Skip to main content

Full text of "Enumeratio plantarum omnium hucusque cognitarum, secundum familias naturales disposita, adjectis characteribus, differentiis et synonymis"

See other formats


^BNEWrORKBOTANICALCARPf CYPEROGRAPHIA 

SYNOPTICA 

SIVE 

ENUMERATIO 

CYPERACEARUM 

OMNIUM HUCUSQUE COGNITARUM, 

ADJECTIS 
CHARACTERIBUS, DIFFERENTIIS ET SYNONYMIS. AUCTORE 

CAROLO SIGISMUNJ30 KUNTH, 

rHILOS. DOCT., PKOF. PLBL. OKD. IN LIVIVERS. BEKOL., HORTI 
KEG. BOT. BEKOL, ET IIEKB. KEG. VICE-DIRECT., ORDIINUM ^QUILAE 
RUBRAE BORUSS. ET LEGIONIS HONOR. FRiVNCOGALL. EQUITE, ACAD. 
REG. BEROL. SOCIO OKDIN., INSTIT. FKANCOGALL., ACAD. CAES. 
NAT. CUR. BONN. ET MOSQ., ACAD. KEG. MONAC, AC/VD. REG. 
MEDIC. TARIS., SOCIET. REG. GOETT. ET RATISB., PHILOM. ET 
HIST. NAT. PARIS., LINNAEANAE LOND., LUGDUN. ET CADOM., 
WERNERIANAE EDINK,, MEDICO-BOT, LOND,, HORT. CULT. BEROL., 
PHYSIOGR, LUNI)., NAT. SCRUT. BEROL, ET LIPS., UNIONIS PHARM. 
GEKM. SEPTENTR. C^VET. SOCIO UONOR. VEL EPIST. STUTGARDIAE ET TUBINGAE. 

SUIMTIBUS J. G. COTIAE. MDCCCXXXVIJ. ENUMERATIO 

PLANTARUM 

OMNIUM HUCUSQUE COGNITARUM, 

SECUNDUM 

FAMILIAS NATURALES DISPOSITA, 

ADJECTLS 

CHARACTERIBUS, DIFFERENTIIS ET SYNONYMIS. AUCTORE 

CAROLO SIGISMUNDO KUNTH, 

PHILOS. DOCT., PROF. PUBL. ORD. IN UNIVERS. BEROL., HORTI 
REG. BOT. BEROL. ET HERB. REG. VICE-DIRECT., ORDIINUM AQUILAE 
RUBRAE BORUSS. ET LEGIONIS HONOR. FRANCOGALL. ECtUITE, ACAD. 
REG. BEROL. SOCIO ORDIN., INSTIT. FRANCOGALL., ACAD. CAES. 
NAT. CUR. BONN. ET MOSQ., ACAD. REG. MONAC., ACAD. REG. 
MEDIC. PARIS., SOCIET. REG. GOETT. ET RATISB., PHILOM. ET 
HIST. NAT. PARIS., LINNAEANAE LOND,, LUGDUN. ET CADOM., 
WERNERIANAE EDINB., MEDICO-BOT. LOND., HORT. CULT, BEROL., 
PHYSIOGR. LUND., NAT. SCRUT. BEROL. ET LIPS., UIVIONIS PHARM. 
GERM. SEPTENTR. CAET. SOCIO IIONOR. VEL EPIST. €<f.^- TOMUS SECUNDUS. :// STUTGARDIAE ET TUBINGAE. 
SUMTIBUS J. G. COTTAE. MDcccxxxvn. EiNUMERATIO PLANTARUM OMNIUM 
HUCUSQUE COGNITARUM. CYPERACEAE juss., browis., nees ab eseivb. 

X lores herinaphroditi vel diclines, nudi vel calyce instructi, 
singuli squama (bractea) stipati, in spicani (spiculain auct.) 
niulti-, pauci- vel unifloram congesti, distiche vel undiquc dis- 
positi, inferiores saepe nonnisi ad squamam vacuani redacti. 
Calyx, ubi adest, rudimentarius : phylla 6, interdum plura 
(8 in Duhchio et Buekia, creberrima in Eriophoris plerisque), 
rarius abortu pauciora, setiformia, spinuloso-scabra vel plu- 
mosa, nonnunquam tenuissima, capillaria, interdum ex sex 
nunc oinnia nunc nonnisi tria alterna squamaeformia. Sta- 
inina tria, phyllis totidem exterioribus opposita, rarius pau- 
ciora (2 vel 1) vel plura (4, 6, 8 vel 12). Filamenta post 
fecuudationem elougata, interdmn longissima, plerumque per- 
sistentia. Antherae biloculares, apice indivisae, saepissime 
acutae vel mucronatae, basi emarginatae ibique affixae, ple- 
runique lineares. Ovarium compressum, plano-couvcxum vel 
saepius triangulare (angulis staminibus respondentibus), ad ba- 
sim plerumque nudum, rarius nunc disco cupuliformi integro 
vel 2-3-Iobo (in Scleria, Ficinia, Melancrani), nunc annulo mem- 
branaceo adnato (in Fimbristyli) cinctum, uniloculare, concre- 
tum ex ovariis duobus vel tribus cariuatis vel naviculari- 
bus, quorum nonnisi unum (anteriusl) ad basiin interiorem 
ovulo instructum. Ovulum rectum, iuversum, funiculo secun- 
dum totam longitudinem adnatum (anatropujn Rich.). Styli 
tres, rarius duo, plerunique infernc magis minusve connati, 
rarissiine apice bifidi (iu Buekia); basis stylorum concreto- 
oTum nunc aequalis et cum ovario contiuua, nunc dilatato- 
^ KuMH. Synops. 11. [ 1 J 2 CYPERACEAE juss. (Cyperiis.) 

incrassata, ad ori^incm constricla, persistens vel una cuni 
partc suj)ctiore dccldna. Fructus (acbenium Ricb.) monosper- 
mus, nou (lebiscens, lenticnlaris, plano-convexus, triangularis, 
cyliadraceus vel globosus, laevis, impresso-punctulatus, punc- 
tulato-scabratus, ecblnulatus, tubcrculatus, transverse ruj^osus 
A^el striatus, rarissime papiilis stipitatis obsitus, pleruuKpie 
per stylornm concretorum basim terminatus vel rarissime (in 
Cbulio) planc obtectus; in Caricinis (ubi spica feminea ma- 
gis niiuusvc composita) uunc sobis, mmc una cum rbacbeola 
vcl cjus rudimento obtccius utrlcnlo formato e squama al- 
tera intcriore (axi couununi contigua) bicarinata, marginibus 
connata, tartlius uiui cum illo ileciduus. Pericarpium mem- 
])ranaceHm, crustaccum vcl osseum; drupacenm in Diplasia. 
Seuien erectum. Albumen semini conformc. Embryo in basi 
albumluLs inclusus *). Radicula blbim spectans. Plunmla in- 
conspicua. lladiccs Jlbrosac. Caulls {culmus nuct.) trian- 
gularis^ raritis tcrcs vcl pluriuiigulatus^ plerumqiie enodis, 
upive sacpe umhellato-ramosus. Folia graminea^ rurius 
latiora {in Sclcria)^ basi vaginantia^ interdum ad vaginam 
redacla. Vaginae intcg^^ue, actatc intcrdum Jissiles. Spi- 
cae plammtjue capitato- vcl spicato-congcstae^ rarius soli- 
tariae. 

I. CYPEREAE. Spicac ploiumqne miililflorae. Squamac 
«Visiicbae, acquales, pauoissimae iufVijorum saepo vacuae, Flores 
liermapl)rocliti. Calyx plaiie iiullus. Slyliis basi aequalis, deci- 
dims. Acheuium iiunquam roslraliim. 

CYPERUS j./iViV., vAiiL., jjROwx. 

Spicae multitlorae. Squamac disticbe imbrlcatae, onmcs 
florifcrac, aequales, interdum nonnullac inferiorum nu*nores, 
■vacnae. Setae sipiamulaeve nnllae. Stamina 3, rarius 1 v. 2. 
Stylus tri-, rarius blfidus, deciduus. Acbcnium triangulare vel 
rarlus conq^ressum, saepe basi jicrsistente styli uuicronatnm. 
Cuimi foliati, rurius upliylli. Folia gruminca, plcrunupie 
plunu. Spicue fasciculafac, capiiutue vcl umbcUutuc., um- 
bcUis simplicibusy composilis vel suprudccompositis. 

*; Kiiibiyo lcnficularis, iii basi scniinis fxlia albunicn sitiis, homo- 
gcncus Jirown. l'ru(l. i21'2. CYPERACEAE jlss. (Cypenis.) 3 

A) Siylus bifulus. Aolicnium latoribus comprcssuni. (pycreus 
Boauv., Nees ab Esenb.) 

1. C. nWLlSLS Vahl. Enum. 2. 329 et herb. Culmis racspilo- 
sis, iriangulai-ibus, i;labris, basi folialis; foliis culmo loni;ioribus, 
iiicnjbranaceis, planis, glabris; umbella snb{)-ra<lia<a ; radiis in- 
aequalibus, apice 5-10-s(acbyis ; spicis spicalim (lisposilis, disfi- 
cbis, oblongis, compressis^ pa(en<issimis, 5-8-lloris; involucro 
sub6-pliyllo, longissimo ; sqnamis lale ovalis, carinalis, mucro- 
ualis, septemnerviis, dorso viriilibus, carina spinuloso - scabra, 
lateribus byalino-albidis ; staminibus 2; stylo profunde bifido; 
acbenio oblique obovato^ lateribus compresso, apice retuso, 
punctulato-scabriusculo, squama dimidio breviore; immaturo fus- 
cescente, nitore aibido margaritaceo. — India orientalis. O — 

2. C. NITE?fS {Retz. Ohs. 5. 13?) Vahl. Enum. 2. 331 et 
herh. JViUd. herb. ii. 1350. Culmis triangularibus, glabris, basi 
foliatis; foliis culmum aequantibus vel superantibus, apicem ver- 
sus margine scabris; umbella 4:-6-radiata, saepe capitato-con- 
iracta; radiis valde inacqualibus, apice 10-13-stachyis; involncro 
3-4-pbyllo, longissimo ; spicis fasciculato-congestis, lanceolato- 
oblongis, compressis, sub24-floris, nitidnlis; squamis obovato- 
subrotundis, carinatis, apice rotundatis, robuste ct recte mu- 
cronatis, sub5-nerviis, dorso subolivaceis, ferruginco-lincolatis, 
lateribus hyalino-albidis ; stamine 1; stylo bifido; achenio ellip- 
tico, lateribus compresso, apice rotundato, apicato, fusco, punc- 
tulato-scabriusculo, nitidulo, squama triplo brcviore. C. pui- 
vinatus Nees ah Esenh. in herh. Metjen. — India oricntalis, Chi- 
na. — Saepe sub nomine C. piimili X. ex India missus, an di- 
versus? (Vabl. 1. c.) C, pulvinatus JVees ah Esenh. differt non- 
nisi statura minore, umbclla capitato-contracta, acbeniis dimidio 
brevioribus. C. nitens Vahl. et forsan etiam liotzii ad C. casta- 
ncuni IVilld. potius spectat, tcste W. Arnott (m IVigitt. Bof. 78.). 
Planta Rctzii monandra, tristyla, C.squarroso proxima, fide ipso auct. 

3. C. ]MEMBRANACEUS Vahl. Emnn. 2. 330 et herh. (JVall. 
Caf. n. 3312 A.) Culmis triangularibus, glabris, basi foliatis; 
foliis culmum superantibus, planis, mcmbranaccis, margiiie sca- 
bris; umbella subdeccmradiata; radiis valde inaequalibus, apice 
polystachyis ; involucro pcntaphyllo, longissimo ; spicis spicato- 
congestis, oblongis, acutis, compressis, 9-11-floris; squamis sub- 
rotundo-obovatis, apice rotundatis, emarginatis, subrccurvato- 
mucronatis, subquinquenerviis, carinatis, dorso fcrrugineo-iinco- 
latis, carina viridi, lateribus hyalino-albidis ; stamine 1 ; stylo 
profunde bifiilo ; achenio oblique obovato, lateribus comprcsso, 
apice truncato-rotundato, apicato, punctulato, laete fusco, squa- 
ma duplo triplove breviore. — India orientalis. 2\> — Praece- 
denti proximus; haud distinctus? Nccs ab Escnbeck cum C. pnl- 
vinato suo conjungit. Flores in plar.ta Waliichii itcm monaudri, 
rarissime diaudri. 

[ iM 4 CYPERACEAE juss. (Cj penis.) 

4. C. PUXCTATUS Boxh. Flor. Ind. 1. 197. (JVull. Cal. n. 
3312. h. c.) Culmis friangnlarihus, glabris, basi foliaiis; foliis 
dilnium aequanlibus, an-ustis, planis, apicom versus spinuloso- 
scabris; umbclla 4-r).ra<liala; railiis inaequalibus, apice i-9-sla- 
chyis; involucro Iripbyllo, longissimo; spicis digilato-fasciculalis, 
patentissimis, oblongis, compressis, 14-!21-floris; squamis subro- 
tundo-obovatis, apice rotuiulatis, emarginatis, subrecurvato-mu- 
cronatis carinatis, snbquinquencrviis, stramineo-pallitlis, dorso 
ferru"ineo-lineoLitis ; slaminibus2; stylo bifido; achcnio obo- 
vato lateribus compresso, apice rotundato, subretuso, punctu- 
lato-scabriuscuio, pallide fusco, nitidulo, squama triplo breviorc. 
C. pulvinatus JVees ah Esenh. ei Meycn. in IVighf. Jiot. 74 par- 
/im. Pvcrcus pulvinatus Nees uh Esenh. et JMcyen. in JAnnaea 

y. '■^S^. India orientalis. — Vix a C. membranaceo distin- 

guendus : staniinibus duobus. Nces ab Esenbeck C. membrana- 
ceum una cum C. punctato ad Cyperum pulvinatum ducit. 

5. C. PUiVIlLUS Linn. Amoen. Acatl. 4. 302. EJnsd. Spec. 69. 
(PbJcn. Alm. /.191. /8.*) Vuhl. Enum. 2.330. {Roxh. Flor. Ind. 
1. 200/) Nees ah Esenh. in IVight. liot. 74. Umbellae compositae 
radiis striciis ; spiculis in spicas ovafas confertis, reflexo-paten- 
iibus, oblongis, comprcssiusculis, 8-18-lloris; squamis ovatis, la- 
tere pallidis , nervosis, carina viridibus, nuicronatis, mucrone 
patulo ; stylo bifido; caryopsi obovata, compressa, retusa, punc- 
iulata; involucri 3-5-phylli foliolis 2-3, umbella longioribus, la- 
tiusculis, planis caulinisque culmum aequantibus vel superanti- 
bus, laevibus ; culmo basi folioso, triquctro, laevi ; radice fibrosa. 
Nees. Pycreus pumilus Nees ah Esenh. in lAnnaea 9. 283. — 
India orientalis. 7\> — . Nees ab Esenbeck 1. c. huc ducit C. meni- 
branaceum Vuhl.^ et W. Arnott cod. 1., licet cum?, JVull. Cat. n. 
3336 c. **) C. pumilns Ilotth. est longe diversa species a Vah- 
lio una cum C. nitido Eam. ad C. atrum suum ducta. Poiret 
{Encycl. 7. 55.) C. pumilum iJnn. et Rotth. iterum infaustc 
conjunctos ad C. nitidum Lam. trahit. 

6. C. VULGARIS. (Slch. herh. Maurit. n. 14.) Culmis triangula- 
ribus, basi foliatis; foliis angustis, carinato-planis, carina mar- 
gineque ]derumque sca])riusculis ; umbella pluri-, saepe pauci- 
radiaia, interdum capiiaio -congesta; radiis valde inaequalibus, 
a])ice 7- 25-slachyis ; involucro subiriphyllo, longissimo; spicis 
spicato-confcriis, paieniissimis, lanceol.ito-linearibus, compressis, 
28-34-floris; squamis carinatis, subemarginaiis, muticis, strami- 
neo-pallidis, dorso subquinquenerviis et ferrngineo-lineolatis, ca- 
rina viridi; staminibns 2; slylo profunde bilido; achenio obo- 
vato, apicato, latcribus comprcsso, pnnclulaio-scabriusculo, ca- *) Nees ah Fspnberk synom. Phikn. excliidit. 

**) Nfcs al) l<;.scnl)eck 'dncit 11«//. C„t. n. ;]33fi. ad C. innn,k»tnm 
Jtoxh, (C. piinceiculatum ruhl.), ccrte rette (luoad litt. b , quae sup- 
petil. CYPERACEAE juss. (Cyperus.) 5 

siaiioo, opaco, squama fcrc trlplo brcvioro. C. conglomeralus 
iRollh. f^ram. 21. t.i'). f.l?) JaJd. Enum. 2. 339. (Jide synon. 
Lam.) Linh: JJorl. 1.308. yFilld. herb. «. 1361. /o/. 1. C. slric- 
tus Ljam. III. 1. 1-46. l*oir. Encyd. 7. 253. (,/ide speciin.) C. 
aruiulinaceus Fors/c. Flor. Arah. n. 45? (Jide lahl.) C. glo- 
bosus Allion. Auct. 4i). 1'ahl. Enum. 2. 309 ci hcrh. IVilld. herh. 
n. 1303. C. fascicularis Cajid. Gall. 3. 722 (Jide specim.), nec 
Roith., nec Oesf. C. curvatus Vuhl. Emim. 2. So^ et htrh. C. 
lanccolatus l*resl. in Rel. JJaenlc. 1. 107 (specimen vulde juvenile), 
nec Poir. C. capillaris Koenii>; in Ilo.rh. Flor. Ind. 1. 198. ISees 
ah Esenh. in JVi^ht. Boi. 76. (JVull. Cai, n. 3318.) Pvcrcus 
capillaris Nees ah Esenh. in Linnaea 9. 283. C, liorizontalis 
JVilld. hcrh. n. 1355. C. divaricatus Lam. lU. 1. 145. Poir. 
Encycl. 7. 257. (fide specim.) C. llavidus (Retz. Ohs. 5. 13?) 
Vuhl. Enum. 2. 33 4 cl herh. (specimcn ctdlum spicis SQ-Al-Jlo- 
ris.) JVilld. herh. n. 1356. Decaisne, Descr. herh. Timor. 31. C. 
lanceolatus Sieh. herh. Maurii. n. 32. — India orientalis, Java, 
Timor, Luzoiiia, Mauritius, Arabia, Italia supcrior (introcluc- 
tus?). O — Squamae saepe lateril)us palliile forrugincac vcl 
fusco-purpurcae, margine byalino-palliilae (in C. divaricato Lam. 
ctc). Folia plcrumque culmo breviora, rarius (in C. conglome- 
rato JVilld. et C. globoso All.) cum longitudine aoquantia vel 
superantia. C. conglomeratus lioiih. m berbario Vablio bauil 
suppetit; stylus ab auctore trifidus dicitur. In C. flavido VahL 
hcrh. sempcr stamina 2 vidi, Vabl contra nonnisi uaum com- 
memorat. C. flavidus Roxh. Flor. Ind. 1. 204. a planta Vablii 
longe dilTcrt fructu triangulari. Involucrum intcrdum (in C. glo- 
mcrato JVilld. et C. globoso All.) tetrapbyllum. 

7. C. FLAVESCEINS Linn. Spec. 68. PoUich, Palat. n. 41. 
Vahl. Enum. 2. 335 ei herh. Ilosi. Gram. 3. /. 72. IViUd. Enum. 
73 et herh. n. 1357. fol. 1. 2. Sihih. Flor. Graec. 1. /. 47. Poit. et 
Turp. Fl. Paris. t. 74. Fl. Dan. t. 1682. Muehlenh. Dcscr. 16. JSuti. 
Gen. 1. 35. Meri. ei Koch Germ. 1. 420. Torrey, Flora of ihe 
United Stales 1. 60. Culmis caespitosis , triangularibus, gla- 
bris; foliis culnnim subaequautibus, carinalo-planis, margine sca- 
briusculis ; umbella subtriradiata, compacta; radiis brcvissimis, 
tri- vel polystacbyis; involucro tripbyllo, longissimo; spicis ob- 
longo-linearibus, acutis, compressis, 20-24-floris; squaniis ova- 
tis, carinatis, dorso subquinquenerviis, flavo-fuscesccntibus, ca- 
rina viridi, s;;perioribus acutiusculis; staminibus tribus ; stylo 
bifido; acbenio obliquc subrotundo -obovato, lateribus compres- 
so , brevitcr mucronato, laevi (punctulato ex Mcrt. ct Kocb.), 
uitidulo, fusco, squama fcre triplo breviorc. Pycreus flavcsccns 
Reichenh. dnn. 72. Nees ah Esenb. in Linnaea 9. 283. — Eu- 
ropa, Graecia, Caucasus, America bor,, Africa bor. 2|. 

8. C. FoNTANESII. Culmo fililormi, triangulari, glabro; 

foliis ; umbclla quadriradiata ; radiis inaequalibus, apice sub- 

4-stacbyis; spicis fasciculato-divaricalis ; involucro tripbyllo, um- 6 CYPERACEAE juss. (Cyperus.) 

Iicllam superante; foliolis planis, margine scaLriusculis; spicis 
lincaribus, acuiis, comprcssis, 26-36-floris ; stiuamis late ovatis, 
obtusis, carinatis, tlorso obsoletc sub5-ncrviis, ijallidis, carina 
viridi, dorso obsolctc fusco-lineolaiis; staminibus 2; stylo bi- 
fido ; achcnio obliquc subrotundo-obovato, latcribus comprcsso, 
apicato, punctulato-scabriusculo, nigro -castaneo, squama dimi- 
dio brcviorc. C. stramineus Desfonl. in JVilld. herb. n. 1329. 
LinJi. Jalirh. 3. 84. — Patria? — Varietas C. flavesccntis spi- 
cis pallescentibus?; diflfcrt radiis clongatis fructibusque obsoleto 
punctulato-scabriusculis. Nonnisi frustulum foliis destitutum sup- 
2>etit. Nomen mutavi ob distinctissimum C. stramineum JVees. 

9. C. RIVULAIIIS. Culmo triangulari, glabro ; foliis culmo 
brevioribus, carinato-planis , glabriusculis ; umbella 3-4-radia- 
ta; radiis valde inaoqualibus, apice 3-6-stacbyis; involu- 
cro 3-phyllo, umbcllam supcrantc; spicis spicato-subdigi- 
tatis, late linearibus, oblusiusculis, compressis, 20-25-floris; 
squamis ovatis, obtusis, carinatis, dorso sub5-nei'viis, carina vi- 
ridi, altero latere flavescente, altcro aut toto sanguinco -casta- 
neo aut nonnisi macula sanguineo-castanca notato; staminibus 2 ; 
stylo bifido ; acbcnio obovato-clliptico, lateribus comprcsso, mu- 
cronato, punctulato-scabriusculo, jjallide fusco, margaritacco-ni- 
tidulo, squama dimidio breviore. C. Nutlallii Beyrlch. hcrh. ho- 
reali-americ, iiec Torrey. C. fiavesccns JVilld. herh. n. 1357. 
fol. 4. — Georgia, ad rivulos. 7\> — DifTcrt a C. flavcsccnte, 
cui proximus, umbellae radiis elongatis, rliaclieola epunctata, 
squamis uno latere sanguineo-castaneis, aclicnio dimidio majore, 
obovato-elliptico (ncc subrotundo-obovato), scabriusculo, pallido 
fusco, uiargaritaceo-nilidulo. 

10. C, DIA>'r)RUS Torrey, Caf. of pl of lSew-YorT<. Schnll. 
Mani. 2. 103. Torretj, Flora of ihc' Unif. 'Slal. 1. 60. Culmis 
triangularibus, glabris ; foliis cnlmo longioribus, carinato-planis, 
glabriusculis; umbclla subquadriradiata; radiis inaequalibus, 7-8- 
stacliyis; involucro tripbylio, umbellam superantc; spicis spica- 
tim dispositis, patentissimis, lineari-oblongis, compressis, acutis, 
12-16-iloris; squamis ovatis, apicc rotundaiis, carinaiis, dorso 
fusccscentibus, ad uirumque laius saepo sanguineo-zonaiis, apicc 
niarginequo airo-sanguincis, carina viridnla; siaminibus 2; siylo 
bifido ; aclienio obovaio, laieribus comprcsso, apicaio, subiilis- 
simc puncinlaio, laeic fusco, angulis castaneis. C. bicolor ^or- 
rey, Caf. of pl. of New-Yorli. (^Jide specim. aufhent. niecum a cel. Gray 
communic.) Torreya mariiima liajinesc/ue in Journ. de phys. 89. 
105. — Amorica borealis. 2|i — In speciminibus mecum ab amic. 
Boott communicaiis folia cnlmo l)roviora, umbolla 3-4-radiata, 
radii 2-3, elongaii, apicc 6-13-siacliyi ibiquc sacpc trifidi, unus 
Lrcvissimus, subnullus. 

11. C. GRAMMICUS Kunze in Porppis;. CoU. Chil. 3. 18. Rc- 
j)ons ; <ulmis brovibus, iriangularibus, glabris; foliis culnio vix 
longioribus, planis, laiiusculis, glabriusculis ; umbella pluriradiata, CYPERACEAE juss. (Cyperus.) 7 

fasclciila<o-contrac(a; railiis brcvlssimls ; involucro lclraplivllo, 
umbellani duplo superantc, cilioiato-s[)Inuloso ; spici.s lanceolato- 
oblongis, obtusiusculis, compressis, 13-21-(loris ; srjuamis remo- 
tis, carinatis, ovatis, obtusis, dorso curvatis et sub7-nerviis, oli- 
vaceo-straniineis, inter nervos ferruginco-lineolatis, superne ad 
latera plerumquc atro-sangaineis; staminibus 3; stylo bifido; 
acbenio obovato, lateribus compresso, umbonato-apicato, punc- 
tulato, fusco, opaco, squama dimidlu brcviore. — Cliili austra- 
lis. — C. simpiici inter tristylos proximus videtur. 

12. C. EraguostiS Vahl. Eimm. 2. 322 et herh. Culmiii 
triangularibus, basi repentibus; foLis culmo brevioribus, cari- 
nato-planis, margine scabriusculis ; v.mbella 4-7-radiata; radiis 
3-8-stacbyis, uno plerumque brevissimo, interdum capiluto-cou- 
tractis; involucro tripbyllo, umbellaui plerum<jue superante; spi- 
cis spicato -fasciculatis, late linearibus vel oblongis, compressis, 
16-24-floris; squamis late ovatis, obtusis, muticis, carinalo-na- 
vicularibus, dorso subquinquenerviis, pallidis punctulisqiic linea- 
ribus ferrugirieis conspersis, marginibus lacte vel castaneo-san- 
guineis, carina viridi; staminibus 3; stylo bifido, longissimo ; 
acbenio subrottuido, lateribus compresso, apicato, sublilissimc 
punctulato, castanco- vel nigro-fusco, squama duplo quadruplovc 
breviore. C. cruentus lietz. Obs. 5. 13. ijide Vahl.) Roxh. 
Flor. Ind. i.^Oi). c.rcl. syii. (/ide Nees.) C. sanguinolentus (Vahl. 
Enum. 2. 351?) Nees ah Esenh. in fVight. Bol. 75. (IVall. Cat. 
V. 3319.) JVilld. herb. n. 1382. C. albidus Lam. III. 1. Ub. 
ijide Vahl.^ nui cum C. sanguinoleiito conjungil.) Pycreus san- 
guinolentus Nees ab Vlsenh. in Linnaea 9. 283. C. turfosvis 
Sahmann. in herb. Lucae. C. ater Vahl. Enum. 2. 335 et herb. 
C. pumilus liotib. Gram. 29. t. 9. f. 4. excl. sijn. Linn. ct Phikn. 
(fide Vahl.) C. nitidus Lam. Ill 1. 115. (fide Vahl.) — India 
orientalis, Mauritius, Africa borealis (Tingis) et australis (Si-- 
nus Delagoa). 2|i — Planta tingitana a wSalzmanno lecta differt 
involucro brevl, pentapbyllo squamisque dorso epunctatis. Cype- 
rus iVall. Cat. n. 335 ii. nil nisi varietatem majorem esse vide- 
luv spicis longioribus, 26-3U-floris, spicatim dispositis. An C. 
cruentus Ro.xb. vere dlander? Nees ab Esenbeck liuc ducit C. 
atrum Vahl. (C. pumilum Roxb.) C. sanguinolentus Vahl. iu 
ejus herbario haud suppetit. C, cruentus Rollb., Vahl. et nob. 
n. 213 est specics tristyla longe distincta. 

13. C. ATER Vahl. Enum. 2. 335 et herb. Culmo triangu- 
lari, glabro; foliis lineari-lanceolatis, margine glabris (ex Vabl.) ; 
umbella subsexradiata; radiis inaequalibus, apice 4-15-stachyis, 
longioribus subtrifidis; involucro 3-i-phyllo, umbellam superante; 
spicis spicato-fasciculatis, patentibus, oblongo-lanccolatis, acu- 
tis, compressis, 14-16-floris, castaneo-fuscis, nitidis ; squamis 
ovato-ellipticis, obtusis, muticis, cariiiato-navicularibus, quinque- 
nerviis, fuscescentibus, ferrugineo -liueolatis, lateribus superne 
castanco-sanguineis, carina vividula ; staminibus 3; stylo bitido, 8 CYPERACEAE juss. (Cypenis.) 

cxserto ; aclicnio .... C. pumilus Rofth. Gram. 29. t. 9. f. A. 
excl. syn. jAnn. et riuhn. Xfde Vahl.) C. iiitiilus Lam. III. 1. 
145. Poir. Encycl. 7. 55. {e.vcl. syn. Lhin. et Phihn.) — Iiulia 
orientalis. — Nccs ab Escnbeck (m IVight. Bot. 75.) una cuni 
C. Eragrostitle ad C, sanguinolcntuni ducit. 

li. C. LANCEUS Thtmb. Prod. 18. VaM. Enum. 2. 350 et 
herh. (EcAlon. herh. n, 885.) Nees ah Esenh. in Linnaea 7.517. 10. 
135. Ratlice rcpente; culmis triangularibus ; foliis culmo brevio- 
ribus, carinato-planis, rigidulis, supernc marginc scabriusculis ; 
umbcUa sub8-radiata; radiis vaide inaequalibus, apice 6-polysta- 
chyis, longioribus trifidis ; involucro 3-5-pbyllo, umbcllam su- 
pcrante; spicis spicato-fascicnlatis, oblongo-lanccolatis, acutis, 
comprcssis, 20-28-floris; squamis ovato-ellipticis, obtusis, muti- 
cis, carinato-navicularibus , subquinquenerviis, fuscesccntibus, 
saepe fcrrugineo-punctulatis ct lineolatis, lateribus sanguineo- 
ferrugineis, carina viridula; staminibus 3; stylo profundc bifido; 
achcnio obovato, latcribus compresso, apicato-mucronato, subti- 
lissimc punctulato, castaneo-fusco, nitidulo, squama quadruplo 
brcviore. 

^) macrostachya ; umbellac radiis abbrcviatis ; spicis multo 

majoribus, fasciculato-cougestis, lanceolatis, 28-32-floris ; 

squamis lateribus sanguineo-castaneis, carina viridula, 

epunctatis. 
y?) mucronata; umbcllac radiis abbrcviatis ; splcis fasciculato- 

congcstis ; squamis acuto-mucronatis, latcribus sangui- 

nco-castaneis, carina viridula. 
8) humilis; culmo vix spithamaco. Kees ah Esenh. in Lin- 

naea 7. 517. 
— Cap. b. spei. 2}i — Stamina 3. Stylus plerumque basi geni- 
culato-inflcxus. Folia apiccm vci'sus ad margincm subtilissinic 
ct rcmote denticnlata. Necs ab Esenbeck (m 7^mnaea 9. 285.) inter 
Cypcros ponit, licct spccies distylas sub noniine gcncrico Pycrci 
colligct. Varictatcm y ad C, bromoidcm duxisscm, nisi folia ci- 
liis spinuliformibus destituta essent. 

15. C. P.HOMOIDES IVilld. herh. n. 1353. fol. 1. Link. Jahrh. 
3. 85. Culniis triangularibus ; foliis culmo brevioribus (fide Link.), 
])Ianis, rigidis, supcrne margine suhciIiato-S])inuIosis ; umbclla 
quadriradiata; radiis apicc 6-8-stachyis, duobus abbrcviatis ; in- 
volucro trij)liylIo, longissimo; s])icis s])icato-fasciculatis, ])alcn- 
tissimis, ohlongo-lanceolatis, acutis, compressis, 20-22-floris, 
straminco- fnsccsccntibus ; squamis ovatis, acutato - submucrona- 
lis, cai-iiiaio-navicularihus, dorso sub5 -nerviis; staminibus 3; 
stylo jtroliindc hihdo; achcnio obovato, latcrihus comj)rcsso, a])i- 
cato-uinhonato, ])unc<uIato-scahriusculo, nigro, o])aco, squama 
quadru|»lo hroviorc. C. angulatns 'Nces ah Esenh. inWis;ht. liot. 
73. (tVall. f*a/. n. 3324. a. h.) Pycreus angulalus Nees ah Escnh. 
in. Linnuea [). 283. — Amcrira calidior, S. Domhigo, Nc]»alia, 
Cap. h. spci. 2ji — Praccedcnti proximus, vix divcrsus. Spicac CYPERACEAE juss. (Cy])criis.) 9 

in planfa nepalcnsi latiorcs ct brcviorcs, 10- l^-florac; culmus 
tri(^uctcr (ncc quatlrangularis, ut Nccs ab Escnbcck indicat.). 

10. C. DIAPIIANUS Schrad. riunt. rar. llorl. dloell. l. (u. 
in Jierb. llornem.) SclmU. Mant. 2, 477. Culniis triangularlhus, 
glabris, basi foliatis ; loliis culmo longioribus, niembranaceis, pla- 
nis, niarginc scabris ; umbella depauperata, pauciradiata; i'adiis 
3-5-stachyis ; involucro 3-pbylio, bjngissimo ; spicis ovato-oblon- 
gis, comprcssis, l^-li-floris ; squamis ovatis, obtusis, muticis, 
carinatis, dorso sub5-nerviis, hyalino-albidis , dorso {"erruginco- 
lincolatis, carina viridi, glabris ; staminibus 2 ; siylo ])ifido; achc- 
nio obovato-subrotundo, lateribus comprcsso, apicato, trans- 
versc ruguloso, straminco-pallido, opaco, squama triplo brcviorc, 
— Nepalia. O ? — Specinien a me visum macrum et incom- 
pictum. 

17. C. STRAr.IINEUS Nees ah Esenh. in IflgJit. Bot. of In- 
dia. 74. (IVall. Cat. n. 3320.) Culmo fililormi, compresso, gla- 
bro; foliis culmum subacquantibus, anguslis, planis, supcrnc 
margine spinuloso-scabris; spicis 5 vel 6, in apice culmi altcr- 
iiatim et spicatim dispositis, linearibus vel oblongo -linearibus, 
acutis, comprcssis, 20-40-floris, straminco-flavidis ; involucro 2- 
3-phylIo, longissimo; squamis late ovatis, carinatis, acuto-sub- 
mucronatis, dorso trinerviis ; staminibus 2; stylo bifido; achc- 
iiio subrotundo-obovato, apicato-umbonato, lateribus compresso, 
transvcrse ruguloso-scabriusculo, castaneo, nitidulo, squama fcre 
triplo brcviore. — Sillet. 

18. C. LANCEOLATUS Poir. Encycl. 7. 245. Willd. Jierh. n. 
1298. fol. 1. Nees ah Esenh. in Linnaea 9. 285. Culmo triangu- 
lari, basi foliato, glabro ; foliis culnio brevioribus, angustis, cari- 
uatis, giabriusculis ; spicis pluribus (circitcr 19), capitato-congc- 
stis, scssilibus, lanceolatis, coniprcssis, sub20-{loris; involucro 
subtriphyllo, lougissimo; squamis hite ovatis, carinatis, aculis, 
s<ramineo- flavescentibus, dorso ferrugineo-punctulatis, carina 
trinerviis ct viridulis; staminibus 2; stylo bifido; achcnio obo- 
vato, lateribus comprcsso, apicato-mucronato, cpunciato, casta- 
jieo, squania triplo brcviorc. — Madagascaria. — Antlicrae li- 
nearcs, flavae, apicc acutiusculae et fcrrugineae. Affinis C. fas- 
ciculari Poir. (fide ipso auct.) C. lanccolatus Sieh. Jierh. Mau- 
rit. n. 32 :-'i Presl. in Rel. Ilaenlc. 1. 167. cst C. vulgaris n. 6. 

19. C. LamarckianuS ScJiult. Mant. 2. 108. Culmo trian- 
gulari, glabro, basi foliato ; foliis culmum acquaniibus vel supe- 
rantibus, angustis, carinatis, glabris, apice sca1)ris; umbclla pau- 
ciradiata; radiis inaequalibus, apice polysiachvis et subramosis; 
involucro triphyllo, longissimo; spicis subspicatim dispositis, 
lanceolatis, obtusiusculis, compressis, subl7-floris; squamis arctc 
imbricatis, ellipticis, apice rotundatis, muticis, carinatis, dorso 
trincrviis ct ferrugineo-Iineolatis, lateribus hyalino -fusccscenli- 

bus ; staminibus 2 ; stylo profunde bifido ; achenio C. con- 

fcrtus Lam. III. 1.145. (v. in Jierh, VaJil. speciiit. aulJient.juvenile.) 10 CYPERACEAE juss. (Cyperus.) 

Poir. Encycl. 7. 219. — India orientalis. — Praeccclcntl proxi- 
inus, vix (listinguendus. AHinis C. stricto Lam. (C. vulgari n. 6.), 
auct. Poir. 

20. C. Olfersianits. Cnlmis caespitosis , triangularibus, 
glabris, basi foliatis; foliis culmo brevioribus. angustis, carinato- 
coniplicatis, supernc ad marginem scabriusculis ; umbella 2-4- 
ratiiata; radiis inaequalibus, plerumque brevissimis, 3- vel pol}'- 
stachyis; involucro subtriphyllo, longissimo ; spicis oblongo-li- 
nearibus, acutis, conipressis, 16-20-lloris ; squamis ovatis, carina- 
tis, obtusis, straminco-flavidisjcarina trinerviis, viridulis etobsoleto 
ferruginoo-punctatis; staminibus 2; stylo bifido; achenio lateri- 
bus Icnticulari-compresso, clliptico, acuto-submucronato, obso- 
letissimc punctulato, ferrugineo, squama fere triplo brcviore. 

— Montevidco. — Radix fibrosa. Culnii 6-10-pollicarcs. Squa- 
mae glabrae, dorso sulicoriaccac, lateribus membranaccac, deci- 
duac. Filamcnta latcralia, pcrslstcntia, elongata, hvalino-albida. 
Antherae oblongae, mucronulatae, flavae. Stylus bifidus, ferru- 
gincus, exsertus. Achcniuni saepe vernice tenuissima albida ob- 
ductum. Cum praeccdentibus conjunxissem nisi patria differrctj 
sequenti quoqiie proximus. 

21. C. MELANOSTACHYUS Humh. et Kunih. Nov. Oen. 1. 207. 
IVilld. herh. n. 1317. Culmis cacspitosis, triangularibus; foliis 
culnuim subaequantibus vcl eo brevioribus, planis vcl carinato-con- 
duplicatis, rigidulis, glabris ; umbclla pluriradiata, capitato-con- 
tracla; radiis 4:-6-stachyis ; involucro triphyllo, longissimo, mar- 
ginibus ciliolato-spinuloso; spicis arcte confertis, lincari-oblou- 
gis, acutis, comprcssis, 11-15-floris; squamis ovatis, obtusis, 
muticis, carinato-uavicularibus, dorso subquinqucncrviis, oliva- 
ceis ct croceo-punctulatis, lateribus nigro- vcl sanguineo-casta- 
ueis, carina viridi, uitidis; staminibus 2; stylo profunde bifido ; 
achcnio obovato-oblongo, latcribus compresso, apicato, punctu- 
lato, laele castaneo, uitidulo, squama dimidio brcviorc. C. ci- 
miciiuis Fresl. in Rel. Haenk. 1. 166. (v. in herh. reg. Jierol.) C. 
polystachvus Schlechtend. in Linnaea 6. 2-i. (excl. syn.) C. va- 
riegatus Ifmnh. et Knnth. Nov. Gen. 1. 208. IVilld. herh. n. 1315. 

— Nova Granata, Mcxico, S, Domingo. 2j. — Squamae in C. 
variegaio straniinco-flavidac, dorso ferruginco-Iincolatae, lateri- 
bus supernc fcrrugineo-sanguincae, carina viridi; folia margine 
carina([uc ciliolato-spinulosa; in speciminibus domingcnsibus squa- 
mac tolae straminco-flavidac. 

22. C. ADUSTUS Presl. in Rel. Ifaenk. 1. 167. Culmo tri- 
quctro; foliis planis, glabcrrimis, culmo brevioribus; involucro 
diphyllo, spiculas cxccdcntc; spiculis aggregatis, lanccolatis; glu- 
niis ovatis, obtusis, unincrviis; fructu oblongo, marginato. iVe«/. 

— Pcruvia, nisi Chili? ^ Maxinic alfinis C. variegato Jfumh. et 
Kth. (Presl.) 

23. C. MEtiAPOTAMlCUS. Culmis caespitosis, filiformibus, CYPERACEAE juss. (Cyperus.) 11 

iriangularibus, basi foliaii.s; foliis ciilino brcvibus, angustis, cari- 
iialo-conduplicaiis, glabris ; capitulo solitario, polystachyo, subro- 
tunilo; involucro diphyllo, foliolo altero longissimo; spicis arcte 
confcrlis, lanccolato-oblongis, acutis, comprcssis, suboctoHoris ; 
squamis late ovatis, obtusis, muticis, carinatis, dorso sub5-ner- 
viis, lateribus sanguineo-castaneis, carina viridula; staminibus 2; 
stylo bifido ; acbenio oblique elliptico, lateribus compresso, api- 
cato, punctulato-scabriusculo, pallide castaneo, nitido, squama 
duplo triplove breviore. Scirpus megapotamicus A. Spreiig. 
Teni. 4. Isolepis megapotamica Diclr. Spec. 2. 132. — Brasi- 
lia. 2|i — C. melanostachyo proximus. 

24. C. Htoiboldtianus Sdndl. Mant. 2. 100. Culmis gra- 
cilibus, rigidis, basi vaginatis, apliyllis ; s|)icis crebris, in apice 
culmi capitato-confertis, oblongis, compressis, subl2-tloris ; in- 
volucro triphyllo, complicato, rigido, margine scabro, capitulum 
longe snperante; squamis ovatis, obtusis, carinatis, subseptem- 
nerviis, stramineo-flavidis, dorso croceo-lineolatis ct punctulatis, 
carina viridula; stamine 1; stylo bifido; achenio oblique ovato- 
oblongo, umbonato, lateribus compresso, obsolete punctulato, 
fusccsccnti-cinereo, nitido, humectato castaneo, squama dimidio 
brcviore. C. densus JVilld. herh. n. 1311. Link. Jahrh. 3. 83. 
— America calidior. 

25. C. FERRUGINEUS Poir. Encycl. 7. 261. Willd. herh. n. 
1375.yb?. 1. {Sieh. herh. Maxirit.n.b.) Culmo triangulari, striato, 
glabro, basim versus foliato ; foliis culmo brevioribus, carinato- 
jilanis, rigidis, superno margine scabris ; umbella multiradiata, 
deconiposita, contracta; radiis abbreviatis, longioribus apice pa- 
niculalo-ramosis, polystachyis ; involucro 6-8-phyIIo, longissimo, 
rigido, carinato, carina marginibusque spinuloso-scaberrimo ; spi- 
cis spicato-dispositis, lineari-Ianceolatis, acutis, compressis, 11- 
14-floris ; squamis ellipticis, obtusis, breviter mucronatis, cari- 
iiatis, sub5-nerviis, carina viridi, lateribus sanguineo-castaneis, 
nitidis ; staminibus 3; stylo profunde bifido; achenio oblique ob- 
longo, apicato-mucronato, lateribus comjiresso, punctulato, laete 
castaneo, nitidulo, squania dimidio breviore. — Madagascaria, 
Mauritius. — Spicae in planta mauritiana pallidiores, sanguineo- 
ferrugineae. Specimen hcrb. Willd. florifcrum et foliis desti- 
tutum. 

26. C. FOLIOSUS IVilld. herh. n. 1330. (specimina valde jii- 
venUia.) Culmis triangularibus, glabris, basi foliatis ; foliis culmo 
longioribus, carinato-plauis, subrigidulis, marginescabriusculis; um- 
beila 6-9-radiata, fasciculato-contracta ; radiis abbreviatis, 5-10- 
stachyis; involucro 5-phyIIo, longissimo, margine spinuloso-sca- 
bro; spicis spicato-dispositis, lanceolatis, acutis, compressis, 11- 
13-floris; squamis ellipticis, apice rotundatis, breviter mucrona- 
tis, carinatis, sub5-nerviis , carina viridi, lateribus sanguineo- 
castaneis, margine apiceque stramineo-pallidis; staminibus 3; 
stylo bifido; ovario fecundato elliptico, lateribus compresso, 12 CYPERACfiAE juss. (C^perus.) 

squaiiia tllmulio brcviorc. C ferrui;iiieus Poir. in Tierh. Mns. 
Paiis. — Blanritins, Borbonia et ? Bladagascaria. — Forma ma- 
crior pracccdcntis ? 

27. C. TuouARSII. Culmis triangularibus , glabi*is, basi 
foHatis; foliis brcvioribus, carinato-planis, rigidulis, margine spi- 
nuloso-scabris; umbclia pluriradiata, fasciculato-contracta; ra- 
diis brevissimis, polystachyis ; involucro triphyllo, longissimo; 
spicis spicato-fasciculatis, linearibus, acutis, comprcssis, 10-21- 
lloris ; squamis latc ovato-cUipticis, obtusis, obsolcte mucrona- 
tis, carinato-navicularibus, sub5-nerviis, carina viridi, latcribus 
sanguineis, fructifcris pallcsccntibus: staminibus 3; stylo bifido; 
aclicnio oblique clliplico, latcribus turgidc lcnticulari-compresso, 
apicato, obsolete punctuLito, fusco-uigro, margaritacco-iiitidulo, 
squania ^ brcviore. C. glaber Aub. tlu Fciit-Th. Jierb. C pen- 
tadactylus WilUl Iterh. n. 1295. fol. 2 et 3. — Mauritius. — 
Forma macrior C. fcrruginei Poir.? 

28. C. mcANS. Culmis argute triangularibus, glabris, basi 
foliosis; foliis culmo dimidio brevioribus, rigidulis, planis, margine 
spinuloso-scabris ; umbclla suboctoradiata; radiis valde inacqua- 
libus, simplicibus vel ramulo uno altcrove instructis, polysta- 
chyis; involucro 6-phyllo, uuibcllam superante; spicis spicato- 
dispositis, patentissimis, lincari-Linceolatis, acutatis, compressis, 
15- 17-floris ; squamis ovato-ellipticis, acuto-submucronatis, ca- 
rinatis, suhquinqucnerviis, carina viridi, latcribus subsanguinco- 
ferrugincis, margine jjallidis, nitidis; staminibus 3; stylo pro- 
fnnde bifido ; achcnio oblique oblongo, lateribus compresso, api- 
cato, punctulato, lactc fusco, squama dimidio breviorc. — Cap. 
b. spci, ad oram oricntalcm legit ccl. Drcge. — C. fcrrugineo 
Poir. ])roximus. 

29. C. PLENUS Jlerjne, herh. (IVall. Cat. n. 3332.) Culmis 
triangularibus, glabris, basi foliatis ; foliis culmo brcvioribus, ri- 
gidulis, carinato-planis, margine spinuloso-scabris ; umbella sub- 
scptcmradiata; radiis inacqualibus , longioribus subpauiculato- 
ramosis, polystachyis ; involuci*o pentaphyllo, umbcliam supe- 
rante; spicis spicatim dispositis, patentibus, lincari-lanceolatis, 
acutis, comprcssis, subll-floris; squamis ovato-cllipticis, apicc 
rotundatis, inuticis, supcrioribus obsolete mucronatis, carinatis, 
sub5-ncrviis, dorso ferrugineo -lineolatis, carina viridi, lateribus 
castaneo-sanguincis , niarginibus pallidioribus, nitidis; stamini- 
bus 2; s<ylo bifido; achcnio ... — India oricnialis. — An idem 
ac scqucns ? 

30. C. STRiCTUS Roxh. Flor. Intl. 1. 203. Culmis subl2- 
pollicaribus, rigidis, strictis, foliis brcvioribus; angulis aculis; 
umbella decomposiia, stricta; floribus diandris; seminibus obo- 
vaUs, compressis, non angulatis. lioxb. — India orientalis. — 
I{adix fihrosa. (hilmus striatus, ob<use Iriangularis, glabcr. Fo- 
lia plcrumquc radicalia, culino longiora, orcc<a, rigida, carinata, 
glabra. UnihcUa composiia vcl dccomposila. Umbellulac 2 vcl CYPERACEAE juss. (Cypcrus.) 13 

3, scssllcs. Involucrum 3-5-pliyllum, elongahim. Spicao scssi- 
lcs, lanccolatac in spcciniinibus uiinorihus, lincarcs In majoribus. 
Slamina 2. S(ylus bifidus. Fructus obcorilati. (Roxb,) 

/ 31. C. POLYSTACHYUS Rotth. Grum, 39. /. 11. /. 1. VaJil. 
Emim. 2. 315 et herh. fol. 1. 2. Brown. Prod. 214. Mey. JJssey. 
28. Bo.ih. Flor. InJ. 1. 197. Presl. in Bel. Ilaenfc. 1. 108. {Jlde 
specim.^ JVees ah Esenh. in TVight. Bot. of Ind. 75. IVall. Cat, 
«. 3340. h. Sieh. herh. MaurU. n. 10. WiUd. herb. n. 1321. fol. 
1 — 5. Culnio triangulari. glabro, basifolioso; foliis culnio brcvio- 
ril)us, carinato-planis, plcrumque margine scabris ; umbcUa pluri- 
railiata, plerumtpie contx-acta; radiis apicc corymboso-ramosis, 
polystacbyis, saepissinie abbreviatis; involucro 3-6-pbyllo, magis 
minusve elongato ; spicis corymboso-fasciculatis, lanccolato-linea- 
ribus, comprcssis, 20-22-floris ; squamis ovato-ellipticis, carina- 
tis, breviter mucronatis, carina trinerviis et viricUbus, lateribus 
stramineis vel pallitlc ferrugineis; staminibus 2; acbcnio obliquc 
oblongo, lateribus compresso, apiculato, punctulato-scabriusculo, 
castaneo, opaco, squama dimitlio breviorc. C. fascicularis Lam, 
lU. 1. 14-4. t. 38./. 2. Poir. It. 2. 88. Besf. All. 1. 44. (fuU 
herh. Vahl.) Pycrcus polystacbyus Beauv. Flor. 48. t. 86. /. 2. 
Nees ah Esenh. in Linnaea 9. 283. 10. 130. C. brizaeus IViUd, 
herh, n. 1320. Presl. in Bel. Ilaenk. 1. 168. excl, syn. (fde herh. 
reg. BeroL), nec Vahl. C. tefrapbyllus Beauv. in IViUd. herh. 
n. 1322 (ex Guinea). C. paniculatus Botlh. Gram. 40. Vahl, 
Ennm. 2. 333. Ejusd. Ic. t. 12 et herh, (Sich. herh. Martic. n. 
13.) (Ilook. et W. Arnott, in Beechey's Voy. 3.99?) C. sco])el- 
latus Bich. in Act. Soc. hist. nat. Paris. 1. 106. Vahl. Eclog, 
2. 7. (Jide Vahl. Enum. et herh.) Pycreus paniculatus Nees ah 
Esenh. in Linnaea 9. 283. C. olitlus Vahl. Enum. 2. 333 et herh, 
(foi^ma C. jmniculati spicis parum longiorihus, stihiO-floris ; spe- 
cimen suppetens incompletum.) — Intlia orientalis, Nova Hol- 
lantlia, Mauritius, Luzonia, Insulae Mariae-Annaej Insulae Santl- 
■\vicenscs, Cliina, Africa bor., meritl. et austr., Amcrica meritl. 
et insulae, Mexico, Arabia, Italia. 2\> — Ratlii umbellae nonnulU 
intcrtlum clongati (C. paniculatus Botih., Vahl.). Rbacbcola lle- 
xuosa st|uamaefpie tlorso saepe ferrugineo-lincolatac ; articulis 
rbachcolae basim versus hyalino- alatis. Stamina 2, intertlum 1, 
rarissimc 1 vel 2 in catlem spica. Stylus bifitlus, ferrugineus, 
cxsertus. Achenium castancum, plcrumtjue nitorc albitlo marga- 
ritaceo praetlituni. Rottboellius stamina 3, stylum trifidum et 
acbenium subtriquetrum dicit (errore?). C. polystachyus iSt7i/ec7i- 
tend. in Linnaea 6. 24. (e Vera Cruz) est spccics longe tUversa, 
C. lanceo similior. 

32. C. TjMBRATICOLA. Umbellae decompositae radiis co- 
rymbosis plorisque abbrcviatis, confertis. involucro triphyllo lac- 
vissiino brevioribus; spiculis glomerato-capitatis, lanceolato-ob- 
longis, plurifloris, pallido-fuscoque variis ; valvulis ovatis, obtu- 
sis, lacvibus; caryopsi compresso-lenticulari, lacvi; staminibus 3. 14 CYPEUACEAE juss. (C3 periis.) 

Nees. Pvcreus umbrosus Nees ah Esenh. in Llnnaca 10. 130. 

. Cap. b. spei. — Differt a praecedeiitc spiculis multo latiori- 

bus, mollioribus, tlorso hauJ sulcatis^ subrufis. (Nees.) 

33. C. OLlVACEUS Valil. Enum. 2. 332 et herb'. Culmo gra- 

cili, triant;ulari, sulcato, glabro; loliis ; umbella sub9-ra- 

diata; railiis inaequalibus, filiformibus, apice 7-18-stachyis, 2 v. 3 
brevissimis, longioribus ramulo uno alterove instructis; involu- 
cro 6-phyllo, unibellam subaequanie; foliolis planis, margine sca- 
bris; spicis spicatini dispositis, patentissimis, linearibus, com- 
pressis, sub20-floris, olivaceis; squamis ovato-cilipticis, carina- 
tis, mucronatis, carina trincrviis, viridibus, ferrugineo-lineolatis, 
laleribus olivaceo-ferrugiueis ; staminibus 2 ; stylo bifido ,• ache- 
nio oblique oblongo, lateribus compi-esso, apicato^ punctulato- 
scabi-iusculo, humectato atro, sicco cinerasceute, nitore margari- 
tacco, s»{uama vix ^ breviore. — Cap. b. spei? — Antherae 
oblongo-lineares, obtusae, flavae, ferrugineo-lineolatae. C. pani- 
culato (varietati C. polystachyi) proximus. 

34. C. INTACTUS Vahl. Enum. 2.332 etheib. Culmo triangu- 
lari, basi foliato, glabro; foliis culmo brevioribus, carinato-planis, 
rigidulis, margine scabris; umbella septemradiata; radiis inae- 
qualibus, apice 7-13-stachyis, longioribus ramulo instructis; inr 
volucro 6-phylIo, umbellam parum superante; spicis spicatini 
dispositis, patentissimis, linearibus, compressis, 10-11 -lloris; 
squamis late ovatis, carinatis, obtusis, muticis, dorso ferrugi- 
neo-lincolatis, carina trinerviis et viridibus, lateribus fuscescenti- 

stramineis; staminibus 3; stylo profunde biiido ; achenio 

— Galam. — Antherae majusculae, lineares, obtusae, luteo-fer- 
rugineae. Similis C. filicino. (Vahl.) Pro specimine juniore C. 
olivacei habuissem, nisi squamae in hoc mucronatae, flores diau- 
dri et antherae minores essent. 

35. C. FILICINUS Vahl. Ennm. 2. 332 et herh. Culmis tri- 
angularibus, glabris, basi foliatis ; foliis angustis, carinato-pla- 
nis, margine scabris ; umbella 5-6-radiata; radiis valde inaequa- 
libus, longioribus apice trifidis, polystachyis ; involucro sub5- 
phyllo, longissimo ; spicis spicato-approximatis, patentissimis, line- 
ari-Ianceolatis, compressis, subl3-floris; squamis carinatis, mucro- 
nulatis, dorso subquinquenerviis, carina viridi, lateribus luteo- 
fuscescentibus; sfaminibus 2; stylo bifido; aciienio oblongo, sub- 
apicato, lateribus conipresso, subtilissime punctulato, nigro-ca- 
stanco, squania duplo triplove brcviore. {DcKcr, juxta specim. 
Vahl) C. caespitosus Torreij, Cat. of pl. of N. YorTc. 89. {fule 
specim.) C. Torreyanus Schidt. Mant. 2. 101. C Nuttallii Torr. 
in Sprevg. N. Entd. 2. 240. Ejusd. Syst. 1. 222. Torrey, Flora 
of the Unlt. Slat. 1. 60. C. brizaeus Pursh. Flor. 1. 51. excl. 
synon. Itich.? (fde Torr.) C. flavescens /? castaneus Pnrsh. l. c? 
(fide Torr.) Torreya cacspitosa Rafinescpie in Jonrn. de phys. 89. 
105. C. distans licyr. pl. exsicc. Carol. (nec Vahl.) C. flavicomus 
Hilld. hcrb. n. 1393. fol. 1. (ncc Vahl.) ■ — America borcalis. — CYPERACEAE jlss. (Cyperus.) 15 

'^Jeesio ab Esenbcck specimiiia gcnulna Imjiis spociol probabili- 
ier baud suppciebanl, cum eam inlor Cvperos Irisljlos posuit 
[in Linnaea 9. !28i.). G. filicinus lHlhl. herb. n. 1352. est lonj^e 
ilia planta; mibi adbuc obscura, slvlo trifido instructa. Quid 
C. flavicomus ScJtlecJifend. {in Linnaea 6. 2-4.) ex Vera Cruz, 
juom auctor pro ])lanla bomonyma borb. Wilbl. sumsit et C. 
uberoso Roitb. simillimum dixitl' 

36. C. HOLOSERICEUS llort. llafn. Link. Jlort. Berol. 1. 
J17. Cuhno triangulari, basi foliato, glabro ; foliis cuhuo lon- 
i;ioribus, membranaceis, planis, margine scabris; iimbolla sub- 
lccomradiata; radiis inaequaUbiis, ajjlce ramosis , polystacbyis 
nvohicro bexapliyllo, longissimo; spicis spicatim dispositis, pa- 
entibus, Hnoari-lanccolatis, compressis, 10- 11- floris ; squamis 
^arinatis, obovatis, apice rotundatis, obsolete mucronulalis, ca- 
•ina trinerviis et viridibus, lateribus byalino-albidis vel fusces- 
^entibus ; staminibus 2 ; stylo bifido ; acbenio oblique obovato- 
jblongo^ biteribus compresso, subapicato, subtilissime punctu- 
ato, ferrugineo, squama dimidio breviorc. C. incrassatus Beyr. 
lerb. boreaU-aineric. — Geoi-gla, locis uhginosis. 2|. — C. fili- 
;ino proximus ; nonnisi bujus forma liortensis? Nominis ratio- 
lem perperam quaosivit Link. 

37. C. FLAVICOMUS MicJi. Flor. 1. 27. VaJtl. Enum. 2. 360 
4 Jierb. FursJi. Flor. 1. 53. Ell. Bot. 1.71. 3IueJilenb. Gram. 24. 
Torrey, Flor. 1. 64. Culmis triangularibus, basi foliatis, glabris; 
bliis culmo brevioribus, angustis, margine scabriusculis; iimbella 
j-radiata; radiis inaoquahbus^ 6-13-stacbyis; involucro 3-5-pbyl- 
lo, longissimo; spicis spicatim dispositis, patcnlissimis, lanceo- 
atis, compressis, 10-14-floris; squamis late ovatis, rcmotiuscu- 
is, carinatis, apice rotundato-emarginatis, muticis, dorso quin- 
juenervils et iutcr nervos ferruginco-hneolatis, carina viridi, la- 
leribus lutesccntibus, apicem vcrsus margine byahno-albidis ; 
["ructifcris patulis; staminibus 3; stylo profunde bifido; acbcnio 
ablique obovato, apicato, hiteribus comprcsso, castaneo, punctu- 
ato-scabriusculo, opaco, squama paulo breviorc. C. elcgans 
IVaU. Carol. 70. {fule PursJi.) — America boroalis. 2|i 

38. C. PUNCTICULATUS Vahl. Enum. 2. 348 et hcrb. Pro- 
cerus; culmo triangulari, glabro; foliis rigidis, carinato-planis, 
Bxtrorsum, marginc carinaque subscabris ; umbella docomposita, 
mboctoradiata, ampla, difTusa; radiis bracbiato-3- 5-fidis ; ramis 
polystacbiis ; spicis spicatim dispositis, patentissimis, subdisti- 
cbis, late linearibus, 20-26-floris ; involucro tripbyllo (4-5-pbyIIo 
ex Roxb.), longissimo; squamis subrotundo-cllipticis, sub apice 
rotundato emarginato brcviter mucionatis, carinatis, dorso quin- 
qiienerviis, intcr norvos ferrugincis, carina viridi, lateribus binc 
sanguineo-fcrrugineis, inde straminco-pallidis, margine supcrne 
pallidis et subundulatis ; staminibus2; stylo bifido; 'achenio obli- 
Ljue subobcordato, apicato, lateribus compresso, punctulato-sca- 
briuscuio, laete castaneo, nitido, squama dimidio brcviore. C. 16 CYPERACEAE juss. (Cyperus.) 

inundaius i?o.rJ. Flor. Intl. 1. 205. JVees ah Esenh. in Wiglit. 
Bvl. 76. QVall. Cat. n. 33.56.) C. tliluvialis Schult. Mant. 2. 124. 
€. procerus Roxh. Flor. Jnd. 1. 206 *), nec aliorum. Willd. Jierh. 
n. 1374. fol. 2. (specimen juvenile.') 

6) macrostachyus ; spicis longlssimis, sul)70-floris, adultis 

arcviatis. C. macrostachyos Lam. III. 1. 147. Vahl.Enum. 

2. 349 et herh. {suppetit frustulum [radiusl^ a Lamarckio 

cum Vahlio communicatum.') 
— India oricntalis ct ? Africa. 2j. — Radix repens, stolonifcra. 
(Roxb.) C. procero Vahl. habitu proxinnis et probahiliter idem 
ac C. procerus Botth. W. Arnott (m Wight. Bot. 74.) Wall. 
Cat. n. 3336. c. cum? ad C. pumilum Linn. et Nees. ducit. 

39. C. TREIMULUS Poir. Encycl. 7. 264. (Sieh. herh. Maurit. 
n. 7.) Culmis triangularibus, glabris; foliis planis, margine sca- 
briusculis, latiuscuiis ; umbella supradecomposita^ subl2-radiata; 
radiis valde inaequalibus ; umbelluiis 6-8-radiatis ; radiis partia- 
libus polystachyis ; involucro 6-8-phyllo, longissimo, phmo, mar- 
gine spinuloso-scabro ; involucellis 3-4-phyllis, umbollulas ae- 
quantibus ; spicis spicatim dispositis, bracteola setuliformi suf- 
fultis, lanccolatis, acutis, compressis, 7-13-floris; squamis re- 
motiusculis, obovatis, emarginatis, muticis, carinatis, quinque- 
iierviis, fuscesccnti-stramineis, superne ad marginem hyalino-al- 
bidis et subundvilatis ; staminibus 2; stylo profunde bifido ; 
achenio obovato-oblongo, lateribus compresso, mucronato, punc- 
tulato, laete castaneo, nitidulo, squama i^ breviore. — M..uagas- 
caria, Mauritius. — Specimina nostra cum descriptione Poire- 
tiana planc quadrant. Suppetit specimcn triandrum pistillis im- 
perfectis. 

Spccies hujus sectionis a me haud vlsae. 

40. C. TORTUOSUS Koenig in Boxh. Fior. Ind. 1. 201. W. 
Arnott. in Wight. Bot. o/ Ind. 75. (^Wall. Cat. n. 3339.) Um- 
bella composita; spiculis lincaribus, incurvatis, 20-40- floris; 
squamis ovalibus, mucronulatis, castaneis; staminibus 2; stylo 
bifido ; caryopsi obovata, lonticulari, compressa, laovi ; involucri 
triphylli vmibcllam superantis foliolis patulis; foliis subradicali- 
bvis culmo obtuse trigono erccto laevi breviorihus, patulis, cari- 
natis, cuhno ))asim spiralitcr vaginantibus. tV. Arnott. — India 
orientalis. — Habitu omnino refert C. hexastacliyi varictatem a, 
at caryopsi compressa, stylo liifido ct siaminibus binis diftert. 
(W. Arnott.) A Neesio ab Esenbeck (m Meyen. mss.') cum 
hoc conjnngitur. 

41. C. PATENS Vahl. Enum. 2. 334. Spiculis linearibus, 
rcmotiusculls ; valvulis oblongis, mucronatis, patcntibus ; invohv- 
. cvo 

*) C- procerus var. bcnglialcnsis Jioxh. l. c. ab. W. Arnott (iii 
Wight. liol. 81.) ad C. hexastacliyum « commimem Necs ab Esenb. 
(C. rotuuJum Liini. et nob. n. 157.) ducitur. CYPERACEAE jlss. (Cypenis.) 17 

CTO suL<ri|)liyllo foliisqiie lincai'i-sulnilaiis. KaJil. — Guinea. Q — 
Culnii 1 ';-pollicares vel tligitales, seiacei, ln(|uetri, hasi foliosi, 
Folia altitudine ciilnii, carinata. Involucri foliolum ui)icuni um- 
bella longius. Odireae compressae. Umbella subcomposita, sub- 
4-ra(liata; radiis capillaribus, longioribus li-pollicaribus. Spi- 
cac 4-8, paruni distantes, interduni gcminatae^ patentissimae, 
36-florae, acutae. Squamae patentissimae^^lineari-oblongac, ob- 
tusae, mucronc brcvi patulo terminatae, enerviae, dorso carlna- 
tae, latere albidae vel fcrrugineae. Acbenia oblongo-subrotun- 
da, compressa, uigra. (Vabl.) Species a me haud visa, ob fruc- 
ium compressum buc relata. 

42. C. MuNDTli. Umbella simplicl, 3-4-radiata, cum iiiedla 
sessili, involucrum 3-4-pliylIum subaequante; spiculis 3-5, iu 
apicibus radiorum alternatim approxlmatis, oblongo -lanceolatis, 
12-16-florIs; squamis ovatis, obtusis, lacvlbus, dense brunneo- 
irroratls, marglne involutis; caryopsl obovata, laevi; radice re- 
pente, crassa. Nees. Pycreus Mundtli IVees ah Esenh. in Lin- 
oiaea 9. 283. 10. 131. — Cap. b. spei. Mundt legit. 2|. -^ 
Culnil caespltosi, vlx scmipedales, sed radlx pedalis, sarmentosa. 
(Nees.) 

B) Stylus bifldus. Aclienium rhaclieolae parallele compressum. 

U^ 1/43. C. ttruCRONATUS BoHh. Gram. 19. /. 8. /. 4. Bets. Ohs. 
5. 10. # aAZ. Emim. 2. '^Q6elhcrh. Willd. Spec. 1. 273 et herh. n. 
1287. Hnmh. et Knnth, Nov. Gen. 1.203. Boxh. Flor. Ind. 1. 190. 
Nees ah Esenh. in Wighl. Bot. 72. Sieh. herh. Maurit. 2. n. 15. 
Wall. Cat. n. 3311. Kcpens ; stolonifer; culmls tcretiusculis, 
aplce trlgonis, basi monopbyllis ; folio erccto, brevi, plano ; spi- 
cis 2-30, fasciculato-congestis, rarius solitariis, latc lincaribus, 
interdum oblongis, compressiusculis, 15-30-florIs, nonnunquam 
arcuatis ; Involucro subdipbyllo ; foliolo altcro erecto, culnium 
continuante, spicas superante; squamis latc ovatis, concavis, ob- 
tusls, superlorlbus acutiusculo-subniucronulatls, stramineo-albl- 
dis, dorso obsolete, nervosls et ferrugineo- lineolatis, intcrdum 
laterlbus castaneo- vel atro-sangulnels; staminlbus 3; stylo bl- 
fido; achenlis squamae parallele compressis, plano-convexis, apl- 
catls, Interdum acuto-mucronatls, oblongls, elllptlcis vel subro- 
tundis, punctulatls, strainineo-fuscescentibus, squania -^ bre- 
vioribus. 

a) squamls late ovatis, stranilneo-albidis, plerumquc dorso 
ferruglneo-Hneolatis; achenils ellipticis vel subrotundo- 
elliptlcis, aplcatis vel acuto-mucronatis. C. niucronatus 
/3 albidus Vahl. l. c. C. mucronatus, Botth., Betz , Boxh. 
l. c. C. lateralls Forsk. Descr. 13. Boxh. Flor. Ind. 1. 190. 
Nees ah Esenh. inWtght.Bot.13. Pycreus mucronatus et 
lateralls Nees ah Esenh. in Linnaca 9. 283. C. leuco- 
stachys Willd. herh. n. 1288. Link. Jahrh. 3. 81. C. 

KUNTH. SynOPS. II. [ -^ ] 18 CYPERACEAE juss. (Cypenis.) . 

monosiacliyus jAnJi. in BncJi. Tns. Canar. 138. C. lac- 

visalus TJnn. Mant. 179. TioHb. Gram. 19. /. 16./. 1. 

ThnnJj. Prod. 18. VaJil. TJnum. 2. 310 ei herh. (specimina ro- 

Inxtiora, polijsfncJiya.) Pycreus laevigalus Nees ah Esenb. 

in Linnaea 10. 130. C. pleuranihus Nees ab Esenh. in 

Wii^Jit. Bof. 73. {,/itle Jierh. reg. Berol.) C. pannouicus 

irHld. Jierh. n. 1289. fol. 2. 3. C. incurvus Sjneng. in 

herh. reg. Berol. (ipsi auctori idem oc Cypertis laeviga- 

ius). 

f>) culniis humilioribus ; spicis Lrevioribus, oLlongis; squa- 

mis lalc ovaiis, latcribus sacpius airo-sanguincis ; ache- 

nils obovato-ellipiicis vcl subrotundis, apicatis. C. pan- 

nonicus Jacq. Ausfr. 5. app. 24. t. 6. TAnn. Suppl. 103. 

Vahl. Enum. 2. 307 et Jierh. (specimen olim in Jiort. 

Paris. culfuvi, altius et gracilitis) IVilld. Spec. 1. 273 et 

herh. n. 1289. fol. 1. Nees ah Escnh. in Linnaea 9. 283. 

Pycreus pannonicus BeicJienh. Germ. 72. 

y) squamis angustius ovatis, lateribus castanco- vel atro- 

sanguineis ; acheniis ellipiicis, mucronatis vel apicaiis. 

(Species tlistincta?) C. mucronatus d ater ct a pumi- 

lus VaJil. l. c. C. distacliyos All. Auct. 48. t. 2. /. 5. 

C. junciformis Desf. Afl. 1. 42. t. 7. /. 2. Cav. Tc. 3. 

/. 204. /. 1. C. pannonicus Willd. Jierh. n. 1289. fol. 4. 

— Oriens, Aegyptus, Arabia, Persia, Tndia orienialis, Insulae 

Sandwicenses, Mauritius, Cap. b. spei, Tenerifla, Mexico, Peru- 

via, Antillae; /? Ausiria, Hungaria , Insula Sara (Mare Ca- 

spium); / lialia, Ilispania, Barbaria, Aegyptus, Creta. 7\i — 

Rhacbeola squamis parallcle compressa, utrinque pro receptionc 

acbeniorum leviter cxcavata. Achcnia forma varia, interdum ci- 

nerascentia. C. mucronatns /? macrostacliyos VaJd. mihi adhuc 

ignotus; in herb. Vahl. liaud suppeiit. C, pannonicus var. mi- 

nor Poir. Encycl. 7. 242 e Madagascaria est C. exilis Willd. 

Jierh. n. 1290 et noh. n. 135. Nces ab Esenbeck (m TAnnaea 9. 

283.) C. mucronatum inter Pycreos, simillimum C. pannoni- 

cum vero (J. c. 285.) inier Cypcros genuin»s posuit! 

44. C. PYGMAELS Boffh.Gram.20. f.ii. f. 4. 5. VaJd. Emim. 
2. 313 el herh. Nees ah Esenh. in JVigJit. Bot. 72. (Wall. Caf. 
71. 3325 J. 3495.) Culmis caespiiosis, triangularibus, glabris, ])asi 
foliaiis; foliis culmo longioribus, carinaio-planis, margine spinu- 
b»so-scabris; capitulis soliiariis (intordnm iernis-quaicrnis), ova- 
to-globosis, glomeraiis ; iiivolucro 4-7-pliyIlo, longissimo ; spicis 
laiiceolaiis, comprcssinsculis, 10-16-, interdum 24-tloris; squa- 
mis obb)ngis, acuio-mucroiiaiis, '■convcxo-carinaiis, irincrviis, ca- 
rina suj^eriic viridi, spiiiuJoso- scabriuscula, laieribus liyalino-al- 
bidis; acheiiio oblongo, siyb) l^ifido ]>ersisicnie ierminaio, in- 
ierne jiLino, exieriie convexo-obtusangulo, subpunciulaio. fusces- 
cenie, squaina ', breviore. Pycreus pygniaens JVees ah Eseuh. 
in Linnaea 9. 283. Dichosiylis pyginaeus Nces ah Esenh. l. c. CYPERACEAE jlss. (Cypcrus.) 19 

289. C squarrosus Jloxl. Flor, Ind. 1. 194. (cxcl. stjn. Lhin.) 
Wall. Cnl. n. 3325. {Jhle Nccs.) C. diirusus lloxh. Flor. 1.193. 
ifide IF.Amoll. in Wiirht. Bot. 72.) Mulcn-Pulla Bheed. Mal. 12. 
/. 51. C. Mulen - Pulla Schtdf. Mant. 2. 99. C jnigioniionnis 
Dletr. Spec. 2. 230. C Michelianus Lirik. Ilort. 1. 303 (excl. 
syn.)? Kyllingia uncinala Link. Emim. 1. 47. Ejiisd. Ilort. 1. 
325. ijide spccim. autograph. in hcrh. reg. Berol.) Scirj)us Mi- 
clielianus Sieh. herh. Aeg. (nec Linn.) Vuhl. herh. fol. 2 *), nec 
1 e/ 3. — Intlia orientalis, Aegypius ct ? Brasilia. litlc Nees. 
— Squaniac intcrtlum punctulis lineolisque purpureis consper- 
sae. Stylus in planta aegyptiaca interdum trifidus. Nees ab 
EscnLeck (m Linnaea 9.) C. pygmaeum Vcdd. nh homonymo 
Rottboelliano tlistinguit, huuc (]iag: 289.) atl Dichostyles, illum 
(pag\ 283.) atl Pycreos ti-ahit; serius (in IVighf. Bot. 72.) vero 
anihos iterum, quamquam cum tluhio, conjungit. 

45. C SEROTINUS Bolth. Gram. 31. Vahl. Enum. 2. 350 ef 
herh. Glaucus ; culmo triquetro^ glabro, basi foliato ; foliis culmum 
superantibus, carinatis, margine carinaque scabris; umbella 5-7- 
ratliata ; ratliis inaequalibus, ramosis; ramis 2-4, alternis, bra- 
chiato-tlivergentibus, polystachyis; involucro 3-5-phyIlo, longis- 
simo ; spicis spicatim tlispositis, patentissimis, subtlistichis, 
oblongo-Ianceolatis , 10-20-floris; squamis subrotuntlo-ovatis, 
apice rotuntlatis, muticis, concavis, superne obsolete carinatis, 
9-nerviis, sanguiueo-ferrugineis, margine hyaliuo-albitlis, carina 
viritli; stylo profuntle bifitlo; achenio obovato, apice rotuntlato, 
apicato, stjuamae parallele compresso, subpunctulato, laete 
fusco, sf|uama | breviore. C serotinus otloratus ctc. Monti, 
Gram. 12. t. 1. /. 2. C Monti Linn. Svppl 102. Ilosf. Gram. 
4. /. 67. Pycreus Monti Beichenh. Germ. 72. — Europa mc- 
ritlionalis, Pyrenaeae, Caucasus. 2^ — Rhacheola spicae stpiamis 
parallcle complanata, flexuosa. Stamina 3. Filamenta persisten- 
tia, hy.ilina-albitla. Antherae liueares, obtusiusculae , flavae, 
angulis sulcisque ferrugineae. Stylus ferrugineo - punctulatus. 
Achenium nititlulum. (Descript. juxta specimen a Requieno in 
Gallia meritlionali lectum.) 

46. C ALOPECUROIDES Botth, Gram. 38. i. 8. /. 2. Vahl 
Eniim. 2. 368 et herh. Brown. Prod. 217. IVees ah Esenh. in 
TVighf. Bof. 76. Culmo triangulari, glabro; foliis planis, mar- 
gine scabris ; umbella tlecomposita, subnovemratliata; ratliis valtle 
inaetpialibus; umbellulis 3 - 7 - radiatis ; ratliis propriis undit|ue 
spicis densissime obsitis spicasque referentibus compositas elon- 
gatas cylindraceas ; invohicro 3-5-phylIo (6-7-phyIIo ex Nees), 
vimbcllam superante; involucellis 3-4-phyIlis, brevibus ; spicis 
oblongis, acutis, compressis, subl8-floris (12-26-floris cx 
Vahl.); squamis late ellipticis, acuto-mucronatis, convexis (siccis *) vStylus constanter 3-fitIus, achenium triangulare. 

[2* J 20 CYPERACEAE Juss. (Cyperus.) 

niari^Iiubits Incurvis), obsolete 7-nerviis, sanguineo-ferrugineo- 
lineoiatis; stylo bifido: achenio squaniae parallele lenticulari- 
compresso, obovato, umbonato, laevi, straniineo-flavitlo, nitidulo^ 
squania 3- breviore. C, imbricatus yVHld. herb. n. 1405, nec 
Reiz. *) C. glaucus IVillcl. herh. n. 1399. — India orientalis, 
Nova HoUandia, Aegyptus, TenerilFa. — Rottboellius descripsit 
spicas compositas oblongas, biuiiciales, squamas obtusissimas, 
ovarium triquetrum , stylum bifidum. Nees ab Esenbeck (m 
Wi^;hf. Jiot. SL) C. alopecuroidem lioxh. Flor. 1. 211 (excl. 
syn.) cum C. exaltato Vahl. Enum. 2. 366 (excl. syn.) sub no- 
minc C. alti distinguit. Planta Browneana milii adbuc dubia. 
Spicae in planta ex Insula Teneriflae minores, acbenia externe 
convcxiora, obsoletissime anguhita, stamina duo, siyhis bifidus. 

C) Stylus trifidus. Achenium triangulare vel trigonum. (cyfe- 
lius Bcauv., Nees ab Esenb.) 

1) Aristati. — Spicac multiflorae. Squamac 3- (interdum 
3-8-) nerviae, argute carinatae, mucronatae, plerumqne 
fuscae. Stamina 1-3. Sfylus trifidus. Rhacheola flexuo- 
sa, haud alata. — Humiles, tenues, annuae. Umbellae 
simplices vc! compositae, interdum ad fasciculum 3-po!y- 
stachyum redactac. Spicae fascicuiato- ve! capitato-conge- 
stae, angustae, compressae, saepius castaneo-ferrugineae. 
— Hinc per C. aurevun ferrugineis, inde per C. unci- 
natum alternifoiiis, praescrtim C. !axo affnies. Per C. 
confertum quoque C. esculento simiies. 

47. C. OLICOSTACHYUS Ifumh. et Kunth. iTor. G!en. 1. 204. 
JVilld. hcrb. n. 1300. Culmis cacspitosis, erectis, frigonis, fili- 
formibus foiiisque giabris, selaccis, culmo l>rcvioribus : spicis 
6-8, in apicc culmi fasciculato-congcslis; involucro subtrip!iy!!o, 
spicas quadruplo superante; sqnamis ovatis, emarginatis, brevi- 
tcr mucronaiis; aclienio sul>e!liptico, triangulari, apicato, snbfi- 
lissime punclulato, fnsco, opaco, squama fere triplo breviore. 
— Nova Andalusia. — Squamac argufe carinafac, cmargi- 
natae, breviter mucronatae, trincrviae, pallidc fcrrugineae, ca- 
rina virides, glabrae. 

48. C. AITRANTIACUS Ifumh. ct Kunth. Kov. Gen. 1. 205. 
Culmis frigonis foliisquc glabris, angusfe linearibus, planis, cul- 
mo brevioribus; umbclla simplici vel composifa, pluriradiafa; 
radiis 6-8-sfachyis; involucro polypliyilo, umbcllam subae(|uante 
vel ea breviore; squamis cmarginafis, brcvifcr nuicronafis; ache- 
nio obovato, triangulari, apica<o, snblilissime fubcrculafo- punc- 
lulato^ fusco, squama dimidio breviore, V. anisosfachys JVilld. 
herh. n. 1327. C brachyphyllus nHld. herh. n. 1325. Link. 
Jahrh. 3. 83. ifide herh. JViUd.) C. coerccns Reichenh. in herh. ') C. inihrjcatus Belz. a Vahlio ad C. fastigiatum fioitb. diuitur. CYPERACEAE jus.s. (Cypeiiis.) 21 

IFeigelt. (tesle speciin.') — Guiana, Brasilla. O — Squaniac ova- 
tae, apice roiundatae, cniarginatae et brevissinie nmcronalae, 
trinerviae, ari^ute carinalae, forrugiiieae, carina virides, giabrae. 

49. C. AUREUS Ilumh. cl Knulh. Nov. Gen. 1. 205. Prest. 
in liel. IlaenJc, 1. 168. IVilld. herh. n. 1326. Culmis trigonis, 
glabris, monophyllis ; folio plano, cuhnum subaequante, glabro; 
iimbella subdecemradiata; radiis poh siachyis ; involucro subhe- 
xapbyllo, umbellam supcrantc; squamis emai-ginatis, mucronatis; 
achenio obovato, triangulari, apicato, subtilissime tuberculato- 
punctulato, fusco, subopaco, squama dimidio breviore. C qui- 
tensis Spreng. Syst. 1. 22i. — Quito, Mexico, California. Q — 
Squamae argute carinatac, trinerviae, mucronatae, ferrugincae, 
carina mucroneque Airides, glabrae. 

50. C. UXCINATUS Poir. IJncycl. 7. 247. Willd. Jierh. n. 
1297. Culmis triangularibus foliisque glabris , angustc li- 
nearibusj cxsiccatis convolutis; spicis compluribus, in apice 
culmi fasciculato-congestis, involucro tripliyllo brcvioribus ; 
squaiiiis subrecurvaio-mucronatis, ferrugineis; achenio obovato, 
trianguhiri, apicato, subtilissime tuberculato-punctulato, fusco, 
opaco, squama dimidio brcviore. — Madagascaria. — Squa- 
mae late ovaiae, argute carinatae, iriiierviae, mucronalae, mu- 
crone crasso, parum recurvato, fcrrugiaeae, carina viridi, glabrae. 
Stamina tria. Stylus trifidus. Sprengel (Syst. 1. 219.^ una 
cum C. uiicinato PursJi. ad C. capitatum Retz. ducit. 

51. C. CASTANEUS WiUd. Sp. 1.278 et herh. «.1328. Vahl. 
Emmi. 2. 317 et herh. (Roxh. Flor. Ind. 1. 199 ?; JVees ah 
Esenh. in Wight. Rot. of Ind. 79. JVall. Cal. n. 3323. Culmis 
triangularibus foliisque glabris, convoluto-setaceis ; umbclhi plu- 
riradiata; radiis polystachyis ; involucro polypbyllo, umbellam 
acquante; squamis argute carinatis, recurvato-mucronatis, late- 
ribus sanguineo-spadiceis; floribus monandris; acheuio oblongo, 
triangulari, apicato, subtilissime iuberculato-punclulato, fusco, 
squama dimidio brevidre. C.jemenicus Rernhardi in Willd. herh. 
— India orientalis. — Squamae ellipticae, sub apice rotun- 
dato mucronato-subaristatae, nnicronc parum recurvato,^ triner- 
viae, argute carinatae, glabrae, carina viridi, lateribus sanguineo- 
spadiceis, deciduae. Anthera elliptica, flavida. Siylus trifidus 
(bifidus ex Roxb.). Descr. juxta specim. Willd. W. Arnott (m 
Wight.Rot.lS.) infauste qiiaerit an C. nitens Willd. {el? Retz.) 
huc forsan spectare. 

52. C. ANGUSTIFOLHJS Nees ah Esenh. in Wight Rot. of 
Ind. 79. (Wall. Cat. n. 3376 h.) Culmis sulcatis foliisque gla- 
bris, angustis, convolutis ; umbellis pauciradiatis, involucro sub- 
pentaphyllo brevioribus; radiis polystachyis; spicis linearibus, 
compressis, 14-20-floris; squamis aigute carinatis , recurvaio- 
mucronato-arisiatis, lateribus pallide spadiceis; floribus diamlris ; 
achenio obovato, triangulari, apicato, subiilissimc tuberculato- 
punctulato, fusco, squama dimidio brcviorc — Bengalia intcrior. 22 CYPERACEAE juss. (C} periis ) 

Q — S(]uamao trincrviac, argiite carinatac, nnicronato-aristatae, 
arista rolmsta recurvata una cuni carina viridi et purpnreo- 
punctulata, lateribus sanguineo-ferrugineae, glabrae. Rhacheola 
tlexuosa, croceo-punctulata. Filamenta rubro-punctulata. An- 
thcrae ellipticae. Stylus trifiilus. DifTcrt a pracccdente forma 
fructus. 

53. C CUSPIDATUS Ihimh. et Kunlh. Kov. Gen. 1. 204. 
Culmis caespitosis, triquetris foliisrpic glabris, convoluto - seta- 
ceis, culmuni subaequantibus; uinbclla pauciradiata; radiis po- 
lystacliyis; involucro 3-5-phyllo, umbcllam snperante; squamis 
emarginatis, rccurvato-mvicronato-aristaiis ; achenio obovato-ob- 
longo, triangulari, apicato, subtilissime tubcrculato-punctulato, 
fusco, squama diinidio breviore. C. rccurvatus IVilld. Jicrh. m 
1299. C. castancus var. contracta Reichenh. in herh. IVeigeU. 
— Gniana, Brasilia. © — Squaniae argute carinatae, mucrona- 
to-aristatae, mucrone parum rccurvato, trinerviae, glabrae, ca- 
rina viridi, lateribus sanguineo-ferrugincae, deciduae. Stylus 
trifidus. 

54. C. HAMULATUS. Culmo nudo foliisquc filiformibus ; um- 
bellis radiantibus, interioribus confertis ; spiculis pectiuato-unci- 
natis; squamis subulatis, incurvis ; involucro subhexaphyllo, ca- 
pillari. Hamilt. C. uncinatus Uamili. ProJ. 12. — Cajenna, 
Insulac Caribacae. — Praccedenti proxinuis videtur. 

55. C. SQUARROSUS Liiin. Am. Acad. 4. 303. EJnsd. Sp. 66. 
Jiolth. Gram. 25. t. 6. f. 3. Vahl. Enum. 2. 331 cl herh. (Nees 
ah Esenh. in Wis;ht. Jiot. of Ind. 75. [WaU. Cat. n. 3312. d, 
Jide Kees.^ ?) Willd. herh. n. 1351. Foliis linearibus, carinatis, 
glabi'is, cnlmum supcrantibus; umbclla 3-5-radiata; radiis valde 
inaequalibus, polystachyis ; spicis fasciculato-congcstis, 10-11-flo- 
ris; involucro longissimo ; squamis argute carinatis, trinerviis, 
mucronatis ; lloribus monandris ; achenio liueari, triangulari, lc- 
viter arcuato, subtilissime punctulato-asperato, fusco, opaco, 
s(|uama | breviore. C. maderaspatanus JVilld. Sp. 1. 278. Py- 
creus «(juarrosus Nees ah Escnh. in JAnnuea 9. 283? — India 
orieutalis. — wSquamae ])allide fcrrugincae, carina viridi, gla- 
brxic. Stylus trifidus (bifidus cx Nces?!). Nees ab Esenbeck 
(m Wighl. Bot. 72.) C. squarrosum Jlo.xh. Jlor. 1. 194. cum 
C. pygmaeo conjungit; an rectc? 

56. C. INFLtXUS Mnchlcnh. in Willd. hcrh. n. 1402. Ejnsd. 
Gram. Descr. 16. Linh: Jahrh. 3. 88. Torrexj, Ilor. 1. 59. Fo- 
liis glabris, anguste lincaribus, culmnm triangularem subae^pian- 
tibiis; umbella depauperata , 1-3-radiata; radiis valdc inae- 
qualibus, a])ice ])olystachyis ; spicis fasriculato-capitatis, suboc- 
tolloris ; cajtitiilis ovatis ; involiicro triphyllo, longissimo; squa- 
inis 5-7-nerviis, argute cariiiatis, acumiiiato-mucronatis, subun- 
cinatis; iloribiis inonandris; acheiiio obovato. triangulari. C. un- 
cinatus Pnrsh. Ffor. 1. 50. (tcstc Torrcy.) C. Purshii Jioem. et 
Schidt. Syst. 2. 177. Planta odorata (cx Torrey); odor meliloti. CYPERACEAE jlss. (Cypeius.) 23 

Squamao flavosceiiil-virulcs, qiuiiqiicncrvJao (scpicrnnerviao ex 
U'orrcy,), glabrac. Stanieu 1 (cx Torrcy.). 8lylus triliilus. Achc- 
iiiuni (inunalurum?) flavesccns. — America borealis. cT :' ■ — C. 
arisiaio proximus. (Link. ct Torrcy.) 

57. C. AKISTATUS ItoUb. Gram. 23. t. 6. f. 1. Vahl Enum. 
2. 369 ei lurb. Roxb. Fl. Ind 1. 194. Nees ab Escnb. in Wti^hi 
Jiot. o/ Ind. 78. IVall. Cai. 337-4. 3375 a. WiUd. herb^ n. 
1403. Foliis lincaribus^ carinatis, glabris, culmum triquclrum 
subacquantibus ; lunbclla dejjaupcrata, l-4-ra(liata; radiis vaUle 
in.acquaiibus, polystacbyis ; spicis fasciculato-capiiatis, 8-10-floris ; 
capitulis oblongis vel elliptico-globosis; involucro 3-4-pbylIo, 
longissimo ; squamis 7-8-nerviis, acuminato-aristatis, aristis un- 
cinatis ; achcnio oblongo, iriangulai'i, apicato, fusco, subtilissime 
punctulaio, squama triplo brcviorc. C. capitaius Burm. Ind. 21. 
C, iniricaius Linn. Mant. 182. Scirpus lappaccus Lam, III, 1. 
139. C. vcrsicolor Nees ab Esenb. in JVight Bot. of Ind. 78. 
(IVall. Cal. n. 3374. *) — ■ Intlia orienialis, Cap. b. spci, Sene- 
gal. O — Sqxiamae fuscescentes ; arisia longiiudine squamae. 
i>tylus trifidus. 

58. C. CONFERTUS Sivartz. Prodr. 20. Ejnsd. Flor. Ind. 
occ. 1. 115. Vahl. Enum. 2. 329 et herb. Willd. herb. n. 1349. 
Foliis linearibus, carinaiis, glabris, margine scabriusculis, cul- 
mum iriquetrum aequaniibus; umbella simplici, pauciradiaia, in- 
volucro 3-5-phyIIo breviore; spicis capitaio-confertis, oblongis, 
comprcssis, 10-12-fIoris ; squamis carinaiis, subrecurvaio-mucro- 
naiis, sepiemnerviis; achcnio triangulari. — Insulae Caribacae, 
Columbia. — Squamae glabrae, fusco-flavae, carina virides. 
Siylus irifidus. C. esculenio et C. bidentaio quoque affinis? 

59. C. HUMILIS. Caespiiosus : culniis brevibus, iriangulari- 
bus, basi foliaiis foliisque glabris, culmum supcraniibus, planis, 
mcmbranaceis ; spicis in apice culmi subternis, sessiUbus, ova- 
tis, multi- (13-) floris ; involucro diphyllo, longissimo; squaniis 
ovaiis, carinato-navicularibus, mucronaiis, dorso irincrviis, viri- 
dibus, laieribus hyalino-albidis , glabris; siylo irifido; achenio 
obovato, hinc plano, inde obtusangulo, mutico, obsolciissime 
ruguloso, stramineo-pallido, nitidulo, squama {- brcviorc. Ma- 
riscus ceplialoies Foepjiig. Flor. Cubens. mss. — Insula Cubae. 
— Au recie huc collocatus? 

2) Comprcssi. — Spicae multiflorac, coni])rcssae. Squamac 
carinaiae, mucronaiae, muliinerviae, plerumquc virides, 
rarius laieribus purpurascentcs. Rhaclicola squamis con- 
iraric compressa, aptera. Siamina 3. 

60. C. COMPRESSUS Linn. Spec. 68. Eoltb. Cram. 27. /. 9. 
f. 3. Vahl. Enum. 2. 324 et herb. Jlumb. et Kunlh. Nov. 0'en. ^) Si)eciniina simillima iii herb. Vahlii fol. 4. exstant. 24 CYPERACEAE jus>s. (Cyperns.) 

1. 207. Roxh. Flor. Ind. 1. 19S. Nees ab Esnih. hi lAnnaea 9, 
284 ei in fVii^hL Bot. of Ind. 76. (Plitlm. t. 192. f. 1. IVaU. 
Cat. n. 3308 b.) Sieb. herb. Manrit. n. 12. IVydler. herb. 318. 
Willd. herb. n. 13i6. Foliis glabris, planis, culnio triangiilari 
longioribus, junioribus niarginc scrrulatis ; umbella l-6-radiaia5 
radiis ai)ice 3- 6- stachyis, valde inaequalibus, uno subnullo; in- 
volucro 3-6-phyllo, longissimo ; spicis lanceolatis et linearibus, 
comprossis, 24- 36 -floris; squaniis carinatis, acutato-niucronalis, 
mnllinerviis, viridibus , latcribus livalino-albidis ; acbenio obo- 
vato, triquetro, fusco, nitido, squama subtriplo brcviore. C. hya- 
linus Jahl. herb. (^sjjecimen minus, stqtcriiis.) C. polystachys Spreng. 
in Balb. herb. C annuus Bosc. in JVilld. herb. n. 1294. fol. 2. 
C. pectinatus lioxh. Flor. Ind. 1. 195. C. coromandelianus 
Spreng. Syst. 1. 217. C. pcctinifc;i-mis Schtdt. Mant. 2. 128. Nees 
ab Esenb. in Linnaea 9. 284 el in fVight. Bot. of Ind. 77. (tesfe 
sjjecim. Meyen.) C. Meyenii JVight. Cat. n. 1815. 

^) robustior. C. brachiatus Poir. Fncycl. 7. 259. JVees ah 
Esenb. in Linnueu 9. 284. JVilld. herb. n. 1354. 
— Insulac Caribacac, Cajcnna, Brasilia, Mexico, America sep- 
tentr., Indiaoricntalis, Luzonia, China, Mauritius, Senegal, Italia 
supcrior; /? Madagascaria, Luzonia, Cap. b. spei, — Squamae 
glabrae, interdnm latcrc fuscesccntes. C. compressus Muehlenb. 
Gram. 15. diflcrt stylo bifido, tcste Torrcy {FLor. 1. 63.). 

61. C. JEMENICUS Roltb. Grani. 25. /. 8. /. 1. Vahl. Enum. 

2. 325 et herb. Culmo triangulari, glabro , basi folioso; foliis 
longitudinc culmi, rigidis, canaliculatis, lincari-sctaccis, incurva- 
tis, margiiie scabriusculis; umbelia simplici, depauperata, con- 
ferta ; involucro subtri])hyIlo, umbcllam supcrante, incurvo; spi- 
cis tcrnis-scnis, IanccoIatis_, comprcssis, 12-18-floris; squamis 
ovato-ellipticis, mucronatis, carinato-navicularibus, subl3-ncrviis, 
dorso viridibus et fcrruginco-lincolatis; stylo trifido, longissimo. 
€. comprcssus Fors/c. Cenf. 1. p. 14. n. 42. (Jide Jahl. hcrb.) — 
Araliia. ■ — Viridi-glauccsccns. lihachcola aptera. Squamae carina 
virides, lateribus hyalino-albidac, dorso intcr nervos lineolis pnnc- 
ti.sque ferrugineis obsitac. Eilamcnta persistentia 3, longi.ssima, 
hyalino-fusccscentia. Antherae clongatae, lineares, flavae; ap- 
pcndice acutata, ferruginea. Ovarium triquetrum. Stylns trifi- 
dus, longissinnis, fuscus. (Descript. sccundum spccimina hcrb. 
Vahl.) Spicac 30-florac. Squamae et anthcrac nigi-o-pnr(Hireae. 
(fide Rottb.) C. jeinenicus Roxb. Flor. 1. 195 cst probaI)iIitcr 
idem ac hoinonyinus Willdenowianus, qucm cum C. rotundo L. 
conjunxi. 

62. (l PATtJLlTS Kilaib. in Ilost. Grum. 3. 49. /. 7i. Bieb. 
Flor. Snppl.Al. JVdld. herb. Ji. 1380. /o/. 1. (nec Emim.) Cnlnio 
triangulari, glaln-o,- foliis cnlmo brevioribus, carinato-planis, facie, 
margine cariiiaquc scal)ris; uml)clla suboctoradiata; radiis apice 
polystachyis ibiqnc raniosis ; involncro subtetraidiyllo, longis- 
.simo; spicis capitato-congcstis, liiicaribus, comprcssis, 16-18- CYPERACEAE juss. (Cypenis.) 25 

flovis: .s(jtiami.s ovatis, siib apicc obtuso mucronatis, cariuato- 
navicularibus, subO-uerviis, dorso viri(libu.s, lalcribus purpuras- 
centibus, £jlal)ris (dorso in- nervis scaliris, fitle llost.); fructilcri.s 
patulis; acbenio obovato, acquilatcro-tri((uetro, mucronalo, nia;ro- 
casfanoo, subtilissiuic punctulato, s(juania vi.v dimidio breviorc, 
C. incarnatus J^ink. IIorL 1. 306. {varielas minor ana;uslifoUa 
C. paiuli Ilorf. Berol. [el Kitaib.l\, fide Link. Ilorl. 2.318.) C. 
agrcstis JVilld. Iierb. n. 1372. foL 2. C. s(|uarrosus Afzelius 
in herb. reg. llerol. e Sierra Leona Africae. C. pictus Tenore. 
(^Jide specim a RiclMrd. mecum communic.y — Banatus, Panno- 
nia, Insula Iscbia, Sicilia, Sierra Leona. 2\. — Culmus basi fo- 
liatus. Rhacbeola llexuosa, anguste byalino-alata. S(|iuunac de- 
ciduae. Fiiamenta 3, pcrsistentia, bjalino-fuscesceutia. Anthc- 
rae linearcs, obtusiusculae, flavae. Stylus profunde trifidus, fer- 
rugineus. Aclieniuni nitidulum. An recte buc collocatus, an C. 
congesto affinior? ditfcrt ab boc squamis latioribus , niagis 
approximatis, sub apice nuicronatis. Squamae interdum (in C. 
fasciculari Dr, Pliilippi ex Ischia^ nec Lamarckii, nec Desfontai- 
nei) ad latera byalino-albidae, uec purpurascentes. 

3) Diffusi. — ^-Spicae multinorae, compressiusculae. S(£ua- 
mae remotiusculae, carinato-naviculares, multi-, rarissime 
trinerviae, acutae^ acuminatae vel mucronatae, plerumque 
straniineo-flavidae vel virescentes. Rbaclicola flexuosa, 
aptera. Stamina 3. Acbenium plerumque squama non- 
nisi paulo brevius. — Per C. ochraccum luzuloideis 
(praescrtim C. vegeto) affines. 

63. C. TErvELLUS Linn. SuppL 103. Vahl. Enum. 2. 305 
et Jierb. (EcMon. herb. n. 891.) Sieh. herb. Cap. n. 09. JVees ah 
Esenb. in lAnnaea 10. 132. IVilld. herb. n. 1286. Foliis brevi- 
bus culmisque setaceis^ glabris; spicis 1-3, sessilibus, oblongis, 
comprcssis, 10-18-floris, involucro monopbyllo brevioribus; squa- 
niis carinato-navicularibus, acutiusculis, subll-ncrviis; slylo tri- 
fido; achcnio triquetro, tubercuiis punctuliformibus scabrato, 
fusccscente, margaritaceo-nitido, squama \ v, ^ breviore. C. la- 
teralis Linn. Supjil. 102. C. minimus Thunb. Prodr. 18. Sieb, 
herh. Cap. n. 99. C. pygmaeus Lam. III. 1. 143. 

(j) gracilis. Nees ab Esenb. l. c. 
— Cap. bonae spei. (Penusylvania, teste Nutt. et Beck. Flor. 
420!?) . — Squamae dorso virides, lateribus byalino-albidae, 
interdum inferne sanguineo-spadiceae, glabrae. Acbenium ellip- 
tico-oblongum , mucronatum. C. minimus Roth. Nov. Gen. et 
Spec. est varietas squamis minus acutatis. (Nees. 1. c.) 

6i. C. RoTHLVjfus Schult. Mant. 2. 95. (Plul-n. Alm. 179. 

/. 300. jT. 5.) Spiculis subternis, sessilibus, ovatis; involucro 

diphyllo ; altero spiculas ae(|uantc; culmis tri(|uetris foliisquc 

setaceis, pubescentibus. Roth. C. minutus Roth. Nov. Spec. 32. 

§) glabrcscens JVees ab Esenb. in Linn. 7. 513, 26 CYPERACEAE juss. (Cyperus.) 

. Cap. b. spci. — Pi*oxime acccdit ad C fencllum Vahl. 

(liotlu) 

65. C. mCRO]>rEGAS Nees ah Esenh. in Linnaea 10. 131. 
Spiculis solltariis gemiuisve, involucro monopliyllo lougioribusj 
sQuamis ovatis, obtusis, multinerviis, marginc mcmbrauaceo-au- 
gusio; caryopsi trigouo-obovataj brevi, mutica, puuctato-aspcra, 
ciuerea. JXecs. — Cap. b. spei. — Spiculae 4-5 lineas lon- 
gae. Squamae virides, latere bruuneae, margine angusto palli- 
cliorc cinctae, 11-nerves. Culmus spithamaeus, gracilis. (Nces.) 
Ejusdem sectionis cum C. tenello, lide Nees. 

66. C. NUDIUSCULUS Nees ah Esenh. in Linnaea 10. 132. 
Spiculis solitariis geminisve, iuvolucro monopbyllo lougioribus; 
squamis ovatis, mucronulatis, dorso uervosis, viridibus, margine 
late albo-membranaceis ; caryopsi ovali, mucronulataj puuctulato- 
aspcra, lulcsccnte. Nees. — Cap. b. spei, locis udis. © — ■ 
Culmi saepe rccurvi. Spiculae miuores quam in C. teuello, mi- 
uus compressae, totae virescentes. Stamcn plerumque 1. Nees 
ab Esenbeck post C. tenellum posuit. 

67. C. DICHRoaiENAEFOiiMlS. Culmo friquctro,superue scabro, 
inferne foliato ; foliis culmo brevioribus, laliusculis, planis, mcm- 
branaccis, margiue scabris ; spicis 4-6, fasciculato-congcstis, ob- 
longis, compressis, subll-Iloris; involucro tctrajjhyllo, latius- 
culo , spicas multotics superantc; squamis subrotundo-ovalis, 
carinaio-navicularibus, acutis, multiuerviis , sframineo-pallidis, 
fuscesccnti-puuctulatis, margine byalinis ; achenio clliptico-subro- 
tundo, friquctro, apicato, punchilafo, sframineo-pallido, squama 
dimidio brcviore. — Rio Janeiro. Gaudichaud legit. — Culmus 
crecfus. Rhacheola flcxuosa, vix alata. Stamiua fria. Filamenta 
pcrsisfcnfia, hyalino - fusccsceutia. Anfherae lineares , obtusae, 
ferrugincae. Sfylus trifidus, fuscus. 

68. C. SI3IPLEX Ilumh. et Kiinlh. Nov. Gen. 1. 207. Presl. 
iu Rel. IlaenJc. 1. 176. Willd. herh. n. 1301. Culmis triquctris, 
glabris ; foliis planis , margine scabris , culmum superantibus ; 
umbella simplici, 4-12-radiata; radiis compresso-friquelris, lou- 
gissimls, laxis, apice 1-7-sfachyis ; involucro 5-8-phyIIo, elon- 
gafo; spicis linearibus, compressis, 21-36-florIs; squamis carinafo- 
uavicularibus, acuminafis, mulfluerviis, vlridibus ; achcnio obo- 
vato, apicato, triaugulari, subtllisslme fuberculafo-scabrato, fus- 
co, margarifaceo -nitentc, squama duplo triplove breviorc. C 
radicosus lieichenh. in Weis^ell. herh. • — Mons Quiiuliu (Ilumb.), 
Peruvia (Poeppig), Parama, Guiana bollandica ef gallica. 2j. — 
S<pi;unae lafc ovafae, acuminafae, multinerviae, virides, puncfu- 
lis lerrugineis dorso Taricgafae, glabrae, dcciduac. Spicac saepo 
viviparae. 

60. C. GRACiLIS Brown. Prod. 213. Nees ah Esenh. in Lin- 
naea i). 285. (Sieh. Jigrost. n. 23.) Culmo flliforiul, friangulari, 
glabro; foliis ]danis, frinerviis, glaljriusculls , cuhuum subae- 
quantibus; spicia 4-7, iu apicc (■uhni fasciculato-congesfis, ob- CYPERACEAE juss. (Cypenis.) 27 

longo-Hncaribiis , comprossis, l-i-16-floris; involucro Iripliyllo, 
longissinio; squamis laiissimo ovatis, apicc acuiato-rccurvatis, 
carinato-navicnlaribus, l)-ncrviis, viriilibus; aclicnio obovato-tur- 
binato, triquctro, mucronato, castanco, squama tlimidio brcviorc. 
— Nova Ilollandia. — Culmiis striatus. Folia anguste lincaria, 
glal)ra vcl apiccm vcrsus margine scabriuscula. Stamina 3. Fi- 
lamcnta j)crsistentia, byalino-fusccsccntia. Antbcrae oblongac, 
obtusac, flavac. Stylus trifidus, fuscescens. Acbcnium triquc- 
trum, angulis apice rotundatis, laeviusculum, nitidulum. 

70. C. ERYTHRA.EUS Schrad. in Schult. Mant. 2. 477. Linlc, 
Jtort. 1. 304. Culmo filiformi, triangulari, glabro : foliis planis, 
trincrviis, glabriusculis, culmum subacquantibus; nmbclla sim- 
plici, contracta, 4-5-radiata ; involucro tripbyllo, longissimo ; spi- 
cis solitariis-ternis, oblongo-lincaribus, comprcssis, 1'2-20-floris; 
squamis carinato-navicularibus, acutis, 7-9-ncrviis, dorso viridi- 
bus , lateribus byalino-albidis , basim versus intcrdum roscis ; 
cicbcnio obovato -elliptico , apicato, triquctro , nigro-castanco, 
squama dimidio brcviore. C. rubesccns Link. Enum. 1. 44. 
{tcsie ipso auct.) — Patria? — Folia glabra vcl margine sca- 
])riuscula, Umbclla contracta, 4-5-radiata, interdum spicae 7-9, in 
apice cnlnii fasciculato-congcstac. Filamenta persistcntia 3, bya- 
lina. Stylus tripartitus (minime bifidus, ut Linkius notavit ), 
fcrrugincus. Acbcnium apicatum, apiculo brevi, truncato, punc- 
tulato - scabriusculum , iiitidnm. Varictas C. conglomcrati? 
(Link.) Sprcngel {Syst. 1. 227.) cum hoc conjungit. Diflcrt a 
C. gracili Srown. nonnisi fornia fructus. 

71. C. TETRAPHYLLUS Broivn. Prod. 214. Nees ah Esenh. 
in Linnaea 9. 284. {Sieh Agrosi. n. 22.) Culmo triquctro, gla- 
bro; foliis culmum acquantibus vel superantibns, planis, rigidis, 
snbtus sulcatis, apicem vcrsus scabriusculis ; umbclla simplici, 
subscptcmradiata; radiis strictis, 1-4-stachyis; involucro tcti-a- 
pbyllo, longissimo; spicis lincaribus, comprcssis, 10-12-floris; 
squamis latissime ovato-subrotundis, carinato-navicularibus, brc- 
viter mucronatis, scptcmncrviis, dorso viridibus, lateribus atro- 
sanguitieis ; staminibus 3 ; achcnio cUiptico, triangulari, apicato, 
fnsccscente, squamam subaequante. — Nova HoUandia. — An- 
ibcrae linearcs, flavae vel atro-sanguineac, in speciminc supj^c- 
tcnte efl^etae?. Stylus tripartitus, fuscescens. Achenium punc- 
tulatnm. 

72. C. OCHRACEUS Vahl Enum 2. 325 et Jierh. Foliis cari- 
natis, margine carinaqne scabris, caule iriangulari longioribus; 
umbcUa simplici vcl ramosa, inierdum depaupcrata ; radiis apice 
polysiachyis ; involucro 5-7-phyllo, longissimo ; spicis fasciculaio- 
confcrtis, lincaribns , comprcssis, mulii-(15-25-floris); squamis 
carinato-navicularibus, acutis, subcoriaccis, obsolcte trinerviis, 
fnscesccnii-ochraccis ; achenio oblongo , acuminato-snbrostrato, 
trigono, fusco, subtilissimc imprcsso-jjunctulaio, squama ^ 
breviore. — Insula St. Crucis, Aniigua ct St Domingo. 2|i — 28 CYPERACEAE ju.ss. (Cyperus.) 

Umbclla niodo ramosa (5n spcclmiiie Insxilao Anliguae), niodo 
simplex (in spcciminc Domingensi), modo depaupcrata (in spe- 
ciminc Vahlii). Squamae diciduae. Stamcn 1 ?. Stylus tripar- 
titus. C. viscoso Aif. proximus, diUcrt pracsertim fructus Ibr- 
ma; affinior C vegeto? 

73. C. viSCOSL.s AH. Kew. 1. 79. Swtnlz. Flor. 1. 113. 
Jacq. Ic. 2. /. 295. Valil^ Enum. 2. 303 et herh. Willd. Emim, 
71 et herb. n. 1285. Presl. in Rel. Ilaenk. 1. 169. (Jide specim.) 
Sieb. Maiiin. n. 12. Culmis comprcsso-trigonis, striatis, basi folia- 
tis et viscidis ; foliis longitudincculmi, convoluto-teretibus, scabris ; 
umbclla composita, 5-7-radiata; involucro subtripbyllo, longis- 
simo; spicis capitato-confcrtis, ovatis, compressis, 9-11-Iloris; 
squamis carinato-navicularibus, acutato-submucronatis, subno- 
vemnerviis ; acbenio pyriformi, triquctro, apitato, atro-casta- 
neo, nitido, squama dimidio brcviorc. C, elegans Jlotlb. Gram. 
3-4. t. 6. y. 4. Scirpus viscosus Poir. Encycl. 6. 778. (Jide sy- 
non.) — India occidentalis, Cuba, Venezucla, Mexico. 2]^ — 
Squamae pallide fuscac, carina viridulae. Aclicniuin apicatum, 
laeviusculum. 

7i. C. ELEGANS Linn. Spec. 68. Vahl. Ecl. 2. 7. Ejusd. 
Enum. 2. 323 et herb. Meij. Esseq. 28. (Sieb. herb. Trinit. n. 9.) 
Culmo triangulari, glabro; foliis planis, scabriusculis; umbella 
composita, niultiradiata; radiis longiSsimis, patentibns; involu- 
cro subpentaphyllo, clongato; spicis subternis, lanceolatis, com- 
pressis, 11-15-floris; squamis parum distantibns, carinato-navi- 
cularibus, mucronatis, nmltincrviis, viridibus; Iloribus triandrisf 
achenio obovato , apicato, triquctro, nigro-castaneo, squama ^ 
breviore. C. laxus La7n. IU. 1. 146. (fide herb. Vahl) — Ca- 
jenna, Brasilia, Jamaica, Insala Trinitatis. — Squamae late ova- 
tae, mucronatac, virides, punctulis croceis variegatae, lateribus 
hyalino-albidae, deciduae. Linne et Vahl huc ducunt Sloane, 
Jlisl. 1. /. 75. y. 1, quem Meyer excludit. 

75. C. TOLUCCENSIS Ilumb. et Kunih. Nov. Gen. 1. 206. 
Presl. in Rel. llaenk. 1. 177. Culmo triquetro, glabro ; foliis 
planis , margine scabris, culmo brevioribus ; umbella simplici, 
suboctoradiata; radiis subhcxastacliyis ; involucro pentaphyllo, 
umliellam superantc ; spicis lincaribus, conipressis, niultilloris ; 
squamis carinato-navicularibus, subreflexo- nuicronatis, dorso 
multinerviis ct fuscescenti-viridibus ; floribns ti"iandris ; achenio 
(iinmaturo) oblongo, triquetro, apicato, fusco, squania dimidio 
brcviore. Q,. ])arciflorus Willd. herb. n. 13-12. Linlc. Jahrb. 3. 115. 
■ — Mexico. 2|. — Squainae late ovatae, niucronatae, dorso fus- 
cesccnti-virides, niai-giiiibus hyalino-albidae, glabrae. Antherac 
lincares, fuscae, appendice spinuloso-ciliata. Stylus profunde 
ti*ipariitus. Stigmata longissima, fusca. Spccimina completa 
niilii non amplius suppetunt. 

76. C. (UALARANrmjs Presl. in Rel. Jlacnk. 1. 177. /. 32. 
/. 1. Culino triangulari, glabro ; foliis planis, marginc scabris ; CYPERACEAE juss. (Cyperiis.) 29 

umbclla composila, muKJradlata ; radiis valde eloiigatis, patulis; 
involucro 6-7-phyUo, umbellam subaequantc; spicis ternis-octo- 
nis, linoaribus, compressis, '2y-33-floris ; squamis carinato-navi- 
cularibus, mucronatis , dorso subo-nerviis; floribus triandris; 
acbenio elliptico - oblongo , apicato , triangulari , castaneo - fus- 
co , squama fere dimidio breviore. — Peruvia, Nova Granata 
(Maynas). 2|i — Culmi 12-15-poIlicares, apice scabriusculi, basi 
foliati. Folia culmo duplo triplove breviora, graminea, apice 
acutato-subulata, membranacea. Umbella 10-13-radiata; radiis 
valde inaequalibus, glabris. Spicae ternae-octonae, sessiles, 6- 
10 lineas longae, lineam latae, Squamae subrotundo-ovatae, 
longe ct robuste mucronatae, mucrone vix recurvato, glabrae, 
dorso obsolete quinquenerviae, virides et ferrugineo-lineolatae, 
lateribus hyalino-fuscescentes. Filamenta 3, persistcntia, ferrugl- 
iiea. Stylus tripartitus , ferrugineus. Stigmata longissima, te- 
nuissima, longc exserta. Aclienium obsolete et subtilissime 
punctulatum, nitidum. (Dc.sci'ipt. sccundum .specimina Poeppi- 
giana.) Maxime aflinis C. elcganti. (Presl.) Forma vegetior C. 
toluccensis. 

77. C. MLLIIFOLIUS Poeppi^ ei Kih. Culmo triquctro, angulis 
membranaceis, scabriusculis; foliis lineari-Ianceolatis, plani.s, mem- 
branaceis, trinerviis, margine subtusque in uervis scabris, cul- 
mum superantibus ; umbella composita, pauciradiata; involucro 
3--4-pbyIIo, longissimo ; spicis ternis-octonis, linearibus, compres- 
sis, 15-17-floris ; squamis carinato-navicularibus, acutatis, multi- 
uerviis ; floribus triandris; acbenio (immaturo) elliptico, acuto- 
apicato, triaiigulari, tuberculis minutissimis pnnctuliformibus sca- 
brato, albido-fuscescente, squama dimidio breviore. — Peruvia 
(Tocacbe, ad fl. Huallagam superiorem.). Poeppig legit. — Cnl- 
mi 7-10-pollicares, basi foliati. Folia longe angustato-acutata, 
mombranacea, nervosa, iiervis tribus robustioribus, 10-15-polIi- 
caria, 8-llIineas lata, basi vaginantia; vagina fissa. Umbellae 
radii valde inaequales, longiorcs l-l|-pollicares. Involucrum 
3-4:-phyIIum ; foliolis longissimis, folio simillimis. Spicae ternae- 
octonae, sossiles, semipoUicares. Squamae ovatae, acutatae, ca- 
rinato-iiaviculares , multincrviae, nervis latcralibus prominulis, 
fuscae, glabrae. Filamenta 3, persistentia, elongata, membrana- 
cea, superne latiora, ferruginea. Stylus trifidus, fuscus. Stig- 
mata pubescentia. Achenia matura desiderantur. Hinc C. sim- 
plici, inde C. eloganti et C. toluccensi proximus. 

78. C. Les.SONIANUS. Culmis caespitosis, triangularibus ; 
foliis planis, margine scabris, culmum aequantibus ; umbella sim- 
plici, pauciradiata ; involucro triphyllo, longissimo ; spicis ternis- 
septenis, lanccolatis, compressis, 15-17-floris; squamis carinato- 
jiavicularibus , acutiusculis , subenerviis, fuscesconti- viridibus ; 
achenio ovato, triangulai-i, acutato, iiigro-fusco, nitidulo, squama 
■| breviore. — Nova Hollandia. (Montes caerulei.) Lesson ded. 
— Culmi sulcati, glabri. Squamac late ovatae, acutiusculae, ca- 30 CYPERACEAE juss (Cyperus) 

nnato-naviciilare.s, tlorso vjridos, lineolls punctiilisquo ferru£;ineis 
varlegatae, lateribus liyalino-pallidae. vStamina 3. Antlicrac ob- 
longae, acuUusculac, luteae, angulis ferrugineis. Filamenta pcr- 
sistentia, fusca. Achenium lacviusculuni, squama -j brcvius. 

79. C. MACELLUS. Foliis anguste linearibus, planis, gla- 
l)rls, culmo triangulari? brcvioribus ; umbella simplici, subqua- 
driracliata, involucro monophyllo tlimidio breviore; spicis ter- 
iiis-quinis, oblongis, ccmpressis, 13-15-floris; squamis carinatis, 
recurvato-acuminatis, obsolete trinerviis, viridibus ; achcnio obo- 
vato, triquctro, apicato, squama triplo brcviore. — Nova IIol- 
landia. Gaudichaud legit. — Culmus glaber. Squamae subro- 
tundo-ovaiaG, rccurvato-acuminatae, viridcs, punctis fcrrugineis 
conspcrsac, lateribus hyalino- albidae. Stylus profunde trifidus, 
fuscus. Achcnium immaturum stramineo-pallidum. 

80. C. DIFFUSUS Vahl. Enum. 2. 321 et JierL. Culmo 
iriquetro ; foliis latis, planis, trincrviis, niargine scabris, culnio 
altioribus; umbella supradecomposita, difliisa; involucro subhep- 
ta])hyllo, umbcUam superantc; spicis solitariis-ternis, lateralibus 
interdum pedicellatis, oblongis, comprcssis, sublO-floris; squa- 
niis carinato-navicularibus, niucronatis, obsolcte 5-nerviis, dorso 
nigro-viridibus; achenio clliptico, triquetro, apicato, squama pa- 
runi brcviore. C. scirpoidcs Prcsl. In llel. Ilaenh. 1. 178. (for~ 
ma macra, teste JVees. mss.) C. iridifolius Dletr. Spec. 2. 315. 

— India orientalis, Insulae Pliilippinae et Moluccanae. ■ — Um- 
bella 10-12-radiata. Spicae solitariac vel ternae, hae omnes ses- 
siles (in specimine a Meyeno lccto) vel ex iis duae laterales pe- 
dicellatae, intermedia scssilis (in specimine Vahliano). Squamac 
ovalae, apice rotundatae, mucronatae, dorso virides, punctis li- 
iieolisquc ferrugineis varicgatae, lateriljus hyalinae. Filamcnta 3, 
persistentia, hyalino-fuscescentia. Stylus 3-partitus. Achenium 
immaiuruni straminco-pallidum. 

81. (/. LONGIFOLIUS Poir. Encycl. 7. 270. JVilld. herb. 
n. 1332. (Sieh. herh. Maurit. n. 31. *) Decuisne, Descr. herh. 
Timor. 31. Culmo triangulari, glabro; foliis latis, planis, tri- 
jicrviis, marginc scabris ; umbella supradecomposita; involucro 
5-6-phyllo, umbcllam superante; spicis solitariis- quinis, sessili- 
bus, oblongis, rompressis, 8-9-floris; squamis carinato-navicula- 
ribus, uuicronatis, sub7-nerviis, dorso viridibus ; achenio (inmia- 
turo) elliptico, triangulari, stramineo, squama \ breviore. C. 
altoriiifolius IVilld. herh. n. 1339. fol. 3 (specimen jiwenile)? 

— Madagascaria , Ijorbonia , Mauritius , Timor (Descaine). — • 
Culmus basi foliatus. Folia longissima. Squamac ovatae, apice 
rotundafac, nuicronaiao, dorso virides, margine hyalino-albidac. 
Filanienta 3, ])ersistcntia. Stylus profundc trifidus, Pracccdcnti 
jtroxiinus, vix di.slinc<us nisi sj^icis ])lcrumque ternis-quinis, 
omnibus sessilibus. Spccimcn Sicbcrianum quasi mcdium tcnct *) No. 32, teste Scluilte.s. CYPERACEAE Juss. (Cyperus.) 31 

C. lonj2;ifolium Poir, intcp ct C. dilTiisum L. C. Ilaspano valtlc 
arrinem dicit Poirct. 

S'2. C. MOESTUS. (Wall. Cat. 3370 a.) Culmo tiiangularl, 

glabriu.sculo ; foliis ; umbella suljtlccomposita; involucro 

subliexaphyllo; foliolis planis, triiierviis, marginc scabris, um- 
bcllam superantibus ; spicis solitaiiis-tcrnis, linearibus, comprcs- 
siusculis, sub20-floris ; squamis carinato-navicularibus , nuicro- 
uatis, obsolctc septcmncrviis, s2J.atliccis ; achcnio clliptico-oblon- 
^o, apicato, triquelro, nigro-castanco, longituilinc squamac. — 
India oricntalis (Pcnang). — ^quamae ovato-subrotundac, gla- 
brae, deciduae. Filamenta 3, persistcntia. Achcnium obsolctc 
tuberculato-scabriusculum, nitidum. 

4) Altcrnifolii. — vSpicac multiflorae, compressiusculac, sty- 
lis cxsertis villosac. Squamac approximatac, carinato-na- 
viculares, mucronatac, dorso S-G-nerviae, viresccntcs, ra- 
rius margine fusccsccntes vcl purpurascentcs. Stamina 
plcrumque 3. 

83. C. PRASINTJS. Culmo triquctro, glabro; foliis ; 

umbella decomposita, divaricata; involucro pentaphyllo, longis- 
simo; foliolis planis, margine scabris; spicis fasciculato-couglo- 
meratis, lincaribus, compressis, 25-30-floris; squamis cai-inato- 
uavicularibus , mucronatis , dorso viridibus ; achcnio triquetro, 
obovato, mucronato, fusccscentc, squama dimidio breviore. — 
Africa australis, ad oram oricntalcm. Drege lcgit. — Culmus 
sulcatus. Umbella subdccemradiata. Foliola involucri striato- 
multinervia. Squamae late ovato-ellipticae, dorso trincrviac, vi- 
rides, lateribus hyalino-albidae, glabrae. Stamina nulla?. Stylus 
trifidus, elongatus, fusccsccns. Achcuium subtilissime tubercu- 
lato-scabratum, nitidum. 

84. C. INGRATUS. Culmo triquetro, scabro; foliis planis, 
margine scabris; umbclla dccomposita, involucro subpentaphyllo 
breviorc ; spicis fasciculato-conglomcratis ; squamis ovatis, cari- 
uato-navicularibus, submucronatis^ obsoletc trinerviis, pallidis, 
lateribus superne purpurascentibus; achenio triangulari, elliptico- 
oblongo, mucronato, fuscescente. squama dimidio breviore. — 
Africa australis ; in ora orientali legit Drege. — Culmus sulca- 
tus. Squamae membranaccae. Stylus profundc trifidus, longis- 
simus. Achenium immaturum laeve, glabrum. 

85. C. Dregeanus. Culmo triquetro, apicem vcrsus sca- 
bro; foliis planis, margine scabriusculis; umbclla decomposita, 
multiradiata, corymbiformi; involucro triphyllo, elongato; spicis 
5-8, capitato-congcstis, clliptico-oblongis, compressis, subdcccm- 
floris; squamis ovato-subrotundis, carinato-navicularibus, mucro- 
u.-itis, obsolete 5-nerviis, carina viridibus, lateribus hyalino-al!)i- 
dis vcl fuscescentibus ; staminibus 3; achenio (immaturo) cUip- 
tico, triquctro, acutato-mucronato, squama dimidio brevioro. — 
Africa australis ; in ora oricntali lc£;it Droge. — Culnius stria- 32 CYPERACEAE juss. (Cyperus.) 

his. Rhachcola spicae an^uste alafa. Sfjiiainae ^labrae. Fila- 
nienia per.sisientia, hyalino-albida. vStjlus profunde trifulus; 
stiomatibns longissiniis , pnberulis , fuscescentibus, Achenium 
innnahirum punctulatum, album, nititlum. 

86. C. LEPTOCLADUS. Culmo Iriquetro; foliis planis, mar- 
p,ine scabris, culmum subacquantibus ; nmbella composita, multi- 
radiata; radiis elongatis, laxis, involucro pentaphyllo brevio "i- 
bus; spicis soltariis, rarius geminis vel ternis, lineari-oblongis, 
compressis, 15-23-floris ; sqnamis ovatis, carinato-navicuiaribus, 
acutato-snbmucronatis, obsolete 5-nerviis, viridi-fuscescentibns ; 
stjlo tripartito; achenio .... - — Ora orientalis Africae austra- 
lis, coloniam inter et Port Natal. Drege legit. — Cnlmus 
erectus, l>ipedalis, glaber, basi foliatus. Folia striato-pluri- 
nervia. Umbella radiis filiformibns, glabris. Stamina 3. An- 
therae lineares, ferrugineae; appendice elongata, albida, acuta, 
spinnloso-ciliata. Ovarium oblongum, triquetrum. Stylus tri- 
partitns, ferrugineus. 

87. C. SEXANGULARIS JVees ab Esenh. in Linnaea 9. 28-4. 
10. 135.* Culmo sexangulari, angulis acutis, scabris ; umbella 
decomposita; involucri foliolis circiter 12, planis, rigidis, subtus 
margineque scabris, supra glabris, umbella triplo quadruplovc 
longioribus; spicis ternis et pluribus, oblongis, compressis, sub- 
12-ttoris; squamis ovatis, carinatis, acutis, obsolete trinerviis, 
viridibus, lateribus ferrugineis; stylo trifido. — Ora orientaUs 
Africae australis, coloniam inter ct portum Natal. Drege le- 
git. — Sqnamae glabrae, deciduae. Filamenta 3, persistentia, 
elongafa, hyalino-albida. Ovarium oblongum, triangulare. Sty- 
lus trifidus, castaneo-fuscus. Differt a C. flabelliformi Vahl.: 
culmo scxangulari, foliolis involucri 12, angustioribus , supra 
glabriuscnlis squamisque viridibus, laferibus ferrugineis. 

88. C. TEXTILLS Tlnmh. Frodr. 18. Vahl. Enum. 2. 301. 
(Ecklon. herl. n. 884.) JVees ab Esenb. in Linnaca 7. 513. 10 
135. (r. s. in herh. reg. Berol.) Culmo teretiusculo, laevi, gla- 
bro, basi vaginato, aphyllo; umbella decomposita; foliolis invo- 
lucri 12-20, planis, margine scabris, rigidis, umbella duplo fri- 
plove longioribns; spicis fasciculato-congestis, lineari-lanceolatis, 
compressis, 10-15-florss; squamis ovatis, carinatis, acutato-mu- 
cronatis, dorso 3-5-nerviis, viridibus, laferibus hyalino-albidis, 
junioribus ferrugineis; achenio elliptico- oblongo , triangulari, 
niucronafo, fnsco vel stramineo-flavido, snbtilissime punctnlato, 
squaina |<limidio breviore. C. pungens Ifoii. Birol. {Jide spe~ 
cim. in herh. Lucae.) — Cap. b. spei. 2|i — Culmus tripedalis 
el altior, inferne vaginis nonnullis aphyllis instructus. Squamae 
glabrae, deciduae. Stamina 3. Ovarium oblongum, triangulare, 
Stylus })rofunde frifidus, fuscescens, Achcjuum subnitiduium. 
Proxime affinis (\ altcrnifolio. 

89. (■. i'LAr{i:LLiFOi!Mis Rolih. G'ram. /i2. t. 12./. 2. Vahl. 
Ennm. 2. 322 el herb. Culmo obtusc angulato, sulcato (trique- 

tro CYPERACEAE 3uss. (Cyperus.) 33 

tro cx Roiib.), Iiasi foliaio ; umbclla decomposKa, corymLosa; 
involiicri loliolis circilor 20, pariim (lisfaniibus, planis, scabris, 
paiulis. unibollam duplo suporanlibus ; sj)icis leniis-senis, oblon- 
gis, coniprossis, 12-li-floris; squainis lafe ovafis, carinafo-na- 
vicularibus, acufis, trinorviis, dorso viridibus; sfylo profundc fri- 
fido; achenio .... C. ^radafus Forsk-. Descr. 13. — Arabia. 
2| — Squamac dorso virides, lincolis puncfisque forrui;ineis 
obsifae, lateribus hyalino-albidae. Filainenfa 3. Anfherac linea- 
rcs, crocoae, appendicc clongata, acufafa. Ovarium oblongum, 
triquefruin. Sfylus fuscus. 

90. C. ALTERXIFOLIUS Linn. Mant. 28. Jacq. Ic. 2. t. 298. 
VaU. Emim. 2. 321 ct lierb. Fresl. in liel. Hucnl: 1. 179 in 
adnof. IVilhl. herb. n. 1339. fol. 1. 2. Culmo triangulari, gla- 
l)ro , sfriafulo, basi foliafo; umbella decomposita, corymbosa; 
involucri foliolis circiter 20, parum disfaufibus, planis, margine 
scabris, patulis, umbeliam duplo supcrantibus; spicis tcrnis-senis, 
lineari-lanceolatis, compressis, sub26-floris; squamis ovafis, acu- 
tafis, carinatis, trinerviis, viridibus ; achenio obiongo, ufrinque 
affeuuafo, triaugulari, casfaueo, suhfilissime tuborculafo-scabra- 
to, squama -i breviore. — Madagascaria. 2}^ — Squamae viridos, 
dorso punctis croceis A^ariegafae. Sfylus profuude trifidus, fus- 
cus, Achenium apicato-fruncatum. Diffcrt a C. flabrlliformi : 
culmo teneriore, glabro, sfriato; involucri foliolis angustioribus, 
ihargine tantum scabris spicisque sub26-floris. (Vahl. 1. c.) 

91. C. CAKUS Presl. in Rel. Ilaenh. 1. 170. Culmo iri- 
quetro, aphyllo ?; foliis . . . . ; involucro polyphyllo, umbella mul- 
tiradiata subcorymbosa supradecomposifa multofies longiore; 
involucellis ovaf is ; ochrois brovitor acuminatis ; umhollulis sub- 
irisfachyis ; spiculis dioecis, lanceolafis, sub20-floris ; glumis 
ovafis, acutis, trinerviis. Fresl. — Mexico. 2\> — Affinis C. 
alternifolio. (Presl.) An vore hujus sectionis? 

92. C. BuRCHELLII Schrad. Anal. Cyper. p. 11. JVees ah 
Esenb. in Linnaea 10. 135. Culmo trigono, glabro, aphyllo ; co- 
rymbo composito et decomposito, 11-li-radiato, parfialibus 7- 
9-radiatis ; spicis subcorymboso-fasciculafis ; involucri polyphylli 
foliolis involuto-linearibus, cuspidatis, corymbo plus duplo lon- 
gioribus ; glumis ovato-oblongis, mucronatis ; nucula triquofra, 
levissime puncfato-scabra. Schrad. — Cap. b. spei. 2|i — Ac- 
cedit ad C. tcxfilcm et magis adhuc ad C. alternifolium. (Schrad.) 

93. C. SILLETENSIS JVees ab Esenb. in IVight Bot. of Lid. 
79. (Wall. Cat. n. 3363 f.) Culmo triquefro, glabro; foliis 
planis, margine scabriusculis ; umbella composifa, pluriradiata; 
involucro 4:-5-phyIIo, longissimo; spicis fasciculafo-capifafis, ob- 
longis, compressis, 10-13-floris; squamis ovatis, navicularibus, 
acuto-submucronatis, obsolcte trinerviis ; achenio elliptico, trian- 
gulari, mucronafo, pallide fusco, squama dimidio brcvioro. — 
India orientalis. (Sillet.) — Culmus sulcatus. Squamae dorso 
virides, inter nervos ferrugineae, lateribus hyalino-albidae, gla- 

KUNTH. SyNOPS. U. [ 3 J 34 CYPERACEAE juss. (Cyperus.) 

brao, doridiiae, Siamon 1. Anthora lincaris, ohtusa, llava. Ova- 
riuni oliiplicuni, Iriquelrum. Stylus tritidus, fuscesccns. Ache- 
nia imnialura. Vix hujus scctionis; C. surinamensi affinior? 

94. C. ALBOSTRIATUS Schrad. Anul. Cap. Cyper..p. 7. (Jide 
synon. ZeijJt.) Culmo triani2;ulari , basi ioliato ; foliis planis, 
triiierviis. snbtus in nervis niaru;ineque scabris, culmo brevio- 
ribns; ninbella coniposita, involucro snblieptaphyilo breviorc; 
spicis subternis, linearibus, compressiusculis, ir)-19-tloris; s(jua- 
mis ovatis, carinato-navicularibus, acutis, obsoletc qviinqucner- 
viis, dorso viridibus; achenio oblongo, triquetro, mncronato, 
pallidc fusco, sqnama paulo breviorc. C. ])ulcher Spreng. in 
Zeyh. herh. Flor. Cnp. n. 213. (r. in herh. Lncae.) et Bol. Zett. 
1829. /». 5, nec^ Thnnh. {j\ees ah Esenh. in Linnaea 10. 133?) 

— Cap. b. spei. - — Culmus striatns, glabor (in specimine juve- 
nili Zeyheriano superne scabriusculus). Squainae dorso virides^ 
margine hyalino-albidae, glabrae. Stamina 3. Filamenta porsis- 
tentia, hyalino-albida. Antherae lincares, mucronulatac, iiisces- 
centos; mucronulo ciliolato. Stylus tripartiUis, fuscus. Ache- 
niuni subtilissime tubcrculato-scabratum, nitidum. A C. pulchro 
Thunh. divorsissimus : foliis, umbellae radiis capillaccis, spicis 
et glumis ciliatis. (Schrad.) An recte huc positus? 

5) Ilaspani. - — Spicae multiflorac, compressae. Squamae 
a])proximatae, carinatae, plerumquo mucronatae, trinor- 
viae, dorso viridos, lateribus forrugineo- vol castanoo-san- 
guineae; fructiforae (semper?) dorso convexo-obtusan- 
gulao, margiiiibus inflexis. Achenium parvum, plorumque 
squama triplo quadruplove brevius. Rhacheola aptera. 
— C. malacconsi et C. latifolio por C. pulcherrimum aftinos? 

95. C. DENTATUS Torrey, Flora of ihe Unit. States. 1. 61. 
()'. specim. a Jnccjiiemontlo iiucnm comnumic^ Foliis linearibiis, 
planis, rigidulis, glabris, cnlinum triangnlarem aequantibus; um- 
bella composita; involucro subtriphvllo, umbellam suj)orante; 
spicis toriiis vol quiiiis, lineari-oblongis, comj>rossi.s, sub20-llo- 
ris ; squamis carinatis, mucronatis, viridibus, laleribus ferrugi- 
neis ; floribus triandris; stylo Imigissiino, trifido ; achcnio .... 
C,- j^arviflorus Mnehlenh. Descr. 19. (/ide Torr.) C. micranthus 
Srhnlf. Mant. 2. 121. C. tonuiflorus Nutt. Gen. 1. 35? (Jde 
Srhtdt.) C virons JHUd. herh. n. 1383. (specimen valde juvenile.) 

— Ainorica boroalis. 2j, — Sj)icae iiitordum vivij)arae. Squa- 
niac obsolotissimo triiiorviae. Ovarium obovatum, triangulare. 
Afliiiis C. antumnali />. (C. Ilasjian L.) et j)raesertim C. tristi. 
An j)laii<a nostra, snj)ra doscripta vere C, doiitatus Torrcy., cu- 
jns sjiicae (iostib. Torroy. ct Muehlonb.) octoflorae, ovatac? 
Sproiigol (Sy.';t. 1. 222.) C. parviflorum Muehlenh. (infaustc?) ad 
C. comjirossum «Incit. 

96. C. IIaspan 7/7/7*. Spec. 66. liotlh. Gmm. 36. t. 6. 
/. 2. J uhl. Fnnm. 2. 320 et herh. lio.rh. Flor. hid. 1. 213. CYPERACEAE juss. (Cyperus.) 35 

Nees ah Esenh. in IFighi Bot. of Ind. 80. (Jrall. Cat. n. 3365 
h. c. 3368. 33()9 c) )mid. herh. «. 1336. (JVces ah Escnh. in 
Linnaea iO. 13 i?) Culmo (ri(iuelro, basi nioilo vaginato, apliyllo, 
niodo foliato; foliis iiitearihus, planis, ^labris; wnibclla decom- 
posKa, laxa; involucro tlipliyilo, umbella plerumquo breviore; 
spicis ternis vei {'asciculaio-congcstis. linearibus, comprcssis, 18- 
30-floris; squamis subcarinato-navicularibus, trincrviis, apice ro- 
tundatis, muticis vel breviter mucronatis; acbcnio obovato-sub- 
rotundo, apicato, trigono, tuberculis minutissimis punctuliformi- 
bus scabrato , uiari?aritacco-albido, squama duplo triplove bre- 
viore. C autumnalis J'ahl. Enum. 2. 318 et lierh. E. Me\j, in 
Act. Sonn. 12. 773. JJilld. herh. n. 1333. (specimen jtivenile.) 
Scirpus autumnalis Linn. JManl. 150. Rollh. Gram. 58. /. 17. /. 3. 
C gracilis Muehlenh. Gram. 18. (feste specim. a Beyrichio niisso.) 
Nuit. Gen. 1. 19. C leplos Schrdt. Mant. 2. 105. C stella- 
tus JVilld. herh. n. 1337. (C inaequalis Bosc. inedil.) Link. 
Jahrh. 3. 84. C junceus JJ^illd. herh. n. 1340. Link: Jahrh. 3. 
85. C apbyllus liichard in Jahl. Eclog. 2. 6. C. caycnnensis 
IFilld. herh. n. 1335. Link. Jahrh. 3. 84. C. nudus Jlumh. et 
Kunih. ]\ov. Gen. 1. 203. Beichenh. in herh. JVeigelt. Presl. in 
Bel. Ilaenk. 3. 166. C vaginatus JVilld. herh. n. 1341. Link. 
Jahrh. 3. 85. C tunicatus Schtdf. Mant. 2. 115. C pedatus 
Nees ah Esenh. in herh. Meyen. C juncoidcs Lam. Ill 1. 147, 
(tesle herh. J'ahl.) C complanatus JVilld. Spec. 1. 270. (teste 
Vahl.) — India oricntalis, America meridionalis et septcntriona- 
lis et ? Cap. b. spei (ex Nees). Stamina 3. In speciminibus 
americanis (C autumnali L.) spicae lohustiores, squamae niu- 
cronatae. Vidi in spcciminibus basilicnsibus stylos omnes 6-partJtos ! 

97. C PULCHERRIMUS JJilld. herh. n. 1334. Culmo trian- 
gulari, sulcato, glabro, basi foliato; foliis planis, inargine sca- 
briusculis; umbella composita, involucro pentapliyllo brcviore; 
spicis fasciculato-congestis, linearibus, compressis, 34-40-floris ; 
squamis ovatis, navicularibus, apice rotundatis, superioribus ob- 
solete mucronatis ; achenio elliptico, triquetro, apicato, squama 
dimidio breviore. — Java. — Squamae obsoletc trinerviae, 
dorso ferrugineae, medio virides, lateribus hyalino-pallidae, gla- 
brae, deciduae. Stameu 1 ?. Stylus trifidus, fcrrugineus. Ache- 
nium immaturum stramineo-pallidum. Diflert a C. Haspan: cul- 
mo rigldiorc, triangulari, involucro pentaphyllo, spicis longioribus. 

98. C TRISTIS. Repens ; culmis triquetris , glabris , basi 
foliatis; foiiis carinatis, glabris, culmo brevioribus; umbella de- 
composita, pluriradiata ; involucro diphyllo, umbellam parum su- 
perante; ladiis valde inaequalibus ; Spicis ternis- septenrs, ob- 
longo-lanceolatis, compressis, 13-17-floris ; squamis ovatis, ca- 
rinatis, acutato -submucronatis, obsolcte trinerviis, dorso viridi- 
bus et crocco-punctulatis, lateribus sanguinco-iuscis ; stylo tri- 
fido ; aclienio .... > 

3) pallidior; spicis geminis vel ternis. 

[3*] 36 CYPERACEAE juss. (Cyperus.) 

Cap. h. spei; locis paludosis. Drrge \eg\i. 74. — rilamen- 

<a 3, hyaliiio-albida. Ovarivim iriqiietrum. Siylus trifidns, ler- 
ruo-ineus. Unibclla intcrdum vivipara. Proximus C autumnaii 
Jj. (C. Haspan i.), vix diversus. An liuc C. Haspan JVces ah 
Esenb. in Linnaea 10. 134? 

99. C. DENUDATUS Linu. Supjjl. 98. VaTil. Enum. 2. 324 
el herh. Schrad. Anal. Cyp. 8. Necs ah Esenh. in Linnaea 7. 
514. 10. 134. (Ec/d. herh. n. 888.) Cuimo tri(|uetro , basi 
vaginato ct aphyllo, rarius foliato, glabro; umbclia composita, 
7-8-radiata; involucro subinonopliyllo, plcrumquc brevissimo ci 
squamaeformi ; spicis tcrnis-scnis, digitato-fasciculatis, linearibus, 
conipressis, 22-26-floris ; squamis ovatis, carinato-navicularibus, 
acutato-mucronatis, dorso ti-incrviis, viridibus, latcribus casta- 
neo - sanguincis ; staminilius 3; stylo trifido; achcnio elHplico- 
subrotundo, triangulari, apicato, fusco, squania triplo quadru- 
plove brevjore. — Cap. b. spei. — Rliacheola angusie alata. 
Squamae dorso olivaccac, pnnctulis ferrugincis conspersae vel 
virides, Jatcribus castaneo-sanguincac, ghjbrae, deciduae. Fila- 
menta persistentia, byalino-albida. Anllicrae linearcs, mucrona- 
tac, fuscescentcs. Stylus fuscus. Achenium subtilissime punc- 
tulatum, opacum. In spcciminibus a cel. Drege mecum com- 
municatis spicac parum angustiores, squamac sub apicc rotun- 
dato brevissimc mucronatac, iateribus fuscac vd fusco-sangui- 
neac; anthci'ac flavac, breviicr mucronulatac; culmus iutcrdum basi 
foliatus; folia plana, marginc scabra; involucrum njonopliyllum, 
imibellam superans. 

100. C. BLANDUS. Culmo tcrcti, ghibro, basi vaglnato, 
aphyllo; umbclla simpiici vel svibcomposita, 9-11-radiata; invoiu- 
cro brcvissimo, 2-3-sqvjamato; spicis solitariis-tcrnis, clongatis, 
linearibus, comprcssis, 30-4()-iloris ; squamis ovato-oblongis, ca- 
rinato-navicularibus, acuiaio-mucronatis, obsolcic trinerviis, dorso 
viridibus vel straniineis, lateribus castanco- sanguineis, niienti- 
bus ; stamiiiibns iribus ; stylo trifido ; achcnio (immaturo) ob- 
longo, triangulari, apicato, squama triplo brcviore. — Africa 
australis ; ad oram oricntalcm lcgit Drege. — Culmus bipcda- 
lis. Squamae glabrac, dcciduae. Fiiamenta pcrsistentia, hya- 
lina. Antlierae Jinearcs, mucronatac, ferrugineae Ovarium ob- 
longum, triangulare. Stylus elongatus, trifidus, fusccsccns. Dif- 
fcrt a prac«(>dcntc, cui jn-oximus, pracscrtim culmo tcreti. 

101. C. FONTICOLA. ('ulmo tcrctiusculo, glabro, basi va- 
ginato, aphyllo; umbclia composita, subdeccmradiata: radiis valdc 
inac«pjalibus, ]»ropriJs 3-polystachyis; involucro 2-3-phyllo, al)- 
brcviato, squamaeformi ; spicis fasciculato-congestis, scssilibus, 
lanceolatis, comprcssis, 21-27-floris; squamis ovatis, .'vcutato- 
submucronatis, cariiiatis, trincrviis, carina viridibus, lateribus 
ferrugineo-sangnincis, nitentihus; staminibus 3; ovario triangu- 

lari; stylo trifido; achcnio — Cap. b. spci. (Klcin - Nama- 

qualand, in jiroximitatc fl. Carip. ad fontcm legit Dregc.) — 
Filamcjita hyalino-alba. Stylus trifidus, albidus." Siigmata vil- CYPERACEAE juss. (Cypenis.) ' 37 

losula, exscria. Squamac Inierdum pallescunf. Praecedenli nro- 
ximus. Suppetunt specimina item a Dregio prope Leeuwspreut 
lecta, a niox ilescriptis distincta unibella capitato-contracta squa- 
misque ail latcra sanguineo-castaneis. 

102. C. AEQIJALIS Vahl. Enum. 2. 320 ef herb. Willd. herb. 
n. 1338. (Sieb. herlj. Mauril. n. 8.) Culmo teretiusculo vcl su- 
peme ohsolete trii^uno, glabro, basi vaginato, apliyllo; umbella 
subcomposita, diiliisa, saepc prolifera. squamis duabus brevibus 
invohicrata; radiis creberrimis, subaequaiibus, elongatis, liliformi- 
bus, apice biiidis; spicis in axilla et apice ramorum subternis, 
linearibus, compressis, sub25-floris ; squamis ovatis, carinato-na- 
vicularibus, brcviter mucronatis, trinerviis ; stylo profunde tri- 

fido; achenio C. prolifer iMin. III. 1. 147. (fide specim. 

Lam. in herh. Vahl.) C papyroides Poir. Encycl. 7. 272. (JUle 
synon.) — Insulae Franciae et Madagascariae. — Squamae gla- 
brae, fuscescentes. Stamina 3. Anthcrae lineares, ilavae, api- 
catae, aplculo ciliolaio. Ovarium ellipiicuin^ iriqueirum. Sty- 
lus fuscus. 

103. C. 180CLADUS. Culmo triquetro, angulis scabriusculo, 
basi vaginaio, apbyllo; umbella conjposita, dilTusa, squamis dua- 
bus Ijrevibus involucrata; radiis crcberrimis, subacqualibus, 
elongaiis, filiformibus, apice 2-3-fidis ; spicis in axilla ei apice 
ramornin subiernis, iiiierdum soliiariis, linearibus, comprcssis, 
12-21-floris; squamis ovatis, carinaio-navicularibus, brevissime 
mucronatis, trinerviis; achcnio (imniaiuro) obovato , iriquctro, 
creiaceo-albo. — Africa ausiralis; in ora orieniali legit Drcge. — 
Squamae ovatae , fuscesccntes, glabrae, dcciduae. Siamina 3. 
Ovarium ovaium , triqueirum. Siylus profunde irifidus. Prae- 
ccdenti simillimus, diifert nonnisi culmo iriqueiro. 

6) Fusci. — Spicae multiflorae, compressiusculae, iu ramis 
fasciculato - vcl capiiato-congcstac. Squamae carinato- 
navicah^rcs, aculo-nuicronatae vel muiicae, irinerviac, la- 
teribus plcrumque spadiceo-saiiguincae, ap])roximatae vel 
distantes. Stamina 1 vel 2. Siylus iripartitus. Ache- 
nium squama paulo brevius vel cam longitudine subae- 
quaiis. 

104. C. FUSCUS Linn. Spec. 69. Flor. Dan. l. 179. VuM. 
Enum. 2. 336 ei herh. WiUd. Enum. 1. 73. Hosf. Qrum. 3. t. 73. 
Foit. el Turpin, Fl. Paris. t. 75. Sihlh. Flor. Graec 1. t. 48. 
Mert. ei Koch. Germ. 1. 421. Reichenb. Germ. 72. Willd. Jierb. 
n. 1358. Culmis cacspiiosis , triquciris ; foliis planis, superne 
margine scabris ; unibclla simplici v. composita, subquinqucra- 
diaia; radiis inaequalibus, intcrdum brcvissimis; involucro iri- 
phyllo, longissimo ; spicis fasciculaio - confcrtis, lanceolato -linea- 
ribus, 12-25-floris; squamis ovato-subroiundis, acuio-mucronaiis, 
carinato-navicularibus, irinerviis; achenio cUipiico, iriangulari, 
mucronaio, fusccsccnii-straminco, squama paulo breviorc, C 38 CYPERACEAE JUSS. (Cypenis.) 

fcrnigineiis Forsk. JDcscr, 14. Schrank Denkschr. d. Miinch. 
Acad. 6. 162. C. protractus Delile, Aeg. i. 5. f. 3. (Jeste ipso 
auct.) C. bradiystachys Presl. Cyp. el Gram. Sic. 15. C Fors- 
kalei Diefr. Spec. 2. 251. 

/:?) vircscons. Vahl. l. c. C. viresccns Jloff^m. Germ. 16. 

Reichenh. Germ. 72. C. comprossus nostcr seu viridis 

Krock. Siles. n. 69. /. 13. C. glaber Linn. Manl. 179. 

Segnier, Suppl. 66. t. 2./. 1. Willd. Spec. 1. 283. (lesie 

Trevir. Jahrb, d. Gew. 1. 3.) C. viridis Sieh. herh. 

Cret. Spreng. Syst. 1. 216. Willd. herb. n. 1359. fol. 1. 

— Enrojta, Crehi, Caucasus, Sibiria, Asia minor, Acgyptus, 

Barbaria; in pratis humidis. — .Squamac apice magis mi- 

nusve perspicue acuto-mucronalae, glabrae, dorso virides, late- 

ribus spadiceo-sanguineac, in varietate /5 latcribus liyalino-albi- 

dae. Slamina duo. Stylus trifidus, fuscescens. Acbenium lacvc, 

opacum. Sprcngel (Syst. 1. 223.) huc ducit C. mclanoceplia- 

lum Brown. in Salt. It. Abyss. app, 

105. C. DIFFOR3IIS Linn. Spec. 67. Roffb. Gram. 2i. /. 9. 
/. 2. 1'ahl. Enum. 2. 337. Sibth. Flor. Graec. 1. i. 46. Broivn. 
Prod. 215. lioxb. Flor. Ind. 1. 199. Nees ab Esenb. in Wighi. 
Bot. of Ind. 88 et in Linnaea 10. 138. Presl. in Rel. Ilaenk. 

1. 169. Linlc Ilort. Berol. 1. 304. Trevir. in Jahrb. 1. 4. 
(Sieb. herb. Maurit. n. 17. Wall. Cafal n. 3363 g. h.) Willd. 
kerb. n. 1360. Decaisne, Descr. hcrb. Timor. 31. Culmo tri- 
quetro ; foliis planis, glabris ; unibcUa simplici vel composita, 
3-11-radiata; involucro di-triphyllo, longissimo; spicis in capi- 
tula globosa densissimo congestis, lincaribus, compressis, 8-25- 
floris; squamis carinato- navicularibus , orbiculato- reniformibus, 
retusis, muticis, dorso trinerviis ; .achenio obovato-clliptico, trian- 
gulari, apicato, siramineo-pallido, longitudine squamae. C. pro- 
iractus Sieb. herb. Argypt. Link. Ilort. Bcrol. 1. 105. {nec De- 
lile.) C. virid^s Willd. herb. n. 1359. /0/. 2. — India oricnta- 
lis, Timor (cx Decaisnc), Nova Ilollandia, Mauritius, Acgyptus, 
Graccia, Italia, Insulac Philippinae, China, Cap. b. spci, Guinca. 
— Squamac mnticae vel obsoletissime mucronulatae, aut 
dorso spadiccae, laleribus hyalino-albidac, aut totae spadiceo-san- 
guineae, cariiia seniper viridi, deciduae. Stamina 1 vcl 2. Sty- 
lus trifidus. ('. coiilcrlo et C. viscoso Siv. valde alfinis, testc 
Brovvn; affinior, ut mca fert opinio, C. fnsco. C. angustatus 
JVilld. herb. n, 1318. est forsan specimen juvcnilc C. diflormis. 

7) Iriae. — Spicac multinorae, compressae, in ramis radio- 
rum pcr spicam compositam disposilac. Squamac disJan- 
tes, cariiialo -navicularcs, mucronnlalac, 5-7-nerviac, oli- 
yacco-virides vcl fusccsccntos. Achcniun» squamam subae- 
quansvel canonnisi paulo brcvius. — DiflTusis parumaffines. 

106. C. TiiiA Linn. Spec.dl. Itotfh. Gram.AV. Vahl. Ennm. 

2. 3b0 et herb. Ro.vb. Flor. Ind. 1. 204. Link. Ilorf. 1. 306. CYPEIIACEAE juss. (Cypcius.) 39 

Presl. In Rel. HaenJc. 1. 174. Nees ab Esenb. in Wighl. Bot. of 
Ind. 87. (IVall. Cuf. n. 3360 g-. 3346 b, ex purie, et, teste JSeesio, 
3361.) IVilld. hcrh. n. 1394. Cvilmo Iriquetro, glabro; foliis 
plaiiis, llaccidis, iiiari;;iiie scaliris; innbella 6-8-ra(liala ; iiivolu- 
cro 3-4-phyllo, loiigissiiiio; radiis vaUle iiiaeqvialibus, apice fas- 
ciculalo-rainosis; spicis iii rainis pcr spicam coinposiiaiii laxani 
tlisposilisj lincaribus, coinpressis, 8--2U-noris; floribus <listanli- 
bus; squamis subrotuiulo-obovatis, emarginatis, brevissiuie mu- 
cronatis, carinato-navicularibus, quinqueuerviis; achenio clliptico, 
triangulari, mucronato, castaneo-fuseo, iiitido, squamam subae- 
quaiite. C. Santouici Rotib. G'rum. 41. t. 9. f. 1. C. panicoitles 
Lam. lll. 1. 14.5. C. chrysomelinus Linlc. Ilort. 1. 30.5. (Jide 
ipso anct. m Ilort. 2. 318.) — liulia orientalis, Insulae Pliilippi- 
iiae, China. — 8quamac olivaceo-virides, dorso inter nervos fer- 
rugiiieo-croceae, glabrae, deciduae. 8tamina 2?. Antherae ob- 
longae, acutae, flavae. Ovarium ovatuni, triangulare. Stylus 3- 
pattitus. 

107. C. ELEUSIXOIDES. (fl'all. Cat. n. 3346 b.) Culmo tri- 
angulari, glabro, basi foliato; foliis ])Ianis, rigidis, apiceni ver- 
sus margine scabris ; iimbella composita, subseptemradiata; ra- 
diis partialibus circiter 1, uiidi(]ue spicis obloiigis compressis 
8-10-iloris dense obsitis, spicas referentibus composKas cyliii- 
draceas; involucro subpentaphyllo, longissimo; squamis ovato- 
ollipticis, sub apicc mucronulatis, carinato-navicularibus, seplem- 
iierviis, fuscescentibus, dorso fusco-Iineolalis ; slylo tripartito, 
lougissimo; achenio obovato-oblongo, triangiilari, apicato, fusco, 
squama ^ breviore. C. fastigiatus et niysurensis herb. Ileynean. 
(Jide JVall.) — India orientalis. — Squamae inenibranaceac, 
fuscescentes, inter nervos lineolis croceo-fuscis notatae. Fila- 
nienta 3, persistentia, loiigissima, liyalino-fuscescentia. Stylus 
triparlitus, fuscus. Achenia punctulato-scabriuscula, subopaca. 
An C. racemosus (Reiz., Vahl.) j\'ees ab Escnb. in JVight. Boi. 85? 

8) Luzuloideae. — Spicae muliiflorae, compressae, capitato-^ 
confertae, capitulis umbellalis, rarius soliiariis. Squamae 
approximatae, carinato-naviculares, acutae, trincrviae, ra- 
rissime obsoletc 7-9-ncrviae. Stameu 1. 

108. C. INCOMTUS. Caespitosns; culmis gracilibus, triangu- 
Jaribus, glabris, basi foliatis: foliis culino brcvioribus, anguste li- 
nearibus, planis, margiuc scabris; spicis 15-17, iu apice culmi 
fasciculato-congestis, linearibus, compressis, mulli-(sub'25-)floris; 
involucro 3-4-phylIo, longissiino; squamis approximatis, late 
ovatis, acuto-submucronatis, carinato-navicularibus, obsolete 7-9- 
nerviis, lutcscentibns; stamine 1; slylo trifido; achenio ovato- 
subrotundo, acuminato-mucronato, triaugulari, impresso-punctu- 
lato, ferrugiueo, squama i^ brevioro. — Brasilia. 2!\> — Culuii 
sesqui- vel bipedales. lihacheola squamis parallele compressa, 
aptera. Filamentura persistens, hyalino-fcrrugineum. Stylus fer- 40 CYP^RACEAE juss. (Cyperiis.) 

rnglncus. Squamac carina T)ashn vcrsus planac. Ilinc C. vc- 
gcto, iiitlc C. crythraco ct C. gracili aninis ; an rccte liuc col- 
locatus ? (lifrcrt squaniis 7-9-nerviis. 

109. C. VEGETUS fVilld. Spec. 1. 283. VoJd. Enum. 2. 326 
et herh. 1'resl. hi Mel. Ilaenk. 3. 168. Nees ah Escnh. In Lin- 
naea 9. 28-i. JVilld. herb. n. 1348. fol. 1. (nec? 2. 3.) Foliis 
carinatis, margine scabris, cnlmuni trigonum glabrnm snpcran- 
tibus ; umbella simplici, composita vcl »!ccomposita, 8-12-railiata; 
capiiulis polysiachyis, magnis, subglobocis; involucro 6-7-phyllo, 
longissimo; spicis lanceoiaio-linearibns, comprcssis, ^O-^O-floris ; 
sqnamis carinato-navicularibus, acntatis, trinerviis, viridibus, tar- 
tlins Intesceniibus et fusccscciitibus ; staminc 1 ; achenio obo- 
vato, tri.angulari, mucronato, nigro-casiauco, squama tluplo tri- 
plove breviore. C. compressus Jacq. Vindeh. 3. /. 12. C. era- 
grosiis Lam. III. 1. 146. C. tleclinatus Moench. Melh. 317. 
C. monanilrus Moth. Caial. 1. 3. — America calidior, Chili 
(Poeppig.), Carolina. 2|. — Umbellac pariialcs 3- i-radiaiae. Stpia- 
mae ovatae, glabrae, virides, lineolis punciisque fcrrugineis va- 
ricgaiae, carina apiccm vcrsus intcrtlum spinuloso-tlenticulatae, 
tlecitkiae, Anihera lincaris, lutca; appcndice acutata. Stylus 
trifitlus. Achcnium punciulato-scabriuseulnm, nitcns. 

110. C. VIRENS Mich. Flor. 1. 29. Vahl. Enum. 2. 353. 
Pnrsh. Flor. 1. 52. {MueMenb. Gram. 2i?) ElUoif. Bot. 1. 66. 
Torrey, Flora of ihe Unil. Slales 1. 63. Foiiis carinatis, marginc 
carinaque scabris, culmo iri(|ueiro scabro brevioribns; umbclla 
composita, mnliiradiaia; involucro subpeniaphyllo, longissimo; 
spicis capiiato-conglonieratis, ovatis, compressis, subl^-florisj 
.squamis carinato-navicularibus, acutis, trincrviis, viridibus; sta- 
mine 1; achenio oblongo, triangulari, mucronaio, luieo-fusco, 
squama duplo brcviore. C. glomcratus JValt. Carol. 70. (Jide 
Ell.) Vahl. herh. C. vegetus sponiancus Vahl. herh. fol. ult. 
(Bosc. ded.) — America borcalis. 2|i — Sf|uamae oblongae, vi- 
ridcs, lineolis fcrrugincis variegaiac, glabrae. apice ad carinam 
inierdum spinuloso-denticulatae. Filamentum 1, pcrsisiens, hya- 
lino-fusccsccns. Stylus profuiule trifidus. Achcnium obsoletis- 
sime punctulatum. (Descr. jnxta specimcn Vahl.) Dilfcrt a C. 
vcgcio, cui proximus, cuimo scabro, capitulis minoribus, spicis 
brcvioribus, squamis angusiioribus, fructu oblongo. Elliott plan- 
iani suam ccrie caudem esse cum Michauxiaiia affirmat, Vahlia- 
nam et Purshianam vero diversam credii, in tpia opinione ei haud 
adseniio, onilio euim speciininibus carenies, Vahlius Michauxii, 
Purshius Vahlii verba rcddit. Vahlius C. giomcraium JVal/. 
cuui C. vt^gcio conjungii. An hnc Kyllingia scirpina Rrichenh. 
in JVeigelt. Siirin.? (('onf. C. LuZuIae.) C. virens JVilld. herh. 
n. 1388. est longc alia j)lania. (vid. C. deniatum no. 95.) 

111. ('. PALEinus (Ilcvnc?) Nees ah Esenh. in JVii-hf. Boi. 
of Ind. 79. (JVall. Caf. 71. 3359 d.) et iu Linnava 9. 2Si. Um- 
bclla supratlccomposiia, tleprcssa; radiis alieruis brcvibus; spi- CYPERACEAE juss. (Cypenis.) 41 

cnlis iii apice radtolorum 4-6, coii<i2;uis,, sul)j)almalim paienllbus, 
oblongo-lanrcolalis, compressis, lO-l i-floris 5 squamis arcte in- 
cumbcntibus, ovatis, mucronulatis, carina tricostata, lateribus 
ex luteo pallcsccntibus ; staminibus 3; stylo trifido; caryopsi 
ovali, tri:;ona; involucellis '2-3-pbylli.s, lincaribus, ciliatis ; invo- 
lucro bexapliyllo, umbella longiorc ; foliolis foliisque elongatis, 
latiusculis, planis, margine carinaquc scaberrimis, glaucis ; culnio 
triquefro, lacvi. Nees. — India orientalis. — Siniilis C. vegeto, 
tlilVert colore pallide glauco, spiculis minoribus, c canescente lu- 
teis, magis compressis , bifariam patentibus et veluti ilabella 
parva in apicibus radiolorum exliibcntibus, siaminibus 3. (Nees 
ab Esenb.) Nonnisi auctoritate Neesiana buc relatus. 

112. C. ROBUSTUS. Culmo triquetro, sulcato, glabro; foliis 
culmo brcvioribus, planis, margine scabriusculis, subtus sulcatis, 
rigidis ; umbella simplici, pluriradiata; involucro su])triphyIIo, 
elongato ; capitulis subglobosis ; spicis dcnsis, oblongo-linearibus, 
compressis, 30-32-floris ; squamis carinato-navicularibus, acutis, 
trinerviis, viridibus, carina apicem versus sacpe spinuloso-dcnti- 
culaiis; stamine 1; stylo tripartito; acbenio oblongo, Iiinc plano, 
inde convcxo -angulato , mucronato, uigrescenti-fusco, squama 
i- breviore. — Brasilia. 2\. — Culmus 5-0-pedaIis. Rbacheola 
spicac ilcxuosa, glabra, aptera, S(piamae ovatae, basini versus 
dorso planae, viridcs vcl fusccscenti-virides, deciduae. Filamcn- 
tum 1, pcrsisteus, hyalino-fuscescens. Stylus tripariitus, albidus. 
Achenium subtiliter punctulato-scabratum, margaritacco-nitens. 

113. C. RUFUS Ilumb. et Kunih. Nov. Gen. 1. 210. Culmo 
triqueiro, angulis scabi-o; foliis culmo brevioribus, subcarinatis, mar- 
gine scabris; umbclla dccomposita, deccmradiata ; capiiulis sub- 
globosis, polystachyis ; involucro subociophyllo, umbclla triplo 
longiorc; spicis oblongis, compressis, 12-14-floris; squamis cari- 
iiaio -navicularibus, acuiis, obsoleie trinerviis, rufo- ferrugineis ; 
siaminc 1; achenio siipitaio, oblongo, triangulari, mucronato, 
fusco, squama dimidio breviore. C. ubertus iVilld. herh. nJ ioSS. 
SchuU. Manl. 2. 131 in adnaf. — Nova Granaia. 7\. — Rha- 
cheola spicae flexuosa, apiera, glabra. Squamae elliptico-ova- 
tae, carina basim versus planac, subcoriaceae, glabrae, dcciduae. 
Fiiamcnium persisiens, hyalinum. Stylus irifidus. Achcnium 
punciulato-scabriusculum, opacum. (Descript. juxfa frustulum 
herb. Willd.) An poiius idcm ac subsequcns? 

114. C. FORIMOSUS Vahl. Enuni. 2. 327 et herh. Culmo tri- 
angulari: foliis lincaribus; umbclla composiia, sublO-radiaia; in- 
volucro 5-6-phyIlo, longissimo, marginc scabro; spicis capitaio- 
eongestis , oblongis, comprcssis, 20-33-floris; squamis carinaio- 
navicularibus, acutis, trinerviis, apicem versus carina spinuloso- 
denticulatis, fuscis ; achenio oblongo, trigono, mucronaio, fusco, 
iiilente, squama fcre dimidio breviorc. — Louisiana, Caribaeae. 
— Spicae duplo majores quam in C. surinamensi. Rhachcola 
flcxuosa, aptera, glabra. Squamac naviculari-carinafac, carina ba- 42 CYPEUACEAE JUSS. (Cyperiis.) 

sim vcrsiis plana, glabrac, tlcciduac. Stainina liaud vldi. Arlie- 
niiim subtilissime punctulato -scabriusculum. In bcrbario Vah- 
liauo uonnisi frustulum (radius) uinbcHac bujus plautac suppe- 
tit; spccimcn altcrum compictnm atl C surinamenscm pcrtinct. 
An dcscriptio Vahliana (et inde quoquc nostra) cx utroque com- 
jjacta ? 

115. C. CONSANGUINEUS. Cuhno triangulari, sulcato, glabro; 
foliis cnhno brcvioribus, planis, rigidis, ghibris ; capitulis solita- 
riis-quatcrnis, ex his 3 pcdnnculatis, globosis; involucro tri- 
phylk), clongaio ; spicis confcrtis, ovatis, comprcssis, subl2-tlo- 
ris ; squamis obovatis, carinato-navicnlaribus, acutis, trinerviis, 
dorso viridihus, lateribus sanguinco-castancis ; staminc 1; stylo 
tripartito; achcnio oblongo, triangnlari, nuicronato, fusco, squa- 
ma |- brcviorc. — Brasilia. — Cuhnns scsquipcdalis. Squamae 
carinato-navicnlares, carina basim vcrsus plana, ghibrac. Fila- 
mcntum hyaiinum. Achcnium sublilissime punctulato-scabra- 
tum, nitidulum. C. rcflcxo proximus, diftcrt culmo triangulari, 
squamis obovatis, fructibus duplo trij)love brevioribus. 

116. C. FRATER?JUS. Culmo tcrcti, apice scmitcrcti, sulcato, 
glabi'o; foliis culmo brcvioribus, carinatis^ rigidis, subtus sulca- 
tis, margiiic scabris ; capitulis subglobosis, ternis vcl quaternis, 
uno scssili, rcliquis pedunculaiis; involucro triphvllo, elonga<o; 
spicis confcrtis, ovatis, cotnprcssis, 10-16-l!oris ; squamis oblon- 
gis. carinato-navicularibus, acutatis, trinerviis, fusccscenti-s<ra- 
mincis, carina viridibus; staminc unico; stylo trifido ; achenio 
ohlongo , triangulari, mucronato, fusco, squama 1- brcviore. — 
IJrasilia. — Culmus 2-2^ -pedalis. Rhachcola spicae llcxuosa, 
scabrinscula, aptcra. Squamae carinato-navicularcs, carina ba- 
sim versus plana, glabrac. Anthcra lincaris, acuta, crocco-fusca. 
Stylus trifidus , fuscus. Achcnium subtilissime punctulato-sca- 
bratum, nitcns. Dillcrt a C. reflcxo magnitudine fructuum, for- 
ma et? colore squamarum. 

117. C. REFLEXUS Vahl. Emim. 2. 299 ei herh. Culmo seniitc- 
rcti, apicc trigono, sulcato, glabro ; foliis culmo bi'cvioribus, ri- 
gidulis, planis, subtus sulcatis, intcrdum marginc scabris; capi- 
tulis nunc solitariis, nunc quatcrnis-octonis, uno scssili, rcli- 
quis pcdunculatis, subglobosis; involucro subtri[)hyllo, clongato; 
spicis arcle confcrtis^ ovato -oblongis vcl lincari-oblongis, com- 
prcssis, 1 1-30-lloris ; squamis ovatis, naviculari-carinatis, acuta- 
lis, trincrviis, carina viridif)us, laicribus sanguinco -castaneis ; 
Ktainine 1; stylo trilido ; achcnio clliptico, triangulari, mucro- 
nato, cinereo-fusco, squama fcre triplo breviore. C Sellowi 
Link. Hort. 1. 307. (tesfe .specim.) — Montcvideo. — IJhachcola 
spicac flcxuosa, glabra, aptcra. Squamae navicnlari -carinatae, 
carina basini vcrs\is plana, glabrac, intcrdum apiccni vcrsus ad 
caiinani spimiloso-dcnticulafac, iuniorcs latcribus pallide sangui- 
ncac. rilanicninni p«'isis<oiis, hyalinum. Anthcra lincaris, mu- 
cronulata (in spccimine Vahliano obtusa vel acutiuscula), flava. CYPERACEAE juss. (Cyperus.) 43 

Achenium oLsolctc piincfulatum, opacuin. Liiik plantam suam 
C incariialo alfinoiii dicit. 

118. C. LuzUL.VE Roitb. Gram. 23. /. 13. /. 2. VaM. Enum. 
2. 328 el herb. IIumL el Kunlh. Nov. Gen. 1. 209. Mey. Esse<f. 
30. Vresl. in Rel. Ilaenk. 1. 167. {Sieb. Etor. Trinil. n. 1.) Wdld. 
herb. n. 1323. Culmo i;lahro, superiie triquetro; foliis carina- 
iis , margine scabris, culmum superaiitibus ; umbella siiriplici, 
iO-12-ratliata; capitulis conoidco-ovatis ; invoiucro 7-9-pliyIlo, 
longissimo; spicis confertissimis, subrotundo-ovatis, comprcssis, 
10-20-floris ; squamis carinato-navicularibus, acutiusculis^ triiier- 
viis, carina intcrdum superne dcnticulato-spinulosis, viridibus, 
lateribus ferrugineo-lineolatis; stamine uiiico; achenio oblongo, 
iriangulari, mucronato, castaneo, squama fere dimidio breviorc, 
C polycephalus Lam. III. 1. 1 17. C. conoideus Jiich. in Act. 
Soc. hist. nat. Faris. 1.106. C. globuliferus Willd. herb. h. lill. 
Li~nk. Juhrb. 3. 89. C. sphaerostachyus Willd. herb. n, 1412. 
Link. Jahrb. 3. 89. C. surinamensis Vahl. herb. fol. 2 ef ? 3. 
{iiec fol. 1, nec Enuni.) Mariscus paniceus Jlorf. Berol. (in herb. 
reg. Rerol.) Kyllingia scirpina Reichenh. in TVeigelt. herb. Sttri- 
oiam.? {specim. incompL, ralde jnrenile.^ — America calidior. 2|i 

— Squaniae glabrae, deciduae. Anthera linearis, obtusa, crocea. 
Stylus trifiifj^is, cxsertus. Achenium punctulato - scabratum, iii- 
tens. Diflert a proximo C. surinamensi : statui-a robustiore, 
culmo glabro, umbella simplici, capitulis multo majoribus, in- 
volucro 7-9-phyllo. Specimina a cgI. Poeppigio prope Egam ad 
lluviuin Aniazonum lccta umbella capitato-contracta gaudent. 

119. C. SUllINAMEXSIS (Rotfb. Grtiin. 35. f. 6. f. 5?) Vahl. 
E7ium.2.S21 efherb. foll. Ilumb. et Kunth. Nov. GV«. 1.210. {Sieb. 
herb. Mart. Suppl. n. 8.) Willd. herb. n. 132i. Culmo triangulari, 
plerumque superne scabro; foliis carinatis, apicom versus sca- 
bris, longitudine culmi ; umbella composita vel decomposita, 5- 
13-radiata; capitulis subglobosis, e 3-6 minoribus conglomeratis; 
involucro 5-6-phyIIo, longissimo; spicis oblongis, compressis, 
10-30-floris; squainis carinato-navicularibus , acutis, trinerviis, 
viridibus, tardius lutescentibus vel fuscescentibus ; stamine 1; 
achenio oblongo, trigono, mucronato, fuscescente, squama dimi- 
dio breviore. C. denticulatus Schrad. in Schult. Mant. 2. 104. 
(fde specim. auct. in herb. Ilornem.y IVees ab Esenb. in Linn. 9. 
284. C. virens Reirhenb. in Weigelt. herh. Surin. (nec 3Iichx.') 
C. microceplialus Nees ah Esenb. in Sieb. Agrost. n. 103 et in 
Linnaea 9. 284. (nec? Rroivn.) C. Siebcrianus Spj^eng. Sysf. 
cur. post. 29. C. tortulanus Vahl. herb. (forma culmo gla- 
briuscido.y C. formosns Vahl. herb. fol. 1, nec fol, 2 et 
Enum. (Sieb. herb. Trinit. n. 8.) C. polycephalus Schrank. in 
Abh. d. Regensb. Gesellsch. 3. 25? (fide Schull. Mant. 2. 107.) 

— Snrinam, Nova Andalusia, Brasilia, Iiisulae Antillac, Mexico, 
Nova HoUandia. 2L — Culmus interdum glabriusculus. Squainae 
deciduae ; supcriores interdum (in C. denticulato Schrad.) apice 44 CYPERACEAE juss. (Cypcius.) 

scabnusculac. AuUiora liucaris, obiusa, lutca. S(ylus irlfldus, 
exscrlus. 

120. C. SESLERIOIDES Ihiml. el Kunlh. Nov. Gen. 1. 209. 
iVilld. Iierh. n. 1310. Culmo iriii;oii<), glabro; loliis culmo brcvioribus, 
plaiiis, uiarginc scaLris; caj;i<ulo globoso, jiol^siacbyo; involu- 
cro iripbyllo, longjssimo ; spicis arcio conlcriis, ovaiis, coniprcs- 
sis, 10-12-lloris ; s<|iiauiis ovaio-oblougis, carinaio-navicularibus, 
apice acutis et jiarum rccurvatis, trincrviis, fuscesccnti-sirami- 
ncis, latcribus fcrrugineis ; siamine 1 ; achenio subrotundo-cllip- 
tico, triquctro, apicato, straminco - flavido, sijuama triplo qua- 
tlruplove breviore, — In ripa Orinoci. 7\. ■ — Squamae mem- 
branacoac, tlorso fusccscciiti-stramineac, liiieolis punciulisque 
ferrugineis variegatac, laicribus fcrrugincae, tlcciduae. Aiiibcra 
oblongo-Iiiiearis, acuta, crocco-tlava. Stylus trifldus, ferrugi- 
ncus. Acbenium punctulatum. niiidulum, glabrum. 

121. C. COHONARIIJS. Rbizomate repcntc; culmis filiformi- 
bus, irlangularibus, glabris, basi foliatis; foliis culmo brcvioribus, 
rigidnlis, angusiissiinis, carinaiis, margine scabriusculis ; spicis 
complurlbus, capiiato-congestls, subroiundo-ovaiis, obtusis, com- 
pressis, «luliHlorls ; involucro i-r)-piiyllo, capitulum mulio su- 
perantc; squamis ovaio-lanceolatis, obtusis, convexo-carinalis, 
carlna supcrne prominenie, dorso suliquinqiiencrviis, strainineo- 
pallidis, dorso fcrrugineo-punctulaiis; aclicnio oblongo, umbo- 
naio-subaplcato , trigono, subtilisslmc puiiclulaio-scabriusculo, 
sicco nigrcscenie, margariiaceo-niiido, squama dimidio brcviore. 
Scirpus coronarius Vuhl. Enum. 2. 261 et herb. Isolepis coro- 
narla Roem. el Schulf. Syst. 2. 113. — Bengalia. 2}i — Siamcii 
1 ;'. Siylus ix'Ifidus (nec blfidus, ut Vabl.). Facies Kyllingiac 
monocepbalae. (Vald.) C. obiusifloro proplor, quani praccedenti? 

122. C. Jl.NERKIlMUS Presl in Uel. Haenk. 1. 1()6. Culmo 
frIi}uciro; follls fillCorinibus, planls, culinum aequantlbus ; invo- 
liicro r)-pbyIlo, ca]iitulum l<»nge exccdcnte; spiculis ellipficis, iu 
capituluni baemlspbaerlcum aggi-egaiis; glumis Ianceolatis,'5-ner- 
viis, obiusissimis; frucfu lineari-oblongo, triquciro, apiculato. 
Presl. — Acapiilco. 2|i — Vidi frustulum autograpbuui in bcr- 
bario reg. IJcrolinensI, cujus descrlptio sequltur: Facies Kyllin- 
giae. Culmus brevls, sesqulpollicaris, trlangularis, glaber, basi 
foliatus. Folia cnlino longiora, lincaria, coiulupllcafa, margine 
scabriuscula. Capiiulum sollfariuni, subglobosum, magnliudine 
grani ]>ipeiis. Involucrnm siibb-pbyllum, longissimum. Spicae 
ellipticae, coinprcssae, r)-llorac. Squamae oblongae, acutluscu- 
lae, cariiiaio-iiaviculares, 5-nerviae, byalino-albldae, dorso puiic- 
(iills miiiiiilssimis purpurcis conspersae, carina viridi. Sfameu t. 
Aufbera linoaris, obiiisiuscula, flavlda. Stvliis apicc inacqualiier 
bi, rarius tiifidus, pallidus. An vore hujus sectionis? 

0. Plafysfacbyi. — vSpicac compressae, muliiflorac, capitato- 
couferfac, albido-stramineae, rarlus flavae. Squamae ap- CYPERACEAE jlss. (Cyperus.) 45 

proximaiac, comprcsso-iiavicularcs, cariuaiac, aplcc com- 
prcssae , mullincrviac, acuiiiisculac. Aclicnium squama 
triplo quatlruplovc brevius, act|uilatero-lriangularc, mu- 
cronatum. Stamina tria. 

123. C. SPHAEROCEPHALUS Vahl. Knvm. 2. 310 ct herl. 
Rhizomatc horizonlali, repcnte, crasso, vai^inis squamaclormihus 
«lensc ohsito; culmo trii^ono, sulcato, ^lahro, basi folioso; loliis 
culmo breviorihus, rigitlis, carinaiis(convt)lutis cx Vahl.), juniorihus 
margine scahris ; capitulo terminali, soliiario, globoso, j>oIysla- 
chyo; iuvolucro subieiraphyllo, capitulum supcranie; spicis arcte 
confcrtis, ovatis, obiusis, compressis, sublS-floris ; squamis ap- 
proximatis, ovato-ohlongis, compresso-navicularibus, carinaiis, 
suhl5-nerviis, ajjice comprcssis, acuiiusculis, superiorihus ohiusis, 
tlorso fusccscentibus, laterihus luteis; achenio suhrotuntlo, ae- 
quiIatero-tritj(Uctro, apicaio, laevi, straminco-fuscescente, squania 
4pIo breviorc. C. flavissimus Schrad. in Schtdf. Mant. 2. 98. 
EJusd. Anal. Cyper. 5. t. 2. J". 2. JVees ah Esenh. in Linnaca 
10. 131. 

/5) leucoccphalus; sqiiamis albis. 
— Cap. b. spei. 7\. — Folia viritli-glauca. Stamina 3. Fila- 
inenta pcrsisieniia, elongaia, unincrvia, pallitla. Anilierae linea- 
res, ohtusae, flavae, ferruginco-punciulaiae (in var. ^ cpuncia- 
tae). Siylus exsertus, triiitlus, ferrugineus (in var. /? albitlus). 
Achenium opacum. 

121. C. OBTUSIFLORUS Vahl. Enum. 2.308 et hcrh. Rhizomate 
horizontali, repente, crasso, vaginis castancis obtecto; culmo 
triaugulari, striato, glabro, basi folioso ; foliis culmo breviori- 
bus, rigitlis, carinaiis, apicem versus margine scabris; spicis cir- 
citer 11, capiiaio-congesiis, ovaiis, obiusis, compressis, 16-20- 
floris ; involucro 2-i-phyllo, capiiulum superanie; squamis ap- 
proximatis, ovatis, comj)resso-navicuIaribus, carinaiis, apicc com- 
pressis, acutiusculis, 13-15-nerviis, sorditle alhitlis, inier nervos 
punctulis lineolisque fcrrugineo-sanguineis conspersis ; acbenio 
obovato-subroiuntlo, aequilatero-iriquetro, apicato, lacvi, casia- 
iico-nigro, squama triplo brcviorc. C. compactus Lam. III. 1. 
144? C, striatulus Vahl. Enum. 2. 311? — Matlagascaria, Cap. 
h. spei. 2\. — C. striatulus Vahl. in herh. Museo Paris. est fornia 
pygmaca hujus plantae. DilTeri a C. sphaerostachyo var. /? non- 
nisi spicis minorihus. Sprengel (Syst. 1. 218.) infauste atl C. 
laevigaium trahii. 

125. C. NIVEUS Retz. Ohs. 5. 12. Vahl. Enum. 2. 308 el 
herh. Roxh. Flor. Ind. 1. 195. Ne.es ah Esenh. in Wight. Rot of 
Ind. 78. (IVull. Cat. n. 3377, Jlde JVees.) Rhizomate repcnie; 
culmo gracili, triangulari, glabro; foliis brevihus, angustis; spi- 
cis 10-12, capiiato-aggregatis, oblongis, compressis, 38-40-floris; 
involucro tliphyllo (1-3-phyIlo ex Nees), spicas superanie, cari- 
naio, rigitlo, glabriusculo; squamis approximatis, ovatis, com- 46 CYPERACEAE juss. (Cyperus.) 

pTCSso-navicnlaribus, carinatis, apice compressis , acutiusculis, 
13-nerviis, sortliile stramineis, punctnlis lineolisque subtilissimis 
jcrrni^ineis conspersis; aclienio obovaio-subrotundo, aequilatero- 
triquctro, laevi, castaneo-nigro, nitido, squama triplo quadru- 
plovc brcviore. — India orientalis. 2]- — Rbizoma repens. (Roxb.) 
Sqnamac apicc compressae et internc snl) apicc emarginatae. 
Filamenta 3?, byaliim-albida. C. obtusiiloro proximus , diflcrt 
spicis triplo longioribus. 

126. C. MARGARITACEUS P'aJiL Eniim. 2. 307. JVilhl hcrh. 
91.1291. Rbizomate borizontali, repente; cnlmo gracili, triangu- 
larijglabro, basi folioso; foliis culmo brevioribus, angustis, subcari- 
jialis, rigidis, glabrinsculis ; spicis 4 vel 5, aggregatis, oblongis, 
conqjressis, 20-22-noris; involncro tripbyllo, spicas superantc; 
sqnamis approximatis, ovatis, compresso-navicularibus, carinatis, 
apice compressis, acutiusculis, subcoriaceis, obsolete 19-21-ner- 
viis , sordide stramineis, punctuiis lineolisquc ferrugineis con- 
spersis; acbenio elliptico, aequilatero-triangulari, mucronato, ca- 
staneo-nigro, laevi, nitido, squama triplo breviore. C. eburneus 
(ex Guinea) Thonnins^ in llornem. herh. ■ — Gninea. 2\^ — lila- 
menta 3, persistentia, elongata, byalino-fuscescentia. Ovarium 
oblongnm, triquetrnm. Stjlus elongatns, iVrrngineus, trifidus. 
Acbenium medio olivaceum, apicem basimqne versus castaneo- 
nigrum, tardius totum castaneo-nigrnm. Diifert .a praecedente: 
spicis paucioribus, brevioi"ibus, sub20-floris, sqnamis snbcoria- 
ceis, 19-21- nerviis achenioque elliptico, triangulari (nec tri- 
qnetro). 

10) Arenarii sive repentes. — Spicae muliiflorac, compres- 
sae. Squamae approximatae, latac, naviculares, superne 
carinatae, acutiusculae, mucronatae vel mucronato-arista- 
tae, rarius mnticae, mnlti-, rarissime 1- v. 3-nerviae, 
Stamina tria. Acbenium interne plannm, externe con- 
vexo-angulatum, rarius aequilatero-triangulare, plcrnmque 
squama quadruplo quintuplo brevins. — Radix saepe re- 
pens et stolonilVra. — Sectio minus naturalis; C. are- 
narius, C. maritimus, C. nudicaulis, C. eifusus et C. tu- 
berosus platjstacbyis affines; C. cepbalotes similis C. re- 
flexo?; C. aegyptiacus Glox. cum C. rubicundo affinitate 
quadam conjunctus; C. rubicundus, C. exilis ct ? C. leu- 
coloma deniquc aristatos inter ct comprcssos qnasi nic- 
dinm tenent. 

^ 127. C. ARENARius Retz. Ohs. L 9. {Phihi. Alm. t. 300. 
/. 7.) Vahl. Knum. 2. 298 et hcrh. Nee.s ah Esenh. in Jfight. 
'Jio1.ll. (JFall. Caf. «.3535.) JrHld. herh. n. 1279. Canesct^nti- 
viridis; radire longe repente, sarmentosa; culmis teretiuscnlis, 
sulcatis, glabris; foliis subulatis, latcribus compressinscnlis, in- 
terne caiialicnlatis, acutis, rigidis, glabris; spicis circiter 16 (7-8 
ex Vabl.), capitato-cougcstis, ovato-lanceolatis, comprcssis, 18- CYPERACEAE juss. (Cyperiis.) 47 

22-floiis (12-li-florIs, fule Yahl.); involucro 2-3-pliylIo ; foliolo 
iiiio capiluluni mullo siiperaiite ; squamis arcte imbricatis, ovato- 
ollipticis, acuto-submucroualis, iiavicularibus , dorso couvcxis, 
apiceui versus carinatis, subl5-nerviis, rubello-ciiiereis; siy\o 
trilido, louge cxserto; aclienio .... — Iiulia orientalis. 2[i — 
Culini infcrne foliali , foliis longiores vel brcviores. Squamao 
iiihis inter nervos fcrrugineo -maculalae, glabrae. Staniina 3. 
Filainenta persistentia, elongata, byaliiu^-fuscesccntla. Antliei'ae 
elongatao, lineares, obtusae, luteae, ferrugineo-punctulatae. Ova- 
riuin oblique obovato- oblongum, externe acutanguluin , interne 
planuin. Stylus ferruglneus. (Descrij)t. praesertim juxta speci- 
nieu bcrb. Vablli.) Capitulum intcrdum railio brevi subpenta- 
stacbyo auctum. 

128. C. MARITDms Polr. Encycl. 7. 240. Culmo abbre- 
viato, tereti, glabro, basi folioso et stolonirero ; foliis latis, co- 
riacels, rigidis, acutato-snbulatis, margine scabris, culmum su- 
perantibus; capitulis ternis ; intermcdio sessili; lateralibus bre- 
viter pedunculatis, muKo minoribus ; involucro tripbylloj capi- 
liila superante; spicis arcte congestis, lanceolatis, compressiiis- 
culis, 14-16-florIs: squamis arcte imbricatis, ovatis, acutiusculis, 
convexo-navicularibus, apiccm versus carinatis, obsolote 7-ner- 
viis, subcoriaccis, pallide ferrugineis, inferioribus vacuis ; stvlo 

trifido ; achenio C. rlgidus lahl. Enum. 2.309. (fide IVilld. 

herb. n. 1302.) — Madagascaria. 2|. — Culmus striatus; stolo- 
nes longissimi. Genitalia nondum perfecta, parva. Stamina 3. 
Antherae llneares, obtusiusculae, ferrugineae. Ovarium subro- 
tunduni, squama parallele compressum. Stylus trilidus, ferru- 
gineus. C. arenario certe proxime affinis. 

129. C. EFFUSUS Bof(6. Gram.2L M2. /. 3. rahl. Enum. 
2. 300 ei herb. Culmo tereti, duro, rigido, vix striato, glabn»; 
foliis ....; capltulis solitariis-ternis, ex his intermedio sessili, 
subS-stachyo; Iatei'alibus pedunculatis, minoribus, 4-5-stachyis ; 
involucro dipbyllo (2-3-phyIIo, fide Vahl.) ; foliolis rigidis, anci- 
piti-subulatis, margine denticulato-scabris, pungentibus; uno e 
culmo continuato, canaliculato , arcuato, capitula peduncnlata 
paulo suporante; spicis oblongis, compressis, acutis, 22-26-flo- 
ris (2i-31-floris Vahl.) ; squamis valde approximatis, arcte im- 
bricatis, ovatis, subl5-nerviis, navlcularlbus, superno carinatis, 
acuto-mucronatls, clnerels, margine hyalino-albidis, nitentibus; 
achenio obovato, obtuso, hinc planiusculo, inde convexo-obtus- 
angulo, lacvi, fusco, nitidulo, squaina quadruplo qulntuplove 
brevioro. — Arabla. — Squamae glabrae (certe haud puberulae, 
ut A^ahl. notavit), humectatae ferrugineo-variegatao. Filamenta 3, 
brevia, fcrruginea ; persistentia longissinia, fuscesccntia. Anthe- 
rae elongatao, lineares, obtusae, flavidae. Ovarium obovato-ob- 
longum, triangulare. Stylus tripartitus, ferruginous, exsertus. 
Achonium obtusum (haud apicatum). Au vere C. arenario af- 
finitate arcte conjunctus? 48 CYPERACEAE juss. (Cypenis.) 

130. C. NUDICAULIS Poir. Encijd. 7. 2^0. Culino loiigissi- 

nio, gracili, icretiusculo; foliis ; uaibclla pauciradiata, ca- 

i)iia(o- coidracla, subl6-slachya (6-12-stacbya cx Poir.); spicis 
ternis, scssilibus, ovato-oblongis, acutiusculis, compressis, 2i- 
28-floris; involucro diplivllo (rarius tripbyllo, lide Poir.), capitu- 
luui ac(juajite ; squamis valde approximaiis, ovaiis, compresso- 
navicuLiribus, dorso trinerviis et puberulo-bispidis , inlerue pro 
receptione pistilli et fruclus canaliculato-bicarinatis, superue tri- 
carinatis, apice compressis, acutiusculis, fuscescentibus, nitidu- 
lis, niai"gine subtilissinie transverse rugosis, niembranaceis ; acbe- 
nio (iuiniaturo) oblongo, apice in slylum loiigissimum aitenuato, 
interne plano, externc convexo-subangulato, fuscescente, inferne 
spongioso, squama ^ breviorc. — Madagascaria. — Culmus sul- 
catus , glaber. Rhacbeola flexuosa. Filamenta 3, persisteniia, 
longissima, hyalino -fuscescentia. Aniherae lineares, cuspidaio- 
mucronaiac, llavae, fcrrugineo-punctulatae. Stylus trifidus, cx- 
sertus, fuscescens. Anospori species. C. arenario proximc af- 
finis vidciur. 

131. C. CEPHALOTES VaM. Ennm. 2. 311 et herh. Repcns; 
culmo triangnlari (sulcato-obtusangulo, fidc Valil.), glabro, basi 
diphyllo ; foliis culmum subaequantibus, rigidis, pbinis, margine 
scabris ; capiiulo soliiario, ovato-snbgloboso, polystachyo ; invo- 
lucro S-d-phyllo, capituluni multo superanle; spicis creberrimis, 
arcte compactis, ovatis, compressis, obtusiusculis, li-l^-floris; 
squaniis vahle approximatis, arcte imbricaiis, ovatis, acuto - sub- 
luucronatis, compresso-navicularibus, supcrne carinatis, cariiia 
srabriuscuia, muliinerviis, fuscescentibus, lateribus castaneis et 
obsoleie iransvcrse rugulosis, nitcntibus ; fructu (immaturo) ova- 
to-oblongo, apice in styluni attcnuato, intcrne plano, externe 
convexo-angulato , casianeo-fusco, inferne spongioso ct albido. 
C. liyllingacoides WllUl. lurh. n. 1309. fol. 1. [nec VaU.) C. 
monocepbalus RoxL. Flor. 1. 193. {Wall. Cat. n. 3i4l.) Ano- 
sporum inonocephalum JVees ah Esenh. in Linnaea 9. 287, in 
Edinl. n. fhil. Jonrn. 183i. n. 34. jy. 263 et in Wight. Bot. 92. 
— India orionialis. 7\. — Filaincnta 3, persistentia, hyalino-fus- 
cescentia. Aniberac liucarcs, acutiusculae, flavae. Stylus longe 
cxserfus, fuscescens, indivisus?. (Dcscript. sccundum speciiuen 
Jierb. Valil.) Necs ab Eseubecli ut genus, sub noniine Anospori, 
distinguit ob styluui sinipllcem et ])erigynium uiriculare, sfipi- 
teni caryoseos construens, supcrnc cvanescens. 

132. C. AEGYPTIACUS Glox. Ohs. 20. i. 3. Radicc repentc, 
sfolonifcra; culmis ierciibus (obsolete trigonis Mcrt. et Koch.), 
ri;;idis, glabris; foliis culmum acquaniibus vcl supcrantibus, ri- 
gidis, carinaio-canaliculaiis, margiue dcniiculaio-scabris, curva- 
(is, glauccsroniibus ; capiiulo solitario, subgloboso, polystachyo 
(10-20-siacIiyo Mert. ctKoch.); involucro tri- scxidiyllo (Mert. 
ct Koch.), longissimo; s})icis ovato-oblongis, comprcssis , 6- 
10-floris; squauiis late ovaiis, comprcsso-navicularibus, cari- 

natis, CyPERACEAE juss. (Cyperus.) 49 

naiis, murronaiis, siil)l3-ncrviis, mcmLranaceis, nitidis, strami- 
neo-fnsce.sccntibus, carina viritli, atl latcra atro-sanguincis vol tt)- 
tis atro-san^uincis, nonnisi apicem vcrsus straminco-pallitlis; 
aclicnio ohovato-ciliptico, apicato, cxtcruc convexo-obtusan£;ulo, 
intcrne plano, punctulato-scabriusculo , fusco-cincrco, nititlo, 
squama triplo breviore. Schoenus mucronatus Linn, Spec. 63. 
{Scheuchz. Gram. 367. t. 8. /. 1.) Vald. Emim. 2. 213 et herb. 
C. capitatus Vand. Fasc 3. Scirpus Kalli Forsk. Descr. 15. 
C. macrorrhizus Rich. ined. JVees ah Esenh. in iVight. Sot. 73. *) 
— Europa australis, Africa borcalis, Asia minor. 2|i — Stolo- 
ncs squamis castaneis ohsiti; fibris juniorihus villosis. Culmi 
basi foiiati. Folia acuto-pungentia. (Mcrt. et Koch.) Squamae 
disticho-imbricatae ; 1-2 inferiorcs vacuae. (M. ct K,) Filamenta 
3, persisteutia, longissima, hyalino-albida. Anthcrae lineares, lu- 
leac,' appcndice obtusiuscula, ferruginea. Siylus trifidus, loii- 
gissimus, basi parum incrassatus. — Mertensio et Kochio {Germ. 
1. 450.) item Cyperi speciem esse vidctur. 

133. C. RUBICUXDUS Vahl. Enum. 2. 308 et herh. Culmis 
caespitosis, basi foliatis ; foliis glabris, linearihus, carinatis ; spi- 
cis 8-10, in apice culmi fasciculato-aggregatis, sessilibus, ohlon- 
gis, complanatis, multifloris; iuvolucro subtriphyllo, elongato; 
squamis multinerviis, carinatis , apice acumiaato-mucronatis et 
parum rccurvatis; floribus triandris; stylo trifido; achenio obo- 
vato-pyriformi, obtuso, apicato, triquetro, subtilissime punctu- 
lato, pallide fusco, squama quadruplo breviore. C. TenerifTae 
Poir. Encycl. 7. 245. {Nees ab Esenb. in Linnaea 10. 131?) C. 
iersus IVilld. herb. n. 1296. — Portorico (Vahl.), Teneriffa (Poir.), 
Cap. b. spei (Drege). — Spicae ohlongae et lineari-oblongae, 
complanatae, 18-30florae. Squamae late ovatae, subl2-nerviae, 
membranaceae, carinatae, apice acutato-mucronatae et parum rc- 
curvalae, carina viridi-fuscescentes, laterihus castaneo-sanguineae, 
supcrne hyalino-albidae, glabrae. Stamina 3. Antherae lineares, 
mucronulatae, flavae. Stylus trifidus. Speciraina capensia ro- 
bustiora, fructifera. 

134. C. Meyeria^tjs. Culmis caespitosis, gracilibus, tri- 
angularibus?, glabris, basi foliatis; foliis culmo brevioribus, anguste 
linearibus, planiusculis, glabris ; spicis 1-5, in apice ciilmi fasci- 
culato-aggregatis, sessilibus, oblongis, compressis, multi- (17-) 
floris ; involucro 1-3-phylIo, spicas superante ; squamis carina- 
io-navicularibus, ovatis, acuminato-aristatis, sub7-ncrviis, dorso 
viridibus, lateribus hyalino-albidis, interdum sanguincis ; aristis 
suhulatis, recurvato-patentibus ; staminibus3; stylo trifido; ache- 
nio subrotundo-elliptico, triquetro, acutato-mucronato, subtilis- 
sime impresso-punctulato, fuscescente , nitido, squama triplo 
breviore. — Cap. b. spei. (Drege legit.) — Pro varietate aris- "*) Est specimeti juvenife Schoeni mucronati L., inde a Cypero la- 
terali For&k. (C. niucronato L.) longe diversum. 

KUNTH. SyNOPS. II. [ '^ J 50 CYPERACEAE juss. (Cypcrus.) 

iata C. rubicuinli habuissem, nisi tlifleret fructuum forma. Bi- 
catum in honorcm ill. Eruesli Meycri, professoris Regiomoniani. 

135. C. EXILIS JVilld. herh. n. .1290. Culmo basi folioso ; 
foliis linearibus, glabris, cuhuo brevioribus; spicis i-1, in apice 
culnii aggregatis, oblongis, compressis, multifloris, involucro 
subdipbvllo brevioribus ; squamis carinaHs, acuto-submucronatis, 
ll-l3-nerviis; stylo trifido; achenio obovato, iriquetro, cinci'CO-' 
fusco, squama dimitlio breviore. C. pentadactylus llllld. herh. 
n. 1295. fol. 1. {Sieh. herh. Manrit. n. 9.) C. pannonicus var. 
B Foir. Encycl. 7. 242. — Mauritius, Madagascaria. — Squamae 
latc ovatae, acutat.-.e vel acutalo- submucronatae, fusccscentesi, 
inferne sanguineo-spadiceae, membranaceae, glabrae. Achenium 
apicatum, laeviusculum, opacum. Varietas macrior C. rubicundi? 

136. C. LEUCOLOMA uXees ah Esenh. in herh. reg. Berol. et 
in Linnuea 9. 284. 10. 133. Pusiflus; culmis caespitosis foliis- 
que capillaceis, glabris ; spicis 3-7, in apicc culmi fasciculato- 
aggregatis, oblongis, compressis, subdecemfloris, involucro sub- 
diphyllo brevioribus ; squamis latissimis, carinatis, nuicronatis, 
lateribus spadiceis, margine lato hyalino-albidis ; floribus irian- 
dris; slylo tripartito; achenio ellijjlico-oblongo, triangulari, acu- 
io-apicato, airo-spadiceo, laevi, niiido, squama dimidio breviore. 
— Cap. b. spei. — Squamae uninerviae, carina fuscesceiiti- 
virides, lateribus spadiceae, margine (Lito) hyalino-albidae. Fila- 
menta tria, hyalino-albida. vStylus fuscescens, Achenium eflip- 
iico-oblongum, laeve, glabrum, squama dimidio brevius. Vix 
hujus scctionis, nisi C. rubicundo parum simiiis. Affinior 
C. tenello? Habitus hujus, scd spicae longiores , bicolores. 
(Nees.) 

137. C. TUBEROSUS llotih. Gram. 28. /. 7. f. 1. Vahl. 
Emim. 2. 340 et herh. Ro.vh. Flor. Ind. 1. 203. (^Pursh. Flor. 1. 
72?) Glaucus; radice tuberosa, stolonilera; culmo triangulari, 
glabro, basi folioso ; foliis culmuni subaequantibus, rigidis, pla- 
nis, margine carinaque scabris; umbella simplici, suboctoradiata ; 
radiis 3-9-slachyis; invohicro triphyllo, longissimo; spicis spi- 
cato-fasciculatis, linearibus, compressis, 18-24-floris; squamis 
approximatis, ovatis, obtusis, convexo-navicularibus, septemner- 
viis, fusco-sanguinois, carina superne viridi, lateribus hyalino- 
albidis; achenio subrotundo-eniptico, subapicato, interne plano, 
externe convexo-subangulato, nigro-fusco, obsolete punctulato, 
nitido , squama dimidio breviore. C. stoloniferus Hetz. Ohs. 4. 
10. Vahl. Enum. 2. 338 et herh. (Presl. in Rel. Jlaenk. 1. 169?) 
JVees ah Esenh. in Wight. Bot. 81. {IVall. Cat. n. 3315 o.) C. 
spadiceus lum. III. 1. 147. (fule Vahl. Enum. et herh.) (Sieb. 
herh. jyjuuril. n. 11.) C. Eragrostis JVilld. hcrh. n. 1344. (nec 
Vahl.) — India orientalis, Mauritius. (Luzonia?, America borea- 
lis?) 2j. — Rhacheola hyalino-alafa. Squamae 7-nerviae (nervis 
apicem h.iud attingen(ibus), deciduae. Filamenta 3, persisteniia, 
«longata, hyalino- albida. Stylus profundc irifidus, longissimus, CYPERACEAE juss. (Cyperus.) 51 

fuscus. (Descr. juxla specimina C. tubcrosi Vahl. herb.) C. sto- 
loniferus J'ahl. herh. diirert a C. tuberoso EJusd. herl. uonnisi 
foliis ani^ustiorihus , culmo ilimidio brcvioribus umbellaque de- 
pauperata (3-i-radiata). Squamae et genitalia prorsus eadem. 
Fruchis illius baud suppetunt, ovaria plano-convexa. C. spa- 
diceus Lam. (in Vuhl. herb.) nec a C. stolonifero, nec a C, tu- 
beroso Vahl. diversus: squamae (fusco-sanguincae, marginibus 
hyalino-albidae), filamenta^ stjlus et fructus prorsus ut in C. 
tubcroso Vah/. heih. C. tuberosum forsan varictatcm luxurian- 
tem C. rotundi esse infauste adnotavit Uoxb. Nees ab Esen- 
beck (m IVi^ht. Bot. 81.) C tuberosum liotlh., Roxb., Willd., 
Jtoem. et Schtdt, ad Cyperum suum bexastacbyum var. a com- 
muuem (C. rotundum Linn.) ducit. Eeck (Flor. 422.) C. tube- 
rosum Pnrsh. cum C. pbymatode conjungit. 

138. C. PROCERULUS Nees ab Esenh. in IVight. Bot. 
of hid. 82 et in Linnaea 9. 284. Ijmbella decomposita, 
contracta; radiis valde inaequalibus, majoribus trifidis; spiculis 
spicatim approximatis, patuJis, lanceolato-linearibus , saepe in- 
curvis , sub30-floris, compressis; squaniis latiusculis, ovatis, 
acutiusculis, muticis, dorso nervosis fuscoque lineolatis, latere 
e luteo expallescentibus, margine omni membranaceis ; bracteis 
loco involucellorum alternis, e basi ovata membranacea lineariii- 
bus, ochreolas excedentibus; stylo trifido ; caryopsi brevi, obo- 
vata, trigona, mucronala, punctato-rugulosa; involucri 3-5-pbyIIi 
foliolis 1-2 umbella longioribus foliisque culmum aequantibus 
linearibus, planis, flaccidis, margine scabris; culmo basi folioso, 
trigono, laevi; radicc bulbosa. JVees ah Esenh. — India orien- 
talis. — Haud sine difficultate a confinibus C. bexastachyo var. 
tuberosa, C. Retzii et ipso C. compresso distinguendus. (Nees.) 
An vere hujus loci? 

11) Humiles. — Spicae compressae, multiflorae, fasciculato- 
congestae vcl umbellatae; umbella pauciradiata, capitato- 
contracta. Squamae carinato-naviculares , obtusae vel 
mucronatae, 5-li-nerviae, sanguineo-ferrugineae, atro- 
sanguineae vel atrosanguineo-castaueae. Stamina 3, ra- 
rissime 1 vel 2. Stylus plerumque profunde trifidus, ex- 
sertus. Achenium squama magis minusve brevius. Rha- 
cheola alternatim pro receptione ovarii cxcavata. — Caes- 
pitosi, humiles. Folia angusta, plerumque filiformi-subu- 
lata, rigida. ' 

139. C. FUSCESCENS Willd. herb. n. 1306. Link. Jahrb. 3. 
83. Culmis caespitosis, triangularibus, basi foliatis; foliis bre- 
ribus, carinato-conduplicatis, rigidulis, glabriusculis ; spicis 10- 
12, iu apice culmi fjisciculato-congestis , lanceolato-linearibus, 
compressis, lO-ll-floris; involucro 2-3-phyIlo, elongato; squamis 
parum remotis, subrotundo-ovatis, apice rotundatis, muticis, ca- 
xinato-navicularibus, 9-nerviis, sanguinco-ferrugincis, margine te- 52 CYPERACEAE juss. (Cypenis.) 

luiioribiis : aclicnio obloiigo, triangiilari, aciitiuscvilo, internc pa- 
rum cuvvato, punctulato-scabriusculo, nigvo, vix nitidulo, squa- 
nia ' vel ^^ breviore. — Cap. b. spei? — Folia basi vaginata ; 
van-iuis purpurascenti-ferrugineis. Rbacheola flexuosa, anguste 
abita; alis bvalino-albidis. Filanienla 3, pcrsistentia, byaliuo-al- 
bi«la. Stvlus profunde trifidus, fuscus, exsertus. 

140. C. COGNATUS. Caespiiosus; cuhnis triangularibiis, glabris, 
basi Toliosis; follis culino brevioribus, filiformibus, rigidulis, in- 
fernc seniitereti-canaliculatis, superne subcarinato-conduj)Iicatis, 
apicem versus margine tuberculato-scabriusculis; spicis 6-8, iu 
anicc culmi fasciculalo-congestis, lanceolato-Iinearibus, compres- 
sis. 18-22-fIoris ; involucro subtripbyllo, foliolo unico longissimo; 
squamis approximafis, ovatis, carinaio-navicularibus, apice ro- 
iunda<!s et breviter mucronatis, quinquenerviis, atro-sanguineis, 
nuicrone viridulo; acbenio obovato, extcrne convexo-angulato, 
jnterne convexiusculo-plano, apicato, punctulaio, castanco, niti- 
dulo, squama dimidio breviore. — Ora orientalis Africae austra- 
lis. Dregc legit. — Rbacbeola alternatim pro receplione ova- 
rii excavata. Stamina 3. Filamenta persistentia, byalino-albida. 
Antberae lineares, obtusiusculae, flavae. vStylus tripartitus, bya- 
lino-fuscescens, longe exscrtus. Praecedenfi proximus. 

141. C. AIVENICOLA. Caespitosus; culmis triangularibus, gla- 
bris, basi foliosis ; foliis culmo brevioribus, subulalis, teretiusculis, 
basim vcrsus canaliculatis, ad apicem lateribus compresso-anci- 
pitibus, rigidis; spicis 3-7, iu apice culmi fasciculato-congestis, 
lanceolatis, compressis, 19-21-floris ; involucro dipbyllo, foliolo 
altero spicas superantc; squamis approximatis, carinato-navicu- 
laribus, elliptico-oblongis, acuto-mucronatis, septemnerviis, san- 
guineo-ferrugineis, carina viridi ; acbenio obovato-pyriformi, in- 
terne convexo-plano, cxterne convcxo-acutangulo, apicato-mucro- 
nulato, impresso-punctulato, castaneo-fusco, squama quadruplo 
brcviorc. — Cap. b. spei; in ora orientali ad amnes legit Drege, 
— Rliacbeola utrinquc pro receptionc acbenii alternatim cxca- 
vata. Filamcnta 3. Stylus profundc trifidus, byalino-pallidus. 
Stigmata exserta. 

142. C. RUPESTRIS. Caespitosus; culmis triangularibus?, gla- 
bris, basi foliatisj foliis culmo paulo brevioribus, filiformi-subula- 
tis, lateribuscompressiusculis, interne canaliculatis, glabris; spicis 
3-6, in apice culmi fasciculato-congcstis, oblongo-lanceolatis, 
couipressis, 13-19-floris ; involucro tripbyllo, elongato ; squamis 
aj)proximatis, carinato-navicularibus, ellipticis, sub apice obtuso 
acuto-mucronatis, septemnerviis, atrosanguineo-.castaneis ; acbe- 
iiio .... — (]ap. b. spei, locis ru])estribus, bumidis. Dregc le- 
git. 2\. — Hbacbeola alternatim pro reccptione ovarii excavata, 
iStamina 3. Filamenta byalino-albida, jjcrsistcntia, longissima, 
Ovarium obovutum, binc planum, inde convexo-acutangulum. 
Stylus trifidus, byalino-))aIlidus. Stigraata longe cxserta. 

143. C. HELLUS. Cacspitosus; culmis compressis?, glabris^ [ CYPERACEAE juss. (Cyperus.) 53 

basi foliatis; foliis culmiim subacquaiiiihus, lineari-subulatls, sc- 
milcrclibus, interne obsolete canaliculatis, rigidis ; umbclla pau- 
cirailiata, capitato-contracta; radiis brcvissimis, subnullis; spi- 
cis fasciculato-congcstis, lanceolatis, compressis, 21-23-floris; in- 
vohicro triphyllo, longissimo; squamis approximatis, cai-iiiato- 
navicularibus, ovatis, acuto-mucronatis, quinqucncrviis, cariua 
Tiridibus, latcribus ferruginco-sanguineis ; staminibus 1 vel 2; 
achenio .... — Cap. b. spei; ad oram oricntalem legit Dregc. 
— Viridi-glaucus?. Vaginac foliorum membranaccae, sangui- 
iieo-fuscesccntes. Rhacbeola altcruatim pro rcccptione ovarii 
excavata, Anthcrac linearcs, tctragonac, mucronato-acutac, fla- 
vac. Filamenta hyalino-albida. Ovarium obovatum, triangulare?. 
Stylus profunde trifidus, hyalino-albidus vcl fuscesccns, exscrtus. 
1-44. C. HERBIVAGUS. Cacspitosus; culmis triangularibus, 
glabris, basi foliatis ; foliis angustis, planiusculis, crassiusculis, 
apicem vcrsus tuberculaio-scabriusculis , culmum acquantibus ; 
mnbclla depaupcrata, capitato-contracta, radio uno elongato, 4- 
5-stachyo ; spicis lanceolatis, comprcssis, sublO-floris; involu- 
cro 2-3-pbyllo, clongato; squamis approximatis, carinato-navi- 
cularibus, ovaio- oblongis, acuio-mucronatis, 11-ncrviis, sangui- 
neo-ferrugincis, carina viridula, imis marginibus hyalino-albidis; 
achenio (imniaturo) lateribus compresso- triangulari , apicato, 
punctulato, fcrruginco, squama ^ brcviorc. — Cap. b. spci, pro- 
pe Ado, locis editis, graminosis. (Drcge lcgit.) — Rhacheola 
altcrnatim pro rcccptione ovarii cxcavata. Stamina 3. Filamen- 
ta longissima, hyalino-albida. Anthcrac linearcs, obtusiusculae, 
flavidae. Stylus longissimus, apice trifidus, fuscescens. 

12) Corymbosi. — Spicac elongaiacj liucarcs, compressiuscu- 
lae, niulti-(10-50-)florae. Squamae approximatae , coh- 
vexo- vel carinato-iiaviculares, muticae vcl brcviter mu- 
cronatae, 5-9-, rarius 3-nerviae, basi uiraquc iu rhacheo- 
lam decurrentes, plerumque ad latera ferruginco- vel ca- 
staneo-sanguineae. Stamiua 3. Stylus longissinius. Achc- 
uium squama duplo quadruplove brevius. Rhachcolae 
alis intcrdum solubilibus. — Majorini. Umbella com- 
posita vel decomposita. Spicae in radiis partialibus plc- 
ruinquc spicato-fasciculaiac. — Per C. csculcntum, C. lu- 
cidulum, C. ciliatum, (-. bidentatuiii, C. sphacelaiuin et 
C. Balbisii afiincs C. comprcsso. 

a) Aphylli. 

145. C. ARTIGULATUS Linn. Spec. 66. Roith. Grum. 26. 
VaM. Enum. 2. 301 (Sloan. Uuif. 1. (. 81./. 1.) et herb. Pursh. 
Flor. 1. 50. Humh. et Kunth. Not\ Gen. 1. 202. Nees ab Ksenb. 
in JPlght. Bot. of Ind. 80. iWall. Cal. n. 3364 S.) Culm*» te- 
reti, septis trausvcrsis interstincto, aphyllo, basi vaginato, gla- 
bro; umbclla composita, multiradiata; involucro 2-3-squaiiiato, 54 CYPERACEAE JUSS. (Cyperus.) 

brcvissimo; spicis 3-14, spicato-fasciculalis, clongatis, lincariliiis, 
compressis, 30-40-floris; squamis convcxo-navicularibus, oblusis, 
dorso 5-7-ncrviis ; staminibus 3 , stylo trilitlo, longissimo ; acbe- 
iiio oblongo, triangulari, mucronato, fusco, squama triplo bre- 
viore ; rhachcola alata. C. articulatus et C. notlosus IVilld. E^mtn. 
1. 72 et herb. n. 1280. 1282. C. niloticus Forsk. Descr. 13. 
Vald. Enxim. 2. 302. IVUld. herh. n. 1281. C. nutlus Boxb. Flor. 
Ind. 1. 191. (fesle JVees.) C. gymnos Roem. et Schnll. Syst. 
Manf. 2. 97. C, flavcscens Siei.' Jiirost. n. 107. — Anicrica 
califlior et scptentrionalis, Scnegal, Guinca, Acgyptus, Cap. b. 
spci, Mauritius, Intlia oricntalis. 2|i — Rhachcola spicae flexuosa, 
squamis basi tlecurrcntibus alata. Squamac ovaio-oblongae, gla- 
brae, tlorso virides, latcribus fuscescentcs vel fusco-sanguineac, 
dccitbiae. Filamcnta pcrsistcntia, hyalina. Antherae linearcs, 
llavac; apper.dice obtusa, fcrruginea. Stylus fuscus, magis mi- 
nusvc profunde trifidus (tripartitus in C. nilotica Sieb. herb. Aeg.). 
Achenium subtilissime punctulato-scabriusculum. Culmus intcr- 
tlum (in speciminibus capensibus a ccl. Drcge lectis) septis ob- 
solctis instructus ; rarissime (in spcciminibus locis siccis cres- 
ccntibus ? ) basi foliatus (C. subarticulatus JVees ab Fsenb. ei 
Meyen. in Linnaea 9. 28;"), cujus synonymus probabilitcr C. sub- 
nodosus Eornmd. l. c. 284 ex Peruvia). Spccimiiia peruviana 
ab Humboldtio (C. nodosus IVilld. herb.) et Mcycno lccta diflc- 
runt culmo septis obsolctis instructo, spicis crcbrioribus, squa- 
mis angustioribus, dorso viridibus, lateribus castanco-sanguineis; 
an spccies distincta? Spicae intcrdum (in spccimine ex Insula 
Antigua berb. Lucae.) longissimae, 46-florac. 

146. C. KoENlGil VaJd. Ennm. 2. 302 et herb. Culmo tc- 
l"cti, acquali, aphyllo, basi vaginato, glabro ; involucro triphyllo, 
brcvi; umbclla composita, subnovemradiata; spicis subduodenisj 
spicato-fasciculatis, lincaribus, comprcssis, 14-20-ttoris; squamis 
convexo-navicularibus, obtusis^ quinquencrviis, dorso viridibus 
et fcrruginco-lineolatis; staminibus tribus; stylo trifido, longis- 
simo; achenio ....; rbachcola alata. — India oricnlalis. — Kha- 
cheola spicae squamis basi dccurrentibus alata. Squamae ova- 
tae, margine byalinae. Filamenta pcrsistcniia, hyalino-fusccsccn- 
tia. Ovarium lineare, triangularc. Stylus fuscus. Achcnium haud 
suppetit. C. articulato L. ct C. diphyllo Betz. simillimus, vix 
distinctus ab boc: culnio ubitpe tcreti, ab illo: culmo aequali. 
W. Arnott (in JVight. Bot. of Ind. 80.) .-d C. scminudum iJo.r^. 
trahii. 

147. C. DIPIIYLLUS Befz. Ohs. 5. 11. Vahl. Ennm. 2. 348 
et herb. Culnio tereti, apice triangulari, aphyllo, basi vaginato, 
acquali ; umhclla composita, snbdcccmradiata; radiis valdc iuac- 
qnalibus; involncro diphyllo ; foliolis squamacformibus : s])icis sub- 
iionis, spicato-fasciculatis, lincaribus, compressis , 2()-30-floris ; 
squanus convcxo-navicularibus, oblusis, quinqucnerviis, dorso vi- 
ridibus ct ferrugiiicf)-lineolatis ; slamiiiibus 3; stylo trJiido, lon- CYPEHACEAE jlss. (Cypcijjs.) 55 

^issimo; achenio ....; rluicheola alata. — In«lia orienlulis. 2(. 

Khacheola spicae squainis basi dceurrentibus alata. Squamao 
ovatae, obtusae, j^labrae, mari^ino hyalinae, deciduao, Ovarium 
oblonguni, triangulare. C. articulato L. simillimus, diflert non- 
nisi culmo aequali (nec scptls interstincto), apice triangulari. 

liS. C. SEMINUDUS Roxh. Flor. Ind. 1. 191? JVees ub Esenh. 
in iright. Bot. of Ind. 80? {IVall. Caf. n. 3351 /. *) Culmo 
tereti, aequali, aphyllo, basi vai^inato, glabro ; unibella compo- 
sita, subcorymbosa, snbdecemradiata; involucro sub(ri|)byllo, bre- 
yi; spicis 3 — 8, spicato-fasciculalis, elongatis, linoaribus, com- 
pressis, 28-33-floris; sqiiamis convexo- navicularibus, obtusis, 
quinquenerviis, sanguineo- fcrrugineis ; stamiiiibus tribus; stylo 
trifido, longissimo; achonio ....; rhacheola lata; alis demum so- 
lubilibus. — Sillet. (Ind. orient.) 7\, — Rliachoola spicac squa- 
mis basi decurrcntibus alata; alis domum solubilibus, ferrugineis. 
Squamae ovatae, glabrao, dcciduao. Filamenta porsistentia, hya- 
liuo-pallida. Antherae linearos^ luteao, sulco angulisque fcrrugi- 
noae; appendice obtusa. Ovarium oblongum, triangulare. Siy- 
lus fuscus. Medium tcnet inter C. Koonigii et C. diphyllum, ab 
utroque vix dislinctus. Sprongcl (Sysf. 1. 216.) cum illo con- 
jungit planiam Roxburghianam, quae mihi haud suppotit. 

149. C. cory:>ibosus Roffh. Gram. 42. /. 7. f. A. Thunh. 
Prod. 18. **) Tahl. Emim. 2. 347. iWall. Cat. n. 3352 a, ex parfe.) 
Culmo triangulari, aphyllo, basi vaginato, glabro; umboUa com- 
posita, corymbiformi, subseptom-(12-15-, lide Vahl.)radiata; ra- 
diis longioribus brachiato-ramosis ; involucro subtctraphyllo, um- 
bellam duplo suporante; foliolis plaiiis, margine scabris ; spicis 
4-12, spicato-fasciculatis, patentibus, linearibus, comprossis, 12- 
32-noris; squamis oblongis, apice rotundato-emarginatis, cari- 
nato-navicularibus, 5-norviis, forrugineis, carina viridi, lateribus 
hyalino-pallidis; aclienio (immaturo) oblongo, triquetro, apicato 
squama fore triplo broviore; rhacheolae alis tardius ferruginois 
et solubilibus. Papyrus corymbosus IVees ah Escnh. in IVight. 
Bot. 89. C. tegetum Roxb. Flor. Ind. 1. 211. (fide Nees.) 
C monophyllus Vahf. Ennm. 1. 342 (fide JVees.) et herb. — 
India orientalis. (Arabia ? Cap. b. spoi ?) 2L — Culmus 
striatus. Rhacheola alata; alis apice liberis, tardius fcrrugi- 
neis et solubilibus, lanccolato-oblongis. Stamina 3. Filamcn- 
ta pcrsistentia , hyalino-albida. Anthorao elongatao, Iineai*es, 
flavae; appondice obtusa; angulis sulcisque ferruginois. Stylus 
trifulus , elongatus, castaneus. Achenium immaturuni fuscum. 
(Doscriptio juxta specimina Wallichiana. ) In herb. Vahl. 
haud suppetit. C. monophyllus Vahl. herh. a planta nostra *) Nees ab Esenbeck synon. Wall. Cat n.3331 ad l^apyruin suum 
Pangorei ducit, cujus culmus trigonus. 

**) Nees ab Esenbeck synon. Tliunb. excludit 56 CYPERACEAE juss. (Cyperus.) 

Wallichlana iionnlsi eo diffcrre viiletur, quod umbclla ob aetatcm 
juniorem contracta (rectius nondum cxplicata). W. Arnott (in 
fVighf. Bot. of Ind. 88.) Cypcrum tegetum Roxh. ad Papyrum 
Pangorci Nees. ducit. 

150. C. DEIIISCENS Nees ah Esenh. in Wight Bot. of. 
Ind. 89 et in Linnaea 9. 286. Culmo hasi unifolio, supcrne tri- 
quetro; umbclia decomposita; radiis graciiibus, bi-trifidis ; spicu- 
lis 5-6nisve, approximatis, alteruis, patentibus, linearibus, 12- 
16-floris; squamis oblongis^ obtusis, patulis, dorso viridi-nervo- 
sis, margine rufescentibus; involucellis bractealibus exiguis, lan- 
ccolatis, squamiformibus; invohici*o triphyllo, umbellam super- 
aute ; squamulis interioribus solubilibus. Nees. C. corynibosus 
Ileyne in ffall, Cat. n. 3352. (^ex parte, cum Papyro Pangorei 
ct P. corymboso Nees.^ — Peninsula Indiae oricntalis. — Huc 
pcrtinere vidctur C. Pangorei Roxh. (a Neesio maie ad Papy- 
rum Pangorei reLttus) scu C. gangeticus Roxh. tah. ■pict, n. 
1111, igiturque forsan Cvperus IVall. Cat. n. 3351 a, ex parte. 
(W. Arnott.) An vere hujus loci? 

151. C TEGETIFOKMIS Iloxh. Ilort. Bengal., IV. Arnott in 
IVight. Boi. of Ind. 89. (JVall. Cat. n. 3351, ex parte.) Culmo 
trigono, aphyllo, basi vaginato, glabro; umbella composita (de- 
composita et supradecomposita ex Roxb.), pluriradiata ; involu- 
cro triph^dlo, brcvi, squamaeformi; spicis 6-11, spicato-fascicula- 
tis, linearibus, comprcssis, 8-12-floris (20-3U-floris ex Roxb.); 
squamis obtusis, convexo-navicularibus, dorso trinerviis, viridi- 
bus, ferruginco-Iineolatis, latcribus hyalino-albidis; staminibus 
3; stylo profunde trilido, longissimo ; rhacheola alata. C. mi- 
dus Roxb. Flor. Ind. 1. 212. {nec homomjmns l, c. 191.) C. ben- 
galcnsis Spreng, N. Entd. 3. 101. C. Gula-Mcthhi Schtdt. Mant. 
2. 125. — Eengalia. — Culmus triangularis, angulis rotundatis. 
Rhacheola spicae alata. Sqiiamae ovatae. Antherae lincares, 
obtusae, luieae, angulis, sulcis apiccque ferrugincao. Ovarium 
oblongum, triangulare ?. Stylus ferrugincus. Achenia (teste 
Koxb.) oblonga, comprcssa, haud angulaia. 

152. C. LAXIFLORUS Poir, Encycl, 7. 270. Willd, hcrh. n. 
lo43. Culmo triangulari, glabro, nudo (ex Poir.); umbella siiu- 
plici, inultiradiata; radiis crebcrrimis, elongatis, inaequalibus, 
complanatis *), supcrnc margine scabris , apicc 9-13-stachyis; 
involncro polyphyllo, abbreviato ; involuccllis subdiphyllis, bre- 
vibus, lineari-subulaiis; spicis fasciculato-congcstis, lincaribus, 
comprcssiuscuHs, 6-lO-floris; squamis roinotis, ovato-oblongis, 
obtusis, convexis, vix carinatis, obsolcte ncrvosis, fcrrugineis, 
caruia viridi; rhacheola alala; alis hyaliuo-albidis, haud solubili- 
bus ; slylo longissimo, jirofunde irifido. Papyriis laxiflorus 
Spre7ig. Syst. 1. 232. — Madagascaria. — Umbellae radii ad ba- 
sim ochrca truncaia ferruginea vagiuati. Siamiua 3. Filamcnta 

*) Xec tiiaiigularibus, ut Poiretius notavit. CYPERACEAE juss. (Cyperus.) 57 

fcrruginoa. Antlicrae linearl-quatlrangulares, flavae, angulis sul- 
eisque fcrruginois ; appcndicc brcvi, obtusa. Ovarium triangu- 
lare. Stylus fcrrugincus. 

b) Foliati. 

153. C. Pangorei RoHh. Gram. 31. t.7. f. 3. VaJd. Ennm. 
2. 3i5 ci herh. n. 46. IVUld. herh. n. 1370. fol. 1. (excl. daio- 

re?) Culmo trianguiari, glabro ; foliis ; unibclla composita, 

multiradiata; radiis apicc bracbiato-ramosis ; ramis altcrnis, 2- 
1-i-stachyis ; involucro tripbjllo; foliolis subaequalibus, plauis, 
marginc scabris, longitudine umbcllae; spicis spicato-fasciculatis, 
lincaribus, comprcssis, 16-18-tloris; squamis ovato-oblongis, ob- 
tusis, obsolcte quinqucnerviis, carinato-navicularibus, muticis, 
dorso ferrugincis, carina viridi, latcribus hyalino-aibidis ; ache- 
iiio oblongo, acutiusculo, triangulari, nigro-castaneo, squama 
dimidio brcviore ; rliacbcolac alis castancis, tardius solubilibus. 
Papyrus Pangorei Nees ah Esenh. in IVight JBot. of Ind. 88 
(fVuU. Cal. 3351. 3352 a, ex parte^ fide Nees.)? — India orien- 
talis. — Rbacheola alata; alis apice prominentibus, tardius so- 
lubiiibus. Filamenta tria, persistentia, longissima, byalino-albi- 
da. Stylus trifidus, longissimus, fuscus. Achcnium punctulato- 
scabriusculum, opacum. Specimen Vahlianum diifert a mox de- 
scripto Willdenowiano charactcribus subsequentibus : umbclla 
7-8-radiata ; radiis apicc brachiato-ramosis ; ramis 4-8-stachyis ; 
spicac sub22-{lorac; squamae ovato-cllipticae, dorso sub7- 
nerviae, fuscesccntcs, dorso fcrruginco-striolatac; fiiamenta 
hyalino-fuscescentia ; achcnia (immatura) squama fcre triplo 
breviora; rhacheola alis tardius solubilibus, sanguineo- casta- 
neis. W. Arnoit (m JVight. Bot. 88.) ad Papyrum Pangorci 
ducit C. tcgetum Roxh.^ quem Necs ab Esenbecli cuni Papyro 
suo corymboso conjungit; hic est forsan idcm ac Papyrus Pan- 
gorei Ejusd. Quid C. Pangorci Roxh. Flor. Ind. 1. 206 fruc- 
tibus comprcssis? 

154. C. TENUIFLORUS Rotlh. Gram. 30. t. 14. /. 1. Jacq. 
Coll. 3. 190. Ejusd. Ic. 2. t. 296. Vahl. Emim. 2. 347 et herh. (spe- 
cimen in hort. Paris, cult.) Nees ah Esenh. in iVight. Rot. of 
Ind. 82 et in Linnaea 10. 136. Radice repente (cx Jacq.) ; culmo 
triquetro, inferne foliato, glabro ; foliis culmo brevioribus, planis, 
quinquenerviis, margine scabriusculis; umbella composita, co- 
rymbiCormi, sub7-radiaia ; radiis apice brachiato-ramosis ; invo- 
lucro sub4-phyllo, umbcllam supcrante; spicis 2-8, spicato-fasci- 
culatis, anguste linearibus , compressis, 16-24-floris; squamis 
ovatis, obtusis, carinato-navicularibus, muticis, 7-9-nerviis, san- 
guineo-castancis, carina viridibus; stylo trifido, longissimo ; ache- 
uio ovali, trigono, laevi (cx Nces) ; rhachcola alata. C. incur- 
vatus Roxh. Flor. Ind. 1. 200. (fde Nees.) C. torosus Vahl. 
Enum. 2.339 etherh. C. strigosus Rotih. Gram. 40. /.11. /.3? 

^) brachystachyus JVees ah Esenh. l. c. 58 CYPERACEAE juss. (Cyperus.) 

— India orientalis ct Cap. b. spei. (fiile Nces 5 Jacquinio patria 
ignota.) 2|i — Viritli-glaucus. Culmus striatus. Scpiamae 7-9- 
nerviac, ncrvis apiccm liaud atlingcntibus, niarginibus pallidae. 
Rhacbcola byalino-alata ; alis haud sobibilibus. Filamcnta pcrsi- 
stcntia, longissima, hyalino-albida. Stylus fuscus. Suppctit spe- 
cimcn capensc, a cel. Dregio lectum^ mox dcscripio Vahliano si- 
niillimum, nonnisi diversum inflorescentia magis diflusa spicisque 
longiorihus atque palHdioribus. Nccs ab Esenbcck (m IVight. 
Bot. 83.) C. tcnuiflorum Ro.xh. Flor. Ind. 1. 103. (excl. synon.) 
ad C. procerum liolh. Caf. 3. 5. ducit. Link. (Ifort. 1. 314.) 
C. tenuiflorum Rotth. maxime affincm dicit C. longo. 

155. C. RoESTELll. Culmo triquetro, glabro ; foliis elon- 
gatis, planis, margine scabris ; nmbella composita, subsexradiata; 
radiis inacqualibus , apice bracbiato-ramosis , llexuosis; ramis 
altcrnis, !2-8-stachyis ; involucro triphyllo, longissimo ; spicis spi- 
cato-fasciculatis, anguste lincaribus, comprcssis, 14-24 -floris ; 
squamis ovatis, obtusis, obsoletc 7-ncrviis, carinato-naviculari- 
bus, dorso viridibus, lateribus hyalino-pallidis, inferne sangui- 
neis; ovario lanceolato, triangulari: rhacheolae alis apicc liberis, 
serius solubilibus, sanguineo -castancis. C. tenuiflorus TVilld. 
herb. n. 1379. fol. 1. (sp'ecimen cnltum? , a Roestelio cum JVilld. 
communic.} — India oricntalis? — Culmus striatus, basi folia- 
tus. Folia striato-5-nervia. Rhacheolae articuli cxcavato-alati. 
Squamae obsolete 7-nerviae; nervis apiccm haud attingenti- 
bus. Stamina 3. Filamcnta persistcntia, longissima, hyalino- 
albida. Antherae lincarcs, flavac ; appcndice obtusa, fuscesccntc. 
Ovarium lanceolatum, triangularc. Stylus trifidus, longissinnis, 
pubcsccns. Diliert a C. tcnuifloro Vahl. pracsertim rhacheolae 
alis solubilibus. Species inihi adhuc dubia. 

15G. C. AMOENUS. Culmo triangulari, sti'iato, glabro, basi 
foliato ; foliis planis, rigidis, apicem vcrsus margine scabris, glau- 
cescentibns, culmo brcvioribus ; iimbella subsimplici, subscptem- 
radiata; radiis inaequalibus, simplicibus vcl apice brevitcr ramo- 
sis; involucro subtriphyllo, longissimo; spicis 7-9, spicato-fasci- 
culatis, clongatis, linearibus, comprcssis, 30-50-floris ; squamis 
carinato-navicularibus, obtusis, 5-7-nerviis, dorso viridibus, late- 
ribus sanguineis ; staminibus 3 ; achenio obovato-elliptico, trian- 
gulari, apicato, fusco, nitido, squama dimidio breviore ; rhacheo- 
lae alis solubilibus. — Cap. b. spei. (Drege legit.) — Culmus 
^j-pedalis. Rhachcola spicae flexuosa, auriciilato -alata; alis 
solubilKms. Squamae ovatac, deciduae. Filamenta persistcntia, 
hyalina. Antherae lineares, acutiusculae, croceae. Stylus trifi- 
dus, fuscus. Achenium punctulatum, nitidum. C. tenuifloro 
proxinie affinis; C. niicanti inter distylos quoque cognatus. 

157. C. UOTUNDIJS Lin7i. Syst. Vcg.dS. Fjnsd. Flor. Zeyl. 36. 
(Rumph. b. t. 1. /. 1. 2.) Vahl. Enum. 2. 343 et herh. n. 42 et 
12(). Rrowu. Prnd. 216. Roxh. Hor. Ind. 1.20 i. Presl. in Rel 
Uaenk. 1. 175. (r. in lierh. reg. Berol.) Wall. Cat. n. 3322 e. CYPERACEAE juss. (Cyperiis.) 59 

3329 c. i.) Sieb. herh. MaurU. n. 6. Radice fibrosa, tiibera liJnc 
iiide einiltcnfc; culino triangulari, glabro, infernefolia<o, basi bul- 
boso-incrassato ; foliis culmo plcrunitjucbrevioribus, planis,inarginc 
scabris ; umbclla 3-8-radiata; radiis nunc simplicibus, apicc3-10- 
stacbyis, nunc apice trifidis, polystachyis ; involuci*o 2-3-phyllo, 
UDibcllaoi superante; spicis spicato-f^isciculatis, linearibus, com- 
prcssis, 10-50-floris; squamis ovatis, muticis vel brcvitcr mii- 
cronatis, carinato-navicularibus, dorso septcmncrviis et viridibus, 
latcribus castaneo-sanguincis, intcrduni pallescentibus ; s<ylo pro- 
fundc trifido; achcnio obovato, triquctro, punclulato (cx Necs) ; 
rhachcola hyalino-alata. C. hcxastachyos Iloftb. Gratn. 28. i. 14. 
/. 2. (^fidii' Vahl.) Nees uh Esenh. in Wighl. Bof. of Ind. 81. 
(excl. C. tuheroso Roflb., JVilld. et Roxb.) IVall. Caf. n. 3356. 
(Jide Nees.) C. Hydra Mich. Flor. 1. 27. Vahl. Enum. 2. 344 
et hcrb. Mey. Esseq. 31. Presl. in Rel. Ilaenk. 1. 175. (nec Ilumh. 
et Kunth. Nov. Gen. 1. 205.) C. rotundus Muehlenb. Descr. 17. 
C Pangorei J'ahl. herh. n. 76. 77. (certe idem ac C. Ilydra 
Ejusd. herb.) C. telrasfachyos Desf. Afl. 1. 44. t. 8. Vahl. 
Enum. 2. 343 et herb. n. 41. (Tenore, Prod. et Presl., fide Spreris;.) 
IVmd. herh. n. 1368. C bicolor Vahl. Enum 2. 340 et herh. 
n. 14 (ex parte). C. rotundus Sieh. Agrost. n. 112. C. littora- 
lis (Brown. Prod. 216?) Sieh. Agrost. 109. C. bicolor Willd. 
herb. n. 1365. (alia forma, (piani Vahliana.) C. rubicundus 
JVilld. herh. n. 1375. fol. 1. 2. C agrestis Pourr. in Willd.herh. 
«. 1372. fol. 1. 3. 4. 5. C ferriigineus Forsk. m Vuhl. herb. n. 127. 
(secunduni descr. Roftb. idem ac C procerus Linn. adnoiavit Vahl. 
inherb.) C proccrus Vahl. herb. ?i. 78. (sine jyatria.) C procc»- 
rus forte varietas Vahl. herb. n. 79. ex Ins. St. Crucis. (simill. 
C Hydrae Vahl. herb. n. io.fol. 1.) C olivaris Targ. Tozzeit. 
Eeii. supra una species di Cip. 6. (fde specim. ah A. Richardio 
mecum communicat.) Schtdt. Mant. 2. 129. C rotundus CancL 
Gttll. 3. 146? C radicosus Sibth. Graec. 1. t. 45. C Hydra 
Tenore, Prod. VII. C comosus Sibth. Graec. 1. 51. i. 44. Sieh. 
herh. Cret. (fide Schlechlend.^ ([ui ad C. Ilydram ducif.) C bul- 
bosus Vahl. Enum. 2. 342 et herb. Nees ab Esenh. in Wis;hi. 
Boi. (f Ind. 80. (W(dl. Caf. n. 3317 a. h, fide Nees.) C^jc- 
menicus (Reiz. Obs. 4. 11?) Willd. Spec. 1. 281 (excl. Rofib.) 
el herb. ?i. 1347. (ncc Roiih.. nec Vahl) Ro.vh. Flor. Ind. 1. 195. 
(eAcl. Rotth.. fide Nees.) C bulbifcr Dieir. Spec. 2. 324. C 
capitatus Retz. Obs. 4. 91? (fide Nees.) C stolonifer Willd. 
herb. n. 1362. fol. 1. . C procerus var. benghalensis Roxb. Ind, 
1. 206. (fide W. Arnott in Wighf. Bot. 81.) C elongatus Sieb. 
herh. Aegypt.? — Aegyptus, Algeria, Tencrifla, Senegal, Gui- 
uea, Cap. b. spei, Mauritius, Borbonia, Arabia, India orientalis, 
Zcylona, Java, Insulae Philippiuae et Mariae-Annae, China, Nova 
IloUandia, Anicrica mcridionalis et borealis , Caucasus (Prov. 
Baliu), Creta, Italia et ? Gallia. 2|i — C tetrastachyus Desfonl. 
et VahU difFcrt a C rotundo nonnisi foliis angustioribus, culmo 60 CYPERACEAE juss. (Cyperus.) 

brcvioribus, spicis 32-34-floris. Eandem formam sqnamis apice 
(fortuito?) parum caiulcscentibus Vahlius iterum sub nomine C 
bicoloris distinguit. Folia ia C. bulboso Vahl. (C jemenico 
IVilld. herf}.) angustiora, sicca convohito-filiformia. Nees ab 
Esenbeck (m JVight. Bot. 81.) C tuberosum RoUb. Gram. t. 
7. f. 1. (^exemplum jtivenile, Jide JVees.) Roxb. Flor. 1. 203 etc. 
ad C rotundum ducit. Conf. C tuberosum, n. 137. C hexa- 
stachyus Nees ah Esenb. in Meyen. herb. ex Manila (^et ? VVall. 
Cat. n. 3321.) quasi medium tenet inter C rotundum et C lu- 
cidulum. Quid C hexastachyus Decaisne, Descr. herb. Timoren- 
sis 30? 

158. C EMARGINATUS Schrad. Anal. Cyp. p. 5. Culmo tri- 
quetro, glabro, basi tiiberoso; foliis culmo brevioribus, carina- 
tis, apice scabris; umbella subquinqueradiata, conferta; spicis 
corymboso-fasciculatis ; involucro 3-4-phyllo, umbellam superante 5 
glumis lato-ovatis, emarginatis; ovario triquetro. Schrad. C 
lateriflorus Stend. in Bot. Zeit. 1829. p. 152. Nees ab EsenL. in 
Linnaea 9. 285. 10. 136. Cypenis EcAl. herb. n. 887. — 
Cap. b. spci. — Difficillime a C hexastacliyo ct C sarmentoso 
Retz. distinguendus. (Nees ab Esenb.) Auctoritate Neesii hiic 
relatus. 

159. C NEMOROSUS 3Tey. Esseq. 31. Spiculis corymbosis, 
distantibus, linearibus; invoUicro iimbella longiorc; partiali di- 
phyllo, setaceo ; radice fibrosa. Wey. — Guiana. 2\> — Medius 
intcr Cyperum Hydram et C. tenuiflorum; item C rotundo et C 
csculento affinis. (Moy.) Fide Meyeri huc collocatus. 

160. C LONGUS Linn. Spec. 67. Jacq. Ic. 2. t. 297. Vahl. 
Enum. 2. 346 et herb. llost. Gram. 3. t. 76. Engl. Bot. t. 1309. 
Radicc repente, ramosa; culmo triquetro, basi foliato ; foliis culmo 
brcvioribus, carinato-planis, 5-7-nerviis, rigidis, interne, marginc 
carinaque scabris; unibcHa composita ct decomposita, multira- 
diata; radiis valdc inaequalibus, elongatis, erectis; involucro 3-5- 
phyllo, longissimo; spicis 4-11, spicato-fasciculatis, lincaribus, 
comprcssis, 12-40-floris, bracteola acuminata stipatis; sqnamis 
ollipticis, sub apice obtuso brevissime mucronatis v. muticis, 
carinato-uavirularibus, septemnerviis, ferrugincis, carina viridi- 
bus, infcrne ad latera sauguineis; stylo profundc trifido; ache- 
nio oblongo, triquctro, obtuso (cx Mert. ct Koch.); rhachcola 
alala. C lastigiatus mild. hcrb. n. 1410. fol. 1. (nec Vuhl) 
C badius Desf. Flor. All. 1. 45. /. 7. f. 2. Vahl. Enum. 2. 346. 
ijide specim. Dcsf. in hrrb. Vahl.) C osculentus Vahl. herb. 
C. rhcnanus Srhrad. in Beichenb. Flor. Germ. sub n. 509. C. 
thermalis Dumort. (Jide specim. a cel. Dlonheim mecnm commu- 
nic.) C. agrestis Willd. herb. n. 1372. fol. 6? C tuberosus 
IVilld. herb. n. 1367. /". 1 ? C torosus Willd. herb. n. 1363. 
fol. 1, sperimina 2 de.rlra? — Carniolia, Kalia, Gallia australis, 
Anglia, Acgyptus, India oriontalis. 2\. — Rliaclioola hyalino-alata. 
vSiamina 3. Filauiciita longissima, hyalino-albida. Antherae li- CYPERACEAE juss. (Cypenis.) 61 

neares, luicac ; appcndice obiusa, forruglnea. Ovaruim iriangu- 
lare. Stylus profuiulc irifidus, longissiinus, lijaliuo-alljidus. An 
huc fvpcrus roiuiulr.s Cand. Gall. o. 146? Nces ah Escubcck 
(m IVight. Bot. 82.) C bailium Desf. cum C tenuifloro cou- 
junxii. 

161. C. ESCULENTUS Linn. Spec. 67. Vahl. Emim. 2. 345. 
(iiec herb.) Ilost. Gram. 3. t. 75. Sieh. herb. Aegypf. IVilld. herb. 
1371. Kadicc rcpenie, raniosa, iubcrifera; iuberibus ovatis ; 
culmo iriqueiro, glabro, basi foliaio ; foliis culniuni aequaniibus 
vei superaniibus, canaliculato-planis, superne ad marginem cari- 
namque scabris; umbeila simplici vel composiia, 7-10-radiaia; 
radiis longioribus apice bracbiaio-ramosis; involucro 4-6-plivllo; 
umbeliam supcranfe; spicis 11-14, spicaio-disposiiis, lanceolaiis 
vel linearibus, compressis, 10-18-floris; squamis subobovaio-el- 
lipticis, carinaio-navicularibus, sub apice muiicis vel brevissime 
mucronaiis , 7-9-nerviis, fusco -flavcsceniibus, dorso viridibus ; 
achenio cllipiico, irigono, apicaio, cinerco-fusco, squama dimidio 
brcviore; rhacheola ahiia. C. Siebcrianus Link. Ilorf. 1. 313. 
C. damiciicnsis Diefr. Sjjec. 2. 269. C. pallescens Sieb. herb. 
Cret. C. aureus Tcnore in Spreng. Syst, 1. 229. (Jtde specim. 
mectim a Dr. PhiUppi commnn.) Heichenb. Ic. C. III. t. 212. C. 
Tenorii Presl. Flor. Sicul. 1. 43. C. Tenorianus Schnlt. Mant. 
3. 544. C. Hydra Iltimb. et Knnth. JVov. Gen. 1. 205 (excl. sy7i.)? 
— Europa ausiralis, Oriens, Africa borealis ei ausiralis. Z(i — 
Rhaclicola hyalino-alaia. Siamina 3. Eilamcnia persisteniia, 
hyalino-albida. Siylus profunde irifidus, ferrugineus. Achenium 
castaneum, crusia ienui cinerca obduclum, subtilissime punctu- 
latum. A C. Hydra difficile dignoscitur et vix nisi iuberibus 
magis ovaiis, foliis ereciis, radiis umbellularum saejjius ternis, 
quae uliima noia forte consians. (Vabl.) 

162. C. LUCIDULUS Klein in Willd. herb. n. 1366. fol. 1. 
Link. Jahrb. 3. 86. Culmo basi bulboso, triangulari, glabro ; foliis 
culmo paulo brcvioribus, planis, margine scabris; umbclla siin- 
plici, sub6-(inierdum subl3-)radiata; involncro subtri-(inierdum 
sub5-)phyllo, longissimo; radiis 7-9-(inicrdum 4-ll-)stachyis ; 
spicis spicaio-fasciculatis, distichis, linearibus, compressis, 10- 
16-floris; squamis ovatis, superioribus breviier mucronatis, na- 
vicularibus, dorso convexis, 7-9-nerviis, fuscescenii-viridibus, fcr- 
rugineo-lineolaiis (inierdum epunctatis), lateribus hyalino -albi- 
dis; achcnio obovaio-ellipiico , trigono, cuspidato-mucronaio, 
punciulato, fusco, nitidulo, squama 3-4-plo breviore; rhacheolae 
alis solubilibus. C. longus Vahl. herb. (Sfadfmann ded.) — Iii- 
dia oricntalis (Klein.), Cap. b. spei (Drege.). 2(i — Culinus 
siriatus. Folia 3-5-nervia. Rhacheola hyalino-alata ; alis tar- 
dius solubilibus. Squamae lineolis punciulisque ferrugineis no- 
iatae. Filamenta 3, persisteniia, longissima, hyalino-albida. Siy- 
lus irifidus, elongatus, fuscus. (Dcscripi. juxia specimina herb. 
Willd.) An huc IVall. Cat. n. 3321? Speciraina capensia ma- 62 CYPERACEAE juss. (Cyperus.) 

jora; iinibella coniposiia, subl3-radiata: radii 4-11-stacbyi: in- 
volucrum subpentapbyllum, longissimuni; squamae ovatae, ob- 
tusae, mulicae, 7-nerviae, nervis sub apice evanescentibus, dorso 
virides, lateribus byalino-albidae , epunctatae; rhacbeola alata ; 
.stamina, stvlns ct fructus prorsus ut in speciminibus Indiao 
orientalis. 

163. C. CILIATUS Schlechfend. et Chamisso in Linnaea 6. 25. 
(v. in herh. reg. Berol.) Culmo triangulari , glabro , basi svib- 
bulboso-incrassato, folioso ; foliis cuimum subaequantibus, planis, 
marginc carinaque hispidulo-scabris; umbclla simplici, 5-7-ra- 
diata; radiis apice polystachyis ; involucro sub6-phyllo, longis- 
simo; spicis capitato-spicatis , lanceolatis , compressis , sub5- 
iloris, patentibus; squamis ovatis, compresso-cai'inato-naviculari- 
bus, breviter mucronatis, novemnerviis, cai'ina hispidulo-scabrci, 
dorso viridibus, utrinque ferrugineo-lincolatis, lateribus luteo- 
fuscescentibus; achenio (immaturo) obovato-elliplico, triquctro, 
apicato, punctulato , fuscescenti-stramineo , squama dimidio bre- 
viore; rbacbeola alata. — Mexico. 2j. — Culmus sulcatus. Squamae 
duae inferiores cujuslibet spicae parvae, vacuae. Filamenta 3, 
persistentia, longissima, hyalino-albida. Anlherae lineares, acu- 
tiusculae, flavidae, angulis sulcisque ferrugineis. Stylus profunde 
trifidus, ferrugineus. Rbacheola flexuosa, alata, viridula, ferru- 
gineo-punctulata ; alis angustis , hyalino-albidis. C. esculcnto 
affinis videtur. 

164. C, BIDENTATUS Vahl. Enum. 2. 330 et herh. (specimen 
juvenile.) Culmis caespitosis,triangularibus, glabris ; foliis culmo lon- 

gioribus, membranaceis, planis, marginescabriusculis; umbella sim- 
plici, pluri- (7 ?-) radiala ; radiis inaequalibus, apicc polystacbyis; 
involucro pentaphyllo, longissimo ; spicis in spicam compositam 
ellipticam arcte conferlis, oblongis, compressis, patentibus, sub- 
trifloris ; squamis subrotundo-ovaiis, carinato-navicularibus, acuto- 
mucronatis, novemnerviis, pallidis, carina viridi; ovario oblongo, 
triangulari. — Senegal? (Dupuis cum Vahlio communic.) 2^ — 
Culmi erecti, basi foliati. Squama infima cujuslibet spicae par- 
va, vacua. Stamina 3. Filamenta hyalina. Antherac oblongae, 
acutiusculae, flavae. Stylus trifidus, fuscescens, exsertus. Affi- 
nis C. esculento ; affinior C. conferto? 

165. C. PIIYMATODES Miihlenb. Gram. 23. Link Jahrh. 3. 
87. Torrey, Flora of ihe Unif. Slat. 1. 62. IVilld. herb. n. 1377. 
Radicc ropcnie; fibris apicc tuberosis; culmo iriangulari, glabro, 
basi foliaio ; foliis cuhuo brevioribus, planis, marginc scabris ; 
umbclla snbcomposita, subseptemradiata; radiis longioribus apice 
flcxuosis, subramosis ; involucro subtetraphyllo, umbellam supe- 
rante; spicis subdenis, spicaio-disiichis, elongatis, iinearibus, com- 
pressis, 22-30-floris; squamis ovato-cllipticis, carinaio-navicula- 
ribus, sub apice breviier mucronatis, subseptemnerviis , fusces- 
centi!)jis, margine pallidis ; achcnio oblongo, trigono, apicato, 
punctulato, fuscesccnte, squama ^ brcviorej rhacheola alata. C. CYPERACEAE juss. (Cyperus.) 63 

esculenfus Miihlenh. in IVilld. ?ierb. n. 1377. C. repens Ellioit. 
Bot. 1. 08. Nutl. Gen. 1. 35. ifiJe Torrey, ) C. tuberosus 
Pursh. Flor. 1. 52, nec prohahililer Vuhl. (Jide Torrey.) C. gra- 
cilis JViild. herb. n. 1331 (specimen juvenile). 1/mk. Juhrb. 3. 84. 
(an rere a llumboldlio leclus ?) C. gracilesceus Schntl. Mant. 2, 
100. — Auierita borealis ei? mcritlionalis. 2\,. — Rliacheola 
alala; alis hyalino-albidis. Slamina 3. AntJierae liueares, flavac; 
appeudice obtusa ; au^ulis sulcisque ferrugiueis. Ovarium Irian- 
gulare. S<ylus trifiilus, lcrrugiueus , longissimus. (Descr. juxta 
plaulam herb. Willd.) Sprengel (Sijst. 1. 22i.) C. phymatodeni 
ad C. tuberosum Muehlenb., IloHb. trahit. 

166. C. SPHAtELATUS Itollb. Grum. 26. Vahl. Enum. 2. 
3-il et herb. (Sieb. Jierb. Trin. n. 6.) Culmo triangulari, glabro; 
foliis culmum subaequantibus, planis, membranaceis, margine 
scabris; umbella subcomposita, 3-10-radiaia ; radiis inaequalibus, 
apice 6-10-stachyis , longioi-ibus trifidis ; involucro 3-6-phyIIo, 
umbellam superaute ; spicis spicato-disposilis, patcntissimis, lan- 
ceolato-linearibus, compressis, bractca setacca suflultis , subl6- 
floris (■24-lioris ex A ahl.) ; squamis subrotundo-ovatis, acutius- 
culis vel brevissime nuicronatis , carinato-navicularibus , dorso 
7-nerviis et viridibus, lateribus hyalino-albidis, inferne ad unicam 
vel utramque basim macula sanguinea notatis ; achenio obovato- 
elliptico, apicato, triangulari, punctulato, fusco, squama dimidio 
breviore; rhacheola alata. C. rotuudus JVilld. herb. n. 1369. 

fol. 1. — Guiana , ripae flumiuis Amazonum (Poeppig.), Porto- 
rico, Insula Trinitatis, Guinea. — Culmus basi foliatus. Rha- 
cheola flexuosa, late alata ; alis hyalino-aibidis, haud solubilibus. 
Filamenta 3, elongata, hyaliuo-albida. Auiherae lineares , obtu- 
siusculae, flavae. Stylus triiidus, fuscescens, exsertus. Acheuium 
nitidulum. Specimina Poeppigiana humiliora. 

167. C. Balbisii. Culmis caespitosis, iriangularibus , gla- 
bris; foliis membranaceis, planis, margine scabris ; umbella sim- 
plici, sepiemradiata; radiis inaequalibus, apice 8-12-stachyis ; in- 
volucro 3-4-phyIIo, longissimo; spicis spicatim dispositis, 
patentissimis , lanccolato-linearibus, compressis, 8-11-floris; in- 
ferioribus bracteola clongata subulato-capillacea suflultis ; squa- 
mis ovato-ellipticis, sub apice rotundato brcviter nuicronatis, 
dorso sub9-nerviis ef viridibus , lateribus hyalino-albidis; ovario 
fecundato obovato, triquetro, squama friplo breviore. C. paui- 
culaius Balbis. in herb. Bertero. — S. Domingo. (Bertero legit.) 
— Culmi basi foHati. Rhacheola flexuosa, late alata; alis hya- 
lino-albidis. Stamina 3. Filamenta persisfcntia, hyalino-albida. 
Anfherae oblongae, obiusae, flavidae. Stylus trifidus, albidus, 
exsertus. Nil nisi specimen juvenile C. sphacelati, cujus squa- 
mae maculis purpureis destitufae? 

168. C. PUSTULATUS Vahl. Enum. 2. 341. Spiculis lineari- 
oblongis , confertissimis , convexis , obtusis ; valvulis margine 
sphacelatis: involucro umbella longiore. Vahl. — Guinea. — 64 CYPERACEAE juss. (Cyperus.) 

Culmus pedalis , acutc frlgonus. Folia ciilmo altiora, lincarla, 
angusta, laxa. Involucrum univcrsale tripliyllum; foliolis mar- 
gine lacvihus, duobus umbella longioribus; partiale nullum 
vcl 1-2-phyIIum, selaceum, umbcllula brevius. Ochreae ohli- 
que truncatae, purpiirascentes. Umbclla composita, patentius- 
cula, 4:-5-rat1iata ; partialis 2-3-ra(]iata. Spicac 4-8, vix 2 lineas 
longae, 10-12-fIorae, convexiusculae , ohtusae. Squamae conca- 
vae, striatae, virides, margine macula alropurpurea. Affinis C. 
sphaceltito, tlilfert: spiculis confertissimis, triplo breviorihus, ob- 
longis, ncc lineari-lanceolatis : ochreis minime arislatis. (Vahl; in 
cjus herb. bauil suppetit.) Auctoritate Vahlii hoc relatus. 

13) Papyrl. — Splcae lineares, compressiusculae, niultiflorae. 
Squamae approximatae, carinato-naviculares, muticae vel 
mucronatae, basl utraque in rhacheolam dccurrente, plerum- 
que dorso virides, lateribus hyalino-albidae. Stamina 3. 
Stylus longissimus. Achenium squania duplo triplove 
brevius. Rhacheolae alis tardius solubilibus. — Gigantei. 
Umhella ampla, composita, rarius dccomposila; radiipar- 
tiales undiquc spicis obsiti, spicas rcferentcs compositas. 
— ■ A sectionc 2>raecedente praesertim habitu dislincti. 

169. C. MADAGASCARIENSIS. Culmo trlaugulari, glabro, basi 
vaginato (test. Willd.); umbfclla composita, ampla, multiradiata; 
radiis creberrimis, longissimis, compressis, glabris, apice bi-trifi- 
dis ; Involucro polyphyllo, abbreviato ; involucellis triphyllis, 
brevibus; spicis spicato-dispositis, patenlissimis, gracilibus, 11- 
nearibus, comprcssiusculis, 10-16-ttoris ; squamis obovato-elliptl- 
cis, obtusis, muticis, carinato-concavis, dorso obsolete ncrvosls, 
fcrrugiH<>is, carina viridi, latcribus hyalino-fuscescentibus, utra- 
que basi decurrcnte , pallide hyalino-olivacca, soluhili ; achcnio 
oblongo , apicato, externe convexo-angulato , interne concavo, 
fusccscenti-cincreo, squama duplo triplove breviore. Papyrus 
madagascariensis Willd. in Act. Acad. Berol. 1816. 72 el herh. 
71. 1414. Cypcrus Papyrus niadagascariensis VaJil. herh. — 
Madagascaria, Mauritius, Borbonia (Vahl. herb.). — Umbellae 
radii ad basini ochrea Iruncata fcrruginea vaginati. niamenta 
persistenda, hyalino-alblda. Anthcrae lincarcs, luteae ; appendice 
acutiuscula, ferruginca. Stylus longissimus, trifidus, fuscescens. 
Achenium nitidum. (Descript. sccundum spccimcn herb. pro- 
prii; anfhcrae in spccim. Willd. obscrvafae.) 

170. C. PapyruS jL,J"7i. »S/Jec. 70. RoHh. (vram.32.(Schenchz. 
Gram. 387. /. 8. /. 14. Mich. Qcn. 44. t. 10.) Vahl. Ennm. 2. 
365 et herh. Ilenckel a DoTmersmarck. Adumbraliones plant, ti3. c. 
tah. Culmo friangulari, glabro, basi vaginato (cx Willd.); um- 
bella composifa, nuiltiradiafa ; radiis crcberrimis, clongatis , fili- 
formibus, trigonis, glabris,- umbcllulis dcpaupcratis, 1-3-radiatis; 

in- CYPERACEAE juss. (Cyperus.) 65 

involncro snbppniaphyllo, abbrcvialo: involuccllis ^riphyllis, lon- 
^issiniis, filiformi-lincaribus ; spicis spicato-dispositis . pateiitissi- 
mis, obIon,^o-lincaribus, comprcssis , 6-8-floris (in pianta culta 
12-13-iloris) ; squamis ovatis, obtusis. muticis, carinato-concavis, 
dorso obsolete nervosis et ferrugineis , carina viridi, lateribus 
liyalino-flavescontibns^ utraque basi decurrente, hyalino-albida, 
tardins solubili : achenio (immaturo) oblongo, triangulari, interne 
subconcavo, stramineo-pallido , squania dimidio breviore. Pa- 
j^yrus Bmce, It. 5. 1. i. 1. Papyrus antiquorum IVilld. in Acf. 
Acad. Berol. 1816. 70 et herh. 1115. — Calabria, vSicilia, Syria, 
Aegyptus, Abyssinia, in paludibus. Zj. — Umbellae radii ad ba- 
sim ochrea truncata fuscescente vaginati. Stamina 3. Filamcnta 
persistentia, hyalino-albida. Antlierae linearcs , croccae ; appen- 
dice acutiuscula , ferruginea. Stylus clongatus, trilidus, ferrugi- 
nens. Involucclla in specimine Iierb. A^aidii (ex horto Florentino) 
brevia , radios partiales vix aequantia! Achenia prorsus ut 
\n C. madagascariensi, oblonga, vix apicata, triangularia, extcrne con- 
vexo-angulata, interne concava, albido-cinerea.nitida, squama ^ brc- 
viora. Spicae in speciminibus horti berolinensis duplo longio- 
res, quam in specimine siciliano descripto, 12-13-florae, lineares, 
squamae (juniores) dorso virides, lateribus hyalino-albidae. 

171. C. GIGANTEUS Rolib. Gram, 38. n. -49. Vahl. Enum. 
2. 364 et herh. Mey. Esseq. 35. Culmo trigono, glabro, basi 
foHato *) ; foliis rigidis, planis; umbella composita, multiradiata; 
radiis crebcrrimis, elongatis, scabriusculis ; umbellulis sub9-ra- 
diatis; radiis partialibus simplicibus, supcrne polystachyis : invo- 
lucro 8-10-phyIlo, plano, margine scabi'o, umbellam aequante; 
involucellis subhexaphyllis, unibellulam aequantibus; spicis spi- 
cato-dispositis, patentissimis, linearibus , compressis , subl2-flo- 
ris; squamis ovatis, brevissime mucronatis vel muticis, carinato- 
navicularibus, dorso ferrugineis , carina viridi, lateribus hyalino- 
albidis , utraque basi decurrente , albida, solubili; achenio 
(immaturo) oblongo, apicato, externe convexo, interne concavo, 
Idteribus acutangulo, stramineo-albido, sqnama dimidio brcviorc. 
Papyrus odorata IVdld. herh. n. 1418. fol. 2. 3. Cyperus den- 
siflorus Reichenh. in IVeigeU. herh. Svrinam. — Portorico, Su- 
rinam. ^j.. — Spicae dimidio minorcs, quam in C. odorato. 
Stamina tria. Filamenta hyalino-albida. Antherae lineares . lu- 
teae; appendice elongata, fuscescente. Stylus profunde trifidus, 
ferrugincus. (Descript. secundum specimen herb. Vahl.) \ariat 
culmo teneriore radiisque umbellae paucioribus. (Vahl.) 

— CyPERUS SPICIGERUS Vahl. Enum. 2. 300 et herh. est 
planta adhuc obscura inque albo specierum delenda ; instituta 
enim est haec species secundum frustulum incompletum (soluni 
radium) valde juvenile Cyperi gigantei vcl speciei afiinis. Spe- *) Folia radicalia nuUa, fide Vahl. 
KuNTH. Synops. U. [ ^ ] 66 CYPERACEAE juss. (Cyperus.) 

ciniina simillinia, i(em ad ripas flnmini.s Amazomim lecia, in 
horbario Poeppigiaiio suppolnnt. 

172. 0. PRINCEPS. Cnlmo superne trigono, glabro; 
foliis ....; nmbella composita , ninltiradiata; radiis creberrimis, 
elongatis, compressis, glabriuscnlis ; umbellnlis 3-6-radiatis; ra- 
diis parlialibns simplicibns, elongalis, inaeqnalibus, supernc 
polysiacbyis; involucro polypbyllo, umbella breviorc; foliolis 
planis, rigidis, margine scabris; iiivolucellis 7-11-pbyllis, umbel- 
lulam paulo superanHbns; spicis spicato-dispositis, patcntisimis, 
linearibus, conipresso-ancipilibus , snbl9-tloris; sqviamis ovato- 
oblongis, obtusis, inferioribns submucronulatis , carinato-navicn- 
laribns, latoriJ)us flavescentibus, dorso fcrrugineo -lineolatis, ca- 
riiia subtrinervia, "viridi, utraquc ))asi dccurrente, flavida, 
solnbili; achenio oblongo, obtusiusculo , trlangulari, cinereo- 
pallido, squama fcre triplo breviore. — Rio .laneiro. Sellow lo- 
git. 2\. — Spicae 6-8 linoas longae, sessiles, basi squamis duabus 
vacnis instrnctao, qnarum infima subulata. Stamina tria. Fila- 
menta persistonlia, longissima, hyalina. Antberae linoares, flavao, 
angnlis appondicoqueacntala ferruginoae. Stylns trifidus, forrugineus, 
longe exsertns. Acbenium laovo, nitidulum, auricnlis rhacheolae 
panlo brcvins. Praeccdcnti proximns, difTort praesertim involncel- 
lis umbella longioribus, spicis mnlto majoribus, subl9-floris. 

173. C. COMOSUS. Cnlmo trigono , glabro , basi vaginato 
(ex Willd.); nmbella composita, 7-12-radiata ; umbellulis 5-10- 
radiatis ; radiis partialibns simplicibus, supcrne polystachyis ; 
involucro snb9-phylIo, nmbella breviore; involucollis 7-8-phyIlis, 
longissimis, membranaceis, planis, marginc scabris ; spicis spica- 
tim disposilis, patontibus, lineari-oblongis, 6-10-floris; squamis 
subrolundis, mucronatis, carinato-navicnlaribns, dorso forrngi- 
neis, carina viridi, laterlbus hyalino-albidis, basi utraque decur- 
rontc, albida, solubili ; achenio olliptico, trigono. Papyrus comosa 
Willd. in AcL Acad. Berol. 1806. 74 et hcrb. n. 1416. Ilumb. 
et Klh. JVov. Gen. 1. 218. Cyj^orns affinis Roem. et Schtdt. 
Sysf. 2. 213. ■ — Quayaqnil Qnifonsinm. 2|i — Spicae snppefcntes 
nondum pcrfoctae. Squamac arcte imbricafae, obsolotc 7-ner- 
viae; alis rhachoolao solnbilibus, lanceolatis, acntis. Stamina 3. 
Anthorae lineares, flavae; appondicc clongata, acutata, fcrrugi- 
noa. Sfylus trifidus. Forma C. gigantei? 

174. C. CUPKEUS Prc«/. in Rel. Ilaenk. 1. 172. Culmo triquctro, 
inforne folioso ; foliis culmo longioribus, planis, margine scabris ; 
involncro 5-phyIIo, nmbollam oxcodento; involucollis nullis ; uni- 
bolla 8-radiata; radiis olongalis ; sj)iculis linearibus, 14-floris, 
imbKicatis, donse spicatis; glumis lancoolafis, obiusis , uniner- 
viis; frncfn oblongo, trigono. Fresl. — California. 7\. — Planta 
Presloana in horb. reg. Berol. asservafa cst forsau nil nisi spe- 
cnnen valde juvcnile C. comosi; descripfio soqnilnr; Culnnis ab- 
breviatns (pollicaris), triangnlaris , glabcr, basi foliatns. Folia 
cnlmo longiora, latiuscula, niembranacea^ plana, margine scabra. CYPERACEAE juss. (Cypenis.) 67 

Spicae composifae scx, scsslles, umbcllato-congestae, involncro 
pentaphyllo longissimo cinctae. Spicae propriae nondum per- 
fectae , undique direclae, rhachi adpressae, densiusculac, oblon- 
gae, compressae , subsexflorae. Squamae elliplicae, carinato- 
naviculares, apice rotundatae, mulicae vel sub apice breviter 
mucronatae, sub7-nerviae , dorso ferrugineo-zonatae, carina vi- 
ridi, latcribus olivaceo-luteae; duae inCeriores vacuae, ex his 
superior apice rotundata, inferior acutata. Stamina 3. Antherac 
oblongae, obtusae, flavidae. Ovarium oblongum. Stylus tri- vel 
biGdus, ferrugineus, exsertus. 

175. C. ODORATUS Linn. Spec. 68. (Sloan. Hist. 1. /. 7i. 
/. 1 et t. 8. /. 1.) Vahl. Ennm. 2. 256. (Pursh. Flor. 1. 52 .^ 
Culmo trigono, glabro; foliis culmo brevioribus, planis, margine 
carinaque scabris (Vahl.) ; umbella decomposita , multiradiata, 
ampla; umbellulis sublO-radiatis ; radiis partialibus apice digi- 
tato-ramosis ; ramis a basi ad apicem spicis patentissimis linea- 
ribus compressis subl8-floris undique obsitis spicasque refe- 
rentibus compositas; involucro suboctophyllo, plano, margine 
scabro, umbellam superante; involucellis 6-7-phyllis ; squamis 
ovatis , breviter mucronatis vel muticis , carinato-navicularibus, 
dorso ferrugineis, carina viridi, lateribus hyalino-albidis, utraque 
basi decurrente, ferrugineo-lutea, solubili; achenio (immaturo) 
oblongo, apicato, cxterne convexo, interne concavo, squama di- 
midio breviore. Papyrus odorata IVilld. in Act. Acad. Berol. 
1816. 73, partim, et herb. n. 1418. fol. 1. (Iltimh. et Kih. JSov. 
Gen. 1. 217.^) — Insulae Caribaeae, Guiana, Cumana. (America 
borealis ?) 2^^ — Stamina 3. Antherae lineares, flavae ; appendice 
oblonga, oblusa, fuscescente. Styius trifidus , fuscescens. (De- 
script. secunduni specimen horb. Willd.) Specimina in herb. 
Vahl. desunt. Planta Humboldiania itcm mihi non amplius sup- 
petit. 

176. C. Berteri. Culmo ....; foliis....; iimbella dccom- 
posita, multiradiata, ampla ; umbellulis 5-8-radiatis ; radiis gla- 
bris; partialibus elongatis, apice digitato-ramosis ; ramulis a basi 
ad apicem spicis patentissimis lincaribus comprcssis subl2- 
floris obsitis, spicas compositas referentibus; involucro ....; in- 
volucellis polyphyllis, rigidis, planis, margine scabris, umbellulam 
superantibus; squamis ovatis, mucronatis, carinato-navicularibus, 
dorso pallide ferrugineis, carina supcrne viridi , lateribus hya- 
lino-albidis , utraque basi dccurrcnte, flavida, solubili; stylo tri- 
fido ; achenio .... Cyperus prolixus Balhis in herh. Berteroano. 
— Ad flumcn Magdalenae legit Bertero. — Spicae 3 lineas lon- 
gae, basi squamis 2 vacuis instructae, quarum infima minor, 
acuta. Stamina 3. Filamenta persistentia, longissima, hyalina. 
Antherae lineares, fusco-Iuteae ; appendice elongata, ferruginea. 
Ovarium oblongum, triangulare. Stylus profunde trifidus, ferru- 
gineus, exsertus. DifTert a proximo C. odorato : radiis longiori- 
bus et gracilioribus , spicis compositis multo brcvioribus , pro- 

[5«] 68 CYPERACEAE juss. (Cyperiis.) 

prils duplo mliioribus , subl2-floris ; an hujus vel C. giganlei 
Ibrma ? 

177. C. DISSOLUTUS Humh. et Bonpl. in Willd. Jierb. n. 
1387. Linlt: Jahrb. 3. 87. Culmo triangulari , glabro; foliis ri- 
gidis, trinerviis, planis , margine scabris; umbclla composita, 
pluriradiata ; radiis valde inaequalibus , apice digitato-ramosis, 
subtripbyllis ; involucro sub5-phylIo , longissimo ; spicis arcte 
spicatim dispositis, patentissimis, linearibus, compressis, 7-9-flo- 
ris, bracteola setuliformi sufl^ultis; squamis subobovato-oblongis, 
obtusis, breviter mucronatis, carinato-navicularibus, dorso sub- 
7-nerviis et fusco-lineolatis , carina viridi, lateribus hyalino-albi- 
dis; achenio (immaturo) interne planiusculo , arcuato, externe 
recto, acutangulo , apicato, punctulato , fusccscente; rhacheola 
late alata. — America calidior. Ti^ — Rhacheola flcxuosa, late 
alata; alis hyalino-albidis , haud solubilibus. Filamenta 3, per- 
sistentia, hyalino-fusccscentia. Stylus trifidus, longissimus, fus- 
cescens. C. venusto Brown. proximus? 

178. C. RHAPIIIOSTACHYS Ilumh. et Bonpl. in Willd. herh. 
n. 1386 {specimni javenile, nmhella non satis explicata.^. Culmo 
triquetro,gIabro, basi foliato ; foliis culmo longioribus, cai"inato-con- 
duplicatis, margine scabris ; umbella composita, pluriradiata, con- 
tracta; radiis brevibus, apice digitato-ramosis, monophyllis; ramis 
glabris, polystachyis, spicas referentibus; involucro sub6-phyIio, 
longissimo; spicis spicatim dispositis, patentissimis, linearibus, 
comprcssis, subl2-floris; squamis oblongis, apice rotundatis, 
muticis vel brevissime mucronatis, carinato-navicularibus, sub5- 
nerviis, dorso ferrugineo-Iineolatis, carina viridi , lateribus hya- 
lino-pallidis ; rhacheola alata. C. Haenkei Presl. in Kel. Ilaenk. 1. 
172. (Jide syno7i.) — Orinoco, California. 2| — Rhacheola 
alata; alis hyalino-albidis, hand solubilibus?. Filamenta 3, per- 
sistentia, Jjyalino-fuscescentia. Antherae oblongae, obtusiuscu- 
lae, flavidae. Ovarium lineare, triangulare. Stylus trifidus, fus- 
cus, longe exsertus. Fructus adhuc ignotus. Species valdo 
dubia ; C. venusto tamen proxime aftinis videtur. 

179. C. VE^^USTUS Broum. Prod. 217. JVees ah Esenh. in 
Wight. Bot. 86 (Bheede, Mal. 12. /. 42.) et in Linnaea 9. 285. 
Sieh. Agrost. n. 111. (Decaisne, Descr. herh. Timor. 32?) Culmo 
triquetro, basi foliato, glabro ; foliis trinerviis , planis , margine 
scabris ; umbella composita, multiradiata; radiis apice subdigi- 
tato-ramosis ; involucro subpentaphyllo , longissimo; spicis iii 
ramis elongatis s})icatim dispositis, patentibus , anguste lincari- 
bus, compressis , 10-lb-floris; squamis carinato-navicularibus, 
ovatis, mucronatis, obsolete quinquenerviis, dorso ferrugineo- 
lineolatis, carina viridi, lateribus hyalino-albidi.s vel lutesjentibus, 
«traquo basi decurrente, albida vel flavescente, tardius solubili; 
stylo profundc trifido, exscrlo; aciienio oblongo, interne planius- 
culo, paruni arcuato, exlerne convexo-angulato. vix apicato, sub- 
tilissirae punctulato, siraniinco-fu.scescente, uitidulo , squama di- CYPERACEAE jlss. (Cyperiis.) 69 

mldio brcviorc. C. alopecurolilcs Koenig in herh. Banks. (Jlih 

Broivn.) C. aurlcomus Sieh. herh. Aegijpl. et Senegah Spreng. 

Syst. 1. 230. Link. Jlorl. 2. 320. C. xanthocomus JLink. Ilort. 

1. 316. (Jide specim.) C. fastiglatus liotlb.*) Gram. 32. t. 7. 
f. 21 (nec Vahl.) Papyrus venustus Nees ah Esenh. in Linnaea 

10. 138. — Acgyptus, Senegambia, Caput bonac spel , India 
orientalis, Nova Hollandla. (Timor, fide liccalsne.) 2|. — Squa- 
niae in specimlnlbus sene^alcnslbus, capenslbus et novo-liol- 
landicls ad latera hyallno-albidae, in speclmlnibus acgyptlacls et 
cultls lutescentes. Splcac In planta culta (C. xauthocomo Link.) 
multo robustlores, sublS-florae. 

180. C. FLABELLARIS Schrad.y JVees ah Esenh, in Linnaea 
7. 519. 9. 285 et 10. 137. Spicls subcyllndricis, angustls, 
slmpliclbus basive ramosis, umbcllatls ; umbollae communls ra- 
dlis laterallbus elongatls; splculls llnearl-lanceolatis, paucifloris; 
involucro communi polyphyllo, umbclla longiorc; proprlo oligo- 
phyllo , spicls brcvlore; ochrearum communlum Ilgula follacea, 
brevi, propriarum bldente. JVees. — Cap. b. spci. — C. fastl- 
glato Botth. simllllmus et vix nlsi proportionc partium dlversus. 
(Nees.) 

181. C. OBLIQULS Nees ah Esenh. in Wighf. Bot. of hid. 
86. (Wall. Cat. n. 3334 c.) Culmo triquetro , glabro, inferne 
follato; follis carlnato-conduplicatls , margine scabriusculls; um- 
bella composlta, suboctoradlata; radils longioribus aplce corym- 
boso-ramosls, diphyllis ; ramis hispldulis, polystathyis; Involucro 
subpcntaphyllo, longissimo; spicis (impcrfectis) splcatlni disposi- 
tls, basl bracteola caplllari sufTuHis , 5-7-floris, lincarl-oblongis, 
compressis; squamls obovatls, carinato-navicularlbus, brevissime 
mucronatis, sub7-nerviis , dorso ferrugineis , laterlbus hyalino- 
pallidls; stylo trlfido. — Nepalia. — Stamlna tria. Antherae 
lineares, obtusiusculae, flavae. Stylus fuscescens. Rhacheola 
haud alata? An folia trinervia? Speclmen suppctens juvenile. 
C. venusto slmilllmus, vlx dlstinguendus ; nec C. piloso Vahl. 
afGnls , ut Ncesius putat. 

182. C. EGREGIUS. Culmo trlangulari, glabro, basi follato; 
follis planls, subspongiosls, culmum subaequantibus, trlnerviis, 
apicem vcrsus margine serrulato-scaberrimis ; umbella composita, 
suboctoradiata ; radils inacquallbus , apiee fasclculato-ramosis ; 
involucro trlphyllo , longlssimo ; splcis in ramls dense spicatis, 
adpressls, lanceolato-lincarlbus, compresslusculls , subl2-floris; 
squamis carinato-navicularibus , obovato-ellipticis , obtusls , bre- 
viter mucronatls, fcrrugineis , dorso hneolatls et obsolcte ne:- 
vosis , carina virldi , utraque basi deeurrcnte , tardius solubili, *) C. venusto valde simili.s videtur et forsan haud diversus. (Brown 
1. c.) C. fastigiatus Willd. herb. n 1410. duas complectitur species in- 
ter se et a C. fastigiato Rottb. vaide diveisas, fol. 1. iiempe offert spe- 
cimen C longi Linn., fol. 2. specimen C coiyinbosi IVall. Cat. 70 CYPERACEAE juss. (Cyperiis.) 

lobulis laticcolaiisj lutcls, scmitortis; stylo triOdo, longissimoj 
achenio oblongo, triangulari, vix apicato, extenie acutangulo, in- 
tcrnc concavo, laevi, olivaceo-fusccscente, squama vix dimidio 
breviore. — Cap. b. spci. (Dregc legit.) 2\. — Medium tenct 
intcr C. venustum (praesertim formam auricomam) et C. emi- 
uentem, diffcrt ab boc : statura graciliore, culmo glabro, foliis 
angustioribus, nonnisi apicem versus scrrulato-scaberrimis, an- 
theris appendicc brevi rotundata hyalina instructis, stylo nonnisi 
usquc ad medium trifido, ab illo : spicis densius dispositis, ad- 
pressis, ferrugineis. Potius C. venusti forma? 

183. C. EMINENS Klein in litf. Culmo triquetro, superne 
ad angulos scrrulato-scaberrimo ; foliis planis, coriaceis, rigidis, 
ti"inerviis, nervis margineque serrulato-scaberrimis ; umbella com- 
posita, 6-8-radiata; radiis partialibus 7-16, spicis lineari-lanceo- 
latis compressiusculis sublOfloris undique dense obsitis spicas- 
que refcrentibus compositas elongatas sessilcs fasciculato-conge- 
stas cylindraceas ; involucro 3-phyllo, longissimo ; squamis ova- 
to-ellipticis , breviter mucronatis, carinato-navicularibus, dorso 
obsolete ncrvosis, basi utraquc decurrente, solubili; stylo pro- 
fundc trifido. Cypcrus fastigiatus Vahl. Enum. 2. 367. (excl. sy- 
non.) Papyrus latifolia IVilld. in Act. Acad. Berol. 1816. 74 
cl herh. n. 1417. Linli. Jahrh. 3. 90. C. platyphyllus Roem. et 
Schull. Syst. 2. 876. C. imbricatus Retz. Ohs. 5. 12. {fide 
Vnhl. *) — India orientalis. 24^ — Folia longissima, trincrvia, 
iiervis lateralibus subtus margincquc denticuiis minutis ferrugi- 
neis obsita. Involucella triphylla, umbcUulis breviora. Squa- 
mae approximato-imbricatae, dorso virides ct ferruginco-lineola- 
tae, lateribus hyalino-albidae, basi utraque decurrcnte, solubili, 
lobulis hyalino-albidis. Stamina 3. Filamenta persistentia, hya- 
lino-albida. Antherae lineares , flavae, in acumen ferrugineum 
pubcscens anthera dimidio brevius productae. Ovarium oblon- 
gum, triquetrum. Stylus profunde tri-, rarissime quadrifidus, 
longissimus, ferrugineus. A C. fastigiato Rofth., cui cel. Kleiu 
(in hcrb. Willd.) proximum dicit, longe divcrsus. An huc C. 
scoparius Poir. ? 

14) Exaltati. — Spicae lincari-Ianceolatae, compressae, multi- 
florae. Squamae approximatae, carinato-navicularcs, mu- 
cronatae, obsolete nervosae. Stamina 3. Stylus elonga- 
tus, trifidus. Achenium squama duplo triplove brcvius. 
Rhacheola aptcra vel vix alata. — Exaltati. Umbclla de- 
composita, ampla, i-arins composita, haec interdum capi- 
tato-contracta. Spicae in radiis propriis per spicas den- 
sas dispositae. 

184. C. EXALTATUS Reiz. Ohs. 5. 11. Vahl Enum. 2. 366 *) An recte Iiuc relatiKs ; CYPERACEAE juss. (Cypeius.) 71 

ef herh. Nees ah Esenh. In Wi^ld. Bof. 84. {Wall. Cuf. u. 33-28. 
3343 a ef r.) Culnio triangnlari, ^lahro, basi foliato ; loliis 
planis, niar^ine serrulato-scabris ; unihclla coinposita vel decom- 
posita, inuhirailiata ; invoiu?vo 3-4-pliyllo, iongissinio; oclireis 
bifldis; spicis crebris, spicatim disjjositis, lanceolato-linearibus, 
compressis, 20-24-(rarissime 4b-.50-)floris ; squamis subroiundo- 
ovatis, carinato-navicularibus, mucronaiis, obsolete 7-nerviis, ca- 
staneis, carina superne viridibus; staminibus3; acbenio elliptico, 
triangulari, apicato, fuscescenti-stramineo, squama duplo triplove 
breviore. C. canaliculatus Refz. Obs. t». 20. {Jide Valil.) C. 
festivus IVilld. herh. n. 1401. Link. Jahrh. 3. 88. C altus Nees 
ab Esenh. in IVi^hf. JSof. of Ind. 84 el in Linnaea 9. 285. C. 
alopecuroides Ro.vb. Flor. Lid. 1. 211, excl. synon. {Jide Nees.) 
— India orientalis. — Variat magnitudine et numero spicarum 
iu quolibet ramulo. 

185. C. VERTICILLATUS Roxh. Flor. Ind. 1. 209. Nees uh 
Esenh. in Wight. Bof. of Ind. 87. Culmo folioso, trigono; um- 
bella decomposita et supradecomposita; spiculia spicatis, con- 
fcrtis, lineari-subulaiis, 8-9-floris, brevibractcolatis spicisque par- 
tialibus inflmis patentissimis ; squamis ovatis, obtusiusculis cuni 
raucrone, dorso 7-nervibus, lateribus luteis; involucellis lineari- 
bus, umbellas subaequantibus ; involucri poljpbylli foliolis ple- 
risque umbcllam superantibus foliisque lato-linearibus, margine 
.serrulato-scabris. Nees. — Peninsula Indiae orientalis, Nepalia. 
7\. — Affinis C. alopecuroidi (C. exaltato Refz.), iidc Roxb. 

186. C. DIVES Delile, Aegypf. 5. f. 4. /. 3. Sieb. herh. Aeg. 
{e.vcl. syn.) Culmo triangulari , glabro ; foliis planis , margine 
serrulato-scaberrimis: umbella dcconiposita, multiradiata, ampla; 
radiis partialibus 4-9, undique spicis lanceolatis compressis 14- 
18-floris patentibus dense obsitis spicasque referentibus elon- 
gatas teretiusculas digitato-fasciculatas divaricatas ; involucro sub- 
hexaphyllo, longissimo; squamis subrotundo-ovatis, carinato-navi- 
cularibus, breviter mucronatis, obsolete ucrvosis, fcrruginco-fla- 
vidis, carina viridibus; stvlo elongato, trifido. C. fastigiatus 
Forsk. Descr. 14. (Jide Spreng. Sijsf. 1. 230.) — Aegyptus, 
Cap. b. spei. 2[. — Involucri foliola plana, trinervia, margine 
scaberrima; involucella 4-6-phylIa, brevia. Stamina 3. Filamenta 
pci"sistcntia, hyalino-albida. Anthcrae lineares, flavae; appcndice 
obtusa, hyalino-albida. Ovarium oblongum, trianguiare. Stylus 
elougatus, trifidus, albidus vcl fuscus. Rhacheola vix alata. C. 
cxaltato Vahl. proximus. 

187. C. RADIATUS Vahl. Ennm. 2. 369 ef herh. Cnlmo tri- 
angulari , glabro , basi foliato ; foliis planis, margine carinaquc 
scabris, culmum subaequantibus ; umbella composita, 6-7-radiata; 
radiis partialibus 4-7, undique spicis oblongo-lanceolatis com- 
pressis 12-24-floris densissimc obsitis, spicas cylindraccas refe- 
rentibus; involucro 3-5-phyIlo, longissimo ; squamis subrotundo- 
eilipticis, carinato-navicularibus, mucronatis, obsolete nervosis. 7'2 CYPERACEAE jlss. (Cypeius.) 

viniUbus, dorso ferrugiueo-lineolatis ; stylo trifulo; achenio el- 
liptico, apicato, liinc plano, inde convexo-subangulato, straniinoo- 
llavesccnto. squama lere triplo breviorc. C. densiflorus JVilld. 
heri. n. 1-400. Llnk. Jahrh. 3. 88. («n vere a Jlumholdlio in 
America lechis?) C. confertiflorus SchuU. Manl. 2. 131. C, 
inrohicratus Poir. Ericycl. 7. 253 (staius junior, Jide Willd. herh. 
n. 1407.) Decaisne, Descr. 32. C. alopccuroides JVilld. herh. n. 1398. 
{nec Vahl.) C. Thunbergii Reichenh. in Sieb. herh. Seneg. (nec Vahl.) 
|5) unibella capitato-contracta; spicis longioribus, linearibus, 
20-4:2-floris. C. biceps Vahl. Emim. 2. 368 et herh. 
— India orientalis, Timor, Madagascaria, Guinea, Galam, Sene- 
gambia et ? America merid. — Filamenta 3, persistentia, hya- 
lino-albida. Achenium nitidiilum. Umbellae radii in C. Thunber- 
gii Heichenh. plerumque abbreviati, subnulli. 

15) Proceri. — Spicae lineares, compressiusculae, multiflorae, 
elongatae. Squamae carinato- vel convexo-naviculares, 
5-9-nerviae, apice rotundatae, saepe emarginatae , muti- 
cae, rarissimc mucronulatae, apice niargineque hyalino- 
albidae. Stamina 3. Stylus longissimus. Achcnium squa- • 
ma dimidio , rarissime vix brcvius. Rhacheola angustis- 
sime alata vel aptera. — Proceri et excelsi. Umbclla 
composita, dccomposiia vel supradecomposita; radiis apice 
brachiato- vel paniculato-ramosis. Spicae in radiis pro- 
priis spicatini ct distiche dispositae. — Corymbosis qui- 
busdani valde similes. 

188. C. PROCERUS Vahl. herh. Willd. herh. n. 1374. fol. 1. 
(Itoth. Cat. 3. 5? Nees ah Esenh. in Wighi. Boi. of. Ind. 83?) Culmo 
triquetro, glabro, basi foliato; foliis culmo longioribus, carina- 
tis, spongioso-crassiusculis, glabris; umbella composita, plurira- 
diata ; radiis superne brachiato-ramosis, flexuosis; spicis spicato- 
dispositis, distichis, patentissimis, linearibus, compressis, 34-46- 
floris ; involucro subtriphyllo; foliolis margiue carinaquc scabris, 
altero longissimo; squamis ovato-ellipticis, apice rotundatis mar- 
gineque hyalino-albidis, noveninerviis, carinato-navicularibus, pal- 
lide castaneis ; aclicnio (immaturo) obovato, triangulari, apicato, 
squama dimidio brcviore. C. carnosus Jleyne in Wull. Cai. n. 
3355 a. (Nees ah J^Jsenh. in Wighi. Boi. 83?) C. tenuiflorus 
Roxb. Flor, 1. 203, excl. syn. omnih. (Jlde Neesio , tjui ad C. 
procerum suum ducif.) — India oricntalis. 2\. — lladix dcnsissi- 
mc fibrosa. Rhacheola angustissime alal,a. Squamac novcmner- 
viae, nervis sub apice evanescentibus, pallide castaneae, lateri- 
bus pallidiorcs, glabrae. Stamina 3. Antherac lincares, flavao, 
angulis, sukis appcndicequc obtusa ferrugincac. Stylus trifidus, 
longissimus, fuscus. A planta nostra longc diflerrc vidctur C. 
procerus Jioiih. dlram. 29. t. 5. /. 3. C. procerus Roxh. Flor. 
1, 206 (excl. sxjn.) a Neosio (in Wight. Boi. 76.) cum C. inuu- 
dato Roxh. conjungitur. Sprengel (Stjst. 1. 229.) ad C. proce- CYPERACEAE jlss. (Cypeius.) 73 

rum Rolth. clucit C. elon^atuui Sieh., C. spcctabilcm Schreh.f 
C. Parauiattam Marl. et C. raceniosum Refz. 

189. C. Retzh JVecs uh Escnb. in IVighl. Roi. of Tnd. 82 
el in Linnaea 1). 285. Umbella tlecouiposita supradecomposiia- 
que, patula; radiis majoribus apice trifiilis; spiculis spicatis, ap- 
proximatis, altcrnis, pateutibus, lanceolato-linearibus, sub20-flo- 
ris, compressis ; squamis ovatis, apicc attenuatis, acutis, muticis, 
ferrugineis, dorso nervosis, carina viridi ; bracteis loco involu- 
cellorum alternis, e l)asi latiuscula sctaceis, ochreolas excedeu- 
tibus; stylo trilido; caryopsi ovali-tri^ona; involucri tripbylli fo- 
lio uno altcrove umbella longioribus foliisque linearibus, planius- 
culis, lacvibus ; culmo triquetro, laevi, basi folioso. Nees. C 
Pangorei Koenig in Retz. Obs. 4. 10. IViUd. Spec. 2. 28 i. (excl. 
syn. Rottb.) — Peniusula India orientalis. — C. procerus Rotth., 
proxima species, differt, alia nt taceam, culmo laevi. (Nees.) 

190. C. SPECTAfJILIS Ilort. Erfurt., Linlc. Hort. 1.318. 2.321. 
Culmo trian^ulari, glabro; foliisculmumsubaequantibus, planis,api- 
cem versus margine scabris; umbella composita, i-l^-radiata ; radiis 
valde inaeqxialibus , apicem versus bracbiato-ramosis, polysla- 
cbyis; involucro 5-6-pbyllo, longissimo, scabro; spicis spicato- 
confcrtis, patentissimis, lanceolato-linearibus, compressis, 12-10- 
iloris; squamis subrotundis, cariuato-navicularibus , sub apice 
rotundato mucronatis, novemnerviis, dorso viridibus, lateribus 
purpurascenti-brunneis ; acbenio obovato-oblongo, apicato, trique- 
tro, punctulato, castanco, nitido, squama -^ vel \ brcviorc. C. 
Monli Ilort. Rerol. 1806-1812. IVilld. lierh. 1831. fol 3 {ncc 
Linn.) et ? Link. Ilort. 1. 319. 2. 321. C scaber Lagasca 
in Ilort. Rerol. (dijfert nonnisi spicis majoribtis, densius jiositis, 
fde Link. l. c.) C Paramatta Mart. Cat. Ilorf. Erlang. 21. 

Roem. et Schult. Syst. 2. 208. ifide specim. in herb. Lncae.) 
C paramattcnsis Link. Enum. Ad. EJnsd. Ilort. 1. 313. 2. 319. 
— Nova Hollandia. 2| — Rhacbeola flexuosa, anguste hyalino- 
alata. Filamenta 3, persistentia, clongata, hyalino-albida. An- 
therae lineares , obtusae, flavac. Stylus trifidus, fuscescens. 
Liukius Mariscum elatum Vahl. (rectius IVilld. ?) C spectabili 
affniem dicit. Sprcngel (Syst. 1. 229.) C. Paramattam cum C 
procero conjungit. 

191. C Wallichii Nees ah Esenb. in IVight. Rot. of Ind. 
83. (IVall. Cat. n. 3342 c.) Calmo triquetro, superne augulis 
scabro, aphyllo, basi vaginato?; umbella composita (decompo- 
sita ex Nees), pluriradiata ; radiis apice brachiato- 3-7-fidis ; in- 
volucro subtetrapbyllo, umbellam supcrante; spicis 5-15, spi- 
cato-dispositis, distichis, linearibus, compressis, 11-15-floris (14- 
20-floris exNees); squamis ovato-subrotundis, convexo-navicula- 
ribus, dorso 5-7-nerviis, castaneo-sanguineis, nervis viridibus, 
apice margineque hyalino-albidis ; staminibus3; achenio obovalo- 
elliptico, triquetro, mucronato, castaneo-fusco, squama fere dinii- 
dio breviorc. — Bengalia inferior. — Rhacheola spicae flexuosa. 74 CYPERACEAE juss. (Cyperus.) 

aptcra, glabra. Sqiiamae nervi apiccm haud aftingcntes. An- 
therae lincari-oblongae, acutiusculae , flavae, apice angulisque 
fciTUgineac. Stylus trilidus, hyalino-albidns. Achenium niinu- 
tissime punctulatum, nltidum. Pracccdenti proximus. JVomen 
forsan mutandum ob antiquiorcm C. Wallichianum Spreng. 

192. C. MUNDULUS. Culmo triquetro, glabro, basi loliato ; 
foliis culmo longioribus, rigidis, planis, margine scabris ; umbcUa 
composita, cymacformi, subsexradiata; radiis valde inaequalibus, 
apice paniculato-ramosis; ramis patcntissimis, fiexuosis, 8-11- 
stachyis; spicis altcrnis, patentibus, linearibus, comprcssis, 13- 
18-floris; involncro tctraphyllo, foliolo uno umbellam snpcrante ; 
squamis subrotundo-obovatis, emarginato-bilobis, muticis, 7-ncr- 
viis, dorso ferrugineis, carina viridi, lateribus pallide sanguincis, 
apice margin< que interdum albidis; achcnio (immahiro) clliptico, 
triangulari, hinc levitcr curvato, apicato-mucronato, ptinctulato, 
stramineo, squama dimidio brcviorc. — Brasilia. — Rhachcola 
flexuosa, anguste alata. Stamina 3. Antherae linearcs, acutae, 
flavae, sulcis angulisquc ferrugincae. Stylus profunde trifidus, 
exsertus, fuscesccns. Ilabitu C. tristi et C. denudato parun» 
similis. 

193. C. MALACCENSIS Lam. III. 1. 146. VaM. Enum. 2. 353 
el herh. Willd. herb. n. 1384. Culmo triqvictro, laxo ; foliis alti- 
tudine fcre culmi, margine laevibus , laxis (cx Vahl.) ; umbella 
composita, suboctoradiata ; radiis longioribns apicc brachiato-ra- 
mosis ; involucro 3- i-phyllo, longissimo ; foliolis planis, apicem 
vcrsus margine scabriusculis ; spicis 5-14, spicato - fasciculatis, 
patentissimis, linearibus, compressiusculis, 22-24-floris ; squamis 
ovatis, apice rotundalis, mulicis, concavis, siccis incurvatis, ob- 
solete 9-ncrviis, dorso inter nervos virides lineolis punctulisquc 
ferrugincis varicgatis, margine apiccque hyalino-albidis ; stylo tri- 
fido; achcnio (immaturo) oblongo-lanceolato, apicalo, triangu- 
lari?, squama vix breviore. ■ — Malacca. — Rhachcola hyalino- 
alata. Stamina 3. Filamcnta persistentia, hyalino - fuscescentia. 
Antherae lineares, flavae, appendico obtusa, ferruginea. Stylus 
clongatus, trifidus, fcrrugineus. 

194. C. HOIVESTUS. (Wall. Ca/. n. 1355 e.) Culmo trique- 
tro, glabro, basi foliato?; nmbella composita, subscptemradiata; 
radiis longioi'ibus apicc brachiato-trifidis ; spicis spicato-disposi- 
tis, distichis, patentissimis, linearibns, comprcssis, 20-22-floris ; 
involucro triphyllo, longissimo, plano, inargine scabro; squamis 
clliptico-subrotundis, brcvissimc mucronatis, carinato-naviculari- 
bus, sub7-nerviis, dorso fci'nigincis, albido-marginatis ; achenio 
obovato-cUiptico, acuminato-apicato, triangulari, fusco, squama 
dimidio brcviore. — India orientalis. — Rhachcola a})tera. Squa- 
mae dorso forrugineae, latcribus pallidae, apice margincquc te- 
luiiores ct hyalino-albidae (albido-marginatae). Stamina 3. An- 
thcrac oblongo-lincares, apicatae, flavae. Stylus trifidus, hya- CYPERACEAE juss. (Cypcrus.) 75 

lino-albidiis. Acheuiuni sublilissimo pundulatum, niiiduluui. 
Proximus subsequcnti. An idem ac C. carnosus? Conf. n. 18S. 

195. C. LATIFOLIUS Poir. Enctjd. 7. 268. (Sieb. herh. Maur 
rit. n. 16.) Culmo excelso, triquctro, glabro ; foliis latis, pla- 
iiis, coriaceo-rigidis, marginc scabris ; umbelia decomposita, mul- 
tiradiata; radiis valde inaequalibus, apice paniculato-ramosis; 
ramis approximatis, polystachyis ; involucro 5-6-phylIo; foliolo 
unico umbellam supcrante ; spicis spicato - confertis , linearibus, 
compressis, 26 -30-floris ; squamis remotis, obovatis, carinato- 
navicularibus, apice rotundatis, muticis, dorso 7-nerviis, ferru- 
gineo-punctulatis, lateribus fuscescenti-lutcscentibus, apice mar- 
gineque hyalinis; achenio obovato, triangulari, nigro-castanco, 
apicato, punctulato , squama dimidio breviore. C. scoparius 
JVUld. herb. n. 1408. (nec Poir.) — Madagascaria, Maurilius, 
Cap. b. spei. 21^ — Ochreac purpurascentes. Rhacheola flexuo- 
sa, anguste hyalino-alata. Squamae dorso 7-nerviae, ncrvis api- 
cem haud attingentibus, intcr nervos ferruginco-punctulato-ma- 
culatae. Filamenta 3, persistentia, hyalino-albida. Stylus trifi- 
dus, fuscus, exsertus. Achenium nitidulum. 

196. C, SCOPARIUS Poir. Encycl. 7. 253. Decaisne, Descr. 
herh, llmor. 31. Culmo triquetro, angulis asperis; umbella de- 
composita, stricta; spiculis sparsis, paucifloris ; involucro subte- 
traphyllo, maximo , denticulato; involucellis brevissimis. Poir. 
— Madagascaria, Timor (ex Decaisne.). — Forsau cum C. emi- 
nente conjungendus ? 

197. C. MARGIlVELLUS Nees ah Esenh. in Wight. Bot. of 
Ind. 83 el in Linnaea 9. 285. Umbclla decomposita, involucro 
tri-(4:-)phylIo breviore; spicis compositis late pyramidalibus ; 
spiculis lanceolatis, 14-18-floris; squamis ovatis , acutiusculis, 
dorso nervosis, pallide rubicundis, margine angwsto membrana- 
ceo albo cinctis; stylo trifido; caryopsi ovali, trigona, subtilis- 
sime punctulata ; culmo acute triquetro, laevi; foliis subradicali- 
bus, carinatis, culmum subaequantibus. Nees. 

/S) spiculis imperfcctis, brevioribus, patentibus, spicas sub- 
cylindricas struentibus. Nees. 
r— China, Ceylona. — An C. hexastachyi varietas? Quod ad 
spiculas et spicularum distributionem simillimus C. latifolio Potr. 
(Nees,) An recte huc collocatus ? * 

16) Glomerati. — Spicae lineari-lanceolatae, compressac, 
pauci-, rarius pluriflorae. Squamae remotae, carinato- 
naviculares, mucronatae, rarissime muticae, multi-, rarius 
5-nerviae. Stamina 3. Stylus trifidus, elongatus. Achc- 
nium squama dimidio brevius. — Umbella simplex, com- 
posita vel supradecomposita. Spicae in apice radiorum 
arcte spicato-congestae, imbricatae. Rhachcola alaia. Squa- 
mae plerumque lateribus sanguineo-castaneae, carina viri- 
des. — Mariscoideis proximi. 76 CYPERACEAE Juss. (Cyperus.) 

198. C, DURUS. Ciilmo rigido, sulcato-obtusangulo, glabro; 
foliis culnio duplo longioribns, strictis, rigidissimis, teretibus, sulca- 
tis, interne canaliculatis, superne ancipitibus, utroque margine re- 
mote cartilagineo-donticulatis; spicis conipositis capituliformi- 
bus, circiter 5, in apice culmi congestis, una pedunculata, ovato- 
globosis ; invoiucro diphyllo ; foiiolo altero longissimo ; spicis 
propriis densissimis, oblongo-lanceolatis, compressis, subquin- 
quefloris; squamis carinatis, obtusis, muticis, novemncrviis ; 
stylo elongato, trifido. — Cap. b. spei. Drege legit. — Cnlmus 
l^pedalis. Folia basi vaginata. Squaniae ovatae, obtusae, casta- 
iieo-sanguineap, carina viridi, glabrae. Rbacheola menibranaceo- 
alata. Stamina 3. Filamenta byalino-alba. Antherae lineares, 
flavae, apice obtusae ct pallide ferrugineae. Ovarium triangu- 
larc. Stylus elongatus, trifidus, hyalino-fuscescens. 

199. C. SOLIDUS. Culmo triangulari, sulcato, glabro ; fo- 
liis carinatis , rigidis , glaucescenlibus', apicem versus margine 
carinaque spinulosis; umbella 7-9-radiata; radiis valde inaequali- 
bus, interdum brevissimis , monostachyis ; involucro triphyllo, 
longissimo; spicis compositis capituliformibus^ elIiptico-subgIo7 
bosis; spicis propriis lanceolatis, densis, compressis, 7-9-floris; 
squamis carinato-navicularibus, murronatis, sub9-nerviis ,* achc- 
nio oblongo, triangulari, mucronato, castaneo-fusco, squama di- 
midio breviore. 

«) elatior; culmo obsolete trigono, inferne subteretiusculo ; 

squamis rufescentibus. 
p) humilior; culmo triangulari, saepe abbrevlato, basi sto- 

lonifero; squamis sanguineo-spadiceis, carina viridibus. 

(planta junior?) C. crinitus Zeyh. Flor. Cap. n. 89. 

Ejusd. Cat. pl. Cap. in Bot. Zeil. 1829. 5. (teste herbt 

Jjucae.) 
— Cap. b. spei. Dregc legif. — Rhacheola membranacco-alata. Sta- 
mina3. Filamcnta persistentia,longissima, hyalino-albida. Antherac 
lineares, obtusae, luteae, apice ferrugineae. Stylus magis minusve 
profunde trifidus. Stigmata longissima, forruginea. Achenium 
subtilissime tuberculato- scabratum, opacum. Affinis C. glome- 
rato Linn. An huc"C. semitrifidus Schrad., ad quem auctor C. 
crinitum Zeyh. ducit. 

200. C.Thunbeugii Vahl. Enum.2.37iet heri. Nces ah Esenh. 
in Jjinnaea 10. 137. (r. in herh. 7'eg. Jierol.) Culmo triangula- 
ri, glabro; foliis culmo longioribus, ereciis, rigidis, glaucescenfi- 
bus, niarginc carinaqiie spinuloso-scabris ; umbella (i-12-radiafa; 
radiis brevioribus mono-, longioribus 5-14-sfachyis; involucro 
()-7-phylIo, loiigissimo; spicis conijiositis capituliformibus, arcte 
confortis, sessilibus, intermcdia cylindracoo-oblonga, erccta, la- 
icralibus muHo minoribus. ovatis, patenlibns; spicis propriis don- 
sissime inibricafis, lanceolatis, comprossis, subtrifloris; sqiianiis 
carinato-navicularibus, mucronatis, subll-nerviis, purjmrasceiiti- 
bus, fcrrugineo-lineolatis, carina viridi; slylo profundo trilido. CYPERACEAE Ji ss. (Cypeiiis.) 77 

MarJscus rlparlus Schrach in Goeit. gel. Anz. 1821. 2067. (Jest. 
ipso anci. et specim. in herh. Lvcae.) Schull. Mant. 2. 142. Nees 
ah Esenh. in Linnaea 7. 520. (Ec/d. herh. n. 883.) Mariscws 
Thuiibcrgii Schrad. Anal. Cyp. 13. JVees ah Esenh. in Linnaca 
9. 286. C. alopccuroides Thtinh. Prod. 18. {fide Vahl) Ejusfl. 
Flor. Cap. ed. Schidt. 101 {excl. syn. Ilotlb.) — Cap. b. spci. Z(i 
— Culmus intcrdum supcrne ad angulos scaber. Folia spon- 
gioso-coriacca. Spicac triflorac, flore tcrminali plerumque ta- 
bcscente (3-6-tlorae , fitle Vahl.). Rhacheolae articuli clongati^ 
angusto- ct liyalino-alati. Squamae oblongae; diiae infcriorcs 
minorcs, vacuac, cx his infima acutato-subulata vcl subulato-ari- 
stata. Stamina 3. Anthcrac clongatae, liucares, acutac, lutco- 
ferrugineac. Ovarlum oblongum, triquetrum. Stjlus profunde 
trifidus, dcnsissime fcrruginco-punctulatus, cxscrtus. Fructum 
baud vidi. Nees ab Escnbcck (l. c.) huc ducit C. ligularcm 
Rottb. Gram. 35. ^ 11./. 1 e Guinea. 

201. C. GLOMERATUS Linn. Amoen. Acad. i. 301. Ejusd. 
Spec. 68. (Se2,-iuer, Teron. 3. i. 2./. 2. Monti, G'ram. t.i.f.i.) 

Vahl. Emim.^'-2. 370 ei herb. Jfost. Gram. 3. 48. /. 71. Bieb. 
Flor. 1. 35. IVilld. Enum. 75 et herb. n. 1404. Link. Enum. 1. 
46. Culmo triquetro, glabro; foliis planis, trincrviis, supernc, 
praescrtim margine scabris ; umbella subO-radiata; spicis compo- 
sitis tcrnis-octonis iu quolibet radio, scssilibus ct peduuculatis, 
ellipticis ; invoIuci*o 3-6-phyllo, longissimo : spicis propriis linca- 
ribus', compressis, 9-14-floris: squamis carinato- navicularibus, 
cmarginatis, muticis vel brcvissime mucronatis, obsolcte 5-ncr- 
viis; achcnio oblongo, triangulari, nuicronato, fusco, squama di- 
midio breviore. C. cinnamomcus lieiz. Ohs. 4. 10. (fde Vahl.) 
C. australis Schrad. Germ. 1. 116.417. Mert. et Koch. Germ. 1. 
424. — Europa australis, Caucasus, littora Maris Caspium, AI- 
tai. O — Squamae oblongae, rufcscentes, carina viridi, glabrae. 
Stamina 3. Stylus trifidus , fcrrugineus. Achcnia subtilissimo 
tubcrculato-punctulata, opaca. 

202. C. PYCINOSTACHYUS. Culmo triangulari, glabro ; foliis 
margine, praesertim apicem versus cartilaginco-serrulatis ; lun- 
bcUa suboctoradiata; radiis inacqualibus, monostachyis ; spicis 
compositis cylindraceo- oblongis; involucro octophyllo^ longissi- 
mo ; spicis propriis arctissimc imbricatis, oblongis, compressis, 
2-4-floris; squamis oblongis, sub apice obtuso brevissime mu- 
cronatis, carinato-navicularibus, dorso quinquenerviis, fuscescen- 
tibus, carina viridibus; stylo trifido, longissimo. Mariscus pyc- 
uostachyus Ilumb. et Kunih. Nov. Gen. 1. 215. t. b5. — Me- 
xico. 2|. — Rhacheola late alata; alis hyalino-albidis. Squamac 
duae infcriorcs minores, vacuac, obtusae. Stamina 3. Filamcnta 
persistcntia, longissima, hyalino-fusccsccntia. Antherac clonga- 
tae, linearcs, acuto-mucronatac, fusccscenti-Iuteac. Ovarium ol)- 
longum, triquetrum. Stylus trifidus, fuscus, longe cxsertus. 
Fructus adhuc ignoti. 78 CYPERACEAE Jiiss. (Cyperus.) 

203. C. RIGENS Presl. in Rel. Ilaenlc. 1. 170. (v. in herh. 
reg. Berol.') Cuimo triquetro, glabro ; foliis cariiiatis , apicem 
versus scabris, culmum subaequaiitibus, rigidulis ; umbella sub- 
composita, sub9-radiata ; involucro subpeiitaphyllo, umbcUam 
duplo superante; spicis capitato-congcstis, linearibus, compres- 
sis, junioribus teretiusculis, 8-10-floris; squamis naviculari-cari- 
natis, mucronulatis, dorso plurinerviis et viridibus, lateribus san- 
guineis; stylo trifido, eiongato; achenio oblongo, trigono, nigro, 
nitente (fide Nees). C. tacnensis Nees ah Esenh. et. Meyen in 
Linnaea 9. 285. — Peruvia. 2ji — Squamae ovatae, glabrae, pa- 
tnlae. Stamina tria. Antherae lineares, obtusae, flavae. Sty- 
lus trifidus, elongatus, fuscescens. (Descripsi juxta spocimen 
Mcyen.) C. tacnensis difl"ert a C. glomerato et C. multicipite: 
fructu nec utrinque attenuato, nec lacvi ; C. rigenti Presl. pluri- 
mis quoque accedit notis. (Nees.) 

204. C. LAETVSPresl.inRel.IIaenJc.i.il2. Culmo triangulari, 
glabro, basi foliato; foliis culmo brevioribus, planis, rigidulis^ 
margine scabris; umbella 4-9-radiata; radiis apicc polystachyis, 
longioribus ibi subramosis; invoiucro subpentaphyllo, umbellam 
duplo triplove superante; spicis capitato-spicatis, patentibus, 
lanceolatis, coniprcssis, 7-9-floris; spicis compositis ovatis vel 
cllipticis, obtusis, in radiis longioribus basi sublobatis ; squamis 
remotiusculis , ovato-ellipticis, sub apice obtuso mucronatis, ca- 
rinato-navicularibus, 5-7-nerviis, carina viridi, ferrugineo-lineo- 
lata, lateribus lutescentibus; achenio oblongo-elliptico, acuto- 
subapicato, triangulari, laete castaneo, squama dimidio brcviore. 
Comostemum montevidense Nees ah Esenh. in Linnaea 9. 283 
(excl. C. montevidensi Lbik,, qui jide ipso auclore idem ac C, 
Sellowii et a plania hic descripta longe diversus.)? — Chili 
(Poeppig. Lesson.), Montevideo (Sellow.), locis paludosis. 2j- — 
Culmi 3-3i-pedaIes, crccti, striati. Folia graminea, rigidula, 
basi vaginantia; vagina serius fissili. Umbellae radii glabri, lon- 
giores 2|-3^-poIIicares. Spicae sessiles, 4 lineas longae. Squa- 
mae 5-7-nerviae, nervis prominulis, glabrae. Filamenta 3, per- 
sistentia, elongala, hyalino-albida. Stylus profunde trifidus. Stig- 
mata elongata, exser<a, fuscescenlia. Achenium oblongo-cllipti- 
cum, basi attenuatum, obsolcte punctulatum , nitidulum. Rha- 
cheola flexuosa; internodiis margine alatis ; alis hyalino -albidis, 
haud solubilibus. Spccimina montcvidensia mox descriptis chi- 
lensibus (Poeppigianis) simillima; autographa haud suppetunt; 
descriptio Presliana tamen cum nosfra planc quadrat. Affinis 
C. prolixo, sed omnino diversus. (Presl.) 

205. C. mpoLlTUS. Culmo argute triangulari, superne iii 
.ingulis scaberrimo, basi foliato; foliis culno brevioribus, rigidis, 
carinatis, margine serrulato-scaberrimis, glaucescenlibus; spicis 
compositis subquinis, capitato-congestis, sessilibus, ellipticis; in- 
volucro 3-4-phylIo , longissimo ; spicis propriis arctissime im- 
bricatis, lanceolalis, comprcssis, 6-7-floris; squamis oblongis, CYPERACEAE juss. (Cyperus.) 79 

mucronaiis, carinafo-iiavicularibus, obsolcte 5-ncrviis, fuscescentl- 
lutescenlibus, cariua viridi; ovario triquetro; stylo profunde 
trifido, longe cxserto. — Brasilia. — Filamenta tria, persisten- 
tia, elongata, hyalino-albida. Antlierae oblongae, obtusiusculae, 
flavidae. Ovarium focundatum oblongum, triquetrum, squama 
dimidio brevius. Stjlus albidus. Praeccdenti affinis? 

206. C. PROLLXUS Humb. et Kunlh. Nov. Gen. 1.206. Wilkl. 
herb.n. 1397 (fragmenhan.). Culmo triangulari, glabro ; foliis pla- 
nis, carina margineque scabris ; umberia supradecomposita, muiti- 
radiata; radiis longissimis, compresso-triangularibus; umbcllulis 
suboc<oradiatis; radiis partialibus elongatis,apice fasciculato-ramo- 
sis, polystacliyis; involucro subdecapbyllo,umbellam superante; in- 
volucellis 6-7-phyllis, umbellula brevioribus; spicis spicato-conge- 
stis, linearibus, compressis, 7-13-floris; squamis remotis, oblongis, 
obtusis, sub apice mucronulatis, carinato-navicularibus, septemner- 
viis, dorso ferrugineo-lineolatis,carinaviridi, lateribus luteo-fusces- 
centibus ; achenio lineari-oblongo, triangulari, mucronato,punctula- 
io, castaneo, squama dimidio breviore. C. Schottii Ilort. BeroL, Dletr. 
Spec. 2. 306. (Jide herh. Lncae.) Comostemum Schottii Nees 
€ib Esenh. in Linn. 9. 283. (fide synon.) — Nova Granata, Bra- 
silia. 24. -- Filamcnta 3, hyaliuo-albida. Stylus profunde trifi- 
dus, longissimus, ferrugineus. Rhacheola flexuosa, alata; alis 
hyalino-albidis. 

17) Pennati. — Spicae oblongo-lanceolatae, compressiusculae, 
3-16-florae. Squamae remotiusculae, carinato-naviculares, 
7-11 -nerviae, mucronatae. Stamina 3. Stylus trifidus, 
elongatus. Achenium squama plcrumque duplo triplove 
hrevius — Umbella composita vel decomposita, inter- 
dum capitato-contracta ; radiis apice subdigitato- vel bra- 
chiato-ramosis. Spicae propriae in spicas compositas ma- 
gis minusve arcte congestae. Rhacheola flexuosa; inter- 
nodiis alternatim excavato-alatis. — A sectione sequente 
vix distinguendi. 

207. C. LIGULARIS Linn. Amoen. Acad. 5. 31. Ejusd. Sper. 
70. [Sloan. Ilist. 1. 36. t. 9.) Botth. Gram. 35. /. 11. f. 2. Vuhl. 
Enum. 2. 371 et herh. Presl. in Rel. Ilaenk. 1. 171. 'Willd. herh. 
n. Iil3. Glaucescens; culmo triangulari, glabro ; foHis rigidis, 
margine carinaque serrulato-scabris; umbella 8-12-radiata; ra- 
diis divaricatis, inaequalibus, apice 3-7-stachyis ; spicis composi- 
tis capituliformibus, arcte confertis, sessilibus; intermedia cylin- 
draceo-oblonga, erecta; lateralibus minoribus, patentissimis, inter- 
dum subpedunculatis; involucro S-S-phyllo, longissimo; spicis 
propriis densissimis, oblongo-lanceolatis, compressiusculis, 3-4- 
floris, patentissimis vel reflexis ; squamis ovato-ellipticis, acu- 
tiusculis, carinato-navicularibus, subll-ncrviis, albidis vel rufes- 
centibus, inter nervos ferrugineo-Iineolatis, carina viridi; ache- 
nio obovato, suhaequilatero-triangulari, acuto-mucrouato, lacte 80 CYPERACEAE jlss. (Cyperiis.) 

castanco, piinciulato-scal)i'iusculo, gquama tHmicHo brenore, ni- 
iidulo. • — Insulae Caribaeae, Brasilia. Mcxico. (Cap. b. spei?, 
Guinea?) 2\. — Umbellae radii apice subdigitato-ramosi; ramis 
3-7, undique spicis densissime obsitis, spicas rcferentibus compo- 
sitas sessiles vcl subpcdunculatas. Spicae 3-4-ilorae (6-florac, 
fide Vabl.) cum florc tcrminali tabescente. Involucri foliola ri- 
gida, niargine carinaque serrulato-scaberrima, glaucescentia. Squa- 
mae duae infcriorcs cujuslibet spicae miiiores, vacuae. Fila- 
menta 3, pcr.sistcniia, byalino-albida. Stylus trifidus, fuscus, 
longe exsertus. Rbacbeola late alata; alis byalino-albidis. 
/ 208. C. PENNATUS Lam. lll. 1. 144. Poir. Encycl. 7. 240. 

J'ahl. Enum. 2. 305. Decaisne, Descr. herh. Timor. 31. Vires- 
centi-glaucus; culmo trigono, glabro, basi foliato; foliis culmuni 
acquantibus vel superantibus, rigidis, planis, inargine scabris; 
iimbella composita, 6-8-radiata; radiis apicc bracbiato-ramosis; 
ramis (5-7) glabris, undique spicis oblongo-Ianccolatis compres- 
siusculis 6-10-floris patcntissiniis obsitis spicasquc refcreiitibus 
divaricatas ; involucro 5-6-pbyIIo, longissinio; rbacbcola flexuosa, 
alicrnatim excavaio-alaia; squamis ovato-ellipticis, navicularibus, 
supcrne carinaiis, sub apice brcvissimc mucronaiis, 9-11-ncrviis, 
subcoriaceis , pallidis, dorso fcrruginco-lincolaiis ; acbenio obo- 
vato, triangulari, apicato, nigro-casianco, squama duplo triplove 
breviore. C. cancsccns Vahl. Ennin. 2. 355 {excl. syti. Rheed.) 
et herl. JVees ah Esenh. in JVighf. Bot. of Ind. 84. C. (Pycreus) 
owahucnsis Nees ah Esenh. in Meyen. herh. C. raccmosus 
JVight. in JVall. Cat. n. 3359 h. JVight. Cyp. n. 39. (fde JVees.) 
C. pallidus JVilld. herh. n. 1364. C. bolciflorus Presl. in Rel. 
Jlaenk. 1. 173. (fide syiion. JVilld.) Dietr. Spec. 2. 307. Ma- 
riscus albcsccns Gaudich. in Freyc. It. hot. 415. (specimen ju- 
venile.) C. parvillorus J''ahl. Enum. 2. 352 et herh. (speci- 
men juvenile.) (Nees ah Esenh. in JVight. Bot. 87 ??) — In- 
dia orienialis, Java, Timor, Luzonia, China, Insulac Mariae- 
Annae, Owabu Sandwiccnsium, Tabiti. 7\> — Rhachcola flcxuosa, 
ad intcrnodia altcrnalim cxcavato-alaia ; alis rotundaiis, albidis, 
persisientibus. Siamina 3. Filamenia persistentia, byaliuo-fus- 
cescentia. Stylus profundc trifidus, fusccsccns. Achcnium sub- 
tilissimc punctulatnm, opacum. Vahl ad C. cancsceniem suum 
trahit Wara PuIIa Rheed. 12. 77. t. 42. a Roxburghio ad C. 
alopecuroidcm laudatum. Necs ab Esenbcck (in IVight. Bot. 87.) 
C. umbcllatum Boxh. (nec Burm. et J'ahl.) cum C. parvilloro 
Vahl. conjungit; W. Arnott ad utrumque JVullich. Cat. n.3360 c 
ducit. 

209. C. PILOSUS Vahl. Enum. 2. 354 et herh. Culmo tri- 
quctro, basi foliaio, glabro; foliis altiiudinc culmi, carinato-pla- 
nis, supcrne cxtrorsum, niarginc carinaque scabris; umbclla com- 
posita, 6-10-radiata; radiis propriis 3-6, piloso-hispidulis, undi- 
quc spicis oblongis comj)rcssis 10-l2-floris palcniissiinis obsiiis 
spicasquo rcfcrcniibus fasciculato-digitatas, divcrgcnlcs ; involu- 

cro CYPERACEAE juss. (Cypcriis.) 81 

cro pcnfapliyllo, longisslmo; rhaclieola liaud alafn ; squaniis sub- 
rolundo-ovaiis, carinato-naviculariljiis, muiicis, siiperiorihus mu- 
cronaiis, 7-9-nerviis, dorso dense ferrugineo-linoolaiis, laieribus 
hyalino-alhiilis ; acheuio subroiundo- ovaio, iriqueiro, apicaio, 
pallidc casiaueo, squauia dimidio breviore. — India orienialis. 
2|i — Siamina 3. Antherae lineari-oblongae, acuiae , luieae. 
Ovarium oblongum, triangulare. Siylus irifidus, albidus. Achc- 
niuni opacum. Schultes huc ducit C. paniculatum Voii. 

210. C. BRIZAEUS Richard in Act. Soc. hist. nat. Paris. 
1. 106. Vahl. Enum. 2. 316 et herb. (Pnrsh. Flor. 1. 51 ?) Cul- 
mo iriangulari, glabro , basi folioso ; foliis culmo longioribus 
(nec dimidio brevioribus, ut Vahl.), rigidis, carinaio-planis, mar- 
giue scabris; umbella subcomposita, capiiaio-conferia; involucro 
iriphyllo, longissimo; spicis spicaio-disposiiis, lanceolato-llneari- 
bus, compressiusculis, 12-14-floris (sub20-floris, fidc Vahl.) ; 
rhachcola flexuosa, alicrnaiim excavate-alaia ; squamis ellipticis, 
brevissime mucronatis , concavis , apice carinatis, subcoriaceis, 
9-11-nerviis, purpurasceniibus, dorso inter nervos ferrugineis, 
carina superne viridula; achenio obovato-ellipiico, apicato, hinc 
plano, inde convexo-subangulato, nigro, squama dimidio breviore. 
— Cajenna, Portorico et? Carolina. 2|. — Rhacheolae intcrno- 
diis excavato-alatis, alis rotundaiis, haud solubilibus. Stamina 3. 
Antherae lineares, obiusae, luieae, ferrugineo-punciulaiae. Sty- 
lus profunde trifidus, longissimus, fuscus. Achenium subtilissi- 
me punciulatum, opacum. Valde affinis C. pennato, praeseriim 
ob rhacheolae siruciuram, Forma sequentis? C. brizaeus IViUd. 
herh. n. 1320 et Presl. in ReL Jfaenk. 1. 168. (m herb. reg-. Be- 
rol.) est certe C. polystachyus Bottb. C. brizacum Pursh. Flor. 
1. 51. cum C. Nutiallii conjungit Torrey. Conf. cum C. fili- 
cino Vahl. (n. 35.) 

211. C. PLANLFOLIUS Rich. in Act. Soc. hist. nat. Par. 1. 
106. Vahl. Enum. 2. 354 et herh. Culmo triangulari, glabro ; 
foliis longissimis, planis, margine carinaque scabris (auci. Rich. 
et Vahl.) ; umbella decomposita, muIti-(6-9-)radiata, corymbilor- 
mi; radiis apice brachiaio-ramosis ; involucro octophyllo, longis- 
simo; spicis spicato-disposiiis, linearibus, compressiusculis, 18- 
20-floris, patentissimis ; rhacheola alaia; squamis ovatis, obtusis, 
sub apice obsoletissime mucronatis, carinato-navicularibus, scp- 
temnerviis, purpurasccntibus, dorso ferrugineo-lineolatis, juniori- 
bus carina viridibus (ex Vahl.) ; achcnio ovato-elliptico, triangu- 
lari, apicato, nigro-castaneo, squama dimidio brcviorc. C. Pa- 
ramatia Balbis in Berteroi herb.? — Cajenna, Insula S. Crucis. 
2|i — Foliola involncri rigida, plana, margine carinaque scabra. 
Filamenia 3, persistentia, longissima, hyalino-fuscescentia. Achc- 
nium subtilissime punctulatum, opacum. Rhacheola squamis basi 
decurreniibus alaia; alis hyalino-albidis. 

212. C. APPENDICULATUS Brongn. in Duperrey, It. bot. 178. 
i. 34 a. (v. s.) Culmo triangulari, supernc scabriusculo, basi 

KuNTH. Synops. II. r ^ I 82 CYPERACEAE juss. (Cyperus.) 

folioso; folils culniuni siiliaoquantibus, rigidis, cavinato-planis,[niar- 
ginft carinacjue scabris, supra scabriusculis; unibclla mulliradia- 
ta, capitato-congesta; radiis polystachyis, brevibus vel subnuUis,; 
involucro 7-8-phyllo, longissinio; spicis arcte capitato-confertis, 
oblongo-lanccolalis, comprcssis, qviinquefloris; squamis ovatis, ca- 
rinato-navicularibus, mucronatis, 11-ncrviis, dorso ferrugineo-liue- 
olatis, carina viridi, margine hyaliuo-albidis ; rhacheola late alata; 
acbenio obovato-triquetro, apicato, castaneo, punctulato-scabrius- 
culo, squama \ breviore. — lusula Adsccnsionis. (Lesson et Urvil- 
lo.) 2(. — Cuinius sulcatus. Rhachcola flexuosa, alata; alis la- 
tis, hyalino-albidis. Squamae duae inferiorcs vacuae. Filamen- 
ta 3, persistentia, longissima, hyalino-fusccscentia. Stylus pro- 
funde trifidus, longissimus, fcrrugineus. Achcnium nitidum. 

213. C. CRLENTUS Roilh. Gram. 21. /. 5. /. 1. Vahl. Syvib. 
1.8. Ejusd. Emim. 2. 351 et herb. Culmo triquetro, glabro, folioso, 
basi reliquiis vaginarum plurium aridis fusccscentibus vestito; 
foliis altiludine culmi, angustis, carinato-conduplicatis, margine 
carinaquc scabi-is ; umbeUa 4-5-radiaia; radiis 5-polystachyis, ab- 
breviatis, interdum subnuUis umbellaquc capi(ato-congb>mcrata; 
involucro pentaphyllo, longissimo; spicis capitato-congestis, bin- 
ceolatis, compressis, 12-14-floris, intei-dum abbreviatis, 3-4- flo- 
ris ; squamis ovatis, brevitcr acuto-mucronatis, carinato-navicu- 
laribus, multinerviis, testaceis, intcr nervos cruento- vel ferru- 
gineo-punctulatis ; achenio obovato-cfliptico, triquctro, apicato, 
castaneo, punctulato , squama dimidio breviore. C. globosus 
Forsk. Descr. 13. (Jide Vahl.) — Arabia. 7\. — Stamina 3. Sty- 
lus trifidus. Rhacbcola alata; alis hyalino-albidis. Nees ab Esen- 
beck C. cruentum (distylum) Roxb. Flor. Ind. 1. 200. ad C. 
sanguinolentum ducit. 

214. C. HAEMATODES Endl. Prod. 22. (v. in herh. reg. Be- 
rol.) Foliis culmum triangularem glabrum subaequantibus, mar- 
gine costaque denticulato-scaberrimis ; umbolla composita, mul- 
tiradiata, ampla; radiis apice corymboso-ramosis; ramis polysta- 
chyis, capitato-congestis; involucro subO-pbyllo, lougissimo, ri- 
gido, plano, margine costaque dcnticulato-scaberrimo; spicis 
spicato-fasciculatis, oblongo-lancoolatis, comprcssis, 12-16-floris; 
squamis ovato -oblongis, obtusis, carinato-navicularibus, sub9- 
nerviis, sauguineo-forruginois; achcnio (immaturo) oblique ob- 
longo, trigono, fusco, squama triplo breviore. — Insula Norfolk 
et Philipps-Island. — Stamina 3. Stylus trifidus, clongatus, fer- 
ruginous. Rhacheola anguste alata; alis hyalino-albidis. Ilabi- 
tus IMarisci macrophylli Jirons^n. in Duperr. II. boi. i. 36. C. 
ustulato A. Rich., e Nova Zeelandia, patria et habitu propinqua; 
umbella composita et glumis muticis satis distincta. Quantum 
distet C. niulticops Uooh. el }V. Arnoil in lieerhcys 1 oy. lUO. 
e sola phrasi assequi non licct. (Endl.) 

215. C. CRASSIPES Vahl. Enum. 2. 299. Bcanv. Elor. 2. 63. CYPEKACEAE juss. (Cypenis.) 83 

/. 97. f. 1. (pessima.) Rhizomntc porpciulicnlari, longissimo 
squamato; culmo trigono, glabro; foliis culmum suporanlibus, 
rigidis, margine scabris, siccis convolutis; umbella multiradiata, 
capitato-congesta; radiis polystacbiis, abbrcviatis ; involucro sub- 
10-pbyllo, longissin>o ; spicis capitato-aggregatis, lincari-lanceo- 
latis, comprossiusculis, 12-16-tloris ; squamis valde approxima- 
lis, ovato-oblongis, acuto-mucronatis, convcxo-navicularibus, mul- 
tinerviis, fuscescenti-stramineis; stylo trifido, longissimo; rba- 
cheolae articulis abbreviatis, excavatis, apteris. — Senegal (Le- 
lievre), Oware et Benin (Beauv.). 2|. — Hbizoma vaginarum rcli- 
quiis mombranaceis fissis fuscis obteclum, ad nodos fibras emit- 
tens. Culmus inferne foliosus ibique vaginis foliorum involutis 
incrassatus. Folia glauco-viridia. Squauiae subcoriaceae. Rba- 
cbeola flexuosa, articulata; articulis brevibus, pro receptione ova- 
rii parum excavatis, baud alatis. Filamonta 3, persistentia, lon- 
gissima, byalino-albida. Antborae lineares, acutiusculae, ferru- 
gineo-flavae. Ovarium ellipticum, complanato-triangulare. Siy~ 
lus fuscescens. An planta descripta vere eadem ac Vabliana, 
quac in ejus berbario baud exstat. 

\/ 216. C. AIJRICLLATtS Necs ab Esenb. et Meyen in Linnaea 
9. 285. (v. s.) Culmo triangulari, glabro ; foliis planis, rigi- 
dulis, supra, margine carinaque scabris; umbella ampla, decoro- 
posita, difTusa umbellulisque multiradiatis ; radiis partialibus bra- 
cbiato-ramosis ; ramis polystacbyis ; involucro 6-7-pbyIlo, um- 
bollam superante; involucoUis sub6-phyllis, umbcllula broviori- 
bus; spicis spicato-dispositis, patentissimis^ linearibus, teretius- 
culis, 8-12-floris; squamis ovato-ellipticis, acuto-submucronatis, 
subcoriaceis, concavis, 7-nerviis, fuscescenti - testaceis ; achenio 
oblongo, apicato, squamae parallole compressiusculo , externe 
convcxo-subobtusangulo, interne planiusculo, straminco-flavido, 
squama dimidio breviore; rbacbeola articulata. — Insulae Sand- 
wicenses, Timor. — Rbacbeola articulata; articulis abbreviatis, 
crassiusculis, interne excavato-abatis, lineolis subtilissimis ferru- 
gineis conspersis; alis rotundatis, subcoriaceis, achenium am- 
plectentibus. Squamae interdum inferne sanguineo - marginatae. 
Filamenta 3, persistentia, longissima, hyalino-fuscescentia. An- 
therae lineares, obtusiusculae, flavae. Stylus trifidus, longissi- 
mus, fuscescens. Achenium squamae parallele compressum, le- 
viter arcuatum, externe convexo-subobtusangulura, interne pla- 
uiusculum, punctulatum, articulum vix superans. 

217. C. L03IENTACEUS Nees ah Esenh. et Meyen in Linnaea 
9. 285. (v. s.) Culmo triquetro, glabro ; foliis culmo breviori- 
bus, planis, supra, margine carinaque scabris; umbclla compo- 
sita, multiradiata; radiis polystachyis, longioribus apice bracbi- 
ato-trifidis; involucro sub7-pbyllo, longissimo; spicis spicato- 
approximatis, patentissimis, linearibus, teretiusculis, 12-14-floris; 
squamis remotis, ellipticis, sub apice rotundato brevissime mu- 
cronatis, convexis, sub9-nerviis, lutescentibus, dorso inter uer- 

[6*] 84' CYPERACEAE juss. (Cypcrus.) 

vos virides fcrrugincis; achenio obovaio, apicalo, squamae pa- 
rallele compresso, leviler curvaio, externe convexiusculo - ob- 
tusani^ulo. interne planiusculo, punctulato-scabriusculo, pallide 
lusco, squama dimidio breviore ; rbaclieola articulata. — Peru- 
via, Lima, Babia. — Culmus striatus, basi foliatus. Rba- 
clieola articulata ; articulis crassiusculis, excavato-alatis ; alis far- 
dius subcoriaceis, acbenium amplectentibus, apice liberis. Fila- 
menta 3, pcrsistentia, byalino-albida. Stylus trifidus, fuscus, cx- 
sertus. Aclienium articulum vix superans. Vix a C. auricu- 
lato Ncefi. distinctus. Nees ab Esenbeck (in mss.) luic ducit (■. 
foracem Link. Hort. 1. 319. 

18) Mariscoides. — Spicae augustae, compressae vel teretius- 
culae, saepe flexuosae, pauci-, rarius umititlorae (3-13-flo- 
rae). Squamae magis minusve remotae, navicularcs, ob- 
tusae, acutae vel sub apice submucronatae, multi-(7-13-, 
rarius 5-)nerviae. Stamina 3. Styius plerumque pro- 
funde trifidus, longe exsertus. Acbenium saepe curva- 
tum, squama plerumque duplo triplove brevius. — Um- 
bella simplex, composita vel decomposita, interdum capi- 
iato-contracta, rarius depauperata vel ad spicas nonnul- 
las redacta; radiis plerumque apice digitato-ramosis. Spi- 
cae capitato- vel spicato-congestae, patentissimae vel re- 
flexae. Rbacheola flexuosa, alata, matura articulata 
(semper ?). 

218. C. HAVANENSIS JVmd. hcrh. n. 1284. Culmo filifor- 
mi, triangulari, glabro, apbyllo?; spicis 5-7, iu apice cuhni ap- 
proximatis, tereti -subulatis, -i-S-floris, flexuosis; involucro di- 
pbyllo ; foliolo longiore rccto, carinato, cuhiium continuante, spi- 
cas subaequante; squamis remotis, obtusis, subcoriaceis, con- 
vexo-navicuiaribus, dorso nervosis, fuscescentibus; achenio ob- 
longo, triangulari, apicato, squama ^ breviore. Mariscus hava- 
nensis Ifumb. ei Kunlh. Nov. Gen. 1. 212. > — Insula Cubae. 2ji 
— Rhacheola flexuosa, alata ; ahs hyalino-albidis, achenium am- 
plectentibus. Stylus trifidus. Sequenti proxima. 

219. C. FILIFORMIS Swarfz. Flor. 1. 120. Vahl. Ennm. 2. 
314 et herh. (spccimen Stvarlz.) IVilld. herh. n. 1292. Culmis 
caespitosis, filiformibus, triangularibus, giabris, basi foliatis; fo- 
liis culmo brevioribus, angustissiinis, carinato-conduplicatis, gla- 
bris; spicis circiter quinque, in apice culmi approximatis, te- 
reti-subulatis, 7-9-floris , flexuocis; invohicro diphyllo, spicas 
duplo-quintuplove superante; squamis remotis, ellipticis, acu- 
tiusculis, subcoriaceis, carinato-navicularibus, flabellato-multiner- 
viis, stramineis, apice fuscescentibus, carina viridi ; achenio (iin- 
maturo) oblongo, triangulari, externe arcuato, subtilissime im- 
prcsso-punctulato, squama \ breviore. C ornithopus Pers. Syn. 
1. 61. Epiphystis opbiuroides Trin. Fiind. 98? — Jamaica, St. 
Doniingo, Cuba (Poeppig.). 2\. — Folia margine carinaque gia- CYPERACEAE juss. (Cyperiis.) 85 

bra. Sqiiamae glabrae; iii spcciininibus cubensibus ferrugiiieo- 
lineolatae. Staniiiia 3. Filamenta persistentia, elongata, hva- 
lino-albida. Antherae lineares, obtusae, flavae. Stylus trifidus, 
ferrugineus. Stigmata exserta. Achcnium immaturum albido- 
stamineum. Rhacheola flexuosa; intcrnodiis excavato-alatis ; alis 
albidis. (Descript. juxta specimina herb. Willd, fol. 2.) 

220. C. FILIFOLIUS Wdld. herh. n. 1293. Culmis cacspito- 
sis, filiformibus, triangularibus, glabris, basi foliatis; foliis cul- 
mum aequantibus vel superantibus, angustissimis, carinato-con- 
duplicatis, margine carinaque scabris ; umbella depauperata, 1- 
,3-radiata ; radiis brcvissimis, 3-7-stachyis ; involucro tetraphyllo, 
longissimo ; spicis spicato-fasciculatis, tenuibus, teretiusculis, 
vix flcxuosis, 4-9-floris ; squamis remotis, oblongis, obtusis, su- 
perioribus breviter mucronatis, mcmbranaccis, convexo-navicula- 
ribus, 7-9-nerviis, fuscescentibus, ferrugineo-Iineolatis, carina 
viridi; achcnio (immaturo) lanceolato, triangulari, squama -j bre- 
viore. Mariscus filiformis Ilumh. et Kunth. Nov. Gen. 1. 213. 
{excl. sxjnon.) Scirpus Vahlii IVdld. herh. 7i. 1228. fol. 2. — Ad 
Orinocum. (Humb. legit.) 2j. — Rhacheola subflexuosa, alata; 
alis hyalino-albidis. Stamina 3. Anthcrae lineares, flavae; an- 
gulis, sulcis appendiceque obtusa ferrugineis. Stylus longissi- 
nius, trifidus, tardius tripartitus, fcrrugineus. Praecedenti si- 
millimus, sed characteribus indicatis sat distinctus. 

221. C. TENUIS Swartz. Flor. 1. 119. Vahl. Enum. 2. 315 
el herh. (specim. Sivaiiz.) Culmus filiformi, triangulari, glabro, 
basi foliato; foliis culmo brevioribus, angustis, planis, margine 
scabris; umbella simplici, depauperata; radiis polystachyis, bre- 
vibus, capitato-congestis ; involucro hexaphyllo, longissimo ; spi- 
cis spicato-fasciculatis, patentissimis, subreflexis, lineari-subula- 
lis, compressiusculis, sub6-floris; squamis remotis, ovato-oblon- 
gis, breviter mucronatis, carinato-navicularibus, 7-9-nei"viis, dorso 
ferrugineo-lineolatis, carina viridi, lateribus hyalino-albidis ; ache- 
nio oblongo, triangulari, interne leviter arcuato , mucronato, 
punctulato, castaneo, opaco, squama ^-| breviore. — Jamaica. — 
Rhacheola flexuosa, alata; alis hyalino-albidis. Filamenta tria, 
persistentia (a Swartzio pro setis habita), hyalino-albida, elon- 
gata. Stylus trifidus, elongatus, fuscescens. 

222. C. INDECORUS. Culmo triquctro, glabro, basi foliato; 
foliis culinum subaequantibus, carinato-conduplicatis, margine 
scabriusculis ; umbella simplici, quifiqueradiata; radiis abbrevia- 
tis, polystachyis; involucro subpentaphyllo, longissimo; spicis 
spicato-dispositis, patentissimis, linearibus, compressiusculis, tri- 
floris; squamis remotiusculis, oblongis, acuto-mucronatis, cari- 
nato-navicularibus , 11-nerviis, carina viridi, lateribus hyalino- 
albidis; achenio lineari-oblongo, triangulari, punctulato, ferrugi- 
neo, nitido, squama dimidio breviore. — Cap. b. spei. (Drege 
legit.) — Folia basi vaginantia; vaginis membranaceis, laxis, 
fusccsccntibus, persistentibus. Squama infima cujuslibct spicae 86 CYPERACEAE juss. (Cyperus.) 

inlnor, vacua. Rliacheola alata; alis hyalino-albidis. Filanienta 
iria, pcrsisteniia, longissima, hyalino -albida. Styliis profunrJe 
trifidus, longe exsertus, fuscescens. Aclienium longitudinc inter- 
noilii rhacheolae. 

223. C. CARACASANUS. Culmo triangulari, glabro, basi fo- 
liato ; foliis cuimum subaequantibus , planis , margine scabris; 
umbeila simplici, 6-12-radiata ; radiis apice poljstachyis, inae- 
qualibus; involucro 6-10-phyllo, longissimo; spicis per spicas 
compositas oblongo-ellipticas dense congestis, patentissimis, li- 
iieari-Ianceolatis, compressiusculis, 5-6-lloris; sqnamis elliptico- 
oblongis, apice rotundatis, superioribus sub apice brevissime mu- 
cronatis, carinatis, 13-nerviis, dorso ferrugineo-lineolatis, carina 
viridi, niarginibus hyalino-albidis, infima subulato-sctacea ; aciie- 
nio oblongo, iriangulari, luterne curvato, punctulato-scabriusculo, 
apicato, laete castaneo, nitidulo, squama ^ breviore. Mariscus 
flabelliformis Iltimb. et Knnth. Nov. Gen. 1. 215. — Caracas. 2^ 
— Squamae duae inferiores cujuslibet spicae parvae, vacuae; 
ex his superior obtusa; inferior subulato-setacea, spica brevior. 
Rhacheola flexuosa, alata; alis hyalino-albidis. Stamina 3. Fi- 
lamenta persistentia, hyalino -albida. Antherae lineari-oblongae, 
obtusae, flavidae, ferrugineo-punctulatae. Stylus trifidus, fusces- 
cens, exsertus. 

224. C. THYRSIFLORUS Schlechiend. et Chamisso in Linnaea 
6. 24. {v. in herh. reg. Berol.) Culmo triaiigulari, glabro; foliis 
culmo brevioribus, planis, margine scabris ; umbella simplici, 
6-8-radiata; radiis inaequalibus, superne 30-50 -stachyis, spicas 
compositas podunculatas referentibus ; spicis spicato-congestis, 
patentissimis, laiiceoIato-Iineai"ibus, compressiusculis, subquin- 
quefloris, subflexuosis ; involucro 3-6-phyIIo, longissimo ; squa- 
mis remotis, oblongis, carinato-navicularibus, niucronatis, sep- 
iemnerviis, pallide ferrugineis, carina viridi; achenio oblique li- 
iicari-oblongo, apicato, triangulari, leviter curvato, punctulato- 
scabriusculo, olivaceo, nitidulo, squama i vel | brcviore. — 
Xalapa Mcxicanorum. 2^ — Rbacheola alata; alis hyalino-albidis. 
Squamae duae inferiores cujuslibet spicae parvae, vacuac; ex 
his infima lanceolato-subulata. Filamcnta 3, ])ersistentia, hya- 
lino-albida, Stylus tripartitus, fuscus, longissimus. Praccedenti 
simillimus. 

225. C. INFUCATUS. Culmo triangulari, glabro ; foliis cul- 
mum subaequantibus, planis, membranaceis, niargine scabris ; 
umbella simplici, sub9-radiata ; radiis apice polystachyis, pleris- 
que elongatis ; involucro sub8-phyIlo, l(>iigi.ssimo ; spicis in spi- 
cas coinpositas abbreviatas sutiovatas basi truiicatas congestis, 
patentissimis, superioribus parum rellexis, linearibus, compres- 
siusculis, flcxuosis, 6-8-floris ; squamis remotis, elliptico-oblon- 
gis, apice rotundatis, breviter mucronatis , carinato-naviculari- 
bus, subll-nerviis, pallidis, inter nervos ferrugineis, cariua vi- 
ridi; achenio oblongo, triangulari, iuterue leviter curvato, lacte CYPERACEAE juss. (Cyperus.) 87 

castauco, puncdilato-scabriusculo, apicato, opaco, squniiia ^ brc- 
viore; rliachcola latc alata. — Brasilia. 2ji — Culinus sulcaius, 
basi loliosus. Squamac duae iiiloriores parvae, obtusae, vacuae. 
Khacheola flexuosa, haud articulata; internodiis late alatis ; alis 
lijalino-albiilis. Filaincnta 3, persistentia, hjalino-albiila. Sty- 
lus profunde trifidus, exsertus, luscus. Achenium inicrnodio 
rhacheolae \ longius. Proxinuis C. congesto. 

226. C. COINGESTrs J'ahl. Eimm. 2. 350 et herh. Schrad. 
Anal. Cap. Cyp. 9. (EcA-lon. herh. n. 886.) JVees ah Escnh. in 
hinnaea 7. 518 et 10. 136. Culmo triquctro, glabro ; foliis 
iongitudine culnii, planis, margine scabris; umbeila simplici vcl 
composita, 2-8-radiata; radiis valde inaequalibus, apice polysta- 
chyis ibique intcrdum ramosis; involucro i-5-phyilo, longissi- 
mo; spicis capitato- conn-estis, patentissimis, lineari-lanceolatis, 
compressis, 8-i3-(interdum 24-)lloris; squamis rcmotis, ovatis, 
aculiusculis, carinato-navicularibus, 9-nerviis, dorso ferrugineis, 
carina viridi, lateribus hyalino-albidis, margine plerumque san- 
guiucis ; achenio obovato-oblongo , triangulari , interne ieviter 
curvato, mucronato, iiigro-castaneo, punctulato, nitido, squama 
ferc triplo breviore; rliacheola anguste alata. C. spiculosus 
Reichenb. Cat. Sem. 1828. C badius Sleud. in Bot. Zeit. 1829. 
n. 153. (Jide Schrad.) C. polycephalus Linli. Enum. 1. 46. {fide 
specim.) C. multiceps Link. Horl. l. 311. (Jidc Schrad.) C. 
Linkianus Schidf. Mant. 2. 118. C. bulbosus Lagasca, Elench. 
2. (auct. Schrad. et specim. in herh. reg. Berol.) Schranlc in Ahh, 
d. Regensh. Gesellsch. 3. 24. (fide Schrad.) C. Martianus Schidt. 
3Iant. 2. 108. C. subbulbosus Roem. et Schult. Syst. 2. 186. 
C. patulus IVilld. herh. n. 1318. fol. 2 et Enum. 73 (fide spe- 
cim. olim a TViltd. in horto ipso mecum communic), nec Host. 
C. ligularis Hort. Berol. (et ? Link. Hort. 1. 320. [excl. «j/n.]), 

fde specim. in herh. reg. Berol. C strigosus IFilld. Enum. 74 
et herh. n. 1391. (excl syiwn.) — Cap. b. spei. 2|, — Stamina 
tria. Filamenta persistentia, iongissima, hyalino-albida. Anthe- 
rae oblongae, obtusae, flavescentes. Stylus profunde trifidus, 
exsertus, fuscesccns. Rhacheola alata; alis angustis , liyalino- 
albidis. Variat capitulis dupio tripiove majoribus (C polyce- 
phaiusXmA-.?). Affinis C diluto (fide Vahl.). An huc C liguia- 
ris Thunh. quae/it Vahl. Sprengel (iu herb. reg. Beroi.) C po- 
iystachyum Thunh. cum C congesto polycephalo conjungit. C 
incarnatus Linlc. Hort. 1. 306 est probabiiiter C congesti forma. 

^' 227. C STRIGOSLS Linn. Spec. 69. lahl. Enum. 2. 358. 
(ni heih. hatcd suppetit.) Mich. Flor. 1. 28. Pursh. Flor. 1. 52. 
Elliott Bot. 1. 70. Muehlenh. Gram. 21. Torrey, Flor. 1. 62, fide 
specim. (Hook. et ArnoH in Beechey's Voy. 3. 99?) Cuimo tri- 
anguiari, glabro ; foliis culmo iongioribus, planis, margine sca- 
bris; umbcila composita, muitiradiata; radiis divaricatis, apice 
digitato-ramosis, diphyllis; ramis undique spicis linearibus com- 
pressiusculis 6-7-floris patentissimis dense obsitis ; invoiucro sub- 88 CYPERACEAE juss. (Cyperus.) 

lO-pliyllo, longissimo; squamis rcmoiis, oWongis, carinaio-navi- 
cularibus, sub apice obiuso insiruciis dcniiculo mucronulifonni, 
obsolcie nervosis, carina viridi, laioribus ilavesceniibus ; rhache- 
ola alaia ; aclienio oblongo, triangulari, apicato, punciulaio-sca- 
brato, squama vix dimidio breviore. C. Micbauxianus Schulf. 
Mant. 2. 123. Mariscus elatus IVUld. Enum. 70. (e.rc/. synon.} 
C. incompletus Link. Hort. 1. 319. {excl. syn. Jacq. et laJil) 
C. ferax (Bicli. in Act. Soc. h. n. raris. 1. 106? Vahl. Enum. 
2. 357?) IVUld. herh. n. 1385. C. polvstacliyus Willd. herl. n. 
1321. /o/. 6. 7. 

p) robustior; spicis majoribus, 10-12-floris. C. ferax LinJc. 
Ilort. 1. 319. C. chrysiiis ferax Link. llort. 2. 321. 

— America borealis et ? merid. (Insulae Sandvvicenses, Beocbey.) 
— - Cubnus basi foliatus. Stamina 3. Filamcnia persistcntia, 
elongata, Jjyalino-albida. Antberae lineares, obtusae, ilavae. Ova- 
rium lanccolatnm. Siylus triruhis, longissimus, byalino-albidus. 
Khacbcola alata; alis hyalino-albidis. Sprengel (in herb. reg. 
Berol.) C. strigosum pro C. flavicomo sumsit, qui disiylus. 

228. C. SPECIOSUS Vahl. Enum. 2. 364. Pursh. Flor. 1. 53. 
Culmo triangulari, glabro, basi foliato ; foliis culmum aequanii- 
bus, planis, margine scabris ; umbella subcomposiia, subociora- 
diata; radiis valde inaequalibus, apice polystachyis, longioi'ibus 
trifidis; involucro peniaphyllo, umbcllam supei'anie; spicis arcie 
spicato-congestis, pateniissimis, linearibus, compressis, 10-11-flo- 
ris ; squamis remoiis, oblongis, sub apice mucronaiis, carinaio- 
uavicularibus, dorso obsolete ucrvosis, lutescentibus, carina vi- 
ridi; achenio lineari-oblongo, iriangulari, apicaio, punctulaio- 
scabriusculo, pallide fusco, niiidulo, squama fcre triplo breviore. 

— Virginia, Georgia. 2\. — Culmus brevis, vix scmipedalis. Rba- 
cbeola alata; alis hyalino-albidis. Siamina 3. Filamenia persi- 
stentia, hyaliiia. Aniherae oblougo-Iinearcs, obiusae, flavidae. 
Slylus trifidus, fusccscens, longissimus. Plania iu herbario Vah- 
liano haud suppeiit; nostra a Beyrichio sub hoc nominc missa 
iiii nisi varieias robustior C. strigosi Linti., Torr. vidciur. 

229. C. Meyemanus. Culmo iriangulari, glabro, infcrne 
folioso; foliis culmum subaequantibus, planis, laiiusculis, inom- 
branaccis, margine scabris; umbella composita, 10-11-radiaia, 
j^aieniissima; umbollulh 3-5-radiaiis; radiis paKiialibus undiquo 
spicis linearibus comprossis trifloris paiulis dense obsiiis spi- 
casque reforcniibus composiias cylindraceo-oblongas sessilcs vel 
pedunculaias; involucro 10-11-phyIIo, umboUam suporantc; in- 
volucoUis 2-;)-pbyIIis, umboUuIas vix aoquaniibus ; squamis ob- 
longis, sub apice obiuso brcviicr mucronaiis, carinaio-navicula- 
ribus, 11-norviis, pallidis , fcrruginco-lineolatis, carina viridi; 
achenio (immaturo) oblongo, triangulari , iuterne curvaio, api- 
caio, ])unciulato, siraminco, squama dimidio broviore. C. subu- 
hiius Nces uh Esenl. et Mey. in Linnaca 9. 285. Meyen, It. 1. 108. 
C. clegans Schrad. in herh. Ilornem, — Brasilia. 2^ — Culmus CYPERACEAE juss. (Cypcnis.) 89 

ercctus. Involucrmn unibellani iriplo suporans ; foliolis subae- 
qualibus. Squaniac duac inferiores cujuslibet spicae ininores, 
vacuae; cx his uitima spicarum inferioruui saepe acutato-subu- 
lata. Rhachcola alata; alis hyalino-albiilis. Staniina 3. Anthe- 
rae oblougo-liueares, acutiusculac, flavidae. Stylus trifidus, fus- 
ccscens, longe exsertus. 

230. C. LUCIDUS (Broivn. Prod. 218?) Nees ah Esenh. in Linn. 9. 
285. Sieh. Agrusf. n. 110 iii herh. reg. Berol. Culmi triangulari, glabro, 
basi folioso ; foliis cuhno longioribus, niembranaceis, planis, triner- 
viis, marginc nervisque scabris; umbella composita, subl2-ra- 
diata; radiis apice digitato-ramosis, subtriphyliis; involucro sub- 
10-phyllo, longissimo; spicis dense spicato-dispositis, patentissi- 
mis, subsoptemlloris, lineari-teretiusculis, subflexuosis ; squamis 
remotiusculis, ovatis, obtusis, convexo-navicularibus, obsolete 
5-7-nerviis, dorso fuscescentibus, carina viridi, lateribus hyalino- 
albidis; achenio (immaluro) oblongo, triangulari, intcrne parum 
curvato, squama \ vel ^ breviore. — Nova Hollandia. — Fo- 
lia margine, supra in nervis lateralibus subtusque in nervo me- 
dio scabra. Rhacheola flexuosa, alata; alis hyalino-albidis. Squa- 
luae duae inferiores cujuslibet spicae parvae, vacuae : ex his in- 
fima acuminato-subulata. Stamina 3. Filamenta persistcntia, lou- 
gissima, hyalino-albida. Antherac oblongo-Iineares, obtusae, fla- 
vidae. Stylus profunde trifidus, longissimus, fuscescens. 

231. C. EiiRENBERGlI. Culmo triangulari, glabro ; foliis culmo 
longioribus, membranaceis, planis, triuerviis, niargine nervisque 
scabris ; umbella composita, suboctoradiata ; radiis valde inac- 
qualibus, longioribus apice digitato-ramosis, subtriphyllis; invo- 
lucro 7-phyIlo, longissimo; spicis arcte spicatis, patentissimo- 
reflcxis, lineari-subulafis, tcretiusculis, subflexuosis, subsexflo- 
ris ; squamis remofis, ovatis, acutiusculis, convexo-navicularibus, 
dorso quinquenerviis et viridibus, lateribus hyalino-rufescenti- 
bus; achenio (inimaturo) obovato-oblongo, friangulari, intcrne 
leviter curvato, punctulato, stramineo-fuscescente, squama dimi- 
dio brcviore. C. strigosus SchlecJdend. in Ehrenh. heih. Ins. St. 
Thomae. (nec Z>inn.) — Insulae St. Thomae (Ebjenb.) et Cubae 
(Poeppig.). — Eolia margine, supra in nervis lateralibus subtus- 
que in nervo medio scabra. Rhacheola flexuosa , articulata?; 
articulis excavato-alalis, achenio paulo brcvioribus ; alis hyalino- 
albidis, achenium amplectentibus. Squamae duae inferiores cu- 
juslibct spicae parvae, vacuae; ex his ultima acuminato-subu- 
lala. Stamina 3. Filamenta persistentia , longissima, hyalino- 
albida. Stylus trifidus, longissimus, hyalino-fuscescens. Spicae 
in speciminibus cubensibus paulo minores. 

232. C. FERAX Richard in Act. Soc. hisi. nat. Paris. 1. 
10(5. Vahl. Enum. 2. 357. (lapsu calami ferox.') Culmo trian- 
gulari, glabro, basi foliato ; foliis planis, membranaceis, margine 
scabris, culmum subaequantibus ; umbella composita, niuUii'a- 
diata, diffusa; radiis apice brachiato-ramosis ; ramis undique spi- 90 CYPERACEAE juss. (Cyperus.) 

cls gracilibiis subulato-lerciibus pateulissiuio-veflexis 7-9-(intcr- 
dum 15-17-)noris ilcuse obsitis ; iiivolucro sub^-phyllo, longissi- 
nio; iuvoluccUis 2-3-pbyllis, umbellulas subaeqiiautibus; squauiis 
ovatis, acutiusculis, coucavis, 5-7-ucrviis, olivaceo-lutescentibus, 
dorso ferrugiueo-lineolatis ; acheuio oblongo, acumiuato-mucronato, 
triangulari, punctulato-scabrinsculo, cinerascenti-fusco, squama ^ 
breviore. Toruliuium (erox Ilamilt. Pi-od. io. C. stcllatus Ihiilge, 
Guiati. t. 20. C. exaltatus Soland.in herh. Ilornem. C. distans Metj. 
Esseq. 35. (excl. sijnon. lioltb. ei Jacq.) — Guiana, Moutserrat, 
Pcruvia et Nova Granata (Pocppig.). — Rbacbeola alata; alis hya- 
lino-albiilis. Squaniae obtusae vel acutae. Filamenta 3, pcrsistcn- 
tia, hyalino-albida. Stjlus profunde trifidus, lougissimus, fusces- 
ccns. Achcnium triangulare, dorso convexum, vcntre acutangulum. 
Specimiua a Poeppigio iu ripa tluvii Amazonuni interiEgam et Rio 
Negro lecta robusliora, spicae duplo longiorcs, 9-12 lineas lon- 
gae, 15-17-llorae, iu reliquis mox descriptis guianeusibus simil- 
lima. Sprengel (Syst. 1. 226.) C. feracem Rich. cum C. fle- 
xuoso conjuiigit. C. dciisitlorus Nees ab Esenb. in herb. Meyen, 
e Rio Janeiro, uil uisi snecimen juvenile C. feracis csse videtur. 
Quid C. ferax Decaisne, Descr. herb. Timor.? 

233. C. Hajmiltonii. Culmo triquetro, iuferne folioso, su- 
perne nudo; umbellis laxis ; umbellulis elatis, simpliciter divisis ; 
spicis confcrtis, conicis ; spiculis subulatis, subflexuosis; involu- 
cro polyphyllo, umbella sublongiore. Ilaniilt. Torulinium confer- 
tum Ilamilt. Prod. 15. — Cajeuna. — Praccedenti simillimus, 
distinctus : sjjicis conicis (nec ovatis) , laxioribus spiculisquo 
subflcxuosis, nec subtorulosis. (Hamilt.) 

234. C. CONGLOBATUS Willd. herb. n. 1389. imA' Jahrb. 
3. 87. Culmo triangulari, glabro ; foliis culmum subaequanti- 
l)us, planis, membranaceis, margine scabris ; umbclla simplici, 
pluriradiata, capitato-contracta; involucro subO-phjIIo, longissi- 
mo; spicis per spicas compositas subrotundo-ellipticas arcie 
dispositis, lineai*ibus, compressiusculis , flexuosis, 9- 10-floris ; 
rhacheola articulata; articuiis excavatis; squamis remotis, ovato- 
ellipticis, muticis, supcrioribus brevissime mucronulatis, septem- 
nerviis, concavis, supcrne carinatis, dorso ferrugineo-lincolaiis, 
cariua viridi, latcribus hyalino-flavesceutibus vel albidis ; achcnio 
subobovato-oblongo, apicato, squamae parallele comprcsso, ex- 
terne convexo-angulato, internc planiusculo, levitcr curvato, ca- 
staneo, punctulato, squama ^ vel j^ breviore. C. ccphalophorus 
Presl. in Rel. Ilaenk. 1. 170. — Ad Orinocuni. 2|. — Culinus 
basi foliatus. Rhacheola articulata ; articulis abbreviatis, cras- 
sis , subrotiindis, interne cxcavatis. Filamenia3, persisientia, 
hyalino-albida. Stylus trilidus, fuscus, exscrtus. Achcuium opa- 
cum, in excavationc articuli locatum eumque duplo supcraus. 

235. <'. PoEPPlGll. Culmis cacspitosis, abbreviatis, irian- 
gularibus, basi foliatis; foliis culmiim supcrantibus, lincaribus, 
planis, margin« scabris ; umbella simplici, pauciradiata, fascicu- CYPERACEAE juss. (Cypcirjs.) 91 

lato-coiigcsta ; radiis Lrcvissiinis, polystachyi.*'. ; involuvro (ripliyl- 
lo, clongato; spicis in radiis pcr spicas compositas disjiositis, 
lincaribns, comprcssinscnlis, ilexnosis, subi-floris ; rhachcola ar- 
ticulaia; articnlis excavato-alatis; squamis remotis, ovato-ellipti- 
cis, apice rotundatis, cariiiatis, snbseptcmncrviis, dorso fcrru- 
gineo-lineolatis, lateribus hyalino-paliidis ; achcnio oblougo-Iincari, 
Irigono, lcvitcr arcualo, mucronato, pnnctulato, nigro-castaneo, 
iiitidulo, squama paulo breviore. Mariscus castancus Kiinze in 
Poeppig\ Coll. pl. ChU. 2. 71. 10. («'. in lierh. Lucae et Poeppig.y 
— Ad Rio Colorado. (Chilc.) - — CulRii 1 - 3 -pollicares. Folia 
membrauacoa. Rhachcola llexuosa, articulata; articulis alterua- 
fim pro reccptioue fructus cxcavatis, Tmarginc mcmhranaceo-ala- 
tis. Sqnamae uua cum articulo deciduac cumque paulo supe- 
rantcs. Filamciita tria, hyalino-albida. Stylus profunde trifidus, 
fcrrugincus, longe exsertus. Achenium in excavationc articuli 
rhachcolae rcceptum eumque parum superans. Praeccdenti pro- 
'Xtmus videtur. Specimina carie parum exesa. 

236. C. FLEXUOSUS Vahl. Enum. 2. 359 cf Tierl. Culmo 
iriangulari, glabro, basi foliato ; foliis culmo brevioribus, latius- 
culis, planis, marginc scahris, membrauaceis; umbella composita, 
sublO-radiata; umbellulis 7-8-radiatis ; radiis valde inaequalibus, 
patcntissimis et rellexis, apicc polystachyis ; involucro 7-phyIlo, 
lougissimo; involucellis 4-5-phyIiis, umbellulas subaequantibus; 
spicis in spicas compositas cllipticas arcte cougcstis , patentis- 
simo-subreflcxis, lincari-teretiusculis, acutatis, lcviter flexuosis, 
3-4-floris (6-floris, flde Vahl.) ; squamis cllipticis, convcxo-sub- 
carinatis, apice rotundatis, sub9-nerviis, pallidis, ferrugineo-li- 
ncolatis, carina viridi; stylo profunde trilido. — America mcri- 
dionalis. — Squamae duae inferiores cujuslibet spicae vacuae ; 
ex his infima subulata. Rhacheola anguste alata. Filamenta 3, 
pcrsistcntia, hyalino-albida. Anthcrae lineares, obtusiusculae, fla- 
vidae, sulcis angulisque ferrugineae. Ovarium lanceolatum, tri- 
angulare. Stylus tri-, rarissime 4-fidus, elongatus, fuscescens. 
Fructus ignoti. (Descr. secundum specimen herb. Vahl.) 

237. C. MULTIFOLIUS. Radlcc tubcrosa; culmo triangulari, 
glabro ; foliis planis, margine serrulato-scabris ; umbella compo- 
sita, 16-18-radiata; umbellulis subi2-radiatis; radiis undifjue 
spicis (juvcnilibus) linearibus teretiusculis 3-4:-floris pateutibus 
obsitis spicasque referentibus compositas cylindraccas , infcrne 
nudis, iuterdum apicc denuo ramosis; involucro 6-7-phyIlo, um- 
bellam duplo superante; involucellis 6-7-phyllis, umbcllula dimi- 
dio brevioribus ; squamis oblongis , carinato-navicularibus, sub 
apice acuto brcvissiaie mucronulatis, sub7-nerviis, fuscescenti- 
bus, ferrugineo-Iincolatis ; stylo tripartito. Mariscus polyphyllus 
Ilumh. et Kunth. Nov. Gen. 1. 217. Willd. herb. n. 1434. — 
Quito. 2|i — Rhacheola auguste alata; alis hyalino -albidis. 
Squamae 2 vel 3 infcriores minores, vacuae ; ex his infima acu- 
tato-subulata. Genitalia nondum perfecta, Stamina 3. Anthe- 92 CYPERACEAE juss. (Cyperus.) 

rae HncarcSj oblusuisculae, fuscac. Ovariuin oblongum, trian- 
gulare. Stylus iripactitus, ferrugincus. Fructus ignoti. 

238. C. INSIGNIS. {Sieb. heib. Trmif. n. 7 ?) Culmo trian- 
gulari, glabro, basi foliato; foliis altitudine culmi, })Ianis, tri- 
ncrviis, margiue scabris ; umbella tlccomposita, dilTusa, multira- 
diata, corymbiformi; iuvolucro sublO-pbyllo, longissimo ; spicis 
spicato-dispositis, patentissimis, gracilibus, lineari-subcylindra- 
ceis, 10-12-floris,* rhacbeola flexuosa, altcrnatim excavato-alata; 
squamis subrotundo-ovatis, concavis, purpurascenti-ferrugineis, 
dorso quinquenerviis ct viridibus, subcoriaceis; acbcnio oblongo, 
apicato, dorso planiusculo, internc acutangulo, fusco, squama 
diniidio breviore. C. flavicomus Balbis in herb. Serteroi. (excl. 
synon. Vahl.) — Guadalupa et ? Insula Trinitatis. 7\, — Rba- 
cheola flexuosa, articulata; intcrnodiis excavato-alatis; alis ro- 
tundatis, persistentibus, palHdis. Squamae subapiculatae. Fila- 
menta 3 , persistentia , longissima , hyalino-albida. Stylus trifi- 
dus, fusccscens. Acbcnium dorso planiusculum ct parum cur- 
vatum, internc acutangulum, punctulatum, iiitidum. C. brizaco 
valde affmis. 

239. C. PURPURASCENS Vahl. Enum. 2. 359 et herb. (Sieb. 
herb. Martin. n. 260?) Culmo triangulari, glabro; foliis pla- 
nis, margine carinaquc scabris (fide Vabl.) ; umbella composita, 
sublO-radiata; radiis elongatisj divaricatis, apice corymboso-ra- 
mosis; ramis 6-7, abbrcviatis, 4:-12-stachyis, capitato-confertis; 
involucro pcntapbyllo, longissimo, plano, carina margineque sca- 
bro ; spicis fasciculato-congestis, lineari-lanccolatis, compressis, 
10-14-floris; squamis ovatis, obtusis, subil-ncrviis, carinato- 
navicularibus, ferrugineo-purpurasccntibus, carina viridi ; stylo 
trifido, longissimo. — Iiisula St. Crucis. 2|j — Rbacbcola squa- 
niis basi decurrcntibus late alata ; alis hyalino-albidis. Filamen- 
ta 3, persistentia, longissima, hyalino-albida. Antberae lineares, 
flavae, fcrrugineo-apicatac. Ovarium obovato -oblongum, tirian- 
gulare. Stylus fuscescens. Fructus adhuc ignotus. (Dcscript. 
juxta specimen Vahl.) 

2i0. C. DILUTUS Vahl. Enum. 2. 357 el herb. JVees ah 
Esenb. in Linnaea 9. 285. Culmo trigono, glabro, basi foliato; 
foliis planis, subspongiosis, margine carinaque scrrulato-scabris; 
umbella composita, patentissima, multiradiata ; umbcllulis 4-12- 
radiatis ; radiis patentissimis, apicc polystachyis ; involucro 5-7- 
phyllo, longissimo; involucellis 3-5-phyIIis, umbellulam subac- 
quantibus ; spicis spicato-capitatis, teretiusculis, gracilibus, 4-6- 
floris, patentissimis; squamis oblongis, obtusis, carinato-sep- 
temncrviis, navicularibus, ferruginco-purpurascentibus, carina vi- 
ridi; achenio oblongo, acuminato-mucronato, triangulari, ])allidc 
fcrruginco, squania dimidio brcviorc. Mariscus dilutus JVees ab 
Esenb. in IVii-hl. BoL 90. iJVall. Cat. n. 3439.) C. compactus 
Relx. Obs. 5.' 10. Vahl. Enum. 2. 304. {fide Nees.) C. congc- 
situs Voir. Enctjcl. 7. 239. {Jide stjnon.) C. spinulosus Ko.rb. CYPERACEAE juss. (Cyperus.) 93 

Flor. 1. 207. (fide Nees.) C. rufus Nees ah Esenl. in 3Iey. 
herh. C lubcrosus Wdld. herh. n. 1367. yb/. 2. — Imlia oricn- 
talis, Manilla, Cliina. 2j. ■ — Foliola involucri plana^ rigida, mar- 
gine carinaque scrrulato-scabra. Rliaclicola alaia; alis bjalino- 
albidis. Stamina 3. Filamenta byaliiio-albida. Anthcrac linca- 
res, luteac, fcrrugineo-apicatae. Stylus longissimus, trifidus, 
hyaliiio-albidus. Mariscus microcephalus Fresl. diffcrre videtur 
culmo tereti. (Nees. mss.) 

241. C. HaenkianuS (Sieh. Agrost. 106??) Foliis culmo 
tereti scabro longioribus, margino scabris; involucro tctraphyllo, 
umbellam multiradiatam multoties exccdentc; umbellulis suboc- 
toradiatis ; spicis subglobosis; spiculis linearibus, subtrifloris; 
glumis oblongis, acutis, striatis; fructu oblongo, triquetro. Presl. 
Mariscus microccphalus Presl. in Rel. HaenJc. 1. 182. (v. «.) — 
Luzonia. 2\, — Spicae suppetentes planc impcrfectae. An vere 
hujus scctionis? Species mihi adhuc obscura. 

242. C. DISTANS Linn. Suppl. 103. Jacq. Ic. 2. t. 299. 
Vahl. Enum. 2. 362 et herh. Rovh. Flor. Ind. 1. 210. Beuuv. 
Flor. 1. 35. /. 20. Nees ah Esenh. in Wight. Bot. 88. Wall. 
Cat. n. 3366 c. Culmo triangulari, glabro, basi foliato ; foliis 
culinum subaequantibus, planis, margine scabris; umbella decom- 
posita umbellulisquc multiradiatis ; radiis partialibus apice um- 
bellato- vel fasciculato-ramosis, 2-3-phylIis; ramis 5-poIysta- 
chyis; involucro 5-8-phyIIo, longissimo; involucellis subpenta- 
phyllis, umbellula brcvioribus; spicis spicatim dispositis, paten- 
tissimo-subreflcxis, filiformibus, teretiusculis, 9-14-floris; squa- 
mis remotis , obovato-ellipticis , apice rotundatis, muticis 
vel obsolete mucronulatis , convexo -navicularibus , dorso sub- 
quiuquenerviis et viridibus, lateribus ferrugineo - sanguineis ; 
achenio lincari-oblongo, trigono, ajjicato, punctulato, fusces- 
cente, squama paulo (rarissime dimidio) brevioribus ; rhacheola 
angustc alata. C. elatus (Linn. Amoen. acad. 4. 301 ? Ejusd. 
Spec. 1. 67?) Rotth. Gram. 37. /. 10. (Vahl. Enum. 2. 363?) 
Willd. herh. n. 1396. (Sieh. herh. 3Iauril.2. 7t. 13 et 18.) C. nu- 
tans Sieh. herh. Maurit. n. 34. C. laxus Vahl. Enum. 2. 362 et 
herh. fol. 1. (nec fol. 2?) C. lucidus Sieh. As^rost. n. 110 in 
herhario Lucaeano , nec herh. reg. Berol. — India orientalis, 
Nova HoIIandia, Mauritius, Cap. b. spei. 7\, — Achenium ple- 
rumque squama vix vel nonnisi \ brevius'; in spcciminibus ca- 
pensibus vero a cel. Dregio lectis, simillimis figurae Jacquinii, 
achenium squama ^ vel i brevius inveni. Squamae interdum (in 
C. leptostachyo Vahl. herh., ab ipso auctore pro varietate C. 
distantis autumato) lateribus hyalino-albidae, nec ferrugineo- 
sanguineae. Meyer (Esseq. 35.) infauste huc ducit C. stcllatum 
Rudge, Guian. 17. t. 20. C. elatus Roxh. (excl. stjn.) est C. 
Roxburghii Nees. C. elatus herh. Willd. n. 1396. (Sieb. Man- 
rit. 2. n. 13eM8 et ? Rolth.) est robustior, ramosior, spicae ple- 
rumque fasciculato-approximatae (nec patcntissimae); an species 94 CYPERACEAE juss. (Cypenis.) 

disUncfa? C. laxus VaJd. herh. est spocimen juvenile C. elati 
IVilld. herh. et inde Isimillimus C. iucido Sieb. Jigrost. 110 m 
herh. Lticaeano. 

243. C. EXPANSUS Poir. Encycl 1. 269. Culmo praealto, 
nudo, triangulari; umbella supradecomposita ramisque expansis, 
comi>lanatis ; involucro subtotraphyllo, longissimo; spiculis su- 
bulatis. Poir. — Madagascaria. — Affinis C. distanti. (Poir.) 
Sprengel {Syst. 1. 230.) ad C. Ixiam ducit. 

244. C. NUTANS Vahl. Enum. 2. 363 et herb. {specimen vulde 
incompletum.) Culmo triquetro, glabro ; (foliis carinatis, extror- 
sum, niargine carinaquc scabris, fide Vahl.); umbella simplici, 
6-7-radiata; radiis elongatis, filiformibus, apice sublO-stachyis ; 
involucro subi-phyllo, plano, margine scabro, longissimo; invo- 
iucellis 3-4-phyllis; spicis spicato-congestis, erectiusculis, linea- 
ribus, comprcssis, 8-9-floris (16-18-floris, fide Vabl.) ; squamis 
parum remotis, ellipticis, breviter mucronatis, sabO-nerviis, ca- 
rinato-navicularibus, hyalino-albidis , inter nervos ferrugineo-li- 
nieolatis, carina viridibus, supcrne subrecurvato-patulis ; acheni«j 
(immaturo) obovato-oblongo, triangulari, apicato, stramineo-fla- 
vido, punctulato, squama ^ breviore. — India orientalis. --- 
Rhacheola flexuosa, anguste hyalino-alata. Filamenta 3, persi- 
(gtentia, hyalino-fuscescentia. Stylus profunde trifidus, longissi- 
j.nus, ferrugineus. C. distanti proximus, dittert praesertim squa- 
mis carinatis, mucronatis. 

19) Kyllingioides. — Spicae pauci-, rarius pluriflorae. Squa- 
mac subcarinato-naviculares, multinerviae, acutiusculae 
vel submucronatae. Stamina 3. Stylus profunde trifidus, 
exsertus. Achenium squama |-i brevius. — Spicac ca- 
pitato-congestae ; carpitulis solitariis vcl per umbellam 
simplicem dispositis. Squamae lateribus viridi-albidae 
vel lutescentes, carina virides. Rhacheola flexuosa, vix 
alata. — Potius cum sectione praecedeute conjungendi? 

245. C. KYLLINGIOIDES Vahl Enum. 2. 312 et herb. Willd. 
herh. n. 1309. fol 2. (SieL herb. Mauril. 2. n. 67.) Culmo tri- 
quetro, glabro, basi foliato ibique subbulboso-incrassato ; foliis 
linearibus, carinato-planis, margine superne scabris, membra- 
naccis, culmum subaequantibus; capitulo solitario, ovato-subglo- 
boso, spicis innumeris dense glomerato ; involucro subtetraphyl- 
lo, longissimo; spicis ovato-oblongis, compressiusculis,' 6-8-flo- 
ris; squamis valde approximatis, subrotundo-ovatis, subcordatis, 
acutiusculis, carinato-navicula.ribus, multinerviis, viridulo-albidis 
(interdum purpureo-punctulads); achcnio elliptico, triquetro, 
subapicato, fusco, punctuIato-;scabriuscuIo, squama ^ vel ^ bre- 
viorc. V. dubius Rollb. Grani. 20. t. 4. /. 5. Roxb. Flor. Ind. 
1. 192. (Rnmph. 6. /. 2. f. 1.) Nees ab Esenb. m Wight. Rot. of 
Ind. 85. WalL Cut. n. 3326. €. monocephalus Ro.vb. Ic. ine.d. 
{nec Florae), fide Arnoil. C. striatulus var. major Willd. herb. CYPEUACEAE juss. (Cyperus.) 95 

n. 1307. (nec Vahl) C. mollis Poir. Encyd. 7. 247. ifide herh. 
IVilld., vli id stjnon. ad C sfrinltdum ducUur.) C capitaius Poir. 
Jinrycl. 7. 246. excl. syn. (^fide JVilkl. heih.) C, capllcllatus 
Schidf. Mnnt. 2. 101. C. niicrocopl.alus IVdld. herh. n. 1308. 
— India oricDtalis, IMadai^ascaria, Ca[). b. spei. 2j. — Squa- 
iiiac basi utraque mcmbranaceo-decurroutcs, viridulo-albidae 
(in specimine Vahliano pallidae, punctulis lineolisquc purpurcis 
conspersae). Filamenta 3, persistentia, hyalino-albida. Stylus 
profundc trifidus, hyalino-fuscosccns. Achonium triquotrum, an- 
^ulis obtusiusculis, ferrugineum; in specimine Vahliano casta- 
noo-fuscnm. (Doscript. secundum spccimcn Wallich.) C. kyl- 
lingacoides Ptirsh. Flor. 1. 50. ost probabilitor C. filiculmis Vahl. 

246. C. RADICA.XS Nees ah Esenh. et Mexjen in Linnaea 9. 
285. (v. s.) Culmo abbrcviato, triangulari, glabro, basi folioso; 
foliis carinato-conduplicatis, rigidnlis, marginc cariuaque scabris; 
capitulis 4-5, in apice culmi umbollato-congostis, subglobosis, 
polystachyis, uno majorc scssili, reliquis longissimc peduncula- 
tis, involucollo 3-5-phyIIo subulato brcviusculo suffultis; invo- 
lucro 5-7-phyIlo, i-adiis plorumquc breviore ; spicis arctc confor- 
lis, ovato-oblongis, comprcssiusculis, 3-5-floris (6-8-floris, fide 
Nees); squamis approximatis, subrotundo-obovatis, acutato-sub- 
mucronatis, navicularibus, apicom versus carinatis, multinerviis, 
vircsccnti-pallidis, j)unctulis lineolisque fcrrugineis conspersis, 
margine Iiyalinis ; 2 inferioribus parvis, vacuis; achenio elliptico- 
ovato, triangulari, vix apicato, punctulato, nigro, squama ^ vel 
^ broviorc. — China. Q — Rhacheola flexuosa, vix alata. Fi- 
lamenta 3 (nec 2, ut Nees.), persistcntia, byalino-fuscescentia, 
longissima. Stylus profunde trifidus, fuscus. Achcnium niti- 
tiulum. DifTcrt a €. Kyllingioidi Vahl. capitulo prolifero squa- 
misque acutato-mucronatis. 

247. C. FILICULMIS Vahl. Enum. 2. 328 et herl. Willd. herh. 
n. 1319. yb^. 1. 2. Radice tuberifcra ; culmis liliformibus, tri- 
angularibus, glabris, basi foliatis; foliis angustis, carinato-pla- 
nis, margine carinaque scabris, culmo bi*cvioribus ; capitulis 1-5, 
in apice culmi per umbcllam dispositis, uno sossili, rcliquis pe- 
dunculatis, subrotundis, polystachyis ; involucro 3-4-phvIIo, lon- 
gissimo; spicis lanccolatis, compressis, sub6-floris (6-8-fioris 
in C. filiculmi herh. Vahl.); squamis parum remotis, ovato-el- 
lipticis, apice rotundatis, muticis vel sub apico brevissime mu- 
cronatis, carinato-navicularibus, obsolete 11-nerviis, carina viridi, 
latcribus forrugineo-lutescentibus ; achonio elliptico, triquetro, 
subapicato, punctulato-scabriusculo, pallidc castaneo, squama < 
breviorc. C. granulatus et cepbaiotes Bosc. ined. (Jlde IVilld. 
herh. n. 1319.) C. annuus WiUd. herh. n. 1294. /o^. 1. Link. Jahrb. 
3. 83 (specimen juvenile). C. etcsios ScJndf. Mant. 2. 114. C 
mariscoides Ell. Bof. 67. Nuft. Gen. 1. 35. Torrey, Flor. 1. 63. 
Scirpus lupulinus Spreng. Cenf. pl. n. 8. (Jide Spreng.) .Willd. 
herh. n. 1221. Scirpus cyperiformis Muehlenh. Descr. 41. (anci. ()6 CYPERACEAE juss. (Cyperus.) 

Sprena;. et ToiTey idem ac C mariscoides.) Mariscus cypcrifor- 
n»is J^^dd. mss. (Jide Spreng.) Torrerj, Cat. pl. N. l'ork. 14 (/ide 
Tojreiy.) Mari.scus glomcratus Bart. Phil. 18. Compend. 1. 30. 
(ex Spreng.) Mariscus uinbellalus Pursh. Flor. 1. 59. excl. syn. 
(fide Torrey.) C. fasciculatus Beyrich. in Utt. (nec Ell.T) — 
Amcrica borcalis. 7\. — Tubera elliptica, transvcrse zonata, mag- 
nitudine pisi minoris. Spicae subscxflorae (in C. filiculmi Vahl. 
herh. 6-8-, ct, fide Vabl., 10-florae). Filamenta 3, persistcntia, 
lon^issima, byalino-albida. Stylus profunde trifidus, byalino-al- 
bidus. Achcnium ellipticum, triquetrum, angulis obtusis. Rba- 
cbeola flcxuosa, vix alata. (Descript. secundum specimina Tor- 
revana C. mariscoidis.) An buc C. kyllingaeoidcs Pursh. Flor. 
1. 50 {excl. synon,)? 

248. C. DIVERGENS Humb. el Kunlh. Nov. Gen. 1. 208. 
IVilld. herh. n. 1316. Radice tuberosa; culmo triqnetro foliis- 
que glabris, planis, culmum subaeqnanlibus ; capitulo oblongo- 
subgloboso, c 3 vcl 4 minoribus 20-25- stacbyis conferto; invo- 
lucro 3-4-pbyllo, longissimo, margine scabro ; spicis oblongis, 
compressis, 4-5-floris; squamis parum remotis, subrotundis, ca- 
rinato-navicubiribus, mucronatis, snb7-nerviis, carina viridi, \a- 
tcribus ferrugineo-lutescentibus; acbenio (immaturo) obovato, 
triquetro, punctulato-scabriusculo, fusco, squama i^ breviore. — 
Mexico. 2\. — Rhacbeola flexuosa, anguste byalino-abata. Squa- 
mae sub apicc rotundato mucronatac. Stamina 3. Filamenta 
hyalino-albida. Antberae oblongae, acutiusculae, pallide cro- 
ceac. Stylus trifidus, byalino-albidus. A praecedente vix di- 
vcrsus, nisi capituHs confertis squamisque longius mucronatis. 

249. C. Manimae Humb. et Kunth. Nov. Gen. 1. 209. Cul- 
nio triangulari, glabro; foliis carinatis, scabris, culmo dimidio 
brevioribus ; umbella simplici, subsexradiata ; radiis valde inac- 
qualibus, monocepbalis, iuterdum capitato-congestis; capitulis cl- 
lipticis; involucro octopbyllo, umbellani superantc; spicis lineari- 
lanceolatis, comprcssis, 8-10-floris; squamis remotiusculis , cl- 
liptico-subrotundis, sub apice rotundato breviter mucronatis, ca- 
rinato-navicularibus, 7-9-nerviis, purpureo-ferrugineis, carina vi- 
ridibus; achenio obovato-elliptico, triquetro, apicato, punctulato- 
scabriusculo, castaneo, nitido, squama panlo breviorc. C. inae- 
qualis IVilhL herb. n. 1392. Link. Jahrb. 3. 88. C. anisos Schult. 
Mant. 2. 131. — Orinoco, Atabapo. 7\. — Rbacbeola flexuosa, 
alala; alis hyalino-albidis. Filamcnta 3, persistcntia, hyalino- 
albida-. Stylus profunde trifidus, fuscus, cxsertus. 

250. C. Sieberi. Culmo triangulari, angulis scabro, basi 
foliato; foliis culmum superantibus, planis, rigidis, marginc ca- 
rinaquc scabris; umbella simplici, sub5-radiata; radiis valde in- 
aequalibus, monocopbalis ; capitulis subrotundis, subramosis, po- 
lyslachyis; involiicro subpentaj)byIIo ; foliolis 2 majoribus ra- 
dios dnplo su])erantibus ; spicis capitato-congestis, oblongis, com- 
prcssis, 8-10-floris; squamis parum distantibus, ellipticis, apice 

ro- CYPERACEAE jlss. (Cyperus.) 97 

rotundatls, breviter miicronatis, sub9-nervils, luteo-fuscescenti- 
bus, cariiKi viridi ; achenio (imniaturo) obovato-oblongo, apicato, 
triangulari, fuscesccnte, punctulato, squama panlo breviore. C. 
microcephalus Sieb. herh. Nov. Holl. n. 630. (iiec Brown.) — 
Nova Hollandia. 2^ — Culnius striatus. Rhacheola flexuosa, 
hyaljno-alata. Filamenta 3, persistentia, hyalino-albida. Anthe- 
rac lineari-oblongae, obtusiusculae^ flavac. Stylus trifidus, fus- 
cus, cxsertus. 

Species a me haud visae, quarum affinitas mihi vel dubia vel 

plane ignota. 

1) Species asiaticae. 

251. C. TENER J'ahl. Ennm. 2. 299. Spiculis oblongis, ob- 
tusis, capitatis; valvuiis striatis; culmo nudo. Vahl. — India 
orient. — Culmus tenuis, aphyllus, pedalis. Capitulum laterale 
supra medium. SpicuKie 7-9, vix unguiculares. Squamae ovatae, 
mucronatae, flavae (vel ? viridcs), carinatae. Fructus globoso- 
triquetri, ope lentis transversim undulati. (Vahl.) Isolepidis spe- 
cies? Planta in herb. Vahl. haud suppetit. 

252. C. PUSILLUS Vahl. Enum. 2. 303. Spiculis lanceola- 
iis ; valvulis mucronatis ; involncro tetraphyllo, umbella longiore. 
Vahl. C. pygmaeus Retz. Obs. 4. 9. — Tranquebaria. — Cul- 
mus tcres, vix sesquipollicaris. Folia radicalia culmo duplo lon- 
giora, filiformia. Umbella composita; radii parliales 5-6, 4-6- 
flori. Valvulae pallidae, medio rufo-fuscae. (Retz.) 

253. C. LEUCOCEPHALUS Retz. Obs. 5. 11. Vahl. Enum. 2. 
313. Spiculis lato-ovatis, capitatis ; valvulis obtusis; involucro 
tetraphyllo, setacco ; foliis culmo filiformi brevioribus. Vahl. — 
India orient. — Radix bulbosa, oblonga ; fibris longis, capillaceis. 
Culmi setacei, triquetri, scmipedales, basi vaginis emarcidis ve- 
stiti. Folia graminea. Capitulum sessile. Involucrum plerum- 
que polyphyllum; foliolo longiore poUicari. Spiculae 8-12. Val- 
vulae lineares, compressae, infimae longae, supei'iores sensim 
brcviores, striatae. Stamen 1. (Retz.) E descriptione Retzii 
satis patet, quod a C. dubio Rottb. diflerat. (Vahl.) 

254. C. CAPITATUS Retz. Obs. 4. 9. Vahl. Ennm. 2. 314. 
Spiculis lineari- oblongis, capitatis ; involucro triphyllo; culmo 
subangulato, compresso, medio folioso. Vahl. — India? — Cul- 
mus 4-poIIicaris, basi folium unum vel alterum in medio vero 
fasciculum habet. Folia basi multum latiora, culmo parum lon- 
giora. Valvulae scariosae, mucrone subaristato recurvo termi- 
natae. (Retz.) Sprengel (Syst. 1. 218.) cum C. striatulo Vahl. 
(C. compacto Lam.) conjungit. 

255. C. RIGIDULUS Vahl. Emim. 2. 342. Spiculis lineari- 
bus, confertissimis ; involucro diphyllo, umbella uniradiata lon- 
giore foliisque filiformibus, rigidis. Vahl. — India orientalis. — 
Ciilmi spithamaei, filiformcs, basi foiiosi. Folia altitudine culmi 

KuNTH. Synops. U. [ 7 J 98 CYPERACEAE juss. (Cj peiiis.) 

ejusque lailtudlne. Vaginae purpurasccntes. Involucrum erec- 
tum; foliolum unicuni , bipollicare. Ochrea obliquc fruncata, 
purpurascens. Spiculae 0-12, scmiunguiculares, l'i-florae, pur- 
purcae. Valvulac oblongae, obtusae, striafae. (Vabi.) Specimina 
in herbario Vahliano liaud suppetunt. 

256. C. TOIBELLATUS Burm. Ind. 21. /. 9. /. 1. Vahh Emim. 
2. 362. Boxh. Flor. Ind. 1. 208. Spicis corynibosis ; spiculis 
linearibus; umbcllae radiis elongatis, involucro diphvHo longiori- 
bus. Vahl. — Jndia orientalis. — Nccs ab Esenbeck {in Wight. 
Bot. 87.) C. umbcUatum Boxh. cum C. parvifloro Vahl. con- 
jungif, an rccte, dubito, hic enim cst nil nisi spccimen juveni- 
le O. canescentis Vahl. (C. pennati Lam. et noh. n. 208.) 
Quid Wall. Caf. n. 3300 c, quem W. Arnott (Z. c.) ad illum C. 
parviflorum Necsianum ducit? 

257. C. PoiRETIl Boem. et Schnlf. Syst. 2. 223. Culmo 
friquetro; involucro subtefraphyllo, longissimo, scabro; umbella 
composifa; spicis agglomeratis, patulis, subramosis. Poir. C. bl- 
dentafus Foir. bncyd. 7. 250. — India oricntalis. 2|. — Affinis 
C. ligulari (Poir.); Sprcngel (Sijst. 1. 231.) cum hoc conjungit. 
Culmi duri, laeves, slriafi. Umbcllac radii 6-10, congcsti, 2-4- 
unciales, rigidi, basi vaginafi; vagina laxa, ^-unciali, denfibus 2 
terminafa. Involucrum 4-5-phjlIum; foliolis longioribus pedali- 
bus, firmis, acutis, margine denticulafis. Spicnlae per spicas sim- 
plices vel ramosas crassas 1-2-poIIicarcs dispositae, congestae, 
planae, ovafo-oblongae, 6 lineas longae. Squamae lanceolafac, 
acutae. Stylus bifidus (?). Fructus minimi, friangulares. (Poir.) 

258. C. GRAMiiviroLius Foii'. Encxjcl. 7. 267. Culmo debili, 
subtriquetro , humili, basi folioso; umbella supradecomposita; 
spiculis minimis ; iiivolucro subdiphyllo. Poir. C. gramineus 
Boem. et Schnll. Sysf. 2. 205. — India. — Tri- quadripollicaris. 
Radices fasciculatae. Culmi subcompressi, basi foliis mollibus 
angustis planis glabris culnio paulo brevioribus instrucfi. Um- 
bella in centro subsessilis ; radii graciles, inaequales, filiformes, 
divaricafi, singuli umbellula mininia instructi. Involucri folio- 
ium majus umbclla paulo longius. Spiculae brcvlssime pedi- 
ccllatae, subulatae, saepc reflcxae, rubesccntcs, obtusac, miui- 
mae. (Poir.) 

259. C. SETIFOLIUS Don. Prod. 38. Umbclla 4-6-radiafa; 
spiculis lincaribus, squarrosis; gluniis ovalibus, obfusis; carlna 
in acumcn recurvatum producla; involucris sub5-phyllis, iimbella 
friplo longioribus foliisque setaceis, apice scabris ; culmo semi- 
tereti. Don. — Nepalia. 24. — Culmi caespitosl, graciles. Folia 
sefacca, canaliculata, culmls longiora, aplcem versus scabra. Um- 
bclla 3-5-, raro 0-radiata; radiis elongatis, inaequalibus. (Don,) 

260. C. Wallichianus Spreng. Syst. cur. posf. 28, Um- 
bella 5-radiata; spiculis linearlhus ; glumis ovalibus, obfusls, 
striatis, laevibus; involucris subpentaphyllis , umbella longlorl- 
bus foiiisque linearibus, carinatis, niargine rcvolutis, aspeWsj CYPERACEAE juss. (Cypeius.) 99 

culino triqnciro, l.icvi. Don. C. pnlcher Don. ProJ. 38. — Nc- 
palia. 2| — Culnuis spitliamacnsj foliis longior. Spicnlac G, ap- 
j^roximaiae, pinnalini digestac, scniipollicarcs, flavesccntes. (Don.) 
2()1. C. TUISLLCUS Don. Prod. 39. Uuibella 5-ratliata, in- 
volucro plurinunn brcviorc ; spiculis ovali-oblongis, obtusis, con- 
ferti.s ; gluuiis oblongis, obtusis, adpressis, margine repando-cris- 
pulatis; foliis lincaribus, margine scabris, culmo trisulco brevio- 
ribus. Don. — Ncpalia. 

262. C. DoNiANUS Diefr. Spec. 2. 290. Panicula tcrmi- 
nali, coarctata, bractcis foliaceis duplo breviorc; spicnlis lincari- 
subulatis, alternis, sessilibus; glumis cllipticis, acuminatis rha- 
chique pilosis; foHis late lincaribns^ cnspidatis, margine scabris, 
culmo triquetro duplo longioribus. Do7i. C. paniculatus Don. 
Prod. 39. — Ncpalia. 2(i — Kadix repens, lignosa. Cnlmus 
2-3-pcdaIis, inferne dccumbcns, radicans. (Don.) Schultes {Mant. 
3. 545) ad C. pilosum ducit. 

263. C. CARICIIVUS Don. Prod. 39. Raceihis lateralibus, 
simplicibus; spiculis linearibus, tennifloris, remotc altcrnis; brac- 
tcis lincari-sctaceis rhachique scabris , spiculas superantibns; 
glumis ellipticis, mucronatis, scabris, arilla (?) vix longioribus; 
foliis late lincaribus, cnlmo triquetro longioribus. Don. — Nepa- 
lia. 2\. — Culmus 1-lj-pedaIis. Facic C. spathacci. (Don.) 

264. C. WiGHTll Nees ah Esenh. in nighh Bot. of Ind. 78. 
Spiculis globoso-capitatis, oblongo-lanccolatis, compressis, 10- 
30-floris; squamis arcte imbricatis, ovatis, in acumen mcdiocre 
subulatum recurvum attenuatis , subtilitcr nervoso-striatis, pal- 
lide brunneis, margine albo-membranaceo, cnervi; stylo trifido; 
caryopsi obovata, trigona, laeviuscula, cinerea; involucri 2-3- 
phylli foliolo altcro capitulo subduplo longiore; foliis anguste 
linearibus, complicato-canaliculatis, culmo flaccido triquctro bre- 
vioribus; radicc fibrosa. Nees. C. pcctiniformis IVigJd. Cat. n. 
1817. — India oricntalis. — Solus huic affinis est C. Tcnerif- 
fae Poir. Inter spccies indicas hujus gcneris comparandi sunt 
cum illo C. capitatus Retz. et C. nitcns Retz. C. pectinatus 
Roxh. difl"ert culmo stricto et spiculis linearibus: an ad hunc 
iiostrum referendus? (Necs.) 

265. C. PERTENUIS Roxh. Flor. Ind. 1. 202. Nees ah Esenh. 
in fViglit. Bot. of Ind. 83. Culmo 3-4-pedaIi, inferne subtei'eti, 
superne trigono; foliis paucis, radicalibus, cnhno brcvioribns; 
umbella composita decompositaque quam pro plantae altitudine 
minoi'e; involncro nmbellam snbaequantc; spiculis lanceolatis, 
multifloris; stylo trifido; caryopsi trigona. Nees. — Prope Cal- 
cuttam. 

266. C. RoXBURGHII Nees ah Esenh. in WigTit. Bot. of Ind. 
84. Nees ah Esenh. in Linnaea 9. 285. UmbcIIa decomposita 
supi*adecompositaquc, contracta; radiis univcrsalibus clongatis, 
compresso-trigonis, fasciculato-umbellatis e spicis pliiribus fasti- 
giatis cylindricis subsessilibus; spiculis imbricatis, linearibus, 

r 7* j JOO CYPERACEAE juss. (Cyperiis.) 

torctiusculis, obracleolaii.s, 12-16-floris ; squamis arcle iniLrica- 
tis, amplcciontibus, subrotundo-ovatis, obtusis cum mucronulo, 
latere mcmbranaccis, albidis, dorso griseo-rufcscentibus; stylo 
trifido ; stigmatibus elongatis ; caryopsi oblonga, trigona, utrin- 
que acuta, laevi; involucri ploiophylli foliolis binis exterioribus 
maxiniis foliisque radicalibus latis, carina margineque serrulato- 
scabris ; involucellis angustis, umbellula brevioribus ; culmo tri- 
quetro, angulis superne spinuloso- scabris, latoribus concavis. 
Nees. C. elaius Roxb. Flor. Ind. 1. 207. (excl. syn.) C. maxi- 
mus RoxL Icon. ined. {fide IV. Arnoll.) — Coromandelia, Ben- 
galia. 

267. C. ROYLEI W.ArnoU m Wight. Boi. 85. (IVall. Cai. 
n. 3345.) Umbella composita, pluriradiata: radiis compressis, 
sirictis, apice umbcllatis e spicis 5-6 subaequalibus erectis ie- 
retibus a basi densissime imbricatis ; spiculis lanceolatis, com- 
pressis, ebractoatis, 4-14-floris; squamis ovatis, obtusis, mucro- 
iiatis, flavis, dorso trinorvibus, norvo carinali viridi; stylo tri- 
fido; caryopsi ovali^ triquctra, laovi, pallida; involucellis dipbyl- 
lis, umbcllula brcvioribus; involucro subhoxapbyllo; foliolis A 
umbella longioribus, linoaribus, latiusculis foliisque margine ru- 
bris (scabris?); culmo trigono, laevi. Nees. C. digitaius Nees 
ab Esenb. in Wighl. Bof. 85. (e.rcl. syn. Boxb.) — Sillet. (In- 
dia orientalis.) — W. Arnott C. digitatum Bo.vb. ciim C. race- 
moso Betz. conjungit. 

268. C. RACEMOSUS Retz. Obs. G. 20. Vahl Enum. 2. 355. 
Nees ab Esenb. in Wighf. Bof. 85. (Wall. Cat. it. 3341.; Um- 
bella decomposiia, iastigiata, multiradiata ; radiis semiteretibus, 
strictis, universalibus partialibusque apicc umbcliatis e spicis 
pluribus scssilibus linoaribus strictis; spiculis imbricaiis, lineari- 
lanceolatis, compressis, subebracteolatis , 5-10-floris; squamis 
ovatis, mucronatis, dorso fulvis rufove fuscis, nervo carinali vi- 
ridi, laiere flavis ; stylo irifido; caryopsi ovali, alba, latere inie- 
riorc concavo; involucro decaphyllo, erecto ; foliolis e basi la- 
tiorc attcnuatis, margine scabris, 3-4 umbella iongioribus ; in- 
volucellis foliaceis, umbollulam superantibus aoquantibusvc ; fo- 
liis radicalibus lato-Iinoaribus, culmo triquetro firmo altoque lon- 
gioribus. Nees. C. digitatus Boxb. Flor. Ind. 1. 209. (fide W. 
Arnotl.) Nees ab Esenh. in Linnaea 9. 285. C. glomeraius Boxh. 
Ic. ined. t. 729. {fde W. Arnotl.) — Peninsula Indiae orienta- 
lis, Penang. — Sprcngel (Syst. 1. 229.) ad C. proccrum ducii. 

269. C. FIMBRIATXJS Nees ab Esenb. in Wight Bot. of Ind. 
86 et in Linnaea 9. 285. Umbella docomposita, involucro 3-4- 
phyllo brcviorc; spicis sossilibus, subfasciculatis; rhachi hirsu- 
la; spiculis patulis, lancoolatis squamisque fuscis^ obtusis; culmi 
triqueiri angnlls, foliis (?) involucrisque ciliatis. Nees. — Nepa- 
lia. — Ciliis culmnm ot invnlucra ornantibus distinctissimus 
omnium, C. piloso Vahl. solo acccdens, cujus sola rhachis hir- 
suta. (Nees.) CYPERACEAE jlss. (Cypeiiis.) 101 

270. C. Neesii. Culmo folioso, praealto, trigono; unibclla 
(dcconiposila?) supradccomposilaque nniltiradiata; spicis partia- 
libus pluribus, scssilibus, terctibus, inferionbus brevioribus, pa- 
tcntissimis ; rbachi crassa, sulcata ; spiculis coufcrtissimis, pa- 
icntissimis, lincaribus, compressis, brcvibracteolatis, 12-tloris; 
squamis ovatis, obtusis cuni mucrone , latere lutescentibus, 
dorso purpurascentibus, carina vircnte; rliachillae auriculis apice 
liberis; demum solubilibus; involucri polyphylii foliolis alternis, 
planis, latis, trincrviis foliisquc margine serrulato-scabris, non- 
jMiIlis umbella multo longioribus. Nees. C. elatus Linn. Amoen. 
Acad. 4. 301. (Jide Nees.) Ejusd. Spec. 67. Nees ah Esenh. in 
Linnaea 9. 285. Papyrus elatus Nees ah Esenh. in IVight. Bol. 
88. — Ceylona. — Species distincta spicis partialibus inferis 
ad basim centralis quasi verticillatis^ dense congestis^ patentis- 
simis, qua nota ad C verticillatum nimis appropinquatur. (Nees.) 
C fastigiato vel C. cmincnti aflinis? Conf. cum C. distante. 

271. C. ALBIDUS Reiz. Ohs. 6. 21. Vahl. Enum. 2. 352. 
Spicis corymbosis; spiculis latis; scminibus apice capitulatis; 
involucro polypbyllo^ longissimo. Vahl. C. Retzii Poir. Encycl. 
7. 255. — China. — • Culmus tripedalis, triqueter. Folia ad 
basim culmi, bipedalia. Umbella composita, 8-radiata; radiis 2- 
3-polIicaribus. Involucrum 8-pbyIIum , sesquipedale. Ochrea 
Jissa. Spiculae latiusculac, subsemipollicares, albidae, 16-20- 
florac. Valvulac apice divergentcs. Fruclus altcro apice acu- 
minc elongatus, altero capitulo truncato terminatus, stigmati 
peltato simili. (Relz.) Nec hujus gencris, nec hujus familiae? 

2) Species luzonicnses. 

272. C. SPICATUS Presl. in Rel. Ilaenl: 1. 173. Culmo tri- 
quetro ; foliis culmum excedentibus, margine spinuloso-scabris ; 
involucro 5-phyllo; phyllis duobus longissimis ; involucellis iri- 
pliyllis; umbella multiradiata, supradecomposita; radiis inaequa- 
libus; spiculis ovatis, 6-floris, in spicas cylindraceas dense di- 
gestis ; gluniis obovato-subrotundis, cmarginatis, mucronato-ari- 
statis, uiiincrviis ; fructu elliptico^ triquetro. Presl, ■ — Luzonia, 
Mexico. Z{i 

273. C. PIIILIPPENSIS Presl. in Rel. Iluenk. 1. 171. Culmo 
triquctro ; foliis culmo longioribus, margine scabris; involucro 
5-pbyIIo, umbellam multiradiatamulccompositam longc cxcedcnte; 
radiis subacqualibus; spicnlis lincaribus, 6-floris, in spicas cy- 
lindraceas laxe digestis ; glumis ovato-oblongis, acutis, vininer- 
viis; fructu obovato-elliptico, triquclro^ minutissime punctulato. 
Presl. — Luzonia. 2\., 

274. C. LUZONENSIS Presl. in Rel. Ilaenh. 1. 174. Culmo 
triquetro; foliis culmum aequantibus, margine scabris; involu- 
cro 5-phyIlo; phyllis duobus umbella multiradiata duplo longio- 
ribus; spiculis lanccolatis, 8-12-floris, iu spicas horizontaliter 
laxe dispositis; glumis ovatis, mucronatis, 5-ncrviis, carina sca- 102 CYPERACEAE juss. (Cyperus.) 

bris; fructu elHptico, trlquetro, ruguloso. Prcsl. — Luzo- 
uia. 7\" 

275. C. ALBUS Presl. in Rel. HaenJi. 1. 175, Culmo tri- 
quctro; foliis angustis, culmo longioribus, versus apicem mar- 
ginc scabris ; involucro 6-phyilo, umbellam 6-radiatam decompo- 
sitam longe excedente; spiculis dense fasciculatis, oblongo-lan- 
ceolatis, 6-iloris ; glumis ovatis, acutis, 3-nerviis; fructu oblon- 
go, trigono, punctato. Presl, — Luzonia. 2|^ 

276. C. MINXJTIFLORUS Presl. In Rel. HaenJc. 1. 351. Cul- 
mo triquetro, inferne folioso; foliis culmum aequantibus, mar- 
gine scabriusculis ; involucro peutaphyllo, umbella multiradiata 
supradecomposita quadruplo longiorc; umbellulis 3-4-stachyis ; 
spiculis lanccolatis, 10-floris; glumis ovatis, obtusis, 3-nerviis; 
fructu obovato-elliptico, triquetro. Presl. C. micranthus Presl. 
in Rel. Haenh. 1. 178. C. breviflorus Dielr. Spec. 2. 316. — 
Luzouia. 2|. 

3. Specics sandwicenses.* 

^' 277. C. TRACnYSANTHOS Hooh. et IV. Arnolt in BeecTieys 
Voy. 3. 99. Spiculis oblongis, compressis, plurimis, glomerato- 
umbellatis; umbellulis ultimis confertim umbcllatis, subtcrnis; 
squamis ovatis, mucronatis, apice recurvis, dorso dcnticulis as- 
peratis; iuvolucro triphyllo, elongato ; culmo trigono. Hook. et 
IV. Arnott. — Insulac Saudwicenses. — Variat spiculis 30- vcl 
(ovatis) 8-10-floris. (H. et W. A.) 

278. C. Prescottianus Hook. et IV.Amoit in BeecTiexfs 
Voy. 3. 100. Spiculis lincaribus, elongatis, compressis, horizon- 
talibus, altcrnis, spicatis; spicis corymboso-racemosis ; squamis 
hiantibus, obtusiusculis, nervosis ; involucri vmiversalis polyphylli 
foliolis tribus umbclla duplo longioribus, partialibus umbellula 
brevioribus ; culmo acute triquetro. Hook. et IV. Arnoil. — In- 
sulac Sandwiconses. 

n/ 279. C. CARICIFOLIUS Hook. et W. Arnoii in Beechey's Voy. 
3. 99. Spiculis patulis, spicatis (racemosis?) , ovato-oblongis, 
turgidis, congestis; squamis subrotundis, concavis, obtusis, ner- 
vosis, albidis; involucro partiali uullo; lUiiversali 5-6-phyIIo, 
elougato ; culmo obtusc trigono ; foliis carinatis, marginc carina- 
quo scabris. Hook. et IV. Aruoit. — Insulae Sandwicenses. — 
(^uilibet radius umbcllae in parte superiore ramis pluribus al- 
tcrnis horizontalibus instructus, quorum infimus longissimus, 
superiores gradatim brcviores. C. Monti parum affinis. (H. ct 
W. A.) 

n/ 280. C. MULTICEPS Hook. ct JV. Arnoit in Beechexfs Voy. 
3. 100. Spiculis subulatis, spicatis; spicis umbellatis, confcrtis} 
umbclla et umbelluiis intcrmcdiis atquc ultimis multiradiatis ; 
squamis oblongis, obtusis; involucri polyphylli foliolis tribus iu- 
florcscentia quadruplo longioribus ; involucellis umbellulas pro- 
prias aequautibus ; culuio triquetro. Hook. et IV. Arnolt. — In- CYPERACEAE juss. (Cyperus.) 103 

sulae Saiulwlccnscs. — Florcs iioiulum ])erfectJ, uiulc dubium, 
aii Cjperi vel Papyri spccies. (Ilooli. ct W. Aru.) 

4) Spccies aincricanac. 

281. C. GEMINATUS Schrad. in Schult. Mant. 2. 95. Cul- 
mis compresso-letragonis ; vaginis mucronatis ; spiculis iernii- 
nalibus, geniinis, lanceolatis, luulis; gluniis inucronulaiis. Schrad. 
— Brasilia. — Caespitosus. Culmi diifilales, tenues, rigiduli, 
basi vaginati. Vaginae in inucronem foliaceum desinentes. Spi- 
culae plerumquc geminae, rarissime solitariae, 3|-4 lineas longae, 
acutae, comprcssae, 4:-5-florae. Squamae ovatae, uninerviae, 
nervo in mucronem exiguum producto. Stamina tria. Stigmata 3. 
Achcnium triquetrum. (Schrad.) 

282. C. mXRICATUS Schrad. in SchuU. Manf. 2. 98. Cul- 
mis triquetris, laxis ; foliis angustissimis, brevibus; capituHs 
glomeratis, involucro triphyllo multo minoribus; spiculis pauci- 
floris ; glumis carina prominente serrulatis. Schrad. — Brasilia. 
• — Culmi l:^-pedales, glabri, infra inedium foliosi. Folia rigi- 
dula, lineari-setacea, carinata, margine et ad suprcmam carinae 
partem scabra. Vaginae glabrae. Capitulum densissimum, e 
sjjicularum glomerulis 3 v. 4 inaequalibus composiium. Spiculae 
minutissiinae, ovatae, 5-6-floi'ae. Involucri foliola 2-3, foliis te- 
jHiiora; foliola insuper glomerulis snbjecta, membranacea, mu- 
cronata. Squamae carina apicein versus membrana scrrulata auc- 
tae. Habitus C. kyllingioidis. (Schrad.) An hujus gencris? 

283. C. GLOMULIFERUS Schrad. in Schult. Mant. 2. 108. 
Culino trigono, glabro ; foliis linearibus, culmo brcvioribus ; um- 
bella simplici, 7-9-i'adiata ; capilulis gloineratis ; involucro poly- 
pliyllo, umbella multo longiorc; spiculis paucifloris. Schrad, — 
Brasilia. 2ji — Radix fibrosa. Culmi spithamaei, basi foliosi. 
Folia firma, carinata^ margine apicem vcrsus et ad supremam 
carinae parlem scabra. Vaginae glabrae. Capitula piso minora, 
e 5-7 fasciculis dense glomerata, singulis spiculas copiosas vix 
lineam superantes ovatas 6-7-floras gerentibus. Involucri fo- 
llola radiorum numero ct foliorum structura. Involucella 2-3, 
capitulis minora. Squamae lanceolaiae, compressae. Sligmata 3. 
(Schrad.) C. Liizulae forma? 

284. C. NERVOSXIS Berlol. Piant. d. Bras. 3 et Opusc. 
scient. di Bol. 3. 407. Schult. Manf. 2. 113. Spicis unibellatis; 
spiculis lincaribus, distichis, remotiusculis, erecto-patulis; glu- 
mis coroUinis obtusis, multinervibus ; involucro pentaphyllo; ra- 
dicc tuberifcra. Bert. — Brasilia. ■ — Culnius triqiielcr, basi fo- 
liosus. Folia lincaria, culmo brcviora. Lfmbclla 6-radiaia. Spi- 
culae 5-10 in quolibet radio, spicatlni dispositac, lineares, com- 
pressae, obtusae, subl2-florae, disiichae, erecto-patulac. Squa- 
mae obovatae, obtusac, apice albido-membranaceae, remoiiuscu- 104 CYPERACEAE juss. (Cyperus.) 

lac, inuHinerviae, subrubido-femigineae, nervo dorsali viridi. 
(Beriol.) 

285. C. CALLOPHORUS Mey. Esseq. 32. Spicis glomeraiis, 
oblongis vel oblongo-subrotundis ; spiculis oblongis ; involucro 
longissimo, partiali setaceo. Mey. — Guiana. 2|. — C. glome- 
rato et C. ligulari parum similis. (Mey.) 

286. C. DENSIFLORUS Mey. Esseq. 34. Spicis umbellu- 
latis, subcompositis, ovato-oblongis; spiculis confertis, su- 
bulatis ; involucro umbella longiore. — Esscquebo , locis pa- 
ludosis inque aquis stagnantibus. — Radix bulbosa, subrepeus. 
Culmi bipcdales et ultra, acute triquctri, glabri, inferiore parte 
foliorum vaginis vestiti. Folia culmo paulum brcviora, carinata, 
glabra, margine scabra. Umbella dccomposita, 6-9-radiata. Um- 
bellulae subcorymbosae, e spicis 5 v. 6 brevissime pedicellatis 
pollicaribus ovato-oblongis compactis, basi subramosis composi- 
tae. Involucrum 3-8-phyIIum, umbellam duplo superans; invo- 
lucella sub6-phylla, longitudine umbcllulae. Spiculae plurimae, 
confertae, divcrgentcs, unguicularcs, lincari-subulatae, comprcs- 
siusciilac, leviter curvatae, 12-li-florae. Glumae rcmotiusculae, 
patentes, ovali-oblongae, obtusiusculae, convexae, striatae, niti- 
dac, albescenti-brunneac, nervo dorsali latiusculo viridi distinctae. 
Nux oblonga, acuta, triquetra, albescenti-brunnca, (Mey.) C. 
dcnsiflorus Nees ah Esenh. in Mey. herh. nil nisi specimeu juve- 
nile C. feracis videtur. 

287. C. JUBAEFLORUS Budge, Guian. 17. /. 21. Mey. 
Esseq. 36. Culmo triquctro, nudo ; umbclla foliosa, compo- 
sita; spicis oblongis, dense imbricatis; spiculis subulatis. 
Rudge. C. dcnsiflorus var. (9 Nees ah Esenh. et Meyen mss. — - 
Guiana. — Medium ferc tcnct intcr C. distantcm ct C. densi- 
florum, scd ab utroquc diversus, ab hoc : involucro triplo lon- 
giore, spicis ionge pcdicellatis (non conglobatis), spiculis duplo 
brevioribus, paucifloris, ab illo: spicis triplo brevioribus spicu- 
lisquc confertis, 4-;>floris. (Mcy.) 

288. C. AMENTACEUS Rudge, Guian. 16. /. 19. Roem. et 
ScJiuli. Syst. 2. 178. Culmo compi'csso , nudo; umbella laxa, 
gracili; spica divaricata; apicibus squamarum deciduis, amcnti- 
formibus. Rndge. — Guiana. — Ilabitus Scirpi sylvatici, 2-3- 
pcdalis. Radix fibrosa, nodulosa vcl tubcrosa, prolifcra. Culmus 
tenuis, basi foliosus. Folia radicalia culmo brcviora, lincaria, 
aspcra, subtus isihmis transvcrsis rciiculata. Umbella dccom- 
posiia. Involucrum 3-, involucellum r)-phylluni, seiaceum, um- 
bellulis multo brevius. Stigmaia 3. (Uudgc.) Sprcngel (Sysf. \, 
227.) cum C. autumnali conjungit. 

>/ 289. C. RRUMNEUS Swartz. Flor. Ind. occ. 1. 116. Vahl. 

Enum. 2. 316. (HooJc. et W. Arnoll in Beechey's Voy. 3. 99?) 
Culmo argute triquciro, siricto, glabro ; foliis latc lincaribus, 
planis, creciis, rigidiusculis, glabris ; umbellac radiis crebris, 
subdivisis , brcvissimis , sacpc nullis ; spicis quasi capitato-ag- CYPERACEAE juss. (Cyperus.) 105 

grcgati.s, lanccolatis, compressis, ;fcrnigineis vcl hninncls ; in- 
volucro Iriphyllo, elongato ; squamis carinatis, striatis, glabris, 
iiitidis ; achenio trigono. (cx Swartz.) — India occidentaiis. (In- 
sulae Sandwiccnses, Beechey.) — Gramcn 2-3-pedalc. Stamina 
tria. Anthcrae flavae. Stylus trifidus. Stigmata rubra. (Sw.) 

290. C. POEOIDES IlamiU. Prod. 12. Caule triquetro, alato, 
orgvali; umbella subcongcsta; umbcllulis simpliciter divisis; ra- 
mulis lanceolatis; spiculis acutis, lincaribus, longis, arcte disti- 
che imbricaiis; involucro umbella triplo longiore. Jlamilt. — 
Portorico, St. Domingo. 

291. C. FASTUOSUS Hamilt. Procl. 12. Caule triqnetro, 
alato, subbiorgyali; umbclla siibcongesia; umbellulis simpliciter 
divisis; ramulis lanceolatis ; spiculis acutis, linearibus, longis, di- 
varicatis; involucro iimbella triplo longiorc. Ilamilt. — Porto- 
rico. — Affinis praecedenti. 

292. C. COLLINUS VaU. Ennm. 2. 301. SpicuHs umbella- 
tis, ovatis; foliis subulatis, canaliculatis ; culmo retrorsum sca- 
bro. Vahl. C. striatus Ruiz. et Pav. Flor. Peruv. 1. 47. C. 
atropurpureus Pers. Syn. 1. 60. — Peruvia. — Radix fibrosa. 
Culmus teres, filiformis, striatus, foliis paulo longior. Folia us- 
que ad niedium vaginantia, inferne margine ciliata. Squamae 
ovatae, atro-purpureae. Fructus acuminatus, nitidus. (Ruiz. et 
Pav.) 

293. C. NIGER Ridz. et Pav. Fl. Peruv. 1. 6i. Culmo tri- 
quetro, mido, glabro ; foliis ensiformibus ; umbella foliosa; pe- 
dunculis plurimis, longis; spicis laxis, nigricantibus. Ruiz. et 
Pav. — Peruvia. 

294. C. Preslii Dietr. Spec. 2. 111. Culmo stricto, to- 
reti; involucro diphyllo, umbella breviore; umbella 3-8-radiata 
aut capitata; spiculis ovatis, sexfloris, in capitula ovato-subglo- 
bosa aggregatis ; glumis lanceolatis, acutis, striatis. Presl. C. 
globuliferus Presl. in Rel. IlaenJc. 1. 165. — Pcruvia. — Au 
idem ac C. globuliferus Ilumb. et Bonpl. ined., LinJc. Jalirh. 
1.89? 

295. C. FlRMUS Presl. in Rel. Ilaenk. 1. 171. Culmo tri- 
gono, scabriusculo ; foliis latis, culmo longiorlbus, scabris ; in- 
volucro polyphyllo, longissimo; umbella 10-radiata; spiculls lan- 
ceolatis, 6-floris, in capitula ovato-cylindracea dense conglome- 
ratis, patentlssimis ; glumis acutis, slriatis ; inferloribus ovatis,, 
superioribus oblongis; ovario elliptico, trlquetro. Presl. —^ Aca- 
pulco. Zji 

296. C. ACUTIUSCULUS Lagasca, Elench. 2. Culmo triquc- 
tro, superne nudo; umbella simplici; spiculis linearibus, obtu- 
sis, spicato-capitatis; capitulis pedunculatis, rcflexis. Lagasca. 
— Mexico. 

297. C. SORDIDUS Presl. in Rel. Haenk. 1. 171. Culmo 
obtuse trigono; foliis angustis, glaucls, margine serrulato-sca- 
bris, culmum aequantibus; involucro 4-phyllo, longissimo; um- 106 CYPERACEAE juss. (Cyperus.) 

bella 5-7-ratliata ; spiculis oblongo-lanceolatis, 12-floris, in capi- 
tuluin ovato-oblongum dense conglomeratis ; glumis ovatis, acu- 
minatis, multincrviis ; fructu oblongo, triquctro. Presl. — Cali- 
fornia. 1\' 

298. C. TENTJICULUS. Culmo triquetro, monophyilo; foliis 
angiistissimis, culmo brevioribus; involucro tripbyllo, umbella 
subquatlriradiata longiore; railiis subtristacbyis; spiculis linea- 
ribus, 16-floris; glumis subrotundo-ovatis, obtusissimis, mucro- 
nnlatis, 3-nerviis ; fructu oblongo, comprcssiusculo, punctulato. 
Presl. C. tenellus Presl. in Rel. Jlaenk. 1. 176. C angustifo- 
lius Dietr. Spec. 2. 322. — California. O 

299. C. ERYTHRORRHIZOS Muehlenh. Gram. 20. SchuU. Mani. 
2. 120. Torrey, Flora of the JJnU. States 1. 61. Culmo trigono, 
glabro, subnudo, breviore foliis linearibusj marginc scabris; um- 
bella decomposita; involucro 3-6-phyIIo, longissimo, scabro ; 
spiculis alternis, linearibus, approximatis, longis, horizontalibus, 
12-floris, tcreti-compressis. Schtdtes. — Pennsylvania, Carolina, 
Georgia. ©? — Umbella tlecomposita. Involucrum 3-6-phyI- 
lum, longissimum. Spicae alternae, linearcs, horizontales, sub- 
12-florae, subteretes. Glumae ovatae, acutae, fuscae. Stylus 
trifldus. Fructus triquetri, ovati, albi. (Tori'ey.) Mueblenberg 
huc ducit C. strigosum Stv. Sprengel (Sysl. 1. 230.) plantam 
Muehlenbcrgii cum C. specioso conjungit. 

5) Species africanae. 

300. C. HIRTUS Thunh. in Phytogr. BUitt. 1. 6. Ejusd. Fl. 
Cap. 1. 378. Roem. et Schult. Syst. 2. 224. Culmo trigono, 
aphyllo ; nmbella siniplici; involucro subtripbyllo ; foliis filifor- 
mibus, hirtis. Thunh. — Cap. b. spei. — Folia radicalia plu- 
rima, longitudine fere scapi capillaris erccti inaequalis. Um- 
bella sub6-flora, medio llore se.ssili. Involucrum 3-4-pbyIIum. 
Spiculac ova^ae. Squamac acuminatae. (Thunb.) 

301. C. SPHAEROSPERMUS Schrad. Anal. Cyper. 8. Nces ah 
Esenh. in JAnnuea 9. 284 et 10. 133. Culino trigono, glabro; 
foliis cnlmo brcvioribns, carinatis, apicc scabriusculis ; uinbella 
7-12-radiata; nmbellulis 3-9-radiatis ; radiis 3-6-stachyis ; invo- 
lucri foliolo cxteriorc rccto, umbcllam suporante; glumis oblon- 
gis, mucronatis, trincrviis ; nucula globoso-trigona, scabriuscula. 
Schrad. C. corymbosus Steud. in Bot. Zcit. 1829. p. 153. (nec 
Rutth.) Cypcrus Ec/d. herh. n. 82. 

|5) niiiior JVees ah Esenh. l. c. C. flavissimus ? Steud. l. c. 

152. Cyperus Ec/d. herh. n. 890. 
y) parciflorus Nees ab Esenh. l. c. 
— Cap. b. spei. 2|. 

302. C. Mariscus Nees ah Escnh. in Linn. 7. 515. 9. 284 
el 10. 134. Culmo comprcsso, trigono, gracili, basi folioso ; um- 
bella coinposKa; unibellulis subprolifcris ; spiculis linearibus, 
digitatis; rhachi articulata, mcinbranaceo-cxcavata ; involucro po- CYPERACEAE juss. (Cypeiiis.) 107 

lyphyllo, uinbcUa longioro foliisquc flaccidis trincrvibus, mar» 
gine supraquc ail costas scabris. Nees. — Cap. b. spci. — C. 
trcuiulo ct C. alternifolio propinquus et proprii fortassc gcneris. 
Charactcr cnim est Marisci et Cvperi conjunctus in unum. 
(Nces.) 

303. C. TABULARIS Schrad. Anal. Cyper. 10. Nees ah Esenb. 
in Linnaea 9. !285 et 10. 137. Cuhno triquetro, giabro; foliis 
culmo brevioribus, carinaiis, apice scabris; umbclla subquinque- 
radiata; spicis capilato-congestis ; involucro subpentaphyllo, um- 
bcUani supcrantc; glumis oblongis, obtusis, nervosis; nucula ob- 
longa, trigona. Schrad. Mari&cus hiimilis Zeyh. collect. 

a) minor Nees l. c. 
|5) major Nees l. c. 

— Cap. b. spei. 2|. 

304. C. USITATUS Burchell. It. Schult. Mani. 2. 477. Nees 
ah Esenh. in Linn. 7. 516 et 9. 285. Culmo triquetro ; umbella 
contracta, involucris brcviorc; spiculis angustis, 8-12-floris; val- 
vulis nervosis; radice repcnte, bulbosa. Schtdl. — Cap. b. spei. 

— Culmus spithamacus. Bulbi squamis magnis ovatis concavis 
tecti, edules. Spiculae purpurasccntcs. (Schult.) An huc C. 
marginatus Thunb. ? (Nccs.) ; vide Isolepidem Thunbergianam. 
Nces ab Esenbcck nupcrrimc (m Linnaea 10. 136.) trcs distin- 
xit varictatcs, primam umbclla subcapitata, sccundam umbella 
radio uno altcrove producto instructa et tertiam (sanguinolcn- 
tam) minorem, capitulo 3-8-stachyo, spicis brevioribus, atro- 
sanguineis. Ad varictatem secundam C. semitrifidum Schrad. 
duxit. 

305. C. SEMITRIFIDUS Schrad. Anal. Cyp. 6. Culmo sub- 
compresso, glabro; foliis culmo brevioribus, carinatis, apice sca- 
bris; umbclla subtriradiata; radiis 5-7-stachyis ; involucri foliolo 
exteriore crecto, umbellam multo superante; glumis ovato-Ian- 
ceolatis, mucronatis ; stylo apicc trifido ; ovario triquetro. C. 
crinitus Zeyh. Cat. pl. Cap. in Bot. Zeit. 1829. 5. C. usitatus 
I? Nees ah Esenb. hi Linnaea 10. 136. — Cap. b. spei. — Spe- 
cimen Zeyheri in herb. Lucaeano asservatum cum descriptione 
Schraderi minimc quadrat. Conf. cum C. solido n. 199. 

306. C. PECTINATUS FaAZ. Enum. 2. 298. Spiculis tcrmi- 
nalibus, sessilibus, oblongis, obtusis, laevibus, involucrum ae- 
quaiitibus. Vahl. — Guinca. — Culmi teretcs, pedalcs, basi 
vaginis duabus tecti, aphylli. Involucri foliola duo vcl nulla, 
subulata, rigida, spicis vix longiora. Spiculae 3-8, unguiculares, 
latae, 30-florae, complanatae, e squamarum apice patente dcn- 
tatac, flavescentes. Squamac lanccolatae, acutae. Achenium 
compressum, oblongum, altero latcre subcarinatum, mcdio fus- 
cum, marginc flavum. (Vahl.) Specimina hujus ct octo subsc- 
quantium in herbario Vahliano haud suppetunt. 

307. C. SCIRPOIDES Vahl. Enum. 2. 311. Capitulo glo- 
boso ; spiculis terctibus ; involucris foliisque canaliculatis, recur- 108 CYPERACEAE juss. (Cyperiis.) 

vis, rigidis. Vahl. — Guinea. 2j. — Facies Scirpi. Railix rcpens, 
pcnna cyi;nca crassior, tccta basibus folioruni cmarciJorum. Culnii 
vix pcilalesj adscendcntes, obtuse angulati, rigidi. Folia radica- 
lia culnio altiora, vix lineam lata, convoluto-canaliculata, ex- 
trorsum rccurva, margine ad basim scrrulata, carina laevia. In- 
volucrum 6-pbylUim, inacqualc, capilulum superans. Capituluni 
iiuce avellana majus, globosum. Spiculac plurimae, unguiculares, 
crassiorcs quam in uUa alia specie, 8-10-tlorae, acutae, pallide 
fuscae. Squamae bifariam imbricatae, ovato-lanceolatac, convexae, 
striatac. Stigmata 3. (Vahl.) Sprengel {Syst. 1. 218.) huc du- 
cit C. moUem Poir. 

308. C. POLYPHYLLUS VaU. Enum. 2. 317. Spiculis linea- 
ribus, complanatis, confertis, divergentibus ; involucro triphyllo, 
filiformi; foliis linearibus, culmum (iliformem acquantibus. Vahl. 
— Guinca. — Culmus pedalis, obsolete angulatus, laevis. Fo- 
lia radicalia inacqxialia, alia altitudine culmi, alia brcviora, ca- 
rinata, basi vix lineam lata, sensim in sctam atlcnuata. Involu- 
crum rcflcxum, similc foliis, modo angustius; longius bipoUicare. 
Spiculae circiter 20, scmipollicares, scssiles, 18-20-florae, acutae. 
Squamac oblongae, obtusae, striatae, dorso viridcs, latere pur- 
purascentes. (Vahl.) 

309. C. AMABILIS Vahl. Enum. 2. 318. SpicuHs lineari- 
bus, digitatis ; valvulis muticis; foliis convoluto-subulatis, culmo 
iiliformi brcvioribus ; involucro longitudinc umbcllae. Vahl. — 
Guinea. — Culmi fasciculati, palmares et viltra, acute angu- 
lati, stricti. Folia radicalia 1- li-pollicaria; vaginis purpuras- 
ccntibus. Involucrum i-phyllum. Ochreac truncatae. Umbella 
simplex; radiis 6, erecto-patentibus, longioribus li-pollicaribus. 
Spiculae 3-7, unguiculares, tenues, 22-florae, acutae, ferrugineo- 
purpurascentes, nitidissimac. Squamae lincari-oblongac, obtusae, 
utrinquc uninerviac, carina virides. (Vahl.) 

310. C. MICROSTACHYOS Vahl. Enum. 2. 318. Spiculis 
linearibus, digitatis, subquinis ; valvulis mucronatis ; umbcllulac 
involucellis foliisque subulatis. Vahl. — Guinea. — Culmi 
palmarcs, filiformcs, acutc angulati. Folia altitudino culmi, con- 
voluto-subulata, p.irum rccurva. Involucrum sub3-phyllum, um- 
bclla longius ; partialc 3-phylIum, umbcllula longius, setaceum. 
Ochreae truncatac. Umbclla composita; radiis 6. longiore polli- 
cari ; partialibus triradiatis. Spiculac 3-5, 10-12-florac. Squamae 
lineari-lauceolatae, obtusae, mucronatae, complanalac, carina vi- 
rides, latcre membranaccac. (Vahl.) 

311. C. liECUKVUS Vahl. Enum. 2. 310. Capitulo involu- 
cro triphyllo brcviore; valvulis obtusis, arisiaiis; aristis rccur- 
vatis; culmo fuliisque sctaccis. Vuhl. — Sicrra Loona. — Culmi 
plurcs, digiiales ct ultra, basi foliosi. Folia aUitudiuc culmi. 
Involucri foliola sctacca, pollicaria. Capitulum piso parum ma- 
jus, globosum. Spiculac 10-20, vix unguiculares, lineares, angu- 
s<ac, patulac, sub20-Ilorac. Squaniac laxac, iincarcs, purpurcae, CyPERACEAE jlss. (Cypeius.) 109 

dorso virulos; ai"is<a longlludine squamae, uncinato-recurvaia, 
virldis. (Vahl.) Dislinclissimus a Cypcro arisiato. (Vahl.) 

312. C. MI^UTILUS Vahl. Emim. 2. 314. Capitulis globo- 
sis; spiculis ovaio-lancolatis, squarrosis ; involucro polyphyllo. 
Valil. C. pygniacus Cai-an. in Ann. hist. nai. Mat. 3. 7. t. 26. 
f. 2. Ejusd. Icones 6. G5. /. 588. f. 2. — Mauritania. — Radix 
fibro^a. Culmi triquctri, pollicares, basi foliosi. Folia culmo 
breviora, lincaria. Involucri 6-9-phyIli foliola 3 culmo longiora. 
(■apitulum vix magnitudine ciccris. Spiculae numerosissimae, 
12-llorae. Gluniae nuicronatac. (Vahl.) 

313. C. SERRULATUS Vahl. Enum. 2. 300. Spiculis subca- 
pitatis, lanceolato-oblongis, obtusis; involucro triphyllo; foliis 
lineari-lanccolatis. Vahl. — Madagascaria. — Culmi spithamaei 
«t longiorcs, basi foliosi, subcompressi, uti folia glauci. Folia 
culmo altiora, attenuata, margine serrulato-scabra, basi fusca. 
Involucri foliola duo umbella multo longiora. Umbclla simplex, 
4:-5-radiataj capitato-contracta. Spiculae 6-7, unguicularcs, latae, 
compressae, 10-florae. Squamac ovatac, obtusae, vix striatae. 
(Vahl.) C. striatulo Vahl. affinis et inde forma C. obtusiflori? 
^/ 314. C. CAESPITO.SUS Poir. Encyd. 7. 250. Roem. el Schnlf. 
Syst. 2. 194. Ilook. et W. Arnott in Beechetjs Voy. 3. 99. 
Culmo filiformi, triquetro; foliis linearibus, planis; involucro tri- 
phyllo, elongato ; spiculis umbellatim subsessilibus, agglomcratis ; 
glumis obtusis, dorso purpurascentibus. Poir. — Madagascaria, 
Insulae Sandwicenscs (Beechey.). Culmi 6-8-polIicares. Folia 
culmo breviora. Spiculae 5-10, lineari-oblongae, compressae. Squa- 
mae ovato-subrotundae, margine scariosae. (Poir.) 

6. Sjiccies (Browneanae) novo-hollandicae. 

a) Culmus teres. 

315. C. VAGINATUS Brown. Prodr. 213. Culmo basl vagi- 
nato; involucris 6-8-phyIIis, subaequalibus, planis, umbella com- 
posita longioribus; spiculis lineari-lanceolatis, serratis, multiflo- 
ris. Br. — Nova HoIIandia. (Port. Jackson. et ora merid.) — 
Sprengel (Syst. 1. 216.) cum C. maritimo Poir. conjungit. 

b) Culmus triqueter. 

a) Spiculae solitariae v. aggregatac ; fascicuHs indivisis. 

316. C. DEBILIS Brotvn. Prodr. 213- Spicula solitaria, li- 
neari-lanceolata ; squamarum lateribus subenervibus ; involucris 
2-3-phylIis, elongatis; culmis setaceis. Br. — Nova HoIIandia. 
(Port. Jackson.) 

317. C. ENERVIS Brown. Prodr. 213. Spiculis 2-4, linca- 
ribns ; squamarum lateribus cnervibus, apicibus acutis, strictis; 
involucris triphyllis, elongatis; foliolo minoi*e fasciculum superan- 
te;omnibus foliisque subsetaceis ; culmis laxis. J?r. — Nova Hol- 
landia tropica. 

318. C. LAEVis Brown. Prodr. 213. Spiculis 6-8, conges- 110 CYPERACEAE juss. (Cyperiis.) 

lis, Hneari-lanceolatis ; squamarum latcribus sulienervibus ; invo- 
lucris 2-3-pbyllis; foliolo longiore foliisque planis; culmo crecto. 
Jir. — Nova Hollandia. (Port. Jackson.) 

319. C. PULCHELLUS Brown. Prodr. 213. Capitulo glo- 
boso, polystachyo; spiculis linearibus ; squamis membranaceis, 
obtusis, monandris ; involucris 3-pbyllis, elongatis, divaricatis ; 
culmis erectis, sctaceis. Br. — Nova Hollandia tropica. 

/5) Umbellae radii elongati vel distincti; spiculis ter- 
minalibus umbellatis. 

320. C. TRINERVIS Brown. Prodr. 213. Umbellae radiis 
6-8, subindivisis ; spiculis 4-8, linearibus ; squamarum latcribus 
uninervibus, acutis ; involucris sub i-pliyllis , umbella duplo lou- 
gioribus foliisque planis. Br. — Nova HoIIandia. (prope Poi*t. 
Jackson. ct intra circulos tropicos.) 

321. C. IMBECILLIS Broivn. Prodr. 213. Umbellae radiis 
4-6, capillaribus, indivisis ; spiculis 1-4, linearibus ; squamis ener- 
vibus, acutis ; involucris diphyllis ; foliolo longiore umbellam sub- 
aequante; culmo foliisque laxis. Br. — Nova Hollandia. (Port. 
Jackson.) 

322. C. AQUATILIS Brown. Prodr. 213. Umbellae radiis 
4-6, capillaribus, paucifloris ; longioribus divisis ; spiculis linea- 
ri-Ianceolatis ; squamis acutis, scmiscariosis, diandris ; involucro 
diphyllo; foliolo majore umbella brcviore foliisque planis, flacci- 
dis. Br. — Nova HoIIandia tropica. 

323. C. FLACCIDUS Brown. Prodr. 213. Umbellae radiis 
4-5, capillaribus, indivisis, paucifloris ; spiculis oblongo-lineari- 
bus, inciso-serratis ; squamis semiscariosis, apice acuto, rccur- 
vato-patulo; involucris 1-phyIIis, umbellam subaequantibus, culmo 
parum brevioribus foliisquc planis. Br. — Nova Hollandia tropica. 

324. C. INUNDATUS Brown. Prodr. 214. Umbellae radiis 
3-4, capillaribus, paucifloris ; longiore culmuni dlfl*usum aequante ; 
spiculis lineari-lanceolatis, pinnatilidis ; squamis acutis ; involu- 
cris monophyllis, umbella brcvioribus. Br. — Nova Hollandia 
tropica. 

325. C. BREVICULMIS Brown. Prodr. 214. Unibella culmum 
erectum v. involucrum diphyllum subaequante; radiis 3-5, lon- 
giore nunc diviso; spiculis liuearibus, pinuatifidis; squamis acu- 
tis, diandris. Br. — Nova HoUandia tropica. 

326. C. LATICULMIS Sjireng. Syst. 1. 228. Umbella multi- 
radiata, composita, cffusa, involucrum diphyllum planum subae- 
quante ; spiculis subternis, linearibus; squamis acutiusculis, tri- 
andris; nucibus laevibus; culmo compresso, foliis duplo longiore. 
Br. C. platyculmis Brotvn. Prod. 214. — Nova Hollandia tro- 
pica. — Ab hoc C. Haspan Linn. diflert squamarum figura nu- 
cibusque obovatis, punctato-scabris. (JJr.) 

327. C. COINCINNUS Brown. Prodr. 2l4. Umbclla multira- 
diata, subdccomjiosita; spiculis subtcrnis, ovalibus squaniisque CYPERACEAE jcss. (rypcius.) 111 

obinsfs, scariosis; involucro irlphyllo, umbcllam supcranie; cul- 
mo cxlrorsum scabro, folia laxa subacquanic. Br. — Nova IIol- 
landia iropica. 

3'2S. C. ANGUSTATUS Brown. Prodr. 214. UnibcIIa raulti- 
radiata, composila; spiculis 3-5, patulis, an^usio-Iinearibus, ie- 
retiusculis; squamis nervosis, acuiis; involucris iriphyllis, lon- 
gissimis. Br. — Nova llollandia iropica. 

y) Umbellae radii elongaii vcl disiincii; spiculis altcr- 
nis, dis<inciis vcl congesiis. 

329. C. PLATYSTYLIS Brown. Prodr. 211. Umbclla sim- 
plici ; radiis -4-6, subaequaniibus spiculas 5-6 congesias patulas 
lincari-lanceolaias ; squamis acutis, cnervibus ; siylis compressis, 
ciliaiis ; involucris 3-4-phyIIis, umbella longioribus foliisque pla- 
nis, culmo brevioribus. Br. — Nova Hollandia. (Port. Jackson.) 

330. C. Brow-nei Roem. et ScTiuU. Sysl. 2. 228. Umbella 
simplici, pauciradiaia ; capiiulis subroiundis, polystachyis ; squa- 
mis nervosis, acuminc uncinaio-rccurvo, monandris ,• siylis bifi- 
dis ; involucris iriphyllis, umbclla longioribus foliisquc planis. 
Br. C. uncinatus Brown. Prod. 1. 215. — Nova IloIIandia iro- 
pica. — Variai capitulo solitario. (Br.) 

331. C. FULWS Brown. Prodr. 215. Umbella 5-6-radiata, 
simplici ; capiiulis globosis, polystachyis ; spiculis lincaribus, 
5-7-floris, pinnaiifidis ; squamis nervosis, mucronulo erccto ; in- 
volucro 4-5-phylIo, umbcllam superanie, plano; culmo obiuse 
angulaio, laevi, folia subaequanie. Br. — Nova HoIIandia tro- 
pica. — Ilic cum duobus scquentibus C. conferto et C. vis- 
coso Sw. valde affinis. (Br.) 

332. C. SPOROBOLUS Brown. Prodr. 215. Umbella 5- 
6-radiaia, simplici ct semicomposita; capitulis globosis, polysia- 
chyis; spiculis linearibus, sub5-floris, pinnalifidis; squamis ncr- 
vosis, mucronulo erecio, persisientibus ; involucro 4-5-phylIo, 
umbcllam superanie ; involucellis seiaceis, capiiulum subacquan- 
iibus ; culmo obiuse angulato, foliis laevibus duplo longiorc. Br. 
— Nova IloUandia tropica. 

333. C. SEXFLORUS Brown. Prodr. 215. Umbella 6-8-ra- 
diata, composita, stricia; spiculis umbellato-capitatis, lincaribus, 
subsexfloris, pinnalifidis ; squamis nervosis; involucris hcxaphyl- 
lis, elongaiis ; involucellis umbellula brevioribus ; culmo laevi, 
foliis scabris longiore. Br. — Nova HoIIandia iropica. 

334. C. MICROCEPHALUS Brown. Prodr. 215. {Nees ah Esenh. in 
Linn. 9. 284?) Umbella 5-6-radiaia, semicomposita; spiculis 
umbellaio-capitatis, linearibus, sub5-floris, pinnatifidis ; squamis 
nervosis ; involucro 3-4-phyIIo, longissimo ; radiis divisis, invo- 
luccllaiis ; culmo scabro, foliis carinatis breviore. Br. — Nova 
Hollandia iropica. — Conf. cum C. surinamensi. 

335. C. HoLOSCHOENUS Brown. Prodr. 215. Umbella 5-6- 
radiata, composiia ct semidecomposita; capitulis globosis, poly- 112 CYPERACEAE juss. (Cyperus.) 

stachyis ; spiculis 4-5-floris, ovatis ; squamis enervibus, obtusius- 
culis ; involucri foliolis 2, uinbellam superantibus foliisquc cari- 
iiatis ; culnio obtusangulo, laevi. ISr. — Nova Uollandia tropica. 

336. C. UNIOLOlDES Brown. Prodr. 216. Umbella 2-4-ra- 
diata, simplici ; spiculis; 8-10, confertis, lanccolatis, serratis; 
squamis acutis , enervibus ; nucibus orbiculatis , lenticularibus, 
rugosiusculis; involucris triphyllis, longissimis foliisque planis, 
laxis; culmo acutaugulo, laevi. lir. — Nova Hollandia tropica. 

337. C. CARINATUS Broivn. Prodr. 216. Umbelia 6-7-ra- 
tliata, composita ; capitulis polystachyis ; spiculis linearibus, in- 
cisis, 12-14-floris ; squamis nervosis, acutiusculis ; involucri tri- 
phylli foliolis tluobus umbellam superantibus foliisque carinatis, 
culmo obtusangulo laevi brevioribus. Br. — Nova Hollandia 
tropica. 

338. C. ALTERNlFLORUS Brown. Prodr. 216. Umbella 6-7- 
radiata, composita; capitulis polystachyis ; spiculis linearibus, 
multifloris; squamis distinctis, iiervosis, acutiusculis; involucro 
Iriphyllo, longissimo, reflexo, aspero ; culmo acutangulo. Br. — 
Nova Hollandia tropica. 

339. C. AREOLATUS Brown. Prodr. 216. Umbella 2-3-ra- 
diata, simplici; spiculis approximato-alternis, linearibus ; squa- 
mis acutis, enervibus, diandris; stylis bifidis; nucibus lenticula- 
ribus ; involucris 2-3-phyIlis, elongatis foliisque planis. Br. — 
Nova HoIIandia. (Port. Jackson.) — Inter Pycreos collocandus. 

340. C. SCARIOSUS Brown. Prodr. 216. Umbella 2-5-ra- 
diata, simplici ; spiculis approximato-alternis, lineari-subulatis, 
teretiusculis ; squamis acutiusculis, subenervibus; rhachi alata; 
involucro diphyllo, umbellam subacquante; culmo laevi, foliis ca- 
rinatis duplo longiore. Br. — Nova Hollandia tropica. — Pro- 
ximus C. diphyllo Reiz. (Br.) 

341. C. ORNATUS Brown. Prodr. 217. Umbclla 4-6-radiata, 
semicomposita; spicis 6-12-floris; spiculis lanceolato-lincari- 
bus ; squamis arcte imbricatis , obtusis , cnervibus , mai"gine 
scarioso, discolori; involucris triphyllis, clongatis foliisque pla- 
nis, margine scabris , culmo laevi brevioribus. Br. — Nova 
Hollandia. (Port. Jackson.) 

342. C. COMPOSITUS Brown. Prodr. 217. Umbella 5-7-ra- 
diata; sjiicis compositis, polystachyis ; spiculis congestis, linea- 
ribus, 6-8-floris; squamis obtusis, nervosis, arcte imbricatis ; 
involucro triphyllo , longissimo, scabro; culmo laevi. Br. — 
Nova HoIIandia. (Port. Jackson.) 

343. C. VENTRICOSUS Brown. Prodr. 217. Umbella niulti- 
radiata; spicis compositis decompositisque; spiculis confertis, 
divaricatis, oblongo-lanceolatis, teretiusculis ; squamis nervosis, 
acutis, arcte imbricatis; involucro 4-5-phyIlo, longissimo foliis- 
que scabris, culmo lacvi longioribus. Br. Ira 'Rheed. Mul. 12. 
103. t. 55. — • Nova HoIIandia tropica. 

344. C. suiiULATUS Brown. Prodr. 217. Umbella multira- 

diata, CYPERACEAE juss. (Cyperiis.) 113 

«liata, intllvisa ; spioulls corymljoso-confcrtls, patulis, suLulafis* 
sijuamls ahernis, acutis, dorso striatis; involucro felraphjllo, 
umbeilani supcrantc foliisque planis, culmo lacvi brevioribus. 
Jir. — Nova Ilollandia. (Port. Jackson.) 

345. C. ACUTUS liroiLH. Prodr. 217. Umbclla 3-i-ratlIata, 
intllvisa ; spicis rauiosis; spiculis conrortis, divaricatis, subulatis, 
tcrctibus, sub4-floris ; squamis alternis, olitusiusculis, nervosis ; 
involucro tripbyllo, uuibcllam supcrante foliisque planis , sca- 
bris , culmo laevi brcvioribus. lir. — Nova Ilollandia. (Port. 
Jaclison.) I 

Spccies mihi obscurae. 

346. C. PxVLLESCENS Desf. Flor. All. 1. 45. t. 9. VaU. 
Enum. 2.342. («n herL. haud S7ippeHf.} Spicis corymbosis; spicu- 
lis lineari-lanceolatis ; involucro umbella brevlore. T'a7d. — Bar- 
haria. — Sprengel (^Sysf. 1. 222.) huc ducit C. radicosum S^nifh. 
et C. olivarem Targion. C. pallescens Sieb. herh. Cret. est certe 
C. csculentus Linn. 

347. C. FASCicuLATUS Ellioft. Bot. 1. 63. Nutt. Gen. 35. 
Culnio triquetro ; foliis angustissimis, setaceis, culmo breviori- 
bus; involucro diphyllo, spiculis longiore; fasciculis terminali- 
bus; spiculis ovato-oblongis, multifloris. Schidf. C. Elliottianus 
Schtdt. Manf. 2. 100. Pycrcus EUiotlianus Nees ab Esenh. in 
Linnaea 9. 283. — Gcorgia. — Spiculae 12-24-florae. (Ell.) 
Specimina a Beyricbio sub nomine C. fasciculati Ell. missa pcr- 
iinent ad C. mariscoidcm Ell. (C. filiculmem Vahl.) 

348. C. TETHAGOAXS Ellioff. Bof. 1. 71. Nuff. Gen. 35. Culmo 
jiudo ; foliis canaliculatis, serrulatis ; involucro longissimo; um- 
bella multiradiata ; spiculis subtefragonis, paucifloris. Ell. — 
Gcorgia. 

349. C. INCARNATUS Link. Hori. 1. 306. Foliis culmo iri- 
quetro brcvioribus , margine pi'aescrtim scabris ; umbella con- 
tracfa, radio uno alterovc cxplicato ; invoIuo»o 2-3-phylIo ; folio- 
lis duobus longissimis ; glumis oblongis, acutis, striatis; stylo 
triparfito; fructu trigono, subretuso, laeviusculo. — Brasilia? 
— Affinis C. globoso All. et C. conglomerato Boftb., fide 
Link. 1. c. ,• postea (Ilort. 2. 318.) celeberrimo auctoi*i varletas 
mlnor angustifolia C. patuli Ilort. Berol. (C. congesti Va/d.?) 
vidctur. 

350. C. POAEFORMLS Pursh. Flor. 1. 50. SpicuIIs oblongis, 
complanatls, fasclculato-corymbosis ; fasciculis sessilibus pedun- 
culatisque; involucro triphyllo, longlssimo. Pursh. — Carolina. 
2\. — An C. diflbrmls? (Pursh.) 

351. C. Enslenh Ptirsh. Flor. 1. 53. Spicls corymbosls, 
oblongis, basi ramosis, nudls ; spiculls numerosls, divaricatls, 
confertis, linearibus, subsexflorls ; valvulls oblongis, striatis ; in- 
volucro octophyllo, umbellam subaequante. Pursh. — America 
borealis. 2\. — An varictas C. spcciosi? {Piirsh.) 

KuNTH. Synops. II. [ ^ ] 114 CYPERACEAE juss. (Cypeiiis.) 

352. C. AlTONI Spreng. Mant. 1. 29. Roem. et Schult. Syst. 
2. 162. Culmo <ereti, folioso; folils jilanis, glabris; spiculis 
glomeralis, obtusis, involucro polyphyllo brevioribus. Spr. — 
Patria? — Acceilit ad C. proliferum Thunb. 

353. C. LITOS ScMdt. Mant. 2. 101. Ratlice tuberosa; cul- 
mo triquetro, gracili, basi foiiato ; umbelia simplici ; radiis in- 
aequalibus; involucro 3-4-phyllo, umbella longiore; spicis lan- 
ceolatis, 10-17-floris, alternis, basi bracteatis, flavescentibus; 
squamis ncrvosis ; slylo trifitlo. C. tenuis Muehlenh. Descr. 22. 
Torrey, Flora of the Unlt. Siaf. 1. 62. 

^?) culmo unciali; foliis capiilaribus; spica solltariaj lan- 
ceolata. 

y) spicis iimbellatis, pedunculatis. 
— America borealis. — Probabiliter clifTert a C. tcnui Swartz. 
(Torrey.) Forma C. strigosi? 

354. C. ASPERIFOLIUS Desf. Cat. 387. Culmo obtuse sub- 
trigono, erecto, nuilo, apicc folioso; foliis lineari-lanceolatis, 
serrnlatis, asperis, panicula longioribus. Desf. — Patria? 2^ 

355. C. MELICOIOES Polr. Encijcl. 7. 273. Culmo tereti, 
folioso ; panicula clongata, coarctata; spiculis parvis, acutis; 
glumis mucronatis. Poir. — Insulae Franciae et Borboniae. — 
Spiculae ovales, pauciflorae. Glumae distiche imbricatae. Sta- 
mina 3 fertilia; filamenta 6 sterilia. Ovarium trigonum. Stylus 
irifidus. Fruclus laevis, trigonus. (Poir.) Vix hujus generis. 

356. C. PULCUER Thunl. Prodr. 18. Ejusd. Flor. Cap. 1. 
378. Vahl. 2. 349. Spiculis ovatis ; involucro subhexaphyllo. 
Vahl. ■ — Cap. b. spei. — Culmus trigonvis. Umbella dccom- 
posita. (Thunb.) A C. pulchro Zeyh. (C. albostriato Schrad.} 
distinctissimus. (Schrad.) 

357. C. HiRSUTUS Berg. Cap. 11. (BujcL. Cent. 3. 29. f. 
53.) Gmel. Sijsi. 1. 130. Jlim. Summ. pl. 1. 137. Roem. et Schidt. 
Syst. 2. 225. Culmo tereti, folioso ; spicis ovatis, lobato-con- 
glomeratis, terminalibus; glumis mucronatis, ciliatis ; foliolo li- 
neari, lobis spicae subjecto. Berg. — Cap. b. spei. Zj. — Fui- 
renae species? 

358. C. MINUTUS Forsh: Fl. Aeg.-arah. 202. Gmel. Syst. 
1. 130. Foliis planis, semiteretibus, canaliculatis, recurvis; ca- 
pitulo terminali ; involucro triphyllo. Forsk. — Arabia. 

359. C. BLFIIJUS Pourrci. Chloris IJisp. 174. Lapeyr. Alr. 
Suppl. 9. Culmo triquetro, nudo ; umbclla subquadrifolia; glo- 
merulis orbiculatis, duobus oppositis inaequaliter pedunculatis, 
duobus lateralibus sessilibus. Lapeyr. — Pyrenaei orient. Zji 

Spccies a Ncesio ab Esenbcck nonnisi nomlnc commemorafae. 
a) Stigmata 2. 

360. C. (Pycreus) densifolius Nees ah Esenh. in Lin- 

naea 9. 283. CYPERACEAE juss. (Cyperus.) 115 

361. C. (Pycreus) Linnaeant-s Nees l c. 

362. C. (Pycrels) Baccua Nees l a 

2) Stismala 3. 

363. C. EXiGUUS Nees l. c. 284. 

364. C. PUMiLio Nees l. c. 284. 

365. C. CuMiXGii Nees. l. c. 284. 

366. C. OXYLEPIS Nees l. c. 285. 

367. C. U3IBR0SUS Nees l. c. 285. 

368. C. LEPTOSTACHYS Nees l. c. 285. 

369. C. ELONGATus LeJ., Nees l. c. 285. 

370. C. DISSITIFLORUS Hort. Vrat.j Nees l c. 285. 

371. C. RETUsus Nees l. c. 285. 

372. C. PARVIFLORUS Ileyn. QVaU. Cat. n. 3343 J?) Nees 

l c. 286. 

373. C. Smithii Schrad. Anal. 12 in adn. Neesl. c. 10. 135. 

MARISCUS VAHL. 

Spicae 1-2-, rarius 3-5-florae. Squamae distichae; infe- 
riores vacuae. Setae squamulacque nullae. Stamina 3. Ova- 
rium triangulare. Stylus trifidus, deciduus. Achenium tri- 
angulare, in excavatione rhacbeolae receptum, saepe mucro- 
nulatum. Culmi triangulares ^ basi foliati. Capitula vel 
spicae compositac, nunc solitaria^ nunc fasciculato-congC' 
sta^ nunc per umbcllas disposita. DifFert a Cjperi sectioue 
Btylo trifido instructa nonnisi numero florum. Limites inter 
Cyperum, JMariscum et Kyllingiam omnino artificiales, at ge- 
iiera minime conjungenda sint. (Brown. Prod. 219.) 

1) Legitimi. 

1. M. GRACILIS Vahl. Enum. 2. 373 et herh. Culmis fili- 
liformibus, triangularihus, glabrisj basi vaginis duabus vestitis, 
monophyllis (testc Vahl.)^ folio brcvi, angusto ; capitulo solita- 
rio, subgloboso ; involucro triphyllo ; foliolis duobus longissimis, 
angustis j carinatis ; spicis arcte confertis, unifloris, fructiferis 
oblique obovatis , acutis , trigonis ; squama fertili late ovata, 
acuta, carinato-naviculari, 13-ncrvia, fuscescente; achcnio obo- 
vato, aequilatero-triquetro, mucronato. punctulato-scabriusculo, 
castaneo, opaco, squama -^ breviore. Kjllingia granularis Desf. 
in IVilld. herb. n. 1443. — Anieria calidior. — Capitulum mag- 
nitudine grani cannabis. Squamae quatuor ; una fcrtilis ; duae 
inferiores multo minores, vacuae, obtusae; terminalis fertili si- 
milis, sed minor et vacua. Rhacheolae articulus basi dccurrente 
squamae terminalis hyalino-alatus, fructu parum brevior. Fila- 
mcnta 3 (nec 2, ut in Vahl.), persistentia, hyalino-fuscescentia. 
Ovarium obovato-oblongum, triquetrum. Stylus trifidus, fuscus. 116 CYPERACEAE juss. (Maiisciis.) 

(Bescriplio sccundum spccimcn macrum inconipleium hcrl). 
Vahl.) 

2. M. CAPILI-ARTS J'ahL Enmn. 2. 372 et Iterh. WUld. herb. 
71. 1419. Cuhnis cacspitosis, filiformihus , trianguLirihus , ghi- 
hris, hasi suhhulhosis ; foliis cuhno hrcviorihus cumve aequan- 
tihus, angustis, carinato-condaplicatis , margine scahriusculis, 
momhranaccis; capitulo solitario, cylmdrico-elliptico ; involucro 
suhtriph^llo; foliolo uno iongissimo ; spicis densis, patentissimo- 
retlexis. ohlongis, compressiusculis, triflovis, florc terminali 
ahortiente; squamis suhrotuntlis, ohtusis, carinato-navicularihus, 
novemnerviis, fuscescentihus ; achenio (immaturo) ohlongo, tri- 
angulari, apicato, punctulato, fuscescente, squamam suhaequante. 
Schoenus capillaris Sivfufz. Flor. 1. 100. Cyperus nanus IVilld. 
Spcc. 1. 272. — India occidentalis. — Squamae duae infcriores 
cnjusUhct spicae parvac, vacuae. Rhachcola flexuosa, hyalino- 
ahita. Filamenfa 3, persistcntia, hyalino-fusccscentia. Styhis 
trilidus, fuscus. Achcninm squama ^ hrevius vcl cam suhae- 
quans. (Descript. sccundum spccim. hcrh. Vahl.) Yix a prac- 
ccdentc distingucndus. 

3. M. FILIFORMIS Spreng. Sysf. 1. 234. Cuhnis filiformi- 
hns, trianguhirihus, glahris, Ijasi foliatis ; fofiis culmum suhae- 
quantihus, angustis, carinato-conduplicatis, rigidulis, glahrisj 
capitulis nonnullis congestis, scssiiihus ct j^^ednnculatis, inter- 
dum omnihus sessilihus, suhrotundo elUpticis; involucro triphyl- 
lo , longissimo; sj)icis dcnsis, patcnlihus, unifloris, ohlique 
ovato-ohlongis, acutis, compressiusculis ; squama fertili late suh- 
rotundo-ovata, acuta, carinato-naviculari, 15-nervia, fuscescente; 
acheniis cllipticis, aeqnilatero-triangxilaribus, suhtilissime impres- 
so-punctulatis, fuscls. {Descr. fructus secundum specimina a I*oep- 
pigio in Ins. Cuhae lerfa.^ Kyllingia filiformis Sivajiz. Flor. 1. 
121. Vufd. Enum. 2. 382. (m herl. liaud suppelU.) Willd. herh. 
n. 1444. M. wSwartzii Diefr. Spec. 2. 343. — Jamaica, Hispa- 
niola, Guadalupa. — Spicac nondum florifcrae. Squamac duae 
inferiorcs cujuslihet spicae parvae, vacuae. Rhachcolae articu- 
lus alatus, squama minorc vacua tcrminatus. Stamina tria. An- 
therae llncarcs, acutiusculae, flavae. Stylus trifidus. Fructns 
immaturi tri(|uetri. (Dcsci'ipt. secundum spccimcn Swartzii in 
hcrh. Willd.) Spccimen Berteroanum, in Insula (ruadulupae iec- 
tum, diflert aWilldcnowiano nonnisi ca])itulis omnihus sessilihus 
spicisque magis perfcctis. Squama fcrtilis lii-ncrvia. Achcnium 
jmmaturnm ellipticum, triquclrum, apicatum , squama sua fcre 
dimidio hrcvius. 

1. M. KLATUS Vahl. IJnum. 2. 377. liepens ; culmo trian- 
gulari, plcrumque supernc ad angnlos scahro, hasi 1)uIhoso; fo- 
llis culmum sul>ac(juantihus vcl supcrantihus, memhranaceis, pla- 
nis, mavglnc scahris ; spicis composKis 5-10, sessilihus, fascicu- 
Jato-congcstis, una sacpe hreviter pcdunculata, cylindraceis; in- 
volucro 5-7-phylIo, longissimo; spicis propriis arcle confertis, CYPERACEAE juss. (Manscus.) 117 

patentibus, levitcr rccnrvatis, oblongis, acntls, trlgonis, nnido- 
ris ; sqnauui fertili ovato-subrotunda, apicc rotundata, brevitcr 
mucronata, subrarinato-convcxa, 11-nervia, inter nervos ferrugi- 
nea, carina viridi; infima acutato-subulata , spica ^ breviore; 
acbenio obovato-oblongo, triquetro, apicato, punctulato-scabrius- 
culo, castaneo, squania -^- vel \ breviore. Kyllingia inconipleta 
Jacq. Coll. i. 101. Ejusd. Ic^. /.300. Kyllingia cajanensis />«m. III. 
1. 149. Cyperus inconipletus Llnlc. Jlorf. 1. 319. (excl. descript. 
ct s]pi. TVdld. Unuvi. et LinA: Hnum., fid Cyperum sirigosum spec- 
laniibus). M. flavus {Vahl. Emim. 2.374?) mUd. herh. «.1422. 
» Ilumb. et Kunlh. Nov. Gen. 1. 213 parlim. ]M. aggregatus Sieb. 
herh. Martin. n. 19. M. confertus Ilumb. et Kunth. Nov. Gen. 
1. 213. Willd. herh. n. 1424. Kyllingia unibellata Sivartz. Flor. 
Ind. occ. ined. (Jide specim. in herb. reg. Berol.y — Guiana, Ca- 
racas, Brasilia, Mexico, Marlinica. — Culinus striatus. Stpia- 
mae duae inferiorcs cujuslibet spicae parvac, vacuae; ex liis in- 
fima acutato-subulata, spica ^ brevior; altera suboi'biculata, 
concava. Rhacbeolae articuius excavato-alatus, ferrugineo-punc- 
tulatus, sfpiama parva vacua terminatus. Filamenta 3, persi- 
stentia, hyalino- fuscescentia. Stylus tripartitus, fuscescens. 
Achenium longitndine rhacheolae articuli ejusquc alis amplexuui. 
Radices in Kyllingia incompleta Jacq. et Kylliugia cajancusi 
herb. i^eg. Berol. repcntes culmique basi tubcrosi. Culnuis in 
planta martinicensi glaber. Spicae in M. eonferto Iltimb. et Kth. 
1-2-tlorae culmusque item glaber. 

5. M. Wallichianus. (IVall. Cat. n. 3435 a. *) Culmo tri- 
angulari, glabro ; foliis culmo brevioribus, angustis, planis, membra- 
iiaceis, margine scabris ; spicis compositis subquinis, sessilibus, 
fasciculato-congestis, oblongo-cylindraceis ; involucro 4-5-phyIlo, 
longissimo ; spicis propriis dcnse confertis, patulis, parum re- 
curvatis, lanceolatis, triangularibus, unifloris ; squamis ellipticis, 
apice rotundatis, muticis, carinatis, 11-nerviis, albidis vel fus- 
cescentibus, punctulis lineolisque ferrugineis conspersis ; carina 
viridi, apicem haud attingente; achenio oblongo, triangulari, in- 
lerne parum curvato, apicato, punctulato-scabriusculo, castaneo, 
squama -1- breviore. — India orientalis. — Culmus sulcatus, 
basi foliatus. Squamae duae iufcriorcs cujuslibet spicae par- 
vae, obtusae, vacuae. Rhacheolae articulus alatus, longltudine 
achenii, squama minuta vacua terminatus ; alis hyaliuo-albidis. 
Filamenta 3, hyalino-fuscescentia. Stylus profunde trifidus, fer- 
rugincus, exsertus. Suppetit in hcrb. reg. Berol. specinien bu- 
jus plantae ab Ilornemanuio sub nominc Marisci umbelluti (cx *) Mariscus Wall. Cat. n. 3435 a Neesio ab Esenbeck, cam dubio 
quidem, ad M. pictum ducitur ; hic taiiieu, secundum descnptioneii) Nec- 
sianam, a planta nostra valde dilfert idemque est ac Ivyllingia bulbosa 
Koenigii, cujus mentionem fecit Vahlius in aduat. ad M. umbellatum, 
cui couler. y 118 CYPERACEAE juss. (Manscus) 

India orlentali) missum, cujus spicae quinac, trcs sessiles, duae 
pcduuculatae. 

6. M. FLAVUS {Vahl. Emim.2.37A?) Jlumb. et Kunih. Nov. 
Gen. 1. 213 parlim. Presl. in Rel. Haenk. 1. 180, Jide specim. 
(^Nees ab Esenb. in Linnaea 9. 286?) Repens; culmo triangu- 
lavi, glabro; foliis culnium subacquantibus, rigidulis, carinato- 
planis, marginc scabris ; spicis compositis subquinis, scssilibus, 
oblongo-ellipticis ; involucro pentapbyllo, longissimo; spicis pro- 
priis arctc coufcrtis, oblongo-lanccolatis, acutatis, bifloris; squa- 
mis fcrtilibus obtusis, mucronulatis, subll-nerviis, fuscescenti- 
lutescentibus, lineolis punctulisque ferrugineis conspersis, carina 
viridi; achenio (immaturo) triangulari. M. mcxicanus TVilld.. 
herh. n. 1423. Link. Jahrh. 3. 90. M. laevis Ilumh. et Kunih. 
JVov. Gen. 1. 214. IVilld. herh. n. 1425. (specimina juvenilia,) 
M. sylvestris Ilumh. et Kunih. l. c. in corrig. 377. M. laeviga- 
tus Jioem. el Schidi. Syst. 2. 243. (Ilook. et Arnott in Beechey's 
Voy. 2. 72??) M. Ilaenkei Presl. in Rel. Ilaenk. 1. 181. (Jide 
specim.) 

/5?) robustior; spicis composiiis crcbris, umbellatis, non- 

uuUis breviter pedunculatis. Carex Sieberi JVees ab Esenb. 

in Sieh. Agrost. n. 104. BI. rigidus Spreng. Syst. cur. 

post. 29. (Jide syn. Sieh.) Nees ab Esenh. in Linnaea 9, 

286. 
— America calidior, California; /5 Nova Ilollandia. 2|i — Vix 
diffcrt a M. elato : spicis bifloris. Specimina suppetcntia juveni- 
lia. Spicae rarissime uniflorae. Acbenia in var. ^ (fi-uctifcra) 
obovata, triqiietra, punctulato-scabriuscula, castanea. Specimina 
Poeppigiana prope Yurimaguas Maynaz lecta item fructifera: 
aclicnia eliiptica, aequilatero-triangularia, acuto-apicata, subtilis- 
sime punctulata, castaneo-fusca, opaca ; spicae 2-3-florae. 

7. M. OIBELLATUS Vahl. Enum. 2. 376. Nees ab Esenb. in 
Wight. Bot. 90. (Wall. Cat. n. 3437.) Willd. herb. n. 1431. /o/. 

I. 2. Presl. in llel. Ilaenli. 1.181. (Jide specim.) Sieb. herb. Mauril. 

II. 4. Culmo triangulari, glabro ; foliis culmo longioribus, mcm- 
branaccis, margine carinatpie Iiispidulo-scabris ; spicis composi- 
iis compluribus (11-16), inaequaliter pedunculatis et sessilibus, 
umbellatis; involucro polypbyllo, longissimo ; spicis propriis arc- 
tissimc congcstis, fructiferis patentissimo-reflcxis, lineari-Ianceo- 
latis, compressiusculis, uni-, rarius bi-vcl-trittoris ; squamis cl- 
lipiicis, apicc i'otundalis, mniicls, carina viridi, latcribus byalino- 
albidis, plerumque lincolis punctulisque forrugincis conspcrsis ; 
acbcnio oblongo, triangulari, inicrne Icvitcr curvaio, apicato, punc- 
tulaio, nigro-castanco, niiidulo, squama i v. ^ breviore. Kollpulla 
Jihecd. JMal. 12. t. 63. Scirpus cypcroidcs Linn. Dlant. 181. 
Kyllingia umbellata Linn. Suppl. 105. Rotlb. Gram. 15. /. 4. 
/. 2. Roxb. Jlor. Ind. 1. 186. Kyllingia sumaircusis Reiz. Obs. 
4. 13. M. cypcrlnus Vnhl. Enum. 2. 377? (in herb. haud stip- 
petit.) Nees uh Esenh. in Wight. Bot, 90. Willd. herh, n. 1432. CYPERACEAE juss. (Maiiscus.) H9 

M. Siebevlanus Nees ah Esenh. in Sieh. herh. Maurit. 2. «. [\ 
et in Linnaea 9. !2S6. Kyllingia cyperina Relz. Ohs. 21? (teste 
Vahl.) Kyllingia bulbosa Koenig in Vahl. herh. (IVilld. herh. 
n. 1431. fol. 2. sjih M. nmhellato.) M. piclus JVees ah Esenh. in 
IVight. Jiot. 90 (Jicle sijnon. Koenig.) et in Linnaea 9. 286. M. 
paniccus IVilkl. heih. ?i. 1421 (specim. siriistr. et intermedium.)? 
M. ovularis IVilld. herh. «. 1429. fol. 2. — India orientalis, Lu- 
zonia, Moluccae, Tahiti, Clilna, ManrKius, Cap. b. spci, Africa 
aequinoct., Guinca, Insula Aclsccnsionis. Z|i — Kliacheola hya- 
lino-alata. Squaniae intcrdum epunctatae (in M. cyperino JVees.). 
Staniina 3. Filamenta byalino-albida. Antherae oblongo-linea- 
res, obtusae, flavidae. Stylus trifidus, hyalino-alhidus vel fus- 
cescens. Torrey (in Flora of the Unit. Slat. 1. 04.) M. um- 
bellatuni Pursh. Flor. 1. 59 ad Cypcrum mariscoidem Lll. (C. 
liliculmem Vahl.) ducit. 

8. M. AGGREGATUS Willd. Enum. 70 et herh. n. 1426. Culmo tri- 
angulari, glabro ; foliis culmo longioribus, membranaceis, planis, 
marginc scabris ; spicis compositis compluribus, capitato-confer- 
tis, cylindraceo-oblongis ; involucro heptaphyllo, longissimo ; spi- 
cis propriis arcte confertis, patulis, oblongis, compressiusculis, 
trifloris; squamis ovato-ellipticis, acuto-mucronatis, carinatis, 11- 
nerviis, carina viridibus, lateribus hyalinis, extcriore lutescente, 
interiore albido, dorso obsolete fuscescenti-lineolatis ; inflma li- 
nearl-selacea, elongata; ovario fecundato obovato, triquetro. — ■ 
Patria? 2|i — Culmus basi foliosus. Squamac duac inferiores 
vacuae; ex his infima lineari-setacea, spicam aeqnans vel supe- 
rans; superior parva, siibrotundo-ovata, acutiuscula. Rhacbeola 
flexuosa, alata. Stamina 3. Filamenta perslstentia, longisslma, 
byallno-fuscescentla. Antherae lineares, obtusae, fuscescenti-Iu- 
teae. Stylus trifulus, albidus, exsertus. (Descrlpt. secundum 
specimen cult. herb. Willd.) 

\/ 9. M. PANICEUS Vahl. Enum. 2. 373 et herh. JIooJc. et Ar- 
iiott. Bot. of Beechet/s Voy. 2. 72. Culmo triangulari, glabro, 
basi bulboso; folils culmo brevloribus eumve aequantibus, cari- 
jiatis, rigldis, margine scabris ; splcis composltls subsenis, um- 
bellato-congestis, breviter pedunculatls et sessllibxis, eHIptlcIs; 
involucro sub4-phyllo, longlssimo ; splcls propriis arctisslmc con- 
fertls, patulis, oblongls, acutis, teretiusculis, biflorls (frifloris, 
teste Vabl.); squamis fertilibvis ellipticis, rotundatis, Inferlore 
mutica, superiore acutiusculo-submucronata, convcxo-subcarina- 
iis, subl3-nerviis, stramineo-pallidis, carina vlridi, supernc saepe 
fuscesccnti-Iutescentibus, undlqvie Ilneolis punctulisque ferrugi- 
neis conspersls; achenio obovato-oblongo, inaequllatero-trlangu- 
lari, apicato, interne parum curvato, punctulato-scabrlusculo, 
laete castaneo, nitldulo, squama ^ vel ^ brevlore. KyUingia pa- 
incea Rotth. Gram. 15. i. 4. /• 1. Linn. Suppl. 105. M. blglu- 
mis Gaertn. Fruct. 1. 12. i. 2./. 8. — India orlentalls, Arabia, 
Tahiti. 7\. — Culmus striatus, basi foliosus. Spicae biflorae, 120 CYPERACEAE juss. (Mariscus.) 

saepe ailjecto flore icrtio tabescenie. Squaniae tluae Inferiores 
cujuslibct spicae parvac, obtusae, vacuae. Rhacheola alata, fcr- 
rugiiico-punctulaia; alis hyalino-alhidis. Filainenta iria, persi- 
stentia, hyaliuo-fuscescentia. Autherae lineares, obtusac, llavae, 
ferruginco-lineolatae. Stylus irifitlus, fusccscens, exsertus. (De- 
script. sccundum specimen Vahl.) An huc M. paniceus Nees 
ah Esenh. in Wight. Bot. 89 {IVall Cal. n. 3-43i)?" Suppetit 
(in hcrb. reg. Bcrol.) specimen sub nomine Marisci umbellati iu 
Ilort. Berol. cultum, quod quasi mctlium tenet inter Mariscum 
paniccum et M. Drcgcanum. Spicae hujus sunt 3-4-florae, flore 
terminali iabescenie, achcnia acquilatero-triangularia. 

10. M. LITTOKALIS Mey. Esseq. 37. Spicis sessilibus pe- 
dunculatisque, cylindricis ; spiculis ovato-subulatis, subbifloris ; 
bracteis lincari - subulatis ; iuvolucro spicis breviore. J}Iey. — 
Essequcbo. 2|i — M. paniceo afiinis. (Mey.) 

11. M. MACROCAKPUS, Repens ; culmo triangulari, glabro; 
foliis culmum subacquantibus , planis, margine scabris; spicis 
compositis circiter 11, umbellato-congestis, inaetjualiter pedun- 
culatis, oblongo-cUipticis ; involucro suboctophyllo, longissimo ; 
spicis propriis densissime coarctatis, patentissimis, oblongo-lan- 
ceolaiis, compressiusculis, 1-3-floris ; squamis fertilibus ellipti- 
cis, apice rotuntlatis, superioribus submucronatis, carinato-con- 
vexis, subl3-nerviis, pallidissime fusccsccntibus, carina viridi- 
bus j infima acuminato-sciuligcra ; achenio obovato-oblongo, in- 
aequilatero-iriangulari, inicrue parum curvato, apicato, laetc ca- 
staneo, obsolete punctulato, nitidulo, squama i breviore. — 
Africa australis; ora orientalis. (Drcge lcgit.) 2^ — Rhizoma 
subpcrpendicularc, nodosum, ad nodos squamis fibristiue luidica- 
libus obsitum. Culmus sulcatus, basi foliosus. Spicae 1-3-flo- 
rae, atljecto flore icrminali iabcscente. Squamao duae iuferio- 
rcs cujuslibct spicae parvae, vacuae; ex his infima spicarum 
infcriorum cujuslibct spicae compositac acuminaio-setuligcra. 
Rhachcola pro receptionc frucius excavaio-alaia, alis albidis. Fi- 
lamenia 3, pei'sisteniia, hyalino-albida. Stylus profunde ij"ifidus, 
fusccscens. Diffcrt a M. panicco Vuhl., cui proximus, staiura 
robustiore, squama infinia cujuslibct spicac sciuligcra aclicniis- 
que duplo majoribus. 

12. M. Dkegeanus. Culmo iriangulari, glabro; foliis culmo 
brevioribus , carinatis , marginc scabris ; spicis composiiis sub- 
({uinis, fasciculaio - congcsiis, scssilibus, ovato-oblongis; involu- 
cro jjcntaphyllo, longissimo; spicis pi-opriis arctc congcsiis, pa- 
iulis, oblique oblongis, subtriiloris ; stjuamis fcrtilibus ovaio-cl- 
llpiicis, acuiis, cai'inaio-navicularibus, 13-19-nerviis, carina viri- 
dihus, lafcrc cxtcriore lutcsceniibns ; infiuia parva, acuia, vacua; 
acheiiio cllipiico, acquilaiero-tri<|Uc<ro, apicato, 2>unciulato-sca- 
briusculo, laete castaneo, nitidulo, st|uama | brcviore. — Afri- 
cae ausfralis ora oricnialis. (Drcge Icgit.) — Culmus sulcaius, 
basi foliaius. Spicae triflorae, florc icruiinali sacpe tabcsceutc. CYPEUACEAE juss. (Maiiscus.) 121 

Squainau tliiae infcriorcs parvae, acidac, vacuae. Rhachcola 
squainis tlccurrentibus hyalino-alata. Filamcnta o, pcrsistentia, 
longissima, hyalino-alhida. Stylus profuntle trifidus, fusccsccns. 
M. pauicco ct M. macrocarpo simillimus, tliffcrt ab utroquc 
fructihus aequilatcro-triani^uhiribus spicisque compositis onmi- 
bus sessilihus, ab hoc fructibus tluplo majoribus st[uainisque 
iufimis acutis (nec setuligcris), ab illo sc{uamis epunctatis. 

lo. M. ]>LVC£K. Cuimo gracili, trianguhiri, ghihro, hasi 
foliato; foliis auguste lincaribus, contluplicatis, memhranaceis, 
niargine scabris, cuhuum subaequantihus ; spicis compositis suh- 
quaternis, sessilibus, cylintlracco-ohlongis; involucro suhpenta- 
phyllo, longissimo; spicis ])ropriis tlensissimis^ patentibus, oh- 
longis, triangularibus, unilloris ; squama fertili clliptica, apice 
rotundata, carinato-naviculari, ll-nervia, carina viridi, lateribus 
hyalinis, cxtcriore lutesccnte, interiorc alhido ; achenio (immaturo) 
oblongo, triangulari, internc lcviter curvato, apicato, punctulato, 
stramineo, squama paulo brcviore. — Cap. b. spei. (Drege lc- 
git.) — Rhacheolae articulus late alatus, stiuamula minuta lu- 
tesccute vacua terminatus; alis hyalino-albidis, achen.ium invol- 
vcntihus. Squamae duae inferiores cujuslibct spicae parvae, va- 
cuae; ex his infima acutiuscula. Filamenta tria, persistentia, 
hyalino-alhida. Stylus . . . 

li. M. OVUL^VKlS Vahl. Enum. 2. 374 et herh. Pursh. Flor. 
1. 58. Torrexj, Flora. 1. 5S. (mild. herh. n. Vi-29.fol 1?) Culmo 
triangulari, glabro; ioliis culmo hrevioribus, planis, memhrana- 
ceis, margine scabris ; spicis compositis septenis, umbcllato-con- 
gcstis, inaequaliter pedunculatis, clliptico-subglobosis ; involucro 
suh6-phylIo, longissimo; spicis propriis arctc confertis, lanceo- 
latis, compressiusculis, suhtrifloris ; squamis fcrtilibus ovatis, 
obtusis, carinato-navicularibus, 9-nerviis, iutcsccntihus, fcrrugi- 
ginco-Iincolatis ; achcnio oblongo, apicato, triangulari, punctula- 
to-scabriusculo, laete ferrugineo, squama ^ hreviore. Schoenus 
umbcllatus Jacq.Coll. 1.113. EJiisd. Ic.i.t. 10. (lesfe Vahl.) Kyllin- 
gia ovularis JMich. Elor. 1. 29. Scirpus echinatus Miiehlenh. De- 
scr. 39 (Jide Torrey.), necJ Linn. Mariscus echinatus EU. Boi. 
1. 75. t. 3. f. 1 (/ide lotrey.), excl. «y/t., JVutt. Gen. 34. Cype- 
perus croceus Vahl. herh. (specimen a Boscio acceptum), nec? 
Enum. 2. 357. M. paniceus IVilld. herh. no. 1421, specim. dex- 
irum. M. sphaericus yVilld. herh. n. 1428.' M. rctroflexus IVilld. 
herh. no. 1430. foL 1 1 M. umbcUatus JVilld. herh, no. 1431. 
fol. 3? 

I?) tenellus Torrey l. c. 
— America borealis. 2|i — Culmus striatus, basl folio- 
sus. Sf|uamae duae inferiorcs cujuslibet spicac parvae, oh- 
tusae, vacuac. Rhacheola late alata; alis hyaluio-alhidis. 
Filamenta 3, pcrsistentia, hyalint)-albida. Anthcrac oblongo- 
lincarcs, obtusae, flavae. Stylus trifidus , exsertus, fusces- 
ccns. (Dcscript. sccundum spcciuicn hcrb. Vahl.) Squiimae 122 CyPEUACEAE juss. (Mariscus.) 

iii planta a Bcyrichio sub iiomlne M. ovularls niissa, epuncta- 
tae, hyalino-albidae, carina viridi. Spicae in Marisco echinato a 
Beyrichio uiecum communicato, 6-florae (6-S-florae, fidc Eil.); 
squamae epunct^tae, carina viriiles, uno latci'e hyalino-albidae, 
altero hyalino-lutescentes. Cyperus croceus Vahl. herb. differt 
a M. ovulari Ejusd. uonnisi colore squamarum ; descriptio se- 
quitur: Spicae triflorae (nec 4-6-florac, ut in Vahl,), florc ter- 
uiinali steriii. Squamae fuscescenti-luteae, margine apiceque hya- 
linae^ 11-nerviae, carinatae, dorso obsolete rerrugineo-lineolatae. 
Achenium ohlique oblongum, triangulare, interne leviter curva- 
tum^ apicatum, castaucum, punctulato-scabriusculum, squama |r 
brevius. 

15. M. CAPENSIS Schrad. Anal. Cijper. 13. Nees ah Esenb. 
in Limiaea 7. 520.9. 286. 10. 139. Cuhno basi bulboso, glabro; 
foliis culmo brcvioribus, margine scabris; unibefla 3-4-radiata; 
capitulis oblongis, solitariis ; spicis lanceolatis, bifloris: involu- 
cro subpcntaphylio, umbella triplo ferc iongiore ; glumis mucro- 
nuLitis; nucuhi trigoua. Schi-ad. Kyllingia capeusis Sfcud. in 
Bot. Zeil. 1829. 153. — Cap. b. spei. 2\. — Proximus M. ovu- 
lari. (Schrad.) 

16. M. CYLiNDRrcus ElUoit. Bot. 1. 74. Ktdt. Gen. 245. Culmo tri- 
angulari^ glabro; foliis culmobrevioribus;, rigidulis, planis, margine 
scabris, glaucescentibus; spicis compositis subdenis, cUipticis, in- 
aequaliter peduncuiatis, umbcllato-congestis; involucro subhep- 
taphyllo, umbellam superante; spicis arcte confertis, subulatis, 
bifloris (2-5-floris, fide Ell.), patentissimis; squamis oblongis, 
acutiusculis, cariuatis, multinerviis, fuscescenti-lutescentibus, carina 
viridula ; ovario triangulari; achenio triangulari (fide Ell.). — 
Carolina, Georgia. 7]^ — Spicae iu specimine suppetente, a Bey- 
richio mi«so, subtriflorae, flore terminali ad squamam mino- 
rem vacuam redacto. Fructus milu havul suppetunt. Dilfert a 
M. retrofracto nonnisi spicis (junioribus) patentissimis, nec re- 
ilexis ; poiius cum eo conjungendus? Sprengel (Syst. 1. 234.) 
huc ducit cum? Kyllingiam cyperinam Retz. 

17. M. RETROFIVACTUS Vahl. Enum. 2. 375 et herb. Pursh. 
Flor. 1. 58. EU. Bot. 1. 74. Torrexj. Flora 1. 57. Culmo triangu- 
lari, glabro ; foliis culmo brcvioribus, rigidis, carinato-planis, 
margine scabris ; spicis compositis subnonis, oblongis, plerisque 
louge pedunculatis, umbellato- congestis ; involucro subpenta- 
phyllo, umbellam superante; spicis arcte confertis, subulatis, bi- 
floris, retrofractis, terminali erecta; squamis oblongo-Ianceolatis, 
acutiusculis, cariuatis, 9-11-ncrviis, fuscesccnti-Iutescentibus, ca- 
rina viridula; achenio (immaturo') oblongo, triangulari, intemc 
leviter arcuato , apicato, punctulato-scabriusculo, fuscescente, 
squama ^^ v. ^, brcviore. Scirpus retrofractus JAnn. Spec. 1. 74. 
(Pluk7i. t. 415./. 4.) f!aerln. Fruct. 1. 12. t. 2. /. 5. — America 
borealis. 2|. — Culmus basi foliatus et subbulbosus. Spicao 
subtriflorae, squama tcrminali vacua. Rhachcola alata ; alis CYPERACEAE jlss. (Marisciis.) 123 

liyalino-all)i(]is. Squamae 9-11-ncrviae, nervis aj^icem liaud at- 
iingentibus 5 duac inferiorcs parvae, obtusac, vacuac. Filamenta 
3, hyalino-albida. Stylus profundc trifidus, lon^issimus^ bya- 
lino-albidus. (Descript. secundum spccinien herb. Lucae.) Cul- 
mus in planta herb, Vahlii superne puberulo-scaber; umbella 
sexradiata; foliola involucri supra puberulo-scabriuscula, .subfus 
carinaque scabra; squamac lineolis sanguinco-ferrugineis nota- 
tae, carina viridi. 

18. M. BADIUS WiUcl herb. n. 1 127. Culmo triangulari, 
glabro ; foliis ....; spicis compositis subnonis, inaequaliter pe- 
dunculatis, obovatis, umbcllatis; involucro pentaphyllo, longis- 
simo, rigido, carinato, margine carinaque scrrulato-scaberrimo; 
spicis propriis densissimis, subarcuato-reflexis, tereti-sul>ulatis, 
unifloris; squama fertili oblonga, mucronata, carinato-navicula- 
ri, 11-nervia, ferruginca, carina viridi; ovario oblongo-lanceo- 
lato, triangulari. — Madagascaria. — Squamae duac inferiores 
cujuslibet spicae parvae, vacuae; ex iis infima acutata. Kha- 
cheolae articulus lanceolatus, margine hyalinus, squamula minu- 
iissima terniinatus. Slamina 3. Antherae lincarcs, apice subu- 
lato-niucronatac, ferrugincac. Stylus iripartitus, longissimus, 
lcrrugineo-punctnlatus. 

2) Anomali. (Cyperoidci.) 

19. M. KarwinskianuS. Culmls gracilibus, iriangularibus, 
glabris, basi foliatis; foliis culmo brevioribus, linearibus, com- 
plicatis, supcrne marginc scabris ; umbella se|)tcniradiata ; radiis 
jiiacqualibus, apice polystachyis ; involucro ri-O-phyllo, clongato } 
spicis pcr spicas compositas oblongo-cylindraccas dense conge- 
stis, patentissimo-subrcflexis, lanccolatis, comprcssiusculis, tri- 
floris ; squamis ovatis, obtusis, carinatis, obsolcfc nervosis, late- 
ribus ferrugineis, carina viridulis; infima subulata; achcnio ellip- 
tico-oblongo, inacquilatcro-triangulari, mucronato, lcvissimc ar- 
cuato, subtilissime punctulaio, fusco, nitidulo, squama ferc ^ 
breviore. — Blcxico, (Karwinski legit,) 2]i — Rhacheola flcxuosa, 
alata; alis latis, hyalinis, persistcntibus. Filamenta 3, persisten- 
iia, hyalino-albida. Stylus trifidus, fuscus. Proxime affinis M. 
Poeppigiano. 

20. M. RUTUS Iluvib. et Knnih. Nov. Gen. i. 216. /. 67. 
Culnio foliisqucpapilloso-asperatis, serrulatis, culmum subaequan- 
iibus ; umbella suboctoradiata; spicis compositis oblongis, sub- 
tcrnis vel quinis; spicis propriis ovatis, trifloris; involucro hep- 
iaphyllo, umbella multo longiore; glumis obtusis; achcnio iri- 
gono, punctato-scabro. — Mexico. 2j. — Specimina nou amplius 
suppetuni. Sequenti proximus? 

21. M. PoEPPlGlANUS. Culmo iriangulari, glabro ; foliis 
culmo brevioribus, planis, mcnibranaceis, margine scabris; um- 
bclla 7-9-radiata; radiis valdc inacqualibus, longioribus apice 
digitato-ramosis, 3-4-phyllis; ramis tevnis-scptenis, divaricatis, a m CYPERACEAE jlss. (Maiiscus.) 

basi ail apiccm undiqiie spicis patcntissiinis obliquc oblongis 
compressiusculis trHloris densc obsilis spicasque rcfcrentibus 
compositas scssilcs cyiindraceas 5 involucro 6-b>-pbyIlo, vunbel- 
lam (luplo supcrantc; squamis obovatis, sub apice rotuadato 
obsolete umcronulatis, carinato-ii.avicularibus, 5-7-nerviis, pallide 
ferrugineis, dorso spadicco-lineolatis, carina viridi; infima subu- 
lata; acbenio (immaturo) oblique olilongo, triangulari, squama 
I breviore. • — Pcruvia (Cucbero), in sylvis pi'imaevis. (Poeppig 
legit.) Culmi l|-2-pedalcs, inferne foliati. Folia graminca, an- 
gustato-acutata, striato-nervosa. Spicae compositae ^-li-polli- 
eares. Spicae propriae vix li lineam longae. Squamae glaber- 
rimae. Filamenta 3, pcrsistentia, elongaia, byalino-fuscesccntia. 
Stylus trifidus, fuscus. Stigmata elongata, exscrta. Achcniim» 
acuto-apicatum, punctulatum, immaturum fusccscens. Rhacheola 
flexuosa, alata; alis byalino-albidis, non solubilibus. 

22. M. MuTlSlI Humb. et Kxinih. Nov. Gen. 1. 216. t. 66. 
Schlechlend. hi Linnaea 6. 26. Culmo triangulari, glabro ; foliis 
culmo brcvioribus, supra margineque scabris, rigidulis, plaiiis ; 
umbella suboctoradiata; radiis valde inaequalibus, longioribus 
apice digitato-ramosis, triphyllis ; ramis quatcrnis vcl quinis (iu 
planta Humboldtiana tcrnis), divaricatis, a basi ad apicem undi- 
que spicis patentissimis oblique oblongis unifloris (uiii-, rarius 
bifloris in pianta llumboldt.) obsitis spicasque refcrentibus com- 
positas elongatas sessiles cylindraccas ; involucro subpentapliyllo 
(enncaphyllo in planta Ilumboldt.), longissimo; squama fcrtili el- 
liptica, apice rotundata, carinato-naviculari, subseptemnervia, 
fuscesccntc, ferrugineo-lincolata, carina viridi, apiccm haud attin- 
gcnte; achenio (immaturo) oblongo, triquetro, squama i brcviore. 
— Nova Granata, Mcxico. 2|. — Culmus infcrne foliatus. Squa- 
mae quatuor, quarum duae infcriorcs parvae, vacuae, ex his pe- 
uultima ovata, obtusa; una fertilis ; quarta terminalis fertili si- 
niilis, sed vacua. Rhacheolac articulus alatus; alis latis, hyalino- 
albidis. Filamenla 3, persistcntia, hyalino-albida. Stylus pro- 
funde trifidus, fuscus, exsertus. Plauta Ilumboldtiana mihi iion 
amplius suppetit; descriptio juxta specimcn mexicanum. 

23. M. Jacquimi Jlnmb. et Kunth. Nov. Gen. 1. 216 in 
adnot. Culmis triquetris, glabris ; foiiis culrnum subacquantibus, 
margiue superneque scabris ; umbella sublU-radiata; radiis in- 
aequalibus, apice simplicibus vel digilato-ramosis, ibidem uudiquc 
spicis lanceolatis acutatis subquadrifloris patentissiinis densc ob- 
sitis, spicas rcferentibus coinpositas elongatas cylindraceas ; in- 
volucro sublO-phyllo, longissimo ; squamis ovatis, uervosis (?), 
supcrioribus acutis; achcnio oblongo, acuto, triquetro, squama -|^ 
Lrcviore. {Characl. cx descr, et icon. Juct^.) Carcx hcrmaphrodita 
Jac(f. CoU. i. 174. Ejusd. Ic. 3. t. 615. Kobrcsia cyperina IVilld. 
Spec. 4. 206. Sch/tuhr. Caric. 2. 2. JVees ah Escnb. in Linnaea 
9. 304. Eleocharis cypcrina Koem. el SchuU. ;Sy«/. 2. 155. — Ca- 
racas. 2]^ — Stainiua tria. Styius tiifidus. Achcnium fuscum. CYPERACEAE jlss. (Marisciis.) 125 

Ouid Kobresia laxa JVees l. c, quac illuslrl auctorl altcra Ko- 
bre.siac species? 

24. M. roRiACEUS Mcy. Esseq. 38. Spicis corymboso-uin- 
bellatis, cylindricis; spiculis obloiigo-subulatis, trifloris; i^lumis 
acutis ; iuvoliicro loiif^issimo, polyphvllo. Meij. — Esscijiicbo. 2^ 

— ACfinis M. Mutisii. (Mey.) Sprcugel huc tlucit Caricem hcrma- 
pliroditani Jac(£. 

3) Specles mihl tlublae vel plane ignotae. 

l^ 25. M. MACROPIIYLLTJS Broyign. in Dvperrey, IL, hoi. 179. 
/. 33. O^. «.) Culmis caespitosis, triquctris, glabris, basi folio- 
sis; foliis culmum superantibus, planis, multinerviis, margine 
scabris ; umbella simplici, sub9-radiata; radiis monocephalis, in- 
acqualibus ; capitulis cllipticis, foliolis duobus lincaribus sufVul- 
iis; involucro sub'J-phyllo, longissimo ; spicis densissime confcr- 
tis, patcntibus, obliquc oblongis, compressis, billoris, flore su- 
periore masculo?; squamis (fcrtilibus) obovatis, carinatis, luucro- 
natis, multinerviis, fuscis; duabus iiiferioribus minoribus, vacuis, 
lanccolatis ; staminibus 3 ; stylo trifido. — Borabora, una ex In- 
sulis Societatis. 2|. — Affinitas niihi adhuc dubia. 

26. M. LAEVIS Broivn. Prodr. 218. Spiculis subulatis, 
icrefibus, curvatis, 2-3-floris; squamis alternis ; umbella indivisa; 
spicis multifloris ; involucro triphyllo, uinbellain supcrante foliis- 
que planis ; culmo laevi. Brovon. — Nova HoUandia. (Port. 
Jackson.) 

27. M. SCABER BiGwn. Prodr. 218. Spiculis subulatis, 
ieretibus, curvatis, bifloris; squamis alternis ; involucro poly- 
phyllo, umbcllam compositain supcrante; culino scabro. Brown. 

— Nova Ilollandia tropica. 

28. M. DECOMPOsrrus Brown. Prodr. 218. Spiculis stric- 
iis, ovato-lanceolatis, teretiusculis, bifloris; squamis iinbricatis; 
uni])ellis compositis decompositisque; spicis subcapitatis ; invo- 
lucris sub5-phyllis, elongatis foliisque asperis. Brown. — ]\ova 
Hollandia tropica. 

29. M. CONICUS Brown. Prodr. 218. Spiculis unifloris; 
squamis quinque, imbricatis, tertia nervosa, sterili ; intima juxta 
apicem constricta; umbella indivisa; capitulis conicis, subtrilo- 
bis ; involucro polyphyllo foliisque asperis. Brown. — Nova 
Ilollandia iropica. 

30. M. HUARME>SIS Ilumb. et KuntTi. JVov. Gen. 1. 214. 
Foliis margine scabris, culmum triquetrum glabrum vix superan- 
iibus ; spicis compositis octonis vel donis, cllipticis; spicis pro- 
priis linearibus, subtrifloris ; involucro ietraphyllo, longissiino; 
squamis emarginatis, brevissime muci'onatis; achcnio triangulari. 

— Peruvia. 2|. — Hic et sequens mihi non amplius suppetunt, 
dc affinitatc igitur dubius sum. 

31. M. ToVARI Ilnmb. et Kiinih. Nov. Gen. 1. 215. Re- 
pens; foliis scabris, culmum subacquantibus; umbella 6-8-ra- 126 CYPERACEAE juss. (Maiiscus.) 

diata; spicis composiiis oblongis, soliiariis; spicis propriis 11- 
ncaribus, unifloris; involucro pcntapbyllo, unibella triplo lon- 
giore; squamis infra apicera brevissime mucronatis; acbenio tri- 
quetro. — Caracas. 2j. 
\/ 32. M. KuNTHIANTJS Gaudichaiid in Freyc. It., hot. 415. 

Culmo crecto, inferne foliato, triangulari, glabro; foliis rigidis, 
dorso margineque scabris, cuhnum aequantibus ; spicis fascicu- 
lato-paniculatis ; involucro sub6-pbyllo, paniculam duplo supe- 
rante; spiculis subtrifloris; squamis oblongis, mucronatis, gla- 
bris, fuscescentibus. Gaud. — Insulae Sandwicenses. 

33. M. PUBESCENS Presl. in Rel. Jlaenk. 1. 181. Pubes- 
cens ; foliis culmo brevioribus ; involucro subbexapbyllo, umbella 
subseptemradiata expansa longiore; spicis cylindricis; spiculis 
lanceolatis, glabris, subbifloris; glumis ovato-lanceolatis, acutis, 
nervosis, infcrioribus ovatis; fructu oblongo, trigono. Presl. — 
California. 2j> 

34. M. PALXJSTRIS Schrad. in Schult. Mani. 2. 141. Nees 
ah Esenh. in Linnaea 9. 286. Culmo triquetro; foliis apiccm 
versus scabris, culmum vix supeivintibus ; umbella suboctora- 
diata, involucro multo breviore; spicis solitariis, cylindricis ; 
spiculis linearibus , unifloris ; glumis intcrmediis infra apiccm 
brevissime mucronatis. Schrad. ■ — Erasilia. 2|. 

35. M. CONFLEXUS Linle. Enum. 1. 47. Foliis culmo trique- 
iro brcvioribus, margine scabris; umbclla contracta; involucro 
polypbyllo; spiculis subreflexis; squamis carinatis, striatis. im/r. 

— Brasilia. ij. — Cum M. flavo conjungit Sprengel. 

36. M. POLYCEPHALUS Link. Ilort. 1. 324. Caule trique- 
iro; foliis caule longioribus, latis, margine scabris ; umbellae ra- 
diis expansis; capitulis ovalibus; spicis compreSsis , arrectis; 
bractcis foliaceis nullis ; involucro 9-pbylIo ; phyllis 7 longissi- 
mis; valvis ovalibus, obtusis, striatis. LinA: Kyllingia polyce- 
phala Link. Enum. 1. 47. Schult. Mant. 2. 139. — Brasilia. 2j. 

37. M. ALTERNIFOLIUS Vahl. Enum. 2. 376. ]\ees ah Esenh. 
iti Linnaea 9. 286^ Spicis cylindricis, retrorsum imbricatis; in- 
volucris pedunculisque altcrnis. Vahl. — Guinea. — In berb. 
Vahliano baud suppetit. 

38. M. COLOIIATUS Nees ah Esenh. in JAnnaea 9. 286. Ca- 
pitulo ovato; spiculis oblongis, subquinqucfloris ; involucro pen- 
tapbyllo foliisque culmo longioribus laxis. Vahl. Cyperus co- 
loratus Vahl. Enum. 2. 312. (in herh. huud suppelU.) — Guinea. 

— Similis Cypero kylliiigioidi at squaniae undique imbricatae. 
Maxime affinis Scirpo Micbeliano. (Vabl.) 

39. M. NEGLECTUS Schult. Mant. 2. 144. Spiculis disti- 
cbis, patulis, teretibus, trifloris bracteisque linearibus ; involu- 
cro longissimo, 8-pbylIo. Muehlenh. Scirpus u. 31. Muehlenht 
Descr. 46. — America borcalis. CYPERACEAE juss. (Marlscus.) 127 

Spccies solo nonilno mnii noiae. 

40. M. pnLEOlDES JVees ah Esenh. in Linnaea 9. 286. 

41. M. SUBULATUS Nees ah Esenh. l. c. 

A'2. M. PARVIFLORUS JVees ah Esenh. iu Sieh. Agrost. n. 101. 
> — M. lacrignti varietas viiletur Sprengelio (Cur. post. 29.) 

COURTOISIA NEES An esexb. 

Spicae 1-2-florae, compressae. Scjuamae 3 vel 4; infiina 
parva, canaliculata, vacua; reliquae distichae, carinato-navi- 
culares, carina alatae, ex his una (iu spicis unifloris inferior, 
in bifloris interniedia) vacua. Setae squainulaef|ue iiullae. Sta- 
mina tria. Stylus trifidus, basi pyramidato - iucrassatus, cum 
ovario continuus. Achenium (immaturum) lanceolato-oblon- 
gum, triangularc, basi styli persistcnte pyramidata continua 
rostratum. Ctilmus gracilis, triangularis^ striatus., glaber^ 
basi foliatus. Folia elongata^ linearia^ plana^ membrana- 
cea^ margine scabra. Umbella composita^ phiriradiata; 
capitulis subglobosis^ polystac/iyis, Involucrum subtctron 
phyllum^ longissimtim. Sf/uamae ferrugineae^ apice mu- 
cronatae. Marisco proxima? 

1. C. CYPEROLDES Nees ah Esenh. in Edinh. n. phll. Jourtt. 
1834. n. 34. 262, in Wigld. Bof. 92 el in Liunaea 9. 286. Kyl- 
lingia cyperoides Soxh. Flor. 1. 187. {Jide jVees.) Mariscus cy- 
peroides Dielr. Spec. 2. 348. Cyperus glomeralus Klein. herh. 
(Jide JVees.) — India orientalis. 

KYLLINGIA hottb., lisk., JtBOwy. 

Spicae compressae, 1-2-florae, flore superiore masculo, 
rarius triflorae. Squamae disticbae, fertiles carinatae, steri- 
les (2 inferiores) parvae. Setae squamulaer|ue nullae. Stamina 
1-3. Ovarium lateribus compressum. Stylus bifidus, deci- 
duus. Achenium lateribus compressum, apicatum. Culmi basi 
foliati., rarissime aphylli. Folia graminea. Capitula solita- 
ria^ 9'arius gemina vel terna^ compacta^ involucrata. Dif- 
fert a Cyperis distylis (Pycreis) nonnisi nuniero florum. 

1. K. APnYLLA. Repens; culmis erectis, rigidis, triangu- 
laribus, inferne vaginatis ; vaginis aphyllis ; capitulo globoso, 
compacto ; involucro triphyUo, squamaeformi, capitulo breviore; 
spicis obliquc oblongis, compressis, unitloris; squama fertili 
obovato-oblonga, carinato-naviculari, breviter mucronata, 7-ner- 
via; staniinibus 3; aclienio obovato-oblongo, lateribus compres- 
so, apice rotundato, apicato, laetc ferrugineo, punctulato, niti- 128 CyPERACEAE juss. a^yllingia.) 

dulo, squama (Hmidio brcvlore. Mariscus apliylhis VaJil. Enmn. 
2. 373 (^Sloan. IJist. 1. l. 81. /. 2.) el lierh. Willd. herh. n. 1420. 
K. globosa Beauv. Flor. 1. 50. K. capitaia Beunv. l.c.l. #.31. 
K. tibialis l*oU. mss. Ledeh. Dec. jilani. Voming. n. 1 ? Schoe- 
ims angularis Spreiig. in Balh. herh. — Anicrica meridionali.s, 
Mexico, Hispaniola, Africa aequinoctialis, Senegai. 2j. — Culmi 
glabri. Squamac tluae superiorcs cujuslibet spicae stramineo- 
llavidac, fcrruginco-lineolatae, carina viridi, glabrae; ex bis infcrior 
obovato-oblonga, brevitor mucronata, scptemnervia; superior al- 
ieram paulo supcrans, 5-nervia, elliptica, vix mucronata. Fila- 
mcnta 3, pcrsistcntia, longissima, liyalino-albida. Stylus pro- 
funde bifidus, ferruginco-punctnlatus, exsertns. (Descript. secun- 
dum spccimcn sencgal. herb. Vahl.) Anthcrae in planta domin- 
gcnsi lincares, acutae, flavae. 

2. K. PUNGENS Link: Ilort. 1. 326. Rcpens; glauco-viri- 
dis ; culmis erectis, rigidulis, triangularibus, basi foliatis ; foliis 
culmo brevioribus, rigidulis, planis, subpungeniibus, apicem vei- 
sus margine scabris; capitulo elliplico-subgloboso, denso ; invo- 
lucro iriphyllo, rigidulo, subpungcnte, capitulum multoties supe- 
ranie ; spicis obliquc obovato-oblongis, compressis , unifloris; 
squamis fertilibus ovato-cllipticis, carinaio-navicularibus, acutis, 
liyalino-albidis, epunctatis, carina supchic viridi, glabris ; infe- 
riore 9-nervia; superiore paulo longiore, obsolete 7-ncrvia; sta- 
minibus 2; achenio obovato-cllipiico, apice rotundaio, apicaio, 
latcribus compresso , laete castaneo, subiilissiine punciulato, 
squama dimidio brcviore, niiidulo. K. vaginaia Reichenh. in }Vei- 
^ell. herh. Snrinam. (excl. syn. Lam.) — Brasilia, Surinam. 2|. — 
Culmi siriati, glabri. Squamae duae infcriores cujuslibci spi- 
cae parvac, vacuac, ovatac, obtusac, hyalino-albidae. Filameuta 
duo, pcrsisicntia, clongata, hyalino-albida. Anthcrae lineares, 
flavidae, aculiusculae. Stylus bifidus, ferrugineus, exsertus. (De- 
script. juxta specimen cult. hei'b. reg. Berol.) Folia, involu- 
crum ct culmi in spcciminibus sponte crescentibus rigidiora, 
illa nonnunquam ad vaglnam redacta; squama fertilis inferior 
inicrdum longius mucronata ct carina serrulato-spinulosa; an- 
therac mucronatae. K. vaginaia Reichenh. esi varictas ajihylla 
luijus spccici, involucro 3-4-phyIIo, squaniis lincolis punctulis- 
que fcri'ugincis variegatis, carina glabris , antheris mucronatis. 
Affinis K. vaginatae Lam. 

3. K. OBTIJSATA Presl. in Rel. Ilaenh: 1. 183. Nees ah Esenh. 
in Linnaea 9. 286. Repens; cuimis filiforinibus, ercciis, irian- 
gularibus, glabris, basi foliaiis ; foliis culmo brcvioribus, planis, 
inarginc scabriusculis, submcinbranaceis ; capitulo solitario, sub- 
globoso ; iiivolucro tripliyllo, capitulo multotics longiorc; spicis 
iinifloris; squamis carinatis, mucronaiis, pallidis, lincolis punc- 
iulisque pallidc fcrrugincis conspersis, carina viridi, glabris; su- 
jieriorc irincrvia, infcriorcm septemncrviam superante; stamini- 
bus 3; achcnio clliptico, latcribus compresso, apicato, punctu- 

la- CYPERACEAE juss. (Kyllingia.) 129 

lato, casfanco, «ititlo, sqiiama dimidio breviore. — Brasilia, 
Pcnivia. 2\. — Filamenla persislenlia, hyalino-albida, elongata. 
Stvlus biddus, ferrui>;incus, longc exsertus. Vidi in aliis speci- 
niinibus folia breviora et latiora, s(|uamas punctulis lineolisque 
ferrugineis niagis perspicnis conspersas, carina viritles, inferio- 
reni interdum ad carinam spinulosam. Diflert a praecedentc 
squamis fcrrugineo-Iineolatis fIoril)usque triandris. Nil nisi for- 
ma foliata K. vaginatac Lam.? An huc Kyllingia pallida IVlUd. 
herb. n. 1440 (ex Amcrica borcali), cujus squamae longe mu- 
cronatae , septcmnerviae, carina virides et glabrae, lateribus 
hyalino-albidae ? ; spccimcn suppetent valde incompletum. Spe- 
cimina brasilicnsia supra descripta ditTcrunt a frustulo Presleano 
(in herb. reg. Bcrol. asservato) statura graciliorc foliisque 
culmo multo brevioribus. Dcscriptio hujus sequitur: Culmus 
triangularis, rigidus, striatus, glaber, basi monophyllus, 3^--poI- 
licai'is. Folium culmum subaequans, ad basim vaginatum ibique 
vagina altera exteriorc apbylla involutum, carinato-planum, ri- 
gidum, apicom versus margine carinaquc spinuloso-scabrnm. Ca- 
pitulum solitarium, subelliptico-globosum, densum. Involucrum 
triphyllum, capituium superans. Spicae uniflorae (subbitlorae, 
fide Presl.). Squamae duae fertiles carinato-naviculares, brevi- 
ter mucronatae, stramineo-pallidae, punctulis lineolisque fcrru- 
gineis conspersae, carina viridi, glabra; inferior ovato-clliptica, 
obsoletc 7-nervia; superior inferiorem paulo superans, elliptica, 
dorso trinervia. Stamina 3. Antherae lineares, tetragonae, ob- 
tusiusculae, crocco-flavae. Stylus profuude bifidus, fcrrugineus, 
longe exsertus. Fructus ignotus. 

4. K. VAGINATA Lam. III. 1. 148. Vahl Ennm. 2. 381 ei 
Jierh. (^Hamill. Prod. 13?) JKecs ab Esenh. in Linnaea 9. 286. 
Culmis robustis, triangularibus , inferne vaginatis (fide Lam.), 
glabris; vaginis aphvliis ; capitulo solitario, ovato-globoso, den- 
so; involucro triphyllo, latiusculo, plano, rigido, margitie spi- 
nuloso-scabro, longissimo; spicis oblongo-Ianceolatis, compres- 
sis, unifloris; squamis fertilibus carinatis, mucronatis, hyalino- 
albidis, carina viridi, nervis ferrugineis; inferiore obovato-oblon- 
ga, septemnervia, carina spinulosa; superiorc inferiorem J- su- 
perante, oblonga, quinquencrvia, carina glabra; staminibus 3; 
achcnio obovato-oblongo, Iatei'ibus compresso, apice rotundato, 
mucronato, punctulato, cinereo-fusco, nitidulo, squama dimidio 
hreviorc. K. peruviana iani. Encycl. 3. 366. {Jule Lam.) — ■ 
Peruvia, Jamaica, Hispaniola. (Senegal?) — Culmi striati. Squa- 
mae duae inferiores cujuslibct spicae parvae, vacuae, hyalinae, 
ferrugineo-ncrvosae. Filamenta 3, persistentia, elongata, hyali- 
no-albida. Stylus hifidus?, ferrugincus. (Dcscript. secundnm 
specimen Lamarckianum herbarii Vahl.) Forma K. pungentis? 
Specimina senegalensia probabiliter ad K. aphyllam (Mariscum 
aphyllum Vahl.) pertiiient. 

V 5. K. MOKOCEPHALA Linn> Suppl 104. BoUl. Gram. 13. 
KuMH. Synops. II. [ 9 J 130 CYPEUACEAE .luss. (kyllingia.) 

/. L /. 4. Vuhl. Enum. 2. 370 rt. Iierh. Brown. Prodr. 144. 
Ro.vb. Flor. Ind. 1. 185. Presl. in Jiel. Jlaenk. 1. 182. (Jlde spe- 
cim.) Sieb. Agrosl. n. 102. Ejnsd. herb. Manrii. n. 35 el 385. 2. 
n. 2. Nees ab Esenb. in Wight. Bol. 91 {Wall.Cat. n. 3 443, e.rr/. 
7j.) et in Linnaea 9. 286. Decaisne, Descr. herb. Timor. 32. 
JVilld.herb.n.li^b. foL^. Repciis; culinis erccfis, triangiilaribus, 
basi foliatis ; foliis mcmbranaceis, planis, a})icem versns margine 
carinaque ciliolato-spinulosis; capitulo solitario, globoso, denso; 
invohicro 3-i-phyllo, longissinio; spicis unifloris; squamis 2 
supcrioribus snbacqualibus, comprcsso-navicularibus, snperne 
incrassato-cristatis, crista spinuloso-ciliata, acutato-mucronalis, 
puipnreo-punctulatis, 7-nerviis; superiore altius inserta ; stami- 
nibus 2; acbcnio clliptico, latcribus compresso, apicato, subti- 
lissime ])nnctulato, straminco-fiaviilo. Schoenus coloratus JAnn. 
Spec. l. 6i. Tbryoccphalon n cm o rak> Jor«f. Ge7i. bo. {v.specimen 
jnrenile in herb. Vuhl.) Scirpns ccphalotcs Jac<^: Vind. 1. 42. 
/. 97. Kyllingia triceps IVilld. herh. n. 1439. fol. 3. 

(j) subtriccps; capitulis subtcrnis. K. triceps IJort. Ups. 
in herhar. Vahl. lAnk. Jlorl. 1. 325. e.vcl. synon. (/ide 
specim. in herb. reg. Berol.) IVilld. herb. n. 1439. fol. 1. 
2. (specim. cidla.) 
— Tndia orienialis, Ncpalia, China, Insnlae Socictatis et Mariae- 
Annac, Timor, Mauritius, Nova UoHandia. 2\> — Cuhui glabri, 
foliis breviorcs vcl longiores. Squamae quatuor; duac supcrio- 
rcs magis minusve acqualcs, summa altius inserta, pallidae, pur- 
purco-punctuhitac, niargine basiquc hyalinac, mucrone parum 
recurvato ; squamae duae infcriorcs dimidio brcviores, vacuae, 
lineari-lanccolatae, acutae, carinatac, membranaceae. Filamenta 
2, persistcntia, hyalino-albida. Antherae lincarcs, acutiusculac, 
flavidae. • Stylus bifidus, albidus, exsertus. (Descript. secunduui 
specimina herb. Vahl.) Squamac intei'dum (in spcciminibus mau- 
ritianis) epunctatae. Stamina nonnunquam 3. Spicae rarissinic 
biflorae. K. monocephala Mnehlenb. Gram. 3. Ell. Bot. 1. 54 
(e Pcnnsylvania, Georgia ctc.) est probabilitcr distincta a pKinta 
indica. (Torrcy, Flora 1. 43.) 

6. K. BKEViFOLIA Jiottb. Gruni. 13. t. 4. f. 3. Vuhl. Enum. 
2. 380. (nec herb.) Nees ab Esenb. in lVic;hi. Bot. })1 (IVall. 
Cat. 71. 3440.) et in Linnaea 9. 286. Culmis triangularibus, gla- 
bris, basi monophyllis; folio cuhno breviore, ])lano; capitulo so- 
litario, subgloboso; involucro triphyllo, capitulum multo supe- 
rantc; spicis unifloris, obli(]uc ovalis, coniprcssis; squamis ca- 
rinatis, mucronatis, 5-ncrviis, byalino-albidis, fcrruginco-lincola- 
tis, carina viridi spinuloso-hispidis ; snj)criore infcriorcm supc- 
rante; staminibus 3; achenio (immahiro) subrotundo-obovalo, 
lateribus coniprcsso, mucronato, ]>unchilato, stramineo-flavido, 
squama fcrc tri])lo breviore. K. nionocc])hala 1'ahl. herb. n. 2 
(absyue indic. patriae), K. brevifoliae adne.vu. — India orienta- 
lis. 2]i — Culmus scxpollicaris, striatus. Anthcrae lineares, inu- CYPERACEAE jlss. (Kyllingia.) 131 

cronnlatao, flavao. Filainoiifa povsi.sicnlJa, liyallno-alliitla. S(v- 
Ins profuiule bifiilns, ferrnginons, oxsortns. S(|uanjao intorduni 
snperiio navoscontos. Doscriptio juxta spcciinon liorl). Valil. 
snb noininc K. monocoplialae annoxuin K. broviroliae. Doscrip- 
tio Valiliana cnm boc spcciininc quadrat. Plantam Noosiaiiain 
hand vidi. 

7. K. IttELAKOSPERMA Nees ah Esenh. in Wight. Bot. of 
Ind. 91 e/ m lAnnaea 9. 286. Capilnlo simplici, ovatai-subro- 
tundo, scssili, donse compacto; spiculis nnilloi-is, triandris ; squa- 
niis ovato-lanceolatis, acnininatis, septoinnorvibns, nervis ternis 
latcralibns costiformibns, carina spinnloso-sorratis; caryopsi ob- 
longa, laterc subcostata, pnnctata , atra; involucro 3-i-pIiyIIo, 
capitulo multo longiore, margine scabro; foliis brevissiinis ; cul- 
mo alato-triqnetro. Nees. — Poninsnla Indiao orientalis. — 
Diflort a K. brevifolia statura altioro, culmo fortioro, acntlssiine 
triquetro, foliis involucralibus 4-5-poIIicaribns, caulino vix pol- 
licarl, squamis sjiiculae in utroqne laterc tricostatis. A K. crn- 
ciformi, cui propiiiquior, difTort culino argntissime triquetro, 
foliis multo brevioribus, sqnamis latere tri-, noc bicostatis. Ab 
utraque omnibnsquc confinibus insuper caryopsi duplo foro loii- 
giore quam lata, comprossa, utroque lalore obsolete costulata, 
atei"rima, punctulis exasperata. (Noos.) An recte buc collocata? 

8. K. SORORLV. Repcns; culniis triangularibns , glabrls, 
basi foliatis ; foliis cnlmo brevioribus, moinbranaceis, planis, 
margine scabris; capitulo solitario, globoso, denso ; involucro 3- 
4-pbyIIo, longissimo; spicis nnifloris, obliqne ovato - oblongis, 
compressis; squamis 2 terminallbus late ovatis, carinato-navicu- 
laribus, inucronatis, multinerviis, byalino-albidis, ferrngineo-line- 
olatis , carina viridi spinuloso-bispidis; superiore inferiorem 
•|-i supcrante; staminibus 2; acbenio elliptico, lateribns com- 
presso, apicato, punctulato, straininco-flavido, squama dimidio 
breviore. K. brovifolla 1'ahl. herh. (quoad specimina inclica, a 
Koenigo missa.) JTllld. herh. n. 1438. — Indla orientalls, St. 
Domiiigo. 2\. — Difl^ert a scqucnte nonnisi floribus diandris. 
Vix specios distincta. 

9. K. CRUCIFORMIS Schrad. Ilort. Goett. ined. Schidf. jyianf. 
2. 137. Nees ah Esenh. in Wighf. Bot. 91. Repcns; cnlmls tri- 
angularibus, glabris, basi foliatis; foliis culmum suporantibus, 
mombranaceis, planis, margine spinnloso-scabrls ; capitulo soli- 
tario, globoso, denso ; involucro 3-4-pbylIo, longissimo ; spicis 
unifloris, oblique ovato-oblongls, compressis ; squamis 2 termi- 
nalibus late ovatis, carinato-navicularibns, mucronatis, muIti-(7- 
9-)norviis, hyalino-albidis, carina viridi spinuloso-hispidis; supe- 
riore inforiorem i-| superante; stamine 1; acbcnio elliptico, la- 
toribus comprosso, apicato, pnnctulato, castaneo, squama dimi- 
dio breviore. K. brevifolia Vahl. herh. fol. 1 — 3. {specimina 
americana?) K. monocophala W illd. herh. n. ii26. fol i. Schlech- 
tend. in Ehrenh. herh. Ins. St. Thomae n. 69. K. odorata Ilumh. 

[9* J 132 GYPEUACEAE juss. (ICyllingia.) 

et Kunih. Nov. Gen. 1. 211. (parlhn.) Cypcnis kyllingioitles 
Sieh. herb. Marfin. n. 16. K. cruciafa Nees uh Ksenh. in JAn- 
naea 9. 286. — Amovica mcridionalis ct Insulac, Bahia. 2|. ■ — ■ 
Filamentum persistcns, longissinuim, hyalinum. Anthera linca- 
ris, apicata, flava. Stylus profundc bifidus, castancus, longe ex- 
sertus. (Descr. sccundum specimina in Hort. Berol. culta.) Squa- 
mae in speciminibus sponte crcsccntibus saepe dorso ferrugi- 
neo-lincolalac; carina interdum subglabra. Vagiiiae interdum 
aphyllae. Nces ab Esenbeck huc ducit K. uncinatam Link. Ilorl., 
quae cadem ac Cypcrus pygmacus, fide specim. LinL:. in herb. 
rcg. Berol. Differt a praecedente nonnisi floribus monandris. 
Spccimina a ccl. Poeppig in Insula Cubae lecta longe repentia, 
humilia. 

10. K. prMlLA Mich. JP/or. 1. 28. Cacspitosa; repens ; cul- 
mis crcctis, triangularibus, glabris, basi foliatis; foliis culmo bre- 
vioribus, planis, membranaccis, margine scabris; capitulis ternis, 
rarius solitariis, densis ; medio majore eUiptico ; invoiucro 3-4- 
phyflo, longissimo; spicis obliquc oblongis, comprcssis, uniflo- 
ris ; squamis fcrlilibus carinato-navicularibus, mucronatis, carina 
viridi nunc glabris, nunc spinuloso-liispidis, latcribus hyalino- 
albidis, saepe fcrruginco-lincolatis, quinqucnerviis ; superiore in- 
feriorem paulo superantc ; staminibus 2 ; aclienio elliptico-oblongo, 
lateribus comprcsso, apice truncato-rotundato, mucronato, punc- 
fulato, stramineo-fusccsccnte, nitidulo, squama ^ vel ^ breviore. 

«) squamis carina glabriusculis, epunctatis. 

a) humilis ; capitulis solitariis, subglobosis. K. pumila 
Mich. Flor. 1. 28. Vahl. Enum. 2. 380 et herh. Nees 
ab Esenh. in Linnaca 9. 286. Willd. herh. n. 1437. 

fol l. 

b) elatior; capituHs tcrnis. 

^) squamis carina hispidis, saepe ferriiginco-lineolato-punc- 
latis. K. odorata ^ spiculis carina ciliatis Nees ah Esenh. 
in Meyen. mss. 

a) humilis ; capifulis solifariis, globosls.' 

b) clatior; capitulis tcrnis. K. odorain IIu7nh. ef Jfunfh. 
Nov. Gen. 1. 211. (ercZ. syii. Vahl.) TVilld. herh. 
n. 1442. (excl. specitn. inlermed. fol. 1.) K. pumila 
Sieb. herh. Mariin. n. 18. K. uncinafa Sieh. herh. 
Trinii. n. 2. (excl. «yn. Link.) K. monocephala 
Sieh. Agrosi. n. 102. 

— a: America borealis; /3a: Insulae Sandwicenscs (herb. Lu- 
cae); /5b: Amcrica mcrid. ct Insulac, Brasilia, Cuba (Pocppig.), 
ISova HoIIandia. — Spicae in spcciminibus Insulae Trinifafis ra- 
rissime biflorac. Squama superior in planfa Novae IloIIandiae 
trinervia, infcrlor quinqucncrvia. 

11. K. ODORATA Vahl. isVn/rn. 2. 382. Nees ah Esenh. in Lin- 
7iaea 9. 286. Rcpens; culmis triangularibus, glabris, basi folia- 
tis; foliis culmo brevioribus, mcmbranaceis, planis, margine spi- CYPERACEAE juss. (Ivyllingia.) 1.33 

nuloso-scabris; capituHs ternis, iiiiercluni soiilnrils, (lciisls; in- 
termcdio niajore, elllptlco vcl cyliiKiracco-oblongo ; invoiucro 3- 
4-phyllo, longissimo; spicis obliquc ovalls, compressis, uiiino- 
ris; squamis fertlllbus carlnato-navicularibus, late ovatis, mu- 
cronaHs, carina virldl^ latcribus byallno-albldls, dorso ferrugliieo- 
punctuLitls ; infcrlore 7-8-ncrvia, carlna subsplnulosa; supcrlorc 
paulo longiore, latiore, qulnquenervia, carlna glabra; stanilnl- 
bus 2; achenio obovato-clliplico, apicalo, lateribus coniprosso, 
ollvacco-fuscesccnte, punctulato, squaina i breviore. K. mono- 
cephala Ilumb. et Kimth. JVov. Gen. 1. 211. (^excl. synon.) K. odo- 
rata l^VilUl. herb. n. 144:2. J^ol. 1. speclmen infermed. — Amerlca 
calldlor, BrasIIia, Mexico. — Specimina in herbario Vabllano 
haud suppctunt. Dlflert a K. pumlla nonnisi splcis latiorlbus, 
squamis inferloribus 7-8-nervIIs; vlx specles dlstincta. A sc- 
queitte haud dlvcrsa, fide Moy. Esseq. 40. An huc K. tricops 
Mey. Esseq. 39?, quae spccle haud dlvorsa a Schoeno odorato 
Artll. Gtiian. 1. 44, fide synon. Sloan. Illst. 1. t. 78. f. 2, utri- 
que adscrlpto. Wllldenowius huuc olim (Spec. 1. 256.) cum 
K. triciplte conjunxit. 

12. K. TRICEPS (Rofti. Gram. 14. t. i. f. 6? Lhxn. Suppl. 
104?) t'ahl. Enum. 2.. 381 et herl. JVight.'herh. et Wall. Cat. 
n. 3445 a. (Roxi. Flor. 1. 186? Nees ah Esenh. in IVight. Bot. 
91 \}Vall. Cal. n. 3441] et in I/mnaea 9. 286?) Rcpens ; cul- 
mis triangularibus, glabrls, basi foliatis; folils culmum acquanti- 
bus vcl suporantibus. momiiranaceis, planis, marginc spinuloso- 
scabris; capitulis subternis , densis : interniodlo subgloboso-el- 
liptico; lateralibus minorlbus ; involucro 3-4-pbyllo, longisslmo; 
spicis (florlferis) obllque lanceolatis, comprcssis, uniflorls ; squa- 
inis fertilibus carinatls, acuto-submucronatls, carina viridl gla- 
bris, latorlbus byallno-albidls, epunctatis; inferiore 7-, suporiore 
5-nervia; staminibus 2; achenlo (Immaturo) oblongo, mucronu- 
lato, puiictulato, squama paulo breviore. K. ulvoa Pers. Syn. 1. 
57? Sclrpus glomeratus lAnn. Spec. ed. 1. 32. (Jide V ahl.) 
Schocnus niveus Linn. Sysi. veg. 81. (Jide Linn. JiL) Motenga 
Bheed. Mul. 12. 97. /. 52. (fide Vahl.) — India orientaHs et? 
Essequebo. 2|i — Rottbocllius et Vahlius (festinatlonc?) sta- 
mina trla dcscrlpserunt, ego vero in specimlnibus hujus seinpcr 
duo observavi. Planta a Neesio descrlpta, mihi nondum visa, 
dHTert a Vahliana : squamis carina subclllatis. K. triceps Mey. 
Esseq. 39 et Schoenus odoratus Aubl. Guian. 1. 44, quae Cde 
synon. Sloan Hist. 1. t. 74. f. 2, utrlque plantae adscripto, 
specle haud diversa videntur, forsan recflus ad K. odoratam 
Vahl. pertlnent. Meyer (Ess. 40.) K. odoratam Jahl. Enum. 2. 
382 a K. tricipitc haud diversam credit. K. tricops JVilld. herh. 
n. 1439. fol. 4. cst forsan specimcn juvenile K. polyphyllae. 

13. *K. C\LIINDR1CA Nees ah Esenh. in JVight. Bot. of Ind. 
91. excl. var. a. (JVall. Cat. n. 3442.) et in Linnaea 9. 286. 
€ulmo tfiangulari, glabro, basi foliato; foliis culuio brevioribus, 134 CYPERACEAE juss. (Kylliiigia.) 

riglilulis, plaiiis, margine scabris; capilulo solitario, cj-lindraceo- 
oblongo, denso ; involucro subtetraphyllo, capitulum multotics 
superantc ; spicis uuifloris ; squamis 2 superioribus latc ova- 
tis, carinato-navicularibus, acuto-submucronatis, stramineo-palli- 
dis, lcrrugineo - punctulatis, carina glabris ; superiore 7-nervia, 
inferiortm 9-ncrviam i^ superantc; starainibus 2; achenio obo- 
vato-clliptico, apice truncato-rotundato, apicato, lateribus com- 
presso, 2>unctuIato, atro-castanco, uitido, squama paulo breviore. 
K. cyliiidrica /3 monostachya JVees ab Esenh. l. c. 

(^?) subtriceps; capitulis subternis ; floribus monandris. K. 
cylindrica « Nees ah Hsenh, l. c. 
— Nepalia. 2|. — Filamenta persistentia, hyalino-albida. VArie- 
tatcm /3 haud vidi. 

14. K. GIIACILIS. (JVaU. Cat. n. 3443 A.) Rcpens; culmis 
erectis, elongatis, triangularibus, glabris, basi foliatis; foliis cul- 
mo brevioribus, planis, membranaceis, margine spinuloso-scabris ; 
capitulo solitario, cylindracco-oblongo, denso; iuvolucro 3-4- 
pbyllo, longissimo; spicis obliquc ovato-oblongis, compressis, 
nnifloris; squamis 2 superioribus late ovatis, carinato-navicula- 
ribus, mucronatis, dorso stramineo-pallidis et ferrugineo-pnnctu- 
latis, lateribus hyalino-albidis, carina inferne spinxiloso-scabris ; 
supex"ioro 5-ncrvia, inferiorem 7-nerviam duplo superante ; sta- 
minibus 2 ; achenio (immaturo) obovato - elliptico, comprcsso, 
apice rotundato, apicato, punctulato, stramineo-albido, squama 
dimidio breviore. — Bengalia inferior. 2\> — Squamae duae in- 
feriores cujuslibet spicae parvae, vacuae, hyalinae ; penultima 
subrotundo-ovata, obtusa, concava. Filamenta duo, persisten- 
tia, hyalino-albida. Stylus profunde bifldus, ferrugineus. Dif- 
fert a K. cylindracca nostra culmis longioribus, foliis tenuiori- 
bus squamisque carina spinulosis. Necs ab Esenbeck Wall. Cat. 
n. 3443 ad K, monocephalum ducit. 

15. K. POLYPHYLLA JVilld. herh. n. 1441. Repens; culmis 
erectis, triangularibus, striatis, glabris, basi foliatis ; foliis cul- 
mo brevioribus, i'igidulis, planis, marginc spinuloso-scabris ; ca- 
pitnlo solitario, globoso, denso; involucro 5-6-phyIlo, longissi- 
mo; spicis bi-, rarius unifloris; squamis floriferis late ovatis, 
carinatis, mucronatis, carina viridi inferne spinulosis, ferrugineo- 
punctulatis; superioi"e 7-nervia, inferiorem 9-10-nerviam supe- 
rante; staminibus 3; achenio oblique elliptico, latcribus com- 
presso, apice rotundato, apicato, punctulato-scabriusculo, nigro- 
castaneo, nitido, squama dimidio breviore. K. oAovni». Peiit- 
Thouars herh. K. monocephala C. SmUh in herh. Ilornem. — 
Mauritius, (luinea, Congo. 2|i — Stamina tria. Filamenta pcr- 
sistentia, hyalino -albida. Anthcrae elongatac, lineares, tetrago- 
nae, flavae, a|)icuIo fcrruginco. Stylus bifidus, fcrrugineus, longc 
exscrtus. (I)escr. juxta specimen herb. Willd.) Specimen sup- 
petit iu lierb. Ilornem. (a Thonningio iu Guinea lectum) a mox 
descripto diversum charactcribus subscqucntibus : Involucrum tri- CYPERACEAE jlss. (Kylliiii^Ma.) 135 

f.hyllHm; spicac binorao; ll(.re iiirorlore <riamlro; superioro di- 
andro; squainae lertiles inacquales, mucronalae, hyaliuo-albidae, 
rubro-punctulaiae, cariua viridi -■labrac; autberac masnae, ila- 
vae, ferru-iueo-lineolatae, aculo-mucrunatae ; stjlus bibdus, fer- 
rugineus, longe exsertus. Spicae in K. monocepbala C. Smilh. 
bitiorae, florc superiore masculo, triandro; squamae mucronatae, 
hyalino-albidae, iuferne purpureo-punctulatae, carina virides ; in- 
ferior 7-nervia, carina inferne spinuloso -bispida; superior infc- 
riorem superans, quinquenervia, carina nuda; involucrum tripb}!- 
lum. K. triceps TViUd. Uerb. n. 1139. fol. i est forsan ml 
nisi specimen juvenile K. polypbyllae. 

16 K ELATIOK. Repcus; culmis clatis, friquetris, superne 
ad ansulosscabris, basi foliatis ; foliis culmo brevioribus, mem- 
branaceis, planis, latiusculis, supra margine carmaque l"^!»; "'- 
scabris; capitulis ternis, intermedio majore cylmdraceo-el ipti- 
co densis; iuvolucro peutapbyllo, longiss.mo; sp.cis obi.que 
ovato-obloisis, compressis, l-^-floris; squam.s fert.l.bus late 
o-a is cari.rato-uavicularibus, longe mucronat.s, hyaln.o-alb.d.s, 
::^a vridibus, epunctatis; inferio.-e brev ore, septemnerv.a, 
pkumque cariua remote spi.mlosa; super.ore quinquenerna, 
glaba; staminibus 3; acbenio elliptico, latenb.is compresso, 
^ee iotundato a^ato^ctu^^bru.^^^^ n. 

"t^trX^^^^k-^i^ '- S;i:runiflorae. interdum billorae; 
nr tli^^^m sculo. rilarnenta 3, persistentia byalino-ai- 
bida. S ylus bifidus, ferrusineus, longe exser us Praecedent. 
proxima, diifert culmis foliisque scabris, capituhs tern.s, fructi- 
hus .najorn.us ^^^^^^^ Rop-.; cul.nis gracilibus , triau- 
^ularibus basi foliatis ; foliis culmo brev.or.bus a.isustis, 
!l o-viHdibus, marsiue spiuuloso-scabris ; capitulo sohtario, 
! loboso iuvoluc'ro tripbyllo, longissimo ; spic.s oblons.s, com- 
Srcssius^ulis, biHo.ris floribus tviandris; superiore masculo; 
sq Aml 2 fertilibus cariuatis, lonse mucronatis, pall.de ferru- 
Xis caHua viridibus et glabris; superiore 6-nerv.a, inferiorem 
§-ae^Csuperante; acbenio oblonso, compress.usculo, ap.ca o, 
ru^ilissime iunctulato, ci..erasceuti-nisvo, m<u^ar.taceo^n^ 

Can b snei, ad oram orieutalem. Drese les.t. — :>quama 
" u^ldma paiva vacua, late ovata, apice rotundata, P ';--•-' 
1 vali...' summa (quinta) oblonsa, obtusa, byah.ia, .ndusa Fi- 
ame a persiste.'tia, hAhno-albida. Autherae hueares , flavae 
mri:.sc:.lae. Stylus bifidus, fuscus exsortus. Acbemum squama 
sua diniidio brevius. K. polypbyhae att.n.s ^,i^„.„la. 

18. K. SdUAMULOSA lahl £nwm. 2. obl. Cuhms ti'»"»»' 
ribus ^labris basi foliatis ; foliis culmobrevior.bus, membranace.s, 
T^^; ma S'ne spiuuloso^scabris; capiluh, solitario, subsloboso, 
tmpact" ivoJcro triphyllo, longiss.mo; sp.cs ovatis, com- 136 CYPERACEAE juss. (Kyllingia.) 

pressis, unifloris; squamis ferlilibus lafo ovatis, acutato-mucro- 
uatis, carinato-uavicularibus, cariua crisiatis; inferiore 5-, supc- 
riorc 3-ucrvia ; crista profunde inciso -laciniata: staminibus 'J ; 
achcnio oblique subrotuudo-elliptico, apicato, latcribus com- 
presso,punctulato, nigro-castaneo. K. cristatajT/iw«£.,-4/^« eSierra 
Leona in herh. Ledehour. {Jide C A. iW^ey. Cyp. nov. 11.) — Gui- 
nea, Sierra Leona. 21 — Squama lineolis punctuliformibus sau- 
guineis conspersae, carina viridi, lateribus byalino-albidae; infe- 
rior paulo brevior; cristae laciniis 6-8 in qualibet squama, sub- 
falcato-lanceolatis, pilo spinuliformi solitario-triplici terminatis. 
Achenium squama ^ brevius. 

19. K, CRISTATA. Glaucescenti-viridis; culmis triangulari- 
bus, sulcatis, glabris, basi folialis; foliis culmo brevioribus vel 
longioribus, carinato-conduplicatis, margine carinaque spinuloso- 
scabris ; capitulo solitario, sphaerico, compacto ; involucro tri- 
phyllo, longissimo; spicis oblique ovatis, coinpressis^ bifloris ; 
floribus triaudris ; superiore masculo; squamis fertilibus late ova- 
tis, carinato-navicularibus, carina viridi, infra medium cristata, 
lateribus hyalino-albidis, epunctatis; crista denticulata, denticu- 
lis piliferis ; , squama inferiore longe mucronaia, 7-uervia; supc- 
riore paulo longiore, acuto-sul)mucronata, 5-nervia; stylo pro- 
funde bifido, longissimo. — Cap. b. spei. (Droge Icgif.) 2^ — 
Culmi rigidi. Squamae duae inferiores parvae, vacuac, carina- 
fae ; ultima oblonga, mucronato-aristafa; pcnultima late ovata, 
obtusiuscula; quinfa terminalis parva, inclusa, byalina. Fila- 
menta persistentia, longissima, hyalino -albida. Antherae linea- 
res, obtusae, flavae. Stylus pallidus. Fructus adhuc ignotus. 
Simillima sequcnti, nisi eadem. 

20. K. ALBA Nees ah Esenh. in Linnaea 10. 140. Culmo 
f riquetro, basi folioso, glabro ; foliis margine serrulato-ciliolatis ; 
capitnlo sessili, globoso; involucro capitulo pluries longiore, 
margine scabro ; spiculis ovatis, friandris, 2-3-floris ; squamis 
subulato-acuminaiis, reclis, carina alatis ciliatisque, uervosis, al- 
bis. IVees. — Cap. b. spei. — Diflcrt a scquente, quacum ala 
carinali squamarum congruit: culmo firmiore, cum foliis glauces- 
cenfe, nec pubescenfe, squamis spicularum pallidis, apicc rectis. 
An varietas? (Nees 1. c.) 

21. K. ALATA Nees ah Esenl. in Linnaea 9. 286. 10. 139. 
Culmo friquctro, basi folioso, apicem versus pubescente; foliis 
carina et margine pubescenti-ciliatis ; capitulo sessili, globoso ; 
involucro triphyllo, capitulo pluries longiore, ciliato ; spiculis 
ovatis, triandris, trifloris ; squamis subulato-acuminatis, carina 
alatis ciliatisque, apice rccurvis, nervosis, fulvis. JVees. — Cap. 
b. spei. Zfi — Spiculac 3 lincas longac, fulvae, basi pallidiores ; 
carina vii'idi, ala media lafiuscula ciliata praedita. Squamac apice 
longe attcnuafae, subulatac, rccurvae, altero latcrc fri-, altcro 4- 
ncrvcs. (Necs.) 

22. K. ciLiATA. Glauccsccnfi-viridisj culmo frlangulari, CYPERACEAE jlss. (Kyllingla.) 137 

glabro, infornc foliato; foliis carinaio-planis, rigidis, ciliaiis; ca- 
piiulo solitario, globoso, compacto ; involucro tripliyllo, longissi- 
mo; spicis oblongo-lanccolaiis, coniprossis, bifloris ; llorihus tri- 
andris; supcriore masculo ; squamis 2 fcrtililuis longe mucrona- 
tis, ovato-oblongis, cariiiatis, carina viricH, glabris, hyalino-albi- 
bidis ; supcriore 7-norvia, inferiorem 9-10-nerviam paulo supe- 
rante; stylo bifulo, longissimo. — Africac australis ora orienia- 
lis. (Drege legii.) 2|i — Squama summa (quinta) lineari-lanceo- 
lata, byalina, incbisa. Stamiua 3, exserta. Antlierae magnae, 
liueares, acutae, flavae, pcrsistentes. Ovarium oblongum. Sty- 
lus bifidus, fuscus, lojigissime exserius. Fructus bautl suppctit. 

23. K. AURATA JVees ah Esenb. hi Liimaea 7. 512. 9. 280 
et 10. 139. Gbiucescenii-viridis ; cubiiis iriangularibus, basi fo- 
liosis ; foliis culmo brevioribus, perangusiis, carinato-condupli- 
catis, arcuatis, margine carinaquc bispidnlo-ciiiaiis ; capiiulo so- 
litario, globoso, compacto; involucro 3-4-pbyllo, elongato ; spi- 
cis oblique ovato-oblongis, bifloris ; floribus triandris ; superioro 
masculo ; squamis 2 fortilibus laie ovaiis;, carinalo-navicularibus, 
mucronatis, luieo-fcrrugineis, carina viridibus; infcriore 7-S-ncr- 
via, carina glabra ; superiore alieram paulo supcrante, 5-nervia, 
carina inferne obsolete cristaia; crisia denticulaio-ciliaia; siylo 
bifido, longe exserio; acbenio (immaturo) oblongo, compresso, 
punciulaio. K. mouocepbala Sprcng. in Zeyh. herb. Cap. n. 84. 
K. tetragona Necs ab Esenb. herb. — Cap. b. spci, 2\. — Rbi- 
zoma repeus, squamosum; culmis adscendcniibus, basi bulbosis. 
(Nees.) Squama quinia terminalis parva, oblonga, hyalina. Fi- 
lamenta persisteutia, elongata, byalino-albida. Ovarium oblon- 
gum, compressum. Siylus ferrugineus. Acbenium squama sua 
fere dimidio brevius. (Descript. juxta specimina a cel. Drego 
lecia.) 

24. K. PULcnELLA. Glaucescenti-viridis; culmis triangula- 
ribus, basi foliatis ; foliis culmo brevioribus, linearibus, planis, 
apicem versus remote spinuloso-scabris ; capitulo solitario, glo- 
boso, compacto ; involucro tripbyllo, elongato, patcntissimo ; spi- 
cis oblique ovaiis, compressis, trifloris ; floribus omnibus ber- 
mapbroditis, triandris; squamis 3 fertilibus laie ovatis, carinaio- 
navicularibus, mucronatis, carina glabris et viridibus, lateribus 
sanguineis; inferiore 8-, intermedia 6-, superiore 5-nervia; slylo 
profunde bifido, longc exserio ; acbenio .... — Cap. b. spei. 
Drege legit. — Capitulum magnitudine pisi. Squama sum- 
ma cujuslibet spicae vacua, feriilibus similis, nisi tenuior, palli- 
dior et iininervia; squamae duae infimae cujuslibet spicae va- 
cuae, parvae, alicra oblonga, obtusa, aliera ovato-ellipiica, acu- 
tiuscula. Filamenia pcrsistentia, elongata, hyalino-albida. Au- 
therae lineares, flavae; appendice obtusiuscula, byalino-albida. 
Ovarium oblique oblongum, lateribus compressum. Stylus bya- 
lino-albidus. 138 CYPERACEAE juss. (Kyllingia.) 

Species affiiiitate dubiae. 

25. K. LeiiMANM Nees ah Esenh. in Linnaea 10. 139. Cul- 
nio triquclro, basi folioso; foliis paleiiti-ciliatis; capitulo sos- 
sili, ovato-subgloboso; invohicro 2-3-2)hyllo ; foliolis 1-2 capitu- 
luni superantibus ; spiculis ovatis, triandris, trifloris, carina ex- 
alatis, subciliatis ; squamis suhuiato-acuininatis, nervosis, viridi- 
bus, ]»unctulatis. Nees. — Cap. b. spei. 2\. — Spiculae graii- 
diusculae, 2|^ lineas longae. Squainae longe acuniinatae, 11- 
nerves, dorso virides, margine pallidiores, punctis inter nervos 
subglandulosis virentibus conspcrsae. (Ncos. 1. c.) 

26. K. ELONGATA llumb. et Kunih. Nov. Gen. 1. 211. Nees 
ab Esenh. in Linnaea 9. 286. Cnlmo monophyllo ; folio culmo 
brcviore; capitulis ternis v. quaternis; involucro tetraphyllo, ca- 
pitulis multo longiore; squamis striatis, glabris. IClh. — Quito. 
2\. — In herbariis non amplins suppetit. 

27. K. INTERMEDIA Bvown. Proclr. 219. Spicuiis billoris; 
squamis nudis, nervosis ; interiorc majore; involucro triphyllo ; 
foliolo minore capitnlum subsimplex subaequante ; foliis lineari- 
bus, ciilmo laevi dimidio brevioribus. liroxvn. — Nova HoUandia. 

28. K. BLLBOSA Beativ. Flor. dOivare 1. 11. t. 8. f. i. Ra- 
dice bulbosa; culino solitario, triquetro, canallculato; ttoribus 
capitatis; capitulis solitariis , rarius binis ternisve, glomeratis ; 
involucro triphyllo. Beauv. — Africa aequinoct. — Parum affi- 
nis K. tricipiti. (Beauv.) 

Species mihi solo noniine nota. 

29. K. NANA Nees ah Esenh. in Linnaea 9. 286. 
K. inaculata Mich. Flor. 1. 29. est Lipocarphae species, 

REMIREA AUBL. 

Miegia Schreb. 

Si>icae uniilorae. Squumae circiter 4 (5 v. 6, test. BroMii.), 
distiche imbricatae, latc ovatae, couvexae; tres infeiiores 
f^radatim breviores, vacuae, obtusac ; terminalis acuto-mucro- 
nata, fertiiis. Setae squamulaeque nullae. Stamina tria. Sty- 
lus trilidus, basi aequalis. Acheuium tri^oiuim, basi persi- 
stentc slyli mucronatum, iii rliaclieolae articulo termiuali **) 
iucrtissato spoui>ioso-tuberoso excavato locatum squamisque 
iiivolutum. Plantae maritimae. Culmi rumosi^ repenfes; 
ramis ercctis, undi<jue ilense folinsis. Folia rigida^ cana- 
liculata^ subpungcntia, patcntia. Capitula tcrminalia 1-3, 
e spicis crcbris ttndit/ue imbricatis conglomerata ^ foUis 
compluribus involucrata. KyUini-iae et Marisco proxima. *) BroMnius pro s<|uaimila sujucma suinsit. CYPERACEAE jlss. (Reniiica.) 139 

1. R. 3LVRITDIA Aull. Gtdan. 1. 45. /. 16. Vald. Eiium. 2, 
091. Beauv. Flor. dOware. 2. /. 73. J^Iey. Esseq. -i5. IlumiU. 
l*rod. 5. Nees ah IJsenb. in Linnaea 9. 2^)6. Capilulis ses.siiibus. 
Mey. — Guiana, Brasiiia, Africa aequiiioct. 2|. 

2. R. PEUUNCULATA Brown. Prodr. 236. Capitulis petlun- 
culatis. Remiria Wightiana IVall. Cal. n. 3378. JVees uh Esenb. 
in JVighl. Boi. 92 et in Linnaea 9. 286? — Nova Ilollanilia 
tropica ct ? India orientalis. R. Whigtiana IValL diiiert a 
j)racccdeate nonnisi capilulo pedunculato. 

II. SCIRPEAK. Spicae plernmque multiflorae. Squauiac 
undique, rarissinie (in Abildgaardia et Androtricho) distiche im- 
bricatae, aef[uales, paucissimae infci"iorum saepe vacuae. Flores 
liermaphroditi. Calyx nunc nullus, nunc rudimentai-ius: setae 
vel capilli 6, rarius phires, nonnunquam pauciores ; interdum 
squamulae 3, setulis totidem interjectis. Achenium plerumque 
basi styU persistente mucronatum vel rostratum. 

ELEOCHARIS erows. 

Spicae inulti-, rarius pauciflorae. Squamae uiuliquc inibri- 
catae, couformes, paucissimae infcriorum vacuae. Calyx: 
setae sex, interdum plures vel pancioresj sacpissime retror- 
sum hispidae, rarissime nullae. Stamina tria, rarius pau- 
ciora. Stylus tri-, rarius bitidus, basi dilatatus. Achenium 
triangulare vel leuticulare, basi styli persistente corouatum. 
Culmi vagmatiy uphylli^ mo?tostachyi. 

1) Squamac laxiores, acutiusculae vel obiusae, uni-, rarissime 

trinerviae, carinato-naviculares. Stylus plerumque trifidus. (Er,£o- 

cnAii.is, CHAEToay^rERUs et sciRPiniuiit Nees ab Esenb.) 

1. E. CAPILLACEA. Repens j caespitosa ; pumila; culmis 
capillaribus, basi vaginatis, aphyllis ; spica solitaria, lanceolata, 
1-2-flora; squamis 2-3, ovato - oblongis, acutiusculis, carinato- 
navicularibus, dorso tiinerviis et viridibus, lateribus hyalino- 
albidis , interdum infcrne sanguineo-nubeculosis ; stylo bifido ; 
achenio obovato, biconvexo, laevi, olivaceo-fusco, nitido, basi 
styli acuminata concolore rostrato; setis 5-7, retrorsum spinu- 
losis, fuscescentibus vel albidis. — Brasilia. Sellow legit. — 
Stamina 2 vel 1. 

2. E. MINOIA. Perpusilla; caespitosa; culmis setaceis, basi 
vaginatis, aphyllis; spica solitaria, ovata, biflora; squamis 4, ca- 
rinato-navicularibus, ovatis, obtusis, uninerviis, dorso atro-san- 
guineis, nervo viridi, sub apicc evanescente, apice margineque hy- 
alino-albidis, infima vacua; stylo pi-ofunde trifido; arhenio snb- 
rotundo-obovato, trigoao, angulis prominulis, laevi, olivaceo, ni- 140 CYPERACEAE juss. (Eleocliaris.) 

iitlo, basi styli al)l)rcviaia pallida tcrminaio 5 sctis nuUis. — Bra- 
silia. — Planta subsemipollicaris. 

3. E. NAJVA. Cacspitosa; humilis; culmis setaceisy fcre- 
tiusculis, basi vaginatis, aphyllis ; spica solitaria, ovata, pauci- 
flora; squamis ovatis, acutis, carinatis, stramineo-pallidis, apice 
margincque hyalino-albidis ; stylo trifido ; achcnio obovato-ellip- 
tico, triangulari, obsolcte punctulato, stramineo -pallido, marga- 
ritaceo-nitido, basi styli abbreviato-pyramidata fusca rostrato; 
setis 5, retrorsum spinulosis, albidis. — Rio Janciro, Gaudi- 
chaud legit. — • Stamina 3. Sequenti valde affinis. 

4. E. CHAETARIA Roem. et Sclmlt. Sijst. 2. 154. Manl. 2. 
90. *) Cuhnis caespitosis, setaceis, sulcato-angnlatis, basi va- 
ginatis, aphyllis; spica solitaria, ovata, obtusa, compressiuscula, 
ebractcata, !2-4:-flora; squamis 4-6, subdistichis, haie ovatis, 
apicc rotundatis, muticis, carinato-navicularibus, carina viridi, 
latcril)Us ferrugineo-sanguincis, margine apiceque hyalino-albidis; 
staminibus 3; stylo trifido; acheiiio obovato, irianguhari, can- 
cellato, slramineo-flavido, opaco, basi siyli abbreviata triangulari 
obfusa, ad angulos decurrente fusca rostrato; setis 0, reirorsum 
spinulosis, albidis. C^^perus setaceus Retz. Ohs. 5. 10. Valil. 
Enum. 2. 305 et herb. Boxb. Flor. Incl. 1. 190. Scirpus cliaeta- 
rius Spreng. Syst. 1. 203. Cliactocypcrus Limnocliaris JVees ah 
Uscnh. in Wight. Bot. 96. Chaclocyperus setaccus Nees ah 
Esenh. in Linnaea. 9. 289. Scirpns pygmaeus Lam. III. 1. 139. 
Vahl. Enum. 2. 242. (Jide Nees ah Esenh.) — India orientalis. 
— Scirpns pygmaeus in herbario Vahliano haud suppeiit. 

5. E. DEPAUPERATA. Radicc fibrosa; culmis caespifosis, 
capillaribus, sulcato-quinquangularibus, basi vaginatis, aphyllis; 
spica solitaria, erccia, elliptico-oblonga, 2-4-flora ; squamis circi- 
tcr 6, subdistichis, late ovatis, obtusis, muticis, uninerviis, cari- 
nato-navicularibus, dorso viridibus et sanguineo-piuictulatis, 
margine apiccquc hyalino-albidis, utroque laterc nubecula sau- 
guinca notatis; infima minox*e, vacua; staminibus3; stylo irifido; 
achenio obovato, triangulari, cancellato, fuscescenti-vii"iduIo, basi 
styli iriangulari, ad angulos subdccurrcnte fusca acuminato-ro- 
sirato; scfis 6 v. 7, rcirorsum spinulosis, albidis vel fusccscen- 
tibus. Cyperus dcpauperatus Vahl. Eclog. 3. 2. Ejnsd. Enum. 
2. 305 et herh. Scirpus reiroflexus Poir. Encycl. 6. 753. (Jide 
spccim.) Baeoihryum retroflexum Dietr. Spec. 2. 93. Scirpus 
punciatus Schrad. in herh. reg. lierol. Eleocharis rccurvaia Nces 
ah Esenh. in Linnaea 9. 294 (excl. syn. Poir., (juod nusquam in- 
t^enitttr)? — Antillae, Brasilia. — Differi a praecedenie nonnisi 
rostro longiore, acuiaio et patria; spccies vix servanda. Poire- 
tius culmos steriics pro foliis sumsit. *) Rrown (Prod. 224 in adnot.) priimig cst qui Eleocharidem spe- 
ciem esse agnovit. CYPERACEAE jlss. (Eleochaiis.) 141 

6. E. ACIcrLARIS Bronn. Prod. 224 in fuln. Itoem. d 
Schtilt. Syfit. 2. 15i. Cnlmis cacspitosis, capillarihus, sulcaio- 
quadrangularibiis, basi vaginaiis, apliyllis; spica solilaria, crec- 
fa, ovata, acula, .1-11-ilora, comprcssa, cbracteata ; squamis ova- 
tis, acutiusculis. cariiiato-uavicularibus, dorso viridibus, lateri- 
bus Jiyaliuo-albitlis, superne purpureo-zonatis ; stylo trifldo; acbe- 
nio obovato-oblongo, obsolcte trigono, levitcr costulato, subti- 
lissimc trausversim striatulo, stramineo-flavo, nitidulo, tuberculo 
concolori parvulo terminato; sctulis 2-4, retrorsum hispidulis, 
albidis. Scirpus acicularis Linn. Spec. 1. 71. Flor. Dan. t. 287. 
Vald. Emim. 2. 2 i5 et herb. Ilost. dram. 3. t. 60. Engl. Bot. f. 

749. PursJi. Flor. 1. 54. (Jide synon.) Schrad. Germ. 1. 130. 
Merl. et Koch. Germ. 1. 428. Torrey, Flora 1. 45 (excl. syn. 
Michaux.), fidc descript. IVilld. herh. n. 11C8. fol. 1. 2 et n. 
1169. fol. 1. Isolepis acicularis Schlechtend. Flor. Berol. 1. 36. 
Scirpidium aciculare Nees ab Esenh. in Linnaea 9. 293. Limuo- 
chloa acicularis Reichenh. Germ. 78. Elcocharis costata Presl. 
Flor. Cech. (test. Mert. cl Koch.) Scirpus trichodcs Muehlenl. 
Gram. 30. (fide Torreij.) Scirpus Chaeta Schnlt. Mant. 2. 72. 
Scirpus pusiilus Flor. Fennsylv. (excl. syn.) in herh. Lucae. — 
Europa, Sibiria, America borealis. 24^? — Repens (test. Mert. 
et Koch.). Stamina 3, interdum 2? Scirpus acicularis Flor. Dan. 
l. 167 est Scirpus palusti-is, fide Schrad. Scirpus capillaceus, 
quem Torrey cum Eleocharide aciculari conjungit, cst Scirpus 
genuinus. Specimina boreali-americana a me visa florifera; an 
fructus idem ac iu jdanta europaea? Scirpus trichodes Mtieh- 
lenh. forsan rectius idem ac Scirpus capillaccus Mich. (Scir- 
pus pusillus Vahl.) 

7. E. TRICHOIDES. Repens; culmis caespitosis, capillaceis, 
felragonis?, elongatis, basi vaginatis, aphyllis; spica solitaria, 
oblonga, compressa, 4-6-flora, cbracteata ; squaniis ellipticis, ob- 
tusis, muticis, uninerviis, carinatis, dorso viridibus, lateribus 
hyalino-albidJs, nubecula sauguinea notatis; infima vacua; stami- 

nibus 3; stylo profundc 3-fido, basi dilatato ; achcnio ; 

setulis 3, glabriusculis. Scirpus trichoides Humh. ct Kth. Nov. 
Gen. 1. 225. Baeothryum trichodes Dietr. Spec. 2. 93. Scirpus 
acutus Wdld. herh. n. 1167. — Mons Quindiu, Mexico. — Ache- 
nia olim oblonga trigona vidi. Nees ab Esenbeck (in Linnaea 
9. 289.) cum Scirpo pusillo Vahl. (S. capillaceo 3Iich.) conjun- 
git sub nominc Chaetocyperi polymorphi. Simillima formis bo- 
reali-americanis Eleocharidis acicularis. 

8. E. m TERaiEDiA Schtdt. Mant. 2. 91. Culmis caespito- 
sis, quadrangularibus, sulcatis ; spica ovato-oblonga, acuta; glu- 
mis acutiusculis ; staminibus 3; stylo bifido; fructu late obovato, 
compresso ; tuberculo distincto. Torrey. Scirpus intermedius 
Muehlenh. Gram. 31. Torrey, Flora. 1. 46. — Pennsylvania. — 
Repens. Setae 6. Mcdium tenet inter Scirpum acicularem et S. 
frichodem Muehlenb. (Muehlenb.) 142 CYPERACEAE juss. (Eleocliaris.) 

9. E. EXIGUA Roevi. et Schnlt. Sy.sl, 2. 151. Repens ; cul- 
mls oaospitosi.s, capillaceis, quadrangnlarihiis?, basi vaginalis, 
aphyllis: spica solilaria, oblonga, suboctollora, erocta, ebrac<o- 
aia; squamis cilipticis, obtusis, muticis, univerviis, carinaiis, 
dorso viriilibus, lateribus hyalino-albidis, zona atro-sanguinoa no- 
fatis ; staminibus 2?; stylo trifido, basi conico-incrassato; acbo- 
iiio (immaturo) oblongo, triangulari; setulis subnullis. Scirpns 
exiguus Humh. et Kunth. Nov. Gen. 1. 225. Eleogiton exigua 
Dieir. Spec. 2. 98. Scirpus acicularis IVilld. herh. n. 1168. foL 
3. — Nova Granata (Andes Quinduenses). — Cum E. trichoidi 
conjunxerim, nisi fructus in utroquc deosscnt. Setac plerumque 
nuliae: somol setulam unicam minutam observavi. 

10. E. MACRA. Culmis caespitosis, setaceo-capillaribus, 
basi vaginatis; spica solitaria, erecta, ovata, acuta, pauciflora, 
cbracteata; squamis ovato-oblongis, obtusis, uninerviis, viridu- 
lis, lateribus hyalino-.nlbidis ; stylo prolunde bifido ; achenio obo- 
vato, biconvexo, laevi, nigro-castaneo, nitido ; tuberculo abbre- 
viato, conico, pallido : setis 7, retrorsum spinulosis, fuscis, fruc- 
tum pai'um suj^orantibus. — Brasilia meridionalis, prope Yriro. 
Sellow logit. — Culmi flaccidi, glabri, 5-8 lineas longi. Vagina 
torctiuscula, intogra, apice oblique truncata, obtusa, glabra, sc- 
mipoUicaris. Spica 1-1 ^ linoam longa. Stylus profundc bifidus, 
forruginous; stigmatibus villosulis. Praecedenti ob habitum si- 
millima, structura frnctus et styli A^ero sat distincta. 

11. E. RADICAIVS. Radicans ; culmis caospitosis, filiformi- 
bus, striatis?, basi vaginatis, aphyllis ; spica solitaria, erecta, 
pluriflora, ebracteata, ovato-oblonga, acutiuscula; squamis cari- 
iiatis, oblongis, obtusis, iininerviis, nervo apicem versus evanes- 
ccnte, carina viridi, latoribus hyalino-albidis, omnibus fortilibus; 
staminibus 3; stylo trifido; achonio (immaturo) cUiptico-oblongo, 
tcretiusculo, transvcrse striatulo, ecostulato, stramineo-flavido, 
nitido, basi styli conica fuscesccnte rostrato ; poricarpio mcm- 
branacco, laxo; setis 5, retrorsum spinulosis, albidis. Scirpus 
radicans Polr. Encycl. 6. 751. excl. syn. (fide specim.} Elcogiton 
radicans Dielr. Spec. 2. 97. — Peruvia, Mauritius. — Achenium 
iu specimine mauritiano (pcruvianis simillimo) obovato-oblongum, 
turgidc biconvexum, setis 4 cinctum. Formam minorcm E. ca- 
pitatae aemulat. 

12. E. COSTULATA IVees ah Esenh. et Meyen in jAnnaea 9. 
294. Repens ; culmis brevibus, filiformibus, sukatis, basi vagi- 
iiatis, aphyllis; spica solilaria, orecta, pauci-(4-)flora ; squamis 
subdistichis, clliptico-oblougis, obtusis, muticis, subcarinatis, uni- 
nerviis, dorso viridulis, latcribus hyalino-albis, omnibus fcrtili- 
bus; stylo profunde trifido ; achenio obovato-oblongo, terctius- 
culo, costulato, transvcrsim striatulo, stramineo-pallido, nitidulo, 
basi styli conica rostrato ; pericarpio crustaceo, fragili. Limno- 
chloa costulata Nees ah Esenh. in 3Ieyen. herh. — Chili (Cordil- 
lera dc St. Fernando). — Neesio ad speciem instituendaui non- CYPERACEAE jlss. (Eleocbaris.) 143 

iiisi fnisiulum uiiicum cxiguum macrum \i\ lioi-l). Moycni suji- 
petebat. 

13. E. ALBIBRACTEATA Nees nh Esenb. et Mey. in Linnaea 
9. 294. Culmo brcvissimo, qua<lrani;ulari ; spicula ovata; squa- 
mis ovatis, obiusis, iiifima steriii ])alli<la(]ue; caryopsi lciitioi- 
lari-aiicipiti, punciato-siriata, luiea, hasi pcrsistcnic (liscrciaquc 
siyli coronala. Nees cl Mnj. Limnocliaris all)ibracieaia JVecs ah 
Esenh. el Meyen mss. — I^eruvia. — Railix rcpcns. Spicula tcr- 
minalis. Siamina 3. Siylus irifitlus. Caryopsis plano-convc.va, 
orbicularis , marginc acuio, conferiim punciato-striaia, luica, 
styli pcrsisientis basi conic.i siriolaia (liscrcia basique margine 
acuto cincta coronaia. Seiae 6, longiiudine caryopseos, fulvae, 
retrorsum bispidac. Intcr confines distinciissima, cxigua, ciilmis 
recurvis, spiciila pro planiac siaiura grandiuscula, vufo - fusca, 
squamis margine albo clci;aiiicr cinciis. (Nccs et Mcy.) INonnisi 
fragmenta incompleia biijus planiac in berbario Meyeniano vidi, 
quorum dcscripiio scquiiur: Culmi sciacei, striati, basi vagi- 
uaii, apbylli, l-lo-i»ollicarcs. Spica soliiaria, ovaia, pauciflora. 
Squamae ovatae, obiusae, carinaiac, laieribus ferrugineo-sangui- 
iieac, intcrdum totac stramineo-albidac. Stylus trifulus^ fuscus, 
basi incrassaius. Seiulae rctrorsum bispidulae, albidae. E. co-> 
siulaiae simillima, iiisi cadem. 

14. E. DEBlLis. Culmis cacspitosis, subcapillaribus, gla- 
bris , basi vaginatis , apbyllis ; spica soliiaria , erecia , ova- 
ta, acuta, subl5-flora, cbracteaia; squamis ovato-ellipticis, 
obiusis, uninerviis, subcarinato-navicularibus, pallide fuscis, ca- 
rina viridi; siaminibus 3; siylo bipariiio ; acbcnio obovaio, bi- 
convexo, lacviusculo. fuscescenti-luteo, niiidulo, basi styli abbre- 
viato-conica tcrminaio; sciis 7 v. 6, rctrorsum spinulosis, fus- 
cescentibus. — Rio ,Taneiro. Sellow legit. — Culmi 4-8-pollica- 
rcs, laxi^ angulaii?, glabri. Vaginae siraminco-pallidae, acuia- 
tae. Spicae duas lincas longae. Stylus fcrrugincus. Acbciiia 
fuscescenti-Iuica vcl olivacca. Hinc E. chaetariae et E. acicu- 
lari, inde E. reclinaiae affiiiis, ab iis iamcn sat distincta styli ct 
fructus siruciura. 

15. E. KECLlNATA. Culmis caespitosis, filiformibus, sulca- 
tis, basi vaginatis, aphyllis, recurvatis; spica soliiaria, erccia, 
ovata, acuia, muliiflora, ebracteata; squamis convexo-carinaiis, 
oblongis, obiusis, muticis, uninerviis, ncrvo apiccm haud atiin- 
gente, carina viridi, laici-ibus byalino-pallidis, superne fcrrugineis ; 
stylo irifldo ; acbenio obovaio, trigono, subtilissiine transversim 
undulato, lutcolo, niiido, basi siyli conico-subulaia rostraio ; se- 
tis 6, reirorsum spinulosis, pallidis. Scirpus reclinaius JieyricJi. 
herb. Boreali-americ. Scirpus pusillus TVillJ. herb. no. 1171. jfol. 
1. (iiec. Vahl.) — Virginia, ad ripas fluvii Holston. ■ — Sia- 
niina 2? 

16. E. SIMPLEX Dietr. Spec. 2. 78. Radice repente; foliis 
caespiiosisj filiformibus, tereiibusj basi vaginatis, aphyllis; spica 144 CYPERACEAE juss. (Eleocharis.) 

soliiaria, ovato-elliptica, obtusa, ebracteata; squamis ovatis, o]>- 
tusis, muticis, carinato-coucavis, unincrviis, hyalino-pallitlis, su- 
perne ad latera sanguineo-nubcculosis, nervo viridulo, apice eva- 
ucscente ; stvlo profuntle trifido; achenio obovato, interne pla- 
iiiusculo, extcrne convcxo-obtusangulo, laevi, stramlneo-flavido, 
iiitido, tubercnlo parvo pallido tcrminato ; sctis 5 v. 6, rctrorsum 
spinulosis, pallidis. Scirpus simplcx ElUoit. Bot. 1. 76. Beyrich. 
herh. Boreali-am. Scirpus capitatus JMuehlenh. Descr. 30. — Ame- 
i'ica borealis, Jamaica. 2\. — Planta jamaiccnsis robustior; squa- 
mac acutinsculae, viridulo-fusccscentcs, ad carinam lineolis punc- 
tuliformibus croccis obsitae; achenium pallide castaneum ; setae 
C, fcrrugincac. Affinis E. tubcrculatac, E. tcnui ct E. obtusae. 

17. E. FILICULMIS. Radice rcpente; culmis caespitosis, fili- 
formibus, siccis compressis, basi vaginatis, aphyllis; spica soli- 
laria, crecta, ovato-oblonga, obtusa, ebracteata; squamis ovato- 
oblongis, obtusis, muticis, uninerviis, subcarinato-navicularibus, 
dorso fusccscentibus, ferrugineo-lincolatis, margine apiccque hya- 
lino-albidis, ncrvo apiccm haud attingente; staminibus 3; stylo 
profunde trifido; achenio obovato, trigono, angulis linea promi- 
iicnte notatis, lacviusculo, stramineo-albido, basi styli pcrsistcntc 
abbreviato-pyramidata tcrminato; setulis 4, retrorsum spiuulosis, 
albidis. Scirpus filiculniis Schrad. in hcrh. reg. Berol. — • Bra- 
siiia. 2\> • — Squamae intcrdum ad utrumquc latus carinae per 
?:onulam longitudinalcm sanguincam nota<ae, sctae 6, pallidc fus- 
cescentes. Ab E. simplici haud diversa? 

18. E. MONTEVIDENSIS. Kadice repente ; culmis caespito- 
sis, liliformibus, tcretiusculis, basi vaginatis, aphyllis ; spica so- 
litaria, erccta, oblongo-cylindracea, obtusa, ebractcata; squamis 
elliptico-oblongis, apice rotundatis, muticis, uninerviis, subcari- 
iiato-convexis, hyalino-albidis, infra apicem zona semicirculari fcr- 
ruginca notatis; ncrvo viridi, apiccm liaud attingente; stamini- 
bus3?; stylo trifido ; achenio obovato, turgide biconvcxo, antice 
obtusangulo, punctulato, fcrruginco, nitidulo, basi styli persi- 
stente depresso-conica terminato ; setis 5 v. 6, i'ctrorsum spi- 
imlosis, fcrrugincis, achenio brcvioribus. — Montevideo. Sellow 
lcgit. 2|i — Cuhui 4Jr-pollicarcs, glabri. Vaginae truncatae, in- 
fcrne ferrugineo-purpurasccntes. Spicac 4-6 lincas longae. Stj- 
lus trifidus, ferrugineus. Stigmata viliusa. Praecedenti valde 
affinis. 

19. E. TORTILIS Schiill. Manf. 2. 92. Culmis caespitosis, 
filiformibus, triaugularibus, exsiccatis spiraliter tortis, vaginatis, 
aphyllis; spica solitaria, ovata, acuta, cbracteata; squamis ova- 
tis, oblusis, convexo-carinatis, unincrviis, hyalino-albidis, lateri- 
bus fcrrugincis, carina viridi, glabris ; stylo trifido ; achcnio ob- 
ovato-pyrjformi, triangulari, canccllato, slamineo-flavido, tuber- 
culo minorc conico pyramidato terminato ; setis 6, retrorsum 
spinulosis, fuscesccutibus. Scirpus tortilis fVilld. herh. no. 1174. 

JLink. CYPERACEAE juss. (Eleocharis.) 145 

Link. Jahrh. 3. 78. Scir])U.s spiralis Bosc. ined. Scirpus hi- 
berculatus? Beyrich. herb. Boreali-americ. — Carolina. 

20. E. TUEERCULOSA Browii. Frod. 224 m adn. Borm. el 
Schulf. Sysf. 2. 154. Culmis cacspitosis, lcrctibus (fidc Vahl.), 
liliformibus, basi vaginatis, apbyllis ; spica solitaria, ovata, ercc- 
ta; squamis ellipticis, apicc rotundatis, subcarinatis, uninerviis, 
nervo sub apice evancscente, palliilo viridulo-fnscescentibus, 
apice margiueque Iiyalino-albidis, glabris ; stylo trifido; achenio 
oblique subrotundo-obovato, trigono, rcticulato-subcancellato, oli- 
vaceo, basi styli crassiore ovata fungosa fuscescente coronato; 
setis 6, rctrorsum spinulosis, tubcrculum subacquantibus, fus- 
cescentibus. Scirpus tubercuJosus Mich. Flor. 1. 30. (r. s.) 
Vahl. Enum. 2. 248 ef herh. Pursh. Flor. 1. 45. ■ — Carolina, 
Georgia. 7\. — Culmi exsiccati sulcato-angulati. 

21. E. TENUIS Schidt. Mani. 2. 89. Nces ah Esenh. in Lin-' 
naea 9. 294. Repens ; culmis caespitosis, filiformibus, tetrago- 
nis (ex Willd.), vaginatis, aphyllis; spica solitaria, elliptica, ob- 
tusa, ebractcata; squamis oblongis, apice rotundatis, subcarina- 
tis, uninerviis, supcrne atro-sanguineis, infcrne apiccque hyalino- 
albidis, nervo medio viridi, infra apicem evanescente; stylo tri- 
fido; achenio obovato, trigono vel biconvcxo, externe convexiorc, 
densissimc tuberculato-scabrato, fuscescenti-Iutco, basi styli 
parva abbreviato-pyramidata terminato; setis 1-4, retrorsum spi- 
nulosis, albidis. Scirpus tenuis IVilld. Enum. 1. 76 et herh. n. 
1184. Muehlenh. Gram. 27. Boem. ei Schrdf. Sysf. 2. 127. Tor- 
rey, Flora. 1. 44. Scirpidium tc«ue Nees ah Esenh. l. c. 293. — 
America borealis, Brasilia. 24« — Setae 2-3, interdum nullae. 
(Torrey.) Specimina brasiliensia minora ; setae ovarium circum- 
stantes ad unicam minutissimam redactae; fructus a me haud 
visi. Scirpus capitatus IVilld. herh. n. 1183. yb/. 5 est forsan 
specimcn juvenile hujus plantae. Huc quoque Scirpus ovatus 
IVilld. herh. n. 1182. /oZ. 2? 

22. E. GLAUCESCElNS SchuU. Mant. 2. 89. Radice rcpentc ; 
culmis caesjjitosis, filiformibus, compressis (test. Willd.), stria- 
tis , glaucescentibus, basi vaginatis, aphyllis ; spica solitaria, 
crccta, oblongo-Ianceolata, acuta, ebracteata; squamis ovato-ob- 
longis, obtusiusculis, convexis, uninerviis, superne ferrugineis, 
apice hyalino-albidis, nervo viridi , infra apicem evanescentc; 
staminibus 3 ; stylo profundc bifido, basi valde ovato-dilatato ; 
achenio ....; sctis 4, retrorsum spinulosis, fuscescentibus. Scir- 
pus glaucescens Willd. Enum. 76 et herh. n. 1188. Scirpus glau- 
cus Torrey, Flora 1. 45? Scirpus n. 7. Muehlenh. Gram. 29? 
— Amcrica borealis. 7\, — Stylum semper bifidum vidi; Will- 
denowius contra trifidum descripsit. Proxima E. tenui, cujus 
stylus tamen trifidus. 

23. E. Do3iBEYA]VA. Repcns; culmis caespitosis, filiformi- 
biis, siccis compressis, striatis, basi vaginatis, aphyllis ; spica 
solitaria, erecta, oblonga, acuta; squamis oblongis, obtusis, mu- 

KuNTH. Synops. II. [ l^ ] 146 CYPERACEAE luss. (Eleocharis.) 

ticis, uninerviis, nervo apicem versus cvanesccnte, convexis, fer- 
rugineo-sanguineis, apice margincque luscescentibus ; stylo tri- 
fido; achcnio obovato, interne convexiusculo, externe convexo- 
obtusangulo, obsolete tuberculato-punctulato, luteo, basi styli 
pcrsistente abbrcvialo-ovata rostrato ; setis 3-4, retrorsum spi- 
nulosis, brcviusculis. — Peruvia. Dombey lcgit. — Stamina 3. 
E. tenui ct E. ellipticac simillima, ab utraque vix distingucnda. 

24. E. ELLIPTICA. Radice repcnte?; culmis caespitosis, 
fiHformibus, basi vaginatis, apbyllis ; spica solitaria, crecta, el- 
liptica, obtusa, ebracteata; squamis ovatis, obtusis, muticis, ca- 
rinato-concavis, unincrviis, rcrrugineo -sanguiueis, carina viridi, 
margine apicequc byalino-albidis ; stylo trifido ; achenio . . . . ; se- 
tis nuliis. Scirpus ellipticus JVilld. herh. n. 1172. Scirpus fili- 
formis Lam. III. 1. 138 parlhn. (Jide specim. in herb. Vahl.) 
Scirpus multicaulis VaM. herh. fol. 2 el 3. (a Lamarckio el Ri- 
chardio siib 7iomine Scirpi Jiliformis accepliis.) — America bo- 
realis. 2i. — Eleocbaridi filifornii proxima; fructus adliuc ignoti. 
An huc Scivpus fiHformis Vahl. herh. fol. 2, a Soscio in Caro- 
lina lectns (Scirpus tuberculosus IViUd. herb. n. 1178)? 

25. E. FiLlFORms. Culmis filiformibus, teretibus, basi va- 
ginatis, aphyllis; spica solitaria, cylindraceo-oblonga, obtusa, 
cbracteata; squamis ellipticis, apice rotundatis, convexo-subcari- 
natis, uninerviis, nervo viridulo, apiccm versus evanesccnte, hya- 
lino-albidis, dorso infra apiccm nubccula semiluuari sanguinea 
notatis; stylo trifido ; achcnio obovato, trigono, angulis linea 
prominente notatis, obsolete et subtilissime transversim undu- 
lato -rugnloso, stramineo-flavido, nitidulo, tvibcrculo parvo con- 
colori notato, squama triplo quadruplove breviore; setis nullis. 
Scirpus filiformis Lam. III. 1. 138 partim. (Jide specim. in herh. 
Jahl.) Vahl. Lnum. 2. 248 et herb.fol. 1. (iiecl 2.) JVilld. herb. 
n. 1179. Isolepis filiformis Roem. et Schult. Sysl. 2. 106. Eleo- 
giton filiformis Dietr. Spec. 2. 96. — Carolina. — Stamina .3. 

26. E. viviPARA Lin/c. Ilort. 1. 283. Culmis caespitosis, 
filiformibus, sulcato-angulatis ?, basi vaginatis, apbyllis; spicis 
solitariis, elliptico-oblongis, obtusis, multinoris, plerumque vivi- 
paris ; squamis ovato-ellipticis, apice rotundatis, unincrviis, nervo 
sub apice cvancscente, carinato-convexis, carina viridi, lateribus 
hyalino-albidis, interdum superne zonula purpureo-fusca notatis; 
staminibus 3; stylo profunde trifido , basi conico-incrassato ; 
achenio ....; sctis 5, rctrorsum spinulosis, albidis. Scirpi spc- 
cics Beyrich. herh. Rorcali-umeric. — Carolina. ad margines palu- 
duni. — Spicae plerumque fasciculum culmorum cniittunt. Eor- 
ma prolifera Elcocharidis tcnuis, E. simplicis vel speciei his af- 
finis; fructus adhuc ignotus. 

27. E. MACULOSA Rrown. Prod. 224 in adn. Roem. el Schult. 
Syst. 2. 154. Culmis cacspitosis, filiformibus, sulcato-angulatis?, 
basi vaginatis, aphyllis; spica solitaria, parum oblique elliptico- 
oblonga, acuta, cbractcata; squamis ovato-ellipticis, obtusis, api- 
cem versus subcariuatis^ obsolcte uervosis, castaneo-purpureis, CYPERACEAE juss. (Eleocharis.) 147 

supernc, marglne aplccquo alhldls, ncrVo mcdlo vlruH, suTi aplco 
evanesccntc; stylo bifiiio,' achcnio subrotundo-obovato, lcnticu- 
larl, punctulato, nigro-castanco, nitido, tubcrculo abbrevlato-co- 
nico tcrininato ; sctis 6 vcl 7, rctrorsxim spinulosls, f crrui^Incis 
fructum supcrantibus. Scirpus maculosus Vahl. Enum. 2. 247 
el herh. E. gracilis Nees ah Eseiih. in Sieh. Agros/. n. 115 (spe- 
cimen a me visum valde incomplehim) et in Linnaea. 9. 294, (iu 
ulroque e.vchis. syn. Broxvn.^ E. arcuata Kunze iu Poeppig. Coll. 
Chil. 2. n. 11. (forma humilis.) — Guadalupa, Martlnlca, Brasi- 
lla, Chili ct ? Nova Ilollandia. — Culmi in speclminibus hcr- 
barii Vahllani infornc uredlne quadam nlgra obslti (maculati 
Vahl. !!). Spcclmlna brasillensla humiliora, in i-ellquls slmnia 
chilensibus. An Eleocharis gracills Sieh. Agrosl. vere in Nova 
Hollandia lecta? an melius planta martinlccnsls? 

y^ 28. E. PALUST.rJS Brown. Prod. 244 in adn. Roem. et Schult, 
Stjst. 2. 151. Nees ah Esenh. in Wight. Bol. 113. (Wall. Cat. n* 
3451) et in Linnaea 7.509. 9. 294. Repcns ; culmis teretiuscu- 
lis, strlatis, basi vaglnatis ; vagina oblique truncata; spica ob- 
longo-lanccolata, acutata; squamls ovato-oblongis, acutiusculis, 
uninerviis, subcarlnatls, fcrrugineo-sanguincis, apice margineque 
hyalino-albldls, carina viridi, apiccm vcrsus cvancsccntc; stylo 
l)ifido, complanato ; achenio obovato-pyriforml, turgide biconvexo, 
obsolcte punctulato, fuscesccnti-luteo, nitidulo, basi styli abbre- 
viato-subcordata complanata palllda terminato; seiis clrciter 4, 
albidis, retrorsum spinulosls, achenium superantibus. Scirpus 
palustris Linn. Spec. 1. 70. Flor. Dan. t. 273. Vahl. Enum. 2. 247 
et herh. Host. Gram. 3. /. 55. Engl. Bot. t. 131. Poir. et Turp. 
Paris. t. 59. 61. Schrad. Germ. 1. 127. Mert. et Koch. Germ. 1. 
425. Torrey, Flor. 1.45. IVilld. herh. n. 1177. (excl. fol. 2et6?} 
Kcleocharis *) palustrls Lindl. Synops. 280. Reichenh. Germ. 11. 
Scirpus rcptans Thuill. Flor. Paris. 22. (forma culmis sterilihus 
recurvis, fide Vahl. herh.) Sclrpus Bacothryon Wohlleh. Suppl. 
3. (fde Schrad.) Scirpus varlus Schreh. in Schweigg. et Koerte 
Flor. Erlang. (fid. Mert. et Koch.) Sclrpus acicularis Flor. Dan. 
t. 167. (fde Schrad.) E. polycaula Wenderoth. Beitr. x. Flor. 
JlasSi 19. (/ide Schult. Mant. 2. 477.) Scirpus muIticauHs Willd. 
herh. n. 1176. fol. 2. Sclrpus mclanostachys Urville, Malotiin. 
29. Fimbristylis melanostachys Brongn. in Duperrey^ It., hot. 181. 
(fde synon.) Sclrpus uniglumis Link. Jahrh. 3. 77. Ejusd. Ilort. 
1. 281. Mert. et Koch. Germ. 1. 426. Willd. herh. n. 1160. E. 
unlglumls Schult. Mant. 2. 88. Hclcocharis uniglumis Beichenh. 
Germ. 11. Scirpus intcrmcdlus Thuitl. Paris. 21. (nec Poir.) 
Sclrpus tenuis Schreh in Schweigg. et Koerle Flor. Erlang. 12 
et 159. (test, Mert. et Koch.) Scirpus multicaulls Bolanic. ger- 
man. plur. — Europa, Sibiria, Dahuria, Caucasus, Mare Caspium, 
Ncpalia, Insulac Sandwicenses (Ovvahu), Cap. b. spei, America Nomeii antiquiori Eleocharidis certe praeferenduni. 

[10»] 148 CYPERACEAE juss. (Eleocharis.) 

horealisj Insulae Maclovianae. 2\. — Squama infima (vacua) plc- 
nimque basim spicae noiinisi semicingcns, in speciminibus locis 
siccioribus cresceniibus (Scirpo uniglumi Linli. et auci.) vero 
lalior illamque omnino amplexans. Setae plane aborfientes in 
wScirpo uniglumi Jlllhl. herh. 1160 (a Defhardingo misso) et in 
simillimo Scirpo melanostacbyo Urvill. Stylus in ilio interdum 
trifulus. Specimina indica (IVall. Cat. n. 3451.) differunt ab eu- 
ropaeis: squaniis latioribus, ovatis, obtusis, setis tribus et forsan 
fruchis structura. An buc quoque Eleocharis JVull. Caf. n. 3-44:9 
et 3455? (specimina suppetenlia incomplela.) Reichenbach cuni 
Hcleocharide sua unigUimi Scirpum tenuem Schreh. ct Scirpum 
conicum Presl. conjungit. S. campostris IVilld. herh. n. 1159. 
fol. 1 et S. caespitosus Ejnsd. herh. n. 1157. fol. 1. sunt forsan 
formae Elcocliaridis palustris. 

29. E. LBIOSA (Schidl. 3Iant. 2. 87?) Culmis teretibus, 
striatis, basim vcrsus vaginatis, aphyllis; spica solitaria, cylin- 
dracca, obtusiuscula, erecta; squamis oblongis, obtusis, conve- 
xis, unincrviis, fuscesccntibus, dorso sanguineis, apice margine- 
que hyalino-albidis, nervo viridi, sub apice evauescente; stylo 
profunde trifido; achcnio obovato, leuticuLiri-biconvcxo, obsoletc 
et subtiliter tubcrculato-punclulato, fuscescenti-luteo, nitido, 
basi styli conica pallida rostrato ; setis 6, retrorsum spinulosis, 
albidis, fructum superantibus. Scirpus limosus Schrad, Anal. 
ad Flor. Cap. sect. 2. Goetf. Anz. 1821. n. 208. 2069. Anal Cy- 
j)cr. 29. /. 2. /". 1 ? Limnocharis limosa IVees ab Esenh. in Lin- 
naea 9. 294. "lO. 185. — Cap. b. spei. 7\. — Simillima E. pa- 
lusiri, qui dilTert culmis altioribus, gracilioribus, vaginis absque 
mucrone, spica breviorc, potius ovato-cylindracea, squamis ca- 
rina viridi instructis et slylo bipariito. (Schrad.) Specimina no- 
sti*a diflerunt a planta Schraderiana statura duplo majore. 

30. E. SORORIA. Culmis terctibus; vaginis truncaiis, sub- 
mucronatis; spicula obloiiga ; bractcis du.ibus aequalibus, orbi- 
culatis, albo-marginaiis ; squamis OAaio-oblongis, obtusis, fuscis; 
rostro caryopsi breviore. JVees. Limnochloa capensis JVees ah 
Esenh. in Linnaea 10. 185. E. palustris var. Nees ah Esenh. in 
Linnaea 7. 509. — Cap. b. spei. 2\. — Limnochloa limosa a 
nostra diffcrt: spicula longiore, conica, pallida, nec fusca, ca- 
ryopseos rostro apice magis atienuato, caryopsi paulo breviore, 
nec triplo quadruplove, denique bracteis truncatis, viridibus. 
(Nees.) 

31. E. CONSANGUINEA. Repens ; culmis teretibus, sepiis 
iransversis valde approximaiis iniersiinclis, basi vaginaiis, aphyl- 
lis; spica soliiaria, erecia, cylindracca, obiusa; squamis ovaio- 
oblongis vel ovato-lanceolatis, obiusis, muiicis, uninerviis, con- 
vexis, fusccscenti-stramincis, superne ad dorsum zonula duplici 
sanguinea notatis, nervo viridi, sub apice evanescente, margini- 
bus apiceque byalino-albidis ; sfylo bifido; achenio obovaio, bi- 
convcxo, subtiliter iubcrculato-punctulato, interdum obsoletc CYPERACEAE juss. (Eleocl.ans.) 149 

iransversim untlulato, fusco-olivacco, nitidulo, basi styli abbre- 
viato-coiiica complaiiata concolori terminato; sctis 4-7, retror- 
sum .s])inulosis , ferrugineis. — Brasilia (Sellow.), Peruvia 
(Huinb.). 2|. — S|)icae fructiferae apicem versus attenuatae. 
Squamae interdum dorso fusco-lineolatae. Stamina '2 vcl 1. E. 
palustri et E. limosae similis; aftinior E. geniculatae? 

32. E. Sellovvia^A. Ropens; culmis tcretibus, sulcatis, 
basi vaginatis; vagina apice fissa, obtusa; spica solitaria, erecta, 
elliptico-oblonga, acuta, ebractcata; squaniis oblongis, obtusis, 
uninerviis, carinato-convexis, hyalino-albidis, carina viridi, late- 
ribus purpurcis; stylo bifido; achenio obovalo, turgide lenticu- 
lari^ laeviusculo, luteo-olivaceo, nitidulo, tuberculo abbreviato- 
conico concolori terminato ; setis 7, rctrorsum spiiiulosis_, albi- 
dis, acbenium aequantibus. — Brasilia meridlonalis. Sellow Ic- 
git. 2(- — Culmi erecto-subadsccndentes, 4-5i-pollicarcs, cras- 
siusculi, glabri, punctulis minutissimis fuscis dense conspersi. 
\agina 9-15 lineas longa, apice fissa, obtusa, infcrne purpuras- 
ccns. Spica tres lineas longa. Squamae glabrac Stamina 3 ?. 
Filamenta elongata, hyalino-fuscescentia. Stylus profundc bifi- 
dus, feri*ugineus. Stigmata elongata, exserta, villosula. Forma 
E. palustris? 

33. E. MULTICAIJLIS Dielr. Spec. 2. 76. Nees ah Esenh. in 
Linnaea 9. 291. Repens ; culmis filiforniibus, terctibus, basi 
vagiiiatis, aphyllis ; spica solitaria, ovato-oblonga, erecta, cbrac- 
teata; squainis ovato-oblongis, obtusis, subcarinatis, dorso ma- 
gis minusve intense ferrugineo-sanguineis, carina viridi, apice 
margineque hyalino-albidis; stylo trifido; achcnio pyriformi, tri- 
angulari, laeviusculo, viridulo-flavo, nitido, tuberculo abbrcviato- 
pyramidato triangulari subconcolori coronato ; setis 5, rctror- 
sum spinulosis, pallidc fuscescentibus. Scirpus multicaulis Smith. 
Brit. 1. 48. Vahl. Enum. 2. 246. (iiec herb.) St. Ililaire in BulU 
de la Soc. d. scienc. dOrleatis, 3 ann. n. 28. c. tah. Engl. Sot, 
l. 1187. Merl. et Koch. Germ. 1. 427 in adn. Willd. hexh. n. 
1176. fol. 1. S. palustris j5 Linn. Flor. Lapp. n. 19. Heleo- 
charis multicaulis Lindl. Syn. 280. Scirpus, an Baeothryon? 
Vahl. herh. n. 74. c. — Dania, Anglia, Gallia. (Germania, teste 
Boenninghausen.) 2\ — Radix fibrosa (nec repcns), tcst. Aug. 
de St. Hilaire et Smith, in specimine tamen, ab illo acccpto certe 
rcpcns. Achenia nigro-fusca, sccundum IMertcns. et Koch. E. 
p.ilustri proxima, sed stylus trifidus et achcnium triaugulare; 
au varietas? Spicae interdum basi viviparae. Smith huc dncit 
S. acicularem Flor. Danicae t. 167, quem Schrader cum Eleocha- 
ride palustri conjungit. 

34. E. MONTANA Roem. et Schult. Syst. 2.153. Repens; cul- 
inis teretibus, striatis, basi vaginatis; spica cylindracea ; squa- 
mis ovatis, obtusis, dorso uninerviis, vix carinatis, hyalino-albi- 
dis, supcrne ad niarginem atro-sanguineis, carina viridi; stylo 
trifido?; achenio obovato, trigono, obsolete punctulato, lutcs- 150 CYPERACEAE juss. (Eleocharis.) 

cciite, basi styli conica triangulari concolori parva terininato ; 
sctis 6, retrorsum spinulosis, achenio longioribus. Scirpus mou- 
tanus Humh. et Ktmth. Nov. Gen. i. 226. WUld. Jierh. n. 1190. 
— Nova Granala (Mons Quindiu). 2\. 

35. E. TETKAQUETKA Nees ah Esenh. in Wighi. Bot. of 
Incl. 113 iWall. Cat. Ji. 3452.) et in Linnaea 9. 294. Culmis 
quadrangularibus, basi vaginatis, angulis prominentibus; spica 
oblongo-clliptica, obtusa; squamis ovatis, obtusis, uninerviis, 
stramineo-pallidis, dorso punctulatis, marginem versus ferrugi- 
neis ; stjlo trifido, basi ovato-dilatato ■■, achenio obovato, laevi, 
basi styli rostrato (ex Nees); setis 6, dense retrorsum spinu- 
loso-liispidis, achenium aequantibus. Limnochloa tetraquetra 
Nees ab Esenh. in Royl. Cyp. n. 57. — Ncpalia. 2\. — Nees ab 
Esenbeck stylum bifidum vidit. 

2) Squamae densiores, apice rotundato-obtusae, «ninerviae, con- 
vcxae, Stylus plcrumque bifidus. (EhEoGENvs Nees ab Esenb.) 

i/ 36. E. CAPITATA Brown. Prod. 225. Boem. et Schult. Sysl. 
2. 153. Presl. in Rel. Haenk. 1. 196. Decaisne, Descr. herh. Ti- 
nior. 33. Radice fibrosa; culmis caespitosis, filiformibus, sul- 
catis, basi vaginatis, aphyllis ; spica solitaria, erccta, ovato-sub- 
globosa, obtusa, ebracteata; squamis ellipticis, apice rotundatis, 
convexis, unincrviis, stramineo-pallidis, superne fusccscentibus 
vel fcrrugineis, nervo viridi, apice evanescentc; stylo profundo 
bifido ; achenio obovato, turgide lenticulari, lacvi, atro-castaneo, 
nitido, tubcrculo parvo abbreviato pallido terminato; setis 7 v. 

8, rctrorsum spinulosis, ferrugineis, fructum paulo superantibus. 
Scirpus capitatus Willd. Spec. 1. 294 (^excl. syn. Linn. et Cron., 
fide Brown.) et herh. n. 1183. /o/. 1 — 4. Vahl. Enum. 2. 250 
(excl. syn. Linn. et Gron.) et herh. Pursh. Flor. 1. 55. Humh. etKunth. 
Nov. Gen. 1. 225. Roxh. Flor. Ind. 1. 218. Torrey, Flor. 1. 45 
{excl. syn. Willd. Enum.) Scirpus caribaeus Bottb. Gram. 46. 
t. 15. y. 3. Scirpus culmo nudo, spica terniinatricc subrotunda 
Hort. Cliff. 21. (Jide Brown.) Eleogcnus capitatus Nees ab Esenb. 
in Wight, Bot. 112 (Wall. Cat. n. 3486. 3493.) et in Linnaea 

9. 294. Scirpus atropurpureus Willd. herh. n. 1181. Scirpus 
palmaris IVilld. herh. n. 1185. Schidt. Mant. 2. 84. E. atropur- 
purea Presl. in Bel. Haenh: 3. 196. excl. syn. (v. in herb. reg. 
Berol.) Scirpus tlaccidus Reichenh. in Weigell. herh. Surinam. 
Scii'P"s repens WilUl. herh. n. 1175. E. sulciculmis Beichenh. 
in Sicb. herh. Trinit. n. 4. Scirpus flavcscens Poir. Encycl. 6. 
756« (specimina valde juvenilia.) Willd. herh. n. 1162. — Ame- 
rica calidior ct borealis, Antillae, India orientalis, Timor, Insu- 
lae Mariae-Annae, Mauritius, Nova Ilollandia et ? Congo. fidc 
Nces. 2|i fidc alior. — Squaniae interdum dorso punctulis linea- 
ribus fcrrugincis conspcrsac. Stamina 3. Seiac (in spccimini- 
bus brasiliensibus) intcrdum perpaucae (3), minutae, glabratae. 
Torrey huc ducit infaustc Scirpum (Elcochandem) obtusam Willd. CYPERACEAE juss. (Eleocharis.) 151 

Quid Scirpus capitafus Linn. Spec. 1. 70 (Scirpus culmo scfaceo 
nudo, spica subglobosa f!ron. l irg, 1'2.)? Conf. Brown. Prod. 225. 

37. E. CADUCA Sclmll. 3Iant. 2. 88. Culmis con[Vr(is, 
caespitosis ; radicc pallida, tenui, repenf e, non squamata ; radi- 
culis crcbris; spicis ovafo-oblongis ; paleis vix coloratis ; senii- 
nibus nigris, nitidis, ovafo-cunciformibus, e rhacbi dentata deci- 
duis. Delile. Scirpus caducus Delile, ylegypt. 9. t. 6. f. 2. — 
Aegyptus, Syria. — Stylus bifidus. Sctae 6, retrorsum hispi- 
dae. E. capitafae forma? Sprengcl (Syst. 1. 203.) cum ? ad 
S. palustrem ducif. 

38. E. ATROPURPUREA. Radicc fibrosa; culmls cacspifosis, 
filiformibus, fereliusculis, striatis^ basi vaginatis, apliyllis ; spica 
solitaria, erccta, ovata, obtusa, ebracteafa; squamis ovato-ellip- 
iicis, apice rotundatis, muficis, uninerviis, nervo sub apice eva- 
ncsccnte, carinato-concavis, dorso sanguineis, carina viridi, late- 
ribus apiceque byalino-albidis ; stylo profunde bifido; aclienio 
obovafo, turgide lenficulari, laevi, afro-casfaneo, nifido, fubor- 
culo parvo abbreviafo pallido terminafo ; sefis 4, ref rorsum spi- 
nulosis, albidis, frucfum subaequantibus. Scirpus atropurpureus 
Reiz. Ols. 5. 14. Vahl Emim. 2. 219 el herh. (Roxh. Flor. Ind. 
1. 221?) Eleogifon afropurpurea Dieir. Spec. 2. 97. Elcoge- 
nus afropurpureus JVees ab Esenh. in IVighi. Bot. 113 et iiiEin- 
naea 9. 293. Isolepis atropurpurca Roem. et Schult. Syst. 2. 
lOG. Isolepis WaU. Cat. n. 3489 a. 

/5) minor. 
— India orienfalis ; (5 Senegambia. — Sefae in spcciminibus 
Vahiianis cerfe 4, retrorsum spinulosae, albidac, achenium ae- 
quantes, in Wallichianis similes, sed achenio breviores; intcr- 
dum -plane aborfientes? (Conf. Nees. et \ahl. 1. c.) Stamina 3 
iu speciminibus Wallichianis, 2 vel 1 in Vahlianis, consfantcr 1 in 
senegalensibus. Nil nisi forma E. capifatae. An huc Scirpus 
atropurpureus Roxb.^ cui Roxburgh folia affribuit? 

39. E. OVATA Brown. Procl. 224 in adn. Roem. et Schidt. 
Sysf. 2. 152. Radix fibrosa; culmis caespitosis, tenuibus, tere- 
tiusculis, basi vaginaf is, aphyllis : spica solitari?i, erecta, ovafo- 
ellipfica, obtusa, ebracteafa; squamis ovato-oblongis, rofundato- 
obfusis, convexis, uninerviis, dorso ferrugineis, nervo mcdio vi- 
ridi, apicem haud atfingente, apice margineque hyalino-albldis; 
stjjo bifido; achenio obovafo-pyriformi, turgide lenficulari, laevi, 
laete; fusco, nif ido, basi styli persisfcnfe lafa val.Ic abbreviata 
acuta complanafa fusca terminato ; sef is 7, retrorsum spinulosis, 
ferrugineis, frucfnm superantibus. Scirpus ovatus Rolh. Caial. 
1. 50. Vahl. Enum. 2. 249 et herh. Flor. Dan. t. 372. Jlosi. 
Gram. 3. t. 56. Mert. et Koch. Germ. 1. 428. Willd. herh. n. 
1182. fol. 1. Heleocharis ovata Reichenb. Germ. 11. Scirpus 
capitatus Schreh. Specil. 60. Scirpus compressus Moench. Melh. 
394. Scirpus annuus Thuill. Flor. Paris. 22. (fide Vahl. Enum. 
et herh.') Eleogenus ovatus Nees ah Esenb. in Linnaea 9. 294. 152 CYPERACEAE juss. (Eleocliaris.) 

Scirpus turgidus Thnlll. Paris, 2. 22. Scirpus muliicaulis GmeL 
Bad. Scii'pus soloniensis Duhois^ Orl. — Germania, Moravia, 
Bohemia, Gallia, Pennsylvania. — Stamina 2. Antherae fla- 
vidae, apiculatae. StyUis rarissime iriiidus. An huc Scirpus 
(Eleocharis) obtusus JVilld.? 

40. E. CONGESTA Don. Prod. 41. Aphylla; spicis ellipti- 
cis ; gliimis ovalibus, obtusissimis, scariosis ; setis hypogynis 6, 
denticulatis; stigmate triplici; culmis cacspitosis, teretibus, sul- 
catis. Don. Scirpus congcstus Jlamill. mss, — Nepalia. — Fa- 
cics Eleocharidis ovatae. (Don.) 

41. E. PELLUCIDA Presl. in Bel. Ilaenk. 1. 196. Culmo 
tereti, striato; spicula ovata; ghimis oblongis, obtusis, uniner- 
viis ; stjlo filiformi, trifido, basi globoso-dilatato ; setis 6, fructu 
trigono obovato laevi brevioribus. Presl. — Insula Luzoniae. 2^ — 
Habitus Eleocharidis ovatae minoris, sed sufficienter distincta.(Presl.) 

,/ 42. E. OBTUSA SchuU. Mant, 2. 89. Gaudich. in Freyciti. 
It., bot, 414. Ilooh: et W. Arnott in Beechey's Voy. 3. 98. Nees ab 
Esenb. in Linnaea 9. 294. Radice fibrosa; cuimis caespitosis, 
tenuibus, teretibus, basi vaginatis, aphyllis; spica solitaria, erecta, 
ovato - oblonga , obtusa, ebracteata; squamis oblongo-ellipticis, 
apice rotundatis vel obtusis, convexis, uninerviis, hyalino-palli- 
dis, sub apice zona iransvei'sa somilunari sanguineo-ferruginea 
iiotatis; stylo trifido; achenio obovato, turgide lenticiilari vel ex- 
terue obtusangulo, Lievi, lacte fusco, iiitido; tuberculo abbrevi- 
ato, complanato, latissimo, fusco; setis 6-8, reirorsuni spinulo- 
sis, ferrugineis, fructum paulo superantibus. Scirpus obtusus 
TVilld. Emim. 76 et herb. n. 1187. — Amcrica borealis, Insulao 
Sandvvicenses (Gaudichaud). — Stylus rarissime bifidus. PLinta 
Gaudichaudiana a Wiiklenowiana certe haud distincta. E. ova- 
tae jjroxima. Torrey (Flor. 1. 45.) cum E. capitata conjungit. 

43. E. GEMCULATA Brown. Prod. 224 in adn. Boem. el 
Schult. Syst. 2. 150. Cuhiiis teretibus, septis transversis appro- 
ximatis disiinctis, basi vaginatis; spicis solitariis, cylindraceis; 
squamis convexis , obovato-subspathuhitis, obtusis, uninerviis, 
hyalino-albidis, dorso rosco-lerrugineis, nervo medio viridulo ; 
stylo bi- vel irifido; achenio obovato, turgide lcnticulari, subti- 
lissime tuberculato-punctulato, hiteo-ferruginco, basi styli co- 
nica comphinata tcrminato; setis 7, retrorsum spinulosis, ferru- 
gineis, achcnium superantibus. Scirpus geniculatus Linn. Spec. 
1. 71. Ejusd. Syst. Veg. 100. (Sloan. Ilist. 1. 121. t. 83./ 3.) 
Botib. Gram. 44. Vahl. Enum. 2. 250 et herb. Scirpus clegans 
Ilumb. et Kunth. Nov. Gen. 1. 226. E. clegans Boem. et SchuU. 
Syst. 2. 150. Scirpus spliacelatus IVilld. herb. n. 1193. 

^) niinor; spica subglobosa. Scirpus culmo nudo, spica 
terminali subrotunda Linn. Ilorl, CUff. 21. {Sloan. Ilist. 
1. 122. t. 75./. 2.) 
— Jamaica, Guiana, Peruvia, Brasllia, Virginia, Carolina. — An 
varietas ^ species distincta? (Vahl.) CYPERACEAE jlss. (Eleochaiis.) 153 

44. E. COINSTRICTA ScfniU. Mant. 2. 87. (Nees ah Esenh. in 
Linnaea 9. 294 ?) Culmis f erctibus, approximatc iiiter.stiiiclis, 
glabris; spica cylindracea; glumis oblongo-ovatis, acutiusculis, 
uninervibus ; stigmatibus 3 ; acheuiis oblongis, trigonis. Schrad. 
Scirpus constrictus SchratL mss» — Brasilia. 2\> — Praecedenti 
proximus. (Schr.) 

3) Squamac arcte imbricatae, latae, apice rotundatao, subtiliter 

multinerviac, subcoriaceae, niargiue apiceque hyaliuae. Stylus 

bi- vel trilidus. {limnocharis Nees ab Esenb.) 

45. E. VARIEGATA. Culmis caespitosis, terctibus, basi va- 
ginatis, aphyllis; spica solitaria, erecta, lanceolato-cylindracea, 
ebracteata; squamis latis, apicc rotundatis et sinuato-repandis, 
convexis, subtiiiter multinerviis, dorso fuscescentibus, lerrugi- 
neo-punctulatis et liiieolatis, sub apice zona scmicirculari san- 
guineo-ferruginea notatis, apice marginequc hyalinis; stylo tri-, 
rarius bifido; aclienio ...; setulis 3?, apice retrorsum spinulo- 
sis , fuscescentibus. Scirpus variegatus Poir. Enctjcl. 6. 749. 
iVilld. Iierh. n. 1189. Baeothryon variegatuni Diclr. Spec. 2. 92. 
— Madagascaria. 

46. E. SiEBERI. (Sieb. herb. Manrit. n. 19.) Culmis tere- 
tibus, striatis, basi vaginatis, aphyllis ; spica solifaria, cylindra- 
cea, obtusa; squamis ovatis, apice rotundatis, muticis, convexis, 
dorso obsolete nervosis ct viridibus, ad utrumque latus sangui- 
neis, apice margineque hyalino-albidis ; stylo iiiacqualiter trifido ; 
achenio obovato, lenticulari-biconvcxo, reliculato-subcancellato, 
fuscescente, nitido, basi styli conica complanata continua rostrato; 
setis 7, retrorsum spinulosis, ferrugineis. — Maurilius. — Va- 
ginae atro-sanguiueac. An eadem ac E. variegata ? Achenia in 
hac adhuc ignota. 

^ 47. E. PLANTAGINEA Brown. Prodr. 224 in adnot. Roem. 
et Schnlt. Sysf. 2. 150. Culmis teretibus, septis transversis 
interstinctis, basi vaginatis; spica cylindracea ; squamis latis, 
apicc rotundatis, subliliter nervosis, viridulo-pallidis, croceo- 
punctulatis, apice margincque hyalinis ; stylo inaequaliter tri- 
fido ; achenio . . . ; setis 7, rctrorsum spinulosis. Scirpus plan- 
fagineus Retz. Obs. 5. 14. Vahl. Enum. 2. 251 et herb. Roxb. 
Flor. Ind. 1. 214. IVilld. herb. n. 1194. Scirpus plantaginoi- 
des Rottb. Gram. 45. t. 15. f. 2. Limnocharis plantaginea Nees 
ab Esenb. in Wight. Bot. 114 (Wall. Cat. 71.3454.) et in Linnaea 
9. 294. Scirpus spiralis Willd. herb. n. 1195. fol. 3. (prorstis 
idem ac S. plantagineus n, 1194. fol. 1. specim. dextra.} — In- 
dia oricntalis, Insulae Mariae-Annae, Madagascaria. — Squamae 
interdum dorso obsolete carinatae. E. interstinptae proxima, 
vix distincta, nisi fructu (adhuc ignoto)? 

48. E. TUBEROSA Schult. Matit. 2. 86. Radice tubcrosa; 
culmis feretibus, articulatis, aphyllis; spicis terminalibus, cylin- 
draceis, nudis ; squamis oblongis ; styli basi cordata; semine 154 CYPERACEAE juss. (Eleocharis.) 

obcordato; setis glocliidlatis. Roxh. Scirpus tuberosus Roxh. 
Flor. Ind. 1. 213. Ejusd. Flor. Corom. 3. t. 231. — Canton Si- 
nensiiim. — Radix esculcnta, ob vim salutarem valde celebrata. 
Nil nisi forma bulbifcra Eleocharidis plantagineae esse videtur, 
sententia Neesiana. An huc Scirpus plantagineus IVilld. herb. 
no. 1194. ybf. 1. specimcn sinislrum? 

49. E. SPHACELATA Brown. Prod. 224. Culmo articulato, 
tereti, inani; spica cylindracca; squamis ovali-oblongis, uniner- 
vibus, margine sphacelatis. Brown. Scirpus sphacelatus Spreng. 
Syst. 1. 204. — Nova Hollandia. — Proxima E.plantagineae; af- 
finis quoque E. interstinctae. (Brown.) 

50. E. TUMIDA Schult. Mant. 2. 86. Culmis 2-3-pedalibus, 
teretibus, rcgulariter interceptis ; spica terminali, cylindracea ; 
squamis late lanceolatis ; scminibus setis simplicibus. Boxh. 
Scirpus tumidus Boxh. Flor. Ind. 1. 215. Limnochloa tumida 
JS^ees ah Esenh. in IVight. Bot. 114. — India orientalis. — Si- 
milis E. plantagineae (Roxb.) ; cum Ixac conjungit Sprengel. 
(Sjst. 1. 204.) 

51. E. EQ,UISETINA Presl. in Bel. Haenlc. 1. 195. Culmo 
articulato, tereti; spicula cylindracea ; glumis elliptico-subrotun- 
dis, uninerviis ; stylo compresso, bifido, basi dilatato ; setis 6 ; 
fructu ancipiti, punctulato. Presl. — Insula Luzoniae. 2ji — Af- 
finis E. plantagineae. (Presl.) 

52. E. INTERSTLNCTA Brown. Prod. 224 in adn. Boem. et 
Schidt. Syst. 2. 149. Culmis teretibus, septis transversim di- 
stinctis, basi vaginatis; spicis solitariis, cylindraceis ; squaniis 
late ovatis, apice rotundatis, subtiliter multinerviis, pallidis, fer- 
rugineo-punctulatis, apice margineque hyalino-albidis ; stylo tri- 
fido; achenio obovato, lenticulari-biconvexo, costulis transversim 
striatulis instructo, luteo-fuscescente, basi styli ovata compla- 
nuta fusca terminato ; setis 7, apicem versus retrorsum spinulo- 
sis, achenium superantibus. Scirpus interstinctus Vahl. Fnum. 
2. 251 et herh. IViUd. herh. no. 1192. Scirpus geniculatus Linn. 
herh. IVUld. herh. n. il9l. fol. 1. Scirpus plantagineus Swariz. 
Flor. 1. 123 (leste Brown.), cxcl. sy7i. Bollh. — Insulae Cari- 
baeac, Brasilia. — Culmus farctus. (Brovrn.) 

53. E. MUTATA Broivn. Prod. 224 in adn. Boem. ei Schtdt. 
Sysi. 2. 115. Presl. in Bel. Uaenk. 1. 196. (xu in h. reg. Berol.) 
Beichenh. in IVeigelt. herh. Surinam. {Sieh. herh. JMartin. no. 10.) 
Culmis triangularibus, basi vaginatis; spica cylindracea; squamis 
latis, apice rotundatis, dorso subcarinatis, subtiliter multinerviis, 
pallidis, ferrugineo-punctulatis, apice margineque tenuissimis et 
hyalino-albidis; stylo bifido?; achenio pyriformi, biconvexo, sub- 
iilissime reticulato-cancellaio, basi styli compresso-conica coro- 
nato, pallidc stramineo, nitido; setis 7, retrorsum spinulosis, 
achenium subaequantibus. Scirpus mutatus Linn. in Amoen. 
Acad. 5. 391. Fjusd. Spec. 1. 71. Vahl. Enum. 2. 252 ei herh. 
Schlechlend. in Linnaea 6. 28. (v. in h. reg. Berol.) Limnocharis CYPERACEAE JUSS. (Eleocliaris.) 155 

mutata Kees ah Esenh. in Lhmaea 9. 294. -— Janiaica, Marli- 
nica, Surinaui, Mexico. 2^ 

54. E. FISTULOSA SchuU. Manf. 2. 89. Culmis triquctris, 
Lasi vai^inatis ; spica cylindrica; squamis latis, apice rotuntlatis, 
dorso subcarinaiis, multinerviis, fusccscentibus, apicc marginc- 
que hyalino-albidis, dorso crocco-punctulatis ; stylo bitido?; aclie- 
iiio subrotundo-obovato, biconvexo-lcnticulari, multicostulato, sub- 
tili<er transversim striatulo, pallido, basi slyli abbreviato-conica 
complanata ferruginea terminato; setis 6, retrorsum spinulosis, 
achenium sujjcranlibus. (Descr. jnxta specim. madaa;asc.) Scir- 

pus fistulosus Poir. Encycl. 6. 749. (Jlde specim.) Limnocharis 
fistulosa IVees ah Esenh. in Linnaea 9. 294. Scirpus angulatus 
JVilld. herh. no. 1196. Scirpus acutangulus Roxh. Flor. Ind. 1. 
216. Eleocharis acutangula Schnlt. Mant. 2. 91. Limnocharis 

acutangula Nees ab Esenh. in Wight. Bot. 114 (IVall. Cat. n. 

3453.) e/ inLinnaea 9.294. Scirpus spiralis Willd. herb. no. 1195. 

fol. 2? — Madagascaria, India orientalis. Z|i — Squamae in 

speciminibus Wallichianis paulo angustiores quam in madagas- 

cariensibus ; stylus bifidus ; frucius (a me haud visi) costati, 

intcrstitiis transvcrsim striatis, fidc Nees. 

55. E. MEDIA Schtdt. Mant. 2. 91. Culmis 1-2-pedaIibus, 
triangularibus ; spica terminali, subcylindracea; squamis obtusis; 
seminibus setosis. Itoxb. Scirpus medius Hoxb. Flor. Ind. 1. 216. 
Lininochloa media Nees ah Esenh. in IVight. Bot. 114 et in Lin- 
miea 9. 294. — India oricntalis. — Similis Scirpo acutangulo. 
(Roxb.) Sprengel (Syst. 1. 205.) ad E. fistulosam ducit. 

56. E. SPIRALIS Broivn. Prod. 224 in adn. Iloem. et Schnlt. 
Syst. 2. 155. Culmis triquetris, basi vaginatis ; spica cylindra- 
cea; squamis spiralibus, latis, obsoletissime multinerviis, stra- 
mineo-pallidis, dorso ferrugineo-punctulatis, apice truncatis, fus- 
ccscenti - marginatis membranulaque hyalina lacinulata cinctis ; 
stylo trifido ; achenio obovato, turgide lenticulari, subtilissime 
cancellato, basi styli complanato-conica continua terminato, setu- 
lis 5 glabris (!), dimidio brevioribus cincto. Scirpus spiralis 
Rotth. Gram. 45. /. 15. /. 1. Vahl. Eimm. 2. 252 et herh. Boxb. 
Flor. Ind. 1. 215. IVilld. herh. n. 1195. /o/.l. (nec 2 et 3.) Lim- 
iiocharis sj)iralis Nees ah Esenh. in f-Vight. Bot. 114. — India 
orientalis. 24^ 

57. E. dUADRANGULATA Brown. Frod. 234 in adn. Boem. 
et Schidt. Syst. 2. 155. Culmis acute quadrangularibus, basi 
vaginatis ; spica cylindracca; squamis ellipticis, apice rotundatis, 
multinerviis, fuscescenti-stramineis, croceo-punctulatis, apice mar- 
gineque tenuissimis et hyalino-albidis, infra apicem zonula se- 
micirculari ferruginea notatis ; stylo profunde trifido; achenio 
pyriformi, lenticulari-biconvexo, subtilissimc cancellato, pallidc 
stramineo, nitidulo, basi styli complanato-conica ferruginca, ad 
originem constricto-articulata coronato; setis 6, retrorsuni spi- 
iiulosis, achenium parum supcrantibus. Scirpus quadrangulatus 156 CYPERACEAE juss. (Eleocharis.) 

Mich. Flor. 1. 30. Vahl. Emim. 2. 252 el herl. Wllld. herh. no. 
1197. Limnocharis quadrangulata Nees ab Esenh. in lAnnaea 9. 
294. Scirpus marginatus Muehlenb. Descr. 28. {Torrey, Flora 
1. 44 in adnol.) Scirpus albo-marginatus Schult. Mant, 2. 74. 

— Carolina. 2ji 

Species a me haud visae. 

58. E. COMPACTA Brown. Prod. 224. Culmo tereti, in- 
articulato, intus celluloso ; spica cylindracea ; squamis densissime 
imbricatis, cuneato-obovatis, ccarinatis. Brown. Scirpus compac- 
tus Spreng. Syst. 1. 203. — Nova Hollandia tropica, 

59. E. ACUTA Brown. Prod. 224. Culmo tereti, laevissimo, 
inarticulato; vaginis truncatis, mucronulo foliaceo ; spica cjlin- 
dracea; squamis lanceolatis, acutis, carinatis. Broivn. Scirpus 
acutus Spreng. Syst. 1. 203. — Nova Hollandia. 

60. E. GRACILIS Brown. Prod. 224. Culmo setaceo, striatoj 
vaginis obliquis, mucronulatis ; spica ovali, acuta ; squamis ob- 
tusis ; setis 4, hypogynis, ovario parum longioribus. Brown. 
Scirpus tener Spreng. Syst. 1. 204. — Nova HoUandia. 

61. E. PLSlLLA Brown. Prod. 225. Culmo setaceo, stria- 
to; vaginis ore obliquo scarioso mutico; spica lanceolata; squa- 
mis obtusis ; setis hypogynis (4-5) ovario brevioribus. Brown. 
Scirpus Pumilio Spreng. Syst. 1. 204. — Nova HoUandia. 

62. E. SETACLA Brown. Prod. 225. Culmo iiliformi, stri- 
ato ; spica globoso-ovata ; squamis ovalibus, obtusis, cxtimis con- 
formibus ; nucibus fuscis. Brown. Scirjnis Bi-ownei Spreng. Syst. 
1. 204. Eleocharis riparia JVees in Sieh. Agrost. n. 20. (Jlde 
Spreng.) — Nova Hollandia. 

63. E. ATRICHA Brown. Prod. 225. Culmo tereti, striato; 
spica oblongo-cylindracca, acuta; squamis obtusiusculis; setis 
jiuUis hypogynis. Brown. ■ — Nova Hollandia. 

64. E. ACUMINATA Necs ah Esenh. in lAnnaea 9. 294. 
Culmo nudo, compresso, pedali; spica unica, terminali, ovata, 
acuminata. Muehlenh. Scirpus? acuminatus Muehlenh. Descr. 27. 

— America borealis. 

65. E. NODULOSA Schult. Syst. 2. 87. Spica termlnali, ova- 
ta; squamis lanceolatis, aequalibus; inferioribus obtusis; culmis 
filiformibus, tcrelibus, approximate interstinctis; vaginis trunca- 
iis, dcnte solitario. Both. Scirpus nodulosus Roth. Nov. Spec, 
29. — Brasilia. — Stylus bifidus. Sctae 4. (Roth.) Ad E. geni- 
culatam ducit Sprengel. (Syst. 1. 204.) 

66. E. Baeothryon Schnlt. Manf. 2. 92. Culmo com- 
presso, striato, nudo; vagina truncata, mucronata; spica termi- 
nali, ovata, acuminata; bractea cuneiformi; squamis oblongis, 
fuscis, obtusis, carinatis ; seminc triquctro, glabro; appcndicc 
acuminata; seti» 4, scminc longioribus, albis. Muehlenh. Scirpus 
no. 6. Mnehhnh. Descr. 29. — Nov. Eborac. — Scirpo Baco- 
thryo affinis. (Muehlenb.) CYPERACEAE juss. (Eleocharis.) 157 

Specics nonnisi nomine notac. 

67. E. ARTICULATA JVees ah Esenh. in Linnaea 9. 294. 

68. E. OBTUSANGULA Nees ob Esenh. l. c. 

69. E. OCHREATA Nees ab Esenh. l. c. 

70. E. POLYiMORPHA Nees ah Esenh. l. c. 

71. E. SULCATA Nees ah Esenh. l. c. 

72. E. BIOCREATA Nees ah Esenh. l. c. 

73. E. MGRESCEKS. Scirpidium nigresccns Nees ah Esenh. 
in Linnaea 9. 293. 

SCIRPUS nmwy. 

Scirpi species Linn. 

Spicae multi-, rarius paucitlorae. Squamae undlque im- 
bricatae. Calyx rudimentarius : setae 6, rarius pauciores, re- 
trorsum spinuloso-hispidae, interdum aut (iongissimae et) laeves, 
aut antrorsum hispidae, aut pKimosae. Stamina 3, rarissime pau- 
ciora. Stylus tri-, rarius bifidus. Aclienium conipressum vel 
triangulare, obtusum vel sacpe basi persistente styli mucro- 
natuin. Spicae solitariae^ gentinae, capitato-conglomeratae^ 
Jrisciculatae vel ma^is minusve composito-umbellatac. Ra- 
finesque (in Journ. de ph^s. 89. 105.) Scirpos monandros 
sub nomine Aplostemonis distinguit, diandros in genere Dipla- 
rini complectitur, distylos denique Dichismos nuncupat. 
1) Spicae solitariae. 

1. S. PARVULUS Roem. et ScJmlt. Syst. 2. 124. Mert. et 
KocTi. Germ. 1. 431. Culmis caespitosis, subulatis, ferctiuscu- 
lis, evaginatis et aphyllis, glabris ; spica ovali, 3-4-flora; squa- 
mis cariiialis, ovatis, obtusis, luteolis, dorso viridi; ovario in 
stylum trifidum attenuato; setulis 4-6, retrorsum spinulosis; 

acbenio S. nanus Spreng, Pvgill. 1. 4. JVallr. Ann. hot. 

7. 11. S. fluitans Spreng. Mant. 1. 4. {excl. Fl. Daii.) S. bu- 
milis Wallrolli. Sched. crit. "-21. Eleogiton parvula LiuTi. Hort. 
1. 285. Eaeotbryum nanum Dietr. Spec. 2. 91. Limnocbloa par- 
vula Reichenh. fHerm. 78. — Mansfeklia et? Cap. b. spoi. — 
Setulac 4, albidae. Stamina 3. Antberae lineares, flavidae ; ap- 
pendicc ovata, obtusa (sic vidi in specim. herb. Lucae). Suppe- 
iunt alia specimina, item ex Mansfcldia, ab amic. Florkeo mecuni 
communicata, quorum squamae elliplicae^ apicc rotundafac, al- 
bidae, dorso virides, antberae (defloratac) obiongac, mucrona- 
tae. Conf. cum Isolepide fluitante. 

2. S. GaudichautdiaNUS. Culmis caespitosis, filiformibus, 
ferctiusculis?, cvaginatis etapbyllis, glabris; spica parva, ovafa, 
pauciflora ; squamis subcarinatis, ellipticis, apice rotundafis, niu- 
ticis, byalino-albidis, carina viridi; ovario in stylum bifidum af- 
tenuato; sefulis 5, retrorsum spinulosis, albidis. — Rio Janeiro. 158 CYPERACEAE juss. (Scirpus.) 

Gaudlchaud lcgit. — Differt a S. pusillo Valil, et S. parvulo 
Roem. el Schult. noniiisi stylo bifldo. 

3. S. PUSILLUS Vahl. Enum. 2. 246 et herh. Pursh. Flor. 
1. 54. Willd. herh. n. 1171. fol. 2. Repens ; caespitosus ; 
cnhnis capillaribus, angulatis?, evaginatis? et aphyllis; spi- 
ca ovata, acuta, pauciflora; squaniis carinatis, obtusis, ca- 
rina viridi, hiteribus sanguineo-ferrugineis, apice margincque 
hyalino-albidis; infima vacua; stjlo trifido; achcnio triangulari, 
subrotundo-ovato, acuminato-mucronato, laeviusculo, stramineo- 
pallido ; setis 6, retrorsum spinulosis, albidis. S. capillaccus 
31ich. Flor. 1. 30. S. iloridanus Mich.in.hcrb. Rich. (Jide specim.') 
Eacothrjum pusilium Dietr. Spec. 2. 92. (e.vcl. syn. Muehlenb.') 
Chaetocyperus polymorphus JVees ab Esenb. in Linn. 9. 289. 
(excl. syn. S. irichodis.) — America borealis. — Suppetit spe- 
cimen a Berlandicro prope Tampico deTamauIipas lectum, a bo- 
reali-americanis nonnisi (?) delectu setarum sub fructu diver- 
sum. An recHus huc Scirpus trichodes Muehlenb.? Torrey 
(Flor. 1. 45.) Scirpum capillaceum Mich. una cum illo infauste 
ad Scirpum (Eleocharidem) acicularem L. ducit Scirpumque di- 
stinguit pusillum, qui Eleocharidis species et a S. pusillo Vahlii 
longe diversus, licet ab eo eundem suspicatus. 

4. S. BaeOTHRYON Linn. Suppl. 103. Ehrh. Beitr. 2. 81. 
Roth. Germ. 1. 21. 2. 54. Ejiisd. Caialect. 1. 8. (Scheuchx. Gram. 
i. 7. y. 21.) Vahl. Entim. 2. 244 et herb. Drev. et Hayne Ic. 3. 
/. 22. Engl. Bot. t. 1122. 3Iert. et Koch. Germ. 1. 430. Culmis 
teretibus, filiformibus; vaginis aphyllis; spica ovali, 2-7-flora; 
squamis obtusis, carinatis^ sanguineo-ferrugineis, apice margine- 
que hyalino-albidis ; stylo trifido ; achenio subaequilatero-trian- 
gulari^ obovato, robuste mucronato, subtilissime reticulato-punc- 
tulato, stramineo-pallido ; setis 3-6, retrorsum spinulosis. S. Hal- 
leri ViU. Delph. 2. 188. S. pauciflorus i/gAf. Scot. 1078 (JldeDicks. 
Coll. n. 4. inWilld. herb. n. 1 169./o/.5.) Ilost. Gram. 3. /. 58. Eleocharis 
paucifloraZtnA'. //or/. 1. 284. Heleocharis paucifloraiwJ. Syn. 281. 
S. campestris Both. Catalect. 1. 5. (Scheuchz. Gram. t. 7. f. 19.) Vahh 
Enum. 2. 243 et herb. Drev. et Ilayne l. c. t. 23. Willd. herh. n. 1 159./o/. 
2.3. 5. (»i^c4?*) S. cacspitosus Poll.Palut. n. 44. (test. Mert. et 
Koch.) Baeothryon parviflorum Dieir. Spec. 2. 90. Eleocharis Baeo- 
thryon Nees ah Esenh. in Linnaea 9. 294. Limnochloa Baeo- 
thryon Reichenb. Germ. 78. — Europa, Baical. 2|. — Spicae 2- 
7-florae. (test. Mert. ct Koch.) Squamae pcrsisicntcs, confor- 
mes, interdum infima vacua. Wahlcnbcrg (tJps. 17.) luic ducit 
Scirpum acicularem Flor. Dan. t. 161, quem Smith cum Eleo- 
charidc multicauli, ct Schrader cum Elcocharide palustri conjungit. 

5. S. CAMTSCUATICUS C. A. Mey. Cyperac. nov. 4. /. l^ 
Vaginis truncatis, muticis; spica terminali, subcylindracea; glu- 
mis ovatis, obtusis ; stigmatibus binis. Mey. — Camtschatca. *) Fol. 1. est forsan forina Eleocharidis palustris. CYPERACEAE juss. (Scirpus.) 159 

24. — Radix repens (?). Sctae 6, Tctrorsum liispiJae. Scirpus 
Baeothryon lAiin. nostro niaximc affhiis, tamen glumis inioriori- 
bus et stigmatibus tribus satis distiiictusj Elcocharis palustris 
Brown.y habitu similis, stylo basi dilatato articulato dignoscitur. 
(Mcy.) 

6. S. CAESPITOSUS Linn. Sp. 1. 71. (Sc7ieuchz.Gram.263.t. 
7. /. 18.) VaM. JEmim. 2. 242 et herh. Engl. Bot. t. 1029. Host. 
Gram. 3. t. 59. Merl. et Koch. Germ. 1. 429. Torrey, Flor. 1. 
47. IVilld. herh. no. 1157. fol. 2-5. Culmis cacspitosis, tcrcti- 
bus, rigidis; foliis abbreviatis, su1)ulatis ; spica ovata vel ovato- 
oblonga, 3-7-llora; squamis carinatis, obtusis vel acutis, supcrno 
ierrugineis: infima majore, spicam acquante, mucronata, spatliac- 
formi; stylo trifido ; achcnio intcrne plano, cxicrne convcxo-an- 
gulato, obovato-clliptico, lacvi, fuscescentc, nitido; setis circiter 
6, capillaribus, glaberrimis. Eleocbaris caespitosa Link Jlort. 
1. 283. JVees ah Esenh. in Linnuca 9. 294. Bacothryum cacspi- 
tosum Dietr. Spec. 2. 89. Scirpus Bacothryon Timm. in Willd. 
herb. n. 1161. JFlor. Sedin. (Jide herh. reg. JSerol.} Limnochloa 
caespitosa Reichenh. Germ. 79. 

/5) culmo 12-18-poIHcari. S. caespitosus ^ nemorosus Roth. Germ. 
— Europa, Amcrica borcalis et arctica, locis paludosis. 2|i — 
Eriopboro alpino valde affinis et habitu simillimus. Squamae 
deciduac. Bcck (Flor. 424.) distinguit varietatem ^ callosam /fjg-. 
squamis apice incrassatis ct cartilagincis. 

7. S. PLANIFOLIUS Muehlenh. Gram. 32. Bart. Flor. Phi- 
lad. 1. 33. Torrey, Flor. 1. 4G. LinJe. Jahrh. 3. 77. Willd. herh. 
«o. 1173. Culmis triangularibus, cacspitosis, scabris; foliis lon- 
gitudine culmi, erectis, planis, angustis, margine scabris; spica 
oblonga, subscxflora, compressa; squamis carinatis, miicronatis, 
ferruginco-Iutescentibus, carina viridibus ; infima majore, vacua; 
stylo trifido ; achcnio (immaturo) triangulari, umbonato ; setis 
sex, antrorsum spinuloso-hispidis. Elcocharis planifolia Nees ab 
Esenh. in Linnaea 9. 294. Eleogiton planifolia Dietr. Spec. 2. 
98. Isolcpis planifolia Spreng. N. Enid. 3. 10. — Pennsylvania, 
Delaware. 2\i — Sprengei setas invcnire haud potuit! 

2) Spicae geminae, fernae vel capitato-conglomeratae. 

8. S. MELANOSPERIMUS C. A. Mey. Cyper. nov. 5. t. 2. 
Humilis; culniis teretibus; vaginis foliiferis ; spicis subgeminis, 
sessilibus, ovatis ; involucro monophyllo, cum culmo continuante, 
elongato ; squamis acuto-mucronalis, straminco-fuscescentibus, 
carina viridi ; stylo trifido; achcnio subrotundo-obovato, umbo- 
nato, intcrne plano, cxterne convexo-angulato, transversim un- 
dulato-ruguloso, castaneo-fusco, nitidulo ; sctis 5-6, retrorsum 
spinulosis, fuscis. — Prope Astrachan. — Glabcr, 3-6-polli- 
caris. Proximus Scirpo debili Fursh. et Isolepidi supinae Br. 
(Mey.) Hujus forma. 

9. S. DEBiLis Muehlenh. Gram, 34. WiUd. herh.^n. 1211. 160 CYPERACEAE juss. (Scirpus.) 

Pursk. Flor. 1. 55. (ElUoft. Bot. 1. 79?) Torrey, Flor. 1. 48. 
(Jid. spechn.^ Culmis caespitosis, teretibus (ex Pursli.), sulca- 
tis, vaginatis; vaginis apliyllis vel in folium breve subulatum de- 
sincntibus; spicis 1-6, capitato-congestis, sessilibus, ovatis ; in- 
volucro monophyllo, cum culmo continuante, longissimo ; squa- 
mis suborbiculatis , subcarinato-convexis, acuto-mucronulatis, 
subciliolatis, fuscescentibus ; stylo bifido; achenio obovato, pla- 
no-convexo, mucronato, obsolete punctuiato, nigro-castaneo, ni- 
tido; setis 5-6, rctrorsum spinulosis, fuscesccntibus. — ■ Ame- 
rica boreaiis. 2(i — Setae interdum plane evanescentes. (Torrey.) 
S. setacco valde affinem dicit Pursb. Culmi obtuse triangularcs. 
(Eiliott.) Suppetunt inter spccimina minora, a Beyrichio missa, 
alia 2-3-pcdalia. 

10. S. JUNCOIDES Roxb. Flor. Ind. 1. 218. Nees ah Esenh. 
in Linn. 9. 293. Cnlmis caespitosis , sulcato- sexangularibus ?, 
vaginatis ; spicis .subternis (1-5 ex Nees), congestis, scssilibus, 
ovatis; involucro monophyllo, culmum continuante, longissimo ; 
sqnamis subcarinato-convcxis, acuto-submucronulatis, fuscescen- 
tibus, apice virescentibus; stylo bifido; achenio obovato, plano- 
convexo, mucronato, obsolete transverse undulato-ruguloso, fus- 
co, nitido; setis 4-6, retrorsum spinulosis, fusccscentibus. Eleo- 
charis juncoidos Schnll. Mant. 2. 90. S. junciformis Nees uh 
Esenh. in Wight. Bot. 112. {IVall. Cat. n. 3469 excl. a.) — In- 
dia oricntalis, Java. 2|i — Stylus interdum trifidus, lobo medio 
abbreviato. 

11. S. WallicHII IVees ah Esenh. in Wight. Bot. of Ind. 
112 {yVall. Cat. n. 3468 ex parte) et in Linnaea 9. 293. Cul- 
mis caespitosis, gracilibus, sulcato-angulatis?, vaginatis, aphyl- 
lis ; spicis subgeniinis, sessilibus, ovato-oblongis, acutis ; involu- 
cro monophyllo, culmum continuante, longissimo; squamis sub- 
carinato-convexis, acutato-acuminatis, pallide fuscescentibus, apice 
virescentibus ; stylo bifido; achenio subrotundo-obovato, mucro- 
nato, plano-convexo, obsoletc transverse undulato-ruguloso, ni- 
gro- castaneo, nitido ; setis 4, retrorsum spinulosis, fuscis. — 
.Sillct. — Culmus tetragonus. (Nees.) Heleophilae species?(Nees.) 
Forma gracilior S. juncoidis? 

12. S. LLizONENSIS Presl. in Bel. Haenk. 1. 193. (w. in herh. 
reg. Berol.) Nees ah Esenh. in IVight. Bot. 112 (»'. s.) et in 
Linnaea 9. 293. Decaisne, Descr. hcrb. Timor. 33. (Jide syiion.) 
Culmo tenui, tereti (teste Presl.), vaginato, aphyllo ; spicis sub- 
ternis, scssilibus, ovato-oblongis ; involucro monophyllo, cum cul- 
mo conlinuante, elongato; squamis acuto-submucronulatis, cari- 
nato-convexis, fusco-lineolatis, carina viridi ; stylo trifido ; ache- 
nio subrohindo-obovato, planiusculo-convexo, mucronato, obso- 
lete transvcrse undulato-ruguloso, fusco, nitido; sotis 6, retror- 
sum spinulosis, fuscescentibus. C mucronatus var. tenerior (cx 
Insula Borboniae) Vahl. herb. — Insulac Luzouiae (Hacnlie.), 

Ti- CYPERACEAE Juss. (Scirpus.) 161 

Tinior (Bcc.iisnc.) ct Borboniae (Vahl.). — A S. dcbili (llstiuc- 
(us stylo tridilo. 

13. S. MUCROPfATUS Linn. Spec. 1. 73. Vahl. Ennm. 2. 256 
(Scheiichz. 40 i. /. 9./. 14.) ct herb. Brown. Prod. 223. Slnrm. 
Germ. 36. 3Ierf. el Koch. Germ. 1. 436. (Roxb. Flor. Ind. 1. 
219 i') Fursh. Flor. 1. 55. Reichenh. (jlerm. 78. Nees ah Esenh. 
in Linnaea 9. 293. Decaisne, Descr. herh. Timor. 33. (Sicb. herb. 
3Iaurit. 2. 20 et 202.) IVilld. herb. n. 1207. Culmo tiitjuctro, 
va^inato, aphyllo; spicis compluribus, capitato- conglomcratis, 
scssilibus, ovato-oblongis ; involucro nionopbyllo, cum culmo 
continuante, carinato-triquetro, patcntissimo-reflcxo; squamis acu- 
tis vel mucronatis, carinato-convcxis, straminco-pallidis, fusccs- 
centi-marginatis, carina viridi ; stylo trifldo ; acbcnio obovato- 
subrotundo , interne plano, exiernc convcxo -angulato, mucro- 
nato, obsolete transverse undulato-ruguloso, fusco, Hitido; se- 
tis 6, retrorsum spinulosis, fusccscenlibus. S. glomeratus Scop. 
Carn. n. 63, (fide Mert. et Koch.) Ilost. Gram. 4. t. 68. S. Iri- 
angulatus Roxb. Flor. Ind. 1. 219. Nees ab Esenb. in JVight. 
Bot. lil et in Linnaea 9. 293. (IVall. Cai. n. 3467.) — Car- 
iiiolia, Carintbia, Italia, America borealis, India oricntalis, Mau- 
ritius, Timor, Nova Hollandia. 2(i — Spccimina mauritiana ro- 
bustiora, corum acbenia obsolctissime transversc undulato-rugu- 
losa. Setae nullae in Sc. mucronato Roxburghii, fidc ipso auc- 
tore. In spccimine suppetentc Scirpi TVall. Cut. n. 3467 /", qucm 
Necsius ad S. triangulatum Roxb. ducit, fructus certe transvcrse 
rugulosi. 

14. S. JAVANUS Nees al Esenb. in IVight. Bot. of Ind. 112 
et in Linnaea 9. 293. Culmo infcrius subtrigono, apice trique- 
tro; capitulo poljstacbyo , scssib', dcnso, involucro terminante 
rccto acute triquetro triplo breviore; spiculis oblongis; squamis 
ovatis, mucronatis, striatis, vircscontibus, fusco-marginatis; stylo 
trifido; caryopsi obovata, plano-convexa, laevi, setas rigidas ae- 
quantc. Nees. — Java, Ceylona, Ncpalia. — Differt a S. trian- 
gulato Roxb. (cujus varietas?) statura paulo majore, cubno ba- 
sim versus compresso-trigono, acumine longiore, spiculis majo- 
ribus, adeo in capitulo viridulis opacis. (Nees 1. c.) Nil nisi for- 
ma Scirpi mucronati ? 

15. S. MUTICUS Don. Prod. 41. Culmo acute triquetro, 
apbyllo, apice obtuso, supra canaliculato ; spiculis lateralibus, 
sessilibus, glomeratis, ovalibus ; glumis late rotundatis, mucro- 
nulatis, cymbiformibus ; sctis bypogynis 5, retrorsum denticula- 
tis; stylis trifidis, plumosis. Don. — Nepalia. 2|- — Affinis S. 
mucronato. 

16. S. PresLEI Dieir. Spec. 2. 175. Culmo triquetro, va- 
ginato; involucro monophyllo, demum obliquo ; spiculis quinis, 
capitatis, ovato-oblongis; glumis ovatis, striatis, mucronulatis; 
stylo trifido; sctis 6, fructu trigono mucronato punctato longio- 

KUNTH. SyNOPS. II. [ 11 ] 162 CYPERACEAE juss. (Scirpus.) 

ribus. Presl S. acutns Presl in Rel. Ilaenh. 1. 192. — Luzo- 
,iia. 2|^ Affinis S. congloiucrato et S. mucronato. (Presl.) 

17. S. CONGLOIVIERATUS Ilumh. et Ku7iih. Noi\ Gen. 1. 227. 
TVdld. herh. n. 1205. Culmis cacspitosis, teretibus, superne ob- 
tuse tri£;onis, basi vai^inatis, a|)byliis; spicis 8-10, capitato-con- 
glomcratis, ovatis, obtusis ; involucro monopbyllo, cuhuum con- 
tinuante, subulato ; squamis subcarinato-convexis, emarginatis, 
mucronatis, ciliatis, fuscescentibus ; stjlo bifido ; achenio obo- 
vato, lenticulari, acuminato-mucronato, laevi?, fusco?; setis 5-6, 
retrorsum spinulosis, ferrugineis, elongatis. — Peruvia. — Fruc- 
tus non amplius svippctit. S. triquetro affinis. 

18. S. CHILENSIS Necs nh Esenh. et Meyen in Linnaea 9. 
293. (v. in herb. Meyen.) Cuhnis caespitosis, triquetris, inferne 
monopbyllis; folio carinato-complicato, breviusculo; spicis gemi- 
nis-quaternis, fasciculato -conglomeratis, ovato-oblongis; involu- 
cro monopbyllo, culmum continuante; squamis subcarinato-con- 
vcxis, emai*ginato-bilobis, mucronatis, ciliatis, dorso ferrugineo- 
sanguineis, apice latoribusque byalino-albidis, carina viridula; 
stylo bi-, rarius trifido ; achenio obovato, plano-convexo, mucro- 
nato (ex Nees); setis 4, retrorsum spinulosis, fuscescentibus. — 
Chile. — A Scirpo monophyllo Presl., cui nescio an conjungi 
debcat, diflcrt squamis spicarum apice evidcnter bifidis, fimbi-ia- 
tis, e sinu mucronulum exserentibus et stylo trifido (nec bifido); 
antherae mucronatae vel potius aristulatae, arista bidentata. 
(Nees ab Escnb. mss.) 

19. S. MONOPHYLLUS Presl. in Rel. Ilaenl: 1. 193. Culmo 
triquetro, inferne monophyllo; folio canaliculato, rigido; involu- 
cro monophyllo, capitulum subtristachyum excedente; spiculis 
oblongis; glumis ovalibus, uninerviis, mucronulatis; stylo bifido; 
setis 6, fructnm obovatum plano-convexum punciulatum aequan- 
tibus. Presl. — Peruvia. 2|. 

20. S. TlMORENSlS. Culmis teretibus, apbyllis?; spicis com- 
pluriluis (circiter 8), capitato-conglomeratis, ovato-oblongis, acu- 
tis ; invohicro monopbyllo, culmum continuante^ tcreti, snbu- 
lato, elongato; squamis carinato-convexis, acutis, fuscescentibus ; 
stylo bifido?; achenio laie obovato, biconvexo, mucronato, ni- 
gro-castaneo, transverse undulato-ruguloso, nitido; setis 6, i"e- 
trorsum spinulosis, ferrugineis. — Insula Timor. — An huc S. 
luzonensis Decaisne^ Drscr. herh. Timor. 33? 

21. S. PtJNGENS Jahl. Ennm. 2. 255 et herh. Nees ah Esenh. 
in Linnaea 9. 293. Willd. herb. n, 1200. fol. 1. 3. 4. Repens; 
culmo tenui, triquetro, 1-2-pliylIo; foliis carinato-triquetris, gla- 
bris; spicis 1-0, conglomcratis, scssilibus, ovatis, obtusis; in- 
volucro monophyllo, cuhnnm tcrminante, elongato; squamis sub- 
carinato-convexis, emarginato-bihibis, mucronatis, ciliatis, ferru- 
gineis ; antheris apice riliolalo-denticulatis; stylo bifido; achenio 
obovato, plano-convexo, mucronato, laevi, fusco; setis 2-6^ rc- 
trorsnm spinulosis, fuscis, interdnm nullis. Heleogitou pungens CYPERACEAE juss. (Sciipus.) 163 

JReichenh. Germ. 78. S. iriqucfer JRoth. N. Beifr. 1. 91. llumb. 
et Kunth. Nov. G'en. 1. 227. (^e.i'cl. syn. Schrud. rnr. a.) S. mii- 
cronatus Moih. derni. 1. 23. 2. 60. {excl. syn.) IIos/. Ausfr. 32. 
(^excl. st/n.) S. }\oiItii Iloppe in Sfitr^n. Germ. 36. Mert. et Koch. 
Germ. 1. 437. S. triquelor ^ triangularis Fers. Syn. 1. 91. S. 
triqueter (i ScJtrad. Germ. 1. 141. S. tonuifolius Canrl. Gall. 
Suppl. 300. (Jide specim. in herh, Lucae.) S. ainericanus Pers. 
Syn. 1. 68. Pursh. Flor. 1. 56. Torrey. Flor. 1. 47. Nees ab 
Esenh. in Linnaea 9. 293. S. triquotor Mich. Flor. 1. 30. — 
Europa, America borealis, Mexico, S. Domingo. 2|i 

3) Spicae umbollatae; umbella simplici vel composita. 

22. S. PALUDICOLA. Culmis teretibus, vaginatis, apbyliis, 
glabris; umbolia dopauporata; radiis polystachyis, abbreviatis, 
glomerato-contractis; involucro monopbyllo, culmum continuante, 
longissimo, tereti, apice subulato; spicis capitato-congestis, ova- 
to-lanceolatis, acutis; squamis carinato-navicularibus, ovato-ellip- 
ticis, mucronatis, suporne sanguineo-castaneis; stylo profunde 
trifido ; achenio subrotundo, interne plano, externe convexo-an- 
gulato, mucronato, lacvi, fusco, nitidulo ; setis 5, retrorsum spi- 
nulosis. — Africa australis, ad oram orientalcm. Droge logit. 
7\- — Isolopidi uninodi Delile. habitu pro^imus, distinctus 
stylo trifido fructuque triangulari, setis sullulto. Nonnisi forma 
Isolepidis paludicolae setis instrucfa. 

23. S. TRIQ,UETLR Linn. 3Iant. 29. Smifh. Flor. Brit. 1. 
55. Vahl. Enum. 2. 270 el herb. (specimina ab Allion. et Bel- 
lard. missa.) (Brown. Prod. 1. 223?) Engl. Bof. t. 1694. Merf. 
et Koch. Gerni. 1. 436. Nees ah Esenb. in Linnaea 9. 293. 
IVilld. herh. n. 1238. Repens; culmo triangulari, aphyllo, inter- 
dum monophyllo ; folio abbreviato, carinato-triangulari ; umbolla 
simpHci ; radiis inaequalibus, 2-8-stachyis ; invoIuci'o monophyllo, 
cuimum continuante, carinato-triangulari, umbellam subaoquante; 
spicis capitato-conglomeratis, ovatis, obtusis; squamis subcari- 
nafo-convexis, emarginatis, mucronatis, ciliatis; anfhoris apice 
deuf iculatis ; stylo bipartito; achenio subrotundo-obovato, plano- 
convexo, laevi, pallide castaneo, nitidulo; setis 5, retrorsum spi- 
uulosis, ferrugineis. S. mucronafus Poll. Pal. n, 48. Ilost, Gram. 
3. t. 66. (Jide Beichenb.) S. Hoppii Weihe, (fide Beichenh,) He- 
leogifon triqucfrum Beichenb. Germ, 77. S. Lojeunci IVeihe in 
herb. Lucae. Heliogiton Lejeunei Beichenb. Germ. 77. — Ger- 
mania, Anglia, Gallia. (Ins. van Diemon?) 2^ — Stylus inter- 
dum trifidus. S. triquctcr Vahl. herb. fol. 38 b, (a Boscio in 
Carolina lectus) diftert babitu et stylo trifido ; affinior S. mu- 
cronato ? 

24. S. DuVALlI Hoppe in Sfurm. Deutschl, Flora 36. Mert. 
el Koch. Germ. 1. 435. Repens ; culmis semitcreti-subtrigonis, 
vaginatis, aphyllis ; umbolla subcomposita; radiis valde inaequa- 
libus, 1-5-stacbyis, longioribus saepe radios 1-2 minores i-2- 

[11-1 164 CYPERACEAE juss. (Sciipiis.) 

stacliyos exseTenilbiis ; involucro monopliyllo , culmiim conti- 
nuante; spicis conglomoratis, ovatis; squamis subcarinato-conve- 
xis, emarginatis, mucronatis, ferrugineis, ciliatis ; stylo bifido; 
anthcris apice subdenticulatis; achcnio biconvexo , mucronalo, 
laevi?; setis 5, retrorsum spinulosis, ferrugineis. S. carinatus 
Engl. Bot. t. 1983. lAndl. Synops. 280. S. lacustris / Smith. 
JBrit. 1. 52. Heleogiton trigonum Iteichenb. Germ. 77. — Ger- 
mania, Britannia. 2\. — In spccimine suppetente, a Wciheo misso, 
culmus monophyllus ; an vere planta floppci? Intermedius in- 
ter S. lacustrem et S. triquetrum. (Mert. et Kocb.) 

25. TabERNAEMONTANUS Gmel. Flor. Bad. 1. 101. Mcrt. et 
Koch. Germ. 1. 434. JVees uh Esenb. in JJnnaea 9.293. Repens; 
culmis humiliorlbus, tcretibus, monopbyllis ; folio brevi, lineari- 
subulato, canaliculato, margine scabro; «mbclla subcomposita, 
saepins depauperata et capitato-congesta; radiis vablc inaequali- 
bus, 1-5-stachyis, rarius dcnno radios minorcs exserentibus ; in- 
volucro monopbyllo, culnnim continuante, subulato; spicis fasci- 
culato-congcstis, ovato-oblongis ; squamis emarginatis, mucro- 
uatis, sanguineo-castaneis, punctulato-scabratis, ciliatis ; antheris 
apice glabris; stylo bifido; acbenio obovato, biconvexo, mucro- 
nato. S. lacustris y Schrad. Germ. 1. 34. S. lacustris /9 Poll. 
l'alut. n. 46. \Smith. Brit. 1. 52. S. lacustris JVind. herb. n. 1232. fol. 
2 et ? 1, specimen dexfrnm. S. glaucus Engl. Bot. t. 2321. Lindl. 
Syn. 281. Heieogiton glaucum Beichenb. Germ. 11. Juncus syl- 
vaticus Tabernaemont . Tc. 566. S. lacustris var. in Hispania 
lecta Vahl. Enum. 2. 267 et herb. (^antheris apice ciliolato - denti- 
culaiis.) S. pungens IVilld. herb, n. 1206. fol. 2. — Europa, 
Sibiria. 2\i — Culmus apice trigonus. (Mert. ct Koch.) Stylus 
rarissime tri- vel quadrifidus. Rcichenb. huc ducit Scirjmm Ho- 
loschocnum Flor. IJan. i. 454, qucm Mcrtens et Koch cum Sc. 
lacustri conjungunt. . 

26. S. LACUSTRIS Linn. Spec. 1.72. Flor. Dan.f. 1142. Vahl. 
Ennm. 2. 267 (e.rcl. vur. [j.) et herb. fol. 44 a. Ilost. Gram. 3. 
/.61. Engl.Bot. /.666. Schrad. Germ. I."l33, (excl.y.) Mert. etKoch. 
Germ. 1. 433. IlooTt. et W.Arnotl in Beechey's Foj/. 3. 98. Nees 
ab Esenb in Linnaea 9. 293. Beichenb. Germ. 78. iVilld, he^^b. 
n. 1232. fol. 1, specimen intermedinm. Repcns; culmis elatiori- 
bus, teretibus, monophyllis; folio brevi, lineari-subulato, canali- 
culato, margine scabro; umbella subcomposita; radiis valde in- 
aequalibus, 1-5-stachyis, longioribus sacpe radios 1-2 minorcs 
1-2-stacliyos exsercntibus ; involucro monophyllo, culmum con- 
tinuante, subulato, umbcllam supcrantc; sj>icis fasciculato-con- 
glomeratis, ovato-oblongis ; sqnamis carinato-convcxis, cmargina- 
tis, mncronatis, ciliato-fimbriaHs, castaneis; anthcris apice acu- 
leolato-papillosis; stylo trifido; achenio obovato, interne plano, 
extcrne convexo-obtusangulo, mucronato, subtilissime pnnctulato, 
fuscescente; setis 6, rctrorsum spinulosis, albidis. S. Hoio- 
scliocnus Flor. Dan. t. 454. (ex Meriens. et Koch.) — Europa, CYPERACEAE juss. (8ciipiis.) 165 

Sibiria^ Caucasus, Nova HoUanilia?, Insulae Sandwiconscs (liec- 
chey.) et •' Anierica sept. 2|i — Smith. synon. Flor. Dan. ad 
Isolepidcm Iloluschocnum ducit. Cuhnus apice ohsolete angula- 
tus. (Mert. ct Kocli.) Interdum umbella composita; umbellac 
partiales pluriradiatae; radiis monoslachyis. 

27. S. Brayii Hoppe in Itoem. et Schidt. Syst. 2. 137. Quadri- 
quinqucpedalis ; culmo tereti, nudo^ infra cymam attenuato; cyma 
latcrali; pedunculis universalibus carinatis , scabris, involucro 
inembranaceo sufTultis; spiculis solitariis conglomeratisve ; glu- 
mis ovatis, apicc ciliatis, mucrone exserto; stigmatibus 3-fidis; 
apicc culmi supra cymam longissimo. Roem. el Schull. Scirpus ; 
an nova specics? Bray in Act. Monac. 181 i. 74.. — Livonia. 
2\. — Affinis Sc. lacustri, sed ab hoc ct a Sc. Duvalii satis di- 
stinctus. (Roem. ct Schult.) 

28. S. BARBULATUS. Culmo tereti (non attenuato), punc- 
tato ; pedunculis numerosis, sublatcralibus ; spicis oblongis; glu- 
inis pubescentibus, mucronatis. Torrey. S. acutus 3Tuehlenb, Grum. 
33. Bigelow. Flor. Bost. 15? Schvll. Mant. 2. 78. Torrey. Flor. 
1. 49. — Pennsylvania, Nova Anglia. Zf. — Differt a S. lacustri: 
culmo minore, superne inaequali (nec attenuato), maculis oblon- 
gis, fuscis ; pcdunculis compressis, inaequalibus; slaminibus scm- 
per 3; setis 3-4. (Muehlcnb.) Stylus irifidus; fructus iit in S. 
lacustri. (Torrcy.) 

29. S. VALIDUS Vahl. Emim. 2. 268 et herh. Pnrsh. Flor. 
1. 56. Nees ah Esenh. in Linnaea 9. 293. Willd. herh. n. 1233. 
Culmo tereti, vagiuato, aphyllo; umbella irregulariter decompo- 
sita, cymaeformi ; involucro monophyllo, cum culmo conlinuante, 
brcvi, canaliculato, pungente; spicis solifariis-ternis, ovato-ob- 
longis, obtusis ; squamis subcarinato-convexis, emarginatis, mu- 
cronatis, ciliatis, fcrrugineis, carina viridi; stylo profunde bifido; 
achenio obovato, plano-convexo, mucronato, obsoletissime punc- 
tulato, cinereo-fusccscente; setis 6, retrorsum spinulosis, ferru- 
gincis. S. lacustris Broivn. Prod. 223? Torrey. Flor. 1. 48. 
{Jide synon. Vuhl. ) S. Mcyenii Nees ah Esenh in Linnaea 9. 
293. {Jlde spccim.') S. lacustris (cx India?) Vahl. herh. n. 46. 
— Insulac Caribaeae, America borcalis, Insulae Sandwicenses, 
et ? Nova IloUandia. 2|. — S. lacustri simillimus, diffcrt non- 
nisi stylo constanter bifido. S. Meyenii JVees ah Esenh. a S. va- 
lido Vahl. nuUo modo distingucndus, 

30. S. SUBULATUS Vahl. Emim. 2. 268 et herh. Culmo te- 
rcti, apice trigono, vaginato, aphyllo, glabro ; umbella irrcgula- 
riter composita; involucro monophyllo, culmum continuante, tri- 
gono, subulato, umbellam aequantc; spicis solitariis, ovato-ob- 
longis, obtusis; squamis convexo-subcarinatis, ovato -ellipticis, 
emarginatis, nnicronatis, fuscescentibus, dorso ferrugineo-punc- 
iulatis, margine hyalino-albidis ; stvlo profunde bifido ; achcnio 
obovato, lenticulari-compresso, muci'onato, laevi, fuscesccntc, 
nitido; setis 5 vel A, antrorsum plumosis, ferrugincis. S. pcc- 166 CYPERACEAE juss. (Scirpus.) 

tiiiatus Bo.vh. Flor. 1. 220. (fide descript.} Malacochaete pecti- 
nata IVees ah Esenh. in Wight. Bot. 110 et in Linnaea 9. 292. 
(Wall. Cat. n. 3506 i.) — ludia orientalis, Ncpalia, Insulae Ni- 
cobaricae. 2|. — Aflinis S. lacustri. (Vahl.) Proximus S. litto- 
rali. Setae plumosae, in planta nostra (quae oadem ac Rox- 
burghiana) seniper 4, in Vahliana constantcr quinque. 

31. S. LITTORALIS Schrad. Germ. 1. 142. i. 5. /. 7. Merl. 
et Koch. Germ, 1. 436. IVilld. n. 1234. [specimen juvenile.) Cul- 
mo triangulari, vaginato, glabro ; vaginis foliiferis; umbella ir- 
regulariter coniposita, cjmaeformi ; involucro monophyllo, cul- 
mum continuante, carinato-triangulari, umbellani superante; spi- 
cis soiitariis, ovato-oblongis ; squamis carinato-convexis, emar- 
ginatis, mucronatis, apice ciliolatis, pallidis, supcrne dorso san- 
guinco-ferrugineis; stjlo bifido; achenio obovato, plano-convexo, 
mucronato, subtilissime punctulato, fusco ; setis 4, supernc an- 
trorsum phimosis, ferrugineis. S. fimbrisetus Delile^ Descr. de 
1'Egypie 11. i. 7. f. 1. Malacochaete littoralis Necs ah Esenh. in 
Linnaea 9. 292. Heleogcton litorale Beichenh. Germ. 78. Fim- 
bristylis mucronatum Vahl. Enum. 2. 293 et herh. (specimina ju- 
venilia.) S. balearicus IViUd. herh. n. 1229. (specimen Fimhr. 
mucronali ah ipso Vahlio missum.) S. lacustris Willd. herb. n. 
1232. fol. 1. (sjjecimen sinisirum.) — Europa australis, Insula 
Sara (Mare Casj)ium), Aegyptus, Sjria, locis mai"itimis. 2\, — 
Proxime affinis S. triquetro, tcst, 3Iertens. ct Koch. ; affinior S. 
ripario. 

32. S. RIPARIUS Presl. in Bel. Haenh. 1. 193. Culmo tri- 
quetro, vaginato, aphjllo, glabro ; umbella irreguhtriter decom- 
posita; involucro monoplijllo , culmum continuante, carinato, 
brevi, pungente ; spicis 2 vel pluribus, conglomeratis, ovato-ob- 
longis ; squamis carinato-convexis, emarginatis, mucronatis, apicc 
ciliolatis^ fcrrugineis; stjlo bifido ; achenio subrolundo, plano- 
convexo^ umbonato-apicato, obsolcte punctulato, nigro-castaneo, 
nitido; setis 2 v. 3, retrorsum plumosis, ferrugineis. Malaco- 
chacte riparia Nees ab Esenh. et Meyen in Linnaea 9. 292. Elj- 
trospcrmum californicum C. A. Mey. Cyper. nov. 7. i. 2. — 
Chile (Urville, Poeppig.), Peruvia, Insula St. Catharinae, Cali- 
fornia. 2\^ 

33. S. TatorA, Culmo triangulari, vaginato?, aphjllo?, 
glabro; umbella composita, subcapitato-contracta; involucro mo- 
iiophjllo, spathiformi, umbellam subaequante; spicis conglomc- 
ratis, ovato-oblongis, acutis ; squamis carinato-couvexis, apice 
emarginatis, mucronato-subaristatis, castaneo-fuscis ; stjlobitido; 
achenio (immaturo) mucronato; setis 2 v. 3, plumosis, Mala- 
cochaetc Tatora Nees ah Esenh. et Meyen in Linnaea 9. 292. — 
Peruvia. 

34. S. Pterolepis. Culmis terctibus, apice intcrdum tri- 
gonis, vaginatis, aphjllis, glabris; umbclla composita, multira- 
diata; involucro monophjllo, culmuni contiiiuanto, Iriangulurij CYPERACEAE Juss. (Scirpus.) 167 

subulato, unibcllain superanlc; spicis solifariis vol fasciculaio- 
congestis, obIongo-clli|jlici.s, obtusis; squaniis subcarinalo-cou- 
vcxis, niucronatis, palliilis, superuc lincolis punctulisquc ferru- 
gineis conspersis, dorso infra apiceni ferrugineis; stylo bifiilo; 
acbenio obovato, apicato, plano-conve.xo, subtrigono, laevi, pal- 
lidc fusco, nitido (ex Scbrad.) ; sctis 4-6, superne antrorsum 
pluniosis, pallidis. Ptcrolepis scirpoides Schrud. Anul. ad Flor, 
Cup. sect. 2. mss. Goell. i^-el. Anz. 1S21. n. 20S. 2071. SchnU. 
Munt. 2. 45. Schrud. Anal. Cap. Cypei-. 30. Malacocbaete Pte- 
rolcpis JVees uh Esenh. in JAnnueu 9. 292. 10. 184. — Cap. b. 
spei. 2(i — Facics Scirpi lacustris. 

35. S. KySOOU Ro.\:h. Flor. Ind. 1. 235. Culmis 5-6-pe- 
dalibus, triangularibus, bispidis ; umbella supradecomposita; spi- 
cis ovatis ; semine oblongo, triangulari; setis 5, villosis. Ho.vh. 
Rbyncbospora Kyssor Dletr. Spec. 2. 74. — liengalia. — Sty- 
lus trifidus ; basi incrassata, cordata. Affinis S. grosso Vuhl. 
(Roxb.) 

36. S. GROSSUS Linn. Suppl. 104. Retz. Ohs. 5. 15. Vahl. 
Enuvi. 2. 270 et herh. Ro.xh. Flor. Ind. 1. 230. (fide W. Arnotl.) 
Fresl. in Rel. Uuenk. 1. 195. WUld. herb. n. 1239. Culmo tri- 
quetro, basi foliato, glabro; umbella supradccomposila, cymae- 
formi ; invoiucro sublripbyllo, longlssimo, marginc scabro; spi- 
cis solitariis, ovato-ellipticis, obtusis ; squamis subcarinato-con- 
vcxis, acutiusculo-submucronulatis, fcrrugineis, glabris; stylo tri- 
fido; achenio obovato, binc plano, inde convexo-acutangulo, 
lacvi, fuscescente, nigro-apicato ; setis 5, retrorsum spinulosis, 
apice hamato-uncinatis, fuscis. Ilymcnocbaele grossa JVees uh 
Esenh. in Wight. Rot. of Ind. 110. (Wull. Cut. n. 3470 d, spe- 
ciniina juveniliu.) — India orientalis, Luzonia. 2|j — An huc quoque 
Hymenocbaete baematodes JXees uh Esenh. et Meyen in Linnuea 
9. 293 ? Beauvois et Nces ab Esenbeck S. grossum Linn. et S. 
maximum Roxb. a Scirpis distinguunt sub nomine Hymenochae- 
tis ob setas filiformes moUes pubescentes, quas tamen in illo 
semper rigidas, retrorsum spinulosas observavi. 

37. S. MAXOILS Ro.xh. Flor. Ind. 1. 237. Culmo trique- 
tro, basi foliato, angulis scabris: foliis carinato-complicatis, gla- 
bris; umbella supradecomposita; involucro 3-4-pbyIlo, longissi- 
mo; spicis ovatis, paucifloris ; squamis latis ; stylo trifido; acbe- 
uio obcordato, triangulari; sctis iiuUis. Ilymenocbaetc maxima 
Nees uh Eseuh. in Linnuea 9. 293. Isolepis maxima Dielr. Spec. 
2. 130. — India orientalis. 2J. — Dillert a S. grosso nonnisi 
defectu setarum (Uoxb.) ; an delapsae ? quaerit W. Arnott (in 
Wight. Bot. 110.). Roxburgb buc ducit S. gvossum Relz. et ? 
Linn. 

38. S. nLMUTlMUS Linn. Flor. Suec. 39. Ejnsd. Spec. 1. 74. 
Flor. Dan. t. 937. Vuhl. Enuni. 2. 269 et herb. fol. 1. 43. 58. 
69—72. Thunb. Prod. 17. Ejusd. Flor. Cap. 1.369. ed. Schidf.i.07. 
(Jlde JSees.) Schrud. Germ. 1. 145. 419. Schkidtr. Handb. 1. /. 1G8 CYPERACEAE juss. (Scirpiis.) 

8. Desf. Atl 1. 50. Fngl. Bot. i. 542. Elliotf. Bot. 1. 86. Bei- 
chenl. Germ. 79. Broivn. Prod. 22.4. Jlost. Gram. 3. t. 67. Mert. 
et Koch. Germ. 1.443. Jlook.et TV.Arnott in Beechey's Voy. 3.98. 
JVees ab Esenh. in Wight. Bot. 111. (IVull. Cat. n. 3504.) el in 
Linnaea 9. 293. 10. 184. Willd. herh. n. 1235. Repens ; culmo 
irifjiictro ; foliis plaiiis, niarginc .scabriusciilis, culmum supcran- 
tibus ; umbella simplici, pauciradiata ; radiis valde inaequalibus, 
1 -polystachyis, interdum capitato-contractis ; involucro 3-4-phyi- 
lo, longissimo ; spicis ovato-oblongis vel cylindraceis, fasciculato- 
congcstis ; squamis subcarinato-convexis, apice bilobis, mucro- 
nato-subarislatis, superne hirtellis; stylo tritido ; achenio obovato, 
intcrne plano, externe convexo-obtusangulo, subtilissimc tubcr- 
culato-punctulato, fusco, nitido; setis 1-6, brcvibus, inaequali- 
biis, retrorsum spinulosis, interdum nuUis. Scirpus corymbosus 
Forsk. Descr. 14. (Jide Vahl, Enum. et herb.) Scirpus glaucus 
Lamarclc. Jll. 1. 142. {fide Vahl.) Scirpus macrostachys T^a- 
marck. III. 1. 142. {auct. Mert. et Koch.) Willd. Ennm. 78 et 
herb. n. 1236. Muchlenb. Descr. 45. (^fde Nees ab Esenb. in Lin- 
naea 7. 509, ab ipso itertim disfinguitnr 9. 293.^ Torrey. Flor. 
1. 50. Scirpus maritimus § macrostachyus Mich. Flor. 1. 32. 
Scirpus robustus Pursh. Flor. 1. 56. {fide synon. Mich.) PresU 
in Beliq. Jlaenk. 1. 194. S. dccumanus Willd. herb. n. 1237. S. 
swampianus Bosc. in Willd. herb. l. c. Scirpus compactus JJoffm. 
Germ. 2.25. (auct. Schrad., Mert. et. Koch.) Krock. Siles. l.f. 19. 
Pers. Syn. 1. 69. Schreb. in Schweia^g. Erlang. 13. Scirpus ca- 
pensis Burm. I*rod. 3. Vahl. Enum. 2. 280. (fde Nees.) Spreng. 
in Zeyh. Cat. Cap. 11. (flde Schrad.) Scirpus tridcntatus Boxb. 
Flor. Ind. 1. 229. (fide Nees.) Scirpus arfiiiis Both. Nov. Spec. 
31. (test. Mert. el Koch.J C.A.Mey. Ennm. jil. caucas. cusp. n. 164. 
(fide specim.) Nees ab Esenb. in Wight. Bot. 111. (Wall. Cat. 
71. 3463) et in Linnuea 9. 293. Scirpus lucidus Less. ined. (fide 
specim. a Mey. mecum comimmic.) Scirpus tu])erosus Desf. Ail, 
1. 50. (test. Schrud. et specim. Monspelii lecf., mecum a cel. 
Delileo commnnic.) — Enropa, Sibiria, Caucasus, Mare Cas- 
pium, Arabia, Aegyptus, Barbaria, Scncgambia, Cap. b. spei, 
India orientalis, Nova HoIIandia, Insulae wSandwicenses (lieecliey), 
America borcalis. 2\. — Species valdc polymorpha; solas formas, 
nec varietatcs distingucre potui. Umbella sacpc capitato - con- 
iracta vel nonnisi ad spicas pcrpaucas fasciculato-congestas, ra- 
rissime solitarias rcdacta. Spicae in radiis plcrumque plures, 
cajiilato-congestac, xniica solitaria, intcrdnm omucs solitariae, modo 
ovato-oblongae, modo clongato-cyliuJraccae. Umbella in spcci- 
muie scnegalcnsi herbarii Vahlii composita ; radiis propriis mono- 
stachyis. Squamae castanco-fuscae vcl straminco-flavidac. Achc- 
nia ohovata vcl subrotundo-obovata, castanco-fusca, fcrruginea 
vel straminco-flavida, setis 1-6 obvallaia vcl iis jdanc dcstituta. 
39. S. IJADlUS Jhcsl. in Belifp Jlaenk: 1. 193. (v. in herb. 
rcg. Berol.) Culmo triquctroj foliis culmo dimidio brevioribus, CYPERACEAE juss. (Scirpns.) 169 

carinato-contluplicatis, glabris ; sjmcjs subquatcrnis, sessilibus, 
ovato-oblongis, obtusis ; involucro nionophyllo, cuin culmo cou- 
tinuante, longissimo; squnmis carinato-convcxis, aj^icc laciniaio- 
cmarginatis , longc niucronatis, atro-sanguincis; stylo irifido; 
fructu obovato, trigono, mucronato, punctulato (ex Presl.) ; sc- 
tulis -4-6, retrorsum spinulosis, ferrugineis. JScirpus melas Jfimze 
in Poeppig. Coll. pL Chil. 1. "28. (v. in herb. reg. Berol.) — Ca- 
lifornia, Chilc. 2|. — Squamae in planta chilensi marginc cilio- 
lato-llmbriatac. Nil nisi varietas S. maritimi? An huc Scirpus 
pungens ex Insula Franciae Vahl. herb.? 

40. S. ASPER Fresl. m Reli(j. Jlaenk. 1. 194. Culmis tri- 
angularibus, foliatis, angulis serrulato-scaborrimis; foliis culnio 
brevioribus, rigidis, gramineis, carinato-planis, niargine carina- 
que serrulato-scabcrrimis; umbella decomposita (ex Presl.), plu- 
riradiata; radiis inaequalibus, polystachyis ; involucro diphyllo 
(tetraphyllo ex Presl,), umbellani cxcedente ; spicis capitato-con- 
gcstis, cylindraceis, multifloris; squamis carinato-navicularibus, 
obovatis, acuminato-mucronatis, uninerviis (vcl rectius dorso ob- 
solete trinerviis), ferrugineis, supcrne ciliatis; stylo trifido; achc- 
nio obovato-clliptico, triquetro (cx Presl.) ; setulis 6, retrorsum 
spiiiulosis. Chactospora (?) lacta K%mze in Poepp. Coll. pl.Chil. 
1. 23. {specimen juvenile, slylo 2-3-Jido.} — Chile. 2j. — Sta- 
uiina 3. 

41. S. GLAUCUS Nees ab Esenb. et Merjen in Linnaea 9. 
293. Glaucus; culmo triangulari, glabro, infernc foliato; foliis 
carinato-complicatis, carina margineque scabris ; uinbella deconi- 
posita et supradccomposita, cymaet"ormi ; involucro 3 -4-phyiIo, 
umbcllam superante; spicis solitariis-ternis, cylindracco - oblon- 
gis ; squamis carinatis, oblongis, apice subrccurvato-mucronatis 
et ciliolatis, fuscescentibus, carina viridi; stylo trifido; achenio 
.subrotundo-elliptico, attenuato-longe-mucronato, intcrne plano, 
exteme convcxo-angulato, subtilissime tuberculato-punctulato, 
gtramineo-pallido; sctis 6, retrorsum spinulosis, fuscescentibus. 
— Chile, Andes de S. Rosa, in fossis. (Meycn et Poeppig leg.) 
Diftert a praecedente, cni proximus, spicis majoribus, pallide 
ferrugineis (ncc fuscis), glaucedine, umbella majorc, fructu (oni- 
nino maturo) candido aliisque. (jVccs ab Escnb. in Mey. lierb.) 
Proximus S. brizoidi JVilld. 

42. S. BRIZOIDES IVilld. herb. no. 1243. Linl\ Jahrb. 3. 80. 
Culmo teretiusculo (triquetro ex Willd.), foliato, glabro; foliis 
planis, margine scabris; umbelia irregularitcr decomposita; in- 
volucro subdiphyllo ; spicis solitariis, oblongo-ellipticis, obtusis; 
squamis carinato-convexis, ovato-ellipticis, acuminato -mucrona- 
tis, superne ferrugineis, carina viridibus; stylo Irifido; achenio 
obovato, internc plano, externe convcxo-angulato, longc mucro- 
nato, snbtilissimc tuberculoso-punctulato, pallide fusco; pilis 
6?, longissimis, capillaceis, hyalinis, flexuoso-corrugatis, glabris. 
Scirpus eriophorus Flor. Pennsylv. («i herb. Lncae.) Pcnnsylva- 170 CYPERACEAE juss. (Scirpus.) 

iiia. 2|i — Schultes (Mant. 2. 84.) huc tUicit S. (Trichophorum) 
penduhim Muehlenh. Descr, 44. Conf. S. lineato no. 49. 

43. S. EriOPHORUM Mich. Flor. 1. 33. (v. s.) Vahl. Emim. 
2. 282. Torrey. Flor. 1. 50. (nhique excl. syn. Gron. et JLinn.) 
Culmo obsolete trigono, subtereti, foliato, glabro ; foliis carinato- 
planis, margine carinaque scaberrimis; umbella supradecomposita, 
cjmaeformi; invohicro tri-pentaphyllo, unibellam superantc; spi- 
cis solitariis, rarissime geminis, ovato-ellipticisj obtusis, ccntra- 
libus sessilibus; squamis carinato-convexis, ovato-oblongis, acu- 
tis, ferruginco - lineolatis , carina scabris ; stylo trifido; ache- 

iiio ; pilis 6, longissimis, capillaceis, glabris, flexuoso-cor- 

rugatis, hyalino-albidis, tardius rufescentibus. Eriophorum cype- 
rinum Vakl. herb. (a Banks. accept.) Scirpus thyrsiflorus J^Villd. 
Enum. 78 (excl. syn.) et herh. n. 1241. /o/. 1 — 3. — America 
borcalis. 2|4 — Differt a Scirpo (Eriophoro Linn.) cyperino spi- 
cis solitariis. 

44. S. CYPERIIVUS. Cuhino tereti, foliato, glabro ; folils pla- 
nis, marginc scaberrimis; umbella supradccomposita, valde irre- 
gulari, subcymaeformi ; involucro 3-4-phyllo, longissimo ; spicis 
per ternas-septenas conglomeratis, subrotundo-ellipticis, obtusis; 
squamis convexis, ovatis, acutiusculis, fuscesccntibus; stylo tri- 
fido; achenio (immaiuro) hinc phmo, inde convexo-subanguhito, 
mucronato, lacvi, pallido ; pilis 6, longissimis, capillacois, gla- 
bris, flexuoso-corrugatis, hyalino-alhidis, tardius rufescentibus. 
Scirpus paniculatus Gron. Virg. 12. (Jlde JLinn.) Eriophorum 
cyperinum/ymn. Sjoec. 1.77. (Pluk. Mant. 1. /. 419. f. 3.) 31ueh~ 
lenb. in herb. Bonpl. Trichopborum cyperinum Pers. Syn. 1. 69. 
(excl. syn. Mich. et IVilld.) Scirpus thyrsillorus Willd. herb. n. 
1241. fol. 4. — America borealis. 2\i 

45. S. ATROVIREIVS JVilld. Enum. 79 et herb. n. 1240. 
Muehlenb. Gram. 43. Torrey. Flor. 1. 49. Nees ah Esenh. in Lin- 
naea 9. 293. Culmo triangulari, foliato, glabro; foliis planis, 
marginc scabris ; umbella irregulariter decomposita, cymaeformi ; 
involucro subtriphyllo, elongato ; spicis ovaio-oblongis, capitato- 
conglomeratis; capitulis densis, suhglobosis ; squamis convexis, 
subrotundo-ellipticis, acuminato-mucronatis, nigrescenti-viridibus, 
tardius fuscescentibus, superne ciliolatis; stylo trifido ; achenio 
subrotundo-clliptico, longe mucronato, interne plano, extcrne 
convexo-angulato, lacvi, fuscescenti-pallido ; sclis 5 v. 6, retror- 
sum spiuulosis, albidis, achenio | longioribus. Iloloschoenus 
atrovirens Link. Uort. 1. 293. — America borcalis. 2\> — S. 
sylvatico valde affinis. 

46. S. POLYPHYLLUS Vohl. Enum. 2. 274 et herh. Pursh. 
Flor. 1. 57. IVilld. herb. n. 1247. Culmo trigono, folioso, gla- 
bro; foliis planis, margine scabris; umbella irregulariter compo- 
sita; involucro subpcntaphyllo, umbcllain duplo supcranfe; spi- 
cis ovatis, capiiato-conglomeratis; capitulis densis, subglobosis; 
squamis carinatu-convc.xis, latc obovatis, acuto-mucronatis, fer- CYPERACEAE juss. (Scirpiis.) VtX 

rugincis; slylo trifido ; achcnio obovaio, internc plano^ cxtcrne 
convcxo-angulato, nincronato^ laevi, straminco-paili«lo; setis 6, 
longissimis, capillaceisj apicem versus rctrorsum pubesccntibus, 
albidis, varie llcxuosis. Schoenus cymosus JVilld. Spec. 1. 265 
et herb. n. 1247. Scirpus exaltatus Pursh. Flor. 1. 56. Ellloll. 
Bot. 1. 87. {Jide syno7t.) Scirpus brunneus Muehlenh. Descr. -42. 
Torrey. Flor. 1. 49. Nees ah Esenh. in Linnaea 9. 293. VViUd. 
herb. n. 1242. 

^) viviparus P«r«7i. l. c. 
— Amcrica borealis. 2[. — Umbella intcrdum prolifera. Prae- 
cedcnti proximus. 

47. S. SYLVATicus Linn. Spec. 1. 75. Flor. Dan. t. 307. Engl. 
Bol. t. 919. Host. Gram. 3. /. 6S. Vahl. Enum. 2. 271 (excl. 
var. /?) et herb. Schrad. Germ. 1. 145. Mert. et Koch. Germ. 1. 
444. Reichenb. Germ. 79. Nees ab Esenb. in Linnaea 9. 293» 
IVilld. herb. ?i. 1244. Repens ; culmo trigono, loliato, glabro ; 
foliis planis, cariua margineque scabris ; umbclla supradecompo- 
sita, cymaeformi; involucro 3-5-phyllo, umbellam vix superaute; 
spicis ternis et pluribus, glomerato-congestis, ovatis; squamis 
convcxis, acuto-submucronulatis, superne nigrescenii-viridibus, 
dorso scabriusculis; stylo trifido ; achenio obovato, muci'onato, 
iniernc plano, cxtcrnc convexo-angulato, lacvi, stramineo-pallido; 
setis 6, retrorsum spinulosis, albidis, achenium vix suporanti- 
bus. S. gramineus Nec/c. Gallo-Belg. — Europa, Sibiria, Cauca- 
sus, Canada, locis humidis. 2\,. 

48. S. RADICANS Schkuhr. in Vst. Ann. 4. 48. t. 1. Schrad. 
Germ. 1. 147. IViUd. Enum. 79. Host. Gram. 4. t. 69. 3Iert. et 
Koch. Germ. 1. 445. Reichenh. Germ. 79. IVUld. herh. n. 1245. 
Culmis trigonis, foliaiis, glabris, stcrilibus demum deflexis et 
apice radicaniibus ; foliis planis, carina margineque scabris;um- 
bella supradecomposiia, cymacformi; involucro subiriphyllo, um- 
bellam paulo superante; spicis solitariis, ovaio -oblongis ; squa- 
mis subcarinaio-convexis, obovato-oblongis , obiusis, muticis, 
nigrescenti-viridibus ; siylotrifido; achenio obovato-ellipiico, hinc 
plano, inde convcxo-angulato, mucronato, laevi, pallido ; pilis 6, 
longissimis, capillaceis, apice puberulis, albidis, varie curvatis. 
S. sylvaticus /5 radicans Vahl. Enum. 2. 272. — Bohemia, Sile- 
sia, Lusaiia, Saxonia, Bavaria, Palatinatus, Salisburgia. 2\. ■ — 
Spicae mulio majoi'es quam in S. sylvatico. 

49. S. LINEATUS Mich. Flor. 1. 32. Vahl. Enum. 2. 273 et 
herb. Pursh. Flor. 1. 56. Muehlenb. Gram. 44. (Jide Torr.) Tor- 
rey. Flor. 1. 51. Willd. herb. n. 1246. Culmo trigono, foliato, 
glabro; foliis planis, margine scabris; umbella irrcgulariter de- 
composita; radiis longissimis, filiformibus, laxis ; involucro sub- 
triphyllo, umbclla multo brcviore; spicis soliiariis, ovato-oblon- 
gis ; squamis carinaio-navicularibus, laie ovaiis, obtusis, muii- 
cis, viridibus, apice margineque albido-hyalinis ; siylo trifido; 
aclieuio subrotuudo-elliptico, hinc plano, inde convcxo-angulaio, 172 CYPERACEAE juss. (Scirpus.) 

acutaio-mucronato, laevi, straminco-palliclo ; setulis 5, capillacei.s, 
undulato-curvatis, apice subpuberulis, ferrugiueis, achcnium pa- 
rum superantibus. Trichophorum lincatum Pers. Syn. 1. 61). 
Isolepis lineata lioem. et Srhult. Syst. 2. 117. S. ambiguus 
ScMilt. 3Iani. 2. 85. (^fide syn. Miiehlenb.) S. pcndulus Muehlenb. 
Gram. 45. {fide Torr) — America borealis. 2ji — Stamen 1. 
Authcra flavida. 

Species afiTinitate mihi adhuc ohscurae. 

50. S. ? CUBENSIS Poeppig. et Kfh. Culmis triquetris, gla- 
bris, basi Ibliatis; foliis culnium subaequantibus, planis, mar- 
gine scabris; umbella 5-7-radiata; radiis inaequalibus, monocc- 
phalis; capitulis densis, subglobosis ; involucro subpentaphyllo, 
longissimo ; spicis ellipticis, obtusis, squarrosis ; squamis obo- 
vato-oblongis, robustc acutato-mucronatis, subpungentibus, con- 
vexis, superne carinatis, multinerviis, superne subretrorsum ci- 
liatis, pallidc fcrrugincis, carina viridi ; stylo bifido ; achcnio (im- 
maturo) obovato-oblongo, acuminato-mucronato, plano-convexius- 
culo, subtilissime punctulato. — Cuba, in paludibus. (Poeppiglegit.) 
2|. — Culmi caespitosi, 16-17-pollicares, triquetri; augulis sub- 
membranaccis. Folia graminea, apice angustata, obtusiuscula, 
sulcato-striata, rigidula, utrinque glabra, margine scabra, duas 
lineas lata. Vaginae fissae, glabrae. Umbellae radii triquctri, 
inaequales ; longiores 6-9 lineas longi. Capitula magnitudine ce- 
rasi. Spicae tres lineas longae. Squamae undique imbricatac, 
squarrosae. Setae nullac. Stamina tria. Filamenta persisien- 
tia, elougata, fuscescentia. Antherac lineares, luteae, appendicc 
longa ovato-lanceolata ciliolata terminatae. Stylus fuscescens. 
Achenium immaturum stramineo-pallidum. Ob habitum Scirpo 
atrovirenti proximus, ob characteres floris ct fructus Isolepidis 
species, nuUi mihi notac tamen similis. 

51. S. ? GIGANTEUS. Culmo triquotro, glabro ; foliis loiigis- 
simis, lincaribus, spongioso-coriaceis, rigidis, planis, marginc ca- 
rinaque serrulato - scabris ; umbella terminali, supradeconiposit.'», 
multii'adiata; involucro 5-7 -phyllo, longissimo ; spicis capitato- 
conglomeratis, oblongis, plurifloris; squamis undiquc imbricatis, 
ovatis, acuto-mucronatis, carinato-navicularibus, plurinerviis, pal- 
lidc fcrrugineis ; filamentis 3, persistentibus, longissimis ; stylo 

proiunde trifido ; achcnio ; setis nuUis. — Brasilia meridio- 

iialis. Scllow legit. — Ob habituni S. atrovironti et vS. sylvatico 
affinis, scd flores setis destituti; ab Isolcpidibus omnibus mihi 
notis habitu longe distat; Androtricho Jirongn. quoque similis, 
sed squamae undique imbricatae ct ovarium (triangulare) apice 
in stylum attcnuatum. 

52. S.? nciNloiDES. Culmis caespitosis, basi foliatis, inferue 
teretiusculis, supcrne hinc planis, inde convcxis, angulis scabri- 
usculis ; foliis culmo brcvioribus, rlgidis, strictis, filiformibus, 
inferne canaliculatis, marginibua scabris; spicis nonnuUis, capi- CYPERACEAE jlss. (Scirpiis.) 173 

ia<o-confi;estIs, ovatis, obtusis, subS-floris; involucro subfripliyllo; 
foliolo uuo longissimo, culnuun conlinuantc; squamis carinato- 
naricularibus, late ovatis, obtusis, subcoriaCeis, atro-sanguineis ; 
staminibus 3; stylo trifido ; achenio ....; sctis 6, retrorsum 
spinulosis. — Cap. b. spci. Drege lcgit. 2\^ — Habitus Schoeni 
(Chactospori) nigricantis et Ficiniae cujusdani. 

53. S. coNFERVOiDES Foir. Encycl. 6. 755. Caulc sctaceo, 
radicantc, nodoso; foliis subvcrticillatis, capillaceis; culmo nudo, 
brcvi; spicis minimis, solitariis, terniinalibus. Poir. Schocnus 
confcrvoides VVilld. herh. n. 1123. Baeothryum confervoidcs 
JJiefr. Spec. 2. 94. — Bladagascaria. — Culmi ramosi, ra- 
dicantes, liliformes, glabri, ad nodos foliis crebris fasciculatis 
longissimis capillaccis glabris obsiti. Spicae longe pedunculatae, 
lineares, macrae, uniflorae. Squamae duac, oblongae, obtusae, 
dorso trinerviae, fuscesccnti-stramineae, glabrac ; exterior intcrio- 
rcm involvcns. Filamenta? hyalina. Sctulae perpaucae, capilla- 
res, retrorsum scabriusculae , fuscescentes, ovarium duplo su- 
perantcs. Ovarium oblongum, glabrum. Stylus elongatus, api- 

ce , infernc incrassatus, basi parum constrictus. Reliqua 

desiderantur. ISpcciraen suppctens valde juvenile. Eleocharidis 
species ? 

Species a me haud visae, pleracque valde dubiae. 

54. S. EQUISETOIDES EllloH. Bot. 1. 79. Nutfall. Gen. 1. 32. 
Culmo iereti, duplicato-articulato; spica cylindrica, terminali; 
squamis obtusissimis. Ell. Elcocharis Elliotti IJielr. Spec. 2. 82. 

— Carolina septcntrionalis. — Ad Scirpum (Eleocharidem) ob- 
tusum ducit Sprengcl. (Syst. 1. 204.) 

55. S. TEINUICLLUS Schrad. in Schidt. Mant. 2. 74. Culmis 
setaceis, compresso-trigonis; vaginis truncatis, mucronatis; spica 
ovato-oblonga ; glumis ovatis, obtusissimis, marginc membrana- 
ceis; stigmatibus 3; acheniis obovatis, trigonis. Schrad. Baeo- 
thryum tenuiculum Dietr. Spec. 2. 93. — Brasilia. — Setae 4. 

56. S. ScHEUCHZERI Vitm. Snmm. 150. Jlall. Emend. et Act. 
Helv. Schenchz. Gram. 7. /. 1. Roe^n. et Schult. Syst. 2. 149. 
Minimus; foliis teretibus, lineatis; spica unica, decemflora. Vitm. 

— Patria? 

57. S. MuEHLENBERGIANUS Schidt. Mant. 2. 74. Culmo 
nudo, quadrangulo; vagina truncata, purpurascente; spica ter- 
minali, ovata; sqaamis atropurpureis, acutis. Muehlenb. Scir- 
pus no. 4. Muehlenherg. Descr. 24. — Delaware. 

58. S. SUBTERMINALIS Torrey. Flora of Ihe Unit. Stat. 1. 
47. Culmo fluitante, sulcato, inflato, basi folioso ; spica solita- 
ria, subterminali, lanceolata; stylo bifido; nuce triquetra. Torr. 

— America borealis. — Setae 6. 

59. S. HoOKERI. Annuus; spica subglobosa, subsolitaria, 
laterali; culmo angulato foliisque caj)illaribus ; achenio acuto, 
triquetro, densissime impresso-punctato; setis hypogynis 3. 174 CYPERACEAE juss. (Scirpiis.) 

Hooh. el W. Arnoit. S. ininiinus llooh. et W. Arnott. in Bee' 
cJicy's Voy. 2. 49. {excl. syn. Vahl.) — Chile. — Sc. minimuni 
VaM. Enum. 2. 253. fide herb. cum Isolepide capillari con- 
junxi. 

60. S. STROBILINUS Roxh. Flor. Ind. 1. 222. Culmis \n- 
pedalibus, basi foliatis foliisque iriangularibus ; spica lalcrali, 
solitaria ; squamis cordatis, cuspidatis ; stigmatibus bifidis ; se- 
minc subrotundo, setis cincto. Roxb. — Ad ripas Gangis. 

61. S. LONGIFOUUS Hooh. et W. Arnoit. Bot. of Capt. Bee- 
chey's Voy. 2. 49. Radice rcpente; culmo folioso, triquetro; 
foliis angustis, acute carinatis, spongiosis, culmum superanti- 
bus; spiculis 4-5, glomeratis, subscssilibus, lateralibus; glumis 
emarginatis, mucronatis ; setis hypogynis 3 ; stylo trifido. Hoole. 
et W. Arnott. — Conceptio. (Chile.) — Simillimus S. mucronato, 
sed folia multo longiora (Hook. ct W. Arnott.) ; affinior S. chi- 
lensi ? 

62. S. ELLYCHNIAJIIUS Mollna, Hist. Chil. 129. Vahl Enum. 
2. 280. Culmo tereti, nudo ; spicis globosis, quaternis. Mol. — 
Chilc. 

63. S. PILOSUS Thml. Prod. 18. Ejusd. Flor. Cap. 1. 372. 
ed. Schult. 1. 98. Vahl. Enum. 2. 263. Capitulo ovato; glumis 
lanceolatis , ciliatis ; involucro tctrapbyllo ; culmo compresso. 
Tkunh. — Cap. b. spei. 

64. S. FRAGRANS Ruiz. et Pav. Flor. Peruv. 1. 47. Vahl. 
Enum. 2. 277. Spicis ovatis ; umbella subsimplici; involucris 
polyphyllis; foliolis setaccis culmoque filiformi pubescentibus. 
Vahl. — Peruvia. — Radix odoratissima. Stylus trifidus. (Ruiz. 
et Pav.) 

65. S. LITHUANICUS Besser in Schult. Mant. 3. 535. Culmo 
tereti ; vaginis aphyliis ; cyma terniinali, composita, involucro di- 
phyllo subaequali; amentis subglobosis, glabris; sqUamis emar- 
ginatis, fimbrialis, mucronatis; stylo trifido. Bess. — Lithuania. 

66. S. WoLFGANGlI Bess. in Sch^ilt. Mant. 3. 536. Culmo 
tereti ; vaginis inferioribus foliosis ; foliis brevibus; cyma termi- 
nali, composita, involucro diphyllo subaequali; amentis ovatis, 
glabris; squamis subfimbriatis, mucronatis; stylo bifido. Bess. 
— Lithuania. 

67. S. AndrzEJOWSCII Bess. in Schidt. Mant. 3. 536. Cul- 
mo superne ancipiti; vaginis infimis foliosis; folio brevi; cyma 
terminali, composita, invoiucro subdiphyllo subacquali ; amentis 
ovatis, glabris; squamis emarginatis, fimbriatis, mucronatis : 
stylo bifido. Bess. — Podolia. 

68. S. Janii Bess. in Schidt. Mant. 3. 536. Nees ah Esenh. 
in Linnaea 9. 293. Culmo tereti ; vaginis subaphyllis; cyma 
tcrminali, glomerata vel breviter radiata, involucro diphyllo bre- 
viore ; amentis ovatis, glabris ; squamis emarginatis, fimbriatis, 
mucronatis; stylo bifido. Bess. — Podolia, Lithuania. — Sat CYPERACEAE juss. (Scirpus.) 175 

cllffert a S, puiigente Vahl. (Boss.) Nces ab Eseiibeck Scirpo 
Meyeiiii (S. valido Vuhl) comparat. 

61). S. DOMINGENSIS Hatnilt. Procl. IL Ciilmo teroti, imdo, 
4-pc(1ali ct allioro, tciiui; foliis radicalihus caualiculaiis, lacvis- 
simis, basi spadiccis; floribus corymbosis; podunculis umliclla- 
tis simplicibusque ; spiculis oblon^',is , brunncis, crcctiusculis ; 
squamis obtusis ; involucro corymbum acquantc. Hamilt. — His- 
pauiola. 

70. S. STAAS Hamilt. Prod. 1 i. Culmo ropcute, comprcs- 
so, striato, basi va^inato; vaginis rolio brcvi terminatis; spicu- 
lis subcymoso-contortis ; squamis puboscontibus ; involucro di- 
phyllo, cymam subaequante. Jlumilt. — India occidentalis. 

71. S. DoNlANUS Sprens;. Syst. cur. posl. 28. Culmo ic- 
tragono, infornc vaginato; umholla composiia, prolifora, involu- 
cro pcntaphyllo brevioro; spicuHs ovatis , paucifloris; glnmis 
ovatis, mucronulatis ; stigmatc triplici; foliis canaliculatis, cari- 
iiatis, margine superiore scabris. Don. S. quadraugulus IJon. 
Prod. 40. — Nepalia. 7\. 

72. S. LATIFOLIUS Bertoloni, Piant. d. Bras. 2. Opiisc. 
scient. de Bologn. 3. 406. Schnlt. Mant. 2. 82. Corymbis com- 
positis, axillarihus, podunculatis ; spiculis solitariis, ovatis, acu- 
minatis glumisquc apice mucronato-setacois; foliis cnsiformibus. 
Bertol. Isolopis latifolia Dielr. Spec. 2. 132. — Brasilia. 

73. S. RETICULATUS Lam. III. 1. 142. Poir. Encycl. 6. 771. 
Vahl. Enum. 2. 281. Culmo gladiato, nudo, aspcro; umbolla 
composita, foliacca; invobicri foliis superficie reticulatis. Lam. 
— Carolina. — S. sylvatico parum affinis. (Poir.) 

74. S. MICROCARPUS Presl. in Bel. Haen/c. 1. 195. Culmo 
triquctro, foliato; foliis planis, margine scahris ; involucro te- 
traphyllo, umbellae supradecompositae amplae aequilongo ; spi- 
culis subtcrnis , sessilihus , ovatis ; glumis ovatis, mucronatis; 
stylo bifido ; setis 4, fructu obovato ancipiti laevi longiorihus. 
Presl. — Nootka-Sund aut Porlus Rlulgraavianus. 2^ — Habi- 
tus S. sylvatici. (Prcsl.) 

75. S. JUNC1FCR3IIS Betz. Obs. 6. 19. Vahl. Enum. 2. 272. 
Spicis trigonis, paucifloris, sessilibus pedunculatisque; panicula 
dipbylla ; culmo filiformi, trigono. Vahl. — China. — Stylus 
trifidus. 

76. S. ARISTATUS Vahl. Enum. 2. 271. Spicis ovatis, squar- 
roso-echinatis ; corymbo terminali, diphyllo, subfastigiato; cul- 
mo toreti, folioso. Vahl. S. pilosus Betz. Ohs. 6. 19. — India 
orientalis. — Stylus trifidus. (Retz.) 

77. S. LuzULAE Linn. Spec. 1. 75. Vahl. Enum. 2. 266. Spi- 
cis subrotundis, capitato-glomcratis ; capitulis umbellatis, globo- 
sis, proliferis ; invohicro polypbyllo; culmo trigono. Vahl. — 
India oricntalis. — Sprengel (Syst. 1. 226.) ad Cyperum Luzu- 
lae ducit. 

78. S. BiVALVis Lam. lU. 1. 141. Vahl. Enum. 2. 278. 37G CYPERACEAE juss. (Scirpiis.) 

Spicls oblongis; sqiiamis ovatls, tnucronaiis; involncro diphyllo, 
uinbclla coniposita brcviore; culmo scmitcrcti. Va/il. — Mada- 
gascaria. 

79. S. CAPSULAJIIS Lour. Cochinch. 55. Culmo tereti, nu- 
do ; panicula coarctata, laterali ; fructu capsvilari. Lour. Juncus 
indicus porosus. Clus. Cur. posl. 64. — Cocbinchina, China. — - 
Stigmata 3. Capsula triloba, poljsperma. (Lour.) Junci species? 
(Vabl.) 

80. S. DUBIUS Roxl. Flor. Ind. 1. 218. Radice tuberosa; 
cuhnis nudis, teretibus, septis crebris iiiterceptis. Roxh. — In- 
dia oricntalis. • — Nunquam florentem invenit Roxb. Olim Isoe- 
ies. Radices edules. (Roxb,) 

81. S. ECHINATUS Linn. Flor. Zeyl. 38. Ejusd. Spec. 1 . 74. Wittd. 
Spec. 1. 304. {excl. syn.?) Cuhno triquetro, uudo; innbella sim- 
plici; spicis ovatis. Linn. — India utraque. — Planta valde du- 
bia. Diflert a S. echinato Muehlenh. (Marisco cchinato EU.)^ qui 
Marisci ovularis synonymon; Torrey (Flor. 1. 58.) cum hoc con- 
jungit. 

82. S. LATERALIS Forslc. Descr. 15. VaJil. Enum. 2. 280. 
Spicis ovatis, lateralibus, sessilibus pedunculaiisque. ForsJc. — 
Arabia. — Obscura ct dubia species. (Vahl.) Sprengel (Syst. 1. 
207.) huc ducit Isolepidem uninodem Delile. 

ERIOPHORUM i,/A-A% 

Spicae multiflorae. Squamae undiquc imbrlcatae; non- 
nullac infcriores vacuae. Calyx constans c pills pluriniis, ra- 
rissime sex, lamelhiliformibusj rarissime capillaribus, laevibus, 
strictiusculis, persistentibus, squamas longe superantibus, la- 
nuj^inem vel comam exhibentibus. Stamina 3, rarius pauciora. 
Stylus trifidus, elongatus, deciduus. Acbenium mucronatum 
vel muticum, binc planiusculum, inde magis minusve convexo- 
ang;ulatum. Spicae soUtariae^ Jasciciilato- vel supradecom' 
posito - umbellatae» 

1) Lamellulae calycinac senae. 

1. E. ALPINUI^I Linn. Spec. X.Ti. Flor. Dan. t. 620. Rolh. 
Germ. 2. 64. Vahl. Emim. 2. 388. Host. Gram. 1. t. 40. Engl. 
Rot. i. 311. Mert. et Koch. Germ. 1. 450. IVilUl herh. n. 1459. 
Repens ; culmis triangularibus, scabris, infcrne vaginatis ; vaginis 
superioribus in folium brcvc curinalum margine scabrum dcsi- 
nentibus; spica terminali, solitai-ia, oblonga, pauciflora; squamis 
obtusis, fuscescenti-flavcscentibus; lamellulis calycinis senis. Tri- 
chopborum alpinum Persoon. Syn. 1. 70. Fnrsh. Ftor. 1. 57. 
E. hudsonicum Mich. Flor. X. 134. Ti'ichophorum hudsonia- 
nura Nutt. Gen. 1. 36. — Europa (in alpibus) et America bo- 
realis (ad Sinum Iludsonicum.), 2\. — Variat floribus di- vcl 

mo- CYPERACEAE juss. (Erioplioruni.) 177 

monandris. (Sclirail.) Stylus (rifidus (blfidus , tcst. Mcrt, et 
Koch.). 

2) Lamcllulao calyciiiae crebcrrimao. 
a) Spica solitaria. 

2. E. VAGINATUM Linn.Spec. 1.76. Flor. Dan. i. 236. Em^l. 
Bot. t. 373. Vahl. Enimu 2. 388. Meri. et Koch. Germ. 1. 453! 
Cand. Gall. 3. 132. Toiney. Flor. 1. 65. IVilld. herh. n. 1457.* 
(excl. fol. 6.) Caespitosum ; culmis teretibus, superne trigonis, 
glabris, vaginatis ; vagina superiore apbvUa, inflata; foliis ri"^i- 
dis, setaceo-filiformibus, subtriangulari-canaliculatis, superne 
margine scabris ; spica terniinali, solitaria, elliptico-oblonga; 
squamis longe acuminatis, argentco-incanis. E. cacspitosum 
Host. Gram. 1. t. 39. Schrad. Germ. 1. 150. Pursh. Flor. 1. 
57. Linagrostis vaginata Scop. Lam. Gull. 3. 555. — Europa, 
Caucasus, America borealis, Labrador, locis uh*ginosis ct turfo- 
sis, alpinis, subalpinis et demissis. 7\. — Sqnamae longe acu- 
minatae, hyalinae, argenteo-incanae, uninerviae. Aclicnium squa- 
mae parallele compressum, vix acutiusculum. 

3. E. ScHEUcnzERI Iloppe Taschenb. 1800. app. t.l. Vahl. 
Emim. 2. 388. Mert. et Koch. Germ. 1. 45i. IVilld. herb. n. 
1458. Repens ; culmis teretibus, glabris, inferne vagina aphylla 
vix inflata instructis ; foliis brcvibus, canaliculatis, dorso convc- 
xiusculis, glabris; spica terminaii, solitaria, subglobosa; squa- 
mis longc acuminatis , argenteo-incanis. E, capitatnm Host. 
Gram. 1. 30. t. 38. Schrad. Germ. 1. 151. Flor. Dan. t. 1502. 
Engl. JBot. t. 2387. Brown. Chloris Melv. 26. — Alpes Noricae 
ot Rhaeticae, Scotia, Labrador, Insula Melvilleana, Kotzebuc's Sound 
(Beechey). 7\, — Anfherae oblongae. Nil nisi varietas pracccdentis ? 

4. E, ChA3IISSONIS C. A. Meyer in Ledeh. Flor. 1. 70. 
Cyper. nov. 10. t. 3. Culmis solitariis, teretibus, cum foliis 
comprcssis, laevibns ; vaginis parum inflatis ; spica oblonga; an- 
tberis linearihus. Mey. E. intermedium Chamiss. in lHt. — Al- 
tai. 2|. — E. capitatum differt spica brcviorc ct imprimis anthe- 
ris brevibus, cordato-ellipticis; E. vaginatum LAnn. ct E. calli- 
trix Cham, rccedunt culmis caespitosis, foliis scrrulato-scabris 
aliisque notis. (Mey.) 

5. E, CALLITRIX Chamisso in C. A. Mey. Cyper. nov. 9. 
i. 2. Culmis caespitosis, teretibus ; vaginis paruni inflatis ; fo- 
liis comprcssis, serrulatis; spica solitaria, suhrotunda; antheris 
subrotundo-ellipticis. Mey. — Insulae St. Laurentii Freti Be- 
ringii. 2\, — E. capitatum Iloffm. et E, Chamissonis Mey. ra- 
dice repente, culmis semper solitariis (nunquam caespitosis), fo- 
liis laevissimis, glumis margine alhido-scarlosis aliisquc notis 
satis a nostro diflerunt; E vaginatum Linn, ob culmos caespi- 
tosos plantam nostram aliqnantum refcrt, statura vero altiore, 
vagina summa inflata, semper aphylla, foliis culmisquc trique- 

KuNTH, Synops, II. [ 1-^ ] 178 CYPERACEAE juss. (Eiioplionim.) 

iris, glumis acuiniiiaiissimls, uec uou auiheris liucarlbus facllc' 
(llsiiuguiiur. {J\Iey.} 

b) Spicae fasciculato-umbcllatae. 

6. E. LATIFOLIUM Iloppe Tasclienh. 1800. 108. Schrad 
Germ. 1. 15i. Wahlenh. Ups. 19. Host. Cram. A. i. 73. Flor. 
Dan. i. 1381. Poii. et Tvrp. raris. i. 50. Mert. et Koch. Germ. 
1. 454. Willd. herh. n. 1460. /o?. 2. (yiec? relitjna.) Culmis tri- 
gonis; foliis plauis, apice triaii^ularibus, uiargiue scabris ; spi- 
cis fasciculato-umbellatis, foliis duobus brevibus va^iuautibus sut- 
fuliis; petluuculis scabris ; squamis ovaiis, acumiualis, uninerviis, 
planiusculis, hyalinis, viridulo-incanis ; lana alba. E, polystachyum 
Ilolh. N. Beiir.' i:9i. Ejnsd. Germ. 2.63. Smith. Brit. i.^^9.' Engl.Boi. 
i. 563. Vahl. Emim. 2. 389. Pursh. Flor. 1. 58. Torreij. Flor. 
i. 166. E. polystachyum ['i Linn. Stiec. n. 49. {fesfe Wahlenb.) 
E. vuln;are Pers. Syii. 1. 70. E. teueUum Nuti. Gen. 2. ad<1. 
{,/ide Torrey.) E. pubescous Sniiih. Flor. 68. hindl. Syn. 282? 
E. angustifolium Poit. ct Turj). Paris. t. 51? Linagroslis jia- 
iiiculata « Ijam. Gall. 3. 555. — Europa, Caucasus ibcricus, 
Sibiria, Amcrica borealis, Labrador. 2|i — Achenium obovato- 
cuneatum, obtusum, cicatrice ])unctifornii uoiatum, hiuc planius- 
culum, iiide convexo-acutangulum, ferrugineum, nitidulum. Sclira- 
der huc ducit Vaillaui. Bot. t. 16. fig. 2, quem alii ad E. gra- 
cile ducunt. 

7. E. STRICTUM Broivn in Richardson App. Frankl. Jonrn. 
3. Spicis pcdunculatis, invohicro brevioribus ; squamis acutius- 
culis, tenuissime ciliaiis; foliis strictis, pLinis, apico triquetro; 
culmo terctiusculo. Brown. — Amorica arclica. — Proximum 
E. teucllo (fide Brown.), quod Torrey cum E. latifolio coujungit. 

8. E. AINGUSTlFOLimi Bolh. N. Beifr. 1. 94. Eniil Bof. i. 
564. Flor. Dan. f. 1442. {Vaill. Bot. f. 16./. 1.) 1'ahl. Entim. 
2.389. Schrad. Germ. 1. 153. Pursh. Flor. i. 58. Meri. et Koch. 
Germ. 1. 455, Torrexj. Flor. i. 67. IVilld. herh. n. 1461. /oZ. 1. 
{nec ? 2. 3.) Culmis subirigonis, glabris; foliis carinato-canali- 
culatis, subcomplicatis, apice triangularibus, scabriusculis; spi- 
cis fasciculato-umbenatis, folio brcvi vaginato suffultis ; jiedun- 
culis glabris; squamis ovaiis, angusiato-acuminatis, uuiuerviis, 
plauiusculis, hyaliuis, viridulo-canescentibus, tardius fuscesceu- 
tibus; lana alba. E. polysiachyum Poll. Pal. n. 52. IVahlenh. 
IJps. 20. {Ilost. Gram. 1. i. 37 ?) E. polystachyum a Linn. 
Suec. n. 49. Ejnsd. Lapp. n. 22. {Jide IVahlenb.) E. VaiUantii 
Poit. et Tnrp. Flor. Paris. i. 52. {^/ide sftecim. et syn. laill.) 
E. intcrmedium Basf. Journ. de hof. 3. 19. Cand. Gall. 6. 298. 
{icst. Cand. et Diiby Bot. Gull. 1. 'i87.) — Europa, America 
borealis, Labrador, Insula Melvilleana. Kotzebue's Souud (Bee- 
chey), locis j^aludosls, iurfosis. 2|. — Achenium obovaium, hinc 
convexiusculum, iude couvexiuscuh>-acutangulum, mucronatum, 
castaueum, niiidum. Variat statura robusiiore et gTaciliore, fo- CYPERACEAE juss. (Eriophorum.) 179 

liis laiioribns ct angusiioribus, lana longiorc ct brcviore, Roc- 
tius varicias E. laliCoUi? 

9. E. GKACiLE Koch. in liolJi. Culalect, 2. app. Ejusd. Neve 
Beytr. 1. 95. Cand. Gull. 3. 132. Wahlenh. Ups. 20. {Vaill. Bot. 
i. 16. /. 2. ♦) Ens^l. Bot. t. 2i02. Vahl. Enum. 2. 390. Poit. 
et Turpin. Par. ^ 53. Mert. et Koch. Oerni. 1. 456. IVilhl. herb. 
11. 1462. Culmo gracili, trigono, glabro ; foliis triangnlaribus, 
angulis scabriusculis; spicis fasciculaio-umbellatis, spatha squa- 
maeformi suffultis ; pcdunculis tomentoso-scabriusculis ; squamis 
ovatis, obtusis, dorso convexiusculis, plurincrviis et fuscesccnti- 
bus, apice margineque hyalino-albidis; lana longissima, alba. E. 
poljstachyuni Thnill. {test. Mert. et Koch.) E. triquetrum Hop- 
pe 'Taschenh. 1800. 106. Schrad. Germ. 1. 152. Flor. Dan. t. 
1441. Ilost. Gram. 4. t. 74. Linagrostis paniculata (j Lani. Gall. 
3. 555. — Europa et Newfoundland, locis uliginosis. 2\> — Ache- 
nium oblongum, obtusum, triangulare, breviter stipitatum, laeve, 
pallide fuscum, glabruuij nitidum. 

10. E. VIRGIIMCTOI Linn. Spec. 1. 77. {Phikn. Ahn. t. 299. 
/. 4. Moris. Ilist. 3. s. 8. /. 9. /. 2.) Mich. Flor. 1. 34. Vahl. 
Enum. 2. 390. Pnrsh. Flor. 1. 58. Torrey. Flor. 1. 66. IVilld. 
herh. n. 1463. Culmo tereti, superne saepe trigono, glabro ; fo- 
liis planis, margine scabris ; spicis fascicuIato-umbcUatis, inter- 
dum capitato-congcstis ; pedunculis glabris ; involucro triphjllo, 
longissimo ; squamis ovatis, acutiusculis, carinato-convexis, ob- 
solete nervosis, superne ferrugineis ; lana rufesccnte. 

/S) gracile; culmo gracillimo; foliis filiformibus. Torrey. l. c. 
— America borealis. 2j. — Squamae glabrae. Lamellulae calyci- 
naccrebrae. Stamina 2 (fule Rich.; 1, fide Torr.). Stigmata 3 (ex 
Rich.). Achenium (immaturum) subobovato-oblongum, apice at- 
tenuaio-submucronatum, hinc planum, inde convexiusculo-angu- 
laium, fuscescenti-luteum. 

c) Spicae supradecomposito-umbellatac. (Sctulae calycinae capil- 
lares, nec lamelluliformes). 

11. E. COMOSIDI IVall. Cat. n. 3446. Nees uh Esenh. in 
IVighf. Bot. 110. Culmo tereti, superne trigono, glabro; foliis 
rigidis, angustis, carinato-complicatis, margine scabris; umbella 
supradecomposita ; involucro subpeniaphyllo, longissimo; spicis 
longe pedunculatis, oblongis, acutis; squamis ovato-oblongis, 
mucronatis, uninerviis, subcarinato-convexis , fuscescentibus. 
Scivpus comosus }Vall. in Boxh. Flor. Ind. 1. 234. E. arundi- 
naceum IVall. Cat. n. 3448 h. {fide specim.) Nees ab Esenh. in 
Wight. Bot. 111. Scirpus elougatus Ilamilt. in Don. Prod. 40. 
{jide descript.') ♦) A Mertensio et Kochio quoque ad E, latlfolium ducitur. 

[ 12* j 180 CYPERACEAE jlss. (Eriophorum.) 

B) nanum ; culmo vix bipoHlcari, distachyo ; foliis pcran- 
gustis. JVees ah Esenh. l. c. 

Nepalia. 2|i — Achenium lanceolatum, apice attenuato-mticro- 

natum, biconvcxum, antice subangulatum, cano-fuscescens, niti- 
dum. Setac crebrae, capillaceae (nec lamcllulifonnes), longissi- 
mae, sordide albae. 

Species miht nonnisi nominc nota. 

12. E. PALLIDIJ]>I Nees ab Esenh. in Linnaea 9. 293. FUIRENA ROTTB., Lrsy. fjl. 

Spicae multiflorae. Squamae undique imbricatae; pau- 
cissimae exteriormn vacuae. Calyx: squamulae 3, cum an- 
gulis ovarii alternantes, plerumque setulis totidem interjectis^ 
in fructu auctae et persistentes, rarissinie millae. Stamina 3, 
angulis ovarii respondentia. Stylus trifidus. Achenium trian- 
gulare, basi persistente styli mucronatum vel rostratum, 
squamulis setulisque persistentibus obtectum. Ciihmis tere- 
tiuscidiis., tri- vel (/Hinf/ucmgidaris . Spicae solitariae^ ter- 
nae vel capitato -congestae^ axillares et terminales\ ititer- 
dum umbellato-dispositae. Sf/uamae convexae, sub apice 
rotundato mucronatae vcl aristatae.) membranaceae^ c.vtcr- 
ne pubescentcs vel hirsuto-pilosae^ plerumr/ae superne viri- 
dido-caemdescen tes . 

1. F. SCIRPOIDEA Vahl. Emmi. 2. 387 et herh. Repens; cul- 
mo simplici, vaginato, glabro, superne trigono; vagiiiis teretius- 
culis, glabris ; superioribus in folium brevissimum desinentibus ; 
spicis tcrminalibus, solitariis vcl ternis, squama invohicrali suf- 
fultis, ovato-cllipticis; squamis subnovcmncrviis^ mucronatis; 
squamulis vinguiculatis, ovato-Ianceolalis, obsolcte unincrviis; se- 
tulis retrorsum liispidis. F. scirpoides 3Iich. Flor. 1. 38. {v. s.) 
Vaginaria Richardi Pers. Syn. 1. 70. — America borealis. 2\. 

2. F. CAERULESCENS Sleud. in Bot. Zeit. 1829.153 et in Lu- 
cae herh. {Eckl. herh. n. 868.) Schrad. Aual. Cap. Cyper. 51. 
Dietr. Spec. 2. 359. JVces ah Esenh. in Linnaea 7. 510. 10. 142. 
Glauco-viridis; culmo triquctro, vaginis foliisquc glabris, planis; 
spicis tcrminalibus, subquinis, capitato-congestis, ovatis, acutis; 
involucro diphyllo ; squanns mucronatis, quinqucncrviis ; squa- 
mulis brcviter unguiculatis, aristalis; aristis sctisque retrorsum 
hispidulis; achcnio stipitato, rostrato; rostro hirtcllo. F. Ecklo- 
niana Nees ah Esenh. in herh. reg. Iferol. 

p) digilalis ct humilior; spica solitaria* JSees l. c, 
y) pilosula Nees l. c. CYPERACEAE jlss. (Fuiicna) 181 

— Ctp. b. spci. 24- ■ — Squamulae in spcciminc hcrb. Berol. lan- 
ceolatae vel obovato-cuneatae, margine denticulatae vel retror- 
sum eroso-lacinulatae, in specimine (juniore) herbarii Lucaeani 
lanceolatae, mari^inc inten-errimae. 

3. F. GRACILIS. Culmis gracilibus, triquetris, vaginis fo- 
liisquc glabris ; spicis compluribus, in apice culmi capitato-con- 
glomeratis, ovalis, obtusis; glomcrulis solitariis ct geminis, al- 
tero minore, pedunculato; involucro diphyllo; squamis mucro- 
liato-subaristatis, quinquencrviis, pubescentibus ; squamulis un- 
guiculatis, obovatis, uninerviis, mucronulatis, apice ciliatis ibi- 
que integris vel 4-5-denticulatis; setulis minutissimis vel nullis ; 
achenio apice attenuato-rostrato ; rostro liirtello. — Cap. b. spei, 
ad oram orientalem. Drege legit. — Ilabitus F. cacrulescentis, 
iiisi elatior, squamulac fere F. hirtae. 

4. F. HIRTA Vahl. Enum. 2. 387 ct lierh. Schrad. Anal. 
Cap. Cjiper. 52. (^Ecklon. herh. Cap. n. 34. Sieh. herh. Cap. n. 
06.) ]\ees ah Esenh. in Linnaea 1. 510. 10. 142. Culmis acute 
triangularibus ; foliis anguste linearibus, rigidis, subtus vaginis- 
que molliier pilosis ; spicis crebris, in apice culmi capitato-con- 
gestis. ovato-oblongis ; involucro diphyllo ; squamis mucronato- 
aristatis, trinerviis, hirsuto-pilosis; squamulis unguiculalis, sub- 
rotundo-ellipticis, acuto-aristulatis, trinerviis, sublilissime cilio- 
latis, ungue villoso-ciliato ; setulis ciliolato-hirtellis; achenio sti- 
pi(ato, mucrone papilloso-hirtello terminato. Scirpus hottento- 
tus Linn. Mant. 182. {Rolih. Gram. 54. t. 16. /. 4?) F. ce- 
phalotes Schrad. in Goetf. gc/. Anz. 1821. 2071. (fide Schrad.) 
Schidt. Mant. 2. 135. — Cap. b. spci. 2\. — Specimina Vah- 
liana florifera, a mox descriptis (a Drcgio lectis) tamcn haud 
diversa vidcntur. Variai foliis vaginisque glabris. Schrader huc 
ducit iufausie Fuirenam glabram Eckl. herh. Cap. n. 882. 

5. F. ERIOLOMA Nees ah Esenh. in Linnaea 9. 288. 10. 142. 
Capitulo subsolitario ; involucri diphylli foliolo altero breviore; 
squamis ovalibus, dorso trincrviis, cx apice subulato-mucrona- 
iis, culmo foliisque pubescenii-hirtis ; perigynio sexpariito; la- 
ciniis marginc lanaiis; exierioribus e basi dilatata setaceis; in- 
terioribus ovalibus, obiusis, trincrviis, unguiculaiis, ungue lami- 
nam subaequanie; caryopsi longitudine laciniarum interiorum. 
Diees. 

u) capitulo solitario. Nees l. c, 

(5) capitulis terminalibus 2-3, uno sessili, reliquis pedun- 
culaiis. Nees. l. c. 

— Cap. b. spei. — A F. hirta distiuguitur pcrigynii seiis exte- 
rioribus praescniibus interiorum dimidia fere longiiudine, quae 
deesse videntur F. hirtae. An ejusdem forma? (Nees.) 

6. F. INTERMEDIA. Culmis gracilibus^ triangularibus, gla- 
bris ; foliis angustis, elongatis, rigidis, uirinque, praesertim sub- 
tus pilosiusculis, tardius glabris, scabriusculis; spicis capitato- 
conglomeratis, ovato-oblongis; glomerulis geminis, aut ambobus 1S2 CYPERACEAE juss. (Fuiiena.) 

pcdunculatis, .lut altei'0 sessili; squamis mucronato-aristatis, tri- 
uerviis, puJ)escentibus ; squamulis nnguiculatis, cordato-ovatis, 
trinerviis, apicc subtruncatis ct mucronulato-aristulatis, ciliolatis, 
I>asi ungueque villoso -ciliatis; setulis minutissimis, autrorsnm 
pilosis; acbenio stipitato, mucrone glabriusculo terminato. F. 
hirta Willd. hcrh. n, 1455? — Cap. b. spei ; locis humidis. — 
F. glabrac simillima, difTert praesertim culmo triangulari, foliis 
pilosiusculis setulisque calycinis minutissimis. Qnasi medium 
tcnet inter hanc et F. hirtam; varietas hujus? In planta Will- 
denowiana setulae inter squamulas fructum cingentes plane 
imllae. 

7. F. GLABRA EcMon. heih. Cap. n. 882. Culmis gracili- 
bus, teretibus vaginisque glabris; foliis angustis, rigidis, junio- 
ribus ciliatis ; spicis capitato-conglomeratis, oblongis, obtusis ; 
glomerulis tcrminalibus, solitariis et geminis, altero pedunculato ; 
squaniis mucronato-aristatis, trinerviis, pubcscenti-pilosis; squa- 
mulis unguiculatis, ovato-subrotundis, trinerviis, cuspidato-mu- 
cronulatis, apice basique ciliatis; sctulis antrorsum pubescenti- 
bus ; achenio longe stipitato, mucrone papilloso-hirtello termi- 
nato. — Cap. b. spci. 2|i — A Schradero incautc cum F. hirta 
conjuncta. 

8. F. MOLLlfULA. Glauccscens; culmo acute triangulari, 
glabro; vaginis triangularibus foliisque subtus molliter pilosis } 
spicis subcapitato-conglomeratis, ovatis; glomerulis pedunculatis, 
axillaribus geminis, terminalibus fasciculato-congcstis; squamis 
mucronato-aristatis, trinerviis, pubcscentibus; squamulis ungui- 
culatis, oblongis, mucronato-subaristatis, basi uninerviis, niar- 
gine denticulato-crcnatis ; aristula hirtella; sctulis minutissimis 
vcl nullis ; achenio attenuato-rostrato; rostro hirtcllo. 

(3) humilis; glomerulo terminali, solitario. 
— Cap. b. spei, ad oram oricntalem. Drege legit. 

9. F. IMICIIOLEPIS. Culmo iriquetro, scabriusculo ; vaginls 
glabris ; foliis apiccm versus ujarginc scabris; pednjiculis snlitri- 
stachyis, brevibus, in .'\})ice culmi fasciculato-congestis; spicis 
sessilibus, oblongo-cylindraceis, obtusis; squamis robuste mucrona- 
tis, trinerviis, pubescentibus; squamulis (in speciminibus floriferis) 
minutis, acutis vel acuminatis, encrviis, glabris; setulis nullis; 
ovario attenuato - rostrato ; rostro hirtello. — Cap. b. speij ad 
oram orientalcm. Drege legit. 

10. F. Walliciiiana. (IVall. Cat. n. 35 i 5.) Culmis acute 
triangularibus, apice villosis; vaginis iriangularibus, glabris ; fo- 
liis rigidulis, margine scabris; spicis subquaternis, in apice cul- 
mi glomerato-congestis, ovatis, acutis; sipiamis nuicrouato-ari- 
ittatis, trincrviis, pubesccntibus; squanuilis selulisque nuUis; 
ovario apice attenuato- subrostrato, glabro. — India orient.'»Iis. 
(Hurdwar.) — Affinis sequenti. 

11. F. PUBL.SCENS. Culmis acutc triangularibus , supernc 
vilioso-pubcsccntibus; vaginis glabris, ore villosis; foliis glabi"is, CYPERACEAE juss. (Fuircna.) 183 

juiiioribus ciliatis; pcdunculis 1-3-slachyis, mollifer villosis, axri- 
laribus solitariis. torininalihus brevioribus, (asciculato-con:>jostis ; 
spicis ovato-obloni^is, obtusis; sqnainis aristato-mucronatis, niul- 
tinerviis, pubesci-ntibus ; squanuilis setulisquc plane nullis: aclic- 
nio (iininaturo) acutato. 8cirpus |)ubescens Lam, lU. 1. 139. 
Desfont. Atl. 1. 52. /. 10. Vahl. Enum. 2. 27 4 el herb. Carcx 
pubescciis Foir. It. 2. 254. Carc.v Poiretii Gmel. Stjst. 1. 110. 
Isolepis pubescens Roem. el Schitlt. Sysf. 2. 118. — Africa sep- 
tentrioiialis, Corsica. — Persoou (Synops. 1. 69.) cuiu Scirpo 
ciliari lAnn. (Fuirena j^Ioinerata Lam., Vuhl.) conjungit. 

12. F. si.-MPLEX Vahl. Ecl. 2. 8. Ejnsd. Enum. 2. 384 {excl. 
fi) et herh. Culnio tetraijono (ex Vahl.) vaginisque glabris ; lo- 
liis ciliatis ; pedunculis 3-5-stachyisj axillaribns solitariJs, ternii- 
nalibus uinbellato-congestis; spicis scssilibns vel brevitcr pedl- 
cellatis, ovato-oblongis, acutis ; squainis inucronato-aristatis, 3- 
5-ncrviis, pubesccntibus, apice pilosis; squaniuiis unguiculatis, 
ovato-obloiigis, subcordatis, obtusis, basi trincrviis, glabris; se- 
tis supcrne scabriusculis ; achenio inucroiiato. — Anierica calidior. 

13. F. OBTUSIFLORA Vuhl. Eclo^. 2. 8 el herb. Culino, va- 
ginis loliisque glabris ; pedunculis 3-5-stachyis, axillaribus soli- 
tariis, teruiiualibus fasciculato-congcstis ; spicis oblongo-cylindra- 
ceis, obtusis, uinbellatis, una sessili, reliquis prdiccllalis, recur- 
vatis; squaniis luucronalo-aristatis, quinqueuerviis, piloso-pubcs- 
ccntibus: squaniulis 3 niajoribus brcviter ungniculatis, ovatis 
vel ovato-oblongis, ciliatis, basi trinerviis, niuticis vel sub apice 
mucronul^tis; 3 minoribus obovato-cuneatis, unincrviis, aristatis, 
apice ciliato-pilosis ; achcnio longe mucronato. F. simplex (i 
Vahl. Enum. 2. 381. — America calidior. — Squamulae mino- 
res interdum ad setas redactae. Diifert a praecedente nonnisi 
spicis oblongo-cylindraceis , pedicellatis structuraque squamu- 
larum. 

\i. F. ScHlEDEANA. Molliter pilosa; culmo angulato ; glo- 
mcrulis polystachyis, capituliforinibus, axillaribus solitariis, lon- 
gius pedunculatis, terininalibus genunis vel ternis, uno sessili, 
1-2 breviter peduuculatis; spicis ovato-oblongis, acutis ; squa- 
mis mucronato-aristatis, subqninquenerviis, pubescentibus; squa- 
mulis longe unguiculatis, ovalis, basi trinerviis, subcordafis, sub 
apice mucronulatis vel muticis, glabris; setulis glabris ; achenio 
mucronato. Fuircna (Vaginaria liich.) maxime affinis Fuirenae 
glomcratae et Fuirenae squarrosae Schlechtend. et Chamiss. t« 
Linnaca 6. 26. — Vera Crnz Mexicanorum. — Interdum gla- 
brcscit. (Schl. et Cham.) F. simplici simillima, distincta prae- 
scrtiiu spicis capitato-conglomeratis. 

15. F. TEREriCULiMiS Presl. in Bel. Haenk. 1. 186. (»'• s. 
in herh. reg. Berol.) Culmo vaginisque teretibus, glabris ; foliis 
ciliatis; unibellis axillaribus terminalibusque, conipositis decom- 
positisque; spicis glomerato-capitatis, ovatis, hirsutis ; squaniis 
late ovatis, emarginatis, recurvato-aristatis; setia hypogynis nul- 184 CYPERACEAE juss. (Fuirena.) 

lis. Presl. — Acapulco. 2|i — Squamae obovatae, sub apice ro- 
tundato mucronato-aristatae, trinerviae, pubescentes. Squamu- 
lae in specimine suppetente imperfectae. 

16, F. SQUARROSA Mich. Flor. 1. 37. Valil Enum. 2. 385 
et herb. Torrey. Flor. 1. 67. IVilkl herh. n. 1456. Culmo sul- 
cato-angulato , glabro ; vaginis pilosis ; foliis supra puberulis, 
subtus pilosis, margine ciiiatis; spicis 3-8, capitato-conglomera- 
iis, ovato-oblongis, obtusis ; glomerulis axillaribus solitariis, 
Jonge pedunculatis ; terminalibus tcrnis, uno sessili, duobus pe- 
dunculatis; squamis mucronato-aristatis, septemnerviis, pubes- 
centibus; aristis reflexo-patentissimis; squamulis longe unguicu- 
latis, spatlielliformibus, acutis, quasi trinerviis, glabris; setulis 
minutis^ glabris; acbenio longc mucronato. 

^?) pumila; culmo superne pubcscente; foliis glabrls; ore 
vaginarum piloso ; spicis 1-3^ tcrminalibus. Torrey l. c. 
68. F. pumila Spreng. Syst. 1. 237. F. Torreyana Beck, 
Flor. 429. 
— America borealis, 

17. F. GL03IERATA Lam. III. 1. 150. Vahl. Enum. 2. 386 
et herh. Brown. Prod. 220. (TVall. Cat. n. 3544 a. 6.) Decaisney 
Descr. herh. Timor. 32. Willd. herh. n. 1453. Culmo oblique te- 
tragono (fide Nees.) vaginisque glabris ; foliis margine ciliato- 
pilosis; pedunculis 3-5-stachyis, terminalibus et axillaribus, 
solitariis vel gcminis, brevibus ; spicis sessilibus, ovatis, obtu- 
sis ; squamis mucronato-snbaristatis, trinerviis, pubcscentibus j 
squamulis longe unguiculatis^ latis, apicc trilobis, basi subhasta- 
tis, trinerviis, glabris ; setulis minutis, rctrorsum hispidulis; ache- 
iiio robuste mucronato, mucrone glabro. Scirpns ciliaris JLinn. 
Mant. 182. (Phdn. Mant. t. 417. /. 6.) Rotlb. Gram. 55. t. 17. 
/.1. F. Rottboellii Nees ab Esenb. in IVighf. Bot. 94. (IVall. 
Cat. n. 3544 a.) — India orientalis , Nova Hollandia tropica, 
Timor (Decaisne.). 2^ — Variat vaginis foliisque utrinquc pilosis. 
Necs I. c. plantam Brownii ad F. pcntagonani ducit et Fuirenam 
ciliarcm Roxb. ut species distinguit, cui Scirpum ciliarcm L. ad- 
jungit. 

18. F. OCHREATA, Nees ab Esenb. in Linnaea 9. 288. Cul- 
mo tereti?, glabro; vaginis foliisquo ubique molliter pilosis, li- 
neari-lanccolatis, acutatis, membranaccis; pedunculis 3-5-stachyis, 
axillaribus solitariis vel gominis, tcrminalibus abbreviatis, ap- 
proximatis; spicis oblongis, obtusis; s({uainis niucronato-arista- 
tis, ti'inerviis, pubescentibus ; sqnamulis unguiculatis, subovatis, 
retusis, mucronulatis, obsolete trinerviis^ basi ungueque ciliaiis; 
sctulis niinutissimis; achcnio stipitato, longe mucronato. — In- 
sula Zangibar. Bojer legit, Lesson dcd, — Dillert a praecedcntc 
praesertim forma squamularum ; F. pentagonae Nccs item pro- 
xima. 

19, F. U.NCINATA. (JVall. Cat. n. 3534 d.) Culmis difTHsis, 
angulatis?, vaginis foliisquc pilosis ; capitulis axillaribus solita- CYPERACEAE jliss. (Fuirena.) 1S5 

rlis, pcdunculatis, terminalibus gcminis, altero scssili ; spicis 
paucifloris; squamis carinalis, mucronato-suharistalis, costato- 
septemncrviis, pubescentibus, ciiiatis; squamulis unguiculalis, 
ovatis, trincrviis, ciliatis, apice hispidulo-villosis ct aristulatis; 
aristula retrorsum spinulosa; selulis retrorsum hispidulis; achc- 
nio longe mucronato. Scirpus uncinatus JVUld. Spec. 1. 300 et 
herb. n. 1210. {riulai. Alm. 178. i. 190. /. 7.) Vahl. Emim. 2. 
259 et herh. Isolepis uncinata Roem. et SchuU. Sysf. 2. 111. F. 
ciliaris (Roxl. Flor. Ind. 1. Ibi?) Nees ah Esenh. in IVight. 
Bot. 93. ijide IVall. Caf.) — India oricntalis, Ceylona. — Wces 
ab Esenbeck ad F. ciliarcm Roxh. ducit Scirpum ciliarem Linn. 
An Scirpus capitatus Burm. Flor. Ind. 21. huc pertinct ? 
(Vahl. 1. c.) 

20. F. PENTAGONA IVight. et W.Arnott. Bot. oflnd. 93. (Wall. 
Cat. n. 35-12.) Culmo vaginisque acute quinquaugularibus fo- 
liisque glabris ; pedunculis tcrminalibus et axillaribus, subgemi- 
iiis, altci'o monocephalo, altero longiore, 2-3-cephalo ; capitulis 
polystachyis, uno sessili, 1-2 brcvitcr pedicellatis ; spicis ovatis, 
acutis ; squamis mucronato-subaristatis, trinerviis, pubescentibus ; 
squamulis unguiculatis, subobcordatis, trincrviis, glabris, mucro- 
nulo uncinato; sctulis nullis; achenio robuste mucronato ; mu- 
cronc hirtello. — India orientalis, Ceylona. — Distinguitur a 
F. capitata JVilld. nonnisi squaniulis longius unguiculatis, fus- 
cis, a F. Thouarsiana setularum defectu. Nees ab Escnbeck 
(m IVight. Bof. 93.) huc ducit F. glonieratam Brown. Frod.2^2(i. 

21. F. UMBELLATA Rotfh. Gram. 70. t. 19. f. 3. Vahl. Enum, 
2. 383 et herh. Broxvn. Prod. 220. Ilumh. et Kunth. Nov. Gen. 
1. 219. Presl. in Rel. Haenk. 1. 186. IVeigelt. herh. Surinam. 
yVilld. hcrh. n. 1452. Culmo glabro vaginisque quinquangulari- 
bus, scabriusculis ; foliis glabriusculis ; umbcllis axillaribus ct 
ierminalibus, simplicibus vel compositis, corymbiforuiibus; radiis 
divaricatis; spicis capitato-congestis, ovato -lanccolatis, acutis; 
squaniis mucronato-aristatis, trinerviis, puboscentibus ; squamulis 
obcordatis, trinerviis, apice ciliolatis, mucronulalis ; setulis nul- 
lis; achenio niucronato. F. paniculata Lam. III. 1. 150. t. 39. 
Linn. Suppl. 105. F. Wcigelli A. Spreng. Tent. 4. 

p) pilosa; cuhiio, vaginis foliisque utrinquc pilosis. F. 
umbcllata PresL l. c. 
— America calidior et insulae, India orientalis, China, Nova 
Hoilandia tropica, Guinca (fide herb. Ilorncm.); /? Insula Gua- 
ham Mariannarum. 

22. F. ROBUSTA. Cnlmo vaginisque acute quinquangulari- 
hus foliisque glabris, rigidis, margine scabriusculis ; umbellis 
axillaribus et terminalibus, simplicibus vel compositis, corym- 
biformibus; radiis divaricatis; spicis 3-5-nis, cylindraceo-oblon- 
gis, acutatis; squamis robustc mucronatis, trinerviis, puberulis; 
squamulis unguiculatis, oblongis, mucronato-<iristatis, crassius- 186 CYPERACEAE juss. (Fuireiia.; 

culis, basi bincrvHs; sehiHs totiilein glabriusculls ; achenio (im- 
niaturo) acutato-inucronato. — Erasilia meridionalis. Sellow le- 
git. — Diirert a F. umbellata et F. Thouarsiana, quibus pro- 
xima, pracsertim forma et glabritie squamularum. F. simplici 
quoquc affinis ; in hac tamen culmus gracilior, folia minora, te- 
nuiora ct ciliata, squamulae obcordatac, obtusae et muticac, achc- 
nium stipitatum. 

23. F. Thouaksiana. Cuhno vaginisque acute quinquan- 
gularibus, glabris ; foliis supra scabriusculis, subtus glabris; 
umbcllis axillaribus ct tcrminalibus, pauciradiatis ; spicis capi- 
tato-congcstis, ovato-lanccolatis, acutls; squamis mucronato-sub- 
aristatis, trincrviis, pubcsccntibus; squamulis tortuoso-unguicu- 
latls, subobovatls, cuspidato-aristulatis, trincrviis, apice ciliola- 
tis; sctulis glabrls, apicc uncinato-rccurvatis ; achcnio longc mu- 
cronato. F. pcntagona Anb. dii PelU-TImars. herh. — Insulae 
Mascarcnac, nisi Madagascaria. — Dilfcrt a F. umbcllata prae- 
sertim umbellis depaupcratls setulisque squamulis intcrjectis 
uncinato-rccurvatis. 

24. F. IVIAURITIANA Nees ab Esenb. in Linnaea 9. 288. {Sieh. 
herh. Manrit. n. 1.) Culmo aplccm vcrsus mollitcr plloso vagi- 
nisque acutc qulnquaugularibus, glabi'Is ; follis glabriuscuHs; um- 
bellis axillarlbus ct tcrminallbus, slmpliclbus, pauclradiatls; ra- 
diis divarlcatls; spicis capitato-conglomcratis , ovato-oblongis, 
acntis; squamis mucronato-aristalls , trlnervlis, pubcscentlbus ; 
squamulls cuncatls, trlncrviis, apicc obtusc trilobis, subclliohitis, 
mutlcls; sctulis nullis; achcnlo mucronato. — Mauritlus. — 
Varictatem, /? angustifoliam Fuircnae umbellatae faciunt, dilferro 
videtur non modo follls multo angustioribus, aplcem vcrsus at- 
tcnuatis culmoque tctragono (mlnlme!), scd etiam spicis hirsu- 
tissimis. (Nces. in Mcy. mss.) Distlngultur a F. umbcllata non- 
nisi folils angustloribus, umbcllls dcpaupcratis squamulisquc 
apice trilobls, muticls. Vix spccics distlncta. 

25. F. CAPITATA Willd. hcrh. n. 1454. Culmo vaginisque 
acute quinquangularibus folilsquc glabriusculis ; glonicrulis po- 
lystachyis, capituliformibus, pcdiujculatls, Interdum altero brevi- 
ter pcdlccllato auctls, axillaribus solitariis- tcrnis, tcrminallbus 
subumbellato-congestis, brcvitcr pcdmjculatls et sessillbus; spi- 
cis ovatls: squamis mucronato-aristatis, trinervlis, pubcsccntibus ; 
squamulis obcordatis, trincrviis, aplcc ciliolatls et nuicronulatis; 
sctulis minutissimis vcl nullis ; achcnio inucronato. — Mauritius. 
— DifVert a F. umbellata nonnisl inllorcsccntla. 

Species a mc haud visae. 

26. F. ARENOSA Brown. Prod. 220. UmbcIHs axillarlbus 
terminallquc slmpliclbus; spiculis solitariis, oblongls, pilosis; 
aristls squama dinildlo }>rcvIoribns; culmo foliisquc glabris. 
Brown. — Nova HoUandia tropica. 

27. F. EcKLONll ]\ees ah Esenb. in Linnaea 10. 143. Fas- CYPEHACEAE jlss. (Fuircna.) 187 

cicnlo nxlllari 1 -2-stacliyo , pctluiiculalo; icrniiiiall coniposiio, 
paiulo, involucruni 1-2-phvIInni aoquante; squamis quailrifariis, 
<Iorso Irlnerviis, infra apicem subnlato-mncronatis, velntino-pu- 
Itcscontibus ; perigynii loliolis tcrnis, ungniculatis, lanccolatis, 
caryopsi rostrato «luplo brcvioribus, extcrioribus nullis; vaginis 
foliisquc linearibns, acuminatis, planis^ subtus pubcscentibus. 
JVees. 

(j) capitulo solltarlo, oligostacbyo. Nees. l. c. 

— Cap. b. spei. — Specics (listlnctissima caryopsi magna, ro- 
stro bidentulo compresso-angulato coronata jjcrlgynilque sepa- 
lis parvis. (Nees.) 

28. F. CAiVESCENS Vahl. Enum. 2. 385. Spiculis glomerato- 
capltatis; culmo follisque villoso-incanls. Vitlil. — Senegambia. 

— In berbario Vabliano bauJ snppetit. 

29. F. HISPIDA EllioU. Bot. 1. 579. FoIIis praelongis va- 
glnisque hlspldissimls; caule snpcrne hispido; capitulis plnribus 
(5-8), aggregatis ; valvulis corollinis ovatis, mncronatis. Ell. — 
Carolina, Georgia. — Stamina 3. Stigmata 3. 

30. F.? CUSPIDATA. Culmo folioso, inferne compresso, 
ancipltl, supcrne triquctro; folils linearibus, superlorlbus longe 
cuspidatls: umbella slmplicl^ biradiata, Involucro monophyllo bre- 
Aiore ; spicis fasciculatis, oblongo-ovatis, squarrosis, cinerascen- 
tibns; squamis ovalibus, mucronatis, extus pnbesccntlbus. Hoih. 
Scirpus cuspidatvis Ilolli. Nov. Spec. 31. — India orientalis. — 
^uoad nmbeliac structuram proxlma F. 'glomeratae Vahl. (Scirpo 
ciliari Ehm.); cave ne cum illa confundas. (Roth.) 

Species niihi nonnisi nomine notae. 

31. F. BAHIENSIS Nees ah Esenh. in Linnaea 9. 288. 

32. F. RlVULAlllS Nees ah Esenh. l. c. (Sclrpus rivularis 
Don.) 

ISOLEPIS BROWN. 

Spicae multi, rariiis pauciflorae. Squamae undlque iin- 
bricatae, couformes, omnes floiiferae vel paucissimae exterio- 
ruui vacuae. Setac squamulaeque calycinae iiullae. Stamiua 
3, rarius pauciora. Stylus tri-, rarius bifidus, basi aequalis, 
deciduus. Achenium triangulare, rarius biconvexum, basi 
pcrsistente styli mucronatum vel muticum. Culmi foliati 
vcl uphylli. Spicae solitariae^ gemi?iae, ternae vel plures 
capitato- conglomeratae ; glomerulis solitariis vel pluribus 
per umhellam simplicem vel compositam dispositis. 

1) Species legitimae. 

1. I. PUi>riLA Roem. et Schult. 2. 106. Repens ; culmis 
cacspitosis, sctacels, rigidis, infcrne monophyllis, glabris ; lolio 188 CYPERACEAE jlss. (Isolepis.) 

brevi, subulato, canaliculato, apice triaugulari, obtuso ; spica 
solitarla, pauci-(3-4-)flora, uuda ; squamis carinatis, ovatis, ob- 
tusis, superne ierrugineo-Iutescentibus ; stylo tritido ; achenio ob- 
ovato-oblongo, hinc plano, inde convexo-obtusangulo, acuto-mu- 
cronato, laevi, supernc ferrugineo, iiitidulo. Scirpus pumilus 
Vahl. Emim. 2. 2 i3 et herb. Isolcpis oligantha C. A. Mey. Cyper. 
nov. 3. f. 1. Ledeb. Flor. 1, 64 (sphalmalc iypogruphico eloiigan- 
iha). Eleogiton elongantha Dielr. Spec. 2. 96. — Helvetia, AI- 
tai. 2^ — Setae nuUae. Habitus Eriophori alpini et praesertim 
Scirpi caespitosij an hujus varietas setis destituta? C. A. Meyer 
plantam suam I. pumilae et I. cernuae affinem dicit. Link (Hort. 
1. 285) huc ducit I. Icptaliam Koch in Flor. 1821. app. 8 et 
Scirpum setaceum Brot. Ltisit. 1. 55. Conf. cum I. pygniaea. 

2. I. FLUITA^S Broivn. Frod. 221. Roem. et Schxdt. Sysl. 2. 
105. Cuhnis flaccidis, ramosis, foliatis, in aqua natantibus, in limo 
rcpenlibus, hinc convexis, inde canaliculatis (ex Schrad.); foliis 
lineari-setaceis, canaliculatis, glabris ; spicis in apice ramorum 
solitariis, subrolundo-ovatis, pauci-(3-7-)ttoris, nudis; squamis 
ovalo-oblongis, obtusis, convexis, albidis, dorso viridibus et ob- 
solete ncrvosis ; styio bifido ; achenio elliptico, lenticulari-bicon- 
vexo, mucronato, laevi, fuscescente, vernice tenui albidaobducto. 
Scirpus fluitans Liim. Spec.i.71. Flor. Dan. t. 1082. Fngl. Bot. 
t. 216. lahl. Fmim. 2. 246 et hcrb. Schrud. Cerm. 1. 130. Meri. 
et Koch. Germ. 1. 432. Cand. Gall. 3. 139. Willd. herh. n. 1170. 
Scirpus stolonifcr Both. in Ust. Ann. nov. 4. 36 et 8. 18. (/ide 
Vuhl.) Eleogiton fluitans Link. Ilort. 1. 284. JXees ub Esenb. 
in Linnaea 9. 291. Scirpus fascicularis IVilld. herb. n. 1186. (e 
Borbonia.) Dichostylis fluitans Beauv. licichenb. Germ. 75. — 
Europa, Insula Borboniae, Nova HoIIandia et? Cap. b. spei. 2|i 
— Squamae nullac vacuac. Stamina 3. Setae nuilae. Pianta bor- 
bonica (Scirjius fascicularis IVilld. herb.") diflcrt ab curopaea non- 
iiisi squaniis ferrugineo-punctulutis. 

3. I. KXJBICUNDA. Stylo bifido ; culmo stolonifero ; ramis 
foliosis ; foliis linearibus, obsolcte trinerviis, venis transversalibus 
indistinciis; spicuiis paucifloris ; bractca vaginali superiore su- 
bulato-mucronata, spiculam subaequante ; squamis acutiusculis, la- 
tere purpurasccntibus; ciiryopsi laevi. Nees. Eleogiton rubicuu- 
dus JSees ab Esenb. in Linnaea 10. 164. 

d) culmo praelongo, naiante; foliis angustissimis. 

^) culmis scu scapis fasciculatis, foliis praelongis latiori- 
bus fasciculisque decurvis. (Planta junior.) 

— - Cap. b. spei; a in fluminibus. — A praecedente notis supra 
cxpositis, praesertim foliis subenerviis aveniisque sat distincta. 
(Nees.) 

4. I. FASCiCULARlS. Stylo bifido ; culmo stolonifero; sto- 
lonibus basi apiccque foliosis; foliis anguste linearibus, triner- 
viis, aveniis; scapis tcnuibus, brevibus ; spiculis oblongis, multi- CYPERACEAE juss. (Isolepis.) 189 

florls; Lractcis vagiiialihus spicula duplo brevioribus squaniisquc 
obtusis (latere purpurco-lineolatis). JVees. Eleogiton iascicularis 
Nees ab Esenh. inJ/nmaea 10.165. — Cap. b. spci, juxta aquas 
et in ipsis aquis. 

5. I. STRIATA. Stylo bifulo; culmo stolonifero ; ramis fo- 
liosis, multinotlibus; foliis linearibus, o-nerviis, venis transversa- 
libus indistinctis ; spiculis paucifloris; bracteis vaginalibus spi- 
cula brevioribus squaniisque obtusis. JSees. Eleogiton striatus 
Kees ab Esenb. in Lhinaea 9. 291. 10. 165. — Cap. b. spei, in 
aquis. O — Secunilum Neesium ab Esenbeck clilfert ab Eleogi- 
tone purpurascente (rubicundo?) et E. fluitante culmo scapisque 
crassioribus, foliis praesertim latioribus, validc 5-nerviis, glaucis; 
scapis quoque glaucis, semipedalibus, spicula tota viridi-glauca 
(ovata, acutiuscula, apice stcrili). Cum tanta sit formac planlarum 
aquatilium inconstantia certus iion sum, nnmne poiius tres istae 
(Eleogiton striatus, fascicularis et rubicundus), quas dixi spe- 
cies, unius ejusdcm spcciei diversas formas appellandas csse cen- 
seam. (Nccs I. c.) 

6. I. cniVLLA. Culmo ramoso, foHoso, flaccido, rcpente 
natanteve; foliis fasciculatis, linearibus, acutiusculis, trinervibus, 
incurvis, culmum tereti-compressum striatum incurvum subae- 
quantibus; spica solitaria, tcrminali; squamis subrotundis, trun- 
catis, infcrioribus spica brevioribus; sianiinibus 2; caryopsi ob- 
ovata, lcnticulari, laevi. JXees. Eleogiton curvulus IVees ab Esenb. 
in IVight. Bot. 110 et in Linnaea 9. 291. — India orientalis, 
Ceylona. — Ab I. fluitante, cui maxime similis, differt: foliis 
latioribus, brevioribus^ rigidioribus, culmos (e fasciculis ut in 
illa nasceutcs) et latitudine et longitudine subacquantibus, nec 
iisdcm anguslioribus, spicae squamis subaequalibus, plerumque 
ad latera purpura tinctis. (Nees.) 

7. 1. LLnvviGiI. Cuhnis cacspitosis, brevibus, triangulari- 
bus, basi foliatis, apicc fasciculato- ramosis ; ramis simplicibus, 
monostachyis, hinc convcxis, inde canaliculatis, basi foliatis; fas- 
ciculis sacpe alios (1-4) emittcntibus, quasi proliferis; foliis an- 
guste lincaribus, canaliculatis, glaucescentibus; spicis ovatis, acu- 
tis, multifloris, nudis; squamis carinato-navicularibus^ ovato-cl- 
lipticis, sub apice brcvitcr mucronatis, superne sanguineo-fei-ru- 
gineis, carina viridi; stylo bipartito; achenio obovato, plano-con- 
vexo, mucronato, subtilissime punctulato, fuscescente, nitidulo. 
Fimbristylis Ludwigii Stend. in Bof. Zeit. 1818. 1. 139. Dietr. 
Spec. 2. 162. JVees ah Esenb. in Linnaea 7. -491. Trichclostylis 
Ludwigii Nees ab Esenh. in Linnaea 9. 290. 10. 146. Dichosty- 
lis Ludwigii Nees ah Esenb. in herb. reg. Berol. Scirpus proli- 
fer Spreng. in Zeyh. Flora Cap. n. 378 (Jicle herh. Lucae.), nec 
Botlb. 

§?) tenuior (fluitans?). Scirpus prolifer Spreng. in Zeyh. 
Flora Cap. n. 231 (Jide herb. Lucae.), nec Botlb. 
— Cap. b. spei. 2{i • — Squamae nullae vacuac. Stamina 3. Se- 190 CYPERACEAE jlss. (Isolcpis.) 

lae nnllao. I. llwiiand proxinia, jiraesei-tlm varietas lennior, 
quae mcdium tenct iutcr ntramquc specicm. 

8. I. PUSILLA. Caespitosa; pusilla; culmis capillaceis, in- 
ferne foliatis, glabris, basi ramosis et repentibus; foliis culmo 
brcvioribus, iincari-capiilaceis, acutalis, glabris; spica solitaria, 
erecta, nuda, oblonga, obtusa, multiflora; squamis oblongis, ob- 
tnsis, mulicis, subcarinato-convexis, dorso viridibus, lateribus 
bincrviis, byalino-albidis, sacpc superne purpurascentibus; sla- 

minibus 2; slylo trifido; achcnio — Cap. b. spei, in rivu- 

lis. Drcge lcgit. — Squamae omnes ferliles. Setac nullac. 

y. I. TElNLiIS Schrad. Anul. Cap. Cyp. 15. Nees ab Esenh. 
in Linnuea 9. 291. (v. in herb. reg. Berol.) 10. 148. Culmis 
cacspitosis, setaceis, basi foliatis; foliis culmo brcvioribus, ca- 
pillaceis, glabris; spica solitaria, cylindracco-oblonga, obtusa, 
erecia, nuda; squamis convcxis, ellipticis, obtusis, muticis, dorso 
viridibus, sub apice sphacilato-fuscis, apice margincque hyalino- 
albidis; stylo profunde trifido; achenio obovato-oblongo, apicato, 
interne planiusculo, cxtenie convcxo-obtusaugulo, subtilissimc 
tuberculato-punctulato, cinerascente, humeciato nigro, squama 
dimidio brcviore. Scirpus tenuis Spreng. in Zeyh. Cat. Cap. 
{Bot. Zeit. 1829. 12.) Isolepis atro-purpurca Nees ab Escnh. in 
Einnaea 7. 495 (excl. syn.), Jicle ipso auct. • — Cap. b. spei. O 

— Planta 1-1^-pollicaris. Radix fibrosa, annua. Stamina 2. Se- 
tac nullac. 

10. I. ATROPURPUREA Nees ab Esenh. in herb. reg. Berol. 
et? in Linnaea 7. 495 (e.vc/. syn. ad Eleocharidem afropurpiiream 
speclant.), partim. Culmis setaccis, sulcato-angulatis, glabris, basi 
subdiphyllis; foliis brevibus, lineari-capillaceis ; spica solitaria, 
erecta, nuda, oblonga, obtusa, multiflora; squamis convcxis, el- 
lipticis, apice rotundatis, muticis, dorso viridibus vel sangui- 
iieo-fuscescentibus, lateribus apiceque hyalino-albidis ; stylo bi- 
fido; achenio obovato-oblongo, biconvexo, mucronulato, subtilis- 
sime tuberculato-punctulato, nitidulo, cinereo, humectato fusco. 

— India orientalis (fjdc Nees ab Esenb. in herb. rcg. Bcrol.) 
et? Cap. b. spci. — Radix fibrosa. Culmi subpollicares. Sta- 
mina 3? Setae nullae. Differt a praecedcnte stylo bitido, cul- 
mis, vaginis foliisque atrosanguincis et patria, si haec rccte 
notata. 

11. I. LEPTOSTACHYA. Culmis capillaccis, glabris, inferne 
foliatis, basi ramosis et rcpcntibus ; foliis brevibus, lincari-capil- 
laceis, glabris; spica solitaria, cylindracca, acuta, erecta, nuda, 
inultiflora; squamis ovato-subrotundis, apice rotundatis, muticis, 
concavis, obsolcte flabollato-nervosis, glabris, hyalino - albidis, 

dorso viridibus; staminibus 2; stylo bifido; achenio — 

Cap. b. spei, in pratis paludosis. Drcge legit. - — Setae 
nullae. 

12. I. TENUISSDIA Nees ab Esenb. in JAnnaea 9. 291. {v. 
in herb. reg. Berol.) Rcpens in limo, longe fluitans in aqua ; CYPERACEAE Jiiss. (Isolepis.) 191 

oulmis folHsqno capillacoi.s, clal)ris; spicis soliiariis, iniordiiin 
^emiiiis, subrofniulo-ovatis, luulis, plurilloris; squaiiiis curinato- 
iiavicularilnis, obtusis, muticis, dorso viridilius, laterilnis liyali- 
iio-albidis, suporue inagis iniiiusve sani;'uiiiois: slylo trilido; ache- 

iiio — Cap. b. spei. (Bergins et Drege leg.) — 8tainiiui 

2 vel 3. Sctae nullae. 

13. I. PYGMAEA. Culinis caespilosis, filiformibus, glabris, 
subnionophyllis; folio filiformi, brevi ; spica tcrniinali, stditaria, 
ovato-elliptica, obtusa, uiultiflora; involucro monophyllo, spicam 
subaequanfe ; squamis carinato-navicularibus, lafc ovatis, obtu- 
sis, subnnicronulatis, cariua viridibus, lateribus hyalino-albidis, 
interdum superne afro-sanguincis; sfylo proiunde trifido; ache- 
nio snbrotundo, intcrne planiusculo, exfcrnc convexo- angulato, 
inucrunafo, subfilissimc tubcrculafo - punctulafo, laete casfanco, 
iiifido. Fimbristylis pygmaeum Vahl. Enum. 2. 285 et herh. 
Isolepis magcllanica Guudich. in Freyc. II.^ hot. 414. {Jide sjw- 
cim.) Scirpushrcvis Urvill.HIaclov. '29. (Jide specim.) Isolepis brc- 
vis Brongn. in Diiperrey, II. 180. Isolepis Meyeniana ]\ees ah 
Esenh. in lAnnaea 9. 291. (Jide specim.y Isolepis brachyphylla 
Presl. in Rel. Uaenk. 1. 187. ijide specim.) Isolepis brevifolia 
Presl. l. c. 351. Isolepis pumila Ilort. Berol. (Jlde specim. in 
herh. reg. Berol.) Link. Ilort. 1. 285 (e.vcl. syn. Vahl.), nec IVilld. 
herh. Scirjjus lepfaleus Koch. in Bot. Xeit. Syll, 8. Isolepis lep- 
talca Schidt. 3Iant. 2. 62. (Jide specim. in hort. reg. Berol. cult.) 
Scirpus acicularis Salzmann. Scirpus sefaccus Brot. Lus. 1. 55. 
(Jide Link.^ qui eundem cum I. leptalcu dicit.) Scirpus setaceus 
Sieh. herh. Cret.? Isolepis tenuis Presl. in Delic. Prug. 1. 144. 
Schtdt. Mant. 2. 475? Eleocharis riparia J\'ees ab Esenb. in Sieb. 
Agrost.n. 20. (nec Brown?) Isolcpis chlorostachya IVees ab Esenb. 
in Linnaea 9. 291. 10. 149. (Jide specim. in herb. reg. Berol.) 
Isolepis Saviana Link. Ilorf. Berol. 1. 285. (e.rcl. syn.) Scirpus 
pumilus IVilld. herh. n. 1158. (nec Vahl.) Scirpus ccriiuus l ald. 
Enum. 2. 245 et herh. Isolepis cernua Boem. el Schvlt. Syst. 2. 
106. Eleogifon cernua Dietr. Spec. 2. 96. 

^) culmis diphyllis; foliis clougafis. Isolepis trigona 

Kunze in Poeppig. Coll. pl. Chil. 1. 27. (Jide specim.) 

Isolcpis fuscata Nees ub Esenb. in Linnaea 9. 291. (Jide 

specim.) 

— Europa australis, Anglia (fide specim. in comif. Dorset lecf., 

a cel. Hook. mecum communic), Bonaria, Chili, Peruvia, Insulae 

Maclovianae, Nova Zeelandia, Nova Hollandia, Cap. b. spci, Ins. 

St. Helenae. — Sjiicae iuterdum geminae. Achenia punctulafo- 

scabriuscula (ncc fransverse undulata, ut Vahl. descripsit.). Sty- 

lus rarissiine bifidus. Sfamina tria. Setae nullae. Involucrum 

inferduDi valde abbroviatum (in I. Saviana IIoi't. Berot. et Scirpo 

ccrnuo VahL). Siniilis I. sefaceae. (Vahl.) 

14. I. SUBTILIS. Caespitosa; culmis capillaceis, glabris, 
basi foliatis, ramosis et repentibus; foliis culmo brevioribus, ca- 192 CyPERACEAE juss. (Isolepis.) 

pillaccis, glabris ; spica solifaria, ovata, obtusa, pauclflora: in 
volucro nioiiopliyllo, longissimo ; squamis carinato-iiavicularibus, 
late ovatis, obtusis, mucronulatis, hyalino-aibidis, carina viridi ; 

staminibus 3; stylo trifido; aclienio — Cap. b. spei, in ca- 

vernis rupiuni. Drege legit. — Spicae suboctoflorae. Squamae 
omncs fertilcs. Antherae flavae. Setae nullae. Species hinc I. 
ienuissimae, indc I. pygmaeae proxima, ob fructuum defectu ad- 
huc obscura. 

15. I. VENTJSTULA. Repens ; culmis fiiiformibus, vaginatis, 
aphyllis, glabris ; spica solitaria, ovato-eliiptica, acutiuscula, mul- 
tiflora ; squamis carinato-navicularibus, latissime ovatis, obtusis, 
muticis, sanguineo -castancis, nervo medio supcrne prominente, 
viridulo, nitidis ; infima vacua, mucronata, involucrum veferente; 
stylo profunde trifido; achenio (immaturo) liinc plano, inde con- 
vexo-angulato, submucronato. Isolepis bieolor IVees ah JEsenh. 
in Linnaea 9. 291. 10. 148. — Cap. b. spci. — Setae nuUae. 
DifTert ab I. pygmaea nonnisi spicis robnstioribus, involucro ad 
squamam mucronalam redacto squamisque sanguineo-castaneis. 
Nomen ob antiquiorem I. bicolorem Carmich. mutavi. 

16. I. EcKLOAIANA ScJirad. Cat. sem. 1829. Ejxisd. Anal.Cap, 
Cyp. 15. t.i.. f. 3. (^Ecklon Cap. n. 875.) Nees ah Esenh. in Lin- 
naea 9. 291. 10. 149. Culmis caespitosis, capillaceis, glabris, 
monophyllis ; folio brcvi, capiilacco; spica solitaria, ovata, mul- 
tiflora ; involucro monophyllo, plcrumque spicam aequantc vcl 
superante; squamis carinato-navicularibus, late ovatis, obtusis, ob- 
soletissime niucronatis, hyalino-albidis vcllatcribus magisminusve 
atro-sanguineis, carina viridi; stylo profunde bifido; achenio ob- 
ovato-subrotundo, plano-convexo, apicato-mucronato, tuberculato- 
punctulato. fusco, nilidulo. Scirpus verruculosus Sleud. in Hot. 
Zeit. 1829. 145. ijide specim. Ecldon. in herh. Lncae.) JVees ah 
Esenb. in Linnaea 7. 79. Eleogiton verruculosa Dielr. Spec. 2. 
98. Isolopis vcrruculosa JVees ah Escnh. in herh. reg. Berol. Iso- 
lepis natans var. a JXees ah Esenh. in herh. reg. UeroL, jiartini. 
— Cap. b. spei. — Stamina 2. Setae nullae. Diilert ab I. 
pygmaea et I. Saviana nonnisi staminibus 2, stylis bipartitis 
acheniisque plano-convexis. 

17. I. SORORIA. Culmis cacspitosis, capillaceis, glabris, 
submonopbyllis ; folio brcvi, capillaceo; spicis geminis, rarius 
solitariis, ovatis, obtusis ; involucro monophyllo, spicas superante, 
capillaceo; squamis carinato-navicularibus, late ovatis, subcorda- 
tis, acutis, hyalino-albidis, saepe superne ad Iatei'a sanguineo- 
nubeculosis, carina viridi ; stylo profunde bifido; achenio subro- 
tundo, tnrgidissime biconvcxo, apicato, lineolis prominulis longi- 
tudinalibus ct transversalibus subcancellato, fusco, nitido. Isole- 
pis natans var. a Nees ah Esenh. in herh. reg. Berol., parlim. — • 
Cap. b. spei. — Setae nullae. I. Ecklonianae et I. setaceao 
proxima, differt ab hac stylo bifido^ ab utraque fructu iurgidis- 
sime biconvexo, subcancellato. 

18. CYPERACEAE juss. (Isolepis.) 193 

18. I. SaVIANA Schnll. Munt. 2. 63. Nees ah Esenh. lu 
Linnaea 9. 291. Culmis caespitosis, fililbrinihus, inouophyllis, 
glabris; folio lincai-i-filirornii, sacpc abbreviato, niucroniforuii ; 
spicis gcniinis, ovatis, obtusis, niuliinoris; involucro monopbyllo, 
spicas parum supcrantc; squamis late ovatis, carinato-navicula- 
ribus. subnmcronulatis, carina viridibus, latcribus byalino-albidis, 
niacula atro-sanguinca notatis; stylo profunde trifido ; achcnio 
subrotnndo, intcrne plano, extcrne convcxo-obtusangulo, mucro- 
nato, subtilissime tubcrculato-scabrato, fuscesccnte. Scirpus Sa- 
vii Sehasf. et Maxiri, Protl, 22. Scirpus setaceus Bivon. Cenf. 1. 
72. Scirpus filiformis Savi, Pis. 1. 46. Isolepis sicula Presl. Cyp. 
Sic. 13. Scirpus namidianus Vahl. Enum. 2. 254 et herh. Isole- 
pis numidiana Roevi. et Schnlf. Sysf. 2. 110. — Italia, Sicilia, 
Numidia. — Stamina tria. Setae nullae. Nil nisi varietas I. 
pygmacae ; differt ab I. sctacea: fructu tubcrculato - scabrato. 
Schrader (m Anal. Cap. Cyp. 16) distinguit varietatcm ouropac- 
am, australem (Isolcpidem ripariam Sieh. Agrosf, n. 20, nec 
Srown.) ct californicam. Conf. I. pygmacae. 

19. I. NIGUICA:«JS Humh. et Kunfh. Nov. Gen. 1. 220. Rc- 
pcns; culmis filiformibus, basi monophyllis, glabris ; folio liiicari- 
iiliformi, plano, culmo brcviorc, glabro; spicis subtcrnis, sessi- 
libus, ovatis, obtusiusculis, interdum viviparis ; involucro mono- 
phyllo, spicas paulo superantc; scpiamis carinato-navicularibus, 
late ovatis, obtusis vcl acutiusculis, carina viridi, latcribus atro- 
sanguineis ; stylo trifido ; achcnio elliptico-subrotundo, subtrique- 
tro, mucronato, subtilissime punctulato -scabriusculo, stramineo- 
pallido. Scirpus nigricans Spreng. Syst. 1. 212. TVilld. herh. n. 
1199. Isolepis psilocarpa Kunze in Poepp. Coll. pl. Chil. II. 12. 
(ii. in herb. reg. Berol.) — Peruvia, Chili (Poeppig.). — Stamen 
1. Setae nnllae. I. pygmeae et I. Savianae proxima; an ab illa 
satis distincta: spicis subternis et numcro staminum. 

20. I. RUPESTRIS. Culmis filiformibus, inferne monophyl- 
lis, glabris ; folio culmo breviore, lineari-filiformi, glabro; spicis 
solitariis vel geminis, ovatis, obtusiusculis, multifloris; involucro 
monophyllo, spicas superante ; squamis carinato-navicularibus, 
ovatis, mucronulatis, hyalino-albidis, carina viridi, latcribus atro- 
sanguineis ; stylo profunde trifido ; achenio subrotundo -elliptico, 
obsolete trigono, apicato, tuberculato-subechinulato, tuberculis 
pcr series longitudinales dispositis, olivaceo, nitido, squama tri- 
plo brcviore. — Cap. b. spei, in rupestribus humidis. Drege 
legit. — Stamiua duo. Sctae nullae. I. pygmaeae et I. setaceae 
proxima. 

21. I. SETACEA Broivn. Prod. 222. Nees ah Esenh. in Wight. 
Bot. 107 et in Linnaea 9. 291. (10. 151?) Culmis caespitosis, 
filiformibus, basi monophyllis, glabris; folio culmo multo brc- 
viore, lineari-filiformi; spicis gcminis, rarius solitariis, ternis vel 
quaternis, ovatis, obtusis, multifloris ; involucro monophyllo, spi- 
cas multo superante; squamis carinato-navicularibus, ovatis, sub- 

KUNTH, SVNOPS. II. L ^*^ J 194 CYPERACEAE juss. (Isolepis.) 

mncronaiis, carina vIrI<Vi1ins, laforibns liyalino - albidis, marula 
purpurca nolatis; stylo irip.irtilo ; achcnio subrotundo-ellipiico, 
plano-convcxo, mucronato, secundnmlongitudincm costulaio, cosiu- 
lis transvcrse striatulis, iiisco, nitidnlo. Scirpus sctaccus Lmn. 
Spec. 1.73. Flor. Dan. i. 311. KoUh. Gram. 47. t. 15./. 5. 0. 
Vahl. Emim. 2. 253 d herb. Eiigl. Bol. l. 1693. Hosf. Gram. 3. 
/. 44 ei 05. Schimd. Germ. 1. 137. Merl. et Koch. Germ. 1. 
440. IViM. herh. n. 1198. fol. 1. (excl. specim. in/imo?) 2, 
nec ? fol. 3. (e-Nova Ifollandia.) Mariscns sctaceus Moench. 

— Enropa, T.auria, wSibiria, littora Maris Caspiuni. (Nova Hol- 
landia?^ Cap. b. spoi?) — wSianiina 2 (inierdum 1, tcst. Merl. 
et Koch., 3 fidc Brown.). Sotac nullac. Nccs huc ducit quo- 
que Scirpum sctacenm Thnnh. 

22. I. RIVULARIS Schrad. Anal. Cap. Ctjp. 19. t. 1. f. 5. 
Natans, in paludosis repons ; culmis laxis, apice 1-4-stachyis, in- 
tordum proliferis, basl monophvUis, glabris ; folio brevi, capilla- 
coo ; spicis scssilibns, sn1)rotundo-ovatis, obtusis, muliifloris: 
involncro monophyllo, spicas niagis minusvc superante; squamis 
carinaio-convcxis, oUipticis, apice roiundatis, vix mucronulatis, 
cariiia viridi, h^tcribus paUidc sanguincis: stylo trifido; achenio 
ellipiico, intcrne phuiiuscnlo, extcrne couvexo-angulato, mucro- 
nato, obsoletissime tuborcnhiio-punctulato, fnscesceute; pericar- 
pio membranaceo, laxinsculo. Scirpvis naians Spreng. in Zcyh. 
Cat. (Bot. Zeit. 1829. 12.), nec Thunh. (fule Schrad.) Scir- 
pus Hystrix Zeyh. Flor. Cap. n. 345 (m hcrb. Lnicae.) , nec 
Thnnb. I. Hystrix Nees ah Esenh. in Linnaea 9. 291 ? 10. 156? 
I. palnsiris Schrad. Anal. Cap. Cyp. 17. /. 1. f. 7. (Echlon. herb. 
n. 878.) Scirpus setaceus var. Stend. in Flora 1829. 145. (^^de 
Schrad.) I. natans Nees ab Esenh. in Linnaea 7. 497. 9. 291. 
et 10. 151. (excl. syn. Thunh. el ? Brouin.) — Cap. b. spci. 

— Siamina plerumquc 2, rarius 3. Sctae nuliae. Suppetit spe- 
cimen pedalc, a ccl Droge lcctum. Quid Scirpus natans (spicis 
duabns; culmo comprcsso, folioso, floxuoso, erecto) Thunh. Prod. 
17. Vahl. Enum. 2. 254. (Isolepis nataus DiMir. Spec. 2. 106.)? 

23. I. TKACHYSPERMA Nees ah Esenh. in Linnaea 10. 152. 
Cuhnis lasciculatis, setaceis, striatis, rigidulis ; folio lincari, an- 
gusto, vagina longiore ; spicnlis subgeminis, ovato-conicis, cras- 
siusculis; involucro monophyllo, e basi diiatata subulato, spi- 
ciiias acquantc; sqnamis ovatis, carinatis, herbacco-mucronatis, 
triandris; caryopsi obovata, biconvcxa, muricato-striata, cineras- 
ccnte; radice fibrosa. Nees. — Cap. b. spci, locis humidiuscu- 
lis. — Planta ^- vel 1-pollicaris, dense caospitosa; squamae vi- 
rides; infcriores ad latus utrumque fusco-pnrpureac, latera suh- 
tilitcr nervoso-striata, dorsi carinula abit in mucronem hcrba- 
ccum viridcm patuhim; caryopsis parva, nitidnla, tnberculis acu- 
tis conspicuc striata. (Noes.) Nees ab Esenbeck inter I. natan- 
tem ct I. chrysocarpam ]>osuit. 

24. I. Bergiana Schtdt. Mant. 3. 532. Neesah Esenh. in CYPERACEAE juss. (rsolepis.) 195 

jAnnaea 7. 500. 9. 291. (r. in herl. reg. Bcrol.) 10. 154. Cul- 
inis cacspitosis, {iliforinibus, inforne monoplivllis ; foliis cuhuo 
mai^is minusve breviorihiis, lineari-filiformibus, glabris ; spicis 
compluribus, capilato- conglomeratis , ovatis, acutisj involucro 
subdipbyllo ; foliolo altero capitulum duplo triplove supcrante; 
squamis carinato-navicularibus, late ovatis, obtusis, obsolctissi- 
me mucronulatis vel muticis, soperne ad latcra atro-sanguineis, 
carina viriilula; stylo profunde trifido ; achenio elliptico, obova- 
to-elliptico vcl subrotundo, triangulari vel trigono, obsolctissi- 
iiic umbonato, subtilissimc tuberculato-punctulato, sacpius trans- 
vcrse undulato-ruguloso, fusco, fusco-luteo vol llavido. Scirj)us 
Bergianus Spreng. Stjsf, 1. 212. (^Spreng. in Zeyh. Flnr. Cap. n. 
367, Jlde herb. Jmcae.) Stend. in Bof.^Zell. 1829. 1-19. (Ec/cl. 
herb. Cap. n. 879 u.) I. plebeja Schrad. Anal. Cap. Cyp. 18. t. 
1. y. 1. (JEckl. herh. Cap. n. 879 a et 880.) Nees ah Escnh. in 
JJnnaea 9. 291. 10. 153. Scirpus setaceus var. Steud. in Bot. 
Zeit. 1329. 145. (Ec/d. herh. Cap. n. 880.) Scirpus minimus Sieh. 
herh. Cap. n. 98. Scirpus setaccus Tlnmh.Prod. 1. Ej. Flor. Cap. 1. 
361. ed. Schidt. 95. e.vcl. syn. (Jide Schrad., qni ad J.plehejam ducit.) 
I. cbrysocarpa Nees uh Esenh. in JAnnaea 7. 499. (EcAl. Cap. 
71. 878 et 87, ex parte.) 9. 291. (Jide specim.) 10. 152. — Cap. 
b. spei. — Culmi 1-5-poIIicares. Stamina 3. Setae nuUae. 

25. I. PALLIUA JVees uh Esenh. in Linnaea 8. 81. t. 3. 
fg. 2 c. (EcA-l. herh. n. 878, ex parte.) 9. 291. 10. 153. Cul- 

mis fasciculatis, setaccis, sulcatis; folio lineari, angustissimo, 
canaliculato, vagina longiore; spiculis subtcrnis, ovatis, apice 
compressiusculis, involucro monopbyllo setaceo brevioribus ; 
squamis ovatis, apicc oblique truncatis mcmbraiiaccisquc, mu- 
cronulatis, latere nervoso-striatis, carinatis, triandris ; caryopsi 
obovata, trigona, pallide lutea, lacvi; radice filiformi, rcpente. 
JVees. — Cap. b. spei. — Fornia praecedeiitis? 

26. I. SPHAEROCARPA Nees ah Esenh. in JAnnaea 10. 153. 
Culinis fasciculatis folioque dimidium culinum aequante canali- 
culato-filiformibus; spiculis 3-6, oblongis, involucri diphylli se- 
tacei folio altero rccurvoque brcvioribus; squamis trifariis, 
ovatis, obtusis, carinatis, latcre apiceni versus striatis, triandris; 
caryopsi ovali, trigona, lateribus planis, granulato-aspcris, fuscis. 
Nees. — Cap. b. spei. — Gracilior est Isolcpide chrysocarpa 
spiculisque gaudct angustioribus. Squamae lutcac, nitcntcs, la- 
tcre apicem versus macula fusco-purpurea. Folia vaginis multo 
longiora, subteretia, supra sulco angusto insculpta. (Nees.) 

27. I. SESSLERioiDES. Culmis caespitosis, filiformilius, 
teretiusculis?, basi foliatis foliisque glabris, filiformibus ; spicis 
crebris, capitato-conglomeratis, ovatis, acutis, multifloris; invo- 
lucro diphyllo; foliolo altero longissiino; squamis carinato-navi- 
cul«aribus, late ovatis, obtusis, muticis, flabellato-ncrvosis, sti*a- 
minco-pallidis^ superne ad latcra inter nervos atro-sanguineis ; 
staminibus 3 ; stylo trifido ; achenio obovato-elliptico, subapi- 

[13*] ]96 CYPERACEAE juss. (Isolcpis.) 

cato, (rian^ulari, laevi^ lutescenlo, squama iluplo triplove bre- 
viore. — Cap. h. spei. — Sctae iiuUac. Diflort ab I. Ber- 
giana spicis crcbrioribus, clonsc capitato-congestis fructibusque 
laevibus. Nil nisi hujus forma? 

28. I. EXPALLESCENS. Culniis cacspitosis, basi foliatis 
foliisque filiforniibus, glabris ; spicis subtornis, sessilibus, ovatls, 
obtusis, nuiltifloris ; involucro 1-2-phyllo, clongato; squamis 
carinato-navicularibus , ellipticis , obtusis , mulicis, flabellato- 
Tiervosis, hyalino-albidis , carina viridibus; stylo trifitlo; achenio 
obovato, trigono, acumiiiato-mucronato, subtilissime et obsolete 
subcanceHato, straminco-fuscoscente, nitidulo^ squama triplo brc- 
viorc. — Cap. b. spci. Drogc lcgit. — Stamiua 3. Setae 
nullae. 

29. I. INCOMTULA Nees ah Esenb. in lAnnaea 9. 291. 10. 

154. Culmis caespitosis, rigitlulis, setaceis, basi foliatis; foliis 
lineari-setacois, culmum acquantibus vcl superantibus, glabris; 
spicls compluribus, capitato-congesHs, ovato-oblongis ; involucro 
1-2-phyllo, splcas suporantc; squamis carlnato-navlcularibus, 
late ovatis, longe dodoxo-mucronatis, carlna viridi, lateribus 
liyalino-albidis, supcrne forrugineo-sangulneis ; stylo profunde 
trilido; achenlo subrotundo, triangulari, aplcato, subtilisslme 
transvcrse undulato, stramlneo-pallido. — Cap. b. spei. — 
Radix librosa. Vaginao atro-sanguineac. Sctae nullae. I. Ecr- 
gianao proxima, dlfl^ort squamls deflcxo-mucronatls. 

30. I. EcHINIDlUM Nees ab Esenh. in Linnaea 9. 291. 10. 

155. Culmis fasciculatis, capillaribus, strialis, rcctls ; follo ad 
baslm, Ilneari-sctacoo, canallculato, culmo breviore; spiculis blnis- 
quaternis, dlvorgontibus, ovato-oblongls, Involucrl diphylH pa- 
tcntis apice setaccl follolo altcro brevioribus ; squamis pluri- 
fariis, triandvls, ovatls, longe cuspldatls, cuspide patula, basi 
mcmbranaccis, latcribMs superius venoso-striatis; caryopsi obo- 
vata, brcvi, trlgona, lacvl, pallida; radice repente. Nees. — Cap, 
b. spel. — A praeccdentc dlfTort maxime culmis, squamis 
splculae haud undlque sctl basl tantum iaterlbusque Inforne hya- 
llnis, a medio In cuspldom rcctam erecto-patulam Immarginatam 
purpurcam longitudine rcllquae squamae partls contractis, nervt» 
dorsali haud viresccnte, caryopsl paulo longiore, pallidc lutes- 
cente, non striata, sub argutissima Icnte striolas obsoletas 
monstrante; ab hac Igilur transitus in Isolepldcm Hystricem. 
{Nees.) 

31. I. STJPINA Broivn. Pro(J. 221. Nees ah Esenh. in Lin- 
naea 9. 291. 10. 156 et in JVight liol. 107. (.Wall. Cat. n. 
3461. 3468, ex parte, 3469 o et? 3464.) Culmls caespitosis, 
procumbontlbus vcl crectls, tcrctibus, striatis, basl submono- 
phyllls, glabris; folio brcvi, canallculato; spicis 2-10, conglome- 
ratis, scsslllbus, ovato-oblongis, acutls; Involucro monophyllo, 
cuimum continuante, iongissimo, terctiuscuio, basl canaliculato; 
squamis carinato-navicuiaribus, late ovatis, obtusis, mucronatis, CYPEUACEAE juss. (Isolcpis.) 197 

hyaliiio-albidis, intcrduin supenie fci'ruglnei.s, cariiiu viritli; stylo 
trifulo; aclicuio turbinato-suhrotunilo, iuterne plano, externe 
conve.vo-angulato, uiucronato, transversc undulato-rugoso, nigro- 
castaneo, iiitido. Scirpus supinus Linn. Spec. 1.73. Vahl. l^num. 

2. 257 et kerh. Schrad. acrm. 1. 138. /. 1. /. 1. Tlosf. Grum. 

3. t. 04. Mcrt. tt Koch. acrm. 1. i30. Cand. Gull. 3. 110. 
Ro.vh. Flor. Ind. 1. 219. Wdld. herh. n. 1210. fol. 1. Scirpus 
lateralis Retz. Ohs. 4. 12. Wdld. herh. n. 1209. fol. 1. (et n. 
1210. fol. 3, suh Sclrpo supino.) Schocnus junceus Willd. Phyt. 
1. 2. n. 9. t. 1. f. 4. (^fide l'ahl.) Scirpus crectus Poir. En- 
cycl. 6. 761. (tcst. ipso auci.) Willd. herh. n. 1210. fol. 2. {suh 
Scirpo supino.) — Europa, Acgyptus, Guinea, Scncgamhia, Cap. 
1). spei, India orientalis, Nova HoIIandia, Madagascaria. 2\. (0 
Jidc Reichenb.) — Stamiiia tria. Aiitherae ovato-ellipticae; ap- 
pendice ohtusa, edciitula (in spccimiiiibus curopaeis) vel spinu- 
]oso-dcnticuIata (in indicis). Achenium mucronatuiu, mucrone in- 
ierdum ohsoleto, transvcrse unduIato-r.ugosuui, rugis magis mi- 
iiusve prominentibus, uigro-castancum, iiitcrdum (iu specim. ca- 
pensibus) albuui (I. supina var. y leucosperma JVees l. c). Se- 
tac plerumque uullac, rarissime (iu speciinine a cel. Pouzolz 
prope Nemausuin lecto) 5, retrorsum spinulosae, fusccscentcs, 
fructum subaequantes. In planta guineensi (Scirpo supino Willd. 
Jierh. n. 1210. fol. 4.) glomeruli duo, altcro scssili, altcro pedun- 
culato. Scirpus erectus Poir. a spcciminibus europaeis et indi- 
cis diflert : anthcris lincari-oblongis, apicc dilatatis ibique laci- 
uiato-spinulosis, stylo 2-3-fido fructibusque inacqualiter bicoii- 
vcxis, minus rugosis ; an spccies distincta? 

32. I. HJPULINA Nees uh Esenh. in IFight. Bot. of Ind. 107 
ct in Linnaea 9. 291. Spicis ad spcciem laterallbus, 3-6, aggre- 
gatis , scssilibus, ovalibus; squamis ovatis , mucronato-acutis, 
scariosis, sub fructu patcntibus ; folio involucrali culmum subcon- 
tinuante, erecto, eloiigato, compresso-canaliculato; inferouullo; 
caryopsi obovata, trigona, undiquc intcrrupte rugosa, atra, ni- 
tente; culmo tereti-compresso, basi vaginato ; A^agina oblique 
truncata, (in uostris) aphylla. JVees. — Nepalia. — I. supinae 
et I. commutatae herh. Lindl. similis, sed distincta spicis sim- 
pliciter aggregatis, 4-5 lineas longis, tempore maturi fructus 
recto angulo patentibus, pallidc ferrugineis, scariosis. Involucri 
folium terminans haud raro culmum aequat, per se 1-4 pollices 
altum. Ivadix fibrosa. (Necs.) 

33. I. KOYLEI Nees ah Esenh. in Wight. Bot. of Ind. 107 
et in Linnuea 9. 291. Spicis ad specicm lateralibus, aggregatis, 
sessilibus, ovatis ; squamis ovatis, mucronato- aculis, scariosis, 
sub fructu erectis; folio involucrali culmum continuante, erecto, 
eloiigato, teretiusculo, articulato-nodoso; infero nullo; caryopsi 
obovato-trigona, undique transversim undato-rugosa, atra, ni- 
tente; culmo subtcreti, glauco, basi vaginato; vagina oblique 
truncata, aphyWsk. Nees. — Nepalia. — Simillima omnino I. lupu- 198 CYPERACEAE juss. (Isolepis.) 

rinac, seil clilTcrt cviflcntissime parte involucrali culmi capitulum 
lateralc supcrante, distinctissinic articulato-nodosa, interstiliis 
lcrc semipoUicaribus et squamis fructuum haud patcntibus. 
(Necs.) 

34. I. UNINODIS DeUle, Descr. de VEgypf. 8. t. 6. f. 1. 
Schull. Manf. 2. 62. Culmis cacspitosis, trigonis (Gde Dclile), 
basi vaiiiiiiatis, subapbyllis, glabris; umbclla dcpauperata; radiis 
perpaucis, picrumrjuc duobus, brevibus, altero subnuUo, 3-poly- 
stacliyis; involucro monophjllo, cuhnum coutinuante, longissimo; 
spicis fasciculato-congestis, cylindraceo-oblongis, acutis; squa- 
niis carinato-navicularibus, ovatis, mucronatis, superne dorso 
sanguineo-castancis ; stylo bipartito; achenio subrotundo-obovato, 
2)lano-convexo, umbonalo, obsolete transverse uudulato-ruguloso, 
pallide fusco (nigro, fide Delile), nitidulo. Scirpus adscendens 
IFilld. ?ierb. n. 1208. — Acgyptus. 2j, — Sctae nullae. Sprcn- 
gcl (Syst. 1. 207.) cum Scirpo laterali ForsJt-. (planta valde du- 
hia) conjungit. I. supinac proxima, fide Delile. 

35. I. PALUDICOLA. Culniis teretibus, basi vaginatis, sub- 
aphyllis, glabris; umbella simplici; radiis valde inaequalibus, 
apicc 3-poIystachyis ; involucro monophyllo, culmum continuautc, 
subulato , teretiusculo, umbella duj^lo longiore, glabro ; spicis 
fasciculato-congestis, sessilibus, ovato-lanceolatis, acutis,* squa- 
mis subcarinato-convcxis, ovato - cllipticis, mucronatis, supcrno 
margine castanco-fuscis ; stylo trifido ; achenio obovato, intcrno 
plano, externe convexo -angulato, laevi, laete castaneo, nitido. 
— Cap. b. spei, in paludibus. Drege legit. 2\^ — Setae nullae. 
Di.Tert a I. uninodi Dellle: stylo trifido et achenio triangulari, 
a Scirpo paludicola defectu sctarum. An a sequeute distiucta? 

36. I. DECIPIENS Nees ab Esenb. in Linnaea 9. 291. 10. 
157. Culmis clongatis, tcretibus ; vaginis infcrioribus aphyllis, 
supremae foliolo exiguo, sctaceo; antheia ad speciem latcrali; ra- 
diis aliquot elongatis capitulisque subsessilibus ; iiivolucro mo- 
jio])liyIIo, subulato, anthela longiore; spicuiis capitato-sessilibus, 
oblongis; squamis membranaceis, acutis, triandris; caryopsi obo- 
vata, trigona, laevi, nitente. Nees. — Cap. b. spei. 2(.? — Plaiita 
spectahilis, Junci elfusi liabitu, pedalis et sesquipcdalis, Spicae 
albo-rubroquc variae, nitidae. (Nees.) 

37. I. ARTICULATA Nees ub Esenb. in IViglil. Bot. of Ind. 
108 (fVall. Cat. n. 3159.) ct in iJnnaea 9. 291. Culmis"terc<i- 
Lus, vagiiialis, aphyllis; spicis crchris, capilato-conglomeraiis, 
«vato-ol)longis ; involucro monophyllo, culmum continuante ct 
longiludine multo superantc, tercti, fisiuloso, isthmis transversis 
subarticulato ; squaiuis ovatis, acutatis, carinato-convcxis, supcr- 
iie ferrugineis, carina supcrn« viridi; stylo trifido; achcnio sub- 
rotundo-obovato, triquctro, umbonato, laevi, nigro-castaneo, ni- 
tidulo; sctis nullis. Scirpus articulatus lArin. Spec.l.l^). (Jiheed. 
Mal.l. L 71.) Rotlb. Gram.^^. Vahl. Symb. 1. 8. Ej. Enum. 2. 258 
cl hcrb. fol. 2. 3 {achenla setis deslUula). Hoxb. Elor. Ind. 1.217. CYPERACEAE jlss. (Isolepis.) 199 

JVilld. herh. n. 1213./«/. 2. {et ? 1.) Sclri.us «stulo.sus ForsA-. 
Descr. U. {fcle herLlaM.) - Aesyi.<us, Incl.a on.n ahs lu- 
MrSt. Crucis. 2^ - Stylus trilidus. Sctae certe uullac (Va hl 
mauuM.ta pcrsisteutia i.ro setis habebii.). Cap.tulum u. plauta 
au.ericaua (herb. Vahl.) iuvolucro iustruct.uu lous.ss.mo, m.ui- 
.„e versus a,.ice.u culmi eru.upc.s, «t Vahl. d-cr.i.s.t 

38. I. P11.VELONGATA Nees ab Esenh. in lV>sht. BoL oj Ind. 
108 (k«. CaL n. 3457.) et in Linnaea 9. 291. Culm.s tereti- 
bus vairinatis, aphyllis, glabris; spicis crehr.s, cap.tato-couglo- 
„ ratis:ovatis,'acutis; involucro mouophy lo , culmum couti- 
nuante,'lonsissimo, tereti, fistuloso, septis tra..svers.s obso etc 
subarticulato; squamis late ovatis, acut.s, can.iato-c^..vex.s pal- 
li^le fuscesce,;tibus, carina superne viridi; stylo tnhdo; ache.. o 
obovato, triquetro, mucrouato, obsolete transverse i«.dulato-iu- 
goso, nigro-castaneo, nitido. Scirpus praelo..gatus Po^r. Lncycl. 
6. 764. Suppl 5.91. C/uZe.^..c»u.) Scirpus subarticulatus Roah 
Flnr Lul 1. 217. I. articulata Nees uh Lsenb. m Cyp. Koyl. 
1 151! Scirpus arHcuIatus VaUl. herb. fol 1. iWmd. kerb^ 
ina fol 3?) Holoschoenus subarticulatus D.etr. Spec. 2.1(6. 
Scirpus fistulosus mild. herh. n. 1212 (nec Forsk.) - India 
orieiitalis, Seuegambia. 21. ^ Stylus trif.dus Setae uu ae. 

39. I. INCmVATA Nees ab Esenh. in mght. JiotWS. Spi- 
culis ovato-oblonsis, capitatis; c.pitulo ad «P--™ j^^^^t^^t 
ambieute, culmi basi piopiuquo; iuvolucro cul.no multo lou^iore, 
Cri i.i'tensearticuIa\o;^quamis ovatis, «bUisis ; caryops. 0^0- 
vata, trigona. Nees ah Esenb. Scirpus mcurva us ^«-^'^' ^^^^«%-,{"^- 
1 216 Scirpus articulatus /5 tenuis Both. Nov Spec. 26. Lleo- 
Jhars incirvata Schnlt. Mant. 2. 92. Holoschoeuus nicurvatus 
7>;X SneJ^ 165 - Calcutta. - Diflert a duabus praece- 
?;:tii.u?cul.;is tenuioribus, 6-9 pollices lo.igis, ita incurvis, ut 
caespes globi figuram adipiscatur. (Nees ab l!.se,ib.) 

^40 L NODOSA BroL. Prod. 221. Nees ah Esenh. m Lm- 
«npa 9 291. 10. 159. Culmis tereti-compressis, basi vag.nat.s, 
^pTym; ctpitulo globoso, Polysiachyo; involucro moii.p.^ 
cSlmumcontinuante, capitulum superaute, «"^"''^*^'/*^^^^,^^^ 
culo; spicis ovatis; squamis subcarinato- convexis, .late />- 'fj 
obtu'sis,' muticis vel sub.uucronatis, superue f-rug.ne,. st, lo 

-t^^^r^^irl^^^.^^i^^^ T^ 

V. rr \ 10 OQQ / 15 /-.2? (fide Schidt. Mnnt. 2. 61.) 
Lmn. Trans. lU. -oJ. t. ID. j- -• y «„<-.n imllae. 

_ Cap. b. spei, Nova Hollandia, Ch.Ii. 2|. - Setae uuUae. 
Achenia in planta chilensi duplo majora, atro-castauea, latid.s- 

'""*41. I. DiOECA. Dioeca; culmis tercti-compressis, basi va- 200 CYPERACEAE juss. (Isolepis.) 

'ftinaiis, aphyllls ; capihilo gloLoso, polysiachyo ; involucro mo- 
uophjllo, culnuim continuantc, capitulum superante, suhulato, 
terctiusculo ; spicis cvlintlracco-oblongis; squamis subcarinato- 
convexis, obovatis, obtusis, muticis, hyalino-albidis, ad latera 
zonis sanguinco-fcrrue,ineis notatis, carina viridi; staminibus 3 
in floribus fcmincis eiretis; pistillo in floribus masculis efTeto- 
stylo profundc trifido; achenio obovato-subrotundo, acuminato- 
mucronato, intcrne plano, externe convoxo-obtusangulo, obsole- 
iissime transversim «ndulato, fusccscenti-cinereo, nitido, squama 
iriplo breviorc. — Cap. b. spei. Drcgc legit. 4 — Setae 
nullac. Suppetit specimen femineum capitulo maximo (magni- 
tudine pomi minoris) spicisque pollicaribus, cylindraceis. 

42. I. Thunbergiana Schrad. Anal. ad Flor. Cap. 2. Goefi. 
gel. Anz. 1821. n. 208. 2068. ScTiult. Mant. 2. 67. Schrad. 
Anal. Cap. Cyp. 22. Nees ah Esenl. hi Linnaea 9. 291. 10. 160. 
Culmis compressis (teretibus, fide Thunb.), basi vaginatis, 
aphyllis, glabris; capitulis nonnullis in apico culmi congestis! 
sessilibus et breviter pedunculatis, globosis; invohicro subnullo 
(brevissimo ex Schrad.) ; spicis ovatis; squamis carinato-navicu- 
laribus, obtusis, mucronaiis, supcrne ferrugineo - sanguineis j 
stylo irifido; achenio (immaturo) obovato-oblongo, interne cou- 
vexiusculo, externe convexo-angulato, apicato, subtilissime punc- 
tulato, pallide fusco. I. Thunbergiana Nees ah Esenh. in Lin- 
naea 7. 508. Scirpus Holoschoenus Thujib. Prod. 17. Ej. Flor. 
Cap. 1. 368. ed. Schtdt. 97. {excl. syn.), fide Schrad. Holosclioenus 
Thunbergu Dietr. Spec. 2. 16i. Cyperus prolifer Th^mb. Prod. 
18. Vahl. Enum. 2. 299 {corr. C. glomeratus ThunL in C. proli- 
feinm Thtinh.) et herh. {Nees ah Esenh. in Linnaea 7. 494?) Cy- 
perus marginatus Thunh. Prod. 18. (fide Nees ah Esenh., qui cum 
Cypero prolifero Vahl. conjungU.*). Vahl. Enum. 2. 303. Neea 
ab Esenh. in Linnaea 10. 134. — - Cap. b. spei. 2^ ~ Sctae 
nuUae. Nees ab Esenbeck (in Linnaea 7. 517.) quaerit, an Cy- 
perus usitatus Burch. idem ac C. marginatus Thunh. 

43. I. HoLOSCHOENUS Moem. et Schtdt. Sysf. 2. 115. Se- 
last. et Maur. Prod. 22. Schult. Manf. 2. 67. Nees ah Esetih. 
tn Linnaea 9. 291. Horizontaliter rcpcns ; culmis ieretiusculis 
inferne submonophyllis, glabris ; foliis rigidis, semitcretibus, in- 
ierne canal.culatis, acutiusculis, margine scabris ; capitulis soli- 
iarus, geminis vel pluribus, umbellato-dispositis, globosis, den- 
sis; umbellis simplicibus vcl composilis; involucro 1-2-phyIIo; 
foliolo altero culmum continuantc, longissimo; altero, interdum 
utroque, abbrcviato; spicis abbrcviato-ovatis ; squamis obovatis, 
brevitcr mucronatis, carinato-navicularibus, superne sanguineo- 

i inn '*'*•■?.'"«,.(''? I-innai^a 10. 134.) Cypeium marginatuni Thunb. Cap. 
1. 100. d.stmcti.ssimum dicit culmo tereti, basi squamatim vaffinato et 
mvolucro brevi.ssimo, stricto, diphyllo, * CYPERACEAE juss. (Isolppis.) 201 

ferrugincis ibiqiic cxfcrne liispidulo-scahvis, carina viridiila; stv- 
\o ivi-, rarius bifido; achcnio triangulari, laevi, flavido (3Iert. 
ci Koch.). Scirpus lloloschocnus Linn. Spec. 1. 72. Roth. Gerni. 
1. 22. 2. 58. Smilli. Bril. 1. 53. Vahl. Etmm. 2. 26-4 et herh. 
Schrad. Germ. 1. 135. Mert. et Koch. Germ. 1. 441. Host. 
Gram. 3. /. 62. Engl. Bot. t. 1612. Willd. herh. n. 1231. Scir- 
pus auslralis Linn. Syst. veg. 101. ijide Vahl.) Scirpus roma- 
luis Linn. Spec. 1. 72. Jacq. Austr. t. 448. Scirpus globnliferus 
Linn. Stijipl. 104. Vahl. Ennm. 2. 266. (Jide Smith.) JVees ah 
Esenb. in Linnaea 9. 293. Holoschocnus vulgaris lAnJc. Ilort. 
1. 293. Holoschoenus globuliferus Dictr. Spec. 2. 164. Holo- 
schoenus exserens, filiformis, australis et Linnaei Beichenh. Germ. 
76. Scirpus longibracteatus Salzm. (in heih. rea;. Berol.) Scir- 
pus intcrmedius Poir. Encycl. 6. 767. (Jide Spreng. Stjst. 1. 208.) 
I. Poiretii Boem. et Schidt. Syst. 2. 116. — Europa metlia ct 
australis , Caucasus, Sibiria, Palaestina, Mauritania Tingitana, 
TenerifTa. 2\ — Setae nuUae. Scirpus Holoschoenus Hor. Dan. 
i. 454 est varietas Scirpi lacustris. (test. Mert. et Koch.) Poi- 
retius speciem suam mediam intcr Linnaeanos Scirpum austra- 
lem ct S. romanum dicit. 

44. I. PROLIFERA Brmon. Prod. 223. Sieh. Agrost. n. 21. 
Nees ab Esenb. in Linnaea 7. 493. (EcMon, herb. Cap. n. 892 
— 895.) 9. 291. 10. 158. Stolonifera; culmis cacspitosis, tcre- 
tibus (compressis ex Rottb.), vaginatis, aphyllis, glabris; capi- 
tulis nonnullis in apice culmi umbellato-congestis, rarius solifa- 
riis, uno sessili, majore, polystachyo, reliquis (3-5) longe pe- 
dunculatis, minoribus, saepe oligosfachyis; involucro subnullo; 
spicis lanceolatis, acufis ; squamis ellipticis, obfusis, mucronula- 
tis, carinato-convexis, fuscesccntibus, fcrrugineo- vel purpureo- 
lineolatis ; stylo tridiviso; achenio (immafuro) sxibrofundo-obo- 
vato, hinc plano, inde acutangulo, apicato, subfilissimc punctu- 
lato , pallido. Scirpus prolifer Bottb. Gram. 55. /. 17. /. 2. 
Vahl. Enum. 2. 266 et hcrb. Cyperus puncfatus Lam. III. 1. 144. 
ijide specim. i7i herb. Vahl.) Cyperus prolifer IIoi't. Berol. 1828. 
— Cap. b. spei, Nova HoUandia. 7]- — Capitula interdum pro- 
lifera. Setae uullac. An huc Cyperus prolifer Nees ah Esenb. 
in Linnaea 7. 494? Conf. L Thunbcrgii. 

45. L GAUDlcnAUDlANA. Culmis caespitosis, filiformibus, 
terefibus?, submonophyllis ; folio brevi, lineari-filiformi; spicis 
6-8, capitato-conglomeratis, sessilibus, oblongis, obtusis; involu- 
cro subdiphyllo; foliolo altero spicas multoties superante; squa- 
mis earinato-navicularibus, acutis, viridi-fuscescentibus, lineolis 
punctiformibus ferrugineis conspersis ; sfamine 1; stylo trifido; 
achenio subrotundo, triangulari, apicato, laevi, albido. -- — Nova 
HoUandia. Gaudichaud legit. — Sefae nuUae. 

46. L CONSPERSA Nees ah Esenh. in Endl. Prodr. 23 (»;. 
specimen incomplet.) et in Linnaea 9. 291. Rhizomafe repentc, 
mulficulmi; culmis feretiusculis, basi laxe vaginatis: vaginis fo- 

I 202 CYPERACEAE Juss. (Isolepis.) 

liaceo-cuspiilatis ; spiculis (3-5) tcrniinalibus, aggregatis, ovatis, 
involucro nionophyllo lincari obtuso brevioribus; squamis nieni- 
branaceis, ovatis, obtusis, purpureo-punctatis, tlorso nervulosis ; 
staminibus stigmatibusque tornis ; caryopsi obovaia, trigona, 
subtiliter punctata, pallida. JVees. — Insula Norfolk. — I. pro- 
liferac Flor. JVovo-JIolL, quac tanicn a planta capensi homonyma 
diversa, proxime afiinis, vaginarum cuspide foliolacca potissi- 
mum diversa. (Endl.) 

47. I. DIGITATA Nees ab Esenh. in Schrad. Anal. Cap. Cyp. 
20. Culmis caespitosis, liliformibus, compressis?, sulcatis, gla- 
bris, basi foliatis ; foliis culmo brevioribus, anguste linearibus, 
planis, membranaceis, glabris ; spicis 3-5, fasciculato-congestis, 
sessilibus, cylindraceis, obtusiusculis , bractcis nonnullis squa- 
maeformibus sufTultis ; squaniis carinato-convexis, subobovatis, 
apice retusis et crasse mucronatis, albidis, carina viridi, glabris; 
superioribus ad latera sanguineo-roseis ; staminibus 3 ; stylo tri- 
fido; achenio (immaturo) binc plano, inde convexo-subangulato, 
laevi, stramineo-flavido, apicc vix umbonato et nigro, nitidulo. 
Schoenus aggregatus Spreiigel in Zeyh. Flora Cap. n. 338 {Jide 
herh. Lucae.) et Cat. (Bot. Zeit. 1829. 12.), nec Thunh. Eleogi- 
ion digitatus JVees ah Esenh. in Linnaea 9. 291. 10. 163. — 
Cap. b. spei. 7\, — Setae nullae. An recte liuc collocata? I. 
leptostachyae affinior? Schoenus aggregatus Steud. (in herb. 
Lucae.) est Ficinia filamentosa Nees ah Esenh. (in herb. reg. 
Berol.) Planta herbarii Lucaeani difTert a Drogeana squamis 
apicem versus dorso sanguineo-ferrugineis, mucrone viridi. 

2) Species parum anomalae. Squamae acuminato-subaristatae, 
sacpe squarrosae. (^mcnosTYi^is et jsc/rijvoLVTHUin Nees ab 
Esenb.) I. Dregeana, L hamulosa, L cchinulata et L dipsacea, 
ob habitum et odorem pcculiarem, ])arum affines Cypero ari- 
stato et C. intlcxo. 

48. I. SaUARROSA Roem. et SchuU. Syst. 2. 111. Nees ah 
Esenh. in JVight. Bot. 106 {Wall. Cat. n. '^^ull .) ct Linnaea 9. 
291. Culmis filiformibus , trigonis (ex Vahl.) , glabris ; foliis 
culmo brevioribus, capillaceis, glabris; spicis subternis, sessili- 
bus, oblongis, obtusis; involucro diphyllo, longissimo ; squamis 
convexis, obovato-cuneatis, apicc acuminato-aristatis et recurva- 
tis, subquinquencrviis, hyalino-albidis, superne saepe ferrugineo- 
sanguineis, nervo medio aristai|uc viridibns ; stamine 1; stylo 
tripartito ; achenio clliptico, hinc piauo, indc acutangulo, sub- 
apicato, subtilissime punctulato, fnsco, opaco. Scirpus squar- 
rosus Linn. Mant. 181. (Ilheed. 12. t. 38.) Rotth. Gratn. 49. 
i. 17. /. 5. Vahl. Enum. 2. 259 ct hcrh. Willd. Spec. 1. 308 el 
herh. n. 1217. Koxh. Flor. Ind. 1. 224. Scirpus sinensis Osh. 
II. 220. (^Jlde Vahl.) 

^) spicis majoribus, oblongo-c)lindraceis. Nees ah Esenb.l.c. 
(Wud. Cut. «. 3478.) CYPERACEAE juss. (Isokpis.) 203 

— India orlcnialis. © — Stainen 1 (rarius 2, litlc Roltb.). 
Stylus parvus, triparfitus (noc duo, ut Rottb. iiotavit.). Sctac 
iiullae. Variat s|)icis 1-4. Wall. Cat. n. 3478 c, qnem Nees ab 
Escnbeck acl Isolcpidcm squarroscm j? ducit, cst ccrte Isolcpis 
dipsacca; an I squarrosa (j nil nisi hacc? 

49. I. MICIIANTHA lioem. et Schnlf. Sy.sl. 2. 110. Culmis 
setaceo-filiformibus, teretibus (cx Vahl.), monophyllis, glabris; 
folio brcvi, setacco-capillacco ; spicis subtcrnis, scssilibus, ova- 
tis, acutis ; involucro tliphyllo ; foliolo altcro spicas multo su- 
perante, altero abbreviato vcl nullo; squamis subcarinato-con- 
vexiusculis, obovatis, acuminatis, fusccsccntibus, lincolis punc- 
tulisquc ferrugineo- sanguineis conspcrsis, carina viritli; stamine 
1; stylo bipartito; achenio obovato-oblongo, terctiusculo, api- 
cato, subtilissime punctulato-scabriusculo, laete fcrrugineo. Scir- 
pus micranthus Vahl. Enum. 2. 254 ei herh. (specim. RicharJ.') 
Scirpus subsquarrosus Muehlenh, Gram. 39. IVilkl. herh. n. 1202. 
Torrey. Flor, 1. 51. Scirpus minimus Pursh, Flor, 1. 55. {excl, 
syn.?) EllioH. Bot. 1. 82. {fide Torrey.) 1, subsquarrosa Schrad. 
in Schtdt, Dlanf. 2. 64. JVees ah Esenh, in Linnaea 9. 291. — 
Guiana gallica, Brasilia (Schrad.), America borcalis. © — Sc- 
tae nullac. Scirpus subsquarrosus Muehlenh, in herb, JVilld. <Iif- 
fcrt nonnisi culmis robustioribus, spicis, squamis fructibusque 
majoribus. 

50. I. IlTOrBOLDTii Roem. ct Schxdt. S%jst, 2. 112. Culmis 
cacspitosis, trigonis?, setaceis, glabris, monophyllis; foliis bre- 
vibus, capillaceis, glabris; spicis geminis vel lernis^ scssilibus, 
ovatis, obtusis; involucro 2-3-phyIIo, longissimo ; squamis ob- 
longo-lanceolatis, acuminatis, subcarinato-convexis, hyalino-albi- 
dis, ferrugineo-lineolatis, carina viridi ; staminc 1 ; stylo tri-, ra- 
rius bifido; achenio cylindraceo-oblongo, leviter arcuato, subti- 
lissime tuberculato-scabriusculo, pallide fusco. I. squarrosa 
Ilumh. et Kunfh. JVov. Gen. 1. 221. (excl. syn.) Scirpus ses- 
quipollicaris IVilld. herh. n. 1200. Scirpus Humboldlii Diefr. 
Spec. 2. 112. — Orinoco. — Radix fibrosa. Setae nullac. 
Praeccdenti proxima, vix distincia stylo plerumquc trifido, fructu 
levitcr arcuato et forma sqnamarum. 

51. I. MiCHELlANA Roem. et Schult. Syst. 2. 114. Culnils 
cacspitosls, diffusis, triangularlbus, basi foliaiis ; foliis culmum 
aequantibus et supcrantlbus, carinato-planis , margine glabris ; 
capitulls solitariis, subglobosls, e glomcrulls 5-10 dense com- 
pactis; involucro 5-9-phylIo, longissimo ; splcls ovaiis, obtusis ; 
squamis carinaio-navicularibns , oblongis, apice mucronaiis ct 
patulis, trlncrviis, hyallno-albidis, carina supcrne viridi; staml- 
ulbus 2 (tesi. Mcrt. ct Koch.); siylo bifido; achcnio oblongo, 
aplcato, squamac parallele comprcssiusculo, subtilissime tubcr- 
culato-punciulaio , fuscescenti-siramlneo. Scirpus Michelianus 
Linn. Spec. 1.76. Ejnsd, Syst, rei^. 103. Gouan, /i7. 3. Vahl. Enum, 
2. 263 et herh, fol. 1 et 3. (nec 2.) Schkuhr. in Usf, Annal. Bot. 204 CYPERACEAE juss. (Isolcpis.) 

2. 20. /. 2. Ilost. Gram. 3. /. 69. Schrad. Germ. 1. 147. 3Iert. 
et Koch. Gnm. 1. 446. {IVall. Caf. n. 3484 h.) Willd. herb. n. 
1230. {excl. specimine superiore, ad Vijperum pygmaenm Jiolli., 
Vahl. j)ertinenfe,) Fimbrisfylis Michcliaiia lleichenb. Germ. 75. 
Dichostylis Miclicliana Nees ab Esenb. in JVight. Bof. 94 ef Lin- 
naea 9. 289. — Germaiiia, Cariniliia, Italia, Gallia, Tauria, 
Astrachan, Insula Sara (Mare Caspium), Barbaria, Senegauibia, 
India orientalis. (Ac^yptus?) — Stamen unicum (in specimi- 
nibus indicis). Stylus in spcciminibus legitimis herbarii Vah- 
liani semper bifidus (nec trifidus). Setac nullae. Ne cum Cy- 
pero pumilo confundas, cave. (Nees.) Cyperus Michelianus Link. 
Jlort. 1. 303 (e.tcl. syn.) est probabilitev Cyperus pygmaciLS 
Kottb. 

52. I. Dregeana. Culmis caespitosisj setacco-filiformibus, 
triangularibus, basi monophyllis ; foliis culmo brevioribus, linea- 
ri-filiformibus, glabris ; spicis pluribus, capitato-congestis, ova- 
tis, squarrosis ; involucro monophyllo, capitulum superante; 
squamis subcarinato-convexis, subrotundo-obovatis, apice acumi- 
iiato-aristatis et deflexo-patentissimis, viridibus, lateribus hya- 
lino-albidis; staminibus 2 (semper?); stylo tripartito; achenio 
niinuto, clliptico, interne plano, cxterne acutangulo, apicato, laevi, 
fuscescente, vernicc tcnuissima albida obducto, nitidulo. Scirpus 
dipsaceus Vahl. herb. fol. 2 (jsx Cap. b, spei, a Dahlio commii- 
nic), nec fol. 1 et 3. 

/5?) fluilans. 
— Cap. b. spei. Dregc lcgit. — Sefae nullae. Cypcro ari- 
stato ob habitum parum similis. Ab I. dipsacea longe diversa: 
spicis capitatis et fructus structura, Proxiuia I. hamulosae, vix 
distinguenda fructu et inflorescenfia. 

53. I. IIystrix. Capitulo subdistachyo; glumis acuminatis, 
squarrosis; involucro monophyllo; culmo capiilari. Thunb. Scir- 
pus Hystrix Thunb. Prod. 17. Ejusd. Flor. Cap. 1. 362. Vahl. 
Enum. 2. 259. — Cap. b. spci. — Plantula fenora, Isolepidi 
squarrosae facie. (Schrad.) I. Hystrix Schrad. et Nees. esf pro- 
babilifer forma I. rivularis, et a planfa Thunborgiana longe diversa. 

54. I. HA^IULOSA. Culmis caespitosis, filiformibus, sexangu- 
latis?, basi foliatis; foliis culmo brevioribus, linearibus, carinafo- 
complicatis, subfalcafis, glabris ; capitulis 1-3; uno sossili, subglo- 
hoso; 1-2 pedunculatis, minoribus; involucro 3-4-phyIlo, elongato ; 
spicis ovafo-cllipticis, squarrosis ; squaniis carinato-navicularibus, 
subellipticis, mucronafo -.iristafis, aristis doflexo -pafulis ; sta- 
minc 1; stylo trifido; achcnio oblongo, inforne plano, externe 
convexo-acutangulo, apicato, subtilissime tuberculafo-puncfulato, 
croceo-fuscescente. Cyperus hamulosus Biebcrsf. Flor. 1. 35 et 

3. 46. (Buxh. Cent. 4. 33. t. 60. /. 1. Gmel. Sib. 1. 83.) IViUd. 
herb. n. 1313. JVees ab Esenb. in Linnaea 9- 285. Scirpus ha- 
mulosus Stcven in Acf. Soc. Mosc. 5. 356. Dichostylis hainulo- 
sus JSees ub Escnb. in Linnaea 9. 289. — Ad Borysthenis ri- CYPERACEAE juss. ([solepis.) 205 

pas. — wSeiac inillae. Proxima ot congcner Scirpo (Isolepiili) 
Miclieliaiio (Bich.) Oilor nicliloli, an Ibrlnilus? 

55. I. tlHINULATA. Culniis cacspitosis, iriqucfris, basl fo- 
liatis Ibliisqne glal)ris, Hnearibus, ])laiiis, nienibranaccis, culnaim 
superantibns ; capilulis 2-4, elliptico-subglobosis, uno sessili, 
reliquis pcduncnlalis ; involucro tripIiYlIo, clongato ; spicis ob- 
longis, quinqucfloris, squarrosis ; sqiianiis carinato-navicularibus, 
subcllipticis. mucronato-aristatis; arislis dcflexo-patulis; slamine 
1?; stylo frifido; achenlo obovafo-oblongo, triangnlari, apicato, 
subfilissime puncfulato, fcrruginco. — Anierica nieridionalis 
(Mexico, nisi Cuniana). Humboldt legif. — Odor niclilofi. Se- 
tae nullae. Eadem ac praecedens ? 

56. I. DIPSACEA Moem. ct Schnlt. Syst. 2. 119. Culmis 
caespitosis, sefaceis, trigonis (tesf. Valil.), monopbyllis; foliis 
brevibus, setacco-capillaceis, glabris; umbella simplici, 2-10-ra- 
diafa; radiis inaequalibus, divaricafis, nionostachyis, uno brevis- 
simo, subnullo ; involucro 3-5-phyllo, umbellam subaequante; 
spicis cUipticis, obf nsis ; squamis subcarinafo-convexis, oblongo- 
lanceolafis, apice acnmiiiafo-aristatis ct recurvis, hyalino-albidis, 
carina arisfaque viridibns ; sfaminibus 2 (fest. Kocnig.) ; sfylo 
bifido; achcnio oblongo, squamac parallele conipressinsculo, ubi- 
que pracscrtim ad lafcra papillis stipitatis planiusculis obsito, 
subpuncfulato. Scirpus dipsaceus Jlotlh. Gram. 56. t. 12. /. 1. 
VaJd. Enum. 2. 276 et Tierh. fol. 1 et 3, nec 2. (JValL Cat. n. 
3478 c.) Willd. Iterh. n. 1251. Echinolyfrum dipsaceum Desv. 
Journ. de hot. 4. 20. /. 1 et 117. Nees in IVight. Bot. 96 et in 
Linnaea 9. 289. — India orientalis. — Umbella interdum 
ad spicam solitariam sessilem redacfa. Stamina 2, fide Kocnig, 
1, fcstc Nees. Sefac nnllae. Nees ab Esenbeck (1. c. 107.) Wall. 
Cat. n. 3478 ad I. squarrosam ^ ducit; quae variefas fortasse 
nil nisi I. dipsacea. 

3) Specics alicnae, genus proprium (bulbostylem) inter Isolepi- 

dem ct Fimbristylem consfifncntes. Sfylus tri-, rarissime bifi- 

dus, basi bulboso-incrassatus. Acheiiium basi styli persisfcnte 

tubcrculatum. 

a) Squamae convcxae, 1-3-nerviae. (Spicae solifariae.) 

57. I. LEUCOSTACHYA Ilumh. et Kunth. Nov. Gen. 1. 220. 
Caespifosa ; cnlmis filiformibus , triangularibus, scabriusculis, 
basi foliosis; foliis culmo brevioribus, sefaccis, sulcatis, mar- 
gine scabriuscnlis; spica solitaria, cUiptica, obtusa, nuda; vagi- 
nis ore piloso-barbatis ; squamis arctc imbricalis, convexis, sub- 
rotundo-ellipticis, acutiusculis, uninerviis, hyalino-albidis, glabris, 
sub(ilissinie ciliolatis ; stylo trifido ; achenio snbrofundo-obovafo, 
interne planiusculo, exfei*ne acufangulo, subfilissime impresso- 
punctulato, fusco, opaco, tuberculo niinuto nigro ferminafo. 
Fimbristylis leucosfachya Roem. et Schrdt. Syst. 2. 92. Scirpus 200 CYPERACEAE juss. (Tsolepis.) 

loucostachys IVilld. herh. n. 1166. — Oiinoco. 2|i — Setac 
iiuUae. 

58. I. COIVIFERA Caespitosa; culmis filiformibus, rlgiilis, 
sulcato-triangulaiibus, glabris, basi foliosis ; foliis culmo mulio 
brcvioribus, setaceis, margiue scabris ; vaginis ore piloso-barliatis ; 
spica elliptica, acutiuscula; squamis arcte imbricatis, convexis, 
subrotundo-ovatis, apice rotundatis, uninerviis, ferrugineis, cilia- 

tis, glabris; staminibus 3; stylo trifido ; achenio Fimbri- 

stvlis conifcra Reicheiih. in Welgell. herh. Surinam. — Surinani. 
2\, — Setae nuUae. Varietas praecedentis? 

59. I. LANATA Ilumh et Kunth Nov. Gen. 1. 220. /. 68. 
Caospitosa; culmis filiformibus, rigidis, teretiusculis, sulcatis, 
glabris, basi foliosis; foliis culmo multo brevioribus, rigidis, li- 
neari-setaceis, canaliculatis, glabriusculis; vaginis dorso orcque 
sericeo-Ianatis; spica solitaria, erecta, nuda, cylindraceo-oblonga ; 
squamis arcte imbricatis, convexis, ellipticis, apice rotundatis, 
dorso medio trinerviis, ferrugineis, glabris, fimbriatis?; stamini- 
bus 3 ; stylo trifido, complanato-membranaceo, basi incrassato ; 
ovario triangulari. Fimbristylis lanata Hoem. et Schult. Syst. 2. 
92. Schoenus lanatus JVilld. herb. n. 1092. — Missiones Ori- 
nocenses (Atures). 2\. Setae nullae. 

Species dubiae hujus scctionis. 

60. I. NTJDIPES. Culmis caespitosis, longissimis, flaccidis, 
teretiusculis , glabris, basi vaginatis; vaginis aphyllis; spica so- 
litai*ia, orecta, ovato-clliptica, obtusa, nuda, multiflora; squamis 
ovato-lanceolatis, obtusis, inferne parum convexis ibique uniner- 
viis, hyalino-stramineis, glabris ; staminibus 3 ; stylo profunde 

tri- vel bifido, basi incrassato; achenio — ■ Brasilia. Sellovv 

legit. — Setae nullae. Eleocharidibus affinior? 

61. I. PARADOXA. Dense caespitosa; culmis brevibus, 
teretiusculis, sulcatis, rigidis, glabris, basi foliosis; foliis culmo 
brevioribus, subulatis, interne sulco longitudinali canaliculatis, 
rigidis, glabris ; vagiuis ore dorsoque sericco-Ianatis, interne fis- 
sis; spica soiitaria, obovato-turbinata, erecta, nuda; squamis 
convexis, ovato-oblongis, mucronatis, dorso medio trinerviis, vi- 
ridibus et ferrugineo-punctulatis, lateribus hyalino-albidis, cilia- 
to-fimbriatis; inferioribus vacuis; stamiuibus 3; stylo trifido ; 
achenio obovato , triangulari, transversim undulato, tuberculo 
coronato. Schoenus spadiceus Ilumh. et Kunth. Nov. Gen. 1. 227. 
t. 69. f. 1. (excl. syn.) Eriocaulon spadiceuni herh. cujusd. Fa- 
ris. Schoonus paradoxus Spreng. Syst. 1. 190. Eriocauion 
sphacelatum fVilld. herh. n. 23bl. — Caracas. 7\. — Folia apice 
per ignom consumpta. Setae nulliie. A Schoeno spadiceo Vahl. 
valde diversa. CYPERACEAE juss. (Isolopis.) 207 

b) Sqiiamae carinafao. plornm<|Uc dorso irincrviae, deciduae, 
basi uiriusque laleris pcrsislente. 

a) Spicae solitariac. 

62. I. HUMILIS. Cacspitosa; (ulmis .setaceo-fiHformiljus, 
sulrato-angulatis, rigirlis, glabris, l)asi ioliosis; foliis culmo vix 
breviorihus, setaceis, rigidis, maroine scabris ; vaginis ore cilia- 
tis; spicis solitariis. interdum geminis, ercctis, oldongis, acutis ; 
squamis carinato-navicularibus, ovato-oblongis. subulato-uiucro- 
iiatis, exterioribus involucrantibus et aristalis, multinerviis, 
dorso viridibus et bispidulo-scabris , laterihus hyalino-albidis, 
glabriusculis; staminibus 2?; stylo bifido; aclienio subrotundo- 
obovato, biconvcxo, transversim undulato-rugoso, stramiuco-pal- 
lido, nitido, tuberculo concolori coronato. 

(5) pumila; foliis culmos superantibus. 
— Africa australis, ad oram orientalem. Drege legit. — Selae 
nullae. Squamae in varietate [j septemnerviae, nervis tribus 
dorsalibus robustioribus; achenia (matura) olivacea, immatura 
stramineo-albida. I. brcviculmi et I. festucoidi proxima, diversa 
praesertim slylo bifido. 

63. I. BREVICULJIIS. Caespitosa; culmis sctaceis, sulcato- 
angulatis, hirtellis; foliis culmo duplo longioribus, sctaceis, ri- 
gidis, hirtellis, basi dilatato-vaginatis : spica solitaria, erecta, 
oblonga, nuda; squamis carinato-navicularibus, ovato-oblongis, 
apice subulato-mucronatis , cxterioribus mucronato-aristatis, 
doi*so trinerviis ct viridibus, lateribus ferrugineis, cxternc prae- 
sertim ad carinam bispidulo-scabris; staminibusS; stylo trifido; 
achenio obovato-pyriformi, iriangulari, impresso-punctulaio, ob- 
solete transversim undulato-ruguloso, flavido, tuberculo con- 
colori coronato. — Cap. b. spei. Drege legit. — Vaginae mar- 
ginibus ferrugineae, imberbes. Setae nullae. 

64. I. FESTUCOIDES. Caespitosa; culmis setaceo-filiformi- 
bus, rigidis, sulcato-angulatis, basi foliosis, glabris; foliis culmo 
brevioribus , setaceis , canaliculatis, externe sulcatis, margine 
scabris; vaginis ore piloso-barbatis ; spicis solitariis, erectis, nu- 
dis, oblongis^ acutis; squamis carinato-navicularibus, ovato-ob- 
longis , acutis, inferioribus mucronatis, infimis aristatis, dorso 
irinerviis, fuscescentibus, carina viridi, glabriusculis; staminibus 
3; stylo irifido; acbenio subrotundo-obovaio, irigono, obsolete 
transversim undulato, flavido-fuscescenie, nitidulo, iuberculo 
magno nigrescente ierminato. Scirpus festucoides Poir. Hncycl. 
6. 752. vSchoenus festucoides IVilld. herh. n. 1093. Baeo- 
ihryum fesiucoides Dietr. Spec. 2. 94. — Madagascaria. 2ji — 
Setac nullac. 

j5) Spicae capitaio-congestae. 
*) Capitula solitaria. 

65. I. LiCHTENSTEINIAlVA. Culmis caespitosls, ieretius- 208 CyPERACEAE jlss. (Isolepis.) 

culis, sirlaiisj glabris, basi vaginalisj apliyllis; capitulo soliiario, 
subgloboso, c spicis conipluribus obloiigis conlerto , bracleis 
brevibus mucronato-aristatis involucrato ; squamis carinato-na- 
vicularibus, ovatis, muticis, tlorso trinerviis, sanguineo-castaneis, 
superne birtellis; staminibus 3; stylo trifido ; acbenio obovato, 
trisono, subtiliter sccundum longitudincm costulato, fuscescenti- 
cinereo, nitidulo, tuberculo fusco terminato. — Insula St. Hele- 
iiae. Licbtcnstein legit. — Vaginae acutatae, fusco-purpurcae, 
glabrac. Sctae nullae. 

66. I. SCHOENOIDES. Caespitosa; culmis filiformibus, ri- 
gidis, compressis?, glabris, basi foliosis; foliis culmo breviori- 
bus, rigidis, setaceis, canaliculatis, margine scabris; vaginis ore 
jmberbibus; spicis compluribus, capitato-congestis, oblongis, ob- 
tusis; involucro subnuUo; squamis subcarinato-convexis, oblon- 
go-eilipticis, apice rotundatis, muticis, dorso trinerviis, atro-san- 
guineis, nervo mcdio viridulo, sub apice evanescente, cxtcrne 
punctulato-scabris ; staminibus 3 ; stylo trifido , basi bulboso. 
— Afi'ica australis, ad oram orientaleni, in paludibus montium. 
Drege legit. 2^ — Sctae nullae. Pro Ficiniae specie babuissom 
nisi squamae dorso trinerviao et ovaria disco destituta 
cssent. 

67. I. Sellowiana. Culmis cacspitosis, filiformibus, 
strictis, teretibus, striatis, glabris, basi foliosis ; foliis culmo 
multo brevioribus, setaceis, externe convexis, striatis, interno 
canaliculatis, ubique puberulo-scabriusculis ; vaginis ore piloso- 
barbatis: spicis compluribus, in apicc culmi capitato-confcrtis, 
bracteis nonnullis squamaeformibus mucronatis suflultis, ovato- 
oblongis, obtusis ; squamis carinato-convexis, oblongis, obtusis, 
inuticis, dorso trincrviis, ferrugineis, adprcsso-hirtcllis, fimbria- 
to-ciliatis; staminibus 3; stylo trifido; acbcnio subrotundo-obo- 
vato, triangulari, obsolete transversim undulato-ruguloso, stra- 
mineo-ilavido, nitido, umbonato-tuberculato. — Brasilia. Sellow 
lcgit. — Setae nullac. 

68. I. COLLINA. Cacspitosa; culmis filiformibus, rigidis, 
compressis?, striatis, glabris, ba^i foliosis; foliis culmo multo 
brevioribus, sctacco-tiliformibus, cxtei"ne convexis, intcrne cana- 
liculatis, bispidulis; vaginis ore piloso-barbatis; capitulo solita- 
rio, subgloboso, polystacbyo; involucro submonopbyllo, brevi; 
spicis ovato-oblongis , obtusis; squamis carinato-navicularibus, 
ovatis , mucronatis , dorso trinerviis , fuscescentibus , mcdio ad 
utrumquc latus ferruginco-sanguincis, cxtcrne adpresso-birtellis, 
ciliato-fimbriatis ; staminibus 3 ; stylo trifido ; acbcnio obovato, 
irigono, obsolete transversim undulato, cincrco, umbonaio, niti- 
dulo. — Cap. b. spei, iu collibus gramineis. Drcge legit. 2|i — 
Stylus basi bulboso-incrassatus, una cum bulbulo dcciduus. Se- 
iae nullae. Ficiniis quibusdam (F. Stcudclii, F. tcuuifoliae etc.) 
simillima. 

69. I. BAKBATA Brown Prod. 222. Presl. in liel. Ilaek. 1. 

187. CYPERACEAE jlss. (Isolepis.) 209 

187. (r. in h. res; Berol,} JVees ab Esenh. in Linnaea 9. 291 et 
m JVi^hi. Bot. 109. iWall. Col. n. 3481 d. e. 3497.) Decaisne, 
Descr. herb. Tim. 33. Culmis caespitosis, setacco-filifornnbus, 
sulcatis, glabris, basi folialis ; foliis culino brevioribus, capilla- 
ceis, glabris vel scabriusculis ; vaginis ore ])iloso-barbatis ; ca- 
pitulo 3-polystaciiyo, solitario, subrotundo; involucro 3-4-phyUo, 
capituluni magis niinusvc superantc; spicis oblongis, acutis; 
squamis carinato-navicularibus, late ovatis, mucronatis, dorso 
trinerviis, fusccscentibus, sacpe utroque latere sanguineo-ferru- 
gineis, carlna viridi, externe adpresso-hirtellis; stamine 1; stylo 
trifido; achenio subrotundo-obovato, interne plano, externe con- 
vexo-angulato, subtilissime tuberculato-punctulato, straminco- 
pallido, nitido, tnberculo nigro-fusco terminato. Scirpus bar- 
batus Boitb. Gram. 52, /. 17. f. 4. Scirpus antarcticus Vahl. 
Enum. 2. 2G1 (excl. syri.) el herb. Boxb. Flor. Ind. 1. 225. excl. 
syn. ifide JXees ab Esenb.) JVilld. herb. n. 1225. Scirpus capil- 
laris Linn. Spec. ed. 1. 49 e< ed. 2. 73 {Flor. Zeyl. 39. Hort. 
Clif. 21. Burm. Zeyl. i. 47. /. 2.), nec Mantiss. {fule Brown. 

1. c.) Scirpus monander Bo.xb. Flor. Ind. 1. 225 ifide JV. Arnott 
in JVighi. l. c), nec Boitb. Finibristylis monandra ScMdt. Mant. 

2. 59. (excl. syn. Bottb., JVilld. ei Lam.) I. fascicularis Sieb. 
herb. Senegal. I. Sieberi Schrad. Anal. Cap. Cyp. 23. (forma 
pallida.) Cyperus (Scirpus) capitatus JViUd. herb. n. 1314. — 
India orientalis, China, Luzonia, Tinior (Decaisne.), Nova Hol- 
landia, Guinea, Senegambia. 2[> ? — Achenia interdum obsoletis- 
sime transverse iindulata. Antherae apicc glabrae. Setae nullae. 
Quid Scirpus antarcticus Linn. Mant. 181?, planta ab Isolepide 
Larbata valde diversa, fide Brown. Nces ab Esenbeck Scirpum 
antarcticum Thunb. cum Scirpo diabolico conjungit. Conf. cum 
Picinia antarctica mihi. 

70. I. WallichiaNA Schnlt. Mant, 3. 533. Culmis basi 
cliphyllis, vaginatis foliisque setaceis, striatis ; vaginis apice bar- 
Latis; spiculis ternis, oblongis; glumis ovatis, mucronulatis, ca- 
rina scabra; nucibus triquetris, laevibus. Don. I. capillaris 
Don Prod, 39. Scirpus Wallichianus Spreng. Sysi. cur. posi. 27. 
— Nepalia. — Ab I. barbata Broivn. diversa videtur. (Don.) 

71. I. STEKOPHYLLA. Culmis caespitosis, setaceo-filifor- 
mibus, sulcatis, scabris, basi foliatis ; foliis culmo brevioribus, 
capillaceis, scabris ; vaginis ore piloso-barbatis ; spicis 4-6, ca- 
pitato-conglomeratis, ovato-oblongis, acutis; involucro poly- 
(sub 9-) phyllo, longissimo ; squamis carinato-navicularibus, late 
ovatis, acutatis, inferioribus mucronatis, dorso trinerviis et vi- 
ridibus, lateribus hyalino-pallidis, nubecula ferrugineo-Iutea no- 
tatis, externe hirtellis, carina hispidula; stamine 1?; stylo tri- 
fido; achenio subrotundo-obovato, triangulari, transverse undu- 
lato-ruguloso, stramineo-pallido, tuberculo obtuso apicato. Scir- 
pus stenophyllus Ellioit. Bot. 1. 83. (fde specim. a Beyrichio 
misso.) Dichromcna caespitosa Muehlenb, Descr. 15. Spreng. 

KUNTH. SyNOPS. II. [1^3 210 CYPERACEAE juss. (Isolcpis.) 

Sysl. 1. 202. — Carolina, Gcorgia. © — Setae nullae. 1. bar- 
batae proxinia; an satis tUversa? 

72. I. riLAMEXTOSA Jloeni. et Schulf. Sysf. 2. 113. Nees 
ub Esenh. in Linnaea 7. 503. 10. 162. Culmis caespitosis, 
clopi^atis, setaceo-filiforniibus, sulcatis, glabris, basi foliatis; fo- 
liis culmo brevioribus, capillaceis, canaliculatis, scabriusculis ; 
va^^inis ore piloso-barbatls; capitulo solitario, subgloboso, poly- 
stachyo ; invohicro subdipbyllo^ capituluni paulo superante; spi- 
cis oblongis, acutis; squamis carinato-navicularibus, late ovatis, 
acutis, tlorso trinerviis, fuscis, utroque latere superne sangui- 
neo-ferrugineis, externe atlpresso-birtellis ; staminibus 3; stylo 
trifitlo ; acbenio obovato-snbrotundo, trigono, obsolete tubercu- 
lato-punctuLito, stramineo-flavido, nitidulo, tuberculo fusco ter- 
minato. Scirpus filamentosus Vahl. Enum. 2. 262 el herh. — 
Guinea. (Thonning.) — Antberae appendice hispidula. Setae 
nuUae. I. barbatae Broivn. proxima, nonnisi distincta numero 
staminum. Sprengel (Syst. 1. 213.) cum hac conjungit. I. fila- 
mentosa Nees ah Esenh. in Linnaea 7. 503 {excl. syn.) cst Fi- 
cinia tcnuifolia mihi. 

73. I. WiLLDENOnil. Culmis caespitosis, setaceo-filifor- 
mibus, sulcatis, glabris, basi foliatis; foliis culmo brevioribus, 
capillaccis, scabriusculis ; vaginis ore piloso-barbatis; capitulo 
solitario, subgloboso, poljstachyo ; involucro 2-3-pbyllo, capitu- 
lum parum superante; spicis oblongis, acutis ; squamis carinato- 
navicularibus, ovatis, mucronatis, carina viridi, bispidula, late- 
ribus hirtellis, superne pallide sangnineis, margine hyalino-albi- 
dis; staminibus 3; stylo trifido; ovario triangulari. Cyperus 
recurvus IVilld. herh. n. 1304. (Thtinh. decl.} — Sierra Leona. 
2|i — Setae nullae, I. filamentosae et I. barbatae simillima, 
differt ab bac numero staminum, ab illa antheris apice glabris, 
ab utraque capitulis et spicis robustioribus. Ob habitum Fi- 
ciniae acuminatae similis. 

**) Capitula umbellata. 

74. I. VESTITA. Culmis caespitosis, filiforniibus, rigidis, 
strictis, terctiusculis, molliter pubesccntibus, basi foliatis ; foliis 
culmo brevioribus, capillaribus, canaliculatis, pubescentibus; va- 
ginis ore piloso-barbatis; umbella 3-6-radiata; radiis valde in- 
aequalibus, monocephalis, pubesccntibus, uno brevissimo, sub- 
nullo; involucro subtripbyllo, abbreviato; capitulis subrotundis, 
polystachyis ; spicis ovatis, acutis ; squamis carinato- naviculari- 
bus, late ovatis, mucronatis, carina trinervils, ferrugincis, cari- 
na viridi, utroque latere luibecula sanguinea notatis, externe ad- 
presso-hirlellis; stylo trifido ; achenio obovato, trianguiari, iu- 
bcrculato-punctulato, obsolete transversim undulato, laete casta- 
nco, nitido, tuberculo depresso coronato. Scirpus vestitus Rei- 
chenh, in Weigeli. Surinam. Scirpus hirsutus JVilld. herh. n. CYPEllACEAE juss. (Isolepis.) 211 

1226. Scirpus barbatns Valil. Erlo^. in herh. reg. Paris. (^sjte- 
cimen valde Jurenile.) — Guiaiia. 2j. ? — Sefae nullae. 

75. I. Jl'NClFOR>riS Iliimb. et Knnlh. Nov. Gen. 1. 222. 
Culmis caespilosis, eloiii^afis, sfriclis, filiformibus, rigidis, tere- 
tiusculis, strialis, glahris, basi (bliatis; foliis culmo brevioribus, 
setaceis, caiialiculatis , rigidis, glabris vel scabriusculis; vaginis 
ore piloso-barbatis ; umbolla depauporata, 3-, rarius S-radiata; 
radiis inaequalibus, mono-, rarius 2-3-ccpliaIis, glabris, uno bre- 
vissimo, subuullo ; capitulis subglobosis, polystachyis, centrali- 
bus sessilibus ; involucro subtripbyllo, umbella breviore; spicis 
ovatis; squamis carinato-navicularibus, late ovatis, mucronatis, 
dorso trinerviis, fuscescentibus, utroque latere ferrugineo-sangui- 
neis, externe adpresso-hirtellis ; stylo trifldo ; aclieiiio obovato, 
triaugulari, subtilissime tuberculato-punctulato, cinereo-pallidoj 
tubcrculo nigro deprcsso terminato. Scirpus juncoides Willd. 
herh. n. 1268. Scirpus Humboldtii Spreng. Syst. 1. 213. Scirpus 
Itizulinus Reichenh. in IVeigelt. herh. Surinam. Scirpus conges- 
fus Reichenh. l. c. (forma temiior.) 

/5) umbella subcapifato-contracta. 

— Nova Andalusia, Guiana; (i Brasilia. 0? — Setae nullae. 
Achenia in Scirpo congesfo Reichenh. matura, subobcordafo-tur- 
binata, triangularia, subtilissime tuberculato-punctulata, nigro- 
castanea, nitida, fuberculo parvo ferminata. Isolepis n. 859. 
(in Linnaea 6. 27.) a Schiede prope Ilacienda dc la Laguna (Me- 
xico) lecta est probabiliter nil nisi forma major hujus planfae. 

76. I. CO:v.SANGUl>"EA. Culmis elongatis, filiformibus, sfric- 
fis, ferefiusculis, sulcatis, glabris , basi foliafis; foliis culmo 
brevioribus, filiformi-linearibus, margine scabris; vaginis ore pi- 
loso-barbafis ; umbella subseptcmradiafa; radiis inaequalibus, 
apice tristachyis , glabris, uno brevissimo, subnullo; involucro 
subtriphyllo, brevi; spicis sessilibus, ovatis, acutis; squamis ca- 
rinato-navicularibus, latissime ovatis, muficis, inferioribus mu- 
cronafis, dorso trinerviis , fuscescentibus, medio ad utrumque 
latus macula magna atro-sanguinea notafis, exfernc adpresso- 
birfellis ; sfaminibus 3; sfylo trifido; achenio obovato, fi-iangu- 
lari, transverse undulafo-rugoso, sframiiieo-flavido, nifido, fu- 
berculo depresso fusco ferminato. ScLoenus juncoides Vahl. Enum. 
2. 211 et herh. — Brasilia (Sellow), Montevideo (Commcrson.). 

— Sctae nullae. Praecedenti simillima. Specimina Vahliana 
jnvenilia, macra, umbella ad spicas tres sessiles redacta, in re- 
liquis planfae Sellowianae descriptae simillima. 

y) Spicae umbellatae. 

77. I. CAPILLARl.S Roem et Schidt. Sysl. 2. 118. JVees ah 
Esenh. in Linnaea 9. 291. Culmis caesplfosis, filiformi-sefaceis, 
sulcafo-angulatis, glabris vel scabriusculis ; foliis culmo brevio- 
ribus, filiformi-capillaceis, canaliculatis, externe sulcafis, margine 
plerumque hispidulo-scabris; vaginis ore piloso-barbafis ; umbella 

[14* ] 212 CYPERACEAE juss. (Isolepis.) 

simpHci vel composita, tlepaupcrata ; radiis 3-5, hispidulis vel 
glabris, valde inaequalibus, 1-3-stacliyis; spicis ovato-obloii^is, 
pediceilatis, centralibus sessilibus; involucro 2-phyllo, longiludine 
variabili; squaniis carinato-navicularibus, late ovatis , obtusis, 
muticis, inferioribus niucronulatis, dorso trinerviis, ferrugineo- 
vcl castaneo-sanguincis, carina viridi, cxterne adpresso-hirtellis, 
rarius subglabratis ; stylo trifido; achcnio subrotundo-obovato, trian- 
gulari, transverse undulato-ruguloso, tul)erculo depresso terminato. 

1) formae boreali-americanae: 
Scirpus capillaris Pursh. Flor. 1. 37. Muehlenh. Gram. 36. Tor- 
rey. Flor. 1. 52. e.rcl. syn. Linn. (Jide specim.) IVilld. herb. n. 
1265. Scirpus Muehlenbergii Spreng. Syst. 1. 207. (Jide synoM.) 
I. Muehlenbergii Dieir. Spec. 2. 106. Scirpus brachyphyllus 
Willd. herb. n. 1201. Link. Jalrb. 3. 78. I. bracliypbylla SchuU. 
Manl. 2. 64. Scirpus brevifoiius Bernh. ijide Nees ah Fsenh.) 
Scirpus ciliatifolius FU. liof. 1. 82. (Jlde Torrey.) Beyrich. hcrh. 
horeali-am. {forma tenuior , Scirpo capillari IVilld. herh. simil- 
lima.) Scirpus niinimus Ttihl. Fnum. 2. 253 (excl. synon.?) et 
herb. (sperimen exigutim, incomplelum, monosfachyum formae te- 
nuioris). I. trichodes var. minima Schrad. in Schult. Mant. 2. 64. 

2) formae meridionali-amcricanae : 
Scirpus tenuifolius Rudge, Guian. 18. /. 22. 3Iey. Esseq. 44. 
Iteichenb. in TFeigelt. herh. Surin. I. tcnuifolia Diefr. Spec. 2. 
131. I. trichodes var. a Schrad. in Schidf. Mant. 2. 64? I. bu- 
fonia Ilumb. et Kunih. Nov. Gen 1. 222. Schlechtcnd. in Lin- 
naea 6. 26. Scirpus bufonius JVilhl. herh. n. 1219. Spreng. 
Syst. 1. 213. I. aspcriuscula Ilumh. et Kth. Nov. Gen. 1. 222. 
Schlechtend. in Linnaea 6. 26. (forma rohusiior.) Scirpus aspe- 
riusculus IVilld. in Bonpl. herh. Spreng. Spec. 1. 213. Scirpus 
iuscus JVilld. herh. n. 1220. I. fusca ^Link Jahrb. 3. 79. Schult. 
Mant. 2. 70. Scirpus humilis IVilld. herb, n. 1218. I. scabra 
Presl, in Rel. Ilaenk. 1. 187. (v, specimen imperfectum in herb. 
reg. Berol.) I. ciliata Presl, in Rel. Ilaenk 1 . 1 88. (v. in herb. reg. Berol.) 

3) formae indicae: 
Scirpus densus Wall. in Ro.rh. Flor. 1. 231. I. dcnsa Schult. 
Mant. 2. 71. Nees ah Esenb. in JVight. Bof. 109 (fJ'al[. Caf. 
n. 3514 c. d. e. 3476) et in Linnaea 9. 291. 1. tenuissima 
Don Prod. 40. Scirpus capillaris lAnn. Mant. 321 1 *) 

4) forma curopaca : 
I. tenerrima Fisch. et Mey. (fidc specim.) 

— America borealis ct meridionalis, India orientalis, Ros- 
sia maxime australis (Guficl). — Variat culmis tcnuioribus 
ct robustioribus. Stamina 2, rarius 1 vcl 3. Achenia magis mi- 
nusve pcrspicue transversim undulato-rugulosa, fusccscentia, ni- 
tidula, immatura stramineo-pallida. Setae nullac. Squamae in *) Potius ad formas boreall-americanas collocandus? CYPERACEAE juss. (Isolepis.) 213 

plania indica ct rossica glabrairap, nonnisi mavi^Ine clliolatae. 
^cirpus capillaris in horbario Vahliano haud repcritur. Quid Cy- 
pcrus niinimus Linn. a Vahlio cum? ad Scirpum mininuun duc- 
tus? In I. scabra Presl. squamae latiores, stylus tripartitus, 
stamina tria (achenia haud suppetunt), rcliqua prorsus ut iu 
speciminibus legitimis. 

78. I. TRIFIDA Necs ah Esenl. in IVight Bot. of Ind. 108 e< 
Linnaea 9. 291. Spicis terminalibus subternis, oblongis, late- 
ralibus longc pediceUatis, patentibns ; squamis ovatis, carinatis, 
acutis ; involucro subdiphyllo; foliolis e basi ovata membranacea 
setaceis, spica sessili brevioribus ; caryopsi obovata, trigona, 
transversim crenulato-siibrugosa, nigro-mucronata; culmo (ili- 
formi, basi unifolio ; folio sctaceo, canaliculato, culmo multo bre- 
viore; vagina ore barbata. Nees ah Esenh. — Nepalia — Ab 
I. brevifolia Bernh. (Scirpo capillari 3Iuehlenh.) difTert spicis fus- 
cis, lateralium pcdicellis spica sua plorumquc longioribus. (Nees) 
Nil nisi forma macra praecedentis? Descriptio Neesiana quadrat 
perfectc cum Isolepide tVall. Caf. 7i. 3476, quam ille ad I. den- 
sam suam ducit. Conf. cuni praccedente. 

79. I. TENELLA. Cuimis cacspitosis, brevibus, setaceis, sul- 
cato-angulatis, basi submonophylHs, glabris ; foliis setaceis, ca- 
naliculatis, brevibus, dorso sulcatis, apice scabriusculis ; umbella 
suboctoradiata; radiis inaequalibus, 1-3-stachyis, glabris ; invo- 
lucro subdiphyllo, brevi ; spicis longe pedicellatis, centralibus 
sessilibus, subrotundo-ovatis, obtusis ; squamis carinato-navicu- 
laribus, subrotundo-ovatis, obtusis, vix nuicronulatis, dorso tri- 
nerviis, fuscescentibus, carina viridi, 'externe adpresso-hirtellis ; 
stylo trifido; achenio obovato-subrotundo, triangulari, laevi, mar- 
garitaceo-albido, nitido, tuberculo depresso fusco tcrminato. Scir- 
pus tenellus Wdld. herh. n. 1262. Linh. Jahrh. 3. 80. Fimbri- 
stylis tenella SchuU. Mant. 2. 58. — Brasilia. — Stamcn 1, 
rarius 2. Setae nullac. Forma tenella I. capillaris ? 

80. I. PUBERULA, Culmis caespitosis, filiformibus, sulcatis, 
basi submonophyllis, glabriusculis ; foliis brevibus, lincari-capil- 
laceis, pubescenti-hispidulis ; vaginis ore barbato-pilosis; um- 
bella pauciradiata: radiis inaequalibus, 1-3-stachyis, pubescenti- 
hispidulis; involucro 2-3-phyIlo, umbellam superante; spicis pe- 
dicellatis, centralibus sessilibus, ovato-oblongis, arutis ; squamis 
carinato-navicularibus, ovatis, sub apice mncronulatis, dorso tri- 
nerviis. fuscescentibus, utroque latere nubecula sanguinea nota- 
tis, carina viridi, externe adpresso-hirtellis ; stylo triCdo; ache- 
nio obovato, triangulari, transversim undulato-rnguloso, strami- 
neo-ilavido, tuberculo nigro tcrminato. Scirpus puberulus Poir. 
Encrjcl. 6. 767. ifide specim.) Scirpus Thouarsii Roem. el Schult. 
Srjst. 2. 134. Scirpus cuspidatus IVilld. herh. n. 12.l2. I. Thou- 
arsii JVees ah Escnh. in Linnaea 9. 291? — Madagascaria. 0? — 
Setae nullae. I. capillari proxima. Sprengel (Syst. 1. 202.) cum 
Fimbristyli pilosa Vahl. compingerc voluil. 214 CVPERACEAE juss. (Isolepis.) 

81- I. LaNGSDORFFIANA. Culmis caespitosis, filiformHius, 
ri^-idis teretiuscalis, sulcatis, pubescenlibus ; foliis culnio bio- 
vioribus, canillaceis, canaliculatis, puberulis ; umbclla compositu ; 
vadiis pluribus, vable inaequalibus; involucro 2-3-pbyllo, umbei- 
lam superante; spicis pedicellatis, centralibus sessilibus, ovatis, 
acuiis; squamis carinato-navicularibus, latc ovatis, mucronatss, 
dorso trinerviisj ferrugineis, superne ad latera sanguineis, carina 
viridula, externe adpresso-scabriusculis; stylo trifido; acbenio 
obovato, triangulari, obsolete transvcrsim uudulato-ruguloso, tu- 
berculo depresso terminato, straminco-pallido, nilido. — Brasi- 
lia meridionalis (LangsdorlT, Sellow.), Peruvia (Poeppig). — 
Pili culmorum et foliorum patentissimi. Filamenta persisten- 
tia 2. Setae nuUae. Differt ab L capillari nonnisi culmo stric- 
tiore^ pubesccnte, foliis puberulis et umbellis ramosioribus. An 
huc Lsolepis hirtella Schrad, ; sed stylus tri-, nec bifidus. 

82. L CIRCINATA. Caespitosa; culmis elongatis, filiformi- 
bus, rigidis, sulcato-angulatis, glabris, basi foliatis; foliis li- 
neari-capillaceis, brevibus, margine liispidulo-scabris ; radicalibus 
simillimis, sed longioribus, curvato-circinatis, hispidis; vaginis 
ore imberbibus ; umbclla subO-radiata, corymbiformi; radiis in- 
aequalibus, 1-3-stachyis ; involucro oligopbyllo, abbreviato; spi- 
cis pedicellatis, centralibus sessilibus, cylindraceo-oblongis, ob- 
tusis; squamis carinato-navicularibus, ovatis. acutatis, dorso tri- 
nerviis, ferrugineis, apice margincque hyalino-fuscescentibus, ex- 
tcrne adpresso-hirtellis; stylo trilido; achenio subrotundo-obo- 
vato, hinc plano, inde convexo-angulato, obsolete transversim 
undulato, straminco-pallido, tuberculo deprcsso fusco terminato. 
— Brasilia meridionalis. Sellow legit, 2|. — Setae nullae. 

Specics a me haud visae, affinitate dubiae. 
a) Species africanae. 

83. L EXILIS Nees ah Esenh. in JJnnaca 9. 29L 10. 147. 
Culmis fasciculatis, sctaceis, teretiusculis, laevibus; folio vagi- 
nali lineari-attenuato, plano, culmnm aequante vcl superautc; 
spiculis subgeminis, ovato-subrotundis, arcte sessilibus ; involu- 
cri monophylli foliolo e basi membranacea sctaceo, spiculis niulto 
longiore; squamis late ovatis, herbacco- mucronatis, unincrviis 
latereque obsolete nervulosis, triandris ; caryopsi obovata, con- 
vexo-plana (laeviuscula). ]\ees. — Cap. b. spei. — Squamac 
purpureae, punclatae, margine pallido. nervo viridi, cx apice ob- 
tuso in mucronulum procurreutc. Frucius baud maturi. Planta 
|-li-poIIicaris. (Necs.) 

84. L MICROCARPA IVees ah Esenh. in Linnaea 10. 150. 
Culmis fasciculatis, capillaribus; vaginae folio brevissimo, setci- 
ceo ; spiculis subgeminis, ovato-conicis ; iuvolucro monopbyllo, 
setacco, spiculam aequante v. superante; squamis ovato-subro- 
tundis, obtusissimis, dorso uervosis, monaudris : caryopsi obo- CVPERACEAE juss. (Isolepis) 215 

vala, blcouvexa, avgiiic granulato-slriata, fusca. iY<?es. — Caj). 
b. spei, locis utlis. — Pr(»xinia Isolepidi minimac Scfirad. 
(fieaiicarphac speciei); satis iliflert: s«{namis spiculae liaud <;u- 
ueatis, uec glantluloso-punclatis, sed obovato-subrotuudis, obtu- 
sis (purpurasceutibus, margine membranaceis, nervo carinali vi- 
ridi, lateribus distincte trinerviis) et Iructu breviorc, tuberculis 
acutioribus. (Nees.) 

85. I. COMPRESSA Necs ab Esenh. in Linnueu 10. 157. Spi- 
culis terminalibus, geminis, sessilibus, oblongis; involucro di- 
phyllo, squamis confomii, spiculis breviore; squamis ovalibus, 
obtusiusculis, membranaceis, obsolcte nervulosis; caryopsi obo- 
vata, depresso- trigona, laevi ('.'); culmo compresso-plano, hinc 
hitc canaliculato ; vagina oblique truncata, aphylla ; radice re- 
pente. ]\ees. — Cap. b. spei. — • Cuhui dense caespitosi, lincari- 
iiliformes, |-l-pedales. Squamae arcte imbricatae, pallidac, sub- 
tiliter purpureo-irroratae. Stamina 3. (Nees.) 

86. I. REI'J:xS Nees ab Esenh. ia Linnaea 9. 291. 10. 158. 
Spiculis arcte confertis, capitatis; capitulo subgloboso; involu- 
cro monophyllo, ovato, nervoso, capitulo breviore; sqiiamis late 
ovatis, obtusis, venoso-striatis ; caryopsi obovata, trigona, lacvi; 
cuhnis e rhizomate crasso repente fasciculatss, tereti-compressis, 
basi vaginatis; vaginis imbricatis, acutis, aphyllis. Nees. — Cap. 
l>. spei. 7\. — Squamae fusco-piirpureae, subtiliter et conspicue 
«ervoso-striatae, membranaceo-chartaceae, ovatae, obtusae, emar- 
ginatae, apice marginequc angusto spatio membranaceis, incur- 
vis. Stylus trifidus. Fructus immaturus. (Nees.) Ficiniae species? 

87. I. LINEATA Nees ah Esenh. in Linnaea 10. 160. Cul- 
mis filiformibus, compressiusculis; foliis lineari-angustis, apice 
incurvis, subtus convexis, striatis, supra plano-canaliculatis, mar- 
ginibus linea impressa discretis, scabris, altera hitiore; vaginis 
angustis, truncatis, facie membranaceis, pallidis, inflmis in fibras 
ferrugineas solutis ; capitulo decomposito, globoso, denso ; invo- 
lucri diphylli patentis foliolis e basi lanceolata caulinis similibus, 
capitulo longioribus, apice incurvis, linearibus, obtusis, supra 
plano-dcpressis, marginibus linea impressa discretis, altcro mar- 
gine latiore. Nees. 

«) squamis inter strias purpurcis. 

/5) squamis fere omnino viridibus. 

y) pusilla; culmo foliis breviore, horum marginibus minus 
discretis. (planta juvenilis.) 
— Cap. b. spei. — Squamae ovato-ellipticac, compresso-carina- 
tae, mucronatae, apicem versus eleganter purpureo-striatae. Ca- 
ryopsis obovato - oblonga, hasi nuda. (Nees.) 

88. I. ? A(iUATiLlS. Stylo triCdo ; culmis fasciculatis, fili- 
formibus; foliis radicalibus linearibus, planis, trinerviis, clonga- 
tis, venis trausvcrsalibus distinctis ; vaginae scapi folio minimo, 
mucroniformi ; spicula ovata; bracteis, involucro squamaque in- 
feriore subconformibus, spicula brevioribus; squamis ovatis, ob- 216 CYPERACEAE juss. (Isolepis.) 

tusis ; caryopsi obovata, depresso-trigona, laevj. Nees. Eleogi- 
ton tenuissimus Nees ab Esenh. in Linnaea 10. 163. Scirpus 
natans Thunh. in herh. reg. Berol. — Cap. b. spei, in aquis. — 
Culmi 1-2-pollicaves. Diflcrt ab Eleogitone parvula Link. (Eleo- 
charide parvula Kth.) spica niajore, niultiflora. (Nees.) 

89. I. DUBIA, Foliis radicalibus vaginantibus, culmo lon- 
gioribus, flaccidis, trinervibus, nervis lateralibus crassis, raris, 
divaricatis; spicula pauciflora ; bracteis ovatis, inferiore acunii- 
uata, spicula longiore; squaniis oblusis, mucronatis, ferrugineo- 
irroratis. Nees. Eleogiton ? lougifolius Nees ah Esenh. in Lin~ 
naea 9. 291. 10. 164. Rhynchospora oligosanlha Endl. herh. 
( /ide Nees.) Rhynchospora glomcrata Vahl. in Endl. herh. {Jide 
Nees.) — Cap. b. spei. — Ob summam cum Eleogitone par- 
vula (Eleocharide parvula Klh.) similitudinem huc refero; spicu- 
lae nonnisi levissima ostendunt gcuitalium (staminum 3 ) vesti- 
gia. (Nees.) An Acrolepidis species? (Nees.) 

90. I. BICOLOR Carmich. in lAnn. Trans. 12. 503. Culmis 
angulato-filiformibus ; foliis canaliculatis, angustissimis; capitulo 
terminali; spiculis (5-7) ovatis, teretibus; squamis margine co- 
loratis; involucro subdiphyllo; foliolo altero erecto, capitulum 
superante ; altero deflexo, spiculam vix aequante. Carm. Scir- 
pus bicolor Spreng. Syst. cur. post, 28. — Insula Tristan da 
Cunha. 

91. I. ACUGNANA Schtdt. Mant. 3. 532. Culmis angulato- 
filiformibus, indivisis, basi foliatis; foliis canaliculatis, angustis- 
simis; capitulo tcrminali, globoso ; spiculis (12-20) ovatis ; squa- 
mis margine concoloribus 5 involucro diphyllo: breviore deflexo. 
Carmich. I. squarrosa Carmich. in Linn. Truns. 12. 503. Scir- 
pus squarrosus Sjyreng. Syst, cur. post. 28. — Insula Tristaii 
da Cunha. 

92. I. SULCATA Carmlch, in Linn. Trans. 12. 503. Capi- 
tulo laterali, globoso, polystachyo; spiculis ovatis; squamis latc 
ovatis, nervosis, margine scariosis, apicc calloso. Cai-m. Scirpus 
sulcatus Auh, du Petit-Thonars, Flore de Tristan d'Acngna. t, 7. 
fig. dextra. Scirpus Thouarsii Spreng. Sysl. cur. post. 27. I. 
Cax'michaelii Dietr, Spec. 2. 107. — Insula Tristan da Cunha, 
— Cuhnus 1-2-pedalis, nudus, compressus, sulco exaratus. Sta- 
mina 3. Stigmata 3. (Carmich.) 

93. I. TflOUARSII Diefr. Spec. 2. 109. Culmis angulatis, 
ramosissimis ; foliis fasciculatis; capitulis passim proliferis ; spi- 
culis oblongis, teretiusculis; involucro diphyllo. Carm, Scirpus 
proliterus Aub. du Petit-Thonars, Elore de Tristan d'Acngna t. 
7. Jig. sinisira, I. prolifcra Carmich, in Linn, Trans. 12. 503. 
vScirpus Thouarsianus Schult, Mant. 2. 8-i. — Insula Tristan d«i 
Cunlia. 

b) Spccies indicae. 

94. I. CORYMBOSA Roem, ei SchnU, Syst, 2. 110. Nees ah CYPERACEAE jlss. (Isolepis.) 217 

Esenh. in IVight. Bof. 108. Coryinbo latcrali, coinjiosilo, apl- 
ceni tereiem rii^idum culmi apliylli vix superaute; peduuculis pe- 
diccUisque compressis; spiculis ovatis, fasciculatis, paucilloris; 
sqnamis ovalis, acuminaiis, integris ; stylo trifido. Rolh. Scirpus 
corymbosus Roth. JVov. Spec. 28. — ludia orientalis. 

95. I. GKACILIS IVees ah Esenh. m JFight. Bof. of Incl. 109 
el in Linnaea 9. 291. Spiculis oblongis, ano^ulatis, capitato-ge- 
niinis ieruisvc; capitulis in umbellam comjiositam decomposl- 
tamve depresso-patentem coUectis aut simpliciter aggrcgatis ; 
squamis trifariis, ovalis, alte carinatis, mucronato-acutis, rufo- 
fuscis, scabris, monandris; caryopsi obovata, trigona, transver- 
sim rugosa, lutescente; involucri et involucelli foliolis e basi 
ovata scariosa subulato-cuspidatis, umbella umbcllulaque brevio- 
ribus lougioribusve ; culmo filiformi, trigono, compresso; vaginis 
apice debiscentibus, villosis; foliis setaceis. Nees. 

a) spiculis pluribus, umbellatis; foliis brevibus. 
^) spiculis subtcrnis vel pluribus, latcralibus, pedicellatis, 
involucro dipbyllo multo brevioribus; culmo capillarij 
foliis dimidium culmum attingentibus. 
— Peninsula Indiae orientalis. — Ab I. barbata dilFcrt: splculis 
scabris, in capitula umbellaria dispositis, nec aggregatis, et fructu 
transversim rugoso, ab I. arenaria : umbellari inflorescentia et 
squamis alte carinatis, trifariis. (Nees.) An verc ejusdem sec- 
tionis (Bulbostylis) ac I. barbata? Nees ab Escnbeck in Lin- 
naca 9. 291 huc ducit Sclrpum capillarem Rottb. (quem nus- 
quam rcperior), In Wight. liot. 109 vero lioc synonymon haud 
amplius admittit. 

96. I. ELACHISTA Schult. Manf. 2. 61. CaespKosus; cul- 
mis 1-2-poIIicaribus, setaceis, curvatis, foliis brevloribus; invo- 
lucro triphyllo; spicls termlnalibus, globosls, squarrosis, invo- 
lucrum subaequantibus Roxb, Scirpus minimus Roxb. Flor. 
Ind. 1. 221. — Indla orientalis. 

c) Species novo-hollandicae. 

97. I. INUNDATA Brown. Procl. 222. Culniis setacels, basi 
vaginatls; spiculis 2-6, glomeratls, ovatis, culmi apicem subae- 
quantibus ; squamls obtusis, encrvibus; stylls bifidis; nucibus 
sublenticularibus , laevlbus. Brown. Scirpus inundatus Spreng. 
Spec. 1. 207. — Insula van Diemen. 

98. I. PROPINQUA Brown. Procl. 222. Culmls setaccis, 
hasi vaglnatls monophyllisvc : apicc splcas 2-3 ovatas subae- 
quante; squamls obtusis, encrvibus ; stylis trlfidis ; nucibus tri- 
quetris, laevibus. Broivn. — Nova HoIIandia. — Nees ab Escn- 
beck (in Meyen mss. et in herb. reg. Berol.) una cum Isolepidi 
rivulari, I. palustri Schrad. et Scirpo natante Thunh. ad Isole- 
pidem natautem suam ducit. 

99. I. CARTILAGINEA Brown. Prod. 222. Culmls setaceis, 
basi unifollis ; splculls 1-3, ovatls, culmi apicem subaequantibus 218 CYPERACEAE juss. ([solepis.) 

brevioribusvc; squaniis cartilagiiieis, carinatis, nervosis, triaii- 
tlris; nucibus triquetris, scabriusculis. Brown. Scirpus cartila- 
gineus Spreng. Syst. 1. 208. 

a) spiculae 2-3, culiui apicem subaequantcs ; folium vix 

longituiliue vaginae. 
8) spicula 1, culnii apice tlimidio brevior; folium culmum 
subaequans. 
— Nova HoUandia. — Differt a I. chrysocavpa Nees., cui pro- 
pius accedit: radice fibrosa et carjopsi tuberculata. (Nees.) 

100. I. CYPEKOIUES Brown. Prod. 222. Culmis angulato- 
setaceis, basi unifoliis ; spicis 1-2, oblongo-lanccolatis ; squamis 
carinatis, acutis, enervibus, diandris ; stylis bifidis ; nucibus leu- 
ticularibus, laevibus. JBroivn. Scirpus cjperoides Spreng, Spec, 
1. 208. — Nova Ilollandla. 

101. I. RIPMiIA Brown. Prod. 222. Culmis setaceis, basi 
vaginatis; spica solitaria, ovata, pauciflora; squamis obfusis, 
subrotundis, triandris; nucibus obtuse triquetris, scabriusculis. 
Brown. Scirpus riparius Spreng. Sysl. 1. 208. — Nova HoUan- 
dia. — Quid I. riparia Schrad, apud Nees ab Esenh. in hinnuea 
9. 291? 

102. I. LENTICULARIS Brown. Prod. 222. Cnlmis capilla- 
ribus, basi unifoliis ; spica solitaria, ovata, pauciflora; squamis 
ovato-lanceolatis, diandris; styiis liifldis ; nucibus lenticularibus, 
ovalibus, laevibus. Brown. Scirpus lcnticularis Sjire^ig. Spec. 
1. 208. — Nova Hollandia. 

d) Species amcricanae. 

103. I. GLAUCESCENS Schrad. in Schnll. Munt. 2. 68. Cul- 
mis sctaceis, glabris; foliis filiformibus vaginisque pubescentibus ; 
umbella simplici, 3-7-radiata; radiis monostacliyis; spiculis ob- 
longo-ovatis ; involucro 4-5-pliyllo; glumis setaceo-acuminatis, 
monandris ; acheniis laevibus. Schrad. — Brasiiia. — Stig- 
mata 2. (Schrad.) 

104. I. CONGESTA Schrad. in Schult. Mant. 2. 70. ('ul- 
mis gracilibus, basi foliosis foliisque setaceis, glabris; umbella 
4-5-radiata, involucro breviore; spiculis subsessiiibus, congestis, 
oblongo-ovalis, mucronatls, scabris ; stigmatibus 3; aclieuiis lae- 
vibus. Schrud. — Lrasilia. 

105. I. IIIIITELLA Schrad. in Schult. Mant. 2. 70. Culmis 
setaceis, basi foliosis foliisque capillaribus, pubescenti-hirtis ; 
umbella composita decompositaque, 5-9-radiala, involucrum su- 
perante; spiculis oblongis ; glumis ovatis, alte cariuatis; stigma- 
tibus 2 ; acheniis laevibus. Schrud. — lirasilia. — An I. (Bul- 
bostylis) Langsdorffiana?, sed stylus iii liac trifidus. 

10(), I. RACEMOSA Schidt. Mant. 3. 532. Corymbis sub- 
compositis, tcrminalibus; iiivolurro univcrsali clongato, partiali- 
bus sensim minoribus, scariosis; capitulis l-floris; squamis ova- CYPERACEAE jlss. (Isolepis.) 219 

(is, glabiis; culmo Iritjuctro ; foliis (iliroriiiilms. Spreng. Scir- 
pus raccinosus Sproig. Syst. 1. 213. — IJrasilia, 

107. I. PANAIMENSIS Frcsl. in Rel. lluenk. 1. 351. Foliis 
planis, niarginc scabriusculis, culmo Iriquctro ramoso brcviori- 
bus ; corymbis axillaribus (crminalibusquc; ramis patcntissimis, 
subsimplicibus, 1-slacbyis; spiculis ovatis ; ^lumis ovatis, acu- 
niinalis; fructu obovato, ancipitc, transvcrsim undulato-lincato. 
Presl. I. corymbosa Presl. in Rel Ilaenk. 1. 188. I. Prcslii 
Dietr. Spec. 2. 129. — Panama. 2|. — Rbynchospora? 

108. I. RUBESCENS Presl. in Delic. Rr^ag. 1. 157. Schiilt. 
]\Iant. 2. 475. Culmis angulatis ; vagiiiis aristatis ; involucro tli- 
phyllo (parvo), ovato, mucronato ; spica solitaria, ovata, coui- 
pressa; squamis ovatis, acutis ; stylo trifitlo; fructibus triquetris, 
tubcrculatis, albitlis. Presl. 

^) spicis binis. 

— Brasilia. — Ratlix fibrosa. Flores trlandri. Squamae purpu- 
rasccntcs. Fructus obovati, albo-vircntes. (Prcsl.) 

lOy. I. LiIVARICATA Dietr. Spec. 2. 131. Culmo trigono, 
foHoso; umbcllae compositae ramis tlivaricatis ; spicis ovatis, pcn- 
dulis. Ell. Scirpus tlivaricalus Elliott. Bol. 1. 88. Nult. Gen. 1. 
32. — America borealis. 

Species obscurae. 

110. I. Martii Roem. et ScJiult. Syst. 2. 117. Culmo acutc 
triquctro, folioso; foliis margine tlorsoque tleniiculato -scabris; 
panicula foliosa , supra tlccomposita; spiculis ovato-oblongis. 
Roem. cf ScJntlt. Scirpus Martii Dufour. — Atl margincs fos- 
sarum Tarraconae. 7\> 

111. I. ARISTATA Presl. in Delic. Prag. 1. 14 i. Schult. 
Mant. 2. 476. Culmo (acute) foliisque triquetris: involucro tli- 
phyllo; foliolo exteriore longissimo; spica laterali, sessili, ovata; 
squamis ovatis, mucronatis ; stylo bifitlo. Presl. — Hungaria. 2|/ 

— IJabitu ob omnibus hujus generis speciebus recetlens; folia 
rigiila, arcuata ; squamae spatliceae. (Presl.) 

Species mihi nonnisi nominc notae. 

112. I. LONGIFOLIA Nees ah Esenh. in Linnaea 9. 291. 

113. I. LEPIDA Nees ah Esenh. l. c. 

114. I. PERPLSILLA Nees ah Esenh. l. c. 

115. I. MESANTHA Nees ah Esenh. l. c. 

116. I. ARENARIA Nees ah Esenh. l. c. 

117. I. AMBIGUA Nees ah Esenh. l. c. 

118. I.? DISSOLUTA. ^XeogMonAissolninsNcesahEsenh.l.c. 

— Tsolepis Wall. Cat. n. 3480 a est planta huic familiae aliena; 
dcscriptio floris scquitur: Calyx 6-pariitus. Stamina 6, fundo 
calycis inserta. Ovarium uniloculare. Ovula creberrima, placcn- 
tis tribus affixa. Stvlus 1. Stigmata 3. 220 CYPERACEAE juss. (Neniiim.) 

NEMUM *) DESV. 

Spicae miiltiflorae. Squamae luuHquc imbricatae, vix 
ullae inferiores vacuae. Setae squaumlaeque calycinae nul- 
lae. Stamina 2?. Stylus complanatus, bifidus, basi parum 
constrictus, baud ciliatus, deciduus. Acbenium minutum, sub- 
rotundum, lenticulari-compressum, apice nudum. Culmi sim- 
plices^ aphylli? •) monostachyi. Sr/uamac membranaceae^ 
persistcntcs. Hinc Fimbristyli (F. polytricboidi et F. jun- 
ceae), inde Isolepidi (I. coniferae et I lanatae) ailine, ab utra- 
que dlstinctum styli structura et eo quod squamae persistunt. 
Genus post cognitionem ampliorem forsan baud servendum. 

1. N. SPADICEIHM Desvaux in Jlamill. Prod. 13. Scboenus 
spadiceus Vuhl. Enum 2. 210 el herh, (a Ijamarck. commuuic^ 
Spreng, Sy.sl. 1. 188. J^Villd. herh. n. 1099. (a Lamarck. com- 
munic.) Eriocaulon spadicoum Lam. lll. 1. 214. (^Jide Vahl.) 
Elcogiton spadicoa Dietr. Spec. 2. 99. — St. Domingo et ? Sicrra 
Leona. Culnii elongati, sotacoi, subcompressi, glabri, basi va- 
ginati?, apliylli?. **) Spica tcrminalis, solitaria, elliptica, ob- 
iusa, 5 lincas longa, bractea brevi subulata suffulta, multiflora. 
Squamae undique imbricatac, obovatae vel obovato-cuneatae, 
acutiusculae, uninerviae, convcxae, membranaceae, glabrae, fer- 
rugineae, apice sanguincae, siccae spadiceae, persistentes. Se- 
tae calyclnae nuilae. Stamina 2?. Filamcnta membranacca, gla- 
bra. Antlicrae linearcs, acutae, basi bilobae ibique affixae, fla- 
vae, glabrae. Ovarium subrotundum, lenticulari-compressum, 
glabrum , sessile. Stylus complanatus, bifidus , hyalinus, basi 
parum constrictus, non ciliatus. Stigmata subulata, tardius fer- 
Tuginea. Acbcnium (immaturuni) minutum, subrotundum, len- 
ticulari-complanatum, obsoleie transverse striatulum, albidum 
(nigrum, teste Vahl.), basi nigra. 

FIMBRISTYLIS vAHL. 

Spicae multiflorae. Squamae undique imbricatae, vix ullae 
inferiorum vacuae. Setae s(|uanmlHeque calycinae nullae. Sta- 
mina tria, rarius pauciora. Stylus bi-, rarius trifidus, basi bul- 
boso-inerassatus, saepe ciliatus, dcciduus. Acbeuium lenticu- 
lare, rarius triangulare, apicc nudum et muticum, ad basim 
disco minuto annulari membranaceo adnato cinctum. Culmi 
foliati, Spicae solilariae^ ^cminae, capitato-conglomeratae *) Etymologia obscura. 

*•) llamiltim culmos apliyllos dicit, folia tamen semiteretia filifoi- 
mia describit, haec forsan radicalia. CYPERACEAE juss. (Fimbristylis.) 221 

vel umhellatae\ vmhclla mngis minnsve composita. Sf/na- 
mae plerumqne cnrinatae, carina trinerviae^ hasi articula- 
taey dcciduaCj lohulis lateralihus pcrsistentihus. 

1) Spicae solitariae, rarius geniiiiae vel ternae. 

1. F. FiLiFOioilS. Culmis caespitosis, filiformibus, sulcatis, 
glabris, basi vaginatis, aphyllis; spica solitaria, erccta, laiiceo- 
lata. acuta, nuda; squauiis convexis, ovatis, acutiusculis, striato- 
nuiltincrviis, pailidis, ferrugineo-punctulatis, glabris ; stylo tri-, 
rarissiine bifido; achenio minuto, obovato, biconvexo, externe 
subobtusangulo, vix umbonato, tuberculato-papilloso, palliile fus- 
cesccnte. Tricbelostylis liliformis Ne.es ah Esenh. in IVighi Bot. 
of Ind. 102. {Wall. Cut. »i. 3488 h.) — Singapur. (IntHa oricnta- 
lis.) — Squamae extcriorcs paulo majores. Fimbristyli acumi- 
iiatae affinis (Necs) ; affinior F. polytricboidi? 

2. F, NUTANS Vahl. Eirnvi. 2. 285 et herl. Broivn. Prod. 
226. Nees ah Esenh. in iVight. Bot. 96 et Linnaea 9. 290. 
Culmis caespitosis, liliformibus, angulatis(?), basi vaginatis, apbyl- 
lis, glabris; spica solitaria, subnutante, nuda, ovato-oblonga, 
acuta; squamis late ovatis, acuto-submucronulatis, forrugineis, 
carina viridi, glabris ; stylo bifido, ciliato ; acbenio subrotundo- 
obovato, lenticulari, subumbonato, subtilissime reticulato-im- 
presso-punctulato, obsolete et grosse transvcrsim noduloso-ru- 
goso, albido, nitido. Scirpus nutans Betz. Ohs. 4. 12. fVilld. 
herh. n. 1164. (specimen incompletum.) — India orientalis, Nova 
Hollandia. 2\. — Squamae uninerviae. Stamina 3. 

3. F. ACUMINATA Vahl. Enum. 2. 285 et herh. Nees ah 
Esenh. in IVight. Bot. 96 {Wall. Cat. n. 3494) et Linnaea 9. 
290. Culmis caespitosis, filiformibus, basi vaginatis, apbyllis, 
glabris ; spica solitaria, ovato-oblonga, acuta, erectiuscula, nuda; 
squamis ovatis, aculatis, dorso subquinquenerviis, stramineo-al- 
bidis, lateribus pallide ferrugineis, carina viridi ; stylo bifido, 
ciliolato; achcnio subrotundo- obovato, lenticulari-biconvexo, 
subumbonato, rugis 5 vel 6 transversis undnlatis prominentibus 
notato, fusco, nitidulo. — India oricntalis. Zj. — Stamina 2?. 
Nonnisi structura fructus a F. iiutante differt. 

4. F. POLYTRICHOIDES (Broivn. Prod. 226?) Nees ah Esenh. 
in Wighi. Bot. 96. (Wall. Cat. n. 3487 c.) et in Linnaea 9. 
290. Culmis caespitosis, filiformibns, angulatis (?), glabris, basi 
monophyllis; foliis brevibus, lincari-setaccis, glabi-is; spica so- 
litaria, erecta, ovato-oblonga, obtusa, bractea brevi subulata 
suffulta; squamis ovato-oblongis, obtusis, muticis, unincrviis, 
pallidis, lateribus luteo-fuscescentibus, glabris; stylo bifido, apice 
ciliolato ; achenio obovato, biconvexo, apice rotundato, subtilis- 
sime imprcsso-punctulato, papillis minutissimis scabrato, fusco, 
nitido. Scirpus polytrichoides Betz. Ohs. 411. Vahl. Enum. 2. 
248 et herh. Willd, herh. n. 1180. Scirpus scaber Boxh. Flor. 222 CYPERACEAE jlss. (Fimbristylis.) 

Tnd. 1. 222. (^fJp Nees ah Esenb.) Fimbrl.stylis scabra SchiK. 
Mant. 2. 59. Eleo^iton scabra Dlelr. Spec. 2. 99. — India 
orientalis et? Nova Hollandia. — Stamina 1 v. 2. Stylus inter- 
dum trifidus. (Nees ab Esenb.) 

, i 5. F. JU>CEA Roem. el Schulf. Sijsf. 2. 102. Culmis caes- 
pitosis, filiforuiibus, rigidis, teretiusculis (?), glabris, basi mono- 
pbyllis ; folio abbreviato, subulato ; spica solitaria, erecta, ovata, 
acuta, basi bractcis 1-2 subulatis suirulta ; squamis ellipticis, 
obtusis, mucronulatis, pallide cinnamomeis, glabris, apice ciliola- 
tis; stylo bifido , superne fimbriato-ciliato; ovario (fecundato) 
obovato, ienticulari, subtilissimc cancellato, albido, nitidiilo. 
Scirpus junceus Forst. Prod. 6. Vahl. Entim. 2. 281. Wdld. herb. 
n. 1163. — Insulae Societatis. — Stamina 3. Acbenia baud 
vidi. In herbario Vablii haud suppetit. F. polytrichoidi simil- 
lima, vix distincta. 

6. F. SCHOENOIDES Vahl. Enum. 2. 286. Nees ab Esenb. in 
JVight. Bot. 97 (JVall. Cat. n. 3490 [exr/. /.J) et Linnaea 9. 
290. Culmis caespitosis, filiformibus, teretiusculis (?), glabris, 
basi foliatis; foliis culmo brevioribus, lineari-filiformibus, mar- 
gine scabris ; spicis solitariis, ercctis, rarius 2 vel 3, «na sessili, 
reliquis pedicellatis, ovatis, obtusis ; involucro monophyllo, brevi, 
saepe nuUo; squamis latissime subrotun(b)-ovatis, acutiusculis, 
interdum submucronatis, muHinerviis, dorso pallide ferrugineis, 
margine hyalino-albidis , glabris; stylo bifido, superne fimbri- 
ato-ciliato; achenio obovato, lenticulari , umbonato, punctulis 
impressis subtilissime reticulato, albido vel fusco , nitido. 
Scirpus schoenoides Retz. Obs. 5. 14. JVilld. herb. n. 1165. 
Scirpus monostachys Koenig in Roxb. Flor. Ind. 1. 223. {test. 
Arnoft et Nees ab Esenb.) Isolepis monostachya Spreng. N. 
Eiitd. 3. 11. ScMdi. Munf. 2. 61. Eleogiton monostachya Dietr. 
Spec. 2. 97. Abildgaardia monostachya FoA/. herb. fol 2. Iso- 
lepis rariflora Schrad. in Schtdt. Mant. 2. 65. (»'. in lierb. reg. 
Berot. *) — India orientalis. — Stamina 3. Achenia saepe api- 
cem versus tuberculis minutissimis punctuliformibus scabrata. 
Scirpus schoenoides Ro.vb. Flor. 1. 223 (excl syn.) cst Abildgaar- 
dia Rottboelliana Nees ab Esenb. Wight Cat. n. 1867, quem 
Nees ab Escnbeck huc ducit, cst Scirpus (Fimbristylis) bispica- 
tus Roxb., fide W. Arnott. Isolepis Wall. Cat. n. 3490 f est 
longe alia species. (F. cylindrocarpa n. 7.) 

7. F. CYLIlVDROCARPA (Wall. Cat n. 3190 f.) Culmis caes- 
pitosis, filiformibus, sulcato-angulatis (?), glabris, basim vcrsus 
vaginatis, aphyllis ; spica solitaria, erecta, subrotundo-elliptica, 
obtusa, nuda; squamis convexis, ovato-ellipticis, apice rotunda- 
tis, obsolete striato-multinerviis, straminco-pallidis, glabris; sta- *) Spicae in speciminibus supi>etentibn.s nondum perrectae et folia 
longissinia. CYPERACEAE jlss. (Fimhristylis.) 223 

niinibus 3; sfylo trifido, finibriato-ciliaio ; achtnio longc sfipi- 
lato, tcreiiuscnlo, subtilissimc canccUato, fuscescentc, margarita- 
ceo-ni<i(lo. — Rangoon. (India oricntalis.) — A praocetlente, qua- 
cum a Wallichio (Cat. n. 3190) et? Neesio ab Escnbeck con- 
fusa, longe diversa praesertim Iructus sfructura. 

8. F. BISPICATA JVecs tth Esenh. H Meyen in IVighf. Bnl. 
97 et Linnaea 9. 290. Culmis filiformibns, rigidis, tcretiuscu- 
lis (?), sulcatis, glabris, basi foliatis ; foliis culmo bi'evioribus, 
lineari-filiformibus , canaliculatis , mar^^^^iiio scabris ; spicis 1-3, 
una sessili, reliquis pediccUatis , cylindracoo-oblongis , acntis ; 
involucro monophyllo, longissimo; squaniis ovato-cllipticis, mu- 
cronulatis, fuscescentibus, glabris^ niargine pallidis; staminibus 
3; stylo bifido, ciliato; achenio longe slipifato, obovato-subro- 
tundo, lenticulari-compresso, vix umbonato, fusco, subtilissime 
impresso-punclulato , nitidulo. Scirpus bispicatus Ifoenig in 
Jtoxb. Flor. Ind. 1. 223. Isolepis bispicata SchulL 3Ianl. 2. 61. 
Scirpus tristachyus Roxh. Flor. Ind. 2. 224, excL syn, Vahl. 
ijide JVees.) Isolepis tristachya Schulf. Mant. 2. 64. (rpioad 
syn. Roxb.) Abihlgaardia nervosa Presl, in Reliq. Iluenk. 1. 
180. {f(de specim. in herb. res:. Berol.) — China, India orienta- 
lis, Bengalia, Luzonia. 2|. — Radix repens. Wight Cat. n. 1867, 
quem Nees ab Esenbeck (in Wight. Bot. 97.) ad Fimbristylem 
schoenoidem ducit cst Scirpus bispicatus Roxb.. fide Arnott. 
Aniott (in Wight. Bot. 98.) Scirpum tristachyum Roxb. ad Fim- 
bristylem ferrugineam Nees. (Fimbr. ferrugineam et F. arvensem 
Vahl. conjunctas) trahit. Planta Preslci monostachya, involucro 
destituta 5 an hoc delapsum ? 

2) Spicae capitato-conglomeratae. 

9. F. ARGENTEA Vahl. Enuni 2. 294 (e.vcl. syn Rheed.) et 
herb. JVees ab Esenb. in Wighf. Bot. 100 {JVall. Cat. n. 3183) 
ef in lAnnaea 9. 290. Glauca; culmis caespitosis, filiformibus, 
triangularibus (?), glabris, basi foliatis; foliis lineari-filiformibus, 
canabculatis, margine scabris; spicis crebris, capitato-congestis, 
sessilibus, cylindraceo-oblongis, acutis; involucro subtriphyllo, 
longissimo ; squamis ovatis, acutis, vix mucronulatis, dorso tri- 
nerviis, supcrne ferrngineis, lateribus hyalino-albidis, carina vi- 
ridi, glabris ; stylo bifido, superne ciliolato; achenio subrotundo- 
obovato, turgide lenticulari, apicato, subtilissime seriatim im- 
presso-punctulato, straminco-flavido, nitido. Scirpus argenteus 
Roftb. Gram. 51. t, 17. /. 6. {excbis. syn. Rheed.) Roxb. Flor. 
Ind. 1. 226. IVilld. herb. n. 1227. Scirpus monander Rotfb. 
Gram. 50. /. 14. f. 3. Scirpus nanus Poir. Encycl. 6. 759. 
ijide specim.) IVilld. herb. n. 1250. — India orientalis. — Folia 
culmo longiora vel breviora. Stamen 1. (1-3, fide Koenig ia 
\ahl.) wScirpus monander Roxb. (excl. syn.) ab W. Arnotlio 
(in Wight. Bot. 109.) ad Isolepidem barbatam ducitur. MuIIen- 224 CYPERACEAE juss. (Fimbristylis.) 

Pulla JRJiced. Mal. 12. 101. t. oA, quam Roitljoellius huc trahil, 
esi Cyperus diflusus Roxb. 

10. F. ALBlCANS Nees ah Esenb. in IVighl. Bot. of Inil. 
100 {yVall.Cut. n. 3482, test. Arnolt.) et in Linnaea 9. 290. Spi- 
culis capitatis, oblongis ; squaniis membranaceis, oblongis, acutis, 
monandris ; caryopsi obovata, iransversim iuberculaio-undata; 
involucro 2-3-phyllo, capitulo subduplo longiore ; foliis radica- 
libus linearibus, obtusis, planis, recurvis, culmo compresso bre- 
vioribus, culnico nuUo. Nees. — India orionialis. — Disiincia 
a F. argeniea : culmo ^-^ ped. alto, sat laio, compresso, foiiis 
lineam fere latis, obiusis vel subulatis. (Necs.) 

11. F. Vahlii TAnli. Ilort. 1. 287. Culmis caespitosis, fili- 
formibus, triangularibus (?), glabris, basi foliatis; foliis culmo 
brevioribus, convoluio-capillaceis, scabris; spicis crebris, capiiaio- 
congestis, sessilibus, cylindraceo-oblongis, obiusis ; involucro te- 
traphyllo, longissimo ; squamis oblongis, acuminato-mucronaiis, 
dorso trincrviis, viridulis, ferrugineo-lineolatis, lateribus hyalino- 
albidis, glabris, stamine 1 ; stylo bifido, imberbi ; achenio sub- 
rotundo, iurgide leniiculari, apicato, subtilissime cancellaio, 
siraminco-pallido, niiido. Scirpus Vahlii Lam. III. 1. 139. En- 
cyd. 6. 758. Vahl. Enum. 2. 263 et herh. Willd. herb. n. 1228. 
fol. 1. Isolepis Vahlii Humb. et Klh. ISov. Gen. 1. 221. Scir- 
pus irichophyllus IVilld. in herb. Bonpl. — America calidior. 
— Vidi in speciminibus herbarii Vahliani stamen 1, styhim bifi- 
dum et achenia subtilissime canccllaia (nec, ut Valiiius, stamina 
3, stylum irifidum at achenia laevia.). Hinc F. argenieae, inde 
F. squarrosac aflinis. 

3) Spicae umbellatae; umbclla simplex vel magis mi- 
nusve composita. 

a) Spicae in radiis solitariae, pedicellatae, cenira- 
lcs sessiles. 

12. F, SQ.UARROSA Vahl. Enum. 2. 289 et herl. Cuhnis 
caespitosis, triangularibus (?), glabris, basi foliaiis; foliis angu- 
siissimis, planis, subtus vel utrinquc vaginisque pubcscentibus ; 
umbella composita, multiradiaia; radiis valde inaequalibus, 1-6- 
stachyis; involucro subteirapliyllo, umbellam subacquanie; spi- 
cis oblongis, squarrosis, longe pedicellaiis, divaricatis, cenirali- 
bus sessilibus; squamis ovatis, mucronato-subaristatis, fusces- 
centibus, carina viridi, hispidula vcl glabra; stamine 1; stylo bi- 
fido, basi bulboso-incrassato, ibi utrinquc villoso; villis rcflexo- 
pendeniiljus; achenio obovaio-subrotundo, leniiculari-compresso, 
subumbonato, subtiiiier scriaiim imprcsso-punctulaio, ferrugi- 
nco-siramineo, nitido. Isolepis hiria Ilnmb. et Kunlh. Noii. Gen. 
1. 224. F. hirta Roem. et ScMdt. Sysl. 2. 99. Scirpus hirius 
WUld. herb. n. 1224. F. comata Nees ab Esenb. in Wight. Bot. 
102. WuU. Cat. n, 3479 e (forma pa%do villosior, srjuamae spi- 

carum CYPERACEAE juss. (Fimbristylis.) 225 

curum mai^ts sqnarrosney loup;ius mucronatae.). Scirpiis ncsdva- 
Hs frall. in adn. ad lloxh. Flor. Ind. 1. 230. {nec Roxh.) 

?/?) robustior; umhclla suhdcconiposita; squauiac brcvius 

niucronatac, glabrac, carina viriiles, lateribus forrugincae; 

reliqua prorsus ut in ispcciminibus americanis et indi- 

cis. (F. Eclilonii Nees ah Esenh.??) 

— America calitlior, India orien(alis; [J Cap. b. spei. 

13. F. NANA Rolh. JVov. Spec. 2;'). SchnU. Mant. 2. 57. 
Culmis triquetris foliisque sctaceis, scabriusculis ; umbella sim- 
plici, sub5-radiata; radiis inacqualibus, monostachyis ; spiculis 
lanccolatis, squarrosis ; squamis ovalis, acuminatis. Jioih. — 

— Erasilia. — Stylus bifidus. Proxima videtur Isolepidi liirtao 
Humb. et Kth. (Roth.) Forma F. squarrosae? 

1-i. F. LI3IOSA Poeppig. el Klh, Culmis caespitosis, trian- 
gularibus, glabris, basi foliatis ; foliis angustissimis, planis, api- 
cem versus margine scabriusculis; vaginis glabris ; umbclla com- 
posita, pluriradiaia; radiis valde inacqualibus, 1-5-stachyis; in- 
volucro subtrijthyllo, umbellam vix acquante ; spicis ovato-oblon- 
gis, subsquarrosis, longe pediccllatis , divaricatis, ccntralibus 
sessilibus; squamis ovatis, mucronato-subaristatis, glabris, cari- 
iia viridi, lateribus pallidis ; staminibus 1-2?; stylo bifido, basi 
bulboso-incrassato, imberbi ; achenio obovato-pyriformi, turgide 
biconvexo, stramineo-pallido, subtilissimc punctato-subcancellato, 
margaritaceo-nitidulo, humeciato hyalino , sacpe papillis verru- 
caeformibus irrcgularitcr consperso. — Propc Ega ad fluvium 
Amazonum, locis recens inundatis. (Poeppig legit.) — Kadix 
fibrosa. Culmi l-2i-poIIicares. Folia culmo breviora, acutius- 
cula. Vaginae purpurascentes. Spicae multiflorae, sesquilineam 
longae. Squamae carinato-navicularcs, carina subtrinerviac, sub- 
aristato-mucronatae, mucronc parum recurvato, deciduae ; utrius- 
quc lateris basis persistens. Filamcnta persistentia elongata, 
hyalino-albida. Stylus fcrrugineus, dcciduus. Achenia minutis'- 
sima. Ilinc F. squarrosae, inde F. dichotomae et F. aestivali 
proxima, a tribus satis distincta praesertim styli et fructus 
structura. 

15. F. DICHOTOMA Vahl. Enum. 2. 287 (eAcl. syn. All. et ? 
Monti) et herh. fol. 1.3. Roem. et ScJmlt. Syst. 2. 95. Nees ah 
Esenh. in Linnaea 9. 290. [IVall. Cat. n. 3511 d. e. 3515 a [et 
h, fide ]Sees\. 3515 i.) Glauca; culmis caespitosis, triangulari- 
bus (?), glabris, basi foliatis ; foliis culmum subacquantibus, an- 
guste linearibus, planis, margine scabris , glabris vel molliter 
pubescentibus; vaginis vilioso-pubescenlibus, rarius subglabra- 
tis; umbella supradccomposita, mulfiradiata; radiis inaequalibus, 
glabris ; involucro 5-6-phyllo, umbcllam superantc ; spicis soli- 
tariis-ternis, ccntrali scssili, rcliquis pcdiccllatis, oblongis, acu- 
tis; squamis carinatis, late ovatis, mucronatis, glabris, pallidis, 
lineolis punctulisque fcrrugineis obsitis, carina viridi , glabra ; 
stamine 1; »i\\o bifido, fimbriato-ciliato ; achcnio obovato, lenti- 

KUNTH. SlTNOPS. II. [ l^ ] 226 CYPERACEAE juss. (Fimbristylis.) 

cnlaii, umljonaio, canccllato, ferrnginco vel albido, margarita- 
cco-nitido. Scirpus tlicliotomus RoUh. Qram. 57. t. 13. /". 1. 
(JJnn. Zeyl. iO? Ejnsd. Spec. 1. 74?) Sibth. Graec. 1. 35. /. 50. Slvh. 
herb. Aesrxjpt. IVillcl. herh. n. l'2^i. fol. 1 (forma viinor). A. b. 
S. 11. Scirpus bisumbeHatus Forsk. Descr. 15. Scirpus pal- 
lescens Roxh. Ftor. Ind. 1. 233. (Jide synon. Nees.) F. pallcs- 
cens Nees ah Esenh. in Wighf. Bot. 101 et Linnaea 9. 290. Iso- 
l«>pis pallescens Dietr. Spec. 2. 123. Isolepis puhigera Schrad. 
Plant. rar. Ilort. Goett. 1, ex India orient. (fide specim. auto- 
B-rapli.) Schrdt. Mant, 2. 476. F. pubigera Bernh. *) in lAnk. Ilort. 
1. 289. (excl. Scirpo pnherulo fVilld. herb.) ex America hor. (an 
■patria recte notata?) Cyperus flavescens Willd. herb. n. 1357. 
fol, 3. (certe.) — Aegyptus, Ibcria, Valencia, Tenerifra, Inilia 
"orientalis. — Scirpus dicbotomus lAnn. Zeyl. (in licrb. Royen.) 
Fimbrislyli dipbyllac et F. lomentosae propinquior videtur. (Necs.) 
Icon Plukn. t. 119. f. 3. (quam Linn. in Spec. ad Scirpum di- 
cbotomum ducit) cum formis quibusdam Fimbristyli dipbyllac con- 
gruit. (Necs.) Quid F. dicboioma JVees ab Esenh. in Wight, Bot. 
101 et in Linnaea 9. 290. (F. dicbotoma var. a Vahl. Enum. 2. 
287. Linh. Hort. 1. 290. \Wall. Cat, n. 3516 a, ex parte.^)? 

16. F. EciiJLOINII Nees ah Esenh. in Linnaea 9. 290. 10. 145. 
Umbella composita vcl decomposita , involucro triphyllo sub- 
l>reviorc; spiculis parvis, oblongis , angulatis; squamis ovatis, 
oi>tusis^ longe mucronatis, pallide testaceis, nionandris?; caryopsi 
«>bovata, laeviuscula, fibris a styli bulho decurrentibus vesiita; 
foliis anguste linearibus, attenuatis involucrisque pubcscentibus, 
glaucis. Nees. — Cap. b. spei. 7\> — Diflcrt a F. dicbotoma et 
pallescente: frnctu obsoletissime striato et fere laovi, fibroso ut 
in F. aestivali. (Nees.) Eadem ac F. squarrosa var. ^>'?? 

17, F, AESTIVALIS Vahl. Ennm. 2. 288 et herb. Nees ah 
Esrnh. in Wight. Bot. 102 (Wall.Cat. n.3517c. d. e. [e/ 3516 o, 
ex parle^ fide JVWs.J) et in Linnaea 9, 290. Gbiuca; culmis 
caesj)itosis , filiformibus , sulcatis, glabris, basi foliatis ; foliis 
culmum subaequantibus, aiiguste linearibus, planis vaginisque 
molliter pubescenlibus; umbella supradecomposiia, plnriradiaia; 
radiis valde inaequalihus, glabris; involucro poly-(()-8-, fide 
Vabl) pbyllo, umhellam supcraiite; spicis solilariis-ternis, cen- 
tralibus sessilil)us, ohlongo-binceolatis, acutis, subsquarrosis; 
squamis carinafis, ovatis, longe mucronatis, pallidis, dorso fer- 
rugineo-lineolalis, carina viridi. ciliolata vel glahrata; staminc 1; 
stylo bifido, ciliato ; acbciiio obovato-elliptico, lcnticulari-bicon- 
vexo, subumbonato, subtilissime punctulato, sublaevi, byalino- 
flavido, nitido. Scirpus aestivalis Relz. Obs. 4. 12. Ro.vh. Flor. 
Ind. 1.230. (exclns. observ, Wall.) — India orientalis. © — 
Differt a F. dicbotoma nonnisi fructu lacviusculo. Interdum {;la- 
brcscit. (Wall. Cat, n, 3516 a.) Squamae in specimiinbus ber- *) Certe eadeni ac Isolepi.s piibigera Schrader. CYPERACEAE juss. (Fimbristylis.) 227 

barii Vahliaiii lonnius rmiorona<ao, cariiia ciliatae. Scirpus ae- 
siivalis IVallich. loiige tliflert stylo e hasi dilatata lanam supra 
nuceni deniittente, et ad F. squarrosani Vahl. pertinet. 

18. F. AUTUMiNALIS Roein. et SchuU. Sysl. 2. 97. Culmis 
caospitosis, coniprosso-ancipitihu.s^ glabris, basi foliatis; foliis 
culmo breviorihus, linearihus, acutis, planis, margine scabris ; va- 
ginis compressis, distichis ; umholla irrogulariter siniplici, com- 
posita ot supradeconiposita; involucro diphyllo, umhella bre- 
viore; spicis lanceolatis, centralihus scssilihus; squamis carina- 
tis, ovatis, mucronatis, dorso trinerviis et ferruginois, laterihus 
pallidiorihus, carina viridi, glabris 5 staminihus 1-3 ; stylo tri- 
fido; achenio obovato, trigono, angulis lineola prominula notatis, 
laevi vol ohsolcte transversim striatulo, straminoo-flavido, nitido, 
saepe hasi apiceve papulis tuberculiformihus consperso. Scir- 
pus autumnalis Linn. Mant. 180. IVilld. in Berl. Mag. 2. 287. 
t. 8. /. 1. Piirsh. Flor. 1. 57. Torrey. Flor. 1. 52. IVilld. herh. 
n. 1272. Isolepis autumnalis Presl. in Rel. Haenk. 1. 180. 
Trichelostylis autumnalis JXees ah Esenh. in Linnaea 9. 290. 
Scirpus mucronulatus Mich. Flor. 1. 32. (test. Pnrsh. et Torr.) 
Vahl. Enum. 2. 278 et herb. Scirpus castaneus H^illd. herb. n. 
1261. yb/. 2. — America borealis, Jamaica, Brasilia. — Squa- 
mae in planta jamaicensi nostra apice scahriusculae. Suppetit 
specimen poruvianum jamaicensibus et hrasiliensibus simillimum, 
nonnisi diversum : acheniis plano -conve.xis, undique papillosis, 
stylo 2-3-fido. Col. Roth (Nov. Spec. 26.) huc ducit Scirpum 
complanatum Refz. ot Cyperum complanatum IVUld. Confer 
Fimhristyli complanatac. 

19. F. TENUIS Roem. ei Schidt. Syst. 2. 94. Culmis caes- 
pitosis, comprossis (?), sulcatis, glahris, basi foliatis ; foliis 
valde abbreviatis, planis, margine scabris ; umbella irregularitor 
composita et decomposita, diflnsa; involucro subtriphyllo, hrevi; 
spicis ohlongis, acutis, centralihus sessilihus; squamis carinatis, 
late ovatis, acutis, dorso trinerviis, ferruginois, glabris; stami- 
nihus 3; stylo trifido; achenio subrotundo-obovato, hinc planius- 
culo, inde convexo-ohtusangulo, umhonato, subtilissime cancel- 
lato , stramineo-pallido, margaritaceo-nitido. Isolepis gracilis 
Humb. et Kunth, Nov. Gen. 1. 223. Scirpus gracilis Willd. herh. 
n. 1266. — Orinoco. 24* — Praecedenti proxima. 

20. F. HISPIDULA. Hirtello-pilosa; culmis caespitosis, fili- 
formihus, teretihus, sulcatis, basi foliatis; foliis culmo breviori- 
bus , setaceis, canaliculatis; umhella suhsimplici, depaupcrata; 
radiis valde inaequalihus, mono-, longiorihus interdum distachyis; 
involucro subdiphyllo, umhellam snhaequante; s])icis ovato-ob- 
longis, acutis; squamis carinatis, late ovatis, ohtusis, ohsolete 
mucronatis, extorne adprcsso- hirtoUis, dorso trinerviis ei atro- 
sanguineis, margine hyalino-fuscoscentihus; carina viridi; stami- 
nibus 3; stylo trifido; achenio obovato, triangulari, irar.sversim 
undulaio-ruguloso, stramineo-pallido. Isolepis pubigera Reichenb, 

[15*] 228 CYPERACEAE JUSS. (Finibristylis.) 

in Sieb. herb. Senegal. n. i. {nec Schrad.) Isolepis exilis Humh. 
et Kunth. JSov. Gen. 1. 224. {certisslme.) F. cxilis Roem. et 
Schiilt. Sijst. 2. 98. Scirpus exilis IVilld. herb. n. 1223. — Gui- 
nea, Sencgambia, Cap. b. spei, Cumana. — Planla Sicberi est 
forma minor. Variat culmis glabriusculis. Fructus in planta ca- 
pcnsi obcordati, subtriquetri, iiitcrilum sangiiinco-maculatir 

21. F. Preslii. Hirtcllo-pubcsccns ; culniis caespitosis, 
filiformi-sctaceis, basi foliatis; foliis brevibus, lilirormi-setaceis ; 
spica solilaria, crecla, nuda vcl foliolo sctac^^o suffulta, ova<a, 
acuta; squamis carinatis, ovatis, oblusis, breviter mucronaiis, 
dorso trincrviis, pallidc cinnamomcis, carina viriili, extcrne hir- 
tcllo-pubescentibus ; stylo trilido ; achcnio turbinato-obovato, tri- 
gono, angulis lincola promincnte notatis, subumbonato, traus- 
vcrse ruguloso, fusccsccnte. Abildgaardia pubcsccns Presl, in 
Rcl. Jlaenlx. 1. 180. (v. in herb. rcg. Berol.) — Mcxico, Luzo- 
nia. — DifVcrt a pracccdcnte nounisi spica solitaria; vix specics 
disfincta. 

22. F. COMPLANATA LbiJc. Jfort. 1. 292. Culmis compres- 
sis, glabris vcl superne ad angiilos scabris, basi foliatis; foliis 
culmo brcvioribus, lincaribus, obliquc acutis, superne ad margi- 
nem scabris; vaginis comprcssis, distichis ; umbclla irregulariter 
supradecomposita; involucro diphyllo, umbclla brcviore vel eam 
subaequantc; spicis lanceolatis, centralibus scssilibus; squamis 
carinatis, ovatis, mucronulatis, dorso trinerviis, fcrrugineis ct 
zona duplici saturatiore notatis, margine apiceque hyalino-albi- 
dis, glabris; staminibus 3; stylo trifido; achenio obovato, tri- 
gono, subumbonato, obsoletissime punctulato, tubcrculoso-sca- 
brato, margaritacco-albido. Scirpus complanatus Retz. Obs. 5. 
14. Vahl. Enum. 2. 279 et herh. Itoxb. Flor. Ind. 1. 232. Willd. 
herb. n. 1275. Isolepis complanata Jioem. et Schult. Sysl. 2. 
119. Decaisne, Descr. herb. Timor. 32. Trichelostylis compla- 
nata Nees ab Esenb. in JVight. Bot. 103. (fVall. Cat. n. 3525 
\e.vcl. f?\. 3522.) et Linnaea 9. 290. (10. 146?) Scirpus anceps 
iVitld. in Berl. 3Iag. 2. 288. /. 8. /. 2 {fde Spreng. et Necs.) 
et herb. n. 1274 {ex Java). Isolcpis Willdcnowii lioem. et Schnlt. 
Syst. 2. 120. Presl. in Bel. IlaenA: 1. 189. {v. in herh. reg. Be- 
rol. specimen juvenile.) Cyperus complanatus Willd. Spec. 1. 
270. F. autumnalis var. indica Bolh. Nov. Gen. 26. Scirpus 
anceps Boxb. Flor. Ind. 1. 234. {fide Spre7ig.) Isolcpis anccps 
Dietr. Spec. 2. 125. — India oricnlalis, China, Java, Timor. — 
Achcnia in spcciminc Wall. Cat. n. 3525 f. subtilissime cancel- 
lata, vix tubcrculata. Roth cuin F. autnmnali conjungit. 

23. F. CONSANGUL\EA. Culmis cacspilosis, clongatis, com- 
pressis, glabris, basim vcrsus folia<is; foliis culmo brevioribus, 
anguste lincaribus, planis, acutis, marginc dcnse ciliato-scabris, 
glaucis; umbclla irrcgularitcr composifa, involucrum 2-3-phyI- 
lum superantc; spicis lanceolato-oblongis, acutalis, ccntralibus 
sessilibus ; squamis carinatis, ovalis, mucronatis, dorso trincrviis, CYPERACEAE jlss. (Fimbristylis.) 229 

fcrruglncis, glabris; staminibus 3; stylo triGilo; achcnio subro- 
tundo-obovato, trigono, angulis iincola prominuia notatis. um- 
bonato, sublilissiinc canceUato, paliido, margaritacco-niticio. Tri- 
chelostylis complanata JVees ah Jisenh. bi lAnnaea 10. 14(>?? — 
Cap. b. spei ; ad orain oricntalcm lcgit Drege. — DilTcrt a prac- 
cedcntc nonnisi acheniis subtilissimc cancellatis (ncc tubcrculato- 
scabris); an liuc Wall. Cat, n. 3525 f, ubi achenia item sub- 
tilissime cancollata, vix tubcrcuiata. Siiniliima quoque F. tcnui 
et vix distingucnda, nisi patria et statura robustiore. 

24. F. SCABERRIMA JVees ah Esenh, in VVight. Bot. of Ind. 
102. (IVall. Caf. n. 3507.) Culmis compressis, sulcatis, scabris; 
foliis culmo brcvioribus, linearibus, planis, margine scabris ; um- 
bclla decomposita, pluriradiata; radiis valdc inaequaiibus, gla- 
bris ; involucro diphyllo, umbcllam supcrantc; spicis ovato-ob- 
longis, acutis, ccntralibus scssilibus; squamis carinato-navicula- 
ribus, ovatis, sub apice mucronulatis, dorso (rinerviis, pallide 
castaneis, glabris; staminibus 3; stylo bifido , apice ciliolato; 
achenio subrotundo-obovato , lenticulari-biconvcxo, umbonato?, 
tubcrculis obsoletis punctuliformibus scabrato, straminco-pal- 
lido. — India orientalis, Mauritius. 

25. F. cimva>io:metorum. Culmis filiformibus , rigidulis, 
triangularibus , glabris , basi foliatis; foliis culmo brevioribus, 
rigidis, canaliculatis, filiformibus, marginc scabriusculis ; umbella 
irregularitcr supradccomposita; involucro diphyllo, brevi; spicis 
lanccolatis, aculis, centralibus sessilibus; squamis carinatis, ova- 
tis, obtusis, muticis, dorso trinerviis, ferrugineis, verruculoso- 
punctulatis; staminibus 3; stylo trifido ; achenio obovato, tri- 
gono, ^imbonato, rugis transversis promincntibus obsito, marga- 
ritaceo-albido, nitidulo. wScirpus cinnamomctorum Vahl. Emim. 
2. 278 et herh. Trichelostylis cinnamometorum Nees ah Esenh. 
in Linnaca 9. 290. — Ccylona, in cinnamometis. 

26. F. QUINQUANGULARIS. Culmis caespitosis, quihquan- 
gularibus, glabris, basi foliatis, intcrdum aphyllis ; foliis linea- 
ribus, planis, acutis, suporne ad marginem scabris ; vaginis com- 
prcssis, distichis ; umbella irregulariter supradecomposita; invo- 
lucro subpentaphyllo, setaceo, brevi; spicis ovatis, acutis, cen- 
tralibus sessilibus ; squamis carinatis, late ovatis, mucronulatis, 
fusccscentibus, dorso trinerviis zonaque duplici ferrnginea nota- 
tis, glabris; stamine 1; stylo trifido; achcnio subrotundo, tri- 
gono, umbonato , transversc striatulo, tuberculato- muriculato, 
fuscescente, nilido. wScirpus quiuquangularis Vahl. Enum. 2. 279 
et herh. Roxh. Flor. Ind. 1. 233. Trichelostylis quinquangula- 
ris Nees ah Esenh. in IVighf. Bof. lOl {IVall. Cal. n. 3512 c. d.) 
et in Linnaea 9. 290. Scirpus pentagonus Roxh. Flor. Ind. 1. 
221. (secundum Spreng. et Nees.) Isolepis ? pcntagona SchuU. 
Muni. 2. 69. Scirpus plantagineus Roxb. herh. (fide Nees.) — 
India orientalis. 

27. F. PENTAPTERA. Culmo profuudc quinquangulari, hir- 230 CYPERACEAE juss. (Fiiubristylis.) 

snto; involucns involucellisque brcvil)us, scariosis, aristatis, hir- 
tis; HuibcUa subdecomposila; spiculis squamisquc fuscis, rigi- 
dulis, ovatis, acutis ; staminibus 3; caryopsi obovato- trigona, 

tuberculato-aspera ; foliis Nees. Trichelostylis pentaptera 

JVees ah Esenh. in IVigJit. Jiol, of Ind. 105 et in Linnaea 9. 290. 

Ccvlona. — DiflTert a Tricbelostjli angulari ct T. curvifolia, 

tum a Scirpo quinquangulari Vahl. ei Scirpo pentagono Ito.vb. 
hirsutic culmi ct involucrorum. (Nees.) 

28. F. SALBUNDlA, Culmis cacspitosis, rigidis, acutc quin- 
quangularibus, glabris, basi vaginatis, apbyliis; umbclla irregu- 
lariter supradecomposita; invoiucro subtriphyllo, subulato, bre- 
vi; spicis eiiipticis, centralibus sessilibus; squamis carinatis, 
late ovatis, apice rotundatis, muticis, dorso trinerviis et fusces- 
centibus, carina ferruginea, apice margincque liyalino-albidis, 
glabris; staminibus 3; stylo trilido; achenio truncato-obovato, 
obtuse carinato, subtiliter punctulato-striato sursumque in am- 
bilu tuberculato (fide Nees.). Triclielostvlis salbundia Nees ab 
Esenb. in IVight. Bot. 105. {JVall. Caf. n. 3499. 3526. *) Scir- 
pus salbundius Hamilt. — India orientalis. — F. quinquangu- 
lari proxima; fructum haud vidi. 

\J 29. F. MILIACEA Vahl. Enum. 2. 287 et ..crb. fol. 3. Roem. 
et Schult. Sysl. 2. 93. Mant. 3. 53 (excl. «yn. Roxb.) et 530. 
Link.Hort. 1. 292. (Sieb. herb. Maurit. 7i. 25 \et 26, /ide Nees.^.) 
IVall. Cat. n. 3500. [excl. c, Jide Nees ah Esenb.\) Cubnis 
caespitosis, compresso -quadranguhiribus, basi foliatis, glabris ; 
foliis distichis, equitantibus, anguste lineari-cnsiformibus, mar- 
gine interiore scabris ; vaginis compressis; umbella irregulariter 
supradecomposita, 3-4:-radiata, diifusa; involucro involucellisque 
dipiiyllis, brevibus, subulatis; spicis subglobosis, centralibus ses- 
silibus; squamis late ovatis, apice rotundatis, muticis, dorso 
trinerviis, ferrugineis, glabris ; stylo trifido, superne ciliato; 
achenio obovato, trigono, apicato, obsolete costulato, transver- 
sim striatulo, tuberculato-muriculato, stramineo , margari^aceo- 
liilidulo. Scirpus miliaceus Linn. Spec. 1.75. Burm. Lid. 22. /. 
9./. 2. Rottb. Gram. 57. /. 5./. 2. Willd. hcrb. n. 1253. /o/. 1. 
2. Isolepis miliacea Presl. in Rel. Haenk. 1. 189 {excl. /?). Tri- 
chelostylis miliacea JSees ab Esenb. in IVight. Bot. 103. Scir- 
j)us tetragonus Poir. Encycl. 5. 767. Sieb. herb. Maurit. n. 29. 
(Jide specim.) Ro.vb. Flor. Jnd. 1. 232. {fide descript.) F. tetra- 
gona Dietr. Spec. 2. 152. Isolepis ? tctragona Schult. Mant. 2. 
69. Trichelostylis tetragona Nees ah Esenb. in IVight. Bot. 104 
(fVull. Caf. n. 3500 c.) et Linnaea 9. 290? Scirpus parviflorus 
JVilld. herb. »i. 1263. (specimen juvenile.) Scirpus benghalensis 
Pers. Syn. 1. 68. (test. Spreng. et Nees ab Esenb.) F. bengha- 
Jcnsis Roem. et Schtdl. Syst. 2. 94. Munt. 3. 530. F. cmargi- *) Nees ab E.senbeck prius ad Triclielostylem (Fiinbri.stylcm) com- 
planataui trahit. CYPERACEAE nm. (Fimbristylis.) '2.^1 

nata fr.Wt/. m mai. Cal. n. 3500«. (flde Nees^ F. littoralis 
Gaudich^in Freyc. It., hot. 413. ifnh specim.) Deca.snr, Descr 
Lb Timor. 33. CM^ynon.) - I.ulia oncntahs Moluccac, Lu- 
toi, Insulae MarLc-Annae, China, Mauritius, Ma.lasascar.a .- 
mor (Dccaisnc). - Necs ab Escnbcck Scirpum m.liaceuui Iloxh. 
d ..n )"um Fimbristyli diphylla conjungit Scirpumque tctra- 
ionum «o.vi. partim ad Trichelostylcm suam m.haceam partu 
:: Trichclostylcm tctragonam ducit Quicl solcp.s md.acca . 
Prest c Cahfornia? Altcrum iu hcrbario Vahhano suppctit spc- 
Len sub nomine Scirpi mihacei stylo hifulo ct achenus costatu- 
cancellatis, probabiliter a Fimbristyli glauca haud divcrsum. 

30. F. GLOBULOSA. OVall. Cat. n. 3518.) Culmis cacspi- 
tosis, comprcssis (tcvetibus, fide Kocnig.), ghibns, bas.m vcr- 
sus ^aginatis, aphylhs; umbcha siu.plici vcl ^^--^f^f^^X. 
diata; invoh.cro ohgophyllo, abbrcviato squamulaefo..« , sinc.. 
«vato-globosis, obtusis, centrahbus scss.hbus ; squam.s co yex.s, 
ehipticls, apic^ rotundatis, muticis, dorso tr.nervus --4-^1- 
Dhci fcrruo- ..ca notatis, supcrnc fusco-lutc.s, ap.ce .naismeque 
E :iin:-:;;ridis, glabris; staluinibus 3- stylo triiido; achcnm ^^^^^ 
ovato, trigono, subumbonato, tubcrculoso-scabrato, f"««--;;*^' 
„.argarita:eo-nitidulo. Scirpus globulosus Retz. Ohs. 6^ i9 f «/ • 
£««„.. 2. 277 ei herh. Lsolcpis globulosa Boem. et SchulL Syst 
2. 119. Trichelostyhs globulosa Nees ab hsenh m Wsh.- Jiol. 
105 et Li^maea 9. 290. Scirpus u.nbclbr.s Xan.. ^^^^'^ 
ifide Nees.) F. uu.bcharis l ahl. Enum. 2. 2JU ^"" , . 

tahs, Ceylona. - F. mihaccae proxima. ^"^^ Sj^^^^^^T^ 
RoxL Flor. 1.220. (Fimbristyhs Roxburgh.. Dcetr. «P^^- ^- 16-.) 
?iaWt;t.lo hifido, cihato, achcnio ^bcordato compresso, laev . 
. 31. 'F. TORRESIANA G'«n.Z/cA. in Ireyc It., hot. 413. ^«^ 
,„is caespitosis, teretibus (?), striatis, S'-br.s, has.m vr «s va 
ginatis, aphylhs; u.nbella irreg..lariter compos.ta; -- --//^^ 
gophylio, abbreviato; spicis subrotundo-eh.pt.c.s, <>»^t"s's ^J" 
frihbus 'scssihbus; squamis conyexis, ovat.s, ap.ce - « u la t . , 
fcrr..giueis, dorso trinerviis «* c.nnamomeo-zona t.s a ce "^ 
gineque hyahno-pahidis, glabris ; stam.n.bus 2; ^^.v|« ,^f ^^;'J^. 
bcrbi; achenio .:...- I.-«lac MariacAnnac - ^'^ ^J'^''',^^, 
dente distingucnda stylo bifido ; huuc tamen lu umco flore tr.l. dum vidi. 32. F. RIGIDA. Cuh.hs caespitos.s, r.s.d.s te.etu.scu 
lis (?), glabris, basi foliosis ; foliis c«l.«o brev.or.bus, ..ul s, 
linei.^bus, acutis, subcanaliculatis, "-''8;:'^^ T. vi P is 
capitato-contracta, polystachya; involucro d»P''f «' "^ f '^,' X 
cyfindraceis, obtusi.; squau.is ovatis, «1-« .-^-^^^^^.^^^^t":^; 
dorso trinerviis et ferrugineis, car.na v.r.d., f/r^ ^""r-" ^^^,- 
hyahno-albidis, glabris; stylo bificlo (rar.us tr.fido) , .mb-b^^ 
achcio obovato, turgide lentic.lari (rar.us tr.gono), ^^^^^^^ 
nato, obsolete et subtihssime ^'"^'•«-«-^"^^^"l^^Viz £'^1 
fusc; nitido. Scirpus glomciatus Retz. Ohs. 4. U. l ahl. Enum. 232 CYPERACEAE juss. (Fimbiistylis.) 

2. 274 d herh. Boxh. Flor. Incl 1. 226. TrUld. herh. n. 1248. 
Scirpus cyinosus Lam. III. 1. 141. (Jide specim.} Isolepis Hacn- 
lici Prcsl. in Rel. Ilaenk. 1. 187. {Jide syn. IVilld.) Scirpns 
rigescens JVilld. herh. n, 1249. (Sieh, herh. Matirit. 2. n. 21.) 
• — India orientalis, Java, MauriHus, Borbonia, Luzonia. 2|i — 
vStamina 1-3. Siylus rarissimc 3-ficlus. Scirpus rigcsccns IVilld. 
herh, n. 1249. fol. 1. cst nil nisi forma robustior. Scirpus rigcs- 
ccns IViUd. herh. 7t. 1249. /o/. 2. (Sieh. herh. Manrif. 21, pardml 
contra diirert stylo constantcr trifido; fructibus subroiundo-obo- 
vatis, subobcordatis, umbonatis, intcrnc planis, extcrue convexo- 
subobtusangulis, obsoletissime impresso-punctulalis, atro-casta- 
neis, nitidulis. Reliqua prorsus ut in forma gracillore Fimbri- 
stylis glonicratac. Specimcn mox discripto Willdcnowiano si- 
millimum ex Senegambia a Pricuro acccpi. 

33. F. Dregeana. Culmis cacspitosis, rigidis, teretiuscu- 
lis (?), glabris, basi foliosis; foliis culmo brevioribus, rigidis, 
lincaribus, obtusis, planis^ margine scabris; umbclla composita, 
parum contracta ; radiis brevibus, 1-3-stachyis, glabris ; involu- 
cro diphyllo, brcvi ; spicis ovato-cllipticis, obtusiusculis ; squa- 
mis late subrotundo-ovatis, acutis, dorso obsolete nervosis, gla- 
bris, apicem vcrKUs fuscis, carina viridi, glabris, nitidis; stylo 
bitido, fimbriato-ciliato ; achenio subrotundo-obovato, Icnticuiari, 
costato-cancellato, luberculis papillosis conspcrso, fuscesccnte, 
inargaritacco-nitido. — Africa australis; ad oram orientalem le- 
git Drcge. 2|i — Praecedenti proxima, sed squamis, stylis fruc- 
tibusquc sat divcrsa. 

34. F. LAXA VaJd. Emim. 2. 292 et herh. Caespitosa ; 
glauca; culmis filiformibus, sulcatis, glabris, basi foliatis; foliis 
culmo brevioribus, angustc lincaribus, plauis, margine scabris ; 
vaginis pubesccntibus ; umbclla composita vel decomposita, ma- 
gis minusve depaupcrata ; radiis valde inaequalibus, glabris ; in- 
volucro 2-5-phyIIo, umbellam acquaute, superante vcl ea brcviore; 
spicis ovatis, acutis, ccntralibus scssilibus; squamis latissime 
ovatis, breviter mucronatis, carina viridibus, lateribus castaneo- 
fuscjs, glabris; stylo bifido, fimbriato-ciliato ; achcnio obovato, 
biconvcxo, iimbonato, clcgantcr canccllalo, stramineo-flavido vcl 
fuscescente, margaritacco-nitido. Scirpus Candclabrum IVilld. 
herh. n. 1267. LinA: Jahrh. 3. 80. F. Candclabrum Schult Mant. 

2. 60. F. brizoidcs SmUh. Aees ah Esenh. et Metjen in Linnaea 
9. 290. Isolcpis dichotoma Ilumh. et Klh. Nov. Gen. 1. 223. 
Schlechlend. in Linnaea 6. 27. {excl. syn. in ulracjue) Scirpus 
dichotonnis Schlechtend. in Ehrenh. herh. Ins. Sl. Thomae n. 72. 
partim, Jlort Berol. 1806-12. (fide ^pecim.) JVilld, herh. n. 1254. 
fol 3. 7. Scirpus fuscesccns IVilld. hcrh. n. 1270. Link. Jahrb. 

3. 81. F. Humboldtii Presl. in Bel. Ifacnk. 1. 190. Scirpus 
pallesccns JVilld. herh. n. 1269. fol. 1. (Orinoco.) Linh. llorl. 
1. 291. Scirpus pubescens Link. Jahrh. 3. 80. (lapsu calami ex- 

jtallescens.) F. pubcsccns ScTndt. Mant. 2. 60. Scirpus iiitidu- CYPERACEAE juss. (Fimbristylis.) 233 

lus IVilld. hnh. n. 1-271. Link. Jahrh. 3. 81. F. nitidula Sdmlt. 
Mant. 2. 81. Scirpus annuus AU. Pedcm. n. 2371. t. 88. f. 5. 
Bellardi in Act. Taf/rtn. 5. 211. (Jide specim. inJierb. Vahl.J Des- 
font. Afl. 1. 51. Ilost. Gram. 3. t. 63. Schrad. G'crm. 1. 418. 
Mert. et Koch. Germ. 1. 4i3. (excl. syn. plurib.) F. annua 
Roem. et Schnlt. Sysf. 2. 95. Link. Ilort. 1. 291. Nees ub Esenh. 
in Linnaea 9. 290. Reichenh. Germ. 75. F. dichotonia Vahl. 
herh. fol. 4. Cypcrus annuus JVilld. herh. n. 1294. fol. 3. (spe- 
cinien juvcnile.) F. serrulatum Jahl. J^nnm. 2. 285 et herh. 
(hrnitilis, monosfachya.) .Scirpus serrulatus Vuhl. Lclog. 3. 1. 
Isolepis varia Schrad. Flor. Bras. mss. in herh. reg. Bcrol. 
(^forma depauperata, 2-3-sfachya.) Scirpus depauperatus Mueh- 
lenh. in JVilld. herh. n, 1222. {^forma depaupcrala.) Isolcpis 
depauperata Link. Jahrh. 3. 79. F. verrucosa Presl. in Rel. 
Ilaenk. 1. 190. {fide sxjnon.) Scirpus sulcatus EUioft. Bot. 1. 86. 
(fide specim. a Beyrichio misso.) jyuft. Gen. 1. 32. Scirpus El- 
liottii Spreng. Syst. cur. post. 28. Scirpus Balduinianus Schidt. 
Mant. 2. 85. Isolepis Eiliotti Diefr. Spec. 2. 131. 

^) folia vaginaecjue pubescentia. (Sieh. herh. Trinit. n. 5.) 

F. puberula Vahl. Eimm. 2. 289 et herh. (specimina ju- 

vcndia.) JViUd. herh. n. 1264 {specimina juvcnilia ex Por- 

torico *), nec Michaux? Scirpus puberulus Mich. Flor. 

1.31.^ Ptirsh. Flor. 1.49.' Scirpus pubescens Pers. Syn. 

1. 69? F. hirtella Vahl. Emim. 2. 286 et herb. 

(forma depauperala.) Scirpus hirtcilus Vahl. Eclog. 3. 1. 

— America calidior (111. Poeppig in Ins. Cuba et ad fl. Aniazo- 

iium legit.) et Antiiiae, Europa australis, Insula Sara (Mare 

Caspium). !(. et — Stamina 1, rarissime 2. (in Scirpo annuo 

3, rarius 2, fidc Scbrad.) Specimen a Richardio fiiio sub no- 

minc Scirpi puberuli Mich. acceptum a speciminibus lierbarii 

Vahliani, a Richardio patre communicatis, longo diflert. No- 

strum nil nisi varietas Fimbristylis spadiceae videtur vaginis, fo- 

liis squamisque villoso-pubescentibus; appendices antherarumj ut 

in hac, denticulato-lacinulatac. 

35. F.? ViLLOSA Roem. et SchuU. Syst. 2, 98. Tota vil- 
losa; caule striato, triquetro, inferne folioso ; foliis planis, erec- 
tis, fcre longitudine caulis ; iimbella composita; involucro di- 
phyllo, longissimo. Poir. Scirpus viilosus Poiret Encycl. 6. 781. 

(j) altior; subpubescens; umbella decomposita. 
-r~ Portorico. — Fructus costis longitudinalibus notati. Affinis 
Scirpo (Fimbristyli) spadiceo. (Poir.) F. brizoidis (F. laxae 
Vahl.) varietas? (Nees mss.) Probabiiiter cadem ac Scirpus 
(Fimbristylis) puberulus WiUd. hcrh. n. 1264. (ex Portorico, a 
Desfout accept,). 

36. F. JUNCiFOLLi^. Presl, in Rel. liaenk. 1. 190. Foliis an- *) Est probaliter Scirpus villosus Poir. 234 CYPERACEAE juss. (Finibristylis.) 

gustis, [)lanis, flaccidis. niarginc scabris, culmo triquetro brevio- 
rihus ; involucro tripliylio, umbella subsc.vx-adiata breviore; radiis 
submonostachyis ; spiculis ovatis, acutiusculis ; gluniis subrotun- 
dis, uninerviis, mucronulalis; fructu obovato, ancipiti, longitu- 
dinalitcr costato ct transversim striato. Presl. — Mexico. lif — 
Affinis omnino F. verrucosae. (fide Presl.) Forma F. laxae. 

J 37. F. AFFl^IS Presl. in liel. Ilaenk. 1. 191. Foliis planis, 
culmo triquetro brevioribus vaginisque hirsutis; involucro tetra- 
phyllo, umbeliam decompositam subsexradiatam excedentc; spi- 
culis ovatis, acutiusculis ; glumis subrotundis, striatis, inferiori- 
bus mucronulatis; fructu obovato, ancipiti, punctato-striato. 
Presl. — Insulae Mariae-Annae. Zj. — F. Candelabro (F. laxae 

Vahl.) proxima, fide Prcsl. ; potius forma F. communis? 

38. F. FOLIOSA Link. Horl. 1. 288. Cuhno angulato, basi 
folioso ; foliis cuhnum longe superantibus, scabris, planis; um- 
bcUa composita et decomposita; involucro polvphyilo; foliolis 
majoribus umljellam longe supcrantibus, plerisque basi ciliatis; 
spiculis oblongis; squamis olilongis, e carina mucronatis. Lk. 
— India orientalis. 2i. — Stylus bifidus. An eadem ac Isolepis 
curvifolia Schrad. (forma F. communis)? (Linlf,) 

39. F. ANGULARIS Link. Jlorl. 1. 289. Cuhnis quinquan- 
guHs, basi foliosis ; foliis linearibus, laxis, primariis culmum su- 
perantibus; umbeiia decomposita, 5-6-radiata, involucro lon- 
giore; spiculis glumisque ovatis ; stigmatibus 3; aciieniis piinc- 
tato-scabris, Schrad. Isolepis angularis Schrad. Hort. Goett. 
fasc. 1. Schull. Mant. 2. 69. Triclieloslylis anguiaris JSees ah 
Esenh. in IVight. Bot. lO.l. adn. — India orientalis. 24- — Affi- 
nis praecedenti. (Linli.) 

40. F. GLAIJCA Vahl. Enum. 2. 288 et herh. Cacspitosa; 
glauca; cuimis tereliusculis (?), sulcatis, basi foiiosis ; fohis cuU 
inum aequantibus, lincaribus, pianis, suljtus vaginisque pubes- 
centibus; uml)ella decomposita, pauci- (5-6-, fide Vaiii.) radiata; 
radiis inaequaiibus, glabris ; involucro 2-3-phyiio, umbeilam ae- 
quantc; spicis solitariis-tcrnis, centralibus sessiiibus, (tloriferis) 
cliiplico-oi)longis, acutis; squamis ovatis, brcvissime mucronatis, 
hyalino-pallidis, superne ad latera pailide ferrugincis ; stamini- 
bus 3; slylo bifido, supcrne villoso-ciliato, villis recurvatis ; 
achenio (sccundum Vahl.) longitudinaiiter striato, niveo. — Iii- 
dia orientalis. 2\.? — Squamae dorso trinerviae, ferrugineo-li- 
ncolatac. Antherae luteac. In herbario Vahliano nonnisi speci- 
men unicum imperfectum (floriferum) suppetit, alternm (fructi- 
ferum?) cum Schradero communicalum cst. Affinis F. dichoto- 
mae(Vahl.); affinior F. diphyllac lahl. (F. conimuni »/ii7jj)? Necs 
ab Escnbeck (in Wigbt. Bot. 99,) ad varietatem y F. Royenia- 
iiac suac trahit. Conf. cum F. communi, n. 42. 

41. F. COMMUKIS. Caespitosa; glauca; glabra vci vilioso- 
pubcscens ; culmis tcrctiusculis (?), sulcatis ; foliis anguste linca- CYPERACEAE juss. (Fimbristylis.) 235 

rilms, ]>laius ; unibcUa composila vcl dccomposita, plcruni(|ue 
jiauciradiata: involucro 2-5-i)hyllo; spicis ovalo-laiicoolalis, ova- 
tis vcl cllipticis, acutis; squamis latissime ovatis, brcvitcr mu- 
cronatis, dorso viriilibus, lateribus supcrne ma^is minusvc in- 
tcnsc castanco-fuscis, i\labris; stylo l^iiido , limbriato-ciliato ; 
acbcnio biconvcxo, umbonato, subtilitcr canccllato, straminco-al- 
bido vcl 1'usco, marj^aritacco-nitido. F. dipliylla Vulit. Eimin. 2. 
2.S9 el hcih. Nces ah Esenh. in Wight. 100 (FlmhrisUjli tomot- 
tosae simlllimain, forsan ejns varietafpm autumat.) et in JAn- 
naea 9. 290. Scirpus dij)hyllus Retz. Obs. 5. 15. Scirpus milia- 
ccus Roxb. Flor. Ind. 1. 231. {Jide JVees.) Isolcpis curvifolia 
ScJtrad. Ilort. Goett. fasc. 1. Schidl, Mant. 2. 70. {/ide specim. 
in hcrb. rea;. Berol.) Tricbclostylis curviColia Necs ab Esetib. in 
JVight. Bot. 105. adnol. Scirpus dicbo(omns JVilld. hcrb. n. 
1251. fol. 2. 5. 9. F. ovalis Nees ab Esenh. in Wii-ht. Bot. 98 
(irall. Cal. n. 3503. 3509.) et Linnaea 9. 290. F.^cincta Nees 
ab Esenb. in Wight. Bot. 98 et Linnaea 9. 290. F. marginata 
Nees in Sieb. herb. Maurit. 2. n. 22. {forma aiigust ifolia.) F. 
tristacbya Nees ab Esenb. in Sieb. Agrost. n. 114, excl. synoti.? 
{certe eadem ac F. marginata.) F. obtusifolia Sieb. Agrost. n. 
117. Nees ab Esenh. in Linnaea 9. 290. F. pilosa Vahl. Ennm. 
2. 290 et herh. Prcsl. in Rel. IlaenJc. 1. 191. (w. in herb. rcg. 
Berol.) Nees ah Esenh in Linnaea 9. 290. F. tomentosa Vahl. 
Enum. 2. 290 et herh. {forma villoso-pilosa.) Necs ab Esenh. in 
Wight. Bot. 100 et in Linnaea 9. 290. F. mauritiana Nees ab 
Esenh. in Mcijen herh. (nec Tansch.) Scirpus limbriatus Wiild. 
in Berl. 3Iag. 2. 288 et herb. n. 1273. (Sieb. herb. Maurit. 2. 23. 
(forma umLella ramosiore , involucro elongato.) F. striata i«- 
bilt. Nov. Caled. 79. t. 16. f. 2. (secundum descript. et ic.) F, 
gracilis (Brnwn?) Sieh. Agrost. n.2? F. rigidula Nees ah Esenb. 
in tVight. Bot. 99 (Wall. Cat. n. 3519.) et in Linnaea 9. 290. 
F. potlocarpa Nees ab Esenb, et Meyen in IVight. Bot. of hid. 
98 et in Linnaea 9. 290? F. Roycniana Nees ah Esenh. in Wlghl. 
Bot. 99 {Wall. Cat. n. 3505 c. f.) et in Linnaea 9. 290? — 
India oricntalis, Insulae Plnlippinae et Mariae- Aniiac, Cbina^ 
Nova IloUandia, Mauritius, Madagascaria, Cap. b. spei, Guinea. — 
Planta polymorpba. Culmus, vaginae ct folia glabra vel molli- 
ter pubescentia (F. tomentosa et F. pilosa VaJd.), haec mar- 
gine scabra, intcrdum curvata, latitudine varia. Involucrum um- 
bcUa brevius vel longius. Achenia magis minusve perspicue 
canccllata, magnitudinc et forma variabilia, rotunda, obovata vel 
subobcordata, intcrdum tuberculata. Stamina 1-3. Spicae in Fim- 
bristyli pilosa VaJd.herh. robustiores, ellipticae, obtusae. Aclienia 
in Fimbristyli tomentosa Vahl. quasi stipitata. Scirpus dipbyl- 
lus Roxb. Flor. Lid. a Sc. dipbyllo Retz. longe differt. (Nces.) 
Scirpus miliaccus Ro.\:b. Flor. 1. 231, qucm Nees ab Esenbcck 
(in Wight. 1. 100.) ad Fimbristylem dipbyllam ducit, ad Fim- 
bristylem Royenianam y repellendus, fidc W. Arnott. (in Wigbt. 236 CYPERACEAE jlss. (Fimbristylis.) 

Bot. 100.) Schlcchtendal (iii Liniiaca 6. 27.) Scirpum fimhria- 
tum IVillcl. iniaustc ad Isolepidem (Fimhvistylem) dichotomam 
tlucii. F. parviflora Sieh. Agrost. n. 113. Nees ah Esenb. in Lin- 
naea 9. 290. (nec Brown?) nil nisi specimcn juvenile pilosius- 
culum hujus speciei csse videtur, Schocnus polymorphus Jtotth. 
(Gram. 67.), qucm Rocmer et Schult. (Syst. 2. 99.), fide synon., 
ad F. ferrugineam ducunt, est forsan forma F. communis. 
V 42. F. MARIAKNA Gatidich. in Freyc. II., hol. 413. (excl.? 
var. /?.) Caespitosa; culmis teretiusculis (?) , rigidis, glabris, 
hasi foliosis ; loliis cuhno breviorihus, rigidis, anguste lineari- 
Lus, subcanaliculatis, margine scahris; vaginis glahris ; spicis 
geminis vcl ternis, una scssili, rcliquis pedicellatis, ovato-ellip- 
ticis, acutis; involucro suhdiphyllo, ahbrcviato ; squamis late sub- 
rotundo-ovatis, mucronatis, castanco-rerrugineis, laleribus palli- 
dis, glahris; stylo bifido, superne fimhriato-ciliato; ovario lenti- 
calari, imprcsso-punctulato. — Insulae Mariae-Annae. 2|. — Af- 
finis Scirpo cymoso Lam. ct S. schoenoidi Retz. (Gaud.) Pro- 
bahiliter nil nisi varietas robustior praecedentis. 

43. F. CASTAWEA Vahl. Enum. 2, 292 et herh. Rhizomate 
horizontali, repente ; culmis filiformihus, strictis, angulato-com- 
prcssis, basi foliatis vaginisque glahris ; foliis culmo hrevioribus, 
rigidis, angustc linearihus, margine scabris; umbella subsimplici, 
pluriradiata ; radiis valde inacqualihus, mono-, rarius distachyis ; 
involncro diphyllo, umbcUa hreviore ; spicis ovatis, acutiusculis; 
squamis cllipticis, apicc rotundatis, obsolcte mucronulatis, uni- 
nerviis, pallide ferrugineis, glahriusculis, ciliolatis; staminibus 
3; stylo hifido, supcrne ciliato-fimhriato; achenio .... Scirpus 
castaneus Mich. Flor. 1. 31. Scirpus carolinianus Lam. III. 1. 
142. Schocnus umhcllatus IVult. Car. 70. — Florida, Carolina, 
Georgia. 2\> — DiiTert a sequente nonnisi squamis glahrius- 
culis, ciiiolatis; nil nisi hujus forma? 

44, F. FERRUGINEA Vahl. Enum. 2. 291 et herh. IVeigell 
herh. Stirin. Caespitosa; culmis strictis, compi*essis (?) vaginis- 
que glahris; foliis brevihus, angustc linearihus, canaliculatis, 
margine scabris; umhella simplici, pluriradiata; radiis valde in- 
aequalibus, monostachyis, glahris ; involucro diphyllo, umhella 
breviore; spicis ovatis, acutis ; squamis latc ovatis, mucronula- 
tis, pallide ferrugineis, superne canosccnti-puhcsccntibus ; stami- 
nibus 3; stylo bifido, finibriato-ciliato; achenio ohovato, umbo- 
nato, lenticuIari-biconvcAO, subtilissime canccllato, fusccscente, 
nitidulo. Scirpus ferrugincus Linn. Spec. 1. 74. EJtisd. Stjst. 'veg. 
102. (Sloan. Hist. i. 36. t. 77. /. 1.) fVilld. herh. n. 1256. Scir- 
pus debilis Lam. III. 1. 141. (fide JSees.) Isolepis ferruginea 
Schlechtend. in Linnaea 6. 27. Scirpus dichotomus ScUechtend. 
inEhrenh. herh. Ins. Sl. Thomas. n. 72. (pdrtim.) Scirpus cinerco- 
fuscus IVilld. herh. n. 1259. fol. 2, Scirpus honariensis roir. En- 
rycl. 6. 763. (fide Nees.) — Caribaeae, Mexico, Bonaria. 2j> — 
Appcndix antherarum cdcnticulata. CYPERACEAE juss. (Fimhiistylis.) 237 

45. F. ARVENSIS Vahl. Ennm. 2. 291 et herL. {Wall Cat. 
n. 3505 a. f nec l, quae Scirpus sttbulaitis l'ahl. | Siel), Mauril. 2. 
n. 24.) Caespitosa; ciilmis slriclis, coinpressis, superrie (rian- 
gularibus, c^labris ; vaginis pubosceiilibus ; foliis brcvibus, au^u- 
ste linearibus, niari^iue scabriusculis ; uinbella siniplici vel com- 
posita; radiis value iuaequalibus, 1-5-stachyis, glabris; involu- 
cro 1-2-phyllo. un»bella breviore; spicis ovato-oblongis, acutis, 
centralibus sessilibus; squaniis ovato-ellipticis, sub apice rolun- 
tlal^ mucronalis, ferrugincis, superne canesceuti-puberulis ; sta- 
minibus 3; stylo bifido, fimbriato-ciliato; achenio ohovato, unti- 
bonato, turgidc lcnticulari, cxterne convexiore, suhtilissimc im- 
presso-punctulato, fusco, nitido. Scirpus arvensis lielz. Ols. 
4. 11. ^Villd, herb. n. 1255. (fol. 2 est forma monostachya.') 
Scirpus tranquebariensis Itolh. Cat, 3. 6. Ejusd. Nov. Spec. 29. 
{Jide specim. in herh. rcg;. Berol.) Scirpus cinereo-fuscus JVilld. 
herb. n. 1259. fol. 3. Scirpus pallesceus IVilld. herb. n. 1269. 
yb/. 2. {forma monostachya.) F. marginata Labill. Nov. Caled. 
11. i. 16. ifide specim.) — ludia oricntalis, Nova Caledonia, 
Mauriiius. — Forma indica F. ferrugineac? Nees ab Esenbeck 
(in Wight. Bot. 97 et in Linnaca 9. 290.) cum hac coujuugit 
et huc ducit Fimbristylem conipressam Roem. et Schidl. Sysf. 
2. 100 et Schoenum polymorphum Moltb. Gram. 67. Sprengel 
(in Syst. cur. post. 26.) F. marginatam Labill. ad F. elatam 
Brown. trahit. 

46. F. SiEBERIANA (Sieh. herh. Maurit. 2. 7J. 201.) Caespi- 
iosa; glauca; culmis tcretiusculis, sulcatis, glabris, basi foliatis; 
foliis anguste linearibus, planis, margiue scabris, curvatis ; vagi- 
nis puberulis; umbella simplici vel composita, pauciradiata; ra- 
diis valde inaequalibus, 1-4-stachyis ; involucro diphyllo, umbel- 
lam subaequante vel superante; spicis ovato- ellipticis, obtusis, 
centralibus scssilibus ; squamis latissime subrotundo-ovatis, bre- 
viter mucrouaiis, fcrrugineo-castaneis, superne canesccnti-tomen- 
tosis ; staminibus 3: stylo bifido, fimbriato-ciliato; achcnio obo- 
vato, lenticulari, umbonato, punctulis impressis subtilissime re- 
ticulato, nitidnlo, fuscescenti-stramineo. Scirpus cinereo-fuscus 
Willd. herh. n. 1259. fol. 1. {nec 2 et 3.) F. mauriliana Tausch 
in Sieb. herb. Maurit. n. 28. Schidt. Mant. 2. 475. Nees ah 
Esenb. in Linnaea 9. 290. — Mauritius, Timor, Cap. b. spei. 
2| — Differt a pi-aecedente nonnisi spicis obtusis. An huc Fim- 
bristylis ferruginea Decaisne, Descr. herb. Timor. 34? 

47. F. SP.VDICEA Vahl. Enum. 2. 294 et herb. Presl. in JRel. 
Haenk. 1. 191. (v. in herb. reg. Berol.) Nees ab Esenb. in Lin- 
naea 9. 290. Willd. herb. n. 1257. Culmis caespitosis, rigidis, 
teretibus, superne compressis et scabriusculis, basi foliatis ; fo- 
liis culmo bi-evioribus, rigidis, convoluto-terclibus, interne cana- 
liculatis, margine scabris ; vagiuis glabris; umbella composita et 
decomposita, multiradiata ; radiis valde inaequalibus, glabris ; iri- 
volucro diphyllo, umbella breviore vel longiore; spicis cylindra- 238 CYPERACEAE juss. (Fimbristylis.) 

ceo-obloiigis, acuils, centrallbus scssilibus ; squamis avcte iinbri- 
catis, latissime subrotundo -ovatis, acutiuscnlis, interdum sub- 
niucronulatis, «iubcoriaceis, ni^^ro-castancis, nitidis, glabris, ca- 
rina supcrne virescente ; staminibus 3; stylo bifido, fimbriato- 
ciliato; acbenio obovato, lenticulari-biconvexo, vix umbonato, 
scriatim impresso-punctulato (fere subtilissime cancellato), fus- 
cescente, niiidulo. Scirpus spadiceus Lhm. Spec. 1. 74. Ejusil. 
Sysf. Veg. 102. (Sloan Ilisi. 1. t. 76. /. 2. Vahl. Edog. 1. 7. 
Mtiehleiib. Desrr. 36. Torrey. Ftor. 1. 53. IVUld. herb. n. 1257.»/bZ. 
1-4. — America meridionalis et borealis, Antillac. 2(i — An- 
iherae appendicc ierminali deniiculaio-finibriata. 

48. F. SPECIOSA Bhode apud Spreng. Pug. 1. 5. Roetn. 
ef Schidl. Sysf, 2. 94. Culmis caespitosis, tereiibus, rigidis, gia- 
bris, basi foliaiis ; foliis culmo brevioribus, angusie linearibus, 
planis, margine scabris; umbella subcomposita, pauciradiaia; ra- 
diis valdc inacfjualibus, 1-3-stacbyis, glabris ; involucro diphyilo, 
umbellam subaequante ; spicis oblongo-cylindraceis, acuiis, cen- 
tralibus sessilibus ; squamis arcte imbricatis , latissime ovaiis, 
breviier mucronaiis, fcrrugineo-casianeis, apicem versus canes- 
centi-puberulis ; siaminibus 3 ; stylo bifido, fimbriaio-ciliaio; ova- 
rio seriatim impresso-punciulaio. Scirpus domingensis Pers. 
Syn. 1. 67. IVdld. herb. n. 1258. — Si. Domingo. 7^ — An- 
therae appendice tcrminali dcnticulaio-lacinulaia. Varieias prae- 
cedcntis? 

49. F. CYLl?iDRICA Vahl. Enum. 2. 293 et herb. Culmis 
caespitosis, rigidis , teretibus , superne compressis (?), glabris, 
basi foliatis; fdliis culmo brevioribus, convoluio-filiformibus, ri- 
gidis, interne canaliculatis, marginc scabris; umbella simplici, 
depauperala; radiis 5 v. 6, valdo iuacqualibus, monostachyis, 
centrali brevissimo, subnullo, glabris; involucro diphyllo, umbcl- 
lam subaequanic; spicis oblongo-cylindraceis, obtusis; squamis 
arcte imbricaiis, laie subroiuudo-ovatis, sub apice breviier mu- 
cronatis, subcoriaceis, fuscis, glabris; siaminibus 3; siylo bi- 
fido, fimbriato-ciliato; achcnio (immaturo) obovaio, lcniiculari, 
umbonato, seriatim injprcsso-punciulaio, fuscescenie. Scirpiis 
cylindraceus IVdld. herb. n. 1260. Scirpus palustris, aliissimus 
eic. (ilronoxu Vlra;. 11. {Jide Vahl.) — Anu>rica borealis. 24* — 
F. spadiceac varicias? Sprcugel (Syst. 1. 199.) cum Fimbristyli 
mucronaia conjungit. 

b) Spicac in radiis gcminae, tcrnac vel plures, capitato-conge- 
stac, scssiles. 

50. F. IIaenkEI Diefr. Sysf. 2. 161. Culmis triangulari- 
bus (?), apicem versus scabris, basi foliaiis ; foliis culmo bre- 
vioribus, linearibus, planis, marginc scabris ; unibella irrcgulari- 
icr decomposita; involucro sub4-p}iyllo, abbreviato; spicis soli- 
iariis-iernis, sessilibus, ovato-oblongis, acutis; scjuamis carina- 
tis, latc ovaiis, obtusis, niucronaiis, dorso quinquenerviis, fcr- CYPERACEAE Jiss. (Fimbristylis.) 239 

rugineis, cnrina viridula, glaliris; stauiinibus 3; siylo tnrnlo; 
aclicnio suhrolundo-obovato, trigouo, vix umbonato, obsololc 
tubcrculalo, siraminco-pallido, uiarijaritacco-nitido. F. brevilo- 
lia Prcd. in Mel Ilaen/c. 1. 192. F. brachypbylla Presl. l. c. 
3r)l. — Calirornia. 2\. — F. autumnali proxima viiletur. 

51. F. FALCATA. Cacspitosa; rcpcns ; j;Iauca; culmis fili- 
formibus, rigidis, apice trigonis (?), basi foliosis ; foliis brcvi- 
bus, rigidis, lincaribus, acutis, plaiiis, falcato-curvatis, marp,iiie 
scabris ; umbella composita, pauciradiata ; radiis valde inacquali- 
bus , duobus elongatis; partialibus circiter quatuor, tri-, rarius 
4-stacbyis ; spicis confertis, scssilibus, obloiigis, acutis; involu- 
cro ;rt>brcviato, i2-3-pbyllo ; squainis latc ova(is, carinatis, sub 
apice brevissime mucronatis, dorso obsolete trinerviis (?), su- 
pcruc ferrugiueis, marginibus byalino -albidis, glabris ; stainini- 
bus 3; stylo trifido ; acbcnio obovato, trigono, angulis liiieola 
prouiinula uotatis, vix uinbonato, subtilissime reticulato-imprcs- 
so-punctulato, tuberculis minutissimis puiictulirormibus scabrato, 
margaritacco-albido, nitido. Scirj)us falcatus lahl. Enum. 2. 275 
et herb. Isolcpis falcala Roem. et Schult. Syst. 2. 118. 8cirpus 
dicbotomus IVilld. herh. n. 125i. fol. 10. {specimina jiivenilia.) 
— Iiidia orieutalis. 2|. — Differt a simili Scirpo (Fimbrislyli) 
obtusifolio foliis et radice repcnte. (Vahl.) 

52. F. JUNCiFOUMis. {IVall. Cat. n. 3520 « etl 3523.) Re- 
pens; culmis filiformibus, rigidis, sulcato-angulatis (?), glabris, 
basi foiiosis; foliis culmo brcvioribus, rigidis, plauis, acutis, su- 
perne margine hispidulo-scabris, subfalcatis ; umbella composita; 
spicis subternis, sessilibus, ovatis, acutis ; involucro 2-i-phyllo, 
brevi; squamis carinatis, late ovatis, obtusis, dorso trinerviis, 
sanguinco-ferrugineis, margine hyalino-albidis, carina viridi, gla- 
bris; staminibus 3; stylo tri- vel bitido; achenio subrotuudo- 
obovato, trigono vcl biconvcxo, angulis prominulis, seriatim iin- 
prcsso-punctulato, tubcrculato-scabrato, margaritaceo-albido, ui- 
tidulo. Tricliclostylis junciformis Nees ab Esenb. in JVighl. liot. 
106 {fVall. Cat. 71. 3520 a.) et Linnaea 9. 290. Scirpus obtusi- 
folius Ileyne herh. {fide JVall. Cat.) • — India orientalis. 2\s — 
Nil nisi varictas angustifolia F. falcatae? 

53. F. LATIFOLIA. Involucro 2-3-phyllo, subulato, umbella 
decomposita contracta laxiuscula multo brevioi"e; culmo sulcato- 
angulato, superne compresso, gracili ; foliis lato-linearibus, ob- 
tusis; marginc parum scabris, glaucis, contortis; spiculis capita- 
tis, tcrnis quinisve, ovatis, angulatis; squamis ovatis, obtusis, 
fuscis, margine omni membranaccis, carinatis, subtilissime exas- 
peratis; stylo basi bulboso, glabro; ovario trigono. JVees. Tri- 
chelostylis latifolia Nees ab Esenb. in JVight. Bot. of Ind. 106 
et in Linnaea 9. 290. — India orientalis — Differt a Tricbelo- 
styli (Fimbristyli) junciformi: foliis latioribus, brevioribus, valde 
contortis, glaucis, culmo et umbellac radiis gracilioribus, spicis 
angulatis, quandoquc comprcssis, plurifloris etc. (Nccs.) 240 CYPERACEAE juss. (Fimbristylis.) 

54. F. DECORA Nees ah Esenh. et Meyen in Wight. Bot. 
101 el in Linnaea 9. 290. Caespitosa ; rcpcns ; glaiica; culniis 
filiformibus, rigidis, terelibus, sulcalis, i^ubescenlibus; foliis bre- 
vibus, rigidis, linearibus, acutis, subtus argenteo-sericeis; umbel- 
la composita, dcpauperata; radiis valde inaequalibus, pubesccn- 
tibus ; umbellulis 3-4-radiatis ; involucro subdiphyllo, abbrevia- 
to; spicis ovatis, acutis, ternis et pluribus, capitato-congestis; 
squamis late ovatis, mucronatis, carinatis, fuscescentibus, carina 
viridi, marginibus Ijyalino-pallidis, externc pubescentibus ; sta- 
minibus 3; stylo bilido, ad basim dilatatam ciliolato; achenio 
obovato-elliptico , lenticulari-biconvexo, subHlissime punctulato, 
fuscescente, nitido. — China. 2|. — Folia subtus (nec supra, ut 
Necsius dicit) sericea. Similis F. sericeae Brown, (Nees) 

55. F. OBTUSirOLiA. Culmis cacspitosis, rigidis, sulcato- 
angulatis (?), glabris, basi foliosis; foliis culmo brevioribus, ri- 
gidis, planis, acutiusculis, margine scabris ; iimbella composita; 
radiis valde inaequalibus; spicis capitato-conglomcratis, ellipticis, 
obtusis ; involucro oligophyllo, abbreviato ; squamis convexo- 
subcarinatis, late ovatis, apice rotundatis, muticis, dorso triner- 
viis et fcrrugineis, lateribus apiccque hyalino-albidis, glabris ; 
staminibus 2; stylo trifido ; achcnio obovato, <rigono, angulis 
linea prominula notatis, obsoletc transvcrsim striatulo, vix ver- 
ruculoso, Juscescente, margaritaceo-nitidulo. Scirpus obtusifoHus 
{Lam. III. 1. 141.^) VaU. Enum 2. 275 et herh. fol. 47. Isole- 
pis obtusifolia Beauv. Flor. 2. 38. t. 81./". 1? Boem. et SchuU.^ 
Syst. 2. 118. Trichelostylis obtusifolia Nees ah Esenh. in Lin- 
naea 9. 290. - — Guinea, Cap. b. spei. (Oware et India orien- 
talis?) 2\j — Descript. secundum spccimen Vahl. e Gninea. F. 
rigidae similis. Specimina capensia robustiora; achenia matu- 
riora, obovato-subrotunda, trigona, tuberculato-rugulosa, casta- 
neo-fusca; involucrum interdum umbellam supcrans; folia acu- 
tata. Hujus spccici vidchir F. marianna (j Gaudich in Freyc. It., 
hot. 413. ex Insulis Mariae-Annae (specimcn suppetens juvenile). 

56. F. CHAETORRHIZA. Involucro 2-3-phyllo, e basi mem- 
branacea subulato, umbella dccomposita crecla stricta multo 
breviore; culmo comprcsso-trigono, stricto ; foliis anguste linea- 
ribus, recurvis, obtusis, culmo brcvioi'ibus, concoloribus ; spi- 
culis subcapitatis, ova<is ; squamis obtuse carinatis, acutiusculis, 
lacvibus, fusccsccntibus; caryopsi obovata, trigona, alba, tuber- 
culata; rhizomate crasso, repente, fibroso. JVees. Trichelostylis 
chaetorrhiza JVees ah Esenh. in fVight. Bot. of Ind. 106 et in 
Linn. 9. 290. 

«) culmo dislincte trigono. 

/5) culmo magis comprcsso. 
— ludia oricntalis. — Affinis F. obiusifoliae. Stylus irifidus. 
Spiculae in radiis simplicitcr vcl composite fasciculato-umbclla- 
tae, brcvissime pediccllatae. Var. /j ncscio an jiotius cum Tri- 
chclostyli latifolia sit conjungenda. (Necs.) 

57. CYPERACEAE Juss. (Fimbristylis.) 241 

57. F. TORTA. Involucro 2-3-i)liyllo, e basi incmbranacoa 
Hnearj, obtuso, umbclla dcconiposiia biradinia laxiuscnla multo 
brovioi"e; culmo sulcalo-ani^ulato, comprcssiusculo foliisque li- 
nearibus rccurvis, ex apice rotundato mucronatis, concoloribus, 
rigidulis, contortis ; spiculis tcrnis, scssilibus aut brevipedicella- 
iis, oblongis; squamis obtusis, glabris , rufo-fuscis, undique 
albo -marginatis, triandris ; carvopsi obovata, trigona, alba, tu- 
berculata; rbizomate crasso, repcntc, fibroso, fibris flagcllari- 
bus. Nees. Trichclostylis torta Nees ab Esenh. ixi fVlght. Bot. 
of Ind. 105 ei in JAnnaea 9. 290. — India orientalis — Ob 
babitum Tricbclostyli junciformi, ob radiccm et spiculas Tricbe- 
lostyli chactorrhizae affinis. (Nces.) ISees ab Escnbcck (in Lin- 
iiaca 9. 290) huc ducit Scirpum dichotomum Rottb. 

58. F. WiGHTIAXA Nees ab Esenb. in IVight. Bot. of Ind. 
99 et in Linnaea 9. 290. Umbella decomposita, rotundata, 
densa; umbellulis plurifloris, compactis; involucro diphyllo, um- 
bclla multo breviorc ; spiculis eliipticis, obtusis, glabris (par- 
vis); squamis arcte imbricatis, late ovatis, obtusissiniis, testa- 
ceis, apicc membranaceo-caudidis, dorso subtilissime trincrviis, 
diandris; stylo imbcrbi; caryopsi obovata, plano-convexa, fusca, 
iuberculis parvis aspcra; foliis linearibus, obtusiusculis, rigidis, 
canaliculatis, glabris, margine scabris, culmo l-l|-pedali basi 
sulcato-angulato apice comprcsso brevioribus. Nees. Scirpus 
sirictus Ro.xb. Flor. Ind. 1. 229?*) Isolepis stricta Dietr. Syst. 
2. 123? 

(?) umbclla fere capitata. 

— Peninsula Indiae orientalis. — F. (Trichelosfyli) obtusifoliae 
ct F. Torresianae affinis. (Nees.) 

Species Browncanae, a me haud visae. 
1) Spica unica, qnandoque 2 v. 3. 

59. F. PAUCIFLORA Broivn. Prod. 225. Spica erecfa, su- 
bulata, nuda, pauciflora; stylobifido; nucibus scabriusculis ; flo- 
ribus monandris; culmo setaceo, basi vaginato. Brown. — Nova 
Hollandia iropica. 

60. F. ANDROGYNA. Brown. Prod. 226. Spica erecta, co- 
nico-subulaia, nuda; squamis infcrioribus hermaphroditis, trian- 
dris ; superioribus minoribus, femineis: nucibus scabriusculis ; 
culmo setaceo, basi vaginato. Broivn. — Nova Hoilandia iropica. 

61. F. ACICULARIS Broivn. Prod. 226. Spica erecta, nuda, 
lanceolata, subcompressa; squamis acutiusculis, oblongis, punc- 
iatis, monandris; stylo basi dilatata, nuda; stigmatibus 2; nuci- 
bus iransvcrsim rugosis ; culmo capillari, basi vaginaf o. Brown. 

— Nova Hollandia tropica. *) Ad var. a verosimiliter pertinet Scirpus strictus Roxb., habitu 
characteribusque satis congruens, fide W. Arnott. (in Wight. 1. c.) 

KUKTH. Sy.NOPS. II. L ^^ 3 242 CYPERACEAE juss. (Fimbristylis.) 

G2. F. PUNCTATA Brown. Prod. 226. Splca erecla, ovali, 
obinsiuscula, lereti, uuJa; squamis obluse mucronatis, triandris; 
stylis trifulis, supra ciliatis ; uucibus impresso-puuctatis ; ciJmo 
augulato, stricto, basi foliato. Brown. — Nova llollaudia tro- 
pica. — Variat culmis laevibus ct scabris. Proximc accedit atl 
Scirpum juuceum Fors/. Aust. 6, qui certc Fimbrislylis. (Brown,) 

63. F. PTERlfiOSPERMA Brown. Prod. 226. Spica erecta, 
nuda, globosa; squamis orbiculatis, imberbibus; stylis trifidis, 
complanaiis; ovariis niargiuatis; nucibus alatis nudisvc ; culmo 
angulato, basi foliato. Brown. — Nova Hollandia tropica. 

64. F. Xyridis Brown. Prod. 226. Spica subglobosa, nu- 
taute; squamis orbiculatis, margiuc lauatis; culmo 4-gouo, foliis 
plauis ciliatis pilosiusculis lougiore. Broivn. — Nova Ilollandia 
tropica. 

65. F. tETRAGONA Broivn. Prod. 226. Spica erecta, ovata, 
obtnsa, nuda; squamis ovalibus, obtusissimis, enervibus ; stylis 
longitudinalitcr fimbriatis, trifidis ; culuiis tetragouis, basi vagi- 
natis. Brown. — Nova Ilollaudia tropica. 

66. F. spiralis Broivn. Prod. 226. Spicis lauceolatis, so- 
litariis, nudis geminisve, involucratis; altera pedunculata, refrac- 
ta ; squamis obtusiusculis; stylis trifidis; nucibus trigonis, rugo- 
siusculis; culmis setaceis; vaginis baseos mucronatis. Brown. 
— Nova Ilollandia tropica. 

67. F. TRlSTACllYA Brown. Prod. 227. Spicls oblongis, 
acutis, subternis, lateribus pedunculatls,- squamis ovatis, mucro- 
natis ; stylis basi nudis; nucibus laevibus ; culmis augulatis, 
scabris, basi follatis. Brown. - — Nova Uollandia tropica. — Au 
huc Sicb. Agrost. n. 114? 

2) Spicae umbellatae, raro capitatae. 

68. F. DEPAUPERATA Brown. Prod. 227. Umbella simplici, 
3-4-stachya, involucro dlpbyllo brcviore; spiculls ovatis squamis- 
quc acutis ; nucibus cancellatis ; culmls compresso-setaceis, basi 
foliatis; vaginis pubcscentlbus. Broivn. — Nova Ilollandla tro- 
pica. — Variat spiculls 1-2, involucro 2-3-pIo brevioribus. 

69. F. DENUDATA. Broivn. Prod. 227. Umbella slmplici, 
4:-6-stachya; involucro brcvissimo, squamato, mutico ; spiculis 
ovato-oblongls ; squamis elllpticls; stylls longitudinaliter ciliatis; 
nucibus rugosiusculis : culmis solaceo-compressis, lacvibus, basi 
yaglnatis. Brown. — Nova Ilollandla tropica. 

70. F. GRACILIS Brown. Prod. 227. Nces uh. Esenh. in Lin~ 
naea {). 290. Umbella seuuconjposila, rara, Involucruni supc- 
rante; radlls longlorlbus divi.sis, trisiachyis ; splculis ovatIs;squa- 
mis acutis; stylis cxtrorsum ciliatls; culmis angulato-sctaceis, 
basi foliatls ; vagiuis ])ubescentibus. Brown. — Nova Ilollandia 
tropica. — Au huc Slel). Agrost. n. 2? 

71. F. RAJRA Broxvn. Prod. 227. Umbella subsimplici, iu- 
volucro 1-2-phyllo longiore; spicuHs subglobosis, paucifloris ; CYPERACEAE jlss. (Fimbrisfylis.) 243 

squamls subroiuntlis ; sfylis Irifidis; culmis ani^ulalis, laevibus 
basi foliatis va^inalisvo. Eroivn. — Nova Hollandia iropica. 

72. F. PARVIFLOIIA Brown, Proil. 227. Unihclla scmiconi- 
posila, rara, involucro polypliyllo brcviore; spiculis subglobosis, 
paurifloris, involuccllo brcvioribus; squaniis nuicronulatis; stylis 
bifulis ; nucibus canccllafis; culmis sctaceis, angulatis, basi fo- 
liatis. Brown. — Nova IloIIandia tropica. — An buc F. parvi- 
llora Sieb. Agi'Ost. n. 113. 

73. F. VELVTA Brown. Prod. 227. Umbclla composita, 
involucrum polypbyllum aequante; spiculis ovalibus; squamis 
nuicronulatis, monandris; stylis basi lanatis; culmis angulato-sc- 
taccis, basi foliatis; vaginis glabris. Brown. — Nova Hollaudia. 
(Port. Jackson.) — F. squarrosae proxima? 

7i. F. PIIOPIXQUA Brown. Prod. 227. Umbclla subsim- 
plici, involucro sacpius longiore ; spiculis ovalibus; squamis 
mucronatis, monandris; stylis basi lanatis; culmis sefaceo-angu- 
latis, basi foliatis; vaginis pubcscentibus. Broivji. — Nova Hol- 
landia tropica. — Nimis affinis praecedenti. (Brown.) 

75. F. ELATA Brown. Prod. 227. Umbella subsimplicl, 
cfTusa; radiis longioribus 2-3-stacbyis ; involucro brcvi.ssimo, 
mutico; spiculis oblongo-conicis; squamis obtusis, scariosis, tri- 
andris; nucibus lacvibus, subglobosis; culmis angulatis, laevi- 
bus, basi vaginatis. Brown. — Nova Hollandia tropica. — 
Sprengci (Syst. cur. post. 26.) buc ducit F. niarginatam La/jiU. 

16. F. CAESPITOSA Brown. Prod. 228. Umbclla siniplici 
ct semicomposita, involucro saepius longiore; spiculis ovatis; 
squamis obtusis, scariosis, triandris ; stylis Infidis ; nucibus lac- 
vibus; culmis angulatis, laevibus, basi vaginatis. Brown. — No- 
va Hollandia tropica. 

77. F. BREVIFOLIA Brown. Prod. 228. Umbella simplici 
et subconiposita, involucrum subacquante ; spiculis ovalo-oblon- 
gis; squamis mucronatis, triandi-is; nucibus niinutissime cancel- 
latis; culniis angulatis, laevibus; foliis baseos vagiuis breviori- 
bus. Brown. Scirpus miliaceus Tlmnh. Jap. 37. — Japonia et 
Nova Hollandia tropica. (Bauks legit.) 

78. F. VARIAUIHS Brown. Prod. 228. Unibella subconipo- 
sita, involucro breviore ; pedicellis involuccllo longioribus; spi- 
culis ovato-oblougis; squamis obtusis, diandris ; nucibus cancel- 
latis; culmis angulatis, basi foliatis. Brown. — Nova HoIIaiulia. 
(Port. Jackson.) — An eadem ac F. communis? 

79. F. ELONGATA Broiun. Prod. 228. JVees ah Esenh. in 
Linnaea 9. 290. Umbella composita ct decomposita; involucel- 
lis umbcllulas subacquantibus ; spiculis ovali-oblongis; squamis 
carinatis, acutis, mucronulatis, diandris; nucibus cancellatis; 
culmis angulafis, basi foliatis. Brown. — Nova Hollandia tro- 
pica. — F. tomenfosa a F. elongata diflcrt imprimis involuccl- 
lis brevibus et sfylo apice, nec basi, ciliato. (Nees ab Esenb.) 

80. F. STRICTA Brown. Prod. 228. Umbella subcomposifa, 

[1(5« I 244 CYPERACEAE juss. (Fiinbristylis.) 

coarctala, iiivoluorum subacquante; spiculis subscssilibus, ova- 
tis; squamis obtusiusculis, monandris; culmis compressis, lae- 
vibus, basi foliatis. Brown. — Nova Hollandia tropica. 
V 81. F. CYMOSA Brown. Prod. 228. Ilooli. et IV. ArnoU. in 
Beechry's loy. 3. 98. {Decaisne, Descr. Iierh. Timor. 33, excl. 
synon.) Umhella decomposita, involucrum superantc; spiculis 
globoso-ovatis, paucifloris; squamis ovatis; stylis trifidis, nu- 
diusculis ; nucibus triquetris, laevibus; culmo angulato, laevi, 
foliis strictis carinatis dxiplo iongiore. Brown. — Nova Hollan- 
dia tropica, Timor (Decaisne), Insulac Sandwicenses (Beechey). 

— Proxima Scirpo dichotomo herb. Ilermanni. (Brown.) De- 
caisne huc ducit F. mariannam a et /? Gandich. in Freycin. It., 
hot. 413, Scirpum cymosum Lam. III. 1. 141 ct Scirpum obtu- 
sifolium (Lam.) Vahl. Ennm. 2. 275! 

82. F. SERICEA Brown. Prod. 228. Umbclla composita; 
spiculis capitatis, ovatis ; squamis acutis; stylis trifidis; culmis 
striatis, pubescentibus; foliis subkis argenteo-tomenlosis. Brown. 

— Nova Hollandia tropica. 

83. F. FURVA Brown. Prod. 228. Umbella composita; in- 
volucro brevissimo; spiculis peduiicuio longioribus ; squamis 
acutis; stylis trifidis , ciiiatis, basi barbaiis ; nucibus cievato- 
punctatis; culmis angulatis, basi vaginatis. Brown. — Nova 
Hollandia tropica. 

84. F. CAPITATA Brown. Prod. 228. Umbclla congcsta, 
subcapitata , siniplici et semicomposita; involucro brevissimo; 
spiciilis oblongis, subscssilibus ; squamis obtusis; stylis trifidis, 
nudis; culmis angulatis, basi vaginalls. Brotvn. Triclielostylis 
capitata Nees in Linnaea 9. 290. — Nova Ilollandia tropica. 

85. F. CYPEROIDES Brown. Prod. 229. Umbella decompo- 
sita, effusa, involucro submonopliyllo aliquofics longiore,* spicu-' 
lis subulatis, paucilloris; squamis acutis, punctatis ; stylis trifi- 
dis, nudiusculis; culmis compresso-setaceis, basi foliatis. ^roifw. 

— Nova Hollandia tropica. 

Species affinilate obscurae ct dubiae. 

86. F. SDLCATA Schidt. Mant. 2. 52. Spica tcrminali, ova- 
ta; squamis ovatis, carinatis, marginc scariosis, acqualibiis ; cul- 
mis setiformibus, compressis, sulcalis; vaginis oblique trunca- 
tis, dcntatis. Both. Scirpus sulcatus Both. JVov. Spec. 30. — 
Brasilia. — Stylus tripartitus. 

87. F. ARENARIA Necs ah Esenh. in Linnaea 10. 146. Spi- 
cula solitaria geminisve, lanceolatis ; involucro mono- diphyllo, c 
basi mcmbranacea sciacco; culmo foliisquc setaccis, angulalis; 
vaginis orc lanuginoso-barbatis. JVees. — Cap. b. spci. 2^ ? — 
Intcr confiiies soli Fimbrisiyli serru!a<ac Vuhl. conferenda. (Necs.) 
Digitalis-spilhamaea. Squamac trifariae, ovato-lanccolatae, acu- 
minatac, dcnsc imbricatac, striatac, jiurpurasccntcs, in carina et 
marginc totoque acuminc pallidac. Stamina 3. Stylus bifidus, CYPERACEAE juss. (Fiinbiistylis.) 245 

glaber, basi liaud iiicrassatus. Caryopsis ohovaia, brevis, bioon- 
vexa, j>alli(la, subtiliter transversc vindulato-rugulosa, rugulis 
graiiulatis. (Necs.) 

8S. F. DIVAUICATA llamlll. Prod. 14. Culmis cacspilosis, 
hirto-pilosis, basi subrainosis; raniis tlivaricatis; uinbellis irre- 
gularibus; spiculis solitariis, subglobosis ; pcdunculo elongato. 
I/ani. — Porlorico. 

89. F. HIRTELLA Ilamilt. Prod. li, Culinis caespitosis, 
subtetragonis, piloso-hirtis; involucro subtripbyllo; raniis subtri- 
floris; spiculis ovatis ; pedicellis hirtis. Ilamdl. — Portorico. 

90. F. SpARTU^I Ilamdl. Prod. 14. Culino subcaespitoso; 
scapo subcomplanato, basi distichc folioso; foliis subteretibus, 
filiformibus, subtus canaliculatis, culmuni aequantibus ; umbella 
irregulari; spiculis (iii:;errimis) ovato-acutis; involucro diphyllo, 
uno multo longiore. Ilamdt. — Anlillac. 

91. F. STAAS Ilicliurd upud Sprcitg. Png. i. 6. Culmo 
basi monophyllo, terctiusculo, polyslachyo; spicis subuinbellatis, 
ovatis, involucro brevioribus; glumis apice subvillosis, liichard. 
— St. Domingo. — Proxima F. arvcnsi. 

92. F. SCABRA. Culmo trigono, striato, subcomprcsso; 
umbella subcomposita ; spiculis lanceolato-oblongis, geminis ter- 
nisve, longe pediccllatis, patentissimis, cnm intermedia scssili ; 
squamis ovatis, obtusis cum mucrone, glabris, castaneis; ca- 
ryopsi obovata, obtusc trigona, obsoletc striata punctulataque; 
iuvolucro diphyllo, umbella breviore foliisquc lineari-falcatis, ob- 
tusis, scaberrimis. JVees. Trichelostylis scabra JVees ab Esenb. 
in Wight. Bot. of Ind. 103 et in Linnaea 9. 290. — Nepa- 
lia. — Similis F. autumnali. (Necs.) Forma Isolepidis capil- 
laris ? 

93. F. TENERA Schnlt. Mant. 2. 57. Cuhno fillformi, an- 
gulato, compressiusculo; umbella subcomposila; radiis 3-1-sta- 
chyis ; spiculis ovato-oblongis, mcdia radiorum scssili, laterali- 
bus longe pedunculatis, patentibus ; squamis ovatis, acutis cum 
mucronulo, carinatis, glanduloso-punclatis, brunneis; carina vi- 
ridi, trinervi; caryopsi obovata, obtusc trigona, grosse tubercu- 
lata, alba; involucro 2-3-phyIlo, umbella multo breviore; foliis 
lineari-filiformibus culmoque apico scabris. Nees. Scirpus tcnel- 
lus Roxh. Flor. Ind. 1. 227. Trichelostylis tenclla Nees ab 
Esenb. in Wight. Bot. 103 et in Linnaea 9. 290. — India oricn- 
talis. — Proxima F. scabrae, diflcrt: gracilitate, spiculis brevio- 
ribus aliisquc notis. (Nees.) Forma Isolepidis capillaris? 

94. F. CONTEXTA. Spicis capitatis; capitulo hemisphae- 
rico; involucro 2-3-phylIo, capitulum subaequaiitc; culmo foliis- 
que capillari-triquctris, villosis. JVees. Trichelostylis contexta 
JVees ab Esenh. In Linnaea 10. 146. — Cap. b. spei. 2|i — Ra- 
dix repens. Culinus ^-1-pedalis. Capitulum magnitudine fcrc 
cerasi, e 10 et pluribus spiculis compositum. Spiculae ovales. 
Squamae ovales, mucronatae, brunncac, marginc ciliolatae; ca- 246 CYPERACEAE juss. (Fimbristylis.) 

riiia pallida. Staniiiia 3. Sfylus irifidus, puljcrulus, hasi bvil- 
bosus. Caryopsis o])ova(a, hinc plana, inilc convcxo-gibba, co- 
stis aliquoi longiiudiisalibus indistinctis, dorsali cvidcntiorc pli- 
cisquc transvcrsalibus parum conspicuis pracdita, pallida. (Nccs.) 
Yariat culmo foliisque minus villosis. (Nces.) 

^ 95. F. SOKOKIA. Glabra; cuhnis cacspitosis, crectis, iri- 
quetris ; foiiis angustissimis;, flaccidis ; involucro 3-4-pbyllo ; spi- 
culis ovatis, terminalibus, paucis, umbcUatis, ccntrali sessili, la- 
teralibus longe pedunculatis ; ])cdunculis involucrum aequanti- 
bus ; squamis suborbiculatis, acutis, trincrviis, scariosis, glabris ; 
stylo complanato, bifido, margine fimbriato ; acbcnio obovato, icn- 
iiculari-comprcsso, longitudinalitcr striato. liook. el IV, Arnott. 
F. affinis Ilooli. et IV. Arnolt. Botany of Capt. Beechey's Voxj. 
2. 72. — Insuiac Socictatis. — F. dicbotomac ct F. annuac 
proxima, scd robusfior, diffcrt a bac sfylo bi-(ncc tri-)fido, ab 
illa culmo ct foliis glabris. (Ilook. ct Arnott.) 

96. F. GLOMLKATA Nees ah Esenh. in iJnnaea 9. 290. 
Culmo nudo foliisque linearibus, rigidis; uuibclla i-S-radiafa, 
glomcrata; radiis 3-5-staclijis ; spiculis scssilibus pedunculatisvc, 
ovatis; involucro diphyllo, umbella brcviore; glumis obtusissi- 
mis; stigmatibus 2; acbcniis laevibus. Schrad. Isolepis glomc- 
rata Schrad. in Schidi. Mant. 2. 67. Isolcpis Schradcri Dielr. 
Spec. 2. 122. — Brasilia. 2\. 

97. F. COAKCTATA Schiveinitz in Becli. Flor. 423. Um- 
bclla composita, coarctafa; spicis parvulis, lincari-lanceolatis ; 
involucro scfacco, foliolo uno umbella longiore; foliis filiformi- 
bus, hinc concavis. Ell. Scirpus coarctatus Elliott. Bot. 1. 83. 
Sprcng. Syst. 1. 212. Scirpus castancus Bhiehlcnh. Cat. — Ca- 
rolina. — Stylus trifidus. Fructus obovati, iriangularcs, iuber- 
culo parvo vel nullo. (EUiotf.) 

98. F. BRACHYPii\LLA ScMdt. Mani. 3. 530. Culmis ercc- 
tis, 6-8-poIIicaribus, semiferctibus ; umbella dccomposifa; invo- 
lucellis palcaceis ; squamis cuspidafis, monandris; sfigmafe bi- 
fido ; fructibus obcordatis, sh-iafis. IloxL. Scirpus brcvifolius 
Ro.vh. Flor. Ind. 1. 229. — India orienfalis. — Sfylus lafus, 
basi dilatatus, margine pilosus. Affinis F. dichotomae. (Roxb.) 

99. F. SPATllACEA Roih. Nov. Spec 24. Culmo subfri- 
quctro ; cyma composita ; involucro et involuccllis spafhaceis, 
carinatis, brcvissimis, mucrone triquetro; spiculis glumisquc 
ovaiis, submucronafis, concavis , carinafis, marginc albo-mcm- 
branaceis. Both. — India oricntalis. — Sfylus bifidus. 

100. F. MEZOSTACllYA Link. Ilorl. 1. 290. Cnlmo subfri- 
quetro ; foliis culmum superaniibus, planis, ba.si pubescenf ibus ; 
unibella composifa et decomposifa; involucro polypbyllo ; folio- 
lis majoi'ibus umbellam longc superanfibus ; spiculis oblongis; 
squamis oblongis, carinatis, niagis minusve mucronatis. lAnJc. — 
Patria? Q — Stylus 2-parfifus. (LK.) 

101. F. ? MOLLIS. Culmis tcrciibus, crectis, folia angusfa CYPERACEAE jlss. (Fiinbiistylis.) 247 

sctacoa villosa suporaidibus; unibella coniposiia; radiis circKer 
7, inacijualibus, l-t)-s(achyis; involucro subpcntaplijllo, uuibella 
breviore, villoso; spicis oblon^is; s(|uaniis ovalis, subaristaiis, 
i^labris. IP^all. Scirpus (liliynchospora ?) niollis VValllch in Jto.tl/. 
Flor. Ind. 1. 'J27. Rhynchospora niollis SchnU. Manl. 2. 19. 
— Nepalia. — S(ylus coniprcssus, ciliahis; basi cordafa, arti- 
eulata. Sctac (filamonta ])ersistenlia?) 3, longac, pilosac. Ha- 
hitus Fiuibristylis. (Wallich.) 

Spccies uiihi uonnisi noniinc uotae. 

102. F. TRIFULCA Nees uh Escnh. in Linnaea [). '2{)i). 

103. F. Neesii. F. dcpauperata j\ecs ah Esenh. l. c. 

104. F. PUNCTICLLATA JYces ah Escnh. l. c. 

105. F. ASPEKA Nees ah Esenh. l. c. 

106. F. STERILIS Nees ah Esenh. l. c. 

107. F. CARIXATA Nees ah Esenh. l. c. 

108. F. CE3IIi\ATA Trichelostylis geminata Nees ah Esenh. l. c. 

ABILDGAARDIA vaiil., ihiown. 

Spicac uiultitlorae. Squainac ilistichao, fructiferae tor- 
sioiie rhacheolae trifariae, carinatae, tleciduae, basi utiiiisque 
lateris persistcute *) ; paucissiuiae iufcriorum vacuae. Setae 
squauiulaeque calyciuae nullae. Stauiina 1-3. Stylus trifi- 
dus, basi pyrauiidato-incrassatus, cuiu ovario articulatus, de- 
ciduus. Acheuiuui subpyriforuie, triaugularc vel triivonuui, 
uuibonatuui. Culml basi foliatl., rurius aphylli. S/jicae 
solitariac, gc^ninae., ternac^ ca/ulato-vongeslae vcl umhcUa- 
tae; umbeUu sim/)lici vcl su/)radccomposita. Niinis affinis 
Fimbristyli. (Brown.) 

1. A. MONOSTACUYA Vahl. Ennm. 2. 296 el herh. (e.vcl. 
fol. 2.) Brown. Frod. 229. {Sieh. herh. Marlin. n. 11.) Cacspi- 
tosa; cuhnis filirorniibus, glabris, basi loliatis; foliis cuhiio bi'e- 
vioribus, lineari-tiliiormibus, acutis, inierne phinis, extcrne con- 
vcxiusculis, margine scabris ; spica solitaria, suberecta, ovata, 
acuta, compressa; squamis compress«»-cai'inatis, mucronatis, ca- 
rina trinervia, straniineo-pallidis, interdum dorso ferrnginco- 
punctulatis, glabris; duabus iuferioribus luinoribus, vaciiis, h>n- 
gius inucronatis ; achenio subjjyriformi, trigono, umbonato, tu- 
berculoso, stramineo-albido, margaritacco-nitidulo. Cypcrus nio- 
nostachyus Linn. Mant. 180. Sivarlz. Obs. 29. (Slnan. Ilist. 1. 
/. 79. f. 2.) liollh. Gram. 18. t. 13. f. 3. Iliimh. et Kunth. Nov. 
Getu i. 203. • A. RottboclHana Nees ah Esenh. in IVight. Bot. *) Rhacliis foveolata; foveolae niargine niembranaccae e baai val- 
vularum reinanente. (Vahl. 1. c.) 248 CYPERACEAE juss. (Abildgaardia.) 

95 (fVall. Cat. n. 3i91.) et in Linnaea 9. 289. Scirpus schoe- 
noidcs Koenig m Roxi. Flor. Ind. 1. 223, e.xcl. syn. Retz. (fide 
Nees.) A. coniprcssa Presl. in Rel. Haenk: 3. 179. (v. in herb. r. 
Berol.) Nees ab Esenb.^in Linnaea 9. 289. (Jide specim.) Cy- 
perus caribaeus ct C. indicus Rich. in Pers. Syn. 1. 65. A. 
indica Nees ab Esenb. in Linnaea 9. 289. Xyris brasiliensis 
Spreng. Nov. Prov. 48. (test. LinJc. Jahrb. 3. 81 et herb. reg. 
Berol.) — India orientalis, Amcrica calidior, Antillae, Nova Hol- 
landia, Luzonia, Cap. b. spei. 7\. — Glauco-viridis. Culmi te- 
retiusculi?, sulcati. Folia acuta (nec obtusa, ut Neesius in 
planta indica dcscribit). Spicae solitariae, rarissime geminae 
(fide Nees.). Stamina 1-3 (in spcciminibus amcricanis 1 vel 2, 
in indicis et capensibus scmpcr 3 observavi; Neesius contra in 
indicis et luzoniensibus nonnisi 2 vidit.). Achcnia magis mi- 
nusvc perspicue tuberculosa, magnitudine variabilia, in specimi- 
nibus amcricanis saepius dimidio minora, in brasiliensibus tamcn 
duplo majora quam in indicis. A. monostachya Vahl. herb. fol. 
2 est Fimbristylis schocnoidcs Vahl. 

2. A. APHYLLA. Culmis cacspitosis, filiformibus, sulcatis, 
glabris, basi vaginatis, aphyllis; spicis solitariis-ternis, sessili- 
bus, ovato-oblongis, acutatis, comprcssis ; involucro nullo; squa- 
mis compresso-carinatis, latc ovatis, acutis, fuscescentibus, ca- 
rina trihervia et viridula, ad latcra sanguineo-nubeculosis, gla- 
bris; achcnio pyriformi, trigono, umbonato, transvcrsim rugu- 
loso, albido, margaritaceo-nitido. — Brasilia. — Stamina 3. Sty- 
lus trifidus, ciliatus, basi pyramidato-incrassatus. 

3. A. PlLOSA Nees ab Esenb. in lAnnaea 9. 289. Culmis 
caespitosis, triangularibus? (tcretibus Willd.), sulcato-angulatis, 
glabris, basi foliatis ; foliis culmo brevioribus, lincaribus, planis, 
subtus vaginisque hirtcllo-pubesccntibus, ore barbato-pilosis; 
spicis compluribus (circiter 12), capitato-congestis, ovato-oblon- 
gis, acutis, compressis ; involucro subtriphyllo, capitulum supe- 
rante; squamis compresso-carinatis, ovatis, acutato-mucronatis, 
dorso trinerviis, supernc ad latera sanguineo-ferrugineis et hir- 
tellis, carina viridi; stylo trifido; achenio transverse undulato 
(tcst. Valil.). Schoenus pilosus Willd. Phyl. 1. 3. /. 1. /. 3 et 
herb. n. 1095. Vahl. Ennm. 2. 208 et herb. — Guinca, Sene- 
gambia. 2\, — Staniina 3. Dcscriptio juxta spccimina Vahliana. 

4. A. TIUSTACHYA Vahl. Enum. 2. 297 et herb. Nees ab 
Eseni. in IVight. Bot. 95 et Linnaea 9. 289. IVUld. herb. n. 1278. 
Culmis triangularibus, sulcatis, glabris; foliis culmo breviori- 
bus, canaliculatis, laevibus (ex Vahl.) ; spicis 3 vel 4, umbclla- 
tis, una sessili, rcliquis pedicellatis, oblongis, acutis, compressis, 
fructifcris spiraliter tortis; involucro submonophyllo^ brevi, mar- 
gine scabro, rigido; squamis compresso-carinatis, late ovatis, 
acuto-mucronatis, dorso obsolcte 9-ncrviis, straniineo-pallidis, 
glabris; achenio subrotundo-pyriformi, stipitato, trigono, apicato, 
subtilissime reticulato, tuberculato-asperato, pallide fusco, ni- CYPERACEAE juss. (Abildgaardia.) 249 

lido. Cypcrus trifloru.s Linn. Manl. 180. Sclioeiuis cj-pcroidcs 
Itetz. Obs. i. 8. ijide Vahl.) — Iiulia oricnialis. — Slainiiia 3. 
Folia haud vitli. Dcscriptio secuiuluin spccimen Willd. Nec- 
sius Schocnum cypcroidem cxcludit oh spicas sessilcs. 

5. A. EragroSTIS Nees ah Esenb. el Meyen in IVighl. Bot. 
95 el in Linnaea 9. ii89. Glauca; culmis cacspitosis^ comprcs- 
so-an^ulalis?, angulis scabriusculis, basi foliatis ; foliis culino 
brevioribus, rigidulis, linearibus, acutis, plaiiis, margine spinu- 
loso-scabris. subfalcatis; uinbclla irrcgulariter supradecomposita; 
radiolis patcntissiniis ; involucro subtriphyllo, abbrcvialo; spicis 
obiongis, acutis, compressis, ccntralibus sessilibus ; squamis com- 
presso-carinatis, late ovatis, mucronatis, uninerviis, stramineo- 
j>allidis , superne ad latera ferrugincis , glabris ; staminibus 3 ; 
stylo trifido, imbcrbi; ovario triangulari. Fimbristylis obtusifo- 
lia sivc Scirpus hybridus Vahl. hcrh. fol. 27. (specimiiia Ju- 
venilia.) — China. Zji — Squamac distichac. Stylus basi pyra- 
midato-incrassatus. A Scirpo (Fimbristyli) obtusifolio Vahl. 
Enum. 2. 275 et herh. fol. 47 longe diversa; patria a Vahlio 
haud notata. 

6. A. FUSCA Nees ah Esenh. in Wighf. Bof. of Lid. 95. 
(JVall. Cat. n. 3530.) Culmis filiformibus, sulcato-angulatis, gla- 
bris , basi foliatis ; foliis brevibus , rigidulis, lincaribus, acutis, 
planis, margine scabris, subfalcatis ; unibclla irregularitcr com- 
posita; involucro subtripiiyllo, abbreviato; spicis oblongis, acu- 
tatis, compressis, centralibus scssilibus; squamis comprcsso-ca- 
rinatis, ovatis, angustato-acuminaiis, mucronatis, unincrviis, fer- 
rugineo-castaneis^ margine pallidioribus, punctulato-scabriuscu- 
lis, carina scabra, viridi; staminibus 3; stylo trifido, imbcrbi; 

achcnio — Nepalia. — Squamae distichae. Stylus basi py- 

ramidato-incrassatus. 

Species a me haud visae, pleraeque dubiac. 

7. A. CYPEROIDES Nees ah Esenb. et Meyen in IVight. Bol. 
of Lid. 95 ttdn. et in Linnaea 9. 289. Culmo triquelro, hinc 
sulcato; foliis lincaribus, obtusis, marginc scabris; umbellae de- 
compositae radiis pubesccntibus ; involucro ct involucellis um- 
bella umbellulisque brevioribus ; spiculis subbifloris, N. et M. 
Gussonia cyperoidcs Presl. in Rel. Haenk. 3. 183. t. 33. — Ca- 
lifornia. 2|i — Rhaclieola ut in Marisci speciebus pro rcceptione 
ovarii cxcavata (glumac duae intcriores axi adnatac, secunduin 
Presl.). A. Eragrostidi et A. fuscae proxima et certo ejusdem 
geueris. (Nees ab Esenb.) 

8. A. PAUCIFLORA. Culmo gracili, trigono, glabro; follis 
radicalibus linearibus, angustissimis, obtuse mucronatis, ciliatisj 
spiculis biumbcllatis; umbcllulis paucifloris; pcdiccllis spiculis- 
qucglabris; bracteis subulatis, ciliatis; acheniis laevibus. Brovgn. 
Gussonia pauciflora Brongn. in Duperreu, It., hot. 171. t. 3-i. 
— Insulae Moluccae. (Amboina ct Bourou.) — Spicac 3-4- 250 CYPERACEAE jlss. (Abildgaardia.) 

florac. Siamina 3. Stylus trifi<liis, basi incrassato-bulbosu.s, ar- 
ticulatus, deciiluus. Acbenium obovato-trigonum, lacvc. (Brongn.) 
Pi-aecedenti proxima, tliJlert inllorcsccntia simpliciore, pedicellis 
glabris, acbcniis glabriusculis, vix subtilissimc granulosis. (Brongn.) 

9. A. BAliBATA Beauv. Flore tVOrare '2. 47. /. 86. /. 1. 
Foliis railicalibus setaccis; culmis angubitis, gracilibus, nudis; 
spiculis terminalibus; squamis basi pilosis, binosis ; bracteis mu- 
cronatis; carina viridi. Beauv. — Ad ripas fluvii Formose. 
(Africa ac<[uinoct.) 

10. A. SCJlOE.\oiDES Brown. Prod. 229. Spica solitaria, 
Muda ; squamis cxtimis sterilibus, brcvioribus ; tcrminaiibus an- 
gustioribus; mucronulis patulis. Broivti. — Nova Ilollandia. 

11. A. VAGIJVATA Brown. Prod. 229. Spicis subternis; in- 
icrmedia sessili; squamis mucronatis; culnio setacco-angulato, 
aphjllo, basi vaginato. Brown. — Nova Ilollandia. — Sprengel 
ad A. tris<acbyam ducit. 

12. A. POLYGAMA Spreng. Nov. Prov. 45. Paniculae stric- 
tac ramis villosis; spicularum lincarium polygamarum squamis 
paucis ; culmo iriquetro, glabro; foliis petiolatisj lato-lanccolatis. 
Sjyreng. — Brasilia. — Spccies obscura. 

Species mihi nonnisi nominc notac. 

lo. A. SCmPomES Nees ah Esenh. in Linnaca 9. 289. 
14. A. JAVANA Nees ah Esenh. l. c. 

ANDROTRICIIUM bbosgs. 

S})icac niulti- (sub 10-) florac. Squamae distichae, caii- 
ualo-uaviculares; iufiuia vacua. Setae squauiulacquc calyci- 
nac nullac. Staniina 3. Filanienta in fructu pcrsisteutia, lon- 
gissinia, hyalino-albida, crispato-flexuosa. Stylus tripartitus, 
hasi pyrainidato-incrassatus, cum ovario articulatus, dcci- 
duus. Achcnium oblongum, triangulare. Hhixoma horixon- 
tale^ repens, sqiiamis saiiguinco-ferrugincis obtccium, Cui- 
7ni erecti^ simplices^ 7'igidiy teretes^ striati^ glabri, inferne 
vaginati; va<^inis aphyllis^ acutatis^ sau^uincoferi^ugincis. 
Umbella multirailiata^ radiis inaet/ualibus^ monocephalisy 
fructiferis longioribus; capitulis subglobosis^ subVl-sta- 
chyis. Involucrum: sf/uamac com/)luresy acutatac^ 7'adiis 
du/flo tin/)love breviores. Difl^crt a Ahildgaardia fihimentis 
in fructu pcrsistentibus, longissiuiis et hahitu pcculiari. Simi- 
le Cypcris quihusdam e. g. C. sphaerocephalo, C. ohtusi- 
floro, C. uiveo, C. nudicauli ct C. ccphalotidi. 

l. A. POLYCEPHALUM. Abildgaardia polyccpbala Brongn. in 
Dnperreij, II,, hot. 170. l. 32. Eriopborum montcvidcnsc Link. 
Jlort. 1. 331. (/Idc specim.} Cypcrus Irigynus Sprcni^. Syst. 1. 210, CVPERACEAE juss. (Androtiiclmni.) 251 

(^fide .spechn.) Cypcrus j^rolilor Necs uh Esenft. in Lninaea 7. 
49 4 in adn. (^excl. sunoit.) ? — IJrasilia, Monlcviilco. 2\. — Squa- 
iiiae ova((»-obloii^ac, cariiiaio-iiavicularcs, acu(o-niucrona<ac, jilii- 
rincrviac, fusccsccntcs , tlorso fcrrui;iiico-]>uiic<ulaiac, ^lalirac. 
Anilicrac lincarcs, luucronatac, dcfloratac. UmbcUa intcrdiim ca- 
pitato-contracta. 

FICINIA sciinAD., sees ab esesb. 

Spicac inuhiflorac. Squaniac umlique inibricatae ; non- 
nullae inferioruni vacuac. Setac et squauuilae calycinac 
nullae. Staniina tria. Ovaviuni plerumquc disco carnoso 
suffuUuni. Stylus tri-, rarissiuie bihdus, basi aequalis, dcci- 
duus. Acbcuiuni apicatuni vel uiuticuni, intcrnc planiusculuni, 
cxterue convcxo-oblusanguluui, rarissiinc biconvexuni, i>lc- 
runique disco carnoso intcgro vei bi-trilobo sulfultuni. Ct/l- 
mus iiiferne Jvliatus^ iiiterdum aphyllus. Spicae solita- 
riac-tcrnae vel plurcs^ capitato-conglo?neratae ; glomcrulis 
intcrdum compositis., rarissime umbellatis. Squaniac cari- 
natae^ jiahcUato-multinerviae. Kectius cuni Isolcpide cou- 
jungcnda? Rh^nchosporeis aflinior? 

1. F. SCARIOSA ISees ah Esenb. in iJnnaca 9. 292. 10. 182. 
(excl. 51/71. l^hnnb.) Cacspitosa; culmis duris, terctibus, sulcatis, 
glabris, basi foliosis ; ioliis culmo brcvioribus, duris, filiforini- 
bus, glabris, tcrctibus, obtusis, juiiioribus canaliculatis et acu- 
tis ; vaginis arcscentibus, laccris, albitlis; spica tcrminali, soli- 
taria, tcrcti-lanceolata, folio brcvi adpresso sufTulia; squamis 
ovatis, apice rotundatis, mucronulatis, fuscis, dorso atro-sangui- 
iicis, margine pallidis; aclienio ....; disco cupuliformi, subintc- 
gro. Schoenus scariosus Vahl. Enum. 2. 210 (e.vcl. syn Thnnh.) 
ct herh. (Sieh. herh. Cap. n. 103.) Scirpus trigyiius Linri. Mant. 
180. Scliocnus deustus Berg. Cap. 10. ijide Vuhl.) Scirpus 
bulbosus Ilotlh. Grum. A6. i. 16. /'. 2. Isolepis? scariosa Nees 
ah Esenh. in Linnaea 7. 501. (EcMon. herh. n. 101. 113.) Eleo- 
giton scariosa Diclr. Spec. 2. 98. — Cap. b. spei. 2j. — Sclioe- 
iius scaviosus Thunb. Frod. 16, qucm Vahl (in Enuin. 2. 210.) 
errore Scirpum scariosum nominavit et cum plaiita sua conjuii- 
git, ab ipso tardius (p. 239.) ct rectius, ut milii vidctur, aJ 
Mclancranidem scariosam ducitur. 

2. F. CONIFERA Nees uh Esenb. in Linnaea 10. 181. Ligu- 
laris; ligula longissima vaginisquc laxis mcmbranaceo-candidis ; 
spica solitaria, terminali^ acuminata ; involucri diphylli foliolis c 
basi dilatata subulatis , spica duplo brevioribus ; squamis late 
ovatis, patulo-mucronatis; cuhno basi bulboso. Nees. — Cap. 
b. spei. 2|i — Pcrigynium altitudine dimidii ovarii, repando-tri- 
lobuin, ci"cnulatuin. Culmus l-l|^-pcdalis. Spica pollicaris. Squa- 252 CyPERACEAE juss. (Ficinia.) 

mae ovatae, e fusco cincrcae, siriatae, piinctulato-aspcrac, bre- 
vi-acutulac cum mucronulo. Stamina 3. Stylus trifulus. (Nees.) 
Secundum Necs ab Esenbeck praecedcns hujus fortassis varietas 
cst. Ille difTcrt, fide auctoris, involucro longioi-c, spicuia haud conico- 
attenuata, squamis angustioribus, uon ex apicc lato obtusiusculo 
mucronulatis, scd in acumen setaccum patulumquc extcnuatis. 

3. F. ME^rBKANACEA. Culmis elongatis, comprcssis, duris, 

striatis, glabris ; foliis . . . . ; vaginis ; spicis terminalibus, 

ternis, sessilibus, ellipticis, obtusis; involucro pentaphyllo ; fo- 
liolis brevibus, subulatis, canaliculatis, rigidis, basi vaginatis, 
glabris, inacqualibus, duobus spicas paulo superantibus; squa- 
mis apicc rotundatis, muticis, convexis, fusccsccntibus, superne 
dorso sanguineo-castaneis; ovario triangulari, punctulato; disco 
iiullo. Isolcpis membranacca Nees ah Esenh. in Linnaea 9. 291. 
10. 159 et in EcMon. Cyper. (r. in herh, reg. BeroL^ Scirpus 
mcmbranaceus Thunh. Prod. 17. Ejnsd. Flor. Caj). 1. 369. Vahl. 
Entim. 2. 261. 

(S) trispicata. Isolcpis membranacca |? trispicata Nees l. c. 
Scirpus trispicatus Thimh. Prod. 17. Ejtisd. Flor. Cap. 
1. 163. {Jide JVees.) Linn. Suppl. 103. Scirpus Sparr- 
manni Lam. III. 1. 140. (^Jide synon.) 
y) mclanolcpis. Isolepis membranacca / mclanolepis Nees. 
l. c. 
— Cap. b. spci. 7\. — Nonnisi ob afflnitatem cum F. scariosa 
huc relata. Discus in statu florente nuUus ; fructus adhuc ig- 
notus. 

4. F. TRISTACHYA Nees ah Esenh. in Linnaea 9. 292. 10. 
17.5. Caespitosa; culmis foliisque setacco-fiHformibus, glabris,' 
spicis 3-6, fasciculato-congestis ; involucro diphyllo ; foliolo al- 
tero elongato, erecto ; altero breviore, spicas duplo supcrante, 
patenti-rcflexo ; squamis muticis, dorso lincis sanguineo-ferru- 
gineis notatis , margine apiceque hyalino-albidis, carina viridi, 
glabris; achcnio pyriformi, tcrctiusculo, apicato, transverse un- 
dulato-ruguloso, margaritacco-albido ; disco nullo. Scirpus tri- 
stachyos Rotth. Gram. 48. t. 13. J. 4. (excl. syn. Linn. et Surm.) 
Thunb. Prod. 17. Ejusd. Flor. Cap. 1. 367. Vahl Enum 2. 254 
{excl. syn. Linn. et Burm.), nec herh.? Sieh. herb. Cap. n. 97. 
Sleud. in Bot. Zeit. 1829. 1. 147. Isolcpis tristachya Rocm. el 
Schidt. Syst. 2. 110. (excl. syii. Burm.) Manl. 2. 64. {excl. syn. 
Roxh.) Nees ah Esenh. in Linnaea 7. 502 {Ec7d. herh. Cap. n. 
877.) et 8. 85 171 adn. Scirpus Pscndoschocnus Sleud. in Bot. 
Zeit. 1829. 147. {fide specim. Ecklon in herh. Lucae.) Isolepis 
Pscudoschoenus Dietr. Spec. 2. 103- — Cap. b. spci. 2|. — Spe- 
cies mihi adhuc obscura; speciniina suppetcnlia cum figura 
Rottboelli quadrant, authcntica tamcn nusquam invcni. In spe- 
ciminibus plerisque a me cxaminatis ])artes fruclificationis non- 
dum perfcctac; in imico tantum, a ccl. Drcgeo mecum commu- 
nicato (vcro?) fructus observavi, quos supra dcscripsi. Ab Iso- CYPERACEAE jcss. (Ficinia.) 25.3 

lcpitle bulhosa (Firinia bnlbosa Nees.), cujus, ni valdo fallor, va- 
ricfas ost, uon tliirort nisi statura hnmiliore atquc glonienilo 
soiitario solo ooqne dopanporato, rositlno. Spicularuni et cary- 
opscos structuram omnino cantlom invoni utraquc in specio. 
(Nces 1. c. 7. 50-2.) Scirpus tristachyns Roxh. Flor. Ind. 1. 
224 a Neesio (in Wight. Jiot. 97.) atl Fimhristylem bispicatam 
I? ducifur. Gramen pusillnm ctc. Burm. Zeyl. 109. t. 47. f. 2 
{Linn. Zeyl. n. 39.) IJrownius ad Isolepidem harhatam traliit. 

5. F. ALBICA^S Nees ab Esenh. in Linnaea 10. 175. Ligu- 
laris ; ligula membranacco-alha, longissima, convoluta; culmis lo- 
liisque capillaribus, scabris, strictis; spiculis glonierato-capitatis, 
3-8-nis, oblongis, acutis, alhidis; invoiucri diphylli foliolo altcro 
erecto, spiculis longiore ; squamis ovatis, obtnsis, laevibus ; ca- 
ryopsi ovali, obtuse trigona, trausversim undulato-rugosa, lateri- 
bus convexis ; perigynio brcvissimo. JVees. Isolepis tristachya 
var. pallida Nees. ab Esenb. in Linnaea 1 . 502. Ecklon herh. Cap. 
91. 876. — Cap. b. spei. 2j. — Diffcrt a simillima Ficinia trista- 
chya fructu nitidulo , ovali , aeqnilatero-trigono , lateribus con- 
vexis, undatim ex transverso rngulosis, rugulis e parvis granulis 
compositis. Porigyninm ut in F. tristachya. Spicae plures 
quam in hac, arctissime imhricatae. (Necs.) 

6. F. IXVOLUTA JVees ah Esenb. in Linnaea 9. 292. 10. 174. 
Ligularis; ligula rigidiuscnla, amploctente; culmis foliisque ca- 
pillai"ibus, scahriusculis. strictis ; spiculis paucis, capitatis ; in- 
volucri diphylli foliolo altoro orocto, spiculis longiore; squamis 
ovatis, obtnsis; caryopsi obovato-subcordata, gibhoso-trigona, 
lacviuscula; perigynio angusto, obconico, truncato, margine re- 
pando. Nees. — Cap. b. spei. 2\. — Haljitu Ficiniae tristachyae, 
sod paulo major, diffort foliis strictioribus, vaginis arctioribus, 
griseis, exterioribus plerisque in fila solutis, interiorum ligula 
rigidula, spicnlis longioribus (l^ linoas longis), squamis pallidis, 
vix striatis , dilute ferruginoo-irroratis , caryopsi duplo majorc, 
subpyriformi, porigynio angnsto ad i ferc a basi vestita, incana, 
obsoletissime punclulata. Culmi palmares v. spithamaei. (Ncos.) 

7. F. FILIFORMIS SchracL Anal. Cap. Cyper. 46. Nees ab 
Esenb. in Linnaea 8. 91. 9. 292. 10. 173. {EcM. herb. Cap. n. 
872-874. Sieb. herb. Cap. n. 101.) Culmis foliisque filiformi-ca- 
pillaceis, glabriuscnlis ; vaginis arescontibus, alhidis, lacoratis; 
spicis subtornis, congestis; involucro monophyllo; sqnamis niuticis, 
forrugiiioo-sanguineis, margine apiccque hyalino-albidis ; achenio 
triangulari, apicato vel mutico, obovato-snbrotundo, subtilissimo 
fuberculato-punctulato, fusco, opaco; disco antico bilobo. Schoe- 
uus filiformis Lam III. 1. 135. \fide descr.) 1 ahl. Enum. 2. 211 
(^excl, syn. Thttnb.) et herb. fol. 1 et 2. (nec fol. 3, ^wi F. tenui- 

folia Klh.) Schocnus oliganfhos Steud. in Bot. Zeit. 1829. 
146. ifide specim. in herb. Lucae.) Isolcpis oliganfhes Nees ab 
Esenb. in Linnaea. 7. 503. Scirpus marginatus Ihunb. Prod. 
17. ifde Nees.) Ejusd. Flor. Cap. 1. 363. Vahl. Enum. 2. 255. 254 CYPERACEAE jcss. CFicinia.) 

Willd. herh. n. 1204. Isolcpis marginata Dlelr. Spec, 2. 110. 
Scirpus crinitiis Poir. Encycl. 6. 752. IVilld, herh, n. 1203. 
Bacothryum crinitum Dielr. Spec. 2. 94. — Cap. b. spei. 2\. — 
Aubert du Petit-Thouers Scirpum crinitum Poir. in Capite b, 
spei (ncc in Madagascaria, ut Poiretius scripsit) legit. Schoe- 
nus filiformis Thunb. procul dubio aliam indigitat plantam, a 
nostra s. Vahliana diversam: culmis altioribus, capitulis unguicu- 
laribus, involucro saepe triphyllo ct glumis acuminatis. (Schrad.); 
Nees ab Escnbcck ad Hypolepidem Capitellum (Ficiniam stria- 
tam noh.) ducit. Spccimcn Schocni lililormis Lamarck., a ipso 
auctore cum Vahlio communicatum, cum dcscriptione in Illustra- 
tionibus haud quadrat Ficiniamquc tcnuifoliam exhibet. 

8. F. Bergiana. Caespitosa; glabra: culmis foliisquc fili- 
formi-setaceis, rigidis ; spicis 3-4, fasciculato-congestis, ellipticis ; 
involucro diphyllo; foliolo altero spicas aequante ; altero eas 
diiplo superante, recto ; squamis muticis, fuscescentibus, apico 
margineque hyalino-albidis ; achenio subrotundo-obcordato, api- 
cato-umbonato, hinc planiusculo, inde convexo-obtusangulo, lac- 
vi, tcstaceo-fuscescentc, opaco, disculo tuberculiformi imposito. 
Scirpus tristachyos Vahl. herb.J (frushda duo incojiiplela, foliis 
deslUula, Jlorifera.) — Cap. b. spei. (Kamsbay.) Bcrgius legit. 

— Folia culmo duplo breviora. F. tristachyae nostrae proxima, 
distincta praescrtim fructuiun structura. 

9. F. LATERALlS. Culmis cacspitosis, sctacco-fdiformibus, 
rigidis, teretibus, glabris, basi vaginatis ; vaginis aphyllis, acu- 
tatis, fuscescentibus ; glomerulo tcrminali, capituliformi, poly- 
stachyo, foliolo subulato, culmum continuante suffulto ; spicis 
oblongo-cllipticis ; squamis apicc rotunda<is, muticis, sanguineo- 
ferrugincis , apice margincquc hyalino-albidis ; stylo profundo 
bifido ; achenio clliptico, biconvcxo, subtilissime tubcrculato- 
punriulato, cinerco, vix nitidulo; disco cupuliformi, irregulariter 
lobato, pallidc fcrrugiiico. Schoenus latcralis Vahl. Enum 2. 
201 et herh. (jjartes fructijlcationis in specimine suppetente vix 
visihiles, rudimenfuriae.^ Willd. herh. n. 1100. Schoenidium latc- 
ralc Nees ah Esenh. in Linnaca 9. 291. 10. 166. F. aphylla 
Nees ah Esenh. in Endl. Prod. 23 et Atahlu 3. 12. /. 12. (fide 
ipso auct.) Scirpus truncatus Sieh. mss, (ex Nees.) Isolcpis ar- 
cuatus EcMon. herh. Cap. {in herh. Lucae.) — Cap. b. spci. 2j. 

— Sprengcl (Syst. 1. 189.) cum Schocno filiformi Thunh. con- 
jungit. 

10. F. SYLVATICA. Cacspitosa; culmis elongatis, filiformi- 
bus, glabris, basi vaginatis; vaginis arido-mcmbranaccis, san- 
guineo-ferrugincis, mncronato-arisiatis vcl in folium angustuni 
planum margine scabriusculum productis ; spicis solitariis-tcrnis, 
oblongis, l)ractcis duabus brcvibus spathacformibus sun'ultis; squa- 
mis fcrlilibus apice rotundalis, muticis, dorso fcrruginco-san- 
guincis, apicc marginequc pallidis; achonio (iuiniaturo) obovato- CYPERACEAE juss. (Ficinia.) 255 

siiLrotnmlo, iri^ouo, ni£;ro-uinbilicato, laevi, straminco-pairulo ; 
(lisco apicc bilobo. — Cap. b. spci, iii sylvis. Drc^e lo^it. 

11. F. llEPENS. Rbizomato boiizoiitali, loiigissimo, rcpontc; 
culmis tcrcti-comprcssis, striatis, glabris, basi vaginatis, apbyl- 
lis; spicis 1-3, in apicc cuhni congestis, scssilibus, clliptico-ob- 
l<)iii;is, ol)tusis, nuiltifloris, bractca sfpiamulacformi abbrcviata 
rotuiulata suflultis ; squamis carinato-convcxis , lale obovatis, 
apicc rotundatis, nniticis, flabcllato-ucrvosis, byalino-pallidis, su- 
perue ail latera ferruoiuGo-sauguineis ; stylo profuude trilido; 
acbenio obovato-rotuudo, apicato, interne plauo, externe acutaii- 
gulo, obsoletc punctulato, fusco, nitido, squania | breviorc; dis- 
co brevi. antice bilobo. — Cap. b. spei. Z(i. — Stainina 3. 

12. F. Steudelii Nees ah Esenh. in herh. reg. Berol. Cul- 
mis filiformibus, terctiusculis, rigidis, striatis, glabris; foliis cul- 
mo dimidio brevioribus, rigidis, filiformi-setaceis, acuto-mucro- 
nulatis, glabris ; vaginis mcmbranaceis, cinnamomeis, arescen- 
tibus, laceris ; capitulo simplici, globoso; involucro tripbyllo; 
squamis obovato-siibrofundis, muticis, cinnamomco-fuscesccnti- 
bus, niargine byalino-albidis, suljundulatis, glabris; acbenio obo- 
vato-oblongo, triquetro (ex Scbrad.). Isolepis Stexulelii ScJirnd. 
Anal. Cap. Cyper. 20. Scirj)us Ecklonianus Sleud. in Flor. 1S29. 
l-iS. {Eckl. herh. Cap. n. 869.) Isolepis Ecklonii Dielr. Spec. 
2. 116. Isolepis Eckloniana Nees ab Esenh. in JAnnaea 7. r)06. 
(excl. var. /3) Ficinia Eckloniana Nees ah Esenh. in Linnaea 9. 292. 
10. 178. Isolepis lacininia Ecldoii. herh. Cap. (in herh. Lncae.) — Cap. 
b. spci. — Squamae subcarinato-navicularcs, multincrviae ; nervo 
niedio robustiore, apicem baud attingente. Stamina 3. Ovarium 
oblongum, plauo-convexum, basi attenuatum. Discus nullus?. 
Stylus tritidus. Fructus (a me haud visus) urceolo nieml)raiia- 
ceo crenuiato sufTultus. (fidc Nees ab Esenb. iu Linnaea 8. 83.) 
Specics distinctissima, vix ulli e capcusibus, nisi S. gracili Poir. 
comparanda. (Scbrad. 1. c.) 

13. F.? PoiRETll. Spiculis capitatis, pluribus, ovato-oblon- 
gis, involucri diphylli folio altcro brevioribus; squamis ovatis, 
brevi-inucronatis, striatis; culmo filiformi, teretiusculo, subtili- 
ter striato; foliis setaceis, tcrctiusculis, striatis, supra angusto 
canaliculatis ; vaginis dehisccntibus , nudis ; caryopsi obovata, 
convexo- plana, interrupte transversim rugulosa, fusca. J\ees. 
Isolepis gracilis Nees ah Esenb. in Linnaea 10. 161. Scirpus 
gracilis Poir. Encycl. Suppl. 6. 763. Roem. et Schult. Sysf. 2. 
132. — Cap. b. spei. 2(. — Folia plerumque teretia, nec supra 
plano-depressa. (Nees.) Scirpus gracilis Poir. nulli Cyperacea- 
rum proxiine affinitate jungitur, nisi forte Isolepidi (Ficiniae) 
Steudelii. (Schrad 1. c, 45 in adnot.) Discus ut videtur nullus. 
An recte huc collocata? 

li. F. ANTARCTICA Nees ah Esenh. in Linnaea 9. 292. Caes- 
pitosa; culmis foliisque fiiiformibus, glabris; spicis compluri- 
bus, capitato-conglomcraiis, ovatis, foliolo magis miuusve clon- 256 CYPERACEAE juss. (Ficinia.) 

galo suffulfis; squamis apice rotundatis, oLsolete nmcronulatis, 
supernc atro-sanguiueis, carina viridi; achcnio obovato, apicato, 
turgide lenticulari, niulticostato, valleculis transverse striatulis, 
fusco, nitido. Scirpus diabolicus Stend. in Bot. Zeit. 1829. 147. 
(Ecklon. Jierb. Cap. n. 871.) Isolepis diabolica ScJirad. Anal. Cap. 
Cijjy. 21. Isolepis antarctica Roem. et Schtdt. Syst. 2. 112. Nees 
ab Esenh. in Linnaea 7. 505. 8. 83. 10. 162. Scirpus antarc- 
ticus Thunh. Prod. 17. (^Jide Nees l. c. 8. 83.) Ejiisd. Flor. Cap. 
1. 364. (e.vcl. syn. Roltb.) Linn. Mant. 181. JViUd. Spec. 1. 
310. {excl. syn. Roith. et Pluhn.) — Ad radices Montis Diaboii. 
(Cap. b. spei.) 2|. — Di^tinctissima a Scirpo antarctico Vahl. 
(Brown, Prod. 222.) Nescio quo fato cum Isolepide barb^ta 
confusa. (Nees 1. c.) 

15. F. ACUMINATA Nees ah Esenh. in Linnaea 9. 292. 
Caespitosa; culmis trigonis?, glabris foliisque filiforniibus, rigi- 
dis, canaliculatis, margine scabriusculis; capitulis polystacbyis, 
semiglobosis; involucro dipbyllo ; foliolo altero clongato ; altero 
capitulum vix superante; spicis cllipticis ; squaniis mucronatis, 
fusccsccnti-sanguineis ; achcnio clliptico, apicato, interne plano, 
cxtcrne convexo-angulato, subtilissime punctuLito, cinereo, niii- 
do; disco irreguLiriier quinquclobo, fuscescentc. Scirpus acu- 
niinatus Sieud. in Bot. Zeit. 1829. 1, 146. (v. speciin. EcHon. 
in herh. Lucae.) Isolepis acumiuaia Nees ah Esenh. in Linnaea 
7. 501. 8. 85. (EcJd. herh. Cap. n. 858.) 10. 162. — Cap. b. 
spei. — Confinis F. tristachyae. (Nees.) Planta Ecliloniana a 
nostra (a Dregeo lecta) haud diiferre videtur ; est tenuior, 
oligo- (2-7-) siachya, minus evoluta (ilorifera). 

16. F. GRACILIS Schrad. Anal. Cap. Cyper. 44. Nees ab 
Esenh. in lAnn. 9. 292. 10. 172. Culmis fdiformibus, rigidis, 
terctiusculis, striatis, glabris; foliis culmo dimidio brevioribus, 
setaceis, obtusiusculis, scabriusculis, rigidis; capiiulo suhglobo- 
so ; involucro subiriphyllo; squamis mucronatis, supernc atro-san- 
guineis, carina viridi, glabris; achcnio subrotundo, interne pla- 
niusculo, cxterne vcniricoso-convexo, apicato, transverse undu- 
laio-ruguloso, fuscescenii-stramineo ; disco cuneato , iniegro, 
Scirpus gracilis Zeyh. Cui. Cap. (Bot. Zcit. 1829. 11.) Spreng. 
in Zeyh. hcrh. Cap. n. 12. (v. in herh. Lucae.) — Cap. b. spei. 

17. F.? CONIMUTATA. Spiculis glomerato-capiiaiis, in axillis 
bractearum dense congestis, ovaiis; capiiulo ovato-subgloboso, 
involucri 2-3-pbyili erecti foliolis (bracteis inferioribus) pleris- 
que breviore; squamis ovaiis, brevi-niucronaiis, obsolete stria- 
tis; culmo filiformi, inferne teretiusculo, siriato, apice compres- 
so-subangulato ; foliis seiaceis, depresso-trigonis, scabris, supra 
planis ; vaginis arctis , truncatis; caryopsi obovata, deprcsso- 
trigona, transversim undulato-rugosa, fusca. Nees. Isolepis 
commuiata Nees. ab Esenb. in Linnaca 9. 291. 10. 161. Tri- 
chelostylis gracilis Nees ab Esenh. in Linnaea 7. 492. (cxcl. 
syn.) — Cap. b. spei. 2|. — Distinctissima ab Isolepidc (Ficinia) 

gra- CYPERACEAE juss. (Ficinia.) 257 

gracili Nccs. (Sclrpo gracili Polr.) involucri foliolis eviclcntcr al- 

fernis, licet i<a approxiniaia, ut spiculae in singulorum axillis 

aggregatae, capituluni cxhibeant. Caryopsis basi papillata. 

(Nces.) Discus ut viiletur uullus. An a scquente sat distincta? 

18. F. TENUIFOLIA. Cuhuis cacspitosis, filiformibus, com- 

prcssiusculis , striatis , scabriusculis ; foliis culmo bi*evioribus, 

filiformi-sctaccis, rigidis, acuto-mucronatis, scabriusculis ; capi- 

iulo subrotundo; invohicro diphjllo ; sfjuamis mucronatis, gla- 

Lris, fusccscenli-atrosanguincis; achenio (immaturo) elliptico, 

interue plano, cxterne convexo- subobtusangulo, apicato, trans- 

verse undulato ; disco nullo. F. filamcntosa Nees ab Esenh. in 

Linnaea 9. 292. (v. specimen jnvcnile in herh. reg. Serol.) Iso- 

lepis fibrosa (lapsu calami pro filamentosa'.') Nees ah Esenh. in 

JLinnaea. (^fide ipso anclore, l. c.) Isoloj)is filamentosa Nees ah 

Esenh. in Linnaea 7. 503, excl. stpi Vahl. Schoenus aggrega- 

fus Sfeud. in herh. Lucae. F. gracilis Schrad. in herh. reg. Berol, 

Schoenus filiformis iMmarck in herh. Vahl. fol. 3., nec lUust. — 

Cap. b. sjjci. 2\. — Diflert a F. gracili disci defcctu. Scirpus 

fdamentosus Vahl. est planta longe diversa. (Isolepis filamen- 

iosa Roem. el Sc7nd(.) 

19. F. STRIATA. Stolonifera; culmis tercti-conij)rcssiuscuHs, 
striatis, glabris; foliis culmo brevioribus, rigidis, setaceo-filifor- 
luibus, canaliculatis, acutiusculis, margine scabi-iusculis ; capitulo 
tcrminali, subgloboso ; involucro 3-5-j)hyIIo ; squamis cai"inatis, 
mucronatis, multinerviis, apicem versus atro-sanguineis, glabris; 
achenio obovato, trigono, acuto, subtilissime tubcrculato-punc- 
iulato, atro-castaneo ; disco concolore, cupuliformi, antice bilobo. 
Schoenus striatus Thnnh. Pi^od 16. Ejusd. Flor. Cap. 1. 346. 
Vahl. Enum. 2. 212 et herh. Willd. herh. n. 1105. Sieh. herh. 
Cup. n. 100. Schrad Anal. Cap. Cyp. 25 adnot. Schocnus in- 
dicus Lam. III. 1. 135. {fde spccim. ej. in herh. Vahl.) EJusd. 
Encycl. 1. 740. Vahl. Enum. 1. 212 el herh. Schoenus Capitel- 
lum Thunh. Prod. 16. (,fde VahL, qui eum ad S. indicum ducit.^ 
Ejusd. Flor. Cap. 1. 846. Steud. in Flor. 1829. 1. 137. EcM. 
herh. Cap. ?i. 856. {fde Nees.} Chaetospora striata Dietr. Spec. 
2. 27. Chactosjiora Cajiitellum Dietr. l. c, Hjjjolepis Caj)itel- 
lum Nees ah Escnh. in Linnaea 7. 522. 8. 93. {Sieh. herh. Cap. 
n. 110, partim^ fde Nees.) F. Capitellum Nees ah Esenh. in 
Linnaea 9. 292. 10. 168. Melancranis jjallida Necs ah Esenh. 
in Sieh. hcrh. Nov. IIoll. (fdeNees.) Schoenus coronatus Steud. in 
Flora 1829. 136? {EcM. herh. Cap. n. 857.), fde Nees. Schoe- 
nus subserratus Steud. l. c. (EcM. herh. Cap. n. 857, promiscue 
cmn praedenie^ fde Nees.) Schoenus atratus ScJirad. in Goett. gel. 
Anz. 1821. p. 2069. Sclmlt. Mant. 2. 39. Schrad. Anal. Cap. 
Cyp. 24. t. A. f. 1. (Sieh. hcrh. Cap. n.lOi.) Hypolepis atrata Nees 
ah Esenh. in Linnaea 7. 525 adnot. 8. 93 F. atrata Nees ah 
Esenh. in Linnaea 9. 292. 10. 168. F. setiformis Schrad. Anal. 
Cap. Cyper. 45. Nees ah Esenh. iii Linnaea 9. 222. Schoenu^ 

KUNTH. SynOPS. 11. [ l'^ ] 258 CYPERACEAE juss. (Ficinia.) 

pallens Schrail. Anal. Cap. Cyp. 25. {Sieh. hcrh. Cap. n. 102.) F. 
pallens Nees ah Esenh. in Linnaea 10. 169. F. pallida Nees 
uh Esenh. in Linnaea 9. 292? — Cap. b. spci. — Planta valdc 
polvinorplia. Schocnus atratus Schrad. cst nil nisi status ju- 
nior hujus plantae. Schoenus pallens Sclirail. (S. striato Thunh. 
proximus, auctoritate ipsius auctoris) tlistiuguitur aonnisi capi- 
tulo robustiore (quamquam florifcro), pallide virescente; Neesius 
ipse (in Linnaea 8.85) eum ad varietateai a Hypolepidis Capitelii 
Linnaea 7. 522 ducit, a qua tamen diHerrc videtur; tardius ut 
species restituit sub nomine Ficiniae pallidae? Vahlius in Schoe- 
iio striato et indico, quibus infauste setas attribuit, probabiliter 
pro his stamina persistentia sumsit. wSpecimina pernuilta a mc 
examiuata semper florifcra, fructus maturos nonnisi in Schoeno 
indico Jierb. Vahlii observavi. 

20. F. FASTIGIATA Nees uh Esenh. in Linnaea 10. 170. 
Culmis foliisque capillaribus, fascicuhitis ; spica terniinali, obovata. 
compressa; involucri foliolis duobus infimis e basi lata subulato- 
cuspidatis, carinatis, spicam superantibus; squamis lanceolatis, 
subulato-acuminatis ; involuci-orum basi vaginisque purpureo-li- 
neolatis ; caryopsi obovata, trigona, laevi, basi conica; perigynio 
longitudine ^- ovarii, trigono, trilobo; iobis dentatis. Nees. Scir- 
j)us fastigiatus Thunb. Prod. 18. Ejusd. Flor. Cap. 1. 373., ed 
Schnll. 1. 99. TMhl. Enum. 2. 260. 

^j) Filum; culmis foliisque longissimis (1-2-pedalibus) ; spi- 

culis pallidioribus. Necs. Schoenus filiformis Thnnh. 

Frod. 16. Ejusd. Flor. Cap. 1. 345., ed. Schull. 1. 91. 

IFilld. Spcc. 1. 260. (e.rcZ. Schoeno indico.) 

— Cap. b. spei. — lUiizoma repens. Spica fabae mgnitudine. 

Stylus trifidus. Fructus grandiuscuhis, obovatus, trigonus, lateri- 

bus planis, ad J a basi vcstitus perigonio trigono, trilobo ; b»- 

bis ovatis, dentatis, lateribus fructus incumbentibus. (Nees.) 

Nees ab Esenbeck Schoenum filiformem Thxinb. olim (in Linuaca 

7.523.) ad llypolepidcm Capitellum (Ficiniam striatam noA.) duxi<. 

21. F. ARGYROPUS Nees ab Esenh. in lAnnuca 10. 177. 

Cuhnis liliformibus, subcompressis : foliis filiforuilbus, supra stria- 

tis; vaginis membranaceis, argenteis, laxis; capitulo decomposi- 

to, globoso, densissitno, polystachyo ; spiculis paucifloris, com- 

pressis ; involucro 3-4-phyllo, c basi ovata scariosa setaceo, uuo 

alterove foliolo capitulo longiore, inferne scabro; squamis mu- 

cronatis , denticulatis ; caryopsi ....; i-hizomate repentc, squa- 

moso. Nces. — Cap. b. spei. 2|- — A Ficiuia Capitello dillert 

culmo foliisque tenuioribus, liis toretiusculis, subtch-agonis, su- 

pra alterocpie laterc striatis, apicem versus paulo distinclius 

caualiculatis et vaginis amplis, tcnuibus, argcnlcis, corrugatis, 

(lenique laceris. (Nees.) 

22. F. rARADOXA Nces ah Escnh. in LJnnaea 10. 178. Cul- 
mis caespiiosis, fllifonnibus, lereiiusculis, striaiis, rigidis^ gla- 
bris ; Ibliis culmo duplo triplovc brcvioribus, selaceis, acuio-mu- CYPERACEAE juss. (Ficinia.) 259 

cronulatts, rlgitHs, glabris; vaginis arescentibus, laceratis, albi- 
dis, superne capiliacco-laciniatis, quasi lanaiis ; capitulu subro- 
tundo ; involucro dipbylio, brevi; scjuaniis superne atro-sangui- 
neis, utroque niargine pectinato-laciniatis, laciniis lineari-snbula- 
tis, recurvatis ; achenio obovato-oblongo, triquetro (testc Scla-ad.). 
Isolepis parailoxa Schrad. Anal. ad Flor. Cnp. 2. Goell. gel. 
Anz. 1821. n. 208. p. 3068. Sc/ndt. Mant. 2. 66. Schrud Anat. 
Cap. Cyper. 22. Isolepis Eckioniana /? JVees ab Esenh. in Linnaea 
7. 506. (excl. Scirpo laciniato Thunb.) Ficinia laciniata var. para- 
doxa Nees ab Esenh. l. c. 9. 292. — Cap. b. spei. 2\. — Spe- 
ciuiina a me visa vix florilera. Species sijigularis cui nonnisi 
Scirpus laciniatus Thtinb. approxiniatur, qui vero a uostra distat 
capitulo cernuo, subtriangulari et defectu vagiuarum capillaceo- 
multifidarum. (Scbrad.) 

23. F. LACINIATA Nees ab Esenh. in Linnaea 10. 177. Li- 
gularis; ligula brevi, ovata, amplectente; culmis compresso-tetra- 
gonis; foliis lineari-augustis, obtusis, supra plano-canaliculatis, 
subtus planis ; spiculis dense capitatis; capitulo decomjjosito, 
involucro diphyllo breviore; squamis striatis, lacero-ciliatis ; ca- 
ryopsi pyriformi, subtiliter granulata, plano-convexa, dorso gib- 
ba, basi contracta ; perigynio basi angustae fructus adhaerente, 
truncato, ore denticulato. Nees. Scirpus laciniatus Thunb. Prod. 
97. Ejusd. Flor. Cap. 1. 367. Vahl. Enum. 2. 260. 

^) minor; digitalis; squamis spicularum rufis, minus laci- 
niatis. Nees l. c. 
— Cap. b. spei. — Nees ab Esenbeck olim (in Linnaca 7. 
506.) cum dubio ad praecedentem, simulque (pag. 525.) siue du- 
bio ad Hypolepidem (Ficiniam) compositam duxit. 

2-4. F. Dregeana. Caespitosa; culmis clongatis, rigidis, 
ieretibus, superne compressis, glabris, basi foliatis; foliis culmo 
brevioribus, rigidis, angustis, carinato-canaliculatis, margine sca- 
bris; capitulo terminali, subgloboso, denso, polystachyo; invo- 
lucro diphyllo ; foliolo aKero elongato ; altero brevi ; squamis 
obtusis, mucronatis, pallidis, superne dorso ferrugineo-sangui- 
neis ibique hispidulis; achenio elliptico, umbonato, plano-con- 
vexo, subtilissime tuberculato-punctulato, nigro, nitido ; disco 
cupuliformi, margine obsolete repando, fuscescente. — Cap. b. 
spei. Drege legit. 

25. F. LAEViS Nees ab Esenh. in Linnaea 9. 292. 10. 171. 
Culmis gracilibus, filiformibus, glabris, basi foliosis; foliis cul- 
mo dimidio brevioribus, rigidis, linearibus, planis, sulcatis, sub- 
falcatis, obtusis, emarginatis, margine subtilissinie cartilagineo- 
denticulatis ; capitulo terminali , globoso , folio brevi sulTuIto ; 
squamis apice rotundatis, muticis, straminco-pallidis , superne 
dorso fusco-sanguineis; acbenio obovato, convexo-plano (fule 
Nees); disco trilobo. Ficinia praeusta Nees ub Esenb. in Lin- 
naea 9. 292. (v. s.) — Cap. b. spei. 2|. — Ab affinibus faciic 
distinguitur : vagiuis haud discreiis apiceque truncaiis , scd a 

[17*J 2G0 CYPERACEAE juss. (Ficinia.) 

basl purpurca cloliisccnilljus aiquo in folii laminam scnsim at- 
tenuaiam semitercli-convolutani, supra canaliculatam laevcm con- 
tinuc transeuntibus. (Nees.) 

12G. F. TRUNCATA Schrucl. Anal Cap. Cyper. 43. t. 2, /. 3. 
JVees ab Fsenh. m Lhmaea 9. 292. 10. 167. Culmis filiformi- 
bus, gluhris, basim versus foliosis; foliis culmo brevioribus, ri- 
gidis; linearibus, planis, apice rotuntlato-cmarginatis, limbo meni- 
branaceo arido albido crispatulo inslructis; capitulo hemispbac- 
rido, denso, polystachyo, foliis tribus abbreviatis involucrato; 
squamis carinatis, mucronulatis, dorso atro-sanguineis, apice, 
margine basiquc hyalino-albidis; achenio obovato, trigono, lacvi 
(ex Schrad.) ; disco trilobo. Scirpus trvuicatus Thtmh. Prod. 
17. Ejusd. Flor. Cap. 1. 3G6., cd Schidl. 1. 97. Vahl. Ennm. 
2. 260. Roem. ei Schnll. Sijst. 2. 133. Spreng. in Zeyh. Cap. n. 
55. Isolepis truncata Kccs ah Escnh. in Linnaea 7. 50S. — 
Cap. b. spei. 2\. 

27. F. PRAEMORSA Nees ah Esenh. in Linnaea 10. 167. 
Culmo filiformi ; foliis brcvibus, linearibus, truncato-emarginatis 
involucroque subtriphyllo immarginatis ; glumis ovatis, obtusis ; 
nucula obovata, trigjna, Kievi. Nees. — Cap. b. spei, in colli- 
bus. — Dislinguitur primo adspectu a F. iruncata foliis ala 
membranacca cxutis. (Nccs.) 

28. F. BREVIFOLIA Nees ah Esenh. in Linnaea 9. 292. Caes- 
pitosa; cuhuis clongatis, glabris, compressis, adultis tcrctibvis, 
infcrnc vaginatis; vaginis membranaccis, arescentibus, laceris, 
fuscescenlibus; foliis brcvibus, (iliformi-sctaccis, rigidis, caualicii- 
latis, glabris; capitulis terminalibus, solitariis, subrotundis ; iu- 
volucro 3-5-phyilo ; foliolo uno capitulum duplo triplove super- 
ante ; squamis carinatis, mucronatis, multincrviis, sanguineo-fcrrii- 
gineis, glabris; achcnio elliptico, vix apicato, hinc phino, inde convcxo- 
obtusangulo, transversimruguloso, cinereo,nitido; discofuscescente, 
anticc bilobo. Mclancranis radiata Vahl. Ennm. 2. 239 et herb. *) 
Stend. in Eckl. herh. (Jide herh. Lncae.) — Cap. b. spei. 2j. — 
Capiiulum in planta Vahliana majus, magnitudine cerasi, involu- 
cro brevi pontaphyllo suflultum, floriferum. Stylus trifidus (nec 
bifidiis, ut Nccs ab Esenbeck in Linnaea 8. 92.). 

29. F. RADIATA. Caespitosa; culmis abbrcviatis, tcrctibus, 
duris, ghibris; foliis culmum supcrautibus, duris, pcrangustis, 
canaliculatis, obtusiusciilis, marginc scabris; capitulo tcrminali, 
subgloboso; involucro polyphyllo; squamis ovatis, apicc angus- 
tatis, couvexo-subcarinatis, apice muhinerviis et coriaceis, fus- 
ccsccntibus, fcrrugineo-punctulatis ; achenio osseo, abbrcviato- 
ovato, trigono, apice depresso-iimbonafo, subtilitcr tubcrculato- 
punctulaio, atro-castanco, niiido; disco crasso, trigono, flavido, 
uitidu, aniicc subbilobo. Sickmannia radiata Nees ah Esenb. in *) Melancranis radiata Vahl. cum Ficiniae genere potius conjun- 
gere licet. (Schrad. Anal. Cap. Cyi). 51.) CYPERACEAE juss. (Ficinia.) 261 

JAnnaea 9. 292- 10. 183 (u. in herh. reg. BeroL), excl. Melancranide 
radiafa Vahl. Scirpiis radiatus Thunh. Proil. 18. Ejnsd. Flor. 
Cap. 1. 372. Vahl. Enum. 2. 262. (Jide JVees.) Schoeiuis ra- 
(liatus Li7in. Suppl. 101.; (Jide Hiunb.) Isolepis radiata Roem. 
ct Schult. Syst. 2, 113. — Cap. b. spci. 2[, — Involucrum oc- 
ioplivlium, longissimum; foliola lanceolala, flava; alia inter acer- 
vos floruni, involiicri similia, scd niinora. (Linnaea 1. c) Spi- 
cao hermaphrotlitae (androgynae, apice masculae, opinante Nees.). 

30. F. PULCIILLLA. Culmis caespifosis, glahris, basi vagi- 
iiatis; vaginis aphyllis, mucronato-aristatis ; umbolla 3-5-radiata; 
radiis inaequalibiis, tri- vol polystachyis, uno brevissimo, sub- 
uullo; involucro moiiophyllo, subulato, culnium coiitinuantc, loii- 
gissimo, erecto; spicis capifato-conglomeratis, oblongis, acutis; 
squamis apicc rotuiulatis, mucronulatis, sanguineo-castaneis ; 
achenio-subrotundo-obovato, triangiilari, mucronato, laevi, casta- 
iieo, nitido; disco toriformi. — Cap. b. spei, ad oram austra- 
lem. Drege legit. — Ficiniae latcrali parum affinis. 

31. F. BULBOSA JVees ah IJsenh. in Linnaea 8. 91. 9. 292. 

10. 176. Caespitosa; culmo filiformi; foliis culmo brevioribus, 
sctaceo-capillaceis, scabriusculis, interdum circinato-curvatis ; va- 
ginis arcscentibus, albis, laceris; glomerulis polystachyis, capi- 
tuliformibus, subfernis, in apice culini magis minusve approxi- 
iiiatis, inflmo reinotiore, folio suffultis; squamis inucronatis, dorso 
atro-sanguineis , tardiiis fcrrugineis, margine hyalino-albidis; 
achenio obovato-subrotundo, vix umbonato, trigono, laevi, fusco, 
opaco; disco trilobo , ferrugineo. Schoenus bulbosus JAnn. 
3lant. \.ll. Vahl. Enum. 2. 216 et herh. fol. 12. WiUd. herh. n. 
1111. Scirpus capensis Roith. Cram. 53. /. 16. f. 3. Steud. in 
Bot. Zeit. 1829. 1. 147. (Eckl. herh. n. 112. 859. 860. 861.) 
Isolepis bulbosa Nees ah Esenh. in Linnaea 7. 507. (e.tcl. Schoe- 
«o hulhoso Thunh.') Scirpus vaginatus Thunh. Prod 17. Ejusd. 
Flor. 1. 365. Vahl. Enum. 2. 258. (fde JVees.) Wdld. herh. n. 
1215. Isolepis vagiuata Ec/don. herh. Cap. (in herh. Lucae.) 
Schoenus spicatus Thunh. Prod. 16. (Jide Schrad.) Ejusd. Flor. 
Cap. 1. 355. Vahl Emim. 2. 216. Schrad. Anul. Cap. Cyp. 26. 
Sieh. herh. Cap. n. 110. Willd. herh. n. 1110. Scirpus bicapita- 
tus Poir. Encycl. suppl. 6. 761. {Jide specim. et auct. Nees.) 
Scirpus biceps Roem. et Schull. Syst. 2. 134. — Cap. b. spei. 
2]. • — Nees ab Esenbeck (iu Linnaea 8. 93.) Sieb. herb. Cap. 

11. 110 ad Hypolepidem Capitellum (Ficiniam striaiani 7ioh.) tra- 
hit plantasque diversas sub eodem numero confusas autumat. 

32. F. MONTICOLA. CHiespitosa; culmis rlgidis, compres- 
siusculis, striatis, glabris; foliis culmo brevioribus, rigidis, fiU- 
formibus, carinato-triangularibus, glabriusculis culmisque glau- 
ccscentibus; vaginis arescentibus, albis , transverse undulato- 
striatis, laceris; spica composifa^ conglomerata, ovato-oblonga 
(suppotente nondum evoluta); glomerulis approximatis, bractea- 
tis, 2-3 infcrioribus folio sufTultis; bractcis ellipticis, apice ro- 262 CYPERACEAE juss. (Ficinia.) 

iundaiis, imicroiiads, convexis, dorso castaneis, marginc apice- 
que hjalino-albidis, aridis; spicis propriis plurifloris; squamis 
«vato-ohlongis, acufo-mucrona<is, dorso mulfinerviis et atro- 
sangnineis, latoribus nervisquc pallidis ; stylo trifido; acltenio 
(immatnro) obovato-oblongo, triangulari, puncto terminato, sub- 
tilissimc puncfnlato, albido, stipitato ; stipite apice trilobo. ■ — 
Cap. b. spei, inter Trado et Zwellendam, in montosis. Drcge 
legit. 2j. — Stamina tria. Antherae lineares, flavae; appendice 
hmccolafa, Irtspidula, albida. 

33. F. KAMOSISSIMA. Culmis diffusis, elongatis, ramosissi- 
mis, flagelliformibu§, teretibus, foliosis, glabris ; ramulis abbrc- 
viatis, foliosis, monostachyis ; foliis anguste iinearibus, rigidis, 
falcato-recurvatis, margine scabriusculis ; spica ovata, sub7-flora, 
f(dio sufTulta; squamis carinato-navicularibus, ovatis, acuto-mu- 
cronatis, flabcllato-nervosis, stramineo-flavidis, carina fusca; sty- 
lo trifido; achenio subgloboso, trigono, cicatricula punctiformi 
notato, laevi, ferrugineo, nitido, squama triplo breviore; disco 
stipitiformi, apice sinuato-subtrilobo, fusco. — Cap. b. spei; in 
riipestribus. Droge legit. — Culmi tenues^ duri, laeves, ferrugi- 
nei, nitidi. Folia glaucescentia. Stamina tria. 

34. F. SECUKDA. Caespitosa; stolonifera; culmis filiformi- 
bus, glabris ; foliis culmo brevioribus, rigidis, filiformi-setaceis, 
canaliculatis, acuto-mucronatis, margine scabriusculis, saepe cur- 
vatis ; vaginis arido-membranaceis, albis, laccris ; spicis ovatis, 
in apice culmi spicatim dispositis; spica composita socunda, quasi 
ex spicis tribus supcrpositis, foliis totidem interstinctis constante ; 
squamis acutis, superne ferrugineis vel sanguineo-castaneis, nitcnti- 
bus; achenio subrotundo-olliptico, hinc plano, inde convexo-ob- 
tusangulo, mucronato, tuberculato-scabrato , nigrcscentc; disco 
fuscescente, antice bilobo. Schoenus secundus fahl. Emivu 2. 
215. Nees ab Esenb. in Linnaea 7. 526. Schoenus bulbosus 
Thunh. Prod. 16. (fide Vahl) Ejusd. Flor. Cap, 1. 356. Schoe- 
nus bulbosus |S Lam, Itl. 1. 136. (aucl. Vahl. el specim. in ejus 
herh. fol. 9.) Pleurachne secunda Schrad. Anal. Cap. Cyp. 47. 
/. 4. /. 3. Nees ah Esenh. in Linnaea 9. 299. 10. 190. Pleu- 
rachnc Sieberi Schrad. l. c. 48. [Sieb. herb. Cap. n. 109.) Nees 
ub Esenb. in Linnaea 10. 190. Schoenus dispar Spreng. N. 
Entd. 8. Ejusd, Syst. 1. 192. (fide Nees, cui varietas |S ctdmo 
spicam tisque imgiiiis involulo; rectius specimen juvenile?) Chae- 
tospora dispar Dictr. Spec. 2. 32. — Cap. b. spei. 2|i — Culnii 
tcretcs, test. Vahl. et Thunb., subcompressi, fide Schrad., coni- 
))rosso-semiterctes, auct. Nees. Spiivie multiflorac; squamae in- 
feriores subdistiche, reliquae undique imbricatae. Sprcngel in 
Schoeno dispari suo filamenta persistentia pro setis sumsit. 

Species a me Iiaud visae. 

35. F. LEIOCAllPA Nees ah Esenb, in Linnuea 10. 171. Cul- CYPERACEAE jlss. (Ficinia.) 263 

mis fiHfornuluis, suljcouipressis, laevibus ; foliis ; va^inis 

scariosis ; iniiuiis culuii apliyllis^ acu<is, iuibricatis; capitulo de- 
coiuposito, glohoso, (lcnso; involucri foliis duobus c basi an- 
gusta lanceolata subulatis, canaliculatis, laevibus ; altero crecto, 
capitulo duplo triplove longiore; spiculis ovatis, coinpactis; 
squamis ovato-oblongis, subulato-acuminatis, carinatis ; caryopsi 
oljovata, obtusc tri^ona, laevissima, castanea, lateribus convexis. 
Nees. — Cap. b. spei. 2|. — Culmi 1-2-pedales. Peris;ynium 
trigonum, truncatum, 3-4-dentatum, basim fructus cingcns. 
(Nces.) 

36. F. COMPOSITA Nees ah Esenh. in Lhmaea (9. 202?) 10. 
172. Culmis lon^is, compressis, superne loui^o tractu apliyllis ; 
foliis vjigina brevioribus, lineari-filiformibus, depresso-canalicula- 
tis, marginc scabris ; vaginis elongatis, membranacois, rufesceu- 
tibus, demum fatiscentibus; capitulo decomposito, subgloboso, 
lobato; involucro dipliyllo, patcnte; foliolis e basi ovata subula- 
tis, capitulo paulo longioribus ; bractcis propriis orbiculatis, arl- 
stato-nuicronatis ; s({uamis late ovatis, obtusis ; caryopsi obovata, 
deprcsso-trigoua, subtiliter grauulato-punctata, nitida (fusco-ci- 
nerea) ; perigynio cyatbiformi, 2-3-lobo, brevi. Nees. Ilypolepis 
composita Nees ah Esenh. in Linnnea 7. 525 (excl. Scivpo laci- 
niato et Schoeno au^gregato Thnnh.)? Scirpus acrostacbys Steud. 
in Flor. 1829. I."li8. iEcM. herh. n. 870.)? Isolepis acrosta- 
cbya Schrad. Anal. Cap. Cyp. 23 in adnot. ? — Cap. b. spei. 
!(. — Vaginae membranula teuerrima, pallide cinnamomea, pul- 
clierrime plicato-i*ugulosa. (Noes.) Nees ab Eseubeck in trac- 
tatu recentiore (iu Linnaea 10. 172.) de synonymis silet. 

37. F. FASCICULARIS Nees ah Esenh. in Linnaea 10. 178. 
Ligularis ; ligula brevissima, truucata; culmis filiformibus, elon- 
gatis, coniprcsso-trigonis, striatis; foliis capillaribus, canalicula- 
tis ; spiculis fasciculato-spicatis ; spica ovali, bracteis inferiori- 
bus breviore; squamis ovatis, mucronatis, uninerviis; perigynio 
(iu ovario juvenili) truncato-dontato. Nees. — Cap. b. spei. 2[. 
• — Culmi 1-2-pcdales, gracilcs. Spiculae singulae lauceolatae. 
Squamae ovatae, chartaceo-mcmbrauaceae, ferrugineae, mai-gine 
pallidioro ; nervo medio eleVato, in mucronem dcsincnte. Stylus 
trifidus. (Necs.) 

38. F. ANCEPS Nees ah Esenh. in Linnaea 10. 179- Ligu- 
laris ; ligula oblonga, obtusa, membranacea ; culmo fasciculatim 
ramoso, fastigiato, conipresso-tri({uetro, subancipiti; foliis line- 
ari-canaliculatis, culmum aequantibus, striatis ; spiculis glome- 
rato-spicatis ; spica ovata, capituliformi; bracteis subulatis, erec- 
tis, inferioribus capitulo longioribus; squamis oblougis, setaceo- 
acutatis, carinatis ; caryopsi obsolete punctato-aspera, basi co- 
uica; |)erigynio repando-Iobato, basi fructus cohaerente, demuni 
concolore. Nees. — Cap. b. spei. 2|. — Radix ropcns. Culuius 
digitalis. Caryopsis obovata, basi conico-attenuata, trigona, la- 264 CYPERACEAE juss. (Ficinia.) 

terlbus convexis, obfnsangula, sub cpidermido cinereo-fusca, ob- 
solete punctata. (Nces.) 

39. F. IXIOIDES ]Vees ah Esenh. in Linnaea 9. 292. 10. 180. 
Ligularis; lignla clongata, membranacea, biflda; foliis linearibus, 
obtusis, verticalibus, culmo compressiusculo laevi brevioribus; 
spica oblonga, compressa, inferne composita masculaque, apice 
simplici, hermaphrodita, involucro bivalvi scarioso brevi-mucro- 
iiato inclusa; caryopsi obovato-oblonga, laevi. Nees. — Cap. b. 
spei. Z|i — Perigynium basim ovarii cingens, angustum, mem- 
branaceum, obconico-cyathiforme, trigonum, limbo plerumque tri- 
fido vel tridentato, denfe antico fisso. Stylus bifidus, crure al- 
tero profunde bifido. Fructus maturi haud suppetunt. (Nees.) 
Distributione sexus et habitu a reliquis recedif, sed mediae quasi 
hanc inter et sfirpem communcm intercedunt Ficinia scariosa et 
F. conifera. (Nees.) 

40. F. GUTTATA Endl. Prod. 23. Culmo compresso, aphyl- 
lo; capitulo globoso, laterali, involucro monophyllo sfricto crecfo 
breviore ; glumis mucronatis ; caryopsi obovata, plano-convcxa ; 
perigynii cupula angusfa; stylo bi- iriiido. E^idt. — Insula Nor- 
folk. — Habitus Isolcpidis nodosac. (Endl.) 

Species mihi nonnisi nomine notac. 

41. F. SEMIBRACTEATA Nees ah Esenh. in Linnaeu 9. 292. 

42. F. COPJTEXTA Nees ah Esenh. l. c. 

MELANCRANIS vaiil., schrad.^ sees ab esenb. 

Spicae pauciflorae, capitato-congestae, bracteis interstinc- 
tae longioribus, undique iinbricatis, membranaceis, acnminato- 
inucronatis, dorso convexis. Squainae undique inibricatae, 
carinatae. Setae sqnamulaeve calycinae nuUae. Stamina 3. 
Ovarium disco inipositum. Stylus profundc trifidus (ncc bifi- 
dus, ut VabL), basi aequalis, deciduus. Achenium trigonum, 
obtusuni, disco trilobo insidens. Culmi caespitosi, filiformes, 
Folia fdiformi-capillacea. Capitulmn tcrminale,^ involucra- 
tum. Differt a Ficinia nonnisi spicis paucifloris ct inflores- 
centia peculiari. 

1. M. SCARIOSA Vuhl. Enum. 2. 239 et Jierh. Schrad. Anal. 
Cap. Cijp. 49. t. 2. /. 4. Nees ah Esenh. in Linnaea 9. 287. 10. 
140. {EcJd. horh. Cap. n. 866. Sieh. herh. Cap. n. 105.) Culmis 
cacspitosis, filiformibus, glabris ; foliis culmo hrevioribus, filifor- 
mi-setaccis , canaliculatis , marginc scabris ; capitulo tcrminali, 
solifario, obovato- vel clliptico-oblongo ; involucro 2-3-phyIlo; 
bractcis convcxis, acuminatis. Schocnus scariosus Thunh. Prod. 
16. ifide Vahl.) Ejusd. Flor. Cap. 1. 347. Ilypolcpis scariosa 
Nees ah Esenh. in Linnaea 7. 521. 1^1. nigresccns Schrad. An. CYPEUACEAE jlss. (Melancranis.) 265 

ad Flor. Cap. Sect. 2. Goell. ^el. Anz. 1821. n. 208. p. 2072. 
Schrad. Aiial. Cap. Cyp. 50. (Jide spechn. in herb. Lncae.) IVees 
ah Esenb. in Linnaea 10. 141. H} polcpis iiigresccns Nees ah 
Esenb. in lAnnaea 7. 522. Schoemis filiformis TVilld. herb. n. 
1101. /b/. 1. — Cap. b. spci. — Scliradcr ct Nccs ab Esenbeck 
Schocnum scariosum T^hunb. incauie ad Ficiniam (Sclioenum 
Vahl.) scariosam ducunt; Yahlius vero primo cum hac, sub no- 
minc per errorem in Scirpum scariosum Thunb. mutato, sccundo 
cum Melancranide scarioso conjungit. Variat niagnitudine ca- 
pituli ct colore (castaneo, atro-sanguineo, fcrrugineo vel strami- 
nco-flavido) bractearum. Melancranis nigrcsccns cst nil nisi va- 
rictas bractcis castanco-atrosanguineis ; specimen simiilimum in 
hcrbario Valiliano sub M. scariosa patet. 

2. M. TENUIS EcJclon. in herb. Lucae. Culmis flliformibus, 
glabris; foliis culmum superantibus, filifornii-setaccis, canalicula- 
tis, niargine scabriusculis ; capitulis tcrminalibus, solitariis, ob- 
longis, involucro dcstitutis; bracteis carinato-convexis, mucro- 
nato-aristatis; infcrioribus distichis, omnibus spicigcris ; spicis 
quadrifloris ; squamis distichis, carinatis, mucronatis ; disco in- 
togro. — Cap. b. spei. — Bracteae multincrviae, glabrae, palli- 
dae, intcr nervos ferrugineo-punctatae, apice atro-sanguineae; 
carina mucroncque robusto viridibus. Spica una sub qualibet 
bractea, huic parallcle compressa, quadriflora. vSquamae octo, 
distiche imbricatae, multinerviae, carinato-naviculares, mucrona- 
tae, paflidc ferrugineae, carina viridi, glabrae; tres inferiores va- 
cuae, ex his duae multo brevioi'es ct angustiores. Calyx rudi- 
mcntarius nullus. Stamina 3, basi disci inscrta. Fihunenta hy- 
alino-fuscescentia. Aiitherae lineares, flavae; appendice spinu- 
loso-ciliolata, pallida. Ovarium trigonum, disco integro imposi- 
tum. Stylus tripartilus, pallide ferrugineus. Stigmata longis- 
sima, pubescentia. Vix hujus generis, 

Species mihi haud visa. 

3. M. RIGIDULA Kees ah Esenh. in Linnaea 10. 1 il. Foliis 
culmo brcvioribus, canaliculatis, subtus convcxis, rigidis; spica 
oblonga; squamis acutis, inferioribus sctacco-mucronatis. JVees. 
— Cap. b. spci. 2|. — Rigiditatc foliorum, quae subulata, fere 
semitcretia, niargine scabivi, supra canaliculata, cnlmo etiam ri- 
gldiore et squamis spicae simpliciter acutis, rectis, infimis solis 
brevi-mucronatis sat distincta. Squamac fusccscentcs aut fus- 
cae, margine pallidiores, in disco infcro minus ac in antcprac- 
ccdentc striatae. Involucrum diphyllum. (Nccs,) 

Quid MELA>XRA?iIS GRACILIS Nees ab Esenb. in Linnaca 9. 
287, postea (in Linnaea 10.) omissa? 

III. HYPOLYTREAE. (Hypolyircae Nccs ah Escnb., par- 
tlm.) Spicae multiflorac. Squamac undiquc imbricatac ; paucac 266 CYPERACEAE juss. (Lipocarpha.) 

infcrionim v.icnae. Florcs hcrinaplirotliti, squamis (1, 2, -4 v. 6) 
j>ropriis minoribiis ct tcnuioribus iuvoluti; in Platylepide sqvia- 
mac propriae sempcr tluac, latere antcriore connatae unamquc 
refercntcs subspongioso-coriaccam , intcrne bivalvcm, exteriore 
multo majorcm. Calyx nullus. wStylus bi- vel trifuius, aequa- 
lis, «leciduus vcl basi rostriformi persistcns. — Structura mihi 
ailhuc obscura; an potius spicae uniflorae, hermaphroditae (vel? 
pauciflorac, androgynae, florc centrali fcminco, marginalibus 1 
V. pluribus niasculis, monandris), bractcis stjuamaeformibus (ple- 
rumque majoribus) distinctae, per spicam compositam cylindra- 
ccam undiquc imbricatam dispositac. Hinc Scirpcis, inde, pcr 
Lepironiam, Sclerineis afiincs. 

LIPOCARPIIA nRowN. cosgo 40. 

Hypaelyptum Brown. Prod. 219. Hypaclypti species Vald. 

Spicae multiflorae. Squamae undique imbricatae, spa- 
tliulatae, dcciduae; nonuuUae inferiores vacuae. Squaniae 
propriae interiores 2, exteriori niajori parallelae, subaequales, 
tenuissinie memhranaceae, florem et tardius fructum involven- 
tes; interior latior, exterioreni amplectens. Calyx nullus. 
Staraina 1, rarius 2. Stylus bi- vel trifidus. Achenium in- 
terne planiusculum, externe convexo-obtusangulum, apicatum 
vel acuminato-rostratum, squamis propriis involutum, una 
cum liis dcciduum. Culmi shnplices^ S7ibt?'iaugulares^ basi 
fnliati. Spicae complwcs^ iii apice culmi capilulo-aggrega- 
tac^ involucratae. 

1. L. ARGENTEA Brown. Congo 40. Nees ah Esenh. in Lin- 
naea !). 287. {Sieb. herh. Manril. n. 203.) Culmis trigonis, basi 
foliatis; foliis culmo brevioribus, rigidis, carinato-planis, glabris; 
spicis 3-7, capitato-aggrcgatis, ovatis, obtusis ; involucro 2-4- 
phyllo, longissimo ; squamis spathulatis, subquinqucncrviis, al- 
l)idis, punclulis lincolisquc sanguineis conspcrsis ; staniine 1 ; stylo 
trifido; achenio apicato, subtilissime punctulato-scabriusculo, 
siraminco-fuscescentc. Hypaelyptum argcntcum Vahl. Ennm. 2. 
283 el hcrh. Uiimh. el Kunlh. Nov. Gen. 1. 218. Wdld. herb. n. 
1445. Scirpus sencgalensis jMm. III. 1. 140. Ilypolytrum se- 
ncgalense Bich. in Fers. .S'yu. 1. 70? Tunga lacvigata Boxb. 
Flor. Ind. 1. 188. Ilypolytrum lacvigatum Spreng. Sysl. 1. 233. 
Lipocarpha lacvigata Nees ah Esenh. in IVighf, Bot. 92 {fVatl. 
Cat. «.3445.) el in Linnacae 9.287. Ilypaclyptum albidum IVilld. 
Jierh. n. 1446. Lipocarpha Humboldtiana Nees ah Esenh. in Lin' 
naea 9. 287. — India orientalis, Mauritius, Madagascaria, Senc- 
gambia, Amcrica calidior. 2ji — Squamae 5-nerviae; nervis ia- 
teralibus magis minusve obsolctis, iutcrmcdio robusto. Planta CYPERACEAE juss. (Lipocarplm.) 267 

oi-Inorensis tlijTert ab inilica nonuisl squamls latioribus, dcnsius 
purpurco-linoolalls. 

2. L. Sellowiana. Culmis rie^Idis, triangularibus , basl 
follatis; foliis rulmo brevioribus, ri^idis, torctiusculis, intcrne 
sulcato-canaliculatls, apicc scabrlusculis ; vaginis fissls; spicls 5, 
rarlus 6, capitato-congestis, ovatls, obhisis; involucro tripbyllo, 
folloio uno clongato; squamls cuneato-obovatis, acumlnatis, mul- 
tincrviis, sangulnco-fcrrugineis, dorso vlresccntl-pailidis ; staml- 
nibus 2; stylo trifido ; achcHlo apicato, sul)<Iliter punctulato-sca- 
brlusculo, laetc fcrrugineo. — Montevldeo. Scllow legit. 2|. — 
Suppctlt specimcn robustius , culmo Infcrne trlgono , superne 
comprcsso, spicls subternls. L. argentcae proxlma. 

3. L. SPHACILATA. Culmis comprcsso-trlgonis, basi folla- 
tis ; foliis cuhno breviorlbus, planis, glabris; spicis ternis, con- 
gestis, ovatis, obtusis ; Involucro dipbyllo, longisslmo; squamls 
spatluilatls, acutiusculis, sub7-nerviis, pallldis, ferruginco-llnco- 
latis, apiccm versus fusco-sangulncls ; stamlnc 1; stylo trifido; 
acbcnlo clliptico, acuminato-rostrato, triangulari , subtillssime 
punctulato-scabriusculo, clnnamomeo. Hypaeljptum spbacclatum 
lahl. Enum. 2. 283 et herh. Hypoelytrum spbacelatum Presl. in 
Rel. Jlaenk. 1. 184. (v. in herh. reg. Berol.) Tunga triceps 
I{o.rh. Flor. Ind. 1. 187. Llpocarpba trlceps JVees ah Esenh. in 
IVighl. Bot. 92. (IVuU. Cat. ?i. 3444 a.) Hypaelyptum sphacc- 
latum et iiliforme Jlayne in IVall. Cat. n. 3444 c. Hypaclyptum 
zcylonicnm Ilayne in IVall, Cat. n. 3402 h. {Jlde JVees.) — In- 
dia orientalis. 2^ — Ex squamls propriis altera concava, 6-7- 
nervia, altera carinata, 5-nervia. Stamina rarissime duo. 

4. L. FILIFORMIS. Culmis filiformibus, triangularibus, gla- 
bris, basi monopliyllis; follo brevi, angustlssime linearl, subca- 
naliculato; spicis subquatcrnis, clllptlcis, obtusis; involucro dl- 
pbyllo, clongato; squamls obovato-cuneatls, abbrevlato-acumina- 
tls, sub5-nervils, superne atro-sanguineis, nervo medio viridi; 
stamine 1; stylo bifido ; achcnio (immaturo) obovato -clllptlco, 
lcntlcnlari-comprcsso. Fimbrlstylis filiformis Thonnins; in herh. 
reg. Berol. {fih Jlornem. misso.) Hypaelyptum filiformc Vahl. 
Enum. 2. 284? — Gulnea. — Squamae propriac ambae trincr- 
viae. Praecedenti proxima, vlx dlversa. 

5. L. IMACULATA. Culmis triangularlbus ?, basi follatls ; fo- 
liis culmo brevioribus, anguste llnearibus, planis?, glabris; spi- 
cis 3-4, capitato-conglomeratis, ovatis, obtusis ; involucro 2-3- 
phyllo, longissimo ; squamis spathulatis, acutis, unlnerviis, ner- 
vis laterallbus obsoletlssimls , hyalino-albidis , apicem versus 
saepe sanguinels ; nervo medio viridl ; stamine 1 ; stylo bifido ; 
achenlo oblongo, apicato-mucronato, hinc plano, inde convexo- 
obtusangulo, punctulato- scabriusculo , cinnamomeo. Kylllngia 
maculata Mich. Flor. 1. 29. {Jide specim. a Beyrichio misso.) 
Fnrsh. Flor. 1. 47. Scirpus ccphalotes Wall. Carol. 71. Ma- 
riscus maculatus Roem. el Schidt. Syst. 2. 243. — Carolina, Flo- 268 CYPERACEAE juss. (Lipocarpha.) 

rida, Georgia. 7^ — Ex squamis propriis altora concava, 5-6- 
iicrvia, iutenlum apicc sanguiuesccns; aiiera carinata, 5-nervia. 

Spocics a me haud visac. 

6. L. MICIIOCEPIIALA. Spiculis ternis, subglobosis; squa- 
mis cuneato-linearibus, aristatis ; involucro diphyllo, longissimo; 
culnio setacco- triquetro. Brown. Hypaeljptum microcephalum 
Brown. Prod. 220. — Nova IIollan(lia. 

7. L. GRACILIS Nees ah Esenb. in Linnaea 9. 287. Foliis 
angustis ; caulc debili ; spiculis 3, sessilibus, subgloboso-ovatis ; 
squamis spathulatis. Rich. Hypolytrum gracilc Bich. in Per- 
soon. Syn. 1. 70. Scirpus monander Willd. ined. — Patria? — 
Stamcn 1. Stigmata 2. Proxima L. argcnteae. 

HEMICARPHA nees ab esenb, 

Spicae multiflorae. Squamae undique imbricatae, obo- 
vato-cuneatae, deciduae. Squama propria iuterior unica, mi- 
nor, lateralis (squama exteriori opposita, fide Nees.), tenuis- 
sima, liyalina, florcm amplectens. Cal^x nullus. Stamen 1, 
sublaterale. Stylus bifidus. Acbcnium elliptico-oblongum, te- 
retiusculum (biconvexum, fide Nees.), umbonatum, impresso- 
punctulatum , squama bj^ltna invohitum. Planta pusilla^ 
facie Isolcpidis setaccae. Culmi cacspitosi^ basi foliati fo- 
liaque setacca. Spica solitaria, ovata^ oOtusUy sessilis. In- 
volucnim monop/iyllum, culmum continuans. Lipocarphae 
proxima, vix distingucuda. 

1. H. IsOLEPIS Nees ah Esenh. in Edinh. n. pJiil. Journ. 
1834. »1. U. p. 263, in JVighl. Bol. 92 et in Linnaea 9. 287. 
Scirpus hemisphacricus Bolh. Nov. Spec. 29? (fde Nees.} Iso- 
lepis hcmisphaorica Dietr. Spec. 2. 109? Scirpus sctaceus var. 
ruonandra cx India oricntali fVUld. herb, n, 1198 a. — India 
oricntalis. 2|- 

Species dubia. 

2. H. SciIRADERl. Glabra; culmis monopbyllis foliisquo 
capillaribus ; spica solitaria, ovato-conica; glumis cunciformi-ob- 
ovatis, obtusis, glanduloso-scabris; nucula obconica, lcvissime 
punctato-scabra. Schrad. Isolepis miiiima ScJirad. in Goell. gel. 
Anz. 1821. p. 2068. ScJmll. Mant. 2. 63. (/« nlrofjne e.vd. syn. VaJd.) 
Schrad. Anal. Cap. Cyper. 17. t. i. f. 4. Nees ah Esenb. in Lin- 
naea 10. 151. Scirpus minimus IVilld. Jierh. *) (Jide ScJirad.), 
neque Linn., neque Vahl. — Cap. b. spci. © — DilFert ab Isolcpide *) IIoc noincii iti herbario Willdcnowiuno uusipiani iiiveni. CYPERACEAE juss. (Platylepis.) 2()9 

clirysocarpa Nocs.: radicc fibrosa et caiyopsi oLovaio-oblonga, 
tcretiuscula, lacvi, nigra. (INccs.) An cadcui ac praccctlcus ? 

PLATYLEPIS. 

Spicae inultiflorae. Squamac (cx hinls propriis, latere an- 
teriore connatis conipositac) undique inihricatae, leviter con- 
vexae, subrotundae, apice angustato-acuminatae, subspongio- 
so-coriaceac, internc bivalves, externe sqnania niulto inlnorc 
cuneata vel lanceolata niembranacea suffultae ; valvis L} ali- 
nis, florem obtegentibus. Calyx nullus. Stamina 2 vel 3. 
Stylus bifidus, basl aequalis. Ovarium complanatnm. Ache- 
nium ohovato-clavatum, biconvexum, calvum, breviter stipita- 
tum, punctulatum, valvis squamae majoris interioris inclusum. 
Culmi caespitosiy basi foliuti. Spicae solituriae-teruaey 
subglobosae. Involucrum diphylluin. 

1. P. CAPENSIS. Robusta; foliis vigldis, filiformibus, laie- 
ribus comprcssis, interne subcanaliculatis ; spicis fcrnis ; squa- 
mis obovato-subrotundis, apice angusfato-acuminatis, obhisis et 
squarroso-patcntibus, squama niinore cxteriore cuncaia obtusa 
sufluKis; staminibus tribus ; acbenio .... — Cap. b. spci. Drcge 
legit. 2|i — Squamae florem obtegentes candidae. 

2. P. BRASILIENSIS. Gracilis ; foliis subsetaceis, semite- 
reti-canaliculatis; spicis solitariis-ternis; squainis subrotundis, 
acuminatis, squama minore exteriore lanceolaia acuta suflultis; 
staminibus 2 ; acbenio obovato -clavato, biconvexo, punchilaio, 
nigro. — Brasilia meridionalis. Sellow legit. l^ — Squaniae 
florcm obtegentes fusccscenti-stramineae. 

HYPOLYTRUM rich. 
Hypaelypti spccies Vahl., Albikia Presl., Becra Lestib. 

Spicae teretes, multiflorae. Squamae undique imbrlca- 
tae, pcrsistentes ; nonnullae inferiores vacuae. Squamae pro- 
prlae interlores 2, carlnato-compressae, cxterlori inajori con- 
trarlae. Calyx nullus. Stanilna 2 vel 3. Stylus bifitlus. Ache- 
nium osseum, basl styli conlco sponi>ioso rostratuni, compres- 
siusculum, turglde lentlculare, squamam super.ins. Culmi tri- 
quetri^ foliati. Spicae in apice culmi capitato -fasciculatae 
vel in corymbos paniculatos dispositae. 

1) Spicae capitato-congesfae. Squamae propriae connafae. Sfa- 

mina 3. 

1. H. PUNGENS. Culmis strictis, triangularibu«!, basl folia- 
lis; foliis culmo brcvioribus, rigidis, strictis, carinafis, margine 270 CYPERACEAE juss. (Hypolytrum.) 

scaberrimis ; spicis circiter 12, capitato-congestis, cylindraceis ; 
iuvolncro monophyllo, culmum continviante ; squamis dorso tri- 
nerviis, apicc rotundato-emarginatis; propriis connatis, carina 

ciiiatis ; stamiuibus 3; fructu Hypaelyptum pungens Vahl. 

Enum. 2. 283 et herh. H. glomcratum Rich. herh. (/ide specim.) 
Scirpus pulcher Rudge, Guian. 18. t. 23. Hypaelyptum umbel- 
latum WUld. herh. n. 1448. Link. Jahrb. 3. 91. — Guiana. 2|. 

2) Spicae plerumque corymboso-paniculatae. Squamae propriae 
liberae. Stamina duo. 

2. H. STRICTUM Poeppig et Kunth. Caespitosum; culmis 
strictis, trigonis, basi Ibliatis, apice 3-5-stachyis ; foliis culinum 
aequantlbus, membranaceis, lincaribus, planis, subtrincrviis, ca- 
rina margineque scabris; spicis sessilibus, approximatis, infima 
plerumque remota, folio sutrulta, cylindraceo-oblongis ; squamis 
late ovatis, obtusis, uninerviis; propriis liberis, carina ciliato-his- 
pidulis ; staminibus 2; ovario fecundato subfusiformi. — Prope 
Ega, ad fluvium Amazonum, in fossis sylvarum primaevarum. 
Poeppig legit. — Culmi pedales ct altiores, fiiiformcs, glabri. 
Folia acutato-subulata. Spicae 3 v. 4, approximatae, scssiles, 
infima saepe remota, folio sufTulta, interdum pedicellata, multi- 
florae, obtusae, 3^ lineas longac. Squamae undique imbricatae, 
subcai'inato-convcxae, cinnamomeae, glabrae. Squamae propriao 
2, squamae extcriori contrariae ipsaque paulo brcviores, subae- 
quales, late ovatae, apice truncato-rotundatae, carinatae, mcm- 
branaceae, cinnamomcae, carina ciliato-bispidulae. Filamenta per- 
sistentia, longissima, fusccscentia. Antherae apertae lineares, 
albidae. Ovarium fuscum, glabrum. Stylus bifidus. Stigmata 
cxserta, paUida, ferrugiueo-punctulata. Fructus haud suppetunt. 

3. H. LAXUM. Repens ; cacspitosum ; culmis triangniaribus, 
foliatis, basi foliosis, apice oligostachyis; foliis culmum aequanti- 
bus vel superantibus, membranaceis, angustelinearibus,planis, mar- 
ginescabris; spicis remotis, pedunculatis, ovato-cUipticis; squaniis 
uninerviis, sub apice rotundato obsoletc mucronulatis; propriis 
liberis , carina hispidulis; stamlnibus 2; achenio subrotundo- 
ovato, acutiusculo , obsolete secundum longitudinem ruguloso. 
Beera laxa et caespitosa Schrad. in herb. reg. Berol. (frticius in 
hac plerumque [sclerotio guotZamPJ cornuti.) — Brasilia mcri- 
dionalis. 2|. 

4. H. SYLVATICIJM Poeppig et Kunth. Caospitosum; cuhnis 
triangularibus, foliatis ; follis culmum superaniibus, membrana- 
ccis, lineari-lanceolatis, trinerviis, planis, margine scabi'is ; co- 
rymbis in apice culmi gcminis, altero tcrnilnali, altero axiliari, 
sessillbus, subramosis ; spicis cllipticis ; squaniis uninerviis, ova- 
tis, acutis; propriis liberis, carina scabriusculis ; staminibus 2; 
ovario foecundato obovato- oblongo. — Prope Ega, ad fluviuni 
Amazonuni, in sylvis siccis. Poeppig legit. — Culmi Iriangula- 
res, 5-7-pollicarcs, glabri. Folia acutata, striato-iicrvosa, ncrvis CYPERACEAE jlss. (ITypolytrum.) 271 

tribus robustioribiis , 2^-4^ lincas lala. Vagiiiac triangiilares, 
glabrae. Spicae niuhillorac, obiusac, ti lineas longae. Squamao 
carinalo-convoxae, slraniineo-pallitlae, dorso lineoiis niiuutis fcr- 
lugineis obsilae, glal»rae. Squauiac ])ro|)riac duae, squaniac cx- 
teriori contrariae ipsaque dimidio breviores, acquales, ovato-el- 
liplicac, carinalo-naviculares, acutiusculae, tenuiter membrana- 
ceae. liyalino-fuscescentes, glabrac, carina scabriusculac. Fila- 
mcuta 2, persistentia, longissima, byalino-albida. Ovarium tbe- 
cundatum clavatum vel obovatum, compressum?, glabrum. Sty- 
lus bifidus, fuscus, continuus. Fructus milii adhuc ignoti. 

f). II. LOINGIFOLIUM JXees ah Lseiib. in JJnnaea 9. 288. Cul- 
mis triangularibus, foliatis ; foliis cuhno longioribus, Hnearibus, 
jdanis, trinerviis, rigidulis, margine nervoque medio subtus ser- 
ruiato-scabris ; panicula simpHci, foliata^ interduai depauperata; 
ramis apice 1-3-stacliyis, patentibus ; spicis ovatis ; squamis «ni- 
iierviis, brevissime mucronatis; propriis liberis, cariua ciliatis; 
staminibus 2 ; acbenio osseo, ovato, attenuato-rostrato, turgide 
lenticulari, subruguloso. Scirpus longifolius Richurd in Act, 
Soc. hist. nai. Faris. 1. 106. Vatd. Ennm. 2. 281. Ilypaelyp- 
tum ensifolium JVilld. herh. n. 1450. /o/. 3? — Guiana. 2(. — 
II. trinervio proximum, vix distinctum: foliis angustioribus et 
inflorescentia simphciore. 

6. II. COMPACTUM Nees ah Esenh. et Mey. in Linnaea 9. 
288. Culmis triangularibus, apice fohatis, basi fohosis ; foliis 
culmuni superantibus, hnearibus, planis, rigidulis, margine gla- 
bris; pauicula conglomerato-compacta; spicis cyhndraceis; squa- 
mis uninerviis, acutiusculis ; propriis liberis, carina ciliatis ; sta- 
minibus 2 ; fructu ovato-oblongo (ex Nees.). — Manilla. — Dif- 
fert ab Albikia scboenoide Presl. (H. trinervio) inflorescentia 
compacta et fructu angustiore, longe rostrato ; in Aibikia scir- 
poide Presl. (II. latifoho) fructus globosus, periantbio brevior. 
(Necs ab Esenb. in Mey. mss.) ,Spicae in specimine berbarii 
Meyenii carie exesae, incompletac. 

7. H. LATLFOLILIM Rich. in Pers. Syn. 1.70. (tK frusttditm.) 
Culmis triangularibus, foliatis; foliis culmo iongioribus, late li- 
nearibus, planis, trinerviis, rigidulis, marginibus nervoque niedio 
subtus spinuloso-serrulatis; corymbis in apice culmi paniculato- 
dispositis, foliis distinctis; spicis (floriferis) cylindraceo-oblon- 
gis; squamis apice rotundatis, submucronatis, dorso subtriner- 
viis; propriis liberis, carina ciliatis ; staminibus 2; fructu ovato- 
subrotundo, cum styli basi conica acuta confluente, obsolete la- 
cunuloso (fide Nees.). H. giganteum IVall. Cat. n. 3404. JVees 
ab Esenh. in IVi^ht. Bot. 93 et in Linnaea 9. 288. Tunga di- 
andra Roxh. Ffor. Lid. 1. 184. Sclioenus nemorum Vahl. Symh. 
3. 8. (Rheed. Mal. 12. t. 58.) L^Jnsd. Ennm. 2. 227 et herh. (spe- 
cimen valde juvenile.) Hypaelvptum nemorum Beauv. Flor. 2. 
13. /. 67. Hypaclypium diandrum Dietr. Spec. 2. 365. All)ikia 
scirpoidcs Presl. iu Rel. Jlacnh: 1. 185. t. 35. Ilypaelyptnm en- 272 CYPERACEAE juss. (Hypolytriim.) 

sirolium IVilUL lierh. n. 1450. /bl. 1. {specimen valde juvenile.') 
— Iiidia orienialis, Liizonia, Afiica aequinoclialis. l^, — Spcci- 
niina a nie visa juvcnilia. Presl sjnon. Rheed. ad scqucntem 
ducit. 

8. II. TRINERVIUM. Culniis triangularibus , foliatis; foliis 
culmo longioribus, latc lincaribus, trinerviis, planis, rigidis, mar- 
gine scrrulato-scabris; coi-ynibis in apicc culmi paniculato-dis- 
jiositis, foliis distinctis; spicis (fructiferis) turbinato-obovatis; 
squamis uninerviis, apice rotundatis, submucronulatis ; propriis 
liberis, carina ciliatis; staminibus 2; fructu subrotundo, turgide 
lenticulari, apice rostrato-producto, subreticulato-rugoso. lly- 
paelyptum trinervium JVdld. herh. n. 1451. fol. 1. Scirpus ano- 
malus llelz. Ohs. 5. 15. Scirpus ex India oricntali a Kocnigio 
missus Vahl. herh. n. 46. Albikia schocnoidcs Presl. in Itel. 
Haenk. 1. 185. t. 34. II. schocnoides Nees uh Esenh. in Linnaea 
9. 288. Ilypoelytrum Wall. Cal. n. 3402 o? — India orienta- 
lis, Luzonia. 7\, — Prcsl liuc ducit Rhecd. Mal. 12. t. 58. Au 
sat ab H. latifolio distinctum? spccimina suppetentia illius ju- 
venilia. 

9. II. IMAURITIANUM Nees ah Esenh. in Linnaea 9- 288. 
Culmis triangularibus, foliatis; foliis culmo longioribus, late li- 
nearibus, trincrviis, planis, rigidis, marginc serrulato- scabris ; 
panicula ramosissima, foliata; ramis corymbiformibus ; spicis 
(fructifcris) subrotundo-ovatis ; squamis apice rotundatis, uniner- 
viis, muticis; propriis liberis, carina glabriusculis ; staminibus 2; 
fructu ossco, ovato, supcrne angustato-rostrato ei spongioso, 
mucronulato, turgide lenticulari, secundum longitudincm subrc- 
ticulato-ruguloso. Rhynchospora bincrvis Nees ah Esenh. in Sieh. 
herh. Maurit. 2. 51. Hjpaelyptum iridifolium IVilld. herh. n. 
1451. fol. 2. Hypaelyptum cnsifolium Willd. herh. 1450. fol. 
2. — Mauritius. 2^ — DifTert ab H. trinervio praescrtim inflo- 
rescentia magis ramosa squamisque propriis cai'ina glabriuscu- 
lis. Vidi in flore unico squamam propriam terliam, interiorcm, 
planam. 

10. II. AMPLLM Poeppig el Kunth. Culmis triangularibus, 
foliatis, apice scabris; foliis lineari-lanceolatis, trincrviis, planis, 
membranaceis, carina margincque denticulato-scaberrimis; pani- 
cula terminali, ramosissima, foliata, ampla; ramis subverticilla- 
tis ramulisque patentibus, scabris; sj^icis solitariis, pedicellatis, 
obovato-cUipticis; squamis cllipticis, acutis, unincrviis; propriis 
libcris, carina ciliato-hispidnlis; staminibus 2; frnctu (immaturo) 
per basim styli magnam spongioso-incrassatam conicam rostrato, 
— Pro^JC Ega, ad fluvium Amazonum, in sylvis dcnsissimis. 
Popppig legit. — Vaginac laxinsculae, trigonac, glabrae. Spicae 
obtusac, basi attcnuatac, mulliilorac, 2|-3 lincas longac. Squa- 
mac iindiquc imbricatae, carinato-convexae, straminco-fuscescen- 
ics, supcrne lineolis punctulisquc fcrrugincis obsitac, glabrac; 
plurcs infcriores vacuac. Squamac propriae 2, squamae cxte- 

riori CYPERACEAE juss. (Ilypolytrum.) 273 

riori contrariao ipsaiuquc suljaoquantcs, aoqualcs, oblongac, ca- 
rinatae, acutiusculac, nicnibranaccac, liyaliiio-fusccsccnlcs, carlna 
ciiiato-liispidula, apicc cvancscente, pilis uncinato-rccurvatis. Fi- 
lamcnta persistcntia, longissinia, hyalino-albida. Ovarium foccun- 
datum cuncatuni, castaneo-fuscum, jjcr basim styli latiorcm spon- 
gioso-incrassatam conicam fusccsccntcm glabram coronatum. Sty- 
lus clongatus, bifidus, fuscus. Acbcnia matura desitlerantur. 

11. II. MACUOCEPIIALUM. Spiculis arcte fasciculato - conge- 
stis; fasciculis capitatis, bractca elongata sulTuItis. Gaud. Hy- 
patiyptum niacrocepbalum Gaudichaud in Freycin. It,, hot. 414. 
— Insulac Moluccae. 

Species nounlsl nominc mihl notac. 

12. H. CARICIFORME Nees al Esenh. in iJnnaea 9. 288. 

13. H. AFRICANIBI Nees ah Esenh. l. c. 

14. H. FLORIBUNDUM Nees ah Esenh. l. c. 

15. H. CEYLANICU]» Heyne, Nees ah Esenh. l. c. 

DIPLASIA RICH. 

Spicae cylindraceae, multlflorae ; floribus polygainis; in- 
termediis cujuslibct spicae nonnullis fertilibus. Squamae uu- 
ilique imbricatae; nonnullae inferiorcs vacuae. Squamae pro- 
priac intcriores 4, minores, subaequales, bilobaej duae (late- 
rales) exteriores carinatae, 2 (anterior et posterior) interio- 
res planae. Calyx nullus. Stamina 6 vel 8. Stylus capilla- 
ceus, apice membranaceo-dilatatus et bifidus, basi haud in- 
crassatus. Fructus drupaceus, ovato-ellipticus, lenticulari- 
coniprcssus, mucronatus, siccus rugulosus, squamam suam 
exteriorem superans. Culmi tria^igularcs , foliati. Folia 
plana, basi lincaiH-lauceolata. Spicae iii apice culmi per 
pa?iiculam vel corymbiim foliatum dispositae. Differt ab 
Hypolytro nonuisi numero staminum et squamarum pro- 
priarum. 

1. D. KARATAEFOLIA RicJiard in Pers. Syn. 1. 70. Scir- 
pus bromcliacfolius Hudge, Guian. 19. /. 24. Ilypaelypti spe- 
cies Broxvn. Prod. 219, iu adnal. Fimbristylis bromeliaefolius 
A. Sjjreng. Tent. 3. Hypaelyptum iridifolium IVilld. Jierh. n. 
1442. fol. 1. 2. Link. Jahrh. 3. 91. Schulf. Mant. 2. 133. — 
Guiana. 2^ — Folia rigitla, unincrvia, uiargine ncrvoquc niedio 
subtus spinuloso-serrulata. Corymbus composltus; ramis diva- 
ricatis. Spicac In apicc ramulorum 2-5, fasciculato-approxima- 
tac. Squamac late elllpticae, olitusac, uninervlac, subcoriaceae. 
Filamcnta longissima. 

KUNTH. SyNOPS. II. [ 18 ] 274 CYPERACEAE juss. (Mapania.) 

MAPANIA AunL. 

Spicae obo vato-turbinatae , multiflorae , teretes. Squa- 
mae untlique imbricatae; nonnullae inferiores vacuae. Squa- 
mae m-opriae interiores 6, breviores, tenuissime membranaceae, 
an^-usto-oblongae, magis minusve carinatae, infra apicem mu- 
cronulatac, sesc mutuo involventes et genitalia obtegentes; 
duae exteriores latiores, oppositae, magis carinatae, carina 
ciliatae. Calyx nulUis. Stamina 3. Stylus trifidus. Acbe- 
nium squamis propriis obtectum, ellipticum, basi attenuato-sti- 
pitatum, basi pcrsistente styli longe nuicronatum, hinc planum, 
inde convexo-angulatum, angulis tumidis. Ciilmi caespitosl, 
simpUccs^ inferne vaginati, erecti^ trigoni^ apice triphylli^ 
\-1-stacliyi; foliis muximis^ membranaceis, olilongo-lanceo- 
latis^ scssilibus^ planis^ acnminatis, striato-uervosis^ involn- 
criim refcrentibus. Spicae sessiles. (Charact. ex descr. et 
icon. ined. Rich.) An vere hujus loci? 

1. M. SYLVATICA Aiihl. Guian. 1. 47. i. 17. (v. s.) (Ptirsli. 
Flor. 1. 47? ex Nutt. Gen. 1. 31.) — Guiana. 2Ji — Specimuia 
a me visa spicis destituta. 

IV. RHYNCHOSPOREAE. (Rhyncbosporeae et Cladieae 
Nees ab Esenb.) Spicae plerumque pauciflorae. Squaniae di- 
stiche vel undique imbricatae; infcriores vacuae. Flores plerum- 
qiie polygami. Calyx nuuc nuflus, nunc setae 6, rarissimc plu- 
res (8 -10) vel pauciores. Stamina 3, interduui 6. Achenium 
saepe basi styli persistente rostratum. 

DICHROMENA vahl. 

Dichroma Richard., Persoon. Haloschoenus et Sperniodon Nees 

ab Esenb. 

Spicae pauci- vel pluriflorae; floribus superiorihus inter- 
duirt incompletis. Squanme undique imbricatae ; paucae ex- 
teriorum vacuae. Setae spuanjulaeque calycinae nullae. Sta- 
mina 3, interdum 2 v. 1. Stylus bifidus, basi vable dilatata, 
persistente. Achenium turgide lenticulare, saepissime trans- 
versim undulato-rugosnm, liasi styli dilatata persistente, ad 
maiginem magis minusve dccurrente corouatum. Culmi ba- 
si foliati. Spicae nunc 3-5 vel plures, capitato-congestae, 
involucratae , nunc corymbosae. Diftert a Rhynchospora 
nonnisi defectu setarum. CYPEllACEAE juss. (Dichroniena.) 275 

1) Capitaiac. Spicao 3-5 vel plures, capilato-congcsfae, invo- 

Iiicratac. Squamao tcnuiter nieinbranaccae, uinncrviac, convexo- 

subcarinatac. (^JDicnROMENA Vahl.) 

1. D. PUSILLA. Repens; caespitosa; culinis capillaceis, tri- 
angularibus, i^Iabris ; foliis culmum subacquantibus vel supe- 
rantibus, angustis, planis, glabris ; spicis 3 v. 4, in apice culmi 
parum rcmotis, singulis bractea subulata sufTultis, oblongis, 
paucifloris, albidis ; achenio subgloboso, turgiile lenticulari, trans- 
versini undulato-rugoso, viridulo-stramineo, niiidulo ; rostro ab- 
breviato, dilatato, fusco, sicco albescente. Schoenus pusillus 
Swarlz. Flor. 1. 112. Ic. t. 6. VaU. Enum. 2. 209 et herl. IVilld. 
herb. n. 1098. Hypolytrum Bcrterii Spreng. JV. Entd. 1. 241. 
— St. Domingo, Jamaica, Guadalupa. l^ 

2. D. TENUIFOLIA Stend. JSomencl. 746. Spreng. Sijst. 1. 
203. Repens ; culmis triangularibus, glabris ; foliis glauccsccn- 
tibus, canaliculatis, margine scabris, culmum subaequantibus; 
spicis capitato-congestis, oblongo-cylindraceis, acutis ; involucro 
subpentaphyllo, longissimo, basi pubcscente, subciliato; squamis 
albidis, glabris; achcnio lenticulari, transversim undulato-rugoso, 
fuscescente. Schoenus tenuifolius Humh. et Kunth. Nov. Gen. 1. 
228. Poir. Encijcl. suppl. 5. 616. — Cumana, Orinoco. 2^ 

3. D. PUBERA Vuhl. Emim. 2. 241 et herh. Willd. herh. 
n. 1155. fol. 1. {Sieh. herh. Tiinit. n. 3.) Culmis filiformibus, 
triangularibus, glabris, basi foliatis ; foliis altitudine culmi vel 
co brevioribus, mcmbranaceis, planis, margine scabris, intcrdum 
ciliatis ; spicis 3-5, fasciculato-congcstis, oblongis, obtusis; invo- 
lucro 3-5-phyllo , longissimo , basi ciliato, iindique concolori; 
squamis stramineo-pallidis, fcrrugineo-lincolatis, glabris vel in- 
fcrne pubcsccntibus; achcnio subrotundo, turgide lenticulari, 
transvcrsim undulato-rugoso, castaneo, nitidulo, basi styli ab- 
breviata, ad utrumque marginem parum decurrente rostrato* 
Schoenus pubcscens Ilumh. et Kunth. JVov. Gen. 1. 228. D. ner- 
vosa Vahl. Enum. 2. 241. (Jhrma involucris latiorihus, haud ci- 
liatis.) JVilld. herh. n. 1154. jfol. 1, specimen sinistrum. (forma 
communis.) D. microcephala Bertero in Spreng. Syst. 1. 202. 
D. intcrmedia Schrad. in herh Ilornem. D. radicans Schlechtend, 
et Chamisso in lAnnaea 6. 28. (forma pilosa, vivipara.) — Ame- 
rica calidior et insulac. 2\. — D. ciiiatae proxima; D. pilosa 
IVilld. herb. quasi medium tenet inter utramque. 

4. D. LEUCOCEPHALA Mich. Fior. 1. 37. Vahl. Emim. 2. 
240 el herh. Pursh. Flor. 1. 17. Elliott. Bot. 1. 89. Willd. herb, 
n. 1150. fol. 1, specimen dextrum. Glabra; culmis filiformibus, 
teretiusculis, apice trigonis, basi foliatis; foliis culmo breviori- 
bus, lincaribus, margine scabris; spicis compluribus, capitato- 
congestis, oblongis, obtusis, niveis ; involucro 5-6-phylIo, lon- 
gissimo, glabro, basim vcrsus utrinque albido-flavescentc; 
achenio subrotundo, turgide lcnticulari, transvcrsim undulato-ru- 

[18*] 276 CYPERACEAE juss. (Dichromena.) 

culoso, ferruginco, inliilulo, basi styli abbreviato-conica valtlc 
«lilatata rostrato. Schoenus stellatus Lam. Encyd. 1. 741. 
(Sloan. Hisl. 1. i- 78. /. 1.) Swariz. Flor. 1. 102. — America 
borealis, Antillae. 2|i — Sctae nullac. Schocnus cephalotes JVall. 
Car. 71 ab Elliottio cum hac, a Purshio cuni Kyllingia (Lipo- 
carplia) maculata conjungitur. Persoou (Syn. 1. 58.) Scirpus stel- 
latum Swariz. ct Sloan. Jlist. 1. t, 78. /. 1. ad D. ciliatam ducit; 
si)ecimen Swartzianum autographiim, in herb. reg. Berol. asser- 
vatum, sed incompletum, hanc conjunctionem probare videtur. 

5. D. LATIFOLIA Etnoit. Bot. 1. 90. Nutt. Gen. 1. 32. Cul- 
mo tereti, glabro, basi folioso; foliis longissimis; invoUicro po- 
lyphyllo, albido ; capitulis compressis ; ghimis ovatis, al])idis. 
Elllotl. — Cooi'gia, Florida, Carolina sept. 2\> — D. leucocepha- 
lae affinis, sed major. Mihi adhuc dubia. 

6. D. CILIATA Vahl. Enum. 2. 240 et Jierh. (^Pursh. Flor. 
1. 47?) IVnid hnrh. n. 1151. fol. 1. 2. Cuhnis gracilibus, 
apice trigonis, basi foliatis; foliis cuhno br^jvioribus, rarius eum 
aeuuantibus, planis ; spicis conipluribus, capitato-congestis, ob- 
longis, acutis, alhidis; involucro 6-7-phyllo, longissimo, interne 
basim versus albido-ilavoscente ; achenio subrotundo, turgidc 
lcnticulari, transversim undulato-ruguloso, ferrugineo, nitidulo, 
basi styli abbreviata valde dilatata coronato. Dichroma ciliatnm 
JAnh. Ifort. 1. 294. Schocnus ciliatus JMcy. Flor. Esscq. 23. D. 
leucophylla IVilld. hcrh. n. 1150. f. 1, specimen sinistricm. 

a) glabrata, 

^) villoso-pubescens ; vaginis, foliolis involucri foliisqucex- 
tcrne margineque villoso-pubcscentihus. 
— America calidior et insulae. ((jeorgia et Florida?) 2|i — Se- 
tae nuUac. Forma D. leucocephalac? 

7. D. GLOBOSA Roem. et Srhtdf. 2. 90. Culmis gracilibus, 
triangularibus, glabris, basi foliatis; foliis culmum aequantibus 
vel superantibus, planis, margine scabris, infcrnc carinaquc pi- 
loso-ciliatis; spicis crebris, in capitulum subglobosum densum 
congestis, ovato-oblongis, acutis, albidis ; involucro hexaphyllo, 
longissimo; foliolis inferne, marginc carinafjucpiloso-ciliatis, basi 
interiore vi.v albescentibus ; achenio obovato-subrotundo, turgide 
lenticulari, transversim undulato-ruguloso, pallide ferrugineo, iii- 
tidulo, basi styli abbreviata vahlo dilatata coronato. Schocnus 
globosus Ilmnh. et Ifitnih. A'or\ f!en. 1. 229. D. pilosa IVilld. 
herh. n. 1152. D. nervosa IVilld. hcrh. n. 1154, specimen si- 
nistrum. — Nova Cranata (Mons Ouindiu) et Peruvia (in fos- 
sis ad Cassapi prov. ITuanaco Icgit Poeppig.). 2j. — Spicac 
plurinorae. Sfjuamae undiquc inibricatac, ovatac, acutiusculae, 
uninerviae, carinato-naviculares, membranaccae, albidae, haud li- 
ueolatae, glabrae; exteriores mucronatae, carin.a ])iIoso-scabrac. 
Filamcnta 3, persistentia, longissima, fusca. Stylus bifidus, fer- 
rugiricus. Stigmata longissima, exserta. Achenium turgidc len- 
ticulare, cxterne convcxius; rostro nigro-fusco. Setae nullac. CYPERACEAE jlss. (Dichromena.) 277 

DifTcrt a I). ciliaia: caplfulo (lcnsioro, polystachyo, subi;lobo.so 
involucri roiiolis concoloribus, vix ima basi interiore alljcsccnli- 
bus. llec(ius liujus iorma? Qnid D, Ilumboldtiana JVees ab 
Esenh. iii JAnnuca 9. 291 ? 

8. D. PULCIIELLA Poejfpig et Klh. Culmis cacspifosis, iri- 
angularibus, glabris, basi folialis; foliis culnio brcvioribns, an- 
gusfc lincaribus, siccis involufis, extcrne .ij,Iabris, intcrne pube- 
rulis, basim vcrsus ciliatis ; spicis compluribus, in capituluni 
subglobosum congcstis, oblongis, acutis, albidis ; involucro tri- 
pbyllo, longissimo, concolore, basim vcr.sus ciliato ct cxterne 
pubcscentc; acbcnio subrofundo-obovato, turgidc lenticulari^ 
transvcrse undulato-ruguloso, fusco, nitido; rosfro abbrevafo, 
valde dilafato. — Peruvia (in vcrsuris ad Cuchero legit Poep- 
pig.). — Cnlmi graciles, 6-10-pollicares. Capifulum magnifu- 
dine pisi. Vaginac pubescentcs. Spicae sesquilincam longae, 
subscxflorae. Squamae ovafae, obtusae, «ninerviac, byalino-al- 
bidae, glabrac. Stylus bifidus, fuscescens. Rostrum fructus 
concolor. Sctae nullae. Pro Dichromena blopharophora Presl. 
babuisscm, nisi aucfor in hac folia ciliata, stylum trifidum (?) 
et fructus punctatos dcscripsissct. Forma gracilior D.globosae? 

9. D. BLEPHAROPnORA Presl. in Bel. JlaenJi. 1. 351. Culmo 
friquefro, glabro ; foliis ciliatis; involuci"o tctraphyllo, concolori, 
longissimo, erccto ; spiculis paucifloris, oblongis; glumis ovafis, 
acuDiinatis, iininerviis ; fructu lenficulari-subgloboso, lacvissime 
ancipiti, punctafo. Presl. D. ciliafa Presl. in Rel. Jlaenk. 1. 
197. t. 32./. 2. D. Preslii Dielr. Spec. 2. 170. — Peruvia. 2\. 

— Affiuis D. pubcrulac (Presl.) ; propior D. globosac. 

10. D. REPENS VaU. Enum. 2. 241 el herh. WiUd. herh. n. 
115G. Culmis ramosis, procumbenfibus, ad nodos radicantibus, 
apice geniculato-crectis, trigonis, foliatis; foliis culmo brevioribus, 
angustis, carinafo-conduplicatis, margine hispido-scabris; spicis 
compluribus, capitafo-congcstis, oblongis, obfusis, niveis; invo- 
lucro triphyllo, capifulum friplo superanfe; achenio subrofundo, 
turgide lenliculari, subfilissinic reticulafo-punctnlato, fusccscenti- 
stramineo, basi styli persistente, ad marginem decurrente vircs- 
cente mucronafo. Scirpus ropfans Hichard in Act. Soc. hisi. 
nat. l*uris. 1. 106. — Guiai:a. 7\, — Stamiua 3. (1, fide Ri- 
chard.) Stylus bifidus. Sefae nullae. 

11. D. SETIGERA. Cacspitosa ; stolonifcra; culmis friangu- 
laribus, glabris, foliatis, basi foliosis, cxterne reliquiis sctilormi- 
bus vaginarum vestitis; foliis rigidulis, carinato-planis, margine 
scabris ; capitulo subgloboso; involucro fripbyllo, clongato; spi- 
cis arcte confcrtis, ovato-lanceolafisj 3-4-floris; squamis strami- 
nco-albidis, glabris ; staminibus 3; stylo profunde bifido, basi 
dilatato ; achenio obovato-subrotundo, biconvcxo, transverse un- 
dulato-ruguloso, pallide ferruginco; rosfro dcpresso, adnato. 

— Brasilia meridionalis, Montcvideo. Scllow legit. — Setae nul- 
lac. Rhynchosporam albicipitcm aemulat. 278 CYPERACEAE juss. (Didiromena.) 

12. D. RIGIDA. Culniis cacspitosis, rigldis, gracilibus, iri- 
aiigularibus, glabris, basi foliatis; foliis cnlmo brcvioribus, rigi- 
dis, filiformibus, teretiusculis, interne canaliculatis, apicem ver- 
sus planis et marginibus scabris; spicis compluribus, capitato- 
cont^estis, multifloris ; involucro bexaphyllo; foliolis longissimis, 
inferne valde dilatatis et iitrinque albescentibus; squamis cari- 
iiatis, fuscescentJbus, carina hispidulis; achenio obovato, bicou- 
vcxo, subtrigono, punctulato, tuberculis raris minutissimis sca- 
briusculo, marginc tumidulo, fuscescente, margaritaceo-nitidulo ; 
rostro parvo, conico-subulato, basi constricto; setulis 2, minu- 
tis, hispidulo-scabris. — Brasilia mcridionalis. ScUow legit. 2^ 
Spicae multiflorae; floribus infcrioribus ferlilibus compluribus, 
superioribus masculis. Squamae undique? imbricatae. Antherae 
lincares, apice barbatulae, basi attcnuatac, flavae. Potius Rljyn- 
chospori specics? 

13'. I). SPECIOSA. Caespitosa; culmis strictis, robustis, 
trigonis, striatis, basi foliatis ; foliis culmum aequantibus, rigidis, 
carinato-planis, margine scabris ; spicis crebris, capitato-con- 
gestis, subnovcmfloris, cinnamomeo-fuscis; involucro hcptaphyllo; 
foliolis longissimis, infcrne vahle dilatatis et utrinque albescen- 

tibus ; stylo basi conico-diiatato ; achenio — Brasilia me- 

ridionalis. ScUow legit. 2|* — Spicae subnovemflorae; floribus 
triandris; infimo hcrmaphrodito; rcliquis masculis. Squamae 
distiche? imbricatae, cai'inato-navicularcs, acutae, carina scabrius- 
culae. Anthcrae lincares, mucronatae, basi vix attenuatae. Se- 
tae nullae. Varietas praecedentis? 

14. D. CONSANGUINEA. Caespitosa ; culmis filiformibus, 
comprcssis?, rigidis, basi foliatis ; foliis culmo brevioribus, li- 
ncaribus, planis, rigidulis, superne ad margincm scabriusculis; 
spicis compluribus, capitato-congcstis, obovatis, suboctofloris; 
involucro tetraphyllo, longissimo; foliolis inferne valde dilatatis 
et utrinqne albescentibus ; squamis inferioribus distichis; achc- 
nio (immaturo) obovato, lenticulari-comprcsso, punctulato, ob- 
solete tubcrculato-scabriusculo, lactc fusco ; roslro parvo, conico, 
basi constricto. — Brasilia mcridionalis. ScIIow Icgit. 2\. — 
Spicac suboctoflorae; floribus triandris; infinio hermaphrodito; 
reliquis masculis. Antherae lineares, mucronatae, basi haud 
nngustatac, flavae. Setae nullac. Forma humilior praeccdcntis? 

2) Corymbosae. Squamae magis minusve carinatae, saepc mu- 

cronato-aristatae. [RiiYNciiosvoRjiE species Vahl., HaijOSCuok- 

nfus ct SrEHMonoN Necs ab Escnb.) 

15. D. mCRANTHA. Culmis filiformibus, triangularibus ?, 
foliatis, glabris; foliis longissimis, membranaccis, planis, mar- 
gine scabris ; corymbis axillaribus et terminalibus, ramosis, di- 
varicatis; spicis solilariis, longc pediccllatis, minutis, 2-3-floris ; 
squamis albidis rcl fuscescentibus, mucronatis, carina viridibus ; 
achcnio subrotundo, furgide lenticulari, fransverse rugoso, lacte CYPERACEAE juss. (Diclironiena.) 279 

forrugineo, iiiUdo ; rosfro aciiminalo-coiiico, ad angulos aclienii 
pariim «lccurrentc, jiallido. Khyucliospora micraniha Vahl. Enum. 
2. 231 {excl. syn. Mich.) et herb. (Presl. iu Reliq. Ilaenk. 1. 
200?) IVUld. herb. n. 1132. (Sieb. herb. Marlinic. n. 259.) Rhyn- 
chospora parvitlora Jahl. herb. (ex Porlorico^ IVest. ded.) Uhyu- 
chospora polyphylla Balb. in herb. Berteroano. Haloschoenus 
sparsus Nees ab Esenb. in Linnaea 9. 296. Scleria pygmaea 
Necs ab Esenb. iu Sieb. Agrosioth. n. 108. (Jide specim.) IJalo- 
schoenus pygmacus JVees ab Esenb. in lAnnaeu 9. 296. — Por- 
forico, Martinica , Sf. Vincenf, Mexico. 2|. — Setae nullae. 
Staniina 2?. Stylus liifidus. Rhynchosporae sparsae Vuhl. habi- 
fu valde similis. Vahl huc ducif infauste Schoenum rariflorum, 
qui pofius Rhynchospora setacea Vahl. Scleria pygmaea Nees ab 
Esenb. Sprengelio (in Sysf. cur. posf. 313.) eadem videfur ac 
Scleria fenuis Itetz. 

16. D. HISPlDULA. Culmis friangularihus?, foliafis, pilosis; 
foliis culnio longioribus, membranaceis, planis, margine, carina 
vaginisquc pilosis; corymbis axillaribus simpllcibus, terminalibus 
subramosis, divaricatis, pilosis; spicis solitariis, longe pedicella- 
fis, subrotundo-ovafis, acufiusculis, paucifloris, fuscis; achenio 
subrotundo, biconvexo, brevifer sfipitato, transversim rugoso, 
puncfulafo-scabriusculo, fusco, basi sfyli valde abbreviata nigro- 
fusca, ad niarginem decurrente coronato. Schoenus hisj)idulus 
Vahl. Enum. 2. 219 el herb. IVilld. herb. no. 1116. — Guiaua 
(nec Caroiina). — Stamina 3, Stylus profunde bifidus. Setae 
nullae. 

17. D.? PILOSA. MoIIifer pilosa; culmis caespifosis, fri- 
angularibus, inferne foliatis; foliis culmo brevioribus, membra- 
naccis, planis; spicis compluribus, in «ipice culmi capitato-ca- 
rymbosis, ovato-lanccolatis, 2-3-floris, fuscescentibus ; involucro 
friphyllo, elongato; squamis arisfatis , carina pilosis; achenio 
subrofundo-ellipfico, basi atfcnuato-sfipitafo, furgide lenticulari, 
fransversim undulafo-rugoso, fuscescenti-stramineo, basi styli 
persisfenfe nigro-fusca umbonafo. — Brasilia meridionalis. 
Sellow legif. — Spicae 2-3-ilorae; flore infimo hermaphrodito; 
rcliquis masculis. Setae nullae. An vere hujus generis? 

18. D. JUINClFORms. Culmis caespifosis, setaceis, trigo- 
nis?, foliatis ; foliis setaceis, carinato-canaliculatis, a|jiccm ver- 
sus scabriusculis ; fasciculis corymbiformibus, solitariis vel ge- 
minis, aifero axillari, oligosfachyis ; spicis ovafo-Ianceolatis, acu- 
fafis, frifloris, sframineo-pallidis ; flore terminali abortiente; 
achenio subrotundo, turgide lenticulari, acuminato-rosfrafo, bre- 
vifer sfipitafo, transversim undulato-rugoso, testaceo-albido, ni- 
fidulo; rosfro parvo, fusco, continuo. Spermodon edcntulus 
Nees ab Esenb. in Linnaea^. 296. (v. s.) — Guiana. — Setae nullae. 
Stamina 2?. Stylus bifidus. Sequenti simillima, differt nonnisi 
acheniis apice haud biauriculatis. Juncum bufonium acmulaf. 

19. D. SETACEA. Culmis filiformibus, trigonis, foliatis; 280 CYPERACEAE juss. (Dicliromena.) 

folHs lineari-sotaceis, carinato-canaliculatis, rlgidulis, apice sca- 
briusculis; fasciculis corymbuliformibus, peduiiculatis, axillari- 
bus et terminalibus, oligostachyis; spicis ovato-oblongis, acutis, 
3-4-lloris, straminco-fuscescentibus ; iloribus omnibus fertilibus j 
achenio subrotundo, turgide lenticulari, basi cuneato-attenuato, 
apice biauriculato, inter auriculas rotundatas concavas rostrato, 
transversim undulato-rugoso, sordide fuscesccnte. Schoenus se- 
taceus Berg. in Act. Helv. 7. 130. /. 9. RoUh. Gram. 62. /.21. 
/. 2. Swartz. Flor. Ind. occ. 1. 107. Vahl. Enum. 2.219 ei herb. 
Pursh. Flor. 1. 47. yVilld. herb. n. 111. J^ol. 1. {specimen inter- 
medium.} Triodon sctaceus Rich. mss. Schoenus Spermodon 
Schrad. in hcrh. reg Berol. Spcrmodon sctaccus Nees ah Fsenb. 
in Linnaea 9. 296. Rhynchospora tenerrima Nees ah Esenb. in 
Sieh. Agrostoth. n. 116. Spreng. Syst. cur. post. 26. Nees ab 
Esenh. in Linnuea 9. 297. — Guiana, Brasilia, Insulae Cai"i- 
baeae (Carolina?), Nova Hollandia. 2|i — Setae nuliae. Sta- 
mina 2. Styhis bifidus. Fructus in planta Novae Hollandiae 
duplo majores (an patria hujus a Siebero recte notata?). 
Schocnus setaceus Muehlenb. Gram. 6 est multo alia planta. 
(Rhynchospora capillacea Torr. Flor. 1. 55.) 

20. D. NARDIFOLIA. Cuhnis caespitosis, setaceis, foliatis, 
glabris; foliis radicalibus culnio dimidio brevioribus, setaceis, in- 
tcrne canaliculatis, margine scabris; corymbis in apice cnlmi 
axiihirihus et terminalibus, siniplicibus; spicis breviter jicdicol- 
latis, subfasciculato-congestis, lanccolatis, acntatis, fuscesccnti- 
bus, subquadrifloris ; achcnio subrotundo , turgidc lcnticulari, 
obsolete transvcrse ruguloso, margaritacco-cinereo, nitido; ros- 
tro abbreviato-coiiico, fusco, continuo. 

/?) robustior. 
— Brasilia meridionalis. Sellow lcgit. — Culmi basi foliosi 
ibiipie extei'ne reliquiis capillaceis rufescentibus vaginarum 
cincti, 8-10-pollicares. Folia caulina radicalibus similia, sc<l 
breviora. Squamae circiter 7, undiquc inibricatae, uninerviae, 
subcariiiato-convexae, mncronato-subai-istatae, fuscescentes, gla- 
brae; dnae inieriorcs minorcs, vacoae. Sctae calycinac nuUae. 
Stamina 3. Filamenta porsistentia, longissima, hyalino-fusces- 
centia. Antherac lineares, obtusae?, flavo-ferrugincae. Stylus 
clongatus, ferrugineus, apicc bilobus, exsertus. Achenium bre- 
viter stipitatum. 

21. D. GRACILIS. Cubnis filiformibus, triangularibus, folia- 
tis; foliis filiformibus, carinato-canalicnlalis, superne scabrius- 
cnlis 5 corymbis axillaribus ot terminaiiluis, longe pedunculatis, 
ramosis; sj)icis solitariis, pcdiccUatis, oblongis , acutis, sub4- 
floris, strainineo-fuscescentibus; aclienio subrotundo-obovato, 
turgide leiiticulari, transvcrsini undulato-rugoso, fcrrugineo, niti- 
do ; rosh-o abbrcviato, ad angulos j»aruin decurrcntc. Rhyncho- 
spora tenuis Willd. herb. n. 1175. /o/. 1. TAnk. Jahrb. 3. 76. 
Fuircna gracilis Spreng. Nov. Prov. 46. (fornta humilis, s^ncis CYPERACEAE jlss. (Dichn)inciia.) 281 

plerisque uslilagine nigra exesis.) — Amcrica calidior. 7], — Sc- 
(ac iiullac. Staniina 3. 

22. D. CUBENSIS Poeppig et Knnih. Culmis cacspitosis, 
filiformibus, triani^nl.uibus, glabriusculis, foliatis ; foliis culmuni 
subaequautibus, iiliformi-setaccis, caiialiculatis, scabriusculis ; co- 
rymbis geminis, axillari simplici, tcrminali ramoso, ramis paten- 
tibus ; spicis solitariis , |ietliccllatis , straminco-fuscescentibus, 
glabris, lanceolatis, acutalis, billoris; aclicnio obovato, turgide 
lcnticulari, transvcrsim ruguloso, fusco, nitidulo, basi styli valdc 
dilatata, ad angulos fructus dccurrcnte coronato. — Cuba. Poej)- 
pig legit. 2\> — Culmi 10- 12-pollicares. Spicae duas lineas 
longae, bi-(vcl 3-?)florae. Squamae unincrviae, ovato-oblongae, 
mucronulatae. Setac nullac. Filamcnta 3, pcrsistentia, clonga- 
ta, byalino-fuscesccntia. . Stylus bifidus, fcrrugincus. Forma te- 
nuior D. gracilis?; diffcrt a D. caracasana figura rosfri. 

23. D. CARACASANA. Culmis cacspitosis, filiformibus, trigo- 
nis ?, foliatis ; foliis liliformi-setaccis, canaliculatis, supernc scabris ; 
corymbis axillaribus et terminalibus, ramosis; ramis patentibus; 
spicis solitariis, pediccllatis, oblongo-lanceolatis, acutalis, fus- 
ccsccntibus, -i-y-floris; acbcnio subrotundo-obovato, turgide Icn- 
ticulari, transverse ruguloso, olivaceo-tcstacco ; rostro abbrcvi- 
ato-conico, nigro-fusco, basi truncato. Rhyncbospora filiformis 
VVilld. herb. n. 1134./. 1. — Caracas. 4 — - Sctae nullae. D. 
gracili et pracccdcnti proxima, 

24. D. FlLirOR3llS. Culmis gracilibus, triangularibus, fo- 
liatis; foliis filiformibus, subcanaliculato-lriangularibus, rigidulis, 
glabris; corymbis axillaribus et tcrminalibus, longe jjcduncula- 
tis, simplicibus ; spicis solitariis, longe pedicellatis, divaricato- 
adsccndentibus, tereti-lanceolatis, acutatis, sublO-floris, pallido 
fcrrugineis ; achcnio (immaturo) obovato, lenticulari-comprcsso, 
basi cnncato-attcnuato, apice subtruncato-bidenticulato, inter den- 
ticulos rostrato, imprcsso-punctulato, fcrrugineo ; rostro abbre- 
viato-ovato, complanato. Rbynchospora filiformis Vahl. Enum. 
2. 232 et herb.? Scboenus distans Poir. JEncycl. snppl. 2. 249? 
— Brasilia meridionalis. (Campos-Vittoria.) Scllovv legit. (Por- 
torico?) — Cacspitosa ; 9-14-])oliicaris. Culmi graciles, triangu- 
larcs, rigidi, foliati, glabri. Folia culmo breviora, rigidula, fili- 
formia, subcanaliculato- triangularia. Corymbi duo, rarius trcs, 
alter tcrminalis, altcr axillaris, simpliccs, oligostachyi, longe pc- 
dunculati; spicis semipollicaribus. Squamae ovato-oblongae, mu- 
cronatae, uninerviae, glabrac. Sefae nullac. Stamina 3. Fila- 
mcnta persistcntia, longissima, pallide ferruginea. Anthcrac elon- 
gatac, lincarcs, subapiculatac, pallide croccae. Stylus bifidus, 
cagtaueus , exscrtus. (Descript. juxta spccimina brasilicnsia.) 
Specimen Vahlianum nostris simillimum, scd floriferum. Fruc- 
tus globosos, laeves, rostro ovato, fructu parum breviore instruc- 
tos dicit Vahl. in hcrb. 

25. D. uiRSUTA. Culmis filiformibus, triangularibus ?, pl- 282 CYPERACEAE juss. (Dichromeiia.) 

losis, foliails; foliis cuhno brcvioribus, .angusto linearibus, inem- 
branaccis, planis, cxtcrne, margiue vaginisque pilosis; corymbis 
axillaribus et terminalibus, subramosis; ramis patentibus; spicis 
oblongis, acutatis, trifloris, fcrrugiueis ; acbcnio .... Rhyncbo- 
spora Jiirsuta Vahl. Enum. 2. 231 et Tierh. Schoenus hirsutus 
Vahl. Eclou;. 1. 6. — America, — Spicae in speciminibus ber- 
barii Vabliani nondum perfectac. Stamina 2. Antherae nomlum 
pcrfeclae. Stylus bifidus. Setae certe nullac (plurimae ex Vahl.). 

26. D. VELUTINA. Molliter pilosa; culmis triangularibus, 
strictis, foliatis; foliis linc-aribus, rigidis, carinato-planis ; corym- 
bis axillaribus et terminalibus, ramosis ; ramis patulis ; spicis 
oblongis, acutatis, plurifloris, fuscis; staminibus 3; stylo bipar- 
tito ; acbenio .... Schoenus velutinus Schrad. in herb. reg, Be~ 
rol. — Brasilia meritlionalis. 2|i — Setae nullac. 

27. D, ScHlEDEANA. Culmis caespitosis j triangularibus, 
foliatis; foliis culmum aequantibus, lincaribus, plaiiis, membra- 
naceis, margine scabris; pcdunculis tristachyis, axiilaribus soli- 
tariis, terminalibus corymboso-congestis ; spicis pedicellatis, ova- 
to-lanceolatis, acutatis, 12-13-floris, fuscis; staminibus 2; stylo 
bifido ; achcnio subrotundo, plano-convexo, transverse undulato- 
ruguloso, laete fcrrugineo, nitidulo, basi styli abbreviata, ad mar- 
ginem decurrcnte cinerea coronato. Cbaetospora ferruginea 
Schlechtend. in Linnaea 6. 28, farlim. {Jide herh. reg. JSerol.) — 
Mcxico. Scbiede legit. 2j. — Setae nullae. 

28. D. ELATiOR. Culmis caespitosis , rigidis , triangulari- 
bus, glabris, foliatis : foliis rigidis, linearibus, planis, margine 
scabris ; corymbis axillaribus ct terminalibus, simplicibus vel ra- 
mosis; spicis subternis, intermedia sessili, ovato-lanceolatis, acu- 
tatis, subl2-floris, fuscis ; staminibus 3; stylo profunde bifido; 
achenio ..... — Brasilia meridionalis. Sellow legit. — Setae 
nullae. 

29. D. NITENS. Culmis triangularibus, foliatis; foliis li- 
nearibus, planis, membranaceis, margine scabriusculis; corymbis 
axillaribus simplicibus, terminalibus ramosis; ramis patentibus ; 
spicis ovalo-oblongis, obtusis, multifloris, ferrugineis ; stamini- 
bus 2 ; stylo bifido ; acbenio obovato^ lenticulari-biconvexo, mar- 
gine tumidulo, transversim undulato-rugoso, fusco, nitidulo, 
basi styli conica complanata, ad marginem decurrente concolorl 
coronato. Scirpus nitcns Vahl. Ennm. 2. 272 et herb. Isolepis 
nitens Roem. et Schnlt. Sijsl. 2. 117. Scirpus castancus IVilld. 
herh. n. 1261. fol. 1 (excl. syno7i. Vahl.), nec Michaux. Scir- 
pus carolinianus Panzer in herb. IVilld., nec .Lam. — Carolina, 
Virginia. 2[. — Sctae nullae. 

30. D. Sellowiana. Culmis triangularibus, foliatis, gla- 
bris ; foliis clongatis, planis, apiccm versus margine scabriuscu- 
lis ; coryml)is axillaribus ct terminalibus, ramosis, longe pedun- 
culatis ; spicis cylindraceo-oblongis, obtusis, niultifloris ; squamis 
oblongis, acutatis, pallidc cinnamomeis; floribus omnibus herma- CYPERACEAE juss. (Dichroineiia.) 283 

pliroditis ; stylo bifido; achenio (immaiiiro) subrotuiido, Icnticu- 
lari-comprosso, transvcrsim uiululato, basi styli magna rotun- 
data coronato. — Brasilia meridionalis. Seliow legit. 2|- — Se- 
tae iinllac. Stamina 3. Antherae apicc mucronatae. 

31. D. ROBUSTA. Uliizomate rcpentc, ramoso, squamato ; 
culmis trigonis, glabris, foliatis; foliis crcctis, rigidis, glauco- 
viridihus, planis, carina suhtus prominente margineque villoso- 
ciliatis, junioribus subtus puhescentihus ; corymbo torminali, ra- 
moso, foliato; ramis inaequalibus, patcntihus, simplicibus vel 
ramosis, bracteatis; spicis subternis, breviter pedicellatis, oho- 
vato-suhglohosis, multifloris; squamis ovato-ohlongis, ohtusis, 
ferrugineis, apice margineque hyalinis ; stylo hifido, hasi valde 

dilatato ; achenio — Brasilia mcridionalis. Sellow legit. — 

Setae imllae. Praecedenti proxima. 

Species duhia. 

32. D. COMPRESSA Spreng. N. Enhl 1. 239. EJusd. Syst. 
1. 202. Glabra; culmo compresso ; foliis convoluto-filiformihus ; 
involucris diphyllis, subcoloratis, nervosis. Spreng. — Brasiiia. 
— Folia culmo breviora. (Spr.) 

Species mihi nonnisi nomine notae. 

33. D. EROSTRIS Nees ah Esenh. in Linnaea 9. 291. 

34. D. PURA Nees ab Esenh. l. c. 

35. D. SABULOSA. Haloschoenus sahulosus Nees ah Esenb. 
l. c. 296. 

36. D. CAPXLLARIS. Haloschoenus capillaris Nees ab Esenb. 
l. c. 

Dichromena squarrosa Willd. herh. n. 1153. Linlc. Juhrb, 
3. 77 est Rapatea squarrosa mihi, 

ARTHROSTYLIS brown, 

Spicae uniflorae. Squamae 4 vcl 5, disticho-imbricatae, 
carinatae; inferiores minores, vacuae. Setae squamulaeque 
calycinae nullae. Stamina 3. Stjlus trifidus, basi conico- 
incrassus (subulatus, trigonus, fide Brown.), cum ovario arti- 
culatus, deciduus. Achenium (nux Brown.) trigonum, vix um- 
bonatum. Culmi caespitosi^ Jiliformes^ basi vaginati^ aphyl- 
li. Spicae complures^ in apice cultni capitato-confertae. 
(Charact. gen. juxta speciem mauritianam, solam mibi suppe- 
tentem.) Differt ab Abildgaardia spicis unifloris et habitu pe- 
culiari, a Rhynchospora stylo deciduo et defectu setarum 
(Brown.); Dichromenae propior? 

1. A. APHYLLA Brown. Prod. 229. Capitulo turhinato; 
involucro 3-4-phyllo. — Nova Hollandia. — Culmi graciles, 
simpliccs, enodes, basi vaginati, superne nudi. Capitulum ter- 284 CYPERACEAE juss. (Aithrostylis.) 

inin<i1e^ sunplex, turblnaiuin, involucro 3-4-j)liyllo suhulato lon- 
gius. Stylus subulatus, trif^onus, cuni ovario articulatus, deci- 
tluus. Siigniata 3. Nux trigoua. (Brown. 1. c.) 

2. A. TilOUARSIl. Capiiulo sub^loboso ; involucro subili- 
I)liyllo, abbreviaio. llliyncbospora paucitlora fVilliL herb. n. 1143. 
fol. 1. Rhyncbospora ecbinaia JVilld. hcrb. n. 114.1. fol. 1, spe- 
cimen sinislrum {nec dexlrum, qnod ad lihynchosporam IVallichia- 
nam perline/,). — Mauriiius. — Culmi caespiiosi, filiformes, 
triangulares?, basi vaginaii, apbylli, glabri. Spicae complures, 
in apicc culini capiiaio-confertae, lanceolaiae, nniflorae, fusces- 
ccntes, glabrae. Involucrum subdiphyllum, abbreviaiuni. Squa- 
mae 5 (vel 4), disiicho-imbricaiae, mucronaiae, carinaio-navicu- 
lares, membranaceae; duae superiores florem involventes, 3-5- 
nerviac; reliquac gradatim minores, vacuae, irinerviae. Seiae 
calycinae nuUac. Siamina 3. Filamenia persisientia, longissima, 
hyalino-albida. Aniberae elongaiae, lineares, acutae, ferrugineo- 
croceae, usquc ad basim pollinifcrae. Stylus trifidus, casiaueus, 
fuscus, basi conico-incrassatus, cum ovario ariiculaius, decidiius. 
Siigmata puberula. Achenium oblongum, obsolcte trigonum, vix 
umbonaium, impresso- punctulaium, siramineo-paliidum, nitidu- 
lum. An vere congener cuin planta Browniana? 

PLEUROSTACHYS nnoNGy. 
Pleurostacbys ct Nemocbloa Nees ab Esenb. 

Spicae pluri-(5-7-, fide Brongii.)fiorae. Squainae iiiferio- 
res subtlistiche, superiores undique inibricatae , convexae; 
nonnuliae exteriorum vacuae. Setae 5 vel 6 (rarius 3, fide 
Brongn. ) , pluinosae. Stamina 3. Stylus profimde bifidus, 
basi dilatatus et cum ovario continuus. Acheniuiii turgide 
lenticulare, basi styli conico-dilatata continua rostratum. Jt/ti- 
xoma rcpens. Culmi triangnlares^ foliosi. Folia subdisti- 
cha^ lincaria vel lanccolata, basi vaginantia^ nervosa^ plana, 
saepe membranacea. Pedunculi a.villares et terminales, 
simpliccs vel plcrumque apice brachiato-ramosi. Spicae 
in apice ramulorum solitariae vel plures conglomeratae. 
Sf/uamae persistentes ^ fruct?t breviores. RliyncUosporae 
proxima, differt habitu pcculiari, squamis fructiferis brevi- 
bus, pcrsistentibus setisque (semper) plumosis. 

1. P. FOLIOSA. Culmo folioso, trlangulari, scabriusculo ; 
foliis lincaribus, planis, rigidulis, margine scabris; vaginis gla- 
briusculis, orc trnncaiis; pcduncnlis axillaribus ct terminalibus, 
elongaiis, a])icc ramosis ; ramis approximatis, capillaccis, bra- 
cbiaio-i^ateiiiisslinis, apice sim])Iicibus vel rainosis, oligo- vel po- 
lysiachyis; iufcrioribus clongaiis; supcrioribus gradaiiin brevio- CYPERACEAE juss. (Plciirostachys.) 285 

rilius; spicls con^lomoraris, ininuds, obovalis, oLiusis ; achonio 
.... — Brasilia mcridionalis. Scllow lcgit. — Aa huc Picuro- 
stachys graminifolia Rroni:;n.? 

2. P. vSfxlowii. ('uhno folioso, trigono?, glahro ; foliis 
lincaribus, planis, suhmembranaccis, marginc scabris; vaginis 
glabris, orc ad Kitus folio oppositnm liguhito-produciis; pcdun- 
culis axillaribus et terminalil>us, elongatis, apice ramosis ; rainis 
approximatis, capilL-jceis, patulis, apice o-poljstachyis; tcrminari 
abi)reviato; spicis capitato-conglomeratis, parvis, obovatis, apicc 
rotundatis ; achenio .... — Brasilia nicridionalis. Scllow lcgit. 

3. P. GaudiCIIAUDII Brongn. in Duperrey, It., hot. 11 A et 
in Ann, d, scienc. nal. 28. -125. Nees ah Esenh. in Linnaea 9. 
299. Culmo triangulari, foliato vaginisquc pubcrulo-scabris, su 
perne ampliatis, ore truncatis ; foliis lanccolatis, membranaccis, 
glabris ; pedunculis axillaribus ct terniinalibus, clongatis, capil- 
laceis, simplicibus, hispidis, apice polystachyis; spicis subca|)i- 
lato-conglomcratis, minutis, subrotundo-ellipticis, obtusis; ache- 
nio turgide lcnticulari, acuminato-rosirato, tubcrculis punctuli- 
formibus obsito. — Rio Janeiro Brasiliensium. Scllow legit. 
2| — An planta nostra, supra descrij^ta vere eadcm ac Brongni- 
artiana? quoad structuram fructuum diflerre videtur. 

4. P. Urvillei Brons;n. in Duperrey, It., hot. 173. /. 31 et 
in Annales des scienc. nat. 28. -425. (v. s.) Nees ah Esenh. in 
Linnaea 9. 299. Culmo folioso, trigono vaginisquc scabriuscu- 
lis, superne ampliatis, ore truncatis ; foliis lanccolato-subfalcatis, 
angustato-acuminatis, rigidulis, glabris, marginc vix scabriuscu- 
lis; pedunculis parum exsertis, corymboso-ramosis, glabriuscu- 
lis; spicis fasciculato-conglomeratis , minutis, obtusis ; achcnio 
turgide lenticulari, abbreviato-rostrato, subruguloso, nitido. — 
Brasilia. (Insula St. Catliarinae.) 

5. P. TENUIFLORA Brongn. in Duperrey, It., hot. 175 et in 
Annales des scienc. nat. 28. 427. Culmo foliato, triangulari va- 
ginisquc glabriusculis, subventricosis, ore truncatis; foliis lan- 
ceolatis, mcmbranaccis, marginc scabris ; pedunculis axillaribus 
(et terminalibus?), exsertis, apice corymboso-ramosis, hispidu- 
lis; spicis solitariis, pedicellatis, obovato-ellipticis, obtusis; squa- 
mis nnicronatis ; achenio .... Nemochloa turbinata iVees oJ J&AenS. 
et Meyen in Mey. It. 1. 108. — Kio Jancirb Brasiliensium. 
(Gaudichaud ded.) 

6. P. FLORIBUNDA. Culmo trigono, foliato vaginisque gla- 
briusculis, ore subtruncatis ; foiiis lincari-Ianceolatis, rigidulis, 
margine scabris; peduncxilis axillaribus et terminalibus, panicu- 
Ia<o-ramosis, folia subaequantibus, scabris ; ramulis clongalis, 
divaricatis, 1-, rarius 2-3-stachyis ; spicis cllipticis, acutis; squa- 
mis mucronatis; achcnio .... — Rio Janeiro Brasiliensium. 
Gaiulichaud legit. 

7. P-- ELEGANS. Culmo triangnlari, foliato vaginisque sca- 
brlusculis, orc truncatis ; foliis lanceolatls, mcmbranaccis, niar- 286 CYPERACEAE juss. (Pleurostachys.) 

gino scahris; pctluiiculis axillanbus ct terminalibus , exsertis, 
apice ramosis, scabris; raniis approxiraalis, patentissimis, loiigis- 
simis, capillaceis; inferioribus apice demio patcntissimo-ramosis; 
spicis solitariis, obovatis, obtusis; achcnio turgide lenticulari, 
rostrato, ruguloso, castaneo, nitido. — Rio Janeiro Brasilien- 
sium. Gaudichaud lcgit. 

8. P. MACRANTHA. Culmo trigono, foliato vaginisquc gla- 
briusculis, ore truncatis; foliis linearibus, longissimis, rigidis, 
margine scabris ; pedunculis axillaribus et terminalibus, elonga- 
tis, apicc ramosis, glabris; ramis approximatis, longissimis, pa- 
tentissimis ; inferioribus apice denuo ramosis; ramulis longissi- 
mis, patentissimis, monostachyis ; spicis turbinato-eliipticis, mag- 
uis; achenio turgide lenticulari, apice conico-rostrato, ruguloso, 
fusco, nitido, — Rio Janciro Brasiliensium. Gaudichaud legit. 
— P. Orbignianae affinis ? 

9. P. SPARSIFLORA. Culmo triangulari, folioso vaginisque 
glabris, ore truncatis ; foliis longissimis, linearibus, submembra- 
naceis, planis, margine carinaquc scabris ; pcdunculis axillaribus 
et terminalibus, elongatis, apice ramosis ; ramis approximatis, 
longissimis ; inferioribus apice denuo ramosis ramulisque paten- 
tissimis, capillaceis, monostachyis; spicis obovatis, obtusis; ache- 

nio Chaetospora elfusa Schriid. in herb, reg. Serol. — Bra- 

silia meridionalis. — Squamae crebrae, inferne distiche, supcrne 
undique imbricatae, ovato-suborbiculares, convexae, uninerviae, 
apice roiundatae, fuscac, glabrac; circilcr 5 extcriores vacuae. 
Stamina 3. Stylus bipartitus, basi incrassatus. Setae 5, plu- 
mosae. 

10. P. STRICTA. Culmo triangulari, foliato vaginisque ad 
angulos scabriusculis, ore sinuato-repandis ; foliis clongatis, li- 
nearibus, rigidulis, planis, margine scabris, subtus scabriusculis; 
pedunculis axillaribus et terminalibus, longissimis, apice simpli- 
citer ramosis, polystachyis ; ramis infcrioribus subpatulis, supe- 
rioribus gradatim brcvioribus, adprcssis; spicis scssilibus, sub- 
spicatim dispositis, ellipticis, obtusis; achenio .... — Brasilia 
meridionalis. Sellow legit. — Spicae decemflorae. Squamae di- 
stichae, late ovatae, acutae, uninerviae, carinato-naviculares, fus- 
cescentes, lineolis punctulisque ferrugincis dense conspersae, 
membranaceac, glabrae ; A inferiores vacuae. Stamina 3. An- 
therae lincarcs, obtusae, flavae, angulis conncxivoque ferrugi- 
neae. Sctae 5, plumosac, fcrrugineac. Stylus profunde bifidus. 
Stigmata subulata, ferruginea, obsolete papillosa. Fructus mihi 
adhuc ignotus. 

Specics a me haud visae. 

11. P. GRAJWmiFOLIA Brongn. in Dtiperrey, If., hot. 175 et in 
Annales des scienc. nat. 28. 426. Nees ab Esenb. in Linnaea 9. 
299. Caule striato; foliis lijiearibus, acutis; vaginis adpressis, 
puberulis, valde slriatis ; paniculis glouu ratis ; infcrioribus longe CYPERACEAE jlss. (Pleiirostachys.) 287 

pcdunciilaiis ; supcriorlhus pcduiiculo vaginam vix excedeiite. 
Bron^. — Rio Janciro. (Gaudicli.) 

12. P. Orbigjniana jBrongn. in Dtipei^ey, It., lot. 175 et 
in Annales des 3cienc. ntit. 28. 427. Culmo triquctro vaginis- 
que elongalis, lacvissimis ; foliis linearihus, infcrioribus longissi- 
uiis, acutis, trincrviis; paniculis axillarihus ct terminalibus, sub- 
cymosis, laxissimis ct ramosissimis ; spiculis ovatis ; squamis ob- 
tusis. Brongn. Ncniocbloa Orbij2;niana Nees ub Esenh, in Lin- 
naea 9. 299. — Rio Janciro. (Orbigny.) 

ECKLONIA STEUD., schrad. 

Spicac biflorae; flore utroque berniaphrodito. Squamae 
disticho-inibricatae, carinato-naviculares ; 3 inferiores vacuae. 
Squamulae calycinae 3, ani>uste iineares, apice trifidae, in- 
ferne villoso-ciliatae ; lacinulis aristaeformibus, intermedia lon- 
giore. Stamina 3. Stylus lonc^issimus, apice bifidus, basi in- 
crassatus et pilosus. Achenium (osseum, fide Schrad.) obo- 
vatum, interne planum, externe convexo-obtusangulum, subti- 
lissime reticulato-punctulatum, rostratum, squamulis calycinis 
duplo longioribus filameutisque persistentibus cinctum; rostro 
continuo, apice piloso. Cidmi simplices^ foliati. PeduncuH 
axillares et terminales^ subgemini, polystachii. Spicae 
fasciculato-con^estae^ lanceolatae, comprcssiasculae, stra- 
mineo-fnscescentes. Sti/lus apice bifulus^ lobo ultero ite- 
rum bifido. Rhynchosporae proxima. 

1. E. CAPENSIS Sietid. in Bot. Zeit. 1829. 138. Schrad. 
Anal. Cap. Cyp. 31. Nees ah Esenh. in Linnaea 9. 299. 10. 143. 
Uncinia spartea Spreng. in Zeyh. Cat. Cap. {Bot. Zeit. 1829. 13.) 
et Flor. Cap. n. 325. (tn herb. Lncae.) Carcx Eckl. herh. n. 853. 
854. — Cap. b. spei. 2|. 

RHYNCHOSPORA vahl. 

Cephaloschoenus, Ecbinoschoenus, Morisia, Haplostylis ct Mi- 
trospora Nees ab Esenb. 

Spicae 1-9-florae ; floribus nunc omnibus hermapbroditis, 
nunc inferiore hermaphrodito (vel femineo), reliquis masculis. 
Squamae undique (vel subdistiche) imbricatae, uninerviae, 
saepe mucronato - aristatae : inferiores minores, vacuae. Ca- 
lyx rudimentarius ; setae 6, saepe plures vel pauciores, inter- 
dum minutae vel plane obliteratae. Stamina 3, rarissime 2 
vel 1. Stylus magis minusve profunde bifidus, basi dilatato- 
incrassatus. Achenium biconvexum, basi styli persistente co- 288 CYPERACEAE jlss. (Rhynchospora.) 

nica vel subulata Indurata rostratum. Culmi foliati. Spi- 
cae capitatae^ corymbosae vel paniculatae, plerumt/ue fer- 
riigineo-fuscac. Sf/uamae dccidnae. 

1) Capltatae. Spicac capitato-congestae, capitulis solitariis, ge- 
minis vel pluribus, umbellato- vel corymboso-dispositis, 3-9-flo- 
rae; flore inferiore hermaphrodito (interdum femineo), superio- 
ribus mascub"s. Squamae subdistichae. Antherae saepe basi at- 
tcnuatae et vacuae. Stylus longissimus, summo apice bilobus. 
Setae intcrdum plumosae. (Cepji^losciioenus, EciiinoschoenuSj 
MoiiisiA ct Haplostylis Nees ab Esenb.) 

1. R. CAPITATA Boem. et ScJmlt. Syst. 2. 98. Culmis caes- 
j)itosis, filiformibus, triangularibus, superne scabriusculis, basi 
folialis ; foliis culmo brevioribus, filiformi-setaceis, carinatis, mar- 
gine scabris ; spicis 3-5, in apice culmi fasciculato-congestis, lan- 
ccolatis, 8-9-floris, straminco-flavidis ; flore iuferiore fertili, su- 
perioribus masculis; achenio (imniaturo) obovato-oblongo, len- 
ticulari-compresso, laeviusculo, stramineo-flavido; rostro parvo, 
conico, concolori, basi soluto ; setis 5, plumosis, rostrum supe- 
rantibus. Chaetospora capifata HumL. ct Kunlh. Nov. Gen. 1. 
229. Rhynchospora lanceolata IVilld. herh. n. 1145. — Ori- 
iioco. 2{- — Spicae lanceolaiae, compressiusculae, subfalcatae. 
Squamae distichae. FIos inferior fertilis ; supcriores masculi, 
triandri, setis destituti. Antherae lineares, apicatae, basi atte- 
iiuatae ibique vacuae, lutcae. Setae floris fertilis albo - plumo- 
sae, npiccui versus hispidulac. 

2. R. GLOBOSA Roem, et Schult. Syst. 2. 89. (Presl. in Rel. 
Haenh. 1. 198. t. 36?) Culmis triangularibus, rigidis, basi fo- 
liatis ; foliis cnlmo brevioribus, rigidis, linearibus, carinatis, 
margine carinaque scabris ; capitulo solitario, subgloboso, denso; 
spicis fasciculato-compactis, ovato-lanccolatis, 5-7-floris, cinna- 
momco-fcrrugineis; bracteis fasciculos stipantibus capitulum in- 
volucrantibus, subrotundo-cllipticis, cuspidatis, coriaccis, casta- 
neis ; achcnio obovato, turgidc lenticnlari, obsolete punctulato, 
ferrugineo, nitido; rostro parvo, pallidiore, conico, apice cmar- 
ginato ; setis G v. 5, plumosis, rostrum acquantibus. Cliaeto- 
spora globosa Jlumb. et Kunth. Nov. Gen. 1. 230. Cephaloschoe- 
nus globosus et Armeria Nees ab Esenh. in JAiinaca 9. 296. 
Schoenus globosus Willd. herh. n. 1097. — Orinoco, Brasilia 
ct ? Mexico. 2|i — Culmi glabri vcl angulis scabriusculi. Fo- 
lia basi subdisticha, subequitantia, latitudine valde variabilia, in- 
terdum nsargine glabrata. Spicac 5-7-florae; flos inferior fcrti- 
lis; superiores masculi, sctis dcstitnti. Squamae subdistichac. 
Stamina 3. Anthcrae lincares, mucronatae, basi attcnuatac ibi- 
que vacuac. Achenium angulis acutis, interdum superae his- 
pidulis. 

3. R. SEMHNVOLUCKATA Presl in Rel, IlacnJi. 1. 198. Cul- 

mo CYPERACEAE juss. (Ilhynchospora.) 289 

ino triquotro, scabriusculo ; foliis planis, mar^inc scabris, culmo 
brevioribus; capitulo globoso, polystacbyo; involucro tlipbylio • 
phyllo altcro foliaceo, capitulo longiore; glumis ovatis, mucro- 
uatis; stylo bitido; setis barbatis, ovario ancipiti triplo longio- 
ribus. fresl. — Pcruvia. 2\. — Spocimina a mc haud visa. 

4. R. AUMERIomES rresl in liel. Jlaenk. 1. 197. i. 31. /. 2. 
(v. in herh. reg. Berol.) Culmis triangularibus, glabris, basi fo- 
liatis ; foliis culmo brevioribus, mcmbranaceis , planis , ciliatis 
(Fresl.); capitulo solitario (imperfeclo), turbinato, e spicis ere- 
bris fuscesccntibus bitloris conferlo, bracteis compluribus sub- 
aequalibus imbricatis ovatis acutato -mucronatis ciliatis fusces- 
centibus involucrato ; stylo basim versus conico-zlilatato, apice 
summo bilobo ; sctis 5, hispido-scabris. — Panama. 2\. — Spi- 
cae biflorae;- flos inferior bermapbroditus, supcrior masculus 
asetus, uterque triander. Antherae lineares, mucronatae, basi 
attcnuatae ibique vacnae, flavao. Stylus longissimus, summo 
apice bilobus (nec profundc trifidus, ut Presl.). Setae longissi- 
mae, albidae. 

5. R. LOXGISETIS Brown. Proil. 230. Culnio friangulari 
inferne foliato ; foliis angustis, glabris ; capitulo solitario, glo- 
boso; involucro 4-5-phyllo, elongato, basi ciliato; spicis cylin- 
dracoo -lanccolatis , fusccsccntibus , 2-3-floris; achenio (imma- 
turo) oblongo, coniplanato, pallido ; rostro brevi, conico, bispi- 
dulo-ciliato, basi lato, adnato ; setis 6, hispido-scabris, achenio 
longioribus. Cepbaloscboonus longisetis Kees ah Esenh. in Lin- 
naea 9. 296. - — Nova Hollandia. — Spicae subtriflorae; flos in- 
ferior fertilis, 6-setus; superiores masculi, diandri, aseti. Anthe- 
rae basi atlenuatae ibique vacuae. 

6. R. ALBICEPS. Culmo trigono, infernc folioso; foliis 
culmum subaequantibus, rigidulis, margine scabriusculis; capi- 
tulo solitario, globoso; involucro triphyllo, elongato, basialbes- 
cente; spicis arcte confertis, ovato-lanceolatis, 9-floris, strami- 
neo-albidis; achenio obovato, turgide lenticulari, transversim un- 
dulato-rugoso, rugis tubcrculatis, testaceo-fuscescente, nitido* 
rostro parvulo, conico, concolori, basi soluto; setis 3-5, hispi- 
dulo-scabris. — Brasilia meridionalis. Sellow legit. — Flos in- 
ferior cujuslibet spicae femineus?; reliqui masculi, triandri. 
Squamae carinatae, carina scabrae. Antherae ima basi contrac- 
iae, vacuae. Habitus Dicbromenae setigerae. 

7. R. ELATIOR. Culmo tereti, striato, basi folioso ; foHis 
culmo brevloribus, rigidis, planis, margine cilialis; capitulo so- 
litario, subgloboso ; involucro subpentaphyllo, capitulum supe- 
ranto, ciliato; spicis densis, lanceolatis, albido-stramineis, sub- 
6-floris; flore inferiore hormaphrodito ; reliquis masculis; squa- 
mis subdistichis ; staminibus 3; antberis basi attenuatis ibique 
vacuis; stylo apicc bilobo?; achenio ....; setis 6, hispidulo-sca- 
bris, clongatis. — Brasilia mcridionalis. Sellow legit. 

8. R. Walliciil\NA. Culmis gracilibus, trigonis?, glabris, 

KUNTH. SVNOPS. 11. [ 19 ] 290 CYPERACEAE juss. (Rhynchospora.) 

basl folialis; foliis culmo vix brevioribus, linearibus, carinafo- 
compiicatis, margine scabris; capilulo solitario, globoso, denso; 
involucro longiore, polypbyllo, inferne ciliato; spicis lanceolatis, 
acutatis, bifloris, ferrugineis; flore inferiore femineo, fertili; su- 
periorc masculo; achenio obovato, biconvexo, subiilissime punc- 
tulato, castaneo-fusco, apicem versus scabriusculo; rostro brevi, 
concolori, abbreviato-conico; setis 4-6, hispitlulo-scabris, fructa 
magis minusve brevioribus. BIoi"isia Wallichii Nees ab Esenl. 
in Edinb. n. phil. Journ. 1834. n. 34. 265 et in IVight. Bot. 115. 
{^lVall. Cat. n. 3422 a.) Morisia capitata JVees ab Esenb. in Lin- 
naea 9. 295. Haplostylis Meyeni JVees ab Esenb. in Linnaea 
9. 295. {/ide specim.) R. echinata IVilld. herb. n. 1144, spe- 
cimen dextrnm. Ccphaloscboenus parvus Nees ab Esenb. in herb. 
Kih. Scirpus retusus Koenig in IVall. Cat. n. 3428. (Jide Nees 
in Meyen mss.) — Nepalia, Ceylona, Amboina, China, Mauritius. 
2^4 — Spicae biflorae; flos infcrior femineus; supcrior masculiis, 
2-3-ander, rarissime setulis 2 instructus, Squaniae subdistichae. 
Antherae lincares, supra basim paulo constrictae, luteae. Sty- 
lus longissimus, summo apice bjlobus?. Setae intcrdum mi- 
nutae. 

9. R. Haenkei Presl. in Rel. JlaenJc. 1. 199. Foliis planis, 
niargine scabris, culmo trigono longioribus ; involucro polyphyllo, 
basi ciliato, capitulum globosum polystachyum exccdente; glu- 
mis ovatis, acutis; stylo bifulo ; seiis fructui obovato ancipiti 
laevi aequilongis. Presl. — Luzonia. Forma praecedeniis ? 

10. R. BiVRBATA. Culmis caespiiosis, filiformibus, iriangu- 
laribus, glabris, basi foliaiis; foliis culmo brevioribus, angusic 
linearibus, membranaccis, planis, subius margineque pilosis; ca- 
pitulo soliiario, globoso, denso ; involucro longiore, subtriphyllo, 
reflexo; spicis ovato-lanceolaiis, acutis, 2-4-floris, fuscescentibus; 
florc infcriore hermaphrodiio; supcrioribus masculis, asciis; 
acheiiio oblongo, lcniiculari-compresso, margine mcmbranaceo 
cincio, fusccscenie; seiis 4, hispidulo-scabris, basi barbatis. 
Schocnus barbaius Vahl. Eclog. 2. 4. Roem. et Schtdt. Syst. 2. 
71. Haplostylis (Picrorrhynchium) barbaia Nees ab Esenh. in Lin- 
miea 9. 295. Schoenus globosus Rudge, Gnian. 14, t. 15. 
Chactospora pierocarpa Ilumb. et Knnth. Nov. Gen. 1. 230. (for- 
ma glubrata.) R. pierocarpa Roem. et Schult. Syst. 2. 89. Presl. 
in Rel. HaenTc. 1. 199. (v. in herb. reg. Rerol.) Schoenus hc- 
misphacricus JVilld. herb. n. 1196. Link. Jahrb. 3. 75. Haplo- 
stylis (Ptcrorrhynchium) Humboldiii Nees ab Esenb. in Linnaea 
9. 295. Scirpus macrostylis Spreng. Syst. 1. 208. (Jide specim.) 
Elcocharis macrostylis Spreng. N. Entd. 3. 11. Rhynchospora 
macrostylis Dietr. Spec. 2. 74. Haplostylis bahicnsis Nees ab 
Esenb. in lAnnaea 9. 295. (Jide specim. a Neesio nominato.) — 
Guiana, Panania, Aniillac. (Brasilia, iesie Schrad.) 2j. — Squa- 
mac subdisiichae. Siamina 2. Anihcrae linearcs, apicatae, ba- CYPERACEAE juss. (Rhyncliospora.) 291 

slm vcrsiis .T<<oiiuatao ihlque vacuac. Stylus longissimus, imo 
apice bilol)us. Acheiiium basi styli utriiique decurrente mem- 
branaceo-alatum. 

11. K. IIamiltonii. Culmo elato, filirornii, glaberrimo ; 
radice perenni; Ibliis linearibus, rigidis, suJiincurvis; capitulo 
subgloboso ; involucro nionopbyllo. llamiU. R. globosa Jlamilt. 
Prod. 15. — Cajenna. Eadem ac praecedens? 

12. R. POLYCEPIIALA (ffydler. herh. Porloric. n. 361.) Cul- 
niis triangularibus, foliatis, superne scabris ; foliis longissimis, 
linearibus, planis, rigidulis, marginc carinaque scabris ; umbeliis 
geminis; axillari simplici, oligocepbala; tcrminali composi<a, po- 
lycepbala, interdum ad capitula 1-4 redacta ; capitulis globosis ; 
spicis densis, ovato-oblongis , acutatis, 1-2-floris, fcrrugineis ; 
stylo longissimo, apice bilobo ; acbenio obovato, lenticulari, ex- 
terne convexiore et subangulato, subtilissimc transversim nndu- 
lato, pallide fusco ; rostro subulato, ciliolato^ pallido, in apice 
fructus equitante ; sctis 5 v. 6, hispidulo - scabris, longitudine 
fructus. Scboenus triceps Vahl. Eclog. 2. 4. (forma iricophalaJ) 
Roem. et Schidl. Syst. 2. 74. Schoenus holoscboenoides Rich. in 
Act. Soc. hist. nat. Paris. 1. 106. Schoenus polycephalus Pers. 
Syn. 1. 59. Scirpus muricatus Poir. Encycl. 6. 765. (fide spe- 
cim. in herh. IVilld.) Chaetospora triceps Schlechtend. et Cha- 
misso in JJnnaea 6. 29. R. globulifera Hoff^mamisegg in IVilld. 
herh. n, 1131. fol. 1 et 2, Jide Link. Jahrh. 3. 76. (^forma po- 
lycephala.) R. aurea Sieh. herh. 3Iartinic. n. 8. (forma polyce- 
phala.y Ecbinoschocnus triceps JVees ah Esenh. in Linnaea 9. 
297. Meyen. It. 1. 117. Schoenus sparganoides Lindl. herh. 
(^forma spicis nxillarihus solitariis)y Jide Nees. Schoenus glo- 
buliferus JVilld. herh. n. 1107. (e Mauritio.) Cephaloschoe- 
nus polycephalus Nees ah Esenh. in Linnaea 9. 296. — Ame- 
rica calidior, Brasilia, Bahia, Mexico, Antillae, Mauritius, Cap. 
b. spei. 2|i — Stamina 3. Antherae basi attenuatae ibique va- 
cuae. Stylus longissimus, sunimo apice bilobus (certissime !). 
R. giganteae habitu similis. Sprengel (Syst. 1. 196.) cum R. aurea 
conjungit. Nees ab Esenbeck formam tricephalam ad Ecliino- 
schoenum, polycephalam vero ad Cephaloschocnum suum traxit!! 

13. R. EXALTATA. Ciilmis exaltatis, supcrne ramosis, tri- 
goiiis, foliatis ; foliis rigidis, latiusculis, planis, carina niargine- 
que scabris; capitulis globosis, per 5-7 in apice ramorum et 
ramulorum umbellato-congestis, inaequaliter pedunculatis, saepe 
ad basim denuo capitula 2 vel 1 pedunculata exserentibus ; pe- 
dunculis robustis, pubescenti-scabris; involucro 4-5-phyIlo ; spi- 
cis dcnsis, lanceolatd-subulatis, 4-5-floris, fuscescentibus; flore 
inferiore hermaphrodifo, reliquis masculis , omnibus friandris; 
achenio subrotundo, turgide lenticulari, fransversim undulato- 
subruguloso, laete castaneo, nitido ; rostro longiore , subulato, 
cinerco-albido, continuo; setis (2-3, scabris vel) inillis. — Brasi- 

[19*] 292 CYPERACEAE juss. (Rhyncliospora.) 

lia ineritUoiialis. Srllow logii. 2\. — In altcro spccimine, a niox 
descripto nonnisi co distincto, quod jiivenile et niinus ramo- 
sum: stylus longissimus, apice bifidus, ovarium setis 2-3 sca- 
bris suffultum. Praecedenti proxime affinis. 

2) Longirostrcs. Spicae corymbosae, axillarcs et terminales, 2- 
7-florac; flore inferiore hermapbrodito ; superioribus masculis. 
Squamae undique imbricatae. Stylus longissimus, apice bifidus. 
Bostrum clongatum vel robustum, fructum longitudine plerum- 

que superans. 

V 14. R. TRIFLORA. Vahl. Emim. 2. 231 el herh. Nees ab 

Esenb. in Linnaea 9. 297. Culmis triangularibus, foliatis ; foliis 
margine scabris; pedunculis elongatis, apice oligostacbyis, axil- 
laribus solitariis, terminalibus conipluribus, fasciculato-congestis ; 
spicis oblongo-lanceolatis. acutatis, geminis vel ternis, trifloris; 
flore inferiore fcrtili; 2 superioribus masculis; acbenio obovato- 
pyriformi, turgide lenticulari, transversim undulato-rugoso, pal- 
lide ferrngineo, nitido; rostro scsquilongiore, lineari-complanato, 
I basi parum dilatato et soluto, margine incrassato et scabro; se- 
tis 6, hispidulo-scabris, fruclum superantibus. Scirpus triflorus 
Poir. Encycl. suppl. 2. 2i9. — India orientalis. 

1.5. R. AMAZONICA Poeppis: et Kttnlh. Culmis triangulari- 
bus, foliatis foliisquc subtus margineque scabris ; fasciculis nunc 
solitariis, terminalibus, subsessilibus, foliolis tribus involucratis, 
simplicibus vel radios 1-3 oligostachyos emittentibus, nunc ge- 
uiinis, altero terminali, sessili, invohicrato, altero axillari, pcdun- 
culato, foliolis 2 parvis suffulto ; spicis oblongo-lanceolatis, acu- 
tatis, unifloris; achenio obovato, lenticulari-compresso, impres- 
so-punctulato, ferrugineo, nitidulo; rostro longitndine fere fruc- 
tus, subulato-conico, compressiusculo, basi dilatato ct soluto, 
margine scabriusculo ; setis 5 v. 6, scabris, fructu brevioribus. 
— Prope Ega ad fluvium Amazonum, in sylvis siccis. (Poeppig le- 
git.) — Culmi caespitosi, 10-15-poIIicares, sulcati, scabri. Foliacul- 
mum superantia, graminea, apice angustato-subulata, plana, mem- 
branacea, supra glabra, subtus marginoque scabra, plana, 2-2 i 
lineas lata. Vaginae triangulares, scabrae. wSpicae trcs lineas 
longae. Squamae complures, undiquc imbricatac, uninerviae, 
ovato-ellipticae, stramineo-fuscescentes, glabrae, media fertilis, 
acuta, 4-5 inferiorcs gradatim minores, mucronatae, vacuae, com- 
plures superiores itcm vacuae, tenuiores, scse mutuo amplecten- 
tes. Setae 5-6, ferrugineae. Filamenia 3, persistentia, elongata, 
hyalino-fuscescentia. Stylus longissimus, apice bifidus, ferrugi- 
neus, basim versus dilatatus. Rostrum pallidum, quasi in apicc 
achenii equitans. 

16. K. LOXGiROSTRis EUioit. Bot. 1. 59. JVutt. Cen. 1. 33. 
Culmo triangulari, foliato; foliis planis, carina margineque sca- 
bris; corymI>is axillaribus ct terminalibus; raniis apice fascicu- 
lato-ramulosis, polystachyis; spicis lanccolatis, subtrifloris; flore CYPERACEAE ilss. (Kliynchospora.) 293 

iiiferiore liormapIirodKo ; (liiobus superioribus masculis; achouio 
obovato-subcllij)lico, couiplauato, cutis piscinac iiistar scabrato, 
fcrrugiiieo; rostro lon^^issiuio, subulato, basi soluto, fiisce.sccnte; 
setis 0, liispidulo- scabris, fructuui tluplo superantibus. 8cIioe- 
iius longirostris 3Iich. Flor. 1. 35. {v. sper.) I{. laxa Vahl. Enum. 
2. 231. Ptirsh. Flor. 1. 48. IVilld. herh. n. 1133. Schoenus cor- 
iiiculatus Lam. lll. 1. 132. (Jlde Jahl.) — Virjninia, (arolina, 
Georgia (IJeyricli.). — lu specimine geor^ico, a lieyricliio misso : 
corymbi compluros, iu apice culmi congesti; sj)icae 5-florae; se- 
tac 5, valile inaequales , fructu (immaturo) diinidio breviorcs; 
reliqua prorsus ut iu jilanta fllichauxiana. 

\/ 17. R. AUREA Vaht. Ennm. '2. 291 et herb. (specim. indica.) 
Brown. Prod. 230. Prest. in Rel. Haenk. 1. 200. (v. in herh. 
reg. Berol.) Nees ah Esenh. in Einnaea 9. 297. Sieh. AgrosL n. 
96. (speclmen juvenile^ stijlis adhnc comptetis, apice hi/idis.) IVittd. 
herh. n. 1128. fot. 1. Culmo triangulari, foliato; foliis planis, 
rigidis, carina niargincque scabris ; cyniis dilFusis, ramosissimis; 
spicis subternis ;', lanceolatis, 1-4-floris; flore inforiore herma- 
])hrodito; superioribus masculis; achonio pyriformi , cutis pis- 
cinae instar scabrato, interdum obsoletc transversim undulato, 
ferrugineo, nitido; rostro vix longiorc, conico, per sulcuua exa- 
rato, concolori, apice scabriusculo, basi soluto; setis 1, sca- 
bris, fructum superantibus. Scirpus corymbosus Linn. Amoen, 
Acad. 4. 303. Ejusd. Spec. 1. 16. Schocnus corynibosus Pers. 
Syn. 1. 59. Schoenus surinamensis Rotlh. G'ram. 68. f. 21. J'. 1. 
Sivartz. Flor. 1. 99. (test. VaJd. et Brown.) Chaetospora aurea 
Ifumb. et Kunth. Nov. Gen. 1. 231. Poeppig. herb. Cnhense. 
(Sctdechtend. in Linnaea 6. 28? [^specimina juvenitia.y) Schoenus 
lloridus Rndge, Guian. 15. t. 18. (Jide Brown.) R. florida Dielr. 
Spec. 2. 71. Calyptrostylis Rudgei Nees ab Esenb. in Linnaea 
9. 295. Cophaloschocnus divergens Nees cib Esenh, in Linnaea 
9. 296. (Jide specim. in herh. proprio.) Calyptrostylis Gaudichau- 
dii Nees ab Esenb. in herh. prop. (certe eadem ptanta ac R. au- 
rea Prest.) et in Linnaea 9. 295. Schoenus lungirostris Sieb. 
herh. JMartinic. n. 261? (specimen juve/^iite, sfylis adhuc comple- 
/<s, apice bi/idis, simitlimum ilii in Agrost. n. 96. 'om6 nomine 
Rh^jnchosporae aureae suppelerdi.) R. corymbifera Nees ah Esenb, 
in Linnaea 9. 297. R. surinamensis Nees ah Esenh. l. c. — 
Ainerica calidior, Mexico, Antillae, Africa aequinoctialis , lu- 
dia orientalis, China, Insulae Mariae-Annae, Luzonia, Nova Hol- 
landia. 2|. — Styli in speciminibus aetale provectis apice trun- 
cati, a Neesio pro intcgris sumjjti. 

18. R. ARTICIJLATA Schutt. Mant. 2. 49. Spiculis subca- 
pitatis; cajiitulis fasciculatis, corymbosis; corymbis axillaribus 
decompositis , terminali supradecomjjosito , multifloris, eroctis ; 
ramulis tenuibus; bracteis inferioribus ramos aequantibus, seta- 
ceis; rostro caryopsi longiore; foliis lato-Iinearibus, carina et , 
inargine scabcrrimis. Nees. Schoenus articulatus Roxh. Ftor. Ind. 294 CYPERACEAE juss. (Rhynchospora.) 

1. 189. Cephaloschoemis articulafus Nees ah Esenl. in Edin. n. 
'phil. Journ. 1834. n. 3-i. 266, in iVigJit. Bot. 115 et in Linnaea 
9. 296. Scirpus umbellatus Roxb. Ic. ined. f. 703. Scirpus co- 
rymbosus Ileyne herh. Rhynchospora Wall. Cat. n. 3424. R. 
aurea Ileyne herh. — Peniiisula Indiae orientalis. — Sequenti 
persimilis, difTert statura multo majore, foliis latioribus, caryopsi 
duplo grandiore, rostro crassiore, caryopsi duplo fere longiore, 
squamis spiculae mollioribus. (Nees.) Cephaloschoeno divergenti 
proxima. (Nees.) Forma R. aureae? 

19. R. CEYLONICA. Capitulis subtristachyis, axillaribus sim- 
plicitor corymbosis, terminalibus duplicato-corymbosis, pauciflo- 
ris ; radiis foliisque linearibus, elongatis, margine scabris. JVees. 
Cephaloschoenus zeylonicus JVees ah Esenh. m Ed. n. phil. Journ. 
1834. n. 34. 265, in Wight. Bot. of Ind. 115 et in Linnaea 9. 
296. — Ceylona. — Affinis praecedenti, sed diversa spiculis 
subternis, nec pluribus, alternatim approximatis et adeo ve- 
luti spicatis fasciculatisque, corymbo multo laxiore, paucifloro. 
(Nees. mss.) Rhynchospora aurea Vahl. utrum ad R. corymbife- 
ram Nees et Meij., an ad hancce nostram speciem referenda sit, 
in dubio reliquimus. (Nees. mss.) Forma Rhynchosporac aureae? 

20. R. GIGANTEA Willd. hcrh. n. 1129. LinTi. Jahrh. 3. 76. 
Culmo triangulari, foliato ; foliis planis, rigidissimis, margine 
carinaque spinuloso-denticulatis; corymbis axillaribus solitariis, 
tcrminalibus compluribus, subumbellato-congostis, difTusis ; spicis 
capitato-confortis, ovato-Ianccolatis, subquinquefloris; flore infe- 
riorc hcrmaphrodito ; superioribus masculis ; achenio (imniaturo) 
obovato-oblongo, cutis piscinae instar scabrato, subundulato; ro- 
stro vix longiore, conico, per sulcum exarato, concolori, apice 
scabriusculo, basi soluto ; sotis 6, scabris, fructum supcrantibus. 
— Brasilia, locis aquosis, 2|. • — R. aureae proxima, differt prae- 
sertim spicis capitato-confertis. 

21. R. THYRSOIDEA Nees ah Esenh. et 3Ieyen in Linnaea 
9. 297. Culmo Iriangulari, foliato ; foliis rigidulis, carina mar- 
ginoque scabris; paniculis axillaribus ct termiiialibus, abbrevia- 
tis, cymaoformibus ; spicis solitariis, lancoolato -subulatis, sub- 
quadrifloris; achenio (immaturo) subellipfico, lonticulari-com- 
presso, subtilissime seriatim scrobiculato, subcancollato, strami- 
neo-flavido ; rostro longiore, conico-subulato, concolori ; setis G, 
longissimis, scabris. — Insulac Sandwicenses. (Oahu et Owhy- 
hce.) — R. aureae et R. longirostri proxima. 

22. R. STENOCARPA. Repeus ; stolonifera; culmo robusto, 
obtusc triangulari, foliato ; foliis linearibus, planis, rigidis, mar- 
gine scabris: corymbis axillaribus et torminalibus, ramosis, sub- 
diffusis; spicis lanceolatis, acutatis , fcrruginoo-rufis , bifloris; 
florc inforiore hermaphrodito; suporiore masculo; achonio (im- 
maturo) lineari-lanceolato, lenticulari-comprcsso, puncfulato, fcr- 
rugiuco, nitido; rostro breviore, conico-subulato, viridulo, basi CYPERACEAE jljss. (Rliynchospoia.) 295 

subsoluto; sctis 6, scabris, frucluin acquaniibus. — Brasilia 
uieridionalis. Sellow legit. — Staniina 3. 

3) Conimunes. Spicae fascitulatac vel corymbosac, iernunale.s 

et axillares, 1-5-llorae; flore nonnisi terminali iabesccnie. Squa- 

mae undique imbricaiae. Siylus bifidus. 

23. R. FUSCA Lindl. Sijnops. 279. {Torrey. Flor. 1. 55?) 
lieichenh. Germ. 74. Culmis filiformibus, irigonis, foliatis; fo- 
liis filiformibus, carinaiis, rigidulis, margine scabris; fasciculis 
pedunculaiis, subgeminis, altero ierminali, alicro axillari ; spicis 
oblongis, acuiis, sub-4-floris, fuscescentibus ; iloribus omnibus fer- 
iilibus; achenio obovato, leniiculari, obsolcic transversim undu- 
lato, fuscesccnte, niiido ; rostro continuo, conico, viridi, inferne 
niargine hispidulo ; setis 5 vel 6^ auirorsum hispidulo-scabris, 
rostrum superaniibus. Schoenus fuscus Linn. Spec. 2. 1664. 
Flor. Dan. t. 1562. Schrad. Germ. 1. 110. Mert. el Koch. Geitn. 
1. 449. Engl. Bot. t. 1575. {Muehlenh. Gram. 6?) R. alba |5 
fusca Vahl. Enum. 2. 236 et herh. (Pursh. Flor. 1. 49?) Nees 
ab Esenb. in Linnaea 9. 297. Schoenus setaceus Thuill. Flor. 
Puris. 19. (Jide Vahl.) — Europa. (America borealis?, Brasilia?) 
2|i — Radix repens. (tesi. Meri. et Koch.) Siamina 3. A R. 
alba faciliter disiinguitur seiis antrorsum hispidulo-scabris. 

24. R. ALBA Lindl. Syn. 279. Torrey Flor. 1. 54. Beichenh. 
Germ. 74. Culmis filiformibus, irigonis, foliaiis ; foliis angusie 
linearibus, planis, rigidulis, superne ad mai'ginem scabris ; fas- 
ciculis pedunculatis, geminis vel iernis, uno ierminali, reliquis 
axillaribus, corymbiformibus; spicis conferiis, oblongis, acuiis, 
bifloris, stramineis ; achcnio obovaio, leniiculari, obsolcie iuber- 
culato-punciulaio, pallide olivaceo, nitidulo ; rosiro breviore, co- 
nico, fusco, coniinuo; seiis 10-13, reirorsum spinulosis, ro- 
sirum subaequantibus. Schoenus albus Linn. Spec. 1. 65. Flor. 
Dan. t. 320. Schrad. Germ. 1. 110. Eitgl Bot. t. 985. Uost. 
Gr^m. 4. /. 72. Mert. et Koch. Germ. 1. 448. R. alba var. cc 
Vahl. Enum. 2. 236 et herh. Pursh. Flor. 1. 49. JSees uh Esenb. 
in Linnaea 9. 297. — Europa, America borealis. 2^ — Radix 
iibrosa. (iest. Mert. ei Koch.) Stamina 3 (2 cx Meri. et Koch.). 
Stylus bifidus. Setae in specimine uiacro herb. Vahl. glaber- 
rimae. 

25. R. CILIATA Vahl. Enum. 2. 235 et herh. Pursh. Flor. 
1. 49. Willd. herb. n. 1142. Glauca ; culmis filiformibus, folia- 
tis; foliis linearibus, membranaceis, planis, margine hispidulo- 
ciliatis; corymbo ierminali, solitario, capiiaio-conglomerato; spi- 
cis ovatis, acuiatis, subquadrifloris, ferrugineo-casianeis; squa- 
mis carina ciliaio-hispidis; achenio obovato, leniiculari, subiilis- 
sime tuberculato-punciulaio, inierdum obsoleie iransversim un- 
dulaio, ferrugineo, niiidulo ; rosiro abbreviaio, lato, fuscescente, 
continuo ; seiulis 5, hispidulo - scabris, brevibus. Schoenus ci- 
liaris Mich. Flor. 1. 36. (fide specim.) R. punctaia (EUiott. Bot. 296 CYPERACEAE jlss. (Rhynchospora.) 

1. 60?) Beyrich. herh. loreali- amerlc. — Carolina, Georgia, Flo- 
rida. 2|. 

26. R. PUNCTATA Elliolt. Bot. 1. 60. mut. Gen. 1. 33. Fas- 
ciculis approxirnatis ad suimnitalcs culmi ; foliis subcanalicula- 
tis ; scminibus laigosis, punciatis. EUioit. — Georgia. — Setae 
fruclu longiores (Ell.) Sprcngel huc ducit Rliynchosporam la- 
xam Brqxvn, ! 

27. R. GLOMERATA Vahl. Enum. 2. 2^A et herb. Pursh. Flor. 
1. 48. Torrey. Flor. 1. 55. (excl. synon. ad Schoenmn capitclla- 
ium specfantihus.^ TVilld. herh. n. 1140. Culmis filiformibus, tri- 
gonis, foliatis; foliis anguste lincaribus, planis, margine scabris; 
glomcrulis axillaribus ct terminalibus, solitariis vcl geminis, brc- 
viter pedunculatis ; spicis confertis, ovato-oblongis, acutatis, 2- 
3-floris, castaneo-ferrugincis ; flore terminali tabesccnte; achcnio 
obovato, lenticulari, laeviusculo, ferruginco, nitido ; rostro vix 
breviore, conico, fusccscente, continuo; setis 5 v. 6, retrorsum 
spinulosis, rostrum subaequantibus. Schoenus glomeratus JAnn. 
Spec. 1. 65. R. capitellata Ellioft. Bot. 1. 61. excl. synon. (Jide 
specim. a Beyrichio misso.) R. distans TVilld. hcrb. n. 1141. fol. 
1. Schoenus axillaris Lam. lU. 1. 137. {fide herb. IViUd.) 

^) robustior; glomcrulis ternis et pluribus, in pedunculis 
per corymbos simpliccs dispositis ; spicis subunifloris. 
R. glomcrata et intcrmedia Beyrich. herb. bor.-americ. 
R. distans IVdld. herb. n. 1141. fol. 2. {specimen juve- 
nile.) R. incxpansa junior Vahl. herb. {sub nomine Schoe- 
ni dissecfi a Boscio accepta.) 

— Amcrica borealis. 2|. — Stylus bifidus. Torrcy huc ducit 

infauste Schocnum capitcllatnm Mich. 

28. R. KuNTHlI JVees ab Esenb. in Linnaea 9. 297. (v. s.) 
Cnlmis filiformibus, triangularibus, foliatis ; foliis margine sc.i- 
bris; glomerulis polyslachyis, longe pcdunculatis, axillaribus et 
tcrminalibus; spicis ovato-oblongis, acutis, quadrifloris; achcnio 
obovato-clliptico, turgide Icnticulari, cutis piscinae instar scabrato, 
subtilitcr transversim undulato, pallide fcrruginco, nitidulo ; ro- 
stro brevi, conico, basi lato et continuo, nigro-fusco; sctis 5, 
liispidulo- scabris. Gahnia ferruginea IViUd. herb. — Blexico. 
Humboldt legit. 

29. R. DISTANS Vahl. Enum. 2. 235. Pursh. Flor. 1. 48. 
Glanca ; culmis liliformibus, trigonis, foliatis; foliis anguste li- 
ncaribus, rigidis, margine scabris ; corymbis axillaribus et termi- 
nalibus, distantibus, pcdunculalis ; spicis ovato-oblongis^ acuta- 
tis, subbifloris, fcrrugineis; achcnio obovato-subrotundo, lcnticn- 
lari, lacviusculo, castanco, uitido ; rostro brcvi, conico, pallido, 
continuo; sctis 6, hispidulo-scabris, achcnium vix supcrantibusj 
vcl co multo brcvioribus, Schoenus distans Mich. Flor. 1. 36. 
R. fascicularis Beyr. hcrb. bor.-am. (cxcl.syn.) R. cymosa EUioff. Bot. 
i. 38. (Jidc specim. a Beyrichio misso.) JVnft. Gen. 1.33. SchuU. 
Mant. 2. 47. Schoonus cymosus Muehlenb, Descr. 8. Scirpns CYPERACEAE juss. (Rliynchospora.) 297 

cymosus Sprena;. Sysl. 1. 209. K. setacca IVilld. herl. n. 1136. 
{nec Vald.) K. filiforinis Balbis. herh. {excl. syn.) Schoe- 
nus selaceus Vahl. herb. n. 81, ex America boreali, a Lamarckio 
commttnicuhis {specimen valde iinperfeclnm.)? — America bo- 
realis, St. Douungo. 2\. — DifVert a K. f^lauca achcniis laevius- 
culis (ncc transversim rui;ulosis). iNil nisi hujus forma? Spi- 
cae iu planta doniin^jcnsi 7-florac. Schocnum axillarem Lam.f 
a Vahlio cum 11. distantc conjunctum, auctoritate speciminis in 
herb. Willd. asscrvati ad R. glomeratam duxi. 

30. K. GLAUCA Vahl. Enum. 2. '2M et herh. Glauca ; cul- 
mistcnuibusjtriangularihus, foliatis ; foliisrigidis, linearibus, planis 
vel carinatis, marginc scabris; corymbis axillaribus et terminali- 
bus, pedunculatis, ramosis; spicis subfasciculato-congestis, ova- 
tis, acufatis, 2-.5-floris, castanco-ferrugineis; stylo magis mi- 
nusve profundc bifido ; achcnio obovato, lcnticulari, transversim 
iindulato-rugoso, fcrrugineo; rostro brcviore, pallidiore, conico, 
complanafo, hirtello vel glabrato, continuo ; setis 6 vel 7, hispi- 
dulo-scabris. Sclioenus rugosus Vahl. Eclog. 2. 5. R. fiiifor- 
mis Nees ah Esenb. in Kth. herb. R. gracilis Vahl. Enum. 2. 
234 ei herb. {specimen juvenile, vermihus exesum.) IViUd. herb. n. 
1139. yb/. 1 {specimen a Swarlzio missum, macrum), nec fol. 2. 
{Nees ab Esenb. in Linnaea 9. 297?) Schoenus gracilis Swartz. 
Prod. 19. Ejusd. Flor. 1. 109? *) Chaetospora ferruginca llumb. 
et Kunth. Nov. Gen. 1. 230. Schlechtend. in LinJiaea 6. 28. 
R. fcrruginea Roem. et Schtdt. Sijst. 2. 85. Presl. in Rel. HaenJc. 
1. 199. H. brunnea IVilld. herb. n. 1130. Schoenus capitella- 
tus Mich. Flor. 1. 36. {specimen valde juvenile.) R. capitellata 
Vahl. Enum. 2. 235. R. fascicularis Vuhl. herb. {et? Enum. 2. 
234.) Schoenus fascicularis Mich. Flor. 1. ^7 et herb. {specimen 
monsfruosum, spicis unijloris, Jloribus octandris, 9-H)-setis.) R. 
filiformis Sieh. herb. Martinic. n. 383. {forma gracilior.) R. hu- 
milis Beyrich. herb. bor.-americ. {forma humilis, gracilis.) R. 
parviflora Beijrich. herb. bor.-americ. {forma spicis brevioribus, 
subrotundo-ovatis , quadrifloris.) R. fascicularis Willd. herb. n. 
1138 {forma gracilior.)? R. disfans Beyrich. herb. hor.-ame- 
ric. [jtec Vahl.^ {specimen monstruosum , macrocarpum.) ? R. 
rigida Schrad. in herh. reg. Berol.? — America calidior, An- 
tillac. 7]. — Stamina 1-3. Sctae achenio longiores vel multo 
breviores. Suppetunt specimina a Sellowio prope Yriro lecta, 
mox descriptis simillima, diversa nonnisi rostro longiore, co- 
nico-subulato, fructum longitudine aequante vci parum superante. 

31. R. PLuaiosA Ellioit. Bot. 1. 58. Ndt. Gen. 1. 33. Cul- 
mis filiformibus, triangularibus, foliatis ; foliis filiformi-setaceis, 
canaliculatis, glabriusculis ; pedunculis axillaribus et terminali- 
bus, polystachyis ; spicis congestis, ovatis, acutatis, subunifloris. *) Swartzius stylum trifiduna dicit setarumque nuUam mentionem 
fecit. 298 CYPERACEAE juss. (Rhynchospora.) 

stramineo-ferrugiueis ; acheuio obovato, turgide lenticulari, trans- 
versim undulato-rugoso, ferrugineo, uitido; rostro abbreviato- 
conico, concolori, basi soluto; setis 6, plumosis, achenium ae- 
quantibus. — Carolina. 2\. — Stamina 3. 

32. R. LAXA Brown. Prod. 230. Nees ab Esenh. in Siel. 
Agrost. n. 1 et in Linnaea 9. 297. Cuhnis triangularibus, fo- 
liatis ; foliis carinatis, rigidis, margine scabris; corymbis axilla- 
ribus et terminalibus, pedunculatis, inferioribus remotis ; spicis 
ovato-oblongis, acutis, castaneo-ferrugineis, sub3-floris; flori- 
bus 2 hermaphrodilis ; terminali efl^eto ; stylo bifido ; achcnio 
obovato, biconvcxo, subtiliter transversim undulato-ruguloso, 
ferrugineo; rostro breviore, conico, complanato, pallidiore, con- 
tinuo ; setis 5-7. hispidulo-scabris, achenium subaequantibus vcl 
supcrantibus. R. Brownei Moeni. et Schult. Syst. 2. 86. Nees 
ah Esenh. in Linnaea 10. 185. R. gracilis Nees ah Esenh. in 
Sieh. Agrost. 146 et"! in Linnaea 9. 297. {excl. syn.) R. sinensis 
Nees ah Esenh. et Meyen in W\ght. Bot. 115 (IVall. Cat. n. 
3421) et in Linnaea 9. 297. R. castauea JVees ah Esenh. et 
Meyen in herh. Meyen. R. lavarum Nees ah Esenh, in herh. Kth. 
(nec Gaudich.y R. Thouarsii Nees ah Esenh. in Linnaea 9. 297. 
(Jide specim.) Schoenus pauciflorus Willd. herh. n. 1113. (spe- 
cimen vcdde jnvenile.) R. ferruginea Steudel in Flora 1829. 1. 
138. n. 22. EcMon. herh. Cap. n. 867. Nees ah Esenh. in Lin- 
naea 7. 529. {excl. syn. Jlumb, et Kth.) R. juncea IVilld. herh. 
n. 1137. — Nova IloIIandia, China, Nepalia, Insulae Sandwi- 
censes, 3Iauritius, Insula Borboniae, Cap. b. spei. — Culmus 
glaber vel scabriusculus. Spicae interdum 2-5-florae. Stamina 
1-3. Styliis magis minusve profunde bifidus. Setae iu R. jun- 
cea Willd. [ex Maurilio) ad unicam minutissimam redaclac ; ache- 
nia sublilissime reticulata, obsolete transversim undulata. Dif- 
fert a R. triflora Vahl. forma et brevitate rostri numcroque flo- 
rum fertilium. Sprengel (Syst. 1. 196) cum R. punctala Ell. 
conjungit. Affinis R. glomeratac Vahl. (fide Brown.) Nil nisi 
forma indica R. glaucae. 

33. R. LAVARUM Gaudichaud in Freycin. It., hot, il6. (v.s.) 
Presl. in Bel. Ilaenk: 1. 124. Ilook, et Arnott in Beecheys Voy. 
3. 98. (Nees ub Esenb, in Linnaea 9. 297?) Culmis filiforniibus, 
trigonis, foliatis; foliis setaceo-Iinearibus, rigidis, carinatis, mar- 
gine scabris ; corymbis axillaribus et terminalibus, oligostachyis, 
pedunculatis; spicis oblongis, acutatis, castaneo-fcrrugincis, qua- 
drifloris; floribus hermaphroditis, tcrminali tabcsccnte; stylo bi- 
fido; achenio obovato-elliptico, lenticulari-comprcsso, obsoletis- 
sime striatulo, castaneo-fusco, nitidulo ; rosti'o breviorc, conico, 
complanato, pallido, continuo ; setis 7, hispidulo-scabris, rostrum 
aequantibus. — Insulae Sandwiccnses. — Diflort a R. laxa 
nonnisi aclienio striatulo (nec transversim undulato). Nil nisi 
hujus varietas tenuior? 

34. R. INEXPANSA Vahl. Enum. 2. 232 ct herh. (e.icl. fol. CYPERACEAE jlss. (Uhynchospora.) 299 

2.) Beyrich herh. boreaU-amerlc, Culinis fiHformiblis, Irigonis, 
foliatis ; loliis aiigustc linearibus, rigidis, inargine scabris ; co- 
rymbis axiilaribus et tcrminalibus, valde rainosis, longe pedun- 
cuiatis ; spicis solitariis, tereti-lanceolatis, acutatis, biiloris, ca- 
staneo-ferrugineis; stylo bifido; acbcnio subobovato-oblongo, 
lenticulari-conipresso , transversim undulato-rugoso, ferrugineo; 
rostro brcviore, paliidiore, conico, coniplanato, hispidulo, cou- 
tinuo; setis 0, hispidulo-scabris, achenium duplo supcrantibus. 
Sclioenus inexpansus Mich. Flor. 1. 35. (Jide specim.) - — Ca- 
rolina, Georgia. — Slamina 3. R. inexpansa junior Kaht. herb. 
fol. 2 (Sclioenus dissectus Bosc), a planta Mich. valde diversa, 
in herb Willd. sub nomine R. distantis cxstat. 

35. R. SETACEA Vahl. Enum. 2. 233 et herb. Nees ab Esenb. 
in lAnnaea 9. 297. Glauca; culmis setaceo-flliformibus, foliatis; 
foliis Jineari-setaceis, margine scabriusculis; corymbis axillari- 
bus et terminalibus, longe pedunculatis, laxis, oligostachyis ; spi- 
cis solitariis, ovatis, acutis, sub3-floris, ferrugineis; achenio 
obovato, lenticulari, transversim undulato, lenticulari, transver- 
sim undulato-rugoso, laete fusco; rostro abbreviato-conico, lato, 
cinereo-fuscescente, continuo; setulis 6, hispidulo-scabris , bre- 
vibus. Schoenus rariilorus Michaux. Flor. 1. 35 et herb. (JEl- 
lioil. Bot. 1. 58?) R. niicrantha Pursh. Flor. 1. 48. (excl. syn. 
el diagn. Vahl.) — Georgia, Carolina. — Schoenus rariflorus 
M.ich. a Vahlio infaustc ad Rhynchosporum micrantham ducitur. 

36. R. FiLiFOLiA. Culmis caespitosis, filiformi-setaceis, 
iriangularibus (?), foliatis; foliis lineari-setaceis, carinatis, su- 
perne ad marginem scabris; pcdunculis axillaribus et termina- 
libus, 2-4-stachyis; spicis oblongis, acutis, 3-4-floris, stramineis; 
flore tcrminali tabescente ; achenio elliptico, lenticulari, irans- 
versim undulato-ruguloso , stramineo-flavido, nifidulo; rosti'o 
breviore, conico, fuscescente, continuo; setis 6, antrorsum his- 
pidulo-scabris, fructum aequantibus. — Brasilia meridionalis. 
Sellow legit. 

37. R. SPARSA Vahl. Enum. 2. 230 et herb. Pursh. Flor. 
1. 48. Elliolt. Bot. 1. 62. /. 2./. 1. Torrey. Flor. 1. 56. Nees 
ab Esenb. in Linnaea 9. 297. Culmis gracilibus, triangularibus, 
foliatis; foliis rigidulis, linearibus, plaiiis, margine carinaque 
scabris ; cymis axillaribus et terminalibus, pedunculatis, diflusis; 
spicis solitariis, obovatis, 2-3-floris, stramineo-fuscescentibus ; 
floribus omnibus fertilibus; achenio obovato-elliptico, leuticulari, 
transversim undulato, pallide ferrugineo; rosfro abbrevialo, lato, 
concolori; setis 6, hispidulo-scabris , achenium superantibus. 
Schoenus sparsus Mich. Flor. 1. 35 et herb. Schoenus milia- 
ceus Lam. lll. 1. 137. (Jide Vahl.) — Carolina, Georgia. 2\. 
— An Schoenus miliaceus Lam. in Vahl. herb. recte huc rela- 
tus? spicae (floriferae) majores vidcntur. 

38. R. POLYPHYLLA Vahl. Enum. 2. 230 et herb. Culmis 
triangularibus, foliosis, glabris ; foliis approximatis, elongatis, li- 300 CYPERACEAE juss. (Rhynchospora.) 

iiearibus, carinato-planis, rigidis, snpra, margine carinaque sca- 
bris; paniculis axlllaribus et tcrminalibus, ramosis, breviter pe- 
dunculatis; spicis lanceolatis, acutatis, stramineo-fuscescentibus, 
3-5-floris; floribus omnibus fertilibus; stylo summo apice bi- 
lobo ; acbenio obovato, biconvexo, obsolete costato, transversim 
undulato-rugoso, ferrugineo, nitido ; rostro breviore, conico, vi- 
ridi, basi soiuto; setulis duabus, minutis, hispiduio-scabris, saepe 
nullis. Schoenus polyphyllus Vahl. Eclos;. 2. 5. Mitrospora 
polyphylla Nees ah Esenb. in Linnaea 9. 295. R. rigida Spreng. 
Sysf. 1. 196. (Jtde specim. Balbis.) Haloschoenus rigidus Nees 
ah Esenh. in herb. Kth. R. aurea Sieb. herb. Mariin. n. 9. (for- 
ma lalifoUa, ramosior.) R. gracilis IVilld. herb. n. 1139. /b/. 2 
{sub hoc noniine a Swartzio misso.}? — Montserrat, Jamaica, 
Martinica, Peruvia (Poeppig). Spicae 3-5-florae; flores omnes 
hermaphroditi, diandri (vel triandri in planta peruviana.). Spi- 
cae in spociminibus peruvianis minores et pallidiorcs. 

39. R. Schiedea:va. Culmo triangulari, folialo ; foliis rigi- 
dulis, margine carinaque scaberrimis ; [)aniculis axillaribus et ter- 
minalibus, pyramidalibus, ramosis, patentissimis; spicis solita- 
riis vel geminis, lanccolatis, 2-3-floris; achenio obovato-subro- 
tundo, turgide biconvcxo, subtilissime cancellato, stramineo-fus- 
cescente, nitidulo; rostro vix longiore, conico-subulato, basi so- 
luto, nigrescente; setis 3 vel 4, hispidulo-scabris, fructu brevio- 
ribus. Chaetosporae specics Schlechtend. in Linnaea 6. 29. — 
Mexico. Schiede legit. 

40. R. BROMOIUE.S. Glauco-virens; culmo iriangulari, fo- 
liato vaginisque villoso-pubesccntibus ; foliis culmum subaequan- 
iibus, rigidis, planis, subtus pubescentibus, supra margincque 
scabris ; paniculis axillaribus et terminalibus, pedunculatis, dua- 
bus inferioribus remotis, superioribus corymboso-approximatis; 
spicis oblongis, acutatis, snb9-floris ; squamis ellipticis, mucro- 
iiato-aristaiis , stramineo-pallidis, cinnamonieo-punctulatis, su- 
porne dorso aristaque hispidulo-scabris ; staminibus 2; stylo 
bifido, basi conico-dilatato ; achenio ...; setis 6, scabris, elon- 
gatis. — Brasilia meridionalis. Sellow legit. -^ Squamae un- 
dique imbricaiae. 

41. R. PARAEKSIS Schrad. in herh. rcg. Berol. Caespitosa; 
culmis iriangularibus, foliatis ; foliis radicalibus culnmm acquan- 
tibus, rigidulis, glauco-viridibus, margine scabris, inferne angus- 
iatis; culmeis similibus, sed minoribus; paniculis ramosis, cy- 
maeformibus, in apice culmi axillaribus et terminalibus; ramis 
divaricatis, villosis ; spicis oblongis, plurifloris, plcrisquc vivi- 
paris ; achenio obovato-pyriformi, lenticulari-biconvcxo, subtilis- 
sime rcticulato-scrobiculato, albido-cincreo ; rostro ovato, com- 
planato, continno, fusccsccnie; sctis 5, hispidulo-scabris. — 
Brasilia. (Prov. Para.) 7\. — Squamac undiquc imbricatae. 

42. R. UIMBRATlCOLA Poeppig el Kth. Culmis trigonis, fo- 
liatis vaginisque glabris; foliis approximatis , late lanceolatis, CYPERACEAE jlss. (Rliynchospora.) 301 

acniaiis, muUiiiorvii.s, planis. mcinlii-aiiaceis, lacte viridil)u.s, mar- 
gine scabris; paniculis siinplicilius, avillaribus ct terminalibus, 
longe ])cilunculatis; ramis patcntibus, liispitlulo-scabris; spicis 
oblon^is, multifloris; squamis mucronatis, luscesccntibus, apice 
scabriusculis ; staminibns 3; stylo basi conico-dilatato, apice bi- 
fido ; achenio ....; setis 5, scabris, clonn;atis. — Pcruvia (nii.s- 
sion de Cholonos ad Ilualla^am), in sylvis opacis. Floret Julio. 
Poeppig legit. — Culmi sulcati. Folia basi angustata, 6-8-poI- 
licaria, 15-16 lineas lata. Vaginac trigonae, glabrac, sulcatae, 
ore subtruncatae, pollicaros. Paniculae folio duplo brcviores; 
ramis sparsis , patcntibus, inforioribus tri-, supcrioribus 2-1- 
stacliyis, triquctris, liispidulo-scabris; bractcis setaceis. Spicae 
pedicellatac, utriuquc acutiusculae, 3-3k lineas longae, sub20- 
florae. Squamae undique imbricatae, ovatae, acutiusculae, mu- 
cronatae, supcrioros muticae, convoxo-naviculares, mcmbranaceae, 
«ninerviae, pallide cinnamomoo-fuscae; quinque inferiores grada- 
tim minores, vacuae, longius mucronatae. Setae strictae, an- 
trorsum scabrao, forrugineae, ovarium foecundatum duplo supc- 
rantes. Stamina 3. Filamenta persistcntia, elongata, hyalino- 
ferruginea. Anthorae linearos, obtusae, flavae, angulis sulcisquc 
ferrugineae. Ovarium foecundatum obovatum, plano-convexum, 
ferrugiueo-castaneum. vStylus longissimus, apice inacqualiter bi- 
fidus, forrugineus, basi conico-dilatatus ibique pallidior. Species 
anomala praosertim ob liabitum et spicam multifloram. 

43. R. CEPHALOTES Vohl. Enum. 2. 237 et herb. JVees ah 
Esenb. in Linnaea 9. 297. IVilld. herh. n. 1148. Culmo trian- 
gulari, foliato ; foliis margine scaberrimis ; panicula tcrminali, ca- 
pitato-contracta, ovato-subglobosa vel cylindraceo-oblonga, don- 
sa ; involucro subtriphyllo, longissimo, basi ciliato ; spicis ob- 
longo-lanceolatis, terctibus, 8-9-floris ; achenio obovato, lenticu- 
lari-biconvexo, angulis incrassatis, pallidioribus, transverse undu- 
lato-ruguloso, ferruginco, nitidulo; rostro longiore, conico-su- 
bulato, fuscescente, basi lato, adnato ; setis 5-6, hispidulo-scabris, 
rostrum aoquantibus. Schocnus cephalotes RoUb. Gram. 61. 
/. 20. Scloria fasciculata IVilld. herb. n. 17334 {forma angu- 
stifolia , viinpara.)? — Guiana , Brasilia meridionalis. 2|. — 
Spicae interdum viviparac. Squamae viridulo-testaceae. Sta- 
mina 3. Stylus superne bifidus. Antherae usque ad basim pol- 
liniferac. Sprengel (Syst. 1. 195.) huc ducit Scirpum cephalo- 
lidem (capitulo ovato , squarroso; involucro triphyllo, longo) 
Z>inn. Spec. 1. 76. Vahl. Enum. 2. 263. 

44. R. COMCA HamiU. Prod. planf. Ind. occident. 15. Cul- 
mo argnte triquotro, folioso, inferne vaginato, ropente ; panicula 
contracta, conica; spiculis laxis, albescentibus; involucro iri- 
phyllo ; foliis amplioribus. Hamilt, — Cajcuna. — Eadcm ac 
praecedens ? 302 CYPERACEAE juss. (Rhynchospora.) 

Species mihi dubiae. 

V 45. R. SCLERIOIDES Hooli. et W. Arnott. in Beechey^s Voy. 3. 
99. Panicnlis densis, erectis, rigidis, axiilaribus ; squamis ad- 
pressis; foliis rigidis, margine dorsoque scabris, culmum triquc- 
trum aequantibus. Hook. et Arnott. — Insulae Sandwiccnses. 
• — Gulmus fob'osus, glaber. Spicae dense fasciculato-paniculatae; 
paniculis axillaribus; spiculis trifloris. Squamac mucronato-arista- 
tae, glabrae. Achenium subrotundum, lenticulari-compressum, punc- 
tato-lineatum , glabrum; rostello ensiformi, achenii latitudinem 
aequante, longitudine duplo superante. Stylus elongatus, bifidus. 
Setae 4-6, capillares, rctrorsum scabrae. (Hook. et Aruott.) 

46. R. VICOZENSIS Schulf. Mant. 2. 46. Culmis foliosis, 
irigonis; foliis carinalis, margine scabriusculis ; corymbo termi- 
nali, composito; spiculis ovato-oblongis ; glumis cuspidatis ; stig- 
matibus 2 ; achenio transversim undulato , rostrato. Schracl. 
Chaetospora vicozensis Schrad. mss. — Brasilia. — Setae 
5 V. 6. 

47. R. PYRAMIDATA Hamilt. Prod. 15. Culmo argute tri- 
quetro, folioso ; foliis glaberrimis; panicula elongata, interrupta; 
fasciculis pyramidato-thyrsoideis ; rhachi subpilosa; spiculls al- 
bescentibus. Hamilt. — Jamaica. — R. polyphylla Vahl.? 

48. R. CADUCA ElUott. Bot. 1. 62. Nuil. Gen. 1. 33. Culmo 
triquetro ; paniculis axillaribus, erectis ; spiculis fasciculatis, ses- 
silibiis ; semine lenticulari, rugoso ; setulis semine duplo longio- 
ribus. Ell, — America borealis. 

49. R. Elliottii Diefr. Spec. 2. 69. Culmo triquetro; 
paniculis decompositis, axillaribus terminalibusque, pcndulis; 
spiculis fasciculatis ; semine obovato , rugoso , setulis obval- 
lato. Ell. Scirpus Schoenoides Ellioit. Bot. 1. 89. Null. Gen. 
1. 32. — Amcrica borealis. — Achenium obovatum, compres- 
sum, transverse rugosum, ferrugiiieum, tuberulo conico albido 
coronatum, setis fructum superanlibus cinctum. Ell. 

50. R. CAPILLACEA Torrey. Flor. 1. 55. Culmis gracilibus, 
triquetris, foliatis; foliis setaceis ; spicis 3-5, subterminalibus, 
fuscis ; achenio stipitato, parum rugoso, basi styli rostrato ; se- 
tis 6, scabris, fructu longioribus. Schoenus setaceus Muehlenh. 
Gram. 6. — Pennsylvania. — Stamina 3. Stylus bifidus. A 
Schoeno setaceo Berg. et Vahl. longe diversa. 

51. R. PILULIFERA Bertoloni Piant. del Bras. 2. Opusc. 
scienz. di Bol. 3. 406^ Schult. Mani. 2. 49. Spicis axillaribus, 
compositis, pedunculatis, folio brevioribus; spiculis pai^tialibus 
globulosis, nudis; foliis linearibus, elongatis, plauis. Bertolon* 
— Brasilia. — Pleurostachyos specics ? 

Species mihi nonnisi nominc notae. 

52. R. PARVA. Cephaloschocnus parvus Nees ah Esenl. iri 
Linnaea 9. 296. CYPERACEAE juss. (Rh} ncliospora.) SO.*} 

.53. R. TENUmoSTRIS. Ccplialosclioemis tenuiroslris Nees 
ah Esenh. l. c. 

54. R. Pseudo-Mariscus. Cephalosehoenus Pseudo-Maris- 
cus Nees ah Esenh. l. c. 

5;>. R. SYLVATICA iVec« a5 £sen5. ?. r. 297. R. comata Xi«^.? 

56. R. MariSCULUS Nees ah Esenh. l. c. 

57. R. LEUCOCEPHALA Nees ah Esenh. et Meyen l. c. 

CLADIUM r.BnowyE, scirnAD., r.hrown. 

Spicae bi- vel uniflorae; floribus herinaphroditis; infcriore 
rarius masculo. Squamae undique imbricatae; inferiores va- 
cuae. Setae squamulaeve cahcinae nullae. Stylus tri- (ra- 
rius 2-4-) fidus, basi conico-incrassatus, continuus. Acheniuui 
osseum, per basim styli vahlc auctam ovatam calyptraefor- 
mem plane obtectum eique interne adnatum, drupam exsuc- 
cam referens. Ctihni foliati. Umbellae axillares et termi- 
nales^ plerumque compositae; spicis capitato-conglomeratis. 
(Charact. generic. juxta Cladium Mariscum et triglomeratum.) 
Huic generi potius nomen Schoeni servaudum. 

Species gcnuinae. 

/ 1. C. Mariscus Brow7i. Prod. 236. Culmis tcretibus, 
siriatis, glabris, foliatis; intcrnodiis superioribus alternatim ad 
nnum latus canaliculatis ; foliis rigidis , carinato-planis , carina 
margineque spinuloso-serrulatis ; vmibellis axillaribus et termi- 
nalibus, magis minusve compositis, corymbiformibus; spicis ca- 
pitato-conglomeratis , bifloris, ferrugineis ; stylo 3- (rarius 2- 
vel -4-) fido; fructu ovato, mucronato, laevi, ferrugineo, nitido. 
C. germanicum Schrad. Germ. 1. 75. t. 5. f. 7. 3Ierl. et Koch. 
Germ. 1. 360. Nees ah Esenh. in Linnaea 9. 301. Scboenus 
Mariscus Linn. Spec. 1. 62. Host. Gram. 3. t. 53. Flor. Dan. 
t. 1202. En^l. Bot. t. 950. Schoenus Cladium Swartz. Prod. 
19. EJ7isd. Flor. 1. 97. {,Jide Broivn.) Scboenus effusus Sivartz. 
Prod. 19. (Jide Brow7i.) Cladium occidentale Boem. et Schidf. 
Syst. 1. 284. (excl. syn. Schrad.) Sieh. herh. Manrit. n. 27. (7iec 
Schrad.) Cladium pahistre Poir. (fide Schidt. Mant. 1. 229.) 
Schoenus castaneus IVilld. Jierh. n. 1121. C. leptostachyum 
Nees ah Ese7ih. in Liimaea 9. 301. (Jide specim.) 

|3) floribundum; ramosius; microcephalum. Schoenus flori- 

buudus IVilld. heth. n. 1122, e Ma7irilio. Schoenus Ma- 

riscus var. cx Portorico Vahl. l. c. in ad^iot. 

— Europa, Sibiria, Insula Sara (Mare Caspium.), Jamaica, Cap. 

b. spei, Mauritius, Bladagascaria, Nova Hollandia, Insulae Saiid- 

wicenses. 2\.. — Spicae biflorae; pistiflum floris inferioris in- 
terdum (in Schoeno castaneo et floribundo TVilld. herh.) abor- 
tiens. Stamina 2. Antherae linearcs, longe mucronatae, flavae. 304 CYPERACEAE juss. (Cladiiim.) 

Slyliis iri-, rarlus quadrifidus (2- v. 3-fi(lus, iesi. Mert. et Koch.), 
basi conico-inorassatus, cum ovario continuus. Acheniuni os- 
seum, subrotundo-obovatum, mucronatum, punctulato-scabrius- 
culum , in basi styli acuta ovata mucronata laevi fcrruginea 
nitida calyptraeformi plane receptum eique interne adnatum. 
Semen immaturum erectum C. occidentale Schrad. Germ. 1. 76. 
in adnot., a Roem. et Schult. (Syst. 1. 284) ad Schoenum Cla- 
dium Sw. ductum, longe differt fructibus setis cinctis. (Rhyn- 
chosporae species quaedam?) 

2. C. TRIGLOMERATUM JVees ah Esenh. in Linnaea 9. 301. 
Culmis rigidis, tcretibus, striatis, glabris, folialis ; internodiis 
superioribus alternatim ad unum latus canaliculatis ; foliis rigi- 
dis, anguste linearibus, carinato-planis, margine serrulatis ; um- 
bellis pauciradiatis, axillaribus simplicibus, longe pcdunculatis, 
ierminalibus compositis ; spicis capi(ato-conglomeratis, bifloris, 
ferrugineis ; stylo trifido ; fructu ovato, acuminato, lacvi, nitido, 
pallide ferrugineo. Scleria triglomerata Mich. Flor. 2. 168. 
\fide specim. Torrey.) Pursh. Flor. 1. 46. 3fuehlenh. Gram. 260. 
irilld. Spec. 4. 319. (Elliott. Bot. 2. 558?) Schoenus mariscoides 
Muehlenh. Gram. 5. Torrey. Flor. 1. 54. Becl: Flor. 428. Schoe- 
nus inermis IVUld. herh. n. 1124. — America borealis. 21^ — 
Spicae biflorae; pistillum floris inferioris imperfcctum. St^mina 
2. Forma minur C. Marisci? 

Species dubiae. 

3. C. ARTICULATtJM Brown. Prod. 237. Panicula decom- 
posita, bracteata; culmo folioso, tereti foliisque articulatis. 
Brown. — Nova Hollandia. 

4. C. TERETirOLIUM Brown. Prod. 237. (JVees ah Esenh. in 
Sieh. Agrost. n. 6 et in Linnaea 9. 301?) Panicula subcoarc- 
tata, composita; squamis ciliatis ; culmo terctiusculo; foliis ra- 
dicalibus elongatis) angulato-teretibus ; caulino abbrcviaio. Brown. 
— Nova Hollandia. — Spicae in speciminc Sieberiano biflorac, 
atro-sanguineae. Stamina 3. Stylus bifidus. 

5. C. GLOMERATUM Brown. Prod. 237. (Nees ah Esenh. in 
Sieb. Asp-ost. n. 4 et in Linnaea 9. 301?) Panicula coarciala, 
spathacea; spiculis capitato-congestis, bifloris ; nucibus ovalibus; 
culmo tereti-compresso, lacvi; foliis radicalibus tcretibus, clon- 
gatis ; caulinis distantibus, vagina brcvioribus. Brown. — Nova 
HoIIandia. — Planta Siebcriana Schoeno acuio Lahill. simillima. 

6. C. JUNCEUM Brown. Prod. 237. Spica iiidivisa; spicu- 
lis subgeminatis, scssilibus, unifloris; culmis tcrctibus, exsulcis, 
basi sub apiccque vaginatis ; vaginis strictis ; foliolis brcvissimis, 
verticalibus. Brown. — Nova Ilollandia. 

7. C. PAUCIFLORUM Brown. Prod. 237. Spica pauciflora, 
rara; spiculis solitariis, subpedunculatis, unifloris; squamis mu- 
cronatis ; culmis tcrctibus, strialis, basi medioquc vaginatis; va- 
ginarum foliolis setaceis, brevissimis. Brown. — Nova Ilollandia. 

8. C. CYPERACEAE jlss. (Cladium.) 305 

8. C. DECOMPOSTTUM Broivn. P/Of/. 237. Panicula doconi- 
po.sIta; Lractcis aristaiis, spiculis ^eminatis tluplo lon^Ioribus; 
culmo tcrcti, folioso; foliis convolutis, aspcrrimis. Hrown. — 
Nova Ilollandla. 

9. C. RaduLA Brown. Prod. 237. {Nees ah Esenh. in Sieh. 
Agrosf. n. 12 et in Linnaea 9. 301?) Panicula composita, ef- 
fusa; spiculis altornis^ approximatls ; squamis acumlnatls ; culmo 
tercti , folloso ; folils convolutis, aspcrrlmis. lirown. — Nova 
llollandla. — Spicae In specimine Sleberlano plane imperfcctae. 

10. C. DEUSTUM Brown. Prod. 237. Panlcula coarctata, 
clongata, foliacea; squamls acumlnatis bractclsquc marglne la- 
iiatls; culmo teretl, folioso; follls convolutls, asperis; infimo- 
rum vaginis barbatis. Broivn. — Nova Ilollandla. 

11. C. MEDIUM Brown. Prod. 237. Panicula subspicata, 
foliata; squamis acuminatis bracteisque imbcrblbus; culmo te- 
rcti, folioso ; follls canallculatis, setaceis, laevibus ; vaginls ore 
lanatis. Brown. — Nova IloIIandla. 

12. C. LANIGERUM Brown. Prod. 237. Panicula subspi- 
cata; squamls acutis bi'acteisque imberbibus ; nuclbus Iriquetrls; 
culmo tereti, folioso, follls fillfonnibus laevibus breviore; vagi- 
nis ore lanatis. Brown. — Nova Ilollandia. 

13. C. FiLUr>I Brown. Prod. 237. (^Nces ah Esenh. in Sieh. 
Agrost. n. 11 et in JAnnaea 9. 301?) Panlcula coarctata, clon- 
gata, foliata; glomerulls alternis, compositis; spiculis subulaiis ; 
squamis aristaio-acumlnatis, tetrandrls ; culmo tereii, folioso ; 
follis involuiis, elongatis, asperis. Broivn. Schoenus filum Z«- 
bill. Nov. IIoll. 1. 18. t. 19. — Nova Ilollandla. — Spicae in 
specimine Sieberlano valde juveniles, uniflorae? Siamina 3. Sty- 
lus trlfidus. 

14. C. SCHOENOIDES Brown. Frod. 237. Spica subconipo- 
sita; spiculis lanceolaiis, uniflorls; squamls nudis ; culmo aphyllo 
foliisque radlcallbus longiorlbus compresso; vaglnis imberbibus. 
Brown. Schoenus acuius Lahill. Nov. IIoll. 1. 18. /. 18. Willd. 
Jierh. n. 1102. Schoenus falcaius Nees ah Esenh. in Sieh. Agrost. 
n. 18 et Linnaea 9. 298 (excl. syn. Brown.)? — Nova Hollan- 
dia. — Poiius Schocni species? 

15. C. DUBIUM Nees ah Esenh. in Sieh. Agrost. n. 5. Spreng. 
Syst. cur. post. 21. Nees ah Esenh. in Linnaea 9. 301. Culmis 
teretiusculls, ad unum laius canaliculails et scabriusculls, folia- 
tis ; foliis radicalibus culmo brevioribus, rlgidls, compressis, glabris ; 
caullnls ad vaginas acuiaias redaciis ; paniculis axillaribus et ter- 
minallbus, simpllclbus, longe pedunculatis; ramls crectis; spicis 
fasciculato-congesiis ; fasciculis subtrisiachyis, subrotundo-clava- 
tis, bracieis duabus acuminato-arisiaiis suftultis; spicis ovato- 
oblongls, compressis, blfloris ; squamis dlstichis, carinails, acuto- 
submucronails , ferrugiuco-sanguineis , margine hyalino-albidis, 
cillaiis; achenio ovato, hinc convexo, inde excavato-biangulato, 
apice rotundaio ct puberulo, basi cuneato-angusiaio. — Nova 

KuNTH. Synops. II. [ 20 ] 306 CYPERACEAE juss. (Cladiiim.) 

}To1Iaiuria. — Stamin.i 3. Sfylus (rifichis. An merius Schoeni 
speciesl' Clailio glomerato Sieb, herb. et Schoeno acuto Lahill. 
simillimum. 

Specics mihi nonnisi nomine notac. 

16. C. BAHIENSE Nees ah Esenb. in Linnaea 9. 301. 

17. C. CHINENSE Nees ab Esenb. l. c. Idem ad Lepidosper- 
ma chinensc Ejusd,? 

CAUSTIS BROWX. 

Splcae blflorae; flore superiore hermaphrodito ; inferiore 
masculo, pistillo iuiperfecto. Squamae paucae, undique im- 
hricatae, carinatae; iuferiores vacuae. Setae squamuhaevc 
calyciuae nullae. Stamina 3-5. Stylus trifidus (3-4-fidus, 
fide Brown.), hasi conico-iiicrassatus. Achenium osscuui, 
rostratum; rostro contiuuo, pubescente. Plantae rigidae. 
Culmi aphylli {vaginis intcgris^ sp/iacilatis^ in mueronem 
subulatum concolorem productis\ infcrne indivisi^ tcre- 
tcs, superne paniculati , semiterctes\ ramulis ultimis su^ 
bulatis, foliiformibus. Spicae {in diversis plantis) panicu- 
latae, parvae. Nux ovata^ alba^ opaca. {Charact. habitus 
ex Brown.) 

1. C. FLEXCOSA Brown. Prod. 239. (?». s.) Paniculis ef- 
fusis, flexuosis ; ranutlis ultimis laevibus ; spicularum squamis 
glabris. Brown. Reslio uncinatus Nees ub Esenb. in Sieb. Agrost. 
n. 37 (certe^ et ? 35. (specimen robusiius^ Jloribus destilutum.) 
Caiislis recurvata Spreng. Sysi. cur. post. 26. Melachne Sicberi 
ScJirad. apud Nees ab Esenb. in Linnaea 9, 301. {Jide synon. 
Sieb. Agrosl. n. 35.) — Nova Ilollandia. — Spicae cylindraceo- 
subuh-itae, biflorae. Flores triandri; superior hermaphroditus; 
infcrior mascuUis, pistillo cfTeto. Squamae 5, undique imbrica- 
tae, carinatao, apice acutato- subulaiae, nigro-castancae, cariua 
scabriusculac; terniinalis tcnuiter niembranacea, florem invol- 
vens. Filamenta 3, longissima, hyalino-fuscescentia. Anthcrae 
lincares, atro-castancae; appendice elongata, acula. Ovarium 
oblongum, triangulare, glabrum. Stylus longissimus, apice tri- 
fidus, basi conico-incrassatus ibique pubescens, ferrugineus. 
Stigmata elongata, pubcrula. Frucius mihi ignoti. (Descript. 
secundum spccimcn Urvillcanum, Urowniano simillimum.) 

2. C. DIOECA Brown. Prod. 239. l'aniculis flexuosis, sub- 
ooarctatis; ramulis ultimis marginc scabris; spicularum squamis 
pubescentibus. Brown. — Nova Hollandia. 

3. C. PENTANDRA Brown. Prod. 240. {Sieb. Agrosl. n. 36.) 
Nees ab Escnb. in Linnaea 9. 301. (e.rcl. Sieb. Agrost. n. 13.) 
Kamis raniulisque stric(is; floribus pentandris! Brown. — Nova CYPERACEAE jlss. (Caustis.) 307 

Ilollaiulla. — Spicac biflorae, lanccolato-subulatae, bractea cloii- 
gata spatliiforiui subulata suflullae et ]>artim invohitae. Flos 
supcrior (teriuiualis) herinaphroditus, pcutaiidcr; inferior niascu- 
lus?, pentantler? Squauiae sex, acutato-suluilatae, undique im- 
bricatae, carinato-convexac, cxtcrnc pubesccnti-scabriusculae, 
atro-castaneae, Filamenta persistc.itia, elongata, hyalino-fusces- 
centia. Fructus (iinmaturus) teretiusculus, albidus, laevis, gla- 
bcr, apice uigrescenti-fuscescens. (Descript. sccundum specimcn 
l^iiicomplctumj Sieberianum.) 

Spccics dubia. 

4. C. SiEBERl. Panicula raniosa, foliata; ramis ramulis, 
quc adpressis, his spicaeformibus ; spicis bifloris; flore utroque 
tetrandro; pistillo floris inferioris elfeto; squamis intimis acutis 
vel obtusis, exterioribus acuminato-subulatis ; achenio oblongo, 
acuto-apicato, triangulari, subtilissime tubcrculato- puiictulato, 
ferrugineo, nitido , vcrtice sphacilato-nigrcscente et puberulo. 
Gahnia psittacorum Sieb. Agrost. n, 13. Epiandra terctifolia 
Presl. in Isis 1828. 21. fasc. 3. 4. p. 270. Didymonema filifo- 
lia Presl. Diss. 1829. c. iab. — Nova Hollandia. 2|. — 
Spicae biflorae; floribus 4-andris ; superiorc hermaphrodito; in- 
feriore inasculo, pistillo imperfecto, trifido. Squamae sex, ova- 
tae, undique imbricatae, carinato-convexae, subcoriaceae, punc- 
tulato-scabriusculae, carina scabra, olivaceo-castaneae; quatuor 
exteriores vacuae, apice acuminato - subulatae ; duae interiores 
brcviores, acutae vel obtusae. Filamenta 4 (vel G?), persisteii- 
tia, longissinia , hyaliiio - albida. Antherae lineares, appendice 
longa subulata, flavidae. Achenium oblongum, acutato-apicatum, 
triangulare, angulis obtusis, subtilissime tuberculato-punctula- 
tum, fcrrugineum, nitidulum, apice sphacilato-nigrescens ibique 
puberulum, interne laeve, transvcrse lineolatum , castaneum et 
iiitiduni. Semen erectum, oblique oblongum, apice rotundatum, 
basi acutum, laeve, flavescens, rhaphi lineari instructum. Nees 
ab Esenbeck (in Linnaea 9. 301.) synonymon Sieberianum ad 
praecedentem ducit. 

IjEPISIA presl, 

Spicae biflorae; flore superiore hermaphrodito ; inferiorc 
inasculo, pistillo elFeto. Squamae distichae, cariuato-navicu- 
lares; inferiores gradatim minores, mucrouato-aristatae, va- 
cuae. Setae squamulaeque calycinae nullae. Stamina 3. 
Stylus trifidus, basi pyramidato-incrassatus, cum ovario con- 
tinuus. Acheuium (immaturum) trigonum, basi styli persi- 
stente triangulari-pyramidata continua rostratum. Culmi 
teretiusculi^ foliuti. Folia Jlliformia^ caiialiculata, rigicla. 

[ 20 • ] 308 CYPERACEAE juss. (Lepisia.) 

Spicae fascicuiato-congestae-, fasciculis pcr racemum dis- 
positis^ folio snffultis. Vix ab Eljnantbo distingueuda. 

1. L. USTULATA Presl. Diss. 1829. c. iah. Schoenus 
ustulatus Linn. Mant. 178. Thunh. Prod. 16. Ejusd. Flor. Cap. 
1. 354. Rotth. Gram. 63. /. 18. /. 1. VaU. Enum. 2. 222 et 
hcrh. IVilld. herh. n. 1125. (spicae vermihus exesae.) Nees ah 
Esenh. in Linnaea 7. 527. (excl. Schoeno capillaceo Thunh.) Sieh. 
herh. Cap. n. 117. Elynanthus ustulatus Nees ah Esenh. in herb. 
reg. Bcrol. et in Linnaea 10. 198. — Cap. b. spei. 2|i — Cul- 
nii glabri. Folia marginibus scabra. Spicae lanceoLatac, com- 
pressiusculae. Squamac uninerviae, papyraceae, ferrugineae, sca- 
briusculae, superiores fertiles, niucronatae, lateribus versum me- 
dium sanguineae, carina viriili. Filamenta pei'sistentia , longis- 
sima. Antherae iinearcs, tetragonae , ferrugineae; appeuilice 
elongata. Stylus longissimus, trifidus, basi pyramitlato-incrassa- 
tus, scabriusculus, cum ovario continuus. A Neesio ab Esen- 
beck in Linnaea 9 omissa. 

ELYNANTHUS lestiboud., kees ab ESEys. 

Spicae 1-4-florae; flos terininalis hermaphroditus, 3-, in- 
terdum 4- vel 6-ander; rcliqui masculi, pistillo effeto, 5-6- 
vel 8-andri. Squamae distichac, carinato-naviculares ,• inferio- 
res brcviores, vacuac. Setae squamulaeque calycinae nullae. 
Stylus triiidus, basi bulboso-incrassatus. Achcnium triangu- 
lare, basi styli persistcnte bulboso-incrassata coronatum. 
Plantae rigidae. Culmi basi foliati. Folia canaliculata^ 
angustissima. Spicae in apice culmi Jasciculato-congestae', 
fasciculis alternis, approxinMtis^ folio suffultis. 

1. E. COMPAR ISees ah Esenh. in Linnaea 7. 520. 9. 298. 
10. 187. Spicis 3-4-floris; flore terminali hermapbrodito, 3-4- 
vel 6-andro ; reliquis masculis , pistilio cfTeto , 5-6-8-andris. 
Schoenus comjjar Linn. Mant. 117. Rotth. Gram. 65. /. 18. /. 4. 
Thunh. Prod. 16. Ejusd. Flor. Cap. 1. 351. Vahl. Enum. 2.216 
et herh. Schoenus arenarius Schrad. Anal. Cap. Cyp. 26. t. 4. 
/. 2. (Sieh. herb. Cap. n. 106.) E. arenarius Nees ah Esenh. in 
Linnaea 9. 298. Rhynchospora nitlda Spreng. JV. Entd. 3. 10. 
Ejusd. Syst. 1. 195. Schoenus pungens IVilld. herb. n. 1103. 
(m Mauritio a Petit-Th. lectus ; an patria a Willdenowio 
recle notata?) Schoenus viscosus Schrad. Anul. Cap. Cyp. 2(). 
Elynantlms viscosus Nees ah Esenh. in Linnaea 9. 298. 10. 186. 
— Caj). b. spei. 24^ — Culmi teretiusculi, basi foliati (in her- 
bario Vahlii nonnisi pars superior suppetit, inde plantam aphyl- 
lam dicit). Spicae in speciminc Vahliano triflorac ; flores duo 
inferioros mascnli, pcntandri (letrandri, ex Rottb.), pistillo cf- 
feto; terminalis hermaphroditus, friandcr, adjecfis fUamcntis dao- CYPERACEAE juss. (Elynanthus.) 309 

bus iniiiuiissiniis casiratis. Squamae disiidtac, coriaccac, uiii- 

nerviac, fcrrugiuco-croccae, g^abrac, niiidac. Acbcuiuui (iuiuia- 

turuni) iriaii<>'ularc, basi siyli bulbosu-iucrassata ovaia scabrius- 

cula, cuui iVuciu ariiculaia corouatuni. 

2. E. CUSPIDATUS Kees aft Esenh, in Linnaea 9. 298. 10. 

188. Spicis uuilloris, triantlris. Scboeuus cuspiilatus RoUh. 

Gram. 66. t 18. f. 3. T/mnh. Prod. 16. Ejusd. Elor. Cap. 1. 350. 

VaJd. Enum. 2. 217 et herh. (specimen juvenile, incomplelum.) Sieh. 
hei-b. Cap. n. 108. Ecklon. heih. n. 863. Cbactospora cuspidaia 
Nees ah Esenh. in Limiaea 7. 529. Fuircua filifolia Reichenh. 
in Sieh. herh. Cap. n. 107. Elyuauthus gracilis Nees ah Esenh. 
in Linnaea 9. 298. 10. 189. Schoeuus arisiaius Nees ah Esenh. 
in herb. reg. Berol. (^forma rohusiior), nec ? Thunh. Scbocuus 
ilcxuosus Steudel in herb. Lucae. (nec Thtinb.) — Cap. b. spei. 
2ji — Culmi filifornies, teretiusculi, glabri, basi foliaii. Spicae 
lanceolatae, conipressiusculae, uuiflorae. Squamae circiter 7, 
disiicbac, cariuaiae, acutato-mucrouaiac, uuiuerviae, airo-sangui- 
ncac, glabrae; inferiorcs gradatiin minores, vacuac. Stamina 3. 
Filamcnta persistentia, longissima, hyalina, niedio ferruginea. 
Antberae linearcs, luteae, apice mucronato-appcndiculaiac. Siy- 
lus trifidus, basi vcntricoso-incrassatus ibique triangularis et 
pubesccns. Fructus niibi adbuc ignotus. Suppetuni spociinina 
minora spicis interdum bifloris; flore altcro (icrminali) efleto. 

Species a me haud visae. 

3. E. SPATHACEUS Nees ah Esenh. in Linnaea 10. 186. 
Culmis obtuse trigonis, comprcssiusculis, filiformibus, laevibus; 
foliis couipresso- trigonis, canaliculatis, margine scabris; ligula 
nulla (adnaia); spiculis oblongo-Ianceolatis, glomcrato-spicatis ; 
spica ovata, capituliformi; iuvolucro 2-3-pbyIIo, e basi laia sca- 
riosa cymbiformi subulato; squamis obtusiusculis, scabris (rufo- 
fcrrugineis). JVees. 

a) involucro spiculis paulo longiore. Schoenus aggrcgatus 
Thtmh. Flor. Cap. 1. 349. 

|5) involucri folio altcro spiculis dujilo triplove longiore. 
— Cap. b. spei. 2^. — Differt ab affinibus E. viscoso et coni- 
pari involucri foliolis basi laia amplcctentibus, coloratis, sola 
cosia et mucrone trigono-subulato viridibus ct ligula baud dis- 
creta. (Nees.) Conf. cuin Ficinia composita. 

A. E. AURlTUS JVees ab Esenh. in Linnaea 9. 298. 10. 187. 
Culinis filiformibus, striatis; vaginis ore membranaceo-auricula- 
tis; auriculis oblongis; foliis culino brcvioi-ibus, Uucari-filiformi- 
bus, supra planis, margine scabris; fasciculis bis ierve geminis, 
approximaiis , involucro basi lanceolato subevaginato brcviori- 
bus; spiculis lanceolato-oblongis; squainis acutis, fuscis, niar- 
gine albo-membranaceis. Nees. — Cap. b. spei. l^. — Spitba- 
niaeus. Auriculis vaginaruni albis longis satis distincta specics^ 
habitu Luzulae campcstris. (Nees.) 310 CYPERACEAE juss. (Elynantluis.) 

5. E. SYLVATICUS Nees ah Eseiib. in Linnaea 9. 298. 10. 
188. Culmis tcretiusculis , striatis; vaginis ore mcmbraiiacco- 
bilobis, lobis brevibus, rotuiulatis; foliis cuimo brevioribus, sc- 
inicyliiulrico-filiformibus, supra canaliculatis, marginc scabris ; 
fasciculis bis terve geminis, approximatis, brevissimis, involucro 
infimo ut reliquis basi oblongo subevaginato brevioribus; spicu- 
lis lanceolato-oblongis ; squamis acutis, ferrugincis, margine pal- 
lidiorc. JVees. — Cap. b. spei. 2|. — Diflert ab E. aurito alti- 
tudinc saepe tripla, auriculis vaginarum brevibus, spiculis pal- 
lidioribus, vaginis bractearum viridibus, quae illi ad basim fus- 
cac. (Nces ab Esenb.) 

6. E. LOREUS Nees ah Esenh. in Linnuea 9. 298. 10. 188. 
Culmis teretiusculis, lacvibus, basi foliosis; vaginis subauritis; 
foliis linearibns, planis, rigidis, lcniter contortis, culmo brevio- 
ribus ; panicula terminali, dcnsa, oblonga, e ramis fasciculatis; 
spiculis oblongo-lanccolatis; squamis acutis; involucri foliis in- 
ferioribus panicula longioribus ; caryopsi nucamentacea, obovata, 
obtusc trigona, subtiliter punctulato-striata, a styli basi subu- 
lata angusta caryopsim subaequante glabra rostrata. Nees. — 
Cap. b. spei. 2^ — Quid Elynanthus anceps Nees ah Esenb. in 
Linnaea 9. 298? 

BUEKIA NEES AB ESENB, 

Spicae biflorae; flore iitroque herinaphrodito ; superlore 
praecociore. Squamae circitcr 5, subdistiche imbricatae, ca- 
rinatae; tres inferiores vacuae. Setae calycinae 8, loo^is- 
simacj capillaccae, hispidulae. Stamina tria. Stylus longissi- 
inus, apice sexfidus, hasi bulboso-incrassatus. Fructus (cary- 
opsis nucamcntacea) ovato-globosus, chartaceus, laevis, bulho 
styli coronatus, hasi callo annulari cinctus (sccundum Nees,). 
Culini tcretesy rigidi^ basi monopliijlli. Folium teres^ qh- 
gidum. Panicula terminalis^ contracta, stibsimplex^ folio 
mmgente sujfulta. 

1. B. PUNCTORIA Nees ah Esenh. in Linnaea 9. 300. 10. 
197. Schoenus punctorius Vahl. Enum. 2. 217 et herh. Chae- 
iospora punctoria Dietr. Spec. 2. 28. — Cap. b. spci. 2|i — 
Cuhiii ct folium glabra. Squamae subcoriaceae, fuscac, glabrae 
(in spcciminc Vahliano punctulato-scabriusculac) ; infcriorcs nm- 
cronatac, vacuae. Setac 8 (6 ex Necs.), antrorsum hispidulae, 
lcrrugineae. Stylus et in speciminc proj)rio et in Vahliano apicc 0- 
fulus (2-3-fidus, ramis bifidis ex Nees.). Fructus a mc nonduni visi. 

IDELERIA. 

Splcae hiflorae; florc ufroquc hermaphrodito (?). Squa- 
mae paucae, distichac, carinato-navicularcs ; iufcriores va- CYPERACEAE JiiSS. (Ideleiia.) 311 

cuae. Setac calyciuae 5, cjpillarcs, Lyallno-albidae, superne 
pubescentes; duae nnilto breviores, tenuiores et glabrac. Sta- 
mina 6. Stylus trifidus, basi conico-incrassatus ibique bispidus, 
Acheniuni .. .. Cnlml Irigotii^foliati^ scabri. Foiiaangusta^ 
rigidaj canaliculata^ margiiie scabra. Pedunculi uxillares 
et tcrminales^ fasciculati, poh/stac/iyi; spicis fasciculato- 
conglomcratis, bracteatis. Diffcrt ab Astcrocbacti pracscr- 
tim nuniero staniinuni. Gcnus dicatuni in nicnioriam Eduardi 
Ideleri, discipuli niei dilectissinii, cujusvis laudis dignissimi, 
cbcu parentibus, aniicis alque studiis niorte pracmatura cru= 
deliter ercpti. 

1. I. CAPENSIS. — Cap. b. spci. Dregc lcgii. 2}. 

Specics dubia. 

2. I. ? Neesii. SpicuHs bexandris, gb)inerato-spicatis; brac- 
teis foliaceis^ eloiigatis, strictis, basi iubulosis, fuscis ^ perigynii 
setis iuaequalibus ; loiigioribus pubcsccntibus; stvlo trifido. JSees. 
Carpba bexandra Nees ah Esenb. in Linnaea 9. 300. 10. 193. 
— Cap. b. spei. 2|. — Rbizoma crassum. Culmus pedabs, com- 
pressus, basi foliosus. Vaginae distichac. Folia cubno altiora, 
rigida, supra caualiculata, margine scabra. Spiculae axillares, 
fasciculato-glomeratae vel subspicatae, spicam foliosam compo- 
sitam struentes, brevissime pedicellatae, laiiceolatae , biflorae. 
Squamae fusco-purpureae. Stamina 6. Perjgynii setae capilla- 
res , tres flexuosae, pubescentcs, tres breviores, scabrae, omnes 
basi dilatatae. Stylus longus, trifidus, basi conico-incrassatus, 
pubescens, ab ovario strictura levi discretus. Ovarlum glabnnn. 
Fructus maturus baud suppetit. (Necs.) A jjraecedente vix diversa. 

ASTEROCIIAETE nees ab esenb. 

Spicae 2-florae; flore utroque hcrmaphrodito. Squamae 
paucae, distichae, carinato-naviculares ; infcriores vacuae. Se- 
tae calycinae 6, hispidae vel pubcscenti-plumosae, persisten- 
tcs. Stamina 3. Stylus trifidus, basi pyramidato-incrassa- 
tus. Achenium triangulare, basi persistente styli nuicrona- 
tum vel rostratum, setis persistentibus cinctum. Culmi tri- 
angulares^ foliati. Folia rigida, carinato-plana. Pani- 
culae axillares et terminales. Spicac soUtariae vcl capi- 
tato-con^lomcratae, Squamae dcciduae. Hinc Rhynchospo- 
rae, inde Carpbae proxime affinis, differt ab hac achcuio ro- 
strato, ab illa stylo trifido et fructu triangulari. 

1. A. GLOMERATA Nees ab Esenh. in Linnuea 9. 300. (fde 
synon.) 10. 194. Paniculis axillaribus et tcrminalibus, glomera- 312 CYPERACEAE juss. (Asterocliaetc.) 

tis; squamis carina hispidulo-scabris; setls hispidulo-scabris, 
acqualibus; achenio punctulis iniprcssis seriatis subtilissinic 
rcticulato, apicc mucronato et glabro. Schoenus tlactyloidcs 
Vahl. Lnum. 2. 224 et herb. ( frushdurn.) Schocnus glomeratus 
Thunl. Prod. 17. (/lile Vuhl.) Ejusd. Flor. Cap. 1. 358. 
Chactosjjora dactyloidcs Dietr. Spec. 2. 32. Carpha glomera- 
ta JVees ah Esenb. in Linnaea 7. 529. — Cap. b. spci. — 
Folia rigida, carinato-plana, carina margineque serrulato-scaber- 
rima. Spicae 1-2-florac. Squamae stramineo-fuscescentes. wSe- 
tac albidae. 

2. A. CAPlTELLAtA IVees ah Esenh. in Linnaea 9. 300. 10. 
194. Foliis anguste linearibus, complicato-carinatis, culmo bre- 
vioribus ; capituiis vcrsus apicem cuimi paucis, gcminatis, pe- 
dunculatis, approximatis; caryopsi argute granulata. JSees. — 
Cap. b. spei. 2|i — Differt a praecedente praeter notas datas : 
culnio Immili foliisque lineari-angustis, spiculis bifloris. (Nces.) 

3. A. TENUIS. Spicis capitato-glomeratis; glomerulis axil- 
laribus et tcrminalibus, geminis vel ternis, longe pedunculatis, 
raccmoso-dispositis; squamis carina glabris; setis scabris; achc- 
i)io punctulis impressis seriatis rcticulato-favoso, apicc acutato- 
rostrato et hispidulo. — Cap. b. spei. Zj. — Folia marginc sca- 
bra. Spicae biflorae. Squamae straminco-ferrugincac. Setac 6, 
scabrae, albidae, inaequalcs, fructu breviores. Varietas tcnuior 
A. glomeratac? Quid A. angustifolia Nees ab Esenb. in Lin- 
naea 9. 300. 

Spccics habitu alienae. 

4. A. ARUNDINACEA. Paniculis axillaribus ct tcrminalibus, 
ramosis; .spicis solitariis; squamis cxternc punclulato-scabrius- 
culis; setis pubescenti-plumosis ; achcnio (immaturo) rostrato; 
rostro pyramidato, piloso, continuo. Schoenus i'adiatus Forst. 
Prod. n. 491. Schoenus arundinaccus Vahl. Enum. 2. 220 et 
herb. (specimen juvenile.) IVilld. herb. n, 1117. (sjjecimen Jlorife-' 
rum.) Carpha arundinacea Brongn. in Duperre^j, It., hot. 169. 
/. 30. (Jide specim.) Carpha Urvilleana Gaudichaud apudNees ab 
Esenb. in Linnaea 9. 300. (Jide specim.) Chaetospora arundi- 
iiacca Dietr. Spec. 2. 32. — Nova Caledonia, Moluccae (Rawak, 
Waighiou). 7\. — Culmus trigonus, foliatus, glaber. Folia au- 
gusta, rigida, plana, carina margineque serrulato-scabra. Spicae 
biflorac, oblongae, acutatae, comprcssae. Squamae ovatae, acu- 
tatae, cariiiaiae, cinnamomeo-fuscae, deciduae. Setac 6, pubcs- 
ccnti-plumosac, fuscescentes, longitudinc squamarum. Filamcnta 
3, ferruginea. Stylus trifidus, basi pyramidato-incrassatus ibi- 
quc triangularis et pilosus. 

5. A. ELONGATA. Paniculis axillaribus ct tcrminalibus, 
ramosis; spicis solitariis; squaniis .supcrnc ad carinam scabris; 
setis pubescentibus ; achcnio (immaturo) basi styli pyramidata 
rostrato. Schocnus clongatus IVilld. hcrb. n. 1115. /ol. 1. 2. CYPERACEAE jlss. (Asterocliaete.) 31.3 

— Mauj"itius. — Culinus icretiusculus, foHatus, glabor. Folia 
rigida, liiicaria, plana, carina niargineque serrulaio-scahra. Sj)i- 
cae lanccolaiae, compressac, billorae. Sfjuauiae disiichae, cari- 
natao, acutaiae, atro-sanguineae. Stamina o. Authcrac lincarcs, 
lutcac; appendicc ierniinali, jtarva, trispinulosa. Siylus irifulus, 
basi pyraniiilaius ihiquc iriangularis, supcrnc ad angulos scahcr. 
Vix a praccedcnie distinguenda. 

6. A. ? NITENS. Paniculis axillarihus et icrminalibus, ra- 
mosis;ramis alternis, distaniibus; sj)icis subgU)meraio-approxi- 
maiis; squamis glabris ; setis scahris, inacqualihus ; achenio iu- 
berculis punciuliformihus seriatis scabrato, rostraio; rosiro te- 
nui, scahriusculo, dcciduo (?). Schoenus niiens TVilld. herh. n. 
1119. Carpha Aubertii Nees ah Esenh. in Lbinaea 9. 300. {Jide 
specim.^ ■ — Mauritius. — Culmus foliaius. Folia clongata, ri- 
gida, linearia, plana, margine scahriuscula. Spicae biflorae. Squa- 
mae ferrugineae. Setae 6, alhidae, scahrac: ires alternae reii- 
quis dimidio brcviorcs. Filamcnta 3. Stylus iritidus, hasi pa- 
rum incrassaius ihique triangularis et scahriusculus. Achcniuni 
cllipiicum, aequilaiero-triangulare, basi styli persisicnic rosira- 
ium; rostro angusto, iriangulari, scahriusculo, deciduo (?), nni- 
bonem in fruciu reliuquente. Est quasi Arihrostylis sciis in- 
sirucia. 

MACHAERINA vahl. 

Spicae subsepteniflorae. Squamae distichae, carinato- 
navicularcs, persistentes; duae iuferiorcs minores, vacuae. 
Setae calycinae 6, superne bispidulo-puhcscentes, persistentes. 
Stamina 3. Stylus trifidus, basi conico-incrassatus. Acbe- 
nium pyriforme, stipitatum, interne planiusculum, externe con- 
vexo-angulatum, laeve, nltidum, rostratum; rostro continuo, 
couico, puherulo. Culmus anccps., Jhliatus. Folia linewi- 
cnsijbrmia, equitatitia. Panicula ramosa^ subfoliata. Spi- 
cae in ramulis ternae^ hructeis duabus iticlusae', latcralcs 
minores imper/ectae (semper?). 

1. M. RESTIOIDES VaM. Enum. 2. 238. Nees ab Esenh. iu 
Linnaea 9. 298. (Sieh. herh. Martin. n. 262.) Willd. herh. n. 1149. 
Schoenus resiioides Swariz. Flor. 1. 104, — India occidenia- 
lis. 4 

BAUMEA GAUDICH. 

Spicae 1-2-florae. Squamae perpaucae, subdistichae, ca- 
ri.-^.ato-naviculares. Setae squamulacve calycinae nullae. Sta- 
mina 3. Stylus profunde trifldus, basi conico-incrassatus, 
sericeo-hirsutus. Achenium sessile, osseum, obsolete trigo- 314 CYPERACEAE juss. (Baumea.) 

nuui, basi styli persistente couica continna sericeo-hirsuta ro- 
stratuni. Culmi coinpresso-ancipites^ foliati. Folia er/uitan- 
tiay disticha^ lineari-ensiformia^ rigida. Pedunculi poli/- 
stachyi^ ex axillis foliorum superiorwn per tertios et plu- 
res erumpetttesy patiiculam referentes terminalem^ simpli- 
cem vel compositam. 

^ 1. B. 3IARISCOIDES Gmullcli. in Freyc. It., loi. 416. /. 92. 
Panicula ramosissima; spicis solitariis - f ernis, unifloris; achenio 
ohovato-elliptico, ohsoletc trigono; rostro lanato-sericeo. — In- 
sulae Mariae-Annae. — Machacrinae reslioidi ef Vincentiae an- 
gustifoliae hahitu proxima. Structura spicarum vix a Lampo- 
carya tliversa. (Brongn. in Duperrey, It., hot. 167.) 
v' 2. B. Meyenii. Panicula ramosa; spicis suhternis, uniflo- 
ris; achenio ohovato, frigono; rostro sericoo. Trachyrhyngium 
iridifolium Nees ah Esenb. in Meyen. Jierb. Baumea glomerata 
JVees ah Esenh, in lAnnaea 9. 298 (excl. synon.y^ — Insulae 
Sandwicenses. (Oahu.) 2ji 

3. B. GLOMER AT A Gaudich. in Freycin. I(., bot. A16. Brons^u 
in Dtiperrey, It., hot. 168. (^Nees ah Esenb. in Linnaea 9. 298?) 
Panicula simplici; spicis capitafo - conglomeratis ; glomerulis in 
ramis spicalim dispositis; spicis bifloris; achenio ovato-subglo- 
hoso, ohsolcte trigono; rostro hirsuto. — Insulae Moluccae. (Ra- 
wak, Waighiou.) 2]i — Nees ah Esenheck (in Meyen. mss.) huc 
ducit cum duhio Gahuiam schoenoidem Forst. Prod. n. 159., 
quae Brownio Lampocaryae species. 

VINCENTIA GAUDICH. 
Trasi Bcauv. ? 

Spicae subsexflorae. Squamae uudique inibricatae, cari- 
nato-convexae; infcriores minores sumrnaque vacuae. Setae 
squamulaequc calycinae nuUae. »Staniina 3. Ovarium stipi- 
tatum, triangulare; angulis membranaceis, in stipitem tlecur- 
rentibus. Stylus trifidus, inferne incrassatus, triangularis, 

cum ovario continuus. Achenium Culmi compresso- 

subancipites^ foliati. Folia rigida, ensiformia^ ef/uitantia, 
hasilaria dislicha. Paniculae pedunculatac^ ramosae^ ex 
axillis foliorum superiorum per fasciculos crumpentesy 
paniculam constituentes ramosissimam terminalcm. Vix a 
Causti distinguenda. 

">' 1. V. ANGUSTIFOLIA fiaudicli. in Freyc. It., hoi.iil. Jlook. 
el IV. Arnotl in Eeechey's Voy. 3. 98. Foliis anguslc lineari- 
ensiformihus. Machacrina restioidcs Oaudlch. ibid. general. 104. 
— Insulao Sandwiccnses. — Varietas scquentis? 

2. V. LATIFOLIA. Foliis latc onsiformihus. Scirpus la- CYPERACEAE juss. (Vinccnfia.) 315 

varum Po!r. Encijcl G. 783. {Plul: t. 1 99. /. 2.) Roem. d Schult. 
Sijst. 2. 118. Lepidospcrina eiisirolia iVUld. herb. n. 1089. 
Lhik. Jahrh. 3. 75. SchuU. Munt. 2. 44. {ubique excl. sxjnon, 
Poir.) Scirpus iritlifolius Boi^j, Jt. 2. 34. /. 22 (Jlde JVilld.), jjcc 
Poir. Macliaorina reslioidcs herb. Paris. (iiec Vahl.") — Insulac 
Mauritii, IJorhoniae et Matlagascariae. 2|i — Link perperam huc 
ducit Machaerinam restioidem. Wilhlenow (in herb. n. 1089.) 
incaute Scirpum lavarum Poir. cum Scirpo iridifolio Jioi-y. 
suh noniinc Lcpidospcrmatis ensifolii conjungit. Lougc djn"crt 
a Scirpo iridifolio J*oir. 

3. V. ? AivcEPS. Foliis anguste ensiformibus ; glomorulis in 
apice culmi axillaribus et tcrminalibus, gominis, inaequalitcr pe- 
dunculatis, subglobosis. Scirpus anceps Poir. Encycl. 6. 782. 
(v. s.) Lepidosperma anceps IVilld. herb. n. 1088. JjinJc. Jahrb. 
3. 75. Schull. Mant. 2." 44. — Madagascaria. — Potius Chapel- 
lieriae spccies? Descriptio sequitur: Culmus subsesquipcdalis, 
comprcsso-anceps, rcmotc foliatus, basi foliosus. Folia radica- 
lia disticha, auguste ensiformia, equitantia, rigida, striata, gla- 
bra, culmo breviora; caulina multo breviora; superiora spathac- 
formia. Glomorula in apice culmi axillaria et tcrminalia, gemi- 
na, inacqualitcr podunculata, subglobosa, magnitudine fructus 
Pruni spinosae minoris. Spicae arctc confertac, ovatae, intcrnc 
planac, cxterne convexae, triflorae, suppctentes adhuc juvcniles. 
Squamae subdistichae, late ovatac, acutatac, carinato-navicula- 
res, coriacoac, fuscac, glabrae; carina arguta, supernc scabra. 
Setac squamulaeque nullae. Stamina 3. Filamcnta ferruginca. 
Anthcrae lineares, lutco-ferrugineae; appendice clongata, acutaia, 
fcrruginca. Ovarium clongatum, triangularc, angulis fimbriatis, 
apice in stylum brcvem attenuatum, castanco-fcrrugincum. Sty- 
lus irregulariter trifidus, castaneo-ferrugineus. Stigmata papillosa. 

CHAPELLIERA yEES ab esesb, 
Schoenopsis Beauv.? 

Spicae 3-4-florae; flore terminali tabescente. Squamae 
5-C, distichae, carinato-naviculares, persistentes. Setae squa- 
mulaeve calycinae nullae. Stamina 3. Styhis trifidus, basi 
aequalis. Ovarium apice subgloboso-incrassatum et ihirtel- 
lum. Achenium osseum, obovato-ellipticum, trigonum, apice 
rotundatnm, erostre, basi cuneatum. Culmus anceps^ folia- 
tus. Folia cf/uita?itia^ linean-ensiformia. Panicula ter- 
minulis^ foliata. Spicae per ternas congestae, bractea du- 
plici spatliaeformi involucratae. A Schoeno Brown. haud 
distinguenda, nisi habitu. 

1. C. miDlFOLlA Nees ah Esenh. in lAnnaea 9. 298. Scir- 
pus iridifolius Poir. Encycl. 6. 783. (Jide IVilld. herb.) Lepido- 316 CYPERACEAE juss. (Lepidosperma.) 

.sperma iridlfolia WilUl herh. n. 1087. Link. Jahrh. 3. 75. SchuU. 
Manl. 2. 44. — Madagascaria. 7\. 

LEPIDOSPERMA LAniLL., brown. 

Spicae bi-(vel uni-)florae ; flore inferiore (vel superiorc, teste 
Brown.) abortieute. Squauiae undique imbricatae, naviculari- 
carinatae; inferiores subdistichae, vacuae. Sfpiamulae caly- 
cinae 5 vel 6, spongiosae, basi connatae, apice in setulam 
desinentes. Stamina 3. Stylus tritidus, basi aequalis, deci- 
duus. Acbeuium subosseum, veutricosum, umbonato-subnm- 
cronatum vel calvum, ad basim squamulis induratis cinctum. 
Herbae peremies.^ rigidae. Ctdmi simplices^ aphylli^ basi 
foliis saepe equitantibus ciucti. Panicula vcl spica^ sac- 
piiis divisa, termi^ialis. Cladio (melius Schocno) affinitate 
proxinmm, diversum solummodo squamulis hjpogynis. (Brown.) 

1. L. GLADIATUM LaUU. JVov. IIoll. 1. 15. /. 12. Willd. 
herh. n. 1086. Brown. Prod. 234. Paiiicula coarctata; ramis de- 
compositis ; culmo complanato, axi utrinque elevato, marginibus 
foliisque laevibus ; spicularum squamis acutiusculis. Srown. — 
Nova Hollandia. 2|. — Cuhnus compresso-anceps, glabei*. Fo- 
lia angustc ensifolia, glabra. Paiiicula terminalis, ramosa, co- 
arctata, oblonga, folio bi-cvi spatbaeformi suifnUa: ramis fasci- 
culatis, approximatis. Spicae sessilcs, coufertac, oblongac, com- 
pressiusculae, biflorae. Squamae circiter septem , distichc im- 
bricatae, carinato-naviculares, acutiusculae, extcrne punctulato- 
scabriusculae , castanco-fuscae; summa et inferiorcs vacuae. 
Squamulae 4?, parvae, ovato-lanccolatae, albidae, hyalino-mcm- 
branaceae, ciliatae, basi crassiusculae. Stamina 3. Filamenta 
ferruginea. Antherae elongatae, lineares, fcrrugincae; appcndicc 
clongata, obtusa, concolori. Pistillum fcrrugincum; in llore in- 
feriorc effetum. Ovarium oblongum, triangulare. Stylus clon- 
gatus, trifidus. Fructus a me haud visus. (Dcscript. secunduni 
specimcn authcnt. Labill. in hcrb. Willd.) Lcpidospcrma gla- 
diatum IVces ah Esenh. in Sieh. Agrost. n. IQ et in Linnaea 9. 
302 cst species longe divcrsa. (L. Sieberi mihi.) 

2. L. CONCAVU3I Brown. Prod. 234. Panicula coarciata; 
ramis decompositis ; culmo complanato, hinc concaviusculo, mar- 
ginibus foliisque laevibus ; spicularum squamis acuminatis. Brown. 

^) paniculac rami compositij cuhuus fuliaquc marginibus 
scabriusculis. 
— Nova Ilollandia. 

3. L. ELATIUS Lahill. Nov. Holl. 1. 15. t. 11. Willd. Jierh. 
n. 1084. Brown. Prod. 234. Panicula clongata, subsccunda, la- 
xinscula, decomposita ; culmo coniplanato, utrinquc convexius- 
culo foliisquc marginc scabris. Brown. — Insula van Diemcn. CYPERACEAE juss. (Lepklosperma.) 317 

— Culmus comj)laiia(o-ancops, risulus, glaljcr, mar;L;itie scahor. 

Folia Paniciila terniiiialis, ramosa, eloiigata, siibsecun«la; 

ramis geminis, inaequalibus, spatha sulTultis ; inferiorihus reino- 
tis. Spicae fasciculalo-suLspicatae, subturbinatae, biflorae; lloi-e 
superiore hermapbrodito ; inferiore masculo, pistillo cfleto. Squa- 
mae circiter 5, untliqiie imbricatae, carinato-navicularcs, ovatae, 
acutatae, sanguineo-castaneae, carina scabriusculae; inferiores 
vacuae. Squamulae in iructu septem, ovato-oblongae, acutae, 
subaequales, subcartilagineac, al!)itlae, glabrac, basi cohaei*entes ; 
in flore minutae, hyalinae. Filamenta 3, persistentia, elongata, 
fusca. Antherae (floris masculi) linearcs, icrrnginco-flavae ; ap- 
pendicc clongata, acutata, ferruginea. Stylus trifidus. Ache- 
nium ovatum, obtusum, umbonatum, obsolcte triangulare, laeve, 
glabrum, fuscum, nitidulum. (Descr. sccundum specimen Labill. 
in herb. Wifld.) 

4. L. LONGITUDINALE LahiU. Nov. HoU. 1. 16. /. 13. WUld. 
herh. n. 1085. Brown. Frod. 234. Panicula elongata, coarctata; 
ramis subsimplicibus ; culmo foliisque compianatis, axi utrinque 
convexiusculo, marginibus scabris. Brotim. — Insula van Die- 
men. — Culmus compresso-anccps, basi foliatus, glaber. Folia 
disticba, equitantia, lineari-ensiformia, ancipita, rigidissima, gla- 
bra, culmo dimidio breviora. Panicula terminalis, spicaeformis, 
intcrriipta; ramis geminis, inacqualibus , bractea spathaeformi 
sufl^ultis; inferioribus remotis. Spicae glomcrato-spicatae, ovato- 
oblongae, acutatae, biflorae; flores ustilaginc defigurati. Squa- 
mac circiter 6, undique imbricatae, carinato-naviculares, ovatae, 
acuto-mucronulatae; inferiores gradatim minores et vacuae. (De- 
script. secundum specim. Labill. in herb. Willd.) 

5. L. LATERALE Brown. Prod. 234. Panicula coarctafa; 
ramis alternis, subsimplicibus; involucro ensiformi, breviorc; 
culmo hinc plano, inde convexiusculo, marginibus scabris. Brown. 

6. L. TETRAGYMJM Brown. Prod. 234. Panicula elongata; 
ramis alternis, parum divisis; spicularum squamis acuminatis; 
squamulis hypogynis subulatis; stylo quadrifido; culmo compla- 
nato, utrinque convexiusculo, marginibus scabris. Brown. — 
Nova HoUandia. — Stylus sempcr quadrifidus? 

7. L. EXALTATTOI Brown. Prod. 234. Panicula elongata; 
ramis compositis, alternis ; spiculis congestis ; bracteis vagina 
brevioribus; culmo utrinque convexiusculo, marginibus laevibus. 
Brown. — Nova Hollandia. 

S. L. VISCIDLM Brown. Prod. 234. Panicula coarctata, 
simplici ; ramis spiculisque confcrtis, fucatis; culmo plano foliis- 
que margine scabris, basibus viscidis. Brown. — Nova Hol- 
landia. 

9. L. CONGESTLTM Brown. Prod. 234. Spica composita, 
congesta, involuci'um subacquante; spicularum squamis acumi- 
natis; culmis foliisquc hinc convexiusculis, inde concaviusculis, 
margine laevibus. Brown. — Nova Hollandia. 318 CYPERACEAE juss. (Lcpidosperma.) 

10. L. LAEVE Browii. Prodr. 235. Spica composita; ra- 
inis inferioribus distantibus; spiculis congcstis, ovatis; cithno 
iitrinque convexiusculo foliisque laevibus. Brovon. — Nova Hol- 
laudia. 

11. L. SQUAMATUM LaUll. Nov. JIoll. 1. 17. t. 16. Brown. 
Prod. 235. Spica composita, lanceolata; raniis spiculisque im- 
bricatis; squamis acutis; culmo hinc plano, inde convexiusculo, 
marginibus scabris ; foliorum basibus equitantibus, iiitidis. Brown, 

— Insula van Diemcn. 

12. L. ANGUSTATUM Brown. Prod. 235. Spica composita, 
lanceolata; ramis spiculisque approximatis; squamis acutis; cui- 
ino linoari, marginibus scabris, apice inde laevi, sulcato. Brown, 

— Nova Ilollandia. 

13. L. LINEARE Brown. Prod. 235. {Nees ah Esenh. in Sieh. 
Agrosl. n. 9 et .Linnaea 9. 302?) Spica composita, lanceolata; 
ramis spiculisquc approximatis ; squamis acutis ; squamulis hy- 
pogynis lanceolatis; ciilmo complanato, utrinque convexiusculo, 
marginibus scabris. Brorvn. — Insula van Diemen. — Speci- 
men Sicberianum fructiferum; descriptio sequitur: Spicae tur- 
binatae, triflorae; flores 2 inferiores abortientes. Squamae 9, 
undique imbricatae, carinato-concavae, ovatae, acutatae, ferrugi- 
neae, carina scabriusculae ; infcriores gradatlm minores, vacuae ; 
terminalis angusta, vacua, inclusa. Stamina 3. Antherae mu- 
cronatae. Setulac 6, basi parum incrassatae. Stylus trifidus, 
basi in ovarium continuus. Achcnium ovatum, teretiusculum, 
umbonato-submucronatum, basi attcnuatum, fuscum, laeve, gla- 
brum, nitidum, vertice pallidius. Squamulac 5, spongiosae, stra- 
nuneo-pallidae, basim fructus attenuatam cingcntes, in sctulam 
capillarem puberulam dcsinentes. 

14. L. GLOBOSUM Labill. Nov. Holl. 1. 16. /. 14. Wittd. 
herh. n. 1083. Brown. Prod. 235. Spica composita; ramis in- 
ferioribus distantibus ; spiculis subglobosis ; squamis hypogynis 
obtusis; culmo complanato, marginibus scabris. Brown. — In- 
sula van Diemen. — Culmus anceps, scabriusculus, marginibus 
subtilissime crenulato-scabcr, basi foliatus. Folia disticha, equi- 
tantia, lineari-cnsiformia, scabriuscula, marginibus subtilissime 
crenulato-scabra, culmo triplo brcviora. Panicula terminalis, 
spicaeformis, depauperata; ramis distantibus, brevibus, folio brevi 
spathaeformi suffultis. Spicae couglomerato-congestae, biflorae. 
Squamae undique imbricatae, carinato-naviculares, ovatae, acuto- 
mucronulatae, fcrrugineae , externe punctuiato-scabriusculac. 
Squamulae in flore niinutae, hyalino-albidae. Stamina 3. Fila- 
menta ferruginci. Anthcrae linearcs, croceae, punctulis lineolis- 
quc fcrrugineis densc obsitae; appondicc clongata, obtiisa, fcr- 
ruginea. Pistillum fcrrugincum ; in flore inferiorc cfTetum. Ova- 
rium triangulare. Stylus trifidus. Fructus mihi adhuc ignotus. 
(Dcscript. secundum specim. Labill. in herb. Willd.) CYPERACEAE jlss. (Lepidospcrnia.) 319 

15. L. TETRAGONmi Lnllll Nov. Ifoll. 1. 17. /. 17. mihl. 
herh. n. 1082. Broivn. Prod. 235. Panicnla rainosa, laxiuscula; 
ramis fasciculatis. inaequalibus, inferioribus rcmotis; spicis ova- 
tis, 1-2-floris; culmo tetragono foliisquc glabris, angustis, cnsi- 
fornii-tclra(|uotris; squamis acuto-mucronatis, retrorsum subci- 
liatis. — Insula van Diemen. — Culnius obsolete tetragonus, 
oligophyllus, glaber. Folia angusta_, ensiformi-tetraquetra, basl 
vaginantia, rigida, striata, glabra; superius abbrcviatum. Pani- 
cula terminalis, ramosa, laxiuscula; ramis fasciculatis, inaequa- 
libus; inferioribus remotis. Spicae glomerato-subspicatae, uni- 
vel biflorae; flore superiore masculo, pistillo effeto. Squamac 
4 vel 6, subundique imbricatae, carinato-naviculares, acuto-mu- 
cronatae, sanguineo-ferrugineae, membranaccae, glabrae, margi- 
iiibus retrorsum subciliatae, carina superne scabrae; inferiorcs 
et suuima parvac, vacuae. Squamulac a me haud visac. Fil.i- 
menta 3, persistentia, elongata, hyalino-fcrruginea. Stylus elon- 
gatus, trifidus, ferrugincus. Achonium ovatum, trigonum, obtu- 
sum, mucronatum, rugosum, testaceo-fuscescens, opacum ; basi 
attenuato-cuneaia, triangulari et nuda (squama minima subcroso- 
medullacea 5-6-partita cincta, fide Labill.). Vix hujus gcneris; 
an melius Schocni species; squamulam fructus basim cingentcm 
viderc haud potui. Planta synonyma Neesii longe difl^ert a La- 
billardieriana. 

16. L. APHYLLUM Brown. Prod. 235. Spica subsimplici; 
culmo plano, laevi, flexuoso, medio univaginato, basi vaginis im- 
bricatis. Brown. — Nova HoIIandia. — Fructus ignotus id- 
eoque genus incertum. (Br.) 

17. L. GRACILE. Brown. Prod. 235. Spica subsimplici; 
squamis acuminatis ; culmo ancipiti, laevi; foliis planiusculis. 
Bi'0wn. — Nova HoIIandia. 

18. L. FLEXUOSrM Brown. Prodr. 235. (IVees ah Esenl. in 
Sieh. j4grosf. n. 43 et in Linnaea 9. 302?) Spica simplici ct 
divisa; rachibus flexuosis; spiculis distinctis, subulatis ; culmo 
tereti; foliis teretiusculis. Brown. L. filiformis Lahill. Noii. Ilnll. 
1. 17. /.15? — Nova HoUandia. — Planta Sieberiana jnve- 
nilis; spicac cylindraceae, biflorae; flos inferior pistillo incom- 
pleto instrucfus. Squamulae nonnullae, minutae, subulatae, floris 
fertilis basim cingentes. 

19. L. STRL\TLTVI Brown. Prod. 235. Spica divisa; ramis 
alternis ; spiculis inibricatis ; culuio tereti, tenuiter striato, laevi. 
Hrown. — Nova Hollandia. 

20. L. Neesii. Caespitosum; panicula simplici, contracfa; 
spicis fasciculato-congestis ; squamis acutis ; culmis foliisque te- 
retiusculis, canaliculatis, glabris. L. tctragonum Nees ah JEsenh. 
in Sieh. Agrost. n. 49 et in LAnnaea 9. 302. {e.vcl. synon.) — 
Nova Hollandia. 2|i — Culnii caespitosi, tcretiusculi, ad unum 
latus leviter canaliculati, rigidi, laeves, glabri, basi foliati. Fo- 
lia culmo brcviora, rigida, teretiuscula, internc canaliculata, lae- 320 CYPERACEAE juss. (Lepidosperma.) 

via, glabra. Paiuciila tennlnalis, coniracla, simplcx; ramis hrc- 
vibus, aiJprcssis, lolio spatliaeformi suffultis. Spicae fascicu- 
lato-congestae, biflorae; florc inferiore abortiente. Squamae 
circiter 5, subdisticho-imbricatac, ovatac, acutae, carinato-navi- 
culares, castanco-fuscac, carina scabriusculac; terminalis angusta, 
inclusa, vacua. Filamenta 3, persistentia, hyalino-fusccscentia. 
Stylus trifidus, in ovarium continuus, fcrrugineus. Achenium 
cUipticum, terctiusculum, apice rotundatum, umbonato-submu- 
cronatum, hieve, fuscescens, ad basim squamulis 6 ovatis acu- 
tatis spongiosis fuscescentibus cinctum. Afflnc L. flexuoso et 
striato ? 

21. L. SiEBERl. Panicula ramosa, patula; ramis solitariis; 
inferioribus remotis; spicis sessilibus, lanccolatis, tcretiusculis ; 
squamulis in sctulam capillarem apice puberulam productis; 
culmo compresso-ancipiti, hinc plano, inde convexiusculo foliis- 
quc niargine scabris, lineari-cnsiformibus. L. gladiatum Nees 
ub Esenb. in Sieb. jigrost. n. 10 el in Linnaea 9. 302. {excl. 
synon.) — Nova Hollandia. 2^ — Culmus compresso-anceps, 
liinc planus, inde convexuisculus, basi foliosus, striatus, glaber, 
marginibus scabriusculus. Folia disticha, cquitantia, lineari-ensi- 
formia, acutata, rigida, striata, marginibus scabra, basi viscida?, 
cuhno brcviora. Panicula terminalis, ramosa, patula; ramis soli- 
tariis, folio spathaeformi suflultis ; inferioribus remotis. Spicae 
subsessiles, lanceolatae, teretiusculae, triflorae; flos tcrminalis 
minutus, abortiens, squama tcrminali brcviore involutus ; intcr- 
medius fertilis ; infcrior masculus , pistillo effeto? Squamae 
septcm, naviculari-carinatac, acutac, castaneo-fuscac, carina sca- 
briusculac; infcriores subdistichae, vacuac. Squamulae 5?, ova- 
to-lanceolatae, induratae, in setulam capillarcm hyalino-albidam 
apice puberulam desinentes, ima basi connatae, stramineo-flavi- 
dae. Stamina 3. Filamenta persistentia, clongata, hyalino-fus- 
cescentia. Antherae lineares, fcrrugineae; appendicc clongata, 
concolori. Ovarium foecundatum supra niedium incrassato-in- 
duratum (nonnisi in statu sicco?). Stjlus trifidus, pubcscens, 
ferrugineus, elongatus. Fructus mihi adhuc ignotus. L. viscido 
Srown. affine? 

22. L. CHINENSE Nees ah Esenh. el Meijen in Linnaea 9. 
302. Spica composita et dccomposita, oblonga, disticha; spi- 
culis imbricatis; culmo terctiusculo, sursum uniangulato, striato, 
basi folioso; foliis subtrigonis, apice sphacelatis, corncis; brac- 
teis ovalibus, lineari-mucronatis, pruinosis. Nees ah Esenb. in 
Meyen 7nss. — China. — Flores nondum explicati. Species 
valdc dubia, eadcm ac Cladium chinensc Nees. ? 

SCLEROCHAETIUM nees ab esenb. 

Spicae hiflorac ; florc supcriore bcrmaphrodito ; iufcrlorc 
inasculo, pistillo cireto. Squamae umlique iinbricatac, cari- 

nato- CYPERACEAE juss. (Sclerochaetium.) 321 

nato-navicnlares ; inferlores vacuae, subulato-aristatae. Setac 
calycinae 6, brevcs, cartilagineae, piloso-ciliatae. Stamina 3. 
Stylus triiidus, basi acqualis. Achcnium stipitatum, trigonum, 
ad baslm setis pcrsistentibus Jirevioribus cinctum. Cidmi sub- 
tri^oni^ foliati. Folia angiiste lincaria^ carinata^ rigida. 
Panicula terminalis^ ra^nosa, su/)foliata, nutans. Spicae 
Jasciculato-co?tgestae, bracteatae ; bractcis spathaeformibus^ 
clongatis^ subulato-aristatis, Diflert a Lepidospermate prae- 
sertim babitu. 

1. S. THERMALE Nees ah Esenb. in Linnaea 7. 512. Ro- 
bustius; foHis caiina marii;ineqiie scrrulaio-scabris. Sclcrochac- 
tiiim thermale et Rottbocllii Nees ah Esenh. l. c. 8. 89. 9, 302. 
10. 198. Schocmis thcrmah's Li^in. Mant. 179. Thitnh. Prod. 
17. Ejnsd. Flor. Cap. 1.359. Rotfb. Gram. 63. t. 18./. 2. Vahl. 
Enum. 2. 223 et herh. Willd. herb. n. 1126. (specimen valde ju- 
venile.) Schocnus bromoitlcs Lam. III. 1. 137. {Jide Vahl.) Le- 
pidotosperma therniale Hoem. et Schtdl. Syst. 2. 81. Lepldo- 
spcrma thcrmale Schrad. in Schulf, Mant. 2. 474. Ejusd. Anal. 
Cap. Cyp. 38. f. 4. /. 5. Lcpidospcrma RotlboelHi Schrad. in 
Schidl. 3Iant. 2. 474. EJusd. Anal. Cap. Cyp. 37. i. 4. f. 4. 
Schocnus dactyloidcs Nees ah Esenh. in Sieh. herh. Cap. n. 231. 
{excl. syn. Vuhl.) Lcpidosperma involucratiim Schrad. Anal. 
Cap. Cyp. 35. (Jide syiion. Sieh.) — Cap. b. spei. 2|. .— Squa- 
mae cinnamomeo-fuscae. Lcpidosperma RottboelHi a L. ther- 
mali diffcrt, fide Schraderi, foliis angustioribus , inflorcsccntia 
magis composita et stylo biGdo; hunc in plantis Schradcri ct 
Vahlii semper trifidum vidi. 

2. S. INVOLUCRATUJM Necs ab Esenh. in Linnaea 7. 511 
et 9. 302. ijide synon.) 10. 197. Tenuius ; foliis carina mar- 
gincque glabriusculis. Schoenus invohicratus Rottb. Gram. 64. 
f. 19. f. 1. Vahi. Ennm 2. 223 et herh. Lcpidotosperma? in- 
vohicratum Roem et Sclmlf. Syst. 2. 81. — Cap. b. spei. 2^^ 
— Squamae sanguinco-castaneae. Nil nisi forma tcnuior prac- 
cedentis? Suppetit specimen a Drcgeo communicatum, intcr S. 
thermale et S. involucratum medium, divcrsum ab hoc squamis 
cinnamomeo-fuscis (nec sanguinco-castaneis), ab illo statura te- 
nuiore. CARPHA BAXKS ET SOLAKD.., BROWy. 

Spicae 1-2-tIorae. Squamae distichae; inferiores vacuae. 
Setae calycinac 3-6, squamas florifcras acquantes, plumosae 
vel capillares. Stylus subulatus, cum ovario inarticulatus, 
3- V. 2-fidus. Acbenium (nux Brown.) prismaticum, stylo per- 
sistente cuspidatuni. (Cbaract. generic. ex Brown.) Inter 
KuNTH. Synops. II. r 21 J 322 CYPERACEAE juss. (Carplia.) 

llhynchogporatn et Chaetosporam media. (Br.) Genus mihi 
adhiic obscurum. 

1) Spiculae distichae; sligmata 3; nux triquetra ; setac plumosac. 

(Species genuinae.) 

1. C. ALPINA Brotvn. Procl. 230. (v. specim. a Brownio 
comnmnic.') Spiculis raccmoso-corjmbosis; setis hypogynis 6, 
fore ad apiccm plumosis ; culmo foliato, laevi ; foliis scabris. 
Brotvn. Rliynchospora alpina Spreng. Syst. 1. 195. — Insula 
van Dicmen. — Spicae lanccolatae, unillorae. Squamae 6, di- 
stichac, carinato-naviculares , acutiusculae, stramineo-ilavidae, 
glabrae; inferiores gradatim brcviores, vacuac. Stamina 2?. Se- 
tac 6, plumosae, apicc scabrae, albidae, longltudlne squamarum 
fcrtilium, achenlum magls dnjilo superantcs. Achenium oblon- 
guni, prlsmatico-triangulare, stipitatum, apicc in stylum attenua- 
tum, laevlusculum, laete fuscuni, nitldum. 

2. C. DEUSTA Brown. Frocl. 230. Nees ah Esenb. in Lin- 
naea 9. 300. Fasclculo terminall; Involucro diphyllo, elongato, 
basibus dilatatis, margine scariosls; setis hypogynis 3, basi plu- 
mosis; cubno apliyllo; foliis radicalibus subsetaceis. Broivn. 
llhynchospora deusta Spreng. Sysl. 1. 195. — Nova Hollandia. 

2) Spiculae subulatae; styhis elongatus, bifidus; nux cylindra- 

cea. (Species dubiae.) 

3. C. AVENACEA Brown. Prod. 230. Panicula subspicata; 
squamis aristato-acumlnatls, triantlris ; setis hypogynis A, sub- 
cdcntulis, basi ciliata ; cuhno foHato, teretiusculo. Brown. Rhyn- 
chospora avenacea Spreng. Syst. 1. 197. — Nova Hohandia. 

4. C. DIANDKA Brown. Prod. 231. Panicula subcoarc- 
tata; splculls bifloris; squamis aristato-acuminatis, diandris ; sc- 
tulis hypogynis 5-6, capillaribus, cdentuhs, basi cihatis ; culmo 
foUoso, terctiusculo. Broum. Rhyncho. ^^ora diandra Spreng. Sysl. 
1. 197. — Nova Hollandla. 

5. C. CLANDESTINA Brown. Prod. 231. Splca elonga<a ; 
spatliis ahernis; spicuhs geminatls, inchisi.s; cuhno tereti, fo- 
lioso. Brown. Rliynchospora clandestlna Spreng. Syst. 1. 194. 
— Nova UoUandia. 

CYATHOCOMA m?es ab esenb. 

Spiculae distichc imhricatae, uuiflorae; squamis inferio- 
ribus ininorihus, vacuis. Stamiua .'j (G?). Antherac nuicro- 
natae. Perig-ynium mcmbranaceiun, tuhulosum, in setas 6 ca- 
piliares pubescentes loui^itndine pistilli excuriens. Btylus 
profnnde trihdus, cuni hasi incrassata ovario trigono conti- 
nnn.s. Caryopsis .... Culnms valde arliculafns^ ad arfi' 
ciilos fragilis^ rigidus. Falia scrrtiialo-scaOcrrima. Spi- CYPERACEAE juss. (Cyatliocoina.) 323 

culae spicatac^ in spicis axillarihns bi/idis flexuosis dispO' 
silae^ rigidac. JPedn/iculi et rhacJiis ancipites\ rhacliis 
flexuosa. (Ch;ir. gcn. ex Necs.) 

1. C. EcKLONll ISees ab Esenh. In Llnnaea 9.300. 10. 195. 
Va^inis concoloribus, orciiutlis; spiculis aggregatis. Nees. — 
Cajj. 1). spci. Z[i 

2 ? C. KIGRQVAGINATA Nees ab Escnh. in Linnaea 10. iOG. 
Vagiiiis fuscis, orc niembranacco-hilobo ; spiculis alteruis (fus- 
ccsccntibus). Nees. — Cuui pracceilcute. — Spiculac adbuc 
valtlc imperfcctae. (Necs.) An Chactosporae gcncris ? (Nces.) 

CHAETOSPORA brown. 

Spicae 1-5-florae; flores onines hermaphroditi. Squamac 
(listichae; inferiores mlnores, vacuae. Sctae calycinae 3-G, 
scabrae vcl saepius plnmosae. Stamina 3. Styhis trifidus, 
hasi haud incrassatus, dcciduus. Achenium triangulare, basi 
pcrsistente styli magis minusve mucronatum, setis cinctum. 
Culmi basi foliati. Folia setacea^ canaliculata vel plana. 
Spicae Jhsciculato- vel capitato-congestae^ rarius axillares 
et terminalesy peduncnlatae vel per paniculam foliatam dis- 
posifae. Squamae pcrsistcntes. Differt a Schoeno nonnisi 
fructu setis cincto. Genus minime naturale. 

1. C. FERRUGINEA. Reichenh. Gcrm. 74. Culmis caespito- 
sis, teretibus, basi foliatis; foliis brevibus, rigidis, angustissimis, 
caualiculatis, glabris; spicis subgemluatis, lanceolatis, bifloris; 
iuvolucro monophyllo, spicas supcrante; squamis cariuatis, uni- 
ncrviis, acutatis, atro-sanguinco-ferrugineis, glabris ; achenio el- 
liptico, trigouo, acuto-submucronato, laevi, lacteo-albo, nitido ; 
sctis 6 (interdum paucioribus), capillaceis, scabriusculis. Schoe- 
nus fcrrugineus Linn. Spec. 1. 64. Vahl. Enum. 2. 207 et herh. 
Host. Gram. 4. /. 71. Schrad. Germ. 1. 115. /. 1./. 4. Mcrt. et 
Koch. Germ. 1. 451. Strcblidia fcrruginea Link. Hort. 1. 276. 
Nees ab Esenb. in Linnaea 9. 299. Schoenus nigricans, Hoppe, 
Taschenb. 1800. 135. 1802. 55. Ejusd. Plant. alp. {fide Schrad.) 
— Europa. 2\. — C. nigricauti simillima. Spicae geminae, in- 
terdum ternae. Anthcrae lutcae, apice aristatae. 

2. C. NIGRICANS. Culmis cacspitosis, teretiusculis, rigidis, 
basi foliatis; foliis culmo brevioribus, rigidis, angustissimis, ca- 
naliculatis, supcrne subcarinatis, margine scabris ; spicis 5-10 et 
pluribus, capitato-congestis, lanceolatis^ 2-3-floris ; involucro mo- 
nophyllo, elongato; squamis carinatis, iminerviis, acutatis, casta- 
neo-fuscis, cariua scabris, florifcris acutiusculis vel obtusis ; 
achenio clliptico, trigono, apice attenuato, laevi, lacteo-albo, ni- 
tido ; setulis 3-5, minutis, pilosis. wSchoenus nigricans Linn. 

[21*] 324 CYPERACEAE juss. (Cliaetospora.) 

Spec. 1. 64. VaJil. Ennm. 2. 208 et herh. Ilost. Gram. 3. t. 54. 
i«i;/. Bot. t. 1121. Schrad. Germ. 1. 113. 3Iert. et Koch. Germ. 
1. 451. Reichenh. Germ. 74. Nees ah Hsenh. in Linnaea 9. 298. 
Sieh. herh. Cret. Schoemis nigricans /? uniflovus C. A. Mey. Cyjj. 
nov, 2. — Enropa, Insula Sara (Mare Caspium), Persia borea- 
lis ct? Cap. b. spei (Ficinia striafa?). — Antlierae flavae, ap- 
pendicc mcmbranacca oblonga obtusa byalino -albida tcrmina- 
tac. Setas ncglcxcrunt Vabl, Scbrader, Mcrtens et Kocb. Scbra- 
der infauste cum Scboeno atrato 8Uo (Ficinia striata) comparat. 
Spicae 3-4-florac (fide Scbrad.). 

3. C. cmcijVALIS Schrad. Goett. gel. Anz. 1821. n. 208. 
p. 2070. Ejnsd. Anal. Cap. Cyp. 31. t. 3. f. 2. (r. specim. in 
herh. reg. Berol.) Nees ah Esenh. in Linnaea 9. 299. 10. 191. 
Culmis caespitosis, ieretibus (fide Scbrad.), rigidis, foliatis ; fo- 
liis culmo brevioribus, rigidis, angustissimis, canaliculatis, mar- 
gine scabris, plerumque apice curvatis; pedunculis in apice culmi 
axillaribus et terminalibus , subtcrnis , 1-6-stacbyis , paniculam 
simplicem referentibus; spicis Linceolatis, compressiusculis, bi- 
floris; squamis uninerviis, acutiusculis, ferrugineis, ciliolaiis, 
glabris, sterilibus acutato-acuminatis ; acbenio ....; setis 3 vel 
4, parvis, subulatis, piloso-subplumosis. Scbocnus circinalis 
Schrad. in Schtdf» 3Iant. 2. 43, Scboenus microsiacbys Vahl. 
Enum. 2. 220 et herh. (specimen imperfectum; genHalia nonduni 
visihilia.) Cbaeiospora microstacbys Schrad. Anal. Cap. Cyp. 33. 
— Cap. b. spci. 2ji — Spicac bifloi'ae; flos uterque beruia- 
pbroditus, iriandcr; inferior ob stamina, superior ob pistillum 
praecocior; seiae in boc 3, in illo 4. Antberae flavac; appendice 
subulaia, fcrruginea. 

4. C. BuRMANNI Schrad. Anal. Cap. Cyp. 32. /. 3. /. 4. 
Nees ah Esenh. in Linnaea 9. 299. 10. 191. Culmis caespitosis, 
ierctiusculis, foliatis; foliis culmo brevioribus, rigidis, carinato- 
canaliculatis, margine scabriusculis, striciis; pedunculis in apicc 
culmi axillaribus ei ierminalibus, subtristacbyis, erectis; spicis 
(juvenilibus) pcdicellatis , oblongis, obtusis, compressiusculis, 
bifloris; squamis unincrviis, obtnsis *), fcrrngineis, glabris, baud 
ciliatis, superne punctulaio-iubcrculatis ; acbcnio . . . . ; setis nul- 
lis (semper?). Lepidosperma Burmanni Spreng. Syst. 1. 194 
{excl. syn.) Zeyh. Cat. Cap. in Bot. Zeit. 1829. p. 8. (d. 
specimen valde juvenile in herh. Lucae.) Scboenopsis? Bur- 
nianni Nees ah Esenh. in Linnaea 8. 86. — Cap. b. spci. 7\, — 
Difl"eri a praecedente: foliis strictis squamisque baud ciliaiis. 
Nil nisi varictas? Cbaetosporac circinali non dissimilis, saiis 
iamen distincta. (Scbrad.) A Scbocno Burmanni longe distincta. 
Cerie Cbaeiosporae spccics. (Nces.) *) Squamae siccae interdum apice irregulariter ilssae (2-3-dentatae 
Scbrad.). CYPERACEAE juss. (Cliaetospora.) 325 

5. C. FLEXUOSA Schrad. Anal Cap. Cyp. 33. i. 3. /. 3. JVees 
ah Esenh. in JLinnaea 9. 299. (i'. in herh. reg. Berol.) 10. 190. 
Ciilmis terclibus, rigidis, folialis; foliis culmu brevioribus, rigi- 
dis, nugusiis, canaliculaiis, margiue scabris ; jjciluneulis iu apice 
culuii axillaribus et icruiinalibus, subgeuiiuis, poljstachyis, crec- 
(is, pauiculam augusiam subconfertam rcfercntibus ; spicis oli- 
longo-Ianceolatis, comprcssiusculis, bifloris; squamis iininerviis, 
carinato-navicularibus, mucronato -subaristatis, castanco-fuscis, 
supcrne punctulato-scabris ; achenio . . . . ; seiulis duabus minu- 
tis, apice bi- trifltlis, albidis^ glabris. Scliocnus flexuosus Thuuh. 
Prod. 16. Ejtisd. Flor. Cap. 1. 352. Vahl. Ennm. 2. 225 et herh. 
Lepidosperma involucratum Steudel? in herh. Lucae. (e:vcl. syn. 
lioem. et Scludt.) Sclioenopsis flexuosa JVees ah Esenh. in Linnaea 
7. 528. — Cap. b. spci. 2{. — Spicae biflorae; flos utcrquo 
hermaphroditus ; infcrior intcrdum ob pistillum cfletum nmsculus. 
Antherae croceae ; appendice elongata, acutata, castanco-fusca. 
Vahl setas neglexit, Schradcr malc pinxit. 

6. C. CAPILLACEA Nees ah Esenh. in Linnaca 9. 299. (v. 
in herh. reg. Berol.) 10. 192. Culmis cacspitosis, filiformibus, 
tereiibus, foliatis; foliis culmo brcvioribus, rigidis, filiforniibus, 
complica-o-canaliculaiis, margine scabris; pcdunculis in apice 
culmi axillaribus vi tcrminalibus, polystachyis, crcciis, panicu- 
]am simplicem refcreniibus; spicis sessilibus vcl bre^iter pcdi- 
cellatis, oblongo-lanccolaiis, comprcssis, bifloris; squamis uni- 
jierviis?, carinato-navicularibus, castaneo-fuscis, punctulato-sca- 
Lriusculis, fertilibus obtusis ; stcrilibus acutatis ; achcnio . . . . ; 
setis nullis (semper?). Schoenus capillaccus Thnnh. Prod. 16. 
Ejnsd.Flor. Cap. 1. 353. Vahl. Enum. 2. 218. (fide Nees.) — Cap. 
}). spei. 2|i — Spicae biflorae; flos utcrque hermaphroditus, tri- 
audcr; infcrior ob stamina, supcrior ob pistillum praecocior. 
Antherae fei-rugineo-croccae; appendice elongata , acutaia, fer- 
ruginea. Necs ab Escnbcck olim (Linnaea 7. 527.) infauste ad 
Schoenum ustulatum var. a ducit. Praecedenti affinitate pro- 
3Linia. 

7. C. ROBUSTA. Culmis cacspitosis, elatis, triquetris, fo- 
liatis, basi foliosis ; foliis culmo brevioribus, rigidis, lincaribus, 
planis, supcrne ad margincm scabri.s ; pedunculis torminalibus 
ct axillaribus, solitariis-icrnis, compressis, apice ramosis et poly- 
siachyis, erectis, paniculam ramosissimam foliaiam refercntibus; 
spicis solitariis-ternis, sessilibus vel brevitcr pedicellatis, lancco- 
lato-oblongis, acutatis, compressiusculis, bifloris; squamis uni- 
«erviis, cai-inaio-navicularibus, acutato-submucronatis, infcriori- 
bus arisiatis, cinnamomco-fuscis, supernc sanguincis, punctulato- 
scabris; achcnio ...; sctulis 5, pubcsccntibus. — Cap. b. spei, 
in montosis. Drcge lcgit. — Spicac biflorae; flos superior 
licrmaphroditus ; inferior masculus, pislillo cficto. Staraina 3. 
Antherac flavidac; appendice clongata, acutata, albida. Squa- 
mac piiis punctuliformibus scabrae. 326 CYPERACEAE juss. (Chaetospora.) 

Spccics a mc (cxcepta uuica) liaud visac. 

1) Species novo-hollaiulicac, BroAvncanae. 

a) Spicac disiicliac; squauiis cnerviis. 

8. C. CURVIFOLIA Brotvn. Prod. 232. Culmo nudo, iere- 
iiu.sculo, subangulato; foliis radicaiibus subsetaceis, incurvis ; 
capiiulo ienninali, globoso, involucro 3-6-phyllo brcviore; spi- 
culis 2-3-floris; squamis imbei'bibus; seiis bypogynis plumosis. 
llroivn. — Nova Hollandia. 

9. C. TURBlXATA Brown. Prod. 232. Nees ah Esenh. in 
Sieh. Agrost. n. 31 et in Linnaea 9. 299. Cuhno nudo, iere- 
iiusculo, subangulato ; foliis radicalibus involucrisquc setaceis ; 
vaginis imberbibus; capitulo icrminali, turbinato, invoiucro 2-4- 
phyllo brcviore; spiculis subunitloris ; squainis marginc villosis; 
setis hypogynis phimosis. Brown. — Nova Hollandia. • — Squa- 
mae 7, uninerviae, carinaio-navicularcs, acuto-mucronaiae, fer- 
rugineac, margine pilosac, carina scabrae; 4 inferiores gradaiini 
minores, vacuae. Sctac 6, fusccsccntes, albo-plumosae, apice 
scabrac. Stamina 3. Styhis trihdus. Achcnium pyriforme, ob- 
solctc irigonum (anguHs prominentibus, pallidioribus, apiceni 
vcrsus dilaiaiis et in umbonem fuscum conflucniibus), obsolete 
rugulosum, apicem versus subiubcrculosuni, fuscum, opacum, sc- 
iis parum brcvius. (Descr. juxia spccimcn Sicberianum.) 

10. C. BUEVISETIS Brown. Prod. 232. Cuhno icretl, siri- 
ato, laevi, basi foliato; vaginis ore barbaiis ; fasciculo subiurbi- 
naio, involucro 1-2-phylIo breviore ; spiculis subsessilibus; squa- 
mis margine pubesceniibus ; intimis basi liispidis; sctis hypogy- 
nis nuce aliquoiies brevioribus. Broivn. — Nova Hollandia. 

11. C. LANATA Brown. Prod. 232. Culmo tereti, laevi, 
hasi foliato ; vaginis ore barbatis ; fasciculo subturbinaio, 3-()- 
stachyo; involucro 1-2-phyUo, altero elongato; spiculis subsessi- 
libus; squamis margine lanatis; seiis liypogynis plumosis, nuce 
longioribus. Brown. Schoenus lanatus Lahill. JVov. lloU. 1. 19. 
/. 20. - Nova Hollandia. 

12. C. DEFOKMIS Brown. Prod. 232. Culmo iercti, sca- 
bro, basi foliuto ; vaginis ore barbatis ; spiculis subsoliiariis, in- 
volucro univalvi brevioribus ; squamis margine lanatis ; setis hy- 
pogynis plumosis, nucc longioribus. Brown. — Nova IloIIandia. 

13. C. PEDICELLATA Broivn. Prod. 232. Culmo tcreii, 
laevi, basi foliato ; vaginis ore barbatis; spiculis subfasciculaiis, 
pedunculatis. paruni falcatis; squamis margine villosis ; intimis 
basi hispidis; setulis hypogynis hrcvissiniis. Broivn. — Nova 
IloIIandia. 

14. C. CALOSTACHYA Brown. Prod. 233. Culmo semiie- 
reti, laevi, foliato ; foliis carinatis, margino aspcris; vaginis dcu- 
siis, imbcrbibus ; spiculis altcrnis, pcdunculatis, 3-5-floris ; squa- CYPERACEAE jlss. (Chaetospora.) 327 

mis midis ; sciis liypoi;ynis capillaribus, nuccm rugosam subac- 
<|uantibus. Uroivn. — Nova llollautlia. 

15. C. PALUDOSA llrown. Prod. 233. Culmo scmitcrcii, 
filifornu, lacvi, folioso; foliis plauis, lacvibus; vaginis imberbi- 
bus; panicula foliata; spiculis subtrifloris; squamis nudis; sctis 
Iiypogynis nuce brcvioribus. Brortii. — Nova Hollandia. 

16. C. I3IUEUB1S Broivn. Prod. 233. IVees ah Esenl). in Lin- 
nnea 9. 299. Culmo filiformi, folioso foliisque laevibiis; vaginis 
imbcrbibus; panicula foliata; spiculis fasciculalis, subscssilibus, 
1-2-floris. Brown. — Nova Ilollaudia. 

17. C. AXILLAUIS Brown. Prod. 233. Culmo filiformi, fo- 
lioso foliisque laevibus; sjjiculis axillaribus tcrminalibusquc, 2-3, 
jHHluncuIatis, 3-4-lloris; squauiis carina denliculatis. Brown. — 
Nova Hollandia. 

b) Spicae uudiquc imbricatac; squamis cnerviis. 

18. C. NITEXS Broivn. Prod. 233. Culmo tcrctiusculo, basi 
foliato; capitulo latcrali; squamis iiitidis; setis hypogynis plu- 
mosis ; nucibus irigonis, laevibus. Broivn. — Nova HoIIandia. 

c) Spicae distichae ; squamis basi nervosis. 

19. C. SPHAEROCEPnALA Brown. Prod. 233. Culmo tereti, 
basi foliato ; vaginis ore lanatis ; capitulo tcrminali , glolioso; 
tTractcis fasciculos distinguentibus; spiculis obtusis, bifloris. 
Brown. — Nova Hollandia. 

20. C. ANCEPS Brown. Prod. 233. Culmo ancipiti; capi- 
tulo glohoso, bractea involucrante brcviorc. Brown. — Nova 
Hollandia. — Sctis forsan caret. Haec cum praecedento valde 
affini a rcliquis multum difTerunt. (Brown.) 

d) Species generis duhii. 

21. C. TETRAGONA Brown. Prod. 233. Fasciculo elongafo, 
involucrato, paleaceo ; culmo angulato, unifulio. Brown. — Nova 
Hollandia. 

22. C. Stygia Brown. Prod. 233. Capitulo involucrato; 
spiculis disticliis ; squamis recurvato-aristatis ; culmo tereti, nudo. 
Brown. — Nova llollaudia. 

2) Species capenses. 

23. C, FIMBRIOLATA jVees ah Esenh. in Linnaea 10. 191. 
Culmis foliatis, filiformibus; foliis sctaceis, canaliculatis ; infcrio- 
ribus culmo dimidio hrevioribus ; pcdunculis axillaribus termina- 
libusque, solitariis gcminisque, clongatis, apice oligostachyis ; 
spiculis solitariis gcminisve, brcvipediccUalis aut sessilibus, ova- 
lis; squamis infimis acutis ; rcliquls late ovatis, obtusiusculis, 
laiuiginoso-ciiiatis ; luicula globoso-trigona, laevi, rostellata (!); 
squamis hypogyuis 6, fructu multo brevioribus, oblongis, an- 
gustis, callosis, apice ciliato-bax'batis. JVees, — Cap. h. spci. 2|. 328 CYPERACEAE juss. (Chaetospora.) 

— Species esf distinctissima intcr capenses squamis ciliatis, 
sctis hypogynis laliusculis, apice pulchre ciliatis ct nucula a basi 
styli residua rostellata. (Necs.) An hujus loci Schoenus (Chae- 
tospora) microstachys Vahl.? (Nees.) 

24. C. ? DISTACHYA Nees ah Esenh. in JAnnaea 10. 192. 
Culmis (foliatis?) filiformibus, apice setaceo; foliis ....; spicu- 
lis lineari-lanccolatis, lateralibus geminis, altera sessili, altera pe- 
dicellata ; pedicello apice setaceo ; squamis acutis ct culmi apice 
ciliatis. Nees. — Cap. b. spci. 7\. — Specimina maxime incom- 
pleia. Staniina 3. Stylus trifidus. Ovarium imperfectum. (Nees. l. c.) 

25. C. TENERA Dietr. Spec. 2. 32. Culmo basi folioso 
foliisque capillaribus , striatis ; spiculis subternis, lateralibus, 
spadiceis; squamis lanceolatis, obtusiusculis, striatis. Spreng, 
Schoenus tener Spreng. N. Enld. 3. 9. Ejusd. Syst. 1. 192. — 
Cap. b. spei. — Ovarium setis stipatum. Similis Schocno tri- 
stachyo Thunh. (Spr.) An Rhynchospora? 

BLYSMUS PANZ., LINK. 

Spicae 2-8-florae; florcs ornnes hermaphroditi. Squamae 
imdique imbricatae, carinato-convexae; infima plerumque vacua. 
Setae 3-6, retrorsum spinulosae, interdum nullae. Stamina 3. 
Stylus bifidus. Achenium plano-convexum, basi styli mucro- 
natum. Rhi%oma horixontale^ rcpeus. Culmi erecti^ basi 
foliati. Spica magis minusve composita^ compressa^ folio 
sufftilta; spicis partialibus distichis^ bractea sfjuamis simil- 
lima nisi latiore siffuUis^ferrugiiicis. 

1. B. COMPRESSUS Fanzer in Link. Ilort. 1. 278. Lindl. 
Synops. 280. Reichenh. Germ. 74. Nees ah Esenh. in Linnaea 9. 
293. Cuhnis compresso-terctiusculis, superne trigonis et sca- 
briusculis; foliis subcanaliculatis, inferne carinatis, margine sca- 
briusculis; spica magis miiuisve composita, compressa, folio 
suffulta; spicis propriis 6-8-iloris; achenio obovalo-elliptico, mu- 
cronato ; setis 3-6, achenium duplo supcrantibus. Schoenus com- 
pressus Linji. Spec. 1. 65. Vahl. Enum. 214 el herh. Flor. Dan. 
t. 1622. Engl. Bot. t. 791. Scirpus Caricis Relz. Frodr. n. 64. 
Ilost. Gram. 3. t, 57. Scirpus comprcssus Pers. Syn. 1. 66. 
Merl. et Koch, Germ. 1. 446. Scirpus caricinus Schrad, Germ, 
1. 132. Carex uliginosus Limi. Stiec. 325. Ej. Syst. veg. 843. 
(fesl. Smith. et Wahlenh.^ — Europa, Caucasus, locis paludo- 
sis, turfosis. 2|i — Squamac lauceolato-oblongac, acutae, 5-ner- 
viae, ferrugincae, carina viridi, glabrac. Setae 5 (3-6, test. Mert. 
ct Koch.). Slyhis elongatus, bifidus, basi vix incrassatus. Ache- 
iiium castancum, substantia tenuissima albida subtilissimc reti- 
culata obductum, nitidum. 

2. B. RUFUS Link. Ilort. 1. 278. lieichenh. Germ. 74. Nees 
ah Esenh. in Linnaea 9. 293. Culmis tcrctibus, glabris ; foliis CYPERACEAE juss. (Blysmiis.) 329 

canallcnlalis, noii carinatis, glabris; spica simpliciler coniposita, 
plerumquc folio sufTuKa; spicispropriis 2-5-lloris; aclicniocliiptico, 
apice attenuato-rostrato, setis plerumque nuliis. Sclioenus rufus 
Uuds. 15. With. 80. Smith. Bril. 1. 15. Vahl. Enum. 2. 215 et 
herh. En^l. Bot. t. 1010. Flor. Dan. t. 1504. Litidl. Synops. 280. 
Schoeni compressi varictas Light. Scot. 1138. t. 2i. f. 2. Scirpus ru- 
fus Schrad. Germ. 1. 133. f."l./. 3. Wahlenh. Lapp. 15. Mert. 
et Koch. Germ. 1. 4i7. Scirpus bifolius Wallroth. Sched. crit. 
27. (test. Bernhardi in Bot. Zeil. 1825. 673 et specim. in herh. 
reg. Berol.) Scirpus Wallrothii Bot. Zeit. 1825. 607. — Sco- 
tia, Helvetia, Gcrmania, Dahuria. 7\. — Spicac subtriflorae (2- 
5-florae, test. Mert. et Koch.). Squamae ovatac, acutae, triner- 
viae, glabrae, castaneo-fuscae. Achenium coriaceo-durum, sub- 
iilissime et obsolete punctulatum, stramineo-fuscescens, opacum, 
in stylum subulatum apice bifidum attenuatum ; stigmatibus su- 
bulatis. Setae plerumque nullae; vidi in fructu uiiico sctulam 
solitariam pallidam, spinulis patentibus obsitam. Yahlen (in Smith. 
Lrit.) fructum basi sctosum dicit. A B. compresso differt prae- 
sertim forma fructus et styli. Nees ab Esenbeck huc ducit 
Scirpum campestrem Both., quem Mertcns et Koch cum Scirpo 
Baeolhryo Linn. conjungunt. 

DULICHIUM PERSOON. 
Pleuranthus Rich. mss. 
Spicae lanceolato-liiieares, compressiiisculae, G-lO-florae; 
floribus ouuiibus hermaphroditis. Squaniae distichae, remo- 
tae, subcarinato-naviculares; iDfima minor, vacua. Setae 8 
(6-10, fide Vahl.), retrorsum spinulosae. Stamina 3. Stylus 
bifidus. Achenium (immaturum) stipitatum, lineari-oblongum, 
squamae parallele compressum, apice in stylum attenuatum. 
Culmi simplices^ foliosi. Folia plana, membratiacea. Pe~ 
(lwno7ili e vaginis foliorum superiorum erumpentes^ solita- 
rii^ l-^-stachyi^ racemosim dispositi; spicis alternis^ sessi- 
liliuSy distichis. 

1. D. SPATHACEmi Richard in Pers. Syn. 1. 65. Pursh. 
Flor. 1. 53. Ell. Bot. 1. 73. t. 2. /. 3. Ton^ey. Flor. 1. 58. 
Schoenus spathaccus Linn. Spec. 1. 63. Ejusd. Syst. veg. 100 
Mich. Flor. 1. 32. Cyperus ferrugineus Linn. Spec, ed. 1. 44. 
(Moris. IJist. 3. 183. secf. 8. /. 3. /. 7. PluAn. Alm. t. 301. /. 
1.) Schoenus angustifolius Vahl. Enum. 2. 225 et herh. D. ca- 
nadense Pers. Syn. 1. 65? ifide Torrey.) Pursh. Flor. 1. 54. 
— America borealis. Ti^ — Culmi teretes, undique vaginis fo- 
liorum obtecti. Folia margine scabra. Squamae acutae, supe- 
riores submucronalae, subl2-nerviae, virides, marginc hyalino- 
albidac, tardius ferrugineae, glabrae, carina scabriusculac. An- 330 CYPERACEAE juss. (Dulichhim.) 

tlierae lineares, acutae, flavac. Aclienium (iminaturum) lactc 
fuscum, transverse striolatum. Rhaclioola articulata; articulis 
teretiusculis, cxterne sulco exaratis, internc canaliculatis Lasiquc 
decurrcntc squamarum anguste liyalino-alatis, superne gradatim 
crassioribus, glabris. 

HEMICHLAENA schrad. 

Spicae pluri-(5-9-)florae; flores omncs hermaphroditi. 
Squamae disticho-imbricatae, cariuato-naviculares ; 1 v. 2 iu- 
teriores vacuae. Setae squaumlaeve calycinao nullae. Sta- 
mina 3. Stylus trifidus, basi aequaiis, deciduus. Achenium 
interne planuraj externe convcxo-angulatum, vix umbonatum, 
disco turbinato irregulariter lobato suffultum. Cnlmi simpli- 
ces vel ramosi^ foliati. Spicae termiiiales ^ solitariae-tcr- 
nae vcl plures fasciculato-congestae, Ficiniae affinior % 

1. H. ANGUSTIFOLIA Schrad. in Goett. gel. Anz. iS2i 91.208. 
95. ScJmlt. Mant. 2. 95. Schrad. Anal. Cap. Cyp. 41. Neex ah 
Esenb. in Linnaea 9. 283. (Bcklon. herb. n. 864.) 10. 130. 
Culmis ramosis, diffnsis; ramis inferne foliatis; foliis rigidis, li- 
iicaribus, subtus sulcato-5-nerviis, glabris ; spicis solitariis vcl 
geminis. Scboenus caricoides Sfeud. in Bot. Zeit. 1829. 137. 
Elcogiton caricoides Dielr. Sjjec. 2. 99. 

^) polystacbja; spicis 4-10, fasciculato-congestis. H. angu- 
stifolia var. ^ fascicularis Nees. l. c. ? 
— Cap. b. spei. 2|. — Spicae in varietate /5 6-9-florae. Squa- 
mae utroque latcre atro-purpureae. 

2. H. CAPILLIFOLIA Schrad. in Goelt. gel. Anz. 1821. »i.208. 
2066. Schtdf. Mant. 2. 94. Schrad. Anal. Cap. Cyp. 40. Nees 
ah Esenb. in Linnaea 9. 283. 10. 130. Culmis elongaiis, fllifor- 
niibus, superne ramosis, dilTusis, laxis; foliis capillaribus, cari- 
nato-subtriquetris ; spicis solitariis, — Cap. b. spci. 2\.. 

3. H. LON(j1FOLIA Nees ah Esenb. in Linnaea 9. 283. 10. 
129. Culmis caespitosis, longissimis, filiformibus, laxis, basi 
foliatis; foliis culmo brevioribus, anguste lincaribus, planis, 
mcmbranaceis, margine scabriusculis; spicis solitariis-tcruis. — 
Cap. b. spei. 2\t 

ACROLEPIS SCHRAD. 

Spicae hi-triflorae. Squamae disticho?-imbricatae; iii- 
flma vacua. Sctae spuamulaequc calycinae nuHac. Stamina 3. 
Stylus protunde trifidus, J)asi aequahs, deciduus. Acheniuni 
crustaccum, Irigonum, umboualum, disco pcrsislente cyathi- 
formi triauguhui, nuirgine creuato stipitatum. Culml ramo- 
sissimij foliosi. Spicac tcrminalcs ct latcralcs^ peduncula- CYPERACEAE juss. (AcioUpis.) 331 

tacy hraclea vaginanto svffullac. (Gharact. genoiic. cx 
JSchrad.) DilTert ab Heinichlaena: spica niinorc, paucitlora, 
ad basini bractcola accessoria iustrncta; rhachillae articulis 
niafjfis approxiniatis ct squanmla sterili tenui spicam termi- 
naute. (Nees. 1. c. 8. 89.) 

1. A. TRICHODES Schrad. Anal. Cap. Cyp. 42. t 2. f. 5. 
Nees ah Esenb. iu Llnnaea 8. i)0. 9. 283. 10. 129. Hjpopliia- 
liiiiii capillifolium ISees uli Esenh. in Sieh. herh. Cap. n. 95. Ile- 
niichlacua capillifolia ISees ah Esenh. in Einnaea 7. 530 (excl. syn. 
Schrad. et Schulf.) 

/5) ferruginea JVees. l. c. 
— Cap. b. spci. 7\. — Culmi sctacei. FoHa capillaria, subtus 
levitcr cariiiata, nervoso-striata, niarginc scrrulato-scabra. Spi- 
cae oblongac, subcompressae. Squamae carinalae, cuspidatae, 
nervosae, tenuissime membi-auaccae, lutesceiiti-bruiineae. Aclie- 
nium obovatum, laeve, glabruin, immaturum lutesccnti-brunneum. 
(Schrad.) Specimcn Siebcrianum suppetens spicis destitutum. 

GAHNIA FORST.^ LABJLL.y BROWX. 

Spicae biflorae: flore inferiore masculo. Squamae undi- 
que imbricatae 5 inferiores complures gradatim minores, va- 
cuae. Setae squamulaequc calycinac uullae. Stamiua 6, ra- 
rius pauciora. Filamenta persistentia, valde elongata. Sty- 
lus trifidus, basi aequalis, deciduus; lobis plerumque bifidis. 
Achenium (nux Brown.) osseum, umbonato - nmcronulatum ; 
pericarpium (putamen) interne transverse insculptum, meso- 
carpio sublato in articulos complures annulatim sectabile. Se- 
men cylindraceum, angulis transversim prominentibus aunuli- 
formibus quasi nodosum. Culmi foliati. Folia elongata, 
scabra^ mar^inibus involuta. Paniculae ramosac, foliatae. 

1) Stamina 6 ; stigmata bifida. (gaiijshae j^erae.) 

1. G. PSITTACORTOI Lahill. Nov. Ifoll. 1. 89. t. 115. (v. 
frushdum.) Srown. Prod. 238. Panicula dccomposita; spiciilis 
basi attenuatis ; squamis 10, pluribus obtusis; nucibus nitenti- 
bus ; papilia conica, spliacclata ; filamentis demum corrugatis. 
liroivn. — Nova Holiaiulia. — Spicae clavatae, pedicellatae, 
apice biflorae; fiore altero sterili (test. Labill.). Squamac cre- 
brae, arcte undique imbricatae, subcoriaceae, nigro-fuscae, per- 
sistentes; terminaies flores includentes, ovatae, obtusae, carina- 
to-convexae ; reliquae vacuae, acutae, gradatim breviores, peui- 
ccllum obtegentes. Filamenta 6, persistcntia, longissima, liyali- 
no-ferruginea, niediuin versus subspirali-corrugata. Achenium 
osseum, obovatum, umbonato-acutum, obsolcte punctulatum, fer- 
rugiiioum, nitidum; umbone nigrfcscente, pubcrulo. Pericarpium 332 CYPERACEAE juss. (Gahnia.) 

interne iransversc insculptuin, sublato mesocarpio in articulos 
coniplures annulatiin sectabile. Semen cylindraceum (erucae- 
fornic), angulis transversis promincntibus annulatum, quasi no- 
tlosum, straminco-flavidum. Albumeu carnosunij album. (Descr. 
secundum frustulum authent,) 

2. G. LEUCOCARPA Brwn. Prodr. 239. Panicula decom- 
posita; spiculis basi attenuatis ; squamis (8-12) obtusiuscu- 
lis; nucibus opacis, apice facuto, sphacelato. Brown, — Nova 
IloIIandia. 

3. G. ERYTHROCARPA Brown. Prodr. 239. Panicula de- 
composita; squamis omnibus acutis ; nucibus trigonis, niten- 
tibus. Brown. — Nova HoIIandia. — ■ Sprengel (Syst. 2. 113.) 
cum G. psittacorum conjungit. 

2) Stamina 3; stigmata indivisa. 

4. G. RIELANOCARPA Brown. Prodr. 239. Panicula sub- 
coarctata, composita. Brown. — Nova HoIIandia. 

Species dubiae. 

5. G. S1EP.ERIANA (Sieh. herh. Novo-IIoU. n. 536.) Foliis 
angustis, marginibus involutis, rigidis, scabris ; panicula ramo- 
sissima; spicis turbinato-subclavatis, bifloris; floris 3-4-andris; 
inferiore masculo ; squamis 7, undique imbricatis, ovatis, acu- 
iatis vel obtusis, punctulato-scabriusculis, castaneo-fuscis; exte- 
rioribus gradatim minoribus; achenio osseo, elliptico, acuto-sub- 
mucronato, irigono, obsolete punctulaio, stramineo-pallido, apice 
nigrescente ct puberulo, nitidulo. G. leucosperma JVees ah 
Hsenh. in Linnuea 9. 301 ? {nec G. leucocarpa Brown.) — Nova 
IloIIandia. — Flos inferior masculus, 3-4-andcr, pistillo efl^eio, 
trifido. Filamenta persistentia, elongata, ferruginea, flexuosa. 
Pericarpium interne transverse insculptnm. An a G. leucocarpa 
Brown. sat distincta floribus 3-4-andris? 

6. G. Urvilleana. Foliis angustis, marginibus involutis, 
rigidis, scabris: panicula ramosissima; spicis ovatis, infcrnc pe- 
dicellato-attcnuatis, bifloris ; flore supcriore hermaphrodiio, 7- 
andro; inferiore masculo, iriandro; squamis crobris, arcte undi- 
que imbricatis , acuto-mucronaiis, punctulatis, nigro-castaneis ; 
infcrioribus gradaiim minoribus; achenio osseo, ovato, umbona- 
io-apicato, siramineo-pallido, tubcrculato-punctulato, vertice fusco 
ct pubcrulo, opaco (?). ■ — Nova Ilollandia. Urville legii. — 
Flos inferior masculus, pistillo efTcio, irifido. Pericarpium in- 
terne transversc insculpto-Iacunosum. G. Icucocarpae simil- 
lima? 

7. G. PROCERA Forst. Prod. n. 158. Li7in. Suppl. 211. 
Forst. Gen. n. 26. Idem in Act. Ups. 3. 178. JVilld. Spec. 2. 
244. Gaertn. fd. Garpol t. 181. Spreng. Syst. 2. 118. Culnio 
tereti ; foliis lincaril)us, swbulatis; panicula erccia, elongata; siig- 
matibus tcrnis, bifidis. Sprett^. — Nova Zcelandia. — Culmi CYPEUACEAE juss. (Gahnia.) 333 

3-4-pcilalcs , foliaii. Splcae plurcs, oljloiii^ac, c spicls 4-5. 
Squamae inacquales, acuminaiac; infcrioros vacuac. Siamlna 0. 
Filamcnla lincaria, acuminata. Siylus 2-3-ntlus; lobis iteruni 
bifidis. Nux obloni^a, i^Iabra, subangulosa. Scmea iniprcssio- 
iiibus annulaiis iransversis. (Forst.) 

Quid Gahnla. TRISTis Nees ab Esenh. in Linnaea 9. 301? 

LAMPOCARYA browx. 

Spicae uniflorae. Squamae undique imbricatae; extcrio- 
res gradatini minores et vacuae. Squamulac ct setae calyci- 
nae nullae. Stamiua 4, nunc 3-6. Filamenta persistentia, lon- 
gissima. Stylus triildus; lobis integris. Achenium (nux 
Brown.) osseum, basi persistente styli cuspidatum. Semen 
laeve. Habitus prorsus Ga/iniae, cui proxima. 

1. L. ASPERA Brown. Frocl. 238. Tctrandra; spica com- 
posita, foliata; partialibus subindivisis; spiculis congestis; squa- 
mis iniimis obtusis , laevibus. Brown. Gabnia aspera Spreng. 
Sysf. 2. 114. — Nova IloIIandia. 

2. L. HEXANURA Broivn. Prod. 238. Panicula coarctata: 
ramis parum divisis; spiculis capitato-congcstis; squamis onini- 
bus cuspidatis. Brown. Gahnia trifida Luhill. Nov. Holl. 1. 89. 
t. 116. — Insula van Diemen. — An bujus gencris? (Br.) 

3. L. SCHOENOIDES Brown. Protl. 238. Culmls flexuosis; 
paniculis compositis, splcatis, rigidis, subsolitariis. Forst. Gah- 
nia scboenoides Forsf. Prod. n. 159. IVilld. Spec. 2. 244. — 
Insula Tahiti. 

A. L. GaudicHAXJDII Ad. Brongn. in Diiperrey, If., hof. 166. 
Panicula simplicl , conferta ; ramis brevlbus , adprcssis ; splcis 
congestis ; squamls intimis supcrnc angustatis, acutis; exteriori- 
bus acuminato-subulatls ; staminibus 3 ; acbenio elllptico, umbo- 
uato-submucronato, atro, iiitido, sulcis 3 longitudinalibus aequi- 
distantibus exaraio. Morelotia gahniaeformis Gaudich. in Freyc. 
If., hof. 416. f. 28. Ilook. ef Arnoff. in Beechcy's Voy. 3. 98. 
Nees ah Esenh. in Linnaea 9. 301. Cladlum quadrangularc Nees 
ah Esenh. in Linnaea 9. 301. — Insulae Sandwicenscs. 7\, — 
Fructus deciduus, filanientis in apice convoluto squamae retenils 
aliquamdiu suspensus. (Gaudich.) An eadem ac praecedens? 

5. L. AFFINIS Ad. Brongn. inDuperrey, It., bof. 166. t.29. 
Panicula composita, elongata, interrupta, follata; spicls subter- 
nis, glomeratis ; squamis intlmis lanccolatls, obluslusculis ; exte- 
rioribus acuminaiis ; achenio ovato, apice trigono-pyramldaio, 
acuto, laevi, fulvo. (Dlagn. ex descr. Brongn.) — Nova Zeelan- 
dia. — Vix diirort a praecedente panicula longiorc, inicrrupia, 
achenio apice irigono-pyramidato, acuto, fulvo. (Brongn.) 

6. L. RAWACENSIS. Panicula subramosa, foliata, compacta; 
spicis confcrtis; squamis omnibus acuminato-subulatis ; siauiini- 334 CYPERACEAE juss. (Lanipocarya.) 

bus 4-6; achcnio obovato, basi styll pcrsistento rostrato-cuspl- 
dato, obsolete ruguloso, stramineo-pallido, nitido. L. asjiera 
Nees ah Esenl». in Kth. herb. et ? hi Linnaea 9. 301. — Insnlae 
Moluccae. (Rawak.) Gaudichaud legit. — Culmi teretes, foliati. Fo- 
lia longisslma, marginibus involuta, rigida, scabra. Squamae 5 iu 
quallbct spica, undique imbricatae, atro-castancae, superne punc- 
tulato-scabriusculae. Achenlum secundum longitudlnem obso- 
lete 4:-6-?sulcatum; putamlne interne ti-ansverse llneolato. Semcn 
(immaturum) crectum, laeve (?). A L. aspera Broivn. longc di- 
versa videtur. 

SCIIOENUS BROivN. (nec lixn.) 

Spicac 1-3-florac. Squamae disticbo-imbricatae, decidnae; 
inferiorcs (3-9) gradatim minores, vacuae. Setae squamulucvc 
calycinac nullac. Stamina .3. Stylus trifidus, basi haud in- 
crassatus, cum ovario continuus, deciduus. Achenium trigo- 
num, apice nudum. — Schoeni nonien infauste huic generi at- 
tributmn. 

Species Brownianac, novo-hollandicac. 

1. S. IMRERBIS Brown. Prod. 232. Nees uh Esenh. in Sieh. 
Agrost. n. 30 et in Linnaea 9. 298. Culmo slmpllci, filirormi, 
sulcato, aphyllo; foliolo subulato, baseos vagina imberbi brc- 
vlore ; spiculls congestis, subcapltatls ; squamis margine nudls. 
Brown. — Nova HoUandla. — Splcae lanceolatae, compresslus- 
culae, billorac. Squamae 7, distlcho-imbricatae; 3 superlores 
flores inchidentes, cx his summa distans ; 4 infcrlores gradatim 
minorcs, vacuae; omnes uninervlae, carlnato-navlculares, mem- 
branaceac, glabrae; fertlles atro-sanguineae, obtusiusculae, basi 
stramineo-flavidae; sterlles straraineo-flavidac, nonnisi apice atro- 
sanguineae. Filamenta 3, persistcntia, elongata, ferruglnca, su- 
perne hyallno-palllda. Ovarlum obovato-oblongum. Stylus tri- 
fldus, basi acqualis , castaneo-ferrugineus, deciduus. Stigmata 
pubesccntia. Achcnlum j)yrIforme, triangulare, apice retusum, 
punctulato-scabratum, undulato-rugulosum, pallidc fuscum, ma- 
culis atro-sanguineis varlogatum. (Descrlpt. jux<a speclmina ab 
amic. Gaudichaud et Urvillc mecum communicata.) 

2. S. ERICETORUM Brown. 1'rotl. 231. Nees ah Esenh. in 
Sieh. Agrost. n. 45 et in Linnaea 9. 298. Culmo simpllcl, lili- 
formi, snlcato-angulato, aphyllo ; foliolo baseos vaglna orc bar- 
bata brcviore; fasciculo dupllci; altero subpedunculato ; spiculls 
subbifloris; squamis marglne lanatis. ^roirJi. — Nova Ilollandia. 
— Spicae lanceolatae, compressluscnlac, biflorac. Squamac 10, 
disticho-imbricatae, unluerviae, carinato-naviculares ; 3 superio- 
res flores duos includentes, ovato-lanceolatae, obtusae, glabrae, 
apiceni vcrsus ciliatac, imo apice albidae; 7 inferiores gradatim CYPERACEAE juss. (Schoemis.) 335 

mlnores, vaciiac, saiigninco-fcrnii^incac, apiccm vcrsus margliio 
alho-lanatac. Filamcnta 3, pcrsistcntia, clongata, hyalino-alhida. 
Ovarium pyrifornic, trigonuin. Styhis trifitlus, acfjualis, dcci- 
duus, fcrrugincus. S(ii;mata villosa. Achcnium (inimaturum) 
suhpyriforinc, triangularc, apice Tctusuiu, punctuhito-scahratuni, 
rugulosum, pallide fuscum. (Descript. secundum spccimina a 
Desfont. mccum communic.) 

3. S, I5REVIFOLIUS Brown. Prod. 231. JVees ah Esenh. in 
Sieh. As^ost. n. 7 et in Linnuea 9. 298. Cuhno simplici, te- 
reti, cxsulco, aphyllo; vaginis haseos imbcrhihus, foliolo longio- 
rihus; fascicnlis plurihus, alternis; spiculis rcctis, pcdiccUo tri- 
plo loiigioribus, suhtrifloris ; squamis margine parum ciliatis. 
Brown. — Nova Ilollaiulia. — Spicae lanccolatae, comprcssius- 
culae, hiflorae. Squamae 8, disticho-imbricatac; 5 inferiorcs 
gradatim breviores (ovatae), vacuac; trcs superiores florcs am- 
plcctcntcs, ovato-oblongac, obtusac, carinato-navicularcs, uniner- 
viac, sanguinco-castancae, glabrac, apiccm vcrsus ciliatac. Sta- 
mina 3. Antherac lincarcs, flavidac; appcndice elongata, ob- 
tusa. Ovarium ohloiigum. Slylus trifidus, fcrrugincus. Stig- 
mata villosa. Fructus mih: adhuc ignotus. (Dcscript. secundum 
spccimen Sicb.) 

4. S. MELANOSTACIIYS BroivH. Prod. 231. {Nees ah Escnh. 
in Sieh. Agrost. n. 3 et in Linnaea 9. 298?). Culmo simplici, 
tercti, exsulco, aphjllo; panicula coarctata; splculis suhumhella- 
tis, falcatis, pcdicello parum longiorihus, subtrifloris; squamis 
margine nudiusculis. Brown. — JNova HoIIandia. 

5. S. VILLOSUS Brown. Prod. 231. Culmo simplici, fe- 
rcti, foliato; foliis canaliculatis; vaginis ore lanatis; spiculis al- 
tcrnatim congcstis, scssilibus, rcctis, acutissimis ; squamis mar- 
gine villosissimis. Brown. Chactospoi*a villosa Nees ah Esenh. 
in Sieh. Agrosl. n. 2G et in Linnaea 9. 299 (excl. syn. BroivnJ)? 
— Nova HoIIandia. — Spicae oblongo-lanccolatae, coniprcssius- 
culae, biflorae; flos superior praccocior; rhachcola supcrne flc- 
xuosa. Squamac circitcr 11, disficho-inibricatae, acutae, unincr- 
viae, convexae, cbartaceae, sanguinco-castancae, glabrae, margine 
longe villosae; 5 inferiorcs gradatim minorcs, vacuac; 3 intcr- 
mcdiae distantes, ovato-oblongae, florcs duos includentcs; 3 tcr- 
minalcs ahhrcviatae, imperfcctac, hyalinae, se mutuo involvcn- 
tes. Filamcnta 3, pcrsistentia, longissima, hyalino-alha. Ova- 
rium ohlongum, triangulare. Stylus 1, ...., basi acqualis, fer- 
rugineus, deciduus. Fructus (immaturus) stipitatus, ohlique ova- 
tus, inacquilatero-triangularis, ohfusus, transvcrse undulafo-ru- 
gosus, pallidus. (Dcscript. sccundum specimen Sieber.) 

6. S. ACmilXATUS Brown. Prod. 231. Culmo filiforml, 
comprcsso, striato, foliato ; foliis sctacco-canaliculatis ; vagiiia 
imhcrbi; ligula obfusa; spiculis altcrnatim 2-3, pedunculatis, 
acuminatis, subbifloris; squamis imherhibus. Brown. — Nova 
IloJlaudia. 336 CYPERACEAE juss. (Schoeniis.) 

7. S. SPARTEUS Brown. Prod. 231. Culmo filiformi, tc- 
reti, paucifloro ; vaginis orc lanatis, folia subulata subaequanti- 
bus; spiculis altcrnatini 2-3-ve, peilunculatis, falcatis; squamis 
margine nudis. Brown. — Nova Hollandia. 

8. S. PUNCTATUS Brown. Prod. 232. (^Nees ah Esenh. in 
Sieb. Agrost. n. i9 et in Linnaea 9. 298?) Culmo filiformi, com- 
presso, foliato ; foliis sctaceis ; vaginis imbcrbibus ; panicula clon- 
gata, foliata; spiculis rectiusculis ; squamis nuilis; nucibus im- 
presso-punctaiis. Broivn. — Nova llollandia, — Spicae uniflo- 
rae. Squamae circiter 4, mulique? imbricatae, carinato-navicu- 
lares, ovato-lanceolatae, acuto-mucronatae, subtiliter nervosae, 
glabrae, ferrugineae; inferioros acutato-subulatae, vacuae. Fila- 
nienta 3, persistentia, ferruginco-byalina. Stylus trifiilus, ferru- 
gineus, basi acqualis, deciduus. Acbenium ovatum, obsoletissi- 
nic angulatum, apice rotundatum et umbonatum, impresso-punc- 
tuiatum, ferrugineo - fuscum, basi subtorulosa. (Descript. juxta 
specimcn Sieb.) Potlus Cladii species? 

9. S. FALCATUS Broivn. Prod. 232. Culmo compresso, fo- 
liato; foliis planis ; vaginis imberbibus ; panicula clongata, folia- 
ta; spiculis falcatls ; squamis nudis ; nucibus puncticulatis. jBroifM. 
— Nova Ilollandia. — Scboenus falcatus Kees ah Esenh. in Sieh. 
Agrost. n. 18 et in Linnaea 9. 298 a Scboeno acuto Lahill. (in 
herb. Willd.) haud diversus videtur. 

Species valde dubiae et obscurae. 

10. S. APHYLLUS Vahl. Emim. 2.209 et herh. Subaphyllus; 
spicis capitatis, involucro diphyllo brevioribus; culmo tereti; va- 
ginis glabris. Vahl. — Insula Franciae. — Specimina herbarii 
Vahliani valde incompleta. Spicae valde juveniles. Genitalia jjlane 
nulla. Squamae complures, undique imbricatac, stramineo-pal- 
lidae, superne ferruginco-punctulatae, ovatae, mucronatae, cari- 
natae, multinerviae, membranaceae, glabrae. An vere hujus fa- 
miliae ? 

11. S. BOBARTIAE Relz. Ohs. 4. 9. Vahl. Emim. 2. 213. 
Capitulo involucro pentaphyllo breviore ; culmo compresso ; fo- 
liis linearibus. Vahl. — Ceylona. 

12. S. RUBER I^our. Cochinch. 52. Vahl. Enum. 2. 213. 
Capitulo subrotundo ; involucro monophyllo, lanuginoso ; culmo 
tereti. P'ahl. — Cochinohina. 

13. S. TRISTACHYOS Thunh. Prod. 16. Ejusd. Flor. Cap. 1. 
349. Vahl. Enum. 2. 214. Capitulis tribus; culmo articulato, te- 
reti. Vahl. — Cap. b. spei. 

14. S. ARISTATUS Thunh. Prod. 16. Ejmd. Flor. 1. 350. 
Vahl. Enum. 2. 215. Culmo tcreti, aphyllo; spicis aggregatis; 
involucro monophyllo ; glumis cuspidatis. Thunh. — Cap. b. 
spei. — Setae nullae. (Vahl.) Schocnus aristatus JVees ah Escn- 
heck in hcrh. reg. Berol. cst nil nisi forma robustior Schocni 
(Elynanthi) cuspidati Roitb. 

15. CYPERACEAE juss. (Schoenus.) 337 

15. S. LAEVIS Tlninh. Prod. 17. Ejusd. Flor. 1. 360. Vald. 
Enum. 2. 218. Culmo trigono, lolioso; Ctipitulis latcralibus; glu- 
inis mucronatis ; spicis ovatis. Thunh. • — Cap. b. spci. 

16. S. FASCIATUS liollh. Cram. 67. /. 16. /. 5. Vahl. Enum. 
2. 219 et herh. (specimen incomplelum.^ Pedunculis axillaribus 
tcrniinalibusquc; spicis subsolilariis; squaniis aristatis ; culnio 
iilirormi, tercti; foliis setaceis. Vahl. — Cap. b. spei. 2\i — An 
Schoenus (Cbaetospora) capillaceus T%MJti. ? ( Vabl.) Spicae in spe- 
ciniine herbarii Vablii planc imperfectae. Gcnilalium rudimcnta 
perspicere haud potui. Habitu similis Elynantbo cuspidato. 

17. S. ? BuiWIANNl Vahl. ^Jium. 2. 227. Culmo tereti; fo- 
liis setaccis, vaginantibus ; florum panicula stricta, Vahl. S. spi- 
catus Burm. Prodr. 3. — Cap. b. spei. — Lepidosperma Bur- 
luanHi Spreng. (Chactospora Burmanni Schrad.) cst alia planta. 

18. S. CYPEROIDES Stvartz. Prodr. 19. Ejusd. Flor. Ind. 
occ. 1. 110. Umbella terminali ; spiculis glomcratis; culmo tri- 
quetro, folioso. Sivartz. Rhynchosi>ora cypcroides JMart. in 
Miinch. DenJcschr. 6. 149. Schult. Mant. 2. 48. — Jamaica. — Se- 
tae duae (filamenta persistentia?), longitudine gluniarum. (Sw.) 

19. S. ASPER Schrad. in Schult. Mant. 2. 41. Culmo basi 
foUoso ; foliis linearibus, rccurvatis, rigidis, margine scaberri- 
mis; umbella decomposita, involucrum diphyllum duplo supe- 
rante ; spiculis ovatis ; glumis mucrouatis ; stigmatibus tribus ; 
acheniis trigonis. Schrad. — Brasilia. 21- 

20. S. PUBERULUS C. A. Mey. Cijperac. nov. 2. f. 1. Tri- 
andrus ; culmo sulcato-angulato, basi folioso ; foliis Hncaribus 
vaginisqiie pubescentibus ; umbella terminali, composita, sub- 
quinqueradiata, involucrum erectum subaequante; glumis acumi- 
natis ; stigm&tibus 3 ; setis hypogynis nuUis. Mey. — Nepalia 
7\. — Proximus Schoenus asper difTert rigiditate et glabritie, 
iiec non umbclla subdecemradiata decomposita. (Mey.) 

21. S. PANICULATUS Burm. Gtnel. Syst. 1. 137. Vitm. 
Summ. 1. 126. {Rumph. 6. /. 8./. 1?) Roem. et Schult. Syst. 
2. 75. Culmo triquetro, folioso ; panicula colorata; calycibus 
aristatis; seminibus globosis, laevibus. Gmel. — India. 

22. S. TUBEROSUS Burm. Gmel. Syst. 1. 137. VUmann. 
Summ. 1. 125. (Rheed. 12. t. 12?) Roem. et Schult. Syst. 2. 75. 
Capitulis ternis, sessilibus; involucro longissimo, viridi; radice 
tuberosa ; culmo triquetro. Gmel. — India. 

23. S. COMATUS Linli. Enum. 1. 41. Foliis planis, ghiu- 
cis ; vaginis hirtis; involucro pauicula contracta longiore; spicu- 
lis oblongis ; squamis oblongis , carinatis , mucronatis. Link. 
Rhynchospora comata Schidl. Mant. 2. 50. — Brasilia. — Ad 
Rhynchosporam polyphyllam ducit Sprengel. Mancum specimcn 
florens; planta postea non floruit. (Link. Hort. 1. 280.) 

24. S. RUBIGINOSUS Soland. in Foist. Prod. n. 493. Ca- 
pitulis glomerato-spicatis ; squamis glabris, coloratis ; stylo tri- 
lido; involucro monophyllo, scarioso ; foliis teretibus. Sprenp;. 

KUNTH. SyNOPS. II. [ 22 ] 338 CYPERACEAE juss. (Schoenus.) 

Fuircna rubiginosa Spreng. Mant. 1. 29. Mclaucranis rubigi- 
uosa Sprevg. Sysl. 1. 236. — Nova Zcelantlia. — Nou Mc- 
lancrauidis geueiis esse videiur. (Schrad. Anal. Cap. Cyp. 51.) 

25. S. INANIS Thunh. Prodr. 16. Ejnsd. Flor. Capens. 1. 
357. Vahl. Enum. 2. 218 et herbar. Aphyllus; panicula ter- 
niiuali; spicis squauiisque oblougis, acutis; culino tereti. Vahl. 

Cap. b. spei. — Culmus teres , aphyllus , glaber. Paui- 

cula terminalis , ramosissima , spatha squamaeformi subpolli- 
cari erecia .suffulta, subsexpollicaris; ramis ramulisque subge- 
minis, basi vaginatis, aiigulatis, erecto-patulis, glabris ; vaginis 
laxis, apice subulatis, fuscis, glabris. Spicae lanceolato-oblongao, 
acutae, subnovemflorae. Squamac uudique imbricatae, cariuato- 
convexae, mucronatae, stramineae, dense ferrugineo-lincolatae, 
glabrac. Setae 5 (nullae ex Vahl.), retrorsum hispiclae, fuscae, 
ovarium duplo superautes. Stamina 3. Antherae effctae, liuea- 
res, albidae; appeudice ovata, obtusa, ciliata, ferruginca. Ova- 
rium obovato-oblongum, sessile, glabrum. Stylus trifidus, palli- 
dus, ferrugineo-puuctulatus, basim versus attenuatus ; stigmali- 
bus olongatis, exscrtis. Achenium (immaturum) oblongum, acu- 
tum, hinc planum, inde convcxo-subangulatum, stramiueo-palli- 
dum, glabrum. Spccics valde dubia ; differt a Chaetosporis et 
wScIerochaetiis spica novcmflora squamisquc undiquc imbricatis. 
Scirpos quosdam , praesertim S. lacustrem et liltoralem ac- 
mulat. 

26. S. COARCTATUS Seemis, Reise nach Islr. u. Dahn. 74. 
Roem et Schtdt. Sysl. 2. 63. Culmo toreti, nudo ; panicula co- 
arctata, clougata; involucri diphylli folio majore paniculam su- 
perante, valido, pungente. Seen. - — Circa urbes Chcrso et 
Ostero, in paludibus. Fructus basi nudi, triquctri. Juncus ma- 
ritimus juuior? (Schult.) 

Species excludendae. 

SciIOENUS Hystrix Vahl. Enum. 2. 226 (Baeothryon Hy- 

strix Dietr. Spec. 2. 92.) ost Restio aristatus Thtmh. 

(fidc Schrad. Anal. Cypcr. 28.) 
SCHOENUS FLAVUS Unmh. el Bonpl. in Willd. herh. n. 1094. 

Liuk. Jahrh. 3. 75 est Rapateae spccics. 
ScHOENUS LATIFOLIUS Vahl. Enum. 2. 226 et herh. (ex 

Portorico) spccimen Scleriae conimuuis videtur spicis 

monstruosis. V. SCLERINEAE. Spicac monoecae vel androgynac. 
Calyx planc nuilus. Stamina 3, rarius 2 vel 1. Siylus trifidus, 
basi aoqualis. Achenium lapideum vcl crustaccum, saepius disco 
irilobo, iu plano bipartibili suffultum. CYPERACEAE juss. (Scleria.) 339 

SCLERIA Lryy. 

Hypoporum Nccs ab Esenb. 

Monocca. Spicae inasculae fcmineis vel androgynis pau- 
cioribus intermixtac, multiflorae: Sqnamae undique imbrica- 
tae ; cxteriores subdisticbae, vacuae. Stamina 3, rarius 2 vel 
1. Spicae feniineae uniflorae: Squamac paucae, undique im- 
bricatae. Stylns tridivisus. Spicae androgjnae femineis si- 
millimae, pluriflorac; flore inferiore femineo; reliquis mascu- 
lis. Acbenium lapideum vcl crustaceum et fragile, disco suf- 
fultum. Discus magis minusve trilobus, saepe ciliatus, fim- 
briatus, serrato-incisus vel inciso-multifidus, tardius in plano 
bipartibilis ; pars superior fructui, inferior fundo spicae ad- 
nata. Culmi trian^ulurcs^ foliati. Folia ^b-uervia, sub- 
plicata^ plerumque gramiuea^ rigida. Vaginae antice (^d 
latus folii origini opposituni) plcrumque in ligulam maW^ 
mimisve clongatam productae. Spicae paniculatae^ fasci* 
culatae, racemosae vcl verticillato - spicatac^ feinineae sessi- 
lesy masculae plerumque pedicellatae^ crebriores. 

1) Paniculae axillares et terminalcs. Achenium lapidcum. 

a) Discus trilobus ; lobis iutegris. 

1. S. FlagelluiM Swarlz. Flor. Ind. occid. 1. 88. Nees 
ah Esenb. in Linnaea 9. 303. Sieb. Agroslothec n. 98. (Jide 
i\ees.) Reichenb. in if^eigeU, herb. Snrinam. Cuhnis scandcntl- 
bus; vaginis triangularibus, pilosiusculis, ad angulos spinuloso- 
scabris, ore antice rotundatis ibique vilioso-ciliatis; foliis Ilnea- 
ribus, trinervils, planls, rigidis, supra ad nervum medlum sub- 
tusque undique pllosiusculis, marglne nervoque mcdlo subtus 
retrorsum spiuuloso-scabris; paniculis axillarlbus et terminali- 
bus, simpliclbus; ramis patentissimls rhachlque argute trlque- 
tris, splnuloso-hlspidulis; floribus masculis trlandris; achenio 
lapideo, ovato-subgloboso, vlx umbonato, clcatricula notato, lacvi, 
fusco, nltldo ; dlsco trilobo ; lobls latls, rotundafis, adnatis. S. 
Flagellum nlgrorum Berg. in Act. Holm. 1765. 144. /. 4. S. 
margaritlfera Guertn. Fruct. 13. t. 2. {fide Swartz.) Cavan. Ic. 
5. 35. Carex llthosperma Linn. Syst. 706. (fde Swartz.) Schoe- 
nus llthospermus Linn. Spec. 1. 65 (Sloan. Hist, 1. 118. 1. 11. 
f. 1.), fide Swartz. Schoenus secans Linn. Amoen, 5. 391. 
Arundo farcta Aiibl. Guian. 1. 52? (fde Poir.) — Amerlca 
calldior et Insulae, Afrlca aequinoctialis, Nova HoIIandla (Sleb.). 
2|i — Culmi foliaque subtus hisplda. Ligula truncata, pilosa. 
Nux globosa, ex fusco et albldo variegata, aplce tuberculato^ 
albldo. (Swartz.) Spccimlna autlicntlca a me haud visa; dc- 
scripta braslllensia. 

[22*] 340 CYPERACEAE juss. (Scleria.) 

2. S. REFLEXA JFtimh. et Kunih. Nov. Gen. 1. 232. Cul- 
mis scaiHlcntibus ; vaginis triquetris, angulis retrorsum serrula- 
to-scabris ; ore anticc in ligulam membranaceam ovatam r