Skip to main content

Full text of "Entsiklopedicheski ri͡echnik"

See other formats


Со о§1е ТЬ18 18 а ()1§11а] сору оГ а Ьоок 1Ьа1 ^ая ргекегуей Гог депегаНоая оп ИЪгагу 8Ье1уе8 Ье^^оге 11 жав сагейлПу ксаопес] Ьу Соо§1е ад раЛ оГ а рго]ес1 
(о таке (Ье лог1с]'я Ьоокя сНясоуегаМе оп11пе. 

II Как кигУ1Уе(3 1оп§ епоидЬ Рог [Ие соруг1^11[ 1о ехр1ге апй [Ье Ьоок 1о еп1ег 1Ье р1|Ь1|с йота! и. А р1|Ь1|с йотат Ьоок 1к опе ||1а[ даая иеуег киЬ]ес1 
Го сору1]§Ь1 ОГ \у1105е [е§а1 соруг1л11Г Гегт 11а5 е\р1гес1. №11еИ1ег а Ьоок ]я 1п ГЬе риЬИс с]ота1п тау ушу сои]11гу 1о соипГгу. РиЬНс йота!]! Ьоокк 
аге оиг даЕешауя 1о (Ье рая!, герге5е11Г1пд а \уеа11Ь оГЬ!51огу, си1Шге апс1 кпо\у1ес]§е ГЬаГя ойеп <]1№си11 1о Лясоуег. 

Магкк. по1а1!опя апй о1Ьег та1"§!ла1!а ргеяеиГ !п ГИе ог!Е:!па1 уо1ите \у!11 арреш' !]1 [Н!^ й1е - а гет!п(]ег оГ(Ь!5 Ьоок'я 1опд ]оигпеу Ггот 1Не 
р1]Ь1!511ег 1о а 1!Ьгагу апй НпаЛу 1о уои. 

ТТка^е §и1(Ле1те5 

Ооо§1е !5 ргоий 1о раг1|1ег л!111 1!Ьга1-1е8 1о с1!§1112е риЬИс с1ота1п та1ег!а1з апй таке ГЬет \У1<1е1у ассе881Ь1е. РиЬИс ()ота1п Ьоокк Ьеюп^ 1о 1Ье 
риЬ1!с апй №е ;ие теге1у 111е!г си51о(3!ап5. NеVег^1^еIе^5, 1Ь!5 даогк !к ехреп5!уе, 50 !п огйег 1о кеер ргоу1(]|п§ гШя гекоигсе, «е Ьауе (акео яГерв (о 
ргеуеп! аЬияе Ьу соттегс!а1 раг11е5, !пс1ис1|п^ рюстд [есЬпюа! ге51пс11оп5 оп аШошаГес! циегу!п§. 

^е а]50 аяк (Ьа!: уои: 

+ Макс поп-соттегаа! ихе о}' !ке ^Ие^ ^е с1ек!@пес1 Ооо§1е Воок 8еагсЬ Гог няе Ьу !п(]1у!(]иа15. апй дае ге^^1ек[ ГЬа! уои ике 1Ьехе Й1е5 Гог 
регаола!. поп-сол1теге!а1 ршрояе*. 

+ Ке/гшп^ют а1с(ота{е<1 диегуш^Ио по[ кепй аи1ота1:е() циепея оГ апу яог[ 1о Ооо§1е'5 5у81ет; ГГуои аге сопйисМпд гевеагсЬ оп тасН|пе 
1гап51а11оп, ор11са1 с11агас1ег гесо§п!110п ог оГЬег агеак шЬеге ассекк (о а 1а1"§е атоип! оГ 1ех1 !5 11е1рГ1|1. ркаяе соп(ас1 ив. !№ епсоига^е 1Ье 
ике оГриЪИс <]ота!п та1:ег!а18 ГогГЬеве рифовек апй тау Ье аЬ1е 1оЬе1р. 

+ МшпШт аПпЬшюч ТЬе Ооо§1е ■■'ла1егттк" уои кее оп еасЬ й1е !я еккепНа! Гог 1п1()гт1Пд реор1е аЬоиГ |Н18 рго]ес1 апй Ье1ри1§ (Ьет Япй 
ас]Й1Т!опа1 та1ег!а15 [ЬгоидН Соо§1е Воок ЗеагсН. Р1еа5е до по1 гетоуе !1. 

+ Кеер (V 1е§(11 \У11а1еуег уоиг ике, гететЬег 1Ьа1 уои !1ге гекро115!Ь1е Гог еп5иг!п§ 1Ьа1 даНа! уои аге йо!|1^ !х 1е§а1. По по! акките 1Г1а[ ]и81: 
Ьесаизе ^Vе Ье11еуе а Ьоок !х !п (Ье риЬ1!с (]ота!п Гог икегя !п [Ье 1]п!1ес1 31а1е5. 1Ьа1 ГИе \уогк !» аЬо !п 1Ье риЬ1!с (]ота!п Гог изегк !п о1Ьег 
соип1пе5. \УЬе1Нег а Ьоок (а кгШ !п еоруг!^Ь1 уаг!ек Ггот со1т1гу 1о со1т1гу. апй \уе еап"1 оГГег §ийапсе оп \уЬе1Ьег апу 5рес!Г!с ике оГ 
апу 5рее!йс Ьоок 1к а]1о\уес1. Р1еа5е йо по1 аххите [Ьа! а Ьоок'к арреагалсе !п Соо§]е Воок ВеагсИ теапк 11 сал Ье икес! !п апу таппег 
апу\у!1еге !п ГЬе \уог1(]. Соруг!§Ь1 1пГпп§етеп1 ||аЬ!1!1у сал Ье щйГе яеуеге. 

АЬои! Соо^)е Воок ^еагсН 

Соо§1е'5 т!яя!оп 15 1о ог§ал!ге 1Ье 1Уог1й'5 !пГогп1а1!оп апй 1о таке 11 ип1Уегка11у ассе55!Ь1е апй икеГик Соо§1е Воок Зеагс11 Не1р5 геайегк 
Лясоуег 1!1е \уог1<]'5 Ьоокк \уЬ!1е Ье1р!п§ аи(Ьогя алй риЬ11511ег5 геасИ пе\у а11с1!епсе5. Уои сал яеагсЬ г1тгои§Ь ГИе Ги11 Гех1 оГ 1Ь!5 Ьоок оп ГИе 'леЬ а[ 111:"Ьр: //Ьоока . доод1е . сот/ ШйУ011е|й'1Е1;ЕИ 
РЪЧНИКЪ. ^Печатница „Св. Кирилъ и Методий" — Пловдивъ КабСого' ЕНДИКЛОПЕДИЧЕСКИ Р-ЬЧНИКЪ С1. СЪДЪРЖАНИЕ: 

М^ЬНИЛ ИСТОРИЧКСКН. 1;И(Ц"|'ЛФНМК0КИ. ГК01ТЛФИ- 
!КСК11, НАУЧНИ. ЛИТК1'ЛТУ1'Н11. МиТОЛ0П1ЧЕСКи, БИВ- 

ЛЕйаш и днуги. ■^) чужди луми. употгньитЕлш 

ВЪ книжовния ни К;!ИК'1. и 3> ИЛШЦ сн 

книжовни ДУМИ. които МйЧНО 

СЕ РАУБЦРЛГЬ. оть 
Л. К А С 1% Р в Ь. Р — ЬТь Пловдшпъ. 

и^давие аа X В. Манчовъ. 
1907. У,3 ' означава въ църковнитЬ кни- , 
ги 100. Виж. Славпнски цифри. 

Раабъ. РЬка въ Австрия, из- 
вира въ Щирия, 5 килом. на с4в.- 
зап. отъ 1>ацъ, нинува пр^ъ 
три унгарскн окрхзн, и се влива 
въДунапъ при гр. Раабъ; 280 кил. 
Долината на Р. е равна и бла- 
тиста. 

Раабъ (унгарска Суог или 
ХаОу-Оуог), Унгарски уЕр1Ьпенъ 
грядъ, ц. на едаоихенспъ окр&гъ, 
пра вливането на Раабъ въ Ду- 
нанъ, 133 БЛ.10И. па с%в.-зап. отъ 
Буда; срЬдоточ. на Ж'ЗлЬ:1Ници за 
В4иа, 1>уда и Грацъ; параходна 
станция; 2'2,79о жит. въ 181)0 г. Го- 
л'Ьно тържище на хита и дибитъвъ. 
ФаОрики за машини. Академия. Ху- 
бава съОорна църква. — Р. е билъ 
вазенъ виснеаъ постъ въ римско 
вр^ме; турцигЬ го пр'Ьзели въ 
1591, авст1)яйцигЬ го зелп назадъ 
въ 1593. Кнлзъ Евгений разбилъ 
тамъ архидука Ивана въ 1809. 

Раавъ {ч>р1)ость, бгзсрамнмть). 
Библейско име на Египетъ. — Р. въ 
Библ. е още името на иерохон- 
ката, която скрила и избавила 
двамата нзраиляпе, вспратени отъ 
Ийсуса Навина като съгледатели 
да разгледать О&Ьщаната Земя. 
Въ замина Р. и роднииитЬ й би- 
ли пощадени, когато и^^раилинет^ 
ар^■1ели града, {Нкои библейски 
тьлкователв оправдаватъ изми- 
ната й на отечеството съ това, 
че тя стац1иа поклонница на 
Иеова. 

Ркчнигь. Раадъ. РЬка въ Африка, зина 
началото си отъ Абиснния, въ 
кралство Амара, тече къхъ сЪв.- 
зап. и се влива въ Баръ-елъ-Аз- 
рекъ, въ Нубил; 450 килом. 

Раана. 1) Хусовъ синъ и Ха- 
новъ внувъ. 2) Една страна на- 
селена отъ Хусови потомци; пр'6д- 
полаш се, че тая страна допи- 
рала отъ къиъ звпадъ до Пер- 
сидски заливъ (Библ.) 

Рабарбярннъ, лат. Алколои- 
дътъ на ревеня, ревениа кнслота. 

Рабать. Укр^ценъ градъ въ 
Мароко (обл. Фецъ), на зав. отъ 
Фецъ, при устието на Бурегрвбъ 
въ Атлантически океааъ; 25,000 
жит,, отъ които 7,000 евреи. Ко- 
рабостроителници. 

Рабле (Франсоа). Най-велякяй 
отъ фрапцузскитЬ юмористи, род,, 
сноредъ Н'Ькои отъ жнвотописа- 
телигЬ му, въ 1495, въ Шинонъ, 
градецъ въ околностьта на Туръ, 
Баща му, богать зенеплад'Ьлецъ 
(антеварь, споредъ други) го испра- 
тилъ въ анжерския унвверситетъ, 
нъ тамъ той не показалъ никакво 
отличие, и баща му го посъв']^т- 
валъ да се покалугерв; отпосл% 
свършилъ медицината въ Монпе- 
лие, като се е стреиилъ да на- 
учи всичко: археологията, юрис- 
пруденцията и лр.: осв1^нь латин- 
ски и гръцки, зиая.1ъ аталиянски, 
испански, н-Ьмски, английски и 
арабски. Изобщо калугеритЬ, не- 
гови събратия, го мразили за прЪ- 
данвостьта ну на новото учение, я 

180 водоз1фяли, че веговнтЬ „гргцки" 
бив просто едио було ип ерссьта. 
З&това в той огъ фраацвскиашсъ 
изА^иствува.ть отъ папа Л&к-та 111 
дз стане (^йн^^диятннсцъ, па и иро- 
н^нилъ (гКколко нпппстиря, до1и& 
■шВ-сетнЪ ае хвър-ииъ расотп к 
ор*воозаадъ, че местото ну не е 
въ иояаствря. Още калуги;»,. той 
испълвн-гь отдявнашното си ши- 
ланне да пос1^ти Рянъ, ката при- 
дружилъ танъ, в* вачеството 
си тЬпрь, фралцузския поглан- 
внкъ кардшйл. Дю Бсле, коЙто 
добилъ за него пнпското бла- 
говоление. I*. билъ црия^^реаъ въ 
исиъ.1ненн(! на дгьжцосг1.та н 
вдедръ б.1агод11ТРЛм Той се въз- 
хищавадъ ля оЛработла прияте.!- 
ството па всички учоня. Той ста- 
аххъ язв^сгоиъ сь много нигчнй 
трудове, които сега са 'забравени: 
въ тай се крославнлъ иай-вяого 
сь сатирвчрслягЬ си ровани П а г- 
^яШн а н 1*лп (.и е пи'!, въ 
които осмива царс!^. калзонегЬ н 
иообвво духовеиспигго. НаЙ-доб- 
рото взданве на тия романи, ве- 
ликолепно, клустроваип отъ Лоре, 
е язданвето на г-,1а *» а г п I е г. 

Рвбъ, етарсб. Слуга : робъ. 
Ввж. Робство. 

Рава, во-сетв1| вареченъ отъ 
Птоломол Фаладмфа Филаделфия, 
Старивр^^x(■ненъ градъ, сголв1(а на 
аионяиетЬ (Нудея), блюо до вз- 
в«р1ггЬ на Лмонъ, яа вст. отъ 
Иеруса-тимъ. Р., прочута още в-ь 
Моисвево врЪме (Шюр. 3; И и 
Цнс Нав. 13; 25), била п1>'к»та 
Отъ Воава, генерала на Даввдо- 
ватв войска. Прв обсадата пя тоя 
градъ бклъ убвтъ по Дявидова 
порхка юявчввй >'рвя, вхжътъ 
ва бнташеп. която бвла усвоена 
оть Давнда (Библ.). 

Рава .нсааска, оля Лрь, Огаро- 
врЬмеаевъ градъ, сгодвда ад но- явпигЬ, на Лрвопъ, 100 ви-юи. оа 
юто-нст. о-рь Иорусалвиъ {Нибл.). 

Равеонвъ, фр. Укр^влевие отъ 
А«Ь лнвна, ковто състивнаъ остръ 
л.п>.1ъ обърнАтъ кънъ нонриятвдя. 
Това укрепление обикновено се 
прави за «т<!рлна ва хосгь яли 
друго нЬкое м11сго. 

рцвона. Градъ въ срЬдпа Нта- 
лня, 70 кн-Ю». на Ю1'о-нст. отъ 
1>олоння, 346 кн-шн. на с^в.-всг. 
отъ 1>вмъ, ва Мовгона, б.1ИЯ0 до 
устието Л въ .\лриатмческо мор*»; 
18.Г)СЮжнт. Р. е расноложена въ 
[иодородво поло и заобиколена 
съ стари басгвоив, н еъ стЪив, 
д'Ьто още може ,1Д види човЬкъ 
жел^шйтЬ брънки. на конто с> 
ге вр'ь^1вали схно вр^ве оргомктЬ 
ва кораби ; В11]1ето е сега около 
е кнлом. далсчъ отъ пм1да. Ули- 
читк гл широки; площадвгЬ с^к 
украсени съ статуи ва лаинтЬ, въ 
клпщтЬ иватъ нечаленъ вагледъ. 
Р. е старъ гра,Т1.. богать сь хл- 
дожествснв паметници. Съборната 
църква, съградсия въ 1^'-и вккъ, 
е би.1я т«ко-речн съвсЪнъ нр^к* 
«^■гралена въ 1734. Огъ другнтЬ 
и църкви и другв архитектурни 
старици. п11кон броььгь го,1ннкгЬ 
сн отъ \**и а М-в егЬкове. Иъ 
Си. Фрамцоско е гробътъ на ;1^лнге, 
въ Св. Марня — пюбъть па ост- 
готскнн к[>11Л1. Теодорнка. Градътъ 
има библиотека съ50,00() т., ар- 
хеологически музей я др. Копри- 
нени фаб1>нки; тьрговияга се уле«- 
ийиа съ каналъ до морето. 

Р. била умбргкв градъ. когато 
мннхла въ рхц-^тЬ па римляиетЬ. 
Лштсть я направи.гь първоклас- 
но морско иристинищс и сгано- 
вищо иа флота; •ИХ) годивв но- 
сотнЬ имие1М1Т«ръ ХонорнЙ нам!- 
рнлъ 11рнб1!жнп1е танъ. в ваира- 
пялъ Р. столица на империя! 
Градътъ бнлъ прЬзегь огъ ОдО 

— 2063 — ИОСЛ+» ОП! Тепдорнка н огь 
1; акстЬлвн!) '1Н.С1. пой-Ьдепъ 
оть Ипрсегп, ко&то паираия.тъ Р, 
сЬдадяте ла е1аа1кч1гЬ «г 5(>8 
(виж. 1'ппгнснска ек-1а[1!С11я). Въ 
7л^ бнда цдхЬшга огь .юмЛард- 
цнтЬ, а двЬ годния по-сетн11 огь 
Иииииа К*гя, който и иодарвлъ 
на иапата. Въ ]'И» V. пятслл 
ремтСиика; въ 1275 била пики- 
рена огь ломбардцитк. а пм-л-Ь 
огь веинцнлццигЬ, аопто я за- 
Л11>;|садн до Г.т). Въ царув. па 
Карла \', тн оакъ ||Н11&.1а въ рк- 
цктЬ па лапггЬ. Подъ сНиигЬ иа 
Р. стад<.1а една 1ч>л^ни ^^нгва вь 
1М2 иеждЬ 1)|ряицу:(сгЬ н нгпаа- 
цигЬ, въ килто Франц. Г1>|юй Гас- 
тоит. ДС Фоа купи-гъ нойЬдата л 
жявата сн. — 06.1. Р. ина 1,Н52 
чет. КИ.ТОН. и 230.000 жит. 

Р.11№1[«|1С1Гя екзархия, или 
екмрхчпч,. Италинцгк.! с'П>ана, 
колто С1,с10)иц оть нп-го.гЬмата 
чагп, ОП. Игалая н вк-шчна.™ 
ь^киата часть отъ Ввистип или 
Вс^црдиаигвата область, цсгочиатл 
отъ К«илш1 и '1мя«иннн; прости- 
рала се 1>гъ 1.-*в. кьяъ ип., кежду 
Дпенипскиг!; нланяки н Лдрил- 
тачоско норе. Тая страна Лв.1а 
иолчикеиа па источинтЬ вя|ш|и1- 
Т1>ри »гъ надзпою иа ;шцадната 
нупорпи хо 1игои напето па готктЬ 

" 'ГМ1. |11,.|К0В0Де1(Ъ ИЛ Юг- 

и: . ... 1.С1>ла.1И1аето аа]гпр№8.1. 
на Раи. си. йила Рпнсна; другя- 
тЬ :лаЛ6л11жителни 1'ра,1'>«р Йи,!»: 
11аЛ]'а. Лдрии, Волоинп, Фсрарк и 
пйт^тЬ Г1>и.1а ца Певтшюлшпа 
(Риниин, Цеоарп, •{■апо, Симнга- 
глби ц Ликона па Адриатическо 
япрг'). Ккаархнята се управ-Ш- 
11Д.)л, 1П| 1111<^та ш* И1-точпии имне- 
[мторъ, " . '-чяирхь, единъ 

РВДТ 14" I ЧЯЯТО ВЛЛСГ!. 

'{шлл 11а.1ъ |0и11)1 нга- 
полуос^ювъ, ввдючи- тел!10 и самия Ронъ, тогава съв- 
сюгь вспадехлъ въ полятичегко 
отношеиие. Ккзархвята трая.1а 
отъ 568 сд-Ьд» I*. X. до 753, когато 
била съсииана огъ Аст<мфа, дом* 
барлскй Брал!.. 1]р11зъ периода 
па мщегтвуваието Л (184 год.) 
л тиравлавалк ]» екзарси. 

Равенство. Б.шаБйость вп чов^- 
цит]) мъ ш^ичкнтк ннъ права и 
д.1ъж11остн. 1 1ай-е1'те1.'твоиата 1Ш- 
|гьль, че всич8вт1> хора ех равии 
помежду ги, до сега яе се е утнър- 
дн.1а 1 всичквтк. Инсусъ я е про- 
повМва-гь иаггойчяво. СтароврЬ- 
не(1нит1! разбирали съ р. саио 
пълполравиосгьта ва грв<сдан№г1, 
такъво е р. въ Млатпловата [1ен]гб- 
дива, д1то виа и ро<^н. Социа.1й- 
егичесБигЬ школи разЛнратъ р. 
|)1[злнчио. Пъ.1Во р. прЬдъ закопа 
гащоствуиа вгвс.пчкнгЬ ноаетиту- 
циопнв държави. Чоп-ичесгвото 
ще достигне идеала си. когато р. 
ЩО слшестнува по само иъ пра- 
вити, а и въ цивв-1изацнята. — Ра- 
всттгво.въшатс^илтвката, оедвак- 

I вогтг. па пелачннвгЬ. 1]и«1гътъ 
яа р. е =. 
Раииоаностолъ. Равенъ па 

: аиисголйгЬ тю проио11'Ьднапе па 

' хрш^пзттпою: М'ши1тп.^.г.в. Нн- 
ри.ч. н ,1/ги1**м11. — Раввобед- 
ренъ трплп.лти;ъ, тавъвъ, въ 

I който дпЬ страни ех равии. — 
РавповЪсив, Сьстояцне на покоб, 

I коего е станлла огь д11аствието 
иа 2 И.1В хного сили, и(,о д^ 

' ствунатъпрогйвоположно, огъ кон- 
то вс^ка упищохава съвокуиното 
д11й<^?[|ие иа другнгЬ сндя. Едпа 
часть огъ нохаииката, която и> 
сгЬдва закоиитЬ на р. на твър- 
Д1П'Ь и Т1"гцит1. ткга, се аарнча 
статнка. И-}лчтачегка р, е пкт^ма, 
по кояго не сй допуща нрЬоГма- 
данп^уго ла «дпа държава вадъ 

:дру|-ит|1, тл пе аоиюлдвягь ии ва — 2064 — "«дна дгржаиа да се тсмн, бегл. 
да се угнл!жгь 1*ъризм'Ьрио държа* 
вит}1 нсйня гъпериици; затова а 
съаервип.ш^ АЪржльв оЛккяовеко 
евлБчдатъ съ1&зъ помежду €Н да 
протнволМствувотъ на държавата, 
яоато се увеличава. Въ името ва 
политическо р. често сл свсмюч- 
вали вяй-сграиивтЪ съш^и. ~1*а- 

ВП0Д«НСТВ«ПИ1П. НЛЯ РНВИОДРП- 

етвенъ кр&1'ъ. Слщото, каквото е 
пстт01п.. — Гавнодспствне. Пр^.- 
и1-то, когато д1<:и1,П| н нои\|>тас.ъ 
еднакво лъ.1гя. Р. бива 2 ихтн въ 
годиватя. ияепно на М иарть н 
10 гептемлрия. Слъвчето вътова 
вр^хс бвва въ ркпатора. Първото 
р. № нарича нр«л11Тяо, а второто 
1чс'ино. - Точь-ит1Ь па равноден- 
ствието ех таиъ, дЬто се прЬса- 
чатт> екваторъть съ соннтахяга. 
Опр11л1ияяето иодожеяието вя 
топката па пролетното равиодея- 
ствпе е твърди важно п агтр«- 
оозйвятя. и дв&гЪ точки кЛлл го- 
дина м1нявитъ положеняето си. 
— Равн11.1,'Ьй1!Т8сна гн.1в, въ »е- 
хавпкятя. е такъва. която прои»- 
вож,ш схщотакъво д-игтвне.какво- 
то няколко С1ьтн, 01,0 .^Мгглулатъ 
шсдио. - - Ряиностраненъ трих- 
(иммхФ. въ геоиетриата. на коЯто 
трит^ сг[1ани сл дшввн. 

Раня, евр. Иъ 1з**^'л. уч«те.ть. — 
Рявннизяъ. 1'е.тв1-вюзно учение 
на раиннигЬ, основано на Тал- 
муда. — Рааииистъ. Погл^довл- 
тель на раннни^на. — Райииъ. 
Е»]1еЙгки 1-ввщен<м-лу!квт«?лъ. 

Равнчъ. Мртгкв падъ [Цна- 
панъ), 102 КИЛ'»», на югь огь 
Иознянъ до аселЬзпвпа : 1'2,'лю 

ЖВТ. 1'1)аДЪТ1ч Щ10бнК0.1вНЪ 1-ЬСГТ,- 

вя, е би.1ъ основанъ отх нкхсд^и 
Й11Ж8НЦН < м-1иъ :{0-гадиш11ата воЛ- 
па. Иредячепво, т1.ка'гество. ко- 
жа(>ство, фабрнкв за бяра, тюхп- 
ио-работилняци и др. Рагтза. Пнж. Дубро^ткь. 
1'а,|,1"^'*'ь Гсрнански глапа- 
харь, нр^днодител!. па 200.(>(Ю 
свсви, аленя, канлале я др., ня- 
нллъ ретичесвигЬ Л.шв, опусто- 
тплъ едса часть отъ Пталян к 
<1С>саднлъ Флореииня. йюъ да по- 
ср11[11пе никакво сьвротивленвв; 
нъ Стиликовъ, генерзлъна ияве- 
ратора Хонорня, из.г113.гь греп^а 
него съ една малка войсвя, осво- 
боди.1ъ г^мда. я като заобякодялъ 
Р. 1п> ■1ч.>лу1'сБ11т1| 11.1анпискн връ- 
хове, истрЬбвлъ войската ну, до- 
и+.йд* съ бой, донЪйд'Ь съ глядъ. 
Сант. Р. бвлъ зяробенъ н въпр^кя 
молбата му за пощада, обезгла- 
йсиъ (406), а огтап&лит^ »у вой- 
ници цродадени въ ]№йст|ю като 
стадо говеда. 

Радаиангь. Сняъ на Юиитера 
и Квропа, >|)вплквйска квягянн; 
славн.1ъ се съ справедлнвостьта 
св н стаихлъ но бйсвословието, 
аасдио п. братята ся, Еаха и 
Мниося, схдня въ 11ъкъ.1а. Р., въ 
зеинвя си жввотъ, кавелъ сдпя 
колония критаяе лъ ^1якня, д-Ьта 
се и ожеяилъ за Ллкмена, Лмфн- 
трионова (цовваа. 

Ради1(кп (Иогифь-Вснцг.а).кй- 
стрийгкк фсмдиаршалъ, чехъ, род, 
въ Радче (КОВ — 18М), отли- 
чй.1ъ се първень среща турпи- 
тй въ |7!>0, й посл^ въ сражс 
явлта нри Мяреиго я Хохенлв! 
деш,, Въ битката ири .1авиги11'Ъ ' 
оджиеслъ гол1:!1н углуги като ва- 
чалникъ шябя на квязъ Шварц- 
берга. Сл*дъ това покязадъ го- 
д^ча лоепло-органвзаторска спо< 
сА^иост!.. Огъ 1831 комапдува.тъ 
австрийската армия въ Птолва, я 
въ 18Я6 добнлъ маргаалошя же- 
з.1Ъ. Иъ 1В49 бнлъ язнепадаиъ;] 
оть домбярдската реколюция, 
бялъ изговевъ (лъ Мнл&пг, 
восл^ разбвгь ври Гайто отъ < — 2бб5 — д||В11.агЬ: нъ въорЪки 1ф'&1ион11»тЬ 
св годяяя (тогявл (^и.1ъ па 83 го* 
дшп), той си птпърпхл'!. бдеашво 
при Кусгоцп и иай-печс прн Но* 
мра, Д1.-Т0 ианестъ иа Кир.п. 
Алберта р1>111ит1?.гва 11<г>'^а, на 3 
!11)Т1. 1*43, която вварллл н^шовп 
{ох^нкрдйя н скоро счЬдъ топа 
В^-ярцвя подъ игото па Австрия. 
СхЪ,!!. паданего на Всисцая Р. 
стапхлъ главецъ ]гп])авит«^ь на 
^онбардо — веинцпянсхата страна, 
а въдворвлъ съ локопи-та на су- 
рови ]г^>ркн тптапата въ Итллил. 
Той не дожшИиъ да индн нр^!- 
1»тя сетдпна па политиката си— 
игу<1ата яа Ансгрня първевг» на 
Лии^рди», поиЪ на Нспоцид. 
ПтвлининнтЬ прпоннап. пачеть- 
та ну толкова, колкото апстрпП- 
цнпгЬ 8 по'(1|т;т1. ЛвстрйПцигЬ 
му <-х лълдпгП|Т1.1И въ 1858 па- 
иепникънъ П;кяга, и въ 18^*2 — (гь 
11'Ьиа. Внх. Тг1>и1|1>[хК||Т, а ш- 
р11(|[ио!< (1 и с<>111(1' 1!а|1е(2ку 
Ла[1з||!П11Г|| |1с РПлИе 
рп 1Н48е1 1й<Я (.Ьйтиггг, 
1860); вяж. и ^'1глгк, ^}гя^ Ка- 
||<'1/кт (ИЬиа, 1849). 

Рал*'Цкн. Ине иа а1№гр11Йски1| 
аара\о.;ъ, който Хр. Потил. (виж. 
.тииа нхе) сь 'атлта гн сп11'Ь иа- 
»а да йхгк» огъ 1'ум«ння 
"вл йъ-тгарскня бр1;гь ЦЙТй, 17 
най, 1'2 паса нлллпк). 

14^^1(1:8 {Фпк.рь ■1'едор.). Рус- 

ски Г0110ра.1Ь (|Й20 — 1^!Ю). КОП'10 
ю отлпчн особено къ отбраната 
иа ШипчеЕ1скй лроходъ прЬ^ъ 
впйпата въ |Ь77-7Н. На 2^ декем. 
тТТ зароЛи |(1)лата туреха шиа- 
1СКЯ армия я ва 10 ни. 1><7^ 
■кч1> пъ 1)драя1. 
1*цджа, Яне иа киаз-ь. хоПто 
зравлявл държава въ Нидяя. 
Повечето раджи сД полв.1астяй 
1<4еглв1ай1-тй. 
Р||.1,жиа.1г. 1'р«дь въ английска Индия (Веягал)} 110 хилом. яа 
сЬв.<зап. оть Муришдабадъ. и 
330 килн. ва с1)в-;ап. отъ Кдл- 
кутв, на дЪсиия брФгъ вл Гаш-ъ; 
стандкя ва »р.гЬвнн1(ата огь Кал- 
кутя за с^вх)апцл!)иа п])'1дк1ъ,- 
30,000 жйт. Ьинта столаод на 
Сулжа, Ореигзейбовьйратъ. 

Раджв}таля (Зеия на радж- 
щтчтгь). Страпа ВА 1г6п.-звп. 
отъ английска Иидил, ва зан. огъ 
обл. Делн. Аиглнчаае!^ влад^шгъ 
въ тая <п71ава пр4ко Л^исмвръ 
съ едноияенната му области я ко- 
свено вЪхолко малки княжоггва: 
(аейпуръ, Джудпуръ, Снрохн, Бв- 
кшшръ, Джойнуръ, Кота я др. 
:>з1ята е яяобщо ка-жо плодород- 
на. Нас(!ЛРак1>то състои отъ радж- 
пури. гнр. гннппе на 1тджи, клн 
ца[>гкн синове, снахни н хубавци, 
нъ мързеливи; н отъ черви Лжа* 
ти. гро:и1и и дре<>нц. яъ войн* 
ствени. ИрМи аавоешшаото на 
тая страпа огь Махмуда Гнцнс- 
видеда, въ нея имало четн|ю 
кралства съ раджпутскя династяи. 

Радякн-^виъ, лат. 1) Коре* 
в«1гъ, основеиъ. схществвиъ: рода- 
тлт ллче1и\ 2) Който ариладло* 
жи па партия на рядвкади, сяр. 
крайни либерали, нлв партия, коя- 
то нека корйннй прЬоАршюванил 
въ учр<'ждепня1а ва една стра- 
на: ра/^икплня нпртня-.радикоАСНь 
аш:т»»к*. — Раднка.тзм'!.. По* 
.1ити<1(ч:к11 система на радикали. 
Гадикалъ (лат. раднксь — ко- 
рень'. Членъ отъ радккална 
партия. 2) Коренннй зяакъ и/ ) 
нъ кагенатиката. у 

Ра.^нометръ, ф. Ввсото1г&ръ, 
но|>ск11 нисгруж-нтъ за овргЪдЬ- 
ляни вншчшшт! на небесяжгЬ 
гЬ.1». 

Радит*''^. •""И- Спица (на 

Кр»М). 

Радичевить (Бранно). Оьрбсвя — 2066 — Во«п, од0т отъв~-.&-кру1Ш11гЬ и 
най-даропвткгЬ сърбскн лиридп. 
род. въ сдавоиския градъ ]|ролъ. 
уяр. въ ПЬна студенть аървряь 
по правота, поиЬ по иодицниата 
(1824 — 14Щ. Иай-иооото и 
лайаопълоовото ||а.ип11С вя п(!- 
гомта поезия е Песме Пранка 
Радичс^ичч, съ портрета на п»е- 
та, инданве на <1ратв М. Иплоппчъ 
въ Иовй-садъ !ч«а г. (стр. .^>| 
т-ч"). Едно ваученне на 1*-та 
д'Ьятел110сть вна въ Очеркн нп 
истор\и славянскнхь латерат/гръ 
огь Л. Стевовячя (Кн1-В1.. 1«0Н). 

Ралв^'Л)>''в>|е. О-ю въ (та- 
ро-аагоргка околия. 20 килов. ва 
юго-вст. огь Ст-;кго11а, и 21 
жвлои. на юп. огь Нова-загара, 
съ стнвцнл (1 квлои. разстоянае) 
на ям^звппхтната лниня Т.- 
СеПнеаъ-Лнбодъ. 

Радоввпсь. Градсцъ въ скоп- 
ски сашжикъ, ц. ая каза, вя лЬ- 
вия брЬгь ва р. Струнвча; ч.2^И* 
ЖЯТ.. огь кикго :;,0Н0 йъ.1гаре 
христнин»', 4.Си)0 турци, :Д)|> ди- 
етите: радовншката каза пма 'Л1,'М* I 
жит., огь които У,01:} йьлгаро 
хрястяйве, 1 1 ,<)61 турци н ^90 ай- 
пше (Ллмчол*), 

Радокнръ. {'ра.юцъ. «колнйски 
ц., кюстендилски окр.. сри чх- 
Н1ГгЬ поли ва Голо-Нърдо н при 
нзворнгЬ на Струна, 40 вилои. 
ва сгго-зап. огь София, 4^ квлои. 
ва сЪв.>вст. отъ Кюстовдвлъ в :^Т 
галов. па юго-вст. оп. Нрбзввкъ ; 
4,335 ЖЯТ. въ 1*л>о. Скоговъдстпо 
(овце). Р. ие о мвог(1 ста1>ь градъ, 
ала скществува.1ъ оте ври па.1а- 
йото на българското адргтво 
иодъ турцигЬ. ИрКхиолягать, че 
инетп на града провхгЬзло 
отъ Радовнръ (.Гаврв.п> Ра- 
лоннръ), свн-ьгь ва парь Саиуилл. ' 
На зап. отъ града, при г. Пчелни- ■ 
ца, па ели1ГЬ връхъ аиа оставки ^ отъ едно укрЬплрние. което во 
направата сн изглежда да е оста- 
вхло огь рнмдлистЪ н което се 
ниии. че е служило за щщата 
ва вхтя отъ Сердика (София) ва 
пъяъ 14 р I а I* а в I а П я (Кюс< 
тещнлъ). 1>1В30 до Р. се ядня- 
ратъ в разна.тш1ит11 вя стария 
градъ П-ринт, проч^ть яъ вой- 
витЬ исжду '''ъиарч-т! и гръцягЪ. 

Радоиъ. Градъ Егь русека (1ол- 
1Па, ц. на едионненпа гу|'>орнпя, 
»? квлои. на югъ огь ВлршАвв, 
пя р. Радонка; 24.74!» жнт.— Ра- 
донската губоривн има кростр. 
\2,<>т чет. ки.1ои. и васел, (въ 
18'17 г.) ^^20, ;и^:^ жвт., атъ които 
полнцв окпло 80 "'„, евреи 17*.. 
ИрЬзъ вея ннвувать довЪЙд-6 
Сапдомврскв влаиввв. Глаици 
рЪкн ех 11н.1икд и Ьислй, които 
тевлтъ ва с*«сръ. ^к-ията е едно 
влито И клнвагътъ ост|>ъ. Тико- 
речи всичкитЬ жйтоли ех жие- 
д*.щк. Скотовъдггвого е второ* 
<тен('ВВ1). ФаСричво - заводската 
11|и>нитлсност1> СО утмйчлш!. 11:1- 
ншп.; ;1;ит>1, 11Й11.11, гЬисна. 

Радослнвипн, 1ии .Чи^^рална 
ппртля. .1и1^?ралн, които, арг^?ь 
Сг. СгавЛоловвя в-годнтопъ ре- 
жвнъ. с« отц11пиха отъ СтавГюло- 
внстятЬ И.1В пАродво-ляборал! 
и обрняувахф. аодъ нодятвлсгв 
оя Д-ръ Н. Гадославона, осоЛе! 
партия, на която органътъ е огь' 
1.ЧЙ'* 1Ч1Д. в. ИароОнн Щигт. У. 
роднх* дълга в упорита бо( 
среща Сгпиг'>о.(пвин рожяп, н 
бкхх едиичкитЬ о-риозаи арст» 
вицн на Сган'')0Л1|11а въ страната^ 
пр1иъ тоя пе1)нодъ цапковисгскв- 
т* водители Л1:хл иипуспмн са- 
моволно Птигарвя, юж110-№мгйр-^ 
гкитЪ симкпнстичккк волитсли 
Л4хл въ игнвамик, видитрльгь ва 
караводиотвтЬ (вокойввй Караве- 
ловъ) излежаваше едва прискда '- Ш1 -^ за загоплръ протввг кааза въ 
Черяатл Джамии, п Оюллоьъ. 
клго водатсль иа кон^рн&тиинн* 
г^ елвиицн. арЬп, пърппт)! го- 
дим огЬлъ оттегл:шето *'н огь 
Огаябодопия Еабпнет'. ппсир*ше. 
(ЕпрАата на р. спрф ;1я ннвута 
(май 1МН4), когато ца дър- 
жашю-го кормпло бяде новикаиъ 
Стаиовь. който вг аачалотп раа- 
дк1И влагп-та гь Д-ръ 1'алосл*- 
вова. !1ъ аововзбраватя канара 
въ редовнйта ся шсни гхщати го- 

■ ЖЯВЛ събори рад(ммаиН(.'тски« во- 

' ж>теЛ| отъ пласгьга. По това 
нрЬнг никийвий Ото1иов1.. еъ и*- 
хогашцц копссрватора, цанкоопс- 
тя. Либерали, охръшкя оп. па- 
рада п-лй(1с|иия в к>жий-бъ.1гяр- 
скнгЬ 0Ъ('ди1(иств обранума нова 

, партия — народнатгг или нч/юд- 
мяшката съ оргавъ в. .Чирь 
(1891). Р. скоро подеха йор5ата 
■ среща Стойловип рехоиъ, на 
клйто се протявооостайяхл и дрг- 
гигЬ аартвя : кпрлколвсткгЬ. 11р1|- 

'крмгтепн '''.н'1к^1.'1гн'1 1П> оргаиъ в. 
Знаме {1'^'М. оп. НУ" Ирлпо- 
р*г1№), цааковйствтЬ. варнчоаи по- 
сети Ь лрогр<'сввно-.111№ра.1и, ст. 
■"/тя (|и"7) а стлв* 
1. сь Сч</'<рк1. 
ИрЬъ фивр, 1н;>^ р. лийдохх 
ввкг иа пласть навдпо съ ст»м- 
боливнститк. конго се яамарахх 
подъ асшапл-того влдят^лство на 

кпокойнпя ■'рекопа. Мсждг тия 

||ДВ'Ь ПаргЯИ 1% СЕ.1Г'1Н 1"ЬГЛЛШС- 

ше зл зздр^гжао дЪЛстаушии ц 

[яоДД1>рЖ11и1<Гр<:К0!1Ъ-РаТ0С.1аВ0ВИИ 
ваЛвштгъ. Иъ схщотп вр1ше лпЪ- 
тЬ партии се угоаорвх* да сорлть 
I Ь са С1<10ч''<ч и Ичроднн 
като орпвят^л(-т1н>1ч> ся 
осиов!' 1)011Ъ вЬсгаикъ. яоПпо .1^ 
&АДС оргаиъ иа кабината. Тогаал 
СО полян в. Ифл-Плкь, жоЧгса 
сЛд» 1>азл*л*та иа дв*тЬ съдру- хенв партяв оепшх оргвог ш 
иародпо-либералаата иартия. С*- 
щата год1ша, сгЬдъ допълнитвд- 
аятелаигЕ. нзбори, станели прЬзъ 
есеньта, Гроховъ се отгегля отъ 
властьта, като пъ аясиепата ся 
оставка до хияза обпиаяваше съ- 
брата си огь мннистерствого, Д-ръ 
Т^ослдвова. мин. на вхтр. ра- 
боти, че не ун)>ав.1явалъ по духа 
ва конституцията в аакопятЬ, а 
вседавал ст1идъ яа пас«леиисто, 
съ 1гЬдь да увеличава числото ва 
варти^анигЬ си. 

С.1Ъдъ 1'рек«11ат« оставка, квн- 
цгтъ остави в.1а(!Т1.та у радосла- 
вкстнтЬ; нъ и тов пхть пр^асЬ- 
дателството па кабинета пе се ао- 
п'Ьри иа нартийцяя подитель Д-ръ 
Радославова, а състави С1' каби- 
воть Тодоръ Инапчовъ-Радосла- 
вовг. ир'Ь^1ъ уарлвлението па тоя 
кабннетъ се прие законътъ за де- 
сетъка. Т«я •■мвонъ яал^че непо- 
пудяреяъ н прЬ.хнзввка иа много 
иЬста, 1шй-всче нъ с^иерна 1>-ь.т* 
гария, го.111Х1< вълнения, които до- 
карали г]>ажланитЬ до кървави 
сгьлхи'>вения сьпо«П1штЬ в граж- 
дански власти. Положението стана 
я ставаше псе цо-заплашнтелпо: 
правителството за да вистаиовн 
реда н спокойствието на страна- 
та, вид'Ь се орипудено да огра- 
ничи свободата на печата в да 
обяви иъ вп«пнп положение пзр- 
нс'нск41тп и шуневското окрхл:ии 
и русенската, свящовската, тър- 
новската, горцс-орЪховската, раз- 
градската, ионовската, каяенлар- 
ската. бЬ.1енскат11, ба.1бувар-;ката, 
тутраканската, еленската, лр1)ноя- 
скага II косар*'!и~1:ата окодвк. Ппдъ 
иатш'».! иа тия взнъиредвп мЬр- 
' ки бсзредицнтб и сиутоветЬ пр*- 
стянжхл, къ недоволството рас- 
теше все повече. ПаЙ-сетн* ка- 
бинетьтъ Т. Нваичовъ-Ралосла- — 2068 — вовъ падна, по причина на недо- 
разу]1'^ния иеаду членовете му н 
властьта пое привр1Ьненно Рачо 
Петровий прЪходенъ кабипетъ и 
окончателно единъ снЪсенъ каби- 
петъ Каравеловъ-Даневъ, 

На 1С иай 1Я01 иародиото съ- 
брание, но поводъ на два проче- 
тени доклада на бюдясетарвата 
комисия касателно покупката отъ 
Т. Иванчовъ-Радославовия ка- 
бинетъ едни велти вагони и при- 
бирането на десетъка, видипский 
народеяъ пр^дставитель Найчо Ца- 
новъ внесе въ народвото събрание 
ир'Ьдложение, приподписано отъ 
45 народни пр^Ьдставнтеди, съ 
което настоятелно ходатайствува- 
ше пр^ъдъ събранието да даде 
подъ еждъ ьсичкнт* министри 
огъ Т. Иванчовъ - Ра-тославовпя 
кабипетъ, осв^пъ восннил (Паирп- 
ковъ), едни отъ гЬхъ за наруше- 
ние на конститу[;ията, други иа 
С2Ш,ото нр^ъстхплеиие и ца при- 
чиняване врЬда на княжеството 
за личепъ интересъ. 

Народното събрание по ирии- 
цапъ уважи това 11рЬдл(}же1ще и 
избра нзъ ср'&дата си една 12- 
членна комисия, която отпосле 
подробно изучи фактитЬ на обви- 
нението и т изложи въ сдннъ 
обширенъ докладъ до събранието. 

Събранието, възъ основа на 

констатираннгЬ въ доклада на 
анкетната комисия данни, ие ре- 
шение да се даджтъ подъ сждъ: 
1) бившитЬ министръ-ирйдсЬд. Т, 
Иванчовъ, мин. на обш,еств. сгра- 
ди Д. ТоЕпевъ, иин. на в&тр. 
работи Д-ръ В. Радославовъ за 
нз)1Фн& иа оте^есхвото р *>* ~чнза 
н аа врйда' осв']Ьнь за изм1^на на отечеството 
и па княза. 

Една специална с-тЬдствена ко- 
нисня, подъ пр^дсЬдателството 
на Ив. Каранджуловъ, членъ отъ 
върхов, касац. сждъ, разсгЬдва 
пр^Ьстйнличшята, въ конто се об- 
винявахл; спожшхтитк бивши ми- 
нистри. 11зб|)аннй отъ народ, съ- 
бр. държавенъ о5внпйтель Ллекс, 
Ма.1иновъ наи'Ь]1Е въ раскритит:^ 
отъ тая комисия обстоятелства н 
фактн достатъчни основания да 
счита за дока;1аио среща минис- 
тригЛ само обвинението въ нару- 
шение на конституцията и причи- 
няване вр']1да на държавата за 
личен ъ интересъ. 

Състави се, съгласно съ закона, 
за обвиненнгЬ министри дъ1)жа- 
венъ СБДъ, ковто и заиочнк да 
гледа дЬлото отъ 1-й февр. 1У0:1. 
Сждътъ на 4 юн. с. г., спр. слЬдъ 
4 м^/шсца и :^ деня 11азг,1еждане, 
ослди 

1) Д-ръ 1(. Радославова въ на- 
рушение членове: .'», 4М, 73, ((2 и 
8(1 оть конституцията чр-к(ъ нро- 
типозаконио растуряне на селски 
и градски общински и окрхкни 
съв15ти и ностояннитЬ комисии, 
П]|1'.м1>(;тиане избнрате.тнагЬ сек- 
ции въ околийгЬ, интерниране на 
граждапет!;, запр'1'.н|,аиаие иитин- 
гиг!,, отиущане субсидия на Дайче 
Лепантъ .'1иние отъ сумигЬ но зе- 
млсд^лческнтЬ ка1'и на в-м^Ъсе- 
ченъ тъмниченъ затворъ и на ли- 
шение за винаги отъ граждански 
и политически права; 

2) Т. Ивапчова и Д, Тончева 
въ нарушение ч.». 4а отъ консти- 
туцЕЯта чр'!Ьзъ построяване на 

хбарш^, отпущане субсидия на 

Девавтъ Линие отъ суянтЬ 

шгескнгЬ каси на 8- 

ШЕпенъ затворъ и на — 20?6 — яловисти, си подадоха рюса и 
съставях» една „съединена лега.1- 
на опози[1ия,'' която издаваше 
иодъ редакцията на Стоилова и 
Р. СвобоНт Слово. Въ 1^1(4:, 
сл*дъ 18 «ай, 1*. б^Ьше няколко 
врйне мянисгръ на нрависк^ието 
я аросвЬщението въ Стоиловия 
кабинетъ, нъ скоро се раздЬли съ 
Стоилова и пакъ минй въ опо- 
зиция. 

Цр-Ьзъ 18Н!)— 1'»00, сл*дъ от- 
теглянето на Стоилов!! отъ пласть, 
Р, въ качеството си водите ль на 
партията си в.1азап1е като пий. 
на ватр^Ьш. работи едно по друго 
въ 1^ековия и То до ръ-И (инчовия 
кабинети. 1Сато членъ отъ Нвак- 
човйя кабннетъ биде даденъ да- 
сдно съ Иванчова и др. въ садъ 
(вяж. Тадослависти). 

Р. е освовательтъ на партий- 
ния си органъ Народна Права, 
който продължава и до срга. По 
рано той е ниси.гь иублнцистичоски 
статии, преводи и стихотворения 
въ Училище, Вьлечрчнь, Стая- 
нинъ. Читалище, цариград. Право 
и др. ПрЪдъ 147!) « билъ съре- 
дакторъ на българския отд11.п. въ 
СлпвянскнИ Ллмамахь (В1;на), въ 
18К;1 — ч4 е изда.ть седмичния в. 
Съзнание, либераленъ органъ (Со- 
фия, 54 броя); въ 1м;И е и:№1.1ъ, 
иодъ псевдонимъ Лю,1яковъ, Нова 
китка и Пръсни и стихотворения 
(София); съ тоя дгевдонамъ е не- 
чатилъ и критика въ в. Сигвянинъ 
ИК бъ.1гарски зоологии и н'Ькои 
стихотворения. 

Радуловъ (Сава Ив.). Учитель- 
квихопяикъ, който е работихь въ 
областьта на учебното м^о у насъ 
още прктъ къщата половжяв ва [въ Панагюрище още нямало учи- 
лище] съ грижата на светогорски 

кя.лугери, които го и зядячили, 
пъриень 1 — 2 години въ Иачар- 
дж111;ъ (неизвЬстао въ какво учи- 

Л11)!!.н), НОСХЬ въ гръцко уЧИЛИЩв 

нъСяирна (,1830— 1840). Въ 1841 
стаи&лъ учитель въ родното си 
н гя.'то,д'1>то въвелъ заедно съ учи- 
теля /'/'^/йоМаневъ (виж. това име) 
лаиклстерската метода. С-гЬдъ око- 
ло 2 години се върнжлъвъ Смир- 
иа, ;!а да допълни образованието 
са и да напечати нр-Ьведена отъ 
него Стисийная арит-нстика. 
Тиш. Р. не стоялъ повече оть 
8-1 год. и се завъриж.1Ъ вь Па- 
нагюрище, та пакъ продъ-тжилъ 
учителството си. 1*-въ ученикъ 
11ъ Панагюрище е би.гь Хр. Г. 
Д^иновь, който говори много но- 
хналяоза учителя си. 

П1|Ь)Ъ 1а48 и:1ГОр1ио панагюр- 
ското училище. На другата го- 
дини Р. (,дяконъ Сава) отигае.1ъ «ъ 
1'уия (въОдеса) накъда се учи, 
Въ 185:7 доше.тъ въ Полградъ, 
дЬго до 18."|8 билъ учитель иъ 
осиошюто училище. Когато Н|И1зъ 
1м.'1^^ се учредила изи'].стната бо.т- 
г!1:1.'[(;ка ги»шг:<ия, Сава I'. ста- 
п,Уи1Ъ управитель на пансиона и 
снмнамята до 181»Ч. СлЪдъ тона 
той се нр^далъ па книжовна хЬ- 
яте.жость н изданалъ учебници, 
конто еж има.1и на вр^Ьмето си 
голЬио значение м нашит* учи- 
лища, а н'1;кои отъ гЬхъ, нанри- 
I >сЬръ Лиовата метода за изучване 
|фра11Ц. езикъ, не е изгубила зиа- 
: чението си дори и до днесь. 

(ЛЛдъ освобождението на Въл- 

' гария Р. се прибра въ Варна, 

|д:Ьтц аочиик въ 1887. Танъ той 

^ надахъ Снайлсонпта книга Са- 

длятелность. Спрва, Одеса, Волградъ и — 5072 — 
впкь го на ра:111]>ать, аа лоигь, 
пр^тлг.пспъ животъ: .юший прн- 
мгьрь р/ийращава всички^ нодк^н- 
нмтьма ма ччшюнчцчтч. разарп- 
щача тчки)».- - Ра:|11р1111|,«11ие. Съ- 
щото, кккноп) е 11:131!|штъ.- Раз- 
пра 1Ц«11(>еть. (.'ъсголнието ни раз- 
врятеиъ. 

Раи1П|п.гка. Спършятйлвото 
л1)№:гвве вь .шт-рлтурио пронз- 
водепие. Р. къ сио*^^ обякоовеао 
е киоп) проста; така 1). иа Или- 
а^^апиг е ир^^кршцението ил Лхв- 
лесовиа ги')|въ: р. на Епеидата 
— С1ГЬрТ1.та на 'Гтрна, коЙт« йър- 
ка-гь Киев! да за1сзе11е 11тз.1яя. 
Иъ лрамптЬ |>. (1<'1са 1ГЬС)ИТВ1П'а, 
1и,о въри1|1Б'п> тшрЬдъ, да а при- 
{■отвь&тъ ио най-<гсгест1Ж1гь пд- 
чннъ. У сгцровркженлйг^., р. на 
трагеднятл лранн.1П че*-?» едно 
йожегтво. което се нвят1.1о на 
СЦ011ЛГП <иаж. Пеив ех та- 
Ь 1 ц). Цо (Тарата ретина, р. иа 
ронаннт!'. н лраяпт. пн№н •трьат1 
да Ллдр щястлипа аа гврчшгЬ, Р. 
оъгтавя глаЛята <:т|1а11а иа хного. 
дори първостенепвв литературна 
прОЕзведецин. 

Р|иниска, />1/'-. Ввж. 1'» мрьски. 

Рши-лисяиаяъ. (*аяп|л,г1;ва1П. 
«пухъ, оЛявянаяь, 1)а(гк.'П№111ъ иа 
ннплнки. 1 Ип 1:а рп.илигпше и раз- 

РйЗГрКДЪ. ОК«.1ВЙ1'КИ грпдъ тп. 
руссискна окр&гь, д« ирЬдн н1> 
колки гидшш II. 1(а еднокиснси!. 
пкрл^гь, ]>111-пи.шж(?нъ въ една 
долина, (/•нкплейз отъ едната 
ст]1ани съ лвгвч хъ-тмо»*', на дк1- 
та бр^Ь!!! иа гористо те'1е1|ио иа 
Б-Ь-и-Ломъ, ва русс-иярненскаи 
же.г1;1инда. &а'/, кн-Юи. на иги- 
мот. отъ 1'усе, .'^о колои. на ('1ш.- 
аяп. пгь Шумекъ п 142 кя-шм. пи 
г1.в.-зяп. оть 11ариа: 13.7нз жвт., 
ОП. БОИТ!) го.гЬма члсгь турци. 'Гьр- 

вия сг жито в други н111гтци пров:1в«деца1!. Около града, въ 
плодородна и'1иггносгь, яма гари, 
<-^йр.1д.1нкови рагтенвя в ДОСфН 
ло»я. [1|г1алолага се, че Р., иа 
м1'|стото, л^ъто 1.Ч- цамнра г«га, е 
оснооанъ сгЬдг завоеванието иа 
]>ъ.изр1Ш отъ ттрцат!!. ]1«>-пи.гЬ- 
иатн часг1> огь €е1'ашното бъл- 
гарско на<-глрнне е за^леио оть 
1.ч.>.-5 до 1йГ»1> отъ Търновско, 
Габровско и лругп оланннски м^- 
та. Близо до Р. с* открити ос- 
нови иа иостройкв а едва крк- 
Н01ГТ1. отъ рилско вр'1яе; {!ам1'.1н>нн 
с% н 'лва нялниса, ковто нока:1- 
натъ, 'п' 1ср!;по*тьта е с*ще1т| пу- 
кала пъ вр'1ше на римскнтЬ ни- 
асрлторн Вялориаяа н Ллриапц. 
[1р'1яъ русоко-турсквтЬ нойнн. «ъ 
вр1>!(('то на Ккат«рниа 11. Л.1('к- 
с-анд|)а I н 1)яко.[.гя I, Р. С>к.П| 
н^-колко П.Г.ТН завлимаяъ огь рус- 
скигЬ ипйсия. При 01-стл.п8лиетй 
си ОП. него иъ 1830, русигк го 
1г.)1'орилц, като отвглк съ мЧи> си 
тлЬма части оп. г1т,т<'1>ото насс- 
.|«>НН1> къмъ 1>а(3адаа н пъ 11.1лш- 
кп. Иъ войната нрйчъ 1''7Г^Т«, 
Р. ЛЬше цоптралснъ опграцниисвъ 
оунктъ ва турската армии, коато 
д1.&(тиу|и1Ш1! отъ ливинта 1'у1!е — 
Шуменъ: близо до него (г\\те г- 

ГГр1>в8Ъ СНЛИО-уКрКш-НЪ Ла1Ч>(1Ъ, 

от-ь дЬтп турскнй главаоко)1а1и- 
нащъ М|'\медъ-Лли (ниж. 'гова 
йтО прЬдоряевашв иастл^нванс 
С]>аН1Д вий<:кигЬ на ру(:4^'кия ру- 
сенски огррдъ, расположени на 
11. М|>рнп-.1оИ'Ь. 11ь нд'г.1лото на 
1»7н, кошто турцвг!-. отсгхляхА 
къиъ крйцосгйг!!, разградский у- 
кр-Ьнеиъ лаго]1Ъ бвде очнстенъ; 
иа 10 лнуарнн. с.гЬд!. една ве- 
:ша1нге.1ни нр1:1!Т]1^1ка пъ остлве- 

пня въ Р. !1а.ГЬКТ. ТУ1Ч'КИ ОТ]>СДЪ, 

тоя градъ Лиде окуннрацъ отъ 
русигЬ. 
Раадражавляъ тлло, часть ^ — 2073 — ^:м»>"1<а. нерт. I) Въз- 

9.иИЖ>1119(Ъ КП1Ч> ВЪ1'«- 

1.ота в)|1и1<! а1>оаа11()ЖЛ<>»ъ чув- 

'ството на осС.щание, скокоть, 

съ\*6ежъ, бА.п(а и л)>. 'цкЬзъ по- 

Луждяае т1иес111гтЬ схдовци ■.'ьш, 

ио-жвка д-Кягслаоо^ь: саптлина- 

ча, като рал)1шжааа очната 

^'Нер^а, шфнкш оть яея чувсттто 

на -трнмнето. 2) .141азИ1«. ядос- 

пйаъ, л1гКд1&. — Р^дражпсиъ. 

Спос^бенъ да ее раздрижииа: рця- 

ДрН'.КП<М0ГТ1., тля С111>1:(Н?11»т>. 

Ри^д|1иже11не ((тиио). Оило- 
ааве на кивотен-ь оргалкмг. осо- 
бено на нервнтЬ, съ по-гол*»» 
I оть пориа-тата му дЬлтр.шо*:!!.. 
~- 1*л;|,1,разптс.и'гп. ч/тькь. Кчй- 
ТО силно 1-(.' Iт^.IIиIIКIШII: рналрн- 
а11т1-Л10 тьщо 4 питие к лр. ), 
кс№Т(> гклю |)а»л)>ааса113. 

Ря:|<м-ъ. Звахеоитъ арабски л-Ь- 

ПИр!.. пра 1.-те КуБЛЛЪ Л'|^КЛрГГ1(0Т0 

11ъ 1"^1лпд1: умр. вь 92;1 о.гЬдь 
Г. X. (1т1. (-^.чцннвиятя »у, пове- 
•ито още неаапетатапя, ваЙ-Ш!- 
■гкстав гх съч. ну 3»! сипани' 
цпта (на лряС>. н лати»., илдцдепо 
||гь Каавша, кь 17!)») II КМшм! 
'Нонриия. Ми^, 1Г>(К1 и пиел).). 

Разжалкаяъ шькою, рг/с. Лк- 
п:<)|.-11П| го за нрЪ-т&нлснне оть' 
пшопег!! му ; ранжалианлй не ' 
«нжр да (^.пан вече на държ^ит* ' 
.7' !Пг)Г;м:| I { кж.тапгкктЪ ■'» 11|и1. ' 
Г1а. ("П" »и'.11|1,11-мъ и н^ирател!'. 
гппдГ.тель, «-т-ч-иг на<тоЛни1гъ я 
1р.; тикъвъ Н(> ноже да нон-и де< 
^рац1!л, нито да ге п>изум съ 
пенсия. 

1'пяла гияь. 11ъ лкл., дЬ-И^к 

< Т^\Аи вя 1ТЪ4:1а1Ш11г11 Ну 'ШС- 

..1. 1|:|ВЛЦЧая-{. оть ВСГО 1и:и<1кигк 
му нпаивв, 1ГГВХЯИ, отъ които 1% 
оСразуБаЛ1>: кап»о 1ю.>1'^жи.т ео- 

1пт. камнраяг" мм^уил'^, кисло- 
к01/> м с.»//чг1;(мм при.м>у.гп оть 

уьстни чйгшкчм. — "ттука раа- лагдне н ряалошеияе, ра»лагя- 
тель. ( >бвкш1т.'1ш илзиатъ, че ОIV- 
тиячегккгЬ вищепвн с» 1'Н(«соб- 
нн да ге раалагатъ самоирона- 
волио, снр. оть гамооебе си; иъ 
н въ тпва дМпинеяниа учагтнв 
топлината, квглпролътъ и кола- 
та. Рла,1агането ва рааг-нвятв 
(Тава оть в>-м<1б<» но-скори и мохо 
да става безь въздухъ; така с& 
СО образуа11.1И яскопаенитЪ и.1И 
клясана вхглища. 

Раа.1огь. 1»а;(а въ 1гЬ|м-.ки сан- 
джакъ. иланинска котловииа къ 
горното течение на Места, ва* 
нъгтрепа сг* горт-тя хг-гяове. съ 
нъ.1и<1Волнн ицт(|цп. жнр<^>111и'ин до- 
лния Н ЛЙИЛДН. 11)К>11:1111<ЖДЛ янпго 
бойъ и каг|«нь. Цч-нтръ и;« ва- 
:!ата « ХЦ.1КИ1) Г1й1Дрцъ А1гх1)мчя. 
Ьъ тая митянгть жнп^ рашию 
бъ.1га11С1:о наоеленве : голямото 
пмо Наись'!) иъ нея е родното 

М'1м-|1) на Л'У»/'К11Ч1 ГИА''К1К Кя- 

аата Р. има всичко 33,ЗГ)0 жпт.. 
отъ кпнто ■^;1,|<11> бь.1гаре хри- 
пнап1'. 1*,«"0 Гчл-яре впхаиедане, 
8(1 турци. ЧМ масн. «>0О дигаме 
уИжнчоаъ). 

Раяя-Ъ)».. I) и|М1СГ01)Ъ илн 
прпгтраясгво. 1:олйче4тво^ обсмъ. 
2) АНрха на 1Л'&]1):ит( иъ ■твхо- 
во, парвча се я м/^трь; Липа Л1- 
.мйнмгскп. йсновань на числого 
ва гря<1К1гИ., К.1КТ0 въ «:Ш11йгЬ 
<||ранцу:1>'кн, нталвпискн и пола:и, 
шоИ11ческч,-^г,п удпренията, както 
въ ругсян, я1лски. английски, к 
.истричгил», осяовап иа качес- 
тпою нп срнчкяг^., ипкто въгтя- 
рнтЪ сцинн лагинскь в |'))'ьикя. 

Ралпрнпаяъ. (.'«Щ1пи, каквито 
е рпз]|у1гм11:«Я1.. 

Р»:>раАотя11В-к нтщо. Р»б0Т1Д 
го, {мскошшаиъ го; искарцанъ, 
добнианъ отъ него н^щ'!: разра- 
ботчамъ леля; разра^ипнкалп ^^ — 2074 — Гплринъ. Нвсъгллсис. разеди- 
нение, К1>1!Н0.1Я. 

Рн^р^^тнвтгь. ]*уш1>, .шхт, 
ра:111плянъ. [шпрапакъ, гр;яп11ЛМ-1>, 
Истр1|б)111311>; ж*.*(янре1^нията .ияо- 
ю плтн см р1г31ч/нигт.*ч 11'адтг 
&о (•смоомпл «л». — 1*и:111Уии-ние, 
1*1.' нпванр. р11ап)>ен11е. — 1'аз|»}'- 
Шйтеленъ. 110йто ра.чр)-1т1ва; />я> 
р^митглногяо 1}1ьиетвие ма «оди- 
»|л.— Раарушите-п.. Газор1Т?ль, 

(М151Т0Ш11П'.11.. 

Раар^шаилшъ к№Н(о. Г) Отгат- 
ввхъ, рги^читамъ, ра:|Лн1>пиъ, от- 
кринап <г|<1зг ппяЬггтло пеизкЪгт- 
нп. рЪшавахъ . р1ир»ишхь Л1'}а- 
чата. 2) Пояйодлткъ, давамъ 
тим, п1<>бода. т яанрЪи^тахъ: 
ра/ршии «и « отнускь; ра.цт>- 
илено ни е 1)а дщшт^- р!/<1ч, кнпм 
ко»ш-1Н( а лр- 3) И11пл1ана]П|. въ 
1Р>ркоя. си.: ра.^рт«или ю опп 
епитемия. — РалрЬшпнве. Ог- 
готка; 4'шк'объгьм нанирлнп хн- 
реийто: и1К1!1п.1Рине. — Ра;1р'М||||' 
тель. 1)ня, който р»з||4шиц:1. 
Р«11р11ШН1'еле11'Ь. КоЙти цц:11и)ла- 
М1, влй мрищани. 

Разсади нк-ь. ^ 1'^>ддина. д*то 
1-е И1дштъ дъ)чмп^1, 1\кЬгя а дру- 
ги ра<.'те11иа за ир^аж^т.ане; ни- 
пинигрп. 2) Екнедепне, учн-шии*, 
1гЬ(Л0, оть дЬто № |>а:|11асл иау- 
вата. зцанвсто и др. 

РааНшпис ип .|уч1(, къ фи^и- 
кагн. отклонението оть пърноия- 
чллната ииъ ши-ова, — РазсгЬн- 
но(гть ш) чоап-кь. Сиойетно аа 
(•азсЬяцъ. рачвд'Ьчен1>гп., 1)лспр*1г- 
илнють нл ня(-.11П-Бч гяасяпе инг- 
Л1>111> ма лруго )гЬпо, ненриглт- 
стауяаж^ на н&;ого духомъ иъ 
местото, д1по е. 

Разс&дъиъ. (]цосо<!во(пч.та да 
се р1ислждава праиилпи; адраяъ 
уШь — Рязг.«жда1№«'ь. Д1;йггву- 
накъ г.ъ разума ек, като нг:иа|>- 
ьамъ |;лжденп«' оть дадевн цони- 
тйя Е.1И лрфдгтйвлеиия; раммв^ 
(>г«М1?, рпж-г-ярм-ктс — това д-Ьй- 
;1пвис на )и13уаа. 

Ра:|ух'ь. 1) (^вла на ума, коя- 
то може .1» помня (аогтага, поз- 
вйпа), да сядв («'ьобрахапа в 
с)м1№1а1>л') и да зак.1ичй11А (ркша< 
на, кгка]11М1 слЪдггьио): способ- 
ност!, да 01! 1'и1'|1.1пат1. ираво а 
иослЬдователно иислвтк. отьрдна 
ЦРИЧИИЛ 1Л.111. с.г{.дсгвяята й в 
до цктм-а. К1»ая. :.') Рал^иъ нл 
нмцо. ('ни<.'1к11., значение, — Ра- 
зуие11'Ь. Надарепъ съ рюунъ ; 
раауянипть, сиой(^ви на раау- 
н«-н-ь, 

Рцаарнпаяъ (!«, огъ ярость, 
}|д»1-ва1гь се, )>азпг^вяваи'Ь ое 
много. 

Ранть ( Итчн^}. Съ1)Л<гкв иг- 
торикъ, родош. огь 11а1Х1о««а 
(1726—1801), тгъ бЬ.шо семе Й- 
1ТВО. учнль с» въ явстрвЙсквтЬ 
училнн!.», и гетн-к въ квевскатн 
ду.чокиа акй.1еивя. \^ъ \'М. по 
врЬ)11-|ч), коглто в 1Ъ1|6ете, като 
насъ, бяла ток<>-]>е'1и заОракяли 
минао.1лп си, нр'Ьдирве.1Ъ едно 
илтуваве въ Света-Гора, за да 

СЛ|^Ира С1|1.Л11И11Я за РД11:1 г|ч.йска 

НСТОрНИ, Въ ТЛВА п,1.1гвинв тоП 

сц с]гЬ|ЦН&.1Ъ вь Хилендарскця 

иошнтгкрь 1гь отца иаи<:11Я, въз- 

роднгельть на нашата нц{>оди(н'Т1| 

н пме, кпуути вдъхнх.гь еатуги- 

азма гя в 11р4да.1ъ я,|,еята св. Къ 

177:* Р., нървеаъ учителъ, <» по- 

ка.|угори.П' и скоро бкдъ пояи- 

[шеиъ архнмаидрвть ид Новвл- 

, гкяя мпяастврь. Повечето Р*ви 

съчпнеиня ех яапнгани ия цър- 

I ковпо-сръЛска езякъ. ГлавняЙ мг 

[трудъ е Ягтвркяша Ш1 словпн- 

I ехнтл цародп, а шлй'вече на '!ь4- 

' шргшл, Л11>тт^т» « сьрб^шл, 

н.)ъ тъмиинята иа яаблп^ето н»- 

Ф1ф'ма и е» пгторччегка аптли- 

ма мски/тна (^Шва, 1 794 — 95; 2-0 * ' — 2075 «М- Г.ГДЯ !ЙЯ). Тол е п-ьрвий 
т иоьлсръбската лвтерпт^ря о- 
авти ш вгъзста ни пение т исгори- 
ч^-сккгЬ ир'1и|д||ая, който и шга 
КИН {гЬкаква гтойность. Клннъ 
' къ отъ тоя трудъ, подъ 
.1' Пол1/-С.>о«им'' илн 1'л- 
млтг, е ирАпол. ил езика ни, атъ 
гргнки. Днугаиовь, км. 1. огъ 
Ип1»ч>на 1^иб.шотска (Пллхиъ, 
!на7|. Па Р. нрпня.иежя опц) 
едннь о'и>рппкт. 0Т1. иъркошги по- 
У1Р11ЯЯ, прбвеленъ ОП. ругд-кя, и 
(гтвхотаоропво Бой зма/1, т ор- 
лови у1~Ь\), въ което е вх«;1Г1;1а 
иойиита съ прцятЬ, Н!.ков Р-ви 
съчинения гл орт:111*.1н новзда.ге- 
ви. Р-Г11 аптобногрлфип о напе- 
чятлнл въ Гласимкь (I). Вих. н 
111;1>|1з|1икъ. С е а с Н I с Ь I о <! о г 
Й«1|1а1аи-. Ьи^егаТт- (III): 
и Пинннъ в (!н8глон1Ъ, Испщчя 
глт. .и1П1>/шт'(рь. 

Рий. Г| Граднвата, а[или1п,ето 
пи праро111'1чми-1'11. Лдаит. н Ква. 
'/) МЬггчирЪбивянярц' «а нра- 
вслим!. душн(/>и1^.1.|. 

Райиа, .тш. 11ячр'кчпатп х*-р«о 
на наща, зп която г« вгрзаагь 
платната. 

РяЯоаъ, (рр. ОирЬx^^^от окод- 
мость. 

Рийевй (Поанъ - ЛкоЙъ К и 1- 
н к с). 11ро<|у-п> и^.игкй фило- 
лпгь в прнинтяляггь, род. и. Йер- 
йалъ, блпзо до -Чайпцнгъ (1717-- 
1774). Учвдъ б|)1ЧМ-.К1В11ото, поагЬ 
вра'к-кп, н [>тйш1мъ. кь \ТЛН, еъ 
■въ (..Чолавдйя) п1'ШВ. в беяъ 
цгтви :и п1>+.лрдна, ;(* да (м1.д- 
|гр«ивт); на 111»1Лтонга, ученъ 
<фя>-ртялн1'гъ. Тахъ жни ('чгь ск^- 
ио. понравялъ оиравн» вь ш-чат- 
пинят)! ц др. ')'ой гпърюнлъ в 
врдвцпна!» гл 1711-1, аъ никога 
я*' н пра1гтикуггалъ. Като се нър- 
(и>~ть иг .1аАнца1'ъ. д<>би.1ъ Бат«д- 
рятя ца <||ИЛО<:0|||иага, въ 1717, н яа арпбгци. въ 1748. Досоть 
годнпн по-сстн! {1'5Я). стааллъ 
рск101гь на учшнщрСв. Никола, — 
слтж^, която подобрила подоже- 
нветл му и която запикява-гъ до 
свърпута си. Р. е пр^ммъ на ла- 
твпсвн няколко арнбгкн нигнтсмн: 
Мол^1.'1е1)аи(к»т», княюве, които 
сл се отлнчи.м по лпбммпа ш 
къ.п книжнината; Лра^1:ки лп- 
топпт я др. Тпй е далъ я янот 
вздапш! на 1~ръ1Ц|В иаоктолв, съ 
латински 11р'1|11ад'ь : 1килжкн по 
Со^^мжола, Ечрипида н Лрчсшо- 
фана, 3 т. въ 8*; Гръцка ^1««»й- 
лошя; Теокрнть, :! т. вь 4"; 1'рьг*- 
ктть оратори, Г^ т. въ 8'; Илу- 
тарп, ]2 т. въ ^*; ^'■ннсь Ха- 
лик11рна1:км. Ч т. въ В* и др. 

РпЛтлиигснъ. Градъ м. Пюр- 
тем'^<.'р1ъ, 10 килом. на В}п. отъ 
И^утгартъ. нц р. Кхяцъ (ирвпжъ 
ва ПекаръК ^(),(.к>11 .-вят. 111УЬда- 
чмтво, нг1Ямр|-тво. Съйорпа църк- 
ва Ся. Мпрчл. |!с.1НЧ1.-еп!1'ни го- 
тическа сграда, огъ Х1\'-в в*1съ, 
вйй-хубавата въ кралавото. 1идао 
ир1^яб Р. в Л^^п. упрЬненъ сь 
сгЬнн. ('имитрнп Панл. 

Райхенбахъ, 1'рпдъ аъ пртс- 
ска Сн.11-зил. 7(1 кв.шя. ва иго- 
вап. отъ Ь1№4'лавль: 14,000 вит. 
ируситЬ раи>'>я.)н тань ав(;трвй- 
цитЬ въ 17И-.*; талъ ге в подпи- 
св-гъ 1'ДП1гь л^говоръ, иождт Пру- 
сия и ЛвгтрН)!, въ 17У0. 

Ра11х.1И|1ъ (Яаг<гт).%и1ясна'гь 

геряангка фило.1пгъ и иедагоп. 

(14Г|5— 1о2'21, жвв1-Л1> кри Д!М)11а 

на КГмч1ха1»тг( 1>радати, по1'лЬ ва 

I 1:ур>|>яр1'та Филипа юН-ШКИ, во- 

! дв-п. много вр'11]1е ре^зигнонна ио- 

|леивкл съ кслжшигЬ дияялвкан- 

пв н съ у1швср<-1тп'итЬ нариж- 

ски, гр|||урт1'лв и иайпгки; Н|<11- 

нирляпк 10 гпършяла гь нораже- 

иието на щмл^вницит^^и съ □»• 

явшшвети на неп>ввт1 Е р I ц- _„:^ — 2076 1о1ае оЪвсигогит У1Го- 
г и т. Р, ииа-гь го-тЪмо влияние 
яа подобрението цр11даването въ 
германскят^ училища. Въ гръц- 
ката граматика полоянлъ нача- 
лото на особеното произношение 
на двугласнитЬ букви, наречено 
РаЙхлнновско, н.1и, по господство- 
то на звука т], втацизиъ. Отъ Р-т4 
многобройни съчинения, по-заб^Ь- 
л4жителнитЬ еж : М 1 с г о р а е- 
{11а, В г е V 1 1 ч и и 8, Н и (1 1- 
теп1аНв1|Г1аса, Пе агЬе 
саЬЬаИвИсй, 1>е уегЬо 
т 1 г 1 Г 1 с 0, 8 е г <^ 1 и в. Р-то 
жвБотонисание е иададено отъ 
Маерхофа (въ 1830). 

Райхщагь, герм. Германский 
карламенгь, 

Райчо (Капитанъ). Сгаръ по- 
борннкъ, офицеръ въ псгочяо- 
руиелвйска военна служба и пър- 
вата жьртва за съединението па 
Южна и СЬверпа България, на 
което бЬше единъ отъ дМцигЬ ; 
убитъ пъ Пловдавъ на 6 сптем- 
вриА [1885) ОТЪ телеграфиста То- 
дорова, на реда си раск^сакъ отъ 
тълпата. Кааитанъ Р. б& родомъ 
отъ тревненскигЬ колиби Рай- 
ковци (род. въ 1840), 1)аща му 
Д'Ьдо Никола, кога отива.1ъ на 
назаръ въ Търново, водялъ и ма.1- 
кия Райча таиъ н му често рас- 
казвалъ, че Търново е старата 
столица на българското царство. 
У Райча се развило родо.тюбиво 
чунство, което го карало да тича 
нрЪъ ц^1ия СИ животъ на но- 
мощь на поробеното сн отечество, 
ту въ Русия, ту въ Сърбия, ту въ 
Влятко; най-сетнЬ бЬ :1елъ блес- 
каво участие въ освободителната 
война. 

ИрЪзъ русско-турската война въ 
1854, когато билъ главенъ у 
единъ кожухарь въ Русе, 1'айчо 
пр^ц.тувалъ една нощь Дунавъ, въпрбки най-гол^Ьната бднтел- 
ность на турските стражари, за 
да обади на русит4 намеренията 
на турцит^ да пр'&11ин2тъ въ 
Влашко, — ц-Ьнна ус.1уга, :т коя- 
то б* доби.ть грамота на дворян- 
ство отъимнерат. Л.тександра 11; 
той б^ добалъ капитански чииъ 
въ Русия. Въ деня па съедине- 
нието к-иъ Р. требваше да зеле 
телеграфа отъ Тодорова, бесараб- 
ски българинъ. Тодоровъ, нам'Ьсто 
да му пр4даде телегра((»ното у- 
нравление, го застр11.ш; пъ и самъ 
заплати скжпо за дързостьта си. 
Биограф, б^-т^жки ;1а к-нъ Р. има 
въ спас. Поворникь- Опълченгцъ, 
год. I кп. 7— 8— У (Русе, 18!)3). 

Рака. евр. Бе;1Д'Ь.тникъ, б1'зиоле- 
зенъ (Бнбл.). 

Ракета, ггрм. '1'и[пекъ : ц-Ьвь 
отъ дебела хартия, набита съ ба- 
ругъ, която като се подпали, 
кара ракетата да х върчн въ 
въздуха. 

Раковацъ (Дртупишъ). Ила- 
иененъ илирийски иоетъ и иатри- 
отъ (181.4— 18Г)4). 

Раковски (Сава или Гсорт). 
Български историкъ, фи.10логь, 
журналистъ, хж1иъ, натриархътъпа 
б'ь.1гарскага револю1;ионерна кни- 
га и мйсъ.1ь, създательтъ на бъ.1- 
гарскат* бунтовни агитации, кои- 
то пробуткдахж народа и го при- 
готвих» къмъ борби за полити- 
ческата му самостоятелность, и 
които образуваха ц1-аъ редъ не- 
устраишмн и пълни съ самоотвер- 
женве борци: Любснъ Караьг.швп, 
.Ъвски, Лпнпнитъ Хишова, Хад- 
жи Димитра, /{(/раджата, Бо- 
т<'ва, Сшалюо.юва, Вгнковгки и 
всички гЬхни саодвижници ; род. 
въ Коте.]ъ, почип».1Ъ въ 1>уку- 
рен1,ъ (1818 — \%И1). Наща му 
Стойко Сава Поп^вичъ, синъ на 
д'Ьдо Сава отъ с. Раково (котлен- — 2077 — ско), енергичепъ и разу11'енъ чо- 
в^ЕСъ, бихь едааъ отъ влннтел- 
нвтЬ първеяця въ Котелъ, иналъ 
добро състоннве н нинувалъ въ 
овова вр'Ьне за образованъ ихжъ; 
а наВка жу Руса била сестра яа 
прочутия юиакъ в родолюбецъ 
Мамарчева (ьиас. това вие). Тя 
била даровнта хена, съ разсхд- 
лива С1|1лость в съ висока нрав- 
ственость. 

Малкай Сава се учолъ върод- 
яаа си гралъ ори дпскалъ Черня. 
Като билъ още малко монче, той 
билъсм-Ьлъ и буенъ. Цр-Ьаъ русско- 
турсяата войиа въ 1 828 — 29 вуй- 
чо му к-пъ Мамарчевъ достигпв.1Ъ 
въ Котелъ съ едно отделение рус- 
ска войска, въордяенъ, обл^ченъ 
съ военни дрехп и сл'к)ълъ на гос- 
те у сестра ся 1'уса. Мамарчевъ 
заб^л'Ъжилъ дарбата на детето и 
съв^Ьгвалъ да го инучхтъ. Роди- 
тслятЬ искали да вспълне&тъ тоя 
съв'Ьтъ и да дадхтъ яа сина си 
редовно образование. -Затова тЪ 
го проводили да се учи въ Царн- 
ррадъ въ гръцкото училище въ 
\алкв. Р. иокцзиъ извънредни 
усп'Ьхи въ учението и въ 4 го- 
дини сиърш11.1ъ курса съ отличие. 

Въ Ха.1ки Р. билъ съученикъ 
съ двимата синовнна кин^а Стсф. 
Богириди. Князъ Погориди на свои 
разноски испратилъ Р. въ Атипа 
да продължи таиъ учеиигт) сн, а 
ио<:-л'Ь и въ Парвжъ да свърши 
наукнтб 110 п]1авото. Нъ Р., на- 
м11сто да учи правото, ^(аровилъ 
се въ богатата фраицунска .1ите- 
ратура, запозналъ се съ история- 
та на Франция, и иапоилъ духа 
си тъкно съ ояов:1, :)» което нлал- 
г1>лъ и жъдувалъ. 

Като ее върнжлъ от-ь Фран1|,И11, 
Р. за малко в]|4ме става секрс- 
тарь на Бо горяди. I [ъ :шд у ш и- 
телната сфера иа турското чинов- ничество било точно противопо- 
ложлото на онова, за което коп- 
н^лла кладата душа на великия 
иечтатель. Р, напуща службата и 
започва едпнъ скитнически жи- 
вотъ; той е принуденъ да се скита 
по Сърбия, Унгария, Рунлвия и 
всхд'Ь да крои планове и да т-ьрси 
средства за освобождението на по- 
робеното си отечество. 

Най-напр'Ьдъ изниква въ Браила 
(Влашко). Тамъ скоро се запоз- 
нава съ нладежят}) българе, на 
които проноа^ва патриотически 
нрппов'Ьди. ИрЬзъ есеньта въ 1840 
той вече ималъ около себеси одинъ 
кружокъ отъ 70 — 90 души бъл- 
гаре. На другата година пр-Ьзъ 
пролЬтьтатой съставя въ Браила 
единъ бунтовенъ комитетъ, който 
да работи за събвране помощи я 
да иъоркжава и испрая!^ бунтовни 
чети въ България, Въ сжщото 
вр^Ьне Р. вли:«1 въ деятелна пре- 
писка съ разни българе въ Б.1аш- 
ко, 1'усия и Сърбия, която по- 
бужда дасъстпвштъ и т* бунтов- 
ни вомятетя съ САН^^^а ц-Ьль. Р. 
сполучилъ да сгрупира в въоръ- 
жи една чета отъ 80 души; нъ 
черна пр-Ьдателска рхка разваляла 
всичкия му кроежъ. Кога да мине 
Дунавъ, чегата била распръснжта 
(гь залпове отъ една влашка ко- 
манда и Р. би,1ъ принуденъ да 
очисти Влакин. 

ИрЬзъ Цариградъ и Триестъ Р. 
е въ Франция, Д'Ьто пакъ се опит- 
ва да продължи учението сн. Нъ 
докл* глЬдвалъ въ |||аку.1тета, бор- 
бата противъ гръцкото духовен- 
ство закипЬла въ 11Ъ.1гарил. Р. се 
явява въ Търново и агитира между 
тамошното население да сЕочи да 
изгони в.тадиката гръкъ и да го 
замести съ Нео||)ити Бозвеля (виж. 
{Н^-офитъ). Бь същия синсълъ ра- 
боти и бап1д му въ Коте.гь. Влади- 

131 — 20Т8 — ката гръвъ наиеветавя Р. я баща 
ну, че )'хъ вровтьда подигястк 
1>вво.тюцаа протнвъ турското иря- 
ввтелстш). :1ат01»а сниътъ н бащя- 
та и> хвърлени пъ елаа влажна 
а дътбока тъ]1НИ1[а ( Цит-^ирг- 
дмрек*) въ Дариграл'Ь, лгъ д*то 
се отървлкатъ башдта сл11лъ 3, л 
ашгтъ сл^дъ 4 годния. 

Въ 1850 Р. анкуиум заеддо сь 
Екнек1в Мусгафа бей аатал&чя ал 
руяджолскяа паняяръ н съ до- 
бнтитк оть тая търглпня парн се 
залавя да пропов1.дпа въхтаяие, 
да кунува ор&жш', кзто р<аг11рог 
■ождашсхшдта ц1ль и другарс- 
гЬ ся. 

Вь 1854 Р. Т1Л.П1а (лт. Царв- 
градъ гекретарь на вооивня <!лдъ 
въ ВядяВЪ. сЪпЪл.даяграс р1)ля 
въ б&дАЩята войва меясху ту]111Н- 
гЬ я русвгЬ — да надала турски- 
те воеинн планово на русатЪ н 
да приготви едно въ^ктаяне «ъ 
Видинско, тя дя постави тур11итЪ 
меяиу два огнйове. Тая р('Во.п>- 
цяя Р. с]|'Ьта.1ъ да се расц|мтра- 
вв, та да с« исиободн Съдгарня, 
— .идел, въялотсна въ к])ъвьти 
ва Р., който летЬлъ оть радогть 
на крилата й, като лпж.{алъ, 
че тя почил вече да се ««лще- 
ствяиа." Па пли. :«! Видниъ, Р. 
въ 'Гъ|)иово се ср1>щ)1>1.гь съ шоха 
на дервиогигЬ п слолтчнлъ да 
вл1зе въ др-Ьобърнлтата пъ джа- 
ния (тпра 1(Ъ)|Коп Со. Чгтнриде- 
а-ть като Г})>'1Н11Ъ. Тогина сао- 
луч8.гь даснеяе оня наднисъ въ тая 
църква оть яраяорвнл й <:тъ.тъ, 
който ввждаяе п факсихяле п, 
книгата яу Ппколко рп/чи о Л- 
спню в т, и. V, :шаяль цвсяинни 
ц гоиорнхо меаиу нвогото другп 
(■:[нца я турски, на зная.гь к яного 
добр^ и обнчаит1|, нравктЪ и вя- 
рата на т>'рцнтЬ, която нзучвалъ, 
както виждими, не безцелно. 
По нешдсгис, в^сои апшкя аа 
поставрвата отъ Р. мрфжд про- 
тявъ Турция били уловени. Р. 
ар«стуванъ ислра1и.1и въ Шуяеиъ, 
а отъ таяъ въ Цяриградъ, дЬто 
сл-Ьдъ миого п]1^яцждия би.гь ас- 
вободекъ по ходатаАпвато на бив- 
шия ся съдружнпкъ Мохяелъ-бея. 
Оь една вЪрна дружина отъ 12 
юваци Р. се отзоиа.гь скоро оть 
Царипо-тъ въ Сгара-и.|аив1Ш. Танъ 
я 11р'Ькарилъ цйлотп л^т» ир' 
1854, като гоивлъ твряяетЪ в 
народа бенъ рая1ива на в1'.ра 
карсгност!.. Пр1иъ «-сеиьта той С| 
ирвмъкнхлъ въ баишнят'-! св те-' 
навици блнш до Когелъ. 1|,-Ь.(ъ 
я^сецъ стоялъ таяъ; и въ това 
!!р1яв си наня<я.тъ й*.111«1!итЬ за 
ходенето сн )ф1к1ъ лЬшт и ту- 
рилъ яача.10Т1> иа 1:иига1и си Гор- 
ски плтннкъ, 

Въ иа4ал((То на 1855 Р. е 
]1|ан|к» ц въ 1>уку|№и(ъ »амнря| 
ггарятк сн лругаре Ив. Бакало- 
0.1У, Хр. Гео1)Гнева н др. Сега 
иоч|{Л1.1ъ да обикаля исичкн г{>а- 
диш- въ Влашко, Оьрбва, 1>акатъ 
ШУАЪ чуждо няе. |{ъ1866 нр^мк- 
налъ нежду бапатскптЬ бъ^ипро 
я оггйн.1|,гь въ Нови-Садъдо 1^57. 
Тлнъ в^да.IЪ ирлдапсткика на 
своя Горски пхтинкь, въ който 
илаяенио, иъ въ 1и:1чевни таро- 

ВС, рПСуВД.ТЪ Г1ЮЛИОТ0 ноложснис 

нл бъ-тгарскиа народъ въ Тт1)цкя. 
Сицата ('однна той иидй.гъ и Гор- 
скмл гимпнакь, — историческа по- 
йна, която най-миого послтжма 
да рацдввжя съ])дцата на нладит!) 
(^ь.тгаре да се стрвяить кьжъ но- 
лятическа свобода. Тя състои отъ 
раска:1И на и:<б^1-нстят11 нъ пла- 
нината к>на[ш. '1'па ряскозн да- 
ватъ причанит!, които често ех 
какаркали бъ.и-а|1ииа да остави 
баща в хайка, и.1я жева и Д'Ь1|^ 
а да хване гората, за да нотъ- ряН 
2^79 — 1Ц»ва на тиравег^ на българския 
народъ. Горски пжтнит 6'Ьше иа- 
шето революциовно Евангелие; по 
него се въсаитавахх отпосл^ 
Н&ШИТ1& юнац1 - бунтовници. Въ 
НовиЧЗадъ Р. въ 1857 ночнхлъ 
да издава полктич. си в^стникъ 
Вллшрека Денннца, конто но ио 
ването на султана и гръцкия 
патриархъ била снр'6на оть ав- 
стрнбсвото праватедстео. Р. ус^- 
тнлъ, че Австрия дори ще го 
нр'&даде аъ джелатскат^^ рхц'Ь на 
турцигЬ, та из)511галъ въ Влашко. 
Въ Влашко Р. се ца.1оии.гь пакъ 
за пе]>ото. Той 11апвся.гь съчине- 
ннета Бьлюрскчтп хайдути и 
др., иъ скоро бнлъ издаденъ, та 
П9търси.гь безопасиост1> въ Одеса 
(^усня), д4то остаижлъ до 1859. 
Тамъ въ 1858 работвлъ на Яп>- 
1(0.1X0 рп.чи Аспню Цьрвому и 
изда.ть ИзступлениИ дервншъ или 
Вьсттний Въпрось (Ш^З ; ново 
изд. въ Иловдивъ, Областна п-ца, 
1884). Въ Одеса би.гь и учитсть 
въ сениварията, д-Ьто иоиогня-гь 
да вл^зжгъ на учение мпого бъл- 
гаре. Тамъ и издалъ своя Пока- 
залсщ,, часть I, Одеса, 1859, ръ- 
ководство за какъ да се и:)дирва 
натето ииилио. Отъ Одеса Р. ми- 
нслъ въ Бкзградъ и таиъ нъ 
1860 й»да.гь без1гЬнната си книга 
за Ааьня. Отъ Н-Ь-тградъ се нрЪ- 
хвърлв.1ъ въ Земувъ но шучйд- 
не баиатскигЬ българс нтаиъ с&п!;. 
год. идалъ брошурката си Глап, 
едною бълшрнма, която съдържа 
П1И>гра1[ата ня в. Дужюскч Ле- 
Шъ. ЦървиЙ брой на тоя в4ст- 
ннкъ излЬ)ъ.гь на 1-и септ. 18<)0. 
Р. безмилостно бичувалъ гръц- 
ката патриаршия и бъ.1г&{)ска- 
та уния; и той испъ.тнилъ дъл- 
га св ио Църковния въпрось, ко- 
гато народътъ поелъ да води рЬ- 
кпелво борбата. Други политически събития из- 
викали Р. въ Б^градъ. Меяи1,у 
Турция и Сърбия црЪдлежало да 
се разрази война. Р. организи- 
ралъ прочутата българска легия 
(виж. тая дуиа), съ ц^ль да на- 
хлуе въ единъ даденъ ионевтъ 
въ Българин. Нъ обстоятелства- 
та осуетили тоя патриотически 
планъ; Сърбин скоро се поиврила 
съ Турция. Р. огорченъ отива 
въ Влатко и въ 1864 почнз^ть 
да издава въ Вукурещъ в. ^л;- 
джщность, койтс рунхнското ира- 
вйтелство спр'к1о съ 10-я му брой, 
а погл'Ь Брпнитгль, спрЪнъ пакъ 
ио заир'Ь|цение съ 2-я ну брой, 
Ир-Ьзъ 1865 ТОЙ почва да издава 
капиталното си н цйнно съчине- 
ние Еьлюргка Старина, отъ Кое- 
то сио.1учва дл издаде сако I 
книга. 

Скоро политическите събития 
отвличатъ Р. пакъ отъ литератур- 
ната работа. ВласитЪ свалятъ Куза 
и се готиштъ да прогласитъ съ- 
единението си С1. Молдова. Тур- 
ция натрупва войска край Дуна^ь 
и се готви да ииъ обяви война. 
Р, се споразунЬва съ Вратиано 
да помогнхтъ българет4 съ 5,000 
нокцв въ случай ни война и хвър- 
чи отъ радость, че е допью вре- 
мето вече да тури ш1ановет11 си 
въ действие: да се вмъкне съ от- 
боръ юнаци въ българин, да диг- 
не рено.1юциита, да завзенс про- 
Х0ДИТ11 на Стара- п.1авина и отъ 
върховегЬ н да диктува на Тур- 
ция една Турко-Вългария врод^Ь 
на Австро-Уягария. Нъ и сега об- 
стоятелствата се 1)ааввли иротивъ 
Р.: въ Вукурещъ се избралъ новъ 
князъ, работнт'Ь се свършили мир- 
но и Р. втори пдть видйлъ за- 
ветното си желание осуетено. 

Сега Р. наи'1^рвлъ за най-добр1Ь, 
българский народъ йрЬпо и безъ — 2060 — яичия помощь да заяви свовт1Ь 
нарплнв я по.шгическн орява. Той 
двлъ нлелта ла се съставиьтъ ре- 
доили горскв четв, като храоялъ 
аад^-ждата да ариготин язГмиио- 
нието на народа на. както в1ш<>* 

тюавскв битви. Ово^о му се съ- 
брали вмводаН Фядшгь Топ», 
Хаджи Двмвтръ, Д'Ьдо ЖелПо, Ца- 
оайогь Хиювъ. Днмнгрг Дишлия- 
•п (иехлйиаввва) и ни. др. юиа- 
КЯ, коитл 1'лушалн учителя (.'Н 
като ННЪ Да1к<1.ГЬ гвнитЪ съ1гЬтв к 
наставления :)я ^гА11;1ггЬ д-Ь&- 
стввн по бъл-арссого бунтовно 
я*ло. 

Цмртп на Р. гръипхло всдд^. 
То8 (тЯ11Л.гь иляшил» ш Турция. 

Цлодъ на тял н)>г<11(н деноиощ- 
ин трудово б-кхл петит11 на II. 
Хитова и Ф. Тптя) 8ъ 1Н67. Но 
това в]гЬие Р. бвлъ в учвтель но 
бъ.1гарска всторяа п> Буху]и.-|дъ. 
Няколкото 6VIтрч^та 1луд«ити 
въ 1МН-НИ0Т0 медицинско ушлии^о, 
съ рш||{|Шоицс на лрофемра си, 
ходялн !шдн:1жъ въ седиицятя въ 
ск1Ю)1ната килия иа веливвябъл- 
гарквъ ла слушатъ отъ него уро- 
ци 110 нашата исторпя. Учоиицн- 
т6 « вьсхнщшиии да спшятъ 
предавателя ся да ра:шива |п> 
Н01цио'го си сдов» любинит!) си 
идеи: ш благороднмт» „(-анскрят- 
ско" нроисхожд(!1!не ка Г|ъ.11'ар- 
(■вия езикъ, за влвлнет" ил о-ьл- 
1'а1№т11 огь Лдия «шчо вЬкоие 
ир1)ди Христа, иа иоб'11диг& ииъ 
като участници въ аиходит^ на 
фц.1Ш1а и Александра Мц|и>дов<!КН, 
иа (^ьп-арскигЪ К>("ГН8иан(>вци н 
Лелинарисвци на вшинтнйскив 
прЬсшлъ около него, за еднах- 
■остьта 11а фраикит! съ Сллпрй- 
т* в др. и др. 

11|111аъ 1Нв7 Р-то здрав)> № ряи- 
строило огь толковато пеговн тч^1^ лила. Охтиката ударяла печата 
па неговото чело. Ир^кП. оосл'ЬА' 
ннгб див огь живота са. тоЯ да- 
валъ да с« иечатвтъ кнпгиг^ си 
Братско обясненш; Бълмрекитл 
хайдути и Клк»а П^лшрскаю 1а- 
лака (тая яосл^Мната янига 8« 
дожнЕгкгь да види наиечятанд ; 
тя инл1ае ва свЬтъ въ йдеса, 
въ 1*80). 

Иъ КЯЯГИГ& и в-Ьгтвквтб в: 
Р. ниа пр^калоци 1>абоги. Т'Ь се 
от.тичйвятъ ро юндонцияга да се; 
и1)'Г.дстави въ ний-свЬтли шарове 
всичко огь вашето иииА.1». Иъ 
иакъ т1> имать гол^нп значение : 
т4 сл пдъхпа.ти гореи^ любовь 
БЪ1П> народа и с& расла.1Вали 
умовегЬ на ао-нчкн бъ.1П1рс-чита- 
тели. Огь книгнт!! нл Р. съ иай- 
1ч>.г^но въсхйщенве гл ге чедн : 
Горски нжшникъ а Игисо.1ко рлии 
й Аспню 111'рвом!/, а огь вЪгтии- 
цигЬ Дцшчкки ЛеИп}ъ. 1>1ибвра 
се, че Р. с бап. аацр^тень лн- 
ге|)ато1П| въ Турция, та гъчиве- 
ниита ну но ('« могли да <ге вна- 
сять и четлтъ свободно иъ Ьъл- 
гария; въ яиенво затова тЬ ех 
г* търсила н чели отъ исЪкиго 
съ 110-га(кид ретюсгь, я иовечв 
служили да раивнвнтъ идеята за 
свободата. 

На 15 ОБг. 1807 нр'кгъ нопо-та 
Р. свършилъ своя 1гь.|е1гь съ бури 
животъ. . Гене1>а.гьтъ на Хлмо- 
в<?тп/ казмк^яимовъ, „уиркгь въ 
мизерията иа едииь иросякъ, & 
110Г1>еЛсвъ бя.гь с-ь почвститк иа 
одв&ъ киаП|. ирЪдъ ис(11лъ погре- 
балната колесница на генерала 
на , Иьрловнопю (нвж. таи дуиа) 
тайно народно началство" сл ш-р- 
в&тк и нитибилитЪ буку[№шкн и 
ХАшовет^ балк.'шсва.* Ц всички 
близки съврЬиеиияця ва велкквя 
родо.1а>бе1(ъ едннъ пр11зъ другъ 
се иодварять да искажхть чуя- ^ 2091 - сивото Оа удявженяето си за 
него. Цозната е Л. Каравеловата 
1гЪсе&ь на Р. : 

.Когато (Ииъ азъ д1|тенце. 

Тихо, н11жво, ивло ; 

Когато б1|хъ алг. зсозпеаце 

Лудо, младо, авип. 

Когато станахъ на готини. 

Когато ставхгь д^до, — 

Единъ б-Ьше моя баща. 

Едно бЪше чадо : 

Свобода! Свобода! . . . . , 
която Базовъ довършва така : 

я Ти иска ^а бутнепгь, о духъ 

безпокоенъ, 

Неиастекъ мечтатель, аяостолъ 

и воянъ, 

въ единъ часъ д'к10то на петь 

в'Ьковр. 
Чухяе ние твоигЬ горди викове, 
Когато при Сава и при Дхм- 

бовйиа. 
Виках нръвъ : „Свобода ! Из- 
грева зорница Г 
И ту съ перо остро, ту съ 
гореща р^чь 
Надех^итЬ сЬЙше на бла:|ъ и 

далечь ; 
Единъ самъ буденъ въ толкова 

сняш,и. 
Ти едянъ за всички, като де- 
монъ бдящи, 
Работи, бори се, стресна, въл- 
нува, 
Тукъ ихдрецъ заиисленъ, тахъ 
луда глава. 
Мраченъ узникъ въ СганГ)уль, 
генералъ въ балкана, 
Поеть и рапбо&никъ подъ скща 
[|р'Ам1ша, 
Мнсъль и желязо, лира я 
тржба — 
Всичко тн бЪ вкунонъ за една 
борба, — 
Всторията има да се позахисти 
Вьвъ кой лихъ безсмъртеиъ 
тебе да причпслп. Въ1вв5жостигЬ наР. се нр1не- 
сохх съ голямо тържество в% Бъл- 
гария, поср1|ЩН2ти въ София отъ 
учевицитб, пароднит^Ь предста- 
вители, княза, духовенството и 
повече отъ 10,000 граадане. 
Т^ се ПОЛОЖИХА въ особена гроб- 
ница, н чакагъ деня когато ще 
се въздигне надъ тЬхъ нанетникъ. 

Библ. Зах. СтояновитЬ Запи- 
ски, Заиновото Минжла, сп. Я(Ь 
борникь-ОпъАченець (Русе, 1899, 
год. I, кн. 1 — 11; тука се ис- 
правятъ н1|вои крива св^д']Ьния 
у Адженова и др.) ; Ч. Иоповъ, 
Чърпч1 изь живота на Сава 0. 
Раковски (2-ро изд. Русе, 1893); 
Ив. П. Адасеновъ, Свпдлния и 
записки за живота на Раковски 
т. I — Ш (Русе, 1896); С. Боб- 
чевъ, Р., ^читель по бьлмрска 
история въ Юбилеен» Сборник* 
по сл. 36 год. отъ 1-и .вип. на 
Габровската Април. Гимназия 
(Пловд., 1900) ; П. А. Сирку, 
Етюдъ за Раковски, ирЪв. отъ 
русскиЦ. С. Кжршовеки (Свищовъ, 
1891); Ил. Влъсковъ, ЛГжчеммми 
на освобождението мм (Шуменъ). 

Ракурси, фр. Скхсянане прЪд- 
м^тят!! въ живопнството, по при- 
чина на полегатнтЬ имъ поло- 
жения. 

Ракъ (сапсег сагсшота). Много 
оласпа болесть, която не се знае 
положително отъ що се причи- 
нява : появива се въ устата, гър- 
лото, {^томача, матката, червата 
и др. вь видъ на иекъ вли ко- 
равъ нарасгъвъ. Раковата маса 
състон оть фяброзпо основапве 
(й1гоп1а), въ ипогобройннтЬ пря!- 
нини на което с& отллчени мик- 
росконнчески ракови нйчида. Из- 
общо р. има гжбеста (въ видъ на 
сюигеръ) илн в&иова форха и 
наклонност!, да се раси рост ранява 
и да порахава със^^днигЬ съ него — 2082 — Частя ; ао-Еъсоо се заразявате 

ОТЪ р. и Др. 0ТЛ'кШЕ1 ОрГЯНВ, 

които постепенно з&гнояватъ и 
образтвать раня: това е открать 
р. (сапсег арегШт), за раиичве 
ОТЪ екратпя (сапсег оссиИиш», 
х^то отекъть още ве е забрал 
гяой н ве е образувалъ ранв. 
У болвитЪ ОТЪ р., за^гктЬжва се 
характерястячвий зезиистъ пшръ 
на лвцето, общо разстбваве, 
измършавяване на ц'к.10то гкю, 
хндропизяя в сяърть. Съ горене 
може да се вз-тЬвува р.; чрЬ(ъ 
изр^вавс р. радикалво се .т6- 
к;ва, въ тая операцяа р-Ьдко 
спо.1учва. 

Ракъ въ астрон., внс на 4-о 
съзв^здве въ зодиака в 4-я бЬ- 
хкгъ ва еинотвиата; .гЬтото се 
вячевва когато слънцето к.1^е 
въ б^тЬгл р. 

Рали ( Уолтхръ). Английски 
държавникъ, Елисаветйнъ люби- 
нецъ, паднхлъ въ немилость въ 
царуването ва Якова I, бнлъ 
обезглавевъ (1552 — И)18). Р. 
бвлъ още отлвченъ па(;ателъ и 
хореплаватель ; той колоцвзира.1ъ 
Виргинвя въ 1584. 

Ражв (евр. висота, хълмъ). 
Отаровр'&неневъ градъ въ 11а.те- 
стяпа, на Е|()1)смо1(ото племе, 
нср^дъ иланвнв, 10 килом. на 
{гЬв. ОТЪ Иерусалимъ. Израилски!! 
царь Вааса го укр^аилъ, понеже 
бвлъ на пр11Д'к1а иежду Пя1)а- 
илското и Иудвното парстно. — 
Р. вли Ранатанмъ • Оофияъ. 
Градъ въ 11а.1естина съ непоз- 
нато и'Ьстополож('ние ; споредъ 
1'обипсъна, сегашна Соба, 8 кялом. 
на заа. отъ Исруса.1Инъ ; спо- 
редъ други библ, тълкователи. 
с&м^ий г|)адъ Лрнматгя, '62 колом. 
на сЬв.-уа», отъ Иерусалимъ. Тая 
Р. е била родното м1*то на Сл- 
мунла; Лриматея е била родното ■гЬсто на Посифа, съвЬтннбЪть, 
ревносгенъ учевикъ 11нсусовь, 
който ве \'частвув&лъ въ осхж- 
дането иу, в който, сл4дъ огьрть- 
та на Христа, вояска.1ь тялото 
ху отъ 11И.1&ТЯ, и го погреблъ въ 
канененъ гробъ, който се накв- 
ралъ въ градввата му (Библ.). 

Ражаданъ, н.1а [т.шцанъ, араб. 
Девети тл^хецъ отъ нохамедан- 
ската година, иосветенъ на строгъ 
двевенъ попгь. 

Ражанве. Градъ въ Долвк-Еги- 
неть, близо до Розета, на .тЬвня 
бр-^гь ва Ннлъ, 75кхлож. вавст. 
отъ Алексавдрвя, съграденъ ц'Ьлъ 
отъ червоземнн керпичв. Далъ е 
инето св ва едввъ кавалъ. Р. е 
исторически заб^.тЬжителевъ по 
това, че танъ станхла първата 
значителна бнтва съ нанелюкитЬ, 
въ вр^ие ва Бонапартовин ноходъ 
въ Бгипегъ. 

Раватвижъ. Бвх. Ра.ча. 

Ражаяна (звач. пятьть на Ра- 
.ча). Старовр^xенна индийска епо- 
пея, на санскритскн езикъ, която 
се приписва на игдрецъ Валжикн 
и която описва подвизнгЬ на ге- 
роя Раиа. Но достойнство тая по- 
ема се сравнява съ Оияровата 
Илиада. Ориганалътъ на поеката, 
която състои отъ 48,000 стиха, 
е иоже-би отъ М-и в11къ пр^и 
Р. X. Има сдио Шлегелево изда- 
ние, съ нр1^красенъ латинска пр'Ь- 
подъ (Нонъ, 1840); има в фрав- 
цу:!скн, Фошовъ, и английски, Гри- 
фитовъ, нр^водъ. С&ществуватъ и 
русски прЪводи па откхслеци (ввя^ 
Коршъ, Всеобщая ис1пор1я литв' 
ратщпл); Жукопски 6 пр']Ьвелъ 
отъ Р, епизода Наль и Да.чаянти 
(български прЬводъ по русския 
на Ив. Мохювъ и Ив. Кеповъ, 
Кюстеадилъ, 1902, 2-о язд.). 

Ражесий. Европейски старо- 
вр'Ьиененъ градъ въ Егяаетъ въ — 2083 — Гесонската страня. ПрЪдполягшп.. 
че тоя Г1«1дт.. оть лЬто ев[1«нтЬ 
подкачили ясхода сн съкокупво 
(1Ь;х. 12; 37 в Миел. Щ 3, Г>), 
бпяъ аря гтарпя кансигъ мО-ХХу 
Нялъ и Червеяо «ор". около бИ 
калои. па |;1!8.-за[г. оп. Оуеаъ. 

Гммпро. Икн ва и1.к'>лка вс- 

иацски крнстиинскн крал»" отъ 

1Х-И Д11 ,\П-а к1;1С1.: Ракпрп I, 

: т(. на .1ео1ГЬ н .\гтури« (842 — 

' ), рлз1)а.11. еди!! войска иа Кб- 
Л1'|1ана Ц, вордулиски ха-мифъ.— 
Р. и (027— ;»50)', крол-ь иа.Ь.иъ 
а А|ггур1'ия, в<1юв!иъ »п. Айд^ч^на 
П1 иа1ияд1.гь Ка1Л'ЯЛКЯ, (>1'И0па.1Ъ 
«ного аъркпп п нонас1И1)и. — Р. 
III. (9()" — 982), краль, иеть го- 
дния цодъ яавчнии сн оиока; 
аосдЪ 1'0 тираплавала аи-ка мг 
У[тна. Пялъ 1Пш.1внъ огь «р-Ьр-гаш 
ичт. 1и'р1(уда И ст^лъсрджсниеТ'} 
при Мчнтероза. — Р. I (10^5— 
]|>'^^-^), СЙ111. ц» Сдачо Ш велики, 
ар^кгоаски кра-ть. скаролъ се сь 
снмра на Са1и1г<мм н билъ |1ав(>11ъ 
въ «доа бвгна при Грамгъ. Ми- 
идиеданет!; го уДяли, цаго од1м- 
ля отъ аегп асвпъ хожат му. — 
V. II, иопахг, прдгонски краль 
(1134 — 1и7), отъ моалсгари до- 
гаслъ ал ир^Ь<:гола, кийтм нрЪ- 
лаль аа дгщоря св Нетргтилп. 

Ри11». 'Герчепо, кр&жцло. 

Рявоп. Прочутъ градъ ня Г«- 
дового 11.и!му аь горя Га-таядъ ; 
оаричаиь ище 1?. -Пич/Ш!., а ао- 
га У.-Мае^. Тямъ умрЬ.п. 
11<1.. Сялъ еараненъ Илрамь, 
ц <>млъ пома.1лнь за цар1. на 1И- 
{ная.ш ЦяуА {^НиС,*.). 

Раш^аъ. Укр1и|1игь градъ п> 
" '"-Кнтай. бивша (^олнц;». « 
г-|1да.1аще на англай' кото 
{-праяленйе на 11Я)>нднпа,11а<>Д11НЪ 
ркЕдвъ оть Ирауади, 60 килом. 
(ггь )'сгието ку 1гь япрого; [№,000 
жит. отъ вояю Ц,а7И хрнсги- апо. Кораб|>ст1>иитвл(1яца. Д^ста 
голкма търгииия съ слонова хость, 
лакь, аанукъ. мета.п1 в ск&ио- 
1с1^>вня камъяе. Тон градъетвър' 
д-кгьть яа Лудайсгвото; на исЪка 
пграпа се вяаЕдатъвсполацска яа- 
иетиици. които отъ вЪкъ на вЬкъ 
СО яядигалн отъ будайцит^ : паго- 
дн, хдтнове, язображвнкя, ч)'дес- 
ни но гр{и1адво<ггь и гротескскн 
блйсъвъ. — Лнглппаяйт)) ярйзоля 
Р. въ 1824; 1гьри&ли го на бнр- 
напцнтЬ въ 1826, н пакъ го пр%- 
зе.1Я иъ 1852. 

Раигъ, 1^рм. Чяаъ. 

РяНДОВу ( Г Р П (I 2 - V Ч 8 ), 

фр. 1) Снясдаие 110 яр^наритол- 
но яяговаряно, ио-особено лю- 
бпкяо свиждане. 2) 11азвач(>но 
38 г-пвждаае клн срЬщ]» м11сто. 
С1Ч1-щг)лаш'', гйорно «110X0. 

Раидерсъ. Дяягвн градь, 37 
квлим. ва сЬв. отъ Аархюсъ; 
1й,017 жит. (иъ 1890). Готическа 
църква оть ХП'-н в-Ькъ. Циво- 
варннцв. ДЬателиа гърговяя съ 
коне. РЬчнл прнстанвр(е на р. 
Цоръ-Ла. 1 1 КИ.1ЛМ. огъ норето. 

Раиецъ, 1'--рм. КоженаТк! тор- 
бичка на ноАнни. 

Ранжяраяъ, фр. ДЬ-нк яово- 
бравпи по |>ъ(ма нмъ; оттука рчн- 
.гпцтчка. — Ракжнрт.. Редъ, 
ст|>»й; раг^опрождаае цоаобраици 
110 ръогл пш.. 

Ра11к« 1.7?')Д'> »}» фопъ). Зиамс- 
нигъ гертяскв яетракь. род. 
кь 1(1!Х»?. въ Турингнч ^17^:^ — 
1.-кма. Р..симъ11а юря1;гъ, вь пьр- 
|1яН. пуде1тески години, въ 
лайш;. уннв., повече оть всячко 

СО уМЯчаЛЪ отъ фВ.10Л0РЯЯТЛ, бо- 

1-ос,1овнет<) н философията. Нчте- 
ре1ть'гь му къмъ историята <>1мъ 
в-ьтЛуденъ у него огь четевето ля 
Цвбура — пъроата о^сха пето- 
ркческа кянгя, която, по собсгве- 
ввгЬ му думи, прон.)»е.ш на него — 2084 — 

В11еч!1тление.Отъф8лософ({тЬ, най- назначенъ историограф! па крахя 
голямо влияние на Р. ималъ Фнх- и кореспондентъ па фраццузската 
те. Повече отъ 7 годинк Р. аа- Лкадеиин на политическитЬ на- 
никавалъ длъжностьта учитель на уки, на която станхлъ чуяде- 
историята и старягЬ еавца въ страцевъ членъ отъ 1В61, Депу- 
франкфуртската (на Одеръ) гнм- татъ иа франкфуртското народно 
назия, Еато изучавалъ Тукидита, събрание, въ 1848, той се пока- 
Херодота и рнискит^ историци, залъ вЬренъ на интересите на 
а посл1 ср'11дно11'&ко11ната нсторил, Ирусии, като въ слщото врЪие 
исключително по исгочници. Въ останхлъ прииързаиъ на Д'к1охо 

1824 ЕШгЬзълъ пъреий Р-въ го- на немската народность и на д^ 
л4мъ исторически трудъ: Исто- лото на свободата; въ 1866, 
рая на романскипиь и ггрмански- добвлъ благо роди ичесЕШ титла, 
тп народи отъ 1494 до 1535. Р. Съчиненията му С1 го поста- 
интерееувала тука повече отъ вили въ реда на най-сдавяит* 
всичко инднвидуадностьта на ве4- нЬмскн историци. Отъ многоброй- 
кой исторически д^ятоль, която дит* ку трудоне най-забЬл*жи- 
добивала подъ неговото перо на- твлня сл : Папитп, Църквата 
пълно конкретенъ образъ ; иав- имъ и Държавата имъ вь ХП-и 
шй даиштсль въ историята е ХГ1[-и вгькъ, 3 т.; История на 
лично(;тьта. Въ тоя възгледъ Р. Германия въ вртме на Рефор.ш- 
билъ съгласенъ еъ Гете, съ Хум- ция)па, 6 т.; Девсть кнти отъ 
болта, съ Якобй. Задачата на тру- прусоката история, 3 т.; Исто- 
да си Р. оир^Ьд^ия така; да по- рая на Франция вь ХП-и и 
каже, какъ наистина еж станж-чи хГИ-и влкь; Атлия въ ХУ1 и 
събитията, безъ да става свдия ХГП-и вчкъ, 9 т. Въ 1875, Р. 
на минжлото и да поучава съ- билъ нр-Ьдприелъ обнародването 
Вр*иенняцйг6. Той проявилъ вече аа една Всеобща История ; тоЙ 
тука оная обективность, която умрЬлъ когато пясалъ шестия 
така р^зко го отличава отъ Ни- ^омъ 

бура. Единъ критически очеркъ р^^^^ (гсп^ег), #. Оня, 

аа нововр*иенниг6 историци до- ^^йто се помиаува отъ доходи- 

ложилъ началото на нова епоха ^^ ^.^ 

въ историята на науката. 31 тия _ 

трудове Р. билъ повяканъ въ Р-^"*-'»" "™-"«н<^«и градъ. на 

1825 на катедрата на всеобщата ^'*'^''''* еД"Ои»еиь залнвъ. 28 
история въ берлинския унииер- •'™; ^^■■^ '"™;»"- «^^ ^««У»: 
ситетъ. Но нр*пор,^ката му да с. 11.'>«"«ит. Средоточие на важна 
изучпа историята па архивит*, Р. таптелена „роиишленость. 
билъ нспратенъвъ 1»:^7отъпра- Рапира, гер.ч. Сабя за фехту- 
вителството въ В4на, Венеция «ано. 

Рамъ и Флоренция да дири ис- Гяпортйоръ, фр. Оъбирачъ на 

торически свЪд^Ьния иъ таиотни- новини (на Ч1ьг1нникъ); док.1адчикъ, 

гЬ архиви. ]чато се върн&.'1ъ, въ съставите.11> па отчегъ (за заоь- 

1831, Р. основа.гь Историческо данис). — 1'апортнраяъ. Доклад- 

н Полимичееко Списание. Д'Ьто намъ, доняснмъ, изв-Ьстявамъ. Ра- 

разглеждалъ най - пече разнитЬ иортъ. Док.мдъ, отношение, до- 

фории правление. Въ 1841 билъ иесеипе за разни прйди'!Ьти отъ — 20В5 — чввоняякъ ио-1оло1Гь по чиегь ни 
■шноиппкъ а<>-п)[1е0ъ. 

1*и1К^пд||, 1р. Такя наричали въ 
стара Г|1ъцпя рдпя иЬвчи.— про- 
сти, които хпдк.ш г»рь ррадъ пя 

ГртДЪ Н (111Я.1В 0ГКЛ<\1ЯЦв оть II- 

лвядлта и (.иис*'ята н други «ть 
иаЯ-*т^1|1игЬ епя-ч^кя иосин. — 
Р»пгодвчегкн. Огклслсченъ. ца 
отшЕслс^цн, беаь гяръсЕд (га гачм- 
нгние}. — Раш-одни. ИЬс-нг^ 
щп С1ЛГ0Н оть иткл1-леця пчт. 
<'11ичмки иоеми, кан1ч> гх сНии 
)1аа1!идит1|. 
Рлея^ мт. Племе, плрАда. 
Рн^*!!»!. (Жпн).). :{)1янеиатъ 
||1рАП11у:№КЯ дранагургь, род. кь 
Ф1*ртр-.\!и.1ч!1ъ, умр, вь Иарцжь 
(1«;Ч*»— 1(;*Л'). Ионс-яо шя-аажхь 
иа \ години си]1яче н оть майка 
,1хгъ Лащя, мнислъ лодъ гри- 
II» баба ги (отъ мдАпияа »? 
страна) я яа лр.1я <:н. усьрдця 
аосл^лояятслкя на учението ва 
■11С4-иитигЬ ; 'г^ за4%1зии да п> 
орнгитвшть оть рано их духовна 
зваине. Пъ Порг-1'оая.1ъ, дЬгп сл 
{чядъ, Р. доЛи-п. гол-Ьяя иол1а- 
1гая отъ гръцЕнн «Л111К7. и гръц- 
ката ди1Чфату|1а ; [вм-одиик^Н!.. 
тиВ свчЛодно чсгъ оть ор1'ишиа 
(^«фокда и Еприанда. Редокъ съ 
това а.1изни(! ни нитниошд кла- 
скин:п1ъ кървк!» влияоието на 
Рлпглрхидта школа, коого гв из- 
рази 4П 1п. Р'г1| ранлн гпнтлМ1>н- 
твлни 1'?ихоти1>р''ни11. които Р. 
бггъ ирмиуде1П> |-риаии111> да крие 
оть сгрогпт!! си нрц||>№ори. Най- 
сегвЬ Попкмовяргто кат» му пе 

(ЛЛП 110 СТ.рДЧР. Р. НПЧНХЛЬ 110- 

"Го СИ ВЪ Парнхь катодра- 

.■1..(||-Ъ II ЖНВ1.П. ПЪ 0<')111,еСТ110Т(» 

иа хлиижиициН ц инг 1П-.1»гЬ|.Мо- 

.(афщт^иъ, 11оа~1о). а по' 

м нрп Д11')рл, клйго :шхпа- 

ими дп го пикрпикгрдствува за 

чяаЬ му. ИгрвцгЬ му дрк- \ матачески т|1удопе — трагеднитЬ 

|ТЬ6Ьа1с1е (11;б4) я А1охан- 

I Л ге (1665) ех паансани в1> това 

|)р1'.не. когдто тоВ со намврнлъ 

ПОДЪ ВЛНЯН114УГО ВЯ диЬ погокя : 

1\<<р1к'Пл(Ч1С):ата (на която (;е иод- 

<1И11Я|1а.(ц тогава «що янонина) 

и новата, еъ коятл все повече се 

уг.п.1«:1лп о<гповн1ггЬ еленеитн ва 

ронаптпзма. Пълно гамостоят«>- 

лепь. иислтель Р. се явядъ яъ 

.■((«>/»".>«.т (11>К7) — трагедия, 

' която отворила нова еаоха въ 

' францужката дряяатическа лоте- 

ратура. като гяя^.нила епохата, 

па конто положвлъ иячало Кор* 

I иеЙлевяЛ <!ндк „Г. — ка^цл Хай- 

не — билъ първиб ноетъ ня ио- 

1МПЧ) врЬж--, както ,1уи XIV' яър- 

ний краль на пошуго вр^ме. Иъ 

Клр11«>йле111[т-Ь пясгя «ще дишагь 

срЬд11Ят11 в11Клйе Пъ въ 

Р. яЬма па даря оть яислепото 
саобсгвено на тия и1;ко№ ; иъ што 
се пройуждать нови чувстид; въ 
негоиитЬ гръдн б.)ап)уха12тъ пър- 
внтЬ теменужки на нашия ноп 

жнвотъ " Това ново- 

въноденне блескаво се развяло 
■ вгь трагедннгЬ, конто дошли иъ 
Ю-т* години елЛдъ Аш}ромаха : 
Брптанпю». Беремнка, Ваялндь, 
, ЗТпшрш^пгт^ Ифтения и Фе^р^. 
1 Р-та гллвадостншхлл до яиогея- 
]тя св, въпреки протняодЬйствие- 
т<), което срЬщнх.гь воновгъведи- 
тельть яъ сгарвн дарерг: анедио 
п. тона тов биль обсииаиъ от^ 
страна на дворл н нраля съ от- 
личия и почести. Иъ йзаеднажъ 
ведякнй драматургь далъ търж*^ 
ствеяе клетвд (|р1и1ъ Ьога да но 
нвшо вочс ;1а телтра. Р-т11 оепрц- 
Я1г>ли уб'Милн поср^стииняи пн- 
глтель 11ряд«иа да иаиише п той 
Фи>рь 1! гъумЬли да доставньтъ на 
тая пиеол арипр11Менпа сполука, 
която надмиауш1.1а снолуката ни — 2086 — Р-на Фбдрь. V. ийпстниА щгЬ- 
(п&ихлъ л» инше. Тоа остаихлъ 
прн двори ил нра.1я като исто- 
риогрзфъ, нъ жв!1);я.гь, ао1№чето 
уедшневъ, сьзериатрлпо-ансппе- 
ски живогь. Въ това вр1ше той, 
отчаяиъ за иссаолуката си иъ жв- 
шуга, няснадко и^Ъъ да се иока- 
дугерв, съ ц^ль ла набрапн ня- 
нхдото въ релншопня упра:ввв- 
пия. Сь годени млчпотив прин- 
телкгЪ иу го уб^ди.18 да прокЪ- 
ня говя своо р^^ци^иис. като се 
ожени и обработва донашннгЬ до- 
бродЬтвлн. Ояененъ еъ1€>77, тоП 
дява отъ тая длта натятъкъ една 
тр«тл отъ деня [|а 1>ога, друга на 
ссмейстшт) сн [доболв му се 7 
Д'Ь11а] н 11ринто.1ит1ц и останльля- 
та па краля. Од^Ьдъ 12 гадвни Р. 
иару11(и.1ъ обрека си : пъ т(шя па- 
правидъ, както сдмъ обясня в», ш. 
р«д11глп:<н.'1 ц1иь. Въ дкЬ нови 
трагедии Кстмрь и Лтплня (бъл- 
гарски лрЪцодъ огъ Франц, въ 
сгахоае на Ата.>ия отъ Е[., Як- 
бо^гь ШШ) той да.гь н.{ра:п> на 
наттайл-ют» въ негоппя духъ 
релягяолио вастроеине. Твя тра- 
гедии, паписаив огъ оого ио на<- 
ба на на,имъ де Ментевонъ, за въо 
питаннцигк на Сенъ-Сарскяя нп- 
аастнрцдокаладн, осо/юио Атплия 
(/\)1по^'Iя). 40 дъ.1гои|>&кйицата 
орг^сЪку-иса иикакъ не бида поа.1И- 
пм, ий неговото творчество. А>»а- 
Анявь нйвои отношения надкяну па 
Р-Т& аронш»деяня изоОщо, 8 е 
едничката, колто ноже да се срав- 
нява съ Ф^ръ. — 'ПИеса, въ които 
главнлта оообояосп. иа Р-та твур- 
чеетш) с« е юрачнда най-яълно 
а наП-ярко. 

(;лидъ ДВ* годинн оть появе- 
пието на .Ьтлия, Р., до!гЬ11.сЬ 
огорчень ить сгудеиипатА ни кра- 
ля, дон-Ьйд* оть бодесть ня чер- 
ния дробъ, умр^Ьлъ. .3^ ОстгЬнь драматичесЕВтЬ пронз- 
веденпя, Р. е яаниса.1ъ ивого оди. 
иеж.г; конто наВ-до5рвтЬ ех ду^- 
хояингЬ. в одиа Истор\*я ма чд- 
рув.наЛчи Х/Г, унищожена отъ 
едивъ пожаръ. 

Р-вий дракатнчеоки генкВ, гх' 
нюствепо фраицрскв, я.1и поевдо- 
кдасвчески, не иохо дя со срав- 
нява съ едннъ геннй като Шек- 
ашршння. Шекснкровсвата тра- 
гедия и»а за яЬль главно язоЛра- 
жението нз чов11П1бня характеръ; 
нъ ||>ранц)'зсквгЬ драматурав се 
сгремшть да бли^нать «ь стяла 
и ио хгбостц грация н едно аАЛ' 
но велнпяе ва стила Р. е бкгь 
сънерникъ: той е доклрялъ 
трагеднятЪ сн франц^зсквя сзик' 
до вай-ввсоката точка ва съвър' 
шснсгиото. Дек.1амццингЬ, ва кон- 
то се нрЪдаватъ Р-гЬ ге1м>и 
героини, са. чудегна рит<1ряческ 
обржцв; нъ иь т1^хъ цйнп дъ.1 
боко познааяе па чов-Ьшката при- 
рода II истинската сгрзггь, на н 
ихорьтъ « г.ъвс^)(ъ нск.тч<чиъ. 
<Уть нногобройиятк я великотЬ 
ни издания на Р-тЬ трудове 
най-доЛро се ияа 01го(1с1-пото 
(Нарнжь. 3 т. 1801—1805), К(н>то 
нннтва ;1п одпнъотъ ааЙ-доГфягЬ 
обра-1цн на книгапечатанртп. л 

Ра«К'».ть (соЛс. знач. отцлщ 
««<«■). Отпливпис оть тченного 
и нравн.1ата на 1гьр8вата, ерсск 

Ралковки. |>а1-к»пававин яа 
открнване ря1нн остаткн отъ стя- 
ров11^неанагл циивлизацик. Р. се 
наченхли съ пъпраждавето на 
наукйтЬ и нскуствата въ ср'! 
ннтй нЪкове, нъ ставала иъ 
хл р:и]1-11рн. Вь го.Нхп ра^иЬр 
и съ пр^дваритслеиъ {млнъ. р- 
се захванхли само въ Х.\'Ш-1 
н^къ. иъриитЬ I». бн.1я направен 
отъ ф)М1Вцулегк 8Ъ Ес 
[1ти.1ия, въ врЬне па :< !лъ^ 

Щ 

и- 

я- 
н 

^4 сргЬдщ 

иЬрД направен^ 
Згяпеть ■ 

±1 — 20Й7 — ството ннъ въ тия страни. Така 
СО (пкрнди нвого (пзрнаи въ 11н- 
лия, Егяпвтъ, Грация, Малд-Азая, 
Асирня, '1'ялвкил, Переня и дру- 
ги зеки. Ксичкнтк открития гл 
(швсинн в гг^крииятЬ ккстк-ии 
Жк муж»ити, Р., 11аарав1-ии у ншъ 
лгйдъ огвоАожхппяетл огь нпшето 
й1М1ВИТР.11ТП10 11.1Н съ негово р:ч11*- 
гаеяпе, открихх до<гга И11тсре<'ни 
старнии 1>Т1. 1!сго|)и'и1'ка1А и пр'!^- 
щ-тири^пчгкитл сапхи. Сд1дст11Ш<та, 
добктй огь вашия а1>х(мио1'ь 1{. 
Шкоршиа я оп> неговия русскн 
(гьбрАТЪ 'Г. Успеискв, клониктъ ла 
покахстъ, 40 първата сходния иа 
епрйбъ1га1к:к11гк госполаре не е 
билъ ом-цитий 111гЬ<.маиъ (ивж. 

СД кап|М1венн огь Лепснуеа — нъ 
Египетъ в НуОия; отъ фраянуае- 
гЬ |гь Л.1ЯЕвръ ; ОП. Фе.1оу нъ 
Ликни; огь 1>цгп и .1еА»рдп — 
въ Лсярвя в 11авн.11)ииа : игь Го- 
1иасъш1 и други пъ Ие[Н!ня; на- 
■фавявв гх открвтяя и въ Ивдня, 
п северна Лмеряка, ср1>дна Лме- 
рИЕН, нъ Церу (огь 1'нберо и <1у- 

ДВ) И ДР- 

Раскошъ. Имнтсчтио вь яло- 
не или иЛлнчяне. — Ра|;|[йш«-иъ. 
Изо<1илвнъ, Логлгь; пеликпл^нс^нъ, 
вялтенъ. — Раскотествм. Н> 
ЛПИ16СГПЧ въ ггодмт^ на жипотл, 
юобидие. — Раскошиость. СвоЛ- 
гтпп пн рлгиошеиь. 

Ралпнгвяяь ГА>, рцг. Съ под- 
пиоь уЛ'"'^)«Ьрявамъ н11Що. — 
Раг.ппг.ка. Ип1|)авъ. кияганкяя, 
скмд ||Тсл1-.г11" ■ ■нето н1!що. 

— Расппсъ. ъ 

р11П11р*Ьл'1'-111И'>>. *! урямь иъ от- 
Х^1И, нндшшдачъ водъ ряпрвдя : 
Л*а*еЯ расн)>т1л.и1 раптгичята 
ш) п»ч'1ч*чагт4>, нгехщгл-твентнл 

•1.П И11.ЛП.1Ч. 

Раг11ут«'1и,. стпроб. Крайио рх)- ' 
л^лчаъ, Бойто се а]|^давд иа! в(;я<1К1пН^ съблазни на сютамта 
ги дрнрнда. — Рас1г;тггт, 1»с- 
путность. Кряеиъ развратт.. рдз- 
калп иа Н]твиг1.. 

Ра4'.Т11АрЪ, ОГВОрЪ. иЪ ХН.К. 

дМстшп-. когнти беа-ь химвчйко 
раа.)ожение. твърдя и въчдухо- 
пА])азпи г?ла ср растоняпать въ 
течип ве11|,1>с7ва и така ге гъедя- 
няватъ 1'ъ г&?(ъ, яе из.тнза едно 
сътгЬиъ сдиородпо пМо. иъ кое- 
то дори цодъ мнкрогкоц» яб мо- 
же чов11КЪ да раз.1И<ги огдкшитЬ 
гъ*-тавий части. Р, ■-« нярвча 
иаситет, ако течностьтя в тол- 
кова растяорнлп ДРУ1ЧГГ0 войнс- 
тво. кОкТкото тн яоаср до иО'бо11е, 
нрв температурата, въ която се 
наннра. 

Растения. ВгЬко растение е 
«■днп хнво органическо гл^щество, 
.шшепо ОП. уш. и чупстко в кое- 
то ИС ножо. кито 1-дио жвиотио, 
да се двиа^я (ямоволно. Растс- 
иаятя ех оргаяилнвгЬ, които със- 
такягь рпгтнт1:%мото чарство ; 
н топа царство е ог)>омяо н раа- 
ноо^разно до Гн.чгкрайность. Нау- 
кдтл, кшпю борави съ [шстспнлта, 
о ботаниката. — ОЯщигЬ ааиони. 
които упрпвляватъ живота, ида- 
д'Ьятъ у р. колкото у животиитЬ. 
II у р. ияа храпитрдпи я въс- 
пронлиодкгслиц оргинн. Нъ у р. 
в^Ьия иищо, което да от10па1>и ип 
устата, стохяха и ишцсиропода у 
жишкгяйгЪ. Чряиеяето у р. става 

по ГЪВГ|^,111. р.-1ХТЯ'Г1«НЪ ннчннъ ; 

уедни чана пето пя храната с« яз- 
т>рш11а но одно действие, което 
инкякъ ни 11р1ии'1а иа иящеваре- 
н(!То у жявотяптЬ. )1 отиосител- 
но храната, р. никога не се хра- 
Н1ЖП. с* органическо вещество; 
за да ставс гакъво вешестпо сгод- 
но да аиъ служи аа грана, то 
трЬбаа пп-йа11р|11ъ да сй р1|:иожя. 
Оя^е, у р. я^иа кръ»опб]>а1цение — 2088 Еакто кръвообращението у жвпот- 
нвгЬ, ввто оргавъ подобенъ на 
сърдцето, иакаръ и да ииа едно 
постоянно двихевве нли обраще- 
ние игк соЕовет!) инъ, както изъ 
ц^лна организнъ, така н въ всЬ- 
ка отд'к1а клетка. И прв всичко, 
че нонФкога се говори, че р., 
особено листата, дашать, вакъ у 
гЬхъ не саио не става някакво 
дМствив слодно съ онова, що се 
върши въ 6'^нгЬ дробове, а и 
някакво ОЕИсление на соковетЬ 
ярЬзгь прикосновенвето ниъ съ 
въздуха ; едво разстение поглъща 
за да се храни всглекистота и 
и анония, а не кислородъ. И 
н^Ъма нищо въ растителното цар- 
ство, което и аай-налко да при- 
лича на нозъва или нервната све- 
тена. Ала въ въсироизводството, 
въ ноловитЬ органи, д^ьто наЙ- 
иалко би се очаквало, иня чу- 
десна прилика, нежгу р. — или 
поне всички явнобрачпи р. — и 
животнитб. 

Заб^л1^»и гелно е, че въ Европа 
повечето полезни р. ех 11р'Ьце- 
сепи отъ другитЬ иатериця. Така, 
токо-реча всички иаша зеленчуци 
ех огь взвъвъ европейско нро- 
иехошденне, само н'б1солко, като 
норковитб, бардовкнт^, рЬпата, 
аелето и н^кои други растлтъ въ 
диво състоннве по н'Ькои части 
на Европа, '{ервеняй лукь се 
прослЪдва до страната между Па- 
лестина и Индия, чесъаътъ води 
началото си отъ Киргизия б.1нзо 
до Ура.1скйтЬ п.тнипи, гаанакътъ 
отъ Ма.1Я Лння, тикната отъ онол- 
постьта иа Лстр;1хаЕ1ь, а динята 
отъ .Л.ЗИЯ, Нарабпять води про- 
исхожденаето си отъ Чилн. Не 
те знае отъ д'Ь сл ирЪнессни 
ризличнит!; видове бобъ. Дн1.т1> 
текстилни риггенпи коноиътъ п 
леаъть са ирЬнесеян отъ Азия. Тютюнътъ е довесеиъ отъ Аме- 
рика, а лозата отъ крайбр'Ьжието 
ва Каспийско норе. Отъ житаитЪ 
произведения, ръжьта се вижда 
да е донесена отъ Сибиръ или 
отъ неточна Русия, оризътъ огь 
Нндия или Китай, яченакъть 
отъ южнитЬ брЪгове на Каспий- 
ско хоре. Колкото за пшеницата, 
тя никога ие се е ср'Ьщала въ 
диво състояние; ала се прЬтпо- 
лага, че нейното първо отечество 
е бяла страната нежду ср'Ьдна 
Азия и брбговегЪ на Ср'Ълиземно 
норе. За происхокденито на ца- 
ревицата се е нного разисквало ; 
въ двееь вече е изв'к:тво, че 
пр±п. всички вр'&иепа тя е расла 
въ Индия и Америка и че отъ 
тия страни е била пр*неа'аа въ 
Европа. — Между плпдовитит{1 
дървета има така схщо много, 
които ек пр11нвсеви въ Европа 
отъ вънъ. Такъвн ех : емоквата, 
ор'Ьхътъ и бадемътъ. на които 
родината е земята аа югь отъ 
Кавка:(ъ. Н'&колео вида отъ сли- 
вата, крушата и черешата пронс- 
хождатъ отъ сйщата земя. Мас- 
лината е пр'&нееена отъ Мала- 
Азвя, прасквата отъ Армения, 
зарзалията Отъ Церсия, лииоиътъ 
и портокалътъ отъ сЬвнрна Ин- 
дия, б'!^лата я черната черница 
отъ Мала-Азия (която га добила 
отъ Китай"), нарътъ отъ с^в^рна 
Африка. — (^тноеателно цв4гята, 
като се иск.11юч21-ь ок'>ло 50м 
мекду КОЙТО и триандафи.1ътъ, 
всички други сл Д0Ш.1Й 8ъ Ев- 
ропа отъ пъпъ : бйлий крекъ отъ 
Сирия, тюлипапътъ отъ южнит'Ь 
бърда на Черно море, люлекътъ 
ОТЪ Иерсия, далаята отъ Мек- 
сико, камелията отъ юана Азия 
; И др. — Повечето отъ споме- 
||.у,тит& растення с< пр'Ьнесеии въ 
Европа въ тлкъва отдалечена е- — 20за — ооха, че глояептъ аа т11хвотс> 
Vр^л■.(^ле.аае п. иашигЬ стрион е 
съвгЬхъ изчезихдъ. 

Гастопчпиъ (графъ Фе^орь 
Вас). Рустки 1внералъ (1703 — 
18'2(;)> Въ [801 118АВХД1. пъ ие- 
мпдость аа тояа, че се прлтннйдъ 
па съ1*.-в сь франция. Ъъ 1812 
добн.1Ъ поста гдавпокохйиднащъ въ 
Могква. Иалаовдъ сялш ирокля- 
мяаик прогввъ фраицуа1ггк :1а11й- 
1г1и1л.п> ля 11од1ШЛ1&гь ео6стьевл1Я 
шу клщл въ Могкна и а<1Л1)лси.1Ъ 
|)Ж1Ш.1<>го на ппжа])» па Ммква. 
ияка|л. й да отрвчялъ това въ 
яаписляАто отъ ного иа фрйвц^з- 
соа е1.чнаение Пстнната за мос- 
ковския плжарь, оти«*сл(1 нспопЬ- 
дмъ съучастмс^то (гн. Квж. 11зрн- 
Х«Г1*Н1. |[|аа-ь Кннр. Лп(^н<1»а.пет- 
тснш — на н^нскн. Уриружв- 
тп. Александра I на |Н1Пскн1| 
итгрС1гь. Отъ \г,\~ жии-Ь-а глаи- 
ъа пъ [(аркжъ. [1и<^';«.1ъ иоивчето 
п |^рянц.; иаир. Мгмоарц, язда- 
Д'ин В1. 1н5а огь Смнрдина. 

Растрц, лат. Инггруиеитъ, съ 
Еийто чьртшттъ хартвя за поти. 

Рагходъ, <-тар«6. 1'износкй, 
Х11|1чъ; лротлкоиолож. иа 1)о.ходь, 

Рнс-иггаиъ 1 1 111к)читя)1Ъ, че- 
I» [1(ш.и и го раиСирдш.. 2} Рос- 
ПТШГЬ на нлкош, иа н».н|0, р^е. 
СчЬташъ, Н!1_г1ид. се, осионашшъ 
се аа негд, -- Ри^чрп. ('н^^ТIШ, 
■втереп.. — Раечетлнвъ. I шЬт- 
ичъ, лойто (•« ааа(; ох-Ьткатп. 

Ратаига, иог. Корень ва едпо 
амюрвканоко растечие, унот11-!1Ляе- 
во катн гр-11Д1тно ж» сноравс 
кргв!.. 

Рвтиняу (1и1и)С'П0»). Пру1Л'КН 

гра11., иъ иотсдамска обл., 11а 
Хлшиъ: 1в.41(< жнт. <въ 180.^). 
Цръква огь \И' а XVI в. Опти- 
че<^ви наструиеятв, стлирство 
ж др. В[1а1ие(1ур|-цнтЬ 1т6яля тахъ шведитЬ иа 13 юви 1675. 

Рат!-!!'!.. [{|1ж. Рлтуоола. 

Ратиборъ. Ирусгки градъ (Си- 

леяаа), на Оде|)Ъ, 70 килов. иа 

нго^исг. отъ (>пе.1нъ, ва «елЬг- 

пяната отъ Креедавль яа ЪЪвл; 

I Л.ТОи жят. Търговия съ жито и 

1 гр&,1нво; 1-ютнъ. Р. е бв-п. (то- 

! дкца на 1>лио кияж^чгтво, което е 

иринад.1елило ва Австрия; бвлъ 

прЬзеть огь пругвтЬ егь 1745. 

Ратмсбпвъ. Ипх. Рпенсб^а. 

Ратнфвкя1(ЯЯ, лат. Утвърллс- 

В.1Л0 ОП. държавопъ папа (в« 

1)то«орг). — Ратифвцвражъ. Ут- 

върдякаяъ (&ържаа/нь доюворь). 

Рлтувавъ, етароб. Биш се, 

воювамъ. — Ратнпкъ. ВоЕШИКЪ. 

йонтель. — Ратенъ. 1>оевъ, во- 

ененг. 

Рафае.1ь Саннно. Пай-ведянвй 
жииопвшнъ ва св11тя, когото по- 
точсчтвсишщгк му яплвднцвгЬ 
нлричать И ^ 1 V I п « ([|Оже- 
гтвкнвй); род. въ УрЛнио, тар. въ 
1'ввъ (1483— 1Г)20>. Пърк-нь се 
учвлъ ори баи1!1 сн, в той ва№ 
лЬжнп-левъ живоиисецъ, восд-Ь 
въ [к-руза црн Цстра Перуядяио, 
ний-отличивя жниипап-цъ нп вр1- 
шгго си. Нито ч1иЬгд-!Ъ мь исачко 

да ПОДрДЖЛШ! У'1ВТ1>Л« (-'И, кля- 

двй Р., 1Цонъ из.|1;зглъ инъ учя- 
чвлището, лобвдъ иорхкл — ДВ 
рисува за църква Сн. Фра11ия:к'ко. 
Ьъ тока В1:г11||с той иливса.1Ъ за 
вея Ов. Лвкола (Л Т » I е п 1 1 но) 
в прочуто Св. (.'емейство {3 р о- 
8 а 1 1 X I о\ липо положило иача* 
;лото на пегонвта нзвгЬстность. 
■ Когато бв,1Ъ едвавъ ва 20 го- 
' дикв. Р,, въ 150:^, овсалъ, по 
11>фдка на Иини И, картнии на 
Сненската канела. — [!ъ юва 
пр'ю|«- 1'лухъте за кяртяппг!! на 
Леонардя - да - Винчи и Микпгь 
.\ндже.10 ямкаралъ Р. да отнде 

въ Флоренция в, НОДЪ рЛ]!11»иЛл- явт ВЯ1 — 2090 — тслството на тия знакенитости, 
да остави сухата метода на учи- 
теля си и да образува своя са»о- 
битаа нетода. 

11р'Ь^ъ вр^бнванието си въ Фло- 
ренция, Р. написалгь св. Иоаяа, 
като подава едва птичка на Спа- 
сителя (картина, която со напира 
сега въ Флорентинската галерия), 
Погребението на Христа (въ Рнш., 
въ га.1ерия Боргезе), св. ДЬва 
(Ве1Iа^аг(1^п^ега) — която 
се панира въ Иарижския музей, 
които нацъ.1но показали любовьта 
на автора да подражава точно 
природата и да нзучва старовр*- 
менпнгЬ произведения. Въ 1508 
Р-внЙ вуйка, архатевгь Враванте, 
повиколъ п.1еиеш1ика си въ Римъ 
и го нр*дставахь на папа Юлия 
II, който възложнлъ на кладия 
кивописедъ да испише ст^нигЬ 
на Ватиканъ. ФресквгЬ, нарису- 
вани отъ Р. въ залят* на тоя 
дворепъ, — ех най-добригб па- 
метници на славата иу : на една 
страна е пр'Ьдставенъ едипъ споръ 
за Св. Писание (богословието), на 
друга, атинска школа, и.1в всич- 
китЬ гръцки философи (филосо- 
фията) ; на трета 1ианина Пар- 
насъ, или Лиолонъ съ нузит* 
(поезията) и оравосядието и др. 
Въ това врЬие силно под^йству- 
вало на Р. илиянаето на Микелъ 
Апджело, който исписвалъ тогасъ 
Сикстинската капела, нъ не пок- 
варило неговата самобитна посока. 
Въ тоя духъ с;в написани отъ Р. 
сл^дннтЬ картини: Хсл/юдоръ, като 
го изгонватъ отъ иерусалимския 
храмъ ; Ати-га, когато го ср^Ьща 
папа .|1ъвъ Велики, Чудото на 
Вола-на и Освобозкдснчето отъ 
тъмн№цат41 наапост. Ценгра,»»- 
нисани отъ него въ една за.1а 
<1е11а Йец11а1ига на Вати- 
канъ. Отъ 1514 Р. наиисалъ Си- вилъ за храма на СвЪта и се нр^- 
да.тъ да азучавл статуитб и ста- 
ровр:Ь11е:п1иг& паметници, наме- 
рени въ Тнтовит* терми, та кар- 
тините му вече носштъ ясни приз- 
наци на ве.1икъ гений, безъ ня- 
каква възможность да се подра- 
жава. Такъвн ек недовитЪ Мадо- 
ни: М. (1е11а 8е|11а (въ дво- 
рецъ Пити, въ Флоренция) ; <1е11а 
Расе (въ Римъ), (1 е 1 Г I т р а п- 
п а (, а, |1е11а Теп[1а (въ Мюнхенъ), 
Мадона отъ А.1бенск)* домъ (въ 
Императорски ермитажь, въ С. 
Петербургъ), М. Алдобрачдннека 
(въ .Тондонъ); И. й 1 К н И 8 п о 
(въ Ватиканъ), X. <1е1Г Реасе 
(ВЪ Ескуриалъ) ; (11 8ап 81810 
(въ дрезденската галерия); Св. 
Цсцптя, наннсана малко по-късно 
отъ портрета на Фориарима, лкн 
бовницата на живописеца (въ 
Римъ) , портретитЬ на папи Ю- 
лня II и Лъвь X (въ галерия 
Питн), па Йоана Араюнски (въ 
Парижъ), на Биндо Алторити 
(ВЪ Мюнхенъ); и др.; Кръщението 
на Спасителя (въ Мадрядъ), Ви- 
дпнисто на Ег.-кия (въ Флорев- 
ция), Пророцнтп (въ Римъ); 1 
картона, които июбражаватъ аюи- 
вота на апостолитп (въ закъкъ 
Хамптонкуръ въ Англия) ; .Ар»- 
хангелъ Мнханлъ, като поражава 
змея, Св. Маргарита въ Парижъ; 
Иоанъ Крьстнтель (въ Флорен- 
циа) н др. 

Р. цриролно билъ надаренъ съ 
душа нЬжпа, способна за страстна 
любош., която, както казватъ, била 
главната причина на нр'!Бжде&р^^- 
лонната му смърть. Форнарина 
занимавала иистнгЬ «у постоянно, 
дори и когато работялъ, и тогава 
х.^ожнакътъоставялъ кистцата и 
се замислювалъ. Ххдожникъгъ се 
не оженилъ :и1 нея само за това, 
че папа .Тъвъ X му обЪпциГь да — 2091 — гп вяоравв кардашцъ. Тоя най* 
»>лИЕъ жввописецъ умр'1иъ иъ 
|'йхъ 1гь 1-^20, въ саикя деиь 
ЕоЙто йап. опр^л^Ь-^енъ :ю в11яча- 
■вето ну съ плеиепдииата на 
вардлналъ БАбидсиъ, Мария, в 
всичко вя 37-годв11ша Егъзр^аь 
оть сл^внил ги шивоть. вьзда* 
хя ну неоЛнЕновонн и вебива~ 
ля почнеш : гамъ палята съ кар- 
днвикН 831гьршй.ть 01гК|Ото му. 
Пр^домъртицЙ, иъ ирочутъ Р-егь 
трудъ, било ирп-оОражпшсто Гос- 
Я1>1м'\ В1п.хъ'гь на въаможиото съ- 
вършен1гтао къживопиствот», кой- 
то е нмиъ безброй лолраяа- 
имя, ковто далеко отгииятъ иа 
итликвя образсцг. Тая карти- 
тав& СО шин въ Натвваиъ ; Русях 
аратежап едно нпсико хкдоже- 
пвепо 8ъспрояз№девяе ва тая кар- 
иша йъ едва гракю11а лл руссЕИ 
гравйоръ Иордаия, койю посве- 
тял. 1гЬлня св хввогъ па това 
НАЧПп пр^врвятие. Подробва би- 
ографая ав 1'. се панира въ съч. на 
Катрсяера-де-Кенси, Н 1 е I о 1 г е 
|]е 1а У)е р1<1с!4 пиугакев 
Ле Нпр>1ао1 (^Наришъ, 1824 в 
|ЙЗЛ), вд Ллудова. 1» « V г е с п ш- 
р1е1е Лч КарЬае! (Наряжъ, 
1400), — в ва |]агапав7а, К а - 
рЬа1>1я 1АЧ)еп (1^44). Иа ^мика 
нв ива кп. Рафаель, жввогьть в 
ххдпх. му дикголвот., оть ('. 
Т^^» )Ш1итъ.ирЬв, Д. Тоичевъ(.'|011ъ, 

1' |.1<;1ич1г 1'рвр. илтмша). Нс- 
Ш' «е оть \аяая11циг1) ; 

яввк1и въ Ва^лпската сграиа ; 
Огь. насанский пдрк бнлъ оть 
тпва племе ; лтъ в<>г» бнлъ в |'о- 
двагь. \\ь Авраново вр^не р. бвдя 
В0(г|.д)'ГП1 оп> Хододогонора {В>Лл). 

[\ Рафна. Прочута кр{.[г<1<ть къ 
Ьиесгввв. на Ср^дшснио море. 
ш арЬдМитЬ яя Сарвл и 1-'гв- 
вет!., между Гаа в 1'овихолура, заб^^^якте^яа главно по поб11да- 
та, воято ито-юмсй IV. фядопя- 
то)п, ргвает<:ан враль. одържа-гь 
танъ вадъ Аптвоха Велики, св> 
рвйгки краль, въ 217 пр. Р. \. 
Се1ят. име ва града е Рефа. 

Рафидняъ. Оташ. ва кзравля- 
штЬ в'ь Каиевиста Арабия, близу 
до Хорнвъ, ирочутъ ио победата, 
конто в:1|та.1вяетЬ, подг прЪдво- 
дителството на Ивсуса Иавнна, 
одърха.ти вадъ аналвкяветЬ в ас 
чудото, което направи-тъ тамъ Мон- 
сий. като исваралъ вола оть едва 
ваяара. която ударнлъ съ хеала 

Рнфнпермя (фр. рафив№. ис- 
тъвчатмъ). :^харии ((юбрнка, д11- 
тосс вр^чиствазахар1|Та огь чуж- 
да ва зйхарьта 11рии'Ься. — Ра- 
фннирам!.. Пр^чистиа-нъ ('ли-д/)).), 

Ра\11;||'ра, хр. БоДеЖЪ въ П.р- 
ба {мп)ии.). 

Рахналгигь, гр. [{ъсвалевнс 
ца г]П>биачния молъкъ {.чедиц.). 

Рахиль. Втора Лаваяоаа дъ- 
в^^^ря, за която за да се ожеял, 
братопчсдъ {■ Иаковъ се условялъ 
да служи иа баюя » седемь го- 
дяйв. Като СО ИЗВИВАЛО това 
вр11ме. .1авапъ нодъ пр*,тлогь че 
ааювкгь иа тЬявага страна не 
110.11ЮЛЯ1» да се ««'ньктъ во-н.1а- 
днг!^ 11р11ди яо-сгаритЬ сестрк, 
да.гъ Инкову ванбста Р., по-т- 
лЬмата II сестра .||вн ; в за да 
ут11шв Иааова, об^шдлъ ну рхка- 
та ва въ^т»беиата ну съ условве 
ла му «ужи още 7 1Х)Диии. Р., 
като станлиа ваД-сетмЬ Накова 
ехвр&га, оставхла Ц годвви не- 
п.10дпа, вог-тЬ лобк.1а Носифа в, 
с.Н1ДЪ III годнвн, Вснчамана, наЙ- 
нладня о'1-ь ИккововнтЬ сявоие 
{Г,пГ,лХ 

Рахиотояь, 1/1. Инструлентъ 
за отвиряир гръбна^вид кавялъ 
{меСкц.). — 2092 — Рахятизмъ, гр. Болесть, воято 
се лвлва у децата; състои въ 
онекаане на коститЪ, отъ омал'^- 
ваве въ 1-Ьхъ варьтп. Протвиъ 
тая болесть съв^тватъ хигаени- 
ческо жив'!Ьане и здрава храиа съ 
пияЕб рибено иасло. 

Рахово. Друго вне ва Ор1!хово. 

Рацнолатрня, лат. Обожаваяе 
или боготворене разума. — Ра- 
цноналевъ. Разуненъ, оевооанъ 
ва разума. — Рациокализ.т. Фв- 
лософсва система, която вна за 
освовио правило: всичко да из- 
следва в овитва съ разума и нв- 
що да ве допуща, което ве е 
било подложено но-напрЪдъ на 
унствеша ааалтъ; въ религията 

— система, която основава в-Ьр- 
вавнята на праицвпвтй на ра- 
зума, а не па в'Ь}сакво откровеаие. 
— Раиионалиапи. Това име е при- 
своено особено за посгЪдовтелит^ 
ва критическия анализъ на Вех- 
тия и Новия !}ав'!Ь'гь, расаростра- 
ненъ 11р'Ьл'Ь първата половвна на 
Х1Х.-В в11къ въ Германвя. Н'!^ков 
отъ по-видявгЬ р. еж била: Зем- 
леръ, Рйоръ, Паулусъ; на чело ва 
р. СА стояли Щраусъ и Файер- 
бахъ. Пърпий р. е бвлъ Спиноза. 

— Рацноналиость. Разумность, 
съобразно съ разума, праввлвость, 
ринсхдлйвость. 

Рашель (Феликса). Най-велика- 
та фраицуска актриса на Х1Х-И 
в^къ въ трагедвнта, род. въ 1822. 
Дъщеря на единъ германски евре- 
ииъ, които жив'Ь^1ъ въ Парижъ, 
тя още д-Ьте търсила ир^хравата 
си съ п'Ьние по улядит4. Случай- 
во я ср^ищхлъ едивъ учвтель на 
[■'Ьцвето, вам'Ърилъ у нея 11'Ьдъеъ 
гласъ и я учнлъ на п^вие до са- 
мата са смърт!.. Сл^Ьдъ това тя 
начеижла да се учи декламяцвя, 
била ;1;1 кдсо вр'1'>не въ у т и нае 
(1га111аи<1ие, а въ 1838 постлпила въТЬйа^ге ^гап5а1В (Фра- 
нцузсЕИ театръ), д^то нейната ге- 
ниална игра ьое повече и повече 
се развивала. Дори въ Амглая на- 
мерила тя удавлепне на таланта 
си. Съ нейното появлевие на сце- 
ната оживила фр8Н1[. класич(^Сва 
трагедия, вай-вече Расннъ и Кор- 
нейль. Въ 1853 и 1854 Р. се яви- 
ла пръвъ пкть на русскнт4 теа- 
три и и»ала огромна в заслужева 
сполука, както въ Петербургь, та- 
ка и въ Москва. — Р. натрупа- 
ла грамадни богатсва, нъ била 
пословично алчВа за пари и ужа- 
сна скъперница. Цо характеръ 
тя не била пито примерна, нвто 
обнчна. За подробностите на ней- 
ния яаиотъ е добре да се ве каава 
нищо. 

Ращатъ. Градъ въ великото 
дукство Баденъ, на р. Мургъ, 20 
килои. па сев.-зап. отъ Карлсруе, 
станция ва баденската железница; 
13,300 жнт. Хубавъ замъкъ. Дея- 
телна вадустрия;стоиана, машини, 
воля. Отъ 1725 до 1771 градътъ , 
е билъ резиденция ва баденските 
иарграви, а 01Ъ 18*0 до 1860—^ 
една ОТЪ крепостите ва Герман- 
ската Конфедерация. Въ Р. с« се 
държала два конгреса: първий 
(_1713 — 1714), коЯтотурнллъ край 
на войната за исиавското наслед- 
ство; пторий (17!)7— 17У9), за да 
докара мира между Франция ъ 
Германия. Когато се растурвлъ 
коигресътъ отъ 17У9 йезъ някак- 
во окончателно следствие, три- 
мата французки пъ.тнонощвица 
тръгнгили зн Страебургъ вечерьта 
на 7 анрилъ; въ те току-що била 
излезли нзъ ршцатсквте врата в 
били нападца'1ти отъ н4колко ав- 
стрийски хусари; двама отъ три- 
мата била убити, а третий пос4- 
ченъ съ сабя и оставенъ за мър* 
тавъ въ единъ трапъ. Това фла^ — 2093 — грмто иарушенн!^ пп мекд]гва- 
родиото и1шви иавдигил^)^ пегп- 
дуваигто не само на «['{тпияя, а 
ва цЪла Квропа. 11олсгр11кат<.'л>п> 
I иохапъп. на пн11г1Дом>||.'чч> оста* 
в<лн за исЬкога исиаиЬсгии, 
Рая, я/мЛ. Турски илддаинииъ 

ПеНихЯЯ1-Д1И111111.. 

Не. Хяиачсскн яяавъ ва ртба- 
11(8 (гиЬйНиш). 

Ре, лат. Втората нота въ ок- 
пната. 

Ре (К('|. Фрачнузскиостроиъ «1. 

АтЛ111ТИ>К-<.-|!11 0К1М1П., I 1;1ииз>.огъ 
брЬга, и *2(1 си-мн. 4П-1. Ла-Ро- 
аиль; 37 кал»1. иа-.иъжъ и 7 па- 
ширъ; 1«,ОйО ЖИ1. Г.1. ваит. гр. 
1-111ГИ» я Л/|<ч, Чогире 
,,, «уля. — Г. 1ио1-и ир^лсг 
1Ъ ицглнПскп р.ъч'Ь н мрнсъсли- 
0(!1П> ид Фраццин пгъ Карла V1[. 
е Лвлъ иа11|ниаа ияпаланъ нъ 16^7 
й1-ь англнплрег*.. 
Рва<>н.1нтаг(вя .*чт. Въ.111ръ- 
1Ие аккоху 11р'Ьлц1и1т'г1> яу 
нрЬдитаоти ау лцдквс;. - 
Теабилнтпрпвъ. Иьзвръщ^яь иЪ- 
шат пр;1ват;1, звапирто. 
1'еякця«»11ет., >ч»«. Който въз- 
Истпува, ц шпакя лМггнуиа. вро- 
Яг|д11йгп1.\ )[Л. -Роакцнои^чрецъ. 
— С1(1)йст1]4.мп, на р'Л1кци1)не1У1». — 

р 'т>м>|(>_>р1„ ЧовЬо., кийти нро- 

иуна на лапрЬдъхя: чп- 

к!.. :;и;1 и* 11[ютвпчд1№Г8ува ия ка- 

гц и Д.1 <^Н10. — 1'«апцня. Иъ.(- 

Гииоотиоръ. 1',о;!иачл11а «.хн- 

I х1|й(т1но 1)8 одни гкла, по хи- 

|цч:ая-Н1 закони, нърху- други; «. 

I чаватъ гсщо нънкаш- 

. коиюирядружпйап. 

СЬйсгино, ако тип ии-к^ии» 

ЮВа Х8рЦКТСр11СТН'ШИ. Ч!! 
А ТЪХ^. СЬ ДАСТОВ^^рИОСГ!', можв 
;ли11Я за стлциавуианрто 
него. Иь >(|н:(111;ага, I*. 

ХНЛЛЛ Ц1К1Т1111"Л'ЬЙ<Т111|1!1-0, СЪ- 

]еш!1'то аа едцо г1ио, иа соето д(.й(-твгвятъ по нЪкой ■«• 
1неъ. Иь 110.1И1ККЛТЯ, Р, е връ- 
П1зле къмъ остАр&шп н отятпЬ- 
дия рсдь ца райотнитк, уиищо- 
хонйс иа рофориитЬ и индоЛрв- 
ииити, които сл вечр «ъ дМгтвне. 

1*е&лглръ,а1>аб. Минорл.|ъ: гъ- 
е^гннение ка иншяка гъ гкрц, има 
арЪвги'ходе1ГЪтуру1Ь1дс110>черв{)иъ 
ншръ, употрМява с« въ жвиооис- 
ткото и .1» Гч>|1гад('кя огиНоио. 

р|>ц.1С11г {.мт. ре'л,, июцо, вещь, 
прМмигь). 1 ) Практически, осно- 
ванъ на оаигь. 2) Койтп наистина 
съществува ; въ иротиаоволок- 
ногп. па Ч')ма.1ет, фиктччеиь. — 
Рей.1яаацня. Г) Оо&аюсгоепио, 
•икюгцоромие. испъ-шс-иис. 2) 
()Г|рь1ц;11И- аь нарн. — 1Чч1.1И- 
лнраяь. 0>'&|1№ст!1явяяъ, оС>]гь- 
щанъ нъ пар1%: (1е»л>иир» веин- 
киниь си ме1>«№леими имоти. — 
Ргалнзя-ь. Така парпчатъ ■{оио- 
с»>|>ск-1гл посока на схо.1й1ггкче- 
скаги шкида «ь с{ЛхпитЬ вЬкове. 
Р., като 1Ч-04!ио1!1111я.гь иа Платоиа 
8 ЛрН1Гготел1. е утпърднвялъ, про- 

твОиоЛОЯЯО ял НПЯ11Ш1.1И»ИП,0ЛСК- 

товцост1.та, всти11';кото «'.кществу- 
иаио нл обтнтЬ повятвя. Р. — 
' 1)ъ илй-ноцдта фадософин, иротя- 
, Боицложно иа ндеалинц, црнио»- 
напя и111тн;гьта аа вънкашаигЪ 
лр1.1«11ТН. иезависв1ло огь нвшнгЬ 
пр! (ин. Въ Ага н 

лит' . ,' .1. Р. е 1! - ||аото 

1ш ирМиЪситЬ ка1гго си гл, беп 
нпкясна и1к\г.>Ш11ции. Ииото р1!а- 
.1игтнч»ска школа даван, на 
хииоа1га1Я, конто шюЛражавятъ 
I|рЬ,^|(^тнтI1 п, наЙ-валвнтЬ яод- 
роЛцогги. кп^кото н |а ех иа.10- 
важвн. -- Реа.шсп.. ПослЬдова- 
Т('ль на рсади-.1На. — Ре1и1ка. Виж. 
1'г'ална Гнмтиия.—Реааал гая- 
ПНЯЯЯ яли у*""-"""^. >ЧИ.Ч11Ц»>, вт. 

което <1' 11р1; [лвать наукшЧ., кои- 
то яиа1-ь ирнснособе1!и1': въ жнио- 

132 2094 — тя ВХЕ КОИТО орЪко внтрресувать 
човечеството, въ противлиолож. 
ва Клагииссна гк.нжммя, — Рр- 
ална ваува. Наука, чпето тче- 
ивс може да № |1рои1;ри ю> тя- 
вот», к щгкко 10 нитсрссуиа. — 
Реалиоеггь. Иоложителность, своб- 
стпо на встйяско съществуване. 

РвбйТЪ, итал. Въ парьов. «т- 
рткпъ отъ ц1'.ната на ехла стока, 

Ревусь, фр., мим. Гатанка, сь- 
стяяева отъ развя фвгура. ковто 
стоштъ вм'^0 думи или чиститЬ 
отъ думи въ едва Ф[>аза. 

Ревакдмонираяъ, лат. Прн- 
саждаат. за ша1)ка азново. 

Реваишъ, фр. (_>1^]У1.1Цу.1ка, от> 
алата, от11Ъще1ше. 

Ревель. Г.1. 1|>а,г1 иа Кстслнд- 
ска губер., 1Ш юхавя бдгЬгь на 
Фнвсхи шлиБъ, ЯТО килом. ца 
зап. отъ С.-11ете11<)у[иъ; 1и,г,7ь 
жят., оть вовто Г>1>',ести в нО" „ 
и^^цв; люгераиетЬ до 50'/а, ос- 
таихлатЪ {>асколннцв, католвцв, 
евр«н в иохакедав!'. 1'раАътъ, рас* 
□оложенъ една часть на ванара, 
ниа гтири готнчесхв стЬвв. Прв- 
ствнни^е, еднп отъ няй-и;^!!!»^^ 
въ Русия; занръзнуиа само въ .т- 
ткгЬ 8ИЯВ. Арсенал., гогич1ч:кй 
събпраа църква, ')иС|Л110Т1>ка. Съ- 
общенното съ С'.-11етер(1у)1Гъ етапа 
съ парахода и ао балтийсхва 
желЬевъ о&ть. ТъргойВ1гга, ввосъ 
н шносъ, едяо иа друт досто(и 
до '^г>0 щикова лева ва шдива- 
та н състоа отъ игшосъ: ппцлъ. 
жито, д«гъ, добптькъ; виосъ: па- 
иукъ, машана, наслл, вино, ка- 
хенви ихглвша. — Р., осаоваиъ 
отъ Киденара 11, дански крал., 
аъ 1218. бндъ ван№1п. п^О-^ъ аъ 
тьргоясво отиошевие 0111,е когато 
еъставялъ часть отт. Хансеатн- 
ческия съ1&зъ; Брвкъ Плиги(<нв1ъ 
въвв.п. тамъ любркското гь)1Г0в- 
ско В1>аво. Иъ 1610 го :[авоевали шведвт^^, мгъ ковто го зе.1ъ Пс- 
тръ Велвхк въ 1710. Пъ Р. ин- 
п(чрат)1ииа Клигав1та родписаля 
отЛ1«1Яптеленъ логоп«|1Ъсъ Марна 
Те1№зня, Иик. Егпитчя. 

Рйвева. Илтувлова дъо^одя ■ 
.1иванова сестра, ожепена .«а Иса- 
ака, АвраамоЕгьсвиъ. Добила птъ 
вего двана синове Исава в Нако- 
ви. Р., която по-обнчалп Накова 
итъ Исава, вямамвла н&жа св да 
блзго1-лови Накова, въ ущърбъ на 
Исава (Вибл.). 

Реиеиъ, араЛ. Растонвр, ва кое- 
то К1>1>ен1.гь е 1П1аЬсп'НЪ по <ма- 
битрлвото сн свобство. НстнпскяП, 
алтпчнн!) |1ев«ненъ ворев1>, се до- 
бива отъ внда Н Ь •■ ц н) н н м I г »• 
I е, ковто 1ни'И! въ Тиб«ть, Други 
вад|}Н(г ногатъ кой повече, кой 
ио-малко да ади-Ьстватъ истин- 
гкия р. С'очанг1^ дасговн опашки и 
идо.^кт!'. лшта иа пЪков видове 
ял^^тк като цахарь. 

Р1Ч*В1фв11ГЬ, |/^. 1НиКЛНВЪ,Н0'1- 
ТИТЛ^-НЬ [["КЛОИЪ. 

Рцвер«и> фр. Кдняъ вндъ кар- 

ТПЙП^Н!'. 

Р»н1>рсяош[о право, .1<1т. Пра- 
во за нкшръщяив иас^■М^тво. — 
Гевсрсвя. Нъзврътан*- цас.|1|Д* 
•тво на нр'1и1ишнпя иу в.1ад1:лецъ. 

Равнннраиъ, .ми». Пр-Ьглеж- 

.иИЪ :а ДЛ |1[Ю11Ьр1Л (с-шьткм 
клм дн^а на чинопинкь), Такъва 
пр1|глоя[ляпе ге яаряча ревяаия, 
а нрЬмеждачъть рен1|.111оръ. 

Ревиатнияъ, >р. 1'|ОЛес11Лга «и*- 
трг; 1Нр. бодежъ въ с^авнг^ илв 
нвшцугб, който легло нннува огь 
единъ органъ въ другь; р. става 
отъ разнв болести па връвьта, 
които ццрахиватъ ||<иГ>р1к<пвН. тка- 
пв; яа прМрасиолознпмни нрв- 
чина па р. ('е вва вгтинката. — 
Рвйматвч^скп. Който се отяаса 
до, происхожда отъ, ровматвзиъ. { — 2095 — Ревяквъ. Завнс-лнпъ. — Рев- 
шпОФть. Зависть. — Ревностенъ. 

Еойто райоти отъ псе сърдце, 
тсърденъ. — Рвваость. Усърдие. 

Револверъ, англ. (отъ риволвь, 
въртш с«). Пищовчр, па което 
гарлото се върти в което стрЬля 
едво 110 друго н'&колко крушуна, 
взоПщо шость). 

Революция. Соб<'Тне[10 значи 
иргьвранп. V. въ физическия и 
нравствонна св^Ътъ аначи прЬ- 
вратъ, който ир'Ькхсва, повидв- 
1» ненадЬОяо, естественото те- 
чение на нбщатя. Особено дуяа- 
та р. се употрЬЛява най-вече въ 
поднтвчс-ския и социадния жи- 
вотъ на народагЬ дя означава 
ар'Ьп[)атит11, които извършва единъ 
аародъ. Династпческйг^ 11])'!^иря- 
ти и заграЛваното властьта, к;1кто 
напр. отъ Лув Наполеопа, въ 
1й51, не се наричатъ р., а дър- 
хавпн пр-Ьврат». Дв'Ь най-важни 
р. 11ъ историята на германо-ро- 
маисквт!'» иа|)Одй сл : р. въ Лн- 
г.1яа, вь ср'!Ьдатя па ХУИ-ив^къ 
<ввх. Англия, чсторая) и въ Фран- 
ция 1гь края на Х\'1[1-и нЬкъ. 
;)Л<|уаотрЬ 'пенията на крал«>ш:на- 
тз н.1зсть и на 1)лаг0р0Д11И11НгЬ 
къ Франция в^шикали една страш- 
на буца отъ страна на народа. 
Р. се начен&ла въ 1789, съ свик- 
ването на оЛщото събрание (отъ 
б^городници, духовни .шца и 
грахда не^ въ Версайлъ на 2 2 
анрилъ. Х^раждаиското съ<иовие 
образу8а.10 отъ себе ся нйродно 
събрание. Кральтъ го аатворилъ, 
1Ъ съ средното съсловие се съе- 
Дйввлв 6лл1'ородницат'Ь Н Ду.'С1)- 
йевството; на110дътъ нрЬммъ на 
2 ■иня Бастилия (виж. тая дум;0: 
па 23 ЮЛИЯ народното съйра1ГН1> 
уввщожяло феодалннтЬ права н 
прввилегни ; на 12 августъ бяла 
провъзгласена сво6ода1'а на не- . чата; на 23 януария 1790 кральтъ 
се заклелъ въ една конституция ; 
на 7 юиия били унищожени бла- 
городническитЬ чипове, ордевигЬ, 
гербовегЪ ; па 13 най 1791 била 
въведена гидотянага ; на 3 юния 
билъ уловвиъ, въ Варенъ, когато 
б^галъ, отъ 11а])икъ, кральтъ ; 
на 19 септ. се отворило законо- 
дателно събрание ; на 29 юлия 
179:^ вародътъ прЬчел-ь Тюилери 
и кральтъ се скри.ть въ законо- 
дателното събрание, което било 
свикало народния конвевтъ (ве- 
лико иля учредително народно 
събрание); отъ авг. '21 до Л, 
тълпата, недоволна отъ «удность- 
тъ на сждебната н])оцедура, убила 
иного лица, затворени въ тъиня- 
цит11 ; на 3 януария 1793 иснъл- 
няла смъртнатЛ прЬсдда надъ Лу- 
довика Х\'1 ; на 23 фсвруаряя 
токо-|)ечи ц1^1а Европа съставила 
коалиция срешд Франция; и скоро 
се 111)днгнь.1а Ванден; на 25 мартъ 
билъ учреденъ единъ конитетъ 
на общественото спасение; па 19 
иайа крайната партия (1а Мон- 
1; а к 11 е) въ конвента ноб^^дила 
жнрондистигЬ (умЬренит*) и скоро 
ги ис11|)11тила на еи1афота ; на 1 
ЮЛИЯ Шарлота Корде убила Л1а- 
рата, въплощението на р.; на 23 
мартъ, 1794, била обявена свобо- 
дата на пегрит'1-. ; па 2Н ма1>тъ, 
Робесниеръ нровъзгласи.тъ бити!'- 
то па едно върховно (.■Х11|,1'ст110 и 
без('мъртИ{'то на дуимта ; на 15 
Ю.ТИЯ паднсьгь Робесииеръ и лир- 
тилта иу ; на 26 мартъ, 17!1.'1, 
било въведено ('Д11шт110го на м1;р- 
1гит1;, тсглилкигЬ и монетит!! но 
десетичната сигтона : Ш1 11 сеит. 
ге 11рог.1^си.1а З-годпашат!! кон- 
1!титуция ; на 14 окг. со затво- 
ри. гь ниродпий кон111'нтъ, които 
изда.1ъ ,-1,370 де1;рета: па 20 окт, 
била учредена директо11ията ; въ — 2096 — 1796 ал Я кай бн.т сяврена Вав- 
двя в Понапартовата победа до- 
ставила лр'ЬоЛладаН11ет(1 па 1»е- 
11)'бли1и1Та; па 2>* во^-к. 1797 Цо* 
папартъ бил. 11р'Ьд'мат'нъ гьр- 
жествоии на директорията (■л1!дъ 
Еан110||н>|)м. ищуь; въ 171Ж, тя ш 
ва1рат1иа въ Ктапеп, отъ д-Ьто 
Еато се върнхлг.па другата голвиа 
(ноен.'), той я упнщожилъ в ус- 
тано1[й.п. коисулс-тиото; иъ 1800 
се ограпйчиди числото иа в1>ст' 
шциН н спаошията : въ 1 Н02 
Няполоовъ (ге избралъ пожи:)- 
неаъ конь7лъ, а на <> най, 1864, 
ниаераторъ. (.)гь това «рЪне се 
свършила пъркатй фряпцуз. ре- 
1[ублква(в11х. таддуиа) и р. сиб- 
СТ№ВО се [1)И1К|ттнла1'ъуни1цоа;о- 
инето иа директориата въ 17Я9. 
За исторйита »а <||)м1нц. р. (М г« 
писали нвого гьчпнелиа. Най- 
дойрит* гл паппсанигЬ оп Луя 
Кланя. Митле, МиквВ, Твсрл, 
Лахартпиа ; пя български евакъ 
дв! ясторня яа тая епоха, която 
расклатида полптйческнтЬ оспови 
иа ц-кгь св^тъ, 1сакяръ н да се 
коси&ла малко до соцяаднпгЬ пр^ 
обрааопания. сл И. Стиневн!'^: 
Исшория Ю1 фрснехата ру<пмюиня. 
съ илюстрация и харта 1('1н{|кя, 
1900), и Црииини на фр^-нската 
раюлтция [{.'<м]тя, 1Ч'.1',1 ; 2-0 
ивдЛ. 

Ретмпцяопенъ, лат. 11р1|- 

ВраТеПЪ, буиТ0В<ЧГЬ. — Рв10.'1П- 

Ц|10П«ръ. Прн1гьрх«никъ на, н.1и 
участинкъ въ, ре11(1Л11|Цвя. 

Рйиулгжя. лат, Усвлеио дви- 
жение на гоковет^. въ ТЬ.10ТО. 

Р^вуп-ь ( М у с « (, е в> или Чгр- 
вемапш К1>пслнаа майМ9(иа. Родъ 
маймуци отъ вом>св11тсввт11 вли 
аяериЕаиаиггН. Р. е обрлг.иал1. 
съ черйеко-ка1|1ЛВй еослн : опаяг- 
катя иу е дълга н еънъ края .гаса 
(гола) в яу схужв вато рлша. оа* тото съ иея иоже да уваща я 
,вд С1' за.ивя за ир*,цсЬтят1!. Р. 
п^^п 11Ъ бузиг11 си торбвци. п вма 
иъ 1-]>ък.1ана св едно осибсно тъ- 
илйш', К01-Т0 му помага да йзд<111)* 
силгпъ, ироив^штрлгнъ 1«шъ- Р. 
сп 1:||11П1ДГЬ на стада въ /фами- 
лия и Гвиана, ш жяи-Ьшп. въ го- 
рвтк, тово-речп вгЬкога ла дъ^ 
в^слта, съ чшпо плодове й штка 
се храиштъ. ^^аб^л-Ьжитсленъ е па- 
цвкъгь икъ дя р«и&т1> шш крЪ- 
щхть исхуиъ отъ ггьрховегЬ иа 
дърветата ттрина и нечер!. ппдврь 
изгр11пл11ето я язхождаисто иа 
слънцето. 

Рега.1ви, лат. ||'к|Ъп, ираия- 
дл1-хиосТ11 иа иа|)ски саиъ (коро- 
на, Ж«'Х)& а 1}р.}. 

Регата, чпчгл. 11ап]/|ц11аря11с 
на ладии в параходи. 

РргенсЛурГЪ, В.1Я РаТIII-/>^ВV 
Напдргкв гридъ, и. пл 1'ои'ас» 
оА.1,, на д11синя бр1.гъ ил Дуилвъ, 
Ю.*! кило», нп 1-^-исг. отъМиш- 
хеиъ; 4 ) ,474 жкт. въ 1 3!>5. :^харии, 
квпжия идр. фабрики. Гр-^^дътъ, <гъ 
твъ1>дивнтЬ, окопвт* н вратвгЬ 
си, както и съ крввит^ся улвцв, съ 
нисоЕв ииогооълон вхиц!, пр^ш- 
ставя срЬдаовгЬковеиъ хл11актсръ. 
1)гъ 1Н-'г11 рнмо-катол. църьвя, 
май-зпб1''.г^жйтетва р съборната, 
ночпкта въ 1275 я недовършена 
до С1>^дата па Х\'11-и в1къ : тая 
1П>рк8а е едицъ 01ъиаЛ-ХубпвягЪ 
«бря-чцн отъ гсрмаиската архнпга- 
•пра, Трн «[иук-стантски църкви. 
Г.иблиот1'ка съ вО.НООт. Иамет- 
нпкъ в:1 йстроломъ IV е п л е р а. 
Обсерватория. — Р.. елинъ отъ 
няв*старвг6 грядоие въ 1'ерип11ия, 
е и&июствувалъ още въ рииско 
врН;ие. Г>тъ 1ЧЧЯ ди {мгпряпети 
8» Германската киперия въ |^(»:1,; 
съ тоя 1'](адъ аас1иавала ['ериан 
ските двста. Сл^дъ Наиодеоло I 


— 2097 — ирЬв|)ат1>. базъ отстлаеаь ия На- 
шрни |Н10'|. 

Рргентсггви ( птъ лат. рек/л, 
хрлль!. Упрдиенве на дъряапа. 
пп1гЪ11ено яа едцо. илн хного двяд. 
ковто за мЪстяап. гксоодпря, пъ 
случай ал бодесть, нрсиоообиостгь 
ДВ уи)>явл1вн, оп^хтсгпне, :1зриб- 
ван". аблнкаиин, яла оъ щЛяе ия 
ВР1П>лаол1;гие. Об.г(.чен1ГгЬ гъ та« 
в-1ягть па]1ячатъ ргиитч, 

Ре1шш»^атъ, лат. Пик-ь. 

Ркгвет[|цтйр-Е>, .мм. ЛпЦ!?, кое- 
то з:1№аи11 11еги<т11ату |>11. — 1*с- 
ГИГТрятура или щ-гикар/^ртиг- 
II '1№. От.И^к^ннб въ а]>а- 

Ш!: . _ иу учр4>жлсиия. л11то се 
валлть архиингЬ а се зяинсиагь 
тя1и-1ире>11'Ц|1тЬ вхолящи я исхо- 
хящя кнкха. — 1^1-нАтръ. Книг», 
пъ 11рявяте.1сткснл учрежцепва, 
11ъ килтн г>> :и11и1М1ап> вхадян^!?!! 
■ 1сходящпгЬ кшгжя. 

Регламопть. ми». Црдвилнигъ. 
— Р«глая(!1]тк|г1.. Цр1аквлиаче1П.; 
съг.1;1('.ч!Ъ съ 11||'1>ди11Синие. 

Гогрсгъ, .Ю1Н. Иа^юдъкъ, пя- 
«(пнч^тго; |)ъ 1Гр<1Т1ш<^[1<1Лож. на 
В1"|грргъ. — Рггресив«В1.. Иа- 
|1апъ. 

1>|-}'ли, ^'1'!). Ирацио, ред'ь, 
аннпъ. — Регудяраяъ. *1вра- 
■яхъ, ирикождамъиърсдъ, 1111ЛК1А. 

ШЬЩЧ ОрЛКНЛ!». — Р«'Г}Л«р<'НЪ. 

Редоприъ, иравплно у<троенъ, стро- 
ил. (»а )и)йска*). Рргуляряоеть. 
Рвдкиоосг»., црипнлност!,. - Рвгу- 
лярь. У1111М1<11годь или о11|и111цикг, 
'ЯЕХ}1яи;1Нъ, 1и>й1ч1 урапи:!!)» два- 

(Я^то т. парнат!! ияшиня и 
— Рег^ляция. 11ряш>жди[1в 
П рПД!.. 

Р^гуЛЧ. ^З^пр)а-Антн^ии). — 
Рпяг.пи 1гиер1иъ. ц1>очугь но ги* 
ройсгвото ой. 11иА-1<П11р1>д'ь ш 
г1|»«-.|ави.1Ъ сп. 1ГЬ[10атя цу цши^ика 

. I л. Коисулъ вг 207 пр+аи 

Х., тлй аокорнлъ салеитниця- тЬ н 1111'Ь:№ЛЪ ПруидузиЙ, |:тпли- 
цата имъ. Коягтлъ втори о«ть, 
въ ал*>, той од1.ржа.гь едва воеино- 
моргка ппйЬлА надъ Лли'^ала и 
Хапела, К111Уга1'г>нскв гев1-р»ли, ирв 
Ккнома (ситшннй вос-ъ Сорато), 
ия юшннтЬ бр'|>гоой на Сяцвдия. 
СлМъ тяя блес11авя ииАЪда, той 
я:)вадвлъ войската ся на афрвкаа- 
скня 1р&гь, разбплъ трнян непрв- 
пелски гепералн, в ар^зе.гь кич- 
ката земл около Кяртагеп. От- 
чяивн. картагсияоот^ яонскали 
миръ; нъ той нмъ налохилъ тол- 
кавд т*'зккя условня, пе тЬ ги кт- 
>.п.рлнли съ негодокавяе и ппнн- 
колн на помощ. Ксантниа, слар- 
тавскн гек1;ра.1ъ. ^^п Рияъ по- 
вяЕО.» яатдъ Мяилвя съ во* 
ловяяята отъ Р-та сухоиАТна (^и- 
лл и Р., разбпгь, падвхлъ въ 
влкпъ у ка11тагенянетЬ. Сл-Ьдъ 
това Р. бвлъ испратепь въ Рвкъ 
сь ир1)длоаЕеине за ннръ, съ ус- 
ловие да СО иърнр, ако нпръгь 
<» отхвърли. Въ сеяятя великиД 
рняляяннъ соворилъ яротянъняря, 
в1.рналъ сй въ Картагенъ, д'Ьто н 
билъ унъ1)твепъ съ нл>кй. 

Регулярепъ. Бпжъ Рех^ла. 

Рсгулиюръ. Вижъ Речела. 

Редактпряяъ, лат. Съчияя- 
«амъ, С11нгга1м-ь (|Г(г.гтмил>, тиса- 
нчо- '- Редакторъ. Съчянкгедь, 
' синслтсль (11Л п№г»1мих», списа- 
ния). — Родикция. 1) 1'1)дакта- 
рятй аа вЬстиикь яли спиглЕле 
наедно. 2) Работната стая на 1гЪст* 
ивкъ яли спнсаяве. Н) Съчяиеяъ, 
— яачянътъ, 110 който в%1Ца е 
пиивсдци : ргдакнля^пч нп моя ме- 
моар* г. на (-на Г. 4) Описване : 
новмй члаяникь »илпм под* реАах- 
»шятч »а Г-нь В-^а, 

Риданъ, </'р. 11ал«бРво укрфп- 
левяе, укр11илспне съ вдаденн и 
I издадени шлв. .ж^. — 2098 — РеджебЪ' ваша. Турски гене- 
ралъ, род. въ Анатолкя, би.ть 
иървевь главатарь на разбойни- 
ческа чета, гл^Ьдъ което пост«- 
нвлъ въ войската и се възвнснлъ, 
оояечето чрЬзъ интрига отколко- 
то по сиособкость, до чина вое- 
вевъ нвиистръ (161^9). Бнлъ раз- 
бятъ отъ Лудовйва Баденскн при 
Иасаровнчъ и при Нишъ, и за- 
това султанъ СюлеймавъП! запо- 
вЪдалъ да го удушхтъ. 

Реджно. Пристани 1п,енъ Г1)адъ 
въ южна Ита.1вл, ц. на едноимен- 
на обла(гть, на бр'Ьга на Месин- 
скя протокъ, 17 килом. на юго- 
ист. отъ гр. Месина въ Сици.1ия 
и 20 квлон. на сЬв.-заи. отъ Мо- 
дена, 39,296 жят. 1'радътъ, добр* 
съграденъ, има широки н пра- 
вилни улици, и е заобиколенъ гь 
ст^на и кули. Хубава съборна 
църква. Факултетъ ва нравото. 
Фабрика »а ленени и копринени 
нлатове, чоране и др. Р. е род- 
ното «■бсто па Ариосто. Много 
старъ градъ въ 1(иза.1нинска Га- 
лия, основанъ пвть вЬка пр'^ди 
христяанската ера отъ гръцнт^. 
Днонисий Стари го обсадилъ и 
съсииалъ, Диониси Млади го съ- 
градалъ ицново, и отпослЬ билъ 
ирис ьедвненъ на Рииъ. 11а110.1еонъ 
го направилъ ц. па департанентъ 
отъ кралство Италия и дялъ па 
наршалъ Удипо тат.тата 1'еджао- 
ки князъ. В11НСКИЙ договоръ далъ 
Р-на модененск1П"Ь дукове.— Об.т, 
Р. и»а 2,2'28 чет. килоя. в 1'(;(1,000 
жит. 

Редннготъ, фр. Кдинъ нидъ 
сстрс. 

Редифъ, арай., шцр. ( 11[ъ.т1е- 
нсцъ въ Турция. 

Редова, '('■(((),■. Дянсъ иродГ, 
на 111).1к;1-м;1;|урка. 

Ис^ЬЛе): 1и(чч'1и"|, мпп. Мернше на 
ламба, спр. хрудио ироиаведенпе. ! I Ред^вторъ, лат. Уредъ за ис- 
правяне искълчепи ч.тевове. — 
Редувцвя. 1) Ума.1енне, изобра- 
жение н& фигурв въ укаленъ видъ. 
2) Бъзстановение, игкарваие не- 
талъ изъ съединенкята му съ ки- 
слорода. — Редз-вцнранъ. 1) Ума- 
лявлнъ изображение на фигура. 
2. Възстановлвамъ металъ. 

Редутъ, фр. Малко уврЪцле- 
вве, едипъ ввдъ налъкъ твърделъ 
усгааовенъ на важно 1гЬсто за от- 
брана. 

Редутъ-вале. Русско пристани- 
ще и кр^Ьпосгь (кутяискска губер.), 
на Черно мере, при устието на 
Копи, 373 килом. отъ Тифлисъ, 
Укрепленията му е* били съси- 
пани въ кръмската войиа въ 1856. 

Редукцирамъ. Виж. Редукщ*я. 

Режи, фр. Управление на вос- 
венъ данъкъ, монополъ: режи на 
тютюна. — Режвмъ. 1) Система 
или начйиъ на управление: либе- 
ралгнъ режпмь. 2) Опр'6деленъ 
редъ за живЪяне, хранене и др.: 
гл>1.двайте тоя рджимь. — Ре- 
жиранъ. Управлявахъ актиорв, 
театръ. — Режиейвръ. Управи- 
те.ть на театрална трупа. 

Резерва, лат. 1) 11р*;па!ваке : 
съобщава новината сь р. 2) Съ 
това ние се наричаше иаир'Ьдъ 
у насъ войска, която е пр'Ька- 
рала срока на затса (виж. тая 
дума) и 1>ъ военно вр^яе се 
свиква сг&дъ запаса. Споредъ 
и:1М'1;нспието на закова за въорх- 
женитЬ сили отъ 1 904, р. се 
приравнлиа съ запаса, въ който 
се числштъ войдвцатЬ до 44-та 
годапа включително. ВойницигЬ 
отъ р. ср наричахж резервисти, 
— Резервираяъ. Запазванъ осо- 
бено нЬщо ^а известна ц4ль. — Ре- 
зервенъ. 1) Запасенъ: резервенъ 
«'ниать. 2) ПрЬдвазливъ, вгздър- 
жанъ : Оьржи резервна положение. — 30Й9 — Ре^^рцоарь» лат. ВодокЬсти- 

Ррлвдент!., лат. Двв-юмати- 
1еси игсиг!.. [1, «1 ао л^гзвь огь 
■шил ишмлишп.. — Реанденцня. 

■кнчи пшппянво жии^ц |;в'Ьтскц 
яд» луховяа пясока исх^я : 0/>- 
тякчай вл Царигрш!» >■ раид^и- 
имягж! 1*а //. /). Екларха. 

Рело.1К>1(ия, лат. ^иючсине- 
ти иа [■1>1т>цви ва са^дебни дкю 
още йс-кхюжг-но «ь пкАнчятел ки- 
та форма; ||1|т<'|1яе какъ да № 
■оггхии ш. *'дпа раЛУга : миииг- 
т/ч-мч. ннмнт нп т'>аа щн»чгн»е 
яшл 1'гмлюцня ; митишит м 
<лпдната реюлюцмя. 

|{я1Н1Ш Н' Е1аЦр'^злн1.^ етрь), 
фр. ОьоЛрцхрпип, 1Г1> коити се зи- 
ма една р^ипенп*^ кь иптерсга ня 
хържйнйта; — сг цонощкта нн тон 
довод-ь едиа идасть ирцге^ака дн 
шровдаи 1гЬк«в глии ностлиБЦ, 
Х01ГТ» сг{>тч) не с& (-ьоС|1)а:1и11 гъ 
Г1 ' !Гйот.т». 

-Г о1ге {рлмяь д' етрл). 

фр, |100С>]10ДННО<ГГЬ, 110 СИЛАТЯ ВЯ 
КйМТО 1^400 11{;111>) СХ1110<СТЙГва. 

яя ягЬкл гьГ>11рат(>.|ци еднаица 
(сдруж1'ан лица», фир.иа. 

1'»оиъ, Фр. ППрячнна, осдо- 
яяаке, уб^дителеиъ дооодг. Ч) 
111Ш1Ю, иряода . тя/м-ги-ь н ш/.чл- 
рн,п лп ррюаь памнлна (II. Р. 
Глтяврйвоиъ). — Рслоиеиъ. 1'аат- 
я |.<п<!Лли11ъ. основятчиеаь: 

Р«а;лтагь, лат. С111дстаив, 
нлпдъ учп, д^ип^лпость). 

Р(';111>яв,гД>. Смрящсаии. кр»т- 
вп адлихнчше пи сьчнигмш; ел-у- 
во). — Ре:1юянряяъ. Оъкращз- 

Ринкнантгь. Глапепъ грлть ая 
Нсллндии, вд злаллачя 6р%гъ ия 
тоя осгрокь. Шк Фа.1свн иалицъ ; 3,900 жит. (1890 Г.)- Ляцей, обсер- 
ваторяя. Добро н търговско прп- 
стаивще. Тоя градъ е биь въ 
ср^дяигЬ яЪкове важеиъ днтера- 
турсйъ цснтрг. 

Р«йяско еваиге.ие с внето 
нд 1>диц1> стцгъ църковпо-оов^Ьн• 
гки иергзирктенъ рлноннсъ, уцЪ- 
.гк|ъ яг ф|1ан11. грядъ Рейм/-ъ. 
Сьстон (Угь двЬ части. Иъралтя 
яу чпст!.. яоято съдържа чтсяия 
оть пршдинчяогЬ евая1'едня по 
оС|ряд1 на ираносдавяятя църква. 
пнглпагъ ЕИрониата; втората, 
която С1.Д1.ржа екангелпята, ацос- 
тидскагк аосшиял, парения па 
«{кидпкцятй по римокатодяческяя 
калевдяръ, е намнсаии въ 1^95 
сь хърватската (лгловата') глаго- 
лнпа отъ конагит!) на Кнаусскяя 
иопястирь, оспояанъ въ 11|)ап1 нъ 
1^47, ш взпршвапе кдтжпгчесхо- 
то богослужопно вя &1ои11оскя 
е»нп>. Ьъ глаголаческата члстг, 
пясецъ-чихътъевиесълъ Ч(.'Х1ики. 
Еиаугскйй мовасгирь до^тлъ тоя 
рхкоппсъ огь ихиерятора Нарла 
IV', иойто 1-0 ипн1'.ри.1'Ь пМд-к иъ 
Унгария. Огъ Екауа:кия новлстирь 
еваи1'&1Еети 6и.10 заи«;оао огь 
хт1-игвт* въ [1,арнг1*ядъ, д11го го 
ло^илъ 1:а{1ДП1!а.1Ъ 1^рлъ .1ота- 
РППГСКН, който ППДарИЛЪ р.КЕОПН- 

са аа рсймг^ката катедрх1на цър' 
ква. Танъ той се шиидъ като таАв- 
ств«нъ аеточввъ ржкопясъ я на 
него 1я К1?.1Н фраипу-м^янтЬ кд^а- 
ле, кога ге коровлсвалв (В1Ж. 
Геймпк 11р1зъ револпцЕятя дра- 
гои.11нпвт11 камъпо, която украша- 
вала подввзялгл, бяла ограбеои. 
Сега той се 11и:)я вг реОиската 
градгка бн'5лиотека. СловЬпското 
и|>ок1:\ож.[1'иие на тоя рхкопнсъ 
б|ио 01КРЯТ11, по е,1По ир^ааие, 
отъ Цетра Ьедвки, когато бял 
въ Рвйясъ въ 1717. Едчо факся- 
явле на смигвието о Еада.п — 2100 — 8у1те81ге йе 8асу: Еуап^еИа!- 
ге 31яте, (111; Тех(е (1ц 
Засге Ле 1а Ъ^Ь1^о^,Ье^ие 
(1а Ке 1 ш в (Ларихъ, 1843 ; 2-0 
нзд., 1852, сь ирЬцЕсловяв отъ 
Копнтара) ; поправки вя това из- 
дапве е направилъ Лосъ въ Ягв- 
човия Агс111У Гйг а1. РШ1о1о!ре 
(т. IX, Нерлинъ, 1881>). Виж. и 
Бялярск1Й, СудьОа нерковно-сла- 
вянскаю яла(а (2-а часть, СИВ, 
1848). 

Рейнсъ. Французскв градъ, въ 
кариски департ., на Весла (ира- 
токъ на А1вп<;), П2 килон. на 
с%в-ист. отъ Царижъ, но парияко- 
стразЛургската аел^ница; 107,000 
жнт. Архиенископня, съборна цър- 
ква (чудесенъ готически памет- 
никъ отъ ХШ-и в'Ькъ), библиоте- 
ка, музей, акадення, римска три- 
умфална арка, наречена Марсова 
Порта, статуя на иаршалъ Друе 
8 др. Индустриаленъ и търговски 
градъ; фа(^рнкв за хубави сукна, 
фланели, шалове и др. Стовари- 
ще на наА-добригЬ шампански 
вина. — Р. е единъ отъ най-ста- 
рятЬ французски градове; споме- 
нува се отъ Юлия Цезаря като 
столица ва племето реми, отъ 
което е произлязло к името му. 
Христиансгвото може да е про- 
пиКнхло въ Р. по-рано, нь той 
ставклъ епнскоиско (гЬдалище въ 
срЪдата на 1\'-н вЬкъ. Въ ■И)(1 вь 
тоя грлдъ приелъ отъ епископа 
Му, св. Реми, св. кръщ^^иие Х.юд- 
вигъ, господарьтъ на |]^р^Iнки^^.. Въ 
паметь на това събитие всичкит^Ь 
французски крале, отъ Филипа 
Августа до Карла X, се коронлс- 
вала въ Р., съ исключсине па 
Хепрн.ча IV, на Наполеоиа и на 
Лудовика XVIII. До великата ре- 
волюция въ реймската съборна 
църква се е пазило прочутото 
реймско (.виж. тая дума) еванге- лие, яа което се влели кралет^ 
въ вр^ме на короаацнята. — На- 
празно обсажданъ отъ англячане- 
т* въ !359, окупнрапъ отъ т4хъ 
въ 1421, Р. би.гь зетъ на.1адъ въ 
1429 отъ Иванка Даркъ (внж. то- 
ва име), която накарала Карла VII 
да се короняса танъ. 

Рейвека ковфедерацня. Сл^Ьдъ 
окончателното растуряне на Гер- 
манската империя, Наполеонъ I 
установнлъ въ 1 806 Рейиската 
конфедерация, на която се обя- 
вилъ покрователь. Тя обгръщала 
кралства Бавария, Вюртембергь 
Саксония, Вестфалия; Ваденъ, Кле- 
ве и Бергъ, Хесе-Дерищятъ, Вюрц- 
бургъ; саксонскитЬ херцогства 
(Ваймаръ, Гота, Майниигвнъ, 
Хилдбургхаузеяъ, Кобуррь-Саал- 
фелдъ); ^ЬтЬ херцогства Маклен- 
бургъ; Насау; дв*т* княжества 
Хохенцолернъ ; Изеябургъ, Лих- 
тенщайиъ ; АнхалтскитЬ княже- 
ства, дв*гЬ Ляпе, Ройсъ, дв*т* 
княжества Швацбургъ, Валадекъ, 
Любекъ, Холщайнъ-Олдеибург^. 
Великото дукство Варшава, даде- 
но на саксонски и краль, било 
присъединено на конфедерацията 
въ 1807. Нападателний иотбра&и- 
телнвй съшзъ бялъ тЬсевъ съ 
фраицузската империя. Конфеде- 
рацията се расгурила съ падането 
на Наполеоновото могжш;ество. 

Рейвека область. Западна о- 
бласгь въ Прусия, съпр'Ьд'Ълна съ 
Хо.[;1ндня на с4в. и с1|в.-зап., съ 
Велгия на зап., съ Лоренъ и ве- 
ликото дукство .Люксембургъ на 
юго-зап.; съ Рейкска Бавария ва 
юго-ист. Пои се отъ Рейнъ, който 
а дава името си, и има 4,200,000 
жнт., на едно нростр. отъ 20,986 
четв. кнлом,: ц. на управл. Ко- 
Слгнт; гл. 1'радове Келнъ, Джкжл- 
дор|11ъ, Ахеяь и Тревъ, гл. гра- 
дове на регентства. Много руд- — 2101 — аици за жсНао, 1г%д|., живакъ. 
иойо, циикъ. 'Гоили М8пе|)а.|11и 
тори въ Ахевъ II Герллщайиъ; 
■м>би1о |и<иородна и добр1обр*- 
ботвааа зомя; .к-пъ, тютюнъ. про- 
чут вино. Д^ятелиа яндусгрия н 
гьрговия. Тан обл. хо врЬието на 
Н>полеоая, коВто я нокори-тъ н 
яшравилъ огь нея к11кол1:о л«- 
вартамеатн, гктгоала огь н1;ко.1ко 
херцоптва я кияжесгия, конто 
орввал-тежадн па Прусии и ни 
кашопе отъ и'11когашиата Ре&нска 
ковфедсрацнн. 0%в<;кий кояп>р<^ 
въ 181Г) я ла.|-ь на Нругия, я 
ти с^га се нарича н 1'^нека 

РеЙн!.. КвропеПгка р-Ькя, ич- 
вкрп иъ [118еЙ11.арпп отъ върха 
Сеип^-Готяргь, нянува прЪ:». Кои- 
твнско «и>ра. лЬ-ш 111|1с11и.арня 

ИТ!, В(^Ли1:0Т0 ДТБСПШ ЬаД(^)1Ь, »()- 

,я цря .1!1у<|)1мп., бдим до 
....,;1ла?л., едиаъ водопадг 23 
нртрл внсокъ; постЬ, като сга- 
и иоряЛпаллплтелял при ]]дзелъ, 
л^Iн 11 шово великото дуксшо 1>а- 
д^-иь ить Л-масъ, н тиче пр^Ъть 
рсЗнска ирр^яа н Х^лавдвя; иай- 
В(>гл1) с« губя пъ ('Ьверио норе, 
ара 1к*атя1П>. 1|р1{дн да пристиг- 
не до устието си Р. ойразува н*- 
волиг рккят. отъ които глаипи> 
Н СД : отд11Сво, Намь, Паха.гь н 
.1нв'Ь. Гланннт^ градове, които мне 
Р.. впбго е 1НГ)0 КП.10Х. дъдъгъ, 
огь КОЙТО П1Ю кора<<о11ллнател- 
п>, гл, ; Вшплъ |'пъ ШкейцарняХ 
Мпйяцъ. КоЛленпъ, Келлъ. Дюсг>л- 
!> <аь Ггрианя» I. ЛрихоЙкь. 
- .,1.хТ1.. Лййденъ яъ Холандия, 

Р«йм. Швейнарска р%ка, пои 
каитпин юрягкв, лялсррш-ки, ара- 
грпскн и образува Ч^гире-кантон- 
г н идива СО иъ кщп, ; 

1 . легрв. 

Р^ВйПИТ^Лйцин, лат. Кратка 
вовтиреиии ва уллаатЬ 1г1мла *ъ ороч^-теяото. — РФкааитулнрняг. 
11(кгаряк11. вкратцЪ. 

Реивеиа (1^I^^иепа). Нсааи- 
ски градъ, 120 килои. на юго- 
ист. отъ Куенса, нри сдниането 
Н1 Омаяан Ш'Ю1сара; 15,000 нит. 
ФаПрВБи за ь-оарнирпи н памучни 
платове и др. 

Р«Евн«нъ (ге111йет), лат. Мо- 
литва, княюкатоляческата църква 
1гЬе на унокоеапе па 11Ър1'аигЬ. 
Има много ааб1и'11жвтелии творе- 
11ИЯ иъ тоя родъ, съчни. на Ж«- 
нели, Моцарта. Хирубнни я лр> 

Роквниицм», .тт. Изискнаив, 
насвлсггвено гьбнранс храна н 
други 11птр11')н :(а войска въ не- 
приятелска, а иои1и10га и пъ 
своята с« зснл. Тоя аюсоЛъ е 
с&ш,сствуиа.1ъ 01Тйзъ войпвг11 въ 
всички вр'1шена у нснчки пародн. 
Сегашната р. >№ разорява съ- 
вс^нъ инрвит^ шитр.1и, защото -ла- 
титЬ отъ т11хъ нр^дн^тн слЬдъ 
врЬие инъ се нръщатъ, или, въ 
нуаЕда, заилаи№тъ. — Ррквнлн- 
цнов1«п-1.. :)еть ап |)«к[1И.1Ипил, 
който [|рн[!ад.1ежи на )н>квишция: 
ремвилщион^нъ конь. — Рснвиаи- 
циопиа еветева. Сиисоб-ь за но- 
деле яойиа съ по|(ощ1.та ва |>еа- 
вилкция. 

Роклцжа, лат. (ренла-наре, «е* 
какь инсоко), Обандеиие, въ кое- 
то ся искачна хвалйа. 

Рввла1а1(ня. лат. ;кявя1пве 
правото си еа 11111110, искане спо« 
отнето п^що назадъ. — Рекла- 
иврая-ь. ЦрФлавявавъ праната си 
на иЬщо, нскаиъ свое н11Щ0 иъ 
чужди рацЪ вааадъ. 

Рекогноецярааъ, лат. Пепит- 
ааиъ, йл; 'шахъ, на тоа1^ш ца 
иоПна, 110.1 охок нето н силата на 
ц|!ириете|я : р«1ЕОгаосцнровка, 
това иоактвано в.1Я службата оо 
иего. — 2102 — Реколта лат. Жътва, берждба, 
изосЗщо добитото произведение отъ 
сЬвдба, лозя, гюлове и др. т. 

Рекожавдация, лат. Пр^по- 
[лка. — Рекошаидуваяъ. Пр-Б- 
порхчямъ. 

Рекреация, лат. Отднхъ отъ 
занятие. Оттука рекреациоценъ, 
назначепъ за рекреация. 

Рекрутнрамъ, лат. Берж вой- 
ници н изобщо хора: пасмина хо- 
ра, рекрутирани отъ разни край- 
гца. — Рекругь. Новобраяецъ. 

Ревгифнкаторъ, лат. Уредъ 
за повторно дистилиране теч- 
ность. -^ Ректнфакация, пов- 
торно дистилиране течиость. — 
Ректифнцнраиъ. Иовторио дис- 
тялираиъ едва течвость. 

Ректоръ, лат. (регере, ргктумь, 
оправямъ, р2ковод1х). Началвикъ 
ва учебната часть въ Ц'Ь!сои вис- 
ши светски и духоввн учебни за- 
ведеиия. — Ректорство. Званието, 
службата на ректоръ. 

Релатнвенъ, лат. Отноеите- 
ленъ, сравнителеаъ ; противопо- 
ложното иа абсолютснъ. 

Релация, лат. Отношение; рас- 
кпзъ. 

Релеввраяъ, фр. Посочвамъ, 
отб^и^анъ: релевира тая часть 
отъ слчанемисто му. 

Релефенъ и Релефъ. Виж. Ре- 
лйефрнъ и Райсфъ. 

Религиозенъ, лат. 1) В^Ьро- 
нспов-Ьденъ. 2) Набоженъ. - — Ре- 
лигнозность. Набожность, б.таго- 
честие. 

Религия (лат. г о П рг а г е, г е- 
И Й 0, съедикявамъ, свързвямъ). 
ЩроисновЪдане, в^Ьра, — оная ду- 
ховна серъгка, която съединява, 
нарежда отнпикшилта на чов'Ька 
къмъ всичко, що го заобик;|,1Я — 
къмъ природата, къмъ чпвМитЬ 
и 1(ъмъ самото Ложеотво. Въ р. 
се съдържать човЪшкитЬ пай-нн- сокя понятия за доброто, па прав- 
дата, за снравсдлииостьта и зв 
закона, за всички ония В'Ьчня 
духовни блага, безъ които не ех 
възможни нито развитието, нито 
щ,астието, нито саявй животъ. 

Р. е почшБла да сзацествувя 
отъ самото начало, когато и оър- 
иий човЪкъ се поивилъ на св'Ь- 
та. Тя се е родила отъ съзнанието 
ва чов'Ък8, че той се нанира въ 
зависниость отъ силит!^ около не- 
го: чов^къ влиза въ общение съ 
т^лъ, въ борба съ едни и въ съ- 
НБЗЪ съ други. Като ирвпознава 
вадъ себе си една висша сила или 
висши сили, и като съзнава зави- 
симостьта си отъ т11хъ, чов'6къ не 
саио инъ се бои, а ги и почита, 
служи икъ не само отъ страхъ, 
а и по съв^сть. Наредъ съ его- 
истическия нотивъ отъ страха 
или корястьта, които варать чо- 
века да търси съЕкзъ съ ввсшитЬ 
сащества, действува и безкорист- 
ний нотивъ на благоговението, 
почитанието , бтагочестието — 
етнческий нотивъ на р. 

Въ най-нясЕит^ стхпала на раз- 
витието си чов^ЬцигЬ се ограни- 
чавали съ просто поклонение на 
пр4дм*тйтЬ отъ веществената при- 
рода (фетищитЬ); въ по-високитЪ 
стхпала, гЬ почк&лв да боготво- 
рЕ^тъ силитЬ на природата въ 
раз.тичии образи и символи, док.тЬ 
досгигяхли до височайшето хри- 
стианско откровение, чието ду- 
ховно учение. 

Общий брой иа всички хри- 
стиане по иЪ.1ото земно к.1260 е 
504 милиона, въ това чисю пра- 
воствни 117 милиона, католици 
■1'А\ ми.1ноца н протестанти 153 
ми.тш}на. ИосгЬдователигЬ на дру- 
гатГ. еднобожпи р. се пр^м'Ьтатъ 
нп 20') милиона (въ това число 
евреи ц милиона н но&анедане — 2103 — 17 млдиопа'). ЕзииицитЬ т о]>^ 
|1)г,1П. н& 783 милнова (въ тпва 
■Ш1!-1о ЛудаДцц я брзххане ^78 
■1Ь1И01М). И|-и-1кнтЬ пехрнггнаи*- 
ар1ии11тагь 9К4 шиноии. 
^{я пърповачялшта р. няж. А. 
иц, Му11|, Г|1ци1 шк! г&- 
I в < о 04 1887, Франц, прг^водъ 
31аНи1ег, 1896. ^:1& рагидкктра- 
Внавтп яз хршггвацстцото вяж 
оаика Нй воижка Ралнчтигто 
л^игяш11М€П1«ото нь ньрвапчь 
-му арплкна отъ П. Ниьтенъ (Плов- 
днкъ, 1У00). (1гь р;щнп8а.1ит1- 
чесЕитЬ Бритики. еоитп ге отна- 
«и* до р-тЬ виж. 1ча|1тъ, 1'гли' 
чията, п »р1и)1ьлит», шг ичсмия 
рт^жь, — Хбгель, Схшкн върху 
фнлогофияпм ип рсчонята, (Ггь 
|1пА-1(оввт1| съчця. Пф^аО.щнЧ"^'»'- 
т1(.Лнасиу*;||В11гЬ.Тай\1сю.1еровйтЬ 
т1»ТАове. Инж. още Гпонгрръ, {)с- 
мовчтгь на сощи>.Ю1нята; Липергь, 
Р/^,ш1чята на е>/роп^й№ит>ь хул- 
мурми наро'}и в неговата Всеобгаа 
ис1Н'Ч1пя ип жртесяиитю. 

1*о.1копячъ. (Матмя'Лятумь). 
1'цскя цоегъ (отъ боснрнска 
1 ,; ь. пр'Ъсе.1еаъ въ Сдавоаня), 
квтпръ на сатири, въ която 
взо'^д|1'шва СлАвоивл ори сран* 
вепяето йсъ \и\)саа(}~32—^~^^>^) 
Релйефсиъ, фр. Иииравснъ 
^'и'^КI1•I^I0: />гм'1п/'1На н.тайка. Иъ 
яос. СЯ. ввденъ, .1Н№нъ: еьсще 
чглйгфчн ч*ртл оннсва. . . , — 
Р«л||рф1.. Исшкпллот., яспък- 
в&ла взвайва. исаъкпио нлобря- 
жриве. 

Рслем. ПН1Л. Ж1\гЬа11ягЬ щгьтЬ, 

Боитп върва ж«.<л*Ь1айи&гв№ъ 

трамваеиь вгакъ. 

|Лрапт1. (Па^ги). :{ПА11С- 

■»о.1андгки жпкоипсеаъ и 

1(||(1(>1>ъ, [юл- въ ЛоЯдоль (1608- 

1Н|, водси-трскисипъ. 1(ъ 1юл- 

ся грпдъ Р. уииъ жиишж- 

четяре години при Лае*-: ' яива н Панаоа; отъ 1630 са уо 
ганпвялъ въ Лмс-тердакъ, дЬто и 
' )'яр1игь. Р. захваща главвдтл иЪ- 
! сго въ холаидпгата шкп.!»: гнлата 
и ашовнтноаъта иу лич*тъ Т1"и:о- 
рочв п вс^ой клопъ отъ вску- 
ството; като ойразця отг комао- 
звция, 1гзра:|ъ, шаръ, гв^тдина 
■ с1н1кз, |>з1^х1'пт1) иу се сраиня- 
мгь съ 1>аЛогит11 ва най-велякятЬ 
артисти. Огъ 1:а1шп111т14 ну най- 
взиЬепя ел:1'оаш1, С(1.1шр,нмимьмь, 
Пнгусь п Е.Ш11/П (п Лувроквя 
му.№й). Много ляб-Ьдкжитедяи сл 
1Щгтротйт^\ яу. у Р, от.1ячапатъ 
дв^ нннери : въ »ладо1П'1.га сн ра- 
боткдъ миого гриж.1ино и съ го- 
хбяо тър1гЬивс, а посд!! кнстцата 
ну шхван^иа да гояи да постига 
ефевтятЪ ; като г|пвПоръ, той 
би.гь рдняъ отъ аървнт^. има.(ъ 
своя орнгниа-тна иане|>а. Нсичкв- 
т11 иу проинюдения с^^^ до 376; 
иървитЬ огъ ^Ь■^>^, а пторит! отъ 
1Г)С[. Къ пбтор^рурккна 11ри11тажг 
ияа 41 Р-ва картини я 5, ако 
не нбгова, тп па негавата пшода. 
Най-лобрятЪ ех : Авраа.момто 
жьрпиюпрниотение (1()3!>), Пен- 
т^ригтта жгма (\6Ъ4), Се. ее- 
меЛетво (1С'(&), Сяятлгто отъ 
кръста (!С31); Дати!, и01)третя 
на Р-ва кайка (чвтн|К! ), Пор- 
тренп ни '011нъ сяреииь. 

Риес*, фр. Въ тьрг. оодии^. 

Реяи;!^. фр. \) Оп:тш1ка отъ 
дъ.1гь, 1'Н11. нирощавннр на лдъж- 
никъ часть отъ дъдгя му. 2) От- 
бявъ отъ ц^иата : съ ренваь ЧЬ 
ма стот*. 

Рвшнтеатъ, фр. Въ търг. дндв, 
на което га ордн^ пилно^. 

Рсиоитяраяъ, фр. ионранлмъ, 
лоиъдияяъ: нотяшяъ. цоддържап 
въ д<>бро !;ъстоянве (да аради); 
реяоигь, тая Н(Ш1>ан1:а. 

Реяоркйоръ, фр. Кора&ь, К0&- — 2104 — То клЪче сЛм.ъ себе си другн жо- '■ 
рабн. I 

Реп. Братъ па Ромулл, убвть 
отъ него стЬдъ като двамата ос- 
нова^н Рнкъ. По едно предание, ! 
Рону-гь убиъ Р., защото се орв-! 
сжЪлъ аа новвя грздъ. 

Ренюза. Ф[>авцузскв ученъ о- 
раевта-твсгъ, в-Ьщъ въ кятайскня 
животь, исторвя и други (1Тдв^ 
1832). Р. бвлъ роденъ въ Па- 
рижъ, д'Ьто свършилъ медицината 
въ 1813; нъ още въ 1)511 обяа- 
родвалъ: Ояить върху китаГккия 
езша и литература, п.10дъ на 
5-годвтенъ тежъкь трудъ. ПрЪзъ 
тарвата реставрация на Бурбони- 
тЬ се учредила едва катедра на 
квтайскв езижъ въ Со116);е |1е 
Р г а п с е, в Р. бвлъ па-яначевъ 
1фофесоръ (1814). Отъ нногоброй- 
нитЬ му трудове сл^дъ тая дата 
наб-за1№.г^ителни с> Издирвания 
върху татарскитл езици (1820), 
съчинение аЬЕЛкса нряготвително 
за неговата КитаНека Грамати- 
ка (1822), най-ве.1И<1ЛВйй паиет- 
никъ на обширната му сиего.юги- 
ческа ученость. Друго отъ вазии- 
тЬ му фв.1ологически произведе- 
ния е съчинението му Издирва- 
ния върху происхожО/^нието и о- 
бразуваяето на китайското пи- 
сане (1827). „Ако и запознатъ" 
казва Ва^ткенаеръ, ^съ н'Ько.1ко 
отъ най-мхчнитЬ азяятски езяцв, 
и токо-речн съ всички старовр^Ь- 
менни и нововр^мення европейски 
езяци, той г.1сдалъ на това зна- 
ние само като на средство за едпа 
ц-Ьль. Въ купъ вхюжсняя, бес*- 
дя, Ервтяческя анала:1И, и пр'^- 
водя, или обнародвани като от- 
д'^1ви съчинения или вмЬстени въ 
Записки, той е за.гЬ|'алъ да об- 
1-ьрне всичко за народнтЬ, които 
е м1;рилъ да искара на-ян^. Ре- 
лигиозни в11рванйя, философски системи, естествена вгтор:1Яр гео- 
графия, нолитвческн нрЪврати, 
пройсхожденялта яа племената, 
биография, литература, нрави в 
обичаи — всичЕО е разгледа.гь той 
еднакво маЯст^рскм. Между Р-тЬ 
съчинения, които наЯ-арко пояс- 
няватъ тая Викенаерова нохва- 
ла, ех Историческо илуаиае вър- 
ху м^ипината на кттайиатл ; 
Пълна картина на познанията 
на китайцитл отъ естествена- 
та история (неловършевъ трудъ); 
Върху распространението на кит 
танската ияпергиг въ Западъ отъ 
първия влкъ пради Р. X. до на- 
шето вр>ьме, трудъ, който е нрт- 
.гЬ-лъ много светлина но интерес- 
ния въпросъ : кои гл би.1и варва- 
ретЬ, които съсипала римската 
империя, Е др. Р. умр^хь отъ 
холера. 

Ревавъ (Жозефь). Французски 
орирнталйстъ съ скептически ядеи 
(18-23— 1892). Изучвадъ семнти- 
ческитЪ езици. Би.ть Ч1енъ на 
Академията на НадаиснгЬ. Цо по- 
рока на правителството охтуваль 
въ Сирия. Нанисалъ единъ отчотъ 
.-1а ФипиЕня. Отъ 1862 билъ про- 
фосоръ на сенитическитЬ езици 
въСо11^3е(1еРгавсе. Въ 
1863 написалъ прочуто съчинение 
Животътъ на Иисуса, което е из- 
.тЬ:ио вече въ 20 издания (бъл- 
гарски пр-Ьводъ на Г. К. Х-въ отъ 
3-0 рус. задгранич. изд., София, 
1892, 2-0 изд.). Тая книга възбу- 
дила най-оживлена полемика. За 
нея Р. бвлъ лишенъ отъ профе- 
сурата и пр-Ьдприелъ да патува 
110 Р>гипцгь. Въ 1871 му позволи- 
ли язново да чете лекции. Въ 
1873 станьгь членъ яаакчдемия- 
тл. ТрудоветЬ му са^ ианисани съ 
блескавъ езикъ, нъ пон-Ькога С2 
повръхностни. ГлаввитЪ отъ гЬхъ 
еж : Авсроееь и аверонзмьтъ ; — — 2105 — гл<1<»,- — За п/юисх(^шу1сннсто 
на стка ; — ^п<к-1Н'л,1ит№ ; — Св. 
Ппвг-.п; — Живогиът^ на Ингуеа; — 
А^^иIп^^ри^ь■, — Мпркь Лвремш и 
«1нь на Оревишг мчрь (Аитг. ' 
^.ЙОЛЪ отъ фр. ЙЯ Кпр>1.1Ъ \рио- 
товъ. И.швлввъ, 1>'9в'|. 

Р. и аи«:а.гь исвЬиь тоиа «о цо- 

Л1ГТНЧ?<'КИ и СгВ1)'ю1Р11ЯВ 1ГЬЛ))4>СИ, 

11)Ш което СЧ1 е игБанналъ за гос- 
110А<ттм'то на уштпенпгл арвсто- 
К1М1ЦПЯ (Ч ц е й г. ) о п в с о п 1 « ш- 
(I г а I п с 8). Ииж. Гопв, Е г о с 8 1 
В ОП 11 в (Ппрнип., 1882'»; М-шо 
!):1гт»-я1|-1<'г, Ьа V |(? й е Е, Н й- 
пап ||1ар., 1808); ,-ш I*. ех пи* 
1а.1и пш.е Дрпорть я Нурманг, 
(_>пПл., Моно п Лдие; виж. и Скил- 
цунл, Крнест» Ртанг (ио пицодъ 
пп съчва. му Живупат на Ние}/- 
1). 111г11и. О. (тумекъ, ]в<»4). Йъ 
Ь'.»Ч 111и-Ь.'1« ва пгЬл. 1*-та п|гЬ- 
цсяа си семра «у Хлнрж^а. 
Ркндгбурп.. Увр^.11гнъ г|1алъ 
11рТ№хата иЛласть Шлезмигъ- 
1ШдВ|гь, на ||1к'тотс, д'Ь70 со с-ьо- 
Юяяат^ р, Л||Д1>ръ и Килс-кп ка- 
рдг. :Н пилон, на :1а11. оп. Ки.п> 
III кило», еа гЬв.-зяа. пгь Лл- 
1>на ио желЬнина ; 1.Ч..'>ои жит. 
гедна п.ргойия еъ селяко. Р. 
""онното си е нихскъ въ 
чсгко отношение: нъ дав- 
гЬ П' (имакнлн бе:гь Аой ар-Ъ^гь 
}йвата въ 1г>)^|. 
Р(^П1! ЛажупЕН. ..Цукъ Лпжуски, 
по-сетя'1; нлрь Неяиолокн (14(11> 
-14811). зиакснвгь по присвЪте- 
Сн ик1 1-ь за вскугтвита, 
■сгнп.. лам. 1№роот<!ТАП- 
ввгь. 

Рсии. Руа;» грахъ <бег*раСк:ка 

^б.). 1фв ндвпапего на Прутъ 

Дунпйъ, ла .гЪвил бр^и-ь н на 

(ЬтЬ рЬкя; «.',М6 жнт. (едно врЬ- 

1111, <нх)). ||;(1<>чп> ня а>ктп но 

Ерно мор!'. Тоя Г1»адъ, отстлие-въ отъ руситЪ па Молдопа по Па- 
рнжскил договорг ш. 18оЬ. шсъ 
се новърнх въ 1в7$. Кь Р. бнле 
птка)»ааъ кашъ Ллексаидръ (важ. 
ИамгмЛерл) гл^дъ 11-н авгугп.. 

Рвиодо. '|'1>аяцуз1^ки д1;);ар|>, 
ооиоиалъ нь 1<)31 иървня в^сг- 
нИ1гь, Галтк» >к Ф1»4ись. 

Ревове, фр. Добро вие : раз- 
вали си реномето. 

Ркнтв, фр. 11остоян»?иъ доходъ 
(оть нгОвч-чсн-ни ч.ноти н.1М оть 

Ре11тгр|1ъ(Д|«.«. К.) 1'ер1гвнсвн 
нро^юсоръ т фвзнката в матема- 
тиката иь Спмобурп. (огь !!475), 
носл4 въ вюрцбу|)|х:кия (оть 1М«8) 
уанвв1м:втетъ; род. вь (в!."). П1к>ф. 
Р. «' Йялъ поанатъ по райотнгЬ 
св иъ €връ<'8а ст, в-ьпросвтЬ за 
гьотяошеввята на св1(тлввата н 
електричеството, иъ той добв о- 
грокна н^н);1ТЯ01т. иъ 1895, ко- 
1'ато откри нрочутатЬ лучв. ии- 
ре^н^вн но внес» му я конто до- 
йвхл 1131Нил'Я0Т0 прислогобенив 
въ вединвната — да ,и11вагь вгз- 
«ожио<^ть да 14- внхла ет. в*тр1ш1- 
ивгк оршни на ч[)В'1никото т1ио. 
За Ррмт/^новнтг^ лрчи В1Ш')кнтЬ 
тЬм п2 яро:1]1ачяв, въ про^фачвн 
въ раз.1И'1ца стенень. Каучукови 
дгс«в. Л11КО.1В0 см. дебели, в 1^ 
цронуникгь лучятЬ (аа «{шткость 
Р. употр1.бява думата лу*м, а за 
отличие е на1и>к.1ъ тяя иовв лучв 
^с^л^^^^О■ *-Ьт. метялНтЬ ПЯЙ-прО- 
зричнн сл оввя, у ковто атомпи- 
1^ птда с& малки, нянр. латай, 
а^тминий. Осв-Ьн!. нраволннсйно- 
то [гаснространенне, Р-гЬ лучя 
нЪмяп. токо-репи яито ойяхо сь 
другит1| взвЬстпи кпнъ лучв. Р-тЬ 
лучв не ирвтеааиагь енособвость- 
т& да (№ отрахавагъ в да ийтер||)е- 
' рвратъ. 1^ не нснвтвагь днфрак- 
I (ЩЯ, не по.иешлгь на двойно 
1 ломенвс, в це мо1'Хтъ да се подв- ^Ч — 3106 — рязупать. ГЬ ад добнвагь ч1хЬ7ь 
едннъ осойвиъ уредь н сл флию- 
рссеацяята иа Аярнрва (^аль. 

Рео1«грх, фр. Свщото, какво- 
то гзлваяонсмръ. 

Ркояпръ. Француа:!:!! фнаиш 
1Г гчгге^гтповстпитатель, род. въ .1а- 
Рошрлъ (1083—1757). Учшл. се 
аъ йезуитска!» еол^гня п Ппа- 
тяв, |ц»сл11 въ ПуряЕъ; отишилъ 
д» жиИк- пъ I Т(« въ Пярижъ, д^то 
особии» 11рнв.111яль «ссовщо вни- 
яаине п. о^швродпапето Т1>и гео- 
мегрнчески дяггискн ; к пъ 17(>8 
йилъ взбранъ члспъ на академия- 
та яа наукят]), н на-гоиароиъ гг 
надзора яа съчци, Оя»сатг ни 
ратнтл игкуапт и занаяти. 
и.|агодареиис на постояиството си. 
той откриаъ слоообъ да ге обръ- 
ща арл-Ьаото яа гтюяана, извих*- 
ря-п. матовото стьк.10 н др. Р. е 
особено нзкЬстииъ гъ тч^'р1(0яетра 
(сянртсвъ). който носи нмето му; 
разстоянието ивжду точката иа за- 
■ръяваието н квяепето на водата 
той дЬ,1влъ яа 8п части а1н гра- 
дуса. Пай-вожвнй му трудъ, в 
двесь още к.1аенчески, е МбшоЬ 
геа ронг 8«гу1Г й ГЬиЮ!- 
гв |1ев 1вбес1ей (йтЛ; я 
той нръвъ (гьбря,1ъ богата сбирка 
оть яас^коян. 

Гйоргаянзацмя. мш. Преу- 
стройство, пр1шЛработка : /«го/.ш- 
юаация мп войската. 

Реоргмианраяъ. 111И1усрроя- 
ваиъ. 

Реоскоиъ, у». Сдщото, каквото 
е галваиоско1г». 

Реостять, 1р. Уредъ. съ който 
мож! дя се 11р«така яла скжсава 
елпатропро водната жица (кзъ да 
се гпнр» тонът». 

Реофоръ. 1/1. (реоа, аотокъ; 
феро, носи). Проводаа жнца па 
гвдваоячесви аиаратъ. КорзгаНоп а' Ьоппеиг, фр^ 
Удонлстйоренне за докачане чссть. 

Р«нергоарь, фр. Оаилвъ иа 
музииииигЬ пнеся. които се и-Ь- 
ньть Я.1И гвнрнБгъ иля иа дра- 
яагвческнтЬ инсси, които се ирбд- 
(тамявагь В1 театрь вла друго 
м^сто. — Ре||(фтоар«и-ь. Който 
ое отяася до рйоергоа|>ъ. 

Репетираиъ, фр. Повтарям-ь, 
одхЬгопардкъ {ни-^гчХ ш 

К0ри1|Н 691 111Л1РГ 3»«|110П11пЯ 

.мт. Повтореяисто й майка яа 
учеииего, свр. зианнето с« хпЬялй^ 
саио чр^)ъ често 1гпвго1»11яе. Щ 
Ррпетпторъ. .«»»(. .1ице, което," 
о]г6гоаард и:!1гьпъ я-тгошм-Ь съ 
1-чепицн у1ю^^I!г1^ кмъ. за да се 
игшготишгь 110-доб|гЬ. - - 1»емв- ^1 
тнция. 11окгор«-аи(>, "р* р- Щ Реиетичелъ. Който поивря (С4м- 
шмн); режтннгнл кораб*, въ едва 
флота, е оня, оть който повта- 
ряп. сяп1а.1нтЬ в» адмирала. Той 
всякога «■ държн така, че сяг- 
яалит! оть него да се яаждатг огь 
вснчки. 

Реп|№С«.1ип, нпшл. (►гвръпгул. 
■н. — мини, което с* аравигь 
ка не]]|тн1'с.11, за «п-и.щоние. 

Гепррснвеиь. лат, Об}-ЗД1т^- 
лецъ. (тЬснитсленъ ; рс>д>гсчвт 
млрки. 

Репродукция, лат. Въслро- 
изведенив. — Р<-11р«.17ЦВран1., 
Въгн рон:1йож .ммъ. 

Р«-пуЛ.1Ика. лат. (реа публика. 
общ«сгв«но и1иао). Ограна, дЬто 
уораалава саи. шцтдъгь чр*п. 
«дянъ нлн и-Ькодко ияЛраяи П1»кд- 
стааахили. 1'гп^л„камската фа/^- 
.»( правммцс е слществувала 
още въ старо вр*ме, шт« е ая- 
мала ту аржттократячвсан, ту 
двм мратйч егкя (К5рй.5ь. 1'1п.цквгЬ 
и рамехш-^ републики еж цъв* 
ткга п това нрЬмо, когато въ Нс- 
ТОЕЪ с« надала опюмии царства. — 2108 — тевъ ; който се отнася до мтЪввг» 
ЧАСТНО : гюнсулитл слобщили ма 
р(^яектнвичтл с« правителства 
зиача, че т1> съобщилк исЬжой па 
(.■во*!т« правителство. 

Р«-С11«^1л^, .мт. Уважевнс, ио* 
■(втйнне: военната пиа на Гер- 
мания (Ь^тжи А|^^•п^^^^^я п р. 

Респираторъ, лат. Урелъ за 
възсгнноилваов свободно двшаие, 
двхалшкъ. 

Р«ста»рицня, .мт, Ш>зстапо- 
дсвве 11ала&.111 дииаствя аа ир^- 
тола ; АК1||,о н епохата иа приие- 
ивето сл1а1- оъ^становеиието, аа- 
ар.' въ Лаг-шя иериолъгь отъ 
1ачо до 1(>8•^, хотто щкруЕМ! 
взиово СтюартатЬ, м въ Фрмцш 
аерводъть «ть 1814 до 1 630, 
когато аа п1>^:то.1а 6шл« »к51!ър- 
н<ти Ьт]>бонитЬ; р. въ Фраацвя 
иаричагь н цпруиаиою на Луа 
Филаиа. 

Рестораиъ, .шт. Гостаааии,». 

Ре<;ъ. 'Грмкийскв цар1>, с^ъш- 
зиикъ на ирилна в «(|ить огь Дно- 
меда в-ь обсадата аа Троя (бас- 

НОСЛ.}. 

Не^и, фр. Иснравъ, ]Шсиаскл 
8& арвемаие. 

Ретжяо. 11растапни(еяъ градъ. 
въ о-въ Критъ, на сЪвервня ву 
фрЪгь, ■>ь вв.11)Н. аа клю-зип. огь 
Кандна ; 10,000 жит., огь които 
^,^^I* трети турци, оставдлит! П1Ь' 
Маслниоко ваело и ваао въ 
'околностьта. — Б«вецвмнцвтЪ за- 
влад^1в Р. въ 1201, лрцвтк го 
опустооиик нъ 1-'>Т:.% аъ го !1ав1а- 
дЬди само въ 1Ь1Т. 

РетнпБ, лат. мр'Ьжс1Ла цвна 
(гъ окото). 

Ретяяошдъ, мгт. Ц^ръ съ гь- 

»вно смолисто осиовлвве. — Ре- 
Ртинолъ. 1('11ръ съ просто смолисто 
осаованве. 

Реткпедв, лат. Мр'Ь!КОвога 
(ялшмн). Ротраншехепть, лат. Шаици 
али ОК01Ш, паарава за укр^иване 
и отбрана на аостъ. 

Ретроградетво (лат.р«нро, на- 
задъ; 1р1и}ч, върни. I. 1Ьц1ада1 
честно. — Ретроградъ. Нааадвв 
чавъ чов^1п., снр. такъвъ, който 
върви иазадъ огь нстя кьнъ у- 
съвърюенств]гвав(^то и иросвЪш.»' 
наето. 

Ретро<гцеь~гив1^иъ. лат. Който 
гледа аа:1адъ' свр. отнасл се до 
мнн,&.ти събития, до иишиа врЬ- 
нооа : ретроспективен^ етюдл; ре- 
тротпстнчно Опйст^ш: на ювь 
.тконь. — Ретроепективноеть. 
Обратно д1Лствиц, д^ЪЙствие което 
се простра аа нви&лото. 

Ретт-шираяъ, фр. И1.р|"^ ^^<^ 
следната [шбота въ жнвоииспо 
ар|)в;1иоде11ие, доправянъ; въ пр»- 
носн. ем. усъ11Ъ1)и1еастеу№1Х'Ь й^ою. 

Рпфордъ ала РвЛ/л»/»*». Ан- 
глийски градъ ^^пбд. Иошчшямь), 
-15 килои. на гЬв.-яст. огь Иотив- 
гякъ цо же-л^нвца, па р. Лйдлъ 
и ва Чссгсрфилдска кииадъ ; 
;{0,(Н10 жит. 'Фабрики ш каае^и, 
обуща, корабни платна, хартия. 

Геферапгь, лат. Съчиявтель, 
съставптель на рсфератъ. — Ре- 
фератъ. ^{ацнска. излозЕевие па 
я1;1Цо ново, нли внтертгао ио нау- 
ката НК1К1Т11-Ь. — Рсфсрнраяъ. 
1) Чгг* ре|1>ератъ. Л Игпращавъ 
къ»ъ съдъ)1жанието нд съчнне.пне, 
къиъ а1ПЧ1[1Ъ. 

РсфЛ1^1:сноиеи*ь 1Ч1инонетръ, 
.1Л1Ж.-Ф. (ТилокЬръ, осцоваиъ на 
отражението аа лучнт1>. 

Рефдекеъ, (^дат. рефлекцно, 
отражение). Така се варта въ 
финиодогията асволното движенве 
на вишцагЬ, което става съшеЪшъ 
на друго |гктп огь раядраше- 
нвето, аанр. повръщане огь ехо- 
коть ва аебдето, кашлица оп 
дразнене вя дихателнитЬ ахтски. — 2109 — Ина н р. на чувствуването, напр. 
кпнувавето въ носа, сл^дъ дМ- 
ствяето на слънчовитЬ лучи на 
окото. — Рефдевтнвносгь. Свой- 
ство на лучнтЬ да се ир^лоняватъ. 
— РефлевторбНЪ параличь. Не- 
способаостьта на двигателнитб 
нерви да испълнявагь нормалната 
ся дйителность, сл^дъ влиянието 
на силна болка нли друго раздра- 
женяе. — Рефлекторъ. Отра- 
жателъ, всЬкой уредъ за отража- 
ване лучвтЬ на св^ьтлината, на 
товляната я на звуковитб волни. 

Рефорна, лат. Изн'Ь|1ение на 
фор«ата, □р:к)бразоваиие. Въ дър- 
хавитЪ бнватъ енохн, когато р. 
спасяватъ отъ революция, я длъж- 
ность е на държавннцнтЬ да въ- 
вокдатъ р. свое11р'Ьиенцо, а не 
да чакать народътъ да ги поиска 
саиъ. — Рефорнаторъ. Цр^обра- 
зователъ. — Рефоржнрашъ. 11^^- 
образуваиъ съ ц'к1ь за подобрение. 

Рефорнацйя, лат. (соб. зн- прп,- 
образутне). Движението въ Гериа- 
ння среща папството, което е яиа- 
ло за следствие происхождение- 
то яа протестантството. Опитва- 
нията за отстранение злоунотр*- 
бенията въ католическата цъ])ква 
оставали яного вр^ме празни (вих. 
Х^сь, Жишт, Уиклифъ), и сиолу- 
ЧН.1И сано съ появяването наЛю- 
тера (виж. Жютеръ, Лютеран- 
ство), понеже въ негово врЬме 
нравственото падане на цьрква- 
га било наЙ-гол*мо. На тоя ир-Ь- 
вратъ иного ппногнкли и въика- 
шнатЬ обстоятелства. Лютерь пър- 
вень се въорхжнлъ сано противъ 
злоупотребен нето, съ което е ста- 
ва.1а продажбата на индулгенции- 
те, особено оть Тецела. Гоненве- 
протнвъ него станхло причина 
на по-голЬяи искания, основани 
на Люгеровото обявление, че Св. 
Писание требва да се припозна- ва за едничъкъ авторитетъ на 
вярата. 

Тогавашний развратъ на духов- 
ните и желанието на ЕНязоветЪ 
да турштъ рхка на църковните 
икоти поногахло за распростра- 
нението на новото учение. Про- 
тестантската църква се припозна- 
ла отъ Аугсбурския ииръ (25 сея. 
1555). йоявили се раздори въ 
новата църква още въ Лютсрово 
врене я Лютеръ енергично възста- 
валъ противъ крайностите на 
сектите, особено противъ учения- 
та на Цвингли и Килнина; схЬдъ 
Лютеровата смърть рачноглнсиЯта 
още повече се увеличили; нъ р. 
се утвърдяла въ севернагЬ стра- 
ни яа Европа, па и влиянието й 
се расиространило всяде и дори 
въ старата църква ювикало новъ 
н няого по-големъ жнвотъ. 

Рехабнлитацня. Виж. Реаби- 
литация. 

Рекенсбургъ. Гл. градъ на ба- 
варския окр. горни паранзъ, едно 
вреие свободевъ имперски градъ; 
45,000 жит., повечето кнтолиця. 
Хубави стара църкви. Доста го- 
л-Ьиа индустрия : фаЛрики за мо- 
ливи, фхрфцрови схдове, сукна. 
Го.1ема тьргпвия съ соль. 

Рецензентъ, лат. Сдщото, ка- 
квото е критикъ, — Рецензи- 
раиъ. ПранЕА критически аца- 
лилъ, оцЬнявамъ достпй нетната и 
недос га гьцнгЬ на съчинение, — 
Рецензия, сжщото, к;1кт)Т0 е 
критика (на съчинениг). 

Рецепта, лат. ЛЬкирско пред- 
писание — лекарска г>алн1'км. (ю 
която аптека приготвя и огпущи 
чЬръ. 

Рецнднвистъ, лат. Оня, кчйто 
е извърти.1ъ нзпово сжп;ото ире- 
стиьтение. — Рецндивъ. Ирапов- 
таряне престжплннве ; приповто- 
рено престъпление. 

133 — 2110 — Рсшидъ пАша. Турски държа*- 
ияБЬ, и наого в\гЬио цодитсль ва 
иапр^иичава партия въ Турция; 
род. въ Царлградъ (1800 — 1858). 
ирНДружилъ зогя си, упранятель 
па Морея, въ Гръция, и ел^ъ 
смъртьти му егявалъ оекрстарь 
прЕ Портата. Когато и:|бухвА.1а 
русската война, билъ иаювар^мп. 
съ поатаияе въ |;ъ.1гария, д*то 
се отлвчвлъ като 1>1>а111ПЧ'.т1. ма 
хрнстяаивгк отъ "|1а11ати'1ес8ага 
ярость ва мохамедвнсжитЪ ниъ 
сьхйтсми. ПосН), когато Турдил 
по<ш&.1а ла вспраща шкттоницц 
восланицп при епрп1И'Й1;ЕВгг6 лвп- 
ровс, Р. балъ оосшянкъ въ Лпв- 
донъ, цос-Л въ Нарнась. Въ 1^^:57 
сп1нх.1ъ ве.шкъ ве^^нрь н би.гь 
еднвъ оть шаваитЬ арнвържеии- 
цв ва султянъ Махнудоввт]! ре- 
форми (хами»иер11'рьть); яо-къ^шо 
6К.П. мнанстръ ий пъп. л11ла. Кд,;!. 
к)>ая оть хнвота си надял-.тъ въ 
аекнджть и билъ нсиратевъ уира- 
в&те.1Ь ва Одринския ла1па.1ъкъ, 
иъ яа|гЪсто въ идрнвъ отяше.1ъ 
П ПдрВЖЪ. Отъ 1НЪЗ бнлъ 0:1- 
воао яаипсцхь оа вьи. д^1а и 
още веднажъ ш.иикъ т^ирь Р. и. 
бядъ еди1гъ пп )1ДЙ-просветеиитЪ 
турци на врЬмето си а въ погго- 
Я11В1) борба съ старо<т}'рскага 

Рещъ. Гд. градъ оа персвд- 
СЕата об^асть Гвлвнъ, '^00 ки-юк. 
на с^в.-и<,т. 01*ь Техеравъ н 15 
кндов. отъ юго-зап. брЬгъ на 1Сас- 
ивЯ<-'КО море ; 2:1.0<Ю жят. ДЬя- 
телна гьршвиа ■'ъ Астрахадъ. 
Пристанището 1Ш Р. е Ея1ели, 
градецъ (гь 2,500 а1ит. 

Рея. 1>асногловаа бопгая, хоято 
нинупа за сдига 1^ела, Сатурпо- 
ва Я№на в хайка на Ювитера, 
]1ецт)иа, Пл)*т<)на, Цор1-ра и Псе- 
та. Когато Сат}'|11гь бнлъ нсилд^въ 
оть Одкивъ ОТЬ сина сн, та по- 
стЬднла мхжа си въ Италия, я 
ну иомагяла да 11.я&ил1зуш1 лил«> 
тЬ на тая ^{«аца, ди гн научи на 
:1еиед'к111е н други искуства : от- 
таяъ и проясхокда нието Сату^г- 
чжь и }'1'йнь тькь, дадецо оп. 
лоетитЬ на з^атввн вЪкь. Ниж. 

Рея Смлвия. Дъи|.е11Я на Иу- 
митора, а.1бавски краль. Понеже 
Л.11ца й Ля.ть ппаД|>нъ огь н|сЬсто- 
ла отъ брата ся, Лху.1вн, тя била 
принудена да стане весталва; иъ 
'гя ста1иь1а т]>тлна, н родила двн 
б.1И:111аха, Ронула в Гена, вокто 
о(^я1!1ия синове па богь Ма]н-а. 
Л.1а .\нулнй пакъ я 0''<д11лъ да 
("'Аде закопана жква, кяи) ииишша 
за вярушепио посяетенвето ей на 
Веста. 

Рводъ. Оголица на вахабятйтЬ 
(виж. това няр), Г.1. градъ на Кед- 
жодъ 8:ь с)|11дпа Арабия, 7.^0 иидон. 
и;1 гЬв.-нст. огь Мояа; :1.'),0(Южит. 
Р. :шх11а1Ца едно нвош силно по- 
ложение иъ едва долина, заобв- 
си^^на (ГЬ хъ.1яове, в каинра се 
на чело на павнктЬ пхтища л& 
вхтрЪшяостьта; вън ракитова, тър- 
гкияята н рроявшленостьти са 
нн111,ожвв. '1'»я градъ е осаоваш 
въ 18^4 отъ теяхъ Хурки, 10 
квлон. огь старата сто.1ица Де* 

Рибинекъ. Русски п>-> ^ ^ро* 
<'лаясЕати губ., ЧХ квлон. на с^- 
Н1гг. отъ Лрославъ, на л*сння брЬ1-ь 
ва Волга, при в.1Н1)ането въ нея 
на Г ' 1^5,223 жит. Въ Р. 

е ('I юго ва съоС>щеннята 

на Волга съ С. Пете!^)) р|-ь чр'Ь7Ь 
три системи каяа-1н, Вишня^Шмо- 
чокска, Маряипска ц Тахвниски, 
н съ Лр\аиге.1Ъ но каналъ Всли- 
|;иД\къВ»^^)п■^|борг^■:ки. Иъ рнбин- 
ско-болг»всклга же-гЪзпина (огь 
1Я"0> е отв.1^1иа товаритЬ оть 
Вйшвнволочокскап н тй.\ивнската — 2111 — водои енстени; сано иариинсната 
светена е упазнла предишната 
си важвость. Повече отъ 10,000 
БОрабв съ налъвъ раз)г6ръ тръг- 
ватъ на годваата отъ Р. Товари- 
гЬ състоштъ оть жито, соль, ра- 
кия, ж&1^)о, и^л^>, риба. 

Ряала. СтароврЬменеиъ гр. въ 
Сирия, въ Бзсатъ, на (г6в.-ист. отъ 
Хаваавъ. Вероятно сегашното се- 
ло Рявяа нри р{|Еа Оронтъ (Еибл.). 

Ршволн. Село въ Венециннска- 
та область, близо до Аднже, при 
полигЬ на Моите Балдо, 22 ки-юм. 
на сЬв.-здп, отъ Верона. Паполе- 
онъ разбилъ тамъ австрнйцнт^^, 
на 2 и а ЯН. 1797 и сл*дъ тия 
р-Ьшителнн поб11дн Италия иинк- 
ла въ р&ц'Ьг1| на французетб. За 
тия иоб'Ьди Масена добн.1ъ титла- 
та Рнволиски дукъ. 

Ржвъ-де-жиеръ (К I V е-д е-О 1- 
е г). Франц, градъ, 22 килом. на 
истокъ отъ Сенъ-Етиецъ (департ. 
Лоара), на р. Жиеръ, д^кто се за- 
хваща Жиерсви кана.гь; 16,816 
жит. Богатя каненовггл. рудннив, 
фабрики за жел^Ьзви из.^'6лия; тър- 
говия съ же.1'Ьцо и соль, 

Рнга. Градъ въ европейска Ру- 
гая, гл. гр. на Лявоиия и ц. на 
тирав.1. на .]явония, Естония и 
Курландия, най-важенъ ириста- 
нищенъ градъ на Русия сл-Ьдъ 
С. Петербургъ и Одеса, на д^Ьс- 
ияа бр^гъ на Двана, 10 ки.10м. 
отъ устието й въ Рияски зиливъ; 
605 калом. на юго-зап. отъ С. 
Цетербургъ, посгЬдна станция ва 
едия ге.тк)ивца отъ Москва, която 
а свъ|Х1ва съ Волга и съ 1ъаспяй- 
ско море, и станция ня петербургъ- 
берлинската же-т^зивца, която я 
ттря въ нР'Ьео съобщение съ ос- 
танхла Европа; 281,вК4 жит. (въ 
1850 6и.1и само 61,000), ОТЪ които 
25» руси, 47»,о н4мцв, 237о ла- 
тиши, 1% естонци, 4% евреи в други народности. Хубаво приста- 
нище и важни укр-Ьнлеиия отъ 
въмъ морето, хубави улици и н^^ 
Еолко заб'кгЕ1жителни сгради, съ- 
борната църква, църква Ьв. Пе- 
тръ ; занъкътъ на началника на 
ордена на мечоносцнгЬ (съградеиъ 
въ 1204), сега резиденция на гл. 
унравитсль ; градски доиъ и др. 
Политехническо училище, 3 нкж. 
и 2 д'Ьв. гимназии, институтъ за 
сл^Ьпи. По търговия Р. захваща 
второ и^к,то сл4дъ С. Петербургъ 
въ реда на русскит'Ь пристанищни 
градове на Балтийско може ; из- 
носъ . жито, градвво, кожв, ле- 
вево с4ие, клъчища, лой, тютюнъ; 
вносъ : колониални и ианвфактур- 
на стоки и металически изл'1иия. 
Вънкашната търговия на Р. едно 
на друго е 300 милиона лева. Фа- 
бричната и заводска цромишле- 
ность е дост!1 развита ; въ 1899 
въ Р. е имало 275 фабрики и за- 
води съ 30,000 работници и об- 
щата сума на кровзводството е 
стигала до 1Н0 милиона .1ева. Око- 
ло 2,500 кораби в.тизатъ въ при- 
станището и вз~1изатъ отъ него 
на година. — Р. е бй.1а основана 
въ 1200 отъ владЬтеленъ еиис- 
копъ А-тберта, ско1)0 станж-та ва- 
жснъ търговски Г1>адъ, и ч-тенъ 
отъ яансеатическия съшзъ. Въ 
Х\'1-и в^Ькъ я влад^-ти рицяри- 
тЬ мечовогци. Въ 1621, тн била 
пр4зета отъ Густава Лдолфа, и 
Петръ Велики я пр^зелъ оть шве- 
днт4 въ 1710. 

Рнгеръ (.1адиставъ К 1 е § е г), 
Чешски вародснъ д^ецъ, едиаъ 
отъ първигЬ политически м»же 
на чешсЕИЯ иародъ въ миихлия 
в'6къ ; род. въ Сни.1ъ, почина въ 
Прага (1818—1903); училъ се въ 
Гачииъ и въ иражския универси- 
тегь; докторската му теза (1846) 
поддържала свободата на печата. — 2112 — Пр^зъ тоя иеряодъ авмахъ учА- 
■тгян въ всипки ииитшавя иа до- 
биване независинсктьта на 1>п^ 
честаото ся, сътрудяичплъ въ чет- 
скит* в1хгтннцн, д*то иисял в 
стихове. 

Вь 1а4н бил> вабршп аъ в-ю)- 
свнн падхшнсдгь въ 7 чешски 
окрхга. 11ь рАйхщага той, заедно 
съ т«сгя сп Пялпцва, бвлъ едияъ 
отъ наВ-яшрхятЬ дици нд цярод- 
пата иартвя. които иидала борба, 
съ ц«втра.1И(ТическнтЬ сцжмлсинл 
яа 11равит«>Л(!ТБото. Когато райх- 
сратъгь бвлъ растурелъ, Р. лж- 
тувалъ въ Фраоцня, въ Белгия, 
въ ХолаядЕя, «ъ Англпя, като 
■вучвалъ иолитнческито и ико- 
во)и1ческото 11(Х1пженик ин тия 
страяи; тогава той обнародва.п. : 
Драветвеипнч* н^кхн» н мл-сна- 
та икономическа тжиость {1Во\)), 
Яндустрияяга н нащчь/Улюлкь н 
(1860); въ 1:21Ц0Т0 ид/Ьм» той рд- 
ководн.тъ сцнс«ан1>т» »а Словпн- 
аса Кнциклонедш* {}>'^Ь\^). \\ь 18*13 
ТОЙ взда.гь въ Парпхг, пъ пидъ 
на княга, статинтЬ си иодх за1ма- 
вяе Ьв8 81а V 08 II' Аи1г1с1|е. 
Когато бвлъ избраш. въ ])абх- 
срата, Р. 1'(! явк.п> с-двиъ отъ :»- 
[цитияцитА на четскитЪ (|)едера- 
тяваи искания. 

Зоедао съ иаладкв ]>аботялъ 
въ Грегровня в1|стнккъ N а г о (I ги 
Ь^яЬ)*. Нъ 1Й(!3 СР появили ге- 
рво»1Ш разпоглагяя мркду но-ста- 
рИтЬ ир^дставвтели на четлската 
ндва ■ ио-чаднтЬ (1'регра) — 
стар<ннех»тп я .ида^^о-чсхмииь, 
Грегръ, като водитмь ил м^адо- 
чехигЬ, вападядъ жестоко иного- 
засдужядяя оточествод|»бецъ, нъ 
старо-чсхптЬ ну остал&лн н^рцв. 
Шй-дйягелио участяо въ иц.1ити- 
вата Р. зелъ отъ 1878 до 188Г> 
като водите.ть иа чешг;ккт^ лену- 
птя въ в'1и1схкя оарлаиевгь. Хо* гапа чсхвтб, заедно еъ 'юшсквтб 
а|>Ц1ггак|)атн, поляци и кои^рва- 
тикии я'Ьн11я пЛрл.-{увалн рравх- 
телствеао болшиттво в посгиг- 
лхлв гол1Ьхи сиолукй за яврод- 
яостьтл св. Тк к;Iвоюва^ц пкгкмо 
ннсло орЬдии чешскя упиляиф. 
нрлткгкм чешсхн униве1м:нтеп., 
11п-<1л:11Ч)првятнп язборпв закони 
за търговгввтЪ канари и юобто 
турили оспова иа дяешиото си 
културно развитие. Съ 189й старо* 
чехнтЬ и()дне«охл на Р. по с^лу- 
чай »а неговата Т^-годишпииа 
единъ даръ отъ ■ил),1т) лева, 
гъбранв ■1р'Ьзъ подписка взъ цЪдо 
Четско. 11ъ сцоро яладо-чсхпт^ 
зе.\& връхъ надъ огаро-чехнгк, 
обвияявиив въ гол1>иа отсг&ачв- 
В0СТ1. на п^мцнтЬ; иладо-чехнтЬ 
иадвяхх въ и:|боритй за четския 
дандта!^ иъ 1889, дЪто добвхх 
51 мЬста, среща •»:) за старо-чс- 
хптЬ; въ 1801, въ юборитЬ за 
в1ц|сквя нарлаиентъ Р. Г11{)д1>лн 
угастьта на пр ЬдстпвителитЬ отъ 
оть старочешската партия ; отъ 
41>-тЬ заиоиолатолня и1кта ааяа* 
зоии за ц(>гпвата пародность, сш- 
рочохигй добихх гзио едно, и в»* 
браяий не СгЪше Р. 1'огава № 
се свърши Р*та д11Я1елпа роля. 
Отпосл'^ иастаал отр^-шнииното и 
всвчкя чехи првноанихд нстин* 
скит1! заплугв на в^^ликин иат|>и- 
отъ. 

Ригия (сегатпо РгЛжш), 10 
ки-иш. ва »»11>-и<.т, отъ Месияа въ 
Сицилия \и»бл. Д^и.). 

Рш-ор»:1яъ, лат. Строгость иа 
приициннгЬ, ггрого придържане 
о тЬхъ.^Ригормстъ. Оня, коЛго 
се придържа |"грого о принцвпятЬ. 

Ригеъ (Д-рь 11 1 ? ?! в). Дшгря- 
кАисцц мясионсрянъ, участникъ въ 
яож>(гъ.1гарс|:ия и други источан 
преводи иаСв. Ингапке. род. пъ 
Шо-Провидъвсъ, въ държава Шо- { I 
^ 2113 — почнах въ Ц&рнградъ 
-1901); свгь|1и1К.гь на;гкитЬ 
въ АтЬсгв! СоИеке и 
А п г1 о т е г Т || е ! « I с а I 8 е- 
и п п г у; работвлъ като мйоооце- 
въ Лтиий (1»3»— 1853). въ 
1рва (1НЗ)^— 1844>и въ Цари- 
а,ъ оть 18ЛЗ до си1.рт1.та си. 
ято ЛИНГВЕКТЪ Д-|)Ъ V. в-Ьроятно 

&кяш<> ранпи вь Лнсрнкл яли 
иъ Лаг.ия в )1ал[11в<1 иияшв равяи 
Спрои<;Йокаа наге^рИЕЪ ; тОЙ 
■плюеше цнсиоио 12 «онка, на 
Ьков тп. иоьпн я |>айотрш0 съ 
одипн. Гня 12 ешкл гл РнреЯ- 
гся (НБЛ11'шгел10 халлейскв), сп- 
[йски. 1>тноиокя, ярябскв, гръц- 
лтлшскн, ИГШ111СКИ, англяА- 
кв. ар11«-нскк, (гьиаргпв, оавЬн- 
Еи н тургки. [!(■ тр11(>ва в да 
гопорн зя ктцигЬ, съ В01ТО 
4Л1' гахо злиозпагь: фрАИкр* 
СБИ, палиянсав, (-ирмаискя, руг- 
сБи, ш-рсидоки в 1^111- критски. Пя 
1иадо 11р1хс бЬ цочих-гь да о- 
1<1Я и витайсин. 11рк)ъ пТ-годпш- 
(^тя св «нсяонсрс!^ служба тпй 
учаггиука.П| въ цр^вожлансто 
Ся. Ивглнпе ОП. м11а11И учсин 
оомарисш-ка, нивобългарскв 
турска ; а ката в-|||цъ въ евр1!А- 
еаивъ. участието иу пъ това 
10 I! С|В.то нно!чк1({1пао. Колко 
|1ет1о е бв.1о тояя участно, ще 
разбира отъ добр! азнЬстиия 
11ЕТъ, чр ваший Св. Сиаодъ, 

_ ГиДХНП ОД-кдЪ Х-]УЪ Рягсощуто 

З:^лп, се изостава отъ па]г&ре»а?- 
ся да иаптрапв особеаъ вовъ 
Ьвахъ па Си. Пнсаиие, зящо1ч> 
паг&ра Н1'жду ^^ългармвгЬ 
11'ни лн!11>, кпето в.1ад-Ьс> ^'вр^^Аска. 
Д-рь Р-Т1 д*,1п по новп^ъдгар- 
Ш 11р1.в<|дъ па {!». Пнгание иоч- 
№ оть 1859. Оп-овориоаьта 
тля орЬийдг ца Си. Писанне 
[■ръ 1'.*»д*Ьлмлъ1)ть 1в65сьсъ()рд- 
. си Д'ръ .(йога (ивх. това ние), който бЬ жнв^тъ въ 1>ългарил Я 
в.1ад*Ьеше 1Ш-доЛ1уЬ отъ него Оьд- 
гарски езикъ. Ала участието ва 
Д-ръ Р. е бвло глаппо участвето на 
кратикъ по еднвъ праготвеоь 
вече текстъ, в сполуката ил 11111^ 
В4)да иай-хцога се длъжв на два- 
мата в^11(й българе - преводачи 
|[. Р. Славейкова в Хр. Косто- 
ви'» 1ВИЖ. тия имена). ПаА-ил- 
орфдъ с« 11рЪг.1влялъ в соцрвивлъ 
Иеофитоций и|)4водъ иа Повий 
За№г',ть. Първото издяиве на пр^ 
гледаяяя а П01фавс)гь пр11подъ 
на тая часть оп. Св. Пвслпне из- 
л'&ио въ 18ЦГ) въ Цариградъ. 
Цр1аъ най 1в71 Д-ръ Р. е мо- 
жа.п> да ир-Ьдстпви пр^аъ първо- 
10 годишно събраанА ва бъ.1гар- 
ската иисяя, съГ||)ано въ Стара- 
Зягора, първия оодвьрзяиъ тояъ 
оть иовок" българа!о Св. Писа- 
пае. ИргЬаодъть иа 1с1лото Св. 
иисавве !■ став&лъ сь иждавеаве- 
то на ■■ратанско и Чуждестранво 

11Я''||.1Р(11КП ДруЖРС1'Ш). 

11рГ|;1ъ пги-гМпят!. годнпи оть 
живота си Д-ръ Р. работеше токо- 
речи исклпчйт&шо ш <^гарск«* 
тя иисия. Ир^тъ тия години тоЯ 
приготви за п|г^нодъ а напечат.! 
Аъ.1гарския Рлчникъ иа Св. Пи- 
тмне (пр-^велень оп. II. Дини- 
тровъ, .1. Кас^^ровъ в Хр. Веневъ), 
— трудъ, който СО посрЪп1и* съ 
пва-ласкавн пгзнвв отъ бългцр- 
<:кня печатъ, Съиасне на К«ам- 
1^..шяшп я биографии па Ив. 
^иатоуа/ш я па Длш)сяна (арЬ- 
воденв оть Л. Каояроеъ!, .1ю»цу» 
в 7\лко«амнс Ж1 НовиЛ ^ки*шп 
йъ и^илко стотапа ст|>аинцц (цр-Ь- 
веденн отъ \р. Иелввъ). Шков 
300 бмгаргкн духовни П11СВВ, ос- 
вЪвь много друга ва ариевгкн в 
гръцки, ех приведени лично огь 
Д-11ъ Р. ИокойвиЙ е ирнготвнлъ 
а (|11Л'Ьжки па бхдАщото иркглеж- — 2114 — даве аа Св. Писание. Покойната 
иу съпруга, доЕд^ въспитава.1а 
децата св, е приготвила Писма 
за май)са, обнародвана и на бъл- 
гарски. 

Статистически Д-ръ Р-та пло- 
дотворна д^Ьятелйость сако по 
превода на Св. Писание се нр^- 
сжЬтл така : — отъ когато еж из- 
л'!Ьзлв на свЪтъ Д-ръ Р-тЬ пре- 
води на Св. Писание до неговата 
снърть еж се продали : 
Ариенски и армено-турски Св. 

ансаяия 98,687 

Арменски и арнено-турски 

Нови-Зав4ти 142,763 

Български Св. Писания. 56,184 

„ Нови-Зав*тн. 75,600 

Турски Св. Писания . . 7,359 

„ Нови-Зав*ти . . 27,498 

Истина е, че всичко това не е 
дЬло на единъ чов^къ, а на иного 
укове; нъ Д-ръ Р-вий уяъ е билъ 
първиЙ и главнйй отъ т^хъ. 

Янтересни биограф ически и дру- 
ги св*д4иия за Д-ръ Р. има въ 
брошурата Мешо г1а1 8егУ1,се 
^ог (Ье 1а1е Кеу. ЕИаз 
К1еб9, В. В., Ь. Ь. В. (Оюп- 
се81ег, До1т Ве11о«8), 

Рндингъ (В е а (1 1 п д). Англий- 
ски градъ. ц. на обл. Бърксъ, при 
вливането на Кенеть въ Тенза, 
64 Еилои. на зан. отъ Лондонъ 
по жел^зн.; 42,000 жнт. Важно 
житно тържище. Прочута фабрика 
за пексеиетй. Фабрики за кадя- 
фета, кърфици. Р., старъ градъ, 
е неправиленъ по планъ, ако и 
въ последно вр'!&не да е подо- 
бренъ въ това отношение. 

Ридингъ (К е а (1 1 п §). Градъ 
въ СъединенитЬ Държави {Пен- 
си.1вания), 90 килои. на с4в.- 
зап. отъ Филаделфия; 48,000 жит. 
ЛиБници, фабрики за парни и 
други нашинн, за гвоздеи и др. 
Голяха търговия съ какенни въ- глища но каналъ и жел^^нйЦа. 
Р. поддържа И в'Ьстншса, пове- 
чето н^иски. 

Рне, фр. На пръчки въ отд'6- 
ленъ шаръ (за платъ). 

К1еп п'еа1 Ьеап ^ие 1е 
V г а 1. францрска поговорка : 
Само истинното е хубаво. 

Рвензн (Кола да). Рямлянинъ, 
който въ ср'!&днит^ в^^Еове зами- 
слилъ да върне на Римъ старо- 
вр'Ъненпат^ републикански наред- 
би (1313—1354). Въ1347въЕа- 
питолий провъзгласилъ себе си 
народенъ трибунъ; нослЬ придру- 
женъ отъ единъ папска легатъ, 
съ заааена, отъ Кдпитолий звпо- 
в^далъ на народа да прочете но- 
ведитЬ, конто въвеждала пай-ве- 
обходимит^ реформи. Едно на- 
родно събрание утвърдило тия 
закона. Съ поиощьта на една 
градска милиция Р. уиирилъ ба- 
роаит^, и паредилъ добро пра- 
вителство. Сега Р. замйсли.тъ да 
обедини Пталия, а поел! да въз- 
станови всснйраото главенствона 
Рииъ. За това той распратилъ до 
монарсите и градовете на Ита- 
лия покана да испратштъ депу- 
тати въ Римъ на едно народно 
събрание. Паната иснратилъ на 
трибуна даръ, токо-реча всички- 
те държави — лестнн писна, а 
н'Ькои — а депутати. Пр^ди да 
се отвори събравието Р. съ го- 
лЪжа. пишность възвелъ себе си 
въ рицарски чннъ, при което се 
потопилъ въ схщата купель, въ 
която, по едно пр^Ъданае, се по- 
кръстилъ Константинъ Велики. 
Едно възстанае на зпатнитФ на 
20 яоеивр. било потъпкано, при 
което ПОГИНЕЛИ токо-речи всич- 
китЪ членове отъ Колоновия доиъ. 
На 15 дек., съ съдМствието на 
папата, знатнат^ изново подиг- 
нхли едно въстание и прнуднли — 2П5 — Т. дя (И|Гя игь Ряхъ. Д<н:т:1 вр1|Кп 
1*. се крнть у анахоретитЬ (,от- 
щелийдп) 81. Лбруцв, а вг 13.Ч> 
отншелъ №н Пригд, [|['Н Карла 1\*, 
за да го 1111Д|''}ЛИ дл 111|Ь щриоме 
й,|.й1ГЪ походъ, ш. '^н^ъ арестт- 
1и11П> но обвансние пн рресь н въ 
I :^.'|.ч пр15дадр|гь на яаи!1 Клименть 
IV. 1{.1Н11е11Т011НЙ 11р1)0Н1Ш1:1., 11по> 
кеитнП IV, |гЬи|ц.1ъ да наирани 
Р. ор&дпй аа цигъпкиаии римскв- 
тЬ заапш а въ 1Я.^4 го назна- 
чилъ сеяат.1ръ ва Рянъ. Р. и:1- 
пой1> умп])8.п. бАронгст% ва 2'.> 
йигусгь !1акп:1:»дъ си 1-лърть про- 
■1]гпи и)гЬд|1идитель на коид{)т11о- 
рнтЪ фра Мор«але, :ж>бвхол8лъ 
свЛе гя гъ гвленъ конной, 5гв1йди- 
пвдъ ляяъцпгб л пеогрлпвчоно 
уоравляпалъ Рииь, ]!«(>) хилело ед- 
ю възстнино. ръководено отъ Ки- 
^ои<)вото н 1'аш<ловото сенейств». 

Р. П11б'Ь|-11&.П> ОГЬ 1{ЯЛПГ0Л0П, ПЬ 

Мьпозвать, яадържанъ н пар- 
РЬ уиъртцеиъ : обезоб[>азсипя 
4^1» въ п..1и,»тд в.Н|К.)а цо цЬ- 
лин грлдъ, слЬдь т«8а нагорила, 
и а^'пе.)а рз^игЪяла по п^гьра. 
1'-вйА Яйкоть е нослужв-гь Нул- 
веру Бато сюветъ за едаиь |ш- 
ванъ (тоя ромавъ, Кола'д14-Р»ен- 
м. се и:1дидс въ б1>.1глр<!ки щЛ- 
аюхь !)гъ рцдакц. на в. Сиобо1)а, 
(Софвя 18!"7), 1*иух. Нангеру — 
за една опера. Ца вего ех ин> 
гали 1и111.'ап»рдтъ, Орвагь (Ли- 
па(.0. Г<]дик:111аки. 

Гпжски за.111в1>,обра8увавъоть 

:Псво море, ва юго-зап. отг 

шдска здлшъ; иво бр^|Ч>в«- 

.. тритк балтайскн области 

^{. Лавоаия и Есгонял. 

-|| килом. па-длъжт. ол. 

с^. кънъ чг^, в око.ю 110 кплом. 

||а-та[П.. Острови Еаелъ, Даго, 

М<чгь И Порисъ ггЬгнявать устие- 

та па аалвва аа ^г ея-юн. ]'лав- вдта рг^ка, която со влива въ 
Р.-з.. е Дивна. 

Рнзбаиь. фр. УкрЬнлевне за 
защита ва орассавнще; прави се 
отъ насапъ. сиабдеш (гь топове. 

Рнинво. Ннж. Р(кк». 

Ряке (Етигиь). Фравцузски нн- 
жннерь ( 1 004 — 1 «80), иотомецъ ва 
нгалйяискот*» 1-«меЙ<:т1ю Гикети, 
нзгояеип отъ Флоренкня къ вр*- 
мо оа [1а1Ит«ческигЬ война; поч- 
пА.тъ да строи едввъ кана.гь въ 
1(>4>и. поАто бн.п свършонъ отъ 
сановет). му П 1681 ; уз1р1.лт. <> 
агЬсеца до сяьршванптч) па ог|)0- 
мвия градежъ, аап|Н1вейъотъ яего 
ва свов разносни. 

Рнкошеп., фр. Отскокъ, отска- 
чане, наир. па врушуиъ огь 
твърдо тЬ-ю. 

Рила. Най- високата 1ианииа 
1гь Бигарня в въ диктата ж^точна 
половина иа Ьадкавски п-въ, 
можду тригЬ староврФхепяи обла- 
сти Мазня, Тракна н Македония, 
Ш1 «еднакво разстоявио отъ Дуаанъ 
н Кгейско море. Р. е свързана иа 
гЬв. чрйть Верила-и.1ааица съ 
Витонш, на (гЬв.-яст. чр-1иъ Нх- 
тннансха пдавкна (писка ср-кдпо- 
го|н.-ка иланина'1 съ Старя-яла' 
НМ1М. цл нст. съ РодопитЬ, па 
1>гь *1р{.чъ 11||кд*^-1Ъ>1иави»а съ 
Лиринь, а на зан. Р. е отдЬлеоа 
съ р. Огрума отъ Осоювска-пла- 
ннт. Връхъ Дехнръ-каляя гтои 
като цеатралепъ вхзф^гь. <_>ть тоя 
връхъ излизать кръстообрааао 
могхЕДигЬ КЛ0НИ1ЦЛ на |цивинатв. 
Клонътъ съ Мусала върви къмъ 
сЬн. и посг^ къиъ зяп., та обра- 
:|уви иай-главпятд и на&-недосгхп- 
на част1> оть Р., съ тол^нн 
кръхъ Попова тапка. Р. нма 
длт.швяа отъ ма. къжь нст. въ 
правя лаиня около 50 кнлом., а 
широчина около 30 кв.10М. СргЬд- 
аати б инсочнна падмЕН)'ва 2,100 — 2116 — Метра, а най-внсокяй й връхъ 
Мусала достига 2,980 и. и държи 
второ >г6сто шднрь Олннпъ въ 
1Гк1ия полуостровъ, като надни- 
вува и Люботрънъ (вихъ това 
нме). СдгЬдъ тоя връхъ иде 
повнсочина връхъ Чадьрь- Тепе 
(2,786 н,), посл^ връхове по-висо- 
ви отъ 2,500 н. Демирь-капия и 
Белмекекъ. Изгледъгь отъ тия 
връхове е чуденъ. Отъ тЬхъ се 
видиСтара-цланииа, Ср4дна-гора, 
Витоша, Осоговска пл. и Пиринъ 
пл. Пр^зъ по-голгЬиата часть отъ 
годината връховет^Ь са покрити 
съ сн'Ьгъ. Р. пр'Ьдставлява единъ 
вуиъ гранаднв зхбчестн гръбна- 
ци. По склоновете ииъ се нани- 
ратъ пространни каменни сипеи, 
които се синигь, кога чов'Ькъ 
върви но гЬхъ. Въ дълбоките 
котловини, неаду нланинскитЬ 
връхове, блестььтъ многобройни 
планински езера, въ които се въди 
вкусната планинска риба пъстърва. 
Бреговете на езерата не се укра- 
сяватъ отъ никакви дървета; тия 
брегове С1 нлн стръмни, скалисти, 
или ниски и понякога заобико- 
лени съмочорлявилнвадй. Много 
отъ тия езера даватъ началото 
иа иного реки. ИсБъръ, Марица 
и една часть отъ притоцитЬ ка 
Струма и Места нзвиратъ отъ 
неточната страна на Р., близо до 
върха Манчу. 

Р. е нълва съ растения и жи- 
вотни ; буйни насбища заграш- 
датъ скалистите върхове п е:{с- 
рата, подъ техъ се начеватъ про- 
странни тъмни борови гори, а още 
по-надолу, по склоновете на пла- 
нината, расте букъгъ, д;б6ътъ и 
други горски растения. ГжстигЬ 
й гори еж испълненв съ дивечъ. 
Освень ласи1^ите, зайцигЬ, въл- 
цвтЬ и др. горски животни, въ 
гхстадацяте се крижтъ мечки, елени, сърни, диви кози, диви 
котки я др. Р. състоя главно отъ 
гранитни и сиеиитнй канъне; въ 
1^кои неста по нея се срещатъ 
железни руди; въ дълбочината й 
има, казватъ, злато, сребро и др. 

Въ рилските горя, въ доляната 
на Рилска рева, се намира нро- 
чутий български монастирь Св. 
Иванъ Рилски (виж. Ивань Рил- 
ски). Съобщенията презъ Рила С2 
нхчни. Има само неколко пктекн, 
нъ и презъ техъ се иинува само 
летЬ. До сега въ Р. има колар- 
ски пхть само отъ Дупница до 
монастиря. 

Рилски шонпетнрь. Виж. Ивакь 
Рилски. 

Рнлевъ. Русски градъ въ кур- 
ската губ., на р. СеЙмъ, на клонъ 
отъ жел'езницата Москва, Киевъ- 
Воронежъ; 12,500 жит. Годена 
търговия съ жито, кълчища в 
коси; косите се купуватъ отъ Ав- 
стрия за препродажба на русски- 
те панаири. 

Рпянн. Италиански градъ, 45 
КИ.ТОМ. на юго-ист, огь Форля; 
близо до устието на Марекла въ 
Адриатическо море; 11,000 жит. 
Архиепископия, съборна църква, 
великолененъ театръ, стара стена 
около града, останки отъ старо- 
вренененъ мраморенъ мостъ, до- 
бр* уцелели Августови триумфал- 
на арка, колона въ панеть на Це- 
заревото нремннуване Рубикоиъ. 
фабрики за ликйори, коприва, 
стъкла и др.; дрочута риба, — Р. 
бн.1ъ оспованъ отъ умбрите; Це- 
зарь го врезелъ, следъ като ии- 
Н5,ть Рубиконъ, въ 49 пр. Р. X. 
'Хесто опленяванъ отъ варварете, 
Карлъ Велики го далъ на пап- 
ството, 

Рииляпе. Изследователите от- 
криьатъ въ Ита.1Еа ^ъ най-ран- 
ните времена пвть различни оле* — 2П7 — >, три ОГЬ тЬхъ (яптнт», 
гцншп а шналнянинтп.) г!), 
мвъ сивсиъ, ва]<л>штъ ,ту- 
'. ионеже гн яе яамврап. 
1,1^; а Л1г^ 1рьцит>ь а млитя,, 
^другскгемни", «ояеже тЬ\нвтЬ 
1ВВК селнщд 6\ии пк иь Ити- 
1, Я В1> Г|Л.Ц11]| и [';1.1КЯ. Нъ, 
1а10гя>11.'':ки, юва ра^иичне е 
]10Н31к1.ша. ПЪмя прячииА .1^ с« 
Ьрвл, че 1п>{>1пп-6 три илемена 
йшн туауиии. а пос.гЬдпит4 
^дЛ зш^иени отиосН!; 11ня.111хьгь 
к1иигЬ оинци, В.1Н ал хп:\\- 
XV иашотп вр^мс откдс- 
рчпи цаиетивпя оть тия езици, 
>винда хо зак.1Ю'1е[|11е. че инро- 
дитЬ. които ел гопорилн тия «лк- 
пщ, са бидн олиишк) иришелцв 
п мтядикясквя аолуогтрлвъ, в 
И' «ъ това отйошряие едничкат» 
1КЛ ионеаит внъ е била 1М11о 
вгьленма, — |) Лншнтл. Това 
което р 11а№1н&1и1о Ка.1аЛ- 

^е Ляло и^^ронтни 11ай-ч:га1)отп. 

— 21 Етр11а(итл. За тЬхната 
горва, характвръ в образова- 
виж. Етр11рия. — а) Ита- 
ямни. Ьъ ко1^ вр^ве сганл-тв 
|-ра11нвгк зас1'Л1ишнн въ 11та- 
1д ни таил ии[.ч^чив1П-^ ^ига-ш- 
агкн' и-и^инаа — латвн1|т1', п 
тн^^ро-саГ^еднйцйтЬ, « вепъзкожпо 
се каже ; ю> нсторнцпг!! ио 
съм1гЬвать, че товя е бвл» 
юго ор^^нс ирМя ли се .1а<я>лУкТъ 
|С1М1Н въ )1-га.1ая. Тия плс- 
бвля мишо по-важпя оть 
ггЬ, Б"вта васелавалв полу- 
^вв; 11'к)ота нсто])ичсско зяи- 
11яе мл Цпиня зависи оть тЬхъ; 
I ва добра П&С11., тЬ.чн«то етно- 
логвчесво ир«исх»жд«)1Ш! зсожр 
се доБажр. Ь^дно взс.г1диаво 
е»ива виъ открила, че гЬ ех 
дрийската влк яндо-герван- ' 
кта чслидь и^фодв (впж. Арии- 
племе), в с2 особеко сродна \ съ слшвтЪ, ПлА орнчш» да ое 
В&рва, че латв]1ит11 пь1)йв оть 
вталкянсквг!) плевева в!н.х1н иъ 
11та.|яв, в че, като арквннхдв 
ЛпеннпскпгЬ плавппи, расирос- 
трапилн се ва юг], вокраб швад- 
цвя бр^1>ь, взгоцилв дпнгнтЬ 
11р11Дъ «*«■ сн, н наЙ-сетн-Ь гя 
ватвкали въ Калабрвйскяя иолу- 
оа'ровъ — въ петата на боту- 
ша. Иъ Т0Н1 завосвАВне првоа- 
.иежн ва пр*двсторнческ1!тЬ вгЬ- 
ко114>. в ЛАтвнцтЬ иъ Кавианвя, 
.(укивнл, 1>ру-твумъ, ноже ^я дори 
в Си[[нлця. въ Т)>че(1ие на «[^^ 
н«>то ташова се воеленчяди додг 
■ивяннсто ва боштвгЬ в ногх- 
щв гръинв коловвв, уставовеня 
но г{.Х11и1-(лС||>1|Ч)1и.м8вж. ГрЪ11ВЯ; 
етарог|1ЬЦка история, Счьллжка), 

или ТОЛБОВЛ га ПМЯ.10Н01ПИДВ подъ 

гвета оа погл^ловате-шотб иа> 
хлуванвл аа слвввтскв орди, че 
токо-реча исЬва двря огь латнн- 
|:ката вародвость воч&ш&ла, н 
с11Н^танъ сн е увазвда 1гЪкол сзв- 
кова Я.1Я дегендарва остатка д* 
сочя с.1або ахтеката, ло която 
тр'Ьбва да върви загадмтя. Саво 
И]. СЛЛ1Н Ли11и}'>1Ъ, дЬто вЬвадо 
гръцки колоивн, н дЬто шдстнето 
па войнати било въ полна на тая 
страна, латнискйй клопъ оть ига- 
лиявсдото племе М1лна.1ъ здраиъ 
ко])0В1>. Тамъ той прццъвтклъ, в 
Болио1'0 N0.1X0 В дй бвда тая зо- 
нн — малко аонвче оть 1,001) 
чет. КИ.11Ж. — той бя.1ъ несрав- 
оево вав-иаашяй въ полуострова, 
8Ап;ото въ пеговитЪ пр{>д1дя се 
видв1'п.1Я ония ссдсвь Х'ьляи, нл 
вовти щЬ.п. ди 1-^ съг]>адв одияъ 
градъ. ком}то бяло окдеж* да 
ппкорн я уи1>авляна свЬтя. ,141у- 
гвй клооъ оть вталвяйсквя ко- 
реп!., умбро-сабелнЙдитЬ, В1е еж 
вл^оли въ Цтвлвл ао-късво оть 
латнвнтк. 1''11хвкй илъть прЬзъ — 2118 — щ ср11Ш1ТА (ътвинсжк верига — Лпй- 
вквскнтЬ а.ивиаи — оть сЬв. 
кънъ югь 01№ се ирасхЬдвн ; и 

ТЪХИВН ПЯ1Г0К0ШНЯ 11рйХ1фНЯТНЯ, 

— иокореяяето па Кяяпания п 
други пжик об.1псти па полуо- 
ст1Юва огь (итнвтскнтЬ нллиии- 
цв — приналлеяитъ на нотори- 
ческаг!) яр^Ънева. |]ай-старото 
олснс отъ тоя иопь гл »'Ьроя- 
тно слбваяиетЬ, ковто мниуоатъ 
яа нрародятелитЬ на миужсстио 
пленена — ехвнтЬ, во.1С1:1ггЬ н др. 
4 и ■'■), Гали и 1ръцн. ^{аселваве- 
то ва галг^ въ гЬверпа, както 
ш {-рътгг^, въ южна Ига.1ня, прв- 
I[ад^ежн на слвяъ наяокошвиъ н 
сраввнтелнп иротдякиагцсць нсгто- 
рвческя периодъ. Ала т1тЬбва да 
се за<Ии11я1и тая разлика, че гр^ 
цнт11 не се бяла {йяк.то питятЪ) 
варваре : гк ве изд1и.1н по южнигЬ 
брегово на Цпинн да граЛ1лгь 
н опугтотавагь, нвто вяп,1'11;ии вь 
влтрЬшностьта да нз1г1ч'тватъ ту- 
зеяцнт!); г1. просто клловвзарали 
бр(1'ове'гЪ, съградндя градово н 
върт^я тьргоиия. В*(м>ятио о. 
че чрЪзъ тЬхъ рнх.1анрг^ пркдо- 
бик вай-ранвитЪ <;в вонатая лгь 
грг11КАта днтераттра, фвлософяя 
и култура. Басвя1« е зола 1|11С1ч>- 
то па н«торнята. РямляикгЬ се 
гордйя.1и, че |1|)он(!хож,адть оть 
едпи троянско селище. Въ ХП1-» 
»4къ пр. Р. X. Кнгч (виж. това 
име) прнстигнАДЪ нъ Лаци»/мь. 
СхЬдъ еиъртьта на Латина, тесть 
ну, той царувал, на даткнитЬ н 
троанцнтЬ, смЪс^ни въ едннъ на- 
родъ. Свяъть и пряемннкътъ му 
Снивин оспоеалъ Албллоип и ца* 
рувадъ па Ляцнуиъ. Имсвагя па 
кридетЪ, неговнтЬ ириеминаи, 1-л 
11а.1кп 110:!иати до вхдЪ яапялпта 
па УШ-« вЪкъ, когато царьп. пя 
.1ацяу1ГЬ, Нулшпк/ръ, бильс)!а.к'иъ 
оть ир11стода оть брата ся Аху- лия. Весталката Рт Снлвня (вяж. 
т«ва иие), Нуинторока дъщеря, 
стаи^Бда нлйва на блванпцв Гом^- 
ла я Рема. Дввхятя братя въ»- 
ггаповялн д1>да си иа пр1ючк1а, 
гга отвшлн та |гьг11ялплв вЪкодко 
Колиби близо до Тиб]1Ъ. Това е 
началото на Рняъ н на исгоиат» 
встория. Колкото се отвася до 
образованостьта на .1атвяят11 яля 
рая.1япетЬ въ началото па исто- 
рията ииъ, затова ногктъ саяо 
дл се ирлвшгъ догадкк. Не сан» 
имената на вай-старвтЪ .татянскя 
пародн, каквото з 1 с и 1 ) (,сръло- 
восачн", идв «хътварс'' и 8С1 
влн р 8 с 1 (^ииаорлботнвав") 
ягпо доказватъ гтаростьта на вгл- 
лнянското зенсд11.тве ; иъ н пай- 
сгарвтк зсмедЪ.14ескн . термянв 
гх пбп1,я я на латяцнтЬ и на грь- 
цнт!^ (ваир. лат. аго, ага1г11 ш; 
гр. а р п, протроп ; лат. гара, 
гр- ^>•и/н'1НN''^.). Па е формата ва 
оралото е бвла същата я у двата 
варода, както са бнлн схпиггЬ в 
спошбвгЬ на оравето, жъването 
я др. т.; едваквв сл> биля н об- 
щеп»еинт11 яяъ обичан, обл-^к.то- 
то вмъ, архвтектурата яяъ и другн 
(латвпската т/^мчка е отговаряла 
точно аа гръцкия хитот). 

За историята ва рямлянетЬ вшк. 
Рпм. 

Рняляне (Послание Л6). Най- 
дълбокиижленото съчииеяио ва 
аносто.1а Цавла. Библойскиг* тьл- 
кояатеди изобщо ир^полагать, че 
хрястяаиската 1гт>рхва яъ Рямъ о 
гъстояла оп> еврен в е-^я-шиня. 
Въ гогланирто пи до твя у рнстн- 
аие япостолътъ гл^дя нпй-обшар- 
ио (■Н1»Р1'Т1П4 па чов^ката 1Г11И- 
рода, и н»миря, чо вснчшг чпгЛ,- 
ця — еврев п езнчвацв еднакво — ех 
с« отстрапидв оп. (юга. в вматъ 
цуждя огъ 111к>П№нвб и ирпнире* 
' вие. Носл^ той цоказва, че тЬ щя — 2119 — стаихп. 1фавсдии ас съ дллата 
ги. п ио ондати на едно бохе- 
ггаоно лц|жй.1аиве, дадянп тЪиъ 
110 благодат!., н 1фкето отъ тЬхъ 
сь вЪрл. Л погго ^ътъ ца п нсалъ 
това пос-|аяво въ [ьориптъ. |1р!'>зъ 
3-1г1сечио1о си пр^бввакие таяъ, 
ш Г1а. 

Рммлниинъ. Граждавинъ ва 
тр|)В{гЪ)1е|1н&та рвксБд държанл. 
Вмж. /и*.». 

Ринпшгь. Кихпски Г1)»дг 
1 1 [ ,тн> жят. I, Г>-'' вндои. на с1ш.- 
ит. ип> Нукуреип- 1!ь окодиопт1.та 
■жвл-ааргнгкягЬ рудници за со.п>. 
— ['тгпсо-апгтрийскитЬ во&скн 
одърж^ил ал II септ. 1ТЖ> блнзи 
до Р. рЪши-гелиА иоЛ1^да надъ 
оесровнеио иО'Гол*Ьхи гнли па 
тп>Ц1П'Ь. <\-ист(1нацитЬ йнла родъ 
■АЧалгг. иа хп('тргскяя хнялъ, пъ 
обшнй хпдъ №1 рдбопггЬ рйсио- 
рождалъ С^щ">п. който за глл 
бклш бнл възведсиъ иа графски 
савъ, съ титлата Р<(.и*1|»няи|. С'~йл- 
сшяето ва тая 11пб'Ьда Лпло зв- 
юоетп па 1>^1градъ п прЬдава- 
В(гго ва Г>о!1л^ръ и Лкернпаъ иа 

Ги яо- католическа |;!>рК11а. иди 
1'мшски дьркш). Християнството 
цтввкндло въ 1*11М'ь много рапо. 
ХрпттигкятЬ плокри|{>я и ле- 
пнии <к'гь 11-а н 111-п «'Ькъ 
утгьрдявятъ, 40 011(0 нмйграторъ 
Ткберий ( ■(- 6') чувалъ уа Христа 
и дирв ухъ всЕалъ да л) прн- 
таглн въ риксвитЬ богове (виж. 
Т^ртулияновата Лт>л01ия, гл. ■>', 
У: Цч>к. Истор., 2-а М 3-а 

II!. , 1. се отпасмтъ легавдвтЬ 
ла орапояЪдьта въ Гниъ на св. 
Вероника я ва ^Нарвя Мпгда.тш1а 
■ др. Иь царув. п» нип. К.1ап- 

1ИЯ въ ["ИИТ. Г1ПП.Т.ЛН Лу}^1111СП..И:- 

Ш1В1'НМ4 между 11И1;р1,.Ч1.|||| евреи, 
но а11пчаш1 ва ко<то осячки |1|^ 
|иге евреи били нои^генн изь столицата. Въ Пероново вр-1Бне 
(54 — 68) хрисгиаийтЬ ст«я»дн 
въ Симъ доста заб'кгЬжите.тна 
велнчняй, вероятно бдагодярспне 
на апост. Иавла. който „вевъз- 
брапно" 11ро11{>в1^двалъ тука ц.11ли 
Д|г6 години, итъ (И до СЗ, или, 
сиоредъ Харвака, — оть 57 до 
.'•Я ; пнж. ^^Iьянчя на Лноетолпмн., 
гл. '2И, сг. Н1. Котто Неровъ 
обвипвлъ хрвствапогЬ за аожара 
иг Римъ (лЬтото въ 6^ г.), яи- 
лЬзло. саоредъ Тацита, чр хри- 
сгнаие имало тамъ ,иесм-6тно мно- 
жество" Ипрепв 11111И1(и(1е). <_»тъ 
кого най-П11прЬлТ| е било зале* 
сено хра1тяанстяото въ Рвиъ, о 
цоиап'^'чио. Мв11нието, че оено- 
вательть на римската катедра, 
който я в зйнимана-гь оть 42 д» 
г>7, бв.п. апоет. 11егрг. — мн*- 
иие, на което оп{е отъ жрая иа 
11-и 1гЬп> н до дш>С|. рннсиата 
катод|>а осоовава нритезанвята 
сн иа еано иек.1и'11тг«>лио, вигоко 
положеннр въ вго.тенгката църква, 
е погрешно. Огъ апостолскитЬ 
,11кимня (1Г> Г.1.) н ОП! цосм- 
ииет«> до 1*.1атяиет^ (2 гл.) в 
и:1в{1СП10, че още оболп .'•О-а тод. 
аност. 11ет|)1. бидъ не въ Ринъ, 
а въ Сирия и 11але1гтииа; въ ап. 
11ав.|оппг1^ ппслапвя до рнмдя- 
)И-тЬ (иисано въ Ь^^, иля въ ЬЬ, 
сиоредъ Хйрваш1), до филипапо' 
гЪ. до Тинш-ея и Д]>., нисаив отъ 
Рвмъ, «ъ 57-в'^ Я.1И б1-С!:-(^ н^ха 
яикаква загадка ие оию за Пет- 
рово е1Ш(:коп1-тво въ Ринъ, нъ 
дори ишбщо за н«<гово пряслт- 
отвио таиъ. Отъ това «е заклю- 
чава, чр ап. Пстръ е могло да 
п|ш<тигие въ Ряяъ сав» малио 
нрЬг» гош^вието въ и^. Най-сепгЬ, 

11»(|-<.~Г.1рНГ|1 рНИСКИ ПГИГГЬЦН ПЛ 

(чшскопи утвърдявагь, че първяй 
еиискоиъ-м&чепйкъ е бвлъ Те- 
ле(>{юръ (въ цорув. ПК вмн. Ад- — 5120 — риана). Между това саний фактъ 
на ап. Петровото мхченичество е 
удостовЬр^въ добр* (Евангел. отъ 
Ионаа, 2 гл.), схщо както в това, 
че местото на мкчеаиството билъ 
Римъ (Клнневтовото послание до 
коряатянегЬ}. Отъ тука следва, 
че въ 1-я Е II в'Ькове дори въ 
сами Рииъ ац. Иетра не считали 
за пръвъ епискоиъ на Рииъ. 
Зв^рскнтЬ свир^пства противъ 
христианет^ въ С4 г. не истре- 
бидн съвсЬхъ христианството въ 
Рннъ ; въ царув. на ин. Дони- 
циана то ироникнхло дори въ 
рода на имиератора, въ което 
уб11жлава накто фавтътъ за смърт- 
ното наказание на сжщня братъ 
на имиератора, Флавия Клииента, 
за „безбожне и отклонение въ 
иудейски обичаи," така и над- 
писит^Ь на катаконбата въ Доии- 
тила, които най-ясно показватъ, 
че на христианската църква при- 
надлежали жени отъ Флавиевия 
домъ въ 90-100 год. Ала Неро- 
новото гонение показало, че едио 
опитване да се направи Рннъ 
центръ на вселенска църква би 
било въ 1-и в'&къ пр^^ядеврЪ- 
иснпо. До ср'11дата, дори на края 
иа П-н в'Ькъ, такъвъ центръ била 
Мала-Лзия, на чело съ Ефесъ, 
Смирна и Иерамолъ. Само отъ 
срЬдата на 11-и ьЬкъ, благо- 
дарение на меката обноска къмъ 
христианската проноп'Ьдь на вип. 
Антонина Пия, р. ц, се онраш! 
и цъфва. Кхд'Ь края на И-и нЪкъ 
та пакъ захваща едно отъ най- 
виднит11 м^ста, а въ Ш-и в*къ, 
нр^зъ Дециевото и Валериевото 
гонение, поср-Ьща главни-гЬ уда- 
ри. Ала не бива да си я пред- 
ставляваме като много грандиозна 
и въ това вр^Ьме. Въ '2Ъ2 г. тя 
им;1 40 пресвитсри, 7 дякони, 7 
иподякони, 42 аколита, Г>2 четци, остиари и за1иинатели ; тя пр'Ь- 
хранвала 1,500 безпомощни люде. 
Безъ свой четецъ Ихарий не е 
можзлъ да мине ни единъ но- 
латвенъ домъ ; следователно та- 
кива домово въ Римъ не е ямало 
някакъ повече отъ 25 Сако за- 
влииатели е имало всичко 2) ; 
като положимъ за вс1^кой молит- 
венъ домъ дори 3,000 души, ко- 
ето в^Ьроятно е много повече отъ 
истинското число, добиваме 73,000 
христиане аа 750-850 хилади 
ц'клото население на града, сир. 
по-малко отъ 10 "/„. Въ началото 
на 1\'-и в*къ христиапството съ 
Еонстаптина Велики се качва на 
престола на кесарит^ и напр^- 
дъкътъ му е вече обесвеченъ. 
Нъ въ ИстоЕЪ и Занадъ иодъ 
влиянието на различните истори- 
чески условия се изработили раз- 
лични възгледи за църквата и за 
отношенията й къмъ държавата. 
Въ {{ападъ, изоставенъ отъ имне- 
раторитЬ на участьта му при 
нахлуването на варварет^, се у- 
становило учението за върховен- 
ството иа църквата надъ дър- 
жавата, а въ Истокъ господству- 
вала държавата, макаръ цръквата 
и да умряла да се онира на вла- 
детелите, които падали въ ересь. 
Западната църква стаихла духовна 
монархия, установила се нейната 
светска власгь, тя почнхла да 
играе ролята на арбитръ между 
европейските господаре н тех- 
ните поддааници, между господа- 
регЬ единъ къиъ другъ. Скоро 
следъ като Источвата църква въс- 
тържествукала надъ икопобор- 
сгвото, Западната, въеползувана 
отъ обстоятелствата — Игнати- 
евото сваляпе отъ патриаршеския 
престо-гь и Фотиевото качване 
на иреетола — ноиска.1а да уста- 
новя върховната си власгь надъ — 2121 — I нея, като първатацъркваужъ осно- 
вана отъ Христовъ апостолъ Иет- 
ря и обявила Фотвя за сваленъ 
отъ патриаршесБия нр^столъ. Фо- 
гай се обърн&лъ кънъ другитЪ 
яеточнн патриарси съ оврхжно 
послание, което съдържало д&ло 
■зоблгаение на напсквт^ доиогва- 
вня в остхпването на Западната 
църква отъ чистотата на право- 
славната гЬра (УПодце = и отъ 
ана въ символа на вярата, постъ 
7Ь схбота, безбрачве на свещенн- 
цитЬ и др). Папата особено се 
обвииавалъ за желанието ну да 
стане глава на църквата, какъвто 
нохе да бхде само Хрнстосъ. 
Окончателното разд'![)ление ва 
църквата ставхло при папа Лъвъ 
IX н патриарха Михавлъ Керу- 
ларвА въ 1054. 

Въ напокошнит^ь в^Ъкове За- 
оадвата църква е страдала отъ 
сериозни недкзи. ВАТр^шната и 
схизка, борбвт^ на двана папи 
съперници — въ Римъ и въ Лви- 
вбонъ, 1378 — 1449 — съскандали- 
гЬ, които произвели, ослабилв н 
духовната и светската власть на 
папит^. Идеалъгь на ер-ЬдновЬ- 
коваото катодичество билъ строго 
аскетичесЕИ ; въ вече станхло 
явно, че тоя идеалъ не може да 
постигне дори и духовенството: 
безбрачвето не направило духов- 
нигЬ повече нравствени, а обрат- 
ното. Н8И'Ьсто светската сино- 
вия, явила се духовна ; е]шскоп- 
скхтЬ и'Ьста почнали да се иро- 
даватъ на люде неспособни за 
епископската длъжность, нъ които 
кналн най-гол^ни доходи. Църк- 
вата станлиа светска. Нови из- 
вори на дохода се намерили 
въ продажбата на нонастирскигЬ 
привилегии. Най-обилнвй дохо- 
денъ изворъ станхла търговиата 
съ прощаване гр11хове. Работата стигвхла до танъ, че индулгенг- 
гщтп добили курсъ въ банкер- 
ските ххщи както обикновенигЬ 
книжни пари. Всичко това довело 
реформацията въ ХТ1-и в'Ькъ 
(виж. Лютеръ, Калаикь, Уиклифь, 
Ноксь) и нововрЬиеннитЬ иден, 
които подкопали св'!&тскат8 власть 
на папит^ и много намалили 
обаянието на сана имъ. 

Отъ всичвигЬ христиански на- 
чалници, папата едннъ се при- 
познава отъ пасоиит^ сн за не- 
партаимь въ вирове повбднигЬ 
работи. Догмата за неговата не- 
погр^шимость се е установила въ 
Х1Х-И вЪкъ. 

Рвнонъ {Паръ) 1) Градъ на 
Симеоновото племе б.1изо до прЪ- 
д4лигЬ на Едовъ. 2) 1'радъ на 
Завулоновото иломе, на с*в,-зап. 
отъ Тиворъ ; наричалъ се и Ри- 
моаъ-Метоаръ. 3) Едянъ хълмъ 
н'Ько.1ВО километра на ист. отъ 
Витилъ. 4) Едннъ сирийски идолъ 
{Бнбл.). 

Римски. Който принадлежи на 
Римъ, на рим.1янегЬ. 

Рвяскн цвфри. РиискитЪ на- 
чални букви, употребявани отъ 
съвременните народи въ н^кои 
случая за цифри. Ето главните 
б4.тЬ:^и на това асчисление : 
I, И. т, IV, V, VI, VII, VIII, 
1. 2, 3, 4, 5, С, 7, 8, 

IX, X, и С, 1>, м. 

а, 10, Г)0, 100, Г)00, 1000. 

Щеее забележи, че събирането 
и изваждането игражтъ важна 
роля, така IV (4) е V (.5) безъ I, и 
IX (и) е X безъ I, сдщото за дру- 
гиН. числа XX, 20;— XXX. :Ю; ХЬ. 
40 (сйр. 50 безъ !1>), — ЬХ, 60; 
ЬХХ, 70; — 1АХХ,80;— хе, 90 
(сир. 100 бе:(Ъ 10'); СС, 200; — 
СОС, 300; С1», 400 (сир. 500 безъ 
100); 1>С, «00; — ОСО. 700; — 
всее, ЬОО; СМ, иОО (сир. 1000 — 2122 — безъ 100) и т. н. Ако искане да 
наоишенъ 1906 съ римски цифри, 
ще пишемъ МСМУ*1. 

Ремъ. Градъ въ юкиа Италиа, 
стол, иа кралство Италия, на двата 
бр4га на Тибръ, 25 килон. огъ ус- 
тието му, ва склоновегЬ иа 7 хъл- 
ма; въ 1895 г. 471,801 жят., въ 
това число аз, 149 въРимска Кам- 
пания. Сегашнай Р., 23 калом. ово- 
ловръстъ, обхваща пространство- 
то на стария градъ; нъ но-гол4- 
мата часть отъ това пространство 
правно, покрито съ градини. 
Градътъ има 15 порти; двата бр4- 
га на Тибръ се съобщаватъ по- 
между ся съ 5 моста, улицнгЬ на 
града ех изобщо гЬсан и л&ка- 
тушни, съ исЕЛюченив на 4 — 5, 
които сь хубави, широки и прави, 
като Корсо. Р. има новече отъ 
140 1иоща.ца, 150 шадравана, 15 
обелиски, 5 водопровода, 14 квар- 
тала я бвребский кварталъ Гето. 
ОтароврЬменни я иововрйменни 
памбтинци изобилватъ; най-ааб^- 
л^Ьжнтслннй е църквата Си. Пс- 
тръ, еданъ отъ шедевритЬ на ио- 
вовр^^менното искуство и иай-го- 
д*мата не само огъ 400-гЬ цър- 
кви въ Р., а и въ ц-Ьлъ св*тъ 
(4,Й00 четв. метра пространство). 
Тия църква е на западния краЛ 
на ндощ&да Св. иетръ, заобико- 
леиъ съ колови в украсенъ съ 
едннъ обедиксъ и два шадравана. 
До църквата се допира Ватиканъ, 
наискнй дворець, съ прочута би- 
блиотека, клртяана галерия, сборъ 
отъ много (татуи и др- Отъ граж- 
данскнтЬ сгради, които възоуя- 
датъ удивловиетч.) на ихгнака, иай- 
:аб*тЬжнтелаи сл: два тинверск- 
т*та. I обсерватория. :20 колегии, 
^^ акадекнн, н-Ьколно уииляща на 
изящиитЬ нскуотва, 5 му^еи, 11 
нуйличнн 6НЙЛН0Тг'КИ, Т болницн, 
6 т^атра и д!»,, бел да се смЬ- тать множество дворци и велико- 
лепни вили. Между старовр'Ьмен- 
нитЬ остатки и развалини, осо- 
бено забЬлЪжителни с« : Траяно- 
вата и Антониновата колони, ко- 
лизей-амфитеатрътъ, който е по- 
биралъ 100,000 зрителя, катаком- 
бит^ и др. идр. Въ индустриално 
отношение, Р. не е повече отъ 
3-разреденъ градъ ; ала пакъ се 
изработватъ прости сукна, конри- 
иенн платове, искуствени ц1)'Ьтя, 
ск2поцЬнни издалия, б.1агоуханни 
вещи, иозаикя и др.; търговията 
е на.1ов!1жна и съ много повече 
вносни отколкото износни пр:!^д- 
м*тн. Климатътъ е по-здравъ въ 
града отколкото въ околностьта, 
д^Ьто нр:Ьзъ една часть отъ лЬто- 
то владее малеряята, причина на 
чести епидеини. 

Старовр-Ьяення Ряхъ. Въ вре- 
мето на Сервия Тулия, Р. се д4- 
лилъ на 4 квартала. Въ Авгус- 
тово вр'Ьхе имало 14 квартала. 
Населението било тогава около 
1,400,000 хит. Мостове нма.10 8. 
Съществували няколко еспланади 
иля паркове (С а ш р 1): С а т р и з 
М а г 1 1 и 8 (^Марсово поле) Са ш- 
р II 3 Г 1 а ш 1 п I и 8 в др. Пз- 
броавали 214 улици (т1ае иди 
У1С1), 400 храма, циркове; те- 
атри и амфитеатри; бани; триум- 
фюни аркя : Фабиева, ^усо- 
ва, Августова, Гибериева, Е1ерова, 
Маркъ-.\врелЕева, Седтимъ Севе- 
рова, Гарднанова, Галианова, Дк- 
оклетиаяова, Константинова, Тео- 
доснева я др.: куриигЬ или двор- 
цигЬ на сената, и др. ; иамер- 
тнн1'ккте затворя: водонроводитЬ, 
дворците, градините, надгробните 
паистняцн, Авггстовяв мавзолей, 
К.1еннвнй мавзолей, Сцяпионо&ска- 
та 1-1Н1бнпца, Метеловската гроб- 
ница, Г1юбъть на Сантима Севера; 
колонЕгЬ Троянова, Антонова я^. — 2123 — История на€Тйр«вр-Ьх. Ринъ. 
11[|и111Хуа1дсни(;го пд Р. 1е губи 

«улъ II ['еит. нинувягь за осно- 
вателя на тол градъ въ 753 ар-Ъди 
Е*. X. (вих. Римляни); V. се иа- 
СМИ.П. И расширилъ вь два в'Ьш 
и иодовнид щгкгь ц;1]}Тйаието на 
Т ца|м?: Ромглъ, Итна, Ту-ГЬ Хос- 
тлляВ, Ликъ МарпиЙ, Таркнивнй 
1.-ти))н. Серпнй Тулвй н Таркии* 
инВ Горди. 1'к|раин11ГА вя Тарк- 
пшил Горди и о<:къ)гбк1г11нето, 
вжщшвцаи атъ сняа иу па цЪди- 
в&дрспа .{укрецнл . причнлндн 
«даа революция, в<'.111дп'1<ао па 
Биято «емойогвото оа Т11р1:11тш«.^В' 
цн било иигокено огь Р. и цар- 
ОЕжта вдасть у1111111,иж1>аа (.^09 
11р1.1И Г. X.). 

Ркях въ пр^-ме на реп/блн- 
сата. СгЪдъ нзшлннсто аа ца- 
рпЬ. Р. сгаи*л. рснубднка, у- 
арап.1Я1мша оть двама кицсудя, 
пъ не демократическа )>еау|^лика; 
шяо арш'ток]К111а>га <;■' (го-пу- 
кия оп> тая иралятелсткена про- 
«*ца ; стр(чч)стьта иа натрициятЬ 
1Гр!лииар«:ивг11 сь дъД|«во нле- 
бгв. искането оп. 1иебеит1> да 
гя 110Д'>лш'гь аенитЬ оричИ11Я1)а.1и 
имиу ткя ща разр«да дълбоки 
р1»дцри, Бонто доха1>али дикта* 
турвти (4У8 пр. 1'. X.); я оттег- 
лжиегто Ш1 царода иа Сушената 
■иааниа съ^д^ии триЛувнг!-., на 
мп(* Г4> 1гь.г1ожв.1о да <<рЛ1111г.п> 
1ШТ«рес-йгЬ ну <49.'>). Нъ ТШ1 
Г{шхл1и1еви несъгласия не понр-к- 
чхли иа рвндяпгЬ да мювагь 
пшдучлвш! (.'реща 1гъсгЬаигЬ сл, 
«ипг1ц РКвйтЬ а йО-чхкгЬ, ■ да 
расширшть налво оо ма.|1:о земята 
гл.Ди 1Г|1, Г. [гЬналъ пвсаоя иио- 
гмянпк :1акони; оЛичавтЬоотъдку- 
1ч.(и рач.1П'1Н11. ;1а да 14- 1грЪ]1ЯХпе 
начвдн десен, глдав, 
„^. г. и- „' гмвпрн, .и уредктъ сдявъ сводъ зяконя; тоя сподъ за- 
кони се {111Д'ь.1'|8.1ъ ца 12 тучеви 
плочи, отьдЬто валЪио името ну: 

децеивиритЪ а.1оуиотр11|бвлв съ 
ди|;1аторгката и-мсть, воято >нъ 
се аов-Ьр1иа и коато 11)ЮДЪЛХЕ1И 
;^ голнвн съ отв]>атвт(>деяъ дсс- 
потн.1мъ; пай-сетн^ смърткта ва 
11нр|'апня, която баща Л убизъ 
ш да л язбави отъ (>1-з<1естве, 
ставхла причина за уиищахсансто 
па тая тиранска магистратура 
(АЩ. СгЬдъ дълги вер^огателни 
К0Й1Ш съ със^итЪ ся, рвм.1янетЬ 
сио.1учида няЯ-соти( да иокорштъ 
шгагЬ и Фалерия, когато едио 
ст))аишо нахлтваяр ва галвт^ до- 
кара.10 Р. па два пръста отъ рпгян- 
ваието ау (^ЗМ). Спасепъ оть 
Маи.1ия и отъ Камила, или по- 
11])аво. както твърдя П<х1и6иЙ, отъ 
1Г№н>в()лкотоогттвглк1яаиева (({«ена. 
Р. спо.1у<1илъ да повори вснчкитЬ 
племепа въ Лд|[иу1Г[.. 11а конгтл- 
ството дохохдатъ влебеятк (3(!в); 
[миеиството ла двата раарода при- 
1Ч)твя завоеванието на Итц.|ня. 

Тогава почва войвата на самии- 
тячетЬ (343), ужасна войяя която 
31ша.1илв а'Ь.1а Италня и въ която 
|~1|>ишиитЬ врагове на Р. ст<пя.1И 
въ съшаъ съ Оибряя и Ктр)Т)ЯЯ, 
Най-сетнЬ (!а1«инум1. е нокоренъ 
(^40), въ рднвъ новь протявникъ 
начева »;шо1ш борбат;»; Цир4>, 
•'парскн кра.11>, тича на цомощъ 
на Тароит!^ ойсА,хенъ оть рвм- 
лянет^; поббдитель въ двк бвтаи. 
въотчаянъда в'ьсгьрже<твува нндъ 
горовгЕия отцоръ на Фибаонци 
н*Ку11иа Девтатовци, той мннувж 
въ 0|1ця.1ил ля отблъсне едно ва- 
хлуваиина картагеаяаегЬ- Сл4дъ 
неговото отхождане републиката 
лесао 1тава господарка иа Та- 
ренть, паЛуюшня, на ];рут]|умъ, 
не цЬда вамка 1'^11дя иа юп,. — 2124 — на Итплня а добива не по-кодко 
(1ле(гк&йи ого-тукн в& |;Ь1)е]1ъ (264). 
Свободенг отг домашни йеано- 
койствяя, обртщи ор&жиятп ся 
среищ КяртагепъСвиж. !1унич'-гкн 
войни). Навоеваниети иа зпоадна 
(^нцядня сйършвй лърнАта война 
между лпята гъперническв яарода 
(:2(>4 — 241); итората с първеи), 
гвбрлиа за рвилаиегЬ, иобЬдеин 
отъ Ани1^а.1а (виж. тан лума') 
аъ н);в().1ко битви, прв 'Гй(;|>нъ, 
111>и 'Г]*еЛя я, нри Кана и др.; 
т. '1мб|)й н Млрщмъ нърисш., 
пое.)'!. Сцнииоиь при 11лна. данагъ 
пм&Магц па римскпг^ (1р,1.жн8, и 
Каргагенъ е а]1й11улвпъ да прие- 
ме елит. тежък ь договоръ, коОтп 
унн111.ожа|18 за ве^ога мог&ще- 
(твото му (21Н — 201). 11ь трутлт» 
11уци>14Х-кп пойна Р., гь р^пати 
на Скнмиона Книлиаип, му паяа- 
1У1 сиъртнйя уд!чхк И оЛ]л.1»д зе- 
мята му пл римска оЬтасть (14в). 
Въ междниитЬ на тиа дв-Ь мо- 
гл-Ьдии(1ойингг.1н.т..|п^11«>1<вааиого 
ца Макодония и па Илврвя Г-'И> — 
(Л."-), на .Ктацвя (15^0. а обръ- 
щането на 1(1.1а Г|П.цим въ рим- 
сия оГмйсть, нодъ нмет« .Ххаяя 
(146). Скоро ног.!-^ пада Испания 
(133), иж1га Германия, съ Ккгъ 
н Иарбоня, лбра.')у||а римска оЛ- 
дасть, и отъ тогииа с .к(но да 
арбдвнди. че Р. най-сетн-Ь ще 
11иа)11|0 цЬдъ с-а^гь. Лла му оо 
'тава олш да ноЛ^в в^колхо н!"- 
ираяпмп кпи иоксчс кои но-ма.тко 
ст]1апжи : въ Л<(<рв1ик. Ю|'урта 
(11 1 — И>В) 8, ггь Квропа, беаброй- 
Н1гЬ орли киив])и и тевтоици 
(112 — !01>, които унетцожава нри 
Ексъ и 1{ергайдъ М&риЙ. Поб11до- 
НОС«НЪ ЛЗиЪНЪ, Р. 1ШЖЛЙ с.г^дъ 
прочутото оцитщщ- на ГракхитЪ 
да ииродштъ републиката, да 
избухва иъ средата нт (ттратната 
социална войаа иди войиата па ВТЯДВЯП1(ВГ|1, ВЪ8СТа11К.1И СроЩА 

рнилянетЬ, н )><Мк-кигЬ войни, 
134 — ^71(вйЖ. РоСекчвоИни, Сн/гр- 
такь); иосд* ИДЛ.Т1. сгпернйЧ!'- 
гтйлтп на >[а|>ня и иа Сула съ 
кървавитЬ му стЬдгтвия (88 — 8^): 
иикороаното на яедияа Галия, Це* 
заревата н Ипмоес^вата Ао|/>а гъ 
11ом»ре!(ото разбйтяе 1гри Фарга.1а 
|^4Ц); Ц(маревото т1.рж<№тио и ас- 
пчвотв убвйство (Л); Окталовий, 
Лнтони<>11ИЙ и Лепндовий трнум- 
впратъ; т11хнат& войиа гр1Ч11а Це- 
заревитЛ убийци Врута, Касиа 
«виж. Кший Лонгпиъ), 4!^: Окта- 
вивий и Лнтоингмий ра^фнвъ, бит- 
вата арн Лициумг (31); .'\|Ггоние- 
вата п 1{Л1>01[атринага смърть съ 
покорението ва Кгипеть (31— а»), 
което оставя Октава самъ гооио- 
д:11)Ь пд държавата, оодъ амсто 
.1«1(/ст» а Импсраторъ, а туря 
край на |>«11у бликаха. 

Рин1. яь вр'Ьме на Имне- 
рпйта. Цм^то Император*, което 
(.еняпгь да.гь Октаву, нъркень 
це било синоинмпо съ 14>слидарь 
и 1?ь мопархъ; ти било с^дна по- 
четна титла, които В0ЙНК11Н давали 
пд 1ч.ч1ерала си с1'Ьдъ го.тЬна по- 
беда й която ТОЙ осгавялъ сгЬдъ 
триумфа 1'к- Аигусгъ, като съе- 
днн1иъ ш игккога ионсулска- 
та, .иктаюрската н триС.унгката 
ма1ТЬ. сгаи&.гь истиисвн и.«п/:1ш- 
торь |1ъ най-обширното значение 
ма думата. Обиквоисио дЬлктъ 
историята на римската нмо(!рШ1, 
която е траяла пеп. в11ка (отъ 21) 
нр. I'. X. до 476 сл. I'. X.) на 
иет1. нернода. беяъ да вк.1ючватъ 
иъ нея Неточната идя Нсгочно- 
рпмгка имиерна, конто (• ииа.и 
римско слмо ямет<1, което иай- 
сп-111 из1'уби.1а, клго аела инеаа- 
п Долна, Гртка вдв Вчммтий' 
ска имнерия. Виж. Л№мяпшшжа 
имиеряя. — 2125 — Т-в 11«рпОдъ (29 пр. Р. ЗС, 

й! м. 1*. X.). Иъ тод периодъ. 
мито СА нарек-ш Е/мчяа >ш Цг> 
яврнтл, ['иъ, (чгЬдъ като се пп- 
слждякалъ въ Лиг^сгоио ир1>11с 
ш В11й-1гь.гаа тшониа -13 години, 
виихлъ (>дно 1ш друго иидъ тв- 
|1вапята на л11а>>х14'НН8 и пидО' 
зрп^ипнл ТяберЯ1|(14:СЛ. 1'. X.); 
ш а^ксоая Кляатулл {^7); ла шу- 
■шни Кл11(|Д|(Я (-11), коВсо ар^вь 
■ьитнлъ на ир(.-1ории11Ц1п-Ь зи 1гьс- 
В1Ч1лне1ч) са на ирЬтма; ии ик- 
оеятрнчяпя я сп»р!11Ш11 1[е1>оно 
{&4); съ него с свъ11шва нрЬката 
диагтая ш цезприт!;, контп ос 
;., ' 1Ь «Г1> тркмл воонтг но- 
\.' ГнлЛя и;?^). 1>гои-ь ((^^^^ 

Н«1*и11и и»;и: н тринат, нопа- 
кни ва прЬгкиа чть лрлвоаатЬ 
щ ор«ториан[(итЪ, <:в сь1^арятъ охъ 
■ "'МИ. 1 голивл. С,11цътЬхъ 
ь три киияа ип. Флянп- 
«ь:&>>1То соиейсгво. Кь царуияие- 
те пя пърннг^ ЛЮкма, иееписиаиг. 
II 'Гйп. (711,1 1'ииъ си иоог- 

1И "диа огдня )м пари и недво 
1111иди1и1|шва 'ш: иъ тй 

овд!! пакъ 1'ь . . !!а 1,*4 1 > иод1. 

е,1по шч) по-тежко, нл-отиратн- 
чп''-лао |>гь вгого на всичкит); 

.1111, 11|4Г01111 орЪдтесТЕиспнчи. 

И-я псршодъ. — Аипч^нчмн- 
1ЯП, ^.члти»!'! впклип Импсрчлнт 
[0*> — 1'.':> пр. Г. \.1. Дохождане- 
111 па ир1>г.тпла но Ш11'Л'Ьл*л'1№, 
' п^юизпело <|}'Лопни1;1 кш-о 
1П'-'||Вя, Ка.1И1'уда. Нерпна, До- 
чимилнх. ■*»■ ^111м1||и|иА >л. тгнноие- 

!>'«!> Ш1 * П1ЬрД1^Н1Ч^ 

. III в 1|:| гснлга. 11<'1111а, 
мял плтк конгу.гц Стзъ н-иишпсиъ 
яж нрЬпчиа, койти заниийви-гь 
(лио длЬ години (»е — 98) н отъ 
>'глиь аь оо-иа еш 
исоаасцъ като и1^1Го, 
конто )' II ра11.1»иа.п> инпернятасив- ил я я упедяФЕть съ няколко об- 
ласт: Дакяя, Лрмення, Месоио- 
'{амия и Снрня. Кога да умре. той 
усаиооккаАдрви[ш(11Т>, който, по 
ниЛ!;*) цоите.»> откодкото шхонода- 
те.1ь, подчинява поенвата власть 
ва гражданската, я за ла шкриди 
Брптавяя (Лнглн) оть вакдуаа- 
нинта на каледоиаит1|, съгражда 
на ар1д^11[т& на Шотландия ст^1- 
иата Г21} ккдом. дълги, която воси 
нхсто ну (\'а 1 1 ин 11ас1 г1я п 0- 
Лвтинннъ |к]аго1естипн (1Я8), ко- 
гото йзбрадъ за сной приемвнкъ, 
даяа аъ '^^-годншно щфунане ори- 
нЪрА иа иевчвнтЬ дибродЬтеда, и 
11ъ негоио вр-Ьмо римската нное- 
11ЯЛ се радва на дъ.|бока ТНШЯНЯ. 
~|'1)П свършва живота ся сь едио 
и(к:411дио СмагодЬяние като усн- 
пойяна лоброл1)11Мвин Маркъ-Лв- 
р1>лня( Ю! ), който иритежаваясвч- 
китЬ кичостка на «динъ иелякъ 
кнн^ть. 11>:торнягн хт нимкрасано 
«дна ногр11Ш1:а, тя « д*то остл- 
вкдъ да го нзсг^гя ва пр1игпиа 
сииъ яу Конодъ (160), чнято по- 
роци н сввркпъ хярактеръ му 
Лили и1>:ии1Т11, и койю оиетлнлъ 
Г2-ГОД11Ш11О10 ш царундие съ 
1V^]>апшк же^токтгги я го.гЬяъ раа- 
в)>агь. Ндннъ ярй1[1ехтъ на яре- 
ториата, Л«п„ избавнлъ отъ него 
римдаи^тЬ < 1'|;0. 

111-и иорцодъ. Иоепннй дее- 
потчлмъ { 1У;1— ;1(>^1. Ироторнан- 
автЪ, Кожичвн у<''Ш1цц, тово-рсчи 
иасл.1П.1В доЛрод*т<!Дния Нертя- 
иниса .и ге въсяачв иа п|)'1>сгола 
М'|:я: |п. скоро, |>аздразненк отъ 
':'.1'Ь. конто нека да въведе 
. < ::1Ис1п-Ь н иъ войската, го 
уОняатг ; тюй царгвалъ 88 деял. 
Тогаяц тЬ туратъ Ими^ряята ва 
Я1«дда11.11(с ; Дидий Кмиякъ снЬе 
III я куии |1'.'3), два м^теца по- 
1Ч.-ти^ и.Ш1Ца гъ жниога си тая 
К]>амотиа търговия. Гогава коро- — 2126 — яатй св успоряватъ трвзм вопв]*- 
рввта: ПесценкЙ Икгсръ. Ллбииъ 
ш Септимъ (^еееръ: тоя 1шсг1и(> 
1Вй въсгьржествувоъ иадъ съ- 
вврвнпвг& I, остаплдъ глнъ гос- 
подарь яа пперията (193), уни- 
щожава арсторваискпга гвардия, 
възставивлаа двсцшивнап п> вой- 
ашта и устроява военввх десво- 
твзнъ, 11пс.г^ ухяра въ ирвтаивя 
(211), Еато «сгавя престола ад 
дв&мата си свлове Гета и (Сара- 
вяха; Карвкиа пробожла Орята 
св, а пего у^вва Макрннъ (217). 
ПреторвавщпгЪ рясоолагатъ вз- 
вово съ вмвераторската ваатия ; 
тЬ обцпкп съ нея едно по друго 
МмЕрква, който ц»рува сано едва 
годни* (218); Хвлвогаба, който 
пъиожда въ Ркмъ всачкнт^ суе- 
верия иа Истокъ в се ирЬдава 
на ра;1В|>атъ. Убвть оть иреторв- 
анцвгЬ (222), той ге зауЪства оть 
Лдекошдра Севера, който подо- 
бряла уоравлевветл ва янпернН' 
та; въ вровяътъ иу да къзстаип- 
вв дисцв1ин11ата въ войската ху 
е шбелевъ, нойввцвтЬ яу се ло- 
бупвать а го убяаять »ъ шатъра 
ну въ Гермаявл (23Г>). Прв иого- 
МТА слърть военпата анархия нз- 
вухва ао-пасвлвичеси оть в**- 
кога. Въ разстояние ва 33 годн- 
пв, 2& княза к М похатшФлв стл- 
иягь на прЬстола в токо-речв 
Т)тавси сл съборени отъ нега. 
Името 2/»м<>»'(у-шк Тчрпми е да- 
дево на едно б.тязо рапно чясло 
воепячалввци а области управи- 
тели, воато яедн багреницата въ 
Гадвавопо вр^ме (2(10). Цр^зъ 
това страпхио безредие, само 4 
княза шсятжвап. дн се атове- 
иягь: Клавднй 11. нареченъ Липси* 
(366), ноб-Ьдвтель на готитЪ въ 
Мякедивпа а яъ Иввп; Аврив- 
двъ (270), който озговва оть Нта< 
ли вашанхтЬ, шкго авяипар- двя звиладиия рвкскигЬ крЪпс 
уивщов1Явя вдастьтя аа нохитн- 
те.пггЪ въ 1'^.Т1ЕЯ, въ Испапяя, въ 
Крнтаниа, въ Ипокъ, и ухяра 
убить въ това ир^но, когато връ- 
ща Ш1 империята бпвшнт!! II пр^ 
д*.1и 1214); Тацвтъ (27о— 276), 
н Пробъ (27й — 282) съ 11об')1ЛНгЬ 
си иадъ ф]>а(шггЬ, сарматит^, го- 
та!^ в персяяетЪ довършввтъ 
Лвре.тиановото д-кю; Дпоклетванъ 
(2д4 — 305) давя иова форма на вн' 
верското нрлвленве като създава 
2 яагуста н 2 цезаря; той ослабва 
мова]>хи*1ес-ката атсть съ ра;|д11- 
леннетй й, и свъргава сь отри- 
чане отъ орЪстолй, коАто оставя 
на събратята си, Конс1яиТ1ИЯ Хло- 
ра (305-30О, Га.1сра11 ^305-310), 
Севера (ЗОЗ — зоо), Мяксимива— ' 
Дая (Я0§ — 313) и .'1ицвнвя (307- 
324). 

ТЬи пернодъ. В>мтано1ютк\ 
ма единството иа м.тщююто 
!/}гр11Улсние п иар!/тнето на Коя- 
стантнна I (ЗОС — 305), Констав- 
тйиъ, (>гтци&.П| сахъ господар!, 
яа янперията 11|)^ъ ряибнтието 
вли смъртьта ва вс1Г1Кнт% нетви 
съвсрннцн, озняменува лъгкач- 
вааото см иа ир*стола съ нрЬ- 
динсгвата, конто дава ва христп- 
анството, толкова вр^^е в тол- . 
кова жестоко гонено отъ пр^д-] 
теств«иипптЬ му, и което сгава, < 
сь него, в^1роис^IОц^дансто пя дър* 1 
яикватв. Храбръ в41ит^л, ва 10Ло| 
на войскагЬ св, благоразую^нъ ж\ 
твърдъ въ сьвЬиггЬ, той павгь) 
правн дв^ големи гр^кв п> но- \ 
днтивя'!»: първата, съ пр11иася> 
пето столицата оть Рямъ въ Да-1 
рвградъ, ирвчвва за оелабване ва| 
империята; втората съ раяд-клявето 
империята, при емъртъта си, мех- { 
д_у свиовет* си, Констацтмва 11, 
Константа !, Копстаица, в пле-| 
менннциг1Ь ся, Далмаца в Лпнба-| — 2127 — той рирушявя така едт- 
сгпотп на и«аергкпта в-шсп., пос- 
та ще ге иъастаиоан ш налко отъ 
КХгаавя (36)— ЗО) ц Иовнана 
' — 'б\>4 ) само за да се 
. _ 110 съ рпад*лата ня имае- 
рмтя иа нгточва в заладвв, въ 
■(гЪаети па Вадеа'га11иа11Д и 
йрати «у Вя.№вса(36Ч— 378); Гра- 
ована я Вгмситяннпиа И (375— 
Д№2). Г|<:одос|&, няисгава, съвди* 
мп 111> Т(!'1епв('то иа тря годиви 
кичквтЬ иастп |л. храбрвгЬ ся 
{■шгЪ: пъ той прапв Копстаптвно- 
нта гр1-.юка, като зак1^щц|1а ии- 
йрраята яа дината си свноас, 
които ааця])}'!^!^ ХтшрнЛ въ 
И»плдг, и ЛркадаЙ вь Пстокъ 

V -о первидъ. Пад(1И'\ м ;»ло- 
кА^ненне на Мпаднпта имт-рчя. 
■аягЬ варвпр«>, до то1-ат 
>|1апи оть иойвствонитк ия- 
ператорм. като ПроПа, Копстов- 
тава я 1'с<1АП1:вн, ге одързтггя- 
мп. оть гдаПогтьтй на ириеивв- 
1Пг11 яуъ я ляхлуапгъ иъ ймпо- 
ря1гтл ОП. нея пране. Симъ нЬва 
ило рвнскн Г1'ие[ии1И да нкъ 
протаппстяли : сдаиъ ва)>11арнвъ, 
паидалец-ь (;гп.1Н!^»В1>, на чело иа 
ш1/ФЮргхи п^^шиии. ()р8ин, ог 
Итядиа, Н11П1^рлт1>|1й Хоиорня отъ 
шилуваиего иа Лларика. иеси-от- 
схаа врал!.. Стилнхоаъ улвра 
уО»тъ от* <'|и1гения оть не- 
гп а]|1№]>атпръ (-111^). Лларйкъ 
в»лита йиново газ% Рямъ, и го 
(41'.|>; н САМО 1101'иипта 
.'■авя за на.то иидаиот^' 
1иата тшсрви. инииднхтп 
Ьясвяп шъвандалнгЬ. але- 
спевйгк, «естгогитЬ, бур- 
щпгк. фралклгб я др.; шка 
се пзоставя ва по(И^.ди- 
1ВгЬ, която даиать нмт^ратор- 
ата ЯШ1ГВД яа аршрацв-кна- 
мае, които тою-речв тутаа^^н пр^тхватъ. та гя мигкствагь сь 
лругя ое шнмалко е<^-)1ерия : 
1гЬко4 <-м Аввть (-15.'^), в^кой ся 
ЛтсийЙ (44)7), в^вой ся Олн(^ряй 
(473), 1гЬкоЯ си Юляй Иепосъ 
(474), вай-сепгЪ к11К0& гв Рояулъ 
Лвгустулъ (476), който ваух^ва, 
каю по рдпа нронпя вя скдбата. 
ннсиягл иа цървиа царь и на 
иървиа нкпррато1)ъ пя рпнлявегЬ. 
<)доак))ъ, гшватарь яа хррулитЬ, 
:ив.1ад1;ш1 Гнмъ, я, като нр^рА 
тктлата яяператоръ, за]|1шавл я 
съ ИТ3.1ИЛНСКН краль. Така се 
сяъртиа иъ Заопдъ плй-гол-Ьмата 
н»11(!1<ия. КОЯТО слБш.ргтяувала дО 
тогава, и която дорн не « яхала 
равна на сеЛс т оть тогава во 
простра нгтво. по яаселеиве. я и'о 
во4>н11а с.1а8а. — За Гимъ въ ср^Ьд- 
пнтЪ в-Ьвов)! ввж. Западмо-рнм- 
ска нмпер1и1 н Цьрковшх ЯЛИ ПаП' 
ека 0ЙЛ8СТ1. и Папа. 

Историята на глапнитк иолн- 
твческя нрмгЬнн ва 1'якъ )»>• 
же .1д СО сисратп както сл^ва: 
Санъ, з«тъ отъ Лларика п 
НО, ограбгиъ ОП. 1'еи<::еряха 
вь 455, нплчннгкъ иа Одо- 
акра, пастЬ на 'Геодориха, пада 
взиово лодъ пласт.та в& яипера- 
тора Юггвннана, и стана вакъ 
сто.шца ий одно дукстм, което 
зависи отъ раивнсвскня 1?кза)»- 
хагь. Иъ 1гь в1|11]11.-тй цн Лъва Ико- 
нобореца, 1'им-ь (гькстава в образу- 
ва едва република подъ всеио- 
1Ж1Ц0Т0 покровителство на каав- 
гЬ г7:Ю*, Подъ закрилата па Пе- 
ишт н Карла Велики, инпвгЬ до* 
биндгь иопц влахЬиия, и Кирлъ 
Велики м' коровисва рнмсхи ИЯ' 
перяторъ, въ 1'ииъ, оть вапа .?ъва 
III 1.-Я.Ю). Иъ Х-н — Х11-Н «Ькъ. 
1'инь театръп, ва (1мч>далия 
Аорбн и народни бупя, на които 
жъртвнтй иБ често ояиитЬ> Грв- 
горйй VII се обсажда въ Рию — 2128 — ОТьимпе1>втораХевриха1У(1081- 
1064); Лрио ДС Бресчня устяяо- 
влм за малко реиуГииката н из* 
гоква папата (1 140—1 1 49); оа-въс- 
ко, 1^нгориЯ IX м той се обса- 
жда огь императора фрнлриха 
И (1241). Рямъ Я1.теглюнд мпого 
когато иааитЬ <ге и11Ъи1;ствата> вь 
Аиивбинъ (1305). Рношт нека да 
тсгавовв нъ иет репуАлката 
(1.^47). НагпггЬ став&тъ пакъ го- 
сподари ва 1'н1гъ (1364—137"). 
Нъ (»но въ крал на Х\'-|] в^къ 
папската в.1асть се възстпиопява 
окОЕтотмно 11Ъ Гннъ. К^завдяй 
УП1 става господарь иа града въ 
1495; въ градътъ се [казг])абва 
страшно отъ пойсхата на <>]гр- 
бонеягква ш^лководецъ (15^7). 
Сако ор&ть \>'1-н гЬкъ, отъ 
Юдвя и 8 отъ Лъва X до 
Сохета V, той възобновява ра»< 
ввдннктЬ ся и с-(! украсява съ 
всякакви панетякцн; тоА е тогака 
е^Бдалището ва една прочута шко- 
ла иа жшюпнсгвото, [шроч1-иа 
ри.\ижа школа. Въкраа наХУИЬн 
В^хъ, францпст^ устаноаяпатъ 
рчлкка реп^1^лнка (1798— 1Й01); 
послЪ Наподеоп арвсидннлва 
ва Фраицузската шлвряя Ряжъ, 
който в обявява втори 1-рад1> на 
нкяернятп н ц. аа Табрскн л«- 
партиненть (1808^; сввъ му се 
пазяашва Римгки к^мм» (1)^11). 
Цвн У'!! се въастаиойява въ 1^къ 
въ 1814. Нъ нови рсиолицни вз* 
гонвятъ Пия IX, в за мадко ш 
прогласява римската република 
(1849). Сл^Ьд* обсадата и пр'{ии- 
ианего ид Римъ оп. .(.раннузетЬ, 
властьта аа паната се вьаотано- 
вява подъ нокроввтазството на 
едво ткю француиска войска отъ 
1вйО до 1870. 'Нъ 1Й70, ар*зъ 
ш4с. септехвряя, кь Цапската о6- 
ласть Ш1Х.тухх ксалвавскн войска 
а та биде врвеъедвнет в* крал- ство Пталия, въпр^кя про 
на паната. 11п 1-и най 1Н71, 
лнлнското арвввтслство издаде 
закона №1 гаранннитп, който об- 
явява лпвостьтя аа папата све- 
щена и яенарушяка. 4)тдавагь 
«у господарскнтЬ почестя. Давап 
иу, иодъ видъ па 1гЬчокъ и псот- 
чтаиимъ доходь, двръ а,225,001^ 
Л1'аа н ползуването съ аноетоляЯ 
чесшгг^ дворци Натяканъ и Ла^ 
транъ, сь вилата Кястелъ-1'ан- 
дплфо. Тоа вакоиъ ваната ве 
припозна. 

Римски ца|Ю. 

Ромудъ . . 753 — 714вр. Р.Х. 
Пуха 1[онпн.1ий. . С71 
Тулъ Хп<гтилиЙ. . 630 
.\я1;ъ Марцнй , . 614 
Тарккняий Огарн 678 
СервиП Тулий . . ■»34 
Тарввиний 11, Горди 510 

Рниг.ки ииноратори. 

.Авгусгъ, импе1»аторъ цр. I'. X. 29 

ТнЛорий, сжЬхь V. X. и 

Калнг)ла . , 31 

Клавднй 4| 

Нсроиъ. ....... 5^ 

1к]ба «< 

(>гоиъ 

Вятелнй бЯ 

Весваснавъ сЛ 

Твтъ 79 

;1.омицнаиъ 81 

Нерва 9е 

'Граяиъ 

Лдряавъ 111 

Лптовипъ 13( 

Млр!Л.-Л вредни - . . , . 161 

1иШ1)дъ 1аО 

Нвртинаксъ 1<^3 

Дядий Юляавъ ..... 1ЯЗ 
(СептимнЙ С«неръ . . II 

НооценнЙ Нагеръ . . 193-И)В 
[Лдбинъ 1'.)3-1(»1 — 2129 — ЕярАвил и Гета . . . .211 

Кврая&лд. са!П. 2Г^ 

Мйкрнш.. 217 

Х,еяаагаблъ '21Ь 

А1(Ч1сандр-ь Севвръ. . . , 222 

иавгнницъ 1 2ЯГ> 

Дпиата Горднавовди . . . 2:17 
Иаксак-ь и Ьа.|бвиъ . . . 2::т 

[\трдоан1. Ш ^ 1-^ 

Фялпгь Арабътъ .... 211 

1В0Ев - 24У 

11игь к Цфлуснаяъ . . . .2^1 

Ешииав-ь 'ЛЬЛ 

Ьллервлвъ , . 2^:1 

Гинноъ 2(|0 

Т1111ДР<(т.тЬ тирани . 25;(-2в7 

1иа|1АЯЙ 11 2в8 

Кивити.П' 270 

Лврпдаапъ 270 

Тлсптъ 275 

■анъ 2»Ц 

..,"-ь 276 

Ка11Ъ. - 282 

111к)||1анъ я И^нериаяъ . . 284 
Д,10ЕЛ.-шаяъ .... 2в4-30.'> 

г, .^-таиций Хдорь . . Х05-30« 
пй 305- Л1 

•ь зо(;-:(07 

чишаъ II. 1'.1а . . ЛЛ8-Н13 

гпигяш I, Ве.т1(КИ №1>%^.Н7 

лннв М7-ЛД 

тшгтвнъ II :137 

' гамций :!:1Т 

гангь 1^'Т 

глиций а Кояставтъ. . .440 
тавани, санъ .... 350 

пцмй 350-353 

.шшй, самъ . . ЗАН-:'1К] 

..II. 301 

.1(11. 363 

к-цтицваш. I (Западъ) 3)М-.^7^ 
10Нсг. . . (ИстоЕь) а(>-1-!17в 
Г|ии111яп1. . . (^{яавдъ) 375-знз 

1(>НТППН:Ш'Ь II С^ППМЬ") ЗУЗ-оО) 

одуснй и''Л5Кп( 1111^1къ) 3711-:(!>2 
'~Тй»Дц«!иП, самь . . . 392-390 Зь аО№че С1^Ьл^^н по прЪд* 
«■Ьта пнж. За11я'1ио'ри.чгкп импе- 
рия н 1111мнтш1ск'1 имиория. МаА- 
оЛшвран свгкд11иая се нмшратъ, 
освгЬвь п стяроиргЬневнитЪ исто- 
рии на Цолнбйя, .1нвия, Салюс- 
тия, 'Гащгта и др., т. яововр*- 
ненвнтк история па Гибопа, Ни- 
Лура, Момж^ая и др. 

Рннопласхвкя, ф. Туряне яо 
куггвенъ иосъ, въ 4иучай на иа- 
губкаис (сЬдвн восъ вди чяеть оть 
вего. 

Рио, 1кпаиек. и гюртгр. рЬва. 
.Мнп1ч> градове и \Лвя, особево въ 
Лмйрива, аахпататъ съ тоя дгна. 

Ряо-Бянбв. Г1)адъ въ {юптблв- 
ка Бквадоръ (южиа Анервка), ц. 
оа обл. Чнвбораяо, 190 кплон. 
аа игь огъ Както; 18,000 жвт., 
огь коитп ввого влдвАцн. Фабр. 
за сукно, В1|.1исии а1атове. &ь 
око.1ност1ли Еюлканъ Сангай. Гали- 
на часть отъ града е бода съси- 
аапа отъ :№».1Ртросет1е въ 17*17. 

Рно-Враио, иди 1^ш> Гршире 
дель-Дорпи\ Й1ва яь сЬверпя Л- 
нерикя, която встача оть Сверя 
Верде |,Ко.1орадо, Ноао-Мсксико) 
тече Къиъ югп-ист., иннтва Г>дязо 
до Санта-Фе, д*лв Мевсвво оть 
СъсднвевитЬ Държавв> в се в.1и- 
вя аъ Моисвклпсяв шдикъ, подъ 
Магакорагь; 2,500 кидои.. кори- 
тото за11р1|чеио съ виднодв. Ни8- 
пхт^мий .гЬвъ нрнтоЕгь 1'ао-11упр- 
косъ, й д*11ген1. !'яо-1Сонхпсъ. 

Рио-Иранко. Друго ние ия р. 
Царпма. 

Рно-Всрдс. Цразядсжа рЬял, 
Д-6.1И двЬгЬ обдасги Мкнясь-Гер- 
ваесъ и Исрнакбукъ, в се вднва 
гь Рно-Оанъ-^-раацвсЕо; 300 кв- 
.юметра. 

Рно-Гравде. 1'}1Ба въ Сенегам- 
Гта, влака 1Х- иь Лтдлитвческв 
пкеаиъ. с|)1<ща Бисагоске 0'ВИ; 
С90 квда». — 2130 — Ряо-Гранд!!. 1^Ька въ 1>о.1ив110, 
притикъ яа Махо)»!: '.100 кнлом. 
Рн(ьГраиле, ялн Хонда. Миксн- 
'кааска [Й1КА (ЮкАтявъ), пзвнра 
ИЛ цр^ц^лд па Гватвииа, 400 
ииок. 

Рко-Гранд», или Рио-Грандс- 
до-Иорте. 1»ра:1ялс1ш область, ва 
Атлантически овеанъ; просгр. *(>0 
1ЖИД011. яа-длъхъ и ЗМ на-шяръ 
'(57Д8й чет. К1Ь1011.) ; пасед. 
314 .000 жит.. огь които 200,000 
ругазенци (поасчнто иортугллци). 
(р]'го>ае1111йтЬ токо-ричн вснчккН 
разболЪвАТъ понп ведяижъ »тъ 
гата треска, оть която о^^ик- 
иовево нрхтьдо 'Ш^!^, КраВбрЬ 
жното равиа. вхтрЪшвостьта плп- 
аииска. Цахуиь и скотовълаво. 
Гл. гр. Иатам. 

Р|со-,^е-ла- Плата. 1*Ька вь 

^<>>Ж1ш Лнервка, образука се оть 

едиявинето оа Царппа в Ураг- 

^ваЙ, в СО а1ива въ Атлиятическн 

йкмшъ. Тая р'&ка съставя еднаъ 

ьщв :1и|)скй р&кавъ, 300 квлох. 

и пть 4Ь до 240 кшом. 

^шярокъ. Мие |>уеяось-АйрРСъ 

(д1№. бр.) и Монтевидео (хЬв. бр.). 

гОткрита оть Диасг де Содмсь 

||(151(;), та добила осгашяото ек 

Ив (Срубърва р1;ка) оть Ов. 

Рио-Женейро. Отпляд^ на рниу- 
блака ]>разкдин, крайкорсхп гра.\1| 
съедно огь най-ху^авнтЬ н най- 
^обшярцктЬ пркотивища иа скЬтд; 
'у22,&и жит. |1»У5г.)Старн111'радъ 
по-блико до мор|>то, нна мвога пло- 
(Г, улицитЬ, конто се вргстос- 
|вагь па праая хгля, ех 'г11сав. 
Ноонй градъ, отдЪмнъ съ слвнъ 
обкирйпъ иаркь, е съградонъ 
и«ликол^иио. 1'ииийрсатотъ, гив- 
,]1азни. библиотека сь 100,000 т., 
1родеаъ ирей. опера в др. Л,Ь- 
[|га нндгстрая; пя1с;1вв пре- 
тяпн. зйхарва фабрша. Р.-Ж. о стоварище иа ваносиата и виое- 
иата търговия, която е гохЬжа 
я плгтоявно расте. Извосьгь се 
сьсгов главно отъ вдфе(аа 200 Ми- 
лкова лева иа годвнатя), влято ва 
връчки и аракъ (за 10 нв.1Ноаа ле- 
ва), диаманти <ж иовнче оть 2 
нвлиова лева|. тип-юнъ (за аовече 
оть 2 килиона леаа>, кожя, памукъ 
градиво. за\арь, ромъ в лр- Ияо- 
гьтъ иовсче оть 200 иклпоца 
.■епа. състоя оть коирипеви, ло* 
цеки, иая]Г1аи. пълш^ии лчжв. 
жел11.«) и др. Цовочв оть :^,500 
чгжде'Траяня кораби в^№(а^ъ въ 
пристанището и ииазятъ огь не- 
го ва голиоат». Европейски аа- 
раходн нрнстнгап. и тръгват* 
токо-речи тЛк» день, и гря- 
дъгь е {:въ|ппвъ Ч|>Ь7Ь телеграф* 
гь Кврона. {"рлльтъ и околиость- 
тя му нхатъ двЪ жел~ю{1И[;п н 
8 тряинайия ляови. — Р.-Ж. е 
осиомнх оть нортуга.1цигк ■» 
1.^5«. Вь 17«ЗтоЙ :мм-Ьс1нлъ Вя- 
хия като цоитръ пя тиряялението 
и сталклъ сМалнще па португал* 
скнгЬ внцекрале. Когато сепро- 
глясидя пезавясиностьта ва Пря* 
шляя (виж. този нме) Р.-Ж. стя- 
в&дъ столица на нннераата до 
падането н въ 1889. 

Рио-ЖеиеЙро. Ьрашлскя об- 
ласт1. ай Лглавтичосвя океавъ; 
около 400 калоя. огь юго>исг. 
кънъ юго-заппдъ (просгр. 68.982 
чет. кнлом.) ; 1.227.575 жгг. 
;{д|>авъ, иъ яного горещь клихатъ. 
Шоляродна неня. Гл. гр. Ннк- 
тсрохи. 

Рно-Колорадо. Виж. Колорадо. 

Рноаъ. Фравц}'зски градъ. 16 
К1Л0М. иа сЬв. оть Клернокъ- 
<К>рз11ъ, вя р. Лмбена: 11,Ш1 
жит. Ма.1ко търговия к нидустрва; 
сдаиена капела в др. 

Рно-Негро, ала Парана. Важ. 
Варана. — 2131 — Ршопн, плЕ Рповъ, Фамил у 
спр4)вр1-.иеянйг11. Е^ка пъ азият- 
сжа Рутя (Еишказъ), тече въ \1ле- 
р«ггия п Мнвгднмин ц а^ илавл 
п> Мерио иорв; :130 лалиж. Го- 
1&ЛВ арптицн : Це1->и:Г1(хоъ я 
К»11р11.гь. 

РппСааъ-Фрапцяево. 1>рл- 
яи<'ха р11ка, 1гзпн)>а вь. СЧ'ра-Та- 
шод^а ( 04.1. М и11а1Гь-Ге{>А1'сь I, 
тече пгь ш-ь къмъ 1г1111. в постЬ 
шгь жст.. и л^^н обл. Ш-рвая- 
{1ужъ отъ Лл&иясъ. ир1к]ява пе- 
ркс)дк1е<^кя б]гЬго11вгЬ сн, н 11]>1.д- 
егаоя водподди, конто гиирятъ 
корп(5ппдапа1(е1Ч> т 1(№ килоя.; 
1,500 кя^ож. 

икгл Ь1со чп) г1г* 1о 
«1еги1сг, ^р. Ще се с1С^ 
^ж^^^та 1»в;1а, койта що се с1гЬе 
|; 

I 1 !.. ияяъ, ии!/!.». 1{зла1-ляъ 
Н опасвостц рткц^о-ч» живота 
т. — Рвсвъ. Оааслость, въз- 
«ткая ош>со<№ть. 

Рнстячъ ( [{о«'1нъ). С:ь1/«яя 
ХЦпивянБъ. ридияъ оть Крдг>'е- 
мцъ (1Ч:й— 1в;>'.11; добялъ обрд- 
пшнш^го 1:41 вь Хайлед'|ергь, Сер* 

аП Н ЦпрИЖЪ. Въ 1.'454 ПОСТА- 

ниъ ' |1ша с.1)ж^н1, ш. 18Б0 

вял. ль ■мсь\*С>сш щ>Ь.1- 

1г<М1> вь 11'1риградъ, и въ 
икПпл-ь я<тара:1д11уппп<гп> па 
игк крЬностя, която тур- 
1г|}<<111.''дърх.ии. Тия Р-иасаолу- 
В ШШрйвялк Г. яиош ии11у.1ярс1|1>; 
1ШЯ;гъ М11Ха1и1. иу оги|)и11НЛЪ 
ОТбЛЯШи ГЪр»Д1МТ«Л1П пш-яп я 

II ооа*рй.гь портфейла на в-мг. 

- ■ ' ■ '■»! п [1р*д»тЬ,1ат«,1ствого в« 

.1. СлЪ^ъ убпването ва кв. 

III иъ 1^7^ Р. Г||(.|ъ 1'дниъ 

геатигЬ ;«1 ирюъ яя,ии1!- 

Ш1 Мкиаш. Р. бнлъ ц&р- 

шинъ ва 1'ус«я, а Марано- 

КЛОПВЛЪ 1СЪМЪ Лнгтрял. 

Ьгькилзъ Млишоьохо връц^те отъ ш1т;гаането сн въ Австрия а 
Иаряжъ, въ 1в'3, Р-то вляняе 
ояад^о, и той отстшииъ а111СГ1.тв 
ца протиниика ся. Въ 1§7С, са-Ьдъ 
кнти се и]>№п.1<дицнлъ бъяъ пан- 
иавнстяческата 11а{>тяя (Ояла- 
днната), пакъ стяихдъ нияястръ- 
11]>1'>дг11д. п на въо. работи. Лр^зъ 
сърбскотурскята юВла той спо* 
.1учдвво р&К080ди.1Ъ сърбската 
подвтяиа, и иосяЪ црЬдгтааля- 
падъ Оърбня ва 11ерлаш:ква кои- 
гресъ. '1'амъ той о1лро ое отве- 
гь.11| кьяъ Лпстра-Унгаряя, която 
чр1'.з1. една ^(аиашнпмца йота иа 
17 окт. |№Н0до6ида тв011НСЯвето 
яу. То& ставс водитедь на двб»- 
раЛЕата русифялска партия в оть 
юл. 18й7 до лв. 1КЧ8 пакъб-Ьна 
ч&то па едно лпберино-раджално 
мннистерствп. Огь 18Й9 до 1493 
бЪ църаий члеиъ иа ре1'гатс1вото 
за млядил коязъ Длохсандра, ко№го, 
кагго е известно, Ч1гЬ;п ^шаъ 
държашшъ пр11вратъ ге отърва 
огь него. Отъ топа врЪяе Р. не 
нзд{:зе №че на по.1ятнческата 
арена. Р. е извЪстенъ въ Оър<^ая 
и 00 кянжоиш трудове. Той е 
обнцродвалъ на а1и1скн: Прлишй 
на нражяг^емото и умственото 
сг^чнояние иа 0*рбия (Хайдел- 
б(.^рп>, 1НГ11) и Омрл.нениата арб- 
(К>1 литература {Нерллвъ. 1862). 
Рнтеръ (Карм>). ^аиеаите гар- 
минска геог1>Л'|>ъ, род. въ Кве- 
д.1Иибу11Гь въ Прусия (1779-1Н59). 
Училъ м къ .Чоле. (>а*Ьдъ н&ту- 
пане но Квроиа, завзелъ въ Фр&нк- 
фургъ катедрата на нсторвятя 
стК^ъ Шлосера; ва другата года- 
ва бя.гь ловикяиъ иъ Ьерлипъ дл 
гцуЬддва географията в-ьиоеявото 
ушлкн^в, на което спвцъ дя- 
ректоръ, а постЬ — я аяаденнхъ. 
1:ъ Р. катя основятелъ на ойща- 
та сравпнтелна ге<1грЯ1|>яя, лодка- 
ча аовя епоха въ нсторвята ш — 2132 — » I гепграфическятА парии Главний 
ну трудт. о ОбщкТА ГФОГрафшя 
шъ 0Т110ШРПНН1Л » кът. при- 
родата Н НСТ41р11ЯТ« Ий чон-ЬвА, 
който, а«П(?ВАГЬ въ 1822, далеко 
не бязъ гвършевъ 'Л~ гохнкя пп- 
сепгЬ, кога уиркть, накаръ и яя 
(>и.гь вече оЛ|[ародвц.П| 18 тима; 
той о^аал само Азия н Лф{>н- 
ка. ОсгЬаъ това, Р. е лггана.гь 
шшги другн трудово: Кврона, 
географпчрскх, нгт»рич<>скл и 
статнгтнчрски кярпгнн, 2 '!..', 
Ипрдннъ и к»ра6оилн11аи«то но 
Ирътво море и др. 

Ритеръ (Хщтхь). Г«1»1А11СК11 
филт:^)^!!., род., въ Ц{'р|5(.ть^17!и- 
!й(;'.1); у-1и.1Ъ Лиогловцрто въ Ха- 
др, Гетянгрн-ь п {м^рлшгь огь I к1 1 
до 161.'»; огь 1И-2* балъ прж|1е- 
соръвъ (^рлвнсхия уввверситегъ, 
огь 18^5 въ ки.1С1[И11 и ОП 1*437 
въ гетяш^всБИя. Р. д-кши лите- 
ратфиата си слави осо'^»»!* аа 
дълбокомиеленит!! ся трудове 
по всторяятд на философията. 
ГдйВвпгЬ с&: Какво влияние е 
}/пряжии.1а Д^картотта фи.>о- 
софия мадь Спнномвата?; В*рхд 
Емпидтловотофилоеофеко учениг. 
История на Ионичаклта фп.ю- 
еофня; Ичторня на Питаюров- 
скагна фимхн^ня; Вллпжки па 
^*ломфнята на мгигр<-к'чни шко- 
ла; Пспмрия мп Ф'и'>гофнята; 
ЪмсЧшпг-.чт м^кцчи вь лоткпта; 
Лол>/-Кант<мцн1чи> и Пантеизмь- 
1яь; Отисшенигто .«сжу>у фило- 
софията и научния животь из- 
общо; Помаваие Нога в* свлтп; 
Филоеофскн опняш, и др. Р. ис 
Фвдъ привъряеннгь па иикоя фи* 
лософска 1>ист«га, ашхо цритак-ъ. 

Рятиа, 1р. ^Кра вь музиката, 
съчетавне ш харнонвческя зву* 
кове, съзвучие въ оковчапното на 
ствховетЬ. — Рятжкка. Учснко 
за рктинтА ш рШ1|11рнт1|. — Рвг- яойвт.. М-Ьренъ сь рнтаа: ршм- 
^•/ичми с.1П1*хт«. — РЯТКУВЯЖЪ. 
Докарваш, нъ рнтна. 

Рнтормиа, )/>. I) 1Ьука аа кра- 
снор^-чкек), за витийствоти. 2) 
Слово отъ з1!)'чня думи а )^уГ!авк 

ф1>аЯВ, която по ГЬДЪ]]»!!^ В11ГЬ.11>: 

пр».1нг1 риторика. — Рнторнче- 
свв. Който се отяася до риторв» 
ката. — Риторъ. Учатсль ан ри- 
торнилтя; иракфъ. интвя. 

1'ифатъ. СЬв(>репь пародъ отъ 
Го)1е1>овн потплцп, дири птт. чие- 
то име ех у11а;{:1яи. гпоредъ бйб- 
лейск'.ггЬ ть.1К011атели въ РвфоЯ- 
скш-Ь гора иъ Русев {Вабя.), 

Рмхниоици. Потомки иа Рвха- 
113, Монсе«въ шур^А. »а който 
11|)ал1^дит11 бнлл тн:гаиовнлв да 
ве ляш-гь ввпо и да жй1111Мтъ въ 
шлтрн црЬзгь цклия си жвиогь. 
ИрЬднолага се, че тЬ се иттли- 
ли пъ пусгиаптл въ 11|>Ьне на 
ванн-ювското п.гЬш^нве {НиЛлХ 

Рнхтср!. и/Л|«*-//олл-Ф/'М'*- 
рихь), по в:1«1хте1П. ВЪ литерату- 
рата подъ иието Жат^Поль. Зал- 
меанть [-ериансци юхорвстъ, род. 
1гь И)и11сиД(^.гъ, Бавария (17вЗ- 
1825): отлIIч;|I1'^лъ се съ огромна 
р.1ннпги1ря:1па учрпосгь, съ въоЛря- 
женяе, пъ заедно сь това гтрпа- 
ЯОСТ1. в тежъкъ слогъ ца аровзое- 

ДеаНЯТЯСЯ. Р.,€8СП\!ВВЧССКВСИ1ГЬ, 

се тчил иъ хофскАтя гнква'1яя 
а нъ xавд«■лб^•рп!квя таавсргягртъ 
въ го.1'Ьма н^оютвя; често не ва- 
мнриъ частни уроди я 1сК.1Я ляв 
прЬкарва.тъ гладепъ. Въ отчаяпве- 
то ся, гф'Ьдл.1ъ а> повече аа лн- 
Тйратурата, павЬсто бошсломвв- 
тч, жч-то учнлъ. .\нтлийсвиг1{ са- 
тяряцп Попъ, Сунфтъ а 1Ап1'Ь 
била особеийт!) му дюбянцв; а 
между съоточественнпвтЬ му Ха- 
напъ и \в1|е,гъ. Пъриото му съ- 
чивонне, Па»ЬоЬ (I о г Ришщ- 
Ь е 1 1 (Хвала на глувостьтй), во — 2133 — врпяиония образедъ М о г 1 ;и- 

^ г. II и I и ш, пе иогло ДА накЪрн 

1И"1атар|. да го игшочлта; вторшо 

съчноеиис. наиисино. качмни, 

ргато бн^ъ иот<ва.гь въ ,пех1Пла- 

(ДЪЛЧ!^'' Я Н0С1С1Ъ ,11РЗаК1.1к- 

[т г е 8 3 е ( ['ршииндсин СидСт, 
Верлиш. 1Т1}3-ьЛ), спол^-чвло 
се иЛннрадвя, я.1а ае я да се 
■«. и ций-гепгЬ Р-то мкжество 
сломило. Иъ 17ЙО той иобЬг- 
оть 1'рада, :н1 дя в« 
1е затворепь аа д'ь.1п.. н по- 
[1СЯЛ1. 11ри<'''^ж||ш,ц сь майка г,к 
Хофь. Танъ обпгоятчисгмта 
■т Г>ллв ка.1кп ио-доЛри; пнса- 
^ ну не 11рои1.регЬ.то. иъ 
яе остятиь оть нет. 
И1,к11.1ко годиии 6и.1ъ чшленъ т- 
ге4ь. Вь \7\)'Л сь понвакапето 
нтвь'.п1та му Игчинилмитп ло- 
|цагтм»т1 чу се усмнтлло. 
тоО IV? заиознагь ма-жо иовеч!.^ 
с* йзщйда аа з.1атч>т«). С.гЬдъ то- 
оа гьчвиеиио линии трудъть му 
II <■ 8 )> е г а а (4 т., Берлянъ, 
1"1'1), 'Л. който иож>^ Ли тоЯ р пай- 
«погп а:1в-Цсге1{ъ шеп.нъ {'ериапия; 
111(45 К1 хкмпиТУИ), />«й~ 
; ^'Ч(г1ач<1'кт.1ГМ14я шмМлоСа ма 
вслнканка и Камтшскаша до- 
,съчтшчм иърху бсад-мъртне- 
кд}'шата,Б(1вто1:11е>|ели.1пзаав- 

СЯ ХердерОВОТО 11рНЯ1е,11ГГП0 

197); Тшмнь (,18(н1--1ко.'1, 4 т.). 

ровзкедеипе, което сят. Р. счн- 

1Ь ш иай-оедвкото огь произ- 

(едцхта сн. Бъ 1801, когато 

виче одал отъ :1|)1111(>а1П'тгтя- 

ГерИаЯИЯ, Р. П^ ОЖ^*!!».!!. 

1рп.1И11а МаЙерь, д1.Щ|'ря па 
-,, > 1^^-со|гь МаЙе|)а иъ (^ердян-ь, 
■ гьндпдата си съпруга п&ту1илъ 
I ить ['срмапил. цо<:Ьти-1ь 
^ Шплира, 1иа бкл да спър- 
Мг- г);гп1) нрвнтедстло пк еъ рди' 
В1 пя съ друткя, псе зялозпад-ь [ ОП. блшо съ «ттярия Глайма, Вя- 
динда в др. Въ топа вр11]се той 
би.ть ннит язигЬггонъ в пъ друго 
отвотеняе. !1иа.1о и^що ш |шз- 
пжора в иаииррнтЪ иу, което 
къзбу:к.1а-1о и« само ирвятилсгво, 
II ц Л1и<'>ивь,- :Ш1ии» се, че л'>к.11> 
б11.1ъ още апнЕеневъ, Шардота 
Фонь 1Са.1бъ лскада да се разве- 
де сь мхжа ся за да се океии ш 
Р.; кзвгЬсгво Ляло оже, че друга 
госпожа се самоубц.1и. :1аи1ото Р. 
не отгопорилъ яя лнЛовьта й. 
Тая П1>€.11.д||ата сдучка д-ьл&око 
ваокърбяла Р., който йядъ съ* 
вс^мь неяяненъ въ сяошспията 
сн съ слабвя пол.. Едно и1>.1ио 
вздавне иа Р-г^ трудове е вапра- 
веяо оъ Всрлинь. въ ^>^40■-1^ч^2, 
33 т. 8-о. Р. р прЪвожданъ на 
рн^ан кшцн. вл авгляКскн пгь 
КардаЙ.!», който е дл.п> н дка 
чудесяи опятл пърху жвиоп, съ- 
чяиепаята в гоявн иа отдячиая 
нноакл!,. 

Р|1ЦЯ|»скв. КоВто ирянаддежи 
иа рицарь, добдестеиь, 4'>лагоро- 
родеиъ: ринарека о6х«1*а. — Ри- 
царь, {ерм. (соб. зн. контна). Иъ 
ср^нитЬ яЪком, вогато ноюпа- 
вего е стнвадо сгь рхчеиъ бой, 
съ Ксчъ и вооие, думата р. е 
01Цжчава.т конет юнакк, рхца- 
регЬ с& би.1и 1мивъ вядъ батяря, 
К0НТ1) се отлвчавалн но бдаго- 
родствот» ла характера са и 
честкостьтд ся. 

Рнцнвъ, .шт. ['астението, отъ 
китч> се добива рвцниоиото масло 
I г I с 1 и II 8 с ш 1а и и I »). '1'о е 
родомъ ить южва Лияя. ш. сетя 
с« обработна въ ижаа Кврипа в 
■»• друга тоодн страяя яа зем- 
ното» кл&бо. Наречен!» с отъ рян- 
лякетЬ ричннъ (кърлйшъ) звщотц 
(;11М1>ялтн му прцлвчать яа това 
1(аг1Еи1|о. — Рнциноао жаслп. 
Масло, което са прави отъ сЬме- — 913-1 — пата ва 11и11111[а; чиствтвлво, 11аа- 
бите:.1но; много сй упптрЬЛяш. 

1*пцо;(мческ1Г, ■/>. Корепооб* 
{тжн!., ко)к;но(111Двв'1>. — Рнцо- 
литни». Вкан^ноик корше отъ 

ДЪ|*Ш,Ч11. 

Ричиоло, (/>. €х1дото, как- 
вото е рнцкиово маг.10. 

Нп>1арл<^)>ъ (Дд1Сгч>.нл). Ач- 
глиПски пхтсшественнкъ, шот- 
лаид»*!!,!- «И^О*! — 1851),кного вр*- 
80 рийотн-п нъ Л|1|])И1:а като «в- 
сионернаъ »л гнищоа^ннети иа 
роб(ггвото. СтМъ едво пстуяаие 
кь Сахара, лобялъ оп англий- 
ското оравйтелстко пачялствого 
Ой едикъ походъ въ Сулаиъ, кой- 
то н иркдпрасгь ир^ хартъ 
1850, ирнлружсиъ ить двлка 1'ер- 
налци, 1>я[>тъ и О^рпеп.. Пхтьгъ 

ШГЪ 1Л>рвкгЬ ОТЪ ТрЯ[1<)Л11 къкъ 

еяр]ю Чадъ; ■хгЬдъ (гЬкидко ае- 
съгласия хеждх пАтишестаепв- 
цвтй дружината с« ршд-киита; Р. 
укрйдъ иъ едно с»ло. \2 дена 
о*ть йгь 1';11<|м> '(вдъ. Той е <и> 
тавялъоивганиатаиа иж тупани ата 
си 'Г г а\- и I я I п I и е к г и а 1. 
ДевегС лГ ВаЬагл 1844 и 
Кагга()Ув о1 а Ш183к011 
1о СеШга! ЛГг^еа. 

Рнчардеъиъ (Сам^аль). 'Лт- 
нннигь аиглнйскн ронаннсгъ, |Н1Д. 
въ о(1Л. Дерб1[()1>81] — 1|61), поч- 
вхлъ п»а1)ащето гя като с.1ош>- 
слагат&1Ь у еданъ печатар!.. ко- 
муто ставАдг зеть. Ьн-гь и^-че на 
ЬЧ годипи, когато идчон^иъ да 
■ише роняни, Памем!, пьрвк!} му 
ромаиъ, нмялъ голяма сполука 
(1740), която падмиихлъ рома- 
гьть яу Клариса Хярло (7 т„ 

174Я); мяого ос иаввлъ ид вргЬ' 
нето сн д рохаиъть му (?ж/»к 

Чарл-П Гряш111сьт (В т.. 175Н1, 
Тип ромкни мииуЕМть ла шехепри, 
ври всички ч« аиаЬйя,» ех яоиго 
Аьив, та «етевето ияъ е укорн- тахво. За да исвр&вн тоя педо> 
етатькъ, Жплъ Жаиенъ с диъ оа 
фракцузскв, 1гь 1[44(!, едно съкрц- 
1Ц(-|1ве аа Клчрша Хярло, варр- 
двио еъ вскустпо в та-танть. 

Рнчврд-ь I, ,1ию9о п!»)ч^. Ха- 
Г.1НЙСКИ 1:радь.от1. 11 8!) до 11!^9, 
род. въ 1157, сивъ на кра.1я Хен- 
риха 11 иланта|'«вета в Мюовора 
Гивевска; подучшшъ отъ майка 
св, трв октц »'ь.1павалъ възъ ба- 
ща са {ИТЛ. 1183Н 1!г}9), който 
умр1>.1ъ ОТЪ тш-а. Царувавето му 
се наченхла еъ гонени*.' на евре- 
иг^. ОдЬдъ това Р., 8ь съштъ съ 
•[■В.1ППЙ П. Франц. крп.1ь, а Фрид- 
ркхи Ицрбаруса, гермапскн нмне- 
рато]1Ъ. ирЬдирнехь з-я кръсго- 
восевъ походъ; аъ тЬ ио Авлв 
много врЪно сговорнв. Р., схЬдъ 
като пр-ЬсйдЪ,гь много 1!р'Ьмв «г 
Спп,н.111я, отнелг о-вь Кннръ отъ 
11.1адЬгелп му Цсаака Комвеин, а 
съ Фвлят и 11р1^за1Ъ Итолев&нда, 
одържл.1Ъ цобЬда надъ Саладияа 
лрн Лсуръ, клби^ъ '2,500 ;1аробвнв 
<'а|)аанвн. Црдовод(>н-ь огь висо- 
1:о)(11рие1о яу, •1>или11Ъ№ вьри^^IЪ 
въ >1>ран1(ня. Остаихлъ самъ въ 
ис1ч>къ, Р. свцючилъ съ Саладива 
НВ1П1, който о&ч-иичавадъ аа хрв- 
гтванетЬ идадЬяното иа пад«стяи- 
гкна ««ригъ, огъ Л|{*а до Тиръ, а 
позволението .ха восЬв|двагъ сне- 
тоя гра.(-ь бецъ да алащатъ давь 
(И!)'^). Иа орътдие ва 1!:ороиа, 
Р. минува-п. и|гЬзъ Г(>рмавил 
прМр^тснъ, нъ 1Ч> ооаийлв в юА 
|^В4Ъ адмсгуванъ в штиоревъ въ 
ндинъ за^ькъ (аа 20 дек. 11!12) 
по закокМь ваавстрвйская д)-къ, 
когого бялъ обядвлъ въ Скрия. 
Дувътъ 1'й да.гь ва герияисквк 
имверлторъ Хсарнха \Т, който 
п! държа.11. :1а1вореи1. иовече итъ 
едцд шлкаа а тч> итси.т,.тъ едно 
за готЬнъ т-кунь (1&0,0(Н> срв- 
бърнв хдряя). 1{ато се върв^иъ — 3135 — п Аагди, Р. отстрапиъ (>ра- 
тов1гтЬ св прпезаааа па престола, 
я посл^ 1ЮЮ1ниъ срсщд фраищ» 
схжя Ераль, който бялъ нахлул 
яъ Норнжпдин ; той 10 рлабахъ 
ирй Г1зор-ь (11 окт. 1194), посН 
№ прв11нрй.1ъ еъ пего. Кг едла 
пойна сь едного огь васалнтЬ си 
йихь равенъ слгьртелно съ сгр1.|и, 
коглто обсаж.1ал1 змгьха Лихохъ. 
1'ачардъ 11. Лигднйскв крадь 
ОП. 1377 хо 13У'.1, р1)Д. въ )3йй, 
аип па ирмчутая Кдулрдя Че^рнн 
*нлл (виж. ^^Ууй^^I»>), Слябоумеиъ 
жрпль, погълхдг пъ ра:шрап. в 
П! орЬдалъ па любиицнгЬ сн. 
Цъ^мгганвятл на бяроцит^ стца«.1и 
■ного чести. Една война съ Фран- 
цна и Шотлладвл съсала-ш на- 
рода. Иабухяхда едпа народна 
бувл, подъ ор^дводитсдството иа 
ковача Уата ТаЛл»р*г, която № 
оотппяда съ гол1111А ахкд: въ с&- 
к^отп вр^а«> Лпгдяи се пущавада 
ап прлт>1гЬдит* па Ушиифа ■ 
утоиацитЬ иу. Вь 130»! Р. ск-тю- 
<ШЛ> пркнцрн^! сь франЕ^ан за 
■Щ Гйдвпи. Той Лк.п «ъ 1{рдап- 
дяя, за да потьпче едно аъ^ега- 
нае, оагато Х.енрякъ Лавкастер. 
ска. вратовчедъ му, се въсполау- 
валъ огъ отс&тствис-го ху да го 
гшив отъ арЬстола, п се аоро- 
васал» на авгово жЬ/сго нодъ в* 
аеш Хеприхъ IV. Р., осхдоиъ на 
затворъ до ЖЯ80П въ одноъ ш- 
жьшъ н-ь Шптлаидвя (1;19у1, н»- 
гавалъ тааъ. уДитъ. казвать, по 
зааовЬдь па братовчеда гя (иОО). 
Ро-трдх 111. Лвгдяйскн крадь 
отт. Нг^И 10 1485, род. въ 1452, 
пиА-кладвй еяш на дукь 1'вчарлй 
Нфркекм. 1!1иъ 1гьз)1иш(.^иъ огь 
Лвата ся Кдуарда IV' иа саиъ 
|1^1(1С|:и дукъ. Р,, грозеиь 
«.1>| 1еа(я, рЬшнтсиеяъ, конарлш., 
(ггрошао елаводпбннъ, Д'>Ли.1ъ 
^1ль братовата сл огърть р«* гептството за 1 3-годншвия сн 
илеяеиникъ Едуардп в в1 1483 
с« коришюадъ, 1ШТ0 убнл. бря> 
и-овят! ся слнове, Ь1якл\п> инрла- 
неатътъ да прапозна.1ъ арввото 
яг яа 11рЬсто.1а, нъ той отровн-и 
жсв» сн Лна Непнд]., като па- 
иисдкл, !я да с« укр1и1я но- 
тв-ьрдо вп ирЪсгол», да се оженя 
ш па-сгиратя дъщерл на брата 
ся Едуарда IV', Клясанета. Пъ 
лтЕа:(адн яу. 1'рафъ 1'апяоадъ 
(Хепрахъ Т^доръ, «тпостЬ Хрн- 
рнхъ VII), прстендепгь на ирЪ- 
стола, нз.гЬзь.тъ на сухо оъ янд- 
фордското црнстиявищ, въ 1465, 
я разбилъ крадя црв 1ик;ушртъ 
на 10 авг. 118-'>. Р. падя&дъ въ 
тая битва, сП| яолто с« в свър- 
ган.1а войната на Алената н Б'Ь- 
даш 1'озн, Я.18 нсждуособна вой- 
на ал дапкасторскня в йоркския 
домове, които била шиочяхта 
вь 1450. 

Рнчардъ, грлфъ Корн^ались. 
Геряанскн нянератодгъ отъ 12;|6 
до 1372, род. въ 1209, сяиъ на 
аиг.|вйскяя враль Ивана Ирлзрннв, 
одииъ отъ най-^гатягЬ книзоне 
иа врЬяето сн, би.1ь взбранъ огь 
цфкон нмисрски князоно за инпе- 
раторь, въ с&щото ярюк- когато 
другя язбралн Ллфонсп X кас- 
ТЕлскв. Р. не добядъ някога да 
бхде коронясааъ, яъ шкъ уврах- 
цниаяъ випер4гката в.1асТ1. въ те- 
Ч(!НШ'то ця 15 годяни. 'Гой унрЬдь 
въ 1272, когато йвлъ въ Англия 
да нохага на брата си, Хеиряда 
111, срря^а феодадягЬ зяу, 

Рншлйо |.)Кянъ де-Пдосн, дукъ 
в кардинадъ). ^{наяцит-ь ф1М1а- 
цуаскн дъ1)ж!18янкъ ( 1 .'>в5 — 1<и2>. 
Р., огь б-гагюроднипеско нъ й4д- 
но сиясйсгво и сняъ ва едвяь 
г«ардей1;кя клнитаиъ, ушль по- 
«■япяг!. науки вь ваварската 
колегия; въ а(м:вти'Ь орЪдпочсдъ — 2136 — духояно звпяше, на 2'2-годвпл1а 
въарасгь хоФилъ ешскооството 
Люсо1п>, па н иочп&ль да нгрии 
паштнчосца ])олл при двора — 
всичко това. благоддрнинв на 
иаркинъ д'Аихровото цлкровкт*;.!- 
гтво. С111дъ падането вя маркиза, 
Р. бн.1Ъ взговеоъ въ ЛоняПоиъ, 
11(10 СО аосйс^идъ вл иисипм- 
ството. Относ.гЬ нАкъ Аи.тъ ао- 
цшяцъ еъ двора, и нъ П|22 ста- 
плиъ Х11рдн8а.гь. 1(ъ \&И ИАе- 
11Н.П. по Ж1маинето нв кря.1пця 
Млрия го пвпрпвила каиостръ н 
той скоро сгАЦХлъ В1Ч- н исл ш. 
унраисвасто н съискмъ си цод- 
чпинзъ иабия нгФахостоятсицнъ 
кра.1ь. 

Р. }'Ир11П.1ЛВа.П| Г|,-к1Я 18 ГОЛИЙЯ 

'(■рлииня. Иънватнатл ну поли- 
тик:! х.1опи.1а къяъ топа: да осшбя 
|(сцая€-кО'а«ст|)ййск"Т1> хощесгно, 
(1 вжтрЪшиатл — да }1'и.111 власгьта 
ва хороиатв. Оъ 1(Ь.1Ь да осдибн 
Австрия той ггодк.1аждать вж- 
трЪшпи недово.1стла яъ Г^^нанна, 
на яляза.1ъ въ съьбзъ съ ■-орман- 
сквт)| цротесгяити, дорн съ !№• 
ликян «ибориикт. иа протестант- 
ското д'1ио, Гусгава шводскя. Съ 
подобна [[кп. той дахь под^грья:- 
кат» сн на Луната пъ Кята-юнив 
Яротввъ Филипа IV, н №:[]рдтилъ 
едиа архкя вь 11ц[.'И(111П.. И&тр-!; 
въ държавата Р-то унрав.1ени(! 
ги1Т8ви.1о една епоха. Огь ср^д- 
пят^Ь ЕгЬкове в.гаст1.та иа (|)рап- 
цузскятЬ крало балл »ь иищх) 
отпошсппя подчнинпа на нрнии- 
Л1таит11 на б.1.и'0р1)дни!1,нт11. (>ь 
едявъ редъ еи<^|)гичви, честп яе- 

ДОбрОСЪВ1с1-!1И 1ГЬрКЯ, Р. СЛОХИ.ТЬ 

в.|а1^||Та Ш1 боляргкнтЬ№яеПства. 
Осй^иь това той пр1;кр1(твдъ цо- 
лп'ич'!>:ко1о о(';осо(;л1Ч11и.' ва хтге- 
погигЬ; въ 1<!2@ съяяинп^^то к)>'Ь- 
постьтвЛарошельзгнпщожиь Тих- 
ото политическо ющество. А-и I въ релнгвозпо отношевяе Р. 
отличавал съ търпнхосп.. Вси' 
к1ГгЬ опнтвапня на кралица' 
яайка да отстрани Р. не сш _ 
чаали. Бъ 11М2 крз.1евий дю^изю!^^ 
1>вкъ->!яргь )сгро1иъ :иговоръ 
противт. Р., 1гь Р. прнвуди-ть 
Луловяка Х1П ла арестува за- 
гоиорнвцятЬ я ла иака»с съ 

СМЪ]1Т1> доря Дв>5иМ('11а св. 

Р, много съдЬйствувл-П. 
фраяп^жкатаколоншшцял въ Ля» 
рнца и вь Лвгтрллия. Нъ 1(135 
осяовплъ |||раип^'зската академия. 
Въ негово врЬяе иочихлъ да а> 
щдав.^ вь Ч^ииция 1гьрввЯ в1х:р- 
ннЕЪ М с г с ц г е. 

На схъртяия си одъръ Р. по* 
съвг6тлл.гь кра.1Я да напранп ва 
негово и11сго лръвъ мияясгъръ 
|и1рдицалъ Мвзарвня, което крл- 
льгъ и исн-мнялъ. 

Р. <>иаписа.п>, освквь богослов* 
ска сьчнясняя, весполуиявв дра- 
матвческн пиеси. Оьяннтелно е, 
нрииадлсжн ля ва Р. ирппнсвавото 
ш-му съчин1-П1ге: Ипнчрлятп на 
еОна маЛка и синъ. ялм.. аь Лястср- 
далъ въ ПАО. (Ьдад(.>ия с* Р-тЬ 
ли:ноари, конто гс отнасатъ ва 
16'Н — 86. Оъивнтрлна я под.1яв- 
ностьтА па пплвтческото му зав^ 
Щ111Ш1-. 11есъя811нио е под-южеш 
така-аяречсяий карлаяалъ Р-евЙ 
дне»никъ. Ки)>ег.аовде1ЩилтА ху е 
п%ХаД«нп оть Лвевеля. ГлавввтЬ 
трудове за Р. прияад.1ежхгъ на 
Ломерка, Ьазепл, 'Гонела, Аве- 
иа1Л, 1''а):;ок>7 п Наппо(пп\. 

Рвгалйо ИКгрмгт Ечанунлъ, 
дуп). Ф1)янц. вмяг])аить, дал«- 
пенъ роднина на ярочгтая Р. 
(17в6 — 1822). 11р11.гь р<!во.1юивнтя 
въ 178^ ноГ^Ьш^-гь отъ Фраиняя 
в се установнль въ Гуоия; дйт» 
оостхин.1ь на воениа слу 
И^из бнлъ 1-л. уи[(авите. 
Одеса, д11тд съдМствупалъ за 


— 2140 — П1лъ н.тадия кпязъ (ИОМ. 11аща- 
та оть глга ум|уЬ.тъ ия другата 
гохиип. 

Рш^сртъ-Гискарг . Иормяил- 
скй (^олярвш., пуилсхи и кялпбар- 
ска дук-ь, едив* оть 12-т* си- 
иове т Тянкрет» Хш^швсаи, род. 
въ 1<)!<г>. Иъ 1046 Р. ПрНДрХЖЙЛЪ 
брцтпта си въ зпйосвавилтя аа юж. 
Ит11.1ня, 11р'Ьзе.1ъ Кадабрал п заро- 
бнлъ папа Лъвъ 1\. иъ Чиинтс.м, 
къ 1(*ЬЯ; завлаx^^лъ салервскти в 
бенелентското кнажм^тва, и пок-ю- 
пилъ в.1ад1лялтя си на папа Грн- 
горвя П1. (ХгЬдъ като отнелъ на 
Вязашгийската икшзрни исичко, що 
влядЪн.1а още въ Италия, яинхлъ 
мо1>ето я оттрр.ть т* я ванад- 
пк-ГЪВьИгттгъ, да.)Ъ Корфу, Дура- 
цо, Иштрииго (1082"); нг йиль при- 
иудеит. да се 1П.ряе да браки ма* 
д^нвита си огь внш.-|)итора Хеи- 
ркха IV к да и:|ба11и Грвгирвн 
VII, (Мк-аденъ т. Рнмъ оть Хнн- 
рнха. Уирй,тъ пъ втори походъ 
среща гръцитЬ пъ Крфа.юнил 
(1085). Иасл^двлъ го Роджсръ. 
во-нладъ веговь сит; а Поекоцъ. 
стярнй, бодъ сако тиреитггки 
квязъ. 

Робергк 1 НгрОонгкн. ни- 
фанпп непанеки, зхрноп на Ипр- 
ма н Иначекца. АагтстМшпй ба* 
ща ва върната бъ.|гарска квнгл* 
вн (ииж. Мария-Лии ш), род. у 
Фдорввция гь 1к4'.) ()ть родите- 
ли; лариский херцогъ Карлъ 1И 
я Л;13а Мария, дъщеря ия берий- 
ския херцоп., метра на 1'рафъ 
де Шанборъ, ивучка на фравцгз- 
скня 11|1а.1Ь Карда V] и па Францз 
I, кряль на дв*тЬ Оици.шп. СдЛдъ 
С11ърт1.та на Кдрлл III, тядЬтедь 
па 11армската лъ)>хави в гбитъ 
въ врЬне ва «дво движение пъ 
Царха, въ 1854, херцошия Луи- 
аа-Мария поеда уиравдеиието 
ва страната, а управдявала ката регевтка яа иадол^тяшг си спвъ 
1'оГм'ргя. Тя уцравлявлла до 1Хт'.», 
коглта едно голЬмо двннсенне за 
обедиисииото ва Италия я ири- 
иудпло да ввиусие ир-Ьста» . 
Сд'Ьдъ тоя {'о.гЬнъ пр11В])ать тя 
се оттег.тила на частепъ хвв1лъ 
пъ Швейпарвя, в се поминк-и въ 
18<»3. Иъ 181>У херцогъ Робертъ 
1 се оксвн.п> ла По&ни Кри.1. 
Вяс. квяпшя Мария Ива, дъще- 
ря ва ц(^аиол1ставския краль Фе]>- 
димв.|,а. <>тъ тая жепптба Нег. 
Крал. Нвсгочество билъ честитъ 
.(д гтяве бящя па Х^ д'6ца. огъ 
които вяй-нъраото е бв.1а аокой* 
вата ваша квягивн >{ария-.1уиза. 

Съпругата ва Р. I. се поия- 
цхла лъ 1НЙ2 у 1>вар1[[1Ъ ('1'ран- 
цвя). ИрЬъ 1!!№4 той гт,квилъ въ 
ктпрн бракъ съ Мария- ЛП10ИНЯ. 
каягвня браганска нвфаитвкя вор- 
тугалсиа. Огь тон б]ткъ со доби- 
ли е Л'Ьиа. .Нл-к 1[р1'. Крал. Вш:. 
жякЬе въ 111йар1[ау (долна Лв- 
стрви), а а8М'Ъ въ Инаворе (Цта* 
.1ия), .х*то стаял 1гь 1893 свадба- 
та яа Иег. Цар. 1)вс. квязъФср- 
двванда. Иог. Крал. Вие. Р. I. е 
шефъ ва 6-и 1гЪши дунавски 
иълкъ. 

РоАертъ Колежъ. ДнервкАвско 
учсбви заведение въ Цариградг. 
които е играло |В8Жва роля ври 
иатето духовно и политическо 
възрлх.1д11е: ивогобройпв сл пе- 
говнтЬ въс1жтавл[[н, конто ех за- 
иииа11а.1в в дмесь завимавагь въ 
Въ.1гарвя розвв цивилни и воеява 
постове, нлн учителски служби. 
Да г.вокннрнъ саио в11ков отъ 
ио-11Вдпвг^. гиъ|1Л1нкши тая «не- 
рикавс1;а колегвл (гълг&рс: покой- 
ватк ивнястр» Д-ръ К. (>гов.10въ. 
Нвянъ С.1лвейК011Ъ Пваячовъ. а 
ВЪляиовъ; САЩ» бнпшитЬ мявис- 
три г-да Мдлжаровъ. ПЛевъ, Люд- 
свааоиъ, Хр. Ходоровъ; още И. Дн- < < — 2141 — пггровгъ и Д. Маркоп, бнвгои дш- 
вломатвчоскк агентн лъ Цари- 
гхюдъ, Нв. От. Гешойъ, бивши 
хиидонатич. агентъ въ Ца1)[|11М1дъ 
ш ИЬиц, Е-въ Мярнипвъ (виж. то- 
и яме), генера.гъ Ввна1>овъ и 
др}ти, на които ннената ве но- 
женъ да даде». 

Р. Б. е частио инервкакско 
|Чрвжд«>а1!е: то е пост[1пеио н 
(вщаствука на частяа ср^Мства, 
1 вяхакъ яе зависи, Еакто 1ф1а- 
шиагатъ гЬвои, отъ пхерикан- 
швгк ннсвонерски Д11)жесгиа. 1^- 
саоватооатФ «у ех двама анери- 
шшцн, Д-ръ Кирнлъ Хандинъ 
(пж. това име) н вк>-йоркски тър- 
гак!^» Хр111-тфоръ V. 1'о6ертъ. 
Когато въ ипчадото па 1д5С, свр. 
скоро стЬдъ Б)>ъз1ската воОни, 
1^нъ 1*о1'№рть отъ любопитство 
восЬтнхь Цар1ггрд,1ъ. Д-ръ Хам- 
лпп го уб^,1и.гь, че «два добрЬ 
уредиш колегия би ногдв да ири- 
ввсо 1'Г1Л-Ь||а иолш на ра:шит1| нз- 
родн вгь 'Ггрцкя, като приготвя 
■лцржя за нодезевъ обществсвъ 

ХПК>Т1>. 

[1р1!зъ септомврво 1863 Д-ръ 
Хай дога |Гтвор11лъ колегията къ 
Ппбекь на 1и>сф<)ра еъ една го- 
ткш Бхща (годъ паеиъ. Г-въ Го- 
бергь 11родължа8л.п. да дава ии- 
урЬбшигк средства за иадържа- 
■ети па колегшгт до гмъртьта 
01 вт. 1Й7Й н посгЬ ;1а1г!1|1[я,гь на 
тлегяята петета 'шсть отъ ниота 
ев. Подаревт^ отт. иего суин «и 
жилачнлть иа 2 яалнова ле- 
■а. Въ 180'.! се добило султанско 
краде, по свлцти па което се по- 
«шаль (4 ви. в. а.) основвкй 
■шъкъ на първата сграда ва ко- 
легяйтл, ио височнинтЬ на ['уме- 
лв-Чнсаръ, до Себекъ, я сграда- 
та била свършена въ 1Н71. Тя 
^1)1Я'га Ха.*иино«а зам*. Въ 
.^.^ се взднгНА в втора друга стряци, пречепа Зала на Яаукн- 
тл. Вь нея ех вастявовв ну^ев- 
тЬ, библиотеката (иовече оть 
1 1 ,500 т.) хнничоската и физическа 
лабараторви, Е.1ас«вт11 стаи в го- 
.гКма хубава зала за гол^нвтЪ пуб- 
лични събрания ца колегията. 

Ш^иолхо дузш за вхтрЬшпата 
наредба и нрогранати ни Р. В. 
ех интересни като характеристи- 
ка ва едно учебно заведение, кое- 
то «0 курса си стон но-гор* отъ 
вашвгЬ ср^двв учебни заведеиЕя 
в е доказа.10 ц^дссъоброзностьта 
и иол(»н(1Стьта на устройството 
ги. — 1(ъсонтаннг1нт1'> се прнемать 
въ прнготоввтслниИ в-юсове на 
xо^егн^Iта не по-и.1ади отъ 10, 
аза кллсоиегЬ<;.гкдъ прнготовитвл- 
пия кт!»^ може да блдхтъ не п<ь 
младя оть и 1одн11и, Паясноне- 
ритЬ нлап^ать но 44 лири за пан- 
сяонъ (каартира въ колегшт ск 
храш|) я учение. Екстеринт1Ь ида- 
[цатъ но 10 лири на годината и до- 
бавви лири аа об11лъ. ;{а учеб- 
ни книги в иасая 11))напдлсж- 
востн разноскитЬ иа учевкка, от- 
Л-к1Ии, сл отъ 1 до 4 лври иа 
годината. Донуща се ио усяотре- 
ияото на ка1вги!1дното упрлв- 
леяио ограничено чимо стспен- 
диавти И полус1еиен.хнаптя. ()о- 
тЬяь л-):тиат« ваканция, която 
отговаря по врЬие на иакиицията 
пя иавштЬ гимшиня н други у- 
чи.(вщя, ва въс»ятани1пгЬ се да- 
вагь въ края на всЪхн и11СС1П| 
:^ вакаиционин дпи, които моглть 
да П1>1>каратъ у дома ся или у на- 
стойнивятЪ си. Храната »а въе- 
нитаницигЬ о здрава и обклва — 
СуТрКШ. ЦафО Н.1И -шй съ шФко, 
хл11бъ, масло, на об^ъ дегЬ ястия 
и вечррь три, вино яе се даяа. 
Несекебниг! професори н учите- 
ли яЛА1ъ па обща травева съ въс- 
нитаницитЪ и ирЬбиваватъ въ с&- 

135 г ага. Боето особени се огднчхть 
ката дит^рато]!» сл^дъ сато оста- 

ВШГЬ у*1В.ТИ1ЦеТ0. 

До пр^ов л^Бодко голляи меж- 
ду р.-холеяссквтЬ пъсантаници 
црЪобдаданахх б1>.1гар01-Б, броить 
■а КОЕТО по едни в1гЬ|е (1&81 г.) 
досгш-аше до 85. Пр-Ьаъ постЬд- 
явтЬ години то1)а чвсю е сла,^- 
■ио до половина; яъ н то е 
вгачнтиво при тодкока гямиазни 
I др^ги учнлишд вь сиоГшдия 
Б1а1'арнд. ОсиЬиь за обрааова- 
иети, по-нвогостранво огь о^ра- 
жюавкето на натитЪ срЪднп ]-- 
«бон аяврдепия н което по-добрЪ 
мпознана учсишш съ чуждитЬ 
рзнцв и (кчятигЬ ойроиевски лн- 
тературв, Р. К. гм и^шв :ш нрав- 
ствената си дисциолина, която 
кячхе лрнцознаватъ, че .тдлево 
цсгаоа иязадъ у<1или1ца като м- 
шггЬ. 

Робеспнерь (Макгиии.щцнъ). 
^,1наъ огь п|гЬдставнт«лиг11 на 
рр:1Нг1- ревод1П[ШЯ, |»од. въ Лрась 
117Л9— 1711П. Ьзща му билъ адво- 
к&тъ пя г.1диияяеъа-ктъ въЛ|1ась 
и №-таиил-к скаа си ви '.> години 
С111«1че. иуЙ1а1 ку, до-да-1*опгь, па- 
Пваи^^я свещсияЕ:^, го (ЬЧ1гЬсти.гь 

югнята иа.1удовика Велвкя. 

л1) V. стик-гъ адвокать въ 

Л1ггиа, а въ 1 744 доГ|К.гь пъ 

Мецъ ваг]шда отъ акаденнята за 

«евоарвтЪ ея за пргЪдрязскдъка, 

(ойто рагпросгранява ло4;|>^шло- 

шего па едицъ члевь 1П.1>хг ц!.- 

тво. Пъ 17НП бнлг нз- 

|;)титъ на Арась въ (>б- 

ци Оь^^оръ (Е1а19 (]<^п«!1- 

1а нх), н нпказадъ тамъ пове- 

V орягнвалаость отколкото <:к6- 

и отсатс?вяе ва ш^Ько 

^рцстии, което му добило 

I шгпогЬсупимл ((псоггир- 
■ , ,, , ■.->. ИарвжаветЬ скоро го 
1Л5р»дн дсиутигь на гр. Па- рижъ вь вдродиия жонвентъ, и 
той, като зясй.1авалъ явацу ^дв- 
тона а Марата, стан&тъ водател!. 
иа тогавашната партия вя нон- 
танлрвтЬ. 

Р.. ир1}1Л><:ходеЯ1. ораторь, пк* 
тиченъ а ралгхдлнвъ, нъ саиъ 
болалавъ, тнЕшлъ да № нолцува 
отъ резт-ттатитЬ, добити отъ нрия- 
телит]|'11у, люде иай-лр11дпрвнн- 
чнви а ся-Ьли, в сдодучд-П най- 
оелгЬ да зенс въ рлц^111 ся 
унрав.1енн<>то ва а,-^\ая конвевтъ. 
Погубпансто на Лудоввиа XVI н 
упнщожрнието партията на Жя- 
роидкклягЬ сърнпяли в.1яявнето 
му, което би.10 ДОСТИ1-ПХД0 до най- 
нисока стеиень. 1и1то члсвъ па 
Комитета на Общественото Ндаго 
а пр'Ьд(-1лата(1. яа конвеятв (1 793), 
той бшъ едйиъ огь устронтедя- 
тк иа роволюцвонная схдъ, жо№го 
исп]>атялъ хиляди жъртвн ав «ша* 
фпта, ножду конто и п|)'Ьдвнши- 
тЪ иу съ1лзпв1ш ДаитояиститЬ я 
др. Пай-носЛ. другаригЬ му во- 
чуютеуа!ив, че ако той жш1'Ьв я 
властвува новече, жииотьтъ ииъ 
ще блце въ оласяость, и само 
едно ся^о ар1|Д11рпятяе могло да 
ги избялк: Р. билъ обяве&ъ, но 
нрЦ1'Ми ■)тъ '^•н Т1фнклоръ, вра1'ъ 
на роиубликата н едванъ се сна- 
овлт. въ градския домъ. ^!адър> 
жянъ въ затвора, той съ нвию- 
всиъ в^стр^п си раздроФндъ че- 
люстьта, цъ но снодучилъ да у- 
мре н натова на л])у|'ин д01Н1. билъ 
убять (20 авг. 1794) вуб.1ячно 
на ешафота. 

Мякаръ безъ добдестия качо- 
стна, Р. едва ли е бидъ такъ- 
ва ннскатварь. каквато го ирЬд- 
стзвлявать. По начало строгь и 
посгЪ^^овятелепъ, той пзглежда да 
заслужвалъ ането «иеводку* 
вимъ*^; н лакарь да е досткпит. 
обществеантЬ ся 1сЬ1и сь кръвь, — 3144 — той пе е ниал липошк&та ра< 
дость да пролива врт.въ, която 
обвЕновено ну се преписва. 
.Сиърть, — все снърть ! ** х&:1ватъ, 
пе той чепч) иавиквалъ прЬдъ 
нитвннит^ св 11рияте.1и, ,н без- 
«вспяцогЪегомрятъ всячко 110011! 
Какм ванвгь що оставш з» собе си 
око това се нродъ.тжи! Жввотьтъ 
е товвръ за мене!* Виж. Тиеро- 
ввта, Мввйевата, Мяш.№Вйта, Лти 
Гмановата Истории н Кте)^ Ня- 
т«1-овкя \'1е Йе Ко1>е8р1ег- 
ге (Ийрвжъ. 1 865). бва. ощо Саг1 у* 
[с-овата История я О. Н. Ьси-ез- 
оввя и{ро{М. 11оЬо8р1егго, «НЬ 
ох1гас1е Егош Ьш ипри))1181н>(1 сог- 
гевропЛеосе (Е.о1111оп, СЬартап, 
1649). 

Робски войпи. Во|>битЪ нл 
ршиянегЪ среща по6увеи1гг11 ат. 
ро<!«. Такмц ииало три гланин. 
Вьпървата(131>— 133 щЛ-лп V. X), 
Бовъ, робъ въ Кпа (въ Сицилия) 
повнвалъ другарегЬ св ва 01>х- 
«яе, събрал. 70,000 души, ра»- 
бн1% чстире претора в однаъ 
юисудъ. одуотошн-гь цЬ.1а Сици- 
лия, №лъ името Лктиохъ и тит- 
лата краль, билъ раабкть оть 
Ка.тураия Пезонъ Фругв, погу- 
билъ Ена, ск.1адио м-Ьсто ва орх- 

ЖИЛТа Иу, 8 бидъ уЛОВСНЪ въ V' 

дшгь янниикъ 1гь готвача си, хл!- 
баря си, банярасл н шутникагв. 
Рупйлнй ое ошпвлъ, съ нххрв 
закони, да пр^вдри нови бувв 
като снре ямстокостт* ва гоо- 
Е10да|1етЬ. Иеговвгй аакоиополо- 
женвя били пр11небр1гикт11, и 
втора робска воПиа се начеялла 
{,103—100 ар4дя Р. X.) подъ 
вр^Ъдводитиетвото па Салвил ; 
■оргаяцнвсжЬт^ робе разбили си- 
1(и.твйския вреторъ в се укрепили 
гнлно иъ Траовада. Лувулъ ннъ 
игби.1Ъ 30,<Ю0 души въ Сцвртея; 
Сервилий, иряекинкътъ ку, билъ разбвп оть Атсияона, коАго 
бв.гь зелъ началстиото на цобу- 
исиит1> сл*дъ Салвиоватл сгьрп.; 
наЙ-с^лгЬ, хонсулъ М. ЛквилиА 
пргЬлгЪиъ XI)анят^Ь ва ройнтЬ, у- 
ловн.тъ глапатаря вхъ, и ги по- 
губи.гь съ гладъ. — Третата 
аойаа избуха&.1а въ Птадвя (73 — 
71 цр^в Р. X.). Тракиецъ Сиар- 
такъ, избЬгвхлъ отъ едввъ аат- 
воръ съ 78 гладиатори, се укр*- 
явлъ блвзо до Козуиий, привикалъ 
околяитЪ овчаре, и разби.1Ъ пре- 
торв Елакдяя, Варива, Фурвн, н 
Косицяя, консули Гедвя и Лев- 
тула. Тогава, бсчгь никаква яи- 
гъль да съсипе нмгхи^мггвото на 
1*я«ъ, новелъ войската си къмъ 
ЛлпитЪ, за да пуспе вс11КНГ0 да 
си отиде въ отечеството. Нъ ро- 
бетЬ нскалн отмъщението, ве сво- 
бодата; тб и]>ииуди.1н Спартакя 
да гя върне хъмъ Нвя'ь. Красъ 
сиала-гь 40,000 га.1Я, копто пе 
бялн отдЬлвлн огь другягЬ, и 
заграднлъ Спартака въ ^рутяунъ. 
Силртавъ вавусахтъ огь цнра- 
тигЬ. хокто щ^я да прЪвесхтъ 
една часть отъ войскатЪ му въ 
Спцилии, с110.тучклъ Да измамя 
Краса я да язлЪзс отъ полуос- 
трова. Кдпа р^шятелиа битва 
стпнхла блшю до Силаръ. Свар- 
тлкъ падвхлъ убитъ съ 40,000 
оть свонт^. И:1Л-1>гяхлигЪ били 
истрЪбевн отъ Помпел, който ое 
връи^аъ отъ Испания. ^Тр^ва 
да се иснонгЬда*, казва Волтсрт., 
,че ОП. всвчка воЯни, СоадпакО' 
вата е вай-сиртведляватя, н ио- 
же-би едпя'пшта справедлива'. 
Виж. Снартат. 

Рибегно. , Робството' , казва 
Волторъ, „0 толкова старо, кол- 
кото войвата, и войиата толкова 
етара, во.1хото човЪшкдта при- 
рода'. То се е родяло въ нър- 
ввтЬ общества, Д'Ьто оня, койт^ I ^ ^ — 2146 — пе влад^ядъ инто, е г}-бать 
ии11Явето ва себе са. Оьстпд- 
нжет» ня роба у патрнарсатЬ е 
Лио меко: той х1ин.тъ съ гос- 
мдаря ся шатър& *у, трудоветЬ 
■у, «кат!, «у я уловолсгцинта 
■у; той оъставялъ часть отъ се- 
яеДството. 11ъ колкото повече се 
ртролвалн обществата. раздй1ата 
ш разредя сташиа по-гохЬия ; 
смбоцшй човАкъ се възвнсидъ, 
робьгь се иопижиь, и {приатЪ 
пкаяи аакоик го нооииидн вл 
плЬма раялюание огь господаря 
шу. Робството е слщоствува-ю у 
мячкш стйроррЬкепни вародв. 
Пшеже тЬ н'Ь|али видустрня, ие 
ех и иоглй ла иодноваяятъ нмота; 
жгова н П1 и> боло токо-ренн не 
иж>чит1*л1п нояемио. Мялк1ггЬ зем- 
яиял'Ьли.н. дяшеов чр^зъ войни 
ин ЛЕХОоамстно оп. |]11«>та си, 
■смдалн въ ванисниосгь оп, 1ч>- 
лЪттЬ; отъ това съсггояиие т11 
илзаля въ веполнта, отъ нево- 
2ята въ робството. 

Миростьтп иа еврейското за- 
Бонодателство уиязила сврсатЬ 
аивечо 1ггь вс1'.коЙ лрусь вародъ 
<т това ало. пД^^ осаститс иет- 
дастта годива", кянва Левнть 
(И: 10), .1 да нрогласнте осво- 
бождение но зенита [ огече<:твото 
са] на цоячхвтЬ ■( хинин: това 
» Оллу. ш васъ юОалеА; и ла се 
прпете вскк/ой иа стакаиието са, 
при родъгь си*. Така въ Цтдея 
кЬиио сАЩо робггво, иащпго 
пкоодарьгъ не 11.1ад*ялъ роЛъп. 
« до ашвотъ. 1'обегЬ оп еврей- 
ската вародажть по прано а.- 
(квабож..1авадй, всЬкон седеш. го- 
даци, ця иалкия к>б|ией. Лко огь 
гЬч.-ь се оанЬря.]» ц-^^кой дя нскя 
НЬ оггаив ро*^ подлагали го па 
^Кон шпитива всинтци; арЬл' 
^^Бапялъ се 1и иортата на гоено- 
^Цфй, конуто нски.п> да глугтви. и ку пробождала ухото съ шпло. 
Го се знае, че съ другозонши 
робъ ие се постхпяло таиц сх- 
ществува дори, за вего, едшвъ 
мио1ю стро!^ тексгь, во№го го 
ттря иъ състояние на гръцквтЬ 
н рцмскнтЬ робе. .Лво в'Ькой 
удари роба ся, или робнията сн 
съ тоя1-а, п унрв аодъ рхшгд ну, 
пепр'Ьв^впо да се накаже. Лко ли 
иожякк^ одниъ доиь, в.111 дш, ,1» 
се не нацалш^ иои«ж« ну е ср(>б- 
рО ^.(Исходъ 21; 20, 21). ^иа 
други стихове аоказватъ, че ро- 
бъть е дЪлвлъ радостнтЬ ва се- 
но&ството я се е вуициъ па гос- 
подарената сн трапеза. Въвр-Ъмо 
на царегЬ, чяьюто на робсг& по- 
ряснх.10, юкоаа ш осв4)божле- 
вията пр1станалв да назштъ, в 
еврейскитЬ робе били толкова 
а.10Ч1-сти, колкото в робвгк отъ 
озаческвгк вароди, когвто Цасусъ 
Кристос-ь нрогласвдъ догната за 
човешкото братство. 

У другвтЬ источвн на1»одн, роб- 
ството ннпло псхдЪ схнцгг!! аз- 
вори и схшвя хараБЗ«ръ. Егир- 
таисгЬ, внднЙцнН), асврнВ1(иг1|, 
кнтайцнтЬ, нидяттЬ и иорашет^ 
инали робе, конто инъ дО(П'авяли 
войната, неволята, ссдебнагЬ ирк- 
схдн, пиратството в заковъть ва 
рождението. Лла заб^лЪжвтелио 
е, 40 пародитЬ сь касти или съ 
теократкческо иравлоиае, както 
епттапеггЬ, иидайциг& к китай- 
гиггЬ, СД запитали робетЬ сн по- 
вече откп.1котодругнг6. Вь Гръцид 
робството съществувало отъ ге- 
[шйссата епоха. Кингата, въ коя- 
то вай-нкого се говори за роба 
(! Ялчадата. Вризий и робъ у 
Лхяла; вснчкнтЬ троянкн ги е 
страхъ да не статть робнна на 
гръдв^, и да идктъ да нредхгь 
на женнтЬ инъ. Вь война, 1Ю(гЬ- 
дснвй, койтп не е бнлъ убнть, — 2146 — бсмвнлъ робъ, н гсровт* щуЬл,- 
цряяиили често нохоли съ сдпич* 
ката 1(&ль да ся досгавжгь робе. 
Дорянетги. когато нахяули въ 116- 
лоооаезъ, зАробнш всичквтЪ пр^* 
двшня хители, които огганл^лп 
въ страната. Иодъ името ш-риеки. 
тЬ се намирали въ едно еъ('Т()я- 
нве, сходно съ ояова на ср-^дио- 
в^ковинтЬ яужици: гЬ обработ- 
вахк мнята и яашив на госао- 
дарят!) са едивъ дЪгь отъ жът* 
вити сн. Други, иареченн илоти 
Свиж. това вне), Лми игтински 
р«6е, съ конти се посткикло цр*- 
зрнтелно н сввр^ио. Хородогь 
■ааиа, че (7аарта ниали въ негшю 
вр4нв 220,000 ндоти, .40,000 не- 
ряеки и-чн лакон1р|, в 9,000 спар- 
тански локакявп. Въ Атина вмало 
около 200,000 робе срещя 100,000 
свободни люде. ГлавявтЪ робпи 
тържища бнлв Капръ, Сдмосъ, 
Ефесъ и вай-вече Делосъ н Хи- 
осъ, д^о понякога г« продявалн 
до 10,000 робе па д«П1,. М|гЬнпето 
Я& наВ-велиЕвт± фьции философи 
»о тол въпросъ на ]>обст|10>и по- 
казва до каква степень навикътъла 
вижда чонЪкъ, колкото и п^нкв^)- 
тепъ, злото може да го загл^^и. 
Платонъ и Лрястотель припознава- 
ди боюляко, 40 робството о про- 
тивно вп чои'Ьш ката природа, нъ т}> 
прогласявали много ви(юко нужда- 
та оть вего, като обя1шва.1и, че 
бсзъ това особена ^ре-иркние, по 
шряженвсто па кшно-лмервкавця- 
тЬ, грождавнтЬ, аапятн съ дояаш- 
нвт11 и ■шстнвт!'! са рлчни [габота, 
не бнхх имали нито благородната 
гордость на свободния чонЬкъ, 
авто свободното оть завятвс вр%> 
Ив да рхководшть роарЗликата. 
Въ ринскатя вжнерия, както 
въ Гръцня, робегЬ втралли ро- 
лята на нятятЬ нашнвя. 'ГЬ би- 
ли мддобройня до когато Ринъ 
воюва.гь само въ Цтелия. Но чв- 
сшто имъ порзс«&.1о грамадно 
отъ вр11нето на воЙнит11 съ Ма- 
к^допвя. Павелъ Кмялъ арода.ть 
1 ГЮ.ООО епиротв : С<!кпронай 
Гракхъ, 1 00,000 еардн; Марий, 
НО.ООО цииври в тввтонци; Пом- 
пей п Цезарь всЬкой но 2 милио- 
на дутя. Пиратството, вършено 
отъ вясшп чнвовняцн вля отг. 
частни лнца, в то доставяло го* 
лкми числа; грабили чов1иип^ оо 
д|}уиовегЬ и въ градовет}), н за- 
К01гьтъ, бе:к:ялрнъ да потуши 
ва разбойввчество, освет, 
сл%д<:тцията му, като нск.1юч«а.' 
отъ гЪлото на грахднит!. оня, 
коЙтч) е паднхлъ въ робство; Т**- 
1№нций, Федръ, Лийвй Авдроникъ 
бяли така робв. Търговията съ 
човЬ11в се върт^Ь.та по всичкитб 
арЬд'кли иа империята, както се 
въргКш юлк^вм вр11нс но брг*' 
говет!1 на Африка. Ходили да 
ттфгштъ негри въ Утяка и Кгя- 
петъ, наставяипи я ^-чителн въ 
Алсхсанврия, а.1иг)'ця аа домаягак 
слуги 1П> Нпнръ и въ Хво, овча- 
ре въ Гл1Н1>ъ ц въ Тесалия, гла* 
диато{ш въ Т{>аквя, въ Германия 
н въ Га-Тйя. ИаЙ-опчгЬ исиаднх- 
лдт* д^гьлшиця. аштелит* въ обла- 
стнтЬ весъстоятелпи да си пла- 
щатьдаяъла, с« обрьща.!н въ ро- 
бе, и Римъ, |'0С1шда111.гь ва с»Ьта, 
нпстхпялъ съ ноддавницитЬ св съ 
тая експлоататорска алчность, «тъ 
която плебевгЬ толкова вспятвля 
въ аърввгЪ врЪменд ва репуб,|п- 
ката. :{атова, въ Гнмъ, въ Ити-шя 
и въ най-богатитЬ страни на ик- 
иернята има.то множества робе. 
ТЬ замествали свободнят11 люде 
въ градскктЪ и полскит11 раблти. 
Красъ имзлъ голФнн множества 
отлични па дарбит!) си робе, кои- 
то яу дава.1и сметка :1а нечалбитЬ 
сн; той вналъ, между друпп4. 4 600 робе зядарв и лрхитектп. 
чрЬаъ вонто гаси2ъ твърд* чосга- 
т4 иъ едццъ лърк-цъ гра^гъ пожа- 
ра, схЬдъ ката кгаувадъ сь гра- 
хадаа пЪна яа11а.1еяят^ ехи^к. Л- 
ТШЕЪ д&валъ ппдъ нлсмъ робетЪ 
с! като кописги; [^вцеронъ вмалъ 
1>№бскн рабопиащи; ираиатсд- 
С1ВОТО звмало ни и<ьдолинтЬ служ- 
би ао алниннст1>я11нягз, оолация- 
та, арсена-тятЬ, ор,ькейнят11 фай- 
рнкя, корабостроктелството робе. 
Цр^Лоочатади п отъ алебектЬ. 
зао10то тЪ ра^отя.та ио^тиао. 
Пр^в поко])ението на свЪта, въ 
врЬмето ва Катоаа Огарн, еднпъ 
обвЕВОвенъ робъ стр;'вллъ аай- 
шико 1 ,с|00 лспа; отаостЬ, 1сЬва- 
п ва пя човЪшка стока спадвх- 
ла много: Хорцдавнй [юбъ Давъ, 
учеаь чов^Ькъ, робъ аа раскошъ, 
не струвалъ иовече отъ 500 лева! 
КлцрвитЬ саяо за рхчиа работа 
'|'и' стрували отъ 150 до ;(00 л. 
рОи м продань! бпп внкъть, 
който озаачавалн долш <.то- 
— Селата били 1гь.т11н съ ро- 
вактп градоврт^. РобетЪ била 
леяел11.11;н я наД-п^че овчаре въ 
оФшн|)витЬ инсния ва нагснции* 
Твя 6н|>гилаела ов<1Д110, кон> 
иоегьть опасва кагь обхож- 
ать оолетата съ кава]а въ рх- 
ввкъ се уливляватъ на слън- 
дето кога захожда, вли какъ се 
■улвагь 1П> СалооовиН фндо- 
кв иъсхитителнк пЪсня, с& 
рпбц. Нъ ВирпииВ ги е 
(^тъ 11Ъ въ')браж1<11нето са. 
~, Поегьгь тьрсв какното н+.мд 
лнйдЪ, и го наивра,' казва латив- 
екав Еомичсскн оостъ Ша;1ъ. 
^сгориццтЬ Ешнсоагъ рибсгвоти 
квого <|ернп красхн; затова 
I леспо .ад с оЛясвв защо роб- 
1ГгЪ гляватара, Екиъ, Салнпй, 
1'ЛН'Ш'!.. <'|1;1[1тлкъ сс яа1|1;рнлв 
рси-ре-1а т) тися ва чело ва стровшв во&свн. — Колкото 1!0- 
ниогобройвн бвла робетЪ, толко'ва 
повече господарите гледали да 
га плашхтъ съ по-тежкя паклзА- 
вая. Миповява робъ бвадн съ 
тояги, туряли на връстъ, смаава 
ли между два водоввчвя камъне, 
об^свали съ главата надолу въ 
въадуха, аа да бхде язядеаъ отъ 
грабливитЬ отняи. Убвя.гь ли робъ 
гогподаря сн, шсичкитЬ робе вова- 
сяли наказапаето. ПобЪгнхлъ робъ 
уловснъ, вздъхвалъ отъ боО, или 
се и1капциъ въ рудника вли мел- 
ницата. Танъ свърива-тъ аечал- 
вяа сн жнвотъ съ тежка работа, 
при която каторжната работа е 
нищо. , Велика 1!оже !' ишлква 
АаулеВ, като в.1иза въ една мел- 
ница. „Какво мършаво иаселеиве 
съ пйпе.1ава кожа, нашарена съ 
каМ1ПН1йя удари ! Ьсичкв иматъ 
по една буква ва чедото, ио една 
халка иа краха, съ косата обръс- 
вхта отъ едва страна. Нищо но 
отвратително отколкото да ви- 
дишъ тия прнзра11Н съ окапали 
отъ нр'Ь.1Ята пара в отъ днжа 
к.1епачп.' — ВунктЬ па робст* 
вравялв сьстонввото иш. само 
ио-тсжко : госиодарит^ ставали 
по-жестоки в сн отмъшдлалв съ 
свврйвй врави.и. С.т11дъ Лтинво- 
новото ра.^яване, запратило се 
на робетЪ да нматъ каквото и 
да било ор^икве в врсторъ Доми- 
цнВ накаралъ да раснн&гь ва 
крЪ1ЛЪ едввъ отъ тая вещдстнн- 
ИИ, който гбв.гь еднвъ гдикъ съ 
жсптъ за ловъ. Лл:^ малко по малко 
п)1йвитЬ се смекчили и рлзии ирвчи- 
ИВ вавравилв робството ио-малво 
несаосио : двЪй главни нрвчини 
бнли мхчнотнята да се нахпратъ 
роби, когато вмпервлта спряла за- 
воепателяш-Ь война, и шлрЬ* 
дъхътъ на христвапството, което 
цропоо^вало догмата зц чов1>в1ко- — 3148 — ■го братство. 11ак011ътъ се смггк*ш.п 
вахто нравятЪ: въ вр^ието пя Лн- 
тоншовЕЩ, запратило се ди }'бя- 
вать ВЕШовпитЪ робе н ха ги осга- 
вятъ въ Ескулацовъ о-нъ, ако се 
разбо-гЬштъ. Л.1а робството сл иро> 
дължавало, к христиаяството, кое- 
та го шигЬрило устапо1!(>ио катп 
държмао ]гчрежле)1ие, бвло сри- 
вудоно да го уважава кято та- 
хъло; яъ ие Екьналло е истнва, 
че то го исаореаило. ^Не уважв- 
нието къмъ едно особено учеяие 
на Евангелието,'^ казва 1'оберт- 
съвъ, .а общий духъ ца хрястиан- 
ската в^Ьр», пи>хогли1ъ игъ всич- 
ка писани шБовн, е нзгоня.гь 
робството отг земята. Чувствата, 
която е диктувало христиапство- 
то, ех бнш благи 8 «ски: уче- 
нията 1ГГ ех давали на '||)в(шиа- 
та природа такъво достойнство, 
тавгвъ блесъкъ, че го нсгръпиЕ- 
лв изъ обезчеггителпото робство." 
Когато впрвврегЪ нахлули въ 
1'алш1, 1^ под1ъраш.1я робствптп, 
нъ го смекчали. За т*хъ робетЬ 
не били н-Ьца, а лица сь нЬкак- 
ви права. Т1 яогли да с« хец.]атъ 
ионеацу си, я съодвноането нкъ 
би.10 закоаяо, когато църквата 
го освещавала. ТЬ иамвратъ при' 
б1жя11(е гл свещените сгради, 
законъть ги защищааадъ огъ •п.1>- 
говцн, които гн нродаваля на 
'1)-хби11а, и тЬ става.1и свободвп 
ако снолугвалн да се вър1штъ; 
ипй-сетяй, и свкдЬтелството янъ 
се вриямало въ съдилищата. Не- 
съни^иоо варва]>скитЬ закови <:» 
твърди жестока ш робетЪ и у- 
нноааватъ паказаваята, каквото 
фалангата, обезобразяването в 
скъртьта. Нъ църквата, ногАща 
върху духа на твя дсб|иашкп гос- 
водари, се ваиЪсшша съ учеияята 
сн,зшиишванвятяси, иолптввт^св 
в нршЪрвт!) св. Шиш Гршорвй Велики пнсалъ: „Както вашвВ 
11збав1гте.1ь зелъ нашата плъть за 
ла яч избавя отъ роЛст»г1то на 
гр11ха, пие требва да въриенъ 
свободата на ония. които ааконъть 
ва народнг)! е лишвлъ отъ иел." 
Той санъ да.гь прих^^ръ н т^о- 
бодн-ть Рсичк1ггЬ сн роЙе. Св. 
Епзииеръ, ту.тгзски в.тадика, оро- 
давалъ свещеннтЬ слдово да исву- 
пува роЛегЬ, и св. Павлипъ про- 
далъ себе си. Варварскит!) зако- 
ви ставали все по-мекя, ■ Рота- 
рвсъ, лонбардски краль, запов^:- 
далъ, ч» ако 1гЬ(ов господарь 
об^п^ае свободата на едвш робъ 
за Л)твата сл, и уи]» нр4дя да 
испъдяв об1иааннето св, робътъ 
ще СО освободи, защото Христосъ 
е благоволилъ да стане робъ, за 
да искупв свободата аа. (>гь 1Х-н 
в11къ, чистото ва [юбегЬ доста, 
опадало, и общественото няЬаве, 
просветено отъ пясателигЬ, която 
се навъдила въ ц^рувавето ва 
Карла Велякв, почшио да се 
произнася протнвъ робството. То- 
ва е бнло едно отъ б.1аг«д'!Ьннвлта 
ца възраяцането ва кпижинаат^ц 
ва което далъ потикъ тоя ногхщъ 
франхски господарь. Йотова вр4- 
ие Сиарагдъ, сеиъ-мнз: нелеки а- 
батъ, е исказалъ висъльта. „Меж- 
ду спасителнвтФ учения и но- 
лезнят* д*ла тр*бва да се поста- 
вя освобождспиию на робетЪ. Не 
природата ва ги е подчипнла, а з.1о- 
честаната; защото, природно нас 
сне всвчкя равни." Лла робство- 
то още пс нзчезя&ло. Хюго Сеаъ- 
Ввхторъ, въ ХП-н вЪкъ, обявя- 
валъ, че църквата още тьрин роб- 
ството, ако я да гледала на него 
като ва едно зло. Оано отъ ХШ-а 
в11аъ личното робство бнло уаи- 
щожсио. Не става кече за вего 
вънросъ нъ Сенъ-.1уивяя сводъ, 
нито въ наооЕошнатЬ завоня. ^ — 2149 — Г(йЬгпк>то шгонеао изъ хря- 
стнвиска Квроп», саществупало 
аи^ яъ нохакедАпскш^Ь лържави 
■ въ европейсквтЬ колонии. Тгр- 
цмгЬ юптъ и се!*» б1ип в черви 
робе, макаръ робната търговия 
ДА о ; тЬхъ офидвадоо заорЬте- 
шц пъ саибатл н» тил робе ие е 
пикова бсзчоц&таа, Цо ифрикан- 
сжяя брЪп. шйврпЬ много вр^хе 
Пргкт тьритм г» бл.ш роЛе., 
I норСБктЬ сяли г«1гуезав, осие- 
щиацн, натицв! апглячавс, пи1>- 
ривявцн н |(||1а111(узе ир^приош- 
ля често похода ср^ущя ;ижн|ь 
скатЬ, туцисскитЬ н т^жполиг.кигЬ 
■ряачвяща, (*^хь лз гполучдгь 
да гнвщожжгь тая отвратятр.иш 
търговия, ^воеяанието на Лдхн* 
ряя ОП. фрАПцна ирнготши» 
унящоямвното на р-У>ството, кое- 
10 схществуш! ои^р (.ммп Еъ Ма- 
роко в въ Триполи. 'Гупнсскнй 
бей се отка.ча.гь оть него вь 1В45, 
егяпетскяй хедпйъ ноого врЪме 
■родълсавялъ ЛА го закриля. 

РуСството <!Л1Д«сгву|1а още въ 
гЬеон «гастя на Лнсрпкя. 11ъ 
1440, п<1|1т;га.1С|:п моряци като 
уловяла Л'Ькон морнсви, яслх- 
дпя отъ Нспапиа и прнб111'п&ли 
■я афряканскнв 6\Лиъ, 1!0ясб- 
ггвита па тип иеи^стянцц гя 
розгЬвяля съ (1е1-ря въ 1442. 
Огъ такъ проши*!».!! ровната 
тпримтя а нари. Въ началото 
п& ХГ1-я яЬкъ ту.'1ем11ото пасб* 
ясйпе на Лнеряка като ошхЪло 
■В1)го игт> б1>:1чоккчяото аовед!;- 
йя« ка :)авоеватолятЪ евроиеЙ1(н, 
оаивслв-ю ш ДВ гя заяЪшктъ сь 
■егрн, по-якя я оо-сооеобн11 да 
рабвпать. Отъ тогава, гииией- 
гБягЬ АдгЬговц стаН|ии обшцрцо 
тържни^в ва роЛе. в кралвтк н 
аиаоветЬ ршфЪшила тал охразвя 
търгаши съ вад<-хда да б&дхгъ' 

■оа за роФетЬ, като гн огда-1 сштъ въ христнавската 8%ра. 
Тия иеииигтийци бяля иодчння- 
иани на вснчкитб хаприцин на 
господа рягЬ нмь, когато фрая- 
цуз1Лнй К[|.Х1Ь .1ун XIV аонсшиъ 
да уре.1и схдбата шгъ съ обпа- 
родвансто иа черния сводь мкони 
{1085). Тоя важеиъ акть шию- 
иЪдвалъ да ое хръщдвагъ робетЪ, 
да праздвупатъ вед^1гН1 н оразд- 
вйчни дни; опр11л1иялъ :^рпвата 
ямъ, обл'111с1ото виъ, и какъ да 
ги гледатъ кога се рлабол111*тъ ; 
наклзвалъ ])а:1врати11т)1 гос110ДН]>й, 
които :1лоу[1пгр-ЬЛяв11ГЬ 1гь ро- 
Счп-и ся; 11о.^коллва.гь жененето на 
ногрк, и за1|р1.111ав!иъ продааЕ- 
б«1а отд'Ь1ио икжа, жоната, нлн 
дкцата яиъ доиЪ сх певъзрасгня; 
11аЙ-1%тн*Ь, (!Ч1гга.п. нсЬкой свойн- 
декь робъ ял ест(!<:гв1.>нъ ноддзи- 
никъ. Дртгн н1;р1[И олдравяпаля 
бешечпостьта нл господаря: ро- 
Сплъ пе може да бхде 1гтопанниъ, 
не може да свил'Ьтслст8ува въ 
схдъ, не коже д» носи орлжив, 
н« ножи да иридава какиого а да 
бил»; вака:{|ш с<> съ сяъртъ, ах» 
ударв гопюдаря св, та мг при- 
чиня ватъртване нлп кръвопро- 
литие; 11лЛ-свти*Ь, закоиътъ 1*0 
йЛлвяи:* покхщмима и го тгрл, 
както сгаровр11Я1>н111ггЬ :1:1конп, я& 
едояъ редъ 1:ъ н^ш^ата. <Иъ тян 
распоредби, Г(к;подарит)1, тинля 
само ония, коятп блатояраятггву- 
валв оа тиранията пмъ. Прави- 
тслствата, огь Д1>угп страяа. бл«- 
гоприяптвушин нл робиататьрт- 
вия, за111ото колоиикгЬ имъ дива- 
ли вее по-гол*ин доходп. Франция 
въ врЬме на В1мик.атй револжщяя, 
Н1-ир»тн.111 коинсдри въ коловнатЬ 
си, конто облинли освобояцвпивто 
на всички рибе (1793). Даияя у- 
яии1ожи.1а робиял! търговия въ 
1(«1}3, Ляглвн въ 1В07. франция, 
коа1Ч> възстяновида рнбството въ ^Кь. — 2150 — вр'Ьме иа 1^>ас^'лстяото посхЬд- 
вал» скщкя [фНкгЬръ въ въ 181.^*, 
кякто н другатк коюааадня дър- 
жави. НаЙ-селгЬ робството ^ило 
за 11>г1исога уцищожено огъ ан- 
гдичливгб пъ 1833, отъ фраицу- 
■.»гк вь 1848. Въ СъедвиеиигЬ 
Държави то е слп^ествувало ло 
1№2 (ййк. .ТииколнЦ въ южвитй 
зенлел'кпеск11 в арнстократвчесвя 
държава, и то с бню едиа отъ 
иаО- главни^ прачшя на 1'0л1^ 
мата междуосоЛнл войни въ Оь*- 
диневиг^ Льржахн, :1атона и уня< 
щожеивето ва туй гнлсна ексилоа- 
тшраяб ва човека отъ чов11ка е 
бяло главпий илодъ пл иоб'1|Дкта 
ш ОЬивръ. 1'о6сгвото слщсстиупа 
шце въ 1>{)а:|11.)11Я и въ ш-канскитк 
я 1гцрт)'галскиг1> колонии, иъ та 
е »ече на азгагвакс я може д^ 
се нр^ввди депьтъ, когато 
ВСИЧквтЪ човешки сщества ще 
ое радватъ иа есгрсгвешгтЬ ира- 
Вй ви <ш1|(1еств<)Т0. Ьнж. Робство; 
ввж. н II. П'а11пп, 1118 1о|гц 
(1 е Г вас 1а V ад;; е <1ал8 Г а п- 
1*4 и Лй (4 т. 10-8'. иаряись, 
1847); КЛ. ШИ, ЛЬоИиоп Ле 
Ге8с1ауа^е еп Осе|4еп1 
(1 Уо1. 111-8", 1Й40). 

Ровопхъ. Со.шхоцовъ свиъ. 
шии^Лнлъ (1а1ца сн иа врЪтин 
иа «И-годишна въз1)агть и цяру- 
валъ 17 години (О?.'.— 958). 'Ги- 
рапйята ну стди2.1а причвпа да 
ге отц^шштъ отъ царсгвот» шу 
10 оленева, конто ся избрала 
за цар1. Ивровоаиа. Така се о^ 
ра.1увадв двЪ цар(Л'&а, Пзраилсво, 
съставено отъ 10-тЬ побупени 
шенеоа, и Иулвио, което състоя- 
ло сано отъ Нудвяото олскс и 
отъ Ве11иаинно»о-1ч>; ц-ь само Иу' 
ДЕВОто иломе било токо-речя 
толкова 1111ого|.1»ди» вп^кото дру- 
ригЬ дссеть заедно. 1'овоавовото 
вечестяе било ваказаво отъ Ся- саха, егяиотски краль, когото 
1:огъ подигвхлъ среща него, я 
който, откдкъ прЬчелъ Нертса- 
лннъ, ограйи-п. го и отяесълъ 
ськровиЕката на храна. Ровоажо- 
вай ириемаихъ бвдъ сняъ ну, 
Лвц». 

Рогвлвмъ. Галаадскн грал- 

РодвЙ, лпт. (отъ гр. }КхЬнь, 
роза). Цросто тЪло, металъ^ «гь 
р^дкатЬ, сь б4дъ шаръ, относател. 
тегло = И. твърдъ. въ кнсло- 
тиг1| се не раствпря, 1М>лвт1( ва 
окйсйгк му СБ донЬйд11 гъ ромп 
шаръ. Тоя ноталъ нанпрагъ въ 
съсднпсняе сгь п.1атИБата. Отхрнтъ 
огъ Уо.истова въ 1Й08. и| 

Рододеидронь, 1р. {р<нк)ю,ро-Щ 
ла; денд^мнь, дърво). Планинска ~ 
роза, ллатсиалтиата (К Ь а || о- 
(I е I) й г о и с 1| г у 3 а н I Ь е п т), 
расте дяво въ ЛлавйСЕитЪ пла- 
нини п въ АлтайсхвгЬ; листата 
А, а]юм;(тичо(.-ки, зсхеви вхтр^* 
яо, проишождагь наркотнческо 
д-^!)ствне ; славштъ се като до- 
бъръ [111ръ :ш рсвматя»н.1. Другь 
вндъ, понтийски р. (КЬо11о(1еп- 
(1 г II р п 1 1 с и т) е свой- 
ств)>цъ иа Ма.|ц-Азвл, в е украся- 
телно растение. Има много Ш1- 
дове н разновндаостн. 

Родологяя. 1р. Опнсанке иа 
разиитЬ видово розовв растения. 

Родонеловъ. гр. Въ аппик. 
розовъ недъ. 

Родононтада, фр. Самохии- 
СГ80, фанфаронстйо. 

Родоинп,, 1р. Мйргааоиъ шоатъ; 
кремичевъ мар1Ч)1еи,ъ. 

Родонн. Птиинскя верига, 
които отвва отъ Уелч до Е1"ей* 
гко мор1> и слтжн за прЪдМъ 
меацу Ьългаркя н Турция. Иа- 
чевва се нежду изворнтЬ на Места 
я взворвгЪ Ш1 Мирниа, д^то е 
лпняЙ връхъ Ьелмскенъ. ИзШ' ( 
чио (• висока и оггровдгьхз и 
00 всачко 11|11).1ичи на 1>адп, нъ 
оослЪ личва дя шисЬвнва хйрпк' 
тв|»а си. И<>рнгата се спнгаава. 
в се о^^рялува Чесгааский ироходг. 
СиоиовогЬ и к-юнишия й се 
расшн)кЯ11Ягь. йя-юто става по- 
тлио и Леаъ осгтрн <:ка.ткстн връ- 
хове. Тая верига съ раск-юие- 
внята са зяхватд шяроко иро- 
страиотво. 

Токо-речн въ средата ад Р. 
(еъ 'Т)'р^xая)^•р издпга най-внсокнб 
родопски кръхъ Крцчч-аа (окаю 
2,300 жетра). Отъ тоя пръхъ Р. 
ое раск.)0Ш1ва'ГЬ па три гдавии 
вериги : а) Слверо^-кюФ^на, коя- 
то свърлва 1*п.1а съ Круитш); б) 
Слаеро-иеточна, кеят» с{гършна 
п хгьла аа А1ар1Г11а я Лрла п 
в) Юч>-»с»и}ч>*<*, конто свършва 
ярн йр-ЬгаветЬ ца Егейско мори. 

\\п ласАПЯнага и формата на 
1ггро«>ннрто ся Р. се д1;.1№ть на 
ч'-ти1*о Ч.1СГИ: ^П1ч)ни, отъ 1'яла 
дл Крячимсжатя р^ка. Цеитр<инн. 
Неточни а Южни V. ПъриитЬ 

три ГЪ «1Г0-ИСТ0ЧН1ГГ|1 си ('К.10Ш1- 

ве пряяаддежхп. ва 1>ъ.1га)1вя, н 
00 б1иото нмъ мяпувя ту1»ско- 
б^1га1>ский прб.х^г. 

Ср^двата височина на запад- 
айте Р. е ка1гго ри.|ската (окаю 
2,11Ю м.); връховртЬ с« слщо по- 
добия на рялскяН; аай-дичииП 
■рЪХЪ е 1>(л.игксгп (2,в41 мЛ 
11р1мтра11С1вото «ужду ЗашинитЬ 

Р., ВрЪХЪТЪ КруШЙВО, П.10ПЛИК- 

ДЛ11СК0Т0 (тракийското) но.!*; н 
То11о.101»<;ки проходъ завзянатъ 
11<т11адпнтЬ Р., па които ср^днатя 
вясочинп достига до 1.3(Юя,; нъ 
птд^лни иръхове, като Сютк*^ 
(■2,1»У11.1. Ичташкн >(арлиа(2,$7Н 
»Л я Каркария до с:. 1С1.111дерс 
(1,4ин ■>•) вадкипумтъ тая мсо- 11ай-ви№кнт% верата п Цен- 
тралаягЬ Р. сл пр*д11лнят4: Дос- 
патасата гиамимп <^1,о<-мятъ-я&дя) 
и Чтем1рскит*ь плчннни. Пър- 
вата С1ужв за &од<Iра:IД')^^ь нс^жду 
Моста и Маряцп, съ оо-днчии 
връховр ; Рйап-тепг, Джикевра 
» др. исъсргЬдпл вясопииа 1,060 
».; » вгАрлта за водораз^сЪдъ на 
Арда и Марица, съ средна пясо- 
чинй 1.1)04) метра н съ □о-.1нчня 
В]хьхо»е, Б01ГТ» С2> на самия прЬ- 
д'к.гь: Карп.Ш1М(^жа, ва н>го-ист. 
огь Чепеларе (1,885 ш.), Чклг- 
тепе (1,947 м.) н др. 

Огъ Чепе-торската планина се 
спущатъ въмъ. Тракия нЬводко 
пданвйскн бърда, които иснъ.]- 
ватъ цЬлото пространство между 
Че11Р.1арска |и., Доспатгка ол., 
;1лпя^гняг11 Р.. Тракийското поле 
й Тоноловскяя проходъ. 

исгочнитЬ Р. залзвматъ прО' 
страиството между Марица и Арда 
и отъ Тоаолоасви ир«ходъ(с. Тах- 
тали или Тополово) до хгьла на 
глниането на дв11г11 ((Ъхи бливо 
пря (Хтрипъ. Тия п.гапипи сл по- 
нисвн отъ .(ругитЬ (вматъ срйдиа 
впсочина 600 м.) в по-лмионро- 
.чодими. Въ Квдбедна часть огь 
Нсточиит!! Р., така нареченото 
Къ])лжа.1 ниско, ое отстшм пя 
Турция. 

Р. С2 иокрнтк отъ гхсги горя, 
по1г1кога непроходима; иъ най- 
яисокигЬ м^ста сл; (-о-ти. Дър- 
ветати сл.; хх<9%, букъ, вл», боръ 
и (шрикд. Чтъ цветята ца. Ро- 
мондия расте гамо въ Р. и иийл'1) 
.Труг<1.1'Ь въ Европа. Живогиит!: 
въ Р. ех схв^ггб, каквито и въ 
Рида; нъ диват« коза со србв^а 
с*шо въ :{зна,днит11 Р. 1(ъ старо 
вр'6хе огь Р. (гж се вадили раз- 
ни руди; ш. сега руднитЬ богат- 
ства пъ тия ллаяйна ех заяс* 
аареяа. 
_^ 1 — 2162 — По-шжппг! ахтски арЬл. V. 
СД. 1) огь Пв1Щ'р11 ирЬуь Батакъ. 
които стла въ иеврокои(;ко; 2) 
Шионорскат!) — върви пгь Плов- 
двнското поле по Чепеларси р4- 
ка до дп.тннята ва Арда я огъ 
тпт зя аЬло норе; 3) отъ Отя- 

ПИНПК.1 11р{)ЗЪ Т0111).]ОПС]Си)[ про- 

ходъ. аа дя се съедини еъ ихте- 
катя {1о долината на Арда ял 
Кп'Йско иоре. Само въ юго-ясточ- 
пятЪ V. пхтяпипк с^Е ороходпмн 
ПФ-дееяо н въ вс):хо вр^но. 

йь заоа^шята часть ва Р. жи- 
■'Ьшть помнцв (вих. тона ние). 

ЦН1;1Ч) Р. се споменува още 
прйти Хршгга у най-1:тария елин- 
ски иггорикъ Херодота. Омяръ 
въ Ллиа'*а>па гокорв -м V. ,со1ик- 
паг!; планини вя тракиКцитй". 
Р. се иакйрап. олнцстиор^ци на 
стари цари кат1> лк)Яош1нца на 
Хоиъ (Стадш-илиняна), сМн&ла 
иа една С1:а.1а съ цв^тя вь рхка. 

Родосто <тт]>гки Т'ки}1>,'<'мч) 
1'р:1ДЪ щ. европ. Турчил (олрчн- 
СКЯ вял,), на Мрахорио норс, 106 
вялои. иаюго-асг. отьОдринг. 123 
кялои. шзаиадъоть 1(ир11|-рад'ь; 
20,000 жнт. Грлдъгъ е оиасанъ 
отъ ит1>нз, 1:ъ а11колко вули. Има 
много джамии, гръцки я армепсии 
църкви, и нспраща големи коли- 
чества овои^ня н з&юичуцц въ 
1^1рн1-)мдъ. Съ общврно 11])нсга- 
пии;е, нюсога тър1ч>вията му е 
цънт*.1а. Р. е ц. на вютесариф- 
ЛАКъ. Окржкивгп му захваща при- 
морската я хълмистата страна, 
която съедипйва Отраидаш сь 
Тскиръ - Дагь. Паи-леиявто аа 
това окрхжне състои отъ тур11н, 
бъл-аре и гръци; яла пр1101'>ла- 
давать турцятЬ. Ио-яажевъ гра- 
депъ отъ Р. «! Чорле, стапцяя иа 
же.г^1Я]1ата. — Р. е бн-гь зк-п. 
ап руситб въ 1829, 

РодОФъ. Т}'рска остроиъ въ Архипелага, крайбр{женъ на Ма- 
ла-Лзвя; аростр. оводо 1 .иЮ чет. 
КИ.10М.; 30,000 хит., отъ която 
7.000 турци, осгавллитЬ гръця. 
Р. е прочуть 1)0 хубавия ся в 
мекъ шямать и но плодородието 
иа земята ся; произвежда нлого 
хубаво вино и 1Гр1'.въсходаи про- 
изведения. Гл. гр. Родоеь (7,000 
жнт.), иа гЬвере-асгочицд бр1)гь, 
съ добро пристаивщ». Тоя градъ 
е бялъ нрочутъ въ старо вр-Ьло 
цо хубостъта иа иаметницнтк си, 
цай-всче но една всмо.1иисБа брон- 
зови сга1'уя ва Слъацето около 
33 метра висока, която се нами- 
рала нри хнода на ирнстаянн^ето 
я с« наричала Родоски 1Со.10съ. 
Ос1гЬнь тая статуя, която сн 
описва като едно оть седемьгЬ 
чудеса па стария св'11ть, 3,000 
други, отъ коитЬ 100 били воло- 
са.(ни, ук]>ценвали трада."Гродътъ 
Р. би.ть игн<1ванъ въ 408 арЪди 
Р. X., и съ търговията ги дос- 
тагиллъ до го.гЬмо <глаголе1гствне. 
Островъть, първеи!, па страната 
па Лтяиа, пос.!^! ва Снартя, я 
иослЬ съосЬмъ независямъ. бя.п 
нодчинеиъ отъ .Александра Ве- 
лики, гл*1-.дъ чиято гиърть от- 
хпърлилъ македоигкото яго. ТлЙ 
стаиАЛъ С1,)дз11цкъ на 1'нмъ въ 
воЙиитЬ му среща Филипа V в 
Антиоха 111. СхМъ смъртьта на 
1|,в)аря, чиято сграни родогдягк 
цели срещд Помвея, т1^ бвдн рвз- 
бш-в въ едва морска бятва отъ 
Косия, въ 42 пр. Р. X.; въ Р. 
нзгубялъ съвсЬмъ свободата ся 
само въ иаруваиети на 1кландня 

(и СЛ. Р. X.). Въ ПрОДЪЛЯЮНЯ)ПЧ) 

на нЬколко айка той се няив- 
радъ подъ в.таг.тьта па вязантяй- 
сккгЬ императори. Въ 1309 го за- 
владей рицяретЪ па Св. Пваоъ 
иерусодимски (вих. РоОжека рииа- 
I ри), които отблъси.али съ аюдук» — 2153 — пшадеовята пв Мохамела П вгъ 
1479; нъ въ 1522, т* йнлн нри- 
аудени, сл^*» едяа оамеша об- 
сада, ля го оггашктъ Н!к Сшсй- 
■ава И. Огь тогаш турцнгЬ исЬ- 
юга С2 IX) владели. 

Год'1.-Ай.1Я11дъ. Гдна отъ 
("и-дннсиагЬ Държави ш Лув- 
ржка, и наК-малвата отъ всвчкитЬ. 
■вах; Мпсачтзетеъ, Конекшклтъ 
я Атлантически октш. ; оростд]. 
8.:!40 чет. КИ.Ш11.,- цасол. 3'4Ц,0(Ю 
Ж1Т., 11ть които 5,000 иегри. :}в- 
нята, хълмиста, е илодородпа, и 
Елшптъгъ янпго хубавъ. Насе- 
лението се занлкпна главно съ 
4>а15ричпа проиншдемость; по 1^- 
брнчяитЬ ся ировяюедеоия дър- 
салата с 10а хеждт Съедниени- 
гЬ Д'1.ржави; доста {оавитй ех и 
»е1и<<д1иието и гхотовъдстпото ; 
о^олко важлй хгл1>зинаи явпу- 
ватъ щЛаъ пея : нровпдхвсъ-бос' 
тевсвата, пропнд&нсъ- уроестгр* 
ската, пром1лхнсъ-сц])ииг<|<и.1лска- 
та N д]>. Пдвдн11|,ето на уирапл. 
« П/швидмна; гл. г\>. 11№ио|1гь, 
|.-ь гол^ио ш оЛшнряп прнгта- 
ВИ1Ц1- и страшни увр1плеиия. 
Дграсапияб доходъ надиинуан 40 
кнд111)па лена. Годишната :»1иата 
яа упраикте-м ва държавата е 
5,000 Л1>ва. и иа подуправителя 
2,500 лева. ;йкояодателЕ1ото т1;.1п 
състои (тгь дв^ камари. Из<1и11а- 
тел!. е исЪхой, който има шмни- 
жнии ИН111Я ая ет1'>йвост[> иай< 
яалко аа 700 лева, или с нзслу- 
хвлъ ворпвата си повивяосП| 
вр*;гь годината. СЛпрътъ на учи- 
лвщатя въ държа)|цта е Т1Ю ; иъ 
ирлпвдласъ е Ьраунопи унииср- 
сипть. — Р. А. е бв.1ъ колонн- 
авр&въ отъ аагли<1анетЪ въ 1С30, 
>елъ гохбно участие еь шуМятя 
аа аезавясвяостьта, нъ бп.гь прн- 
(П1.като държава пъ Омд. Държ. 
сало въ 173У, Рова. Родъ цгЬте огь семей- 
ството на РозоцвН^тпв влв Трен- 
дафилови (Коваееае), храстъ 
съ расклинево, бодливо стебло, 
съ ве|№сти листа, съ праввлви и 
пълни цгЬтопе; ниатъ детолн1-тна 
чатка, ветолнстно в*впе сь го- 
л^■ин, красиво обагреив ли^тца н 
ипого ТН1ННКЯ. Мвогобройивт! 
и.11>дни11и сл затворени въ авЪт* 
ното дъно. Плодътъ състои отъ 
нного <>днп(-1^мепни гухн или сочвн 
зръвца. 

Огъ рода па розата 8абЬх1Ьна- 
тедии сл: шийката (Лова с ■- 
I в а); столнстната р. (П о 8 а 
свиьИойа). на която отече- 
спюто е Истокъ и се ра;1въжда въ 
иногобрОЙив разновидности; -жъл- 
тата р. (К 8 а I и ( е а), ф1нгн' 
Н1130мта р. (К я а р; а 1 ) г а). 
Р. с& свойствени ва ух1р1>иня 
цояс-ъ нп с^аерното полуолбо. 

Огъ 1гЬкои хвчести и мерн»- 
лпви рози вадштъ у насъ ипого- 
1(Ьаното рома^) влв тдож) масло, 
н тал индустрия е поспввла ва- 
шата страна въ търгояскв сво- 
шецин съ 110веч(ТО и п<ьгл1шви 
европейски н 111(1зрнийнгкн народи; 
чрюъ розовото масло вве сме 
г.тан&лн кзв1;1:гяв па ц-клъ св^тъ. 
Мпознва, дори между пнте.шгент- 
иа'1'Ь евроагйцв иамсрнкаш^и. ц« 
и№111Ц1ШП. 1ук11арим друго-ячо, 
осв'Ьнь като отечеггво на 1>оаитк, 
нровзводнт*'лката иа прочутата 
енаспсе Лея говее, влн 
1 1 (ИЛИ аНаг) оГ гояеа. 
Не токо така влтпнцн, като 
Молтке, Каинцъ, 11|№ч<>къ и дру- 
ги либвп-ла на иавшта родва 
земя, ек иосветвля въ пктнвтЪ 
си 1'|1и^а:кя цЪля ст)»анвт па 
обрпСотвавето ва р. и на двств- 
лацията па розовото ма1ио. — Д 
въ старо црЬне, кцкт<1 сега, р. 
СА туряли па първо н^сто въ цар- 
— 2154 — огвото Ш1 1аг^|1тя. Тя е б&да посв«- 
теиа ин Ерота иди Еуивлона а <Ц>- 
родип Н.1Н Венера, и 1:0 е имия ш 
1>мбдо!1а на |)адостьг>1 и лпбоньта, 
аа и на благораззшието. 1[<>)ггнгБ 
съ яея изображйватъ веннпнтть- 
тл н чвстптата. Гръцвтб в рнн* 
^япс!^Ь 1:кч(\1Н съ [юзоиа иЪпин 

СГЙТУ1ГГЬ Ш1 раЗНЯ бмГЯНН. Л1ГГИЧ- 

интк ицсатсл! 1-ла81л-гь столтггва- 
та р. на 'Г|ия11Я, п!. м^стнооп»- 
та на даотнатЪ Драхл и С%рес1>. 
ИсК}'СТпото да се нрави розоио 
хвсло е билооовиитоциЛ^ниидгЬдь 
йъ Иидна в Егвиетъ, отлято се 
расиристрани.!» иъ Иедкия и 1'у- 
^ннсъ в, прЬа«ч'но отъ турцигй и 
а|1аФ«т11. се прЪхвърладо иъ по- 

ООПО Вр^НС иъ 1!1ч1Г11рИ11. 

Розовото масю 1!таи&.10 ал- 
иЬстио въ Бнропа пь кран н^! 
ХУЬн иЪкъ. Вь 1!ъ.11'ярня рп;!п- 
мт» индустрия пе бров повече 
отъ 150—180 годнив сднцчп'») - 
вая?. Розат» илчшьла да са обра- 
ботиа оаА-иа11р'11дъвъ Ка:1а11дъ!;-ь. 
Сцоредъ ц1жои, яашата роза е 
' ир1моеиа отъ Тунисъ; опоредъ 
друга отъ Персия; спорелъ трети 
огь Дамаскъ. 

РозовнгЬ градиин иъ ц^-м 1уь.1- 
гарвя захаашцтъ 11р4>сгрви1Л«о 
28.1>ба дв1а1Ж (|Х)ДИ1Ш 189« — 98) 
и гд расиол оженя ири южингИ 
иоли на СН'ара-11ла11П11;1 н СрЬдиа- 
го|>а (Казанлъшко и {карловско) 
в едва )1а.и:а часть къмь 1'одо- 
[штЬ въ иви1.е1н:ка и иловдишгка 

околии. 11'1>-10Т0 КОДВЧ«СТ№> ро^юво 

масло, произведено у »асъ П)>'Ьзъ 
иосНцснитЬ годинн, но разни ирЪ- 
св11тан8н и сцоредъ годнантЬ 1' 
, Сяло раилнчко — отъ около 2,П01* 
^до около н.^ОО килог1Ш1а. Но- 
в^къ |це «.-8 пр1;>и1а11и огъ какво 
жиичество 1>ози се иронзвежда 
топа маело, когато си ноиасля, 
че не трМва ио-малхо огь 3,200 калограип розн вя да даде I ки- 
логранъ масло. Повечето пхти 
ир'Ьди да стнпю пот1)еби11.'Ля, ро- 
жиюто масло см^сиагь съ т^■р1^ше 
(п^раянумъ) п Д11у1-а растителни 
масла, които ииагь блихеаъ до 
розовото масло гааръ, меризь, 
тег.1о н химически сьстаиъ. Това 
см1>п1енас наричатъ (|>а.1шифн' 

ЕНЦИЯ. 

и:1об[цо фалш11фякш(ията се вър- 
ши влвънъ Ехългаряя ; ала каз- 
ватъ, че н вжт[гЬ тя не е рЬдю 
явление. РововогЪ масла, които 
проиапождатъ Индия, Перснл и 
Кгинсть, сдиимъ стшагъ «1 нуж- 
дитЬ на Истокъ. 1'аг1шнтЬ коли- 
чсстаа отъ тая скхноц-ю]на теч- 
ность, уп»тр')1бяпапа отъ нарфю- 
мАоригЬ ня Квропп н Лмернха, 
происхождать токо-речи всклв>* 
чително огь Ьългария. 1к розкь 
1)11ги индустрия у насъ вв». книж- 
ка Потек-ю иразвай на розовата 
иш)>/стрня вь Вьлмрия отъ Ив. 
Мано.1овъ (^София, 1У001. 

Ролелнгь, лат. Мннеро-гъ съ 
ро^чжъ 1!т|)Ъ. нан^р<>иъ въ Сак- 
сония. 

Розета, араб. 1'шаидь. 1'1)адъ 
въ ДО.ТНЯ Егвнетъ, иа глишня 
рлькавъ оть делтата, която обра- 
зува 11и.1Ъ. 10 ки-юм, отъ устие- 
то му; ^0 кк-юя. на с^.-вст. отъ 
ДлекеанАрнн; 1й,0(Южит. Средо- 
точие на търговията ке1кд)- Ка>- 
ро и Александрия. Р., основава 
ЙЪ 809, добила оахность ошо ко- 
гато .^лексаадрийскнй каналъ ста- 
п&.тъ корабои.(авателснъ. — Тоя 
градъ е бялъ щгкиегъ огь фран- 
црс!^ въ 171)8; 1П. англячанетЪ 
не могла да 1'о зем&тъ въ 1807. 
Една н^гьчна ар^ла нрп уство* 
то на рЪкаш 11р*1^>ш да влазать 
въ него гол1шв яоецяи корабш. 
1)ь Р. е билъ втм-Ьреиъ огь фрян- 
цЗгаст* въ 179У вдниъ Г1мшнтев* — 2155 — шгьп, съ вадписъ пя три езика 
(нероглнфичоски, просто егяпет- 
□м, гръцки), оть 193 ирЬ.1Н Г. X. 
Оьдържаиието иа (идписа о сдцо 
■остявов.1еинв въ чеен. на Пто- 
домея Кцвфана отъ ептетскятЪ 
арецк, събраяй вя. гяподъ въ 
Меифнсъ да благлдаркть ва царя 
ха опрощеипе нелоборнтЬ огь да- 
пд1ггЬ хдъхаха отъ жр«ческото 
гЪло. Чр^гь едно сравненяе ия 
розетеяскяя Ш1нъкъ Шзмполнонъ 
1а1гЬрндъ клю^а на чероиифит/ь, 
Тва иадшся, <1р<:то пъс11|>овзйож- 
донв, се паииратъ, съ Леароповия 
Франц. 11])%яолъ н кояешлрня, 
п и1^о(>ш1та сбирка Г г а (( т е &• 
1а Ь1 «1 ог 1Соги ш Огаесо- 
гп т. 

Рози (Ио11наП1а нп дегьт» — ) 
чойал. между Ланкдстерски и Нцрк- 
сжя царски домово вь Лиг-твя 
(1430 — 147 П. ПъриагЬ носили за 
да С8 росиоивавать черница роза, 
друпггЬ — б'Ьла роаа. 

Роаяаряпъ, г^рм. (огь лат. ро- 
ла'марннс1, марска роза). Арохя- 
пческо 11агтещ1Р. 

Ро;10нг. Ллси*. чорвеаъ като 
рч»за. 

Рокврая-ь, фр. И% ццкхмят. 
нг]1а: тлдкямъ ладията до цярн а 
врЬжЬсгяиъ вдря тъ другата 
огрАва. >- Рокнровка. ПрЬя-^ 
спяше да царя аь ашхматната 
■пми 

Ровеаиа. Жева на А.(екаи1Дра 
Маклдовскя, прочута хубавица, 
дъщеря ва бактряйгкия сатрацъ 
Аксвлрга; три н1'и^[1а сл^цъ Лле* 
ааиI^и)Оват& смъртъ добила сиоъ, 
варечинъ Алежспидръ ЕгеВ. кой- 
то, пи бащвввта ей [шсаородбя, 
трФЛляло да царува, зардно съ 
Филипа ;\ра.1ея, въ Македоввл. 
Еато убила но коваропъ яачнвъ, 
сь сьдМстииею па Псрдвкп. дру- 
ГПЛ1 вдовици ца Лдсяшнд}»! Иг- лики. Статира, Р. завела |;нва сд 
въ Макндовия, д-Ьто се присъе- 
динила къмъ Ллек1-а11дрова майка 
Олиипня. Заедно съ Олимпия тя 
въ 316 била заробена отъ Кясаи- 
д]>а, който вакаралъ да убин&та 
Олнмпня, а Р. аатаорилъ въ зат- 
вор1а въ Лифинолигъ. Ъъ 311 
Каеандръ цаюшълъ Р. смъртно 
заедно съ сш1а й. 

Рокфортъ. Фравирхо село, яъ 
авейроиски деиарт. (,1000 жвт.). 
Търговия съ 11р«ч)*то овчо сире- 
не, което се наряча р. :<а това, 
защото се дъряя въ кияснии 
пещери, искоианн въ скали. 

Ролаадъ. 11ай-яр©чутий отъ 
героитЬ, отъ поетическия циклъ 
яа Карла Велнкн, но-вслакъ дори 
и огь натнй Ь'1)1а.|и-МарЕ0. Ска- 
занието за главната, му сиърть 
арн Роясева.п, когато съ малко 
число другари избклъ ужъ повече 
отъ 100,000 сарацини, е бяло сю- 
жетътъ на ^1101*0 еняческя поени 
въ с]гЬднйгЬ вЪкове, и главно ва 
Котал Не Ко1ап(1 (Мишдова 
иаданнс въ 1837), Огь това ска- 
завно ех се отдалечили италияи* 
сантк арЬработки отъ Х\'1'Н в*кь, 
пть които е аа&Ь.Нивип'.!^)», Лрио- 
стовнй Б>и:ни Р. По Лрностопия 
Р. има въ спис. Иь.чаррки пртм- 
лед», 1900, едво взучеиве отъ Иа. 
Шишманопъ. 

Ролавъ де • ла • Платкеуъ 
[Жат). Кднвъ отъ ввдцнт^ дЪЙцв 
иа ф))311цу:^.ката рево.П1ЦНЯ, род. 
въ Мизи (ввлсфрантска окол.) 
въ 1Т31. Инсиеггоръ оа фабри* 
кнт11 V^. .1Яоиъ, членъ па консти- 
туционното събрание, Р., сл^ъ 
ратрането иа събранието, оспо- 
валъ въ .1ионъ С1пЬ СепКга!, 
членоветЬ ва който, првлържепн> 
ци иа конституционната свобода, 
дибилв името роламдиаяи. Ксд^ 
Е1Ш1 ии 17 '.И Р. се устаповвп — 2156 — въ ТТарнжъ, и ско|)о гтавлить едпнъ 
отг водителитЬ аа жнроплнгтптЬ 
ИЛ! ун11репв'Н1 рептблвкяицн. 
И^ккгь шфтъ 1Т92 той бнлъ на- 
значспъ М11[ШСГ1УЬ ии |1АТ|1'Ьа1ВнтЬ 
|шбота, я и[|1ш. яяуария 179Я, от- 
чаянъ отъ крайностнтк, д<> които 
0ТВВ11ДН револювионернтб, лялъ 
ся (ктавката. поИгпиъ оть Ца- 

]>ЙЖЪ в СО К|1Я.1-Ь УЪ ОКОДНОСТЬТЙ 

на Гуянъ. Таиъ когато се 11а]гчи.гь, 
ч« жеиа иу (виж. Ро-юкъ, .Ма- 
даиъ) е пошпхла ва ешафота, се 
саиоубнлъ (1798). Г. *■ писалъ н 
обкаролвнлъ п^жо.пи) .т,и1искн по 
[| рои и шлеп от. та к Ь тииа Пнема, 
отпряюнн до ст-иругата му ирЬ- 
ди ояссикаието ит. отъ М1веД- 
иарна. Цта.1ня, Снцп.1яя и Малта. 
Голан-ь, Мадаю. — (родена 
Мария Ф.*ипот). Фраццузска ли- 
тервторка н С8обидоли')КЦ сь блес- 
жавъ гепиВ, ил^шитрлиа хубосгь 
н снергачрнъ ха])акт(>[1Ъ, род. и 
аогВ11«ла въ Мярпжъ(1754--1793). 
Дъщеря на едиш грявЛоръ. та 
«ще ппь малка 11{Юй1111ла ■'о.т^ни 
умствена дарба и бала токо-ре*ш 
сана учителш на себе гн; па к 
пинвн тя пай-обнчала да яете 
[1.1у1а]>ха н отт. него почерпела 
ренублпкаткят^ и,1е11. Еоити и 
въодуш*-вн1»али щгЬгь цЬлня II 
жяпоть. Тя се океяи.и въ 1780 
ш Ролана де-да-11.1атиера (виж. 
това яме\ 4Т. когото се познава* 
ла отъ Ь Г0Л8ПЯ. Тя била иа '2Ь 
години, а той па 45. Имало наи- 
стина иЬиш цецоетично въ нмп.- 
отиЬтиостьта на годиннтЬ аиъ, 
аъг-цаФ.1нпопъ:)ная.та,че „идеал- 
ната" дика-прялика е лъзможиа 
пмо ва пебето. Когато ялжътъ 
Й оспооа.1Ъ йгЬггинкъ С о и г г I е г 
А е Ь у 11, тя :1йма.1а въ него 
Д'^>втелви участие и статяят* й со 
отличава.™ «ъ въгторгь. Въ иа- 
ряжъ аокагала на нхка са съ съв^титЬ си, сближала се съ жи- 
р*)пдпгтн7-)1 и (Тая2да душата ва 
гЬхнвтЪ събрания. Арестуваяк 
нр'Ьзъ вощьта, когато аоб^ашлжь 
мхжътъ й, та бяла загиореяа в 
стЬдъ тря седмаци аовикаиа 
пр'Ьдъ иармдвото 1гьбраияе да ит- 
гевара на нел'Ьпи обвинения. Мо- 
пеустрашвмъ духъ нивога не о 
имало! Тя се бранила съ нсжско 
красноречие, което зщгЬми-ю обви- 
нигелитЬ й. Цусяхта, та тутакси 
била 1шкъ арест>'ваи8 и слЬдъ 4 
н1>се)(а ревмлюционвяй с&дъ я 
ослдя.ть ва сиърть, и тя се вачи< 
ла на ешафота съ няб-гол^ма си^ 
лость. Казвагь. че во^го стояла 
ва йпгафота, тя иовска.1а иеро я 
книга „да вапише страивнтЪ ми- 
сли, НЮ й хнлуиа.<й лр1^1Ъ ума". 
1;амо едно всшнско чедо на ф1ав- 
цузката република е могло да ина 
това хладнокръвие въ тавъвъ но- 
и^пъ. Оп^е но-прочутв ех веЛяв- 
1^ думя къмъ гтатуята иа свобо- 
дата, до нол11-1жнето на която 
1Л-ьрчаль ешафотътъ. „О свободо, 
какин п]хк'т«нлен)М се вавърШ' 
ватъ въ твоето име!" — Ввж. Ь а 
Со г ге 8 роп(1апсе (1е М а- 
(1я1по Ко]йпЛ яуес 1ев 1>«- 
Г11 II I !< е ) 1 е 8 С а п п е I (2 т., Па- 
рнжъ, 1841.); ЬеИгсй аи1о- 
КгарЬоа <1пМас1яте Кц- 
1а п <1, а<1 гевябея ^ Напея! 
|1ев1!18агС8 (Иарнжъ, 1835). 
1\дно ио-ново издание вя М-вю 
Р-г!: трудово, сь 11оп]>авки в ве- 
издадЕ^ни съчниенвл, е нздаввего 
па 1>аива, 4 т. у Р1оп. 

Р0ЛЯНСП.Н1. (Схръ X. Ка>г- 
И п 8 <) н). Английски ориента- 
листъ н линлонап, род. въ 'Ьи- 
диигтот. (<Лт. <^>хсф»рдъ) (1810 — 
1695). Английски офицерявъ въ 
Индия Р. билъ вспратенъ въ 
1833 въ Персия да номага въ 
нр^устросвието иа иерсидсхатв I 3157 — поиска, ^{алшнагь отблию съ вс- 
точвагЬ (мицв в археологията, той 
П1ялъс;.1тплй кь Кррманша да изу1* 
ка г.п1по11Л1|;111Н на.ишсн. Въ 1а37- 
' {.гьогкрйтимтасв ио цли- 

^^т^> цвгио на лондонскош 

'■вгхо АзЕШтико Дружество, в 

|и)^ва^1>пк^умпиятаси яъСу- 

.1 въ (-пнсапието на Гоогряфи- 

Ч1ЧН1Щ) Дружество. Нъ това вр1',1йс 

п !:1.1'1. 1ф'Ько.1асн ий^^охигруиока» 

1.11Л., хпого вххви сь^литяс аъ 

. ['цата на ииуката за старо- 

» I пдаситЬ езиця (ипх. Клиио- 

■">!. СтЬдч. Н1-.К0ЛК0 го- 

'1< I и^иапи*^ като коисулъ 

т. КаалазЕарь н ипгдап., той се 

агрялдъ иь Лиелна и^з^)- <>п> 

тигиоа бил-ь (Ю4-.)а1111йБЪ въ Те- 

I ! г.гагь въ нарлаирнга, 

. I . ^ на лг.нд. 1;)>ал. Г»>о- 

1|1л-|.. Друж|1ст1">, ч юи ь-коресяов- 

1е41п. на фрпии.у;!С|«|я насгвтггь и 

Хр. <»гвЪ[|1. ятгоЧройавтЬ му яЛ' 

ишсжя ии арх(.ч)логцята, ж^торин- 

т> и Политиката т. И|Т<)Къ, той 

р автпръ н на К п ;! I а п || а п ■) 

К и » а 1 а ш I )■ с Р^ а я ( (^Лиглвя 

к ['усин 1п, Истоп^ 18Та). 

Ро.111ПСъи'|. ( 1*ич(1рд1. Е а ж 1 1 п- 

* и П'1. 1'41>цг 1|[|ГЛ1(й1'НИ ВрХ1.'«- 

. род. въ Лоидииъ ПОУО — 
I, исипвз.тъ англ1>-гаксо11Ска 
ра въ оксфордския уиивор- 
ъ. аа който остаиилъ, по за- 

^(I№•, ВСИЧКВГЪ ся р&1>0[1Н1-Я, 

Скедллц И бийлитгкат си. I'. съ- 
|р11.гь Логятн иат(<р11и.1И а про- 
31>.ТЖ1*В>1еТ11 Н!1 Удовото съч. Л- 
( Ь «' п а ц X II п 1 1> п а е а, папя- 
га.П| едиа Напорил на Ок(фар1^ 
ш оЬколко д||угл кнпгя по исго- 
р|ятл и стярнпигЬ па Англия. 

Родм I) Иа т1-ат(1алцня сзикь, 

чиш. игь ин1'(.-л. воято т]гЬбва 

да 11р'11дпаии вгЬкай актйо])Ь. -2) 

'>11"(1:|, впетм Т(|1>'1аа ха кърши 

' лице: длъжностг-, вазпачеше: ролята на бащата въ семейства^ 
то 6 ю»ърдл .«дчмо. 

Роаанистъ. .шт. 11нсат«яь вк 
ромаии. 

Гояниопи. Руссцн дворянскн 
ридъ, отъ коАто е сегашното рус- 
ко императорско сенейсгво; ка»- 
йптъ, че происхохда отъ сдваъ 
лнтокски Бцлзъ отъ 1У'-и вБкъ; 
иъ както и да е тово, в^риото с, 
ч^■ първий ир'Ьдставитвдь отъ тон 
)н1дъ не № е появвдъ въ Русия 
до Х1\'-я н*1гь, когато Андрей 
Койяла се ор-Ьселялъ огь Прусия 
въ Москва въ КЧ] в ностхпилъ 
па служба у тогаиашнни водвкъ 
дукъ, Синеоиа Сввр^пи. Аидрвевв- 
т11 потомцв отаих.1н бодя]» рано 
въ Х^-в вгЬкъ, и земнгк вмъ аа 
напирали къ в.*.лдкмврс1сата гу- 
(^«рння. ГюлярвнъгъРомам» Юрае- 
«нч», петни но ир1>ко потекло отъ 
Ацдрся, унрЬлъ въ 1513, като 
йотавллъ еданъ сивъ ш едва 
дъщ(>ря. Дъп(врята Анастасия 
стан^^Iа руосва царт»! сь ояшн- 
лапето св за -](8ана 1'1к>зян: а св- 
въть, Ншгюна 1'о.чано«т>> Юри- 
мг», съ ожевиаииго св за суздал- 
ската княгиня (нрЪка потокка отъ 
1>лвиъ братъ ла св. Ллсксцндрц 
Иевскв) се сролп.гъ и той съ'1^ 
рнкпния 1];>1'<^кн родъ. Никвга бн.(ъ 
■мянъ отъ рсгеитпгЬ пр^ть нио- 
л^тжтго ца ^■сдоря 1^ в вай-го- 
лкчвй яу сваъФодоръ, цодъ ше- 
Фнларсть, ставхдъ {ммгговсев зш- 
т|1и[1плйтъ въ царуването яа Лъ- 
жоднийтта. 1'пнпнови по.иържали 
оная партия, която п])'Ьлда1«ла 
русскатя корона иа едняъ полски 
кияя.. н Фи-1ар<-ть би.тъ исиратенъ 
съ тая ц1иь въ Подша. когато 
яенадМво 11а)Н)лиото чувство се 
изразили еъ едиа |^уна :« сквра- 
нето ва твя ярФговоря, в ватова 
разярените подцця ватворидя пе> 
яциловя цратсивкг. Нярохнята 

136 пяртня сега пристхшиа да избере 
тузоменъ го^^иодарь. който да се 
р^д^е колкото е лъзиохво по-от- 
бд&зо по кръвь съ Гюриковня ролъ; 
схЬхъ явого колебаино кзбрала 
Мвхаила, Феодоровича Гом[нова, 
спва на »атвореи11яхит1юоолигь, 
в |]]уЬдставятеля Ч11'кзъ баба си 
иа Гюриковня дарсвв ломъ (9 <|)евр. 
1613). Тоя изборъ, ваоравенъ отъ 
влсшвт* блатродянци и отъ ду- 
ховенството, се иоср41циж.1ъ сь 
пъсторгъ отъ варода; ц нака|)Ь 
новиА царь да балъ само на 17 
годили, общото желание и» исич- 
кв разреди да се съобразаватъсъ 
!»ацов1!дкгЬ иу сравинтелпо олек- 
чяло грнж1ггь иа упряв-юиното. 
Първий ирненвнЕъня [юдоничлл- 
11иха на данастнятаР. билъ /1.4ГК- 
еий Михаил4)9ичъ{та — 7*)). сио- 
собеиъ кназъ, който лоюаадъ ту 
съ сполука, ту сь нссцолука сре- 
ща швсднгЬ и иоляднтЬ, и се 
орочулъ като ааководатсль. Ллек- 
снй С8 хениъ два яхти, и осга- 
вв.1Ъ отъ първата «^я женя л^аха 
синове, Феодора в Иваяи, а мно- 
го дъщери, и 01'Ъ втората »еяа 
едниъ евиъ, Цетръ. Иай-сгарив 
мг синъ Феодор\ (1С,т^Я2) 6и.п 
дароввгь н дал11опвд(>ит. К1ш:1Ъ, и 
за.1^галъ сполучливо да яамали 
ногхществото на аристокрацията; 
въ понеле бнлъ сдабъ тЬ.»ссио 
умр'Ь.ть вя 25 години белдЬтеаь 
и осгавилъ цр^стола из полу- 
брати св Цс^ра, като 1ГК1ИЙ му 
братъ, Хйяяъ, бвлъ слабоуменъ. 
Лла Цетръ сяно Т годивн иоднрь 
топ (виж. Детрл Велякн) саолу 
плъ да иридобие ирЪспиа. До- 
стова<}ЬгЬжително е, че до това 
В))11хв вгн<(БКтЬ каре отъ ['ома- 
вовна домъсе въскачва.тн ияцргЬ- 
стои пр1дв да стнгохтъ 2Ц-го* 
дшЕИата ся яъзрясгь. Пстръ се 
жвамхъ два охтя; отъ иървата си 
— 2158 — ^ а№ва иналъ сниъ. Алексий (вкх. 
Амгкеий Петро^ичг), аойтн тмр4лъ 
прижнвгЬ на ба1ца сн, като оета- 
внлъ рдииъ синъ, []етръ, отлосл^ 
Цетръ И: отъ втората ся жеиа, ■ 
Ккассрвнл I (виж. Ехатгрина Т, " 
1725 — 1727), нналъ да* дъщери, 
Лна и Клисав(>тз. Ккатсрипа 1 
оставила 1ф'(;стола па завареника 
си внукъ. И<^ръ //{1727— 1730), 
пос.г111.нвй отъ МКЖСХОТО К0Л1|Н0 
иа Р.; и иоиехо умр^ъ б1!сл, ва- 
сл-11диицн. ниелЪдството иа и1>'Ь> 
стола МИЯХ.10 у женското колено. 
Инапъ, полу-братъ па П<^ра ]1е- 
лики, и той Лдлъ ОСТаВЯ.1ЪДЪ1П,е- 
ри, и тЬхпитЬ црвтезпния на ко- 
роната с* ирЬдпочелв. та одиа 
ОТЪ гЬхъ, Лна Иванова (виж. то- 
ва име, 17Н0 — 1740) била «оста- 
иена на пр1клч).1я. ЛлнмиЙ ва- 
сл11дикъ ва орЪстола би.тъ спкътъ 
ва една нойна праинукл (виж. 
Елисавета Цитровик), Ивапь VI 
^1740 — 11); нъ тогава вдяа ре- 
волюнйя кягояяла Ипаловото се* 
мейсгво отъ арЬстола, който да- 
ла па ио-младото женско котЬно 
въ лицето на Елпсамта (виж. 
тона вие. 1711 — 1761), дъщеря 
па Потра Велики н КкАтернна. 
М1исайета яЬма.1а насл^дянци,» 
иа:1начила ш пр11сто.1она1:.гМнихъ _ 
Оетра, сипа аа ло-голЬмата си ■ 
сестра Ана Пстровпа, женена за 
холщайнъ-готорискян дукъ (членъ . 
отъ олдснбурггкото семейство) и ■ 
уир'к1а въ 1728; и глоредъ това, V 
стЬдъ сиъртьта и въ 1761, тоА 
въал'Ьалъ на ирЬстола подъ вмото т 
Цетръ Л1 [ПЧ1 — 62), вато ОС- ■ 
новилъ нови двиасшя, династията " 
на Рйиамовн-А.1денбургъ ; яъ 
неговото пдрувяне се 11р1>к1>атяло 
скоро С1, убиването му по под- 
стрекателството оа жеаа ну, 
княгиня (;офпя-Ав1-уста Аахв.п*к- 
Цербстка, ноято оодъ името Ека- 
— 2159 — терпиа И (1782 — 96), държл-1а 
скяптра на могашдтй си иииерия 
Аяя 34 ['одвцн. Нейиъ иг1С.111Л- 
ПП ПД престола бидъ Пат-лъ I 
(17ай — 1601), едничкий н сннъ 
ОП. иегра II I , Иаве.гь я гой 
а*дъ едно кхсо ааруваве (>я.п 
убПЪ ВаТО 0СТПВИ.1Ъ «'Ъколко св- 
П8, |пЯ-го.г{1нов йгъ които бядъ 
Алгксамдрь 1 (1801—1825); аъ 
оопежо Лл(^кглнд|>ъ не «сгавилъ 
1ИС411Дни«.,с.гЬдъ неговата С1П.рТ1. 
ШроПйТа г« ладяла но право на 
ехкдвия яу брлгь Коисгаиташ*. 
кхл Еотггантииг см бвлъ от]>с< 
кл. па'[1апр1лг. по ж1>ла11нсто на 
11о-<'ти|>яя 1-11 йратъ. огь правото са 
вап1'Ь<-голонасгЬ.1ГГ11010. на ирЬс- 
тола се нъскячнлъ трсгвА б11агЪ| 
Нпко.шй /(18*25 — 1ваа). Николай 
ЦСТ11В11.П. ара спъртьта си чртяр- 

и (!11НиП4.' Н 1Г{.БиЛ1С0 дъщор». н 
Р1 я.гь пай-гп.11.ха& му сшгь 

.1 . ь " О-'^-^.'"— 1НпГ|. Тиа 

нацархъ зал1;гпк.гь да тури край 
ВОЛЕОТП е 1П.:1!10Ж110 ио-свор» на 
крънскита пойна, аачеггдта въ (а- 
щцвп ну цр1^!1с, л ппгаисалъ 11а~ 
р1жгкв«' догоио1п, О^Г»!!!. Тогава 
по.1ка'П1Л'ь да нрнкохда иь »■.'- 
агмт-ивс ц1л1 олап рсфирмн. 
Ийй^иахиатя. зп която добн.п. 
ш '1ме „цар^оамЛодш-ель", 

е ;ленйРТ0 11а роЛет!., 1ггр- 

К11'ь ьъ к;орови11г{1 зекв (18С>1>) 
цосл11 въ цктатя нчцерни (1861). 
Въ 1677 80 страцата на йинарс- 
тЬ (вах. Лнрнлгт аъаггаине и 
(кйабод\1.телн11 влива) а <>(^янн на 
Турпая впйяа, вои1ч> сп пгьршн 
еь (Ця<(*-Сн';/л»«:к1*лдого|м)ръ, из- 
1Аиеиъ чрй1ь Вгрлимкин дог«- 
•оръ (,187я). 11р1аъ иегового ца- 
руване 1'усик цааранн гракадвн 
те]*етлраал111] и-тгЬхн въ Л1ия. 
Поктпт^пкятл на жикота яу оп. 
инха.' Т11йдох»едно но дру- 

го, п д.,^^. ..^-и>то покушение до- кара снгрпта ну: той биде убятъ 
огь взрвява бомба, която нвбух- 
ЦА дкЬ ст&ики оть двореца ну. 
Той б'1> № ожеввлъ, «ь 1844, за 
княгини Мария Хесе-дар11П1дт- 
гаа (Мария ЛлевС&ВДрФВНа). отъ 
която амаше 7 чех*. Ш пр1)С10- 
да го яагд^дц иай-1<о.гЬмиА ху 
свнъ, Амкеандр* III (1Я81 — 
1891). Той ое стрйхеше да на- 
иусие западно-европейскнтК идрн, 
като искаше една русс1ик Гусин, 
устроена донародиигк си црЬда- 
ввя: оть тукъ дойдохх реформа- 
та на солената адманнетрапня в 
на :1сиггн.1та. ппрусваяето оа нри- 
Ла.гтпйскягЬ об-юстн.укааъгь, кой* 
то залъляЕаиаше царевича в вай- 
гол^мвя ну гот да со жоиштъ 
за нрав(М'ла«ив княгини. 1Н Азяя 
Л. 111 рапнярн «ще повоче вмпе- 
рпата си, лл^трлн пр11зкаг.1шй- 
ската жсл1»)11ща п ночпх ир^-зсп- 
т!^ II [11! ката. ик<.>110НнЧ1Ч'1:и, иа н по- 
лнтичесни и стратегически рабо- 
ти. Иншет» сгьндянепнй юневадн 
Л. III в той ):« показа отъ това 
мнпго не.гова1енъ. ^тока и ту- 
тАкси новикя наалдъ огь 1|Ъ.!га- 

рИЯ руССКИ» |К№НеЯЪ НИННСТ])!. И 

русскотЬ офицери. 11-ь схкдъ на- 
шьт( поб1кДВ над-ь сьрбетЬ и иа- 
м1с8тв на Лпстро-Унгарпя аъ 
полза ВА Сърбвя, цярь Л. не за- 
гьогЬ н той да иокажг, въ сдниъ 
дв1-11ииъ |н.-Д'Ъ огь 18 воеиврня, 
гъчувстявпто си съ бългяретЬ а 
удивлението си на сгЬюстьта «мъ. 
Може се казя, че изобщо исвчкн- 
тЬ у|<11,1пя на тоя царь клоиехх 
ди 11р!;д|«ря отварянето на Но- 
точцня вънросъ. Иъ бьлгарскнтЬ 
работи, въ 188.^ — 1886, докарахх 
едно охладнеине и^жду Русия н 
.\в<лро- Унгария, което даде Трой- 
ник Съштъ. Л. Ш се обърпк 
тогава кгмь Ф1)аидян, ножа Ч[)11аъ 
и1>я да се освободи огь фняа**- — »во — совата мвневмосгь отъ 1>ер.1каъ, 
я рвърдн тьржосгвеио новата си 
политика >1р^^ъ ирн1^иаие1'0 иа 
фряяцужкйт^ хорнав въ Криц- 
1цать (1891Л — А. [II, женриъ 
м даяска княгиня Дашара. (Ма- 
рия '1>еодо1>оваа), остави трима 
синове и четиро дъщери, п иай- 
пмгЬкяД жу сиаъ. Ннкомш II 
(1891), е сепшший царь. Съ ве- 
говото дохождане нд ар'Ьстола 
спал помирението на Руоян съ 
1у1лгария: той припозна кня:!!. 
Ферднваидаза 6г.1гарски княть п 
мшЛ пр^одопасгЬдннкъ К11я:п. 
Борвеъ 1ии& въ лоиото ва ира- 
виишпидта църква, ч\Л>з% ьъс- 
ирнеиннчоството на самъ царя. 

Ронансъ, фр. Тлвно или сан- 
тахвнта-шо сгихотиореиии. 

Рошшткзнъ, .мм. Стремление 
кьиъ ронала, снр. къмъ сюишин- 
ята и пъобраасаеиото чисто шд- 
стяв въ 1:в'Ьта; изразило се въ по- 
соката на европейските литера- 
тури въ срЬднитЬ в*вопе. — 
Ронантквъ. 11ое.1^довяхол1. ма 
романтизма вли лвтс^мтурнита 
снсгона на ср^цов-ЬковиитЬ ии- 
сатсля, които но 1:2г.гЬАваля етари- 
тЬ [фа8и.ш на ):ла(!нче<'1:ата лите- 
ратура. — Рояаптическн. ()но11а, 
което ваумава романа: онова, което 
се отнася до ромаитизна. — Гояан- 
тичность. |1Ли(0, което науяява 
романа, което ниа (ЗоЯствата на 
романа. — Ропанъ,<рр. Изивсле- 
■Е ■рвкасха, въ която се пр1Л' 
епшдява човЪшкнЙ хнвотъ въ 
ршвообраашягЬ му отношении. Р. 
бавя отъ л.ва вида : съврллгенемь, 
когато въ него се взображава 
жюота ва съврЬмевното пЛте- 
спо, н чсто])ичеа(и, когато въ 
вето се нзоброхава хнвогьтъ на 
и^кол епоха отъ мнихлото. Р. 
рналича отъ пав1нлъта по сх}л^ мата св кълвота в с-южиотьта ва 
съдъриинието. 

Гояаиъ I. Лекпти-т. ВизавтвЙ- 
ски нмнерато])^ {91У — аи),сийъ 
на арМ1'Игкн войнякъ, (-пхнлъ 
въ •(■.ютата, спасп.п. хнаота, въ 
сдвя битвл среша сараципв1^ на 
икпгратора Вяеаляя I, и достиг- 
вх.1ъ до чнна великъ ядмнря.п. 
11а!!ровителствота ва императри- 
цата Зоя, в,\овнца на .Нва VI. 
па които йвлъ .нобовннкъ, му по- 
хогп&ло да ожснв л1'теря ся 
Е.1еццза Кош-тйнтипа П1 Багре- 
нородяи и да злцарува заедно сь 
него (014). Р. скоро ойяйНЛЬ 
императори и т^шмята сн синове, 
Хрисп1<)>ора (',И20>, Ст(чИ"а " Кон- 
стантина (921»), та Цириптдъ я- 
малъ петима нмпср1Пч)рн в кла- 
лпв !>аг]№но])одни биль оставевъ 
на п»^Д11ото м^сто. 11ъ Р. ве 
ноказа.гъ яа пр11(тгола б.1ескавитЬ 
качества, които бвлъ покзза.тъ кь 
чясгяия жввоп,. :}>лисаиъ съ 
строспето бла|-оугодни заведепяя, 
той о<;тавялъ на пъ.1Иовадц|[гЬ ся 
грижата да отблъскватъ нападе- 
цвята на бъ.1гарпте (ввж. Сия^ 
о»га),сар;шиппт11 п унгаритЬ. Сино- 
легЬ му Стефаиъ и 1[о1к-п1нтин'Ь 
му отнели пр!1стола и го накара- 
ли да се пока.1угерй, като 1Ч) »а- 
творилн въ едннъ мовжггврь вя 
О-ВЪ ЦрОГИ (944),Д'ЬТО и умргЬп 
(948). 

Ронаиъ П, МлшУн. Византи!- 
ски император!., синъ нл Косган- 
тина VII н нд Елена, дъп^ерятя 
на 1'омана I, род. въ 939, отро- 
вилъ бап1а си за да царува н(ь 
скоро (9;|9), прЪдалъ се яа ра»- 
нрагь и тм)гк1ъ (0(!^) отъ ЯСТФ- 
|деиие вла отъ от^юва, воато иу 
дилз жена му Теофава, кръчмар- 
гкап! дъщеря. 

Ронанъ Ш, Артр*. Вкзаи- 
тийскя Ш1ператоръ(102«— 1034), < < I — 2161 ирумцъ схЬдъ Копстаптнаа ^'111, 
мЛто. кога да уирЬ, лу ир11Х1(ь 
жялъ е^иIО отъ лкЪтЬ: ди »у из- 
СпдБКТь очятЬ н^н да се ожени 
и ДЪ1Циря жу Зил, тогава яа 
Ав годния. ТоА сн и^Гчухть по- 
СяЪдапто, к дпЛвл1> лю'|ОП1,1а на 
вжроди съ ва1йюд}'шаето ся; аъ 
биъ 1|»бЬ.1е111. о-гь сараиниит]^ цъ 
Сярвя, сдЬдъ което жепд му ва- 
реднди ди го ]гдушхтъ н Г4> озе- 
пиа за ^(иханла Пафлаглиеца, 
юОп) съ това ггвнх.)ъ вяаантяй- 
ввя нмператоръ. 

Рояап!. 1Т, Дшнет. Низан- 
пДски 8М1[е1)ато|)ъ (1068 — 1071), 
брятовчедъ на Романа 111. Оии- 
тяхк се да събори отъ престола 
сшговетЪ ва КонстАнгииа XI. коя- 
П) царували под]. наАчинотм сн 
регеитсгьи; уловили го и го осх- 
Д1ЛН ва снърть; пъ хайката ре- 
геитка Квдокяя. нак^го да го 
пшТбй. се ожгняла за него и то 
обявила ииператоръ. Той ес по- 
жаш-И! досгоень иа топа Гошово- 
деаае съ сло.|ук1Гг[; си |;р1>|11,а гвл- 
ДЖуХСКН!-^ турци; 110<1'ЬД011ПСе>НЪ въ 

>р8 походи, вь Ч1!тв-ьргая Лилг 
ооб^екъ и заро{|е1гь оть су.гга11Ъ 
Ллгъ-Лр|-1ппа, коЛто т №во- 
бодвл. ял 01кул1.; нъ когат» со 

Пр1111ЛЪ. ЩуЬ/СЮЛЪП, бИЛЪ 81!Ч«' 

нязцп. ОП. шурни му Мнхаили 
ГП. Ди м ирогиви съ гяла Р. 
ве нпжолъ 11 че щгкцалъ аа съ- 
аерпнка сн, жа&тп на1)о»{>дать ла 
■; имиать очнтЬ, отъ което 
в ]П1р1)лъ(1071)- 

Ромаии. 11'^когАшла областъ въ 
Шшсаата Д11ржа№) гь 1.1. П). 1'а- 
1№п.1. Въ вр-^не на римсклтя ил- 
тя о-сгАвяла чясть отт. Фла- 
шаача; въ \'1-и вЪбъ стаихла ср(- 
дото-шата областъ па равсненгхпя 
евярхлтъ. Сг^гъ каю К11ах.та 
оодъ рззин пла^пмесгва: лоиЛярд-, с«о (752), фршхскв (764), т> би- 
ла дадена иа оапят^ па воято 
оряпадлевииа, съ пр11сЬяулкат« 
ва иаполоонооскня порцодъ (18^9- 
|>0), когато 1>ила присъединена 
на Цьовоитъ. Ога съставя часп. 
оть вралстно Нталап и е обра- 
:1у1ииа 4 области: (^алонсвАта, фв- 
рареошта, форднскята, рапаеи- 
схата. 

РоиАичсскн. Кийто пя» о(<ра»а 
на роиоъ— РомОондаленъ. Кой- 
то кяа обро^ш на рммбоидъ. — 
РовАъ. Паралслограш. съ равои 
страни, нъ не съ рлввн хг2н. Ако 
лн само ср^щоположннтб страпв 
на оаралелограна са равни в 
жглвтЪ не праин, нарича се 
ромбопдь. 

Ром]'.1Ъ. Основатель па 1'нмъ 
н цървий ку т^)^■■ Но едво рии- 
гко п|уЬдание, Р., гнвъ иа Рея 
Силвия (пнж. тона вие) в ва 
^югъ Мара), 1^алъ хвър.1ваъ ш- 
ядно съ близнака си брлть Реиа 
Ш1 брЬга на р. Твбрь. Гавъ блва- 
нацвгЬ бялй сюдаяня отъ едва 
вълчица и иосл-11 прнбраив отъ 
едииъ овча])ь и отгледани у до- 
ил иу. Дляяата братя, когато се 
научили »а тайната ня рождението 
си, убплп царя ва Ллбя, Лнулни, 
гонптеля иа ссиейството вмъ, и 
иосгавилн на ир^стола бр«тя ну 
([уявторл, дЬда си. Сл^дъ товв 
тЬ (>сиови.1и на брЪга ва Тибрк 
<-дипг градъ, който бялъ наре- 
чеш. Рим». (7йЗ пр. Р. X.). Ро- 
мулъ, отъ глаполюбне н.1И отъ но- 
паинсть, убвлъ брага си. Грмъ1Ъ 
СО нлселиль ско|1о отъ б^яяжая. 
СчгМъ това ринлянетЬ поБавяли 
сабния1гетЬ ва едно търш«ство, в 
имъ о^кI^адн^ь.Iй жеянтЬ. 1'011у.п. 
аръеъ. като цАрь, ларедкдъ дър- 
жавата. Огоосл^Ь му въядавалв бо- 
знкки почести иодъ янето Бвв* 
рнна. — 2162 — Ромул1.-А вгуртулъ. Поел^- 
ияй за11ал'1'>-|'))><г1;и 11ипе[1атлръ, 
чФсграяевъ оть престола въ 47Г> 
отъ Одо&кра, глалатарь аа херу- 
ли*. 

Раяъ, дим. Сцнртио интнс, 
което »' прави пть »аха|1вата 
тръстика. 

Рона. ■■^хйпствената кяжва 
фрапдузска р^ка, Боято се мила 
нъ СрЬдязсяно море. Извира отъ 
шлейцареит!) Алпи, лъ Сооъ-Го- 
тархъ, Н хилех. Шкюга-заа. оть 
главата па Рейнъ, кехду върхопк 
Фурка в ["рвисе-тъ. Цктата н дъ.1- 
хвиа, отъ глапата 1( ло Лновски 
аа^ивъ цри устъктл Л, е 84.5 кнлом., 
ОП. които 520 яь Фрапцвл к мь 
ра1|01ицвател1я, накаръ Р. и да 
е ноже-би вай-бъ]яата р'Ька нп 
СвгЬта; тл <■ ваяодена повече оп 
1,000 метра отъ главата до ус- 
тяята Л. Тече юго-зац. арЬгь 
пштопъ I<а^^^ обръшд се кьнъ 
с^.-заи. 8 михтва нрЪчъ Л{|тев- 
ско езоро, влиза въ Франция н 
тече кът юго-аап. до Ляоиъ, х^ 
то прибпрй Саопа, н се обр'Ь1дп 
црйво иъмъ югъ до Ср11л,и№М)1о 
море. иъ което со туби щФлъ 
два г.(ав11и рхкава, ковто оСуя- 
аувагь рдна де.1ти, ип1№чеяа о-въ 
Ла.царч1. По причина на естс- 
ствеви пр*чки въ де.тгата, съоб- 
щението съ морето става >11|11:1г 
011К0ЛКО кряОбрЪжни с^ергБИ кл- 
иала. Други каивдн (гьелвиянатъ 
Р. съ Она, Лоара н 1'сйвъ, та е 
свърявагь съ Лтланткческиокеавъ 
в и'1^мско иоре. 

Роядо, итал. Крсгло камие. 

Рондх. фр. Крлп., ойрх1ува11ъ 
отъ 11СН'1кигЬ двойки, клит« дан- 
сувать. 

Роиевекп дфпнртаяепгь въ 
нсточпл '1>раиаия, 1*ь ц. .Тнон»^ 
нростр. '.'ТУ.Оаа хоктара; 11нс*л, 
бОО.ТЗ" жит. Цон се отъ Рона и Саояа. Па вст. олявжвпа зекя 
(Кавенити). малко проязводвтг-л- 
на на жито. Хубаво внио. Д'Ья- 
телаа коиринс^ка н1ю»ишлеиост1.; 
приготвя копринени платове, про- 
чути цо ц1^.п. 1:в1;г».. 

Роневско • Рейнски кана.1Ъ. 
Каналъ. който с1>об1иава Рона съ 
Рййвъ чр^ъ Саона, 3411 килом. 
дглъгъ. Но ирвяадлежа вече ц-Г:^* 
ид Франция. ПоДЕгачеяъ въ 1784, 
той би.ть довършен!, въ 1вЗЗ. 

Ронташ (сгароб. рьттата\ 
Мъмр!&. наявявавгь игдоволство. 
— Роптане, ропоть. Мъмреце. 

Роисаръ (Р 1 е г г е (I е К о п- 
ваг(1). Ирочутъ ф1>анпрскн по- 
етъ и оркоб|».г»>ватель на фрав- 
цузската ное-.1ия, род. въ заиъвъ 
де-.» Иолсонне (департ. Лоар^е- 
Шеръ въ Франция) (род. 1524 — 
уир. 1й$:|}, отъ блягородничееко 
сснсВстйО, прЬседено въ >1>радцнд 
отъ Унгария н иа което кактть, 

■1е 11рОИСК0ЖД1и10 отъ бтЛлрСКЦ 
(■Ъжакци въ Уягарви. Р. добилъ 
образонанлето си въ Царвжъ въ 
наварската колегия, и станхлъ 
Ш1жъ п« орлеалскии лувь, в 
<.'1шъ на Франсоа 1, а носл^> на 
Накова V, шот.тидскп к[>лл^, 
млжъ н;1 Маделенл фрлпцу:1скл. 
Като се пърахи. оть йЬтланлвя, 
д1;то нрЪкаралъ три годнив. Р. 
ИС11Ъ.1Ц11ШЬП> рязнн ДП[к-КИ ми1!на 
и бнлъ и1^синанъ с1. благо д^шинл 
оть ХенрнхаП, Фрянсоя И. 1Сар- 
ла 1\ )г Хсприха Ш. На игриг^, 
които се нра.1днува,1И въ чссгь 
на Флора, въ Гулра, Р., хуЯа- 
вецъ и сцяжеш., сп<")елп.1ъ награ- 
да, и доб1ип. Мпнервл отъ Ма- 
сивно сребро. Съ иовтвческвтЬ 
свтворенпи, Лгаопгб, ^аа^п 
Цугся <1'0|1в.ч. Мугапев, 
той тс1ухи.1ъ ииет» кюиь яа 
па^титп ид вр'(1ието си. Р-т1 
голЬхи ноинаиня отъ гръцп 


{ 
— 2163 — I шутилв «ясъльт» да 
съ т(1Я езвкъ фрян- 
цуасхая, — да внеос въ шк1юд- 
шта ио»ия к-шснческо до^гсо&и- 
егво в грация. Май-1[Ь|Ц11гЬ ф1>з11- 
црсви цритнцв сегл паии]>лть, 
40 тппа а)гБл^>раалМ11)и1^^ е (>а.га 
ло-го.|1м1о отколкото № е взнск- 
Нкдц, а оовече огъ псячко ио- 
когвхло да се угпрдн псовдо- 
иасвдизиътъ иа елша. Между 
Р-^ оритнвиици е бвлъ РаЛле, 
жоЯто е валравнлъ Р. прЪдкпгь 
яа горчиви гарквзмн. Ст^аъ Св. 
В»рто.10Не11с1:ян (Лчъ. Р. обаарод- 
тп Ья Кгаос! а(11'. чжсть оть 
евбпел, която 1}рЪк]>итидъ, вкро- 
ятяо шщлто разбрал», че еии- 
чиската П[1е;1ня пя е за пего; пъ 
такъва (юя% пЬрата въ неговнп 
геякй, че ивозяи» огь съърЬиоа- 
икцитЬ и; ие се кодббйли да 
пр)|дпочитаТ1. тан «ионел огь 
&игш)ата. Въ прЬкдоавн годнви 
Р. стхивл. въ духовното вЬхах- 
гтво е ватрупадь ппюнеиъ нногъ: 
Карл. IX можалъ да ну искажс 
тсхяшракето си клто му дадъ 
в^волко илпастарл. Лнгл. кра.1Л11,а 
Епсалвта ну ис111)ати.1А днакантп, 
а Марня Стил]п-ь, птъ гьнни1(ата 
см, едшгь №|>вис1. Х1 2,000 лири, еъ 
падпя<п>: Ни Р»мсар\ Лпо,и)ньпп 
на Итора но М)/л*тп,. Въ 1584 Р. 
гъбра.1|| н арЪждпль съчши-ицнта 
с| шь едниъ тоиъ, ц на друглта ги- 
дмпа упр&гь огь подагра, която 
се пиявила пП| не<пг1ч)енъхя1м>тъ 
ш младо врЬл»'. Ияж. Йят1е- 
е, О е а V г е 3 с Ь о 1 8 1 е з 
Р. Пооаап!, атес по1|}8 
I С0 111шеи1а1ГС8 (Пирижъ, 
182Й). 

Р(1П|1лп'1««ви СТНХ1.. Така па- 
Хапазя въ старо вр11не стихъ, кой- 
то одчоиал-Е. съ одинг.южии дума, 
рл1)дь Еоято нскчюп-Ь други думи 
1404 нть друга ро-дъ-ин. 
Името р. произ.тяза.10 отъ гръцки 
духл за Т0Я1-Д. която се захваща 
(■ъ тъиъиъ край в до другжя крой 
сглиа 1!Со 110>дсбсла. 

Роеано. Цт1и1иян1жи градъ, 45 
кплом. яя с1ш.-кст. лтъ (Созенца 
л .') квлом. огъ Цояпеско море; 
14.666 хвт. Гъргоанл съ наслв' 
ц|>но масю и вяцо. — Занъкъ, 
црккрасца съборна църква я мно- 
го дьркни й нонястярк. Роляото 
я-Ьсго аа иааа Новия \\'11. 

РнсАвфъ, онм. (роет», печено; 
6ш/>ь, говеждо нссо). Говеждо ме- 
со твърд11 малко оссчсяо. 

Роси (П(1.и->рит). Цгинянски 
публицисть н дършавннкъ, род. 
въ Карафа (17й7— 1Й48), профе- 
гпръ яа углавното ирало въ Во- 
лои* огъ \Л}'2. Въ 1Й15, когато 
кра-11' Мюратъ арогдаспл. ятадн- 
яяскдта позависямость, Р. з&тъ 
нсг,>1шт?1 ст1>а|1а. Сл1(дъ вадиито 
иа Мирата. Р. бн.гь взгояевъ. 
Той накЬрвлъ прцбЬжищв въ Жо- 
яепа. Д1.Т0 доАвлъ катччрата ва 
рлнскот» я углавното право. Твнъ 
обвародоя.1Ъ Ь е ПгоИ Рбоя1, 
мвого уче1гъ трудъ, който го иро- 
с.1ави.1Ъ въ Францан. Вь 18:13 
Луи-Филноъ го воинххгь въ Па- 
рижъ, и гл нааначвлъ прпфесоръ 
ва [|олггвческата якоиолия. То- 
гавл Р. по<1пх.п> курса I) в I) го 1 1 
С пз1|1 ц П ОП п е1, н прявн- 
телсгвото, за да го вълии^радв, 
дало му Франц, гражданство, в го 
пааравпло севаторъ. Гя:ю го ис- 
пратя.гъ лосланявкъ въ 1'ямъ въ 
134>. СгЬдъ иадаяето ва Лгя- 
Филина, той аакъ ставъ.1Ъ ята> 
лияискн иог.шцвкъ, в ж-хь увд1> 
тве въ еъбвгвлта огь 184Й. Цо- 
вякааъ ва манистерството отъ 
лава 11яя [\. Р. 1:й илдовилЪ да 
ирот«во,г*й1тгйува на благоиря- 
нгилта ня 1-лпойокял домъ вар- 
тня, н свровлъ (-'дивъ СЪ1А1Ъ съ : — 2164 Ве&аолсмя 1цшл1., който кналъ 
за ц^ь 1:опфедс|>ацията иа итл- 
лвяискнтЬ китово съ илпага за 
тЬхаъ 1ф'Ьх(г{цатель. Гова 110д,иг- 
нклч оирАзата па римлянеН!, и 
Р. бязъ прободепт. ва улв1мта 
огь нензгЬства р&ка ня 3 иосм. 
1Ц4В. Въ 1(44!^ въ бодопския уии- 
Чврсятвтъ се 01кри.гь тържествени 
цдивъ Р-въ бю(ггь. 1)св'Ь|11. г а II 
Р «^ п а I, Р. оЛна1юлвя.гь С о п гя 
(1'Есопот)е РоИНцие 
(1840), Ь е I Ь е г е й' и п 1 П е- 
I « п ( е I' И 1 1 с 8 ц 1 1' Л и«- 
ши^оа, аиИа Кгаагйц. е 
й и 1 1'1 1 а 1 1 а (Флоршщна. 1818) 

в др- 

РОАНни (.Хжнакомо). Най-нро- 
чутай огь 1Гта.1Яяяск1ГгЬ оперпн 
миповитарв на Х1Х-п 1гЬ|п.. род. 
Ю Пюаро {П\}-2 — 1>}0г>). >'Ч1Ь11. 
се &ъ Д^о-юпа, 1гь бил-ь гланио 
саногвъ. като деноиощва шуч* 
валъ всликиН Етх1яянгки и гЬм- 
с«и коннозятора. Сл-Ьдъ в-Ьколко 
■иадезЕКп опит», аояпи.1а се 1п.)>- 
вата му яажпа опера Тапсгс<11, 
която се ир11лотявила въ Воноцни 
вь 181^, оаправи.» дглбоио в1ш- 
чатлевво иа нулакалния свЬтъ, и 
подвгнлла кояпоцнтора сп и:1пед- 
пажъ на върха па славата. СгЬдъ 
вея Л0Ш.18 Ь' 1 (. а И а ц а 1 а Л 1- 
8ег|(1в18).11Тигсо )П Иа- 
Иа (1т4> я ЛигсПаио 1п 
Ра1ш1 га (1В14), вснчхнтЬ ш*- 
додиц «тъ Тапоге)]!. Иъ 181& 
Р. билъ вагшачеиъ дяр«кторъ на 
театра Сап1.-Кардо въ Неаполъ; 
н на тая слухба про11>.1»авалъ 
лл пронзвожда опс-рц иь Пошшлъ 
и дру1«Д'Ь. II В а г Ь I е т (> (1 1 
8 е V 1 (; ] 1 а, най-псшулдрипй огь 
всичкмтЬ му трудоае, се нояви.п. 
гь Рнкъ въ 1316; я хазватъ. че 
бкдъ прои»«е,|,е1гь въ 20 доия. По 
него допий 1« 1 1 о сдщат» го- 
дена; н пъ 1817 се пожвндв Ьа Сепегйп1о1& въ Ркнъ, я ХЛ 
ОахЕ» 1а<1га нъ Ноаи01г. 
Огь това врЪмс до свърщъка па 
ая гажемента я у въ 1 1еаиатъ ( 1 8 23), 
той паапса.гь олрригЬ Мояе 1а 
Е^Ию, Ьп 1)опла <1в1 Ь«- 
^о, МаотеНо 8осоп|1о 
(взгЬстиа в сгь имсмо Ь'Л88С- 
(И Ц 1 С о г 1 II I 01, и 2 р I П1 1- 
га. Въ 1В23 пр01131ммъ ЗетЬ 
г а ш 1 (I с, вай-велико.гЬциата оть 
опервтЬ ну, пъ [{епппяя, н скоро 
сл'Ьдъ топа папуспхлъ Италка. 
Той цосЬтнлъ първсвь Парахъ, 
и поел* Ло«до1Гь. дЬто билъ пря- 
еть съ 1'ол1.]|ъ въсторгь. Като се 
върнх.1ъ въ Нарнжь, Карцъ X го 
нлз11ачи.гг. директоръ иа пта.1ияи- 
С1и1та опера пъ Иарижъ; я аъ 
Тика вркне мровзоед!- О а 1 1 1 а п- 
П1 е Т е ) 1 (182(>), който «ко 
в аоср-Ьдствево нЬщо като драка, 
стон но музиката толкова високо 
колкпто к»Р-дл-е огь тзоренкятв 
му. Кога 1ГЗ(>уХ11Ала революцията 
пъ 1830, Р. из1-убя.ть поста си, 
иъ еамо с.гйдъ 5-(> годнвн се 
върнллъ въ Цгалиа. Съ С и 1 1 1 а* 
11 те Ти 1 1 токо-рвчв ге склю- 
чило попрището му; сл^дъ ваго 
той пе напнга.1ъ нша» вахио, а<> 
икнь добр1)-пза1;а11ата си 8 I я- 
Ь а 1-М а I г. хубаво, и повулар- 
во вронаведевие повече огЪтоео 
откаткото сйрщево по стяла на 
яузикатя. 11рп всичко, че Р-тл 
музпкд продъ.тШ1ва да се 11'Ьнл, 
само четире огь 40-гЬ му оперя 
ох усгоялд на 01|;оиата, I ) В а г> 
Ь 1 г е, (И е 1 1 0, I. а а г 2 а 
I а |) г а, и 8 в 111 1 г а 1111 11 с- Важ. 
$1<ш<1Ьа1: У)е Ле Пон81П1 и 
Г-!*и'1и11ег: Ко98|и1. за чче е1 
зее оепугоя. 

Роео. Итллйяпсхн. флореитвискя 
жввописецъ {и!>&— 1^11), обра- 
^ув:1лъ се самъ като илучвалъ 
Микедь-Лоджедо ; п .1уврсБаа 2166 — цпоЙ, п Шрвжг Сй ианира кар> 
тят му Хр1*стосг> вь гроба ; а 
п а1ГГ(>]|Пурпхяя ерннтажь: Се. 
Воюро0ина а Младечеаа т. Р. 
оКишохь а% кражба оряктелл си 
Ии1>рапо, и се отровкхь, когато 
«е уб1|дял1> въ ценянностьти му. 
Ростонъ. Градъ въ еврои. Ру- 
оя. нрос1. губер., 0.^) кклом. яя 
огп-зац. пгь Ирос^авъ, на езеро 
Вяро; ня жел^яцатп огь Л)»»- 
С11ип> за Москва; 16,500 жит. Д'&- 
0ип тгргопйя; яахеиъ плнанръ. 
м ко^-о се заяарвать вс1^ка го- 
дта стоки ш 30 ки.1ноаа ленв. 
Фабрпкн к заюдн. Архнописко- 
1Ш1; заб^Ькит&гаа сьборва църк- 
м- — 7*011 гродъ с бвлъ одно 
врг]и|с агодна.а ал една държа- 
ваця, кйято изгубила пезависи- 
Я1К.тьтп си т. 1323. 

Рогговъ-иа-Дшп!. Грядъ въ 
1Мк1ЯСТЬТа па Доаскага [(ойока, па 
дЪзпа бр. па р. Донъ, )>'> кялох. 
огь Дзопско иоре; 1гь шиела ка 
три ж&гМннци ; 125,000 хнт., 
аехдт коити квого оврон, а])11(>а' 
дй, гръпя. н-Ьнцн. ит^инанци, 
фрпп11у:1^ а ,(р. иг.акнъ [шстоан- 
вггк жятелп има до 60,0(Ю ра- 
ботвици 11Т1> разпя пародпостн. 
Кор»бострокге.!сто. нелннци. фа- 
брики аа илкарони и хиргии. тю- 
тюлорабопиЕици, 1!иж)вар1шц«, 
камЛапо.г{1Я11гт1ю, фабрики лл хя- 
жичсски пркшведевил. Ириста- 
поце. КДВ1П. оть иой-богатиН 
охво-руа-кя гра.тоое. Стопприщ*^, 
КОРТ» сииб.хила 11'1ь1Ъ Нинкать в 
<ки. ва Донската Иовска съ и/ск- 
какви (.токи. Въ шшш-лата гър- 
пвоа съ жито заяимавл първо 
кйсто; оть прястапял1ето ну се 
аска|1ВД хнто ла ш. странство па 
гадвната за около 100 аилиоца 

1в11Я. 1'1П11]аЗНН, 2 СШ1ДГ01-11. I 

дхажва, I католическа църква, 
лютер. църква. Прекрасна град- ска библвотркп в 7 пасткй (>а6- 
лвотеки. 2 театра в др. 1)ъ 1782 
въ Р. имало само 1,600 жит. 1'ра- 
дътъ е основааъ пъ пт. а въ 
148» е првчвсдевъ кънъ Донска- 
та обдастъ. 

Роетокъ. Пай-важин! гр&дъ н 
морско присгзлище яа шиякото 
дукство .Чекдембургь • Швервнъ, 
на р. Иаряо. 13 квлом. огь ус* 
тнето и 11Ъ 1>а.1тнбско море, и па 
жел1ииица оть Р. аа Хамбур1-ъ н 
иирлвпъ; 50,000 аигг. ^Чк^фике 
ш леаени 1иатове, тютюнъ. бира, 
спнрть. Изйосъ: главно жнто ■ 
говежди ко1^я пгь Лвглвя. Ввосъ: 
канения вдглниш, соль. хе'.г1зо. 
риба в градияо. При устис-ш ца 
Варио Вариомюнде, ирнстаив- 
щеги па Р. Тон Г1)«1лъ има уив- 
вр[китетъ, освованъ въ 1419; 
библиотека сть 120.001> тома, бо- 
таническа градина, паучяя сбир- 
ки. — Р. бядъ първень слов'Ьиски 
г|(адъ. иъ иацр4дъкътъ аа тьр* 
швиита в други иричини, главво 
политически, скоро го иов1шчвлв, 
в въ 121 А гой вече лячи като 
гъвгЬмъ И11МСК» градъ. Той бвлъ 
съ в-Ъкове ч.1епъ па каптсатпе- 
сквл съьсзъ в 110 вожиость равевъ 
па .1ибскъ. ||а м01исмбургъ-шп»- 
)>ицската двпастаческа ливкя ври- 
падлсжн оть 1(1^5, 

Рита, 1ерм. Часть оть дружшва 
(,« вмЧскапш) — Ротеоъ, който 
се отнася до рота. 

Ротррдяиъ. Холлодскн градъ. 
! 11аЙ-го.г1миВ градъ «ъ Холаидвя 
слЬдъ Лмстврдамъ. ири вливането 
яа 1'ога въ Маасъ, въ область 
, Южиа Хол.лнляа, 22 кплом. на 
' пгь огь Хага, съ хубаво прнста- 
I НВ1Ц9 на Маасъ (около 33 кн.10н. 
I оть устйего му1, сь кавала, коя- 
I тп даватъ въаиожвасть нд кора- 
I бягЬ да влшштъ в&трЪ въ града; 
I въ желЪопх1Но съобцеиае еъ — 2166 — другя1* холандски градов*. с% 
Г(!|)мяни!1 и сь Сол'вя 27«,337 жш. 
(1897). Намлеинето се е иоиече 
удиоЕДО вгь 50 ГОДИНИ. Около двЪ' 
трети с* протестанти, Ллшо една 
трета рижо>катллнкя, и вМолио 
хндяди евреи, ■^харпн, .1йкворпи 
н другн фабрики; златин в сре- 
бърни !1:!Л'1и111|; кор&бостроитед- 
спо. ГолЪка търгояия сгь Герма- 
1ЯЯ, Ведгяя н ахтр11П1{|а Холан- 
дия. Големи количества масло, си- 
рене, кълчища и Ойощня, и гр»ха- 
двн числа волове, пмцв, свит- и 
овце се нсирлщатъ въ Лнглин. 
Около 1,(Ю0 кораба и '2,600 пп|)а- 
хода влнзатъ вг&ка годива въ 
ротердамскота првстаяник; 50-60 
яорабя ех отъ апглиЙсквтЪ ко- 
лонна. Р. е вожеиъ градъ в ао 
сградигЪ и учреждеакята си (цър- 
ква св. .Чаврентяя, Аорса, арсена- 
ли, куки, бнблйтека, домъ га 
сгардя, статуя Еразму, който е 
родсиъ тазгь, недиципско учили- 
ще в др. 

Ротовда,^^. Брхгла сграда съ 
кубе. 

Рлпвлдъ. Най-богатата еврей- 
ска бан8е|>ска фйрна. Осяовате- 
дьтъ й, Майсръ Лпсе.пгь Р., бн.гъ 
род, п МАЗ у едяо еврейско 
търговско сехейспю оъ франк- 
фуртъ-оа-Майнъ; нгрвс^нь се за- 
пииавадъ съ богослопскнгЬ науки, 
пои( посгд^вклъ въ една хано- 
версва банкерска кантора; съ сне- 
чалевитЬ си нари отворялъ въ 
Фрянкфурть своя сн кантора. Въ 
1801 Р. стапхлъ прид|»>1>енъ бап- 
керниъпа единъ отъ наЙ-готЬмитЬ 
богаташи въ оаова вр^не, хасенъ- 
каселскня ландграфъ, по-късло 
хурфврсгь (вабнрател-ь ид нине- 
рлтора) Ввдхелхъ I. Когато при 
паиуването иа фряинузвгЬ иъ 
1806 лавдграфъть билъ нрину- 
дею да 61П вадъ граница, той оставплъ паритЪ си, в^кодво де- 
сетки милиона лева, иа съхрале- 
ние у Р.. който отъ товя нсарял- 
телско нахлуване се лкшнлъ токо- 
речи отъ ц-ктий свой капиталъ. 
1што ауснхлъ нъ обрашеняе ка- 
циталнтЬ ва курфирста. Р. аоч- 
и>иъ дп ираии държавни злеии 
въ небивали до гогииа р1>зМ'Ьра. 
11е<1ялата остл11х.1а въ рхц-ЬтЬ на 
Р., и саиий капита.|ъ се вървхлъ 
отъ Р-гЬ ПЯС.Г1-Д8ИЦИ на яасЛд- 
ннцит!! пй лаидгра1^а. Въсползу- 
вццъ оть зоачевнето св. Р. до* 
би-гь 'ла «■лнонлдмсиицитЬ сн. въ 
■1>рянкфуртъ. равионравность съ 
кристианетЬ. С-тЬдъ Р-та смърть 
на чело на фряикфуртската му 
банкерска к&щя застаидлъ вай- 
старий ну синъ Анседн'ц Соло- 
хонъ Р. основа.гь банкерска к^&- 
ща въ К11НЯ, Иатзяъ Майеръ — 
въ Лондонъ, Карлъ — въ Неа- 
полъ, и ародтк1хава.та бащината 
си фйцявсопа тактика. Внж. ЛоЬп 
Кре\'оя, ТЬе Но1с)18сЬ|1(1з; 
К. (уоловьеяъ Ротша,\*^ь» въ Па- 
вленковятя Ккохрафическая биб* 

Рочдей.гь (К с Ь || а I е). Ав- 
слнйскн градъ (Лонкаствръ), 15 
килом. оа с*в.-ист. отъ Маиче- 
сгетъ и 320 килои. иа с%8.-зан. 
отъ Лондонъ но жел1Ьннца; 61,000 
жит. >1>лбрнкн :» вълнена н памуч- 
ни издутия, капе.1я, магаи1П1. Въ 
околиостьтя каи^пю.юкнв, жел-Ьзяв 
и киишюв&глеиц рудници. Църква 
отъ \1Ьй вЪкъ. Много водобре- 
иия 11Ъ архитектурното и санитар- 
ното състояние на града са яа- 
нраш'11п въ ваше вр^ме, въ още 
сало местоположението на Р. 
е хубаво, в той е вахеаъ само 
00 обширната сн промнтлеиость. 

Рочестеръ. Английски укр1|- 
левъ градъ (Кентъ). 4^ килом. 
ца юго-нст. оть Лицдояъ, ва д;1)с- ( ^ 

^ ^ 
I — 2167 — оня ПрЬгь ва М^дуеВ. ср«ща Ча- 
тянъ. К11ЙТ0 СО ечта зя едио отъ 
влтоиитЬ ир^1Л1раД11н; 28,309 жит. 
Хз^ава съ^рва цървва, градсш! 
доиъ, иостъ сь 11 своха, старъ 
тирЬоеоъ заяъкъ на едвпъ хължъ. 
г. квася какеппи в&гдвшд и я> 
11а>:| сЪио. Едцо ил друго ио 
3,500 кораба съ 350,000 тона 
ивзатъ въ ирвстанището н вяли- 
*рь ва годината. — Р. е съще- 
егвувадг къ райско вр1)М«. кога- 
го се иарвчадъ ОигоЬг1Уае; 
сегавшйто ит яке (Н г о Г8-« в п е- 
( г, Н г Гз с а в 1 1 е) произво- 
■дяп. огь йме хр4и|)Ъ, саксоискн 
гданятарь, и дуна зшгькъ. 

Рочествръ. Градъ въ Оъвдяне- 
■итЬ Дърааан ((Ьо-Иоркъ), 300 
ЕМ-юм. иа с1)й.-зап. отъ Албиан, 
яа гохкняя Еавать Крке и на 
ср^оточна Я№х^1нши1, п 1:1 квлом. 
ОП чепегт ал Дженесв, конто 
образува шк града няколко водо- 
■адн; 145,000 двт, Павната ви- 
Д1Г<^р|[я 1! шввич^слюто. което ис- 
карва готови дрехи яа 27 хи.1вова 
лева ва годяиата. ■^мдвнарство- 
70 в овощарството даватъ пове- 
че отъ !> ннлипнд дева яа годп- 
ната. ВодонадигЬ дост&вятъ дои- 
гатрдиати с1иа аа иЬколко мелш- 
цв в фаб11|[11и; търгоиця съ €вниска 
«аг!.. ^^[нивгко стоварище. До- 
Лрп прН1гганк111е при устното ва 
р1иита. Уипверсятегь. Обществе- 
пвгЬ у'1ндигцА пмагь 130 учите- 
ли сь 11,000 учеквцв. — Тоя 
■-радъ о жи-едр1гь вь 1810; въ 
16^») иасел-яието мг бнло 1,й02: 
п 1^40 — 20,1У1; яъ 1860 ~ 

«.248; в* 1375 — а кей. 

РопПшАо (Графь). Фрап[1. вар- 

шалъ (17-^5 — 1807), однш. отъ 

г(<р(1ВтЬ ац войцат» на аш-рикаи- 

глйта пезавпсим(1сг1>. IV Лплъ ве- 

1И. огь Фрпяциа съ войска 

1и ииНОЩ!. ВВ аМврвкаОЦНГЬ. Рошвль (ла). Увр&1сгь Франц, 
градъ ай Атлантически пкеавъ, 
167 Бн.10!1.на юго-зап. отк Иврижъ 
□и хед11чяяца; 31^,:{|С жит. Кора* 
бостронтелвицв за рибодоиството 
въ Нюфауадлавдвв. Захаров фа- 
брики; стъкларство. Като твьрдв- 
оа ца .чюгяотв ла-Р. нр^търп^оа 
няколко о1^сздв пр11зъ релвгнозлв' 
тЬ войли вь ппи11^д|1ата подовлпа 
яа \\'Ья вЬцъ. С«га е ^-иаева 
вр11пость, 

Рошфорь. Фраиц)~л:в прнхор- 
ска Г|)идъ Цолнв-Шаранта), на 
д1)свия бр&гь на Шаранта, 16 
кялои. отъ устието б въ Лтляптк- 
чесвк оксаиъ, 32 квлон. па иго< 
ист. отъ ла-1*ошель; 34.600 жнт. 
Хрото воеино-иорско йрнстаннщв 
па Фраяцвя. Поеяво-хорско ке- 
двцяпсх» учял1Ш1,е. Търговия съ 
жвто, какс^ннн ахглнгца. вино. до- 
бял-къ. Важяостьта на Р. наче- 
п1.1а огь времето на {Подбера, 
фравц. виявстръ (16б(>), койго 
сь.'иа.п. пристанището ву. 

Гошфоръ (Лн/ж.графъ). Ф[Ш1- 
цузскн итбдяцксгь, {юд. въ Па- 
ряхъ въ 1вЗ-2. 1>ап1.а му бвлъ 
роялистъ; въ майка му, която 
лъ.1боко съчупствувадя съ вс^Ька- 
къиъ иолитически шшркдъкъ, 
В1.1!яятвла Лира да се отвра- 
щива огь съсловията подъ как- 
вото к да било було. Най-на- 
пр*дъ Р, се отлича като ели^^ь 
отъ редакторите яа Фншро. Въ 
1^0$, когато се отв1Ьпнхх п^ков 
огь ограявчоянята па печата. Р. 
«сяова ху|ша.1ъ Лантгрт, яасо- 
ченъ протнвъ Иииолеояа 111. Съ 
острят* ся статив Р. доби ог» 
ровна понулярпость. Къ 1869 
бидо взбранъ въ законодателното 
т^ло. (каовв ноиъ и'Ьстянкъ Маг- 
яеП1и1!1е и нродъ-шавашс ва- 
1шдсяшгга си иротпвъ ими<?1)АТор- 
ското сенейство. За 1[олвп.1йтЬ се — 9168 — въ тля в^ствнкь обвиавяяя пр(Ь 
тнвгъ Ив^ра Ьпнапартя, като убя- 
ещк пя и. Ноаря, I*. биде осхдеаъ 
пя зат1Ю[>ъ я 3,01К) лепя глоба. 
Цуспкп оть затвора с^гЬдъ прЪ* 
вр«та на 4 сфптеняр. 1870, Р. 
стЕнл чденъ на провителспюто 
ня народната отбриш, нъ скоро 
ни1).'1е 1Л^ 1.-ьггака ку. 11^'^11а11ъ 
п народното събряние, той се 
■рягЬпн до радикалната лЬканд. 
Въ и'Ъстинк'ь М о I <Го п1 г е той 
се яик прииърж1>'и11къ аа иарнж- 
скдта комуна, някаръ, иодъ 111^Ьл- 
логь на бохесть, да се огкачва 
ла сн постани кйндидатурата. 
С11|дъ влизането на редоанотЬ 
иойски п Царихъ, Р. п1у(уЬп1Ж. 
аь бнде арсст^ванъ, 11^^^дил^м1ъ 
иа поенинъ слдъ й испрцтеиъ вь 
8атоп«?ни<^. Вт. 187* сполучи да 
каб^.п)е оть Нона Каледония. На- 
етапшъ въ Ловдонъ, посл-Ь иъ 
Ж«1юа, Р. подпопн и11даваП1?то 
на Ьап(сгп1' к пнсплъ п оа- 
рнхскигк 1гЬст11И4<<. (/дЬдъ обогатя 
амнисткя вь 1вгШ, Р. се иъриль 
8Ъ Иарнжъ, л'Ьто йнде П()С|>Ъ1а- 
нхгь въсторкено к основа иовъ 
вЪсгаакъ т радикалната опози- 
ция, 1|11галя1)!оап1, въ кой- 
то възбуждаше фраш^уадгЬ къиъ 
реванша (отвръщане на Гернанни) 
Въ 1887 Р. сганА силенъ правър- 
жеяихъ яа 1>уланж(! (впж. тпва 
и»е). Въ 1889 той, заедно съ Бу- 
лааже и графъ Дидова, биде пр1;- 
дщд0въ на върховнил схдъ иа се- 
ната н осАденъ на аатвор-ь въ 
кр'Ьао<ггь до хввогъ. Установи се 
въ Лондовъ, огь д-^то продълка- 
ваше вгь 1 л (гя п») кеапС да 
юшдн веп1)Ък2С11хто дЬйцн-Н 
иа реоубиката. Върих се въ [1а- 
рижь сИигь аинисгинта въ 181)5. 
Когато въ 1897 въ Францнж се 
вадвая» агнтацня оо Драйфусово- 
то дЪю, Р., заедао съ Дрюиоиа, ое обява нротавъ новото гдеданв 
на д-ктото и горещъ защятникъ 
на генералния щабъ. ОтатянгЪ, ва- 
нечатанн оть Р. въ 011 В 1 а 8 ■ 
друга н:(давня, съ нодапсъ Ц г11п- 
8о1. сл и:|дадени о1Д'клцо, иодъ 
заглавие {-'агсея ЛшдгеЯ 
(^[•^нв) и Кап1ав1а (1886) съ 
ригунки. 

Роялизнъ, '/-р. (отъ роа, крадь; 
/кмдь, хра.|евски). ирнвързаиосп. 
ла «[юлввеката вдасть. — Роя- 
лнстъ. Ирнвърженивь ва кралев- 
ската йласть. 

**! С-Р^ К п х>. Франц, л^ 
каръ, род. въ Конфо-ишъ, ша)1а1гт, 
ден., оъ 18&3, открительтъ пя 
аитяднфтервтпня цЪръ. най-вак- 
цото му открнтир. Д-ръ Р. е 
Гтлъ отъ 1878 110]|0|Ц1<нкъ, а ио- 
(м11 отъ оснопавамето на ПастВл- 
роаяя янстятуть въ 1888 еьтруд- 
ннкъ на Иастйора въ наяетяитЬ 
му нцнрвапня и открития. Той 
е наираиялъ заедно съ други съ- 
трудници (Мочлнковъ, Са.1ннбоиа 
и др.) в друг» важнн открития 
вь недицаната. Той р ч.1виъ на 
академията ва иедя!^. отъ 1898 
и иа акяд. вагкиН огь 1899. 

Р;апъ (Кои е и). Франц, градъ 
на р. Оиа, ц. на деиарт, Долна- 
С^ена, ]'М кн.10)1. отъ морето и 
1.17 килох. на сЬв.-яал. огь На- 
'ражъ (по же-г*зноцата, които оти- 
ва за Хав[гь^; 10В,Ч'.'-) жит. Доста 
1-0.Г1.НЙ 11ромп1плепосп.и търговия. 
Огь \^'1-и вЬкъ цъвга фяяисоио- 
то Н1>ов:июдство' (вия. РоЦюг, 
Н|81»1ге |1е 1а {ауенсе с1е 
Конеп, 1870). Повече отъ 160 
пажучпн я лбиеня оредашшп в 
тъкачни заведени. Фв1фш1а за 
11ам)чнв ткаин (нзвЬетни съ име- 
то Копеоег! ея), ва флаи&га, 
кявеля, стомаиеян над-Ълия, хи- 
инческв вронзведенпя. ко1и1Со-и 
иашивостровае. В% 11рнстанш11,ето « ( 

^ < — 2169 — 1ь" ииаать морскн кораГЕи. Костояя- 
111 пираходвя съойтеняя съ 
Хиръ, Ьорло. Ма]>свлия п др. 
Цо ряам-ЬритЬ оа тьргонияти руок- 
ското пристявнще е 5-то 1П> Фдкав- 
ци. Р. има С1.С>йрии църква оть 
ХП-а вЬкъ 1гь !км11вл.1-1ше№ъ <>а- 
*ям> сь двгб кули (75)1. я Пи.), 
пжрхнвдаленъ к^олъ (156 и.). 
Ковяя статгя на Наиолеоиа 1. 
ааяегпицн ва Корнсйла, на Жана 
Даркъ \вл адошдда, хЬто е била 
пгорева) н лр- Акахемпят» на 
вауйтб, богословска ||шкултпги. 
звмедЬл. учн.1И|ца, ввст||т>гь за 
глухо-»1а*и бяйлвотека съ )ао,000 
тома и картипаа галерия. — Р. 
е биъ столнц,]! цц 11(ф]|ан11^|:»т11 

ДТКОВв до ЮПО, ЕОГЛТО 11ЯЛХ|>ЛМЪ 

1Аиюе8атсльтъ, като завоевалъ 
иглвя, отгЬвесълъ .рюра си пъ 

ядовъ. Тоя град-ь се окупвра 
герханскнгк войска нъ НТО- 
1в71. 

Рубепсъ Ш'гтр^Пав^лг). Е- 
довъ птъ иай-великягЬ фламанд- 
ски живоивсця, род. въ ^игеш. 
<п> Идсауссото гро^^ао, упр. въ 
Лвтверноиъ (1577 — |«Ч0>. Р^тЬ 
ролитрлн. иривърхонндн аа ре- 
форм&авяти, били ирннтл1>ии даб4- 
гятъ въ Гсриаввя; въ с<>х<>Й1т10То 
■у мз върнАдовъ Лнтпераенъсл*дъ 
бащината яу скърть. когато тоВ 
Лядъ па К) голини. Огъ тогава 

той 00 ТЧВЛЪ Прн 1Я'ЛИЧ11Н ЖИ№0- 
пигцм Ванъ-Оорте и 1к|НVI{апяъ. 
Въ 1Г11М), п<| оЛичая па япдер- 
лжвдсхкгЬ живо^исяв, той оти< 
вюдъ ла довърши к&дохествеао- 
то см образопапве въ ([тплия, 
прсЪпоркчалъ па яантуаскяя дукъ. 
Вмюеацо Гйшаго. \\ъ ятолкянокня 
перцодъ иа яЬят(.миосгьта гя, V. 
<>'• ' " (П'р1!явлъ пск.1ю-1ителао къиъ 
■толте-тяо творчестно, п по- 
1п пооярадъ ОВЯ! огъ кар- 
,.1гЬ, които ж^ се яряввда аа&- 
мяого. Огъ сакоАтоятеля1ггЬ ра- 
боти, които ИП11Ъ.|1Ш.ТЪ ПЪ товя 
яр^нс, като П0'гляппн посочвать 
Вь^Ф|ажсние^яо на Кргста, Рае- 
пятивто, Даанаде^тьм» апос- 
яю-ш, Прпображението ма Се. 
Трачца и др. Въ 1П08 Р. се 
върн.т,лт. въ отечеството ся, д1»то 
(>илк пазклченъ живопясецъ при 
дяоря на ерцхорцогя Ллмрпгя, а 
скоро се »рослппв.гь като най- 
велнкъ хвппписецъ яа вр1>хсто 
ги; вече яъ НИО той илвършялъ 
дв* яаПсторски работя: Лидви- 
жотето нл К/пета г Снятне' 
то оть Кргста (и ли'Ьг1 въ ап- 
лвориеиск4ТЯсъборва църкяа). 11о 
това в)У&хе той пяявсалъ и Обра- 
/цгннгчио на се. Ва$оиа (ни църк- 
вата ся. 1>ай011Ъ въ 1^вть), Но- 
кАОнтисто иа «их4гшн№ (за църк- 
иата св. Цвавъ иъ Мехсляъ), ко- 
лоса.1но нмоб1>аж1!Вне яа Страш- 
ния Сх()ь (въ мюнхенската пина- 
котека) я, между друго, 34 картн- 
ия за ааперпенсвата църква иа 
иезгититЬ, уннщожеяп лъ 171» 
оть одивъ пожаръ, съ искдюче- 
вяе на 3. която се аашБтъ еега 
въ яЪвскня музей. ОгКдъ това, 
00 лорлш! на ф[)знц. кралица 
Марня Медкчн, т»й игпнса.1ъ '24 
картини съ ялегорвческо- истори- 
ческо съдържание, конто нросла- 
вягь тая господарка (въ .1уирския 
нрей, въ Паркжъ; йскн^иг!^ иш. 
се вамирдть въ мюнхенската яи- 
Вйкотекз и въ с. п<>терб. нмнер. 
ермитажъ,). Втората полопииа огъ 
жииота си Р. врЪкарагъ иопече- 
Т1) въ [1ХТ)'иияяя, която взвър- 
шя^ь въ качеството посланникъ 
на госпо.1ара сн. Нъ последното 
десеткл*тяе оть живота му бяло 
толкова провзво.1ягеаво, колкото 
п иървкт1| веряолв на д1шт«л- 
шктьта му. По това й1>1ц|в вто- 
рата му жена, хубаввид Еденя — 2170 — Форнанъ, му С1уж1ма често аа 
о^^разедъ. Удявятелвата Р-ва 1ио- 
доввтость (слно хартяшггк н]г 
■зброяватъ оовсче отъ 2,000) бя 
се аоилалял иои^ъроятиа, ла «еби 
ба.1<) кз^ктво, че Р>у оонагали 
въ работата КТ хногобройпнт^му 
}'чейВ1(а, между конто бвлъ н 
ааамонитйй Л. йянъ-ДеАк-].. Нъ 
ясторанта иа вскуството Р. се 
Яшша като паА-великъ огь вр'11Д' 
стявателитЬ ае сано иафламйил- 
ското, а и изобщо ня еирош^бско- 
то вшвоийсшо огь.Ч\'11-я вЬкъ. 
който сърдиняпалъ въ творче- 
ството гевва.1)1а саностоятелность 
съ ксвчко плВ-добро, що бв ио1'.п> 
ДВ влгл-1ин отъ аркдшссшсавця- 
гЬ св. Изобщо тоб бн.гь р4.'алисть. 
нъ нъ най-квгокото :шачевне на 
думата, — отХ1п>р.м.гь глучайии- 
1^ дребудвв Вй природата ввъс- 
иро1пво.кда.гь спмо иейнитЪ типпч- 
ни н пай-хтбаьи чъртн, — хддож- 
нвкъ, който осггаввлъ всЪкот 
блцо до д-Ьйствптелностьтя, дорн 
т вгзйвшенктЬ Л ялоализации по 
релвгвозпиг! в мвтологвческвН 
теми. Токо-рочи цснчкитЪ Р-лп 
провзводениж сд били граинраин, 
иа в ИВ01Ч) ПАТИ. 

Рубнднй, .мт. <хив. ВиЬ!- 
|] I и т; К1>). Ьторий металически 
елсмеатъ (върввй ие.шй), от- 
врнть отъ Бтвзепа и Кнрховжсъ 
цоновата иа сиоктралния 1ша.1взъ; 
добв.1Ъ името СИ за двЬ тьмио- 
чер^кн 1,п|Ь|(1и8) линии на снек- 
тра, който е гвойстш-нъ на гъе- 
диневвятя му, когато се пне- 
с&тъ п. бсзшарвня вламевь. Оъе- 
даасииятп иу. както в цсзисви- 
тк. ири.ш>|лтъ мвого ва ка.1И11-| 
ввгЬ. Р. и Ц1-ЗЙЙ сл обширно 
расаростраяевн вь природата, нъ | 
й1:11Кога се ср'Ь11»тъ въ малкв ко- 
личества. Т11 ех намФ.ренн въни<н | 
го мвиерадии вида, а кь 1|1)кон| нвверали. П двата метала слнво- 
го скодвн съ кална. 

РубкмОнъ. [1та.1ИЯНСЕа р11Ч«- 
\1», която се влйва въ .Лдриятн- 
<№ско мо|>с. Нъ ркиско вр-Ьме 
обрязувяла ва гЬв.-ист. вр^1;дв- 
тЬ ва Цталия в иа кгиалписю 
(отеамшна, по отвошевяе къвъ 
Игалин) Гллия. Ир-юъ тая [гЬка, 
въп1г6кя запр11111,<?иието на Сеяа- 
тя, ЮлаЙ Цезар!^ въ 40 пр1>лк 
Р. X. врЪмив2лъ С1. войскятп ся 
съ тоиа ой 1|ачов<.1а мождуособ> 
ната война. Въ прлиос, ем. мрЬ- 
минунлхъ ]*}'биковь зиачв правш 
рЬтателяа стАПка, авмамъ сн1ио 
в оховчателно решени?-. 

Рубнци^айиъ {Амтот Грпго- 
р4.-инчъ). :1иам1'нагъ ннаннсть-вар- 
туояъ н компоаиторъ, №ирснвъ, 
род. въ Москва (1830—1894). У- 
чя.п> се при вайка ся, ностЬ врц 
ии.1уава. На 9 годния концерти- 
рй.1Ъ. Съ вего се въсхвщавали 
Оберъ, Шовевъ, Листъ; .1всгь го 
нарехлъ насжЪдивкъ на своята 
гвярня. Нъ 1>ррславдь Р. нспъл- 
110Л1. иървото сп съчинеипе за 
фортрпваво: Уидина. Въ 1841) Р. 
свврв.1ъ пъ ИЬт. Отъ 1{444 до 
184'^ Р. жнвЬлъ на чужбвва, д^- 
то наставнкцигЬ ну би.1и .)взие' 
питигЬ ковтравунктнстъ Денъ в 
композвторъ Майер^ръ. Цзяъя- 
редно горещо се таеалъ вънъ 
младиа Р. Меаделсопъ. Като о- 
тншелъ вь Ц^^л-рбурп.. Р. ста- 
н&.1Ъ началнйкъ на иуикката при 
дпора на врлпатн княгяия К- 
дена Навловва. Ня товя вр^ме 
ге отвясятъ едшп, редъ яегови 
||»орт«ивкини наеся в опората Л"- 
митршЧ Донтоа. Вь 185У Р., съ 
1гьдМствв(!1а ва приятели в нодъ 
плкр«в1гт<'лството на великата хвл- 
|'вня Елена Швловна, осяовалъ 
руоско музикално .дружество. Въ 
1863 се отворило музикално учи- 4 

I I — 2171 — пще, ижто 1№ 1873 добило и- 
кето конс^рнаторня. Р., наава- 
чевъ лнрскто[1Ъ яа учвлщето, 
шжеладъ м държи исонтъ за 
дшишштя сво4)оденъ ххложникъ 
ва това учвлпце, в мвиува за 
орълъ, който доФвть тал дна- 
миа. От» 1«в7 Р. IX ир4- 
дал пзново иа концертна н усв- 
^ева вомпоцнтодкка д'(лтелность. 
Оь особово блескаоа сполука се 
придружаваше пжтувянето му ръ 
Анеряка въ 187а. 1Н )в8о— 86 
Р. даваше въ Нетербтргь н Мое- 
■аа, а цосхЬ яъ В1иа. Нерливъ, 
Лопдопъ, Царвжг. .11й(1Ц1гп..Дре'л- 
деиъ, Ьрмжселъ ипорпмхн коа- 
ае11ти, Дп 1887 Р. жа»11г-те ту 
п !'ус»я, ту 1гь другн земи. Оп. 
18В1 ло 1891 Р. бЪ изиово ди- 
ректоръ на с. петсрбургскати коц- 
серваторял. Ни тот вр^хе се от- 
Еас^т. иегоинг^ пуЛлнчпв нря- 
вадих двкцнн я едипт. очеркъ ня 
агторвчсското ра^ватяв ва лрв- 
ката, залисапъ оть дуввтЬ ии са- 
яил лсаторъ и шиадсиъ на русгкн 
(ггь С. Каво1ГЬ-Дсхт(<ровъ. Лру1'ь 
Р-въ ичеркъ; така записаяъ в 
»вдяд(-*въ па русгкя оть Ц. А. 
Кшл подъ заглавие : Истор1я 
Аит«ратурп фортепйшой лу- 
юкм. Въ 1 в(^Ц се ото]«аздяу- 
п тьржестмяо въ Г1гге1)бурп, 
аодув'Ько11ава юбвлей аа Р-та 
артнстячеоса д'&ягсляосгь.. Като 
вставв коясгфваторпята, Р. пакъ 
жв1гЪ ту ш. 1'усия. ту в* друга 
зеят. Като 8»рт}'озъ-авамисть, Р. 
Вфжаше гтъпсрнацн. Числото ни 
сьчяйеввята му се прк:я'&та иа 
11Ц, б«яь да гс смЬтатъ 12 опе- 
ря ш гол'Ьяо количество форте- 
иваввв ронавск. За фортеи пано- 
то ех цаписаин отъ Р, 50 ороиз- 
■едепяа. (>сл-^ь тояа той, «> яа- 
(шсалъ кояцертв яа цнгулка в »а 
лолоячедь съ оркестри, 4 ду- ховвн оперя: Япубеинй рай, Ва- 
внломсхата к^ла, Мсшсей, Хрис- 
тос*, я една бкблейсва С11еиа въ 
5 картнив — Сц-ишить 13 оне- 
ри: Демот (1675), Фераморе», 
К1/м1ко'1скапш битм, Макаяеи- 
тгь, Нероа В др. 

ГлавнигЬ Р-вяляторатурня тру- 
дови сл: Р>{сское некцссмво {\&Ь\)\ 
Ащобираф1я, вздадева отъ М. 
[1. Сенекскнй ю, 1^89 к пр^ве^ 
дела на пЬхски; Л/улпса и ся 
пр1ьдстав№т(ли (1891, ор1)ведеиа 
на другя евроиейскв «зяпк). 

Рубмиъ. (лат. р^берь, червеяъ). 
Черпенъ сапфиръ, драгог11шеаъ 
каяъкъ, който по стоЛностьта св 
върви сгБдъ елмаза; а.1а като за> 
явпо едпа взп^отиа годЪявва, 
става оо-ск&оъ отъ елмлза. 

Рубла. 1')'а-ка срсСгърна моне- 
та, К01ГТ0 струна около $ лева н 
<10 ст. в книжната, н иатпата Р. 
струаатъ всЪка по-кнлко оп. сре- 
бърната. 

Рубрика, .10Я1, I) Огд*лъ (в* 
вксгаикъ). 2) За1-ла8яс, което по- 
казва нктоиронсхожденнето ва 
едва новина: четель т «^н» 
«иоф^цоски влстнш» под* рубри- 
ката София. 

Р]'впъ. иакоиъ снцъ. нраро- 
дйтоль ва едяо ОП. 12-г6 варав- 
леви 1иеясна. 

Рудинв (Мархвзъ дн), Нта- 
лияяски държавянкъ, ро.т^ нъ 1^39 
т. Цалерио. ^нняавалъ е яосд11- 
дооателно длъжностьта префекгь 
въ Иениол-ь, нвннстръ иа влт- 
р^шннтЬ Д'^а (1809) в два пл- 
тиханвстръ-ор^сЬдатель(1891 — 
1892 и 1в96— 1896). Въ 1891 
съставя вабнаетъ сл^дъ Крисли- 
вото иалаяе въ свръсаа съ афв- 
снпската катастрофа. Въ иъикаш- 
яата шиятяка послЬдв» полити- 
ката иа аргЬдшестоеиицнтЬ си — 
участието иа Цтадиа въ тройняя — йт — 0К1КП. Црк» п(>С111иото си ив- 
нястерстпуиаие но мижа да гру- 
пвдш т]М1йно мипистерсгво за ла 
въведе нскаянгЬ пгь обществено- 
то Н1г1нпе реформа. Сд-Ьдъ ми- 
лаяскягЬ смутове в жестокото 
вмъ потлпкпаос, иоложенисгто му 
• СО раоиатш съисЪкъ в той со 
оттегли. 

Руднлфъ I. Германски имне- 
раторъ (1273—121»!), род. въ 
1'^1в, яай-го.Н1мий снп-ъ вя Лл- 
Сюргл IV, хабобургскв грж)'^. 
Ир^кгь цярулааето са воюва.» съ 
(>тока1»1, чешския кридь, ко|(то 
жвдаялъ да добие яинн|К1Т0рсван 
ир*столъ, доклЬ, нвЯ-сйтя-Ь. въ 
1278, Огокаръ пе Лнлъ уЛятъ въ 
едпа битва прн Марифелдъ. Р. I 
васлЬди.тъ Лдйлфи Пл-игски. 

Рудйлф!. II. 1>|1мл!<кк имшг- 
|>аторъ ( 1 ?|76 — ЛЗ 1 2 1, сниъ яа 
имаератора Максяиялпляп II, по- 
стоянно %и1ятъ сь астчюло!-»»™, 
алхимннтй и заобнко.1011ъ огь у- 
чони ^Тихо Брахв ц Кеплеръжи- 
пЪди ирн двора М]г1, малко о- 
бръп1алъ мшмйине на дъряшвата 
си. Р-гЬ яасл-ЬдРтвени земн, Ун- 
гария, Моравия и Лкстрия, сво- 
1>о му СО о-гнелв отъ братя му 
Матиол. ;^(1 да удържи Чехин, 
той оодтнърднхь всичкит)! права, 
да.1ени ва чехвгЬ отъ Лшца му, 
воогЪ иамястилъ да улинсожи тия 
врава. пъ тогава Чехни, Сидс- 
пя в ^Ьряцъ пр'Ьмиихди в тЬ 
мя Мвтв1'«11ата страна. 

РудйЛ1|»'ь. .\вст]}я))ски цр^<:то- 
дпнаи1^днихъ, едвпчък-ь сняъ на 
ямоерат. ■(•ранцъ-Иосвфа и няпе- 
ратр. Елисавета |1й58— 18йа). 
Интсресувалъ се много отъ ира- 
вяг( ва жнвотшп-Ь н чгп. .юаа; 
нокашалъ го.гЬмъ вкусъ :1з воен- 
ввтк въпроси. Нъ 1в^ биде лро- 
ягтедеп марталъ в пн11г-адни- 
радъ. Ожеаядн бЪхх го въ 1^^1 яа лрхидукния Оефаин?, щце- 
р11 на бодгн&сквя крй.1Ь Леонод- 
да И, родена въ 1804, вонто му 
дадв дъщеря Клясанета (1^3). 
Лрхндуквнята яе 6Ь сво-тучша 
да арнпл11че любовьта ия тоя 
Бвазгъ съ много нероозснъ томие* 
рамсигь. Едйнъ домь яр*аъ 1889 
иам1фихх ва едно жЪсто мъртви 
гЬдата на бня:1ъ Р. и бароиеса 
Мария 1}е<1ера, люГювяясъатя ну, 
въ .юнския замъкъ на кояза у 
Майерлнн1-ь при Ваденъ. Каза 
СО, 40 Р. с(! саиоубвдъ; други, ка- 
то цо-точни, свЬуТЬння ка<(вах«. 
че го уйнлъ отъ {жвносгь иъвъ 
жена си .г)|спичея,- а Вечсра, ялв>- 
беиа въ I*., огь горесть се от)»- 
вила. 

Рудолщатъ. Столица на вцнж. 
111в;1рцб)|ч-ь-[*удол1цагь, иа :;(аа- 
ла, 31 килон. на югь огь Най- 
маръ; 12,500 жит. Хубава рао 
ходка На1п. Замъкъ Хяй.1ексЛургъ 
иа едппъ Х1>.1мъ. Картинна пью- 
рня, библиотека, три фкбрики иа 
пораедаиови слогове. 

Ру1кола, фр. ирусинца, обривъ, 
таърд11 о4)икиолеиа П]1йл11ичипа 
болеел,, на хояго едивъ оп. 
нрвзиацигЬ е червени оятаа но 

БОЖЛТЙ. 

Гулета, Рулетва, фр. (соб. 
анач. тртлшка). Единъ видъ иг- 
ра на конаръ. 

К II I е В г I ( а п и ! ( Вм- 
д1;б Ярнтапио !)■ Народиий ан- 
глнВсан хнмн-ь, така вярсчсо. 
но думигЬ ия ярип41ва му: И ц I е 
В г I I а п 1а, И г Н а я п 1а г п- 
|е 1)1 е угатея! ВгНоов 
пеуег (^НаИ Ье 81ауе8. 
(ШадЪП 1>рлтапио; иритаиио, иа- 
д1Й но|»етата! ИритиицитЬ нвко* 
га и11ха да б^&дхть робе). Тоя 
хнннъ се иоявалъ въ 17А1 и се 
приписва на английския компо- 
цяторъ Лрна (ТЬотая Лгпе, ( 1 — 2173 — 
и ПО~1778). Бг състава му е 
пведецо много изъ Хеидс-лиляя 
) с е а я I п А I г « I о г 1 о. 
Р]ГМ1>.1ВЯ. Ино, к<мпот>');ДигЬ 
днвахА «дцо »р1'>11« ни ц^.1итя 
» а& игь птъ Стара-{иаЕ11!- 
до Лдбаикя: оега съ тюна йме 
1111гЬнарвчптъ1>соб<>по Одрив- 
и 1!акедо!1вя. 
Рунеляя (Иеюмчма — ').Бер1ив- 
гяяВ Бонгресъ, клто расккса 
(Нл-а1м:кита аоня. осио^мдеиа но 

СаВЪ-Ол.>|]|а)1СБИЯ ДОГОВорЪ, ГУ!- 

ДМе покрай вннж^хство 1>1>.1гария, 
хехду ,|^напъ ц Ояра-илаппяа, 
?дна аатопомпа об1асть, иа югъ 
тъ Стара- планина, коато 1>ръс1'а 
Р. и Бпято аи-сс711'Ь аз варе- 
Южиа Бълюрия. Тая область 
шсаше ш пр'Ьд'^и: иа яп'. Мерно 
яор« (Нтргагъ и Лнхйяло); на 

^в. канжестоо Вългарин; на югъ 
(иранска л Солупскв нвлнеги, 

ир, части огь Трякйя н Македо- 

1Я. Тя № простираше на-дхьжъ 
оть яшксап. |гькъ с-Ьн-ист., отъ 
вргхнвегЬ на Родопнт^ ло 1'Ьвер- 
Нйл Г>р11гь ла Вургазскн залнвъ, 

Г|<> цялои.; н па-шнръ оть сйи. 
'П.«г югъ, отъ яо до 140 кидоя. 
11|кхп')1аиа'иоти й ое ирЬсяЬташе 
в» :1а, .ши чот. КЯ.10М. н насрле- 
ияето пъ !вЙ1 на вИ|,4:л1 жнт. 
огь коищ) Пьдгаро хрйсгшше 573, 
р№ 1.НЛП 700/а). иохаявдяяе. тур- 
■ иоиацн, 17-1.7з1> (идн 21 до 

2 "/а). г\пл,а 42.50и (яалко но- 
чмо оть 5 на-ач>). еврея 1й,й21). 
цвгаве 1.1711, арненця 13,000. 
|Ь> 11прлнн1^ЕКя длгоноръ. II. 
Р, г« 1нта1и1ше похъ пу/Ьаал но- 
лпячесса и воевпа вдасп. иа 
судтала, въ тр1;б|тшо да с« ]г11[*а- 
А »ггь храггканииь глаиенъ 
^равятедь. шиначеиъ оть сул- 
^яаа гъ съглз'и(1*го на велнкнтЬ 
1-ядя за А-годншевъ норнодъ. Сх- 
щй диговоръ (чд. 15 — 17) да- вате цраяо яя султана да се гря* 
жв за от^^раватв ва областьта а 
аа тиаа да нздягяи но 1|р11Л'1ивтЪ 
I) укрЬЕьтеная, къ коита да дър- 
жв гарвшюнв огь турска войсва. — 
Ьъ схщатп нр1нв сулъвътъ се 
задължаваше по договора да не 
употр11Лявв въ гарвязоввтб ие- 
редовни войски, като башибозуци 
н черквзс. ирЪдъ вълнеинвто, 
ПО1УГ0 нзввка вь обдастьтя само 
вдеята за турсвя гарнизови, суд* 
таяътъ по ходатайството яа рус- 
скня царь се отказа въ соното 
начало оть да уврпяив правото 
ся йтносйтелоо гариаж>1шт1(. Ца 
гливнвя уирзвнтдь се даваше 
аравото да повява тургкя войскя, 
въ случай че се зашашн вхтрЬш- 
иата илн въвхашната беспече- 
лость на областьта. Въ тажъва 
стучаВяость Ввсокатя Цортя тр1)б- 
ваше да уведомя прМставятедкгЬ 
ня силятк въ 1^ряградъ »а р^ 
шеаяето, както я за изясквакаята, 
конто го оправдавать. 

Първвй глявенъ управнт&аъ 
бЬшч квлзь Александра Богоридн, 
Я.1И йнакъ Алеко наша; вазаа- 
че1ГЬ ва 6 май 1873; вое управ- 
двнвето ва 1$ май 1вТ!). 

ОГиагтьта се управляваше ап 
едннъ Органическа Уставъ ^к«в- 
ствтуцкя), изработеиъ въ 1679 
оть едва европейска хомвсия н 
който състоеш« отъ 1 5 глави съ 
4'^5 члена. По тон освовеяъ завовъ 
шкинодателвата власть (гЬшв вь 
рх1г('г1. на какара, наречена С№- 
ластно Събравяе. Тя б^ше до- 
1гЬйд11 официадва. донМд'Ь взбв- 
^жтелиа, н до1гйцъ назначена 
отъ уцраиителл. ОфициалцвгЬ 
ч.IецI^ве СчЬхА главвнтк схдвбаи 
I н духоввв гавовввцн. иа брой 9; 
нзборввН 'иеиове броехх ЗС, в 
I паз1гачоннт11 10. Половвяата оть 
I иабранитЪ члевовс овразваи шЪ- 

137 I — 2174 — стата ся всЬкя диф годинв. Съ- 
йраиието се с1.бв|)&1ио к-^ка годи- 
на прЬаъ октояврия йъ сталщата 
илокдввъ. Т« нзбярпше вс^ка 
годила като своя делегати кз- 
жетлу иеяовегЬ ся де>:йть члеяа, 
които състаоии Посгоянсиъ Ко- 
ннтетг, който рабитршо иркгъ 
годината, (^ь главина уп1ка1!В- 
тель ааеисяхх вснчннт^ нааначе- 
впя на д.1ъжпо1!Т11ит1^ .(иця па аб- 
ласт1,та, гъ ис1^тю^Iенне<■ямо иай- 
аатя дирехторн, 1:овто отговярякх 
ао чввъ и служба иа иииастрагЬ 
въ една държава, н на вача-ши- 
фггЬ ва нилпцнятя и жандарке- 
рвата, конто се яазпачаиахх 1угь 
султана по пр^дстаменве оп. 
глаа. рфавятель. 

Пстгодншвоти у1111а11.и'иио на 
Адеки наша пр^мнак доста мнрно, 
макиръ да се оаванен^-ва п. честя 
стълквойеяяя яа глап. упранн- 
тсдь сь областното съЛранне я 
сь постояппяя кояят«т>. СгЬдъ 
1Пч1110)10ш,1.'искка иркнратъ аъ жия- 
жсстиото А.1еко маш почнл; да 
мечтае за българската корона. 
'Гой даде б-тагоск-юнень првеш, 
на еянгралтнгб огь кояяе^твото, 
която потърсиха арвб'Ьжнп№ нъ 
И. Р.. я же^асшс да иал1шчн 1га- 
равелоаа дн|№Еторъ яа фянан- 
ситЬ въ И. Р., яа което се яъс- 
нротивн рус<--ката дноломация. 
Издаваяпб пъ Пловдивъ отъ Ка- 
раае-това бигар. в. Нглшпсн- 
.>и)сть доби отт. него субсадва, 
Иаладсината, еовто тоя в'Ьст^ 
шигь правеснв на русскнгЬ пфя- 
церп на соужба аъ р}^мелвКсватя 
шинаяя ц честолюбнвятЬ ссрем- 
леяия па Ллеко палта да стане 
бмгарскв К11я:п> яам^с-го ]>ате»- 
Серга, нзвихахх обп-гн&тя ел-но- 
шення нежд}' него я 1']'с>сия. 
Освг^вь това. самата Порта не хе* 
алеще продължеояето иа всгово* гоуираменио за второто З-годие, 
мщото това щ*Ьш1% да го наиравя 
едннъ видъ пожнняонъ тпрааи- 
тел1> на И. Р. Ллрко паша, кой- 
то же.1аете да запазя поста ся, 
естествено търсеше вокропьтед- 
сгвото вя ааиядвктЪ евроиойскн 
сяли. Нг пр4;!Ь аиралъ 1884. 
с;глганъть, <гъ съгласието на всвч- 
кит! силя, вагаачк аа гл. тпря- 
ййтель вя II. Р. Га9рии.ю Кри- 
тгвичл инж. това вме), г.гапнва 
сскротарь на областьта ар^зъ 
Ллеко пашовото З-тдншно увра- 
влеиис. 

[!ъпр01тьтъ :и иазцаченн«^то яа 
гл. упрапнтель въ И. Р. в:шяка 
една свлна агитация пъ тая о6- 
ласгь. Да от\иър.1шп. по-в]х6ката 
власть яа султана и да се си* 
дншАп. съ с;йв1-рввгЬ си братя 
въ княжеството б-кше вг1ш<>га »а- 
я11тяата ятгьль на южнитЪ бъм- 
гяре, го.тЬмото болшинство отъ 
населението въ II. Р. Отъ тоя 
стромсжъ на царода въ Ц. Р. се 
нъсцолаува една отъ иц11твигЬ на 
страната, яоято се намираше ть 
опонн1(йа (йвж. Съгдиниетн), та 
почна да агитира за мрпсъе.тн- 
цсвнсто па областьта къмъ кня- 
жеството. Казш1\х, че цЬльтя й 
бйше сако да кокнрохетнра Ллеко 
пашовото управ.1ейяе и .\лехо па- 
ша. Тая партия, меж-Ху друго, ис- 
прати депуга1(ия въ Кпрона, съ 
«кль да ходатайствува за цра- 
съсдпнеиаето на оЛлистьта къяъ 
княжеството. Иа депттацнятя 6Ь- 
ше ЕЧ) каза.1а вь югичкитЬ евро- 
пейски стчх1И1(н, че енропейскнтЬ 
кабинети яс удобрявать да се 
Възбужда тоя вгиросъ.зии1.ото мо- 
же да наруши мирътъ и тнши* 
пата на Ва.1каасви в-въ. Саи1|,о- 
грЬвевно се палнячя новий гла». 
управпгель на 11. Р. п наргията. 
която искаше съединението, и(н .^к. ^ — 2175 — <я се (X мнсьльта, че ве х;- 
)Ья1Т<1 п (!Ко[>п ПО!! власп-та 
-п СВОЙ )Ш11;. 

Иъ лвяленнето за съслпиеанс 
СЛшр ипого иоаул1рцо, както въ 
И. Р. такА н ц-ь кнлжмтвото. 
|>игв[№кнв ЕИхгь Ал^келвх\гь 
рЬпн да се пъсво-пува огь това 
ввггрпеаио. Той т&йио й^^^е »ь 
сяоюенпе гъ оЪхон )>е№Хтю11нопки 
1и1111 п В.. Р.. яа чедо ца котч> 
стоеше раднвплнвй ж^рни-шсть 
'*м Стоялр^вь {яяж. 'юва ние). 
(Ьйця лъ сп1>ра4У«'^яя» еъ 
шлкщгъ Николаеви (виж.' това ние), 

ВОА-ОИОКНЯ 00 ЧИИЪ б^1Г11р- 

гм офицеръ 1гь рр10ляйската 
кипаа». и|»1)1»вол(1хх ва С с«1гт. 
1»8"| сдиш. п||Ьвра'гь, ко&то сь- 
/юрн рунелиАсЕото правителстяо. 
|>гь тоя деаь оскустпсяо сь»да- 
(епата лть двпломяцаята И. Р. 
са арасъедлпи ао своето желааие 
ш каяяе(тг1МУго е сталд исраз- 
х1ш1а шсть (л> цего. Но това 
арк№ свЬгьтъ ЛЬше ое тЛЬдя-п., 
ч<« гал оЛдасть е Лъ.1Гарскд земя. 
[1(1 ироме пи разд1!<ига ^1 отъ 
^(•тпта вяшс от4^чо<ст1ю ляпадно- 
и|ч>1еВ1111тк Д'^и}>йд'I^ и^ршхл, 
ямсиюва отъ такива инеиа што 
'[■«.(ниополъ (Илопдивъ), иано по- 
>.и&о н (тгь рапорти сь нанелн 
мстч^схя тендеанпи, че тя е 

'Лена каого съ г|)Ъ11п. По 

_ м*' и» ськАаа\гвч<^то и<гкко& се 

' '' убЬдилг, че гргцкий е-чь 

. въ ъка пи (у\>оя ся е едно 

мшцош^^во. 1'рьцнтЪ се «.-{/{ицагь 

аскдк>1Н1-(иа1> въ аЬкоп градове — 

ш илпндкп., Отанинакл, Гл'р< 

~ ^'сеивркх, М&- 

Т1'рЦвтЬ глш 

:1вгк, отъ година вя година 

...и^4Ш1ГЬ, шимпо ирЪ^ючитать 

д ш юселпвтъ отколхото да се 

шмчяпелаяа христнавсЕаиаст!^ 

оо*1птат%шното риавгае аа 


сгйятията ьтЬдъ преврата н» 6 
с>^[гге»ври 11ЯЖ. С'>*1)ин'нпс.. Виж. 
Иерлинскн договорь ; Протоколи- 
тп. на бгрлинскня комфгд, врЬв. 
Т. Нкононовъ (Софил, [$81) ; 
Ни. Ев. Гешовъ, Неточна Руме- 
лия и нзборьть на трвия » По- 
гтоямеи\> Кпмипить, отлечагъкъ 
()ть Иг-ршхЬш. Снпашм ЬХУ 
(София, — ); СЬаНеа 8сг1ия, Ьа 
Пйит1Ч1е Ог1е111а1о е1 1а 
1(ц1)гаг1« ас1ие11е, ^1и|1в 

<1'Ь|81о1гЕ! (1)р1оп1а(1^ие 

Царншъ, 1808, Л. Птигвеап); 
Вгип8ч1ск, 1.е ТгаНб (1 е 
В е г И п, комецтаръ ( Царнжь, 
1878); .Топчи16ге, Н 1 в I о I гс й е 
1'Ешр1ге ОНошаие (Па- 
рижъ, ) Я*Л ); Спггевроп- 
<1епг:е гезресС!!!^ 1Ье 
р г о с е е (1 1 п к 8 о( I Н е К и г о- 
1>еап сотт1881оп (ог Ог- 
ейп18а11оп о( Еа$(егп 
КоишеИа (стр. 1063 тЧ . 
Лоидоцъ, взд. Нягг18оа & 
3 и 8). 

Р;яяиц11нъ :1адунайски (//«> 
тръ Ллскс^н., графъ). {'усскн 
ф'?.1Д1(арп1адъ (172й— 1796). Р. 
сталкдъ изв1№Теяъ яъ 7-годйш- 
оатя воЯва, когато пячмствувалъ 
кавалерията въбитвати ирц Грогъ* 
Егалидорфъ в ркша.гъ бор^бата; 
зслъ учагтнс въ войната иъ 1 758; 
учвстлувадъ въ куаерсдорфгяата 
Сштпа, орнпудилъ Колбсрта дясе 
ирМадо и п. снолукиН- си въа- 
()удн.гь зивистьгй на 1|'«-1Л<1артала 
Л. Путурлина. Вг царуването па 
Цетра 111 Р. се иО|ДЗТ11адъ съ 
осоЛвото раслоложеаие аа ннио 
ратора. Когато се въцаряда Ека- 
терина 11, Р., като п11^полагалъ, 
чс покритото му е спршеао, 
да^ъ арншеннс' -л оставка. ЕкЯр 
терииа г() задъ1)жада яа служба, 
■ въ 17Г|4, сг|дъ тволиеав^^о вя 
хетнаиъ Рязуяовсяи, назначила — 2176 — го геверадъ-губерЕаторъ на Ма- 
ла Русия. 11а)1ъ 1'. аваравй-п. еднп 
прочуто народоопвсаяие. Вг 1 767 
ос свнвва въ Москва едва комн- 
свя да съставя воопнв закопи ; 
т. тая комисия Р. 11]юкаралъ су- 
рова наказателвн )|11ркн. Въ 17Б8, 
когато взЛухнжла русско-турската 
война, Р. би.гь лазиачепъ ла ко- 
канду&а втората армия, 1Е0ЯТ0 
тр4)бвадо само да пази руссквгЬ 
орФхкп отъ цах.1уиаав11 на щгъи- 
скмгЛ |1«таре. Въпреки сравви- 
телго слабнгЬ сн сили, Р. ое р'Ь- 
ши.гь да д^йсшуна настхиатрлво. 
Първата р*шнте.гаа йитва ста- 
И&.1Я ня 7 Ю.1. 1770 прн Ларгь. 
ЛЪю Р. съ едва 25-хи.идпа поЛ- 
ска разбил сдицъ М-хилиденъ 
турско-татарски кориусъ. Ощр 
повече простявила Р-то име одна 
по<№да, сдържана оть него ка 
21 юлл п&дъ десеторно но са- 
левъ всприятоль врн Ка1тлъ н 
която {гостяввда Р. въ ))вдя на 
оървагЪ 1гг.1ководцн отъ ХПЛ-и 
Е^ЕЬ. СгЬдъ тая победа Р. вър- 
гЬлъ по петятЬ иа ненрялтелн а 
едно по друго завзехь Измаилъ, 
Бядвя, Лккермявъ, Сраила. Исак- 
ад. Бетдеръ. Въ 1771 Р. ;1р1;цо- 
сьхь воеииатЬ д-бйствия ня Дгяакъ. 
авъ1в73 обсадидъ С1ин<;т]13; пъ 
въпр'Ьхн н'Ько.1аото частни по(!^в, 
ве можалъ да земе тяя крБиосп., 
слщо^агго в Варна. Р. съ една 
части оть войската си заобиЕо.1и.1ъ 
ттрсквя сгаиъ и отрЬаа-гь на ве- 
ликия везирь съоби|,оането съ 
Одринъ, жоето проглве-ю въ тур- 
ската армва такъаа паника, че 
веаирьтъ орвелъ всвчкитЬ мнрнн 
услоп-вя. Така бил скличеаъ 1!»- 
чукъ кавцярджнсБЯЙ (виж. това 
име) ннръ, който даставвлъ яа 
Р. фелдмаршалскм жез-гь, пието 
ЗодунАЙовн я друга няградп. Гмр. 
въ село и веженеда. Виж. Сако- вкчъ, ЛаяорицеекШ обраяь 
мелности >р. Р. л 1775 по 17( 
Мас.10»ск1Й, Ларю-К-чцлекая л 
р<щш »р. II, А. V. (№(«. Сп 
рмиа, 19У6, т.48);А.М. Лазар! 
св:1Й, По поводр етл ллть омр! 
гр. П. А. Р. {Кш. Стари) 
189Й, т. 55). 

Руихнкя.- Най-важната ц 
държ;«пнт| на Балкански по. 
островъ, както но простраисп 
то (131,030 чет. килом.), така 
но ьасел. (5.912.500 жкт. 
1В99); съставна въ 1861 а 
дв11г11 ])тнл1нски кпяжестпа В.1я 
ко я .М|>.и1)ва (ншв. тил имен 
прогласена кралство, съ |[р1| 
Клрлъ Хохенцо.1ернскя, руна 
ски «оя8ъ игъ |81;в, огь Берл! 
гквя коН1чн«гъ сгЬдъ русско-г] 
гкатя война въ 1877 — 78, ко1 
отие на Румжния ]>еа1раЛня, ] 
мхпсЕй обласгь, и Л даде въ { 
м*яа Добруджа, българска | 
ласть. Тия рязнЬна б1иа« арЬю 
дена цо-ряно огь СашсСтвф) 
гкин договоръ. '1'акя съсгаве! 
Р. има за пр11д1и11: ва сЪв. 1 
сия н Австро-Упгарпя; на Я 
1>ъ.1гарих и Сърбия; гърбътъ 
се облага ия [^арлятскитЬ или 
ни, а съ елниъ кракъ С1Х1Н 
Черна море. !11ежду Унгария 
Рук&оня, Кариятскт^ ллавя 
образуватъ една орЬфЯДа о 
д&й-в|1тшите.]ниг11, кояго доств 
най-гол1тати сн ср^диа писочй 
въ В.(ашко, сь ц.шиииигЬ Фа 
рпшь (която се простира меж 
долината на Олтя й Гемесааш 
по ДЛЪЖНВЯ 70 КИ.10М., безъ в 
Кога да се сниши но-иягко а 
2,200 мет. в съ наД-високъ връ| 
Непно, 2,530 мет.), Париту (Щ 
пина, която влад'^е долината | 
«Нюлъ н коритото ИЛ Нетроше 
и достигп въ Мнядра 2,5'.'^ не 
и Сунет, хоато достига вай-, 
— 2177 — св пргьхъ п Оив (2,603 
Л^наъската до.»ина ирЬяг 
елпо синшеине, широко от1> 
до :^5 киом., иикдмкВ което 
излигатъ вш^очнии. кинто, иа 
тл 6]уЬгь, егь 1>1<^га|1ЯЛ в 
]уджа, сл доста плс^жв {ОрЬ- 
рво. '22Ь кет-г Сващлнъ, 240; 
1(>7; Мйчвпъ 4Щ. 7ляр±~ 
тико-речн ноетоинио се дЬли 
1ршишв 8 придружена съ о- 
_ оак огъ сграан. 1{арпат1п^ вь 
С^рвл Молдова, д^то яай-вв- 
сокяй връхъ, |{ялвхаиъ Из80р]Г, 
е 2,0'Л I иет. вт., отивать т, Бу- 
■оинпа. Ввж. и Добр}/11жа. Глав. 
Л&щл вь Гуи.киия и. въ Шиш- 
ь, Ола, Лргешъ, Я,!о- 
' и ипцуу; вснчкитк р1ша 
1лпва СО съби]>а1П> къ дв-Ь 
артерии; Серетъ и Оругъ. 

цгьгь ггь [{дашко е тоцълъ 

ш мйженъ, въ Мо.1дова йзяЬи- 
дигь. Зекхта е гзобшо илодо- 
1а н ороизвожда: царевица. 
у, а^^-дскчуци. титюкъ, доби- 
■ 1(«ш(>. Цнровнцата е аа&- 
руихнско зърнено про- 
сияе (1,й2^,443 хектара ла- 
мп. :5-^,-122,742 хектолвтра, (*дно 
м друю 17 хекто!. ий хектарпь 
до 7й кялотрляя хсктод.)- Ца1№- 
вмцпта 1!1Ч>&1>а(>отва иай-мвпго по 
хъ1нг1всг1>и 11П подитЬ На олапв- 
нета. ^Китото, грпвавтелво малко 
ЛраЛотваио въ шишинсквтЪ ]111сг- 
ги, се рлаца изо^Евлю нъ цис- 
мЬста, особсао а% Добруяда. 
|Ш)ати глибщо с^ 1[ит]>йбява 
гото. хатотч) съставя гла- 
'прЬдикгь оть а:11101:а, ;}е-ке- 
ясто с о1це първл(!итпо. Скп~ 
гвото е разпито иай-много 
планиоскята страиа; едно ирЪ- 
да1» вснчио: 51|1,!102 
,N►,.430 1-0вед8, Л,002.:^>1> 
(е, иШ',!'.!) сввв«. Огъ исхо- 
агшпгняг! Согягспа яа Р.са. газъп. в сольта. Годишно- 
то оровзводспо са11> се въскачва 
сспк ва Юи.оио топа. То е още 
мялко, сраввнтслвосъововА, кое- 
то би ногло да даде едно д^- 
тели» 1>азравитввие. Чистотатя на 
рум.{.1!ската соль « пр'11Г01г6м& 
(б9° е КаС1). Дв-ЬтЬ третя се по- 
тр&бяватъ въ страпата, елн& тре- 
та СО взнася, глалпо оъ Бъдп- 
рця, Сърбия а Русия. Въ съот- 
н01веине съ изобилието на содь 
въ Р. с« вавнра едно гол^о 
число солни азвори въ ст|>авата. 
И гвяпурвигЬ изворн не схр^- 
кв въ цлавнискятЬ страпн (Еа- 
.■инпкещц, ().и1111^|ди). Гигьтъ е 
ор4лн1лъ иа ао-д1и1Твлио. нъ ао- 
иалко свгурно разработване огъ 
сольта. Не е р-Ьдко еднвъ кладе- 
иегеъ. който е об-Ьщавалъ нвого, 
дл пресъхне иенадМво; нъ вся- 
кой девь огкриватъ вови извори. 
Годишното производство е 15,700 
иетрически кантара. 11ай-1Чм&- 
ката Ш1сть огь руильнсвия гваъ 
се вотр&Лява ва местото. Въ Бу- 
ку|)Р1ЦЪ, въ Плооиъ гол4вн райо- 
тилпнпв я:1в.1вчйтъ <угь псги Оов- 
ЗИЧЛ, П130ЛИИЙ в др. 

Ггмкискцта видуствиа е оц^ 
въ дЬтянството си. — Тьрювцл- 
та състоя огь зекии ирои:31мие- 
ввв, яай-всче огъ яьри1>вв вровз- 
пел^нна (за 376,600,000 дева въ 
1ь»1; = 80 ' „ огь 1сЬлва взвосъ). 
Само житото пр{1Дставлява пове- 
че оп> иоловввята отъ в^восвагЬ 
зъриевв нровзводения. То отива 
изй-много въ Англия, д1т1) со 
внася п|>^во йлп пр'к1Ъ БелЕ-вв. 
Дареввмдта повечето отвва въ 
Лвстро-Унгария. 11р8 зървеввт^ 
вроизведсннл тр^^боа да се пра- 
ло»:.ътъ оиощвага (зй 11,300,000 
д^ва въ 1»лГ0, сольта (за 2 мв- 
лиона лева въ 1^1)6), вит вята (за 
2.400,000 лева) в вивсгто, на кое- — 5176 — ^0 износъть се е въскачва.гь оъ 
1887 ва 16,&00,000 депя. Оть 
тогака тая цифря а ниого спод- 
ПХ.1А ао1»адя оиустюшеииего ни 
фидоксерата. ЦЬдита цвфри аа ру- 
Н2нската гь{>1-011ня се е вьскач- 
вада въ 1896 па 06 1,980,0(» ле- 
на (въ 18:'>!1: 140 милиона лева). -~ 
РумхвсЕштЪ жел1>иници, отдавла 
вече ставаин държдвецъ имотъ, 
■ )'ара11лдмшя отъ особено упряв- 
леяю, ех кка.!н, въ 1007, една 
шр^,яя огь 2,!^во килож. Главни- 
тЬ артерии ех опна, която нииу- 
вать лр11г Вляшко в Молдоиа ао 
пай-го.г1иита инъ Д1>.1жи11а (лнииа 
Бувурещг — Пито1цн--К1>айо11а — 
Вврчо1>ош1 и линия 11у)су]*е111ъ — 
11л<№щъ — Роханнку — -■{'окшапя — 
1>акаг~Дорохо10>. Кюстендженска- 
та лкяяя стала, огъ построение- 
то на мопунепталпйя мосгь на 
Дувакь влслжъ. огь деш. ва динь 
во-ВАЖВА. ИаЙ-голЬкатй товари ге 
товарштъ яежду Ьгкуреигъ п 
Плоещъ (1,470,000 тона). — Въ 
1 806 е йхало 3,270 пощ«нгка бюра, 
ионто нспрапия ЗСбОО.ООО пвс- 
на и пощенски карти, в ЗОЗ 
телпрафически бюра, С1 дълж. 
на хнця 16,М^) кялом.; в които 
предали 3,370,121 телвгранн. — 
Пжташата, капто в жРл1ктиг111тК 
СЛЕ ПОМОГНАЛИ за разшгтяето па 
търговията въ Р. 111-лата дчжи- 
ва иа холарскнгЬ пствща с 1<1.1177 
килом. ТЬ минувать ир-Ьот. Кар- 
паткгЬ въ седемъ н1ста: Же.тЪ- 
авнврата.Жюлъ.Ол^, Т«х(!саапгь, 
П1)ахова, Оитоапжъ, Ннстряцвоа- 
рй. Иъ голЬмнб пхть па 1'. с 
$^навам6. Неговата важиосгь ее 
гувелнчя 01116 повече от*, когат» 
се сзършвкА ряботигЪ по отстра- 
■ето ве подмолит!! при ?[»■- 
хмтЪ вратя (вкж. Ж*:1>к1ии вра- 
1). Огь Ьврлинсквя договоръ яа- 
ь, корабоилхвалето но Долия Дукавъ, оть Га.тацъ до морето, 
е подъ надзора па одца я*я^x^• 
пародна комисия отъ прЬдстявн- 
тели ца Гсриаиад, Аистро-Унт- 
рня, Лпглня, [1та.1Я11, Ггнхнян, Ру- 
пия и Турцня. 'Ган комисия упраж- 
нява полицията на реката, опр(- 
Х^1я тралзагнпгЬ-глксн, има пра- 
во да сключва заемя и им1 от> 
д-Ълонъ ("модхоть (иъ 1>496: доходв 
з,7«8,5С0 дева; расходн 2,513,С60 
лева). Главната язносиа стока е 
жятот» |_пшеанца, 7,434 ; ръшь, 
1,зд'>; царевнця 2,354; ачохнвъ, 
],811дхплядн мегрпчссля кантара. 
К>)рабоцлув. 00 Мруть с я то подъ 
надаора па «дяа международна 
кохнсня огь ш> едннъ прМ<'тави' 
п-ль ва Русин, Лвстрп-Унгария и 
Румхния (ДОХОДИ 05,707 лева,- рас- 
\ода, 11Г), 163 лека). РЬкатасдо- 
отхпла по 401) килон. за ладиятЬ, 
коиго и1>с1кгъ жигото. С^орпото 
динщеццц пл румФскнтЬ приста- 
нища щгкп 1896 бяло следно- 
то: в.гЬзли а8.2;18 кораба съ вжЬст. 
7,4.'ч*>,154 тоиа ; иал11ии. 29, 
02!* кораба съ вмЬст. 7,500,711 
топа. Търгоискага флота съсгояла 
оть 28 ияраходл съ вмЬст. 10.054 
тона, 271 илагн«!нн кораби сь 
вм*ст. 60.024 тона. 

Упрааление. V. е коястятуцноп- 
ва моиаркня. Копстятуцпита Л, 
прнотя въ 1866, ср отлвч&ва ио 
либероляпа ся. Сеглшанй краль 
е Каролъ Хохевцолернъ - Овг- 
нарингенски, илбрань по п.1ебяс- 
цятъ на 27 ма|»тъ !866 и прогла- 
сен!. впя:п. подь името Ипрм I, 
ожепопъ па 22 от. 186!) ш кня- 
гиня Елнсаилтя Ввдгка. На 26 
февр. 1881, кпа:1ъ Карлъ :1е тш^ 
лата ирълъ румхнскк кралъ. На- 
чалото 33 пр1|);ото н нхжско 
пре47го.1онасл1;дство е арнс^то, и 
пр1)столоаас1'Ьдип1п>ть е ссгл 
киазъ 4>ерлааавдъ. — Закто- — 2179 — миио (гъгтои ОП. 
)|а|)я: лг*11лстайнтелс1!а ка- 
(163 арКгсгавптели, избира* 
за 4 годнаи) н ссиатъ (ПО 
иц оть коиги е.ию чн1ио ва- 
ши иг). иабн{>а1('.11П'&, които 

■ъ, а лругнгН 1ггъ Р&4НЦ <:ъС>и- 

пчлча ткла). — Р. се дЬли ад- 

вя('Т]тп1вао на 'Л2 вкряш.От«л. 

'«ОТ«ир>; гл. градове: Ншъ. Га- 

Ьраюа. К|аПова, Ьотошзии, 

Тпрладъ. ФпЕшани, Ттдча, 1>Ш(М'у, 

11я7|>а, Ту|1П]г-Се1№1И1Н-ь, Ьаклу, 

Бомпудувгь. — (^{ииоигмш'. На- 

дпого обрязо&ание о бссилатио. 

!1ги:игЬ икржхин грйдовс- инигъ 

н. !111К(ика града имать 

лщея. Иъ V. нна два уиике))- 

свтрга, Бдинъ иъ |>ук)|'рещъ в е- 

ишъ щ. Лпа. 11о ;елво начално 

|]"огвч«схо учк.!»!!^ пна въ 

ь града. Ииошсто ведагог. 

И 111С въ Ьу к) р<.-11('(. се : атвори 

' гко годшш. — Най- 

I, ; '!|''Ното »1\.ронг)Ш{ндане 

аъ Р. г аравпгда&ямч). 'Го вна 

^па 11Слапн.^н)1Я нача-шнив, Луву* 

|>еШСК11|^]||1Г1101|П.11ГТЬВП111СКИЙНН- 

I ь. — Ь'и-ни11 еммг. сухо* 

I. нирно нрЬме 3,4о;> о.^Iи- 

::. й-|,4'1Г> {Ч-ДВКЦН, -Ю'! КШП, 

^Л ксия; аъ йо«»но вр^ме 

■^ 0«1'Н11''рЯ. 166,01)1» р€ДННЦК, 

|'1 ктт, 4<>а тора. Флогдтя 

> и оп> еди иъ крсйсе)1Ъ, 

иъгъ 14 тона, I иа]1а^одъ- 

; , 1 аииао, 5 кииоииорвя. 

'А тялуаа-кяштиерпа, Зторпвлйо- 

1 торпплнв шалуия, в(;я<1ко 2) 

■'■я сг в1гЬ:т. '^/ИТ гона, въо- 

•<• топа и конто но- 

I ! иорабиици. -- Финпи- 

аг. доходигк иь 181)7-1)8 сл би* 

дм :215,15а,0(Ю 4«ва; обр(е1Л:1С- 

ПЖй ПЛП. — |,»Г>.'|,и(!й,9<>1> л<>вл. 

К|»пя, Ииж. ,Т-(*;ч-., Вм^хим, буаа пъ аачалотп па 1 В66 сваДЕ- 
ла отъ пр1кпч)ла кпязъ Кува. 
(1|*,1ъ това руивицв'!* еди- 
цодушяо ся взбрлди ш кив»г 
флавлрскил гра<|а, но-н-хадъ 
братъ ва бе.1гайскяя враль 
йсонолда II; въ г]>афъгь тутакси 
отклояплъ опасната честь. То- 
глм аз1'>орътъ на рушнциг]! пад* 
ц&лъ върху кпизъ Барда Хо- 
Х1^в111Х10рвъ'Саг11ари111'е111'ки (ивж. 
Карль 1). Когато нзбухвх вой- 
ната ножду Гуспя н Турция 
вт. 1877, 1'умхнпя поданса спогод- 
ба съ Русвя, която оз;1рави за 
РускигЬ вовскв сао1>од1''иъ ир1исодъ 
в1кЬл> рукАисштя я^ш; н ва 9 
май хама]ката вя вр'^ставвтвлцтЪ 
аъ Ьукуреи1ъ гласува нюйвисн- 
)1остьтана1'уя*иня. Обяви се пой- 
ия съ Турцня, в румАНската вой- 
ска ас ио^гаално участие ир11дъ 
Пд-Ьиеиъ. 1|врди11а»й ко^гресь 
нъ 1878, който ир^Ьгдеда Санъ- 
Стсфаяския догово|)ъ. првво^а 
пезаннсвкогтьта ва Румхиня. Нъ 
той утвърди и руссвото искаве 
да се върне на Гусия оная часп. 
отъ Бссарабкя, конто Царажсквй 
диговоръ бФшо далт» пя Молдоха 
въ 1Йа(>; в като (!ди11ъ вндъ оСен- 
щет1заие, Рунл.инл доби Добруджа. 
Ии6л.~~(1о-стари и нова тру- 

ша н кцлту^тптн нпнчрия на 
рг/мхнитп- 01Ъ С. Л. въ 11'1)иод№Ч. 
Снитннг (.С«*|1В11, км. Х1.М1, 
1894); К. Подовозоиа. Ру.чхмня, 
а\Л,ъ. Д. X. [л>рзкцоаъ (Пловдияъ, 
1887); Ив. Ганть, 11&.\углотше 
или 1*}гмхн^, пр11В. отъ гръц. Дву- 
1'лмовъ 1,Видв1Гъ, 1887); №псе 
(>1Ч)1 );1- ШЬеесц, В и к е Ле 
ВП1С8С0, I, 1-11 (Ь^йтр. 4д1-Н 
470; Паршкъ, Г|ои 189^1 — 94); 
1!2щвй, (МнЮзге 11'аао Ггп.п* 
11^ге:1а Поишапйевиг 1а 
Г1У« (1го11е Ци ОациЬе (8*, — 2180 — в»р.2Г.8; 1ир. Р1оо. 1883): Л.О. 
ОМййпаге, Ь а ГГо и ш я п I с 
в'СОоот14ие (НарвяЕъ, 1876); 
6и81. Вюу, Ьа Коитап1в, 
6(ш1в ^сопопи(]ис е( сотп:1ета]е 
(Парнягь, 1896); С. ^. ВотшепЬо- 
Пег, ЬаКоишаП!» (Гоюрданъ, 
1898); Л. Ц. Мапо, I; 11 п I о о 
йев рГ1П€1 раиЬ^а гонтаь 
вее (Шрвкъ, 1900, Лг. Коц- 
ввеаи); ^. Вео^ег. 1д Коиташи 
еп 1900, 1пи1. йе ['аИ. раг Л. РИ!- 
Ш (Иарвжъ, 1900Х 

Г^".'.'*- ФР- Обиколката за про- 
вЬрюкта Н8 постове, конто се за- 
ВПАВАТЪ отъ йоевпи. 

Руяячеекн б/квш. Ога1ю-гор- 
микю азбука, която е служила 
първень смо за религаоавв прЪл- 
клзваияя. Въ вндъ яа мягтя-кчгкн 
бЪя^н тля бр(ви се с{гЬ111Дп. па 
орквкя, утмрв я 11Ш1ета»(и. 
"Й) вронз.т1али отъ латиискитЪ 
букви, така «кдоизм-^еин. каквито 
да прктЬгатъ ш материала, яа 
който ш вр1>зва.|я, снр. яа лъ|н 
вото. Съ кя-тви иск-тючевяя, до 
сега ке изяснеав, вснчкп рунв- 
ческв (Лгкя лесяо се обасняватъ 
еь «елашето да се о^^лекчв тех- 
шпат* 00 начъртяваието имъ. 
Времето, когато <ге появялн р. 6., 
точно яо яожв да се онр-Ьд^Ь-тв. 
Яъ всЬкв случай тая буков бвлв 
вь у110тр11вв1гие в«чо в* П"-в в-Ьк* 
ел^ъ Г. X., иовежо отъ тЬхъ со 
е въсоолзувалъ когато е сшда.гь 
готската азбука еввскопъ Нал- 
фкгь (Улуилъ), който е жвкЬлъ 
яъ тоя »&къ в е прапелъ Св. Пи- 
еавве на готскя езикъ. Най-доб' 
рото изгл11двапо ва р. б., което 
е р^шяло въпроса ш поивяшнето 
вп>, е Ь. МПтгоег-овото: едквъ 
н^ясхв прЪводъ ва това давсхо 
съчвневне, П1е КипопвсЬг!*! 
<Верд«въ, 1887), е пркглвданъ 
я допглвеиг отъ автор§. &№нъ сборвяхъ яа р. б. « далъ С 8((У 
рЬеп^, Т111< о1|1 иог1Ьего 
ги111<! тоиишоШ». 

Ртпоръ, 2»д. 1'р&ба, която 
усилва звуковегЬ ва глаом упо- 
тр^Мява се на кораб1гтЪ за гово- 
рене; съ нея вачалавцйг!! пр!- 
давдп. |>АС1]11[№жд1шията сн. 

Руичокшиколия. Инвош плов- 
дивска 0КО.ТИЯ, съ IV ту Чеведаре. 
ту Хнойка; сега влиза едяа часть 
въ състава на ставвшшшята, оста- 
пиата часп. п, състава ва илов- 
днвсхята око^иII. 

Русе Н.1Я Ругчук». Български 
окр. грлдъ, ва Дртяь, врв вли- 
ването въ него на Лояъ и среша 
рунавсквя градъ Гюргево пр^ть 
р1'катв, широка тап 1300 мнтра: 
около 250 килом. ва сЬв.-ист. отъ 
('^ня, саяо НО кнлом. вя югъ 
отъ 1;уку1№пгь, 10$'/, ва с11в.- 
зая. отъ Шутсепъ, 221 колом. (по 
жел'Ьзя.) оть Варва, около 120 
килом. па юго-заи. оть Сплистра 
и 104 КИ.1011. иа с:ЬЕ.-заа. оть 
^Чрново; яа жел^чввпя за Вар- 
ва в Търпово; 33,552 хвт. (бъл- 
гаре, около Ча оть общата ци- 
фра Т)1)Ц11, н др.). Иравв я до- 
брЬ послави улнцв, мажеха в 
д-Ьввчесжа тгаазва в въ окпл- 
иосгьтазевед-Ьлческо учн.|ип[е. Р. 
върти доста 1ч>.г6на търговия я 
слухв като търговско сговарящс 
за встечва Кьлгария; търговското 
ну зяаченве е аочнало да се у- 
юлвчава отъ 1883, когато Галапъ 
пр%стап&.1ъ да е сиободао прв- 
ставвще. Р. нна важно стратеги- 
ческо яваченио. като вс\одсяъ 
итвктъ яа о|)11мииуването па Ду- 
навъ, я е главаата стапщя ва 
българската воеава флотнлая. Той 
е бвлъ укр4ае1гъ още въ рвиско 
врЬие, когато е носнлъ ккето 
Р г 1 е I а. Въ турско вр4ме до- 
балъ особена важносп., когато ста- « < 


— 2181 — 


г&дал«п(е на вялип <^йкж. 

йотата пшил ). Ж«л11-111Ш1ата 
1' .-Парна, първата яе.гЬзш1ца въ 
('•ълга1>на,ена11[кчне11п »(еж,гу |н»;4 
I 1ЦЦ7 огь едпл ацглиГссш! кои- 
н&ииг огь която бъл-арското 
орквятолство я хрв въ 1881> за 
.«,770,500 лева. Между Р. я Свн- 
цовъ йъ 18<>д пр^шлихс Д]гвавъ 
I^гя|>скнт1V аоевохи Хялжя Дн- 
шръ и Стефанъ Караджатл. Въ 

187 въ Р. йзбухнл сднцт. иое- 
бувгь, който <:е потк1гка 

:аро огь п|)«8ите.1гтавип^ во8- 
скн (виж. Узуноп, Иано^ъ). 

^^р^яъ в.1аднчеството па тур- 
цит!! I'. бил, кр'[111осгь а едао 
«ть гдавинтЬ ст-лионяшА на тур- 
ската дувавсо фдгупиия. 1'юр- 
г<.'№> му е служядъ като пргЬдно 
укрЪплеине я кзто всходна точка 
и походогЬ кг Ипхня. ^пдяо 
сь Сапсгра, Шунриъ и Варна Р. 
й<л>стявя.птака-яарвчепп1( четв- 
реи-ь-шикъ огь турски крЬцостн, 
който и внялъ иай-вахното стра- 
тегическо шачевно въ вснчкктЬ 
войлв яа Ругия съ Турдпя. кят« 
« рмобщавалъ Ь-ьлгаряя отъ До<^- 
]|;д«а в [|).1анк8рал операпноя- 
а\пЬ лвяня огь Дуиавъ къяъ 
Стя]>а-1иапица. Въ 1773 русвтЬ 
(Ж огр&иячя^в да иаЛлюданатъ 
Р., ЦД го Н 1];11ГЛДНХЛН 4Л> нри- 
ст1пъ; нъ аападеането Ляло от- 
<)лъсн*то. (Д.г1лъ това на русятЬ 
дпшла аа помоп^ь отъ кгмъ Шу- 
>еиъ елия част). огь главянтЬ 
р]Госкя сяло яодъ вачллсгвото яя 

ГЛ&ВПОКОЯ. Ц}. Ки11«ПСКИ Ц-и. 

Въ точсинето на 10 депк кр%- 
опгп,та Лвла яолюжева па силпо , 
Лардярапе (юдиЯ); стЬдъ гопа < 
рЬяаало да се нанадце съ прие- . 
ТурцвгЬ бвдн ир1>дуяр'^ I 
деам яя таоа. к яав&дсншт) бкло' 
втйлъгялто съ огрояви аа ру- , 
сят* аагубн. Сл*^ това Клиея-! 


РЕЯ сьср4д«точнлъ кигъ "Р. го- 
.гкяа часть отъ аринята, за да 
о<(саля хрбаосгьтя и съглялъд&я 
принуди ДА се предаде Сл'Ьдъ 
едио нещаство »а турцят* сра- 
жение при 1;ат1111ъ. яоменлаптътъ 
яа Р. пр'ида.гь кр1ц|(>стьта, съ у- 
словив аа свободенъ вал1яъ па 
гарпязояа. Ир&зъ русско-турскатя 
вобпа въ 1828 — 29, Р. се ианн- 
ралъ язвъпъ сферата оя д11Йсгявн- 
та аа русекигк иойскя. ИрЬзъ 
кдгьмскатя войва спнхля саиа вв- 
аяачятелвя битвя при 1У|ргейО, 
д-Ьто тгрг1кт11 й»а.тн гнлни укр11- 
пдеявя. Оъ наяраната ла жотЬзвя- 
цата отъ Варна %> Р. пораспхло- 
ощо повече значоинего на 4-лгьл 
яяка, н особено на русенската 
К1кЬиость, която се усилила по 
всячкнтк нови всвавия ва форгя- 
фвкацията. 11|гЬзъ войната въ 
1677-78 русскятЬ д-Ьйстввя про- 
тввъ тая кр1каость се огронвчяхх 
оъ бонбарднраиотч) 6 съ обсидян 
батареи, устроена на .гЬвня йрйп, 
на Дтиявъ. По |:ерлин1:кия доп>- 
воръ русевсхнтЬ укр^шлеявя се 
срин&хк; САШИЙ доголоръ завр'6- 
■даваше газобеовевявто гаъ въ 
бйхще. 

Руслевъ. хол. Шющадче аа 
нрнкр^ияваие вяжата яз корабия- 
т!. 1иатяя отъ стр.чна на ичря|бя. 

Русиакъ. Ин[)ажеане свойстве- 
но яа русскяя езнкъ. 

Рускя, по-точно русска кмпе- 
рия. [ий-пространяатадърждва на 
зояиото кл*бо. обг|)'ьща истинна- 
та иоловняд яа Кврона, 1гЬла сЬ- 
вериа Ланя в западната часть яа 
средна Азия. Тя покрива (споредъ 
(.>гр*.1Йнцкя, 1849) едно простран- 
аао отъ 22,41^0,000 яет. кялои., 
включително вжтрФшвнт^ водя 
(дорц и 1гасяийсво море) м остра- 
ьягЬ, яъ бвяь восвляитЪ хавсгва 
Хява к Вудара. Това простраа- — йш — ство 22-а <ии;гь мъ аоиръх- 
ностьта вя зеявото ихбо, и два 
пати я аоловнна ао-го-Ншо оть 
иовръкносгьтавл Кпропа. Тая им- 
перия кня зя пр'Ьд,'Ь.ш: ва сЬъ. 
С-Ьвернн Ледоватн оксат; иа яст. 
Тн\и окоииъ; ва югъ Китай, Лф- 
гаиисгаиъ, Пор^гня, Турцна, Чер- 
на иорс; иа зан. |*умх11ни, Лв- 
стряя, Прусия, [>п.гтвПгво море, 
Швеция и Норвегия. ЦървиЙ отъ 
П11^К|№гЬ й, като се остяшатъ 
второстеаеиннтЬ хБкатушки, с« 
цростара ио (>!),245 х1ион., отъ 
които 1<Л'Л1 квлом. ш прМ'Н.1игЬ 
ио суша, нкеано !;<,37'2 зя китай- 
ския а1УЬл'^п>, 81 1 за афгапскин, 
1,737 »а лерсилскпл, 505 ш тур' 
сяия. Отъ 4,51}5 ^•и^^я. еиро- 
иейскн прфд^лъ но суша, 79<а ок 
съир11Л'Ьл11а съ ГунАяия, 1,22Асъ 
Листрия, 1,1811 (гь Прусия, ОЗО 
съ П!№>Ц8Я н 71^2 С1> Норвегия. 
Иай-1'ол'1шата дъ.1жпна, отъ нст. 
къмъ зап., достига 10,732 килох.; 
аай-гол^яатя шарочиаа отъ ски. 
кънъ югь.4. *>71' Билоя. Всичкит!! 
(Ьви црМставлаиатъ 111юсгр. гаяо 
23в,15(; чет. Бнлоя., огь кояго 
1№),0.-^.| за европейска ['успа; пай- 
иросграпнитЬ г.к иолириитЬ земи 
1и1.1гуйевъ, НоваЗекя иИоии-Сн- 
Лиръ, посл'Ь Сихалннъ п Тнхн 
оксанъ, Ллаядъ, Да1-о, Езелъ въ 
иалтвйско яорв. 

Огь 1'еографяч«С!1И1 гледна топ- 
ка, вяето Ругня давать по-осо- 
боао на оиро1шЙ1'|;ата часть отъ 
руслата ннпррвя. Нъ тая частъ, 
оть политическа глрдпа точка, 
раа.1ячапагь с.11!Д|[ит11 и гол11ин 
отл11-1ення: 

Пртег|1. въ чет. 1 Ими. нв Щ ТКжт. ил 
квлоа. ', воуяр. 1897. | ч(т. яшл. 

ЕврппеЙскв 1'усяя 
4,и:2«,6«7 Я+,215.413 19,|в Нолпа 
127, а19 9Л'»5,!)-13 74,28 

Финлаядня 
373,в12 Я,4а5.»43 Г..86 

Сберъ за КвроиеАскл 1'усвя 
3,427.59» 106,234,358 19,57 
Кавказъ 

472,554 9.248,695 19,а1> 

Сибнръ 

12.518,487 5.727,090 0,46 

С1И^ва А»ая 

4,0!1,3«5 7.721,084 1.92 

Общь с^р* 

22.430,004 128,931.827 5.74 

Въ тия цифри клизатъ за Ев- 
ропейска Гусня .^7,«о5-т6 чет. 
килом. оа Лшиско море и за срЪ.1- 
аа Лаиа .">ои,157-т11 чет, килом. 
иа .кралско норе и ва Касинйско 
море. 1'еог1>яфят11 не гл съгласни 
ла остествении пр'11Д^Ь-гъ между 
Лзип и Епропа: един го ооста- 
вшъ ца г1М!бе>1П ца Кишшиквт! 
планини; други 11К.1н>чвагъ ц1иит^ 
тпя планини въ Азия, Оноредъ 
Т01П Ккропойска 1'усвя е съ око- 
ло 250,001> чет. кядом. ио-гол*- 
ма пли ао-яалка; въ и дъ сдипял 
и иъ другия С1у'1а& тн нргЬдсгяв- 
.ииа новечо огь ноловината отъ 
11,11ла Кпропа, д'Ьто всячквт)) другя 
държави зпхващагь само 3,88 1 ,000 
чет. килом, — Никога Р. е оОгръ- 
1ца.|я а сЬв.-8ааадната «шсть иа 
Америка, отстл,лепа прЬди в-ккол- 
ко години ва С-ъеданенитЬ ^1ър- ^ 
хапя. ■ 

Квропейс» Русия Енл за щЛд*- " 
ди: па (Ли, Скверни Дсдовити оке- 
анъ, който ойра:!ува тамъ Г»Ь.1о мо- 
ре; на ши. {{ардигеропъ :1а.1И11Ъ, р1- < 


— 2185 — кя Тава, Мпоппо л То[1П1>л, кои- 
то я отхЬлять оть Нориегйн и 
ШвФцвя; Палш&сво море. коеУо 
об1>ш;Ш1 110 (!|гкгоногЪ й 1>от11и- 
1есхи, Фпнгкя в 1*кхсяи^алпгь ; 
една пров.]по.1нл лигая, която я 
тхЬля ОП. Прусик и отъ Лисгрия; 
ва юго-заи. Прутъ » дЬоннй Сц)*!-!. 
и,^нив1>, отъ когато 1>вр.1 нишки 
двговпръ, въ 1)478, й върнк □:(• 
губеяото ({ отъ Ь«"сарабиа вь 
1»:»Й; на юп. Чорпо коре, дЬго 
ее ср-Ьща Псрекопскн ззлинъ, но- 
жумт^мвъ Крънъ и Лзовско хо- 
ре; еа тго-агт. КявказскитЪ ала- 
нави; па ист. КдглвЙско норе, р. 
Уралъ п УралскятЪ цлазшии. — 
'•Лл азиятока Р. вих. Кавкап, Сч- 
бнрь. Туркестшп. 

Европ. Р. е едно огрояао по- 
Ле, 1111|!!р1!.'!д||вно съ п-юсодко ХЪ.1- 
аягги прраги, която о/|ра.1ТВ.1тьъ 
д )^1а, Шемохооска, Ув».1и, 

1!^..„ 1 ^1-1 плато, Полска хммо- 
ве; огь Ушии се иротакагь Оло 
п-асмтЬ хълмове, която отнвап. 
вь остп-ша ■1'й(Ь1аядия; отъ Иаю- 
кояекш-Ь връхове, на юп. огь 
Видовското алато, се отцЪикзп- 
маигтЪ гьрхоов жсхцу Довъ и 
Воли. Г1).111М11т)} шишниц ех иа 
В1|1ЬлЬ1ЯгЬ ал евр: Р.: Ур11.11!кн- 
т^ одаявна, га ист; Кднкянквгк 
ва юго-игг. — Г,1явн1ггЬ рЬки с.*- 
I ) {[^рй, Нечора, .Мелень, (Л^верла 
Дивна. Оцета, Цасигь, Тава; 2)въ 
Глп^ццц иа Ба-иаИско 110]»1<: Тор- 
вея, Кгхо, Кизк^на, 1к-иа. Шрви, 
И)жпа .11<1ша, ИЬмеиъ. Ин1Х1а ; '.'•) 
п Лясеняп на Чсрдо иоре: Дн*- 
П№, Доестрь, Доиъ. Кубанъ Гвопъ; 
4) въ Аасенна иа Каспийско мо* 
.... »-р1ць, Волга. Кпиа, Терокъ. 

. Пуръ. Тил рЬки, шюбщо 
;иСр(1 К11' ■ ' ^ге.111и. еж ис- 
тттпгня Т'!|, астнщл: тЬ г.« 

к^нк помежду ся съ много 
»11..^..и: иашнеЙ-ВолочоБски ка- палъ с1.1\хяняш( 1к>.тга съ езеро 
Илмсаъ, Лараханъ съ С.*Петер- 
бурп.-. Гахииисяи кАкалъ ем-лн- 
яява Ладожко вжро съ Волт; 
.1едп«кн киналъ заоЛнкаля мхння 
Лр11гъ на езерото, между Свирт. и 
Но1«; Ку''>впскв в Катери ненгки 
кяяалн съсдвиялатъ 1>1;ло мор« съ 
Ешснийско море; .^ецвлскя, Огна- 
скк н 1к])алевски канала съедння- 
ватъ 1>алтвЙкко мо]» сг Черпо 
море. 

О&щ* няиед*; 10.тлм, есяихтвв' 
нн ртдлленая. — Европ. Р. 6 
и[к>ста едао огромно па.зе. 2,500 
килом. оть сЬв. къмъ югь. 2.0ио 
кялом. огь зап. къмъ нст.,съдъл- 
бокн оукпхтикн, на дъното па 
които тскхтъ 11110Г0 р1!ки. Тока 
ии.1«Д'Ьлшгъиатрй пояса: I) иож- 
ду Ледовитн океаяъ я УпинтЬ, 
подетата покритв съ Ллятия1а а 
му**/»», сь обтирии едовн, бо1>о- 
вн ц 6р^ч^>я]^ 1'оро къмъ »Г1>; 2) 
№ срЬдата. 10л*мо Цииско йла- 
тЯ11;о, много илодородцн зона, 
гори; на ни-ь, ст|>ана на стеаа* 
тЪ, разд1|лена отъ Доаъ на дв'Ь 
'га.-гн: на зап., иово-руссвйскнтЬ 
безводни полета; иа яст., п1|съ<1- 
ладв нодета, съ локип блудкава 
вода. — К,1ннатът1. с краеоъ; 
:1нмиг1> с;л дъ.1П1 и лняи. лЬтата 
горощн к к&сн; южна Р. 13 нади- 
ж^па ЛтЬ на продълямтедви су- 
П1В, гйритс.1нн вЬгрове; зи1гй, сгу- 
дътъ ноого .тютъ н урагаия вли 
виеляцн 1Г0С1ХП, са'Ь|'а сь страшно 
буйство. 1и1нмдгъ става ноиочи я 
но-всче краеяъ колкото ое отава 
отъ :й1п. къмъ яст. 

Ест'-апв*^мн прон^^<^ния. — Р. 
е {|р'Ьди игичко аемеД'Ь.песка стра- 
иа. Шра<<о-|11ацати земя захванал 
1!ь сгЬв*рвата н с11В.- неточната 
часгь на империята една десета 
отъ повръхносп.та; тя е 66 на-сю 
цъ ср'6да1а на вмяврвдта в 78 и» — 21^4 — сто ия югь. Съ други дуян, орат- 
ват» зеня покрива, въ епроп. Р. 
едиа повръхпостг. отъ оя>1л» дБ 
тлноиа хект., отъ които милио- 
на аа Подюя. За пзилтска Р. орй> 
вягЬ земи 111)-к'нЬтигь: пъ Кяиказъ 
4 НЯ.1. хрктвра; въ Онбнръ, и танъ 
4 жал.; въ ср^лвл Ааня, 1 мнд. ГлакпвН ирокзводешм сл: оше- 
цццата, ръхьта леиигьть, ове- 
сътъ и бярайолть. 

1ЪдиШ11()Т0 арокаводстио, 
огЬгнхто едно на друго арЬл Ь 
отъ послЪшитЪ годквя (оЛякно- 
1№иа жьтпа) № ар11дстйвдякя пъ 
С1%ддвата та&ица: Еирои. Р. 

иолша 

Ка&кааъ 

Свбяръ 

Руска ср*д- 

Еа Азвя 

Обороие Пшеница Ръжь Ячеинкъ Окесх Нярабий 

ииидя аудв «иадн оуяв х4*ад| пуда хии* пуд* пиядв пуп 

54О.иО0 1.000,000 310,000 Й50.000 1.000,1ЮО ' В5,000 
85,000 
60.000 

20,000 100,000 
10.000 
37,000 

1,300 25.000 

24,000 

Т.ООО 

3,500 45,000 
10,000 
4«.ОО0 360,000 
15.0001 

:г1,ооо1 

3,О00| 740,000 1,148,300 369,500 7.000 
658.000 1.3У8,О0О, ДрупггЬаъриеци рронзиедевня — 
■щревицата; н[юсото н др., до- 
стаиять около 300 иилиона пула 
на година. Ленътъ и вопоаигЬ, 
В01ГТО иного се обработоатъ иъ 
Р.. захващать блкю 4 ни-шоая 
хектара. Ср'Ьяното годишио иро- 
шиюдство е: ленъ, 10 миднояа 
хектод. еЬхе, 5,600,01Ю яетрп- 
ческя кантара и.1аса; коаоан, 5 
милипва хектол. сЬке, 2 мили- 
она нотрически кантара оласа. 
Ср'1>лвата годишна жътва сЪно. 
отъ окодо 40 нялнона хект., е 
50 милиона ТОПА, отъ конто 34 
милиона за евроо. Р. 

Памукътъ. на който се об[1ЪЩй 
осойеио вянмание пгъ ^колко 
години яасамт. гь Туркестввъ. 
изглежда да има (Улескапо бхдд- 
ще. Цлизо 300,000 хектара земя, 
иъ Фергяиа, Хива и Пухара, ден 
стявип. всЬка годдна повече огь 
100,000 тона отъ това пронзве- 
деннб. ОиитнтЬ, наоралеии захъ 
иаиЕязъ, в тЬ ех дали добри ре- 
зуття и пр'Ьл11нжда се, чо въ 
едно бдввко б&А&ще, русскн& на- иувъ ще може да съпераии 
съ американския. 

Гори. Влнзо едва трета огь 
иврои. Р. и голяма чаеть отъ 
аннит. Р., главно Снбяръ, о оо- 
1:ряти съ гори. 

Минерали. Мннера.»ият* бо- 
гатства да Р. нзглеждатъ като 
ограиичовн пъ враПнитЬ части на 
империята. ,1,раго[(ЪвякгЬ метали 
(алато, влатява, сребро) се иамя- 
1>агь въ крайиия европейски ис- 
токъ (,>'|>алъ) и въ Окбиръ. Цеф- 
гьтъ 1гь 1Савказъ; цинкъгь п, 
Полша, жехЪзнягЬ руди и пове- 
чето сол|> въ юхнитЬ о1$ластп. 
Кдно ва друго, смотано но нро- 
илведеиието на иостЬлввгЬ 10 
години, вс&ва годния въ Р. (рус- 
ската ампбрйл) се извлича : 

З.ТЯТО 40.000 

Илаткяа 4,600 

Сребро ! 1.000 

мюнл 

Олово 700 

Цвякъ 5,000 

^1'Ьдь :*,500 4 4 — 2185 — Хиляди тона 

1ЯТ"1' Н.ООО 

^ХелЬао 480 

Отомява 7Г>0 

Вкглящя 8,000 

I Нефп. 6,000 

Содь ...... 14.000 

Чвиото яа рударетЬ (работ- 
■ппшт^ пъ рулйнцвтЬ в кета.т]гр- 
гач^БнгЬ заводи) е сега около 
500,000, оть които блам поло- 
в«Ш1ти(235.0ТО)и*Уралъ. 42.000 
орЪдин Р-. 37,000 въ Иолши 
вь с1)Я.-Ш1ШдИ11гЬ обдастн, 
В.0ОО въ ■'Сапказь я близо 60,000 

Сибврг. 
\Окот<тдетво. Мамръ 16 иа- 
от% аенита въ свропеАсЕа Р. 
|да състои отъ нцсбвшд и ля- 
(В (окодо 9Г) шияоиа хектара), 
шестоою добнтъкъ е г1»авнн- 
юшбо въ ивнсрилта. Квроя. 
[)1Ъ русскнт^ ази- 
влад11инд ткя цифрн ех 
ьра»я%[>но много по-сдябк, иа е 
Г,}ио мечнп да се лр^си^вхт-ь 
1'>11а ирабдшитедпо]: 20 нв^иона 
_Ейи(-, 2Г' мндвова гопсда, 45 ни- 
}на овце, Юзи-шоии свии^-, н 
Когптп IX събер2тъ въ идио 
10 жпвотявтН^ отъра:1нвгЬ ви- 
|ве, както въ европ. така и въ 
_ г, I*. (кове, говеда, каипли, 
елеия, и др.). дофнвд ое едва 
||а41вдиа цифра около 137 ии- 
ЗА глави. 11ъ това чвсю цо 
да е пълно н точно, па в 
18 ва гол11ия измкнвнкя. 
1е яа суша, па воръ, чяс- 
■а животннтЪ спада страшно, 
20 цп-сто, 30 иа-сто я цовечс 
)'илея саавтярвв н^рвн срсщ 
короявгЬ ио добитъка, твърл'1 
теста въ ашеряята, ех принесла 
ич» влода сн и може да с« 
' иидн. 46 не ще вяпе кяого 
^1._л1|' в Р. ще завзсяе едио отъ 
тртгЛ и^Ъсгл въ тоя клонъ отъ 
поминъка. 

ИтУ^априя, — Рхеската ин- 
дустриа ошо пе схщсстяувада т. 
вървитЪ години ва Х1Х-и вкхъ: 
сега тя е вече доста силна да снаб- 
дява тово-речи всячввтЪ аухди 
на пмперВ1гта. Първата нарна ма- 
шива, построена иъ Р., брои го- 
двяятЬ сн отъ 1790. Построяте- 
льтъ Ь бвлъ шотлавдедъ Гаско- 
виъ. Неговнй ориеииивъ, Уилсънъ, 
и Т0& шотлаядевъ, установн.1Ъ, въ 
1^)2, първата флАряка аа зене- 
Д'Ьлческя машини. Др}'1-оземвата 
вндустрин нслгсно е била оасърд- 
чсва да създаде въ иипернята 
раивчня фабрики. ФабрвкитЬ иа- 
НЯКН&.1Я катп по чудо* Сегашното 
състояние на манвфактл>на'™ рус- 
ска яцдустрия може да се вскаже 
съ схМвятЬ и^фри : заведе- 
ния 23,985; рабогннцв — и&же 
1,211,000, жонн 332,500; иарва 
С1иа (конска) 400,450; годишно 
провзводство. за 1,1)01,000,000 
рубли. Като се приложи при тия 
цифри 1Ч)Лмото количество мал- 
ки й1и}'стрявл1Н (които пронз- 
вождатъ на 1'од. ш но-иалко огь 
по 1,000 рубли), ще се добие сбо- 
ръть 100.000 индустриални за- 
ведеакя оть нсички видове, сгь 
порсополъ близо 2 мн.1И0на ра- 
богцнцн. Производството сецр*с- 
к{.та ва 3 милярда руб.1Я. — 
На11-го.г]шай наарЬдъкъ е напра- 
вевъ въ н|>едилвитк индустрия 
(блвао 4 милиона вретена в 
200,000 стана). А[есду фабрихнтЬ 
С2 350 титюнсвн, 240 захарни и 
2,000 никоварвя. Оп. 1894 
дърашвата е :юла местото иа 
частната индустрия въ иро- 
взводството па спирта в 'лияйо- 
рвгЬ въ 25 губервин. Онитътъ 
с дадъ, до сега, црбвъсходив р«- 
зу-ггитн, колкото отъ фввкнсвпп -~* — 2186 — гледна точка, толкова и отъ глед- 
ната точка на обюздаването об- 
щественото пиянство. Най-сета11, 
сано въ европейска Русин (включ. 
иолпа) ниа около 5,000 нелаицн, 
отъ които около 1,200 парни. 

Търговия. — Наарйцт-кътъ на 
вхтр^шната и вънкашвата тър- 
говия е сл'&лвалъ естествено на- 
предъка на индустрията и на 
общото благоденствено състоя- 
ние на страната. Материално не- 
възножно е да се доставжтъ 
цнфри за стойностьта на търгов- 
СВИТ& работи въ вхтр'Ьшностьта 
на страната. Нъ едно понятие за 
тая стойность ноае да доставв 
статистиката на панаирит!:. Въ Р. 
изброявагь о^цоло 16,600 годиш- 
ни панаира, 1'аБа р8СарЪд'к1ени : 

1-дяевнн панаири 

2 до 3-дневни „ 

3 до 7-дневня „ 
7 до 12-диевни „ 

12 до 20- дневни „ 

20 до ЗО-диевни „ 

30-дневни и по-гор4 
Тия панаири ставатъ по ц1^а- 
та империя въ пропорцията нд 
84 на-сто (14,050) въ европей- 
ска Русия, 11 на-сто (1876) въ 
Полша, 0.8 на-сто въ Кавказъ 
(143), 2.90 на-сто (147) въ Си- 
биръ, О.Г) на-сто (89) въ ср-Ьдпо- 
азиятскитЬ влад.Ьиия. ЦвфригЬна 
правеното зинаве-даваис (срЬдни 
цифри) еж: 

Басейни 

. 4,078 
1,347 
. 267 
184 
63 
11 рубли 
по-долу 

отъ 1,000 

по 1,000 до 

5,000 до 

„ 10,000 ДО 

„ 20,000 ДО панаири 

6.040 

5,000 5,600 

10,000 1,787 

20,000 1,094 

50,000 682 „ 50,000 ДО 100,000 212 
„ 500,000 ДО 1.000,000 16 

11о-гор4 отъ 

1,000.000 22 

Главните панаири, по средна 
стойность на зинане-даването ех: 
нияниновгородсквЙ, отъ 170 до 
185 милиона рубли ; иермский, 
около 51 нилиона; харковскнй, 
40 милиона ; скатеринославский, 
13 милиона; нолтавсвий, 12 ни- 
лиона; сиибирский, 6 нилиона; 
вяткенский, 5 милиона; акнолид- 
скнй (Сибиръ), 4 нилиона. Нека 
ирнбавнмъ, че приетите въ тая 
сметка цифри представляватъ 
60 до 80 на-сто отъ стойностьта 
на стоките обявени за докарани 
на панаирите. 

Търювска флота. Вятрпшно 
кора^оп.\. Развитието аа в»тр1Ьш- 
аото корабопл. е било много голено 
презъ последните петнадесеть го- 
дини. Тука иожо да се дадхть 
сано официалните цифри за 1896, 
които С2 Гмизо два ихти по-голенв 
отъ цн||1рйте за 1886. Въ 1896 тия 
цифри С2 били : 

Обяв. стой- Болга . . . 
Нева и езера 
северна Дкина 
ДненрЪ . . 
Западна Днпна 
Иененъ . . 
Донъ . , . Кораби 


Салове 


СборЪ 


ность ВЪ хи- 
ляди рубли 


526,889 


275,213 


802,102 


140,626 


168,506 


58,203 


22(1,709 


10,152 


15,;-140 


119,931 


51,281 


7,900 


119,705 


111,60(( 


211,308 


64,924 


6,355 


84,480 


90,841 


6,163 


7,053 


43,850 


50,903 


4.296 


34,579 


18,498 


53,077 


27,913 — 2187 — Клас на друго мраЛоплуването 
по развитЬ воднп п&тища трае 
различно. сво[>1'дъ гвогрлфнчс- 
ехото положение, оть 157 до 271 
дрвд вя годината. Пр^зъ носгМ- 
нп-Ъ п^1. тдпна, Сипао до 1.'>о 
шияона лека ех тр^юходизви 
00 шзяя вадове градежи за но- 
доброаяс кораПоп.штпч.мшггЬ их- 
тящя. Главцит1. [1р*Ьдм'Ьтк, които 
0> пр1ша41ятъ по тня воден их- 
тятд, тх: градиво (оклю двк пе- 
ти «ть всячкигЬ стоки, що с« 
ар^Вйсагь), жито, печ||гь, соль. же- 
11зо, илглшид, закарь. лоиъ. коио- 
оя, ваиувъ, риба и огаргии пити». 
Иьмхашшг търговия. Тгргов- 
ажгк сношения ва Р. гьдругит!. 
държа&в ае еж сравнителни от- 
даяндшни; расширепяето ят, е 
тьрв^ю наравно съ узаствсното 
а вкои1111нче(;ноти ра:1ицтви иа 
ипгфинтл. Тия гнптення се свър- 
Ш.1И нървеньсъ най-ЛлнлН!!^* съ- 
седи : гернавцитк в австряйпогЪ. 
Уяавовояието ва развя вриста- 
1ИШЯ отворило рус4^ката гьрго- 
: 1а шаадио-рвропе&скягк ця- 
., анпнгчапет* я фрайг1уз<!г*.. 
йъ търговията съ другигЬ дър- 
жави далеко но е достнп[&.1а оня 
вдцр-Ьдъсь. който сшц4гствува т. 
; [1гЬ кдояиве «ть дЪ|те^• 
та на «гграиата; тя се идра- 

ЯШра ДОН-^ЙД-к ОТЬ Т1П.рД'Ь вя- 

шкягЬ мита, съ копто се обла- 

птъ иокечсто ировзиедецих ирн 

клиавити тгъ въ Р. Съ и'Ь.1ь 

1а поощрява ва родната ннду(гтрия, 

':ата изаперна, която ввася 

м<» 1^а1^ря'1ми стоки, пе е ир*- 

..гл отъ 1867 г. да иовтпавя 

;.-, л^шио вктввтЬ даждия; тил 

ижхвя иа.(.»ивувагь сега, ;» а^ 

л, во на-сгй отъ 1!той- 

иа гтоклта. Внасянето 

в1)1ои кагогоряи стоки; огисстр1'а- 

01 орхкил, раяаи видово студсои орхжия, военни нотр'Мн, бяругь 
я др. (Остава съвс1!мъ аац1)*тено. 
1'ускатя г.шои1& търговия съ вро- 
извсдеиаята на руската индустрия 
е гол^а съ аанатгхигЬ страяи, 
най-вече гъ Персия н Манджу- 
рпа (КитаП). Годншннб взносъ иа 
Р. по сгойцость кнвжан рубла за 
1898 е ЙвдъТ09,98-1,01Ю и ГОДИШ, 
износъ — 565,013,000 1Чрговската 
флтта ве е пр'Ьетава.1а да лавро- 
ва и състоя сего отъ ЦОи пара- 
хода съ общя вуЬствм. около 
262,000 тоиа и огь 2,300 плат- 
неан кораба свр. отъ близо 
3,000 кораба съ обтя ъжЬст. но- 
вече отъ 600,000 тона. 

Пя.тищ11 . РусятЬ воддържап. 
ма.1ко коларски ахтиш.а, и то въ 
ближнигЬ 0К0.1Н0СТН и» голЬиитЬ 
центрове, катс С. - Петербтргь 
и Москва. Трактнтп, шнрохи 
пхтека, образувани отъ вовече 
или по-калко често шшраяе на 
ко.1Ята. ис с2 пиго накпдекизн- 
рани, ннто послави а> ваиъно. За 
тоиагЬ п1гЬдставляватъ най-често 
КП.1ЯИ блатяща, вргЬть които кн- 
пгването е отъ вав-и*чнитЬ. Кто 
шщо руоскигб селяие вагрвжево 
чакатъ кога ио-своро ще се отво- 
ршгь нкткишти за шойвин : а 
това става сно[№Дъ геогр. швря- 
ва, пр1|зъ октонврня или ноен- 
врвя, н трае до иарть или а- 
нрилъ. И^маяето коларски ллтя- 
и№ е вай головата (^Ьда за ново- 
вр^иенвл Р. СугаигЬ, ховто раз- 
оряв1т> често вЪкок чвст-и вя 
ст1>ан*та, ииатъза главня прачп- 
ва отсхтстввето на нкти1цл в не- 
въуиожнистьта да €с снабдяватъ 
гь хрпва нЬкив страни съ обнл- 
нпт{1 нройзкедення въ одва СV 
с{.д1{а гтрана, ковто не кохо да 
се 11р11васлгь. 

,УГс.»|(.л<1«цк. 1')ссмта «ел-Ьно- 
пхпш мр^лш ниа сега 42,800 — 2188 — кидои. Първата жедЪзвица по- 
строена въ Р. (въ 183С) е била 
с. - петербургъ - павловската (27 
квлон.). ГлавнитЬ жел^ници въ 
вксшоат. сл: с-петербур-иосков- 
ската (николаевската лвния) по> 
строена нежлу 1843 и 1851 (460 
квлои.); С.-Пвтвр6. — Варшава — 
В^на (660 кнлом.); Москва — 
Курскъ — Харховъ, Москва— Вар- 
шава и др. По-гол*мата часть 
отъ жел^ницит% (близо 30,000 
кален.) се експлоатиратъ 11р'Ько 
отъ държаната. Сега се строскть 
разнн лннви ( пр'Ь;шав1[азска, 
пр'Ьзкаспнйска и др.) съ сбор- 
на длъж. 15,000 килои. числото 
на п&тницитЬ, пр^шесени по рус- 
кят^Ь лннин въ 1885 е бяло 
37 586,000; въ 1897 тая цифра 
достигнела до 62,957,000 и, въ 
:8УУ, 75,710,000. Една отъ чес- 
тити причини на нещастни случкв 
е цожарътъ който разрушава по- 
някога ц-Ьли тронове стока или 
вагони йагажъ. Отдалечението отъ 
населенит'!^ центрове, н'^маието 
вода, нравктъ вс^ка помощь н&ч- 
ва, ако не невъзиожна. 

Пощи, телеграфи и телефони. 
Р. съставя часть отъ всемирното 
пош:епско съединение. За зла честь 
крвжбитЬ ех 01це честв въ раз- 
вити пощенски служби. Най-ско- 
рошнитЪ данни по пощенското дЯ- 
ло се отнасятъ на година 1897. 
ПрЬзъ тая година, русската по- 
ща е нр^неста: 

Вь вятрпи^ 
носшьта на им- 
перията 

Прости писна 

340,305,072 41,334,399 

Ивсма съ обявева стойность 

15,357,005 598,995 Ль странство Енвги 51,618,617 17,615,122 Иериодяч. спвсавия 
175,783,241 0,432.955 

Колети 4,045,371 194,980 Пощенски записи (въведени 
въ 1897) 

2,821,041 194,980 

Телеграфните линив се прости- 
рали, на 1 януар. 1898, по едва 
длъжива отъ 140,000 квлои.; длъ- 
хввата ва жицвтЪ доствгала бли- 
зо 400,000 кклои. Отъ декеи. 1898, 
0.-11етербургъ и Москва ех свър- 
зани съ телефонъ, доста распро- 
страненъ въ иного други важвв 
центрове на империята. 

Мпрки и теглилки. — Следна- 
та таблица показва стойаостигЬ 
на русСБитЬ и'Ьрки и теглилки, 
приведени въ и^ркиг!Ь в тегдид- 
квгЬ ва метричееката система. 
ТрЬбва да се заб'кI^^и, че отъ вЯ- 
колко годипв насаиъ иетрическа- 
та система ина законенъ курсъ 
въ Р.; сега се нзучва единъ 
вроекть, съ ц'Ьль да се въведе 
тая система окончателно въ им- 
перията. 

Млрки за длъжина 

Главната единица за надлъжни- 
те н^рки е сажспъть. За пхтив- 
тЬ и4>ркв, единицата е верстата. 

Линия 0.00254 

Дюймъ . . 10 линии 0.0254 
Вершокъ . , 1Ч( дювма 0.0445 
Футъ (апгл, Гоо!; 
стхпка кракъ) 12дюйиа 0.3048 
АрщНнъ . 16 вершока 0.711 
Сажеаъ . . 3 аршина мет. 2.13 
Верста 500 саа. килон. 1. 067 — 2Ш9 — рпрцг . , . . .1ВТ. ;!.277 
Чстисрип. Н га[111. ^Ч.^ I 
И)ск||и11 4 чеп. 104.Ч<> 

Ьь-гщ-цп. 2 ося. '^оу.7•^ 

|-1аст1 (Лрой- 

дим) 1^ четяерш 2ЪИШ 

Тг1.ш.1ки 

Глтната кдхкнда е фуп-гъп. 

1п.1л гр.о.иш 

,^1<иотии1г1, '»* дол. 4.21И. 

(Ант. Н лал. 12.797 

цЬить 32 ЛОТ!» 41П, 

^уАЪ 1<) фута т.М2 килог)*. 
|>кп)1С1^ъ 1(1 ауда 1)1Н.Т-2 кндог)!. 

йршнт. чети. ист. ».М 
гаякт. 4.Г»0 

дитатниа 2-111 чет, саж, 10.325 

ЛЬиркн :т обемь 

1К\г*пч,'1:кч :||ш|||||-ь и.;{);о куО.м 

. >',чж. !1.712 

[К|>ужк11 1.22У2 лит. 

|Ш'и(п 1.5»!; 

М|<" 10 кр. = 8 ии 12.2'Л» 
>'11й» :(91.« 

Л1гм1нцчтии те1.1н.1ки 

2Н л<уга ;(Г.8.1:1 гря». ' X УНЦИЯ г.тл ^)у11у^.«|. > ,1 лрихнй 1.24 

||)№ *;|П ск1>уиуль <;2 нилнгр. 

'сгИ'111». — 1'усгка1и •:я1.т11:( 
1ИТВ I' рдитми, на коию во- 
«лшти стойность <■ бнлн око- 
^ зсиа. ионгже 1ч>|[у|11ага ио- 

<• Х11ПЖ1111, тяя сг1)йность е 
11*жал:| и;) Н1 |1аио КТ. р||-<м1||и- 

п1.11ц;>111Н1ГгЬ сиошеини. 1*п> I ,'|-2(1 П1ДН11И паглм!., 11у|»(гътъ се е 
||().|,<1-|>:К:1.гь между 2.''>'| И 2.70ле1)а. 
Р)Ллятл 14' Д11.111 н» 100 копл^^к^^. 

ИОНИТЬ :^.1К011И ДгдбоКО №М1Ц1ЯХФ 

руссь'11ти моцстии система, кати за- 
!|1шаХ2 окшиатслко ц>^<*ь^пля 
чгхллпч-ъ 1тъ;иатнш1. — Фиил^цддл, 
по идпнт, ляконт, огъ 1877, е усво- 
н.1а митри ческата система. 

Иконожнческо, умант^но а ирае- 
ппчемо си'1Иояш11- ма етр<1Ш1та. 
Обтн и№.1№агк-и. <>гъ нкотшнче- 
ската 1'л«лна гочка, ги.11.х:(ги Хй- 
га руги, омнвет!;, г^^ още въ 
.плбокя К1-1ми)1. Олскнт!^ кжиц!, 
нарочеип тб». еьстонгь р11лва 
■юм-ч*': (гп хегк стан, ной-чв' 
сп» 1'мио ОП. одна, я вя която 
главното ук|1аше|]||е и ед"» огром* 
Ка печка, които С1у»И въ к-А11|,(>- 

10 ир^ше и за гтаеш' и ла ^егл^; 
въ т«я ггам жи11111*тъ црЪъ дч- 
гят11 зини ц мджетЕ^, и а-сиитЬ, 
а дЬцйти. Пиисчето ш/>н ил дн- 
шенн ОП- комнпп. По една особ- 
на наредба ва нечкитЬ, димъгь 
гтои 1гь 1'Орната чаен, на стаята, 
■ к^иша 111)1иъ «дни душел нодъ 
иротата. Храната сьпоц ш^ичиЬн- 
но оти бярабо<гка каша, иди игь 
риини други :1е.1е11чу11н. ТеърдЬ 
чесю еслянетЬ се хрянийть само 
съ сухъ хд1кЛъ я съ свлдн. Като пи- 
тии оужи Ч"11П> и хваать, единъ 
видъ кшчми бо;11|. Фи;4йЧ1'скк, сода- 
иииътк и)»'(ъи№ии11ъ огъ игЬво в»- 
лншестно, е зл]>лвъ. 11аи|»отииъ, 
мяднина и:1Аържагь ааИ-иалката 
йолест!.. — С11>и)ната р.кка люк 
или буржушиата е ра:(родът1., кой- 
то сега се стлтам |гь Р. Една 
бЪлЬхчнца. между Д]|уги: въ тия 
арВ1-гок])дтнческа страна раг ох- 
г е 11 е п е е. ако иснчко, що «> рн- 
ше, поддежн на ст))ог:1 нянлу)», 
дуикт! ех т»лко11й ноч:пободт1, и 
не I'' р1;д|!1>п1. да (;11|1щне чов^къ 
тьр1'о»ци, днжннАЖЦЦ, ли1а)пчни, 

138 
— 2190 — дори чнвовпвцн н офицорн, ла 
исказвятъ илсп съвсЬнъ П1>1т10о- 
аодохив ии закоиитЬ и ир^ши.!- 
ннцитЬ. които често симн с« на- 
Т1)ва|)рнн да прнсносоПяватъ. Цо- 
диппргкиг!^ събития, с1^итнята 
въ чуждят* зеин най-врче, глтЬ- 
нит^ общесшеии и религнозии 
въпросв, жвйо пггйрес) иагь 1хи- 
Бовл и^тцшнйя (иадкия Лтржул') 
колкото пнсат&|н н хлдожинкя. 
Сношеаията съ^Ьилдъ, които ста- 
ватъ в<« по-т.Н1Нн, плклкгь все 
повече на иолитвческиг* иранн 
па тая гтрапа. — Л'м»ж1МмнЛ /«ц- 
/>«уЬ. Ако голямата паса огь ик- 
рода е дъдбоко новЬжчтиева. ако 
буржуазвита « още въ мрпдита 
сн, (^двнъ |1язрвдъ отъ ругского 
общество съставя, оть друга стра 
яа, е,1лвъ уисгвевъ отборъ, койш 
съперничи въ 1шткит1| и въ но- 
куствата съ най-отличц1гг1> и«Ж1 
иа Еироиа и иа АиериБа. '.За^Л- 
л^ятелво е, че руггката аристо 
Ерацил по рожл«)1нс лнкога но си 
е арисвонвала едпо осоЛсио иал- 
ио1вде, » личвото достойнство 
всякога се е радвал» въ Р. на 
всеобщото уизжепие. — Мекду 
отличнит* чгртп иа русския иа- 
родъ, яай-иа 1гьрно в^тч) иост»- 
вятъ юсполюбнето. Въ нвкоа д|)у- 
га права цц св^та, освЬи1> мпяе- 
бв въ Шотлавдия. д-Ьто гогголю- 
бнето е ионеяето една работа на 
и|)'1ш1нвето, нриемътъ, що !.•« де- 
па на друг'>зен1М1й, пе е толкова 
откровеиъ, толкова д[шгг)1юл1.'нъ 
«икото въ Р. Съ исключеиие на 
бврвнва, ва татаринц, и ва вЬ- 
неца, русипътъ ве храни пнхакна 
омраза, никаква вражда цротнвъ 
юш в да било. Ала люд*>т]; огь 
неиависгнЕгЬ трв хатсп>рнв само 
еь едва сладка дуна добипатъ до- 
верието а прияте4ството и на 
иай-воравнт* руси. Друга отлв- чителвя чърта, обща ва руситЬ 
съ всичквтЬ други СЛ0В11ЦСКВ иа- 
роди, е '/чп/юлил.кьпп, вакто И 
кднл л(14'>ра лош фаиатнзмъ и суе* 
вФряе, конто се д.1ьж<тъ главни 
на вев11Ж«сгвото. — Другъгол-Ьнъ 
аорокъ иа русскатп П'Ь,1па кдаса е 
>Чи>е»ята. (*1>диий мужикъ (седя- 
нннъХ КОЙ1-0 е билъ иаинкпллъ, 
цр-Ьаъ робството, да гледа яа исвч- 
ко, що е прит('жана.п>, като иа 
госиодаревъ си нмогь, ие го има 
за тк<1|)ио да простира рхка на 
милостиня. — Нт. на тия н|1авк, 
цоито ие безчосплгъ сдииъ яародъ, 
е слдено да всчезвать сиоредь 
колкото СО ))алнрострвиява иро- 
св11и1евието между иет. А на нро- 
св^гателяото поле въ Р. сега «е 
работи много. 

Ум/чпвет жи«оть. — Първата: 
русска азбука, и^р^иевата огь' 
сло1111ио-б'||Л111|)Скигк аиостоди св. 
Кирнла в Методйя, се въвела въ 
Р, наедно съ к рИ1Тианств«то, 
Кдннъ Сбормит />у''1.''< "гкчни да- 
пуна ОП. Х1-И вЬкъ. Иъраиг^ го- 
дини 1УП, ХП-в и1!къ видели по- 
явяването на арочутитЬ Леспю- 
рмн .1>ьтонит. ИосгЬ дошли Яп- 
г/ч^нчята на Иладпин!» Мвиона- 
:са, ^им-тя/юяш)- яли книга 
к&ш.ииянч1-сг1)0 |^Х\*-и вЬкъ), Сло-^ 
вчто Нюргмю, открито само 
17У5. ^иа нстиискат* литература 
наночва шмо отъ ХУШ-и «%к%. 
.^омоносот (йяж. топа име) балъ 

ИЪрЙЯЙ, който НОСЛ>1И.1Ъ хуб4мггнтЬ 

иа русския езикъ. Караиаи^ь, 
Жуков«'ки, ио1П-вгЬ Пуишииъ, Не* 
к)и1с«аъ, ^(ериоатовъ, блсновисв- 
дътъКриловъ. по-иовиг^ виглтелЯ' 
До1-тоевскн, 1'ошль, Тургвяевъ, 
То.чтоЙ сл сганлии популярна 
нсжлу всички и|>осв*тени вародн, 
в ир11&одит11 ва гЬхвнгЬ съчнве- 
иин сл се удостояли съ ниого 
издания. Ала тъ тия съчиаенви 


раЧ — 2191 — пса ■ таЕИпа, които не могхть 
да у11а.1[агь пъ едищ. чуж1,ъ озикъ 
111Т0 сАлтаскатА си сгоВнисп., 
П11т<.| 1ф1к1еститЬ на оригиналното 
■инаив. Сама едняъ ||у(шнъ иди 

ДруШЧеМСПЪ, който й ЖН1|к|Ъ 

■апги голини В1> Р., '•и ног.гь да 

■ II* Л1|Л|гЬ снисмп ма «исоко- 

} 1|*11Н1- на вдикъ 1'^т1111ИЧ1Ч'кн 

П1>дь Ц11Т0 Гтолгтт» кои)>дии 

/''■^1*лумм», И.1Н дя ра;|йе)»? кар- 

тпвати. кпятч) н.1оГ>|ияа11а жинота 

ня яГг ь ртсюкп голЪнеш. 

и^ Г'>. |ц ()Ллояск/ь Блгшь. 

Едиа ги.» Ьип чжть игь тиа ^кте- 

(•втурии т|М'дови сл нналн цостл 

пц-Ьно — я спатгте-шо — влияние 

.' икоконжкч-котп и подитя- 

гп I 'ьпю.^пио на страната. 

■ 'ЖД1ИН>»го иа ])ус1:кит11 1)обс| 

.л<у дицМд!; д^Ьд» иа ргскит11| 

□Я1атк.1Н, тЬ сани <1ек1>в.1ад*1иди, 

аатрцктн. Чнтат^^дьп. ще ||ан1'<рв 
■рн -<1>71'1 ма исЬкой 

сгь г.т ; .';н инситеми аю- 

1Н>ли м пай-отдичиитЪ ннъ г.ъ- 
чжневип. 

11а1нл1та яа руссвия верводи- 
Ч1М-1И 1№Чаг1. •■' .<т1|:11гн иаХП[-я 
икк-Ь. П'1.р1и111 иЬ ишкъ нъ Р.. 
лоц. :{й1-лдн11)' /|'у/'«»м»1м (Токутн 
Новини), № цолвилъ въцаруй. на 
имрь Адрксия (пий — ?•>> н бплъ 
валиачен-ь :1а двл|>110|1иН чняпв- 
анци. Иъ (1'ьркнй 111;ет11икъ :» пу- 

бДНКЙТЛ Ли.]-). О1:110Ш11ГЬОГ]. 11|УТ|Ж 

('■"11(кк. Цонкурата т, царуи. ял 

лин I 118:г5^5Л) ст11с:ннда 

:,атд ня печата. 1*уоскит11 ря- 

и, алитп станп.1и по-остро- 

новече цспдурата 

^' I ' < 1р01'Й, 04^НЙ|><)Д11а.1И 

^Вирушяс Т)>уД|)ивгЬ си въ яерни- 
^^■Ческн кздаяия съ с1сромио1'м 
^^■в Ллмишга*. 'Рака гр ноявиля, 
^ТГ-жду »ру|я, КлцяминнондгЬ, Пуш- 
I аиоиигЬ, .11<рМ1>1т'11111-|;, Риде^ внтЬ н Погодияоянт11 трудове. Вь 
пача.10то яа царув. си Алсксан- 
дрь II СО показалъ по-днйералвнъ 
къ»'1' печата, закоиъгъ за който 
ихшн'л% нр^бралунадъ на оо-стро- 
га основа ; к тоя цаковъ с и сога 
въ сила въ Р. Сегашното състоя- 
ние на руссккгЬ в1стни11Н н снн- 
саииа може да се язразк съ сд^д- 
ннтЬ ирнб.|и:)ителпи цифри (4езъ 
Фянляядня): но яолктиката я ля- 
тврату!»^. 2ЙГ); но вауяата 2(!и; 
порРли1'яята !^;); информационни, 
5и ; илюст1>оваии, 31.1; яедягогяч., 
35; юиористич., 10; бийдиографнч., 
8; исгорич.,5; сборь около ~\уЬ, 
огь която 1>10 ва русскя езнкъ, 
дртгнгк па немски (.^0), нодсхи 
(7 1 ) фравщ-зсхм (Ш), динонски нля 
дпфднядскй (}^). армонскв (6), евр«- 
ЙСКИ131. фияски ( 1 > >■ -^Р- Поаечето 
птътня вЬ<:1яяци и списания, кая- 
тоис1;кидневнит11 кЪстяици, яз.1Я- 
зап. епеггвопн въ С. иетерйургь 
н въ Москва. Нъ п^колко други гря- 
доао зянать го.гЬмо участне въ 
лит1?ратури()то движс^иш!, именно 
Харковъ, Кяеиъ, Одеса и 1{а:АПЪ. 
Въ облат.та на науката, Р, 
^аннмам )'Ляо отъ най-I10Ч^■тии• 
1'ЬнЬста между 11ро<.:в^теиигЬ на- 
)юди. Мно|ч>6ро&яит1! научви дру- 
жества, ра^игкяни по ц-Ь.1а «нрон. 
я азяят. Р., ех въ иепрЬкхгпхтн 
снощряня съ подпЛцягЬ дружества 
08 двата саЬта. Тин руоскв учреж- 
л^ияа вмитъ ■чжи-рс^чв в('ичхит^ 
офнцнал-нъ Н.1И официкизвъ ха- 
рактвдп.; ткхннгк трудове не ех 
помогнели малко ш в<>лячйето ва 
страната. С Пвтер/^ургската ажа- 
дечия па нпукиг&. оспиаана съ 
укааъ ка 1к>тра Б«.\1ики въ 1724. 
и отворена в-ь 182Ц въ царув. на 
Кхате])И1{а I, както П1>до(?нятЪ 
у>1[№ждевкя въ другятЬ сграли, 
раслолага съ осо^^ени фондопе да 
възнаграждава ияВ-ш<гЬ.1'ккител- — 2192 - интЬ трудове, Осв*пь това, Р. 
яиа миого археологически, нсто- 
ричоскв (С. Цетербургъ, Моекги). 
н н1и:олко ириродоисиитотелии 
дружм-тва (.0. !|ргР1)Лур1-ь, -\и>г- 
вв:ц Харковг, Одеол, Ця:иаъ, Кн- 
евъ). Руажото ймнер. гергра|^. дру- 
жество, което нна 1гЬда.1И1цето ек 
въ С Нетербурп., е устролвало 
миого Шкучив иоходи, коити сл 
кзучнали русскйти ияиерия м го- 
л^мд чашь оть Лзня отъ цетде- 
сетъ годнив нашиъ. Секции отъ 

това дружество еж уСТЕЮО^О^НН пъ 

разви точки вя еврои. и азият. I*. 
— Цокрай тия учони лр)Ж1.'Пка. 
трШва д» се с1!ом1-«лтъ шикннтЬ 
яаучми и х$.гожесгвсни сДнрки н-ь 
ра:1>1В'г11 »у;»>11 и биГииотекн ва 
империята (Кряитажгп. въ С. Пе- 

ТСрбур!^, РуКЛШОЬИА Иу^Й 1)Ъ 

Мм-киа, НСТ0Р11Ч1Ч-КВ иузсб иъ 
Москва, иубличнн '•нблвптркв въ 
ГлавиитЬ градове на империята 
И обрерпаторяитЬ. ОП. които най- 
важиата е иудковската (блигю ло 
С. иетербурп.). — Цз1)б1|11Ги'1ч'л- 
ииЯ 1'1М1иЙ. ако и ли е 11о-иа.1ко 
]т):11рос71Ш1)шгь въ имисрията, по 
причвпа на слаГ>|>тп к И[иу<~гри- 
а-шо развитие, че е ио-малко си- 
ленъ, н остроумното прнсно1Ч>йе- 
иве кн вони открития отъ рус<!ки 
учсин 1- въ^буждшю уднвлениею 
пя слЬта (въ електричеството, 
Иблочконъ; въ подвяжиятЬ печки, 
Шуберсиилротв-ледепт^! кораби, 
Конаропъ). (>гв.1'кчепкгЬ науки, 
вптроаологяяти, хияияш, м^ми- 
кипят», лиш-инаиката. и гЬ г.& 
имали я още иматънтлипна ир^д- 
ставнтелв въ разпити. )(|аку.гт«ти 
иа империята (Мевделеевъ, С!- 
чеповъ, ХСомйлевскв, Ботжииъ, Меч- 
нвкоиъ). .ЧабЬ.|1житслно о и двн- 
хениетп къиъ нн1:шето 1|Лра:«1ва- 
нир, което м воигтагира у рус- 
кнвата. Пърнвтк лекарки сл се 
появили т. Р. ■ пои^уЬкж-лнта 
е би.1а борблта дя се даде ДО- 
стхиъ иа дЬио&кигЬ въ университе- 
тите. Едииъ жеигкн л'Ъкзрскн нн- 
глнтутъ № гугноря нъ С. Пете[к 

бурП. ПР'Ь'П> (1КТ. 1«'1". 

Доста вахеиъ е н 1(а111г1-дъкъ' 
ма ртсвт! въ изящц№1'Ь, кнкто 
иромиш.юийг! искуства. Въ : 
и01!агтв<пч1,1!1ла11тътъ на рутек 

ХЖДОЖИЯЦН { КоГОЛцПпНЪ, С1111И- 

[>а,1цк«, Лерешчасявъ) се е ои^- 
ия«а.1ъ високо вт.разпиг!. парижки 
салппи; я не подлежи иа съми1^ 
иие, че руссхата живииисиа шкпла, 
още клада, е иовиклил аа п>л1;мп 
ХЛД0Ж4Ч:1В»Ч10 блд&щр. Мцлкп ио- 
жо да Се каже :1а !1г.'<п1:(^1ЛИото 
ислсуств» иа руснтЬ, сравнсии съ 
това искустлл у другитЬ еароииИ- 
ски народи. Няколко тялаитн се 
иоиийли — №11чкн 1П> течението 
на Х1Х-И и-^.къ — никаква сера 
иа компо:1И1(йя не ге нпявнла Д| 
Г.1М1н(« (1804— 1457). Д|гЬгк глав- 
ни твюрения на тоя конг1о:1ИторЪ1 
- едпнчквт*, коати грогнллм; 
русскитк ннроднн чув<тва — Лм-| 
потмнь на Цчря н Р*1)Г-шн\ 
.(/^'Кт/.ш. ие оставягъ още (мчю]»- 
то:1|мк ка ])уг41ит1; театри, ,^|^уги'г1^ 
пай-нрочути комнозиторв: Чгикков- 
ска. 1'нмски-Корсякув-ь. 1'уб""- 
щайиг би.1н вдъхнхти иай-вече 
отъ немска и италияпгк» тво)«- 
ния. (!равнвна «гь иагистралиигЬ 
произведения на н11И11ит11, иа вта 
линнцитЬ, в няй-1н<че иа ф]>ав 
ц\';м.>Н,. русскою муанкалво нску- 
ство и;1г.!».':кда още, нр*11дъ пчягк! 
на диле1;»нгит11, да е въ .1111и1 
аво. Напротнет., Русия вма 
нелиаПсторн и яузнв. исиълиител 

отъ ИЪрбЪ |Ш:1{№ДЪ. 

Пкмсич ч н"Р'М>нчс1пн. — Оть 
етническа гледня точка иаселе-! 
ннетл на Р. расир-Ьд-Ь-цт. между 
14^ на1юдл, съ обип> сборъ (пъ ( ка-1 — 2193 — 
1900^ 133. ажто жт. По »фй-; 
ШПДНОти 1111'11Сн1(Т1Ше пгъ 1;з!^0, 
((Тсиг)! I'* ЙГ| '.101,7Г14, оть кои- [ 
г« .>7.:*37.1;20 в<.>лнка-руси иг С1г11- 1 
.от иа ам11е|>Я1Стн ; 17,10и,816 ма-, 
лвругя или ['пянця иа »»п.(л1)тгн' 
гя прЬсмЛпт. на 2* милиона, ' 
сито «■.ни.шть иа '>и ивлнонл чие- 1 
лою 1111 1Я'лико-русигЬ); 5.340,(100 
Л4л1руги 11ъиа11адиит1:|>()ласТ111,мо- 
лсвгка. влтебска, хнигка, 1-р<>л- 
•гаандр.) — Други, 11,214,31^ 
Г1. иломепно рз:!.тчи<', кь 
^ — Вт. 34 гу"1'р1111и русиг?. 

■тЬетпВЯП. 1101И-'ЧК оть ^/4 ОТЬ ЦИ- 

оелени^то; вь 6 други. аош>че огь 

а^ишшипта; въ (1, по-малко пгъ 

I ■ 'IетвЪ(.ТI^ Н въ 6 ПОПйЧР ОТЬ 

' .рп. и по1к*че отт. но.и)Рина. : 
.« 11а|10Д11 отг. сл\>кЬ{ск'пь' 
_1:>-- 1'л: ипдлцигЬ 7.ЧУ>.:>~4.' 
пгъ киато ((,440,'.№» &*■ евроа. ' 
1Чгяя; тЬ оЛралунать Гюлпипстйо- 
тн «1. 1()-тЬ |'Т'>ер11ии па Лнваи'- ' 
И-мтл; Л1.лпф|'гЬ. ' 
' «.-ни ХУЧИ-и >|1х'ь 
п ган|1И'1. п'б.. 1)1-<.-йрцЛня н Х"р- 

■^■пп гуЛ., лЬто мноп> СО ла- 1 

' 1и <-хЬдъ идрииския мнръ 

ПЛ., Л11Т<1 <1аЛ1) 1|П||)1КЛ11И 

ик' 11001М0ПЦИ; 'юквтГ.. 24.У«7 [ 
1гъ Полхнни» н оъ тц|1рич(.-<:К1[гЬ 
шлииив. В4!ичк<< тона дава сдйнъ 
' 1. 1П-ь УЧ.7'.»7.792 гловЬне. ()п. 
и■V)>тIи^^. вкролн въ I*. па-\ 
'-■'1'Л)18 еж: литошщгЬ. 
'!■ ю. Лияшп Литяа). ар- 
]г'(]|).птЬ 1!)5 (!,()№)), и^шцит!) иг ' 
ллтивскигЬ 1>6л. [ХЛал.ООО'). 
• тЬ ( • милипна), фни.1а(1дци- 

I вх '1>и1иандия), 
рстагЬ м<г>а.1ин>| тородъ други 

-" ■ «1. Ес-гниин н л. г4|и'риа 

. чер.-«ксягЬ (2Я4.1НН». 

'. иа Кола), тят-.1р1т{. 

ч-Ь впито 1,М1^1,1КК» ВЪ Квроиа), кнргнл.- кй:<а1Ш'г11 

(:(,;5^(;.ЗУ4. о-п. конто аоолюо «ъ 

Еироиа), чувачятЪ, 1тъ1г11дн на Ч1?- 
ринситЬ (.54'.», 170), туркоманитй 
(2Са,34!1), мордвиН1П^ (780.1ЮО, 
ет. гуЛераиитЬ покрай Волга) н др. 
Лчминмгтр11Ч'1Я. Русскага имие* 
рил е разд1>Л1-нп, адхяцвггративио, 
т. 7У ]у6|-ривн \огь конто 4У ш. 
енрои. Р.. 10 нъ кралсп-во Полша, 
8 въ Фаилаидня, 7 въ Каввазъ, 
4 въ Ои1'>В11ъ); 17 обдаств, I ;)енл 
илп Територия (на Д011ска'1'1;ка.1а- 
ни) ш. Европа, -1 въ Ни»ка»ь, 
въ •.')>1ииа Л^як, 4 въ Сибиръ, заед- 
но оъ отдкла Сахаливъ в схо1к>- 
п^гадсната оАласгь ( ) 881)) за ирн- 
дойатата от1'.тл1тя въ Китай (Ка- 
^«■■ъ-Туяп.). Най-1'олГ.матя глсго- 
та нй )Iас<>л(^ин4^то ое ^'кЬ.гЬжва въ 
заяпдннгЬн |1>»цвт1>гг1Н1ии иа им- 
перията. Ето ияеиатн на русскитЬ 
губериин въ ея|>1)1№Й(-ка Р.: архаи- 
гелгка. лртрахапска, Лрглрайска, 
нилкенгкй, кпте'^скд, п.|адиниров- 
ски, волоюдска, и<11юиежска, вят- 
ска, гродисн''кя, «кат1'рвиославска, 
вотляи,|,ски(Квст<)ния),зсня нвдоа- 
сяит11 кааа!»), ха^янеЕи, калужска, 
ки«'11(-ка, К0В11РНКЯ, корш^ка, кос- 
чр(>яска, курладска. ку1«:вл, лнф- 
лжисжа (Ливопня). мннскя, мо- 
гялеискя. московска, иижнниов- 
городсии. иов1'ородскя, (ионо1да|, 
01№нбургсва, 01»,101«1ска, т^шшн- 
гка, иррмска, оодолгка, волтав- 
»:к;», псковска, рялангка, <;, пе- 
терЛургска. сяраювска, симЛн!»- 
сва, сно.1спска, ставрополска. тя- 
нрнчогка. тамбоиска, творскя, тул- 
ека. уфРНСБЯ. харковски. 1х\кая- 
ска, чрриишвска, яро-гл.1!и-ка; въ 
П/ктш янй-гол^тнт'^ г)/|ер1<нв 
с& 1шртав«кптя, петрококската 
н дш<'|,1И(1С1икта : въ <1>ии.>11ш11*я, 
сако ио цристр.. юлеабораката ; 
въ Нитп^ гуЛ. с* Аакуска. дяге- 
паЯ4^'кл, 1'ла('ав(ггвплсБа, ериваа- — 2194 — Ш1, ^ярска, к;^пнскя. кутаясска, 
чернонорсха иеми, став)юполскв, 
т«]>екска, тифлнсски. Виж. Оибнрь 
и Тцркгста иь. 

Пра«ленигто № до скоро а^ю- 
Л1>Т11а нонприня (йпж. по-нята- 
тькъ Истирчя, ОП. ({лколня 11 
вясамъ); госиодпрьп. се иарвчп 
П1аерттх)ръ, цярь иЛ! самодър- 
жецъ (аптокрагь). Той управлана* 
ше империята <;ъ понощьта на трк 
съв'Ьта : инперскя гьв1!ть, който 
ириготвкшо мкоавгЬ; ссиатътъ, 
сддебно т1ио; сш-чи свнодъ, за {№- 
.пгноавнтЪ райотн. — Дьржаицата 
в^ра е аравославието. Имиерато- 
рътъ не може да йлд** «ть дру- 
га №Ьра, Той е отъ Я11*11ет<» на 
Цетря Волйки главата на п])Пво- 
славната църкиа вг Р. — игрхо- 
венъ аашитиикъ и хранитель ва 
допсйгЪ на п|>авославизта 1111ра я 
<!люст1гтель ка шгЬко (клагочииве 
въ църкпата; пъ В1.рус<гката цър- 
ква ина а малки сркт» ила рас- 
колв; старов-Ьрци, нцрелшаци, 
схопци, малокавн. духоЛорнн. Рус- 
ската църкна води нача.тото ся 
отъ локръщбннето на Илалииира 

I, ПОКрЪСТеНЪ ОГЪ ГрШВН 1'В<.-11и>- 

цици (98Ц). Тоя хра.1). иаспакилъ 
въ столицата си. Ки^-иь. ^динъ 
хитронолитъ, подчивецъ на дарн- 
градскня патриархъ. Киенсаий 
мовастяр!, И.1Н Печйра йилъ се- 
минарията на руссквтЪвла.гв11о н 
оа мисвоперигЬ, които д08ършв.1Н 
оокръщецието на сгряната. До 
ХУ1-н вЬкг русската църква съста- 
вя часть отъ гр'и1ката. Монпи- 
ското владичество, иЬротьрпнио, 
ннкахъ не сн}тило твя отношения, 
и русвгЬ продължавала да зввя- 
ПАП. религиозно отъ Дарв1'радъ 
дори сл1дъ турското »«щ>!>цаи11е. 
Въ 1399, русската митроиолиясе 
пр*г6стйла отъ Ниевъ, въ 1^адк- 
мнрг; въ ХЪ^Ш, тя се нистанвла въ Москва. Когато, пъ вр1|м<> на 
страшните руссвн деспоти. Икаия 
111 и Циана IV, се уч1м>дала рус- 
ската народна ииисрня. руссхягк 
императори вид'к1и че скщостио- 
ното згсловия за т11хното полити- 
ческо самодърканне е да оттегияп. 
подйиинциг!) оп. псЬко другозеино 
р4.ми1'Ио;1НО иладвчоство. Въ 1947, 
Инанъ Гроиний се короияс»» царь 
отъ носвовскнз иитрополйтъ: въ 
[.'>8!*, интронолитьтъ се прогля- 
силъ на1апи1'>1И1> оть царв1'|>а.1ссна 
патрнирхъ; отъ тогава руссиатя 
църква е аф10ке(Илия, Цет|1ъ Ве- 
лики лоискалъ ^11а ер1всо- 
р а I е, н|)аво1'о да напиачапа епвс- 
КОПНГ+-, «(м^го упражнява тя у гЬхъ 
си 11рог«таптсккг1^ кпязове. Въ 
170:>,тоВ остава влиан1<енъ патри* 
арш1>1.'Еця щтЬстолъ. навикнуна на- 
рода да вижда рхководитрлството 
на 1№ЛйгяозонгЬ рпбптя къ рАц1>- 
тЬ ма едииъ духопеиъ с!.»!^*; 
стк-нлва духовното и*10«сг1»> в 
изн1111Я11а ионашесхнтк и|ава.1Ш1- 
цн, на учреждава въ )7'21 Свети 
пАитН като върховна власть на 
църквата. Иърховенстпото иипува 
ОП. патриарха у царя, и когато 
отишли да 10 М0Л1&П. да ииъ вя- 
:шачи ппт|)инрхъ, ТОЙ отгйиори,1Ъ 
ка1ч1 аосочнлъ па себе си : ,]';г« 
вашия цатркархъ." Въ 1702 11ет]1ъ 
Велики п|югла<'ллъ общата «"Ьро- 
търцимост!.. ннепно за прогестан- 
тятЬ и БиголнцигЬ. Протестанти* 
тЬ 1ГЬ Р. сл особено съср*дото- 
чени въ прнбалтнйсхитб области, 
въ Фпнландия и въ 1г11МСКИгЬ ко- 
локии. Римокатолицитк съставял, 
болшннството отъ жителят^ иа 
Полша н голяма частъ отъ жит»* 
латк ия .^итва. Нв|)еитк живЬшть 
главно въ аанадвитк и южвйтЪ 
губернии на европ. Р. ; мохвяе- 
данегЬ въ Кавказъ, ш юГО-источ* 
нитЬ о<1ласти и въ 1'уркестйдъ, 


— 2195 — пиивоса, който л^И^Пнвака пъ 
мкаципх (виж. топа яя«>). 
^Амнма а».м. ^плъ.1Ж1ПЧ.М11ата 
!?т]я служ(1« нъ Р. V кьжион^ 
гь 1ЯК0Н1. ог], I антпр. 18Т1. 1к-Ь- 
сив {'усски иодлииаксъ въ «гьсгоя- 
■шв Д1к цосн (1[)Л>Н11|10 дължи ^Н'^- ; 
«щта военна мужЛа огь 20 ДО ' 
10 годнпи. Повл/ЗриицнтЬ ь(Лк& \ 
гслнпя \-л окол) I и^'.II^^IГI>. Ш 
д1лп, около одал 4'ггвьрть № ;«- 
1ЪрХАТ1. ццдь :1иа11<>нат». Руската ' 
юйска №га (|!100) се п|гЬс1гЬта I 
пь марпп врЪне, Ш,^}0^> «^(тцсрн, 
'^'/ОЛЮо войаицв; нъ вш^нио ир'к- 
ше, Р. ИПЖ4' лн тури на ««'нил 
а«гя ояоло в:1,000 офицери н 
> ' м)0() вийапцн. — Русслата 
,1.11пп-111)|к:1:а сяла <■ разделена 
четири ф-ЮГИ, С1.ВС11ХЪ всва- 
сЕИн ''дня огь дру1а. ТЬ с* 
10Пгг)| на Палпйй^ко иорс». на 
'[(-рао мори, ки Кяг1|ий<.'ко мори 
вл 1:н<)Ц|1Ъ й.»1 оа Гнхк ок(ШВЪ. 
|1-11ажиата (№ [л-тгайската, на 
■т« гранката опорна точка р 
«цщап- Мрлсду другнтЬ 1Ц)и- 
ида, 1111 й-укрЬи 141 нгЬ са: Ду- 
1де, ЬиЛирп.. С'и«а(к>ргь. По- 
'1'ннскп :»лниъ п)ф№ п).гЬ- 
част1- оп> зимата е похрить 
I дед1., Лт^^лияСКурллидкя) прЬаъ 
щнгЬ П1Д1ПШ № усс]н)и вь 
ирнсгании^с. Въ ЧсрЕЮ 
Ошютополъ, Ни|[ола1>къ. 
Лургпъ, ичаковъ ех (глабдннн 
г4 иаб-важлиг!) отбранителни ра- 
боти. Ехнв флпола о'>есвеча1>а 
{«•(^(т^ииитч Ножлу рн:)1и1тЬ щ-н- 
1рояе на ЛрЬгов^т^ на Каспийско 
11«. За уииггьта нл балтийската 
кпХ(Н01«анскага фдптн, виж. по- 
кп, н'ь Цанчрия, оиигл- 
йЛ иаойско-руа-кита иоАнл. 
Шжгть. 'М 1;100 1|||г^.хн11.11:-- 
1же1 ь (Лше 4 мндарда й 674,1>4'.).в;)н дем редоввн а иа- 
пнр1мни цриходв «^реща 4 ш* 
днрдп л 1(!1,4и.Н*>ид«в« редовни 
н 513,231,827 и-лп.нредвц ври- 
ходи. — ОЛщргтвеннй длъгь на 
Р. е с(>авн11тадно отскорошенъ. 
ИрНдшесгвеаицигЬ на иетра Ве- 
лики а сант. тоя ре||»ориаторъ сл 
иоср11шдин иужднгк си беаь да 
нрнбЪгиати до 11би1гстввния к1>е- 
дитт.. Пръвъ ЦДТ1. въ 1770. въ 
началото на [[арув. на Ккатнрива 
И. ругското правителство нанра- 
вкло потикъ кьнъ обществениа 
кредпп. Вт- той руссквй обще- 
сгв<'иь д,(ггъ б-^ше 10 милярда и 
45;^,о:» 1,000 дева. 

Историм. — Прост1«1ННото по- 
ле В'ь неточна Кврпиа итава ия- 
в^гпо а* исторняга много ио- 
К1>сд10 огь сг1)якп^ (гь запа,11ш 
и най-воче вь южкя Европа. Въ 
товл вр^не, кнгак) (.■рМиаемно- 
И11|м.-хигЬ ггранн ниалн вечи зпдъ 
гебе ги в^ков« оггь цнвилилован!. 
жявотъ, сегашна 1*усая била още 
Скитня, зенн позната само по 
баснословни скжпння. Само юж- 
ннг^ б|1гЬгов«, иежду тпнсто па 
;1]*ицвъ и 1Сав»ал>. сл> носЬщава.1н 
огь гръ[1.аи ит-Ьтителн. а^раятно 
ОП. 1Х-И или \'111-н в-Ь-къ (1р'Ьдц 
нашата ора ; малко пя-иъсно на- 
иирпие едни1> редъ )1и.1езийС1[и, 
фокийски и други колонни, иехду 
койт<1 но-:м6'Ь.{'Ьжителни бади Ол- 
бия. близо до скглшиа Одем, 'Гво- 
досия, Херсоврсъ, на южния бр'йгь 
на Кр-ьнъ, Налтпкапея, блиао до 
Курч1'нс1:11 нротокъ. Богати, бла- 
ги шрстк- )1»Д-111^че па наноса на 
житото, тян колония, огь друга 
страна. вод'1.ш едни неняд(;хпо 
гдтегтвувзне. '1% постоянна со 
лаплашнатъ пгь варварегЬ въ 
влтр1|11нп<гтьт*. Ако а^ои огь 
тня варваре. както ХеродоговнтЬ 
хра-ич/екн скит», вагдоасда да ех — 9196 — цввн-шзппвя, друпггЬ гл пчмади. 
бваъ друга промптлеиот. отъ Iн^■ 
дикиото 1>ксц.1озт11ра11е г|)Ъ[1Кит11 
градове. Осноиапи и |>а:й>рлппня 
я'Ьволс(> 1КТИ, г11Ъ11К11гЬ колони» 
в^али трайно 11лня11и<> иодъ дй- 
яггЬ сьсЬхи. 

До кплкоп) можр ля се схлн 
00 х&.ижо-пнсият!! П1г^.д»^тя, кои- 
то, яздиролв йЪ разпял ннйт); на 
тия гралом, пъ Керчг, папр.. ив 
сл уиа:|н.1Я оЛрала иа твя 1мрвп1ч\ 
тк Ймлн огъ И1!До-оир(1|1ейС11<гго 
■иеме. Лицето а оЛичяиг!^ им-ь 
оп1,р нрнличлгг на лицето н оЛн- 
ивт1( на се-лянет!^ нъ |1тт[Ото 
00.(0 : н1|кол1Елто янснл на кня* 
мветЬ, кмито сл № г,гх|и111в.|н у 
Г1>Ъ11ХатЬ нсторици, -гоко-речи № 
обясияватъ съ и]>анскн корена. 
Ала ие трШ^иа да се :1ак.|юча11а, 
че сепчпнятЬ пбятлтелн яа нгтоп- 
и* Корона сл нрЬкягЬ нотонцв 
на нЪкогашнвгЬ скитя; п-Ьрохтво, 
оню ц-ь онома ир^Н!-. м««лу нло- 
менагд ить нидо-енр-шейско по- 
текла, е нма.10 пленена отъ |(<т1ско 
им турглм нронсхожденне; па н 
не трЪбва да се шЛрапл. че, въ 
твя о<>1трня ппл^я, хФ.то ннкля 
врЬчка 110 спира нападателя, уа- 
роднт!) се Я(.тх'гъ и ('<■ .(анЪстватъ 
(1Ъ голЬма легикна. Скитптл птъ 
г\ла»йтя еноха се :1ан')1(-т11ли яъ 
ринската еноха <уп, тр.шчпчт^: 
9к 1\'-а п^к!., ютшпи, покорили 
сарматитЬ н «к-новали, отъ 1^л- 
шйско д» Черно иорс, една 1ч>> 
л-Ьша нииеркя, която вада, въ 
си&диия к-1игъ, подъ ударигЪ на 
х1/ннтл, чието ефенорно п-таля- 
чесгко пс.челва т. \'-в вгЬвг като 
осгапл »а гвпя глава рягнръс- 
нстнтЬ нлохоиа, конти, нъ 1-и ц 
и-н аЬш., нахнаша-тк полето птъ 
ОАе))ъ до Волга. Ако № остявоп. па сгряна :№• 
ннт11 иок1мй Е>а.1ткйско )|п)к> и 
]11.нннъ, 34>иитЪ ппк)»)!) Черно но- 
|м< и Капкать, които ся ек ниа* 
.1и своя история Д|) иоквгЬ вр1;< 
цепя. ил1'лехд;|| ч« нпсолеицятапа 
Г0.11и1ото р]гсско поле с* се ряз- 
прЬд^.или аъ сI^Мниг^ в1>коне 
мен.1у даЬ етнически група : фини 
и слокНне. Иа яст. гл •(>ип1(тЬ, 
които, пои'Ьхлга с>гЬ1-Ъ)ш С1. т^г/'- 
гк' ояселеиия, С1>стаанп> иобнепч'- 
ня груав, иквото отр^-тп., ''-ьл- 
и1}ичщь, маг1 чгар^^нгь, НЪ които, 
повечето нрЬяе. «ггакагь уедине- 
ни и хирни ьъ горигЬ ио горпиг» 
и сритото порЪчке на Волга. ТЛ 
4к-но|и1ЛН, много ]1аио. кдмлство 
Биармия. к<что се прП1-ти{^ало оть 
горна Волга до Ури.п. п до ТЯно 
иоре; ст<1лицата му Ляла старо- 
вр^еяний Неряъ (сегатний Чер- 
дннъ на Колка); то Сюл» богато 
X (търтЪло го^Ьяа търговия, като 
ра>1К1^яяло ли 11|>он:1аедеиията ка 
Нвдвя н на Мерчтия кожуснг!! н 
други стоки ва ОЪперг ; иятннщ- 
та но Волга н но ВЪло чор^.' огь 
гогака зарпботвлн, а норнандци- 
тЬ чосто нсира1цалп походят^ ги 
К2д11 Ьиариня. Търговсквт)! сно- 
шения С1. 1>Н11рНИЯ ПрЛ;ТЬ.1№«ПЛП. 

до \'2'22. Кралстя') ^иаряин цад- 
нжло нъ I ^31), Н0Д1. тдарнтЬ па ! 
ионголят^-. То си ииало осоЛепа] 
история, и ил'1алп само вь новя-| 
гЬ ар4м('Н11 нг състава на 1'угия. 
ДругитЦ Фип^чгн нлриеиа пс иоглн 
толкова дойр* Ая се ^строшп.. 
Слов11нег11 били заселени къпя-! 
падиатА чясть на го.гЬя11то ноле. I 
'ГЬ Лиди по-панрЪднхли къ аяии- 
ля-ищаята. вдче :и>яел'1инн, нече 
сгру1Ш)»лнн около |-]>а.и>п(^ или 
ух1гкпенв 01*|>а.[н (,11ни>14ща\, оть 
1Е01П-0 археологията е пздирнла 
ЛецброПнн дири н-|> иорЬчиага на 
Висла, па Даинн, па Дц1.п]1ь, па — 21Н7 — олга. Сгряната, коят притежава' 
глииркт)-. на тия 111В р^ки, нечг]»».!- 
иото 1иатп яа •И'р||о)го1>ск'>-|'|ал- 
твйскин п|к>п.1ак'ь, взг.10ждп дя е 
Ли.1а платото, «тъ д1ти № («(ас-^н- 
лв сло1гЬ|(^тЛ, ОП. ,1'Ьт'| т|)Ъ1'|ци11 
ш завиоцлишто иа ипочна Кв[11>- 
иь, мвоевание мирно, на11]1а1и>11п 
пиврче !■* орялого отколкото с.ъ 
орхжиятн в лишено отъ исторн- 
чесвн сгЛнтил. мито дя отМ..г6ж- 
илп. ст^V^имгЬ, СХювЬиегЬ неоЛра- 

" . п. нкт<» елнв'ь наро.гь, нито 
■ 1 •1м"дрра11яя ОП. нлемепа. т11Х' 
111ггЬ племена ех уединени, нвза- 
■шгинн едно ОП. Л1>уго. чм/рги- 
ч-ч-ка, както ^(('кл^жн-^гъ еи:)ап- 
пйскигЬ историци. 11о [1рн'1ин:1 
оа това рак-дпиенне Ст.ю 111.:и1ож- 

КО да № обрЩКЛТЬ ГОТСКД 1ГЛИ 

«.улскя нвиврнн, и. иъ ХЬи в-и-ъ, 

'_\гш1/то т1Ч/ио т руп-ката н«- 
крия Ой р|1о;(нято пп. елнпь ра:!- 
, няпнгаиъ иъ \11]-и нЬкг, 
виенски кллугоръ Цесторъ. 
гопксгцьт!. раикпака, 'и* слч- 
1етЬ Лили {)3»д*^т<'Я1?. огслаЛн»- 
ч- К1«няг11 Пили прннуд<^нн 
гл .1П. дант. на гллЬдитЬ 'п 

•0, па вонто ненгрьп, Лиль 
долпа 11олга, ит> вокг» со 11ро<п'и> 
|)*ля отг Каихаиъ до ДнЬнрь: Ч1> 
1-11вррииг1., :м да тур1лп. краК ни 
(падорит)! ги, Лнлн принудени да 

^ПГГЬрПКГЬ 1Ш'110ДИр1. ОТЬ НЬНЪ. 

||однрим'1|,' рекли св, „одннъ 
1^. да ни ун|шалтмк и дя ни 
ВВ01т 0(1 правда". И тогава т* 
т, тя намЬрнлн кнн.юнег!! 
КрягнтЬ. .Нашата зеня", р.*!:- 
.п, я<> голЪм» в всичко взо^^нлпа 
цел, ала иЬма рсдъ н «((яида; 
та я 8ав.тцл111Н« в ни ун1)а- 
11И1ЙТР.' Като нрлели тая «ока- 
1, Т71ВМЯ'га ''•рзтл |1ар11Г1(, Гурнкъ, 
Олей н Труиор!., ':».Пра.(М 'и»гн- 
Гксм II отвшли. та СО 1и1стни1(.!и еъ ;!р!1нта на 1г]^веряигЬ слогЬне 
(сегаш)1иг|1 оЛлягги псковска а 
повгородскй). които стякии така 
ядката «а новата нмнорня (нркд- 
аолагана дата, 8Н2). 

1и1К1ш гх Стля тня иярягя, и 
каква е йила къ г.1М11ност1. гал по- 
кана ОП. словЪле до друикк-инн? 
Много 8р'Ьио тия иъпросн 01.-Т-Д11Й- 
дн б««ъ яцдоволптс^лнн отговори, 
110-З1а.1ко породи тъннотата на 11ес- 
торокня [мзкаяъ, колкото по при- 
чина на заюггерегуваното народ- 
но честол1иЛ11е. Много врйме, мно* 
14) историци П№ 1-х яскаи1И да до- 
нуснФтъ, ■■•> началото на р]г<^>"'тц 
история 1- '^вло едно друг^^^ино 
ланоенапие. Тия карнжпкп :1апое- 
ват1ми или «^ь№:1пнци тр^оа .ка 
с& Лвлн слонове — кш1)>алн тия 
нсторнцц — и за да о? докаже 
това чя нописалн иного оЛех№:ти 
топове, (^'га. истината не нагле- 
жда |гкннителяа: варнгвгЬгхскян- 
диванцн, дошлн право огь Шпецня 
а Нориеня, влв може би огь 'Тр11- 
гоиотЪ на Фнвски яялии!.. Всичкв- 
тЪ мм<?на ня иараги, конто схи)1'Ь- 
днлн Д11ТОПИ1-НН711, ер оГ|ясвиватъ 
сано н» сканднпайскнт!' е:)И1(и., 
Вгичко, коеп) се ;!нае зд фнаиче- 
гкня нш. тилъ, 1гьорхжеивего внъ, 
обичавгк ннъ се иогрЪша точно 
съ окова, което в слществувил» 
въ Скянгнтмпня въслпита еноха, 
Огь друт сграна, ниню яс доказ- 
ва, че заселоането внъ кг. стра- 
ната ия сЬиернв!'^ сло1|1ое е вна- 
ло характе|)а на :1яиос11анве. Въа- 
можно V че. но Песгировил ра:|- 
ка:!^. тк дошли, повиваяи, яко и» 
огъ тгипкн глон1'.ае, нояе огь еднд 
часп. отг с.1ов11нот11 ; че е ямало, 
иъ ласелиаието имъ, попсчетоогь 
едиш. нидъ. ии|1екъ договоръ от- 
колкото насилсти но иах-пианв. 

1\акто и да е. т, \-я к^къ. 
аморфната СшкЬння огь пр^яш- 3 пата епоха се япяпа пох'1иена иа 
няколко 1м1рджсЕ11 кинжсстна. Въ 
Нойгоролъ, вь иодоцкъ на гЬи., 
пъ Кяевъ иа югь. и л|>-. пмз ва- 
ряжски 1Е11НЛ011К, запЛнкплеин съ 
СТ1Н1Й1Й, ('/1г/.|»-1М1(, коита, с^исагаъ, 
още тотт, емтоштъ цош>чето лгь 
сдок^е 0ТКО.1К0Т0 01-11 вирят. Съ 
тая л|>уки|'и, тин вна-шво ирЬд- 
првйнать го.г11ми воепии » пират- 
ски нохолй. Дов-гЬ 1>]грикг у11|>а- 
■ияиа отъ Нпвгородъ с1)иернят11 
сшвЪп)*. КОЙТО ио неговото име 
се наричат* руси, Л<.'ко.и'Ь и Двр* 
закяматъ (•[гЬгоиетЬ на Дц-киръ 
н се иастанмиатъ въ 1й1евъ; но- 
сяЬ огь тамъ <гь 21М кораЛа ой- 
1»жлатъ Ц;»р11Градъ. 'Х** воюват* 
съ |асиръс11*Т11тЬ ши го|)нтЬ пле- 
нена, които и»!, откашшть дапь- 
тя сн; ноюнап. н «дан сь други. 
1'ур||Кон11б Лрагь. 1)ле1'Ь(!*Т!)-1И21, 
СИ подчинава другит* гланатар!-. 
КхдЪ 982 ТОЙ турл рхха пп Киеяъ, 
д^) и||^асн р«.'(пд1>111(икга си. 
Той V войнггвент. г.1ниат11р1>, кой- 
то Р&К41В0ДИ, вгь '^0Т, среиш Ца- 
рнградъ елииъ слаш-иъ нохохъ 
(киж. 0.«т). ТоЙI'К.1Iо1насъии;шн- 
,тяIIсIШта ннп«ри)1 <^дииъ търгов- 
ски дотаоръ, който .тава на ру- 
сигЬ ги^кин ариавлогии ; той е 
н оснонатедьна градове, на и лако- 
водат«>.(ь. [^ъ нача-кп-о па .Ч-н вЬкъ 
той е господар!., чрЬ-п. Новгородъ. 
Снолевскъ и Кяевъ, на р11чння 
п&ть, който отниа отъ Балтийско 
но|№ до Черно Море; исичкнтЬ 
иарйги ну <те полорява-гь, и сл115.ъ 
вего, на вяунаиу игоря('Л 2-91.'>), 
който ае саолучва ор^цъ 1|^рн- 
градъ въ 1)41 в зягинва въ ^ой 
съ сдои^Ънското (иеие дергвлян'- 
(въ ^гашна Во.иннип^ ни 11го- 
ровата вдовиф!, норниндка О-ин 
(94а-$й7). я па сяна в 0|ип^с--1а- 
ва 1 (957-972). Оьединенп, варя- 
гт*Ь в сдо1г1шетЬ унножавать по ходи!^ сн кх;1'(1югь, д11Т0 гв при- 
вди-ш кнражьгь иа дивнати ко- 
рнсть, която (тх1к добили въ ](а- 
риградъ, па ножн-<}и и желание- 
то ла се *асел||бтъ пъ една по- 
топла и но-^огат» гграоа. Още 
въ ШЬ, 200варйжкя дадин сд'Ь)Я 
по Д№%п|П>, ирЪиннин Черно мо- 
ре и се няида прЬдъ нш^ратор- 
«■.кяя дворецъ въ Ц^риградъ. Кдна 
Оуря гя расаръсихла, нъ сгЪдио- 
'|'о поколение водноввдо аападе- 
ннети. и Олсгь забвлъ копието сн 
на едни цариградски иратя. Цгоръ 
ге »т.)>1{«.1Ъ 1-аиъ, ппа1* съ нече- 
псгитЪ, и рнмскпй ихперзторъку- 
пидъ отхоацавето кг (д41). Све- 
тосдаиъ (ввж. тая дума) започва 
съ побЪдн иадъ хшшрстЬ, и& 
които отвнка сдов'^нскитЬ под- 
даппиця ; повнка1гь отъ [1н- 
кифора I ] 1^реща ЛългпретЪ и 
тЬхнъ ло<И1ДЯ7ел1>, тоЙ намисля да 
п1гЬцосе столицата си въ Бъл!^^* 
рни; станио нуаЕ],а дасе ваир^тив 
и ЦкяисхиЙ, »а .ха го кстласхать 
па сЬв. отъ Дунавъ. РазАитъ отъ 
1-ръи.итЬ, ТОЙ билъ лаимвхтъ ве- 
над1!Йно и убит*, пл връщаве, отъ 
печоисгитФ. 

Слкдъ Сиетосдавовати сяърп., 
тримата иу синови господиртвап. 
огл1^по. }1роно.1къ царува въ Кн- 
овъ до 9вО. Оле1'ь в.1яд1да «адъ 
дс)>спдяиегЬ и Владнянръ въ Нов- 
городъ. Лронолкъ убвва Одсга и 
ичганва Владями]!». 11ъ Владвниръ 
се в|1Ъ1Ца на че.1о на скандинаи- 
гвн чети, убива Ярошива и аъ.1- 
станппява единството. 

Още ир1|ди Светоа1ава, въ Ру- 
сия имоао хрпстпаос; самата не* 
гова майка, Одга, (!ила ирнгьрнх- 
.1а X ]1ИгтиаН1-ката вкра (95д), в 
м»1н.'.а сина сн н тоЙ .и се во- 
кръсти. Снетосляяъ, все.чапдть сь 
нойнн, отказадъ, в похръшеннсто 
вя Русия <>цли д^о ла сяна ку — 2199 — « (980—1015). &ь 1ГП- 
царупапета 1^11, той « 
я^р^ъ санчникк. гоян киепскятЬ 
хрштгиаве. Малко по-сетв^. той 
|1а1тсли1ш, ао ИесгоровнтЬ л]гни. 
да псяратй иратеппии у мгичкигЬ 

ЕС! «тьс^лн, да исшгтать коя и иав- 
|ц<|рат11 оть искчкигЬ вкри. Кдиа 
крап-ници нтввагь у ЕшдяцигЬ, 
«оято 1:* КДТОЛИЦЯ, Други у ха- 
врет^, кдято пх ноха]|е.1а]1е, дру- 
гм прн •язантнвскня нмиеряторъ. 
11рат«.'иицигЬ а* «1)ьш,11П, и |)яз- 
■иинАП. ца теиоднря «гн, 1е у 
полдкнгк цървйитЬ ох б-Ьднн, по- 
иоаеннето ошияо ; Ч1^ у хазарр- 
тЬ 11-Ь1)ага запращаш да № пи(> 
ншо н цр^оисва •)Л|г^||амето. 
Наоротшп., иратиинцнтЬ въ Дя> 
рнгр&дъ р1ика1111атг чудео! за Л^е- 
жл ва двора и па басяликитЬ. 
гръцката 1111ра се р^шакл Ша- 
ръ; въ не желае да иска оп. 
кръщението; п>А иани 
иввв дц си ■'о 11р'1^11:№]1с. ;^атова 
етика тл пбсахда Хе|>1Ч)несъ, ио- 
сгЪ;и1НК градъ въ Кръмъ, що оста- 
вал па ииператч)рптЬ. Заяа го, 
кр^щанл с? тшъ, и ма.»» и11дъ 
това, охеивп а* гикъ за сина пи- 
пвтвйока киагннн (^)8в). Скоро 
Клцимнръ с-е появява иъ Кленъ 
вжто алостпдъ, аао(^П8пде1Гь сь- 
г-яещ^^яицн и калугери. (ЦолитФ 
г« Х1гърлягь въ [|1>ката ; кигнди- 
НггЪ се аокръшаватъ. икумииь. 
ка б11^га пи Д1гЬарг, и ма.1кл во- 
№та* япвгородця н другнтЬ Нла- 
димировя иохханници се 11р11кръст- 
вап 00 гхшпя пнчниъ. 

ПсторндвтЬ се затрудиявать да 

«шршктъ исгиисквн ходъ п^! п.- 

1та, Вероятно 0, чц още ра- 

е имало хрястнане — ако яе 

угя, го яове робе птъ 1'р-ьцня 

11ългарая — въ варн.'вскит1 Г[>а- 

че г^ ех икалн ирозелнти; 

ннето е ставало во-оиио, 

сиоредъ колкото сношенията № 
Цариградь сть 1тивалн 11о-'Г1?с1м я 
по<1111.1ко войвствевн. ОЛтоятед- 
ствши. че Шалямировото крън^е* 
ние в неговата ийепитАа съ вшпн» 
тийскатл кншлнн сх токо-дх^чи 
одновр^мепяи с1/|ат11я, |]ок<'\:>вв 
К0.1К0 го.1-к!1о е бндо вн:ивгяй- 
ского вляякио иадъ руситб. 

<)т11оснт1'лво г-юй^шо-каряжгка- 
та 11вли.1нзапня до Владинирово- 
тл кръщенве. иа.1ко оЪщо се ниае. 
Сиородъ Нсстора, слокгЬввгЬ ж«- 
||'1ии ■юко-речя въ пъшо варвар- 
ство, въ постолина войва, като 
1<ра'*я.1н намагЬ н упражнявали 
«ногоженпзотч. Огь друга стрл- 
на, р«ска:«1ггк на аряГк-ки актпи- 
[;« огь П[-и и \'и1-и иЪкъ нн 
мокиакятъ глшкв оть погребения, 
иридр)-жовк сь чов'ишкя хъртан. 
Слов^-нетк СА Нали, съедня р'11ЧЬ, 
кь състоянието, ир'Ьзъ което еж 
ниихли вснчки нндо-еироие&скн 
п.10Х(.-иа 11р11дв да м гъноиушдтъ 
въ ипродъ. Лли хохи н да веех 
била толкова варва|№, зан1,от т1» 
првтехввалл оралото, което янъ 
да1ш.10 1о.||;ко 11р^К1.схпдство надъ 
съсЬдитЬ и.иъ, фви» и.ш турци, 
и раскоинитЬ ин и11114>нр)>меннкгЬ 
йрх1>олоаи сл докаааля. че тк сл 
инали сношения (Л> цнвилизула- 
ниН. наралн на Черно море. на 
■{авказъ, и иа ар-Ьдва ,\:тя. Кол- 
кото за варяжската циволнзшшя, 
гя не V )11идичц1!аля отъ гернан- 
гхати, въ вр|>11е на гад-|1ян нохлу- 
вавна. [{дряпггЬ, както гвряав- 
цнтк, или, нп-доЛр1, както нор* 
яладцнтЬ, тЬхнит* едино1и1Ч1ен- 
|1Н1[и, се упроянлля на оЛрххе- 
на чета н се бпяля, »а своя ся 
сметка, Ш1 осн<>Ш1ш1.1Н държани, 
както Рурнкь, 11го))ъ н др, Оть 
|>ано тЪ олужяли и като наемни- 
ци въ ви:1а)П'иПс1[!1гЬ ш)йгки. Икр- 
яо ■;, че варажокитЬ четв се но- * — 220« — сдовЪвчмлк скоро глЪдъ населва- 
нрто сн между «(лгЬнегЬ ; Н(ггде- 
1'*Т11 1'олнли сл^Ьд!. Р^рккя Свето- 
сткъ иоси сдоп'к1н.-1!0 яие, ал а 
впичкйт)! ц(>П)ти ириоминци. Ц). 

ТПЯ СЪСТЯВ1>1)Ъ, С.1'Ж^11«-1-№ШАИ[1а11- 

скя яародъ, някой пгь диатя сле- 
испта 1№ носялъ съ сеЛ« сн цн- 
ипли тцнита. Тя допия глапно оть 
11(1<ч:в1;т(Ч111г1 ионтронс Ишиттил 
и ИрЬ<-1ии1.. 11а|С1ч> Вн-^ития, Ки- 
е1П> вк».гь сшжта Ая нишки Св. 
Оо«^I■я я свпиНипткн н|>ата. Оп. 
С|Гь.1гаретЬ руситЬ дойялн църков- 
111)*оио1гЬ||ски1^. си киигя. 

(Лгкдъ Шйдимира, 11(!|Ч)ииЛ сят. 
1рос.1П11ъ !(«-1йМ1 (101Й-54) ряс- 
|||нр1иъ да|кл'В11то съ знвоеванв- 
ята е,л. Ощр пряжив!' ва Шади- 
икра, Ло1»<!ит+. ипчи&ли мрлат ся- 
нонсгЬму : г.гЬдъ петплта смърп., 
се и1'п.р|1К.1и В1. мояЕ.1уо1М>'!!ца 
ГпоЙиц. Сш1Тоиол1П>, киоиски ■•-ия-гъ. 
уПяль т])им11та са ^{ття. н ;№.1ъ 
титлата врлнкъ князъ. Изгоненъ 
оть иодданницитЬ г.к, той побЪг- 
|1ХД'Ь притестя гн. по.1гк1г>| г:1кя.11. ; 
и поляцитЬ 1Л.<:11илзук»11Н ить 1-.1у< 
чал. отпсмн ия руснтЬ ссгдшня 
|'алн11ия. 11ок1)Лй квеискито |и>ли- 
ко княжество, въ:|дйГ11&.1И ««■ кая- 
же«;тна новгородско, 1юл011скп, гмо 
лонско, псрниготсо, 11е)>е1!>:лам- 
ско, т111тарйвя11ско, Т1м>рск<>, ха- 
лячско. «ладия к|)Ско. суцдалско. 
наскокко. 

Сл'!»^ Прослава, който да.тъ 
сводъ такпнн аз аоддяяянцнг)) си, 
Гускпя 11ра^)ч, ялгганхлъ ядннг 
ДЪЛЪГ!' иериодъ огь анярхкя, ис- 
«"клиеш. еь мржд; особии пойни, 
нахлукания оть йг.1га1нт11, и^че- 
Я)>гнтЬ, ноловиятк, коиголит!!, 
11|сМп<)Ж.танн отт. Илту-ханя, кой- 
то, пъ XI 1 1-и 1г1',1:'1., [юдчкяилъ 
иодъ едно умиликмио ит пове- 
чтч) русскн княжесгиа. (^о иис- 
ковекото осган^ии исмивт-нно, в княтасггк нт зсиа титлата винки 
кяязпве. Ивааъ III (141!2 — 1505^ 
осноЛодилг страната ся, нзтнил!. 
1IО|Iго^|итI1 1МП татаретЬ, аел 
Новгороль, Цсконъ. Виариня при- 
съедини.!!, на Москва много кня- 
жества, твврскотй, вйреенсклто, 
ростовското, «а:1ансдото, «сиовалт. 
Иинигордъ, оженилъ се за внука 
на нжлЪлкия оть Иалеилопжци, 
ночих.1'Е> миоиицшкло ин Снбиръ, 
я доврлъ съ 1мл*^в ра:1Н»ски, ш 
дя цивялнзува |'усйя, раСип-ннця 
8 :«па(гтчяи пгь ос.тяяк.|а Кврооа. 
Иолирь иего. Василн IV', аослФ 
Ииаиъ IV, продължила неговото 
дЬло, въпреки т-щг^йтинннг! пой* 
нп С)№1ПЯ Полша. Тевтонския »[ь 
денъ я Шеищяя ,- Г|1 ОрЯГЬ«ДИНН.1И 
Сноденскг, Ка<)а!гг (окончателно), 
Лпрахавъ; пахлуля вгь Сибиръ; 
и-ь Ливоняя о«-г.«1(хла нл Иожоа. 
Пече русскигЬ |ч>с11ода]1е Лали п 
сяошнння съ ен]юнейскит1; прапи- 
т«лстяя. я нодданницят* виъ ср 
сиул1ял» яъ гь]>гония съ Лнглня 
прк:1Ъ 1>К10 море и нркп. Лст}>я- 
' хант.. Съ Фодора 1 Руриковата 
I династия исч<»илла. 

1[ачеЯ||иъсгедияък1>вьнсрйОлъ 
«нархня. Борист. 1У1дуновъ граб- 
нждъ н1>11|'Толй ПМ1^*~1150Г1); поя- 
В1ин се ц-^.колки лжединигркинцц 
(вяж. .ХимчтрнИУ. иолициг!.. швс- 
дятЬ 110МИС.1ЯЛИ, че 1ц1уц рагчл»- 
аштъ Ртсия. И^^Лраняет» на Ми- 
хлвда Романова, 1>уряковъ кото- 
нецъ пп. женска сграиа, сласндо 
царството (1(113); т. Русин ''■илп 
иринуденя да остави: Шиещи. 
Иигрня и ]{арслня; Полша. .1н- 
вония, Сиоленскъ, Черниговъ, 
Новгородъ. 

Алексяй и ■1'елоръ I] 1'тлк 
ир11дтечи на 11е'[]>а Велики. Съ 
него (1(;й2 — 1725) Русия ст-шя 
сг|К11Шна силя, Аллглдпрснне на 
новнтЬ «(гкдства, която създава. — 2201 — 1»реиие па поЛ+.литЬ лу 
1П№ КА)>.1а Х^И, на нанЬсата ку 
я% (мболп-Ь н» Падш». нц обм- 
птитЬ, които нрисьсдинлиа на ии- 
пврвятаси |Ин1-|)«н, Иня')))!!», Ка- 
)№.1яя). Съ ж^ионакпне-!^ пп С. Не- 
терЛургъ (Пча) той МНЛ1 въ 
11|г111С11 сиошсиия съ Икропа; нн- 
кнЯ Л0Г011О1П.. вп. 1721, лу 
.■•чива надмощието вь С11Веръ 
11 цадъ 1;я.11И&гкп)|»[)е,' [шдчиням 
(•е Украйна, Ка1'[тйск» море ста- 
ва ругско езеро, н иоглщсството 
1ш русгкик пярь се рйгпростра- 
шша до Китай, ду К>риЛ1ггки до 
Клмчатка. 11а&-€«тн11, тий лавЬ- 
шаиа на ирирмцнциг!; <:и нданп 
ва лолитипес-котл понедевне, к<м-- 
то г11'Ь''11а .1а сл11Л11ап.; Екате- 
ряип I 14* намЬгва вече иъ райо- 
пггЬ иа С1»^,ди« Г.иртш. «ъ од- 
рушшепиш Ана Инлиопиа р^^*и^{> 
тмтаплп. пъ [|(>.1111» едит. врилк 
■П>пр1и1н •[•рапиих (17341; къ па- 
руцаисто па Е.111са1!«та, едва руо 
сш ■|1Н11я е )1СЧ|> на йл-ч. :» РсЛпъ, 
«огято се нодписин нхемскн иир'1> 
~ I п царицата пнмй лоста ■'о- 
упаг.тне въ7-1Ч)днтпата вой- 
■а среп!,'» Фридрнха II (]75в — 
17С..Ч). Вече Руснм 1!ееуве,тяч4|ла 
иа с11'Ьтка па Турцнл |1>')^<М>ил- 
ипиюрь, 11'Л\})ипя 111вс11и]| 
г.ий л«говоръ, 171:1>, Иъ ч\г\\- 
»етп ва К|и1Т(>рнна 11, нанрЬдг- 
гьп. е мяогл пО'Го.1'Ьн'ь: кайиар- 
(хискнй до1-оп>ръ (1774) и аш- 
СЕИЙ догоиор1. (1 7;)21 тдранакать 
н руси-гЬ вгичкигк 1'1ше11нн ЛрК- 
тти» на Чернч море, отъ 1>еса- 
раЛия ,10 иакказь, включктелш) 
Бр1.)п>; Херсояъ г на пхтя .т 
♦ь; отъ друга стряи!». прп- 
л се Кур.шпдин. и трнгЬ 
1а па 11нлш^1 даватъ Ру- 
ювняата пп> токп крнд- 
I (Ъктебскь, Мошлев-ь, Мкноп,, 
111, Ввлиа, Гридио, Волхини, 
Кненъ. Под|>л11» н др.). Накелъ 1 
&|11ш иъ итирата коалкцна ср01ца 
■1>р1ищ11н, и СуварокитЬ иийници 
1!« с[>]иш1ватъ нъ Мталн» и въ 
Шве&царнл. ]Съ иа)>у8ане10 на 
Ллексля.т рв I 1'уг.на е среща "Прин- 
цип въ '^хггата и четиъртата кпа- 
дяциа; русигЬ, 110(г1^донц при Аус- 
тедмицъ (1805), при КЙлау н при 
'1Чшдлаидъ ( 1 807), не доЛивать нтъ 
това по'Малкп но.1;(п по тнлзят- 
скиа мйръ, |гь 1?^П7 /присьедн- 
непне пя Фяилавдия, отнета иа 
шведят!, 1Ж)У. ирисьедянонае на 
истнчна Г^лнцил. Но»: нрмсъ«.'ди- 
нрнир па Гхчлрааш! ио Г1ук(1]*'1Ц- 
скнл догово1»т., \Н1'Л1. ОтЬдъуж;»-- 
нята война въ 1^'!;^ и 1|:<п1рл11ето 
вя Москав, Л.10кса11Д1>ъ 1 с па 
чело на сироиоДскдта коа-шная 
Срйп»! Панолеоиа ; Русия като че 
яма водителпвото ; ндрьтъ е въ 
слщото цр-Ьне БОВсгитуцио11«1п. 
к\уял\. »а Полпп. Въ царуквмето 
пя Николая I. русягЬ раснростра- 
яяватъ огь всички страни асмата 
сн н илнлннето ги : ва счеть ва 
11е]>('ия, но туркялвчясЛвии ин|гь; 
въ А:1ня, на сч^^тт. на НшаЛ и на 
гур1:естанс1Еи'|'11 князоие; огь кънъ 
Ту]щнл, ио одринския миръ (ШЛО, 
съ о<'воЛожд(Ч!И1'тч) на 1'^рнил, по- 
гетнЬ по хунки|1ъ-гкслр|^1сиа доп1- 
водп! <Ь'^Н'2г. Полша, пъ:{станх.1а 
въ 1850— :Я, 1г:{гу(|нла пое^^днигЬ 
ги своГшдн. Ияколай се ползува 
отъ евронсйскнгЬ въ.1цсииа сгЬдъ 
1>*1ч, наи4снл се иъ полда на Ав- 
<трня срен1а ушаркитЬ )1в1!1). 
о<^явлкл се повече а нонече но» 
к|юви1ел1. на нраиослпвпвгЪ нъ 
Турлп». цоднга нива нрЪ|шри» сь 
Турцнл аа да си отвори плтл :>» 
1|,ариг|м1дъ; нъ зана,1иа Квдюна, 
най-вечр '1-рянаи« в Ляпая, ге 
наиЪсвп да ,да сивее Турция. Сл-6д1> 
една невшстиа война |ввж. {*1>ь.чь, 
Стастониль), Николаеви й закЪл* — 2202 — аякъ, Алексаял!)!. II. е прнвуденъ 
ла подаите нарижгкня догаворъ, 
който 0|-1>а11ичапа моглтеството 
)|д Гусин 1|!^.>»1), Орь тока ирЬш!, 
Русан 11.111Ъ11Ши много рцботн но 
алтя т рязивхшчо и ва11|)'Ьдъка 
|;н; Алекса11Д|п> II въведе тл-Ьии 
реформи вгь }'ара[1.1<'11него на 
инпернягл си: глагноггьтя ма ех- 
деПнигб разяскмиии, усганп иск не- 
то на зс]1С1'влта или области «.-ь- 
Г>{м111Н11. смскченис на унриилиипн- 
то на прчата, нрЬусгроЙството па 
унивррС1ГТ«т11т1; н на народното 
образонаниб ; отоЛодн роЛет*, 
€1> което ирн.1о/)Н с|а11Ног1'0 нр'к|- 
Вме Царь Оаюбо()шпелъ^ яотъцки 
«дно ново и-ь:1станне на иоляцитЪ 
въ 18(>3-(;4, н урднянч» Полша 
ва1ГЬ.(но съ 017га11.ьл1Л'Ь части на 
империнта К1. ШН!^). Вънкашно, Л.- 
лексамдр^. II припозна вралсгво II- 
талии, уиази ноутралностьта 11р'Ь:1ъ 
пругако-австрийишта пойна въ 
1ЗДГ1 и р|гЬапь ф|«н«рко-гер»(ан- 
с-ката нойна иъ 1>^70-71, нослЪ 
извска оть лоидонската |;он4)<>реи- 
цня (виж, Лош)онекм коиференини) 
ат!1'ЬЙвнк13ти на онова пистаноалв- 
няр огь нарняшйя договоръ, кое- 
то ограничаваше силктЬ му «ъ 
Черно мори. В1. 1К72 тоД илюо 
съ ("ерм. и австр. иинс|шгорц п-ь 
сгъааа, варочеиъ „яа тримата нм- 
иератори" ; «ъ въ 1й".') не 
остаан Внсмяркя да иочке накъ 
войвата съ Фринции. Въ 1877 се 
>а1^Х11и санъ ш бъ.п-иретЬ. тя 
арЪднрно една война гь Турция 
(ккж. (кчобоОителна воЛи/г, Аарил- 
ско пзстаниг). докара освоГи)Жде- 
янего ца една часп. отъ гЪ^ъ и 
повече уврличя 1>ус<:кити в.1адк- 
они съ ирис'111чивени1>тп яа и(^- 
сарйбвя, К,1)>1:-ь, Лрдяхапъ. 1>а- 
1умъ. 1|р*зт. неговото царуване 
[^■сня ]>ас111В]>в в.тад11нилта си и 
въ ср-Ь,ц1а Азия, въ иросурашюто вор4чнв на Аиуръ я Турвестанъ. 
ппдчннн въ вагалсгво Хива н Бу- 
хара, ра:)Лп хашгарския ханъ и 
11р1(вае Аскабадъвъ 18»!. ЦослЪд- 
иигк години иа А. II бвдохл огор- 
чени съ оно;1ицнята на старорус- 
гката яа|(тяя на рефорнвт! му, 
<-г агитацията на кяхнлиститЬ в 
покушенията амъ. [Сога да даде 
на им[|1-рннгаси цри1-отга11йТй огъ 
Лорисъ Молнкова конституция съ 
съвещателна камара, той оадяа, 
подъ ударят11 па ревалюцяовнптЬ 
Лои(^и (1^81). Оинъгь в аастйд- 
никътъ му, Л.1ександр1. III, отка- 
за да нрП1-цо1'обава поанти чи>сквт( 
1»'<||(1рми, яр«1'ктирани въ ир'Ь- 
лиишоп) царуване. 'Гой напусна 
:1а[1аднигЬ идек в лоягка една рус- 
ска Русна, усг|>пена оо аародви- 
гЬ ир1|.1анип: оттнмъ реформата 
аа сг-левого уирав-к-иио и -лим- 
стиата ; оггамъ ио)>усването иа 
П|1яба.ггиЙсхнгЬ об.шсш; оттанъ 
укааътъ, ко)Ич> аалълаивяше нр^ 
сто.1опасл^вика в 11ай-гол'Ьввл му 
сниъ да се хапитъ :1а и[)авас.|ав- 
ни княгини. Въ .\зия А. III, иеж- 
ду друго, йиЛкгнл войната съ Лв- 
глия и станж питаодарь на Иа- 
инрского нлато. Ми гдщш-о ц^гЪме 
той иакдра да се ггост{>ои пр1о- 
кас:инЙС1:а1а и да се почне ир4а- 
сибирската аи.-Л'Ь:|11ица, иконоивче- 
ски, ала в нолнгвч«ч!ки н ст1)а- 
тегич»^вв [лбнтя. Въ Кв1юиа. нъ 
началото на царук. сн, тоЙ осгн- 
нд вкренъ иа с1;верння (русско* 
гермацско-аветр.) съшл,- Пъ бъ.1- 
гаргквгЬ работи, въ |Ц85-8«>, до- 
карахх нежду Руссня в съи&аив- 
ЦВ-Г11 й едло ох.таждовне, което 
ставате все ао-гол'Ьмо. Най-сств11, 
А. 111 се об1,)шх кън-ь франция, 
можа, благо дцр|?иие ней. да ое осво- 
боди отъ фнманговата си вавв<:н- 
М0СТ1. отъ Ьерлинъ. в утвърди 
търаиктиеио новата си политика I — 2203 — съ арнема. еойто дадв «а фряв- 
цуаскнтЬ иоряци яъ Кроипщтъ 
(18У1), сл*!. който дойде присмъгь 
на руссвнтЪ моряци въ Нарнхг 
(1898). Сегашннй русскя нуциря- 
то{>ъ, Николай I] (вяя. гова И11е>, 
се въцири схгЬ.тъ блшината си 
цнъ|т.. въ 1894. 

Цдруканегго иа II. И се свърза 
гь сХ1')0Н0СН11 за 1'Т1^11Л п.1^нтия : 
явовско-русскатп «лЛиа к нз1гЪве- 
ието 1|Ъ ^гиринаеииего ни иние- 
рвята. 

За ха се сдсК^не съ норскн при- 
ствашда па 'Гияи океанъ, Русин 
оае огъ Кнтай Маплжурнл, и не 
■скаше ла допусне въ тая <;х'Ь.1Кп 
шцгЪсата II» лругн държави. Яло- 
кая ионска шъ 1'у<-ия да й от- 
сгхпв въ за1г1|ав първсиство гь 
Корея. Ругяя, като умадпважава- 
1В«> силата на Лаоаяя, огЛлъсял 
пеАннгЬ притезапвн. 

Яттии но ;)акъ1;1|1> да ир'Ьккс- 
ви дв1ио11ятич».ч:|;нтЬ скотсния съ 
1^Сйя и още ир-^^лн да се обявк 
■вАпата, на !^ фепр. 1!К14 япон- 
ПЕжтА фдотк й:1ъ засадя ияпаднх 
п тор11и.1ди параходи русската 
' прн 11о1ггъ-Лртурь. Падру- 
(■НЬ рускитк креЛссрН Ларяю. 
■ Кореец» Аидохж потопени въ пеу- 
гралпото пристаните Чемулю. 1'у- 
сш обяви война на Яоония на 

|1> фонр.. А 1Ш Дру|11)1 ДеИЬ Лпо- 
ВИЛ стори С4Щ.0ТО. 

и лв'Ьт11ГТраии веднага почнаха 
1а погопяватъ кннн »ъ околносп.- 
п ПА Порть-Лрт;ръ. Скоро япон- 
гк1гт-к ииин ра.чрушихх русскитЪ 
шриходи Еннсс'1, Воярнт, Скл- 
/ии! аГ|р11ие110сеца Пгтропакммст, 
л който :1агн!|Л1 И х1кнЛрнЙ русски 
иииралъ Макарцвъ ; н японцит^! 
■агу(^ихх бропенлоцмт* Хчтчцп' 
^ 1 Яишма, кройсера Ионшно н 
НЙжилко втир«стоаеи11н восчш на- Яповцвт}| СО оиитахх миого ПХ' 
тн, но все бв:1уси'1ш11о, да напуш&ть 
исходн ллъ при<гтани111ето, яя която 
11-Ь-1ь и лот«инх& йъ аего ннога 
стари търговски лоонсвя пара- 
ходи. 

Цъ самото аачлдо иа войвят* 
русвгЬ ияяхд въ Манджурия, сгра* 
па 2Ь пкти па-гол1ш1 отъ 1>ъ.1га- 
рпа, лсяпко 15,000 души войска. 
На русптЬ пр*лпч)егае да вспра- 
щать войски, |1(Н'1юцъ натврвллъ 
и храна въ ^[анлжурйя ио една- 
едничка жвл-кшнца и на разстоя- 
ние I Г) — 1 2 хиляди кнлоиет)». 
Сиотенянта на япопиатЬ сь воен- 
ния геатръ, но море, М;хс срав- 
иително ИН01» Л1ч-ни. [г^гато ру- 
сагЬ една годяна а1Ьлъ зшшчва- 
нсто на В01'ннвг11 ,т1.Йс1'пяя й^хл 
11р'кне[!лн но же1Ь.1НН11Лта сн въ 
Мандхтрян '250, 001> души войска, 
военнвтЪ крптлан счвтахх топа 
д^IО йО. слпниченъ иодвнгь в-ь 
нс1Ч)рнягя на войнити. 

Иа 1 най се заночнххх гра- 
жрнпата по сухо прн ]г&ка Ялу. 
За {пумлеяие ва иснчви. русвгЬ 
бидохх отГ|.гьс1шти съ голЪхн за- 
гуЛи. 1'усигЬ и.лгУжхх около 3,000, 
а нноццигЬ ||о-В1"1с отъ 1000. 

Токо-рФчи въ 1-Л1Ц0ТО врЬне 
японцнгК стонарнхх на зан. отъ 
11о|>-п.-Лртур'ь много войска, •'даа 
чат. цодъ комаядата па 1ч>пор. 
Нога отидо да обаивда Цоргъ- 
Лртг1)Ъ, а 1>1-га1!лдата цодъ конвп* 
дата па генерали (^ку н Нодзу с« 
ун&тй къмъ с11йеръ и зянадъ, л1|- 
то пон'етЛ'Ь се съедипя сЪ войска- 
ТА иа ген. Курокн. 

СХ^садата ви 11о[т>-Арту{1Ъ ипон- 
циг! иочиххх па 20 юнн н съ 
К2СИ неждннй С|<11|1^рдяран<то на 
тая крЛпосп. тряя до 24 двж.. Кр*- 
посп-та СО защищаваше оп. рус- 
1'кия геисра.1Ъ и|,1'се.п.. Както на- 
надателггЬ, тика в браин-геля!-!. — 2206 — Игоръ II]. . 
Нзнаславъ Ц 
Юрв I . . 
Шааславъ Ш 
Роотислаиъ . 1146-1147 
1146-1154 
1149-1157 
. . 1161 
1153-1164 1]о това вргЬме вагтава анархия, 
ращ^еиие ; в^холсо каяза цару- 
Н№ь с&щовр^енио въ Кие[11. и 
въ Москва, оос^11 л% В1адйииръ, 
наЙ-сетнЬ въ Москва. Ето имена- 
та на носковскнгЬ н владннир- 
скнН велики луиове: 

Андрей 1 1157-1175 

Мнхайдъ 1 1177 

Всеволодъ Ш 1213 

Юри и 12-М 

(Бонстантявъ) . . . 1217-1218 
Лроиавъ II ... . 1238-1246 

А.тександ1»ъ I 126^ 

Яроставъ Ш 1270 

Васали* I 1277 

ДиявтриЙ [ 121)4 

Андрей и 1304 

Лаииилъ 1294-1303 

Юря [11 1303-1320 

Михайлъ И . . . . 1305-1327 
Адексацдръ II ... . . 1839 

Московски велики ('ухме. 

Цваиъ 1 1328-1340 

Оик^-овъ 1353 

Нвавь и 1359 

Двнвтрнй II 1362 

Дяивтряй Ш 1889 

Василий Ц 142л 

Басилнй Ш 1462 

Иванъ Ш 1505 

Вапинй IV 1533 

Иванъ IV (иър8НЙ11арь) . . 15а4 
Федоръ 1 151)8 

Период яа рл/мирици. 

Оорисъ Годуновъ . . 1598-1605 

Фсдо1)ъ II 1ба5 

Лжедикитрий 1605 Васндий V Шу&схи . . . 1610 
Владисдавъ Полски . . . 1613 , 

Романова ')ана<тил, Щ 

Миханлъ фелоровичъ 1613-1645 

АлексвЙ I 1676 

Федпръ Ш 16ва ^ 

Инанъ V и истръ 1 . 1682-1ЦввЯ 
Софах. сърркитка. . 1686-1 бВаД 
Иийнъ V и Шщуь. . 16Й9-169бВ 
1и''Г1>'Ь Ве.1нки, санъ . . , 1725 

Екатерина I 1727 

Цртръ П 1730 

Лпа Нваяова 1740 

Иванъ VI 1741 

Елисавета Иетровиа . . . 1762 
ИетръШ Холо^айнскн . .1762 

Ккатерива И 1796 

Паврдъ 1 1801 

Алексапдръ I 1825 

Николай I 1855 

Ллексаидръ П 1881 

Алексявдръ Ш 1894 

Николай и 

Виб.*. — Ио всториита, иай> 
иаб1и-Ьж. сл, аа рус. Караизино- 
виИЬ исторвчелия трудове и Си- 
ловьевата Ианория иа Русия, лъ 
28 тоиа; Рюипновата ,( К1и1тка 
история ^2 т.). ОтдЪлни ооохи оть 
русската нсгор. съ сиолувл сл раз- 
работени оть Каммииа, Аксакова, 
Иловайски, [Цебалскн, 1Цалова, 
[имтгоиарпва, ВЬляена. Иогоднна, 
Павлова н др. Огъ по-иовит!) ни- 
сателя, които опноватъ отд^ини 
събития, ногхгь Си иосичи : А. Ие- 
тров-ь, Во^ма Роесш еь Турщею 
1в06'-1813 г., т. 1— П1 (СИВ., 
|1)85),- М. И. Вогдановячъ, Ьос- 
точяая мбма 185^ — 1856 V. (2-о 
инд. С1Ш., 1877) ^ К. Леопт1>овъ, 
Воетокь, Рчкая и С-ювямст^о, 
сбориякъ статян <г. I — II, Москаа 
18Й5); А. Тереховъ, ИеторичгекОи 
€Перкь Лвилеги1Я Роггш на 1>1к\- 
канскШ N-"7)1 (.ОИЬ., 188Н;; В. Ц. — 2207 — Кйьад^жк!!!. Рмк-^я » комц/ь XIX 
»1мм (СИВ., т-ж Ьрлкгаузь — 
Бфропъ, 19(10); ф. М«р7е1н;ъ.С''.Й- 

заклтч^нн'л^:^. Ри'С1гЮ сь ишхтраи- 
1Г4 Огр-амгипми (1Л1. тома). Цо 
нст. Опск1>1)-мвата сАирка, на 

{ГЬКСБ., ГЬДЪрЯЯ ДН'Ь 1ф11вЪСХ0ЛЯ11 

съчинени» 8|*.|11еП1ЯЛ-01и1'Гй: Исто- 
рия к/1 Игнючмч Ея/Н»!!/ п ср>ь'}- 
ммшп- вп/имг. и Вгискисг-ивата 
Икмицтя я» Пегпра Цепки; Ка 
4>рА11Ц. тр|/||1.| да № сионено аър- 
ееиь Н|н1и1г1> |1с Кин»1е <пъ 
Л1{сг>с1 КатЬяш! |,ил)>ижъ, кзд. 
1й!>У|, КОНГО е 11|>1келена токо- 
речи Е1П ксичкя озици, н Луи-Ло- 
жшягЬ стглни, ирч-нлти вь маи- 
IV томонс! ; на Г1ЪЛ'а)н:|[и нкахе 
[Чичовата краткя История иа 
р^^-еканш глр.жлча \1>^^И\ СЬЧИне- 
вцити гнпмеиАтн ириОт-ФГУ^оШг»'.!- 
Ш4 ичння нО/тчгммг; Лд|»Л||п.д'Лв- 

]ниъ: Пр'М'М"рнниьотноеящи се ц.*> 
Кгрлингкпя гнрикта/нл А. арЬчежъ 
Каранихадовъ (.Нария, 1899); Д-ръ 
К. Раковски; Рцтя иа Истоп, 
йгторнч. и:к'лЬ1па11в пя |1ус. по- 
.1итик<1 1,Вй)>па, 1№1Г4), н (гЬщо 
^а Пктра В^'.ч*кн 1,ииж. това нмсО, 
Но р]Г<'склТ1| нсторня на дктера- 
гур&та главки тр)Ч')|>е иа руссви 
гл И<)|н|>ирН1>кяй 1,К.ч:1анъ, 1НЪ4 — 
'М'>, ,\яЬ 1ЛС1Н иъ 4 шма ^', Ь" и 
2' изд.!; Инпнновйй «^СИВ.. 1«11!№- 
'.Ш, 4 тома м"); СкабйчсжхнииВ, 
Истор. атрг.я. р^. лншер., п 
1Н4'* 1. (СП!».. 1897. 3* юд.». Ио 
руискатп Л11ти]>ит]гра на франц. 
ек 11Й1-4.111 отд1инй илдання .1уп 
Ле»?. Алфр. Раийо, Викоитъ де 
Воге, Крирсть Дюпюи в др. — 
По п;иг|)а<|1иятп а статистиката 
па Р. ■-шйик съчяиенин са: рус> 
ски 11р!ш)дъ иа Рек-иовата в»с- 
«/"м "-'ирофия, Т. 11. ОнеалвитЪ 
гъчкн. и и:|да|<'>>нй пплъ1№го«ат» 
релАкимя огъ Донрвеиа сбориикъ Наше Отчгство; Янсовъ, Сра«- 
нм»1^.1М(ал гтптттнка Ро>хш\ 
П. Струве, А;»и1М«ч^.ипе теркн; 
Моропъ, Коммерческ(1я и'«1раф1я 
Росаи; Уолесь, русош ирЬводъ. 
1'о1Т1яи офицналшктааиия: Про- 
ШводмтеАЬНьгм сили Россш '*.« 
Нтжгюро/ккой виапанка 1896 ).; 
й»давнята па [(евтралн. статисгич. 
клмитегъ. ла мнинстер. ия зеиле- 
.111Лйет1к Л' н иа иолио-скононн- 
ческото др)жоство. Огь хартнтЬ, 
ний-дибри СА издцдцкнтк оть гв^Ц 
И(>риния щабь. ™ 

Руео [Жчнь Жап). Бдкнъ отъ 
яаК-вел)китЬ, ао вдияниетп си, 
всесв||Тски ииситол», ирочутъ ие 
ио-малко цо Ч}'ДП0ШТВ11 ей харак- 
т<>ръ, отколкото по бл(!Съка »а 
савти111>|]талиостьта ая съчинения- 
та си ; рАД. въ Женена, унр. въ 
Крленвнлъ ()7Г2 — 1778). Ьаща 
ку 11))1>ис1ождалъ отъ едпо старо 

фрАНЦуиСКО С«Не&СГВ0, в бВЛЪ ЧЪ' 

Жен«11а «роо-ь часовцякарь. Р*Я 
остан&лъ М1иъкъ бкзъ майка, с%™ 
едннъ ип-г«.гЬмъ Лрать, който ;»- 
б%г«&.11>; тогава тпй <кткахлъ при 
башд <.-в иа рябота я ркшвлъ гянъ 
да СО изучи колкото моамг. Чете- 
нето «а илу1'арха и съврЬхуций- 
гЬ романи дали иа ивгпвото \1ял- 
менио въображ«'Ние чи<пго поетн- 
чегка Шкглка; ."иа у)11'-тиеиото п1^|>а- 
зонанис нвченио нного късно, и 
вм1Ч1ио и-ь оиояа врЪне. когато, 
баща ну балъ |1рннуд|>н-ь да на- 
иусис града. Остаьеаъ на вуйковл! 
1^11 грижа, Р. (>илъ .(лденъ у я-^кой 
1:к 1'ракйоръ, жесгокъ и ядослякъ. 
Момчето ио<^4гн«ло н се скитало^ 
н-Ьколко в]гЬ1сс около Жсиова^В 
доклЪ йаронсч.-» Варенсъ яе го * 
цц.1а при с«^<'>е си я яе 1Ч) нс11[т- 
тила въ Турннъ. *1'амъ. като се, 
отка^млъ ОП. «[ттссгянтството, Р.1 
няколко вр1^ме живЪъ като глу- 
гл въ йогата довоие, докл* иакъ. го 

й1 


— 2208 — ^ се яърнллт. у г-жа Влренсъ, 
Кшто щтлежио залагала дп щ^ 
даде пршиггйоно образоааоие. Иай- 
сстгЬ, като 1фнсгип1»лъ. заедао 
еъ благод'Ьт1мвата си, «ь небиотч» 
икоан** Шармсгь, Р. »; ^тлокялъ 
(Ш («(^разоианиета ся, а сипрп пл- 
стлавлъ доиашеиъ учитель у едянъ 
двонски сддия. Въ 1741 п<№тъп. 
отяшълъ дятърсв шасти« пъ 11й- 
рвхъ, в <х запояиахъ танъ съ 
много литератор :!, като ир^д- 
стакили на академията ни науки- 
гЬ Н1'[Ч)ната нова систнла мри- 
калпи нптп. В1>о.К11(ото ир^Ъме ТОЙ 
цосткпилъ секрст.лрь у оеиецнав- 
ссия посляннкъ 1111ааг Моит«гж). 
Като се иър11хл1' пъ Парцжъ. Р. 
иъчиаилъ диГ]рт'Ото и н^^шкпта на 
операта Ь »• « т и м е н к а !« н I е м, 
която вр 1:р 11(№Тавила на сцена- 
та, и нанигалъ н11КПлко музпкял- 
пв статия »а вицнклоиеднята, пъ 
която 1гк1иб музнкалепъ отд1>лъ 
иришциежи неяу. Подъ шега ия 
б^двостъта, Р. бн.тъ црииудояъ 
да 110СТД1Ш №кретарь т г.Дмпена, 
въ опива врЬл1е. когато академия- 
та пр1лложида пъироса: Ь е т^Лл- 
Ъ]^8яет«1^^ |)ез аг(8 аЧ-П 
соп1г|Ъп4^^гогг01П]1ге ой 
й 4^ригог 1о(! чюоигй? Р. ш дибклъ орекнята, 
38-годишиата си ра;|ргЬш11лъ в 
въ 1750, аа 

11ЪЗ|№СТЬ. 

Тая наг1)йда била ат>рвйй ихт1. 
кът Р-та вин^^стнмть ; р«зр'11)11е- 
пясто ва шпроса нровзвело жв- 
№> 1гьч]г&схвне у публиката, коя- 
то вндйла вь авгира огрожшъ 
талаитъ. 11асго|)алъть на авто[1а 
|)р\-1п Ли У|Па|ге бвп удо- 
Лрнтелио нриргъ иа прядворння 
театръ(17й*^); въ \агс18!*енЬ- 
илп вече тая сполука ла фран- 
ц]гж.'ши тсатръ. 

Главната Р-на шпсъль. да бкде 
ярЪдставеш- на К1)аля, се ос<1це- « гтввла. Авгорътъ яа П е V I п Л и 
»■ П I а к р доЛнлъ 8 пансионъ, ят, 
■'коро ое скрилъ огъ Парнжъ, ка- 
то желалль да извърша одио ня- 
тупане по отечеството сн. Ала яа 
нлтуванрто |)о1Нрка.1о нряетел- 
сгвото на 1--ЖЛ Кпнвр, която ш>- 
гЬтила Р. въ иненвето ну, блкао 
до Мо1П'но]>аяси. д^Ьго 'юЯ осга- 
нллъ 1Ш1(-гли1Г1., о-ь аа Н8^ко. Кле- 
■йугата накар1иа автора да ео от-^ 
да.10чн въМоиъ Луи, глщонъ око.1-Я 
ностьта на Моитз10ра:1си. Въ тояа^ 
и|)^не тоЯ и нзда.1ъ най-добрятЪ 
ой пронзврдрния: Ьа 1е11ге яиг 
1«з 8рос1аск>», Ья поате!- 
1е Не1оТ8е, Ь'Ет1|е. Отъ 
тона п;)^ме в.1нжий<Уго ну язвови 
№ уш-личаиало вс!^ новече и 00* 
врче. 

1 1ървотл гъчнненпр, дЬто Р. 
положнлъ началото на школата 
на епниклоиедистнтЬ, били него- 
питй пйсяа до Да.1ам''№ра, ковто 
се ноивяли пъ 1758. ТЬ ноглужв- 
.III да С1^ исвоае театръ въ Же- 
нена н породили ннокесгво най- 
жарки ирония .-ш с1№нн<1№кото яс- 
куетно. Иот Нмшм се явяла 
17й11, в накаръ да не е па4-до 
брото Р-по аровянвдйнно. къ вд«»: 
ля це <; цаЙ-краснорЪчввото огъ 
всвчкктЬ остан&ли. Тя била като 
една нр4дв11стняца яа неговитЬ 
11то«п>\н (,СопГев810Пз) в ннала 
огромна сполука, особеао нс«ду 
жрцитЬ, която иами|>алн въ 1«[юя 
на романа — 8в1п1 Ргенх, 
лицето на (»мня авто1)ъ. 1Сакто 
н да е. нъ тоя ромапъ оггана иаЙ- 
понулярното нрпизведеияе па 
■1'|>аИ[1вя. Емил* или м тспнта- 
ншто се яиялъ |гь ПЧ2. КНао- 
снгелми сзнка, Емилл е яохе Йн 
най-доброто птъ всичкит^ съчя- 
ненна, писаив по фраакгзскн, нъ 
съагбяъ въ духа на а|>огрстант- 
ството. Дукъ и дукния Люксея- ^ до<Я 


— 2209 — |)П|, Лпмрляйлнъ Малер!^, то- 
ям пай-вяхенъ кнпамрь, се за- 
жавали да расирострапьктъ това 
|;ьч11и{>11но иь Фракции. Нъ цар- 
^а■*'и^ь■п. р'Ь[ди^ъ да и:<1'ии11 ав- 
гпрд, кат4> иротнвннкъ на рево- 
лианоннигЪ мк^пия, на н на ка- 
тллци:<ма. Р. се озовалъ вь Же- 
нена, цъ намЬрилъ танъ съчине- 
аиш си подъ »110]1'Ьи1си1СР н бил. 
прануденъ да «? «тамочи в* аан- 
тииъ |и<)11гь. Иабч^етяк. 14)11 нрв- 
•-гжгяа-гь пъ Непшатель, д-Ьто 
11ан'Ьр1!хь я--^ крила ш прнятрлстио 
;' стария шйейцарски иаркнзъ — ■ 
дордъ 1и-Вть, киЛго му Д1Ь(1. сно- 
воЙпо уАЬхнш,*.- цЪш три години 
\ать 1762— 1705) вь Монте-Тра- 
кръ. Въ това вр11Ив н париж- 
схнй архие1|исхо1П. еъ^сгаях-гъ 
кротинъ оАплродяаяет» на Еми.л, 
в Р. ну паиксалъ краснорЬчиво 
иисмо, ко1?то »ь1Луди.10 ииикаиие 
Т11 вя ц1к1а Енриш). Г.итний нрокт- 
риръ Троиш1-ц-ь начсн&.|ъ да въя- 
разава на аето|1а пъ своигЬ Ь «- 
11гся6ггИвй(1в 1а Сатра- 
1ГИ1.' и Р. ну отгопорн-п. чрЪ.1Ъ 
ЬсИгев И е 1а М оп1и||11е, 
клйто Л1>НАД11 и|)йчина на 61-.1РС- 
д|р, 1ши че- оамиА хнцотъ иа 
автора бндъ иъ овасиость. Р. № 
гладечнхь оървоць на о-въ Се. 
гръ 1.[П. Кнеиско о-кро), а по- 
сл% щЪлъ да отиде нак-к .ха тьр- 
1ъ«Втоното покро&шглсто. ко- 
ист-фикъ Химъ го аоканилг 

и нъ Лнг^ня. ЖаиъЛ{икъ 
яхь и арЪль Парнжъ, дЬтп 

нриетъ Лдагогк.101то отъ 
впкп 1'и>ит1|, гтигн&лъ нъ В»о- 
тонъ, въ УеПлсп., Тамъ се р«вв- 
да V^ь ачю страшна ралАраттсл* 
восгь: пЛ иочмли-ь да оСишнява 
Хима вълсданиото да ш о6е:(сла- 
ка, 110 1:{1011а:)ум'Ь|1не <гь 1'1>пма, 
Ьолера, ДаланГм>ра, въорлжени, 
ввзвагь, срчца честьта му. ^ь 
досадата си, той се отвжзал% огь 
пансиона, що му нр^охидъ ав- 
глийский крадъ. н бързо се иър- 
нлл% 11Ъ Фракннн. Като С1> ски- 
талъ огь рдно м^сто яа круго, 
отъ Кургукдия вь Дофняе, той 
най-«'сн11 се нвялъ, въ 1"70, въ 
Царнжъ, беяъ да гледа яа товя, 
40 иарлавевтъть го заи-кашив съ 
лишеиис огь свободата му. Тамъ 
Р, качснк-гъ да чете Исп-тиНитгь 
ся иъ салинитФ; 1гь яолицията му 
:шП1г1>тнла тов.) и Соп(е1>Я1оО)1 
я^и^^в на св'Ьп> само стЬдъ снър- 
тьта ця автора. Ивтересъяа рас- 
ка:ш, и1ч>бииио1н.'ио ираввлевъ 
еаикъ, нЬжнисгь на чувс1'матв и 
иск1>рност1. на у<>']1жденя1гта, «11- 
какна 1.Бга :1а мин&.1ато, служхтъ 
за от.1йчИ'гедиа качества на Ие- 
П'>ат)ит1ь наР., ваченхти огь иего 
ош|» иъ Воотонъ. 

ОбцденнЙ аиторь си отдадечнлъ 
въ уединенве. Вь1775,той яозпо- 
дн.1Ъ нд Франи^^ски Тепщп да 
поставя мелодрамата му Лииш- 
лннн*. която ннала 1'а(^ма сно- 
лука. Между това чувството яа 
тлга в б1мнаде1кн(1сгь се увели- 
чавало В€о оовече в новече; Р. 
вид^ъ !№ венчая дюдс съзаалет- 
яиця яротявъ неговата чесп. и 
Нйгоаия споме1гь. Въ едно тахъяо 
съсюанве на луха нвявсадъ той 
своит^ страцяв разговоря: 11ои- 
васан ^ц(гс (1е ^еап ^ас- 
|| ц о )1 и килк'> но-хъсно : Не « е- 
г1си 11 ц ргошепеиг во!!- 
1 а 1 г о. Малко нр^ан сиъ|п'ьтя ся, 
тпй 1!е пъ(-по.гаувалъ отъ уГгюки- 
1ц>?'го, което ку пр1ииоЖ1иъ Жи- 
рарленъ въ Брмеиввлъ, н, като 
че бя-гь |[1|ас.1йнгк огъ пос1»11.е11ие- 
то на 1о(Л'вгЬ в расходката во 
|-ь*гЬдннтЬ па1ита. кошю на 21 
юяяя едннъ 1^кленъ алонлексичо- 
ока ударъ, нъ «Н^-га му пкдива, 
цр'Ьхратялъ ссщесгвуваието ну, — 3210 — тгкмо 34 годняи арКхи Волтеро- 
вята сиъ))Т1.. Мнозпиа, нежду ко- 
■то и 31/иМ.яь де Ст<1ль, приии- 
сва-1и смъртьтл ну ня с;1моу6ий- 
ство. Р-то т1и(1 бнло прЬкарано 
отъ Крн(>нви.1ъ пър1и>11ь на п-т. 
Нея 1' е ц р 1 1 <■ V я, а поел* ис- 
п^лтено въ 11«рвзкъ, иъ 1|«нте< 
оца. Р-т&жеия. Т^резпЛсппсЙоръ. 
която отоосл* (п- аж(.'ии,1и та «.-динъ 
сеианнъ, умр1иа въ 1801. на 30 
години. Ьъ 1704), коиституияоя- 
нпто събрание, ао яастояввнето 
пя МврйЛо, р'Ъш11ло да се възди- 
гне на Р. сатуя, а иа моиниа- 
та ну да се дат нвнсин. 

Пай-прочутитЬ оть Р-т* проия- 
|!ед(гн11Я, д<;я'11вь Емалъ к И/:»о- 
вн'>нт>ь, сл: Щвсоигз зпг 
Гог1к>>1е 01 1ев Гоп(14>* 
1пеп18 |1о 1'1п4^ва1иб 
Р а г ш И 8 Ь N1 ги е 8 ; Л ц 1 1 0, 
оа 1ц поитеП» иб1п|(1в; 
Ьа со111га( 8ос)а|. ой 
Рг1С1ре8 Ни (1гои ро- 
ни Ч и е (&ьзр. пр-кподъ нв Д. 
Цовепъ, Общегмвень (кплщп,, или 
Начало на полнтнче^-ко право. 
София, 1890); иъ осЛиь тип. той 
е цисалъ в други ;|аб1и1а(1гп>лвн 
оаити и съчинения н киошестно 
аксна, както папр. Иплтеру. 
Жя!и1ео1П1сател1и иодро^^иосгн ш 
Р. се вамирлтъ пъ негонитЪ С о и- 
Ге881опз, въ Историята на 
Мюсе-Цате и т. записките на 
ОаанапКх. Согапеез!, Ю 
С т I е ■]' К 8 с Ь (> г т, кои- 
то се иа)1и[шли въ ближни снръ- 
ски съ антора. Най-доЛри огь 
всткнгЬ нз,гяяия на Р^Ь съчи- 
вевия е издавнето на Мюсе-Пите, 
2-ро вяд.въ \%ТА — 1820 въ 23 
томя, съ 2 тома нен^иаденн т\у^- 
дою. Виж. Шлтерь я Рут отъ 
Евг. Ноенъ, пр^в. Л Героиоиъ 
(Русе — , 29й стр.). Русофнлскв. Които црииаЛ'1?- 
жп М1\ руги||>нл11: р^согрч.и-ки 
тьопмнт. — Р]'С»фнл<гтво. При- 
ЯГС.1СТ80 съ русия, ('Л-Ъдвавс по- 
литиката 1!п 1'угяя нр"Ьлкочтител* 
но отъ полнтивлта ни другл си- 
ла. — Ругофнлг. 1'усскн нриа- 
телъ, ковто С1'11лиа руската поли- 
тика ви по.штическитб [мАотя на 
оп-честсото си. 

Русчукъ. Сжиготл каквото с 
Русе. 

Рутй. Една градвнска бндка 
съ оетръ ддхъ н горчивъ вкусъ.. 
(ВяЛл. ,1ука). 

Рутеин. Народъ, който «аселя- 
шиь иь старо и]г^не Лкнигаина, 
часть отт. Гнлия, (^ьнрЬдЬ-ша ш. 
Инриисйскит!! п.1аннни. Столица- 
та ииъ Гш.да С^'и1>/и1(мь, сегаш. 
Р'Х}»!Л. Р. се сьедицвли съ ар- 
вернигЬ и ало6\т1-атк срсии рив- 
линигЬ, иъ б«.1и ра:<Лити отъ Фа- 
бйн !к1акснна въ 121 ир-Ьди Р. X: 
по-късно Цйнарь ноЛ1;,1ндъ всич- 
кигЬ Р. 

Рутовий, лат. Просто т1ио, ме- 
та.гь, иъзсивъ и к]гЬхъкъ, иакй- 
рз се въ иЪкон илакннски 
рудв, осоЛен» въ рудата оемнрн- 
днй, която съдържа прп1г&съ отъ 
осмия и ирндия. Плътносгьта му 
с подонипата оп. нлъти01тьга вя 
ирндия. н по това се раскознлм 
гланно отъ тоя мегалъ. Подроб- 
ности за тоя иеталъ. който н1;на 
практическа вяясвосгь, се нави- 
ратъ у Деввлн и Дейрт въ Ап- 
п а1о Цо С1|1Ш1е с1 Но РЬу* 
в^^I1в :ш 1850. Р. ц огкрить отъ 
Клауса въ Ш4%. 

Рутнлч. (лят. Рушклул. чср- 
веаякявъ). Една отъ руднгЬ, ко- 
ито съдърЖ!1тъ титана, червеи- 
кака ; кь ися ина арш)1'Ьсъ огь 
желЬ:ю, марганецъ, к|№хнеяе1гъ ■ 
глниоземъ. I 


— 2211 — Рутаии (^фр. рутъ, пхть). Огаргь I 
сиошГгь иля яачкйг на д11йствв? ; ! 
нндраалнне тавгоъ спосойъ по 
вавикъ : (гутчнатп «1>т>н чноч) 
на м/ш/икЪш!. — Рутнмеръ. Кой- 
т работи 00 рпниа. 

Рутели. Пародъ ва бр-кгк на' 
Лацн^мъ. чийто царь, Т]гр11Ъ, блзъ \ 
цдлтяниякъ ИЛ Пнея. Тона нме| 
искана въ «{г&но на ринскятЪ , 
|«|ре. 

Р}'ть. 1>Мня моавнтяяка. идо- 
йяаа ич 11В1м>ции Мадаона, който 
Х1я1иъ яь Моаи-кяга №ня въ ' 
■е еа Слцпит!:; 11Лказа.1а та- 
прн|[Ъ)(.1а11ость къмъ спекър* 
са Иоснвиа н .шб01гь къиъ 
Воп. че здедцо съ св^къриа сн 
ее пр^елн-та пъ Вктлремъ нудей- 
схн, д'Ьто 1гтанхла жена ва бпга- 
тил в Л.1ап1'11>стквь ^00.1* в наб- 
ва НА Оинда, ,1;и1«дов1 Д*ДО. — 
Каягята /'уть къ Си. Ивсаннс, 
лр1^естиа иднли!, оинсв» Р^тв- 
пагЬ арнБлючцши и съставя (фо* 
л>1Женне оть кн. СлСии. Глав- 
вкта 1гЬль, за клнгл е написана 
тая жнвгя, V да се оирЪд^^-тв рп- 
досдовниго на цй])Ь Даивда, оть 
■шета и.|цне ироки^иъ Месия ; 
еъ тая цЬзь т^<!ио се съодиннва 
■ друга, — да се пр11дгтава вь 
Рутяпвгга скдба очекмно доказа- 
телстм за това, че Месил е спя- 
опель-гь ие само ая яудситЪ. а 
я яя ешчиицитЬ. 

Рушвитъ, тур. иадкуиъ. 
КЬ. Химипескя знакъ народни 
(гЬоЛаш». 

Р'Ьсе11ъ. Окол. грядещ. (ц. па 
кахая) КЬ Лотодскн ялл.. вп> щуЬ- 
гпааосата котдовниа, яа ПАТа отъ 
Цйтодя за Охрндъ, 18 килоя. на 
Ш'0-^ап. 01ъ Охркдъ ; 4,4.'>0 жпт. 
огь вовто 2,400 бългяре храсти- 
аве. ВОО (уьлгяре мохачсдацо, ^0 
т}р[(н, мю арвяуте мохях., 570 
вдасв н дМ цвгане (Кхичовь). иомтгькгть ла населението въ 
града и околпостьта е градивар- 
отво на чужбина, главво О^рн- 
градъ. Около Р. въ 11!.кои оеля 
(.•е наищшть слЬсеви ст. бмгаре» 
тЬ христиано Гп>.1гяре мохяиедане. 
РЪсенъ. Село въ търяопска о- 
колян (2,51^ вит.); отъ яего га- 
ра Р. отстои 1 '/а килок. 

Вп. Хйническн знакъ ва руте< 
ниЯ (ги1)|е П1а ш) 

Рюбарбъ, лат. Схщото, хакм* 
то е ревень. 

Рюгевт.. Най-го-гЪмий отъ ост- 
ройвтЪ въ Балтпйскл море, ков- 
то нрннад.1ежхтъ пя Прусия. За- 
вигй алкннигтратиаво отъ Цонв- 
рания, огь която я А'кти сдяпъ 
цротокъ 2 — Я килон. шн1юкъ. 
Простр. 930 чет. кядоя. н наоел. 
45.000 жнт. Близо до с11в.-всточ- 
ния бр&гъ СД 1ики.1,скктЬ оланя- 
ни (наЙ-нвсокой връх-ь Ксиигшулъ, 
170 метра вясокъ'). ^}«нята ило- 
дородна: жнтрлитк рибари и ко- 
ра1^ии11и. До 162Г> Р. ебилъподъ 
й.1»гг1та НА Дания. 

Рюолзъ (Н 11 1 г, грпфгь). Фран- 
11гаска учйвъ. род. »ъ 1В10, е- 
динъ отъ аъ]}вят11 и:1оАр'Ьтат<ми 
на поср<!б|)Я№1нето я поиатяиа- 
пнто неталигЪ яр1ип> гялиннпала- 
стнкята, — Рн>«.13-Ь нарячатъ сл- 
ш,о и*_-1'алъ, но:1.1а'1«иъ нлн иосре- 
брццъ по Рию-аовня способъ. 

Рюрвш.. Цолулегендаренъ рус- 
гкя нлн наряго-русскн кця.л., цо- 
викааъ отч. аенята яа „варягвгЬ* 
ОП 1гЬволБО рус«кн нлехена (сло- 
.в^нетЬ, Ерйвичитб и лр.) да ннъ 
стяио хнязъ. та да ги управлява, 
ея1цпта вр ногдн сами да с« уира- 
влявагъ. По л11тониснтЬ. въ 862 
лакаелъ Ладога, а въ 8й4, сл^дъ 
снъртьтя ва братята сн, Свнеуса 
н ТруворА, нрнсъединилъ и гЬх- 
нитЬ вдад^ции. 1}кло-«зоро и Цв- 
борсхъ. иргЬвослъ столицата п — 2212 — Новгородъ в съ^ради^ъ едвнъ 
гралъ иалъ Волсовъ (Городвпк)- 
Въ Полоцкг, Гостов-ь и Вйю-езе- 
ро ясаратялъ свон лнде. Иротивъ 
вего оодигвглъ едно кънстание 
Всдвкъ, главатар!, на к'Ь1сп>г сло- 
в^нс1Ш алехепа ; нъ възстанве- 
то бшо иотхикаио иай-сиирЬио. 
ПрЪзъ Р-ти царуиаио ийкик ца- 
рят подигвхли едннъ походъ сре- 
1ца [ириг1>адъ, въ оц нтка^шли 
оте пдапа гв, н се засадили по 
бр4говвг* в« Д|гЬпръ, та осиова- 
ля гаевската дърхкввцв. Р. умр. 
въ 87!), ЕПто остакнл. иаггойиикъ 
вя малохЬтнияси сйнъ Игорарод- 
анвата ся Одегя. Р-та народ- 
ность не е устянлм-ня. Повечето 
русскя писатели го яиатъ за па- 
рягъ оть 1'кандииавско ироисхож- 
деиие , сиор*дъ други, той билъ 
главатарь вл едно фннгко нлене ; 
а Костомаровъ се мхчи да дока- 
же, че той билъ лят«в«ц-ь. 

Ряа«аь. 1'|ШЛЪ п е«ропей<-ка 
Руси, ц. ва рязанска гтб., на р. 
Т^убвжь, 2 килом. отъилннаж-ю 
Л въ Ока; 100 кядон. иа юго-ист. 
отъ Москва, аа жо.гЬавия нхть, 
юАто съединява Мпсхва сь На- 
аанъ я съ ц-Ьла юго-всточна Ру- 
сия; 4в,Г22 жит. Фабрики за сук- 
на, платна, нгли, стъкла. Търго- 
вия съ жито и добктькъ, които 
№ исираищтъ въ Москва. Р. е 
едннъ отъ наб-старитЬ рти:ки 
градове : споменува се въ л11Т0- 
цнсятЬ в'Ь 1095, пъ 1487 станиъ 
столвца ип рязанскигЬ хпязово, 
пето княжество бкло съсишшо, 
оть татарет* вь 1568. Р. ста- 
ц&лъ гл. градъ на [мнаноклта гу- 
берния въ 1778. — 14<1ернкята, 
нвжду владиаирсватя на с^п., там- 
бовсвата на исг. ■ на югъ, иос- 
ковската ■ тглопскатя на занадъ, 

Ема ВрОСТр. 41,1)30 Ч1Т. БИЛОН. 

м шсаж. 1,802,19& жит. Зелиел^!- 


лие, скотовъдство, пчеларство. 
Доста развита фабрична н мавидна 
нроявииеность. 

Ряястейгь. Английски нрииор- 
ски Г1'ад'ь (14епть), въ юго-источ- 
вята часгь ва о-въ Хлнетъ, 156 
килом. ва юго-яст. оть Лоидовъ 
[10 жол^нвцй; 15,иио жит. Хуба- 
во прист&ннще цри устието на 
Грнза, Н0]1ски бави, гол11Иа тър- 
говия гь фран^пя н БаятийскнтЬ 
пригглиища- 

Рлпи^ъ. ри» кь Оьелвпеннгк 
Държинн {Л111сур)|), вввира въ 
Плакъ-Чн-н-ь и се влива п Ми- 
гурп; 731) килон. 

Рлиоводш. Оиравямъ, ао4»ч- 
вамъ, 1(:11Л'Я1<.тявам'1.: управ.тяпам'ь. 
— РАКоводите.'1ь— ство. Опря- 
илцс, упдкавлйване. — Р&ковод- 
«тно. Парлчна учИ5йа книга но 
н11Коя натха яли яскуегво. ■ 

Рк|форЛ1> (Венваяинъ Ппш- ^ 
(«г(1, графг). Американски фи- 
.1икъ в чогЬколюбецъ, род- въ Л| 
>'обървъ, нъ държ. 1к1асачуаетсъ I 
1.1753— 18Н); прадъ иосочнлъ, 40 всйна неханическа работя се об- 
{гьща на то1иява ; я:!НаМ'Ьрвлъ 
||м>тометра. 1{ато чок^холибецъ, 
тов се грижнлъ огойеяо за работ- 
ническия класъ; н:^кЪгтепъ е съ 
ишанираоспу) на едиа доста хра- 
ннтенна суня (така наречена Ржм- 
фордава еуио) оть овтвни веще- 
ства: кости, кръвь н др. Сл'йдъ 
освобождеввето вя отечеството си 
жввЬлъ въ Европа, въ Бавария 
добилъ Г1>Л'К**'* твтла, въ Фряв- 
ция се ожеиилъ ш .Фавоазноната 
слшрсгй, я починхлъ въ Парнжъ. 
Р-т^ съчинения сл иададонн итъ 
Е1118 заедно съ едно жнвотооии- 
сааве (5 т.; .(овдовъ, 1в7в). 
Виж. и ВенЬоМ, К » а г т е - 
I Ь е г I е. 

Рсселъ (лордъ Джош. ПпявсП. 
Лш-лийсвн държавиикъ, род, иь 


ц — 2213 — Лоядоаъ (1792—1878). Въ 18»0- 
34 '(илъ члвнъ отъ Грсепни ля' 
б<^ралеаъ кабинитъ, който арокл- 
рсп въ 1Н'62 ццр^в||е1)тс|шта р»- 
форна, ароектътъ ш боятп бялъ 
съставенъ отъ Р. Чъ 1635—39 
бвлъ нввнстръ па вАТ)>1и1ГВНгЬ 
дЬла, п 1939 — 11 — ниннст]^ 
■а кмонаятЪ иъ Мелбуриоин» 
кябипеть. Огь 1841 Р. <)н.1ъ »»• 
лнтрль ва оп№)Н{|й1Гта,' 1П> котто 
Пиловото квиипертю с<! рЬшн- 
до да отн11НИ життггЬ закопи, 
тов ну длгь подкрепата св. Въ 
1846. С1'М'ь Цндоиото иидкцс, ш 
Р., като водитвль иа либералната 
вартвя, се пъ:иожвло ла 1Л>стави 
вабяяега, шяръть ва който да- 
валъ лордъ иадверстокъ; сткиво- 
вевяята повсжд; ннъ докараха 
П кри иа 1851 до []л.1хе])1:топо- 
ввп оставка, а аосхк до пада- 
нето на кабинета. Иъ 1861 Р. 
бкть паграденъ съ пгтлата графъ, 
■ мннАтъ въ горната камара на 
пардамевта. 11«тваги иъцкашиа 
ШХ1ИТПШ ио с« съглаи1вала еъ 
Иалнорстановата ; Р. с-ъчупгтну- 
яалъ на освободителното днкне- 
ние въ Италия н йа полското иъз- 
стапяе въ 18<)3. Безоо.тш80 из- 
л^ало ваораввоото отъ Р. нр^д- 
ложеине м пи('1>11Д11нчество п. 
с:6к1-ро-;1К1фииа11 ската нежд^особ- 
яа ВОЙ1Ш. йгЬдъ 11а.1мерстон()вата 
ежърть въ таи Р. станхгъ пръвъ 
аивистръ к пр%да.1Ъ мвпясте^ь 
сгйото па лънк. д^иа К-тарввдову. 
ГлядстоиовнВ вроехтъ :1а иарла- 
яеитски р1-форма, внесеиъ въ 
пар.1аи«-11Т11 въ 1866 и който ни- 
кого не аадоволялъ, довара^ъ па- 
давето яа кабинета. Огъ тогава 
Р. ае завинашиъ циваква обнц*- 
ствена длъжвосгь, нака1хъ о да 
внмалъ д'Ъятелво учасгж? въ ря»- 
■скваникта ва горната камара. 
Глав. негово съчинеине е Лкмо- мимания и Ви!/шенш1 (ПоеоПсо* 
110ПЯ йП|1 .^и^С8110ш). 

Рхекянъ (Д»онъ Ки^кЬ). Зна* 
ненигьангл. нисатель, иоралвсть, 
общественъ пр1|обрааояатель я 
естетикь [|1аЙ-краг11ор^>ч1[В8Й н 
саяобитвий нисатель пърху пс- 
вуството] 0819— 1В00), Р., сит 
нл „съвс^мъ чесгевътъртоввцъ", 
добялъ широко в опювателно 
образование нъ Овсфордъ. Пър- 
ни'И1 яу ||рои1|»еле11ин (^влн есге- 
твчески : Сь^рп-меянитп живопис- 
ци (Цой ег а р а 1 1 г я), С^- 
()е.имть .ммби на архитект^^ро' 
та, Ка-шънетл иа Вакция. н про- 
извели Г|1амад11п впечатление въ 
св1'.та на х^ложниннтк Иъ него 
ех установени главкиг!) црнштнн 
на ххдоаюствената му критика. 
Ето тин цринцнои : вскустаото 
трЬбва да е освоино на търпе- 
ливо, иодробн» инучване н'ю[1атя 
въ природата. Таи основа на реа- 
лизма служв като елпа огь гдав- 
цнгЬ прн^иии за Р-я отрицате- 
леаъ погледъ върху иоиочето май- 
(тори огь <:л4дрифа1мскит* шко- 
ли въ Лнглшг и Ипиня. 11,'1(.1ьтз 
на нгкугтлого не е измама на 
чувствата, не е нодражение, а изо- 
бражение ла вствната. Р. огь са- 
мото начало аодигн&лъ цраястве* 
ното чувство като критерий иа 
исктството. 

Р. гкоро вл^ахъ въ ролята 
мора-тистъ и ойшесгвеаъ нрЬобра- 
зователь. Маяерата па писането 
у Р, била крайно свособраана. Ие 
6 илало ни единъ цисатоль който 
тава е прЬнебре1-валъ нончхн об- 
щепрветй методи на яхюженното. 
Повечето негови съчинения нр^Ьд- 
ставягь едпнъ рсдъ блескаев от- 
ккслеци, конто се отлнчаиатъ съ 
чудоватостъ я но дапатъ някакво 
П1ИЦставлеаие :ш съдържанието 
нн врошлмденнето. Съчинения Ш 


— 8214 — му се отлнчаиатъ гъ Логатгтпп н;» 
съдъ|»жанието п оригиналностьва 
мислнтЬ. I*. не се огрииичипялъ 
сг теоритяческо ра;я1И'ге на идви- 
тЬ ек. а се опиталъ и да ги при- 
ложи на практика. 11нй-крупвнй 
отъ Гйя <)Ащ|ЖГ№Но-пр^образо1Ш- 
трлни опити Лила Гилдията Св. 
Георги — оит-ь да се иъиедв 
ко1|у1111С1'ИЧ(.'ско стоияитм), който 
науякил Толстоекскят!! колонии 
и който аая^|яжъ съасЬмъ несио- 
лучдипТ). 

Най-.^а1'>Ъл^ителиитЬ Р-ви съ- 
чниенин, ос1гЬи1. горЪсаомеядтигЬ, 
ех : Книш т П/пьрафа^лигтима ; 
Лекции ла прхип1еки11/рата а жи- 
вониетвотг/; Ип^гьжки л» Тгрме' 
/нмската >а.н'рия ; Политическа 
нкономня ка мскуството; 110:111»- 
че1п. цроф*соръ на вскуствата нт. 
Оксфо)>дъ. наниса.1ъ Лекции за 
искцетвоню (*2-п ияд- 1в71>> н лр- 

За Р. се ийсали : Маи1ег, Р-тй 
животь 11 уч^-нж- (.1891); Со1Ип)^- 
ноос1, Р'«иГ1 жиаояп и тр^^опе 
(1893); \Уа1(1»1«'ш, Р-шг* трудопе 
(1893) — вснчкйгЬ Еа англ. 

8. I) Хилнческа ааякь ка сЬ- 
рата (8п1р11иг). 2) Ввж. /Ммеки 
цифра. 3) Вь църковнигЬ кииги 
С означава 200. Виж. Сл'М1ьнски 
нифри. 

С|ШЛН. Шй-келнкиЙ а1>р1-|!дски 
иоегь, |тд. къ Шнрать. около 
1184. Ьащняото му име «^ило Лй- 
дтла, и тоА биъ но оотекло по- 
тоиецъ на Али, Мохякедовъ зегь. 
0. оть рано 0[;7ан<иъ сяракъ; 
нъ сцолучилъ да добие едно оАра- 
зованио но наужята и богословие- 
то въ Ьагдадъ. Огь тазгь нр-Ьд- 
нрие-гь, <гь нокровнтелн ся, 1п.р- 
пото си ихтуиаис за Шс-шк, — ахту- 
ваие, което относхЬ ноаторкл 
ие во-налко отг 14 пхти. Той 
билъ много иа(№жевъ и с-ъ фи- 
лософ<^и унъ. СхЬлъ вато се про- слапилъ гъ съчиненията си, жя- 
в-Ьл. |[ри двп|>а 1|а Лта1^к«. Въ 
тока вр'11мв се оженил, дяа пхти; 
мъ както з1№11ИгК такл » еднич* 
кий му сниъ ухрЬлн. Цв стари 
1!)гЬме то& се отгеглнль на сако- 
тенъ жпвотъ въ ролвото сн Н'Ьс- 
то. Макарт. европеЙскитЬ крити- 
ци н да не (Л наклони и да под* 
ияшлтъ арнсхдата надъ н^го 
на съвароднн111ГгЬ му. че той е 
яНай-красно1гЬ-1яний я ваЙ-ост)ю- 
умннА оть старнтЬ и лови писа- 
те-лн," пакъ пе подлежи на съмн'Ь- 
вие, че 1ч>я „славей на хи-тдп 
нЬсии" знслуш-ио мипува ш единъ 
оть вай-иървигк пиети, в че ех 
В313.1Й нраво кншюве и Алагород- 
няаи да го обснпвать съ почести 
ирнжив-Ь и слЬд1> смъртьта ну. 
Блинъ великод^неш. иавзолей, съ 
джимн)! И гчнлнще ири него, е 
въ;иигиАТЪ въ негова честь орн 
шнрачскитй но)П'и; и персянег1> 
ходштъ пл аоклоненяе ви пра- 
ха му. 

Иърпяй му по вр^иIе поетиче- 
скн трудъ е Дгшанл, сбирка огь 
лирически стихотворения на а|1аб- 
ски н персйлсхн. Ала наб-нрочу- 
тото я и^апиютп му гъчнненне е 
Гюлнгтчнь, сир. 1'озова г]>адяиа, 
съчиноц!»^' (1о нравсгвсиостьтй въ 
нрим а стихове, което 60|твв на 
иарет11, дорвяшигй, задоволява- 
нето, мълпаляво1ггьта, любовьта 
и младостьта. старостьта, въспи- 
'ганиото, .иъжностит^ къмъ об- 
щестйого, н сьдържй многоброй- 
нк нрнкаскн. мякснми, философ- 
ски ил]»еченив, каламбури и ,1ру- 
гн подобни. Сд-Ьдъ това съчине- 
ние нърви в<1етан^ сир. Овощин 
градина, трудъ, който ирялича 
ловМлЪ на Гюлисмак^, пъ е яъ 
стйкове, в от1> по-релягношо есте- 
ство. Третя трудъ по достойн- 
ство е Нендиалк, вравоучевве. — 2215 — » I Изящество ■ простота на стила 
ш дмжцнята отдичаватъ ткя сьчи- 
иеияя. По ост]>ор1не С. пе стоя 
00 долу огь Хорйцня, съ чилто 
сьчнцеиня той може да це о бклъ. 
С110[ч^хт. цЬкон, иезйяоакагъ, ио- 
исхе ццаялъ, кшшагь, латински. 
Първото 1гино излаияе на тру- 
довете м; е Хярпяггоновота, из- 
дадено въ Кдлжутя (1791— 05).н 
пр^печатиапо огь тогана «тпо 
цхти. Гюлистань, иръвъ п«Т1. на- 
дад«цъ огь ((алНия (Лкгтердамъ, 
1651), се е ир11печатва.1ъ п11вол- 
ва охтя в е црЪврдсиъ ва в'Ь- 
колко европейски «'цнци. 

Сши1>-КлЧН11Ъ-Яохамелъ. Тур- 
ски НСТОрНКЪ, умр. П ЦлрИ11кЯД1. 

(1536 — 15У9). Цсгоркита му, иодъ 
шг.ивИ1> Тадзкл'аль-7'аарихь. еъ- 
чкиеинс, което се цЪни ипгако, 
Оядъряи царуиавето на пърнигЪ 
12 султана, и е нрЪведеио на 
нтадвянСБЯ яъ 1646— 02. С. е на- 
авсалъ н Ссшмнаме, н.1В ясто- 
рид цц С«!Л1ма I, Боятг) е [.швно 
едиа сбирка отъ авскдотв ш тоя 
цярь. 

<'аа.1внмъ Градъ на 1\яо»ото 
племе (Нибл,). 

СаА.1ф«.1дъ. 1'рад-ь въ дукство 
Сяксъ-МаДцнш-ииъ. на Снала, 75 
кадои. на нст. отъ Майня1ш>нъ; 
6,500 жнт. Херцогскн з8Мъвъ;у- 
чя.1аще аа .1аналтвгЬ и нскуства- 
та ; хелЪав рудннцм. Тоя гра- 
децъ е бнлъ столица на едно кия- 
жествиц*!, ирясъедииино, нъ 1749, 
пя дукство Сзл^ь-Кобургъ-Гота, и 
въ 1в26, на дукство Савгь-.Май- 
впигенъ. французетЬ одържалн 
таш. надъ нруснтЬ, на 2Ь ач1т. 
1в1>6, една ао^Ьди ;въ тал Антаа 
князъ Лудовнкъ 11руа*кв ба.1ъ у- 
битъ отъ еднвъ хуса|)Ъ. 

Саяванвнъ. Х^ПД!- ш> 11Н*та- 
лвковото илове, ва сЬвер'Ь, б.1и- 
ау до Кедесъ я иолнтЬ на Аити- 
ливаиъ {{>н6л.). 

Саяпянъ. 11р11.и10лагА <.-« да е 
Сепанъ, п>а,1Ъ въ Вудииото пиля 
(Бмбл.). 

Саардаяъ н.1к Сартмь (на хн- 
ланд. / а а г г1 а т). Холандски 
градъ, Ю кялом. на с11Я.-»ап. отъ 
Лхгтердлмъ, въ обл. ОЬвврна 
Хо.(тиия, на Цаанъ; 12,000 жкт. 
Книжни ||м1Лрики: важав корайо- 
строигс.шици. Пегръ Велики рабо- 
гилъ нъ таяошнит^ К(1раб<>стров- 
телници въ 1697, иодъ вквто 
Иетръ Мпхай.тапъ. Кащнцата, яъ 
която е жнвЪлъ, се пазя до сега. 

Сабядвла. мт. Гастеннс, ки- 
тайска чсяиияка. — <'а6ндн.1впъ. 
Иещестио, което ге съдържа въ 
сабаднлата, на което тл Д1.джн 

свойството СВ ДД ВЪЗ<»уЯ1ДА КЯЛЯЦв, 

Сябеизвъ (лат. отъ свр. цаСа, 
:1В'к1да). иоклонение на ав1^игЬ. 
Н-Ьроисиовкдането въ А1шбия до 
Мохаиедово врЪме, а схщо въ 
Сирия, Персня, Индия. — Сабейцв. 
[1оклоннпци ия ие1|еснит11 светила. 

САбе.1в. Ние, ко(.-то рвмлии*-- 
тЬ даватъ иоиЬкога на шинитя- 
нет^, като вотоме^н на сабнняие- 
гк. Оега подъ това име разби- 
ратъ нсячкп нталвянскн народи, 
конто с2 произлнза^н отъ саби- 
навегЬ в ех жнаМи въ юго-нсточ- 
вата нланииска часть ни (.-р^^дна 
Италия, сир. марсигЬ, весткнигЬ, 
иеляп!ит11, маруциинтЬ и ,\р. 'ГЬ 
мячкятЬ Аялв вокорепиотърия- 
ЛяпетЪ въ саяйитсккгЬ войняотъ 
343 до 'П-1 пр1;1Н Г. X. 

Оабцлиаииаяъ. Учсиието н 
Са^лия, пресвитерь въ итолонан 
да |.Лф11ика), около 250 »а Трои- 
ца. Оабелий нринониавалъ еь т|)и- 
гЬ ля1(я на Троица не 3 гамогтоя- 
теляя сАшноггн, а сано 3 ■>ории 
отъ яплвавето на едвнъ Вогъ. 
иоатЬдователйтЬ ву, сайелча. '* .А И — 2216 — тл, въ Ш-н в^1съ бкли уиищо- 
жвпи отъ църквата. 

Сабнняие. Кародъ къ с[|'Ьдна 
Итя^тия. рцдоцачалинцв па сабе- 
лигЬ, жив^гь първеиь цо писачи- 
11ит11 пя Лмрннвнт^, ВЪ ссгишин 
Х^раяъ-Сасо-д' Ита-шя; огь таяъ 
се распространнлн отпсл^! л» 
пр-Ьл.Ьлт^ ■« Етрурия, Лацнунъ 
и Ринъ, А*Ьто на Кинриналската 
планини жнвкш ся''>|(!щи-кцирйта, 
които се с-Л-Ъди мъ единъ народъ 
съ Гомгдовнт!! латнни. На сЬв. огь 
ТиЛръ 1.е иамира.1а 6'«Лмно(дм.1а- 
NN№1 (сопш. М п I с е л I) а г о). 
Сабижкагна ^^мя (А ^ с г Й а- 
Ь I п и а) била плодорохиа и наро- 
дътъ се славклъ гъ ст]югость иа 
нравит11 и релнгнозность. Сабн- 
ияиотЬ с« сл-^в съ ринлният^! 
С1'Н'ь като рииляиетЬ открад1Г1- 
ли сябнняиквтЪ. 

Сн6у||-ь, прпб. .Нклр<гттао т- 
щоство, к(>1!То се добива ать ра- 
стеяието алое. 

Сава Ос^^щетл (сн.), род- въ 
Каладокйя, въ 135, па Ц годннн 
вл1адъ пъ монасгарь, ия 1в отя- 
швдъ въ Церуаиииъ ори Кфги- 
мия Велики, и нослЬ огловахъ 
блкзо до Иер]гсалниъ мпаасгир||: 
уир. въ Г>$0. Паметьта иу е ва 
5 .1е1:еивркя. — Сава (ет.") 11ървъ 
сърбски архиснископъ, род. въ 
1160, отншсмъ въ >|»11!и:тирь въ 
118в, освователь иа Хилендар- 
сккя ноиастирь въ Атонъ (1198); 
уяр. въ 1237. 

С^ква. 1>аро еврейско яло аа 
Нежень. Ц^рицати ва тая страна 
ходила да послуша 0(и{)ноновата 
ихдро<7ГЬ и лрнвесла на енрейския 
царь даръ аромати, злато » дра- 
гоценни каиън»-'- У врабетЬ още 
се па»к едио и1гЬАиаво ■лл ачнаа 
писЬщеиие, в гЬ аоддържать, че 
тая царица се и ожениля ла Со- ломова. 3 Цяр. гд. 10. 2 ЛЪт.гд. 
9, Мат. 12; 42 {,Вибл,). 

Сава, ГЬха, в:1вн)н1 к% ЛлаигЬ 
В1> Илврия в се влввн въ Д^лавъ 
ари Ь11.тг1»иъ; 71:^ квлои., ко- 
рабоплавателна отъ вдивавето ва 
.1к1бл11наца. 

Сананй. Е^Ька въ ОьедвяеаштЬ 
Държаии, швира въ Свии-плапняи, 
мис Огугта и Савана н се в.|цвл 
8Ъ Лтлаитиче^^кн икеакъ чр1>;1ъ 
и11колко устия; 4Г»1) кндон. С. слу- 
жи на ар'Ьд'Ьлъ между 1'еоргвл в 
Южиа-Кароляна. 

Савана. Градъ аъ СгединенитЬ 
Държави, ира устивто на 1>дион< 
менната рЪха, 1^Ю килом. на юго- 
зап. отъ Чарлстовъ (Георгия); 
28,000 жят. {^^дяо отъ вай-важ- 
нигЬ иаиучоя тържища въ Оъе- 
лвнсннтЪ Държави. Цзпосъ: па- 
иукъ, оркяь, иЬдва руда, гуа.1яво. 
Лвглкчаиетк зели С. въ 1778; 
фряяко-аиернканцигЬ го обсаж- 
дали ианразно въ 1779. 

Самин. [11М)страпнв полета аь 
северна Америка, тою-репв съ- 
вс1шъ равни, обр«сп&Д> вредъ сь 
тр1111а в црЬтл, беаъ .гървеса оо- 
в'Ьнь погЬЙдк врай н^кон рЪка. 
— иростирать се оть Саскачнан!, 
ЕШ с^в. до тексасскягЬ внсокя по- 
ляни па Ю1-ъ, по едва д.п.жина 
оть 2.Й00 вилом., и оть политЬ 
па СкалвспггЬ оианин до една 
лнпнл, теглена от!. езеро Унав- 
11<мп. къкъзап. паралелно на Ми- 
сисипи, по една широчина оть 
1,000 кнлом. ЛморикппцгИ^ на- 
ричйть »ая гграий К а г - № е 8 1, 
сир. далечни ианадъ. СаванатЪ 
въ южна .\мерикя се нарнчвтъ 
(1пм»н. 

Оавагь, гр. Мъртвешка обвив- 
Еа. покривало на нъртвецъ. 

Савяоп, (евр., соб. зн. «оймепи», 
сала на Исови). Саваоть аоачн 
Господг> иа склитЪ; пъ въ о(Тшир. < — 2217 — ем. соваотъ об|-ръ111а угичкигЬ св- 
лм иебесяк в №Х1ш, на ковто 

1м1ГЬ Р ВЪрХОВвНЪ на1а.1ННК1>. 

Савагъ. 1^лн1галесеТ11й м1'.1;ецъ 
огь еврейската църкотш 1'олала, 
■ оетай отъ свр. г]>аждя111-ка го* 
джна; опхжпра па пишн!'^: инуа- 
рЯЙ -- фР11|1. {Бнбл.). 

Сшшхтана ( сиро-халдейск.. 
остаанм ей ме). Часть огь дуии- 
тк, ковто Христось язговорв.ть 
па жръста (АСат. 27; 46); бя^и и 
;оот|>Ъ1^>нн ао-няир'Бдъ ироро- 
ЧКСИ1 (1и-а.1. 22; I {Библ.). 

ГавАйя. Пивша обаасть на кр1и- 
сгво Сардиния, сега часть огь 
фравцвя, на кошо П|>йна.иеян по 
тз^ргасЕвя логоаоръ огь 1 2 маргь 
1860 ; па за 11р'Ьд'Ь.ш : на 
сЬв. и нст. Шивйцйрян, ия нгт. 
и Ю1*ь Писмонть, ва зал. к:1е|1- 
схвй и еиский фрзнцузгжн депар- 
тамеитн. Сега съставя два денар- 
т;и1евта, Сал^Ая, юхиата чат. 
отъ страната {1>,~т чйт. килом. 
I •ЛЬ'^,1^и жнт.) н Г(^нп Сааойя 
4,319 чет. КИ.1011. н 265,872 жит.). 
Гх 1-радове: ШаМерн и .4и*см. Ц-Ь- 
.га С. 1« цац-мнела (.1> п-юминн отъ 
Лдо1ггЬ. Иай-пнсокн връхъ е Моиъ- 
1;лл!П. въ Горна■^^. (■(ЗЮмотра). С. 
е едвнъ игтнаскн хаосъ отъ кана- 
рм, одаивии, дъ.1боки додов« и до- 
дввв. ВсячкнгЬ р11ВИ сл ЦрИТПЦЙ 
яа Жеяекжото езеро и на 1'оя». 
Земята ц Ейневяста в малко яло- 
до(Н)Д11а. ГлаввнЙ номявъкь е ско* 
товъдството; рогагнй добитт-къ в 
иацегЪ дднать дп6|н> яасло я го- 
Ляа количество снр^^не. Няколко 
ргдвнка достанять ап^алъ, «Ьдь, 
ж(и113о: има в мяпера.1яв извори. 
Санъ - танъ яндустрвй-шятЬ ис- 
К1'стм се прЪдстяиляватъ отъ 
гръичарството, стъкла1кггиото. ко- 
карството в др. Клинатъть е и:1о6- 
що (ггудевъ, яямнгЬ са дълги и 
лптн, в лотото често шилаш бюъ прол^ть. Много турвсти по- 
гЬацяягь С, «двн да се наслаж- 
даватъ ва хвиописнвгЬ и прнЕюд- 
нв гледкя, други да со иолаувагь 
отъ хйнералнкт^ й водя. Савов- 
р«гЬ гонориътъ едно варгЬчне, 
скЬсь отъ яталвянскн я фраацуз- 
нн. Т)! сл Ч1-СГ11Н, >'М11и, яа'>ожив 
н гостолюбинц ЛЮЛ1'!. ;111 на{Юдио- 
тп обра:«овааве схществувзтъ по- 
пече отъ 1,200 учвлкша, токо- 
речя всячшп-Ь иядържапя огь 
благотяорителнн фолдове. На и 
ио-авсокото образояаяве въ С се 
дава да1И)1гь.— €. иривядлеясала 
пъраень на 1'аляя. въ 122 ир'кди 
1*. X. Ляла о19ъряктн нъ римска 
об.1астц въ 407 сл^лъ I'. Х. ста- 
ихла влад'Ьпяе яа бургундс^нт);, 
въ Ъ.\\ ни фрапкигЪ, въ 8ТУ гьс- 
тавнлд часть отъ цдллското крал- 
ство, въ 1038 бвла ириси-дннена 
на Гврмаяня, къ сп уп)>ааляваля 
отъ осоЛеня рвце-кра.1е, която 
яа.1К0 но-ма.1ко добнлв незавясл- 
мость иодъ 1Ш1Т0 савойски дуковс, 
я расшяраля влид^жията си. Ся* 
войгхнй дукъ Ввкторъ Анедей Ц 
ир7>въ яелъ титлата сардиискя 
К1)1а.(1| (11)7о). Внж. Са^^^нния. 

Г«в«лъ. иъраото еврейско яке 
иа апост. Цавла, ир11дв да зене 
]>нмсхото см вке. Виж. Пааелъ. 
Савонъ (Мях. 11., гви.-к.Х 1>ъл- 
гярска офнцеръ, който се отлн- 
чавй съ ввсокв воеиля качества; 
род. въ Хасково, въ 1857. Опър- 
Я1я.(ъ курса ■• воевпото учнлвя^е 
(1879) н яа с. цвтврвурI^с^и^тя ио- 
енва академии (1885). Въ ср^- 
ско - бългярсклтл впйнз коман- 
дуваше хЬвото кряло иаслнимнш- 

I ката шювния. Глковод)! 11р1|орга- 
ививрацето ца ижно-б'ьл1'арскятй 

1войскя. ИргЬлъ 1888 6Ь другарь 

|яа военния книтгг|)ъ, въ Огаибо- 
лониа клбикетъ. 11а 1<>апр. 1893, 

1 зкъртва на едяя янтрвга, биде — 2218 — Ткоднеаъ отъ служ(^ а па 1 1 
нартъ 1897 повторно опрЬдЬлеиъ 
и иазвячонъ яачалииш, пя Воен- 
цото учялице. Въ И»").* (лай). 
схБдъ шццяето ид Лдиеиян ка'|Н- 
ивтъ, той вторк пхть № наниачи 
коея^нъ мяякстръ (ка'^нпегь'гъ на 
Ра-ш Петровъ — Цетк»въ^ 

СявонаролА (Джоролано). Про- 
чугь религиоаио-цолвтическ» про- 
иои^хиикъ, Аомнникаиець, иь Фло* 
рццция, рол. въ 1 ^^У2 въ '1>е]>а)>е; 
Лялъ 1117иеяъ на едннъ иоинстнрь 
въ Флоренция, отличавялъ се съ 
строг» нраистш-ность. и спергп- 
ч^кл цроиовМшиъ сроща бея- 
крлвггвенсктьта на ирЬмото си ; 
1гь НО"! дЬятрлно учас твукл-тъ нь 
йъ:1сгановеняето на |)рчу|1лнкан- 
ското нрлвленке ш. '(мпрс-ицни и 
внкалъ къиъ ксячкя господлре за 
иеобходнмоспугп отъ църконни ро- 
форкн: арнвържс^ницнгЬ на ищ-о- 
кенвг!^ Медичн г« опитали 1гк- 
колко пхтн ^(а го убиштъ; вь 
пропои^дитЬ сн той 1№ 1авди.гь н 
саиня и&на. Въ начилото на 149^, 

1'Л|1ДЪ НОВМТЬ ЦЛ<ЮрИ. 1(11 ВЛЯСТ), 

дтпла опозиционната на С. пар- 
тия, паргнята яа Медичитк млв 
А11'1^>ишнн1П»- (рааяренитЬ). 1)т- 
ЛАчен-ь отъ 1('ьркиат» 'хп. пана 
Длвкондрь VI, С. бйлъ язгоренъ 
на II най 1408. И до сега мех- 
лу хатоля11ит1! е въпросъ да лн 
на С. трМва да се гледа като 
па нсгинеиъ каголикъ нли като на 
■{шнятическв вр^дтеча на движе- 
нието, к<»вт*> толкова скоро стж^- 
вллп до 1?ълн01'0 сн ризвитие въ 
реформацията. С. оставилъ много 
п-чпнеяпя. наниганй на латински 
или на ита.1нлнски, и повечето 
и|>Ъвел«^'Ни па фра111(}-лски. н1111скя, 
испански и други еинци. 11о*глав- 
ннтЬ оть тия трудове с*. -** 
п/юаноишти мг чо«1михата 1)>/ша: 
Тьржесшвонм ни Крнма ; Лна- мпь на Духа « Дтшта ; аа си^ 
ш«нстяото на дупмнкя жиаот^ 
Чх Кристооатп любовь. За Вдоч- 
ст^омо, Пралила мг Хрмтш1К' 
ска лситьяне ■ др. Тка трудове 
ипнсшшатъ доста осоЛеносгитЬ иа 
{':-п |1'Нйй, В строгия и токо-речн 

С1!1!р'(11!ИЯ ПЪСТОрРЬ, КОЙТО Р бИЛЪ 

тайп.чта на неговото плиянне вър- 
ху оня разкратеиъ цъ оЛразоваиъ 
в4къ. Виж. Ц|81о1го (1« 
Ргп 111 е гои ^ауоижго- 
I а отъ а1>Ь<! Саг1е (Парнжь, 1в42') 
и 1Л(е о( Затопагаш огь Ма|](1еп 
(,2 т. Й», 1854). 

Оавцн. 1> Огарвтб жвтели аа 
Орабоновлта Оава, сегашни 111^ 
иенъ, който е Ли.гь вк1М)ятио 
иаселеиъ отъ Шева, Иоктавовии 
с.ачъ ОП. Снмовото емне. 2) Оа- 
ригЬ жители иа Севп, която се 
щгЬдполага да е бпла полуостровъ 
Мс1и>е, ш-иду р11ки Ин.1Ъ в Аста- 
Гюра, опашна Атбяра. ;к Сена се 
говори като ял <'и)гата и далечна 
1№хя ; а зиае се, че Мерое е Лиль 
едииъ оть вай-важпнгЬ тьр- 
гокски градове иъ в&тр-Ьшка Л- 
фрика (Библ,). 
Саганъ. Ируски Г1>аЛ'Ь, 73 кнлон. 
на с1в.-аап. пт*. Лнгницъ (Снде- 
зии), на Боберъ; Ц.ООО жит. Опь 
лица на сдцо княжеско влщ^внс, 
което п]>ииядлехн иа фрйнцуако- 
то семейство Та.1ей[>анъ. ^^ъкъ, 
католическа гияяалия, оротесгаат- 
око училвще. (иатна, корделн. 
иктва въ 1769, въ конто пруси- 
тЬ били рлябага оть русигк. 

Са1-о. Еднаъ видъ пашвсте, 
ариютва с»> огь в,1И0 вещество, 
което се ианнднк въ Н'Ьколко вида 
дървета (сзсовици, С у с ц |1 е а е), 
които растАтъ въ троническигЬ 
ст1>ан11, осоЛеяо въ Лнерика. 

('1М,р]1:|аннн'Ъ, 1п*Ц1. Глакн ий 
нннистръ въ Гурция, веиа1а. ^Мв — 2219 — СадувФЩ, е^р. Епрейскя о^хтя, 
оспомпя ОП Салона (:КЮ г. 11р11- 
дн Р. X,), от* ЧИЕТО вие е доби- 
ла шгзнацнето си. Сцдукоиг!. цтрн- 
чалн (^ккъртието на душятн и 
пъшресеняпп а» мъртнитЪ, и 
пр*вебр11Г11алн нр^даняртл н ве- 
пеоапитЬ закону, коита фарасен- 
т% цнсоко о^ивлв; е. ирнпозпава- 
лк сшш Св. Пноя11111>за «диичък^ь 
истнчннкъ и едничко прийн.1о на 
«йре&гхаха вЬра. Учяашгга ва фа- 
риоекгЬ с< Лнли 1)о-ч>Лщпприети. 
Гаи1иеяя вь рсгагиозниН ек 
нъзгделн и 1гЬр|1а11й11, с. и фари- 
сеятЪ били съгласни иг борОата 
са срешд Висуса. За гадркенстчо- 
то, сир. 1!адукей(-хота гчсняе пшк. 
П»с>1ав'ь. 1>е р1||1и8пр1па 
Заййигаеогчт (1ваб). 

Свевгъ (^Тт)о1'ь. ННЧМЯ111.1. Е- 
данъ ОП. «ай-снипатнчнит!! бор- 
ци за свободата на Маведонин ; 
|10Д. въ с. 11-1иа11а (1'а;ио»ко), за- 
тх еъ бой при цетричкото с. 
Цвоарево (1872 — \Ч\УА). С. сннъ 
на б±.и111 роднтелй, 11р')«ара.1'ь 
цйдал С8 хивип. въ борба, която 
създали Т в<!1'0 твърда вода и 
жел^июнъ характе|)ъ. Съ майчини- 
гЬ ся грнхк я 07. лод[>ъЖ1(лга на 
по-стария се брагъ стщеннкъ 
Еоастантниъ ('..той свършадъ Ш< 
класното учклшт л. Банско. О' 
питяхь се да ородължн гчени|-тп 
ся егъ сЬрското училище п съща- 
та годяла замни&л. за Счн]1ня, дЪ- 
то постлпидъ 1Л. гнмтихмта и 
вср^ъ годФян .|иш«пиа доа'вг- 
ялжъ до V клась. 

Поенаото тчиляще о4>явяп.1 кли- 
курсь :а няколко гтепрнлии но 
нп|)ската наука. С. се явния на 
яспнта н С111-ч1М8а стенсндип. 
Свършва морското учидище въ 
Триепъисе В1>ъ[ца»т. Ьългарии. 
Посганя въ софийското военно 
]Гчнлнв№ я яздиза оть таиъ а\»%л 1895 въ първъ офпц«рекй тапъ 
(мичмавъ). 

ир1аъ 11*00. когато отечвство- 
ти го пивнкл. той <№ притече аа 
неговия зовъ и ходи като кнч- 
нанъ да кръстосва Македеняя, 
но (№ тловепъ отъ турската по- 
лнции и раокарпаиъ 1Годъ конвой 
оть градъ на градъ и отъ село 
на саю, н слЬдъ като иниРте съ 
■-ърба си десетина :шалан11, бнде 
оп8о((одепъ по лнплпкатнчески 
ре.(ъ я се ^«авьрцх въ България, 
д^то :!ахвт.рли ннчнапскй» иун- 
диръ и стаиА 11ай-пр11даиъ рат- 
ннкъ на осво<)одит«лн1Ш) д1ио. 

|{ъ пачалото на 1902 С. бЪко- 
нитетски ц1гЬста8Ятель въДунан- 
ОА, пргЬзъ нЪсФцъ най шиннл; съ 
чета и оргаии:1Н{т л^гнин бр^гь 
Н11 Струма, а ир11Л. егсньтн, по- 
каненъ отъ възггавглитЬ селяни, 
направи ужасвв сражения при 
с. Ж&т1..1ннца, нрн Коматинецъ, 
при с. Троеково. прн с. иадежъ. 
Сражава С1Г и ири с.Лешко.аслЬдъ 
това :шнин.т. въ ['ааложко и иря 
)н)двото си свло направи еднп 
сражение, л'Ьто съ една блескава 
атака разби турската орда. Пора* 
ди СН.1НВЯ мрааъ, ир^ниих кк 
Лългарид на ^жиовцще. 

Та» гпднна пакъ пгь с|)'ЬАата 
ва зимата :!аинмк съ чета за по- 
ви ппдвнзя. 

На 2\ февр. се сражава въ 
планината Голккъ надъ с. Цапа- 
рево, въ и Ьстиоогьта „ЧифкнтЬ", 
д'Ьто, сл11дъ като се лова.1их« 
стотина ттрцн, тфитк н {швени, 
бвде рапевъ въ главата в сдкъ 
С. 

На Благовсцъ. ЧЬ »л\т. дру- 
жвната и|)Ькарала иса'ло Л61Ш.| 
(!. бк.1Ъ В(!(1бнкноиеио въод^ш«- 
вепъ. Ирн стечението на множе- 
ство селяно.гйй прпнзнесъдъ ед- 
на одаиониа р11Чц като дърха.1ъ — 2220 — пъ ржха любвнота си зяаке. Се- 
линстЬ алякади отъ рндость прв 
иадеждята за ((двзкин край па 
ужасяото п>г.ти. 

На 27 маргъ ирштщщиг от. 
Изпарено, на сЬв. »тъ Иотрнчг, 
ва юго-ист. отъ пхНиото нада- 
шевско «-ело ]м'р0110. Нъ Изпаре- 
но €. се усга1!овн.п> пъ е^ша на- 
1н.1а. 

Пиднага глФдъ тов« едииъ 11р11- 
датрль съо^^щкхь на Плижнак ностъ 
аа лрвствгането на страшвкя 
йоенода. КонннцвтЬ за1!)>11111'- 
гкйлн 110 всичка посоки и те- 
лтрифиитЬ жици .шГ)[п>я'|или. ^- 
тнчалн м Цапаррко сйлнн воте- 
рв аске1)ъ и баганбозуцв — отъ 
Борово оотеглилн дв^ роти. отъ 
Цстрвяъ 11:ктъ баплйовъ. Селото 
бвло загр;|д*>110 оть глсгн 1)1-|)И1-а. 
^нързалъ ге 1п>|ша11Ъ боб. Ц1ин 
трв часа х1>абрвгЬ Лорди опттоа- 
валв вапъийгЪ на турцкН. С. тя- 
чалъ отъ нозицва ва оозвцин в 
нвсърдчаиад-ь л|1)'1-ар||Н сн да 
стоштъ яко вл мЪстатя С41. 11адв4>- 
чорь да.1ъ запов^дь за с<и)ръ. Оъ- 
бралв № момциП!, в асачк» ^>нлн 
адравв н чятавн. Цъ развито знч- 
не, съ 1'р'ьмлвао ,ура* юипцвг!; 
ср хвърлили аъ ноирйятелската 
норвт. ЩЛиятЬ внкомг, трФсъ- 
кътъ на АокбигЬ вселнлв унасъ 
у турцятЬ, водто се равйгив, 
сл^хъ като о€таввлв оволо 150 
турски лешове. С. повкдъ дру- 
жииата ен кънъ беровскнгк пла- 
ниня. 1>»рцигк тържегтвувалв и 
:1а1гК.(и юнашка п^-сень. 

Увв1 не за ниого. 

По икта на дружввата бв.1в п<ь 
ствнсцн Д1гЬ мс-ади. Въ пърията, 
мсядт туравгЬ (^е нанвралъ и 
яародннй н:^в<'ргь, който лично 
пояяааа-П. военода!». Косато въз- 
стайнвцнгЬ илЪалн веяиу дк^тЬ 
васадн, о-гъ кънъ дидс1ч) икъ ос изсйлалв два залпа «дмвъ подврь 
другь. Воеводатз взввх&хъ: .ди- 
гайте, лругарв' — нъ тоя нвгъ 
цръсгьтъ ва предателя но«.ч>чилъ 
1п.нъ С, в отаадъ и:!ГЬ)1М'к[ъ 
лругь залнъ. 1НК0ЛК0 ауршуяа 
ударили 0. Гой се залвхгклъ к 
пад||.иъ съ ввкъ. 

НапргМъ, 1^ратя, ве бойте се, 
1]апр%.хъ яъ борбата, 
Сл-Ьдъ мвогото яертвн яде 
Сава свободата.' 

ВъзстанянцигЬ турили С. на 
трв пушки в шествма го иосвди, 
а другигЬ цтблъсквалв турсквт^ 
аапори. (>гдал1-чо{1ъ отъ нолесра- 
жеаветоваскрвтовгксто. С.гл^дъ 
2ь часа я:)дъхвклъ вхчени<1е(!кв. 
За пон«че! подробяоств виж. спвс. 
Б1/мм<имикъ (София, 1903)- 

Гнжеиъ, р^с. (старобълг. сл- 
ж>.8ь>. М-^рка Ш1 дължина, която 
е равяа па '2.1 33,5^1 метра. 

Санд-|>-ааша ( .Уаагл.и*''**). Еги- 
петски вице-кр8.1ь, род. впь Кайро 
(18:22— 18еЗ). 4-и сивъ па Мех- 
иедъ'Ллй, в въсцятанъ огъ фран- 
цу-зски учктолв. Иидъ келикъ ад* 
ниралъ, когато наклЬдклъ на н])*- 
<:то.1а «.(«'вевнива си Лбаса(185'1). 
иодк|И1пвлъ султана пргЬмъ к(ииг- 
ската война, лосл'Ь далъ всички- 
те сн |-рвжв оа подобрението ва 
държавата св. Уиящохилъ ионо- 
иолкгб, вървк.гь свободата ва фел- 
лахитЪ. нргЬпб|)азу|1алъ аравосж- 
днето и военната слухба, в по- 
двп[&лъ кррдвта ца държавата 
1-и. (кновалъ учялища, урвдвлъ 
теч1-нн1'то ва Ивлъ, и далъ разун- 
яото сн покровнт<мство вя Ле- 
сепсовото велико вр*днрнятне за 
прокопаването ва Оуезкв каналъ. 

(^Ага. Дипо животно отъ рода 
на е.1ева, ала съ по-червввапъ 
шаръ и съ во-кхсв рогове. — 3331 — » » СаАгокъ (юллм тьржаииХ 
Гл. грпдь на ф{)аии^*;||'ка Кихни- 
Х1ва, ш р. Сойговъ, 100 калои. огъ 
морето; 80,000 жят. (аванци, кя- 
та4цв, н&.ий[1и, еврипейцв). Вижяо 
търгойско и поепни цристаивще. 
Грйл>'гь в ок(К1аост1.та му чл Ш' 
оитояя съ няколко кргЬаосги. Г. 
е балъ звгъ 1зть француает)) на 
дфевр. 16д9.Сайгонсквй юговоръ 
отъ 24 май 1662 турялък|>аб на 
во&шта, прЪдариета огь Фрап- 
11ал н Ислааии среща юалство 
Аиакъ; той дава на франций 
«два честь пгь додна Кихннхииа 
я о-нъ Нуло-Кондор!., н 1-1й>Ло;а 
яа француз>тЬ и нсоанциг!: да 
търгунагь н р.1СЦросграв«1штъ «рн- 
сгаая Санта вФ|ш. 

Слйда. Гракъ къ аяиягскн Тур- 
она, въ оЛл. Сайда. 35 квлом, вя 
югь отъ Бейрутъ; Ю.ООО жнт. 
Търговия (.-ъияслинено наслп, на- 
жушъ, сусавъ. кппрвна, тюпанъ. 
Тия гра.1ъ е гтаронр-Нхенвий Си- 
доп; арястянвщето му Г^вло за- 
вемарсво отъ турцвгЬ и е гако- 
речн иагниано съ пръсть. 

Сакяа. Глл-Ьм') бля'1Н1т1 езеро 
въ европейска Русия, въ Фин- 
дапдня. нъ еиборгската я слаъ' 
явх)>лсш1та гу<'"'р>|«в, 20О кнлпм. 
длъжния я 96 вялов. най-гол11яа- 
та шярпчяпа. ПрвЛвра яодигЬна 
езера Балавеев г Инедясъ и се 
иствча въ Лодожгко езеро чр'1иъ 
р. Вохса. 

Оип. Градъ въ долпя Егн- 
петь, п стнро нрЪвй бихь сто- 
лаца ЯН саятскята днвасгин. Хе- 
родптъ «пяова едниъ иетв'ь в**- 
двкп^Ь11г'нъхра1П>, 1-ъград«аъ огь 
Алшсвса. 

С&к&рня (стар. 8ап(;аг1ив). 
РЪка въ а^внтск.» Турцвн, нлява 
се въ Чррно модмз йе.1ъ да мниу- 
яа пр11ь ;|а61ь|^аи1т«дця мЪста. 
Слшту. 1>вдъ въ Судавъ, въ 
страната Хауса, на Сакату, при- 
токъ на Ннгеръ: 20.000 жвт. У* 
сварняци; искусви изработеив во- 
»«ня яз.г-Ьлня : гемове, чавтя, сЬ- 
иа, възглавнвчета. Въ С- умр^дъ 
шотландскнйихтошсстоооикъКдя- 
(■«^ртоцъ. въ 1827. 

Гавеларяй, лат. Въ жатодач. 
църква кончежникъ, хранвтель на 
църклвнитЬ ввоти. 

Савмара. Русгка р^ка. ^гЬаъпрн-^ 
1Ч)къ ни Ураиъ, нов оренбургска* 
тн [7'^рни:4 ; 500 кнлом.; бпрм 
и ж-корж^шиввягрдвя. 

Сдкосгъ. 1/1. Горая нрхнер<>й- 
ска дреха, която о<'иича въ вр^ 
МС на цералвна служ^^а. 

Оиксоимя. Цме, което е озва-1 
чакало ньрве^ь 1^а сЬверна 
Гернания, между Окверно ■ Бнд- 
тяйско море на сЬв., Оде1>ъ ва 
кст., Лии<> яа »гъ и Р«Йнъ и Иседъ 
на аан.. Тая стрява е била насе- 
лена съ сакспццц {люде съ дьлш 
ножове), вовто бкля дишдн отъ 
Сяанлияания н паЛМаля тюрнн- ; 
гятЬ. Ияратн в разЛобвная, гая- 
сояцигЬ нападялв ту б|»*говетЬ 
на Англня. ту Галия, аавкта (пъ 
фрнваяг^ II" ориста наягЬ виъ НА* 
оаденин щюдължавалн шесть яЬ- 
ка, докл^ иай-сетк4 ае бвлк но- 
коровв в оокръстеня отъ Барда 
Врдикя, сл^ъ 33-годяшна ((ор4« 
(771 — 804'). Отъ тогава с« на- 
ченлио въ Германвя д11лпто на 
цвввлязпцнята. Луловакъ Герман- 
ски даль за херцогъ па савгов- 
цит^ графъ .1ид(>лфа (850) в о- 
сноиядъ т.-1ка Х1-1Щ(1|ч-тво Сахсп- 
най, съ гмлидм Лю-еш . Люлолфо- 
ниЙ сянъ, Ог"!"!. Сланвн (8нО-и 12), 
бядь иай-отдичаий отъ |ч*рмав<'кв- 
гЬ яннлов' : Лнль ле Х1»«Л(ю цм-- 
тя н<1|-яапдцггЬ, в кпгато нзчва- 
нкла кя|1ЛоаН11С1!ата двннстня 
(911), итка-тлъ да прнсм>^ герман- 
140 
— май- ската корона, Е01ГТ0 иу се поднес- 
ла едииодушио отъ избирятелитЪ. 
СлФдъ много политически вро1гЬ' 
вн, нниерати))^ Сигвамуидъ ла.11. 
херцогство Саксонви ня Фрвдри- 
ха Войпственп, найсеиски хар- 
графг. НеговитЬ виуци, Ернегтъ 
в Алберть, освопаля, едивгп.. 
^жстннското потехло, което 
добио нзбйратедаото право, лру- 
гнй, Албертимекано потекю, ко- 
ето наченио да а.тй,г^е Майсен- 
ската 0КО.1ВОСТ1. я едпа часть оть 
Турипгин. Иоаиъ-Фрпдрихъ Ве- 
лнкодушав, Ерисстоцъ араввукъ, 
бялъ побЪдснъ н шроЛенъ игь 
Карла У, при Л)а.т'^ергь (1547), 
я прпвудеиъ да отгтхан внбвра- 
теляото право п една чагть оге. 
маята св ва Мориаа, оть Ллбер- 
тмсвото потекло. Норицовото цо- 
томство царува ои;е въ кралство 
Сахсонвд, а Крвестинското по- 
текло влад*е Турннгяя, аолраз- 
дЪлеиа иа ■Няколко херцогства. 

ПрЪзъ 1630 — 40. А. Шмелеръ 
обвародвалъ (оп два рхкипнгл, 
едявъ пазснъ въ Минхепъ, д])у- 
гяй въ БрвтансБВЯ музей) едва 
стАросаксоасва поема оть 1Х.-В 
'В^^, варечсвя Хелш»^ снр. 
,Ц'1л11ТвД1.т-ь'' влн .Снасительгь*, 
която раска:1йа оХркгтовата Пе- 
торна' по Евангелвята. Тоя трудъ 
пе само токо-речв едвпчхвй 
сгаро-са1и:овс1:и аилетннкъ отъ 
старо-сакишсБИ «гакъ гтнгн*.!-!, 
до насъ; а е в оть нпспка пп<?ти- 
чесва сгойноггь, както во горе- 
щото ся чувство, така н по блес- 
кавата сн днкцнл. 

Савсоння (кралствО"). Държава 
въ Германската империя, съп1у6дЪ- 
лв на сЬв. прусскигЬ оЛлагти Оявсо- 
НЕЯ н Брапдебургъ па нст. пруската 
обласгь Сяле.-1Н11 в австрийска Че- 
ХК8, па югь Чехия, княжество Ро- 
Йсъ, нБаваркд, назап. херцогства Саксъ-АлтенЛургь в Саксь - Вай- 
мя)гь. 11рп<тр. 14,Й92 чет. квлом^ 
насел. 4,20:2,216жвт., огь коктоо- 
К0.10 юи.ООО рвмо>хато.т1ЦВ1 ев- 
реи, огтанхлигк всвчкнтЬ лютора- 
ве. ^Ьитерансвото в-кронсповЪдане 
е държавнятя в^ра ; нъ херцогсхо- 
то ^мейетво оть вр*мето ня Фр. 
Августа I е римо-католвческо. 
Стол. ,Т1>е-1')ет. ЛдмвиисгрИТВВпО 
държавата е раи^ева ва 4 обла- 
сти, сь гл. градове : ДрВЕЗденъ, 
Лайицкгь. Цвпкау и Влуцеш.. Юж- 
ната часть на страната е плянвп- 
ска. Цои се отъ Елба в прнто* 
цвгЬ п Шаре. Цулда в Цлайса. 
Зенита, влодпродна, провавожда 
жито, коноп», овощия, цвЬкло. 
Скотовъдство. ГоратЬ и полетата 
взоболуватъ сь дввлчъ. 1^лвицв- 
тЬ давагь каменни ц&глища, же- 
.тЬзо, сребро в др. Индустрията 
е л1)ят«лва в ивого ван[)-1>дахда : 
въ.1непн я оамучвв платове, таи- 
тели, фарфоровн нзд^лвя, сгъвлк, 
хяртяв. ковгя. НаВ-търговскя 
гридъ е ЛаЙнцвгь, едао отъ го- 
пкмигЬ търтовскн срЪдтца въ 
Гермавня и въ Европа. Най-п>- 
лЪнигЬ градове ца кралството ех 
Дрезденъ. Ллвццигъ в Шемницъ. 
Об|цссгв>(.-иого образование е мно- 
го развито: то има повече огь 
2,001> начални училища (аачалво- 
то учение е задъ.1Ж1гтолво), 80 не- 
д-Ьлпи учнлипцк, $ начални иор- 
килня гчцдища ла учвтелв я 
учителки, 11 гямназик, 1 уяивер- 
свтеть йь Ляйпцягь, I рударска 
академия въ Фрайбургъ, 2 агро- 
номичмки ннствтута, 7 Ква18- 
сЬц]еа влн търговска и внду- 
стрнални учили1ца, 2 учнлкша аа 
искуствата и фабрнчиитЪ инд}- 
стриии др. Жол1»попхтпата мр^ 
жа, на които .1а9пц8гь, е ср^о- 
точието, тура Саксовин въ лесво 
съобщение съ осгявА.1а Европа. ( I 

ц — 2225 — * I I Бвджетъть е 85 ннлояа лева; 
дътгь повече оп. 800 я1Мно- 
на лева. Сяксоискага войска обра- 
зува 12-тч) воеано тЬло огь ар- 
кватк аа германската внперия, и 
върховйото ^ на<1а.тстйо ирина- 
ллежя аа пруссквя врал>. 11рпв- 
леянето е лрбдставнт^мна мона- 
рхвя, н дяетша « гьставйнп отъ 
диЪ камари. Първата канара сь- 
стон отъ иасл^ггртнп а лгъ по- 
хнзо^ни <иняове; втората отъ нз- 
Аоряи члепо№, които се в-ибирвть 
за 9 ГОЛИНИ. Бонституциага е и1>о- 
глаоева въ 1831. — Мор81[ъ(Виж. 
Саксония), който вр^вгь стяпллъ 
квять-ияЛн|>а1ч>л> яа сегашвото 
крялсгко Саксония, ;1гр1|лъ оъ 
война среща брй11.1ебургск1!1я нар- 
гра||П|. ЦеговитЬ ирярмници (11) 
«яр]гшии отъ 1553 ло 18^7; и 
пта тЪхъ •(фнлрикг Лпгусгь 1 
(1694 — 1733) и фрвдрихъ Ав- 
гусп. 11 (1733 — 17»)3> бндй по.1- 
гки крало. Въ 1807. Фрнлрвхъ 
Авгусгь 111 бялъ напранемъ от-ь 
Нанолеова 1 саксонски кра.1ъ н 
варшавска дук-ь; нъ за иодръж- 
ката, воато далъ Наполеоиу, съ* 
А.шнцмтЪ ку от11)<'Ли и1>>го.гЬ11атв 
часть отъ Оаксовки, която 11р1>- 
да-(и аа Пругня, бкгь ла го .1Н- 
шатъ отъ |1|>&.1е»схата титла. Нл- 
сл1|даиг1>гь ну ца а)11№тола бвлъ 
йратъ иу Аитош. (1827 — 1836). 
Н{^гойНЙ нлекевивкъ Фрилрвхъ- 
Августъ II пар;валъ отъ 18.^0 
10 1(154, Аезъ Я]к оставя свпоне. 
На п||Ьсгола го пасл^илъ брнтъ 
му Иоаят. (1854 — 1873), Ссга- 
шиий кр1иь е А Фрндригь, кой- 
то е яасл^лилъ Ипаиа въ 1878. 
Въ войната, която илбухнл въ 18()6 
неяду Прусия и Австрия, саксон- 
сквй враль ш страната иа Ль- 
сгрнн, к биле иобК|1евъ заедно съ 
ВРЯ. Глобата на несполуката св 
той ааалатй като вл113в, ао воля- ТВ на по1И|двт&111, въ сФвево-гер- 
хавската вонфедсрацил, н като 
ир1|д&де в-ь рац1:тЬ на П])усш1 
въ]>ховно1-<> 11ача.1ство на войска- 
та си,кр1!11оститЬ ся и пр^Ьдстави- 
ТР.1ТСВОТОСН при другит11 държави. 

САКсовнн(о{.1агть — ). Пруоска 
область, 01'цега ца кралство Сак- 
сония въ 1815. Допира на сЪв. 
до Хавоаеръ и до Ьраидебургъ, 
на яст. до Ьравдебургь и до Си- 
лезия, на Ю1'Ъ до кралство Сак- 
сония, ва заи. до аоввтЪ црусски 
04.ШСТИ Хесо-Каселъ и Хановеръ, 
и до херцогство 1>руншваЙгь. 
Иростр. 35,240 чет. квлом. и на- 
се.1. 2.вЗ'2,614> хит. Ц. па управл. 
Мтдг^у/иь; други гл. градоио: 
Морсе<3]гр1% н Ер|[|Т1гтъ. Мекъ в 
зд))авъ в.1иматъ. Земята е ])авна, 
осв-кнь на зап., и няого пдодо- 
(Юдиа ; греЛърни, «е.тк1НН, ваме- 
|1овАглпи1,нй рудници. Фабрична- 
та нромишленость е много д1и(- 
телна: сукнени и захарин фабри- 
ки, жел^;1пи заводи н други; нер- 
с<'бургг8ата Лнра е «[ючута. 

Снисофонъ. Муяикйленъ ду- 
ховъ инструяеитъ. отъ тучъ. кой- 
то е една трхба гь грахадви [мй- 
м'к|>в. С. е и:юбрЬтрнъ отъ Лн- 
тона Саиса. ф|)анцргкн прпмн- 
ш.1е11икъ, койтп е и бнлъ на:)наченъ 
въ |1з5Т иро(||есоръ по с. нъ па* 
рижскдта консерватория; ннетру* 
нектит^ КТ ех приети токо-реяв 
аелъд'!!, кака[)ъ в да е нмалъ нио- 
10 противници. 

<.'акеъ (■.та еав«енъ)-А-1теп- 
бургъ (херцмстт). Държавица 
въ Герлансвата нниерш), разд^ 
ленд на да11 чагтв отъ княжество 
1'оЙсь : допира до пруоска Сак- 
соняя, до кралство Саксония, до 
княжество Шварцбургъ-Рудолф- 
1Д1\гь в до великото дукство Саксь- 
Вей|(а[)ъ. Столица ААте»б1/рп. 
ирост]>. 1323 чет. хндом. ; вас«л. I 

щ 

I — 2224 — 325,000 жвт.. токо-рвЧ8 всвчкитЪ 
аротсгстакти. Плииииски н гори- 
ста :1емя, поева оть Яяада я ЦлаВ- 
са. Много вапрЪднио яемелЪдне 
я янаустрия. ОедяиегЬ от. нсточ- 
вАтя часть, &В0 я да говорикть 
туриигнвско 1гЪ11ско ияркчио. ио 
обл'6шото, (Н^ичяигЬ н ираиит^. 
ех нвого приднчатъ на лумцскц- 
гЬ слов'Ьив; н щената иа многа 
тЬхоя 1г&ла, особено опия, кои- 
то оконч&вать в:1 ит, иоказнАгь 
иоуЬпсвото инъ ароисхожл^>ше. 
Тяя селяве ех црочуси язъ Ге[>- 
нйння што искуснн н шножци 
аеиех^^н. Пр1>зъ С.-А. мянуиа 
жклЬавнцатя оть Лайпцкгь на 
Мюнхенъ. С.-А. « конспгтуцяоняа 
монархия, съ саяо елва каяара ; 
констятуцнята е отъ 1631, нзиЪ- 
вявана отпосл^^. Херцогсхото со* 
мейство е отъ врнествнскоти сак- 
совсво потекло ; първий ху пр^л- 
сплпель е бялъ Ераео-ь, род. 
П 1655, б-н ОЕНъ вя Брвеста 
Влягочестиви. 

Сякеъ (-€нъ) - йвймаръ • Ейая- 
яихъ(11еднко хорцо1Угтв()). Дърш! 
вяна въ Герхаяската нмппрня, 
въ Тгриягня, раад'Ьаева яа гря 
глаияв чпстп; лоияра до Прусия, 
Ералспо Саксонвл, Вамкряи. 
шяшество РоВгь н Ш8арц^>ур1>ь, 
I до гдксонекитЬ херцогства. 
Простр. 3,592 чет. хндоя. и на 
сел. 380,000 жит., отъ която по- 
ловннпта иъ княжество ВбАяарь, 
яомчо оть одиа четвърта вь квн- 
хесгао ЕЙзинихъ, и една шеста 
въ окр. [1айи]дгь. Иротестаитя, 
осв^иь 12,000 катагнця. Столпня 
Веймарь. Гл. градове; Кйзеиахъ, 
Аоолдя, Цена. Цлаиниска ^кяя. 
която 1.-е пои оть Заалз и Ве|)а. 
ГлаввятЬ аронзледения ех я№д-Ь:ю, 
канеянн йхгляща, дърва, соль. 0* 
бразованвето е ривито: ЬОО начлл- 
ин учялшшц 3 гнняякия, 2 яачалии яормялнв учнлища, 3 яндустряал- 
ки второстепенни учядиша, 1 у- 
ия№рсвтегь въ Ценя ш студен* 
тагЬ иа ц^я 'Гурннгая; хаого же- 
лЪзннцв; аай-важнатя свкцня е 
окая, която сьстаяя пастъ отъ го- 
.1^яата лняйя отъ 1>ерлянъ аа 
Фраякфурт!.- па- Млйнъ. Иравле- 
ннетоб конпитуциоияа нооархия 
гь I кйкара отъ 31 пр-Ьдстаян- 
теля. В^йнадкхий вр-тикъ херцогъ 
е яачалникъть на ержчтянското 
потек.|1) оть сяксюкскпгалвяясгвй. 
11ав-прочутнй оть вейварското 
хорцогско семейство е бял. Карлъ- 
Аигу1лт.{царушиъоть 177йЛбялъ 
велнкъ аок|>овитвль яа ваукитЪ 
я яскустватя, я иркввкалъ въ 
диора сн Хердера, Гете, Шилера 
н лр. Той въздигаалъ кейиярсквя 
телгръ до сегашното му иодоже- 
яие като главна германска лтко- 
лз ва дрзнатаческото вскуство. 
ВЬнский копгре<-ьвъ 181Й уяели- 
чнлг неговата земя в му далъ 
тят-мта ведвкъхерцоп.. Въ 1816 
гой далъ конституция на иоддяя- 
няцитб сн. Умр. въ 182в. Ириен- 

ЯНЦЯТЪ му 1'2 [ГЬрВ^Н ПО ве!^- 
ВИТ11 стдпки. 

Сакоь [• виъ) - Ко1)ургь - Гота. 
Държавица въ Гормаиската импе- 
рия, въ Турингия, състоя ое отъ 
Д11'Ъ херцогства, |{обургь я Гота. 
Кобура допира ДО херц. Саясъ- 
Мейнвнгенъ и до кря.1сгво Ьанл- 
рин ; Го1-а доовра до княже- 
ство Шварцбургь, великото хер- 
цогство Саксъ- ВеЙмаръ, арус- 
ската «бл. Цавгояяя. Саксъ- 
МсВнвнгенъ н прусската обл. 
Косе-Каселъ, Отолвца Ксб!(рп. 
Прост. 1,9&8 чет. килоя. в пясел. 
240,001) жит., тохо-речи вснчкитЬ 
протестаптя. Неравна земя, пр^Ьаъ 
която мннува Т^ривгската гора 
цои се отъ Вера, Упи1рутъ. Гера 
н рашя цритоця ва Мавнь. ^- « 
< — 2225 — |11вд,-Ь1Не«>. усъвършенствувано, е 
(глшапй пояипъкъ па хителитЬ. 
Сжотоидствоп) (коне, говеда, 
ошв) е схщо ниого 1ии])^игио. 
РудвицйН (главно въ Гота) ла< 
ватъ тмешш влгднща, же4'1>ло, 
ки1)итъ, магвезял; схщо и кра- 
■оръ, фарфоръ и соль Фабрична* 
та врониииеиост). но с много 
важна, н се ограннчаив главно и*ь 
Гота, дЬто нка, между друго, о- 
два го^-Ъна захарна фабрика. Ира- 
вленветп е констнтуциопна нопар- 
хвн. Кобу1<гь и Гота нватъ ио 
ндва ДЕОта, кобур1х^кати отъ И, 
а готевската отъ 19 п]>{^дста1)Н- 
телв; осв1Ь11ь тона, яма елнд о^^ща 
днета за к&мта държава, коато 
се сьстон отъ 7 жобур1ч:кн я 14 
гитенски 11р'Ъ1а'аи1тмн. Върхов* 
ноти начй.1ство на аойската, как- 
то въ други гермайскн дгржани. 
нрвяаллсжн на германския инне- 
рАТОръ. Херш^гското семе&сгио се 
отдвчава ао-духоватость и да- 
бер&1Н0ст1>, както и по фи;1ич1?- 
сая и умств«нн дарби, я се ро- 
д*е съ аЬколко е8роп*>й(;ки дво- 
роля: книхь ЛлА«|1ть («яж. това 
■ме), С-ан1>.11-ьгь ня нккойннт» ан- 
глийска кра.|ици Пикторни, и г>илъ 
членъ отъ това семейство; Лео- 
подлъ I, белгийски краль, е Анлъ 
й той члепъ отъ това сенействп; 
отъ 8СГ0 е и пмший кип.гь, И. 
Д. В, и1М:1Ъ ф1'рдннандъ 1. 

Саксъ ( - енъ ) - Мрйнангенъ* 
Хмлдб^рргаузенъ (хрр1(1|гсгно) . 
Държавица въ германската нм[1е- 
ряя, въ Турингия, на с1;в. отъ 
Бавария ■ херцог. Куйургъ. съ 
орост]). 2,4бв 1ет. килок. и наосм. 
275,000 жат., б.1ниу пгнчкитЬ нро- 
тснгтаатм. Състои се оп, херцог- 
ство Мейннпгеиъ, дв1!тЬ трети 
отъ бившото хорцоа-П10 Хнлд- 

Г»У1 . Саафи.|дь, и «'Ьюики 

др\ I .:иа. Столица МеЙннн- генъ; гл. градове: Хяд1б]гргау8евъ 
Саалфедъ н Соввцбергъ. Ниван- 
ска 3'^мя, арАаъ която кинува 
Турннскататя гора; пои се отъ 
Пера и Заяла. Доляната на Вера 
е една огь иай-пдодороднитЬ я 
жяноиисннтЪ въ Германия. >)011е- 
дЪлието с въ нанр^днхдо състоя- 
ине. Ра;1иата фабрична проин* 
шлоность (вълнени, аамучнннле- 
невн влатовв, стъклени н фарфо- 
рова изд-Ь.1ия, бира. дървени вг- 
рачвн въ Сононборгъ в околвяп 
ху). Солни рудвнцн; маиеродин 
н'авори. иравлението е конститу- 
цвовна монархия отъ 1824; диета- 
та (едиа камара) се състоя отъ '24 
цр1)дстнвителн. Войската съставя 
часгь отъ ианерскатя армия. 

Сансъ (3/"ри1«, 1-1К|фь). Е- 
дннъ отъ иай-1>1миквг1> воители 
на ХУШ-й в'Ъкъ, незаконноро- 
денъ синъ на ,\8густа Ц, саксон- 
ски из'^йрАтелеиъ киазъ н подскв 
К1>аль, и на грнфния ОрорафоЯЪ 
К«нигснар8ь, род. въ Госларъ. въ 
1690. Клгаго Лклъ още монче, 
побЪгя&лъ въ Фландрия, аосгх- 
цилъ нъ Марлбъровата арняя, 
н зелъ участие въ ар^напиш»' 
то на .1ялъ н обсддата аа Турв«. 
Въ 1714 се оженилъ, но найчнна* 
та си молба, ш една немска на- 
сдЪднйца, нъ иъ 1720 се раа-'] 
велъ. Тогава добнлъ пенсия отъ 
('иши си и огишъ.1Ъ въ Парвжъ, 
дЬто нЬкодко годнни и:<учмиъ 
военната тактика. Въ 1726 билъ 
па^наченъ курлапдскк дувъ, нъ^ 
па другата година бнлъ ариву- 
Д1>нъ ла се вьрне въ франция. Се- 
га иостхт1.1ъ въ Рейаската врмпя. 
нодъ началството аа дукъ и<.-р- 
вика, оглнчилъ се при обсадата 
на Фнлнпсбургъ (1734) и р^шилъ 
«твигенската бвтва съ отчаяно 
нанадеине на чедо на една да- 
внзна гренадерн. За хм васдуги — 2220 — <{|лъ арокзвйДвнъ 1еВтеншггь-1'«-- 
вериъ въ 1736^ ■ прк №|Лухна- 
вето ва войпата за австрайското 
вяагЬдство, добилъ началството 
ва лявото кридо огь арниатв, 
|>гр<>дс|]а да нахлуе въ Чехил, н 
нблъ сндно ^^{гйаеяия градъ Пра- 
га съ аристотъ съ чудесна (Уьр- 
авпа. Няколко дйия аа-сета'Ь зслъ 
в Егра, и остаи&лата нойва ио- 
казада, ?» сиособвсклитб ну на 
аодето ае били по-долни пгь нс- 
вуството му среща укр+.пле1гнята. 
1^ 1Т74 билъ провзв«денъ ф|>дя- 
ц]-зски нарш&.п>11 ноаиачет. да 
Еомавдува фрянцулската армия въ 
Фландрия, н тоя пхть далъ рЬп1и- 
трлии лпкагшгелствл аа ар&вьсход- 
ството ва своята воиа тактическа 
<^встсма, ито ириведъ аъ бездей- 
ствие единъвеириятельнном НО' 
миогоброенъ, нежъ оть него, токо- 
речн арЬ\ъ лицето му, разни ваяин 
крЪноста. С|^лт>тл година била за 
вего ощо по-славна; мрЪлъ аирнлъ 
той обсадилъ Турне, в с^^хъ мЬ- 
холжо деия наиесълъ пълно нора- 
женяе па апглячалетЬ, въпр^и 
отчаяната имъ храбрость. Чети- 
ри месеца поднрь това всвчки- 
тЬ свлнн ЛелгйЙски кркаости би- 
ли въ рхк^тЪ иу. Въ 1746 С. 
съ вдивъ редъ исхусвн маневря 
встласвалъ съазявцитЬ на дк-- 
вня бр^гъ па Маеза, и ■-110чс.1ядь 
(29 септ.) блескавата иобкда црн 
Року, ш която билъ наградекъ 
съ титлата наршалъ-геяе])алъ, 
честъ, колто била дадена до то- 
гава саио 'Гюрсну. Лпуфелдската 
и Бергеисжата <^ни по&Ьдв нака- 
рали съ12.'шн1иггЬ да мнслиБтъ за 
нвръ. Ала холаидг^игЬ били още 
раснодожевн да се държжтъ, доклЪ 
пргЬзвианего на Мпострихтъ.(1 748) 
ве оеуетя.10 исЬаа гЬхна вадсжда, 
в не докаралоахенсхн мвръ. С. по- 
ваар^дъ водолъ орЬавска съ нрус- ския краль Фридриха Велвкв, н 
сега се въсиолаувалъ огъ случая 
да ппсЪти Берлинъ, д11Т0 жт в 
дали няй-б.1ес11:а8ия нрнехъ. Ско- 
ро оодирь тона. Фридряхъ писалъ 
Во.ггеру; „ВидЪхъ французсляя 
ге1юй, Тюроиътт. отъ вр11(ето на 
Лудовика ХУ. ЦявлЬкохъ гол'(1но 
воученве отъ иегоната бесЬда 
върху военното яскуство. Тоя ге- 
иералъ би иогълъ да учи всич- 
кятЬ твералн въ Кврона.* С. 
ппчннхлъ въ инриието си въ 
Шаиборъ въ 17Г>0. Е-ивпъ неговъ 
трудъ върху военаото всхусгво, 
нодъ заглавие Ме» ^дVег^е)>, 
се обнародва.1ъ иъ Парнжъ въ 
1857. 

С. бклъ В'11р0ЛТИ0 вяй-в«>ликнв 
иълсоводецъ на вр-^ето си, а 
храбръ в пр^^нрисичивт. пр-М- 
воднтель, нъ не бялъ ивого учсвъ, 
и В'Ь||а.гь нретенцвн на учевость. 
Много сиЪшио било ир11длохение- 
го на французсвата акаденяя, во- 
глто му нр11Д.1о;ь:ила да то приеме 
за членъ. Той бнлъ доста уменъ 
да отклони тая честь; я ираво- 
нясътъ на н-Ьколво негови думи 
но тоа случай изобличава акадй- 
мията повече отколкого какъвто и 
да било га]>казиъ. Той иисалъ : 
„Ш теи1е ше (егв (1е 1а са- 
(!ога1в; зе1а т'1ге1 соше ипе 
1)а^е & ип с\а9.'' 

Много жнвотооввсаяия яа С. ех 
писани, нъ МАЛКО оть т&хъ ех 
достонЪрнв. — Виж. Н г 1 1 2 
уон ЗасНявп (Д]юадеаъ, 1в63) 
отъ 1Са1>.п.фопъ Веберъ; и Кои- 
уеНе 0!о^гарЬ|е Одобга!- 
1 е (стат. 3 е х с). 0-внй харяк- 
геръ и гений 1^2 изоб1)ЯЛ№ии, на- 
каръ пе ласкав», въ Карлайлонин 
ЬИо оГ Кге(1вГ1ск 1Ье 
Й г в а I. 

Сали^ипъ. Сирийски султанъ. 
сивъ на еднвъ кюрдскв войнихъ, I ц 1 — 2227 — осаовател. ва дл11а(Т11ят& на ню- 

бм-вгЬ (1174— УЗ). Ьъ НбУ ста- 

ПХ.П. госводарь на Егниеп,, ^.^Ьто 

^■ю исп[)атнхь хисискяй сртацъ 

ННурелДиаъ. г(з Да вълстаиови таиъ 

™властьта ва веанрь Шамра. Сл*дъ 

Нуреддииовата снърть (1176) си 

подчннихь п 11к1а Сирих: (и'|1лъ 

■ това се оЛърнлл, иротнвъ кръс- 

^Ьоцосцш*^ пъ Налестива, раа'^илъ 

^сьелнненнтЬ нш. си^н при Тнве- 

рвада (1187) в вай-септ!; завое- 

Ьвя.гь п иорусдлимъ. Тнръ, 0\»1- 

Нивиъ огъ Конрадл М(шфе1)атскн, 

НС. не кожахъ да зеке, а мехл; 

»това оть Ей|1Апа пристнгяллн иа 

хрястиапегЬ ноин лодкргйллепин 

(3-н кръстоиоссш. аоходъ, 1187- 

1192) я «^кадили Ака(Мй»). Съ 

аристипшеп) оа войгнигЪ на Фп- 

1ля11а Фра1гц)"1гки к иа Ричарла 
Л|.вов»-0ь11дце Ака бцда ирину- 
двш ДА се пр1идде(1ГЛ). Гпдн- 
наш 1192 била «дицъ редъ оть 
весиолужн за С. Ала накъ по до> 
гово!» оть 1192 Рнчардъ се ут- 
вазалъ огь завоптаяето на Це- 
рг^я^имъ в отвшъл-ь къ Евроаа. 
Другнй (трашсиь ла иохашминстЬ 
врагъ, Коирадъ Моц4н>р:: '.■ 
вллъ оть цожа ва гс и, 

^рЬ^п аъ ,и*ас1гь оть трмжа 
в сАнг С. \рнггяяцнт& останх-ш 
вь илнд-Ьии» иа Лр-Ьга оть Я<|>з 
ди Ти(р|, и сЬвсрна Налсггпна. 

(^«.{аяапдра. Кдяш. рихъ гу- 
щера, конто, когато се хвгьрлиьгъ 
ил жаръ, яс11]гсаагъ едца <укяе*- 
инвава течиость. та аа |(11Кп.1Ко 
шкуидн оттавать въ пгмш Ц!*- 
в|гЬдияи. китова и на с. са цри- 
ояскалв 11пг|г111Ц[1о соосоЛтнмьга 

^да живЪьктъ еъ оп.ая. — У ср^шн 
в^ъжоацигЬ кабалж-тя е. е блло 
аяечг ва дугь, който яяв^(! нъ 
оп-ил н гхстпн оп> огъш.. иарм- 
Ц''лгъ гу|Ч1,п. )% нъ числото на 
елеяемтари нгЬ духови. Салаяанса. Игланскв пшдъ, ц. 
ца сдиоияепиа область, 150 килоя. 
па сЬв.-зци. оть Малрядъ; 25,001) 
жнт. Уннверснтетъ яваго ирочуть 
до Х.П-Я вЬкъ; до тоя уняверсл- 
тогь се допитвалъ Хрнстофоръ 
Колуябъ. Старъ градъ [едвоврЪ- 
не иха-тъ 50.000 хвт.] сь вабЬ- 
д-Ьжигелна гьйориа църква я два 
цропути новаггяря. — 0'1ластьта, 
олаиииска и малко олодородва, 
яма 250.000 жвт. 

Оа.1амС)рия (стар. Пснся) Нка 
въ еврои. Гурцня. вия Т>-ш.1ия. 
вве Ларнса н доляната на Темае, 
в се плява въ Солувски залнвъ. 

Г«.1аяяиъ. Островъ въ Атяв- 
скя залянъ, отдЬлняъ оп. Атнка 
съ едонъ п]>огокъ. иървень бнлъ 
п4кявк1:нко дарствйце и вн8.ть 
яежлу царегЬ ся Телаяока; послЪ 
1-0 ||р1гго»аш1Ли Мсгара и Атява. 
Мегара сполтчи.1а да го ш1мад,'Ье, 
като нанесла тежка загуба иа 
Атина; я атннаветЬ »аплашв«лв 

съ СЯЪрГ!. ОООГОКа, който Вр01Ч>- 

ворн още аиднахъ за нрЬзпма- 
нето яу. Солоиъ, ир1)С10роиъ на 
йяЛе:1ун'1иъ, в^ъ такъвв и^вн 
ш тля <кггрпнь, която посраянла 
сьотечестаеиицигЬ му. ТоЙ гя 
иооелъ иа бой, ирЬаолъ острова 
к дохашлъ огиослЬ, че С прв- 
на,хлеяи1лъ наогочеството му, ка- 
то рривож.V1■гь елинъ Омяровъ 
стихъ, който Лидт. имъкньдъ въ 
Ояировя1а поема. Цри С. Т«^инс- 
токлъ одържалъ црочута морска 
побЬда надъ иорс»Н1>тк, на И 
сеаг. 4-19 прЬдн Р. X. Тоя о-аъ 
иряпа.иежн сега на к|»истйа Т\п^ 
ция я сьстакя часть оть оврхга 
Атякя-в-Ввотия. 

Салавкеиенъ. Градецъ въ Дол- 
на Унгаркя, на д-Ьсния брЪгъ ва 
Дунавъ, вя югь оть Нетервар- 
даВнъ, 2<> килом. на юго-исг. оть 
Ка1и[овядъ, бдазо до вливането -^йв- ка Тиса в* Дуншгь. Пой*« на 
Лудовнка Ьадеиски аадъ тгрцнгй, 
аодъ пачзлств. па н^лякия пезнрь 
иустафа Кюарюлю (1691). 

Салата, герм. ДоЛ|г11-1н«иап. 
зелеичукъ, войто се употрЬбива 
ва храна въ стровъ вклъ. 

8 а 1 т е, лат. Здрав11Й ; 1>ад- 
вай се. 

Склгьвджнввъ (Стефан* Кол- 
чеп). Едниъ отъ ц»Й-вйдвнт^ 
А^Адн 00 духовнопз 8ън|>зждино 
ва българей; въ Сл-тунско, ОЬр- 
ско я д1>яМл'Ь въ Одривско ; род. 
въ 1947 въ Стяра-Загорл, Д'Ъто 8 
10блгь начллвото сн обрацояавве. 
Пр*п. 1863 роднтелит* му го 
всаратвли въ 1^рнгр&дъ, ва дя 
вродължв науккгЬ св въ добр^- 
взв^стиото по ововв вр1и1е бъл- 
гарско учвдвще на Финеръ, ко)?- 
то свършилъ съ отлячне. ПокЛр- 
вЬ, по кастояваирто иа съотече- 
ствеавка си Алеси'. Воевъ Кк- 
вврхъ, С. постхпвлъ пъ гръцкото 
богословско учвлвще ва о-въ Хал- 
вк, ко«то павусовлъ въ начоото 
ва вто|)ата година по в1шане гр^д- 
сгва. Огъ тувъ вататькъ наченва 
в С-та обществена д*йяост1.. 

11опадвв.1ъ въ ср^вта ва овер- 
ГвчввгЬ ратнвцв въ апл1мо на 
българо-гръдката цървовна борЛя. 
жвхянто б^хв аовойвкгЬ II. Р. 
Славрйковъ, 1^врвнлъ Кръстеввчъ, 
Д-ръ Човяковъ в др., той бвлъ 
бърво 011'Ьи«въ в тлагнАтъ отъ 
тЪхъ въ гкщ&тя борба иървень 
въ Солуаъ, в по-късно въ най- 
вогърчения центръ нв Маведо- 
Вяв — гр. 0*ръ. 

Въ 1867 гь Оол^гь се вровв- 
тврало нздаваието вд №дввъ ввля- 
етсвв вЪстввкъ, който 111'Ьлъ да 
с« ссвсва на турсвв, български я 
гръцвн езнцв. Потърсили се трв 
годнн лица за уреждането ва 
трвтЬ отл1цв я« вФствива в ио пр%11АрхквТк ва Слаяевкова в в&^ 
стоявавето ва Човвкова в Кръ- 
стеввча тлрското приквтелство 
вов^рнло българския отд'кп. Сал- 
гьвдхвеву. Съ цоеиапето иа тая 
осоЛева о'!щсст1н»иА длцвцость. 
прфдъ С, комуто щястяети дп то- 
гава не бЬ похогн&ло да се сдо- 
бие съ обширното латературко 
образовапво, погр1/>8о »а йднвъ 
ррдявторъ на в*стникъ, сроткрв- 
ло широко шме да работи въ 
тая посока. Н той 1тботидъ неу- 
ворно. Тука, иа тяя обп1естенв 
дхъжвость, блесввтъ енергвята в 
свособносгвт* ва 0. вато в»род€1ГЬ 
будвтель в рхкоиодятель. Само 
въ я-^волко деня, въ (к1лувъ в 
оволо С. се С111упа.10 всачко, що 
можало ДВ чувствува и мнслв по 
български. С-ввй тлктъ в бдвго- 
ра:|уявв >]Г сорчолилв благоволе- 
ннето и ва тогавашния солуисви 
валия, отъ йълга11Ско потекло, 
Аквфъ паша. Така въорхжепъ — 
отъ едва страна съ лк>бо8вта на 
солунчаве, отъ друга съ благово- 
лението ва наВ-квсшйя прЬдста- 
йитель ва в.1а1!тьта — С. ппв<>лъ 
см1ио борбата п|ютквъ г|)ъккят6 
козвв, олодъ па които бвло ва- 
тварянсто пя Лълга|н-кпто учили- 
ще в разстройството нн община- 
та по-рав<>. С. бър№ в»)>аснхлъ 
въ очит1 и на простата българ- 
ска мяса — до колкото я вкало 
тогава въ Солупь — в топа му 
дало подемъ да усиля още пове- 
че бор<1ата на въяобновенвего в 
ва учвлището и ва общината. И 
твърдостьта ва характера му у- 
вЪвчала тртдовегЬ мг съ сиолтва. 
Въ иървнгЬ М'ЦВ ва '1в€8 въ едво 
жвоголюдно събрание, свикано отъ 
С. членове аа българска обарша 
бвлв взбраив и учклмщето пол- 
вовено, оа в благодареяве вв С- 
то аасхш1яи§встяо ир%л.ъ вастов- 


— 2229 — ■еткйто нк Въ1гар. Четвдша», 
сиблоао сг учители. 

Ала традицковяатя иоба ва 
гръщгН кьщ. псичк» български 
яе загьсн^а да ислолзува лшгЪст- 
В4нето хв^ тдяои по-късио иа 
Аряфъ паша съ Юм^ръ Феюя ва- 
ша, хойти йнлъ ХИТ]»') оодведпиъ 
да се ]'съ]|ня яъ числрйостьта н 
значевието аа <Нлг. елементъ въ 
Солувъ и да зз1юк1кда закриване- 
то иа бигарокня отд'Ъ.п> в-ь ни- 
латскшя в'Ьсгиккъ. СсиунскиН 
гръця ве се задополяли сах» съ 
врявата аодйгнхта около речения 
отд1кгь. Т11 заивтрвгувйли ирЬхъ 
иастигЪ я се поикчили да посЬг- 
Ц2гъ н на бигарската общниа 
в на бъ.1гарск»К1 ]гчили1ае. Сано 
въ това не сацлт^чвлй, понеже въ 
реоргннязо райето на речеавтЬ оЛ- 
щциа н учвлиао С. и*» бидъ сЬдъ 
аЬп.1л., 

Къмъ актива иа С-та д^аиит. 
оъ С<и]гяъ тр-Ьбва да се отб^к- 
жкгк дпа важни нинеита: П|к>'»(- 
таието за п)ап> пхть ппостод:! на 
български оаивя, п отпразнтвнме- 
ю вс«< м 11ръ111> илгь иах>'г1>та ии 
СЮВ Ьш-Кйгк равцп -аши-тилн си. 
Лрягл Кврмдъ и Методий. нр-Нд- 
шествувняо огь кърпа сл>1в1нсаа 
сд)'жба (гъ гЪхна ч«сть къ гръц- 
ка църкм Л1НЯ Дгхт. 

Ьъ Д1'ньтъ, когат*! били а))11ои1> 
д&яо закряванпч) иа бьларския 
отд'Ьп вгь виднегския в^тиихъ. 
С. остапиъ бе;1ъ раб<»та. Ада то- 
ва не бндо аа дъдго в|1^ие. Въл- 
гарского ЧЕгпиище въ Царнградъ, 
Юито скшо цгЬввл» От« самоот- 
в(-рхеио пвродолобие н иегавзта 
вюцина да схваща и пр-Ьт^гля 
■онеитигЬ, скоро му ор^южкдо 
аосга учвтель въ токо-рс-чи до- 
сущъ погърчсаия тогаии гр. ОЬръ. 
С. стагялиъ въ нача^юто иа 
11. Сд^згьп ва квартира въ е- двяъ турски хап, той лаоразво 
чаиадъ да чуе за ц^хой бига- 
ривъ или да нг се нЪрие нЪкоб 
такъвъ. НавгЬклд11, дЬто се до- 
бдвжападъ, ср'1иаа-1ъ се само 
съ гръци и турци. Така нстекди 
дм 1|11ссца. дод-^ ио една случ- 
ка, която 111Г иож.|а да ве ори- 
в.гйче внймавкртп на ханджвитъ 
турчин-ь и да бхде схваяста и 
исподяуваяа огь С, С-тя работа 
шма иисглйвъ исходъ. Касаядо се 
:и1 една 3-1гЪ<%чна заялата, конто 
С- яла-гь ла зяпа като редакторъ 
на бъ.1г. ОТЛ1.11. въ солунския ви- 
ляетскн вЬстиякъ в за излизане- 
то а& която цри звнинуцаието сн 
за СЬ\гь, той ааяннлъ да му съ- 
общкть. Така и станхло. Сь »• 
дпо писмо птъ Мухасебе Калеми 
(Фипансово отд1)Ление) иаС. се съ- 
обишвадо за язлниането на шпла- 
тата му. Цисмото, въ отсжствве- 
то иа С. огь кш1ртя11ат« му. бн- 
лп врхчено на хаиджиятъ, еднаъ 
добъ1гь турчинъ, яла шкдегь врагь 
8я гргцитЪ а -исвъ на Идяре- 
Мвджлясм (адкиннгтратнвеиъ съ^ 
вЬтъ). 11о исичката си иъвкаш- 
нсм-ть ансмоти н;1глсждадо да има 
офицнлленъ видъ. ЕОет"^ дало съ- 
>|||11нне на хаюжиятъ и той, ир^ 
дн да го нрМяле ва С. вргЬдста- 
вилъ го па иютесарифа (пкр«ж. 
у||р»1П1Т<>ль). Тувъ, безъ дя зиа- 

ШТ-Ь СЪЛ^^рЖШИ^-ТО му, |№1Я0 ГО 

ткткуанлв, на тг см^нлн да го 
отвпрЕктъ. поя<>Ж(! било зАш^чата- 
ио съ чсриеиъ висъкъ и носяло 
афицн»ле1гъ псчягь. иисмото Ла- 
ло пр11дадево С-вт едввмъ сл-Ьдъ 
дня деня и ва црнтежатвля му 
ипчнфлн да глсдатъ като иа вн- 
сокъ чнновннкъ отъ Солунъ — в^ 
що, ко«ч) ханджиятъ ие закъс- 
иЬлъ да съобщя С-ву. С. можал, 
да у|Иф1! хяилжяяп. въиротинио- 
то, като му далъ да врочете съд-ь^)- — 2230 — ' яклюто в« въпросното в досущъ 
историческо пнгло, покеяе то по- 
служило зп краЙАГ&ленъ каагькъ 
на ''«алЩйта С-вн д-Мншп. т. 
Ок[п.. 

С., като схванхлъ ваггроенвс- 
то иа хаялжяять сп|>^11о гръця- 
■г± в цо-1гьсяо накловносл-та на 
1иноиии111п-(1 1ш мюте-мрифлъка 
■ насамиан |1юге[-й|1и<|>111|'1> ди с-ь- 
д^йствуватъ на в(>гивата магия, 
не считалъ ^т иптр-ЬАно да крне 
оть тЬхъ иисйятаса. Кднвъ день 
ханджватъ арЪдст&ил иа С. два- 
ма българе и м]г шава : .Ето ти 
твЙ-Ь Аългаре, раЛотй съ гЬхъ". 
Тин Л-ьлт|>е 1^али И.шя Ив. Ка> 
СДровъ огь [холрвищнцз, яекплъ- 
хвртъ па скрскня аъ11вснецъ Ха- 
лнлъ \кЛ, и йторнягь ишЬстонб 
археоло!^. Стефиаь Всркивиш. 
отъ 1>»е11а. И така сь гм^йствие- 
то иай-вече на първия а съ под- 
вркаата на ханджинтъ Лнели Лх- 
мвдаа и изобщо иа турцитЬ пър- 
пвнцн, и'1>;|риждАайто ца 1"11рсци- 
т* (^мгар»! :ишйчва к въ скоро 
врЬхе отвгал" толконв ниарЪдъ, 
че П8ДМ8НХЛ0 надея^гата напива, 
които били ислратилв С- лъ 011- 
резъ. Въ продължение па 7 го- 
дишното Ово ир^бяванкс като 
учнтсль-пройагандисгь вг том ин- 
гръчент. български градъ, мзнаие- 
цувано съ редъ гоневня, дори н 
посЪгаие два ажти върху живота 
ку отъ стрина на гръцката нро- 
пагандв, С. оокозалъ тахъна твър- 
дость на характе[)а, която му до- 
ла ношь да н»дд'Ь.1'Ье и опггави 
и тука, както въ Солунь, българ- 
ското дЪо иа здрави и норуши- 
мй основи. (1ка хора, коип) про- 
видението е пр^допрЪд-кляло да 
■граштъ ва1ики {ими въ свЬта и 
д,1|лата на конто сд служили зя 
ирин-Ьръ и ня:)11.|диие иа грнде- 
щнтЬ иоЕол*1шал. С. И1'ра.гь та- къпа {ЮЛИ въ Солунъ н Скреяъ. 
Не току така е бяло вовтараио 
иъ цфкои тържествени случан, че 
ак<| дн4м;1. може да се говори за 
бъ.1Гарска община, ;т българско 
училиш,е и лл бълга|м:кв 1Гьрка« 
(яа отварянето иа която н родо- 
любивата С-ва съпруга не нд.1В0 
к сиоког1и.1а и нора.1ио о иате- 
рнално) и ако дн^^ ь 1Л> този градъ 
се ра:1вЪва българско янане — вси- 
чко това се д,тьшя на 0.. 

Сл*дъ осво<^ождението на Въл- 
гарня С. отъ С'1))>с»ъ закви&лъ за 
Софйн съ нисяи да моли огъ стра- 
на иа иес(ие|гн«>ти иа сгЬрския сан- 
дяакъ русския главнокомандващъ 
да прехвърля русски войски и 
и11^зъ ['одопитЪ ; ала това жела- 
ние ие било скд|'во да се сбинс, 
па н Ото завръщпвв въ С^рехъ 
станхдо невъзможно. 

Въ 0п>|)вн (;. прне-гь държав- 
на .мъжиостъ, която скоро бнлъ 
ирнцудеиъ да напусио, цонеже 
бн.1ь нснратонъ, по аа1Л0Я1ци1е- 
то на Иег. 1>.1аж(^шггво, :» дн1шк- 
торь на бъ.1|;1рс|[ото упилн1де въ 
Олрннъ. Тука С, подионогнстъ отъ 
учвтель Ца. Злярароиъ отъ Мал- 
ко-Търиоио, огяори.п. и рхково» 
дн.тъ главно училище въ Орта- 
1{алия ; въ пф11(ото врЪме аииалъ 
живо участие вь рскокоденето иа 
народнвгЬ работи и въ Одринско. 
Въ Одринъ С. работилъ сдмо 
една година. СлЬдъ това билъ въ 
Пловдйвъ гехретарь ва санпгар- 
пип сънЪп. до ;!.-лкряванего яа то- 
ва учреждение сгЬдь съеднвеия- 
ето, околийски иачалникъ въ Ла- 
бодъ. такъвт^ а иои'к ак11изейъ 
началнпкъ въ Пловдвяъ. 

Осв1вь статии по вародвитЬ 
работи, по етнографията иа опни 
мЬста въ Македония, д^то е ра- 
ботилъ, кант» н нЪкои ххси ста- 
тии сь филологическа иодклади, I — 2231 — всвчкиобиароднйнн п раяии в^т- 

внцн в Сйвс&иия прЪдн и пддирь 

освобожденвето, 0. е нриготвнлъ 

■ соомевя 00 къзрйжмивето пя 

българетЬ п Солуш. а Скр«аъ. 

За зисдупп^ ну на народното д-Ь- 

хо въ твл градове и пп арЪдстап- 

дрявр аа оввя, вовто С2 ц11пялн 

; скюо твя засдугв, С. е Лилъ мо 

в^оло случаи иаграхдяиаи-1. 

\еь орлеин отъ Н. Ц. В. Осхденъ 

яеавторггт|)ац<; убнйстпо въ е- 

'дияъ случай при всп-ьл1«^вне на- 

' чодовческатя ся д-гълсность. тоЙ 

бвде (1сий1'юдсиъ по силата яа ^ 

два амаистнв. 

Са.1Д0 Въ тьр1м. остктъхъ птъ 
екИжа. 

САЛевъ. 1>а.ивъС1>елииен11Г( 

Държаив (Масачузстп.), па Лтлан- 

тическв океяпъ, 25 кв-юя. иа сЬц.* 

яст. отъ Восгояъ; 35,000 жвг, 

Търгопсхн н вяд;гггрналенъ 1']>1|дъ. 

Виосъ: г}'на. Бппал-ь, г.1опо»а 

жосгь отъ Африка, каучукъ отъ 

■шита Лисрикй. -(«брикн м на- 

вучни платове, вхжя, обуща, рн- 

Аено вясдо. Отъ прнптанвше^го му 

[аиваагь кораби яа впрунпшга и 

Гит«вата ^ови1<^а. — [{"Ъколко оо- 

|яалкв градове въ Оьод. Държаии 

[цпостъ схщото име. 

СА.1епъ, араб. 1) КоренегЬ на 
раегевното огсЬия 1паси1а1я, 
, стрити па брлшво. 2} Иитне отъ 
увл Сфакшо. 
Салерно. Градъ яъ южпя Ита- 
лия, па Тоскаиско море, ц. на 
сдпояхенпа обласгь; ЯЦ.ЗОО жит. 
Фабрвяа за къриячви. Едиеп. уця- 
гюрсятетъ иъ тоя грал'Ь. тшднаиъ 
(въ МАП п уинщоян-иъ въ 1817, 
се сдавилъ въ ср-ЬдинтЬ в&коии 
съ веднцивскн факултеп., който 
билъ разсаднПЕътъ на ясичкигЪ 
други к<>ди1ШЯ1.'кн факултети въ 
Еи{10па. Шшог.нииото ирнстаипще 
е гоко-речи ватруоаио. Едио врк- ме С. е бвлъ могхща в прочута ре- 
публика. Едпичвнй цанстаакъ въ 
С. който още свидетелствува 
зд вняхлня кг блегъхъ, е едва 
готическа гьбориа църква, осяова- 
ва отъ ГоЛертъ Гигкяра я украсев» 
«п> барелйефи и колоин. Рцб4>]пъ 
1'исваръ пр-Ьюлъ С. въ 1075. я 
герхиискай имин|1аторъ Хенряхъ 
VI— яъ 1196. — Областьта вна 
570,000 жнт. 

(.'^твзбурв. Схшото, каквото е 
Со.13берн. 

Свлнжъ (мвръ.) 1) Старото име 
па Нсрусаличъ. 2)0ихеиовъ градъ. 
3) Градъ блв;10 до Цорданъ, па 
югъ отъ Нетсавъ {8и6л.). 

С*лквл. 1'ралъ въ ОъсдицеиигЪ 
Държапи, .М* кя,10м. на Ю1% отъ 
О|'вего; 2''.000жит. Вътоапмдъ 
№ иаиира еднвъ отъ ваб-вяжнитб 
с-олрни иаворн ва държава Нкк 
Ипркъ. — С. е охщо ниетч) на 
елнмъ отъ ЛиплрскитЪо-ви (5.000 
жит.). Соль, пяно. маслинеип 
масло. 

Са.1Н«а. Окрхшир, хо<>то допи- 
рало аа зап. до гора Ефрвиъ. — 
Нац.1-1. С'8.1нев се е иаиярахъ, 
споредг Еженвя, 24 янлом. на 
1гЬв. отъ Ли1я{Бн6л.>. 

Сллшгь, .ют. Ми1шра.1ъ, раз- 
аовядиость отъ пирохсева, съ 
гъмпоаел^иъ шаръ, врвсгалнзува 
въ роябоидалвия орязиъ; па* 
вяра СО въ юяоа Вталня. Скцн- 
сия, Тяролъ и велих» дтхсгво 
Ьадеиъ. 

Салнцпнъ, лат. Кдинъ ално- 
лоядъ, който се иявлнча тъ аър* 
бата и в11Хои дру|'и дърв1>га. — 
С№.1П11инова кяслотя се срЪша 
въ яас.1и'1о па |>асте)1ието ?(р1- 
гаеа а1та Г1а. 

Салкчеевн авкоиъ (Ь«х 8 а- 
1 1 1'. а>, отъ еалнци, явето ва ех* 
во (иеме франки, конто пахлулн 
въ Галим иь У-я в1исъ. Тоя аажовъ — 2232^ ■СКЛЮЧВА ж«всквя подъ оть орЪ- 
сголовасгбдввто въ Фргшция. — 
Гдлвчееки моерятори. Цие въ 
Х.1У-н вЬкъ вя г('\>яажкят% кра- 
ле огь ф))анконекото 1ие)1е аля 
така-паречеяйтЪ фралконскн ин- 
иер«торн отъ Коирадд II ло Хеи- 
рвха IV. 

Са.1яанаеаръ. Аснрийски царь, 
ки&то се въцаркдъ въ 7'28 г. щчЬ- 
хк 1'. \.: иокорндь 1|:»раи.11;кото 
царство и му вйложял. дань; по- 
неже игра иди Еге'1-Ъ ох^н въ съ- 
жгь еъ етятаинтк ш да отхвър- 
лштъ асирийскота вго, С. илншю 
яавлЬгиъ въ Самария и обсялп-п> 
столпцата 6. ЦрЪз!. 'гяя о4)сада 
ТОЙ (Зилъ свадснъ огъ ар1с1о.1я 
[ссЬхъ в-годишно 1ир]гваие) я за- 
н*^теиъ огь (Заргоиа. И'крва гй. 
че Сар1Ч)11Ъ е бйлъ аснрн&скн 
царь, коАто С1>>'нпа.1ъ из|1пн.1склто 
парство (7^1 11рЬд1 Р. X.) {Нибл.). 

Сядмвъ. В(рва С0, че товя е 
съкра1г>ио ине на Салнаиаснръ 

Салмйкъ. 1) Горя нъ Сахарня. 
110Ж4.>-бн к.10ЕГь огь Гева.гъ. '2) 
Носъ въ нгточнатв страна иа о-аъ 
Крпгь {Ь'иОл.). 

Салонна. Заввдвева жена, май- 
ка ш ацос1ч>да Цакова и на апост. 
и еванга!. Йоана, едва агь !*&• 
лилрЙкагЬ, които придружавали 
Цисуса н му служила 1п> мтупа- 
ивята яу (Мат. ^5; 5в). Огь едно 
срааи«^ане иа това м1>сго огь Ма- 
тев съ Иоаиъ 19; 25 1гЪкои -л*- 
лкв>чавагъ, че С. е била сестра 
на Марпя, Цксусовата майка 
(бмб.»,). 

Салона. Гръцкн градъ п ок- 
рхгя Ф-гношда-и -Фохала ирн но- 
лагЬ на Цирнап.. на р, Скилнца; 
8,000 шит. Малкм пристанище. 
Твърделъ, аосгрденъ на разйалн- 
еит* на ахропола на старовр*- 
неания градъ Лмфнса. Б^ь С. се подпвсалъ въ 1821 държавенъ 
усгавъ на възстаилиа 1^циа. 

Салонъ. фр. Црнемна стая. — 
Салони. 1}цачн ир'Ьнисио вясш^лч) 
0бп1й1'твл: лрич.ма гс аа еалонимл, 
Са.1сапарнла, лат. Састеино, 
което цоси ннето ва лккарь иа- 
рило, ко&то 10 дооес.п> яъ Европа. 
Упот1гЬЛмва си въ лЬаарсРиото 
катп к|1ЪШ)чнстйтелеиъ цЬръ. 

Са.1тнвопъ \_Мих. Ев.). Зааме- 
иятг русскв сатирнкъ, аойто и 
цигалъ иодъ нсевдонимъ ЩеО- 
рюгь (.1626—1889). Цроясхождалъ 
01' ь ста{>ъ лворяиски )>одъ; учалъ 
се въ москов. дворявсхи инсти- 
туть, посл^ въ царскоселския ли- 
(^оВ. ПървнтЬ ну нроязведенвя 
бвлн слаби стяхо»е. Въ 1844 оо- 
(ТXIIц^ъ въ капцсларвя!» на яо- 
енаин кнннст1>ъ. Мншч) челъ. у- 
1мича.1ъ се ослбао пгь Ж»ржъ 
З^юдь и ОП. французскигЬ сациа- 
лясги. 4К>иародвалъ библаографв- 
чоскя а^лЬкка а а^колко вокЬсти 
еъ Отеч. Записки. Зл оои^стьтя 
Зан1/танное длло, въ коята сл 
, ясни &Ь.1*^ит11 отъЛ*.г*1Цяя кру- 
нец1. сатври>1ескв талангь, С. нс- 
иратнля яъ 1848 въ Вятка на 
служба аь губернското управде- 
ние. Въ Вятка той се шаоаиалъ 
съ <я^.тастиин жнаоть. Тямъ нвого 
че.ть. съсгавв.гь едва кратка вс* 
\ торпя на 1'усня за сестригЬ Вол- 
.твнн, м една огь която иосл^ 
'си охенвлъ. Въ 1855 ну се раз- 
' рЪшило да остави Вятка. Иъ 1856 
би.тъ кялначенъ «ъ иинистерстпото 
яа в«тр11Ш)1ягЪ работи. Сащата 
' годиаа яъ Руеапй Влстникь, то< 
глва още диберолепъ. ее появила 
неговигЬ Губернски очгрки, едно 
огь вай-крунвкН яронзаедеаин ва 
русскатаобличктеляя литература. 
Въ [808 С бнл). назначевъ внце- 
губернаторь въ Рлшнь, нослЬ въ 
Тйеръ. Огь 13Ц0 иисшъ главао — 2233 — 


въ Оовре.ч^якша: напися-тъ №- 
янмниг' }1Л1КП.т>л н гатирч вь нро- 
л». В). |Ц«2 сн лахь опсанмта 
от1> иуж'!лтя. Вг 1^62 сгянхлъ 
адяиъ ОП. фпктвческигк роди«- 
торв на Совр^-.м^иннт, хЬт пи- 
гллъ п Лрлетрвчрг.кй проязвед«>- 
вия. я р^и)^н:1Нн, я ппл1')1й<1п;к11 
бклЬжкя. Въ 1м»14— 1>7 Ляль [1нкг 
чяиоввип. 11ъ Пепзп, Ту.1а и 1'я< 
авиь. Въ 181>(*, когато Ояи^ч, Зп- 
ЯШЖ1* мнихли у Пекрасова. О. 
ояовиателвп оо-явйлъ службнги 
I став&.гь елнк!. отъ р&коволи- 
■ммятЬ яа (^пягянието, а отъ 1й7^, 
сгЬдъ Неврясопата сиърп., — ре- 
дйКТО]п> натопи савсааио. Напнся- 
нвгЬ ст 1И.Т0 тгва рясяази обрд- 
яувя.1а пшос-гЬ (гЬкплко еЛлрииви. 
Въ 1вв4 Отеч. '^а»и<:кн Анля яа- 
,Л1тЬтевп. <>гъ тогава С. пясять 
;о В1. Влгтмнт Е«р<тъ1 и чъ 
'гдлля. Запр^^тсиаето на слвс«- 
иярто иу дъдбоко го вотрисло в 
ригн,ттило здравето иу. Мллко 
П|>11дп 1Ш-ь|П'Ьта см той иочнхлъ 
да пкше яовя лчеркк: .Шития 
ел<ма 11}аЛрявевн'г11 думи). 

Щедри но вата сатв{т има ог)*"'*' 
но ккачеии^ въ историшгя на 
русската 4итк|К1тура. Тукъ <;« ин- 
учеив вакто иоторвчески-НиЛластн 
иа ругскня карол!-. така и съврк- 
Мояин ранв. Щолрввоиата .1и(1овь 
1ГЪ111> 0Т0Ч1-СТН0ГО |||)'^мн<)го ярко 
се е №ря'шла въ нсговитЬ очер- 
ш .*! рц^^жомь. Любокьта му 
кггъ лятературата <ко<к>ио с под- 
■(еркяхта пъ едво вегово пвсмо 
до гйна иу, клрго ге свършва ст. 
дтмигЬ: ,иов«чв отъ всичко оЛв- 
пай нар'>лш1гп литература п лкл- 
пието лнт(>))аторъ 11р^1110'1НТаЙ 
огь нскко друго'. (ДодрановаК 
хлаоке<гг»енъ тилангь шгоСм-но 
ярко с« ц 1гзра:(а.1ъ въ орякаскнгЬ 
му. ОсоЛена СВ.1Я до<-тага (Цедри- 
■оватв сашра вь сборннцвтЬ оть — Господа Тпшктщч я въ няо- 
С)раж«нисто ['радоаачалмн11,1п-Ь въ 
Ясторгя одною юро/^а. Тука, наир.. 
кдивъ градоиячалвВЕЪ пвше у 
ставъ аа я(><м+сяявяне на г|)адо- 
яача.1лиавг{1 отт. ляконятК. Нъ 

бцр1гк чйфлнкчнкг). Пяскуднвковъ 
ирвпш^шша ш во 61П1В0Л1-УЯ0 да се 
;и(Тр1иватъ нличкн. които ие мн- 
глатъ рднавво. {Млоя ([(едра- 
нови И1рани>яия гл сганхли у ру- 
(.■щ-Ь иослониан. |Целрн11п»иг11 (Л- 
тнри сх възЛуждалв оп. едня 
СТ1Н1Н8 въохищевното, а отъ дру- 
га — бежилватя хюба ня онян, 
противъ които ек Пидн нао)чена, 
макара. 1Ц|?дрянъ тгжо-речи ан- 
кога ||«^- и1рилъ отд1ипн ляца, 
а рисуиа.гь ирапн. ЩедрнвоввЙ 
(М01-ъ в ^лвкъ ех всоГ^нкноммю 
свднй, остри н своеоАдшзкн. Пър- 
вото вьлиосъПраяве на €-тЬ л- 
ЧПН01ИЯ «" из-Лип нъ 1ЙйО н 
с.л1;дъ тона е надържя-и» още двЬ 
н-ияиня. За С. са писали Мерия- 
1ПНВСКВ. въ критичоекигЬ св ста- 
тив : 11ися|)е11ъ. т, IX ; Добролю- 
6п«ь. т. 11 ; 11. К. Мнхавлопскн, 
въ Критим*''^. <Ьшть1, а схщо н въ 
смисй11И€>то Русскпя Л/тмь. 1890. 
|;ног)лфигЬ яу с*: С. Крня«нко 
и А. 11. йвивш» Им п-Ькскя и 
1|>ра1(1(у:№КН вргЬводн на рясмзитЬ 
У<ь-пч<1а Головлеви и 1гЬко11 други 
10вя нрояаведения. т. изоАщо 
(Яр'1июлъ'гь яа С. яа чуждитЪ «зи- 
ци яр^лставя огромпн ххчпоткн. 
У нагь с* врЪводена до оога са- 
мо дя1! Гг-вв яъинчкн вровзвед. 
Храсточа нощь (иркдавнр!, отйе- 
чатькт. отъ в. ///«1*1 (ин[)ия, 1 Н95) 
в раскасче ЧдОнновь, пр*в. Стл- 
таяосгь |.11л'Ъвонъ, 1в9в). 

(Ж1Т0-10ртале, нтая, Окър- 
т^.швъ скокъ. Таха се паричлть 
скоковегЬ па акробататк в, нъ — 2234 — прпное. ел. оргЬдпрвятяе съпреж»- 
яо съ опасоость, 

Са.1}'Х11. Ца|мя^скв царь. ш.' 
царн-ть се иж^нлствено сгЬлъ :!а- 
ха[)ия, царуйялг гдмо вдииъ м1!- 
сец1, уЛнтъ (771 пр^ди I*. Х-) 

Сал^цо. Цгадняискн грвлъ. ц. 
нл елиокн. ибд. (СдрАвиян). 25 
кидом. на сЬя. отъ Коии. б^иао 
до Но; 16,147 жнт. ХуСтапа съ- 
Лорна 1П.рква. М|^гсрр11пе1-кк аа- 
шп. флбрнкя за конрнж-ии сто- 
ки в капели; търгооня п> вино н 
дърва. -^ V. в билъ едно ирЬкс 
1тмв1№ 1ш марккзспо, приоъеди- 
иеао яа францпя оп> Ф|№ВСоа I 
н отсгхпено яа Савова отъ Хен- 
рнха IV. 11Ъ 1в1Ч. Блюо до 0. е 
монастиръ Сююфарде. з^/го фрцнц. 
генорадъ Катина ра:|бидь мие- 
■онтцвтЬ, подъ начядст. ни Ннк- 
тора-Аиедея. въ 1в90. 

8а1п8 рори)] виргепш 1ех ев1в, 
дат. Сиасоикито на инрода <^ вър- 
ховеиъ закояъ, снр. ^ижокъгь ия 
хоЯто тр'11')йа да № иолпиннкя 
иоЬко съображение. 

Сялх». Васанскн Г1>ад1> до пр^- 
д^да на иуггивята, ир^зсгь ида* 
девъ на Маиасняиого алсяв( ВиГи.) 

(.^клца. Лвстрнбска рЪка. д'Ь- 
сеяъ ирятогь ва Ипъ, трч«> яе«- 
ду аорпческвтЬ в <.'л.1ц^))гргскигЬ 
Алоя. йосл-Ь зааипа къиъ с^и^ръ, 
и хао С-идцбургь; 2С0 килим. 

Са.11(б]гр11>. ЛвстрнАскя г]>д.тъ, 
въ едиоянеява оЛласк., яа р. 
Садца, 1(Ю хвлом. па зап. оп. 
Ляв1гь. 2?С> кялон. па юго-заи. 
оть ВЬиа; 27,244 яит. Хубавъ 
|-р«дъ въ живописно 1гЬстоподо- 
женис. ;)аб1кгюквта1яа сьборна 
църква, гь гроЛа яа ХаЩпа; яо- 
иастпрн п др. .1н1[ей (едио врФне 
увнаорсншгъ, 11)2^ — 1810). дю1 
бябднот4>ки. 'Граияитиа търговия 
яежду Ьавариа, Швейцария, Ига- 
дяа я Австрия. — Садцб}'ргскн1^ архнепяскооя, кказове яа якпе- 
рвлтя отъ 1278, яогдв да доста- 
вятъ едиа воВска отъ 25,0(К> ду- 
ши. Кя»x^'(.'ТVОто, об'ирихто аа 
И11)><-К1) в.1ид111гие въ 1802. врЯ- 
на.1лежа,1о едно по друго вя тоо 
кацгквя ведвкъ дукъ. на Австрия, 
ка Ьаиария, н пакъ на Австрия; 
отечеството ца Мооарта. Нясел. 
Пй.оно души. 

1'а.1юстяй ((• а I и 8 В е 1 И »• 
1 1 11 а г I 8 р и к). Рянсаи исго- 
рнкъ, род. въ Аиитериъ въ Саби- 
иня отъ олк-бейско сеиеИство (86- 
н^ црЬди 1\ X.). Ор-Ькарадъ въ 
|>ниъ рас[1тсихга мдадость. Въ 
&2 С>клъ народеиъ 7]ш^]у!П. и яъ 
тан д.гь:кность се 1>аъл1алъ енор- 
гнчцо срсшА партията ва йената 
и бя.(ъ Цицсроновъ нспрнятель. 
11илдъ1)жя.1ъ лнбер1а.1ии въз1'.1ели 
ие защото обвча.п> народа, а за- 
щото яразядъ аристлкратитЬ. 
СхЪдъ свършька на гражданската 
война въ 45 би.п. цазяачеяъ про- 
консулъ въ Пумндии, д*1)Т0 натру- 
падъ <1р11^1ъ алоупотрЪбевня го- 
лямо (^огатств«. СхЬ,гъ завръща- 
нето ся въ Рнн1- бихь даденъ въ 
ц&дъ и тНгвяаъ да бие ОСА- 
деиъ само благодарение на Цезаре- 
вото засгвпнячегтво, 'М С-то бо- 
гатство сввд1иедстиувалъ усгро- 
еияй оть яего въ Гнп раско- 
ШЦ1П. иаркъ (ЦогИ 8а11цз1|- 
а II |). С-вата яяда се е панврада 
въ Помнел. СтЬдъ Цетрсвого 
убнйгтнп С. се отдадечи,гь иъ 
частенъ жявоп.. Огъ ^^. с2 допий 
До насъ ^{ии дв1) мадки игторв- 
ческн съчяиеивл : За Катнлини- 
ния мгшаорг я За юч/ртанскатл 
воГ/на; а отъ Опия гдавенъ исто- 
рически трудъ, 5 книгя по нето- 
риата, с& остан&лн сяя» и^кодко 
отклсдоци. 11ай-добрит* оть до- 
етигя&днтЬдо насъ спнсъцн пя 
ОтЪ съчянення С2 три - дваиариж- { — 2285 — ска и е>1Я1гь базрдскя, я трят^Б 
лгь Х-м вгЬкъ. Освкаь за лггера- 
турцитЬ качества яа съчки, м^, 
С. ииа зяслугатя, че е багь иър- 
яя1 рвндквшгь, клйто е писагь 
яВСТорня* въ нжшцл смйсь-тг «п 
дужага. МапгепЬгмгЬег е иадал. 
всичкятЬ откхсл(!Цн (Утъ (!-та ис- 
тория (Лайпцнгъ, 1893). В«ж. :м 
С. СЬ. 11р Вговвез (в* 3-кя томъ 
■а оеговата Н13101гс (1с 
1а г^рнЬПдио готя|[1е 
йааа 1е соиг» *1н УИ-в 81^;- 
с1е раг 8а111н( (Днжонъ, 
1 7Т7). На ртсскя има едно олее- 
ехо в:|дааие пя К'чнилиминия 
заювор*. 

Салютврая'1. мит, собст. знлч. 
ноя)рпалв'1мг1). 1_)гда11:1)1Ъ честь сь 
топоянн или <-ъ лруш агнвстр']^- 
яон1|)и№йня гърмежи; галм^гь, 
тоя вмлъ пгллкаве честь, па и 
П|К>ста огдятт; апчвть оть йод- 
чвкенъ оа оа^шлиикъ. 

Сяяарц. 1'у(тка рЬна, която № 
иава в1. Впл-а при Самара; 5О0 
кнлон. — Се наегто пя лруга 
рушка р-ки. ха1гт<> ге илава иъ 
Д|гЬпрг среща Р.ка1«ряиоглавъ ; 
240 КК.10М. 

Сяяяра. Русска градъ, ц. яа 
самар. гуЛорння, 2Ш1 кя-юи. пп 
юго-ист. оть Снибнрскъ, на д1и1. 
Лркгь 1ш Во1ги, црн вливаното аъ 
веа па Цаяара, н на жв.1^ин- 
оатя гггь Москва :1а 0ррп(^;ргъ; 
70,478 вит. Иаж1{а гъргопня съ 
жвто, 11'ь.|уа, .1И1(г, кожи, :1ия.(в- 
ХЪлч. машицп. ттитюш.. Тпя 1>1дъ 
е бял. иоетроеот. пъ ХУ'1-н в-Ькъ 
.'{а птОрнла оть (^лшкчрнт)) и ио- 
гавпнтЬ. 1'.13валнан огь крЬпосгь- 
тй, лържапд едио нрЬно огь 11у- 
гачова. — Саяпрската гуЛсрния, 
П1>едвии в-ь 1в&0, иманроггр. 
иа.ООО чет. вяло», н 2.7в3.47.'^ 
вят.; гранича пя нст. С1. кнрги:) 
ехвгЬ стеан, ва ши. е-ь 4;ц.ратоа ската н др. губерния. ГлавивтЬ й 
[гЬкн г& 1)'мг.1 и С^анара. ^^ията 
е 11.1одор(1дна. Зеилед^лнето в 
ри^^ловпвото ех гдаиняА оо- 
шюъкъ иа жит1иит|>. 

Саиаряпгъ. Г)»!.!!. вь о-и-ь Ява. 
на с1№рпви ЛрЪгь, 420 кидоя. 
на нгт. ОП. Ьатапня; ЗГ),04Н> жмт. 
Прнстянинипо ма тоя градъ често 
се восЬщявп ОП, еврои. кораЛн. 

Самария. СпроврЬжмшя об- 
да(.'Т1. пъ Налмтяиа, между Пин< 
л«>я иа ска., Иудеа на Ю11>, Пор- 
данъ яа я<т. н (.'рЛли;1е>1цо мор« 
ма зап. [\ппнйК градъ на тая 
область е бал-ь градътъ Са.цария. 
Тоя градъ е бнлъ основаиъ отъ 
инраалсккя цар!. Лмрня. около 
'Л'1 прЬди I'. X.. огъ когато ста- 
нх.гь столица иа взраилското 1(ар- 
сгио — царството ца I и-гЬ еврей- 
сан нлемоаа — нам-Ьсто Т>^рса 
(ввж. Пзранлскй царство). СнрнЯ- 
циг1| го пЛгажда.1Н два о&тк (^01 
я Ш2 ирЬдн Р. \.') Ле.гь гнолука 
Лсирийскяй царь Саргонъ го црЬ- 
зап. С1 врястлнъ сл11дъ а-год«ш- 
на обсада. ра:юрн.гь го к отнелъ 
1'ол-кка част1. отъ жителит1> ну 
нъ 1иЪяг. Сл-Ндъ нЪволхо вр-кие 
я€иряй(-киг11 цлрс ^{аселилн на 
т11х ното м*к-то ир*1-#Л(>ацй отъ 
Вавилония, Мидвя и Персия. Отъ 
)>азгЬсйането ва кор«аявгК жя- 
телн \\ъ првтедцитк валЬии 
т чаряттл. 1'а»я-Ьсеилто пле- 
м)^ ирведо дон'ЬЙд11 обряднгЬ 
на иудойската ифра, яла нуденгЬ 
токо-речн вс11ки111 1-о нбнавнждадв. 
С. била ир11:1ега огь .\лок1'аи.1ра 
1^1иви, ко1'атп ганарянетЬ била 
«стаклни н ва м^Ьстата вхъ шсе- 
лони сиро-македонцп. Тя бяла 
пакъ ир|1и-'Т11 (10» вр. Р. X.) отъ 
Иоана Цркана, който накъ я съ- 
си11а.ть. Салро С. бкла въ:иигах- 
тп наново, в останлла около 50 
1-од. влал'Ьни«{ на вудввгЬ; въ — 2296 — ПомпеЯ. въ побЪдоиосното сн 

ШОСГЯИС! Я ВгКр11&.П| ПА потпмци- 

гЬ на испхлеинт!! самаряне, кои- 
то се Лвлн :1а№лглв нъ околно- 
стьта, и Гибвнвй а укр^пнлъ из- 
ково. Иридъ ве.(ик11 в укрцсиь 
в мя|11>1гь.1ъ Севасти, — гръкка 
дуиа 8а Авгусгь, в% честьнл ии- 
пе])атора Акг^ста. -Ьъ III в^ъкъ 
сл1ик 1>. X. С. стаяии римска 
ко^овин н сЬдалншо на ^^ингко- 
иил. ИеЙЕшто бдшюленстнив ю- 
'1«>'^и«л) сънохамеланскптозаво!^ 
канв*^ иа Палествяа, в сега тя « 
елпо с«лце по вхе Себжетия, и 
съл>ржа иллчя остатъци огь бяь^ 
шето сн »едичне. „Самаране", 
като рстгнояна гркта, пщг сл- 
ществувагь въ НаЛ)лггь (сгйрян 
Сяхемъ). ТАхяотл иЬрояси ■■({идне 
о съгласно съ 1111роис110кМА)1е- 
то па така на1>(>ченнгк „равии- 
ски' нтлсв. накн)п> гаяарянрг^ 
и да нрнп-заватъ, че ш-нгЪмъ 
отхвърлян. .прЬланвят*.* Сама- 
ряпрг!'. елмвчки ся уоазиля оЛрм- 
да да прянасягь жъртва ва Пас- 
хата агне. 

Санвркавдъ. 1'радъ въ русткн 
Тюрючтаиг. нъ хакство Вуха|'Н, 
201> КЯ.1. пи ист. отъ Ьухяра, на Ко- 
хикъ; М,и(|2 хвт. ]&>я*>1)в стокя. о- 
рисвл, копрввевн ха)1тя». ГагЬяа 
търтвид сь Русня, Тон грядъ, ос- 
нпкакъ тт год. нр^дв Р. X. в 
едно арЪне ст^^.шца на Гаяс-рла- 
яа. билъ едниъ огь най-гил^яи- 
т& градове иа Азия. Оаусгошйвъ 
пгь Чевгйгь-хана, той стапхлъ 
стодиаа на Гамердава, я от- 
оосл'1( бвдъ разор«11Ъ я мнтч» вс- 
падвхлъ. РазводншггЪ ху д;1ниг1. 
още едво поннтвв за в11когашно- 
то му велмчвА. На вст. отъ С. сй 
взляга руссквй гр«дг вмл новв ('. 
Тоя г|<ал. е кървянъ оега съ Кас- 
пийски мор« 00 една жАхЬзинца, 
иостроена оть руоската войска подъ рхвовод. на геяерадь Анря- 
ковъ, гл^ъ здвоевавяето ваТюр- 
весталъ оть гецер«.п> Скоб«денъ 
(1Ч80-Л). и отворена въ 1888. 

Саяборъ. 1'алйчхк гладъ (Ав- 
стрия). ТА кйлои. на юго-зап. отъ 
Львпнъ, на Днктръ; 1 !,321 жнт. 
Солннцв, Ж'Ьле.»вв рудивцв. 

Сашбръ. ЛЪвъ арвтокъ ва Маась, 
яве кь Франция .Ъндиси и Мо* 
бвожъ. въ 1>е.1гвя .Маршаеиъ и 
Шнр.1роа, н се саършна оря 1!я- 
ню|)ъ; ^ЬО квдом., впрабопдава- 
^е^енъотъ Лавдесв. Еди|гъ каяадъ 
сьедйкява С. съ тм» Сенъ- 
Клнтги-ь. 

('аянахнтъ. Едивъ ввдъ ав- 
лгнъ гущсръ. който се катерв по 
<п-)>пп1-}1 на вхшягЬ. 

Саяня, ф. 11р1;коръ на Юнона, 
оть Самосъ, д^1ч) е Счллъ хранътъ й. 
Саянитянй ('ЗятоЛеа). 
Огарокркнеиевъ ср1и1но-нтадяян* 
ски наролъ, оть саЛелсхото пде- 
яе, който хввгЬлъ въ зеяята яа 
оскигЬ Самми;/м*., отдичакалъ ое 
съ войистйоиосп. я дюбоиь къмъ 
свободата, ннадъ денократвчссяо 
прааленнр. Отпогд^ с. вдЪзлн ть 
ц]1ВЯ1'«лски съшгъ съ рякдивегб. 
А когато жнт«ли1^ наКаноаяня, 
аритвш&ти отъ гкхъ. се турвхдн 
нодъ цокровитедството на рнндя- 
нет^, яежлу ряялннетЬ я саянн- 
тянетЬ лланясдя еаянитекитп 
войпн. на брой 3, лтъ 34.Н до Н40, 
отъ 3*28 до 305 в оть ааУ ДО 290 
прЬдн Р. X., които се сйършндя 
пь СудоБо вр11ке съ онгстош»* 
яяето на Самивунъ а ястр11Але- 
инето ва кнтедп^к 

('аяннунъ. Страна въ старо- 
вр-1>и1>ана ита.(йн, па ясг. оть Ла- 
циуиъ я отъ Кампании. цаАдрва- 
твче<'К0 мор4«. &яx^ Саяишниме. 

Самоа нлн Л{оренл<иатеАам 
о-вн. Купъ о-йи въ Пплингаия, 
пя С11Ц.-11СТ. огь Фвдхи; състоя ( гоя н — 2237 — оть 4 голЪня острова н мно- 
го налх»; по-го^-^I^т^ огъ гЬхъ 
ех; 

Чет. килоа. жш. 

. 1707 12.630 

Гшиу. . .601. 16.568 

1». . 139 3,746 

шуа. . . ЬЬЬ 1,421 

Цри тррипитЬ житмн првба- 

ВЯГЬ 450 ,С)'ЬЛ1''. КОГГО ЖВГЪИБП 

иовечето нъ гдавпид гродъ на 
о-вкгЬ, Апшг, в-ккано китайци и 
вОо одавтацйовня ]»аботв11ЦИ. Ц'!.- 
лото население па петровския 
Ку1п> с около об.ЦОО жит. и-тЬ 
ек оть микаиическо щюиа^охлс- 
еке я яАтркшвосгвгЬ ниъ пда- 
внясш (аай-висоЕКЙ врп^хъ, въ 
Салайя, 1(Е4() метра); >:ахо раннп- 
пятб ияоко.|0, ииого илодородми, 
ех иа«'л«.'ци. Чести аеилетресе- 
яня. Тропически иимягь. Гхсти 
гори. Межд)' 1шй-хравителвнтЬ 
рястевия ех: кокосовата палма, 
ж.гМвото дърво, С>а11а1гата. ,1,о 
сраявителио скоро, нъ тия о-ви 
Ив I! нкало кучитя, сннае. рогатъ 
Хоблтът>; тъ итнцигЬ ама «коли 
52 вида, оть които !'• ту;*емия 
(главно аапдгалигк и гмхЛнтк). 
Мо11ето взобилва съ ри4а оп. )1яз- 
лпни видов». Самоаяцитк С2 ла- 
ЛЪл11жктелно стройни, острц- 
^кт и обн1ни ио-нтгацн. Млже- 
тк ге Т8туи|>ать но Йедрата до 
жахМяЪ — жевнтЬ саио нъ о^ 
дяспта на ко^Н)В^^Ь в корема. 
Цървоначйлипто кмъ въорлжеиис 
отдаван е сторило м^гг» иа оше- 
сгр1и110ТО «рхжве. Главини нз- 
илсъ сЬ4*тон оть пам^къ, кафе 
н оаощия; само [«рнйиский и!(- 
вось оть тня о-вя II оть 'Гота 
в др. се окЪнява на 1'/1 мнлниии 
лйва. ОсвгЬнь гермаицитЬ, вгъ тия 
о-ил търгуиагь авгличане, аме- 
рввадцв п Ар. Вг о-внт^ ама кнглибсхн в американски, както 
яи-^колко друга католически нн- 
сионорсхн становишд, и много оть 
тунемцитЪ ох прнгърнхли :сри- 
стиаяството. До скоро тня о-нн 
с« управллвазЕх огь еднвъ тузе- 
мевъ краль. Ко.1оаистатЪ — гер* 
маяця, аяглячаввианерикаядн — 
<:е ивмн|>ахх често въ борАа ио- 
меж.тт си; и ту едвн, ту Д1>уги 
.^йнахх страната на краля въ стъл- 
каовеиията му съ чтж.1енцит^ или 
съ подданяицвгк му. ;1и да се уро* 
дшгь ннаямиитЬ отцошеина на 
всички, ЬвсиарЕЪ свика в-ь ие[н 
лииъ въ 1й№1 едяа конфереиодя 
01-ь ар^дстаивтелв на Германия, 
Англнл в Съ«дивеиитЪ Държави. 
1>орАата ие ир^аих нсл1|дъ тая 
конференция. Въ 1899 трят]^ ш- 
яятересуваяв свлв унищожвхх 
кралевскята влясть, я иаредяхк 
да сй иов)1ри вгьрховпата яласп. 
ва едвиъ уарааитвль, шзикчеиъ 
ОП. неутрална дъряшва. Нъ ище 
не б^те утвърденъ нонвй орга- 
нически устаяъ н германското вра- 
вителетво, въсиол-^унано оть за- 
трудвитмното подож1-пие па Ая- 
глия, яаплвтенн яь войяа оъ Трапс- 
ваалъ, сключи съ иея договор-ь, 
но който двата иай-до<1рн о-ин 
оть тоя кунъ, СаваЙя и Унолу. нн- 
нххс въ влад-^вне па Германня, 
а о-въ Тутувля — въ влад1;ин« на 
Съединените Държави. Англия до- 
ба възиаграяценне въ други м1и 
ста иа Поланезна и въ Африка. 
ГянАгнтия. Часть оть .{итва; 
при Ьгьггивско мор«; съставяла 
оодъ ПОЛСК01-О владичество от^ 

Л'Ь.1Н0 ХРрЦГЛЧЛВО. 

(^!яяо,11>р'л:ниие (ввж. Лчшокра- 
тин). Върховна власть, неогрв- 
аячона съ никакви камари н у- 
чр«>ждсииа. Въ Европа има само 
една самодържявяа ,1ържава: Тур- 
ция; Руссия, която до скоро бЬшв 

141 — 2238 — другктя абсолвугпа монархия, се- 
га вма цолукоистятуцвоипн праи- 
^еВI(с : щкМстаннте.тгко шкоцсь 
дателно съЛрднне съ неотгояорио 
пр^яъ него ивниггерство. — Ся- 
■Одържецъ. Господярь на дър- 
жакА, който уираинва иъ-шо- 
мастно, «тъ никого иезиинс-нно. 
С. е титлата на русския ницв' 
раторъ. 

Саяозвавецъ. Който е аелъ 
чуждо иж> илиявднне, войтп се но- 
тая родг изгледа иа другъ чов*къ, 
обикновено царска осоГ^а; само- 
иааъ, лъхднеъ; саяоавлнство, 
ЛГьжовяо граж.1анскп сьаимнио 
И4Н звапяе. 

Самововъ. 1"ра,г1., окол. д.. со- 
фийски окрлгь, ^^ кнлом. на игп- 
яст. оть С041|Н)1, 40 килои. нл ист. 
отъДупвица. з;> '/» килом. иа юго- 
ааа. оть Ихтвнанъ, и 31 килои. 
■а зал. огь жел^лиопАтиата стан- 
ции Ваия-Когтенецг; прн полятЪ 
на Гвлл-иланниа, въ жввопнсната 
долина на р. Цск^ьръ,' 1и.2'2^ хнт, 
С- е н1Iй-проиишл<^ииЙ 1']*ад1> т> 
цЪлня Софийскн окрл1-ъ. В-ьокол- 
ностьш мт се накнрятъ Сюгаг-в 
же.т6звк р']гД1'а1(в, огь които се до- 
бива цай-до<^ро ж«л1»о; н 1'рад'Ьть 
е добилъ името сн оть „самоко- 
витЪ*, гол^н чувоне, сь които а^ 
раг-яуквала желязото. Ирокниожда 
още шалвъ, гайтавъ, 'шрани, «ах- 
тнян!.. 11мд яскусни железари, яла- 
тарн, Д1.рвор4аци. Държавно ду- 
ховно училище, между цьркингЬ 
н учи.1иц1нта I нротесгаятска (сьр- 
квя я '2 1]|10т«ста1гтски училища, 
икж. ваучио-боглопсво в дЬвиче- 
ско. — Едно предание говори, че 
С. е бнлъ село ир1|Аи хгадаието 
на българското царство н театръ 
на ожесточени Аитвв нехду царь 
Ип. Шишмана и турпятЬ. Тошка 

ОТО лу Оило Ито-с*-.*». 0. е н- 
вавяа роля и вь иовнтЬ врЪ- 1 

1М(Л1 дЯ йена на българската нсторяа, о- 
собено цо 1гьркипиня иънросг. Той 
ношрно и:1гоиваль иатранванвгк 
И1>)|у гръцки владици: така иостк* 

ППЛЬ, ПППр. съ [1р1>ДПОСл11А11ИЯ 
СрЪНКНМИТрОНЛЛИГЬ К|»(>ИЛЯ и по- 

С|1!дния — Матея. С е родното 
м^сто ни Згия/пм Хаджя Гюро 
и на 'Ротинова. 

Салорожденне яли самовол 
(мжИчн^: (П е п е г а 1 1 о 8 р о н- 

I а II с а). Така парнчатъ иъ фиано- 
логикта раждано па органнчес 
с&щесгва бцаъ съд^йствнето 
родителя. <>тъ старо вр*ме 
свъ]шгъка на срЪдиигЬ вЬкове. 
никой ие се съннЪаалъ иъ тченне- 
то, че въ н11Хон благонриятвн у- 
сюиия, оть която пай-вахно е 
гниештго, се рахдатъ животни 
(ч^лъ родители. Лиаксиниидръ и 
Кмнндоклъ пряинсвали ни тод 
видъ рождение всичнитЪ живи сх- 
щестна. която нъ иача-юто насе- 
лили земята. Лрвстотель, безъ да 
утвгърдяпа тоя толкава всеобпсь 
възгл1^АЪ, ноддържи. че с*' образу- 
влть животни иин'Ько|-я възекя, що 
гнил, понякога въ растения, н ао- 
нЬкога въ течяостятЪ на дру гп жн- 
иотаи, и иолага следното общо ара- 
янло, , ч« яс]жо сухо в^наество кога 
става течно, и вс1^ко 91ик|)0 иеще- 
сгио, кога изсъхва лроиаво4ДЯ 
живя глщестпа. ако може ха гв 
храив." Като оставяиъ класаче- 
скит1 вр-Ьмона н ср'ЬдикгЬ ^Ько- 
ве, намираме дори в-ь 1542 Кар- 
дана да твърди, че вс1дата |шжда 
рнби н че много яивотин серяж- 
датъ оть в|>еяяето (ферментацвя- 
та). 11ъ иай-новнг1. физнолози до- 
казвагь, чо всЬко хивотно се )1аж- 
да оть яйцето ся: ошие у1уц[11 
ех о V 1>. ИислЬдванвята на фонъ 
:}иСнида, Кюхеимайсге!»!, Фялнпн 

II най-с'Т!гЬ на ПастЙора е* до- 
казали неушорнно, че водата, въз- I духъть я всЬка друго мъртво ве- 
щество ае може да провзпеде ни- 
кАКва ммфузория, вижаша микрп- 
сюшгаеска жиоотвпи, ако се зе- 
мжгь ц%дос1>о<)раш1Н 1гЪрки дя се 
вшючй огъ, това кърти» ткю 
всЬва жввотввкя идн животел-ь 
заро^сяшъ. Въ наше вр11Ме тео- 
рита аа саморожденаето ваиара 
воеяЬдоаатедв токо-рвчи само у 
оши, воато аоддържатъ, че то мо- 
же да е Аило въчможво при дру- 
ги условна, 11'ь които се е обря- 
>]Гвия шашта одднета, при раз* 
днчии ком^^иицции ни тоидорода. 
вдеБтрич^^гтното И другнгЬ сили 
вя природата. 

Сио>в'Ьвке. Много васохо 
шгкнпе ва 1гЬкого за себе си. 

Сааопадйяноеть. Лашпо довЪ- 
рве въ сн-ттк и 1-ио«о6цост8тЪ 
<!в, небр'Ьжеис за чужда опнтность, 
сйЛти я помощь. 

С«шояед1Ьоногть. Ввж. Ит^ 

Сиюотввржспио. Ссбеотрича- 
ио. състоянието ва чов^^къ. кой- 
то япрт«ув8 вснчж суетвк бла- 
га, пя длря н живота си, за иол- 
шта иа блнжвигЬ си. — Саяоот- 
Мфмеп. Себежрътвоватедеяъ, 
жоЯто живФе иа другнтЬ, — Са- 
воотаерхеяоеть. До1^рол'Ьтел1>тя 
яа саяоспяерженг чогЪвъ. 

Сш10Иро»воленъ. Който еета* 
пшъ, или завися, сало огъ своя- 
та водл. 

Саиорасарава. Борйата ва чп- 
Ижъ, който се брани самъ, на- 
1111СТ0 да арибЬгне до законната 
вдасть; ааспве. 

Сшюроденъ. Прнродевъ, есте- 
стипъ ; оротнрооол. на иску- 
емеемь, направет: сямородио с]и>б- 
ра, 1гЬаь др. ; чястъ. 

('каостоятелвнъ. Който стои, 
глф. сАщес-щувя самъ и» себе сн, 
ввзАвнсимо оть лругн, огъ друсъ н^^ого. Сиостояте.1евъ чов^въ, 
който яка своя твърдя у№вдеиия. 
Саяось. (турск, Сусалсь-Ада<л). 
Островъ въ Е1'ейско море, огъ 
Сиорадскатк, среща восъ Мнкада 
въ &1&да-Азна, оть който го хЬ- 
ли единъ нротогь 1 кидом. шя- 
рокъ; около 78 шион. на юго- 
зап. отъ Свирна. Цростр. 608 чет. 
килом. и население 60,000 жат. 
Гл. гр. Хора. Цлавнаски бр^^ве. 
Ток островъ ааедио съ мадквтЬ 
огт|ю8и Кяхария, Леро и Шенриа, 
образува едно княжество воданио 
на Турция. Цровзвождл много жи- 
то, мнгдАли. нарове, вяво. маели- 
неио масло, коприва в вамукъ; 
планаввгк доставягь мраиоръ. 
С. въ старо вр11не едннъотьнай* 
прочутите острови въ Егейосо 
мо1)е, билъ шюиенъ иървевъ съ 
пеласгн, иослЬ съ испшйци, дош- 
ли отъ Атина. Демок|>лтн<1еслото 
мт правленве било съборено оть 
тирана Полйкрата, който поги- 
нжлъ скоро. €., освободенъ оть 
иер1ШветЬ по мвдм отъ 4 19, вд!;- 
ялъ въ съшяа па Атина, нъ билъ 
останеп. пахъ ва Персия въ 347 ; 
пакъ се пслободилъ н д^илъ сод* 
бииата на Рьрцна. Адексавдровв- 
тЬ нрисмници се (юрпяи за него, 
дс)к.тк н»? ПЗЛН1.П. подъ нластьта 
на рямлаяе1^1 (64. пр. Р. X.), 
оть които го нас-Г^нлв визавтий- 
цвтЬ. Сд^ъ това той нрнн&дде* 
жядъ иа арабегЬ. на венецаяв- 
ннтЬ, ни №нувацитк, и иадналъ 
най-сетн11 подъ влж^ьта на тур- 
цнтЬ яъ 1ЬЬ0. Войната за гръц- 
ката незпавсикосгь, въ която 0. 
участвувалъ въ 1821 н 1824, оо 
могла да го отърве отъ турското 
иго. Ала отъ тая война той до- 
билъ една автононня : унравите- 
дьтъ ну, който нося тптлата Са- 
мое/жи кн/и*. е гръкъ отъ фапа- 
рЯотятЬ и жит«лвгЬ му се упра- — 2240 — вдяв&ть по една конституция, 
шрвботсмл отъ т№х»; по тал 
ЕОпституцЕЯ сахосал си иябиратъ 
сенип. н канара аа приставите- 
ля. ТЬ алащатъ и.^ Турция годи- 
шенъ хавъкъ 100,000 1-)н)ша. 

Свжоскдъ. Самораси]>ива, са- 
дене своята ряАота. 

Саиотравн (тур. Семендрекъ), 
Остроиъ въ Егейско яоре, близо 
до бр*говетй яа Трлмя. среща 
устието на Марица, иожду о-вн 
Тасосъ и Циброо-ь. идккпр. а2 
чет. кЕлон. Със-пзн отъ нкволко 
(«ла, ОП. конто най-важното, Пн- 
рое*. е ц. иа управлението. Тоя 
оотровъ, съсяцк1п> пр^ъ пойната 

НЯГ11Ъ1(Я1413ЯОС110бОЯиеНН1>ТО имъ. 

1:«га вЪна иовече отъ 4,50Ож1П'.. 
тоЕО-речн нсйчвитЪ гръцн. Мал- 
но плодородна пеня. С. билъ ко- 
лоишзнравъ най-напр11ЛЪ отъ ив- 
ласгя, 8аи*стени оть елвян, до- 
пия отъ Са11осъ,огь д^то вде и 
инето ва ост]>ова. Санот]>аквтЬ, 
незавйсвин до пе1)0идскигЬ вой- 
ни, били покорени отъ Дарин въ 
50:$ ар^я Г. Хр. Ст^дъ топа о- 
стровътъ нвпхлъ едно по друго 
иодъ властьта на нтвиянотЬ, иа- 
кодоицитЪ, визшиийцитЬ, веяФцн- 
янцитб и гену«:щит11, отъ еоито 
Моханедъ II го №П въ 1462. 

Сая07Пряв.(еннс. Ьвж. Авто- 
номия. 

Са>о;чяте.1ь. Кинга, която съ- 
държа едно рхБоводстш) аа иауч- 
ване на 1г^и10 ^езъ понош.ьта яа 
учятедь. 

(!а>о1|ди. Люде отъялтайскою 
ндоне, хоато ааоеляватъ бргЬго- 
аетк яа Ледовита океояъ въ «яро- 
иеДска в ааиятсха Русяя, 1'лавво 
иваду Объ в Ениоей. Жив^^атъ 
оваявеш вомадскя жввоп. в 
се помянувдгь съ елеповъдгттю и 
зв^роловсгво. Едиа иадка часть е. 

ех ДОВ%ЙД'й ЦИВЯДШЮЯанИ и НС110- в1датъ прави<иавяото, остав&ля- 

ТЬСХ ЙД0110П0КЛ011Пи. 1)рОЯП> ииъ 

■алко яадмвнува 2,000. (.'. гл дреб- 
ни на ръстъ я добродушни. Б- 
зякътъ щгь е мвого крат^къ и 
б^деяъ, пвсмевость п^иятъ. Да- 
нъкътъ сн шашдгь въ кожв за 
кожуси. НаЙ-важиитЬ етнографи- 
чески и езикословнй св'Ьд'Ьния за 
а е досталнлъ Кастревъ, който 
е вздалъ и само^хска грахатика 
(СИВ. 1654) я р11<шивъ (СПВ., 
1855). 

Сяясонъ. Скдия нараилевъ ол. 
,1^08011) плеие. 11о едно арЪда- 
нне, той пе стрнгалъ косата си, 
защото въ пея се закдючавадя 
всичката ну сила. Ирочуть по ■>• 
начсството 1-н, той прЬди|)иималъ 
нного сполучливи иоходи среща 
фйлисти11янет1ц н билъ кабавнтеяь 
и схдия яа южннгЬ еврейски але- 
мева двадесеть години (Слд.. гл. 
1а — 16) (1130 — 1110). Изма- 
иепъ огъ либониццата сн Дадида, 
филистихянка, С. й открилъ тай- 
ната на силата си и се оста- 
вилъ да бяле обръгнхгь, по- 
днрь което фялйстнмянегЬ, лесно 
го уловили и осгЬиилй. Иъ н сгК^ 
това 'ГОЙ билъ ои№ силенъ; това 
се вижда отъ най-1)осл1||Лння ну 
подвигь. ФидистнмянегЬ го заве- 
ли въ храна ва Дагоиа, яаедвиъ 
праздникъ; той, като се освобо- 
дилъ оть сгражита, нц.чнх.гь сгьл- 
поветЬ, конто под,1ържаля С1'ра.18- 
та и тя ногубида я него и ясвч- 
кнгЬ филяствмяме, които бвлв 
въ нея. У'€поре.1ицата между С- 
гЬ и Херкулесовите иодвизи е 
дала иоводъ на в'11коя да уедви- 
чавитъ двамата гррои ; въ бяблей- 
сквгЬ критици пе допуя^атъ ни- 
какво съмн'Ьоие за нстаисхото сл- 
ществуваие яа схниш V., инакъ 
на юняцвт!! и ввликъ иатряогь, 
който ни аа мината не забравялъ 4 I — 2241 — I). иа хваота сн, и- 
освободн народа ек оп> 

ВТО. 

п. ПосхЪлний а пай- 
гй ОП. скднигЬ израиле- 
десеть иЬед нркдн I'. 
нъивъеииташ. ирн хра- 
К-гежкото н сххтно вр11- 
вота на 113рв1МянетЬ, той 
пр'Ьобр1азоват«дь на на- 
Ьь прЬиегго т с1&С>иц 
1№ввкъ а схднн Ндня 
кй я държакйнъ жншугь 
»етъ итндж-гь ; фял- 
I паложяли нгото сп ва 
1ВВтЬ 11зр11н.11.'Кй пдвне- 
охЬннли лорн н ковчега 
. С. показалъ яа наро- 
|атя ая съединението : 
4} въ Масн!^ иа тьрпо- 
кадяне н толкова подиг- 
& Ху, Ч№ фялнстяяското 

отхнърлено ; вачеихло 
(0 в Лъ|к(о в-ьнраждаир, 
пай-китч! сгдМствра- 
1В1ггЬ отъ €. ^1/чилища 
Р1тт' — своего рода 
Ш брптспш или дружс- 
ГО имали :и ^1ада-)а да 

народа патриотическия 
I ряса|К1стра4ява'П> оро- 
то. 

;ГВОТО С&^ВН до II р^ 

одвнм и високо полнг- 
и<осъпгоявието шу. Ш 
ии сниокетЬ иу, та на- 
Ато се боялъ да не 6в 
пртьта ну да титан» 
1Т0 51>яцрзинр. наченхлъ 
т> С. да нкь постави 
|р*дупр*кдавалъ народа 
иосткгЬ иа леснотизна, 
п у цлрегЬ \еь Пстокъ; 
ъгь, унорсн-ь отъ Счкшн- 
^ялъ готокъда посрещне 
кя онасяостя, сало да 
1» вшсть (вия. Е(/р(П1, 2-и илряодъ). Тогава С. тп, ао- 
стаиилъ м аарь Саула, Кясоиш! 
снвъ. Саулъ причии8.п> иа С. нжь 
го огорчсция, та С. билъ прняу- 
дсвъ ош,1! ирн живота Саулойъ 
тайно да помаже аа царь Дакпда. 
0. уир-Ьлъ ва 88 години я С>влъ 
погреАеш. п 1'аня, опловиавъ 
отъ 11'Ьлия народъ. 

С-ииЙ хнвогъ <• ооншвъ въоър- 
вятЬ глаин на Пьрвата книьа на 
Иаретл. Бдно нргЬдавие арвшсва 
нйнт съ1гглпянето на бявдевсхатя 
книга Сх1*1ш {ВиОл.). 

Саиуилъ (с«.), Мхчеиикг ао- 
ггра.1алъ около 3№ въ Кисарня 
1!але(.>тннска, аакланъ. Паметьта 
иу «> на II; фввруариВ. 

С'ануи.гь. Ьдянъ отъ пай-слав- 
ввтЬ Г1ългарскв а;аре, чудоиъ во- 
н*1ч.'ль, който с иснълиилъ сь яке- 
ти си низяитнйската нсторая(11ар. 
477— 10И). С. билъ най-ха.тш1й 
|-||н-ь яа Шишмана Мокри, тър- 
новския бол^ринъ н «своаатсльтъ. 
отъ 96!{, яа западното бъ.11'арсхо 
царспю. Политиката му бяла да 
освободи, сьеднни и сблнжи съ 
С>-ьл1-а|№г11 южи»-<Л1вЪн(:кит& на- 
роди (сърбе, Л|)шняг1Н в др.), 
които топна се вамиралн иодъ 
игото на Византия. Първото д!ло 
па 11«1-опото НАруваве бяло ирв- 
гъедниснвето иа Дунавска Бъл- 
гария сл^ъ снолучливото въа- 
станне иа дуна&скнгЬ Аългвре 
среша византийската вдасть. За 
да обезпечи с-ьедпвепкето на дн1н 
тЬ 1>ългарнй, С пролължн.п. на- 
чвн1тата отъ Даиидн Ю-годишиа 
борба съ вк*митн&1(ит1>; Оългарит!) 
нахлули въ анлантнбската импе- 
рия, зав.1елв Т1>акня, Тесалия, 
Елада (^•Зб, зяяането Лариеа) я 
:1а[иаш11л.1и П&дооонесъ. Въ Те- 
снина в Блада тогава вмало ицо- 
го словЪнсвп населеанс. Василий 
II цр1дарнелъ едвиъ гохЬмъ но* — 2242 — кодъ вг Пъдгярил. Оть Нюалявъ 
ТАЙ с« иромъкихлъ нр1»ъ старигк 
Трояпопя врата до Софня. свр. 
до жЬстл, която 177 години не 
бин явждалй внзантвбскя ной- 
сш. ЦочцАда се обсадата ва 
града. Пъ скоро В1аантайцит1> 
бкля при1г;леЕ1и да дигихгь об- 
садата яда се оттб»шгь казадъ; 
въ гористата нхтяиансва лодана 
1^ били а^рЬс^Ьщалтк отъ С. н 
поравеяи^ оовечето ввметийцн 
оадшии подъ ■ечоветЪ а« б-и- 
ПрегЬ; шператоръ Василий се 
сласядъ. бла1Ч)дареняе яа хнтро- 
то двкжевве па армевската аЬ- 
хота. ]>-ьлгар(ггк гоцили гръцнтЪ 
до Кючух-ь-Чнкходже (авг. У8Ц). 
НееоолуквтЬ на тоя вюантий- 

СКН ПОХОДЪ ООДЯГНАЛН 011(6 00№- 

че Овня 11ро<(.-тяжъ я пр^зъ &111Д- 
антЬ трн години, дои^ Вязаптян 
якяла работа въ !к1ала-А:1ня, Г. 
бктъ .тнягь да пр1шяна южно- 
слов^нсккгЬ 1гЬста: Траа^-явн, За- 
хлун«, южва Восяа в Сърбая. Въ 
това врЬке С. завоевал-ь в ири- 
морсжитЬ градО№ Драчъ, цойга 
противосгоялъ дорн Снмвону и 
Лепгь {А1е9?10) н се проврЬл 
въмъ с11в. ир1»ь яеията па сър- 
бегЬ до Дуброицякъ. Съ искдю- 
чвияв аа Солунъ(гь предградията 
ну, С. държалъ 1[&1.1 Македонии, 
Тесалоя, Е(гн|гь, 111^» Вадкансая 
о-въ, оть Адриатическо дп Черно- 
морс; я цр^111лвтЬ на българ- 
ското царство, еъ столица Воденъ, 
прнврЬмени» НрЬсна и оковча- 
тадно Охрядъ, още ведвахъ до- 
били обтярпостьтя, която ииали 
въ Синвоново вр1ше н[гЪди 77 
годния. 

Въ»сгавов«нието ва мяра въ 
Мала-Азяя позволяло яа Василия 
И ла се опълчи пакъ протнкъ 
Вигаряя. Въ !)91 той се уПАтнлъ 
аосухо яъкъ Солугь и тхаалъ съ българетЪ 4 годив!. Нг спо- 
луката ну се огроянчяла само съ 
:)цнацмо нЬколко кули. 1уь аета- 
та вазадъ Ьер(и| в11заатийп1ггЬ не 
могля да с« одържхтъ. 

Оть тогава Василий 11 си ту- 
рилъ ш главна аадачя иа живота 
цо с&ио да води систематическа 
6а\>0й съ българвтЬ, а и съвсЬмъ 
да гя поробя. Подобно ва оро- 
тнйника си С, Василий личио с« 
ианяра.1ъ оа чедоиа войската св, 
па би-гь н каленъ водитель съ су- 
ровъ характеръ. ЦМия си животь 
той бялъ пр^ралъ въ походя. 
Огуденото му уаорство разорило 
съ :^7-годишна осгьркева 1м>Йна 
второто бт.лга1м.'К1 царство. Дори 
въ разгара ва снрнйовата войиа, 
прк^прнетята въ »91 борба иро- 
тнпъ българет!) продължавала ве* 
ир-Ькхсилто. н с« овнахеиувала 
въ 096 съ ндио 1*0.11^0 иораже- 
!1ие ва С. на р. Опнрхня. веяшу 
(_>григь й Вта, СхЬп победата 
си при Солунъ падъ визактий- 
сквн иълководецъ Гршюрвя Та- 
(юннта, С. билъ нахлулъ въ Е- 
лада. 1]икифо|гь Весть потярихь 
0- съ пова войгва. БългареН се 
върпии прЪзъ Териопили и двЪтк 
пеорштиски войскн ое вям^рялн 
една среи^ друга ва двата бр^а 
на )>акгЬната Спг]>хин. Една 
попи., когато българегЬ ге инс- 
лвли въ пълна беаояасногть и 
спокойно спали, гръцигЬ вагЬ- 
рялв и-^о в киихли ирЪь бур- 
ната дуБка. Нощната битва се 
сйършяла сь съвършено увнщ^и 
хение па българската войска. С. 
>а аръвъ плть бндъ лоб1иеиъ н 
••даакъ можалъ да поб^гае ио ви- 
сочнвигЬ на Пяндъ въ укр'Ьпевяя 
о-въ ца ПрЬспз. 

Огь са<>|)шското поражение Ц(а* 
стявто |[31гквнло на С. Въ 997. 
той иагубвхъ Драчъ, койтп пад- I 


пx^ъ пъ |1ДцЬт1! на гдгьцятЪ, С<ля- 
тдаревяо на една вимЬнн оть 
страна по зетя «у в дъщеря иг; 
п 1001, саиъ 1кйсилай II и-лъ 
■шгь р^и!онцлв^вто и» ил^-пннгЬ: 
дМствиц ц, и*ь 1-1-ПДНШ1Ш ЛорПа, ' 
^^ОАЧявндъ Дунавска Бъ-иариа, ' 
^■'«са^ан, ло-)и> и г|г1|Дна Маке- 
^Копкя, и, пъ11р^>ки елко Оно ща- 

КОЙЛ1 ог^мбялъ (1004), неприяте- 
льгь цроимкакгь въ с1.рдцето ва 
страната ■ разбвлъ българския 
цар1. при Скопие. Ун1«витсльть 
иа шя п«Д'Ь. СииепаопиП внукь 
ЕВКЗЪ Роиаиъ, прЬ.;алъ града на 
вшантнйцатЬ. м кшт) лобпдъ 
ткття аатрнцнй и '>илъ аазпа* 
четгъ Блхаидангь вь Лбн^осъ. Цк- 
оераторъ Нагялвй постке» явиль 
вуЪлъ 11''р|1ик11, нънрочугнй <уьл- 
гарски В1>*-110.1а К^М1крз докл^алъ 
ва па^иштн&щп^, че-пя кр^посп. 
^^ее вьааожио да № пдгкзсие. 11а- 
^ваданъ н1гЬва гндвна отъ вязаП" 
^Пийски пойскй, С. с«4^)рплъ още 
В'10 години. БезчовЬчнатп обхода 
ва Василий II съ б1>.1гпрсхигЬ 
воеяиои.гЬяин11.н (1014) допр- 
лиа С. Тнй умр^дъ отъ жадъ. 
ТонаЛядл крайять на И1'с1авнся- 
■остьтй ва Ь'ьлгариа, апяти над- 
аллл икоцчттедно пъ ЮШ. Ва-' 
май ва1ГЬ.1ио заслужилъ титлата 
^цлшрпмтонь (1}ъ.1П1роу')ийна). 
е <^ндъ енергичевъ, ххже- 
гвеоъ и чов11К(июбяиь царь. Гръ- 
иеговвтЬ врагове — гчвори 
Иреч(^К1. — «икогл не мшшгь, че 
той е набивал и'Ъкйго яа кол. 
■дн осдЬаяпидъ, и 1{асн.1ЯЙ чисто 
ваказвалъ -така. НасиднЙ Гниъ съ 
:5ра|11< :^йрактер1> ибеядутна сл* 
1е1Т110. И<'Т011вцигЬ № чудктъ 
ва С, който 24 години •> про- 
^тняоггоодъмл11№пг1№ноо]>сии1 и\>Ъ- 
кьсхпмятЬ снди на нкш1итнйцитк 
гвгь пещаетпатз 1Л> гЪхъ (^орба. 
Ин». ЗсЬнтЬегйег V Крорйе 
Ьу хан и 00 (Нарижь, 18д(; н 
1900. 2 тома): Иричсвъ, История 
на бъмпретп,; .Хриновъ, Начало- 
то Ш1 С(1М>/икиа1Ш1 дьр^»еа9а, ВЪ 
и^^иодич. Спнеание, кн. IX — XII. 

Самунъ (огь ар<1б. тлп. отрова). 
^Югрьхъ задушднвъ в-Ьт\гь. ко№п) 
духа пъ кр^^нй на {ивнадристинепо 
|11> Африка к ге придружава оЛик- 
новоио отъ С11.1НЙ урагани, които 
иоднгагь 1гЬс-ьакг6 иа нуствнята 
к :1ас1!11аать гь тЬхъ кЪдя кер* 
вани. 

Сана. Укр-Ьненъ градъ яъ ДрА- 
бия, ВЪ Иенеиъ, 24й хилок. ш 
ткв. огь Мока; 40,000 жят., отъ 
кошо н1>колко дилндн евр«и. Ра- 
ботк.1ници на иамучин иатове. 
марр|-ел<>ти, пушки. Тран;1итиа тър- 
говия за стокйгЬ на Цндия, ие|Ь 
сая и Турпии. 0. е едннъ отъ 
наД-хубавит! гра,\ове къ Игтокъ; 
;1ао4>нкол«<11а е съ ет-Ьии в защи- 
тена съ твърд1мъ. Заб^дЪжвтел- 
ни сл нЬкодко ху^ин дворци и 
ц11Хои огъ джаиннтб, птички око* 
до йЧ. Тоя градъ е нгр&дъ годЬ- 
иа (нхм ВЪ Лрабйя а|гМи Моха- 
И1>да. Той иадниъ под-ь нластьта 
на турцнтЬ въ царумнето на суд- 
танъ Сюдейиана 11: относд-Ь ста- 
налъ столица на едноииениа дър- 
жана (имаистпо); яъ ВЪ 187'2тур- 
нитЬ цакъ 1-0 завдад-кли ааедио 
съ и1лото инниство. 

Санава.1нп>. 1])гЬляодап1Тъ, че 
С. голЬиъ ионриятрль на нтден- 
тЪ Лнлъ ииав^мсъ; пр^оодагать 
още, че той 14 унравдявалъ, като 
оерсндскн уа1>ивйтсл>, самряне- 
гк. яа :ип. огь Квфратъ {Но«и.. 

Вмбл.) 

Свнаторнунъ, лат. .1ечеЛийца, 

»ав4>А1^вие иа бодни огь Х1>01)нче- 

ски бодестк ВЪ хубава и4ствость 

сь злр&въ ивиагь. — 2244 — (Тйнпшинкъ (лат., сан1те*. 
кръвь). Пълнокръвенъ, 113<Я{|цо 
живострнт. и кеселъ ч(1пЬкъ. — 
Саагввпнческш. СвоЙстненъ аа 
сам1-инняка. Въ п/мьное. см. го- 
рещъ, дов-Ьрчн^ь, [|ъ.1<'|{1> съ на- 
дежда. — С'аигкини>11шегь, Сиой- 
СТ8 на сангвииика; лопЪрчиимсть, 
уйрриосгь, 

Сапдалниъ, .м»»1. Вещесто, ко^ 
то се добивайте р«стецаето Р1е- 
госагрия капЛаПпиз, крн- 
спигазува въ на-ти |1арал1ио- 
пяпсдя. 

Саиди-тия, ф. СтароврЪмонва 
обувка, конто състояда отг дър- 
вевъ иди кожонъ тйбаиъ (холяло), 
завърташ :т крака (гь репички. 

Саида.1И11ков11 рАгтйниа. От- 
редъ растеиян отъгрирЯстиото ва 
боЛпвигЬ, спойсшенв па тропи- 
ческя!^ страня; огьти» растения 
е Оандалното дърт ('Р I е г о г а г- 
рив 8йп<1аНли8), което до- 
стяол вапся.1ка, ла ся упот1/шна 
к въжедицвцата. — Саплллъ. <>ь 
това нне раз'^нрагь яиого благо- 
вонвк дърва на тропичсскятЪ стра- 
ня: черпений с. се употрЬбннлш 
«жфевъ прл]1Ъ. за аомади, въ 1,-та- 
Лфското пскуство, за вапсваяе. 
Гдавяата му «.-ъстлвка чат. пхта- 
вя сиодистото ваисялио иещестио 
сантолинъ. Жълтяй с. сч упот1гЬ- 
бака за помади и други. Синий «. 
или канпешошуго дърво е едно 
отъ яай-язуЪсшит!) и аай-употр^- 
бя1&1Вйт( вещества за иапсваве 
съсяв1>, виолетовъ и чер«иъ шаръ. 

Санквячесви о-м. Вя». Ха- 
вайаа* о-ва. 

Сапджакн-шернфъ, т^/р.-яриЛ. 
Свещопо ашне на турций, което 
се иазя въ Цдрвградъ. 

Гаидяшнъ, трр. Въ Турцвя 
0КрЛ>1'1, окркжиг*. 

Сапяръ. Лморейско вне на Р^р- 
нонъ (_1>нбл.). Саи1тяр«иъ, лат. Който 4*6 ит- 
цася до палене на здравето: еани- 
тарчо !р*равлеиие, ганипшр^^ьсь- 
впт». — Саиштаренъ кордояъ 
(оть еамигнарекь я кордоиь, връвь). 
Военни старажя, аостаиеон иа 
блкзЕН раистояявя до п|)^'Ьла ви 
одоа страна, д-Ьто йлал1|е еннде- 
нячмка Фолесть, съ цЪль да бл1&ть 
върху съойщенянта сь тая стра- 
на и не остааятъ расяростраяв- 
вяето ва бо-юстъта. — Санктярь. 
Чов'Ъкъ, който глужй на с»нятар- 
во увравлеиве, Лллмнчврь. 

$апс1я 81шрис11а». Вяк. 
О, наасЧа 81 трИсИаз! 

Оашггнфнкацня, .мм. Црячя- 
ставане Н'йкого кънъ светият^ 
(в-ь Западната църква). 

€ацкгь-Га.1ен'1. (8ал кЕ-Оа- 
Пеп, Франц. 81ПП1 Са И). 
[1[пей|;арски каитонъ, на [крдепсхо 
езеро, въ сЬв.-ясг. часть не Швей- 
цария; 1'еЙнь го от,(4ля оть ав- 
стрийската область ФорарлАе]>гь 
в отъ квяасестко Ля1т«пп(айнъ. 
Простр. '2,019 чет. колои. и яа- 
сел. ЗЗ&.ООО жит., оть които 139, 
0(Н) катол., 95,000 нротестватя. 
оставиигЬ евреи в др. испов^да- 
ииа. Цо езикъ 23:{.аоО ех нЪнци. 
Южната чалть ва каитоиа, каваръ 
н ла нЬиа нвот върхове, конто 
на.1мануватъ 3,000 метра височи- 
на, има алияйскя характе])ъ. Око- 
товгъдстао, овощарство, пчелар- 
ство. Л{е.1^нн ихтнщя. параход- 
ство но 110денско и Цюрихско е- 
аера, добря шогейнн пхтяиц. Е- 
дкнъ кьрховеяъ съв^тъ, който 
състои отъ 176 члеаа, набирали 
:» три години, вия въ рхцЬтЬ си 
висшата вла<гть. :!а коясттятуцяя- 
та ва тоя кантонъ виж. Кеси- 
е|| 1^68 сои8111а(1ои8 Гб- 
(1бга1» е! сап1опа1е8 
(Вервъ. 1В80). — Гл. градъ на 
С.-Г. е Санктъ-Галеяь, вдяяъ отъ 4 I •—3246 — I •лисохо расооложснитЪ грало- 
вг п. Бнроци. иа р. Щкйкахъ. 
10 килои. птъ 1инвнн<>то й въ 
110ДРНСК0 езеро; 28,501» жкт., оть 
Боито човече отъ ан-юкиката 
протестанти, огта11&.1вт11 католиаи 
и 450 «'врси. Скдалеиъ центръ на 
вахучин стоки и аа шити \лСютк 
ш кянтонитЪ Г.-]'алейъ и Лпев- 
делк Прочута бяЛлиптека, въ (•Г1ка- 
латА па бавшъ иопастир!., която 
съдържа, (кпгЬнъ ;;1),000 тома, 
1,725 1гЪицн рхкиписи отъ епоха- 
та в» р1>форхацш1та; егт<рст11ено- 
ваучегь ■ ороняниеиъ иулвй. 

Санкгь-Жнхелсга губерния. 
Губериня нъ ср^на Фнвлящня. 
яа ааи. я с11в.-:1а11. оп. ниборска- 
та: прист]>. 23,в40 чет. кидои. я 
насрл. [5,вв9 жят. Много №№• 
ра, конто захващать ' '4 огь по- 
връхаостьга на етраяята. Ското* 
вгьдстяо, ш1иедХ1йе, риболоистно 
н фабрична цромяииеность. [у 
берт-кий градъ е Санкт», Михель, 

Е та кклп». огь Ц. 11ртр|)Луп.. 1?а- 
н» съ 2,66С| жят. Даа [таияирл 
ирФзъ годнаято- 
Сатсгъ-Цегербургь, официол- 
во, веофнц. Пете^урп. Оголаца 
па русгжата вмиерня, на брЬчь 
МТЬ на Иеаа п при вливането 
ва тая рЪка пт. Фя11.1а.1<:;ви лалкпт. ; 
1.300.000 жвт. (1 .4:('.1,975 съ пред- 
градията). По брол яя жнтелигк 
СИВ. е 5-в грядъ въ Евроиа; 
иадяниуватъ го: Лнн^гонъ, ||а- 
ряжъ, 1>ерлипъ в В1Ьаа. Нъ той 
V най-яокатя отъ гохЬвят! евро- 
пейски столнцн: ословаиъ е п> 
1703 отъ Цетра Велики, ж» |)а 
има — както кавяа ртагкий иоетъ 
и]ПШ1В1ГЪ — й)икк п/юмрск» от- 
М|рт» кмп Европа. 11о {гЪроиспо- 
в^дане, прящославнитЬ съста- 
иягь 84.77"'„ протестаитиг* — 
Ш'*, католициЛ — 3.78 •/*, 
облото ка- 
селспве. — КлнмЛю». Годяшва- 
та гръдна теяиераттва е 3.7* 0. 
М^сечвнтЬ ср-Ъдни темое[шт)'ри 
гл : — лнуариК. 9.4* ; февруариЯ, 

— 8°; мартъ, — 4.7'-; аирялъ 
2*. най. 14.в*; юиий, 14' юлий, 
17.5 авгупгь, 15.2"; сентенвриВ, 
10"; октохврий, 4.3*; воеиврий. 
I.»' ; декемарнй, — в.6". Благо- 
дарение нз близот-тадо морето 
т«яп. на С'11Б. е по^налко сту 
.гаяа отколкото нъ Москво. коя 
то ое аялира въ цо^пжна шнри 
на (знкЬ ср1)дна темнер. въ СйВ 

— 8.1о»; въ Москвя, — 9.10» 
Нъ с-аетерб. тевоература е много 
я:)11'Ьцлняа н мъглнт1| царуватъ 
отъ ноеив. до варгь. 

И1-1васе раалЬля въ града вя трн 
рхкава (гол>на Нева, и Малка Нев- 
тл н Невка) и д^в града ва 4 глав- 
ни частн в образува 15 1ч>^вя в 
Вйдки острови. Освйнь р&кавнтЬ 
на Неиа. пр^сгь гради текхтъ още 
нЬколко {г^ки и {ИЬчнци, па ех 
прокарани н я-Ьколво канала. 
Главени р1>к.1В1. на Иева нвнат 
пр&ть града диагонално огь аст. 
къ|Г1. ши. Шврочняати нт въ 
{"рада « оть 318 до 614 кетра. 
|(Ьлата дължина на ктвет^ е 
около 144 килом. Сухата зеня за- 
хпата около в»2 пет. вндов. Раз- 
вити квартали м съедипеяв но- 
нежду си еь мостове, отъ които 
20 канвянн, 13 чугунени, ^ яю- 
хк^нн. ПрЪнъ Го.гЬма Иева няну- 
ватъ 2 жел1анн моста, Никола- 
евски (300 н.) я Ллександровски 
(463 н.) н 2 понтонни, отъ които 
Трояческн (631 м.) Влтр-Ь въ 
|'рада съобщеивето става чр4зъ 
коля {дрожки) в траянян съ длъ- 
жпна 134 кв.товетра. Въ 1898, С. 
петербургсквтЬ трямваи ел врЬ- 
неслн 6в.011^,и2& илтници. Ок- 
щрстаува м аараходва слуя^^а ао 
Неаа аа нрЬнаснне пхтница отъ I — 2246 — елняъ СчЛп до лру|'ь н хо 1ГЬ- 

У.1ЛН11, арадн, Ш1мстннчи ндр. 
СИН-. П|ют11нн» на Мискв», съ 
(►4дпп-яги1Т11гЬ си егЬни н че1>- 
1Й-11И и целепя иокраки. е тово- 
^«■чк бел. ШАръ. НегчжитЬ сгради, 
въ дъл-и и]Ш1111.111Ц |>олои1>, конто 
нмать (Трогь военеаъ «.{медъ, 
нЬщо като ттеааи кярета, с& си- 
ки. Оспкн!. пъ по-нодинтк квар- 
тали, повечето в-ицксх дъркенв: 
нъ ио прнчоцц че тдкгпн клщя 
ао-десно ге подшикить, гряд<>вв- 
то съ дървенъ наторналъ иниго 
се о4еасърчава. СЦВ. ина аовече 
огь 550 удицк, к иохду -гЬхъ 
тЬспггЬ 11ХГ1МСЯ С2 цонолкати. 
Иеискн Ирогаокть с най-хубацатя 
улица въ С11Б.; и по архнт(.'к- 
турио величие, както но 1чт>- 
сгвеиа К|ии:ота, 11осъри1)|1|ряост|>. 
в ио разпообрмне, се ниа за иай- 
хуЛавйти у.1ица иь Ввропа. Тя е 
40 метра широко, и 6 килон. 
дълга, яасндеиа огь двЬт^ «п-раня 
сь дървета; н ка иея се панн- 
рагъ много огь паЙ-хуАавигЪ 
дворин, ве.1вколЬл>11| къркви и др. 
Клщнг^, с1>гра,гокк оп. кириячь, 
на Т])и или четири ктака, иопс- 
чтч) с« ук|»асен8 1гь колонади, 
цомлтеяи балкони и д. т. Десе- 
тина огь другигк удицв на града 
се отдвчанагъ по ислнБол'Ьав(М<1 
сн, кака1п. цикол птг гЪхъ пе 
можсгасс мЬри сь Невски |[рос- 
аекть. има нколо 70 илощада, и 
огь тЬ!* адощадътъ на Адми- 
радството е единъ огь иай-про- 
чутигЪ. 011Б. ба ногло да си пя- 
рсчо градг на диорчи. ии броя 
ан тоя видъ г.1'|маи. ЗимииЙ дно- 
ре11ъ, ра:1р)гше1гь огь воваръ пъ 
18^7, пъ скоро П(1диапй1гь, е на- 
вфрио иа&-годЬмиЙ, н, гь едивъ 
снисъдъ, вЬрохтно най-наинкплЬп- 
виЯ дворецъ на свЬга. Той е 1;гН нетра дълъгг> 104 М(^а широкъ, 
има полкчегтйоиъ фхсадъ, н, ко- 
гато им пера то рът (. нрЬбивана пъ 
НРШ. диви нпдсюнъ на 6,000 ду- 
ши. 011Б. има около 330 кърхвв, 
!И>0 отт> коато с> нравоглаяпя. 
Въ кр11П»стьга е Иетропавлонска- 
та църкна въ се1«п1пин си иидъ, 
свърШ1-иа «ъ 1ТЗЗ; оп^ ир*мнто 
на [ктра 11<:ликне гробницата на 
русски царе м особи 1ггъ царския 
донъ; иадъ иея се възвишапа една 
вудн, увфячава съ едва аосиат1чцй 
стр1|ла, — 105 нетра пнсока. Съ- 
борната Цсакска църква, ако в 
лии1еиа(пп>архатектуриа хубосп.. 
е заб^Ьжитрлна по ведико-гЬаие- 
то сп. Огь паметннаигЬ, конто на- 
унЬцагь за псторичсското миц&ло 
ца ('КВ.. N11 илй-отарвгб ирниад- 
ЛР1БН Ллоксанд]||}В1-ката лавра, ос- 
новава въ 171'2. Въ иейнята 
Гройцка съборна църква се ио- 
коьстъ мо[ЦйтЬиа Си. Ллоксаоддп. 
Невскя. Въ цех съ ногрвбини 
много царски оси''>и, и въ гроби- 
щата й много писатели в ххдож- 
явци — Лпконосовъ, ДерхапВ1П>, 
'^онвншиъ, (Сарамзивъ. ОгЬднтъ, 
Крнловъ, Жуконски, Достоовскя, 
Гончаровъ, Глннка, Рубкацайвъ 
и д|). Въ ВъдкоиитЬ гробища с« 
цикоиьгь 1>1..1ицски, Добродюбовъ. 
Тургеаевъ, Костомаровь, Салти- 
ковъ, Канелняъ в мвого др. рус 
иисАтелв а общсстиепи д1!Йци ; а 
въ гро'^ншд1а ВИ Во.кресоисквЯ- 
Иовод-Ьивчий ионастирь ех по- 
П>е<6рнн ш>егь Пекрасовъ в хх- 
дожнккъ-жявописецъ Цванонъ. — 
Между укрлсипмнпгй наметннаи 
иа русткачм столица тр^Лвя да 
С1> спомеиатъ АвЪт1> коинв ста- 
туи иа 111Ч'ра Велика, огь които 
главната, въздигнста въ 1782, и 
която стои на ед1га грамадна ка- 
нара, нося (на русски н -тятннекв) 
просто тоя цадивсь: Ш Пгжра Л ( 4 — 3347 № * I ■т^та 1Т; една стят^я (1673) 
н ед|1гь бюсгь (1888) и> имие- 
ратрица Бжатермка 11; ммлоал ал 
Александра I (1834), гряиятеиъ 
ноиодггъ, нл върха ва който стон 
едянъ анголъ: конна статуя иа 
Инхолял 1; Московска триумфалиа 
арка за спом^нъ на апб^кгЬ кь 
1^^6 — 31; Нарвеясаа трнукфалш 
арка ^сооменъ отъ 1814); вамет- 
вккъ ва Слштта, п> честь на пол- 
внзвтЬ ва ртсското войнство »ь 
войната съ Турцня ир'1Ш| 1877- 
78: статуя на Оуворова, Кут)п»ви, 
1>арла11 де-Тоди и оЛедискь на 1*у- 
мавдавъ, статуи па Жуковскн, 
ирнлова, Леркоптова, Гогодя, 
Пушхвоа, Гдннка, язсдкдоватедл 
иражева<-ни и др. 

ОсФьтлькне. На Г1)л.гскит* у- 
ицн и пющадн въ 1,890 се 1>а- 
бопин 17,ЗЯ9 фонера, отъ конт» 
313 вдектричесш, 8,в1)3 въздуш. 
газови, 8,4))^ гамвв. 

ПолнчеЛаеи наизорь. Той« мво- 
го спюгь; вс%ко прон1шеннв иа 
Евирткра се съобшдпл въ аалш- 
цеВскня учасгъкъ. КотелернтЬ Н)? 
моглгъ да ариеххгь ннкот |>е.^ь 
удостовЪраталнв квижа. 

Търювия и пр<кянш.*смоаяь. 
СЦБ. захуйц(а аървото жЬсх» иъ 
гьргавското двяхевве ка ввв^^- 
рията. За морската въишна гьр1'о- 
вяя Кронщагь С1ухн като единъ 
ввдъ и|гЬднл прястаншцо. До 
скоро год^митЪ кораби ех ш спи- 
рал! в* иего. Отг 1885 едии* 
кааась, 27 кн-юн. д-ьгьгг я 70 до 
90 N. шйрокъ, аостроовъ въ са- 
мото норе, съединява Кроащагь 
съ етодт^кта; ада тоя кана^ъ 
К1ояи да с« засипва съ ир^ни 
пЬсьгь, тя ниого капитани и1)<Ьд' 
иочит«т% да стоварятъ стоквтЬ 
ся аъ Крониитъ, за ла се пр^- 
яасягь на варкя нъ столицата. 

кнтшггЬ статястяхи, въ диЬгЬ пристаянця алнзат» в виизаЧ 
2,100 кораб*, сь юЛс7. 1,501),0(К> 
тона. Съ илтр*шаостьта иа стра- 
ната н съ околностьта «-н ОИБ. 
е свърмнъсъ 7 жед'Ьаня11в. Про- 
иншденост|.та въ всячквгЬ сн 
форин достаоя работа аа 230.04)0 
душя. Ищусгриягц. втора сдЬдъ 
иосковскатн, <> 1>асир'Ьд'Ь|ева въ 
388 завода й фвбрякя, които вро- 
изйождагь платове, кожи, хартия, 
ГИ.ТЗВ, каучукуви стоки, хвниче- 
ски врои:(11(>А<м1вя (ос1г)1ТЯтедсаъ 
гааъ, Н11ст11.1а, иабухдиш! ве- 
и1«ч;гш1 и др.1, гдниени, фанасовн, 
стъклени произведеаня; машнвн, 
ингтруненти н сЬчива; часоивнаи, 
фваич. и хирургнч. и11струйе1гги^ 
музикодци, бдсктрч.. телшрифнн 
урс^ди н др,. арои;1Ж1Л(^тво на 
храна, вития и варЕоткч. нниге- 
тества в др. Мадхнгк индустрия 
ся и гЬ многобройни. — Орь 
кредитнигЬ учреждения иай-го- 
дфно зиачеиш- ш тършм-ко- 
идюинииианн жнвогь на 011 Б. 
има Го/^^арст. Наша. Осв^ь тял 
бяпка на търгоняята а проия- 
оиеностьта <'дужхгъ 1 1 търговски 
балки. 

Пгнатно длло.Мл 1-и ЯН. 1899 
в1. СЦБ. 1> ииало литографии 
30, тштграфви во, тинолктогра- 
фнй 140, букволканяци 13. ке> 
талографви 4, цннкографня н фо- 
готнаия 13, фотографии 95 и др. 
Въ исичкнгЬ тик швол^^икя се иа- 
мнралн 50 иарни машнвн и 153 
га^юмегри. 

УчебнигАл II цченн учреждения, 
блаютворчпгелни др^/жгемва, му- 

ие1М'мнм, които притежава ('ЦБ. 
сл досто&ин па столицата аа е- 
два ве.1ика нмверш). Въ ОП В. 
ииа '2-1 висши учебни яаведснни, 
отъ които 20 МАЖ. и 3 женски. 
лЪто се учАгь около 1 '2,Ц00 4 


— 2248 — 'Х|шя ; вяй-тхЬиото чист <ге ш- 
Дк вя }'Н11ве|к:ят«та, на коЙто се ра- 
дать 3,Я10. На жпнсаотп нигше 
образоианяб, съ курсъ ио-горенъ 
бть ср1««ч1ъ. ирннад.1еж»ть: кур- 
сове за л'Ь|[арск11 иахоцщнф!, кур- 
сове за иовигЬ е:шцн; курсове аа 
р«IОIИ)ЛИТР^Кй на (|>11:1Я<1еск<т) о- 
бразовяняе. Огь ученнгЬ учреж- 
дения иърво к1ао захваща Цн- 
ператорскагд Акилсмня на Иау- 
китЬ; дружигтва: Пмн^^р. Румко 
Е>огра||>яч., 1!я11е1>атор. Нолнп- 
Ккононич. Цмнер. Археолог., 1'тс- 
ско Астроном., Мятеиатич., Фн.(Л- 
софско, И^итомологкч. я др. За 
|1«и1рострав1>йае на 11ол«:1ни зна- 
ния служи глнвно Ият'р, 11уГ>' 
лячна Ьнб.тотрка ([юврче огь 
I '/( янлнпна тлха), г.'1.1ерИ1ття 
ца Еряйтажа, мрвигЬ на Цхпер. 
Акад. иа Ипувятк, АчивтскнЯ 1'ус- 
ски нл Иннер. Л.10К('!шлра 111, па 
Акад. иа .Чхдожт-твата, ХхдО' 
Жйствено-Ирпннименйй и другя. 
Меж.1у й.1а1'отю)рнто.1Н1гтЬ учрсж- 
депии ех Иниер. Човеколюбиво 
дружостйо, друж. яа Ч(^рнеаня 
К1кьстг, л*тски сярогомитадиши, 
докове :« гледане Сюлвя пр-1ита- 
р11лн люде, 1^олниия, евтпни тра- 
мгв, домове съ евтипи квартяря 
и друтя, аа които ге нжднвьвлтъ 
мялнони. Общата суип на сркд- 
стватп, съ които располал-ялн (^ла- 
готв. дружоства я учрежл. въ 
1896. ДОГТНГЯ.П до '159,3в&.441 
рубля. 

Театри: императорски театри ;!, 
часгян театри 6, д*гмн театри и 
увеселителни ааведепня 9, о^ще- 
гтвеня сгб1)ання и к.|тйове — 
17. 4 кояпертнп нали, I цнркт- 
Консерватория. 

Жиеотьть въ 0116., доста рас- 
хошеяъ, е откоситвдно много 
(;хл(гь, по<к«[1ъ откоткото въ На- 
рнжъ, Церляяъ, Шша н Лондонъ. Прячяпатя вай-вече дадочмость» 
та аа стрянггЬ, коиго снабдяватъ 
СИВ. съ хранителнятЬ потр^йЛи. 
Наехкгк ех ссщо, вь сравнение 
съ другмтЬ евронгйскя стодяцн, 
твърд'Ь внсокн. 

Иа югъ отъ СПБ.се иаяирагь 
цар^-кягЬ ргаиденция Царскор г*^ 
ло (виж. това Еме) я Браспое 
село. 

С. Петсрб^х. %^крния, ваЙ- 
сЪмряата въ Русия, здхваща про- 
сгр, 44,ч№(1 чет. кнлоя. (Ле:гьп-въ 
Котдннъ а. Крон1нагь).'11о-гл.тЬ- 
мага часп. е гориста и блатиста 
земя. Въ пр1|дй1итЬ й се нами- 
рагь една часть огь езера .1»- 
даяь-ко, Чудско н Псковско; огь 
рЬкит!. най-гл.1вни ех Нева, Тос- 
ня, Ижпра, Нарова. Луга, С^-тра 
и др. ■Сшматъп. е цовечо вдажонъ 
отколкото студеиъ. Общото ааня- 
тис яя с«лян1*г6 е ^недЪляето, 
което и» е :!адоволит(<лио, 

С^К11Н»нирая-ь, лчт. Утит-р- 
длшкмъ {мкою). — ('анкцвя. 
Утвържюние. яктъ на върховната 
власть, кайто дав:« на едннъ на- 
конъ нсньдните.шдта му сяла. 

Йаня Га(;<1П {(^пнь фагонь). фр. 
Крзъ цррнмонвн, Лезг. стЬсяеиие, 
свободно. 

Сапскрвтевн езжкъ (ехто 
Сам^крити, правилно ванравенъ, 
щшвилецъ), ОгаркЙ свещепъ 
е:)нкъ на Н1гЬлвн Иидня, иа 
който гх напнсаня всичкя мво- 
т^фойкн индийски съчиноияя. 
Тия лятературин няяетмнця (Ве- 
ди) достигагь до ХУ-я в*«ъ 
нр^н Р. X. Вече въ вре- 
мето иа Л.|ексяилря Велики е. еа. 
е Лядъ мъртавъ. н е останхл, до 
сега само въ учалвиим и като 
учс1гъ е»ягь. Ои№ це е ркшено 
кое отъ сгаронр^меннитЬ взречяя 
му ц цослижило ш основа. Пър- 
вий негдвъ ваучеаъ вз(^гЬдова- < 4 — 2249 — тель е бщъ туавяний учевъ Па- 
цяив, около 'АОО г. л^дн I'. X. №> 
Ев]юиа с ва. сташиъ 1ивЬ(Л'е11Ъ 
само въ края ва ХМП-и «Ькь 
н позааняетл иу е 1И1ио год'Ьхо 
вдванве на фвдоаогнята и лииг- 
■■стввАТк. Садскрнтскоти иисмо 
(съиинкиио огь геивтичесаата 
азбука, и-ь гь логгя [ч>.г^ми от- 
ЕДоараня;'ГО1:«иарн<|аД«капагйри. 
Огь грвкатвХйтК цай-лобрн ех 
състаякля : В е I) 1 V у ца иЬискн 
(ц'ь.1на и (.•■1.к|<ап'ви). Ма \ М и- 
Мег на аигл. (яма нЬхскн и\г1>- 
водъ), В р |>, \У к и е у на 
аагл. (нма !г11кск11 прКводъ отъ 
старото индяние), Шаскегпа- 

е I (.Староя1инйсха граматвкл, 
189Ц). 11»иулир11я книга « 811:п- 
г I о г-0!1'Л'1> Еммгнт. ржколн*. на 
самсхрнт. гл. Ш11-дцЛ)ши ]гЬчаик'Ь 
С2 съставили В»|11Иак1' и 
Вп1Ь {Сиа. 1ййЗ— 1875, т. 7), 
друп ВиЬШовк, Сарре1- 

1 ег. <{* Ри1-явдата бгаадша о; 
за и^ведич. лкгер. Л |1 1е. Срав- 
нит. Мип1ег \У11Иашв (саи- 
сжрят.-ааглЛ. Лнтодогкй : .1а- 
сеиоаа, Беефеена, Ьетлянгкона 
(СИБ.. 1Й67); ОсП.пик-оив. 
Сяпскритската или !гта1ю|и1Днй- 
ската литература се д'1ин на ас- 
лвчесха и иасичес-ка. Чроноло- 
гвята не е добрЪ установена. 
Ви». МштГкхара, Рчмаянп. '.^л 
влднйскята драха: \У 1 1 8 и п, И4- 
брпни '>(}р1ини отъ хиндускня то 
ам/л (ал 1Ш1'Л.); \У о 1 й* (Цийнар-ь, 
16-26—31); К1е1п; ВуКайп 1Ач1 
Ил нвдцИската лврииа : Игипп)|(> 
?ег, Дудгьж» ни иН'1Ш1СК11та ли- 
рика (Лайвцигь, 1к><2). За рето- 
риката: Ти-^оаш!; за фвд(>со<}||1ята: 
Вя11Дел1^идъ, Детчрия на снш- 
рата г^м.1шчм^<л ( нка русскн пр'Ь- 
МД1>): за меднцннати: Л. МиНег 
н други яиторм въ ЮМ!. XXX— 
XXXI ОП. / е 1 1 ВС Ь ^ «? г М о г- |;;С1|1. Се8е11вс1|; ая ият«- 
натякята: Ь. V. Зс1|го1ег, Нита' 
*орь и Химд!^тщ Са1|1ог, Лек- 
чии по испюр. на маюкматиката, 
т. 1 (Лайлцнгь, 1894). иравото: 
.Гои^ЧШ]^*»!. За Ман!(вим ,шхомникь\ 
Ми}[|(.' (Меаъ), ПмОииекий ^^^к^^нь 
и обичш1, ина ]>уи:ки нр-киодъ; 
.1о11у, Очерки ип списанията ма 
им^ийскотс нрам (Калкута, 18^5, 
на авгл.). Шщк съчннеавя: 1л- 
взеп, Индийската архе"ло1ня(\ I- 
1 I- 1 п 111 8 к и п (1 V) : ВолЬу «ъ 
КгвсЬ-овага ч ОгиЬсг-ова Енкмк- 
.%оп. подъ дула Ин11ня; \\'вЬвг, 
Лекции по истораяпш ни ннднй- 
ската лите^мтура; Коршъ н Кнр- 
□кчияковъ, Иеторкя Исенб. .1ите- 
рчтурь»; Ц. Воличковъ. 1кг</ица 
История на Литературата, ч. I 
ГГ иааарлжикъ. 1)4<Л); Ь. V. 
ЙсЬг»1ег, Литературата и худ- 
тлрлта ни 11и<>ия (^1аЙпцкгь, 
1»87). 

(?висуа.1нл1'ь нлн сенгуа.1Я4Я'ь. 
лат. 1) Философска сисг^^ип, по 
конто у нФма човека вродеии а<ь 
йятяя, а «сгкка :шаяне се добива 
огь чупп-пата. 21 Слястолюйяе, 
ир1|дя11аае себе си вя чувствени 
удоволствия. — Саие7а.1ветъ. 
Ирйвърженнкъ иа сансуализма, 
1-ластолюЛрцъ. 

Са11та-Кру||,ъ. 1^ •й^ия на югь 
въ реиу^ивка .\{)Л№1ГТ{1на; п)тстр. 
•2Н2ЛМ чет. кнлом.; а.СЮУ жит., 
и «'Ьколко стотнии виднвци. Тая 
■№»я в малко с1'0Л11а »и ^(еилед'^- 
лне, мъ е н|>^въсхолна зн ското- 
въдство. — Ч') Пристанище при у- 
гги«го наедионм. рЬка. — 3) Р*ка, 
която се влвва въ вдноан. заливъ. 
— 4) Гл. градъ па КапарскятЬ 
о-вй иа с1и1.-иет. бргЬгъ аа о-оъ 
Тенеривъ; 1Н.О0О жит.— 5) Градъ 
въ Ьолнйця; Г2,01>й жит. — 6) 
Хубавъ градецъ въ Ка.1ифо{1ния 
^Съед. Л^Р»-); 7.000 жнт. — 2262 — Санъ-Доаииго или Домини- 
комска Реп^Анка. 1>нвша ис- 
ияпска анерикапска колония, съ- 
сгпвоиа оть всточнята часть на 
о-№ Хаити. Цростр. оа,0(Ю килом. 
ЕЛИ * 3 отъ острова; иас«л. 250, 
01)0 жит. ^Земята е плодородна, иь 
ие се обработва добр-Ь. Нзн(И!на- 
тя гърговйм състои отъ льрйото 
акяжу н оть тютюнъ. В'Ьрок1-по- 
в^даветае главно католичс-чжото. 
Гд. грмове Саиъ-Домииго.Саиаиа 
■ Хр. — ^'--Дм сл1|дъ окупацията 
яа западната часть отъ Хаити оп. 
фравцузетЬ, о^тандла нъ рх- 
П^пЛ па нсианцитЬ. оть 1664 д» 
1795. Огстхпена на фраи11у.«ската 
реп}-'>лика по бонелскня ниръ, ко- 
лонията се освободила, нъ оад- 
икла гд11дъ 1;( години, нодив-мсть- 
та па хайтеиската (юиублика 
(1в22>. Огпоболевя въ 1Н44, тн 
обряз^оалй, на реда си, донинн- 
ханскатя рйиубпка, която ■» по- 
върнала, сл^дт, 17-годип11|а неза- 
висииость. иодг и.1йстьтана Исна- 
НИЛ ( 1.Ч(Я); нъ Нсоапия пс иогля 
да одържи 1иа<;тьта сн пилъ Н)"»- 

Санъ^Марино. Република, нь 
ср19дш1 Итялни. най-малкатА в 
най-старата държава въ Квропа, 
между области Форлн уя с11Н. п 11е- 
ааро-е-У))бн8о на югъ: иростр. 42 
четвър. кйлои. и ваоелцинс ^,ЬИ' 
хит. Оьстои огь планина Тнтино 
и в-Ьхолко хълма. [1)>оизножда ви- 
но, жнто, овощия, маслинено игк!- 
до. С*дали1Ц(яи на упраилението 
е гр.С1Мъ- Марина, съ 5,5СЮ жвт. 
Той грл>1ъ, яакрнлевъ оп. 3 к|гЬ- 
носп. се ианира ва плавнна Ти- 
тано; той с 85 кнлом. па с11».-нст. 

ОГЬ ФЛ0|№Н11В11 и 22Ь КИЛОМ. НВ 

сЬв. отъ Римъ. На чело на уираме- 
инотостон едииъсъв1гьоть1Г.чле- 
иа, изб]>а11н до жнвогь; и^^лълни- 
ткшита власть е въ р211{гг& на 
дв^ лица. избн))анн за 6 н-Ьсеца; сдяиъ лругоаемеиъ юрискоксулть 
раздава аравог&днето. Бюдксгьтъ 
е 110,000 лева. .Държавата рас- 
полага съ 40 жандарми. 950 ду- 
ши мнлвиия в 4 топа, подарени, 
въ 17^17, отъ Ьонаиарта. Държа- 
вата об]1Ъ1ци. освЬвь столицата. 
7 села. Тая републичнаа, основа* 
на въ Х-в в^къ около г|юба на 
св. Марпио, е уцЬл^а пр11;1ъ вгЪ- 
ко»ег11, цодъ покроввтолстиото 
па урбнцсвигЬ херцизи, цосл* иа 
иапкт!^, до нашето вр'Ьне. 

Самъ-Мяшрлъ. Грндь въ юж.- 
амер. р«11)Т1л. Лржевтина; 20.000 
ЖИТ«.1Н. Я')СГЯ гол(мй гьрговня, 
особено т|)ин1втна, съ 1>о.1йвял. 
Старинна съборна църква. 

Сапъ-Яигаелъ. ['ра.гъ «ъ ср^д- 
цо-ам(>р. република Саиъ-Салва- 
доръ, около 1Ю КИЛОМ. аа ист. 
ОГЬ гр. Санъ-Салиадоръ; 12,001) 
жит. 1'ол^иа търговия съ цЪла 
СрЬдна Америка; ва сапъ-мншед- 
скяя годшпеиъ пдпянръ си събя- 
{нать 1о,О0О вьшшшвн търговци. 
Око.1о 8 КИЛОМ. на аан. оть С.-И. 
ииа едниъ волкавъ, 2,040 нетра 
внсокъ, който въ нашето вр^е е 
изри1-воъ ДИЙ п&ти-три п&ти. 

(^анъ-Цаоло. Държава въ южно- 
амернк. реиублвка Ьр11^!илиа; 11)и>- 
«р. 2'.>0, Й7('> чет. кплои. и на- 
грл. 1,;иИ>,27а жнт. ЗаладнитЬ 
об.1асти токо-р«чи оию ех нсвасе- 
левв. Високо иднто. ИлааивптЬ 
са покрити съ първобитни горм. 
(^котовъдстао, особено коневъд- 
ство. Кафе, захарна тръстика, иа- 
мукъ, тптювъ. Ж«л^виг6 вхти- 
ша се разаивагъ ; оть р^лхтк са- 
мо арйбр1жяата иг)-апо е корв- 
боилаватрлна. — Гл. градъ ва 
тая ст])анв е Санъ-Паоло, Г> Кй- 
лои. отъ устието па р. Твтв ; 
41),(>ио жит. Уоивероитетъ, йезу- 
итска колш-йя. му^й^й, тъ-атръ. С.- 
II. е срЬдоточиото търговско м'Ь- — 2253 — сто иа ст|>8вята. Наблсю ех ята- 
^ивскIП■Ь кодопан: Спнта-Лвя, 
■ доркя, и.-иаставо и С.-1>«|>11ав- 
двво. 

Свжъ-Са.1ва,х<>р'Ь- Най-малката, 
акл н втора и» население оть рб- 
цуЛлакнгЬ въ С||{>дна Лморнка, съ 
прЪдМа на с!;». Хотурисъ. па 
вст, я на юрь Тихи океаиъ. на 
зап. Гватчч1ада. Ирнст]». 18,'.»97 
Ч1*т. ка-К»!. ва<:ел. |,1Н)Ц,в4д жит. 
Планннска страна сь нного вплка- 
ня. 0ГОЛ111.1 гр. Са>п-Са.14Г11)о1Ч) 
(13,274 хит.), въ цодножжто цц 
едвнъ волкаиъ, коКти токи-ричн 
го сгсишиъ въ 1 83У ; оснооаоъ оть 
Алвара-^а, {гмководеиь иа ф|>)<- 
ввада Кортеаа. а1. 1Л28. Гл. гра- 
дове: 1&з1отепскъ, Са111.-В|1Ч|*11Т<1. 
Лобаско, Юяиопь » Лкдютда. Зи- 
>вп на таи държана е ицоги идо- 
дорцдна н |1рии:1нохда тшииъ и 
свнидо. — Ораната С.-О. е бяла 
отъ 152;^ а<:11анска иплония; въ 
1821 кодоннствгЬогь|1СИлп всоан- 
гклто й1'п я оснояялн роитблнка- 
т«. Одкдъ много нодп гаческн ^>у- 
ря и иоВцц с% сьс%хнктк държа- 
ни реиублнката С.-С. подписала, 
на ^ фввр. 1872, едииъ догон{)р-ь. 
по |:о1то вд&ала нъ пЛщня п шлъ 
на републики 1Ч|атомала, Хоиду- 
рась 8 Ко1лари1ка. 

€внъ-Са.1ВАД<)ръ. Виж. Нахчя. 

СанVСалвало|п.. Виж. Вахая- 
ат о-ви. 

Санъ-('«Оастмавъ. Исиангкн 
градъ, ц. иа еднонмеиа о^иат., 
60 кнлом. на с1)в.-заа. огъ Пам- 
ямувя; :111,1КН) жвт. Ук|т1ае1гь 
пмдъ. ид одяиь ияльвь 4>стри1П> 
Ллнзо днкатернкд. Търюиско прм- 
стаивще, и{г1^1ъ което с^? вваслгь 
содоявяднй нрон.1Белеиня н аи- 
глнВскн и ф1Ш1Ц]'зсвн стоки. С.'С. 
1^влъ а)гЬ»в1>ть иъ 1808 огь фран- 
^Тве1% ковто 1:е браинди 1а»ъ среща АНглипаногЬ и игаанпвтЬ 
иъ 1813. 

Санъ-С«веро. Птядняисви гряд^* 
въ областьта Фогджин, 28 килом. 
на г1|Я.-ж\н. отъ Фогдаия; 22,000 
жвт. Търговия съ жит», тюгпшъ, 
ввво. 

СапЪ'Сте1Ня<!КВ договоръ. 
Договщ!'!, между 1'угня и Турция, 
сключснь на 19 ф*м!р. 1879 въ 
Окъ-Ст*'фано, ир'кдг1>адйн »а 1^- 
рнградъ, 14 КЯ.10Н. на юго-зап. 
огь турската столица, пристани- 
и!» пп Мракорао море и станцвн 
н:» Л[>'.г&чннцлТй Цяриградъ-- 0- 
дрниъ, Т<1Я дшчшор-ь |>енор11ЛЪ 
|1гвати«>въ ЯВ.1ПЖИ на Турцк« въ 
мо1'.г1!Л111п-Ь часове на ру(Хко-тур- 
ска'га пойна въ 1877 — 78 (Виж. 
О1ио6о0итг.1нп тИнп) въ Санъ- 
01'<-ф;(ио, което (•■кте главаята 
ккартира па феддниршин (кмн* 
кий дукъ Николай Ииколаоннча, 
главно-комиядващъ ва рус.скатя 
арння. По Г011 договорь, ['ум.Бния, 
Съ1)<>яя и Черна-гора се арипон- 
наиахх за Н1-заии(;ими, С1. волев- 
вв уш.-лцч<.'Циа и;! Сьроии и Чер- 
ва-гора (Оьрбна № уннлнчаиа- 
шр съ нйшгЕня окрхгь. а Черна- 
гора ге утрпанаше и добиваше 
□ристактца Опица и Лнткпари ; 
Сицця ницх 11огл1> «ь рхц^гк на 
Лисгрин>; |')снм ^шдържлш!': ааво- 
оваинятя сн иъ Лаин а Т1гк''>иаше 
да добне воннио оГге:!и|.ет(>иие ии> 
иече отг. милиардъ лена (300 нн- 
лноиА рубли = 1.20О.О(ю,ч(Ю ле- 
иа) съ ле<.'ца|]а1а да 1-и ршнЪия- 
иа съ нопн турекн лемн иъ Л;)вн: 
осв1вь това, Йунхпия дпбимше 
Добруджа въ шнЬиа ни 1м!сар«> 
бия, която връщаше на Русин; 
ваЙ-<:»тЯ'Ь. създанаше се едно ва- 
сална на Турция кянжесию !>ъл- 
гария, ко1пч> се простираше отъ 
Дунавъ до СЬло море н оть Чор- 
ао мор1- до Ллбанян ; на Ттр1^иа 

142 — 22Г1-1 — се остшиппе въ Европа сено 
Цдрнградъ. Галянолъ, Со^укъ ст. 

бПСХаТЯ ВМЪ »К0.1110ГТЪ. Е1П1|ГЬ 

■ Тесалия. Албания и Босна. Тия у- 
сдовия растре»0Ж8хх Р^вроня, иаВ- 
аече Англия, която ниаиаш1>, че Р;- 
С1Я, аояа- ннсто оа Бъ.1Гйрня,сл11> 
заше до )ук.10 иоро нзавзвм&ше, съ 
изворигЬ на Евфрагь, нсхолх на 
Иерсндскя :«и11въ н ихтя ;ш Ин- 
дия. Наснадко огганх да избух- 
не м>1на межлу 1*угля я Англия. 
АнгливскАтя ||>.10та с« яви еъ 
М{1акорио иорс- и Англия зе дру- 
га пр1дпа:{11Т(>лн« «"Ърка кято сио- 
ви таВно султана да й пто-хни 
важния пувктъ Кнпръ, среош брЬ 
1Ч>ветЪ ва Мдлл Азия, Сирия и 
Епшвтъ. СгЬдъ едпо разиЬш-цне 
иа ноти нежду Ловдовъ и (;. 11?- 
тербургь, н&н1^та иа князъ Ьис 
парка я мисията на графъ [11у- 
валоиа лакарахА елно тайио сио- 
разуи^яие меяду 1'усия. Лвсгрял 
к Аиглнм(18-31 май) и 1'уснасЕло- 
нн да подложи шь 1иннъ европей- 
овн конгресъ Савъ-Отефансиня 
договоръ. [Совгрссътъ оть пр^- 
сг&витедитЬ на велквтЬ оцк, 
събранъ иъ Берлниъ, иодоиса 1^1н 
лвиския договоръ, (I — 1:^ виий. 
1878), който ИЗМ11ЦН Сан-СтеФан- 
схия договоръ, катп прнчнвн най- 
голФни иагуби аа <Нлгаре1'Ь. Виж. 
Берлински докхмрь. 

11р1|аъ декемвриЙ 1898 иъ Оянъ* 
Огефово ое осмти ап русигб. къ 
прксхтетннето иа едивъ русскн 
велвкъ дукъ и иа ввгшн руски 
ганпвнйци, единъ всликол^пенъ 
пакетнйкъ за падлийтЬ русви 
войпиан пр^аг войната. 11а освв- 
цеивето (■« пр11дстан.1Явашо и 
Б1ь1ГЯрия отъ Цйриградсккх ли 
дииломатячески агеигь и оть е- 
дна депутащя ва народното еъ- 
бряиие, тогяка въ сесии. Санъ-Ремо. П)адъ въ сЪвери 
Италия, въоб.1. иорти-Маврнцяо, 
44 вялои. на сЬв.-ист. отъ Пица, 
на СрЪдвземио мо]^; 12,^00 жнт. 
Миого хубава п^рна кьрквв, 
иархнзски дворецъсъ богата кар- 
тинна га.1ерия. Духовна семина- 
рия и др. Малкото нрвсганище 
върти жвьа търговия съ лимони 
и НАСлииецо масло. Деветь чужди 
консули нр-Ьбиваватъ въ {-рада. 
Клнматьгь е най-меквй 1п> цйла 
1'иииера. ГернамскнП иинераторъ 
Фридрнхъ 1Ч1ита блап>тво11Ното 
ндияние на тоя клвматъ, нъ ■ 
той не можа да го отърве оть 
пягу4!вотп действие иа рака. 

С»ШЪ-Тояе или Сст№- Тома. 11ор- 
тугалскв острцвь въ ГвинеЙскм 
за.1ииъ. ШО кидом. на гЬп.-зап. 
пгъ носъ Лопеоь; 12,&0и жнт. 
Гл. гр. (.-(«л-Гйжг. Пламиясаа ав- 
ия; ороизвожда какао и кафе. Е- 

ЕШСКООИЯ. 

Саиъ-Фримциеко. Градъ въ 
СъеднисниН Държакя (1калн1|тр- 
нвя), пристанище на Твхн океанъ 
я огромна търговия, съ 355,919 
жит. {йъ 1 903 г.) до поразията която 
го сполетЪ нр-юъ априлъ 1№6. 
Ведва1'а СI^дъ изркпишето на 
Везувйй едно силно землетресвнис 
се почувствува въ Калифорния — 
по западното крайбр11жни на сЬ- 
вериа Америка и (,.'Ф. биде раз- 
рушовъ ш. н^шолко часа, колкото 
отъ силния т])ъстъ толива и отъ 
гол-ю1ия иожаръ, който ое вояяи 
като сл^иствне на тръса: градъть 
се орЪвърнх въ развалини ; цо> 
вече ОП. 5.000 сгради се разо- 
рйхл, между конто врлнчептвевм 
постройкя, в^кои отъ т1;хъ ве- 
лнкол1Ьпви палата оп. по 11>-15 
етажа. МатераадиитФ загубя се 
прЬс^|^Ьт2XА ма милиарди левове. 
Саонн. Фраииузска |)^ка, най- 
вахший нритокъ ва Роиа» зш« I 
( • 
— 2255 - ючмото ся ва югъ от» Мярекуръ 
|*г югезо» депяроАаойтъ, иъ 
■лвш Фосехь, в тече кънг югъ. 
Ми Г^оЙ, д^то сгавА корабоиа- 
яателва, Шадовъ и Маспнъ и се 
инва ш. Ропа поп Ляонъ; 48'2 
кмо!.. ОП които 366 кор«6о- 

'е тнжо ш корабоплаването каого 
Л'Ьятел1о. Чести иаводнрння. 

Сала, фр. Ц^пп окопъ, който 
вопянтъ обсзцотедв, кога прнбли- 
авягь обсадена кр'Ьиость: прави 
с« водъ шхри.тнта шк сабиопя, 
(пицото с)^! копае кноги бли-ло до 
кр^аостьта. Оттука саперпа, кой- 
10 ее отяаея до ра^кггятб на са- 
перигЪ; еапер* ала атйорь, лой- 
нягь комуто работата е да праки 
окопи, увр^цдеиия. ла оооравя 
■Ать за войската и др. т.; «тн- 
Р!/вамл, |гьрша «:ааЛпр1!ка работа. 

Скоазку (С е Ь н 8>. Американ- 
ска шаймуна. гь дига оаашка, 
която се иие на к[>аа в съ която 
ве аалапя за лър1и:тата. съ ср\^- 
д*нъ ръстъ, к|Шгла глава, гол1> 
мк очи, акя членове, неки косия. 
С СД ловки в кротки, п. жвло- 
ббоъ глась к силеиъ мускусснь 
дъхъ. Гл. нидоае са: сиаиН С. 
(С.ареИа), СегсорНЬесцв 
Газсив), сви (СеЬив (^г^аеия, 
ЬагЬа(118), карико (С. 111ро- 
I е и е о н). 

Вар1вяи 8а1, лат. Умиону 
нало довд^п., свр. на уннил 
стяга дк се каже налко, за да 
разбере. 

Сапйоръ. фр. Войянкъ, който 
ирввп сяна. Вкж. Сшш. 

Савоявфнкацнл, лат. Нъ хн.м. 
обръашнс въ саиувъ Л01-ив веще- 
ства. 

Сааоръ I. Персидскн цврь. 
снвъ я ирн«ипвкъ ва Лрджвра, 
въцарнлъ ое къ 240 слЬдъ Р. X. 
Вкжмзувоиъ огь безредията, кон- то плвупалв РаисБята ииперкя, 
завзелъ Мссопотяяня, вр^нвкн&лъ 
въ Снрия н иъ '2йО варобвлъии- 
нервтора В1иериц|1а; въ Одеиатъ. 
господарьтъпа[1аляираку отвелъ 
завзетигЬ областн. С. билъ убвть 
въ 271. — С. II, оерсндсвв царь 
(309—380), вр^^лъ в завладЪп 
Месоиотаивя в Армения. 

Гапфнра. 11нж. Анания. 

Сапфиръ, 1^. Драго1гКнрнъ ка- 
иъкъ, който но твърдоотк. в цйна 
вде слМъ елипза. Обвкпояеяов 
синь, а пон11кога бктезникавъ и 
бянцвЬтенъ, когат» и минува за 
елмязь. 

Сара. Лвряамова женп в Нсаа- 
копа майка; родила Исаакв, кога- 
то бвлА на 90 годиив; ун1/к1а да 
Г27 години въ Хеироцъ {Сибл,). 

Сарая. Дановъ градъ въ Иуди- 
нитЬ прЬ,1'Ь.1н (Ии^^л.). 

Сарагоса (Саезагеа Лн^ц- 
б(а у рннлннртЪ, У.лтл^^огл у 
гспанциг!^. ЦснАнски градъ, ц. па 
рдвонневна обл., едно вр'1>ме сто- 
лвца на крнлство Лраговъ, ,^22 
кнлои. на С11В.-ИСТ. оп. Мадридъ, 
па ж^л'Ь»нвцдта оп. Бвйова за 
Мадридъ, Кбрц в Арагоискп ка- 
налъ, въ едно обшврпо и плодо- 
родно поде; 93,118 жит. ГолЬиа 
търговка съ вини. Универ^итетъ, 
бвбдвотекп, акалеияя на изящвв- 
тЬ всвуства. Тоя 1'рядъ не е у- 
кр11111'нъ; »ъ 1в09, той е бнлъ за- 
щнтеиъ само отъедла сг1;ва Ю 
крака вв(-оки и л крака дебела; 
в е билъ зетъ огь фравн. мар- 
шалъ Лява, сгЪдъ 50-дцевня об- 
сада, 1гъ 29 отъ ао-тЬ дни сл би- 
ли г110Т1г1)беин да № пр^нмать 
вхщкгЬ |-доа ио една; 00,00*) ду- 
ши ногвил^ш. Огбравата ржово- 
двдъ Иалафоксъ. — Облаегь С. 
има 4Ш.01М жит. 

Саравно. Вкж. Босна- Са^. 2256 — ккаство Сялюцо, западватя часть 
ВА вЪхогяшвото Мн^иисI:^ дукстпо, 
Лагурхк п о-йъ Сарднцня. ПрЬ- 
Л'ЬднтЬ й Айди: на сЪв., Швой- 
царвя: на ист., Ло)(йа]ио-1к!ве- 
цняиско кралство и духстоа 11ариа 
в М(>л«н»; на к>1>1>, Гси;саска за- 
липъ; ва зао. Франция. Проетр. 
76,300 пет. квдпн. и инс^л. & ин- 
лаояа жит. — Нача-юто на Са^- 
двнсжото кралств» е налрското 
графстио п> Савоия, осаоваво отъ 
Бертоиа кь 999. ХучСя^ртъ 11 
пкпий^^ь горни Пцциингъ (.Ш^^О^ 
Лнелей II т(елъ титлата савсйскв 
гртфъ; пряекннцвтЬ яу нами-па-тв 
Фочпан в д]гхство Лостъ; Лведей 
VI доб1иъ ц1иъ Ниежоятъ, Бр«с«, 
В&л|ИН1в, Влгдъ и други ок(м- 
ноств; Лмвдей У1П. оърввЛ са- 
воАскн дукъ, ириложи-п. Лйнева, 
Вале в Нк[1а (иП91. 1Сарл-ь Ш 
взгубвлъ държавата са, конто би- 
ла конфвскувава оть фравсоа 1, 
фравпргки крлль. Свнъ му Фа- 
лииъ-Кнану.гь. я добвлъ ^ноци 
ло Като-]{з)|Л|)е(?иския договоръ 
(1559). |{арлъ Кваиуилъ 1 се вгл- 
ползува.гь ОП. релнгвоаняН пой- 
ни дя си нека па»адъ Прооангь я 
Дофвно; Хеирихъ IV го раз('илъ 
в го накаралъ да итсглии 1>1н<с(>, 
Иалроми в Гексь вг. ш1гЬва на 
Салюцо (1601). Вянторъ-Аведей 
11, макаръ в трсть на бургунд- 
сквя дукъ и па всианс11вя кра1к. 
внукъ пя Лудоввка ХИ', со о4^- 
вялъ нротвп Франция щч^т 
воВката аа всиаигкото ндсл^гтво; 
той добвлъ оть Лвстрвя Монтфе- 
рап (1708), Свциля8(1713). Еоя- 
то раш1(ияд1> » Сардвнкя н кри- 
сватя тятя ( 1 720). Въ 1 7 9в фрав- 
црсвнтк реау^и а кански яойскв 
|[Згоиа.(в Карла- Нкануила плъ 
другвтЬ ву влад-Ьнвя в той се 
ограпячил. гъ (Тарднивя. Брагъ 
иу, Внкторъ-Екацгвп I, ги до- бятъ взяово (1814), безг зав&д- 
пата часть па Савовя, която му 
с« върнхда въ 14515 съ графство 
Паца. Той се отгеглядъ игь пре- 
стола въ 182), като отхозадъ да 
даде кАнституцвя аа побувевил 
си народъ. Кдрлъ-'Релнксъ въи- 
сгдиопнлъ неограивчввата вдость 
съ Еюиощьта на аветрнЙокНц въ 
1Сарлъ-АлГм'ртъ, твлЪчсвъ отъ дя- 
борадяпто двив№иве, което аро- 
взпела фравоузсвята революция, 
8Ъ 1^41^1, далъ па крялството св 
едиа констятуцка и се воставятъ 
на чело на нартянтавв яплиян- 
ската нешвнсяноггь, Поб^де1Гь 
отъ апсгряйцитб нъ Мадавъ в 
НоварА, той сн далъ оставката 
отъ прЬстола в уирЪлъ въ Цор- 
тугалня. въ 1849. Сявъ му, Ввв* 
торъ-Еяавуилъ 11, аогд1|двалъ вс- 
говйгЪ првгЬрв. []о и&дрвт^ съ- 
1гЪтя на гра||>ъ Кавура, тоВ звдъ 
участие въ кръясвата воВва жато 
■гьшзивхъ на Фраицвя в Ляглвя, 
и вздФйствувалъ ла се нрнеме 
ир^дсгавятельтъ ну въ варвжскня 
конгресъ. Въ 18&9, той подкачвлъ 
Я4И0В0, въ съжзъ съ Фраяцяя, 
борбата, въ която Кардъ Албсртъ 
саяъ 6ел> воббдевъ. Виафраи- 
кенский мнрг в шорнс^Й до- 
говоръ ну далв мялавсвата о6- 
латц Луната ва яталканавгЬ я 
[тзик вдвбвсцвтя орвложвлв Цар- 
на. Модеяа, МаршвтЬ, Оибряя, 
Ронаня и Иеанолятавсвото крал- 
ство. ОрдивскнЙ кряль аелъ то- 
гава титлата вталяяпскй врадь, 
която се пряооанала едно по дру< 
го отъ разявт^ евроцейскн дър* 
жавн (1859 — 1^60). Важ. Вня- 
торъ Еманднлг, Гаря6ам)и, Ита- 
лнл, Сашмя. 

С«рдяеъ. Старовр^. градъ въ 
Мала-Лзкя, стол. ш .1вдва, около 
9^ килов. ка ист. отъ Сявряа. 
Въ царуването иа К(№за, посл^д- — 2259 — ■м мдийски царь, С. сгвгпххь 
до и&й внсокоги сн благодипстоне; 
& е11^с1■ скснпвашлч) на лидий- 
сит монархия, стаи&л. сгКш- 
лаще яа аергядская сатрапъ. 
АпшляетЪ взгорнли С. пъ ЛОЯ 
жрЬм Р. X.; 10-с«т1гЬ, той иннк.п. 
водъ иасгьтй иа ))щиаиетЬ, н 
стяяхлъ гЬхиище яя об^асп>в1> 
;аравкте.1ь. Сардвсската 1сьрхва е 
едва ОП 7-тЬ цървяи споменхти 
ШЬ Отг^овемието. Сарть, сегашая 
Сардмсъ, е едно с«лцв, което за- 
иужва едииь соомсвъ сама ио> 
радв ршвалинит!) — театръ, сга- 
двЙ, църкви, КП1ГТ0 ех осгаи&лн 
отъ старо нрЬм^^нния градъ. 

Очиошашгь, ч>- Оннксь съ 

рамошАрп слоеве, думата като 

1в орокияш отъ Сирдъ я оииксъ. 

Сардоимчбски см-Ьхъ, |р. (оть 

Лрш, която нначн зж/ба гр). 'Лк*- 

^бенъ, язаятеленъ см^хъ. 

С«рд7 (Вак1ш>ри«т>). Франц. 

(ршатургъ, род. въ йарижъ пъ 

[831. Шиьиродцата му алодопв- 

млъ му е добила много ухорн 

шагиагь ; 11[)^въсходсиъ мъ 

Китовата вомедвя, той е по-долвпъ 

ястормческата драма. .Лкаде- 

|квъ отъ 18Т7. Цълний слясъкъ 

ва всвчкитЬ му ироиаведепия бв 

мадмва&ль много ц1)^дЪл|{т1| ни. 

Между вай-заб1к1'Е>Ж1гтел[||1тЬ му 

комедии ех: Старнтп чомчппа 

\{Ьев укчу. ^г^П8); Вуйчо Са- 

|.лум.(» (011с1е 8ат); Данийль Ро- 

\ша; Мамха (В й ) I е ш а т а п); 

(арнела (МагсеНе); Па.не.*а. На 

[бъ4Г. е пр^и^^дена коиедиятн М а- 

Маюе Йапвв^пе, прЬв. Ст. 

[Колвдвровъ (Търново, 19(ХЯ. (>гь 

С-тк драмв, ао-илв^гии са : 

Оога, опера Р«1г1в (Ом'- 

■ чество, биг. ирЬв. иа Гр. Начо- 

• вича); ТЬегш1|1ог (нстнрич. 

дряма, Н^П). С. е виса-гь 0111,е 

1^Н)В лухоиитя, азвнтелаи съчв- неовя, между които см, неговата 
беседа 1 8 с ц г к <1 е г й с е р- 
1 10 а 1'Аса{16т1 е ^га о- 
^^&\ЯV (18^3 т. — 12), яъяъ от- 
говоръ ма обпкввтедитЬ му въ 
плагиатъ. 

Сардъ Н.1Я Сарди. Дрпгоц11- 
ненъ кйиъкъ, червенъ като К1>ъвь; 
имсто му иде отъ стяроврЬмен- 
ввн градъ Сардвсъ, Д'Ьто иаВ-вп- 
пр{|д-ь бкдъ вам1ревъ. 

Сарепга. Отровркмевоо фиои- 
кейско врвстаинте на СрЪдизом- 
во нере, между Тирь и Сндоиъ; 
сегашното ин« ва мЬпхпа (едно 
село) е Сарафс^вдъ. Въ С жнв^лъ 
въ времето на едигь гладъ у Из- 
ранля лророкъ ^^\йя, жойто в пс- 
кръснхь тамъ сииа ца оди вдо- 
вица (Вибл.). 

Сареата. Русски п^Д'!'. ^ъ са- 
ратовсаата губерния, /120 вилон. 
на юго-зап. отъ Саратовъ, близо 
до Волга; 1>,500 жнт. Коврииа, 
иаиукъ, илатиа; търговия съ тю- 
тюаъ (-"ь Тюркоствъ. С е осио- 
ванъ въ 1765 отъ една 1гЬнска 
кодонйн моравски братя, които 
се радватъ ня гол1шн привилегии. 

Сари. Персидскв градъ, ц. на 
обл. Мазаид1>ра11ъ, ни р. Теджедъ, 
ЩО килом. ца с^н. оть Техеранъ; 
9,1>ои жители. Черници, памукъ, 
захарна тръстика. Фара-Лбадъ, 
на [{лгпнйскп море, служа на С. 
.ш ористаннщ*^. 

('арнда или Сарндата. Мопп- 
сиинъ градъ. близо до Ветсаиъ 
[Бибм.). 

Сарвазмъ (|р. еаркам, кяслшъ 
месо). 1'орчива ирония, оскърЛи- 
те^на подигравка. Ирим-Ьръ: Ра1)!/й 
ся, нпрю И!/1т1ски (ирисм^хъть, 
който пр11търп1иъ Иисусъ Хркс- 
тосъ иа кръста. — Спркаетнческм, 
('аркасгичеиъ. СвоЙствс-иъ на 
сарка.*1ма, язвително прнсмнвате* 
денъ. — 2260 — Ожркологмя. гр. Учение за ме- 
сата, снр. аа «екигк части н» ор- 
ганизма; тоя л^.гь отъ Анатомни- 
та йк.1ю<11<а мчоло1ията, атиоло- 
гият/г, нсвро.ччнюиа и сп.мнхоло 
шята. 

Сн|1Кояи. &!> хир. неснсто вв- 
рашеняе. 

Сяркофягь (|/>. саркп, месо; 
<^|й, яиъ). Каяенеш. гробъ, ка- 
менна гроПянца; къ тавика г{н)- 
боие гръцятЪ и ряиллнегЬ аъ 
старо вр^е гназйяли тл1;111]ит1| 
оотатки на аналш личиостя. 

Гаряатии. Вь ггнро вр^зи-, и- 
мето пя 1'лна гт1>4ша съ не дойр-Ь 
опр6д*левя прФл-Ь.1и, на сЬа. игь 
Черио море, ка ист. отъ Тиса, 
Ву€Лй и Цалгийеко моро н нааяи. 
пть Каспийско мо1и-, СлрматнтЬ 
яли ганромалггЬ бяли, казшио 
едно старо прИданяе, еимове на 
сквтотЬ и на амазоякягЬ, сир. 
ва иомяпдскк ишгтели лош-ш отъ 
Нсгокъ н па Ж1'11и на С1'ранага. 
Т§ шкаелн пъриснь мго-ист.часгь 
на гегашна Русия, ноиигнхли на 
скятигЬ <-рсщ!1 Дарнн, Мкгрн- 
лату сре1Ца рямлянегЬ а 11ар<ггао- 
то имъ замЬпило скитското цар- 
ство. Т4 съ1Т011ла 01-ь три 1ч)лЬ- 
МН мемспл, К1>а.1аккатп саряа- 
ти. ж?М1сх(»м» еарматн и ^см4^• 
дплчегкнтгь трмшчи. ГйтигЬ оь- 
гнпалн могхп^естнота ияъ аги кра- 
я па ПЬн 1гЬ1п. ОП. нашата ера. 
Ето сарматско племе, рощ-ош- 
витЬ, ио»нк»ло хтнитЬ. жчгг» по- 
ворнлн н поб^ттрлягЬ а нпЛЬ- 
хеийг)!. Гр1>цкиг^ колонии по сЬ- 
верннтЬ Прагове на Черно море 
— Олбяя, Теолосвя, Иантика- 
иея, Цитий, Фапагорня иг|П'Ьл11 
'ГЬр1'0вия с% саряаТ1ггЬ. Въ врЬ- 
ме иа №>лви<т) н[>'Ь(№лснне на на- 
родят]!, ()жннт11 гарматя наклу- 
ля вгь рякската яхперил; с^шер- 
вигЬ се см^свлн съ слов11иегЬ. Нъ какон ех бяля твя сариатн? 
Той иъиросъ остава а до сега не- 
ра11{)'Ьшецъ. 1}а нронсхожденяято 
ни тня люлс има раиичвп мя^ 
ння. Бдпо нн'11ние е, че името 
сарматв е било елно о4)и(о вне, 
съ ко«то старов|)1^менннтЬ ех 
ра:|би{мии рл;ивчп» племеаа, ка- 
то иянр. готи, фннн, литпвци, чер- 
кеае, схвти и сюц-!™!-. Това М1ГЬ- 
ине се основава на обстояп-лство- 
го, д1|Г0 сарматнгЬ населявалв 
ти.1кова обшнрпо пространство. 
Друп) миЬине уЛа1миа) е, че сь 
името сА1)иа1'н с& се озиачавалк 
а}обп1,о с.101Н>нскит)1 олемевй, о- 
собеко с^исро-встачвнв хЬлъ <уп> 
1'0Л'ЬнАта слов-Ьиска челядь. Сдр- 
матнгЬ фигурнратъ релйефяо ме- 
жду нарварсгЬ. конто Шкпадалв 
гЬврро-нсточннтЬ Н1111А'Ь1н ва Рим- 
ската нмперия. 

Сарно. Цталнанскв градг, 11) 
килом. ва сфв.-зав. отъ Салерно, 
)Ш |>. (.'арно; 15,000 хит. Сям- 
пурни минс[)алвн води, жвто, ви- 
но, коприна, намукъ. РазГ<втве в 
смърть иа Тейсл, пос1*дивй гот- 
скй краль (ЬЬЧ). 

Сароинческв залмвъ. Залввъ 
вь Егейско море, мехду Атняа к 
Лрголвда, въ който с* ост|)ови 
Кгвиа вОвламнпъ; сегаш». Лтин- 
аси лин«ь. 

1'аронъ. 11рост]>айва равивна, 
изобщо алодо)юдпа, прк палестин- 
ското нриморнс межд}" Кармялъ 
н Нопа; въ апостаккото вр-Ьме 
III. нея ямало едаовяеневъ градъ, 
койго се споменува вь Длдм. 2) 
Вонкаминоиъ |-ра.1ъ въ васансво* 
Т1> окрАжие, отвхдъ Нордавъ 

(.'«рпедонъ. Ю<1ит«ровъ сввъ и 
лнкийски Ц!1р1., оташелъ пв но- 
мовц. ириаму ври «бсалатя ва 
Трон в бнлъ убигь отъ Патровла 
( каеннел.). I — 2261 — Сарпм {Паоло). Италиянохн 
ясторввгь, рол. въ Веяецяи, д11То 
■ унр^л. (155'^ — 1623); хиИл. 
вато |1(м>фесоръ киу1'«{1Ь1п> Мпп- 

Стр и цосхЬ въ 1'имъ, и в<)ЛI^Iь 
борба съ наиа Наяла V кдтч) ая- 
щятвякъ на правата на веиеци- 
янгкат» ^аубяакя. Но тяя арв- 
чяш той спо&хъ ндолъгъ ва съ- 
отвчвсгвеямитЬ си. Затова е (н;- 
иубдвкнта го иочо-ш сь общ^ 
сгвеио погребване, Огьгьчанва мя- 
та иу вдй-до/»рото, пр*аечатваяо 
■ного П2ТВ, еЛа1оГ1а й«\ соп- 
с111о Тг1(1еп11по.' едно аъл- 
яо ■аддние на съчниоминта ну о 
бшо оА|арОАваво въ Ве1И)иа въ 
8 т. ■*•, 1761 — 1768, н друго въ 
Н«шолг. 24 т. 8», въ 1Т1Ю. 

С&рта. Фравцузска рЪкд, коя- 
то е дала яш-то св на едннь д»^- 
вартпмо1Ггь в-ъ сгйш-ро-аанадиа 
фравция; 28Г> кндом. (>гъ съ1>дв- 
■вввавгтл на С. я МаЙена, ^ кидои. 
иа сЪ». отъ Лкжерг, се об)1аз78а 
р. Менъ, нршчжъ на Лоаря, 10 
килт. д.п>гъ. 
Сасйваеаръ Вяж. Зоромвслк 
Сасаниди. Нерсидска дина- 
стня, която допиа на нрЬоч^та 
сд^дг Лрзакадитк, и доАвда име- 
то ся отъ Сасанй, д:Ьдо па ново- 
избрания понархъ Лрджнра. Ца- 
рунането на тая дшшггия и иа- 
АЬхЬхяте.1но, не толкова по рас- 
,'Котесткото я йпдякодЪпиота иа 
дмра й, хакаръ и нъ тола отно- 
шение ти да ае отсхпядана ах«- 
менндитЬ въ (.-иохата иа тбхяото 
яаЙ-голЬко цогхии-ство а бдеськъ, 
колкото 00 епергяата, воято тЬ 
саодучиди да вд-^иъгъ въ яаро.гя 
Кйобщо. Една ср»пни№дно малка 
1И)й1-1и1 г|1ъцн могла сполучливо 
/да се Лорн среша грамаднмтЬ 
Кгерксовя н Дарнрвй аъ^■1>Iща^ 
1Гь рямскнтЪ |10ят«ди не могли да 
добмпать аостоавш даирк въ е- два борба гъ )каваа сяла перслве 
(гъ нргЬмето на сасанвдигЬ. Лр- 
джйръ направплъ хнвеаската ау- 
гтйни н Тнгръ свои а|11цИ>ДИ. и 
|)ети1И11Ь ирЬстола иа сяна ся Са- 
1шра 1 нъ 1^40 сл1>дъ Р. X. (пиж. 
Сапорь). Между лряеяанцагЪ на 
Оанорлвцн бидя 1}пхарам V (НО 

— 441^), който НОЧНХ 1Ъ Н1Н0ВО 

войната съ римлнветЬ. добн.гъ 
чисть отъ Арк(!нин п миръ иа 100 
години; ЛойвЛ (488 — 498, Й02 

— 531), нлдръ в спосоЛеаъ мо- 
нярхъ, който, когато отказали 
рнмляв«.-т11 дй му нлаи^ап. усдо* 
в1-иати дааь, »бяки.1ъ нмъ война 
и |)а:«билъ гн въ вс^ко г]1яжрнне 
я гключвлъ ияръ (505). като му 
заплятнлн 11,()1>.1 фуятв злато. Б- 
дна втора война, начен&та въ 521, 
била огь началргю до края яъ 
аод:и аа нерсансггЬ, хака|)ъ рнн- 
Л8нет& въ онова врЪхе да има- 
ли единъ щабъ генерали бевподо- 
беиъ гл коя-да-в пр11Д8Шна впожа 
отъ исторнятн вмъ. Войнати аро- 
дъджавала в^коляо вдгЬме ед-Ьдъ 
въстедстинет» иа п|кЬсгола на 
Хоерева I (531 — .'»79), И се аро- 
така.1а съ и)гЬ(!'11кулка блязо до 
В1»я на \"|-к п-Ькъ, когато дру!"* 
заб'Ь.|'Ьжителипъ нсрсндскн заное- 
ватель. Х'щип 1 ИУП —(уЩ, се 
въскачилъ на орктила; тогава до- 
шли едно 110 друго дв^ велнкн 
събиткя, уднщоженвето на рим- 
ското моглщестп') |1ъ Лзня, в Хе> 
раклневото свободво Ш1Чтвй1\ ко- 
ето пакъ ловършио иедк-янеН въ 
стнрнгЬ ииъ ир%д'1ии до '!'и^п>, 
и ваиегло аа сасавидитЪ едняъ 
ударъ, отъ който т* не иогля ве- 
че ,%л се пндигнхгь. Сл1к.|Ъ 4-гц- 
дишна кеждуособна война, конто 
всхабида остаихлитЪ сили на на- 
рода, ва вр*«тпла дошедъ Иеця- 
гердъ 111 (632 — 651). ЛрабетЬ. 

които баля два охти иападодв — 2262 — Перси 1}езъ сподука, ;>азб1и1! въ 
639 Имлнгердивата дрння съ 1-о- 
:г1111а загуба. Иеилоп^рдъ наа])а' 
йй.гь лр;го върховно уснл!» дд 
шабм* царството си; аъ съ бвт- 
ватА ори Нахавендъ, В1> която 
падв&дн убятв, шивагъ, иопвче 
огъ 10О.0О0 пер<;яце, исчезнхда 
кЛия илдржда за сполука, я зди- 
чегшй монарх ъ станхть <^^^1ка- 
ве1съ в скнтинкъ въ с^иерми Х.о- 
расаиъ до 651, ко1-цто изм^шан- 
ччскя билъ убвгь. — Така йоги- 
ихдй дннш-тндтц, която на чедо 
на ■вого1^{юйни орди фанатици н 
в&рвяре с1>'1ориаа рпмдлнег^ пгь 
гордото няъ аоложеине нежду м- 
родкт^ ог Лзия и затрила търгов- 
ското бдагодоаствяе н нсгьнч»- 
ната цн»илиг1иня, които огъ ч<^• 
тире в-Ька цъвтклн въ тоя в1>ай. 

Смарн. Градъ въ о-нъ Оардя- 
вм, блкзо до сЬвервня брйП|, 
160 кндом. иа с^в.-ша. огъ Каг- 
ляярн; 38,317 жит. Маслинено ма- 
пхо, тютюиъ, добитькъ, иълна, ко 
жв. Уаиве()снтегъ, ословааъ въ 
176?1. Сгцгь занъкъ, построенъ 
огъ нсоаицитЬ въ 1330. Хубава 
съборна църква; 0. е архнеии- 
скодня огъ 1441. Ьябдяотека. С 
е гд. гралъ на 1«дноияениата об- 
ласп, която нахвапи <-Ьле1ЖЯТй 
часгь аа Сардяния. Иорто-Торесъ 
а сду-жв >а ярисганящи. (У>ляеть- 
та ЕШ 10,7^6 чет. кядом. в 
260.478 жвт. 

Смяфраеъ, нея. нлн Сасаф|т- 
сом дърво (1л!;пат Яаяяа- 
1гшя),Саеафраео«а кора (Сог- 
1ех 5.), добнвагь се отъ расте- 
ввето ЗавзаГгав о[(1аоа1|8, 
което орниадложя въ сея. на ля* 
яровнтЪ; расп- въ ОЬяерна Аме- 
рнка н достяга отъ 6 — 9 метра 
ввсочява. Дървото е съарвягенъ 
дсхъ, който въ кората е още но- 
сиеоъ, н съ аронатичеока вьз- сладъкъ вкусъ; уиотр^бяня се, как- 
то н кората, въ кеднцияата. 

Саем {Ант^амъ, ба|юиъ де). 
Фраш^зсви орионгдлистъ ^17&11 

— 1вЗЦ), арофесоръ на персвд- 
скн езнкъ пъ Со1иве <1е 
Ггапсе; отъ 1815 балъ рек- 
торъ на иарвжскня ]гаяяерсятетъ; 
огъ 1832 членъ ва горвата ка- 
мара. Г.1ав11ятЬ нусъчяяеняа сд: 
а гашта1Ге агаЬе (я^каио 
издяяня), кдасяческо съчнияняе; 
ОЬге 81ота(||> ягаЬо сь 
Ап1Ьо1ок1е ^гатшаНса!» 
а г а Ь е; нр^водъ яа Лбдудъ Ла- 
тя>|^овин &ия^ть и др.; нзброяяатъ 
до 4Ш неговвгб ученн залеси, 
обвародцаяи въ раани французска 
сиисавкя. ^ЬбЬлЪжнтелеяъ о кв- 
т&догьтъ иа ($я6лиотекат& м]! (1824 

— 1?144). С. й осяоввтедьть, яае- 
.ию съ Лбелъ 1'екюза, на парнж- 
ското Ал*ятско дружество. Ос- 
в^ь това. той оосяоявдъ, влв е 
бялъ цричнната да со осиовхгь, 
орН1^нталскя катедра въ Францяя, 
II е искаралъ ученнцн като Фрай- 
тага, Шезн, Катриера, Жобера, 
Сеиъ-Мартеяа н друга отлвчин 
орнеатолвстн. 

Саен (Салвесмрь де). Фраацуз- 
сян ауАлвцисгъ, гавъ на Аитоана 
С. (1в01 — 1^79), юрисгь, единъ 
огъ яай-дЪягелавтЬ сътруднвов 
оа^о^гпаI (1с8 1)«^ЬаС8. Не- 
говий отд1иъ е бялъ глави» ио- 
лемич1^с'кнгЬ; н нрЬдоолягатъ че, 
б|мъ да пропуща да зима участие 
токо-р«чи въ' всякой о<}тествевъ 
въпросъ, той нянясалъ около дв^- 
третя огъ полятическягЬ статия, 
която Со 110ЛВНЛЯ въ тоя вЬсгавяъ 
пр'к)ъ вторяя четвъртъ Х1\-я 
нЬкъ. Оть 18'12, когато се въз- 
становяла ннисрнята, той паиуст- 
яллъ аолипкатя, и явсалъ за 
и^стинка дятературян статия, ко- 
нто обнародвахъ въ 1858 въсбяр- — 3263 — 
кь \^аг1е(<а Ьтбтл\тч',я. 
Мога1е8 й1 Н1Я(ог1Яоея, 
2 т.Въ 1вА4 сгаиххъ ЯЕаденякь. 
Друго, ток озлать, въ 
— 64, (ЛВО мадквве на Ин- 
ча Мадамь де Севимйе въ 

Саотчшнш-!.. РЬка въ англий- 

ал с4»ерва Днершхя, взвнра въ 

Ошжп ОШ1Н1Я, тече кът. ист. 

м <х вдква въ езеро Уипяпегъ ; 

1,МХ) шиом. Корябошанятелца 

отъ устието й оходо двЬ-третн 

10П 1гЬлата й дъхкняа. Страаатщ 

която тече, е богата ст. 

!«■ вАглща в друга есте- 

проазяедеивя. 

Овтшш (евр. мроммншп, не- 

к). Въ Циблякта и въ 

вряш, духъгъ на аюто, князъть 

ш мдяохгЛ. дяволъть. — Сжтж- 

Ддволсхв, свойствеоъ 

ш сатава. 

Саттлжгъ, дат. Оихтннкъ, снр. 
к&лва ввЪив, която се въртя око- 
10 друга ао-голЪма; я&пр., :1еията 
Гй>& едвш слАтнвкъ. луната. Къ 
[11Р1М. см, цосл^ователь, аривър- 
ь: а)мт ом» Стамбуловиапь, 
Цанко€шпл, от^ 7^<^ла«9- 
вмн*» сателити. 
Сатвра, лам. Съчнв<^иие, въ 
се бичувать, огвивагь гла- 
шма оороцитЪ пя обМ1,(>- 
Гегвото. С. нна за 1сЪль, като звна 
[ва арвсв^хъ смбосткгк вли по- 
1.рл11ит)1 ва елво обвхество нлв 
ксъсловве, да възбулв къиъ вегп 
1меобщото вр^р^ве, в така ла 
БЛужв за ксоравлеиве ва нра- 
' ввгк. Въ всвчкв вЪкове в у всвч- 
кв народи, която иЬкалн възвож- 
^аостъ да всвазватъ №знака:ико 
[■ешвята ся, 0. сьстаяляна «иивъ 
\жяп ояоввцна ва властвгЬ, н № 
вроявявяиа толкова оо-рЬ1ко, кол- 
кото гнетътъ иа мастити билъ 
|№-тежъхъ. С. е бяла едваъ осо- 
бевъ. свойстяеиъ ва рвнлваетЪ, 
родъ дидактичесва поезия, кокто 
доствгв&лъ до иа1-ввсоко развя- 
гие у Хорацил. а^рсяя в Юм- 
нала. \1рЬл с])^двIп1 в1хове, е. 
се ср^шд у ввого европе&скв ииг 
сатмн, врозав1;в я поети, фрав- 
цузсхк, вталяявскн, гернавсхи, 
англвйгБв и др. ПрЪзътял епоха 
сятврицнгЬ раг ехсоПеосе 
ех Улрвхъ фонъ Хютенъ, Ераамъ. 
1'йб.1е, Дейвидъ Ливдсей в др. 
Въ ПЬн УШ-в вЬвъ, Лвглия в 
Фраицня вроизвелв първоразред- 
ав сатирици, конто це С2 ннолв 
(швии на а-/)*^ сн вито яваиу 
прЪдше<*твеанцнгЬ<.'и, вито хежду 
врЪеяивцитЪ си. Имената Лрай- 
дънъ, Цоиь, Чърчилъ въ Ааглия 
н Воало и Волтвръ въ Франция 
ся вай-велихитЬ ио тоя кловъ отъ 
литературата. У васъ ш ицй-иръвъ 
сатирвкъ мнную Ст. Михавловсвя, 
ако в да е пис&.гь още малко са- 
тирнческя съчввенвл. 

Сатярм. Въ 1р*нкото баеноса. 
горски божества, обвтавалв горя- 
гЬ, вмала б«аобриусиъ чов1ипкв 
вндъ, рогове, 8о!1Н брнда и ком 
крака, грабилв горсвигЬ ввнфн, 
лбнчалв иузвката, хороягравето 
в виното. РансквтЪ поета гн уе- 
дничиля съ фавинт»- ва своята 
мйТ(иогвл. СтароврЬиениото ваЯ- 
ве обвчало сатяра като сюжетъ; 
— едваъ оть наЙ-прочутиг4 об- 
рати ва староврЬиеввото вску- 
)-твое ПракоителовиЙ Сатирь. — 
Пъ />нЛл. еврейската дуна, която 
е прКпедева сатн|)Ъ, звачи: въ Иса. 
кос-шим», въ Лев. в ЛЪт. ярець, 
НФкон библейски гьлковатюля раз- 
бирал, съ якосмятъ* дава коза 
или майиуаа; и взобщо се вяу- 
шава, че прислтстввето ватакъвв 
жашугав или аа баенословавтЬ 
сатирн п-ЬйдЪ, както наир. въ 
Вавидовъ, означава аавустяване. — 2564 — Сатяршкъ. Съчв11ита1ь иа са- 
тири. — Сатнрнчески. Свой- 
ствеиъ вя сатирата, ириснанатв- 
леиъ: сатиркческа поелия; наоо 
ценъ къиъ сатирата: (У1«1«;)ич«га-м 

Оитраиия. Обласгь иди орая- 
лепне ва сат1>апъ. — Сатраи- 
етихвав!!. ЖнвЬи., рясиолш-лмъ 
се като сатраиъ. — Сатрапъ, >р. 
Облястеиъ уирлонтел!. у старо- 
вр11иенц11т11 ие|>си11е, обл'Ъче1П> <ть 
1чи'Ь)1а вдасть. Бъ к;>«.к«-. см. са- 
иопдасгенъ пкгподпрь. 

Ситуриа.и1. Старо-нта-тилнскн 
пралдиик-ь. устанонс^иъ ш сиокекъ 
иа адатния вЬкъ, кЬкътъ ва сио- 
бомта н {швепството. отъ лкь 
дсфЪ въ царулането на Слтурни, 
494 х-од. аркл» Р. X.. Тоя рразд- 
внкъ № ирлзлиувалъ аркл, де- 
кемкрин. и'1>р»(!йь вдвпъ деиь, 
косл^ :-1 дни. Вь Рвгь, той Гучлъ 
едннъ огь най -тьржествРнигЬ 
праздвнаи : всичхигЬ госиодарн 
н роби с« ир11давади иа ве<'^.1нн 
и р1до<т>, н въ това ар^е тово- 
рвчи не 00 ^№^ял^* иокакво бда- 
гопроичие. Сега думата с. озна- 
чава нс1>к(> ниршестио съ пнян- 
стш) и )>11зврагь. 

Сатурнинъ (Люаий Лпцми). 
1'вхлняннъ, народенъ трибуш*. 
убигь въ 100 нрЬди 1". X.. като 
розиирнвкъ оротявъ гнната. — 
С. {Публчн СемяроншЧ). ПрЪлпо- 
дигедь иа пь1иг1! и упраинг1.>дь 
па Кгип<>гь. Ьидъ ороньллиш-нъ, 
Смзъ ла го антагь. огъ {юйскнтк 
импорзторъ нъ 263. 11ока:ииъ и>- 
жсчтйо и д-Ьягелиость 11|»11Ч1| да- 
руш1и(.>ти са, ш. погянадт. 1л> ед> 
на буна на вовската, изваклия оп, 
■лдншиатаиу строгость. иг 2й1. — 
С, сярвбсля гностнжъ въ Лнтио- 
хин, около 12Л гдЬдъ Р. Ч. Са- 
т^рняягт»., веговя посл^оаате- дн, се ле жеая.» а ое вгБвдърналя 
отъ месиа храва. 

Цатуриъ. Старо - ятадояпсвя 
Сюгь на ;м'кяга к 11ос1(интк (8 а- 
( и г а и 8 оть к а I и х носЬв-ь), от- 
носхк отожестаяванъ пгъ рияля- 
петЬ съ грииЕИя Хроносъ. С. бнлъ 
си1п> на небето н оа земята, ба- 
ща на Юиипчра. Юнона, Идуто- 
Ш1 ц П^чгтуна, и свал<.'иъотъ пр^ 
сгнла [кп. Юонп!р!1, Иидругя ба- 
сни, той ппб1)пцщ. В1. Италия и ця- 
руяа.1ъ тамъ :1аедносъ Явуса. Въ 
ногоното царуване влйд'Ьяхь на 
:>('и:(та лм1ттш чша, едно въсно- 
ннниинй оть коКго се сшишио ет. 
Н[>а1дннка Сатурна.1яяи. Въ рия- 
скнн хра]гь на С. вяпидя обще- 
ственото съкроввтае в йоеяяягЬ 
трофеи. €. кюбражавади н като 
старецъ съ б%да бряда. съ коса 
въ рхцЬтН и сь кря^1^ 

Сатурнъ. Планета, втора по 
|-йд1!!11ша нъ планетната (смнечи.) 
система, ина три пр'ьстена и 8 
снктиика. Е1чВ-1-од-Ьяото му рпа- 
сгоянис отъ а1ъии,<гти о |,дОб ми- 
лиона КИ.10М.. най-иалкого 1,Ат 
яилиова кклом. Иавъриява ор<>в- 
тата си въ 24 годивн и 166.8 
деионощян. Разстоянието ну оть 
:1«>1111а V кех,1У 119^ н 1656 яя- 
лноиа КИ.10М. Обекърь му 7В0 
№инн, масата >1зьоо отъ масата 
на глънцето. Средната темпера- 
тура е 0.13 отъ «.'мката или пт- 
■гоеителното тегло (цодатл = II 
е ранно на 0.416. На остьта ги 
С. СО :>лнъртява. сноредъ У. Хвр- 
швда въ 10 часа, I нан., 60.4 
сек., слоредъ .Хода (НоИ, 16Т6) 
нъ 10 ояса, и пия., 2:1.8 сек., 
сноредъ 3~ил11ансавр11яета на за- 
иъргЬаинето му иостояцо ояад'&ва; 
вь 1ВЦ| год. бил» 10 члел, 
14 мий., 21.Ь сек., въ 1894 ГОД. 
10 чага. 12 явя. а 35.8 сек. 
Силно огражава свгЬтлицатп. I 

I 

1 
I 

I — 9265 — С-т1 пръстени ех Ляля открятя 

отъ Голиея въ КИО, аъ есте- 

^тюто ннъ е [1а:11бра.11. точно свно 

ГХиВгевсъ 1л. 11)57. Въ 1Ь1Ь Ка- 

пнв н Марлиин открили елоа 

чпрш иинцА мсжд} 2 лръстеиц. 

(гь 1&&0 Ьондъ и Даусъ 1шм*1)- 

^■мм едйиъ 11лт|гЬше111. тьменг 

'■ръстеаъ. По Барнарм. 1п.11каш- 

81Й лиаметръ па въакашння иръо 

тепъ с 277.300 КИ.Ш11., 1М1тр1.ш- 

ввй 242,300 Ендок. 

Ск^лъ. Пъриий цар!' на «врск- 

тЬ(109й Рр1-ан 1\ X.). 1""Н'ь на 

Ч1Сй, босагь гланатарь на Венн* 

1В0пт) илем». Обетолпмспкт). 

ц сйършно еъ Саудовото 

(йГ&ие на царски чннъ, е нно- 

просго. С, кдто дирил, (т- 

1Ана11т1^ си огликн, които би.1И 

'сбьркади пдтя, итиш1>.п> орн Са- 

иушя дп с<> научи отъ пс-го коВ 

ихть сл хта]кЛУ1. 11ро1Н1кътъ. по 

11оаии пош-^Ьике, ш ипназа-гь ту- 

ктакси ла пярь, га ('. ням-кт» ос- 

^^иантЬ на>1'Ьрн.гь корона. Иопнй 

иарь.едъръ на ръсп., блпгородоиъ 

но в:!]^»^^, иов4.-ли1е.1(;я'ь цо ха- 

[рактеръ, дивадъ добра надежда 

[№ бсдшпето. 1Ьрл1искйтЬ |иеме- 

■■■п гя сцлътяли оволо иего. 11о- 

аХхитк иу на.1г фядистницигЬ. 

иоаоцнтЬ, аяонцктЬ, аналйчавегЪ, 

бялн толкова ся докашпиства ал 

неговата военна «^аосоЛноеть; ям 

и<м;п-аенно той Ш1Ч1-11&дьда про- 

{язмлничн, д<ю'пгнхлънъ дулеш- 

Жото си ра»нр«нне да црави тп- 

къня безткопия, като сЬчътъ ни 

сйеш.<^'11йЦ81-Ь иь Нчбъ, н :итова 

Акдъ отхвърдеиъ клгонедоптоеяъ 

аа осяователь на [^(кката дивао 

тяя. Санунл*. койго <* бидъ огте1- 

дн-гъ отъ Сяудовик ,лмр1>'' и 

Пядъ свритокъ нонязялъ Дяинда 

ш 1№ръ, не ор^ааяадъ да оила- 

вм 4.1УЛЦНД 11Д|>ь; иъ нящо не 

1 лимигвддо да саре Саудовото не- падаяр, нато дорн до<^лестин-Н1 
к:1че1-пи ва сяна иу Иицатлиж, 
в вйй-сеткЪ той шииси. уЛнтъ 
пъ еана бнтва съ финсгивцит^Ь 
(1055). 

Сафнръ. Фндистямскн градъ 
йлнлп до (^{гМикицо норь-, чяето 
я'11гтпполо»еннп <№га е непознато 
<ЬвГ..1.). 

С|и[>н1*!^ки стнхъ. 1 1 - сло- 
ж<.-нь1'Т11л.ь, и-юбртЬень огь Слфо. 

СафлорЬ, герм. Дивь ШПфрЯ)П>. 

Сафо. Грькиня огь о-въ Лес- 
босъ. иди ОП. Мнтндннъ, воато се 
нрослапвда съ по«тич1.ч'ката га 
дарба я ШТЛШ1 и нарочена десе- 
тата яуза (У1-и яЪнъ нр11ди I'. X.) 
Името й станхло нарни,йт<'Д110 за 
нсички длровнтнсиислтрлки. Сби- 
ля 1'Ъ«рЬнеипица на Лдкея, глан- 
ивй нрблстйвнтель на соднйската 
школа лярнческа иосаил, сть кого- 
то жйк'к]а вь принтрлскн сноше- 
ния, както става явно огь ГЦ'Ь.1^- 
дктЬ стихотпоренвя и на дванята. 
Оинл^! »'ь однп огь ннсвата сн 
клапа, че тя лобЬгисла оп Ми- 
тядинъ иъ Сн1и1.1ия. между 604 и 
592. 11|>очгтий расвааъ, че С ое 
х|1г)>лнла огь Ловкадската кана- 
ра въ Ср^днзомио иоре, нащото 
Л11>боиннкъгь Ц фаонъ не отгоко- 
ри.гь на дюбовиа к. мвиуяа за 
една язияслица огь яявокошивгЬ 
в|)4нева. П]г1>дн«лагагь, че вь Мя- 
1'Н.1Инъ 0. е била цеит|П> на ед- 
на дитератт]1на котория, която е 
сьстояла огь жени, нейии ученич- 
ки. Цейний иравстк«нъ характеръ 
е бн.гъ 11р-11лн%гь на {пИ^ннс яъ 
кпантЬ ар1.яе11а: най-от<:корошив- 
тЬ нрЬпнратели сл билн нълков- 
никь Мюръ и Ведкеръ; пърянй е 
подидъ обвинението, а вторвй за- 
щитата, «ь 1{Ье1В1йсЬе8 Ми- 
ьеага (1857-1»Аа). Кънъ което 
М1гЬвие н ла ге нахлонвнъ, нЬна 
явкакво съ|1И'&ине за нейния ан* — 2266 — соп лрически гевай, ва който 
ся се удввлявали въ старо вр^- 
не, и който, както се проянва В1. 
безиодобията Л ода ов Афролнта, 
слжо гсидйа съжалението, че оп. 
иейнитЬ о хинт аосмк. нне а-га 
притежаваше сахо отисдеци. Най- 
добрвй техсгь се съдържа въ ]юрг- 
ковата сбирка Гое(ав 1^71101 
Огавс) (1654); най-доброто 
отд'йдяо яадалас е N е н ь-вото 
(1827). 

Сахалмвъ. (.>стровъ. въ Охот- 
ско море, &1Й30 до игточнвн 
брЪгь на Сйбмръ, среща устието 
на Амуръ, отд^^евъ отъ матернкъ 
Азия съ Татарски иротокъ, огъ 
Иесо — сь Лаиерумвъ иротокъ ; 
ирииадлежн аа портгиутгкия дого- 
воръ (виж. Портгм^тъ мъ Оъед. 
Държ.) с1.ве|1нлта половина на 
1']1С1|л, а шжиата на Япония, съ 
оЛровчвтата иростр. 7а,»78 ч«. 
кил. (само €. има простр. 75,395 
чет. КВ.10Н.) н 8ъ 1 8!>7 г. нналъ 28, 
113 жят., отъ която 13,47Н зато- 
чени руси (11,М8 ихже и 1,'.«^1 
жени). ТузенцвгЬ ел около 4,51)0; 
ос1«иингЬ сл китийци, корейци, 
я|1оицн. Броатъ ва японцотЬ въ 
острова сега е иесъмнйнв» иного 
ио-гол*1гь. Гл. гр. Алексадровггь. 
назаладйнл бр^гъ, 0. е пданвнска 
земи, ослгЪлъ па сЬнеръ. Главното 
плаиинеио б-ьрдо яма средна висо- 
чина ООО кет]>а, отд^ии върхо- 
ве — 150 и. !*Ькит11 сл ве:и1ачйт?л- 
ии. Хинхатътъ е гурогь, ио-кенъ 
сано ва юхпия н заоадпнн брЬго- 
ае. :{ниЬ пияници, л^ЬтЬ мъгли. 
Л^рвмата покрай р&китЪ състо- 
атъ оть тоиоли. нви и дхбове. 
Цма и саоеображиъ бамбукъ А гио- 
(И л а г I а К и г П е п 3 1 а. Ли- 
са1М1. печки, норски видри, с^вер- 
п влеив, кучето. Кучето се упо- 
требява и като впркгатао живот- 
ио. Русвгк и апонцвтЬ с< внесли кове и волове. ЕвтовегЪ ек о^- 
стади, аъ тюлената я видрнтксх 
книго. Въ мо]>ето нка селди, въ 
р-ЬкитЪ — паламуди, песгьрви. — 
Макаръ Сотлаваа да е бвлъ и»- 
в1№т«въ ва кнтаВцитЬ в японщ- 
г6, 1п> вачалото на точявтЪ с*к- 
А^аия за ПОП) се брои огь Лапв- 
ру:ювпт& (1787) в Кру^кнщерно- 
8иг{1 (1в(>;>) в^сл^^дванкя. Въ 1853 
капнтанъ 1'имсхи-Корсаковъ от- 
крилъ ва завадпня б|гЬгъ иа о-ва 
камеяв влглнша; въ скшдта 1-о- 
дйна се (каовалъ първий руски 
пость (Мурапевскя) въ Аншгь яа- 
лнвъ. Въ 18;>7 се осяоаалъ носгь 
Дуе за разработв. на вамеияит^ 
вхглища. До 1875 южиата чясгь 
отъ острова нрянадл^жа.1апа Япо- 
ния, когато тя се дадл 1*усйЙ въ 
заиеий за »жиятЬ Курмскн о-в«: 
сега Иионня стана п&къ влад1|лка 
ЦК 1«я часть. С. е и-Ьстозаточеинв 
38 русски каторжници, ковто рабо- 
тштъ въ каненовжглнщиит^ руд- 
ници н по нравенето на пхтнпи- 
Въ 18№4 вмало 64 с«ла, звселевн 
оть заточевви* ЖенвгЬ са мно- 
го малко в ги цЪаитъ. Оть 1081 
отъ Лл(^хсаидр«вскъ до Овбиъ пца 
морски телеграфъ. Сношението съ 
пристаивщйта на Сябнръ се под- 
държа отъ корабп^ ва добровод- 
иата флоти. Най-ноавт& опвсаивн 
на С. ех на Добротворскн (1870), 
Поляковъ (1882)в на рус. в па 
н^исхи Красновъ (1892). 

Сахара. Нъй-гол11мата иустнал 
па {«еипото клабо, п> с^в. Лфрц- 
ка. съ Ц, 159,495 чет. килом., сир. 
равна цц пространстяо ва Европ». 
Въ гк'саъ смисглъ С. варичатъ 
невавнсимата часгь, която не нрц* 
наллежи, иапр. ва Мароко, А4- 
жирь и т. п.. съ простр. 6,1вП,ооО 
чет. килом., межд; 17* — 39' е^. 
шир., 17"— 300* ист. хьдж. Изоб- 
що ир1)лстааа едяо олато 300 — < I 


— 5587 — 

^ ЛО 1,500 «пра ш- 
аст. Сащиеиушт* 

«тши ■аямимг- 
■пц; АтшА I 

■ ■■ОП) 
■ТСТЯКЯ ■ кр^ 

Според» 

се 2 шиюш 

1» сшммжЛ ш им»- 

виам. шсге- 

850,000 киок. 
^ОО.ОШ) вв- 
веят а об- 
Оп «аверадттЪ 4о- 
асяяк >в гои. схщо ■ 
VI«•ер^^ке^еЧ же^тканя 
рчдв ■ АР- Вг сгр«- 
■а 1т^епп1 ии таця- 
е жрайю сксх- 
автогъ, който яе 
■Ъп ттшша, е Уия*Дри 
■ 4 *-!> тлАк Ця« Я1ЮГП «ер- 
■ сшм емри, яавр. 
Клиититъ е ха1гъгь, 
• влвмнскктЪ мЪст- 
сроввтедяо често 
1Ь1 мгпкит! температура 
ле трпшяасяи кри*». 
п кркяе м гжят- 
шпк 1Яярка я^ровек явй-честе 
а «вгугтъ. Г>гъ рас- 
яя са ршвв вндове 
яяяяяя. рястеачето С«- 
А|гвр11 ргосега <П1> №• 
Авг1 ер|а4ясей1>, 
дръячетя, швр. ввдо- 
ЕрсЬг41га, оть За1яо- 
а г е а е «йдътъ трагика (Т г а- 
)^апит пи(1«1ит), Н Ькон 
расгекм етлхчкгь сол>яа крис- 
пле (Пеаашпг)» )|)г1е11я). 
Фауна: яялсо валове аптадоая 
(^яа^•^■), жарафм; лъвове кЬна ръ 
яахр&шяосптя па иусгниитЬ, л 
еажо во араяшатя, д-Ьго яма Лдн- 
М мда. Огъ дял. ша^Ьаотггаещн: оиш, я» а«я дребюг ля сщя {^ 
■ежа). Цпжя : ира|еж. анчшяя 
гер я а яящ я. ВжЪчугя : рега