. i ephippium 
naturali, 2 valvulis claufis & 3 apertis au£ia magnitudine ex- 
hibcnt- 

Diu cum au£toribus credidi, tcflam poffice cohsrcrc, ar 
aliter comperiy condat cnim valvulis duabus mai-gine poftico' 
fibi arftc incumbcutibus ,. qua? tamcn pro lubitu animalculi le- 
cedunt; hoc prxcipuc fir, quanda vcl pullos emittir, vel cu- 
tcm deponit, & tunc claro conlpicitur, valvulas tantum, qua; 
Gapiti annecluntur, cohsrerc, ac aculeuni quoquc efle dupli- 
ecm , unum fcilicet in quavis valvula ira fibi inviccm adprel- 
fum, ur millies infpiccres Jurarelque efie fimplicem. 

Tubercula proceffusque caud.x, ac plumce anrennarum, 
in junioribus vix conipicua funt, fetaque in primo alterius ra- 
mi articula conllanter nulla» 

Fig. E, t. 3 EicHORNn vel noflra D. pennafa antennis fi£K- 
tiis, vel mihi ignota efl:.. 

Tefta, anremrae, fer^ in quibusdam obfirae funf corporibus 
hnearibus, minimis pcllucidis, qux- vcl ovula aninrilculi coha- 
bitantis, vei ipfa animalcula parafitica funr. Morum nulliuTi int 
iis obicrvare conrigir. VorticeUam-, quam quoque noravir clarifT. 
Sch;effer copiofe adhsrcntcm motumque in orc contraBi- 
lem vidi, nuUum vero pediccllum obfervare potui- Inreltinuni 
pra.terea urrinquc a fauce ad anum racemarim occupanr globdii 
pcUucidi, glomcrati reila: concolores, diverfx magnitudinrs in» 
pluribiis; an fururi embryones, aut anira;ilcula garafitica ig,- 
not» ? 

L 3 Unum §5 D A P H N I A. 

Unum in aqua limofa ofFendi torum undique obfitum Bra- 
chionis urceolaribvs *)-^ ore omnes, non cauda, qua alias fefc 
affigunt, monoculo adhircbant. 

Pedes & intellinum per aperturam teftae uti clarifl". Pada 
indicat minime protrudere valet, caudam vero uncinatam, quam 
pro inteftino habuit, intcrdum momcnto protcndit. 

1768 d. 16 Nov. candem fovcam , qus mihi JuHo prs- 
cedentc examina hujus prtcbuit, invifi; qua?dam foveae locaaquam 
pulicum turbis rubentcm, aha flavcfccntcm iisdem replctam 
oftendebant; omnis aqua putrida erat; nonuLdlos rehquis tripla 
minores juniores credidi; jam vero mcUus edo£lus niares effe 
fcio; duo enim paria aulpicato in copula ccpi, & 1769 eodem 
nienfe plures, &, quod fingulariflimum , trcs fsminas in facinore 
deprehendi, quarum qua.'vis cum duobus maribus fimul rem 
habebat, vulvis fsmina?, altero tantum membro quivis, inhae- 
rentibus. 

Quacdam fxminarum albiflima ac opaca, quafi decorticata, 
apparebat; cum propius infpicicbatur, tota tcfla ab interna par- 
te ita granuhs albls obfita, adeoque opaca facla, ut nec pedes 
aut uUa pars intcrna, nc quidcm minimus intra teflam motus 
perfpici poflit; fola cauda, ubi aqua deficeret, interdum cxten- 
fa fcfe confpiciendam prsbuit ; fummus tantum margo fefta; 
poftics, ac caput pellucebat, & verfus caput macula rubra. 
Ultimo Oftobris anni 1777 macula rubra lub microfcopio glo- 
buHs varia; magnitudinis rubris, peUucentibus conftare vifa eft; 
albcdo matcrire mucida erat, valde aucla ex myriadibus granu- 
lorum icqualium Monadcs refcrcntium compofita videbatur. 
Vivis faetibus c^terum inftruclce erant, in vafe vcro Lemna co- 
operto omnes poft paucas horas pericrc. 

HiEC igitur y"(rwi;/« cft, quam auQores, marem ignornntes, 
defcriplcrunt, clarifllmus Sch;effer in copula modo in inle£lis 
vulgari vifam delineare curavit, Statius Mullizr hermaphro- 
ditam & abfque coitu parere dixit, at non fingendum, lcd in- 

venien- 

*) Venn. infuf. 142- D A P H N I A. 87 venieiidiim, quid natiira feccrir, Coiijiinnionem , quam miii- 
nie cxrpeclnvcriint commentatorcs , jam enarravi. Ea dclcrip- 
tionem veri maris: 

Mar fam/nn triplo minor. 

Tefei fubovata , poftice infra , uti in fsmina aculeata mar- 
go teftar anticns mcdio linuatus fupernc c*^: interne rotundatus 
eft. Ipla pars antica non tantum elcvatior, ac quafi a rcliqua 
tefta diltintla videtar, marginem quoque habct hirfutiftimum, 
id eft in parte pecloris pilis confcnidimis, longis, infra vero 
verfus pcdcs brevibus fimplici fcrie obfitum. Pili hi> licet 
marginem teft^ occupant, apparent tamcn, tefta 'Cx a latere in- 
fpiciatur, acfi filciculi crinium inftnr pcclus animalculi obtc- 
gerent; fi in f acie , margo teftx utrinque, qua pecliori incumbir, 
in fegmentum circuli elevatur, qua pedibus, vero finuatur, ac 
verfus caudam rurfus in fcgmentum circuli cxit. 

Caimt obtulum, minus quam in f.cmina, minor quoque 
incifio antica. 

Ociilus nigcr, antice in vertlcc , lucido margine, uti in 
fsmina cinitus. 

Corpiis lutcfcens. InfeJIiiuim & peder \inzL Macula pel- 
lucida mobilis cordis luperne intcr marginem tcftce & imefti- 
num , uti in congcneribus. 

Pedes xgre diftingvuntur, forte uti in fasmina. 

Caiida inflcxa, apice ungue unico; infra apiccm lobus par- 
vus pellucidus ; margo inferior apicem verfus fcrrulatus, bafin 
vero tuberculis quatuor inftruitur; e primo iivz antico pendent 
fctx dua* ftn£la-. 

Inter caput & peflus, vel infra capur e pe£lorc porrigun- 
tur membra duo mari propria. Conftant duabus partibus, ba- 
feos fcilicet, qua.' haber craftitudinem unius in ramis antenna- 
rum articuli, longitudinem vero duorum; h»c alba pellucida, 
apice quafi truncato; angulo apicis altero porrigitur hujus alrera. 
©rgani pars, q^uaj lcta i\\z aculeus tenuior apiee enrvatus, 

alteri §g DAPHNIA- 

alteri angulo infidet tuberculum minimum fpinula t^rminatum, 
Duo hic organa primus detcxit Jobi,ot t. 13, f. Q, R. 4 in Daph- 
nia, ut videtur Jhna, aut, fi ex fetis longiflimis caudas judici- 
um ferre liceat, mrvirojlra , ufus tamen ignarus, maris enim gc- 
nitalia funt, aculeusque five Ipiculum ante coitum in articulo 
baieos, quafi in vagina conditur; poft coitum mas quodam tem- 
poris fpatio fpiculis extenfis circumnatat. In manifcflo a£lu 
quosdam deprehendi, at dcfeftu commodrtatis fub microfcopio 
copulatio diliohita fuit. Porre£lo fpiculo, vagina pelhicida , va- 
cua; condito vero, corpufculum in vagina hitere confpicitur. 
Copulationi nifi adfuiffem , organa hsec palpos credidiiTem , <}ua- 
les congenerum funt, at tamen illa haud teftcC, uti veri palpi, 
inferta funt. 

Infra ha;c organa aha duo membra, quorum bafis incon- 
fpicua pedibus primoribus incumbit. Quodvis terminatur loro 
teftje longitudinem fere a;quante, varie inflexo at rigido. U- 
trumque pro h:bitu elevatur, vel antice vel verfus latus fingu- 
latim vel fimul projicitur. 

In iisdem aquis cum foemina degit, nec harc tamen adeo 
vulgaris, uti credidere auQores, csteras Daphnias cum liac con- 
fundentes; in agro enim Friderichsdalmji nunquam reperi; nec 
nifi in foflis fqualidis CliriJIianshavnienJibus parum zponte re & 
nomine tongo rcmotis. 

Speciem hanc , cum nomen triviale .Pu/icis toti generi 
commune fit, a plumofis antcnnis pennatam dixL 

35. DAPHNIA LONGISPINA. 

D.^^PHNIA caudainflexa, teflaantice ferrulata, po- 
ftice aculeata. Tab. XII, f. g-io. Zooi. dan. prodr. 2401. 

Piilex aquaticui arborefceiu Swammerd. BibL nat. t. 31, f. 

I, 2,3. 
Baker ■microfc. p. 393, t. 12, f. 14- 

MonO' DAPHNIA. g9 

Monocntm brachiis dichofomh, canda appendiculata, ivfcxa; 
tcjla pojlicc uiiijpinofa. Geer mmoir.Jur ies injik. vol. 
7, p. 442, t. 27, f. 1-8- •■": r.y 

F. 8 naturnli 9 auBa magnitudine a veiitre ro « lntere. 
o Ocuhn b Aiitennd: c Pedes il Acttlcns ti-fla 
e Caiida iOvarium ^Pctala liUacea \\ mifculus cordis 
i Intiftinum, 

Prnecedcntein in multis refert, at rarior & anguflior efl:. 

Tejla ovato-obionga, alba, pcilucLda, poftiee luperne haud 
finuata, inferne vero in aculeum ftriclum dimidiiE tefta; lon- 
girudine utrinque rcrrulatum , produfta. Valvula; ibidem antice 
& pofticc ferrulatae; denticuli, valde auGa magnirndihe , in con- 
fpetium fubeunr. 

Capnt inclinatum, fubtus incifum, in quibusdara medio 
parumper dcpreffum, apice acuto aperturs valvukrum incum- 
bente ; poftice petala tria liliacea, pellu<:ida, at in omnibus non 
aeque dilHncla. 

Ocitlus margine minus lucido clngitur. 

AntenncF nti in prarcedentc , at haud plumofs ; in altero 
ramulo feta inferior uti in illa dceft. 

Pedim quatuor paria, inferiora crafliora , apice pilifera. 

Caitda inflexa ungvibus dnobus terminata, antice fubtus 
ieiTulata, bafi fetis duabus, poftice vix appendiculata. 

Oviim unicum fa?pe m utero obfervatur, forte ovarium. 

Hanc dgavx pnlicis Swammkrdami , Bakeri, atque cujus 
capitis clarift". Sch.eff. mentioncra fecit Monog, de puHce p. 
291, t. 2, f. I , maxime referunt. 

Natans fi opc microfcopii parum augcntis infpiciatur, ocn- 
lus diftinfluor, quam in congeneribus, & quidem ex toto capi- 
tc folus confpicuus; dorfo picrumque innarare amar. 

Daphnia pennata quadruplo minor dimidium anni in vitro 
aqua repleto vitam produxit, In hac quoquc valvulas tefts po- 

JVI ftice 90 DAPHNIAI ftice apertas efle ac iecedere, longumque aculeum duatus k- 
meUis arfle adpveffis conitare vidi. 

In aquis purioribus Julio &: Auguflo reperi. 

36. DAPHNIA QUADRANGULA. 

Daphnia cauda inflexa, terta quadrangulari mutica. 
Tab. XIII, f. 3, 4. 

Monomhis- anfennis dichotomis , caiida infiexa. Geofroi iuf. 
2 , p- 6^^. 

J". 3 nnturaU 4 aiicla vmgmtuimc. 

a Valfi 1) Ovttla c Tnteflinum d Cauda. 

Tejla antice rorundata, polUce fuperne gibbofii, feu reOan- 
gula. Valvula: antice deprelFs, & in quibusdam reticulatfc; po- 
iftice paululum elevata?, reticulo omnino carent, &; quaii aliena 
tefta effet, apparent. 

Caput breve, longitudine triplo latius. 

Oculus magnus niger in medio capitis antico. 

AntenncR dichotoma; ramis triarticulatis, fetiferis uti in 
«ffiteris, 

Palpi duo fub capite prominuli. 

Pedes tres utrinque, diiBcuIter diftingvuntur. : 

Caiida mRcxz, anrice fubtus ferrulata, apice ungvibus duo- 
bus, bafi fetis duabus armata. 

Sextuplo minor Dapbnia pennafa; in quibnsdam tefla po- 
ftice aculeata , in aliis minime. Srpe rubra eft. Quasdam ovis, 
alias pullis fstas, hasque eos parere vidi. 

Parvitas & figura quadrangularis Moiioculi ctarifr, GEOiROi 
floftram quadrangulam effe indicant. 

In acjuis paluftribus tota sftate. 

37.DAPH- DAPHNIA. ^i 

37. DAPHNIA siMA. 

Daphnia cauda inflexa, tefta ovali mutica. Tab.: 
XII, f.i 1,12. 

JlIoJiociiliis l>rac/iiis dichotomis , cauda fimptici hijlexa, tejln 
jjdjlice rotuiidata, non fjjiuofa. Geer vol. 7, p- 457, t- 
27, f. 9-13. 

Lange nafurl, T-^ande t. 2 , f. i. 

Pozi aquatiqne ; Second Cyclojje. Jobl. microfc. i, par. 2, 
t. 13, £ P,Q,R. 

Pitlex non candatiis. ScH.f;FF. monogr. t. i, f. g. 

F. II vnturali 12 aucfa 7nngvitudiue n latcrc. 

a Roflrum b niHfcuhu cordis c Ovnrium. 

Tcfta fub-rlionibea , pellucida, flavcfcens, aksquc fpina & 

ciliis; rranfverfim fub microfc. cTcnfe ftriata, poftice juxta ca- 

put fublinuata. 

.... • ' 

Cajjiit antice, pro teftae magnitudine, minus impreflb-finua- 

tuni quam in cjcteris. 

Ocnlus jiixta verticem globulus parvus niger. 

Antenncc dichotom»: rami a?quales tribus conftant articu- 
lis, primus & fecundus apice feta longa, geniculata, horizonta- 
li, tertius tribus ereftis. 

Pcdes uti-inque quatuor. 

Cnndn inflexa, lata, tota intra teftam retraO:a, fubtus ver- 
fus apiccni finuata, mcdio fetis duabus minimis, ipio apice vero 
lincis binis inftrufta; fub uncis fpina; minores inarqualcs quinque. 

Dorfo plerumque vitro fcfe adhaerens a reliquis mox di- 
ftingvitur. 

Tefta Vorticellis ringentibns farpe tota obfita, in Sch^f- 
FERi & Langii figuris bafi ac dorfo nimis rotundata eft. 

■i...,^l M 2 Quas- ^2 DAPHNIA. Qvasdam, at raro, ofircndl, quarum tcftx valvulte antice 
lex maculis albis infignitne erant, una fupcrne in ipfo margi- 
ne, duE minoi*es infcrius parum reraota.\ 

Cum fibi fub microfcopio antennarum alteram fpppe fubji- 
clt, ita, ut pars ejus tantum confpicua Iit, hinc narus error 
Lancii quibusdam tria modo cornua (antennas) tribuentls. Glo- 
buli, quos idem auftor p. §9 fangvineos dicit, vera ejus ova 
funt. Speciem hanc Joblot primus detexit, clariff. Sch/effer 
icque ac Geer apprime dclcripfcrunt. 

Frequens in aquis palurtribus agri Friderichsdalenfis a ver- 
no in autumnalc tempus; pennata c contra, qua fcatent fofluc 
aquaticx Hafnienfes, in ea regione rariflima eft. In aqua fceten- 
te vitam quoque produxit. 

58. DAPHNIA RECTIROSTRIS. 

Daphnia cauda inflexa, tefta antice ciliata , corni- 
culis porreQ:is longis. Tab. XII, fig. i - 3. ZooL d. pr. 2402. 

F. I nnturali 2 nucta mngnhudine a htere. 

a Octtlus b Antemne c Cornictila d Pedes e Catida 
f Pulli in ovario g Inteflinum h Mufculus cordis. 
5 refiipinntn fifiit. 

Teja ovata , pellucida : valvulae valde hiantes margine an- 
tico ciliatae. 

Caput antice rotundatum infra crenulatum. 

Cornimhim cylindricum, pellucidum, lineare apice tripili, 
ab utroque capitis latere protcnfum. 

Ocuhcs juxti vefticem punQum nigfum abfque cingulolucido. 

Afitenim dichotoms ramis, ut in csteris, triarculatis , fe- 

tiferis; fetje conftant articulis duobus, primo cj^lindnco, fecun- 

do pilo tenui» 

Pedes D A P H N I A. 93 Pcdes a-grc diftingvuntur; tria vcl quatuor paria. 

Cauda inflcxa minima, appendiculata, corpore parvo cy- 
lindrico fctis duahus longitudine teita; terminato. 

PiiHi duo in ovario matri fimiles, vividi, albumine hya- 
lino cintli. 

Inteflimmi diftinftum, excremento nigro repletum, pone 
oculum incipit, ac per totum corpus produftum fub ungviculo 
caudx finitur; e.xcrcmenta in hoc attoUi & deprimi omni mo- 
mento, dum ope pcdum continuo mobilium ingercbantur no- 
va ahmenta invilibiha, & partem excrementorum formam inte- 
ftini adeptam effcrri vidi. Animalcula microfcopica Daphniit 
nutrimcnto lcrvire vix puto, cum digcllio nimis fubito fiat, 
terrena potius vegetabihum judico, 

In aquis paluftribus puris rara. 

In fodii hmofa fub finem Augufli menfis alia; re&irojlri 
fimilhmx, at quadruplo majorcs obvcnerunt; tcfta opaca, ven- 
tricofd, albida, punctis nigris raris fparfa erat (ha?c forte ocuh 
puUorum , haud tamen in omnibus adcrant) ciha marginis antici 
sgrc pcrceptibiha. Cornicuhi a fummo capitis marginc prodi- 
bant absque pilo apicis. Pedes utrinque quatuor fubtus in for- 
mam peclmis pilofi. Caput plcrarumque obfidebant Vorticellce 
pedunculatje capitulo fubrotundo, antice incifo, imaginemque 
capillamenti fpcfl:atori fillebant. 

Juniores decuplo minores , pellucida: in eadem aqua 
aderant. 59. DAPHNIA CURVIROSTRIS. 

Daphnia cauda inflexa, tefta anticepilofa, corni- 
CUlis pendulis. Tab. XIII, f. i, 2. ZooL daniprodr. 2403. 

M 3 F. r. 94 DAPHNIA. 

F. £ mtiirali 2 auBa magmtudme, 

a Antetmic: altera dcftexa h feta nntemarum afpert 
C hn^nhia ferriilata d Carmaiia penduJa e OcuJns 
f hnejlinum g Ovarium cum vivo piilJo h Caiiila 
i feta ramofii. 

Tejfa tnutica, marginibus anticis pilofis: pili, valde au2i 
JTjagnitudinc, fetje rigids vidcniur. 

Cornicnla duo fronte pendentia; lia?c incurvata, marginc 
& apice latiore ferrulata, furfum & deorfum mobilia. 

Cajmt pofticc rotundatum, anticc infra apiccm lamina fer- 
ruTata divifum, juxta bafin corniculorum piznflo minore, ac 
infra futuram majore nigro, quod Oculus, notatum. 

Ociikis nuUo margine lucido cingitur. 

Autenncv dichotoma:;; rami triarticulati injequales, apice 
trifeti; in ramo altcro tcnuiori nullce fetae laterales, in altcro 
craffiori icta lateralis apice duorum primorum articulorum; feta 
primi arriculi longior cxafpcrata. 

^ Pedes fjuatuor utrinque, minores. 

Canda inflexa apice uncis binis terminata, fubtus ferrula- 
ta-; qua corpori jungitur cauda fctae duoe longae pilis ramofis ra- 
ris obfitre; hx in iis, quas uhimo AugulH inveni, cornicuhs 
vix iongiores, abfque omni pilo. 

Sub microfcopio peperit fcetus vivos, in omnibus matri 
fimiles, cornicuHs fplendidos, at fecte^ antennarum, uti in con- 
generibus, nondum confpicua; erant. 

Iii aquis turfofis Junio, & in aqua pahidofa infra Marien-- 
berg agri Fridcrichsdalcnfis fub finem Augufii. 

40. DAPHNIA MUCRONATA. 

Daphnia cauda inflexa, tefta antice infra aculeata. 
Tab. XIII, £ 6, 7. Zool. dan. prodrom. 2404. 

Mono- D A P H N I A. 95 Monnen'ics- brachiit dichofnmis- , capite rofiratn, canda in- 
jlexa, tejla antict bifpiiiofa. Geer mm. vol. 7> p- 463» 
t. 28 > i'- 3-8- 
F. 5 naturnH 6 aiicta mngmtudiiie n laters. 

a Corcuhan pclhiciihnn b OvuLt c Imefltwwt 
d Tulndns cauJiS e utucrones. f acuhi tejlic. 
•7 a ventre. ' 

a ocnhis h miicrones c aciiJei tefia ■ '■ 

d tubulus cum fetis caudalilnis. 

Dorfo fuperficiei aqua? iniTatat, ac hoc fltu fafciis quatuor 
ioiigitudinalibus nigris fplendidus cft. 

Trfia fi averfi vcl advcrfi parte afpiciatur ovata eft, iT a" 
latere , plusquam fcmicircuiaris , margine valvularum antico 
lineari, retlo ciliato, luperne in mucronem feu angulum,. in- 
ferne in aculeum terminato. 

Capiit porreflum , anticc (inuatum roflro obtufo finitum. 

Ociiliis majuiculus niger juxta verticem capitis, 

Antennce dichotomK: ramus quisque conftar articulis fri- 
bus, primus nempe & fecundus unica, tertius tribus fetis ter- 
minatur j in alterius tamen rami infimo articulo fct;i abeft. Se- 
ta; biarticulat-a?. 

Pedes fex utrinque, at a-gre numerantur. 

Caiida inflexa, appendiculata, apice, quo jungitur fubus 
cylindricus, uncis duobus donata , quibus rejeStamenta aqua^ 
conrinuo rejicit. Tubus hic cauda; reflexus fetis duabios extrx 
teftam prominentibus finitur. 

Ova fubfphserica fedecim & plura. 

'" Intejlimim virefcens vel rufum. In angulo dorft fupra ovx- 
ria pellucet corculum hyalmum, continuo tremuliim. 

Fc^fcice quaruor longitndmales nigrae', dum dorfo innatar, 
optlmc videntur, ncmpe dua; in marginibus valvularum anticis, 
qus fone ciliis nigris debentur , ac duas in urrius lateris medio, 

Caput p5 I> A P H N I A. 

Caput quafi velamento ab utroque latere defcendente verfus bafin 
antennarum pellucido cingitur, in cujus medio oculus magnus 
reniformis nigcrrimus , ac dehinc faciem vidua; velamcnto ac 
veftimento nigro fafciato indutae praefert. 

Oculus, fi a latere confidcratur, fphKricus; fi antice, ro- 
tundatus, major quafi ex duobus compofitus. 

Variat fronte cornuta, cornu perpendicularitcr ereflo, ci« 
liis niarginis antici teftce vix ulUs. 

Incefl^us fingularis & ab aliis diftinQus. 

Teftam hallucinatione anticc fpinofam dixit Geer, cujus 
caeterum exafta defcriptionis convenientia cum mea verum mi' 
hi gaudium pepcrit. 

In paludofis haud frequens. 

41. DAPHNIA CRYSTALLINA. 

Dafhnia cauda deflexa ; tefta mutica, corniculis 

porre£tis CUrtis. Tab. XIV, f. 1-4. Zool. dan.prodr. 2405- 

Monocvhif corpore elonrrnto, brachiis dichofotnis : fetif plu- 
rimis, caiida lateraliter exferta. Geer iif. 7, p. 470, t. 
29 , f I - 4. 

F. I mturali 2 aucla mngiihuditie a ventre 
3 a tergo 4 a latere exh.il/et. 

a Ociihs b Trtmats antenttarum c ramns major 

d minor e Ptitpi ( Pedes ^ feta cattdaks 

h Ungvcs catiila i Ovula k Intejlimwi 1 Comicuh. 

In aquis natantes nudis ocuHs crederes puHos Onifci puli' 
tts , cujus habitum & curvaturam dorfi plurimum refert. 

Tefta oblonga, alba, cryftallina, pellucidifiima. 

Caput D A P H N I A. 97 Cnjmt anticc rotundatum, roftro in angulum reclum tcr- 
minatum. Infra caput corpurculum aduncum lingvam mentiens. 

CortiicTcltim utrinque fupra apiccm roftri cylindricum, brc- 
ve, apice pilofo; utraque interruptc nitlitant. 

Oculits in fincipite infra verticem cingulo lucido cinflus. 

Anfnninr dichotoma?, ramis inxqualibus. Alajor conftat 
tribus articulis, apice cujusque Ipina lateralis; in articulo c.\ti- 
mo fivc apicis fetx feptem gcniciilata?, in mcdio lecundi tres, 
in primo, vcl bafeos, vix ullcc. Minor duobus articulis, inte- 
rior longior, fetis apice duabus latcralibusi fuperior minor, 
fetis quatuor terminalibus. 

Pci/fx duodecim, utrinque fex, pilis longis pendulis obfiti. 

Canda deflexa, ungviculis duobus aculcatis rcrminata; fub- 
tus in cauda aculei niinimi duplici ferie ; a poftica caudar partc 
propendent papiilce duae feta biarticulata terminats. 

Dum fub microfcopio obfervabatur, pcperit fex pullos vi- 
vos, in ovario coufque fatis confpicuos. 

Dciicatula, licct major ca?teris , fola in aqua rivulari pu- 
rifiima vitam iullentat; cadavcr larvE puti-idum unicum omnes 
in codcm vafculo degentes in orcum mifit; in alio pofl 24 ho- 
ras omncs perierc, forte ob dcfe£lum aquae recentis. 

Parleti vafculi vitrei corpore femper inverfo, id efl, ca- 
pite deorfum fpc£lantc, quod non in congeneribus obtinet, fc- 
ie fxpius adpofuit. Antennas fspe Vorticellce minimoe obfident. 

Ad finem Augufli ufque in amne Fridrichsdalenji; raro in 
lacu Huuljne obvis. 

^iinorem huic fimillimam in aqua rivulari reperi, cui fu- 
pernc vcrfus bafin antennarum corpora duo minora incurvata 
peditormia adcrant; an junior D. cryftallina:? 

Singulare mihi pha.'nomenon pra?buit, quod nempe fefe 
nunquam in latus mittcrct; fitus hic licet congcnenbus fami- 
liaris fit, nulla tamen opera in eundcm adigi poterat, horas etfi 

N & me- 9g DAPHNIA. 

& mcdiii qu:pcanqucad hoc efflcicndum confumfcrim, kcerandam 
fe porius paticbatur, nimia antcnnarumrigiditate forluan repug- 
nante; hinc flrutturam caudaej capitis ac tcfta ad libitum videre 
£egre pcrmifit. 

42. DAPHNIA SETIFERA. 

Daphnia cauda re£ta; teftge angulis anticis fafcicn- 

lo fetarum. Tab. XIV, f. 5-7. Zool. dim. prodr. 240(5. 

F. 5 vnturali 6 « vetitre f a latere aricia ina^tikndine. 
a Oculus reniformis b Amcirrmrnvi tvimais 
cramusmajor d mitiores & fafciculus fctarum fuperiot 
f Fedes g fafciculus infcrior diverfns Ii pendulus 
i Ungves caudales k Ocnlus fpkaricus 1 Inteftinim 
m Trimcus cornicidi n Vngvis ciliatns. 

Magnitudine & geftibus multum refert D. cryJlalUnam. 

TeJJa cryftallina, pellucida, oblongo-ovata; inferne retu- 
fa feu obhque truncata. Vah^ularum margo anticus ciliis pro- 
ftantibus longis inflruilus eft; hxc extrorfum & introrfum pro 
lubituEnromoftraci fleftipofle videntur; hinc a piclore in figuris 
omifla funt. Angulus valvularum fuperior fafciculo fctarum 
divergentium (novem fetas longas numeravi) inferior fimiU fa- 
fciculo ornatur, at feta: in hoc longiorcs funt; has animalcu- 
lum difpergcre ik pro lubitu cofligere poteft; pleiumqae tres 
fcta? perpcndiculari, tres aliae horizontaU, id eft, ad latus ex- 
tenfte, confpiciuntur. Infcrne valvulje valde hiant. 

Cajmt fuperne rotundatum , antice inchnatum , roftro obtu- 
fo. E bafi antennarum cxfiu"git corniculum, conftans trunco va- 
lido fubtus crenulato, ac ungve curvato, attenuato, latere exte- 
riori cihato. 

Ocuhis niger margine lucido , in occipite pofitus ; a ventre 
fpefl;atus renifQrmis, a latere fphKricus, 

Anten- CYCLOPS. 99 

Antenno' trichotomae, ramis trihus inarqualilius. Truncus 
craffus, quam in congcncribus rohultior, apice feta utrinquc 
minima, latere extcriore inferne lcrraturae tres; intcr has ori- 
untur ramuli tres uniariiculati, ina:quales, apice & kuere inte- 
riore ietifcri, ita jun£li trunco, ut pro nutu animalculi deflefli 
& erigi qucant. Seta; longa; geniculata^. Ramulus crafTior & 
brevior fetis oclo, rcliquorum alter fetis fe,\, alter quatuor ter- 
minatur; hi junQri crafTitie primum ccquant. 

Pedes numerofi, quatuor vel plura paria pilofiflima. His 
fubjacent lamella; branchialcs circulares. Inter duas pedum fe- 
ries canalis anguftus profundus; in hujus mcdio conlpicitur fu- 
perne corpufculum hamofum fimul cum pedibus, animal dura 
(|uiefcit, continuo motitans. Hoc motu grana minima, fordes, 
& quicquid in aqua fit, verfus pe£lus adducitur, quam citifiime 
in dicium canalem devolvitur, & mox fupra apcrturam caudse 
inter ungves ejus e.xit. 

Intcjiinum tenue , xgre vifibile. 

Cauda fere perpendiculariter deflexa, apice in ung\'es duos 
dividitur; nec infle.xa, nec extra valvulas porrefla; inflcfli ta- 
mcn potcft, at raro evenit. Si latcre afpiciatur, ungves retro 
curva^i parum pofl;ice prominent. Medio caud^e apertura mi- 
nima in motu ofcillantecontinuo; hanc anum crederem, at ni- 
hil excerni vidi. 

In flagno Huidfoe agri Friderichsdalenjis, VII. CYCLOPS. 

Antennas II, \N fiviplkes. 
Pedes VI, VIII, X. 
Oculus I. 
hifeCia, qiicc fiib nomine Cyclopis ^ Polyphe- 
mi comprehendOy ab Entomoftraconivi generibus jam 

N 2 defcrip- lOO CYCLOPS. 

defcriptis diverfa adeo, iit gcneri cancromni potiiis 
fubftittienda ftmt , quam ulli horum, Cancris ?na- 
crouris 7)iaxiine accedunt ftru6iura corporis, pcdinn 
^ antcnnariivi zfc. ocu/o unico prafertim diffcrunty 
cujus unius titulo familice Entomoftracorimi vtaiie- 
bunt. Cnftacea funt, nifi improprie ifiultivalvia 
dici pojjunt, folus Cyclops captivus univalvis eft ; 
hinc cinn bivalvi Monoculo pulice c^ conchaceo aucio- 
rum mii <f eidem generi ininus rcBe adfcribuntur. 
JJnicum quidem ante amium 1769, quo in Synopfi 
Monoculorum quatuor novos CyclopQsf/uviatikspu- 
b/ici juris feci, nempe Monocu/us quadricornis EntO' 
mo/ogis innotuit. Pof/ea Gunnerus <jf Strom pau- 
cos marinos fuppeditarunt. Huc referri poteft Pavo 
marinus *) qui ob cauda?n pavoniain inter /arvam £?* 
infeciitm medius eft^ ac ocu/is binis Cyclopes c^ Can- 
cros jungit. 

Nu//a non aqua Cyclopes afit ; cum cibo z^ pr<£- 
fertim aqucc potu quotidie vivi ingeruntur , gcnera- 
tionisque opus in iis finguiare confpicitur ; hinc pa- 
trem fami/ias <jf jiaturce curiofum csque refert corum 
cognitio. Membrum genita/e maris in quibusdam 
in medio utriusque antemics, in a/iis in dextra tan- 
tuin conditum effe vidctur; Fcemina ova matura vel 

in 

*) Mem. de Math. & Phyfique Vol. 3, & Beil. Samml. 9, 1. 1, f. 5. • CYCLOPS. loi 

in duobus glofueribiis pendjilis , vel in unico cxtra 
corpus fiinul gcftat. Cycl. mmmam fcepenuviero, 
quadricornem rarius in copula deprehendi , illiusiiue 
hiftoriaui fupra dedi. 

43. CYCLOPS MiNUTUs. 
Cyclops anteiinis linearibus; cauda bifeta. Tab. 

XVII, fig. I -7. Zool. dan. prodr. 2409. 

EicHHORN nilcrofc. p. 53, r. 5, f. K, L. 
Natiirf. 2 fl:.. p. loi. 

long. i lin. 

F. I pltires vanirnli 2 innrem nucla magmtndlne. 

a Aincmiut b Extuberatio earundem c Ocultis d Palpi 
e Pedes i feta caudd. 
3 faminam fleilletit 4 oi:is onufiain 

5 Pedem Jetcfiwi , vnlde auctum 

6 fieminam marem inuite admittentem 

•j fttminam maretn in coptda poft fe trahentem. 

a Antennas viaris f<immce palpiUas circumvolventes. 

Primo intuitii multum refcrc Lepismam facharinam. 

Corjjiif oblongum cruflaccum icnfim poftice attenuatum , 
album , conflans octo fcgmentis prxter caudam ; primum feg- 
mcntum, capur efficiens, majus duobus fequentibus, antice ro- 
tundum oculo unico diilinclo in medio. 

yintf.nna' dus fimpiices, articulis plurimis pcllucidis bafi 
fetigeris fenfim dccrefcentcs. Maris breviores & crafiiores. 

Paljji duo biartlculati, apice pilofi. Infra hos unci duo 
minimi, cCgre diftingvcndi, micantes. 

N 3 Pedes I02 C Y C L O P S. 

Pedes decem, quinque utrinque, longiffimi, pilofifiTmi; 
conftant feta utrinque pilis obiita, flexili quovis modo, etiamfi 
nullis articulis componitur , pili lub microfcopio fpinarum for- 
niam habent. Pedes primo, fccundo & tertio corporis feg- 
niento affixi longitudine ultra caudam prominent; mcdii tamea 
vicinis longiores funt. 

Segmentum caudDe terminatur papillis duabus, e quibus 
procedunt fctc duK ftriQa; corpore longiores, tots nudne, fub 
his fet^ bin^E breviores; latera exteriora papillarum pilis mini- 
mis obfita funt. 

Mas gerit genitaha in antennis eo loco, quo crafliores 
funt, iisdemque in copula bafin fetarum caudac fominx invol- 
vit ac genitalia in eis condita vulvis immittitj hoc fitu plures 
dies & nocles Julio & Novembri, ac tempore brumali in va- 
fculis in mufeo fervatis, dies & noftes natantes vidi. 

Ultimo Septembris & totam hiemem fa;minaf facculutn 
ovorum obfcure viridem fub pedibus ferentes frequenter obviae. 
Ovula uncinulis duobus racemi inrtar pendula, vel circa pedun- 
culum longum inarticulatum, hinc & illinc mobilem racematim 
coacervata. Pedunculus ruber & rigidus efl ; nudum quoque 
haud raro vidi. Hkc organi oviferi diverfitas alienam fpeci- 
em, etiamfi caetera conveniant, arguere licet. 

Ssepius eundem in aquis litoris balthici inter confervas & 
ulvas , vivum quoque poft plures dics m aqua fervata putrida, 
xeperi. 

In ripa ftagnorura & in paluftribus inter Lemnam frequcns. 44. CYCLOPS CiERULEUS. 

Cyclops antennis linearibus caeruleus ; cauda reG;a 
biloba. Tab. XV, f. 1-9. Zool. dan.prodr. 2411. 

F. i C Y C L O P S. 103 , F. r nstniitcm iintiirali 2 a tcrgo 3 a latcn 

7 4 rt vcntre nucta jmgn. 

a Oculiis b Anteivia c dextrn crajjior d P^ilpi 
e Intejliuiim pcllmens fCawlti g lo/n cauiia 
h Sncculiis ovuloriim i Pe^/ef reverji. 

5 Antcmia tnnris valde aucia. 

a fihiflrn hdextra. 

6 Palpi valdc aiicli. 

afiihula b IJncus c Aculetts. 

7 Pojlica famina pars vnlde nucia. 

a iiiicinnli , e qnihus pcndct ovulorum facculus 
b Cauda c Lo/;i radinti. 
%fpicu!um ventrnle tj Pcdcs. 
a hiui juncii h /ingiilnris. 

Hic pvilchre coloribus variegatus , triplo congeneribus 
major. 

Corptts oblongum Hiturate cacruleum , dorfo convexo, feg- 
mentis fcx ciuaphraclo; fcgmentum capiti proximum ctquale tri- 
bus fequentibus. 

Cajjnt rubrum. Oculus in medio capitis niger. Infra ca- 
put in peflore utrinque porriguntur organorum tria paria ; ho- 
rum duo bafi globulari movcntur; alterum feu fuperius fubul^- 
formc abfque cirris , alterum unciforme fuperne cirratum ; ter- 
tium feu inferius, aculeum fetofum imitatur. Organa hsc ru- 
bri coloris , pedus ipfum cyaneum. 

Aiitenna rubr^ , articulis diftinflis, apicem antennarum ver- 
fus volumine decrefcentibus , longitudine increfcenribus , dex- 
tra antennarum maris medio ex adjecla nodulorum ferie feu ar- 
ticulis mcdiis extuberantibus craffior, apicem vcrfus macra. Qui- 
Hbet articulus fetuk armatus eft. ■ 

Pedrs oQ.0-, quatuor utrinque, furfumvcrfi, quilibet con- 
ftat pedicello csruleo biarticulato, apice fetofo viride. 

Sjncur I04 C Y C L O P S. 

Spicula duo curva fub pedibus pcndula, rubri ex infim» 
corporis fegmento oriunturj conftant articulis teretibus quatuor 
decrefcentibus , apicis acuto. 

Ahdomen fubtus viride, luniila rubra in margine fegmen- 
torum verfus fulcum pedcs continentem exornatur. 

Canda articulata, rubra, apice biloba , margo loborunt 
fetofus. 

Bafi corporis fubtus verfus caudam porriguntur in fxmi- 
na uncinuli, quibus inhasret facculus ovorum orbicularis torara 
caudam lubtus tegens; conftat membrana tcncrrima ovulis fphae- 
ricis rufis farcla, hyalina & adeo pellucida, nt ovula quafi nu- 
da appareant. 

Cum vehementia, dcfiiciente aqua facculum ovorum ope 
cauds curvats (k uncinulorum protrufit, rumpebatur membra- 
nula, ac ova difpergehantur. 

Hic certe a Cyclope rubente colorc conftante & magnitu- 
dine fplendida diftintla fpecies eft, nec uti reUqui toto fere an- 
no, fed tantum primo vere inveniebatur, poft folftitium noa 
amplius apparuit. 

In paluftribus Umofis alneti , qua itur in lucum Friderichs- 
dalenfem SpurejYiul , pkires in focietate. 

45. CYCLOPS RUBENS. 

Cyclops antennis linearibus rubens, cauda re£la 
bifurca. Tab. XVI, f. 1-3. 

F. I naturali 2 1 tcvgo 3 n latcre ancfn magnhndine, 
a Oculus b Antcnnit c Extuherantia dcxtra 
d Organa pectoris e Caud* ffurca cniulnlis g Pedes 
h Inteftinum. 

Totus rufus vel paUide rubens. 

Corpus C V C L O P S. 105 Corpiis obUmgum, fcgihcnris quinque,- interiorc pofticc 
emarginato. 

PeSiiis miims dcprcflum; pcftore affiguntur utrinque qua- 
tuor div^rfi organa; rria lcmper e.xtcnfa funr, femper vibrant;, 
raro momcmo quiefciint; momentLun hoc ur fcifcirares, patien- 
tia opus cil , {k tunc conipicitur illorum fabrica; medinm & lon- 
gius porreftum condat articulis tribus cylindricis apicc piiis lon- 
gis terminatum; fiiperius brcvius pilis minor^bus, intenus pau- 
lo longius lupcriore, at rcnuius, ac acuminariflimum ; apcx con- 
ftare viderur pilis junclis. Hec vibrando motum CGnrinuum 
aqux prxftar, omnia grana in aqua dclirefcentia fibi adducir,^ 
ac ira vitam fuftenrar; palporum dchinc ik rcmorum vices agunr. 
Inter lia;c lamella radiara confpicirur, ac intcrius alia orgiuia, 
qua: clare videre haud licuir. 

Antejintr infcQi fere longirudine ex mukis arricuhs fcti- 
feris compolira; maris dextra medio protuberat apicem verlus 
macra & flexuofa. 

Pedes utrinque quatuor in angulum acutum erecli. In- 
fra pedcs fpiculura longum , curvatum, acutiflimumj ereClura 
pedum inftar. 

Cauda longiufcula, refl:a, conftat fegmentis fex; fe.xtura 
liempe fiirum eft, ac crura furca; termiuantur fetis iquinque 
minus rigidis. 

Cyclopi cccrnteo proximc acccdit , organis tamen pe£lora- 
libus, coiore, magnitudine, & habitu fefe diverfum cuique 
probabit. 

■ In plurimis aquisj paluftri, rivulari & lacuftri vulgaris to- 
t« aono. 

46. CYCLOPS LACINULATUS. 

Cyclops antennis linearibus cauda curva bifurca. 

T»b, XVI 5 £ 4-6. ZooU dan. prodr, 2410- 

.0 F. 4. 106 CYCLOPS. 

F. 4 nattiraU 5 a lt:tere 6 a vcntre aucia mngtiitudiite. 

aOcuhis hAatemia cPnlpi d Remi e lamitice rttdiata 
. . iVas intefliiialc ^^ Pedcs hfpicula \ Laciiiiijt opacd 

k Laciiiia pclliicidee \ fetce lobortim cnudiilitim. 

Corjms oblongum conftat fegmentis quinque ; dorfum con- 
vexum , cancroium inftar cruftaceum. Segmentum capitis mag- 
nuin, aequale tribus lcquentibus. 

Caput poftice rotundatum , antice planiufculum , mcdio ocii- 
his unicus puntlum fubquadrangulum. 

Pc&ns deprcflum; ex hoc oriuntur tria diverforum orga- 
norum paria; fuperne corpora duo cylindrica elongata , quin- 
quc vel fjx feris terminata; hxc remi dici poflunt: ca cnim mo- 
vcndo per aquas fertur animalculum; infra ha?c duo alia mi- 
nora, api:e acuminatiflTma curvata. Dein tamino' dua? radiis 
pellucJdis iin£l.€, qu<T, dum animalcuUim quiefcit, tergo vel 
latere incimbeis rariori aqua in motu continuo tremulo mo- 
meati intcrvalL) tantum ccliantcs confpiciuntur. Intra ha-c por- 
rigiintur duo alia corpora peilucida apicem verfus flexuofa uh- 
gvibus quinque vel lex obfita , confhmt tribus articuHs varic 
flexis (inter longiores ungvcs alii fparfi minimi) hicc fortc pal- 
porum viies gcrunt, cxtenduntur & retrahuntur. Omnia hsc 
organa alba, liberiori aqua fimul movcntur. 

Antcnnce duae albx, corporc, cauda exccpta, longiores 
acuminat;c, ccquales, lincares, fronti inferta?, articulis innume- 
rabilibus fetam brevem fuperne emittentibus conflant. 

Pedes fex an ofto omni cura & patientia cxtricare haud 
potui; tres utrinque in angulum acutum crcfti, approximati, 
albidi; conftant quinque articulis; quivis fuperne jpina brevi, 
infernc ex apice pilis natatoriis armatur. Sub pedibus ^que 
rcmota a bafi horum & initio cauda? propendent^7/«</« duo cur- 
va cum fpinula laterali mobilia; fub his interdum conipicitur 
aliud brevius & anguflius re£lum tribus conflans articulis, api- 
ce pilofum. 

Cauda CYCLOPS. 107 

Canda brcvior, quam in C)clopc ccrnileo , ncc rcQa, fed 
medio ciirvata, apice in duos lobos quinquc fetis rigidis ter- 
jninatos divila; condat fcgmcntis quatuor, infimo fuperioribus 
duplo iongiorc &- angulHorc; bina fuperiora, anunalcuio fupi- 
no, utrincjue mucronata vidcntiir; bali cauda: iubtus propen- 
dent lacinia- quatuor huic fpecici propria-; funt organa clonga- 
ta, pcllucida, pediceiiata; horum duo ad mcdium matcria opa- 
ca, duo aUo pellucido corpulculo cylindrico repleta funt. 

In dorfo corporis motus cordis periftalticus, ac fecundum 
longitudinem corporis vas inteflinale fangvineunij utrinquc con 
fpiciuntur. 

Ex xqualitatc antennarum ac fpiculis abdominis acervo ovu- 
lorum porrando infervicntibus; fominam efle concludo. Cui 
ul\ii fint lacinis pendula me omnino fugit. Duo modo exem- 
plaria unquam vidi; alterum laciniis pendulis, alterum nuUis, 
ca^terum iimillima ac utrumque fsmineum. 

In fine Septembris 176S in fofia paluftri hanc rariffimam 
fpeclem reperi. i/^^p primo ALiji oblervationem oblervatis 
prioris anni omnino con\'enientem rcpetii; farmma? tum e.^c fac- 
culo ovorum fpeclabiles; Hic ovatus erat, haud feflilis, fed a 
fcgmentis cauds fubtus fangvincis intcr fpicula & lacinias pen- 
dulus. Dum obfervabatur fub microfcopio rariori aqua fruens, 
timore mortis facculum ovorum una cum laciniis pendulis dimi- 
fit; hinc patet ratio, cur altera fa^mina prrecedentis anni laciniis 
delHtuta erat; an ha; pragnanti rurfus accrekunt? Dantur alii 
duplo minores, cjeterumjiidem; alia fa:mina ova dimifit, & la- 
cinlas retinuit, quas tamen poft intcrvallum quadrantis hora; 
pcrdidit. In minoribus facculus orbicularis cft. Vulva in pri- 
mo cauda: fegmento; in ea poft dimiliionem facculi confj.)icie- 
batur hamus prominulus , qui furfum &' dcorfum movebatur, 
quo motu adhuc alia ovula in ipfo corporc fuperftitia clicie- 
bantur. o 2 47. CY- lOg CYCLOPS. 

47. CYCLOPS CLAVIGER. 

Cyclops antennis fabclavatis rigidis, cauda bifida, 
Tab. XVI, fig. 7-9- Zool. dan. prodr. 2412. 

F. 7 mttiraU 8 "■ fctcre 9 a vcntrc nnltn mngnhudine, 
a AntcmKe b Octilris c /Jf;«i d Iutcjlimm 
e Pf(ft'j- iCaiida. 

Minor Cyclope ininnto. 

Corpiis oblongum, fcnfim caudam verfus attenuatuHa. 

Dorfum album, glabrum, convexum, absque fegmentis 
confpicuis. 

l^enter ruber organis pediformibus. 

Caput fuperne rotundatum , definens antice in roftrum 
oraffum, obtufum, dcflcxum. 

Oculus in vertice pun£him nigrum. 

Antennce duE fimplices rigids in perpendicularem ere£ta?, 
longre, crafl"jc, albs, pellucida?, fronti luperne infident, arti- 
culis tribus compofitoc , bafeos ncmpe minimus oblique pofitus, 
antice apice unicam fetam horizontalcm porrigcns : intermedius 
lono^ior medio fetam vcrticalem cxferens : apicis longior utra- 
que, parum acuminatus, latcre exteriori, fetas qiun(]ue, apice 
quatuor gerif. Setje apicis longitudinem artieuli habent. 

Remi quatuor, duo utrinquc ex incifura profunda infra 
caput transverfim porretTii, duobus articulis pellucidis pilis tri- 
bus vel quatuor minimis terminatis conftant ; luperiores inferio- 
ribus aUquantum longiorcs , utrisque coiifertim micat Infeftum. 

Pedes utrinque quatuor, potius rudimenta pedum funt enim 
protuberantiiE breves, rubrcB pilis minimis obfitag, fenfini ver- 
ius caudam minoreSd 

Caiida irtarticulata, minijlia, bifida, fstis utrin<Jue duabuS 
brevibus, int^rjw minors» 

Lente C Y C L O P S. I09 I.ciitc glifccnclo vel faltum faciendo movetuf, ac rcmis 
micando, dorfo, ventrCj lateribus, alternatim natat, fxpius 
reila fefe erigit. 

In hne Septembris in ripa amnis Friderichsdatenfis femel 
tantum rcpcri raridimum Cyclopem, & ftruClura corpoiis & an- 
temiarum rigiditatc lingularillunum. 4§. CYCLOPS QUADRICORNIS. 

Cyclops antennis linearibus quaternis, caudabifida. 

Tab. XVIII, £ 1-14. Zoot. dan, prodr. 241(5. 

Monoculns antemiis quaternis catida reSta bifida. Linn. Su- 
fiem. 12. p. 1058- Geofr. i7if. 2, p. 65(5, t. 21, f. 5. 

Monocnhts cornubus qnaternis inobilibus fetaceis, corpore 
ovato cauda tonffa recla crjtindrica , bifida. Geer inf. y, 
p. 483, t. 29, f. II, 12. r. 30, f. I, 5, 9. 

Pedicutus aquaticus. Bakek microfc. p. 496, t, 15, f. i - 4 
micr. cmend. r. 7, f. 12. 

Nene Mannigfalt. I, p. 640, f. 3- - 

Leuwenhoek cont. arc. nat. p. 142, f. i, 2, 3. 

Blankaart Schanpl. t. 13, f. B. c. 35. 

Baker microfc. expl. r. 7, f . i , 2. 

RoES. inf 3 , r. 98, f. 1 , 2 , 4. 

Lang. naturl. Vande , f io5. t. I, £ 2> 3, 4, 5", (5, 7. 

.<^6^. i/b/?«. 1746, t. 7, f. 2, 3. 

Scoi'. Car». 1129. 

EicHHORN. TOjVr. p. 54, t. 5, £ M. 

hJatnrf. 5 St. > p. 247. 

PoDA «2/. Muf Grcecenf. t. I, £ ji; 12. 

O 3 Gcrm. IIO CYCLOPS. 

Germ. das beutel - thier, trauben-traeger; 

WASSERFLOH. 

F. I, 4, 6, 9, 1 1, 13 naturali, reliqua auBa magnitudine. 
3 inarem a latere vifum. 

a Amenna majores b minores feu Tnl^i c Ocuhis 

<] Fedes e Cnuda ifeta caudnJes. 
3 Tedcsfetofos 5 fiminam n ventre vifam. 

a A?ite?ma majores b tninores c Oculus A Pedes 

e Cnuda ffetrc ■phmiofit g Ovni-in. 
y hinos cofuln jtnicios A. faminnm B. jnnrem fijlit. 
8 Exuvias pellucidijjhiins i?iferioris £orpor}s, 

a Tedum b Pcdunculovnm ovigerorim. 
I o faminmn a tergo vifam 1 2 Pnrte?n Cyclopis a??ticn?n. 

a A?ite?!na mnjores h Biilla hyahnn c Ocuhis. 
14 Pulhm Cyclopis media atntis, 

Corpiis ovato - oblongum dorfo criiftis cancrorum inftar 
imbricatumj in fominis fa^pe hirfutum caudam verfus fenfim 
attenuatum fegmentis quatuor, quorum fuperius longius ac la- 
tius rribus inferioribus , conftat. Frcmina mare major ac latior 
eit, dorfumque repletum maculis parvis rubris, ovulorum 
acervis. 

Ociihis punclum nigrum infra verticem faepe fublobatum. 
Baker quidem binos ci oculos tribuit, at fuperna oculi in duos 
lobos divifione deceptus videtur. 

AnteimcB quatuor fimplices fenfim attenuata-, arcuatre: dunt 
luperiores in ioemina corpore longiores , inferiorcs dmiidio 
breviores, omnes plurimis articulis apice fctiferis conftantes. 
Inferiores, palpi porius dicendce, cufii locum eorum occupant, 
quoniam vero ob infolitam longitudinem, antennw vifr & vo- 
catcE fint, nomen triviale retinerc fatius duxi. Antenna; lupe- 
riorcs maris crafiiores & duplo vel triplo brcviores quam in 
fjcmina. Ex centenis unicum marem cui medio antennarum ve- 

rarum CYCLOPS. II i 

raruin vcfTcuIiX hyalimi fubnexa crar, oblcrvavi, quo fpeclarcr, 
omnino inlcius. 

Pednin quaruor paria urrinque & apice pilofj, e fegmcn- 
tis corporis inferioribus oriunrur, ac in anguluni acutuin cri- 
guntur. Bakcr quinque pedum paria noniinat, at alterum an- 
tcnnaiinn par pro pedibus fumllt. 

Caitda articulis quaruor ina^qualibus arrenuara, apicc fiar- 
cata, qiiatuor vcl fex fetis alrernando longioribus finitur,- ipfi 
crura pilis minimis fa?pe obllra funr. Seta' in plurimis fran- 
gunrur &: pcrdunrur , in non paucis maribus pra:fcrtim pilis 
urrinque plumaruni inftar pulclirc veftirs. 

Qua cauda corpori jungitur, confpiciunrur in fimina bi- 
m fpicula minora, quibus cerro rcmporc raccmi duo ovulorum 
fcu ficculi mcmbnuiacei, ovulis repleti, dependenr. Ovula, 
antequam huc delcendunr, in corpore animalculi intra dorfum 
jc inrcftina pjlluccnr; adeo Cyclopes cancris affines funr. Haud 
raro occurrunt ta:min^ alrero ovulorum racemo orbatx; pullos, 
dum ovaria marri adhxrenr, e.xcludi, nec cgo nec candidus 
GoEZE unquain vidimus. 

Hunc in omni fere aqua , marina excepta , repcri ,' in aqua 
puriilimi lacuuin ac rivorum uti in aqua foflrarum ; ncc pcre- 
unt in aqua fa-tida. Non tantum in fundo putcoruin & lacu- 
um, fed in toto aquarum volumine, lubentiflimc tamen vcrfus 
earundem fuperficiem inter Lemnam degir. 

Hic ^- Cyclops riibcns inprimis deglutiuntur ab aquarum 
pororibus, in puriflimis enim, fontium forte cxceptis (in Roc- 
fkildenfi liaud offcndi) occurrunt; multo tamcn minores funt 
iis , quas in paludofis rcperi, n udis tamcn oculis, ii aqua in 
vitro puriflimo lumini obvertatur, atomorum viridium vel ru- 
benrium inihu" confpiciuntur. Etfi minorcs fratribas fint, per- 
fecli tamen, in coitu eniin eos deprehendi. 

Mas hujus fpeciei uti Cyclops mimitus & ritbens genita- 
ha in antennarum majoribus, fa:mina (jua cauda corpori jungi- 
tui-, condit. Mas medium antennarum ad vulvas fsmins! ad- 

plicat. 112 CYCLOPS. 

plicat, apicesque ita involvlt, ut omnino occultcntur. Faemina 
extendit horizontaliter antennas majores, minores perpendicu- 
lariter; his fulcitur, dum caudam erigit cui fubjacet mas fixus 
in hbidine ; hoc fifu plures dies tranfigunt , faemina marem pro 
hibitu traheme; plerumque prona intcrdum fupina, marc fitu 
contrario inhsrente, provehitur. In fupino maris fitn , anten- 
nse ita circa genitaha fa;minae , ut mera tubercula videantui', con- 
volutaj , interdum autem ftrifte extenf;e funt. 

Variat colorc albido , fulvefcente, viridi & rubro, cor- 
pore & cauda hirfuta & absque pihs. Aherum antennarum 
par fcu paljji in figuris Langh, Pod.e & Eichhornii defunt, 
infeftumque a Poda minus re£le Monoculus apns vocatur. 

In Leuwenhoeku figura antenns minores perperam ante 
majores deUneatiE funt. 

Fig. c. t. 14 JoBLOTi obf. mhrofc. hcet, uti plerseque, ni- 
mis rudis fit, noflrum tamen quadricornem, quem maxime re- 
fert, ob probofcidem elongatam palposque, feu ancennas mi- 
nores, minutos & unciniformes , dicere vix audeo. 

Magnitudo , AntennE & Pedes in fig. 2 & y diverfi diffe- 
rentem fpeciem innuere videntur at cum in reUquis acquales 
fint, feparare nolui. 

Cyclopem fig. 14, qui antennarum infohta ftru£lura, pc- 
dibus peftoris , quatuorque tantum abdominis , ac corporis pau- 
cioribus fegmentis, a qmdricorne quidem differre vidctur, 
puUum e rudi & ftohda facie fufpicor. 

Phajnomenon fingularc matrem puUos devorare cnarrat 
Geer; idcm & Leuwenhoek fummnE; fidei viri ex ovis pro- 
gredi puHos a matre omnino divcrfos tcfbintur at ncmini trans- 
mutationem eorum vidcrc contigit. Animakula hxc , puUi Cy- 
clopis difta, fifpenumero phires annos obfervata divcrfas mo- 
noculorum fpecies credidi, pingique curavi, depiOia nomine 
jimi/monif in numerum Monoculorum retuU. Cum Amymo- 
iiis , & Cyclopis , fpccies cxuvias deponere (quod quidcm ifl 
pulhs Cyclopis obtinere negat Geer) viderim, infoUtumque 

nimis C Y C L O P S. 113 

n!m!s fir, animalculum tcflaceiim fcii tcflx innatum in cniftace- 
um {'ea cruftis pluribus tcclum nuitaii , figuratjuc 14 nollne 
t. 18 puilum parcnti fimiliorcm, quam uUa t. 30 geenanx^ li- 
Ibt, vix a veritatc alicnum cft animalcula t. 30, fig. 6, 7, 8) 
vol. 7 infccl:. Geerti potius Amymoncs iubrcptitias cjuam Cy- 
clopis pullos cffe, Langu pulli Cyclupis uti quoque noitra fig. 
14) '^ figuris Geerii faltem divcrfi funt. Si.ahber ctiain de 
Tauro fuo oLferv. microfc. tab. 5, JlIonociilunintmpQ. m Squil- 
tam mutatum refert, at hoc quoque ultenore indagatione & 
c.xa£tiore obfervatione eget. 49. CYCLOPS CRASSICORNIS. 

Cyclops antennis dilatatis brevibus cauda bicufpi. 
Tab. XVIII, f. 15-17. 

F. 15 naturali 16 1 tcr<!^n 17 « latcre (inclii ^nagvltu^ine. 
a Ocuhis b Antcnne: c Cufpiiks caudalcs d Pcdes. 

Inter mimimos, mhiufo enim latior quidcm, at brevior eft. 
Qiiadyicoriii ftruftura proximc acccdit curto vero corpore, cau- 
darque defcclu, cujus loco fpince dua; adfunt, antennisquc om- 
nino differt. 

Anfeima: breves a bafi ultra medium extubcrantes, in acu- 
jnen produfla?; pars craffa fupcrne fetis minutis armatur. 

Oculus pun£lum nigrum fitu folito. 

Pedcs uti in congeneribus fetofi. 

Corpus conftat fegmentis quinquc , capitis latius eft ac re- 
liquorum fimul fumtorum longitudine; feem;nta hccc caudam 
verlus decrelcunt, ipfiusque caudo; cufpidibus binis terminatur. 

In aquis paluftribus rarifflmus. 

V ^o. CY- 114 CYCLOPS. 

50. CYCLOPS CHELIFER. 

Cyclops antennis brevibus recurvis, corpore in- 

articulato, manibus chelatis, cauda bifeta. Tab. xix, 

%-i-3- 

Cyclops antennis apice bifetis , pedibus fecimdi paris chela- 
tis. Zool. dan. prodr. 2413. 

F. I Cyclopes naturali 2 mnrem 

5 faminam aucta jnn^nitndine exhihem. 

a AntenniC b Rojiriim c Palpi d Orgam tninuta 
e Manus f Fcdes antici g Pedes Capillares 
hfacculus ovifer. 

Primo adfpeclu C. mimitum crederes, at fat diverfus eft, 
Oculo nudo lineolam , quam Comma vocant referens , hinc 
partes [ejus armato indagandx funr. 

Corpus elongatum poftice acuminatum, fegmentis indi- 
ftinclis farciminis facie. 

Oculus punflium nigrum. 

Antemiceh\w£-, breves, curvatce, triarticulats, apice bifetsc. 

Capnt antice in roftellum produftum. 

PeBns prominens palpis binis pediformibus deflexis biar- 
ticulatis apice trifetis , inftruitur. Infra hos in angulo promi- 
nentis peftoris infero, ubi forte os fitum ell:, organa bina mi- 
nuta, un<^ve inftrufta, dein maiiiis bince penduls , articulis tri- 
bus chelaque &. digito mobili inftru£la? adfunt. 

Pediim duo paria deflexa quodvis triarticulatum, anticum 
brevius articulo extimo fcrrulato, pofticum elongatum integer- 
rimum. Infra hos congeries pedum capillarium & denique in 
fjemina ovulorum glomerulus ovalis. 

Catida CYCLOPS. 115 

Cnuda fiffii Tctis binis longis fimplicibus finitur. 
In aqua marina raro. 

51. CYCLOPS CURTICORNIS. 

Cyclops antennis minutis reftis, corpore inarti- 
culato manibus muticis cauda bifeta. Tab. xix, fig. 
4-6. 

F. 4 niittimU 5 nticf/t magwtthlitie. 

a Antenna h Oailiir c Ptilpi d Manus e InteJHiitim 
{ Pedcs g Seta caiidalcs, 
(, Mnnus valde nucia. 

In aqua marina ad fcetorem ufque fervata viventem hunc 
reperi a chelifero aliquantum diverlum. 

Antenncr minuta^, reflx, biarticulata^, apice tripili. 

Oculus in ipfa nucha a fronte remotus. 

Pedes anteriores feu palpi, ac fecundani, feu manus muti- 
ci & remoti, ftruQura antcnnarum , at longiores. Pedes che- 
liferi & fernui nulh, capillarium vcro tria paria. Caiida fetis 
binis longis finitur. 

Ovula nec in corpore nec extus, nec petiolum oviferuni 
obfervavi, marem hinc fufpicor. 

Alonoculum clariff Goezu *) muhum refert, at ifte un- 
gvicuhs, longioribusque antennis inftruclus ahum ocuU fitum 
offert, ac fluviatilis cft, cum noflcr marinus fit. 

52. CYCLOPS LONGICORNIS. 

Cyclops antennis linearibus longifllmis, cauda bi- 
fida. Tab. XIX, £7-9. 

P 2 A&. 

«; Bonnets infeaol. Abhandl. t. XV, f. 5, 6. Il6 CYCLOPS. 

ASi. Havn. 10, p. 175, £ 20-23. 

Ctidops FiNMARcnicus nnfemiis corpore lougiorlbiis , candn 
genicidata bijtda. Zool. dan. prodr. 2415. 

F. 7 naturidi g "tici:* mngnitudine. 

a Atitetiiiie b Oailtis c Fedes antici d poflici e Catidtt, 
5 PcifiTX rt«(if/rt tnngmttidine Jiflit., 

Antennce in figuris allatis apice mutilara in noftra corpore 
longiores, fetiformcs, articulis fctofis ad minimum oftodecim 
compofita:, apice acata;. 

Oculus-, qui in finmarchicis exemplaribus defuif, vel po- 
tius obliteratus videtur, in noftro punftum nigrum fplendidum. 

Pedrs anreriorcs in noftro quatuor articulis fetiferisj po- 
fteriores tribus utnque apice bipili inftrui_ vidcnrur. 
Cauda triarticularis ftylis binis tripilis finitur. 

In mari Finmarchiam alluente reperit immortalis Guxne- 
Rus, ego poftca in finu Drdbachienji, ac in ventriculo C////jf/p 
conglomeratos absquc inftituto cxaminc vidi. 

53. CYCLOPS cAPTivus. 

Cyclops antennis linearibus clypeo diktatOj eau- 
da reaa fifTa. Tab. XIX, f. lo - 13. 

F. lottntf.yali ii auchi tnrignitttdine. 

a Antcttna b Falpi c Ocultii dfeta fedum 
efftis 'JohtiU f Cauda. 
ii Aiterins lateris Pedes Jitti naturali 13 Glohultis hiplis. 

HunC pronum & a tergo tantum vidi, fupinum fefe vifui 
offerre nuUo modo cbgere potlii. 

Avtewitrhinx ad marginem corporis deflexK, lineares utrin-' 

que pilofis. 

Corpus C Y C L O P S. 117 Corpiif terium liimina feu clypco pelluccnte owili, mar- 
gine vcdus pofticii utrinquc bifariiun linuato ; finubus fubja- 
ctnt pedes tres utrinquc; quilibct conftat articulo elongato, obli- 
quo, feta longa pcndula terminato. Infra pcdcs utrinque glo- 
bulus pilo duplici divergcnte, altero longiore inftruclus. 

Caitda componirur fex articulis, quorum quintus & fcxtus 
in duos fifli funt; ultima apicc binis fetulis finitur. 

In aqua Mytilorum edulium, apertis valvulis cum aqu,i 
niiinna fortc intromiflus. 

54. CYCLOPS MINUTICORNIS. 

Cyclops antennis linearibus brevibus cauda fifTa 
bifeta. Tab. xix, f. 14-15. 

F. i/^mtmnH i^ aucia ningnkudine. 

a Valpi b Manu< c Pcdes incurvi nnguiculati 
d Fedes capillares deflexi e Sacculus ovifer. 

Prima facie Cycl. qiiadricorncm rcfert antennis vero bre- 
vibus, pcdibus, unicoque ovario & quod marinus fit, fatis dif- 
fcrt, plura vero cum fequente communia habet. 

Anleniice aCuminatte fetiferx' articulis quatuor, fegmento 
corporis primo breviores. 

Palpi antennis duplo breviores, fimiles. 

Corpiis componitur fcgmentis decrefcentibus ofto albidis, 
haud raro flavicantibus; medium dorfi percurrit arca rubra. 

Cauda bifida fetis binis longis finitur. 

Ocuhis punftum nigrum uti in plerisque congenerum. 

P edes ix\na. minus diftingvuntur, medii vero a peclore pen- 
duli apicc incurvati ungviculis tribus inltrufti funt ; reliqui de- 
orfum verfi lineares, fctofi; infra hoc facculus ovulorum fla- 
vicans; in Sacculo fcu ovario ovula fubfphterica ultra triginta 
numeravi. Marem nondum vidL . 

In aqua, marina raro. 

P 5 55- Cy- ii8 C Y C L O P S. 55. CYCLOPS BREVICORNIS. 

Cyclops antennis mari ungviculatis fetis caudx 
breviffimis. Zool. dan. prodr. 2414. A£t. Havn. 9, p. 590» 
t. p, f. i-io. Faim. Groen. 240. 

Cyclopem quadricornem maxime refert organis peflorls 
autem unicoque ovario fplendide differt. Defcriptio clarifT. 
Strom perquam exafla, cx qua cum mihi nunquam vifus, li- 
berque vernacula fcriptus fit, differentias afferre placet. 

Antennce diverfi fexus diverfse , quod quidem in pluribus 
congeneribus obtinet, maris nempe apice craffo ungviculato, 
fsminic furcato cruribus ina-qualibus: majori articulato. An- 
tennK minores feu palpi triarticulati. Pefloris duo paria orga- 
norum minorum , alterum apice fifTum , alterum ungviculatum; 
infra hsc aliud triplo longius medio plumula , apice ungviculo 
inftruQum & quartum majufculum hamulis terminatum. Htcc 
omnia furfum fpectant, pedum dem tria vel quatuor paria deor- 
fum verfa vulgaris flrufliurs funt. Mas fsmina major. Am- 
plexus quem coitum credit laudatus Entomologus ab eo quem 
in congeneribus defcripfi, diverfus ob antennas maris crafliores 
rem dubiam reddit. 

In paluftribus maritimis. 

Vlll. POLYPHEMUS. 

Pedes VIII. 
Oculus I. 
Remi II. 

Novo generi unius fpeciei ergo condendo invitus 
accingor; antennarwn tanien defecius zf caput totinn 

oculus POLYPHEMUS. U9 oculus utruvique \huic aniinali propriuin ^fat JingJi- 
larc genus flagitant. Sic ruit ovme doclorunifyfle-' 
ma hwnana: inibecillitatis fuJciinentmn^ rennii vero 
creatannii nec regula nec vievfura. Antcnnas nec 
Polyphemus ncc Hydrachnne hahent ^ infe^a dehinc 
effc fyflevia vetat, natura jubct. Polyphemum /oco 
capitis fphccra atra nitida objecta Tmdique excipiente 
inflruciziin cjfe^ majori adhuc miratione digmnii -vi- 
dctur. Sphx'rain merinn ociduvi effe trunco corporis 
impojitmn hthens concedo: tantmn pictoribus atque 
poetis, quibus qruelibet fingendi poteftas^ antecellit 
natura polydadala ! 

56. POLYPHEMUS ocuLus. 
PoLYPHEMUS remis duobus elongatis, dichotomis 

Cauda inflexa. Tab. XX, f. 1-5. ZooL dmi. prodr. 2417. 

Monocuius brachiis dichofomis cauda bijida rc&infcula ex- 
ferta, pedibus nudis. Geer iiif. vol. 7, p. 4(57, r. 28, 
f. 9-13. 

F. I naturali 2 nuSa 3 n dorfo 4 a latere 

5 pcdem folitaritim valde aiicta tiingjiitudme /iftif. 

a Cnputfeu Ocuhii b Remi cfpicidum caudalc 

d feta caudales e Tedes f Cauda inflexa g "Thorgx 

h Peclus i ahdomen cruftnceum k Ovula. 

Sphxrula antica atra fplcndidiffimus. 

Caput I20 POLYPHEMUS. 

Ccipnf fphsrlcum nigerrimum punGis lucldis cin£lum , vel 
potius oculiis njgerrimus totum caput occupat. 

Thorax convexus ab abdomine diftinftus, lincis longitu- 
dinalibus fufcis infcribitur. 

Peffns impreffum antennis feu remis binis lateralibus; hi 
furcati ac horizontalitcr exteufi funt. Crus quodlibet conftat 
artjculis quinque apiceque pilis tribus minutis terminatur. 

Pecium quatuor paria, curvata articulo cylindrico, uncis 
tribus vel quatuor fctariis tcrminata , abdomini vel junfturae ab- 
dominis cum thorace affixa funt. 

Abdomen incurvatum fegmentis cruftaceis, in quibusdam 
hiteo varie fafciatis ac globulis viridibus diftantibus refertum 
in aUis pellucidum vacuum globo unico magno nigro , in aliis 
albidum immaculatum absque globo vel globulis; hi forfan ma- 
res; hinc in aqua cum voUtat, globulo nigro cujuscunque cx- 
tremitatis fpeclabilis eft. Num hic globus ovarhim, ex quo 
pofthac ova viridia per totum abdomen diffunduntur? 

Caudn attennuata abdomini arfte infleclitur ac bafin pedum 
tegit; apice dependet //,7/:z«/K7n elongatum geniculatum cryftal- 
hnum , lanceolatum fetis duabus fpicuH longitudine termi- 
natum. 

Dum dorfo innatat , oculus dimidia corporls magnitudi- 
ne apparet, cintlus fuperne lunula pcllucida, interdum cauda 
in longitudinem extenfa proveliitur, communlter tamen cauda 
abdomini arfte junfta eft; antennis peftoraUbus veris remis fem- 
per vibrat. 

Ab initio Alenfis Maji ad finem Septembris in aquis pa- 
Uiftribus & lacubus haud raro turmatim adeft. 

Nifi fynonymon MonocuU PedicnU linneani huic Geer ad- 
diderit, nunquam meum Pohjphemwn hoc nomine, cum ob ni- 
mis breve fpeclficum nomen nulla adjefl:a defcriptione Daph- 
nlae mncronatir seque fi ulli unquam convenlt, indicari pofte 
credidiflem, nec facile ad credendum inducor monoculum fecun- 

dum ARGULUS. 121 

dum clarirtTmi Geotroi, qucm fuum primum, qui efl noflra 
Daphnia quadraiiqula, ad coafundcndum uscjuc cauda.^ refle.xio- 
ne c.xccpta refcrrc e.xprefTc di.xit Geofroi Poiypiicmo fcu Gee- 
Rii monoculo, uti afTcrit pcrilluftris Svccus, fubftituerc oporte- 
rc. Adde quod Pvlijphmus <k Daphriia animalcula ordine di- 
verfi finr, cum ha?c te(k bivalvi tefla, iile vero nudus, ut plu- 
ra taceam, absque omni tefta , nec cauda in Polyphemo re- 
flexa fed inflc.va fit. Hinc quantum Hiftoria naturalis in brcvi 
rerum nomine bonis figuns egeat, luculenter pater. IX. ARGULUS. 

Antennse II. 
Pedes IV, VI, VIII. 
Oculi II infcri. 
Tefta imivahis. 

lu hoc natjira oinnem faltum fugiens dajfes ac 
divifiones Entoinologoruin confundit ^ ordines vero 
cognatione quadain jungit. Organa enim quatiior 
capillacea^ qiia in Cypribus ^ Lynceis antennas ju-,- 
re diximus^ in Charone ejusdcm fere figura , mag- 
nitudiniSy infeclionis, motus ac ufus funt, attamcn 
in hujus fronte duo alia adfunt organa, qua iftud 
nomen incliori jure pertendtint, quihus vibrat ani- 
malculum quaque infleSiit motu in antennis infcito- 
rum folito. Ajnbigit e contra inter Monoculos uni- 
valves jy cruflaceos, uti hi enim caudmn fquamis 

Q imbri- 122 ARGULUS. 

imhricatmn^ illorum taiiten adinftar reinos capilla- 
ceos c^ teflain univalvcju habet^ gcmis dchiiic inter 
vicdiinny cujus unicam tantinn fpecicm inveni^ alii 
aliaSy quas ?nihi reperire cum minus contigerity ver- 
bo tamen huc referre hibet. 

57. ARGULUS CHARON. 
Argulus pedibus quatuor. Tab. XX,fig. i, 2.*> 

F. I unmraH 2 aucin. magnitttdine. 

a Antenna b Oculi c Cirri d Pedes e Cauda, 
f Tefta pars antica g ejtisdem pars poftica. 

Animal oculis majufculis atris ac facie feftiva fpcElabilifll- 
mum. 

Cirri quatuoi- capillacei juxta oculos Inferti, utrinque duo, 
iongitudine teftne; conitant articulo cylindrico elongato apice 
fetis iongis tribus vel quatuor; has pro lubiru feparat vel con- 
jungit. Vibrando ad angulum reftum fuperne nunquam eri- 
guntur. 

Oculi duo diftinOii fpha:rici , remoti, nigerrimi, tranfver- 
fim pofiti. Inter hos futura a capite ad peQus defcendens Kgre 
viiibilis. 

Supra oculos inferta confpiciuntur, organa duo curta cj- 
lindrica apice feta minima terminata, ad angulum acutum erefta; 
his nomen antcnnarum proprie compctit. Apice vix extra teflam 
prominent, pro lubitu tamen ad angukun retlum vel oculis hori- 
zontalcm defleiti poirunt Bafi antcnnarum juxta anguKun inte- 
riorem elcvatio niinuta gibbofa adc/l. 

Pe&ttr 

*) Cliaron, cui plniima mento 

canitics inculta jacet; ftant lumifia tiamma, 
jam fenior : fed cruda Deo viridisque feneclus'. ARGULUS. 123 Peffin latiufculumj luijus medio per intcrvalla confpici- 
tur punflum nigiicans, os forte. 

Pedex utrinque duo ; fcmora lata ; tarfi fetacei inferiorum 
dupliccs, hi haud pctlori at abdomini adha-rent inque eorum 
niedio 'mtcjlhmm confpicuum cft. 

Cauda acuminata quatuor artkulis extra teftam porrigitur; 
hanc animalcuhuu in quicte f;cpe ita in pe£lus infletlitj ut pro- 
ftantes anguU tefta; emarginatae confpici poftint. 

7"^« univalvis , pellucida, antice latiufcula rotundata, po- 
ftice emarginata; membrara valdc phcatilis eft, anticam enim 
partem animalculum farpc fuper antcnnulas infleO:ic. 

Hax eft defcriptio fupini animahs, pronum nunquam vi- 
di, natat cnim corpore refupinato; interdum fefe furfum, de- 
orfum volvit, at tanta celeritate, ut nihil diftingvi queat. 

Cirris elongatis, veris remis, natat, & quidem fagitta: 
inftar aufugit. Quietus folos pedes & antennas movet, ficquc 
priorum ope parumper procedit. 

Antenim licet in omnibus Entomoftracis, binoculis unl- 
valvibus exceptis, revera remi fint, eorumque vices agant, no- 
men tamen receptum retinemus, in verbis faciles, 

Jn fofiis cum Daphnia jjennata pun£li ma^nitudine raris- 
limus. 

58. ARGULUS DELPHINUS, 

Argulus pedibus o£lo. 

Iii/effum aquafhum. Ledermull. mhrofc. L p. ^5, t. 3^- 
Pediculus Cyprini. Baker microfc. p. 405, t. 14., & f. k, L 
Pedicutus Percce. Bak. microfc. p. 4893 t. 14, f. 15. 
Frisch. inf.C, p. 27, t. 12. 

Q 2 59. AR- 124 LIMULUS. 

59. ARGULUS ARMICER. 

Argulus pedibus. 
Slabber microfc. t. 5, f. i. 

X. LIMULUS. 

Aiitennae II vel millce. 

Pedes niiinero in variis varii. 

Oculi 2 dorfales. 

Tefta univalvis. 
Generis Limuli mdlam unqnavi fpecie^n vive.vi 
vidi., paluftreni tavien niilla non opera locis aqr/o/is 
ipfisque qiiibus euvi clariff. Koenig fefe quondam re- 
perij/i dixit, plures amios fruftra quafitam^ deminn 
ex indicato loco mortimm attulit fauftiis utinam in 
Gmnc&m peregrinator Isard nova fpe fultus inquiji- 
tioncm at pcr alios, ipfe pedibus ager, aftate ann. 
1783 «^ 84? ideoque fruftra prorfus pluries rcitera- 
vi. Optime vero o' defcriptione ^ figuris illuftra- 
tus novisfacik carere poteft. 

Primavifpeciem qnavi Linneus minus veSie Po- 

lyphemum, cum, q7ia ante pedesfunt, vidcre nequity 

dixcraty qiiia non tantum Entomoftracorum fed in- 

feciorum omnium (Jicet quodvis antennarum veftigi- 

um L I M U L U S. 125 uvi defit) 7iiax'nna eft^ giganteni noviinavi. Hac 
Cancro ^ Caligo afinis eft^ reliqiiie tefta coleopte- 
ris pYccfevtim Blattis c^ Coccinellis accedwit, corpore 
vero Daphnias ^ Cydopes jmigunt. Monoc. Apum 
qnia pcdibus plurilnis inftrucins minus bene hujus or- 
gani exfors dici poteft, paluflrem potius cognomina- 
vi. Limulum pennigerum', quemfolus clariff. Geo- 
FROi vidit ^ falfis fynonyniis excjui. 

In his quoque quibus organa vifus in dorfofeu 
in nucha uti in Cypre zf Cythere, pluribusque pifci- 
bus marinis, utfurfuvi continuofpeciaiit, pojitafunt, 
elucet , quantum fuvimo niLviini opera fua variare 
Inbuit. Aliquakm talis pofitionis rationem in innu- 
meris animalculorum turviis fuperficiem aquarmn in- 
colentiuvi quarenda?n cenfeo. 

60. LIMULUS GiGAS. 

LiMULUs tefta orbiculari , futura lunata media, 
eauda triquetro-fubulata. 

Monocuhis Polyphemus tefia plana eonvexa, futitra lunata; 
pojlica deiitata, caudajubulata toHgiffma, l^m.fi(Jl, 1057. 
MiiLLERS Lin. Natur. Jvijl. 5, 2. p. 1139. 
Cancer mollnccanus. Clus. exot, 1. 6, cap. 14, p. i2g, f. 

Cancer marimis,jjerver/us molhiccanui, Seb. thef. 3, p. 40; 
1. 17, £ 1. 

Q 3 JoN- 126 LIMULUS. 

JONSTON exf. t. J' , l. I, %. 

Olear. muf. t. 28» f. I, 2. 

Kbmff, jap. t. 13, f. g. 

RuMPH. mtif. amb. t. 12, f. a, b. 

WoRM. mvf. 

Knorr. deUc. t. F, f. i. 

ScwEve. Krebsart. Kiefenfus, S. 123-134, t.y, i-^-, $■ 

Nafurf6, S. 35. 

Gronovii Zoojjhyl. 953- 

Berlin. Btfthaft. 2, S. 446-451. 

Leske Naturg. i, p. 493. 

Germ. die moluckische krabbe, 
Batav, molukse krab. 

Cum au&ores in defcriptione pedum imprimis difcrepant, 
quae aliter in binis exemplanbus Mulci Speiigleriani obfervavi 
huc refcrenda funt. Pedum feptimum par fub fextum latitans 
detexere clanflimi Spengler & Bekman , ille quidem pcdes ac- 
curatius tradidit , oculorum autem veri fitus jam miminere Clu- 
sius, LiNNE, & ScHiEFFER, primus & tcrtius quoquc figura cx- 
prefTerunt. Pedes primi paris [palpi potius dicendi) rcliquis 
anguftiores & breviores, in majoribus, feu faeminis Rumphii, 
forcipe, inminoribus, fcu maribus ejusdcm, chela monodafty- 
la inftrufti; fecundi & tertii m minoribus itidem in majoribus 
vero fecundi tantum chcli monodaftyla, tertii vero forcipe ar- 
mati, quarti & quinti forcipati,- iexri bafi ultimi articuH fohis 
quatuor lanceolatis comprcfiis, fubfalcatis, apice vero forcipe 
minori inftrufti funt; feptimi feu Jatitantes bafi femoris pofti- 
ca fexti paris oriuntur, ac fpatula finiuutur. Cauda in mino- 
ribus fubtus canaliculata, in majoribusplana, corporis fcie lon- 
gitudine. 

ClusiI L I M U L U S. 127 CttMH, qui primus hoc infe£lum 160^ defcripfit & appri- 
me dclinciivit, Entomologorum nemo mcminit. 

In India orientali. 

61. LIMULUS PALUSTRIS. 

LiMULUs tefta oblonga > futura lunata antica , cau- 
da bifeta. 

Monomhis apus fcfla fubcomprr(fa antke retufa pqflice trun- 
cata. LiN. y](//. 1058- MiiLLERS L/H.^y?. 5;Th. , 2B., 
S. 1141. 

Binocidus paluflris omlis fuperis tejia pojlice truncata cau- 
da bifcta. Zool. dan. prodr. 2407. 

Frisch. inf 10, t. I, f. a — g. 

Binocuhs caiida biftta. Geofk. inf parif. 2, p.660} t. 2lj 
f. 4, f. 3. 

ScH.EFF. Krebsart. Kiefenfus t. i , 6 & ^' 

SchjEKF. elcm. t. 29 , f. i. 

Stralf Magaz. 2, S. 239, 

SuLZ. ivf X. 24, f. 153. 

Leske Naturgefch. i, S. 493. 

Naturforfcher, 19, p. 60-^.3, f. i — 12. 

A Cancro flagnah, quem cundem efle autumat Stativs 
MiiLLER, omnino diverfus. 

In foUIs & paludibus rariffimus. 

62. LIMULUS PENNICERUS, 

LiMULUs tefta hiEmifphaerica futura lineari, cauda 
pennata. 

Minocn- 123 CALIGUS. 

Binocnlm hemifphsricus caiida foUacea cnpitis pm&o tri- 
jjiici fnfco. Geofr. inf. parif. 2, p. 660, t. 2I) f. 3. 

Huic clarifT. Geofroi Monoculum foliaceiim Lin. fn. Svec. 
2044) & ^zA^xculnm pifcJmtm Frisch. inf 6, t. 12 > qui minus 
conveniunt, fubftituitj hic enimahusGeneris eft. Ai-gukis nem- 
pe Delphiniis 1 ille maris incola dicitur, in fyftemate editionis 
duodecimiB penitus derehftus ac fynonymum ex a£l. upfal. Mo- 
noculo pifcino feu Cahgo noftro curto , cui etiam minus bene 
Binoculus Geofroinus fubftituitur, additum eft. 

In aijuofis. XI. CALIGUS. 

Antenns II fetacea. 

Pedes VIII vel X. 

Oculi II marginales. 

Tefta univahis. 
Gemis hoc Branchiopodum viajufcnlum tefla 
clypeata Limulis affi?ie, ovariis vero in binos tubulos 
produStis Lernsis accedit. Oculi & antennae in hujus 
fpeciebus difficulter detegtmtur , quidquod mcliores 
rerum ?iaturalium fcriptores , Gunnerus, Strom, 
Baster, Linne & Fabricius Kilomenfis^ caudam 
animalculi caput cum antennis, caput vero caudam 
dixerunt, fitus licet oculormn verantmque antenna- 
rum zf pedum ac imprimis incejjus animalis latiorevi 
partcmfcjnper prceferentis, angujliorem vero erectamf 

poji . C A L I G U S. 129 pojl fe traJwitis^ covtrariuvi iiianifeftc probcnt. Ocu- 
li cum marginc antico coaliti eique adeo concolores 
fiint , iit nifi ex fitu aqiialiter a iiiedio marginis di- 
ftantc antcnnaque adjaccnte tuherciila lnec proviinu- 
lajubluftria vifns cjfc organa vix autmnares. Utra- 
que dchinc oculos ^ antcnnas fruflra Imcusque qucc- 
fivere Entoviologi. Baster quidevi vidit ^ at anten- 
milas exiles cauda particulas mohiles ^ prominulas^ 
oculoscpue viacnlas exiguas atras caudales dixit. Ex 
hac oculorum caligine gcnus nomenfortituvi eft. Ca- 
put nullum, nifi clypemii, qui tameii ob pedes fub- 
nexos reSlius peStus audit, caput diceres. Pe£lus 
dehinc abdoviine latius , fuborhiculare. Abdomen 
Caudaque in diverfis diverfa. 

Pifcibus extus intcr fquavias adhccrent ., haud 
vero uti Lernsege ajftxi , ta6ii enivi, celeri grefiii lo- 
cu?n i?i fupcvficie fquaviofa viutant. Pifces exfuge- 
re ad credcndmn agre inducor, pedihus enivi bran- 
chialibus crebro vibrantes, q7iihus uti reliqui totius 
gentis, aquavi ori advioveiit, cjus moleculis ac muco 
pifcino nutriri, probabilius videtur. Clarifi] Strom, 
fiui exaciam privicc fpeciei dcfcriptioncvi dcdit, fefe 
ope viicrofcopii fangvinevi pifcis os Caligi intrare, 
colluvique zjf totmn corpus pcrflucre vidijfe quidem 
afierit , at animi ^ caudam pro ore ^ collo minus 

R accu- j 30 C A L I G U S. 

accurate fimijit^ dehific flitxmtifangvims, qualcmin 
Naidibiis ^ Ler?ice^ clavata alibi *) defcripf, ipfiis 
effe iiife£tiy haiid forhitiQimii cnioris pifciiii jnrc fu- 
fpicor, organm/Kpte qnod infalfo credito ore reperit, 
haujlellii7iiqite putat, viaris potius genitale erit. 

Dna imiotucre fpecies, qitas Entoniologi jngi" 
ter confundunt utramque in rnari norvegico deteciain, 
idteram nempe Linne altcram clariff. Herbst indi- 
cavere. Salmones, ttt his infeciis liberentitr , flu- 
iiiina intrare, qitamvis maxime vulgaris opinio Jit, 
hand perfuafum habeo, cur enim non itidem Gadi c^ 
PleuroneOies iisdem vexati? Litculentiorem migra- 
tionis Salmonum rationem, Gafterofleos nempe de- 
vorandi etgo, alibi'**) propofui, 

63. CALIGUS cuRTus. 
Caltgus corpore curti , caiida bifida monophylla. 

Tab. XXI, £ I, 2. • . . 

Monomlns foliacetis tejiafoliacea plana. Lm.i^/. Svec. 2044. 

Monocuttis fi(chmS planiiifculus , ctijpeo fiibrotiindu, corpo- 

re obcordato. Fcrnn. Sv. 2045. 
Monnc.ntus pifcinus /f/Zm cordattt ptana. Lix. Sjjfl. p. 1057. 

MiiLLERS Lin. Sjjft. g Th., 2 B., S. ii^i, t. 36, f. 

Mono- 

*) Zooi. Jan. fcn anlmal. lanor. ctefcnpt. p. 751 icoh. 1, t. 33, f. i. 
*») Naturfoilcher i8> S. CALIGUS. 131 Monociifiis fhorace abdomineque ovafo , eauda tobatn. ASf. 
havn. 10, p. 23 , r. 7, f. I - 7. ,v. a£f. /lavii. i, p. ^p, 4. 

Mmocuhis pifciuus oculis marginalibus tcjla pojiice Imiata 
canda nibrefiexa Zoot. dan, prodr. 2408- 

Binocutus pifcinus oculis marginalibus tefia oblongo cordata 
eauda abbreviata appendiculis 2. teretibus corpore lonqio- 
ribiis. Fn. Groenl. 239. 

Torfneluns. Strom Sondin. I, p. 167, t. i , f. 4, 5, 6. 

Pediculus Pleuroneffis Qf afelli. BAST.fubff, 2, p-i37) t. 8» 
f. 9, 10. 

Flinderlaus. Bert. Schrift. 3 , S. 44 > t, i , f. 4 , 5 , (5. 

F. I froHim naturnli 2 fupintm aucla tnngnitudine. 

A Clypetis : a Aneenna b Ocrdi c Brac/ud -^ 

B Ahdomen : f Cauda g filamemn ovifera h UnciimU 
i Pf(/(fi- imgvicnhti kfetoji Ipectimti m Glandulte 
n Intejlinuni. 

long;. 4 lin. lat. s^ Hn. 

Corpus planlufculum membranaccum fupra aliquantum con- 
vexum , lubtus concavum pcllucidum pun£lis & cara£leribus ob- 
fcurc Havicantibus in dorfo infcriptum. 

Tefta feu Clypeus fuborbicularls quafi duplicatus feu difco 
minori clypco notatus , antice aliquantliper emarginarus , pofli- 
ce lunatus , margine omni inflcxo ciliisque minutiflimis cin£lo. 

Oculi duo (microfcopio indagandi) lunati , in ipfiffimo 
margine antico , diflantes , corpori concolorcs. In medio arere 
antic^E punfta duo oblcura, approximata, qua; ex analogia cum 
oculis Liiimtornm oculos dicercm , nifi lunula; antic^ punflis 
majores, at minus confpicure, fibi hoc nomen vindicaverint ^ 
umbram potius pellucentis cujusdam organi exhibent. 

Abdoiuen breviffimum articulis binis ina?qualibus componi- 
tur; horum anticus latior utrinque emarginatus, pofticus lon- 
gior integer, truncatus, ac maculis quatuor notatus. Cauda 

R 3 infra 132 C A L I G U S. infra hunc bafi anguftiore quafi appenfa medio dilatatur, ac apice 
in crura bina, quorum fingulum letis tribus terminatur, fifla eft. 

Paginam inferiorem feu peFfiis medio fecundum longitu- 
dinem percurrit canalis alimentarius, cui fuperne incumbit Or- 
ganum mobile cordis , ope microfcopii confpicuum. Medio 
marginis antici & utrinque juxta marginem lateralem confpici- 
tur glandnla folitaria. DiQo canali medio adhiercnt Undiiuli 
duo ac utrinquc adjacent pediim quinque paria. Horum bina 
anteriora angufUora apice ungve inflexo armantur; fecundum 
par brevius; tcrtium craflius marginem ufque porreflum fetis 
tribus inflexis terminatur; quartum & quintum feu pofteriora 
longiora apicc & articuto apici vicino letis pellucidis pectina- 
tis, quales in branchiis Monoculorum, inftruuntur. In angu- 
lo clypei & abdominis utrinque anneftitur brachium elongatum 
ciliatum apiceque cufpidatum, cujus ope uti uncinuhs quoque 
pifcibus inhserere videtur. Ab intermedio articulo reO:a ex- 
tenduntur filamenta bina arquaha corpore longiora quE ovaria 
efl"e videntur; in quibusdam ahcrum, in ahis utrumque deeft. 

Motus ejus curforius celer &• interruptus in pifcibus aeque 
ac in ipfa aqua; furfum quoque feftinanter provehitur, at mox 
deorfum relabitur; caudam in motu femper elevat. 

Plures Gado Jllerlango inhccrentes reperi, hi in aqua nou 
innovata viginti quatuor horas vitam produxerunt. 

Strom & Martin in Gadis & falmonibus, Otho Fabri. 
cius in Plenrojieffe, Baxter in Gado reperere; in paucis qui- 
dem figurre difcrepant, adeo tamen affines lunt, ut non nifi 
cx autopfia fpecies rite extricari poflint. 

64. CALIGUS PRODUCTUS. 
Caligus corpore longo, cauda imbricata tetra- 
phylla. Tab. XXI, f. 3, 4. 

Hemorlaus Berl. Schriften. i , p- 5<5, t. 3 , f. 1-7. 

Binociihs falmoneiis ; Fn. gruenl. p. 264, *. 

F. 3. CALIGUS. i^ "* F. 3 prom/m mvnrali mngnitudine. 

A Clypcus: h Antenna c Oculi d l.acma n4gnfa 
t Laminu qunilrata f clongnta g Lam^l/a h Lo/ju! 
i Foliola fixa k pemhila 1 Filamenta ovifera. 
j^fupia.um aucia mnqiiitudine exhihet. 
A CijipcHS Jiu pcctus : b Tcndines 
e Glandula c. raargo iutrorfuvi ciliatus d Rajlcllum 
e Cirriili f Pcdes nngviculati g uncinmi 
h vntatorii i Lamina ciliatn. 

B Vnttcr : k Lnmclla 1 Lnmina m organum glandiforme 
n Foliolafejjilia o pedicellata p Filawenta ovifera. 

Cal. «;;-fo major ac longior, {litisque divcrfus, totus coruii 
flavefccntis coloris. 

Clijjjeus feu tefta orbicularis, fupra convexa, fubtus concava, 
uti in pa^cedcntc quafi duplicata feu difco minori clypco notataj 
margo itidem omnis inflexus, ciliisque minutis cinclus c(t, pofti- 
ce vero prEmorfa, angulique incilurie perforati, lacuna vero ti- 
gillis binis obliquis tuberculisque intcrmediis expleta eft. Difms 
clypei antice verfus medium luturce punclis binis approximatis, 
ac utrinque macula majore, a qua ad marginem clypei ufque e.x- 
currit lineola obliqua. Alargo anticus lubtruucatus, utrinque cirro 
minuto fcuc7i/f«;/?«/afetaceabrcvi ac iubjacentc tubcrculo lcnticu- 
lari, armato quoque oculo in mortuis sgre perccptibili inftruitur. 

Hkc tubercula minutiflima quidcni , at ex litu &quod iis in- 
feGo opus fit, veri oculi funt. Hinc 'ii clypeum thoracem (Sr pcc- 
tus dicere mavis, organa capitis folita lummurapecloris marginem 
anticum occupant, Calijrusque capite omnino carct. 

Cavitas clypci icwpeSiiis varia continet organarendinibusque 
binis transverfis in tres dividitur ai'eas: antica compleftitur glmi- 
rf;;/fij' quinque , binas verfus utrumque latus oblique pofitas ac fo- 
litariam juxramediummargiiiis anticij/^frffj-duos ungviculatos mi- 
nores, ac ro/?^//zt/M intermedium dcflexum , quale in O^H/a^/ir; 
huic utrjnque cirrnlus adjacct. In mcdia -iJizapcdes bini majores 
dupUciter uncinati, ac lupcr hos bina; /rlaiuiuln: majores. Medium 
pofticcc areas occupat lamina ciliafa, baii gemino tuberculo affixa, 

R 3 i" 134 C A L 1 G U S. in proceflTu dilatata, ac extra inarginem clypei porrefla; hxc te- 
gitur pedibus quatuor natatoriis feu branchialibus. 

Abdomen peciore anguftius, duploque longius dorfo, bafi te- 
gitur lamina fubquadrata ab apicc ad mcdium ulque divifa; infra 
hanc porriguntur bina; lamince elongats plica longitudinaU in- 
fcripts, apice introrfum erofs, medio dorfi diftanres; ha; alas, 
illae elytra mentiuntur, iisque coleopteris uti roftello hemipteris 
infeclum hoc, clalfi apterorumadfcriptum, accedit; infra longio- 
res prodeunt lamelte bin;E oblongx, hifque lobus obtufus pronii- 
nulus lubjacct. Utrinque profpiciuntur fohola cauda; binte , lu- 
periora fixaintegra, inferiora pendula , denticulata utnsque fila- 
menta ieu ovaria corpore triplo longiora ac infra lobum orien- 
tia incumbunt, an hjcc ovaria uti fila caudaha Lernnranim ? tubuli 
undiquc squales lunt apice obtufo , at ne njicrolcopio quidem ul- 
lum ovulorum veiiigium, fola annulorum rudimenta, ac paflim 
annuhis duplex fplendidior, aderanf. 

Venter bafi inftruitur lamelhs quatuorparvis ferie transver- 
fa difpofitis ; harum intermedis; rotundatie, plans, lateralcs, di- 
ftantes, plicatae feu foveati. Infra has feries aha ex quatuor la- 
minis oblongis a^quaUbus ; pars intermedia ventris nuda cava me- 
dio carinata. Juxta carinam uti-inque prominet organum finguk- 
re, glandiforme, flavum; hoc vi avulfum ac microfcopio fubjec- 
tum corpus ovalc opacum membrana peUucida cinftum ac filo ri- 
gido cuticularventris affixum ofl"ert;an valcula infefti fpermatica? 

Canda binis foUolorum paribus: fuperius oblongum feflile, 
inferius flabelUforme apicc ciliatum, bafi juxta carinam pediceUo 
fuffuhum inftruitur, FoUola & lameUa mobilcs funt. 

Defcriptio & figurffiVcnerabiUs//fr/;/? bona?, adeoque exac- 
tae funt, ut, nifi in hiftoria Branchiopedum Daniae infe£ium hoc 
jure defiderari timerem, dclcriptionem & figuras novas ex mor- 
tuis exemplaribusdare necvolui nec debui. Orbicularem pefto- 
ris figuram, oculos, antennulas, organaque glandiformia pra:- 
ftanti Entomologo prstervifa addidi. 

In fqualo primum repertus, unde nomen Fcmorlaus, poftea 
in falmone cujus cuti inter fquamas infixus plerumque heeret. fefjmM » »»» IN- I N D E X 

Specierum Entomoftracorum. Amvmone Argulus Caligus Cyclops CypRis Bnccha 
Faiina 
Mfcnas 
Satyia 
Silena 
Thyas 

nimigei- 
Cliaron 
Dtliiliinus 

curtns 
produclus 

brevicornis 

captivus 

chelifer 

claviger 

crafficornis 

curticornis 

cacruleus 

lacinulatus 

longicornis 

ininuticornis 

minutus 

quadricornis 

rubens 

candida 
crana 
detecla 
fafciata 
la:vis 
Monacha 
ornata 
pilofa 
pubera pag- 46 

46 

45 
42 
44 124 
122 
123 

130 
132 ftrigata 
Vidua 

Cythere flavida 
gibba 
gibbera 
lutea 
vuidis 

Daphnia curviroflrij 

cryftallina 

longifpina 

mucronata 

recliroftris 

pennata 

quadrangula 

fetifera 

iiina 118 
116 
114 

108 

115 LiMuLus Gigas 

IfX-XV "'^ paluftris 

I05XVI V~6 Pennigei-us 

ii5KlV 'f-<^ r^ , 

117 LyNCEUs brachyurus 

l^ yi/H f- ^ lamellatus 

109 xi'* //,/"' y longiroftris ; Nacpi.ius macrourus 
Socors 

fphsricus 

trignnolius 

truncatus 

bracleatus 
faltatorius PoLypiiEMus Oculus. • 54 
55 

66 
66 
66 

65 
64 

88 Xtry-/r 

S4)f||| 6-4 

9oxur. 5-y 
98Xiir; r-% 
91 Xf/ ^/-15. 

125 

127 

127 69 

77 
78 
71 
74 
75 

40 
40 

119 ¥ aiki. 
^ 
1 •■)> 

% 
^lt-h. fl. ■l J-M. " , ' t f 5 ' 6 
9 * io i6 <■ tr "X X2 9 2i' 
IH , 
l l>. : 1 (fhrsf.sYvf . . • »;.t.T>1,J 7 • V'26.JfI »'- 


U ■' T /- 3- ; r. 'i!i^-Ii''-ii-^s^ , f 'f-^i : f, a^fe/i(^> '^-1\€. v^^w.^. + c i i-raLJF 

/- f ■. C.i^^U-* r-v £- f : f. '5«*<^*"*/^--> cnh.p-. m. f 
\ -. 
6 » O f-'^\t, Cr-AC:f-<i r;-~^ it.f^P&f' ;f ' f r^ ^•«''*t-|**'*' '* 
T ' c CTxLVl. 

h^^-^''^ 
a^ai.i^u. 


/2 
^ i 
' ;> (J:[i. nii. • 
"'^i 5 ''/% ^^^^^is-^ 

'f a 
^■^i JO 5 
14 ■ H Jit V. /_ $: «^«^'^^«/^'^^^'-''^Jah*'''*!*»*^^^ y - ^ ' Z^^-^^ui^m^f- 1 ^^■H,'*.^ i&*i^>^nJ-K<r H,~-C( ; (^V*-'^- i>^/V*v»-rvf~ > a^uLix. - 
1 « 
^% 

r > 
S~ ^' ^ '• yj~i-«'"''^'^''^*f ^■^'^r^^-'^ dri Tr)'^-£i'^f^ ^Uai.X. i S 

i " 
</ 
7 C ■■/a 


y -• « v/«Wr«-*^/^'/ .S^V^«rv-//^(^,..vj',AA, , 'XLxr. 

4. p » 
k ' 


/ '^v io 
0ai.xm. 
3 % 


^cJah XV/.' ♦ 1 
.1 
/ % 3'k:3 

r 

z ^. Kcnih.xK. . a c 

•J c c ) l. 0721.YF/. 
CoTah.xyir. \ ^ ' \ '^ 


^- 

CTaLXFm 
f 
^ab.YlX. 

^* \ 

CJa.L<.XX. «^ ^ 

^*^ ^,^^aV ■^,-^ .„>., ^i,